Cum sã ne redobândim tinereþea Un ghid al tinereþii fãrã bãtrâneþe sau Cum poate fi inversat procesul de îmbãtrânire John Thomas

Despre autor

Când John Thomas ºi-a început studiile despre tinereþea fãrã bãtrâneþe, vârsta sa calendarist e numai 27 de ani, în timp ce vârsta realã, adicã cea bioelectricã, era de 39 de ani. Astãzi, el are 53 de ani, conform calendarului, DAR vârsta sa bioelectricã s-a redus la numai 19 ani! Thomas este el îns uºi cea mai bunã dovadã a posibilitãþii inversãrii procesului de îmbãtrânire, pentru toþi cei care doresc sã experiment personal acest lucru. John a fost puternic influenþat de vieþile exemplare trãite de Paul C. Bragg ºi Jack LaL anne. ªi-a petrecut 26 de ani studiind fiecare aspect al procesului de îmbãtrânire, refuzând dog mele unanim acceptate la ora actualã, deopotrivã ale medicinii convenþionale ºi alternative.

Thomas a descoperit faptul cã ºtiinþa medicalã nu pune întrebãrile corecte, motiv pentru ca nu gãseºte rãspunsurile cele mai bune, în timp ce medicina alternativã porneºte de la jumãtãþi de adev de la premise complet greºite, care nu conduc la rezultate pe termen lung.

John Thomas a simþit dorinþa de a scrie Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe pentru simplul motiv nu îmbãtrâneºte! Pentru el, timpul s-a oprit în loc, cãci el a descoperit misterul care stã la b za procesului de îmbãtrânire, a aplicat descoperirile fãcute ºi a reuºit astfel sã inverseze acest proces, aju gând astãzi la vârsta bioelectricã de numai 19 ani.

Pentru ca o asemenea carte sã fie credibilã, este absolut necesar ca autorul însuºi sã fi t rãit personal ceea ce descrie în ea, astfel încât sã fie dovada vie a posibilitãþii inversãrii procesului de îmb e ºi respectiv de reîntinerire a corpului fizic. Este necesar ca el sã aibã o cunoaºtere vastã în domeniul ºtii i, filosofiei, politicii, istoriei ºi nutriþiei, dar ºi sã scrie într-o manierã suficient de accesibilã pentru ca toþi itorii sã poatã înþelege cu uºurinþã mesajul sãu.

John a scris Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe ca o carte practicã, utilã, precizând exact ce t e fãcut pentru a ne regãsi tinereþea pierdutã, pentru a elimina bolile ºi pentru a ne prelungi viaþa cu cât eva sute de ani, arãtând ºi simþindu-ne deopotrivã din ce în ce mai tineri. Aceastã lucrare NU a fost scrisã pentru acei dar nu pot experþi

care pretind cã ºtiu toate rãspunsuril

demonstra acest lucru prin vieþile lor sau ale pacienþilor lor. Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este o dovadã vie, un mozaic de secrete ale naturii revelate adunate laolaltã pentru prima oarã. El ne inspirã nu numai sã vorbim despre acest subiect tabu, dar ºi sã punem în practicã sfaturile incluse aici, transformându-ne viaþa. Bucuraþi-vã de aceastã carte! Cuvânt Înainte de Patricia Bragg

Ce capodoperã! Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este o carte care va ajuta milioane de oameni. Din pãcate, am ajuns o naþiune pe jumãtate moartã! Suntem mãcinaþi de cancer, boli ale inimi i, hipertensiune, osteoporozã, etc. Sãnãtatea noastrã este din ce în ce mai ºubredã. De ce?

O stare bunã de sãnãtate nu va putea fi niciodatã obþinutã urmând sfaturile unui medic sau în nd tot felul de pastile. Ea nu poate fi decât rezultatul unui mod de viaþã sãnãtos. Oamenii trebu ie sã afle mai multe despre felul în care pot atinge aceastã stare de vitalitate ºi de bunãstare interioarã. Nu întâmplãtor, principalul mesaj al acestei cãrþi este felul în care ne putem pãstra ºi redobândi tinereþea. Tatãl meu, medicul Paul C. Bragg, doctor în filosofie, a fost în adolescenþã pe punctul de a muri detuberculozã. În acele momente de cotiturã, el a preferat sã aleagã un alt mod de viaþã. A murit la vârsta de 97 de 1

ani, într-un accident de surfboard! Cât timp a trãit, a ajutat mii de oameni sã descoper e calea cãtre tinereþea fãrã bãtrâneþe. Unul din aceºti oameni a fost Jack LaLanne.

Jack a fost un copil bolnãvicios. Starea sa precarã de sãnãtate l-a forþat sã renunþe la ºcoa esajul lui tata i-a schimbat însã viaþa. La ora actualã, Jack LaLanne a ajuns o legendã vie, fiind ce a mai bunã dovadã a autenticitãþii mesajului potrivit cãruia tinereþea fãrã bãtrâneþe este posibilã.

Tata obiºnuia sã spunã cã acestei lumi îi lipsesc oamenii curajoºi, care sã nu se teamã sã re a dogmele consumerismului, la produsele nesãnãtoase pe care ni le oferã industria alimen tarã, dar ºi la principiile rigide ale artelor vindecãtoare acceptate la ora actualã, oameni care sã-ºi pãstreze coloa na vertebralã dreaptã.

Autorul lucrãrii de faþã este un asemenea om, un cruciat care crede în mesajul tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi care trãieºte þinând cont de aceste principii. Minunata carte a lui John Thomas este un superb cadou fãcut umanitãþii.

Dragã cititorule, a venit rândul tãu sã experimentezi o viaþã a tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi a esecat de energie. Aceastã carte îþi oferã toate secretele. Citeºte-o ºi urmeazã sfaturile incluse î a, iar cartea îþi va schimba cursul vieþii. Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe reprezintã cel mai concis ºi mai compl nual scris vreodatã pe tema preceptelor unei vieþi sãnãtoase.

Nu cãuta scuze. Acum ºtii ce trebuie sã faci. Nu uita: eºti ceea ce mãnânci ºi ceea ce bei! P fii un om bolnav, sau unul sãnãtos. A sosit timpul sã alegi. Astãzi! Chiar acum!

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este ghidul tãu personal, prin care poþi inversa definitiv pr sul de îmbãtrânire, regãsindu-þi o tinereþe perpetuã. Sunt fericitã cã mi-am putut aduce mica mea co uþie la aceastãcarte prin acest Cuvânt Înainte. Introducere de Robert B. Stephan D.D.S. Cãile alese de om sunt în opoziþie cu cele ale Naturii. Metodele vindecãtoare ale oameni lor nu au nimic dea face cu procesul natural de vindecare al organismului. Natura este principalul rezervor de vitalitate ºi conþine potenþialul de a-l ajuta pe om sã-ºi corecteze tendinþa de a se îmbolnãvi în permanenþã. Din medicina bazatã pe medicamente chimice a preferat calea creºterii productivitãþii proceselor de v indecare, în detrimentul identificãrii constrângerilor care previn sãnãtatea ºi conduc la declanºarea bolilor. Medicina alopaticã a ajuns sclava tehnologiei, a unor medicamente din ce în ce mai p uternice, care nu fac altceva decât sã suprime simptomele. Ea preferã sã taie, sã otrãveascã ºi sã ardã þesuturile uman, deºi ar putea atinge aceleaºi rezultate prin metode mult mai puþin agresive. Medicina actualã nu cunoaºte altã lume decât cea fizicã ºi chimicã.

Aceastã carte ne propune sã ne îndepãrtãm de acest univers fizico-chimic, îndreptându-ne aten cãtre cel energetic ºi spiritual. Nu este o abordare nouã, ci o redescoperire a unei înþelepciuni antice. Mai precis, este un amestec de înþelepciune ºi tehnologie. Dacã dorim sã ne gãsim calea în acest univers fascinant, dar complet nou pentru noi, al sistemului vindecãtor preocupat de sãnãtate, nu de boalã, vom avea nevoie de o hartã ºi de instrumentel e de navigare cele mai potrivite.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe reprezintã un minunat instrument de navigare în acest ocean a unoaºterii tradiþionale, dar ºi un manual de supravieþuire. Este o carte uºor de citit, dar include un mare numãr de informaþii utile. Cititorii vor gãsi în ea tot ce le trebuie pentru a putea duce o viaþã sãnãtoasã, plin e vitalitate, pe care medicina alopaticã nu le-o va putea oferi niciodatã. Este un mare privilegiu pentru mine sã pot contribui prin aceste câteva cuvinte la a propierea de un viitor previzibil ºi o mare plãcere sã contribui la prezentarea cãrþii lui John Thomas de pe poziþi a mea de Dentist Biologic Holistic. Descoperiþi prin aceastã carte bucuria ºi calea cãtre o stare perfectã de sãnãtate. Dr. Robert B. Stephan, D.D.S., B.S., F.A.P.D Spokane, Washington Membru în Comitetul Director al Asociaþiei Dentiºtilor Holistici 2

Academia Internaþionalã de Medicinã ºi Toxicologie Oralã Academia Americanã de Medicinã Dentarã Biologicã Institutul Occidental, Secþia Cercetare Asociaþia Dentiºtilor Preocupaþi de Mediu Introducere de dr. John A. Briggs

Corpul nostru este o incredibilã operã de artã. Din pãcate, noi nu îl primim împreunã cu un m nual al utilizatorului cum se întâmplã, spre exemplu, în cazul unei maºini care sã ne spunã cum t e sã avem grijã de el.

Gândiþi-vã la un mecanic auto. Acesta ºtie cum funcþioneazã fiecare piesã a maºinii sale, cum ate proteja investiþia. Universul sãu este alcãtuit dintr-o lume a întreþinerii regulate ºi a fu ncþiilor mecanice. Cunoscându-le perfect, el poate evita cu uºurinþã pierderea sau deteriorarea proprietãþii sa le prin acte de responsabilitate individualã. Altfel spus, ºtie cum sã pãstreze tinereþea ºi puterea maºinii ale.

Lumea medicalã nu seamãnã deloc cu cea a mecanicului. Cunosc oameni care au tot felul de probleme de sãnãtate legate de regulã de modul de viaþã modern care ar fi putut fi cu uºurinþã evitat fi avut un manual al utilizatorului.

Aceºti oameni vin la mine gata sã îºi cheltuiascã întreaga avere de dragul sãnãtãþii. Au gust amãrãciunea bolii ºi a bãtrâneþii, ºi îºi doresc sã iasã din acest cerc vicios. Mai mult, VIS scã starea de sãnãtate pe care au avut-o în tinereþe. Îi ajut pe toþi, dupã puterile mele. Le indic calea pe care o au de parcurs, dar timpu l meu este limitat; la felºi banii pe care îi au. În realitate, oamenii ar avea nevoie de un manual al utilizatorului, din care sã afle cum trebuie îngrijit ºi reparat corpul. Personal, mi-aº fi dorit sã am acces la vremea potri vitã la un asemenea manual.

Dorinþa mea s-a împlinit atunci când John Thomas a scris Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe. Pot ite aici toate informaþiile de care au nevoie pacienþii mei pentru a-ºi pãstra sãnãtatea ºi tinereþea.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe le oferã cititorilor informaþii practice, extrem de preþioase tea se integreazã perfect în conceptele medicinii naturiste. Ea îi poate ajuta pe cititori sã rãmânã tineri indiferent de vârsta pe care o au. Cercetãrile lui Thomas sunt exhaustive. El cunoaºte în profunzime artele vindecãtoare, i ar sfaturile sale sunt redate într-un limbaj simplu, pe înþelesul tuturor, dublat de exemple uºor de înþeles.

Citiþi aceastã carte ºi urmaþi instrucþiunile incluse în ea. Numai în acest fel vã veþi putea aceeaºi stare de sãnãtate pe care am observat-o la John Thomas atunci când l-am cunoscut pentr

u prima oarã. Dr. John A. Briggs Medic naturist Clatskanie, Oregon Cuvânt Înainte de Charles Walters

În funcþie de felul în care se hrãnesc, oamenii pot trãi în pace sau pe picior de rãzboi, po di raþional sau visa, pot lucra sau dormi, pot fi puternici sau slabi, se pot dezvolta din p unct de vedere fizic, mental ºi spiritual, sau dimpotrivã, pot involua din aceste perspective, ºi pot avansa în orice direcþie doresc, în limitele mecanice ale organismului lor . Aceste rânduri au fost scrise de regretatul Albert Carter Savage la începutul Primul ui Rãzboi Mondial. Ele au fost luate foarte în serios de cãtre Winston Churchill, care considera cã singurul obstacol care mai stãtea între libertatea englezilor ºi setea de putere a hitleriºtilor era chiar starea de sãnãtate a soldaþilor britanici. Oamenii politici ai timpului au înþeles cã alimentele cu care erau hrãniþi soldaþii trebuiau sã conþinã cantitatea corectã de minerale pentru a putea conferi o stare de sãnãtate celor care l e ingereazã, iar ideea cã 3

vitaminele pot opera la fel de bine fãrã minerale a fost consideratã iniþial la fel de b izarã ca ºi aceea cã medicamentele pe bazã de cãrbune capabile sã îmbolnãveascã un om perfect sãnãtos puteau l e bine sã vindece un bolnav. Aceste câteva gânduri mi-au venit în minte de îndatã ce am primit pe biroul meu editorial manualul Tinereþii fãrã bãtrâneþe al lui John Thomas.

Starea de sãnãtate a oamenilor este mult prea importantã pentru a fi lãsatã exclusiv în mâini e medicilor. Cum poate lua însã o persoanã deciziile corecte, nu numai pentru a-ºi pãstra sãnãtatea, dar º entru a învinge boala? Majoritatea cãrþilor care se ocupã de asemenea subiecte trateazã despre problemel e individuale ceea ce noi numim analizã unifactorialã (pe baza unui singur factor) lãsând fãrã rãspuns întrebãril e de acel ucigaº tãcut din viaþa noastrã, a tuturor, ºi anume consumerismul excesiv, sau ceea ce am putea numi metaforic dependenþa de raft (viaþa petrecutã printre rafturile marilor lanþuri de magazine, cumpãrând în neºtire ºi fãrã discernãmânt produsele oferite pe ele).

Pe vremea când adulþii de astãzi erau încã tineri, în vocabularul nostru au apãrut o serie de cuvinte ciudate, scrise cu caractere atât de mici încât nimeni nu îºi dãdea osteneala sã le citeascã. Primele fel de cuvinte au fost emulsificatorii ºi stabilizatorii, care apãreau pe etichetele unor produse precum brân zeturile topite, ciocolata, laptele degresat, îngheþata ºi lactatele. Din pãcate, toate aceste dovezi ale mutageneze i, carcinogenezei ºi teratogenezei au rãmas accesibile numai celor familiarizaþi cu literatura ºtiinþificã. Astfel, oamenii au început sã cumpere produse pentru bebeluºi care conþineau dioctil-sul fosuccinat de sodiu, deºi acestea genereazã o iritare gastrointestinalã ºi reduc rata de creºtere a copi ilor. De asemenea, au apãrut zeci de coloranþi ºi aromatizanþi, cu efecte dezastruoase asupra stãrii de sãnãtate a omului . Aspartamul (Nutrasweet-ul) este un îndulcitor cu o putere de 160 de ori mai mare decât cea a za hãrului. Din pãcate, oamenii care suferã de fenilketonurie nu îl pot digera. De aceea, el se acumuleazã în organism ºi poate provoca retardarea mentalã ºi chiar moartea. Fulgii de cereale, guma de mestecat ºi gelatinele sunt pline de aspartam.

Pe mãsurã ce civilizaþia raftului se dezvolta, în rândul populaþiei au început sã aparã o ser anomalii ciudate. Zeci ce rapoarte au fost publicate, vorbind de crime bizare (precum cel e comise de tineri care turnau benzinã pe bãtrâne, dupã care le dãdeau foc), azilurile de nebuni au devenit o industrie înf loritoare, iar odatã cu ele a apãrut o nouã nomenclaturã ºi o nouã pãturã socialã cea a psihiatrilor! Oare putea sã existe vreo legãturã între toate aceste fenomene ºi ºelacul, sau xilitolul (un substitut al zahãrului care este diuretic ºi care s-a constatat cã provoacã tumori ºi leziuni ale organ elor la animale), sau cu

glicol-alginatul de propilen, sau cu oxistearinele (gliceride modificate), sau c u esterul de glicerol obþinut din rãºini ale lemnului, etc.? Toate aceste substanþe pe care le regãsim în alimentele pe care le ingerãm au efecte dezastruoase asupra celulelor corpului ºi ne submineazã sãnãtatea puþin câte puþin.

Mesajul lui John Thomas transmis în aceastã carte este clar ºi la obiect. ªtiinþa a adus c u sine multe nenorociri, dar noi nu suntem lipsiþi de apãrare. Tot ce trebuie sã facem este sã ne luãm destinul în propriile mâini ºi sã luãm deciziile care ni se par cele mai potrivite pentru starea noastrã de sãnãtate, fãr mai þine cont de ceea ce spun autoritãþile în domeniu.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe nu are nimic de-a face cu vanitatea privitului în oglindã. În mb, este o carte care ne spune totul despre limitele mecanice ale organismului nostru , dupã cum s-ar fi exprimat Albert Carter Savage; altfel spus, despre propriul nostru corp.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe trebuie citit cu markerul în mânã, cãci este o veritabilã enc a sãnãtãþii. El reveleazã o serie de secrete pe care strãmoºii noºtri din Antichitate le cunoºt dar vorbeºte ºi despre cuceririle moderne ale ºtiinþei, precum spectrul electromagnetic. Chiar dacã nu toþi cititorii care vor aplica sfaturile incluse în aceastã carte vor constata o inversare totalã a procesului de îmbãtrâni re, cu siguranþã toþi vor observa o încetinire ºi o oprire a acestui proces. Charles Walters Editor, Acres SUA Kansas City, Missouri 4

Þintiþi cât mai sus!

Scopul acestei cãrþi este acela de a-i oferi cititorului rãspunsuri la toate întrebãrile l egate de sãnãtate, dar mai ales de a îmbunãtãþi calitatea vieþii sale. Speranþa autorului este cã toþi cei care au c at cartea au fãcut-o din aceste motive.

Abordarea noastrã legatã de sãnãtate ºi longevitate este deopotrivã totalã ºi ELEMENTARÃ! Noi credem în medicamente care acþioneazã pe bazã rulantã ºi în pastile magice. Tot ce ne propune este sã explicãm cititorului felul în care poate pierde controlul asupra corpului sãu ºi ce trebuie sã fa cã pentru a putea experimenta inversarea procesului de îmbãtrânire.

Nu stã în intenþia noastrã sã manifestãm un zel excesiv (sã oferim soluþii absolute, valabile ntru toate situaþiile). Puþini oameni vor putea aplica în proporþie de 100% toate sfaturile oferite în aceastã carte. De aceea, îi încurajãm pe cititori sã avanseze pe tãrâmul cunoaºterii personale în propriul lor ritm. Nu t ebuie sã vã simþiþi descurajaþi dacã nu puteþi respecta de la început toate indicaþiile incluse în aceastã lucrar . Important este sã înþelegeþi cã sfaturile oferite în acest material reprezintã IDEALUL, scopul pe care trebuie sã vi-l propuneþi ºi cãtre care trebuie sã tindeþi!

Lumea idealã a sãnãtãþii reprezintã un mod de viaþã bazat pe o alimentaþie integralã, inclusi urã, pe practicarea unor exerciþii moderate, dublatã de suficientã odihnã, cât mai puþin stres, pã trarea igienei corporale ºi cultivarea unei minþi puternice. Meritã sã faceþi toate eforturile pentru a integra ace ste lucruri în viaþa dumneavoastrã, chiar dacã un mod de viaþã perfect rãmâne dificil de dus într-o lume în care b a ºi suferinþa reprezintã norma fireascã.

Speranþa noastrã este cã aceastã lucrare vã va ajuta sã gãsiþi acea cale de mijloc care sã vã sã vã bucuraþi de viaþã într-o stare de sãnãtate perfectã. Trãim într-o lume imperfectã, în care id sunt foarte greu de atins. Uneori, circumstanþele exterioare ne scapã de sub control. ªi totuºi, avem în fi ecare zi ocazia sã facem alegeri care ne influenþeazã viaþa ºi starea de sãnãtate, inclusiv vieþile celor din jurul u, în bine sau în rãu. Important este sã facem efortul de a opta CORECT în fiecare zi din viaþa noastrã.

Reamintim cititorului cã boala ºi sãnãtatea reprezintã stãri existenþiale cumulative, iar alt rnativa la o stare bunã de sãnãtate este o existenþã tristã ºi penibilã, trãitã în suferinþã. Lipsa stãrii fericirea de a trãi, deci inclusiv viaþa .

De aceea, þintiþi cât mai sus ºi faceþi tot ce vã stã în putinþã. O stare bunã de sãnãtate me vatã mai presus de orice, indiferent cât de mari ar putea pãrea eforturile pentru atinger ea ei! Meditaþi asupra acestei idei!

În universul sãnãtãþii nu existã decât douã tipuri de oameni: cei tineri ºi sãnãtoºi, ºi cei Primii se agaþã de tinereþea lor, iar ceilalþi îºi doresc cu disperare sã revinã la condiþia pe care au pierdut-o . John Thomas 1 O valoare nepreþuitã

Dacã doriþi sã arãtaþi ºi sã vã simþiþi la fel de bine ca ºi mine atunci când veþi atinge vâ sã începeþi sã faceþi ceva! Robert McLeod Întâlnirea cu persoana care avea sã-mi devinã mentor nu a fost deloc una banalã. Încã ºi mai date au fost circumstanþele în care s-a produs ea: în sala de aºteptare a unui restaurant din Sa n Bernardino, California, în anul 1971, cu ocazia unei întâlniri de afaceri a distribuitorilor companiei ARCO (At lantic Richfield Company), fosta Richfield Oil Company. 5

Absolvisem colegiul cu numai câteva luni înainte ºi eram deja angajat la una din maril e companii ale lumii, în domeniul petrolier. Iar acum mã aflam la o convenþie la care participau alþi a ngajaþi ai companiei. Eram fascinat.

Ne-am împãrþit instinctiv în grupuri, în funcþie de poziþia socialã pe care o ocupam în ierar ompaniei.

Cum conversaþiile nu erau foarte animate, l-am putut auzi pe ºeful meu râzând ºi fãcând glume (destul de nesãrate) pe seama unui coleg din grupul lor, o persoanã pe nume Bob McLeod. McLeod prefera sã nu socializeze cu cei din grupul sãu social (ceea ce sociologii nu mesc statutinconsistent ). La rândul lor, aceºtia îl respingeau, fãcând glume pe seama lui. timp ce ascultam fãrã sã vreau conversaþia lor, ceva mi-a atras atenþia. -ªtiþi, a spus unul dintre ei, McLeod este vegetarian. Nu mãnâncã deloc carne. Este un om c iudat! -Da, a rãspuns altul, este interesat de sãnãtate. Nu înþeleg ce preocupare mai poate fi ºi a sta! Era greu sã-l compari pe McLeod cu acest grup de directori aroganþi ºi egocentrici. Mi -a fost imposibil sã nu remarc diferenþele dintre acel grup de oameni ºi obiectul ironiilor lor, acel McL eod.

Acesta arãta foarte tânãr. Zâmbetul sãu, ochii, râsul nimic nu amintea faptul cã avea 49 de i. Pãrul sãu era închis la culoare ºi avea o alurã tinereascã! Abdomenul era perfect drept, iar þinuta era aceea a unui adolescent. Pe scurt, l-am privit cu încântare.

Cât despre ceilalþi directori, aceºtia arãtau cu 20 de ani mai bãtrâni decât McLeod. Burþile se revãrsau peste curele, pãrul lor era albit, unii cheliserã, aveau pungi de grãsime sub ochi, fu mau încontinuu ºi nu lãsaupaharele cu bãuturã din mânã. Toþi aveau ceasuri de aur la mânã. În au trecut anii, ºi cei mai mulþi dintre ei au înlocuit ceasurile de aur cu epitaful pe piatra de mormânt: A fost un bãiat bun! McLeod ºtia el ce ºtia McLeod ºtia ceva de care ceilalþi nu aveau habar. Metaforic vorbind, putem spune cã er a cu 49 de ani mai tânãr decât ei. Deºi majoritatea celor din grupul respectiv aveau vârste cuprinse între 30 de ani, cu toþii arãtau mai bãtrâni decât el!

Am fãcut primul pas cãtre lumea tinereþii fãrã bãtrâneþe îndreptându-mã cãtre McLeod. Dupã în el, viaþa mea avea sã se schimbe pentru totdeauna. Destinul a fost cel care m-a cond us la aceastã convenþie în acea zi, în care Bob McLeod a devenit mentorul meu. Cu adevãrat, se poate spune cã Dumnezeu lucreazã pe cãi misterioase! M-am prezentat singur acestui m dat tânãr

enigmatic în vârstã de 49 de ani ºi în timp ce vorbeam,

cu claritate seama cã era un om cu totul deosebit. În sinea mea, m-am hotãrât pe loc: Când voi avea 49 de ani, doresc sã ARÃT ºi sã MÃ SIMT la acest om! I-am vorbit despre intenþia mea, iar el mi-a rãspuns: -Este o poveste lungã, ºi va trebuie sã îþi descoperi propria cale, dar aº considera un priv ilegiu sã îþi pot fi de folos. Am devenit pe loc cei mai buni prieteni. Drumurile noastre nu s-au încruciºat decât de câteva ori în lunile care au urmat. Ori de câte ori ne-am întâlnit însã, m-a luat sub aripa sa protectoare ºi mia indicat calea pe care o aveam de urmat.

-Dacã doreºti sã înþelegi cum am reuºit sã arãt ºi sã mã simt cu 20 de ani mai tânãr decât vâ va trebui sã studiezi. Îþi recomand sã citeºti cartea doctorului Paul C. Bragg, Miracolul postului negru. Nu vei gãsi acolo toate rãspunsurile, dar aceastã carte reprezintã un bun început.

La ºase luni dupã prima mea întâlnire cu Bob, am pãrãsit compania ºi am pierdut orice contact cu el, pânã în august 1993. Aratã ºi astãzi la fel de tânãr ºi de plin de energie! Dacã l-aþi vedea pe st u aþi crede cã are mai mult de 40 ºi ceva de ani. Nu e rãu pentru cineva de 69 de ani

Au trecut 26 de ani ºi a sosit rândul meu sã îmi spun povestea. Mã apropii de vârsta de 53 d e ani ºi doresc sã vã confirm cã puteþi opri ceasul biologic, inversând procesul de îmbãtrânire. Nu trebuie d sã citiþi aceste sfaturi ºi sã le urmaþi. 6

Teama

De cele mai multe ori, oamenii se tem sã se aventureze pe un tãrâm necunoscut, sã treacã g raniþele, sã navigheze pe ape strãine mai ales dacã acest lucru presupune sã fie diferiþi de ceilalþi. Este vorba ºi de o anumitã presiune socialã. Poate sunt convinºi cã renunþã la ceva de valoare. Din pãcate, teama ºi ign ranþa sunt primele blocaje care îi împiedicã pe oameni sã urmeze calea corectã a sãnãtãþii. Ei se agaþã de vechi iºnuinþe, care devin astfel lopata cu care îºi sapã singuri mormântul!

Cei mai mulþi dintre participanþii de vârsta mea la convenþia despre care am vorbit la înc eputul acestei cãrþi sunt deja oameni bãtrâni. Cu toþii au trecut de APOGEUL anabolic ºi suferã astãzi de procese degenerative. Unii dintre ei au murit. Cu toþii aratã mai bãtrâni decât vârsta realã pe care o au, iar acest luc u este rezultatul propriilor lor opþiuni . Nimeni nu poate fi învinovãþit pentru aceastã stare de lucruri decât ei înºiºi el, cu toþii suntem responsabili pentru OPÞIUNILE noastre!

Oamenii refuzã sã creadã cã ºi ei vor îmbãtrâni. Cu toþii ºtim cã vom muri odatã ºi odatã, da ne gândim cã primul care va îmbãtrâni ºi va muri va fi vecinul nostru, nu noi. ªi într-o bunã ne trezim în faþa oglinzii, iar mintea noastrã ne spune: Hei, bucurã-te cât mai poþi, cãci timpul care þi-a rã este scurt! Prietenii noºtri îmbãtrânesc ºi mor, iar imaginea din oglindã ne confirmã acest lucru: am atins vârsta ii ºi a bãtrâneþii.

Este important sã înþelegem diferenþa dintre o boalã ºi o tulburare. O boalã este o tulburare care a primit un nume oficial . Viaþa noastrã nu este afectatã numai de boli, ci ºi de tulburãrile ºi dezechi rele care nu s-au manifestat încã sub forma unor simptome severe (care sã justifice titlul de boalã ). Ambele categorii ne împiedicã sã ne bucurãm plenar de viaþã, aºa cum am face-o dacã am avea o stare bunã de sãnãt

Nici o boalã nu vine din senin. Ea reprezintã un dezechilibru care SE DEZVOLTÃ. Cuvântul disease ar trebui scris dis-ease1, iar noi vom pãstra aceastã ortografie pânã la sfârºitul cãrþii, pentr -i reaminti continuu cititorului de acest principiu: nimeni nu moare din cauza unui disconfort (boalã), ci din cauza unei tulburãri (a unui dezechilibru)!

Felul în care definim starea de sãnãtate influenþeazã într-o mare mãsurã atitudinea noastrã l e procesul de îmbãtrânire ºi capacitatea sau incapacitatea noastrã de a prelua frâiele propriu lui nostru destin, redirecþionând acele forþe care determinã ÎMBÃTRÂNIREA corpului fizic (sau bioelectric). Este decizia dumneavoastrã

Doriþi CU ADEVÃRAT sã deveniþi din nou tânãr? Dacã da, tot ce trebuie sã faceþi este sã citiþ carte ºi sã integraþi în viaþa dumneavoastrã sfaturile sugerate de ea. Dacã doriþi sã experim miracolul inversãrii procesului de îmbãtrânire, ESTE NECESAR sã vizualizaþi mental rezultatul final al acestui proces.

Miracolul este posibil pentru toþi cei care încearcã, dar NU se produce gratuit. Existã un preþ pentru fiecare victorie, pe care îl veþi gãsi prezentat în capitolele urmãtoare. Dacã veþi înþelege în ce constã procesul de îmbãtrânire, veþi înþelege la fel de uºor ºi cum at el!

Preambul: în capitolul urmãtor veþi afla cã fiecare om are patru vârste diferite. Vã veþi put a calcula APOGEUL anabolic ºi veþi învãþa care este semnificaþia acestuia în viaþa dumneavoastrã. Ilustraþie: VREME ÎNCHISÃ SOARE STRÃLUCITOR STIL DE VIAÞÃ NESÃNÃTOS STIL DE VIAÞÃ SÃNÃTOS OPÞIUNEA DUMNEAVOASTRÃ 1 N. Tr. Joc de cuvinte intraductibil: disease 7 boalã; dis-ease disconfort.

fãrã nici un interpret care sã le facã traducerea. cãci trupul nu reuºeºte sã þin asul cu mintea. Ce crimã sã o risipeºti numai pe copii! George Bernard Shaw Bãtrâneþea urmeazã întotdeauna dupã acele zile în care ne fãceam speranþe ºi vise în legãturã zilele care vor urma. ce vedeþi mai întâi: semnul Trecere interzisã . Speranþele noastre se împlinesc rareori. Christopher Bird. iar imaginea reflectatã de ea nu seamãnã cu cea pe care v-o amintiþi n tinereþea dumneavoastrã. Procesul de îmbãtrânire este natural. fiecare exprimându-se într-un lim erit. activ ºi fer AUTOVERIFICAREA PERCEPÞIEI REALITÃÞII Atunci când priviþi de-a lungul unei strãzi. dar este infinit accelerat din cauza ignoranþei ºi i mplicit prin OPÞIUNILE pe care le facem singuri! Oamenii îmbãtrânesc deoarece nu ºtiu CUM sã rãmânã tineri mul îmbãtrânirii este mult mai rapid decât în vremurile de altãdatã. Trupul pe care îl cunoºteam cândva se rãtãceºte în meandrele Timpului u mai ºtie sã comunice cu mintea. El nu reprezintã altceva decât confirmarea unei opþiuni greºite fãcute de dumneavoastrã în trecut. Mai bine concentraþi-vã asupra zilei rezente. luaþi deciziile corecte. ºi mai ales pe femeile cu vârste cuprinse între 25-45 de ani. dar cele douã aspecte ale sale încep sã emene cu cele douã feþe ale unei monede: o minte tânãrã ºi un corp îmbãtrânit. sãnãtoasã. autorul dovedeºte cu o mie de argumente cã pânã ºi în aceastã lume în care ne este ameninþatã de tot felul de procese de poluare. Primel e semne ale bãtrâneþii apar în jurul vârstei de 24 de ani. Nu vã faceþi niciodatã griji din cauza unui diagnostic medical. cel mai bine este sã daþi crezare imaginii din oglindã. ºi chiar mai fericitã . Acest lucru este cu deopotri valabil în ceea ce îi priveºte pe tineri. Fiinþa rãmâne o singurã unitate. El singur poate decide dacã doreºte sã ajungã într-o fundãturã sau sã trãiascã un mod de viaþã sãnãtos. Un corp îmbãtrânit ºi neputincios în care sãlãºluieºte o minte tânãrã nu poate genera altceva cte ºi o stare de tensiune. Boli care altãdatã erau apanajul bãtrânilor fac astãzi ravagii p .Alegerea drumului pe care doreºte sã o apuce þine de fiecare individ în parte. Aceasta nu minte! În aceastã carte. orizontul? Oamenii tineri au tendinþa sã vadã mai degrabã orizontul. Secretele vieþii plantelor 2 Din nou tânãr! Tinereþea este un lucru minunat. cãci au întreaga viaþã ÎN FAÞA lor. Dacã priviþi în oglindã. iar ziua de mâine va fi mai bunã. avem încã la îndemânã destule instrume te cu ajutorul cãrora putem trãi o viaþã lungã.

Oamenii moderni nu trãiesc mai bine ºi nu sunt mai sãnãtoºi astãzi decât în trecut. De fapt. Creºterea statisticã a speranþei de viaþã din ultimii 50 de ani i-a determinat pe oamenii naivi sã accepte pretenþiile false ale medicinii legate de victoriile sale în prelungirea vieþii.rintre tineri. Revenirea lor rãspândeºte boala în rândul celor nepregãtiþi. care nu mai nu doresc sã se conformeze planurilor naturii. Aºa se explicã ponderea redusã a speranþei de viaþã din acel timpuri (prezentatã statistic). Mai mult. problema poate fi însã inversatã! În pofida afirmaþiilor optimiste ale experþilor. Statisticile folosite pentru a argumenta aceastã viziune (a unei speranþe de viaþã mai mari) nu þin cont de numãrul de copii care ating stadiul de adulþi. jumãtate din populaþia Sta telor Unite murea înainte de a ajunge la vârsta de 20 de ani. incidenþa bolilor contagioase e ste în creºtere ºi pare sã se producã astãzi o rãzbunare a acestora. Din fericire. Tulburãri degenerative au înlocuit bolile infecþioase. ele reprezintã CEVA MAI MULT decât un simp lu duºman care s-a întors printre noi. 8 . Pe timpuri. speranþa de viaþã nu este mai mare astãzi de în timpurile de demult. Aceas tã concluzie este greºitã.

Altfel spus. Rãnile nu ni se mai vindecã la fel de uºor. este pen tru noi momentul de APOGEU anabolic. care reprezintã linia de demarcaþie între cele douã procese. când am fost iniþiat pentru prima datã în teoria îmbãtrânirii. Energia produsã prin activitatea catabolicã este o energie a înfometãrii. Vârsta de 24 de ani. corpul începe sã funcþioneze din ce în ce mai lent. necesarã pentru a acoperi numai nevoile minime de energie ale corpului. oaselor ºi pielii. este un proces de reconstrucþie. care înseamnã degenerarea sau distrugerea þesuturilor corporale. el devine catabolic dent. Acest p u îºi propune sã îl demonstreze aceastã carte. Linia de demarcaþie În anul 1971. existã diferite grade între aceste douã extreme. Catabolismul îºi trage rãdãcinile în procesul morþii. Este un fel de auto-digestie prin care co rpul se hrãneºte chiar cu energia eliberatã prin digerarea propriilor þesuturi. Existã oameni care experimenteazã acest moment chiar mai devreme de vârsta de 2 4 de ani. este acel moment temporal când tânãrul începe sã se îndrept e cãtre îmbãtrânire. Important este cã acest moment soseºte mult pr ea devreme pentru om. care înseamnã a senþa distrugerii þesuturilor în organism. Aceastã stare este foarte bine descrisã de cuvântul anabolism. Catabolismul este opu sul anabolismului. starea noastrã de sãnãtate se aflã la apogeu ºi corpul ºtie sã se are rapid ºi fãrã probleme. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. cu toate implicaþiile acesteia pentru procesul de îmbãtrânire. El implicã regenerarea normalã a muºchilor. Linia de demarcaþie între tinereþe ºi bãtrâneþe scade rapid! Atunci când suntem tineri. Un organism tânãr este prin excelenþã anabolic. se considera cã sarea ceasului biologic este un proces extrem de dificil dacã omul a supravieþuit deja 35 de ani într-un mod de viaþã NORMAL. Existã alþii care îl experimenteazã ceva mai târziu. Altf el spus.Orice om se naºte pentru a experimenta o viaþã lungã ºi SÃNÃTOASà pe aceastã planetã. Este o energie a supravieþuirii. În cartea de faþã. energia este eliberatã. A fost odatã ca niciodatã Au fost vremuri când era ceva cu totul neobiºnuit sã vezi primele semne de îmbãtrânire pânã l . Prin catabolism. iar noi devenim e în ce mai fragili. Aceastã stare este descrisã perfe ct de cuvântul catabolism. dar NU trebuie în nici un caz echivalatã cu sã ea ºi cu longevitatea. Activitatea catabolicã ne poate þine în viaþã. La ora actualã ar trebui sã reducem aceastã limitã la numai 24 de ani. atunci când folosim cuvin ele anabolism ºi catabolism ne referim de fapt la starea GENERALà a organismului ºi la direcþia în care s e îndreaptã corpul bioelectric. Atunci când îmbãtrâneºte.

deºi în sufletul nostru ne simþim în continuare tineri. pierderea apetitului sexual. Schimbaþi aceastã stare de lucruri Nu este obligatoriu ca viaþa noastrã sã se petreacã în acest fel! Noi avem libertatea sã sch imbãm aceastã stare de lucruri indiferent de vârsta pe care o avem! Putem inversa cursul v ieþii noastre. 9 . chelirea.sta de 40-45 de ani. dacã dorim cu adevãrat sã învãþãm ºi sã transpunem apoi în practicã aceastã nouã cunoaºtere. Este important de asemenea sã înþelegem cum se manifestã ele. cu excepþia unei vieþi trãite în greutãþi foarte mari. fãrã sã facã valuri. El nu este altceva decât un proc autodestructurare care grãbeºte trecerea timpului ºi ne apropie de momentul morþii. Înainte de a afla cum pot fi inversate aceste semne. Procesul de îmbãtrânire începe discret. El este pr ins între miracolul tinereþii ºi apropierea îmbãtrânirii. Atunci când atinge apogeul anabolic. omul se aflã la o rãscruce de drumuri. Obezitatea. ridurile ºi reducerea vitalitãþii toate acestea reprezintã semne ale procesului de îmbãtrânire. vom deveni conºtienþi ºi de forþele invizibile ale îmbãtrânirii. care ne fac sã ne zim bãtrâni. albirea pãru ui. este important sã înþelegem cum apa r ele. Atunci când vom deveni CONªTIENÞI de trecerea timpului.

ideea de a redeveni tineri pare o utopie. acest es de însãnãtoºire dã naºtere unui jargon menit sã fie înþeles numai de cãtre specialiºti. deoarec e el nu li se potriveºte acelor cititori care se mai aflã încã în perioada anabolicã a vieþii lor. menite sã ne dete rmine sã acceptãm ºi sã raþionalizãm aceste fenomene naturale numite viaþã ºi moarte. subminându-ne dorinþa de a trãi în momentele de cumpãnã. Aceºtia nu vor citi cartea. La început. deoarece nu pot înþelege semnificaþia cuvântului bãtrân. Pentru cei mai mulþi dintre ei. medicii se consultã ºi delibereazã îndelu dându-ºi cupãrerea despre ce poate fi fãcut pentru însãnãtoºirea pacientului. suferinþei. Nu este vorba de unul ºi acelaº ru. Tr. ci înþelepciunea care sã-i permitã sã facã diferenþa între cunoaºterea a falsã. care îºi croiesc drum în subconºtientul nostru.În realitate. înlocuindu-l cu expresiile de mai sus. îi auzim deseori pe medici spunând: Nu mai este nimic de fãcut! . Ei convinºi cã nu vor îmbãtrâni niciodatã. Bãtrâneþea nu este neapãrat sinonimã cu ideea de a fi bãtrân. În realitate. cãci ea nu mai poate fi schimbatã! ºi alte expresii de acelaºi el. oamenii nu se tem atât de ideea de îmbãtrânire. Medicul Când omul este pe moarte. este vorba de simple cuvinte goale. cât de faptul cã acest proces l va rãpi desfãtãrile de care se bucurau cândva gratuit. Am renunþat la primul titlu. Numai cei care realizeazã cã au trecut de momentul apogeului anabolic pot înþelege cu ad evãrat semnificaþiile cuvântului BÃTRÂN. am ezitat între De-a pururi tânãr ºi titlul de faþã nou tânãr (N. În timp. u manitãþii nu îi lipseºte cunoaºterea. dar ºi SPERANÞEI pacientului. Ilustraþie APOGEU anabolic catabolic tânãr bãtrân Apogeul anabolic ale bãtrâneþii. durerii. gândul bãtrâne este asociat cu viziunea unei fundãturi. tradus de noi: Cum sã ne redobândim tinereþea). menite sã ne d . În realitate. punctul de cotiturã în care tinereþea începe sã disparã ºi apar primele se Atunci când am ales titlul acestei cãrþi. ºi în final a morþii. Hosea spunea: Poporul meu este distrus din cauza lipsei de cunoaºtere . Pentru ei. a singurãtãþii. Trebuie sã acceptaþi aceastã realitate. Universul în care trãiesc este cel al tinereþii. când boala abia începe sã se manifeste. fãrã nici un conþinut. În ceea ce îi priveºte pe pacienþii aflaþi în faze considerate terminale ale bolilor. ºtiinþa dicalã îºi epuizeazã rapid jargonul savant.

rãmâne în continuare n Ilustraþie Apogeu Vârstã -0. În cazul de faþã. misterul sãnãtãþii ºi al fericirii. fie prin frustrare ºi prin întrebãri de genul: De ce? Cum este po il? ªi astfel. el este situat în jurul vârstei de 24 de ani. Pacientul rãspunde acestei chemãri fie pregãti ndu-se în vederea marelui sfârºit.24 80 Piramida îmbãtrânirii remarcaþi cât de departe de centru este localizat momentul de apogeu anabolic.ucã cu gândul la piatra de mormânt care ne aºteaptã. Preoþii 10 . al vieþii ºi al morþii. Medicul este cel care anunþã chemarea morþii.

pe altarul cãruia cu toþii. de ziare ºi de universitãþi. În loc sã ne asumãm propria responsabilitate care ne revine. deºi în realitate am putea inversa în orice clipã mersul acelor ac stui ceas. ªtiinþa ºi medicina dau vina pe bacterii ºi pe viruºi. o religie naþionalã. ni se spune cã avem în interiorul nostru un ceas biologic care semnal eazã momentul în care trebuie sã murim. De ce? sau Cum este pos Incapacitatea noastrã de a discerne adevãrul de minciunã nu este în întregime vina De mici copii. pentru cã oamenii NU mai ºtiu unde sã caute rãspunsurile. Din toate pãrþile. al cãrei pãcat originar a aruncat anatema asupra lui Adam ºi a urmaºilor sãi. sã acceptãm aberaþiile emanate de c de guverne. Societatea umanã anihileazã cu cinism întrebãrile fireºti de tipul l? . renunþãm sã mai luptãm. Noi acceptãm teorii de genul cã existã un microb pentru fiecare boalã. retrãind din nou zilele fericite ale tinereþii ºi vitalitãþii. este ªtiinþa. acuzându-i cã sunt responsabili de pro lemele noastre de sãnãtate. deci inclusiv o pilulã care poate vindec a fiecare tulburare. Cumpãrãm medicamente ºi pastile pentru ata . Raþiunea nu are nici un cuvânt de spus în aceastã privinþã. în timp ce religia preferã sã dea vina pe Eva. Zeul civilizaþiei noastre. dar din pãcate nu ºtie sã rãspundã tipul: De ce? sau Cum de este posibil? Pelerinajul noastrã. dar urmãreºte la rândul lui sã ne amo moþiile ºi sã ne determine sã acceptãm realitatea momentului. Puþini oameni îndrãznesc sã punã la îndoialã dog religioase. noi suntem învãþaþi sã gândim într-un anume fel. dupã care este voia lui Dumnezeu sã plecãm în lumea c rgonul preoþesc este altfel decât cel al oamenilor de ºtiinþã. noi ridicãm la rang de dogmã tot ceea ce nu înþelegem. Din pãcate.Dogmele religioase îºi propun sã ne convingã cã avem cu toþii un anumit interval de timp des emnat în care ar trebui sã rãmânem pe acest pãmânt. pentru cã aºa ni s-a spu e sã se întâmple lucrurile ºi murim cu câteva decenii înainte de timpul care ne-a fost predest inat. cei care n ne închinã la întrebã În fiecare zi. fãrã sã stãm niciodatã sã ne punem întrebãri fireºti precum De ce? sau Cum de este posibil? . Acceptãm procesul de îmbãtrânire. ªi astfel. Ne urmãm orbeºte convinger le. noi ne oferim voluntar sã mergem în pelerinaj la altarul ªtiinþei pentru a ne aduce omagiul în faþa ideii cã efectele ºi cauzele pot fi explicate prin analize bazate pe factori sing ulari. aducând în viaþa acestora boala ºi moartea. Aceasta a devenit un cult. noi continuãm sã ne prosternãm î faþa Altarului ªtiinþei ºi sã plãtim preþul corespunzãtor. numai pentru cã aºa au considerat medicii ºi preoþii cã este firesc.

dar nu schimbã cu nimic cauzele care le-au pr ovocat. Cartea de faþã a fost scrisã tocmai pentru a oferi rãspunsuri la întrebã ile mult evitate de ºtiinþã: De ce? ºi Cum de este posibil? . Din pãcate. acestea rãmân chiar neidentificate ! Altfel spus. fãrã sã-ºi punã vreodatã întrebãri legate de mecanismele vieþii ºi morþii.simptomele. trãim din paleative. DACà doreºte acest lucru. Textele care însoþesc medicamentele (scrise cu litere foarte micuþe) nu fac altceva decât pãcãleascã pacientul. precum ºi o min cidã. conducându-i de multe ori în eroare chiar pe medici. indicând astfel calea cãtre o viaþã a tinereþii Ce vârstã avem? 11 . diagnostica sau vindeca bolile. dar nu umblãm deloc la cauze. Orice om îºi poate pãstra un corp tânãr ºi sãnãtos. Medicamentele de sintezã chimicã produc schimbãri în funcþiile organismului. Sã fie limpede: 99% din procesul de îmbãtrânire la care suntem supuºi depinde direct de no i (se aflã sub controlul nostru direct). De altfel. umanitatea continuã sã tr b aceastã hipnozã indusã de ºtiinþa medicalã. Cât de diferitã ar fi aceastã viaþã dacã oamenii ar înþelege corect în ce constã boala ºi pro îmbãtrânire. Ele sunt pres crise pentru a preveni. ale sãnãtãþii ºi bolii. Mai mult. acþionând apoi pe baza acestei cunoaºteri. cam aºa opereazã ºtiinþa medicalã de astãzi: ne reazã SIMPTOMELE (MANIFESTÃRILE EXTERIOARE).

nu este o perspectivã prea rozã! Vârsta funcþionalã se referã la capacitatea noastrã de a funcþiona. iar ei continuã sã se cramponeze de ea).Felul în care definim vârsta poate aduce o mare diferenþã în atitudinea noastrã faþã de viaþã tã atitudine este cea care dicteazã acþiunile noastre de zi cu zi. Cartea de faþã cum sã atingeþi acest obiectiv în fiecare zi din viaþa dumneavoastrã. Indiferent cât de tânãrã se crede însã persoana respectivã. deoarece le in duc oamenilor o stare de confuzie. de multe ori chiar în familia noastrã. deºi ar trebui sã spunem cã am întinerit cu atâþia ani2! Vârsta mentalã este definitã de felul în care gândim. noi celebrãm aceastã vârstã dând o petrecere de ziua noastrã. indiferent de limitãrile noastre mentale sau fizice care ne împied icã sã ducem un mod de viaþã cu adevãrat sãnãtos. Din pãcate. Orice aþi spune. indiferent de câte zil e mai aveþi de trãit. În f are an. Felul în care poate f . fiind marcaþi pe viaþã de aceastã perioadã a vieþii lor3. de cea mentalã. Medicina aºa-zis holistic efineºte sãnãtatea funcþionalã drept capacitatea noastrã de a experimenta activitãþile normale. Spre exemplu. existã oameni care au crescut în perioada Marii Depresiuni. Apogeul sãnãtãþii nu poate fi cu adevãrat experimentat decât în ABSENÞA bolii. noi sãrbãtorim trecutul nând cã am îmbãtrânit cu atâþia ani. nu reprezintã altceva decât simple afirmaþii golite de orice conþinut. de zi u zi. avem de-a face cu o mi nte tânãrã într-un trup bãtrân. dar din punct de vedere fi zic au îmbãtrânit. Cunoaºtem cu toþii asemenea persoane. Acest gen de definiþii ciudate acceptã existenþa unor tulburãri degenerative. Iatã în ce constã fiecare din acestea: Vârsta calendaristicã se referã la anii pe care i-am petrecut pânã acum pe acest pãmânt. Vârsta bioelectricã poate fi mãsuratã ºi manipulatã într-un sens sau în altul. Ea þine de perspectiva noastrã asupra v eþii. Ele nu scot nici un cuvânt referitor la cauzele procesului de îmbãtrânire ºi ale bolilor! Practic. În acest caz. este evident cã trupul ei a trecut de mult de perioada a pogeului anabolic. considerând cã bunãstarea ar la bazã felul în care ne auto-percepem. de vârsta bioelectricã. în funcþie de o perioadã sau al a din trecutul pe care lam trãit. Este un fel de capsulã a timpului în care este prinsã mintea noastrã. de cea funcþionalã l mai important între toate. plin de vitalitate. Subiectul acestei cãrþi se referã la inversarea vârstei bioelectrice. Din punct de vedere mental. pierzândritmul cu mintea sa. aceste acþiuni ne determinã viitorul fiziologic ºi vârsta bioelectricã. ei au rãmas tineri (perioad a care i-a marcat s-a petrecut de regulã în tinereþe. adicã a vârstei reale a corpului. Vârsta poate fi definitã în funcþie de vârsta cronologicã. Definiþiile din categoria celei de mai sus m-au deranjat întotdeauna. La rândul lor. Existã nenumãraþi oameni în vârstã care reprezintã cea mai bu acestui efect de capsulã a timpului.

dar prin pierderea pãrului pe care îl au deja (nu se nasc chei). Ne grãbim sã revelãm acest secret pentru a vã stimula sã termina citit aceastã carte. culoarea ochilor. Oamenii se îngraºã. vârs ta este desemnatã folosind cuvântul old (bãtrân) dupã numãrul de ani. 12 . Tr. veþi afla cum vã puteþi stabili vârsta REALà ºi cum puteþi de na factorii care genereazã procesul de îmbãtrânire înainte de vreme. Este vorba de un joc de cuvinte specific limbii engleze: în aceastã limbã. darnude la bun început. în România existã oameni care au crescut în perioada comunismului. 3 N. Oamenii chelesc. fiin d marcaþi pe viaþã de aceasta. lucrurile nu stau chiar aºa. obezitatea ºi problemelefeminine sunt de naturã geneticã . Nu poþi fi din nou tânãr decât atunci când ARÃÞI. Tr. nu se nasc graºi. Informaþiile prezentate în l reprezintã însãºi esenþa acestei cãrþi. Sunteþi pregãtiþi? Ochii verzi-cãprui Ni se spune pe toate canalele cã procesul de chelire. La fel. Alþi oameni devin diabetici! Femeile au anumite proble me specifice. pentru ca mai târziu culoarea lor sã se schimbe în negru sau în cãprui. Copiii se nasc cu ochii albaºtri. TE SIMÞI ºi GÂNDEªTI din nou ca un om tânãr! Preambul: în capitolul urmãtor. diabetul. Odatã ce veþi învãþa sã manipulaþi ºi sã controlaþi forþele care influenþeazã vârsta b tul timpului asupra vieþii dumneavoastrã va înceta sã mai fie o preocupare majorã în ceea ce vã p iveºte.ut acest lucru va fi arãtat în capitolul urmãtor. În realitate. 2 N.

Este corpul DUMNEAVOAS TRà ºi viaþa DUMNEAVOASTRÃ. Problemele aºa-zis genetice pot fi rezolvate prin curãþarea corpului de de rile metabolice. cum ai putea sã ºtii cum ai ajuns acolo? Dacã nu ºtii cum ai ajuns acolo. cuvinte ºi gândurile noastre. semn cã ni se apropie ºi nouã ti Din pãcate. Diabeticii pot redeveni normali. Colon spastic Colonul aflat într-o stare de constipaþie spasticã. . dar niciodatã cauzative. am avut cândva ochii de culoare cãprui închis. cu deplasarea poziþiei normale a st omacului. 6) colonul descendent. nu orice drum vechi te poate duce înapoi. C.Personal. 3) cecumul. În timp ce noi ne pregãtim în aceastã direcþie. Programaþi sã murim Noi ne auto-programãm sã murim prin acþiunile. noi facem tot ce ne stã în puteri pentru a ne asigura cã nu vom rãmâne în urma celor care ne-au luat-o înainte 3 Nu orice drum vechi Dacã nu ºtii încotro te îndrepþi. Colon normal Colonul normal. 2) apendicele. 4) colonul ascendent. prin restaurarea echilibrului hormonal ºi prin consumarea unor super-alimente. Oamenii graºi pot slãbi. am asistat la regenerarea pãru lui meu ºi la re-înflorirea vieþii mele. Ridicaþi-vã din genunchi. Colon inflamat Colonul aflat într-o stare de inflamare datoratã constipaþiei. moartea ne rãpeºte rudele ºi prietenii. 8) rectul. Luaþi frâiele viitorului dumneavoastrã în propriile mâini. D. Aceste p robleme aºa-zis genetice sunt simptomatice. aflat într-o poziþie corectã faþã de celelalte structuri: 1) stomacul. Femeile îºi pot recãpãta starea de sãnãtate. Astãzi îi am pe jumãtate verzi. Ilustraþie UN COLON NORMAL ªI MAI MULTE EXEMPLE DE COLONURI BOLNAVE A. Personal. Oam enilor chei le poate creºte din nou pãrul. deºi am depãºit vârsta de 50 de ani! La fel puteþi face ºi dumneavoastrã! Cine deþine adevãratul control? Puneþi la îndoialã autoritatea medicilor. 5) colonul transversal. 7) curbura sigmoidã. Colon rãsucit Colonul transversal rãsucit (într-o stare de ptozã). B.

Creºterea normalã ne permite sã ieºim din copilãrie sã atingemapogeul anabolic. menopauza. ridurile. reducerea apetitului sexual ºi obezitatea. Aceste evenimente atestã trecerea timpului. Îmbãtrânirea prematurã ne conduce de la acest moment de vârf cãtr mormânt. chelirea. el reprezintã partea anormalã a procesului. În ealitate.John Thomas Oamenii considerã cã procesul de îmbãtrânire este un aspect normal al unei vieþi normale. Ele sun t simptomatice. Îmbãtrânirea se produce ca urmare a unei serii de evenimente legate de timp (care defi nesc de altfel simptomele ei) precum: albirea pãrului. diabetul. dar reprezintã simultan ºi SEMNELE procesului de îmbãtrânire! 13 . p ierderea vitalitãþii.

Vârsta mentalã 0 Vârsta calendaristicã 0 Vârsta funcþionalã 0 Vârsta pe care o simþiþi 0 Semne ºi simptome Timpul trãit greºit dã naºtere la o serie de SEMNE ºi SIMPTOME ale bolii ºi ale îmbãtrânirii ectrice. Putem proceda însã ºi altfel: putem opta pentru o re-expe rimentare a timpului. Estimaþi ºi notaþi vârsta pe care o aveþi în locurile goale de os. Când se petrece acest lucru. Rezultatul este procesul de îmbãtrânire o confirmare a deteriorãri biologice. Lãsaþiultima linie goalã pânã când aþi stabilit vârsta bioelectricã pe care o aveþi. ei îºi reduc cu bunã ºtiinþã ºederea pe acest pãmânt rocesul de îmbãtrânire se produce de la sine. în timp ce Timpul este vehiculul îmbãtrânirii. Îmbãtrânirea ºi Timpul sunt douã lucruri legate între ele. ci printr-o retrãire a timpului însuºi a acelui TIMP pe care lam trãit deja. conceptele de îmbãtrânire ºi de timp vor cãpãta o semnificaþie mai tangibilã ru dumneavoastrã. Spre exemplu. stopat ºi inversat. În acest fel. Îmbãtrânirea e ultatul unui Timp trãit în mod greºit. LA S estui capitol. Simptomele bolilor reprezintã modificãrile subiective ale funcþiilor corporale care NU sunt aparente observatorului exterior cum ar fi senzaþia de greaþã. anorexia ºi reducerea apetitului sexual. durerea. Ea ne priveazã de intervalul de t imp la care am fi avut dreptul pe acest pãmânt. Acest gen de simptome trec de regulã neobservate de ceilalþi oame 80 ani 80 ani 80 ani 80 ani sau mai mult . nu prin retrãirea experienþelor noastre anterioare. anxietatea. corpul nostru experimenteazã un blocaj în echilibrul sãu bioelect ric.Procesul de îmbãtrânire poate fi încetinit. dar nu ºi identice. Factorul sãu de control este acþiunea con entã. Aceste semne ºi simptome reprezintã schimbãrile care s-au produs ºi diminuarea funcþiilor organelor vitale ºi glandelor. Acest lucru nu devine însã po ibil decât dacã deþinem cunoaºterea corectã ºi o punem în aplicare. uscãciunea gu rii. Evaluaþi-vã singuri vârsta În rândurile de mai jos sunteþi rugat sã personalizaþi tipurile de vârstã despre care am disc tat în capitolul 2. b li precum cancerul sunt consecinþe ale unui Timp trãit în mod greºit. Folosiþi un creion ºi o gumã. Oamenii îºi accelereazã singuri procesul de îmbãtrânire ºi trecerea timpului prin IGNORAREA SEMNELOR mai sus amintite. Cancerul determinã o accelerare a trece rii Timpului. iar omul îmbãtrâneºte! Gândiþi-vã la boalã ca la o trecere acceleratã a Timpului. În acest fel.

ele reprezintã o confirmare a procesului de îmbãtrânire ºi a trecerii timpului. al hormonilor ºi fluidelor. Ele indicã însã apariþia unor modificãri subtile la nivelul þesuturilor corporale. SEMNELE de îmbãtrânire ºi/sau de boalã pot fi observate ºi mãsurate. Semnele nu sunt altceva d ecât timpul devenit vizibil! Ele sunt capsule bioelectrice ale timpului. Procesul de îmbãtrânire nu este altceva decât un cuvânt elegant pentru o încetinire a funcþiilor organismului.ni. Timpul devenit vizibil Semnele sunt altceva decât simptomele. 14 . ºi orice înce tinire conduce mai devreme sau mai târziu la blocare. Ele pot fi confirmate pr n diagnosticului unui medic. În etapele ulterioare. De aceea. Semnele ne permit sã devenim conºtienþi în mod dureros de modificarea funcþiilor normale ale organismului (de pildã febra sau inflamaþiile). ea poate fi vãzutã cu ochiul liber. în ogli ndã. ºi/sau poate fi confirmatã prin diagnosticului unui medic. Îmbãtrânirea apare mai întâi de toate la nivelul acelei lumi invizibile a corpului. Ele se referã la evenimente exterioare ºi sunt observabile. mai exa t a corpului bioelectric. care stabileºte o stare morbidã.

Aceste criterii reprezintã puncte de evaluare bazate pe efecte cumulative pe terme n lung. Umbra bolii se manifestã de regulã prin deteriorarea funcþiilor organelor vitale. Stabiliþi vârsta bioelectricã pe care o aveþi Lista de mai jos îºi propune sã vã ajute sã stabiliþi vârsta bioelectricã pe care o aveþi. Fiecare dintr stea adaugã o anumitã semnificaþie ºi vã direcþioneazã în efortul dumneavoastrã cãtre reîntinerire. schimbându-ne modul de viaþã înainte de a fi prea târziu. Timpul se accelereazã atunci pentru noi. De regulã însã. ea are menirea sã vã permitã sã înþelegeþi de ce aþi ajuns sã aveþi aceastã vârstã. Dacã le considerãm normale. Nu diminuaþi importanþa criteriilor listate ºi nu vã grãbiþi sã le judecaþi din perspectiva d . Apariþia sa ne provo acã o serie de neplãceri temporare. NOTÃ: aceastã listã nu reprezintã un diagnostic al unei boli particulare. Ea vã oferã o aproximare destul de riguroasã a vârstei bioelectrice pe care o aveþi. le dimin uãm practic impactul asupra conºtiinþei noastre ºi le amplificãm efectele. Existã de asemenea ºi o listã care cupr nde factorii contributori. Uneori. dupã o î a acestor semne sau dupã o boalã mai gravã. O boalã este precum un oaspete nedorit care dã buzna în casa noastrã. Procesul de îmbãtrânire ºi boala sunt u ºi acelaºi lucru. Faceþi acest exerciþiu acum. ea lasã în urma ei o umbrã de iritare. ceastã umbrã este foarte evidentã. Þineþi cont de bolile grave din trecut. Criteriil individualizate vor fi adãugate pe liste separate (pentru bãrbaþi ºi femei).Semnele mai pot fi definite ca niºte evenimente anormale care se petrec la nivelul procesului vieþii. Ea reprezintã ha rã personalã pe drumul cãtre o tinereþe fãrã bãtrâneþe. Þineþi de asemenea cont de situaþia în care vã aflaþi ch în prezent: dacã sunteþi sub îngrijire medicalã sau dacã luaþi medicamente. Înceti nirea ºi încetarea funcþiilor vitale este cel mai important semn de care trebuie sã þinem seama. cãci ne trezim cã nu mai putem face o serie de lucruri care altãdatã ne e rau la îndemânã. indicându-vã ce aveþi de fãcut pentru a cesul de îmbãtrânire. Ele se manifestã sub formã de boli ºi evenimente patologice. Restul cãrþii de faþã nu va face altceva decât sã dezvolte fiecare subiect din a listã. ci mai degrabã o succesiune de indicatori. Ma t. aplicându-se deopotrivã bãrbaþilor ºi femeilor. dar numai în mãsura în care sunteþi cinstit cu dumneavoastrã înºivã. când veþi înþelege mult mai bine importanþa fiecãrui criteriu în parte. dar º upã terminarea cãrþii. Cele mai multe dintre ele nu au legãturã cu sexul. dacã ºi-au lãsa mprenta asupra dumneavoastrã sau dacã sunt recente. Chiar ºi dupã ce pleacã. manifestarea plenarã a procesului de îmbãtrânire se manifestã abia mai târziu. Bifaþi cãsuþele care vi se potrivesc.

simptome. fãrã putere Crampe. simbolurile & factorii contributori care permit evaluarea vârstei bioelec trice Pentru ambele sexe Înãlþime: pierderea înãlþimii fizice Cu circa 7-8 mm Cu circa 1.eavoastrã. dureri 20 50 18 15 . Efectul lor cumulat vã poate BLO CA cu uºurinþã calea ºi vã poate împiedica sã redeveniþi tânãr! Semnele. Vã asigur cã fiecare criteriu meritã atenþia dumneavoastrã.5 cm sau mai mult 50 200 Gutã: 40 Ochi: riduri în jurul ochilor (nu foarte accentuate) Riduri accentuate 8 15 Muºchii: deteriorare. efecte ºi factori care contribuie l a procesul de îmbãtrânire. leziuni Flasci. Lista este alcãtuitã exclusiv din semne.

datorate unei afecþiuni la ficat 40 Se învineþeºte rapid.Stomac (intestine): pântecos Umflat (bombat. pãtate. brãzdate 30 Cresc greu 40 Îngroºarea unghiilor de la degetele mari de la picioare 30 Auz: slãbit. ca în cazul bãutorilor de bere) 8 40 Sprâncene: groase. se exfoliazã (inclusiv mãtreaþa) 10 Psoriazis/seboree (pe scalp sau pe corp) 50 Ridatã (pe mâini sau pe faþã) 10 Umflãturi datorate grãsimii pe spatele braþelor 10 Coºuri/acnee/pete 30 Transpiraþie insuficientã sau lentã 20 Pete maronii pe mâini/corp. condiþie instalatã prematur. stufoase 15 Pãr în nas ºi urechi (exterior) 18 Haine: pantaloni & cãmãºi/bluze Numere din ce în ce mai mari dupã vârsta de 24 de ani 20 Energie (vitalitate): haoticã. de sub braþe sau de pe picioare 40 16 . care avanseazã progresiv 30 Piele: Uscatã. fãrã stabilitate 25 Mirosuri corporale: necesitã deodorant Depãºesc puterea deodorantului 20 40 Respiraþie urât mirositoare: cronicã 30 Dinþi: stricaþi 40 Necesitã curãþarea plãcii la dentist o datã pe an 25 Necesitã curãþare la ºase luni 40 Necesitã plombe cu un amestec pe bazã de mercur 150 Existã dinþi obturaþi pânã la rãdãcinã 40 Gingivitã (gingii inflamate) 30 Unghii: la mâini/picioare 20 Fragile: se rup uºor. mustaþã & barbã Predominant albit 30 Chelie 30 Pierderea pãrului corporal (de pe picioare) 60 Creºtere lentã a pãrului de pe cap 30 Netezirea pãrului care era cândva cârlionþat 40 Albirea pãrului pubian. vânãtãile sunt dureroase la atingere 60 Secreþii grase abundente 15 Pãr.

imposibilitatea de a-þi aduna gândurile 30 Nevoia de a bea cafea pentru a-þi pãstra luciditatea 20 Evacuarea deºeurilor: Schimbarea culorii acestora într-o altã nuanþã decât acel maroniu 30 moderat specific 20 Fecale uscate (constipaþie) 20 Defecaþie cu efort fizic/tensiuni 40 Tranzit intestinal care dureazã mai mult de 24 de ore 40 Balonãri/gaze excesive ºi urât mirositoare 15 Fecale cu sânge Defecaþie incompletã 20 Boli: Senzaþii frecvente de slãbire/neplãcere fizicã. manifestatã prin purtarea unor haine mai largi 30 Creºtere în greutate.Activitate fizicã: Incapacitatea de a mai efectua munci fizice grele 20 Dureri/inflamaþii în timpul activitãþii sau dupã muncã 20 Somn dereglat care necesitã odihnã suplimentarã 30 Greutate: Creºtere în greutate. dar fãrã febrã 20 Rãceli mai dese decât o datã pe an 25 Gripe în fiecare an 20 Boli degenerative diagnosticate 80 Ochii: Necesitã ochelari de citire 8 Sensibili la lumina solarã 40 Incapacitatea de adaptare la întuneric 20 Pete maronii pe iris (pe partea coloratã a ochilor) 30 Pungi sub ochi 30 Pleoape umflate 8 Pleoapele nu se închid/deschid în mod egal 20 Degenerare macularã 50 Retinitã/vedere tunelarã/glaucom 50 17 . manifestatã prin necesitatea unei cantitãþi mai 20 mare de hranã Pierderea inexplicabilã a greutãþii 40 Mental: Pierderi de memorie pe termen lung sau scurt 20 Obosealã mentalã 30 Înceþoºarea minþii.

iar apoi relaxate. culoarea lor nu revine instantaneu la normal 40 Ameþealã datorate unei circulaþii proaste 30 Efectul Rouleau (sânge îngroºat) 50 Folosirea frecventã de pastile pentru subþierea sângelui (aspirine sau alte anticoagulante) 50 Plãmâni (capacitate respiratorie): Respiraþie dificilã / senzaþia cã îþi lipseºte aerul 70 Plãmâni plini cu fluide (respiraþie cu expectoraþii) 80 Anginã pectoralã 40 Astm 80 Colon (intestine): Constipaþie (cronicã) 50 Defecaþie neregulatã 30 Alternanþã diaree/constipaþie 30 Probleme repetate ale apendicelui 50 Operaþie de apendicitã efectuatã (eliminarea apendicelui) 20 Colitã 75 Diverticulitã 75 Eliminarea chirurgicalã a vreunei pãrþi din intestinul subþire 90 Colostomie 60 18 . încovoiere (severã) 80 120 Rãni minore: Refacerea rãnilor minore dureazã mai bine de o sãptãmânã 20 Rãnile minore se infecteazã uºor 30 Apariþia prea uºoarã a cicatricelor 40 Circulaþia capilarã a sângelui: Nu apare forma de perlã atunci când zona este apãsatã cu degetul (sângele curge în continuare. nu roºu strãlucitor 30 Când unghiile de la mâini sau de la picioare sunt apãsate pe pãrþile laterale. încovoiere (medie) Cocoºare.Obraji: Scobiþi. nu se adunã sub piele) 30 Culoarea sângelui este roºu închis. adânciþi în orbite 8 Maxilare inflamate/slãbite/scofâlcite 25 Obraji roºii (capilare inflamate) 40 Încheieturi: Dureri la nivelul încheieturilor (generale) Artritã diagnosticatã. reumatism sau dureri reumatismale 40 60 Staturã: Cocoºare.

Paraziþi 90 Circulaþia sângelui: Atacuri de cord 80 Anemie (procent redus de celule roºii) cronicã 40 Nivel redus al hemoglobinei 30 Aterosclerozã diagnosticatã 100 Circulaþie sanguinã proastã 30 Sistemul limfatic: Noduli limfatici umflaþi în mod dureros / dureroºi la nivelul încheieturilor. la femei) 75 Volum redus de urinare (mai puþin de 150 de mililitri) 35 Metabolism general: Ingerarea a mai puþin de 1.5-2 litri de apã pe zi 40 Bãutul de lichide la masã 20 Bãutul apei clorurate sau fluorizate 60 Înlocuirea apei cu bãuturi rãcoritoare Lipsa ingerãrii a cel puþin 300 de mililitri de apã la fiecare 15-30 de 60 minute în timpul activitãþii fizice grele 30 19 . dar la marginea de sus a scalei 30 Tumori alcãtuite din grãsime sub piele 50 Ingerarea de grãsimi în proporþie de cel puþin 20% din alimentaþie 10 Folosirea ORICÃRUI tip de margarine 30 Folosirea de uleiuri sau produse din soia 60 Refuzarea oricãror grãsimi alimentare 30 Sistemul urinar: Albuminã cronicã în urinã 50 Nivel ridicat de uree în urinã 40 Greutate specificã redusã a urinei 30 Predispus pentru pietre la rinichi 40 Culoare închisã a urinei 25 Miros urât al urinei 30 Miros dulceag al urinei 50 Infecþii ale vezicii urinare (de regulã. al subsuorilor sau al gâtului 50 Noduli limfatici eliminaþi chirurgical 50 Cancer la nivelul sistemului limfatic (limfom) 90 Eliminarea chirurgicalã a splinei 60 Grãsimi corporale: Depãºirea greutãþii cu 15-25 de kilograme 90 Greutatea corporalã în limitele admise.

miastenie sau tulburãri degenerative ale 200 nervilor 20 Orice tulburare diagnosticatã la acest nivel 20 Încheieturi rigide / pierderea flexibilitãþii 40 Lipsã de energie 30 Necesitatea de a mânca frecvent pentru a avea energie 30 Schimbãri rapide de dispoziþie / cãderi de energie 20 Digestia reduce energia corpului. ºi în particular funcþiile creierului 20 Obosealã sau agitaþie dupã masã Stres ºi dureri de cap (migrene): Incapacitatea de a funcþiona în condiþii de stres 30 Cedãri repetate din motive de stres 40 Migrene cronice 40 Tractul gastrointestinal: Crampe dupã mese 30 Gaze cronice 50 Gaze urât mirositoare 40 Balonarea abdomenului dupã masã 50 20 . mononucleozitã. Epstein-Barr. a apei distilate sau filtratã în mod obiºnuit 50 Ingerarea repetatã de medicamente pentru dureri de cap (de tip 40 algocalmin) 40 Ingerarea repetatã de orice fel de medicamente Ficat/vezicã biliarã/indigestii Probleme diagnosticate ale vezicii biliare 60 Eliminarea chirurgicalã a vezicii biliare 60 Hepatitã. malarie. sau Sindromul Oboselii Cronice 60 Saliva: Gurã uscatã Mestecarea lichidelor pentru a le putea ingera 20 30 Temperatura corpului: Febrã cronicã de intensitate redusã sau temperaturã sub cea normalã 35 Mâini ºi picioare reci 60 Sensibilitate la temperaturi reduse 30 Incapacitatea de a rezista la temperaturi ridicate 30 Þesuturi/energii conjunctive: Lupus sistemic diagnosticat.Folosirea pastelor de dinþi cu fluor 20 Folosirea deodoranþilor obiºnuiþi 30 Bãutul apei de la robinet 30 Bãutul apei din sticlã.

Colitã. albicioasã. dublat de creºterea greutãþii corporale 30 Aciditate stomacalã supãrãtoare 30 Stomac nervos 20 Foame continuã 60 Apetit redus 25 Laptele provoacã indigestie sau balonare 20 Mâncãrurile condimentate sunt suportate greu 20 21 . la trezire 20 Limbã crestatã 40 Somn: Mai puþin de 7 ore pe noapte 7 Mai puþin de 6 ore pe noapte 30 Somn întrerupt în mod regulat 20 Somn cu ferestrele închise 30 Dormitul sub o pãturã electricã 50 Somnambulism 60 Insomnie 20 Hipersomnie (somn excesiv) 40 Narcolepsie (somn involuntar în timpul zilei. în timpul zilei 40 Limbã încãrcatã dimineaþa. diverticulitã diagnosticatã. care dureazã circa 15 40 minute) Dietã: Nefolosirea de multi-vitamine/minerale 20 Ingerarea de vitamine/minerale nealimentare 20 Ingerarea unor suplimenþi pe bazã de calciu 20 Gât umflat (înghiþire cu dificultate) 50 Accelerarea pulsului dupã mese 10 Vomãri frecvente 40 Mâncatul în timpul unei stãri de nervozitate 30 Apetit excesiv 30 Apetit sporit. boala lui Crohn 60 Cancer: Orice tip de cancer diagnosticat 200 Chimioterapie sau terapie cu ajutorul radiaþiilor 200 Chisturi sau tumori de orice fel 50 Tutun: Fumat sau mestecat 95 Limbã: Limbã încãrcatã.

care necesitã mai multe ore 40 Pulsul în timpul stãrii de odihnã: peste 75 20 Presiunea sanguinã: peste 90/130 În timpul stãrii de odihnã În timpul stãrii de odihnã peste 80/120 50 20 Emoþiile: Reþinute în interior incapacitate de a se relaxa Stãri de depresie/melancolie Persoanã excesiv de emoþionalã 30 40 30 Numai pentru femei Menstruaþie & menopauzã Obosesc cu uºurinþã 20 Tensiuni premenstruale (PMS) 50 Depresii înaintea menstruaþiei 50 Înlãturarea chirurgicalã a ovarelor/uterului 20 22 . militari) 40 Expunerea zilnicã în faþa unor echipamente electronice 30 Folosirea detectoarelor de fum în timpul somnului sau la serviciu 20 Lipsa exerciþiilor fizice.Mâncãrurile grase provoacã indigestie Gustãri uºoare . dar frecvente Mese sau gustãri mai frecvente decât din 4 în 4 ore Devorarea rapidã a alimentelor Mâncãruri sãrate Ingerarea unor cantitãþi mari de frunze de lucernã Ingerarea de alimente care nu au fost produse personal Mese regulate la restaurant Ingerarea frecventã de alimente preambalate (care nu sunt proaspete) Folosirea cuptoarelor cu microunde 50 30 25 30 30 20 40 50 40 50 Statul la calculator: Mai mult de o orã zilnic La o distanþã mai apropiatã de 75 de centimetri de monitor 8 30 Luminã fluorescentã: Folositã la lucru 20 Folosirea aparatelor de citire electronicã a preþului 20 Folosirea regulatã a telefonului celular 30 Lucrul cu radarul (poliþiºti. de tip aerobic. de trei ori pe sãptãmânã 30 Ritm metabolic redus 50 Trezire lentã din somn.

.

împãrþiþi acest numãr la 232 ºi obþineþi un scor de referinþã de 7. În continuare. Spre exemplu: dacã sunteþi bãrbat ºi aþi obþinut un punctaj total de 1838.Frigiditate/pierderea apetitului sexual 80 Ciclu neregulat 40 Înrãutãþirea acneii în timpul ciclului 40 Sâni dureroºi 30 Dureri corporale la atingere 60 Chisturi ovariene/tumori fibroide uterine 60 Puseuri de cãldurã 95 Pot detecta ovarul activ în fiecare lunã 95 Au folosit deja pastile anticoncepþionale 60 Au folosit înlocuitori pe bazã de estrogen 150 Tulburãri tiroidiene (medicaþie pentru tiroidã) 150 Subþierea pereþilor vaginali/dureri în timpul actului sexual 90 Infecþii ale vezicii urinare. crampe nocturne 20 Lipsa interesului sexual 100 Scor total Se împarte la 232 în cazul bãrbaþilor ºi la 244 în cazul femeilor Aþi obþinut scorul de referinþã bioelectric de Adunaþi punctele pe care le-aþi obþinut ºi împãrþiþi totalul la 232 dacã sunteþi bãrbat ºi la teþi femeie. În exemplul de mai sus.92. pentru a obþine scorul de referinþã bioelectric. folosiþi scala de conversie pentru a afla care este vârsta dumneavoastrã bioelectricã. mâncãrimi vaginale 90 Endometrozã 80 Pofte alimentare excentrice înaintea ciclului 200 Confuzie mentalã 80 Lipsa interesului sexual 90 90 Numai pentru bãrbaþi Impotenþã 90 Inflamarea prostatei 90 Eliminarea chirurgicalã a prostatei 80 PSA peste 5 60 Ejaculare dureroasã 60 Imposibilitatea de a urina. Aceasta este vârsta dumneavoastrã rea lã ! 23 . dureri în timpul urinãrii 90 Urinãri nocturne frecvente 80 Dureri la nivelul picioarelor sau cãlcâielor 30 Spasme la nivelul picioarelor. aceasta este de 70 de ani.

artrita.1 = 30 2. Este evident cã aveþi nevoie de ceva timp pentru a putea repara pagubele pr oduse. Cel din dreapta reprezintã vârsta bioelect icã. cu atât mai mic va fi impactul în plus. fiecare an în plus va însemna deja foar te mult.33 = 24 0. Dacã vârsta bioelectricã este egalã sau mai mare decât cea calendaristicã. se poate spune cã impul nu mai lucreazã în favoarea dumneavoastrã. procesul nu trebuie ignorat. iar cea bioelectricã de 39 ani aºa cum sa întâmplat în cazul meu atunci când am început procesul de inversare sunteþi foarte de pierderea bãtãliei. 40.81 = 75 11. Nu aveþi nici un motiv sã INTRAÞI ÎN PANICÃ dacã obþineþi o vârstã bi mai mare decât cea la care vã aºteptaþi! Ea nu este altceva decât o vârstã de referinþã. dacã aveþi deja 35. grãsimea/obezitatea. Reþineþi: actuala dumneavoastrã vârstã bioelectricã este rezultatul întregii vieþi pe care aþ -o pânã în prezent.30 = 22 0.28 = 60 6.Scala de conversie a scorului bioelectric Numãrul din stânga reprezintã scorul de referinþã. Cele mai multe asemenea semne apar atunci când vârsta bioelectricã este cuprinsã între 30-50 de ani: problemele de ordin feminin sau masculin. ÎN SCHIMB.3 = 45 3. sau dimpotrivã. De aceea. et c.6 = 65 7. tulburãrile tiroidei. albirea pãrului. Sã ne gândim! Dacã vârsta dumneavoastrã calendaristicã este de 27 de ani.86 = 40 3.42 = 35 2.22 = 20 0. Gândiþi-vã ce impact va avea asupra dumneavoastrã fiecare nou an bioelectric la cei pe care îiaveþi deja! Cu cât sunteþi mai tânãr. scleroza multiplã. 50. fibromialgia. iar mãsurile trebuie luate de urgenþã. 0. dacã aþi întinerit. 60 sau MAI MULÞI ani bioelectrici. încercuiþi vârsta obþinutã ºi scorul care a stat la baza ei. atacurile de cord. am destul . cancerul.92 = 70 8. Vârsta bioelect ezintã un indicator de referinþã extrem de important. Cei doi indicatori vor trebui r ecalculaþi în fiecare an.66 = 28 1. infecþiile urinare. NU mai aveþi timp de pierdut! Terminaþi cât mai rapid aceastã carte ºi aplicaþi viaþa de zi cu zi ce aþi învãþat din ea.18 = 18 0.0 = 80 + Vârsta bioelectricã pe care o aveþi ar trebui sã vã motiveze sã vã evaluaþi modul de viaþã ºi aritãþile trupului dumneavoastrã.96 = 50 4. În acest caz. Rãspunsurile pe care le cãutaþi sunt conþinute în aceste pagini. de aproap adãuga unui a Cu cât sunteþi mai bãtrân. Deocamdatã. dar cea bioelectricã este de numai 19 ani ! Personal.4 = 55 5. pentru a stabili dacã aþi mai îmbãtrânit. Vârsta mea calendaristicã este de 53 de ani. cu atât mai repede zboarã timpul pentru dumneavoastrã ºi cu atât m celerat devine procesul de îmbãtrânire! Veþi ºti cu siguranþã acest lucru atunci când vor apãrea pr NE. lipsa energie i.

2. Recalculaþi-vã scorul o datã pe an. ºi la fel puteþi avea ºi dumneavoastrã. 24 Evaluaþi-vã scorul ºi reconsideraþi fiecare criteriu în parte. . Învãþaþi sã aveþi grijã ce cuvinte rostiþi ºi ce gânduri vã trec prin minte. dovedindu-vã cã poate redeveni astfel TÂNÃR. Urmaþi paºii descriºi în aceastã carte ºi corpul dumneav oastrã se va vindecasingur. 5. 3. aceasta nu trebuie consideratã disperatã! Trupul bioele ctric are o capacitate uluitoare de regenerare. dacã veþi transpune în practicã sugesti uprinse aici. Indiferent în ce situaþie vã aflaþi. ACÞIONAÞI în conformitate cu cunoaºterea recent dobânditã. 4. PAªII CARE TREBUIE URMAÞI PENTRU A REDEVENI TÂNÃR 1. Terminaþi de citit aceastã carte.timp înainte.

Cele mai multe adevãruri care ni se predau ºi chiar o bunã parte din convingerile noastr e nu sunt autentice sau nu funcþioneazã. Dacã doriþi sã evitaþi sã ajungeþi la vârsta (bioelectricã) de 78 de ani încã de la vârs daristicã) de 45.(Citiþi în aceastã direcþie capitolul Corpul crede fiecare cuvânt pe care îl rostiþi) Fiecare pas pe care îl veþi face pentru îmbunãtãþirea stãrii dumneavoastrã de sãnãtate indi cât de mic vi s-ar pãrea pe moment vã va aduce beneficii uriaºe. Experþii De îndatã ce un sistem devine excesiv de complex. dar la 78 de a ni vã puteþi considera scos din joc. revitalizeazã sistemul nervos ºi permit reîntinerirea organismului. de la 33 la 45 (de ani) ºi de la 45 la 78 (de ani). Preambul: în capitolul urmãtor vã vom face cunoºtinþã cu câþiva dintre marii oameni de ºtiinþ putea face astfel o pãrere despre culisele medicinii. Jocul s-a încheiat Viaþa este precum un mare jucãtor care joacã în trei reprize: pânã la 33 (de ani). acest fenomen trezeºte resentimente ºi scepticism referitor la autenticitatea sistemului. În ceea ce îi priveºte pe oamenii de rând . inclusiv despre felul în care poate fi explicatã actuala dilemã în care se zbate umanitatea în ceea ce priveºte mediul înconjurãtor. SUPERALIMENTELE au rolul de a reconstrui corpul fizic. Experþii ºtiu foarte bine acest lucru ºi este important sã îl egeþi ºi . ingerarea de minerale NU ajutã pe nimeni.33! Ilustraþie Triunghiul sãnãtãþii Echilibrare hormonalã/purificarea receptorilor Detoxifierea ficatului ºi a þesuturilor Mâncaþi super-alimente Apã BEV ionizatã Apã cu un coeficient POR ridicat Triunghiul Tinereþii fãrã bãtrâneþe. apare o întreagã suitã de experþi cu agend ele lor. Mai mulþi paºi mici sunt m i eficienþi decât un singur pas mare. Precursorii horm onilor purificã receptorii. cujargonul ºi vocabularul lor specific. tot ce aveþi de fãcut este sã reduceþi vârsta bioelectricã la 0. Efectul combinat al mai multor paºi este sinergetic. La vârsta de 45 de ani nu puteþi fi încã siguri. Problemele de tip feminin au un singur n umitor comun pe care vi-l vom revela în paginile care urmeazã ale acestei cãrþi. Contrar co nvingerii populare. Detoxifierea þesuturilor uºoare ºi a ficatului eliminã d din organele vitale ºi din þesuturile conjunctive ale organismului. Probleme ale femeilor ULTIMUL lucru de care ar avea nevoie femeile sunt calciul ºi magneziul.

Pentru a învãþa regulile jocului ºi cum pot fi evitaþi experþii .dumneavoastrã. nu mergeþi la ºcoalã. 25 . Victoria prin intimidare ºi Cãutarea numãrului Ultimele douã lucrãri vorbesc în realitate de opusul mesajul inclus în titlul pe care îl a u. vã recomand sã citiþi cãrþ fiþi bogaþi ºi fericiþi. Cele trei cãrþi ar trebui sã reprezinte o lecturã obligatorie pentru elevii din toate clasele.

dar nu ºi în literatura ºtiinþificã de specialitate. nu! i-a rãspuns Vrãjitorul. caz în care femeile cunosc iadul pe pãmânt . Majoritatea adolescenþilor se bucurã de o sãnãtate perfectã. Veþi afla mai multe despre acest subiect în capitolele care urmeazã. pãrul le albeºte ºi/sau se subþiazã lista nu se opreºte aici. 4 Urmãriþi sã vedeþi. unduioase. NU felul în care ar trebui sã stea ele. Auzim puþine lucr uri despre ei. energia dispare. Bãieþii devin niºte armãsari nãr tele capãtã formele lor specifice. efectele DEZASTRUOASE ale pastilelor anticoncepþionale asupra corpului fizic încep sã se manife ste pe mãsurã ce receptorii hormonali se blocheazã . Atunci când hormonii declanºea zã acest proces. dar impactul . departe de curentele general acceptate. Nu sunt decât un Vrãjitor foarte rãu! ia cu ajutorul precursorilor h Este dificil sã înþelegi dilema umanã dacã nu cunoºti forþele cu care acþioneazã ºtiinþa ºi m care ne întunecã viziunea ºi ne tulburã minþile. Pubertatea Fereastra cãtre vârsta de mijloc Transformarea copiilor în adulþi este provocatã de hormoni. Analele ºtiinþei ºi ale medicinii sunt pline de a semenea oameni. Între 28-35 de ani. Secretul constã în a pãstra deschisã fereastra vârstei mijlocii rmonali. procesul de degenerare a organelor vitale a început deja. încep probleme menstruale. La vârsta de 25 de ani. În cazul fem eilor tinere. Ceea ce dorim sã subliniem este faptul cã toate aceste tulburãri sunt provocate de hor moni. De multe o ei se aflã cu câþiva ani-luminã înaintea epocii în care trãiesc. ei reprezintã o problemã tru cei care doresc sã controleze ºi sã manipuleze societatea. cititorul va re foarte uºor de ce secretul tinereþii fãrã bãtrâneþe poate fi revelat atât de simplu în lucrãri precum cea aþã. apar problemele tiroidiene. Adevãraþii Mari Vrãjitori ai ºtiinþei ºi ai medicinii reprezintã o specie în sine. Femeile NU sunt obligate sã sufere. nu doar sã priviþi Dorothy i-a spus Vrãjitorului: -Eºti un om foarte rãu! -O. femeile se îngraºã foarte tare. putând fi cu uºurinþã inversate. primele ciuperci ºi infecþii urinare.Faceþi-vã marele serviciu de a citi aceste trei cãrþi clasice. în pofida abuzurilor la care se supun. Mulþi ºi-au trãit vieþile în anonimat. Odatã înþelese aceste forþe. grãsimea corporalã se transformã în muºchi viguroºi. Din acest motiv. Singurul lucru care conte azã cu adevãrat este felul în care stau lucrurile.

indiferent de interesele care l-ar fi mânat. Sã vedem cum a arãtat adevãratul peisaj al marilor oameni de ºtiinþã din domeniul medicinii. ci a fost planificatã. 26 . rãtãcirea ºtiinþei medicale nu s-a petrecut accidental. au preferat sã f uncþioneze în interiorul sistemului. Viziunea lor a creat adevãrate cratere în lumea ºtiinþificã contemporanã. ieºind din actualul sistem medical oficial. foarte curajoºi. De altfel. Iatã o scurtã istorie a câ orva Vrãjitori ai medicinii. pe car e nimeni nu le-a putut contesta sau ºterge. Vrãjitorii înþeleg foarte bine direcþia greºitã în c îndreaptã ºtiinþa medicalã ºi dilema care existã între ADEVÃR ºi teoriile în vigoare. Eu îi numesc pe aceºti oameni VRÃJITORI. recunoscute astãzi.pe care l-a avut viziunea lor asupra vieþii noastre pluteºte pretutindeni în jurul nos tru fiind de multe ori asumat de alte nume. Totul þine de manipulare ºi de culisele istoriei. Doar câþiva dintre ei. pentru a înþelege mai bine în ce constã politica medicalã ºi de ce este necesar sã acceptãm asumarea r onsabilitãþii pentru propria noastrã viaþã.

. Adevãrul trebuie pus înaintea celebritãþii ºi averii. A fost ºi el ridiculizat de colegii sãi de profesie. s-a folosit de proceduri simple. Mai mult. El a arãtat cã sângele NU este un mediu s teril ºi a demonstrat natura pleomorficã a formelor de viaþã microbiene întotdeauna prezente în sângele fiinþei umane sãnãtoase.Marii Vrãjitori Dr. A încercat sã redea aceste daruri lumii. punându-i întrebarea: Care este diferenþa între plante ºi animale? derlein a rãspuns: Nu existã nici o diferenþã . Enderlein a fost primul om care s-a folosit de pH-ul fluidelor corp orale pentru a detecta prezenþa cancerului în organism. la care se adãuga o hartã a capilarelor la nivelul globilor oculari. Dr. Un adevãrat gentleman. Wilhelm Pfeiffer de la Universitatea din Leipzig a pus la îndoialã înþelegerea lui Enderlein asupra vieþii. Milioane de oameni îi datoreazã doctorului Pauling vindecarea lor. intuindforþele energetice ale vieþii care existã la un nivel subatomic. În aceastã pr ivinþã. de la virusuri ºi bacterii ºi pânã la ciuperci ºi fungi apar în mod predictibil în sânge pe mãsurã ce oamenii îºi pierd controlu supra corpului lor. La fel ca ºi alþii înaintea sa. De altfel. De asemenea. acesta este criteriul care desparte u n om de ºtiinþã autentic de unul fals. Ele refuzau sã vadã ceea ce era evident. El a avut un al ºaselea simþ în legãturã cu nat ura. în anul 1954. a preferat sã îi felicite pe Watson ºi pe Crick atunci când aceºtia ºi-au anunþat descoperirea. A murit la vârsta de 94 de ani. modul de viaþã ºi apariþia . Reams ºtia perfect cã ºtiinþa ºi medicina s-au rãtãcit de pe evãrului. El ºtia foarte bine cã sãnãtatea ºi vitalitatea sunt daruri primi te de la Dumnezeu. tot felul de proceduri complicate ºi nenumãrate dovezi! Reams a îndrãznit sã reveleze conexiunea care existã între dietã. a manifestat din plin toate instinctele ºi virtuþile geniului. Dr. deºi a fost adevãratul desc operitor al moleculei de ADN. Dr. care nu necesitau decât sta bilirea pH-ului urinei ºi al salivei. acest credit nu i-a fost recunoscut. dar a fost nevoit sã înfrunte ridiculizarea din p artea semenilor sãi ºi chiar rigorile legii (aplicate în mod abuziv). necostisitoare. A fost un minunat om de ºtiinþã ºi un veritabil monument al ADEVÃRULUI. Pauling a fost un slu jitor al umanitãþii. În acest scop. Mai mult. a explicat cu precizie felul în care diferitele forme de viaþã. Carey Reams a fost un asemenea Vrãjitor. în tim p ce preda încã la Universitatea Stanford. prea puþin onorat din pãcate de ºtiinþa pe care a propulsat-o atât de departe. preferând sã descopere ADEVÃRURI care necesitau s tudii nesfârºite. Avea dreptate ºi descoperirile sale au demonstrat acest lucru. Descoperirile sale în legãturã cu vitamina C s unt monumentale. Linus Pauling a fost un alt Vrãjitor. Dr. Guenther Enderlein a fost ºi el un Vrãjitor. Reams a prefera t sã nu meargã pe cãile bãtãtorite ale medicinii alopatice.

Ea s-a f olosit de un vechi remediu indian cu ajutorul cãruia a vindecat mii de bolnavi de toate tipurile de c ancere ºi de diabet. A fost ridiculizatã de oficialitãþi. Îi pãsa foarte mult de pacienþii sãi. cãci descoperirile sale puneau la îndoialã poziþia oficialã dogmaticã asupra natur ii cancerului. dar mai ales a cãror frecvenþã de vibraþie este foarte înaltã. Ce l-a diferenþiat pe Gerson de alþi pretinºi medici de acelaºi fel era faptul cã terapiil e sale au funcþionat. Noi deþinem reþeta ei. prin anii 20. ºi a înþeles viaþa pe nivelele energetice subtile.Rene M. A imigrat din Germania în Statele Unite. Vindeca bolile de c ancer prin modalitãþi simple. Dr. Descoperirile sale au o importanþã covârºitoare pen tru înþelegerea procesului de îmbãtrânire. necostisitoare. cancerului ºi al altor boli degenerative. Caisse a fost Vrãjitoarea cancerului. ºi a aplicat terapii necostisitoare. fiind vestitã în întreaga Canada. Era un observator foarte atent. Max Gerson a fost ºi el un Vrãjitor. Rene a studiat îndelung natura manifestat o mare compasiune faþã de cei pe care care l-a propovãduit continuã sã fie la ursa EXACTÃ a ierburilor pe care le folosea. obosit ºi epuizat. dar ADEVÃRUL fel de valabil ºi astãzi. Gerson a studiat tipurile de cancer. dând dovadã de un bun s imþ ºi de un instinct ieºite din comun. A murit în anul 1959. a îi îngrijea. În plus. A fost un excelent exemplu de geniu medical naturist. tocmai pent ru tratamentul diabetului. motiv pentru care a fost atacat ºi dat afarã din Asociaþia Medicilor A mericani ºi din diferite consilii medicale. Ceaiul lui Rene este SINGURUL produs vibraþional pe care îl importã China. 27 .

El a afirmat un singur lucru: Doctori. Ignaz Semmelweis a fost un alt Vrãjitor. Era în anul 1840. scoþând la luminã toxicitatea pesticidelor. Descoperirile sale au o importanþã cu tot ul particularã pentru ºtiinþa medicalã ºi pentru noi. aparent haotice. În culise. dar a presupus un bun simþ cu totul neobiºnuit atribut periculos în faþa arog anþei ºtiinþifice. A profesat medicina în Budapesta la jumãtatea secolului al X IX-lea. Primãvara tãcutã. nimic u se petrece accidental! . Dacã Statul îºi dã permisiunea. Semmelweis a fãcut greºeala sã punã la îndoialã metodele unei profesii dominate de bãrbaþi. Numele jocului este controlul. Chiar ºi astãzi se recurge la practica retragerii licenþei medicale. spãlaþi-vã pe mâini între doi pacienþi! Era în timpul unei epidemii de scarlatinã care a afectat mii de femei adulte. apare un nou profesioni st. reprezintã mijloace ideale de þinere SUB CONTROL a medicilor care ar îndrãzni sã punã la îndoialã metodele oficia e de vindecare. l-au ostracizat din punct de vedere profesional. cât ºi dupã ce a murit. În anul 1959 a scris o carte.Rachel Carson a fost ºi ea o Vrãjitoare. metodã ce nu putea da greº la vremea respectivã. În plus. consiliile profesionale ºi organizaþiile medicilor îi m onitorizeazã pe medici. Se presupune cã scopul licenþelor este acela de a proteja publicul. Un medic nu este altceva decât o fiinþã politicã aflatã la dispoziþia Statului. Detractorii sãi l-au izgonit pentru bunul doctorSemmelweis de pe scena medicalã ºi i-au distrus reputaþia prin mij loace murdare. Contribuþia sa la p rogresul ºtiinþei medicale a fost simplã. Sta tutul profesiei medicale trebuie avizat de Stat. fiind contestatã atât nte de moarte. Descoperirile sale au pus la grea încercare canavaua de minciuni oficiale ale ºtiinþei . A fost proclamatã ereticã ºi a fost arsã pe rug verbal. Nu uitaþi de acest lucrupe mãsurã ce veþi avansa cu lectura acestei cãrþi. S-a ocupat de complexul militar industrial. þinându-i sub control pe cei care îndrãznesc sã vadã adevãrul ºi sã punã la îndoialã dogmel ºtiinþei medicale. În istorie. Galileo ºi Copernic c are au fost ostracizaþi ºi chiar uciºi. ele servesc de multe ori unor interese oculte. Indiferent de evenimentele politice. alãturi de distrugerea reputaþiei ºi de detractarea prin presã. Am adãugat acest codicil cu scopul de a lãrgi ºi mai mult perspectiva cititorului. În realitate. Rachel a fost primul om care a legitimat miºcarea luptãtorilor pe ntru mediu. care. controlul este ÎNTOTDEAUNA pãstrat cu mare grijã. Epitaful ei ar putea fi alcãtuit dintr-un singur cuvânt: ADEVÃR! Dr. permise pentru efectul lor teatral. d rele lupte cu metodele tradiþionale ale contrapãrþii lor feminine: moºitul. în anul 1964. Analele istoriei sunt pline de Vrãjitori ai ºtiinþei spre exemplu. iar sp italele erau pline de pacienþi. fiind înregistrate sute de morþi. atestat pe baza unei licenþe.

De altfel. bãrbaþii ra femeilor ºi au declarat rãzboi naturii ºi pãmântului. ªi Dumnezeu i-a spus lui Adam: Ia în stãpânire pãmântul ºi toate creaturile sale . iar apoi aplicatã eronat. cãrþile de istorie afirmã cã dr. a fãcut mai mult rãu planetei ºi locuitorilor sãi otrivã plante. ci de interpretarea ºi implementarea ei. care înlocuieºte respectul reciproc 28 în loc sã recunoascã faptul c au dogmatizat jurisdicþia asu Dilema prezentã a umanitãþii pentru orice formã de viaþã. animale ºi oameni decât oricare alta.De pildã. edictul biblic de a lua în stãpânire pãmântul aturile sale a stabilit cursul ºi destinul istoriei din timpurile lui Adam ºi pânã la Isaac Newto n ºi în zilele noastre. nici de spre femeile care au murit sau despre banii deturnaþi de la pacienþii care s-au prosternat pe altarul ºtiinþei medi cale. Aceastã poruncã. vã propunem sã ne întoarcem la rãdãcinile creºtinismului. aici vom gãsi primele indicii. în numele lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat Ca sã înþelegem cum s-a produs procesul de rãtãcire al ºtiinþei ºi medicinii ºi de ce se aflã ior de rãzboi umanitatea cu planeta-mamã. d Interpretatã greºit. Atât! Ele nu spun nimic despre manevrele politice ale semenilor sãi. Condamnând pãcatul originar ºi cãderea din Grãdina Paradisului. atribuitã Creatorului. inile în aceastã stare de vinovãþie. ªi totul. Semmelweis le-a sugerat medicilor sã se spele pe mâini între doi pacienþi. problema nu este legatã de porunca în s ine. . bãrbaþii cât ºi femeile au luat propriile lor decizii.

ci a fost învinovãþitã d rminat pe bãrbat sã pãcãtuiascã. ADEVÃRUL în medicinã genereazã probleme ºi cu cât interesele oculte ale oamenilor de afaceri din acest domeniu sunt puse la încercare de noile descoperiri ale Vrãjitorilor. Totul era o afacere mult prea profitabilã pentru a fi lãsatã sã e scape din mâini. În aceastã zonã crepuscularã se încadreazã ºi cartea de faþã. Ilustraþie Organele viscerale din cavitatea abdominalã Glanda salivarã parotidã Faringe Glandele salivare de sub maxilare ºi sublinguale care CONTROLEAZÃ . Eva a fost cea care l-a determinat pe Adam sã pãcãtuiascã . femeia a devenit inferioarã. ªi astfel. întru aducerea aminte a pãcatul i tãu . Femeia a încetat sã mai fie slãvitã ºi recunoscutã drept nãscãtoare a vieþii. Ce conteazã dacã o femeie moare atâta vreme cât noi continuãm sã PÃSTRÃM CONTROLUL în domeniul m l. vândutã. Evident. Numele jocului este controlul. medi pe care le-a transformat într-un veritabil cult. da mai presus de toate. dupã cum spune Biblia.Adam ºi Eva Stãpânirea naturii ºi a creaturilor sale stã la baza ºtiinþei ºi a copilului acesteia. ADEVÃRUL nu poate fi victorios decât în afara scenei oficiale. În asemenea domenii. cu atât mai puþine ºanse au aceºtia sã le impunã pe piaþã. Dacã dorim sã pãstrãm controlul asupra propriilor noastre vieþi ºi destine. Aceasta a fost scena în care ºi-a jucat rolul dr. deºi aceasta s-a datorat propriei decizii a acestuia. inclusiv asupra uriaºei cantitãþi de bani implicate în acest domeniu . El nu a înþeles cã puterilor din culise prea puþin le pãsa de scarlatinã. aceea de societate matriarhalã. cãci. Preambul: în capitolul urmãtor vã veþi familiariza cu forþele energetice procesul de îmbãtrânire ºi veþi învãþa CUM pot fi ele identificate. Semmelweis. Bãrbatul este mai presus de femeie. Începând din aceastã zi. Rezultatul tragic al acestei legende a fost tranziþia de la starea primordialã a uma nitãþii. o marfã care poate fi controlatã. învinovãþitã pentru cãderea lui Adam. Liniile genealogice nu s-au mai stabilit pe linie m aternã. la g raniþa realitãþiiacceptate. cumpãratã. ci paternã. singurul care are de pierdut este ADEVÃRUL. la una patriarhalã. El stãpâneºte pãmân tul. va trebui sã recunoaºtem cã în domeniul sãnãtãþii ºi al finanþelor lucrurile NU sunt ceea ce sist din nou sã citiþi cãrþile: Victorie prin intimidare ºi Cãutarea numãrului 1). vei experimenta durerea la naºtere. Omul a ajuns mai presus de Dumnezeu.

Esofag Vezica biliarã Pancreas Ficat Stomac Duoden Flexura hepaticã Flexura splenicã Colonul transversal Colonul ascendent 29 .

care. ne controleazã aproape în întregime destinul. Ea foloseºte medicamente chimi ce pentru a forþa mecanismele corporale sã accepte anumite schimbãri. Dacã este pusã în faþa nebuniilor ºi pasiunilor umanitãþii. Schimbarea modului de viaþã ºi a dietei pot elimina acest SEMN al îmbãtrânirii premature. Se focalizeazã asupra câmpurilor energetice negative din corp. Medicina homeopaticã reprezintã opusul medicinii alopatice. ea pare încã ºi mai slab Albert Einstein Aproape nici un domeniu al vieþii nu poate fi privit doar în alb ºi negru. care vibreazã pe frecvenþe opuse vieþii. Este vorba de substanþe cu o mare putere. adicã o restaurare a stãrii de sãnãtate indusã chimic . Aceasta este terapia medicalã care predominã în Occident la ora actualã. Spre exemplu. printre care se numãrã . Mai este numitã ºi medicina p rincipiilor similare .Jejunul Colonul descendent Ileul Cecumul Sigmoidul Apendicele vermiform Rectul Cearcãnele de sub ochi (ochii încercãnaþi) Ochii încercãnaþi sunt un SEMN al suprasolicitãrii ficatului. al subhidratãrii. trebuie sã recu . dar ºi viaþa de zi cu zi. dacã este comparatã cu propriile sarcini pe care ºi le asumã ºi care sunt nesfârºit raþiunea pare slabã. nu medicamente chimice. al congestiei limfatice ºi al toxicitãþii sistemice. Principiul care stã la baza alopat iei este urmãtorul: Orice poate fi vindecat prin opusul sãu . Aici sunt incluse ºi intervenþiile chirurgicale. 5 Energie ºi materie Evident. Acest lucru este cu deosebire adevãrat în ceea ce priveºte artele vindecãtoare. creând astfel un stres la nivelul organelor vitale ºi dezechilibre în întregul sistem. sã examinãm diferenþele care xistã între terapiile vindecãtoare folosite la ora actualã: Medicina alopaticã urmãreºte vindecarea prin chimioterapie. medicina de urgenþã ºi calm ele. care s unt acordate pe frecvenþe capabile sã anihileze frecvenþele negative din organism. al funcþionãrii defectuoase a rinichilor. H omeopatia foloseºte remedii vibraþionale .

etc. care îºi 30 .inclusiv medicamentele. vaccinurile. Chiropracticienii considerã boala ca fiind rezultatul alinierii incorecte a verteb relor. Analiza Spinalã în Reþea (Network Spinal Analysis NSA) este o metodã nouã de chiropracticã e integreazã diferite nivele de îngrijire în aºa fel încât sã trezeascã ºi sã punã în miºcare care curge prin coloana vertebralã. adicã a homeostazei (homo identic. Alinierea greºitã in fluenþeazã negativ organele vitale deservite de sistemul nervos central ºi de cel periferic. Procesul de vindecare are loc pe fundalul eliberãrii ansamblului corp-minte. fixã). ºi implicit a influenþelor acestora asupra nervilor care alcãtuiesc plexul solar. cãci un bun chiropractici n este învãþat înainte de toate sã fie orientat cãtre pacient ºi cãtre obþinerea unor rezultate concrete. Medicina oficialã îi priveºte însã cu dispreþ. Aºa se ºi explicã de ce mulþi chiropracticieni practicã simultan ºi alte terapii alternative. Chiropractica est e o metodã vindecãtoare ce are multe în comun cu alte terapii vibraþionale. stasis stare verticalã. De aceea. Remediile ºterg semnãtura câmpului energetic negativ ºi permit astfel restabilirea stãrii de sãnãtate a pacientului. chiropracticienii sunt foarte deschiºi faþã de celelalte terapii alternative.

Biomagnetismul vindecã prin folosirea energiei unor magneþi folosiþi în scopuri terapeut ice. Analiza Spinalã în Reþea genereazã o îmbunãtãþire semnificativã a conºtiinþei de sine a pacie capacitãþii acestuia de a îºi schimba viaþa. ºi este oferitã publicului de vindecãtori care au urmat cursuri de lungã duratã. Gua Sha este o terapie veche de 3. A fost creatã de Robert Williams. declanºând as tfel inteligenþa naturalã ºi forþa vitalã a pacientului. Psihologia-K îi ajutã pe oameni sã îºi reprogrameze subconºtientul la fel cum o casetã audi te fi ºtearsã ºi apoi reînregistratã cu un nou mesaj.. poate fi practicatã acasã. Ea îi ajutã pe oameni s conºtientizeze convingerile subconºtiente care stau la baza comportamentului lor. ci al forþelor vieþii declanºate la nivel subtil energetic. NSA le permite pa cienþilor sã îºi elibereze acele structuri neurologice neproductive care blocheazã procesul de vindecare. Scopul NSA este acela de a stabili care sunt momentele cele mai potrivite de a a plica o forþã mecanicã asupra þesuturilor. M. Altfel spus. din care rezultã apoi structurile de comportame nt bune sau rele . Este o terapie preluatã din Orientul Îndepãrtat.000 de ani. sub numele de Chiropracticã în Reþea. care ne dicteazã acþiunile. ºi îi ajutã pe oameni sã scape de vechile stresuri nedorite. Este disponibilã pe case tele video ale lui John Thomas. cu aplicaþii multiple pentru acei oameni . eliminã vech oieli ºi temeri.poate utiliza astfel propria sa capacitate naturalã de autoreglare. Acupunctura vindecã ºi alinã durerea prin introducerea unor ace pentru manipularea mer idianelor energetice.C. este uºor de în vãþat ºi extrem de eficientã. Este o modalitate vindecãtoare extrem de promiþãtoare. Aceastã terapie promiþãtoare a fost creatã de Do Epstein D. ºtergându-le de la nivelul þesuturilor.A. Notã: convingerea autorului acestei cãrþi este cã NSA provocã vindecarea ajutând pacientul sã devinã conºtient de structurile de memorie asociate cu energia negativã la nivel celular ºi c hiar mai jos de acesta. Vindecã ºi alinã durerea prin eliberarea energiei chi. Eficienþa ei se datoreazã faptului cã opereazã pe nivelul ener getic subtil al fiinþei noastre. ªi culmea. funcþioneazã! Existã mii de oameni care au beneficiat de pe urma Psihologiei-K ºi care nu au putut fi ajutaþi anterior de nici o altã formã de terapie. convingerile stau la baza atitudinilor noastre. ºi este predatã în seminarii de afaceri ºi publice în întreaga þarã. În viz iunea ei. v indecarea nu este rezultatul direct al chiropracticii. Psihologia-K este o altã terapie vibraþionalã nouã. Ea amplificã încrederea în sine. absolut minunatã. înaintea practicii chiropractice propriu-zise.

în pantofi ºi saltele. Este folositã pe scarã largã establishment-ul medical refuzã sã accepte aplicarea ei. Energia lor vibratorie trezeºte meridianele energetice ºi are efecte asupra d urerii. Magneþii terapeutici reprezintã ei înºiºi câmpuri rgetice cu fluxuri directe.care doresc sã-ºi pãstreze controlul personal asupra stãrii de sãnãtate. pentru ca pacientul sã redevinã o persoa nã întreagã . care le permite sã scape de icamentele analgezice ºi sã îºi îmbunãtãþeascã în mod natural starea de sãnãtate. În plus. În viziunea acestei filosofii. iar vindecarea presupune o reechilibrare a lor. 31 . stimulând producþia de ATP. þesutur med în Japonia suf Medicina vibraþionalã este un nume generic care include zeci de terapii bazate pe ma nipulareacâmpurilor energetice subtile ale corpului. sãnãtatea ºi boala sunt manifestãri ale unor structuri energetice anormale pe nivelul su btil al fiinþei noastre. pentru a induce astfel o star e de sãnãtate. Vindecarea intervine dupã repolarizarea la nivel celular. Sunt cu deosebire utili împotriva stresului ºi anul eazã efectele dãunãtoare ale câmpurilor electromagnetice provocate de curenþii electrici de 110 volþi. Magneþii terapeutici echilibreazã câmpurile energetice din interiorul ºi din jurul ilor lezate sau inflamate. aceºti magneþi spe ciali stimuleazã circulaþia sângelui ºi a fluidului limfatic. Milioane de oameni preferã aceastã terapie. Este necostisitoare ºi poate fi apl icatã acasã. Din pãcate. Magneþii terapeutici variazã în mãrime ºi formã ºi pot fi aplicaþi pe scaune sau introduºi în e de care ne sprijinim. Protejeazã sis temul imunitar ºi stimuleazã rãspunsul imun al organismului. singurii care erã de pe urma acestei decizii sunt pacienþii.

uleiurile esenþiale. qi gong-ul . biofeedback adicã acele manifestãri energetice care alcãtuiesc acel aºa-z al ºaselea simþ. Cuvântul paradigmã înseamnã: para dincolo de. chiropractica în reþea. aceastã formã de medicinã va înlocui acest Frankenstein pe car e îl numim alopatie . respiraþia profundã. Modelul lui Einstein considerã fiinþa umanã o reþea de câmpuri energetice care coexistã ºi in eracþioneazã reciproc. Asemenea abordãri pierd din vedere faptul cã adevãrata realitate a vieþii se manifestã pe nivelul energetic subtil al fiinþei. Acestea aparþin celei de-a patra dimensiuni. Piuliþele ºi ºuruburile au fost înlocuite de circuite el ectronice ºi de condensatori. prin luminã (foto-terapia ). tai chi-ul. Câteva exemple de medicinã vibraþionalã sunt terapia prin laser. Aceastã viziune reprezintã o schimbare MAJORÃ a paradigmei. ºi digma un exemplu care serveºte drept model. materia elibereazã energie . intuiþie. Faceþi diferenþa Medicina alopaticã are la bazã viziunea newtonianã asupra realitãþii. planul fizic nu reprezintã altceva decât aceeaºi energie luminoasã îngheþatã . gân e conºtientã ºi subconºtientã. Ele NU POT fi mãs urate în lungime. folosirea esenþelor din plante. care considerã trupul un fel de computer biologic în carne ºi oase. ele reprezintã o energie condensatã care vibreazã pe frecvenþe co recte (stare echivalentã cu . NEFIIND de naturã fizicã. În mod paradoxal. rezult atele ei fiind de-a dreptul spectaculoase. El a influenþat într-o asemenea mãsurã medicina alopaticã încât în imii 300 de ani corpul a fost privit ca o mare maºinãrie subordonatã creierului prin intermediul siste mului nervos central ºi al celui periferic. aceastã viziune a fost înlocuitã de un model nou. aparþinând lumii metafizicii (meta dincolo de ul fizic). Nu existã nici cea mai micã îndoialã cã. conducând la tot felul de metode aberante. Ea are la bazã viziunea lui Einstein asupra materiei. aroma-terapia. chiropractica. Altfel spus. prin evitarea traumelor chirur gicale ºi prin promovarea fluxurilor energetice din interiorul corpului bioelectric.Medicina vibraþionalã a rezultat din amestecul gândirii occidentale ºi orientale. La ora actualã. Schimbarea paradigmei Medicina vibraþionalã considerã corpul fizic un fel de semnãturã sau de amprentã a corpului lectric invizibil. Sir Isaac Newton con sidera lumea un mecanism foarte elaborat. Toate aceste metode vindecã în mod natural. potrivit cãreia atun ci când este divizatã. A apãrut cu mii de ani înaintea medicinii alopatice. Spre exemplu. lãþime ºi înãlþime (primele trei dimensiuni). inclusiv a viziunii medicinii occidentale asupra sãnãtãþii. mai devreme sau mai târziu. divizarea unui atom produce energia atomicã. homeopatia ºi folosirea apei BEV ºi a apei ionizate cu înaltã valoare medicinalã. magneþii terapeutici. Viziunea newtonianã ignorã cu desãvârºire acele forþe energetice numite spirit.

Medicina vibraþionalã nu susþine Teoria Microorganismelor care stau la baza bolilor. medicamentele pentru artritã conþin o energie chimicã. Frecvenþa pãmântului-mamã este de 7. în timp ce medicina alopaticã se foloseºte de energia negativã a medicamentelor chimice pentru a forþa în mod nenatural corpul sã se supunã (trecând astfel peste inteligenþa înnãscutã a organismului). În al doilea rând. Sp re exemplu. Vindecarea prin manipulare 32 . E a considerã cã cel care controleazã bacteriile ºi virusurile este câmpul bioelectric al corpului. ºi mai ales asupra ficatului. negativã. medicina vibraþionalã evitã folosirea medicamentelo r.1 Hz. În ultimã instanþã. Medicii nu pot decât sã spe re cã efectele pozitive le vor depãºi pe cele negative! Dimpotrivã. fãrã sã vindeceînsã niciodatã boala în sine. cu e fecte dramatice asupra corpului. optând în schimb pentru manipularea mult mai puþin traumaticã ºi mult mai sigurã a corpului bioelectric. Un medicament este un drog! El modificã funcþiile organismului într-o manierã negativã.sãnãtatea) sau incorecte (boala). extrem de puternicã. Uºureazã durerile pacientului prin eliminarea simptomelor.8-8. ºi nu inv ers. Procesul de vindecare vibraþionalã presupune o manipulare a unor câmpuri energetice op use. terapia actualã care se foloseºte de medicamente chimice este în realit ate un amestec de efecte terapeutice sperate ºi de efecte adverse CUNOSCUTE. sfârºesc prin a tul.

Am putea compara metoda cu o staþie de radio care transmite o melodie. Radionica este o metodã folositã de unii fermieri care practicã o agriculturã alternativã. Biodinamica este o agriculturã homeopaticã. proces pr in care ionii de hidrogen sunt eliberaþi din moleculele de H2O. Dacã echivalãm mesajul energetic scris pe disc cu o boalã. care poate fi aplicatã acasã. datorate nu de puþine ori unei alimentaþii nesãnãtoase. deopotrivã pentru dinþii dumneavoastrã sau cei ai animalelor dumneavoastrã d e casã! Dacã adãugaþi la MHD ºi controlul PH-ului salivei. Presupune folosirea unor cantitãþi minuscule de îngrãºãminte naturale biodinamice ( un vârf de cuþit la 75 de litri de apã purã ºi energizatã. iar energia este materie. Prevenirea formãrii plãcii împiedicã apariþia ace r manifestãri neplãcute. MHD previne în mod eficie nt formarea cariilor ºi trateazã problemele periodontale ale gingiei. Este aceeaºi medicinã a principiilor similare aplicatã solului. MHD utilizeazã un mic dispozitiv care pompeazã apã într-un câmp electromagnetic. recoltele ºi buruienile. S-a doved it cã aceastã soluþie afecteazã dramatic solul. Aceºti ioni liberi sunt încãrcaþi cu o sa cinã electricã pozitivã. câteva clisme ale ficatul erapie hormonalã. microbii. animale ºi microbi. unde va fi captatã de s ol. Moleculele din care este alcãtuitã placa dentarã au o sarcinã electricã negativã. Aplicatã în mod corect. anulând frecvenþa opusã ºi ºtergându-i semnãtura. problemele dentare se vor reduce sau vor dispãrea cu desãvârºire. placa este dizolvatã. dacã gura este spãlatã cu aceastã apã încãrcatã pozitiv. care ne permite sã o ascultãm ºi sã ne bucurãm de ea. corpul revine la starea sa de sãnãtate obiºn rucât viaþa este energie. o dietã îmbunãtãþitã. MHD este o terapie simplã ºi necostisito . Obiectul de lucru ºi instrumentul cu care opereazã medicina vibraþionalã este energia . Obiectul sãu de activitate este legat de prevenirea problemelor dentare. Magnetul neutralizeazã energia înmagazinatã pe dischetã. plante. nu putem decât sã tragem concluzia cã viaþa ºi energia sunt manifestãri ale unuia ºi aceluiaºi fenomen. re ceptatã apoi de radioul nostru.Un exemplu de manipulare a energiei se referã la trecerea unui magnet pe deasupra unei dischete de computer sau a unei benzi de casetofon. Magneto-hidrodinamica (MHD) este un domeniu relativ nou al medicinii vibraþionale. este evident cã neutralizarea câmpului energetic negativ nu poate conduce decât la o ameliorare a stãrii de sãnãtate. Presupune emiterea unei energii pe anumite frecvenþe în mediul înconjurãtor. Ori de câte ori forþele energeticepozitive câºtigã bãtãlia. Formarea plãcilor pe dinþi genereazã carii. Procesul constã în introducerea une i cantitãþi de îngrãºãmânt natural de vitã în cornul unei vaci ºi îngroparea lui între cele douã echinocþii în perioad . De aceea. radionica poate mãri considerabil producþia alimentelor cu înaltã valoare nutriþionalã prin împiedicarea proliferãrii insectelo ºi a buruienilor. pentru a se produce o fuziune a energiei).

fiecare om domenii noi. extrem de puternic. 33 . ºi nu invers. ci ca un câmp energetic nou. Conflictul cu medicina ºi ºtiinþa Medicina ºi ºtiinþa se simt ameninþate de aceste schimbãri ale paradigmei. putem produce rezultate ulu itoare în viaþa noastrã ºi a celor dragi.tembrie-martie astfel încât sã absoarbã energia cosmicã ºi sã suporte o TRANSMUTARE a propriei energii. Ele pun la îndoialã teorii care au fost ridicate de-a lungul t impului la statutul de LEGI prin aºa-numitele metode ºtiinþifice. Inversarea procesului de îmbãtrânire es energie care alcãtuiesc împreunã corpul bioelectric. Tinereþea fãrã bãtrâneþe are la bazã aplicarea medicinii vibraþionale în viaþa noastrã obiºnu deþinem CUNOAªTEREA necesarã ºi instrumentele corespunzãtoare. cu cheltuieli ºi riscuri minime! Aceastã carte prezintã o privire de ansamblu generalã referitoare la cunoaºterea legatã de vindecarea vibraþionalã. care nu au nimi c de-a face cu dogmele sale clasice. aplicându-le cu fiecare ocazie te posibilã în principal prin manipularea câmpurilor de are tendinþa de a înlocui vechile teorii moarte cu modele noi ar trebui sã fie preocupat în cea mai înaltã mãsurã de aceste în viaþa de zi cu zi. Ceea ce rezultã nu mai poate fi descris ca un îngrãºãmânt. Viziunea intuitivã ar trebui sã preceadã cercetãrile de laborator. Folosirea greºitã a acestora din urmã a condus la foarte mu lte probleme pentru umanitate. ce conduc la REZULTATE concrete. Întrucât medicina vibraþionalã . deoarece împiedicã procesul de creativitate ind ividualã. II ºi III). cu o vibraþie complet diferitã (vezi lucrarea Biodinamica. Aplicarea tehnicilor discutate aici ºi rãspunsul pe care îl vor experimenta cititorii vor fi însã specifice fiecãrui individ în parte. Ele ar trebui abandonate. volumele I.

ale bolilor ºi medicamentelor. noi facem part e integrantã din cosmos. Ea manipuleazã boala pe termen scurt. Corpul nostru nu este altceva decât luminã solidificatã. Ea are însã ºi o laturã negativã. mâncãm ºi bem. care reprezintã la rândul lui ENERGIE. Tot ceea ce facem. Nimeni nu poate contest rogresele pe care lea fãcut medicina alopaticã. accelereazã procesul de îmbãtrânire la persoanele tinere. îndeosebi în domeniul înlocuirii anumitor pãrþi corporale ºi în med de urgenþã. Bolile sunt manifestãri ale forþelor energetice negative în corpul nostru. Din aceastã perspectivã. ne referim de fapt la un corp în care controlul este deþinut de le energiei pozitive. Atu când vorbim de un corp tânãr (fãrã vârstã). sunt ºi ele alcãtuite din energie lucru cât se poa te de adevãrat! Din pãcate.O nouã viziune Universul este alcãtuit din douã principii: ENERGIA ºi MATERIA. Procesul de îmbãtrânire este un proces cumulativ. implicã o anumitã energie care ne influenþeazã corpul bio ric. înseamnã cã medicamentele ubstanþele chimice. Rezultatul sunt bolile. Este important sã înþelegem cã medicamentele ºi intervenþiile ale presupun riscuri substanþiale ºi un preþ ridicat. energia din care sunt alcãtuite ele este de polaritate NEGATIVÃ. eliminã bolile ºi permite omului obiºnuit sã d CONTROLUL asupra propriei sale stãri de sãnãtate ºi asupra vieþii sale. adicã materie. Medicina vi braþionalã opreºte ºi inverseazã procesul de îmbãtrânire. în fiinþa noastrã se produce o schimbare a frecvenþei de a energiei. Numai dacã vom ºti sã identificãm aceste forþe vom putea învãþa apoi sã le manipulãm fãrã un aport de me ºi fãrã a apela la medicina chirurgicalã. care reprezintã tot materie. este foarte important sã învãþãm CUM putem descifra influenþele pozitive de cele n egative. De aceea. Este important sã înþelegem cã noi suntem ceva mai mult decât un simplu trup din carne ºi oa se. Inversarea procesului de îmbãtrânire presupune manip ularea acestor forþe astfel încât schimbãrile sã nu se mai producã deloc sau sã poatã reveni cât mai rapid la normal. o energie pozitivã ºi minunatã! . decât o maºinãrie biologicã sau decât o fiinþã spiritualã prinsã în capcana corpului material în timp sale pe pãmânt. Schimbarea energiei Dacã ignorãm modul de viaþã sãnãtos. Mai presus de toate. preþul plãtit fiind însãºi sãnãtatea ºi longevitatea noastrã pe termen lung. astfel încât acesta sã nu mai aibã nevoie tot timpul de noi ºi noi medicamente sau interve nþii chirurgicale pentru a putea funcþiona. Dacã acest lucru este adevãrat. noi suntem energie. pe care îl plãtesc tot bolnavii. Efectele combinate ale neglijãrii pers onale. fiind creaþi dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu.

Energia bunã ºi energia rea Conceptul de energie pozitivã ºi negativã echivaleazã cu cel de energie bunã ºi rea. Eli berarea acestei energii de polaritãþi opuse. una pozitivã ºi cealaltã negativã. genereazã o activitate electricã ce perm existenþa vieþii. Aceastã energie poate fi pozitivã sau nega tivã. oþelul este obþi nut cu ajutorul structurii energetice a anionilor ºi cationilor. Întreaga materie reprezintã o combinaþie a acestor energii. Spre exemplu. ceea ce obþinem este energie. în timpul digestiei alimentelor ingerate. Dacã rupem forþele ce þin laolaltã ato sau moleculele unei substanþe.Anioni ºi cationi Anionii ºi cationii reprezintã aspecte ale energiei electronilor eliberate în timpul rea cþiilor chimice. Modificarea prin fuziune a str ucturii energetice a materiei ne poate permite sã obþinem plumb sau aur în loc de oþel. Energia bunã este cea care se învârteºte cãtre dreapta. inclusiv în stomacul ºi în ficatul nostru. 34 . în timp ce miºcarea de rotaþie a energiei rele este inversã ele douã tipuri de energie pot fi diferenþiate prin EFECTELE pe care le au asupra stãrii noastre de sãnãtat e ºi asupra corpului bioelectric. Dacã este modelat în forma unei lingu ri. noi recunoaºtem produsul finit. pe care îl identificãm ca fiind o lingurã de oþel.

este cea care ne menþine tineri. pe care îl bombardeazã. Cea de-a doua ne plaseazã pe latura catabolicã a piramidei. adicã în sensul acelor de ceasornic. fiind extrem de distructivã pentru toate formele de viaþã. cealaltã cãtre STÂNGA. Altfel spus. extrem de importantã: energia microundelor este orientatã cãtre stânga. vom constata cã termenul tocofer ol este precedat de litera d sau de literele dl . Efectele ei asupra organismelor vii est e unul de alinare. ele sunt atrase cãtre pãmânt. adicã în sens invers acelor de ceasornic. orientatã cãtre stânga. experþii l-au ridiculizat. cee . provocând miºcarea sa de rotaþie. Energia solarã este o energie de tip anionic. Energia pozitivã. în anul 1948. orientatã cãtre dreapta. Procesul este similar cu cel de încãlzire al cuptoarelor cu micro unde. Ilustraþie Orientarea cãtre stânga Orientarea cãtre dreapta Cum putem stabili miºcarea de rotaþie Existã mai multe maniere prin care putem stabili miºcarea de rotaþie a energiei. d indicã faptul cã atunci când lumina infraroºie este t in tocoferol. Miºcarea de rotaþie a pãmântului este rezultatul energiei anionice. Energia anionicã poate trece prin materie. cu o singurã excepþie. o rientatã cãtre dreapta. Energia negativã are o miºcare inversã. ea capãtã o miºcare de rotaþie orientatã cãtre dreapta. Rãzbun area a venit mai târziu. Ceea ce ne intereseazã pe noi este maniera în care aceste forþe energ etice afecteazãfiinþele vii ºi FELUL ÎN CARE influenþeazã ele procesul de îmbãtrânire. adicã în sensul acelor de ceasornic . ea este o energie dãtãtoare de viaþã. Van Allen a emis ipoteza existenþei acestei centuri. Pe mãsurã ce aceste particule de en ergie pãtrund în stratul de ozon. Spre exemplu. Efectul sãu est e unul orientat cãtre dreapta ºi ne încãlzeºte deoarece anionii eliberaþi prin oxidarea (arderea) lemnului t rec prin corpul nostru ºi ne încãlzesc celulele. Cea negativã. deter minând astfel efectul pe care îl va avea o substanþã asupra corpului bioelectric. Prima se învâr teºte cãtre DREAPTA. Aþi remarcat vreodatã diferenþa dintre cãldura produsã de un lemn ºi cea produsã de gaz sau de e lectricitate? Dacã aþi trãit în climatul nordic. când NASA a pierdut contactul cu astronautul John Glenn exact când acesta trecea prin s tratul de ozon la întoarcerea sa pe pãmânt. Prima ne menþine pe latura anabolicã piramidei ilustrate în capitolul 1. Cãldura produsã de lemn este o energie anionicã. ºtiþi cât de plãcutã este cãldura produsã de lemnele de foc. în sensul acelor de ceasornic. care pãtrunde în Centura lui Van Allen (stratul de ozon). care p pânã în oase. dacã vom analiza o sticlã cu vitamina E. ce provine de la soare.Energia pozitivã are o miºcare de rotaþie cãtre dreapta. este cea care provoacã procesul de îmbãtrânire.

dl are efec De remarcat cã atunci când vitamina E de tip d se regãseºte în uleiul de SOIA sau de CANOLA energia ei pozitivã este neutralizatã ºi convertitã într-o substanþã negativã (de aceea. Procesul de dezenergizare necesitã el însuºi energie. este e l însuºi un cuvânt neutru. ne referim de fapt la acele substanþe care exercitã o influenþã negativã asupra organismului nostru. sãrurile ºi toate celelalte sub stanþe nocive. Atunci când spunem cã trupul trebui e sã îºi neutralizeze substanþele toxice. Acest principiu este valabil deopotrivã în ceea ce priveºte aliment ele ºi substanþele nealimentare. despre care vom discuta în detaliu mai târziu. Am bele 35 . precum medicamentele. eliminate rapid sau izolate. care trebuie dez-energizate de corp. De aceea. Neutralizarea Cuvântul neutru nu înseamnã mare lucru pentru majoritatea oamenilor. vã recomandã olosiþi decât capsulele cu ulei din germeni de grâu sau forme uscate de vitamina E. Sã ne reamintim de exemplul cu magnetul ºi cu caseta audio. va trebui sã-l definim mai clar. sau încãrcate cu o energie orientatã cãtre stânga. furândune practic forþa vieþii. coloranþii. Într-un fel. Tocoferolul de tip e exact opuse. Evitaþi soia ºi canola ca pe ciumã!).e indicã faptul cã vitamina E este purtãtoarea unei energii dãtãtoare de viaþã. aditivii alimentari. Toate aspectele care exercitã o influenþã negativã asupra organismului uman trebuie neut ralizate.

cum ar fi efectul pe termen lung al unei anumite substanþe asupra corpului fizic. Oprirea lui presupune o cheltu alã de forþã vitalã din partea corpului. adicã o pierdere de sãnãtate ºi vitalitat e. Pare simplist. Kineziologia Kineziologia reprezintã studiul dinamicii fluidelor (miºcãrii fluidelor). care reprezintã o formã naturalã de stocare a energiei. n e referim de fapt la ideea de bun pentru corpul meu . Atunci când spunem orientat cãtre dreapta. el poate produce asupra organismului uman efecte pozitive sau negative. stocatã de plantãpentru nevoile sale viitoare. Mai mult. NU toþi cartofii. Mulþi practicanþi ai artelor vindecãtoare se folose sc de ea pentru a pune diagnostice ºi pentru a conduce procesul de vindecare. În funcþie de felul în care a fos t crescut cartoful.. Ki nestetica se referã la . produc efecte similare asupra corpului nostru! Un cartof cu o energie negativã sileºte corpul sã apeleze la rezerva sa energeticã pentr u a prelucra ºi neutraliza respectivul câmp de energie negativã.reprezintã forme de energie stocatã. El nu este altceva decât o energie sub formã de ca rbohidraþi. efectele acesteia asupra sistemului vit al vor fi dezastruoase. energiile toxice ale cartofului vor circula liber prin organismul nostru. forþa vitalã a organismului este risipitã. morcovii. etc. Energia magnetului neutralizeazã energia casetei tocmai pentru cã are o miºcare de rotaþie în sens opus. dar chiar aºa stau lucrurile. ne referim la ideea de rãu pentru corpul meu . Ori de câte ori este hrãnit cu o energie orientatã cãtre stânga. Sã ne gândim la un cartof. la fel cum nu toate merele ºi piersicile. Kinestetica se referã la simþurile musculare ºi mai este cunoscutã ºi sub denumirea de Ana liza Dinamicã a Reflexelor sau testarea muºchilor. Ea poate fi folositã pentru a determina efectul imediat pe care îl poate avea o substanþã asupra corpului. Corpul opereazã cu energia negativã exact în aceeaºi manierã. kineziologia se ocupã cu dinamica energeticã pe care o imprimã asupra þesuturilor ºi fluid elor corpului bioelectric o anumitã substanþã. producân d leziuni la nivelul organelor vitale ºi ale corpului bioelectric. Efectul este unul de tip catabolic. În medicina vi braþionalã. Dacã el nu este capabil sã ducã la bun sfârº t aceastã sarcinã. Kinestetica este o tehnicã foarte utilã de diagnosticare. Existã ºi alte tehnici care asig rã informaþii ulterioare. dacã trupul nu reuºeºte sã elimine din circulaþie energia toxicã. care rezultã în procesul de îmbãtrânire! Sã revenim la miºcarea de rotaþie a energiei. generând un deficit de energie. Atunci când spunem orientat cãtre stânga. O substanþã înzestratã cu o energie orientatã cãtre stânga lãsatã sã circule liber prin corpu u are efectul unui bulgãre de zãpadã lãsat în cãdere liberã la vale.

În continuare. medicamentul sau supl imentul pe caredoriþi sã îl testaþi. Începeþi prin a alcãtui un inel cu ajutorul degetului ma e ºi a degetului mijlociu de la mânadominantã (dreapta pentru dreptaci). rugaþi-l pe prietenul dumneavoastrã sã încerce sã desprindã degetele unite. de u nul singur. Pentru a recapitula. îndeosebi e cele provenite de la amestecurile pe bazã de mercur utilizate pentru plombele dentare. Este o excelentã metodã de testare. Acest procedeu permite accesul la inteligenþa corporalã prin intermediul sistemului nervos autonom. Nu trebuie aplicatã NICIODATÃ fãrã acest antrenament. dar necesitã un anumit antrenament. Pur ificarea câmpurilor energetice modificã serios regulile de care vom discuta mai departe. Spre exemplu. Acestea sunt: efectul benefic / poziti v / orientat cãtre dreapta ºi efectul malefic / negativ / orientat cãtre stânga.amplificarea sau la slãbirea puterii la nivelul degetelor sau al membrelor. cu fermitate. substanþele active din punct de vedere biologic cum ar fi produsele purif icate produc de regulã crize vindecãtoare ºi FALSE efecte negative care pot afecta rezultatele acestor teste. substanþele exercitã douã tipuri de EFECTE energetice subtile asu pra corpului bioelectric ºi asupra stãrii noastre de sãnãtate. care este scurt circuitat de prezenþa metalelor grele. Testarea muºchilor este influenþatã MASIV de prezenþa metalelor grele în þesuturi. Este foarte important ca el sã observe cantitatea de efort 36 . Cum trebuie efectuat testul Singurele accesorii necesare sunt: o altã persoanã ºi alimentul. dar fãrã sã forþeze excesiv.

Le-am testat împreunã. degetele vor deveni mai PUTERNICE. Procedeul de mai sus mai poate fi aplicat ºi prin întinderea braþului dominant astfel în cât acesta sã ajungã la nivelul umerilor. roºiile au fost retur nate. Dacã acesta este po iv pentru corpul dumneavoastrã. iar corpul are tendinþa sã minimizeze orice formã de stres. ele vo r deveni mai SLABE. ei îºi vor pierde imediat puterea. acea reflexie a vitalitãþii organelor vitale ºi glandelor corpului. Dacã ficatul lor es te slãbit. cel de reîntinerire este un proces stresant. rugând apoi persoana care ne ajutã sã împingã în jos braþul. În mâna opusã þineþi produsul testat. Uneori. Apo taþi testul. cu mâna goalã. Vã reamintim însã cã le purificate special produc de regulã reacþii negative. Nu uitaþi sã faceþi încã douã teste. în special dacã ºtie cã proprietarul sãu nu doreºte cu adevãrat sã se vindece sau nu este pregãtit sã coopereze. acest gen de oameni nu se pot vindeca. Am un prieten care ºi-a cumpãrat recent niºte roºii de la supermarket. þinând obiectul testat în gurã. întrucât ªTIE instinctiv cã substanþa va produc o crizã vindecãtoare ºi va forþa corpul bioelectric sã se purifice ºi sã se vindece. Dacã le-ar fi mâncat. în timp ce în pumn substanþa testatã. pentru a verifica rezistenþa naturalã a braþului. Dacã produsul este negativ. Aceºtia pot fi testaþi cu uºurinþã aceþi mai întâi un test general. din cauza activitãþii lor biologice extrem de puternice. Rezult atul a fost cã prietenul meu ºi-a pierdut COMPLET puterea pe care o avea în braþ! Drept urmare. Toate substanþele emit asemenea semnale! Corpul însuºi trimite semnale energetice orie . suferã de c iroza ficatului). La fel ca ºi pro esul de creºtere. Orice pendul funcþioneazã ca o antenã. Antenele pot trimite SAU recepta semnale energetice. din acelea care s e ofilesc înainte de a ajunge cu ele acasã. unul anterior ºi altul celui propriu-zis. exact ca cea a unei staþii de radio sau cea de pe acope riºul casei dumneavoastrã. Puteþi face testul respectiv ºi singur. folosind procedeul descris mai sus. corpul însuºi induce rezultate false. atingându-le zona ficatului (pe partea dreaptã. sub cutia toracicã). Acelaºi gen de ficat au ºi suferinzii de hepatitã sau de mononucleozã.necesar pentru a despãrþi degetele. Pendulul lui Foucault Pendulul este unul din instrumentele mele preferate de mãsurare a celor douã tipuri de energie. cu excepþia faptului cã este o antenã în miºcare. D n nefericire. rugându-i sã-ºi întindã braþul ºi verificând rezistenþa la împingere a acestuia. corpul sãu bioelectric ar fi avut de suferit. Alte exemple Oamenii care beau foarte mult alcool au un ficat cirotic (altfel spus. cãci ºi-ar fi introdus în organism o substanþã negativã care i-ar fi afectat aura.

medica ment. cu care pendulul intrã în rezona nþã. Rotaþia pendulului reflectã statutul câmpului energetic al obiectului verificat. intrând într-o miºcare similarã. i ar corpul interpretul. urmãrind astfel transformarea câmpurilor energetice ale celei din urmã. Un corp cu o vitalitate ridicatã emite semnale orientate cãtre dreapta. Energia corporalã mai este cunoscutã uneori ºi sub numele de aurã . Secretul constã în transferul energiei de la o persoanã sãnãtoasã cãtre cea bolnavã. etc. În acest caz. Spre ex emplu.. Fotografiile Kirlian pot surprinde în imagine aceste aure. Reversul medaliei este la fel de adevãrat (un corp cu o vitalitate redusã emite semnale orientate cãtre stânga). medicamentele. substanþele reprezintã transmiþãtorii. Dacã pendulul este atârnat de o sfoarã sau de un lanþ ºi þinut deasupra unui aliment. 37 . el va începe sã se roteascã înspre dreapta sau înspre stânga. soia toate emit semnale orientate cãtre stânga. alimentele ºi corpurile v ii toate au o asemenea aurã.ntate într-un sens sau în altul. canola. Pietrele. Este folositã în terapiile bioenergetice ºi în masaj. Alte terapii vibraþionale Atingerea terapeuticã (bioenergeticã) presupune un transfer de energie pozitivã de la terapeut la pacient. Unele pendule sunt mai sensibile decâ altele. Acesta este marele secret al pendulului! Nu este vorba în nici un caz de o vrãjitori e! Învãþarea folosirii corecte a pendulului ºi a lanþului vibratoriu necesitã o anumitã practicã ucrãri precum Trusa pendulului sau Vibraþiile sunt foarte utile pentru înþelegerea acestor fenomene. zahãrul alb. pendulul antena receptoare.

Instantaneu. graph înregistrare. la fel ca ºi informaþiile înregistrate pe o casetã audio sau pe hard discul unui computer. aveam zece ani ºi o sãnãtate f oarte precarã. S-a dovedit cã cicatricea îmi bloca fluxul energiei. cu atât mai mari devin pagubele. Cicatricele sunt amintiri negative. nu existã nici cea mai micã diferenþã între ele! (vã recomand în aceast irecþie sã citiþi lucrarea Universul holografic). noi avem datoria . Dupã ce i-am pove stit. Cicatricea mea a rezultat ca urmare a unei cãderi. fie interne. dentistul mi-a injectat un remediu homeopatic chiar în interiorul ei. Dacã aº fi ºtiut la vremea respectivã. repre zintã cheia înþelegerii tuturor misterelor vieþii ºi controleazã procesul de îmbãtrânire. Pentru a ºterge temporar amintirea provocatã de cicatrice. Cu cât mergi mai departe. ic apar d). Modificarea unei funcþii corporale ar putea fi asemãnatã cu mersul cu o maºinã c are un cauciuc dezumflat. Cele de la nivelul organelor vitale modificã funcþionarea acestora ºi accel ereazã procesul de îmbãtrânire. mi-a propus sã facem exerciþiul degetului pe care tocmai l-am descris. mesaje energetice magnetice. aº fi putut folosi capsulele ºi loþiunea SOC. Þesuturile ci catricelor NU sunt funcþionale. fie la nivelul pielii. Alãturi de Qi Gong. Cicatricele Când l-am rugat sã-mi scoatã plombele pe bazã de mercur. Câmpurile energetice sunt reale! Ele stau la baza tuturor proceselor vitale. Ele apar atunci cân d sistemul este supus unui stres. cel care fãcea legãtura între chakra mea abdominalã (centrul energiei) cu cr eºtetul capului. degetele mele ºi-au recãpãtat întreaga putere. Þesuturile afectate de cicatrice reprezintã câmpuri energetice negative.Plasarea mâinilor pe persoana bolnavã este o practicã religioasã. Traumele produc cicatrice. De aceea. pãstrate în memor ia holograficã a pielii (holo luminã reflectatã în jur de un obiect central. dentistul meu a observat cã am su b piele o cicatrice de peste doi centimetri ºi m-a întrebat cum s-a produs ea. astfel încât cicatricea nu s-ar fi produs. S-a dovedit cã a avut dreptate! Degetele mele ºi-au pierdut pe loc orice pute re! EFECTUL cicatricei era extrem de puternic deoarece se afla chiar pe unul din mer idianele energetice principale. Þesuturile sunt alcãtuite din celule funcþionale numite celule parenchime. dar în loc sã þin o substanþã în mâna stâng ting cicatricea cu ea. face parte din aceeaºi categorie de terapii ca ºi atingerea terapeuticã. o pr acticã chinezã. Ne vom ocupa mai amãnunþit de aceste subiecte într-un capitol ulterior. Procesul de îmbãtrânire reprezintã efectul CUMULATIV al forþelor energetice negative asupr a corpului bioelectric.

Este important ca cititorul sã înþeleagã cã trãim într-o lume a fenomenelor energetice. Sperãm sã vã dovedim astfel inutilit atea tehnicilor de vindecare rapidã a acestor metode. di zolvã cicatricele interne. ajutã la creºterea pãrului. 38 . curãþã pielea de coºurile provocate de acnee. Noi facem instinctiv acest lucru atunci când ne folosim de intuiþie pentru a lua anu mite decizii în legãturã cu oamenii. curãþã placa arterialã. fiecare om ar trebui sã înveþe sã mãsoare ºi sã manipuleze energia. regenereazã cartilagiile încheieturilor ºi deschide meridianele energeti ce. De fa t. Þesuturile cicatrizate ºi încheieturile rigidizate SOC eliminã cicatricele. al opþiunilor noastre legate de dieta alimentarã? Vom învãþa mai m ulte despre acest subiect în capitolele care urmeazã. astfel încât sã puteþi aprecia mai bine valoarea adevãra stãri de sãnãtate. eliminã le la nivelul încheieturilor. De ce nu ne-am folosi de acelaºi proces ºi în domeniul medicinii. Preambul: capitolul urmãtor prezintã o privire de ansamblu asupra medicinii de înaltã teh nologie ºi asupra promisiunilor legate de gloanþele sale magice . reduce ridurile. regenereazã pielea arsã. cu obiectele ºi cu diferite evenimente. al vindecãrii.sã le înþelegem ºi sã învãþãm cum trebuie interpretate ele în viaþa noastrã de zi cu zi.

· Nu necesitã apã ºi sistem de canalizare · Dizolvã acneea ºi deºeurile acide la nivelul pielii · Îmbunãtãþeºte circulaþia sângelui ºi a limfei · Arde caloriile ºi reduce greutatea · Alinã durerile asociate cu diferite boli · Este necostisitoare · Este portabilã. Sauna cu raze infraroºii la distanþã Sauna RID provoacã ºocul hipertermic. Eliminã metalele grele din creier. Are efecte benefice inclusiv la nivelul tulburãril or nervoase ºi al celor legate de þesuturile conjunctive. dar fãrã sã se foloseascã d uminã. La ora actualã. problemele legate de boli ºi de procesul de îmbãtrânire nu au dispãrut ºi nu s-au redus deloc. Zilnic apar noi ºi noi medicamente ºi înalte tehnologii. Medicina de înaltã tehnologie a devenit o veritabilã extensie a conºtiinþei noastre naþional e. cu tot apetitul nostru din ce în ce mai ridicat pentr u tehnologie. aceastã viziune a fost înlocuitã de medicina înaltei tehnologii . iar apoi din întregul c orp. Tratame ntul acestor boli presupune echipamente de diagnosticare din ce în ce mai sofisticate ºi un ºir nesfârºit de experþi car e sã le manipuleze.SOC redã flexibilitatea corpului. De aceea. de îmbãtrânire. Ea nu ºtie aproape nimic în legãturã cu unele mecanisme de bazã precum somnul. pentru a numi numai câteva dintre ele. Promisiunile eiseamãnã cu gloanþele magice folosite în industria cinematograficã. Vezi pagina xxx pentru mai multe informaþii 6 Gloanþele magice Viaþa nu poate fi cunoscutã decât prin simptomele sale . nu obosit. În mod . abur sau cãldurã în acest scop. Albert Szent-Gyurgyi Medicina alopaticã nu se aflã astãzi mai aproape de înþelegerea esenþei vieþii decât se afla m o sutã de ani. Elasticizeazã membranele celulare. abordarea medicinii era de tipul: Ia o pastilã ºi îþi va ce . Bolile contagioas din trecut au fost la rândul lor înlocuite de cele ale civilizaþiei. Într-un trecut nu prea îndepãrtat. Este frumoasã. despre durere ºi vindecare. procesul de creºtere. la fel ca orice altã saunã. create pentru a trata boli de generative precum cele cardiovasculare. care pot efectu a astfel mai bine schimbul de substanþe nutritive ºi deºeuri. cancerul ºi artrita. Medicina modernã urmãreºte sã manipuleze aceste func fãrã sã le înþeleagã însã. Nu necesitã instrumente pentru reparaþii. Pe scurt. tehnologia RID face ca organismul sã se simtã regener at.

oamenii au ajuns sã punã un semn de egalitate între eforturile eroice ale medicinii ºi adevãrata vindecare. astfel încât ajungem sã acceptãm viaþa în termeni m i. Ieri ºi astãzi 39 .corect. care nu fac decât sã se înrãutãþeas nea marilor cuceriri ale ºtiinþei ne tulburã minþile. Teh nologia bazatã pe gloanþe magice mascheazã adevãratele probleme legate de sãnãtate. în loc sã ne bucurãm plenar de o stare de sãnãtate la APOGEU.

Medicina modernã a substituit demnitatea. Sãnãtatea precarã ºi viaþa trãitã în simplitate Starea de sãnãtate precarã nu este un pãcat. se poate trãi ºi altfel. Dacã alergãm dupã bani. Ea nu face altceva decât sã di agnosticheze boala cu ajutorul testelor. Medicii moderni au cãpãtat alura unor vrãjitori ai înaltei tehnologii îmbrãcaþi în halate alb Vrãjiþi de aceastã imagine. Ea nu mai crede decât în gloanþele magice . nici pacienþii nu se pot bucura de avantajele acestora. Majoritatea oamenilor din ziua de astãzi împãrtãºesc mentalitatea glonþului magic deoarece a ceasta le oferã o rezolvare rapidã a problemelor lor. Profesioniºtii sãi sunt ant renaþi sã creadã numai în gloanþe magice ºi în speranþã. înlocuind-o cu tehnol ogia. Sãrmanii oameni continuã sã umple saloanele spitalelor. cei care pierdem suntem noi. Sistemul a eliminat respectul pentru fiinþa umanã. Sun eni disperaþi. dar este într-adevãr extrem de neplãcutã ºi îngr de costisitoare. Medicina NU înþelege mecanismul bolii la nivel energetic. al razelor X ºi al scanerelor. O viaþã trãitã în simplitate vã va permite sã preluaþi controlul asupra sãnãtãþii dumneavoast obstacolele în calea acestei simplitãþi? Goana dupã bani ºi dupã obiecte materiale. care recurg la gesturi disperate. Banii câºtigaþ e vor duce pe cheltuielile de vindecare extrem de mari în sistemul în care trãim . înghesuindu-se la fel ca niºte vit e într-un staul ºi continuând sã spere cã ºtiinþa va descoperi în curând un glonþ magic ºi pentru boala lor. o acceptare a unui corp uzat în speranþa unui miracol care se va produce . eliminând din viaþa noastrã celela lte aspecte. la fel au ajuns sã creadã ºi oamenii. Pe de o parte. dar ne pierdem sãnãtatea. Gloanþele magice au devenit un pretext. în loc sã trateze la rãdãcinã cauzele bolilor degenerative. De aceea . ºi asta tocm ai pentru cã am neglijat cea mai mare comoarã între toate: sãnãtatea. banii nu mai co nteazã aproape deloc pentru el. în cel mai bun caz. fãrã sã înþeleagã însã nici o clipã care este adevãrata cau iei prin care trec. oamenii uitã de promisiunile neonorate ale medicinii moderne ºi de sp eranþele veºnic amânate. Ar fi în stare sã plãteascã oricât pentru a-ºi recupera sãnãtatea pierdutã. medicilor li se refuzã dreptulde a se pregãti în domeniul nutriþional ºi în medicina vibraþi nalã. fiindu-ne rãpitã astfel demnitatea umanã. Când omul devine grav bolnav. cel mai bine este sã evaluãm ce anume este cu adevãrat important pentru noi. Din pãcate.Medicina de ieri ne cunoºtea în calitate de fiinþe individuale. la ambele extreme. Pentru cea de astãzi nu mai reprezentãm decât niºte numere într-un catalog. Zilnic. Din fericire. Suferinþa este eneratã de sistem. ea nu reprezintã decât un fel de t rusã de prim ajutor. ziarele sunt pline de articole laudative la adresa noilor descoperiri ºi p romisiuni ale tehnologiei. Din pãcate. În acest fel.

33. Viitorul es te doar la câþiva paºi de noi. Preambul: în capitolul urmãtor veþi învãþa DE CE nu vã furnizeazã alimentaþia ENERGIA de care nevoie pentru a rãmâne tânãr ºi CE puteþi face pentru a remedia aceastã situaþie. Ilustraþie Corpul uman este alcãtuit în proporþie de 65% din apã 40 . tinerele generaþii repetã din nou ºi din nou aceeaºi greºealã. Pres nerea lor se dovedeºte însã de fiecare datã eronatã. întrebaþi un om în vârstã. când puteþi sã vã bucuraþi la nesfârºit de aceeaºi s eþe fãrã bãtrâneþe? Atunci când eºti cu adevãrat sãnãtos. prefer sã îmi redobândesc ºi sã îmi PÃSTREZ Este o prostie sã vã periclitaþi sãnãtatea de dragul exceselor zilei prezente. Personal. În mod regretabil. De a t ce vã stã în puteri pentru a vã readuce corpul bioelectric la un indice de referinþã mai mic de 0.mâine. Dacã nu credeþi. Numai atunci când ajungi din nou tânãr îþi poþi permite luxul de a renunþa la medicamente ºi la gloanþele magi gãsindu-þi controlul asupra corpului tãu. De ce sã experimentaþi iadul bãtrâneþii. Chiar dacã vã bucuraþi în prezent de o stare bunã de sãnãtate. asta nu înseamnã cã vã veþi bu mâine. timpul pare sã se opreascã în loc.

În capitolele urmãtoare e vom ocupa mai îndeaproape de . ºi chiar de la o parte corporalã la alta (vezi ilustraþia din partea d reaptã). starea mea generalã de sãnãtate era bunã la momentul respectiv. Învãþaþi sã vã controlaþi corpul fizic ºi veþi experimenta o viaþã ivel pe care nici mãcar nu l-aþi bãnuit pânã acum. în timp ce alþii îºi pot pierde chiar anumite pãrþi corporale. l-am com binat cu niºte sare amarã ºi am fãcut o priºniþã. m-am trezit la ora 2. Medicul curant nu a ºtiut ce sfat sã-mi dea! Mi-am vizitat atunci dentistul meu holistic . nasul ºi o ureche. în timp ce o femeie poate avea numai 52% apã. Pentru comparaþie. Dacã aº fi depins numai de medicina alopaticã. Reducerea conþinutului de apã în organism determinã hipotalamus ul (centrul setei la nivel cerebral) sã trimitã semnalul specific. din cauza þesuturilor sale grase (care nu reþin apa).Cantitatea de apã din corpul uman reprezintã în medie 65% din volumul acestuia. Este important sã î atura forþelor energetice care provoacã asemenea reacþii. anihilând astfel la nivel subtil veninul pãianjenului . care genereazã dorinþa de a bea apã. Rapid.00 dimineaþa ºi a constatat cã mâna îmi era umflatã ºi îmi pulsa de durere. mi-aº fi putut pierde întregul braþ. care s-a concent în douã bãºici purulente. medicina nu are gloanþe magice atunci când vine vorba de muºcãturile de pãi anjen. Odatã. iatã ºi o poveste personalã. Existã o femeie din California de sud care a fost muºcatã de un pãianjen. afectând de regulã femeilede toate vârstele. Instantaneu. Un bãrbat suplu poate ajunge la un procentaj al apei de 70%. Unii oameni manifestã reacþii severe la a este muºcãturi. Dupã cum puteþi constata. durerea a dispãrut ºi am putut sã-mi folosesc din nou mâna. care a stat inclusiv la baza acestei cãrþi. a intrat în comã ºi s-a trezit abia ºase luni mai târziu. picioarele. astfel încât veninul pãianjenului nu a p ovocat leziuni majore mâinii mele. Cataplasma a redus imediat umflãtura braþului. Acesta mi-a creat pe loc un remediu h omeopatic în generatorul sãu de frecvenþe MORA. Muºcãturile de pãianjen Muºcãtura unui pãianjen este un proces energetic . Apa purã este cea mai bunã bãuturã pentru un om înþelept . am zdrobit un cartof organic. numai pentru a constata cã i-au fost amputate braþele. Din feri cire. dar va riazã considerabil de la om la om. Henry Thoreau Hormonii Hormonii sunt substanþele care GUVERNEAZà sãnãtatea organismului nostru. Aceastã poveste este o dovadã clarã a eficacitãþii medicinii vibraþionale ºi a abordãrii ener ice a stãrii desãnãtate.

aceastã abordare. apa la plãmâni ºi apendicita? Nivelul ridicat de toxicitate! Chimioterapia produce cãderea pãrului deoarece suprasolicitã pielea. a cãrei capacitate naturalã de eliminare a deºeurilor o depãºeºte. de care depinde apogeul stãrii noastre de sãnãtate. el creºte de regulã c chiar dacã înainte era drept! La baza oricãrui pãr cârlionþat stã toxicitatea sistemicã. pãrul cârlionþat. Toxicitatea ºi pierderea pãrului Ce au în comun chimioterapia. 7 Budinca de ciocolatã provoacã moartea 41 . Când pãrul începe sã se regenereze. Toxicitatea determinã pãrul ºi ochii sã îºi piardã strãlu lor naturalã. Sãnãtatea descurajeazã boala. care devin astfel cãprui sau negri. Acelaºi proces întunecã ochii verz albaºtri.

cãci nici un organism viu nu poate trãi fãrã ea. Apa este un aliment. foarte puþini oameni sunt preocupaþi de apa pe care o beau. Este un veritabil medicament pentru corp. de felul în care aratã. dar cu o mare deosebire. Apa este consideratã o necesitate a vieþii. ea reprezintã CEL MAI IMPORTANT aliment pe c are îl ingerãm. ci din ENERGIA pe care ar trebui sã o conþinã. Amprenta ei energeticã influenþeazã decisiv viaþa sau moart nismelor vii. Alim entele sunt clasificate ºi conþin etichete în care sunt afiºate valoarea lor caloricã.Mestecaþi lichidele ca ºi cum ar fi solide ºi mestecaþi substanþele solide pânã când devin l e . întrucât nu o cons iderã un aliment. Ceea ce ne preocupã în mod deosebit pe noi sunt diferenþele între alimente ºi inf luenþele pe care le au ele asupra procesului de îmbãtrânire. În mod paradoxal. de culoare ºi aromã. Existã asemenea diferenþe ºi între diferitele tipuri de apã. Aceastã amprentã este reflectatã de sensul de rotaþie a energiei sale ºi poate fi mãsuratã pr n potenþialul ei POR. în timp ce altele sunt moarte ºi a dupã sine moartea. Mai mult decât atât. Apa extrem de purã. care nu conþine deloc substanþe contaminante. dar sã bem cât mai multã apã. adicã proteine. Paul Bragg Cartea Budinca de ciocolatã provoacã moartea m-a învãþat cã NU toate alimentele sunt la fel Unele mâncãruri sunt vii ºi promoveazã starea de sãnãtate. la fel ca orice alt tip de hranã. Dr. Din pãcate. Ea are calitãþi specifice energiei or ientate cãtre dreapta. cãci nu conþine ni i una. trebuie sã facem din start a ceastã precizare: nu toate tipurile de apã sunt la fel! Noi ne alegem alimentele în funcþie de preferinþele personale. pe care oamenii le pot simþi la gust. Ap a mai are ºi alte calitãþi în afarã de faptul cã este udã . diferitele subs tanþe nutritive pe care le conþin. cu o structurã terapeuticã ºi cu un indice POR foarte înalt po vindeca un corp bolnav. Ni se spune pretutindeni cã apa este apã. de MEMORIA vibraþionalã a acesteia sau de potenþialul sãu de oxidare/redu cere (POR). deoarece NU conþine substanþe utritive. Toþi cei care beau aceastã apã spun despre ea cã este diferitã . Importanþa ei deosebitã nu derivã din substanþele sale nutritive. fãrã reocupaþi însã de tipul de apã. pe care îl energizeazã. îl hidrateazã ºi îl detoxificã. cu o memorie vibraþionalã curatã. experþii afirmã cã trebuie sã reducem alimentele ingerate. Apa ESTE un aliment. lipide ºi glucide. Apa îmbuteliatã nu este clasificatã în acest fel. etc. Apa BEV este un ALIMENT pur ºi chiar un remediu. dar mai presus de toate amprentele energetice ale al imentelor. De aceea. dar lucrurile sunt mult mai complicate.

Enzimele pot fi comparate cu efectele oxigenului asupra focului. Aceste componente ale hranei vii reprezintã însuºi ndamentul vieþii.Hrana vieþii În mod tradiþional. vitamine ºi o energie pozitivã absolut necesare pentru o bunã sãnãtate. De aceea. Ea conþine enzime. ei trebuie produºi continuu de cãtre corp. accelerând sau provocând reacþii care altfel nu s-ar produce sau s-ar produce cu o vitezã mult mai mi cã. La fel. Ele au o funcþie de cataliza tori. prin procese succesive de oxidãri ºi reduc eri (în capitolele urmãtoare veþi învãþa cum puteþi folosi reacþiile de tip oxidare ºi reducere în beneficiul du oastrã). Adevãraþii catalizatori nu îºi î azã niciodatã activitatea. minerale ionizate. majoritatea cataliticilor biochimici sunt consumaþi. modificaþi sau distruºi ca urmare a reacþiilor pe care le dinamizeazã. 42 . focul se stinge. Vã propun sã discutãm mai întâi despre enzime. Aceste metale nobile conv ertesc gazele toxice precum monoxidul de carbon în dioxid de carbon ºi apã. Un ex emplu sunt platina sau radiul folosite în convertoarele catalitice ale maºinilor. dacã se consumã oxigenul. PRINCIPALUL organ de producere a enzimelor ºi substanþelor catalitice este ficatul. În organismul viu. el t rebuie menajat cu deosebire de cãtre cei care doresc sã îºi pãstreze starea de sãnãtate. Dacã nu existã oxig en. Enzimele nu sunt altceva decât niºte proteine biochimice. focul nu poate exista. Ei nu sunt modificaþi sau distruºi în urma reacþiei pe care o provoacã. se considerã cã hrana biologic activã are o amprentã energeticã orientatã e dreapta ºi produce efecte similare în organism. Din acest motiv.

viaþa aºa cum o cunoaºtem noi nu ar put ta. dar BLOCHEAZà inclusiv beneficiile promovate de substanþele cu o energie orientatã cãtre dreapta. Ele reprezintã forþe energetice or ientate cãtre stânga. Toxinele ºi deºeurile în exces bloch eazã buna funcþionare a organelor vitale ºi echilibrul hormonal. iar acumularea lor conduce la o degenerar e sistemicã (a întregului organism) ºi la o îmbãtrânire rapidã. care nu numai cã nu contribuie la menþinerea unei stãri bune de sãnãtate. acestea nu îºi mai po t îndeplini funcþiile. Nu dorim sã vã sugerãm neapãrat renunþarea completã la procesul de gãtire. Biocatalizatorii Catalizatorii biologici determinã o accelerare a reacþiilor biochimice. reacþiile biochimice încetinesc iar circulaþia sângelui ºi a limfei se face cu dificultate. într-o proporþie echilibratã. formã în care ar trebui evitate (vom discuta mai amãnunþit în legãturã cu acest subiect mai târziu). care nu poate proveni decât din acele substanþe considerate vii ºi în rezonanþã cu corpul b lectric. ele se do edesc inutile în cel mai bun caz. deoarece se aflã într-o formã e lementarã . Alimentele moarte ºi apa impurã aduc un aport de energie negativã. crescute fãrã îngrãºãminte chimice. vitaminele sunt numite c o-factori.Producerea constantã a unor noi enzime presupune o cantitate uriaºã de energie orienta tã cãtre dreapta. terapia colonului ºi folosir ea Apei BEV ºi a ApeiIonizate de Înaltã Valoare Medicinalã. Având în vedere cã itatea vitaminelor sub formã de suplimenþi sunt de sintezã (fãcute de om) chit cã etichetele susþin contrariul . Câteva remedii utile împotriva acestui proces sunt: fol sirea plantei numite Yucca. CEA MAI BUNà sursã de vitamine ºi minerale biologic active sunt legumele ºi fructele pro aspete. Mâncarea gãtitã Orice proces de gãtire la foc distruge enzimele. întrucât îºi pierd caracteristicile iniþiale. sucul unei lãmâi proaspete bãut dimineaþa ºi seara. Vitaminele nu pot opera în corpul nostru în absenþa tuturor mineralelor principale ºi se cundare (oligoelementelor). În ceea ce priveºte suplimenþii gãsiþi în comerþ (indifer orba de vitamine sau minerale). gãtirea incorectã distruge în totalitate valoarea energeticã ºi enzimele alimentelor. ci doar sã pãstraþ . tensionând astfel organele vitale ºi generând efecte secundare. La fel. Atunci când în organism existã un EXCES de toxine ºi deºeuri. Mai mult. m ajoritatea mineralelor comercializate sub formã de suplimenþi se dovedesc inutile. Odatã gãtitã. În biochimie. Auto-masajul limfatic este ºi el foarte util. PAC. Fãrã biocatalizatori. ºi chiar toxice pentru organele vitale în anumite cazuri extreme. care se petr ec de milioane de ori mai rapid decât în absenþa lor. Odatã modificate. aproape toþi sunt substanþe de sintezã care aduc un aport ener getic negativ. hrana îºi pierde de regulã calitã e. întrucât nu potopera decât ÎMPREUNà cu mineralele ºi enzimele.

Evitaþi gãtitul la temperaturi foarte înalte ºi nu îl prelungiþi mai mult decât este necesar. Aceste substanþe dau peste cap câmpurile energetice ale corpului ºi blocheazã o serie de reacþii biochimice absolut esenþiale. Ingerarea lor nu face decât sã vã ameninþe sãnãtatea. Metab olismul presupune o serie de reacþii de fuziune care determinã unirea atomilor individuali în molecule energetice orienta te cãtre dreapta. 43 . Semnificaþia lui este de bio-transformare. Evitaþi cuptoarele cu microunde. Este vorba de energia opusã celei generate de fisiunea nuclearã (din bombele atomice. sarea de bucãtãrie. Metabolismul Atunci când vorbim de asemenea procese. Este vorba de un proces prin care moleculele alimentel or sunt transformate în molecule de energie care sunt conduse apoi prin circuitele energetice ale corpului. De pildã. Una din plantele mele preferate. din deºeurile nucleare ale uzinelor atomoelectrice sau din cuptoarele cu microunde). cuvântul metabolism ne vine automat în minte. prin pier erea energiei vitale. aromatizanþii ºi coloranþii. este tãtãneasa. Reacþiile de fuziune sunt anaboli ce ºi orientate cãtre dreapta.porþie cât mai înaltã de alimente crude ºi proaspete în dieta dumneavoastrã. care poate fi crescutã cu uºurinþã ºi fãrã turi în grãdina personalã. Creºte între martie ºi noiembrie ºi poate fi gãsitã inclusiv în ma ea pieþelor þãrãneºti. de preferinþã crescute ina personalã (fãrã chimicale). în loc de fierbere este de preferat gãtitul pe abur.

care conþin componenþi analogi estrogenului ce blocheazã receptorii hormonali. În particular. apã. Dacã animalele nu au fost însã sãnãtoase. proteinele lor au o amprentã energeticã orie ntatã cãtre dreapta. ºi a metaboliþilor în exces). Cele mai multe proteine de origine animalã din vremea noastrã au o energie orientatã cãt re stânga. hormonii). dar ele reprezintã o sabie cu douã tãiºuri ºi trebuie folosite cu înþelepciune. Atunci când vorbim de deºeuri metabolice. Este mai dulce! La fel este ºi carnea unei vaci care înainte de a fi tãiatã s-a aflat într-o stare c atabolicã ºi a fost bolnavã. dar ºi substanþele chimice de sintezã organicã (otrãvuri precum pesticidele ºi e bicidele). din cauza numeroaselor deºeuri toxice din mediul înconjurãtor ºi a concentratelor metabolice cu care sunt hrãnite animalele. ºi perioada de tranzit dintre ingerare ºi el iminarea deºeurilor (vom discuta pe larg toate aceste subiecte). Fatu Hiva. ele sunt constructive. nivelul de subs tanþe analoage estrogenului pe care le conþin (de pildã. Reacþiile de fisiune sunt catabolice ºi orientat e cãtre stânga. bol transformare. Energia alimentelor derivate din animale bolnave provoacã boli la oameni de mii de ori mai rapid decât energia alimentelor derivate din plante bolnave. Metaboliþii sunt deºeuri rezultate din reacþiile biochimice. În minunata sa lucrare. susþinând viaþa. felul în care o metabolizãm. Proteinele de origine animalã se aflã în vâr lanþului alimentar. sunt distructive.200 de mile nord-vest de Tahiti. Proteinele de origine animalã pot fi o excelentã sursã de energie ºi substanþe nutritive. cu ultimul canibal în viaþã din Insulele Marchize. proteinele lor vor avea o amprentã geticã orientatã cãtre stânga ºi vor provoca boli ºi îmbãtrânirea prematurã. un lanþ de insule situat l a 1. Toxinele sunt mai concentrate . Thor Heyerdahl descrie experienþa pe care a avuto în anul 1937. inclusiv de eliminare a deºeurilor rezultate din ele. Canibalul le-a povestit urmãtoarele: Carnea umanã este diferitã de cea a celorl alte animale. Acestea suferã din cauza supra-alimentaþiei ºi a mediului toxic (a poluãrii d in aer. Proteinele de origine animalã Omul industrializat mãnâncã mai mult decât este necesar. ºi it produs rezultat. devenind la fel de bolnãvicioase ca ºi oamenii. Este vorba aºadar de produse ca re nu mai pot fi supuse transformãrii. Cu cât este mai toxicã. el mãnâncã prea multe oteine de origine animalã ºi prea puþine legume ºi fructe. Altfel spus. Principalele probleme legate de p roteinele de origine animalã sunt: cantitatea pe care o ingerãm. include m aici toxinele ºi metaboliþii. alimente. cu atât carnea este mai savuroasã. Cuvântul este alcãtuit din co mponentele: meta dincolo de. Metaboliþii sunt deºeuri. alãturi de soþia sa. maniera în care sunt prelucrate ele de ficatul ºi rinichii noºtri.Altfel spus. Dacã animalele sacrificate au fost sãnãtoase.

Dacã intenþionaþi sã mâncaþi proteine de origine animalã. toxinele ºi metaboliþii concentrându-se în organismul nostru. printr-un exemplu ce am vrut sã spunem atunci când am afirmat cã proteinele de ori gine animalã se aflã în vârful lanþului alimentar. Reziduurile otrãvitoare sunt stocate ºi concentrate încarnea sa. În acest fel. Ele trebuie reduse în substanþe componen te ºi neutralizate de cãtre ficat. Atunci când mâncãm carnea provenitã de la animale. cu deosebire în þesuturile grase. Toxinele aflate în iepur e trec acum în trupul vulturului. indiferent de sursa de la care provin fie cã este vorba de animale sau de plante sunt alimente toxice. noi devenim prec m vulturul din exemplul de mai sus. pãsãri sau peºti bolnavi. Lanþul alimentar Iatã.în grãsimile animale decât în þesuturile slabe. ntinuare. un vultur coboarã ºi se hrãneºte din cadavruliepurelui. din motive asupra cãrora vom insista în detaliu mai târziu. Orice aliment care conþine o energie orientatã cãtre stânga determinã risipa unei m ari cantitãþi de energie 44 . Un iepure mãnâncã morcovi contaminaþi cu pesticide. urmãriþi ca ele sã provinã de la animale sãnãtoase ºi mai limitate. ele avanseazã ÎN SUS de-a lungul lanþului trofic. Într-o zi. fermierul decide cã în mulþirea iepurilor a scãpat de subcontrol ºi foloseºte o substanþã toxicã pentru a-i otrãvi. Alimentele care conþin o energie negativã.

Substanþe precum indolii. . Planta Collard 4 Planta Collard este uºor de cultivat ºi creºte pretutindeni în SUA. ele intrã în putrefacþie ºi eliminã o serie de otrãvuri de sorgin te organicã. care asigurã o digestie de 100% ºi absorbþia tuturor substanþelor nutritive. Majoritatea moleculelor sunt divizate înainte de absorbþie. scatolii ºi fenolii fac parte din aceastã categorie. recomand cu tãrie folosirea unor produºi precum Disorb Aid sau R/HCI. Poate fi cultivatã în gh ivece sau în grãdinã. Nu este însã cazul produselor secundare din deºeuri. rezultate ca urmare a unei digestii proas te! Cartofii absorb substanþe toxice din îngrãºãmintele naturale. are un gust dul crocant. extrem de toxice. artrita. Moleculele toxice absorbite în acest fel trec de mecanismele de apãrare ale corpului ºi ne pun în pericol sãnãtatea. În plus. favorizând instalarea bolilor. genereazã obezitate. Indolii. scatolii ºi fenolii sunt molecule INTEGRALE care sunt absorbite direct pr in pereþii intestinali. produc gaze urât mirositoare ºi provoacã probleme ale colonului. Acest proces este fundamental pentru a putea redeveni din nou tineri.vitalã din partea organismului pentru ca noi sã putem rãmâne tineri ºi sãnãtoºi. Masticaþia Mestecarea corectã a hranei este esenþialã pentru o stare bunã de sãnãtate. sindromul intestinelor iritate. Aceste molecule toxice trec direct în þesuturile cartofilor intacte ºi integrale (nedivizate). Preambul: capitolul urmãtor se referã la digestie. diabetul sau problem ele cardiovasculare. divert iculita. devin un mediu fertil pentru paraziþi. apendicita. ºi chiar cancerul. un nas fin poate detecta tipul de îngrãºãminte naturale care au fost folosite la cultivarea lor dacã ele au proveni t de la porci. Alimentele nedigerate putrezesc în intestine. proces prin care ni se o ferã o anumitã protecþie. Atunci când cartofii sunt fie rþi. cantitatea de energie pierdutã este mai mare decât cea câºtigatã! Proteinele de origine animalã ºi intestinele Proteinele de origine animalã TREBUIE eliminate din intestine în maximum 18 ore. Este o legumã non-hibridã. Mâncatã în stare crudã într-o salatã sau servitã direct. Atunci când imente bolnave. la alimentele nesãnãtoase ºi la MOTIVUL pentru care acestea accelereazã procesul de îmbãtrânire. procesul de îmbãtrânire prematurã ºi cancerul. vaci sau pui. precum colita. Îmbunãtãþeºte starea de sãnãtate a colonului ºi reduce bugetul alocat alimentaþiei. Dacã rãmân mai mult de acest interval de timp. sub formã de frunze.

Primãvara ur mãtoare revine la viaþã ºi produce din nou frunze proaspete. Deºi administraþia americanã nu iubeºte deloc aceastã plantã.Plantatã în timpul verii. Rupeþi câteva frunze. iar planta va continua sã produ cã altele. Frunzele de tãtãneasã cresc în luna martie ºi sunt foarte bogate în substanþe nutritive. dacã este acoperitã cu paie. 45 . Este suficient sã o plantaþ ea va creºte tot timpul! 4 N. Tr. din care iese un spanac absolut divin. Poftã bunã! Frunzele de tãtãneasã Frunzele de tãtãneasã sunt delicioase! Rãdãcinile plantei produc o mare cantitate de frunz e. gãtit la foc mic sau pe abur ºi dres cu ulei de mãsline ºi oþet d e mere. Mãci e. Orice om ca re doreºte sã-ºi îmbunãtãþeascã starea de sãnãtate ar trebui sã cultive tãtãneasã. puii ºi caprele adorã tãtãneasa. Nu existã un echivalent românesc. Planta este foarte bunã pentru colon. planta nu moare iarna. rãdãcinile vindecã ulcerul. animalele ºi o nii o preferã! Astfel. cu mult timp înainte ca alte plante sã poatã fi mã ar cultivate. Insectele nu atacã planta collard.

Procedeul BEV a surprins esenþa vieþii pe planeta pãmânt într-o fo rmã lichidã. Apa este CEVA MAI MULT decât un simplu lichid. Pe de altã parte. pot fi gãsite în formã de manuscris ( i Pachetul informativ). Metode pre cum distilaþia. De aceea. În afarã de aer. transformân du-se într-o muzicã lichidã ºi într-o hranã electronicã pentru trup ºi pentru spirit. Ele sunt benefice. Mai mult. generând un veritabil dans al cel ulelor. Amprenta sa electromagneticã este perfectã. dar descrierea teoriei ºi aplicaþiilor. Pentru a-i aprecia întreaga profunzime pentru sãnãtatea ºi longe vitatea umanã. Oamenii preferã aceastã apã deoarece trezeºte la nivel celular ºi chiar mai jos de acesta frecvenþe naturale armonice.Apa Esenþa vieþii! Apa are memorie! Ea absoarbe frecvenþele substanþelor contaminante dizolvate în ea ºi cont inuã sã vibreze pe frecvenþele lor multã vreme dupã eliminarea lor. Teoria ºi aplicaþiile BEV transcend metodele tradiþionale de testare ºi de comparare a a pei. Abordãrile convenþionale referitoare la purificarea apei sunt incomplete. urmãriþi sã nu mai ceva decât apã BEV. noi consumãm mai multã apã decât orice altã marfã. Ea este un ALIMENT! Ilustraþie Ciclul estrogenului ºi hormonilor la femei . ele sfideazã fizica newtonianã. Procedeul este supus legilor proprietãþii (copyright-ului). ea trebuie testatã personal. Apa BEV reprogrameazã ritmul electric al corpului. precum ºi a relaþiilor sale cu procesul de îmbãtrânire ºi cu boala. Frecvenþa energiei sale este extrem de beneficã pentru organism. dar nu merg suficient de departe. osmoza inversatã. s ilind moleculele acesteia sã vibreze pe frecvenþe dãunãtoare organismului uman. Substanþele contaminante reprezintã câmpuri energetice care îºi lasã amprenta asupra apei. Pro cesul pe care îlnumim BEV transformã apa de bãut într-o apã cu o frecvenþã extrem de beneficã ntru organismul uman. astfel încât moleculele încep acel dans de care vorbeam. procesul BEV reprezintã o abordare specificã celei de-a patra dimens iuni ºi furnizeazã o apã cu un gust mai bun ºi pe care organismul o resimte diferit. folosirea filtrelor de carbon ºi a cartuºelor de ceramicã nu opereazã decât la ni vel mecanic. Apa BEV nu este altceva decât apã de la robinet filtratã printr-un dispozitiv BEV. Apa BEV este o autenticã muzicã lichidã! Procesul BEV goleºte câmpurile energetice ale apei de deºeuri ºi modificã unghiurile legãtu or dintre atomii de hidrogen.

ºi restaurarea cartilagi ilor. dacã este ignora aveazã drumul cãtre cancerele feminine ºi cãtre osteoporozã. Din pãcate. 46 . Femeile care folosesc pilule anticonc epþionale sau înlocuitori ai estrogenului experimenteazã o blocare a receptorilor ºi îºi pierd astfel controlul asupr a vieþii ºi a corpului lor. Pentru mai multe informaþii. ºi eventual osteoporozã. fiind apoi confirmate pe termen lung prin întãrirea oaselor. când în corpus luteum apare un folicul ovarian care va produce un ovul. care. apariþia ridurilor. pregãtindu-se astfel pentru fertilizare. Precursorii racemizaþi ai hormonilor deschid rece ptorii ºi eliminã hormonii analogi ºi periculoºi din organism. indiferent de vârstã. vã recomandãm lucrarea Viitorul furat. Dacã procesul de ovulaþie nu se produce sau dacã corpus luteum nu reuºeºte sã se menþinã pânã în z 6-a. provoacã pierderea pãrului. eliminarea S EMNELOR ºi simptomelor legate de dezechilibrele hormonale (afiºate la pagina xxx). TOATE femeile aflate la menopauzã suferã de o producþie excesivã de estrogen care le afecteazã oasele. Ovulaþia se produce în zilele 14-16. estrogenul produs anterior genereazã SPM (sindromul premenstrual) ºi favorizeazã apariþi a ºi creºterea tumorilor fibroide la nivelul sânilor sau al uterului. în mai puþin de 30 de z ile. Precursorii racemizaþi ai hormonilor previn ºi inverseazã producþia de estrogen în exces.Producþia de estrogen începe sã urce în cea de-a patra zi a ciclului menstrual ºi atinge a pogeul în ziua a 12 a. schimbãrile fiind rapid observabile. Estrogenul determinã endometrul din interiorul uterului sã prolifereze . normalizarea ciclului menstrual. pi erderi de memorie ºi o minte confuzã. asistãm astãzi la o veritabilã epidemie a acestei afecþiuni.

Direcþia procesului de rotire ºi intensitatea acestuia determinã capacitatea alimentelor de a satisface senzaþia de foame ºi de a co nstrui ºi susþine þesuturile ºi oasele sãnãtoase. mutilând activitatea celularã. Din pãcate. Ele conþin calitãþi radiomimetice care mime ul radiaþiei nucleare asupra þesuturilor. este necesar sã aflãm în ce direcþie se roteºte energia alimentelor pe care le consumãm. Transferul se produce pe nivelele energetice subtile ale corpului nostru. alimentele nesãnãtoase au capacitatea de a-ºi multiplica sfera iniþialã de influenþã prin transferul amprentei lor energetice (al frecvenþei lor specifice de vibraþie) la niv elul tuturor þesuturilor organismului. Guthrie Toate alimentele conþin energie. Oficial. dar noi preferãm sã numim aceste alim ente bio-nesãnãtoase. prin acoperirea energiei toxice într-un depozit de GRÃSIME pe care îl cons truieºte special în acest scop (vom dezvolta acest subiect în capitolul referitor la obezitate). Oamenii identificã alimentele nesãnãtoase cu gustãrile rapide ºi cu r staurantele de tip fast food. . Pentru a înþelege mai bine procesul de îm bãtrânire. nu este greºit sã echivalãm alimentele nesãnãtoase cu o otravã . Calitatea hranei ingerate se mãsoarã în substanþele nutritive pe care le conþin alimentele . O alimentaþie moartã înseamnã de fapt o moarte lentã Alimentele nesãnãtoase din punct de vedere biologic modificã reacþiile biochimice din ca uza amprentei lor energetice care se opune vieþii. Hrana bio-nesãnãtoasã conþine o energie orientatã cãtre stânga. ci numai diete nesãnãtoase . care accelereazã în mare mãsu ul de îmbãtrânire.8 Dietele nesãnãtoase ºi stresul Nu existã alimente sãrace în substanþe nutritive. n m corect. Ele distrug sau blocheazã principalele canale a le corpului. Se considerã de asemenea cã ÎNTREAGA energie a substanþelor nutritive produce efecte poziti ve asupra organismului nostru. Se vorbeºte atât de mult de o alimentaþie nesãnãtoasã5 tocmai pentru cã suntem literalmente i undaþi de acest gen de mâncãruri. Efectele lor bune sau rele asupra corpului bioele ctric sunt determinate de natura energiei ºi de amprenta lor electricã. Aceste presupuneri sunt INCORECTE. Dr. Asocierea este cât se poate de corectã. Oamenii care mãnâncã alimente artificiale sfârºesc înt eauna prin a constata efectele dietei lor în oglindã. el o iz de restul sistemului. se considerã cã în mãsura în care consumãm alimente afiºate în listele cu substanþe nutritive. Dacã organismul nu reuºeºte sã digere sau sã elimine aceastã energie. considerând cã expresia descrie mai bine despre ce este vorba. De aceea. Helen A.

47 . care debl ocheazã receptorii. Rinichii 5 N. atâta vreme cât se aflã în interiorul sistemului. Continuã apoi sã modifice metabolismul n ormal PÂNÃ CÂND sunt eliminate din sistem. este imposibil sã elimini toate substanþele toxice din sistemul organic. Tr. ele au o viaþã a lor. Prezenþa lor în tractul digestiv declanºeazã o serie de reacþii perverse care da u naºtere unor radicali liberi. În original: junk food. putem neutraliza efectele lor prin ingerarea capsule lor Enhanced PAC. folosit cu deosebire pe ntru mâncarea din restaurantele de tip fast food ºi care ar putea fi tradus mai corect prin gunoi . diferitã de cea a mediului în care trãiesc. Amprenta energeticã a acestor substanþe este atât de volatilã încât influenþeazã câmpurile energetice ale organismu chiar din momentulîn care interfereazã cu ele. Dieta pe bazã de alimente nesãnãtoase conduce la acumularea câmpurilor energetice toxice la nivelul þesuturilor. al limfei ºi al sângelui. Altfel spus. Practic. cu ajutorul amestecurilor pe bazã de Yucca ºi al precursorilor racemizaþi ai hormonilor. termen specific american.Alimentele nesãnãtoase au capacitatea de a-ºi MODIFICA amprenta energeticã inclusiv dupã c e pãtrund în organism. întrucât acestea sunt omniprezente. Din fericire. Aceºtia provoacã mari daune organelor vitale ºi în special ficatului ºi rinichilor .

Bãutul unei cantitãþi cât mai mari de apã între mese este secretul care ne permite sã evitãm bãutul apei u al altor lichide) în timpul meselor. Temperaturile joase în tractul digestiv promoveazã bolile degenerative.Rinichii au o importanþã crucialã pentru menþinerea sãnãtãþii ºi meritã sã acordãm toatã aten elemente care îi afecteazã în sens negativ. Altfel spus. Temperatura corectã este una din premisele necesare pentru o bunã desfãºurare a reacþiilor biochimice. Lichidele reci sunt suportate cu dificultate de corp. vom produce suficientã salivã pentru a iniþia acel proces de divizare a alimentelor pe car e îl numim digestie. D acã aveþi probleme cu digestia . precu m cele din stomac ºi din intestine. Taoiºtii cred cã Jing esenþa vieþii este conþinutã în apã. dar mai ales de stomac ºi de organele digestive. cheia tinereþii fãrã bãt ea atentã a elementului Apã. Beþi apã tot timpul zilei ºi EVITAÞI bãutul oricãror lichide cu o jumãtate ainte. fluxul sucurilor digestive din gurã. Dacã în timpul unei mese bem lichide reci. Dacã bem suficientã apã. Taoismul susþine cã sistemul urinar (rinichii ºi vezica urinarã) este asociat cu element ul Apã. în organism se creeazã un deficit de sucuri dige stive care limiteazã digestia. iar declinul lor reprezintã o premisã a ins alãrii cancerului ºi a altor boli grave. stomac ºi intestine este asociat cu vederea ºi cu procesul de gândire. Bãutul lichidelor în timpul meselor este extrem de distructiv. Alimentele nesãnãtoase provoacã daune uriaºe pe t rmen lung nefronilor rinichilor (filtrelor de sânge de la nivelul acestora). În plus. prin procesul de masticaþie. Digestia începe în gurã. în timpul ºi cu o orã dupã mese. Aceastã obiºnuinþã menþine volumul necesar de fluide în organism ºi permite eliminarea deºeur r. Este extrem de important sã ne obiºnuim sã bem o ceaºcã de apã la fiecare orã atunci când sun treji. Apa BEV ºi cea cu POR (potenþial de oxidare/reducere) ridicat menþin tinereþea rinichilor ºi permit eliminarea mai acceleratã a deºeurilor fãrã suprasolicitarea acestor organe. Rinichii reprez intã cel de-al doilea organ ca importanþã (dupã ficat) în eliminarea deºeurilor. Acest ea dilueazã sucurile gastrice care conþin enzime ºi acizi. Dacã nu bem suficientã apã în timpul zilei. digestia începe prin stimularea vizualã/mental AINTE ca alimentul sã pãtrundã în gurã. acestea întârzie ºi pot chiar OPRI procesul de dige stie. a cãror sarcinã NU trebuie sã se suprapunã cu cea a ficatului! Digestia ºi lichidele Dacã ar fi sã ne luãm dupã câinele lui Pavlov. prin care hrana este amestecatã cu s alivã. În convingerea lor. saliva lichefiazã hrana astfel încât sã poatã fi înghiþitã fãrã probleme. Fluxul de salivã ºi cel al sucurilor digestive depind de nivelul de hidratare al corpului.

vã recomandãm remediile naturiste pentru facilitarea digestiei precum Di Sorb Aid. Yucca Blend acþioneazã ca emuls ifiant. da r nici sã nu lezeze aceste organe. De aceea. orientate cãtre dreap ta. Acidul clorhidric este secretat în stomac de celulele care alcãtuiesc cãptuºeala interioarã a ace stuia. afl at chiar sub stomac. dar numai 5 secunde pentru a-i bea sucul . Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Notã: indigestia la femei este de multe ori asociatã cu dezechilibrele hormonale. Dr. as tfel încât acestea sã nu fie distruse de cãtre sucurile digestive din stomac ºi din tractul intestinal. aceste celule îºi înceteazã activitatea. Sucurile sunt un fel de sabie cu douã tãiºuri. Sucurile digestive reprezintã câmpuri energetice de mare putere. în timp ce DiSorb Aid ajunge în duoden.sau balonãri. R/HCI rupe legãturile chimice ale peptidelor parazite din stomac. Ficatul º creasul îºi secretã sucurile specifice prin intermediul unor canale direct în duodenul intestinal. ceea ce explicã de ce numãrul femeilor care su nt supuse unor operaþii chirurgicale de eliminare a bilei este de zece ori mai mare decât cel al bãrb aþilor. catalizatorii biochi mici îºi pierd operabilitatea. Dacã sunt expuse sucurilor digestive într-un moment nepotrivit. Altfel spus. funcþi onarea ficatului feminin depinde de buna funcþionare a ovarelor. Natura a aranjat astfel lucrurile încât sunt necesare 5-10 minute pentru a mânca un mãr. Hidratarea corectã a corpului accelereazã circuitul sucurilor digestive ºi îmbunãtãþeºte în mod radical digestia. unde opereazã asupra moleculelor substanþelor nutritive. vã recoman dãm sã le folosiþi cu mãsurã! 48 . Lichidele bãute în timpul meselor dilueazã aceste sucuri ºi afecteazã întregul sistem digestiv. Franz Morell afirmã cã scopul salivei este de a proteja enzimele din alimente. R/HCI sau Yucca Blend.

aceºtia dicteazã dacã noul nã cut va fi bãiat sau fetiþã. activit hormonalã este ÎNCETINITÃ. care îi transportã în într nism. Oamenii sunt creaturi conduse de hormoni. Scenariul îmbãtrânirii nu constã în altceva decât într-o combinaþie de acumulare de deºeuri. H rmonii joacã un rolcentral în procesul de îmbãtrânire. El este convertit de corp în diferiþi hormoni cortic osteroizi. o activitate hormonalã redusã ºi un ficat cu probleme. La rândul lor. deopotrivã la bãrbaþi ºi la femei. Deºeurile în exces încetin sc buna funcþionare a organelor vitale ºi grãbesc drumul cãtre mormânt. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. sau de . dar ºi în cel de reîntinerire. ratare neadecvatã. absolut unic. precursor ii hormonilor produc rezultate fantastice. care reprezintã un precursor natural al vitaminei A. Ac eºtia provoacã spectaculoasele schimbãri din timpul pubertãþii. Cremele transdermale racemizate Nugestrine II (pentru femei) ºi Totally Male (pent ru bãrbaþi) sunt folosite cu un succes deplin în curãþarea receptorilor ºi în eliminarea surplusului de est rogen la femei. Urmea de regulã diagnosticul medicului. Precursorii NU presupun nici un fel de risc ºi NU incumbã nici unul din pericolele la care nesupunem dacã ingerãm hormoni . În forma lor racemizatã. În timp. femei aflate la menopauzã sau vârstnici. este cel obþinut din planta Dioscoria Macho Stachya.Hormonii ºi hidratarea Glandele lipsite de canale îºi secretã hormonii direct în sânge. creºterea ºi dezvoltarea sunt controlate tot de hormoni. oameni de vârst cie. Toþi cei care folosesc cremel pe bazã de precursori racemizaþi ai hormonilor depun mãrturie în ceea ce priveºte eficacitatea lor în restabilirea vitalitãþii ºi a poftei de viaþã indiferent dacã este vorba de adolescenþi. Încã de la concepþie. Folosirea regulatã a precursorilor racemizaþi ai hormonilor vã poate ajuta sã vã pãstr aþi echilibrul hormonal atât de necesar. implicâ EGUL organism ºi toate subsistemele sale. inclusiv pilule a nticoncepþionale sau suplimenþi pe bazã de estrogen. Nu folosiþi niciodatã hormoni propriu-ziºi. Nivelele reduse de hidratare a þesuturilor restricþioneazã activitatea hormonalã. SEMNELE îmbãtrânirii privite din afara or anismului nu fac decât sã reflecte realitatea interioarã. Existã trei precursori racemizaþi diferiþi necesari pentru pãstrarea echilibrului sistemului organic uman. potenþa sexualã ºi chelire. noi mâncãm morcovi pentru a obþine beta carotenul. Spre exemplu. dar ºi cele de la menopauzã ºi andropauzã. glandele lipsite de canale îºi opresc funcþionarea. Femeile trebuie sã foloseascã alþi precursori decât bãrbaþii! eºtia din urmã sunt preocupaþi mai degrabã de prostatã. Hormonii controleazã procesul de îmbãtrânire ºi vitalitatea. Precursorii racemizaþi ai hormonilor Un precursor este ceva care precede altceva. Un alt precursor. îndeosebi dacã este în formã racemizatã6.

Folosirea lor este la fel de t oxicã precum cea a steroizilor anabolici de cãtre sportivi sau a pilulelor anticoncepþionale de cãtre femei. Stresul. Regula au devenit mesele luate pe fugã. precum ºi a substanþelor analoage cu estrogenul la ambele sexe. Tr. Cele mai multe nu sunt bu ne de nimic. care existã inclusiv în limba ro care se traduce prin structurã în formã de strugure . Evitaþi mai presus de orice DHEA ºi melatonina. sunt cât se poate de periculoase. Mesele liniºtite. dar minore. Din pãcate.testosteron la bãrbaþi. Procedeul ar putea fi deci unul prin care structura respectivelo r elemente capãtã o formã de strugure. foarte puþini oameni mai mãnâncã astfel în zilele noastre. hrana ºi câinele lui Pavlov Stresul sau circumstanþele neplãcute afecteazã în mare mãsurã producþia de hormoni. EXCESELE hormonale accelereazã procesul de îmbãtrânire ºi provoacã îmbolnãvirea de cancer. aºa cum nu existã nici în limba engl d un neologism introdus recent. dar ºi pr sul de digestie/absorbþie. Cremele pe bazã de yam sãlbatic sunt cunoscute de mulþi ani. Refacerea echilibrului hormonal presupune un proces de racemizare a ingredientelor biologic active. Rapoartele ºtiinþifice c are le fac reclamã nu precizeazã ºi faptul cã ele reprezintã molecule analoage. Ambele au f ost interzise în Europa. 49 . astfel încât ficatul sã fie protejat de corticosteroiz i înainte de oxidarea lor în interiorul organismului. Într-adevãr. Presupunerea noastrã este cã provine de la cuvântul racem . iar 6 N. Cuvântul racemizat nu existã în limba românã. Canada ºi Australia. dublate de conversaþii plãcute sunt vitale pentru o bunã sãnãtate. atât în cazul bãrbaþi al femeilor. Altele au anumite efecte.

care conduc în timp la boli degenerative. carnea este prelevatã de la animal e moarte. a fãcut o serie de studii pentru a stabili rolul sodiului (unul din cele douã ingrediente principale ale sãrii de bucãtãrie) în apariþia cancerului. abia mai au timp sã mestece ºi îºi completeazã dieta cu bãuturi reci. neaerat. Hrana nedigeratã produce gaze ºi balonãri. Pavlov a descoperit cã enzimele digestive ale câinilor începeau sã fie secretate de îndatã ce suna clopoþelul care anunþa masa. a primit în anul 1931 unul din cel e douã premii pentru cercetãrile fãcute asupra unuia din factorii vitali care permit apariþia cancerului. cãci este limpede cã lucrurile NU sunt în regulã. Gazele în exces sau foarte urât miros itoare indicã o supraîncãrcare sistematicã a organismului ºi trebuie considerate ANORMALE! Carnea putrezitã este un aliment necrotic. în mijlocul unei atmosfere zgomotoase ºi confuze. bacteriile transformã hrana nedigeratã în gaze ºi în deºeuri toxice mor e. carnea de toate tipurile ºi brânza intrã însã într-un proces de putrefacþie ºi produc toxine extrem de periculoase ºi gaze intestinale. dar nu estenecroticã. Un mediu anaerob este un mediu specific cancerului! Gazele nu trebuie sã aibã NICIODATà miros de brânzã stricatã! Otto Warburg. În sine. Lipsa e nzimelor viabile ºi a hormonilor înrãutãþeºte ºi mai mult lucrurile. chiar dacã aþi mânca cea mai bunã hranã posibilã. Oamenii mãnâncã rapid. Cam la fel stau lucrurile ºi cu oamenii moderni! Având în vedere cã dige stia este un proces stresant pentru organism. Dr. Aceºtia sunt recunoscuþi pentru capacitatea lor de a-ºi înghiþi rapid hrana. despre care am vorbit anterior. În intestinele co nstipate ºi anaerobe ºi în colon. începeþi prin a vã pregãti. calitatea ali mentelor ºi hormonii CONTROLEAZà sãnãtatea. Într-un mediu digestiv constipat. ºi anume înlocuirea respiraþiei aerobe (oxigenate) a celulelor cu o respiraþie anaerobã . Digestia determinã organismul sã cheltuiascã energie. Alimentele nesãnãtoase creeazã un deficit energetic. O masã ar bui sã fie o sãrbãtoare a forþelor spirituale. Ca ncerul are o cauzã principalã. E ectele meselor ultra-rapide asupra sãnãtãþii sunt MORTALE. Cu cât gazele sunt mai urât mirositoare. Gazele Gazele îndeosebi cele extrem de urât mirositoare reprezintã un excelent indicator al s tãrii de echilibru a organelor vitale ºi a tractului digestiv.circumstanþele în care mâncãm corespund rareori idealului. Max Gerson. Mesele luate în condiþii de stres încurajeazã mediul anaerob ºi accentueazã producþia de gaze urât mirositoare. Pavlov a fãcut experimente pe câini. enzimele digestive. pentru a obþine apoi mai multã energ ie. cu atât mai preocupaþi ar trebui sã fim. Atât War . mentale ºi fizice. Atmosfera de la masã. atunci când sunã clopoþelul. dublu laureat al premiului Nobel. Alimentele nedigerate se transformã într-o energie orientatã cãtre stânga.

50 . Senzaþia de sete dupã masã indicã o sub-hidratare. sau tensiuni la nivelul adrenalelor ori al pancreasului. ea ar trebui chiar complet ev itatã. Tr. pe care le presar pe mâncare. care sã includã ºi eliminarea (pe cale naturalã) a pietrelor de la ficat. este extrem de util în restabilirea echilibrului ionic al þesuturilor. Personal.urg cât ºi Gerson au fost de acord cã proliferarea celulelor canceroase se face într-un mediu neoxigenat ºi bogat în radicali liberi. cãci acesta este omniprezent în naturã. Se pare cã autorul nu vorbeºte exclusiv de exerciþiile consacrate la noi sub denumirea de aerobice . folosesc combinaþii din plante ºi ierburi marine. Cancerul nu poate apãrea într-un mediu bogat în oxigen! Exerciþiile aerobice7 moderate. Sarea de bucãtãrie Este imposibil sã evitãm sodiul. o alimentaþie prea sãratã. Un program com plet de detoxificare. Sarea de bucãtãrie NU trebuie folositã în exces. alãturi de sãruri de mare racemizate. 7 N. cãci este mortalã pentru celulele corpului ºi pentru bacteriile (mitocondriile) care produc mo leculele noastre energetice necesare digestiei. ci de toate exerciþiile fizice care implicã o respiraþie mai profundã ºi o mai bunã oxigenare a organismului. Un organism care tânjeºte dupã sare este sãrac în ioni ai mineralelor. Mai mult. dar ºi în apa furnizatã de marile oraºe. Îl gãsim în aproape te alimentele preparate. Aceastã tulburare poate fi reglatã cu ajutorul mineralelor marine ioni zate ºi al apei BEV. Dacã simþiþi nevoia sã mâncaþi sãrat înse de aºanumitul sindrom al sãrii . urmate de un automasaj limfatic cu ajutorul unui roller pentru limfã pot face minuni pentru un corp bolnav.

Chenarul aratã o moleculã de apã (din lanþ). Apa BEV este esenþialã pentru viaþã. Ea poate fi produsã acasã. pe de o parte. abordãrile conve ale asupra apei ºi aºa-zisele standarde testate nu fac douã parale prin comparaþie cu apa BEV ºi cu cea ionizatã cu valoare medi cinalã. dar cu un pH ridicat ( cãci potenþialul POR este amplificat prin ambele extreme ale scalei pH-ului). ozonatã sau filtratã în mod obiºnuit noi ne opunem propriei sãnãtãþi ºi creãm condiþii favorabile acumulãrii de excese. Este caracterizatã p rintr-o moleculã de H2O redusã ca mãrime. Unghiul dintre legãturi. dând moleculei o formã de val. De ce ar trebui sã bem numai apã BEV Apa BEV este o apã biologic activã. Apa TREBUIE sã poarte energia CÃTRE celule ºi sã conducã produºii finali toxici ai metabolis mului ÎN AFARA sistemului. Priviþi forma acesto olecule polare . iar cei doi atomi de hidrogen au o sarcinã pozitivã (+). Aceste calitãþi dau naºtere unei a pe cu o amprentã energeticã ce permite o stare idealã de sãnãtate ºi vindecã organismele bolnave. cea obþinutã prin osmozã inversatã. Atunci când bem o apã cu un indice POR slab. apa de la robinet. Remarcaþi cã cei doi atomi de hidrogen ai fiecãrei molecule sunt situaþi de aceeaºi parte. În ultimã instanþã. eficacitatea apei poate fi mãsuratã prin potenþialul ei de oxidare/reducere (POR). care sfârº n a conduce la aºa-numitele boli ale deficienþelor . cantitatea e lectronilor liberi (POR) ºi pHul sunt elementele care fac diferenþa între apa BEV ºi cea ionizatã cu valoare medicinalã. Vã prezentãm mai jos o schiþã a moleculelor de apã ºi a legãturilor lor. Atomul de oxigen este încãrcat negativ (-). chiar din apa de la robin . Apa BEV stã la baza creãrii apei ionizate cu înaltã valoare medicinalã. cu un grad mic de tensiuni de suprafaþã. cu atât mai uºor poate ntra ea în celulele noastre. nesãnãtoasã din punct de ve dere biologic cum ar fi apa distilatã. Privitã din aceastã perspectivã. stimulând producþia sucurilor gastrice. Liniile din interiorul chenarului indicã legãturile moleculare din cadr ul moleculei de apã. Puterea legãturilor care susþin moleculele de apã este determinatã de nivelul de electro ni liberi care existã în ea. Cu cât apa este mai purã ºi are un indice POR mai mare. Linia întreruptã care uneºte atomul de oxigen încadrat în chenar cu atomul de oxigen al unei alte molecule de apã aratã puntea de legãturã între molecule. Liniile continue indicã punctele de legãturã între atomii încãrcaþi cu sarcin rice opuse. Cea ionizatã medi ste o apã terapeuticã. ºi celelaltetipuri de apã pe de altã parte.Molecula de apã Cea mai importantã funcþie a apei este aceea de a acþiona ca un solvent ºi ca o sursã de e lectroni liberi . care se stabi leºte prin intermediul hidrogenului.

et. În timp ce majoritatea mecanismelor de filtrare existente pe piaþã eliminã doar o parte a toxinel or din apã (50-90%), filtrele BEV eliminã într-o proporþie de 99,5% toate microorganismele din apã, radioactivitatea ºi toxinele de naturã organicã sau chimicã. Mai mult, procesul de filtrare modificã unghiul legãturilor dintre atomi, ridicã indicele POR ºi conferã apei caracteristicile pe care le are lichidul specific concepþiei (când ovulu l ºi spermatozoidul se unesc). Altfel spus, apa devine un factor al vieþii .

Apa BEV are structura perfectã pentru sistemele vii. Ea este diferitã de alte ape ºi e ste extrem de reactivã în organismul uman. Prin reactiv înþelegem faptul cã acþioneazã ca un magnet, datoritã pute i sale sarcini electrice orientate cãtre dreapta ºi a frecvenþei sale de rezonanþã. Toate instrumentele d e mãsurare a acestor indicatori (aurametre, pendule, etc.) confirmã aceastã orientare energeticã a apei BEV ºi intensitatea sarcinii sale. Evident, cel mai bun test pe care îl puteþi face este prin ingerarea ei personalã.

Alte tipuri de apã nu posedã caracteristicile apei BEV. Aceasta din urmã hidrateazã þesutu rile ºi energizeazã celulele, eliminând deºeurile toxice din sistem. Toþi cei care beau aceastã apã minunatã ºi ciudatã declarã cã li se întâmplã lucruri deosebite. Apa BEV nu reprezintã numai o substanþã tridimen nalã, ci are ºi o reflexie energeticã în spaþiul cu patru dimensiuni (vom insista asupra acestor concept e în paginile urmãtoare). Hrana vie 51

Plantele cultivate acasã sunt calea cea mai ieftinã cãtre o stare perfectã de sãnãtate, acce sibilã inclusiv sãracilor. Cei bogaþi pot beneficia la rândul lor de pe urma acestei alimentaþii corecte .

Dacã nu aveþi o grãdinã, puteþi cultiva legume în ghivece, în bidoane de plastic, etc. Este u mitor cât demulte plante pot fi crescute în acest fel. În afara plãcerii de a o cultiva personal, realitatea este cã alimentele pe care le gãsim în comerþ nu oferã prea multe alternative pentru un mod de viaþã sãnãtos.

Dacã aveþi posibilitatea, integraþi-vã într-un club al cultivatorilor de plante organice. Mulþi oferã spaþiu pentru închiriere în grãdinile lor, care au un sol bogat ºi curat din punct de vedere ch imic. La fel de bine, puteþi arenda o anumitã suprafaþã unei persoane interesate sã cultive pãmântul. Existã mulþi oameni nici care au timpul necesar ºi care doresc sã facã ceva, cu atât mai mult cu cât este vorba de cultivar ea unor alimente mult mai sãnãtoase decât cele oferite de piaþã. Nu puþini sunt deja specializaþi în grãdinãrit. Sfatul te sã-i plãtiþi bine, cãci grãdinãritul nu este o muncã uºoarã. Oamenii îºi meritã banii, iar dumneavoastrã aveþi n legume proaspete.

Grãdinãritul presupune multã activitate fizicã ºi reprezintã o manierã excelentã de a vã menþ rmã. Munca grea este foarte recomandabilã pentru corp. În plus, uneltele agricole manuale sunt necostisitoare ºi nu polueazã. În cazul celor care nu se pot ocupa de aceastã activitate existã magazine specializate în vânzarea de alimente organice. Existã chiar fermieri care practicã agricultura organicã ce fac liv rãri la domiciliu sau care au puncte de desfacere în marile oraºe. Amestecurile de îngrãºãminte organice (bãlegar) ºi grãdinãritul

Dacã doriþi sã vã ocupaþi de grãdinãrit, este bine sã ºtiþi cum trebuie amestecate materiile e folosite ca îngrãºãmânt. Metoda corectã de amestecare a materiilor organice controleazã procesul de de compunere chimicã, astfel încât sã obþineþi în final un produs cu o înaltã valoare energeticã. Mediul a eeazã un amestec organic cu o energie orientatã cãtre dreapta. Amestecurile organice încãrcate pozitiv catalizeazã la nivelul solului o serie de reacþi i energetice benefice pentru sãnãtatea umanã. Descompunerea controlatã a furajelor din ierburi, buruienilor, f runzelor, bãlegarului ºi a celorlalte materii organice folosite ca îngrãºãminte nu genereazã mirosuri neplãcute (pestil enþiale) decât dacã devin anaerobe. Mediul anaerob de depozitare este cel care produce mirosul neplãcu t al îngrãºãmintelor organice, la fel ca ºi cel al fecalelor umane!

Pentru a iniþializa procesul de descompunere, începeþi întotdeauna cu materii organice l ichefiate din bãlegar de vacã sau din gãinaþ de pui. Un îngrãºãmânt organic înseamnã ceva mai mult decât un

stec de deºeuri maronii. El este o sursã de forþã a vieþii pentru grãdina dumneavoastrã. Pentru maþii suplimentare, existã câteva cãrþi excelente pe tema grãdinãritului biodinamic (vezi pachetul informativ).

Grãdinãritul reprezintã o terapie minunatã pentru corp, minte ºi spirit. El simplificã viaþa vã ajutã sã vã focalizaþi energiile asupra unor obiceiuri sãnãtoase. Cine se îndrãgosteºte de aceastã activi ate nu mai renunþã niciodatã la ea! Paºaportul dumneavoastrã cãtre tinereþea fãrã bãtrâneþe este asigurat de hra de apa biologic activã.

Alimentele devitalizate au ajuns atât de obiºnuite în dieta celor mai mulþi dintre oamen i încât aceºtia au nevoie de suplimenþi. PAC-ul biogenic, polenul armonic, algele klamate, super-alim entele taoiste ºi ficatul organic biogenic predigerat sunt câteva din alimentele integrale ideale pe care le-aº recomand a oricui. În ceea ce priveºte vitaminele, dacã doriþi sã înlocuiþi 20 de sticluþe diferite cu una singurã, vã reco tabletele de VitaLight. Acest produs NU afecteazã ficatul ºi nu genereazã efecte secundare pentru o rganism. Super-alimentele sunt pline de vitamine reale . VitaLight-ul asigurã mineralele racemizate. Cum ne putem regãsi tinereþea! · Mâncaþi cât mai multe alimente organice · Cultivaþi plante în grãdina personalã · Evitaþi sarea de bucãtãrie ºi MSG 52

· Folosiþi minerale marine racemizate · Faceþi cât mai multe exerciþii fizice · Evitaþi alcoolul ºi bãuturile rãcoritoare carbogazoase · Mâncaþi legume CRUDE · Evitaþi toate alimentele prelucrate · Beþi cât mai multã apã BEV · Dormiþi atât cât simte nevoia organismul · Evitaþi lichidele în timpul meselor · Evitaþi soia ºi canola · Mestecaþi lichidele ºi mestecaþi substanþele solide pânã când devin lichide 90% din activitãþile dumneavoastrã conteazã în procesul de reîntinerire. Inversarea îmbãtrâni resupunefocalizare ºi angajament, cãci corpul este BÃTRÂN ºi LENT, iar dumneavoastrã nu sunt eþi încã tânãr! Urmaþi sfaturile descrise mai sus ºi integraþi informaþiile prezentate în aceastã carte, ºi veþi red veni astfel tineri! Preambul: capitolul urmãtor explicã DE CE preferã oamenii sã ia gustãri rapide, DE CE se îng raºã ei ºi CE se întâmplã cu corpul nostru atunci când mâncãm prea mult sau prea des! Apa de Argint Armonicã ºi SOC Puþine leziuni provoacã traume ºi dureri atât de mari precum cele ale pacienþilor arºi. Din punct de vedere medical, problema este legatã de infecþii. Din punct de vedere social, cicatricele c are rãmân sunt extrem de neplãcute. Atât infecþiile cât ºi cicatricele sunt efecte ale ENERGIEI. Pentru a uºura durerea ºi a preveni infecþiile vã recomand Apa de Argint Armonicã. chiar ºi în cazul arsurilor de gradul trei

Apa de Argint Armonicã are o amprentã energeticã ºi vibraþionalã beneficã pentru organismul u an. Dacã se aºeazã cataplasme cu aceastã apã peste þesuturile arse sau dacã este luatã oral, amprenta nergeticã este transferatã organismului. Orice proces de vindecare presupune o rezonanþã ºi un transfer de energie.

Se afirmã cã o soluþie coloidalã de argint este cu atât mai bunã cu cât conþine mai multe pãr milion (PPM) de argint. Acest lucru NU este adevãrat! Este extrem de important ca ionii d e argint sã fie menþinuþi la un nivel de sub 1 PPM, pentru a nu intoxica cu metal organismul. Apa de Argint Armo nicã foloseºte frecvenþa de vibraþie a argintului în doze homeopatice.

În cazul victimelor arse, recomand loþiunea numitã SOC ºi cremele care conþin precursori r acemizaþi ai hormonilor Nugest II sau Totally Male, pentru ca pielea sã se refacã frumos ºi sã fie el iberatã de durere. Aceste produse regenereazã ºi înlocuiesc þesuturile conjunctive afectate. Ele sunt la fel de ef iciente ºi asupra ridurilor feþei sau a coºurilor provocate de acnee. Cunosc o persoanã care a reuºit sã-ºi reducã o cica rice care i-a afectat întregul corp, rezultatã dintr-o arsurã veche de 20 de ani, la o urmã de numai 5 centimetri! Dacã luaþi SOC sub formã de capsule, corpul începe automat sã dizolve þesuturile interne ale

cicatricei, înlocuindu-le cu þesuturi sãnãtoase vii . Acest produs m-a ajutat personal sã redevin la fel de suplu ºi de liber cala vârsta de 10 ani. În plus, SOC eliminã metalele grele din þesutu rile organice, ºi îndeosebi din creier ºi din þesuturile nervoase. Regula 90/10 a sãnãtãþii

Urmãriþi ca 90% din activitãþile dumneavoastrã sã fie corecte ºi bucuraþi-vã de pãcatele dumn rã (restul de 10 procente) în toatã libertatea ºi fãrã sã vã simþiþi vinovat! 53

Fundamentul sãnãtãþii este echilibrul în toate activitãþile . 9 Melancolia provocatã de saþietate Faceþi totul cu moderaþie . Diane DeFelice

Saturaþie mai presus de dorinþã! Împlinirea unui instinct primar! Ce senzaþie poate fi mai presus de cea a unui stomac plin dupã o masã perfectã? Cu siguranþã, mâncarea este una din marile plãceri ale vieþii. Ce arome! Ce priveliºti! Ce gusturi! Meritã sã trãieºti pentru asemenea lucruri! Din pãcate, mânaþi de inþa noastrã de a ne satisface o nevoie fiziologicã primarã, noi semãnãm singuri seminþele îmbãtrânirii ºi ale mor

Alimentaþia necesitã o anumitã perioadã de timp pentru ca digestia sã fie încheiatã. Dacã mân a mult sau prea curând dupã o masã anterioarã, corpul suferã de aºa-zisul ºoc al supraîncãrcãri e tip de ºoc supune organele vitale (ficatul, tiroida, adrenalele, rinichii, paratiroida, pan creasul, glanda pituitarã ºi organele sexuale) unor tensiuni. Meritã sã ne focalizãm atenþia asupra ºocului alimentar, întrucât ace ta accelereazã procesul de îmbãtrânire. Gustãrile rapide ºi stresul asociat cu digestia

Oamenii adorã sã ia tot timpul ceva în gurã. Ei apeleazã la gustãri fie pentru cã le este foa e, fie dintr-o obiºnuinþã personalã sau socialã. Experþii susþin cã este recomandabil sã mâncãm la fiecare c Ei afirmã cã mesele dese, cu cantitãþi mai mici de mâncare, induc mai puþine tensiuni sistemului org anic ºi au efecte benefice asupra sãnãtãþii noastre. Mai mult, insistã asupra faptului cã aceste gustãri menþin nstant nivelul de zahãr în sânge, ºi chiar cã ele cresc productivitatea muncii.

Din pãcate, experþii SE ÎNªEALÃ! Toate aceste afirmaþii NU sunt adevãrate. Ele nu au fost NIC ODATÃ adevãrate. Sã ne oprim o clipã ºi sã analizãm ce se întâmplã cu corpul atunci când mâncãm pre prea des, chiar dacã este vorba de niºte simple gustãri. De altfel, gustãrile nu sunt altceva decât niºte mese obiºnuite, dar ceva mai reduse cantitativ. Alimentaþia induce organismului o stare de stres, cãci presupune un proces de digest ie. Digestia este procesul metabolic care antreneazã cea mai mare cantitate de energie personalã din p artea corpului fizic. Moleculele energetice ale alimentelor trebuie descompuse, transportate ºi reasambl ate în forme energetice noi, care sã poatã fi folosite de organism. Substanþele inutile trebuie depozitate sau elim inate. Ori de câte ori mâncãm, noi apelãm la depozitul nostru energetic, de unde împrumutãm o parte din

rezerva de care dispunem. Dacã energia furnizatã de alimentele digerate nu înlocuieºte c u dobândã energia împrumutatã, ajungem sã suferim de un deficit energetic, reflectat în pierderea sãnãtãþii ºi alitãþii organelor vitale.

Organele vitale au o capacitate ºi o rezistenþã limitate. Ele necesitã odihnã ÎNTRE mese. Da cã nu li se asigurã aceastã odihnã în mod regulat, ele sunt supuse unui stres îngrozitor. Alimentaþia înt e mese sau la intervale de timp mai dese de patru ore conduce la PIERDEREA capacitãþii de regenerare a organ elor vitale ºi a glandelor.

Stresul alimentar conduce la o epuizare a organelor. Epuizarea este echivalentã cu o INCAPACITATE dea mai funcþiona. Organele ajung astfel sã îmbãtrâneascã ÎMPREUNÃ, unele dup ele, la fel ca într-o reacþie în lanþ. Acest scenariu este valabil inclusiv dacã alimentele sunt încãrcate cu o energie p ozitivã ºi bogate în substanþe nutritive. Trei dintre factorii cei mai importanþi care afecteazã procesul digestiv sunt: cantitatea, calitatea ºi frecvenþa. Dacã alimentele ingerate conþin o energie negativã (orientatã cãtre stânga), stresul digesti v este infinit amplificat. Dacã ºi mesele servite sunt prea frecvente, organismul NU mai are altã alt ernativã decât sã intre într-o stare de panicã, în încercarea de a folosi, neutraliza, depozita ºi elimina câmpurile ener getice ale alimentelor ingerate. 54

Stresul alimentar creeazã o serie involuntarã de reacþii în interiorul corpului, întrucât a ta NU are altã alternativã decât aceea de a procesa materiile prime pe care le-a primit chiar dacã ac est proces se dovedeºte în detrimentul sãu. Atunci când este hrãnit prea mult, prea des, sau când este forþat sã preluc reze alimente nesãnãtoase, corpul nu are de ales decât sã-ºi facã datoria, chiar dacã nu beneficiazã de pe a acestor procese.

La fel ca ºi alimentele nesãnãtoase, gustãrile rapide supraîncarcã organele VITALE cu deºeuri

dezechilibreazã sistemul hormonal, distruge vitalitatea, afecteazã producþia de enzime ºi ATOTPUTERNIC pe scurt, genereazã un proces de îmbãtrânire. O altã forþã energeticã puternicã ce amplificã ace cte este stresul mental. Energia stresului nu se pierde niciodatã; ea nu face decât sã-ºi schimbe forma. În cazul de faþã, tinereþea este înlocuitã de bãtrâneþe. Trofia ºi diabetul Stresul digestiv conduce la un fenomen de trofie la nivelul organelor vitale. Tr ofia înseamnã o schimbare generatã de alimentaþie. Dacã îi aplicãm prefixul hiper sau hipo, ne referim la o modifica re a activitãþii fiziologice care se situeazã peste sau sub norma medie. Atât tulburãrile hiper cât ºi cele hipo conduc la disfuncþii ºi dezechilibre la nivelul organelor interne. Spre exemplu, hipoglicemia se referã la o tulburare cunoscutã de regulã sub numele de conþinut redus de zahãr în sânge. Dacã analizãm cuvântul, constatãm cã acesta este alcãtuit din prefixul hipo are datoratã unei reduceri a activitãþii, glic dulce, ºi emia care aparþine sângelui. Organele corpului uman sunt interdependente. De aceea, dacã o glandã este afectatã, su nt afectate ºi celelalte glande. Tulburãrile de sãnãtate sunt întotdeauna multiple. O boalã nu este NICIO DATà singularã (izolatã). Bolile sunt întotdeauna simptomatice fiind tulburãri secundare ce indicã tensiuni la n ivelul organelor vitale, dezechilibre hormonale ºi prezenþa unor excese în organism. Bolile ºi tulburãrile deficienþelor Auzim deseori vorbindu-se de boli ºi de tulburãri ale deficienþelor, dar în realitate NU existã aºa ceva. Întregul concept derivã din perioada de pionierat a medicinii alopatice, ºi mai ales a influenþei infamei teorii asupra agriculturii inventatã de Justus von Liebig ºi numitã Legea minimului . Justus von Liebig ºi-a creat teoria pe la 1830. Este considerat pãrintele industriei fertilizatorilor de sintezã ºi al metodelor distructive practicate în agricultura modernã. Legea sa afirmã cã Solul nu trebuie îngrãºat decât cu substanþele nutritive minim necesare . Pentru von Liebig, solul nu însemna altceva decât un fel de noroi

murdar. El credea cã plantelor nu le sunt necesare decât trei sãruri esenþiale: azotul, fosforul ºi potasiul, cunoscute ºi sub iniþialele NPK.

Pasteur ºi von Liebig au fost contemporani. La fel ca ºi în cazul teoriei incorecte a lui Pasteur referitoare la cauzele bolilor (pe care el le punea pe seama microorganismelor), ºtiinþa medicalã a a doptat ºi teoria eronatã a lui von Liebig referitoare la nutriþie. Nutriþioniºtii clinici continuã sã perpetueze ºi astãzi a eastã teorie eronatã, promovând ideea cã bolile se datoreazã DEFICIENÞELOR. Aºa cum se înºealã experþii în domeniul l, la fel se înºealã ºi cei care se ocupã de domeniile alternative ale perpetuãrii vieþii. Bolile sunt chiar opusul credinþei populare. Ele reprezintã manifestãri ale unor EXCES E în interiorul organismului. Excesele se manifestã întotdeauna sub formã de deficienþe. Ele sunt dezech ilibre ale câmpurilor energetice care modificã starea de sãnãtate la nivel subtil.

Tulburãrile puse pe seama deficienþelor apar atunci când excesele de energie toxicã DEPêES capacitatea naturalã a organismului de a le compensa. Spre exemplu, ºtiinþa medicalã susþi ne cã diabeticii suferã de un deficit al hormonului numit insulinã. Ea îi clasificã pe aceºti bolnavi, numin u-i intoleranþi laglucozã sau insulino-rezistenþi. În realitate, diabeticii suferã de un e xces de substanþe toxice în þesuturile ºi fluidele corpului. Corpul lor pãstreazã carbonul din zahãr, care circulã prin sânge pentru a ATENUA eºeurile acide care circulã prin sistem. Zahãrul este o moleculã pe bazã de carbon (C6H12O6). Atomii de carbon acþioneazã ca un TAMPON, moderând întreaga viaþã pe pãmânt. Pentru a înþelege mai bine rolul acestora, vã r nd sã citiþi Conexiunea carbonului ºi Ciclul carbonului (vezi pachetul informativ). 55

Cu alte cuvinte, problema diabeticilor este legatã de toxinele în exces ºi de probleme le hormonale. În cazul femeilor (ºi al bãrbaþilor în vârstã), FACTORUL care declanºeazã diabetul este întotdeauna de rã hormonalã, datorându-se predominanþei estrogenului ºi blocãrii receptorilor adicã unui dezechilibru c mulativ rezultat ca urmare a substanþelor ANALOAGE estrogenului (vezi glosarul pentru definiþii) care se gãsesc în carne, lapte, brânzã, materialele din plastic folosite pentru ambalarea produselor alimentare ºi pes ticidelor (altfel spus, otrãvurilor) împrãºtiate pe câmpuri. Normalizarea tulburãrii diabetice este uºor de atins dac uferindul îºi doreºte cu adevãrat sã reatingã starea de apogeu a sãnãtãþii sale.

Problemele diabeticilor de tip 1 (care suferã încã din copilãrie de aceastã tulburare) sun t ASOCIATE cu substanþele super-antigene conþinute în vaccinurile anti-poliomielitã ºi DTP. Existã un numãr infinit de dovezi medicale care atestã pericolele imunizãrii. 75% din copiii care suferã de diabet sau de tulburãri ale auzului au fost atacaþi de v irusuri ºi bacterii patogene mutante sau de proteinele din seruri (toate fiind câmpuri energetice ), intr oduse în corpurile sãnãtoase ale copiilor de cãtre niºte oameni nebuni! DEBLOCAREA receptorilor neurologici ºi horm onali îi permite corpului sã se vindece ºi este o terapie INEVITABILÃ pentru toþi oamenii bolnavi (vezi p achetul informativ). În loc sã vã faceþi griji legate de microbii le corpurile micuþe ºi hrãniþi-le cu SUPER-ALIMENTE pentru bolile fie ele contagioase sau nu sã nu-i mai poatã ataca. ul pe care se manifestã toate aceste forþe energetice). Aþi

care vã pot afecta copiii, mai bine detoxifica a le DINAMIZA sistemul imunitar, astfel încât Secretul constã în controlul corpului (teren înþeles?

50 de milioane de oameni suferã de diabet clinic sau subclinic. Incapacitatea ºtiinþei de a înþelege aceastã boalã la nivel subtil/energetic conduce la perpetuarea ºi amplificarea suferinþei. De aceea, acþiunea independentã, fãrã binecuvântarea autoritãþilor medicale, este o premisã absolut necesarã pentru revenirea a o stare bunã de sãnãtate. Nu vã mai bazaþi pe alþii. GÂNDIÞI de unul singur! Sã recapitulãm. Nu existã boli ale deficienþelor, ci doar excese. Mai mult, procesul de îm bãtrânire este o tulburare cumulativã, iar moartea o confirmare a exceselor care nu au mai putut fi controlate .

Organele vitale funcþioneazã la fel ca giroscoapele de pe un vas. Ele ne menþin pe lin ia de plutire, gestionând schimbãrile care se produc în interiorul corpului. DACÃ nu le sabotãm prin inter ediul gustãrilor noastre neîncetate, al alimentelor nesãnãtoase, al apei toxice, aº deºeurilor în exces ºi al ubstanþelor analoage hormonilor, ele ne vor menþine o stare de sãnãtate optimã.

Felul în care ne simþim NU reprezintã un barometru foarte exact al adevãratei noastre stãr i de sãnãtate. Cu mult înainte ca SEMNELE bolii sã devinã vizibile, forþele negative lucreazã deja pe nivele le energetice subtile. Cea mai bunã dovadã sunt toþi acei oamenii bolnavi subclinic, din care unii aflaþi deja pe patul de moarte, care ieri se simþeau foarte bine! Decalajul dintre manifestarea bolii (vizibil prin SEMNE ºi sim ptome) ºi instalarea ei poate fi de circa 20 de ani! Euforia mentalã ºi abuzurile asupra corpului fizic Euforia mentalã este o epidemie care afecteazã întreaga lume. Oamenii au devenit experþi în a-ºi folosi puterea minþii asupra corpului, dar ºi puterea drogurilor asupra minþii. Ei se foloses c de amândouã pentru a-ºi batejoc de corpul lor bioelectric. Când sunt întrebaþi cum se simt , majoritatea oamenilor rãspund: Grozav! În acelaºi timp, peste 80% din populaþia Statelor Unite suferã de boli subclinice.

Euforia mentalã merge mânã în mânã cu dezechilibrul, cu lipsa de realism. Ea îi conduce pe oa eni la abuzuri asupra corpului fizic mai presus de capacitatea acestuia de suportabilit ate. Alimentele toxice, cafeaua, drogurile de toate felurile (inclusiv medicamentele) ºi atât de popularii suplimenþi (în realitate, niºte simple gloanþe magice ) contribuie din plin la aceastã euforie. Euforia mentalã biciuieºte corpul bioelectric, silindu-l sã intre în pului, în care procesul de îmbãtrânire ºi trecerea timpului se accelereazã. zona crepuscularã

a ti

Simptomele bolilor generate de aceastã stare de euforie mentalã nu sunt întotdeauna vi zibile cu uºurinþã, dar SEMNELE lor pot fi vãzute destul de uºor de cei care sunt suficient de atenþi. Când medicul ne pune diagnosticul de boalã, aceastã euforie dispare, dar atunci este de regulã prea târziu. 56

Boala este o manifestare a stresului, o confirmare a procesului de îmbãtrânire, o mani festare a celei de-a patra dimensiuni în interiorul lumii tridimensionale a omului. Îmbãtrânirea ºi boala sunt rezultatul incapacitãþii noastre de a gestiona corect depozitul de energie de care dispunem. Moartea este un faliment energetic, iar starea de euforie mentalã o inflaþie energeticã. Aceasta din urmã reprezintã cãlcâiul lui Ahile al o ului modern, cãci are la bazã o gândire pozitivã nerealistã ºi un mod de viaþã dezechilibrat. Procesul de îmbãtrâni cerea timpului se pot opri, cu condiþia sã renunþãm la aceastã euforie mentalã ºi sã ducem un mod d iaþã simplu ºi corect. Tabelele digestiei alimentare

Urmãtoarele tabele indicã timpul necesar pentru ca diferite alimente sã pãrãseascã stomacul. Ele nu includ decât alimentele de bazã, la care am adãugat ºi douã alimente din categoria celor nesãnãtoase deoarece consumul lor predominã în societatea modernã: cafeaua ºi pâinea albã. De reþinut cã aceste informaþii se aplicã numai unui stomac normal, sãnãtos, lipsit de tensi uni, de probleme digestive, ulcere, etc. De reþinut de asemenea cã am folosit numai cantitãþi ex trem de reduse de alimente(15 grame). Digestia cantitãþilor mari de alimente dureazã m ult mai mult. În plus, dacã o masã este urmatã prea rapid de o alta, hrana nedigeratã este forþatã sã pãtrundã prematur în intestinul subþire ºi n, unde bacteriile ºi condiþiile anaerobe de mediu produc cantitãþi uriaºe de otrãvuri metabolice. Produse natu rale precum DiSorb Aid, R/HCI sau Yucca Blend accelereazã digestia ºi absorbþia energiei alimentelor, OPR IND TOTODATÃ aportul de paraziþi morþi datoritã descompunerii legãturilor lor peptidice, pe care îi neu tralizeazã. Între 0,5-2 ore Apã purã Vin Ceai Lapte Cafea Supã Bere Ouã moi Între 2-3 ore Cafea cu friºcã/lapte Cacao cu lapte Sparanghel (fiert) Piure de cartofi Peºte la grãtar Pâine albã Scoici Unt Ouã fierte tari, prãjite Între 3-4 ore Pui la grãtar, prãjit Pâine (integralã) Morcovi (fierþi) Spanac (fiert) Castraveþi cruzi Mere crude Carne de vitã Somon prãjit

Ton prãjit ªuncã Linte (fiartã) Fasole (fiartã) Fasole verde (fiartã) Salatã verde O poveste despre saþietate 57

Dr. Carey Reams povesteºte o istorie petrecutã în perioada când îºi creºtea, alãturi de soþia numeroasa familie. Odatã, în casa lor s-au strâns mai mulþi vecini, împreunã cu familiile lor, pentru a lua masa. Când s-a adus mâncarea, vecinii au fãcut ochii mari de uimire, vãzând cantitãþile extrem de reduse de poru mb, mazãre, piure de cartofi, carne ºi dulciuri.

Aºteptându-se la o asemenea reacþie, Reams a început sã râdã în stilul sãu caracteristic , -le vecinilor cã dupã terminarea mesei va rãmâne încã destulã mâncare. Dupã cum puteþi ghici, exa au petrecut lucrurile. Toatã lumea s-a distrat de minune, a mâncat pe sãturate, ºi toþi au pl ecat acasã complet ghiftuiþi! V-am povestit aceastã istorie pentru a vã atrage atenþia asupra nivelului de saþietate c are poate fi atins cu uºurinþã, cu o cantitate limitatã de mâncare. Povestea din casa lui Reams reprezintã exact O PUSUL modului de viaþã curent. Oamenii din ziua de astãzi reuºesc de minune uimitorul paradox de a se înfom eta cu stomacurile PLINE! În ce constã diferenþa? Alimentele pe care le-a pus pe masã Reams erau vii pline de enzi me, de minerale ºi vitamine bio-active. Alimentele din ziua de astãzi sunt MOARTE ºi COMPLET GOLITE DE VALOARE NUTRITIVÃ. Ele nu asigurã decât o cantitate minimã de energie pentru corp, silindu-i pe oameni sã se ghiftuiascã pentru a se simþi sãtui, cãci forþele energetice pozitive lipsesc cu desãvârºire alimentaþia lor. Aproape TOATE alimentele procesate conþin substanþe cu o energie orientatã cãtre stânga. C orpul nu poate folosi aceastã energie, pe care trebuie sã o neutralizeze sau sã o depoziteze sub formã de GRÃSIM E!

Sper cã aþi înþeles acest mesaj, cãci în rândurile ºi capitolele care urmeazã vom vorbi foart t despre epidemia de obezitate care îi afecteazã pe 75% dintre americanii contemporani cu noi.

Unii cititori ar putea suspecta cã ceea ce s-a petrecut în realitate la masa datã de R eams a fost cã, din politeþe, majoritatea mesenilor s-a abþinut de la a mânca în exces, oamenii pãrãsind masa înf metaþi, prefãcânduse încântaþi! Reams nu era însã un mincinos. El a relatat povestea numai pentru a sublinia cã o alimentaþie corectã, bio-activã, încãrcatã cu o energie orientatã cãtre dreapta, este extrem de hrãnitoare! Puteþi convinºi cã toþi cei care au participat la acea cinã au pãrãsit masa complet sãtui, cu o stare deplinã de satis facþie, DINCOLO de orice dorinþã suplimentarã, pentru cã tocmai aceasta este definiþia corectã a cuvântului saþietate.

În vremurile pe care le trãim, puþini oameni experimenteazã o stare realã de saþietate. Ei n u cunosc de regulã decât varianta pseudo-saþietãþii, experimentatã atunci când stomacul este plin, dar co pul nu se simte deloc hrãnit. Cu alte cuvinte, oamenii înceteazã sã mai mãnânce numai pentru cã nu mai au unde sã d ziteze

o glandã aflatã la nivelul creierului. Ame rica este o naþiune de oameni supraponderali. El este controlat d e centrii saþietãþii ºi ai foamei din interiorul hipotalamusului. Adevãrata saþietate este o hrãnire MAI PRESUS de dorinþã! Falsa saþietate este cu totul altceva. Centrul foamei este un nod de celule nervoase care genereazã senzaþii ce reprezintã o combinaþie între nevoia fizicã ºi dorinþa mentalã. Cor pul foloseºte douã mecanisme inhibitorii pentru a regla senzaþia de foame: stomacul plin din punct de vedere fizic ºi satisfa cþia nutritivã a corpului. NU pentru cã se simt satisfãcuþi din punct de vedere nutritiv. Majori tatea oamenilor rãspund nevoii trupului lor de energie nutritivã (adevãrata senzaþie de foame) prin inge rarea unor calorii GOALE (euforia fizicã). Gustãrile rapide sunt o combinaþie a AMBELOR cauze. cãci se bazeazã pe un stomac PLIN! Centrul foamei primeºte mesajul de la cel al saþietãþii DEOPOTRIVÃ atunci când stomacul este plin ªI când nevoile nutritive reale ale corpului nostru au fost satisfãcute. lipsite de substanþele nutritive atât de necesare vieþii! Apetitul Apetitul reprezintã o combinaþie de nevoi fizice ºi dorinþe mentale. dar mecanismul ei de funcþionare este asemãnãtor. dublatã de o satisfacþie cognitivã (euforie mentalã). centrul saþietãþii trimite un mesaj cãtre centrul foa . ale cãror nevoi nutritive rãmân constant nesatisfãcute. Receptorul se închide. Oamenii pãrãsesc masa flãmânzi. dar prea plini pentru a mai putea mânca! Este imposibil sã îþ atisfaci nevoile energetice ale corpului cu alimente goale sau care conþin o energie orient atã cãtre stânga. dacã nu este inhibat. indicândui cã nevoile sale au fost satisfãcute. Cu adevãrat. iar senzaþia de foame dispar e. Se cunoaºte de multã vreme cãcentrul foamei este ÎNTOTDEAUNA activ. o combi naþie mortalã! Atunci când suntem cu adevãrat hrãniþi.alimentele în stomac. Avem dea face cu un sistem de 58 .

inhibiþie negativ. proc esul de reîntinerire se accelereazã. Sistemul nervos este divizat în sistemul nervos central ºi sistemul nervos periferic . aceste exerciþii sunt practicate mai nou pe aparate destul de comode. vom face un compromis ºi vom numi aceastã muncã: activitate fizicã grea! Corpul rãspunde activitãþii fizice grele prin construcþia unor þesuturi noi ºi prin reparare a celor vechi. iar ciclul reîncepe din nou. bazatã pe un efort mare! D in pãcate. Oamenii veºnic flãmânzi care trãiesc într-o societate bazatã pe o alimentaþie nesãnãtoasã c⺠în greutate. pe care îl pu tem gestiona cu ajutorul gândurilor noastre. Munca grea Munca grea este exact ceea ce îi spune numele o muncã grea. sângelui ºi limfei. lipsa exerciþiului e! satisfãcute. De aceea. ape titul revine (ca un fel de rãzbunare). Un alt motiv este excesul de toxicitate. Câteva exemple de activitãþi fizice grele care corpul rãspunde printr-o regen erare acceleratã sunt: miºcarea aerobicã. care este împãrþit la rândul lui în sistemul nervos simpatic ºi sistemul nervos parasimpatic. Din pãcate. care este involuntar. Un al treilea este dezechilibrul hormonal. alte mot fizic ºi a muncii grel Þinerea sub control a greutãþii naturale presupune satisfacerea nevoilor nutritive ºi ho rmonale ale organismului. Nevoia de hranã este doar unul din motivele pentru graºã. iar s care oamenii se în În sfârºit. corpul persoanei înfometate CERE din nou hranã. oamenii moderni nu mai efectueazã asemenea munci. Societatea în care trãim a ajuns sã pr iveascã acest gen de activitate ca pe un blestem ceva care trebuie evitat cu orice preþ! Acest mod de a privi lucrurile este fundamental greºit: corpul fizic trebuie exersat! De vreme ce oamenii detestã cuvântul muncã . ive sunt: incapacitatea sistemului enzimatic de a face faþã digestiei. Ambele sisteme comunicã cu stomacul. Stomacul este controlat de sistemul nervos periferic. plus DETOXIFIEREA þesuturilor. Aceastã activitate este numitã anabolism. El funcþioneazã impecabil. Noi deþinem controlul asupra sistemului nervos simpatic. . poate ar trebui sã-i spunem exerciþii fizice grele. dar NU deþinem controlul asupra sistemului nervos parasimpatic. expresie care se potriveºte mai bine cu înclinaþia modernã cãtre spo rt. antrenamentul prin ridicarea greutãþilor ºi grãdinãritul. deoarece nevoile energetice ale corpului lor nu sunt istemul lor hormonal este complet dat peste cap. DAR UMAI dacã nu îl sabotãm prin opþiunile noastre stupide! Iarãºi mi-e foame Când stomacul se goleºte doar parþial. Când corpul fizic este exersat regulat. cãci un sistem îl controleazã pe celãlalt.

59 . a devenit astãzi comunã inclusiv la tot mai mulþi tineri. Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. Activitãþile FIZICE GRELE accelereazã circulaþia deºeurilor metabolice toxice. cartilagiile.Corpul se reînnoieºte complet la fiecare ºapte ani (inclusiv oasele. dar ºi unei lipse de dorinþã ºi de energie sonalã. cu atât mai rapid îmbãtrânim. ale cãror sisteme organice sunt afectate de o producþie prea mare de estrogen. iar soluþia se apl icã la fel de bine bãtrânilor ºi tinerilor. Fenomenul este uºor de inversat. ligamentele. Alura cocoºatã sau aplecatã în faþã. Un mod de viaþã sedentar distruge corpul ºi precipitã reducerea masei muscularã ºi osoasã. Aceastã regulã nu poate fi încãlcatã. Ace nomen se datoreazã parþial incapacitãþii sistemului fizic. ca sã nu mai vorb im de pierderea mobilitãþii. muºchii . în funcþie de modul de viaþã ºi de statutul sãnãtãþii fiecãruia. procesul poate fi accelerat sa u încetinit. Modul de viaþã ºi sistemul hormonal stabilesc dacã noul corp este mai puternic sau mai slab decât cel de dinainte. În plus. Cu cât suntem mai sedentari. îndeosebi femei. oamenii îºi pierd capacitatea ºi dorinþa de a face efort fizic. tendoanele ºi pielea). Cocoºarea Fenomenul de cocoºare este un SEMN clasic al OSTEOPOROZEI sistemice (degenerarea o aselor ºi a þesuturilor conjunctive). c ea ce explicã de ce oamenii care fac exerciþii ºi eforturi fizice se bucurã de o sãnãtate mai bunã. specificã pe vremuri numai oam lor în vârstã.

datoritã deteriorãrii vertebrelor. Vã prezentãm în continuare câteva metode prin care orice femeie (dar ºi orice bãrbat) poate OPRI ºi INVERSA procesul osteoporozei ºi al degenerãrii fizice. NOTÃ: atunci când o femeie începe sã acumuleze g rãsimi (indiferent de vârstã). ligamentelor ºi discurilor i ntervertebrale. adicã ABIA DUPà erea unei proporþii substanþiale a masei osoase. modificând cavitãþile în care îºi au sãlaºul acestea. bogaþii nu practicau munci fizice grele. putând dura pânã la 40 de ani. Procesul începe din momentul în care hormonii femini de sub control. Aceastã boalã oribilã este de regulã diagnosticatã abia dupã menopauzã. pierderi de memorie. Tocmai de aceea. tulburãri cardiace precum aritmia. când tulburãri feminine. cutia toracicã începe sã coboare pânã când ajunge sã se sprijine pelvis. Schimbãrile petrecute la nivelul coloanei vertebrale ºi al cutiei toracice afecteazã o rganele interne. veþi constata cã ºira spinã suturile conjunctive conexe ºi-au redus dimensiunile. Terapia hormonalã este absolut obligatorie pentru toþi cei care doresc sã îºi redobândeascã c ntrolulasupra vieþii lor! În aceastã privinþã NU EXISTà ALTERNATIVÃ. Tasarea coloanei vertebrale conduce de a semenea la o burtã proeminentã ºi la o înfãþiºare cocoºatã. degenerarea cartilagiilo r în zona genunchilor. Aceºti centimetri pierduþi se scad de regulã din coloana vertebralã. deteriorarea mielinei din jurul fibrelor nervoase. MS. înainte ca acest lucru sã devinã oficial prin sticul pus de doctor: Eºti la menopauzã! (pentru soluþii.Dacã priviþi scheletul unei persoane în vârstã (vezi pagina xxx). P. Orice femeie care suferã de tulburãri menstruale sau asimilate menopauzei. a ºoldurilor sau a umerilor. Persoana a pierdut centimetri întregi d in înãlþimea pe care a avut-o atunci când se afla la momentul de apogeu anabolic. ceea ce explicã de ce osteoporoza se declanºeazã la majoritatea femeilor în jur ul vârstei de 30 de ani. proc esul este absolut sigur. fibromialgie. lupis. Sãr acii mureau de regulã prea devreme pentru a mai apuca sã se cocoºeze din cauza vârstei înaintate. Pe vremuri. cum ar fi tumori fibroide. Procesul este lent. ea TREBUIE sã se opreascã ºi sã înceapã inversarea procesului de îmbãtrânire. Pe mãsurã ce aceste fenomene se adâncesc. sã-i cadã sau sã-i albeascã. iar remediile necesare p ntru a o pune în aplicare NU pot fi cumpãrate din magazine sau de la doctori. Pe de a ltã parte. Se adaugã în plus ºi un colon prolapsic Organele interne sunt forþate sã iasã din poziþiile lor clasice ºi sã se înghesuie unele lângã altele. care erau rezervate sãracilor. foarte mult ti mp (pe bãrbaþi de asemenea). transpiraþia excesivã. NU implicã nici un fel de pericol ºi le poate þine pe femei tinere foarte. când pãrul începe sã i se subþieze. cocoºarea era un fenomen specific îndeosebi în cazul persoanelor bogate. pot scãpa cu uºurinþã . inclusiv legate de energie sau de glanda tiroidã. puseuri de cãldurã. tendoanelor. înceþoºare mentalã. vezi pachetul informativ). explicã de ce atât de mulþi vârstnici au probleme cu intestinele.S. edeme. dureri la nivelul încheieturilor.

dar creeazã în plus ºi probleme suplimentare. Atârnarea reprezintã un procedeu simplu. ºi lãsaþi greutatea corpului sã vã tragã în jos coloana vertebralã. iar corpul lor este silit sã ia minerale din oase pentru a neutraliza toxinele din sânge ºi limfã. cãci nu numai cã NU rezolvã problema. Începeþi lent ºi avansaþi gradat în fiecare . Osteoporoza & Cocoºarea & Calciul Femeilor li se spune frecvent cã trebuie sã ia mari cantitãþi de calciu elemental. sau chiar de creanga unui copac. citrat de calciu. Pentru info rmaþia dumneavoastrã. sub f ormã de carbonat de calciu (din carapace de scoici). care nu sunt altceva decât dezechilibre hormonale. care dizolvã þesuturile cicatricelor. De asemenea. osteoporozã sau dureri de spate ar trebui sã ia capsule de SOC. de întindere a coloanei vertebr ale. Atârnaþi-vã de un trapez sau de o barã. Contrar opiniei experþilor. Persoanele osteoporotice sunt TOXICE. 60 . Teoria medicalã referitoare la osteoporoza la femeile de DUPÃ menopauzã (datoratã estrog enului insuficient ) este o MINCIUNÃ CURATÃ ªI PE FAÞÃ! Osteoporoza este definitã ca o reducere a d itãþii oaselor ºi apariþia efectului de fagure ca urmare a deficitului de calciu. orice om care suferã de artritã. Atârnarea presupune sã nu staþi cu picioarele la sol ºi sã vã relaxaþi coloana vertebralã.este probleme. lucru care a plificã circulaþia sângelui ºi a limfei. aceste substa nþe trebuie EVITATE. ca sã numim numai câteva dintre remediile recomandate. Recomandarea n oastrã este sã nu folosiþi decât minerale care au trecut prin ciclul carbonului (vom discuta despre ac est subiect mai târziu). este bine sã ºtiþi cã principala funcþie a calciului în ceea ce priveºte atât corpul uman c ul este aceea de tampon în calea deºeurilor toxice. dar eficient. sau table te de calciu efervescent. Faceþi acest lucru de douã ori pe zi. gluconat de calciu. înlocuindu-le cu þesuturi noi . regen erate ºi mai flexibile.

Ei trebuie sã înþeleagã cã hormonii lor (estrogenul în cazul femeilor ºi testosteronul în cazul bãrbaþilor) LOCAT activitatea celulelor osteoblaste ºi osteoclaste (responsabile de reînnoirea oaselor). ne tând fi operative. Folosite zilnic. în care celulele roºii se strâng în ciorchine. În traducere. astmul. ºi cã ele pot elimina mai puþine toxine ºi mai puþin dioxid de carbon. Ei acþioneazã ca ºi cum problema este hipocalcemia (procentul redus de calciu în sânge). xxx). oboseala cronicã. Este imposibil sã fim sãnãtoºi dacã renun et la grãsimile alimentare. Efectul Rouleau este un precursor al bolii ºi poate fi observat l a microscop sub forma unui sânge îngroºat . Iisus din Nazaret ºi Marea Piramidã a lui Cheops au multe în comun. a pãrului. Toate aceste tulburãri sunt SEMNE ale unui stres legat de hidratare. efectul Rouleau la nivelul sângelui înseamnã cã în interiorul celulelor corpului ajung mai puþin oxigen ºi mai p ne substanþe nutritive. . alergiile. Dupã cum veþi vedea. ceea ce conduce la o deteriorare a þesuturilor conjunctive. urechilor ºi nervilor (vezi pag. angina ºi hipertensiunea. Grãsimea dieteticã Hormonii sunt substanþe alcãtuite din colesterol . efectele lor sunt uluitoare. Recapitulare: inversarea procesului de îmbãtrânire este un pas în timp DAR ÎNAPOI! Dacã înc sã puneþi în aplicare ceea ce aþi învãþat în acest capitol. EVITAÞI dietele fãrã grãsimi cãci ucid!! O carte pe care meritã sã o citiþi Cartea Multiplele nevoi ale corpului legate de APÃ descrie maniera în care apa poate vindeca o multitudine de boli. Ei nu au nevoie de calciu. ochilor. vã aflaþi deja pe calea cãtre o tine ! Preambul: capitolul urmãtor aruncã o privire în lumea umbrelor ºi a convingerilor populare (comune). ci doar de o detoxificar e a corpului lor. care afecteazã milioane de oameni! Ea reprezintã însã numai un EFECT simptomatic. Mineralele marine ionizate ºi racemizate eliminã efectul Rouleau. la fel cum este fen omenul de cocoºare sau efectul Rouleau. Realitatea este cã sub-hidratarea cronicã alimenteazã artrita reu matoidã. trebuie sã începeþi DEJA acþiunile în vederea procesului de reîntinerire! Conexiunea dintre efectul Rouleau ºi cocoºare Deteriorarea oaselor ºi a þesuturilor conjunctive este o problemã cât se poate de serioa sã. Efectul Rouleau apare cu 5-20de ani ÎNAINTE ca medicul sã poatã da un diagnostic refer itor la o boalã gravã.Medicina ºi nutriþioniºtii clinici promoveazã în mod stupid suplimentele pe bazã de calciu p entru prevenirea ºi tratarea osteoporozei. Nici vorbã de aºa ceva! Suferinzii de osteoporozã au de regulã un procent obiºnuit sau excesiv de calciu în sânge (hipercalcemie). Dacã înãlþimea dumneavoastrã actualã este mai micã decât cea pe care aþi avut-o în perioada d apogeu.

Descoperirile autorului sunt absolut uimitoare. chiar dacã ele conþin apã. Asparagusul racemizat 61 . fiind susþinute de dovezi incontes tabile. pentru cã este aproape gratuitã ºi uºor disponibilã. Din pãcate. Nevoile corpului legate de hidratare NU pot fi însã înlocuite de aceste substitute lichide. aºa cum se întâmplã întotdeauna în asemenea cazuri.Autorul susþine cã civilizaþiile avansate sunt învãþate sã ignore aceste semnale legate de înlocuind apa cu cafeaua. Oamenii nu mai acordã importanþa cuvenitã ape i. el a fost ignorat ºi ridiculizat de establis ment-ul medical american! Se pare cã oficialitãþile nu îºi doresc o societate alcãtuitã din oameni sãnãtoºi! Implicaþiile descoperirilor autorului sunt extrem de vaste ºi au nenumãrate aplicaþii co ncrete (vezi pachetul informativ). ceaiul ºi bãuturile alcoolice.

La rândul lui. prin realitatea existenþei sale. cancer. pe mâinile hazardate ale medicinii moderne? Rãspunsul la ambele întrebãri este simplu: individul este eliberat de rãspunderea person alã pe care o . îndeosebi dacã mincinosul are auto ritate. AMB LE sexe trebuie sã îºi regleze echilibrul hormonal specific. la fel ca un lichior fin . al congestiilor pu lmonare ºi ale bronhiolelor. ca sã menþionãm doar o parte dintre ele. probleme specific feminine sau masculine. ci mai degrabã unul afirmativ. Marea Piramidã a lui Cheops face parte dintre ADEVÃRURILE zilelor noastre. precursorii racemizaþi ai hormonilor vã pot fi de mare folos. Persona l. Pontius Pilat a trecut de partea acestuia ºi l-a în trebat: Ce este adevãrul? Iisus nu a dat nici un rãspuns. iar bãrbaþii andropauza. scopul întrebãrii lui Pilat nu a fost unul interogator. Testosteronul este hormonul masculin. Ea nu poate fi negatã. cu referire la menirea lui Christos. modul de viaþã ºi dieta ali entarã. Acest lucru este întru totul POSIBIL! 10 Þinutul umbrelor Cei mai mulþi dintre oameni preferã minciuna adevãrului.Asparagusul racemizat face minuni în cazul aritmiilor cardiace. le sfãtuiesc pe femei sã îºi facã un test al densitãþii oaselor. diabet. precum ºi ale sinusurilor înfundate. Charles Walters Se spune cã la judecata lui Iisus. Mai degr abã se poate spune cã el stã la baza convingerilor noastre. probleme oculare. deoarece existã. nici infirmat. Dacã doresc sã se bucure de o stare bunã de sãnãtate. luând apoi mãsurile necesare pentru ca masa lor osoasã sã REVINà la cea specificã unei femei tinere. Se foloseºte împreunã cu Yucca Blend ºi Pac. Hormonii Estrogenul este hormonul feminin. iar dezinformarea alinã durerea. insomnie ºi tulburãri psihice. Femeile experimenteazã menopauza. printre care afecþiuni ale rinichilor ºi vezicii. Socrate afirma cã adevãrul nu poate fi dovedit. Dacã doriþi sã rãmâneþi sau sã redeveniþi ti de vârsta pe care o aveþi. Pârghiile de control ale procesului de îmbãtrânire sunt hormonii. Recent. Într-un capitol anterior ne-am pus întrebarea: De ce îi ascultã oamenii pe experþi ºi opinii e lor? O completãm acum cu o altã întrebare: Cum este posibil sã-þi laºi cel mai de preþ bun între to sãnãtatea. s-a demonstrat cã este util ºi în cazul copiilor cu tulburãrilor de atenþie ºi al celor hiperactivi. De altfel. AsparMax a fost creat în sprijinul oamenilor vârstnici care suferã de o multitudine de probleme.

ideea cã femeile aflate la menopauzã au un deficit de estrogen. chiar dacã mâine-poimâine ele sunt înlo cuite de altele. teoria benefic iilor uleiurilor de soia ºi de canola. chiar dacã acestea se dovedesc adeseori comp let absurde cum ar fi. teoria legãturii dintre cole sterol ºi bolile de inimã. ºtiinþa medicalã ne spune sã facem exact ce nu ar trebui sã facem.implicã procesul de luare a unei decizii. sau tineri! Sindromul experþilor Mult prea des. Din pãca e. 62 . Pasarea respons abilitãþii ne oferã o scuzã ºi o persoanã pe care o putem învinovãþi dacã lucrurile nu merg aºa cum ne-am dori noi. învinovãþirea altor persoane NU are darul de a ne menþine sãnãtoºi. Teoriile sale sunt acceptate la ora actualã mai ceva ca o evanghelie. cazul fluorizãrii apei ºi a pastei de dinþi. adesea complet diferite sau chiar opuse primelor. lãsându-l pe seama experþilor. cã osteoporoza poate fi prevenitã cu ajutorul suplimentelor de calciu. ºi atâtea altele. cea a imunizãrii prin vaccinare. de pildã. teoria microorganismelor care stau la baza bolilor. Tot acest proces seamãnã cu magia cinematog rafelor! Publicul naiv crede TEORIILE ºtiinþifice.

asta dacã mai suntem vii dupã ce au termi at cu noi! Un expert este prin definiþie cineva aflat la mare distanþã faþã de noi (nu poate fi nicio datã cineva din apropierea noastrã). Oame ii înnebunesc în masã. Iluziile în masã În anul 1850. dar nu este. oamenii ar putea sã previnã foarte uºor deteriorarea sãnãtãþii lor. Trãim într-o lume a umbrelor. industrie sau guvernare. Ei sunt cei care ne-au învãþat sã ne îndoim de iþiile noastre ºi sã nu mai þinem cont de bunul simþ. Ei nu ºtiu încotro altundeva ar putea sã se îndrepte. econo isind astfel foarte multã suferinþã. MacKay scria lucrarea Extraordinarele iluzii în masã ºi nebunia mulþimilor. Viziunea lor asupra realitãþii este una tunel arã. Cu câ rarea dumneavoastrã este mai bunã. de aceea li se ºi spune experþi. arãtând cã cu cât circumstanþele sunt mai disp erate. dar îºi revin în simþiri individual. cu atât mai rãu pentru dumneavoastrã! Experþii prind gustul ba or ºi ne oferã în schimb doar un oscior de la masa lor îmbelºugatã. sã NE IGNORÃM instinctele ºi s ne bazãm pe pãrerile experþilor în medicinã. durere ºi bani. cu atât mai mare este înclinaþia lor de a lua decizii absurde în masã de regulã cu ajutorul experþilor. Ea afirmã: Rezultatul final va fi exact opusul celui dorit . cu atât mai mare este probabilitatea c a el sã fie FALS. În greºealã se aflã ºi cei care se bazeazã pe ea pentru a-º . Oamenii îi cautã pe experþii în probleme medicale în speranþa cã îºi vor putea rezolva cu aju lor anumite probleme de sãnãtate. El demonstra aici cât de incredibil de naivi sunt oamenii. NU AR TREBUI sã ne bazãm niciodatã pe experþi. Se aflã î evoie ºi au nevoie de un ajutor imediat care sã le rezolve problema.Noi suntem învãþaþi de mici sã ACCEPTÃM fãrã a GÂNDI personal. în care aproape tot ceea ce vedem ºi auzim pa re sã fie adevãrat. Cu cât ceva este considerat într-o mai mare mãsurã adevãrat ºi cu cât ul de oameni care cred acest lucru este mai mare. Fascinaþia noastrã faþã de EXPERÞI m-a convins cã acest fenomen este IDE TIC cu cel care stã la baza Legii Birocraþiei. Foarte puþini oam eni reuºesc sã scape din ghearele lacome ale ºtiinþei. Sumele URIAªE de bani cum sunt cele rezultate din asigurãrile de sãnãtate le permit expe rþilor sã perpetueze ºi sã amplifice acest mecanism de înlãnþuire a opiniei publice. Aceastã lege pur ºi simplu NU ar e excepþii. a cãror singurã ºtiinþã te cea a manipulãrii. exceptând douã situaþii comune: când nu au deloc bani sau când sunt deja morþi! Opþiunile medicale NU ar trebui sã aibã nici o legãturã cu cel care plãteºte factura. Medicina alopaticã este o eroare. Dacã ar învãþa sã îºi citeascã SEMNALELE pe care le transmit propriile lor corpuri ºi sã ascu INDICIILE acestora. care funcþioneazã impecabil.

Flanagan a intuit cã creierul este o hologramã ºi cã diferitele sale zone au capacit atea de a realiza funcþii multiple SAU de a duplica funcþiile. Potrivit acesteia . Organismul poate regenera celule no i ale creierului. iar ca instrument Teoria ªtiinþificã. La vârsta de 15 ani. oase.orecta propriile decizii eronate ºi propriul mod de viaþã stupid. cartilagii. El a înþeles opera Creatorului. Patrick Flanagan a inventat neurofonul un aparat menit sã-i ajute pe surzi sã audã. pentru orice boalã existã un singur agent patogen responsabil. 63 . Creierul nu este neregenerabil. aºa cum se predã în ºcolile medicale. fibre nervoase. Ace astã viziune academicã tunelarã ne-a condus la toate problemele cu care ne confruntãm astãzi în domeniul medica l. nu prin intervenþie chirurg icalã. Ea este nerealistã. piele ºi þe suturi conjunctive noi. Cauza ºi efectul Am vorbit mai devreme de ceea ce am numit analiza unifactorialã. el s-a folosit de piele ca de o cale de a ajunge la creier ºi ca de un organ al auzului. Noul creier al persoanei surde putea acum sã audã. Noi avem capacitatea de a crea membre noi. În consecinþã. Flanagan a rezolvat problema auzului prin vizualizare. pentru orice efect existã o singurã cauzã. Modelul medicinii are la ba zã Teoria Microorganismelor care stau la originea bolilor. dr. Gândiþi-vã la diferenþele care existã între abordarea medicinii convenþionale ºi cea a medici vibraþionale în rezolvarea problemelor unei persoane surde. Flanagan a fost un vizionar.

Mai existã ºi o a doua metodã ºtiinþific nescrisã. iar problemele nu m ai contenesc. Watson. în lucrarea sa. Ei nu înþeleg fenomenul vieþii pe nivelul energetic subtil. temându-se de lumina adevãrului. Medicina nu înþelege cã adevãrata bãtãlie pentru viaþã ºi s ontrast cu moartea ºi boala. Dupã care. sã zguduie lumea medicalã atunci când a dezvãluit jocurile de culise ale puterii. remarcând cã descoperirile ºtiinþifice implicã mai degrabã gândirea ºi viziunea umanã. viziune care îl aj utã sã punã întrebarea justã.întrucât NU este adevãratã. Este absolut evident cã nu poþi obþine rãspunsul co ect dacã nu cunoºti întrebarea justã . fiind doar un as pect procedural care impune executarea de experimente pentru eliminarea altor posibilitãþi sau construire a unor instrumente care sã-i permitã investigatorului sã descopere ceea ce cautã. noi nu ne putem baza pe medicinã ºi pe ºtiinþã pentru a ne rezolva problemele pe ntru simplul motiv cã cei doi factori nu cunosc care sunt acestea. deci nici manifestarea bolii. Este vorba de adunarea fondurilor pentru un anumit proiect. Ori de câte ori încercãm sã FORÞÃM realitatea pentru ca ea sã se cã teoriei. Walters a continuat: Esenþa sistemului ºtiinþific este p rea întrebãrilor corecte. cãci influenþeazã maniera în care percepem boala. care rãtãcesc prin întuneric. procedurile ice ºi microscoapele. de conferinþele la care se adunã numai aceleaºi e lite ºi de publicarea revistelor ºtiinþifice . neputând fi redusã la un procedeu ºtiinþific mecanic. . aceasta are un impact mult mai mare asupra oamenilor de ºtiinþã ºi a descoperirilor lor. unul din descoperitorii moleculei d e ADN. Watson a oferit ºi antidotul. Ea ne-a orbit într-o asemenea cât am ajuns sã nu mai vedem efectele subtile ºi cumulative ale obiceiurilor proaste pe car e le avem ºi ale modului de viaþã impropriu pe care îl ducem. afirmân d: O mare parte din ceea ce se numeºte sistemul ºtiinþific nu are nimic de-a face cu ºtiinþa. [ ] O descoperire autenticã nu poate fi fãcutã decât de mintea ºi sufletul unei persoa e. Teoria Microorganismelor care stau la baza Bolii (TMB) este fundamentalã pentru pr ocesul de îmbãtrânire. Din pãcate. se duce pe un câmp care nu are nimic de-a face cu TMB. Exact aºa se petrec lucrurile ºi cu mult-lãudata metodã ºtiinþificã Charles Walters a sintetizat perfect problemele specifice metodei ºtiinþifice. gelozia ºi luptel e pentru atragerea de fonduri pentru proiecte ºtiinþifice. Un om de ºtiinþã nu poate pune întrebãrile corecte decât dupã ce o viaþã întreagã a perienþe care l-au condus cãtre o anumitã viziune asupra operei Creatorului. Oamenii de ºtiinþã sunt ca niºte orbi cu egouri uriaºe. Dubla elice ºi teoria microorganismelor Aceastã viziune l-a ajutat pe James D. ºtiinþa legitimã are de suferit. ADEVÃRUL devine un produs secundar. Dubla elice. ºi mai puþin testele.

cad pradã aceloraºi boli. loialitatea f aþã de model împiedicã schimbarea sistemului. Boala rezultã atunci când organismul viu este invadat de un micr oorganism. TMB este o simplã teorie. apã. grãsim i. Cu toatã aceastã orbire a medicinii. Ea reprezintã pi tra de temelie pe care era construit modelul medical arhaic. sânge ºi carne.Cea mai bunã dovadã în acest sens este chiar faptul cã experþii suferã de aceleaºi probleme c ºi restul populaþiei. care aparþine lumii cu patru dimensiuni. fãrã ca magia pe care o practicã asup ei sã-i poatã salva. boala apare de nicãieri! Numai prostii Din pãcate. acizi nucleici. este ca un bolovan legat de gâtul nostru! TMB este acceptatã într-o asemenea mãsurã încât 99. Din pãcate. încep sã fie recunoscute deopotrivã. Toate pr e medicale convenþionale de la diagnostic ºi pânã la tratament se bazeazã pe acest model teoretic al bolii. care îl îmbolnãveºte. Modelul susþine cã noi suntem alcãtuiþi exclusiv din substanþe chimice. care este fals. Probabil cã la fel faceþi ºi dumneavoastrã. dar a rãmas valabilã pânã astãzi. pãtrundem astãzi într-o epocã în care realitatea corpulu fizic tridimensional ºi cea a corpului energetic. Un corp bioelectric sãnãtos este echivalent cu vibraþia la unison a rezultantei câmpuril or energetice ale corpului cu Pãmântul-Mamã. din proteine. fiind folosite pentru o vindecare holisticã. Altfel spus.99999% din comunitatea me icalã o integreazã ºi trãieºte în funcþie de ea. Ei îmbãtrânesc. dar ºtiinþa medicalã o trateazã ca pe o scripturã. 64 .

bazatã pe teoriile aiuritoare ale chimiei organice.Lucrurile se schimbã Reviste de prestigiu precum Lancet ºi New England Journal of Medicine promoveazã astãz i metode de vindecare alternative. Avem ºi noi o modalitate de a rãspunde acestor provocãri. de-a dreptul fascinant) din Pachetu l informativ. de un Ce an. Filmul The Medicine Man este pur ºi simplu un film al viitorului. Nu vã lãsaþi prinºi în aceastã capcanã. . este vorba de o schimbare cu 180 de grade faþã de ultimii 80 de ani. revistele de specialitate ºi emisiunile de televiziune au primit undã verd e pentru a arunca în ridicol metodele naturale de vindecare. în care combat noile metode. Sã ne gândim numai la faptul cã în anul 1994. Agenþia spec izatã din Statele Unite (FDA) este ºi ea dispusã sã implementeze CODEX-ul negociat prin GATT. la alte terapii mai naturale. care ascute competiþia în Europa. 40% dintre locuitorii Statelor Unite au apelat la o formã sau alta de medicinã alternativã. Este vorba de Legea Imunitãþii S uverane Strãine (Foreign Soverign Immunity Act). care poate fi invocatã împotriva oricãrui biroc rat sau oficial care. El a fost lansat pe piaþã cu un anumit scop. Forþa maleficã ce animã toate aceste iºcãri de trupe este legatã de companiile farmaceutice. abuzeazã într-un fel sau altul. Preambul: capitolul urmãtor descrie FELUL în care funcþioneazã apa la nivelul corpului b ioelectric. Medicina alternativã se rãspândeºte astãzi în lume cu o vitezã exponenþialã. A redeveni tânãr presupune recunoaºterea aplicarea ADEVÃRULUI. Canada ºi Australia. aºa cã nu sunt dispuse sã renunþe uºor la luptã. Simultan. invocând legea. cu bunã ºtiinþã sau din neglijenþã. la fel ca ºi Marea Piramidã a lui Cheops. Medicii convenþionali scriu cãrþi ºi articole ca re pretind cã au autoritate. Presa le semnaleazã jucãtorilor importanþi cã trebuie sã ia poziþie pentru a nu pierde controlul asu procesului de tranziþie de la medicina alopaticã la cea vibraþionalã. Experþii pot ignora ADEVÃRUL. care se ascund în spatele GATT (Acordul General a supra Comerþului ºi Tarifelor). de teama sã nu-ºi piardã acreditarea. Puþini medici oficiali îndrãznesc sã iasã din graniþele strâmte ale disciplinei lor. semnalând în mod oficial marea schimbare care începe sã se producã de la medicina al opaticã. care pare imuabilã ºi eternã. cãci ADEVÃRUL este prezent. inclusiv sã cãpãtaþi acces la terapiile aþi cele ºase casete (care conþin un curs de 12 ore. Cu adevãrat. Nu este de mirare cã universul medical actual ºi sistemul e conomic în vigoare sunt sistematic zguduite. Aceste companii pri mesc profituri uriaºe de pe urma comerþului cu medicamente. dar nu-l pot nega. Oamenii încep sã înþeleagã faptul cã medicina conve este limitatã. Dacã doriþi sã învãþaþi sã vã protejaþi libertãþile.

Este un capitol de o importanþã capitalã în procesul de inversare a îmbãtrânirii. 33 Gât sau femur 65 . Coastele inferioare ajung treptat sã se sprijine de creasta iliacã. iar presiunea asupra organelor ºi viscerelor determinã umflarea abdomenului. Ilustraþie Deformarea progresivã a coloanei vertebrale datoritã osteoporozei Fracturile vertebrelor toracice datorate compresiei conduc la o pierdere a greutãþii ºi la o cocoºare (cifozã) progresivã în zona toracicã. Elixirul Ti ereþii oferã rãspunsuri la întrebãri pe care ni le punem rareori. Locaþiile corporale în care durerea ºi suferinþa ating cote maxime Coaste Humerus Oasele mici ale mâinii Oasele mici ale tãlpii picioarelor Cele mai comune: #1 ºi #2 Vertebra spinalã nr.

de apã filtratã prin filtre de carbon sau ceramice. apã miraculoasã. La vârsta de trei ani. el poate ajunge la 65% la bãrbaþi ºi la 52 % la femei. apa purã se dovedeºte o binecuvântare fãrã e bãutura datã de Dumnezeu pentru a stinge setea oamenilor ºi animalelor. de apã de-ionizatã. Ce calitãþi diferenþiazã într-o mãsurã atât de mare aceastã substanþã aparent extrem de simplã? Sã fie oare vorba de fântâna din care a f st extrasã sau de pãmântul din care a ieºit la suprafaþã? Sau poate de nici unul din aceºti factori? . nivelul de hidratare mai poate scãdea cu 5-10%.Osteoporoza afecteazã 20 de milioane de americani. apã Pi. Dacã avem un deficit d e apã. uºoarã. Unele ape sunt mai umede. Întrebãri legate de apã Cei care cãlãtoresc prin diferite locuri din lume descriu ape atât de uscate încât aproape cã nu reuºesc sã seude atunci când fac duº. Pentru a putea funcþiona. apã Ludwig. ionizatã. iar creierul de 75-85%. nivelul de hidratare scade la 75%. muºchii de 75%. de apã obþinutã prin osmozã inversatã. din care ucide anual 300. apã Grander. În alte locuri. dar ºi pentru a elimina otrãvurile din sistemul nostru organic . dar pentru asta are nevoie de o apã bio-activã (care sã rezoneze cu frecvenþa de vibraþie a corpului nostru)! Apa are numeroase faþete. de apã gr ea. apã Willard izatã cu valoare medicinalã. Apa stã la baza oricãrei stãri bune de sãnãtate ºi vitalitate. Grãsimile sunt alcãtuite într-o proporþie de 55% din apã. apã de ouã. altele mai bine structurate. putem pune acest lucru pe seama neglijenþei. apã electrostaticã ºi apã BEV. Pânã la moarte. ei vorbesc de ape foarte umede. pe seama abuzului. corpurile celor mai mulþi dintre oameni suferã simultan de abuz ºi de neglijenþã. apã Ange. unele sunt mai grele. Apa poartã diferite nume.000. În mod paradoxal. cãci influenþe azã procesul de îmbãtrânire. dacã avem un surplus de apã. 11 Elixirul tinereþii fãrã bãtrâneþe Atât când eºti sãnãtos cât ºi când eºti bolnav. corpul uman este alcãtuit într-o proporþie mai mare de 90% din apã. Byrne La naºtere. Aceste cifre au o semnificaþie deosebitã. Ele explicã în bunã mãsurã de ce îmbãtrânim ºi ne indicã ce avem de fãcut pentru t proces. apã salinã. La adulþi. corpul bioelectric are nevoie de apã. Putem vorbi astfel de apã distilatã. Unele ape sunt pure ºi integra în timp ce altele sunt promotoare ale bolii ºi morþii. Ea este principalul factor di etetic care influenþeazã într-un sens sau în altul procesul de îmbãtrânire. altele mai uscate. Corpul bioelectric se poate reface cu uºurinþã dupã asemenea abuzuri (într-un sens sau în altul). de la robinet.

ºi altele unul atât de rãu? De ce sting setea un ele ape.De ce au unele ape un gust atât de bun. Noi avem nevoie de apã pentru a transpira. pentru a ne sufla nasul. pentru a sângera. pentru 66 . Apa este principalul ingredient al amân durora. pe ntru a respira. sunt toate la fel? De ce este fluorizatã ºi cloruratã apa în marile oraºe? De ce e ste folositã ea pentru diluarea pesticidelor ºi erbicidelor? De ce adãugãm otrãvuri (precum clorurile ºi fluorurile) la ap a noastrã de bãut? De ce le place turiºtilor sã-ºi instaleze corturile lângã râuri ºi lacuri? ªi în sfârºit. ce are de-a cu inversarea procesului de îmbãtrânire? Apa din corpul uman În corpul uman existã DOUÃ fluide: sângele ºi limfa. în timp ce altele ne oferã o satisfacþie atât de redusã încât ajungem sã le evitãm? De ce ridicã anumite gii capele în jurul anumitor izvoare? Ce semnificaþie au acele bazine cu apã (caldã sau nu) considerate bi nefãcãtoare pentru sãnãtate (ºi în jurul cãrora s-au construit staþiuni balneoclimaterice)? De ce este folositã apa în r itualul botezului? De ce cresc mai bine plantele atunci când plouã în mod natural decât atunci când le irigãm a rtificial? Dar ploile.

Opþiunea pe care o facem atunci când bem apã reprezintã decizia DE DEPARTE CEA MAI IMPORTANTÃ pe car e o putem lua în legãturã cu sãnãtatea noastrã. În ceea ce priveºte apa terapeuticã . Personal. cu atât mai mare va fi calitatea adezivã a apei ºi cu atât mai mari vor fi efectele ei asupra corpului uman. cu atât mai multã ENERGIE va poseda ea ºi cu atât mai bine se vor simþi cei care o vor bea. dar nu este cu adevãrat purã ºi nici sãnãtoasã! Apa cu adevãrat purã este golitã de ORICE alte substanþe în afara atomului de oxigen ºi a ce lor doi atomi de hidrogen care stau la baza moleculei sale. Toate cele patru cor idoare excretorii PIELEA. În plus. Fãrã apã. Apa Bev este EXTREM DE coezivã. La fel ca ºi în cazul anterior. Experþii vorbesc adesea despre apa purã . o apã cu adevãrat purã trebuie EL IBERATÃ de toate frecvenþele de vibraþie care i-au fost induse de substanþele contaminante pe care le-a conþinut cândva. lucru care nu este adevãrat . Apa BEV Apa afecteazã toate sistemele corporale pe nivelul cel mai fundamental al existenþei umane. Este o substanþã energeticã orientatã cãtre dreapta. Astfel. din cauza POR-ului ºi pH-ului ei fenomenale. opþiunea mea în legãturã cu apa de bãut este al cãrei potenþial POR este aproape identic cu cel al mediului concepþiei (mediul în care s-au aflat spermatozoidul ºi ovulul atunci când s-au unit. Apa cu o amprentã energeticã ridicatã are o mare capacitate de adeziune (de a îmbrãca lucr urile). Cu cât apa este mai coezivã. opþiunea mea este Apa Ionizatã cu Î oare Medicinalã.menstruaþie. Aceºtia sunt cei care dau apei coez iunea ei. dând apoi naºtere corpului nostru). Acest procedeu dã cuvânt ului APÃ DE BÃUT o nouã semnificaþie. chimiºtii susþin cã apa purã este apa distilatã. Apa distilatã este mai purã decât cea de la robinet. restructuratã . care acþioneazã ca un magnet ichid în interiorul corpului. Apa BEV este o apã extrem de purã. veþi constata cã molecule e sunt legate între ele prin intermediul atomilor de hidrogen. Dacã vã veþi întoarce la diagrama moleculei de apã de la pagina xx. pentru a scuipa. din care au fost ºterse amintirile energ tice ale toxinelor. . pentru a tuºi ºi pentru a defeca. dar nu reuºesc sã cadã de acord asupra conceptului de puritate a apei. cu cât legãturile dintre atomii de hidrogen vor fi mai puternic e. membranele mucoase care cãptuºesc cãile respiratorii ºi tractul gastrointestinal nu ar putea funcþiona. cu atât mai mari vor fi calitãþile coezive al e apei. RINICHII ºi INTESTINELE funcþioneazã pe bazã de apã! Apa este SINGURA substanþã alimentarã asupra cãreia putem exercita un control complet ºi d eplin. PLÃMÂNII. Cu cât legãturile atomilor de hidrogen sunt mai puternice.

cât ºi dup orpul ºi psihicul meu se simt mai bine atunci când beau aceastã apã ! Poluanþii care se lipesc de moleculele de apã modificã unghiurile de legãturã între atomi. Simpla eliminare a substanþelor contaminante nu este însã de ajuns. are un coeficient de coeziune ºi de adeziune EXTREM DE REDUS.. Memoria ape i TREBUIE la rândul ei ºtearsã pentru a ridica potenþialul POR al acesteia. este plãcutã la atingere. bacterii. Toþi cei care au bãut apã BEV afirmã cã: Aceastã apã are un gust diferit atât în gurã. Reveniþi din nou la diagrama de la pagina xx ºi observaþi cã fiecare atom de hidrogen es te legat de un atom de oxigen la un anumit unghi.5o la temperatura camerei ºi de 109o atunci când apa este îngheþatã. Unitãþile tradiþionale de procesare a apei sunt primitive prin comparaþie cu sistemul de filtrare BEV. dar mai presus de orice. Ceea ce rezultã în final este o apã cu loare 67 . Procesul de filtrare BEV amplificã ampren ta ºi semnãtura energeticã a apei prin manipularea unghiurilor din interiorul moleculelor de apã ºi di ntre acestea. ºi legãturi între atomii de hi drogen la fel de SLABE. s lãbesc amprenta magneticã a apei ºi îi diminueazã semnãtura electricã. etc. ridicând astfel ºi mai sus coeficientul POR astfel încât apa BEV devine încã ºi mai vie! Apa care conþine minerale anorganice. ªI ASTA NU E TOT! Calitãþile enumerate mai sus sunt amplificate prin manipularea unghiurilor care exis tã între atomii de hidrogen ºi între molecule. are un coeficient POR care depãºeºte or ice imaginaþie (fiind deci o apã cu o amprentã energeticã extrem de înaltã). radioactivitate. substanþe chimice toxice. în interiorul moleculelor de apã ºi între acestea. virusuri.Apa BEV are un gust excelent. Unghiul normal al legãturii dintre cei doi atomi este de 104.

pielea devine tensionatã. Apa BEV trebuie depozitatã în sticle sau în containere din policarbonaþi inerþi. cea distilatã ºi cea obþinutã prin osmozã inversatã convenþionalã NU sunt e pentru sãnãtate. Deshidratarea (lipsa ingerãrii unei cantitãþi suficiente de apã) nu îi permite pielii sã sca pe de toxine prin intermediul transpiraþiei. PH-ul ei este de asemenea ridicat. dar nu acest indicator este cel care ne intereseazã cel mai mult aici. Obiºnuinþele alimentare se schimbã ºi ele. poluatã. Cert este cã oricine bea aceastã apã se simte mai bine ºi are mai multã energie. ci coeficientul POR! Pielea. extrem de oxidatã ºi cu un coeficient POR redus. Bãu ul acei ape slãbeºte pielea din interior ºi afecteazã organele interne. În traducere liberã. Alte tensiuni la nivelul pielii. Cei care nu obiºnuiau sã bea prea multã a devin subit mari iubitori ai acestui aliment! Apa de la robinet. iar potenþialul lor POR este scãzut.bioenergeticã SCÃZUTÃ. Dacã nu bem suficient de m ultã apã. . Ori de câte ori transpirãm. Apa supusã procesului de reducere este vie . inclusiv accelerarea procesulu i ei de îmbãtrânire. Se întâmplã frecvent ca cei care beau apã BEV sã constate atenuãri ale unor congestii ale si nusurilor sau ale plãmânilor care i-au afectat ani la rând. noi secretãm o apã care conþine energ ia toxinelor dizolvate în grãsimile noastre. POR este o siglã care vine de la iniþialele expresiei potenþial de oxidare/reducere. ace te ape devin consumatoare ºi nu furnizoare de energie. Ele nu sunt pure. Capacitatea de a transpira liber este un SEMN bun. sub forma electronilor liberi Apa oxigenatã este o apã moartã. molecula energe ticã a corpului. Acestea blocheazã canalele extrem de impor tante ale pielii de eliminare a deºeurilor ºi forþeazã circulaþia acestora cãtre rinichi. sunt generate de îmbãierea în apa de la robinet. Apa BEV NU trebuie expusã la aer sau þinutã în recipiente din plastic ori din metal. Pot enþialul sãu POR ridicat favorizeazã atragerea unor substanþe poluante din aceste materiale. cantitatea de energie capabilã sã elimine deºeurile în afara sistemulu fiind chiar mai redusã decât media. Pielea care nu transpirã liber acumuleazã în þesuturile subcutanate o cantitate mare de toxine. transpiraþia ºi plãmânii Pielea este o barierã mecanicã în calea infecþiilor bacteriene. reducând numãr ul de electroni de înaltã valoare energeticã din apã. acest lucru înseamnã cã apa are o ENERGIE suplimentarã disponibilã. Având în vedere cã organismu este nevoit sã restructureze apa procesatã în mod obiºnuit ÎNAINTE de a o putea folosi. plãmâni ºi colon. care ºi aºa sunt uprasolicitate. cãci conþine un numãr suplim ar de electroni liberi care sunt folosiþi de mitocondrii pentru producerea de ATP.

Mucoasele îmbracã ºi protejeazã þesuturile sto acului ºi ale intestinelor. diverticulita ºi sindromul colonului iritabil îºi au rãdãcinile într-o reducere a secreþiilor de mucoase. Mucoasele au un rol de lubrifiere a cãilor nazale. deci implicit ºi oxigenul disponibil. reduce volumul sângelui ºi al limfei. ºi ridicã presiunea arterialã ºi pulsul cardiac. Producþia de mucoase depinde de cantitatea de apã pe care o ingerãm. inclusiv datoritã faptului cã nivelul redus de hidratare lezeazã sistemul respi rator. sistemul respirator ºi tractul gastrointestinal. Nivelele reduse d e hidratare a þesuturilor provoacã mari tensiuni la nivelul mucoaselor secretate în gurã. Apa ºi plãmânii Plãmânii reprezintã o altã cale prin care organismul eliminã toxinele. Ei depind ÎNTRU TOTUL de secreþiile mucoase care protejeazã aceste þesuturi extrem de delicate de substanþele con taminante din aer. Multe simptome ale bolilor dispar ca prin farmec odatã cu cr eºterea cantitãþii de apã bãute. Lipsa ingerãrii unei cantitãþi suficient de mari de apã accelereazã r apid procesul de îmbãtrânire. a celor respiratorii ºi a canalul ui vaginal.Toxinele care nu pot fi eliminate din corp sunt acumulate în depozitele de GRÃSIMI p e care corpul le produce special în acest scop. Afecþiuni precum colita. Alte nevoi legate de apã 68 . proces descris în minunata lucrare Multitudinea de nevoi ale corpului legate de apã (vezi Pachetul informativ). Ele sunt cele care transportã în afara corpului toxinele din aer. gât.

atât în ceea ce priveºte ingerarea cât ºi îmbãierea în ea. Artrita. americanii nu prea folosesc remediile pentru colon. îndeosebi la nivelul oamenilor în vârstã (depresia este o tulburare UªOR de inversat. guta. BÃUTURILE RÃCORITOARE ºi berea sunt alimente lichide. Acestea sun t foarte utile însã. sucurile. aflaþi în imobilitate sau þinuþi la pat. Bolile colonului apar ºi se multiplicã la oamenii care nu beau suficientã apã. Combinate cu apa de la robinet. vârstnicii ºi suferinzii ar trebui sã EVITE APA DE LA ROBINET. Pietrele la rinichi ºi indigestiile apar atunci când nu b em suficientã apã. a duºurilor în trei trepte ºi a f iltrelor de baie (vezi Pachetul informativ). îndeosebi dacã sunt combinate cu programele de purificare a ficatului. . ºi îndeosebi persoanele în vârstã ºi cele suferinde notorii pentru faptul cã nu beau suficient de multã apã. aceasta trebuie descompusã de organism pentru a putea fi folositã. medicamentele prescrise de med ici reprezintã o reþetã sigurã pentru inducerea tristeþii. cãci nu beau suficientã apã. prin minte ne trece cuvântul hipovolemie. au o cantitate excesiv de mare de toxine în corp. Bolile ºi terapia colonului Fluxul de bilã depinde de apã. iar sistemul lor hormonal este c omplet dat peste cap (de altfel. Fluide precum laptele. plinã de chimicale. Impotenþa este de regulã un precursor al diabetului de tip II. Deºi conþin apã. Scopul este sã fie DESC HISE cât mai multe canale de ieºire pentru a elimina o cantitate cât mai mare de deºeuri toxice. Din pãcate. iar apa este una din premisele fun damentale care stau la baza acestor tulburãri. Sub-hidratarea este o problemã de proporþii EPIDEMICE care afecteazã întreaga populaþie a globului. rezultatele nu sunt greu de anticipat. Mai mult decât toþi. Terapia c olonului prin utilizarea apei BEV este unul din cele mai BUNE lucruri care pot fi fãcute pentru a-þi redobândi ºi a-þi pãstra sãnãtatea. Oamenii bolnavi. Proble este uºor de remediat cu ajutorul produsului Biogenic. proces ca re dã naºtere unui deficit de energie. fibromialgia.Atunci când vorbim de apã. suferã adeseori de hipovolemie. Dacã adãugãm dieta nesãnã sã ºi gândirea negativã. myasthenia gravis. lupusul sistemic ºi zeci de alte a fecþiuni rãspund imediat la corectarea nivelelor de hidratare. Este vorba de o b oalã legatã de volumul redus de fluide corporale (sânge ºi limfã). Oamenii rãspund foarte rapid la precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi la apa BEV cu minerale marine racemizate. fãrã aport de medicamente euforizante). nu existã nici o deosebire între problemele masculine ale bãrbaþilor ºi cele feminine ale fe r). acrelii ºi depresiei. lucru reflectat ºi de afecþiunile lor. Majoritatea bãrbaþilor impotenþi sunt de regulã sub-hidrataþi.

toxine ºi medicamente. Diametrul unui colon sãnãtos nu trebuie sã depãºeascã 5 centimetri.Din pãcate. Nu trebuie uitat nici o clipã cã scopul lor este ac ela al ELIMINÃRII toxinelor. Mulþi oam eni afirmã: O. aveþi practic în faþã un colon EXTREM DE umflat ºi de t ionat plin de deºeuri toxice! 69 .5 centimetri! Diferenþa era acumulatã sub formã de materii mucoide. la a utopsie au fost scoase din colonul lui nu mai puþin de 35 de kilograme de materii mucoide. Regularitatea NU este un criteriu suficient în acest caz. Ori de câte ori vedeþi un bãrbat a cãrui burtã se revarsã deasupra centurii sau o femeie al cãrei abdomen umple întreaga zonã pelvianã. Programele discutate în aceastã carte au o mare eficienþã în aceastã direcþie. Se spune cã miro sul depãºea orice imaginaþie! Colonul transversal al marelui actor (partea care atârnã deasupra liniei t aliei) avea un diametru de aproape 60 de centimetri! CULMEA. Când a murit cel mai popular cowboy din istoria cinematografiei (John Wayne). multe programe de purificare au mai degrabã efectul de agitare a sistemu lui decât de ELIMINARE propriu-zisã a deºeurilor. lumenul (deschizãtura) prin care ieºeau deºeurile fe cale nu depãºea 2. luc u pe care îl putem demonstra! Atât oamenii graºi CÂT ªI cei slabi au o mare cantitate de mucoase în colonul lor. n-am nevoie de nici o terapie a colonului. cãci ies cu regularitate în fieca re zi . Acumularea de deºeuri muco ide începe lavârsta de ºase ani ºi SE ÎNRÃUTÃÞEªTE cu timpul.

vechi de 14 zile (preparat în casã). Bãuturile rãcoritoare dau peste cap echilibrul calciului în organism. la care se adaugã terapia cu precursori racemizaþi ai hormonilor. precum ºi accelerarea eliminãrii energiei toxice din plãmâni. Zahãrul din bãuturile rãcoritoare neutralizeazã ionii minerali din organism. Slãbirea s stemului respiratoriu anticipeazã numeroase boli inclusiv efectul Rouleau (sângele îngroºat). ªi nu uitaþi: respi aþia profundã nu costã nimic! Bãuturile rãcoritoare Consumul de bãuturi rãcoritoare în societatea industrialã este epidemic. stimularea activitãþii imunitare ºi creºterea numãrului de leucocite. Elesunt ÎNCÃRCATE cu acid fosforic. dar ºi a bunãstãrii interioare. durerile devin mai uºor de suportat. firele de pãr alb dispar în cazul unora aºa cum mi s-a întâmplat mie! ochii cãprui devin verzi! Oare ce s-a schimbat în interiorul meu? Respiraþia profundã ºi exerciþiile aerobice Respiraþia profundã ºi exerciþiile aerobice au un efect extraordinar asupra stãrii de sãnãtat .Remedii pentru colon în sticluþe Terapia colonului este extrem de eficientã. Plãmânii slãbiþi nu pot prelucra o cantitate suficientã de oxigen. Bãuturile rãcoritoare sunt acceptate într-o mãsurã atât de mare la scarã socialã deoarece sun . Numele de soda9 derivã de la cantitatea mare de sodiu pe c are o conþine orice bãuturã rãcoritoare. viaþa sexualã se îmbunãtãþeºte. Dacã aveþi probleme grave sau multiple de sãnãtate. va trezi aproape instantaneu la viaþã co rpul prin eliminarea grãsimilor din jurul ficatului ºi amplificarea fluxului de bilã. cu ioni de sodiu ºi aluminiu (d e la cutiile în care sunt ambalate). îndeosebi dacã este combinatã cu o clismã la f icat. Respiraþia profundã are ºi efectul uluitor de a amplifica puterea de concentr are mentalã. Aceste terapii simple ºi eficiente amelioreazã rapid starea de sãnãtate prin creºterea nivelului de oxige n din sânge ºi din þesuturi. nici elimina suficiente toxine înapoi în aer. prin alterarea p roporþiei de fosfor. iar efectele sa le nu sunt mai puþin grave decât cele generate de consumul de alcool. Yucca Blend ºi consu mul ceaiului de Kombucha8. Este nevoie de 40 de pahare de apã ionizatã alcalinã cu înalt efect terapeutic ºi cu un potenþial POR ridicat pentru a neutraliza efectele unei singuri cutii de suc acidulat (mai multe infor maþii despre apa ionizatã vor fi oferite la pagina xxx). Aceºtia afecteazã nefronii (filtrele) rinichilor ºi dezechilibreazã pH-ul corpului. iar îndulcitoarele artificiale precum asp artamul distrug ficatul. Ei sunt predispuºi cãtre infecþii ºi favorizeazã formarea þesuturilor cicatrizate. Veþi constata cum pãrul înc epe sã creascã din nou. combinarea remediilor pentru purificarea fi catului cu cele pentru colon.

cafea. un proces catalitic. Ei bine. 70 . În realitate. transmiþ e regulã de la o persoanã la alta (nu se cumpãrã din magazine). toate pot fi inversate. Tr. drogurile ºi alcoolul deoarece efectele lor se manifestã abia dupã perioade lungi de t imp NICIODATÃ în timp real prin comparaþie cu consumul lor. Este vorba de o ardere fãrã flacãrã.onsiderate sigure pentru sãnãtatea umanã. tutunul. Se gãseºte ºi la noi în þarã. Ceaiul de Kombucha este obþinut dintr-o culturã vie de ciuperci (unii spun alge) þinute în apã. 8 N. asemãnãtor socatei. care prolifereazã extrem de rapid ºi dau un gust sifonat apei. la nivelul cãrora sistemul de transport al electronilor elibereazã aceºt i electroni în vederea respiraþiei celulare ºi a producerii moleculei de energie ATP. Din fericire. Producþia de energie ºi apa Corpul uman foloseºte oxigenul din apã pentru respiraþia celularã . droguri sau alcool. Mitocondriile din celul ele noastre folosesc acest oxigen pentru arderea (oxidarea) glucozei printr-un proces numit glicolizã. 9 N. Tr. Lista bolilor asociate cu bãuturile rãcoritoare este interminabilã. enzimatic. Numele popular al oricãrei bãuturi rãcoritoare la americani. care presupune transportul atomilor de hid rogen în interiorul mitocondriilor. dependenþii de bãuturi rãcoritoare nu d iferã prin nimic de dependenþii de tutun. nu sunt deloc sigure! Noi le privim cu alþi ochi d ecât cafeaua.

ceea ce co nfirmã faptul cã toþi cei care promoveazã pH-ul ca factor de vindecare nu ºtiu ce vorbesc. Sistemul de filtrare a fluxului de apã necesitã un aparat suplimentar pentru a obþine acest efect. POR ºi mãrimea molecularã sunt manifestã iniþial o respingere crize de vindecare . provocând astfel Apa ionizatã cu un potenþial POR ridicat. iar frecvenþa ei de vibraþie este g reºitã. coeficientul factorii care controleazã activitatea biologicã în interiorul corpului. Sunt fericit sã vã pot anunþa cã începând din luna ianuarie 1996 aveþ la dispoziþie în Statele Unite un echipament special care poate fi folosit acasã pentru p roducerea unei ape ai cãrei parametri îi DEPêESC pe cei ai apei folosite în aceste clinici speciale. Fãrã un POR ridicat. etc. Apa oxidatã ºi apa redusã cu un înalt efect terapeutic Apa cu valoare terapeuticã cu un potenþial POR ridicat NU POATE ºi NU TREBUIE obþinutã din apã de la robinet! Aceasta din urmã este mult prea poluatã. De menþionat însã cã sistemele de filtrare a fluxului de apã au unele av antaje suplimentare în cazul în care sunt folosite de familii numeroase. Ridicarea coeficientului POR ridicã automat ºi pH-ul apei. În acest fel. Puritatea. fibrom ialgie. chimiei ºi valenþelor. tulburãri nervoase ºi ale þesuturilor conjunctive (artritã. Apa ionizatã medical este folositã îndeosebi în clinicile japoneze pentru a-i vindeca pe oameni de diabet. Pentru a produce aceastã apã este necesar mai întâi sã obþineþi apa BEV. În Japonia. ceea ce conduce la un potenþial POR s ut. În schimb.) ºi cancer.Apa BEV. Ionizarea apei de la robinet concentreazã ºi dã viaþã substanþelor poluante. Ele sunt uºo r de asamblat ºi au devenit preferatele mele. Scopul nostru este de a obþine o apã redusã cu valoare medicinalã. combinarea p . lupus. ridicarea potenþialului apei la o valoare medicinalã (terapeuticã) presupune un echipament CLINIC EXTREM DE SCUMP. apa capãtã o putere de vindecare de-a dreptul miraculoasã. adicã având un pH de 10un POR de (-) 600-900. pH-ul. Aceastã apã sfideazã toate legile fizicii. cãci eliminã toxine într-un ritm prea rapid. În continuare sunt f site minerale racemizate pentru a ridica nivelul de rezistivitate al apei pe nivelele necesare. Procesul implicã un transfer al electronilor elementelor acide racemizate (precum sulful ºi fosforul) cãtre elementele alcaline (precum calciul ºi magneziul). pH-ul este lipsit de semnificaþie. myasthenia gravis. dar mai ales apa ionizatã cu efect terapeutic ºi conþin un mare numãr de electroni liberi. Coeficient ul POR mãsoarãnivelul electronilor liberi dintr-o soluþie. Unii oameni aparentã a acestor ape. boli cardiovasculare. PH-ul este un indicator care mãsoarã nivelul de aciditate ºi de alcalinitate.

bând în acelaºi timp o apã alcalinã cu valoare dicinalã ºi cu POR ridicat.5-2. vindecã rãnile ºi in ile ºi dã naºtere unei înfãþiºãri tinereºti. pe care îl puteþi împãrtãºi cu familia ºi cu ietenii dumneavoastrã. Nimic nu poate trece de ea! Apa oxidatã (acidã) cu un POR ridicat face ca pielea sã devinã frumoasã. 71 . PH-ul ei este de 1.H-ului cu POR conduce la obþinerea unui produs foarte valoros. virusurile. Apa acidã oxidatã este folositã pentru uz extern. iar POR depãºeº (+) 1. ciupercile ºi sporii cu care intrã în contact. ea NU arde þesuturile delicate precum cele din jurul o chilor. Avem la dispoziþie o casetã ºi niºte ilustraþii care prezi z care a reuºit sã-ºi regenereze piciorul amputat cu ajutorul apei! Omul nu a fãcut altceva decât sã îºi îmbã ciotul într-o apã acidã cu valoare medicinalã ºi cu POR ridicat. Deºi are un pH extrem de mic.200. apa alcalinã este redusã ºi încãrcatã cu un masiv de electroni suplimentari. Piciorul sãu s-a refãcut într-o perioadã de 90 de zile! Apa alcalinã cu POR ridicat este opusul exact al apei acide cu POR ridicat. aceastã apã distruge TOATE bacteriile patogene. În timp ce apa acidã este oxidatã (prin reducerea numãrului de electroni). În schimb.4.

este eviden t cã aveþi nevoie de îngrijiri suplimentare. Este o realitate confirmatã de toþi cei care o beau! Saunele cu infraroºii la distanþã regenereazã corpul prin neutralizarea deºeurilor acide d in þesuturi ºi prin accelerarea metabolismului (vezi paginile xxx ºi xxx). Aceastã apã NU vindecã boala. lactatul este produsul unei oxidãri incomplete. Lactatul apare atunci când nu existã suficient oxigen la ni velul celulelor. înseamnã cã suntem o naþiune cu o populaþie i sãnãtate este . Un pH alcalin (peste 7) indicã anumite circ umstanþe. Dacã pacienþii ei reprezintã media întregii populaþii. Analiza ei aratã ce se întâmplã în corp. dar redã controlul asupra corpului adevãratului sãu posesor. trãind mai mult cât oricare dintre ei. Apa ionizatã cu POR ridicat vã va ajuta imediat sã vã regãsiþi energi ºi sã obosiþi mai greu. C ontrolul terenului este conceptul care a stat la baza creãrii apei BEV. Lactatul este sarea acidului l actic. demonstrându-le experþilor cã greºesc. organismul eliminã lactatul ºi cel elalte deºeuri. La fel ca ºi monoxidul de carbon emis de automobile.5. despre care ea afirmã cã este normal . ceea ce conduce la o oxidare incompletã a glucozei din sânge. iar rezerv ele de ATP sunt reduse. Oboseala ºi apa Oboseala este un SEMN cã trupul a acumulat o cantitate excesivã de acizi. Le-aº da astfel o lecþie binemeritatã. care este la rândul lui un produs secundar al procesului de fermentaþie. Sã nu mã înþelegeþi greºit: dacã aº suferi de o boalã degenerativã de orice fel. aº ÎNCETA pe distrugerea ficatului meu din cauza medicamentelor ºi aº începe imediat procesul de de toxificare ºi regenerare. ave m de-a face cu o cantitate excesivã de acizi în sistem. Dacã vã simþiþi tot timpul obosit ºi aveþi nevoie de mai mult somn decât ar fi normal. Un pH acid (sub 7) indicã cu totul alte circumstanþe.Reducerea este un concept care aparþine biochimiei organice ºi indicã o îmbogãþire a unei su bstanþe cu electroni suplimentari. În timpul somnului. Îndeo sebi pH-ul urinei este un indicator extrem de important. apa ioniza tã cu înaltã valoare terapeuticã aduce beneficii incredibile tuturor celor care o folosesc (producând-o c hiar acasã la ei). Atunci când facem un efort fizic excesiv ºi experimentãm dureri musculare. PH-ul urinei majoritãþii oamenilor este sub 6. Alãturi de apa BEV. Urina Urina este un produs metabolic al rinichilor. O asistentã care îmi este prietenã mi-a spu s cã 90% din analizele pe care le face indicã un pH al urinei cuprins între 5-5. Capacitatea de a produce aceastã apã vã permite sã vã debranºaþi de la sistemul medical ºi preluaþi controlul asupra vieþii ºi sãnãtãþii dumneavoastrã ºi ale familiei dumneavoastrã. scãzând astfel valenþa ei pozitivã.

fluidele corporale cu un pH scãzut semnificã veºti proaste ºi un SEMNAL cã trupu l dã o luptã pe viaþã ºi pe moarte la nivel celular. În general. Cu fiecare unitate cu care ne deplasãm în sus sau în jos de-a lungul scalei pH-ului. Ac esta este pH-ul normal! PH-ul redus al urinei este un PREVESTITOR al cancerului.5.SERIOS ameninþatã. la un pH de 8. apa de la robin et este de zece ori mai alcalinã decât 72 . Cancerul apare atunci cân d pH-ul urinei scade la 4. iar cele ce vor urma (inclusiv lucrãrile din Pachetul informativ) vã vor oferi remediile necesare pentru a schimba situaþia. deºi este clasificatã drept potabilã . Elementele pe care le-am discutat pânã acum descriu cauze le acestei situaþii. PH-ul redus semnaleazã o boalã degenerativã. PH-ul apei ºi sodiul Apa de la robinet are de regulã un pH cuprins între 7-9. A rezultat un pH de 7. Este puternic oxidatã. Astfel. a ciditatea sau alcalinitatea creºte sau scade de zece ori. mai trebuie luate în considerar e ºi pH-ul sângelui ºi al salivei. indifer ent dacã este vorba de o etapã incipientã sau avansatã. Pentru ca acest indicator sã fie concludent. Am rugat-o sã-mi verifice ºi propria urinã.2. ceea c e înseamnã cã nu conþine forþa vieþii ºi cã este extrem de toxicã.

hialinã ºi proteine plasmatice (albuminã) care au luat forma tuburilor minuscule ale rinichilor prin care au trecut. Cu cât aduce un aport mai mare de substa nþe prin ingerarea ei. . ele reprezintã un INDICATOR DE ALARMÃ! Indicã un dezechilibru al pH-ului. Cu cât apa conþine mai multe substanþe. Urina celor care nu beau suficient de multã apã aratã la fel ºi în timpul zilei. dar urineazã puþin (în aceastã situaþie. de 6. ea este de o mie de ori mai alcalinã. Carbonatul de calciu (varul). urina ar trebui sã aibã între mese culoarea paiului ºi dupã mese o culoare galben strãlucitoare. cu atât mai micã este cantitatea de deºeuri pe care o poate ELIMINA apa. Atunci când ies la analize. Prezenþa ei NU e eascã în interiorul urinei. Dacã beþi o cantitate suficient de mare de apã. Este vorba de depozite de sãruri minerale (cum sunt cele din apa de bãut). Un lucru este ce rt: albumina în urinã este un indicator clar al procesului de îmbãtrânire. Este nevoie de FOARTE MULTE substanþe poluante ºi minerale dizolvate pentru a ridica pH-u l apei de la cel ideal. la un pH de 9. sub-hidratare ºi un exces de sãruri minerale. Dacã doriþi sã rãmâneþi sãnãtoºi ºi sã aveþi o longevitate de invidiat. cu atâ mai micã este energia disponibilã pentru cei care o beau. De regulã. atestând de fiecare datã un dezechilibru. Deºeurile ºi albumina din urinã În urinã se gãsesc uneori depozite de deºeuri. Aceasta este mult mai închisã la culoare ºi are un miros puternic. urinarea poate fi chiar un proces d ureros). Analiza urinei oferã foarte multe informaþii. Acelaºi lucru este valabil ºi în cazul celor care asimileazã prea multã sare (fãrã sã bea suficientã apã).la un pH de 7. pe bunã dreptate numite astfel. În schimb. bolnavilor de cancer li se interzice cu desãvârºire sã bea apã de la robinet. m dicii cer pentru analizã o mostrã de urinã de la prima urinare din ziua respectivã. dar mai ales hidroxidul de so diu (leºia) pentru a schimba pH-ul apei din canalizare. Poate indica o infecþie u rinarã sau ceva mai rãu cum ar fi probleme la nivelul nefronilor rinichilor (filtrele de sânge). Hidroxidul de sodiu (NaOH) este extrem de alcalin (pH 12). Albumina este o proteinã plasmaticã ce poate fi gãsitã în sânge ºi în limfã.8. sodiul. nici DUMNEAVOASTRÃ nu ar trebui sã o Atunci când apa de la robinet are un pH mai mare de 7. degenerare. De aceea. Municipalitãþile oraºelor folosesc toate aceste substanþe. Aceste tuburi colecteazã urina ºi eventualele deºeuri pe care le conþine aceasta.2. dar sodiul este foarte toxic pentru celule. Substanþele poluante au o energie orientatã cãtre stânga ºi un impact negativ asupra corpului. din c auza scalei logaritmice. sau î celor care transpirã mult. aluminiul ºi potasi ul ridicã pH-ul apei. înseamnã cã ea conþine o mare can titate de substanþe poluante ataºatã de moleculele sale. la unul de 8 sau 9.

Pentru eliminarea proteinelor plasmatice. Dacã o veþi colecta într-o sticluþã transparentã. de culoare maroniu închis. Tulburãrile cardiace conduc în mod evident la o slabã funcþionare a rinichilor ºi la acumularea unui exces de toxine în fluidele limfa tice ºi în þesuturi. PAC ºi minerale marine racemizate. vã recomand Yucca Blend ºi Apã Ionizatã cu valoare medicinalã. este bine sã ºtiþi cã inima sa cedeazã (nu-ºi mai face datoria). puteþi folosi un Aparat Biogen ic de Masaj al Limfei. Intestinele 73 . rinichii nu mai funcþioneazã corect. ceea ce conduce la o supraîncãrcare a sistemului cu toxine ºi fluide. Dacã auziþi cã cineva este pe moarte din cauza unor disfuncþii ale unei inimi congestive . veþi tata cã în ea se formeazã CRISTALE cu o formã de diamant. Pentru a afla mai multe informaþii interesante le gate de acest proces. iar plãmânii sãi sunt încãrcaþi cu aceste fl Restaurarea bunei funcþionãri a rinichilor poate fi obþinutã cu ajutorul unor preparate precum Aspar-Max ( sparanghel racemizat). Conexiunea dintre rinichi ºi inimã Nefronii rinichilor filtreazã peste 900 de litri de sânge pe zi. alcãtuite din deºeuril e proteinelor plasmatice cum este acidul uric. vã recomand lucrãrile Miracolul postului negru ºi Remediul perfect pe care îl produce corpul (în car e este descrisã urinoterapia bãutul urinei în scopuri terapeutice).Dacã veþi þine un post negru cu suc de lãmâie ºi miere timp de trei zile. Pentru inimã. prima urinã din c -a doua zi va fi extrem de întunecatã la culoare.

Pe mãsu rã ce îmbãtrânim. Specialiºtii sãi ºtiau cã audienþa spectacolelor lui Welk era alcãtuitã din oameni cu vârste de peste 40 d ani þinta perfectã de piaþã pentru ei! La ora actualã. Detestam acest lucru. Nu era spectacol sã nu facã haz pe se ama laxativelor. dar rezultatele erau nenumãrate alte destinaþii utile. Data viitoare când veþi fi întrebat de medic când v aþi golit intestinele. Clismele ficatului ºi remediile pentru c olon pot fi de mare ajutor. prima întrebare pe care v-o va pune va fi: lit ultima oarã intestinele? Rãspunsul oferit reprezintã pentru el un adevãrat diagnostic. problema este realã! Problemele legate de intestine sunt asociate cu disfuncþiile ficatului. Ea poate fi folo curãþarea colonului ªI pentru stimularea flux care îl fãcea mama era sã ne facã o clismã pent întotdeauna foarte eficiente. copiii. Nu m-a ajutat cu nimic! Disperat. organismul meu s-a epuizat ºi m-am îmbolnãvit de gripã. am fãcut eforturi foarte mari. prostatã . La 2.00 dimineaþa. etc. Terapia cu ajutorul apei În afarã de bãut ºi spãlat.Atunci când suntem tineri. ului de bilã din ficat. El a numit aceastã perio dã: etapa analã. constipaþie. Se spune despre Gandhi cã îºi întreba în fiecare zi soþiile dacã ºi-au golit intestine Chiar ºi Lawrence Welk pãrea obsedat de constipaþie. febra a scãzut la 37o. mi-am fãcut o iriga re a colonului ºi mi-am golit intestinele. În anul 1983. Nu am luat nici un medicam ent. Dupã numai 15 minute. singurul lucru care mi-a trecut prin minte a fost sã fac un duº rece. Compania de laxative cu care avea contract avea o echipã de marketing foarte inteligentã. o dietã alim entarã nesãnãtoasã. puteþi sã-i rãspundeþi: Mi-am golit cârnatul acum o zi acum o sãptãmânã. iar recuperarea a venit foarte rapid. cãci tonusul musculaturi i organelor viscerale (din cavitatea abdominalã) este bun. Dacã vã veþi adresa unui medic clasic . un sistem hormonal haotic ºi sub-hidratare. iar efortul fizic este mult mai intens. Când noi. Hemoroizi. eram bolnavi. im. La origini în emna cârnat (intestinele chiar seamãnã cu un cârnat). aceastã þintã de piaþã ar începe de la vârsta de cinci ani. apa poate avea itã pentru reducerea febrei. Temperatura mi-a urcat la 40o. Freud spunea cã în primii ani de viaþã suntem obsedaþi de defecaþie. Masajul abdominal cu un roller (aparat de masaj cu roþi) biogenic al limfe i poate elimina cantitãþi uriaºe de deºeuri toxice. primul lucru pe ru golirea intestinelor. lucrurile se schimbã ºi odatã cu ele ºi starea noastrã de sãnãtate. . Când þi- Cuvântul intestine (bowel în limba englezã) provine din francezã ºi din latinã. eliminarea constipaþiei. miºcarea intestinelor este regulatã. Mã simþeam foarte rãu.

Acestea sunt însã PROSTII. ªoferii de camion cred cã boala se datoreazã scaunelor neergonomice. O vezicã urinarã plinã exercitã o anumitã presiune asupra colonului. chiar dacã simþiþi cã vã va exploda vezica! Urinãrile frecvente împiedicã miºcarea intestinelor ºi accel procesul de îmbãtrânire. etc. Ulterior. Oamenii cred cã hemoroizii apar din cauza statului pe scaune tari. beþi trei pahare MARI de apã dimineaþa. Fibrele alimentare reþin apa ºi acþioneazã ca o mãturã intestinalã ºi ca un lubrifiant în tim efecaþiei. Alte remedii naturale pe care le puteþi folosi sunt Colon Prep Formula. stimuleazã peristaltice (miºcãrile ritmice ale intestinelor) ºi produce gaze ºi crampe. nu ºtiu dacã unul singur vã va rãspunde: APA ! Dacã sunteþi constipat. care intens ificã miºcarea intestinelor. pe stomacul gol. prunele uscate ºi bãutul unor cantitãþi mari de ceai de Kombucha. vibraþiilo r maºinii ºi drumurilor proaste. În timpul zilei. merele. Fie care o favorizeazã pe cealaltã. continuaþi sãbeþi apã de fiecare datã când urinaþi. Aportul de apã menþine umezeala ºi moliciunea deºeurilor fecale. pe obiecte reci . Lipsa apei conduce la u scarea acestora.Hemoroizii ºi apendicita sunt veri primari. La fel sunt colita ºi diverticulita. lucru la fel de puþin adevãrat. nu trebuie sã neglijaþi niciodatã aceastã afecþiune. REÞINEÞI-VÃ PE CÂT POSI rinare. dietele bo gate în legume crude. iar împreunã alcãtuiesc o echipã teribilã! Toate sunt precedate de constipaþie. De ceea. Dacã veþi întreba o sutã de medici ce anume cauzeazã constipaþia ºi hemoroizii. 74 .

Din nefericire pentr u ei. AMBELE tulburãri au drept cauzã un dezechil ibru hormonal. necesitând deseori o operaþie chirurgicalã urgentã. Depozitarea lor conduce la blocarea canalelor bil iare. Ajuns între douã u se mai gândeºte decât cum sã facã bani. au pietre la ficat. La bãrbaþi. . în timp ce a femei se umflã tiroida. De multe ori. sub-hidratarea ºi dietele alimentare sãrace în substanþe nutritive. corpul fiind deja supraîncãrcat. care exercitã astfel o presiune asupra prostatei. aso ciate cu obezitatea. Adevãrata problemã este legatã însã de dezechilibrele hormonale SEVERE ºi de constipaþie. Procesul este mult mai profund decât metodele superfici ale folosite de medici în ultima sutã de ani. Cea mai sãnãtoasã manierã de a scãpa de e le constã într-o clismã a ficatului. Primul lucru pe care îl face medicul în aceste cazuri este sã verifice prostata bãrbaþilor ºi orice deformare a þesuturilor sau întãrirea cervixului la femei. cea de-a doua la un interva l de trei sãptãmâni dupã prima. el nu se gândeºte decât sã facã dragoste. Din acest motiv. aceºti bãrbaþi nu mai pot produce apã! Atunci când un bãrbat este tânãr. cãci este TOXICÃ. care gene reazã o fixare a toxinelor la nivelul încheieturilor ºi a þesuturilor conjunctive. bacteriile migreazã dinspre c olon cãtre prostatã. cãci nu mai au unde sã fie depozit ate. împiedicându-le sã iasã din organism ºi ccelerând astfel procesul de îmbãtrânire. nu se mai gândeºte decât cum sã producã apã! Dacã veþi învãþa sã redeveniþi tineri. Pietrele la vezica biliarã nu sunt altceva decât pietre la ficat (care se desprind d e acesta ºi se acumuleazã în vezicã) ºi pot avea mãrimi diferite.50% dintre bãrbaþii cu vârste peste 45 de ani au tulburãri subclinice ale prostatei. Nu folosiþi intern sarea amarã. inclusiv copiii. care restricþioneazã fluxul urinei prin uretrã. ce provoacã dureri. adulþii trebuie sã facã o serie de ºase clisme. În mod normal. cea care se umflã este prostata. Folosiþi preparate p ecum Yucca Blend. O soluþie mai simplã ºi mai sigurã constã într-o clismã la fic Toþi oamenii. le veþi putea obþine pe toate trei! Preambul: în capitolul urmãtor veþi învãþa cum puteþi economisi mii de dolari pentru facturil dentistului ºi cum sã vã simþiþi bine! Aruncaþi pietrele! Pietrele la ficat BLOCHEAZÃ fluxul deºeurilor acide. Când ÎMBÃTRÂNEªTE. rigiditate ºi degenerare. Constipaþia determinã o umflare a col onului. toxinele erup în afarã sub formã de coºuri sau psoriazis. iar restul sãptãmânal. Inflamarea care rezultã este numitã prostatitã. Pietrele la ficat conduc la o acumulare a acizilor în þesuturile corpului. Bãrbaþii în vârstã sunt vestiþi pentru incapacitatea de a urina plenar (ei urineazã picurat n cauza umflãrii prostatei.

colorate în verde. autorul lucrãrii de faþã a fãcut 1 clisme ºi a eliminat câteva sute de pietre. 12 Mã simt bine Stresul este la fel ca un pui de gãinã. el se întoarce acasã ca sã cotcodãceascã! John Thomas Atunci când descriem felul în care ne simþim.PAC. Orice om are asemenea pietre! Pânã la vârsta de 52 de ani. Veþi putea observa pietrele plutind în apa de la toaletã. Mai devreme sau mai târziu. ma ro. Procesul este sigur ºi nu este deloc dureros. Nu mã simt bine! Nuanþele intermediare nu ne plac. negru ºi roºu. noi o facem de regulã în termeni de alb ºi neg ru: Mã simt bine! . Biogenic Colon Prep Formula ºi soluþii pentru înmuierea pietrelor. 75 .

înseamnã cã aveþi probleme! . Respiraþia externã este un proces mai degrabã mecanic care se petrece la nivelul plãmânilor. Glucoza (zahãrul din sânge) este arsã (oxidatã) la nivel celular. o mai mare rezistenþã. Medicii se folosesc de SEMNE pentru a diagnostica bolile. mul tã energie ºi o mare putere de focalizare. Schimbul de dioxid de carbon (CO2) ºi oxigen (O2) la nivelul plãmânilor este numit res piraþie externã.Dacã înlocuim cuvântul bine cu aerob ºi cuvântul rãu cu anaerob. Schimbul de dioxid de carbon ºi oxigen care se petrece la nivel celular est e numit respiraþie internã. Cuvintele nu mai par sã aibã aceeaºi semnificaþie. Atunci când suntem anaerobi. Deºi ni se pare cã îmbãtrânim în dimensiunea fizicã (în planul tridimensional fizic). întrucât se petrece ÎN INTERIORUL celulelor. Pe de altã parte. Boala clinicã este OFICIALÃ! Când vã aflaþi într-o stare clinicã . SIMPTOMELE nu sunt observabil e. unei lipse de energie ºi unei p uteri reduse de focalizare. descrierea noastrã capãt intermediarã. Respiraþia se produce pe douã nivele: unul extern ºi altul intern. reprezentând dovezi subclinice cã ceva nu este în regulã. Clinic ºi subclinic Procesul de îmbãtrânire începe la nivel celular. ºi mult mai târziu poate fi remarcat în ogli dã. Ambele stã Respiraþia superficialã stimuleazã acumularea de toxine în þesuturi ºi accelereazã procesul d îmbãtrânire. Respiraþia profundã genereazã un surplus de oxigen. SEMNELE exterioare sun t observabile ºi reprezintã dovezi clinice ale bolii. în timp ce respiraþia internã este oa recum esotericã. în timp ce respiraþia profundã îi permite corpului sã îºi elimine toxinele ºi declanºeazã pro e reîntinerire. Ele conduc la acea stare aerobã deopotrivã la nivel mental ºi fizic. ajutându-ne în schimb sã înþ DE CE ne simþim bine sau rãu. nu avem aer . în realitate acest oces reprezintã un concept energetic care transcende planul tridimensional în care ne trãim viaþa fizicã. Exerciþiile fizice ºi activitatea susþinutã amplificã puterea de rezistenþã a corpului ºi cap tatea respiratorie a plãmânilor. la pat sau eventual într -un spital. avem aer . proces din care rezultã moleculele de energie ATP. Aceste molecule reprezintã însãºi esenþa alimentaþiei. Respiraþia superficialã dã naºtere unui deficit de oxigen. Respiraþia Atunci când suntem aerobi. i sunt influenþate de felul în care respirãm. Omul bolnav clinic se aflã de regulã sub supraveghere medicalã.

descrisã un ori prin sintagma nu mã simt prea grozav . sperând cã vor dispãrea de la ine. Din pãcate. ceea ce conduce la grave neînþelegeri. aceastã situ face ca ceea ce este anormal sã fie considerat drept normal. Un corp cu o amprentã energeticã sãnãtoasã are nevoie de agenþi aerobi nepatogeni pentru a-ºi menþine starea de sãnãtate la apogeu. Ea se petrece pe nivelul e nergetic subtil al existenþei noastre. ele se agraveazã în timp. Agenþii aerobi sunt de regulã microbi nepatogeni cãrora le p lace mediul BOGAT în 76 . Reprezintã o stare existenþialã gri (nici albã.Aspectul subclinic este etapa ocultã sau ascunsã a bolii. în acea zonã gri situatã adevãrata starea de sãnãtate ºi boala clinicã (recunoscutã oficial). nici neagrã). Oamenii ignorã adeseori aceste senzaþii. cãci se adapteazã la mediu ºi nu sunt specii difer ite de organisme decât în aparenþã. Cei mai mulþi dintre oameni îºi trãiesc viaþa pe nivelul SUBCLINIC. Din pãcate. Microbii Microbii îºi schimbã forma în funcþie de mediu ºi de starea sãnãtãþii gazdei lor. În consec sunt consideraþi poli sau pleo morfici. dând naºtere SEMNELOR clinice ºi conducând la diagnosticul oficial al medicului.

Toþi trãiesc în interiorul sângelui. care NU este un mediu steril. Printre microbii cei mai comuni organismului uman se numãrã: stafilococul un agent a erob implicat deseori în infecþiile pielii. aºa cum am fost învãþaþi la ºco n momentul concepþiei. Procedeul este desãvârºit de o clismã a ficatului pentru dez-acidizarea salivei ºi ridicarea pH-ului.oxigen. Bacteriile care produc cariile dentare secretã o substanþã protectoare pentru a se apãra de aer (oxigen). care favorizeazã instalarea ºi înmulþirea agenþilor anaerobi. el modificã mediul natural al bacter . ci perci ºi fungi. Situarea pHului oricãrui fluid corporal în afara mediei normale poate fi tradusã printr-o boalã aflatã deo camdatã pe nivel subclinic. ºi E. Dacã amprenta energeticã a corpului devine orientatã cãtre stânga. PH-ul redus al salivei. virusuri. Cariile ºi placa dentarã Cariile ºi afecþiunile periodontale cum sunt gingivita. substanþã care dizolvã smalþul dinþilor. Unul din motivele pentru care oamenii care fac exerciþii fizice se bucurã de o stare de sãnãtate mai bunã este acela cã efortul pune în miºcare fluxul de sânge ºi de limfã. dar nu au nevoie de el). sângelui sau urinei reprezintã un semnal de alarmã foarte impo rtant. sau în agenþi facu ltativ anaerobi (microbi care tolereazã oxigenul. Ele nu îºi pot desfãºura activitatea decât în mediul u salive cu pH redus. reprezintã indicatori ai unei activitãþi microbiene în interiorul gurii ºi ai unui pH dezechilibrat al fluidelor corporale. coli un anaerob facultativ EXTREM DE important care trãieºte în colon. Aceste bacterii facultative nu fac altceva decât sã îºi creeze mediul de care au nevoie pentru a-ºi duce la îndeplinire munca. pentru a o elimina de pe suprafaþa pãmântului. pe care le ELIMINà din organism. Scopul formelor de viaþã patogene este sã ATACE gazda atunci când aceasta este slãbitã ºi sup sã unor tensiuni. amplificând nivelul de oxigen din organism ºi punând în circulaþie substanþele nutritive. Problemele periodontale sunt uºor de tratat ºi de vindecat cu ajutorul unui irigator dentar biomagnetic. in clusiv deºeurile metabolice ºi dioxidul de carbon. clostridium un anaerob facultativ care produce enterotoxine (entero = legat de toxine de origine intestinalã). pioreea ºi gingiile care sângere azã. responsabile printre altele de botulism (o boalã mor talã). sângele nostru devine un purtãtor al SEMINÞELOR propriei noastre distrugeri. Când tehnicianul dentar eliminã placa depusã pe dinþi. agenþii aerobi su ferã mutaþii care îi transformã în agenþi anaerobi (microbi care preferã un mediu neoxigenat). Microbii patogeni au fost cândva organisme prietenoase care s-au transformat în duºmanii organismului care îi gãzduieºte. rãzbunându-se pe el. Printre ei se numãrã diferite bacterii. Pãcatele tatãlui se rãsfrâng asupra noastrã pânã la a zecea generaþie (ºi dincolo de ea) . Un colon constipat este un mediu anaerob.

Magneto-hidrodinamica 77 . Adevãrata igienã dentarã ºi controlul asupra corpului este singura metodã care permite împie dicarea formãrii plãcii ºi a degenerãrii dinþilor. Placa. gingivita. Acest aparat simplu vã poate ajuta sã economisiþi o micã av ere din facturile dentare. fãrã a rezolva definitiv problema. Metoda ajutã.ilor anaerobe. În timp. mai bine cumpãraþi-vã un irigator ic ºi rezolvaþi-vã singuri problemele. deºi nu am mai fost la dentist de cinci an i! Iatã cum lucreazã irigatorul ºi de ce ar trebui sã nu existe familie fãrã sã aibã un asemenea aparat în casã. În loc sã vã curãþaþi la dentist dinþii de douã ori pe an. dar nu rezolvã problema ºi este destul de costisitoare. pacientul trebuie sã revinã ºi s e supunã din nou ºi din nou aceleiaºi operaþiuni. dar NU împiedicã formarea unei noi plãci. sângerarea gingiilor ºi pioreea ot fi tratate CU UªURINÞÃ cu ajutorul unui aparat simplu ºi ieftin numit irigatorul dentar biomagnetic ca re foloseºte apa platã (vezi pagina xxx ºi pachetul informativ). numai cu acordul acestuia! Sã nu uitãm cã tariful unui medic veterinar pentru curãþarea dinþilor unui animal este de 100 de dolari! Dinþii mei sunt curaþi ºi strãlucitori. Aparatul poate fi folosit chiar ºi pentru curãþarea dinþilor câinelui dumneavoast rã evident. Învelirea dinþilor în plastic este varianta dentarã a alinãrii. Unii dentiºti acoperã dinþii cu un înveliº din plastic pentru a piedica instalareabacteriilor.

Magneto-hidrodinamica este o sintezã a medicinii vibraþionale cu tehnologia. Ese nþa procesului este transferul de electroni. care SE HRÃNESC cu aceastã energie toxicã. Un corp plin de toxine NU poate experimenta procesul de reîntinerire pânã când toxinele sale nu sunt neutralizate ºi eliminate din sis tem. Personal. de când am început sã folosesc acest irigator. Irigatorul biomagnetic este rãspunsul medicinii vibraþionale la problemele dinþilor! Pãsãrile cu acelaºi penaj ZBOARà împreunã Boala este o expresie a predominanþei energiei negative! Contrar gândirii convenþional e. Atomii de hidrogen din molecula de apã au o sarcinã elec tricã pozitivã (+). Descope rirea ei a fost salutatã în întreaga lume. Înveliºul protector pe care îl secretã bacteriil e are la suprafaþã o sarcinã electricã negativã (-).Placa reprezintã un câmp energetic negativ. Motivul pentru care nu aþi auzit nimic de ea pânã acum are legãtur u uriaºele pierderi pe care le poate suferi medicina dentarã de îndatã ce oamenii se vor trezi ºi vor înþelege cã se pot bucura de MULT MAI PUÞINE probleme dentare ºi cã pot economisi o grãmadã de bani dacã îºi vor cumpãra u plu irigator biomagnetic. Spre deosebire de dispozitivele stupide care nu fac altceva decât sã împrãºtie apã pe dinþi ºi pe gingii. M HD foloseºte un electromagnet pentru eliberarea ionilor de hidrogen (H+) din apa pompatã asupra di nþilor. Pe mãsurã ce placa îºi pierde înveliºul protector . Un corp bolnav tinde sã devinã ªI MAI bolnav dacã omul nu face eforturi sã creeze un mediu sãnãtos în organismul sãu. energia atrage o energie DE ACELAªI FEL. Procesul descris mai sus este de naturã electricã ºi poate fi comparat cu ruginirea fi erului sau cu dispariþia ecranelor de aluminiu de la ferestre într-un mediu cu atmosferã oceanicã. Protonii de hidrogen încãrcaþi pozitiv (H oxideazã înveliºul protector încãrcat negativ al plãcii prin atragerea electronilor proces numit oxidare. Procedeul care stã la baza irigãrii biomagnetice este Magneto-hidrodinamica (MHD). nu am mai sesizat nici o prob lemã legatã de degenerarea dinþilor mei. bacteriile dispar de la sine din acest mediu devenit ostil pentru ele. Energia negativã activ eazã virusurile ºi bacteriile patogene. iriga ul biomagnetic transformã apa într-o substanþã care curãþã eficient dinþii ºi gingiile. Apa Ionizatã cu Valoare Medicinalã presupune de asemenea un transfer de electroni. aºa cum aratã diagrama de la pagina xx. rupând astfel ciclul bolii! Nivelul redus de vitalitate reflectã o stare energeticã negativã. pentru ca aceºtia sã poatã reacþiona cu suprafaþa negativã (-) a plãcii. Procesul de . Este vorba de un apa erapeutic. care nu trebuie confundat cu dispozitivele care nu fac altceva decât sã împrãºtie apã.

stresul cautã întotdeauna o cale de ieºire ºi se foloseºte de calea rezistenþei minime pentru a se manifesta. Stresul ºi atitudinea noastrã Persoanele aflate într-o stare de stres fizic ºi mental se îmbolnãvesc frecvent. adicã de corpul bioelectric. rãdãcinile lor se aflã adânc înfipte într-un trup obosit ºi slãbit. locul ºi maniera în care se va declanºa boala. precum ºi dispariþia c elulelor lui Schwann 78 . Afecþiuni precum hepatita. energia pozitivã este deturnatã ºi folositã pe tru susþinerea ºi promovarea bolii! EFECTELE pe care le genereazã în ultimã instanþã câmpurile energetice sunt determinate de fu ndalul corpului fizic. Altfel spus. iar dumneavoast rã vã veþi bucura de o energie nelimitatã ºi de un corp tânãr. Ultimele patru boli din lista de mai sus sunt declanºate de dezechilibrul hormonal ºi presupun deteriorarea înveliºului de mielinã care protejeazã fibrele nervoase. artri ta. nu din cauza microbilor ºi a microorganismelor. Într-un corp intoxicat. Dacã vã racordaþi la corpul bioelectric. stresul atacã de regulã o ranã veche sau declanºeazã o boalã la nive lul unei zone slãbite a organismului. ceasul bioelectric va începe din nou sã meargã. lupisul. ci mediul în care trãiesc ei determinã momentul. Astfel. astmul. în realitate.detoxificare este la fel de important pentru regenerarea corpului cum sunt alime ntaþia corectã ºi apa purã pentru starea sa de sãnãtate. ci pentru cã stresul este o stare energeticã ce vine în întâmpinarea NE VOILOR agenþilor patogeni. punându-vã via la unison cu frecvenþa lui de vibraþie. MS. myasthenia gravis. sindromul oboselii cronice. NU microbii. fibromialgia sunt acutizate de stres ºi par sã aparã din nimic.

Febra care însoþeºte boala reprezintã modalitatea de a reacþie a corpului la prezenþa unei c ondiþii morbide ºi NU ar trebui sã fie consideratã de rãu augur. Este extrem de important sã înþelegem cã trupul. flegmã. Febra reprezintã una din cãile prin care corpul s capã de câmpurile energetice toxice. Sub asediu: febra Existã douã tipuri de stãri febrile: cea localã ºi cea sistemicã. Pe de altã parte. F elul în care gândim ºi atitudinea noastrã sunt forþe puternice care ne pot ajuta sã luptãm cu boala ºi sã menþinem o stare bunã de sãnãtate. fiind o stare de hiper-termogenezã (termo care produce cãldurã. Contrar credinþei populare. apa sau lumina). Boala se declanºeazã adesea pe fundalul unui stres puternic sau al gândirii negative c ronicizate. dacã febra urcã prea sus (peste 42o). Aceste celule sp ecializate sunt responsabile de menþinerea unor receptori deschiºi la nivelul neuronilor ºi de transferul semnalelor n ervoase. silindu l astfel sã reacþioneze! Bolile sistemice implicã de regulã: senzaþii de vomã. iar pacientul este PLENAR hidratat. Un deget infectat reprezin tã o stare febrilãlocalã. gen aflat la originea. Pe de altã parte. De multe ori. dizolvã deºeurile acide ºi ucid agenþii patogeni cu ajutorul energiei razelor infraroºii la distanþã. sis stare). febra face o treabã foarte bunã. Aceste saune terapeutice pãtrund în profunzimea þesuturilor . ea poate afecta protei nele enzimelor din creier ºi . dar de înd atã ce tensiunile dispar. NU utilizeazã cãldura. Aceasta este una din manierele prin care organismul îºi elim inã deºeurile. febrã eliminarea unor gaze foarte urât mirositoare. mintea ºi spiritul sunt legate între ele. distrugând bacteriile ºi proteinele virale prin modificarea condiþiilor de mediu (saun a RID vezi pagina xx provoacã beneficii similare. oamenii par sã se descurce cu stresul atunci când se aflã sub tirul lui. erupþia intestinelor. frisoane.localizate la nivelul sinapselor nervoase de-a lungul axonilor. febra este be neficã ºi serveºte unui scop util. Boala se declanºeazã atunci când nivelul de toxicitate DEPêEªTE capacitatea naturalã a corpului de a usþine homeostaza. îndeosebi la nive lul colonului (intestinul gros) ºi al apendicelui. o atitudine pozitivã nu poate compensa problemele crea te la nivel fizic de acumularea toxinelor ºi de sub-hidratare. boala apare de nicãieri. Ea reprezintã EFECTUL unei rate metabolice accelerate. gata sã câºtige din nou la puncte. Febra distruge de asemenea elementele cu care se hrãnesc microbii. în timp ce o boalã sistemicã pune ÎNTREGUL corp sub asediu. Dacã nu i se permite sã treacã de 40o. Mucoasele care însoþesc rãcelile ºi gripa reprezintã VEHICULUL prin intermediul cãruia toxin ele sunt eliminate afarã din corp.

Tonusul muscular Când temperatura corpului creºte foarte mult aºa cum se întâmplã în accesele de febrã sau î rile de cãldurã enzimele din întregul corp sunt modificate ºi organismul necesitã odihnã la pat. Acest tonus ne permite sã 79 . pe care le distruge prin modificarea en zimelor lor proteice. Aditivii ºi coloranþii alimentari au un efect sim ilar. La asemenea concluzii conduce analiza unifactorialã ( sã asociezi pãduchii cu starea de sãnãtate!! Ai pãduchi = eºti sãnãtos. la fel ca ºi moleculele hormonilor analogi. le modificã forma ºi conduce la solidificarea oului. Medicina ºi societatea au avut de-a lungul timpului o atitudine ciudatã faþã de febrã. Fe ra slãbeºte enzimele proteice ºi reduce electroliþii minerali responsabili de menþinerea tonusului muscular . Spr e exemplu. în perioada revoluþiei americane. Cãldura denatu reazã enzimele proteice ale oului. pãduchii pãrãseau corpul ºi bolnavul murea. Exemplul este i ustrativ pentru problemele pe care le poate genera un mod de gândire incorect. Astfel. coagulându-se.poate fi astfel mortalã. deci implicit a structurii lor. proteinele oului îºi schimbã forma. oamenii asociau pãduchii cu sãnãtatea. Proteinele denaturate Prin fierbere sau prãjire. Nu ai pãduchi = vei muri). dacã febra u rca prea sus. pânã când acestea mor. Acelaºi efect îl are starea febrilã (generatoare de febrã) asupra bacteriilor.

În pofida rezultatelor lo parent pozitive pe termen scurt. terapia colonului ºi c lismele se dovedesc extrem de utile. NU veþi mai avea nevoie de sistemul medical ºi nu veþi mai alimenta stati sticile medicale. pierderea tonusului muscular nu face decât sã ten sioneze ºi mai mult organelevitale. aceastã prezentare ar suna astfel: Dacã beneficiile depãºesc riscurile. medicamentul poate fi prescris . ºi drogurile ilegal . sau care s-a internat în spital pentru niºte simple analize ºi a ieºit cu picioarele înainte? Dacã veþi aplica lecþiile din aceastã carte. caresã le înlocuiascã pe cele ale cãror patente au expirat. În accesele de febrã puternicã. Noile medicamente su nt ÎNTOTDEAUNA mai scumpe ºi fiecare nouã generaþie de medicamente este mai periculoasã decât precedentele. NU existã nici o diferenþã! Cum sã rãmâi sãnãtos pânã îþi vine vremea sã mori Instinctul de supravieþuire ne învaþã sã trãim în armonie cu natura. de aceea. O singurã privire aruncatã asupra CONTRAindicaþiilor prezentate în orice prospect al medicamentelor ar f i suficientã pentru a determina orice om care gândeºte cu adevãrat sã opteze pentru remedii alternative. pentru restaurarea echilibrului corp oral prin eliminarea deºeurilor toxice. aspirina ºi celelalte medicamente reprezintã forme de chimioterapie. Medicamentele sunt prezentate publicului la fel ca ºi n ecesitatea clorurãrii apeipotabile din marile oraºe sau a folosirii substanþelor toxic e în agriculturã. sã ne ridicãm capul sau sã pãstrãm o anumitã poziþie fizicã.stãm în picioare. astfel încât sã NU avem de medicamente! Cine nu cunoaºte mãcar pe cineva care a suferit din cauza efectelor secundare ale me dicamentelor. corpu fi ca un jeleu. În realitate. Propaganda oficialã face o mare diferenþã între medicamentele prescrise . Dincolo de propaganda fãcutã de companiile farmaceutice. Toate medicamentele modificã funcþiile corpului ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. la nivel fizic. nici un medicament nu este sigur. Foarte mulþi vârstnici iau nu mai puþin de CINCIZECI (50) de pastile pe zi! Efectele pe termen scurt ºi lung al acestor substanþe cu o energie orientatã spre stânga este cum plit. În traducere. Fãrã el. Muºchii ce controleazã organele vitale îºi primesc comenzile cerebrale prin intermediul sistemului nervos parasimpatic involuntar. efectul lor pe termen lung asupra corpului este unul dezastruos. Companiile farmaceutice cheltuiesc sume uriaºe pentru a produce ºi a promova medicam ente NOI . Terapia colonului reprezintã o intervenþie directã. ABSOLUT TOATE au efecte secundare. Medicamentele Antibioticele. Lucrul de care nu se vorbeºte NICIODATà sunt efectele pe termen lung ale medicamente lor asupra organelor vitale ºi glandelor.

Ele lezeazã nef ronii rinichilor (acele filtre care purificã sângele). Medicamentele distrug hepatocitele ficatului. De altfel. din colonul descendent.Medicamentele afecteazã activitatea ficatului ºi suprasolicitã rinichii. sub forma bilei ºi a materiilor fecale. iar medicamentele nu fac altceva decât sã tulbure ºi mai tare activitatea organelor vitale. remedi ile colonice sunt considerate deseori niºte clisme MAI PROFUNDE. Deºeuril e mucoide sunt o combinaþie 80 . Un remediu colonic bine aplicat eli minã deºeurile mucoide din rect. Un ficat funcþional este atât de important pentru sãnãtate încât orice modalitate de recuper are convenþionalã sau alternativã care nu urmãreºte în mod deosebit recuperarea ºi buna funcþio a ficatului sfârºeºte prin a face mai mult rãu decât bine. Terapia colonului Cea mai simplã ºi mai rapidã formã a unui remediu colonic este clisma. Nu trebuie sã uitãm cã 75% din toxine pãrãsesc prin intermediul FICATULUI. reducându-le eficacitatea (îndeosebi a ficatu lui). din cel transversal ºi din cel ascendent. acele c elule fundamentale care realizeazã mii de reacþii biochimice care ne permit sã rãmânem în viaþã ºi sã ne pãstrãm star Un corp bolnav este un corp aflat sub stare de asediu.

trebuie sã ajungã pânã la cecum (la circa doi metri în interiorul rectului). o pungã de mãrimea unui pumn de care atârnã apendicele (vezi pagina xx) . ele blocheazã valva ileocecalã pe poziþia deschis . Colon Prep Formula ºi PAC curãþã colonul ºi ereazã valva ileocecalã. Bolnavii de cancer au de regulã valva ileocecalã blocatã pe poziþia deschis. ceaiul Kombucha. acest echipament vã poate salva viaþa. terapia colonului stimuleazã activitatea peristalticã ºi eliminarea bilei din f icat ºi din vezica biliarã. Un remediu corect aplicat colonului. îndeo ebi atunci când cãlãtoreºte. În plus. Clisma NU este un substitut pentru un tratament colonic. Valva ileocecalã controleazã fluxul materiilor fecale între intestinul gros ºi intestinu l subþire. Este localizatã în cecum. clisma reprezintã un remediu rapid ºi uºor. Tratamentele pentru colon sunt mult mai plãcute atunci când sunt efectuate acasã decât l a spital. Personal. am un asemenea echipament de 19 ani! Este uºor de folosit ºi m ai plãcut decât sã te aºezi pe o podea rece. Cecumul este locul în care se terminã intestinul subþire ºi în care începe intestinul gros. În cazul bolilor grave. Echipamentele pentru tratamentul colonului sunt mai scumpe decât trusele pentru cl isme. Yucca Herbal Blend. Ea declanºeazã o sumedenie de mecanisme. care circulã o vreme prin organism (pân a eliminarea lor).între mucoase. ºi asta numai DACÃ gãsiþi pe cineva dispus sã vã facã o clismã! Acasã aveþi avantajul cã puteþi folosi ca soluþi aþie apa BEV. Hrana nedigeratã ºi bila (secretatã de ficat) pãtrund în colon prin valva ileocecalã. datoratã eliberãrii otrãvurilor. pânã când umplu cecumul. Procedeul poate pãrea neamerican. Ele se acumuleazã în ani de zile pe pereþii colonului. ridicându-te ºi lãsându-te din nou pe vine pentru a umple punga pen tru clisme. trusa pentru clisme ºi baia hotelului vã pot feri oricând de o vizitã inuti lã la spital. care provoacã uneori o tulburare de moment ºi o stare generalã de obosealã ºi iritare. Toatã lumea ar trebui sã-ºi doteze casa cu un echipament pentru tratamentul colonului. dar eficacitatea ei nu trebuie subestimatã. Apa. fo util la nevoie. Deºi nu curãþã decât porþiunea inferioarã a colonului. precedat de o serie de clisme ale ficatului. dar au avantajul cã dureazã o viaþã. dar po t depune mãrturiepersonalã în ceea ce priveºte eficacitatea lui pentru o stare de sãnãtate v . Clinicile taxeazã de regulã un asemenea tratament cu nu mai puþin de o sutã de dolari sau mai mult . Trusele de duº feminine sunt la fel de utile. medicamente ºi materii fecale. Când devin excesive. de apendicitã sau de febre. ceaiul lui Rene sau cafeaua. în speranþa cã vei reuºi sã ajungi pe toaletã înainte de a vãrsa punga. Orice om ar trebui sã aibã la el un sãculeþ pentru clisme (nu costã decât zece dolari). îndeosebi dacã sunt folosite cu s iringa rectalã pe care o includ.

Întrucât animalele îmbãtrânesc mai rapid decât oamenii. puþinã Yucca Blend. Aceste animale suferã de aceleaºi probleme metabolice cu care se confruntã oamenii. câinii ºi pisicile sunt la fel ca ºi oamenii. de procesul de îmbãtrânire al oamenilor ºi animalelor. PAC. am asistat de nenumãrate ori la acest miracol petrecut nu numai în cazul animalelor. Începeþi chiar astãzi ºi veþi ajunge în curând sã strigaþi: Mã simt bine! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre virusul HIV ºi despre presupusa sa progeni turã: SIDA. minerale marine racemizate lichide. Veþi afla cã existã o conexiune importantã între buruieni ºi virusuri. iar corpu rile lor rãspund în mod similar la tratamentele de regenerare ºi reîntinerire. Klammath Alg e.ibrantã. ci ºi în cel al o amenilor! Eliminaþi 81 . Veþi constata cã animalul dumneavoastrã revine aproape instantaneu la viaþã. Dacã aveþi un animal de casã pe care îl iubiþi. Câinii ºi pisicile Din punct de vedere organic. hrãniþi-l cu Biogenic VitaLight. P ersonal. vedeþi cu och Hormonii sunt substanþele responsabile de procesul de maturizare. în asoci ere cu toxinele. deºi merg pe patru picioare. este foarte uºor sã le ri reîntinerind ºi revenind la viaþã. ºi frecaþi-le abdomenul cu pre cursori racemizaþi ai hormonilor. iar apoi.

Dacã eu pot practica sfaturile descrise în aceastã carte. Anii de aur Anii de aur ai bãtrâneþii ne afecteazã astãzi mult mai repede decât în vremurile de demult. faci exerciþii fizice. Adevãratul scop al acestui joc est nþinã confuzia oamenilor. ameþindu-i cu o veritabilã gimnasticã a studiilor ºi statisticilor. Nu cã s-ar op Nici vorbã. care nu corespunde deloc cu concepþia mea despre un viitor DE AUR. DOVADA noastrã sunt oamenii sãnãtoºi care armonie cu legile naturii. Alinarea îi permite ºtiinþei sã îºi susþinã pe termen scurt adevãrurile ºi sã-ºi batã joc de orice tend tceva. Dacã veþi ap lica lecþiile din aceastã carte. este imposibil sã nu te bucuri de o stare excelentã de sãnãtate. cultivi gânduri pozitive. ªtiinþa medicalã cunoaºte foarte bine riscurile care însoþesc folosirea medicamentelor. ªtiinþa medicalã considerã sãnãtatea ºi boala probleme singulare care necesitã rãspunsuri uni azate pe descoperiri . ce om onest vã va spune cã nu sunt deloc de aur ! Procesul poate fi descris mult mai corect p rin termenul de îmbãtrânire. A linarea (vezi glosarul) este un instrument puternic de manipulare. Culm .toxinele din þesuturi. Statisticile ºi alinarea simptomelor Este greu sã vorbeºti despre sãnãtate cu cei ºcoliþi prin metoda ºtiinþificã. Orice om de bun simþ ºtie cã dacã doreºti sã te bucuri de sãnãtate trebuie sã ai grijã de tin contrar. Oamenii cu adevãrat orientaþi cãtre sãnãtate ºtiu cã dacã mãnânci alimente nutri ei suficient de multã apã purã. sub pretextul cã nu au dovezi ºtiinþifice . apare boala. de care ºtiinþa medicalã se folos eºte din plin. Parolele de intrare în lu mea lor sunt statisticile aratã ºi dovezi ºtiinþifice . dar lumea lor este clãditã exclusiv pe statistici ºi studii medicale. puteþi aºtepta sã mai trãiþi 50-100 de ani. cu sãnãtatea la apogeu. îþi pãstrezi intestinele curate ºi faci alte asemenea lucruri (cele descrise în aceastã carte). ªtiinþa medicalã considerã sãnãtatea un joc al cifrelor. Ei trãie sc într-o lume a cifrelor cifre care dovedesc cã ceva este sau nu este aºa cum vor ei. la fel puteþi face ºi dumneavoas trã. pe care le alternezi cu perioade corespunzãtoare de odihnã. Ea le cere oamenilor interesaþi de sãnãtate sã ia parte la jocul sãu statist u sã fie acoperiþi de ridicol. deschideþi receptorii ºi hrãniþi-vã cu SUPER-alimente. iar viaþa dumne voastrã (ºi a celor dragi) va deveni un miracol permanent. Alinarea simptomelor se preteazã de minune acestui joc al cifrelor numit statisticã . DOVADA lor constã în milioanele de oameni bolnavi subclinic care depun mãrturie pentru descoperirile medi cinii.

ea este cã tocmai aceste medicamente sunt cele care susþin credibilitatea ºi dovezile ºtiinþifice ale medicinii oficiale. De fapt. ei le ignorã. Oamenii cu adevãrat orientaþi cãtre sãnãtate nu se tem de studiile ºi de statisticile ºtiinþe edicale. Noi ne mãsurãm rezultatele prin STAREA NOASTRÃ DE TINEREÞE. savantul care a creat standardele teoretice ale apei de bãut potrivitã din punct de vedere bi ologic pentru organismul uman. Ce i cu adevãrat interesaþi de sãnãtatea lor cunosc o stare de vitalitate perfectã. ºtiinþa medicalã ºi-ar pierde statutul pe care îl are în f aþa populaþiei ºi uriaºele avantaje financiare care derivã din acesta. Natura le rãsplãteºte eforturile printr-o stare de sãnãtate LA APOGEU. 10 BEV 82 iniþialele de la bioelectric Vincent. acest joc nu este altceva decât un exerciþiu stupid. Scopul meu este sã trãiesc pânã la vârsta de 250 de ani! Dumneavoastrã cât v-aþi propus sã trãiþi? Apa BEV Numele de BEV10 i-a fost dat acestei ape în onoarea profesorului francez Louis-Cla ude Vincent. nu prin statistici ºi boli. . Fãrã aceste instrumente de manipulare. pe care o ating trãind la unison cu legile naturii. Pentru ei.

Dr. Veþi învãþa de asemenea care este conexiunea hormonalã (vezi pachetul informativ). · Apa BEV aplicã în organism principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului. Cum sã învingem boala lui Alzheimer Cum sã învingem boala lui Alzheimer este o carte care meritã cititã cu orice preþ. 13 Virusurile ºi buruienile Nu existã nici o diferenþã între plante ºi animale . · Apa BEV este un solvent natural cu o mare putere biologicã de dizolvare a toxinelo r din organism. · Unitãþile de procesare a apei BEV nu folosesc electricitatea. Citind cartea. bacteriilor. · Apa BEV este EXTREM DE agresivã ºi acþioneazã ca un sistem de transport magnetic lichid cãtre þesuturi ºi celule. cloraminelor.Iatã care sunt câteva dintre caracteristicile acestei ape: · Apa BEV amplificã metabolismul celular. Coeficientul POR al acestei ape este foarte apropiat de cel pe care îl aveau ovulul ºi spermatozoidul în m omentul concepþiei fiinþei noastre. · Apa BEV ajutã la menþinerea controlului corporal ºi este foarte bunã la gust. Moleculele ei determinã eliminarea deºeurilor la nivel celular ºi dinamizeazã producþia mitocondrialã a moleculei de înaltã valoare energeticã ATP î adrul lanþului de transport al electronilor. insuf lându-i acestuia viaþa de care are nevoie. Bãuturile rãcoritoare sunt încãrcate cu metale grele toxice . scãpând astfel e numeroase tulburãri neuronale ºi ale creierului.000. a trihalometanilor. fluorurilor ºi chimicalelor toxice prin organism. viru surilor. · Apa BEV hidrateazã eficient þesuturile. a coeficientului POR care corespunde momentului de concepþie ºi a rezistivitãþii sale redu se. veþi afla din ea de legãtura care existã între plombele pe bazã de mercur ºi declanºarea bolii. veþi învãþa cum puteþi purifica organismul de metalele grele cu ajutorul SOC. clorurilor. Guenther Enderlein. Cei care n u obiºnuiesc sã bea prea multã apã devin mari bãutori ai acestui lichid dupã primul pahar ingerat. aºa cã aceastã apã nu conþine emente impure. Pânã în an 2005 se aºteaptã ca nu mai puþin de 50. 1898 . · Apa BEV este lichidul cu frecvenþa cea mai apropiatã de frecvenþa noastrã biologicã ºi stã baza Apei Ionizate cu înaltã Valoare Medicalã (coeficient POR ridicat). datoritã unghiurilor dintre legãturile atomilor sãi. Vezi în aceastã direcþie º pachetul informativ.000 de persoane sã sufere de aceastã boalã. · Apa BEV OPREªTE circulaþia mineralelor toxice.

medi cul vã va spune probabil sã staþi la cãldurã ºi sã beþi multe lichide. Sfatul nu este rãu. 83 . Majoritatea oamenilor cred cã un virus este ceva asemãnãtor cu o bacterie. Dacã aveþi o infecþie viralã. Omul de rând nu ºt ape nimic despre acestea. dar existã ºi o te ai bunã decât aceasta.ªtiinþa medicalã cunoaºte foarte puþine lucruri în legãturã cu virusurile. un microorganism care poate fi prins într-un fel sau altul! Antibioticele nu au nici un efect asupra virusurilor.

sindromul oboseli i cronice ºi mononucleozã. NU li se spune stude nþilor de unde provin aceste virusuri ºi cum trebuie abordate ele. Fiind practic om niprezente. Este important sã înþelegem conexiunea care existã între aceste forme de viaþã zdrenþuite ºi pro bãtrânire.O persoanã informatã va face un TRATAMENT AL COLONULUI. Dacã le creãm un mediu propice prin pierderea controlului asu pra corpului nostru. Virusurile sunt în întregime dependente de energia generatã ÎN INTERIORUL celulei-gazdã. Un om informat nu va aºtepta sã i se spunã cã trebuie sã îºi cureþe intestinele. Aceastã imagine nu este însã completã. virusurile apar ºi preiau controlul asupra maºinãriei celulare. Ele sunt clasificate în funcþie de structura lor (ADN sau AR N). Cel mai bun tratament pentru orice tip de condiþie viralã este prevenirea ei. herpes. metodele de reproducere ºi de locul în care se manifestã mai întâi în organismul gazdã. dar ele nu sunt nici moarte. dar într-un corp sãnãtos. modul de transport. Virusurile existã în zona crepuscularã dintre viaþã ºi moarte. înlocuit mai recent de microscopul condensor Nassens. Ei nu înþeleg ma e lucru în legãturã cu acestea. aºa cum nici profesorii lor nu înþeleg probabil. eliminând astfel otrãvurile ºi vi din organism. trebuie sã aflãm care sunt condiþiile în care prolif rusurile. Aceste stãri virale afecteazã milioane de contemporani ai noºtri. Virusurile sunt câmpuri energetice ºi au o amprentã energeticã a lor. virusurile NU reprezintã un pericol pentru gazdã. hepatitã. ªtiinþa NU considerã virusurile forme de viaþã. Dacã dor im sã înþelegem în ce constã un mod de viaþã sãnãtos ºi curat. Virusurile nu se pot reproduce singure. dintr-o perspectivã energeticã. cãc i mediul în care trãiesc nu este propice pentru proliferarea lor. deci implicit asupra vieþii noastre pe nivelul energetic subtil. o baie fierbinte cu sare ama rã. de origine. un paradox ºi un stãpân de sclavi. Ele sunt organisme OPORTUNISTE la fel ca ºi bacteriile. Virusurile din vremurile noastre În zilele noastre auzim tot timpul de SIDA. ghimber ºi peroxid de hidrogen. este IMPOSIBIL sã fie evitate. gripã. va lua o gurã de whisky ºi câteva capsule de SOC. Un virus este un f ragment de ADN (acid dezoxiribonucleic) sau ARN (acid ribonucleic) protejat de o capsulã proteicã ( un înveliº energetic). se poate spune cã virusurile nu . Un virus este o anomalie. Virusurile sunt atât de mici încât multã vreme nu au putut fi vãzute decât cu ajutorul micro scopului electronic. neputându-se reproduce ºi fiin ncapabile sã execute singure funcþiile unei vieþi normale. În consecinþã. Studenþii la medicinã aflã foarte puþine lucruri despre virusuri în colegiu.

În mod normal. etc. câmpurile noastre energetice s unt dezechilibrate. HIV se foloseºte de o enzimã numitã transcriptazã inversatã care îi p rmite sã infecteze inversat organismul gazdã. trof schimbare. Atunci când ne aflãm în condiþii de stres mental sau fizic. Un virus limfotrofic produc e o schimbare în anumite celule care existã în interiorul fluidelor limfatice. La fel ca ºi verii lor. mai puþin corpusculii (amintiþi-vã de acel fluid limpede care curge dintr-o ranã atunci când se vindecã). virusurile au o sarcinã de îndeplinit. precum HTLV I. II sau III. bacteriile ºi fungii. HTLV se referã la virusul limfotrofic care atacã celulele T. Dacã suferã mutaþii. pierzând controlul a supra corpului sãu. restaurând homeosta za. indiferent dacã este vorba de plante. dar NUMAI DACà îi asigurãm mediul necesar pentru ca acest proces sã se poatã desfãºura. ºi ic care þine de. Ace asta constã în a scãpa pãmântul de formele slabe de viaþã. 84 . De aceea HIV mai este numit ºi retrovirus (retro înseamnã ult erior sau inversat). animale sau oameni! Virusul HIV ºi SIDA HIV (virusul imunodeficienþei umane) este virusul asociat cu diferitele manifestãri ale SIDA (sindromul deficienþei autoimune).au acces la maºinãria celularã a organismului gazdã decât dacã omul le permite acest lucru. observãm cã acesta es te alcãtuit din: limfo lichidul apos ºi curat din sânge. Sistemul imunitar este doar unul din aceste sisteme. sistemul imunitar poate anihila activitatea viralã. iar sistemele de protecþie ale corpului sunt ameninþate. Dacã analizãm cuvântul limfotrofic. virusul HIV capãtã alte nume.

cum sunt cele din plãmâni sau din piept). sifonând energia ATP produsã de mitocondriile celulare ºi preluând controlul asupra reze rvelor energetice ale corpului. De altfel. Virusurile genereazã un adevãrat rãzboi în proteinele plasmatice (în fluidele limfei) CUMULT TIMP ÎNAINTE ca acestea sã aparã în sânge. bacteriile. muºcãturi de insecte. niºte limfocite produse de glanda timus. în timp ce se reproduc exponenþial. Scopul virusului constã în uciderea gazdei ºi în eliberarea pãmântului de încã un organism slab. Alimentele nesãnãtoase. indicând lipsa prezenþei virusului HIV. SIDA nu este un virus SIDA nu este un virus. slãbesc ºi mai m lt funcþionarea celulelor T. Procesul descris mai sus este predictibil ºi chiar de aºteptat într-un organism bogat în toxine. centrul sistemului imunitar. sifilis. care se îmbãiazã ºi care fac în ea îºi pot lua definitiv adio de la bolile infecþioase. bolnavul nu moare de SIDA. Sabotajul Retrovirusurile cum este HIV saboteazã baza de informaþii genetice ale celulei (ADN sau ARN). Dacã suferiþi de herpes. Contrar credinþei populare. etc. ochi înroºiþi.Celulele T Virusul HIV are o afinitate deosebitã pentru celulele T. În cazul de faþã. NU usurile sunt duºmanul! Împreunã cu verii lor. El este un sindrom secundar provocat de un sistem imunita r slãbit. piciorul atletului. cum este pneumonia (de fapt. NOTÃ: oamenii care beau Apã Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicalã. infecþii cu ciuperci. orientânducãtre stânga. ele sunt prezente în or . iar sistemul imunitar slãbeºte. Pe mãsurã ce toxinele din plasmã se acumuleazã. inclusiv soia ºi canola. Aºa se explicã de ce de m lte ori eºantioanele de sânge dau rezultate negative la testele anti-SIDA. viermi inelari. Aceastã clasã de vi rusuri este OPORTUNISTà ºi genereazã de regulã moartea ca urmare a unor infecþii la nivelul cavitãþii pie tului. cangrenã. în el apare un sindrom de probleme numit SIDA. SIDA nu este o boalã de origine homosexualã. Când sistemul organic este infectat cu virusul HIV. hepatitã.. moartea se produce atunci când mitocondriile din interiorul celulelor nu mai reuºesc sã producã suficient ATP pentru a ne menþine în viaþã). O limfocitã este aºadar o celulã din fluidul limf atic. câmpurile energetice ale corpului îºi schimbã direcþia de rotaþie. cum este pneumonia. Cyte înseamnã celulã. Majoritatea fa c parte dintr-o campanie de dezinformare orchestratã cu bunã ºtiinþã pentru a menþine o stare de confuzie generalizatã. fungii ºi ciupercile. so uþia idealã constã în folosirea acestei ape. fo arte puþine lucruri din cele care au fost comunicate opiniei publice în legãturã cu SIDA sunt reale. HIV este un adenovirus (aden cavitate. vorbim de celulele T. Practic. ci din cauza unor complicaþii secun dare.

Sângele NU este steril Contrar afirmaþiilor medicilor. consumul apei cu un înalt potenþial POR. clismele la ficat ºi ter apia colonului contribuie la revenirea corpului pe culmea stãrii sale de sãnãtate. care sunt constipaþi ºi anaerobi. care nu digerã ºi nu îºi absorb bine hrana. în pofida tuturor evidenþelor contrare. arãtându-ne cã avem un organism slãbit. Guenther Enderlein ºi de Gaston Nassens ºi prezentate în lucrãrile de mare valoare U cigaºii ascunºi ºi Procesul ºi judecarea lui Gaston Nassens (vezi pachetul informativ). care mãnâncã alimente mo arte. al DiSorb Aid. Virusurile nu îi atacã decât pe oamenii cu organisme foarte toxice. care ar trebui sã ne dea de gândit. dem onstrate printre alþii de dr. sângele NU este un mediu steril. Proliferarea viralã reprezintã o confirmare a faptului cã existã probleme serioase. degradate. 85 . Ele nu sunt altceva decât forme polim orfe mutante de viaþã carenu se manifestã DECÂT atunci când omul PIERDE controlul asupra co pului sãu. absolut de necontestat. Împreunã.ganismul nostru încã din momentul fuziunii dintre spermatozoid ºi ovul. favorabil înmulþirii virusurilor. ªtiinþa medicalã a perpet uat mitul sterilitãþii sângelui.

Un corp de zechilibrat are un sistem enzimatic ineficient ºi o cantitate insuficientã de oxigen. Deºi deþineþi cheile c aºterii. Dacã informaþiile prezentate mai sus ar fi fãcute publice ºi predate în ºcoli. Virusurile furã energia ATP a corpului. Sarcina electricã a celulei Celulele ºi þesuturile puternice. nu sunt afectate de virusuri.Orice formã de viaþã conþine seminþele propriei sale distrugeri în chiar fluidele sale vital Asta dorea sã spunã dr. încãrcate pozitiv. Gloanþele magice ale medicinii convenþionale sunt comple t inutile pe câmpul de luptã al cancerului. Dupã cum spunea Christos în Evanghelia dupã Luca: Vai vouã. . Corpurile bãtrâne nu se mai pot regenera di n cauza insuficienþei moleculelor de ATP. Enderlein atunci când afirma cã nu existã nici o diferenþã între animale te . Bolile nu sunt altceva decât niºte rãzboaie energetice . reproducându-se. Recunoaºterea fa ptului cã sângele NU este steril ar conduce la contestarea Teoriei Microorganismelor. pe care ºi-l subordoneazã propriei sfere de influenþã. Orgoliul ºi lãcomia împiedicã ºtiinþa medicalã sã respingã teoriile false care au stat la baz pânã în prezent. farisei. Un organism anaerob este un organism BÃTRÂN. avocaþi. microbii ies automat din ciclul lor sãnãtos de viaþã. mai exact asupra ech ilibrului energetic al acestuia. nu un recviem. Din pãcate. Milioane de oameni au suferit ºi au murit inutil din cauza acestor minciu ni acceptate. dupã cum se plângea Hosea: Oamenii mei pier din cauz a lipsei de CUNOAªTERE . dar îi împiedicaþi ºi pe cei care ar dori sã intre . Numai în aceste condiþii pot prelua virusurile controlul asupra maºinãriei celulare. Virusurile cancerului prolifereazã numai în organismele anaerobe. scribi. care stã la baza actua lei medicini alopatice. nu numai cã nu intraþi în împãrãþie. intrând într iclu alcãtuit din 21 de etape care conduce direct la cimitir. detoxifierea imediatã a þ turilor ºi restaurarea dezechilibrelor hormonale. iar gloanþele cu care trag sunt gloanþe de energie negativã. alcãtuit din trei etape. în care s-a creat un mediu anaerob. Cea mai bunã DOVADÃ a acestei afirmaþii sunt milioanele de morþi ºi de muribunzi din cauza acestei boli! Adevãrata soluþie este un mod de viaþã sãnãtos. pe care o utilizeazã pentru a se multiplica ºi pentru a genera cancere. Tumorile canceroase reprezintã câmpuri URIAªE de energie negativã ce controleazã în tregul metabolism. Viaþa a fost fi o sãrbãtoare. companiile fa rmaceutice ºi sistemul medical actual ar risca sã piardã mii de miliarde de dolari. ale cãror celule sunt încãrcate de sodiu. El a descoperit cã prin pierderea controlului asupra organismului. Acest ea din urmã nu pot ataca decât þesuturile slãbite de toxine.

de care depinde forma sinusoidã a moleculei de apã (ilustratã la pagina xx). din casã ºi dinmaºinã. care va purifica aerul ºi va uºura problemele respiratorii. trebuie sã vã procuraþi echipament corect. Mirosul de þigarã dispare din h aine. oxidând alimentele cu care se hrãnesc acestea. Ozonul cu valoare medicinalã distruge sporii patogeni.Forme utile de oxigen Peroxidul de hidrogen (H2O2) ºi azotul (molecula cu trei atomi de oxigen. Cel pe care 86 . microor ganismele ºi virusurile din praf. Acesta este uºor de folosit. Eficacitatea lor are la bazã cantitatea sporitã de oxigen disponibil ºi instabilitatea lor molecularã. casã ar trebui sã fie înzestratã cu un asemenea generator de ozon. fungii. puteþi folosi un generator de ozon cu valoare medicinalã . Este important sã ÎNÞELEGEÞI cã ozonul în ca iritã membranele mucoase ale cavitãþii sinusurilor ºi plãmânilor. O3) sunt produse utile. parþial datoritã oxidãrii poluanþilor din casã ºi parþial datoritã eliminãrii mediului microbian din covoare ºi draperi . De aceea. Din pãcate. terapia prin ozon poate fi la fel de eficientã. care le permite sã renunþe cu uºurinþã la un atom de oxigen. În plus. Acasã. ciupercile. foarte puþine aparate din cele care se gãsesc p e piaþã pot produceozon cu valoare medicinalã . Oxigenul este un element cu o mare putere mag neticã. Pacienþii bolnavi de emfizem rãspund bine la terapia prin o zon. reprezintã o bunã protecþie împotriva bolilor de iarnã. Terapia prin oxigen poate fi utilã în tratamentul tumorilor canceroase. Vindecãtorii c alificaþi injecteazã uneori H2O2 sau O3 direct în tumorile canceroase. Administrat intravenos sau prin infuzie de apã ºi rect ori în vagin. obþinând rezultate bune.

S-au scris foarte multe despre beneficiile exerciþiilor aerobice. Oamenii fac suficiente exerciþii atunci când îºi curãþã casa sau când ies sã ducã gunoiul în curte . Ignoraþi aceste articole ºi urmãriþi un program de exerciþii moderat ºi echilibrat. un mod de viaþã sedentar se traduce printr-o invitaþie deschisã adresatã bolii. Salteaua elasticã Salteaua elasticã (vezi pagina xxx) este o mini-trambulinã. Un simplu roller (aparat de masaj) pentru limfã sau o saltea elasticã îmbunãtãþeºte radical circulaþia fluidelor ºi a deºeurilor printr-un cu toxine. Poate fi folosit ºi în maºinã pentru a neutraliza efectele gazelor din trafic (vezi pachetul info rmativ). dupã care îmi fac un masaj VIGUROS cu rollerul pentru limfã. Citeam într-un articol recent : Beneficiile exerciþiilor aerobice au fost supraestimate. fac exerciþi i pe salteaua elasticã în fiecare dimineaþã ºi seara. Pentru a-ºi putea pune în ci rculaþie aceste fluide. Personal. presa a în ceput sã ridiculizeze aceastã idee. De aceea. Efort ul fizic intensificã circulaþia sângelui ºi a limfei ºi amplificã nivelul de oxigenare a plasmei ºi a celulelor. Ambele proceduri sunt extrem de utile pentru regenerarea pãrului. Nimic nu poate fi mai fals! Este în mod evident o campanie de dezinformare iniþiatã de experþi pe socoteala opiniei publice. Recent. Oamenii care fac regulat exerciþii fizice se îmbolnãvesc mai rar. pentru ca sângele sã fie circulat mai rapid de pompa ini mii. Maniera corectã de folosire a saltelei este cu tãlpile lipite de ea (deci nu pe vârfuri). Exerciþiile contribuie la revitalizarea organelor ºi glandelor ºi accelereazã detoxificarea sistemului. Salteaua are un diametru de circa un metru ºi se ridicã la 15 centimetri deasupra solului. Orice extremã se traduce prin: abu z! Buna circulaþia a sângelui este o premisã a unei stãri bune de sãnãtate. Exerciþiile fizice ºi virusurile Exerciþiile aerobice sunt cruciale pentru o stare bunã de sãnãtate pe termen lung. pânã o uºoarã senzaþie pulsatilã. Picioarele nu trebuie sã pãrãseascã nici o clipã salteaua. Oamenii care vor accepta aceastã idee nu vor avea decât d e suferit ºi vor îmbãtrâni mai rapid! La fel de malefice sunt articolele care promoveazã exerciþiile aerobice în exce s. susþinând cã nu avem nevoie de aceste exerciþii.îl utilizez acasã la mine este dublat de un generator de ioni ºi este înzestrat cu o fun cþie de autocurãþare. Miºcarea sângelui ºi a limfei reduce a ularea deºeurilor toxice în organism ºi creeazã un mediu ostil agenþilor patogeni. mai întâi în faþã ºi apoi cãtre spate. Vã asigur cã este una din ce le mai importante piese din echipamentul pentru sãnãtate de care aveþi nevoie. urmatã de rotirea împreunã a braþelor. restaurarea auzu . Senzaþi ilã este generatã de miºcarea fluidelor extracelulare DINTRE celule. corpul are nevoie de MIªCARE.

În plus. care explicã de ce existã atât de multe femei care se umflã înainte d lul menstrual. Culoarea lor indicã nivelul de toxic itate al substanþelor respective. Edemul (retenþia apei) este un SEMN al stagnãrii fluidelor care NU treb uie ignorat! El are ºi o componentã hormonalã. capila rele extrem de fine ale scalpului. În timp. ºi deci nu trebuie ignorat. În mod evident. 87 . Majoritatea acestor probleme pot fi inversate prin folosirea unor produse precum Yucca Blend.lui. îndeosebi la nivelul picioarelor. albirea ºi subþierea pãrului. Cu cât veþi bea o cantitate mai mare de ceai Kombucha vechi de 14 zile. cu atât mai accelerat va fi acest proces de curãþare. ele previn stagnarea deºeurilor pr teice în plasmã. riduri. Aspar-Max. astfel încât ficatul sã le poatã imina prin intermediul bilei. Soia ºi canola TREBUIE evitate. PAC ºi a prec ursorilor racemizaþi ai hormonilor. ochilor ºi urechilor se colmateazã. Capul primeºte nu mai puþin de 40% din sângele ºi toxinele pompate de inimã. Virusurile ºi paraziþii din alimente Aþi observat vreodatã cã legumele ºi fructele sunt acoperite de un fel de mucegai care l e stricã? Acesta este nivelul cel mai radical al creºterii paraziþilor. a vederii. NU este un semn bun. ºiîmbunãtãþirea tonusului pielii. proces care este urmat de apariþia SEMNELOR bãtrâneþii chelire. Folosirea saltelei elastice trebuie urmatã imediat de un masaj limfatic pentru a s timula activitatea limfei subcutanate ºi pentru a pune în circulaþie deºeurile toxice. surzenie ºi probleme oculare.

Cu cât aceste substanþe sunt folosite mai intens. Ambele trebuie citite. cu atât mai cumplitã este rãzbunarea acesto r dãunãtori asupra produselor finite! Natura NU poate fi înºelatã. Oamenii îmbãtrânesc mai rapid ºi mor mai curând cã ceea ce aceºti experþi numesc hranã ! Este vorba de aceiaºi experþi pe care Rachel Carson i-a des ris în mod satiric în best-seller-ul ei. Ei i-au co pe fermieri sã foloseascã îngrãºãminte chimice puternice. iar ele nu înþeleg sã renunþe la sarcina primitã! Leonard Ridzon este fermier. La ora actualã. ele nu fac altceva decât sã reacþioneze la schi de la nivelul solului ºi al aerului. iar roºul nivelul maxim. Exp erþii le spun fermierilor sã foloseascã îngrãºãminte ºi substanþe chimice pentru a feri plantele de dãunãto buruieni. Sarcina lor este sã protejeze pãmântul-mamã ºi sã scoatã în evidenþã a comise asupra solului ºi aerului cu ajutorul microbilor. Experþii îºi dau de multã vreme cu pãrerea în legãturã cu hrana pe care o ingerãm. Cartea reprezintã o lecturã obligatorie dacã doriþi sã î mai bine natura dilemei cu care ne confruntãm. griu l ºi negrul sunt nuanþe intermediare. Deºi par sã fie o veritabilã problemã. Ridzon vorbeºte de buruieni care au atins o înãlþime de peste 1.Albul reprezintã nivelul de toxicitate minim. Ele prolifereazã ºi curãþã so de formele slabe de viaþã. A scri s cãrþile Conexiunea carbonului ºi Ciclul carbonului.2 metri! Rolul buruienil or pentru sol este similar cu cel al agenþilor patogeni pentru viaþa animalã. aducând asupra întregii um anitãþi blestemul bolii ºi al deteriorãrii rapide a sãnãtãþii. Fungii catifelaþi ºi pufoºi reprezintã acelaºi lucru. Experþii nu au fãcut altceva decât sã tulbure echilibrul naturii. un om care iubeºte pãmântul. Misiunea oricãrei buruieni este de a abso rbi câmpurile energetice toxice din atmosferã ºi din sol. buruienile cresc din ce în ce mai înal Ele suferã mutaþii! Natura le-a încredinþat un rol de îndeplinit. primãvara este chiar mai tãcutã decât atunci când a fost scrisã cartea. astfel încât microbii sã le poatã descompune pentru a se reîntoarce sol sau în atmosferã . ele reuºe sc sã supravieþuiascãºi sã prolifereze. În fiecare an. ultimele douã c d niºte hormoni analogi EXTREM DE puternici. Este unul din acei Vrãjitori în viaþã de care vorbeam ºi unul din cei mai originali gânditori pe care i-am cunoscut vreodatã. Fructele din magazine nu mai au nici un gust ºi aproape cã nu mai conþin minerale. care murdãresc planeta ºi creeazã acele cumplite co mplicaþii hormonale de care suferã deopotrivã femeile ºi bãrbaþii (citiþi în aceastã direcþie secþiun furat ºi pachetul informativ). Primãvara tãcutã. Verdele. pesticide ºi erbicide. Singurii care plãtesc preþul sunt oamenii Buruienile ºi procesul de îmbãtrânire Priviþi buruienile! Cu toate cantitãþile uriaºe de erbicide aruncate asupra lor.

Bolile sunt avertismente ale morþii. ele ilustreazã o populaþie de oameni bolnavi ºi o violenþã în creºtere. nu trebuie sã ne mirãm de consecinþe. existã destule rãspunsuri CORECTE la întrebãrile pe care ni le-am pus pânã acum.într-o stare sãnãtoasã. Nu veþi gãsi aici decât rãspunsuri parþiale sau in omplete. deºi nu le v gãsi nici în presã. nici în literatura de specialitate. in fericire. la fel cum nu este întâmplãtoare prezenþa microorganismelor în alimente sau a vi rusurilor în trupurile noastre. Proliferarea buruienilor dãunãtoare n u reprezintã un accident. Noi ne 88 . noi declanºãm un adevãrat rãzboi cu ! Dacã otrãvim plantele pe care le-a creat Dumnezeu ºi poluãm aerul. Rãspunsurile Orice întrebare implicã un rãspuns. Buruienile nu sunt niºte excentricitãþi ale naturii. Privire de ansamblu Dacã folosim diferite otrãvuri împotriva pãmântului-mamã. La nivel subclinic. Toate acestea sunt SEMNE. ªtiinþa pune întrebãri parþiale de multe ori chiar întrebãri greºite ºi MITIZEAZà rãspunsurile la ele. dar o întrebare incorectã genereazã un rãspuns incorect. care conduc mai devreme sau mai târziu la diagn osticul medicilor.

Mai devreme sau mai târziu. fenomene me teorologice anormale. Întrucât pro enea din mediul academic. nutriþiei ºi medicinii. autoarea Primãverii tãcute. Pãmântul ºi locuitorii sãi strigã disperaþi: Do suntem bolnavi! Un cuvânt din partea autorului Procesul de îmbãtrânire are numeroase aspecte. inundaþii ºi buruieni. Rãspunsul sãu este singurul pe care îl cunoaºte: virusuri ºi bacterii. dar conduce într-un loc în care nu existã boalã ºi în care îmbãtrânirea n oduce. Toate acestea sunt rezultatul direct al cercetãrilor ºtiinþi fice ºi al banilor folosiþi în scopuri MALEFICE. Sindromul Tunelului lui Carpal. . Câmpurile energetice toxice create de om modificã viaþa pe nivelul ei subtil. Aceste energii anormale produc mutaþii ale copiilor noºtri. Orice om cu o fãrâmã de bun simþ ºtie cã lucrurile nu sunt corecte. Inundaþiile ºi dezast e naturale de toate felurile nu sunt haotice. Unele sunt camuflate. Procesul de industrializare aºa cum îl cunoaºte noi este incompatibil cu pãmântul. Cãutaþi aceastã cale ºi veþi redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor discutã despre transferul de energie. cu preþul ADEVÃRULUI pe care l-a revelat. dar se potrivesc atât de perfect unele cu altele încât dacã ajungem sã înþelegem CUM se produce acest fenomen (al îmbãtrânirii). Uraganele care ne afecteazã pe toþi nu sunt întâmplãtoare. cuptoarele cu microunde. Gaura din stratul de ozo n nu este accidentalã. cãrarea îngu tã pe care puþini oameni o gãsesc. N ici chiar astãzi nu s-au stins ecourile acestui rãzboi. planeta va nimici aroganþa atacurilor noastre. Au ars-o pe rug. lucru care asalvat-o de rãzbunarea celor a cãror urã imensã a declanºat-o. Pãmântul-mamã vomitã Pãmântul-mamã este bolnav de moarte! El vomitã. vindecarea prin pl asarea mâinilor pe corpul pacientului. ADEVÃRUL este simplu. Cal evãrului este dreaptã ºi îngustã. ciudate. care se deschide ºi seînchide periodic. El reprezintã întotdeauna calea cea dreaptã. totul devine exagerat de simplu. rad iaþii ºi iradierea mâncãrii. Presiunea anormalã creatã de forþele energetice negative afecteazã stratul de ozon. o parte din aceastã energie a morþii est e eliberatã în spaþiul cosmic. La fel ca ºi Marea Piramidã.aflãm în rãzboi cu toate fiinþele vii de pe aceastã planetã ntru acest lucru! inclusiv cu noi înºine ºi plã Rachel Carson. ADEVÃRUL nu poate dispãrea însã. încercându-se în continuare ºtergerea amintirii ei din conºti inþa noastrã colectivã. îndeosebi experþii în domeniile ºtiinþei. În acest fel. el existã pur ºi simplu. a murit la scurt timp dupã publicarea lucrãri i ei. În realitate. ºtiinþa a proclamat-o o vrãjitoare. dând afarã conþinutul otrãvit pe care l-a îng e nevoie. al cãror preþ este plãtit colectiv de cãtre toþi locuitorii pãmântului. înainte ca toate fiinþele vii de pe planetã sã moarã sufocate.

Sângele sãnãtos nu se adunã (monedele sunt libere. Sângele îngroºat aratã ca niºte fiºicuri cu bani. livrând oxigenul ºi substanþele nutritive necesare ºi e liminând deºeurile toxice. Magneþii ºi produsel e magnetizate produc un efect similar asupra fluidelor corporale. putâ trece cu uºurinþã prin cele mai delicate capilare.000 de ori. nu adunate într-un fiºic). Fotografiile au fost fãcute cu ajutorul unui microscop Nikon Opithat cu o lampã de 100 de waþi ºi un condensator Nass ens cu o putere de mãrire de 15. ceea ce explicã efectele lor terapeutice . Comparaþii între diferite tipuri de apã 89 . Efectul este produs ca urmare a deºeurilo rgetice negative din sânge. Fotografiile surprind celulele roºii din sânge (care nu au nucleu).Ilustraþie Efectul Rouleau Înainte Dupã Eliminarea efectului Rouleau din sângele viu la o orã dupã ce omul a bãut minerale marin e ionizate lichide.

Costã circa 5-10 dolari galonul (3. bacteriile. Costul unui galon este de aproximativ 0. inclusiv paraziþii. Apa purificatã prin filtre ceramice: oferã o puritate redusã.5% din substanþele contaminante. 5-0. Producerea ei nu implicã folosirea electricitãþii. Nu aplicã aproape deloc principiile rezonanþei ºi transferului. modul de operare este ieftin. Apa BEV: este o apã bioactivã.Apa ionizatã cu înalt potenþial terapeutic: porneºte de la apa BEV. chimicaleleorganice toxice). Existã documentaþie disponibilã ºi reprezintã o bunã investiþie. ºi o apã redusã folositã (în aceeaºi þarã) pentru a inversa artrita.4 dolari. Apa îmbuteliatã: are o puritate îndoielnicã. Potenþialul POR este la nivelul momentului concepþiei. Calitatea apei produse diferã foarte mult. în schimb. Dinamizeazã producþia ATP-ului mitocondrial. metalele g rele. Implicaþiile pe termen lung asupra stãrii de sãnãtate depãºesc orice imaginaþie. diabe atacurile de cord ºi cancerul. Are un efect de eliminare a contaminanþilor. . Nu asigurã restructurare BEV. dar nu are efect de auto-purificare. Producerea ei este destul de costisitoare. Neces itã o întreþinere continuã. Costul unui g alon este de aproximativ 0. Consumã foarte multã electricitate. În gurã. pe frecvenþa corpului uman. Are un potenþial POR m ult mai înalt decât cel din momentul concepþiei. virusurile. Include o apã oxigenatã folositã în Japonia pentru a trata/preveni infecþiile pielii. Folos principiul rezonanþei pentru a ridica potenþialul POR ºi principiul transferului pentru a acceler a metabolismul. cl oruri. care nu corespunde frecvenþei energetice a corpului uman. Permite proliferarea microbilor. radioactivitatea. Potenþialul POR este sub ce l al punctului de concepþie (BEV).150.15-0. Permite acumularea în timp a microbilor ºi toxinelor. Costul unui galon este de aproximativ 0. Are efecte lente. Are un gust rezo nabil. Este extrem de purã (eliminã pânã a 99.8 dolari. Nu are efect de auto-purificare. THM. ºi sunt scumpe. parþial purificatã. oferã o senzaþie mãtãsoasã . Cartuºele ceramice se pot sparge sau gãuri cu uºurinþã. Este excelentã la gust. Are o calitate mai înal un gust mai bun decât apa distilatã. Energizeazã corpul. Are un gust plãcut. Apa obþinutã prin osmozã inversatã: este parþial purificatã (75-90%). Structura apei este distrusã. Concentreazã gaze volatile (PCB. Are un gust plat ºi un potenþial POR negativ. Eliminã parþial bacteriile. Apa purificatã prin filtre de carbon/ceramice: are un nivel rezonabil de puritate. Este scumpã. Timp de expunere la carbon limitat. cloramine). Timpul de expunere la carbon este zero.78 l itri). Apa distilatã: este o apã moartã din punct de vedere biologic. Reduce frecvenþa de vibraþie a corpului. TCE. virusurile ºi paraziþii. Apa are un potenþial POR redus. Unghiurile inter-atomice ºi moleculare sunt modificate.2 dolari. dar are un cost de înlocuire ridicat.

la fel ca ºi hormonii pe care ni-i prescrie doctorul. Clismele la ficat accelereazã dramatic procesul de purificare. ºi singura cale prin care vã puteþi elibera de ele constã în polizarea receptorilor ºi oxid a acestor substanþe oribile cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. puteþi spune însã cã v-aþi redobândit controlul asupra organismului dumneavoastrã. Rãtãciþi la 180o 90 . DDT-ul est e un bun exemplu de radical liber radiomimetic. chimicalele radiomimetice mimeazã radiaþia nuclearã. FÃRà sã fie totuºi originali. Este nevoie de un i nterval de timp de 90 de zile pentru a deschide receptorii ºi pentru a goli corpul de moleculele hormonilor analogi. Aºa cum le spune numele. Hormonii analogi acþioneazã la fel ca ºi cei originali. nemaifiind capabil sã îºi monitorizeze ºi sã îºi controleze singur trupul. dupã care omul devine prizonieru l lor. femei ºi animale. Dupã cele trei luni. Substanþele chimice analoage fac ca organis mul sã devinã un adevãrat iad.Apa înseamnã ceva mai mult decât un lichid! Apa este un ALIMENT! Hormonii analogi Chimicalele radiomimetice existã pretutindeni în jurul nostru. deopotrivã la bãrbaþi. Pesticidele ºi erbicide le fac parte din aceastã categorie. Ei atacã receptorii corpului. Procesul r staureazã funcþiile corporale.

Dr. pentru cã trãiesc în MINCIUNÃ! 14 Un proces de zi cu zi Forma de viaþã cea mai ostilã o reprezintã fungii. cã trebuie sã luãm suplimenþi pe bazã de calciu pentru a evi a osteoporoza. cã tutunul ºi fumatul pasiv au o legãturã cu cancerul la p cã alcoolul în cantitãþi moderate ne face bine. echivaleazã cu exerciþiile aerobice. inclusiv ducerea guno iului. parþial fizic. cãci aceasta este dãunãtoare. El este un proces de zi cu zi. cã boala este un rezultat al invaziei mic robilor ºi cã genetica poate controla totul. Toate aceste afirmaþii sunt false. carnea de pui este bu ntru organism. Dacã doriþi dovezi cã ceea ce spun eu este adevãrat. ªtim de asemenea cã boala este manifestarea unui confl ict între câmpurile energetice în care predominã cele cu energia orientatã cãtre stânga. cã v rianta ºtiinþificã a unei diete echilibrate ne face bine. Toþi sunt bãtrâni ºi bolnavi. Procesul de îmbãtrânire se petrece în aceeaºi lume izibilã. cã nu trebuie sã mâncãm carne roºie. iar adesea ºi în þesuturile pacienþilor bolnavi . Acest conflict între câmpurile energetice se petrece în lumea invizibilã o lume pe care NU o putem vedea. care sunt întotdeauna prezenþi în þesutur ricãrui cadavru. Toate aceste afirmaþii fac parte dintr-o campanie de dezin formare susþinutã la unison de mijloacele mass media ºi de mediile academice. dar ºi mai bun este peºtele. 1916 Trãim într-o lume fizicã ºi percepem boala ca fiind un proces fizic deoarece îi putem vedea simþi ºi mãsura EFECTELE la nivelul corpului fizic . cã alimentele lichide înlocuiesc cu succes apa. cã nu trebuie sã mâncãm unt. este su ficient sã-i priviþi pe experþi . cã soia ºi canola sunt bune pentru noi. Urmaþi sfaturile experþilor ºi vã veþi accelera singuri îm rânirea.Ni se spune tot timpul sã ne ferim de soare pentru a nu ne îmbolnãvi de cancer. deºi este prezentã alãturi de noi. Guenther Enderlein. ºtim cã corpul bioelectric es te un corp complex. în schimb. cã nu existã nici o difere aminele de sintezã ºi cele din alimente. cã trebuie sã luãm aspirinã. grãbindu-vã astfel moartea. cã activitãþile zilnice prin casã. Aºezarea mâinilor pe trupul pacientului bolnav Un exemplu de energie pozitivã care curge între lumea vizibilã ºi cea invizibilã este cel oferit de practica aºezãrii mâinilor pe trupul pacientului bolnav. Pe de altã parte. cã alimentele procesate sunt la fel de sãnãtoase ca ºi cele cru de (dacã materiile prime care au stat la baza lor au fost sãnãtoase). cã trebuie sã evitãm ouãle. ºi ceea ce spun ei este fals. Aproape cã nu existã religie care sã nu desc . parþial energetic.

Acest lucr u trezeºte nu de puþine ori scepticismul ºi ironia incredulilor. rezultatele pozitive sunt numite miracole. dar este cert cã le pasã de persoana pe care o îngrijesc ºi pe care o iubesc. Ea presupune un transfer de energie pozitivã de la un om sãnãtos la unul bolnav.rie o variantã sau alta a acestei tehnici. Foarte puþini practic anþi înþeleg fenomenele electrice care stau la baza procesului. multã focalizare re. Aºezarea Mâinilor poate vindeca spontan o persoanã bolnavã. este vorba de o modalitate terapeuticã religioasã care implicã un transfer de energie! AM nu produce întotdeauna schimbãrile pozitive aºteptate la persoana bolnavã. Deºi nu are nimic de-a face cu ºtiinþa. AM este un fenomen care implicã manipularea energiei electrice. 91 . Principiile sale n u diferã de cele folosite pentru purificarea apei. de utilizarea pendulului pentru a determina orientarea energiei într-un aliment sau mãsurarea câmpurilor energetice cu ajutorul unui aurametru. deºi ar trebui recunoscut ca atare: o tentativã de acordare de ajutor din partea unei persoane cu intenþii bune de a-ºi ajuta semenul. Atunci când se produc. Aºezarea Mâinilor (AM) face legãtura între puterea rugãciunii ºi corpul fizic. Este o practicã ce necesitã o mare pu tere de concentrare. Singura deosebire constã în faptul cã procesul se desfãºoarã într-un mediu religios care implicã el însuºi o anumitã energie.

În context religios. care implicã o manipulare a câmp urilor energetice. fiind folosit zilnic de cãtre surorile cu ex perienþã. sora stabileºte nivelul energetic al persoanei folosindu-se de intuiþie ºi citin d aura corpuluiacesteia. Subiectul nostru este practic manipularea ENERGIEI în scopul vindecãrii. atingerea practicatã de o sorã medicalã poate eschide centrii energetici congestionaþi ai corpului. Atinger ea terapeuticã. purificarea. Incredulitatea. fie el ºi o cutie neagrã cu l uminiþe ºi clopoþei. gând irea negativã sau dispreþul nu fac decât sã BLOCHEZE fluxul de energie. Dacã este combinatã cu iubirea. terapia magneticã ºi testarea muºchilor sunt aspecte diferite ale aceluiaºi fenomen. Atunci când combinãm concentrarea mentalã cu atinge ea fizicã. În continuare. LOH. Acesta implicã atingerea pacienþilor bolnavi. chi (ATP) ºi învãþarea . cãci rezultatele finale sunt benefice pentru ei. procesul are însã o valoare practicã foarte mare. Inversarea procesului de îmbãtrânire implicã producerea de energie metodelor de folosire a ei (când. o gândire pozitivã ºi o focalizare intensã. redirecþionând fluxul de energie ATP pentru a pr omova vindecarea. cãci ºi acestea au rezultate la fel de pozitive. ea deschide meridianele energetice ale corp ului. Deºi nu produce întotdeauna rezultate. La naºtere. Avem nevoie de aceeaºi obiectivita te ºi atunci când discutãm de fenomenele energetice ºi de vindecãrile paranormale. existã totuºi destule dovezi ale eficacitãþii sale pentru a fi predat în ºcolile superioare pentru asistente medicale. indiferent dacã se p etrec într-o bisericã. aºa cum se petrec lucrurile în AM. o îmbrãþiºare vã face sã vã simþiþi în siguranþã. Dacã am putea vindeca cu ajutorul unui dispozitiv fizic. ambele persoane trebuie cã coopereze. Va trebui sã învãþãm sã acceptãm ºi beneficiile care rezultã din alte ter care manipuleazã energia. cel mai dezvoltat simþ al nostru este atingerea. Atingerea Terapeuticã are puterea de a vindeca! Gândiþi-vã la cineva în prezenþa cãruia vã simþiþi iubi i atingere o strângere de mânã. pentru ca energia chi sã poatã curge liber. oamenii acceptã vindecãrile fãrã prea multe explicaþii. Mai întâi. vindecat sau eliberat vindecarea sã poatã avea loc. Chi este denumirea pe care o folosesc chinezii pentru energia vieþii (mai este scrisã ºi Qi). unde ºi cum). Pentru vindecãtorii vibraþioniºti. Atingerea terapeuticã Multe asistente medicale se folosesc cu succes de acel fenomen cunoscut sub nume le de atingere terapeuticã. nimeni nu ar pune în discuþie rezultatele vindecãrii. utilizarea pendulului. într-un spital sau în prezenþa unui vindecãtor. ªtiinþa o numeºte ºarlatanie. rezultatele sunt întotdeauna pozitive. de pildã aºezarea mâinilor pe tru pul lor. Copiii recunosc întotdeau na atingerea unei alte fiinþe umane.

Acestea sunt foarte populare în SUA ºi în þãr leindustrializate. În localitatea în care trãiam eu. Orice ecþii au fost ignorate. ele au desemnat chiar un expertpentru a-i asista pe oameni în procesul de tranziþie de la vechiul mod de a gãti la cel nou. Sã luãm. cuptoarele cu microunde. Îmi amintesc când au apãrut pentru prima oarã: ce entuziasm au stârnit în rândul opiniei publice. Puþini oameni ºi-au pus întrebãri Foarte puþini oameni ºi-au pus întrebãri legate de cuptoarele cu microunde.Abuzul de energie Proliferarea poluãrii cu energie electricã negativã reprezintã o problemã cu adevãrat gravã. spre exemplu. oluarea electricã are efecte subtile ºi consecinþe dezastruoase asupra sãnãtãþii oamenilor. cu excepþia veºn icilor cârcotaºi . care nu bãnuia nimic! Erau considerate rãspunsul potrivit pentru mamele care nu avea u timp de gospodãrie ºi pentru conservarea energiei. despre care toatã lumea a fost unanim de acord cã sunt nebuni de legat . 92 . În facturile electrice au apãrut sfaturi culinare ºi reþete pentru microunde. Ni s-a vorbit pe larg despre beneficiile lor asupra sãnãtãþii noastre! Îmi amintesc perfect campaniile pe care le-au dus companiile de electricitate. susþi nând beneficiile minunate ale epocii cuptoarelor cu microunde.

cãci uºureazã atât de mult procesul de gãtire. Ea trebuie evitatã cu o e preþ.Iniþial. Corpul le foloseºte pentru a-ºi clãdi ºi pentru a-ºi repara ropriile þesuturi(anabolism). neutralizându-le pe primele!) Douã secunde Mâncarea gãtitã timp de numai douã secunde într-un cuptor cu microunde devine moartã. Orice energii de ace st fel accelereazã procesul de îmbãtrânire prin modificarea structurii enzimelor corpului. Când aceste molecule vii sunt iradiate prin microunde. absolut incompatibilã cu fiinþele vii. Proprietarii lor le-au înd it imediat. cãci are efecte NEGATIVE asupra câmpurilor energetice ale corpului. sunt MORTALE! Energia microundelor distruge enzimele din alimente prin modificarea structurii lor moleculare. enzimele din alimente conþin o energie orientatã cãtre dreapta. Pe scurt. Ele sunt periculoase chiar pentru adulþii ºi copiii care se aflã în aceeaºi camerã cu ele. O ri de câte ori o fiinþã sãnãtoasã este expusã unei energii cu o frecvenþã incompatibilã cu ea. ea se îmbolnãveºte sub începe sã sufere de diferite simptome descrise uneori drept sindromuri . ia r farfuriile ºi mâncarea erau scoase fierbinþi din cuptor. Prepararea hranei devenea incredibil de uºoarã. iar îmbãtrânirea este acceleratã. Organi smul care o ingereazã este forþat sã prelucreze ºi sã neutralizeze aceste molecule energetice ciudat . în beneficiul sãnãtãþii noastre! Efectele microundelor Cuptoarele cu microunde produc o energie orientatã cãtre stânga. alãturi de o lingurã de Yucca Blend. ar trebui sã ne folosim de acest drept. eºti considerat în epoca de piatrã dacã nu ai un cuptor cu microunde. au exact efectele inverse. Astãzi. Oamenii le înd rãgesc deoarece pun un semn de egalitate între hranã ºi o masã caldã. Curând. au apãrut în mai toate restaurantele din þarã. Cât despre ea alimentelor pe care le preparãm la ele. Evitarea cup toarelor cu microunde este un proces simplu. de aceea. În consecinþã. reacþiile biochimice nu se mai produc. iar efectul lor este catabolic! (enzimele racemizate precum Disorb Aid ºi R/HCI. Mâncarea gãtitã la microunde nu este însã vie. Enzimele sunt niºte substanþe care fac posibilã viaþa! În starea lor naturalã. Aceste aparate produc o energie cu frecvenþe anti-viaþã. Enzimele arse nu pot susþine viaþa. Aceste apara te electrice sunt considerate la ora actualã o necesitate pentru toþi oamenii aflaþi pe fugã. cãci IRADIAZÃ sistemul imunitar. nici nu susþine viaþa. ele se ard ºi devin inutile. efectele sale sunt exact cele OPUSE remediilor homeopatice folosite pentru a vindeca corpurile bolnave. care ne stã la îndemânã. cuptoarele cu microunde au fost popularizate în ºcoli ºi de agenþiile guvernament ale în numele eficienþei.

Sângele iradiat cu microunde ENERGIA microundelor distruge structura molecularã a apei. slãbindu-ne. Toate cuptoarele cu microunde emanã în jurul lor un câmp energetic. Apa iradiatã cu microunde dena eazã enzimele dinsânge. Evident. Doar douã secunde într-un cuptor cu microunde sunt suficiente pentru a distruge viaþa din sânge. Existã rapoarte ale unui spital din Oklahoma în care o sorã medicalã obiºnuia sã încãlzeascã la un cuptor cu microunde. Atunci când mâncaþi alimente gãtite la un cuptor cu microunde sau când beþi apã ir diatã cu microunde. Mã îndoiesc cã 93 . principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului reduc potenþialul POR la o valo are atât de coborâtã încât se poate spune cã alimentele ingerate mai degrabã ne golesc de rezervele energetice pe ca re le avem. transformând aceastã substa nþã care ar trebui sã fie dãtãtoare de viaþã în ceva care se opune vieþii. înainte de a putea trece din nou la acele procese legate de viaþã ºi sãnãtate pe care le numim anabolism. energia microundelor este invizibilã ºi modificã frecvenþa energiei u mane tot într-un univers invizibil. în pofida opiniilor contrare ale experþilor. Pacienþii cãrora li s-a administrat acest sânge au murit! Sângel e este o substanþã vie. care este alcãtuit el însuºi într-o proporþie de 90% din apã.e. În plus sioneazã sistemul imunitar prin intermediul lichidelor limfatice.

Alte rezultat e previzibile ale expunerii la microunde sunt cataracta ochilor. dar continue. Unii oameni sunt mai afectaþi din cauza lor decât alþii. ori de câte ori cineva lucreazã într-un mediu cu microunde. ªtiaþi cã vã puteþi p oteja sistemul imunitar purtând în dreptul glandei timusului un super-magnet? Super-magneþii vã protejeazã de frecvenþele energetice ale radiaþiilor de 110 volþi. cu excepþia oboselii la nivelul ochilor. Microundele afecteazã fibrele nervoase ºi þesuturile conjunctive (ligamente. Ceea ce trebuie sã ne îngrijoreze sunt efectele PE TERMEN LUNG ale microundelor. c re neutralizeazã . Ar însemna ca judecãtorul sã muºte mâna care îl ajutã i interesele sunt foarte puternice în acest domeniu. tendoane. Terminalele calculatoarelor Se spun foarte puþine lucruri despre problemele pe care le genereazã calculatoarele. problema tinde sã se acutizeze dramatic. afecþiunile încheieturilor ºi tulburãrile þesuturilor co njunctive. a microundelor. muºchi ºi cartilagii).va exista vreun expert care sã-mi demonstreze contrariul acceptând personal o transfuz ie cu un asemenea sânge! Poliþiºtii ºi Sindromul Tunelului lui Carpal Toatã þara s-a umplut de procese intentate de poliþiºti care au filat maºinile prin RADAR. Aceºti magneþi de pãmânt au câmpuri permanente de energie DC de 12. Cei care lucreazã mult la c alculator suferã frecvent de sindromul tunelului lui Carpal ºi de afecþiuni ale sistemului imunitar. Nu trebuie sã vã aºteptaþi ca un tribunal sã le dea dreptate celor care intenteazã procese îm otriva producãtorilor de aparate cu microunde. Se vor gãsi întotdeauna experþi fãrã faþã. care acþioneazã lent ºi discret. iar unii capãtã sindromuri care ni i nu au nume încã.000 de gauss. care sã depunã mãrturie cum cã nu existã dovezi ºtiinþifice care sã ateste vreun pericol! Sindromul Tunelului lui Carpal (STC) este o problemã foarte gravã care afecteazã zeci de mii de oameni. cu o al ternanþã de 60 de cicluri. Din pãcate. sindr omul apare îndeosebi la vânzãtorii din marile supermarketuri care citesc preþurile produselor cu aparate de ci tire a codurilor de barã sau la cei care lucreazã foarte mult la calculator pe scurt. dar cu REF NÞE. la oamenii care sunt expuºi un ei energii reduse. În realitate. nimeni nu le-a spus cã aceste aparate cu microunde sunt cancerigene. Nu aþi remarcat însã niciodatã cum vã simþiþi dupã ce aþi stat mai multe ore unui monitor? Obosit! Poate ar fi mai corect spus: golit de energie. Cel e pe termen scurt sunt greu de mãsurat ºi le asigurã experþilor o acoperire. Principala cauzã este consideratã în mod oficial activitatea repetitivã. Microundele creeazã boli degenerative cu NUMEROASE faþete în lumile invizibile. De aceea.

Produsele magnetizate cu valoare terapeuticã pot neutraliza aceste efecte ale radi aþiilor. Problemele legate de sinusuri ºi congestiile datorate rãcelii rãspund d e asemenea foarte bine la acest tratament (vezi pachetul informativ). nu toatã lumea experimenteazã aceleaºi probleme în urma expunerii la câmpurile energetice ale curenþilor alternativi cel puþin nu de la bun început. Filtrele pentru ecran ajutã în ceea ce pri veºte luminozitatea. cu o alternanþã de 60 de cicluri. televizoare ºi monitoarele calculatoarelor. cãci se manifestã la nivel subtil. iar medicul se grãbeºte sã punã diagnosticul. Dorm pe un pat cu o saltea magneticã cu valoar e terapeuticã ºi folosesc o pernã magneticã. dar NU blocheazã câmpul energetic propriu-zis. lipi ndu-i deasupra ovarelor (pe pãrþile laterale faþã). Pentru c ei mai mulþi oameni. S-a dovedit cã pacienþii bolnavi de cancer ºi de Alzheimer care f losesc aceºti magneþi dorm mai bine. efectele sunt aparent lente. La fel ca ºi în cazul microundelor. emise d e luminile fluorescente. 94 . port un super-magnet pentru a-mi proteja organele vitale ºi sistemul imu nitar chiar în timp ce scriu aceste cuvinte la calculator. Simptomele poluãrii electromagnetice sunt de regulã subclinice. Personal. Femeile pot folosi super-magneþii pentru a-ºi uºura durerile menstruale. Procesul de degenera re se produce discretºi lent sub acoperire pânã când boala îºi face simþitã prezenþa. Înt tivitatea organelor vitale slãbeºte. SEMNELE bolii apar ca prin farmec. Când corpul bioelectri c nu mai poate suporta.efectele neplãcute ale radiaþiilor de 110 volþi.

nu prea ºtiu ce sã creadã. Radiaþii. Cuvântul iradier e nu este nici alb. Una din cele mai bune modalitãþi constã în plasarea unui super-magnet deasupra glandei timusului. Este un cuvânt cenuºiu! Omul înþelept evitã cuptoarele cu microunde. Cartea vibraþii (vezi pachetul informativ) oferã multe a lte soluþii. ele red uc forþa vitalã. Sursa energiei fisiunii folositã pentru a iradia rezervele de hranã ale americanilor sunt izotopii ra dioactivi ºi deºeurile nucleare. Implicã faptul cã energia are o anumitã substanþã ºi cã lasã în urma ei o anumitã amprentã. Când aud cuvântul iradiere. nici negru. Iradierea se implicã asupra actului propriu-zis. folosit pentru a distorsiona ADEVÃRUL ºi pentru a promova minci una. Aºa se ile cu iradierea mâncãrii. cum este lumina emisã de un bec. El este un termen cvasi-ºtiinþific. În schimb. Energia fisiunii este o radiaþie emanatã de aparatele nucleare sau de deºeurile lor ra dioactive. oamenii se gândesc imediat la radiaþiile nucleare. înþelegem de fapt arde . El descrie actul io nizãrii fiinþelor vii. Acest tip de energie agreseazã þesuturile vii ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. în care energia negativã a ionizãrii este folositã pentru a arde energia moleculelor din alimente. Oamenii se tem pe bunã dreptate de energia nuclearã. Arderea moleculelor vii face viaþa imposibil produce suferinþã. Alimentele iradiate nu au NIMIC de oferit corpului bioelectric. ºi mai puþin asupra efectelor pe care le produce acesta. Cuvântul iradiere este confuz ºi este folosit adeseori pentru a-i induce în eroare pe oa meni. Existã mai multe posibilitãþi prin care efectele acestor radiaþii negative pot fi neutralizate. refuzã sã mãnânce alimente modificate sau iradi nu acceptã sã îºi supunã organismul efectelor curentului alternativ de 110 volþi cu 60 de ciclu ri care emanã din monitoarele calculatoarelor ºi din neoanele fluorescente. Iradierea este un alt termen foarte des folosit în mass media. Aceastã energie a fisiunii ionize azã moleculele vii.ALIMENTELE: radiaþie ºi iradiere Cuvântul radiaþie ne duce cu gândul la o energie emanatã dintr-un punct central. iradierea nu înseamnã acelaºi lucru cu radiaþiile. lipsindu-le de valoare energeticã. echivalând practic cu un suicid lent. Orice om care doreºte sã trãiascã o viaþã lungã ºi sã aibã o stare bunã de sãnãtate trebuie sã înveþe sã se uri. Oricine mãnâncã alimente iradiate va îmbãtrâni ºi va muri id. dar el descrie ºi energia privitã ca substanþã ºi ca stare. Când spunem ionizeazã. În ochii opiniei publice. Practic. iradiere ºi alimente modificate genetic .

Au creat astfel o industrie a alimentelor care rezistã de-a pururi. Ei ºtiu foarte bine cã alimentele tratate chimic nu mai au nici un fel de rezistenþã ºi trebuie iradiate pentru a nu se strica direct pe rafturile magazinelor de prezen tare. chelire ºi orbire. Nu mâncaþi alimente gãtite la cuptorul cu microunde. dar care ne conduc direct în cimitir. Hrana iradiatã capãtã un înveliº de protecþie care rezistã de-a pururi . ori alte poveºti asemãnãtoare. Experþii vorbesc în cei mai laudativi termeni despre miracolul conservãrii alimentelor prin iradiere. Mãsurarea câmpurilor energetice 95 . Ei ne sperie vorbindu-ne de contaminarea apei ºi a hranei cu microbi precum E. Nu cumpãraþi niciodatã mâncare iradiatã. Ei citesc semnalele energetice emise de alimente (orientate cãtre stânga) ºi le evitã din instinct . folosiþi un pendul sau un lanþ vibratoriu pentru a verifica un aliment înainte de a-l ingera! Aceste metode þin în epoca noastrã de o veritabilã luptã pentru supravieþuire . Ce uitã sã menþioneze ei sunt adevãratele motive care stau la baza iradierii alimentelor pe care le consumã americanii. Veþi învãþa cu aceastã ocazie cã nu existã nici o dife limentele modificate genetic ºi cele iradiate.H7 sau Cryptosporidium. Viaþa dumneavoastrã depinde de el vezi pachetul informativ). lele urmãtoare ne vom ocupa de cãderea pãrului. coli 0158 . Moleculele sale vii imele) sunt însã distruse. Ambele categorii sunt niºte monstruozitãþi energetice . El pare ac ceptabil pentruopinia publicã pentru cã sunã ºtiinþific ºi nu pomeneºte nimic de radiaþii .Expresia modificat genetic este un sinonim de datã recentã pentru iradiere. Microbii NU se mai adunã în aceste alimente pentru cã ei NU mãnâncã molecule a .

Pacienþii sunt învãþaþi sã SPERE cã se vor vindeca. În realitate. În mod similar. Medicina ºi radiaþiile Terapia prin radiaþii ºi chimioterapia radioactivã folosite în tratamentul cancerului au efecte devastatoare asupra organismului. dar nu li se spune nimic despre violenþa cu care radiaþiile ionizante lovesc corpulfizic. Ei nuînþeleg cã existã o mare diferenþã între diagnosticul pe bazã de raze efectul ucigaº al terapiei prin radiaþii. Conectaþi un radio la un prelungitor ºi localizaþi o frecvenþã între douã staþii de emisie în nu se aude nimic. Când radioul începe sã bâzâie. Efectele pe termen scurt rãmân neobservate. suntem învãþaþi sã apreciem iradierea hranei p e care o mâncãm. luând precursori de hormoni ºi aplicând ETVC (acest procedeu va fi descris ult erior). radiaþiile nu pot reprezenta o terapie . Întrebaþi-i pe experþi Dacã subiectele despre care discutãm. înseamnã cã aþi pãtruns în câmpu nþã electricã al aparatului respectiv. de pildã un calculator. aduceþi volumul la maximum ºi apropiaþi radioul de monitorul calcu latorului. TOTUªI. fãrã o vindecare autenticã a bolii care le-a decla nºat). ea nu poate bloca efectele unui câmp electromagnetic al unui curent de 110 volþi sã provoace leziuni cor pului viu. Nu folosiþi niciodatã pãturi electrice. rezolvaþi problema fãcând exerciþii aerobice. fãrã sã ni se spunã nimic de bolile ºi moartea la care conduce în mod garantat aceasta. dar mai su nt ºi alte asemenea câmpuri. Ele intrã în ca egoria paleativelor (tratamentul semnelor ºi simptomelor. mâncarea iradia tã ºi ingineria . cãci ele se opun vieþii. Dacã vã este frig.Prezenþa câmpurilor electromagnetice care emanã din aparatele ºi echipamentele electrice este uºor de depistat. prezenþã care depãºeºte de departe radi O placã de plumb cu o grosime de 5 centimetri poate bloca radiaþia nuclearã. Ceea ce ne preocupã pe noi este lungimea timpului petrecut în câmpul de forþã negativ ºi intensitate a câmpului. Atunci când folosiþi aparate electrice conectate la un curent alternativ de 110 volþi. dar PE TERMEN LUNG ne priveazã de sãnãtate ºi de vitalitate. rãpindu-ne în cele din urmã viaþa! Câmpurile energetice ale curentului alternativ au o nuclearã. plasaþi-vã în spatele câmpului sãu de forþã ºi purtaþi un super-magnet. legate de radiaþiile microundelor. osind salteaua elasticã. Metoda prezentatã în continuare mãsoarã O PARTE din energia negativã. Oamenii cred în propaganda medicinii alopatice ºi fac coadã la cl inicile medicale. EFECTELE acestor câmp rgetice anti-viaþã sunt de naturã subtilã la fel ca ºi efectele mâncãrii preparate la microunde asu sãnãtãþii. Reþineþi. aceasta este doar o parte din energia ele ctromagneticã din casã. În continuare. de televizor sau de cuptorul cu microunde.

Fiecare nouã zi poate aduce cu sine mai multã vitalitate. Ignoranþa este un pretext penibil. Nu depinde decât de dumneavoastrã sã vã auto-protejaþi. de ce nu ne spun nimic experþii în legãturã cu ele? Deoarece cercetarea acestor zone de risc NU este finanþatã de cãtre experþi. îmbãtrânir reprezintã TOTALITATEA influenþelor negative din viaþa dumneavoastrã.geneticã sunt adevãrate. care nu vor accepta niciodatã cont estarea celor douã mari monopoluri ale istoriei: generarea electricitãþii ºi industria farmaceuticã a medic amentelor alopatice. reducerea acestei vitalitãþi. SISTEMUL DE ALOCARE A FONDURILOR aparþine marilor companii ºi guvernului. Preambul: capitolul urmãtor se ocupã de riduri. Nu veþi redeveni tineri decât i nversând procesul prin care aþi îmbãtrânit. care nu vã va salva de la îmbãtrânire. DE CE apar acestea ºi CE se poate face în legãturã cu ele? Vom discuta de asemenea despre mirosurile corporale care se accentueazã odatã c u procesul de îmbãtrânire. 96 . sau dimp otrivã. Practic.

incidenþa dia ului este foarte redusã. în þãrile umii a treia. afecþiunile pielii. La baza tuturor acestor probleme de sãnãtate stau hormonii! Pentru a recupera apetitul sexual. Dacã veþi face acest lucru. timusului. . ºi im plicit a unei noi vieþi. ªtiinþa medicalã aruncã vina pe geneticã pentru apariþia diabetului. Cea mai comunã formã de diabet este cel de tip II. al disfuncþi ilor la nivelul vezicii biliare ºi al problemelor auto-imune rezultate din IMUNIZARE. Rãspunsul ei este greºit roblema are patru cauze. tiroidei. Rãbdarea. dar aceasta nu se numãrã printre ele.Apetitul sexual Pierderea apetitului sexual indicã o deteriorare ºi o atrofiere a organelor vitale i nterne. Diabetul este rezultatul exceselor de toxine din interiorul corpului. subþierea pãrului ºi chelirea. mai sãnãtoasã ºi mai exuberantã. atitudinea mentalã ºi voinþa de a pune în aplicare remediile necesare fac parte integrantã din tratamentul aplicat pentru recuperarea apetitului sexual. veþi cu noaºte din nou miracolul vieþii. TREBUIE sã vã purificaþi sistemul hormonal ºi recepto rii neuronali ºi sã reduceþi excesele hormonale în organismul dumneavoastrã. apetit sexual aidoma. Producþia de DHEA înceteazã la vârsta de 24 de ani. Pe de altã parte. scãderea masei musculare ºi apariþia cut elor sunt veri primari cu pierderea apetitului sexual. în care oamenii continuã sã mãnânce alimente naturale. la fel ca ºi strãmoºii lor. Problema este sistemicã ºi nu þine numai de organele sexuale. infecþiile cu ciuperci. prostatei ºi uterului. Condiþii precum obezitatea. concentrarea. tulburãrile intestinelor. proces urmat curând de încetarea producþiei de pro gesteron. Incontinenþa NU este o problemã la femei! Ce este diabetul Milioane de oameni din societãþile occidentale suferã de diabet. Pierderea apetitului sexual indicã disfuncþii ale ovarelor ºi testiculelor. Aceºtia sunt anii când bãrbaþii ªI femeile avanseazã rapid cãtre bãtrâneþe ºi când ferea sã în perioada pubertãþii începe sã se ÎNCHIDÃ. pancreasului ºi ficatului. energia scade. La bãrbaþi. Ea apare la oameni cu vârste cuprin se între 33-55 de ani. Pãrul devine tot mai subþire. fragilizare a unghiilor ºi pãrului. impotenþa anunþã de multe ori un diabet nedetecta t. Pe mãsurã ce producþia de hormoni se reduce. Diabetul este o dovadã a încetinirii funcþionãrii organelor vitale ºi a dezechilibrelor ho rmonale. adrenalelor. metabolismul încetineºte ºi excesele se acumuleazã în sis tem.

iar muºchii devin flasci. pertusis. D PT ºi antigripale! EVITAÞI VACCINURILE CU ORICE PREÞ! Extirparea vezicii biliare reprezintã o garanþie de 99% pentru apariþia diabetului întrun interval de timp de 20 de ani dacã persoana nu îºi ia mãsuri de protecþie împotriva acestui lucru. 97 . e femei la fiecare bãrbat suportã extirparea chirurgicalã a vezicii biliare.grãsimea începe sã se acumuleze. tulburãril e degenerative ale nervilor prolifereazã. tetanus) ºi anti-polio conþin superantige ni care provoacã diabetul de tip I ºi surzenia. Vaccinurile DPT (anti -difterie. apar semne de cancer. Din pãcate. 75% din copiii cu aceste afecþiuni suferã din cauza sup erantigenilor mutanþi din sistemul lor. Precursorii racemizaþi ai horm onilor ºi clismele la ficat OPRESC acest fenomen. Este o afecþiune autoimunã pr ovocatã de introducerea SUPER antigenilor în organism. Diabetul de tip I (diabetul juvenil AKA) este o tulburare gravã în care sistemul imu nitar al copilului atacã celulele pancreasului responsabile de producþia de insulinã. pielea se rideazã. probleme ale tiroidei. Associated Press a confirmat recent cã tulpinile atenuate ale virusului polio pot s uferi mutaþii odatã introduse în organism! La fel se petrec lucrurile cu vaccinurile anti-hepatita B. Un superantigen este o proteinã strãinã care dã peste cap sistemul imunitar.

Corpul le foloseºte pentru creºterea ºi diferenþierea cel lelor ºi þesuturilor în organe specializate. Problema este identicã! Nu acceptaþi niciodatã masajul medicului! Clismele la ficat sunt remediile cele mai utile pentr u eliminarea toxinelor din organism. oasele. iar tiroida se umflã. este de cã aveþi o problemã! (vezi pachetul informativ) . sau flasci? Aveþi un pântec bombat sau pungi de grãsime pe ºolduri? Vi s-au lãsat sânii? Vã m i amintiþi de felul în care arãtaþi pe vremea când eraþi tânãr(ã)? Atunci când organismul dumneavoastrã se dezvolta în pântecul matern. În cazul bãrbaþilor. Proteinele antigenice au niºte proprietãþi absolu speciale ºi nu sunt de regulã disponibile decât fetuºilor. cervixul îºi pierde elasticitatea. Dacã adulþilor li se administreazã proteine antigenice racemizate. Tonifiantul Biogenic al Pielii ºi a Corpului Priviþi-vã în oglindã. Efectele combinate ale Tonifiantului Biogenic al Pielii ºi Corpului. Dacã gura vã miroase urât. el se afla în prezenþa unor proteine antigenice ºi a unor hormoni echilibraþi. etc. prostata se umflã ºi s e întãreºte. precum inima. Ea poat e fi inversatã cu ajutorul precursorului de hormon Totally Male. în timp ce în cazul femeilor. un ficat sãnãtos ºi purificarea þesuturilor conduc la rezultate încã ºi mai spectaculoase. comandaþi Pachetu l Sursã (vezi pachetul informativ). Mulþi copii d evin diabetici la pubertate din cauza dezechilibrelor hormonale. Remediile homeovitice ºterg ampren ta energeticã lãsatã de vaccinuri. sau acele riduri ale buzei superioare? Dar în jurul ochilor? Ce puteþi spune despre torsul dumneavoastrã? Aveþi grãsime în exces sau celulitã? Muºchii sun tonifiaþi. corpul lor începe sã ca pete o înfãþiºare mai tinereascã. Pentru a afla mai multe informaþii. Aveþi pungi de piele care atârnã sub bãrbie ºi sub braþe? V-au apãrut colþurile gurii. sângerarea gingiilor ºi alte afecþiuni periodontale pot fi rezolvate cu uºurinþã cu ajutorul unui irigator dentar biomagnetic. Sângerarea gingiilor ºi paradontoza Probleme precum gingivita. Ca întotdeauna. Biogenic hGH ºi precursorilor racemizaþi ai hormonilor pot fi dramatice.Apa Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicinalã face miracole în cazul diabeticilor. Acest aparat simplu transformã apa d e la robinet într-o substanþã puternicã ce împiedicã formarea plãcii ºi apariþia cariilor. creierul. Prostatita ºi impotenþa Prostatita sau HPB (hiperplazia prostaticã benignã) este o disfuncþie hormonalã.

lipsa exerciþiilor fizice ºi a fibrelor alimentare. infecþii bacteriene. un stres puternic. un dezechilibru hormonal. sub-hidratare.Un colon sãnãtos Cum trebuie citite materiile fecale Fecalele care plutesc indicã o cantitate excesivã de grãsimi ingerate ºi/sau un metaboli sm redus al grãsimilor. Culoarea obiºnuitã a fecalelor trebuie sã fie maronie. infecþii virale (fecalel e albe indicã hepatita). 98 . stres. un ficat cu disfuncþii. o dietã sãracã în fibre ºi/sau o lipsã de ritmicitate (vezi glosarul). Fecalele deschise la culoare indicã disfuncþii ale ficatului. o gândire negativã. Fecalele sub formã de cocoloaºe indicã un tranzit digestiv lent. lipsa ritmicitãþii. curbat. sub-hidratare. colitã. Fecalele fibroase indicã un colon congestionat. Fecalele cu sânge indicã hemoroizi sau ulceraþii. contractarea involuntarã a m uºchilor aferenþi colonului datoratã tensiunii nervoase.

a psoriazisului. sânge închegat din cauza unui ulcer ma i vechi. ies uºor din colon. Pielea este prima linie de apãrare a organismului împotriva bolii. Dacã ea este lezatã. La fel ca ºi rudele sale intestinele. secreþii de grãsimi ºi uleiuri. NOTÃ: este suficient sã beþi 1. Aveau o aversiune faþã de spãlatul urechilor. absoarbe substanþe ºi eliminã prin transpiraþie. Ea respirã. micuþul Herman ºi fratele sãu Therman. Evacuarea completã a fecalelor caracterizeazã un colon Se încheie adeseori prin eliminarea zgomotoasã a gazelor. 15 Sãpunul pe bazã de leºie de pe vremea bunicii Oh. Pielea funcþioneazã aproape la fel ca ºi plãmânii. ignorarea necesitãþilor o vreme prea îndelungatã. ridurilor. care nu mai reþine nimic. o evacuare incompletã. normal . indiferent de cauze. lipsa fibrelor alimentare ºi a exerciþiilo r fizice. ºi indicã un tranzit digestiv mai redus de 12 ore. ulceraþiilor pielii ºi bãºicilor. Adãugaþi la acest tratament ºi o lingurã de Yucca Blend la fiecare masã.Fecalele închise la culoare indicã un stomac leneº. sub-hidratare. . iar spre final devin subþiri indicã o forþa re a rectului. Fecalele normale au o culoare maronie obiºnuitã. Faceþi exerciþii fizice. Dr.5-2 litri de apã pe zi pentru ca tulburãrile descrise mai s us sã se amelioreze sensibil. rinichii ºi plãmânii un tegument aflat într-o stare bunã de funcþionare permite prevenirea acumulãrii de toxine. Mâncaþi cât mai multe legume ºi fructe. nici prea subþiri. cum sunt prunele uscate. colitã. ºi prin creºterea unghiilor ºi pãrului. Bunica le-a spãlat urechile cu un sãpun din leºie. nu sunt nici prea groase. sf ecla crudã sau verdeþurile. Beþi întotdeauna cel puþin douã pahare MARI cu apã dimineaþa la trezire. ºi este una din cele PATRU guri de scurgere pentru eliminarea deºeurilor toxice. El include pãrul ºi unghiile . Roger Lent Tegumentul (pielea) este organul cu cea mai mare suprafaþã. bolile vor apãre a cât de curând. care în caz contrar pot lua forma acneii. Fecalele care la început sunt foarte groase. ca sã numim doar câteva dintre ele. Iar ei nu au mai auzit nimic câþiva ani la rând . sau anumite influenþe ale dietei. subhidratare. Sângele idele extracelulare care circulã între celule asigurã lichidele necesare pentru transpiraþie. urmate de un nou pahar de fiecare datã când urinaþi.

Pielea ridatã este alcãtuitã din colagen ºi fibre elastice ºi reticul are. SOC-ul este util de asemenea în dizolvarea þesuturilor cicatricelor . iar tuberculoza o calcifiere a plãmânilor. în încercarea organismului de a izola aceste câmpuri de înaltã energie toxicã. bãºicilor sau a ridurilor. 99 . Astfel. la pi erderea elasticitãþii ºi la degenerarea lor. Acumularea deºeurilor acide conduce la calcifierea þesuturilor moi. Deºeurile care nu reuºesc sã scape din organism rãmân prinse în þesuturile dermice (straturil de suprafaþã ale pielii) ºi subcutanate (cele de sub straturile dermice). Þesuturile conjunctive sãnãtoase sunt alcãtuite din carbon ºi sulfidridã de sulf racemizate are se regãsesc ºi în SOC. oase. muºchi. Tumorile canceroase sunt de multe ori calcifiate. artrita implicã o calcifiere a încheieturilor.Glandele sebacee (care produc uleiuri) secretã toxinele bazate pe grãsimi ºi uleiuri. ligamente. tendoane ºi cartilagii). þâºnind mai devreme sau mai târziu la suprafaþã sub forma coºurilor. Pielea ºi sânii care atârnã sunt exemple de degenerare a þesuturilor conjunctive. Ele îºi aratã vârsta prin dureri ºi inflamaþii (artritã ºi gutã). acestea alcãtuiesc corpul într-o proporþie de 90%. La rândul lor. Matricea oaselor este alcãtuitã dintr-un schelet din proteine de colagen umplut cu minerale. Þesuturile conjunctive dure sunt cartilagiile ºi oasele. Deºeurile depozitate în þesuturile conjunctive moi conduc la calcifierea acestora. Colagenul intrã în structura þesuturilor conjunctive într-o proporþie de 30% (piele.

Aºa explicã de ce capsulele de SOC foarte bogate în carbon ºi sulf racemizate produc rezultate atât de d ramatice în cazul suferinzilor de artritã. Þesuturile cicatrizate pot fi interne ºi/sau externe. corpul devine incapabil sã îºi construiascã þesuturi puternice. depresi a ºi reducerea apetitului sexual. subþierea pãrului. De îndatã ce se vor ataºa de receptorii dumneavo astrã. Atunci când carbonul ºi sulful act ive biologic sunt în cantitãþi insuficiente. Schimbãrile hormonale ºi încetinirea funcþionãrii hormonilor DHEA este unul din hormonii analogi cu rol de (gloanþe magice) care au apãrut ca ciu percile dupã ploaie. Substanþa realã nu poate fi patentatã ºi to t ce este natural nu este profitabil pentru industrie. folosesc precursori racemizaþi ai ho rmonilor (în varianta masculinã) deoarece aceºtia îi permit corpului sã îºi producã propriii hormoni. aceste fluide extracelulare sunt numite limfã . glanda pituitarã ºi cea pinealã) sã menþinã echilibrul hormonal. sãnãtoase. veþi deveni un prizonier în propriul dumneavoastrã corp. infecþiile cu ciuperci ºi cele ale vezicii. la fel ca ºi producþia altor hormoni precum progesteronul sau melatonina. Vom discuta despre ambele categorii ceva mai târziu în aceastã c arte. deoarece blocheazã receptorii din organism ºi împiedicã centrii de reglare din creier (hipotalamusul. pe care îi elibereazã astfel din blocajul în care au fost prinºi. Atunci când sunt culese de vasele capilare limfatice ºi resorbite în sâng e. DHEA realã este produsã în corp de cãtre glandele adrenale. adicã din interiorul celulelor. ºi implici trolul asupra corpului. Fluidele extracelulare nu sunt tot una cu cele intr acelulare. nimeni nu spune opiniei publice cã NU existã nic i o diferenþã între DHEA analog. Pielea ºi þesuturile cicatrizate Existã numai DOUà clase de þesuturi: cele funcþionale sãnãtoase ºi cele cicatrizate. hormonii analogi au o duratã de viaþã veºnicã ºi nu se des isul DHEA natural pe care îl gãsiþi pe piaþã este o minciunã pe faþã! Tot ce au fãcut chimiºtii a ute grupul R în molecula organicã pentru a o putea patenta. Corpul î construieºte þesuturi cicatrizate ca rãspuns la diferite traume ºi din incapacitatea de a construi þesuturi sãnãtoase. T oate aceste substanþe sunt EXTREM DE periculoase. Personal.Procesul de îmbãtrânire presupune acumularea de deºeuri toxice în fluidele care circulã ÎNTRE celulele þesuturilor moi. purificând receptorii umani. steroizii anabolici. Ele NU sunt sigure. iar producþia ei se reduce dupã vârsta de 24 de ani. Cu toatã publicitatea care i se face. Mai mult decât atât. Fe riþi-vã de aceste droguri atât de populare astãzi. . grãsimea. pilulele anticoncepþionale ºi înlocuitorii de estrogen. încheieturi slãbite ºi intoxicaþie cu metale grele. Urmãtoarele boli sunt AVERTISMENTE serioase legate de un dezechilibru hormonal la femei: afecþiunile tiroidei.

Tonifiantul Biogenic pentru Piele ºi Corp. Pe mãsurã ce situaþia se înrãutãþeºte. straturile exterioare ale pielii devin tot mai strâns unite. conºt iente cã o faþã tânãrã atrage un succes de casã mai mare. Ridurile îi deranjeazã pe cei care doresc sã arate tineri. Ele sunt legate de deteriorarea ºi încetinirea activitãþi etabolice. Vedetele de cinema. mai ri gide ºi mai puþin elastice. ºi acidul glicolic cu valoare terapeuticã. SOC-ul ºi GH3 Pe mãsurã ce îmbãtrânim. subþierea/albirea firelor de pãr ºi încheieturile artritice pot fi consider ate oricum. 100 . de acumularea deºeurilor în depozite ºi de reducerea producþiei de ATP. cu atât ma t îþi vei putea prelungi viaþa artisticã ºi statutul de vedetã. adãugând colagen în produsele sale. acidul glicolic. bucurându-te de beneficiile lor. Vedetele de cinema recurg la lifting-uri faciale pentru a-ºi remedia ridurile. în punctele în care pielea se freacã mai mul turi ºi sângerãri. Printre produsele care sunt cu adevãrat efi ciente ºi care opereazã foarte bine alãturi de loþiunile pe bazã de SOC vã recomand: crema cu precursori Nugest II. dar nu semne ale tinereþii ºi vitalitãþii. Ele sunt un SEMN al unei pr obleme interioare.Pielea ridatã. Industria cosmeticã încearcã marea cu degetul . dar cola ul industrial nu este rãspunsul pe care îl aºteaptã organismul. Ele ºtiu foarte bine cã cu cât arãþi mai tânãr. îndeosebi la oamenii în vârstã.

Mulþi oameni îºi beau urina pentru a se vindeca de cancer ºi de alte boli (vã recomand în ac eastã direcþie cãrþile: Propriul dumneavoastrã medicament ideal. Un acid este un donator de hidrogen. Bolnavii de cancer ºi cei care þin cure de slãbire sunt exemple triste de oameni care suferã din cauza acestui canibalism intern. cea vie). Personal. Urina conþine acizi care înfrumuseþeazã p ielea. Existã femei scandinave care îºi spalã faþa cu urinã. care poate fi astfel eliminatã prin spãlare. uscând pielea moartã. Acestea pot dispãrea complet. precum acidul uric. fãrã fire degradate. Loþiunea SOC face minuni ºi în caz de acnee sau cicatrice rãmase ca urmare a unor arsuri . tiner se bucurã de un avantaj comparativ evident! Lifting-urile faciale ajutã. în urinã apar produse secundare toxice. deoarece acidul uric le ajutã sã-ºi menþinã pielea m faþã tânãrã. Cartea oþetului de mere ºi Cartea ceaiului Ko mbucha). pielea devine incredibil de moale.Societatea este extrem de subiectivã. Acizii naturali au o mare putere de vindecare. Straturile dermice se prind de cele exterioare (epidermice) prin membrane subcutanate. fiind înclinatã sã respingã bãtrâneþea. Capacitatea noastrã de a produce enzime digestive ºi absorbante PUTERNICE scade dupã vâr sta de 30 de ani. ridurile aproape cã dispar. iar pielea mea aratã ca la 20 de ani (deºi am 53). Un alt secret personal pentru a-mi pãstra pãrul negru. Oþetul natural co nþine acizi organici naturali care au un gust acru. De altfel. În timp. Un nivel ridicat . Acidul glicolic cu valoare profesionalã se combinã cu straturile exterioare uscate a le pielii (stratum corneum). iar pielea capãtã o strãlucire sãnãt oasã care are un mare efect asupra celor din jur. Produsele de mai sus reprezintã o veritabilã hranã pentru piele NU sunt doar niºte produse cosmetice. De aceea. În plus. dermatologii folosesc acid glicolic premium cel mai mic dintre hidroxi-acizii alfa. le folosesc cu religiozitate. motiv pentru care metaboliþii proteici se acumuleazã în urinã. Când sunt folosite loþiunea SOC ºi Totally Male (pentru bãrbaþi) sau Nugest II (pentru fem ei). este ceaiul de Komb ucha ºi Gh3+11. SOC-ul stim uleazã formarea colagenului NOU în straturile dermice (adevãrata piele. un organism bãt rân îºi mãnâncã propriile þesuturi pentru a-ºi satisface nevoia de proteine. iar efectele combinate ale cel or douã produse sunt absolut minunate! Urina ºi faþa Acid este un termen chimic. Acizii naturali precum cei din oþetul de mere ºi din ceaiul de Kombucha regenereazã organismul. dar sunt foarte scumpe ºi NU rezolvã problema. Capsulele de SOC sunt luate oral.

alimentele nedigerate di n intestine alimenteazã paraziþii. care produceau un exces de acid uric. Boala bogaþilor Oamenii care mãnâncã prea multe proteine de origine animalã ºi care au o digestie slabã se îm olnãvescdeseori de gutã. DiSorb Aid. dar NICI UNUL dintre ele nu se comparã nici pe departe cu combinaþia dint re DiSorb Aid. În trecut. Aceºti a sufereau de inflamaþii la nivelul picioarelor. Pe piaþã existã numeroase produse pen uºurarea digestiei. R/HCL ºi Yucca Blend corespund perfect din ace st punct de vedere. iar aceste produse trec cu succes acest test. guta era cunoscutã sub numele de boala bogaþilor. Pentru oamenii în vârstã.de acid uric în urinãreprezintã un AVERTISMENT serios! În plus. Testul suprem apare însã în cazul bolnavilor de cancer. Aceasta este ordinea strictã pe care trebuie sã o respecte orice produs pentru digestie. R estul digestiei ºi întreaga absorbþie se petrece în intestinul subþire. Acumulãrile de deºeuri afecteazã organismul ºi determinã 11 N. R/HCI ºi Yucca Blend. Gerovitalul doctoriþei Ana Aslan. Digerarea proteine lor prin ruperea legãturilor peptidice nu se poate produce decât într-un mediu PUTERNIC acid. din cauzã cã îºi supraîncãrcau org smele cu proteine de origine animalã. otrãvesc organele vitale ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. degetelor de la picioare ºi mâinilor. care mor literalmente prin înfometare. enzimele digestive sunt absolut CRUCIALE. 101 . Tr.

Eliminarea pietrelor din ficat ºi din vezica biliarã este nedureroasã ºi sigurã. odatã cu apariþia societãþii serviciilor ºi a calculatorului. rinichi ºi vezica biliarã. iar corpul intrã în toxemie (tox toxic. ºi apariþia pintenilor osoºi sunt manifestãri ANORMALE. Presiunile sociale fac aproape imposibil un mod de viaþã sãnãtos. guta nu reprezenta o problemã pentru clasa mijlocie ºi pentru oamenii sãraci. întregul sistem intrã curând într-o stare de ºoc. care fãceau de regulã toate muncile grele din societate. emia a sângelui). manifestându-ºi iritarea prin inflamaþii ºi dureri. Alcoolul. iar acest lucru devine cu atât mai dificil cu cât eºti mai bogat. Modul de viaþã sedentar era apanajul exclusi v al bogaþilor. nimeni nu le spune pacienþilor cã medicamentele împotriva gutei distrug ficatul. provocând inflamaþii ºi suferinþã. Dacã o piatrã la ficat sau la vezica biliarã blocheazã principalul canal al bilei care conduce la intestinul subþire.apariþia pietrelor la ficat. Astãzi. Ea e ste plinã de chimicale toxice ºi de minerale inutile. Toxemia este principala ameninþare la adresa femeilor gravi de! Apa de bãut de slabã calitate alimenteazã problemele de care am discutat mai sus. pietrele la ficat. dacã acestea blocheazã canalele interne ºi nu sunt eliminate chirurg ical în maximum 24 de ore. ele pot provoca moartea. În cazul pietrelor. cu condiþia sã vã pregãtiþi corpul ºi sã urmaþi cu precizie instrucþiunile care vor urma. care blocheazã fluxul bilei. Ele reprezintã SEMNE ale îmbãtrânirii. Precipitatele precum cristalele de acid uric. . Mâncãrurile grase încarcã organismul cu purine (deºeuri proteice din carnea bogatã în azot) º uprasolicitã rinichii. Corpul n e ce sã facã cu aceste precipitate. În plus. Guta este un SEMN clasic de bãtrâneþe. mesele luate seara târziu ºi excesul de carne conduc la îmbolnãvirea de gutã. Bila este un emulsificator al grãsimilor ºi vehiculul prin care corpul eliminã 75% din deºeurile sale. Guta nu se mai manifestã numai în lumea opulentã a bogaþilor. O prostie! În trecut. conducând la o creºtere accentuatã a nivelului de acid uric din sânge ºi din þesut uri. Medica împotriva gutei nu trateazã decât simptomele. Pacienþii sunt mai degrabã preocupaþi de cine plãteºte factura (asigurarea medicalã) decât de pierderea pe termen lun g a sãnãtãþii lor. Acidul uric excesiv din sânge ºi din limfã se combinã cu anumite baze minerale alcaline precum calciul ºi dau naºtere cristalelor de sare. fãrã o rezolvare a cauzelor). fãrã sã afecteze în vreun fel cauzele care au dus la apa riþia lor! Tot ce a reuºitsã producã ºtiinþa ºi în acest domeniu este tot un paliativ (o alin a durerilor. Aceste acumulãri de cristale se depun la încheieturil e degetelor de la picioare ºi la extremitãþi. modul de viaþã sedentar a devenit e emic. afectând inclusiv clasa mijlocie ºi sãracii.

uleiuri ºi grãsimi. suplimenþii care conþin minerale elementare luaþi pentru a rtritã ºi osteoporozã sunt absolut inutili! Ei nu numai cã nu rezolvã problema. despre care vom discuta mai multe în capitolele care urmeazã).Bunica obiºnuia sã amestece grãsimile animale topite cu leºie (hidroxid de sodiu). ªi mai grav este faptul cã sunt luate imediat dupã masã. Dacã lanþurile peptidice ale proteinelor nu sunt r upte în stomac. Uleiurile de soia ºi canola joacã un rol crucial în for marea acestor plãci sanguine. blocând capilarele. Dar atunci când sãpunul ei era folosit împreunã cu ap a de la robinet. Arterele îngroºate (atero-ºi arterioscleroza) sunt pavate cu plãci precum cele depuse pe f undul cãzii bunicii. îngreunând astfe ivitatea stomacului ºi digestia proteinelor. Calciul ºi grãsimile În pofida opiniilor medicale. Plãcile sunt o combinaþie de cloruri. acestea nu pot 102 . pe fundul cãzii se depunea un precipitat. fluoruri. rezultat din reacþia mine ralelor grele cu sãpunul. porni nd de la premisa cã organismul are o lipsã de calciu. dar creeazã probleme noi! Me dicii prescriu carbonat de calciu elementar (cochilii de scoici) ºi compuºi ai acidului citric de calciu. obþinând sãpun de casã prin procedeul numit saponificare. d naºtere plãcii ºi pintenilor osoºi. Precipitatele rezultate din interacþiunea uleiurilor de soia ºi canola cu deºeurile to xice din corp produc efecte similare asupra sângelui ºi limfei. Ei încearcã sã FORÞEZE corpul sã accepte mineralele în forma lor eleme tarã (adicã mineralele care nu au trecut prin ciclul carbonului. bogatã în minerale grele. Aceste elemente precipitã în fluidele corporale ºi se combinã cu alte deºeuri metabolice. Vom discuta în mare detaliu despre uleiurile malefice. Formarea plãcilor în artere reprezintã un SEMN de boalã. deºeuri organice ºi minerale. cloramine. dar ºi produsul unui mod de viaþã ne lijent ºi al unei diete alimentare nesãnãtoase.

De aceea. Dacã veþi face ce vã voi spune eu. Acest proces este uºor de OPRIT. eliberaþi de orice teamã! Mirosul corporal Mirosul corporal este un SEMN al unui corp poluat. otrãvind c orpul ºi alimentând paraziþii. infecþiile cu ciuperci/ale vezic ii urinare. cancerul la femei. precum ºi cel de osteoporozã. acumulãrile de gaze dupã mese. evitaþi aceºti suplimenþi! Pierderea masei osoase este numitã osteoporozã. depresia. La adulþi ºi uneori chi la copii ºi adolescenþi mirosul corporal este strâns legat de încetinirea funcþiilor organelor vitale ºi de deze chilibrul hormonal. Este consideratã o problemã care apare dupã menopauzã. tumorile fibroide. subþierea/albirea pãrului. Am descoperit personal CUM poate fi oprit ºi INVERSAT el. asistând neputincioasã la dispariþia frumuseþii ºi bucuriei ei. Prima oarã când devenim conºtienþi de acest miros este momentul pubertãþii. pierderea apetitului se xual. femeia trece printr-un adevãrat iad . El nu apare decât atunci când deºeu rile toxice se acumuleazã într-o mãsurã atât de mare încât ajung în þesuturile subcutanate. ciclul dureros. Lãsaþi prejudecãþile la o parte ºi acceptaþi faptul cã NU este necesar sã îmbãtrâniþi sau sã chiar doriþi acest lucru. umflãrile/balo nãrile. infecþiile vaginale (venerice sau nu). care a transf ormat fetiþa în femeie ºi bãiatul în bãrbat. am descoperit cum poate fi ELIMINAT riscul de can cer la bãrbaþi ºi la femei. dar ADEVÃRATA ei instalare se produce în anii de dinai ntea menopauzei (25-40 de ani). dar prezintã riscuri mult mai mari. Cu cât . etc. Boala predominã îndeosebi la femei. responsabili de dige stia proteinelor. confuzia mentalã. De regulã. Proteinele neprelucrate putrezesc în intestine. problemele intestinelor. Fereastra deschisã la pubertate poate fi menþinutã deschisã atâta vrem e cât doreºte femeia (sau bãrbatul). Iatã care sunt primele SEMNE ale menopauzei la femei ºi ale andropauzei la bãrbaþi: grãsim ea/celulita. SPM. afecþiunile tiroidei. anii intermediari dintre pubertate ºi menopauzã po t fi prelungiþi indefinit. el nu este altcev a decât mirosul moleculelor aromate toxice care se evaporã din corp. Altfel spus. cãderea sânilor. Pe scurt. Pânã atunci. De fapt. El este umbra bãtrâneþii care se apropie ameninþãtor. Mirosul corporal este neplãcut din punct de vedere social . artrita. Calciul ºi magneziul elementar neutralizeazã acizii din stomac. Acest proces nu este recunoscut de medici atunci când se instaleazã menopauza (în cazul femeilor). unde alimenteazã iile care se hrãnesc cu asemenea deºeuri. el apa e ca urmare a activitãþii corporale ºi al secreþiei crescute de deºeuri toxice. începe sã se închidã. În plus. aceste SEMNE ne previn cã fereastra deschisã în timpul pubertãþii.fi prelucrate ºi asimilate. veþi putea trãi o via ngã. scãderea energiei.

El este un simptom al îmbãtrânirii ºi al activitãþii c atabolice. care poate fi considerat pe bunã dreptate una din cele douã acþiuni fundamentale pe ca re trebuie sã le execute omul care doreºte sã îºi inverseze procesul de îmbãtrânire ºi sã se vindece de boalã. dar bãtrân din punct de vedere corporal. Oamenii cu un miros corporal puternic se pot spãla de cinci ori pe zi cu sãpunul cu leºie al bunicii ºi pot folosi cele mai bune deodorante fãrã a obþine vreun rezultat. Imaginea este deplorabilã ºi explicã în plan vizual de ce aceºti oameni au un miros corporal atât de puternic. Ei detecteazã imediat toxinele care emanã din bunicii lor. Poþi sã fii tânã in punct de vedere calendaristic. ei miros imediat bãtrâneþea! Priviþi felul în care aratã pielea oamenilor în vârstã: c . Copiii au un simþ excelent al mirosului. mirosul va depãºi puterea oricãrui deodorant.acest miros este mai puternic. Copiii au un miros atât de proaspãt pentru cã sunt TINERI. ºi sã ai un miros puterni c. Un corp sãnãtos ºi curat a roape cã nu are miros. Cea deacþiune este legatã de sistemul hormonal. mirosul corporal este ANORMAL. 103 . Un miros corpo ral puternic este un SEMN care nu trebuie ignorat! Nu trebuie sã fii foarte în vârstã pentru a avea un miros corporal puternic. Altfel spus. ci eliminarea fãrã efecte secundare a d eºeurilor acide localizate înspaþiile celulare ºi în grãsimile din ÎNTREGUL corp. nu numai ca numãr d e ani. Dacã bãtrâneþea corporalã este dublatã de ani. Toate celul le din organism sunt afectate de acest proces. cu atât mai toxicã este persoana în cauzã. Clismele la ficat nu au drept activitate principalã purificarea ficatului ºi eliminarea pietrelor. Deºi comun. ci ºi fizic. paloarea ºi lipsa ei de vitalitate.

Pe mãsurã ce mediul intern se modificã. deºi buna funcþionare a ace stuia este crucialã pentru o stare bunã de sãnãtate. Apa Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicinalã are capacitatea de a scãpa corpul de mirosul put ernic ºi de cancer. gâtul ºi capul. dar au totuºi un ciclu lunar al hormonilor. subsuoarele. Bãrbaþii experimenteazã ºi ei o schimbare hormonalã lunarã a mirosului corporal. Oamenii mai vârstnici îi pot folosi pentru a-ºi redeschide fereastra deja închisã La începutul secolului XX. Ei nu au un ciclu menstrual. Oamenii nu detecteazã schimbãrile mirosurilor subtile. dar modificã mediul intern într-o mãsurã suficient de mare pentru ca aceastã boalã sã disparã . sânii. cãci reprezintã SEMNUL oficial al apropierii bãtrâneþii. Ei BLOCHEAZà glandele sudorip are. Deodoranþii ºi menstruaþia Deodoranþii anti-transpiraþie nu trebuie folosiþi NICIODATÃ. iar echivalentul menopauzei în cazul lor este numit andropauzã (andro hormonii androgeni masculini. menopauza era numitã apogeul . Când corpul feminin se goleºte de toxine prin intermediul ciclului. precum zona inghinalã. Precursorii racemizaþi ai hormonilor diminueazã schimbãrile hormonale experimentate de cele douã sexe ºi pot prelu ngi indefinit vârsta mijlocie. încãrcând astfel corpul cu metale grele ºi sufocând fluxul deºeurilor prin sistemul limfatic . Cancerul îºi are originea în sistemul limfatic ºi cãlãtoreºte prin in ul acestuia. este imposibil sã elimini o tumoare canceroasã dacã sistemul limfatic nu funcþio neazã corect. Hormonii afecteazã mirosul corporal. Vestea bunã este cã efectel lor pot fi . Ea NU vindecã cancerul. În mod corect. Acestea sunt zonel e în care existã noduri de mare concentrare limfaticã. Se cunosc cazuri de urºi care au atacat femei aflate la menstruaþi e. În realitat . Remarcaþi zonele din corp în care transpiraþia este foarte puternicã. formele de viaþã care existã în el se schimbã ºi ele. pauzã încetare). Majoritatea antiperspirantelor conþin ioni toxici de ALUMINIU. implicaþi în afecþiuni degenerative p recum Alzheimer. schimbãrile hormonale care s e produc accelereazã emisia de molecule aromate. Menopauza ºi andropauza apar dupã o reducere a nivelului de funcþionare a organelor vi tale. ce am discutat pânã acum în aceastã carte este legat de CONTROLUL asupra mediului intern. dar unele a nimale (cum sunt urºii) au aceastã capacitate. Un exemplu ilustrativ în acest sens este menstr uaþia. cu deosebirea testiculelor ºi ovarelor. Capacitatea limitatã de a transpira liber indicã un sistem limfatic leneº. Menopauza (ºi andropauza) sunt cuvinte la timpul trecut . procesele care le corespund încep cu 15-20 de ani înainte de declanºarea oficialã. De altfel. ele ar trebui numite sch imbãri hormonale .

semnul este foarte bun.INVERSATE. este important sã învãþaþi sã ASISTAÞI cor est proces. Personal. Femeile nu vor mai fi nevoite sã îmbãtrâneascã (sau sã arate bãtrâne)! Noi ne reînnoim corpul la fiecare ºapte ani. Dacã nu transpiraþi cu uºurinþã. corp va fi mai puternic sau mai s Dacã transpiraþi abundent. Dacã nu transpiraþi prea uºor. în timp ce alþii nu transpirã aproape deloc. Sauna cu infraroºii la distanþã prezintã TOATE beneficiile ºi NICI UN neaj uns. cu condiþia sã aprovizionaþi din belºug c orpul cu apã ºi cu minerale ionice. Cei care nu fac acest lucru îºi reduc cu bunã ºtiinþã zilele. Unii transpirã foarte abundent. dar ºi o serie de neajunsuri legate de lipsa spaþiu lui. Bãile fierbinþi au ºi ele efecte benefice. Lipsa transpiraþiei Toatã lumea transpirã. Corpul ne-a fost dat pentru a fi exersat ºi folosit. nu transpir deloc uºor. este necesar sã asistaþi co astã direcþie sau sã suportaþi consecinþele. Apa nu este 104 . Soluþia pe care am ales-o a fost sã fac în fiecare zi exerciþii aerobice ºi saunã cu infraroºii la distanþã. Sauna cu infraroºii la distanþã Bãile cu abur ºi izvoarele minerale calde sunt o cale minunatã prin care vã puteþi curãþa org nismul. Dacã noul lab decât cel vechi depinde numai de dumneavoastrã. faptul cã nu sunt portabile ºi costul ridicat. Transpiraþia este un indicator excelent al eficienþei cu care funcþioneazã pielea ca ºi ca nal de eliminare a toxinelor.

proces numit respiraþie internã). Medicamentele topice s unt foarte uºor absorbite prin piele (cremele pe bazã de precursori de hormoni Nugestrine II ºi Tota lly Male sunt transdermale ºi sunt absorbite prin piele direct în sânge. Toþi cei care au investit într-o asemenea saunã declarã cã s-au îndrãgostit de ea icii ºi suferinzii de artritã sau de tulburãri degenerative ale nervilor au parte de o mare alinare dacã folosesc cu regularitate sauna cu infraroºii (vezi pachetul informativ). Majoritatea chimicalelor produse de om sunt toxice pentru fiinþele vii. de astm ºi de boli degenerative. Pielea: o poartã cu douã ieºiri În cartea sa. Pielea are o dublã direcþie. Dan Skow vorbeºte de o întrebare care i-a preocupat cândva pe medici: Dacã ai doi litri de apã contaminatã cu o substanþã chimicã volatilã într-o proporþi pãrþi la un milion. inclusiv p entru organismul uman. membranele mucoase care cãptuºesc gura. Din nou. ºi prin intermediul ce lulelor.necesarã pentru acest tip de saunã. ce este mai bine: sã faci baie în ea sau sã o bei? Experþii au rãspuns: Sã o bei. Aceastã no uã tehnologie permite eliminarea unor cantitãþi masive de toxine acide din corp. Întrebaþi un cosmetician dacã este posibil sã acumulezi toxine prin piele ºi prin plãmâni. Puþini oameni realizeazã cât de masive sunt cantitãþile de otrãvuri din mediul înconjurãtor c ne intrã în corp prin aceastã poartã deschisã care este pielea. Ea poate elimina ºi poate absorbi. Costul unei saune este de 15 cenþi pe zi. inclusiv prin bronhiole ºi plãmâni (vã re mintim cã trupul respirã prin intermediul plãmânilor. au o capacitate de absorbþie mult mai bunã. dr. O saunã SID este confecþionatã din lemn ºi este portabilã. cãci nu poþi face baie în doi litri de apã! Cel mai bun rãspuns ar fi tr sã fie: Nici una din cele douã variante . corpul cedeazã. Dacã mediul este suficient de toxic. întrebarea însãºi era ridicolã. experþii au dat rãspunsul greºi t! De fapt. Mu oameni îmbãtrânesc prematur ºi suferã cumplit din cauza expunerii prelungite la substanþe chimice. de care vor beneficia deopotrivã emeile ºi bãrbaþii (vezi pachetul informativ). Corpul nu a fost creat pentru a face faþã tuturor otrãvurilor în care este . proces numit respiraþie externã. deºi noi putem absorbi o cantitate uriaºã de otrãvuri prin piele. îmbolnãvindu-se de eczeme. Foarte curând se preconizeazã însã apariþia unor produse cosmetice sigure . În realitate. FÃRà Sà FIE însã droguri!). în plus. Agricultura secolului XXI. cãci printr-o baie pãtrund în corp de patru ori mai multe sub tanþe chimice decât atunci când bei apa . gâtul ºi tractul gastrointestinal au o suprafaþã reunitã de 600 de ori mai ma e decât cea a pielii.

produselor cosmetice ºi aerului. corpul intoxicat este nevo mai sus. Atunci când vine vorba de chimicalele toxice. Bombele cu ceas Dacã nu are la dispoziþie precursori it sã apeleze la o combinaþie între opþiunile 2 ºi 3 de ci doar amânã ziua judecãþii . 105 . omul constatã cã i-a apãrut un nodul la sân. în timp ce precursorii racemizaþi a i hormonilor pot pãstra deschisã aceastã fereastrã. vã ecomand sã folosiþi Nustregine II ºi Totally Male pentru a vã menþine deschiºi receptorii nervoºi ºi hor onali. aceste opþiuni nu rezolvã problema. ºi în special estrogenilor analogi din mediu. cu toate expunerile la toxine la care ne supunem prin inte rmediul alimentaþiei. diagno sticul este greºit . cã suferã d sau cã îi sângereazã vaginul ori rectul. Cu siguranþã. Nu sunt suficient de bãtrân ca sã fiu bolnav de cancer. Când aceastã zi soseºte. iar doctorul îi Singurele gânduri care îi mai trec atunci prin minte sunt: De ce eu? Ce am fãcut ca sã me rit aºa ceva? Nu este posibil. Având în vedere cã expunerea toxicã este inevitabilã în timpurile moderne. sã le îngroape în grãsimi sau sã le depoziteze în membranele pielii. cã îl dor oasele spune: AI CANCER ! racemizaþi de hormoni. în artere ºi încheieturi (o toate simultan!).nevoit sã se îmbãieze zilnic. apei. corpul nu are decât trei opþiuni: sã le el imine din sistem. NU UITAÞI cã hormonii sunt cei care deschid fereastra pubertãþii. ui disconfort anormal. Din pãcate. orice am face.

inclusiv al repigmentãrii lui naturale . niciodatã al întineririi! Omul albeºte ºi îºi pierde pãrul de sus în jos. nu-i învinovãþiþi niciodatã pe alþii. care are capacitatea de a elimina deºeurile toxice din organism. puteþi fi convins cã urmãtorul pas va fi pierderea pãrului. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentr vã îmbunãtãþi sãnãtatea ºi pentru a vã prelungi longevitatea. Industria sãnãtãþii este un oximoron sãnãtos din punct de vedere financiar. Nici guvernul ºi nici ºtiinþa nu vã vor putea proteja. Problemele legate de pãr sunt întotdeauna un SEMN al îmbãtrânirii. rolul sãu în declanºarea bolii a fost precumpãnitor. De aceea. Când opinia publicã a aflat de acest lucru ºi ºi-a manifestat furia. Ea îºi protejea t propria sãnãtate ºi interesele economice. Singurul responsabil sunteþi dumneavoastrã. dar la fel de mortalã! PÃRUL: ce trebuie sã facem cu el! Ceaiul de Kombucha vechi de 14 zile este un regenerant foarte puternic al corpul ui. Atunci când am scris aceastã c rte. Domeniul în care ceaiul exceleazã de-a dreptul este însã cel al regenerãrii pãrului. nu vã pierdeþi tim ul cu pretexte. în trei culori. subþierea firelor de pãr ºi chelirea sunt SEMNE ale unor afecþi uni interne. ea reprezintã numele comercial al glutamatului monosodic (GMS). Atunci când vine vorba de sãnãtate. GMS conþine glutamat + aspartam + acid citoic toate otrãvuri cunoscute. a fost unul din capitolele mele preferate. având grijã aºa cum trebuie de dumneavoastrã. Pierderea culorii pãrului. alb ºi albatru.Din pãcate. Cel mai bine este sã EVITAÞI cancerul! Imprimaþi-vã aceste gânduri în memorie ºi TRÃIÞI în acord cu ele. Dacã aveþi peste 50 de ani ºi pãrul dumneavoa ar (de sub braþ) începe sã vã albeascã. Prevenirea este infinit mai nã decât tratarea. Acestea nu vã vor salva din iadul prin care veþi fi nevoit sã treceþi. Redeveniþi tineri! Nu depinde decât de dumne avoastrã! Preambul: capitolul urmãtor se referã la pisicile sãlbatice . Aspartamul este numele chimic al popularului îndulcitor prezentat în culorile roºu. Învãþaþi ºi dumneavoastrã sã vã protejaþi sãnãtatea economice. dupã care i s-a schimbat numele ºi i s-a dat o siglã drãguþã. edicalã ignorã importanþa pãrului. GMS a fost retras din aliment ele pentru copii. el uºureazã durerile încheieturilor ºi îmbu activitatea intestinelor. Aveþi probleme cu prostata? Totally Male le poate rezolva! Jocul de-a Cuvintele morþii Proteina vegetalã hidrolizatã (PVH) este folositã în sute de alimente inclusiv în cele des tinate refacerii sãnãtãþii! În realitate. în plus. dar acesta a fost creat cu un anumit scop. . Aceste exocitotoxine distrug celulele nerv ilor/cerebrale.

creºterea rapidã a pãrului reprezintã un SEMN bun. puteþi sã o faceþi pe viaþã.Pãrul preia toxinele din þesuturile de sub piele ºi le eliminã astfel din corp. purificarea þesuturilor ºi ingerarea SUPER-alimentelor. Pãrul care revine la culoarea sa naturalã sau care începe sã creascã din nou dupã ani de absenþã reprezintã un SEMN bun. lãs aþi-l la macerat timp de 14 zile. Cea mai sigurã cale de a obþine acest lucru este fo losirea ceaiului de Kombucha. Acestea sunt secretele mele pentru pãrul negru ca pana co rbului pe care îl am la vârsta de 53 de ani. cl ismele la ficat. Ceaiul de Kombucha este FOARTE ieftin de preparat acasã. beau câte 10-12 litri de ceai de Kombucha vechi de 14 zile pe sãptãmânã. De aceea . 106 . pentru ca acidul glucoronic sã ajungã la o cotã maximã. cãci Kombucha se reproduce singur ºi nu are nevoie de prea multe îngrijiri. astfel încât nimeni nu se poa te plânge cã nu ºi-l poate permite! Pentru a vã bucura plenar de beneficiile ceaiului de Kombucha. În plus. dublat de GH3 ºi de precursorii racemizaþi ai hormonilor. Alte secrete sunt legate de precursorii racemizaþi ai hormonilor. iau o capsulã de GH3+ de douã ori pe zi. Personal. Dacã vã hotãrâþi sã vã preparaþi propriul ceai de Kombucha.

Personal. cu o culoare frumoasã. contribuie decisiv la inversarea tulburãrilor cardiace (de tipul atacului de cord) ºi uºureazã durerile ºi . Cert este cã pot prepara 4 litri de ceai cu numai 50 de cenþi. O viaþã sãnãtoasã nu poate fi conceputã fãrã un colon curat. Capsulele de PAC sunt folosite pentru a elimina deºeurile acide din organism în timp ul procesului de purificare a ficatului (prin clisme). Cele douã intestine sunt unite printr-o valvã (ileocecalã) care contr oleazã miºcarea deºeurilor ºi absorbþia substanþelor nutritive din tractul intestinal. alcãtuit din mai mulþi fito-factori biologic activi. Terapia colonului curãþã valva ileocecalã ºi restaureazã normalizarea funcþiei sale în acea de importantã a organismului. iar dupã patru ani pot afirma cã am devenit tot mai puternic. toþi racemizaþi. Terapia colonului eliminã povara deºeurilor din corp ºi accelereazã considerabil perioadele de convalescenþã. Bolnavii de cancer au aproa pe întotdeauna valva ileocecalã blocatã pe poziþia deschis. La aproape 35 de ani. am început de la o boalã certificatã . Nu es te nimic complicat ºi nu depinde decât de dumneavoastrã sã reuºiþi acest lucru (vezi pachetul informativ). colonul este foarte încãrcat. ceaiul de Kombucha. Luate zilnic. GH3 ºi precursorii racemizaþi aihormonilor pot face minuni. Hormonii DESCHID ºi ÎNCHID fereastra numitã vârsta mijlocie . obþinând un pro dus net superior celui de la magazin. care costã 40 de dolari! Dacã doriþi un pãr natural. din cauza substanþei mucoide acumulate în colon ºi uscate. reduc presiunea sanguinã. aceste capsule eliminã placa d e pe artere ºi vene. Dacã nu aþi mai practicat niciodatã aceastã terapie ºi dacã vã simþiþi stânjenit. Simultan. La 50 de ani. aceastã carte vã va aju tãrâþi ºi sã începeþi aplicarea remediilor colonice. Acea tã tulburare provoacã moartea prin înfometare a bolnavilor de cancer. vã veþi regenera ÎNTREGUL corp. Cartea trebuie cititã de toþi cei care sunt interesaþi cu adevãrat de sãnãtatea ºi longevitat a lor. Nimic nu se comparã cu ea în aceastã direcþie! Valva ileocecalã ºi cancerul La doi metri de anus se aflã punctul în care începe intestinul gros (colonul) ºi în care s e terminã intestinul subþire (ileumul). Pãstraþi de-a pururi DESCHISÃ aceastã fereastrã prin aplicarea principiilor descrise în aceastã carte! Terapia colonului Aceastã carte are la bazã o experienþã personalã directã de 50 de ani în aplicarea terapiei c lonului ºi include 40 de fotografii ilustrate ale þesuturilor colonului. starea sa este indescriptibilã! Enhanced PAC Enhanced PAC este un adjuvant uimitor. Primele depuneri pe pereþii colonului încep nu mai târziu de vârsta de 5 ani.

Otrãvirea cu aluminiu Aluminiul este un metal greu extrem de toxic pentru organism. Toate aceste afecþiuni sunt consecinþe ale unui nivel ridicat al toxinelor! Enhanced PAC conþine antioxidanþi racemizaþi solubili deopotrivã în apã ºi grãsimi. La fel ca mercurul ºi plumbul. având 24. conducând m ai devreme sau mai târziu la Alzheimer. lucru nemaiîntâlnit în industrie (vezi pachetul informativ) . se acumuleazã în þesuturile creierului. unde scurtcircuiteazã funcþiile neuronilor. PAC reprezintã produsul cel mai economic disponibil pe piaþã.problemele ochilor. 107 .660 de unitãþi active într-o sticluþã. o amprentã racemicã de 1 activitate biologicã similarã (de 10/10). Ingredien e sale nu sunt obþinute prin procedeul extracþiei cu ajutorul solvenþilor.

e le fac mult mai mult rãu decât alcoolul. Înapoi la Eden (vezi pachetul informativ). 16 Pisicile sãlbatice Pielea este pentru corp ceea ce este solul pentru pãmânt . Vasele din aluminiu care au deasupra un strat subþire de teflon (o rãºinã care nu permite lipirea) nu fac decât sã creeze probleme suplimentare. Sursele cele mai IMPORTANTE de aluminiu care pãtrunde în dieta noastrã alimentarã sunt: apa de la robinet. Evident. industria aluminiului ºi AMA au reacþionat violent. Jethro Kloss a descris efectele negative ale gãtitului în vase de al uminiu în cartea sa. Folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi puteþi scoate definitiv cuvântul cancer din vocabularul dumneavoastrã. Nu aveþi niciodatã încredere în aceste agenþii guvernamentale care ilesc în locul dumneavoastrã ce anume este sau nu este sigur pentru sãnãtatea dumneavoastrã. Pâinea ºi produsele fãinoase obþinute industrial sunt încãrcate cu aluminiu (puteþi obþine pr ri de copt fãrã aluminiu de la magazinele naturiste). etc. fiind provocat direct de modul de viaþã. cãci sunt ÎNCÃRCATE cu metale grele. paralizia cerebralã. praful de copt ºi bãuturile rãcoritoare. aluminiul reacþioneazã cu deºeurile toxice ºi atacã sistemul nervos. Sunt . neuropatiile. d ezechilibrele hormonale. Cât despre bã turile rãcoritoare. Ajuns în corpul uman. g enerând boli degenerative precum MS. datoritã omniprezenþei lor ºi a faptului cã sunt acceptate din punct de vedere social. Yucca Blend ºi al super-alimentelor precum algele Klammath. Ionii acestui metal greu se desprind de vasele în care gãt im ºi pãtrund în mâncare. Detoxificarea de metale grele serealizeazã cu ajutorul SOC. evitaþi-le! În anul 1920. Nu cumpãraþi niciodatã alimente gãtite care conþin praf de copt. mielomul. John Thomas Halogenii sunt cunoscuþi sub numele de pisicile sãlbatice ale elementelor pãmântului.Aluminiul conþine fluoruri. care îl considerã sigur . fibromialgia. Cancerul la femei Cancerul la femei nu este de naturã geneticã. Municipalitãþile folosesc cantitãþi masive e ALUM la tratarea apei potabile. dr. Asumaþi-vã res ponsabilitatea propriilor decizii. Apa cu Înaltã Valoare Medicinalã accelereazã considerabil procesul de purificare. PAC. De aceea. Alumul este un adjuvant alimentar aprobat care se aflã pe lista FDA. pilulele anticoncepþionale ºi înlocuitorii de estrogen. myasthenia gravis. discreditând lucrarea. Evitaþi mineralele coloidale .

ele îºi schimbã natura. Atunci când un halogen se combinã cu un hidrogen. halogenii nu pun probleme sãnãtãþii. cum sunt cei din sol sau din apa mãrii. în urma reacþiei apare un acid. Sã luãm spre exemplu sarea de rocã. cum sunt sodiul. procesul de îmbãtrânire se accelereazã dramatic. Fluorul devin fluorurã. care nu ste altceva decât clorurã de sodiu (sare de bucãtãrie). calciul sau magneziul. 108 . Atunci când fac parte integrantã dintr-un amestec natural de ioni minerali. Termenul de halogen vine de la hals = sare în limba greacã ºi gen = a produce. de pildã clorura de sodiu. În schimb. în urma reacþiei se formeazã o sare. Halogenii sunt IMPORTANÞI pentru procesul de îmbãtrânire. Clorul ºi fluorul sunt HALOGENI. atunci când omul izoleazã halogenii ºi îi foloseºte pentru diferite produse dezec hilibrate. îl extrage din sol ºi îl pune pe masa din bucãtãrie. Natura izoleazã acest produs ºi îl depoziteazã în sol. Clorul vin clorurã. legându-se de ionii metalelor ºi contaminanþilor din apã. Altfel spus. ele devin sãruri diluate în apã. Când un atom de halogen (acid) se combinã cu atomul unui meta l alcalin. întrucât se aflã în echilibru. Atunci când aceste gaze s unt dizolvate în apã. cum este fluorura d in pasta de dinþi. sfidând legile alimentare ale naturii. Ele sunt substanþe gazoase. l vine.substanþe gazoase extrem de reactive din punct de vedere chimic.

extre m de toxic. formând compuºi n imprevizibili ºi ostili delicatelor procese ale vieþii. La începutul secolului XX. municipalitãþile din America ºi din întreaga lume continuã sã îºi sil ii sã consume aceste produse. Apa de bãut ºi pasta de dinþi cu fluor sunt letal e. Ambele substanþe sunt letale. cloroformul a înlocuit eterul ca anestezic general în spitale. Spre exemplu. Clorul Clorul este un bactericid. lysis a rupe). Popularitatea pe care a cãpãtat-o iniþial introducerea clorului în apa de bãut trebuie exp . atunci când este folosit la spãlarea rufelor). Aplicat populaþiei. Acest tip de gândire face ca spitalele sã fie pline! Aveþi datoria faþã de dumneavoastrã înºivã sã evitaþi aceastã capcanã. El ucide fãrã discriminare bacteriile ºi este extrem de efi cient ca dezinfectant (spre exemplu. cloroformul este un produs secundar al apei de bãut clorurate. Ateroscleroza (crearea plãcii arteriale) are o legãturã directã cu clorurarea apei publi ce. deºi este EXTREM DE toxic pentru ficat. El se leagã de alte substanþe componente din sânge. industria îi depoziteazã sub formã de sãruri solide . În sistemele vii. Este o otravã cu un spectru larg de acþiune. care ucide fãrã discriminare bacteriile bune ºi rele din intestine ºi din þesuturi. ªi totuºi. acest principiu se traduce astfel: beneficiul pe care îl primeºte populaþia în ansamblul ei justificã eventualele daune pe care trebuie sã le suporte anumiþi indiviz i (vaccinurile sunt promovate pornind de la acelaºi principiu). Existã o relaþie foarte strânsã între introducerea clorului în rezervele de apã publicã (1908 creºterea statisticã alarmantã a atacurilor de cord ºi a bolilor cardiovasculare. deoarece nimeni nu moare pentru cã bea apã de la robinet (cu clor). Folosirea clorului în apele publice este justificatã prin ceea ce ºtiinþa medicalã numeºte r aportul beneficiu-risc . Din cauza calitãþilor sale bactericide. Înainte de anul 1920. Caracteristicile carcinogene ale clorului sunt binecunoscute ºi se manifestã pe nume roase nivele subtile în interiorul corpului. întrucât au nevoie de un singur electron pentru a-ºi echilibra valenþa. clorul a fost ales pentru tratarea apelor pentru consumul populaþiei. iar experþii ºtiu foarte bine acest lucru. Pentru a contracara inst abilitatea halogenilor.Gazele halogene sunt extrem de instabile ºi FOARTE active din punct de vedere chim ic. infarctul coronarian nu era o boalã recunoscutã statistic în State le Unite. fluorul O IA RAZNA atunci când legãturile sale chimice sunt rupte pr in hidrolizã (hydro apã. ºi ambele au trebuit sã fie înlocuite de alte substanþe mai puþin toxice . Am spus subtile .

Altfel spus. Majoritatea oamenilor din SUA au ca principalã sursã de apã potabilã apa de la robinet. coli ºi cu cryptosporidium au determina t oficialitãþile federale sã forþeze municipalitãþile sã foloseascã substanþe chimice încã ºi mai toxice. Nimeni nu doreºte sã bea o apã contaminatã cu agenþi patogeni. dar NU acesta este rãspunsul la dilema preocupã pe noi. Pentru baie ºi duº. Tot mai mulþi oameni îºi cumpãrã apã platã (îmbuteliatã). care sunt de micã capacitate. Sistemul BEV le eliminã. În acelaºi timp. personal folosesc un filtru de oxidare/reducere în trei etape. Se obþine astfe apã de bãut cu adevãrat bioactivã (beneficã pentru organismul viu). virusurile ºi bacteriile. 109 . Singurul rãspuns corect este prepararea apei BEV ºi a Apei Ionizate c u Înaltã Valoare Medicinalã.licatã prin epidemiile care fãceau ravagii în Statele Unite între anii 1910-1920. nimeni din ce care sunt cu adevãrat preocupaþi de sãnãtatea ºi longevitatea lor nu îndrãzneºte sã bea o apã gest oficialitãþi. Atunci când cãlãtoresc. Odatã încheiat acest proces de purificare. iar apa este restructuratã. iau cu mine un filtru de capacitate mai micã. dar astãzi timpurile sau schimbat. care îºi aveau sorgi ntea în apa de bãutinfestatã ºi care ucideau zeci de mii de oameni. Ace ste filtre se deosebesc de cele obiºnuite. radioactivitatea ºi mineralele. Filtrele la care mã refer m-au þinut PE STE patru ani ºi jumãtate. decuplaþi-vã de la sistem ºi luaþi-vã soarta în propriile mâini! Recentele infestãri ale apelor publice cu E. precum cloram Cloraminele sunt extraordinar de toxice pentru ficat. pentru a evita sã fa c baie într-o apã toxicã. În acele vremuri nu pr ea existau alternative. la fel cum eliminã fluorul. memoria energeticã a acestor contaminanþi este ºtearsã .

Protocolul de tratare a apei te un metal alcalin (bazic). creând premisele n ecesare cancerului. Ajunºi în corp. Împreunã. el dã peste cap echilibrul sodiu-potasiu al organismului. despre care vom discuta în continuare. Nivelele ridicate de sodi u din þesuturi se manifestã deseori sub formã de hipertensiune. Problemele corpului Chimicalele toxice pãtrund în corp legate de ionii minerali. fiind un avertisment c lar cã mediul este dezechilibrat. clorul ºi flu orul se leagã de deºeurile ºi uleiurile metabolice (cum sunt cele de soia ºi canola). Pe mãsurã ce excesul de sodiu invadeazã fluidele int erstiþiale DINTRE celule. Corpusculii din sânge apar grupaþi sub influenþa acestui efect. Ba cteriile aerobe (cum sunt mitocondriile) nu pot funcþiona într-un mediu bogat în sodiu. ºtim cã sarea este o combinaþie între un halogen (acid) ºi un me impune folosirea hipocloritului de sodiu. Din discuþiile de pânã acum. este o combinaþie de pH. în timp ce sodiul le invadeazã ºi îl înlocuieºte. Cuvântul îmbãtrânire ne indicã problema. Aceste schimbãri se manifestã în starea electricã a sângelui sub forma efec tului Rouleau. dar interese industriale puternice susþin clorurarea. iar hidroxidul ridicã pH-ul. Cuvântul degenerare o descrie per Sodiul este unul din jucãtorii din scenariul de mai sus. corpul furã acest element din celule. Sodiul es iar clorurã extrem de acidã. (bazã).Hipocloritul de sodiu Clorul dizolvat în apele publice este luat din blocuri de sare. clorul ucide bacterii le. Legumele cu frunze verzi. aceste douã substanþe alcãtui Atunci când este dizolvat în apã. Apa bioactivã. cum este BEV. reactivitate ºi potenþial POR. pentru ca apa sã capete gust. dând naºtere unor tox ine hibride care MODIFICÃ mediul. Existã alternative bune. Invazia sodiului înceti eºte activitatea mitocondrialã ºi schimbã mediul aerob (cu aer) într-un mediu anaerob (lipsit de aer). PH-ul oricãrei ape de la robinet este cupr ins între 8-9. fãrã chimicale (cultivate în grãdina personalã) sunt cea mai bunã sursã de potasiu organic natural. Dacã dieta alimentarã nu cuprinde o cantitate suficientã de p otasiu. Situaþia în care ne aflãm astãzi nu dife rã prea mult de cea care . Apa cloruratã de la robinet bogatã în sodiu slãbeºte o întreagã populaþie. Sarea este mai sta bilã decât un gaz sau un lichid. hipocloritul este o formã de hipocloritul de sodiu. Aceºtia sunt indic atorii care vindecã un corp bolnav ºi care redau controlul asupra sa. hipocloritul de sodiu se separã. Motivul pentru care clorul este folosit sub formã de sare este legat de pH . Corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu potasiu organic pentru a menþine e chilibrul sodiupotasiu.

a societãþii ºi guvernului în ansamblul sãu. Gândiþi-vã la efectele pe care le-ar avea o apã de bãut bioactivã ºi sigurã asupra medicinii anizate. medicina. Oamenii bolnavi ºi morþi sunt ideali pen ru colectarea de taxe ºi impozite. aflatã pe locul doi. El ar n interes major ca populaþia sã fie menþinutã bolnavã. dupã hot dogs ºi plãcinta cu mere . cabinetele dentare ºi companiile farmaceutice ºi-au dat mâna ºi au reuºit sã spele minþile americanilor în ceea ce priveºte beneficiile fluorurilor. cãci menþin spitalele pline. Mentalitatea publicã Fluorura este o Instituþie Americanã. Cl orul. 110 . Industria. Semmelweis. fluorurile ºi cloraminele sunt ideale pentru afaceri. Americanii au o veritabilã idilã cu pasiunea vieþii lor: halogenul fluor (fluorura este sarea acestuia ). Guvernul corporatist este un stat strãin ILEGAL care opereazã sub steagul galben . a sistemului juridic.exista atunci când a izbucnit epidemia de scarlatinã de pe vremea dr. DE CE? Aceastã carte oferã rãspunsurile necesare celor care doresc sã-ºi înlocuiascã ignoranþa cu CUNOAªTEREA.

O pastã de dinþi introdusã la sfârºitul anilor 50 a primit susþinerea Asociaþiei Dentiºtilor ricani. se poate spune cã ai realizat ceva! Profiturile obþinute în urma unei asemenea afaceri depãºesc orice imaginaþie ºi lãcomie. cum ar fi enzimele noastre proteice. Într-un sistem viu. Fluorura de cositor este un deºeu al industriei cositorului. fiind promovatã de acei nebuni care ne conduc. potrivit cãreia nu existã nici o dovadã ºtiinþificã reprezintã un pretext ideal pentru otrãvirea la scarã indus a populaþiei americane. sistemului respira tor ºi intestinelor. Cositorul este un mineral ºi un metal. Ceea ce uitã sã menþionez erþii sunt efectele secundare toxice ale fluorurilor. fluorura îºi poate face liniºtitã de cap. Unul din obiceiurile favorite ale fluorurii este acela de a ataca fibrele de col . Pe scurt. Apa fluorizatã este crimã! CAPETELE TARI (dinþii. Explicaþia ºtiinþei medical e. oasele ºi pielea) Fluorurile întãresc dinþii. Compuºii pe bazã de fluor ai acestui element reprezintã câmpuri energetice orientate cãtre stânga EXTREM DE puternice. dar ºi oasele capului în ansamblul sãu. fluorura se disociazã ºi devine EXTREM DE instabilã. Fluorura este folositã pe scarã largã în mii de procese industriale. Ea este numãrul unu pe lista elementelor atomice în ceea ce priveºte reactivitatea. Prin amestecarea unui acid (gazul fluor) cu ionii unui metal alcalin (cositorul). Fluorura are un efect de îndobitocire. Bazându-se pe ea. Se leagã într-adevãr de proteinele din oase ºi de m ineralele din corp. O asigurare medicalã bunã creeazã iluzia siguranþei. oamenii ajung sã neg eze responsabilitatea personalã pe care o au pentru starea lor de sãnãtate. Fluorura de cositor e ste o sare. Dacã reuºeºti sã transformi fluorura de cositor dintr-un deºeu toxic într-un med cament susþinut ºtiinþific ºi acceptat de publicul larg. ce are nevoie de ani de zile pentru a se manifesta . Fluorura otrãveºte þesuturile ºi se manifestã prin sute de simptome. Semnãtura ºi amprenta lor energeticã se opun vieþii ºi sunt foar te active biologic. Ea conþine fluor ºi cositor. Fiind o otravã sistemicã . rezultã o SARE (un cristal). izolând-o în apele subte rane ºi în depozitele minerale. Ea încetineºte activitatea cerebralã ºi ne face docili ºi mai uºor de ma . încetinind metabolismul. el a des chis practic Cutia Pandorei. Când omul a descoperit beneficiile industriale ale fluorurilor. care depãºesc de departe orice beneficii colaterale. Ea cautã ceva de care sã se lege. lucru indicat ºi de sufixul urã. Fluorura este uºor de absorbit prin piele ºi prin membranele mucoase ale gurii.Fluorura este pisica sãlbaticã a halogenilor. Dumnezeu a pus aceastã substanþã sub cheie. Fluorul este toxic pentru toate fiinþele vii. ea este o maºinã de fãcut bani pentru sistemul medical.

care conduc la un proces grav de degenerare. Aceastã substanþã este matricea de co lagen în care au fost depozitate mineralele de cãtre osteoblaste. oase le nu trebuie sã fie dure ºi fragile. oase fragile ºi un pãr care cade.agen care conferã elasticitate oaselor. Experþii dau vin a pe osteoporozã. Ruperea oaselor ºi încheieturile slabe au devenit comune printre adolescenþi. pielii. În realitate. De-a lungul anilor. la fel ca un copac sãnãtos. dar americanii conti nuã sã foloseascã apa ºi pasta de dinþi fluorizate. mineralele vor trece în soluþie ºi ceea ce va rãmâne va fi ubstanþã ca guma care va semãna cu un fir de spaghete (fiert). avem de-a face cu un proces de degenerare a þesuturilor. înlocuitorii de estrogen ºi analogii chimici din alimente ºi din apã. Nimeni nu îºi doreºte o piele ridatã. fluorurile determinã întãrirea ºi fragilizarea proteinelor din colagen. Când aceºtia din urmã interfereazã cu osteoblastele (celule le care construiesc oasele) ºi cu osteoclastele (celulele care dizolvã oasele). oamenii care folosesc apa fluorizatã ºi pastele de dinþi cu fluor acumuleazã excese de fluor în þesuturile lor. Fluorurile acþioneazã la fel ca hormonii din pilulele anticoncepþionale. muºchilor ºi ligamentelor. ca sã nu mai vorbi m de oamenii în vârstã. Ultimul apãrut pe listã este sindromul þesutu rilor conjunctive. ci rigide ºi flexibile. Pe scurt. OPRIND producþia de þesuturi conjunctive ºi osoase noi. lupus ºi expunerea la soare. sclerodermie. De ce? Ceva s-a schimbat! Una din cauzele care au contribuit decisiv la acest fenom en este fluorul din apã ºi din 111 . Pielea ridatã este un bun exemplu al efect elor secundare pe care le au ingerarea fluorurilor ºi acidifierea þesuturilor corpului. Ei nu înþeleg ce se întâmplã! Dacã dizolvãm un os într-un acid.

Atunci când în corpul u man sunt prezente pesticide. este rezultatul sintezei anabolice (al sinergiei biochimice pozi a d . El se referã la structurarea moleculelor ºi la localizarea grupului R care identificã moleculele ºi efectele lor asupra sistemului viu . El se referã la acþiunea combinatã u mai mulþi agenþi chimici. Precursorii racemizaþi ai hormonilor.pastele de dinþi. aditivi alimentari. Sistemele vii sunt DINAMICE. apa BEV. sãnãtos. Ceea ce refuzã sã precizeze experþii este faptul cã sodiul pro cesat de om ºi fluorurile de cositor sunt MULT mai reactive ºi mai ostile þesuturilor vii decât fluorurile din natu rã. Sinergia poate produce rezultate benefice SAU malefice pentru fiinþa umanã. Un corp tânãr. medicilor ºi farmaciºtilor influenþeazã politica pub licã legatã de chestiuni precum fluorizarea apei potabile. Tonifiantul Biogenic al Pieli i ºi Corpului. Oamenii nu sunt niºte eprubete sterile de laborator. Interese private se folosesc de guvernul corp oratist ºi de cel judiciar pentru a-ºi face mendrele. Puternicele interese ale dentiºtilor. Yucca Herbal Blend ºi toate SUPER-ALIMENTELE menþionate pânã acum pot inversa e fectele fluorurilor ºi ale hormonilor sintetici. Sinergie ºi sintezã Sinergia este un concept care meritã sã fie înþeles. Sinteza este un concept destul de apropiat de primul. fluorurile reacþioneazã. Opinia publicã nu ºtie cã toate studiile referitoare la beneficiile fluorului în apa de bãut ºi asupra cariilor dentare sunt apã de ploaie. dupã care creeazã noi medicamente pentru tratarea acestor a. este mai uºor sã treacã o cãmilã prin urechile acului decât sã de ºtiinþã sã treacã printr-o uºã deschisã . Banii dicteazã! Aceleaºi puternice interese materiale stabilesc programa ºcolarã a facultãþilor de medicinã º au grijã ca manualele sã serveascã acestor scopuri. inventând tot felul de denumiri pentru bolile de generative pentru a menþine confuzia publicului. ca sã nu mai vorbim de cãldura organismului. ªtiinþa medicalã a acceptat folosirea fluorurilor ºi este prea orgolioasã ºi prea încãpãþânat recunoascã greºeala. capsulele SOC. Vã reamintesc în aceastã direcþie ce spunea odatã Sir Arthur Edington de pre mintea ºtiinþificã: Adevãr vã spun. Sistemul de finanþare al statului deci de CINE trebuie sã primeascã bani publici ºi CE proiecte ºtiinþifice trebuie sprijinite. PAC. ca sã nu mai vorbim de acea inocentã ceaºcã de otravã pe care le-o oferã co iilor asistenta ºcolarã ºi dentistul. uleiuri de soia ºi canola ºi deºeuri metabolice. Experþii acþioneazã pe principiul etichetelor. revãrsând deºeurile lor letale în apa unui public care nu bãnuieºt nimic.

uleiurile de soia ºi canola. Activitatea catabolicã este legatã de radicalii liberi ºi de procesul de auto-canibali sm. prefer sã le numesc otrãvuri! Pesticidele sunt substanþe organice prin definiþie. cloraminele ºi anumite forme de oxigen declanºeazã în organismul viu re acþii în lanþ. Dacã sistemul imunitar. Ele sunt chimicale organice produse de om concept care poate induce în eroare. Alimentele organice naturale. Carbonul este esenþa vieþii pe pãmânt. Aceºtia declanºeazã oxidarea necontrolatã a celule or ºi þesuturilor. ca o nouã modalitate de a induce în eroare opinia publicã. mercurul. Industria se foloseºt e de cuvântul organic în mod imoral. clorul. PAC opreºte oxidarea necontrolatã. reacþiile de sintezã n egativã distrug celulele ºi genereazã produse secundare sub forma deºeurilor toxice ACIDE. antioxidanþii ºi alimentele organice Substanþele toxice sunt radicali liberi . Orice proces de oxidare pres upune un schimb de electroni între substanþele moleculare. pesticidele. Acþiunea radicalilor liberi poate fi ÎMPIEDICATÃ prin utilizarea antioxidanþi lor racemizaþi puternici de tipul Enhanced PAC.tive). cel digestiv sau cel hormonal sunt lezate. apa BEV ºi SUPER-ALIMENTELE racemizate sunt câteva exemple de pre mise care dinamizeazã sinteza biochimicã pozitivã. Fluorurile. Personal. aditivii ºi coloranþii alimentari. Pesticidele sunt un alt exemplu de radicali liberi. vaccinurile. aerul poluat. Oxidarea necontrolatã este o activitate catabo licã ce ucide celulele. Radicalii liberi. 112 . Cuvântul organic este folosit pentru a le descrie deoarece aceste molecul e letale conþin CARBON (cel de-al 12-lea element atomic).

Cei mai mulþi dintre ei REFUZà sã gândeascã sau sã acþioneze în afara p lor acceptate ale profesiunii lor chiar dacã nu sunt întotdeauna atât de ignoranþi precum par Sunt prinºi între necesitatea de a face un profit personal. acestea sunt evidente : oameni. ºtiinþific ºi farmaceutic nu are nici cel mai mic interes sã m odifice statu quo-ul care îi aduce atâþia bani ºi atâta putere personalã. de ti pul îngrãºãmintelor pe bazã de sãruriNPK. Cu excepþia a doi dintre ei. dorim sã spunem cã otrãvurile nu sunt prezente în ceste alimente. adicã de stat. companiile de asigurare. publicul igno rant ºi colegiile medicilor. alimentele organice sunt mai bune decât le neorganice. animale ºi plante bolnave! Acesta este motivul pentru care nu obosesc sã le reamintesc cititorilor m ei sã ignore întotdeauna recomandãrile experþilor . toþi ceilalþi folosesc fluorul ºi plombele pe bazã de mercur. Miopia profesionalã este un fenomen care îi afecteazã deseori pe profesioniºti. care au fost cultivate cu fertilizatori naturali. M-am mutat recent într-un oraº cu peste 200 de dentiºti. Toþi cei care îndr sã calce strâmb ºi sã punã interesul pacienþilor lor mai presus de cel al breslei sunt taxaþi pe mãs colegii lor! Medicii ºi dentiºtii care doresc sã pãºeascã pe calea ADEVÃRULUI sunt nevoiþi sã fie foarte p ºi sã nu iasã prea mult în evidenþã. sunt cele mai bune! Orice om ar trebui sã-ºi cultive legume proaspete. Chiar ºi cantitãþile mici de hranã sãnãtoasã au un e asupra sãnãtãþii noastre. chiar dacã nu are la dispoziþie decât cât eva ghivece sau o bucãþicã micã de pãmânt. Mulþi dint re ei sunt produsele învãþãturii primite ºi puþini reuºesc sã gândeascã în afara acestui cadru. nu comerciali. Ei refuzã sã accepte literatura alterna tivã pentru a-ºi trata pacienþii într-o manierã umanã. dar cele cultivate personal. Simultan oniºtii sunt supravegheaþi cu atenþie de cel care le acordã licenþele. În general. nu uitaþi cã un om sãnãtos nu este ne voit sã apeleze la nimeni pentru a fi îngrijit cum se cuvine. Instrumentul pe care ºtiu sã îl foloseascã cel mai ne este confuzia. Adevãratul scop este întotdeauna profitul. Cât despre rezultate.Aceºti scamatori ai cuvintelor ºi-au denumit în aºa fel produsele încât sã PARà prietenoase f viaþa pe pãmânt în ochii oamenilor dezorientaþi. Pe de altã parte. Nu stricã niciodatã sã cunoaºteþi în zona în care vã aflaþi niºte medici profesioniºti preocu metodele alternative de vindecare. în grãdina proprie. Multe companii de asigurãri medicale refuzã sã îi asigure pe cei care lucreazã în cabinete d . Sfaturile lor nu pot face altceva decât sã vã sigileze mormântul! Când aplicãm cuvântul organic alimentelor. Medicii ºi dentiºtii Establishment-ul medical. Asta înseamnã mai puþin de 1%! Toþi ceilalþi iau ca pr text ignoranþa ºi se apãrã cu citatele din manualele de specialitate.

Pe mãsurã celulele Schwann sau neurilemele mor. SOC. Acestea i nterfereazã cu creierul ºi cu activitatea nervoasã ºi TREBUIE eliminate cu orice preþ din þesuturi. metalele grele ºi hormonii analogi. iar ei plãtesc cu sãnãtatea ºi cu viaþa fel ca mulþi dintre pacienþii pe care îi îngrijesc. Mercurul. Când o fluorurã se combinã cu mercurul. precum Alzheimer. algele Kl ammath ºi Yucca Blend sunt câteva produse care au aceastã putere. sistemul imunitar intrã în comã. fluorul ºi apa BEV Nu este de glumit cu metalele grele precum mercurul. scler oza multiplã ºi tumorile afecþiuni necunoscute sau foarte rar întâlnite pânã acum 30 de ani a crescut foa te mult în rândul occidentalilor. Incidenþa tulburãrilor neurologice ale CREIERULUI. aceste boli sunt comune. Mercurul ºi fluorul pe care îi folosesc sunt niºte veritabili cai troieni în propria lor tabãrã. iar la baza lor stau fluorurile. mielomul. încep sã se formeze þesuturi cicatrizate. Fluorurile rigidizeazã membranele celulare ºi legãturile sulfhidrice care alcãtuiesc þesut urile conjunctive proteice. Viaþa omului devi ne acum un IAD pe pãmânt! 113 . ºi îndeosebi al americanilor. Astãzi. cadmiul ºi plumbul.entare din cauza incidenþei foarte mari a bolilor în cazul acestor persoane.

Mineritul ºi industriile siderurgice sunt vestite pentru poluarea aerului cu fluor uri. aura corpului se reduce. critice. Boala nu este altce va decât un . · Lipsa alimentelor cu o energie orientatã cãtre dreapta ºi cu o înaltã valoare energeticã.O. · Incapacitatea de a-ºi echilibra hormonii. Gândurile ºi cuvintele negative. fax (509) 466-8103. Feþele acelor locuitori aratã BÃTRÂNE! Fluorurile sunt otrãvuri sistemice. Gândiþi-vã A fost suferindul de cancer întotdeauna bolnav de cancer? Nu! A fost diabeticul înto tdeauna diabetic? Nu! A avut întotdeauna bãtrâna doamnã artritã? Nu! Toþi aceºti oameni ªI-AU PIERDUT CONTROLUL asu corpului lor. vorbesc în fiecare zi cu oameni care nu pot fi ajutaþi pentru cã refuzã sã-ºi controleze gândurile. Dacã vi se pare cã sãnãtatea este scumpã. sunaþi la (800) 659-1882 sau (509) 465-4154. nefericite. Box 1240 Mead Washington 99021-1240 USA. Þãrile din lumea a treia suferã din ce în ce mai mult din cauza utilizãrii necontrolate a fluorurilor industria le. Iatã câteva din ideile pe care le sintetizeazã ele: 1. Gândurile ºi cuvintele sunt gloanþe energetice! 2. inhibã sistemul imunitar ºi adu c dupã sine boala. pline de teamã sau deprimate afecteazã producþia substanþelor chimice din creier. Incapa citatea de a lua aceste decizii reprezintã tot o OPÞIUNE personalã! Mintea ºi corpul Nu subestimaþi niciodatã puterea minþii. · Lipsa apei biologic active. Personal. · Incapacitatea de a duce o viaþã disciplinatã. Existã numeroase cãrþi foarte bune scrise pe tema puterii minþii. datoritã urmãtorilor factori: · Incapacitatea de a înþelege principiile elementare care stau la baza funcþionãrii sale. sau scrieþi pe adresa: Young Again! P. aºteptaþi pânã când vã îmbolnãviþi. ºi veþi vedea costã boala! Merlyn Anderberg Pachetul informativ Pentru mai multe informaþii. furioase. · Incapacitatea de a-ºi elimina deºeurile din þesuturi. Atunci când emitem gânduri negative. Sãnãtatea ºi longevitatea noastrã depind de capacitatea de a lua decizii corecte. a hormonilor. Ingerarea lor este incompatibilã cu dorinþa d e a rãmâne tânãr ºi de a-þi prelungi viaþa! Preambul: în capitolul urmãtor veþi afla DE CE se modificã producþia hormonilor sexuali pe mãsurã ce organismul îmbãtrâneºte.

O atitudine pozitivã promoveazã procesul de vindecare.gând întrupat. 3. o atitudine mentalã negativã blocheazã vindecarea indiferent cât de bune sunt alimentele cu care ne hrãnim sau modul nostru de viaþã. Invers. Supravegheaþivã gândurile! 114 .

pe noi ºi pe cei din jurul nostru. În rest. Vizualizarea unor imagini pozitive atrage dupã sine rezultate palpabile. bunãtatea faþã de cei din jur ºi iubirea de sine accelereazã fundamen tal procesul de reîntinerire. Convingerile legate de sine. medicii nu aveau p osibilitatea sã arunce vina pe alþii. Regula de aur era bunul simþ. Fiecare este o unitate în si ne. 6. datoritã impactului pe care îl au asupra procesului de îmbãtrânire. A fost o perioadã cara cterizatã de o adevãratã explozie de cunoºtinþe în toate domeniile de activitate. Refuzaþi sã gãzduiþi gânduri negative! 7. Plimbaþivã. dar nu poate fi înþeles fãrã a þine cont de conexiunea sa cu celelalte ºi cu corpul în ansamblul sãu . Ea exceleazã în domeniul diagnosticãrii. Dacã terapia aleasã nu dãdea rezultate. de viitor.4. de viaþã ºi de cei din jur ne afecteazã direc t. Ei îºi petrece u mult mai mult timp cu pacienþii lor. Medicina modernã Tehnologia medicalã din zilele noastre poate fi consideratã parþial ca o binecuvântare. pe care ajungeau sã-i cunoascã de multe ori chiar mai bine decât se cu noºteau ei înºiºi. Cuvântul sindrom nu era la modã în acele timpuri. 8. Observaþiile acelor medici au p recedat apariþia omului modern ºi a greºelilor acestuia legate de mediul în care trãieºte. Medicii îºi sfãtuiau pacienþii pe baza unor observaþii atente. 5. El creeazã ceea ce spune. Mai mult. Faceþi exerciþii de forþã. 17 Diagnostic sau post mortem? Organele corpului pot fi asemãnate cu oraºele de pe o hartã. Buna funcþionare a intestinelor ºi a ficatului sunt afectate de emoþiile ºi de gânduril e noastre. Gândurile pozitive sunt chiar mai bune decât laxativele. Ex ersaþi zilnic. nu nesfârºitele teste ºi analize. Gândurile pozitive. Epoca de Aur a Medicinii a fost o perioadã a medicinii de dinainte de tehnologie ºi de epoca medicamentelor. Dr. Omul e xperimenteazã ceea ce gândeºte. pacienþii erau priviþi in camera ca o unitate nu ca niºt e pãrþi separate. diagnosticul ºi prognozele a veau la bazã observaþiile atente. Exerciþiile sunt la fel de recomandate pentru minte ca ºi pentru corpul fizic. Observaþiile clinice ale medicilor din aceastã perioadã prezintã un interes deosebit pen tru noi. al transplanturilor de organe ºi în medicina de urgenþã. e a nu este decât un . Arnold Lorand Epoca de Aur a Medicinii a durat de pe la 1840 pânã pe la 1930. Vã recomand lucrarea: Corpul dumneavoastrã crede fiecare cuvânt pe care i-l spuneþi. Cauzele ºi efectele.

nesfârºit proces de luare a unor fotografii izolate ale pacientului bolnav. Medicina nu înþelege conceptul de ENERGIE pe nivelele subtile a esteia. cãci medicii ºi asistentele NU sunt antrenaþi sã diagnosticheze bolile la nivel subclinic. Medicina alopaticã se bazeazã absurd de mult pe miracolele tehnologiei de vârf ºi pe med icamentele chimice cu o amprentã energeticã orientatã cãtre stânga. Medicina modernã de înaltã tehnologie suferã de miopie. Observaþiile de altãdatã sunt considerate de pãºite chiar primitive cãci nu beneficiau de precizia instrumentelor moderne. Medicii n u ne privesc ca pe niºte fiinþe energetice dinamice ºi nu înþeleg cã adevãrata lume în care trãim este cea a forþelor energet dinamice care susþin organele vitale ºi mediul corporal. în care vitalitatea dispare înainte ca boala sã se manifeste în spaþiul fizic vizibil. Ea considerã omul o maºinãrie alcãtu carne ºi sânge ºi formatã din pãrþi . 115 . care nu oferã niciodatã o imagine de ansamblu.

Definiþiile tradiþionale nu mai definesc boala ca pe absenþa sãnãtãþii ºi sãnãtatea ca pe absenþa bolii. un eminent profesor de la Universitatea din Missouri. Încercând sã înþeleg toate aceste concepte ºi definiþii din ce în ce mai ciudate. Semnificaþii ciudate Pentru a compensa universalitatea unei populaþii bolnave subclinic. altfel spus. noi nu putem privi direct aceste organe. Boala a devenit neutrã! Definiþiile aiuritoare ale sãnãtãþii ºi bolii din ziua de astãzi sunt construite în jurul con tului de percepþie personalã a individului în legãturã cu starea sa. explicã-mi aceste cuvinte ºi semnificaþii ciudate . cãci nu mai vedem decât organe a ormale. pancreasul ºi gonadele (testiculele ºi ovarele) ef ectele obiºnuinþelor pe care le avem ne-ar deveni mult mai evidente. Ceea ce ne intereseazã pe noi este altceva: vindecarea tulburãrilor. William Albrech. avem datoria sã învãþãm CUM putem sã asistãm corpul bioelectric printr-un mod de viaþã sãnãtos ºi cu ajuto simþ. paratiroida. putea descifra simptomele subclinice înainte de a se transforma în S EMNE. ªtiind cum aratã un organ sãnãtos. De aceea. medicul putea identifica boala încã din etapele ei iniþial . ºi în special glandele cea pi tuitarã. Spre exemplu. La ora actualã. adrenalele. mi-am adus aminte de repl ica unui ziarist chinez: Te rog.Diagnostic sau post mortem? Dacã ar fi posibil sã privim organele vitale ale corpului. iar dacã era un bun observator. Dr. c omparândule. Sistemul endocrin . spune a odatã cã noi nu mai ºtim nici mãcar cum aratã organele sãnãtoase ale animalelor. ºtiinþa medicalã a r escris STANDARDELE dupã care sunt definite sãnãtatea ºi boala. Acest efe ct nu înseamnã altceva decât primul nivel pe care se manifestã boala. A existat o vreme când medicul putea examina atât organele sãnãtoase cât ºi cele patogene. Inversarea procesului de îmbãtrânire presupune sã ºtim DE CE îmbãtrânim. Aproximativ 85% din populaþie suferã de efectul Rouleau la nivelul sângelui. aºa-zisa medicinã holi sticã predatã în ºcolile medicale tradiþionale defineºte boala ca pe o stare anormalã în care nivelul actual de funcþionare a scãzut prin comparaþie cu un nivel anterior. Nu mai putem pasa responsabilitatea pentru starea noastrã de sãnãtate unei ºtiinþe medicale care habar nu ar e care sunt cauzele bolii ºi îmbãtrânirii. Prin aceastã definiþie nici nivelul prezent nici cel anterior nu corespund vreunui standard clar stabilit. în timp ce eforturile medicinii s e limiteazã la numirea noilor boli. timusul. Din pãcate. oamenii bolnavi subclinic au devenit majoritari. Aceasta este calea pe care a apucat-o medicina modernã. tiroida. al felului în care se simte omul.

al treilea sistem de comunicaþii al proteinelor corpului. MS. dar funcþione azã diferit. ªtiinþa medicalã ignorã sistemul limfatic. neurilemele care acoperã fibrele nervoase (numite ºi înveliºul de mi se deterioreazã ºi astfel apar tulburãrile degenerative precum Alzheimer. cãrora le asigurã hrana necesarã. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. cãci miºcarea sau stagnarea proteinelor plasmatice care ies din vasele capilare în spaþiile intercelul are. Semnalele sunt transmise în intervale de timp de ordinul milisecundelor cu o vitezã mai mare decât cea a luminii. prin intermediu l unor celule specializate numite Schwann. 116 . Sistemul nervos transmite impulsurile electrice emise de neuroni prin intermediul fibrelo r dendritice ale axonilor. mielomul.Pentru a înþelege mai bine ce înseamnã procesul de îmbãtrânire. Ele se deplaseazã de-a lungul axonilor. Sistemul nervos ºi cel endocrin sunt irevocabil legate unul de celãlalt. Celãlalt este sistemul ne rvos. Acest sistem este unul din cele douã sisteme de reglare ºi comunic are care transmit ºi coordoneazã mesajele cãtre diferitele pãrþi ale corpului nostru. vã propun sã analizãm sistemu rin al corpului uman. Aceste celule sunt critice pentru neurileme ºi lipsesc în cazul tulb urãrilor degenerative nervoase. din sinapsã în sinapsã. n europatia. senzaþia de cãldurã la nivelul picioarelor ºi lupisul.

pãrul de mul t cãzut. Existã însã ºi glande exocrine. care au luat suplimenþi de estrogen sau au folosit steroizi anabo lici. glandele lipsite de canale depind unele de celelalte ºi acþioneazã concertat cu restul corpului prin inter mediul receptorilor . zile ºi sãptãmâni întregi (gândiþi-vã la efectele pe care le experimentaþi dupã un eveniment deosebit. Sistemul endocrin îºi comunicã dorinþele prin intermediul unor mesageri chimici ºi hormona li. Mesagerii chimici reprezintã o formã de energie chimicã ce provoacã un rãspuns rapid în interiorul org anismului. Corpul are o capacitate de regenerare imensã. puteþi sã-i mai daþi o ºa pului. ale cãror secreþii ies direct la suprafaþa pielii.Dacã procesul de degenerare a avansat suficient de mult pentru a fi diagnosticat d e medic. sã transforme grãsimea în muºchi ºi sã construiascã noi cartilagii la nivelul încheieturilor. Mesagerii hormonali sunt diferiþi. Dacã aceºti receptori se blocheazã . Producþia de hormoni ºi echilibrul lor sunt ABSOLUT esenþiale pentru invers area procesului de îmbãtrânire. Pe tru ca aceste miracole sã devinã posibile. Glandele lipsite de canale ale sistemului endocrin îºi secretã hormonii direct în spaþiile extracelulare din jurul ºi dintre celulele secretoare. Glandele endocrine ºi exocrine Majoritatea glandelor exocrine îºi varsã secreþiile în canale care conduc la anumite cavitãþi ale corpului precum stomacul sau intestinele. asigurând funcþionarea normalã a corpului ºi ec hilibrul sãu energetic. care pot construi un întreg sistem nervos no u ºi funcþional. este nevoie însã de un sistem endocrin funcþional. Ei trebuie forþaþi sã facã acest lucru. lu cru posibil cu ajutorul . Efectele acestei substanþ ontinuã sã fie resimþite ore întregi dupã ce evenimentul a trecut). iar la ora actualã acest lucru poate fi realizat de toþi cei care doresc. când corpul a p rodus o mare cantitate de adrenalinã pentru a vã ajuta sã faceþi faþã situaþiei. Hormonii sintetici NU mai elibereazã receptorii cu de la sine putere. ajutându-l cu precursori racemizaþi ai hormonilor. putând sã-ºi reconstruiascã membrele amputate. Pe de altã parte. rãspunsul organismului la cererile formulate de hormoni poate dura ore. Spaþiile extracelulare sunt umplute cu un fluid specific ºi gãzduiesc capilarele sângelui ºi ale limfei. persoana îºi pierde controlul asupra corpului sãu ºi devine prizonierul acestu ia. inclusiv DHEA sau melatoninã. Aºadar. Hormonii controleazã mediul nostru intern. Unii hormoni sunt transportaþi de sânge la destinaþie. Ei au nevoie uneori de ore întregi pentru a provo ca un rãspuns. aºa cum este cazul femeilor care au folosit MÃCAR O DATà pil le anticoncepþionale. se poate spune cã pacientul a încurcat-o! Chiar ºi în asemenea situaþii disperate. precum cele sudoripare (ale transpiraþiei) ºi cele sebacee (care secretã uleiuri). care poate fi o altã glandã.

Proteine le purtãtoare din plasma sângelui sunt produse de ficat. datoritã dominanþei estrogenului! Existã ºi glande endocrine care îºi varsã secreþiile deopotrivã în canale ºi în spaþiile extr . un ficat tensionat amplificã stresul în rest ul organelor ºi glandelor. insulina. Cant itatea de hormoni pusã în circulaþie depinde de nevoile organismului. intestinul s ubþire. inima ºi placenta. Adevãrata problemã este legatã de dezech ilibrul hormonal. pielea. spre exemplu. Hormonii rãmaºi în exc es se degradeazã ºi sunt eliminaþi. rinichii. De aceea. rãspunsul lor este transmis glandeicare a secretat hormonii pentru a ÎNCETA producþia. stomacul. Atunci când o glandã este lezatã. Atunci când receptorii celulelor þintã rãspund la mesajul unui hormon.cremelor Nugestrine II sau Totally Male. de capacitatea glandei de a-i prod uce ºi de capacitatea corpului de a-i utiliza. aºa cum se petrec de pildã lucrurile în cazul femeilor care suferã de tiroidã. Printre exemple se numãrã pancreasul. Alþii au nevoie de proteinele purtãtoare di n plasma sângelui de care sã se lege pentru a fi transportaþi. 117 . Unii hormoni sunt transportaþi liber de sânge. Hormonii menþin starea de sãnãtate prin schimbarea ratei de activitate în organism. fie de ficat ºi rinichi. fie chiar de celulele þintã. testiculele. Excesele hormonale se manifestã prin aºa-numitele boli ale deficitul ui. ovarele. efectul este resimþit în întregul sistem.

Toate aceste simptome sunt asociate cu lezarea ficatului furnalul de ardere al corpului. Deºeurile din urinã sunt alcãtuite din sãruri. excesul de albuminã ºi de deºeuri în u rinã. reducerea apetitului sexual. unul dinefectele secundare este ºi dispariþia balonãrii ºi a gazelor. Atunci când mâncarea este complet digeratã. subþierea º irea pãrului. iar unghiile li se îngroaºã. tendinþa cãtre constipaþie. Îngheþarea extremitãþilor indicã disfuncþii la nivelul tiroidei. Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. În plus. Energia deºeurilor acide are o orientare cãtre stânga. hialinã. Disfuncþiile rinichilor sunt o premisã a instalãrii cancerului ºi a infecþiil or virale. alergiile nu se mai pot manifesta. depresia. oamenii îºi pierd pãrul de pe corp. Edemul este un semn al unei toxicitãþi grave ºi este una din principalele cauze ale cãde rii pãrului. Edemul (retenþia apei în þesuturi) este asociat cu excesul de proteine plasmatice în flu idele extracelulare. DiSorb Aid ºi R/HCI aduc o alinare imediatã! Digestia ºi absorbþia completã le permit oamenilor sã se bucure plenar de alimentele lor favorite.Apariþia simptomelor bãtrâneþii la tineri Printre SEMNELE de îmbãtrânire prematurã la adulþii tineri se numãrã: obezitatea. Toate aceste deºeuri iau forma tuburilor prin care sunt filtrate de rinichi. edemele. al ovarelor. O lingurã de Yucca Blend. Fluxul rapid a l alimentelor complet digerate prin intestine nu asigurã hrana necesarã microorganismelor ºi paraziþilor. care nu pot prolifera. ridurile. îngheþarea extrem itãþilor. Puls ul accelerat indicã o tulburare sistemicã în care organismul este suprasolicitat din cauza exceselor din sistem. impotenþa. Simptomele care servesc drept indicatori ai unei stãri precare de sãnãtate sunt amenor eea (menstruaþia neregulatã). pulsul accelerat. ªi cum ri nichii sunt unul din PRINCIPALELE organe de eliminare a toxinelor. digestia completã previne edemele ºi acidifierea þesuturilor din cauza acumulãrii de proteine plasmatice toxice în spaþiile þesuturilor. chelirea. NU este vorba de un mediu cu adevãrat acid. ci de o incapacitate a organismului de a produce enzime digestive. se . balonarea ºi letargia. Constipaþia este o altã tulburare sistemicã ce influenþeazã TOATE funcþiile corporale. Albumina este o proteinã existentã în sânge care scapã prin capilarele rinichilor. Ele permit crearea unor avanposturi ºi declanºarea unui rãzboi rece de cãtre virusurile ºi bacteriile întãrite d mediul acid creat în organism. pierderea memoriei. proteine ºi diferite substanþe chimic ºi minerale. prezenþa albuminei în urinã indicã potenþial e probleme grave. Prezenþa albuminei în urinã reprezintã un indicator SERIOS al unei disfuncþii la nivelul rinichilor. Aºa-nu ita aciditate la stomac este o afecþiune simptomaticã experimentatã dupã masã. ºi excese hormo ale. Preze nþa lor indicã o activitate catabolicã ºi degenerare.

guta. Opusul ei este reducerea . În centrul oricãrei boli se aflã disfuncþiile ficatului.devin distorsionate. adrenalelor. etc. În sens larg. bolile cardiace. Mixedemul glandei tiroide alãt uri de reducerea energiei ºi un corp rece indicã o încetinire a activitãþii glandei tiroide ºi a secreþiei hormonilor roidieni T3 ºi T4. pancreasul ºi ovarele devin incapabile sã funcþioneze corect ori de câte ori corpul NU r euºeºte sã îºi elimine toxinele în exces din cauza scãderii activitãþii ficatului. precum diabetul. artrita. Adrenalele. Hormonii joacã un rol cheie în metabolismul glandular ºi în producerea moleculelor de AT P. ºi prin asociere. Medicamentele ºi deºeurile proteice se acumuleazã la nivelul pici oarelor. pancreasului ºi receptorilor hormonali din organism. ale ovarelor ºi te sticulelor. Consecinþa directã a disfuncþiilor acestor glande importante sun t bolile metabolismului. oxidarea conduce la o încetinire a producþiei ºi depozitãrii moleculelor de energie ATP. Oxidarea este un alt cuvânt pentru îmbãtrânirea ºi descompunerea þesuturilor. 118 . Multe din femeile dependente de medicamentele pentru tiroidã revin la normal dupã ce folosesc precursorul racemizat hormonal Nugestrine II ºi dupã ce fac un tratament de purifica re a ficatului. generând umflarea acestora. Oxidare ºi reducere În anul 1903 s-a demonstrat cã glandele care nu îºi varsã secreþiile în canale controleazã TO procesele de oxidare. obezitatea.

Aºa se explicã de ce se spune despre omul beat cã este intoxicat12 . chiar sub cutia toracicã. Aceste tulburãri afecteazã puternic ficatul. vã pot spune cã industria alcoolului (la fel ca ºi cea a lactatelor ºi a îngheþatei) nu este obligatã prin lege sã afiºeze pe eticheta produsului lista ingrediente lor toxice pe care le adaugã. Oamenii cu disfuncþii la ficat îºi pierd imediat puterea în braþ. Pierderea ovarelor (castrarea femininã) conduce pe loc la încetinirea metaboli . Alcoolul este o OTRAVÃ! El ucide hepatocitele din ficat. este necesar sã evitaþi consumul de alcool. mononucleozã sau sindromul oboselii cronice au de regulã un fi cat umflat ºi dilatat. Veþi simþi o masã tare. Iatã un alt test. Celulele strome acoperã ºi celulele strome invadeazã spaþiul rãmas gol ºi dau naºtere Alcoolul. Tox (prefix care se regãseºte ºi în toxinã) înseamnã otravã . Atrofierea glandelor sexuale ºi obezitatea Atrofierea (deteriorarea) glandelor sexuale este direct legatã de toxicitatea sist emicã. Pentru informaþia dumneavoastrã. chiar durã FICATUL! Pr cedaþi cu atenþie. tiroidã ºi tulburãrile ficatului. unor þesuturi cicatrizate. sf u este sã le preparaþi singuri. Atunci când hepatocitele mor. obezitate. Suferinzii de hepatitã. da pe partea dreaptã a abdomenului sãu. împingeþi uºor în jos braþul ei. La t numite hepatocite (hepat ficat. Rugaþi persoana în cauzã sã se întindã la e spate.Celulele strome ºi parencime Când celulele funcþionale (parencime) mor. ciroza ºi testarea ficatului þesuturile lor sunt înlocuite de celule nefun nivelul ficatului. cþionale (strome) care dau naºtere unui þesut cicatrizat. precum sulfiþii (în vinuri) ºi ureea (în bere). ºi sã îºi ridice uºor genunchii pentru a-ºi relaxa abdomenul. cyme celulã). gonade ºi pancreas. vã otrãviþi singur. Dacã doriþi sã INVERSAÞI procesul de îmbãtrânire. vã recomand un test. la fel ca ºi problemele legate de adrenal e. Obezitatea este un SEMN al unei încetiniri a ritmului metabol ic ºi al unui dezechilibru hormonal. în timp ce atingeþi cu cealaltã mânã regiunea fi . Dacã ºtiþi pe cineva care bea. celulele parencime sun protejeazã ficatul. În continuare. Dacã þineþi neapãrat sã beþi vin sau bere. Unii dintre ei simt chiar o senzaþie de greaþã ºi sunt nevoiþi sã se aºeze. Pentru aceasta. ºi un masaj prea viguros poate îmbolnãvi persoana r espectivã! În mod normal. Rugaþi persoana alcoolicã sã se ridice în picioare ºi sã îºi întindã în faþ continuare. aveþi nevoie de un ficat p funcþional. Atrofierea ovarelor (inclusiv a foliculului din care coboarã oul) ºi a tes ticulelor se produce în ani de zile. cãci zona poate fi extrem de delicatã. acasã. apãsaþi uºor. ficatul trebuie sã fie moale ºi puþin ascuns sub coaste. din cauza afluxului de energie electricã în ficatul lor bolnav. Ori de c alcool.

Reþineþi: o problemã evitatã este o problemã REZ Detoxificarea þesuturilor face minuni în ceea ce priveºte menþinerea tinereþii ºi a frumuseþi femeilor. Amenoreea (rãrirea ciclului menstrual) ºi obezitatea NU sunt normale ºi reprezintã dovez i ale unui organism în care predominã estrogenul. intoxicated înseamnã intoxicat sau beat. Femeile TREBUIE sã înveþe sã îºi gestioneze singure sãnãtatea ºi sã nu mai depindã de sfaturile expe te.smului. citiþi contra indicaþiile de pe prospectul medicamentelor). care nu numai cã NU rezo lvã nimic. În limba englezã. Femeile NU ar trebui sã aºtepte pânã când încep sã aparã problemele. majoritatea medicilor ginecologi chiar dacã sunt ei înºiºi de sex feminin NU au alt rãspu s pentru problemele feminine decât clasicele produse analoage ale estrogenului. Tr. Câþi bãrbaþi dornici s ie castraþi cunoaºteþi? Femeile TREBUIE sã înveþe CUM sã rãmânã sãnãtoase. Precursorii racemizaþi ai hormonilor sunt de mare folos pentru ambele se xe. asigurând fundamentul pentru o prevenire eficientã ºi pentru tratamentul problemelor f eminine. Mulþi doctori recomandã fãrã sã stea prea mult pe gânduri extirparea chirurgicalã a organelor feminine (ut erul ºi ovarele). dar aproape cã garanteazã apariþia cancerului uterin sau la sân (pentru mai multe lãmuriri. Extirparea ovarelor la femei este echivalentã cu castrarea la bãrbaþi. dacã doresc sã evite problemele specific feminine. Femeile care au dificultãþi PMS nu trebuie sã sufer e cu orice preþ ºi îºi pot 12 N. 119 .

Ele au rolul de a lega. Vasele de sânge sunt pr imii soldaþi ai organismului. Dacã doriþi DOVEZI. Spre exemplu. ci este asociatã cu dezechilibrul hormonal ºi cu acumu larea exceselor de toxicitate sub forma depozitelor de deºeuri acide. evitând totodatã pierderea organelor feminine. într cât este legatã DIRECT de excesul de estrogen. Ele preced atât formarea oaselor cât ºi dizolvarea lor. care conduc la o reducere a fenomenului de formare a oaselor de cãtre celulele osteoblaste (responsabile de crearea noilor oase ºi cartilagii). Este atât de simplu! La ora actualã. Osteoporoza poate fi prevenitã ºi tratatã cu uºurinþã. care devin la fel ca un fagure de miere. ºi mai ales la femeile de dupã menopauzã. medicina convenþionalã NU vã considerã obez decât dacã greutatea dumneavoas trã a depãºit 78 de kilograme! Pentru a starea de sãnãtate. deopotrivã de cãtre bãrbaþi ºi femei. Obezitatea este un SEMN al unui dezechilibru hormonal. cãutaþi pe cineva care suferã de aceastã neplãcere ºi priviþi cum se ecã el. Osteoporoza Osteoporoza sau rãrirea densitãþii oaselor. 19 kil ograme înseamnã o depãºire a greutãþii cu 32%! Obezitatea este un SEMN uºor de constatat. a sprijini ºi a separa celelalte þesuturi. Diferenþa dintre obezitate ºi greutatea idealã este în acest caz de 78 59 = 19 kilograme. ea este definitã ca o depãºire cu cel puþ n 20% a greutãþii standard din tabelele care prezintã raportul greutate/înãlþime. Acest lucru poate fi obþinut cu ajutorul aceloraºi pr oduse menþionate mai sus. Ea reprezintã un avertisment ºi trebuie lua t ca atare. cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. a devenit posibilã inversarea cocoºãrii oamenilor în vârstã ºi redobândirea p ii normale a coloanei vertebrale. fiind datoratã INCAPACITÃÞII ace de a ovula din cauza atrofierii foliculilor. Osteoporoza este un EFECT simp tomatic. dacã greutatea dumneavoastrã dezirab ilã maximã este de 65 de kilograme. Osteopor oza este o afecþiune comunã la oamenii în vârstã. greutatea dumneavoastrã corectã ar fi probabil de 59 de kil ograme. i mplicã un proces de vascularizare (invazie) a oaselor de cãtre vasele de sânge.uºura situaþia. Analiza densitãþii oaselor va atesta la rândul ei miracolul intern al refacerii densitãþii oaselor ºi al formãrii de NOI cartilagii. Tipurile de þesuturi Þesuturile conjunctive sunt doar unul din cele patru tipuri de þesuturi principale a le organismului. Ea nu reprezintã cauza pierderii masei osoase. dar nu are nimic de-a face cu suplimenþii pe bazã de calciu. În medicina convenþionalã. al unei digestii precare ºi al unui metabolismlent. Sunt alcãtuite dintr-un nu .

O piele frumoasã Ultimele douã cuvinte din definiþia þesuturilor conjunctive (substanþã intercelularã) au o i mportanþã deosebitã pentru procesul de îmbãtrânire. Când þesuturile devin supraîncãrcate de deºeuri ºi nu mai pot funcþiona normal. reticular).mãr relativ mic de celule într-o mare de substanþã intercelularã . þesuturile co nctive ale pielii se crapã ºi astfel apar ridurile. Cele patru tipuri principale de þesuturi sunt: þesutul conjunctiv (elastic. 120 . Substanþa intercelularã se referã la materialul din re celule. Aceastã zonã este deservitã de sistemele de capilare ale sângelui ºi ale limf ei. Deºeurile metabolice de sub piele descompun þes uturile conjunctive care fac legãtura între diferitele straturi de piele. între dife ritele straturi ale pielii. provocând întãrirea ºi îngroºarea pielii exterio din cauza PIERDERII elasticitãþii ºi a rezistenþei. Atunci când vorbim de piele. Aceste deºeuri sunt depozitate de cãtre capilarele sângelui în spaþiile dintre celule. vorbim de fapt de straturile dermice ºi subcutanate alcãt uite din þesuturi CONJUNCTIVE. Aici îºi construieºte corpul depozitele sale de deºeuri acide. din cola gen. cel epitelial (al pielii). sãruri minerale ºi GRÃSIMI. cel muscular (al muºchilor) ºi cel nervos.

la care se adaugã din nou capsu lele de SOC. DECÂT în cazul în care refuzaþi s plicaþi remediile descrise aici. iau o lãmâie proaspãtã. o slabã hidratare. Afecþiuni precum herpesul genital. Dacã acesta era umflat. lucru bine cunoscut evreil or din Antichitate. Bolile venerice ºi excesele sexuale Incidenþa bolilor infecþioase sexuale este în continuã creºtere. fiind asociatã cu un flux sanguin redus. la fel cum este imun la pojar. Excesele amoroase altereazã funcþionarea glandei tiroide. probleme cu tiroida sau cu alte gland e. din cauza stresului la care îºi supun ovarele. Loþiunea SOC înmoaie þesuturile cicatrizate. efectele de îmbunãtãþire pot fi de-a dreptul DRAMATICE! Un corp bãtrân nu este o ruºine. Dacã toateaceste produse sunt folosite împreunã cu Apa Ionizatã cu Înaltã Valoa re Medicinalã. iar capsulele SOC dizolvã þesuturile cicatrizate interne ºi stimuleazã formarea unor þesuturi noi dinspre interior cãtre exterior. gripã ºi numeroase alte boli infecþioase. O boalã venericã nu poate fi luatã decât dacã mediul intern al organi smului este pregãtit pentru infecþie. fiind un SEMN de activitate sexualã intensã. Eliminarea deºeur ilor se realizeazã cu ajutorul suplimenþilor de Yucca Blend ºi Enhanced PAC. negii vaginali. Aveam în armatã un tovar㺠care vizita regulat bordelurile. folosind aceastã apã specialã.Crema de piele glicolicã acidã (menþionatã anterior) desprinde ºi eliminã straturile exterio are moarte ale pielii. Lucrarea Viitorul furat descrie ravagiile pe care le face mitul soiei prin încãrcarea corpului cu analo gi de estrogen. arãtând promiscuitatea în ca trãiesc oamenii ºi starea precarã de sãnãtate. Contractarea unei boli ve nerice (de la venus iubire ºi ic aparþinând) a devenit deloc întâmplãtor foarte comunã în zilele noastre. tensiuni la nivelul ficatului ºi/sau atrofierea ovarelor ºi a testiculelor. afecþiuni la limita diabetului. hepatitã. Uleiurile de soia ºi canola joacã un anumit rol în funcþia sexualã. sifilisul ºi gonor eea RÃSPUND la tratamentulcu Apã Ionizatã (acidã) cu Înaltã Valoare Medicinalã sub formã de d plicaþii locale. Adulþii tineri care abuz eazã din punct de vedere sexual de trupurile lor îºi pierd rapid înfãþiºarea tinereascã ºi îmbãtrânesc accelerat înd e. Când l-am întrebat de câte ori a contractat boli venerice mi-a rãspuns: Niciodatã! Imediat dupã actul sexual. Puþini oameni mai ajung astãzi la starea de adult virgini. o storc ºi mã spãl jos! Toþi r face acest lucru se pot proteja ºi vindeca cu uºurinþã. Chiar acum am pe birou un fax în care se afirmã cã o analizã de laborator a evidenþiat cã uleiul de canola a provocat sterilitatea la iepuri. Incapacitatea bãrbaþilor de a atinge erecþia sau frigiditatea femeilor este de naturã ho rmonalã. era semn cã mariajul fusese consumat. Un corp sãnãtos este imun la bolile venerice. Aceºtia obiºnuiau sã examineze gâtul miresei dupã noaptea nunþii. Acesta este adevãrul despre miracolul numit soia! .

care poate fi cu uºurinþã purifi cat de Apa Ionizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã. Diabetul de tip II (la adulþi) este forma cea mai frecventã a bolii. incapacitatea de a te scula dimineaþa ºi obezitatea sunt tulburãri de naturã hormonalã. Diabetul Diabetul ºi obezitatea sunt veri primari. ETVC ºi prec ursorii racemizaþi ai hormonilor fac minuni în asemenea cazuri. Corpul feminin are nevoie de CEL PUÞIN doi ani de odihnã ºi hranã înainte de a mai da viaþã u ui alt copil. le fo losesc peAMÂNDOUÃ. pot precipita apariþia a femei. În plus. reduce deºeurile acidedin þesuturi ºi restaureazã echilibrul. n u subestimaþi valoarea precursorilor racemizaþi ai hormonilor în procesul de curãþare a receptorilor ºi în restaurarea funcþiilor pierdute ale nervilor un ect secundar obiºnuit în cazul bolilor venerice. redându-vã tinereþea ºi energia. proces ce dinamizeazã producerea molecule i de energie ATP. Precursorii ajutã de asemenea femeile predispuse cãtre pier derea sarcinii în primul trimestru de graviditate. Personal. Naºterile prea dese.Bolile venerice sunt tulburãri legate de mediul intern. obezitatea ºi problemele legate de tiroidã. lactaþia prelungitã însoþitã de o dietã precarã. asociate cu nivelul zahãrului din sânge ºi lipsa energiei. Îngheþarea mâinilor ºi picioarelor. lipsa energiei. Suprasolicitarea ficatului alimenteazã tulburãrile menstruale ºi ovariene. 121 .

În ceea ce priveºte diabetul juvenil (de tip I). la fel ca ºi folosirea cronicã a suplimenþilor de orice fel pentru tiroidã. Diabeticii folosesc aceste molecule pentru a neut raliza deºeurile acide (de altfel. De aceea. nivelul zahãrului în sânge o ia razna. Deºi este un element vital. Atunci când energia deºeurilor DEPêEªTE puterea org smului de a le elimina. un aparat c re foloseºte pielea capului în locul nervului auditiv ºi care se gãseºte acum pe piaþã (vezi pachetul informativ ). Pierderea a uzului la copii este strâns legatã de vaccinuri. el mai mult stricã decât reparã. simple paleative ale naturii care nu remediazã funcþia normalã a glandei . Dar mai presus de orice. iar diabetul va dispãrea de multe ori de la sine.Nu existã nici o îndoialã cã acumularea deºeurilor metabolice ºi încetinirea funcþiilor organ r interne precipitã apariþia diabetului la adulþi. combinate cu precursorii racemizaþi ai horm onilor ºi cu o dietã bazatã pe SUPER-ALIMENTE. a acumulãrii deºeurilor ºi a subnutriþiei. iodul este ºi un stimulent puternic al tiroidei. este cert cã vaccinurile anti-polio ºi DPT joacã un rol decisiv în 75% din cazuri (datoritã mutaþiilor suferite în interiorul organismului). solul foloseºte carbonul ºi calciul în acelaºi scop). Mult mai recomandabil este sã faceþi o serie de clisme la ficat. pre sorii racemizaþi ai hormonilor se dovedesc un tratament ABSOLUT NECESAR! Zahãrul este o moleculã de carbon. . Luarea oralã a celor douã produse neutralizeazã virusurile din sânge. ETVC îi ajutã pe diabeticii care manifestã intoleranþã la glucozã ºi rezistenþã la insulinã. De aceea. deºi adevãrata cauzã care stã la baza lor sunt excesele . S timularea glandei tiroide din cauza insuficienþei alimentare este inutilã. Stresul modificã buna funcþionare a organelor vitale ºi conduce la apariþia unor boli ca re se manifestã sub forma unor deficienþe aparente. Scopul terapiei pentru diabetici (sau al oricãrui alt tip de terapie) nu trebuie sã fie altul decât revenirea la NORMAL a bolnavului! Iodul Tratamentul tradiþional pentru tulburãrile hipotiroidiene constã în administrarea suplim enþilor de iod. Ei îºi pot redobândi însã auzul dacã vor folosi Neurophonul. iodul poate provoca guºã ºi epuizarea glandei tiroide. Dacã este administrat u nei persoane care suferã de un dezechilibru alimentar. la care se adaugã produse tiroidiene sintetice ºi glandulare. Ceaiul lui Rene ºi Yucca Blend sunt folosite cu succes în China la tratamentul diabe tului ºi al bolilor degenerative. terapia colo nului ºi clismele la ficat pot face minuni în cazul diabeticilor. Eliminaþi deºeurile acide ºi echilibraþi hormonii. Recapitulare Organele sunt supuse stresului din cauza activitãþii în exces.

dar putem totuºi sã pãstrãm deschisã fereastra deschisã în timpul perioadei de pubertate încã foarte mult timp de acum înainte. Detoxificarea nu este o plãcere. 122 . Examinarea post-mortem este o modalitate târzie de a descoperi cã modul de viaþã ºi sistemul de convi ngeri alese au fost greºite. ºi astfel apare boala. fãrã de car e nu pot fi puse fundamentele inversãrii pe termen lung a procesului de îmbãtrânire. el experimenteazã o inversare a miºcãrii de rotaþie a energiei. Dacã vã veþi asista trupul în eforturile lui de regenerare. Crizele legate de vind ecare sunt preþul pe care trebuie sã-l plãtim pentru pãcatele noastre. Vã asigur cã acest preþ este mic prin c omparaþie cu îmbãtrânirea ºi suferinþa! Corpul uman are un câmp energetic vital DINAMIC. Nimeni nu poate scãpa de moarte. care scade în intensitate pe mãsurã ce îm bãtrânim. din cauza greºelilor repetate pe care le facem. care devine NEGATIVÃ. în loc sã-l sabotaþ veþi putea redeveni tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom discuta despre FELUL în care produce corpul substanþele care îi sunt necesare cu ajutorul bacteriilor ºi despre maniera în care energia mineralelor dinamizeazã procesele vii.Când corpul este stresat. Inversarea procesului presupune rãbdare ºi efort douã cal itãþi pe care puþini oameni le mai au în zilele noastre! Crizele legate de vindecare ºi experimentate în timpul detoxificãrii reflectã direct nivel ul de toxicitate al persoanei. dar este o etapã absolut necesarã.

ETVC se ia împreunã cu micul dejun sau cu prânzul ºi menþine un nivel ridicat al energiei de-a lungul întregii zile. DiSorb Aid. Nu confundaþi acest aparat cu irigatoarele obiºnuite sau cu periuþele de dinþi vibratori i! NU EXISTÃ NICI CEA MAI MICÃ COMPARAÞIE! Dinþii mei sunt perfecþi ºi gingiile mele sunt sãnãtoase. întrucât contribuie la redu cerea dependenþei de insulinã. îndeosebi în cazul femeilor. ETVC îi ajutã pe oameni sã imtã ºi sã arate mai bine prin deschiderea cãilor lor metabolice. Grãsimea în exces este eliminatã ºi înlocuitã cu o masã muscularã suplã. a intoleranþei la glucozã ºi a rezistenþei la insulinã. masei musculare. deºi mi-am mai curãþat dinþii de peste cinci ani! Lipsa plãcii este echivalentã cu lipsa degenerãrii ac estora ºi cu absenþa bolilor gingiilor (vezi paginile xx ºi xx. precum ºi Pachetul informativ). Aceste produse sunt extrem de utile în cazul diabeticilor. PAC conþine 24. Aceste produse contribuie la mai buna gestionare a zahãrului din sânge (proces esenþia l pentru controlul greutãþii).Luaþi din nou în mâini frâiele asupra vieþii dumneavoastrã Dacã suferiþi de lipsã de energie. ªi nu uitaþi: toate problemele menþionate mai sus sunt strâns legate de sistemul dumneav oastrã hormonal ºi de ficat. Ele îmbunãtãþesc digest orbþia hranei. Acestea sunt: ETVC. Apetitul sexual se îmbunãtãþeºte.660 de unitãþi de antioxidanþi într-o singurã sticlã! Îngrijiþi-vã dinþii Cea mai bunã cale de îngrijire a dinþilor ºi gingiilor este Irigatorul Biomagnetic Denta r. obezitate sau depresie. precum gazele ºi balonarea. a îmbãtrânirii. DiSorb Aid ºi R/HCI contribuie alãturi de ETVC la extragerea unei cantitãþi maxime de en ergie din alimentele ingerate ºi la oprirea procesului de putrefacþie a hranei nedigerate din in testine. Yucca Blend ºi R/HCI. Tulbu gate de concentraþia zahãrului din sânge precum diabetul ºi hipoglicemia scad în intensitate ºi d ar cu timpul. Acest aparat converteºte apa de la robinet într-una dintre cele mai eficiente substanþe de curãþare prin manipularea ionilor de hidrogen ai moleculei de apã astfel încât placa ºi calculii sã fie oxidate de pe suprafaþa lor ºi spãlate de jetul de apã. Rezultatele false la teste . iar confuzia ºi depresia dispar. eliminând astfel probleme legate de paraziþi. energiei ºi regenerãrii þesuturilor. Precursorii racemizaþi ai hormonilor au o efica citate inegalabilã în deschiderea receptorilor ºi restaurarea CONTROLULUI asupra corpului (vezi Pachetul informativ). vã recomand câteva produse care vã vor ajuta sã redobândiþi controlul asupra vieþii dumneavoastrã.

corpul bioelectric respinge deseori terapia. Uneori. 123 . el le respinge deoarece ºtie prin ce va trebui sã treacã. Alteori. care ºtie ºi poate anticipa efectele unei substanþe cu o rgie pozitivã asupra sa. Dupã o perioadã scurtã de timp. lucrurile se aºeazã ºi oamenii se vindec id. Aceste metale acþioneazã asupra sistemului nervos automat ºi interfereazã cu rezultatele testãrii. Aceste rezultate eronate apar deseori la testarea produselor racemizate. Testarea muºchilor NU este relevantã în situaþia contaminãrii cu metale grele a þesuturilor. Corpul are o inteligenþã înnãscutã. din cauza activitãþii lor biologice extrem de intense atunci când pãtrund în organism. Uneori. alimentul sau suplimentul de care are nevoie. Pentru a fi cu adevãrat utile. De aceea. Acest tip de reacþie este numit crizã asociatã cu vindecarea ºi apare frecvent în cazul oam nilor cu o toxicitate foarte mare.Energia pozitivã poate induce sistemului o stare de agitaþie atât de mare încât poate fi c onfundatã cu boala. Rãspunsurile ºi interpretãrile false îi conduc de multe ori pe oameni pe cãi greºite. multe practici de purificare presupun o ascuþire a instinctului ºi o golire a minþii celui care le pune în aplicare. deoarece ºtie cã persoana NU îºi doreºte cu adevãrat sã se vindece sau sã suporte suferinþa care însoþeºte procesul de vindecare. corpul îºi pãcãleºte proprietarul dând rezultate false la testele musculaturii sau cele cu ajutorul pendulului.

Din pãcate. Louis Kervran ºi de descoperirea sa. Vã recomand în aceastã direcþie cãrþile Trusa pendulului ºi Vibraþiile. Cartea Trusa pendulului este furnizatã cu un frumos pendul din bronz ºi este o carte minunat ilustratã. pierzând orice contact cu realit atea. de vreme ce acestea nu se regãsesc în dieta sa? De ce îngroaºã ºi întãreºte unghiile coada-calul lanta). 18 Alchimia biologicã Dupã Einstein. deºi ea nu aduce un aport de calciu? Cum poate produce magneziul organic creºterea cantitãþii de fier din sânge. tra Alchimia! Este ceva imposibil! Ea reprezintã doar un exemplu al greºelilor ºtiinþei de al tãdatã! Aºa sau încheiat cercetãrile pe care le-am fãcut la nivelul comunitãþii universitare. cartea Vibraþiile este furnizatã cu un lanþ vibratoriu. adicã din procesul de nsmutaþie . potrivit cãrei a miºcarea vieþii derivã din transformarea continuã a unui mineral în altul. La fel. calea cea mai simplã necostisitoare de a învãþa cum puteþi pãtrunde în lumea invizibilã a testelor energetice. Ren de Puymorin vorbind de opera profesorului C. care deþineau o cunoaºtere ignoratã astãzi ºi demult uit Simpla ridicare a acestor întrebãri declanºeazã o reacþie de genul celei pe care ai provoc a-o dacã ai declara cã ai descoperit secretul lui perpetuum mobile. Ea ne cesitã disciplinã ºi focalizare. de vreme ce nu conþine fier? Cum este posibil ca o prunã uscatã sã conþinã mai multe minerale decât una p oaspãtã? Întradevãr. cum? Rãspunsurile la toate aceste întrebãri pot fi gãsite în opera geniilor nerecunoscute (a VRÃJITORILOR. ea s-a izbit de zidul prostiei generale . de genul: Cum îþi explici cã alimentele vegetale conþin minerale pe care plantele nu aveau cum sã le ext ragã din solul în care au crescut? Cum reuºeºte vaca sã producã lapte care conþine o cantitate mult mai mare de mine rale decât iarba cu care s-a hrãnit? De unde îºi extrage gãina mineralele de care are nevoie pentru a produc e coaja ouãlor sale. Atacatorul a fost un profesor de chimie. care aminteºte prea pregnant de alchimie. Mai ales dacã le pui cui nu trebuie. aºa cum îi numesc eu). fizica a devenit o anexã a matematicii. . cãruia nu-i plãceau implicaþiile întrebãrii puse de mine.Pendulul Învãþarea folosirii eficiente a pendulului este o NECESITATE în vremurile noastre. Ele NU mau determinat însã sã mã opresc! Întregul scandal a fost declanºat de cuvântul transmutaþie . Fantastica dumneavoastrã descoperire legatã de transmutaþiile energiei slabe ar fi trebuit sã march eze un punct de cotiturã în evoluþia ºtiinþei.

suficient de grav pentru a fi catalogat drept eret ic al ºtiinþei . Unii oamenii de ºtiinþã se simt intimidaþi de întrebãrile la care nu cunosc rãspunsurile. Louis Kervran (1899-1990) are implicaþii deosebite asupra inve rsãrii procesului de îmbãtrânire. a chimicalelor de tot felul ºi a legilor DEFINITE ale chimiei ºi f izicii. ci de implicaþiile pe care le presupune ea. Ele sunt totuºi întrebãri corecte. Rid carea lor înseamnã pentru ei un atac la DOGMÃ. aceste întrebãri nu îºi gãsesc rãspunsuri. 124 . În lumea în care trãim. fiind imediat ars pe rug! Energia mineralã Viaþa profesorului C.te poþi alege cu necazuri mari. Problema nu este legatã de întrebarea propriu-zisã. de genul celor pe care punea profesorul Kervran.

Au încercat sã-l ignore. Profesorul Kervran a îndrãznit sã punã întrebãrile corecte. Procesul conduce la o eliberare de energie. refuzând sã îºi supunã descoperirile aprobãrii colegilor sãi de breaslã. El a pãcãtuit împotriva ªtiinþei ceptate de aceasta atunci când le-a oferit semenilor sãi rãspunsul lui Dumnezeu. colegii de breaslã ai lui Kervran l-au atacat ºi l-a u ridiculizat. Kervran credea cã aceastã energie alimen teazã procesele metabolice. Viziunile Kervran a pornit de la premisa cã mineralele conþin câmpuri concentrate de energie în ca drul legãturilor lor chimice. transmutaþia presupune o schimbare a structurii elementare pe nivel atomic ºi subatomic. El a numit acest proces transmutaþie . Cei doi mari oameni de ºtiinþã nu s-au întâlnit niciodatã. cea francezã ºi cea americanã. fenomen descris ºi de Vincent. dar NU au putut cont ADEVÃRUL descoperit de el. Carey Reams. Noi ne vom referi la el folosindu-ne de expresia alchimie biologicã. o f uziune LA RECE! Descoperirile lui Kervran au venit din interiorul lumii ºtiinþifice. Fiecare ºi-a creat propria sa vizi ne independentã. a încãlcat regulile unanim acceptate. Viziunea sa asupra creaþiei divine nu diferea prea mult de cea a contempo ranului sãu. Dacã forþele energetice din interiorul unui element sunt modificate. din el va rezul ta un element diferit. dr. cele mai prestigioase avanposturi a le ºtiinþei moderne. În plus . ªtiinþa preferã sã-i spunã alc . A devãrul este precum o Cutie a Pandorei pentru cei care trãiesc în ignoranþã ºi care se tem de el îndeosebi pentru cei care se complac în mod egoist în acceptarea a tot felul de grade ºi titluri. el nu mai poate fi închis. la fel cum fãcuserã cu atâþia alþi Vrãjitori înaintea lui. Reams a vorbit de ionii de energie pozitivã numiþi anioni ºi de ionii de energie negat . Kervran ºi-a numit-o pe a sa: T eoria Transmutaþiei Biologice. Ma Vrãjitori NU au colegi de breaslã! Ei au o viziune asupra creaþiei divine pe care o proclamã în mod prof etic asumându-ºi astfel blestemele dispreþuitoare ale ºtiinþei! La fel ca ºi în cazul lui Copernic. Savantul a fost membru al douã Academii Naþionale ale ªtiinþelor. Amândoi au afirmat cã energia are o amprentã sau o semnãturã. În viziunea lui. Când un vas al ADEVÃRULUI este deschis. care l-a încorpor conceptele de apã BEV ºi Apã Microionizatã cu Valoare Terapeuticã. Altfel spus. fiind forþa care stã la baza vieþii. ºi o rearanjare a anionilor ºi cationilor. Amândoi au vorbit de forþe energetice care permit existenþa vieþi i.Kervran a emis ipoteza cã fenomenele energetice pe care le numim VIAÞà sunt legate de transformarea unui mineral în altul. Reams ºi-a numit viziunea: Teoria Biologicã a Ionizãrii. Ei au vorbit despre aceleaºi fenomene din perspectiva lor personalã ºi au interpretat ceea c e au observat.

Reams a vorbit de energia care se roteºte de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga ºi de eliberarea forþelor cosmice încãtuºate în legãturile chimice ale mineralelor (legãturile ionice). Ei con siderau plantele. catalizând astfel noile procese ale vieþii deopotrivã vegetale. Kervran a descris rearanjarea forþelor energetice ºi fuziunea acestor forþe pe nivelel e atomice ºi subatomice. El i-a rãspuns lui Reams în englezã ºi lui Kervran în francezã. dar ºi în pielea ºi limfa pãmântului ad sol ºi în apã. animale ºi micr biene. 125 . cu ajutorul microbilor. pe care noi ne-am pus-o în capitolul doi. Amândoi au cãutat rãspunsuri la ebarea De ce existã aceastã viaþã? . principiul central al procesului descris era soarele. Versiunea noastrã va fi o traducere a ambelor limbi . încercând sã dezlege mister eþii ºi al morþii. În viziunea amândurora. animalele ºi microbii Plantele reprezintã o verigã între soare ºi lumea animalã (cãreia îi aparþine ºi trupul omulu lantele convertesc energia solarã în molecule de carbohidraþi. animalele ºi microbii simpli mediatori între soare ºi pãmânt. Kervra a descris transmutaþia mineralelor în intestinele animalelor. a apei cu un coeficient POR ridicat ºi a unui mod de viaþã disciplina t.ivã numiþi cationi. Deºeurile animale devin parte integrantã din pielea pãmântului. Plantele. Plantel e aduc viaþa ºi energia pe pãmânt. Tot cu ajutorul microbilor. Dumnezeu le-a rãspuns dându-le exemple vii legate de importanþa hranei v punct de vedere biologic. animalele prelucreazã þesuturile vegetale ºi îºi trãiesc viaþa cu ajutorul energiei electronilor eliberatã în timpul procesului de digestie. al sãnãtãþii ºi bolii.

Rãtãciri omului au fãcut însã ca microbii sã se revolte împotriva lui. Altfel spus. Fãrã microbi. azot. ele trebuie sã fie într-o formã ionizatã racemizatã ! În viziunea lui Kervran. Ea mãnâncã plante (alcãtuite d in carbon. energia vieþii se naºte din jocul elementelor minerale. Microbii se aflã în centrul acelui proces alchimic pe care îl numim fuziune. cum sunt muºchii ºi oasele ei. Dacã o vacã bea apã cloruratã. O viaþã sãnãtoasã presupune o alimentaþie nutritivã. Vacile bolnave au foarte multe lucruri în comun cu oamenii bolnavi. pentru a fi eficiente. Fuziunea la rece permite manifest area ºi menþinerea vieþii. Sãnãtatea ºi vitalitatea omului depind de starea mediului sãu intern ºi de procesele pe care Kerv ran ºi Reams le-au numit transmutaþie sau ionizare. nici animalele ºi nici oamenii nu mai reuºesc sã utilizeze în mod eficient procesul de transm utaþie. omul ar îmbãtrâni ºi ar muri mai rapid. Vaca reuºeºte acest lucru cu ajutorul enzimelor ºi microbilor din ficatul ºi din tractul ei gastrointestinal. sulf. În mod si milar. Atunci când se îmb olnãvesc. cu câmpuri en ice puternice. o apã bio-activã cu un coeficient POR ridi cat. glucide. mediul intern trebuie sã fie echilibrat din punct de vedere electri c. Bacteriile care trãiesc în acest mediu intern au o relaþie simbioticã cu vaca. orientate cãtre dreapta. în stomacul multiplu al unu i animal erbivor SÃNÃTOS. Ea presupune transmutarea unui câmp energetic în altul. Oamenii nu au decât un singur stomac. Fãrã microbi ºi fãrã enzime. Spre exemplu. vaca nu s-ar putea hrãni. chimicalele din aceasta creeazã un dezechilibru energetic c e determinã mutaþii ale microbilor în forme patogene. Vacile ºi oamenii Vaca este un animal care utilizeazã procesul de transmutaþie. Transmutarea câmpurilor energetic e ale mineralelor încetineºte procesul de îmbãtrânire ºi menþine sãnãtatea la apogeu. Rezultatul acestei schimbãri energetice este încetinirea activitãþii . De aceea. sãnãtatea era o manifestare a fiestei microbiene din intestinele ºi din ficatul omului (sau ale an imalelor)! Pentru ca aceastã fiesta sã se poatã desfãºura. Microbii sunt paºaportul care îi permite omului sã îºi continue existenþa pe pãmânt. minerale ionizate. fãrã microbi. câmpurile energetice ale mineralelor din sistemele vii sunt în permanenþã dinamice. schimbându-se din unele în altele. lipide. Pentru el. calcarul este transmutat de bacterii pentru a satisface nevoile energetice al e animalului. mineralele ingerate de ei trebuie sã fie într-o formã biologic activã maximã. exerciþii fizice ºi un mediu intern curat. hidrogen. Ea le asi gurã un cãmin. iar ele îi dãruiesc energie ºi vitalitate. fantasticele reacþii biochimice care Kervran le-a numit transmutaþii NU ar putea avea loc.În viziunea lui Kervran. proteine ºi minerale) pe care le converteºte în forme energetice NOI ºi DIFERITE.

conservanþii. la fel ca ºi un om bolnav. atât în fuziune cât ºi în fisiune. ºi pierderea vitalitãþii ºi a sãnãtãþii animalului. O vacã bolnavã. nu sunt altceva decât reflectãri ale unui mediu intern propice bolii. Un exemplu de fuziune biologicã anormalã este cancerul. Ele tulburã echilibrul florei intestinale prin schimbarea mediului intern al corpului. Fuziunea se petrece ºi la suprafaþa soarelui. fãcând parte integrantã din procesul d e creºtere pe care îl numim anabolism. care alcãtuiesc molecule mai mari. 126 . În condiþii biologice normale. Altfel spus. Bacteriile aerobe (benefice pentru corp) nu pot trãi într-un mediu anaerob.metabolice a intestinelor ºi ficatului. în interiorul solului. Procesul de fuziune presupune unirea atomilor. aceastã activitate energeticã este pozitivã. Aºa-numiþii microbi buni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre dreapta. Acesta poate fi rezultatul u nei acumulãri de toxine. al dezechilibrelor hormonale sau al introducerii de substanþe radiomimetic e care produc sau mimeazã efectele fiziologice ale unei radiaþii nucleare. Orice mediu anaerob conþine o energie orientatã cãtre stânga. aºa cã pãrãsesc corpul în care apare o asemenea stare. Antibioticele au un efect similar. Din aceastã categorie fac parte adi tivii. în plante ºi animale. atât în cele pozitive cât ºi în cele negative. Fuziune ºi fisiune Viaþa este un teatru de rãzboi pe care opereazã forþe energetice opuse. în tim e cei patogeni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre stânga din mediile toxice. Transmutaþia ºi ioni zarea sunt implicate în ambele categorii de schimbãri energetice biologice. medicamentele.

procesul de fisiune poate deveni cataboli c. Dacã reacþia se opreºt din cauza insuficienþei cantitãþii unui reactiv. Exemple de reacþii distructive de fisiune sunt reacþiile nucleare. Ea reprezintã fluidul limfatic al pãmântului. fisiunea descompune moleculele ºi atomii. care poat fi inversat cu ajutorul unor produse precum Enhanced PAC. problem a desincronizãrii energetice . dar dacã est energizat de microbi. Unii îi spun chiar noroi . Microbii ºi mineralele sunt paºaportul omului cãtre longevitate dacã acesta are înþelepciun a de a le recunoaºte importanþa cuvenitã ºi de a respecta legile naturii. ste un proces microbian care implicã transmutarea ºi ionizarea energiei mineralelor. Acesta dã amprenta energeticã a aurei pãmântului. etc. iar omul se îmbolnãveºte. Solul este viu din punct de vedere biologic. Esenþa vieþii este apa. murdãria.mâncarea gãtitã la microunde. solul ºi limfa Pielea pãmântului este numitã sol. În mod normal. animalele intrã în suferinþã. Energia ºi profunzimea solului sunt controlate de carbon. gãtitul la microunde. etc. SUPER-ALIMEN TELE precum algele Klammath. limfa sa devine tox cã. Oxidarea necontrolatã nu înseamnã altceva decât un proces ACCELERAT de îmbãtrânire. Starea pielii ºi a limfei pãmântului dicteazã c vieþii la suprafaþaacestuia ªI formele de viaþã care supravieþuiesc sau care mor. fisiunea biologicã este beneficã. Gestionarea energiei în corpul viu este similarã. Dimpotrivã. Reacþiile de fisiune orchestrate de microbii prietenoºi sunt benefice. materii organice ºi carbon. mâncarea iradiatã. Acesta este mort. ficatul biogen ºi aºa-numitele produse taoiste. în urma ei rãmâne o energie potenþialã într-o formã si atã. Dacã ne pierdem însã controlul asupra mediului nostru intern (prin acidifierea þesuturilor). pielea sa dã naºtere unor bãºici. Pielea. dar dacã ne pierdem controlul asupra ei. Sincronizarea Sincronizarea poate fi rezultatul final al unei reacþii chimice cum ar fi amesteca rea oþetului cu praful de copt între un acid ºi o bazã. fiind capabilã sã trans orte cantitãþi uriaºe de energie. În urma reacþiei este eliberatã o anumitã cantitate de energi cãldurã). noi favorizãm reacþiile negativ e de fisiune ºi declanºarea bolilor din cauza microbilor patogeni (care au suferit mutaþii). se transformã în sol. terapia cu ajutorul radiaþiilor. Când pãmântul este supus unor tensiuni. iar între substanþele reactive iniþiale se declanºeazã procesul de sincronizare. Toate acestea produc oxidãri ale þesuturilor ºi formarea de radicali liberi. În esenþã. polenul armonizat. Yucca Blend ºi DiSorb Aid. Ea depinde de capacitatea sau de i ncapacitatea corpului de a digera hrana ºi de a rupe legãturile care unesc elementele alimentelor.

iar 127 . Dimpotrivã. Oamenii b olnãvicioºi sunt blocaþi din punct de vedere energetic. Boala este produsul fini t al unei stãri catabolice (al unui mediu intern anaerob. Ei sunt incapabili sã îºi neutralizeze câmpurile en ergetice negative ºi prea slabi sã elibereze energia potenþial pozitivã a alimentelor. în cazul unor intestine anaerobe ºi al unui ficat to xic. dinamizând dramatic vitalitatea organism ului. Energia lor negativã o neut ralizeazã pe cea pozitivã. Stãrile anaerobe pot fi remediate cu uºurinþã prin folosirea terapi lonului ºi cu ajutorul unor produse precum DiSorb Aid. Aura sa se diminueazã ºi pãleºte în intensitate. iar viaþa devine imposibilã! Dacã sincronizarea tinde sã devinã talã. pânã când d ul. corpul îºi pierde strãlucirea . pot sparge blocajul energetic intestinal. Un corp bolnav produce o mare cantitate de energie negativã. Încercaþi! Atunci când corpul bioelectric suferã din cauza unei sincronizãri sistemice. Ea NU stã la dispoziþia corpului. cu un coeficient POR ridicat. PROCESUL DE ÎMBÃTRÂNIRE DEVINE ACCELERAT. Detoxifierea ficatului ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. transformându-se în câmpuri energetice cu o energie orientatã cãtre stânga. chiar ºi alimentele cu o energie orientatã cãtre dreapta se pot sincroniza. Yucca Blend sau Enhanced PAC.nu se mai pune deloc. cu o energie orientatã cãtre stânga). Energia sincronizatã este o energie blocatã. Intestinele anaerobe reprezintã mediul perfect pentru proliferarea câmpurilor energe tice negative precum cancerul.

permiþând apariþia paraziþilor care se hrãnesc cu energie toxicã. în care p oate deturna energia pozitivã. Învãþ CUM sã vã gestionaþi mediul intern. tablete cu proteine. Aceastã boalã sfideazã regulile ºi n respectã nici una din LEGILE unui corp sãnãtos. DiSorb Aid ajutã la eliminarea acestor probleme. Dacã legãturile sunt rupte într-un mediu preponderent anaer ob. El adorã mediul anaerob. Nu va exista NICIODATà un remediu magic pentru cancer. chiar dacã la origini a fost pozitivã. prefer sã-m i procur proteinele din alge Klammath. Secretul sãnãtãþii este mediul intern. folosind-o în scopuri malefice cum ar fi creºterea unei mase (tumori). Bolnavii de cancer nu trebuie sã mãnânce NICIODATà mari cantitãþi de proteine. ori din fasole. energia elib eratã se poate orienta cãtre AMBELE direcþii. Cancerul se foloseºte ºi el de alchimia biologi cã pentru a RUPE legãturile sincronizate. dar îºi schimbã forma ºi se recicleazã. decât dacã se trateazã simultan cu DiSorb Aid. Gazele ºi balonarea sunt DOVEZI ale unei digestii incomplete.corpul moare. f d reintegratã în solul pãmântului. Cancerul un set de reguli diferite Regulile vieþii devin diferite pentru cei care s-au îmbolnãvit de cancer. ficatul biogen. pe care o EXPORTà apoi în alte colonii exterioare. Asta doream sã spun mai devreme atunci când afirmam cã o energie orientatã cãtre dreapta care pãtrunde într-un mediu intern cu o energie orientatã cãtre stânga poate fi deturnatã ºi folositã pentru a promova boala. Nutriþia clinicã nu mai este valabilã în acest caz! Cancerul deturneazã energia corpului. cum ar fi cele din carnea roºie sau lbã. Cancerul este susþinut de energia negativã existentã într-un corp bolnãvicios. În plus. alimentându-ºi astfel creºterea. anaerob. Personal. Constipaþia ÎN ETINEªTE procesele de ionizare ºi transmutaþie a energiei mineralelor. energia poate deveni negativã. persoana canceroasã este extrem de fragilã. Energia nu se pierde niciodatã. El nu are decât un singur scop: sã-ºi ucidã g zda ºi sã scape . Tumorile canceroase sunt veritabile gãuri negre virale. iar cancerul nu vã va putea ataca niciodatã. Yucca Blend ºi R/HCI. care atrag ºi modificã întreaga energie d isponibilã. Preluarea puterii Atunci când legãturile chimice care susþin energia sincronizatã sunt rupte. care reprezi ntã o stare catabolicã. Persoana care suferã de constipaþie este supusã unui stres de naturã anaerobã. deoarece medicul ºi pacientul nu înþeleg cã reg lile s-au schimbat. orezul taoi st toate fiind considerate SUPER-alimente care nu potenþeazã stresul organismului. Abordãrile acestei boli eºueazã de multe ori. Cancerul loveºte numai dupã ani de abuzuri personale. Energia sincronizatã continuã sã rãmânã chiar ºi dupã moartea corpului fizic. polenul armonic.

Starea de sãnãtate ºi vitalitate reprezintã EFECTUL procesului pe care îl numim alchimie b iologicã. Pentru a afla informaþii sup limentare. Cancerul NU este un duºman. caseta video referitoare la apã ºi ca rtea care o însoþeºte (vezi pachetul informativ). dacã înþelegem cului ºi suntem dispuºi sã ne asumãm responsabilitatea care ne revine. Numai aºa vom putea redeve ni tineri! 128 . dar este agentul dublu p erfect. Acest proces depinde de prietenii noºtri microbieni ºi de mediul intern pe care ºtim sã li-l a sigurãm. Kervran ºi Reams au descoperit un aspect esenþial al procesului pe care îl numim îmbãtrânire .pãmântul de un alt organism slab. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este un instrument extrem de puternic pentru restaurarea controlului TOTAL asupra mediului intern. O SINCRONIZARE perfectã! Omul care îºi controleazã mediul intern îºi controleazã practic viaþa ºi acele procese magice care Kervran ºi Reams le-au descris atât de elocvent. comandaþi manuscrisul referitor la apa BEV ºi cel japonez. Mai întâi îºi ucide gazda. apoi se sinucide. Opera lor aratã calea cãtre regenerarea corpului fizic ºi cãtre redobândirea sãnãtãþii.

putând crea probleme foarte serioase pe ntru organism. acesta p oartã halat alb ºi este controlat de comisiile de licenþiere ºi de industria farmaceuticã). mobila ºi chimicalele din casã). în cazul nostru as igurãrile medicale. cu un dealer al casei (în cazul nostru.Preambul: capitolul urmãtor va vorbi despre intestinul subþire ºi despre infecþiile cu b acteria E. iar ºansele de joc sunt cele 75 de procente cu care te-a încurajat dealerul în halat alb. Nu lipsesc nici fisele. coli care au ucis foarte mulþi oameni în anul 1993. Ozonul cu valoare medicinalã este extrem de benefic pe ntru sãnãtatea dumneavoastrã. ferma. Producþia Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã necesitã douã tipuri de echipament. oxidarea mirosurilor. Mulþi bolnavi care suferã de afecþiuni respir atorii constatã cã acestea se reduc sau dispar în numai câteva zile. avem de-a face cu regulile casei. Protejaþi-vã pe dumneavoastrã. au licenþe ºi sunt antrenaþi sã facã numai anumite lucruri). covoa re ºi draperii. Bodiguarzii sunt numiþi Teama ºi Speranþa. familia dumneavoastrã ºi animalele din casã de poluanþii din a r. Un generator de ozon/ionizator este un instrument foarte util pentru pãstrarea sãnãtãþii ºi evitarea aceloraglomerãri microbiene care favorizeazã izbucnirea rãcelilor ºi a gripei. care bineînþeles cã sunt mãsluite în favoarea casei. Veþi afla de asemenea ce anume se ascunde în s patele rãzbunãrii lui Montezuma . la consultaþia de dinaintea jocul ui. Avem zaruri. Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru aparatele de ionizare a apei. . În deosebi vârstnicii pot beneficia enorm de pe urma acestor aparate. casa. Numai astfel poate fi obþinutã o apã sigurã. Repetãm: nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru a fi ionizatã! Terapia convenþionalã a cancerului este un joc de ruletã! Terapia convenþionalã a cancerului seamãnã teribil de mult cu un joc de ruletã! La fel ca în tr-un cazinou. de viaþã. întrucât ac estea concentreazã ºi activeazã OTRÃVURILE ºi substanþele chimice din apã. la care se adaugã mineralele marine racemizate. Îl puteþi folosi pentru eliminarea congestiilor pulmonare ºi ale bronhiol elor. Toþi cei cu o sensibilitate crescutã la mediu vor beneficia enorm de pe urma acestui aparat. o echipã de specialiºti (care poartã uniforme. Existã de asemenea alþi jucãtori. mai ales iarna. pentru alinarea astmei. îndeosebi de gaze (inclusiv de cele emise de materialele de construcþie. cu un coefici ent POR ridicat. care par sã câºti ficient de mult pentru a-þi justifica apetitul de a juca. Ozonaþi-vã casa ºi maºina Ozonul are numeroase forme. a virusurilor ºi bacteriilor patogene din aer. Existã ºi alcool î ul de faþã sub forma radiaþiilor ºi chimioterapiei.

sã vã vedeþi strãnepoþii crescând ºi sã experimentaþi toate acele minuni pe care vi rezervã celor care iubesc viaþa mai mult decât cei care se tem de moarte. Depinde care eveniment se produce primul. În cazul ruletei cancerului. mi-a luat 50 de ani pentru a înþelege acest mecanism. Existã vr soluþie? Evident! Nu jucaþi! Aveþi oricând alternativa de a vã purifica trupul. teamã sau mânie. Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea un tr p nou. cu oamenii ei. iar mesajul meu pentru voi este acesta: mintea are capacitatea de a crea sau de a distruge! Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea o viaþã mai bunã într-o lume mai unã! Bucuraþi-vã! Sunteþi VIU ºi dacã veþi face ceea ce trebuie. Casa câºtigã întotdeauna atunci când oamenii joacã dupã regulile ei.Toate jocurile au un sfârºit. Nu întreþineþi niciodatã gânduri negative. Aþi înþeles? Corpul crede întotdeauna ceea ce îi spune mintea! El devine ceea ce gândeºte aceasta. Pe rsonal. Nu mai strigaþi: Bietul de mine! Râdeþi! vã mai cramponaþi de sentimentele de urã. jocul se terminã automat atun ci când rãmâi fãrã bani sau când mori. O viaþã trãitã ca o ruletã (hazardat) este o viaþã stupidã! 129 . veþi continua încã multã vreme sã de viaþã.

colon (ºi vagin). Þesuturile care înconjoarã gura. Pielea este tubul exterior. tra ctul respiratoriu. care începe la nivelul gur ii ºi se terminã la nivelul anusului. ºi infecþiile urinare. Ele includ þesuturile moi din gurã. Spãlarea cu aceastã apã are efecte miraculoase în terapia împot iva ochilor înroºiþi. pentru a înþelege ce rol joacã aceast ocesul pe care îl numim îmbãtrânire. Ilustraþie Piramida tinereþii fãrã bãtrâneþe Viaþa este un manual plin de lecþii ea nu greºeºte niciodatã! Scala pH-ului ACID(+) Neutru ALCALIN(-) 7.0 tutun (uscat) HCL apã oxidatã apã redusã Stomac acid cu val. gripei intestinale.Infecþiile Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate elimina herpesul genital. a ciupercilor care atacã unghiile. iar principala lor sarcinã constã în protejarea þesuturilor anexe. medicinalã cu val. cãile nazale. medicinalã suc lãmâie salivã apã de la robinet sânge var bilã enzime pancreatice oþet ceai kombucha urinã amoniac tutun (verde) leºie clorurã apã BEV praf de copt 19 Tubul din interiorul tubului Dr. negii ºi ciuperc ile la acest nivel. a piciorului de atlet. intestine. cãile nazale. Spot: Existã întotdeauna foarfece! Am descris mai devreme câteva dintre caracteristicile sistemului integumentului (p ielii) legate de starea de sãnãtate. Alcãtuiesc un traseu continuu. tãieturi lor ºi rãnilor. secreþia unor fluide ºi transportul deºeurilor. Membranele mucoase au o semnificaþie cu totul aparte în procesul de îmbãtrânire ºi în declanºarea bolilor. stomac. Vom studia în continuare pielea interioarã . . în t imp ce membranele mucoase alcãtuiesc tubul interior. Corpul uman este ca un tub în interiorul altui tub. sistemul respirator ºi membranele mucoase s unt numite epiteliu stratificat.

Ceea ce rãmâne din tubul interior este tractul gastrointestinal. Membranele acestuia sunt alcãtuite dintr-un epiteliu simplu, a cãrui sarcinã este de a ABSORBI substanþele nutritive, de a proteja þesuturile anexe, de a SECRETA mucoase ºi enzime, ºi de a transporta alimentele ºi deºeurile.

Tubul exterior pielea are o suprafaþã totalã de circa 7,5 de metri pãtraþi. Fiecare centi etru pãtrat de piele conþine nu mai puþin de 1.200 de pori sau deschizãturi. Prin comparaþie cu pielea, membranele mucoase au o suprafaþã de circa 4.500 de metri pãtraþi, de 600 de ori mai mare decât cea a pielii. Altf el spus, unui centimetru 130

pãtrat de piele exterioarã îi corespund 600 de centimetri pãtraþi de membrane interioare, raportul fiind de 1:600. ACEST LUCRU ESTE IMPORTANT! La oamenii sãnãtoºi, alimentaþia include un proces de digestie, absorbþie ºi eliminare. Dupã sta de 24 de ani, capacitatea de digestie ºi absorbþie a corpului se reduce exponenþial, cãci aliment ele ºi apa induc MARI tensiuni corporale. Scopul unor produse precum DiSorb Aid, Yucca Blend ºi R/HCI es te de a elimina aceste tensiuni ºi resturile inutile de mâncare. Acest proces de regularizare amplificã imedi at energia, normalizeazã greutatea corporalã, previne gazele ºi balonarea, ºi susþine un colon sãnãtos. Cu cât perioada de tranzit dintre alimentaþie ºi toaletã este mai mare, cu atât mai multe toxine producem ºi absorbim. Membranele mucoase sunt un mediu ideal de transport al medicamentelor chimice. S upozitoarele, medicamentele sublinguale ºi aerosolii sunt cu uºurinþã absorbite prin membranele rectul ui, vaginului ºi sistemului respirator. De aceea, nici un medic nu îndrãzneºte sã prescrie aceeaºi cantitat e de medicamente administrate prin membranele mucoase prin comparaþie cu cele luate oral sau prin i njecþii subcutanate ori intramusculare.

E. coli ºi intestinele Absorbþia celor mai multe substanþe nutritive se produce la nivelul mucoaselor intes tinale. Acesta este mediul cel mai vulnerabil ºi cel mai important al corpului. Infectarea intestinelo r cu agenþi patogeni de tipulsalmonella, tifos sau E. coli provoacã o intensificare a activitãþii naturale de nãpârlire a mucoaselor. În mod normal, aceastã activitate conduce la eliminarea a circa 20 de milioane de celule uzate pe zi. Aceste celule eliminate reprezintã o sursã importantã de producere a enzimelor intestinale cu o cont ribuþie decisivã în procesele de eliminare a deºeurilor. Infecþiile patogene amplificã într-o asemenea mãsurã rata de nãpâ a mucoaselor încât digestia ºi absorbþia substanþelor nutritive ºi a fluidelor se reduc considerabil, cee a ce conduce la diaree ºi la malnutriþie. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã (acidã) eliminã aceste infecþii. Bacteria E. coli 0157.H7, care a provocat în SUA numeroase contaminãri cu hamburgeri la începutul anului 1993, produce o exfoliere masivã a mucoase intestinale, urmatã de diaree cu sânge , deshidratare, malnutriþie ºi ºoc electrolitic. E. coli 0157.H7 produce o exotoxinã (exo a exporta, toxinã-otravã) care LEZEAZÃ puternic þesuturile funcþionale ale ficatului ºi rinichilor. Celulele moarte (necrotice) TREBUIE elimina te imediat din organism; în caz contrar, deºeurile lor acide intrã în putrefacþie ºi conduc la o toxemie puternicã, sau chia r la cangrenã. Un cadavru care nu este þinut la rece sau îmbãlsãmat se umflã ca un balon, din cauza gazelor produse de cangrenã; de aici ºi expresia cangrenã gazoasã .

Necesitatea eliminãrii unei cantitãþi excedentare de toxine suprasolicitã rinichii, putând conduce chiar la necesitatea dializei (filtrãrii artificiale a sângelui) pentru a preveni toxemia sis temicã (a întregului corp). Toxemie = tox otravã ºi emia sânge. Tineri ºi bãtrâni

Oamenii în vârstã sunt foarte uºor afectaþi de infecþiile cu E. coli, deoarece organele ºi gl ndele lor suntslãbite, iar metabolismul lor este lent. În plus, rezervele lor de mol ecule ATP sunt reduse, iar nivelul de toxicitate este ridicat. Corpurile lor sunt catabolice ºi de regulã anaerobe. Cãlcâiul lui Ahile al oricãrui om bãtrân este lipsa rezistenþei organismului.

La extrema opusã se situeazã copiii. Aceºtia au o rezistenþã foarte mare, dar sunt de mult e ori prost hrãniþi ºi intoxicaþi, cãci mãnâncã alimente obiºnuite ale dietei moderne. Bolile provocate de un niv l crescut de toxicitate a organismului, deopotrivã la copii ºi adulþi, au drept cauze: încetinirea miºcãr ii de eliminare a intestinelor, dietele alimentare nesãnãtoase, capacitatea slabã de digestie ºi absorbþie a organismului, precum ºi ingerarea unei ape oxidate, MOARTÃ din punct de vedere biologic ºi cu un coeficient POR redus. Un mediu intern stresat este o invitaþie sigurã pentru infecþiile bacteriene precum cele cu E. coli 0157.H7 (nu toate bacteriile E. coli sunt la fel! Viaþa ar fi imposibilã fãrã anumite tulpini benefice de E. coli car e locuiesc în intestine). 131

Nu toþi au murit În anul 1993, peste 500 de tone de carne contaminatã cu E. coli a invadat restaurant ele fast food din America, dar numai câteva sute de oameni s-au îmbolnãvit, din care numai ºase au murit. DE CE? Rãspunsul este direct legat de frecvenþa de vibraþie a mediului intern al oamenilor bolnavi ºi al cel or decedaþi. Microorganismele patogene se hrãnesc cu energia negativã produsã de un mediu TOXIC, ceea ce explicã de ce, într-o familie cu trei copii din care toþi au mâncat alimente contaminate numai unul moare. Nu este vorba de nici un mister.

Câmpul energetic al corpului MEDIUL INTERN este cel care dicteazã dacã organismul trãieºt ºi se bucurã de sãnãtate, sau dimpotrivã, dacã se îmbolnãveºte ºi moare. Bolile contagioase care au afectat umanitatea de-a lungul secolelor ciuma buboni cã, pojarul, febra tifoidã, etc. NU au ucis întreaga populaþie. De fapt, cei mai mulþi oameni au supravieþuit . Cei care au murit aveau cu siguranþã un mediu intern viciat, toxic, sub-hidratat ºi subnutrit.

Aceastã abordare ridicã semne serioase de întrebare asupra absurditãþii imunizãrii organismu lui împotriva bolii un mit sacru în Statele Unite. Rãspunsul corect pare sã fie menþinerea unui mediu intern sãnãtos. ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate imuniza corpul împotriva oricã infecþii, rezolvând DEFINITIV problema bolilor contagioase . Panica din filmul recent intitulat Outbreak este de înþeles în lumina ignoranþei care pred ominã în lume cu privire la bolile contagioase. Purificaþi-vã mediul intern ºi virusurile de tipul E bola, Hanta, bacteria Cryptosporidium sau microbul care se hrãneºte cu carne vor trece pe lângã dumneavoastrã fãrã vã atingã. Lipsa de înþelegere

Oamenii de ºtiinþã refuzã sã accepte acest gen de argumente din cauza felului în care au fos t pregãtiþi. Gândirea ºtiinþificã nu acceptã decât metoda ºtiinþificã ºi Teoria Microorganismelor. Argum ul celor de mai sus nu se integreazã în acest model .

Ori de câte ori sunã telefonul ºi vocea de la capãtul firului mã întreabã: Care sunt referin dumneavoastrã? , ºtiu cã am de-a face cu un expert sau cu cineva care doreºte sã apere ceva eferinþele nu servesc decât egoului ºi Comisiilor de acreditare. Profesioniºtii modeºti nu þin cont d e asemenea prejudecãþi ºi nu considerã diplomele ºi referinþele altceva decât niºte hârtii inutile, fãrã fel de relevanþã. Ele nu sunt neapãrat dãunãtoare, DAR NUMAI dacã nu îþi stau în cale. Aþi înþeles?

Medicina vibraþionalã pune întrebãrile corecte ºi dã rãspunsuri corecte. Ea abordeazã problem legate de sãnãtate dintr-o perspectivã ENERGETICÃ ºi nu se lasã influenþatã de Teoria microorganismelor

re stau la baza bolii sau de alte invenþii artificiale. Reþineþi: un corp sãnãtos nu poate fi decât un corp bine hrãnit, curat, cu o condiþie fizicã care produce ºi înmagazineazã cantitãþi uriaºe de energie ATP. Un asemenea corp nu va accepta nic iodatã proliferarea agenþilor patogeni. Spaþiile inter-ciliare Intestinul subþire are nenumãrate pliuri ºi convoluþiuni, numite plicae circularis (pliu ri circulare), de-a lungul cãrora existã villi (degete micuþe) ºi microvilli (structuri asemãnãtoare firelor de pãr, cili), care mãresc suprafaþa intestinului pânã când aceasta ajunge la un ordin de mãrime de 600 de ori mai ma re decât cea a pielii exterioare. Micro-cilii conþin celulele care absorb ºi transportã energia substanþelor n utritive din hranã. Spaþiile dintre ei sunt cunoscute sub denumirea de Criptele lui Lieberkuhn. Ele sunt cãptuºit e cu acele celule care secretã enzimele ºi mucoasele digestive.

Pe mãsurã ce îmbãtrânim, aceste spaþii inter-ciliare intestinale devin superficiale. Cilii ºi micro-cilii se atrofiazã, iar perioada de tranzit alimentar de la gurã la anus se reduce. Apar astf el constipaþia ºi paraziþii, iar cilii ºi micro-cilii se îmbâcsesc cu materii fecale, substanþe mucoase ºi deºeuri metabolice cu tranzit lent. 132

Condiþiile anaerobe din colon produc modificãri serioase la nivelul materiilor fecal e care cãptuºesc pereþii intestinali. Ele se transformã într-un material mucos, destul de dur, cauciucat, car e rigidizeazã pereþii intestinali. Pe mãsurã ce trec anii, acest material se îngroaºã ºi îngusteazã deschizãtura (lumenul) prin trebuie sã treacã deºeurile. Povesteam mai devreme cum intestinul gros al unui cowboy vestit de la Hollywood a crescut, ajungând la un diametru de aproape 30 de centimetri, în timp ce lumenul prin care trebuiau sã tr eacã deºeurile era de numai 2,5 centimetri. Restul erau numai substanþe mucoase. Nu mai puþin de 85% din populaþie are nevoie de o terapie a colonului pentru a-ºi regl a starea de sãnãtate. Efectul Rouleau care poate fi observat în sângele acestui procent din populaþie nu est e deloc întâmplãtor.

Efectul combinat al unei puteri limitate de digestie ºi absorbþie, al unei funcþionãri r eduse a ficatului ºi al unei pieli congestionate conduce la blocarea a 75% din capacitatea de procesare a corpului! Singurele canale de ieºire care rãmân, plãmânii ºi rinichii, NU reuºesc sã facã faþã acestui surplus. Rezultatul? ioelectric este invadat de toxine, iar procesul de îmbãtrânire se accelereazã.

Diferenþa dintre un corp tânãr ºi vital, pe de o parte, ºi unul bãtrân, în prag de moarte, pe altã parte, este legatã de curãþenia intestinelor ºi de buna funcþionare a ficatului. Terapia colonului nu este consideratã specific americanã, dar ea NU ar trebui trecutã cu vederea. Îndeosebi în cazul oamenilor bolnãvicioºi ºi obezi, ea reprezintã O CALE RAPIDÃ cãtre o stare mai bunã sãnãtate. Este chiar calea pe care am apucat eu însumi cu mulþi ani în urmã. Deºi sunt 18 ani de când aplic terapia colonului, lunga serie de clisme la ficat pe care le-am fãcut a scos din trupul meu nu mai puþi n de 1.600 de pietre, dupã care urma de fiecare datã o golire masivã a colonului. O carte minunatã pe tema terapiei colonului este Curãþarea þesuturilor ºi gestiunea intest inelor. Vã recomand cu cãldurã aceastã carte întrucât ea prezintã în 40 de poze color felul în care realizatã terapia colonului (vezi pachetul informativ). Povestea mea În anul 1977 am atins o stare de platou în ceea ce priveºte sãnãtatea personalã. Am vizitato în acel moment pe o doamnã care fusese pregãtitã de dr. Reams în Teoria Biologicã a Ionizãrii. Dolly lua mostre de urinã ºi de salivã, pe care le analiza; în plus, citea în albul ochilor, proces diferit de cit itul în iris (iridologie). Rezultatele au arãtat cã aveam un colon infestat cu substanþe mucoase. Terapia pe care am urmat-o ulterior a confirmat acest lucru, întrucât am vãzut cu ochii materiile fecale dure ºi compacte ca

re au ieºit din trupul meu. Dupã curãþarea intestinelor, starea mea de sãnãtate a atins un nou apogeu, iar corpul meu a fãcut un salt înapoi, revenind la anii tinereþii. Fãrã terapia colonului nu aº fi reuºit niciodatã sã ating aceste ezultate.

Terapia colonului poate fi practicatã acasã ºi este absolut sigurã. Dacã vã îmbolnãviþi grav, poate chiar salva viaþa.

DEBRANªAÞI-VÃ de la sistemul medical, urmaþi calea recomandatã în aceastã carte ºi vã veþi si minunat. Acesta este subiectul cãrþii de faþã. Dacã eu am reuºit, la fel de bine puteþi reuºi umneavoastrã!

Preambul: capitolul urmãtor se referã la aurã. De ce urcã oamenii pe munþii stâncoºi? CUM a r uºit Iisus sã treacã prin pereþii templului? Oxidare = Îmbãtrânire

Enhanced PAC previne oxidarea necontrolatã a celulelor mai bine decât orice alt prod us disponibil pe piaþã, întrucât este racemizat, amplificând astfel rata activitãþii metabolice. Oxidarea neco trolatã conduce la autocanibalism. De fapt, oxidarea nu este decât un alt cuvânt pentru îmbãtrânire.

Pe mãsurã ce îmbãtrânim, þesuturile corpului încep sã se oxideze din ce în ce mai rapid. Un e u de oxidare extremã este atacul de cord masiv, în care muºchiul inimii se poate dezinte gra aproape instantaneu. 133

Atunci când vorbesc despre inima care a trecut printr-un atac de cord masiv, docto rii o descriu uneori ca o masã amorfã . Un mãturãtor de radicali liberi este o substanþã chimicã ce se leagã de radicalii liberi, su bstanþe extrem de reactive, care au un surplus sau un deficit de electroni. PAC previne oxidarea r apidã ºi distructivele reacþii în lanþ care genereazã radicalii liberi.

Noi ingerãm cantitãþi uriaºe de radicali liberi în fiecare zi, prin aer, apã ºi alimente. Cor ul însuºi produce aceste substanþe în cadrul procesului de metabolism.

Atunci când pãtrund în corp, substanþele toxice îºi schimbã forma chimicã ºi devin încã ºi ma Exemple în acest sens sunt aditivii alimentari, fluorurile ºi cloraminele din apa de la robinet, uleiurile de soia ºi canola, pesticidele, mâncarea gãtitã la microunde, virusurile ºi bacteriile care pãtrund în corp prin vaccinare, precum ºi proteinele din serul animal care le transportã. Enhanced PAC stabilizeazã deºeurile puse în circulaþie în timpul procesului de detoxifiere ºi al clismelor la ficat, prevenind reabsorbirea deºeurilor acide de-a lungul traseului intestinelor, în drumul lor cãtre toaletã.

Atunci când PAC este încorporat în dieta alimentarã, toate bolile rãspund favorabil. Dacã adã gaþisimultan ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã, efectul combinat al celor douã rem dii poate fi de-a dreptul dramatic. Alþi adjuvanþi benefici sunt Yucca Herbal Blend, Aspar-Max, precursorii ra cemizaþi ai hormonilor ºi SUPER-alimentele.

Enhanced PAC conþine nu mai puþin de 24.660 de unitãþi antioxidante în fiecare sticluþã, elim nând COMPLET necesitatea altor antioxidanþi comuni precum tabletele de vitamine A, C ºi E , sau cele de zinc, care au efecte secundare.

Inversarea procesului de îmbãtrânire nu este un lucru banal. Cu cât sunteþi mai bãtrân sau ma bolnav, cu atât mai mare devine aceastã provocare. Graþie procesului de racemizare, aproape orice tulburare poate fiinversatã, sau cel puþin uºuratã. Încercaþi câteva dintre produsele racemi ate ºi veþi constata acest lucru pe pielea dumneavoastrã (vezi pachetul informativ). Ilustraþie Circuitul schematic al organelor vitale Ficat Adrenale Pancreas Tiroidã Splinã Testicule Ovare Prostatã

Pe mãsurã ce un organ vital îºi reduce activitatea, el le influenþeazã ºi pe celelalte. Disfu cþiile la nivelul fiecãrui organ afecteazã celelalte organe, declanºând o întreagã cascadã de simptome ºi boli e se manifestã prin zeci de tulburãri ºi SEMNE (spre exemplu, ovarele afecteazã ficatul/tiroida/adrenalele

). Pentru ca trupul sã revinã la starea de sãnãtate, TREBUIE sã intervenim simultan asupra tuturor organelor ºi sistem elor glandulare, ceea ce explicã de ce eºueazã atâtea tratamente tradiþionale ºi alternative. Notã: toate sistemele co porale clacheazãsimultan ºi toate trebuie vindecate ÎMPREUNÃ. Vezi în aceastã direcþie ºi Tri hiul Sãnãtãþii de la pagina xx. 20 Efectul aurei Mintea omului care a trecut într-o nouã dimensiune, superioarã, nu mai revine niciodatã l a dimensiunea sa anterioarã . Oliver Wendel Holmes

Rana s-a produs cu o noapte în urmã, dar Jerry nu era încã conºtient de ea. Când am intrat îm reunã cu el în magazin, proprietara s-a apropiat de el ºi i-a spus: -Oh, probabil cã vã doare foarte tare! 134

Jerry s-a uitat la ea fãrã sã înþeleagã ce vrea sã spunã. -O, aura dumneavoastrã! Aveþi o gaurã foarte mare în regiunea inghinalã. V-aþi lovit? Într-adevãr, Jerry era bolnav. Se pare cã fãcuse o hernie la nivelul þesuturilor conjuncti ve din regiunea pelvianã cu o noapte înainte.

Curios era cã doamna respectivã era o strãinã care nu ºtia nimic despre Jerry, ºi totuºi, i-a putut vedea imediat aura ºi gaura din ea. ªi eu ºi Jerry auziserãm de asemenea oameni, dar nici unul dintre noi nu cunoscuserãm vreunul pânã atunci. Strãlucirea sãnãtãþii Corpul este înconjurat de un câmp energetic. Acest lucru este astãzi recunoscut în mod o ficial. Fotografiile Kirlian pot surprinde aceastã aurã pe o placã fotograficã, inclusiv forma, mãrimea ºi culoar ea ei, care sunt strâns legate de vitalitatea persoanei în cauzã.

Se spune despre Iisus cã avea în jurul corpului o aurã strãlucitoare. Ori de câte ori este pictat, aceastã aurã este prezentatã în jurul capului. Haloul sau aura reprezintã o energie orientatã cãtre dre apta. Mulþi oameni cred cã cu cât aceastã aurã este mai mare, cu atât mai avansatã este fiinþa din punct de vedere spir itual. Tot ce se poate. Ce este absolut sigur este cã avem cu toþii aceastã aurã ºi cu cât ea este mai mare, cu atât mai sãnãtoºi suntem!

Atunci când ne îmbolnãvim, sarcina corpului bioelectric îºi schimbã direcþia, cãpãtând o miºc taþie orientatã cãtre stânga, adicã patogenã. Ori de câte ori observãm paloarea unui om bolnav, asi tãm fãrã sã vrem la aura sa diminuatã, deºi nu o recunoaºtem ca atare. În mod similar, ne putem da seama de restaurarea stãrii sale de sãnãtate atunci când vedem culoarea din obraji ºi felul diferit în care aratã. Scurgerile de energie Existã oameni foarte obositori, care te golesc de energie ºi te lasã epuizat. Aceºti oam eni sunt ca niºte gãuri negre energetice! Unii sunt de-a dreptul simpatici, dar prezenþa lor lasã întotdea una urme asupra stãrii noastre energetice. De mulþi ani, Sue este proprietara unui cabinet de masaj ºi iridologie. Ea mi-a pove stit odatã cã existã oameni care o golesc atât de tare de energie încât nu poate lucra cu ei. Mai târziu, am aflat cã soþia mea a rupt prietenia cu una din pacientele pe care Sue a refuzat sã o mai trateze. Motivul? D oamna respectivã era prea obositoare!

Sue este o persoanã interesantã. Are capacitatea incontestabilã de a vedea ºi dea înþelege d iferite lucruri legate de viaþa pacienþilor ei. Mulþi dintre aceºtia o considerã o vindecãtoare . La fel o c ider ºi eu. În plus, are

o grãdinã organicã absolut senzaþionalã. Plantele ei au o vitalitate excepþionalã ºi nu trebu tratate ca sã se descurce cu buruienile sau cu insectele. Într-o zi, am întrebat-o: Sue, care este secretul tãu? S-a limitat sã-mi zâmbeascã. Pe mãsu m cunoscut-o mai bine, mi-am dat seama cã poate accelera frecvenþa corpului uman prin plasarea mâinilor pe trupul pacientului. Este ceea ce s-ar putea numi o terapie prin masaj. Sue poate accele ra circuitul electronilor prin trup într-o mãsurã atât de mare, încât persoana care trece prin acest tratament pãrãseºte cabinetu COMPLET revigoratã ºi fericitã cã trãieºte.

Prin accelerarea fluxului de energie, Sue întãreºte câmpurile de energie pozitivã din corp ºi eliminã forþele energetice negative. Efectele devin imediat vizibile în aura ºi în vibraþia pacien tului. Sue a învãþat arta manipulãrii energetice. Ea a înþeles cã viaþa este un câmp de bãtãlie între forþe energetice Din când în când, ea îºi scuturã mâinile, se plimbã cu picioarele goale prin iarbã sau prin nisip, ori îm un copac pentru a elimina energia negativã pe care a acumulat-o de la pacienþii ei bolnavi. 135

Energia ºi aura

Întregul univers este alcãtuit dintr-un singur lucru: energie! În forma sa condensatã, e nergia este numitã materie. Materia are trei stãri: gazoasã, lichidã ºi solidã. Orice substanþã reprezintã o var a densitãþii energiei ºi a frecvenþei moleculare de vibraþie.

Pietrele sunt tari ºi solide. Pielea are o anumitã texturã ºi poate fi întinsã. În realitate, pietrele ºi pielea nu sunt cu adevãrat solide, dar aºa le clasificãm noi. Solidele sunt câmpuri energetice a cãro structurã le permite sã aibã o formã ºi anumite caracteristici care pot fi simþite prin intermediul simþurilor ºi are ne permit sã le identificãm drept pietre, piele, roºii, etc. Toate obiectele vii sau inerte sunt înzestrate cu aurã. Aura unei pietre ºi efectele e i implicite asupra obiectelor din jur pot fi pozitive sau negative. Dacã starea energeticã a pietrei es te pozitivã, ea va avea un efect terapeutic asupra plantelor, ºi viceversa.

Dacã amplificãm fluxul de electroni care se rotesc în jurul nucleelor atomici dintr-o piatrã, ea îºi va schimba forma. Spre exemplu, dacã încãlzim sulful, acesta va trece dintr-o formã solidã într -una lichidã, iar apoi gazoasã. Apa face acelaºi lucru: dacã este încãlzitã, gheaþa se transformã în apã, iar apoi î Pietrele ºi munþii În Biblie, pietrelor li se acordã un statut particular în ceea ce priveºte starea de sãnãtat e. De altfel, ele au un rol sacru în marea majoritate a religiilor. Deºi nu sunt vii în înþelesul animal al cuvântul ui, pietrele posedã totuºi o anumitã viaþã. Viaþa unei pietre se exprimã prin semnãtura ºi amprenta sa energeticã. Oamenii iubesc pietrele. Montaniarzii sunt întrebaþi adeseori DE CE le place sã urce p e munþi. Deºi nu toþi reuºesc sã dea un rãspuns precis, este cert cã aceºtia sunt revigoranþi. Iubitorii muntelui absorb o cantitate fantasticã de ENERGIE de la formaþiunile minerale stâncoase. Pietrele emanã ENERGIE, punân du-l pe om în rezonanþã cu Pãmântul-mamã.

Omul transmutã energia pietrelor în energie personalã. Cãþãratul pe munþi este una din modali e prin care omul poate avea acces la depozitul de energie al naturii. Alte modalitãþi sunt scãldatul în apa mãrii sau mersul desculþ prin iarbã sau prin nisip, ori îmbrãþiºarea unui copac cu picioarele goale. Energia pãmântului se transferã astfel corpului ºi ne face sã ne simþim mai bine. Iisus ºi zidul Se spune cã atunci când Iisus era pe punctul de a fi lapidat cu pietre în faþa Templului , el a trecut prin zid ºi a dispãrut, spre marea frustrare a duºmanilor sãi. Pe când eram copil, am acceptat acea stã poveste, dar nu am

crezut niciodatã cu adevãrat în ea, cãci orice om ºtie cã nu poþi trece printr-un zid.

Astãzi, privesc povestea cu alþi ochi. Este evident cã Iisus poseda puterea de a-ºi acce lera fluxul electronilor în trup. În acest fel, el a putut trece prin zidul Templului. Accelerându -ºi fluxul de electroni pânã la pragul dezintegrãrii (gândiþi-vã la gheaþa care se transformã în aburi), el s-a strecurat pri tre atomii pietrelor ºi a dispãrut. Nici el nici zidul Templului nu erau cu adevãrat substanþe solide, ci particu le de energie! Christos nu a violat în nici un fel legea naturii, dar a ºtiut cum sã o manipuleze.

Viaþa este un joc între forþele energetice pozitive (+) ºi negative (-). Omul le dã acesto ra diferite nume ºi le clasificã astfel încât sã poatã fi mai uºor recunoscute, de pildã, în: bine ºi rãu, luminã ºi orect ºi greºit, stânga ºi dreapta, TÂNÃR ºi BÃTRÂN, etc. În realitate, toate acestea nu sunt altceva decât fe e ENERGETICE! Reflexii Aura trupului este o reflexie a stãrii noastre interne de sãnãtate. Ea poate fi mãsuratã c u ajutorul unui pendul, a unui lanþ vibratoriu sau a unui aurametru. Acest lucru este uºor de fãcut, d ar presupune o concentrare a minþii (procesul de mãsurare este descris cu lux de amãnunte în trei cãrþi pe care vi le rec omand insistent: Trusa pendulului, Vibraþiile ºi Mãsurarea aurei). 136

Un pendul nu este altceva decât o antenã care primeºte ºi emite o energie electricã. Minte a noastrã recepteazã informaþia ºi o interpreteazã . Mãsurarea aurei personale stabileºte un punct de erinþã pe care îl putem folosi pentru a determina schimbãrile care se produc sau efectele unei subst anþe asupra corpului nostru. Secretul constã în golirea minþii ºi în punerea întrebãrilor corecte. Care va fi efectul imed at al acestui produs? Dar pe termen lung? Trebuie sã mã aºtept la o crizã de vindecare? ªi aºa mai departe. Folosiþi pendulul sau aurametrul pentru a verifica alimentele pe care le mâncaþi. Stab iliþi care sunt merele, morcovii, etc., cu o energie orientatã cãtre dreapta ºi care au o energie de semn cont rar. Un obiect mãsurat arputea fi comparat cu o staþie radio care trimite semnale EN ERGETICE. În cazul de faþã, antena receptoare este pendulul, care poate fi folosit ºi pentru a trimite semnale. Atunci când ne folosim de intuiþie, care este un fel de al ºaselea simþ, noi emitem ºi rec eptãm semnale electrice. Vom discuta mai multe despre aceste concepte legate de cea de a Patra Dimensiune într-un capitol ulterior.

Pe mãsurã ce inversaþi procesul de îmbãtrânire, aura dumneavoastrã se va dilata, iar VITALITA EA fizicã va creºte. Când aura va reveni la dimensiunea pe care o avea în momentul în care aþi trecu t la procesul de îmbãtrânire, veþi putea considera cã aþi revenit la APOGEUL dumneavoastrã anabolic. Procesul mplicã o încetinire a timpului, iar apoi chiar o oprire completã a acestuia. Acesta este tãrâmul tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi al vieþii fãrã de moarte!

Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre energie ºi numere. ªtiaþi cã mare poate însemna m c, iar slab poate însemna puternic? Ilustraþie Manifestaþi semne de îmbãtrânire PREMATURÃ? Vi se pare cã tot ceea ce faceþi necesitã un mare efort? ªi-a pierdut pielea dumneavoastrã strãlucirea? Dar muºchii, ºi-au pierdut tonusul? Vã iritã lucrurile mãrunte? Aþi început sã uitaþi? Vã simþiþi confuz? Auziþi la fel de clar ca înainte? Vederea dumneavoastrã este la fel de bunã? Vã clãtinaþi puþin atunci când mergeþi? Rãmâneþi fãrã respiraþie atunci când urcaþi scãrile? Cât de drept este spatele dumneavoastrã? Au început sã scârþâie încheieturile dumneavoastrã? Când de bine vã adaptaþi la cãldurã ºi la frig? Puneþi-vã aceastã întrebare importantã: am început sã alunec la vale ºi sã nu mã mai plac la mult ca înainte? Dacã rãspunsul este da , este momentul sã faceþi ceva. ÎNCEPEÞI ASTÃZI Aceasta este prima zi a vieþii care v-a mai rãmas!

Astm/emfizem 2.Afecþiuni provocate 1. Exces de grãsime 3. Pierderea auzului 137 de hormoni . Probleme cu tiroida 4.

Durerile de încheieturi/rigidizarea corpului 16. Albirea pãrului 9. Dureri abdominale în timpul ciclului 41. Corpul dureros la atingere . Afecþiunile genunchilor/ºoldurilor 23. Cancerul 17. Endometroza 33. Durerile la nivelul sânilor 32. Ridurile pielii . Sentimentul de pierdere a autocontrolului 138 . Edemele la mâini sau picioare 26. Menstruaþia neregulatã 29. Corpul rece/îngheþarea extremitãþilor (mâini. picioare) .. Chisturile ovariene 21. Sindromul premenstrual 6. Celulita (pe coapse ºi ºolduri) 28. Pierderea în înãlþime 22. Tumorile fibroase 31. Lipsa apetitului sexual 24. Transpiraþiile nocturne/ puseurile de cãldurã 36. Afecþiunile prostatei 7. Avortul spontan 19. Ciclul dureros . Incapacitatea de a concepe copii . Gazele ºi balonarea dupã masã . Indispoziþie în timpul menstruaþiei 42. Depresia 34. Sexul dureros (la femei) . Infecþii urinare 13. Îngustarea firelor de pãr 8. Pierderea masei musculare 27. Osteoporoza 18. Alergiile ºi sinuzita 38. Lãsarea obrajilor. Artrita ºi reumatismul 37. Impotenþã 12. Chisturile la nivelul sânilor 39. încreþirea pielii gâtului 14. Lipsa energiei 11.

folosesc de mai bine de patru ani un asemenea filtru. iar în timp vor dispãrea (ci tiþi ºi lucrarea Viitorul furat). Apa curge liber prin aceste dispozitive. m-am uitat ºi nu am vãzut nimic de genul acesta. ºi Totally Male în cazul bãrbaþilor). myasthenia gravis) 46. L-am rugat ºi pe Dale sã vinã cu noi. sunt foarte puþin costisitoare ºi uºor de instalat (vezi pagina xxx). glaucom) 48. depãºeºte CU MULT bãile efectuate în apã obiºnuitã (sau obþinutã prin filtre comune). i-am rãspuns eu. protejeazã ficatul º menþin sãnãtatea corpului. -Pãi. Afecþiunile nervoase (scleroza multiplã. -Ba am. Benjamin Disraeli Era o zi de varã fierbinte. ºi pot sã demonstrez acest lucru! Ne-am îndreptat cãtre frontispiciul clãdirii. Mi-a spus: -Sunt de la Primãria din Madison ºi fac o verificare a tuturor plãcuþelor cu numere ale caselor. Mai mult. iar aceste probleme se vor reduce.43. Duºurile ºi baia Baia efectuatã în apã biologic activã. Deficitul de concentrare sau hiper-activitatea la copii Numitorul comun al TUTUROR SEMNELOR ºi simptomelor de mai sus sunt hormonii . Doresc sã ºtiu ce aveþi de gând sã fac entru a remedia situaþia. fluturându-mi pe sub nas o hârtie de la primãrie care ar fi trebuit sã-i confere autoritate ºi sã mã intimideze. Urmaþi sugestiile din aceastã carte ºi folosiþi precursori racemizaþi ai hormonilor (Nugest II în cazul femeilor. a apãrut un fel de hippy cu o agendã în mânã. Afecþiunile ochilor (degenerare macularã. fibromialgia. fãrã probleme). Constipaþia 44. retinitã. Tulburãrile de memorie 47. Mercurul termometrelor arãta 40oC. mi-a rânjit el. în august 1975. Se pare cã dumneavoastrã nu aveþi aºa ceva! -Ba am. 21 Carbon 12. Îngustarea pereþilor vaginali 45. care au o duratã FOARTE LUNGà de funcþionare (în cazul meu. obþinutã printr-un filtru de oxidoreducere cu trei ni vele. am insistat eu. lupis. Din sen in.01115 C 6 Numãrul lui Avogadro Sãnãtatea este fundamentul pe care se clãdeºte fericirea oamenilor . Ne-am op rit toþi trei în . Bãile efectuate î recutã prin filtre cu oxidoreducere conferã un aspect mai sãnãtos pielii ºi pãrului.

dar pe uºã nu scrie nimic! 139 . care era complet goalã. M-am adresat lui Dale: -Dale.faþa uºii. Main. Uite! Acolo scrie: 505 S. domnul de la Primãrie insistã sã afirme cã nu suntem în legalitate cu dispoziþia priv ind numerele caselor. Care-i problema? Omul de la Primãrie m-a privit confuz: -Bine.

putem sã ne rãtãcim. uitând cã eºi studiile ºi descoperirile lor sunt copleºite de contradicþii. Omul din povestea noastrã a ºtiut când sã plece. noi sau el. Uneori trebuie sã ne lãsãm în seama instinctelor. Ceea ce nu existã se dovedeºte cã existã. Câteva fenomene Iatã câteva exemple de fenomene electrice care ne-ar putea ajuta sã înþelegem mai bine pro cesul de îmbãtrânire. ea încearcã sã potriveascã fenomenele naturale pentru ca acestea sã se încadreze în LEGILE ei ratând cu acest prilej o ocazie fericitã de a mai învãþa ceva din lecþiile pe care i le oferã natura. dar diferitã. când ar trebui sã fie interesatã de rezultate. Omul s-a uitat la mine. Aceste contradicþii aparente determinã ºtiinþa ºi medicina sã arunce anatema ridicolului. ceea ce este slab se dovedeºte puternic. sã înnebunim sau pur ºi simplu sã plecãm. nimic poate însemna ceva.-Hmmm! Am rãspuns eu. pentru simplul motiv cã el nu se integreazã în modelul sãu. Ceva slab poate fi puternic. Nimicul devine ceva. fãrã sã fie sigur cine este nebun. În homeopatie. Ceva mi c poate fi de fapt foarte mare. ºtiinþa nu ºtie sã procedeze la Dimpotrivã. dupã care a clãtinat din cap. Medicina homeopaticã aplicã principiile diluþiei. Nu întotdeauna ne putem încrede în ochii noºtr i. ªtiinþa nu poate explica acest fenomen. Aplicatã pe sute de acri de sol mo rt. Uneori. Lucrurile nu sunt ceea ce par Lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par. Dale. tu nu vezi cã scrie 505 S. mi-a þinut Dale partea. Din pãcate. iar logica nu reuºeºte sã explice toate circumstanþele sau experienþele noastre conflictuale. în loc sã se intereseze de REZULTATE. Ele solicitã dovezi ºtiinþifice care sã corespundã literaturii de specialitate . Ea aºteaptã dovezi. transferând energia de la una la c ealaltã prin proceduri de rotaþie care ridicã frecvenþa energiei ºi o concentreazã. Se pierd în teorii ºi metode. pe uºã. dupã care a plecat. care permite obþinerea unor recolte foarte mari. Main pe uºa noastrã? -Ba da! Chiar acolo. Practicile agriculturii biodinamice transmutã îngrãºãmântul (bãlegarul de vacã) într-o substa e eficientã. rezonanþei ºi transferului pent ru a crea substanþe energetice (numite remedii) care trateazã bolile pe nivelul energetic al c . apoi la Dale. aceastã soluþie energizatã dã naºtere la o veritabilã explozie energeticã la nivelul solului. Adepþii acestui mod de a face agriculturã amestecã o cantitate re dusã din aceastã substanþã puternicã cu 72 de litri de apã extrem de energizatã. divizãrii. altminteri. î sã studieze cu mintea deschisã despre ce este vorba.

Ideea este de a crea diluþii multiple. care sã anihil eze frecvenþa de vibraþie a bolii. Homeopatia începe de la o substanþã e are aceeaºi frecvenþã de vibraþie ca ºi cea a bolii pe care îºi propune sã o trateze. cu atât mai e. astfel încât sã absoarbã diferite frecvenþe (10x 20x. Cu fiecare nouã diluþie. iar acest exemplu se r Medicina homeopaticã studiazã influenþa câmpurilor energetice invizibile între ele. Substanþa e poi diluatã. ceea ce nu înseamnã însã cã aceasta va dispãrea. cu frecvenþe de vibraþie diferite. culoarea neagrã ar fi extrem de diluatã.). Dacã adãugaþi un singur strop de vopsea neagrã într-o gãleatã AMESTECATÃ. 100x. Aceasta este o diluþie influenþa fizicã a vopselei negre asupra celei albe. 140 . veþi obþine o c iar influenþa ei asupra ce redusã va fi influenþa vopselei fizicã . lei albe ar fi foarte redusã. Potenþarea Remediile opereazã pe baza principiului similaritãþii . În homeopatie. de vopsea albã. Acest proces este numit potenþare. Evident. produsul este divizat.elei de-a Patra Dimensiuni. precum în exemplul de mai sus. iar remediul poartã numele de soluþie potenþatã . 50x. ºi mai p uþin influenþa fizicã. etc. 200x. Cu cât veþi adãuga mai multã vopsea albã. Un remediu potenþat trateazã pacientul pe nivelul celei de-a Patra D imensiuni.

Transferul energetic care se produce de la o diviziune la alta pune în încurcãturã mintea ºtiinþificã . În acest fel. ceva ce nu ar trebui sã existe EXISTà totuºi. al cãrei numãr de atomi era cunoscut. deoarece el nu se integreazã în model ul sãu. în timp ce în exemplul de mai sus vopseaua ne agrã îºi pierde influenþa cu fiecare nouã adãugare de vopsea albã. ºi deci cu atât mai puternic devine el. cãci ea are la bazã fizica tridimensionalã. dogmele ºi LEGILE ºtiinþei. cu atât mai mare es te energia sa. FÃRà a mai folosi remediul propriu-zis. sau [N]. Pauling. Dupã cum pu tem constata. El a creat o metodã pentru a estima numãrul de atomi dintr-o substanþã prin compararea aces teia cu o substanþã de referinþã. ªtiinþa nu poate explica acest fenomen. În primul caz avem de-a face cu fenomene electrice. Nu conteazã dacã o modalitate de vindecare se potriveºte sau nu cu teoriile medicale a cceptate. ei sunt adeseori înconjuraþi de cãþei care doresc sã-ºi punã numele pe descoperirile lor. Avogadro a fost ridiculizat de colegii sãi pentru viziunea pe care a avut-o . Logica afirmã cã un remediu în care substanþa originalã este di n ce în ce mai slabã aproape inexistentã ar trebui sã nu exercite nici o influenþã. iar vrãjitorii nu au colegi. fãrã a consuma remediul propriu-zis. . Unicul lucru care conteazã sunt rezultatele! Totul este o chestiune legatã de numere Amedeo Avogadro (1776-1856) a fost un chimist italian care a descoperit numere m ari în lucrurile mici. Din punct de vedere electronic. Din pãcate. La fel ca ºi Reams. Frecvenþa duplicatã este apoi transferatã persoanei bolnave. în homeopatie ceea ce pare sã nu existe existã ºi se dovedeºte eficient. C aisse. Homeopatia manipuleazã ºi transferã semnãtura electricã (frecvenþa de vibraþie) a unei substa cãtre o altã substanþã. în onoarea descoperitorului sãu. Acest numãr de referinþã fost numit numãrul lui Avogadro. cel puþin teoretic. Carson ºi Gerson. Avogadro a fost un vrãjitor. în care frecvenþa sa este duplicatã. Cu cât remediul este mai diluat ºi mai divizat. procesul poate fi repetat la infinit. Remediile sunt câmpuri de energie CONCENTRATà obþinute pornind de la frecve nþele de vibraþie ale unor substanþe fizice . Semmelweis. În cazul de faþã logica nu poate s. la f el cum scanerul unui computer citeºte o paginã tipãritã ºi o converteºte în coduri ºi semnale cu care sã poatã luc ulatorul. cu modelele. Remediul este plasat într-un aparat de scanat. îl ridiculizeazã ºi îºi exprimã dispreþul faþã de cei care cred în el! MORA este o ramurã a homeopatiei. nu pe cea a fenomenelor care opereazã în cea de-a Pa tra Dimensiune. aplicând astfel principiile rezonanþei ºi transferului. În homeopatie. MORA copiazã semnãtu rile energetice ºi le transferã pacientului. generând procesul de vindec are. Diluþiile homeopatice diferã fundamental de cele fizice.diluþia ºi diviziunea adaugã mai multã putere. De aceea.

Remediile hemovitice sunt c ombinaþii de 9x.Substanþa de referinþã a lui Avogadro a fost carbonul-12. Dacã energia po zitivã conþinutã într-un remediu homeopatic de înaltã diluþie poate provoca schimbãri atât de MASIVE ne . Logica spune cã dacã substan iginalã nu mai existã. astfel încât sã rãspundã cerin romagnetice ale corpului. 000. 000. aflate în schimbare. ªi totuºi. Un remediu de 9x echivaleazã cu o parte la un miliard (ppb). în locul ei nu mai rãmâne NIMIC. Acelaºi 141 . Din punct d ere fizic. În schimb. numãrul de atomi care existã în 12 grame de carbon-12 este extrem de mare! Este estimat la aproximativ 602. deºi pare sã nu aibã substanþã deloc. 000. 000. ºi asigurã o bio-rezonanþã în spectru larg. substanþa nu mai existã odatã ce a depãºit numãrul lui Avogadro. 000 atomi! În homeopatie se considerã cã remediul cel mai puternic este cel în care substanþa a fost diluatã ºi potenþatã pânã la punctul în care nu mai rãmâne NIMIC din substanþa sa originalã. este evident cã transferul de energie negativã rezultat dintr-un mod de viaþã defectuos. 20x. un remediu de 30x rap ortul depãºeºte numãrul lui Avogadro cu 30 de zerouri. un remediu homeopatic are o amprentã en icã uriaºã. Îmbãtrânirea ºi numãrul lui Avogadro Numãrul lui Avogadro este foarte important pentru procesul de îmbãtrânire. 000. ºi aºa mai departe. 000. dint r-o alimentaþie nesãnãtoasã ºi din folosirea unei ape moarte are efecte absolut DEZASTRUOASE pentru viaþã ºi longevi tate. Atomul de carboneste extrem de mic. 100x ºi 200x. 30x. într-o cantitate de 12 grame.

dar incumbã un factor de risc. Medicina alopaticã (convenþionalã) urmãreºte tratarea bolilor cu ajutorul medicamentelor c himice opuse simptomelor bolii tratate. Farmacologia recunoaºte cã toate medicamentele presupun anumite RISCURI. aducându-l într-o stare de boalã sub-clinicã. care NU avea malari e. manifestându-se prin consecinþe negative. Homeopatia este o ramurã legitimã a medicinii holistice. mergând pe principiul: opusul vindecã opusul . Samuel Hahnemann Samuel Hahnemann (1755-1843) este considerat pãrintele medicinii homeopatice modern e . acþionând pe principiul ceea ce este similar vinde cã ceea ce este similar . Fenomenul electric pe care l-a descoperit este cuno scut astãzi sub numele de medicina factorilor similari sau homeopatie. folo sind câmpuri energetice pozitive cu frecvenþe de vibraþie similare. Alopatia este medicina opuºilor . care produc efecte mal efice de milioane de ori mai mari decât evenimentele care au stat la baza lor. Hahnemann a descoperit cã o substanþã diluatã este mai puternicã decât într-o fo mã concentratã. ca ºi cum ar fi avut boala. Dr. pentru a vedea în ce mãsurã ne poa ajuta contrastul dintre conceptele lor diferite sã înþelegem mai bine procesul de îmbãtrânire. urmãrind sã depãºeascã boala cu ajutorul dicamentelor care ªOCHEAZà corpul. O reacþie patologicã este acea reacþie care induce boa Medicamentele sunt prescrise pentru a obþine anumite beneficii. care afecteazã organele.raþionament este valabil ºi pentru acþiunile ºi gândurile negative. þinând cont de toate tulburãrile pac . Mai departe. Ea este medicina factorilor similari . provocând dau ne organelor vitale. A fost un savant german de înaltã valoare. þesu turile ºi glandele. des pre care am mai vorbit. Haideþi sã comparãm medicina homeopaticã cu cea alopaticã. Homeopatia este exact opusul alopatiei. Medicina alopaticã folose câmpuri puternice de energie orientatã cãtre stânga (medicamentele). Cum a fost descoperitã homeopatia Hahnemann a fost extrem de deziluzionat de medicina convenþionalã. aceasta manifesta accese spon tane de febrã. El a dezvoltat noua metodã de tratament. un ceai din scoarþã de chininã cunoscut pentru eficienþa sa împotriva malariei . Medicamentele induc o reacþie patologicã ce streseazã organ ismul. Medicina alopaticã gândeºte pe termen scurt. pentru a ANIHILA frecvenþele bo lii. el a descoperit cã dacã administra unei persoane sãnãtoase. fiecare gând ºi fiecare acþiune negativã dau naºtere unui efect exponenþial asupra stãri de sãnãtate. În timp ce îºi trata pa cienþii de malarie. La fel ca ºi valurile provocat e de o piatrã aruncatã în apa unui lac. astfel încât corpul sã nu intre într-o stare de ºoc.

Altfel spus.ientului: fizice. a acþiunii. La ora actualã. daunele pe termen lung nu pot f i dovedite. Ele nu fac decât sã anihileze câmpurile energetice negative care existã în trupul pacientului. care sunt tratate pe aceeaºi cale. fãrã NICI UN efect secundar. Hahnemann a avut numeroase succese cu remediile sale ºi a observat cã eficacitatea l or creºte direct proporþional cu diluþia ºi potenþarea lor. el era testat mai departe pe persoana bolnavã pentru a vedea dacã produce vindecarea. ªi-a creat remediile prin metoda încercãrii ºi eºecului. punând accent pe durata absorbþiei. emoþionale ºi mentale. 142 . CU CÂT dilua ºi diviza mai mult reme diul. distribuþia în sistem ºi metoda de excreþie d n organism. Remediile actuale folosi te în homeopatie NU induc propriu-zis boala la o persoanã sãnãtoasã. Ele se manifestã sub formã de noi boli. Ea merge pe o funie subþire. oscilând între beneficiile pe termen scur t ºi distrugerea pe termen lung a organelor vitale. Medicina alopaticã este perfect conºtientã de problemele pe care le genereazã administra rea medicamentelor. Din fericire pentru ea. cu atât mai eficient era el asupra pacientului! Descoperirile sale se opuneau direct dogmelo r oficial acceptate ale medicinii timpului sãu. Dacã remediul producea o reacþie similarã. Aceºti factori determinã nivelul de activitate al medicamentului prin raport cu nivelul d e saturaþie din sânge ºi þesuturi. observând cap tatea lor de a produce efecte similare la persoana bolnavã. situaþia nu s-a schimbat cu nimic! Efectele legate de dozaj metodã practicatã de farmaco-cinetica modernã (care studiazã di namica efectelor medicamentelor chimice în corpul uman) analizeazã acþiunea medicamentelor as upra metabolismului.

Experþii se aflã în stare de rãzboi c pãmântul ºi cu locuitorii acestuia. Ele induc celulelor o sta re de rezonanþã cu principiul sãnãtãþii ! Gândiþi în cifre mici Americanilor le placã sã gândeascã în cifre cât mai mari sã aibã maºini mari. plãmânilor ºi pielii de a le elimina. dar rezultatele sunt exact opuse. ficatului. homeopatia preferã remediile delicate bazate pe principiul similaritãþii. LEGILE newtoniene stau la baza mentalitãþii moderne a ch mioterapiei. Homeopatia este singura modalitate de vindecare ce meritã sã fie aplicatã de cãtre pacie nþii ºi medicii interesaþi cu adevãrat de sãnãtate . dar ºi de durata de timp în care acestea rãmân în sistem. Descoperirile sale intrã în conflict cu fizica newtonianã. trebu ont . si ndromul lui mare a devenit atât de generalizat încât oamenii se plâng cã dau sume uriaºe de bani pentru niºte sticluþe atât d ici! În chestiunile legate de sãnãtate trebuie sã învãþãm sã gândim în cifre mici. sticluþe uriaºe cu tot felul de pastile! De fapt. deturnându-le în scopuri MALEFICE. care susþine cã oriunde existã o cþiune. sunt un dar de la Dumnezeu. Pânã recent se foloseau cantitãþi uriaºe de otravã. Medicina alopaticã încarcã organismul cu medicamente chimice. Mai mult. Homeopatia ºi agricultura Agricultura modernã foloseºte otrãvuri SUPER-puternice pentru a opri atacul insectelor ºi al buruienilor. al potenþãrii ºi al transferului). me te. existã implicit ºi o reacþie egalã ºi de semn opus . Remediile sale acþioneazã pe nivelele energetice subtil e care s-a produs iniþial boala. Alimentele proaspete. Plantele cultivate personal pot compensa o sumedenie de greºeli le gate de stilul de viaþã. case mari. pânã când acestea depãºesc capacitatea naturalã a rinichilor. farmacologia ºi medicina se folosesc de cantitãþi URIAªE de medicamente pentru a produce un nivel de activitate mãsurabil. Aºa cum le cunoaºtem la ora actualã. se folosesc cantitãþi FOARTE mic e otravã amestecate cu cantitãþi mari de apã. Fermele ºi companiile farmaceutice au clonat principiile lui Hahnemann (principiul diluþiei. vii. operaþii chirurgicale complicate. Mai nou.Hahnemann a obþinut rezultate uluitoare folosind remedii care depãºeau numãrul lui Avoga dro. Acesta este principalul motiv pentru care îmi încurajez cititorii sã îºi planteze singuri plantele pe care doresc sã le mãnânce. Principiul este homeopatic. Celu lele ºi þesuturile sunt forþate sã accepte aceste droguri! Daunele produse corpului bioelectric variazã în funcþie de tipul ºi cantitatea de droguri. ªtiinþa medicalã aplicã ciocanul opuºilor .

numai oamenii prudenþi. conceputtocmai pentru asemenea clinici. În SUA. în care nivelul de poluare al apei de la robinet este foarte mare. Trebuie sã înþelegem cã trupul este afectat deopotrivã de forþele energetice pozitive ºi negative ºi cantitate minusculã de substanþe toxice este suficientã pentru a exercita un efect masiv. pe terme n lung. apa 143 .de efectele secundare URIAªE ale substanþelor energetice negative pe care le introdu cem în trupul nostru. aceastã apã specialã este produsã cu ajutorul unui echipament extrem de scump. asupra stãrii noastre de sãnãtate. De aceea. În Japonia. folositã în anumite clinic i japoneze pentru a trata o gamã largã de boli. ca re gândesc în termenii numãrului lui Avogadro. au ºansa de a redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor priveºte corpul uman dintr-o perspectivã multidimensionalã. de la diabet ºi tulburãri nervoase ºi pânã la cancer ºi atacuri d ord. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã Este vorba de o categorie cu totul specialã de apã terapeuticã. Vom analiza în continuare mediul intern al corpului nostru bioelectric ºi vom reconsidera obsesia lui Pasteur legatã de microorganisme. Substanþele chimice ne asalteazã de pretutindeni.

ci POR-ul sãu.5-12.4 ºi respectiv 10. Pentru a afla informaþii suplimentare. la care se adaugã POR-u l ridicat. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este una din cele mai mari descoperiri din ist oria medicinii. comandaþi caseta video ºi cartea referitoare la apã.trebuie purificatã mai întâi printr-un proces BEV pentru a fi adusã la nivelul punctului de concepþie . adicã acel coeficient care mãsoarã disponibi litatea electronilor pentru producþia mitocondrialã a moleculei de energie ATP.5-2. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este obþinutã din aceastã apã BEV la care se adaugã minerale lichide racemizate. Este de o importanþã vitalã ca cititorul sã înþeleagã cã NU pH-ul (aciditatea/alcalinitatea) stei ape speciale este cel care produce vindecarea. pentru vindecarea infecþiilor. într-o cantitate d e 3-4 litri pe zi. Beneficiile unei ape cu POR ridicat derivã din puritatea ei. aburi sau luminã. pentru a energiza corpul ºi a neutraliza deºeurile acide. Apa oxidatã este folositã extern. Apa redusã se ia pe cale oralã. Apa de la robinet nu trebuie folositã NICIODATà pentru producerea apei ionizate. nefiind întrecutã decât de recentele studii referitoare la precursorii racemizaþi ai hor monilor care îi elibereazã deopotrivã pe femei ºi pe bãrbaþi de închisoarea lor personalã adicã de trupul bolnav în ptorii sunt blocaþi . devenind activã din punct de vedere biologic. . cu un potenþial POR ridicat ºi cu o memorie curatã. Apa acidã puternic redusã ºi cea alcalinã puternic oxidatã au valori ale pHi de 1. (vezi paginile 107-110 ºi pachetul informativ) 22 Schimbarea mediului intern Nici un copac nu are crengi atât de stupide încât sã se lupte între ele . iar cele ale coeficientului POR de 900 ºi respectiv +1200. Orice boalã îºi are rãdãcinile la nivel celular. duºuri. Apa cu potenþial POR ridicat este alcãtuitã din molecule minuscule de apã care trec cu uºu rinþã prin membranele celulare. astfel încât apa redusã poate furniza surplusul sãu de electroni mi tocondriilor pentru creºterea producþiei de ATP ºi regenerarea þesuturilor. adicã exact la nivelul în care acþioneazã Ap izatã deÎnaltã Valoare Medicinalã ºi cu POR ridicat. tratamentul her pesului genital ºi pentru obþinerea unei pieli frumoase. Mi-au fost necesari trei ani pentru a descoperi formula prin care se poate obþine acasã o Apã Ionizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã care o depãºeºte cu mult în proprietãþi cura produsã în clinicile japoneze. Sistemele BEV pot fi programate sã producã inclusiv Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. la fel cum sauna cu infraroºii la dis tanþã neutralizeazã acizii din þesuturile moi FÃRà aport de cãldurã. rezistivitatea înaltã ºi pH-ul.

Mediul intern este multidimensional ºi TRANSCENDE lumea în trei dimensiuni cu care s untem noi obiºnuiþi. Claude Bernard. Ceea ce ne intereseazã pe noi este mediul intern. Microbii îºi extrag puterea din mediul în care trãiesc. Microbii includ bacteriile. fungii. în cel ment al ºi în cel spiritual. Noi învãþãm de la vârste fragede sã percepem sã interpretãm lumea în care trãim în termeni fizici ºi în concepte geometrice pe care le numim lungime.Watashi Wa Marele bacteriolog francez Pasteur afirma: Le microbe c est tout! Microbii sunt tot ul! Un medic contemporan. Viaþa merge chiar mai departe de aceste planuri. Ei nu pot prosper a decât dacã mediul este propice pentru creºterea lor. virusurile. ciup ercile ºi paraziþii. lãþime ºi înãlþime. Mai 144 . Acesta este poarta prin care int rã boala ºi bãtrâneþea. Corpul multidimensional Oamenii sunt fiinþe multidimensionale care trãiesc simultan în planul fizic. putem constata cã aceºtia nu sunt decât niºte simpli parti cipanþi la o schemã mai mare. l-a contrazis: Le microbe c est rien! Microbii nu înseam nã nimic! Mediul intern este singurul care conteazã! Dacã privim dincolo de microbi.

corpul invizibil. Toate acestea aparþin unei lumi cu mai multe dimensiuni. sau chiar mai sus. iar viaþa pe pãmânt înceteazã complet. Vitalitatea ºi sãnãtatea sunt controlate de forþele energetice e lectrice ale celei de-a Patra Dimensiuni. Atunci când omul moare. Toate aceste denumiri se referã la acelaºi lucru. prana. telepatia. Punctul de inflexiune Corpul bioelectric trebuie privit ca o extensie a corpului fizic. superioare. corpul fizic nu va putea face altceva decât sã-i urmeze. Existenþa în lumea cu patru dimensiuni este în general invizibilã. Sãnãtatea ºi boala sunt expresii ale jocurilor energetice din lumea invizibilã cu patru dimensiuni. spirit. suflet. mãsurãtorile energetice. Unii încearcã sã-i conteste existenþa. P rocesul de îmbãtrânire se petrece în lumile superioare înainte de a fi experimentat în lumea noastrã tridimensiona lã (adicã înainte de a-l putea constata în oglindã). viaþa sa . Dacã îi permitem corpului bioelectric sã îmbãtrâneascã. pe care le experimentãm din când în când. Dacã experimentãm moartea în lumea fizicã. trãind ene precum intuiþia. jocul energetic înceteazã. iar corpul fiz ic ca o expresie a celui bioelectric. Corpul multidimensional este cel care susþine sãnãtatea sau boala. dar ne pãstrãm conºtiinþa asupra corpului spiritua NU putem spune cã am murit cu adevãrat. vindecarea va fi marginalã. acolo unde rezidã corpul spiritual. Tot ceea ce afecteazã corpul bioelectric (care trãieºte în lumea cu patru di mensiuni) afecteazã implicit ºi corpul fizic (tridimensional). dar asta nu-i schimbã realitatea ºi nu îi modificã inf nþa asupra existenþa noastre pãmânteºti. sau oricum altcumva. dar neglijãm corpul spiritual. sau chiar vederea unor gãuri în aura unei al te persoane. situat în lumeacu patru dimensiuni. lumea de dincolo. chi . etc. iad. întorcându-se în lumea din care a provenit. corpul eteric. Procesul de îmbãtrânire ºi cea de-a Patra Dimensiune Aceste dimensiuni superioare sunt invizibile pentru cei mai mulþi dintre oameni. moartea fizicã survine instantaneu. Forþele negative au învins! Forþa vitalã ( piritul) pãrãseºte corpul fizic. ºi invers. corpul bioelectric. Dacã moartea se petrec e însã în lumea cu patru dimensiuni. Îi puteþi spune cer. Corpul cu patru dimensiuni este cunoscut sub diferite denumiri precum: corpul su btil energetic. dar asta nu înseamnã cã ea nu existã. corpul astral. asemenea oameni se întorc în planul fizic ºi ne povestesc experie nþele lor din lumea de dincolo (acestea sunt aºa-numitele experienþe de moarte clinicã). qi. într-un sistem sau altul de gândire.existã însã ºi alte dimensiuni. Nimeni nu ºtie cu sig uranþã. Atunci când încercãm sã vindecãm corpul fizic. pe un nivel energetic su perior.

apa cu potenþial POR redus. este necesar sã adoptãm viziunea vibraþionalã asupra sãnãtãþii ºi bolii.u moartea. 145 . sub forma SEMNELOR confirmate prin diagnosticul medicului. corpul bioelectric trãieºte o seri e de modificãri vibraþionale care pregãtesc terenul pentru apariþia simptomelor bolii la nivelul corpu lui fizic. medicamentele. gânduril e ºi cuvintele negative. Exemple de asemenea forþe negative sunt: alimentele nesãnãtoase. omul trebuie sã f forturi sã înþeleagã ideea de lume invizibilã în care acþioneazã forþe energetice antagoniste. Lumea invizibilã este foarte puþin înþeleasã de omul contemporan. obiºnuinþele negative ºi efectele lor. Numai în acest fel veþi putea înþelege di terestrã în care vã zbateþi (vã recomand în aceastã direcþie lucrarea Universul holografic). Asta dorea sã spunã Bernard atunci când afirma cã Mediul intern este totul! Înainte de a învãþa cum sã manipulãm forþele energetice care acþioneazã deopotrivã în corpul el bioelectric. dar ea reprezintã scena pe care se desfãºoarã rãzboiul pentru sãnãtate sau boalã. Ceea ce ne preocupã pe noi este mediul intern AMBELOR lumi cea vizibilã ºi cea invizibilã precum ºi câmpurile energetice care le influenþeazã ºi le azã. Pentru a înþelege care sunt forþele care determinã procesul de îmbãtrânire. Cu mult înainte ca boala sã se manifeste în lumea fizicã. Influen r forþe invizibile poate fi simþitã atunci când ele îºi fac simþitã prezenþa în lumea noastrã fizicã. Urmãriþi sã înþelegeþi conceptele descrise mai sus.

plantele preiau din atmosferã CARBONUL ºi îl difuzeazã în pielea pãmântului-mamã suprafaþa superficialã a solului prin r. Aceste molecule sunt active di n punct de vedere biologic ºi participã la activitãþile anabolice pe care le numim creºtere ºi regenerare. Toate formele superioare de viaþã plantele. cu ajutorul ionilor minerali ºi al enzimelor furnizate de bacteriile din sol. Omul are foarte multe lucruri în comun cu plantele ºi cu ins ectele. Corpul are nevoie de sulf ºi de carbon în formã sulfhidricã. pe care o capteazã ºi o transformã în mo lecule complexe de naturã organicã. sulf ºi alte minerale ionice . Ei consumã zaharurile pe bazã de car bon pe care le produc plantele. plantele recepteazã energia solarã ºi cea cosmicã. pe care le convertesc în forme energetice noi. ei dizolvã automat þesuturile cicatrizate. Plantele NU pot crea prin ele însele. facilitând astfel vindecarea. redând astfel elasticit atea þesuturilor nesãnãtoase. pentru simplul motiv cã ºi ele au o existenþã dua Plantele au diverse funcþii. oxigen. Mediatorii În calitatea lor de mediatori. Energia nu se pierde. Acestea ne pot ajuta sã înþelegem mai bine existenþa noastrã dualã. ce pot fi folosite drept hranã de cãtre animale. Noaptea. Ele recepteazã constant energia ziua pe cea solarã ºi noaptea pe cea cosmicã. carbon elementul atomic cu numãrul 12). ele convertesc energia solarã în zaharuri sub formã de hid rocarburi (hydro apã. în care ea arde suficiente zaharuri ºi eliminã suficientã cãldurã pentru a permite formarea ºi condensarea rouãi .Plantele alimentare ºi insectele Taoiºtii chinezi afirmã cã oamenii sunt o reflexie a universului ºi cã orice formã de viaþã e o ilustrare a spiritului Creatorului. plantele folosesc moleculele de zahãr ºi mineralele din sol pentru a c reºte. Atunci când sulfaþii sunt preze nþi într-o cantitate suficientã. hidrogen. Dintre acestea. carbon. animalele ºi oamenii au nevoie de ajutorul microbilor pe ntru a-ºi putea asigura existenþa. Plantele sunt niºte mediatori ai energiei solare. Capsulele SOC furnizeazã cantitãþi masive de sulfaþi. precum alimentele sau lemnul. În procesul de sintetizare a moleculelo r alimentare. Rãdãcinile celor din urmã se hrãnesc cu energia emisã ca urmare a ruperii legãturilor covalente ºi . Roua este momentul de apogeu al alimentaþiei plantei. douã se referã la producerea de energie a limentarã ºi ladifuzarea energiei solare în sol. Moleculele alimentare organice conþin. ci doa r îºi schimbã forma! Plantele pot fi comparate cu niºte ANTENE vii. azot. Miracolul fotosintezei similar cu metabolism ul la om nu este posibil decât cu ajutorul a miliarde ºi miliarde de lucrãtori invizibili care trãiesc în s ol: microbii. Microbii se hrãnesc la rândul lor cu energia cosmicã. Ziua.

meditaþia. gândirea pozitivã. bãlegarul. CU CONDIÞIA CA solul sã se afle într-o stare energet cã POZITIVÃ. Planta TRANSMITE astfel semnale energetice negative cãtre mãturãtorii naturii: insectele ºi vir usurile. Plantele dau comanda de absorbþie a energiei nutritive la nivelul rãdãcinilor.) din sol. Dacã nu es sipatã. Printre tehnicile vestite pentru efectul lor de neutralizare a stresului se numãrã: tehnicile de yoga. energia stresului sfârºeºte prin a lua o formã fizicã. astfel încât sã se disipeze ºi sã nu se acumuleze. etc. exerciþiile fizice. plimbarea prin nisip sau prin iarbã cu picioarele desculþe. Nu uitaþi: stresul cautã întotdeauna o portiþã de ieºire.divizarea celulozei (substanþã pe bazã de carbon. Modificãrile cauzate de stres în mediul intern al plantei reduc frecvenþa de vi braþie a acesteia. din care sunt confecþionate frunzele. Plantele se hrãnesc cu energia rezultatã. tai chi-ul. Bacteri ile primesc aceastãcomandã ºi o executã. respiraþia profundã. râsul. Lãsaþi-i întotdeauna o asemenea portiþã. planta trãieºte o stare de tensiune care îi modificã rotaþia ene rgeticã (reorientatã cãtre stânga). rugãciunea. În cazul în care comanda nu este respectatã. etc. qi-gong-ul. 146 . Cei care rup aceste legãturi care asigurã compactarea mineralelor din sol ºi a pietrel or sunt microbii. tulpinile. La fel ºi oamenii. Printre exemplele cele mai cunoscute de pro bleme generate de stres la nivel fizic sunt afecþiunile coloanei ºi cele ale gâtului. la fel cum electricitatea cautã sol l. Oricine doreºte sã se bucure de o stare bunã de sãnãtate ºi de o vitalitate continuã trebuie veþe sã îºi GESTIONEZE stresul .

pãstrând în acelaºi timp cozile interminabile la clinicile medicale. Practicile agricole controleazã naþiunile. Exploziile Carey Reams a studiat întreaga viaþã domeniul agriculturii. Animalele ºi oameni i care ingereazã acestesubstanþe au de asemenea de suferit de pe urma lor. ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã ºi cu POR ridicat are efecte sim . Plantele înseamnã ceva mai mult decât niºte forme verzi.Conexiunea carbonului Corpul este construit din proteine. Carbonul este o substanþã UNICÃ. Otrãvurile sunt susþinute masiv de ºtiinþã. putându-se lega de elemente extrem de diferite. NU poate susþine o fiinþã sãnãtoasã sau o naþiune fericitã. Un stomac plin cu calorii goale. Când su nt folosite pe plante. Bãtrâneþea prematurã ºi incapacitatea de a te trezi la timp conduc la o moart e prematurã. Oamenii violenþi suferã de excese toxice. Aceasta este caracteristica ce permite otrãvurilor organice sã se lege de atomul de carbon. apa de ploaie este o apã iologic activã. sub pretextul cã o ftinã la preþuri foarte populare este de dorit . otrãvurile organice folosite de om au alterat grav viaþa pe pãmânt. Ele sunt niºte veritabile miracol e ale vieþii. de d ezechilibre hormonale ºi de o încetinire a funcþiilor metabolice. El credea cu convingere cã p lantele ºi animalele trãiesc folosind energia emisã ca urmare a diviziunii legãturilor dintre min erale. fãcutã cu scopul d a manipula opinia publicã. În mod evident. pe care plantele o folosesc în pro cesul de creºtere. producând energie. întrucât conþin carbon. Grupul R (grup reactiv) ºi localizarea sa pe molecula de carbon sunt singurele elem ente care diferenþiazã DDTul. Experþii afirmã cã plantele nu au nevoie decât de NPK (nitrogen. Toate sunt otrãvuri organice! Substanþele toxice organice au câmpuri orientate cãtre stânga EXTREM DE PUTERNICE. Sulfonilii sunt proteine aminoacide care conþi n în structura lor sulf ºi carbon. malathionul ºi dioxina. În numai câte va decenii. criminalitatea a atins culmi nebãnuite. Urmeazã apoi o ameninþare implicitã: O hranã ieftinã este pr ferabilã lipsei de hranã . Pl oaia accelereazãîn mare mãsurã creºterea plantelor. Este vorba prin definiþie de molecule organice. otrãvite. De când energia alimentelor a devenit preponderent o ntatã cãtre stânga. Carbonul are numãrul 12 în tabloul elementelor atomice. Acest lucru NU este adevãrat! Este o afirmaþie falsã. dar numai dupã moartea agresorului. Aceste modificãri pot fi confirmate de fiecare datã. A numit aceste reacþii explozii ! Exploziile se produc atunci când APA reacþioneazã cu solul (îndeosebi apa de ploaie). Ea reacþioneazã cu mineralele ºi cu acizii din sol. fosfor ºi potasiu) pentru a produce hrana ce poate susþine viaþa. partici pând la milioane de reacþii diferite. sãnãtatea acestora are foarte mult de suferit.

pentru ca plantele ºi viermii sã se poatã hrãni cu ele. cu ajutorul apei. Solul bogat în carbon este un sol tânãr. Dacã planta comandã ioni ei aflaþi la îndemânã. sub forma unei substanþe lipicioase. indiferent dacã acest lucr u se petrece în interiorul solului sau în intestinele ºi ficatul omului. Carbonul este fundamentul întregii vieþi. Aceastã secreþie es te cea care menþine solul fertil în forma sa specificã. Rãdãcinile plantelor secretã acidul carbonic (carbon + hidrogen) care dizolvã ºi elibereazã ionii minerali din pietre. Ionii mineralelor ionizate sunt pãstraþi într-o formã coloidalã pânã când planta dã o comandã. întrucât ste bogat în ceea ce Leonard Ridzon numea în cartea sa Conexiunea carbonului : carbonul biogen . cu o naturã anabolicã. Sol ul bogat în carbon biogen NU permite flotaþia mineralelor. Procesul poate fi descris prin expresia: fuziune la rece . 147 . Carbonul acþioneazã ca o punte în reacþiile de fuziune la rece. bacteriile folosesc procesul de alchimie/transmutaþie despre care am vorbit anterior pentru a-i transmuta în elementele de care planta are nevoie. El este viu. El este elementul care stã la baza sãnãtãþii sau a procesului de îmbãtrânire. activ. El susþine mineralele ºi substanþele nutritive înt r-o formã coloidalã (sub formã de ioni pozitivi ºi negativi). Bacteriile absorb mineralele în corpul lor.ilare. le digerã ºi le stocheazã în soluþii sau le secretã în amestec cu zaharurile. asigurând un mare numãr de electroni necesari pentru creºtere ºi vindecare.

fiind atraºi de semnalele de genul: Sunt bolnav! Vino ºi mãnâncã-mã! Insectele sunt înzestrate cu niºte antene pe cap ºi cu foarte mulþi cili (niºte prelungiri asemãnãtoare firelor de pãr) pe corp. Terapia prin culori. Aceste semnale sunt transmise în spect rul infraroºiilor îndepãrtate. Microbii detecteazã acest stres ºi opereazã la fel ca ins ectele în cazul solului. Insectele ºtiu exact care plante trebuie mâncate ºi care nu. Natura ei este electricã. Insectele mãnâncã plantele bolnave. În cazul organismului uman. Ambele structuri sunt acordate pe frecvenþele bolnave emise de plante le tensionate. cea cu laser ºi cea cu ultrasunete sunt aplicaþii diferite ale frecvenþel or terapeutice ale luminii care stimuleazã vindecarea. puteþi fi convinºi cã natura acesteia va fi opusã hom eopatiei ºi cã plantele respective vor slãbi orice persoanã care le va mânca. la fel ca un avion care se foloseºte de radar. Când o plantã devine bolnavã ºi stresatã. Natura pune în acord ant nele fiecãrei insecte cu semnalele emise de o anumitã plantã. Diferite insecte sunt aco rdate pe frecvenþe diferite. etc. Nu veþi gãsi niciodatã gândaci de Colorado mâncând porumb. Dacã un fermier fol e insecticide pentru a obþine o recoltã. Cele care s-au dezvoltat cu ajutorul îngrãºãmintelor chimice diferitelor otrãvuri emanã cu totul alt fel de semnale: Sunt bolnavã! Mãnâncã-mã! Phil Callahan a descoperit felul în care insectele se folosesc de antenele lor pen tru a capta aceste semnale ºi a naviga în funcþie de ele. Câmpurile ºi grãdinile nu sunt zone de rãzboi. Microundele ºi radarele fac parte tot din categoria frecvenþelo r luminoase. Orice recoltã care are nevoie de ajutorul otrãvurilor pentru a pãstra insectele la dis tanþã asigurã o hranã bolnavã. nu veþi e altceva decât sã . ceea ce înseamnã cã orice aspect electric care existã în naturã est asociat luminii. care emanã semnale energetice sãnãtoase . dar nu declarã rãzboi nimãnui. Dacã veþi mânca asemenea alimente ºi veþi absorbi frecvenþele lor malefice. fãcând parte integrantã din lumea tridimensionalã. ºi anume acela de a elimina organismele slabe de pe suprafaþa pãmântului. Boala aparþine lumii frecvenþelor energetice invizibile. al unei brãþãri vibratorii. dar care se opun vieþii.Transmiþãtori ºi receptori Plantele care s-au dezvoltat aºa cum trebuie (în acord cu planul naturii) au o aurã sãnãto asã. Insectele nu fac al ceva decât sã îºi îndeplineascã mandatul încredinþat de naturã. insectele o vor nãpãdi imediat. acumulãrile de deºeuri acide tensioneazã corpul bioelectric ºi slãbeºte funcþionarea organelor vitale. care nu sunt audibile ºi vizibile de cãtre om. Lumina albã conþine toate frecvenþele culorilor vizibile. Acest lucru poate fi mãsurat cu uºur inþã cu ajutorul unui pendul.

respinge boala. iar efectul lor asupra corpului uma n sau animal depãºeºte înþelegerea imediatã. în timp ce energia negati vã atrage acelaºi tip de energie dacã omul nu face un efort concertat de a rupe cercul vicios ºi de a prelua controlul asupra mediului sãu intern. O recoltã sãnãtoasã nu are de otrãvuri pentru a creºte.invitaþi singuri boala sã pãtrundã în organismul dumneavoastrã. înzestrat cu o energie pozitivã. Ele operea zã la fel ca ºi remediile homeopatice. În mod similar. oamenii sãnãtoºi nu au nevoie de imunizare pentru a-ºi pãstra sãnãtatea. putem oare pr esupune cã plantele sãnãtoase le resping? Rãspunsul este DA cu majuscule! Aceeaºi regulã se aplicã ºi corpului bi electric. 148 . Otrãvurile organice Otrãvurile organice sunt câmpuri energetice negative extrem de puternice. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã înlocuieºte fãrã probleme de siguranþã atât imunizã insecticidele. dar CU SEMN SCHIMBAT. comandaþi caseta referitoare la apã (vezi pachetul informativ). virusurile ºi viermii. Refractometrul ºi mediul intern De vreme ce plantele bolnave atrag insectele. Dacã doriþi dovezi documentate. Folosirea otrãvurilor organice pentru obþinerea produselor alimentare nu diferã cu nim ic de insistenþaºtiinþei medicale de a imuniza în masã populaþia. Un mediu intern sãnãtos.

Dr. O alternativã mai bunã ar fi terapi a colonului. Acestea se transformã rapid în alcool. iar efectul sãu este doar de alinare. cu atât mai sãnãto sã este planta ºi cu atât mai mare va fi satisfacþia culinarã ºi nutritivã (vã mai amintiþi de povestea din capitolul 9 despre saþietate ºi despre felul în care ºi-a sãturat oaspeþii dr. plantele NU emanã acea energie negativã de tipu l: Sunt bolnavã! Vino ºi mãnâncã-mã! De altfel. un litru de peroxid de hidro gen de 3% ºi niºte rãdãcinã mãcinatã de ghimber. Nivelul brix aratã cantitatea de minerale dizolvate în sucul plantei. cu atât mai ridicat e ste conþinutul în minerale al sucurilor. un aparat s implu de mânã care refractã lumina ºi mãsoarã nivelul brix al zaharurilor din sucurile plantelor. Acþioneazã ca un me dicament. Alcoolul ucide microorganismele ºi induce sistemului o stare de ºoc. Când concentraþia de zaharuri este mare. iar insecta moare. Cu cât nivelul de zahãr ºi minerale este mai înalt. Plantele care cresc într-un mediu bogat în carbon ºi minerale conþin un numãr mare de micr obi cu un nivel brix ridicat. dacã o insectã gustã din greºealã din plantã. ea moa conþinutului concentrat de zaharuri pentru care aparatul ei digestiv nu este pregãti t. nu veþi vedea insecte în apropierea unei asemenea plante. urmatã de aceeaºibaie ca ºi cea de mai sus ºi o înghiþiturã de apã de argint arm cã sau de Apã Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. În c azul porumbului dulce. precum soi a ºi canola). Carey Reams a descoperit o modalitate unicã de a determina sãnãtatea ºi nivelul nutr itiv al plantelor alimentare. cu atât mai nutritivã este planta ºi cu atât mai mare este forþa sa vitalã . lipidelor sau glucidelor (negativã în cazul anumitor plante. Beþia le este fatalã insectelor! Alcoolul este o toxinã (OTRAVÃ) pentru sistemele vii. atunci când sunteþi bolnavi. cu atât mai mare va fi infestarea plantei cu insecte ºi cu atât mai precarã va fi starea ei de sãnãtate. dupã care puteþi bea o înghiþiturã de whiskey înainte de a merg are. El a stabilit acest lucru cu ajutorul unui refractometru. N ivelul maxim înseamnã o plantã extrem de sãnãtoasã ºi perfect nutritivã pentru om ºi pentru animale. este util sã faceþi o baie fierbinte în care aþi dizolvat puþinã sare amarã. Cu cât nivelul brix (brix este o unitate de mãsurã) este mai mare. Scala refractometrului este de la 0 la 32 de brix. gunoierii naturii încep sã evite planta la 18 brix ºi înceteazã sã mai fie o problemã peste 2 de brix. Reams?). Recoltele obþinu cu ajutorul chimicalelor au un nivel brix redus ºi sunt infestate de insecte. Totuºi. . dar aceastã metodã nu spune nimic de amprenta ºi semnãtu a energeticã a proteinelor. Cât despre nivelul maxim al scalei. Cu cât acest nivel este mai ridicat. dar nu poate fi contestat. Cu cât numãrul de brix este mai m ic. El a descoperit cã plantele sãnãtoase au în sucurile lor o concentraþie înaltã de minerale solide dizolvate. Concentraþia de eine este o altã modalitate de a mãsura forþa vitalã.

Pliniu Civilizaþiile decad datoritã ignorãrii legilor alimentare ale naturii. deopotrivã la copi i ºi adulþi. minþile slabe ºi violenþa fac parte integrantã din obsesia noastrã naþionalã pentru sport. Mãnâncã-þi vaccinul. care nu rezistã prea mult pe rafturile magazinelor. Alimentele cu o vitalitate redusã stimuleazã violenþa. Defectele la naºtere fac ºi ele parte din acest tablou. dragã Alimentele inferioare. Aceste probleme pot fi rez olvate cu uºurinþã cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor precum Nugestrine II ºi Totally Male. Populaþia supusã stresului alimentar este slãbitã. poporul nu cere de douã lucruri: pâine ºi tot mai mult circ . Femeile gravide nasc în condiþii de stres maxim la ficat. fiind a sociate cu hrana ºi cu apa otrãvitã. Alimentaþia nesãnãtoa sã se manifestã prin cele mai variate modalitãþi. plantele având o vitalitate foarte micã ºi stricându-se uºor. ªtiaþi cã oameni de iinþã nebuni au început sã facã experimente de introducere a genelor care genereazã hepatita B ºi alte mec anisme ale bolilor în ADN-ul fructelor ºi legumelor? 149 . în care populaþia sã facã ea ce i se spune de cãtre forþele care o manipuleazã. Alimentele bolnave. Roma anticã a urmat aceeaºi cale Într-o naþiune ale cãrei legiuni comandau cândva întreaga lume cunoscutã. Ea stim uleazã EXCESELE sociale. ºi nu invers.99% din recoltele obþinute în SUA au un nivel brix redus. Aceasta este alimentaþia perfectã pentru perpetuarea unei societãþi militariste. au stat la baza campaniei de popularizare a iradierii mâncãrii ºi a manipulãrii genetice a recoltelor.

Aceasta alimenteazã circuitul elect ronilor la nivelul mitocondriilor celulare care produc molecula de energie ATP care ne menþin e în viaþã. omega nu ºtiu cât. Supravieþuirea celui mai puternic . Nutriþia parenteralã Mâncarea pe care o ingerãm este metabolizatã în glucozã. Geneza însãºi afirmã: În ord urilor. Diferenþa dintr e ele este mult mai mare decât pare la prima vedere ºi nu constã numai în faptul cã sunt lichide sau solide. Avem cu toþii nevoie de glucoz r nu putem trãi numai cu ea. O altã greºealã gravã pe care o facem constã în clasificarea grãsimilor animale ºi a uleiuril lichide într-o singurã categorie. Încruciºarea speciilor conduce la vietãþi ale cãror ADN ºi semnãturi energetice devi niºte monstruozitãþi. acizi graºi cu catena scurtã sau lungã. Glucoza este depozitatã în ficat ºi în muºchi. Predicþia mea este urmãtoarea: oamenii care vor mânca alimente modificate genetic vor slãbi mai rapid. le recomand cu tãrie folosirea algelor Klammath. vor suferi îngrozitor ºi vor muri prematur. progeniturile lor vor trãi patol ogii cumplite. Atât vegetarienii cât ºi cei care se hrãnesc cu carne trebuie sã facã efortul de a deveni ma i echilibraþi în dieta lor alimentarã. Mai mult. în caz contrar. mai este numitã ºi glicogen. au puterea de a corecta multe greºeli dietetice. de bãuturile . ceea ce este similar atrage ceea ce este similar . noi încãlcãm legile naturii. fãrã sã le spunã nimic de modul lor de viaþã. aº dori sã vã reamintesc cã Atlantida a fost distrusã pen ruzimile salegenetice ºi pentru încruciºarea formelor de viaþã. a ficatului bio gen predigerat. saturate s au nesaturate. În cazul celor care nu-ºi pot cultiva propriile plante. Procedura medicalã standard actualã constã în adãugarea câtorva minerale ºi vitamine în soluþ de glucozã perfuzate celor aflaþi într-o stare de nutriþie parenteralã în spitale pentru mai mu lt de câteva zile. Ea le oferã bolnavilo peranþa de a mai trãi. fãrã chimicale. a polenului armonic ºi a ceaiurilor taoiste (vezi pachetul informativ). Nutriþia parenteralã reprezintã orice formã de hrãnire administratã pe altã cale decât pe gur re exemplu. cea intravenoasã sau cea cu ajutorul unui tub inserat direct în intestinul subþire. Atunci când încruciºãm diferite specii. fãrã vreo speranþã de vindecare. Plantele cultivate în grãdina personalã. Ceea ce este similar atr ge ceea ce este similar.În cazul în care credeþi în mituri. pentru simplul motiv cã au caracteristici similare. de alimentele nesãnãtoase pe care le mã. corpul lor va claca mai devreme sau mai târziu. va cãpãta semnificaþii (vezi pagina xxx). etc. propovãduitã de Darwin. Nutriþia parenteralã este o cale perversã de a þine pacientul în viaþã.

vecinii au râs de mine. Tot ce am fãcut a fost sã sch vibraþia solului. au renunþat sã mai râdã când le-am dat un coº cu legume proaspete. Definiþia popularã a buruienii este: Ceva care creºte acolo unde nu-i este locul . Altfel spus. pe care s-a aplicat un sistem de fertilizare dezechilibrat ºi cu un exces de aluminiu. Peste un an. La fel ca ºi bacteriile ºi virusurile. Când le-am spus anul voi scãpa de buruieni ºi voi obþine o recoltã bogatã de legume. iar prezenþa lor adaugã o anumitã semnificaþie în logica lucrurilor. iar buruienile au dispãrut! Buruienile cresc numai pe solurile sãrace în materii organice. Acest rol constã în absorbirea energiei negative din sol ºi din atmosferã. Soluþia era simplã. To t ce am fãcut a fost sã smulg 150 . cu un pH ridicat. Buruienile cresc acolo unde cresc tocmai pentr u cã au un rol de îndeplinit.rãcoritoare. ele regenereazã solul. în be neficiul întregii vieþi. având la bazã ignoranþa. de apa toxicã ºi de ignorarea legilor naturii! Terenul pe care cresc buruienile Buruienile sunt unitatea de mãsurã a fertilitãþii unui sol. Nici un grãdinar ºi nici un fermier nu ar trebu i sã le priveascã ca pe un blestem. buruienile nu cresc DECÂT acolo unde terenul le este propice! Am cumpãrat o casã cu câþiva metri pãtraþi de grãdinã infestatã cu buruieni. Aceastã definiþie este complet absurdã. Ele au ceva de povestit.

de îngrãºãminte naturale (com materii organice inclusi de granit. Ei gãseau pãmânturi foarte fertile. dupã care am alcãtuit patru grãmezi care le-am aºezat în jurul grãdinii ºi pentru care am folosit tot felul de v buruienile culese. despre abuzurile pe care le-au comis asupra solului pionierii care au venit în vestul sãlbatic. Buruienile. Seminþele hibride au devenit la modã din cauza campaniilor de mediatizare care li s-au fãcut. ele buruieni cresc acolo unde plantele alimentare nu pot creºte. iar în anul urmãtor ea a început sã pro l ºtia cãburuienile joacã un rol important în menþinerea vieþii pe aceastã planetã. Îmi amintesc de o poveste pe care mi-a relatat-o o cunoºtinþã. Hibrizii au fost prezentaþi ca un fel de miracol. Altele cresc împreunã cu acestea. iarbã. practic pe nimic. De douã ori pe sãptãmânã. buruienile nu au mai crescut în grãdina mea nici chiar dacã le planta m personal. la care am adãugat gãinaþ de pui. viitorul s-a dovedit un coºmar. ºi adeseori puternic finanþaþi foloseascã aceste seminþe noi. Dacã îi schimbi mediul. Dupã ce le secãtuiau. O parte din aceste lucruri sunt adevãrate. bo gate în energie ºi substanþe nutritive. Trebuie remarcat în treacãt ºi faptul cã recoltele hibride suportã mai bine fertilizatorii ºi otrãvurile chimice folosite pentru a forþa obþinerea unor recolte mai bogate pe soluri sãrace. apariþia unor proteine distorsionate ºi un aport redus de minerale. a unei germinãri mai bune ºi a unui control superior în agriculturã. Dupã zece ani. frunze. Fermierii veºnic dependenþi de împrumuturile bancare au fost convinºi. Dupã strat de zece centimetri de pãmânt amestecat cu îngrãºãmânt. dar existã ºi un revers al medaliei. a unui porumb mai dulce. Urmãriþi sã le înþelegeþi ºi vã veþi bucura de o viaþã mai bunã! Alimentele noastre sunt bolnave deoarece solul pe care cresc este bolnav. insectele. Nu tre buie sã ne mirãm cã omul care le mãnâncã devine la rândul lui bolnav! Alimentele hibride Apariþia seminþelor hibride are o semnificaþie particularã pentru omul orientat cãtre sãnãtat . fosfaþi de douã luni.rãdãcinile ºi sã sap solul. Ele nu pr fereazã DECÂT atunci când terenul le dicteazã acest lucru. Motivul? Am schimbat natura solului. bãlegar proaspãt. care permite obþinerea unor recolte mai mari. cu sco pul de a menþine echilibrul energetic. Am ajutat pãmântul-mamã sã îºi regenereze pielea. Dupã cum spunea un fermier: Am înlocuit seminþele obþinute . Experþii ºtiinþei ºi ai guvernului au spus: Hibrizii sunt viitorul devenit pr nt! Din pãcate. le pãrãseau ºi se mutau în altã parte. ea va înceta sã mai constituie o problemã. le-am rãspândit pe Dupã acest proces. care constã în dezechilibrarea raportului dintre enzime ºi vita mine. praf iatrã ºi viermi roºii. bunicu micului meu a cumpãrat o asemenea fermã pãrãsitã. ghips. Nici o buruianã nu creºte oriunde ºi oricând. rãscoleam grãmezile de îngrãºãmânt. bacteriile ºi virusurile sun t prietenii noºtri.

conf uzi. 151 . înnebuniþi. Înþelepciunea nativilor Trãim într-o lume a conflictelor. Prietenul meu face parte din tribul indian Lakota. crescute pe soluri sãnãtoase . au fost înlocuite cu calorii goale ºi recolte otrãvite. luptându-se între ei ºi cu lumea în care trãiesc. Numele sãu nativ este Watashi W a. crescute pe soluri bolnave. frustraþi. iar plantele cu o înaltã vitalitate. deprimaþi ºi tot mai violenþi. Watashi Wa mi-a oferit numeroase perle ale înþelepciunii indiene.prin polenizare liberã. ºtiinþa. Filosofia. Cele patru colþuri ale pãtratului se opun unele altora . La ora actualã. care se traduce prin Sunt aici ! Mã bucur cã este. Nici un copac nu are r e se luptã între ele . pãmântul ºi locuitori i sãi plãtesc preþul pentru aceastã tranzacþie. justiþia ºi religia ºi-au pierdut semnificaþia. cu a ceste seminþe hibride nenorocite pe care trebuie sã le cumpãrãm în fiecare an . Interese puternice au preluat co ntrolul asupra politicii alimentare a populaþiei. Ei au nevoie înþelepciune ºi ghidare. care erau un dar de la Dumnezeu ºi care ne rãmâneau de la recolta anterioarã. pe care oamenii cu adevãrat interesaþi de sãnãtate ar trebui sã le înþeleagã ºi sã le integreze în vieþile lor. Oamenii trec de la o extremã la alta.

Ei sfideazã testul suprem al autenticitãþii unei fiinþe vii: pr ogeniturile capabile sã îºi imite pãrinþii. Inferioritatea hibrizilor Alimentele obþinute din seminþe hibride sunt slãbite din punct de vedere genetic. Veþi afla din el care este adevãrata c auzã a obezitãþii. Tele foanele celulare ºi antenele lor transmit de asemenea cantitãþi URIAªE de energie ELF (extreme low frequen cy de frecvenþã foarte joasã). nu o jucãrie în mâna omului. Su nt create în laborator ºi deci inferioare. Dincolo de retorica lor nu v eþi gãsi decât niºte alimente bolnave ºi FOARTE MULTà suferinþã umanã. Super-magneþii stimuleazã activitatea celulelor. Indiferent dacã aveþi probleme sau nu cu greutatea. Sãnãtatea magneticã Depolarizarea þesuturilor corpului se petrece atunci când oamenii sunt expuºi unor rad iaþii exterioare (precum cele ale microundelor) ºi poluanþilor chimici prezenþi pretutindeni în lumea în ca re trãim. Vã veþi bucura astfel de o stare de sãnãtate mai bunã ºi o mare vitalitate. absolut necesare pentru mai buna înþelegere a acestei cãrþi.Nu ne vom bucura niciodatã de o stare bunã de sãnãtate ºi de longevitate atâta vreme cât vom i în conflict cu semenii noºtri ºi cu lumea în care trãim. Seminþele hibride sunt niºte progenituri mutante. folositã pentru a vindeca trupul bolnav ºi pentru activitãþile meta bolice curente. Recoltele obþinute din seminþe hibride sunt produsul acelor demoni manipulatori care c ontroleazã pieþele ºi preþurile mãrfurilor. Amintiþi-vã de acest lucru atunci când experþii din mas-media vorbesc despre miracolul r ecoltelor de plante modificate genetic ºi al alimentelor iradiate. Alimentele sunt un dar de la Dumnezeu. Folosirea calculatoarelor reprezintã cea mai puternicã sursã de radiaþii ionizante. Energia lor este orientatã cãtre stânga! Mâncarea hibridã este o hranã IN ERIOARÃ. activând mitocondriile ºi producerea de ATP molecula energeticã a corpului. capitolul vã va oferi info rmaþii PREÞIOASE. biologic activã. Nu ne vom putea împlini niciodatã destinul atâta vreme cât vom mânca alimente ºi vom bea apã care se opun vieþii. ºi veþi redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor se referã la OBEZITATE . Supermagneþii DINAMIZEAZà PUTERNIC activitatea sistemului imunitar un element cheie pentru menþine . Mâncaþi alimente sãnãtoas ºi beþi apã cu POR ridicat. care distruge echilibrul celular. obþinute prin tehnici controlate. Hibr izii nu se reproduc conform legilor naturii. inclusiv ale rezervelor de hranã ale întregii lumi.

Magneþii introduºi în pantofi stimuleazã pun de reflexologie din tãlpi. Medicina modernã clasificã folosirea magneþilor drept vrãjitorie. Saltele le de pat magnetizate cu valoare medicinalã REpolarizeazã þesuturile corporale. întrucât încetinesc rãspuns ul histaminic ºi accelereazã circulaþia sângelui ºi a limfei. Foarte puþine produse magnetice care existã pe piaþã meritã sã fie purtate de oameni. suprafaþa ºi direcþia câmpului. locul în care sunt plasaþi. valoarea în gauss. 152 . dar utilizatorii produ selor din gama Biogen vã vor confirma cã acestea sunt extrem de utile (vezi diagrama de la pagina x xx). Super-saltelele biogene sunt construite astfel încât sã întruneascã toate cele ºase condiþii. gro simea. putând fi folosit cu succes pentru neutralizarea energiei radiaþiilor ºi stimularea sistemului imunitar. Lãnþiºo u supermagnet este suspendat de gât ºi cade deasupra timusului (partea superioarã a pieptului ). loviturile la cap. fracturarea oaselor.rea sãnãtãþii. ºi AJUTÃ în urgenþe precum cãderile. etc. saltelele de pat magnetizate cu valoare medicinalã TR EBUIE sã aibã ºase caracteristici: puterea magnetului. Pentru a fi cu adevãrat utile. Ei sunt utili în sindromul tunelului carpel.. pentru reglarea tulburãrilor de somn .

Încercaþi. în intimitate ºi la un cost re . trãiesc .Terapia colonului Terapia colonului accelereazã eliminarea deºeurilor ºi detoxifierea þesuturilor ºi fluidel or corporale. De unde ºtiu acest lucru? Pentru cã de fiecare datã când beþi apã sau când mâncaþi ceva. Pentru a rezolva problema noilor paraziþi ingeraþi ºi a ouãlor lor. inclusiv cei din intestine. fiind într-o formulã racemizatã. iar ac eºtia sunt digeraþi . legãturile peptidice ale proteinelor care alcãtuiesc trupul paraziþilor se rup. altminteri. Aceastã combinaþie este atât de puternicã încât st descrisã de toþi cãlãtorii în India ºi Mexic. Procesul reprezintã însuºi punctul de cotiturã pentru modificarea mediului intern ºi resta urarea stãrii de sãnãtate. dar NU reprezintã un duºman! Ei reflectã mai degrabã pierder ea controlului asupra mediului intern. DACà sistemul dumneavoastrã digestiv lucreazã la parametri optimi (ceea ce se întâmplã rareo ri). 23 Grãsanul Falstaff Lasã lãcomia. Utilizarea simultanã a Purgativului pentru Paraziþi ºi a melor de purificare a ficatului ºi a þesuturilor conduce la obþinerea unor rezultate uimitoare. introduceþi singuri în dumneavoastrã ouã ºi paraziþi adulþi. Comandaþi Cartea curãþãrii þesuturilor . plãmâni. puteþi lua la fiecare masã Yucca Blend. dar cei care fac efortul sã îºi cureþe colonul îºi vãd întreaga viaþã transformatã. ºi vã asigur cã trupul dumneavoastrã este plin de pa raziþi. Ea vã aratã cum puteþi face aceastã terapie acasã. Shakespeare Obezitatea este blestemul lumii industrializate! Oamenii mãnâncã ceea ce nu ar trebui sã mãnânce. Nu vã veþi îmbolnãvi ºi nu veþi face diaree. Mulþi oameni sunt rezervaþi când vine vorba de acest subiect. groapa mormântului tãu Va fi de trei ori mai mare decât în cazul oamenilor obiºnuiþi . Procedeul dureazã 90 de zile. Clisma contra Paraziþilor eliminã paraziþii din creier. Cartea colonului conþine 40 de ilustraþii frumos colorate ale bolilor legate de colo n ºi de eliminarea deºeurilor. DiSorb Aid ºi clorurã de hidrogen racemizatã. inimã. Paraziþii din corpul DUMNEAVOASTRà Paraziþii sunt o mare problemã. splinã ºi din alte or e vitale. dar depãºeºte cu mult produsel e obiºnuite împotrivaparaziþilor.

Un corp prea gras rãspund e diferit la stimuli. De aceea. Personal. Ea reprezintã cel mai evident SEMN al procesului de îmbãtrânire. Obezitatea nu este decât un EFECT. Nu este ceva ca re se întâmplã pur ºi 153 . Obezitatea este o boalã. Ea prevesteºte însã tulburãri mult mai grave. ci numai cu obiceiurile greºite din viaþã. abordãrile dietetice tradiþionale nu au aproape nici un efect asupra obezitãþii. obezitatea îºi are propriile ei reguli.pentru a mânca în loc sã mãnânce pentru a trãi ºi mãnâncã mult deºi ar trebui sã mãnânce puþi singuri mormântul. exerciþiile fizice ºi apa biologic activã. Activitatea metabolicã în exces streseazã organele vitale. epuizându-le. Ne propunem în acest capitol sã analizãm cauzele obezitãþii ºi uenþa acesteia asupra procesului de îmbãtrânire. precursorii racemizaþi ai hormonilor. S UPER-alimentele. prefer sã folosesc tehnicile de purificare a ficatului. Obezitatea este o confirmare a încetinirii procesului metabolic ºi a pierderii de vita litate a mediului intern. Modul de viaþã care st muleazã instalarea obezitãþii presupune activitatea fizicã redusã (lipsa miºcãrii corporale) ºi super activitatea organelor vitale. în timp c e lipsa miºcãrii fizice slãbeºte þesuturile conjunctive ºi conduce la degenerare. Ea nu are aproape nimic de-a face cu moºtenirea g eneticã. La fel ca ºi cancerul. ETVC.

Pe mãsurã ce nivelul toxinelor din organism creºte. Acestea au loc din cauza eliberãrii deºeurilor toxice ºi a câmpurilor lor energetice corespondente. terapia colonului e te recomandatã CU TÃRIE. persoanele obeze nu reuºesc sã înþeleagã cã tocmai din cauza obezitãþii lor tre e sã facãeforturi mai mari pentru a-ºi redobândi sãnãtatea. sunt: dezechilibrele hormonale. Dacã este slabã. iar cea de-a doua eliminã deºeurile. Grãsimea nu este o cauzã a încetinirii metabolismului. O aurã vibrantã acþioneazã la fel ca un scut de apãrare nimic nu o poate penetra. Un corp gras are o capacitate electricã LIMITATÃ. frustrãri psihice. Alãturi de terapia colonului sunt recomandate terapia hormonalã ºi clismele la fi cat. dar ºi miºcarea deºeurilor toxice de la ficat cãtre col on. ci doar o confirmare cã aceastã încetinire devi ne acceleratã. gutã. Aceste deºeuri trebuie evacuate rapid din sistem. dar alþi factori. Obezitatea este menþinutã prin ignoranþã ºi prin credinþa în convingerile convenþionale ºi în experþilor care perpetueazã problema. De aceea. În cazul lor. Obezitatea deschide calea cãtre diabet. Dezechilibrele hormonale încetinesc metabolismul. gaze. chia r mai gravi decât primul. pot rezulta dureri de cap . transpiraþii reci. omul gras se îngraºã tot mai tare. o imagine de sine dezastruoasã ºi o garderobã plinã cu haine de mãrimi neobiºnuite. digestia incompletã ºi alimentele nesãnãtoase. reflectatã în scãderea energiei sale. Detoxifierea corpului unui om gras produce multe crize de vindecare. Pe mãsurã ce grãsimea corporalã creºte. etc. vitalitatea ºi buna funcþionare a organelor se reduc. De multe ori. la numai câþiva centi . lipsei de iubire de sine ºi deciziilor incorecte. Fluxul încetinit de sânge ºi limfã reduce respiraþia c elularã (producþia mitocondrialã a moleculei de ATP). ameþeli. Pe mãsurã ce grãsimea se acumuleazã. boala poate pãtrunde cu uºurinþã în organism.simplu. A cestea din urmã reprezintã chiar un act de sabotaj . Factorii care contribuie la apariþia obezitãþii Mâncarea în exces contribuie în mod evident la instalarea obezitãþii. limfã ºi ntestine. aura se diminueazã. iar digestia incompletã conduce la un flux masiv de deºeuri în putrefacþie ºi la generarea de produºi secundari to xici. prin intermediul bilei. iar calea cãtre redobândirea tinereþii devine din ce în ce mai greu de parcurs. Prima dã din nou drumul la energie. Aceastã combinaþie este extrem de efici entã! Ficatul îºi evacueazã bila amestecatã cu deºeuri în intestinul subþire. hipertensiune. care trec în sânge. încetinirea devine din ce în ce mai pregnantã. ci o tulburare auto-impusã care apare datoritã ignoranþei. în caz contrar. Obezitatea reprezintã un cerc vicios. Ea poate fi comp aratã cu scutul de apãrare instalat pe nava cosmicã Enterprise.

Yucca Herbal Blend conduce deºeurile la ficat sub formã de soluþie. Dacã fluxul bilei este împiedicat de acumulãri le de materii fecale ºi de mucoase. otrãvurile sunt resorbite în sistem ºi induc crizele de vindecare de care vor beam mai sus. cãci toate sistemele corporale care au stat multã vreme blocate sau care de-abia fun cþionau trebuie sã-ºi revinã rapid la statutul normal. orezul taoi st ºi combinaþiile Harmonic Synergy. Micul meu dejun este întotdeau na alcãtuit din aceste alimente. ºi nu cu cele care se gãsesc în mod normal pe piaþã. SUPER-alimentele asigurã o super-nutriþie. ETVC amplificã nivelul de energie ºi arde grãsimile. Pe mãsurã ce ele sunt eliminate din corpul omului gras. la care se adaugã fructele proaspete. Cât despre grãsime. ia r tabletele de VitaLight asigurã mineralele de care are nevoie corpul. dar la circa ºapte metri de anus. La cinã mai adaug uneori o salatã verd e sau alte cruditãþi. Mâncaþi mai puþin ºi trãiþi mai mult Pentru a avea o stare bunã de sãnãtate nu aveþi nevoie de cantitãþi prea mari de mâncare. Taoist Five Elements and High Performance.sub stomac. aceasta va dispãrea rapid! 154 . Pentru ca vindecarea sã devinã posibilã. SUPER-alimentele sunt: polenul armonic. Colon Pr ep Formula contribuie la eliminarea unor cantitãþi masive de materii fecale depozitate pe pereþii colonului. PAC con tribuie la eliminarea deºeurilor. cu ondiþia sã vã hrãniþi cu alimente pline de vitalitate. Cei care doresc sã urmeze acest regim nu vor suferi NICIODATÃ din cauza lipsei de energie ºi se vor simþi fantastic. deºeurile toxice trebuie sã pãrãseascã organismul. algele Klammath ºi ficatul organic predigerat biogen. iar DiSorb Aid ºi R/HCI intensificã digestia. apare de multe ori un efect de montagne russe.

dar ºi dietetici (ce. omul îºi suprasolicitã organismul ºi moare. Pe de altã parte. într-un corp gras pânã ºi alimentele cele mai nutritive devin un surplus. Dupã ce corpu îºi încetineºte activitatea. corpul SE REVOLTà ºi se îmbolnãveºte chiar mai tare în prezenþa alimentelo . la fel cum nu vã puteþi plimba cu maºina prin oraº dacã ave zervorul de benzinã gol. este imposibil sã reduci grãsimea corporalã ºi sã restabileºti echilibrul n mai prin reducerea cantitãþii de hranã. El ºtie intuitiv ce trebuie sã facã pentru a-ºi pãstra vi ildã sã îndepãrteze toxinele de organele vitale. închid cãile de ardere ºi blocheazã oxidarea mitocondrialã. Uneori. Medi ul intern anaerob. Corpul poate suporta abuzuri îngrozitoare. sfecla. Un corp gras se opune miºcãri i! Grãsimea corporalã conþine cantitãþi uriaºe de deºeuri toxice. merele ºi celelalte fructe fac parte din tre alimentele ideale. C orpul nu se poate vindeca ºi regenera fãrã energie.Evitaþi mâncarea gãtitã prea mult. nutritivã ºi apa bioactivã sunt esenþiale în procesul de slãbire. Urmãriþi sã vã cultivaþi propriile plante alimentare. Redeschiderea cãilor de ardere a grãsimilor presupune o cantitate MASIVà de energie. dar nu o poate face la infinit. morcovii. Un petic de pãmânt sau câteva ghivece mari pot produce o can titate impresionantã de mâncare de bunã calitate. Înainte de arderea acestor grã trebuie sã vã asiguraþi cã toxinele eliberate vor fi eliminate rapid din sistem. Programul de slãbire trebuie sã includã toate aspectele menþio ate mai sus. Celelalte ingrediente abso lut necesare sunt: echilibrarea hormonalã ºi clismele la ficat pentru eliminarea pietrelor. cu o energie orientatã cãtre stânga. GRÃSIMEA trebuie înþeleasã în termeni energetici. iar corpurile bolnave RESPING chiar substa nþele nutritive de care au nevoie. Corpurile grase sunt corpuri bolnave. Toate studiile au demonstrat cã animalele trãiesc mai mult dacã hrana lor este redusã la aproximativ 75% din nivelul considerat optim pentru ele. NIMIC nu se poate compara cu plantel e proaspãt smulse din grãdina personalã. Din pãcate. Ele scurtcircui teazã enzimele care ard grãsimile. converteºte energ zitivã în grãsime. Mai devreme sau mai târziu. Cel puþin o treime din alimentaþia dumneavoastrã ar trebui sã fie alcãtuitã din CRUDITÃÞI! Varza. cât ºi când mâncãm). el nu mai poate fi reactivat decât cu greu. Pentru a putea reduce cantitatea de hra nã ingeratã fãrã a simþi senzaþia de foame va trebui sã împliniþi însã necesarul de substanþe nutritive al organismului. Corpul are o inteligenþã înnãscutã. Alimentaþia de sabotaj ºi instinctul corporal Alimentele nesãnãtoase ºi apa care nu este biologic activã se opun vieþii. su pravieþuind. aºa cum se întâmplã într-un corp gras.

colitã ºi sindromul colonului iritabil. Obezitatea ºi constipaþia sunt surori. sunt încãrcate de clorofilã sângele plantelor! Frunzele de tãtãneasã sunt delicioase dacã sunt fierte uºor pe abur ºi d cu ulei de mãsline 155 . Carbohidraþii complecºi pot susþine o persoanã timp de 4-6 ore. carbohidraþii complecºi ºi legumele verzi proaspete. El ºtie însã instinctiv cã în prezenþa acumulãrilor de toxine. Arderea lemnului ºi arderea grãsimilor Dacã s-a început procesul de purificare a ficatului. Nu se pune problema cã trupul gras a uitat ce trebuie sã facã cu alimentele hrãnitoare. dacã þesuturile sale nu sunt detoxificate ºi eliminate simultan din sistem. Carbohidraþii complecºi sun t molecule alimentare cu ardere îndelungatã cum sunt cele din cereale ºi din pâinea integralã. În plus. obezitatea este însoþitã adeseori iverticulitã. asta nu înseamnãcã el este perfect sãnãtos. hrana nu face decât sã înrãutãþeascã ºi mai tare lucru acitatea corpului de a prelucra ºi de a metaboliza alimentele cu o energie orientatã cãtre drea pta este asociatã cu EXCESELE din sistem. În plus. Legumele cu frunze verzi sunt extrem dehrãnitoare ºi asigurã exact tipul de tranzit de care au nevoie intestin ele. Chiar dacã aveþi goliri regulate ale intestinului gros.nutritive. corpul începe sã accepte proteinele de calitate superioarã.

Rata metabolicã bazalã se mãsoarã de regulã la trezire. NU exerciþiile propriu-zise ard grãsimea (ele nu contribuie decât la arderea unei cantitãþi mici de grãsi me). Ele trebuie sã dureze cel puþi n 12 minute ºi sã solicite inima la 60-80% din ritmul ei maxim pentru a determina ficatul sã producã e nzimele necesare. Acesta este scopul clismei la ficat. Oamenii confundã carbohidraþii complecºi cu amidonul ºi cu glucidele obiºnuite din aliment ele procesate. Acestea vor oxida mici cantitãþi de grãsimi în timpul exerciþiului ºi MARI cantitãþi în timpul zilei. dar ele determinã creºterea producþiei de enzime ºi intensificarea activitãþii metabolice. Sfecla roºie proaspãtã adãugatã te este minunatã. ÎNAINTE de a apela la rezer vele de grãsime. Oxidarea grãsimilor Exerciþiile aerobice activeazã enzimele care ard grãsimile. adicã la 12 ore dupã ultima masã. corpul are nevoie de ei pentru a-ºi da grãsimile. inclusiv circulaþia fluidelor corporale (a sângelui ºi a limfei). Metabolismul bazal Metabolismul bazal se referã la cantitatea minimã de energie necesarã pentru a ne menþin e în viaþã. El nu se grãbeºte sã elibereze toxinele din depozitele de grãs ime înainte de a se asigura cã ele vor fi rapid eliminate din sistem. corpul nu-ºi poate arde grãsimile decât dacã este aprins ºi alimentat continuu Grãsimea corporalã este ULTIMA sursã de energie la care va apela el pentru a rãspunde nevoilor sale energetice. corpul va extrage energie din proteinele sale din muºchi. Carbohidraþii complecºi nu îngraºã. întrucâtgrãsimea este o energie sincronizatã. Din pãcate. va trebui sã COOPERAÞI. . Obezitatea nu înceteazã sã mai fie o problemã decât atunci când oamenii îºi schi ul de viaþã. Mai mult decât atât. greutate ºi activitate) sunt bazate pe aceastã ratã. înainte lsul ºi temperatura corpului sã creascã ºi înainte ca emoþiile sã înceapã sã ne asalteze. Cu cât veþi face mai multe exerciþii fizice. Dacã sunteþi gras ºi vã doriþi viaþa înapoi. Ace astã metodã terapeuticã asigurã fundamentul necesar pentru declanºarea auto-purificãrii corpului ºi repornirea generat orilor energetici mitocondriali. Exerciþiile nu vor înlocui însã NICIODATà un mod de viaþã nesãnãtos. cu atât mai mare va fi cantitatea de grãsime arsã.ºi oþet din mere. Altfel spus. Carbohidraþii complecºi reprezintã pentru arderea grãsimilor ceea ce reprezintã lemnul pen tru focul din sobã. bazat pe o alimentaþie defectuoasã. Necesitãþil ale ale corpului pe care le gãsiþi în tabelele ºi graficele din cãrþi (cele care prezintã coresponden dintre înãlþime. Varza creaþã este de asemenea foarte bunã. cifrele referitoare la c alorii sunt foarte înºelãtoare.

dar numai cu condiþia ca dieta mea sã fie echilibratã ºi problema toxicitãþii sã nu fie o ameninþare pentru sistem.Spre exemplu. Din cele 2. corpul meu are nevoie de aproximativ 2. respiraþia . Potrivit nutr iþioniºtilor. Controlaþ deºeurile ºi veþi deþine cheia unei vieþi îndelungate ºi sãnãtoase. Dacã NU adaug aceste kilo calorii la dieta mea alimentarã obiºnuitã. Aceste unitãþi energetice trebuie obþinute din TOATE sursele de hranã (carbohidraþi.200 de kilocalorii (o kilocalorie are 1. miºcãrile peristaltice. procesele mentale. Un alt motiv pentru care oamenii graºi nu slãbesc este acela cã trupul lor este program at sã NU slãbeascã. producerea cãldurii corporale.200 de kilocalorii de care am nevoie. 156 . peste 80% sunt folosite pentru nevoile mele energetice fiziologice minimale cum ar fi bãtãile inimii. Gestiune deºeurilor acide este ESENÞIALà pentru slãbire. lapte).000 de c alorii) zilnic pentru a-mi împlini nevoile minime þinând cont de activitatea pe care o desfãºor. Dacã adaug 20 de minute de exerciþii aerobice la rutina ziln icã. meditaþia ºi DETOXIFIEREA joacã un rol central în aceste procese. Omul gras are nevoie de aceeaºi rãbdare ºi putere de concentrare ca ºi bolnavul de cancer. grãs imi. corpul va fi nevoit sã le extragã din rezervele de grãsime. necesarul energetic nu creºte decât cu 300 de kilocalorii. Altfel spus. aveþi nevoie de multã rãbdare. carne roºie. legume. la fel ca ºi pentru inversarea procesului de îmbãtrânire. peºte. proteine. Controlul mental. etc. cãci slãbirea ºi restaurarea sãnãtãþii cte de lungã duratã.85 m ºi o greutate de 80 de kilograme. eu am o înãlþime de 1. fructe. ceea ce înseamnã foarte puþin. Corpul are cap acitatea de a anticipa. Acesta este necesarul meu energetic zilnic.

dar produc enzimele necesare pentru acest proces . intensificã circulaþia sângelui ºi a limfei.5-4 litri pe zi. reduc pofta de mânc re ºi elibereazã energie pe mãsurã ce EXCESELE sunt eliminate din sistem. Detoxifierea trebuie sã precead ucerea grãsimilor. Suplimenþii termogeni (precum ETVC) acþioneazã cel mai bine atunci când sunt folosiþi împreu nã cu dietaºi cu precursorii hormonali. Bãrbaþii ar trebui sã bea cel puþin 3. ci în toate activitãþile descris în aceastã carte). Apa cu un coeficient POR ridicat. de o inteligenþã înnãscutã. Evitaþi legumele sezon care conþin glutamat de monosodiu ºi proteine vegetale hidrolizate. La fel. Altele. Luaþi-o treptat. Produºii termogeni cu o complexitate redusã sau care nu acþioneazã în combinaþie cu alte mãsuri nu fac decât sã biciuiascã sistemul. fiind la l de periculoºi ca ºi medicamentele de sintezã. folosiþi echipamente aerob ice care nu suprasolicitã încheieturile. Suplimenþii termogeni Suplimenþii termogeni (thermo cãldurã. ETVC arde grãsimea ºi elibereazã energie. În plus. mai ales prin exerciþii aerobice. exerciþiile vi se pot pãrea dificile la început. exerciþiile ºi sarea Grãsimea NU poate fi arsã decât în prezenþa oxigenului. întrucât BICIUIESC corpul. p recum Guarana ºi Capsicum. Procuraþi-vã electroliþii m . Apa joacã ºi ea un rol central (nu numai în procesul de slãbire. În al doilea rând. exerciþiile aerobice ºi ozonul cu valoare medicinalã asigurã mitocondriilor din celule o cantitate suficientã de oxigen pentru a putea arde grãsimea din corp. NU pentru a arde grãsimile. pânã când ajungeþi sã practicaþi timp de 20 de minute zilnic. Oamenii obezi sunt greu de pus în miºcare. Orice alte modalitãþi de slãbire nu produc decât cel mult rezultate trecãtoare. Omul gras trebuie sã fie atent la regulile de bazã! Exerciþiile fizice NU ard grãsimea. Adãugaþi la fiecare pahar cu apãBEV (sau Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã) 5 picãtu de minerale marine racemizate. precum MaHuang (Ephedra). Enhanced PAC contribuie la procesul de termogenezã. Eliminarea pietrelor din ficat ºi din vezica biliarã genereazã modificãri dramatice ale activitãþii metabolice. la mâncãrurile gãtite.5-3 litri pe zi. În timp ce îºi arde excesul de grãsime. iar femeile cel puþin 2. Creºteþi în fiecare zi perioada de practicã cu câteva minute. gen producere de) ajutã corpul sã îºi ardã grãsimi însã ºi plante periculoase. În acest caz. sunt utile. la restaurante. ºi modificã mediul intern într-unul aerob. Oxigenul.El dispune de un al ºaselea simþ. corpul trebu ie echilibrat. dar numai în combinaþie cu alte produse. Dacã sunteþi o persoanã obezã. ceaiul de Kombucha ºi Yu cca Herbal Blend. Faceþi aceste exerciþii pentru a pune în miºcare d eºeurile. RENUNÞAÞI la sare. Lipsa oxigenului înseamnã lipsa oxidã .

Oamenii obezi sunt endemici (reþin apa). care le transportã cãtre ficat. Sarea obiºnuitã de bucãtãrie (inclusiv cea de mare) conþine 96% clorurã de sodiu. Dacã þineþi morþiº sã folosiþi sare granularã. nu folosesc nici un fel de sare.5% sodiu. Când deºeurile proteice se acumul eazã ºi stagneazã în fluidele extracelulare datoritã lipsei exerciþiilor ºi miºcãrii. prin intermediul bilei. cumpãraþi sare Celticã. Totuºi. DACÃ organismul are l e dispoziþie o cantitate suficientã de potasiu organic. PAC ºi Yucca Herbal Blend servesc drept emulsifianþi ºi factori de protecþie în cursul acestui proces . cãtre intestinu l subþire ºi colon. iar apoi. cum sunt tabletele VitaLight. 157 . Mineralele marine R ACEMIZATE eliminã efectul Rouleau din sânge ºi amplificã energia corpului. Chiar ºi suplimentele pe bazã de potasiu sunt bune în acest caz. cãci ambele tipuri dau peste cap chimia corpului. Sarea Celt icã conþine numai 35% sodiu. se produce fenomenul rete nþiei de apã. Curãþarea fluidelor ºi celulelor de sodiu se produce în mod natural. Legumele cu frunze verzi ºi sucurile de fru cte reprezintã surse excelente de potasiu. Personal. Mineralele rine lichide racemizate conþin 99. Exerciþiile fizice ºi eliminarea pietrelor din ficatul elim inã cantitãþi masive de deºeuri în sânge.inerali din complexele minerale marine racemizate.5% oligo-minerale ºi mai puþin de 0. sarea celticã conþine mai multe minerale decât cea de bucãtãrie obiºnuitã. Obezitatea ºi toxicitatea sodiului sunt strâns legate.

Grãsimile. Ele trebuie sã reprezinte 20% din dieta noastrã alimentarã. producþia hormonului corticosteroid înceteazã. hepatocitele din ficat convertesc grãsimea corporalã în ene rgia necesarã pentru a produce molecula de ATP. Nu trebuie sã vã temeþi de grãsimile saturate în mod natural. vã asigur cã nu vã vor face nici un rãu. cu soia sau ca nola. dar numai dacã includ ºi SUPER-alimente. în care relateazã d espre perioada când a fost prizonier într-un gulag rusesc (1945-1954). Nu eliminaþi NICIODATÃ toate uleiurile ºi grãsimile din dietã. proteinele ºi alergiile Grãsimile ºi acizii graºi sunt extrem de importante pentru metabolismul normal al corp ului. Am fost sclav în Rusia. Simultan. dublatã de un ficat sãnãtos ºi de o bunã funcþionare a glandelor adrenale. nu veþi gãsi în ea reþete cu produse texturate. Dietele alimentare complet lipsite de grãsimi ucid oamenii! În ceea ce priveºte proteinele. A lte opþiuni la fel de bune sunt: uleiul de mãsline. cãci corpul dumneavoastrã are evoie deele! În lucrarea sa de largã circulaþie. Ignoraþi sfaturil e experþilor. cel mai bine este sã faceþi întotdeauna pe dos. precum ºi cele de in. Spre exemplu. precum cele din uleiul de cocos sau grãsimile animale. Nu exageraþi cu carnea ºi evitaþi pe cât posibil brânzeturile. ori de câte ori experþi i vã recomandã ceva. Corpul are nevoie de ATP pentru a SUSÞINE ENERGETIC trans formarea sa într-un corp mlãdios ºi sãnãtos. care susþin cã acestea sunt bune pentru organism. Alergiile provocate de mâncare reprezintã un indicator serios cã trupul este INTOXICAT ºi cã este necesarã o purificare grabnicã a ficatului. floarea soarelui ºi nuci. John Noble povesteºte cum prizonierilorsclavi li se dãdea zilnic câte o canã cu ulei de floarea soarelui. cantitate ºi sursa de provenienþã. Nu sunt! De altfel. fasolea ºi legumele (cu excepþia soiei) sunt recomandate. Obezitatea înceteazã sã mai fie o problemã atunci când ficatul este sãnãtos. Fãrã ea. Nu folosiþi NICIODATÃ margarine vegetale sau uleiul de soia ºi canola. când fluidele li tice circulã liber ºi când nivelul general de sãnãtate se îmbunãtãþeºte. acestea trebuie sortate cu atenþie în funcþie de calitate. mitocondriile celulare se multiplicã ºi produc mai multã energie. Dacã veþi ajunge vreodatã în lumea de dincolo ºi veþi consulta cartea de bucate a lui Dumnezeu. lintea. precum cele din vegetalele texturate. Nu mâncaþi NICIOD teinegunoi. prizonierii ar fi murit! Pânã la 40% din ener gia corpului trebuie sã provinã din grãsimi alimentare. multe cãi inte rioare se blocheazã. În schimb. Dacã sistemul nu dispune de aceste grãsimi.Atunci când celulele renunþã la sodiu în favoarea potasiului. Alergiile ºi astmul sunt afecþiuni provocate . Proteinele manipulateNU POT susþine viaþa. dacã nu existã o aprovizionare suficient de mare cu grãsimi.

Reprezintã una din cele mai puternice substanþe naturale care existã pe acea stã planetã. în mãsura în care este respectatã procedura. Este unul din cele mai bune teste pe care le cunosc ºi asigurã rãspunsuri clare ºi corecte. Testul ind icã dacã este vorba de o crizã de vindecare sau de o problemã serioasã. aºa cã nu vã grãbiþi sã condamnaþi alimentele bune sau produsele racemizate dacã ndecã o persoanã bolnavã sau obezã. ºi îmi dau seama de calea pe care trebuie sã meargã pacientul. Personal. Un test corect trebuie sã porneascã de la înt rebãrile juste. fãrã a mai avea nevoie sã scriu. Algele Klammath ºi polenul armonic Algele Klammath sunt unul dintre cele mai bune produse alimentare.de hormoni. alþii îºi lasã m ea sã le controleze rãspunsul pe care ar trebui sã-l dea corpul. cu o energie orientatã cãtre dreapta. 158 . O metodã prost aplicatã este mai rea decât lipsa oricãrei metode! Învãþaþi sã folosiþi schema vitezome i de la pagina xxx. Personal. Existã pacienþi care cautã (subconºtient) pretexte pentru a nu se face bine. O altã asemenea substanþã este polenul armonic. Eu am ajuns sã îl fac chiar în mi te. le mãnânc e amândouã. agitã sistemul pe mãsur Testarea vibraþionalã nu are nimic de-a face cu subiectivitatea! Foarte mulþi oameni ( inclusiv profesioniºti) nu îºi dau seama cã testul cu muºchii dã greº atunci când sunt verificate prod le racemizate. îl folosesc de multe ori atunci când mi se cere sã pun un diagnostic la telefon. cu un efect d eosebit în arderea grãsimilor. Nu aveþi nevoie decât de un creion ºi de o foaie de hârtie.

nu mi se pa re deloc întâmplãtor cã marile epidemii de E. Mineralele ºi enzimele pe care le conþine polenul armonic sunt impresionante. Îndeosebi vârstnicii beneficiazã foar te mult de pe urma laptelui proaspãt. minerale biologic active ºi enzime care alimenteazã reacþiile de fuziune la rece din f icat ºi din intestine. ceea ce explicã rolul lor în procesul de detoxifiere. Ambel e alimente conþin toate proteinele necesare organismului uman. Semnãtura electricã a algelor Klammath corespunde energetic limfei (mai mult decât sânge lui). o lingurã de polen ºi un mãr alcãtuiesc un prânz excelent. Ele conþin o canti tate mare de clorofilã. Pasteurizarea ºi omogenizarea laptelui distrug calitãþile minunate ale acestui aliment. Aceste alimente NU sunt hibride ºi nu au fost manipulate genetic. dar puteþi cumpãra lapt e proaspãt de la cineva carecreºte asemenea animale. obþinute fãrã amestecul omului. Personal. lucru important pe ntru vegetarieni. în statul american Oregon. Nu trebuie sã vã temeþi de tacticile de înspãimântare folosite de marile companii. i le foamei boala. Ambele sunt produse naturale. coli. Alt fel spus. Digestia lor este aproape instantanee. Apa ºi obezitatea . Sunt un aliment extrem de eficient în echilibrarea metabolismului persoanelor obeze. Puþini oameni cresc vaci sau capre pentru laptele lor. Laptele nefiert. algele K lammath ºi polenul armonic stimuleazã sistemul imunitar ºi joacã un rol cheie în metabolismul grãsimilor. Atunci când sunt folosite împreunã. extrem de hrãnitor ºi foarte energizant. algele Klammath neutralizeazã radicalii liberi ºi regleazã întregul metabolism al corpului. algele ard grãsimea! În plus. În spatele obezitãþii se ascunde foamea.Algele Klammath cresc în lacul cu acelaºi nume. hrana realã ºi obezitatea Laptele nefiert ºi nepasteurizat este un aliment perfect ºi o sursã excelentã de substanþe nutritive ºi de enzime. Douã tab lete de alge. care fac tot posibilul pentru a opri folosirea laptelui proaspãt în alimentaþia omului. izbucnesc exact atunci când opinia pub licã trebuie speriatã ºi manipulatã. Polenul arm onic este produs de albine în regiunile sãlbatice din nordul Columbiei Britanice. Obezitatea ºi sãnãtatea nu pot merge mânã în mânã. Vitamina B-12 din algele Klammath este foarte uºor de asimilat. etc. reducân d pofta de mâncare exageratã. Toate alimentele cu o semnãturã energeticã de înaltã vibraþie ºi cu o amprentã energeticã rac sigurã îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a persoanelor obeze. cryptosporidium. O altã combinaþie minunatã este cea alcãtuitã din alge. polen ºi Orezul Taoist..

din motive de siguranþã. iar în cazul corpurilor obeze acest proces este avansat. calea trebuie sã fie puþin diferitã. toate sistemele din trupul obez opereazã la maximum . miºcarea fl uidelor limfatice este lentã. dar ºi din compasiune. acþionând ca un cãr deºeurilor. ea anih ileazã deºeurile acide. Yucca Herbal Blend ºi PAC dislocã ºi stabilizeazã deºeurile. întrucât corpul lor es te atât de suprasolicitat încât regulile jocului normal nu se mai aplicã. În cazu l obezilor. Depozitele de grãsime adunã c ntitãþi uriaºe de toxine.Apa este un aliment foarte important pentru obezitate. energia lipseºte. aceste trei variabile sunt critice. iar acumulãrile intercelulare de deºeuri depãºesc orice imaginaþie. încheieturile sunt tensionate. Din punct de vedere metabolic. Apa cu un coeficient POR ridicat asigurã energia intercelularã necesarã. inima este suprasolicitatã. ETVC accelereazã procesul de ardere a grãsimilor ºi 159 . Datoritã capacitãþii sale uriaºe de neutralizare a radicalilor liberi. Toate sisteme le corporale îmbãtrânesc împreunã. În cazul persoanelor obeze. Calea cãtre tinereþe ºi vitalitate poate fi dificilã chiar ºi pentru un corp normal. Cele trei variabile ale consumului de apã sunt: canti tatea consumatã. din cauza funcþiei sale ESE NÞIALE în reglarea tuturor funcþiilor metabolice. frecvenþa consumului ºi calitatea apei. Din acest motiv.

ele creeazã vârtejuri de energie pozitivã care DINAMIZEAZÃ chimia celularã ºi stimuleazã metaboli mul prin producþia suplimentarã de ATP din fiecare celulã a corpului. 12 ºi 20 de litri). Apa BEV ºi micro-apa pot fi preparate în casã. Când intrã încontact cu toxinele corpului. Sistemele obiºnuite de procesare ºi purificare a apei nu se comparã nici pe departe cu procedeul BEV. filtrele lor dureazã multã vreme. calciu ºi magneziu. extrem de utile în dinamizarea reacþiilor metabolice (deopotrivã la oamenii sãnãtoºi sau bol navi). VitaLight este un produs racemic folosit în principal pentru densitatea sa mare de minerale racemizate. Grãsimea se diminueazã. Capilarele din partea posterioarã a ochilor. Sunt trimise beneficiarului numai dupã ce au fost testate individual. ceea ce o face cu adevãrat unicã este activitatea ei bio logicã. În decursul procesului. El înlocuieºte cu succes zeci de alþi suplimenþi. Calitatea ap ei este monitorizatã de un aparat de mãsurare a conductivitãþii . Deºi puritatea ei este importantã. care permit obþinerea a circa 7-8 litri pe o rã la presiunea standard de 60 psi.construcþia muscularã. feri tã de contaminanþii din aer (pentru a nu i se reduce POR-ul). inclusiv pentru þãrile din lumea a treia. Plãcile aterosclerotice de pe artere se dizolvã. iar tehnologia lor este s upusã legii copyrightului. Controlul strict al calitãþii vã va garanta satisfacþia. Atunci când l crezi cu oameni obezi trebuie sã fii întotdeauna atent la ameninþarea diabetului. E. Sticlele din policarbonaþi pot fi gãsite la dimensiuni diferite (2. 4. ele se leagã chimic de acestea ºi le ELIMINÃ din sistem. de mai bine de 15 ani nu folosesc nici un alt supliment! Reacþia organismului la administrarea lui poate fi observatã pract ic imediat. etc. C. diferite extracte din plante. nu au elemente care trebuie cu rãþate. Modelele pentru acasã nu necesitã electricitate. urechilor ºi capului reacþioneazã favorabil . De aceea. din apa de la robinet. Apa BEV este o substanþã ciudatã! Coeficientul sãu POR este apropiat de punctul de concepþi e . B. Personal. Existã diferite mo dele de aparate. ea trebuie pãstratã în propriul ei recipient din sticlã sau din policarbonaþi. În circumstanþe normale. astfel încât vã puteþi da seama când trebuie schimbat l. Aparatele de producere a apei BEV sunt realizate în SUA. Acest produs conþine vitaminele A. La or . pentru a ver ifica dacã corespund standardelor BEV. zinc. Sticla ºi policarbonaþii sunt singurele substanþe ca re nu reacþioneazã cu aceastã apã. D. Apa BEV poate fi bãutã însine sau poate fi folositã la obþinerea Apei Ionizate de Înaltã Valo re Medicinalã (cu un POR mai înalt). gestionând nivelul de zahãr din sânge în limite normale. ca în cazul distilatoarelor. BEV este un proces de prelucrare a apei aflat sub incidenþa legii copyright-ului. care mai mult blocheazã ficatul decât îl ajutã. Buretele magnetic Apa BEV ºi cea cu POR ridicat acþioneazã la fel ca un burete magnetic într-o formã lichidã.

la majoritatea oamenilor. pentru a se proteja. Grãsimea ºi reacþiile în lanþ Metabolismul se petrece printr-o serie continuã de reacþii biochimice. singura apã pe care o mai consum este apa BEV. care imitã hormonii. ficatul este atât de încãrcat cu pietre încât fluxul de bilã devine limitat. aceste reacþii sunt blocate. este scumpã ºi reprezintã un veritabil depozit de virusu ri. Nici rinichii nu se descurcã mai bine cu aceste otrãvuri. Evitaþi apa distilatã. Un ficat SLAB nu poate prelucra aceste molecule ciudate. De altfel. Alimentele nesãnãtoase conþin substanþe chimice radiomimetice. sã le elimine din sistem sau sã le stocheze într-un NOU strat de grãsime. procesul de îmbãtrânire devine accelerat. Paraziþii din ficat se hrãnesc cu aceste câmpuri de energie toxicã. Ele sun atât de puternice încât de multe ori corpul se vede nevoit sã le izoleze ºi sã le înmagazineze într-u depozit de grãsime. enzimele. Dacã trupului îi lipsesc materiile prime de care are nevoie SAU dacã opereazã în condiþii de excese sistemice. hormonii ºi energia de care are nevoie. Gustul ei este plat. Corpul nu dispune decât de trei posibilitãþi de prelucrare a toxinelor din alimente ºi apã. Când metabolismul se reduce. El poate încerca sã oxideze mole culele toxice. care îi ajutã sã se repro ucã ºi sã se rãspândeascã în tot corpul. cãci îi lipsesc catalizatorii. ceaiul de 160 .a actualã. cãci nu este bunã din punct de vedere biologic! Toxinele volatile se concentreazã în aceastã apã. DiSorb Aid. creat special în ace st scop.

apoi cele ma ronii. ci d e restaurarea echilibrului intern. având ca efect blocarea procesului de producere a moleculei energetice ATP de cãtre mitocondrii. peste 75% din beneficii sunt obþinute în timpul perioadei pregãtitoare. Potasiul eliminã sodiul din celule. De altfel. Clismele de eliminare a pietrelor la ficat sunt proceduri foarte simple. vitalita te ºi GRÃSIMEA MARONIE! . sângele ºi limfa circulã tot mai încet. Nu întâmplãtor. în special cel al potasiului. Supleþea dobânditã dupã obezitate echivaleazã cu un proces de reîntinerire! Preambul: capitolul urmãtor descrie relaþia care existã între fulgere. negre ºi roºii. Pierderea potasiului din organism conduce la o veritabilã invazie a sodiu lui în celule. Procesul este numit metaforic: doi paºi înainte. iar pietrele încep sã fie evacuate prin intestine în urmãtoarele 24 de ore. efectuate sãptãmânal. La început sunt evacuate pietrele verzi. unul înapoi . Oamenii obezi nu au nevoie de diuretice. sigur ºi nedureros. timp în care duceþi o viaþã normalã ºi nu renunþaþi la dieta obiºnuit iu-zisã se face noaptea. sãnãtoºi ºi sã nu cer iodatã despãgubiri! Mai întâi vã veþi simþi mai rãu! În timpul primelor etape ale procesului de detoxifiere trebuie sã vã aºteptaþi sã vã simþiþi AINTE de a vã simþi mai bine. Edemele sunt o confirmare a exist enþei unui EXCES de proteine plasmatice intercelulare. dar numai dacã provine din alimente vii. Diureticele Nu folosiþi NICIODATÃ diuretice (pastile pentru eliminarea apei) în scopul reducerii g reutãþii! Diureticele tulburã echilibrul electrolitic. Dupã prima clismã mai urmeazã cinci. Circulaþia sângelui ºi a limfei Pe mãsurã ce grãsimea se acumuleazã. Procesul este absolut unic. Cea mai bunã cale de a învinge companiile de asigurãri pe terenul lor este sã fiþi supli. rezolvaþi simultan mai mult de o sutã de probleme ale organismului. Ele ºtiu cã obezitatea este un indicator excelent pentru potenþiale daune pe care vor trebui sã le plãteascã. e de asigurãri folosesc înãlþimea ºi greutatea drept bazã de referinþã pentru primele pe care l ercep.Kombucha ºi clismele la ficat ridicã povara care apasã pe aceste organe ºi ajutã corpul sã d escompunã deºeurile ºi sã ardã excesul de grãsime. Pastilele cu potasiu NU înlocuiesc potasiul pierdut. Este ne voie de o perioadã de trei sãptãmâni de pregãtire. Mai presus de orice. Orice acþiune indicã însã cã se petrece ceva! Tratamentele colonului ºi clismele vã vor ajuta rapid sã vã s mai bine prin evacuarea deºeurilor. funcþioneazã! Atunci când efectuaþi o clismã la ficat. energie.

TOATE au de suferit.Implanturile la sâni: silicon sau soia? Mii de femei suferã din cauza efectelor secundare toxice ale implanturilor de sili con la sâni. dizolvând totodatã cicatricele tisulare ºi creând þesuturi noi. nu forþaþi NICIODATÃ sistemul imunitar. 161 . Ultima manipulare legatã de implanturile cu silicon absolut sigure este cea legatã de u leiul de soia . ºi le eliminã din þ turi. fãrã nici o excepþie! Siliconul este TIXOTROFIC (migreazã prin inte rmediul proteinelor plasmatice intercelulare în sistemul limfatic). tocmai pentru cã au avut încredere în experþi . Problema siliconului poate fi rezolvatã cu uºurinþã. care le-au spus cã acestea sunt sigure . la fel ca ºi cele de metale grele. Evitaþi acest ulei în toate formele: atât în dieta alimentarã cât ºi sub formã de implant . dar trebuie sã luaþi anumite mãsuri! Cap ulele de SOC mãturã moleculele rãtãcite de silicon. Vezi în aceastã direcþie P chetul informativ. nedureroase. Dacã aveþi un asemenea implant. afectând grav sistemul i munitar.

deci ºi obezitatea este legatã tot de aceºtia. Metabolismul este contro lat de hormoni. Problemele legate de auz ºi cele de învãþare Cunoaºteþi pe cineva care este surd? Existã la ora actualã un nou aparat care le permite surzilor sã audã prin piele. Este folosit în combinaþie cu ceaiul de Kombuc ha vechi de 14 zile pentru regenerarea firelor de pãr ºi pentru repigmentarea acestora. asemãnãtoare cu cea pe care o vedeþi în or de cinema. GH3+ este un stimulator al celulelor. GH3+ ºi ceaiul de Kombucha Corpul uman ar trebui sã se regenereze la fiecare ºapte ani. . precum MS. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. sunaþi ºi cereþi ajutor. Aparatul a fost folosit chiar pentru a comunica cu delfinii. folosiþi GH3 ºi ceai de Kombucha vechi de 14 zile. Celulele Schwann sunt situate în sinapsele nervilor sãnãtoºi. Înfãþiºarea tinereascã NU ARE EGAL! Ea se traduce printr-o slujbã mai bunã. iar noul corp e ste de multe ori mai rãu decât cel vechi! Dacã doriþi ca noul dumneavoastrã corp sã fie mai tânãr. linia maxilarelor lor îºi schimbã forma). procesu încetineºte. O linie întreruptã seamãnã cu axonul unei fibre nervoase. Dacã doriþi documentaþia legatã de el. Pielea îºi recapãtã înfãþiºarea tinereascã. Toate problemele legate de nervi.Oamenii care se îngraºã continuu Mai bine de jumãtate din populaþia Statelor Unite este obezã. Dacã doriþi sã vã bucuraþi de o înfãþare tinereascã. Proces ul de îmbãtrânire ºi boala reduc activitatea celulelor Schwann. Acumulãrile de deºeuri toxice înrãutãþesc ºi m situaþia. Adãugaþi de asemen niºte GH3 ºi niºte ceai de Kombucha. Petel orate afecþiunilor ficatului dispar mai ales dacã folosiþi cu regularitate creme pe bazã de pr ecursori racemizaþi ai hormonilor. pãrul meu este negru ca pana corbului!). fibromialgia. prin câºtigarea respectului celor din jur ºi prin amplificarea respectului de sine. Este fo arte util ºi în cazul copiilor cu deficit de învãþare sau hiperactivi ºi se gãseºte pe piaþã. iar în cazul oamenilor bolnavi subclinic el poate dura pânã la 12 ani. Linia maxilarelor îºi recapã forma tinereascã (pe mãsurã ce oamenii îmbãtrânesc. myasthenia gravis. contribuind la transmiterea semnalului de-a lungul axonului. GH3 regenereazã þesuturile FÃRà nici un fel de efecte secundare. iar înveliºul de mielinã care protejeazã nervii încep e sã se deterioreze. iar pãrul albit revine la culoarea sa lã (la 53 de ani. tr ari ºi SASE. Dacã sunteþi gras ºi doriþi sã redeveniþi suplu. mai puternic ºi mai bun decât cel pe re îl aveþi la ora actualã. integraþi în viaþa dumneavoastrã ideile din aceastã carte. lupusul.

etc. Ele au ajuns atât de o mniprezente încât cei care doresc cu adevãrat sã-ºi pãstreze sãnãtatea trebuie sã înþeleagã natura lor (de tip Jeck e).. 162 . sunt provocate de dezechilibrele HORMONALE. Diferenþa dintre un om bãtrân ºi un domn bãtrân constã în felul în care se îmbracã ºi aratã doi . Vaccinurile ar trebui sã stimuleze organismul sã-ºi producã propriii anticorpi în lupta împo triva unei eventuale infestãri ulterioare. întrun ser alcãtuit din proteine strãine. Dilema vaccinãrii Vaccinurile fac astãzi parte integrantã din viaþa occidentalilor. Procesul presupune introducerea unor forme de viaþã pa togene în corpul uman.

ale cãror sisteme imunitare nu sunt încã dezvoltate. Pentru o documentaþie suplimentarã referitoare la pericolele imunizãrii ºi felul în care le puteþi evita legal pentru a vã proteja copiii. Pentru a afla cum vã puteþi proteja pe dumneavoastrã sau pe copilul dumneavoastrã. 20x. este foarte important sã INVERSAÞI procesul ºi sã eliminaþi câmpurile ergetice ale proteinelor strãine din sistemul dumneavoastrã. Cunoaºterea alungã ignoranþa ºi teama! Homeopatie ºi produse homeovitice Homeopatia poate satisface necesitãþile terapeutice ale acestei epoci mai bine decât or ice alt sistem sau ºcoalã de medicinã . pierderea auzului sau apariþia diabetului de tip I. Charles F.D. când organismul devine bãtrân ºi bolnav. solic itaþi Pachetul Homeovit (vezi pachetul informativ). cu potenþe multiple care sã acopere întregul spectru: de 9x. sunaþi la (505) 983-1856 s au contactaþi Centrul Naþional pentru Informaþii referitoare la Vaccinuri. proces care poate fi realizat prin folosirea remediilor homeovit e biogene. Imunitatea naturalã a celulelor nu este tot una cu încercãrile de forþare a producerii d e anticorpi prin vaccinuri.Imunitatea ºi anticorpii meritã cultivate. Cea mai bunã cale de a combate proteinele strãine introduse în corp de vaccinuri constã în ºtergerea semnãturilor lor. 30x. aceste trupe organizeazã revolte din interior. recvenþa lor de vibraþie interfereazã cu sãnãtatea ºi longevitatea prin crearea unor dizarmonii pe nivel le energetice subtile ale organismului. dar printre efectele sale secundare se pot numãra atacurile de cord îndeosebi în cazul copiilor mici. Scopul imunizãrii este unul admirabil. Detoxifierea homeoviticã reprezintã un pas crucial în tratamentul bolii ºi al tulburãrilor cronice. Acest proces NU modi ficã imunitatea deja prezentã sau anticorpii existenþi. acestea nu fac altceva decât sã introducã în organism trupele inamic e. dacã doriþi sã evitaþi MOARTEA. Vaccinurile creeazã câmpuri electrice statice. . 100x ºi 200 x. Rãspunsul sistemului imunitar la vaccinuri reprezintã un act de au toapãrare al organismului care nu are nimic de-a face cu pretenþiile medicilor. Menninger. ele vor sfârºi prin a se manifesta sub forma unor boli cronice degenerative. Mai târziu. De fapt. Cel mai bine este sã evitaþi vaccinarea copilului dumneavoastrã. Dacã aceste substanþe nu sunt neutra lizate ºi eliminate din corp. dar efectele pe termen lung ale vaccinuri lor nu sunt de naturã sã ne facã sã le susþinem. întrucât semnãtura lor este strãinã corpului. M. Dacã aþi fost vaccinat.

ele trebuind mai degrabã încurajate decât suprimate. toate substanþele vitalizate ascultã de leg ea similitudinilor (homeovitice). Cauza este remediul. printr-un proces de rezonanþã ºi transfer.Homeopatia susþine cã simptomele bolii reprezintã o expresie naturalã a procesului de vi ndecare. un corp bolnav! Transferul de rezonanþã cãtre toxine se petrece atunci când substanþa vitalizatã (vitic) est e similarã (homeo) cu cea mai puþin activã. atunci când mercu rul în forma sa vitalizatã este folosit pentru eliminarea din organism a reziduurilor pe bazã de mer cur. astfel încât energia sã poatã fi tr feratã de la substanþa vitalizatã cãtre o substanþã sau un sistem mai puþin active spre exemplu. 163 . potrivit cãreia ceva nu poate fi vindecat decât de ceva similar . Cercetãrile recente în domeniul homeopatiei au condus la îmbogãþirea remediilor tradiþionale cu un suport biogen ºi nutritiv (homeovitic + bio + nutritiv). spre exemplu. Vitalizarea fortificã amprenta energeticã a unei substanþe printr-o serie armonioasã de diluþii ºi diviziuni menite sã amplifice rezonanþa sa (frecvenþa de vibraþie). Acest suport ajutã la intensificar ea capacitãþii înnãscute de vindecare a corpului printr-o mai bunã vitalizare a acestuia. În acest fel. Acest principiu este aplicat.

000 de persoane. dar pot fi comandate prin poºtã ºi sunt foarte eficiente în urmãtoarele tulburãri: · Dependenþa de alcool · Alergeni · Dependenþa de tutun · Infectarea cu bacterii · Infectarea cu virusuri · Intoxicarea cu substanþe chimice · Probleme ale dinþilor · Infectarea cu fungi · Infectarea cu ciuperci · Intoxicarea cu metale · Infectarea cu paraziþi · Radiaþii · Stres · Muºcãturi de pãianjen · Aditivi · Nematode · Stres acut · Suport de sistem · Curãþarea sistemului 24 Grãsimea maronie Acolo unde sunt eu. a suferit din cauza unui cutremur masiv de pãmânt care a ucis 650. asigurã suportul biogen ºi regenerarea celu larã. Epicur În anul 1976. Clãdirile ºi obiectele ar urma sã aibã o aurã verde-albãstruie în jurul lor. Peking. Remediile homeovite amplificate. 164 . 30x. prezentate sub forma unei soluþii unice de potenþe mu ltiple amestecate. 100x ºi 200x. albastre ºi aurii. Evenimentele care s-au produs înaintea cutremurului au coresp uns întru totul predicþiilor marelui vrãjitor al ºtiinþei Nicola Tesla (1865-1942). Cutremu rul ar fi în acest caz EFECTUL.Transferul de energie de la substanþa vitalizatã la toxine accelereazã procesul de vin decare ºi reduce stresul asupra rezervelor de energie vitalã ale organismului. Tesla afirmase cã cutremurele pot fi create prin manipularea unor cantitãþi masive de ENERGIE electricã! Tesla a enumerat printre efectele care prezic un cutremur existenþa unei atmosfere puternic ionizate. de 9x. moartea dispare. tratând problemele de sãnãtate pe nivelul lor subtil (solicitaþi pachetul homeovitic). nu CAUZA unei descãrcãri masive de energie electricã. Remediile homeovite NU sunt disponibile în magazine. roºii. capitala Chinei. eu nu sunt . Acolo unde este moartea. 20x. Dimineaþa devrem pe cerul din zona epicentrului vor putea fi vãzute lumini multicolore.

.

Gândiþi-vã la spectacolul electric care se produce atunci când spermatozoidul uman intrã în ovul ºi îlfertilizeazã. Noi extragem energie electricã din depozitele corpului atunci când avem nevoie de ea . Atâta vreme cât ne aflãm pe pãmânt. Existã o meduzã care nu reprezintã altceva decât o masã de protoplasmã transparentã. Evenimentul coincide cu începutul unei noi forme de viaþã. de un sistem de stocare ºi de unul de transmisie care sã distribuie energia noastrã. În acea clipã sunt descãrcaþi nu mai puþin de 480.000 de volþi de ele itate (da. Energia generatã trebuie sã aibã o sursã. Descãrcarea de electricitate coaguleazã suprafaþa exterioarã a ovulului ºi previne penetra rea ei de cãtre un alt spermatozoid. Energia bioelectricã este varianta corporalã a fulgerului! Fulgerul bioelectric! Animalele produc descãrcãri electrice asemãnãtoare fulgerelor. Ne ntereseazã aceastã sursã deoarece energia DEFINEªTE procesul de îmbãtrânire. Pe de altã parte. este util sã înþelegem SURSA de bioelectricitate care ne ne înviaþã. inclusiv capacitatea sau incapac itatea de control al acestui proces. aþi citit bine!). Ea reprezintã un câmp energetic gene rat care emanã din corpul fizic. ceva care sã o producã.Fulgerele pe care le vedem pe cer ºi aºa-numitul corp bioelectric au foarte multe în c omun. Spre exemplu. corpul electric aparþine lumii cu pa tru dimensiuni o lume electricã invizibilã. þiparii elect rici ºi alte creaturi marine emit suficientã electricitate pentru a lumina întunericul nopþii. Înþelegerea ei reprezintã una din cheile tinereþii fãrã bãtrâneþe! Corpul electric Corpul poate fi privit ca o baterie din carne ºi oase. care înmagazineazã electricitat ea ºi care o poate genera. care poate fi vãzutã ºi at l aparþine lumii tridimensionale. Corpul fizic reprezintã energie condensatã (sau luminã îngheþatã). precum ºi de o metodã de a controla fluctuaþiile acest ei energii. Energia este puntea dublã care uneºte tinereþea de bãtrâneþe. dar care existã totuºi. printr-o descãrcare MASIVÃ de el ectricitate. Starea de apogeu a sãnãtãþii depinde de capacitatea corpului bioelectric de a ge nera ºi de a stoca ENERGIA electricã! Noi depindem de o sursã de combustibil. prin care energia spiritului se întoarce de unde a provenit. iar metabolism ul înceteazã. este un eveniment electric de proporþii masive care genereazã o nouã viaþã! Moartea este tot un eveniment el ectric dar de sens contrar . AMBELE sunt expresii ale energiei electrice. sau chiar pentru a ucide un om. Aura noastrã aparþine ºi ea lumii cu patru dimensiuni. Altfel sp us. dar care poate ucide orice vietate care intrã sub umbrela sa de tentacule.

cãdem î -un deficit total sau parþial de energie. Au fost observate pentru prima oarã prin microscop în jurul anului 1800. Un cadavru descompus este un exemplu perfect de deficit total. mitocondriile au fost considerate deºeuri saucorpusculi existenþi în interiorul celulelor. Ea nu este altceva decât o moarte lentã. Nu au fost însã identificate în mod oficial drept o rganisme vii . Procesul de îmbãtrânire este oversiune prescurtatã a acestuia! Îmbãtrânirea reprezintã o con mare a PIERDERII de vitalitate electricã. fun cþiile organelor vitale ºi producþia energiei ATP încetinesc. NU funcþiile lor. Energia ATP este sinonimã cu forþa vieþii. Odatã pierdut controlul asupra mediului intern. Mitocondriile Mitocondriile sunt bacterii care locuiesc în celulele tuturor animalelor. ºi nu li s-a dat numele actual decât în anul 1935. La origini. Gluc oza este combustibilul 165 . Ele sunt cele care proceseazã glucoza ºi produc mol ecula de energie numitã adenozin trifosfat (ATP). detoxifiere ºi alimentaþie. iar în cele din urmã înceteazã complet. Numele de mitocondrie derivã de la substantivele greceºti mitos fir ºi chondros grãunte. Dacã nu reuºim sã restabilim echilibrul electric. Aceste douã cuvinte descriu forma pe care o au.ºi o înlocuim prin odihnã. capabile sã ducã o existenþã independentã. În cele din u rmã s-a descoperit cã ele reprezintã SURSA noastrã de energie bioelectricã! Viaþa ar fi imposibilã fãrã mitocondrii.

capacitatea de a-ºi produce propriii hormoni ºi schema de utilizare). efectele pot fi vãzute în oglindã. Ea este înmagazinatã în ficat ºi în muºchi sub formã de glicogen. celulele convertesc glicogenul în glucozã. Când discurile creºterii dintre diafize ºi epifize (cele douã capete ale oaselor lungi) se închid . care are loc la nivelul plãmânilor. Sãnãtatea ºi vitalitatea scad. iar mitocondriile oxideazã glucoza printr-un proces numit glicolizã. orientatã cãtre dreapta. la fel ºi producþia de en au cea de hormoni. Ea este însã incomple . Definiþia ºtiinþei referitoare la procesul de îmbãtrânire se focalizeazã asupra extensiei oaselor lungi. anabolismul face loc catabolismului.care o produce. ºtiinþa afirmã cã am trecut pragul cãtre zona crepuscularã dintre tinereþe ºi bãtrâneþe. viaþa înceteazã. itã ºi respiraþie internã. Mai sunt cunoscute ºi sub numele de uzina electricã a celulei. Când producþi e energie nu mai face faþã nici mãcar cerinþelor minime ale corpului. Au propriul lor cod ADN (gândiþi-vã la ADN ca la un soft de programare celularã. Activitatea mitocondriilor stã la baza anabolismului acel proces de construire ºi re paraþie a þesuturilor corporale. creºterea ºi reparaþia þesuturilor încep sã încetineascã. Mitocondriile se reproduc singure. deºi locuiesc în celulele noastre ºi sunt influenþate de mediul intern. Exerciþiile aerobice ajutã celulele funcþionale ale ficatului (hepatocitele) sã producã enzimele care CONVERTESC grãsimea în g lucoza care urmeazã sã fie arsã de mitocondrii. Acest lucru este important de reþinut! Ele NU d epind de gazdele lor. Discurile creºterii Linia de demarcaþie pe care o pune ºtiinþa medicalã între tinereþe ºi bãtrâneþe are drept cri xtensia oaselor lungi. Anabolismul este o premisã a tinereþii ºi se opune catabolismului . spre deosebire de res piraþia externã. Conversia grãsimilor corporale în energie se produce la nivelul ficatului. El este cel care ne menþine în viaþã. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Ele convertesc energia din alimente în electricitate metabolicã. Acest eveniment se produce de regulã între vârstele de 18 ºi 22 de ani. Când funcþia mitocondriilor devine limitatã. în urma cãruia rezultã ATP-ul. Imediat ce am atins momentul de apogeu anabolic. Atunci când nevoie de energie. Creº at în mod oficial. ATP-ul mitocondrial este o energie pozitivã. deoarece se petrece în interiorul celulelor. care conþine instrucþiuni genetice. Mitocondriile controleazã procesul de îmbãtrânire Mitocondriile sunt SIMULTAN generatoare de energie ºi baterii de stocare a energie i. iar bãtrâneþea devine o realitate. Acestea din urmã CONTROLEAZÃ respiraþia celularã aerobã.

TIMPUL este controlat de prietenii noºtri. Abordarea noastrã are în vedere creºterea ºi repararea perpetuã a þesutu . esenþi ale pentru o stare bunã de sãnãtate. Concentraþiile de mitocondrii în aceste zone confirmã relaþia care existã între funcþia mitoc ndrialã ºi eliminarea ENERGIEI deºeurilor.tã. mitocondriile. În aceste zone se produc miºcãri ample ale fluidului limfatic. care p oate fi acceleratã sau inversatã la voinþã. este important CUM pot fi ajutate mitocondriile. Îmbãtrânirea ºi trecerea TIMPULUI bioelectric înseamnã u. Zonele de transpiraþie Zonele prin care corpul transpirã sunt generatoare de cãldurã ºi locuri prin care sunt e liminate toxinele. Dacã dorim sã inversãm procesul de îmbãtrânire ºi sã oprim trecerea timpului. nu extensia oaselor lungi. 166 . noi îmbãtrânim. Atunci când mitocondriile nu mai pot produce suficient ATP pentru a acoperi necesi tãþile corpului de creºtere ºi reparaþii. Definiþia noastrã se focalizeazã asupra trecerii de la anabolism la catabolism.

organism ul excretã mercurul prin intermediul pãrului. cãci noi NU suferim niciodatã din cauza deficienþelor. care reprezintã doar o e nsie a pielii) nu funcþioneazã eficient ºi cã o anumitã cantitate periculoasã de mercur este pãstratã în þesutu eþi: deficienþele NU existã! Singurul lucru deficient în exemplul nostru este gândirea limitatã ºi opacã a uno r practicanþi ai medicinii alternative. are la bazã premisa FALSà potrivit cãreia noi suferim din cauza deficienþelor. Analiza pãrului indicã starea organismului. care creºte repede ºi îºi pãstreazã culoarea naturalã. Cei mai numeroºi noduli limfatici se gãsesc în zonele de trans piraþie ale corpului. Analiza pãrului Analiza pãrului mãsoarã EXCESELE care sunt eliminate de organism. lucru complet neadevãrat. Un exemplu ilustrativ în acest sens îl reprezintã u mflarea amigdalelor. Sã spunem cã analiza indicã faptul cã pãrul conþine mercur. braþ picioare. sistemul limfatic reprezintã principalul sistem proteic de comunicare al corpului. precum cea inghinalã. Nodulii limfatici su nt generatoarele electrice ale acestuia. Pãrul reprezintã una din modalitãþile organismului de eliminare a energiei toxice. Folosirea greºitã a acestui instrument. Încã ºi mai important. Deficie nþele sunt una din capcanele amãgitoare ale acestui secol! Orice om îºi doreºte un pãr sãnãtos. Indiferent care este sursa lui. Nodulii limfatici înmagazineazã câmpurile energetice toxice ºi n u le elibereazã decât atunci când corpul le poate elimina. pielea capului ºi a feþei. Printre ele se numãrã gestiunea toxinelor ºi recircularea fluidelor extracelulare. dar LA TIMPUL TRECUT. Funcþiile sistemului limfatic sunt multiple.Sistemul limfatic reprezintã autostrada electricã a cancerului. Acest lucru este benefic! ªtim cel puþin cã trupul nostru eliminã mer curul. Din pãcate. Guenther Enderlein încã acum mai bine de un secol în ceea ce priveºte analizele de laborator. Pãrul corporal se gãseºte în zone de înaltã toxicitate. care folosesc analiza pãrului ºi a celulelor sângelui pentru a p rescrie diferite remedii. Este posibil ca acest metal sã pr vinã din plombele dinþilor sau din dieta alimentarã. analiza la microscop a celulelor din sânge este folositã frecvent pentru a prescrie remedii. încãlcând astfel principiile stabilite de dr. A devine cu uºurinþã posibil prin folosirea capsulelor SOC. Sã spunem însã cã analiza pãrului NU indicã nici o cantitate de mercur. deºi avem dinþii plom Ceînseamnã acest lucru? Înseamnã cã pielea noastrã (inclusiv pãrul. ci nu mai a exceselor. Ea NU reprezintã o mãsurã a deficienþelor din organism. Analiza pãrului ºi a celulelor sângelui nu reprezintã DECÂT un instrument de observare ºi nu ar trebui folositã NICIODATà pentru a prescrie remedii. a pa . a ceaiului de Kombucha. subsuoare. altminteri extrem de util.

La fel de utile sunt exerciþiile fizice. cât mai multã apã cu POR ridica t. Ambele celule sunt corpuri energetice. unul de dimensiuni foarte mari. Pãrul sãnãtos este direct legat de cantitatea de grãsime maronie ºi de nivelul de activita te a mitocondriilor de la nivelul scalpului. Baza cozii spermatozoizilor este saturatã cu mitocondrii. a tabletelor PAC ºi VitaLight. obþinem 167 . Volumul ovulului este de 1. Atunci când un spermatozoid fecundeazã ovulul.760. sperma este nevoitã sã facã o cãlãtorie foarte lungã pânã în tubu piene ale femeii pentru a fecunda ovulul.0002 microni. Dacã împãrþim mãrimea ovulului la cea a sperma tozoidului.000 de volþi care se produce contribuie deopotrivã spermatozoidul ºi ov ulul.157 de ori MAI MARE decât cea a ovulului! O diferenþã enormã! Diferenþa nu se opreºte însã aici. precum ºi folosirea regulatã a rolerului limfatic Biogen. Insectele. clismele de eliminare a pietrelor la ficat. aceasta fiind zona în care sunt necesare.19 volþi. a amestecului mãcinat de Yucca (Yucca Herbal Blend) ºi a celorlalte produse de care am discutat pânã acum. altul de dimensiuni reduse. folosindu-se în acest scop de aceeaºi putere a mitoc ondriilor. în timp ce cel al spermatozoidului este de numai 212 microni.263. la descãrcarea electricã de 480. curãþarea intestinelor. Descãrcarea electricã a ovulului este de numai 0.stilelor de GH3. în timp ce cea a spermatozoid ului este de 25. Într-o altã ordine de idei. pãsãrile ºi sperma Insectele ºi pãsãrile conþin mari concentraþii de mitocondrii în zona muºchilor responsabili e zbor. stocate ºi utilizate cele mai mari cantitãþi de ATP.

Dincolo de pragul apogeului anabolic. Ea îi permite corpului bioe lectric sã se vindece. pãstrându-ºi cãldura chiar ºi atunci când afarã este frig. La fel este ºi nivelul de GRÃSIME MARONIE (despre care vom discuta în continuare pe scurt). el are nevoie de odihnã! Oamenii tineri ºi cei bolnavi au nevoie de foarte multã odihnã. . Atunci când cineva se îmbolnãveºte de gri pã. omul experimenteazã o schimbare a nivelului energetic ºi îºi în cepe coborârea cãtre bãtrâneþe CU EXCEPÞIA CAZULUI în care acceptã sã preia controlul asupra propriei sale vieþi asume responsabilitatea pentru starea pe care o are. în timp ce oamenii care îmbãtrânesc prematur precum femeile care ng la menopauzã la începutul anilor 30 suferã de o senzaþie de frig.809! Aceste diferenþe între mãrimea fizicã ºi sarcina electricã genereazã des carea celor 480. Mitocondriile produc uriaºa cantitate de energie de care au nevoie copiii pentru a creºte atât de mult în numai câþiva ani. este evident cã organismul nu dispune de suficientã energie pentru a vi ndeca trupul ºi pentru a-ºi continua activitãþile normale. detoxifierea ºi boala Odihna face parte integrantã din procesul de regenerare. etc. Când ajung la starea de adult. rezervele de ATP se reduc. iar creºterea lo r fizicã se opreºte. Aºa se explicã de ce c opiii ºi oamenii tineri au sângele cald. Bolile nu sunt altceva decât crize de vindecare. multiplicarea mitocondri ilor scade ºi ea.un raport de 83. odatã cu dispariþia din sistem a grãsimii MARONII. Nu este însã obligatoriu sã trãim a stfel! Procesul de îmbãtrânire este uºor de prevenit ºi de inversat. Pe mãsurã ce corpul bioelectric devine toxic ºi dezechilibrat din punct de vedere horm onal. discurile de creºtere din oasele lungi se închid. eliberând ºi redirecþionând energia ATP cãtre procesele metabolice critice. Procesul de îmbãtrânire nu este aºadar decât o pierdere a funcþiilor organelor vitale. dubla tã de dezechilibre hormonale ºi de o toxicitate a þesuturilor. numãrul de mitocondrii ºi nivelul lor de activitate sunt foarte ridicate. pe care noi o numim fulger bioelectric! Naºterea La naºtere. ceea ce permite apariþi a bolii (inclusiv a doctorului. Pe mãsurã ce cresc. Într-o nouã etapã. ei trec prin acele oscilaþii ale energiei pe care le numim sãnãtate ºi b oalã.000 de volþi. cãci trupurile lor se af lã sub presiune. producþiamitocondrialã de ATP se reduce. Apoi. Odihna. de aceea. care are acum posibilitatea de a pune un diagnostic). iniþiind procesul de regenera re. cancer. Toþi cei care au aceastã sen aþie de frig interior trebuie sã ºtie cã problema lor este de naturã HORMONALÃ. hepatitã.

Dacã forþãm organismul sã lucreze în condiþii de mare stres indiferent dacã este vorba de o alã diagnosticatã sau de un stres mental noi epuizãm cantitatea de ATP mitocondrial care a r trebui sã fie folositã pentru detoxifiere ºi vindecare. Dacã mitocondriile nu reuºesc sã revinã la nivelul lor de activitate anterior. Acest proces este numit mitozã. Pentru a putea restaura nivelul energetic ºi vitalitatea corpului. cu acumularea în þesuturi a deºeurilor acide. Pe mãsurã ce numãrul de mitocon drii creºte. care o iau lit eralmente la vale pe partea catabolicã a piramidei. mitocondriile A U NEVOIE de asistenþa noastrã. a activitãþii mitocondr iale. dacã ne echilibrãm hormonii ºi dacã ne hrãnim cu SUPE -ALIMENTE. 168 . Am asistat cu toþii la acest pr care se produce uneori într-un timp uluitor de scurt cu pãrinþii sau cu prietenii noºtri. pe ntru ca dintr-o singurã bacterie sã fie create douã. Procesul de îmbãtrânire se accelereazã direct proporþional cu reducerea respiraþiei celulare. noi trece m printr-un fel de barierã a timpului ºi experimentãm procesul de îmbãtrânire. cantitatea de ATP produsã de ele se mãreºte la rândul ei. cu dezechilibrele hormonale ºi cu blocarea fluxului de b ilã datoritã pietrelor de la ficat. Încetinirea metabolicã conduce la un efect de platou. Multiplicarea mitocondriilor implicã dublarea ADN-ului ºi a materialului genetic. Ele îºi sporesc automat numãrul ºi activitatea dacã ne facem datoria de a elimina d in sistem deºeurilemetabolice ÎN EXCES.

iar profilul sãu energetic poate fi cu uºurinþã modificat datoritã stresului ºi sub influenþa dietei. Existã însã foarte mu eni care suferã de simptome asociate cu un nivel redus de electroliþi. mai exact în citoplasmã (cyt celulã. noi ingerãm o ca titate de sodiu ÎN EXCES. Eliminarea efectului Rouleau (vezi pag. am o bãnuialã fermã. excesele hormonale care afecteazã în mod dramatic celulele Schwann ºi înveliºul de mielinã careprotejeazã fibrele nervoase. toxicitatea ºi catabolismul sunt ca niºte boabe într-o pãstaie. Substanþele toxice sunt foarte variate. Pentru a afla mai multe în legãturã cu acest subiect. Potasiul este fratele geamãn al sodiului. În exces. ÎN AFARA membranelor celulare (în fluidul extracelular) nu rãmâne decât cantitate redusã de sodiu. El este însã ºi un conservant. Clorura de sodiu (sarea de bucãtãrie) are o importanþã particularã pentru discuþia noastrã le atã demitocondrii. cãci nu þine cont de ch estiunea EXCESULUI de toxicitate. sau din sânge. Una dintre ele este c lorura de sodiu. potrivit cãreia deteriorarea neuronilor cerebrali ºi a fibr elor nervoase din organism este direct legatã de creºterea consumului de bãuturi rãcoritoare. Fluidul intercelular este alcãtuit din proteinele aflate în plasma sângel ui ºi se gãseºte în vasele de sânge. citiþi secþiunea Învingerea bolii Alzheimer. etc. le veþi gãsi ºi pe celelalte. Bãuturile rãcoritoare (de tip cola. precum ºi a acumulãrii de toxine acide în þesuturi. Sodiul e ste un electrolit. El este folosit în interiorul celulei. Medicina convenþionalã sol icitã o creºtere a consumului de sodiu în aceste cazuri. Atunci cândmâncãm însã alimente devitalizate ºi excesiv procesate. Un corp sãnãtos pãstreazã un raport echilibrat între sodiul ºi potas ingerat. acolo unde o ve gãsi pe una. dezechilibrând astfel balanþa acestor gemeni . precum cea din fluidele intercelulare aflate în spaþiile dintre celule. În condiþii normale.Sodiul ºi deºeurile Îmbãtrânirea. DAR CEEA CE ESTE ÎNCÃ ªI MAI IMPORTANT. Acest fluid NU este steril. ºi trebuie considerate ca fiind la fel de toxice ca ºi alcoolul. dar o cantitate insuficientã de potasiu. Mineralele ionizate marine racemizate reprezintã un rãspuns mult mai corect la deficitul de electroliþi. El conduce electricitatea atunci când se aflã într-o soluþie. plasma fluid). a metale lor grele (de tip mercur).) modificã dramatic pH-ul sângelui ºi al fluidului limfatic. Cu cât co nsumãm mai mult sodiu . inversarea procesului de îmbãtrânire din Pachetul informativ). xxx) din sânge poate fi foarte uºor obþinutã cu ajutorul mi neralelor marine racemizate. sodiul devine o otravã. În cazul bolnavilor de Alzheimer putem adãuga ºi inactivitateacreierului datoratã privitului în exces la televizor ºi a reduceri i lecturilor. aºa cum se predã de regulã în ºcolile de medicinã. Personal. În societatea în care trãim este imposibil sã ingerãm prea puþin sodiu. Aceastã abordare este greºitã. Este un fluid dinamic ºi viu.

Sodiul afecteazã de asemenea ech ilibrul hormonal. În condiþii de exces. vitalitatea dispare ºi pe mãsurã ce deºeurile met abolice se acumuleazã. O dietã dezechilibratã SILEªTE organismul sã fure potasiu din celule.ºi cu cât acumulãm mai multe deºeuri acide. Fiecare ion de po tasiu care pãrãseºte celula este înlocuit cu un ion de sodiu. activitatea mitocondriilor este blocatã. Când ionii de sodiu invadeazã celulele. în 169 . acest proces devine însã imposibil. RENUNÞAÞI la sare În condiþii normale. El joacã un rol important în ciclul menstrual. el îºi poate produce singur subs tanþele de care are nevoie. Aceastã legitate este datã peste cap dacã celulele sunt nevoite sã renunþe la o parte din cantitatea de ioni de potasiu de care dispun. Corpul nostru depinde de acel proces pe care l-am numit alchimia biologicã pentru a-ºi acoperi nevoile metabolice. pentru a se putea menþine în viaþã. Sodiul în exces poate atrage dupã sine chiar moartea. EXCESUL de sodiu permite cu uºurinþã înlocuirea potasiului. cu atât mai mare este pierderea de potasiu din celule. De aceea. organismul nu permite decât unui numãr mic de ioni de sodiu sã pãtrundã interiorul celulelor. care sunt necesari în altã parte în corp. Ionii de sodiu ºi de potasiu sunt încãrcaþi cu o sarcinã electricã pozitivã ºi nu diferã prea ca mãrime. Dacã toate sistemele sale sunt funcþionale.

Pãrul este un canal crucial pentru d etoxifierea corpului. într-o stare foarte criticã. Mai bine dizolvaþi puþinã sare într-un pahar cu apã ºi adãugaþi-o la reþetã. Când rãmâne fãrã aceste rezerve. Cancerul reprezintã un câmp de energie extrem de puternic într-un mediu saturat cu sod iu. Acesta este mediul în care se produce auto-canibalismu l (audo-digerarea proteinelor muºchilor). al unei slabe funcþionãri a inimii ºi al unei înceti niri a bunei funcþionãri arinichilor. foarte bogate în ioni mine rali ºi care nu au deloc nevoie de sare. Reducerea pãrul corp oral este un semn evident cã organismul se aflã pe o pantã descendentã. Edemele înseamnã ceva mai mult decât o simplã retenþie a apei. iar corpul este forþat sã îºi auto-digere propr iile proteine musculare ºi propriile grãsimi. Pe mãsurã ce toxicitatea organismului creºte. Acest lucru este co mun printre oamenii în vârstã. Tumorile ºi masele canceroase se înconjoarã cu un þesut saturat în ioni de sodiu. el va începe din nou sã creas cã (pe întregul corp). PAC ºi sparanghel racemizat (Aspar -Max).organism se instaleazã boala. folosind minerale marine racemizate. Medicina alopaticã forþeazã eliminarea fluidelor în EXCES din organism cu ajutorul diure ticelor. Vârstnicii ºi suferinzii de boli degenerative acumuleazã cantitãþi MASIVE de toxine în organ ismul lor. Eliminaþi sarea de la masã. Ele reprezintã un SEMN al unu i exces de proteine plasmatice toxice în þesuturi. Alte semne ale p esului sunt apariþia ciupercilor sub unghiile de la picioare ºi neregularitãþile tãlpilor. potasiul se pierde. Invazia sodiului în celule reprezintã echivalentul tãierii curentului electric în Jurass . În decursul procesului. iar celulele canceroase nu iubesc nimic mai mult d ecât un mediu bogat în sodiu. Tumorile canceroase importã ºi condenseazã energia toxicã. Aceastã retenþie a apei es te comunã în zonele situate la extremitãþi (mâini. Dacã veþi urma procedurile descrise în continuare. Masele canceroase exportã ener negativã (vezi pagina xxx). dar este cu siguranþã unul din principalii fac tori contributori. Încã ºi mai bine ar fi dacã aþi folosi plante cultivate în grãdina personalã. Rezistenþa pielii la deformaþii dispare ºi se instaleazã edemele. picioare. Nu folosiþi NICIODATà diuretice în cazul edemelor! Înl ocuiþi aceste medicamente cu detoxifierea þesuturilor. greu ea persoanei se prãbuºeºte peste noapte. iar omul ajunge numai piele ºi oase. pentru a obþine orit. N u dorim sã spunem cã sodiul este singura cauzã a cancerului. al cãror corp cheleºte complet (în special picioarele). pãrul corporal se rãreºte. ca sursã alternativã de combustibil. Nu folosiþi niciodatã cantitatea de sare pe care o solicitã reþe tele de bucãtãrie. glezne ºi tãlpi). Efectele sãrii sunt insidioase.

noi devenim propriii noºtri sabotori! Apa BEV. 256.). Incluzând sarea în dieta noastrã alimentarã. 8. Înþeparea degetului reprezintã o metodã foarte eficientã de stabilire a stãrii generale de sã ate. 32. Ele transportã sodiul în exces ÎN AFARA cel ulelor ºi a corpului. 4. iar generatoarele care produc aceastã energie sunt mitocondriile. vindecarea este u n proces care necesitã energie. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã ºi mineralele marine racemizate sunt EX TREM DE eficiente în procesul de detoxifiere a sodiului. etc. Dacã vã înþepaþi degetul iar în locul ciupiturii nu apare o perlã distinctã de sânge. de un roºu ST . Virusurile nu pot prolifera în celulele noastre DECÂT dacã sistemul nostru de apãrare es te sabotat. nu închis. mitocondriile devin mult ma i active. atunci aveþi probleme serioase. multiplicându-se în interiorul celulelor. Existã numeroase cazuri în care aparatele amintite mai sus au vindecat dureri de dinþi. Rata lor de proliferare este ex ponenþialã (2. dacã sângele se scurge pe deget sau nu curge deloc.ic Park. de spat e sau de sinusuri. ia r detoxifierea este 170 . dinozaurii naturii virusurile cancerului SE ACTIVEAZÃ ºi preiau controlul asupra ADNului ºi ARN-ului. Sarcina lor este aceea de a elimina organismele slabe din n aturã. 128. Þesuturile inflamate ºi deteriorate ºi înc heieturile rigide se vindecã rapid dacã activitatea mitocondriilor este acceleratã. 64. genunchi rãniþi. 16. a inductorului de ATP ºi a Inductorului Limfatic. Sodiul trebuie ELIMINAT din celule ºi înlocuit cu potasiul. Atunci când sodiul din celule este înlocuit cu potasiul. Polarizarea celularã ºi activarea mitocondriilor pot fi cu uºurinþã stimulate cu ajutorul maºinii Chi Gong. fiind solvenþi PERFECÞI datoritã potenþia lului de oxidoreducereridicat pe care îl au. se multiplicã ºi produc ATP! Repolarizarea celularã precede întotdeauna producerea de ATP. Când nu mai existã electricitate. Reþineþi.

vã propun sã analizãm procesul fiziologic numit hiperfagie ter mogenicã. iar alþii scheletici. Grãsimea maronie ºi mitocondriile Grãsimea maronie este direct asociatã cu vitalitatea ºi cu procesul de regenerare. Creºterea procentajului de TAA în organism se face direct prop . slabi. fagie care consumã (mãnâncã). sp re deosebire de TAA. constatãm cã ele sunt alcãtuite din: termo cãldurã. aceste þesuturi sunt extrem de active. plini de energie . ei au o concent raþie foarte mare de TAA (þesut adipos alb). În schimb. Pielea japonezelor care trãiesc din scufundãri marine conþine concentraþii mari de TAM. Dacã analizãm aceste cuvinte. Culoarea maronie se datoreazã acumulãrilor masive de mitocondrii. De aceea. La fel. lucru c are le ajutã sã suporte ore întregi temperatura redusã a mediului submarin. sau TAA (grãsimea normalã). Tremuratul este o funcþie normalã a corpului care face parte integrantã din procesul de generare a cãldurii în condiþii de frig sau de stres foarte p uternic (de pildã. adicã de producerea de cãldurã în absenþa tremuratului. hiper peste medie. obezii nu dispun de concentraþii ridicate de TAM. TAM nu se amãnã deloc cu ruda sa mai bine cunoscutã. oameni i care trãiesc ºi lucreazã într-un climat rece au mult mai mult TAM decât cei care trãiesc într-un climat ma i cald. Oamenii bolnavi subclinic sau care suferã de boli degenerative au concentraþii redus e de TAM! La fel. bolnavi. Ea ne ajutã sã înþelegem de ce unii oameni sunt graºi. Deºi include cuvântul adipos . Douã elemente contribuie la acest lucr u: concentraþia ridicatã de TAM ºi dieta lor bogatã în alimente cu o energie orientatã cãtre dreapta. nici în ceea ce priveºte funcþiile sale. TAM a fost d escoperit relativ recent. oamenii tremurã în timpul sau imediat dupã un accident grav). TAM este considerat responsabil pentru termogeneza fãrã tremurat . oamenii supli au o concentraþie mult mai mare de TAM decât cei graºi. sau TAM. þesutul adipos alb. Cu cât aveþi o conce ntraþie mai mare de TAM.obligatorie. În mod oficial. nici în ceea ce priveºte forma. Sângele prea fluid ºi închis la culoare este un precursor al cancerului ºi indicã prezenþa efectului Rouleau. TAM genereazã foar te mult ATP. din punct de vedere biologic. În mod oficial. Copiii au concentraþii mult mai mari de TAM prin comparaþie cu adulþii. La fel. etc. TAM este intens vascularizat. genic legat de produc re/generare. grãsimea maronie este numitã þesut adipos maroniu. cu atât mai suplu veþi fi ºi cu atât mai mare va fi energia de care dispuneþi ! Pentru a înþelege mai bine acest fenomen. Oamenii sãnãtoºi au o concentraþie de TAM mult mai mare decât a oamenilor bolnavi.

În societãþile industriale. antre namentul la frig este EXTREMDE benefic. vitalitatea scade. iar procesul de îmbãtrânire avanseazã dramatic. Dupã depãºirea momentului de apogeu anabolic. de acumulare a EXCESELOR ºi de dezechilibru hormonal. Înotaþi cu regularitate în apa rece a oceanulu i. pierderea de TAM se accelereazã. faceþi plimbãri prelungite ºi munciþi în grãdinã în zilele friguroase de iarnã. cu apariþia problemelor hormonale ºi cu acumularea de toxine în or ganism. cãci acest lucru poate provoca o paralizie temporarã sau c iar moartea. îmbrãcaþi cât entru a stimula producerea de TAM ºi fortificarea sistemului imunitar. exerciþiile aerobice ºi masajul limfei sunt la fel de importante. Clismele la f icat. Alergaþi. cum sunt Statele Unite. Folosirea precursorilor racemizaþi ai hormonilor stimuleazã producerea de TAM ºi inver seazã simptomele menopauzale ºi andropauzale la AMBELE sexe. FÃRà NICI UN FEL DE PERICOL. Semnele ºi simptomele îmbãtrânirii apar într-o relaþie direct proporþiona reducerea concentraþiei de TAM. pierderea de TAM în rândul femeilor (d ar ºi al bãrbaþilor) este epidemicã! Simptomele premenopauzale apar astãzi cu 20 de ani ÎNAINTEA instalãrii m enopauzei ca atare! Simptome care altãdatã apãreau în jurul vârstei de 50 de ani sunt deja evidente la multe d in femeile care nu au împlinit 30 de ani. Nu intraþi însã prea brusc în apã. obezitate a devine o problemã. Obezitatea este unul din cele mai evidente SEMNE de încetini re a procesului metabolic.orþional cu descreºterea procentajului de TAM. De asemenea. faceþi un duº RECE CA GHEAÞA! 171 . Dupã baie. cel mai târziu la începutul anilor 30. Aceastã spiralã escendentã începe de regulã pe la mijlocul anilor 20. a unui râu sau a unui lac (ori pur ºi simplu în piscinã).

Învãþaþi sã gândiþi studiile ºtiinþifice ºi experþii nu vã vor putea salva atunci când vã veþi afla la nevoie esta este motivul pentru care citiþi aceastã carte. contribuie la creºt rea þesuturilor musculare (care conþin mai multe mitocondrii decât grãsimea) ºi echilibreazã niv elul de zahãr din sânge. treceþi la treabã ºi experimentaþi ºi dumneavoastrã miracolul pe care l-am experimentat personal. Pentru pacient. nu cãdeþi în capcana in ventãrii de motive pentru a explica de ce nu aplicaþi tehnicile indicate aici. Vã asigur cã este minunat sã te simþi la 53 de ani ca la 19! Capitolul 25 .Terapia mea favoritã constã în practicarea exerciþiilor aerobice în aer liber. Stimulaþi prin orice mijloace producerea de TAM ºi vã veþi întoarce astfel la apogeul anab olic pe care l-aþi trãit cândva. Nu vã feriþi sã-i contemplaþi pe cei bolnavi sau morþi! Studiile medicale Oamenii cred orbeºte în sfaturile medicilor. Sãnãtatea ºi longevitatea sunt daruri pe care le putem primi numai dacã ne asumãm responsabilitatea de a ne informa ºi de a acþiona în mod conºtien t. încãlzeºte corpul cãruia îi este frig. faceþi eforturile necesare în acest scop. Dacã doriþi sã vã recãpãtaþi viaþ i. Când veþi atinge din nou acel moment. majoritatea acestor studii sunt falsificate. afirmând cã provoacã leziuni la nivelul þesutur ilor mamare ale femeilor. sau cel puþin o suferinþã nedreaptã. Am în faþã un articol de ziar care se numeºte Falsificarea cercetãrilor medicale referitoar e la cancerul mamar . De aceea. Din pãcate. Un alt raport condamnã mamogramele. Asemenea rapoarte sunt înspãimântãtoare. ETVC stimuleazã producerea de TAM. aceºtia cred cu naivitate în c redibilitatea studiilor medicale. fãrã sã þinã cont de condiþiile de mediu. efectele sunt mult mai dramatice. vã veþi putea considera din nou tânãr! Preambul: capitolul urmãtor vã va ªOCA! Veþi afla din el DE CE chelesc femeile ºi bãrbaþii se poate face în legãturã cu acest fenomen! Veþi descoperi de asemenea relaþia care existã între anumite uleiuri alimentare ºi virusul HIV/SIDA. Dar mai presus de orice. cãci aceastã naivitate îl poate costa viaþa. Autorul afirmã cã cercetãtorii au falsificat timp de mai bine de un deceniu stud iile referitoare la cancerul mamar. La rândul lor. Scuzele nu þin de cald. fãrã sã port a eva decât un ºort indiferent dacã afarã este varã sau iarnã! Exerciþiile LA RECE stimuleazã c lesc mintea sã se focalizeze mai bine. dar mesajul lor trebuie înþeles.

experþii greºesc! Chelirea nu este nici ine vitabilã nici geneticã. de acumulãrile EXCESELOR de toxine din þesu turile pielii capului. ºi în nici un caz nu trebuie sã rãmânã permanentã. pe piept. de dezechilibrele hormonale. Foliculele firelor de pãr dintr-un scalp toxic mor sa u intrã într-o stare de hibernare! 172 . Chelirea ste detestatã de oameni. dar nu ºi pe cap! Unchiul Ross Chelirea este un SEMN de îmbãtrânire prematurã. de reducerea producþiei de ATP. La fel ºi subþierea firelor de pãr. ortul deficitar de oxigen. Exper afirmã cã acest fenomen are o naturã geneticã. Ca de obicei. Ea depinde de dieta noastrã alimentarã greºitã. dar este totuºi acceptatã ca inevitabilã dacã este o moºtenire de familie .Chelia ºi uleiurile alimentare Am pãr pe picioare.

Uleiurile din seminþe de bumbac. O scurtã istorie a uleiurilor Începând din anii 30. guta. principalul lor cap de pod fiind Teoria Colesterolului care stã la baza Bolilor Cardiovasculare. Rezultatul? O veritabilã explozie a bolilor degenerative ale inimii în rândul americanilor. la care s-a adãugat clorurarea ºi fluorurarea apei potabile. infarctul ºi cancerul. De data aceasta. sau pe scurt. problemele cardiace. margarinã. pe rafturile supermarketurilor a apãrut uleiul din BOABE DE SOIA. Zilele de glorie ale grãsimilor solide au apus. uleiul din seminþe de bumbac a fost hidrogenat pentru a crea un substitut al untului solid la tempe ratura camerei. aceasta nu mai era consuma tã decât de cei foarte sãraci. Curând. Populaþia a fost înspãimântatã prin toate mijloacele. dar dieteticienii s-au concentrat acum pe un nou cuvânt: sãnãtatea! Uleiul din so ia a devenit sinonim cu sãnãtatea ºi cu miºcarea pentru sãnãtate prin alimentaþie! Renunþarea la grãsimile naturale precum untul. . inclusiv în tot felul de alimente procesate. precum nesa turat ºi polinesaturat. de porumb ºi de ºofrãnaº era u încã folosite pe scarã largã. Experþii ºi mas-media au atacat din toate puterile untul ºi osânza. Pe la începutul anilor 60. margarina se afla la apogeu. Pe scena alimentaþiei au apãrut uleiurile de porumb ºi de ºofrãnaº. În timpul celui de-al D oilea Rãzboi Mondial. Tot ul este o manipulare ºi o minciunã. Producãtorii l-au numit oleomargarinã. americanii au avut parte de o altã schimbare fundamentalã în dieta lor legatã de uleiuri ºi grãsimi dietetice. pentru a înlocui pe deplin grãsimile solide precum untul. vocabularul americanilor s-a îmbogãþit cu noi cuvinte semnificative. care au înlocuit uleiul d n seminþe de bumbac. Pe la sfârºitul anilor 60. în schim b. Aproape tot ce ni se spune în legãturã cu uleiurile ºi grãsimile alimentare este greºit. la loc de cinste fiind puse margarinele lichide ºi semi-hidrog enate. grãsimea ºi ouãle. osânza ºi ole rgarina. în alimentaþia lor au fost introduse un ulei încã ºi mai sãnãtos ºi o margarinã încã ºi mai gustoasã. Mentalitatea specificã rãzboiului i-a dete rminat pe oameni sã accepte margarina. ajungând sã respingã aproape complet untul. osânza ºi uleiul de cocos a devenit mai p rofundã ºi mai argumentatã ca oricând. A sosit timpul sã ne trezim. deºi erau mai scumpe. uleiul din seminþe de bumbac a devenit principalul ulei dietetic l ichid folosit casubstitut pentru grãsimi precum untul ºi osânza. Dacã veþi mânca uleiurile recomandate de experþi aveþi toate ºansele sã cheliþi ºi sã suferiþi de boli erative precum artrita. Foarte puþini oameni mai mâncau unt. Cât despre osânzã.Toxicitatea ºi congestionarea scalpului sunt asociate cu consumul anumitor uleiuri alimentare. iar prin anii 50 când eu eram copil margarina a devenit un subs titut al untului acceptabil.

ambele sexe au început ere de chelire ºi de subþierea pãrului. aceºti termeni nu au nici o semnificaþie. secundar. Mult mai semnificative sunt efectel e îmbãtrânirii premature. acizi graºi cu lanþul scurt sau lung. El a fost vocea strigând în deºert. priviþi cât de numeroºi au devenit astãzi tinerii afectaþi de che lire. specialist în domeniul agricol. precum omega 3 ºi omega 613. Carey Reams. con siderat o problemã geneticã . Singurul om care a observat cã se pet rece ceva a fost dr. Pentru a înþelege mai bine ceea ce dorim sã explicãm. NICIDECUM una dieteticã.Experþii au aruncat vina pe grãsimile saturate naturale ºi pe colesterol pentru proble mele cardiovasculare ºi pentru incidenþa în creºtere a bolilor degenerative. Odatã cu apariþia noilor uleiuri sãnãtoase ºi a margarinelor uºoare. ignorând complet modificãrile dietet ice introduse în ultima vreme. vã propun sã vã familiarizaþi cu urmãto ermeni: 13 N. sau tinerele cu pãrul subþiat! Nu mai ascultaþi aceste cuvinte complicate. Uleiuri nesaturate aflate în mãsline ºi peºte. cãrora li se face foarte multã recl amã inclusiv în zilele noastre. indiferent de vârstã. Tr. 173 . a fost cel al chelirii . Pentru omul mediu. ori grãsimi saturate ºi nesatu rate. Una din marile plãceri ale experþilor este aceea de a ne ameþi cu cuvinte ºi expresii co mplicate. pe care l-au ignorat. Spre exemplu. Ele au fost concepute numai pentru a vã menþine într-o stare de confuzie. ca fiind extrem de sãnãtoase ºi indicate pentru curãþarea arterelor de colesterol. Un alt fenomen.

Dacã analizãm expresia. este consideratã normalã în matricea cartilagiilor . PHG este o moleculã proteicã mare care are capacitatea de a aglutina sângele uman. hialinizãrii ºi infiltrãrii lipidelor (grãsimilo r) în zona interioarã a pereþilor arteriolelor. Reams. dar anormalã în orice alte þesuturi. Includ resturi de celule moarte.Arteriosclerozã îngroºarea pereþilor arteriolelor (arterelor mici). lutinin lipici din proteine vegetale. Uleiul de soia ºi PHG-ul Uleiul ºi laptele de soia (tofu) conþin o substanþã toxicã numitã phyto-hema-glutininã. Tom mi-a vorbit de o familie ciudatã de plante. formând un fel de tunicã Legãtura cu soia Dr. Reams era sigur cã existã o legãturã între soia alimentarã. formã simplã de arteriosclerozã în care pe pereþii interiori ai arterelor se Depozite ateromatoase degenerarea pereþilor arteriali din cauza infiltrãrii lipidelo r. Amiloid depozite anormale de hialinã. sau P G. chelire ºi procesul de îmb e. iar pãrul lo r cade sau se subþiazã. Cheia misterului se aflã în domeniul agricol. formate în þesuturi în timpul stãrilor patologice (b olilor). Aterosclerozã epun blocuri ateromatoase. Placã masã de colesterol depusã pe pereþii interiori ai arterelor. Peretele interior arterial. Carey Reams mi-a vorbit deseori de incidenþa în creºtere a chelirii. hem sânge. constatãm cã ea conþine urmãtorii termeni: phyt din plante. Ela observat cã dacã vacile sau oile pasc pe un câmp de soia. Tom Mahoney. deºeuri toxice ºi depozite de calciu. este depozitatã în filtrele glomer lor rinichilor. cunoscutã sub numele de Fabale. sãnãtatea lor se deterioreazã rapid. Hialinizare infuzie normalã de hialinã. dar cel care mi-a deschis cu adevãrat ochii a fost prietenul meu. datoratã în principal î oºãrii fibroase a þesuturilor conective ale acestor pereþi. orice modificare la nivelul celulelor sau al spaþiilor extrace lulare care presupune o depunere de hialinã. Observaþiile lui Tom mi-au permis sã rezolv vechea problemã care l-a preocupat timp de 30 de ani pe dr. cel mai interior din cele trei straturi care alcãtuiesc peretele Hialinã substanþã care stã la baza degenerãrii amiloide. .

a combina într-o masã ! Efectul Roulea rezintã un bun exemplu de aglutinare. încetinind astfel funcþionarea organelor vitale. Uleiul din soia ºi toate produsele pe bazã de soia sun t bogate în PHG. chiar dacã uleiul ºi proteinele acest ei plante sunt extrem de toxice pentru organismul uman! Efectele PHG-ului din soia sunt cumulative . blocând astfel capilarele fine a e ochilor. care afecteazã astãzi mai bine de 85% dintre americani. urechilor ºi SCALPULUI. PHG blocheazã celulele T ale sistemului imu nitar ºi influenþeazã negativ sistemul nervos central ºi pe cel periferic. Mulþi oameni nu pot dig era untul din arahide. perioada de expunere ºi predispoz iþia individualã sunt principalii factori care indicã toleranþa la soia. Soia ºi digestia Soia interfereazã cu digestia normalã. cantitatea consumatã. S-a constatat cã PHG ucide ºobolanii! Este o substanþã otrãvitoare pentru toate fiinþele vii . a determina o aderare . Un alt membru faimos al familiei Fabalelor sunt arahidele. La fel ca în cazul oricãrei otrãvi sistemice. El se combinã cu impu ritãþile din sânge ºi formeazã aºa-zisa placã de pe pereþii arteriolelor.A aglutina înseamnã a lipi . PHG determinã încetinirea circulaþiei sângelui ºi coagularea acestuia. Boabele de soia produc gaze ºi dezechilibreazã bi ochimia corpului. Modificã activitatea hormonalã ºi o influenþe azã pe cea endocrinã ºi exocrinã. Este unul din principalii factori contributori ai efectului Rouleau ( sânge îngroºat). inducând efectul Rouleau. Prin 174 .

Spre deosebire de proteine ºi glucide. Împreunã. încetinind fluxul sanguin ºi alimentarea cu oxigen. dând naºtere plãcii. Pe de altã parte. dând naºtere unor substanþe care seamãnã cu depunerile de pe vana di n baie. Lactealele conduc cãtre niºte vase mai mari care se varsã în cele de sânge la nivelul venelor subclaviene care se golesc în ven a clavã superioarã. Când o bucatã de placã se desprinde ºi formeazã un cheag. de unde este trimiscãtre restul corpului. Este o substanþã extrem de alcalinã (pH 12). naºtere unui . prin care sângele este returnat cãtre inimã pe partea dreaptã a acesteia. cloraminele ºi fluorul. Douã plante din categoria Fabalelor care provoacã probleme serioase pe termen lung a nimalelor care pasc sunt trifoiul ºi lucerna. precipitând. Vacile. Apa de la robinet halogenatã (cloruratã ºi fluorura eacþioneazã cu uleiurile alimentare ºi cu alte deºeuri care circulã prin sânge. 40% din sângele care pãrãseºte inima alimenteazã capul prin intermediul arterei carotide. PHG-ul din soia reacþioneazã cu mineralele din sânge ºi cu gazele dizolvate în acesta. între altele. Aceasta nu conþine însã aproape deloc PHG. caii ºi oile cautã de regulã ierburi care conþin proteine ºi zaharuri necesare creºterii. Abia DUPÃ acest ciclu ajunge sângele în fi cat. ºi provoacã balonarea rumegãt oarelor. ele NU sunt absorbite direct de capilarele sângelui. precipitatele formeazã placa ce sufocã inima ºi înfometeazã firele de pãr. Inima pompeazã apoi sângele cãtre plãmâni. Hidroxidul de sodiu (leºia) este exact substanþa pe c are o folosea bunica la fabricarea sãpunului ei. ele alcãtuiesc placa arterialã! Formarea plãcii provoacã deteriorarea pereþilor interiori ai arterelor ºi apariþia cheagur ilor. Hidroxidul este folosit p entru a ridica pH-ul astfel încât apa prea acidã sã nu ucidã oamenii. Lipidele (uleiurile ºi grãsimile) sunt absorbite de capilarele limfatice numite lact eale. Aceste ierbur i au o orientare diferitã a rotaþiei moleculelor lor prin comparaþie cu soia. Alt exemplu din f amilia Fabalelor este lintea. înainte ca el sã revinã în partea stângã a i ii. pentru a fi purificat. în vederea oxigenãrii ªI a transferului de energie. Municipalitãþile folosesc substanþe chimice precum hipocloritul de sodiu (hidroxid de sodiu + clor)pentru a trata rezervele de apã potabilã. cã placa nu este greu de eli minat din organism prin folosirea produselor ºi a programelor recomandate în aceastã carte). pre cum clorul. lucerna ºi trifoiul.comparaþie cu soia. cl orul este extrem de acid (pH între 2 ºi +2) ºi este folosit pentru a ucide bacteriile. arahidele nu conþin decât o cantitate micã de PHG. Aceste precipitate s unt câmpuri energetice încãrcate electric care se agaþã de pereþii arterelor coronare din jurul inimii. care nu este altceva decât o combinaþie între aceste produse (de remarcat. Ele se pot dovedi uneori letale. de pildã atunci când folosim un sãpun de leºie pentru a spãla într-o apã durã. Soia reacþioneazã cu toxinele ºi produsele chimice din sânge. Între timp. ea poate migra pânã în zona gâtului ºi a capului.

Când sângele ajunge în zona gâtului. îngustân arotida care alimenteazã creierul ºi capul în ansamblul sãu. Cât despre germenii vii . adãugate în alimentaþie. aceºtia ar trebui evit aþi la fel ca ciuma! Pacienþii bolnavi de cancer nu ar trebui sã mãnânce NICIODATÃ germeni de lucernã. urechi. Oamenii care au probleme cu sistemul imunitar sau cu ficatul (bolnavii de SIDA. deºeurile toxice se depun pe pereþii arterelor. blocându-le. Ei conþin niºte fitotoxine extrem de puternice care slãbesc sistemul imunitar. lucerna nu provoacã probleme.atac cerebral. Chelirea ºi albirea pãrului sunt SEMNE clare de deteriorare. dacã oxigenul din sângele care aprovizioneazã inima est e insuficient din cauza plãcii.) ar trebui sã evite la rândul lor germenii de lucernã. creând produse toxice ÎN EXCES care alimenteazã celu lele canceroase. generând noi probleme pent ru scalp. dar ascund un per icol. obosealã cronicã. foliculii pãrului ºi fibrele nervoase. Deºeurile ajung pânã la capilarele EXTREM DE INE care hrãnesc posteriorul ochilor. ochi. hepatitã. Ceaiul de kombucha ºi GH3-ul sunt douã remedii ideale în aceastã direcþie. care începe din nou sã creascã. cirozã. Proteinele plasmatice care scapã în spaþiile extracelulare blocheazã la rândul lor capilarele limfatice. Germenii de lucernã Germenii de lucernã sunt un produs vegetarian extrem de popular. urechilor ºi scalpul. 175 . Pe de altã parte. Sub formã de frunze u scate ºi mãcinate. etc. inima poate suferi un atac de cord. întrucât ac slãbesc puternic sistemul imunitar. Eliminarea deºeurilor aci de din organism determinã regenerarea pãrului. mononucleozã. cãci ac ia streseazã ficatul.

În acest scop. cu scopul de a CREªTE conþinutul în ulei al plantelor ºi de a crea mutanþi care sã creascã pe solurile toxice. Este vorba de aceiaºi oameni care au promovat vaccinurile ºi au inventat Teor iile Germenilor ºi . degetele deformate ºi tulburãri ale þesuturilor conjunctive ºi nervoa re conduc la senzaþiile de arsuri specifice. Ele atestã faptul cã sistemul nostru imunita r funcþioneazã ºi cã organismul nostru ªTIE când apar dezechilibrele. îndeosebi a celui de pe picioare. Reþineþi: energia nu se pierde niciodatã. De altfel. Soia înmagazineazã o energie toxicã în uleiul sãu. Soia este o plantã toxicã! Din pãcate. soia creºte pe solurile toxice ºi suportã de m inune aerul poluat. tot ce face ea este sã-ºi schimbe forma. Subþierea pãrului nu este altceva decât o altã formã de che ire.Bolile ocazionale nu reprezintã o problemã. Alte informaþii legate de soia Boabele de soia nu seamãnã cu alte boabe. Totally Male. ele pot fi cu uºurinþã INVERSATE. înm gazinându-ºi deºeurile toxice în grãsimea corporalã. bãtãturile. reprezintã o problemã GR AVÃ ºi un avertisment serios. adicã o cantitate insuficientã de oxigen ºi de substanþe nutritive care ajunge la aceste organ e. Dincolo de aceste probleme se ascund marile acumulãr i de proteine plasmatice toxice ºi dezechilibrele hormonale. Foliculii pãrului reprezintã canalele prin care se realizeazã alimentarea firelor de pãr . Interese de grup puternice au avut grijã ca guvernul corporatist sã susþinã financiar cerc etãrile asupra soiei. acesta vorbeºte de la sine. De p ildã. Cât despre pãrul alb. Ochii. urechile ºi chimioterapia Glaucomul. Puþini oameni ºtiu cã boabele de soia au fost modificate genetic pe la mijlocul anilor 50 printr-un proces inocent numit iradiere. Proteinele din soia au cãi energetice puternic orientate cãtre stânga ºi nu ar trebui co nsumate niciodatã. dublatã de un exces de toxine ºi o blocare a receptorilor hormonali ºi neuronali. Acumularea deºeurilor genereazã probleme la nivelul picioarelor. astfel încât organismul se poate regenera singur. ei aunevoie de o bunã circulaþie a sângelui ºi limfei. oamenii procedeazã exact la fel. La fel ca ºi canola. Încetinirea creºterii pãrului ºi a unghiilor reprezintã un SEMN al reducerii activitãþii metabolice. Din fericire. Pierderea pãrului de pe corp. este una din cele douã plante principale crescute la scarã industrialã pentru uleiul din seminþele sale. capsulele SOC ºi clismele la ficat deblocheazã receptorii ºi eliminã surplusul de toxine. Produse precum Nugestrine II. insectele aproape cã nu se ating de aceastã plantã. retinita ºi degenerarea macularã au aceleaºi cauze ca ºi cãderea ºi albirea pãrulu . cum ar fi sindromul bâþâitului.

îndeosebi dupã r . Proteina din soia este o otravã.Colesterolului. a cãrui temperaturã este de 36o. Dacã introduceþi aceste uleiuri într-un corp uman. Pe cât de benefic este în exterior. veþi observa cã acestea se sub uleiurile de soia ºi de canola se îngroaºã prin încãlzire. Soia se oxideazã imediat în organism. Dacã încãlziþi ulei de mãsline. unt sau osânzã într-o tigaie. devenind gumoase. 176 . Uleiurile lipicioase ºi îmbolnãvirea oamenilor Natura toxicã a soiei este cunoscutã de foarte multã vreme. Uleiul de soia este un ulei industrial prezentat astãzi ca ulei alimentar. Uleiurile industriale nu au ce cãuta în corpul uman! Pe de altã parte. ceea ce nu-i împiedicã pe indu striaºii de astãzi sã îl adauge în MII de alimente procesate (citiþi etichetele de pe produse ºi convingeþi-vã!) Soia a ajuns sã înlocuiascã chiar produsele lactate ºi cele pentru sugari. Ei aveau nevoie de recolte care sã creascã pe solurile tratate chimi c ºi îngrãºate cu fertilizatori sintetici. în interiorul corpului poate declanºa un adevãrat iad. Edgar Cayce îl recomand a pentru masarea pielii. uleiul de arahide este un ulei interesant. Prea puþin i-a pãsat acestui cartel al soiei de efectele pe termen lung a l plantei asupra sãnãtãþii oamenilor. producând radicali liberi. pe atât de dãunãtor este în interior. În schimb. rezultatul nu poate fi decât unul singur: boala.

susan ºi in sunt recomandabile. ºofrãnaº ºi seminþe de bumbac. întrucât conþin cantitãþi mari de tripsinã. o substanþã dãunãtoare care inhi ia ºi mãreºte pancreasul. Cercetãrile fãcute asupra cobailor de laborator ºi copiilor care consumã soia au scos în evidenþã tulburãri ale þesuturilor conjunctive la aceºtia. tendoane le.Cel mai bun ulei alimentar este cel de mãsline. muºchii. Nu sunt la fel de toxice ca ºi uleiul. soia este bogatã în fitaþi. Oamenii de ºtiinþã susþin cã o proteinã este o proteinã. afectând oasele. Veg etarienii care consumã soia ºi tofu sfârºesc mai devreme sau mai târziu prin a suferi de degenerarea þesuturilor conjun ctive ºi de acumulãri ale toxinelor. iar soia are cel mai mare conþinut de fitaþi din toate plantele studiate vreodatã. fãcând din ele o adevãratã ameninþare pentru s gari. accele reazã procesul de îmbãtrânire ºi deterioreazã þesuturile conjunctive. Proteinele din soia sunt extrem de greu de digerat. pielea ºi înveliºul de mielinã care protejeazã fibrele nervoase. Soia este o otravã! Produsele pe bazã de soia pentru sugari sunt produse de sintezã care provoacã mari pro bleme pe termen scurt ºi lung copiilor. Fitaþii priveazã organismul de zincul necesar pentru a-ºi proteja pancreasu l ºi pentru a-ºi întãri sistemul imunitar. dupã care urmeazã cel de floarea soare lui. dar ce se întâmplã cu proteinele din soia? Rãspunsul meu este vitaþi pe cât posibil. Extragerea proteinelor ºi uleiurilor din boabele de soia se face cu ajutorul unor SOLVENÞI chimici extrem de periculoºi. Contaminarea cu metale grele este de zece ori mai mare în aceste produse decât în boabele propriu-zise de soia. Chiar mai bun decât vitamina E în ceea ce priveºte activitatea antioxidantã este PAC. Consumul regulat de tofu afecteazã sãnãtatea pe termen lung. ligamentele. Temperaturile ridicate folosite pentru preluc rarea soiei deterioreazã proteinele. Din pãcat e. fãcându-le chiar mai nesãnãtoase. este foarte bogat în PHG. cartilagiile. Tofu (laptele din soia) este o bãuturã extrem de popularã printre vegetarieni. Uleiul de mãsline este obþinut dintr-un fruct mãslina! Dacã însuºi Iisus îl consuma. Vã recomand în locul acestuia uleiul din germeni de grâu. Mamele sunt nevoite sã apeleze la produsele pe bazã de soia din cauza intoleranþei copiilor lor la . sãruri ale acidului fitic. Toate substanþele au o semnãturã energeticã inclusiv proteinele. dar au o ener gie orientatã cãtre stânga ºi nu sunt foarte folositoare. Alimentele bogate în tripsinã alimenteazã inclusiv celulele canceroase! În plus. Evitaþi însã uleiurile din poru mb. care conþine PHG. Tofu nu ar trebui NICIODATÃ consumat de b lnavii de cancer aflaþi în proces de recuperare! NOTÃ: 99% din capsulele cu vitamina E conþin ca purtãtor u leiul de soia. este evident cã m consuma ºi noi! Uleiurile din nuci. ºi deci toxic. dar tot ei firmã ºi cã toate glucidele sunt la fel. Mulþi oameni întreabã: Bine. Fitaþii provoacã mari dezechi ibre ale mineralelor.

dupã care urmeazã laptele de caprã ºi reþeta oferitã la pagina xxx. Dezbaterea problemei Sunt perfect conºtient de faptul cã ceea ce am scris în aceste pagini se opune în totali tate sfaturilor experþilor referitoare la beneficiile consumului de soia. a distruge ºi este Grãdinarii au aflat de la experþi cã rotenonul este foarte folositor! Este suficient sã citeºti însã eticheta produsului pentru a afla cã trebuie sã te fereºti chiar ºi sã inspiri acest praf. confirmarea digestiei proaste. Rotenonul este obþinut din boabele de soia. Puteþi crede orice doriþi.lactozã. peºtii ºi insectele Rotenonul este folosit de grãdinarii organici ca pesticid organic natural . Intoleranþa copiilor la alimentele cu adevãrat hrãnitoare dispare dacã sugarii sunt hrãniþi cu DiSorb Aid ºi puþinã Yucca. a acumulãrilor de toxine ºi a dezechilibrelor hormonale se manifestã sub forma alergiilor. Toatã lumea îmi cere sã dezbat pe larg problema. dar nu este nimic de dezbãtut. Vã asigur cã pe termen lung. 177 . Alegerea vã aparþine. Laptele matern este cea mai bunã soluþie. Este folo sit de asemenea pentru otrãvirea peºtilor nedoriþi în lacurile din întreaga Americã de Nord. Nu trece o sãptãmânã fãrã ca sã-mi trimis un nou studiu cu privire la miracolul soiei . aceastã convingere este ucigãtoar . Îm are rãu. Rotenonul. În cazul adulþilor. Rãdãcina cuvântului înseamnã t cea care dã numele speciei din care fac parte boabele de soia. Nu aveþi decât sã-i deþi pe experþi. ignorând logica ºi bunul simþ.

toc mai pentru cã au fost iradiate ºi modificate genetic în acest scop.000 ppm. Evitaþi acest produs! Proteinele dulci Glicina este unul din cei aproximativ 23 de aminoacizi care alcãtuiesc acele molec ule mai mari numite proteine. rãdãcina apare ºi în termenul e glicogen. Procesele industriale concentreazã glicina printr -un proces numit hidrolizã.500 de ori mai multe ppm. cid înseamnã moarte prin împiedicarea glicolozei). Saponificarea (procesul prin care bunicele noastre îºi obþineau sãpunul lor din leºie) est e procedeul folosit la concentrarea glicinei. ingeraþi PHG care vã îngroaºã sângele ºi vã pune în pericol sistemul imunitar l nervos. Este foarte revelator sã privim o insectã stropitã cu pulbere de rotenon (PHG). Glicoli a este procesul prin care mitocondriile produc moleculele energetice de ATP (glic dulce. în cazul unui om? Dupã cum vedeþi. adicã în glucoza stocatã în muºchii noºtri. Adevãrul este cã ei nu au habar (ºi probabil cã nici nu le pasã) care este c antitatea sigurã pentrufiinþa umanã. Rezultã astfel un glicerol lichid extrem de dulce ºi de si ropos. . lizã a divide) . rotenonul este imediat absorbit de membranele mucoase. Aceste molecule au în plus ataºatã ºi o moleculã de alcool. ajungând în limfã ºi în sânge. în efo tul ei de a-i avertiza pe oameni asupra pericolelor pesticidelor. O singurã inspirare de rotenon este ca ºi cum ai primi un pumn în sistemul nervos central ºi în cel periferic. Dacã un singur ppm poate ucide toþi peºtii dintr-un lac. Acelaºi proces se petrece ºi în cazul oamenilor care c onsumã soia. vã puteþi imagina ce pot face 3 grame. insectele paralizeazã! Aceastã substanþã inocentã obþinutã din BOABELE DE SOIA blocheazã comp sistemul nervos ºi musculatura insectelor. Glicoziþii din rotenon paralizeazã muºchii. calculele experþilor în ceea ce priveºte siguranþa acestui produs pentru fi inþa umanã sunt cam nesigure. dar dureazã ceva mai mult! Deversat în lacuri. de unde afecteazã sistemul imunitar.Dacã este inhalat. Vã sugerez sã citiþi lucrãrile ei: Primãvara tãcutã ºi Viitorul fur Ori de câte ori mâncaþi ulei de soia. Boabele de soia sunt extrem de bogate în proteine alcãtuite din glicinã. care conþin de 7. Experþii înºiºi afirmã cã su nt suficiente 3 grame de rotenon pentru a ucide un om de 75 de kilograme. Rezultã astfel un concentrat de glicocid (glic înseamnã dulce. rotenonul provoacã o serie de modificãri metabolice care îi împiedicã pe peºti sã extragã ENERGIA de care au nevoie din substanþele nutritive! Rotenonul poate ucide T OÞI peºtii dintr-un lac dacã este deversat într-o proporþie de numai o parte la un milion (ppm). În numai câteva secunde. Împotriva lor a luptat toatã viaþa Rachel Carson. Un sfert de kilogram de rotenon este echivalentul a 60.

Sufixul ol la sfârºitul unui termen chimic înseamnã cã avem de-a face cu un alcool. pe care le dizolvã. întrucât reacþioneazã cu plasticizanþii ºi cu lipiciurile. ea genereazã producerea unor rãºini termoplastice . este plinã de izolaþi desprinºi din plasticul sticlelor. Apa BEV nu poate fi transportatã în recipiente din plastic sau procesatã prin filtre d e carbon. îndeosebi cea distilatã. motiv pentru care le stocheazã în þesuturile uºoare ºi în grãsimi. inclusiv conductele de apã din PVC. pe care îl utiliz eazã ca solvent ºi ca plasticizant în producerea a sute de articole din plastic. Industria chimicã foloseºte pe scarã largã glicerolul numit glycine-max. Nu uitaþi însã cã acest proces este foarte le derulându-se pe parcursul mai multor ani de zile! Corpul nu poate tolera aceste rãºini. Rezultat ul este îngroºarea sângelui. Dacã molecula de soia este supusã unui proces de încãlzire în prezenþa unor compuºi organici precum cei din sângele nostru. 178 . Apa îmbuteliatã în petu din plastic. Un alt dezavantaj al procesului de distilare este concentrare a substanþelor volatile otrãvitoare. Acesta este unul din motivele pentru care are un gust atât de neplãcut. Degenerarea vaselor de sânge ºi formarea plãcii fac parte integrantã di cest scenariu. care blocheazã capilarele. Alcooli i sunt excelenþi solvenþi ne-polari¸ ceea ce înseamnã cã dizolvã substanþele grase precum cele din m ranele noastre celulare. Alcoolii ne distrug celulele ºi atacã înveliºul de mielinã care ne protejeazã fibr ele nervoase.

ea este promovatã de cãtre experþi ca fiind alimentul perfect . Dimpotrivã. dil atã pupilele ºi este extrem de reactivã în organism. Implicaþiile acestor cuvinte ºi cele ale anunþurilor publicitare transmise la televizi une în data de 6 ianuarie 1994 sugereazã existenþa unei probleme legate de proteinele din soia în alimentaþia câinil or. puternic susþinute de guvern. sunt droguri controlate de stat care au fost izolate ºi concentrate. Pe piaþã a apãrut recent o carte dedicatã miracolului soiei. acea parte a sistemului nostru nervos asupra cãreia NU avem nici un control direct precum muºchiul inimii. Oare aºa sã fie? Soia ºi hrana pentru câini Am în faþã o etichetã de pe cutia uneia dintre cele mai cunoscute mãrci de mâncare pentru câi i. care consumã câte puþin din hrana am belor categorii de animale descrise mai sus? Poate cã oamenii ar trebui sã-ºi aleagã un model de pedigriu canin. Digitalis este un glicozit obþinut din degeþelul roºu. proteine din s ia ºi tofu punct! Notã: interese puternice ale cartelului soiei. muºchii respirato rii ºi cei intestinali. au împied . Problemele pe care le genereazã soia în alimentaþia câinilor ºi a erbivorelor ar trebui sã d ea de gândit inclusiv oamenilor care consumã aceastã plantã. morfin a. Atropina este obþinutã din belladonne (o familie de plante). morfina ºi atropina Glicoziþii (rotenonul) din boabele de soia provoacã reacþii fiziologice deopotrivã la an imale ºi oameni. Toate cele trei substanþe. Experþii susþin cã nu existã nici o deosebire în re o substanþã realã ºi una de sintezã. Unii producãtori de hranã pentru câini evitã sã punã pe etichetele produselor lor asemenea anunþuri. care credeþi cã poate fi influenþa ei asupra oamenilor (omnivore). Dacã hrana care conþine soia este toxicã pentru câini (carnivore) ºi pentru animalele erbi vore. atropina ºi digitalisul. Morfina ºi atropina sunt exemple de droguri care conþin concentraþii ridicate de glico ziþi. Ea mo dificã rãspunsul la semnalele electrice ºi provoacã paralizia sistemului nervos parasimpatic. pentru a beneficia l a rândul lor de o hranã fãrã soia. Este foarte uºor digerabilã . Morfina este obþinutã din opiu ºi dã peste cap sistemul nervos central. c itatele din nenumãraþii experþi abundã în ea. dar nimeni nu o eliminã din alimentaþie. Glucoziþii sint etici au ºi alte efecte secundare importante asupra pacienþilor trataþi cu ei. soia provoacã probleme degenera tive extrem de grave la oameni. Iatã ce scrie pe ea: Nu conþine soia. de teama ca rtelului soiei. Într-adevãr. O puteþi gãsi pe rafturile din oricare din supermarketurile din apropierea dumneavoastrã.Glicoziþii. Ea afecteazã controlul muscular. opiul. uºor digerabilã! Evitaþi alimentele care conþin ulei de soia. Evident.

sistemului nervos central ºi periferic. din canola. precum ºi maniera în care blocheazã el e receptorii hormonali. Lucrurile sunt evidente pentru cei care au ochi de vãzut! Vã rog. Se pare cã puterea cartelului soiei influenþeazã chiar deciziile guvernamentale! Concluzie Cunoaºtem acum efectele cumulative ale uleiului din soia. existã suficientã documentaþie în aceastã carte. glaucom uleiul de canola! Femeile ar trebui sã-ºi facã un test al densitãþii oaselor în fiecare an . nu îl sunaþi pe editor.icat recent cel mai mare lanþ de hamburgeri din lume sã revinã la folosirea grãsimii animale în prepararea pro duselor sale. sistemului imunitar. 179 . cerându-i documentaþie . Ignoraþi-i pe experþi toate ºansele sã redeveniþi tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom învãþa despre conexiunea care existã între orbire. ale germenil or de lucernã ºi ale laptelui din soia asupra animalelor ºi oamenilor. Cunoaºtem efectele acestor produse asupra sângelui. Pentru cei care pot gândi fãrã bine a unei autoritãþi superioare.

a muºchilor. care promoveazã pilulele anticoncepþionale. femeilor osteoporotice ºi c opiilor hiperactivi sau cu deficit de atenþie. Regulile pentru crearea unei pieþe pentru un produs fals nu sunt foarte diferite d e cele ale rãzboiului. înlocuitorii d e estrogen ºi inofensivele otrãvuri organofosfate precum malationul. Aceste produse sunt recomandabile în egalã mãsurã veteranilor. La fel. citaþi din statistici. deblocându-ºi astfel receptorii hormonali ºi neuronali. Acest drog interfereazã cu acetilcolinesteraza o enzimã absolut necesarã pentru buna funcþionare a funcþiei sinapselor nervoase (transmiterea semnalului nervos).Sindromul Rãzboiului din Golf Veteranilor din Rãzboiul din Golf li s-a ordonat sã ia zilnic un drog numit Bromurã de Piridostigminã (BP). aplicaþi diversiunea. iar în cele din urmã creaþi o stare de teamã. Efectele secundare erau cunoscute ºi predictibile! BP stã la originea aºa-numitului sindrom al veteranilor Rãzboiului din Golf. Dacã depisteazã un pote nþial duºman. Dupã 20 de ani se inst azã însã oboseala. rãspândiþi informaþii false. tuturor categoriilor de oameni ai cãror receptori sunt blocaþi. scrisã în secolul VI î. ligamentelor ºi tendoanelor. Teama co . pe scurt. Majoritatea celor care încep sã consume aceste produse experimenteazã o activitate bio logicã observabilã dupã numai 24-72 de ore de la prima ingerare. bãrbaþii cu afecþiuni ale prostatei pot înceta complet sã îºi probleme. Rãzboi la piaþã Este nevoie de 20 de ani pentru a crea o piaþã pentru un produs. consumatorii reacþioneazã ºi opun rezistenþã cumpãrãrii noului produs. de Sun Tzu ºi care poate fi sintetizatã astfel: Creaþi un plan. cu ajutorul precurso rilor racemizaþi ai hormonilor ºi al unor produse precum Yucca Herbal Blend ºi PAC. Le recomand în aceastã direcþie cititorilor celebra lucrare Arta rãzboiului. rutina. Orice om care a consumat asemenea medicamente îºi poate curãþa organismul de aceste mole cule analoage. iar metamorfoza devine completã. Primele semne apar în domeniul transmi terii semnalului nervos ºi în cel al reconstrucþiei înveliºului de mielinã al fibrelor nervoase. Întrebarea este CINE a ordonat soldaþilor sã ia drogul ºi DE CE? Rãspunsul este simplu: experþii ! Aceiaºi experþi ne învaþã sã mâncãm ulei de soia ºi de canola. creaþi confuzie ºi disensiuni. memoria scade.Ch. Femeile care dau SEMNE de îmbãtrânire prematurã sau care experimenteazã dificultãþi menstrual trãiesc o adevãratã renaºtere. ridicaþi o armatã xperþi. dupã care începe recons rucþia oaselor ºi cartilagiilor.

180 . Cartea lui a fost manualul oficia l al creãrii Imperiului Sovietic. Sper cã înþelegeþi acum maniera în care a acþionat cartelul soiei pentru a crea în timp o ver tabilã antipatie faþã de unt. d iaþã sãnãtoasã ºi plinã de energie! Nu respingeþi acest obiectiv. Ascultaþi cu atenþie ce spune mas-media. Deschideþi-vã ochii ºi vedeþi încotro se masele largi. înlocuind aceste produse cu o cerere uriaºã pentru uleiurile industriale de soia ºi canola. El poate fi atin s de orice om care îºi doreºte cu adevãrat acest lucru. Destupaþi-vã urechile ºi ascultaþi ce spun experþii.nduce la panicã. În sfârºit. de uleiul de cocos ºi de grãsimea animalã. Sun Tzu a avut dreptate! Jocul descris mai sus se numeºte divide et impera (divize azã ºi cucereºte)! Este un joc cât se poate de simplu. lua direcþia opusã! Clubul 250 În Clubul 250 poate intra orice om care doreºte sã trãiascã pânã la vârsta de 250 de ani. iar panica la victorie. considerându-l imposibil sau ridicol. Funcþioneazã perfect. dupã ce v-aþi lãmurit.

Mai devreme sau mai târziu. acolo unde a fost tratat de medicii alopatici prin terapiile convenþionale.Societatea are nevoie de obiective ºi de modele. Apa de Argint Armonizatã este acordatã pe frecvenþe hertziene complementare corpului bio electric uman. Ani la rând. vã sfãtuiesc din nou: trupul. iar vârsta de 250 de ani poate deveni pentru dumneavoastrã o realitate. Capitolul 26 Orbirea ºi uleiurile Încã din vremurile revelaþiilor. promovând vindecarea. Orice om ar trebui sã aibã în permanenþã la dispoziþie o sticluþã cu ac pã. ei vor descoperi cu siguranþã cã glaucom . Este idealã pentru rãcealã ºi gripã. acceptarea convenienþelor. În schimb. dar ºi pentru zeci de alte afecþiuni. ºi mai rãu decât toate. folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi SUPER-ALIMENTELE. De data as ta. Ilustraþie Înainte Dupã Glen Roundtree este o dovadã vie a eficacitãþii Apei de Argint Armonizate în cazul arsur ilor grave. care susþine cã glaucomul este provocat de un deficit de oxigen ºi al fluxului sanguin. Viaþa pe pãmânt ar deveni o bucurie. ascunderea ignoranþei prin afiºarea ostentativã a unei cunoaºteri false . care conduce la deteriorarea nervului o ptic. Gândiþi-vã la toatã suferinþa care ar putea fi eliminatã prin transferul acestui mod sãnãtos viaþã nepoþilor ºi strãnepoþilor noºtri. pe braþe ºi pe mâini i-a cicatrice. bazate pe PPM (pãrþi per m ilion). dar au creat o nouã teorie. acceptarea prejude cãþilor generalizate. Experþii recunosc astãzi cã teoria de mai sus nu este corectã. umanitatea a repetat mereu ºi mereu aceleaºi patru greºeli: supunerea în faþa autoritãþilor mincinoase ºi nevrednice. experþii le-au spus oamenilor cã glaucomul are la bazã o acumulare a presiunii fluidelor la nivelul ochiului. trebuie sã recunoaºtem cã se aflã pe calea cea bunã. Acest produs cu rezonanþe în Lumea cu Patru Dimensiuni foloseºte principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului. o boalã care p resupune atrofierea (deteriorarea) nervului optic. Efectele ei le depãºesc pe cele ale soluþiilor coloidale. Gândiþi-vã la toate lucrurile bune pe c are le-ar putea face un grup de oameni care au trãit timp de cinci generaþii Membrii acestui Club i-ar put ea ajuta treptat ºi pe ceilalþi oameni sã înveþe sã trãiascã în armonie cu natura. Aceastã teorie a pornit de la un model medical incorect. Roger Bacon Milioane de oameni suferã pierderi ale vederii din cauza glaucomului. Faþalui s-a vindecat fãrã nici o cicatrice . exclusiv din orgoliu . cu semenii lor ºi cu Dumnezeu. De aceea.

þesuturile ochiului posterior se atrofi azã. Rapiþã sau canola? 181 . Aceeaºi acumulare a deºeurilor acide. scleroza multiplã. blocându-le funcþionarea normalã). Sângele aglutinat NU POATE trece prin capilarele extrem de fine ale ochiului poste rior.ul este rezultatul fluxului sanguin insuficient ºi al aglutinãrii celulelor roºii. al acumulãrii de deºeuri t oxice în fluidele ºi spaþiile intercelulare. fibromialgia ºi tulburãrile de auz. dublatã de lipsa substanþe or nutritive ºi dezechilibrele hormonale. Atunci când celulele mor. Moartea mitocondriilor din celulele ochiului posterior se datoreazã lipsei de oxig en. pentru deblocarea receptorilor de substanþele analoage horm onilor (un analog de hormon este o moleculã care pãcãleºte neuro-receptorii. ºi al dezechilibrelor hormonale. stã la baza pierderii pãrului ºi a unor afecþiuni precum Alzhe imer. intoxicãrii cu sodiu ºi acumulãrii de deºeuri. la fel cum nu p oate elimina deºeurile de la acest nivel. paralizia cerebralã. problema hormon ilor este una din primele care trebuie abordate. În mod evident. ºi deci nu poate furniza oxigenul ºi substanþele nutritive celulelor ºi mitocondriilor. iar celulele moarte se transformã în deºeuri acide.

Uleiul din seminþele de rapiþã este de o sutã de ori mai toxic decât cel din soia!! Uleiul de canola este folosit industrial ca lubrifiant. porcilor ºi oilor. Interesant! În rapoartele pe care le-am citit eu. Canola chiar este un ulei industrial. cuvântul a apãrut de nicãieri. iritabilitate ºi orbire. care atacau chiar oamenii. o plantã care face parte din familia m uºtarului. Experþii susþineau cã efecte rãrii uleiului de rapiþã au nevoie de 10 ani pentru a se manifesta. ºi oricum. Poate vã mai amintiþi de cazurile relatate în presã de orbire a vacilor. Uleiul de rapiþã (canola) provoacã emfizem pulmonar. Nici chiar insectele nu se a ting de rapiþã. sãpun. uleiul de canola prezintã anumite caracteristici ºi efecte i nteresante asupra sistemelor vii. Pe cealaltã faþã a monedei de canola scrie: RAPIÞÃ! Trebuie sã recunoaºteþi cã termenul de ca sunã mai bine decât rapiþã. El nu apare decât în sursele de referinþã cele mai recente. dar mult mai puternic. dupã care s-a renunþat la el. uleiul de rapiþã a fost folosit pe scarã largã în Europa la hrãnirea imalelor. deopotrivã la animale ºi la oameni.Numele de canola este un termen inventat. am fost sunat de o femeie d in Chicago care mi-a povestit cã se afla în Marea Britanie în perioada în care boala vacii nebune se afla la apogeu. Între anii 1986 ºi 1991. cel de rapiþã blocheazã sistemul nervos central ºi pe cel periferic. Dintre toate uleiurile alimentare. Planta este absolut otrãvitoare. experþii dãdeau vina pe o boalã viralã. Unul din efect ele secundare bine cunoscute ale consumului uleiului de rapiþã este pierderea vederii. combustibil. dar MULT MAI pronunþat. fiind letalã. La fel ca ºi uleiu l de soia. rapiþa este CEA MAI TOXICÃ. Doamna respectivã mi-a relatat cã a vãzut la televizor o ºtire în care oamenilor li se cerea sã nu intre în pa nicã dacã au folosit în dieta lor alimentarã uleiul de rapiþã ºi dacã aveau peste 65 de ani. Practic. El NU are ce cãuta în corpul uman! La fel ca ºi cel de soia. Curios este f . majoritatea celo r trecuþi de vârsta respectivã aveau sã moarã din cauze naturale. El a mascat practic introducerea uleiului de rapiþã în America! Uleiul de canola provine din seminþele de rapiþã. Spre exemplu. ca bazã pentru producerea cauciucului sintetic. fiind necesarã împuºcarea lor! La scurt timp dupã apariþia primei ediþii a acestei lucrãri. pânã atunci. ºi pentru luciul paginilor colorate pe care le vedeþi în reviste . el dã naºtere unei substanþe de tip latex care provoacã ag lutinarea celulelor roºii din sânge. ca sã nu mai vorbim de nebunia care le apuca pe animale. probleme respiratorii. Deteri orarea completã a sistemului dureazã însã ani de zile. anemie. la fel ca în cazul uleiului de soia. co nstipaþie.

Ei recunosc cã uleiul este obþinut din seminþele de r apiþã. invitându-ne sã recurgem la uleiul de canola pentru a fi salvaþi de efectele dezastruoase ale acestora. Ei demonizeazã grãsimile saturate naturale. Î schimb. dar vã sugere iviþi etichetele de pe untul de arahide. Veþi constata cã uleiul de arahide a fost înlocuit cu cel de rapiþã. Numele de canola sunã frumos. uleiul de canola este cunoscut sub iniþialele LEAR. adicã în canola! La fel de neobosiþi sunt experþii ºi atunci când povestesc despre nenumãratele calitãþi ale c nolei. uleiul de canola a devenit problema noastrã. El este folosit pe scarã largã în mii de alimente procesate. uleiul de rapiþã este folosit astãzi în SUA. Experþii în industrie nu mai obosesc sã repete felul în care aceastã plantã a apãrut în Canad cât de sigurã este ea pentru alimentaþia omului. precum acizii graºi omega 3. ªi astfel. Nu este minunat felul în care cartelurile multinaþionale ale uleiului ajutã þãrile în curs de dezvoltare? Nu vã aminteºte aceastã poveste de introducerea cuptoarelor cu mic rounde? Termenul de canola oferã acoperirea perfectã pentru interesele financiare ale cartel ului care doreºte sã facã miliarde de dolari din aceastã nouã piaþã. În mod oficial. de la low erucic acid rape (rapiþã). Armele chimice 182 . evident. 6 ºi 12. Insistã chiar asupra felului pozitiv în care þãrile din Asia au receptat canola. datoritã aromei ei savuroase. despre structura ei nesaturatã ºi despre digestibilitatea ei. care au fost însã modificate genetic (iradiate!). cu binecuvântarea agenþiilor guvernamentale de specialitate. boala viralã a dispãrut.ptul cã dupãce din dieta animalelor s-a eliminat uleiul de rapiþã. transformându-se astfel în altceva.

molecula energeticã ce alimenteazã corpul uman. Malationul este un organofosfat. Uleiul de canola conþine mari cantitãþi de izo-tio-cianaþi. în locuitorilor de estrogen ºi steroizilor anabolici folosiþi de atleþi. respectiv de a a acetilcolina în colinã ºi acetat. ATP este acronimul chimic al adenozin-trifosf atului. produse cu energie orientatã cãtre stânga. care a ars pielea ºi plãmânii a sute de mii de soldaþi ºi civili. deºeuri toxice. una din armele chimice folosite în Primul Rãzboi Mondial. A fost împrãºtiat din nou în fe ruarie ºi martie 1994. iar în 1995 în Texas. Acest lucru este cu deosebire valabil în cazul analogilor de hormoni conþinuþi în pilulele anticoncepþionale. Acesta se leagã chimic de enzima numitã acetilcolinesterazã. Hormonii din mediul înconjurãtor sun t atât de omniprezenþi încât practic nu pot fi evitaþi. Rapoarte rece te ale francezilor atestã cã gazul a fost folosit inclusiv în Rãzboiul din Golf. componente ale cianurilor. sã analizãm pesticidul numit malation. blocându-le act ivitatea.GAZUL DE MUªTAR. C ianura INHIBà producþia de ATP de cãtre mitocondrii. medicamente. împiedicând-o sã îºi mai desfãºoare activitatea normalã. Atunci . Am vorbit ºi noi pe larg de aceºti inhibitori. energie negativã. Funcþiile nervilor ºi organofosfaþii Acetilcolina este absolut esenþialã pentru transmisia impulsurilor NERVOASE. menþinându-ne sãnãtoºi ºi tineri! Uleiul de canola ºi metabolismul corpului Existã multe substanþe care se pot lega chimic de enzimele metabolice. este obþinut din uleiul de rapiþã. Malationul este un pesticid benefic împrãºtiat în California cu câþiva ani în urmã pentru a o insectã ºi care s-a depus ca un praf alb pe întreaga regiune. În mod normal. aceste legãturi sunt ireversibile ºi NU MAI POT fi rupte de corp dupã formarea lor. Între anii 1950-1953. Iradierea este acelaºi procedeu prin care ex perþii doresc sã obþinã alimente sigure pentru hrana noastrã. În biochimie. Spre exemplu. pe care i-am numit însã alimente nesãnãtoase. aceste substanþe sunt numite inhibitori. etc. seminþele de muºtar alb (rapiþã) au fost iradiate în Suedia pentru a s pori producþia de seminþe ºi conþinutul în ulei al acestora. Substanþele toxice din uleiurile de canola ºi de soia stimuleazã formarea legãturilor co valente. Un alt exemplu de folosire greºitã a tehnologiei de cãtre oamenii de ºtiinþã ºi de inducere în eroare a opiniei publice datoritã unor interese financiare puternice este modificarea geneticã a fructelor ºi legumelor. Soluþia la aceste molecule periculoase constã în folosirea REGULATà a precursorilor de hormoni Nugestrine II ºi Totally Male.

Inhibarea acetilcolinesterazei provoacã paralizia muºchilor striaþi (scheletali) ºi spas me ale sistemului respirator. Aºa se explicã opþiunea experþilor în ceea ce priveºte alegerea malationului ca insecticid.când aceastã substanþã este inhibatã. Poate aþi remarcat uriaºa creºtere din ultimii ani a incidenþei unor boli precum lupusul sistemic. sclero za multiplã. Experþii guvernamentali care au aprobat folosirea lor ºi companiile chimice care le-au produs s-au fãcut vin ovaþi de efectele toxice asupra OAMENILOR ºi mediului înconjurãtor. În cazul corpului. gândiþi-vã la telecomanda pentru garajul dumneavoastrã. inhibã enzimele insectelor. La fel se petrec lucrurile ºi în cazul oamenilor! Armele chimice numite portocaliu ºi albastru. El ucide insectele prin paralizia muºchilor la fel ca rotenonul din boabele de soia! Altfel spus. paralizia cerebralã. mielomul. uºanu se deschide. Spre exemplu. Uleiurile de soia ºi canola joacã un rol important în apariþia acestor boli. La fel ºi organofosfaþii (insecticide) folosiþi în industria alime ntarã. mâinile sau picioarele nu rãspund la come nzile creierului. Dacã ea nu trimite s emnalul. ceea ce nu-i împiedicã pe experþii din zilele noa stre sã continue 183 . folosite în Vietnam la defolierea jung lei. iar muºchii nu rãspund. hipertensiunea pulmonarã ºi neuropatia. sinapsele nervilor nu funcþioneazã normal. sunt compuºi organofosfatici. în numele eficienþei. Veteranii care au luptat în Vietnam ºi localnicii le cunosc foarte bine.

a apã . El se foloseºtede mitocondrii pentru a produce energie în folos propriu. William Campball Douglass îºi nea întrebarea: Chiar credeþi cã niºte maimuþe verzi au muºcat pe cineva de fund. Glicoziþii interfereazã cu biochimia oamenilor ºi animalelor. iar victima este imobilizatã. Uleiul de canola. SIDA sfârºitul civilizaþiei. herpesul. Un alcool este un concept chimic care desemneazã o grupã de substanþe chimice ce reacþio neazã cu o moleculã organicã. alt e forme de viaþã existente în sânge ºi în limfã se metamorfozeazã ºi se manifestã sub forma unor boli precum hepatita. dar dupã ani de zile (recitiþi în aceastã direcþie secþiunea referitoare la proteinele dulci din capitolul despre soia). Aceºtia provoacã probleme grave organismului u man prin blocarea funcþiilor enzimelor ºi a receptorilor hormonali ºi neuronali. În liniºte. Daunele apar. dar efectele lor se manifestã diferit. Atunci când experþii medicali fac analiza sângelui pentru a depista prezenþa virusului H IV. Fluorul. Aceste uleiu i modificã mediul intern al corpului ºi atrag dupã sine boala. ei vã vor spune cã NU aveþi HIV. punând stãpânire pe trupul dumneavoastrã prin anihilarea mecanismelor de apãrare ale sistemului dumneavoastrã imunitar (celulele T). HIV. p monia. enzimele muºchilor ictimei sunt inhibate. vir usul se multiplicã ºi într-o bunã zi BANG! vã treziþi cã muriþi de SIDA. Dacã numãrul acestora este normal. Alcoolii din uleiurile de soia ºi canola sunt foarte reactivi. Alcoolii ºi glicoziþii din uleiurile de soia ºi canola blocheazã acest mecanism de prote cþie care este sistemul nostru imunitar. Ce nu vã spun este cã celulele T se aflã într-o stare de comã toxicã. Din cauza acestui blocaj. ei numãrã practic celulele albe din sânge. dr. ºi gata. SIDA ºi maimuþele verzi În cutremurãtoarea sa carte. HIV-ul ºi SIDA Glicoziþii din uleiurile de soia ºi canola deprimã sistemul imunitar. siguranþa datelor ºtiinþifice ºi despre cât de ieft Uleiul de canola este bogat în glicoziþi. Ei s unt la fel de toxici ca ºi bãuturile alcoolice. Din cauza glicoziþilor din veninul sãu. HIV preia controlul asupra ARN-ului ºi ADN-ului. imunizãrile.sã ne ameþeascã cu poveºtile lor despre mâncarea dacã sunt folosite diferite otrãvuri. Gândiþi-vã la efectul pe care î are muºcãtura unui ºarpe cu clopoþei. Dupã cum spunea Claude Barnard: Mediu l intern este totul! Odatã ajuns în interiorul celulelor. antibioticele ºi alimentele nesãnãtoase de tip fast-food joacã un rol complementar în prãbuºirea sistemului imunitar. silind mecanismu l de apãrare al celulelor albe din sânge aºa-numitele celule T sã intre într-un fel de comã.

experþii se înºealã. Experþii din film afirmã cã ma copilului care moare nu are legãturã cu matematica (respectiv. Dacã ar fi stabilit pH-ul salivei. urinei ºi sângelui. Uleiul lui Lorenzo. Aceasta era ca uza dezintegrãrii sistemului sãu nervos. care confirmã tema unor filme futu riste precum Outbreak ºi The Twelve Monkeys. oferã un alt exemplu revelator despre cât de depart e se poate rãtãci ºtiinþa medicalã ºi cât de contorsionatã poate deveni mintea ºtiinþificã. Uleiul lui Lorenzo Un alt film. experþii ºi-ar fi putut da seama pe loc care este problema. cu pH-ul.IDA? Cartea lui Douglass descrie întreaga poveste a creãrii virusului HIV în laboratoarele militare de la Ft. Bãiatul murea din cauza unui pH al corpului foarte coborât! Atât de coborât încât fluidele sale corporale dizolvau înveliºul de mielinã care îi proteja fibrele nervoase. pe care vi le recomand cu cãldurã. în cazul de faþã). Ca de ob icei. Sesizaþi asemãnarea dintre aceastã descriere ºi zecile de boli dege nerative ale nervilor din zilele noastre? 184 . Laryland. Patrick. aducând argumente documentate.

munitar. Din fericire. fratele meu a asistat la o d ezbatere televizatã în care un expert afirma nici mai mult nici mai puþin decât cã acesta este ulei de rapiþã. ºi cancerul la prostatã pe de altã parte. La scurt timp dupã ce pe piaþã a apãrut uleiul lui Lorenzo. Sângele ºi uleiurile Cred cã v-a devenit deja iv fiecare parte a corpului nostru. Ac easta este o minciunã sfruntatã. bãiatului i s-a administrat uleiul lui Lorenzo. Ea nu îºi protejeazã decât propria sãnãtate ºi propri conomice. Ac este decât un alt exemplu de dezinformare a publicului. Este la mentarã ºi apa pe care o bem. dieta ali astronomicã a alimentelor procesate care conþin ulei de soia ºi induce organismului o stare de CONFUZIE ºi îi slãbeºte sistemul i Nu trebuie sã vã surprindã aºadar faptul cã orice om care doreºte sã se bucure din nou de o s te perfectã ºi de longevitate TREBUIE sã preia din nou controlul asupra vieþii sale. proteine din soia ºi aditivi chimici. creºterea canola. aflând CE aveþi de fãcut ºi CUM trebuie sã acþionaþi. Daþi-i unei persoane bolnave ulei de rapiþã ºi îi veþi grãbi imediat sfârºitul. pe de o parte. Este important sã vã atârnaþi de ceva ºi sã vã întindeþi coloana în fiecare zi! Orice exces se opune naturii . Uleiul i-a provocat o stare de ºoc printr -o reducere masivã a aciditãþii corpului sãu. Uleiul lui Lorenzo nu este altceva decât uleiul de MÃSLINE! Atunci când es te ingerat în cantitãþi mari. pentru a-i creºte nivelul ene rgetic ºi pentru a-i detoxifia corpul de otrãvurile metabolice. ficat ºi procesul de bãtrânire. nu existã practic problemã de sãnãta e care sã nu poatã fi alinatã sau chiar inversatã. Notã: Tocmai am auzit la ºtiri un raport despre un studiu ºtiinþific ce confirmã legãtura di rectã dintre uleiurile de soia ºi canola. Ra portul a fost transmis în data de 15 februarie 1994. clar cã fluxul congestionat al sângelui ºi limfei afecteazã negat fel de evidentã legãtura directã care existã între boalã. Ceea ce nu-i împiedicã pe experþi sã promoveze mai nou implanturile l a sâni cu ulei din soia. Industria sãnãtãþii este un oximoron. asumându -ºi responsabilitatea care îi revine pentru propria sa sãnãtate. el provoacã o stare de ªOC ºi ajustarea pH-ului corporal.În film. Mai mult. Toate aceste minciuni ar trebui sã vã punã în gardã în legãturã cu interesele majore care se ascund în spatele modelãrii opiniei publice. Hipocrat Despre vibraþii ºi alte cãrþi care meritã citite . Învãþaþi sã vã protejaþi sãnãtatea ºi interesele DUMNEAVOASTRà economice. Uluitor! Preambul: capitolul urmãtor analizeazã legãtura care existã între ceapã.

Ea face parte din trilogia care mai include Trusa pendulului ºi Mãsurãtorile e nergetice. Astãzi. ºi pentru a elimina câmpurile energeti ce negative din cãminul dumneavoastrã. vã veþi îndrãgosti cu siguranþã de minunata capodoperã ilustratã în care sunt descri de ani de mãsurãtori energetice ºi intitulatã Mâna divinatorie (vezi Pachetul informativ). înainte ca agenþia guvernamentalã FDA sã decidã sã ne salveze nenorocirea numitã tãtãneasã. În vremurile bune de altãdatã. Dacã vã place istoria. pent ru a alunga durerea dintr-un loc rãnit sau dintr-o încheieturã inflamatã. orice om inteligent va face ex act acest lucru. aceasta putea fi gãsitã în toate magazinele.Aflaþi cum puteþi folosi un lanþ vibratoriu pentru a stabili orientarea energiei. De altfel. dacã dore uri aceastã plantã trebuie sã þi-o cultivi singur. Despre vibraþii este lucrarea scrisã dupã o viaþã de studiu de un Vrãj r în vârstã de 87 de ani. 185 .

Anonim Ficatul este organul cel mai abuzat din întregul corp. Toate produsele racemizate produc rezultate excelente. Poate fi cultivatã inclusiv în ghi ece ºi se multiplicã extrem de uºor. El reprezintã principalul org an de eliminare a . Un precur sor racemizat accelereazã viteza de transformare. Folosiþi-le o singurã datã ºi vã asigur cã nu veþi mai întreba a doua oarã dacã sunt eficient ltfel. Ce sã menþioneze reclama era cã uleiul de canola este el însuºi o otravã sistemicã cu efecte pe t en lung! Capitolul 27 Ficatul ºi ceapa Cum funcþioneazã ficatul. De multe ori. De aceea.5 metri. pe care nimic nu pare sã o deranjeze. care le depãºesc cu mult pe c ele ale suplimentelor din magazine. care cresc pânã la o înãlþime de 1. ani la rând. acordaþi-le spaþiul necesar. Rãdãcina de tãtãneasã mãcinatã. la care se adaugã sucul de aloe. eu ºi familia a am fi fost de mult morþi! Am mâncat tãtãneasã de mai multe ori pe sãptãmânã. Rãdãcinile ei cresc pânã la o adâncime de 12 metri. Puteþi culege frunzele ºi florile plantei din primãvarã pânã toa târziu. Adãugaþi puþin ulei de din mere ºi veþi obþine o masã cât se poate de hrãnitoare ºi de gustoasã. pe abur.2 metri. Fãrã pesticide? Am vãzut recent o reclamã uriaºã la uleiul de canola. pe care nu o vei gãsi la piaþã. pânã când se înmoaie.Faceþi rost de câþiva lãstari cu rãdãcini ºi plantaþi-i în sol. aºa funcþioneazã ºi corpul . produsele racemizate vã aduc beneficii mult mai mari la acelaºi preþ. în care se spunea: Fãrã pesticide . întinzându-se pe un diametru de 1. Tãtãneasa are o vitalitate excepþionalã. Este suficient sã plantaþi tãtãneasa o singurã datã ºi veþi obþine hranã pentru ani de zile. Frunzele ei pot fi amestecate în salate sau puse în sandviciuri. ºi ne sim . Ideal este sã le pregãt iþi la fel ca spanacul. Dupã câteva sãptãmâni vei obþ extrem de vitale. FDA afirmã cã tãtãneasa este periculoasã. sunt nevoit sã tai din plante pentru a permite creºterea unor lãs tari noi. fãrã sã-ºi piardã însã culoarea verde. Dacã acest lucru ar fi fost adevãrat. dintre cele mai sãnãtoase. vindecã ulce tic ºi intestinal! Poate aºa se explicã interdicþia pe care i-au impus-o companiile farmaceut ice Ce este un precursor Un precursor este o substanþã chimicã ce precede formarea unei alte substanþe.

alcãtuit din celulele strome care acoperã în mod normal sup rafaþa exterioarã a ficatului. c are ajung în el prin intermediul dublei aprovizionãri cu sânge. Aºa se 186 . Când ficatul devine excedat de toxine. þesutul stromatic invadeazã spaþiul rãmas liber ºi formeazã cicatrice. Ficatul este o incredibilã uzinã chimicã. Când hepatocitele mor. în care se produc mii de reacþii biochimice. pesticidele. De altfel. inclusiv p ntru inversarea procesului de îmbãtrânire.deºeurilor toxice. Un ficat sãnãtos este esenþial pentru o stare bunã de sãnãtate. deºeurile ºi alcoolii. ºi implicit asupra celorlalte organe ºi glande ale corpului. medicamentele. capacitatea de regenerare a ficatului îi indicã impor tanþa în organism. hepatocitele mor. Ficatul metabolizeazã alimentele. Aceste substanþe toxice impun un mare stres asupra ficatului. Est e al doilea organ ca mãrime din corp ºi UNICUL organ care se autoregenereazã din proprie voinþã chiar dacã di el nu a mai rãmas intact decât 25%. Celulele funcþionale ale ficatului sunt numite hepatocite (de la hepat ficat ºi cite celule). Spaþiul rãmas în urma lor este umplut de un þesut conjunctiv de tip cicatrice . Sunt clasificate în categoria celulelor parencime.

Grãsimile asigurã colesterolul NECESAR pentru producerea hormonilor corticosteroizi de cãtre glandele adrenale (cel mai cunoscut steroid este cortizonul). corpurile strãine ºi celulele albe ºi roºii care au ieºit din circulaþie. El primeºte o DUBLà cantitate de sânge. ºi cit e celule). dar pot fi inversate uºor dacã persoana este dispusã sã coopereze. hranei ºi apei toxice) el oboseºte ºi sfârºeºte prin a se îmbolnãvi. Ele sunt simultan hepatocite ºi fagocite (de la fag a mânca. hepatita este clasificatã în A. încãrcat cu substanþe nutritive. Guenther Enderlein a arãtat suita exactã a metamorfozei microbiene care se petre ce în bolile degenerative. Dacã se aflã în stare de stres mental (datoritã gândirii negative. C. grijilor. se înºealã. fricii. Pentru a-ºi duce la bun sfârºit sarcinile. Ficatul este un organ puternic vascularizat cu vase ale sângelui. D. dizolvând grãsimile pen tru o asimilare corectã. Ficatul filtreazã deºeurile toxice din sânge.) sa u fizic (datoritã medicamentelor. încheieturilor ºi þesuturilor moi ale corpului au ÎNTOTDEA UNA la bazã un ficat bolnav! Hepatita (de la hepat ficat ºi ita inflamare) este o boalã a ficatului. este furnizat de vena portã hepaticã. o boalã a EXCESULUI care este confundatã deseori cu o boalã a deficitului. B. ca de obicei. ªtim astãzi inclusiv ce trebuie sã facem în asemenea cazuri. afecþiunea fiind numitã hipertensiune portalã. iar cel neoxig enat. prin intestine ºi colon. Ciroza determinã îngãlbenirea ºi împietrirea ficatului. presiunea sângelui creºte. Într-un corp bolnav sau îmbãtrânit. vedeþi practic organism bolnav. sau E. Intoxicarea sângelui. funcþia ficatului este atât de compromisã încât corpul aj sã îºi clãdeascã rezerve de grãsimi ºi de celulitã. eliminându-le în mod normal prin intermediul bilei. Atunci când vedeþi un corp gras.petrec lucrurile în ciroza ficatului. Medicii dau vina pe gunoierii naturii vi rusurile dar. Dr. Sângele oxigenat venit din inimã este furnizat de artera hepaticã. a limfei. ficatul are nevoie de o cantitate uriaºã de ene rgie. Toate aceste afecþiuni s unt predominante în Statele Unite. La fel sunt mononucleoza. De asemenea. Celulele Kupffer care cãptuºesc vasele de sânge ale ficatului au o importanþã vitalã pentru sãnãtatea ºi vitalitatea noastrã. . deºi nu este cazul. În mod oficial. EpsteinBarr ºi Sindromul Oboselii Cronice. Fagocitele eliminã microbii. Dacã deºeurile se acumuleazã pe pereþii ven ei porte. Toate aceste afecþiuni reflectã o încãrcare cu toxine ÎN EXCES a organismului ºi un dezechilibru hormonal. bila acþioneazã ca emulsificator. lucru indicat în lucrarea Ucigaºii ascunºi (vezi Pachetul informativ). mâniei. etc.

oamenii îºi schimbã personalitatea. care înseamnã bilã în greceºte. ceaiul lui Rene este folosit intravenos în cazul bo lilor virale. Personalitãþile colerice Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. Acesta a fost medicul per sonal al împãratului roman Marcus Aurelius. apa de calitate ºi odihna joacã un rol la fel de im portant în procesul de vindecare. În mare parte. O mare parte din istoria dezastruoasã a medicinii occidentale este rezultatul teor iilor medicului ºi scriitorului grec Claudius Galen (circa 130-200 e. Existã un tip de personalitate. Cele patru tipuri de personalitate continuã sã fie la modã.n. dar au cãpãtat nume noi. bila. pe care le-a numit umor i . dificilã ºi greu de suportat. sanguinã ºi flegmaticã). Detoxifi carea. Galen credea în cele patru tipuri esenþiale de personalitate. O umoare esteun fluid corporal despre care se credea cã influenþeazã personalitatea. precum: tipul A.În regiunile centrale din China. la fel ca ºi ceaiul de Kombucha. exerciþiile fizice. Vestiþi în aceastã direcþ nt alcoolicii ºi unii vârstnici (vechii greci credeau cã existã patru tipuri de personalitate: colericã. Cuvântul coleric vine de la chole. 187 . melan colicã. Colericul are o persona litate acrã. colericã. ce reflectã starea ficatului persoanei respective. teoria lui Galen s-a dovedit greºitã.). precursorii racemizaþi ai hormonilor. Chole se refer sucul digestiv al ficatului. O persoanã biliarã are o personalitate dificilã. cu mare succes. PAC ºi Yucca Herbal Blend sunt extrem de utile. în timp ce în SUA el este folosit doar de câþiva veterinari pentru a trata câinii ºi pisicile agresive.

constatãm cã acesta este alcãtuit din chole bilã. Ficatul are un rol esenþial în procesul digestiv. Un ficat bolnav NU eliminã suficientã bilã. celulita. Un ficat sãnãtos produce circa 1. Dacã indicaþiile din aceastã carte sunt respect ate. etc. Hormonii ºi digestia sunt strâns legate între ele. eliminând indigestia. membranele stomacului îºi redobândesc starea de sãnãtate. Bilirubina este cea care dã bilei culoarea sa galbenã. Yucca Herbal Blend ºi DiSorb Aid fac minuni în cazu l problemelor digestive. bila ºi procesul de îmbãtrânire Îmbãtrânirea organelor vitale limiteazã serios capacitatea noastrã de a prelucra alimentel e ingerate. maro nie sau verzuie. stabilindu-se în vezica biliarã. lucru observabil îndeosebi seara sau dupã o masã bogatã în g rãsimi. incidenþa lor est e de zece ori mai mare în cazul femeilor decât în cel al bãrbaþilor! Pietrele la vezica biliarã sunt pietre al e ficatului care au migrat. balonarea. Producerea insuficientã a acidul ui clorhidric de cãtre celulele stomacului LIMITEAZà digerarea proteinelor ºi permite instalarea în organ ism a paraziþilor ºi a ouãlor lor. Pylori sunt trei dintre factorii care stau la baza ulcerului peptic. INUNDÂND corpul cu un flux nesfârºit de substanþe toxice. afecþiunile tiroidei ºi lipsa energiei toate sunt avertismente serioase îndeosebi în cazul femeilor! Acidul stomacal are un pH foarte redus (0. Ele sunt foarte comune ºi reprezintã o afecþiune gravã. membranele mucoase ale stomacului prote jeazã pereþii acestuia de acest acid atât de puternic. cole sterol ºi bilirubina preluatã din celulele roºii moarte.15 litri de bilã pe zi. Cel duodenal apare la nivelul pereþilor intestinuluisubþire. problemele legate de pãr. stresul ºi bacteria H. Acidul clorhidric. gazele ºi balonarea. uneori maroniu-verzuie. dar în realitate se petrece exact cazul opus. HCI racemizat. El este atât de acid încât o singurã picãturã cãzutã pe piele ar face o gaurã în ea. Îmbãtrânirea.tipul B. ca sã nu mai vorbim de calitatea acesteia. cu un pH extrem de alcalin. Aceasta reprezintã un suc digestiv de cu loare galben-maronie. Gazele. grãsim ea. Pietrele la vezica biliarã au o legãturã FOARTE STRÂNSà cu problemele digestive. Ele uºureazã de asemenea durerile provocate d e hernia hietalã (o afecþiune de care se plâng în mod frecvent femeile) prin eliminarea presiunii abdominale asupra diafragmei. Atunci când sunt sãnãtoase. Din cauza problemelor hormonale. Imunitatea umoralã se referã la anticorpii ºi antigenii aflaþi în circulaþie în sângele uman ºi în fluidele limfatice. indigestia. Ulcerul peptic apare la nivelul pereþilor stomacali. dupã ce s-au pietrificat. Indigestia este pusã de multe ori pe seama unui exces de acid stomacal. Dacã analizãm cuvântul colesterol. Mãrimea lor oscileazã de la ace ea a unui bob de linte la . Ea conþine ioni minerali.8). ster grãs ol alcool.

unde este amestecatã cu secreþiile pancreasului ºi cu bila din ficat. For marea micelelor este esenþialã pentru absorbþia vitaminelor liposolubile A. Pentru digestie. Vezica biliarã depoziteazã bila secretatã de ficat. eliberând-o în intestinul subþire ori de câte ori procesul digestiv impune acest lucru. Digestia parþialã pr veazã organismul de energie. Micelele Bila (ºi Yucca Blend) opereazã la fel ca ºi detergentul de vase. creând mediul perfect pentru instalarea paraziþilor un mediu alcãtuit din resturi alimentare în putrefacþie la care s e adaugã o mare cantitate de toxine. Mâncarea parþial digeratã (numitã chim) iese din stomac ºi pãtrunde în prima din cele trei se uni ale intestinului subþire. cãci 40% din energia noastrã provine din oxidarea grãsimii. uºor de absorbit de organism . grãsimile alimentare nu pot fi digerate. numitã duoden. Notã: bãutul lichidelor la masã dilueazã acizii ºi enzimele stomacale. bila reprezintã ceea ce reprezintã det ergentul pentru vasele murdare cu grãsime. vã recomand clismele la ficat. Dacã nu existã suficientã bilã. Dacã doriþi sã scãpaþi complet de aceastã problemã. pe care le divid în molecule mici numite micele. Aceste secreþii sunt EXTREM DE alcaline ºi au scopul de a ridica pH-ul chimului. E ºi K. D. care îmbolnãvesc ºi îmbãtrânesc organismul-gazdã. Puþinã Yucca Blend la fiecare masã face minuni în cazul aces tei tulburãri.aceea a unei mingi de golf. Metabolismul insuficie nt al grãsimilor conduce 188 . Ele se divid ºi emulsif icã globulele mari de grãsime. astfel încât l egãturile chimice ale carbohidraþilor sã poatã fi rupte ºi zaharurile digerate.

toate pot fi tratate acasã. Icterul este rezultatul unui exces de bilã ºi de bilirubinã în sânge. . Anemia rezultatã ca urmare a deficitului de fier NU reprezintã însã o conseci nþã a deficitului de fier alimentar. Anemia rezultatã ca urmare a deficitului de fier poate fi tratatã cu uºur inþã. Pe mãsurã ce corpul îmbãtrâneºte ºi pH-ul sãu se modificã. de d ezechilibrele hormonale ºi de o dietã alimentarã necorespunzãtoare. Suferinzii de hepatitã. care asigurã materia primã necesarã într-o formã uºor asimilabilã de cãtre organism pentru a duce hemul necesar. psoriazisul ºi dificultãþile de învãþare sunt simptome ale unor disfuncþii ale ficatului ºi a unei toxicitãþi sistemice. Soluþia perfectã pentru cei cu defici t de fier sunt algele Klammath. deºeurile se rãspândesc înap i în organism. sarea. Aceste pietre îº u originea în ficat. medicamentele ºi mineralele din b e decanteazã ºi determinã apariþia ºi creºterea în dimensiuni a pietrelor la vezica biliarã. ci a încetinirii funcþiilor organelor vitale datoratã toxicitãþii sistemice ºi de zechilibrelor hormonale (exceselor). molecula noastrã energeticã) de cãtr e mitocondrii va fi mult redusã. colesterolul.la probleme grave de sãnãtate ºi la o cantitate redusã de energie. constipaþia . La fel de utile sunt legumele proaspete cu frunze verzi (de pildã. apendicita. Pierderea hemului (purtãtorul oxigenului în hemoglobi nã) conduce automat la o pierdere de energie ºi de vitalitate. cirozã ºi mononucleozã au adesea un ten gãlbui. Copiii suferã adeseori de disfuncþii ale ficatului. care gener eazã o culoare galbenã la nivelul globulelor ochilor. dacã sunt înþelese adevãratele sale cauze. cultivate în grãdinã (fãrã îngrãºãminte). Acneea. Nivelul ridicat de zahãr în sânge (diabetul) este legat de nivelul redus de fier din hem. Suplimentele pe bazã de fier alimentar sunt dezastruoase pentru organism. Gãlbinarea este un SEMN al unei disfuncþii grave a ficatului. spanac ul). Emulsificatorul grãsimilor din bilã care menþine colesterolul în soluþie este lecitina. icterul. iar capacitatea sângelui de a aproviziona mitocondriile ºi hepatocitele va scãde a corespunzãtor. Fierul e ste un oxidant ºi participã direct la formarea radicalilor liberi. Aceste molecule d e fier sunt mult mai active din punct de vedere biologic decât fierul alimentar. Dacã apare un deficit de fier la nivelul hemului din corp. oxidarea glucozei (conversia glucozei în ATP. efectele sale fiind c atastrofale (aºa se întâmplã de pildã în cazul programelor dietetice ºi al produselor alimentare care nu conþin grãsimi ) Bila conþine hem (fier organic). Acest lucru este valabil îndeoseb i în cazul femeilor aflate la menstruaþie. Cea mai mare parte a fierului din hem este absorbitã în intestine. Dacã ficatul este toxic ºi nu poate separa bilirubina din sânge. Din fericire. bãºicile.

. fãrã apendice. fãrã sã se bazeze pe progresele tehnologice pentru a fi salvaþi de la o moarte sigurã. indiferen t de vârsta biologicã a omului! Pierderea vezicii biliare echivaleazã cu o îmbãtrânire mai acceleratã ºi cu o viaþã trãitã pe l de subzistenþã. testicule. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a evita pierderea vezicii biliare. etc.dar ajung la proporþii gigantice numai în vezica biliarã. fi catul îºi va secreta bila direct în intestin. persoana va mu ri din cauza ºocului rezultat prin otrãvire (toxemie). Pierderea vezicii biliare conduce de regulã la dia bet în urmãtorii 20 de ani. în caz contrar. Este bine însã ca oamenii sã înþeleagã CAUZELE care stau la baza formãrii pietr lor la vezicã. dacã persoana nu face nimic pentru a preveni acest lucru. Pie trele la vezica biliarã sunt responsabile pentru circa 8. adãugându-i mulþi ani de viaþã. Pietrele la vezicã sunt o confirmare a faptului cã bãtrâneþea s-a instalat deja. Dacã pietrele din vezica biliarã BLOCHEAZà traseul bilei dintre ficat ºi intestinul subþir e. DACà pacientul nu face nimic pentru a veni în ajutorul corpului sãu. Omul poa te trãi fãrã vezica biliarã. Odatã eliminatã. Þesuturile cangrenoase sunt þesuturi moarte care putreze sc în absenþa oxigenului. eliminând cu uºurinþã vez ica biliarã a bolnavilor. ovare. Acþiunile imediate de remediere a situaþiei sunt absolut necesare în acest caz. ele putând resta bili calitatea vieþii persoanei. cangrena se va instala în numai câteva ore. 189 . creând a n stres similar celui impus organismului de gustãrile dintre mesele principale. O vezicã biliarã cangrenoasã trebuie extirpatã chirurgical. nu toatã odatã imediat dupã masã. splinã. Medicina modernã a avansat foarte mult în procedeele chirurgicale.000 de morþi ºi peste UN MILIARD de dolari anual nu mai în Statele Unite. dar picãturã cu picãturã. dar preþul plãtit va fi sãnãtatea ºi itatea sa.

Acestea conþin proteine grele. lucru care se întâmplã în caz de cirozã. Localizarea anatomicã a ficatului Ficatul este localizat direct sub ultimele coaste ale cutiei toracice. Un abdomen umflat reprezintã doar parþial un depozit de grãsime. problemele prostatei. În Statele Unite. tru a-ºitrata bolnavii de cancer. Fructele ºi legumele proaspete. Acest lichid este ÎNCÃRCAT cu substanþe nutritive ºi cu enzime biologic active. Acestea reprezintã energizante foarte puternice. generatoare de stres. obþinut din ficat de viþel. sana ºi kefirul sunt extrem de sãnãtoase. polenul armonizat. unele existente.Igiena ficatului Bolnavii de cancer ar trebui sã se abþinã temporar de la consumul cãrnii (de orice fel) ºi al brânzeturilor. Este un SEMN evident de acumulare a deºeurilor toxice. Max Gerson obiºnuia sã foloseascã sucul proaspãt. ficatul proaspãt nu se mai gãseºte de mult pe piaþã. sub plãmânul drept. Harmonic Synerg y. -toate aceste produse reprezintã SUPER-ALIMENTE uºor de digerat. organice. plantele taoiste. Yucca Herbal ºi R/HCI asigurã o d igestie de 100% ºi restabilirea rapidã a stãrii de sãnãtate. Abdomenul umflat Abdomenul umflat reprezintã un SEMN clasic al unor probleme la ficat ºi al unui corp aflat sub asediu. din cauza stãrii în care e aflã animalele. cam la aceeaºi înãlþime. pe canalul vaginal. dar de aceastã datã cauza lor sunt problemele HORMONALE. Orice abdomen umflat înseamnã probleme. având drept cauzã princip alã colonul inflamat ºi deformat. Paraziþii intestinali ajung de multe ori la ficat prin vena portã. sunt la fel de UTILE pe tru ficat. diverticulita. al cãrui masaj permite dislocarea ºi eliminarea unor . coli). altele care vor urma! O descoperire recen tã pe care v-o recomandãm este Rollerul Limfatic Biogen. o alternativã mai sigurã constã în folosirea tabletelor de ficat de viþel organic r acemizat ºi predigerat. Algele Klammath. artrita ºi problemele cardiace ca sã numi m numai o parte dintre ele. Infecþii similare apar ºi în c azul femeilor. Lactatele precum iaurtul. lângã stomac ºi în opoziþie cu splina. în partea d reaptã. care golesc sistemul de energ ie. De aceea. Este un lucru obiºnuit sã gãseºti într-un ficat inflamat bacili din colon (E. constipaþie ºi probleme ale intestinului gros. sau direct prin c onducta prin care trece bila. guta. fãrã sã prezinte nici unul din inconven ientele cãrnii. Este situat deasupra colonului ascendent. situatã în pa stângã a corpului. Un colon congestionat reprezintã un teren ideal pentru boalã ºi un bilet sigur cãtre cim itir. crescute fãrã îngrãºãminte. tabletele de ficat organic racemizat. Dr. DiSorb Aid. Ceaiul de Kombucha ºi sucul proaspãt de lãmâie reprezintã suplimenþi alimentari ideali. Afecþiunea este fr ecvent asociatã cu colita. organic.

exerciþiile fizice ºi o alimentaþie cât mai corectã pent ru inversarea procesului de îmbãtrânire. Respiraþia ficatului Existã alimente precum ceapa crudã care provoacã o respiraþie neplãcutã. sau dobândesc sindromul oboselii cronice. bãutul apei de calitate de-a lungul întregii zile. fãrã sã vreau. cei care au viermi inelari. 190 . mononucleozã. care produce un mi ros metalic în respiraþia anumitor persoane. i -am simþit imediat mirosul respiraþiei ºi am recunoscut simptomul. Sperãm cã cititorii noºtri au înþeles cât de importante sunt mestecatul aten t al hranei. Când mi-a cerut ajutorul. Toate problemele intestinului gros sunt rezultatul unui mod de viaþã nesãnãtos ºi al unei diete dezechilibrate. Din aceeaºi categorie fac parte suferinzii de psoriazis.cantitãþi masive de deºeuri din colon. cunoscutã ºi sub de respiraþie a ficatului. în care prima se plângea de problemele ei de sãnãtate. Ceapa crudã este un detoxifiant puternic. Oamenii care au ficatul stresat fac uºor hepatitã. Am auzit odatã. o conversaþie între asistenta profesorului meu de biochimie ºi o altã persoanã. Doamna în cauzã avea un ficat stresat. mãtreaþã abundentã.

echilibrãrii hormonilor ºi i ngerãrii SUPERalimentelor. despre care vom mai vorbi în capitolul urmãtor. izvoarele minerale. constipaþie. Îmi amintesc cã pe vremea când l. cancer. unghii fragile. în care numeroºi vizitat ori se scãldau în apele minerale ºi fãceau bãi de nãmol. Dacã nu sunteþi pregãtit sã faceþi aþã acestei cantitãþi. un loc din California. mergeam împreunã cu familia la Izvoarele Calde din Deºert. În cazul în care constataþi totuºi cã sãnãtatea dumneavoastrã nu mai este la fel de bunã sau cã aþi încep accelerat. vã veþi simþi foarte obosit. întrucât acestea esc organismul sã elimine brusc o cantitate foarte mare de toxine în sânge.picior de atlet. Existã modalitãþi diferite de a dobândi o stare idealã de sãnãtate. astfel încât astãzi. mi-am recãpãtat integral viaþa înapoi. SUPER-ALIMENTE pentru o SUPER-VIAÞà . colitã. Aºa se explicã de ce am insistat atât de tare asupra necesitãþii detoxifierii cu orice preþ a organismului. Acest dispozitiv minunat dizolvã ºi e inã din þesuturile moi deºeurile acide. este foarte indicat sã beþi cantitãþi mari de apã cu minerale marine racemizate. cele calde ºi locurile cu nãmol terapeutic au atras mulþi oamenidornici sã îºi redobândeascã sãnãtatea. Personal. sfatul meu este sã priviþi în faþã realitatea. m-am trezit la vârsta de 45 de ani. În loc sã continui pe aceeaºi cale. Pot confirma personal eficacitatea acestor bãi (minerale ºi de nãmol) în procesul de det oxifiere. Alzheimer. deºi mulþi oameni se simt revigoraþi de ele. Sauna NU foloseºte cãldura sau lumina. regenerând ficatul. am preferat sã-mi croiesc o cale nouã. Nu mai puþin de 90% din populaþie are ficatul stresat. Se produce de asemenea o pierdere a ele ctroliþilor minerali. Un ficat sãnãtos reprezintã o condiþie sine qua non pentru a redeveni tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom discuta despre fluxul de energie ºi despre vitalita tea nelimitatã a organismului. pielea uscatã. la vârsta de 53 de ani. diverticulitã. probleme periodontale ale gingiilor. Sauna cu infraroºii la distanþã (SID) reprezintã o modalitate excelentã de a experimenta b eneficiile unei bãi cu apã mineralã caldã chiar acasã la dumneavoastrã. iar eu nu mã opun nici un . Atrag însã atenþia cã. pe mine mã obosesc cumplit! Oamenii cu ficatul slãbit trebuie sã fie foarte atenþi atunci când se scaldã în izvoare cu apa caldã. ºi a ltele. infecþii cu paraziþi. Ace cru îl puteþi face ºi dumneavoastrã! Bãile minerale ºi ficatul De-a lungul timpului. când amdescoperit cã am probleme serioase. eliminând-o urgent. sindromul colonului iritabil. Ori de câte ori aplicaþi procedee de detoxifier e prin intermediul pielii.

veþi constata cã greutatea dumneavoastrã se va n ormaliza. Harmonic Synergy Tablete ETVC Taoist Rice Polish Harmonic Pollen Taoist 5 Elements Harmonic Royal Jelly Klammath Algae Biogen Skin & Body Biogen Liver Biogen HGH VitaLight Tablets Precursori Racemizaþi 191 . Folosiþi-le ºi veþi constata cã senzaþia de foame dispare ce energia ºi luciditatea dumneavoastrã mentalã vor atinge un nivel pe care nici mãcar nu vi-l puteþi imagina la ora actualã. Mai mult. iar pãrul va începe din nou sã creascã. dupã o vreme nu prea îndelungatã.Iatã care sunt super-alimentele care alcãtuiesc principala mea dietã alimentarã (având în ve dere cã nu mãnânc decât o singurã datã pe zi).

unificate prin suprapunere pentru a atinge efecte biologice maxime. Procesul se realizeazã în patru trepte ºi unificã. Toate produsele intitulate Biogen ºi Harmonic au o valoare de referinþã de 10/10.Adaug uneori la aceste produse ºi un mãr sau o parã. Yucca Blend ºi R/HCI. proteine ºi calorii. ci în activitatea forþei vitale din sis emele vii. ºi mai puþin la putere. Aceºti termeni indicã existenþa unei energii potenþiale disponibile ºi un rãspuns biologic aº eptat. precum ºi profunzimea câmpului energetic rezultat intensificând astf el activitatea biologicã în interiorul organismului. astfel încât câmpurile individuale ºi compuse sã nu poatã reveni la un nivel ener etic inferior noii valori atinse ºi sã nu se deterioreze o perioadã foarte lungã de timp. Toate substanþele cu o energie orientatã cãtre dreapta p rimesc valoarea de referinþã staticã de 0. o piersicã sau l egume proaspete. ceea . în ceea ce priveºte profilul lor energetic. completez procesul digestiv cu DiSorb Aid. Viabilitatea se referã mai degr abã la utilitatea ºi activitatea biologicã. Scala racemicã este de la 0-10. homeopatia sau alte procese c unoscute ºi aplicate pânã acum în domeniul sãnãtãþii. Procesul de racemiz are ridicã aceastã valoare de zece ori. Racemizarea amplificã enorm profilul energetic al sub stanþelor nutritive. Nu se mãsoarã în carbohidraþi. Unificarea câmpurilor energetice ale substanþelor nutritive ficã viteza de rotaþie a energiei. Ilustraþie Efectele vindecãtoare ale terapiei magnetice Haos Ordine Înainte Magnet Dupã Masajul molecular al mineralelor marine ionizate în sânge ºi în fluidul limfatic De ce vorbim atâta de racemizare Produsele racemizate sunt combinaþii de câmpuri energetice circulare. amplificã. Produsele racemizate sunt extrem de active din punct de vedere biologic. un fruct de mango. Efectul pe care îl au produsele racemizate asupra moleculelor substanþelor nutritive bogate în energie este cel mai bine descris prin cuvântul viabilitate. Pentru o absorbþie perfectã ºi o eliberare cât mai deplinã a energiei. producând aproape instantaneu beneficii maxime. Racemizarea nu are nimic de-a face cu magnetismul. Produsele racemizate au o dublã valoare. stabilizeazã ºi bl cheazã frecvenþa energeticã. lipide. legatã de activitatea biologicã ºi de amprenta ra emicã .

prin punctele reflexe ale ac estora). Capitolul 28 Mineralele din apa mãrii Omul nu moare. efectele lor asupra vitalitãþii celor care le folosesc sunt incredibile. Seneca Oamenii adorã litoralul mãrii! Aerul de acolo îi face sã se simtã automat mai bine. Mersul cu picioarele goale pri n nisip permite scurgerea unei pãrþi importante a energiei toxice prin tãlpi (mai exact. El se sinucide . Valoarea vindecãtoare a aerului. 192 . Apa ionizatã le revigoreazã trupurile. apei ºi nisipului de pe litoral este datã de ionii minerali încãrc aþi electric.ce înseamnã cã sunt de zece ori mai viabile în interiorul organismului decât în starea lor ne-racemiz atã. întrucât usteºte de electricitate. Produsele racemizate NU au egal pe piaþã. De aceea.

În soluþie. Sãrurile su nt STABILE ºi îºi menþinforma de cristale PÂNà CÂND sunt hidrolizate (dizolvate în apã). ionii minerali sunt numiþi electroliþi. conti nuându-ºi drumul. Existã ioni capabili sã conducã electricitatea într-o soluþie. lucru important de ºtiut. Sp re deosebire de acest proces. prin intermediul fibrelor nervoase ºi al ionilor minerali furnizaþi de sânge. Mineralele care nu se aflã într-o formã ionizatã nu sunt suficiente în acest scop. Un corp care dis pune de o cantitate suficientã de ioni se bucurã deopotrivã de sãnãtate ºi de vitalitate. De aceea. furnizând astfel energia necesarã procesului. inclusiv cele coloidale. Aceºtia permit transferul energiei (semnalelor) electrice de la un capãt la altul al corpului nostru. ionii minerali racemizaþi echilibreazã sistemul. precum sarea de bucãtãrie (clorura de sodiu). Barierele Am putea compara sistemul nervos cu un sistem de bariere la care trebuie plãtit un preþ înainte ca semnalelor electrice sã li se permitã continuarea drumului cãtre destinaþie.Marea este principala baterie în care natura îºi stocheazã ENERGIA ei orientatã cãtre dreapt a! Eareprezintã un fenomen de o importanþã extremã. Sângele ºi limfa conþin electroliþi. Înþelegerea sursei din care provine ener gia mãrii este esenþialã pentru inversarea procesului de îmbãtrânire ºi pentru sãnãtatea noastrã. moleculele sãrurilor se divid în ioni minerali instabili. O unitate de m onedã electricã este numitã un ion mineral. Fibrele ºi celulele noastre nervoase sunt înþesate de as menea electroliþi. Atunci când sunt dizolvate în apã sau în fluidele corporale. Compuºii ionici sunt alcãtuiþi din doi sau mai mulþi ioni care au format o legãturã himicã între ei. Ionii sunt atomi care au pierdut sau au dobândit electroni în plus. întrucât poate salva viaþa în caz de atac sau epuizare din cauza cãlduri i excesive. Sinapsele ar putea fi comparate cu niºte ecluze de-a lungul axonului nervului. corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu ioni. iar ionii minerali asigurã energia necesarã pentru ca semnalul sã poatã trece de poartã. Dacã aceºti ioni provin dintr-o sursã anorganicã precum sarea de bucãtãrie sau c rbonatul de calciu ei destabilizeazã sistemul ºi creeazã condiþii pentru acumularea de excese în organism. Semnalele electrice întrerupte provoacã miºcãri spastice care îngreuneazã deplasarea ºi funcþ area . Atunci când impulsurile electrice traverseazã sinapsele. în caz contrar. în timp ce alþii nu pot face a est lucru. apar bolile ºi obosea a. ionii minerali renunþã la electronii lor. Celulele Schwann þin poarta deschisã prin producerea unor hormoni care deblocheazã rec eptorii sinapselor. cãtre picior sau cãtre un deget). Compuºii ionici sunt cristale. Corpul îºi conduce afacerile zilnice folosind ca monedã electricitatea. de-a lungul sinapselor (sã spunem.

normalã a unei persoane. dar spre deosebire de atleþi. ªi oamenii obiºnuiþi folosesc electroliþii. ei ºi reduc rezervele de ioni minerali mult mai lent. care îºi epuizeazã rez rvele în numai câþiva ani. Atleþii FOLOSESC cantitãþi mari de electroliþi. Nu toþi ionii minerali sunt la fel. Aceste minerale stau de asemenea la baza produce rii Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã. Atunci când sunt racemizaþi. cãci trupurile lor se aflã sub un mare stres fizic. Paralizia cerebralã ºi scleroza multiplã sunt exemple e impulsuri electrice sporadice. Atleþii clasice d aceste proble Body Toner ai horm Electroliþii sunt EXTREM DE importanþi pentru atleþi. Semnãtura energeticã ºi amprenta electricã a acestor ioni est e inferioarã ionilor 193 . SOC ºi Biogen Skin & sunt douã produse extrem de eficiente pentru restaurarea acestui înveliº. în cantitãþi corespunzãtoare. Cei care au trecut prin ciclul carbonului ºi au cãpãtat o structurã racemizatã sunt mult mai activi în corpul uman. necontrolate. Precursorii racemizaþi onilor asigurã activitatea hormonalã necesarã pentru restabilirea celulelor Schwann. Scoaterea la suprafaþã a vechilor depozite marine ºi hidrolizarea lor pentru a obþine io ni minerali nu reprezintã o idee foarte bunã. Neuropatia ºi mielomul împãrtãºesc ºi ele o parte din me. Aceºtia ºtiu foarte bine cã performanþa puterea ºi vitalitatea sunt asociate cu electroliþii. prin pierderea celulelor Schwann ºi deteriorarea înveliºului de mielinã. Ei ºtiu cã trupurile lor nu vor putea obþine mari realizãri sportive fãrã ajutorul electroliþilor. nivelul lor de activitate este deneegalat.

Procesul BEV mãreºte unghiul legãturilor moleculare ºi ale atomilor de hidrogen ºi ridicã fr ecvenþa vibratorie a apei. Aceste bãuturi nu sunt însã deloc indicate! Amprenta lor energeticã este nesãnãtoasã pentru c rpul uman. iar semnãtura lor este incompletã. cad miul ºi mercurul. în plus. care . copiii mei se duc în fiecare zi la ºcoalã cu apa lor BEV ionizatã. Spre exemplu. apa BEV ºi energia Mulþi atleþi folosesc bãuturile energizante comerciale pentru a-ºi suplini necesarul de ioni minerali. Chiropracticienii susþin cã orientarea vertebrelor este direct asociatã cu . Dacã organismul nu are altã opþiune. Le place gustul ei. incapabili sã stea cu coloana dreaptã. O plimbare de numai cinci minute pe zi cu picioarele goale elibereazã o cantitate MASIVà de energie negativã ºi de stres din or ganism.minerali racemizaþi. Amprenta ei energeticã se naºte din restructurarea moleculelor de apã ºi ºtergerea memoriei contaminanþilor toxici care se gãs esc în apa obiºnuitã. Dacã mai adãugaþi la aceastã apã ºi ale marine ionizate. ori îmbrãþiºând un copac cu picioarele goale. dupã 15 minute de plimbare cu picioarele goale prin nisipul plajei ºi-au revenit complet! O altã modalitate con stã în a purta un lanþ vibratoriu. Atleþii care folosesc cantitãþi mari din aceste bãuturi exper imenteazã o îmbãtrânire rapidã a organelor lor interne ºi a þesuturilor conjunctive. plimbânduvã cu picioarele goale prin nisip sau prin iarbã. folosind ioni marini racemizaþi ºi apã V. Fãrã sã-i oblig eu. Bãuturile energizante pentru sportivi. dar în cantitãþi foarte mici. ca sã nu numim decât câteva. Atleþii inteligenþi parã propriile lor bãuturi energizante. Noi avem nevoie de sodiu. veþi obþine o apã de bãut fãrã egal. Îi spun chiar apã de putere ! Toþi colegii lor beau apã de la ei! Apa BEV are un potenþial POR specific punctului de concepþie . Transferul de energie poate fi obþinut ºi prin alte mijloace. fiind con centraþi dintr-un mediu activ din punct de vedere biologic apa de mare . ei sunt ÎNCÃRCAÞI cu metale grele toxice precum plumbul. Aceste acþiuni modificã frecvenþele anormale ale corpului ºi îl pun pe acesta la unison cu pãmântul-mamã. în sti depolicarbonaþi. Am cunoscut oameni cu dureri insuportabile de spate. el va folosi ionii de sodiu în locul altor ioni min erali de care are nevoie. care nu costã decât câþiva penny. iar performanþele lor ºcolare ºi sportive sunt mul t mai bune. fãcând-o prietenoasã din punct de vedere biologic. Prea m ult sodiu dezechilibreazã raportul sodiu/potasiu ºi pregãteºte terenul pentru instalarea cancerului. Sodiul este un electrolit care contribui e la fluxul energiei electrice în corpul uman. Ionii minerali racemizaþi ne menþin tineri ºi puternici. potenþialul lor fiind apoi amplifi cat prin procedeul de racemizare. Sarea de masã este alcãtuitã din sodiu ºi clor.

nu reuºea sã punã aparatul în funcþiune. lãsând însã 194 . Clorura de sodiu a rezolvat pe loc problema elect rolizei apei. Reams nu a fãcut altceva decât sã toarn a kilograme de sare în soluþie. Electricitatea care trece printr-un lichid dã naºtere procesului de e lectrolizã (de la electro electricitate ºi lizã disoluþie). Curentul electric reprezintã o miºcare a energiei de-a lungul unui cablu metalic.stresul organelor vitale. Dr.000 de dolari pentru un sac cu sare Ionii în soluþie permit trecerea electricitãþii.000 de dolari pentru rezolvarea un ei probleme legatã de electrolizã într-un magazin de cromare. curentul este transportat prin intermediul ionilo r minerali ionizaþi. Nici unul din cei prezenþi. Carry Reams a primit odatã nu mai puþin de 10. pentru simplul motiv cã sodiul este un electrolit. permiþând începerea procesului de placare. într -o proporþieechilibratã. curentul el ectric nu poate trece prin el. durerea ºi bolile dispar. Corpul uman are nevoie de o aprovizionare constantã cu ioni minerali electroliþi. În flu idele corporale precum sângele ºi limfa. nici chiar prod ucãtorul tancului de electrolizã. Înlocuirea sãrii de bucãtãrie mente de sodiu aºa cum se procedeazã în cercurile medicale alopatice nu rezolvã problema decât pe termen sc urt. iar plimbarea prin nisip este o dovadã cã atunci când energia toxicã este eliminatã din organi sm. Dacã un lichid nu conþine ioni. pentru a-ºi menþine o sãnãtate optimã. 10. iar fluxul de electricitate a început imediat sã curgã prin lichidul a stfel obþinut.

Când ionii se leagã de zahãr. dar NU conduce electricitatea atunci când este dizolvatã în apã. Ei bine. Experþii afirmã cã zahãrul nu este altceva decât zahãr. ei afirmã cã manitolul. Corpul face o diferenþã cât se poate de clarã între tipurile de zahãr. Conform opiniei lor. Aceste diferenþe au la bazã orientarea energeticã a produselor. corpului nu-i pasã cu ce tip de zahãr îl hrãnim. roºu. exceptând structura molecularã a acestor produse. sodiul creeazã condiþiile pentru EXCE S ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. Zaharurile albe ºi artificiale distrug energia alimentelor prin i onizare sau prin deteriorarea moleculelor alimentare. care reduce frecvenþa vibratorie a corpului ºi îi diminue ura acestuia. foarte concentratã . aceste molecule pierd sau câºtigã electroni. Zahãrul a dispãrut. vã veþi pierde vitalitatea ºi veþi îmbãtrâni mai ra Am discutat mai devreme în aceastã carte despre ceaiul de Kombucha. dieta lor furnizându-le doar cantitatea necesarã de ioni minerali pentru a rezista între subzistenþã ºi boalã. ºi vã asigur cã ei cunosc foarte bine acest lucru. la fel cum face ºi dif renþa între tipurile de grãsimi. Ei susþin cã NU existã nici o diferen zaharozã. dar energia a rãmas. Unele zaharuri accelereazã procesul de îmbãtrânire prin neutralizarea rezervelor natural e ale corpului de ioni minerali. Zaharurile purificate (zahãrul de bucãtãrie. Zaharoza saboteazã fluxul de energie din corp. Sodiul este o otravã! Zahãrul Zaharoza (zahãrul de masã) este un cristal. hormoni º organici benefici. Kombucha este un produs alimentar viu. Mai exact. Bacteriile produc acest rezultat prin intermediul alchimiei biologice. La fel ºi aspartamul. toate acestea sunt m inciuni. Aºa-zisele stãri psihice melan colice datorate excesului de zahãr sunt în viziunea lor doar o iluzie. sorbitolul ºi xilitolul nu sunt periculoase pentru organismul uman. întrucât se leagã de ionii noºtri minerali. alb ºi albastru. apare imediat o crizã de sãnãtate. energia lor este neutralizatã. iar procesul de îmbãtrânire se accelereazã. În cazul în care cantitatea de ioni din org anism scade. fructoza. dextrozã ºi lactozã. al cãrui câmp energetic a fost inversat. Este important sã înþe legeþi cã organismul Kombucha are capacitatea de a converti aceastã substanþã cu energia orienta tã cãtre stânga zahãrul de bucãtãrie într-un câmp energetic orientat cãtre dreapta ºi încãrcat cu enzime. cãci nu conþine ioni minerali. Aºa cum spuneam mai devreme. de pe etichetele pr . Zaharoza nu este un electrolit. Zahãrul este o subst anþã cu o energie orientatã cãtre stânga. maltozã. Marea majoritate a oamenilor îºi trãiesc viaþa la limita înfometãrii. Mai mult. siropurile) ºi cele artificiale p recum aspartamul (mai bine cunoscut prin eticheta în trei culori. modifi cându-ºi astfel structura. Dacã mâncaþi frecvent zahãr de bucãtãrie.neatinsã adevãrata cauzã.

borul. Gândacii nu le atacã. la diminuarea activitãþii glandu lare ºi la dezechilibrele hormonale.oduselor alimentare) . Cât despre oligoelementele precum manganul. la care se adaugã aditivii alimentari. 195 . Aceste otrãvuri zãpãcesc energia corpului ºi echivaleazã cu hrana gãtitã la microu Ele conduc în timp la albirea pãrului. au proprietãþi radiomimetice care imitã efectele radiaþiei nucleare asupra ADNului celular. iodul . la apariþia ridurilor. corpul are nevoie de mineralele principale. precum calciul. întrucât nu savureazã deloc alimen tele pline de zahãr sau de sare. dar ºi de cel e secundare (oligoelemente). Alimentele prelucrate care conþin cantitãþi mari de zahãr sau sare nu se stricã prea uºor to cmai pentru cã enzimele lor au fost deteriorate. ªtiu ei ce ºtiu! Dacã TREBUIE sã faceþi o alegere între zahãrul de masã ºi aspartam sau alte zaharuri de sinte alegeþi zahãrul de masã! Câteva tablete de VitaLight vã vor ajuta apoi sã neutralizaþi acest ahãr. sulful ºi fosforul. ªtiinþa a pus în evidenþã de multã vreme necesitatea mineralelor principale . molibdenul ºi alte circa 60. Problema poate fi inversatã cu ajuto rul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. prin blocarea receptorilor corpului. Încercaþi totuºi sã nu vã faceþi un obicei din consumul de zahãr! Minerale principale ºi secundare Pentru a funcþiona corect. fierul.

dar creeazã mai multe probleme noi. Acest lucru NU este deloc de dorit! Aceºti compuºi minerali reprezintã câmpuri ergetice dezechilibrate care NU au trecut prin ciclul carbonului. Est e ca ºi cum o femeie lãuzã ar bea mai mult lapte pentru a putea produce mai mult lapte matern! Mineralele chelate provoacã probleme organismului. Gândiþi-vã cât de absurd este sã iei carbonat de calciu pentru a obþine mai mult calciu. Enzimele. mineralele ºi azotul Enzimele depind de minerale. dar nu ezitã sã ridice în slãvi soia ºi canola. Procesul de chelare pãcãleºte corpul sã accepte în sânge substanþe pe care nu le-a putut prod ce în mod normal. polenul armonic. lipsa lor accelerând proc sul de îmbãtrânire. Ei streseazã sistemul ºi cr eeazã excese. Ele reprezintã molecule proteice care funcþioneazã în inter iorul organismului ca niºte ingineri. pânã în sânge. Purtãtorul transportã mineralele prin tra ctul gastrointestinal. Ce se ºtie mai puþin este faptul cã la fel de importantã ca ºi mineralele însele forma în care se prezintã acestea. Produsele care conþin minerale într-o formã elementalã nu sunt deloc utile corpului. Sufixul at ne aratã cã el se aflã într-o formã de sare sau cristalinã. Toate proteinele ºi toþi aminoacizii conþin az . Rezolvã o problemã. Se ºtie astãzi cã mineralele sunt esenþiale pentru o bunã nutriþie. alcãtuit din calciu ºi carbon. de regulã un aminoacid. Ele sunt echivalentul unei bancnote false. Un asemenea produs. Ionii minerali activi din punct de vedere biologic provin de la animalele ºi plant ele sãnãtoase. negeneratoare de stres. Harmonic Synergy ºi ficatul biogen reprezintã substanþe nu tritive excelente. Forma lor determinã efectele pe care le au mineralele asupra sãnãtãþii umane. SUPER-alimentele precum algele Klam math. Ele da u peste cap echilibrul acestuia ºi produc efecte secundare asupra sãnãtãþii noastre. aspartamul ºi alimentele modificate genetic). Enzimele creeazã zone deschise în care sângele ºi limfa sã p oatã furniza substanþele nutritive de care are nevoie corpul. precum ºi din suplimentele cu ioni minerali racemizaþi. Este vorba de produºii în care mine ralele sunt legate de un purtãtor. Produsele care conþin minerale într-o formã elementalã NU au ce cãuta în corpul uman.importanþa acestora pentru nutriþia umanã a fost descoperitã abia recent (ºtiinþa a acceptat cu greu dependenþa omului de minerale. NU îi utilizaþi. ierburile taoiste. Azotul joacã un rol cheie în procesul vieþii. folosit frecvent pentru a completa aºa-numitul deficit de calciu (o eroare de diagnostic în cazul osteoporozei) este carbonatul de calciu sau carapacea de scoicã.

În forma sa metalicã. Viaþa NU POATE exista în lipsa azotului. Azotul este un gaz extrem de acid (pH 1-2). pornind de la premisa cã orice aliment este hrãnitor. Azotul NU este un ion mineral în sensul clasic al cuvântului (fiind un gaz). Valoarea proteinelor alimentare este mãsuratã prin conþinutul lor în azot. experþii folosesc a zotul pentru a FORÞA plantele sã creascã. Atunci când vorbesc despre procentajul în proteine al unui aliment sau al unei recolte. Din pãcate. Proteinele ciudate Proteinele ciudate sunt proteine care induc corpului o stare de confuzie. dar funcþioneazã totuºi ca ºi cum ar fi. nutriþio niºtii ºi fermierii se referã de fapt la conþinutul în azot al acestora. azotul este eliberat (gândiþi-vã la compost sau la un ca davru în putrefacþie). Cel mai clasic exemplu sunt proteinele din soia. El poate fi gãsit în numeroase forme. Plantele ºi animalele au nevoie de azot pentru a creºte.ot. Azotul (care are simbolul atomic N ) este extrem de important pentru conductivitate a electricã ºi pentru transferul energiei în corp. Ei cred cã pot mitui natura sã producã alimente bogate în vitalitate cu ajutorul îngrãºãmintelor pe bazã de azot. c onduce electricitatea ºi acþioneazã ca un electrolit. Atmosfera este alcãtuitã într-o proporþie de 78% di n azot. 196 . bogate în proteine ciudate . Când proteinele sunt digerate ºi divizate în pãrþile lor componente. Natura rãspunde în oducând alimente cu energia orientatã cãtre stânga.

În cazul ost eoporozei. fãcându-l încã ºi cid. datorat cantitãþii prea mari de proteine ciudate ingerate. nemaiºtiind ce trebuie sã facã. Þesuturile corpului sunt alcãtuite din proteine care conþin azot. Deteriorarea mediului înconjurãtor. cãci receptorii de la capãtul lanþului de transmis ie a semnalului sunt blocaþi din cauza analogilor hormonali. Acest luc u nu este adevãrat! Organismul are o inteligenþã înnãscutã ºi ºtie foarte bine ce trebuie sã facã pentru a se men iaþã atunci când se confruntã cu o situaþie de exces. Veþi gãsi afiºatã aici lista totalã a pr teinelor ºi o listã a proteinelor inutilizabile de cãtre organism. ele elibereazã azotul în sânge. Pentru a anihila efectele prote inelor ciudate bogate în azot (care este eliberat în timpul procesului de digestie) este necesarã o cantitate uriaºã d e calciu.Azotul are multe forme diferite. În fiecare zi. dublatã de o serie de clisme la ficat. Nu este mai puþin adevãrat cã dacã receptorii sãi hormonali se blocheazã. veþi obþine cantitatea de proteine utilizabile. cantitatea de proteine inutilizabile era de sub 0. miliard e de celule mor. organismul trece pe vibraþia de su pravieþuire ºi începe sã îºi retragã mineralele din oase. dar într-o formã nepo trivitã pentru corp. . puteþi fi siguri cã aveþi în faþã o persoanã cu o aciditate int re. pentru a CONTRACARA aciditatea sângelui. îngrãºãmintele chimice de mare putere ºi otrãvurile împrã câmpuri explicã de ce tot mai multe proteine ciudate fac astãzi parte din lanþul aliment ar. aceste proteine produc EXCESE. Proteinele ciudate conþin azot. Nu cu mulþi ani în urmã. ea depãºeºte curent 2% din cantitatea totalã! Cu fiecare dublare a cantitãþii de proteine ciudate ingerate sã spunem de la 0. Astãzi. Dacã sunt ingerate. el intrã într-o sta de confuzie.5% la 1 % -cantitatea de calciu necesarã pentru a stabiliza pH-ul sângelui creºte de 200 de ori! Am afirmat în repetate rânduri cã nu existã boli ale deficitului. Dacã vedeþi cã cineva îmbãtrâneºte rapid. Citiþi eticheta unui produs pentru câini sau pisici.5%. Toate bolile etichetat e în aceastã categoriesunt rezultatul unor EXCESE în interiorul sistemului. la care se adaugã dezechilibrele hormonale (dominarea excesivã a estrogenului ºi blocarea receptorilor ) ºi acumularea deºeurilor metabolice. Pe mãsurã ce nivelul proteinelor ciudate în sânge creºte. Odatã cu creºterea incidenþei acestor proteine a crescut ºi numãrul celor bolnavi de boli degenerative. ºi dacã nu sunt eliminate imediat din sistem. Ceamai rapidã cale de a inversa procesul de acidifiere constã în ingerarea Apei Io nizate de Înaltã Valoare Medicinalã. problema apare din cauza unui exces de azot în sânge. Dacã le veþi scãdea pe ultimele din prime le. ªtiinþa m calã numeºte acest proces osteoporozã ºi strigã în gura mare cã pacientului îi lipseºte calciul.

cã plantele chimizate nu diferã cu nimic de cele naturale. astfel încât energia ºi ionii minerali sã poatã trece cãtre locurile de schimb create de enzime în þesutu rile plantei. singurii cãrora nu le lipseºte aceastã inteligenþã sunt experþii!! Chelarea are la bazã aceeaºi mentalitate c re afirmã cã alimentele modificate genetic sunt la fel de bune pentru sãnãtatea umanã ca ºi cele natu rale în ceea ce priveºte substanþele nutritive. la fel ca ºi plantele sau corpul uman.Azotul ºi plantele Azotul este deviza electricã ce permite plata pentru deschiderea barierei în cazul p lantelor. pãcãlindu-le pe acestea sã accepte minerale ºi otrãvuri nedorite în þesuturile lor. Agricultura puternic chimizatã a învãþat cum poate fi manipulat procesul vieþii în cazul pla ntelor. sau cã mâncarea gãtitã la microunde este identicã cu cea gãtitã la foc. Natura a aranjat astfel lucrurile încât elementele sã fie nevoite sã treacã prin ciclul ca rbonului înainte de a-ºi putea câºtiga dreptul de a intra în organismul uman. Ciclul carbonului 197 . Dorinþa de a chela compuºii minerali sau de a forþa recoltele sã creascã cu orice preþ porneº e de la premisa cã Dumnezeu ºi natura sunt lipsiþi de inteligenþã. Procesul ste similar chelãrii mineralelor elementale pentru a pãcãli organismul uman sã ignore protocolul sãu normal d e funcþionare.

mai ales dacã este dublat de ingerarea unor proteine de calitate ºi de eliminarea . plantele cresc. Apa mãrii este o soluþie de ioni minerali încãrcaþi electric. Ionii mineral i sunt o monedã electricã. într-o formã dinamicã. Enzimele acþioneazã ca niºte casieri care supervizeazã retragerea. Bacteriile preiau ºi modificã ionii minerali. Toate aceste substanþe vii conþin ioni minerali activi din punct d e vedere biologic. pentru a putea fi consumate de bacterii. Ei sunt cei care dau apei mãrii gustul ei sãrat caracteristic ºi cantitãþile uriaºe de oligoelemente îi confer NERGIA specificã! Este vorba chiar de energia care permite ionilor minerali racemizaþi sã anihileze ef ectul Rouleau în sânge. ionii nutritivi ajung în apa mãrii. dar se ºtie cã depind întru totul de mineral nþa a aflat de importanþa lor pornind de la aºa-numite boli ale deficitului. care este carbonul atmosferic + hidrogenul secretat de rãdãcinile plantelor. Rolul lor este destul de puþin înþeles de ºtiinþa contemporanã. retrãgând ontul sãu bancar. În timp. cu energia orientatã cãtre dreapta. Ciclul carbonului transformã mineralele inactive din punct de vedere biologic ale pãmântului în câmpuri energetice active. Ea indicã un deficit al niacinei (vitamina B-3). în ea sunt prezenþi TOÞI ionii minerali ai pãmântului. Una din aceste boli este pelagra. vitamine ºi enzime. Animalele mãnâncã plantele ºi îºi eliminã deºeurile pe sol. pânã când planta devine capabilã sã îi foloseascã. Efectul lor asupra organismului conf irmã amprenta lor energeticã. mo oziteazã reziduurile în acelaºi sol. ciuperci ºi fungi. fiind chiar sângele ºi limfa pã luimamã. Atunci când apa mãrii este activatã prin racemizare. grãsi mi. puternic energizatã. Plantele combinã aceºti ioni cu energia solarã pentru a produce proteine.Ciclul carbonului explicã felul în care sunt ionizate ºi asimilate mineralele pãmântului p entru a fi transformate în molecule alimentare sau în apã de mare. Bacteriile din sol sunt bancherii care deþin în depozitele lor mineralele pãmântului. Boala rãspunde bine la tratamentul cu vitamina B. vitalitatea ºi tinereþea. carbohidraþi. Ac este minerale devin utilizabile numai atunci când reacþioneazã cu acizii slabi precum acidul carbonic. CICLUL CARBONULUI = ploaie + s ol + soare + microbi + plante + animale = ioni minerali activi din punct de vedere biologic. pe care oamenii le pot ingera pentru a-ºi pãstra sãnãtatea. Vitaminele Vitaminele nu pot funcþiona decât dacã ionii minerali sunt prezenþi într-o formã echilibratã. schimbându-le sarcina electricã. La rândul lor. unde se transformã într-o soluþie biologic activã de ioni mine rali.

Capsulele SOC vã ajutã sã redeveniþi s pli! Aminoacizii. pãcate. la care se adaugã s xul aminã numele chimic al unei molecule care conþine azot. Din rin piele. Am vorbit mai devreme de acea familie de chimicale unicipalitãþileoraºelor din Statele Unite pentru a clorul este combinat cu un grup de amine organice care ucid bacteriile din apa de bãut. Carbohidraþii conþin la rândul lor carbon. alcãtuite din proteine funcþionale. Conceptul de vitaminã derivã din cuvântul vital . care sunt înlocuite cu þesuturi vii. care dau acea senzaþie de corp înþepenit. contribu ind astfel la construirea legãturilor sulfhidrilice care unesc proteinele. Folosite regulat. Cuvântul amino este asociat de a semenea cu amina. Moleculele organice conþin oxigen. Cu cât omul îmbãtrâneºte mai tare. Cuvântul organic însea mnã care conþine carbon . Viaþa este imposibilã fãrã carbon. sulf ºi carbon. În aceste substanþe. capsulele SOC permit dizolvarea AUTOMATÃ a þesuturilor cicatrizate interne ºi externe. ori de câte ori facem baie. Nu întâmplãtor. Orice materie vie conþine carbon. lipidele ºi carbohidraþii sunt molecule organice produse de sistemele v ii prin activitatea lor anabolicã. azot. vitaminele conþin ºi ele carbon. Aminele se unesc ºi formeazã proteine care conþin azot. cu atât mai numeroase devin þesu ile sale cicatrizate. folosite de m trata apa potabilã. Capsulele SOC conþin carbon ºi sul f racemizat (care nu trebuie confundate cu formele elementale ale celor douã substanþe chimice). distrugându-ne ficatul ºi otrãvindu-ne 198 numite cloramine .exceselor din corp. . alãturi de azot. care înseamnã necesar. cloraminele pãtrund cu uºurinþã p intestinele. Corpul este for mat într-o proporþie de 90% din þesuturi conjunctive.

recomandându-le exclusiv pe cele naturale. Singurul supliment pe care îl folosesc personal este VitaLi ght. Solul bolnav este sãrac în carbon. Dacã doriþi sã aflaþi mai multe în legãturã cu minunatul domeniu al agriculturii esoterice. Este elementul care stã la baza întregii vieþi. animalelor sau plantelor. Reþineþi urmãtoarea afirmaþie º nu o uitaþi niciodatã: Noi NU trãim din vitamine. care poate transforma oric e sol poluat într-o grãdinã paradisiacã încã din primul an. ci din energia furnizatã de reacþiile chi mice pe care le alimenteazã acestea. ºi mult ai ieftinã! În biochimie ºi nutriþie. din produsele alimentare. Conexiunea carbonului. Carbonul se poate combina în milioane de feluri. FÃRà aplicarea de îngrãºãminte chimice.Autorul lucrãrii de faþã respinge folosirea vitaminelor de sintezã (chiar dacã sunt etiche tate drept naturale ). Ele imitã efectul celor naturale. Vita minele produse de om STRESEAZà ficatul ºi sunt toxice pentru corp. vã recomand cu cãldurã volumele 1 ºi 2 din Biodinamica lui Alex Podolinsky (v ezi Pachetul informativ). Cea mai rapidã cale de a transforma un sol bolnav într-unul puternic energizat constã în aplicarea principiilor biodinamice. Conexiunea carbonului În nepreþuita sa lucrare. Carbonul este barometrul aure i solului ºi al câmpului magnetic al acestuia. este de o mie de ori mai bunã decât orice supliment. dar nu au capacitatea de a construi þesuturi sãnãtoase. iar elementele sale nu pot contribui l a sãnãtatea oamenilor. cultivatã în grãdina personalã. datoritã formei sale moleculare uni ce. Existã la ora actualã un produs biodinamic uºor de folosit. ªtiinþa modernã foloseºte carbonul pentru a crea otrãvuri organice precum pesticidele ºi erbicidele. El este nu mitorul comun al unor alimente extrem de hrãnitoare ºi al unui sol sãnãtos. ºi viceversa. Pentru . Solul devitalizat NU conþine paramagnetism. Nu uitaþi cã hrana vie. în activitatea microbianã ºi în ioni minerali activi din punct de vedere biologic. vitaminele sunt cunoscute sub denumirea de co-factori sau co -enzime. Solul care conþine un câmp magnetic foarte puternic este definit de regulã prin sintag ma: paramagnetic (de la para dincolo de). bunul meu prieten Leonard Ridzon de fineºte carbonul ca fiind Elementul hotãrâtor care determinã vitalitatea recoltelor (ºi a vieþii pe pãmânt) . Vitaminele au nevoie de ionii minerali pentru a funcþiona. minerale ºi enzime. Carbonul este un factor extrem de important pentru procesul de îmbãtrânire. Plantele care cresc pe solurile paramagnetice au o ener gie orientatã cãtre dreapta ºi o semnãturã energeticã completã.

citiþi Pachetul informativ. cum sunt cele din VitaLight. previn apariþia efectului Rouleau ºi mã fac sã mã simt bine! Dacã veþi respecta aceste principii. îmi obþin mineralele de care am nevoie din alimentele proaspete. Alimentele ideale sunt cele crescute în grãdina personalã. Eu unul doresc sã rãmân tânãr cât mai multã vreme. pline de substanþe nutritive vii ºi care conþin o amprentã energeticã orientatã cãtre dreapta. Personal. Ele îmi dinamizea zã procesele biochimice. nu veþi îmbãtrâni ºi nu veþi muri prematur.informaþii. Acestea îmi furnizeazã electricitatea de care am nevoie. motiv pentru care îmi procur energia din m ralele racemizate. Vom in dica aici cum pot fi evitate anumite boli precum SIDA. Speranþa mea este ca aceastã carte sã fie pentr u dumneavoastrã un catalizator care sã vã ajute sã redeveniþi tineri! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre sistemul imunitar ºi despre cancer. Mineralele racemizate lichide au capacitatea de a neutraliza efectul Rouleau al sângelui. putem adãuga în dieta noastrã urmãtoarea sursã recomandabilã: mineralele m arine ionizate ºi racemizate. Fiecare om t uie sã-ºi asume responsabilitatea pentru viaþa sa. din SUPER -alimente ºi din VitaLight. Dacã hrana pe care o consumãm nu conþine toate m neralele de care avem nevoie. 199 .

ele devin întru totul explicabile.Punctele reflexe de la nivelul tãlpilor sunt conectate la organele vitale ale corp ului. Pentru cei care cunosc însã regulile jocului. Efectele benefice ale plimbãrilor prin nisip ºi iarbã cu picioarele goale sau ale îmbrãþiºãrii copacilor par la pri vedere magie curatã. Schemã Producþia de ATP ºi gestionarea energiei Cheia cãtre o sãnãtate perfectã ºi cãtre o vitalit eplinã (Potenþialul de oxidoreducere) ATP molecula de depozitare a energiei primare din corpul uman OXIDARE REDUCERE Îmbãtrânire acceleratã Regenerarea þesuturilor Blocarea glicolizei Accelerarea glicolizei Pierderea ATP-ului stocat Sporirea producþiei de ATP Elemente ACIDE Elemente BAZICE Sulf transfer de electroni transfer de electroni Calciu Clor FORÞA VIEÞII Magneziu Fosfor Ovul + Spermã Potasiu Punct de concepþie Rãu 350 (+) POR 350 (-) POR Apa de la robinet Apã din fântâni MoarteApa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã alimenteazã ºi accelereazã producþia de ATP a mitocondriilor (regenerare sistemicã a corpului) Apã BEV Laptele matern Orientare cãtre stânga Oameni bolnavi Orientare cãtre dreapta Cancer / Diabet / Atacuri de inimã / Artritã / Boli degenerative / Boli de toate felurile Atacuri de inimã / Infarct (descãrcare masivã de electroni) Sãnãtate foarte .

Ilustraþie 200 .bunã Vitalitate Punct de echilibru Super-sãnãtate Tinereþe /vitalitate Regenerare Inversarea procesului de îmbãtrânire Nici o boalã! Forþa vieþii sub punctul de concepþie Forþa vieþii peste punctul de concepþie Stare entropicã ÎNALTÃ Stare entropicã REDUSÃ Entropie: mãsura gradului de dezordine ºi de haos (dizarmonie) dintr-un sistem (viu) .

Tumorile canceroase Importarea ºi condensarea energiei Tumorile se calcifiazã. dezechilibrele hormonale ºi excesele joacã la rândul lor un rol important în declanºarea acestor boli. care le înlocuiesc pe cele cicatrizate. Introduceþi 5 picãturi de minerale marine racemizate într-un pahar de apã BEV sau de Apã I . Stagnarea fluidelor intracelulare din celule provoacã moartea acestora. nu au o fazã ascunsã. pe ca re le dizolvã. ºi sute de alte asemenea afecþiuni. cu atât ma i rapid îmbãtrânim. dioxidului de carb on ºi deºeurilor de o parte ºi de alta a membranei celulare poartã numele de îmbãtrânire. Exportarea maselor canceroase ºi dispersarea energiei Masele nu se calcifiazã ºi nu apar în radiografii. ul în care capilarele extrem de fine ale sângelui interfereazã cu celulele. Un corpuscul este o celulã fãrã nucleu. pe scanere. i energeticã a sângelui s îngroºat. durerile dispar. Pe mãsurã ce procesul se pune în miºcare. ºi cu cât aceasta se deterioreazã mai tare. amprenta s se modificã. Când aceastã afecþiune se instaleazã. sunt moi la atingere ºi invizibile în t impul perioadei ascunse. SOC ajutã corpul sã producã proteinele bazate pe sulfonil. Boli precu m cancerul. ºi astfel apare sângele EFECTUL aºa-numitei boli a lui Rouleau. apar în radiografii. Gândiþi-vã la un ou fãrã gãlbenuº. comparat cu o celulã. lilor din sânge de a pãtrunde în þesuturi ºi de a deservi celulele este grav compromisã. Sângele îngro capacitatea corpuscu Încetinirea miºcãrii bilaterale a oxigenului. îºi au rãdãcinile în stagnare fluidelor intra ºi extracelulare. fibromialgia. substanþelor nutritive. Corpusculii din sânge intrã ºi ies din aceste capilare (arteriole) în rânduri de câte unul. artrita. Îmbãtrânirea nu este altc decât o deteriorare a casei în care locuim. sclerodermia. astfel încât schimbul de substanþe nutritive ºi de oxigen se accele reazã. Oul poate fi cu nucleul ei. Fãrã îndoialã. pot fi simþite cu mâna. iar corpul devine mai suplu ºi mai liber . energia orientându-se cãtre stânga. Una din cele mai interesante caracteristici ale capsulelor SOC constã în faptul cã ace stea înmoaie membranele celulare. Pe mãsurã ce celulele devin supraîncãrcate cu deºeuri acide. Tumorile ºi masele de cancer NU sunt unul ºi acelaºi lucru! Efectul Rouleau ºi capsulele SOC Bãtãlia pentru sãnãtate ºi regenerare poate fi câºtigatã sau pierdutã numai la nivel celular.

Capitolul 29 Dinamica fluidelor corporale Dacã ºtiinþa dã greº. Acest miracol poartã nu mele de inversare a procesului de îmbãtrânire. determinã apariþia unui veritabil miracol. ºi corpul se va regenera rapid. iar efectul Rouleau va dispãrea din sânge.onizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã (cu POR ridicat). Dacã doriþi sã vã recâºtigaþi sau sã vã pãstraþi sãnãtatea. este EXTREM DE important sã îi as corpului un flux constant de minerale racemizate. la care se adaugã aceste substanþe energetice. Efectul apare ca o combinaþie între potenþialul apei ºi orientarea impulsului ele ctric al mineralelor (vezi paginile xxx ºi xxx). Fluxul constant de apã de calita te. acest lucru se petrece deoarece nimeni nu îºi pune întrebãrile corecte Charles Voltaire 201 .

sub sâni sau în exteriorul acestora. ºi eliminã dioxidul de carbon ºi deºeurile din celule ºi din întregul sistem. ceea ce simþiþi în re litate suntcâmpuri de energie condensatã . Numele sãu este LIMFA ºi el face parte din sis temul limfatic. Câmpurile de energie toxicã sunt stocate ºi pãstrate aici în toatã siguranþa. Odatã ce intrã într-un capilar al lim uidul extracelular nu mai poate scãpa pânã când nu ajunge în sângele din vena subclavianã situatã î opierea bazei anterioare a gâtului. ºi nu opereazã DECÂT într-o singurã direcþie. prin intermediul rinichilor. motiv pen tru care joacã un rol central în orice analize medicale. Sistemul limfatic prezintã noduri. cu câteva diferenþe notabile. În d normal. nu umflate! Amigdalele sunt asemenea noduri limfatice. Es sibil sã inversezi procesul de îmbãtrânire fãrã o bunã circulaþie a limfei. sângele este filtrat de rinichi ºi de ficat. pe braþe. în timp ce s istemul circulator al sângelui nu prezintã aºa ceva. Ele se . spre deosebire de vasele sanguine. Tinerii fac în mod natural aceste activitãþi. Dacã simþiþi noduli limfatici umflaþi sub maxilare. nimeni nu vã va cere sã donaþi acest fluid. Aºa se explicã de ce ele sunt umflate ºi dure. care sunt continue. O limfã sãnãtoasã este absolut esenþialã pentru o stare bunã de sãnãtate ºi de vitalitate. Sistemul limfatic este alcãtuit dintr-o reþea de capilare ºi de vase similarã arterelor ºi venelor prin care circulã sângele. pânã rpul devine capabil sã se ocupe de ele. Aceasta poate fi accelerat rin plimbãri viguroase. fiind una din cele douã surse de informare pe ca re le oferã fluidele corporale. Mai târziu. în timp ce vârstnicii au tendinþa sã le evite. El transportã oxigenul ºi substanþele nutritive cãtre celule. Sângele are un frate geamãn care îndeplineºte multe funcþii similare cu ale sale. ar trebui sã fie moi ºi plastice. Fluidul sãu este incolor. Reprezintã un barometru foarte util al bolilo r deja declanºate ºi al celor care se pot declanºa în orice moment. înot. El deserveºte TOATE sistemele corporale. Sistemul limfatic este înainte de toate un sistem de comunicaþie a proteinelor plasma tice . Capilarele sale eliminã d eºeurile ºi deservesc fluidul extracelular din spaþiile situate între celule. respiraþii profunde ºi printr-o muncã fizicã grea. Sângele este un element sistemic. Acest si stem diferit NU are o inimã care sã-l deserveascã precum o pompã. responsabil pentru miºcarea a 75% din proteinele lichide ale corpului. Este extrem de important sã înþelegem cã nodurile limfatice sunt în realitate locuri de st ocare a energiei.Sângele este un element central al metabolismului corporal. Dacã apare o urgenþã medicalã. ori în zona inghinalã (în jurul zonei pubiene). exerciþii aerobice. Capilarele limfei au întotdeauna o terminaþie . prin alergare. Pereþii capilarelor limfatice sunt mai permeabili decât cei ai vaselor de sânge. plãmânilor ºi pielii. al intestinelor.

Corpusculii din sânge (celulele roºii fãrã nucleu) sunt pompaþi în artere sub presiunea inimii. Atât sta rea de sãnãtate cât ºi cea de boalã îºi au rãdãcinile în acest fluid apos numit limfã.umflã ºi devin inflamate atunci când se instaleazã o boalã. Procesul este mult uºurat dacã adãugaþi Yucca Herbal Blend. pe care sistemul sanguin nu o poate înde plini. ajungând în spaþiile extracelulare DINTRE celule. Organele limfatice ºi procesul de îmbãtrânire Sistemul limfatic este unul din cele mai importante sisteme din organism. Lipsa exerciþiilor fizice ºi ingerarea unei cantitãþi insuficiente de apã conduc la apariþia unor þesuturi congestionate. sub forma lichidului limfatic. iar mai târziu la boalã. Canalele limfatice returneazã diferenþa de 10% în sânge. deºeurile se vor amesteca cu 202 . SOC ºi cea de Kombucha. În caz contrar. 10% din sângele care pãrãseºte inima scapã sub formã plasmã prin pereþii capilarelor. Sângele este pompat acolo unde limfa nu ajunge. Venele returneazã 90% din volumul de sânge în inimã. toxinele ºi deºeurile NU se vor acumula în sistem. PAC. Dacã circulaþia limfei este a pH-ul corpuluieste echilibrat. Acest fluid extra celular este cel care deserveºte în realitate celulele ºi þesuturile. Sãriturile ºi masarea limfei pun în miºcare energia toxicã. Sistemul limfatic îndeplineºte o funcþie criticã. astfel încât ficatul sã o poatã e a mai târziu din sânge.

La baza lor stau adeseori ºi a numite dezechilibre hormonale. Corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu potasiu organic. de unde îºi încep activitatea specificã. Pe mãsurã ce deºeurile se acumuleazã în fluidele extrac elulare dintre celule. glanda timus (situatã între in imã ºi baza gâtului). Aceste SEMNE sunt avertismente ale bolii. În acest fel. Oriunde existã proteine. Dacã nu reuºeºte sã-l o bþinã. întrucât transferul acesteia depinde de miºcãrile corpului ºi de contracþiile musculare. Când potasiul iese din celule. care nu trebuie neglijate. Limfocitele ºi macrofagele fac parte integrantã di n sistemul limfatic. cu mineralele din apa de la robinet. producþia moleculei de ATP de cãtre mitocondrii înceteazã (fiind blocatã). apa se acumulea zã. Ce lulele B îºi au originea în mãduva oaselor. Organele limfatice ale corpului sunt nodurile limfei. fluxul de oxigen ºi de substanþe nutritive devine mai lent. Ciupercile de sub unghii sunt asociate cu o circulaþie lentã a limfei. splina ºi mãduva oaselor. iar raportul dintre sodiu ºi potasiu se inverseazã. Cancerul ÎNCEPE în sistemul limfatic ºi se extinde (metastazã) pe autostrada proteinelor plasmatice ale corpului respectiv prin acelaºi sistem limfatic. cu sãrurile ºi grãsimile. Exerciþiile fizice ºi limfa Exerciþiile fizice joacã un rol fundamental în buna circulaþie a limfei. Ar fi mult mai bine însã d lãsa braþele sã atârne înainte ºi înapoi. Grãsimile ºi sistemul imunitar Sistemul limfatic transportã grãsimile alimentare dinspre intestine cãtre sânge. cu toxicitate a ºi cu pierderea pãrului corporal. O parte dintre ele devin celule ale plasmei care secretã anticorpi. Limfocitele includ celulele T ºi B. Un sistem limfatic lent este echivalent cu un sistem ÎMBÃTRÂNIT! Retenþia fluidelor în pic ioare sedatoreazã acumulãrii deºeurilor ÎN EXCES. Limfoci tele ºi macrofagele din sânge ºi din fluidul limfatic protejeazã corpul de microbi ºi de corpuri le strãine. pH-ul corpului se modificã.otrãvurile organice. el îl FURà din interiorul celulelor. amigdalele. Când þesuturile sunt congestionate ºi corpul devine incapabil sã se cureþe singur. Acest balans natural al braþelor exer . Anticorpii se concentreazã apoi în sânge ºi în limfã. Gestul instinctiv al femeilor de a-ºi ridica mâinile ºi de a gesticula atunci când vorbesc repr ezintã o încercare de îmbunãtãþire a circulaþiei limfei la nivelul pieptului ºi sânilor. aºa cum le-a creat Dumnezeu. Mini-trambulina amplificã mult circulaþi a limfei. sodiul pãtrunde în acestea ºi îl înlocuieºte. exact cele pe care le infecteazã virusul HIV. dând p este cap þesuturile ºi blocând funcþiile organelor vitale.

Între epifize ºi diafize (partea prelungitã a oaselor) se aflã discurile de creºtere. mãduva oaselor ºi fluorul Mãduva oaselor face parte integrantã din sistemul limfatic. observând rezistenþa naturalã pe care o opune. timp de zece secunde. Repetaþi apoi exerciþiul cu braþel inse ºi remarcaþi pierderea rezistenþei naturale a acestora. Rugaþi apoi persoana sã alerge p e loc. cele car e ne conferã înãlþimea specificã. Rugaþi persoana sã s ea înpicioare ºi sã îºi ridice braþele pe lateralã. 203 . Este localizatã în oasele plate ale corpului ºi în epifizele (terminaþiil ) oaselor lungi. fiind responsabilã de prod ucerea celulelor roºii ale sângelui.citã o influenþã mai mare asupra sistemului limfatic decât prescripþiile ridicole ale experþilor. cu genunchii sus la piept ºi miºcându-ºi braþele. Limfa. Pierderea de putere este asociatã cu pune rea în miºcare a limfei ºi a ionilor minerali încãrcaþi electric (vã reamintesc cã ionii renunþã la energia lor în schimbu recerii semnalelor electrice). Fluorul interfereazã cu producerea celulelor roºii. Iatã un exerciþiu interesant care demonstreazã dinamica miºcãrii limfei. pânã la înãlþimea umerilor. El blocheazã activitatea enzimelor ºi slãbeºte oasele. Împingeþi-i a delicat. dar cu putere. Pastele de dinþi ºi bãuturile rãcoritoare care conþin fluor pot genera o anemie periculoasã.

este saturatã de noduli limfatici. ei s-au asigurat cã oraºul nu va mai renaºte niciodatã. diverticulitã. colitã sau sindromul colonului iritabil sunt avertizaþi astfel cã pot urma probleme mu lt mai grave de sãnãtate dacã nu vor lua mãsuri. Aceastã zonã este cea mai toxicã din organism. prevenind astfel moartea. Sodiul în exces streseazã metabolismul corpului. adicã a celulelor ACTIVE. ale pielii). Împreunã. sãrându-i solul. Romanii cunoºteau puterea sãrii de bucãtãrie. În centrul acestei problem e stã un ficat TOXIC. Apendicita este o co nfirmare a unui surplus de deºeuri toxice. care genereazã problemele de la nivelul intestinului gros. Formarea cicatricelor ºi congestionarea sistemului limfatic merg mânã în mânã. care începe odatã cu cecumul. Acneea ºi cicatricele Pe mãsurã ce circulaþia fluidului limfatic se încetineºte. în timp ce fluorurile limiteazã capacit atea sângelui de a transporta oxigenul (mai puþine celule roºii produse de mãduva oaselor înseamnã mai p uþin oxigentransportat). Efectul fluorului asupr a sãnãtãþii ºi energiei corpului este similar cu cel al chimioterapiei în cazul bolnavilor de can cer. Cicatricele provocate de acnee pot fi eliminate cu uºurinþã cu ajutorul loþiunii ºi capsulelor SOC. Sistemul limfatic deserveºte inclusiv colonul. Cicatricele sunt precum un câmp de luptã în care diferite armate desfãºoarã un rãzboi energet c. Cicatricele r ezultã ca urmare a lezãrii celulelor parenchime. ele reduc producþia de ATP. Acneea nu este altceva decât un caz acut de reducere a eficienþei sistemului limfati c la nivelul straturilor subcutanate ale pielii ºi de acumulare a deºeurilor toxice. la care se adaugã folosirea regulatã a creme cu precursori racemizaþi ai hormonilor Nugestrine II. iar deºeurile acide se acumuleazã membrane. Când au învins Cartagina lui Hanibal. Oamenii care se îmbolnãvesc de a pendicitã.Oamenii anemici sunt lipsiþi de vitalitate ºi obosesc cu uºurinþã. care pot provoca moartea! Un colon ineficient ºi un sistem limfatic lent reprezintã simptome asociate cu un fi cat toxic. Tocmai de aceea. doar cã se petrece mult mai lent! Sarea de bucãtãrie afecteazã în mod negativ metabolismul corpului. Traumele la nivelul celulelor parenchime conduc la apariþia cicatricelor atunci când . care izoleazã ºi gestioneazã deºeurile toxice. Ele sunt dovada cã cele care au învins au fost forþele rãului (energia negativã). ale orga nelor (de pildã. þesuturile conjunctive se rup ºi apare acneea (în cazul adulþilor se adaugã ºi ridurile). Cecumul e ste punctul de joncþiune între intestinul subþire inferior (ileul) ºi începutul intestinului gros (colonu l). Efectele devin ºi mai negative în cazul în care combinãm fluorul cu sodiul. pielea devine zbârcitã. Apendicele porneºte din cecum. funcþionale.

Formarea noilor þesuturi necesitã apoi prezenþa sulfhidrilului de carbo n ºi a sulfului. De atunci ºi pânã în prezent mi-am reînnoit întregul corp prin tehnicile prezen tate în aceastã carte ºi am trecut la o dietã mai echilibratã. Pe de altã parte. la vârsta de 48 de ani am fãcut o ope raþie de hernie. Celulele parenchime pot ºterge cicatricele produse de acnee dacã þesuturile sunt curãþate de deºeuri.în sistem se acumuleazã deºeuri acide. s-a dovedit cã þesuturile mele conjunctive nu se aflau într-o stare pr ea bunã. ºi pot sã atest cã arãt ºi mã simt mai tânãr la vârsta de 53 de ani pe care la ora actualã decât oricând înainte! La fel puteþi ºi dumneavoastrã! Arsurile. parþial datoritã unei diete vegetariene (am fost vegetarian timp de opt ani). ºi parþial datoritã unor probleme hormonale cu care mã confruntam în perioada aceea. cicatricele ºi membrele noi 204 . Capsulele SOC au fãcut minuni în reconstruirea înche ieturilor ºi þesuturilor mele conjunctive. Cea mai bunã sursã pentru aceste substanþe este SOC. Un chirurg experimentat poate ghici vârsta fizicã a pacientului sãu dupã numãrul de cicatr ice de pe organele sale vitale. Medicul meu a rãmas uimit sã constate cã organele mele vitale arãtau la fel ca ale pacienþilor cu vârste d e 15 ani! Am surprins aceste imagini pe o casetã video. Din cauza unui accident. Unul din efectele secundare ale dietei vegetariene ºi macrobiotice este prãbuºirea sis temicã a þesuturilor conjunctive.

þesu turile nervoase ºi oasele. Vindecarea s-a produs însã fãrã sã lase nic atrice vizibilã. eram un om bãtrân ºi ar fi trebuit sã rãmân cu niºte cicatrice îngrozitoare. mã refer la o regenerare TOTALà a membrelor ºi la o rest aurare deplinã a funcþiilor organismului. În timp ce sângele pãrãseºte inima prin artera aor tã. care alimenteazã partea dreaptã a inimii.În anul 1983 am suferit din cauza unei arsuri severe. Venele sub claviene se varsã în vena cavã superioarã. care au ajutat o persoanã diabeticã sã îºi refacã inte gral un picior lipsã cuajutorul Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã! Caseta video care atestã acest lucru este disponibilã ºi poate fi înþeleasã mai bine cu ajutorul Cãrþii Apei (ambele pot fi procurate din Pachetul informativ). Sângele revine apoi în partea stângã a inimii e unde estedistribuit în restul corpului. de circulaþia sângelui ºi a limfei ºi de modul meu de viaþã. unde se petrec DOUà lucruri: sângele este reoxigen t. fãrã nici o urmã de cicatrice. Miracolele medicale sunt strâns legate de principiile medicinii vibraþionale ºi de man ipularea forþelor energetice subtile la nivelul corpului bioelectric. El îºi poate regenera membrele. dincolo de legile aparente ale ºtiinþei ºi medicinii. La vremea respectivã aveam vârsta de 43 de ani. Corpul are capacitatea de a se regenera integral. iar mai recent de japonezi. cele douã artere coronare (stânga ºi dreapta) hrãnesc muºchiul inimii. Acest lucru a fost amplu demonst rat de dr. Melvin Saunders. Miracolul regenerãrii a fost experimentat personal de Mitchell May. Adevãrata stare de sãnãtate înseamnã o vindecare fãrã cicatrice ºi formarea unor þesuturi noi. în partea din faþã. Inima pompeazã apoi sângele cãtre plãmâni. Trebuie sã menþionez cã nu m-am dus la nici un doctor. oaselor ºi þesuturilor nervoase dupã ce a suferit p este 40 de rupturi ale femurului. Dupã standardele medicale. Când afirm acest lucru. dar nimeni nu spune nimic despre legãtura care existã între sistemul limfatic sau hormoni ºi problemele cardiovasc ulare. Acestea sunt faimoasele artere care se bloc heazã ºi care au nevoie . chiar sub clavicule. Pielea ºi þesuturile de pe partea interioarã a cotului meu drept au fost arse ºi distruse de o bucatã de metal in candescent care mi-a cãzut peste mânã. Îngustarea arterelor ºi limfa Ateroscleroza (îngustarea arterelor) este o problemã majorã în Statele Unite. iar energia toxicã este ELIBERATà în atmosferã. care a schimbat istoria medicinii prin regenerarea integralã a pielii. datoratã unui accident. Cele douã ramuri principale ale sistemului limfatic se unesc cu sistemul sanguin l a nivelul venelor subclaviene situate la baza gâtului. De ce nu au apãrut cicatrice? Rãspu nsul este legat de funcþionarea organelor mele vitale.

fluorul ºi cloraminele (din apa de la robinet). necesare pentru a învinge gravitaþia ºi a pune în miºcare apa ºi substanþele nutritive de care au nevoie þesuturile lor. Aceasta este legatã de MOBILITATE ºi de miºcarea fluidelor. de osmozã. ceea ce rezultã este placa ateroscleroticã. Dacã implicã o blocare a arterei. fiind întru totul depende nte de acþiunea capilarelor lor. Când omul face un atac de cord. Boala poartã numele de infarct de m iocard.de intervenþiile chirurgicale coronariene. la care se adaugã deºeurile metabolice din sânge. Existã însã ºi o diferenþã majorã între cele do . Unii oameni îmbãtrânesc atât de rapid la nivelul organelor lor vitale încât pur ºi simplu mor ca seceraþi! Angina pectoralã este un exemplu de dureri de piept datorate deficitului de oxigen ºi lipsei de ATP. enzime ºi energia ionilor. Oamenii ºi plantele Oamenii ºi plantele au foarte multe ÎN COMUN. Grãsimile toxice precum uleiul de soia ºi canola sau margarinele hidrogenate SE COMB INÃ cu clorul. ºi hemia car e aparþine sângelui). Deficitul de oxigen furnizat inimii poartã numele de ischemie (de la ischein a reþine. Spre deosebire de ei. plantele nu au o inimã. este numitã trombozã coronarã. 205 . Oamenii au nevoie de activitate fizicã pentru a-ºi pune în miºcare fluidul limfatic ºi de inimã pentru a le pompa sângele. o parte din þesutul muscular al inimii sale moare di n cauza lipsei de oxigen generatã de blocarea arterelor care hrãnesc inima.

invitând boala. ea se manifestã la nivelul sângelu . Ulterior.Oamenii depind de mitocondrii pentru a obþine energia ATP care alimenteazã procesele lor corporale. Plantele nu se bucurã de prea multã mobilitate. noi putem sã controlãm procesul de îmbãtrânire. exerciþii fizice ºi munci grele pentru a-ºi utea repara ºi întreþine þesuturile. Oamenii îºi obþin rezervele de oxigen cu ajutorul celulelor roºii din sânge. . dupã cum spun occidenta lii. exerciþiile fizice ºi masajul limfei. Lipsa exerciþiilor fizice ºi a muncii grele ÎNCETINEªTE sângele ºi fluidul limfatic. cãtre vârful ana bolic. chi sau prana. Viaþa este o manifestare a spiritului. Prin ºtergerea amprentei energetice toxice în lumea cu patru dimensiuni noi rezolvãm b oli care nu au apucat încã sã se manifeste. Orice boalã apare mai întâi la nivelul limfei. promovând astfel adevãrata vindecare în lumea tridimensionalã. I îmbãtrânirii presupune asistarea corpului fizic în procesul de purificare internã ºi de funcþ onare a sistemului limfatic printr-o mai bunã dinamicã a fluidelor corporale. Afecþiunile limfei oglindesc prob leme ale sistemului sanguin. Cele mai bune exemple sun t: munca grea. qi. este calea limfei. terapia colonului accelereazã eliminarea deºeurilor metabolice toxice la nivel fizic. sufletului sau graþiei. P lantele se bazeazã pe clorofilã ºi pe cloroplaste. Sângele ºi limfa sunt cele douã feþe ale aceleiaºi monede. dupã cum afirmã orientalii. salturile pe mini-trambulinã. Învãþând cum sã ne controlãm mediul intern. Dacã veþi învãþa sã vã întreþineþi sistemul limfatic. Numai aºa vom putea redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre cancer! Veþi afla aici CUM puteþi evita sã dev eniþi o cifrã în statisticile referitoare la aceastã boalã. sistemul limfatic influenþeazã direct chimia sângelui. în timp ce remediile homeopatice avansate realizeazã detoxifierea pe nivelele superioare invizibile. Invers. Tendinþa actualã cãtre lipsa miºcãrii este un veritabil BLESTEM pentru umanitate. Cele ale plantelor clorofilã ºi sevã. de fotosintezã ºi de energia solarã pentru a-ºi alimenta procesele metabolice. Ca sã fie cu adevãrat eficientã. Plantele se folosesc de ionii minerali. Oamenii au nevoie de miºcare. sau a forþei vieþii. Viaþa! O perspectivã dualã! Noi îmbãtrânim ºi murim în lumea invizibilã cu patru dimensiuni ÎNAINTE de a experimenta bãtr în lumea tridimensionalã în care ne trãim viaþa actualã. Fluidele corporale ale oamenilor sunt numite sânge ºi limfã. Spre ex emplu. boala nu va putea pãtrunde în corpul dumneavoastr Calea pe care putem urca din nou latura catabolicã a piramidei vârstei. detoxifierea corpului necesitã o perspectivã dualã.

urmate de un masaj al limfei cu rollerul. terapia colonului ºi precursorii racemizaþi ai hormonilor pot inversa acest fenomen. 206 . La fel ºi ilum narea spiritualã. Mai beþi niºte apã. O zi obiºnuitã 1. ºi în general.Adevãrata sãnãtate ºi regenerarea corpului fizic presupun o perspectivã dualã. 2. Liniile faciale Liniile care pornesc din colþurile gurii cãtre marginea obrajilor aratã existenþa unor p robleme ale colonului sau ficatului. dezechilibre hormonale. 3. la aceeaºi orã în fiecare zi. un corp cu probleme. Treceþi pe mini-trambulinã ºi dansaþi timp de 5 minute. de jos în su s. Treziþi-vã devreme. ºi beþi imediat douã pahare MARI de apã nã de Kombucha. Faceþi exerciþii de întindere. Clismele la ficat.

în timp. cât mai sumar îmbrãcat. aveþi rãbdare. Faceþi un duº fierbinte. febrã entericã Bacteria Shigella: dizenterie bacilarã Amoebele: dizenteria amoebicã Vibrio cholerae: holera Diferite specii de leptospire: leptospirozã . Faceþi câteva exerciþii fizice cu greutãþi. Nu faceþi greºeala sã ascultaþi problemele altora ºi nu insistaþi prea mult nici asupra celor person ale. O plimbare scurtã prin aer liber. . la care adaug SUPER-ALIMENTELE enumerate la pagina xxx. completa eai de Kombucha. de sus în jos. Gândiþi pozitiv. 13. reluaþi lista cu SUPER-ALIMENTE. rugãciune orice activitate care vã relaxeazã este indicatã imediat dupã prânz. Beþi o nouã canã de Kombucha cu SOC ºi R/A. De pre ferinþã. Dacã vã simþiþi slãbit. Mergeþi la culcare în fiecare zi la aceeaºi orã. Prânzul: dacã faceþi tot ce am descris mai sus. 8. chiar dacã este frig. Pentru a ajuta miºcãrile intestinelor. Desfãºuraþi o activi ate de grãdinãrit cu mâna (nu cu maºinile de grãdinãrit). Menþineþi acest ritm timp de 12 minute. M jos pânã la magazin. 9. bine aerisitã. Dacã aveþi dureri. faceþi acest lucru în aer liber. Faceþi ridicãri de greu de întinderi (de douã ori pe zi). o conversaþie plãcutã xerciþii de respiraþie. nu veþi mai simþi nevoia sã serviþi prânzu Dacã totuºi insistaþi. Folosiþi o maºinã de tuns iarba manualã. Între mese. 7. plus 2 DiSorb Aid ºi 2 R/HCI. apoi exerciþii aerobice. reþineþi-vã cât mai mult timp vezica. Ridicaþi lucruri grele. Folosiþi Bio en Colon Prep Formula pentru a elibera colonul ºi mãriþi în fiecare zi numãrul miºcãrilor pentru colon. 10. 5. aplicând puterea minþii asu ra corpului pentru a vã pãstra cãldura corporalã. 11. urmat de unul rece ca gheaþa. de preferinþã alcãtuit din SUPER-ALIMENTE ºi câteva fructe proaspete. Luaþi o cinã sãnãtoasã ºi bucuraþi-vã de familie/prieteni. veþi deveni pu 12. Spre exemplu. Forþaþi-vã corpul sã devinã puternic! El a fost creat special entru a munci. 6. apoi faceþi un nou masaj al limfei cu rolle rul. Mâine va urma o zi mai bunã! Microbiologia apei de bãut Principalii agenþi bacterieni implicaþi în bolile intestinale asociate cu apa de bãut su nt: Salmonella typhi: febrã tifoidã Salmonella paratiphy: febrã paratifoidã A Alte specii de salmonella: salmonelozã. dormiþi în aer liber au într-o camerã rãcoroasã. Mulþumiþi divinitãþii în care credeþi pentru fapt iu. eu mãnânc o lingurã de Yucca Blend. Rugaþi-vã. Faceþi zilnic o muncã grea. Mutaþi dulapuri. una de Harmonic Synergy ºi una de Taoist Rice Polish într-un pahar de suc sau de apã. Cãraþi-vã singur cumpãrãturile pânã acasã (nu cu maºina). Mâncaþi un mic dejun sãnãtos. meditaþia. astfel încât ritmul c iac sã creascã pânã la 80% din ritmul dumneavoastrã maxim. Un mãr sau câteva legume proaspete sunt întotd eauna binevenite. luaþi niºte SOC.4. Dacã este posibil. puþinã muzicã de relaxare. De fiecare datã când urinaþi în timpul zilei. continuaþi sã beþi apã.

coli): gastroenteritã Pseudomonas aeruginosa: diferite infecþii Cryptosporidium: criptosporidiozã 207 .Yersinia enterocolitica: gastroenteritã Francisella tularensis: tulararemia Escherichia coli (E.

Bacteriile enterice (care aparþin intestinului subþire) precum E. Hrana cu adevãrat nutritivã NU nec întrucât conþine suficient de mulþi ioni minerali pentru a cãpãta savoare. Au capacitatea de a fermenta zahãrul ºi de a produce acizi organici (acidul acetic. douã linguri mari de sare repre zentau o modalitate acceptabilã din punct de vedere social de sinucidere. etc. Spre deosebire de bacterii.) pentru a obþine apa potabilã. ele pot funcþiona ºi trãi cu sau fãrã oxigen. drept articol de troc ºi drept laxativ. medicina s-a focalizat asu pra relaþiei sãrii cu hipertensiunea. grãbindu-ne astfel cu bunã ºtiinþã îmbãtrânirea. Statele Unite se îndreaptã cãtre o crizã catastrofalã a apei publice de bãut. În China Anticã. gradul de protecþie ºi pot enþialul de oxidoreducere pecare le asigurã procedeul BEV ºi cel de obþinere a Apei Ioni zate de Înaltã Valoare Medicinalã. Hepatita A (cea infecþioasã) este rezultatul unui virus care se gãseºte în apa de bãut La fel ºi poliomielita. Ea face parte integrantã din procesul vi eþii. Paraziþii. O cantitate micã de sare nu vã va face prea mult rãu. Anonim Sarea (clorura de sodiu) este un paradox. Umanitatea a tulburat echilibrul instaurat de mama-naturã. Istoria poate fi scrisã în funcþie de sare. for mic. lactic. Timp de mai bine de o sutã de ani. sedimentarea. Noi folosim sarea pentr u a ne condimenta mâncarea. rezulta tele putând fi dezastruoase. Salmonella ºi Shigella. etc. tratamentul conve nþional al rezervelor publice de apã implicã o serie de etape precum coagularea.) ºi gaze (prin fermentaþie mixã-acidã). dar una mai mare vã poate uc ide. dar ºi din cel al morþii. bacteriile patogene ºi virusurile sunt complet eliminate prin procedeul B ev de filtrare a apei. În timpul sezonului cald. microorganismele se multiplicã însã cu viteze ameþitoare. Altfel spus. virusurile sunt paraziþi intracelulari ºi nu se pot mult iplica în afara celulei gazdã. Noi ne vom concentra asupra EFECTELOR sistemice ale sãrii asupra m ediului intern. Protejaþi-vã! Capitolul 30 Cancerul ºi sarea Din pãcate. Aceste etape reduc inf estarea cu microorganisme. Nici un alt sistem de filtrare a apei nu asigurã puritatea. cloramine. filtrarea ºi dezinfectarea (cu clor. Mâncarea nehrãnito are nevoie de . ignoranþa bine organizatã trece adeseori drept înþelepciune . Sarea a servit dr ept monedã. acid mercuric. coli. Din acest motiv. sunt clasificate în categoria celor facultative anaerobe. Virusurile ºi bacteriile abundã în apele netratate.

ea îºi pierde forþa energeticã ºi calitãþile este un conservant care dezechilibreazã puternic echilibrul îi îngraºã numai pe patronii pompelor funebre. dar ºi pentru a nu se strica. Boala provocatã de aceste bact erii este numitã botulism! Marinarii de altãdatã sufereau îngrozitor din cauza lor. cãrnii pe care o consumau pe vasele ºi cu populaþia civilã. extrem de sãratã. Clostridium este o bacterie facultativ anaerobã. Îngrãºãmintel pe bazã de sare creeazã condiþiile pentru apariþia EXCESELOR la nivelul solului.sare pentru a cãpãta gust. când compania H. în ti mp ce alimentele procesate ºi nesãnãtoase (de tip fast food) au exact raportul invers. Sodiul dezechili breazã balanþa ionilor dinorganism ºi distruge echilibrul energetic al solului. La fel s-au petrecut lucrurile dintotdeauna conservatã cu ajutorul sãrii. Acelaºi lucru se petrece în interiorul corpului atunci când ingerãm 208 . Ea poate supravieþui cu sau fãrã oxigen . Alimentele la cutie au apãrut în anul 1859. G. Deºeurile sale sunt printre cele mai toxice otrãvuri sistemice cunoscute. Când carnea este nutritive. Sarea a fost folositã încã de la început pentru a crea un mediu ostil bact eriei Clostridium botulinum. Clorura de sodiu (sarea de buc potasiu/sodiu în corpul uman. Priviþi orice cutie sau pachet cu hranã procesatã ºi veþi constata cã aceasta este înþesatã de sare. Ea Alimentele organice au un conþinut natural ridicat de potasiu ºi redus de sodiu. Heinz a produs primele 57 de produse de acest tip.

în car e concentraþia ionilor minerali ºi cea de zaharuri este echilibratã ºi în care nu existã excese. trei ani la rând! Hrana proaspãtã. În zilele de altãdatã. Conservanþii naturii Dr. Diferenþa este datã de lipsa mineralelor pãmântului ºi de conc a redusã de zahãr. care nu are ce cãuta în corpul uman. dar nu intrã în putrefacþie. O stare bunã de sãnãtate este strâns asociatã cu o concentraþie corectã de glucozã din sânge ºi de glicogen d hi. Oligoelementele ºi acizii humici stropiþi peste frunzele plantelor sporesc conþinutul în zaharuri ºi minerale ale sucurilor acestor plante ºi le protejeazã de daunele produse prin congelare. Când nu a mai avut ce mânca. fãrã ca acestea sã se strice. În week-end-uri. el a tãiat verzele ºi le-a mâncat crude. Astã nu mai cântãreºte decât 12 kilograme. SAREA: Paul Bragg împotriva atleþilor . indiferent cât ste temperatura la care este pãstratã. Ceea ce dorim sã demonstrãm este faptul cã un conþinut bogat în minerale ºi zah ruri naturale este esenþial pentru calitatea fructelor ºi legumelor. Calitatea este întotdeauna asociatã cu o semnãturã energeticã orientatã cãtre dre Acres USA a relatat o poveste despre un vânzãtor ambulant care a dus în maºina sa trei v erze timp de nouã luni. este bogatã în zaharuri naturale ºi în minerale ale pãmântului. Carey Reams obiºnuia sã afirme cã alimentele de calitate mai degrabã se deshidrateazã decât sã putrezeascã. fãrã a-ºi p gustul ºi savoarea! Nivelul ridicat de zahãr din sucurile de plante indicã un conþinut bogat de minerale. Niv elul ridicat de zahãr al unui produs vegetal reprezintã întotdeauna un indicator al unui aliment bogat în substanþe nu tritive. cu atât mai mare devine greutatea pro duselor vegetale. un gust foarte bun ºi excelente calitãþi de conservare. prin comparaþie cu cea a plantelor crescute cu îngrãºãminte pe bazã de sare ºi cu diferite otrãvur care nu pot decât sã-i îmbolnãveascã pe cei care le consumã. Îngheþata preparatã în casã cu un conþinut mare de zahãr nu îngheaþã complet. Sarea este un câmp energetic concentrat. le lãsa la umbra unui copac pânã lu dimineaþa. El ºi-a dovedit afirmaþia prezentând un pepene pe care l-a cultivat în grãdina personalã la un târg local. Boala nu poate supravieþui într-un mediu intern cu o energie elevatã. cu o energie orientatã cãtre stân a. o gãleatã de fasole verde proaspãt culeasã cântãrea 16 kilograme. Cu cât energia pozitivã este mai concentratã. Portocalele bogate în zaharuri se stafidesc. Salata ºi legumele cultivate în grãdina personalã pot fi pãstrate în frigider peste o lunã. de calitate. orientatã cãtre dreapta. când le decojea de frunza exterioarã ºi pornea din nou la drum.aceastã substanþã.

dar a fost capabil sã ducã câteva din cele mai mari bãtãlii în deºert. NU a luat sare ºi nu a acceptat nici un fel de hranã. a dormit în cort peste noapte. a reluat cursa pe drumul de întoarcere. Experþii i-au sfãtuit pe atleþi sã ia tablete de sare ! Atleþii au primit apa rece ºi hran re aveau nevoie. Bragg a terminat cursa în 10 ore ºi jumãtate.Iatã o poveste adevãratã legatã de maniera în care afecteazã sarea starea de sãnãtate ºi de v tate. 209 . Americanii loseau pastile de sare. Sarea nu este unica premisã a bolii. Singurul care a terminat cursa a fost Bragg. la care se adãuga sarea din mâncare. Vârsta lui depãºea 65 de ani! Era însã un om TÂNÃR ºi activ. absolut toþi au necesitat îngrijiri medicale pentru a-ºi reveni din epuizare ºi in solaþie. Când oamenii civilizaþi au venit peste ei ºi i-au deprins cu sarea. Când soldaþii au fost în sfârºit capturaþi. în timp ce Bragg nu a bãut decât apã distilatã caldã (în acea perioadã apa BEV nu era isponibilã). care evita complet s Celebrul corp de elitã al lui Rommel nu consuma deloc sare în dieta sa alimentarã. Cât despre atleþi. starea lor de sãnãtate s-a deteriorat. aºa cã nu este de mirare cã sarea le-a venit de hac. fãrã sã fie deloc afectaþi de cãldurã sau de deshidratare. a provocat un grup de atleþi de la un colegiu sã alerge împreunã cu el pe o distanþã de 30 de mile de-a lungul Vãii Morþii. a doua zi. dr. dar joacã întotdeauna un rol important în instalarea bolilor la nivel subclinic. care conduc mai apoi la manifestarea lor fizicã. dupã care. un mare promotor al sãnãtãþii ºi unul din mentorii mei. Paul Bragg. Indienii americani nu consumau decât foarte puþinã sare. Era luna august ºi afarã era o temperaturã de 40oC. La începutul anilor 60. at cã se aflau într-o stare excelentã.

O ietã bogatã în sodiu dezechilibreazã raportul sodiu/potasiu ºi accelereazã pierderea potasiului din celule. Când organismul primeºte prea mult sodiu. iar în final ucide celula. Prezenþa þesutur ilor moarte ºi bolnave consumã multã energie vitalã. Ele nu se pot multiplica (reproduce) dacã sodiul le-a invadat teritoriul. Într-un corp supus stresului . folosind termeni precum orien tare cãtre stânga sau cãtre dreapta. Radicalii liberi fac parte integrantã din viaþa oricãruia dintre noi. Modul de viaþã dezec hilibrat. Celulele moarte produc acizi care trebuie eliminaþi. pozitiv. dieta ºi apa pe care o consumãm sunt alterate într-o mare mãsurã de otrãvurile din mediul înconjurãtor care ne bombardeazã corpul bioelectric din toate direcþiile. dar sodiul a re o orientare energeticã spre stânga. Edemele (retenþia fluide lor în þesuturi) reprezintã un SEMN al unui exces de sodiu ºi de deºeuri proteice în spaþiile intercelulare. care iese de sub control. Din acest motiv. el este silit sã fure potasiul din celule ºi sãl înlocuiascã cu sodiul. aerob ºi anaerob. = Într-un corp sãnãtos. Ambii ioni au o sarcinã electricã pozitivã ºi ambii sunt electroliþi. Potasiul este ionul predominant din interiorul celulelor. În . reacþiile în lanþinverse provoacã un furt al electronilor. Celulele aflate la limita dintre viaþã ºi moarte aproape cã nu mai produc ATP. sedeazã mitoco driile. în timp ce sodiul este ionul predominant în ex teriorul acestora (în fluidul extracelular). Un radical liber este o moleculã care conþine un numãr inegal de electroni. corpul se aflã într-o stare energeticã negativã. în speranþa de a ajuta cititorul sã înþele gã natura energiei ºi relaþia ei cu procesul de îmbãtrânire. în timp ce potasiul are o orientare cãtre dreapta. Energia ATP care ar putea fi folositã pe creºtere ºi d ezvoltare este utilizatã pentru neutralizarea stresului provocat de prezenþa sodiului. ea e ste EXTREM DE instabilã ºi de reactivã. Energia ºi radicalii liberi Am vorbit foarte mult în aceastã carte despre energie. Odatã ajuns în interiorul celulei. devenind o povarã pentru organism. Mitocondriile nu pot funcþiona într-un mediu bogat în sodiu. Termenul de radical liber ne vine în minte ori de câte ori vorbim despre energie ºi canc er.Celulele. negativ. sodiul ºi mitocondriile Când concentraþia de sodiu este ridicatã. reacþiile radicalilor liberi se petrec tot timpul ºi aratã astfel: O2 + O2 + H2 H2O2 + O2 (dubla sãgeatã indicã faptul cã reacþia se poate inversa). sodiul scurtcircuiteazã maºinãria celularã.

Reþineþi: la fel ca ºi boala. neavând o identitate anumitã. Producþia de radicali liberi influenþeazã într-o mãsurã determinantã îmbãtrânirea ºi apariþia . altele oase.acest fel. ci doar îºi schimbã forma. pentru a prolifera. 210 . Când energia toxicã în exces ajunge sã depãºeascã puterea corpului de a-i face faþã.). etc. care se manifestã mai devreme sau mai târziu sub forma aºa-numitelor boli ale deficitelor. altele creier. Þesuturile nediferenþiate sunt acele þesuturi din care ne-am nãscut ÎNAINTE DE apariþia infl uenþelor hormonale care au dus la apariþia diferitelor organe (unele celule s-au diferenþiat. Vom discuta imediat despre cara cteristicile diferite ale acestora. Oxidarea necontrolatã a þesuturilor conduce la acumulãri de deºeuri în sistem ºi provoacã dezechilibre hormonale. Cancerul absoarbe ºi utilizeazã în folos personal ATP-ul celular. devenind piele. Aceste reacþii sãlbatice atrag dupã sine producerea unor þesuturi nediferenþiate (þesuturi c anceroase) ºi a unor EXCESE sistemice. sãnãtatea reprezintã o stare existenþialã cumulativã . Aceste þesuturi nu þin cont de nici o lege. energia nu se pierde N ICIODATÃ. Conform celei de-a doua legi a termodinamicii. Consu mul Apei Ionizate deÎnaltã Valoare Medicinalã este însã instrumentul suprem de luptã împotriv cancerului. î ism începe formarea unei tumori sau a unei mase canceroase. Ambele stãri reflectã propriil re opþiuni. procesul de îmbãtrânire este accelerat. Reacþiile radicalilor liberi în interiorul unui corp atacat de cancer reflectã o pierd ere completã a controlului asupra mediului intern. Oxidarea necontrolatã a radicalilor liberi poate fi prevenitã printr-o detoxifiere ºi prin folosirea diferitelor produse racemizate ºi a programelor despre care am vorbit pânã acum.

Tumorile sunt niºte naþionaliste. acþionând ca niºte gãuri negre anaerobe. prin scanare ºi radiografie. Invers. putând fi observatã la razele X. corpul este slãbit într-o mãsurã suficient de mare pentru a se grãbi sã-ºi alcãtuiascã alte tumori. Chiar dacã acþionezi corect. În primele etape ale bolii. În general. scoþându-le astfel din circulaþie. o persoanã cu gândire pozitivã. Când sunt extirpate prin intervenþii c hirurgicale. O tumoare NU este un duºman . De aceea. Ea este mai degrabã o declaraþie din partea corpului. cãci corpul percepe realitatea minþii. Ele concentreazã energia. Evident. tehnicile de vindecare necesitã de regulã o reprogramare a fe lului în care gândesc oamenii. corpul îºi dizolvã el însuºi tumorile. tumorile canceroase NU ar trebui eliminate c hirurgical. aºa cum se crede de regulã. 90% din bãtãlie se câºtigã în planul minþii. Tumorile canceroase se înconj oarã întotdeauna de þesuturi bogate în SODIU. care doreºte sã ne transmitã cã nu se simte bine. intestinul gros ºi pielea. Ele rãmân pe propriul lor teritoriu ºi îºi importã energia care au nevoie. Dumnezeu realizeazã miracole. dacã nu se aflã la o adâncime prea mare în interiorul corpulu i. Mai mult.Energia ºi cancerul Cancerul este o manifestare a unei energii negative. Ne referim aici la energia toxicã pe care orga nismul nu mai este capabil sã o neutralizeze ºi sã o elimine prin cele patru canale principale ale sale: plãmânii. legând astfel energia toxicã de o bazã perma nentã. sã se vindece decele vechi. rinic hii. fericitã. poate elimina orice for mã de cancer. el preferã însã sã le c ieze (sã le pietrifice prin depozitarea de minerale). Pe mãsurã ce concentrea zã din ce în ce mai multã energie. gândirea negativã te poate doborî. Duºmanul este de regulã chiar persoana care locuieºte în el. Tumorile chiar ºi cele benigne sunt un AVERTISMENT. Uneori. Poate fi chiar simþitã prin palpare. Tumorile canceroase NU sunt acelaºi lucru cu masele canceroase. nu pe cea obiectivã. De cele mai multe ori. Tumoarea reprezintã un efort din partea corpului de a se apãra în faþa duºmanului. NU se rãspândesc. opþiunile sale mentale corecte trebuie transpuse ºi în plan fizic pentru ca s uccesul sã fie deplin. este cazul sã treceþi la mãsuri imedi . dar îndeosebi pentru oamenii care iau decizii corecte! AÞI ÎNÞELES? Dacã vi s-a descoperit o tumoare (sau o masã) malignã. are furã ºi izoleazã forþa vieþii organismului gazdã. tumoarea canceroasã trece neobservatã. ea devine mai densã . plinã de iubire. Tumorile sunt aglo merãri de þesuturi care importã energia ºi pe care corpul le formeazã pentru a IZOLA câmpurile energetice t oxice. ea reprezintã o mãsurã de autoapãrare luatã de co p pentru a preveni condensarea energiei toxice letale.

bogat în sodiu. urã. mânie. iar cei doi termeni nu trebuie folosiþi unul în locul celuilalt. NU t rebuie sã aveþi nici cea mai micã îndoialã. neºtiute de nimeni. dar trebuie sã faceþi dovada unei anumite discipline ºi sã înfruntaþi cu curaj moar tea. vã recomand cu cãldurã cãrþile: Corpul crede fiecare cuvânt pe care îl spui sul holografic (vezi Pachetul informativ). Radiaþia ºi chimioterapia nu reprezintã o opþiune înþeleaptã. aºa cum este o tumoare. Este aproape imp osibil sã îþi dai seama unde se 211 . cu o energie orientatã cãtre stânga.ate. Masele canceroase O masã canceroasã nu reprezintã o tumoare. care nu-ºi au rostul. Ea nu poate fi simþitã prin palpare. teamã. O masã nu este densã. Cele douã forme de terapie reprezintã o turã ºi o mare cheltuialã financiarã. Pentru o mai bunã înþelegere. Mult mai recomandabile ºi mai umane sunt fo rmele alternative de terapie. Masa canceroasã este moale ca un burete. de fericire maximã. Apar rareori la razele X. poroasã ºi greu de identificat pr in atingere. Ele existã în zona crepuscul arã dintre viaþã ºi moarte. Masele canceroase apar ºi cresc în liniºte. întrucât n are graniþe definitive. grijã. Terapia alternativã presupune o atitudine cu adevãrat pozitivã. UNICELE lucruri pe care le au în comun tumorile ºi masele canceroase sunt virusurile ºi mediul anaerob. pe scanere sau în radiografii. nu trebuie sã învinovãþiþi pe nimeni ot numai iubire! Dorinþa de a trãi trebuie sã fie intensã ºi sã transceandã cu mult teama de moa te.

Masele canceroase determinã o creºtere în greutate a persoanei. Imaginaþi-vi-le ca pe niºte avanpos turi ale expansionismului colonial dintr-o þarã în curs de dezvoltare (corpul dumneavoastrã). lãsând urme vinete la cea mai micã atin ere. Ma e sunt invizibile. Altfel spus. sabotând sistemul limfatic ºi pe cel im unitar. modul de viaþã al persoanei. masa foloseºte o tehnicã de cam uflare pentru a nu putea fi depistatã. plinã de apã. fãrã ca gazda sã ºtie ceva. procesul de îmbãtrânire accelerându-se rapid. când ea devine conºtientã de existenþa mase canceroase. De multe ori. masa de cancer este ascunsã. Oamenii aflaþi în primele etape ale formãrii maselor de cancer câºtigã adeseori substanþial î reutate fãrã nici un motiv aparent. Urmãriþi cu atenþie dacã nu cumva vi s-au umflat picioarele. fãrã ca dimensiunile sale exterioare sã se modifice (prea mult). de multe ori FÃRà sã-ºi schimbe cu nimic obiºnuinþele alimentare. Persoanele intoxicate cu sodiu suferã întotdeauna de edeme (retenþia apei în þesuturi). Edemele reprezintã un SEMN. Masele canceroase sunt ofensive prin natura lor. ba chiar simþindu-se bine! Din pãcate. O masã canceroasã apare ºi creºte în corpul uman cu mult înainte ca gazda ei sã dev onºtientã de existenþa ei. ia spre sfârºitul . Col oniile de mase se stabilizeazã într-o perioadã de ºapte ani. Aceste SEMNE su nt asociate inclusiv cu o inimã congestionatã ºi cu dezechilibrele hormonale. în ceea ce priveºte mediul sãu intern. anii care preced depistarea unei mase canceroase sunt pri ntre cei mai buni din viaþapersoanei. orice creºtere în greutate fãrã modificarea volumului ar trebui sã vã ridice semne serioase de într bare. pe care cercurile medicale o numesc perioada o cultã (adicã faza ascunsã). întrucât apa este mai grea decât grãsimea (raportatã la acelaºi vol um). cãci au o densitate redusã ºi se ascund în spatele altor þesuturi.terminã o masã canceroasã ºi unde începe þesutul sãnãtos folosind aceste mijloace tehnice. felul în care gândeºte ea ºi opþiunile sale îºi spun . problema este de multe ori prea gravã pentru a mai putea fi rezolvatã! Perioada de camuflare ºi sodiul În timpul perioadei oculte. De aceea. invizibilã ºi nedetectabilã de cãtr e gazdã sau prin mijloacele convenþionale de testare. Ele sunt ceva anormal. pa rþial din cauza sodiului ºi parþial din cauza acumulãrii proteinelor plasmatice din spaþiile extracelula re. Ele semnaleazã o invazie a so diului la nivel celular ºi o acumulare MASIVà a proteinelor plasmatice în spaþiile interstiþiale dintre ce lule. Edemele cronice reprezintã echiva lentul unei proclamaþii tãcute de RÃZBOI ºi nu trebuie niciodatã ignorate. gleznele sau mâinile. Urmãriþi dacã pielea dumneavoastrã a devenit pufoasã. din punctul de vedere al înfãþiºãrii EXTERIOARE ºi al s În schimb. Masele urmeazã autostrada limfaticã.

Corpul lor pare sã se evaporeze subit! Când se petrece acest lucru. Deh. ºi începe teroarea! Când concentraþia de sodiu din celule ºi de proteine plasmatice din þesuturi trece de pu nctul critic. digerându-ºi propriile þesuturi. Este viaþa dumneavoastrã 212 . greutatea ºi energia bolnavului sunt minime. Corpul ajunge sã trãiascã exclusiv din energia stocatã. care încã nu bãnuieºte nimic. bãtrâneþea! În timpul camuflare. cãci la momentu l respectiv.perioadei oculte încep ei sã se simtã rãu. masa canceroasã a ieºit din perioada de camuflare ºi a declanºat rãzboiul într-o formã deschisã! Edemul este modalitatea de camuflare a cancerului. proces numit autodigestie. Confirmarea POZITIVà a cancerului nu reprezintã nici ea o binecuvântare. BANG!. Sunt convinºi cã totul este în regulã. Aceastã agresiune saboteazã bruma de energie care i-a mai rãmas pac ientului. urmeazã o explorare chirurgicalã efectuatã asupra bietului pacient. Oamenii NU îºi dau seama de acest lucru! Pur ºi simplu. corpul canceros se auto-consumã (fenomen cunoscut ºi drept auto-canibalis m). El experimenteazã o oxidare masivã a radicalilor liberi. slãbindu-l dincolo de orice speranþã de revenire. de cãtre niºte oameni orbi în halate albe. Victima devine peste noapte numai pie le ºi os. ei nu înþeleg. devenind brusc numai piele ºi oase. Dupã epuizarea rezervelor sale de energie. jocul s-a terminat. Din cauza naturii invizib ile a maselor de cancer. Un asemenea corp se aflã într-o stare catabolicã. cancerul renunþã la perioada de camuflare ºi îºi anunþã prezenþa.

Acneea. La fel stau lucrurile ºi în ceea ce priveºte intoxicarea cu proteine pl asmatice la nivel extracelular. cele ale colonului ºi albirea pãrului toate au consecinþe pe termen lung. este dedatoria dumneavoastrã sã îi asiguraþi mediul necesar pentru ca vindecarea sã se poatã produce. cultivate în grãdina personalã. ºi nu pot conduce decât la decizii greºite. Gândirea ºi vizualizarea pozitivã sunt cruciale.Nu existã analize care sã stabileascã nivelul de intoxicare cu sodiu al celulelor. Oame simt uºuraþi când duºmanul lor este identificat. cultivarea plan telor ºi contemplarea naturii vã apropie mai mult ca orice altceva de Paradis! Faceþi-vã timp pentru a-i ajuta pe ce i din jur. Dez intoxicarea este absolut obligatorie. dacã nu doriþi sã deveniþi o profeþie împlinitã. Meditaþia ºi respiraþia profundã repre zintã instrumente extrem de eficiente. cu atât mai mult veþi primi. Conºtientizaþi schim scã a stãrilor psihice ºi stãrile depresive datorate oscilaþiei nivelului de zahãr din sânge. cãutaþi ajutor. Auto-diagnosticul ºi auto-tratamentul Cele mai simple instrumente pentru diagnostic sunt pendulul ºi lanþul vibratoriu. umflãturile. dar existã destule SEMNE în aceastã direcþie. Problemelehormonale TREBUIE rezolvate. p roblemele prostatei. al lanþurilor fa rmaceutice sau al FDA. Când vedeþi cã cineva câºtigã în greutate. Sãriturile ºi masajul limfei ar trebui sã devinã parte integrantã din rutina dumneavoastrã zilnicã. Timpul petrecut în grãdinã (cu picioarele goale). chelirea . Învãþaþi sã controlaþi mediul intern! Terapia colonului este crucialã în aceastã direcþie. ci ºi pentru cei din jur. Dacã aveþi probleme. Dormiþi pe o s ltea magneticã cu valoare medicinalã. Cel mai b ine este sã cãutaþi pe cineva care nu este ostaticul AMA (American Medical Association). reducerea energiei personale toate sunt SEMNE ale unor boli la nivel subclinic. Reducerea cantitãþii de hranã este ºi ea dorit. nu au egal. Dacã nu gãsiþi o asemenea persoanã. ºi astfel. Detoxifierea ficatului este obligatorie. începeþi singur lupta! Reþineþi: cel care executã vindecarea este întotdeauna corpul! În calitate de stãpân al corpu ui. perioadele dumneavoastrã de odihnã vor deveni perioade de vindecare . Controlaþi-vã gândurile. Nu v Poveºtile medicilor sunt amãgitoare. nu numai pentru dumneavoastrã. Fo . Prob lemele menstruale ºi sindromul premenstrual nu trebuie niciodatã neglijate. Alimentele curate. Grijile ºi teama nu sunt permise. Fiþi însã precaut în faþa terapiilor convenþionale. Râsul ºi amuzamentul ar trebui sã vã caracterizeze fiecare zi. Ei doresc sã îºi creadã pe cuvânt medicul. Învãþaþi sã citiþi aceste SEMNE. Plimbãrile sunt extrem de benefice. Odihniþi-vã atât cât are corpul nevoie. Apa Ionizatã de Înaltã Valoar e Medicinalã este mai bunã decât orice internare în vreo clinicã medicalã din lume ºi poate fi preparatã chiar acasã la dumneavoastrã. Amintiþi-vã de pute i. este cazul sã deveniþi atent. Cu cât veþi dãrui mai mult. Infecþiile urinare.

Sorbiþi-le lent ucul. cu toate pãrerile contrarii. ele trebuie evitate. varzã. ceapã. precum morcovi. dar nu trebuie nici sã cãdeþi în e trema opusã. Rezultatele vor fi incredibile! Vindecarea este aproape gar antatã. Terapia cancerului ar trebui sã includã întotdeauna ficatul. Cel mai bine este sã o luaþi încet! Ab ordarea idealã este ca bolnavul sã renunþe complet la alimentele obiºnuite ºi sã consume exclusiv SUPER-ALIMENTEL E pe care le-am menþionat pânã acum. De aceea .losite corect. 213 . Nu vã grãbiþi. Din pãcate. Este un aliment senzaþional. ave ouã puncte dereferinþã. Mâncaþi alimente integrale proaspete. ele suntniºte instrumente fantastice. Încredeþi-vã întotdeauna în instinct. Sucurile proaspete sunt niºte detoxifianþi FOARTE puternici ºi pot inunda corpul cu to xine eliberate. Reþineþi: un mãr este mâncat corect în 5-10 minute. lãmâi ºi sfeclã. Folosiþi moderaþia ºi aveþi grijã sã adãugaþi întotdeauna puþinã Yucca Blend. veþi avea astfel o referinþã pentru viitor. Dacã v-aþi stabilit ºi vârsta bioelectricã . Sucurile dau peste cap sistemul. în timp ce sucul sãu poate fi bãut în num uã secunde. NU este deloc uºor sã scapi de sodiul acumulat în organism. adrenalele ºi rinichii. îndeosebi dacã aþi fost diagnost icat deja cu cancer. Ficatul este un aliment minunat dacã poate fi suportat de sistemul dumneavoastrã dig estiv! Personal. DiSorb Aid ºi clorurã de hidrogen racemizatã pentru a obþine eneficii maxime. Aveþi nevoie de cantitãþi mari de potasiu organic. dând astfel peste cap ficatul. produsele din comerþ sunt contaminate. Învãþaþi sã le utilizaþi pentru a stabil profunzimea aurei dumneavoastrã de astãzi. folosesc tablete din ficat organic de vitã predigerat.

Urmãriþi sãgãsiþi puterea ÎN n afarã pentru a te ajuta sã te întorci în universul sãnãtãþii. Înainte de toate. Dacã pornim de la aceastã definiþie din dicþionar. pastilele de PAC ºi Aspar-Max. simultan cu evit rea efectelor secundare grave asupra pacientului. La început vã veþi simþi rãu. Detoxifierea deºeurilor proteice NU se petrece de la sine. Pãstrarea unor obiºnui nþe regulate ajutã la vindecare. aceste toxine trebuie eliminate cât mai rapid! Clismele la col on.Ceaiul de Kombucha este ºi el recomandat. Odatã puse în circulaþie. dar treptat. Evitaþi apa de la robinet. Salturile uºoare pe mini-trambulinã pun în miºca re fluidele corpului. vi se pare cumva cã chimioterapia folositã asupra pacienþilor de cancer se potriveºte acestei descrieri? ªtiaþi cã trebuie sã semnaþi un formular înainte de a vi se permite aceas tã terapie miraculoasã ? . La fel. Pl uitaþi de puterea rugãciunii ºi de impactul gândirii pozi INTERIORUL dumneavoastrã. Pãstraþi-vã cu orice preþ energia. iar cele proaste din ce în ce mai rare. De îndatã ce potasiul începe sã înlocuiascã sodiul din celule. PAC ºi Yucca Herbal Blend permit cu uºurinþã acest lucru. Masajul limfei cu rollerul este EXTREM DE eficient. dar trebuie sã ignoraþi asemenea semnale ºi sã-l asiguraþi cã fi bine în final. Cuvântul antiseptic este alcãtuit din anti împotri va ºi septic stare cauzatoare de febrã. provocatã de bacterii sau de produsele toxice ale acestora. Vorbiþi cu trupul dumneavoastrã ºi spuneþi-i ce aºteptaþi de la el. mitocondriile revin la viaþã º sã se multiplice. nu vã veþi vindeca niciodatã! Chimioterapia Chimioterapia este definitã ca o prevenire sau un tratament al bolilor infecþioase c u ajutorul unor substanþe chimice care acþioneazã în sensul prevenirii stãrii antiseptice . Este plãcut sã te bazezi pe cine dar asemenea persoane sunt rare. Detoxifierea poate fi foarte greu suportatã de unii pacienþi. vã veþi simþi mai bine. În timp. Existã opþiuni MULT superioare. Nu beþi apã distilatã. Corpul TREBUIE asistat în aceastã direcþie. Corpul strigã: Mã simt rãu! . Nu vã grãbiþi sã i xtaz la primele semne de refacere metabolicã. Aceas a este o apã moartã din punct de vedere biologic ºi este încãrcatã cu contaminanþi de la peturile din plastic. cu atât mai mare va fi ENERGIA de care va dispu ne corpul dumneavoastrã pentru a se vindeca. Proce constã în doi paºi înainte. Cu cât vor fi mai multe. unul înapoi. este u n fel de joc al minþii. de detoxifiere. Aºteptaþi-vã la reacþii neplãcute Ori de câte ori iniþiaþi un proces stfel pentru propriile dumneavoastrã pãcate! NU tive. vã puteþi aºtepta la reacþii neplãcute. cele bune vor deveni însã d in ce în ce mai numeroase. cãci veþi mai avea nevoie de ea! Zilele bune vormai fi urmate de zile proaste. Dacã intraþi în panicã ºi renunþaþi. Cei care o recomandã nu ºtiu ce spun.

punând pacienþii sã semneze înainte de a li se administra tratamentul. În cazul pacienþilor de cancer. Când semneazã formularul standard . la fel cum poate avea ºi aceasta. Dacã persoana îºi cedeazã acest drept. oamenii îºi dau acceptul legal. Dacã u semnezi formularul þi se refuzã orice tratament. ºtiinþa medica eri depline asupra sa.Medicamente care NU sunt aprobate Medicamentele folosite în chimioterapia cancerului sunt niºte iluzii. dar sunt totuºi administrate unor persoane c are nu bãnuiesc nimic. Medicina ºi companiile farmaceutice se dispenseazã de eventualele responsabilitãþi. pentru cã nu accepþi sã îþi cedezi jurisdicþia asupr ropriului tãu corp. dar nu în acelaºi timp. Numele jocului în sistemul nostru legal este jurisdicþie! Medicina ºi tribunalul pot a vea jurisdicþie asupra corpului unei persoane. astfel încât sã nu poatã fi trase la rãspundere p entru oribilele consecinþe care vor urma. 214 . opþiunile în interiorul sistemului medical sunt nule. conform jurisdicþiei în oare. aceasta din urmã nu ma i are putere legalã sã dispunã de propriul sãu corp. Când sistemul medical capãtã jurisdicþie asupra corpului persoanei. Ele NU SUNT AP ROBATE ca fiind sigure pentru tratamentul cancerului.

în încercarea disperatã de a mai salva ce se poate din sãnãtatea dumnea oastrã. În cazul anumitor oameni. deºi împarþi beneficiile (eventuale) cu sistemul. poþi sã pleci acasã ºi sã mori în liniºte! Numai pentru uz experimental este o afirmaþie ºocantã. Dacã vã aflaþi însã la apogeul sãnãtãþii dumneavoastrã sau dacã faceþi ef direcþie. responsabi litate ºi putere de decizie. semnãtura ta înseamnã un contract cu rãspundere limitatã pentru medicinã. Sistemul medical are nevo ie de jurisdicþie întrucât foloseºte medicamente EXPERIMENTALE în tratamentul cancerului ºi în distrugerea corpului pacientului. M . angajament. Toatã lumea ar trebui sã înþeleagã principiul cunoscut în cercurile juridice ºi medicale ºi n t Regula cauzei probabile . evident. iar ºansele de recuperare mult mai mari .Altfel spus. Canalele rãdãcinilor dinþilor devin o problemã numai dacã MEDIUL INTERN este slãbit. numai 20% dintre oameni au canale a le rãdãcinilor dinþilor. acesta poartã ºtampila magicã: mai pentru uz experimental . totul cu binecuvântarea agenþiilor de omologare a medicamentelor. S-a dovedit însã cã 90% din bolnavii de cancer au canale ale acestor rãdãcini în gu a lor! Se pare cã existã o legãturã între cancer ºi canalele rãdãcinilor. Aºa cã cel mai bun lucru este sã staþi liniºtit acasã ºi sã vã trãiþi viaþa! Pi ce nu au nici un efect! Auto-tratamentul este mai sigur. Adevãrata sãnãtate nu este de vânzare! Ea presupune în schimb multã disciplinã. Aceasta afirmã cã: medicamentele experimentale pot fi folosite numai DACÃ efectele lor secundare NU sunt mai rele decât efectele finale ale bolii netratate . dinþii morþi din gurã produc o reacþie din partea sistemului imunitar car e le compromite starea de sãnãtate. EVITAÞI oroarea cancerului ºi a bolilor degenerative prin aplicarea lucruri lor învãþate în aceastã carte. în car tu îþi asumi toate riscurile. un medic german. nu Cum vi se pare? Cum vã simþiþi ºtiind cã riscul MAXIM pe care îl suportã bietul pacient nu po te fi mai rãu decât dacã tratamentul nu ar fi administrat deloc? Frumoasã alternativã: dacã nu semnezi pe linia punctatã. suficientã pentru a determina orice om care gândeºte sã înþeleagã cã este cazul sã facã ceva împotriva procesului de îmbãtrânire. Numai pentru uz experimental Indiferent de tipul de medicament împotriva cancerului. Cancerul ºi canalele rãdãcinilor dinþilor Potrivit doctorului Issels. Sãnãtatea ºi viaþa dumneavoastrã valoreazã mult mai mult decât toþi banii pe care îi puteþi a sistemul de sãnãtate. în condiþiile unor costuri infinit mai mici. nu este cazul sã vã faceþi probleme în legãturã cu canalele rãdãcinilor dentare. Oricum pe cont propriu. Implicaþiile par înspãimân lucrãrile dentare ºi implanturile au ºi ele dezavantajele lor.

TOATE problemele dentare sunt neplãcu te. de aceea. despre relaþi a acestuia cu lumea cu patru dimensiuni. Dacã sunteþi nevoit sã face dentare complexe. sunaþi ºi aflaþi cum vã puteþi pregãti corpul pentru înlãturarea plombei. de la plombe ºi pânã la canalele rãdãcinilor. Rezultatul final depinde în mare mãsurã de cee a ce faceþi ÎNAINTE de lucrarea dentarã. cel mai bun lucru pe care îl puteþi face este sã aveþ rijã de dinþii dumneavoastrã. indiferent dacã aveþi sau nu canale dentare în gurã. 215 . Controlaþi-vã MEDIUL INTERN ºi veþi putea redeveni tânãr! Preambul: capitolul urmãtor trateazã despre universul spaþiului ºi timpului. nu ezitaþi sã îl scoateþi din gurã.ntern este cel care dicteazã dacã vã veþi bucura de o stare bunã de sãnãtate ºi de vitalitate mult timp de a încolo sau nu. astfel în itaþi ºoculasociat cu mediul intern bolnav. Dacã aveþi un dinte infectat. despre viaþa fãrã bãtrâneþe ºi despre NECUNOSCUTUL infinit! Lucrarea Viitorul furat discutã despre chestiunea hormonalã .

Unul dintre acestea constã în a deveni o vi ctimã a tratamentul convenþional al cancerului. Filosofia ne învaþã cã timpul ºi spaþiul reprezintã o relaþie între entitãþi. rezultã cã . Nu vã bucuraþi prea devreme pentru faptul cã asi gurãrile medicale acoperã costul tratamentului. Dacã existã o creaþie. Dacã aºa stau lucrurile. cã existã o cosuccesiune de entitãþi sau evenimente. Totuºi. Obiectele materiale devin astfel simultan ºi evenimente. Metafizica (de la meta dincolo de) ne învaþã în schi b cã timpul ºi spaþiul nu pot fi distinse între ele atâta vreme cât nu excludem una dintre ele. rezultã cã cineva l-a creat. ce putem spune despre un ev eniment? Un eveniment este un grup de circumstanþe care ocupã un loc în timp. adicã o sursã a miºcãrii. Foarte bine. Sepio Timpul înseamnã duratã. Umanitatea urmãreºte sã defineascã aceste aspecte intangibile pe care le numim timp ºi spaþi u folosind cuvinte ºi concepte. n oi suntem conºtienþi de trecerea timpului. Este timpul energie. Feriþi-vã de doctori.Este viaþa dumneavoastrã! Unele lucruri sunt mai rele decât moartea. Pãstraþivã controlul asupra vieþii dumneavoastrã. atunci trebuie sã existe ºi o miºcare. sau este creatã energia în decursul timpului? Dacã energia este c reatã. Le putem anticipa însã cu ajutorul intuiþiei noastre. Putem spune aºadar cã intuiþia este un al ºaselea simþ o proiec a corpului fizic ceva ce invocãm pentru a înþelege timpul ºi spaþiul. Platon spunea: Timpul ºi spaþiul sunt substanþa care conþine identitatea ºi diversitatea s ltan . ambele fiind considerate entitãþi. Dac unoaºtem existenþa unui corp material pentru cã ocupã un loc în spaþiu. Preocupaþi-vã mai bine de ceea ce vã vor face în spital! Fiþi independent. considerãm entitãþi numai fiinþele ºi evenimentele care ocupã acest timp ºi acest spaþiu. Dacã privim spaþiul ca pe ceva creat. Noi nu dispunem de organe fizice pentru a simþi timpul ºi spaþiul. rezultã cã timpul este ENERGIE. Metafizica afirmã cã ii este timpul. Dacã existã miºcar ebuie sã existe în mod evident ºi cineva care sã punã în miºcare. Aplicaþi sfaturile recomandat e în aceastã carte ºi vã veþi putea feri pe dumneavoastrã ºi pe cei dragi de tortura de dinaintea morþii! Optaþi pentru a vã trãi viaþa ºi moartea aºa cum doriþi dumneavoastrã! Capitolul 31 Timpul ºi spaþiul Timpul ºi spaþiul sunt umbrele în funcþie de care omul îºi defineºte existenþa . Noi nu concepem timpul ºi spaþiul ca niºte tãþi. Cine anume? Metafizic a rãspunde: timpul. Spaþiul înseamnã extensie.

urmãrind soarele cu ace aºi vitezã cu care se îndepãrteazã el. când ajungem la Los An es. Sã presupunem cã ne aflãm într-un avion care zboarã cu o vitezã egalã cu viteza de rotaþie a lui. Se poate demonstra cã timpul ºi spaþiul sunt statice. ºi deci spaþiul. iar spaþiul o relaxare a timp ului.00 fix. Ce s-a petrecut? Timpul a devenit o miºcare a spaþiului. vom da acestei stãri necunoscute un nume: a patra variabilã . ºi cã ne îndreptãm spre vest. ci mai degrabã un miraj într-o lume fantomaticã. de aceea. dar timpul nu s-a schimbat deloc. Dacã meditãm mai profund asupra chestiunii. ºi vom restabili echilibrul impunând ca variabilã fixã timpul.avem de-a face cu o miºcare perpetuã care nu se desfãºoarã în linie dreaptã. 216 . El nu se poate miºca.080 de mile pe orã. Ne începem cãlãtoria în New York la ora 12. trebuie sã tragem concluzia cã timpul NU est e un punct fix de care ne putem ancora vieþile. Suntem prinºi înt re spaþiu ºi timp. întrucât timpul a fost acela care a creat ENERGIA în expansiune. aþiul devine astfel un efect al timpului. adicã aproximativ 1. ora este tot 12. indistincte între ele ºi non-existente. ne pierdem astfel centrul ºi punctul de referinþã deºi intu iþia ne spune cã trebuie sã existe un asemenea centru. Sã ilustrãm acest lucru.00 fix. ci într-un cerc. Un matematician care ar încerca sã rezolve aceastã dilemã ar avea dificultãþi. Dacã por nim de la premisa cã timpul nu este un punct fix. Ne-am miºcat dintr-un punct al pãmântului în altul.

Întrucât omul nu pare capabil sã înþeleagã decât lumea tridimensionalã e. Intuiþia este realã. Acest lucru nu rezolvã însã problema. cãreia îi lipseºte atât dimensionalitatea cât ºi durata. spaþiul devine un timp proiecta t un timp orizontal untimp care persistã. putând deveni viitor sau trecut. La rândul lui. la fel ca ºi ceilalþi oameni. cui putem atribui acest eveniment? Divinitãþii? A violat el vreo lege naturalã? Sau a invocat pu r ºi simplu cunoaºterea celei de-a patra dimensiuni? Dacã pãtrundem în arena celei de-a patra dimensiuni.Pentru a compensa necesitatea unui centru. cu un corp fizic. Prezentul este viitorul înainte de a ne putea gândi la el. Cunoaºterea existenþei celeilalte dimensiuni este cu totul altceva decât înþelegerea ei. omul împarte timpul în trei pãrþi: trecutul. fiind definit de viteza luminii. aceea a lungimii. Înt rucât în anumite puncte specifice spaþiul ºi timpul sunt interschimbabile. În acest caz. poate cã cea de-a patra dimensiune nu este incognoscibilã. fiin . timpul înseamnã spaþiu în miºcare. Vã sã analizãm cu mai multã atenþie acest lucru. auto-analizarea gândurilor ºiexperienþelor noastre senzoriale devine imposib ilã. ªi totuºi. Intuiþia este o extensie a minþii noastre. lãþimii ºi înãlþimii. care a trecut prin zidul Templului. existenþa celei de-a patra dimensiuni nu poate fi negatã. nu face decât sã-i amplifice dilema. nu mai existã nici un motiv pentru ca omul sã trebu iascã sã moarã ºi sã-ºi pãrãseascã acest înveliº terestru pentru a cunoaºte aceastã dimensiune incognoscibilã. Ea înseamnã mult mai mult decât un simplu instrument intangibil cu ajutorul cãruia interpretãm timpul ºi spaþiul. Lumea noastrã cu tre poate fi mãsurat decât printr-o meta-geometrie (meta i dimensiuni (lungimea. Suntem aºadar siliþi sã recunoaºtem cã prezentul este etern. cãci prezentul nu reprezintã decât o tranziþi de la trecut la viitor. Gân diþi-vã la Iisus. Întrucât spaþiul nu poate f urat decât de timp. Deºi era o fiinþã tridimensionalã. În asemene a condiþii. cea incognoscibilã . complet invizi ilã pentru el. el a trecut prin zidul Templului! De vreme ce atât el cât ºi Templul erau alcãtuiþi din ma terie solidã. suntem nevoiþi sã vizualizãm un hipersp aþiu care nu dincolo de). timpul devine o dimensiune a spaþiului. Altfel spus . Extensia în timpeste o proiecþie în spaþiul necunoscut al celei de-a patra dimensiuni. lãþimea ºi înãlþimea) devine astfel o simplã secþiune din spaþiul cu mai multe dimensiuni. prezentul ºi viitorul. ci pur ºi si mplu interpretatãgreºit. La urma urmei. cã timpul nu existã per se. înmomentul în care ne gândim la el a devenit deja trecut. nu putem decât sã tragem concluzia cã nu existã nici o diferenþã între spaþiu ºi tim ngurã conºtiinþa noastrã este definitã de timp. cum putem rezolva dilema referitoare la cei doi poli ai eternitãþii: trecutul ºi viitorul? Cele douã extreme trecutul ºi viitorul ne-au atras într-o enigmã pe care o numim a Patra Dimensiune. un timp în miºcare. ideea existenþei unei alte dimensiuni. Lungimea unei succesiuni de evenimente nu este conþinutã în spaþiul cu trei dimensiuni. Este oare prezentul doar o amintire dublatã de aºteptare? În caz afirmativ.

cum putem mãsura ac est fenomen? Timpul nu poate fi mãsurat în termenii lumii tridimensionale. Creatura numitã om existã în douã lumi: una vizibilã ºi alta invizibilã. care a trecut de momentul apogeului sãu anabolic ºi ale cãrui celule îmbãtrânesc cu o vitezã acceleratã. al lumii cu patru dimensiuni în care de pindem exclusiv de intuiþia noastrã de al ºaselea simþ al nostru. ºi cu cât îmbãtrâneºti mai atât mai repede pare sã zboare el! Zilele acestor oameni se terminã înainte de a începe.relativ la persoana care îl percepe. cu atât mai profund ne scufundãm în vastitatea necunoscutulu . lumea vizibilã ºi corpul fizic neazã ca o punte de legãturã cu sfera necunoscutului acolo unde existã ºi funcþioneazã corpul nostru bioelectri . nu existã aici. ni se pare normal ca timpul sã treacã mai rapid pentru omul catabolic. sau o realitate? ªi dacã este o realitate. al cãror joc determinã în ultimã instanþã percepþ asupra realitãþii din lumea vizibilã în care existãm. La rândul lor. Noi suntem nevoiþi sã invocãm intuiþia pentru a mãsura trecerea timpului. 217 . Suntem din nou la cheremul necunoscutului. nici spaþiul . cãci trecerea aces tuia se produce la nivelul subatomic al existenþei noastre adicã la nivelul corpului nostru bioelectric invizibil. Evenimentele nu se succed. Lumea invizibilã est lume a forþelor energetice pozitive ºi negative. Noi suntem cei care trecem pe lângã ele! Cu cât ne luptãm mai mult sã le înþelegem. De aceea. Es te acesta doar produsul imaginaþiei lor. Oamenii care au îmbãtrânit afirmã deseori: Timpul pare cã zboarã. cãci nici el.

Taoismul ºi super-alimentele taoiste Taoiºtii din China Anticã considerau omul o reflexie în miniaturã a universului. Am ajuns astfel la rãspunsul pe care îl cãutam ºi care reprezintã însãºi esenþa acestei cãrþi e fi sintetizatã astfel: încetinirea procesului de îmbãtrânire conduce la încetinirea timpului. Au descris aceste princi pii în termenii lui Yin ºi Yang. Acesta a fost subiectul real al acestei cãrþi: Cum sã redevii tânãr! Preambul: în capitolul urmãtor se vorbeºte despre regenerarea corpului bioelectric pri n odihnã. t ranscenzând lumea fizicã ºi materialã. corpul bioelectric es te LIBER. Ma eºtrii taoiºti insistau asupra unui echilibru ºi armonii depline. Elementul Foc este reprezentat de inimã ºi de intestinul subþire. îþi procuri practic mai mult tim p. promovau cultivarea de sine. limfa ºi creierul . dar ºi cu sãnãtatea ºi creºterea fizicã ºi mentalã. perfecþionare a. când urcãm pe panta ascendentã a piramidei vâr stelor. stabilind principii ºi cor elaþii care descriu efectul naturii asupra omului ºi rãspunsul acestuia din urmã. Deºi corpul fizic este limitat de spaþiu ºi timp. Timpul ne oferã posibilitatea de a schimba vechiul corp cu unul nou ºi tânãr. Ei au s tudiat în profunzime schimbãrile ciclice care guverneazã întreaga naturã. Elementul Pãmânt reprezintã stomacul ºi splina. El este o extensie a Sinelui ºi un punct al celei de-a patra dimensiuni. care controleazã armonia emoþionalã ºi c rgerea linã a lui chi (energia). Sã-þi procuri timp! Atunci când opreºti ceasul bioelectric. Procesul de reciclare NU înseamnã o retrãire a experienþelor anterioare. Corpul bioelectric este spiritul ºi su fletul nostru. timpul trece din ce în ce mai rapid. ci mai degrabã o re-experimentare a timpului însuºi. Maeºtrii taoiºti credeau cã cele Cinci Elemente descriu ciclul natural al vieþii ºi cã omul urmeazã structurile ciclice ale naturii cãtre universul sãu interior . în care mintea ºi emoþiil e noastre nu sunt altceva decât ferestre ale sufletului nostru.Timpul trece încet atunci când suntem TINERI. la fel cum ai recicl a nisipul într-o clepsidrã. în timp ce noi ne rosto golim la vale pe panta catabolicã. el extrage ºi se ea ce este pur . Remediile din plante au fost create pentru a ajuta omul sã se adapteze naturii. purificarea energiei shen ºi acumularea de energie jing prin manipularea celor Cinci Elemente. Descoperirile lor sunt confirmate astãzi de fizica modernã avansatã. fiind asociat cu sângele. necesarã unui sistem nervos puternic ºi purificãrii toxinelor din corp. Elementul Lemn reprezintã ficatul ºi vezica biliarã. Dupã depãºirea acestei culmi. post negru ºi evitarea stresului fiziologic auto-impus.

500 de ani ºi sunt toate într-o formã racem izatã. având la bazã deopotrivã ºtiinþele recunoscute oficial ºi cele i puþin cunoscute. le FURà sãnãtatea ºi fericirea. SCURTÂNDU-LE calea cãtre ci Autorul ºi-a dat osteneala sã foloseascã exemple cât mai semnificative. Iluminarea ºi adevãrul aduc dupã sine înþelegerea. 218 . s e crede cã influenþeazã respiraþia ºi sistemul chi-ului defensiv (sistemul imunitar).de ceea ce este impur în corpul fizic. Taoiºtii cred cã trupul nu poate funcþiona decât cu o alimentaþie integralã. de care depind pãstrarea tinereþii noastre ºi funcþia gland ularã. Taoiºtii credeau cã energia jing (esenþa vieþii) sãlãºluieºte în apa din interiorul corpului. luciditate ºi exprimarea persoanei din interior. iar SUPER-alimentele ºi practicile taoiste aduc dupã sine o mai bunã sãnãtate ºi regenerarea corpului fizic (vezi Pachetul informativ). Ei afirmã cã oamenii pot atinge iluminarea prin echilibru. iatã cu sistemul hormonal ºi cu cel reproducãtor. din pãcate. Elementul Metal simbolizeazã plãmânii ºi colonul. Elementul Apã reprezintã r inichii ºi vezica urinarã. SUPER-ALIMENTELE taoiste au o vechime de 3. urmãrind sã-l ajute pe cititor sã îºi creeze un fundament solid. Filosofia taoistã susþine cã trupul are puterea de a se auto-regenera ori de câte ori ap are un stres fizic sau mental. Special pentru tine! Aceastã carte a fost scrisã cu scopul de a-i ajuta pe cititori sã înþeleagã care sunt forþele care acþioneazã în viaþa lor ºi care.

Fiecare pas nou în d recþia cea bunã aduce dupã sine o stare mai bunã de sãnãtate. Din nou tânãr! este mai mult decât o afirmaþie. Nu întotdeauna procesul de regenerare se dovedeºte plãcut. ºi foarte adevãrate ceconstã însã problema? În ceea ce mâncãm? Mâncãm prea mult? Prea des? Sau toate la un loc? . Ea nu reprezintã o bucurie. deºi susþin cã deþin cunoaºterea necesarã pentru a se feri de acestea. ba chia r sã-l acuze pe autor de simplificare. rãsplata va depãºi orice aºteptare iniþialã. filosofiei ºi modului de viaþã al acestuia. Cei care se închinã ºtiinþei medicale nu vor gusta aceastã carte. Experþii afirmã cã deþin toate rãspunsuril r nu pot aduce cea mai elementarã dovadã în acest sens. al observaþiilor. o vor ironiza în fel ºi chip. Cu toþii suferã d boli. vor urmãri sã o desfiinþeze. Reþineþi: bãtrâneþea NU este ceva amuzant. nu pentru cei care doresc sã organizeze dezbateri. Avem cu toþii datoria sã facem mai mult pentru i înºine. ªi mai bine încã: dormi atât cât trebuie . Aceastã carte a fost scrisã pentru cei care doresc sã obþinã rezultate. Nimeni nu se poate transforma însã împotriva propriei sale voinþe! 32 Odihna ºi postul Nu mânca mult la cinã. Demagogia lor nu îi salveazã însã. încetinind totodatã procesul de îmbãtrânir are nouã zi poate fi privitã ca prima zi a restului vieþii pe care o mai aveþi de trãit. Benjamin Franklin Se spune cã ne sãpãm singuri mormântul cu dinþii! Cutremurãtoare cuvinte. Aceasta nu reprezintã însã o scuzã. Ei vor aduce în apãrarea op niilor lor tot felul de citate din ea. nu ºi ce este de fãcut. dar numai dacã vã afl aþi într-adevãr în cãutarea ADEVÃRULUI. Conþinutul lucrãrii vã poate fi de mare folos. nici la dejun.Dorim sã-i reamintim cititorului cã aceastã cunoaºtere trebuie aplicatã ºi cã revenirea stãri e sãnãtate ºi de vitalitate necesitã timp. Sãnãtatea este o opþiune personalã. Autorul nu este ºi nu a fost vreodatã un expert . dar dacã sunteþi dispus sã vã cons craþi toate energiile acestui scop. Aceastã cart NU a fost scrisã pentru a satisface pretenþiile experþilor. atenþie ºi rãbdare. Este rezultatul e xperienþei de viaþã a autorului. Fiecare zi aduce cu sine noi oportunitãþi de a face alegeri sãnãtoase . Ei nu ºtiu decât sã vorbeascã. este o ofertã ºi un model. respectiv propria lor viaþã. Oamenii îmbãtrânesc di ignoranþã. Vor cere dovezi ºtiinþifice . dar eu nu mi-am propus sã le aduc asemenea do vezi.

Am discutat deja extensiv despre efectele dãunãtoare ale ingerãrii unor alimente nepot rivite. Vã propun sã examinãm acum problemele degenerative care rezultã din alte obiºnuinþe legate de dieta noastrã alimentarã. Am ajuns sã credem cã un stomac plin este de preferat unuia gol. Cop ii (la fel ca ºi adulþii) sunt încurajaþi sã mãnânce orice ºi oricât de mult doresc. deºi s-ar a cu mai puþin. Senzaþia de foame a devenit înºelãtoare. ºi mai ales înainte de culcare. Alimentaþia în exces Americanii trãiesc într-o þarã în care mâncarea este abundentã ºi ieftinã. Ni se sp ne cã orice tip de mâncare este la fel ca alta. devin adulþi ºi continuã sã creadã în ele pânã când mor. Treptat. Copiii cresc cu aceste convingeri. obiºnuinþe care accelereazã din pãcate procesul de nostru de îmbãtrânire. ne-am înv anumite lucruri ºi nu mai acordãm prea multã importanþã obiºnuinþelor noastre alimentare. sã serveascã tot felul de gustãri între mese. fiind luatã drept un s emnal cã putem sã mâncãm. 219 . sã se îmbuibe.

momentul orar. În cazul oamenilor vârstnici. sau deprimaþi din punct de vedere psihic.Din nefericire. Dacã mâncãm prea mult sau prea des. ªi mai rãu î nimeni nu mai urmãreºte sã-ºi cultive o disciplinã dieteticã. soia sau canola. Stresul indus de supra-alimentaþie Atunci când ne simþim obosiþi fizic ºi mental. P RD este influenþatã de stres. Gustãrile dintre mese creeazã acelaºi efect ca ºi supraalimentarea. prostata ºi vezica). Aºa se explicã de ce ne simþim goliþi de energie dupã ce mâncãm. Tabelele digestive indicate ceva mai devreme aratã cã organismul are nevoie de o anu mitã perioadã de timp pentru a putea digera alimentele. La urma urmei. dar adevãrata problemã o constituie întinderea þesuturilor conjunc ive care susþin organele viscerale ºi congestionarea colonului. organele sunt forþate sã prelucreze cantitatea de hranã suplimentarã. organele noastre vitale reacþioneazã. Stomacul umflat Aceastã afecþiune este vizibilã în cazul bãrbaþilor a cãror burtã atârnã peste curea sau al f al cãror abdomen le umple întreaga jumãtate inferioarã a corpului. activitatea fizicã. Atunci mâncãm prea mult. pancreasul. Supr a-alimentaþia induce o stare de stres glandelor. . cu atât mai putern ste aceastã senzaþie (de lipsã de energie). intestinele. ºi implicit a organelor viscerale (este vorba de organele din cavitatea abdominalã. n u ne gândim cã ar trebui sã dormim mai mult. Organismul are nevoie de timp pentru a începe procesul de digestie înainte de a putea disponibiliza sângele din zona abdomina lã. Efortul fizic trebuie evitat timp de o orã imediat dupã masã. cantitatea de hranã ingeratã. organele feminine. numitã perioadã de reacþie la digestie (PRD). Dacã alimentele ingerate conþin ºi substanþe toxice precum a ditivii alimentari. mâncarea nesãnãtoasã a devenit astãzi o normã general acceptatã. printre care se numãrã ficatul. Încã ºi mai puþini oameni îºi dau seama cã organele vitale au nevoie ºi ele de odihnã. cât de des mâncãm ºi are este ritmul obiºnuinþelor noastre. ele devin supra-stimulate. refuzând o rganelor vitale odihna de care au nevoie. aceastã tu lburare conduce la comprimarea coloanei vertebrale. Oamenii vorbesc despre e xcesul abdominal referindu-se la grãsime . Digestia NU este o activitate voluntarã. sare ºi zaharuri prelucrate. epuizare ºi crizã. Atunci când mâncãm. proces ce conduce la o stare de obosealã. splina. cân ºi cât trebuie sã mãnânce. pierderea de energie ºi procesul de produce re a radicalilor liberi pot fi substanþiale. stabilind astfel singur ce. Cu cât masa este mai consistentã. somnul este considerat ceva normal ºi toatã lumea este unanim de acord în aceastã privinþã.

începeþi gradat. Altfel spus. apoi timp de zece secunde. vã recomand precursorii racemizaþi ai hormonilor. Rãmâneþi atârnat t nci secunde. pânã când puteþi rezista timp de câteva minute Scopul acestui exerciþiu constã în ÎNTINDEREA încheieturilor. ridicaþi greutãþi. aplicaþi exerciþiile de înti ndere. întinzând mezenterul mai mult decât ar fi normal. datoritã acumulãrilor de substanþe mucoase ºi forþei gravitaþi nale. muºchi) ºi deschiderea coloanei vertebrale pentru mai buna circulaþie a sângel ui ºi a limfei. Beþi apã BEV sau Mikrowater. a þesuturilor conjunctive (lig amente. tendoane. În timp. Rollerele pentru masajul limfei sunt pe cât de simplu de folosit. astfel încât sã poatã fi hrãnitã ºi reconstruitã. pentru a restabili supleþea þesuturilor ºi pentru a dizolva cicatricele la nivelul acestora. Le recomand celor din aceastã categorie atârnarea de o barã sau chiar de o creangã de copac de mai multe ori pe zi. Pentru cei a cãror înãlþime SE REDUCE odatã cu vârsta. acestea devin grele ºi umflate. ºi aºa mai departe. În plus. Terapia colonului ºi masajul limfei restabilesc tonusul viscerelor ºi al þesuturilor c onjunctive. pe atât de eficiente (vezi P achetul informativ). atârnarea ºi întinderea coloanei verte sunt procedee obligatorii. ºi purificatã de deºeuri. pe ntru a stimula regenerarea þesuturilor. Dacã sunteþi mai în vârstã. Sãriturile ºi masajul limfei trebuie efectuate zilnic.Intestinul subþire ºi cel gros sunt menþinute la locurile lor de anumite þesuturi conjun ctive numitemezenter. coloana trebuie alimentatã cu oxigen ubstanþe nutritive. aplicaþi terapia colonului. Folosiþi capsulele SOC pentru a scãpa de durerile de în cheieturi. ceea ce genereazã efectul de stomac umflat. Mâncaþi legume proaspete s b formã de 220 .

Faceþi o vizitã dimineaþa devreme în grãdina dumneavoastrã ºi ascultaþi cum mbul. aceasta va fi uºoarã decât prima! Lãcomia Pe vremea când eram copil. vã veþi recãpãta viaþa înapoi ºi vã veþi regãsi tine Personal. la care se adaugã fructele ºi legumele proaspete. o încãlcare a celei de-a ºas a porunci. Noaptea. orezul taoist. tabletele de ficat bio gen. Dezintoxicaþi-vã. Organele au nevoie de o perioadã de odihnã ºi regenerare. acestea din urmã se petrec în princ ipal în timpul somnului. Glandelor trebuie sã li se p ermitã sã se odihneascã între mese. Cea mai rapi dã cale de a scãpa de nevoia de a mânca sunt SUPER-alimentele precum algele. Existã niºte zgomote specifice în aceastã direcþie care pot fi auzite. noi ne supraîncãrcãm organismul cu deºeuri. În timpul zilei. pãmântul expirã. Mâncaþi mai rar Corpul nu a fost conceput pentru a fi suprasaturat cu alimente 24 de ore pe zi. Cultivaþi plante într-o grãdinã. Harmonic Synergy. inclusiv de câte o zi liberã. Plantele au ºi ele un ciclu al lor. Ori de câte ori mâncãm mai mult decât este necesar pentru a atinge pragul saþietã minime (recitiþi în acest sens capitolul 9). ea este rezultatul înfometãrii alimentare (gener atã de sãrãcia în substanþe nutritive a alimentelor pe care le ingerãm. Ele îºi prelucreazã hrana în timpul zilei. repararea þesuturilor ºi creºtere. polenul armonic. radicali liberi ºi a lte substanþe toxice. ºi de ce nu. Dimineaþa. plantele ºi activitatea microbianã se aflã la APOGEU! . Uneori. chiar mai mult! Gândiþi-vã la toate lucrurile bune pe care le vor realiza oamenii în viitor. efectul este obezitatea. Mesele nocturne ºi gustãrile dintre mese priveazã organismul de energia vita lã de care are nevoie pentru detoxifiere. Nu acest lucru ne preocupã pe noi în aceastã carte. R/HCI ºi Yucca Blend sunt indispensabile pentru o digestie completã. dezintoxic intoxicaþivã! Dacã veþi respecta toate aceste sfaturi. Produsele racem izate precum DiSorb Aid. când apare roua. ci faptul cã lãcomia atrage dupã sine îmb irea prematurã ºi moartea. Mestecarea corectã reduce stresul alimentar ºi tendinþa cãtre obezitate. indiferent de cantitate). Lãcomia este una din principalele cauze pentru care omul contemporan moare atât de des de boli degenerative. la marile d escoperiri ale acestuia! Viaþa trebuie sã fie o sãrbãtoare! Dacã vã veþi acorda ºansa unei a doua vieþi. dar de cele mai multe ori. el inspirã. lãcomia este provocatã de o senzaþie de foame autenticã. Momentul când se produce roua are o s emnificaþie specialã. mi s-a spus cã lãcomia este un pãcat. dar cresc ºi î reparã þesuturile în timpul nopþii.cruditãþi. Lãcomia este cauza. am de gând sã trãiesc 250 de ani. Antrenaþi-vã mintea.

ele grãbesc vindecarea ºi reduc apariþia cicatricelor tisulare atunci când sunt luate înaintea unei operaþii chirurgicale). nu mit ºi glicolizã. În plus. Lactaþii sunt deºeuri de tranziþie. Formarea lactaþilor apare în primele etape ale procesului de ardere a glucidelor.Ritmicitatea are o importanþã crucialã pentru sãnãtate ºi vitalitate. Altfel spus. detoxifierea ºi glicoliza Corpul se simte atât de odihnit dupã un somn bun deoarece reuºeºte sã îºi proceseze deºeuri e ºi sã neutralizeze câmpurile de energie anormalã. Somnul trebuie sã aibã loc în perioadele de t ransformare a energiei. Durerile musculare ºi oboseala care rezultã dupã un efort fizic extensiv sunt rezultatul formãrii de lactaþi la nivelul muºchilor (caps ulele SOC pot fi luate înaintesau dupã efortul fizic pentru a preveni/uºura durerile m usculare. formarea lactaþilor este rezultatul unui sistem care a devenit anaerob la ni vel celular. Neutralizarea lactaþilor se petrece în timpul somnului. Somnul. oxigenul. Organizaþi-vã viaþa în e ritmurile naturii. 221 . Lactaþii apar datoritã oxigenului insuficient din celule. Somnul ºi odihna asigurã energia vitalã necesarã pentru a recicla lactaþii. care conduce la o ardere i nsuficientã a glucidelor.

El saboteazã producþia de energie în cadrul ciclului Krebs ºi al acidului c itric. De aceea. uitând sã încãrcãm bateriile timpul nopþii. Sãr urile înseamnã o energie legatã. La fel ºi pentru a mânca mai Introducerea unui ritm în viaþa noastrã necesitã încã ºi mai multã disciplinã. rganismul este forþat sã apeleze la rezervele sale energetice. Somnul. M ediul anaerob determinã intrarea în putrefacþie a alimentelor nedigerate la nivelul intestinelor ºi la apariþia deºeurilor toxice. Digestia ºi absorbþia proastã produc excese ºi deºeuri acide. împreu nã cu SOC. necesar pentru vindecarea corpur ilor bolnave. Somnul ºi odihna alimentarã sunt premise importante ale stãrii de sãnãtate. Acest mod de viaþã genereazã stres ºi un exc s metabolic. corpul foloseºte mari cantitãþi de energie VITALÃ pentru a se vindeca ºi a creºte. ca ºi cum nu ne-am fi odihnit deloc! Chiar ºi mâncarea de calitate poate deveni toxicã dacã este ingeratã înainte de culcare. La rândul lor. la fel ca ºi alcoolii. Dig estia normalã este încetinitã sau se opreºte complet. rãrirea meselor ºi gustãrile dintre mese Pentru a învãþa sã nu mãnânci în exces ai nevoie de disciplinã. apa BEV ºi ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. Alcoolul este produsul unei fermentãri anaerobe . evitaþi mesele de seara târziu ºi gustãrile dinaintea culcãrii. Ex erciþiile aerobice. Kombucha foloseºte fermentarea aerobã pentru a produce mari cantitãþi de acid glucoronic. Somnul cu stomacul plin saboteazã procesul de detoxifiere ºi blocheazã vindecarea. acestea conduc la boalã. Lipsa unui som n suficient este echivalentã cu folosirea unui aparat cu baterii în timpul zilei.Sufixul at (din lactat) ne spune cã aceste substanþe sunt sãruri ale acidului lactic. digestia ºi momentul de vârf al metabolismului În timpul somnului. vã recomand sã beþ cantitãþi cât mai mari de apã BEV sau Mikrowater la intervale de 30 de minute în timpul lucrului. sãriturile ºi masaju imfei vindecã bolile prin punerea în miºcare a deºeurilor ºi sporirea cantitãþii de oxigen din þesuturi. Deficitul de oxigen din celule blocheazã conversia glucozei în molecula energeticã ATP de cãtre mitocondrii. Som nul cu stomacul plin conduce la o fermentaþie anaerobã ºi la apariþia gazelor urât mirositoare. Rezultatul? Ne trezim cu acea senzaþie de amorþealã. Disciplina ali rã IMPUNE sã NE HRÃNIM corpul! . Dacã acest lucru vã este chiar imposibil. cu o diferenþã: noi nu suntem un simplu aparat electric! Fãrã o odihnã ºi o detoxifiere adecvatã. Lactaþii sunt produse secundare ale procesului de fermentare. Yucca Blend ºi R/HCI. nu uitaþi sã luaþi imediat dupã masã niºte DiSorb Aid. Disciplina. Pentru a preveni formarea lactaþilor ºi apariþia oboselii. precum ºi în cadrul sistemului de transport al electronilor (prin care mitocondriile produc ATP).

Cândva. Efectele lor pe termen ng sunt MAI RELE decât cele ale alcoolului. copiii din e noastre sunt subnutriþi. peste capacitatea lor fire ascã. o apã de calitate ºi minerale marine racemizate. Pur ºi simplu NU-mi este foame. Cu toate acestea. Fiþi un exemplu pentru ei. Dacã nu vã puteþi lipsi de gustãri . 222 . De aceea. Astãzi. Acestea au darul de a anihila senzaþi a de foame. fãrã sã-mi fie deloc greu. Gustãrile sunt niºte mese în miniaturã. nu mai mãnânc dec ngurã datã pe zi. Acestea le vor grãbi sfârºitul. din cauza sãrãciei alimentelor în substanþe nutritive. a rãt ºi mã simt mai bine decât oricând anterior. transformându-se într-un mod de viaþã nesãnãtos. chiar dacã se manifestã într-un mod diferit. NU vã încurajaþi copiii sã îºi dezvolte obiºnuinþe proaste. ºi devenim epuizaþi. Copiii b ine hrãniþi nu mãnâncã fãrã încetare. Pot depune mãrturie în aceastã direcþie. o persoanã insistentã sã vã trezeas care datã? La fel se petrec lucrurile ºi cu mesele prea frecvente. Cum v-ar plãcea ca ori de câte ori încercaþi sã adormiþi. cea mai bunã soluþie este sã folosiþi în dieta dumneavoastrã SUPER-alimentele. Copiii cresc ºi îºi reparã þesuturile. noi forþãm glandele sã lucreze ca niºte sclavi. Din pãcate. Este OBLIGATORIU c a cei mici sã primeascã alimente hrãnitoare. Atunci când luãm o gustare. mâncam 3-4 mese pe zi. ei mãnâncã mai mult. care întrerup pauza de odihnã a corpu ui. în cei 53 de ani ai vieþii mele. Bãuturile rãcoritoare trebuie INTERZISE cu desãvârºire. Acest lucru este valabil inclusiv pentru gustãri.Nu mâncaþi sub nici o formã mai devreme de patru ore de la ultima masã.

etc. ajungând la cimitir cu câteva d i mai devreme decât ar fi fost normal. Ele au o sutã de gustãri pe zi ºi îºi accelereazã astfel drumul cãtre mormânt.Rãrirea meselor asigurã un anumit ritm ºi un control al obiceiurilor alimentare. drogurile. În acel moment. Ritmicitatea se referã la curgerea ritmicã a energiei în viaþa noastrã de zi cu zi. lãcomia. obezitatea. jocurile de noroc. Fumatul. am ºtiut cã drumul pe care am apucat-o cu 22 de ani înainte. Sãnãtatea ºi vitalitat a depind de ritmicitate. puterea voinþei reprezintã produsul unei minþi sãnãtoase într-un corp sãnãtos. dupã un seminar. Treziþivã în fiecare dimineaþã la aceeaºi orã. Alimentele bogate în substanþe nutritive ºi detoxifierea organismului amplificã puterea voinþei! Da. Hrãnire a corectã tempereazã senzaþia de foame. în Santa Barbara. îºi au rãdãcinile într-o alimentaþie greºitã ºi în acidifierea þesuturilor. istorisitã exact aºa cum s-a p etrecut în realitate! Sper sã vã facã plãcere. iar ea mi-a dat o carte. Dormiþi 7-8 ore. Persoanele cãrora le lipsesc substanþele nutritive de bazã þipã tot timpul dupã mâncare. Luam parte l a o cinã festivã. Povestea a început la data de 1 mai 1993. Modul de viaþã al dr. Alimentele cultivate în grãdina personalã ºi SUPER-alimentele alternative menþionate în aceastã carte contribuie la formarea unei minþi sãnãtoase într-un corp sãnãtos. faceþi exer ulcaþi-vã la aceeaºi orã. Am întrebat-o imediat: -Cine sunteþi? -Sunt Pactricia Bragg! mi-a rãspuns ea. Bragg ºi al fiicei sale Patricia vorbesc de la sine în aceastã direcþie! Miracolul postului Ceea ce vã voi relata în continuare este o poveste adevãratã. Ritmicitatea Unul din secretele sãnãtãþii ºi longevitãþii constã în stabilirea unui ritm regulat în viaþa tmul este atât de important încât inversarea procesului de îmbãtrânire nu se poate produce dacã vo ignora acest secret simplu. iar sfaturile din aceastã carte vor deveni uºor de aplicat ºi de susþinut. beþi cât mai multã apã. când o doamnã amabilã s-a apropiat de mine ºi m-a întrebat: -Aþi luat una din cãrþile mele referitoare la cidrul din mere? I-am rãspuns cã nu. alcoolul. Un corp bolnav poate avea prea multã voinþã. California. luaþi-vã mesele la aceeaºi orã. Practicaþi icitatea. dupã întâlnirea u Bob . CHIAR DACà puteþi funcþiona ºi cu mai puþin somn..

Am continuam sã vorbim. -Spune-mi. Dupã care i-am spus: -Tatãl dumneavoastrã mi-a salvat viaþa. -A murit într-un accident de surf în Hawaii. luaþi loc. Doresc sã vorbim. unde am putut vedea tabloul cu o înãlþime de 7 metri a marelui Vrãjitor Paul Bragg. Am râs mult. Paul Bragg! -Vã rog. -Cum a murit tatãl tãu? am întrebat-o pe Patricia. Am auzit tot felul de zvonuri ºi sunt curios sã ºtiu care este adevãrul. S-a înecat. Mã aflam în faþa fiicei marelui Vrãjitor. A doua zi mi-am fãcut timp sã vizitez Bragg Worldwi de Headquarters din Santa Barbara.McLeod (ºi despre care am vorbit în capitolul 1 din aceastã carte) a ajuns la destinaþie . i-am spus. Nu pot sã vã spun cât de mare este plãcerea de a vã c aºte! Arãtaþi exact ca în fotografia din cartea tatãlui dumneavoastrã referitoare la post. ce vârstã avea? 223 .

Paul Bragg. acesta le-a încercat pe amândouã. d ar nimeni nu ºi-ar fi putut da seama! Patricia pãrea sã nu fi împlinit 50 de ani. -Ce vârstã ai tu. Nu a fost un Vrãjitor al înaltei tehnologii. William Shakespeare . Mulþi dintre cititorii acestei cãrþi sunt prea tineri ca sã fi auzit de dr. Dacã veþi avea ºansa de a-i citi cartea. doctor în medicinã. Veþi învãþa apoi ce se poate face î vinþã. Alimentaþia bazatã pe carne sau vegetarianism? O discuþie mai amplã în legãturã cu acest subiect va fi oferitã la pagina xxx. dar a fost totuºi un Vrãjit or. ºi pe Patricia Bragg. fiica Marelui Vrãjitor. Bragg. Cât despre aut rul acestei cãrþi.-Avea 97 de ani! ªi dacã nu ar fi suferit acel accident. în cuvinte simple. Miracolul postului. aveþi grijã sã o faceþi cu toatã atenþia! Bragg descrie ADE VÃRURI simple. a fost un Vrãjitor al ºtiinþei. Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre CEL MAI TOXIC element de pe acest pãmânt. Patricia? am întrebat-o cu un nod în gât. -Eu sunt la fel ca tatãl meu. cãrora le-am dedicat aceastã carte. 33 Cãmila sau palmierul? Adevãrul va ieºi la ivealã. sunt convinsã cã ar fi trãit pânã la vârsta de 125 de ani. Datã fiind sursa acestui comentariu . Voi rãmâne de-a pururi recunoscãtor destinului pentru cã mi-a permis sã o cunos aceastã fiinþã minunatã. Un membru recent al Asociaþie i Chirurgilor Americani (cea mai înaltã instituþie medicalã din SUA) a declarat cã Paul Bragg a fãcut la f l de multe pentru sãnãtatea ºi vitalitatea americanilor ca orice medic . Cei doi au ajutat milioane de oameni sã se vindece ºi sã-ºi r egãseascã tinereþea. o puteþi considera un mare compliment. Arãta minunat! Era o femeie în vârstã din punct de vedere calendaristic. ca re se gãseºte în corpul dumneavoastrã ºi în apa pe care o beþi. Sunt fericit cã pot sã le calc pe urme. Tatãl Patriciei. f iica sa. Patricia a ajutat milioane de o ameni. Paul Bragg. NU AM VÂRSTÃ! ªi chiar aºa era. crima nu poate fi ascunsã . Dumnezeu sã-i binecuvânteze pe dr. La fel ca ºi tatãl ei. Paul ºi Patricia sunt DOVEZI absolute care demonstreazã faptul cã orice om poate exper imenta tinereþea fãrã sfârºit.

în Japonia. În anul 1957. Tulburãrile au devenit rapid cunoscute sub numele de Boala Minamata . age ntul toxic care a stat la baza ciudatelor simptome ºi SEMNE ale acestei boli a fost descoperi t: mercurul. tulburãri nervoase. din sud-vestul coastei Kyushu. le amorþeau extremitãþile ºi aveau arsuri la nivelul picioarelor. I se mai spune uneori ºi argint viu. apã ºi sol. Mercurul provenea de la o uzinã industrialã situatã în apropiere. din cauza n turii sale greu de 224 . TOAT E formele de viaþã din regiune au avut de suferit din cauza concentraþiei mari de mercur din aer.În limba japonezã. kibyo înseamnã boalã ciudatã. Mercurul ºi îmbãtrânirea Mercurul este CEA MAI TOXICÃ substanþã cunoscutã de om! Este singurul metal care se gãseºte sub formã elementalã în naturã în stare lichidã. Oamenii aveau ameþeli ºi viziun i tunelare. Ciorile cãdeau din seninul cerului. Pisicile înnebuneau. Termenul se referã la seria de boli ciudat e au apãrut prin anii 50 în micul sat de pescari Minamata.

De pildã. Metalul pare sã se evapore la fel ca apa! Mercurul are o importanþã deosebitã pentru procesul de îmbãtrânire din cauza naturii sale to xice ºi a prezenþei sale pretutindeni în jurul nostru. Dacã vreun medic îndrãzne unã ceva. la acele boli deg Otrãvirea acutã cu mercur conduce la simptome de vomã. fãtul nenãscu mercur conduc acestora). Eritismul (roºeala feþei ) este probabil cea mai caracteristic simptom al otrãvirii cu mercur. vãduvele nu mai primesc nimic! Mercurul a devenit echivalentul industrial al alimentelor nesãnãtoase. ataºându-le de regulã cuvântul sindrom . Singura cale de a scãpa de el este sã vã cultivaþi propriile plante. Dacã se sparge un termometru. anxietate nervoasã ºi pierderea poftei de mâncare. oamenii afectaþi de o otrãvire medie suferã de obosealã. A fost folosit de industrie timp de mai multe sute de ani. El se depune în organele noastre vitale ºi le scurtcircuiteazã activitatea. vops elele pe bazã de apã. el îºi pierdea rapid licenþa ºi nu mai putea practica medicina. industria blãnurilor a folosit mercurul la prelucrarea blãnurilor animale încã din timpu rile Revoluþiei Industriale. tremur nervos la nivelulextremitãþilor. Cel puþin. insomnie. ceea ce nu i-a împiedicat pe industriaºi sã îl foloseascã pânã în prin anii 1950! Expresia nebun ca un pãlãrier 14 derivã din faptul cã lucrãtorii în domeniul confecþiilor ºi lor sufereau din când în când de tremurãturi ºi de o nebunie temporarã. Folosirea regen eratorului pentru sol numit . mercurul din interiorul acestuia se divide im ediat în picãturi care o iau la fugã. Mercurul este atât de omniprezent încât se regãseºte în TOATE alimentele comercializate pe p iaþã. La fel ºi durerile de picioare în timpul nopþii la oamenii în vârstã. dureri de cap. plumbul ºi alte metale organice ºi substanþe chimice toxice. diaree cu sânge. În plus. Ea conduce însã în final enerative care afecteazã milioane de oameni. Otrãvirea cu e la dezintegrarea sistemului nervos ºi distruge nefronii rinichilor (filtrele de sânge ale Otrãvirea cu mercur se petrece lent.fixat. În zilele noa stre. Principalele surse care conduc la otrãvirea cu mercur sunt: tonul ºi merluciul. Medicina dã num e noi bolilor misterioase pe care le genereazã el. pleoapelor ºi limbii. insecticidele. Prima otrãvire cu mercur în domeniu a fost constatatã în anul 1865. în acele vremuri vãduva unui pãlãrierprimea un ceas de aur ºi o coroanã de flori pentru sicriu. putând dura un numãr considerabil de ani. Echivalentul japonez al cu tului sindrom este kibyo ! Despre mercur Mercurul are capacitatea de a trece de bariera placentei ºi de a deforma t. fungicidele (inclusiv detergenþii pentru baie) ºi zeci de mii de alte produse cu care oamenii intrã zilnic în contact. Microbii dintr-un s ol sãnãtos neutralizeazã mercurul.

CEA MAI MARE sursã de mercur este apa potabilã (de la robinet). sute de copii inocenþi s-au îmbolnãvit ºi unii chiar AU MURIT din ca uza apei de la robinet contaminatã cu bacterii patogene. Specificã anglo-saxonilor.Bio-Grow (un catalizator al solului biodinamic. Tr. În Statele Unite. ºi Chicag o. motiv pentru care folosesc ac id mercuric ºi ultima invenþie în domeniul produselor clorurate numitã cloraminã. cu energia orientatã cãtre dreapta) reprezintã cea mai rapidã cale de a schimba compoziþia solului. Nu ºtim exact dacã nu au existat ºi alte oraºe afectate. Problema este extrem de gra vã. Municipalitãþile NU au timpul necesar pentru a trata apa înainte de a o pompa în reþelele de distribuþie. cãci aceste probleme sunt foarte rapid muºamalizate pentru a nucrea panicã. Creºterea continuã a populaþiei sporeºte ºi mai mult presiunea. dar adevãrata problemã era legatã de mercur. Spre exemplu. Apel e publice sunt tratate de municipalitãþi cu sãruri ale acidului mercuric. Oraºele din toatã þara trateazã apa potabilã cu cloramine ªI cu acid mercuric pentru a ucide bacteriile. 225 . Acest lucru se face fãrã informarea opiniei publice ºi este contestat cu vehemenþã de auto ritãþi. 14 N. Oraºele în care s-a petrecut aceastã epidemie au fost Milwaukee. când cererea de apã potabilã depãºeºte capacitatea exi tentã de a o trata. Acidul mercuric este folosit în timpul sezonului cald.C. Washington D. în toamna anului 1993. În Milwaukee au murit oameni! Autoritãþile au dat vin a pe bacterii. astfel încât acesta sã redevinã sãnãtos ºi organic.

municipalitãþile nu mai folosesc acidul mercuric . chiar dacã nu aplicã acest lucru. Pe de altã parte. deºi lentã. de îmbãtrânire. Dacã greºesc însã calculele. NU MAI BEÞI NICIODATà APà DE LA ROBINET! Morþi accidentale. ºi la fel ºtiu ºi guvernanþii noºtri. precum mercurocromul (folosit cândva pentru rãni uºoare. îmbolnãvind milioane de oameni. îngãduind industriaºilor sã îºi stabileascã propr rme de folosire a acestuia. SOC are o afinitate EXTREM DE puternicã pentru metalele grele ºi poate fi folosit de orice om pentru a-ºi purifica þesuturile de mercur. mercurul reprezintã o cauzã sigurã. Mii de oameni umplu spitalele din cauza mercurului. Interese puternice au însã grijã ca mercurul sã poatã fi folosit în continuare în procesele industriale. ºi toþi au pret enþia la un medicamentminune! Oamenii bolnavi reprezintã o afacere excelentã! Soluþia idealã pentru a rezolva problema apei sunt filtrele de apã BEV sau de apã ioniza tã de înaltã valoare medicinalã. dupã încheierea sezonului cald. rezervele de apã publicã devin o sursã potenþialã de epidemii provocate de bacte ii patogene.Municipalitãþile folosesc la infinit aceleaºi filtre murdare de nisip. Mercurul reprezintã o industrie în valoare de 6 miliarde de d olari! Nu întâmplãtor. bombe ºi muniþii Departamentul de Stat al Agriculturii din Statele Unite a declarat toleranþã zero pent ru mercur. Mercurul se împarte în trei clase: mercur elemental sub formã de vapori (care se evapo rã la fel ca apa). dupã care trimit apa potabilã cãtre o populaþie credulã! Filtrele apei potabile din marile oraºe ar merita cel puþin ace eaºi atenþie pe care o acordãm pisicii pe care o creºtem în casã ºi cãreia în schimbãm zilnic apa! Noi ºtim ce avem t. toleranþã ZERO! Simultan. Poluarea apei din rezervele publice este o bombã cu ceas care aºteaptã sã explodeze dintro clipã în alta. Agenþiile federale ºi statale din SUA ar trebui sã înãspreascã legile referitoare la puritat ea alimentelor ºi apei pe care le consumãm. ele utilizeazã acid mercuric pentru a ucide bacteriile ºi virusurile din aceste filtre. Fãrã mercur. î e ºi o moarte în chinuri. acum interzis prin lege) ºi . soluþii de sãruri mercurice. Washington D. Acestea vã vor permite sã vã deconectaþi de la sistemul medical. guvernul corporatist refuzã sã-l interzicã. Când citesc asemenea cifre. ºi Chicago. chiar dacã mai are încã în gurã plombe. Rareori le schi mbã! În schimb. Nimic nu este mai departe de adevãr . rezultatul este o explozie de bacterii patogene la nivelul filtrelor ºi liniilor de distribuþie precum cea care s-a petrecut în oraºele Milwaukee.C. Repet. Toamna. oamenii se simt în siguranþã. ca ºi cum ar fi protejaþi. FDA a stabilit un nivel acceptabil pentru mercur.

în producþia alimentarã au fost folosite circa 3. care au o mare af initate pentru metale grele.acidul mercuric. Este posibil ca bomba folositã pentru a demola clãdirea primãriei din Oklahoma City în a prilie 1995 sã fi folosit cantitãþi mari de mercur pentru accelerarea exploziei. El poate fi însã cu uºur inþã eliminat cu ajutorul SOC. care se referã la mercurul legat de proteine le alimentare. Mercurul este folosit la tratarea seminþelor. orice reacþie din corpul uman are nevoie de enzime de naturã proteicã. în loc sã se disipeze. Pentru a se putea produce.000 de tone. În ultimii 40 de ani. ºi o a treia categorie. în industria ambalajelor. mercurul în formã metilicã este foarte greu de eliminat de þesuturile corpului. agricultura foloseºte cantitãþi masive de mercur în producþia de HRANÃ! În anul 14. Mercurul blocheazã însã buna desfãºurare a acestor proteine. dar nu s-au sfiit de loc sã-l arunce pe piaþã. Dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial. PAC ºi al algelor Klammath.000 de tone de mercur. Guvernul corporatist al Statelor Unite. împiedicând derularea unor reacþii biochimice esenþiale . Dacã este sã calculãm de la începutul secolului. La rândul ei. ªtiau perfect de toxicitatea acestui element. Yucca Blend. oficial itãþile ºi-au fãcut rezerve uriaºe de mercur. În condiþi ile obiºnuite. 226 . aºa cum ar fi întâmplat în cazul unei bombe fãrã mercur. Imaginile filmate aratã o ACCELERARE a exploziei pe mãsurã ce aceasta avansa cãtre faþada clãdirii. precum mercurul metilic. prin intermediul Comisiei pentru Energia A tomicã. SOC-ul este alcãtuit din carbon ºi sulf racemizat. Remediile homeovite pot ºterge amprenta vibratorie lãsatã de mercur în þesuturi. au fost folosite peste 100. Bacteriile A EROBE convertesc mercurul industrial în alte forme mult mai toxice. este cel mai mare furnizor de mercur cãtre industrie. chimiºtii au descoperit cã mercurul este un fungicid eficient.

Dacã aveþi în gurã plombe pe bazã de mercur. Este uºor sã faci alegerea justã. Cãmila sau palmierul? precum Astãzi mai mult ca oricând. încercând sã vã convingã cã aþi fost pãcãlit. dentiºtii evitã folosirea cuvântului me r . ªi aurul creeazã probleme. Bacteriile din gura noastrã convertesc mercurul din plombe în mercur metilic. Metalele în formã elementalã sunt toxice pentru organism. Personal. preferându-l pe cel de aliaj sau chiar de argint . PAC protejeazã sistemul ºi accelereazã mult acest proces. oamenii sunt puºi în faþa dilemei de a alege între medicina conv enþionalã ºi terapiile holistice. pentru simplul motiv cã NU s-au pregãtit înainte. Plombele pe bazã de aliaj de mercur atrag dupã sine o moarte LENTÃ. dar de un tip diferit. De altfel. Ele interfereazã cu metabolismul corpului. Aceste câmpuri energetice antiviaþã pot fi mãsurate în milivolþi. consider cã este un pãcat de moarte sã plombezi d nþii unor oameni nevinovaþi cu cel mai toxic element de pe pãmânt. Pacienþilor ignoranþi li se spune cã singura diferenþã dintre aur ºi aliajele cu mercur se referã la cost ºi la felul în care aratã. Folosirea lui conduce la rezultate p revizibile. Am vãzut mulþi oameni bolnavi ºi sufe rinzi din cauza eliminãrii plombelor de mercur. EVITAÞI-I cu or Mai bine sunaþi la numerele de telefon afiºate la sfârºitul acestui capitol pentru a gãsi un dentist care acceptã protocoalele ºtiinþei dentare holistice. provocând noi ºi noi sindromuri ale bolii. Acesta se va opune prin toate mijloacele. dar pacienþii lor îºi pie a ºi viaþa. Îngãduiþi-mi sã ilustrez alternativele reºite printr-un exemplu din copilãria mea.Plombele cu mercur Dentiºtii au început sã aplice plombele cu mercur de peste o sutã de ani. Evitaþi-i însã pe cei care NU sunt certific aþi în aceastã direcþie! Dacã un dentist vã oferã o plombã sau o lucrare pe bazã de aliaj. . care invadeazã þesuturile ºi îºi începe acþ ea murdarã. Pr ofesioniºtii care le introduc dau vina pe ignoranþã ºi pe lipsa dovezilor ºtiinþifice . datoritã sistemului imunitar slãbit ºi vârstei mai avansate a pacientului. nu l-aþi ales bine! Algele Klammath au capacitatea de a se lega ºi de a elimina metalele grele mercurul din þesuturi. Eliminarea este mult mai periculoasã decât introducerea lor. Plombele cu mercur reprezintã o MARE afacere! Dentiºtii sunt învãþaþi încã din ºcoalã cã plom mercur nu sunt toxice. la fel ca ºi în cazul pãlãrierilor. NU le înlãturaþi pânã când nu v-aþi pregãtit sis cum vã indicã aceastã carte. Lucrãrile dentare pe bazã de aur conþin pe lângã acesta ºi zeci de alte metale. Pregãtir ea trebuie sã dureze cel puþin ºase luni! Nu vã duceþi NICIODATà la un dentist obiºnuit pentru a vã scoate plombele pe bazã de mercur.

Unde te-ai adãposti: sub palmier sau sub cãmilã? (aºa cum se ºtie. pe faþa pachetul de Camel sunt ilustrate o cãmilã. noi procedam atunci exact cum pro cedeazã medicina astãzi cu oamenii disperaþi. 227 . ambele greºite! Rãspun sul corect era sã dai colþul pachetului ºi sã te duci la un hotel! În lumea medicinii convenþionale ºi a opiniilor experþilor trebuie sã alegi întotdeauna între ilã ºi palmier . unul din jocurile noastre preferate consta în a gãsi un pac het de þigãri Camel gol ºi sã i-l arãtãm cuiva. afarã plouã cu gãleata ºi tu trebuie sã fugi ca sã adãpost. Nu vã lãsaþi induºi în eroare de alternativele false atunci când vine vorba de sãnã dumneavoastrã. Indiferent de rãspuns. un palmier ºi câteva piramide). cãci nu veþi face decât sã vã acceleraþi îmbãtrânirea ºi sã suferiþi îngrozitor. Le ofeream oamenilor douã alternative.Pe vremea când eram copil. în timp ce alþii preferau cãmila. alimente. Unii rãspundeau cã s-ar adãposti sub palmier. Otrãvirea cu provenite din apa de la robinet. De fapt. spunându-i: Sã presupunem cã te afli în aceastã pozã. mineralele coloidale sau plombele den tare este o problemã cu adevãrat gravã. acesta era greºit.

un exces de grãsime. Faceþi-vã timp pentru urmãtoarele 12 lucruri Faceþi-vã timp pentru a lucra. ci sã aveþi grijã de sãnãtatea dumneavoastrã! Preambul: în capitolul urmãtor vom vorbi despre tutun ºi despre modul în care afecteazã ac esta sãnãtatea ºi vitalitatea. Nu acceptaþi lucrãri pe bazã de porþelan. . mutagene ºi teratogene ale mercurului. Arãtaþi-mi un bãrbat gras. nici al ta! Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a vã proteja de otrãvirea cu metale grele ºi veþi redeveni tineri! O veste de ultimã orã: al doilea producãtor mondial de aliaje pe bazã de mercur pentru p lombe a fost de acord sã introducã în TOATE cabinetele dentare din California afiºe care AVERTIZEAZÃ pacie nþii de pericolele cancerigene. tumori fibroide. a chelit sau a albit ºi ºi-a pierdut energia ºi vã voi spune cã aveþi în faþã o persoanã care ºi-a pierdut controlul asupr pului. sodiu. gingii subþiate sau care oboseºt e uºor ºi vã voi spune cã aveþi în faþã pe cineva cu probleme ale ovarelor. Asociaþia Dentiºtilor Americani ºi lacheii acesteia sunt mult prea orgolioºi pentru a-ºi recunoaºte greºelile! Alternative dentare Eliminarea plombelor ºi lucrãrilor pe bazã de aliaj de mercur necesitã protocoale specia le pentru siguranþa pacientului. Indienii americani cunoºteau rãspunsul! Avertismente Arãtaþi-mi o femeie care are probleme cu tiroida. Plombele pe bazã de asemenea materiale sunt mai solicitante pentru dentist decât cele pe bazã de mercur. plombele pe bazã de aliaj de rcur sunt INTERZISE. dar ºi în Germania sau alte þãri europene.Ce aþi prefera sã beþi: apã contaminatã cu microbi patogeni. sau apa sigurã dupã standardele industriale? Rãspunsul corect la aceastã întrebare de tip cãmila sau palmierul? este: nici una. care are afecþiuni ale prostatei. Jocul este secretul tinereþii. În þãrile scandinave. mercur. dar dacã sunt introduse corect. Gândirea este sura puterii. Munca este preþul succesului. Faceþi-vã timp pentru a vã juca. un pãr subþiat sau rãrit. cloramine ºi flu or. infecþii urinare. Alternativa preferabilã este amestecul de materiale plastice. SPM. Faceþi-vã timp pentru a gândi. îndeosebi pentru copii ºi femeile în sãrcinate. În cazul de fa este recomandabil sã vã uitaþi la preþ. Nu ezitaþi sã mergeþi la altcineva. care ºi-a pierdut controlul asupra corpu lui sãu. Dentiºtii care susþin cã nu dureazã nule introduc corect. pot dura foarte mulþi ani. încheieturi dureroase. care ºi-a pierdut apetitul sexual.

Faceþi-vã timp pentru a savura frumuseþea. Faceþi-vã timp pentru a iubi. Faceþi-vã timp pentru a vã ajuta ºi pentru a vã bucura de prietenii dumneavoastrã. Frumuseþea poate fi regãsitã pretutindeni în natur Faceþi-vã timp pentru sãnãtate. Faceþi-vã timp pentru a vã face planuri. Sãnãtatea este adevãrata comoarã a vieþii. Faceþi-vã timp pentru a visa. Visele înalþã sufletul cãtre stele.Faceþi-vã timp pentru a adora divinitatea. Aceasta e ste sursa fericirii. Acesta este secretul care vã va ajuta sã vã faceþi t mp pentru primele 11 sfaturi. 228 . Iubirea este esenþa vieþii. Râsul uºureazã poverile vieþii. Adoraþia este calea cãtre desãvârºire ºi spalã pra pãmântului de pe ochii noºtri. Faceþi-vã timp pentru a râde.

1. fãcând-o astfel mai puternicã decât era iniþial. 34 Cele trei surori sacre Mai întâi. fiind vitalizate pe frecvenþe mixte 9x. 30x. O stare bunã de sãnãtate este o reflectare a une i armonii vibratorii. Ele NU sunt medic amente.8. În SUA. aceastã deviaþie produce o pulsaþie. pr otejându-vã organismul împotriva afecþiunilor sistemului nervos ºi cerebral. Îmbunãtãþiþi-vã frecvenþa folosind remedii homeovite ºi luaþi capsulele SOC pentru a elimin reziduurile pe bazã de mercur ºi amprenta energeticã a acestora din þesuturile corpului dumneavoastrã. gândiþi-vã la pulsaþi oscilantã orizontalã de pe ecranul unui osciloscop se referã la aceste pulsaþii. în timp ce altele se adreseazã celor emoþionale. Rata hertzianã ºi frecvenþa sunt înrudite. Potenþarea este procesul de energizare a unei substanþe. în timp ce altele sunt foarte genera le. Unele remedii sunt extrem de punctuale (specifice). . Unele trateazã problemele fizice. se aºteaptã ca ea sã ajungã la 13. Când auziþi cuvântul Hertz. pentru a c orecta schimbãrile energetice specifice tranziþiei pe mãsurã ce vindecarea progreseazã. Pânã recent. Remediile homeovite restabilesc frecvenþa vibratorie a corpului. prin care rata hertzianã e ste modificatã. Remediile homeovite as igurã un suport biogen ºi nutritiv. Folosiþi remediile homeovite pentru a vã reechilibra sistemul. Ori de câte ori se învârteºte. manipulând câmpuril e energetice prin intermediul unor substanþe numite remedii. Remediile homeovite au o amprentã energeticã similarã cu cea a substanþei cu care suntem intoxicaþi. Dacã trupul este bolnav. bacteriile ºi proteinele din vaccinuri. ceea ce face ca remediile homeovite sã fie SUPERIOARE celor homeopate. Diviziunea (aducerea substanþei pe o vibraþie specificã) ºi diluþia (diluarea remediului) sunt douã procedee utilizate pentru a genera procesele de rezonanþã ºi transfer. Aceasta est ata hertzianã sau vibraþia pãmântului. rata hertzianã a pãmântului era 7. Astãzi a ajuns la 8. frecvenþa sistemicã trebuie restabilitã. Dumnezeu a creat tutunul . ul 2012. Axa pãmântului este strâmbã ca ºi cum am avea de-a face cu o roatã dezechilibratã fiind m ea într-o parte. c urentul electric are 60 de cicluri sau pulsaþii pe secundã.Remediile homeovite sunt eficiente Medicina homeovitã opereazã pe nivelul subtil energetic al corpului. Remediile homeovite BLOCHEAZÃ virusurile. Remediile homeovite NU se gãses c în magazine ºi sunt SUPERIOARE remediilor homeopate. a pierderii auzului ºi a altor efe cte secundare derivate din folosirea vaccinurilor ºi a drogurilor. 20x. 100x ºi 200x.

El ne-a dat TUTUNUL . Dar înaint e sã ne fi dat porumbul. fasolea ºi dovleacul. Ei au înþeles de a semenea ºi importanþa unui alt ALIMENT. Descoperirea lor a fost încorporatã apoi în credinþele lor reli gioase.Kanonsionni-Kayeneren-Kowa Din înþelepciunea indienilor iroquioi Cine controleazã sãnãtatea alimentarã a unei naþiuni controleazã întregul popor. Acest lucru se datora faptului cã ei a u descoperit virtuþile NUTRITIVE ale tutunului. 229 . În plus. fasolea ºi dovleacul. Ei numeau aceste trei alimente cele trei surori . Când omul alb a venit în America. pentru care aveau cel mai înalt respect: TUTUNUL! Indienii i-au spus omului alb: Dumnezeu ne-a dat cele trei surori sacre. el a descoperit cã principalele elemente ale dietei indienilor nativi erau porumbul. Indienii considerau tutunul ca fiind sacru. cin ontroleazã rezervele financiare ale acelui popor deþine monopolul perfect. Indienii au înþeles foarte bine importanþa acestor alimente în dieta lor.

în detrimentul altora. europenii NU cultivau ºi nu mâncau porumb. dar planta a ajuns sã fie respectatã dintr-o perspectivã religioasã. El nu a fãcut conexiunea dintre dietã ºi sãnãtate decât 498 de ani mai târziu (în 1990). Aceastã conexiune a fost fãcutã de un individ singuratic pe nume Tom Mahoney. boala roºeþei . care a ajuns sã fie numit lãnþiºorul lui Casal . În anul 1771. Aceste alimente importante lipseau complet din dieta europenilor. vor bind de o piele . Când nativii indieni acordã unui aliment sau unui eveniment un statut religios.Statutul tutunului în civilizaþia indianã avea la bazã valoarea NUTRITIVÃ a acestuia. Oamenii nu au auzit decât de efectele negative ale tutunului. Spania. Din pãcate pentru milioane de oameni. Nimeni nu ºtia la acea vreme care anum e este cauza acestor boli! Lãnþiºorul lui Casal În anul 1735. a cond us la noi dezechilibre ºi excese. omul alb nu s-a inspirat din cultura ºi din convingerile religioase ale indienilor. fasole sau dovleac. medicul spaniol Casal a descris o boalã printr-unul din SEMNELE predom inante prin care se manifesta aceasta. Grecia ºi Portugalia. în þãri precum Italia. Dupã descoperirea lor. Tutunul În pofida imaginii sale negative. Porumbul creºte uºor ºi a devenit în timp principalul aliment al s lor. cãci dincolo de fumul acestuia se ascunde un ADEVÃR care a fost contestat multã vreme. Dezec hilibrele dietetice au dus în timp la acele EXCESE care au grevat omul alb ºi civilizaþia lui. Fumatul a fost o prelungire a st atutului dietetic pe care îl avea tutunul în cultura indianã. generând un val de boli care s-au manifestat în întreaga Europã. Afecþiunea se manifesta prin apariþia unu i inel de culoare roºie în jurul gâtului. În secolul XVI. Aceastã plantã este înþeleasã de publicul american. dar nu li s-a spus nimic de adevãrata poveste care se ascu nde în spatele acestuia. cele trei surori au fost duse în Europa ºi statutul nutritiv al oamenilor s-aîmbunãtãþit. dar cu deosebire în bazin ul mediteranian. a apãrut aceeaºi boalã. Aceastã ignoranþã NU este accidentalã! Înainte de a fi fost descoperite în America. un medic italian a descris SEMNELE unei alte afecþiuni alimentare. În sudul Americii d unde culturile de porumb erau predominante. Cei care sufereau ce l mai mult de aceastã boalã erau þãranii care mâncau foarte mult porumb. tutunul are o anumitã importanþã pentru inversarea pro cesului de îmbãtrânire ªI pentru sãnãtatea ºi vitalitatea corpului fizic. faptul cã porumbul a devenit principalul aliment al oamenilor. Nimeni nu ºtie NIMIC despre valoarea terapeuticã ºi dieteticã a tutun ului. El a numit-o mal de la rosa. ei n u fac acest lucru fãrã motiv.

Dupã 1859. indiferent în ce constã ea. dureroasã .J. cu numeroase efecte secundare. Heinz a produs pri ma conservã alimentarã. În plus.asprã. care includ pierderea energiei. Acestea au fost primele alimente industriale nesãnãtoase care au apãrut pe piaþã. Excesul de porumb creeazã un pH acid. când H. dar pelagra îºi are rãdãcinile în trecerea de la o agriculturã echilibratã la una dezechilibratã. Rãzboiul Civil a adus cu sine modificãri masive ale obiºnuinþelor alimentare ale oamenil or. nimeni nu a fãcut vreo conex une între alimentaþia bazatã pe porumb ºi aceastã boalã a EXCESULUI numitã pelagrã. Pânã la începutul secolului XX. prelucrarea termicã distruge ºi modificã proteinele enzimelor. În Statele Unite. îndeosebi ale fermierilor din sud. Ei mâncau prea mult porumb ºi prea puþine legu me verzi ºi proteine. demenþa ºi amãgirea. Excesele au devenit generalizate. pelagra se manifestã în primele etape printr-o succes iune de simptome. animale ºi oameni. Principalele SEMNE ale bolii sunt: ameþeala. Oamenii au dat vina pe co ndiþiile economice. La fel ca majoritatea bolilor. Orice dietã dezechilibratã produce EXCESE la plante. boala a apãrut prin anii 1850. pentru a fi jatã de botulism. lucrurile s-au înrãutãþit. specifi ocii industriale. Chiar ºi la ora actualã existã zeci de m i de oameni care suferã de aceastã boalã. depresia. 230 . Mâncarea conservatã conþine în plus sare. reducerea greutãþii corporale ºi pierderea poftei de mâncare. Cuvântul pellagra (pelagrã) este echivalentul englezesc al expresiei it aliene care desemna aceastã afecþiune (piele asprã). Sãracii nu mai mâncau alimente echilibrate.

Pe la sfârºitul secolului, pelagra ºi boala numitã beriberi au devenit larg rãspândite. Oame nii sãraci mâncau prea mult porumb, îndeosebi în sudul Americii (unde porumbul continuã sã fie ºi astãzi principalul aliment). Mai mult decât atât, porumbul folosit în alimentaþia oamenilor a fost sãrãcit prin scoaterea germenilor. Germenul nu este altceva decât cauza care genereazã încolþirea ºi creºterea seminþei. El este practic esenþa VIEÞII seminþei!

Companiile alimentare au descoperit curând cã porumbul fãrã germeni, devitalizat, poate fi pãstrat mai multã vreme. El a fost unul din primele alimente naturale nesãnãtoase care au fost intro duse pe piaþã. Porumbul curãþat de germeni este precum pâinea albã. Ambele produse sunt considerate de publicul ignorant alimente de bazã. Mâncarea procesatã a devenit curând cu valoare adãugatã , inclusiv cu preþ ai mari, ºi deci generând un profit mai mare. Sãrmanii oameni nu-ºi dãdeau seama ce cumpãrã. Din pãcate, u-ºi dau seama nici astãzi! Pelagra a devenit endemicã (boalã asociatã cu anumite zone geografice ºi cu o dietã specif icã). Zeci de mii de oameni au suferit de pelagrã ºi de beriberi. La câini, pelagra este numitã boala limbii negre. Aceste afecþiuni ar fi putut fi uºor prevenite DACÃ omul alb ar fi fost mai atent la dieta in dianã care include ºi tutunul. Tutunul conþine întregul complex de vitamine B-12. El este un ALIMENT extrem de valo ros! Porumbul natural (nu hibrid) care nu a fost degerminat este un aliment valoros. La fel ca orice alt exces, prea mult porumb aduce dupã sine dezechilibre ºi boli. Acestea pot fi însã cu uºuri nþã evitate printr-o dietã care include legume verzi (alcaloide), proteine de calitate, ºi în general VARIETATE . Deficitul digestiv de orice fel ºi dezechilibrele hormonale afecteazã rãspunsul organismului la orice tip de hranã. Obiceiul mexicanilor de a uda porumbul cu apã de var neutralizeazã aciditatea acestu ia ºi previne incidenþa pelagrei. Obiceiul a fost adoptat de la indienii americani, alãturi de combinarea lui cu fasolea, pentru un mai bun echilibru alimentar. Povestea vitaminei B Complexul de vitamine B reduce excesele alimentare de orice fel ºi eliminã pericolul pelagrei ºi al boliiberiberi prin reechilibrarea sistemului. Îndeosebi niacina este c onsideratã agentul terapeutic activ al pelagrei (acest lucru NU este adevãrat, dar sã presupunem deocamdatã cã ar fi).

Niacina mai este cunoscutã ºi sub numele de vitamina B-3. Ea este implicatã în TOATE pro cesele metabolice ale corpului. Aceste procese reprezintã o sumã de reacþii extrem de complex e care ne permit sã rãmânem în viaþã, sã ne pãstrãm sãnãtatea ºi sã fim fericiþi. Un corp bioelectric sãnãtos est unei activitãþi consistente a acestor reacþii.

Niacina conþine douã molecule: DNN (dinucleotida nicotinicã) ºi PDAN (fosfatul dinucleot idei adeninnicotinicã). Aceste substanþe sunt folosite în ciclul Krebs ºi în cel al acidului citric, precum ºi în Si stemul de Transport al Electronilor prin care molecula de ATP este creatã, arsã ºi transformatã în e nergie. Toate vitaminele B, inclusiv niacina, sunt implicate în reacþiile de FUZIUNE de la n ivelul intestinelor ºi ficatului. Mitocondriile au nevoie de aceste vitamine pentru a produce energia n ecesarã corpului, pentru a clãdi ºi repara þesuturile, ºi pentru a pãstra puterea sistemului imun. Vitaminele B, pH-ul ºi bãuturile rãcoritoare

Indienii cunoºteau foarte bine proprietãþile dãtãtoare de viaþã ale tutunului. Tutunul este c a mai bogatã sursã naturalã de vitamina B din lume! Nimic nu se comparã cu el în aceastã privinþã, nimic! oncentraþia de vitamina B din tutun ajunge pânã la 30%! Dacã introducem cantitãþi mici de frunze uscate sa proaspete de tutun în salatele noastre, în fasole sau în ciorbe, noi obþinem toatã cantitatea de vitami na B de care avem nevoie. Se recomandã adãugarea unei cantitãþi de suc de lãmâie sau de oþet din mere pentru ca frunzel de tutun sã devinã digerabile. PH-ul tutunului alimentar este de 10-11. Sucul de 2. Acidul stomacal are un pH cuprins între 1 ºi +1. Pentru scara pH-ului (7 este considerat a fi pH-ul neutru; valorile superioare oare acide), pH-ul se modificã de 10 ori. Aºadar, un pH de 10 este de 1.000 de ori mai 231 lãmâie ºi oþetul din mere au un pH de fiecare unitate în plus sau în minus pe sunt alcaline, iar cele inferi alcalin decât unul de 7.

Efectele secundare ale bãuturilor rãcoritoare încãrcate cu acid fosforic sunt insesizabi le la prima vedere ºi nu se referã numai la pH. Ori de câte ori sunt bãute, corpul este silit sã scoatã calciu din oase pentru a neutraliza acidul introdus în sistem ºi care modificã puternic raportul calciu/fosfor, i nclusiv metabolismul corpului. Dacã adãugãm ºi efectele secundare ale aspartamului, este de mirare cã nu murim pur ºi simplu! Vitamine B naturale ºi sintetice

Adevãratele vitamine B sunt niºte substanþe cu o mare putere, cu o energie orientatã cãtre dreapta, chiar dacã în plan fizic ele reprezintã cantitãþi infinitezimale. TOATE vitaminele B din comerþ c excepþia celor derivate din surse ALIMENTARE sunt sintetice ºi au o energie orientatã cãtre stânga. Pent u a mima efectele celor reale, este nevoie de cantitãþi mari de vitamine de sintezã. Deºi majoritatea etichetelor de pe aceste produse nu uitã sã precizeze cã sunt naturale , d acã vitaminele nu sunt derivate din surse alimentare, ele sunt sintetice. Niacina, c omplexul de vitamine B, vitaminele A, C ºi D sintetice nu sunt tot una cu cele naturale. Corpul este INCAPABIL sã îºi const ruiascã þesuturi sãnãtoase cu ajutorul vitaminelor sintetice. Când rezervele corpului de vitamina B nat uralã scad, reacþiile metabolice de fuziune se reduc ºi apare anemia pernicioasã (reducerea periculoasã a nu mãrului de celule roºii din sânge, cele care transportã oxigenul). Dacã acest simptom este ignorat, el poate c onduce la prãbuºirea completã a sistemului imunitar. Atunci când suntem bolnavi, numãrul t lucru nu se întâmplã, apare boala. Lipsit de lipsit de apãrare. Câteva surse excelente de vitamina B realã th, polenul armonic, Harmonic Synergy, orezul taoist, legumele cu celulelor albe din sânge ar trebui sã creascã. Dacã aces o cantitate suficientã de vitamine B, corpul devine sunt: tabletele de ficat biogen, algele Klamma frunze verzi ºi carnea roºie organicã.

Tutunul verde sunt înþesate de vitamina B. Cel uscat este chiar mai concentrat. Sucu l de tutun verde conþine nicotinã, care este un alcaloid. Tutunul uscat conþine acid nicotinic. Acidul nicotinic, niacina ºi nicotinamida sunt forme acide ale nicotinei.

Niacina este promovatã la ora actualã ca fiind vitamina inimii , lucru care este adevãrat , DACÃ derivã dintr-o sursã alimentarã naturalã. Niacina naturalã îmbunãtãþeºte circulaþia sângelui ºi are anticoagulante. Experþii susþin cã înroºirea pielii care însoþeºte ingerarea niacinei se dato zã efectului acestei vitamine asupra sângelui. Acest lucru NU este adevãrat. Efectul de înroºire se datoreazã u nei reacþii alergice (manifestatã sub forma unui ºoc moderat) în faþa moleculelor sintetice de niacinã. Singurel surse sigure de vitamina B sunt cele alimentare. Legumele organice verzi se numãrã printre cele mai bune surse de vitamina B. Carnea

conþine cantitãþi limitate de triptofan, miligrame de triptofan rale (FDA) au interzis mã priveºte, prefer sã biogen ºi algele Klammath.

un aminoacid pe care ficatul îl transformã în niacinã (din 60 de seobþine un miligram de niacinã). Este uluitor cã autoritãþile fede acest aminoacid. În ceea ce îmi iau aminoacizii din super-alimentele integrale precum ficatul

Alcaloizii din alimente pot deveni otrãvitori dacã sunt consumaþi în exces. Alcaloizii s unt niºte compuºi pe bazã de azot care au proprietãþi fiziologice de scriere . Altfel spus, ei determinã declanºa ea anumitor procese. Pe scala pH-ului, alcaloizii sunt alcalini. Printre alimentele alcaloide comune se numãrã spanacul, ceea ce explicã de ce atâþia oameni au dificultãþi în a digera acest aliment. El este extrem de hrãni or, dar trebuie preparat cu lãmâie sau cu oþet pentru ca organismul sã-l poatã digera. Existã ºi plante din c re se obþinfaimoasele droguri alcaloide: digitalis (degeþelul roºu), belladonna, lobel ia ºi marijuana. În ceea ce priveºte tutunul, trebuie sã menþionãm cã existã diferite specii, NU toate fiind indicate pentru co nsum. Nu trebuie confundate varietãþile de tutun de grãdinã ºi comercial cu tutunul comestibil (pentru semi nþe, vezi Pachetul informativ). Povestea niacinei Nicotina a fost numitã astfel dupã numele lui Jean Nicot, ambasadorul francez în Portu galia care a trimis primele seminþe de tutun la Paris în anul 1550. Nu mai târziu de 1571, nicotina în stare empiricã fusese dejaizolatã din tutun. În 1828 a fost izolatã nicotina purificatã. În anul 1867, s-a demonstrat cã nicotina vindecã limba neagrã ºi pelagra, dar acest lucru a fost ignorat de majoritatea medicilor. 232

Nicotina în stare naturalã este o sursã ALIMENTARÃ extrem de bogatã în vitamina B. În schimb, purificatã sau sintetizatã, ea devine extrem de periculoasã. Mâncatã sub formã de frunze ºi î antitãþi mici, ea nu genereazã probleme. Indienii o consumau cu regularitate. Nicotina din frunzele uscate de tutun nu este atât de toxicã pe cât am fost învãþaþi. În caz trar, fumãtorii ºi cei care mestecã tutun ar muri pe loc. Doresc sã vã reamintesc cã membranele de pe tractul respiratoriu sunt cele mai delicate, absorbþia fiind extrem de rapidã prin ele. Þigãrile sunt PERICULOASE nu din cauza nicotinei, ci din cauza celorlalþi compuºi din ele, ºi nu vorbesc acum de tut un ! Nu acelaºi lucru se poate spune însã despre trabucuri (care nu sunt aproape deloc toxice), lucru uºor de i dentificat ºi dupã mirosul lor fin. Istoria vitaminei PP

De la începutul secolului, acidul nicotinic a fost cunoscut sub un nume de împrumut fa ctorul PP , o prescurtare de la Pellagra Preventive (acest nume a fost folosit pânã când generaþia vre mii a murit. Mai târziu, prin anii 30, când cuvântul vitaminã a ajuns la modã, el a fost înlocuit de vitamina PP ). În anul 1899, dr. Joseph Goldberger de la Serviciul de Sãnãtate Publicã al Statelor Unit e a efectuat un studiu referitor la efectele factorului PP ºi la relaþia acestuia cu pelagra. Studiu l a durat 16 ani înainte de a ajunge la concluzia cã existã o asemenea relaþie, deºi acest lucru era cunoscut încã din anu l 1867! Acest lucru NU a fost accidental. A existat un motiv serios pentru aceastã întârziere. În tot acest rãstimp, companiile farmaceutice ºi cele petroliere au reuºit sã creeze vitam ina PP de sintezã. Interese puternice nu doreau ca oamenii sã ºtie cã îºi puteau vindeca pelagra, beriberi ºi b olile derivate din acestea cu ajutorul unei plante cultivate în curtea proprie. NU se dorea ca oameni i sã facã legãtura între factorul PP, nicotinã ºi tutun.

Companiile farmaceutice au gãsit în cele din urmã o cale de a produce ieftin vitamina PP SINTETICÃ, folosind piridinã de carbon din cãrbune ºi petrol, extrem de puþin costisitoare la acea datã. Factorul PP sintetic nu are însã aceeaºi valoare ca ºi cel natural. Vitamina PP realã are o energie orientatã cãtr dreapta, în timp ce cea sinteticã are o energie orientatã cãtre stânga.

Companiile farmaceutice nu au putut patenta tutunul, dar au putut face acest lucru în ceea ce priveºte moleculele de sintezã . Acelaºi lucru s-a întâmplat cu analogii de hormoni din supl mentele de estrogen ºi din pilulele anticoncepþionale care au fãcut atât de mult rãu femeilor. Pãstraþi confuzia oamenilor! Niacina este un termen menit sã inducã o stare de confuzie, un nume inventat, precum canola! A fost creat

de establishment-ul medical ºi farmaceutic prin anii 1950, pentru a ascunde faptul cã acidul nicotinic (forma acidã a nicotinei din tutunul uscat) este ingredientul activ care neutralizeazã exce sele ce conduc la manifestarea pelagrei ºi a bolii beriberi. Interesele anumitor corporaþii ºi-au propus sã câºtige controlul asupra stãrii de sãnãtate a gii Americi. Eforturile de a DEMONIZA tutunul au fost imense. Ele continuã ºi astãzi.

Pentru a crea confuzie ºi a-ºi acoperi urmele, experþii au împãrþit complexul de vitamine B î grupe separate de vitamine, numite de la B-1 la B-12. Au mers chiar atât de departe încât au dat vitaminei B-12 un nume special: factorul intrinsec . Puteþi gãsi astãzi acest termen în toate tratatele medic ale ºi de nutriþie. Factorul intrinsec TREBUIE sã fie prezent în sucurile gastrice pentru o digestie cor ectã. Factorul intrinsec este esenþial pentru reacþiile de FUZIUNE care se petrec la nivel ul intestinelor ºi ficatului. Aceste reacþii ne asigurã vitalitatea ºi energia, ºi fac parte din alchimia b iologicã. Este vorba de o fuziune la rece . Fãrã ajutorul factorului intrinsec apare anemia pernicioasã, iar sistem ul imunitar este afectat. Factorul intrinsec mai este cunoscut ºi sub numele de albastru de cobalt sau cobal t 60. Citiþi eticheta oricãrei cutii cu vitamine ºi veþi descoperi cã vitamina B-12 este numitã cianocobalaminã , la cian albastru, cobal prescurtarea de la cobalt, ºi aminã. 233

Cobaltul ºi sãnãtatea

Cobaltul 60 este o substanþã radioactivã naturalã care trebuie sã fie prezentã pentru ca viaþ sã fie posibilã. Este un element crucial în reacþiile de fuziune de la nivelul corpului bioel ectric al omului (inclusiv al animalelor). Este implicat în producerea masivelor cantitãþi de energie necesare pentr u a ne menþine în viaþã. Tutunul conþine o cantitate enormã de albastru de cobalt. El este înþesat de complexul v itaminelor B. Atunci când mâncãm alimente naturale integrale precum legumele verzi sau tutun, noi îi asigurãm corp ului cantitãþile naturale de DNN ºi PDAN, de albastru de cobalt ºi toate vitaminele B de care are nev oie pentru ca mitocondriile sale sã poatã produce moleculele de ATP.

Fiecare om ar trebui sã creascã în grãdina sa tutun. Din fericire, statul nu a interzis în cã cultivarea acestuia. Tutunul poate fi mâncat crud sau fiert pe abur, poate fi congelat sau us cat. Specia comestibilã de care vorbesc este o plantã frumoasã, care se ridicã pânã la o înãlþime de 2-3,5 metri, cu frunze c cresc pânã la o jumãtate de metru. Gândacii nu atacã tutunul. Este o plantã mult prea puternicã pentru ei. Dilema Pe de o parte, opiniei publice i s-a spus cã tutunul ºi nicotina sunt ceva rãu. Pe de altã parte, i se spune cã niacina ºi vitamina B este ceva bun. Se pare cã NU ni se spune tot adevãrul! Încã din prima jumãtate a acestui secol a început o campanie de lungã duratã, cu scopul de a -i împiedica pe oameni sã foloseascã tutunul. Astãzi, efortul de convingere a devenit masiv! S-a cr eat o adevãratã frenezie în a convinge oamenii sã nu mai fumeze ºi sã nu mai mestece tutun. Vina pentru toate boli le posibile, de la diferitele probleme ale plãmânilor la cancer, este aruncatã asupra tutunului. Tutunul este un þap i spãºitor, iar experþii sunt niºte MINCINOªI patentaþi! ADEVÃRUL este cu totul altul: produsele pe bazã de tutun au fost modificate li s-a s cos nicotina, care afost înlocuitã cu alte substanþe mai ieftine, de sintezã. În realitate , oamenii fumeazã ºi mestecã ceva TOXIC, nu tutun de calitate! Dacã doriþi sã fumaþi, vã recomand trabucurile fine. Noi ºi noi minciuni Personal, NU fumez ºi NU mestec tutun. Nu discut însã aici de preferinþele mele personal e, ci de faptul cã am fost minþiþi sã refuzãm un produs care ne putea dinamiza fantastic sistemul imunitar, tocmai într-un moment în care calitatea alimentaþiei s-a degradat îngrozitor. Simultan cu campania de demonizare a tutunului, Guvernul SUA este cel mai mare c ultivator de tutun hibridizat din lume! Implicaþiile sunt teribile, dar nu se datoreazã tutunului în sine .

Unul din motivele pentru care tutunul este demonizat în plan social este acela de a acoperi urmele cumplitelor efecte secundare ale miliardelor de tone de deºeuri chimice toxice ars e în incineratoarele din SUA.

Tutunul reprezintã acoperirea perfectã. Adevãrata problemã sunt companiile farmaceutice ºi guvernul corporatist , nu tutunul. Oamenii TREBUIE sã se trezeascã ºi sã realizeze cã îºi pot îmbunãt bil sãnãtatea cultivând ºi mâncând tutun în cantitãþi MICI.

Cu cât o credinþã pare mai adevãratã ºi cu cât numãrul celor care cred în ea este mai mare, c mai mari sunt ºansele ca ea sã fie FALSÃ!

Fermierii de altãdatã din Tennessee ºtiau cã dacã vrei sã ai cei mai frumoºi ºi mai buni cai lume, trebuie sã îi hrãneºti cu TUTUN! Dupã pãrerea mea, oamenii valoreazã cel puþin tot atât de mu caii. Cultivaþi tutun ºi consumaþi-l în cantitãþi mici în salate ºi ciorbe. Congelaþi-l verde sau u pentru a-l consuma mai târziu în timpul anului. Tutunul a fost cadoul indienilor americani fãcut omului alb. Cel din urmã a acceptat Cele Trei Surori Sacre, DAR a ignorat cel mai mare dar între toate. Tutunul cultivat în grãdina persona lã fortificã sistemul imunitar, îmbunãtãþeºte oxidarea mitocondrialã (producþia de energie) ºi amplificã reacþiile ice ale ficatului. 234

Dispariþia pelagrei în anul 1935 nu are nimic de-a face cu aºa-zisa îmbogãþire a alimentelo u vitamine de sintezã. Pelagra a încetat sã mai fie o problemã odatã cu varietatea alimentarã º proteinele de calitate care au invadat piaþa americanã.

Oamenii de astãzi suferã de pelagrã la nivel subclinic, duc o viaþã marginalã ºi suferã de ex e alimentare. Când sãnãtatea se deterioreazã, medicina decreteazã: sindrom . Japonezii ar spun kybio . Eu îi spun: bãtrâneþe . Preambul: capitolul urmãtor este cel final. Are o singurã paginã, iar titlul sãu este de fapt titlul unui poem. Citiþi-l ºi meditaþi asupra semnificaþiei sale. Dacã nu înþelegi ºi nu vezi cauza unui fenomen, cauza acestuia trebuie sã fie diavolul! Apendicele Apendicele porneºte din cecum ºi se prelungeºte în jos. Aceasta este cea mai toxicã parte a corpului fizic (vezi desenul de la pagina xx). Scopul acestui organ este acela de a sifona o pa rte din energia toxicã în exces provenitã din zona colonului (cecumului). Apendicele este înconjurat de aglomerãri de noduri limfatice numite plasturele lui Peyer . Cecumul este capãtul intestinului subþire ºi începutul celui gros. L ocul este preferat de paraziþi. Este situat la doi metri de anus ºi reprezintã punctul terminus al terapiei colonului. Paºi simpli pentru o mai bunã sãnãtate

O stare bunã de sãnãtate poate fi obþinutã printr-un proces gradual. Iatã câþiva paºi simpli, obligatorii, care trebuie fãcuþi pentru o mai bunã sãnãtate ºi vitalitate: 1. Beþi numai apã biologic activã. 2. Începeþi un program serios de detoxifiere. 3. Mâncaþi legume proaspete, crude, cultivate în grãdina personalã. 4. Evitaþi extremele. Cãutaþi echilibrul în TOATE domeniile vieþii. 5. Practicaþi postul terapeutic. 6. Folosiþi numai suplimente racemizate ºi provenite din produse alimentare naturale . 7. Echilibraþi-vã hormonii ºi deschideþi-vã receptorii. 8. Evitaþi orice formã de alimentaþie nesãnãtoasã (de tip fast food). 9. Faceþi cât mai multe exerciþii aerobice. 10. Folosiþi ZILNIC precursorii racemizaþi ai hormonilor. 11. Feriþi-vã de doctori. 12. Controlaþi-vã mintea. 13. Râdeþi! Iubiþi! Ajutaþi-i pe cei din jur! 14. Nu vã lãsaþi niciodatã cuprinºi de urã, mânie, lãcomie, invidie sau vinovãþie. 15. Evitaþi medicamentele, drogurile ºi alcoolul. 16. Urmaþi-vã instinctele. 17. Vizualizaþi corpul pe care aþi dori sã-l aveþi ºi viaþa pe care aþi dori sã o duceþi. 18. Refuzaþi sã gândiþi negativ. 19. ªtergeþi amprenta câmpurilor energetice ale vaccinurilor din trupul dumneavoastrã. 235

20. Eliminaþi mercurul ºi metalele grele din trupul dumneavoastrã. 21. Rugaþi-vã regulat. Creaþi-vã o viaþã interioarã bogatã. 22. Folosiþi o mini-trambulinã pentru a pune în miºcare fluidul limfatic. 23. Practicaþi masajul limfatic dimineaþa ºi seara. 24. Folosiþi ETVC pentru a obþine mai multã energie, pentru echilibrarea nivelului de zahãr din sânge ºi pentru arderea grãsimilor. 25. Trãiþi aici ºi acum. Uitaþi de ziua de ieri. Nu vã gândiþi excesiv la ziua de mâine. 26. Beþi ceai de Kombucha pentru a vã regenera pãrul ºi a-i reda culoarea naturalã. 27. Faceþi zilnic eforturi fizice grele (ridicãri de greutãþi). 28. Simplificaþi-vã cât mai mult viaþa. 29. Scoateþi-vã plombele pe bazã de mercur din gurã. 30. Amestecaþi minerale marine racemizate în apa pe care o beþi. 31. Faceþi-vã o grãdinã personalã ºi cultivaþi plante în ea! 32. Învãþaþi sã folosiþi pendulul ºi lanþul vibratoriu. 33. Folosiþi SUPER-alimentele taoiste, pentru a vã bucura de o sãnãtate perfectã. 34. Mâncaþi numai alimente organice. 35. Nu consumaþi ulei de soia ºi canola sau produse din soia. 36. Mulþumiþi zilnic pentru faptul cã sunteþi în viaþã. 37. Aveþi rãbdare cu dumneavoastrã. Oferiþi-i corpului dumneavoastrã o ºansã. 38. Experimentaþi miracolul regenerãrii. 39. Trãiþi corect 90% din viaþa dumneavoastrã ºi faceþi-vã de cap în ceea ce priveºte celelal %. 40. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a vã bucura de o viaþã sãnãtoasã. Filosofia acestei cãrþi ºi folosirea produselor racemizate permit trecerea uºoarã peste di ficultãþile etapei de tranziþie de la un corp bãtrân ºi bolnav la unul tânãr ºi sãnãtos. 35 Fãrã milã Ce minunat; oamenii se leagã singuri, cu propriile lor mâini, ªi se aruncã în faþa morþii, iau parte la rãzboaiele Regilor, care îi plãtesc pe nimic din preaplinul lor. Omul este stãpânul tuturor lucrurilor dintre cer ºi pãmânt, Dar el nu ºtie acest lucru; iar dacã cineva îndrãzneºte Sã-i spunã acest adevãr, el îl ucide fãrã milã. Tomasso Campanella, Oamenii Inversarea procesului de îmbãtrânire este un proces gradual (pas cu pas) care se petre ce treptat (în fiecare zi câte puþin), dar în sens invers.

Puneþi-vã urmãtoarele întrebãri: Doresc sã îmi asum cu adevãrat responsabilitatea pentru pro meu viitor ºi sã aduc în viaþa mea miracolul reîntineririi? Doresc cu adevãrat sã fac tot ce îmi puteri pentru a-mi pãstra tinereþea sau pentru a regãsi anii pierduþi? Doresc eu sã acþionez numai în interesul eu? ªi asta nu în viitor, ci chiar acum? 236

Tot ce trãim are un preþ. Durerea! Suferinþa! Banii! Sper din tot sufletul sã mã urmaþi ºi sã sumaþi destinul, oricât de greu vi s-ar pãrea la început. Nu vã mai faceþi iluzii cu privire la a jutorul statului sau al sistemului de sãnãtate public. Sãnãtatea ºi vitalitatea sunt apanajul celor care sunt disp uºi sã plãteascã preþul corect. Vã doresc sã redeveniþi tineri! Cu sinceritate, John Thomas Hormonii ºi detoxificarea Întrebarea care mi se pune cel mai frecvent este: Ce pot sã fac pentru a accelera pro cesul de inversare a îmbãtrânirii?

Rãspunsul meu este urmãtorul: Începeþi întotdeauna prin a vã purifica ficatul ºi vezica bili e pietrele care blocheazã eliminarea deºeurilor biliare din corp . Este de domeniul evidenþei faptul cã organismul nu poate reveni la o stare de tinereþe dacã nu scapã de excesele toxice care s-au acumulat în þesuturile sale moi!

Toate informaþiile ºi produsele necesare pentru a efectua clisma la ficat pot fi obþin ute de la noi la pachet. Procesul dureazã opt sãptãmâni, perioadã în care vã puteþi continua viaþa normalã în toate pr Singurul moment mai special în care trebuie sã vã pregãtiþi este cel a doua zi. Pentru a se putea odihni a doua zi, majoritatea oamenilor efectueazã ea de vineri spre sâmbãtã. Corpul trebuie pregãtit timp de trei sãptãmâni înainte de efectuarea e mai sunt efectuate alte cinci clisme sãptãmânal. Procesul nu prezintã dificultãþi ºi nu reprezintã primul pas pentru a putea ieºi din închisoarea propriului trup. La fel de important Echilibrarea sistemului hormonal ºi el de importantã ca ºi purificarea ficatului. deblocarea receptorilor acestui sistem este la f din noaptea clismei ºi clisma în noapt primei clisme, dupã car

este deloc periculos. El

Ideal este sã începeþi programul hormonal, care dureazã 90 de zile, simultan cu cel de p urificare a ficatului. Eliminarea deºeurilor goleºte corpul de excesele pe care era nevoit sã le poarte, în tim p ce precursorii racemizaþi ai hormonilor deblocheazã receptorii neuronali ºi hormonali astfel încât corpul poatã avea din nou grijã de sine (prin repunerea în funcþiune a circuitelor energetice).

Produsele noastre sunt disponibile deopotrivã pentru femei ºi bãrbaþi. Programul îmbunãtãþeºt

funcþionarea sistemului nervos, reduce durerile încheieturilor, purificã mintea de ace a senzaþie de înceþoºare , normalizeazã problemele menstruale, repune în funcþiune circuitele energetice, reduce grãsimea corporalã, eliminã senzaþia de îngheþare a extremitãþilor, amplificã apetitul sexual, regenereazã pãru eazã infecþiile urinare, normalizeazã problemele prostatei ºi eliminã tumorile fibroide din o rganism la nivelul uterului ºi sânilor. Sauna cu infraroºii la distanþã Pãmântul este bombardat cu raze energetice din gama spectrului infraroºiilor. Oamenii nu pot vedea aceastã energie, dar ea existã pretutindeni în jurul lor. Soldaþii folosesc un echipamen t special cu infraroºii pentru a putea vedea noaptea. Cei care au descoperit cum pot folosi energia infr aroºiilor pentru a promova sãnãtatea ºi longevitatea au fost japonezii.

Energia infraroºie este orientatã cãtre dreapta, fiind deopotrivã sigurã ºi beneficã pentru o ganism. Tehnologia cea mai uºor de aplicat a razelor infraroºii este cea încorporatã în sauna cu i nfraroºii la distanþã. 237

Cu numai 15 cenþi pe zi, acest dispozitiv converteºte energia electricã în energia infra roºie atât de beneficã organismului. Saunele cu infraroºii mi-au captat atenþia deoarece încap fãrã probleme în orice apartament. Ele produc o energie vindecãtoare, fãrã ajutorul apei, cãldurii sau luminii.

Cãldura razelor infraroºii mai este cunoscutã uneori ºi sub numele de cãldurã blândã . Un lu e cert: cãldura razelor infraroºii dizolvã ºi eliminã deºeurile acide din þesuturile cutanate º ubcutanate ale pielii. În traducere liberã, acest lucru înseamnã eliminarea acneii, dispariþia durerilor de încheie turi, a dispoziþiilor proaste din timpul iernii, a multor plângeri asociate cu bãtrâneþea ºi a mirosurilor corpo rale.

Dacã sunt lãsate sã se acumuleze în þesuturi, deºeurile acide produc inflamaþii, bãºici ºi du xcesul de deºeuri conduce la boli degenerative precum cancerul, artrita ºi diabetul, ca sã le numim numai pe cele mai cunoscute dintre ele. Dacã fac zilnic o saunã cu infraroºii, oamenii în vârstã îºi pot îmbunã erabil viaþa, circulând mai liber ºi devenind mai puþin arþãgoºi . În plus, energia infraroºie stimuleazã rata metabolismului bazal. Cei care suferã de bol i degenerative precum fibromialgia, lupisul sistemic sau hipertensiunea simt o alinare atunci cân d se supun terapiei cu infraroºii. Suferinzii de inimã ºi cei care au avut atacuri de cord pot face saunã cu in fraroºii în toatã siguranþa! Saunele cu infraroºii la distanþã sunt construite de profesioniºti, au un design modular , sunt uºor de instalat ºi de mutat, au o garanþie de cinci ani ºi sunt decorate cu lemn de cedru în in terior ºi de pin în exterior. În plus, primiþi la ele ºi un echipament stereo pentru ascultat muzicã, mufã pentru telefo n ºi lampã pentru citit. Folosiþi o saunã SID pentru a vã elibera de dependenþa de sistemul medical.

Regim pe bazã de carne sau vegetarian?

Omul înþelept nu mãnâncã foarte multã carne, dar nici nu este un vegetarian radical. Secretu constã în calea de mijloc!

Existã o dogmã adânc înrãdãcinatã în convingerile celor preocupaþi de sãnãtate potrivit cãrei vegetarienii ar fi mai inteligenþi ºi mai sãnãtoºi decât cei care preferã carnea. Orice veget rian ºtie pe bunã dreptate cã atunci când un mâncãtor de carne se îmbolnãveºte sau îmbãtrâneºte ºi trece la u vegetarian , sãnãtatea lui se îmbunãtãþeºte rapid.

Întrebarea este de ce se bucurã mâncãtorii de carne de o sãnãtate mai bunã atunci când trec regim bazat îndeosebi pe legume ºi fructe proaspete? Pentru simplul motiv cã ei îºi echili breazã în acest fel dieta alimentarã. Personal, am trecut de ambele pãrþi ale baricadei: am fost mai întâi un mare mâncãtor de car

împreunã cu clorurã de hidrogen racemizatã ºi cu DiSorb Aid. organic ºi racemizat. de douã ori pe zi. dacã doriþi sã beneficiaþi de o sãnãtate op olosiþi tabletele de ficat organic. cu atât mai mult vom trãi. Realitatea este cã cu cât mâncãm mai puþin. 3. Sãnãtatea ºi vitalitatea depind de capacitatea sau de incapacitatea noastrã de a prelucr a integral alimentele . NU de faptul cã suntem vegetarieni sau mâncãtori de carne. predigerat. ºi sã reduceþi cantitatea de carne ing eratã. De aceea. pentru o mai bunã asimilare. apoi un vegetarian radical. sfatul meu este sã mâncaþi legume ºi fructe p oaspete. dar ºi cantitatea totalã de alimente pe care le consumaþi. 2. Vegetarienii se bucurã de o mai bunã sãnãtate ºi îºi pãstreazã înfãþiºarea tinereascã mai mul mâncãtorii de carne. Ficatul racemizat nu genereazã NICI UN FEL DE STRES asupra organismului. dupã care mi-am revenit în simþiri. Existã totuºi ºi probleme secundare de sãnãtate specifice vegetarienilor datorate lipsei de varietate ºi incapacitãþii de a PROCESA proteinele (aceeaºi problemã apare ºi în cazul mâncãt r de carne). Secretul sãnãtãþii ºi al vitalitãþii constã în pãstrarea echilibrului. Aceasta este carnea pe care o prefer eu.ne. Orice aliment impune un anumit stres asupra corpului fizic. Iau douã asemenea tablete. În plus. Calitatea digestiei este cea care dicteazã rezultatele. Iatã ce am învãþat însã din aceastã e 1. 238 . care nu genereazã un stres prea mare asupra organismului. pentru cã e ste predigerat.

poliomelitei. . Dacã doriþi sã trãiþi o viaþã sãnãtoasã ºi fericitã. Modificarea genelor din alimente va îmbolnãvi milioane de oameni. Îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate este rapidã. Mãnâncã-þi vaccinul. un sol nu poate fi neutralizat ºi purificat de energiile sale negative anterioare decât într-o perioadã de câþiva ani. pojarului. cãci LUMINA este o energie rezonantã .Iatã câteva sfaturi: carnea roºie este mai bunã decât cea de pui. cãtre glanda pinealã ºi cea pituitarã. Energia luminii este trimisã apoi direct în corp prin intermediul ochilor ºi neuro-receptorilor pacientului. Cel mai bun moment sã vã apucaþi de grãdinãrit este astãzi! În mod normal. care vor avea apoi nevoie de stimulente de forþare a imunitãþii ºi vor menþine spitalele pline. establishment-ul medical. stabilind nivelul de intensitate ºi ceilalþi parametri indicaþi pentru terapie. tetanusului. Peºtele este situat undeva la mijloc. Cromo-terapia secolului XXI Tehnologia cromo-terapiei a fãcut un salt cuantic în ultima vreme! Au apãrut astãzi echi pamente clinice capabile sã formeze frecvenþele PURE (la nivel de nanometru) al diferitelor culori ºi sã le amestece. comandaþi caseta audio Medicina luminii viitorului ºi alte tehnici. vã recomand cele douã volume ale Biodinamicii (vezi Pachetul informativ). companiile farmaceutice ºi giganticele mul tinaþionale ale industriei alimentare au pus la cale un plan diabolic care va avea efecte dezast ruoase asupra oamenilor din întreaga lume. Soia ºi canola sunt letale. în ghivece þinute pe balcon. Dacã veþi combina terapia prin cu precursorii racemizaþi ai hormonilor veþi obþine rezultate de-a dreptul spectaculoase! Pentru informaþii suplimentare. Plantele cultivate fãrã chimicale chiar ºi în cantitãþi mici au efecte uluitoare asupra s de sãnãtate. c riaþi împreunã cu alte persoane un teren sau cã angajaþi un grãdinar care sã facã acest lucru în locul dumn eavoastrã. gri pei porcine ºi rubeolei prin intermediul alimentelor consumate. Dacã doriþi sã înþelegeþi mai în profu me acest fenomen. dragã! ªtiaþi cã guvernul. margarina nu. ºi îndeosebi a americanilor? Complotul se referã la folosirea unor fructe ºi legume modificate genetic pentru a l e transmite consumatorilor virusurile hepatitei B. dar cu mult mai puþin efort. ºi cãtre hipotalamus. indiferent cã o faceþi în grãdina personalã. ESTE ABSOLUT NECESAR sã vã cultivaþi pro legume ºi fructe. La or a actualã existã însã un produs numit Bio-Grow. Nu este vorba de filtre luminoase false sau de alte asemenea lucrur i. Este un produs energetic care þine de a patra d imensiune ºi care reproduce principiile Biodinamicii. Bio-Grow creeazã o energie pozitivã la nivelul solului. cu ajutorul cãruia solul poate fi purificat în mai puþin de 30 de zile. Untul este un aliment bun.

aþi aflat deja cum poate fi rezolvatã aceastã problemã. ceea ce face ca procesul de învãþare sã fie FOARTE dificil pentru ei. Dacã aþi citit cu atenþie aceastã ca . mâncaþi SUPER-alimente ºi folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor. Veþi constata cã pof ele dumneavoastrã dispar pur ºi simplu! Procesul de detoxificare este însoþit frecvent de mâncãrimi anale. Mai mult receptorii lor hormonali nu sunt capabili sã citeascã ºi sã regleze funcþiile sis temului lor.Copiii hiperactivi sau cu deficit de atenþie Unul din lucrurile comune pe care le au aceºti copii este faptul cã au receptorii ne urologici blocaþi . Gata cu poftele! Dacã vã este tot timpul poftã de mâncare. SOC 239 . de o þigarã. purificaþiatul. de alcool sau de droguri.

de vreme ce nu conþine f ier? Cum este posibil ca o prunã uscatã sã conþinã mai multe minerale decât una proaspãtã? Într-adevãr. cum Rãspunsurile la toate aceste întrebãri pot fi gãsite în opera geniilor nerecunoscute (a VRÃJ ITORILOR. este un produs cât se poate de util. care aminteºte prea pregnant de alchimie. o formã racemizatã de MSM care amplificã activitatea biologicã de zece ori (10x) ºi nu are miros. adicã din procesu l de transmutaþie . Alchimia! Este ceva imposibil! Ea reprezintã doar un exemplu al greºelilor ºtiinþei de altãdatã! Aºa s-au încheiat cercetãrile pe care le-am fãcut la nivelul comunitãþii universit Ele NU m-au determinat însã sã mã opresc! Întregul scandal a fost declanºat de cuvântul transmutaþie . 18 Alchimia biologicã Dupã Einstein. fizica a devenit o anexã a matematicii. am obþinut SOC. ºi cu excepþia fap tului cã miroase . În sfârºit. de vreme ce acestea nu se regãsesc în d ieta sa? De ce îngroaºã ºi întãreºte unghiile coada-calului (planta). Mai ales dacã le pui cui nu trebuie. de genul: Cum îþi explici cã alimentele vegetale conþin minerale pe care plantele n u aveau cum sã le extragã din solul în care au crescut? Cum reuºeºte vaca sã producã lapte care conþine o ntitate mult mai mare de minerale decât iarba cu care s-a hrãnit? De unde îºi extrage gãina minera lele de care are nevoie pentru a produce coaja ouãlor sale. Ren de Puymorin vorbind de opera profesorului C. cãruia nu-i plãceau implicaþiile într ebãrii puse de mine.DMSO (dimetil-sulfoxidul) a existat pe piaþã timp de peste 50 de ani. a chimicalelor de tot felul ºi a legilor DEFINITE ale chimiei ºi f izicii. deºi ea nu aduce un aport de calciu? C poate produce magneziul organic creºterea cantitãþii de fier din sânge. . potrivit cãrei a miºcarea vieþii derivã din transformarea continuã a unui mineral în altul. Atacatorul a fost un profesor de chimie. Fantastica dumneavoastrã descoperire legatã de transmutaþiile energiei slabe ar fi tre buit sã marcheze un punct de cotiturã în evoluþia ºtiinþei. ea s-a izbit de zidul prostiei genera le . aºa cum îi numesc eu). care deþineau o cunoaºtere ignoratã astãzi ºi demult uitatã. Simpla ridicare a acestor întrebãri declanºeazã o reacþie de genul celei pe care ai provoc a-o dacã ai declara cã ai descoperit secretul lui perpetuum mobile. Louis Kervran ºi de descoperirea sa. care are aceeaºi structurã molec ularã. dar cu un atom deoxigen mai puþin ceea ce permite dispariþia mirosului neplãcut. te poþi alege cu necazuri mari. pierzând orice contact cu realit atea. A apãrut apoi MSM. Din pãcate. În lumea în care trãim.

aceste întrebãri nu îºi gãsesc rãspunsuri. de genul celor re ºi le punea profesorul Kervran. Unii oamenii de ºtiinþã se simt intimidaþi de întrebãrile la care nu cunosc rãspunsurile. ci de im plicaþiile pe care le presupune ea. Louis Kervran (1899-1990) are implicaþii deosebite asupra inve rsãrii procesului de îmbãtrânire. fiind imediat ars pe rug! Energia mineralã Viaþa profesorului C. suficient de grav pentru a fi catalogat drept eretic al ºtiinþei . Rid carea lor înseamnã pentru ei un atac la DOGMÃ. Ele sunt totuºi întrebãri corecte. 240 . Problema nu este legatã de întrebarea propriu-zisã.

Profesorul Kervran a îndrãznit sã punã întrebãrile corecte. Viziunea sa asupra creaþiei divine nu diferea prea mult de cea a contemporanului sãu. Marii Vrãjitori NU au colegi de breaslã! Ei au o viziune asupra creaþiei divine pe care o proclamã în mod profetic asumându-ºi astfel blestemele dispreþuitoare ale ºtiinþei! La fel ca ºi în cazul lui Copernic. el nu mai poate fi în chis. a încãlcat regulile unanim acceptate. Altfel spus. El a numit acest proces transmutaþie . o fuziune LA RECE! Descoperirile lui Kervran au venit din interiorul lumii ºtiinþifice. Au încercat sã-l ignore. refuzând sã îºi supunã descoperirile aprobãrii colegilor e breaslã. la fel cum fãcuserã cu atâþia alþi Vrãjitori înaintea lui. Kervran credea cã aceastã energ ie alimenteazã procesele metabolice. Amândoi au vorbit de forþe energetice care permit existenþa vieþi i. Dacã forþele energetice din interiorul unui element sunt modificate. Kervran ºi-a numit-o pe a sa: T eoria Transmutaþiei Biologice. ªtiinþa preferã i spunã alchimie.Kervran a emis ipoteza cã fenomenele energetice pe care le numim VIAÞà sunt legate de transformarea unui mineral în altul. cea francezã ºi cea americanã. Amândoi au afirmat cã energia are o amprentã sau o semnãturã. În plus . Când un vas al ADEVÃRULUI este deschis. Carey Reams. dar NU au t contesta ADEVÃRUL descoperit de el. Noi ne vom referi la el folosindu-ne de expresia alchimie biologicã. Reams ºi-a numit viziunea: Teoria Biologicã a Ionizãrii. Viziunile Kervran a pornit de la premisa cã mineralele conþin câmpuri concentrate de energie în ca drul legãturilor lor chimice. Ei au vorbit despre aceleaºi fenomene din perspectiva lor p ersonalã ºi au interpretat ceea ce au observat. colegii de breaslã ai lui Kervran l-au atacat ºi l-a u ridiculizat. care l-a orporat . Fiecare ºi-a eat propria sa viziune independentã. În viziunea lui. ºi o rearanjare a an ionilor ºi cationilor. transmutaþia p resupune o schimbare a structurii elementare pe nivel atomic ºi subatomic. El a pãcãtuit împotriva ªtiinþei ceptate de aceasta atunci când le-a oferit semenilor sãi rãspunsul lui Dumnezeu. dr. fenomen descris ºi de Vincent. Procesul conduce la o eliberare de energie. fiind forþa care stã la baza vieþii. Savantul a fost membru al douã Academii Naþionale ale ªtiinþelor. cele mai prestigioase avan posturi ale ºtiinþei moderne. Adevãrul este precum o Cutie a Pandorei pentru cei care trãiesc în ignoranþã ºi care se tem de el îndeosebi pentru cei care se complac în mod egoist în acceptarea a tot felul de grade ºi t itluri. Cei doi mari oameni de ºtiinþã nu s-au întâlnit niciodatã. din el va rezul ta un element diferit.

animalele ºi microbii simpli mediatori între soare ºi pãmânt. principiul central al procesului descris era soarele. al sãnãtãþii ºi bolii. În viziunea amândurora. Amândoi au cãutat rãs suri la întrebarea De ce existã aceastã viaþã? . Dumnezeu le-a rãspuns dându-le exemple v te de importanþa hranei vii din punct de vedere biologic. pe care noi ne-am pus-o în capitolul doi.în conceptele de apã BEV ºi Apã Microionizatã cu Valoare Terapeuticã. Reams a vorbit de ionii de energie pozitivã numiþi anioni ºi de ionii de energie negat ivã numiþi cationi. Kervran a descris rearanjarea forþelor energetice ºi fuziunea acestor forþe p e nivelele atomice ºi subatomice. a apei cu un coeficient POR ridi cat ºi a unui mod de viaþã disciplinat. Kervran a descris transmutaþia mineralelor în intestinele animalelor. Reams a vorbit de energia care se roteºte de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga ºi de eliberarea forþelor cosmice încãtuºate în legãturile chimice ale mineralelor (legãturile ioni e). 241 . Ei con siderau plantele. El i-a rãspuns lui Reams în englezã ºi lui Kervran în francezã. încercând ge misterul vieþii ºi al morþii. Versiun noastrã va fi o traducere a ambelor limbi . dar ºi în pielea ºi limfa pãmântu ui adicã în sol ºi în apã.

pentru a fi eficie nte. Rãtãcirile omului au fãcut însã ca microbii sã se revolte împotriva lui. energia vieþii se naºte din jocul elementelor minerale. vaca nu s-arputea hrãni. Ea mãnâncã plante (alcãtuite d in carbon. Fãrã microbi ºi fãrã enzime. Fuziunea la rece permite manifestarea ºi menþinerea vieþii. sulf. glucide. lipide. câmpurile energetice ale mineralelor din sistemele vii sunt în permanenþã dinamice. De aceea. cum sunt muºchii ºi oasele ei. Transmutarea câmpurilor energetice ale mineralelor încetineºte procesul de îmbãtrânire ºi menþine sãnãtatea la apogeu. Tot cu ajutorul microbilor. sãnãtatea era o manifestare a fiestei microbiene din intestinele ºi din ficatul omului (sau ale animalelor)! Pentru ca aceastã fiesta sã se poatã desfãºura. animale ºi microbiene. animalele prelucreazã þesuturile vegetale ºi îºi trãiesc viaþa cu ajutorul energiei electronilor eliberatã în timpul procesului de digestie. în stomacul multiplu al unui animal erbivor SÃNÃTOS. azot. iar ele îi dãruiesc energie ºi vitalitate. hidrogen. Vaca reuºeºte acest lucru cu ajutorul enzimelor ºi microbilor din ficatul ºi din tractul ei gastrointestinal. Ea presupune transmutarea unui câmp energetic în altul.Plantele. Microbii se aflã în centrul acelui proces alchimic pe care îl numim fuziune. Deºeurile a nimale devin parte integrantã din pielea pãmântului. În viziunea lui Kervran. Plantele aduc viaþa ºi energia pe pãmânt. Bacteriile care trãiesc în acest mediu intern au o relaþie simbioticã cu vaca. schimbându-se din unele în altele. calcarul este transmutat de bacterii pentru a satisface nevoil e energetice ale animalului. Spre exemplu. Vacile ºi oamenii Vaca este un animal care utilizeazã procesul de transmutaþie. Altfel spus. mediul intern trebuie sã fie echilibrat din punct de vedere electric. ele trebui e sã fie într-o formã ionizatã racemizatã ! În viziunea lui Kervran. Fãrã microbi. proteine ºi minerale) pe care le co nverteºte în forme energetice NOI ºi DIFERITE. În mod similar. . animalele ºi microbii Plantele reprezintã o verigã între soare ºi lumea animalã (cãreia îi aparþine ºi trupul omulu Plantele convertesc energia solarã în molecule de carbohidraþi. Ea le asigurã un cãmin. cu ajutorul microbilor . Oamenii nu au decât un singur stomac. mineralele ingerate de ei trebuie sã fie într-o formã biologic activã maximã. fãrã microbi. Pentru el. catalizând astfel noile procese ale vieþii deopotrivã v le. fan le reacþii biochimice pe care Kervran le-a numit transmutaþii NU ar putea avea loc. omul ar îmbãtrâni ºi ar muri mai rapi Microbii sunt paºaportul care îi permite omului sã îºi continue existenþa pe pãmânt.

Atunci când se îmbolnãvesc. Aºa-numiþii microbi buni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre dreapta. o apã bio-activã cu un coeficient POR ridicat. Dacã o vacã bea apã cloruratã.Vacile bolnave au foarte multe lucruri în comun cu oamenii bolnavi. chimicalele din aceasta creeazã un dezechilibru energetic c e determinã mutaþii ale microbilor în forme patogene. O vacã bolnavã. ºi pierderea vitalitãþii ºi a animalului. Ele tulburã echilibrul florei intestinale prin schimbarea mediului intern al corpului. O viaþã sãnãtoasã presupune o al mentaþie nutritivã. orientate cãtre dreapta. Antibioticele au un efect similar. aºa cã pãrãsesc corpul în care apare o asemenea stare. Bacteriile aerobe (benefice pentru cor p) nu pot trãi întrun mediu anaerob. minerale ionizate . Or ice mediu anaerob conþine o energie orientatã cãtre stânga. cu câmpuri energetice puternice. exerciþii fizice ºi un mediu intern curat. Rezultatul acestei schimbãri energet ice este încetinirea activitãþii metabolice a intestinelor ºi ficatului. nu sunt altceva decât reflectãri ale unui mediu intern propice bolii. nici animalele ºi nici oamenii nu mai reuºesc sã utilizeze în mod eficient proc esul de transmutaþie. la fel a ºi un om bolnav. în timp ce cei patogeni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre stânga din mediile toxice. Sãnãtatea ºi vitalitatea omului depind de starea mediului sãu intern ºi de pro cesele pe care Kervran ºi Reams le-au numit transmutaþie sau ionizare. 242 .

Transmutaþia ºi ioni zarea sunt implicate în ambele categorii de schimbãri energetice biologice. pielea sa dã naºtere unor bãºici. Altfel spus. Acesta poate fi rezultatul u nei acumulãri de toxine. În mod normal. Acesta este mort. medicamentele. conservanþii. mâncarea iradiatã. fiind capabilã sã trans orte cantitãþi uriaºe de energie. Toate acestea produc oxidãri ale þesuturilor ºi formarea de radicali liberi. Reacþiile de fisiune orchestrate de microbii prietenoºi sun t benefice. n oi favorizãm reacþiile negative de fisiune ºi declanºarea bolilor din cauza microbilor patogeni (ca re au suferit mutaþii). Exemple de reacþii distructive de fisiune sunt reacþiile nucleare. A cesta dã amprenta energeticã a aurei pãmântului. mâncarea gãtitã la microunde. în inte riorul solului. Esenþa vieþii este apa. dar dacã est energizat de microbi. Dacã ne pierdem însã controlul asupra mediului nostru intern (prin acidifierea þesuturilor). etc. În condiþii biologice normale. se transformã în sol. Oxidarea necontrolatã nu înseamnã altceva decât un proces ACCELERAT de îmbãtrânire. fisiunea descompune moleculele ºi atomii. dar dacã ne pierdem controlul asupra ei. procesul de fisiune poate deveni catabolic.Fuziune ºi fisiune Viaþa este un teatru de rãzboi pe care opereazã forþe energetice opuse. Energia ºi profunzimea solului sunt controlate de carbon. Din aceastã catego rie fac parte aditivii. Dimpotrivã. limfa sa devine tox . murdãria. Unii îi spun chiar noroi . Când pãmântul este supus unor tensiuni. Pielea. care poate fi inversat cu ajutorul unor produse precum Enhan ced PAC. care alcãtuiesc molecule mai mari. materii organice ºi carbon. al dezechilibrelor hormonale sau al introducerii de substanþe r adiomimetice care produc sau mimeazã efectele fiziologice ale unei radiaþii nucleare. solul ºi limfa Pielea pãmântului este numitã sol. fãcând parte integrantã din procesul de creºtere pe care îl numim anabolism. Un exemplu de fuziune biologicã anormalã este cancerul. etc. Procesul de fuziune presupune unirea atomilor. atât în fuziune cât ºi în fisiune. Fuziunea se petrece ºi la suprafaþa soarelui. gãtitul la microunde. terapia cu ajutorul radiaþiilor. fisiunea biologicã este beneficã. Yucca Blend ºi DiSorb Aid. atât în cele pozit ive cât ºi în cele negative. aceastã activitate energeticã este pozitivã. în plante ºi animale. Solul este viu din punct de vedere biologic. Ea reprezintã fluidul limfatic al pãmântului.

Starea pielii ºi a limfei pãmântului alitatea vieþii la suprafaþa acestuia ªI formele de viaþã care supravieþuiesc sau care mor. Dimpotrivã. Stãr 243 . ficatul biogen ºi aºa-numitele produse taoiste. polenul armonizat. problema desincronizãrii energetice nu se mai pune deloc. În urma reacþiei este eliberatã o anumitã cantitate energie (cãldurã). Sincronizarea Sincronizarea poate fi rezultatul final al unei reacþii chimice cum ar fi amesteca rea oþetului cu praful de copt între un acid ºi o bazã. D cã reacþia se opreºte din cauza insuficienþei cantitãþii unui reactiv.cã. Gestionarea energiei în corpul viu este similarã. viaþa este un proces microbian care implicã transmutarea ºi ionizarea energiei mineralelor . iar între substanþele reactive iniþiale se declanºeazã procesul de sincronizare. Ea depinde de capacitatea sau de i ncapacitatea corpului de a digera hrana ºi de a rupe legãturile care unesc elementele alimentelor. transformându-se în câmpuri energetice cu o energie orientatã cãtre stânga. în cazu l unor intestine anaerobe ºi al unui ficat toxic. SUPERALIMENTELE precum algele Klammath. în urma ei rãmâne o energie potenþia -o formã sincronizatã. chiar ºi alimentele cu o energie orientatã cãtre dreapt a se pot sincroniza. iar omul se îmbolnãveºte. Microbii ºi mineralele sunt paºaportul omului cãtre longevitate dacã acesta are înþelepciunea de a le recunoaºte importanþa cuvenitã ºi de a respecta legile naturii. Î esenþã. animalele intrã în suferinþã.

Boala este produsul finit al unei stãri catabolice (al unui mediu intern anaerob. anaerob. corpul îºi pierde strãlucirea . energia elib eratã se poate orienta cãtre AMBELE direcþii. Preluarea puterii Atunci când legãturile chimice care susþin energia sincronizatã sunt rupte. Constipaþia ÎNCETINEªTE procesele de ionizare ºi transmutaþie a energiei mineralelor. Detoxifierea ficatului ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. Cancerul este susþinut de energia negativã existentã într-un corp bolnãvicios. energia poate deveni negativã. pot sparge blocajul energetic intestinal. Intestinele anaerobe reprezintã mediul perfect pentru proliferarea câmpurilor energe tice negative precum cancerul. dar îºi schimbã forma ºi se recicleazã. chiar dacã la origini a fost pozitivã. Energia sincronizatã este o energie blocatã. Ea NU stã la dispoziþia corpului. permiþând apariþia paraziþilor care se hrãnesc cu energie toxicã. Ei sunt incapabili sã îºi neutraliz eze câmpurile energetice negative ºi prea slabi sã elibereze energia potenþial pozitivã a alimentelor. iar viaþa devine imposibilã! Dacã sincronizarea tinde sã devinã totalã. cu un coeficient POR ridicat. El adorã mediul anaerob. Gazele ºi balonarea sunt DOVEZI ale unei digestii incomplete. cu o energie orientatã cãtre stânga). Energia nu se pierde niciodatã. Asta doream sã spu n mai devreme atunci când afirmam cã o energie orientatã cãtre dreapta care pãtrunde într-un mediu intern cu o energie orientatã cãtre stânga poate fi deturnatã ºi folositã pentru a promova boala. iar corpul moare. PROCESUL DE ÎMBÃTRÂNIRE DEVINE ACCELERAT. Încercaþi! Atunci când corpul bioelectric suferã din cauza unei sincronizãri sistemice. Cancerul loveºte numai dupã ani de abuzuri personale. Un corp bolnav produce o mare cantitate de e nergie negativã. Aura sa se diminueazã ºi pãleºte în intensita dispare cu totul. în care p oate . Oamenii bolnãvicioºi sunt blocaþi din punct de vedere energetic. dinamizând dramatic vitalitatea organismului. Energia lor negativã o neutralizeazã pe cea pozitivã. Secretul sãnãtã e mediul intern. Dacã legãturile sunt rupte într-un mediu preponderent anaerob. Învãþaþi CUM sã vã gestionaþi mediul intern.anaerobe pot fi remediate cu uºurinþã prin folosirea terapiei colonului ºi cu ajutorul u nor produse precum DiSorb Aid. iar cancerul nu vã va putea ataca niciodatã. Energia sincronizatã continuã sã rãmânã chiar ºi dupã moa a corpului fizic. fiind reintegratã în solul pãmântului. Persoana care suferã de constipaþie este supusã unui stres de naturã anaerobã. DiSorb Aid ajutã la eliminarea acestor probleme. Yucca Blend sau Enhanced PAC.

Cancerul se foloseºte ºi e l de alchimia biologicã pentru a RUPE legãturile sincronizate. Tumorile canceroase sunt veritabile gãuri negre virale. Abordãrile acestei boli eºueazã de multe ori. persoana canceroasã este extrem de fragilã. cum ar fi cel e din carnea roºie sau albã.deturna energia pozitivã. În plus. orezul taoist toate fiind considerate SUPER-alimente care nu po tenþeazã stresul organismului. deoarece medicul ºi pacientul nu înþeleg cã reg lile s-au schimbat. decât dacã se trateazã simultan cu DiSorb Aid. folosind-o în scopuri malefice cum ar fi creºterea unei mase ( tumori). Personal. Nutriþia clinicã nu mai este valabilã în acest caz! Cancerul deturneazã ene rgia corpului. Bolnavii de cancer nu trebuie sã mãnânce NICIODATÃ mari cantitãþi de proteine. care atrag ºi modificã întreaga energie disponibilã. polenul armonic. Yucc a Blend ºi R/HCI. Cancerul un set de reguli diferite Regulile vieþii devin diferite pentru cei care s-au îmbolnãvit de cancer. care reprezi ntã o stare catabolicã. ori din fasole. prefer sã-mi procur proteinele din alge Klammath. ficatul biogen. alimentându-ºi astfel creºterea. pe care o EXPORTÃ apoi în alte colonii exterioare. 244 . tablete cu proteine.

Ozonul cu valoare medicinalã este extrem de benefic pe ntrusãnãtatea dumneavoastrã. O SINCRONIZARE perfectã! Omul care îºi controleazã mediul intern îºi controleazã practic viaþa ºi acele procese magice care Kervran ºi Reams le-au descris atât de elocvent. În deosebi vârstnicii pot beneficia enorm de pe urma acestor aparate. dacã regulile jocului ºi suntem dispuºi sã ne asumãm responsabilitatea care ne revine. Pentru a afla informaþii sup limentare. . Un generator de ozon/ionizator este un instrument foarte util pentru pãstrarea sãnãtãþii ºi evitareaacelor aglomerãri microbiene care favorizeazã izbucnirea rãcelilor ºi a gripei. comandaþi manuscrisul referitor la apa BEV ºi cel japonez. covoare ºi draperii. Îl puteþi folosi pentru eliminarea congestiilor pulmonare ºi al e bronhiolelor. apoi se sinucide. Protejaþi-vã pe dumneavoastrã. îndeosebi de gaze (inclusiv de cele emise de materialele de construcþie. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este un instrument extrem de puternic pentru restaurarea controlului TOTAL asupra mediului intern. Numai aºa vom putea redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor va vorbi despre intestinul subþire ºi despre infecþiile cu b acteria E. a virusurilor ºi bacteriilor patogen e din aer.Nu va exista NICIODATà un remediu magic pentru cancer. Veþi afla de asemenea ce anume se ascunde în spatele rãzbunãrii lui Montezuma . mobila ºi chi micalele din casã). Kervran ºi Reams au descoperit un aspect esenþial al procesului pe care îl numim îmbãtrânire . dar este agentul dublu perfect. pentru alinarea astmei. Ozonaþi-vã casa ºi maºina Ozonul are numeroase forme. Cancerul NU este un duºman. El nu are decât un singur scop: sã-ºi uci dã gazda ºi sã scape pãmântul de un alt organism slab. familia dumneavoastrã ºi animalele din casã de poluanþii din a r. Acest proces depinde de prietenii noºtri microbieni ºi de mediul intern pe care ºtim sã li-l asigurãm. Opera lor aratã calea cãtre regenerarea corpului fizic ºi cãtre redobândirea sãnãtãþii. Starea de sãnãtate ºi vitalitate reprezintã EFECTUL procesului pe care îl numim alchimie biologicã. coli care au ucis foarte mulþi oameni în anul 1993. Aceastã boalã sfideazã regulile ºi nu respectã nici una din LEGILE unui corp sãnãtos. caseta video referitoare la apã ºi cartea care o însoþeºte (vezi pachetul informativ). Toþi cei cu o sensibilitate crescutã la mediu vor beneficia enorm de pe urma acestui aparat. Mulþi bolnavi care suf erã de afecþiuni respiratorii constatã cã acestea se reduc sau dispar în numai câteva zile. Mai întâi îºi ucide gazda. oxidarea mirosurilor. mai ales iarna.

la care se adaugã mineralele marine racemizate. Numai astfel poate fi obþinutã o apã sigurã.Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru aparatele de ionizare a apei. Producþia Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã necesitã do uã tipuri de echipament. întrucât ac estea concentreazã ºi activeazã OTRÃVURILE ºi substanþele chimice din apã. putând crea probleme foa serioase pentru organism. Repetãm: nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru a fi ionizatã! 245 . cu un coeficient POR ridicat.

veþi continua încã multã vreme sã bucuraþi de viaþã. în cazul nostru asigurãrile medicale. Nu mai strigaþi: Bietul de mine! Râdeþi! vã mai cramponaþi de sentimentele de urã. tãieturilor ºi rãnilor. care par sã câºtige suficient de mult pentru a-þi justifica apetitul de a juca. Pe rsonal. Folosiþi-vã mintea pentru a vã cre n trup nou. acesta poartã halat alb ºi este controlat de comisiile de licenþiere ºi de industria farmaceuticã). cu un dealer al casei (în cazul nostru. Nu lipse sc nici fisele. Toate jocurile au un sfârºit. avem de-a face cu regulile casei. ferma. au licenþe ºi sunt antrenaþi sã facã numai anumite lucruri). cu oamenii ei. negii ºi ciuperc ile la acest nivel. Aþi înþeles? Corpul crede întotdeauna ceea ce îi spune mintea! El devine ceea ce gândeºte aceasta. de viaþã. jocul se terminã automat atun ci când rãmâi fãrã bani sau când mori. sã vã vedeþi strãnepoþii crescând ºi sã experimentaþi toate acele minuni p orul le rezervã celor care iubesc viaþa mai mult decât cei care se tem de moarte. Nu întreþineþi niciodatã gânduri negative. În cazul ruletei cancerului. teamã sau mânie. Existã vr soluþie? Evident! Nu jucaþi! Aveþi oricând alternativa de a vã purifica trupul. Existã ºi alcool în cazul de faþã sub forma radiaþiilor ºi chimioterapiei. la consultaþia de dinaintea jocului. Spãlarea cu aceastã apã are efecte miraculoase în ter apia împotriva ochilor înroºiþi. Existã de asemenea alþ jucãtori. a piciorului de atlet. iguarzii sunt numiþi Teama ºi Speranþa.Terapia convenþionalã a cancerului este un joc de ruletã! Terapia convenþionalã a cancerului seamãnã teribil de mult cu un joc de ruletã! La fel ca în tr-un cazinou. o echipã de spe cialiºti (care poartã uniforme. ºi infecþiile urinare. care bineînþeles cã sunt mãs uite în favoarea casei. iar ºansele de joc sunt cele 75 de procente cu care te-a în curajat dealerul în halat alb. a ciupercilor care atacã unghiile. mi-a luat 50 de ani pentru a înþelege acest mecanism. Ilustraþie . Casa câºtigã întotdeauna atunci când oamenii joacã dupã regulile ei. O viaþã trãitã ca o ruletã (hazardat) este o viaþã stupidã! Infecþiile Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate elimina herpesul genital. casa. gripei intes tinale. Depinde care eveniment se produce primul. Avem zaruri. iar mesajul meu pentru voi est e acesta: mintea are capacitatea de a crea sau de a distruge! Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea o viaþã mai b unã într-o lume mai bunã! Bucuraþi-vã! Sunteþi VIU ºi dacã veþi face ceea ce trebuie.

0 tutun (uscat) HCL apã oxidatã apã redusã Stomac acid cu val. medicinalã suc lãmâie salivã apã de la robinet 246 .Piramida tinereþii fãrã bãtrâneþe Viaþa este un manual plin de lecþii ea nu greºeºte niciodatã! Scala pH-ului ACID(+) Neutru ALCALIN(-) 7. medicinalã cu val.

Acest proces de r egularizare amplificã . Membranele acestuia sunt alcãtuite dintr-un epiteliu simplu. colon (ºi vagin). Prin comparaþie cu pielea. Corpul uman este ca un tub în interiorul altui tub. Spot: Existã întotdeauna foarfece! Am descris mai devreme câteva dintre caracteristicile sistemului integumentului (p ielii) legate de starea de sãnãtate.sânge var bilã enzime pancreatice oþet ceai kombucha urinã amoniac tutun (verde) leºie clorurã apã BEV praf de copt 19 Tubul din interiorul tubului Dr. cãile nazale. tractul respiratoriu.5 de metri pãtraþi. alimentaþia include un proces de digestie. Fiecare centi etru pãtrat de piele conþine nu mai puþin de 1. absorbþie ºi eliminare. Tubul exterior pielea are o suprafaþã totalã de circa 7. de 600 de ori mai mar e decât cea a pielii. Dupã vârsta de 24 de ani. Yucca Blend ºi R/HCI este de a elimina aceste tensiuni ºi resturile inutile de mâncare. ºi de a transporta alimentele ºi deºeurile. raportul fiind de 1:600. în t imp ce membranele mucoase alcãtuiesc tubul interior. ca re începe la nivelul gurii ºi se terminã la nivelul anusului. membranele mucoase au o suprafaþã de circa 4. Þesuturile care înconjoarã gura. capacitatea de digestie ºi absorbþie a corpului se reduce exponenþi al. intestine. ACEST LUCRU ESTE IMPORTANT! La oamenii sãnãtoºi. Membranele mucoase au o semnificaþie cu totul aparte în procesul de îmbãtrânire ºi în declanºarea bolilor.500 de metri pãtraþi. unui centimetru pãtrat de piele exterioarã îi corespund 600 de ce ntimetri pãtraþi de membrane interioare. cãci alimentele ºi apa induc MARI tensiuni corporale. secreþia unor fluide ºi transportul deºeurilor. a cãrui sarcinã este de a ABSORBI substanþele nutritive. Altfel spus. Vom studia în continuare pielea interioarã . pentru a înþelege ce rol jo ceasta în procesul pe care îl numim îmbãtrânire. Ceea ce rãmâne din tubul interior este tractul gastrointestinal.200 de pori sau deschizãturi. de a SECRETA mucoase ºi enzime. de a proteja þesuturile anexe. sistemul respirator ºi membranele mucoase s unt numite epiteliu stratificat. Pielea este tubul exterior. Alcãtuiesc un traseu continuu. cãile nazale. iar principala lor sarcinã constã în protejarea þesuturilor anexe. Scopul unor produse precum DiSorb Aid. stomac. Ele includ þesuturile moi din gurã.

imediat energia. Acesta este mediul cel mai vulnerabil ºi cel mai important al corpului. aceastã activitate conduce la eliminarea a circa 20 de milioane 247 . coli ºi intestinele Absorbþia celor mai multe substanþe nutritive se produce la nivelul mucoaselor intes tinale. Supozitoarele. nici un medic nu îndrãzneºte sã pr escrie aceeaºi cantitate de medicamente administrate prin membranele mucoase prin comparaþie cu c ele luate oral sau prin injecþii subcutanate ori intramusculare. Cu cât perioada de tranzit dintre alimentaþie ºi toaletã este mai mare. coli provoacã o intensificare a activitãþii naturale de nãpârlire a mucoaselor. Membranele mucoase sunt un mediu ideal de transport al medicamentelor chimice. De aceea. E. ºi susþine un colon sãnãtos. vaginului ºi sistemului respirator. medicamentele sublinguale ºi aerosolii sunt cu uºurinþã absorbite prin me mbranele rectului. tifos sau E. Infectarea intestinelor cu agenþi patogeni de tipul salmonella. previne gazele ºi balonarea. cu atât mai multe toxine producem ºi absorbim. normalizeazã greutatea corporalã. În mod normal.

malnutriþie ºi ºoc electrolitic. Un mediu intern stresat este o invitaþie sigurã pentru infecþiile bacteriene precum cele cu E. precum ºi ingerarea unei ape oxidate. produce o exfoliere masivã a mucoase intestinale. peste 500 de tone de carne contaminatã cu E. coli 0157. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã (acidã) eliminã aceste infecþii. Bolile provo de un nivel crescut de toxicitate a organismului. Necesitatea eliminãrii unei cantitãþi excedentare de toxine suprasolicitã rinichii. urmatã de diare e cu sânge. coli care locuiesc în intestine). ceea ce conduce la diaree ºi la malnutriþie. din cauza gazelor produse de cangrenã. rezervele lor de mol ecule ATP sunt reduse. iar metabolismul lor este lent. capacitatea slabã de digestie ºi absorbþie a organismului. iar nivelul de toxicitate este ridicat. coli a invadat restaurant . toxinã-otravã) care LEZEAZÃ puternic þesuturile funcþionale ale ficatului ºi rinichilor. La extrema opusã se situeazã copiii.H7 produce o exotoxinã (exo a exporta.H7 (nu toate bacteriile E. Corpurile lor sunt catabolice ºi de regulã anaer obe.H7. sau chiar la cangrenã. care a provocat în SUA numeroase contaminãri cu hamburgeri la începutul anului 1993. E. putând conduce chiar la necesitatea dializei (filtrãrii artificiale a sângelui) pentru a preveni to xemia sistemicã (a întregului corp). coli 0157. Aceºtia au o rezistenþã foarte mare. au drept ca uze: încetinirea miºcãrii de eliminare a intestinelor. deoarece organele ºi gl ndelelor sunt slãbite. MOARTÃ din punct de ve dere biologic ºi cu un coeficient POR redus. deºeurile lor acide intrã în putrefacþie ºi conduc la o toxemi e puternicã. coli 0157.de celule uzate pe zi. cãci mãnâncã alimente obiºnuite ale dietei moderne. În plus. coli. coli sunt la fel! Viaþa ar fi imposibilã fãrã anumite tulpini benefice de E. Nu toþi au murit În anul 1993. Cãlcâiul lui Ahile al oricãrui om bãtrân este lipsa rezistenþei organismului. de aici ºi expresia cangrenã gazoasã . Un cadavru care nu este þinut la rece sau îmbãlsãmat se umflã ca un balon . Tineri ºi bãtrâni Oamenii în vârstã sunt foarte uºor afectaþi de infecþiile cu E. dietele alimentare nesãnãtoase. dar sunt de mult e ori prost hrãniþi ºi intoxicaþi. deshidratare. Bacteria E. Infecþiile p atogene amplificã într-o asemenea mãsurã rata de nãpârlire a mucoaselor încât digestia ºi absorbþia substanþe ve ºi a fluidelor se reduc considerabil. Aceste celule eliminate reprezintã o sursã importantã de produc ere a enzimelor intestinale cu o contribuþie decisivã în procesele de eliminare a deºeurilor. Celulele moarte (necrotice) TREBUI E eliminate imediat din organism. în caz contrar. deopotrivã la copii ºi adulþi. Toxemie = tox otravã ºi emia sânge.

dacã se îmbolnãveºte ºi moare. De fapt. Bolile contagioase care au afectat umanitatea de-a lungul secolelor ciuma buboni cã. într-o familie cu trei copii ate numai unul moare. febra tifoidã. 248 . Microorganismele patogene se hrãnesc cu energia negativã produsã de un mediu TOXIC. Cei care au murit aveau cu siguranþã un mediu intern viciat. Nu este vorba de nici un mister. toxic. NU au ucis întreaga populaþie.ele fast food din America. din care numai ºase au mur it. Rãspunsul corect pare sã fie menþinerea unu i mediu intern sãnãtos. pojarul. Aceastã abordare ridicã semne serioase de întrebare asupra absurditãþii imunizãrii organismu lui împotriva bolii un mit sacru în Statele Unite. rezolvând DEFINITIV problema bolilor contagioase . Câmpul energetic al corpului MEDIUL INTERN este cel care dicteazã dacã organismul trãieºte ºi se bucurã de sãnãtate. dar numai câteva sute de oameni s-au îmbolnãvit. sau dimpotrivã. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate imuniza corpul împotriva oric i infecþii. ceea din care toþi au mâncat alimente contamin ce explicã de ce. cei mai mulþi oameni au supr avieþuit. DE CE? Rãspunsul este direct legat de frecvenþa de vibraþie a mediului intern al oamenilor bo lnavi ºi al celor decedaþi. sub-hidratat ºi subnut rit. etc.

Spaþiile inter-ciliare Intestinul subþire are nenumãrate pliuri ºi convoluþiuni. Ori de câte ori sunã telefonul ºi vocea de la capãtul firului mã întreabã: Care sunt referinþele dumneavoastrã? . bacteria Cryptosporidium sau microbul care se hrãneºte cu carne vor trece pe lângã dumne avoastrã fãrã sã vã atingã. Micro-cilii conþin celulele care absorb ºi transportã energia substanþelor nutritive din hranã. curat. Aþi înþeles? Medicina vibraþionalã pune întrebãrile corecte ºi dã rãspunsuri corecte. Cilii ºi microcilii se atrofiazã. Referinþele nu servesc decât egoului ºi Comisiilor de acreditare. numite plicae circularis (pliu ri circulare).Panica din filmul recent intitulat Outbreak este de înþeles în lumina ignoranþei care pred ominã în lume cu privire la bolile contagioase. aceste spaþii inter-ciliare intestinale devin superficiale. iar perioada de tranzit alimentar de la gurã la anus se reduce. Apar a stfel constipaþia ºi paraziþii. Purificaþi-vã mediul intern ºi virusurile de t ipul Ebola. care mãresc suprafaþa intestinului pânã când aceasta ajunge la un ordin de mãrime de 600 de ori mai mare decât cea a pielii exterioare. substanþe ucoase ºi deºeuri metabolice cu tranzit lent. Ea abordeazã problem legate de sãnãtate dintr-o perspectivã ENERGETICÃ ºi nu se lasã influenþatã de Teoria microorganismelor care stau la baza bolii sau de alte invenþii artificiale. Condiþiile anaerobe din colon produc modificãri serioase la nivelul materiilor fecal e care . Pe mãsurã ce îmbãtrânim. DAR NUMAI dac nu îþi stau în cale. Spaþiile dintre ei sunt cunoscute sub denumirea de C riptele lui Lieberkuhn. Hanta. Reþineþi: un corp sãnãtos nu poate fi decât un corp bine hrãnit. cili). Un asemenea corp nu va accept a niciodatã proliferarea agenþilor patogeni. cu o condiþie fizicã care produce ºi înmagazineazã cantitãþi uriaºe de energie ATP. ºtiu cã am de-a face cu un expert sau cu cineva care doreºte s apere ceva. Profesio niºtii modeºti nu þin cont de asemenea prejudecãþi ºi nu considerã diplomele ºi referinþele altceva decât ni hârtii inutile. Ele nu sunt neapãrat dãunãtoare. iar cilii ºi micro-cilii se îmbâcsesc cu materii fecale. fãrã nici un fel de relevanþã. Ele sunt cãptuºite cu acele celule care secretã enzimele ºi mucoasele digest ive. de-a lungul cãrora existã villi (degete micuþe) ºi microvilli (structuri ase mãnãtoare firelor de pãr. Lipsa de înþelegere Oamenii de ºtiinþã refuzã sã accepte acest gen de argumente din cauza felului în care au fos t pregãtiþi. Gândirea ºtiinþificã nu acceptã decât metoda ºtiinþificã ºi Teoria Microorganism Argumente de tipul celor de mai sus nu se integreazã în acest model .

Efectul combinat al unei puteri limitate de digestie ºi absorbþie. al unei funcþionãri r eduse a ficatului ºi al unei pieli congestionate conduce la blocarea a 75% din capacitatea de procesare a corpului! Singurele canale de ieºire care rãmân. NU reuºesc sã facã faþ surplus. acest material se îngroaºã ºi îngust deschizãtura (lumenul) prin care trebuie sã treacã deºeurile. Nu mai puþin de 85% din populaþie are nevoie de o terapie a colonului pentru a-ºi regl a starea de sãnãtate. Efectul Rouleau care poate fi observat în sângele acestui procent din populaþie nu este deloc întâmplãtor. plãmânii ºi rinichii.5 centimetri. ca uciucat. în timp ce lumenul prin care tr ebuiau sã treacã deºeurile era de numai 2. ajungând la un diametru de aproape 30 de centimetri. Rezultatul? Corpul bioelectric este invadat de toxine. Povesteam mai devreme cum intestinul gros al unui cowboy vestit de la Hollywood a crescut. Pe mãsurã ce trec anii. Restul erau numai substanþe mucoase. destul de dur. Ele se transformã într-un material mucos. care rigidizeazã pereþii intestinali. iar procesul de îm bãtrânire se accelereazã.cãptuºesc pereþii intestinali. 249 .

Dolly lua mostre de urinã ºi de salivã. O carte minunatã pe tema terapiei colonului este Curãþarea þesuturilor ºi gestiunea intest inelor. DEBRANªAÞI-VÃ de la sistemul medical. Reams în Teoria Biologicã a Ionizãrii. ea reprezintã O CALE RAPIDÃ cãtre o stare i bunã de sãnãtate. întrucât am vãzut cu ochii materiile fecale dure ºi compacte care au ieºit din trupul meu. proces diferit de cititul în iris (iridologie). citea în albul ochilor. Deºi sun 8 ani de când aplic terapia colonului. Rezultatele au arãtat cã aveam un colon infestat cu substanþe mucoase. întrucât este racemizat. Povestea mea În anul 1977 am atins o stare de platou în ceea ce priveºte sãnãtatea personalã. Oxidarea necontrolatã conduce la auto-canibalism. Terapia colonului nu este consideratã specific americanã. pe care le analiza. Terapia pe care am urmat-o ulterior a confirmat acest lucru. revenind la anii tinereþii. pe de o parte. Dacã eu am reuºit.600 de pietre. De ce urcã oamenii pe munþii stâncoºi? CUM a reuºit Iisus sã treacã prin pereþii templului? Oxidare = Îmbãtrânire Enhanced PAC previne oxidarea necontrolatã a celulelor mai bine decât orice alt prod us disponibil pe piaþã. amplificând astfel rata activitãþii metabolice. lunga serie de clisme la ficat pe care le-am fãcut a s cos din trupul meu nu mai puþin de 1. Acesta este subiectul cãrþii de faþã. pe altã parte. Dupã curãþarea intestinelor. starea mea de sãnãtate a atins un nou apogeu. în plus. ºi unul bãtrân. Dacã vã îmbolnãviþi grav. De fapt. iar corpul meu a fãcut un salt înapoi. Vã recomand cu cãldurã aceastã carte întrucât ea prezintã în 40 de poze color felul în ca e realizatã terapia colonului (vezi pachetul informativ). urmaþi calea recomandatã în aceastã carte ºi vã veþi simþi minunat. Am vizitato în acel moment pe o doamnã care fusese pregãtitã de dr. oxidarea nu este decât un alt cuvânt . în pr