P. 1
Tinerete Fara Batranete

Tinerete Fara Batranete

|Views: 96|Likes:
Published by manumanuela

More info:

Published by: manumanuela on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

Cum sã ne redobândim tinereþea Un ghid al tinereþii fãrã bãtrâneþe sau Cum poate fi inversat procesul de îmbãtrânire John Thomas

Despre autor

Când John Thomas ºi-a început studiile despre tinereþea fãrã bãtrâneþe, vârsta sa calendarist e numai 27 de ani, în timp ce vârsta realã, adicã cea bioelectricã, era de 39 de ani. Astãzi, el are 53 de ani, conform calendarului, DAR vârsta sa bioelectricã s-a redus la numai 19 ani! Thomas este el îns uºi cea mai bunã dovadã a posibilitãþii inversãrii procesului de îmbãtrânire, pentru toþi cei care doresc sã experiment personal acest lucru. John a fost puternic influenþat de vieþile exemplare trãite de Paul C. Bragg ºi Jack LaL anne. ªi-a petrecut 26 de ani studiind fiecare aspect al procesului de îmbãtrânire, refuzând dog mele unanim acceptate la ora actualã, deopotrivã ale medicinii convenþionale ºi alternative.

Thomas a descoperit faptul cã ºtiinþa medicalã nu pune întrebãrile corecte, motiv pentru ca nu gãseºte rãspunsurile cele mai bune, în timp ce medicina alternativã porneºte de la jumãtãþi de adev de la premise complet greºite, care nu conduc la rezultate pe termen lung.

John Thomas a simþit dorinþa de a scrie Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe pentru simplul motiv nu îmbãtrâneºte! Pentru el, timpul s-a oprit în loc, cãci el a descoperit misterul care stã la b za procesului de îmbãtrânire, a aplicat descoperirile fãcute ºi a reuºit astfel sã inverseze acest proces, aju gând astãzi la vârsta bioelectricã de numai 19 ani.

Pentru ca o asemenea carte sã fie credibilã, este absolut necesar ca autorul însuºi sã fi t rãit personal ceea ce descrie în ea, astfel încât sã fie dovada vie a posibilitãþii inversãrii procesului de îmb e ºi respectiv de reîntinerire a corpului fizic. Este necesar ca el sã aibã o cunoaºtere vastã în domeniul ºtii i, filosofiei, politicii, istoriei ºi nutriþiei, dar ºi sã scrie într-o manierã suficient de accesibilã pentru ca toþi itorii sã poatã înþelege cu uºurinþã mesajul sãu.

John a scris Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe ca o carte practicã, utilã, precizând exact ce t e fãcut pentru a ne regãsi tinereþea pierdutã, pentru a elimina bolile ºi pentru a ne prelungi viaþa cu cât eva sute de ani, arãtând ºi simþindu-ne deopotrivã din ce în ce mai tineri. Aceastã lucrare NU a fost scrisã pentru acei dar nu pot experþi

care pretind cã ºtiu toate rãspunsuril

demonstra acest lucru prin vieþile lor sau ale pacienþilor lor. Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este o dovadã vie, un mozaic de secrete ale naturii revelate adunate laolaltã pentru prima oarã. El ne inspirã nu numai sã vorbim despre acest subiect tabu, dar ºi sã punem în practicã sfaturile incluse aici, transformându-ne viaþa. Bucuraþi-vã de aceastã carte! Cuvânt Înainte de Patricia Bragg

Ce capodoperã! Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este o carte care va ajuta milioane de oameni. Din pãcate, am ajuns o naþiune pe jumãtate moartã! Suntem mãcinaþi de cancer, boli ale inimi i, hipertensiune, osteoporozã, etc. Sãnãtatea noastrã este din ce în ce mai ºubredã. De ce?

O stare bunã de sãnãtate nu va putea fi niciodatã obþinutã urmând sfaturile unui medic sau în nd tot felul de pastile. Ea nu poate fi decât rezultatul unui mod de viaþã sãnãtos. Oamenii trebu ie sã afle mai multe despre felul în care pot atinge aceastã stare de vitalitate ºi de bunãstare interioarã. Nu întâmplãtor, principalul mesaj al acestei cãrþi este felul în care ne putem pãstra ºi redobândi tinereþea. Tatãl meu, medicul Paul C. Bragg, doctor în filosofie, a fost în adolescenþã pe punctul de a muri detuberculozã. În acele momente de cotiturã, el a preferat sã aleagã un alt mod de viaþã. A murit la vârsta de 97 de 1

ani, într-un accident de surfboard! Cât timp a trãit, a ajutat mii de oameni sã descoper e calea cãtre tinereþea fãrã bãtrâneþe. Unul din aceºti oameni a fost Jack LaLanne.

Jack a fost un copil bolnãvicios. Starea sa precarã de sãnãtate l-a forþat sã renunþe la ºcoa esajul lui tata i-a schimbat însã viaþa. La ora actualã, Jack LaLanne a ajuns o legendã vie, fiind ce a mai bunã dovadã a autenticitãþii mesajului potrivit cãruia tinereþea fãrã bãtrâneþe este posibilã.

Tata obiºnuia sã spunã cã acestei lumi îi lipsesc oamenii curajoºi, care sã nu se teamã sã re a dogmele consumerismului, la produsele nesãnãtoase pe care ni le oferã industria alimen tarã, dar ºi la principiile rigide ale artelor vindecãtoare acceptate la ora actualã, oameni care sã-ºi pãstreze coloa na vertebralã dreaptã.

Autorul lucrãrii de faþã este un asemenea om, un cruciat care crede în mesajul tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi care trãieºte þinând cont de aceste principii. Minunata carte a lui John Thomas este un superb cadou fãcut umanitãþii.

Dragã cititorule, a venit rândul tãu sã experimentezi o viaþã a tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi a esecat de energie. Aceastã carte îþi oferã toate secretele. Citeºte-o ºi urmeazã sfaturile incluse î a, iar cartea îþi va schimba cursul vieþii. Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe reprezintã cel mai concis ºi mai compl nual scris vreodatã pe tema preceptelor unei vieþi sãnãtoase.

Nu cãuta scuze. Acum ºtii ce trebuie sã faci. Nu uita: eºti ceea ce mãnânci ºi ceea ce bei! P fii un om bolnav, sau unul sãnãtos. A sosit timpul sã alegi. Astãzi! Chiar acum!

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este ghidul tãu personal, prin care poþi inversa definitiv pr sul de îmbãtrânire, regãsindu-þi o tinereþe perpetuã. Sunt fericitã cã mi-am putut aduce mica mea co uþie la aceastãcarte prin acest Cuvânt Înainte. Introducere de Robert B. Stephan D.D.S. Cãile alese de om sunt în opoziþie cu cele ale Naturii. Metodele vindecãtoare ale oameni lor nu au nimic dea face cu procesul natural de vindecare al organismului. Natura este principalul rezervor de vitalitate ºi conþine potenþialul de a-l ajuta pe om sã-ºi corecteze tendinþa de a se îmbolnãvi în permanenþã. Din medicina bazatã pe medicamente chimice a preferat calea creºterii productivitãþii proceselor de v indecare, în detrimentul identificãrii constrângerilor care previn sãnãtatea ºi conduc la declanºarea bolilor. Medicina alopaticã a ajuns sclava tehnologiei, a unor medicamente din ce în ce mai p uternice, care nu fac altceva decât sã suprime simptomele. Ea preferã sã taie, sã otrãveascã ºi sã ardã þesuturile uman, deºi ar putea atinge aceleaºi rezultate prin metode mult mai puþin agresive. Medicina actualã nu cunoaºte altã lume decât cea fizicã ºi chimicã.

Aceastã carte ne propune sã ne îndepãrtãm de acest univers fizico-chimic, îndreptându-ne aten cãtre cel energetic ºi spiritual. Nu este o abordare nouã, ci o redescoperire a unei înþelepciuni antice. Mai precis, este un amestec de înþelepciune ºi tehnologie. Dacã dorim sã ne gãsim calea în acest univers fascinant, dar complet nou pentru noi, al sistemului vindecãtor preocupat de sãnãtate, nu de boalã, vom avea nevoie de o hartã ºi de instrumentel e de navigare cele mai potrivite.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe reprezintã un minunat instrument de navigare în acest ocean a unoaºterii tradiþionale, dar ºi un manual de supravieþuire. Este o carte uºor de citit, dar include un mare numãr de informaþii utile. Cititorii vor gãsi în ea tot ce le trebuie pentru a putea duce o viaþã sãnãtoasã, plin e vitalitate, pe care medicina alopaticã nu le-o va putea oferi niciodatã. Este un mare privilegiu pentru mine sã pot contribui prin aceste câteva cuvinte la a propierea de un viitor previzibil ºi o mare plãcere sã contribui la prezentarea cãrþii lui John Thomas de pe poziþi a mea de Dentist Biologic Holistic. Descoperiþi prin aceastã carte bucuria ºi calea cãtre o stare perfectã de sãnãtate. Dr. Robert B. Stephan, D.D.S., B.S., F.A.P.D Spokane, Washington Membru în Comitetul Director al Asociaþiei Dentiºtilor Holistici 2

Academia Internaþionalã de Medicinã ºi Toxicologie Oralã Academia Americanã de Medicinã Dentarã Biologicã Institutul Occidental, Secþia Cercetare Asociaþia Dentiºtilor Preocupaþi de Mediu Introducere de dr. John A. Briggs

Corpul nostru este o incredibilã operã de artã. Din pãcate, noi nu îl primim împreunã cu un m nual al utilizatorului cum se întâmplã, spre exemplu, în cazul unei maºini care sã ne spunã cum t e sã avem grijã de el.

Gândiþi-vã la un mecanic auto. Acesta ºtie cum funcþioneazã fiecare piesã a maºinii sale, cum ate proteja investiþia. Universul sãu este alcãtuit dintr-o lume a întreþinerii regulate ºi a fu ncþiilor mecanice. Cunoscându-le perfect, el poate evita cu uºurinþã pierderea sau deteriorarea proprietãþii sa le prin acte de responsabilitate individualã. Altfel spus, ºtie cum sã pãstreze tinereþea ºi puterea maºinii ale.

Lumea medicalã nu seamãnã deloc cu cea a mecanicului. Cunosc oameni care au tot felul de probleme de sãnãtate legate de regulã de modul de viaþã modern care ar fi putut fi cu uºurinþã evitat fi avut un manual al utilizatorului.

Aceºti oameni vin la mine gata sã îºi cheltuiascã întreaga avere de dragul sãnãtãþii. Au gust amãrãciunea bolii ºi a bãtrâneþii, ºi îºi doresc sã iasã din acest cerc vicios. Mai mult, VIS scã starea de sãnãtate pe care au avut-o în tinereþe. Îi ajut pe toþi, dupã puterile mele. Le indic calea pe care o au de parcurs, dar timpu l meu este limitat; la felºi banii pe care îi au. În realitate, oamenii ar avea nevoie de un manual al utilizatorului, din care sã afle cum trebuie îngrijit ºi reparat corpul. Personal, mi-aº fi dorit sã am acces la vremea potri vitã la un asemenea manual.

Dorinþa mea s-a împlinit atunci când John Thomas a scris Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe. Pot ite aici toate informaþiile de care au nevoie pacienþii mei pentru a-ºi pãstra sãnãtatea ºi tinereþea.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe le oferã cititorilor informaþii practice, extrem de preþioase tea se integreazã perfect în conceptele medicinii naturiste. Ea îi poate ajuta pe cititori sã rãmânã tineri indiferent de vârsta pe care o au. Cercetãrile lui Thomas sunt exhaustive. El cunoaºte în profunzime artele vindecãtoare, i ar sfaturile sale sunt redate într-un limbaj simplu, pe înþelesul tuturor, dublat de exemple uºor de înþeles.

Citiþi aceastã carte ºi urmaþi instrucþiunile incluse în ea. Numai în acest fel vã veþi putea aceeaºi stare de sãnãtate pe care am observat-o la John Thomas atunci când l-am cunoscut pentr

u prima oarã. Dr. John A. Briggs Medic naturist Clatskanie, Oregon Cuvânt Înainte de Charles Walters

În funcþie de felul în care se hrãnesc, oamenii pot trãi în pace sau pe picior de rãzboi, po di raþional sau visa, pot lucra sau dormi, pot fi puternici sau slabi, se pot dezvolta din p unct de vedere fizic, mental ºi spiritual, sau dimpotrivã, pot involua din aceste perspective, ºi pot avansa în orice direcþie doresc, în limitele mecanice ale organismului lor . Aceste rânduri au fost scrise de regretatul Albert Carter Savage la începutul Primul ui Rãzboi Mondial. Ele au fost luate foarte în serios de cãtre Winston Churchill, care considera cã singurul obstacol care mai stãtea între libertatea englezilor ºi setea de putere a hitleriºtilor era chiar starea de sãnãtate a soldaþilor britanici. Oamenii politici ai timpului au înþeles cã alimentele cu care erau hrãniþi soldaþii trebuiau sã conþinã cantitatea corectã de minerale pentru a putea conferi o stare de sãnãtate celor care l e ingereazã, iar ideea cã 3

vitaminele pot opera la fel de bine fãrã minerale a fost consideratã iniþial la fel de b izarã ca ºi aceea cã medicamentele pe bazã de cãrbune capabile sã îmbolnãveascã un om perfect sãnãtos puteau l e bine sã vindece un bolnav. Aceste câteva gânduri mi-au venit în minte de îndatã ce am primit pe biroul meu editorial manualul Tinereþii fãrã bãtrâneþe al lui John Thomas.

Starea de sãnãtate a oamenilor este mult prea importantã pentru a fi lãsatã exclusiv în mâini e medicilor. Cum poate lua însã o persoanã deciziile corecte, nu numai pentru a-ºi pãstra sãnãtatea, dar º entru a învinge boala? Majoritatea cãrþilor care se ocupã de asemenea subiecte trateazã despre problemel e individuale ceea ce noi numim analizã unifactorialã (pe baza unui singur factor) lãsând fãrã rãspuns întrebãril e de acel ucigaº tãcut din viaþa noastrã, a tuturor, ºi anume consumerismul excesiv, sau ceea ce am putea numi metaforic dependenþa de raft (viaþa petrecutã printre rafturile marilor lanþuri de magazine, cumpãrând în neºtire ºi fãrã discernãmânt produsele oferite pe ele).

Pe vremea când adulþii de astãzi erau încã tineri, în vocabularul nostru au apãrut o serie de cuvinte ciudate, scrise cu caractere atât de mici încât nimeni nu îºi dãdea osteneala sã le citeascã. Primele fel de cuvinte au fost emulsificatorii ºi stabilizatorii, care apãreau pe etichetele unor produse precum brân zeturile topite, ciocolata, laptele degresat, îngheþata ºi lactatele. Din pãcate, toate aceste dovezi ale mutageneze i, carcinogenezei ºi teratogenezei au rãmas accesibile numai celor familiarizaþi cu literatura ºtiinþificã. Astfel, oamenii au început sã cumpere produse pentru bebeluºi care conþineau dioctil-sul fosuccinat de sodiu, deºi acestea genereazã o iritare gastrointestinalã ºi reduc rata de creºtere a copi ilor. De asemenea, au apãrut zeci de coloranþi ºi aromatizanþi, cu efecte dezastruoase asupra stãrii de sãnãtate a omului . Aspartamul (Nutrasweet-ul) este un îndulcitor cu o putere de 160 de ori mai mare decât cea a za hãrului. Din pãcate, oamenii care suferã de fenilketonurie nu îl pot digera. De aceea, el se acumuleazã în organism ºi poate provoca retardarea mentalã ºi chiar moartea. Fulgii de cereale, guma de mestecat ºi gelatinele sunt pline de aspartam.

Pe mãsurã ce civilizaþia raftului se dezvolta, în rândul populaþiei au început sã aparã o ser anomalii ciudate. Zeci ce rapoarte au fost publicate, vorbind de crime bizare (precum cel e comise de tineri care turnau benzinã pe bãtrâne, dupã care le dãdeau foc), azilurile de nebuni au devenit o industrie înf loritoare, iar odatã cu ele a apãrut o nouã nomenclaturã ºi o nouã pãturã socialã cea a psihiatrilor! Oare putea sã existe vreo legãturã între toate aceste fenomene ºi ºelacul, sau xilitolul (un substitut al zahãrului care este diuretic ºi care s-a constatat cã provoacã tumori ºi leziuni ale organ elor la animale), sau cu

glicol-alginatul de propilen, sau cu oxistearinele (gliceride modificate), sau c u esterul de glicerol obþinut din rãºini ale lemnului, etc.? Toate aceste substanþe pe care le regãsim în alimentele pe care le ingerãm au efecte dezastruoase asupra celulelor corpului ºi ne submineazã sãnãtatea puþin câte puþin.

Mesajul lui John Thomas transmis în aceastã carte este clar ºi la obiect. ªtiinþa a adus c u sine multe nenorociri, dar noi nu suntem lipsiþi de apãrare. Tot ce trebuie sã facem este sã ne luãm destinul în propriile mâini ºi sã luãm deciziile care ni se par cele mai potrivite pentru starea noastrã de sãnãtate, fãr mai þine cont de ceea ce spun autoritãþile în domeniu.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe nu are nimic de-a face cu vanitatea privitului în oglindã. În mb, este o carte care ne spune totul despre limitele mecanice ale organismului nostru , dupã cum s-ar fi exprimat Albert Carter Savage; altfel spus, despre propriul nostru corp.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe trebuie citit cu markerul în mânã, cãci este o veritabilã enc a sãnãtãþii. El reveleazã o serie de secrete pe care strãmoºii noºtri din Antichitate le cunoºt dar vorbeºte ºi despre cuceririle moderne ale ºtiinþei, precum spectrul electromagnetic. Chiar dacã nu toþi cititorii care vor aplica sfaturile incluse în aceastã carte vor constata o inversare totalã a procesului de îmbãtrâni re, cu siguranþã toþi vor observa o încetinire ºi o oprire a acestui proces. Charles Walters Editor, Acres SUA Kansas City, Missouri 4

Þintiþi cât mai sus!

Scopul acestei cãrþi este acela de a-i oferi cititorului rãspunsuri la toate întrebãrile l egate de sãnãtate, dar mai ales de a îmbunãtãþi calitatea vieþii sale. Speranþa autorului este cã toþi cei care au c at cartea au fãcut-o din aceste motive.

Abordarea noastrã legatã de sãnãtate ºi longevitate este deopotrivã totalã ºi ELEMENTARÃ! Noi credem în medicamente care acþioneazã pe bazã rulantã ºi în pastile magice. Tot ce ne propune este sã explicãm cititorului felul în care poate pierde controlul asupra corpului sãu ºi ce trebuie sã fa cã pentru a putea experimenta inversarea procesului de îmbãtrânire.

Nu stã în intenþia noastrã sã manifestãm un zel excesiv (sã oferim soluþii absolute, valabile ntru toate situaþiile). Puþini oameni vor putea aplica în proporþie de 100% toate sfaturile oferite în aceastã carte. De aceea, îi încurajãm pe cititori sã avanseze pe tãrâmul cunoaºterii personale în propriul lor ritm. Nu t ebuie sã vã simþiþi descurajaþi dacã nu puteþi respecta de la început toate indicaþiile incluse în aceastã lucrar . Important este sã înþelegeþi cã sfaturile oferite în acest material reprezintã IDEALUL, scopul pe care trebuie sã vi-l propuneþi ºi cãtre care trebuie sã tindeþi!

Lumea idealã a sãnãtãþii reprezintã un mod de viaþã bazat pe o alimentaþie integralã, inclusi urã, pe practicarea unor exerciþii moderate, dublatã de suficientã odihnã, cât mai puþin stres, pã trarea igienei corporale ºi cultivarea unei minþi puternice. Meritã sã faceþi toate eforturile pentru a integra ace ste lucruri în viaþa dumneavoastrã, chiar dacã un mod de viaþã perfect rãmâne dificil de dus într-o lume în care b a ºi suferinþa reprezintã norma fireascã.

Speranþa noastrã este cã aceastã lucrare vã va ajuta sã gãsiþi acea cale de mijloc care sã vã sã vã bucuraþi de viaþã într-o stare de sãnãtate perfectã. Trãim într-o lume imperfectã, în care id sunt foarte greu de atins. Uneori, circumstanþele exterioare ne scapã de sub control. ªi totuºi, avem în fi ecare zi ocazia sã facem alegeri care ne influenþeazã viaþa ºi starea de sãnãtate, inclusiv vieþile celor din jurul u, în bine sau în rãu. Important este sã facem efortul de a opta CORECT în fiecare zi din viaþa noastrã.

Reamintim cititorului cã boala ºi sãnãtatea reprezintã stãri existenþiale cumulative, iar alt rnativa la o stare bunã de sãnãtate este o existenþã tristã ºi penibilã, trãitã în suferinþã. Lipsa stãrii fericirea de a trãi, deci inclusiv viaþa .

De aceea, þintiþi cât mai sus ºi faceþi tot ce vã stã în putinþã. O stare bunã de sãnãtate me vatã mai presus de orice, indiferent cât de mari ar putea pãrea eforturile pentru atinger ea ei! Meditaþi asupra acestei idei!

În universul sãnãtãþii nu existã decât douã tipuri de oameni: cei tineri ºi sãnãtoºi, ºi cei Primii se agaþã de tinereþea lor, iar ceilalþi îºi doresc cu disperare sã revinã la condiþia pe care au pierdut-o . John Thomas 1 O valoare nepreþuitã

Dacã doriþi sã arãtaþi ºi sã vã simþiþi la fel de bine ca ºi mine atunci când veþi atinge vâ sã începeþi sã faceþi ceva! Robert McLeod Întâlnirea cu persoana care avea sã-mi devinã mentor nu a fost deloc una banalã. Încã ºi mai date au fost circumstanþele în care s-a produs ea: în sala de aºteptare a unui restaurant din Sa n Bernardino, California, în anul 1971, cu ocazia unei întâlniri de afaceri a distribuitorilor companiei ARCO (At lantic Richfield Company), fosta Richfield Oil Company. 5

Absolvisem colegiul cu numai câteva luni înainte ºi eram deja angajat la una din maril e companii ale lumii, în domeniul petrolier. Iar acum mã aflam la o convenþie la care participau alþi a ngajaþi ai companiei. Eram fascinat.

Ne-am împãrþit instinctiv în grupuri, în funcþie de poziþia socialã pe care o ocupam în ierar ompaniei.

Cum conversaþiile nu erau foarte animate, l-am putut auzi pe ºeful meu râzând ºi fãcând glume (destul de nesãrate) pe seama unui coleg din grupul lor, o persoanã pe nume Bob McLeod. McLeod prefera sã nu socializeze cu cei din grupul sãu social (ceea ce sociologii nu mesc statutinconsistent ). La rândul lor, aceºtia îl respingeau, fãcând glume pe seama lui. timp ce ascultam fãrã sã vreau conversaþia lor, ceva mi-a atras atenþia. -ªtiþi, a spus unul dintre ei, McLeod este vegetarian. Nu mãnâncã deloc carne. Este un om c iudat! -Da, a rãspuns altul, este interesat de sãnãtate. Nu înþeleg ce preocupare mai poate fi ºi a sta! Era greu sã-l compari pe McLeod cu acest grup de directori aroganþi ºi egocentrici. Mi -a fost imposibil sã nu remarc diferenþele dintre acel grup de oameni ºi obiectul ironiilor lor, acel McL eod.

Acesta arãta foarte tânãr. Zâmbetul sãu, ochii, râsul nimic nu amintea faptul cã avea 49 de i. Pãrul sãu era închis la culoare ºi avea o alurã tinereascã! Abdomenul era perfect drept, iar þinuta era aceea a unui adolescent. Pe scurt, l-am privit cu încântare.

Cât despre ceilalþi directori, aceºtia arãtau cu 20 de ani mai bãtrâni decât McLeod. Burþile se revãrsau peste curele, pãrul lor era albit, unii cheliserã, aveau pungi de grãsime sub ochi, fu mau încontinuu ºi nu lãsaupaharele cu bãuturã din mânã. Toþi aveau ceasuri de aur la mânã. În au trecut anii, ºi cei mai mulþi dintre ei au înlocuit ceasurile de aur cu epitaful pe piatra de mormânt: A fost un bãiat bun! McLeod ºtia el ce ºtia McLeod ºtia ceva de care ceilalþi nu aveau habar. Metaforic vorbind, putem spune cã er a cu 49 de ani mai tânãr decât ei. Deºi majoritatea celor din grupul respectiv aveau vârste cuprinse între 30 de ani, cu toþii arãtau mai bãtrâni decât el!

Am fãcut primul pas cãtre lumea tinereþii fãrã bãtrâneþe îndreptându-mã cãtre McLeod. Dupã în el, viaþa mea avea sã se schimbe pentru totdeauna. Destinul a fost cel care m-a cond us la aceastã convenþie în acea zi, în care Bob McLeod a devenit mentorul meu. Cu adevãrat, se poate spune cã Dumnezeu lucreazã pe cãi misterioase! M-am prezentat singur acestui m dat tânãr

enigmatic în vârstã de 49 de ani ºi în timp ce vorbeam,

cu claritate seama cã era un om cu totul deosebit. În sinea mea, m-am hotãrât pe loc: Când voi avea 49 de ani, doresc sã ARÃT ºi sã MÃ SIMT la acest om! I-am vorbit despre intenþia mea, iar el mi-a rãspuns: -Este o poveste lungã, ºi va trebuie sã îþi descoperi propria cale, dar aº considera un priv ilegiu sã îþi pot fi de folos. Am devenit pe loc cei mai buni prieteni. Drumurile noastre nu s-au încruciºat decât de câteva ori în lunile care au urmat. Ori de câte ori ne-am întâlnit însã, m-a luat sub aripa sa protectoare ºi mia indicat calea pe care o aveam de urmat.

-Dacã doreºti sã înþelegi cum am reuºit sã arãt ºi sã mã simt cu 20 de ani mai tânãr decât vâ va trebui sã studiezi. Îþi recomand sã citeºti cartea doctorului Paul C. Bragg, Miracolul postului negru. Nu vei gãsi acolo toate rãspunsurile, dar aceastã carte reprezintã un bun început.

La ºase luni dupã prima mea întâlnire cu Bob, am pãrãsit compania ºi am pierdut orice contact cu el, pânã în august 1993. Aratã ºi astãzi la fel de tânãr ºi de plin de energie! Dacã l-aþi vedea pe st u aþi crede cã are mai mult de 40 ºi ceva de ani. Nu e rãu pentru cineva de 69 de ani

Au trecut 26 de ani ºi a sosit rândul meu sã îmi spun povestea. Mã apropii de vârsta de 53 d e ani ºi doresc sã vã confirm cã puteþi opri ceasul biologic, inversând procesul de îmbãtrânire. Nu trebuie d sã citiþi aceste sfaturi ºi sã le urmaþi. 6

Teama

De cele mai multe ori, oamenii se tem sã se aventureze pe un tãrâm necunoscut, sã treacã g raniþele, sã navigheze pe ape strãine mai ales dacã acest lucru presupune sã fie diferiþi de ceilalþi. Este vorba ºi de o anumitã presiune socialã. Poate sunt convinºi cã renunþã la ceva de valoare. Din pãcate, teama ºi ign ranþa sunt primele blocaje care îi împiedicã pe oameni sã urmeze calea corectã a sãnãtãþii. Ei se agaþã de vechi iºnuinþe, care devin astfel lopata cu care îºi sapã singuri mormântul!

Cei mai mulþi dintre participanþii de vârsta mea la convenþia despre care am vorbit la înc eputul acestei cãrþi sunt deja oameni bãtrâni. Cu toþii au trecut de APOGEUL anabolic ºi suferã astãzi de procese degenerative. Unii dintre ei au murit. Cu toþii aratã mai bãtrâni decât vârsta realã pe care o au, iar acest luc u este rezultatul propriilor lor opþiuni . Nimeni nu poate fi învinovãþit pentru aceastã stare de lucruri decât ei înºiºi el, cu toþii suntem responsabili pentru OPÞIUNILE noastre!

Oamenii refuzã sã creadã cã ºi ei vor îmbãtrâni. Cu toþii ºtim cã vom muri odatã ºi odatã, da ne gândim cã primul care va îmbãtrâni ºi va muri va fi vecinul nostru, nu noi. ªi într-o bunã ne trezim în faþa oglinzii, iar mintea noastrã ne spune: Hei, bucurã-te cât mai poþi, cãci timpul care þi-a rã este scurt! Prietenii noºtri îmbãtrânesc ºi mor, iar imaginea din oglindã ne confirmã acest lucru: am atins vârsta ii ºi a bãtrâneþii.

Este important sã înþelegem diferenþa dintre o boalã ºi o tulburare. O boalã este o tulburare care a primit un nume oficial . Viaþa noastrã nu este afectatã numai de boli, ci ºi de tulburãrile ºi dezechi rele care nu s-au manifestat încã sub forma unor simptome severe (care sã justifice titlul de boalã ). Ambele categorii ne împiedicã sã ne bucurãm plenar de viaþã, aºa cum am face-o dacã am avea o stare bunã de sãnãt

Nici o boalã nu vine din senin. Ea reprezintã un dezechilibru care SE DEZVOLTÃ. Cuvântul disease ar trebui scris dis-ease1, iar noi vom pãstra aceastã ortografie pânã la sfârºitul cãrþii, pentr -i reaminti continuu cititorului de acest principiu: nimeni nu moare din cauza unui disconfort (boalã), ci din cauza unei tulburãri (a unui dezechilibru)!

Felul în care definim starea de sãnãtate influenþeazã într-o mare mãsurã atitudinea noastrã l e procesul de îmbãtrânire ºi capacitatea sau incapacitatea noastrã de a prelua frâiele propriu lui nostru destin, redirecþionând acele forþe care determinã ÎMBÃTRÂNIREA corpului fizic (sau bioelectric). Este decizia dumneavoastrã

Doriþi CU ADEVÃRAT sã deveniþi din nou tânãr? Dacã da, tot ce trebuie sã faceþi este sã citiþ carte ºi sã integraþi în viaþa dumneavoastrã sfaturile sugerate de ea. Dacã doriþi sã experim miracolul inversãrii procesului de îmbãtrânire, ESTE NECESAR sã vizualizaþi mental rezultatul final al acestui proces.

Miracolul este posibil pentru toþi cei care încearcã, dar NU se produce gratuit. Existã un preþ pentru fiecare victorie, pe care îl veþi gãsi prezentat în capitolele urmãtoare. Dacã veþi înþelege în ce constã procesul de îmbãtrânire, veþi înþelege la fel de uºor ºi cum at el!

Preambul: în capitolul urmãtor veþi afla cã fiecare om are patru vârste diferite. Vã veþi put a calcula APOGEUL anabolic ºi veþi învãþa care este semnificaþia acestuia în viaþa dumneavoastrã. Ilustraþie: VREME ÎNCHISÃ SOARE STRÃLUCITOR STIL DE VIAÞÃ NESÃNÃTOS STIL DE VIAÞÃ SÃNÃTOS OPÞIUNEA DUMNEAVOASTRÃ 1 N. Tr. Joc de cuvinte intraductibil: disease 7 boalã; dis-ease disconfort.

Speranþele noastre se împlinesc rareori. ce vedeþi mai întâi: semnul Trecere interzisã . Primel e semne ale bãtrâneþii apar în jurul vârstei de 24 de ani. cãci au întreaga viaþã ÎN FAÞA lor.Alegerea drumului pe care doreºte sã o apuce þine de fiecare individ în parte. Boli care altãdatã erau apanajul bãtrânilor fac astãzi ravagii p . Un corp îmbãtrânit ºi neputincios în care sãlãºluieºte o minte tânãrã nu poate genera altceva cte ºi o stare de tensiune. Christopher Bird. Dacã priviþi în oglindã. avem încã la îndemânã destule instrume te cu ajutorul cãrora putem trãi o viaþã lungã. Trupul pe care îl cunoºteam cândva se rãtãceºte în meandrele Timpului u mai ºtie sã comunice cu mintea. Mai bine concentraþi-vã asupra zilei rezente. Procesul de îmbãtrânire este natural. dar cele douã aspecte ale sale încep sã emene cu cele douã feþe ale unei monede: o minte tânãrã ºi un corp îmbãtrânit. ºi chiar mai fericitã . El singur poate decide dacã doreºte sã ajungã într-o fundãturã sau sã trãiascã un mod de viaþã sãnãtos. iar ziua de mâine va fi mai bunã. Secretele vieþii plantelor 2 Din nou tânãr! Tinereþea este un lucru minunat. Fiinþa rãmâne o singurã unitate. Acest lucru este cu deopotri valabil în ceea ce îi priveºte pe tineri. cel mai bine este sã daþi crezare imaginii din oglindã. luaþi deciziile corecte. El nu reprezintã altceva decât confirmarea unei opþiuni greºite fãcute de dumneavoastrã în trecut. activ ºi fer AUTOVERIFICAREA PERCEPÞIEI REALITÃÞII Atunci când priviþi de-a lungul unei strãzi. sãnãtoasã. iar imaginea reflectatã de ea nu seamãnã cu cea pe care v-o amintiþi n tinereþea dumneavoastrã. fiecare exprimându-se într-un lim erit. dar este infinit accelerat din cauza ignoranþei ºi i mplicit prin OPÞIUNILE pe care le facem singuri! Oamenii îmbãtrânesc deoarece nu ºtiu CUM sã rãmânã tineri mul îmbãtrânirii este mult mai rapid decât în vremurile de altãdatã. Ce crimã sã o risipeºti numai pe copii! George Bernard Shaw Bãtrâneþea urmeazã întotdeauna dupã acele zile în care ne fãceam speranþe ºi vise în legãturã zilele care vor urma. cãci trupul nu reuºeºte sã þin asul cu mintea. fãrã nici un interpret care sã le facã traducerea. autorul dovedeºte cu o mie de argumente cã pânã ºi în aceastã lume în care ne este ameninþatã de tot felul de procese de poluare. Nu vã faceþi niciodatã griji din cauza unui diagnostic medical. orizontul? Oamenii tineri au tendinþa sã vadã mai degrabã orizontul. Aceasta nu minte! În aceastã carte. ºi mai ales pe femeile cu vârste cuprinse între 25-45 de ani.

rintre tineri. Revenirea lor rãspândeºte boala în rândul celor nepregãtiþi. Oamenii moderni nu trãiesc mai bine ºi nu sunt mai sãnãtoºi astãzi decât în trecut. care nu mai nu doresc sã se conformeze planurilor naturii. De fapt. incidenþa bolilor contagioase e ste în creºtere ºi pare sã se producã astãzi o rãzbunare a acestora. ele reprezintã CEVA MAI MULT decât un simp lu duºman care s-a întors printre noi. jumãtate din populaþia Sta telor Unite murea înainte de a ajunge la vârsta de 20 de ani. Pe timpuri. Mai mult. Statisticile folosite pentru a argumenta aceastã viziune (a unei speranþe de viaþã mai mari) nu þin cont de numãrul de copii care ating stadiul de adulþi. Tulburãri degenerative au înlocuit bolile infecþioase. Din fericire. Creºterea statisticã a speranþei de viaþã din ultimii 50 de ani i-a determinat pe oamenii naivi sã accepte pretenþiile false ale medicinii legate de victoriile sale în prelungirea vieþii. speranþa de viaþã nu este mai mare astãzi de în timpurile de demult. Aceas tã concluzie este greºitã. problema poate fi însã inversatã! În pofida afirmaþiilor optimiste ale experþilor. Aºa se explicã ponderea redusã a speranþei de viaþã din acel timpuri (prezentatã statistic). 8 .

oaselor ºi pielii. starea noastrã de sãnãtate se aflã la apogeu ºi corpul ºtie sã se are rapid ºi fãrã probleme. Altf el spus. Aceastã stare este descrisã perfe ct de cuvântul catabolism. este pen tru noi momentul de APOGEU anabolic. corpul începe sã funcþioneze din ce în ce mai lent. Catabolismul îºi trage rãdãcinile în procesul morþii. energia este eliberatã. Important este cã acest moment soseºte mult pr ea devreme pentru om. Vârsta de 24 de ani. necesarã pentru a acoperi numai nevoile minime de energie ale corpului. care reprezintã linia de demarcaþie între cele douã procese. Prin catabolism. este un proces de reconstrucþie. el devine catabolic dent. La ora actualã ar trebui sã reducem aceastã limitã la numai 24 de ani. cu toate implicaþiile acesteia pentru procesul de îmbãtrânire. Linia de demarcaþie În anul 1971. El implicã regenerarea normalã a muºchilor. existã diferite grade între aceste douã extreme. Catabolismul este opu sul anabolismului. când am fost iniþiat pentru prima datã în teoria îmbãtrânirii. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Un organism tânãr este prin excelenþã anabolic. Existã alþii care îl experimenteazã ceva mai târziu. Atunci când îmbãtrâneºte. Acest p u îºi propune sã îl demonstreze aceastã carte. A fost odatã ca niciodatã Au fost vremuri când era ceva cu totul neobiºnuit sã vezi primele semne de îmbãtrânire pânã l . dar NU trebuie în nici un caz echivalatã cu sã ea ºi cu longevitatea. Este un fel de auto-digestie prin care co rpul se hrãneºte chiar cu energia eliberatã prin digerarea propriilor þesuturi.Orice om se naºte pentru a experimenta o viaþã lungã ºi SÃNÃTOASà pe aceastã planetã. care înseamnã degenerarea sau distrugerea þesuturilor corporale. Aceastã stare este foarte bine descrisã de cuvântul anabolism. care înseamnã a senþa distrugerii þesuturilor în organism. În cartea de faþã. Existã oameni care experimenteazã acest moment chiar mai devreme de vârsta de 2 4 de ani. Linia de demarcaþie între tinereþe ºi bãtrâneþe scade rapid! Atunci când suntem tineri. Este o energie a supravieþuirii. Altfel spus. iar noi devenim e în ce mai fragili. Rãnile nu ni se mai vindecã la fel de uºor. este acel moment temporal când tânãrul începe sã se îndrept e cãtre îmbãtrânire. Energia produsã prin activitatea catabolicã este o energie a înfometãrii. atunci când folosim cuvin ele anabolism ºi catabolism ne referim de fapt la starea GENERALà a organismului ºi la direcþia în care s e îndreaptã corpul bioelectric. Activitatea catabolicã ne poate þine în viaþã. se considera cã sarea ceasului biologic este un proces extrem de dificil dacã omul a supravieþuit deja 35 de ani într-un mod de viaþã NORMAL.

Obezitatea. cu excepþia unei vieþi trãite în greutãþi foarte mari. 9 . chelirea. pierderea apetitului sexual. Atunci când atinge apogeul anabolic. Atunci când vom deveni CONªTIENÞI de trecerea timpului.sta de 40-45 de ani. El nu este altceva decât un proc autodestructurare care grãbeºte trecerea timpului ºi ne apropie de momentul morþii. vom deveni conºtienþi ºi de forþele invizibile ale îmbãtrânirii. Schimbaþi aceastã stare de lucruri Nu este obligatoriu ca viaþa noastrã sã se petreacã în acest fel! Noi avem libertatea sã sch imbãm aceastã stare de lucruri indiferent de vârsta pe care o avem! Putem inversa cursul v ieþii noastre. ridurile ºi reducerea vitalitãþii toate acestea reprezintã semne ale procesului de îmbãtrânire. care ne fac sã ne zim bãtrâni. albirea pãru ui. El este pr ins între miracolul tinereþii ºi apropierea îmbãtrânirii. Procesul de îmbãtrânire începe discret. Înainte de a afla cum pot fi inversate aceste semne. omul se aflã la o rãscruce de drumuri. deºi în sufletul nostru ne simþim în continuare tineri. este important sã înþelegem cum apa r ele. dacã dorim cu adevãrat sã învãþãm ºi sã transpunem apoi în practicã aceastã nouã cunoaºtere. fãrã sã facã valuri. Este important de asemenea sã înþelegem cum se manifestã ele.

durerii. Trebuie sã acceptaþi aceastã realitate. Pentru cei mai mulþi dintre ei. ideea de a redeveni tineri pare o utopie. Pentru ei. medicii se consultã ºi delibereazã îndelu dându-ºi cupãrerea despre ce poate fi fãcut pentru însãnãtoºirea pacientului. fãrã nici un conþinut. În timp. ºtiinþa dicalã îºi epuizeazã rapid jargonul savant. Hosea spunea: Poporul meu este distrus din cauza lipsei de cunoaºtere . a singurãtãþii. dar ºi SPERANÞEI pacientului. oamenii nu se tem atât de ideea de îmbãtrânire. suferinþei. acest es de însãnãtoºire dã naºtere unui jargon menit sã fie înþeles numai de cãtre specialiºti. îi auzim deseori pe medici spunând: Nu mai este nimic de fãcut! . care îºi croiesc drum în subconºtientul nostru.În realitate. În realitate. ºi în final a morþii. cât de faptul cã acest proces l va rãpi desfãtãrile de care se bucurau cândva gratuit. gândul bãtrâne este asociat cu viziunea unei fundãturi. subminându-ne dorinþa de a trãi în momentele de cumpãnã. Am renunþat la primul titlu. ci înþelepciunea care sã-i permitã sã facã diferenþa între cunoaºterea a falsã. Aceºtia nu vor citi cartea. deoarece nu pot înþelege semnificaþia cuvântului bãtrân. am ezitat între De-a pururi tânãr ºi titlul de faþã nou tânãr (N. Nu este vorba de unul ºi acelaº ru. Ilustraþie APOGEU anabolic catabolic tânãr bãtrân Apogeul anabolic ale bãtrâneþii. Tr. u manitãþii nu îi lipseºte cunoaºterea. cãci ea nu mai poate fi schimbatã! ºi alte expresii de acelaºi el. punctul de cotiturã în care tinereþea începe sã disparã ºi apar primele se Atunci când am ales titlul acestei cãrþi. deoarec e el nu li se potriveºte acelor cititori care se mai aflã încã în perioada anabolicã a vieþii lor. tradus de noi: Cum sã ne redobândim tinereþea). Medicul Când omul este pe moarte. În realitate. este vorba de simple cuvinte goale. În ceea ce îi priveºte pe pacienþii aflaþi în faze considerate terminale ale bolilor. Ei convinºi cã nu vor îmbãtrâni niciodatã. când boala abia începe sã se manifeste. menite sã ne d . Numai cei care realizeazã cã au trecut de momentul apogeului anabolic pot înþelege cu ad evãrat semnificaþiile cuvântului BÃTRÂN. Universul în care trãiesc este cel al tinereþii. Bãtrâneþea nu este neapãrat sinonimã cu ideea de a fi bãtrân. înlocuindu-l cu expresiile de mai sus. menite sã ne dete rmine sã acceptãm ºi sã raþionalizãm aceste fenomene naturale numite viaþã ºi moarte. La început.

el este situat în jurul vârstei de 24 de ani.ucã cu gândul la piatra de mormânt care ne aºteaptã. rãmâne în continuare n Ilustraþie Apogeu Vârstã -0. al vieþii ºi al morþii. Preoþii 10 . În cazul de faþã. misterul sãnãtãþii ºi al fericirii. Pacientul rãspunde acestei chemãri fie pregãti ndu-se în vederea marelui sfârºit. fie prin frustrare ºi prin întrebãri de genul: De ce? Cum este po il? ªi astfel.24 80 Piramida îmbãtrânirii remarcaþi cât de departe de centru este localizat momentul de apogeu anabolic. Medicul este cel care anunþã chemarea morþii.

o religie naþionalã. ªi astfel. dupã care este voia lui Dumnezeu sã plecãm în lumea c rgonul preoþesc este altfel decât cel al oamenilor de ºtiinþã. Cumpãrãm medicamente ºi pastile pentru ata . pentru cã aºa ni s-a spu e sã se întâmple lucrurile ºi murim cu câteva decenii înainte de timpul care ne-a fost predest inat. fãrã sã stãm niciodatã sã ne punem întrebãri fireºti precum De ce? sau Cum de este posibil? . Ne urmãm orbeºte convinger le. ni se spune cã avem în interiorul nostru un ceas biologic care semnal eazã momentul în care trebuie sã murim. dar urmãreºte la rândul lui sã ne amo moþiile ºi sã ne determine sã acceptãm realitatea momentului. Din toate pãrþile. retrãind din nou zilele fericite ale tinereþii ºi vitalitãþii. noi ne oferim voluntar sã mergem în pelerinaj la altarul ªtiinþei pentru a ne aduce omagiul în faþa ideii cã efectele ºi cauzele pot fi explicate prin analize bazate pe factori sing ulari. noi suntem învãþaþi sã gândim într-un anume fel. Acceptãm procesul de îmbãtrânire. aducând în viaþa acestora boala ºi moartea. De ce? sau Cum este pos Incapacitatea noastrã de a discerne adevãrul de minciunã nu este în întregime vina De mici copii. Din pãcate. sã acceptãm aberaþiile emanate de c de guverne. dar din pãcate nu ºtie sã rãspundã tipul: De ce? sau Cum de este posibil? Pelerinajul noastrã. pentru cã oamenii NU mai ºtiu unde sã caute rãspunsurile. noi ridicãm la rang de dogmã tot ceea ce nu înþelegem.Dogmele religioase îºi propun sã ne convingã cã avem cu toþii un anumit interval de timp des emnat în care ar trebui sã rãmânem pe acest pãmânt. în timp ce religia preferã sã dea vina pe Eva. Aceasta a devenit un cult. Noi acceptãm teorii de genul cã existã un microb pentru fiecare boalã. deci inclusiv o pilulã care poate vindec a fiecare tulburare. noi continuãm sã ne prosternãm î faþa Altarului ªtiinþei ºi sã plãtim preþul corespunzãtor. este ªtiinþa. pe altarul cãruia cu toþii. numai pentru cã aºa au considerat medicii ºi preoþii cã este firesc. acuzându-i cã sunt responsabili de pro lemele noastre de sãnãtate. cei care n ne închinã la întrebã În fiecare zi. Societatea umanã anihileazã cu cinism întrebãrile fireºti de tipul l? . ªtiinþa ºi medicina dau vina pe bacterii ºi pe viruºi. al cãrei pãcat originar a aruncat anatema asupra lui Adam ºi a urmaºilor sãi. Raþiunea nu are nici un cuvânt de spus în aceastã privinþã. Puþini oameni îndrãznesc sã punã la îndoialã dog religioase. renunþãm sã mai luptãm. de ziare ºi de universitãþi. deºi în realitate am putea inversa în orice clipã mersul acelor ac stui ceas. Zeul civilizaþiei noastre. În loc sã ne asumãm propria responsabilitate care ne revine.

ale sãnãtãþii ºi bolii.simptomele. umanitatea continuã sã tr b aceastã hipnozã indusã de ºtiinþa medicalã. indicând astfel calea cãtre o viaþã a tinereþii Ce vârstã avem? 11 . dar nu schimbã cu nimic cauzele care le-au pr ovocat. De altfel. fãrã sã-ºi punã vreodatã întrebãri legate de mecanismele vieþii ºi morþii. Sã fie limpede: 99% din procesul de îmbãtrânire la care suntem supuºi depinde direct de no i (se aflã sub controlul nostru direct). conducându-i de multe ori în eroare chiar pe medici. trãim din paleative. cam aºa opereazã ºtiinþa medicalã de astãzi: ne reazã SIMPTOMELE (MANIFESTÃRILE EXTERIOARE). Medicamentele de sintezã chimicã produc schimbãri în funcþiile organismului. acestea rãmân chiar neidentificate ! Altfel spus. diagnostica sau vindeca bolile. Textele care însoþesc medicamentele (scrise cu litere foarte micuþe) nu fac altceva decât pãcãleascã pacientul. Cartea de faþã a fost scrisã tocmai pentru a oferi rãspunsuri la întrebã ile mult evitate de ºtiinþã: De ce? ºi Cum de este posibil? . Din pãcate. Cât de diferitã ar fi aceastã viaþã dacã oamenii ar înþelege corect în ce constã boala ºi pro îmbãtrânire. acþionând apoi pe baza acestei cunoaºteri. Orice om îºi poate pãstra un corp tânãr ºi sãnãtos. dar nu umblãm deloc la cauze. Ele sunt pres crise pentru a preveni. DACà doreºte acest lucru. precum ºi o min cidã. Mai mult.

adicã a vârstei reale a corpului. Acest gen de definiþii ciudate acceptã existenþa unor tulburãri degenerative. Existã nenumãraþi oameni în vârstã care reprezintã cea mai bu acestui efect de capsulã a timpului. Spre exemplu. aceste acþiuni ne determinã viitorul fiziologic ºi vârsta bioelectricã. În acest caz. de zi u zi. de cea funcþionalã l mai important între toate. pierzândritmul cu mintea sa. Orice aþi spune. plin de vitalitate. Cartea de faþã cum sã atingeþi acest obiectiv în fiecare zi din viaþa dumneavoastrã. este evident cã trupul ei a trecut de mult de perioada a pogeului anabolic. Felul în care poate f . Medicina aºa-zis holistic efineºte sãnãtatea funcþionalã drept capacitatea noastrã de a experimenta activitãþile normale. considerând cã bunãstarea ar la bazã felul în care ne auto-percepem. indiferent de limitãrile noastre mentale sau fizice care ne împied icã sã ducem un mod de viaþã cu adevãrat sãnãtos. iar ei continuã sã se cramponeze de ea). Din pãcate. Iatã în ce constã fiecare din acestea: Vârsta calendaristicã se referã la anii pe care i-am petrecut pânã acum pe acest pãmânt. noi celebrãm aceastã vârstã dând o petrecere de ziua noastrã. Indiferent cât de tânãrã se crede însã persoana respectivã. La rândul lor. dar din punct de vedere fi zic au îmbãtrânit. noi sãrbãtorim trecutul nând cã am îmbãtrânit cu atâþia ani. nu este o perspectivã prea rozã! Vârsta funcþionalã se referã la capacitatea noastrã de a funcþiona. Din punct de vedere mental. în funcþie de o perioadã sau al a din trecutul pe care lam trãit. Subiectul acestei cãrþi se referã la inversarea vârstei bioelectrice. Cunoaºtem cu toþii asemenea persoane. Vârsta bioelectricã poate fi mãsuratã ºi manipulatã într-un sens sau în altul. Vârsta poate fi definitã în funcþie de vârsta cronologicã. de vârsta bioelectricã. avem de-a face cu o mi nte tânãrã într-un trup bãtrân. deoarece le in duc oamenilor o stare de confuzie. deºi ar trebui sã spunem cã am întinerit cu atâþia ani2! Vârsta mentalã este definitã de felul în care gândim. Definiþiile din categoria celei de mai sus m-au deranjat întotdeauna. de cea mentalã. indiferent de câte zil e mai aveþi de trãit. fiind marcaþi pe viaþã de aceastã perioadã a vieþii lor3. ei au rãmas tineri (perioad a care i-a marcat s-a petrecut de regulã în tinereþe.Felul în care definim vârsta poate aduce o mare diferenþã în atitudinea noastrã faþã de viaþã tã atitudine este cea care dicteazã acþiunile noastre de zi cu zi. Ea þine de perspectiva noastrã asupra v eþii. nu reprezintã altceva decât simple afirmaþii golite de orice conþinut. În f are an. de multe ori chiar în familia noastrã. existã oameni care au crescut în perioada Marii Depresiuni. Ele nu scot nici un cuvânt referitor la cauzele procesului de îmbãtrânire ºi ale bolilor! Practic. Apogeul sãnãtãþii nu poate fi cu adevãrat experimentat decât în ABSENÞA bolii. Este un fel de capsulã a timpului în care este prinsã mintea noastrã.

Alþi oameni devin diabetici! Femeile au anumite proble me specifice. Sunteþi pregãtiþi? Ochii verzi-cãprui Ni se spune pe toate canalele cã procesul de chelire. Ne grãbim sã revelãm acest secret pentru a vã stimula sã termina citit aceastã carte. diabetul. lucrurile nu stau chiar aºa. fiin d marcaþi pe viaþã de aceasta. Odatã ce veþi învãþa sã manipulaþi ºi sã controlaþi forþele care influenþeazã vârsta b tul timpului asupra vieþii dumneavoastrã va înceta sã mai fie o preocupare majorã în ceea ce vã p iveºte. 2 N. Este vorba de un joc de cuvinte specific limbii engleze: în aceastã limbã. Tr. Copiii se nasc cu ochii albaºtri. Tr. Oamenii se îngraºã. 12 . dar prin pierderea pãrului pe care îl au deja (nu se nasc chei). La fel. darnude la bun început. vârs ta este desemnatã folosind cuvântul old (bãtrân) dupã numãrul de ani. Informaþiile prezentate în l reprezintã însãºi esenþa acestei cãrþi. culoarea ochilor. 3 N. nu se nasc graºi.ut acest lucru va fi arãtat în capitolul urmãtor. TE SIMÞI ºi GÂNDEªTI din nou ca un om tânãr! Preambul: în capitolul urmãtor. veþi afla cum vã puteþi stabili vârsta REALà ºi cum puteþi de na factorii care genereazã procesul de îmbãtrânire înainte de vreme. pentru ca mai târziu culoarea lor sã se schimbe în negru sau în cãprui. Oamenii chelesc. În realitate. Nu poþi fi din nou tânãr decât atunci când ARÃÞI. obezitatea ºi problemelefeminine sunt de naturã geneticã . în România existã oameni care au crescut în perioada comunismului.

Femeile îºi pot recãpãta starea de sãnãtate. cuvinte ºi gândurile noastre. Problemele aºa-zis genetice pot fi rezolvate prin curãþarea corpului de de rile metabolice. 5) colonul transversal. semn cã ni se apropie ºi nouã ti Din pãcate. Ilustraþie UN COLON NORMAL ªI MAI MULTE EXEMPLE DE COLONURI BOLNAVE A. am asistat la regenerarea pãru lui meu ºi la re-înflorirea vieþii mele. deºi am depãºit vârsta de 50 de ani! La fel puteþi face ºi dumneavoastrã! Cine deþine adevãratul control? Puneþi la îndoialã autoritatea medicilor. Colon rãsucit Colonul transversal rãsucit (într-o stare de ptozã). B. Programaþi sã murim Noi ne auto-programãm sã murim prin acþiunile. Oam enilor chei le poate creºte din nou pãrul. dar niciodatã cauzative. . moartea ne rãpeºte rudele ºi prietenii. Colon spastic Colonul aflat într-o stare de constipaþie spasticã.Personal. Astãzi îi am pe jumãtate verzi. aflat într-o poziþie corectã faþã de celelalte structuri: 1) stomacul. Personal. 7) curbura sigmoidã. nu orice drum vechi te poate duce înapoi. 4) colonul ascendent. Colon inflamat Colonul aflat într-o stare de inflamare datoratã constipaþiei. cu deplasarea poziþiei normale a st omacului. 8) rectul. 2) apendicele. C. Colon normal Colonul normal. Luaþi frâiele viitorului dumneavoastrã în propriile mâini. Aceste p robleme aºa-zis genetice sunt simptomatice. Diabeticii pot redeveni normali. În timp ce noi ne pregãtim în aceastã direcþie. Oamenii graºi pot slãbi. am avut cândva ochii de culoare cãprui închis. cum ai putea sã ºtii cum ai ajuns acolo? Dacã nu ºtii cum ai ajuns acolo. 3) cecumul. 6) colonul descendent. D. Ridicaþi-vã din genunchi. Este corpul DUMNEAVOAS TRà ºi viaþa DUMNEAVOASTRÃ. prin restaurarea echilibrului hormonal ºi prin consumarea unor super-alimente. noi facem tot ce ne stã în puteri pentru a ne asigura cã nu vom rãmâne în urma celor care ne-au luat-o înainte 3 Nu orice drum vechi Dacã nu ºtii încotro te îndrepþi.

Aceste evenimente atestã trecerea timpului. Îmbãtrânirea prematurã ne conduce de la acest moment de vârf cãtr mormânt. Creºterea normalã ne permite sã ieºim din copilãrie sã atingemapogeul anabolic. reducerea apetitului sexual ºi obezitatea.John Thomas Oamenii considerã cã procesul de îmbãtrânire este un aspect normal al unei vieþi normale. Îmbãtrânirea se produce ca urmare a unei serii de evenimente legate de timp (care defi nesc de altfel simptomele ei) precum: albirea pãrului. menopauza. chelirea. el reprezintã partea anormalã a procesului. dar reprezintã simultan ºi SEMNELE procesului de îmbãtrânire! 13 . diabetul. În ealitate. p ierderea vitalitãþii. Ele sun t simptomatice. ridurile.

Simptomele bolilor reprezintã modificãrile subiective ale funcþiilor corporale care NU sunt aparente observatorului exterior cum ar fi senzaþia de greaþã. Cancerul determinã o accelerare a trece rii Timpului. în timp ce Timpul este vehiculul îmbãtrânirii. Acest gen de simptome trec de regulã neobservate de ceilalþi oame 80 ani 80 ani 80 ani 80 ani sau mai mult . anorexia ºi reducerea apetitului sexual.Procesul de îmbãtrânire poate fi încetinit. Factorul sãu de control este acþiunea con entã. dar nu ºi identice. Ea ne priveazã de intervalul de t imp la care am fi avut dreptul pe acest pãmânt. b li precum cancerul sunt consecinþe ale unui Timp trãit în mod greºit. ei îºi reduc cu bunã ºtiinþã ºederea pe acest pãmânt rocesul de îmbãtrânire se produce de la sine. uscãciunea gu rii. Îmbãtrânirea e ultatul unui Timp trãit în mod greºit. Folosiþi un creion ºi o gumã. Lãsaþiultima linie goalã pânã când aþi stabilit vârsta bioelectricã pe care o aveþi. ci printr-o retrãire a timpului însuºi a acelui TIMP pe care lam trãit deja. nu prin retrãirea experienþelor noastre anterioare. În acest fel. anxietatea. Estimaþi ºi notaþi vârsta pe care o aveþi în locurile goale de os. Îmbãtrânirea ºi Timpul sunt douã lucruri legate între ele. În acest fel. Când se petrece acest lucru. durerea. Rezultatul este procesul de îmbãtrânire o confirmare a deteriorãri biologice. stopat ºi inversat. LA S estui capitol. Evaluaþi-vã singuri vârsta În rândurile de mai jos sunteþi rugat sã personalizaþi tipurile de vârstã despre care am disc tat în capitolul 2. Vârsta mentalã 0 Vârsta calendaristicã 0 Vârsta funcþionalã 0 Vârsta pe care o simþiþi 0 Semne ºi simptome Timpul trãit greºit dã naºtere la o serie de SEMNE ºi SIMPTOME ale bolii ºi ale îmbãtrânirii ectrice. Acest lucru nu devine însã po ibil decât dacã deþinem cunoaºterea corectã ºi o punem în aplicare. Aceste semne ºi simptome reprezintã schimbãrile care s-au produs ºi diminuarea funcþiilor organelor vitale ºi glandelor. Putem proceda însã ºi altfel: putem opta pentru o re-expe rimentare a timpului. conceptele de îmbãtrânire ºi de timp vor cãpãta o semnificaþie mai tangibilã ru dumneavoastrã. corpul nostru experimenteazã un blocaj în echilibrul sãu bioelect ric. Oamenii îºi accelereazã singuri procesul de îmbãtrânire ºi trecerea timpului prin IGNORAREA SEMNELOR mai sus amintite. Spre exemplu. iar omul îmbãtrâneºte! Gândiþi-vã la boalã ca la o trecere acceleratã a Timpului.

în ogli ndã. Ele pot fi confirmate pr n diagnosticului unui medic. În etapele ulterioare. al hormonilor ºi fluidelor. ea poate fi vãzutã cu ochiul liber. Ele indicã însã apariþia unor modificãri subtile la nivelul þesuturilor corporale.ni. 14 . ele reprezintã o confirmare a procesului de îmbãtrânire ºi a trecerii timpului. Procesul de îmbãtrânire nu este altceva decât un cuvânt elegant pentru o încetinire a funcþiilor organismului. Timpul devenit vizibil Semnele sunt altceva decât simptomele. Semnele ne permit sã devenim conºtienþi în mod dureros de modificarea funcþiilor normale ale organismului (de pildã febra sau inflamaþiile). Ele se referã la evenimente exterioare ºi sunt observabile. ºi orice înce tinire conduce mai devreme sau mai târziu la blocare. SEMNELE de îmbãtrânire ºi/sau de boalã pot fi observate ºi mãsurate. ºi/sau poate fi confirmatã prin diagnosticului unui medic. Semnele nu sunt altceva d ecât timpul devenit vizibil! Ele sunt capsule bioelectrice ale timpului. care stabileºte o stare morbidã. mai exa t a corpului bioelectric. De aceea. Îmbãtrânirea apare mai întâi de toate la nivelul acelei lumi invizibile a corpului.

schimbându-ne modul de viaþã înainte de a fi prea târziu. dupã o î a acestor semne sau dupã o boalã mai gravã. Ma t. Înceti nirea ºi încetarea funcþiilor vitale este cel mai important semn de care trebuie sã þinem seama. Fiecare dintr stea adaugã o anumitã semnificaþie ºi vã direcþioneazã în efortul dumneavoastrã cãtre reîntinerire. ea are menirea sã vã permitã sã înþelegeþi de ce aþi ajuns sã aveþi aceastã vârstã. când veþi înþelege mult mai bine importanþa fiecãrui criteriu în parte. Ea reprezintã ha rã personalã pe drumul cãtre o tinereþe fãrã bãtrâneþe. Chiar ºi dupã ce pleacã. O boalã este precum un oaspete nedorit care dã buzna în casa noastrã. Þineþi cont de bolile grave din trecut. ea lasã în urma ei o umbrã de iritare. Cele mai multe dintre ele nu au legãturã cu sexul. Restul cãrþii de faþã nu va face altceva decât sã dezvolte fiecare subiect din a listã. Ea vã oferã o aproximare destul de riguroasã a vârstei bioelectrice pe care o aveþi. Bifaþi cãsuþele care vi se potrivesc. Umbra bolii se manifestã de regulã prin deteriorarea funcþiilor organelor vitale. Criteriil individualizate vor fi adãugate pe liste separate (pentru bãrbaþi ºi femei). NOTÃ: aceastã listã nu reprezintã un diagnostic al unei boli particulare. indicându-vã ce aveþi de fãcut pentru a cesul de îmbãtrânire. cãci ne trezim cã nu mai putem face o serie de lucruri care altãdatã ne e rau la îndemânã. dar numai în mãsura în care sunteþi cinstit cu dumneavoastrã înºivã. Apariþia sa ne provo acã o serie de neplãceri temporare. Þineþi de asemenea cont de situaþia în care vã aflaþi ch în prezent: dacã sunteþi sub îngrijire medicalã sau dacã luaþi medicamente. dacã ºi-au lãsa mprenta asupra dumneavoastrã sau dacã sunt recente. Procesul de îmbãtrânire ºi boala sunt u ºi acelaºi lucru.Semnele mai pot fi definite ca niºte evenimente anormale care se petrec la nivelul procesului vieþii. De regulã însã. Stabiliþi vârsta bioelectricã pe care o aveþi Lista de mai jos îºi propune sã vã ajute sã stabiliþi vârsta bioelectricã pe care o aveþi. Aceste criterii reprezintã puncte de evaluare bazate pe efecte cumulative pe terme n lung. Faceþi acest exerciþiu acum. Existã de asemenea ºi o listã care cupr nde factorii contributori. Nu diminuaþi importanþa criteriilor listate ºi nu vã grãbiþi sã le judecaþi din perspectiva d . Dacã le considerãm normale. aplicându-se deopotrivã bãrbaþilor ºi femeilor. dar º upã terminarea cãrþii. le dimin uãm practic impactul asupra conºtiinþei noastre ºi le amplificãm efectele. Uneori. Ele se manifestã sub formã de boli ºi evenimente patologice. ceastã umbrã este foarte evidentã. Timpul se accelereazã atunci pentru noi. manifestarea plenarã a procesului de îmbãtrânire se manifestã abia mai târziu. ci mai degrabã o succesiune de indicatori.

eavoastrã. dureri 20 50 18 15 . Efectul lor cumulat vã poate BLO CA cu uºurinþã calea ºi vã poate împiedica sã redeveniþi tânãr! Semnele. efecte ºi factori care contribuie l a procesul de îmbãtrânire. simbolurile & factorii contributori care permit evaluarea vârstei bioelec trice Pentru ambele sexe Înãlþime: pierderea înãlþimii fizice Cu circa 7-8 mm Cu circa 1. simptome. fãrã putere Crampe.5 cm sau mai mult 50 200 Gutã: 40 Ochi: riduri în jurul ochilor (nu foarte accentuate) Riduri accentuate 8 15 Muºchii: deteriorare. leziuni Flasci. Lista este alcãtuitã exclusiv din semne. Vã asigur cã fiecare criteriu meritã atenþia dumneavoastrã.

pãtate. datorate unei afecþiuni la ficat 40 Se învineþeºte rapid. vânãtãile sunt dureroase la atingere 60 Secreþii grase abundente 15 Pãr. care avanseazã progresiv 30 Piele: Uscatã. ca în cazul bãutorilor de bere) 8 40 Sprâncene: groase. se exfoliazã (inclusiv mãtreaþa) 10 Psoriazis/seboree (pe scalp sau pe corp) 50 Ridatã (pe mâini sau pe faþã) 10 Umflãturi datorate grãsimii pe spatele braþelor 10 Coºuri/acnee/pete 30 Transpiraþie insuficientã sau lentã 20 Pete maronii pe mâini/corp. stufoase 15 Pãr în nas ºi urechi (exterior) 18 Haine: pantaloni & cãmãºi/bluze Numere din ce în ce mai mari dupã vârsta de 24 de ani 20 Energie (vitalitate): haoticã. brãzdate 30 Cresc greu 40 Îngroºarea unghiilor de la degetele mari de la picioare 30 Auz: slãbit. mustaþã & barbã Predominant albit 30 Chelie 30 Pierderea pãrului corporal (de pe picioare) 60 Creºtere lentã a pãrului de pe cap 30 Netezirea pãrului care era cândva cârlionþat 40 Albirea pãrului pubian. de sub braþe sau de pe picioare 40 16 . condiþie instalatã prematur. fãrã stabilitate 25 Mirosuri corporale: necesitã deodorant Depãºesc puterea deodorantului 20 40 Respiraþie urât mirositoare: cronicã 30 Dinþi: stricaþi 40 Necesitã curãþarea plãcii la dentist o datã pe an 25 Necesitã curãþare la ºase luni 40 Necesitã plombe cu un amestec pe bazã de mercur 150 Existã dinþi obturaþi pânã la rãdãcinã 40 Gingivitã (gingii inflamate) 30 Unghii: la mâini/picioare 20 Fragile: se rup uºor.Stomac (intestine): pântecos Umflat (bombat.

manifestatã prin purtarea unor haine mai largi 30 Creºtere în greutate. dar fãrã febrã 20 Rãceli mai dese decât o datã pe an 25 Gripe în fiecare an 20 Boli degenerative diagnosticate 80 Ochii: Necesitã ochelari de citire 8 Sensibili la lumina solarã 40 Incapacitatea de adaptare la întuneric 20 Pete maronii pe iris (pe partea coloratã a ochilor) 30 Pungi sub ochi 30 Pleoape umflate 8 Pleoapele nu se închid/deschid în mod egal 20 Degenerare macularã 50 Retinitã/vedere tunelarã/glaucom 50 17 .Activitate fizicã: Incapacitatea de a mai efectua munci fizice grele 20 Dureri/inflamaþii în timpul activitãþii sau dupã muncã 20 Somn dereglat care necesitã odihnã suplimentarã 30 Greutate: Creºtere în greutate. manifestatã prin necesitatea unei cantitãþi mai 20 mare de hranã Pierderea inexplicabilã a greutãþii 40 Mental: Pierderi de memorie pe termen lung sau scurt 20 Obosealã mentalã 30 Înceþoºarea minþii. imposibilitatea de a-þi aduna gândurile 30 Nevoia de a bea cafea pentru a-þi pãstra luciditatea 20 Evacuarea deºeurilor: Schimbarea culorii acestora într-o altã nuanþã decât acel maroniu 30 moderat specific 20 Fecale uscate (constipaþie) 20 Defecaþie cu efort fizic/tensiuni 40 Tranzit intestinal care dureazã mai mult de 24 de ore 40 Balonãri/gaze excesive ºi urât mirositoare 15 Fecale cu sânge Defecaþie incompletã 20 Boli: Senzaþii frecvente de slãbire/neplãcere fizicã.

culoarea lor nu revine instantaneu la normal 40 Ameþealã datorate unei circulaþii proaste 30 Efectul Rouleau (sânge îngroºat) 50 Folosirea frecventã de pastile pentru subþierea sângelui (aspirine sau alte anticoagulante) 50 Plãmâni (capacitate respiratorie): Respiraþie dificilã / senzaþia cã îþi lipseºte aerul 70 Plãmâni plini cu fluide (respiraþie cu expectoraþii) 80 Anginã pectoralã 40 Astm 80 Colon (intestine): Constipaþie (cronicã) 50 Defecaþie neregulatã 30 Alternanþã diaree/constipaþie 30 Probleme repetate ale apendicelui 50 Operaþie de apendicitã efectuatã (eliminarea apendicelui) 20 Colitã 75 Diverticulitã 75 Eliminarea chirurgicalã a vreunei pãrþi din intestinul subþire 90 Colostomie 60 18 .Obraji: Scobiþi. încovoiere (severã) 80 120 Rãni minore: Refacerea rãnilor minore dureazã mai bine de o sãptãmânã 20 Rãnile minore se infecteazã uºor 30 Apariþia prea uºoarã a cicatricelor 40 Circulaþia capilarã a sângelui: Nu apare forma de perlã atunci când zona este apãsatã cu degetul (sângele curge în continuare. încovoiere (medie) Cocoºare. iar apoi relaxate. adânciþi în orbite 8 Maxilare inflamate/slãbite/scofâlcite 25 Obraji roºii (capilare inflamate) 40 Încheieturi: Dureri la nivelul încheieturilor (generale) Artritã diagnosticatã. nu se adunã sub piele) 30 Culoarea sângelui este roºu închis. nu roºu strãlucitor 30 Când unghiile de la mâini sau de la picioare sunt apãsate pe pãrþile laterale. reumatism sau dureri reumatismale 40 60 Staturã: Cocoºare.

5-2 litri de apã pe zi 40 Bãutul de lichide la masã 20 Bãutul apei clorurate sau fluorizate 60 Înlocuirea apei cu bãuturi rãcoritoare Lipsa ingerãrii a cel puþin 300 de mililitri de apã la fiecare 15-30 de 60 minute în timpul activitãþii fizice grele 30 19 . dar la marginea de sus a scalei 30 Tumori alcãtuite din grãsime sub piele 50 Ingerarea de grãsimi în proporþie de cel puþin 20% din alimentaþie 10 Folosirea ORICÃRUI tip de margarine 30 Folosirea de uleiuri sau produse din soia 60 Refuzarea oricãror grãsimi alimentare 30 Sistemul urinar: Albuminã cronicã în urinã 50 Nivel ridicat de uree în urinã 40 Greutate specificã redusã a urinei 30 Predispus pentru pietre la rinichi 40 Culoare închisã a urinei 25 Miros urât al urinei 30 Miros dulceag al urinei 50 Infecþii ale vezicii urinare (de regulã. la femei) 75 Volum redus de urinare (mai puþin de 150 de mililitri) 35 Metabolism general: Ingerarea a mai puþin de 1.Paraziþi 90 Circulaþia sângelui: Atacuri de cord 80 Anemie (procent redus de celule roºii) cronicã 40 Nivel redus al hemoglobinei 30 Aterosclerozã diagnosticatã 100 Circulaþie sanguinã proastã 30 Sistemul limfatic: Noduli limfatici umflaþi în mod dureros / dureroºi la nivelul încheieturilor. al subsuorilor sau al gâtului 50 Noduli limfatici eliminaþi chirurgical 50 Cancer la nivelul sistemului limfatic (limfom) 90 Eliminarea chirurgicalã a splinei 60 Grãsimi corporale: Depãºirea greutãþii cu 15-25 de kilograme 90 Greutatea corporalã în limitele admise.

ºi în particular funcþiile creierului 20 Obosealã sau agitaþie dupã masã Stres ºi dureri de cap (migrene): Incapacitatea de a funcþiona în condiþii de stres 30 Cedãri repetate din motive de stres 40 Migrene cronice 40 Tractul gastrointestinal: Crampe dupã mese 30 Gaze cronice 50 Gaze urât mirositoare 40 Balonarea abdomenului dupã masã 50 20 . mononucleozitã. Epstein-Barr. a apei distilate sau filtratã în mod obiºnuit 50 Ingerarea repetatã de medicamente pentru dureri de cap (de tip 40 algocalmin) 40 Ingerarea repetatã de orice fel de medicamente Ficat/vezicã biliarã/indigestii Probleme diagnosticate ale vezicii biliare 60 Eliminarea chirurgicalã a vezicii biliare 60 Hepatitã. sau Sindromul Oboselii Cronice 60 Saliva: Gurã uscatã Mestecarea lichidelor pentru a le putea ingera 20 30 Temperatura corpului: Febrã cronicã de intensitate redusã sau temperaturã sub cea normalã 35 Mâini ºi picioare reci 60 Sensibilitate la temperaturi reduse 30 Incapacitatea de a rezista la temperaturi ridicate 30 Þesuturi/energii conjunctive: Lupus sistemic diagnosticat. malarie. miastenie sau tulburãri degenerative ale 200 nervilor 20 Orice tulburare diagnosticatã la acest nivel 20 Încheieturi rigide / pierderea flexibilitãþii 40 Lipsã de energie 30 Necesitatea de a mânca frecvent pentru a avea energie 30 Schimbãri rapide de dispoziþie / cãderi de energie 20 Digestia reduce energia corpului.Folosirea pastelor de dinþi cu fluor 20 Folosirea deodoranþilor obiºnuiþi 30 Bãutul apei de la robinet 30 Bãutul apei din sticlã.

Colitã. dublat de creºterea greutãþii corporale 30 Aciditate stomacalã supãrãtoare 30 Stomac nervos 20 Foame continuã 60 Apetit redus 25 Laptele provoacã indigestie sau balonare 20 Mâncãrurile condimentate sunt suportate greu 20 21 . albicioasã. în timpul zilei 40 Limbã încãrcatã dimineaþa. diverticulitã diagnosticatã. boala lui Crohn 60 Cancer: Orice tip de cancer diagnosticat 200 Chimioterapie sau terapie cu ajutorul radiaþiilor 200 Chisturi sau tumori de orice fel 50 Tutun: Fumat sau mestecat 95 Limbã: Limbã încãrcatã. care dureazã circa 15 40 minute) Dietã: Nefolosirea de multi-vitamine/minerale 20 Ingerarea de vitamine/minerale nealimentare 20 Ingerarea unor suplimenþi pe bazã de calciu 20 Gât umflat (înghiþire cu dificultate) 50 Accelerarea pulsului dupã mese 10 Vomãri frecvente 40 Mâncatul în timpul unei stãri de nervozitate 30 Apetit excesiv 30 Apetit sporit. la trezire 20 Limbã crestatã 40 Somn: Mai puþin de 7 ore pe noapte 7 Mai puþin de 6 ore pe noapte 30 Somn întrerupt în mod regulat 20 Somn cu ferestrele închise 30 Dormitul sub o pãturã electricã 50 Somnambulism 60 Insomnie 20 Hipersomnie (somn excesiv) 40 Narcolepsie (somn involuntar în timpul zilei.

de tip aerobic. dar frecvente Mese sau gustãri mai frecvente decât din 4 în 4 ore Devorarea rapidã a alimentelor Mâncãruri sãrate Ingerarea unor cantitãþi mari de frunze de lucernã Ingerarea de alimente care nu au fost produse personal Mese regulate la restaurant Ingerarea frecventã de alimente preambalate (care nu sunt proaspete) Folosirea cuptoarelor cu microunde 50 30 25 30 30 20 40 50 40 50 Statul la calculator: Mai mult de o orã zilnic La o distanþã mai apropiatã de 75 de centimetri de monitor 8 30 Luminã fluorescentã: Folositã la lucru 20 Folosirea aparatelor de citire electronicã a preþului 20 Folosirea regulatã a telefonului celular 30 Lucrul cu radarul (poliþiºti. militari) 40 Expunerea zilnicã în faþa unor echipamente electronice 30 Folosirea detectoarelor de fum în timpul somnului sau la serviciu 20 Lipsa exerciþiilor fizice. de trei ori pe sãptãmânã 30 Ritm metabolic redus 50 Trezire lentã din somn. care necesitã mai multe ore 40 Pulsul în timpul stãrii de odihnã: peste 75 20 Presiunea sanguinã: peste 90/130 În timpul stãrii de odihnã În timpul stãrii de odihnã peste 80/120 50 20 Emoþiile: Reþinute în interior incapacitate de a se relaxa Stãri de depresie/melancolie Persoanã excesiv de emoþionalã 30 40 30 Numai pentru femei Menstruaþie & menopauzã Obosesc cu uºurinþã 20 Tensiuni premenstruale (PMS) 50 Depresii înaintea menstruaþiei 50 Înlãturarea chirurgicalã a ovarelor/uterului 20 22 .Mâncãrurile grase provoacã indigestie Gustãri uºoare .

.

crampe nocturne 20 Lipsa interesului sexual 100 Scor total Se împarte la 232 în cazul bãrbaþilor ºi la 244 în cazul femeilor Aþi obþinut scorul de referinþã bioelectric de Adunaþi punctele pe care le-aþi obþinut ºi împãrþiþi totalul la 232 dacã sunteþi bãrbat ºi la teþi femeie.92. pentru a obþine scorul de referinþã bioelectric.Frigiditate/pierderea apetitului sexual 80 Ciclu neregulat 40 Înrãutãþirea acneii în timpul ciclului 40 Sâni dureroºi 30 Dureri corporale la atingere 60 Chisturi ovariene/tumori fibroide uterine 60 Puseuri de cãldurã 95 Pot detecta ovarul activ în fiecare lunã 95 Au folosit deja pastile anticoncepþionale 60 Au folosit înlocuitori pe bazã de estrogen 150 Tulburãri tiroidiene (medicaþie pentru tiroidã) 150 Subþierea pereþilor vaginali/dureri în timpul actului sexual 90 Infecþii ale vezicii urinare. împãrþiþi acest numãr la 232 ºi obþineþi un scor de referinþã de 7. Aceasta este vârsta dumneavoastrã rea lã ! 23 . În continuare. mâncãrimi vaginale 90 Endometrozã 80 Pofte alimentare excentrice înaintea ciclului 200 Confuzie mentalã 80 Lipsa interesului sexual 90 90 Numai pentru bãrbaþi Impotenþã 90 Inflamarea prostatei 90 Eliminarea chirurgicalã a prostatei 80 PSA peste 5 60 Ejaculare dureroasã 60 Imposibilitatea de a urina. dureri în timpul urinãrii 90 Urinãri nocturne frecvente 80 Dureri la nivelul picioarelor sau cãlcâielor 30 Spasme la nivelul picioarelor. folosiþi scala de conversie pentru a afla care este vârsta dumneavoastrã bioelectricã. În exemplul de mai sus. aceasta este de 70 de ani. Spre exemplu: dacã sunteþi bãrbat ºi aþi obþinut un punctaj total de 1838.

4 = 55 5. albirea pãrului. Nu aveþi nici un motiv sã INTRAÞI ÎN PANICÃ dacã obþineþi o vârstã bi mai mare decât cea la care vã aºteptaþi! Ea nu este altceva decât o vârstã de referinþã. Cele mai multe asemenea semne apar atunci când vârsta bioelectricã este cuprinsã între 30-50 de ani: problemele de ordin feminin sau masculin. iar mãsurile trebuie luate de urgenþã.6 = 65 7. iar cea bioelectricã de 39 ani aºa cum sa întâmplat în cazul meu atunci când am început procesul de inversare sunteþi foarte de pierderea bãtãliei.86 = 40 3. cu atât mai mic va fi impactul în plus. 50. artrita. 0. grãsimea/obezitatea.22 = 20 0. am destul .66 = 28 1.Scala de conversie a scorului bioelectric Numãrul din stânga reprezintã scorul de referinþã.28 = 60 6. se poate spune cã impul nu mai lucreazã în favoarea dumneavoastrã.30 = 22 0. fiecare an în plus va însemna deja foar te mult. tulburãrile tiroidei. Cei doi indicatori vor trebui r ecalculaþi în fiecare an. Gândiþi-vã ce impact va avea asupra dumneavoastrã fiecare nou an bioelectric la cei pe care îiaveþi deja! Cu cât sunteþi mai tânãr. Vârsta bioelect ezintã un indicator de referinþã extrem de important.1 = 30 2. atacurile de cord. scleroza multiplã. De aceea. infecþiile urinare. NU mai aveþi timp de pierdut! Terminaþi cât mai rapid aceastã carte ºi aplicaþi viaþa de zi cu zi ce aþi învãþat din ea. 60 sau MAI MULÞI ani bioelectrici. lipsa energie i. dar cea bioelectricã este de numai 19 ani ! Personal. Vârsta mea calendaristicã este de 53 de ani. sau dimpotrivã. et c. de aproap adãuga unui a Cu cât sunteþi mai bãtrân. ÎN SCHIMB. cancerul. fibromialgia.92 = 70 8. Rãspunsurile pe care le cãutaþi sunt conþinute în aceste pagini. Sã ne gândim! Dacã vârsta dumneavoastrã calendaristicã este de 27 de ani. dacã aþi întinerit.81 = 75 11. procesul nu trebuie ignorat.96 = 50 4.3 = 45 3. Este evident cã aveþi nevoie de ceva timp pentru a putea repara pagubele pr oduse.33 = 24 0. pentru a stabili dacã aþi mai îmbãtrânit. Reþineþi: actuala dumneavoastrã vârstã bioelectricã este rezultatul întregii vieþi pe care aþ -o pânã în prezent. Cel din dreapta reprezintã vârsta bioelect icã.18 = 18 0. În acest caz. Deocamdatã. încercuiþi vârsta obþinutã ºi scorul care a stat la baza ei.42 = 35 2.0 = 80 + Vârsta bioelectricã pe care o aveþi ar trebui sã vã motiveze sã vã evaluaþi modul de viaþã ºi aritãþile trupului dumneavoastrã. Dacã vârsta bioelectricã este egalã sau mai mare decât cea calendaristicã. dacã aveþi deja 35. 40. cu atât mai repede zboarã timpul pentru dumneavoastrã ºi cu atât m celerat devine procesul de îmbãtrânire! Veþi ºti cu siguranþã acest lucru atunci când vor apãrea pr NE.

Urmaþi paºii descriºi în aceastã carte ºi corpul dumneav oastrã se va vindecasingur. Recalculaþi-vã scorul o datã pe an.timp înainte. Indiferent în ce situaþie vã aflaþi. 24 Evaluaþi-vã scorul ºi reconsideraþi fiecare criteriu în parte. 2. PAªII CARE TREBUIE URMAÞI PENTRU A REDEVENI TÂNÃR 1. ACÞIONAÞI în conformitate cu cunoaºterea recent dobânditã. Terminaþi de citit aceastã carte. 5. dacã veþi transpune în practicã sugesti uprinse aici. dovedindu-vã cã poate redeveni astfel TÂNÃR. aceasta nu trebuie consideratã disperatã! Trupul bioele ctric are o capacitate uluitoare de regenerare. Învãþaþi sã aveþi grijã ce cuvinte rostiþi ºi ce gânduri vã trec prin minte. . ºi la fel puteþi avea ºi dumneavoastrã. 3. 4.

revitalizeazã sistemul nervos ºi permit reîntinerirea organismului. Preambul: în capitolul urmãtor vã vom face cunoºtinþã cu câþiva dintre marii oameni de ºtiinþ putea face astfel o pãrere despre culisele medicinii. ingerarea de minerale NU ajutã pe nimeni. dar la 78 de a ni vã puteþi considera scos din joc. SUPERALIMENTELE au rolul de a reconstrui corpul fizic. de la 33 la 45 (de ani) ºi de la 45 la 78 (de ani). cujargonul ºi vocabularul lor specific. Detoxifierea þesuturilor uºoare ºi a ficatului eliminã d din organele vitale ºi din þesuturile conjunctive ale organismului. Contrar co nvingerii populare. Problemele de tip feminin au un singur n umitor comun pe care vi-l vom revela în paginile care urmeazã ale acestei cãrþi. În ceea ce îi priveºte pe oamenii de rând . inclusiv despre felul în care poate fi explicatã actuala dilemã în care se zbate umanitatea în ceea ce priveºte mediul înconjurãtor.33! Ilustraþie Triunghiul sãnãtãþii Echilibrare hormonalã/purificarea receptorilor Detoxifierea ficatului ºi a þesuturilor Mâncaþi super-alimente Apã BEV ionizatã Apã cu un coeficient POR ridicat Triunghiul Tinereþii fãrã bãtrâneþe. acest fenomen trezeºte resentimente ºi scepticism referitor la autenticitatea sistemului. Experþii ºtiu foarte bine acest lucru ºi este important sã îl egeþi ºi . Experþii De îndatã ce un sistem devine excesiv de complex. Jocul s-a încheiat Viaþa este precum un mare jucãtor care joacã în trei reprize: pânã la 33 (de ani). Dacã doriþi sã evitaþi sã ajungeþi la vârsta (bioelectricã) de 78 de ani încã de la vârs daristicã) de 45.(Citiþi în aceastã direcþie capitolul Corpul crede fiecare cuvânt pe care îl rostiþi) Fiecare pas pe care îl veþi face pentru îmbunãtãþirea stãrii dumneavoastrã de sãnãtate indi cât de mic vi s-ar pãrea pe moment vã va aduce beneficii uriaºe. Probleme ale femeilor ULTIMUL lucru de care ar avea nevoie femeile sunt calciul ºi magneziul. Cele mai multe adevãruri care ni se predau ºi chiar o bunã parte din convingerile noastr e nu sunt autentice sau nu funcþioneazã. tot ce aveþi de fãcut este sã reduceþi vârsta bioelectricã la 0. Precursorii horm onilor purificã receptorii. Efectul combinat al mai multor paºi este sinergetic. Mai mulþi paºi mici sunt m i eficienþi decât un singur pas mare. La vârsta de 45 de ani nu puteþi fi încã siguri. apare o întreagã suitã de experþi cu agend ele lor.

Pentru a învãþa regulile jocului ºi cum pot fi evitaþi experþii . Victoria prin intimidare ºi Cãutarea numãrului Ultimele douã lucrãri vorbesc în realitate de opusul mesajul inclus în titlul pe care îl a u.dumneavoastrã. nu mergeþi la ºcoalã. Cele trei cãrþi ar trebui sã reprezinte o lecturã obligatorie pentru elevii din toate clasele. vã recomand sã citiþi cãrþ fiþi bogaþi ºi fericiþi. 25 .

nu doar sã priviþi Dorothy i-a spus Vrãjitorului: -Eºti un om foarte rãu! -O. ei reprezintã o problemã tru cei care doresc sã controleze ºi sã manipuleze societatea.Faceþi-vã marele serviciu de a citi aceste trei cãrþi clasice. Veþi afla mai multe despre acest subiect în capitolele care urmeazã. procesul de degenerare a organelor vitale a început deja. pãrul le albeºte ºi/sau se subþiazã lista nu se opreºte aici. încep probleme menstruale. dar impactul . Între 28-35 de ani. La vârsta de 25 de ani. Din acest motiv. Mulþi ºi-au trãit vieþile în anonimat. unduioase. departe de curentele general acceptate. efectele DEZASTRUOASE ale pastilelor anticoncepþionale asupra corpului fizic încep sã se manife ste pe mãsurã ce receptorii hormonali se blocheazã . Majoritatea adolescenþilor se bucurã de o sãnãtate perfectã. De multe o ei se aflã cu câþiva ani-luminã înaintea epocii în care trãiesc. Nu sunt decât un Vrãjitor foarte rãu! ia cu ajutorul precursorilor h Este dificil sã înþelegi dilema umanã dacã nu cunoºti forþele cu care acþioneazã ºtiinþa ºi m care ne întunecã viziunea ºi ne tulburã minþile. grãsimea corporalã se transformã în muºchi viguroºi. Pubertatea Fereastra cãtre vârsta de mijloc Transformarea copiilor în adulþi este provocatã de hormoni. dar nu ºi în literatura ºtiinþificã de specialitate. Bãieþii devin niºte armãsari nãr tele capãtã formele lor specifice. apar problemele tiroidiene. Odatã înþelese aceste forþe. Atunci când hormonii declanºea zã acest proces. Singurul lucru care conte azã cu adevãrat este felul în care stau lucrurile. în pofida abuzurilor la care se supun. Adevãraþii Mari Vrãjitori ai ºtiinþei ºi ai medicinii reprezintã o specie în sine. Auzim puþine lucr uri despre ei. nu! i-a rãspuns Vrãjitorul. energia dispare. primele ciuperci ºi infecþii urinare. NU felul în care ar trebui sã stea ele. cititorul va re foarte uºor de ce secretul tinereþii fãrã bãtrâneþe poate fi revelat atât de simplu în lucrãri precum cea aþã. femeile se îngraºã foarte tare. În cazul fem eilor tinere. caz în care femeile cunosc iadul pe pãmânt . Secretul constã în a pãstra deschisã fereastra vârstei mijlocii rmonali. Femeile NU sunt obligate sã sufere. 4 Urmãriþi sã vedeþi. putând fi cu uºurinþã inversate. Analele ºtiinþei ºi ale medicinii sunt pline de a semenea oameni. Ceea ce dorim sã subliniem este faptul cã toate aceste tulburãri sunt provocate de hor moni.

recunoscute astãzi. foarte curajoºi. Eu îi numesc pe aceºti oameni VRÃJITORI. indiferent de interesele care l-ar fi mânat. ci a fost planificatã. Sã vedem cum a arãtat adevãratul peisaj al marilor oameni de ºtiinþã din domeniul medicinii. Doar câþiva dintre ei. Vrãjitorii înþeleg foarte bine direcþia greºitã în c îndreaptã ºtiinþa medicalã ºi dilema care existã între ADEVÃR ºi teoriile în vigoare. au preferat sã f uncþioneze în interiorul sistemului. Totul þine de manipulare ºi de culisele istoriei. pe car e nimeni nu le-a putut contesta sau ºterge. Viziunea lor a creat adevãrate cratere în lumea ºtiinþificã contemporanã. 26 . ieºind din actualul sistem medical oficial. pentru a înþelege mai bine în ce constã politica medicalã ºi de ce este necesar sã acceptãm asumarea r onsabilitãþii pentru propria noastrã viaþã. rãtãcirea ºtiinþei medicale nu s-a petrecut accidental. De altfel.pe care l-a avut viziunea lor asupra vieþii noastre pluteºte pretutindeni în jurul nos tru fiind de multe ori asumat de alte nume. Iatã o scurtã istorie a câ orva Vrãjitori ai medicinii.

La fel ca ºi alþii înaintea sa. acest credit nu i-a fost recunoscut. A fost ºi el ridiculizat de colegii sãi de profesie. a manifestat din plin toate instinctele ºi virtuþile geniului. Descoperirile sale în legãturã cu vitamina C s unt monumentale. intuindforþele energetice ale vieþii care existã la un nivel subatomic. Dr. În aceastã pr ivinþã. Milioane de oameni îi datoreazã doctorului Pauling vindecarea lor. De asemenea. Reams a prefera t sã nu meargã pe cãile bãtãtorite ale medicinii alopatice.Marii Vrãjitori Dr. El ºtia foarte bine cã sãnãtatea ºi vitalitatea sunt daruri primi te de la Dumnezeu. El a arãtat cã sângele NU este un mediu s teril ºi a demonstrat natura pleomorficã a formelor de viaþã microbiene întotdeauna prezente în sângele fiinþei umane sãnãtoase. Guenther Enderlein a fost ºi el un Vrãjitor. tot felul de proceduri complicate ºi nenumãrate dovezi! Reams a îndrãznit sã reveleze conexiunea care existã între dietã. a explicat cu precizie felul în care diferitele forme de viaþã. El a avut un al ºaselea simþ în legãturã cu nat ura. în anul 1954. Adevãrul trebuie pus înaintea celebritãþii ºi averii. punându-i întrebarea: Care este diferenþa între plante ºi animale? derlein a rãspuns: Nu existã nici o diferenþã . Enderlein a fost primul om care s-a folosit de pH-ul fluidelor corp orale pentru a detecta prezenþa cancerului în organism. Un adevãrat gentleman. Wilhelm Pfeiffer de la Universitatea din Leipzig a pus la îndoialã înþelegerea lui Enderlein asupra vieþii. Dr. Pauling a fost un slu jitor al umanitãþii. care nu necesitau decât sta bilirea pH-ului urinei ºi al salivei. În acest scop. dar a fost nevoit sã înfrunte ridiculizarea din p artea semenilor sãi ºi chiar rigorile legii (aplicate în mod abuziv). Mai mult. Carey Reams a fost un asemenea Vrãjitor. Dr. A încercat sã redea aceste daruri lumii. Reams ºtia perfect cã ºtiinþa ºi medicina s-au rãtãcit de pe evãrului. . Linus Pauling a fost un alt Vrãjitor. în tim p ce preda încã la Universitatea Stanford. prea puþin onorat din pãcate de ºtiinþa pe care a propulsat-o atât de departe. De altfel. deºi a fost adevãratul desc operitor al moleculei de ADN. Ele refuzau sã vadã ceea ce era evident. modul de viaþã ºi apariþia . la care se adãuga o hartã a capilarelor la nivelul globilor oculari. A fost un minunat om de ºtiinþã ºi un veritabil monument al ADEVÃRULUI. necostisitoare. preferând sã descopere ADEVÃRURI care necesitau s tudii nesfârºite. Avea dreptate ºi descoperirile sale au demonstrat acest lucru. a preferat sã îi felicite pe Watson ºi pe Crick atunci când aceºtia ºi-au anunþat descoperirea. s-a folosit de proceduri simple. de la virusuri ºi bacterii ºi pânã la ciuperci ºi fungi apar în mod predictibil în sânge pe mãsurã ce oamenii îºi pierd controlu supra corpului lor. A murit la vârsta de 94 de ani. acesta este criteriul care desparte u n om de ºtiinþã autentic de unul fals. Dr. Mai mult.

Ea s-a f olosit de un vechi remediu indian cu ajutorul cãruia a vindecat mii de bolnavi de toate tipurile de c ancere ºi de diabet. Ceaiul lui Rene este SINGURUL produs vibraþional pe care îl importã China. Rene a studiat îndelung natura manifestat o mare compasiune faþã de cei pe care care l-a propovãduit continuã sã fie la ursa EXACTÃ a ierburilor pe care le folosea. Vindeca bolile de c ancer prin modalitãþi simple. ºi a aplicat terapii necostisitoare. tocmai pent ru tratamentul diabetului. Dr. dar mai ales a cãror frecvenþã de vibraþie este foarte înaltã.Rene M. motiv pentru care a fost atacat ºi dat afarã din Asociaþia Medicilor A mericani ºi din diferite consilii medicale. ºi a înþeles viaþa pe nivelele energetice subtile. A fost ridiculizatã de oficialitãþi. Îi pãsa foarte mult de pacienþii sãi. În plus. Caisse a fost Vrãjitoarea cancerului. Noi deþinem reþeta ei. A imigrat din Germania în Statele Unite. Descoperirile sale au o importanþã covârºitoare pen tru înþelegerea procesului de îmbãtrânire. Ce l-a diferenþiat pe Gerson de alþi pretinºi medici de acelaºi fel era faptul cã terapiil e sale au funcþionat. 27 . dând dovadã de un bun s imþ ºi de un instinct ieºite din comun. Max Gerson a fost ºi el un Vrãjitor. necostisitoare. A fost un excelent exemplu de geniu medical naturist. cãci descoperirile sale puneau la îndoialã poziþia oficialã dogmaticã asupra natur ii cancerului. a îi îngrijea. A murit în anul 1959. prin anii 20. obosit ºi epuizat. Gerson a studiat tipurile de cancer. Era un observator foarte atent. fiind vestitã în întreaga Canada. cancerului ºi al altor boli degenerative. dar ADEVÃRUL fel de valabil ºi astãzi.

Descoperirile sale au pus la grea încercare canavaua de minciuni oficiale ale ºtiinþei . scoþând la luminã toxicitatea pesticidelor. Semmelweis a fãcut greºeala sã punã la îndoialã metodele unei profesii dominate de bãrbaþi. iar sp italele erau pline de pacienþi. Analele istoriei sunt pline de Vrãjitori ai ºtiinþei spre exemplu. metodã ce nu putea da greº la vremea respectivã. spãlaþi-vã pe mâini între doi pacienþi! Era în timpul unei epidemii de scarlatinã care a afectat mii de femei adulte. Era în anul 1840. S-a ocupat de complexul militar industrial. care. Am adãugat acest codicil cu scopul de a lãrgi ºi mai mult perspectiva cititorului. În istorie. nimic u se petrece accidental! . controlul este ÎNTOTDEAUNA pãstrat cu mare grijã. El a afirmat un singur lucru: Doctori. Se presupune cã scopul licenþelor este acela de a proteja publicul. fiind contestatã atât nte de moarte. Primãvara tãcutã. alãturi de distrugerea reputaþiei ºi de detractarea prin presã. Nu uitaþi de acest lucrupe mãsurã ce veþi avansa cu lectura acestei cãrþi. fiind înregistrate sute de morþi. dar a presupus un bun simþ cu totul neobiºnuit atribut periculos în faþa arog anþei ºtiinþifice. În realitate. permise pentru efectul lor teatral. Epitaful ei ar putea fi alcãtuit dintr-un singur cuvânt: ADEVÃR! Dr. În culise. cât ºi dupã ce a murit.Rachel Carson a fost ºi ea o Vrãjitoare. l-au ostracizat din punct de vedere profesional. Dacã Statul îºi dã permisiunea. consiliile profesionale ºi organizaþiile medicilor îi m onitorizeazã pe medici. Ignaz Semmelweis a fost un alt Vrãjitor. Chiar ºi astãzi se recurge la practica retragerii licenþei medicale. atestat pe baza unei licenþe. aparent haotice. în anul 1964. Numele jocului este controlul. În plus. ele servesc de multe ori unor interese oculte. A profesat medicina în Budapesta la jumãtatea secolului al X IX-lea. Indiferent de evenimentele politice. Contribuþia sa la p rogresul ºtiinþei medicale a fost simplã. Un medic nu este altceva decât o fiinþã politicã aflatã la dispoziþia Statului. Sta tutul profesiei medicale trebuie avizat de Stat. Galileo ºi Copernic c are au fost ostracizaþi ºi chiar uciºi. Rachel a fost primul om care a legitimat miºcarea luptãtorilor pe ntru mediu. þinându-i sub control pe cei care îndrãznesc sã vadã adevãrul ºi sã punã la îndoialã dogmel ºtiinþei medicale. Detractorii sãi l-au izgonit pentru bunul doctorSemmelweis de pe scena medicalã ºi i-au distrus reputaþia prin mij loace murdare. reprezintã mijloace ideale de þinere SUB CONTROL a medicilor care ar îndrãzni sã punã la îndoialã metodele oficia e de vindecare. d rele lupte cu metodele tradiþionale ale contrapãrþii lor feminine: moºitul. apare un nou profesioni st. Descoperirile sale au o importanþã cu tot ul particularã pentru ºtiinþa medicalã ºi pentru noi. În anul 1959 a scris o carte. A fost proclamatã ereticã ºi a fost arsã pe rug verbal.

a fãcut mai mult rãu planetei ºi locuitorilor sãi otrivã plante. inile în aceastã stare de vinovãþie. bãrbaþii cât ºi femeile au luat propriile lor decizii. problema nu este legatã de porunca în s ine. Ce s-a întâmplat Ca sã înþelegem cum s-a produs procesul de rãtãcire al ºtiinþei ºi medicinii ºi de ce se aflã ior de rãzboi umanitatea cu planeta-mamã. ªi Dumnezeu i-a spus lui Adam: Ia în stãpânire pãmântul ºi toate creaturile sale . animale ºi oameni decât oricare alta. bãrbaþii ra femeilor ºi au declarat rãzboi naturii ºi pãmântului. cãrþile de istorie afirmã cã dr. Aceastã poruncã. aici vom gãsi primele indicii. atribuitã Creatorului. nici de spre femeile care au murit sau despre banii deturnaþi de la pacienþii care s-au prosternat pe altarul ºtiinþei medi cale. Condamnând pãcatul originar ºi cãderea din Grãdina Paradisului. .De pildã. în numele lui Dumnezeu. ªi totul. Atât! Ele nu spun nimic despre manevrele politice ale semenilor sãi. ci de interpretarea ºi implementarea ei. iar apoi aplicatã eronat. Semmelweis le-a sugerat medicilor sã se spele pe mâini între doi pacienþi. d Interpretatã greºit. De altfel. edictul biblic de a lua în stãpânire pãmântul aturile sale a stabilit cursul ºi destinul istoriei din timpurile lui Adam ºi pânã la Isaac Newto n ºi în zilele noastre. vã propunem sã ne întoarcem la rãdãcinile creºtinismului. care înlocuieºte respectul reciproc 28 în loc sã recunoascã faptul c au dogmatizat jurisdicþia asu Dilema prezentã a umanitãþii pentru orice formã de viaþã.

ªi astfel. cumpãratã. Eva a fost cea care l-a determinat pe Adam sã pãcãtuiascã . Semmelweis. vei experimenta durerea la naºtere. întru aducerea aminte a pãcatul i tãu . El stãpâneºte pãmân tul. o marfã care poate fi controlatã. cu atât mai puþine ºanse au aceºtia sã le impunã pe piaþã. În aceastã zonã crepuscularã se încadreazã ºi cartea de faþã. Preambul: în capitolul urmãtor vã veþi familiariza cu forþele energetice procesul de îmbãtrânire ºi veþi învãþa CUM pot fi ele identificate. Bãrbatul este mai presus de femeie. aceea de societate matriarhalã. la una patriarhalã. Rezultatul tragic al acestei legende a fost tranziþia de la starea primordialã a uma nitãþii. Evident. Dacã dorim sã pãstrãm controlul asupra propriilor noastre vieþi ºi destine. ci a fost învinovãþitã d rminat pe bãrbat sã pãcãtuiascã. Femeia a încetat sã mai fie slãvitã ºi recunoscutã drept nãscãtoare a vieþii. Ce conteazã dacã o femeie moare atâta vreme cât noi continuãm sã PÃSTRÃM CONTROLUL în domeniul m l. învinovãþitã pentru cãderea lui Adam. ADEVÃRUL în medicinã genereazã probleme ºi cu cât interesele oculte ale oamenilor de afaceri din acest domeniu sunt puse la încercare de noile descoperiri ale Vrãjitorilor. Totul era o afacere mult prea profitabilã pentru a fi lãsatã sã e scape din mâini. medi pe care le-a transformat într-un veritabil cult. singurul care are de pierdut este ADEVÃRUL. inclusiv asupra uriaºei cantitãþi de bani implicate în acest domeniu . Ilustraþie Organele viscerale din cavitatea abdominalã Glanda salivarã parotidã Faringe Glandele salivare de sub maxilare ºi sublinguale care CONTROLEAZÃ . la g raniþa realitãþiiacceptate. femeia a devenit inferioarã.Adam ºi Eva Stãpânirea naturii ºi a creaturilor sale stã la baza ºtiinþei ºi a copilului acesteia. cãci. va trebui sã recunoaºtem cã în domeniul sãnãtãþii ºi al finanþelor lucrurile NU sunt ceea ce sist din nou sã citiþi cãrþile: Victorie prin intimidare ºi Cãutarea numãrului 1). deºi aceasta s-a datorat propriei decizii a acestuia. Numele jocului este controlul. Liniile genealogice nu s-au mai stabilit pe linie m aternã. ADEVÃRUL nu poate fi victorios decât în afara scenei oficiale. În asemenea domenii. El nu a înþeles cã puterilor din culise prea puþin le pãsa de scarlatinã. Începând din aceastã zi. vândutã. da mai presus de toate. Aceasta a fost scena în care ºi-a jucat rolul dr. dupã cum spune Biblia. ci paternã. Omul a ajuns mai presus de Dumnezeu.

Esofag Vezica biliarã Pancreas Ficat Stomac Duoden Flexura hepaticã Flexura splenicã Colonul transversal Colonul ascendent 29 .

care s unt acordate pe frecvenþe capabile sã anihileze frecvenþele negative din organism. trebuie sã recu . care. al congestiei limfatice ºi al toxicitãþii sistemice. dacã este comparatã cu propriile sarcini pe care ºi le asumã ºi care sunt nesfârºit raþiunea pare slabã. medicina de urgenþã ºi calm ele. Aceasta este terapia medicalã care predominã în Occident la ora actualã. printre care se numãrã . Principiul care stã la baza alopat iei este urmãtorul: Orice poate fi vindecat prin opusul sãu .Jejunul Colonul descendent Ileul Cecumul Sigmoidul Apendicele vermiform Rectul Cearcãnele de sub ochi (ochii încercãnaþi) Ochii încercãnaþi sunt un SEMN al suprasolicitãrii ficatului. Mai este numitã ºi medicina p rincipiilor similare . Acest lucru este cu deosebire adevãrat în ceea ce priveºte artele vindecãtoare. Dacã este pusã în faþa nebuniilor ºi pasiunilor umanitãþii. adicã o restaurare a stãrii de sãnãtate indusã chimic . Este vorba de substanþe cu o mare putere. al subhidratãrii. creând astfel un stres la nivelul organelor vitale ºi dezechilibre în întregul sistem. ne controleazã aproape în întregime destinul. 5 Energie ºi materie Evident. Spre exemplu. sã examinãm diferenþele care xistã între terapiile vindecãtoare folosite la ora actualã: Medicina alopaticã urmãreºte vindecarea prin chimioterapie. Ea foloseºte medicamente chimi ce pentru a forþa mecanismele corporale sã accepte anumite schimbãri. Aici sunt incluse ºi intervenþiile chirurgicale. Schimbarea modului de viaþã ºi a dietei pot elimina acest SEMN al îmbãtrânirii premature. H omeopatia foloseºte remedii vibraþionale . nu medicamente chimice. ea pare încã ºi mai slab Albert Einstein Aproape nici un domeniu al vieþii nu poate fi privit doar în alb ºi negru. Medicina homeopaticã reprezintã opusul medicinii alopatice. al funcþionãrii defectuoase a rinichilor. dar ºi viaþa de zi cu zi. care vibreazã pe frecvenþe opuse vieþii. Se focalizeazã asupra câmpurilor energetice negative din corp.

chiropracticienii sunt foarte deschiºi faþã de celelalte terapii alternative. Procesul de vindecare are loc pe fundalul eliberãrii ansamblului corp-minte. etc. cãci un bun chiropractici n este învãþat înainte de toate sã fie orientat cãtre pacient ºi cãtre obþinerea unor rezultate concrete. Chiropractica est e o metodã vindecãtoare ce are multe în comun cu alte terapii vibraþionale. De aceea. Analiza Spinalã în Reþea (Network Spinal Analysis NSA) este o metodã nouã de chiropracticã e integreazã diferite nivele de îngrijire în aºa fel încât sã trezeascã ºi sã punã în miºcare care curge prin coloana vertebralã. Chiropracticienii considerã boala ca fiind rezultatul alinierii incorecte a verteb relor.inclusiv medicamentele. care îºi 30 . Aºa se ºi explicã de ce mulþi chiropracticieni practicã simultan ºi alte terapii alternative. fixã). Medicina oficialã îi priveºte însã cu dispreþ. Alinierea greºitã in fluenþeazã negativ organele vitale deservite de sistemul nervos central ºi de cel periferic. stasis stare verticalã. ºi implicit a influenþelor acestora asupra nervilor care alcãtuiesc plexul solar. vaccinurile. adicã a homeostazei (homo identic. Remediile ºterg semnãtura câmpului energetic negativ ºi permit astfel restabilirea stãrii de sãnãtate a pacientului.

Aceastã terapie promiþãtoare a fost creatã de Do Epstein D. Este o modalitate vindecãtoare extrem de promiþãtoare. Biomagnetismul vindecã prin folosirea energiei unor magneþi folosiþi în scopuri terapeut ice. Psihologia-K este o altã terapie vibraþionalã nouã.. Ea îi ajutã pe oameni s conºtientizeze convingerile subconºtiente care stau la baza comportamentului lor. convingerile stau la baza atitudinilor noastre. sub numele de Chiropracticã în Reþea. Psihologia-K îi ajutã pe oameni sã îºi reprogrameze subconºtientul la fel cum o casetã audi te fi ºtearsã ºi apoi reînregistratã cu un nou mesaj. Scopul NSA este acela de a stabili care sunt momentele cele mai potrivite de a a plica o forþã mecanicã asupra þesuturilor. A fost creatã de Robert Williams. funcþioneazã! Existã mii de oameni care au beneficiat de pe urma Psihologiei-K ºi care nu au putut fi ajutaþi anterior de nici o altã formã de terapie. Este o terapie preluatã din Orientul Îndepãrtat. ªi culmea. ºtergându-le de la nivelul þesuturilor. ºi este predatã în seminarii de afaceri ºi publice în întreaga þarã. Ea amplificã încrederea în sine.A. Analiza Spinalã în Reþea genereazã o îmbunãtãþire semnificativã a conºtiinþei de sine a pacie capacitãþii acestuia de a îºi schimba viaþa. Este disponibilã pe case tele video ale lui John Thomas. Notã: convingerea autorului acestei cãrþi este cã NSA provocã vindecarea ajutând pacientul sã devinã conºtient de structurile de memorie asociate cu energia negativã la nivel celular ºi c hiar mai jos de acesta. absolut minunatã. Vindecã ºi alinã durerea prin eliberarea energiei chi. Acupunctura vindecã ºi alinã durerea prin introducerea unor ace pentru manipularea mer idianelor energetice. Altfel spus. este uºor de în vãþat ºi extrem de eficientã. care ne dicteazã acþiunile.C.poate utiliza astfel propria sa capacitate naturalã de autoreglare. M. NSA le permite pa cienþilor sã îºi elibereze acele structuri neurologice neproductive care blocheazã procesul de vindecare. ci al forþelor vieþii declanºate la nivel subtil energetic. Gua Sha este o terapie veche de 3. cu aplicaþii multiple pentru acei oameni . v indecarea nu este rezultatul direct al chiropracticii. În viz iunea ei. Eficienþa ei se datoreazã faptului cã opereazã pe nivelul ener getic subtil al fiinþei noastre. ºi îi ajutã pe oameni sã scape de vechile stresuri nedorite. declanºând as tfel inteligenþa naturalã ºi forþa vitalã a pacientului. eliminã vech oieli ºi temeri. poate fi practicatã acasã.000 de ani. înaintea practicii chiropractice propriu-zise. ºi este oferitã publicului de vindecãtori care au urmat cursuri de lungã duratã. din care rezultã apoi structurile de comportame nt bune sau rele .

singurii care erã de pe urma acestei decizii sunt pacienþii.care doresc sã-ºi pãstreze controlul personal asupra stãrii de sãnãtate. stimulând producþia de ATP. Magneþii terapeutici echilibreazã câmpurile energetice din interiorul ºi din jurul ilor lezate sau inflamate. Din pãcate. În plus. 31 . Este necostisitoare ºi poate fi apl icatã acasã. care le permite sã scape de icamentele analgezice ºi sã îºi îmbunãtãþeascã în mod natural starea de sãnãtate. Vindecarea intervine dupã repolarizarea la nivel celular. þesutur med în Japonia suf Medicina vibraþionalã este un nume generic care include zeci de terapii bazate pe ma nipulareacâmpurilor energetice subtile ale corpului. Magneþii terapeutici variazã în mãrime ºi formã ºi pot fi aplicaþi pe scaune sau introduºi în e de care ne sprijinim. Milioane de oameni preferã aceastã terapie. Sunt cu deosebire utili împotriva stresului ºi anul eazã efectele dãunãtoare ale câmpurilor electromagnetice provocate de curenþii electrici de 110 volþi. Magneþii terapeutici reprezintã ei înºiºi câmpuri rgetice cu fluxuri directe. aceºti magneþi spe ciali stimuleazã circulaþia sângelui ºi a fluidului limfatic. sãnãtatea ºi boala sunt manifestãri ale unor structuri energetice anormale pe nivelul su btil al fiinþei noastre. pentru a induce astfel o star e de sãnãtate. În viziunea acestei filosofii. în pantofi ºi saltele. Energia lor vibratorie trezeºte meridianele energetice ºi are efecte asupra d urerii. Protejeazã sis temul imunitar ºi stimuleazã rãspunsul imun al organismului. pentru ca pacientul sã redevinã o persoa nã întreagã . iar vindecarea presupune o reechilibrare a lor. Este folositã pe scarã largã establishment-ul medical refuzã sã accepte aplicarea ei.

Toate aceste metode vindecã în mod natural. Faceþi diferenþa Medicina alopaticã are la bazã viziunea newtonianã asupra realitãþii. Acestea aparþin celei de-a patra dimensiuni. Ele NU POT fi mãs urate în lungime. tai chi-ul. Sir Isaac Newton con sidera lumea un mecanism foarte elaborat. planul fizic nu reprezintã altceva decât aceeaºi energie luminoasã îngheþatã . Ea are la bazã viziunea lui Einstein asupra materiei. homeopatia ºi folosirea apei BEV ºi a apei ionizate cu înaltã valoare medicinalã. folosirea esenþelor din plante. intuiþie. aroma-terapia. chiropractica. potrivit cãreia atun ci când este divizatã. ele reprezintã o energie condensatã care vibreazã pe frecvenþe co recte (stare echivalentã cu . rezult atele ei fiind de-a dreptul spectaculoase. qi gong-ul . chiropractica în reþea. divizarea unui atom produce energia atomicã. Aceastã viziune reprezintã o schimbare MAJORÃ a paradigmei. aceastã formã de medicinã va înlocui acest Frankenstein pe car e îl numim alopatie . ºi digma un exemplu care serveºte drept model. Asemenea abordãri pierd din vedere faptul cã adevãrata realitate a vieþii se manifestã pe nivelul energetic subtil al fiinþei. care considerã trupul un fel de computer biologic în carne ºi oase. Câteva exemple de medicinã vibraþionalã sunt terapia prin laser. A apãrut cu mii de ani înaintea medicinii alopatice. respiraþia profundã. Nu existã nici cea mai micã îndoialã cã. aceastã viziune a fost înlocuitã de un model nou. lãþime ºi înãlþime (primele trei dimensiuni). aparþinând lumii metafizicii (meta dincolo de ul fizic). În mod paradoxal. Schimbarea paradigmei Medicina vibraþionalã considerã corpul fizic un fel de semnãturã sau de amprentã a corpului lectric invizibil. uleiurile esenþiale. gân e conºtientã ºi subconºtientã. NEFIIND de naturã fizicã. Spre exemplu. El a influenþat într-o asemenea mãsurã medicina alopaticã încât în imii 300 de ani corpul a fost privit ca o mare maºinãrie subordonatã creierului prin intermediul siste mului nervos central ºi al celui periferic. Altfel spus. magneþii terapeutici. conducând la tot felul de metode aberante. biofeedback adicã acele manifestãri energetice care alcãtuiesc acel aºa-z al ºaselea simþ. inclusiv a viziunii medicinii occidentale asupra sãnãtãþii. mai devreme sau mai târziu. materia elibereazã energie .Medicina vibraþionalã a rezultat din amestecul gândirii occidentale ºi orientale. Piuliþele ºi ºuruburile au fost înlocuite de circuite el ectronice ºi de condensatori. Viziunea newtonianã ignorã cu desãvârºire acele forþe energetice numite spirit. prin luminã (foto-terapia ). Cuvântul paradigmã înseamnã: para dincolo de. Modelul lui Einstein considerã fiinþa umanã o reþea de câmpuri energetice care coexistã ºi in eracþioneazã reciproc. prin evitarea traumelor chirur gicale ºi prin promovarea fluxurilor energetice din interiorul corpului bioelectric. La ora actualã.

medicina vibraþionalã evitã folosirea medicamentelo r. cu e fecte dramatice asupra corpului. Medicina vibraþionalã nu susþine Teoria Microorganismelor care stau la baza bolilor. Vindecarea prin manipulare 32 . medicamentele pentru artritã conþin o energie chimicã. optând în schimb pentru manipularea mult mai puþin traumaticã ºi mult mai sigurã a corpului bioelectric.1 Hz. E a considerã cã cel care controleazã bacteriile ºi virusurile este câmpul bioelectric al corpului. terapia actualã care se foloseºte de medicamente chimice este în realit ate un amestec de efecte terapeutice sperate ºi de efecte adverse CUNOSCUTE. Un medicament este un drog! El modificã funcþiile organismului într-o manierã negativã. În al doilea rând. Sp re exemplu.sãnãtatea) sau incorecte (boala). extrem de puternicã. Medicii nu pot decât sã spe re cã efectele pozitive le vor depãºi pe cele negative! Dimpotrivã.8-8. ºi mai ales asupra ficatului. sfârºesc prin a tul. Procesul de vindecare vibraþionalã presupune o manipulare a unor câmpuri energetice op use. negativã. ºi nu inv ers. Uºureazã durerile pacientului prin eliminarea simptomelor. în timp ce medicina alopaticã se foloseºte de energia negativã a medicamentelor chimice pentru a forþa în mod nenatural corpul sã se supunã (trecând astfel peste inteligenþa înnãscutã a organismului). Frecvenþa pãmântului-mamã este de 7. În ultimã instanþã. fãrã sã vindeceînsã niciodatã boala în sine.

este evident cã neutralizarea câmpului energetic negativ nu poate conduce decât la o ameliorare a stãrii de sãnãtate. Magnetul neutralizeazã energia înmagazinatã pe dischetã. anulând frecvenþa opusã ºi ºtergându-i semnãtura. Presupune emiterea unei energii pe anumite frecvenþe în mediul înconjurãtor. radionica poate mãri considerabil producþia alimentelor cu înaltã valoare nutriþionalã prin împiedicarea proliferãrii insectelo ºi a buruienilor. Obiectul sãu de activitate este legat de prevenirea problemelor dentare. MHD utilizeazã un mic dispozitiv care pompeazã apã într-un câmp electromagnetic. Moleculele din care este alcãtuitã placa dentarã au o sarcinã electricã negativã. datorate nu de puþine ori unei alimentaþii nesãnãtoase. Am putea compara metoda cu o staþie de radio care transmite o melodie. nu putem decât sã tragem concluzia cã viaþa ºi energia sunt manifestãri ale unuia ºi aceluiaºi fenomen. Prevenirea formãrii plãcii împiedicã apariþia ace r manifestãri neplãcute. Presupune folosirea unor cantitãþi minuscule de îngrãºãminte naturale biodinamice ( un vârf de cuþit la 75 de litri de apã purã ºi energizatã. care ne permite sã o ascultãm ºi sã ne bucurãm de ea. recoltele ºi buruienile. De aceea. care poate fi aplicatã acasã. Radionica este o metodã folositã de unii fermieri care practicã o agriculturã alternativã. microbii. plante. MHD este o terapie simplã ºi necostisito . re ceptatã apoi de radioul nostru. S-a doved it cã aceastã soluþie afecteazã dramatic solul. iar energia este materie. Obiectul de lucru ºi instrumentul cu care opereazã medicina vibraþionalã este energia . proces pr in care ionii de hidrogen sunt eliberaþi din moleculele de H2O. Ori de câte ori forþele energeticepozitive câºtigã bãtãlia. pentru a se produce o fuziune a energiei). Magneto-hidrodinamica (MHD) este un domeniu relativ nou al medicinii vibraþionale. unde va fi captatã de s ol. Este aceeaºi medicinã a principiilor similare aplicatã solului. Aplicatã în mod corect. Dacã echivalãm mesajul energetic scris pe disc cu o boalã. dacã gura este spãlatã cu aceastã apã încãrcatã pozitiv. Procesul constã în introducerea une i cantitãþi de îngrãºãmânt natural de vitã în cornul unei vaci ºi îngroparea lui între cele douã echinocþii în perioad . MHD previne în mod eficie nt formarea cariilor ºi trateazã problemele periodontale ale gingiei. Aceºti ioni liberi sunt încãrcaþi cu o sa cinã electricã pozitivã. deopotrivã pentru dinþii dumneavoastrã sau cei ai animalelor dumneavoastrã d e casã! Dacã adãugaþi la MHD ºi controlul PH-ului salivei. Biodinamica este o agriculturã homeopaticã. Formarea plãcilor pe dinþi genereazã carii. corpul revine la starea sa de sãnãtate obiºn rucât viaþa este energie. o dietã îmbunãtãþitã.Un exemplu de manipulare a energiei se referã la trecerea unui magnet pe deasupra unei dischete de computer sau a unei benzi de casetofon. problemele dentare se vor reduce sau vor dispãrea cu desãvârºire. placa este dizolvatã. câteva clisme ale ficatul erapie hormonalã. animale ºi microbi.

Ele ar trebui abandonate.tembrie-martie astfel încât sã absoarbã energia cosmicã ºi sã suporte o TRANSMUTARE a propriei energii. putem produce rezultate ulu itoare în viaþa noastrã ºi a celor dragi. Viziunea intuitivã ar trebui sã preceadã cercetãrile de laborator. Aplicarea tehnicilor discutate aici ºi rãspunsul pe care îl vor experimenta cititorii vor fi însã specifice fiecãrui individ în parte. Întrucât medicina vibraþionalã . Conflictul cu medicina ºi ºtiinþa Medicina ºi ºtiinþa se simt ameninþate de aceste schimbãri ale paradigmei. Ceea ce rezultã nu mai poate fi descris ca un îngrãºãmânt. Tinereþea fãrã bãtrâneþe are la bazã aplicarea medicinii vibraþionale în viaþa noastrã obiºnu deþinem CUNOAªTEREA necesarã ºi instrumentele corespunzãtoare. Folosirea greºitã a acestora din urmã a condus la foarte mu lte probleme pentru umanitate. ºi nu invers. II ºi III). cu o vibraþie complet diferitã (vezi lucrarea Biodinamica. care nu au nimi c de-a face cu dogmele sale clasice. cu cheltuieli ºi riscuri minime! Aceastã carte prezintã o privire de ansamblu generalã referitoare la cunoaºterea legatã de vindecarea vibraþionalã. volumele I. ci ca un câmp energetic nou. Ele pun la îndoialã teorii care au fost ridicate de-a lungul t impului la statutul de LEGI prin aºa-numitele metode ºtiinþifice. ce conduc la REZULTATE concrete. aplicându-le cu fiecare ocazie te posibilã în principal prin manipularea câmpurilor de are tendinþa de a înlocui vechile teorii moarte cu modele noi ar trebui sã fie preocupat în cea mai înaltã mãsurã de aceste în viaþa de zi cu zi. extrem de puternic. deoarece împiedicã procesul de creativitate ind ividualã. fiecare om domenii noi. 33 . Inversarea procesului de îmbãtrânire es energie care alcãtuiesc împreunã corpul bioelectric.

ne referim de fapt la un corp în care controlul este deþinut de le energiei pozitive. Rezultatul sunt bolile. este foarte important sã învãþãm CUM putem descifra influenþele pozitive de cele n egative. sunt ºi ele alcãtuite din energie lucru cât se poa te de adevãrat! Din pãcate. Nimeni nu poate contest rogresele pe care lea fãcut medicina alopaticã. fiind creaþi dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. noi suntem energie. noi facem part e integrantã din cosmos. mâncãm ºi bem. Schimbarea energiei Dacã ignorãm modul de viaþã sãnãtos. Ea manipuleazã boala pe termen scurt.O nouã viziune Universul este alcãtuit din douã principii: ENERGIA ºi MATERIA. Din aceastã perspectivã. Bolile sunt manifestãri ale forþelor energetice negative în corpul nostru. energia din care sunt alcãtuite ele este de polaritate NEGATIVÃ. Ea are însã ºi o laturã negativã. Medicina vi braþionalã opreºte ºi inverseazã procesul de îmbãtrânire. eliminã bolile ºi permite omului obiºnuit sã d CONTROLUL asupra propriei sale stãri de sãnãtate ºi asupra vieþii sale. pe care îl plãtesc tot bolnavii. ale bolilor ºi medicamentelor. Numai dacã vom ºti sã identificãm aceste forþe vom putea învãþa apoi sã le manipulãm fãrã un aport de me ºi fãrã a apela la medicina chirurgicalã. preþul plãtit fiind însãºi sãnãtatea ºi longevitatea noastrã pe termen lung. o energie pozitivã ºi minunatã! . Mai presus de toate. Procesul de îmbãtrânire este un proces cumulativ. Tot ceea ce facem. Atu când vorbim de un corp tânãr (fãrã vârstã). care reprezintã la rândul lui ENERGIE. Dacã acest lucru este adevãrat. De aceea. Corpul nostru nu este altceva decât luminã solidificatã. care reprezintã tot materie. implicã o anumitã energie care ne influenþeazã corpul bio ric. adicã materie. îndeosebi în domeniul înlocuirii anumitor pãrþi corporale ºi în med de urgenþã. Efectele combinate ale neglijãrii pers onale. accelereazã procesul de îmbãtrânire la persoanele tinere. decât o maºinãrie biologicã sau decât o fiinþã spiritualã prinsã în capcana corpului material în timp sale pe pãmânt. Inversarea procesului de îmbãtrânire presupune manip ularea acestor forþe astfel încât schimbãrile sã nu se mai producã deloc sau sã poatã reveni cât mai rapid la normal. în fiinþa noastrã se produce o schimbare a frecvenþei de a energiei. Este important sã înþelegem cã noi suntem ceva mai mult decât un simplu trup din carne ºi oa se. înseamnã cã medicamentele ubstanþele chimice. astfel încât acesta sã nu mai aibã nevoie tot timpul de noi ºi noi medicamente sau interve nþii chirurgicale pentru a putea funcþiona. Este important sã înþelegem cã medicamentele ºi intervenþiile ale presupun riscuri substanþiale ºi un preþ ridicat.

ceea ce obþinem este energie. în timpul digestiei alimentelor ingerate. una pozitivã ºi cealaltã negativã. Spre exemplu. în timp ce miºcarea de rotaþie a energiei rele este inversã ele douã tipuri de energie pot fi diferenþiate prin EFECTELE pe care le au asupra stãrii noastre de sãnãtat e ºi asupra corpului bioelectric. Aceastã energie poate fi pozitivã sau nega tivã. oþelul este obþi nut cu ajutorul structurii energetice a anionilor ºi cationilor. noi recunoaºtem produsul finit. inclusiv în stomacul ºi în ficatul nostru. Dacã rupem forþele ce þin laolaltã ato sau moleculele unei substanþe. Eli berarea acestei energii de polaritãþi opuse. Modificarea prin fuziune a str ucturii energetice a materiei ne poate permite sã obþinem plumb sau aur în loc de oþel. 34 . Energia bunã ºi energia rea Conceptul de energie pozitivã ºi negativã echivaleazã cu cel de energie bunã ºi rea. Dacã este modelat în forma unei lingu ri.Anioni ºi cationi Anionii ºi cationii reprezintã aspecte ale energiei electronilor eliberate în timpul rea cþiilor chimice. pe care îl identificãm ca fiind o lingurã de oþel. genereazã o activitate electricã ce perm existenþa vieþii. Întreaga materie reprezintã o combinaþie a acestor energii. Energia bunã este cea care se învârteºte cãtre dreapta.

cee . Aþi remarcat vreodatã diferenþa dintre cãldura produsã de un lemn ºi cea produsã de gaz sau de e lectricitate? Dacã aþi trãit în climatul nordic. Miºcarea de rotaþie a pãmântului este rezultatul energiei anionice. orientatã cãtre stânga. Cea negativã. în sensul acelor de ceasornic. Efectele ei asupra organismelor vii est e unul de alinare. Energia solarã este o energie de tip anionic. deter minând astfel efectul pe care îl va avea o substanþã asupra corpului bioelectric. ele sunt atrase cãtre pãmânt. adicã în sensul acelor de ceasornic . Pe mãsurã ce aceste particule de en ergie pãtrund în stratul de ozon. este cea care ne menþine tineri. adicã în sens invers acelor de ceasornic. ºtiþi cât de plãcutã este cãldura produsã de lemnele de foc. ea este o energie dãtãtoare de viaþã. extrem de importantã: energia microundelor este orientatã cãtre stânga. Ceea ce ne intereseazã pe noi este maniera în care aceste forþe energ etice afecteazãfiinþele vii ºi FELUL ÎN CARE influenþeazã ele procesul de îmbãtrânire. Efectul sãu est e unul orientat cãtre dreapta ºi ne încãlzeºte deoarece anionii eliberaþi prin oxidarea (arderea) lemnului t rec prin corpul nostru ºi ne încãlzesc celulele. Spre exemplu. este cea care provoacã procesul de îmbãtrânire. Van Allen a emis ipoteza existenþei acestei centuri. dacã vom analiza o sticlã cu vitamina E. orientatã cãtre dreapta.Energia pozitivã are o miºcare de rotaþie cãtre dreapta. pe care îl bombardeazã. când NASA a pierdut contactul cu astronautul John Glenn exact când acesta trecea prin s tratul de ozon la întoarcerea sa pe pãmânt. Rãzbun area a venit mai târziu. Energia negativã are o miºcare inversã. care p pânã în oase. Energia anionicã poate trece prin materie. o rientatã cãtre dreapta. ce provine de la soare. Energia pozitivã. ea capãtã o miºcare de rotaþie orientatã cãtre dreapta. cu o singurã excepþie. Procesul este similar cu cel de încãlzire al cuptoarelor cu micro unde. d indicã faptul cã atunci când lumina infraroºie este t in tocoferol. Prima se învâr teºte cãtre DREAPTA. Cea de-a doua ne plaseazã pe latura catabolicã a piramidei. în anul 1948. Prima ne menþine pe latura anabolicã piramidei ilustrate în capitolul 1. Ilustraþie Orientarea cãtre stânga Orientarea cãtre dreapta Cum putem stabili miºcarea de rotaþie Existã mai multe maniere prin care putem stabili miºcarea de rotaþie a energiei. vom constata cã termenul tocofer ol este precedat de litera d sau de literele dl . provocând miºcarea sa de rotaþie. care pãtrunde în Centura lui Van Allen (stratul de ozon). cealaltã cãtre STÂNGA. adicã în sensul acelor de ceasornic. fiind extrem de distructivã pentru toate formele de viaþã. Cãldura produsã de lemn este o energie anionicã. experþii l-au ridiculizat. Altfel spus.

Într-un fel. coloranþii. Evitaþi soia ºi canola ca pe ciumã!). Toate aspectele care exercitã o influenþã negativã asupra organismului uman trebuie neut ralizate.e indicã faptul cã vitamina E este purtãtoarea unei energii dãtãtoare de viaþã. furândune practic forþa vieþii. care trebuie dez-energizate de corp. Atunci când spunem cã trupul trebui e sã îºi neutralizeze substanþele toxice. Sã ne reamintim de exemplul cu magnetul ºi cu caseta audio. este e l însuºi un cuvânt neutru. sau încãrcate cu o energie orientatã cãtre stânga. Am bele 35 . precum medicamentele. va trebui sã-l definim mai clar. vã recomandã olosiþi decât capsulele cu ulei din germeni de grâu sau forme uscate de vitamina E. aditivii alimentari. despre care vom discuta în detaliu mai târziu. sãrurile ºi toate celelalte sub stanþe nocive. dl are efec De remarcat cã atunci când vitamina E de tip d se regãseºte în uleiul de SOIA sau de CANOLA energia ei pozitivã este neutralizatã ºi convertitã într-o substanþã negativã (de aceea. De aceea. ne referim de fapt la acele substanþe care exercitã o influenþã negativã asupra organismului nostru. Acest principiu este valabil deopotrivã în ceea ce priveºte aliment ele ºi substanþele nealimentare. Tocoferolul de tip e exact opuse. Neutralizarea Cuvântul neutru nu înseamnã mare lucru pentru majoritatea oamenilor. eliminate rapid sau izolate. Procesul de dezenergizare necesitã el însuºi energie.

adicã o pierdere de sãnãtate ºi vitalitat e. efectele acesteia asupra sistemului vit al vor fi dezastruoase. Kinestetica este o tehnicã foarte utilã de diagnosticare. Ki nestetica se referã la . Oprirea lui presupune o cheltu alã de forþã vitalã din partea corpului. În medicina vi braþionalã. forþa vitalã a organismului este risipitã. Existã ºi alte tehnici care asig rã informaþii ulterioare. Ori de câte ori este hrãnit cu o energie orientatã cãtre stânga. Ea poate fi folositã pentru a determina efectul imediat pe care îl poate avea o substanþã asupra corpului. care reprezintã o formã naturalã de stocare a energiei. Mai mult. Kineziologia Kineziologia reprezintã studiul dinamicii fluidelor (miºcãrii fluidelor). morcovii. etc. Efectul este unul de tip catabolic. O substanþã înzestratã cu o energie orientatã cãtre stânga lãsatã sã circule liber prin corpu u are efectul unui bulgãre de zãpadã lãsat în cãdere liberã la vale. Atunci când spunem orientat cãtre dreapta. Sã ne gândim la un cartof. dar chiar aºa stau lucrurile. el poate produce asupra organismului uman efecte pozitive sau negative. Mulþi practicanþi ai artelor vindecãtoare se folose sc de ea pentru a pune diagnostice ºi pentru a conduce procesul de vindecare. generând un deficit de energie. stocatã de plantãpentru nevoile sale viitoare. NU toþi cartofii. El nu este altceva decât o energie sub formã de ca rbohidraþi. Dacã el nu este capabil sã ducã la bun sfârº t aceastã sarcinã.. În funcþie de felul în care a fos t crescut cartoful.reprezintã forme de energie stocatã. Kinestetica se referã la simþurile musculare ºi mai este cunoscutã ºi sub denumirea de Ana liza Dinamicã a Reflexelor sau testarea muºchilor. producân d leziuni la nivelul organelor vitale ºi ale corpului bioelectric. ne referim la ideea de rãu pentru corpul meu . produc efecte similare asupra corpului nostru! Un cartof cu o energie negativã sileºte corpul sã apeleze la rezerva sa energeticã pentr u a prelucra ºi neutraliza respectivul câmp de energie negativã. care rezultã în procesul de îmbãtrânire! Sã revenim la miºcarea de rotaþie a energiei. cum ar fi efectul pe termen lung al unei anumite substanþe asupra corpului fizic. Corpul opereazã cu energia negativã exact în aceeaºi manierã. kineziologia se ocupã cu dinamica energeticã pe care o imprimã asupra þesuturilor ºi fluid elor corpului bioelectric o anumitã substanþã. dacã trupul nu reuºeºte sã elimine din circulaþie energia toxicã. Energia magnetului neutralizeazã energia casetei tocmai pentru cã are o miºcare de rotaþie în sens opus. energiile toxice ale cartofului vor circula liber prin organismul nostru. n e referim de fapt la ideea de bun pentru corpul meu . Atunci când spunem orientat cãtre stânga. la fel cum nu toate merele ºi piersicile. Pare simplist.

Pentru a recapitula. Începeþi prin a alcãtui un inel cu ajutorul degetului ma e ºi a degetului mijlociu de la mânadominantã (dreapta pentru dreptaci). dar necesitã un anumit antrenament. Cum trebuie efectuat testul Singurele accesorii necesare sunt: o altã persoanã ºi alimentul. dar fãrã sã forþeze excesiv. Este o excelentã metodã de testare. de u nul singur. În continuare. Este foarte important ca el sã observe cantitatea de efort 36 . substanþele active din punct de vedere biologic cum ar fi produsele purif icate produc de regulã crize vindecãtoare ºi FALSE efecte negative care pot afecta rezultatele acestor teste. Acestea sunt: efectul benefic / poziti v / orientat cãtre dreapta ºi efectul malefic / negativ / orientat cãtre stânga. Acest procedeu permite accesul la inteligenþa corporalã prin intermediul sistemului nervos autonom. rugaþi-l pe prietenul dumneavoastrã sã încerce sã desprindã degetele unite. Pur ificarea câmpurilor energetice modificã serios regulile de care vom discuta mai departe. Testarea muºchilor este influenþatã MASIV de prezenþa metalelor grele în þesuturi. cu fermitate. medicamentul sau supl imentul pe caredoriþi sã îl testaþi. substanþele exercitã douã tipuri de EFECTE energetice subtile asu pra corpului bioelectric ºi asupra stãrii noastre de sãnãtate. Spre exemplu. care este scurt circuitat de prezenþa metalelor grele. Nu trebuie aplicatã NICIODATÃ fãrã acest antrenament.amplificarea sau la slãbirea puterii la nivelul degetelor sau al membrelor. îndeosebi e cele provenite de la amestecurile pe bazã de mercur utilizate pentru plombele dentare.

corpul însuºi induce rezultate false. Dacã produsul este negativ. din cauza activitãþii lor biologice extrem de puternice. Dacã le-ar fi mâncat.necesar pentru a despãrþi degetele. rugându-i sã-ºi întindã braþul ºi verificând rezistenþa la împingere a acestuia. cãci ºi-ar fi introdus în organism o substanþã negativã care i-ar fi afectat aura. ele vo r deveni mai SLABE. Toate substanþele emit asemenea semnale! Corpul însuºi trimite semnale energetice orie . roºiile au fost retur nate. Uneori. Apo taþi testul. Acelaºi gen de ficat au ºi suferinzii de hepatitã sau de mononucleozã. cel de reîntinerire este un proces stresant. acest gen de oameni nu se pot vindeca. ei îºi vor pierde imediat puterea. în timp ce în pumn substanþa testatã. Orice pendul funcþioneazã ca o antenã. exact ca cea a unei staþii de radio sau cea de pe acope riºul casei dumneavoastrã. cu excepþia faptului cã este o antenã în miºcare. degetele vor deveni mai PUTERNICE. din acelea care s e ofilesc înainte de a ajunge cu ele acasã. sub cutia toracicã). þinând obiectul testat în gurã. pentru a verifica rezistenþa naturalã a braþului. Dacã ficatul lor es te slãbit. iar corpul are tendinþa sã minimizeze orice formã de stres. Nu uitaþi sã faceþi încã douã teste. Procedeul de mai sus mai poate fi aplicat ºi prin întinderea braþului dominant astfel în cât acesta sã ajungã la nivelul umerilor. D n nefericire. corpul sãu bioelectric ar fi avut de suferit. La fel ca ºi pro esul de creºtere. rugând apoi persoana care ne ajutã sã împingã în jos braþul. Alte exemple Oamenii care beau foarte mult alcool au un ficat cirotic (altfel spus. În mâna opusã þineþi produsul testat. atingându-le zona ficatului (pe partea dreaptã. acea reflexie a vitalitãþii organelor vitale ºi glandelor corpului. unul anterior ºi altul celui propriu-zis. în special dacã ºtie cã proprietarul sãu nu doreºte cu adevãrat sã se vindece sau nu este pregãtit sã coopereze. Rezult atul a fost cã prietenul meu ºi-a pierdut COMPLET puterea pe care o avea în braþ! Drept urmare. Puteþi face testul respectiv ºi singur. Antenele pot trimite SAU recepta semnale energetice. suferã de c iroza ficatului). folosind procedeul descris mai sus. Dacã acesta este po iv pentru corpul dumneavoastrã. Am un prieten care ºi-a cumpãrat recent niºte roºii de la supermarket. Pendulul lui Foucault Pendulul este unul din instrumentele mele preferate de mãsurare a celor douã tipuri de energie. Vã reamintim însã cã le purificate special produc de regulã reacþii negative. întrucât ªTIE instinctiv cã substanþa va produc o crizã vindecãtoare ºi va forþa corpul bioelectric sã se purifice ºi sã se vindece. cu mâna goalã. Aceºtia pot fi testaþi cu uºurinþã aceþi mai întâi un test general. Le-am testat împreunã.

Pietrele. cu care pendulul intrã în rezona nþã. intrând într-o miºcare similarã. urmãrind astfel transformarea câmpurilor energetice ale celei din urmã. Este folositã în terapiile bioenergetice ºi în masaj. Fotografiile Kirlian pot surprinde în imagine aceste aure. 37 . Un corp cu o vitalitate ridicatã emite semnale orientate cãtre dreapta.ntate într-un sens sau în altul. Reversul medaliei este la fel de adevãrat (un corp cu o vitalitate redusã emite semnale orientate cãtre stânga). medicamentele. substanþele reprezintã transmiþãtorii. Secretul constã în transferul energiei de la o persoanã sãnãtoasã cãtre cea bolnavã. Energia corporalã mai este cunoscutã uneori ºi sub numele de aurã . medica ment. În acest caz. soia toate emit semnale orientate cãtre stânga. alimentele ºi corpurile v ii toate au o asemenea aurã. pendulul antena receptoare. Unele pendule sunt mai sensibile decâ altele. el va începe sã se roteascã înspre dreapta sau înspre stânga. zahãrul alb. etc. canola. i ar corpul interpretul. Dacã pendulul este atârnat de o sfoarã sau de un lanþ ºi þinut deasupra unui aliment. Spre ex emplu. Acesta este marele secret al pendulului! Nu este vorba în nici un caz de o vrãjitori e! Învãþarea folosirii corecte a pendulului ºi a lanþului vibratoriu necesitã o anumitã practicã ucrãri precum Trusa pendulului sau Vibraþiile sunt foarte utile pentru înþelegerea acestor fenomene. Rotaþia pendulului reflectã statutul câmpului energetic al obiectului verificat.. Alte terapii vibraþionale Atingerea terapeuticã (bioenergeticã) presupune un transfer de energie pozitivã de la terapeut la pacient.

face parte din aceeaºi categorie de terapii ca ºi atingerea terapeuticã. la fel ca ºi informaþiile înregistrate pe o casetã audio sau pe hard discul unui computer. mi-a propus sã facem exerciþiul degetului pe care tocmai l-am descris. cel care fãcea legãtura între chakra mea abdominalã (centrul energiei) cu cr eºtetul capului. Pentru a ºterge temporar amintirea provocatã de cicatrice. astfel încât cicatricea nu s-ar fi produs. S-a dovedit cã a avut dreptate! Degetele mele ºi-au pierdut pe loc orice pute re! EFECTUL cicatricei era extrem de puternic deoarece se afla chiar pe unul din mer idianele energetice principale. Câmpurile energetice sunt reale! Ele stau la baza tuturor proceselor vitale. Dupã ce i-am pove stit. dentistul meu a observat cã am su b piele o cicatrice de peste doi centimetri ºi m-a întrebat cum s-a produs ea. Þesuturile afectate de cicatrice reprezintã câmpuri energetice negative. Ele apar atunci cân d sistemul este supus unui stres. Cicatricele Când l-am rugat sã-mi scoatã plombele pe bazã de mercur. cu atât mai mari devin pagubele. aveam zece ani ºi o sãnãtate f oarte precarã. Traumele produc cicatrice. Cicatricea mea a rezultat ca urmare a unei cãderi. o pr acticã chinezã. noi avem datoria . S-a dovedit cã cicatricea îmi bloca fluxul energiei.Plasarea mâinilor pe persoana bolnavã este o practicã religioasã. Cicatricele sunt amintiri negative. Þesuturile ci catricelor NU sunt funcþionale. aº fi putut folosi capsulele ºi loþiunea SOC. ic apar d). Ne vom ocupa mai amãnunþit de aceste subiecte într-un capitol ulterior. Cu cât mergi mai departe. Dacã aº fi ºtiut la vremea respectivã. Alãturi de Qi Gong. dentistul mi-a injectat un remediu homeopatic chiar în interiorul ei. Instantaneu. Modificarea unei funcþii corporale ar putea fi asemãnatã cu mersul cu o maºinã c are un cauciuc dezumflat. Cele de la nivelul organelor vitale modificã funcþionarea acestora ºi accel ereazã procesul de îmbãtrânire. graph înregistrare. pãstrate în memor ia holograficã a pielii (holo luminã reflectatã în jur de un obiect central. mesaje energetice magnetice. nu existã nici cea mai micã diferenþã între ele! (vã recomand în aceast irecþie sã citiþi lucrarea Universul holografic). Þesuturile sunt alcãtuite din celule funcþionale numite celule parenchime. fie interne. repre zintã cheia înþelegerii tuturor misterelor vieþii ºi controleazã procesul de îmbãtrânire. fie la nivelul pielii. degetele mele ºi-au recãpãtat întreaga putere. dar în loc sã þin o substanþã în mâna stâng ting cicatricea cu ea. De aceea. Procesul de îmbãtrânire reprezintã efectul CUMULATIV al forþelor energetice negative asupr a corpului bioelectric.

Preambul: capitolul urmãtor prezintã o privire de ansamblu asupra medicinii de înaltã teh nologie ºi asupra promisiunilor legate de gloanþele sale magice . regenereazã cartilagiile încheieturilor ºi deschide meridianele energeti ce. astfel încât sã puteþi aprecia mai bine valoarea adevãra stãri de sãnãtate. al opþiunilor noastre legate de dieta alimentarã? Vom învãþa mai m ulte despre acest subiect în capitolele care urmeazã. ajutã la creºterea pãrului. cu obiectele ºi cu diferite evenimente. curãþã placa arterialã. Sperãm sã vã dovedim astfel inutilit atea tehnicilor de vindecare rapidã a acestor metode. regenereazã pielea arsã. 38 . reduce ridurile. Noi facem instinctiv acest lucru atunci când ne folosim de intuiþie pentru a lua anu mite decizii în legãturã cu oamenii. al vindecãrii. eliminã le la nivelul încheieturilor. De fa t. di zolvã cicatricele interne. fiecare om ar trebui sã înveþe sã mãsoare ºi sã manipuleze energia. curãþã pielea de coºurile provocate de acnee. Este important ca cititorul sã înþeleagã cã trãim într-o lume a fenomenelor energetice. De ce nu ne-am folosi de acelaºi proces ºi în domeniul medicinii. Þesuturile cicatrizate ºi încheieturile rigidizate SOC eliminã cicatricele.sã le înþelegem ºi sã învãþãm cum trebuie interpretate ele în viaþa noastrã de zi cu zi.

SOC redã flexibilitatea corpului. Într-un trecut nu prea îndepãrtat. abur sau cãldurã în acest scop. Albert Szent-Gyurgyi Medicina alopaticã nu se aflã astãzi mai aproape de înþelegerea esenþei vieþii decât se afla m o sutã de ani. problemele legate de boli ºi de procesul de îmbãtrânire nu au dispãrut ºi nu s-au redus deloc. De aceea. Tratame ntul acestor boli presupune echipamente de diagnosticare din ce în ce mai sofisticate ºi un ºir nesfârºit de experþi car e sã le manipuleze. tehnologia RID face ca organismul sã se simtã regener at. la fel ca orice altã saunã. Medicina de înaltã tehnologie a devenit o veritabilã extensie a conºtiinþei noastre naþional e. de îmbãtrânire. Ea nu ºtie aproape nimic în legãturã cu unele mecanisme de bazã precum somnul. care pot efectu a astfel mai bine schimbul de substanþe nutritive ºi deºeuri. Promisiunile eiseamãnã cu gloanþele magice folosite în industria cinematograficã. nu obosit. Este frumoasã. cancerul ºi artrita. pentru a numi numai câteva dintre ele. În mod . cu tot apetitul nostru din ce în ce mai ridicat pentr u tehnologie. Zilnic apar noi ºi noi medicamente ºi înalte tehnologii. · Nu necesitã apã ºi sistem de canalizare · Dizolvã acneea ºi deºeurile acide la nivelul pielii · Îmbunãtãþeºte circulaþia sângelui ºi a limfei · Arde caloriile ºi reduce greutatea · Alinã durerile asociate cu diferite boli · Este necostisitoare · Este portabilã. create pentru a trata boli de generative precum cele cardiovasculare. dar fãrã sã se foloseascã d uminã. aceastã viziune a fost înlocuitã de medicina înaltei tehnologii . Nu necesitã instrumente pentru reparaþii. abordarea medicinii era de tipul: Ia o pastilã ºi îþi va ce . iar apoi din întregul c orp. Elasticizeazã membranele celulare. Are efecte benefice inclusiv la nivelul tulburãril or nervoase ºi al celor legate de þesuturile conjunctive. La ora actualã. Vezi pagina xxx pentru mai multe informaþii 6 Gloanþele magice Viaþa nu poate fi cunoscutã decât prin simptomele sale . Sauna cu raze infraroºii la distanþã Sauna RID provoacã ºocul hipertermic. procesul de creºtere. Medicina modernã urmãreºte sã manipuleze aceste func fãrã sã le înþeleagã însã. despre durere ºi vindecare. Eliminã metalele grele din creier. Bolile contagioas din trecut au fost la rândul lor înlocuite de cele ale civilizaþiei. Pe scurt.

în loc sã ne bucurãm plenar de o stare de sãnãtate la APOGEU. care nu fac decât sã se înrãutãþeas nea marilor cuceriri ale ºtiinþei ne tulburã minþile.corect. astfel încât ajungem sã acceptãm viaþa în termeni m i. oamenii au ajuns sã punã un semn de egalitate între eforturile eroice ale medicinii ºi adevãrata vindecare. Ieri ºi astãzi 39 . Teh nologia bazatã pe gloanþe magice mascheazã adevãratele probleme legate de sãnãtate.

înlocuind-o cu tehnol ogia. dar este într-adevãr extrem de neplãcutã ºi îngr de costisitoare. fãrã sã înþeleagã însã nici o clipã care este adevãrata cau iei prin care trec. înghesuindu-se la fel ca niºte vit e într-un staul ºi continuând sã spere cã ºtiinþa va descoperi în curând un glonþ magic ºi pentru boala lor. Dacã alergãm dupã bani. la ambele extreme. O viaþã trãitã în simplitate vã va permite sã preluaþi controlul asupra sãnãtãþii dumneavoast obstacolele în calea acestei simplitãþi? Goana dupã bani ºi dupã obiecte materiale. Din pãcate. Sistemul a eliminat respectul pentru fiinþa umanã. în loc sã trateze la rãdãcinã cauzele bolilor degenerative.Medicina de ieri ne cunoºtea în calitate de fiinþe individuale. medicilor li se refuzã dreptulde a se pregãti în domeniul nutriþional ºi în medicina vibraþi nalã. ea nu reprezintã decât un fel de t rusã de prim ajutor. Pentru cea de astãzi nu mai reprezentãm decât niºte numere într-un catalog. banii nu mai co nteazã aproape deloc pentru el. Zilnic. În acest fel. Ar fi în stare sã plãteascã oricât pentru a-ºi recupera sãnãtatea pierdutã. Profesioniºtii sãi sunt ant renaþi sã creadã numai în gloanþe magice ºi în speranþã. Sun eni disperaþi. De aceea . Sãnãtatea precarã ºi viaþa trãitã în simplitate Starea de sãnãtate precarã nu este un pãcat. Gloanþele magice au devenit un pretext. Sãrmanii oameni continuã sã umple saloanele spitalelor. fiindu-ne rãpitã astfel demnitatea umanã. Din fericire. ºi asta tocm ai pentru cã am neglijat cea mai mare comoarã între toate: sãnãtatea. se poate trãi ºi altfel. Medicina modernã a substituit demnitatea. Din pãcate. oamenii uitã de promisiunile neonorate ale medicinii moderne ºi de sp eranþele veºnic amânate. Suferinþa este eneratã de sistem. ziarele sunt pline de articole laudative la adresa noilor descoperiri ºi p romisiuni ale tehnologiei. cel mai bine este sã evaluãm ce anume este cu adevãrat important pentru noi. Când omul devine grav bolnav. nici pacienþii nu se pot bucura de avantajele acestora. Banii câºtigaþ e vor duce pe cheltuielile de vindecare extrem de mari în sistemul în care trãim . Pe de o parte. Medicina NU înþelege mecanismul bolii la nivel energetic. care recurg la gesturi disperate. al razelor X ºi al scanerelor. o acceptare a unui corp uzat în speranþa unui miracol care se va produce . eliminând din viaþa noastrã celela lte aspecte. Ea nu face altceva decât sã di agnosticheze boala cu ajutorul testelor. în cel mai bun caz. Ea nu mai crede decât în gloanþele magice . la fel au ajuns sã creadã ºi oamenii. dar ne pierdem sãnãtatea. cei care pierdem suntem noi. Medicii moderni au cãpãtat alura unor vrãjitori ai înaltei tehnologii îmbrãcaþi în halate alb Vrãjiþi de aceastã imagine. Majoritatea oamenilor din ziua de astãzi împãrtãºesc mentalitatea glonþului magic deoarece a ceasta le oferã o rezolvare rapidã a problemelor lor.

Preambul: în capitolul urmãtor veþi învãþa DE CE nu vã furnizeazã alimentaþia ENERGIA de care nevoie pentru a rãmâne tânãr ºi CE puteþi face pentru a remedia aceastã situaþie. De ce sã experimentaþi iadul bãtrâneþii.mâine. Chiar dacã vã bucuraþi în prezent de o stare bunã de sãnãtate.33. când puteþi sã vã bucuraþi la nesfârºit de aceeaºi s eþe fãrã bãtrâneþe? Atunci când eºti cu adevãrat sãnãtos. Pres nerea lor se dovedeºte însã de fiecare datã eronatã. Numai atunci când ajungi din nou tânãr îþi poþi permite luxul de a renunþa la medicamente ºi la gloanþele magi gãsindu-þi controlul asupra corpului tãu. Dacã nu credeþi. De a t ce vã stã în puteri pentru a vã readuce corpul bioelectric la un indice de referinþã mai mic de 0. întrebaþi un om în vârstã. timpul pare sã se opreascã în loc. Viitorul es te doar la câþiva paºi de noi. Ilustraþie Corpul uman este alcãtuit în proporþie de 65% din apã 40 . Personal. tinerele generaþii repetã din nou ºi din nou aceeaºi greºealã. prefer sã îmi redobândesc ºi sã îmi PÃSTREZ Este o prostie sã vã periclitaþi sãnãtatea de dragul exceselor zilei prezente. asta nu înseamnã cã vã veþi bu mâine. În mod regretabil.

Acesta mi-a creat pe loc un remediu h omeopatic în generatorul sãu de frecvenþe MORA. Muºcãturile de pãianjen Muºcãtura unui pãianjen este un proces energetic . Apa purã este cea mai bunã bãuturã pentru un om înþelept . Instantaneu. Din feri cire. Este important sã î atura forþelor energetice care provoacã asemenea reacþii. numai pentru a constata cã i-au fost amputate braþele. iatã ºi o poveste personalã. care a stat inclusiv la baza acestei cãrþi. Odatã. Un bãrbat suplu poate ajunge la un procentaj al apei de 70%. în timp ce o femeie poate avea numai 52% apã. Învãþaþi sã vã controlaþi corpul fizic ºi veþi experimenta o viaþã ivel pe care nici mãcar nu l-aþi bãnuit pânã acum. l-am com binat cu niºte sare amarã ºi am fãcut o priºniþã. În capitolele urmãtoare e vom ocupa mai îndeaproape de . Reducerea conþinutului de apã în organism determinã hipotalamus ul (centrul setei la nivel cerebral) sã trimitã semnalul specific. dar va riazã considerabil de la om la om. din cauza þesuturilor sale grase (care nu reþin apa).00 dimineaþa ºi a constatat cã mâna îmi era umflatã ºi îmi pulsa de durere. m-am trezit la ora 2. în timp ce alþii îºi pot pierde chiar anumite pãrþi corporale. mi-aº fi putut pierde întregul braþ. anihilând astfel la nivel subtil veninul pãianjenului . ºi chiar de la o parte corporalã la alta (vezi ilustraþia din partea d reaptã). starea mea generalã de sãnãtate era bunã la momentul respectiv. Unii oameni manifestã reacþii severe la a este muºcãturi. care genereazã dorinþa de a bea apã. Henry Thoreau Hormonii Hormonii sunt substanþele care GUVERNEAZà sãnãtatea organismului nostru. nasul ºi o ureche. Rapid. am zdrobit un cartof organic. medicina nu are gloanþe magice atunci când vine vorba de muºcãturile de pãi anjen. a intrat în comã ºi s-a trezit abia ºase luni mai târziu. astfel încât veninul pãianjenului nu a p ovocat leziuni majore mâinii mele. picioarele. Medicul curant nu a ºtiut ce sfat sã-mi dea! Mi-am vizitat atunci dentistul meu holistic . afectând de regulã femeilede toate vârstele. Pentru comparaþie. Existã o femeie din California de sud care a fost muºcatã de un pãianjen. durerea a dispãrut ºi am putut sã-mi folosesc din nou mâna. care s-a concent în douã bãºici purulente. Cataplasma a redus imediat umflãtura braþului. Dacã aº fi depins numai de medicina alopaticã. Aceastã poveste este o dovadã clarã a eficacitãþii medicinii vibraþionale ºi a abordãrii ener ice a stãrii desãnãtate. Dupã cum puteþi constata.Cantitatea de apã din corpul uman reprezintã în medie 65% din volumul acestuia.

Toxicitatea ºi pierderea pãrului Ce au în comun chimioterapia. de care depinde apogeul stãrii noastre de sãnãtate. a cãrei capacitate naturalã de eliminare a deºeurilor o depãºeºte. Când pãrul începe sã se regenereze. el creºte de regulã c chiar dacã înainte era drept! La baza oricãrui pãr cârlionþat stã toxicitatea sistemicã. Acelaºi proces întunecã ochii verz albaºtri.aceastã abordare. care devin astfel cãprui sau negri. apa la plãmâni ºi apendicita? Nivelul ridicat de toxicitate! Chimioterapia produce cãderea pãrului deoarece suprasolicitã pielea. pãrul cârlionþat. Sãnãtatea descurajeazã boala. Toxicitatea determinã pãrul ºi ochii sã îºi piardã strãlu lor naturalã. 7 Budinca de ciocolatã provoacã moartea 41 .

Aceastã amprentã este reflectatã de sensul de rotaþie a energiei sale ºi poate fi mãsuratã pr n potenþialul ei POR. Toþi cei care beau aceastã apã spun despre ea cã este diferitã . etc. îl hidrateazã ºi îl detoxificã. foarte puþini oameni sunt preocupaþi de apa pe care o beau. Mai mult decât atât. diferitele subs tanþe nutritive pe care le conþin. ci din ENERGIA pe care ar trebui sã o conþinã. Apa îmbuteliatã nu este clasificatã în acest fel. întrucât nu o cons iderã un aliment. Din pãcate. cãci nu conþine ni i una. pe care oamenii le pot simþi la gust.Mestecaþi lichidele ca ºi cum ar fi solide ºi mestecaþi substanþele solide pânã când devin l e . dar lucrurile sunt mult mai complicate. Apa extrem de purã. Dr. Ap a mai are ºi alte calitãþi în afarã de faptul cã este udã . cu o memorie vibraþionalã curatã. Apa este un aliment. Este un veritabil medicament pentru corp. Ni se spune pretutindeni cã apa este apã. Apa este consideratã o necesitate a vieþii. trebuie sã facem din start a ceastã precizare: nu toate tipurile de apã sunt la fel! Noi ne alegem alimentele în funcþie de preferinþele personale. de culoare ºi aromã. deoarece NU conþine substanþe utritive. Apa ESTE un aliment. Ceea ce ne preocupã în mod deosebit pe noi sunt diferenþele între alimente ºi inf luenþele pe care le au ele asupra procesului de îmbãtrânire. dar sã bem cât mai multã apã. experþii afirmã cã trebuie sã reducem alimentele ingerate. pe care îl energizeazã. Apa BEV este un ALIMENT pur ºi chiar un remediu. Ea are calitãþi specifice energiei or ientate cãtre dreapta. Alim entele sunt clasificate ºi conþin etichete în care sunt afiºate valoarea lor caloricã. dar cu o mare deosebire. cãci nici un organism viu nu poate trãi fãrã ea. la fel ca orice alt tip de hranã. de felul în care aratã. Existã asemenea diferenþe ºi între diferitele tipuri de apã. În mod paradoxal. dar mai presus de toate amprentele energetice ale al imentelor. cu o structurã terapeuticã ºi cu un indice POR foarte înalt po vindeca un corp bolnav. în timp ce altele sunt moarte ºi a dupã sine moartea. care nu conþine deloc substanþe contaminante. ea reprezintã CEL MAI IMPORTANT aliment pe c are îl ingerãm. lipide ºi glucide. Importanþa ei deosebitã nu derivã din substanþele sale nutritive. De aceea. de MEMORIA vibraþionalã a acesteia sau de potenþialul sãu de oxidare/redu cere (POR). Paul Bragg Cartea Budinca de ciocolatã provoacã moartea m-a învãþat cã NU toate alimentele sunt la fel Unele mâncãruri sunt vii ºi promoveazã starea de sãnãtate. fãrã reocupaþi însã de tipul de apã. Amprenta ei energeticã influenþeazã decisiv viaþa sau moart nismelor vii. adicã proteine.

vitamine ºi o energie pozitivã absolut necesare pentru o bunã sãnãtate. Din acest motiv. Ea conþine enzime. Vã propun sã discutãm mai întâi despre enzime. se considerã cã hrana biologic activã are o amprentã energeticã orientatã e dreapta ºi produce efecte similare în organism. Aceste componente ale hranei vii reprezintã însuºi ndamentul vieþii.Hrana vieþii În mod tradiþional. 42 . În organismul viu. Un ex emplu sunt platina sau radiul folosite în convertoarele catalitice ale maºinilor. ei trebuie produºi continuu de cãtre corp. focul se stinge. Dacã nu existã oxig en. Adevãraþii catalizatori nu îºi î azã niciodatã activitatea. prin procese succesive de oxidãri ºi reduc eri (în capitolele urmãtoare veþi învãþa cum puteþi folosi reacþiile de tip oxidare ºi reducere în beneficiul du oastrã). Ei nu sunt modificaþi sau distruºi în urma reacþiei pe care o provoacã. Aceste metale nobile conv ertesc gazele toxice precum monoxidul de carbon în dioxid de carbon ºi apã. el t rebuie menajat cu deosebire de cãtre cei care doresc sã îºi pãstreze starea de sãnãtate. modificaþi sau distruºi ca urmare a reacþiilor pe care le dinamizeazã. La fel. PRINCIPALUL organ de producere a enzimelor ºi substanþelor catalitice este ficatul. Ele au o funcþie de cataliza tori. Enzimele pot fi comparate cu efectele oxigenului asupra focului. minerale ionizate. Enzimele nu sunt altceva decât niºte proteine biochimice. accelerând sau provocând reacþii care altfel nu s-ar produce sau s-ar produce cu o vitezã mult mai mi cã. majoritatea cataliticilor biochimici sunt consumaþi. dacã se consumã oxigenul. focul nu poate exista. De aceea.

într-o proporþie echilibratã. Biocatalizatorii Catalizatorii biologici determinã o accelerare a reacþiilor biochimice. deoarece se aflã într-o formã e lementarã . Auto-masajul limfatic este ºi el foarte util. viaþa aºa cum o cunoaºtem noi nu ar put ta. Vitaminele nu pot opera în corpul nostru în absenþa tuturor mineralelor principale ºi se cundare (oligoelementelor). Mâncarea gãtitã Orice proces de gãtire la foc distruge enzimele. terapia colonului ºi folosir ea Apei BEV ºi a ApeiIonizate de Înaltã Valoare Medicinalã. Odatã gãtitã. PAC. Odatã modificate. sucul unei lãmâi proaspete bãut dimineaþa ºi seara. Alimentele moarte ºi apa impurã aduc un aport de energie negativã. acestea nu îºi mai po t îndeplini funcþiile. Ele reprezintã forþe energetice or ientate cãtre stânga. Toxinele ºi deºeurile în exces bloch eazã buna funcþionare a organelor vitale ºi echilibrul hormonal. reacþiile biochimice încetinesc iar circulaþia sângelui ºi a limfei se face cu dificultate. crescute fãrã îngrãºãminte chimice. ele se do edesc inutile în cel mai bun caz. iar acumularea lor conduce la o degenerar e sistemicã (a întregului organism) ºi la o îmbãtrânire rapidã. m ajoritatea mineralelor comercializate sub formã de suplimenþi se dovedesc inutile. CEA MAI BUNà sursã de vitamine ºi minerale biologic active sunt legumele ºi fructele pro aspete. vitaminele sunt numite c o-factori. ºi chiar toxice pentru organele vitale în anumite cazuri extreme. Atunci când în organism existã un EXCES de toxine ºi deºeuri. întrucât îºi pierd caracteristicile iniþiale. formã în care ar trebui evitate (vom discuta mai amãnunþit în legãturã cu acest subiect mai târziu). Câteva remedii utile împotriva acestui proces sunt: fol sirea plantei numite Yucca. În ceea ce priveºte suplimenþii gãsiþi în comerþ (indifer orba de vitamine sau minerale). gãtirea incorectã distruge în totalitate valoarea energeticã ºi enzimele alimentelor. tensionând astfel organele vitale ºi generând efecte secundare.Producerea constantã a unor noi enzime presupune o cantitate uriaºã de energie orienta tã cãtre dreapta. întrucât nu potopera decât ÎMPREUNà cu mineralele ºi enzimele. care se petr ec de milioane de ori mai rapid decât în absenþa lor. aproape toþi sunt substanþe de sintezã care aduc un aport ener getic negativ. Fãrã biocatalizatori. La fel. Nu dorim sã vã sugerãm neapãrat renunþarea completã la procesul de gãtire. dar BLOCHEAZà inclusiv beneficiile promovate de substanþele cu o energie orientatã cãtre dreapta. Având în vedere cã itatea vitaminelor sub formã de suplimenþi sunt de sintezã (fãcute de om) chit cã etichetele susþin contrariul . În biochimie. care nu poate proveni decât din acele substanþe considerate vii ºi în rezonanþã cu corpul b lectric. care nu numai cã nu contribuie la menþinerea unei stãri bune de sãnãtate. Mai mult. ci doar sã pãstraþ . hrana îºi pierde de regulã calitã e.

Semnificaþia lui este de bio-transformare. este tãtãneasa. care poate fi crescutã cu uºurinþã ºi fãrã turi în grãdina personalã. în loc de fierbere este de preferat gãtitul pe abur. Una din plantele mele preferate. Metabolismul Atunci când vorbim de asemenea procese. 43 . Reacþiile de fuziune sunt anaboli ce ºi orientate cãtre dreapta. sarea de bucãtãrie. aromatizanþii ºi coloranþii. cuvântul metabolism ne vine automat în minte. Evitaþi gãtitul la temperaturi foarte înalte ºi nu îl prelungiþi mai mult decât este necesar. Este vorba de un proces prin care moleculele alimentel or sunt transformate în molecule de energie care sunt conduse apoi prin circuitele energetice ale corpului. prin pier erea energiei vitale. De pildã. Evitaþi cuptoarele cu microunde. Aceste substanþe dau peste cap câmpurile energetice ale corpului ºi blocheazã o serie de reacþii biochimice absolut esenþiale. Ingerarea lor nu face decât sã vã ameninþe sãnãtatea.porþie cât mai înaltã de alimente crude ºi proaspete în dieta dumneavoastrã. Metab olismul presupune o serie de reacþii de fuziune care determinã unirea atomilor individuali în molecule energetice orienta te cãtre dreapta. Este vorba de energia opusã celei generate de fisiunea nuclearã (din bombele atomice. din deºeurile nucleare ale uzinelor atomoelectrice sau din cuptoarele cu microunde). de preferinþã crescute ina personalã (fãrã chimicale). Creºte între martie ºi noiembrie ºi poate fi gãsitã inclusiv în ma ea pieþelor þãrãneºti.

Metaboliþii sunt deºeuri rezultate din reacþiile biochimice. Proteinele de origine animalã se aflã în vâr lanþului alimentar. ºi perioada de tranzit dintre ingerare ºi el iminarea deºeurilor (vom discuta pe larg toate aceste subiecte). Cuvântul este alcãtuit din co mponentele: meta dincolo de. cu atât carnea este mai savuroasã. ºi a metaboliþilor în exces). Canibalul le-a povestit urmãtoarele: Carnea umanã este diferitã de cea a celorl alte animale. Dacã animalele sacrificate au fost sãnãtoase. dar ºi substanþele chimice de sintezã organicã (otrãvuri precum pesticidele ºi e bicidele). hormonii). nivelul de subs tanþe analoage estrogenului pe care le conþin (de pildã. Toxinele sunt mai concentrate . Atunci când vorbim de deºeuri metabolice. Este mai dulce! La fel este ºi carnea unei vaci care înainte de a fi tãiatã s-a aflat într-o stare c atabolicã ºi a fost bolnavã. susþinând viaþa. Reacþiile de fisiune sunt catabolice ºi orientat e cãtre stânga. inclusiv de eliminare a deºeurilor rezultate din ele. În minunata sa lucrare. apã. alimente. Proteinele de origine animalã pot fi o excelentã sursã de energie ºi substanþe nutritive.Altfel spus. proteinele lor vor avea o amprentã geticã orientatã cãtre stânga ºi vor provoca boli ºi îmbãtrânirea prematurã. ºi it produs rezultat. cu ultimul canibal în viaþã din Insulele Marchize. felul în care o metabolizãm. Altfel spus. care conþin componenþi analogi estrogenului ce blocheazã receptorii hormonali. un lanþ de insule situat l a 1. Acestea suferã din cauza supra-alimentaþiei ºi a mediului toxic (a poluãrii d in aer. include m aici toxinele ºi metaboliþii. Thor Heyerdahl descrie experienþa pe care a avuto în anul 1937. bol transformare. devenind la fel de bolnãvicioase ca ºi oamenii. În particular. Metaboliþii sunt deºeuri. din cauza numeroaselor deºeuri toxice din mediul înconjurãtor ºi a concentratelor metabolice cu care sunt hrãnite animalele.200 de mile nord-vest de Tahiti. alãturi de soþia sa. proteinele lor au o amprentã energeticã orie ntatã cãtre dreapta. Energia alimentelor derivate din animale bolnave provoacã boli la oameni de mii de ori mai rapid decât energia alimentelor derivate din plante bolnave. Principalele probleme legate de p roteinele de origine animalã sunt: cantitatea pe care o ingerãm. sunt distructive. el mãnâncã prea multe oteine de origine animalã ºi prea puþine legume ºi fructe. dar ele reprezintã o sabie cu douã tãiºuri ºi trebuie folosite cu înþelepciune. ele sunt constructive. Este vorba aºadar de produse ca re nu mai pot fi supuse transformãrii. maniera în care sunt prelucrate ele de ficatul ºi rinichii noºtri. Dacã animalele nu au fost însã sãnãtoase. Cele mai multe proteine de origine animalã din vremea noastrã au o energie orientatã cãt re stânga. Fatu Hiva. Cu cât este mai toxicã. Proteinele de origine animalã Omul industrializat mãnâncã mai mult decât este necesar.

din motive asupra cãrora vom insista în detaliu mai târziu.în grãsimile animale decât în þesuturile slabe. Dacã intenþionaþi sã mâncaþi proteine de origine animalã. Ele trebuie reduse în substanþe componen te ºi neutralizate de cãtre ficat. Un iepure mãnâncã morcovi contaminaþi cu pesticide. cu deosebire în þesuturile grase. un vultur coboarã ºi se hrãneºte din cadavruliepurelui. noi devenim prec m vulturul din exemplul de mai sus. Într-o zi. ntinuare. Orice aliment care conþine o energie orientatã cãtre stânga determinã risipa unei m ari cantitãþi de energie 44 . Reziduurile otrãvitoare sunt stocate ºi concentrate încarnea sa. fermierul decide cã în mulþirea iepurilor a scãpat de subcontrol ºi foloseºte o substanþã toxicã pentru a-i otrãvi. În acest fel. Lanþul alimentar Iatã. indiferent de sursa de la care provin fie cã este vorba de animale sau de plante sunt alimente toxice. printr-un exemplu ce am vrut sã spunem atunci când am afirmat cã proteinele de ori gine animalã se aflã în vârful lanþului alimentar. Atunci când mâncãm carnea provenitã de la animale. pãsãri sau peºti bolnavi. toxinele ºi metaboliþii concentrându-se în organismul nostru. urmãriþi ca ele sã provinã de la animale sãnãtoase ºi mai limitate. ele avanseazã ÎN SUS de-a lungul lanþului trofic. Alimentele care conþin o energie negativã. Toxinele aflate în iepur e trec acum în trupul vulturului.

artrita. Alimentele nedigerate putrezesc în intestine. procesul de îmbãtrânire prematurã ºi cancerul. Aceste molecule toxice trec direct în þesuturile cartofilor intacte ºi integrale (nedivizate). scatolii ºi fenolii sunt molecule INTEGRALE care sunt absorbite direct pr in pereþii intestinali. sub formã de frunze. ele intrã în putrefacþie ºi eliminã o serie de otrãvuri de sorgin te organicã. cantitatea de energie pierdutã este mai mare decât cea câºtigatã! Proteinele de origine animalã ºi intestinele Proteinele de origine animalã TREBUIE eliminate din intestine în maximum 18 ore. rezultate ca urmare a unei digestii proas te! Cartofii absorb substanþe toxice din îngrãºãmintele naturale. . Mâncatã în stare crudã într-o salatã sau servitã direct. În plus. Planta Collard 4 Planta Collard este uºor de cultivat ºi creºte pretutindeni în SUA. proces prin care ni se o ferã o anumitã protecþie. la alimentele nesãnãtoase ºi la MOTIVUL pentru care acestea accelereazã procesul de îmbãtrânire. divert iculita. vaci sau pui. Moleculele toxice absorbite în acest fel trec de mecanismele de apãrare ale corpului ºi ne pun în pericol sãnãtatea. extrem de toxice. Nu este însã cazul produselor secundare din deºeuri. apendicita. produc gaze urât mirositoare ºi provoacã probleme ale colonului. Substanþe precum indolii. scatolii ºi fenolii fac parte din aceastã categorie. favorizând instalarea bolilor. recomand cu tãrie folosirea unor produºi precum Disorb Aid sau R/HCI. Poate fi cultivatã în gh ivece sau în grãdinã. Indolii. devin un mediu fertil pentru paraziþi. Majoritatea moleculelor sunt divizate înainte de absorbþie. Preambul: capitolul urmãtor se referã la digestie. care asigurã o digestie de 100% ºi absorbþia tuturor substanþelor nutritive. un nas fin poate detecta tipul de îngrãºãminte naturale care au fost folosite la cultivarea lor dacã ele au proveni t de la porci. Atunci când imente bolnave. precum colita. Îmbunãtãþeºte starea de sãnãtate a colonului ºi reduce bugetul alocat alimentaþiei. diabetul sau problem ele cardiovasculare.vitalã din partea organismului pentru ca noi sã putem rãmâne tineri ºi sãnãtoºi. genereazã obezitate. ºi chiar cancerul. are un gust dul crocant. Masticaþia Mestecarea corectã a hranei este esenþialã pentru o stare bunã de sãnãtate. sindromul intestinelor iritate. Atunci când cartofii sunt fie rþi. Dacã rãmân mai mult de acest interval de timp. Acest proces este fundamental pentru a putea redeveni din nou tineri. Este o legumã non-hibridã.

Rupeþi câteva frunze. iar planta va continua sã produ cã altele.Plantatã în timpul verii. gãtit la foc mic sau pe abur ºi dres cu ulei de mãsline ºi oþet d e mere. Este suficient sã o plantaþ ea va creºte tot timpul! 4 N. Deºi administraþia americanã nu iubeºte deloc aceastã plantã. 45 . dacã este acoperitã cu paie. planta nu moare iarna. din care iese un spanac absolut divin. Primãvara ur mãtoare revine la viaþã ºi produce din nou frunze proaspete. Nu existã un echivalent românesc. Insectele nu atacã planta collard. Orice om ca re doreºte sã-ºi îmbunãtãþeascã starea de sãnãtate ar trebui sã cultive tãtãneasã. cu mult timp înainte ca alte plante sã poatã fi mã ar cultivate. Tr. Frunzele de tãtãneasã cresc în luna martie ºi sunt foarte bogate în substanþe nutritive. animalele ºi o nii o preferã! Astfel. Poftã bunã! Frunzele de tãtãneasã Frunzele de tãtãneasã sunt delicioase! Rãdãcinile plantei produc o mare cantitate de frunz e. puii ºi caprele adorã tãtãneasa. rãdãcinile vindecã ulcerul. Planta este foarte bunã pentru colon. Mãci e.

Frecvenþa energiei sale este extrem de beneficã pentru organism. dar nu merg suficient de departe. Apa BEV reprogrameazã ritmul electric al corpului. În afarã de aer. Apa este CEVA MAI MULT decât un simplu lichid. astfel încât moleculele încep acel dans de care vorbeam. Amprenta sa electromagneticã este perfectã. procesul BEV reprezintã o abordare specificã celei de-a patra dimens iuni ºi furnizeazã o apã cu un gust mai bun ºi pe care organismul o resimte diferit. generând un veritabil dans al cel ulelor. Pe de altã parte. Procedeul este supus legilor proprietãþii (copyright-ului). Substanþele contaminante reprezintã câmpuri energetice care îºi lasã amprenta asupra apei. Metode pre cum distilaþia. osmoza inversatã. Oamenii preferã aceastã apã deoarece trezeºte la nivel celular ºi chiar mai jos de acesta frecvenþe naturale armonice. noi consumãm mai multã apã decât orice altã marfã. Pro cesul pe care îlnumim BEV transformã apa de bãut într-o apã cu o frecvenþã extrem de beneficã ntru organismul uman. pot fi gãsite în formã de manuscris ( i Pachetul informativ). Abordãrile convenþionale referitoare la purificarea apei sunt incomplete. Ele sunt benefice. ele sfideazã fizica newtonianã. s ilind moleculele acesteia sã vibreze pe frecvenþe dãunãtoare organismului uman. Apa BEV nu este altceva decât apã de la robinet filtratã printr-un dispozitiv BEV. Mai mult. dar descrierea teoriei ºi aplicaþiilor. urmãriþi sã nu mai ceva decât apã BEV. Apa BEV este o autenticã muzicã lichidã! Procesul BEV goleºte câmpurile energetice ale apei de deºeuri ºi modificã unghiurile legãtu or dintre atomii de hidrogen.Apa Esenþa vieþii! Apa are memorie! Ea absoarbe frecvenþele substanþelor contaminante dizolvate în ea ºi cont inuã sã vibreze pe frecvenþele lor multã vreme dupã eliminarea lor. precum ºi a relaþiilor sale cu procesul de îmbãtrânire ºi cu boala. Ea este un ALIMENT! Ilustraþie Ciclul estrogenului ºi hormonilor la femei . ea trebuie testatã personal. folosirea filtrelor de carbon ºi a cartuºelor de ceramicã nu opereazã decât la ni vel mecanic. Procedeul BEV a surprins esenþa vieþii pe planeta pãmânt într-o fo rmã lichidã. Teoria ºi aplicaþiile BEV transcend metodele tradiþionale de testare ºi de comparare a a pei. De aceea. transformân du-se într-o muzicã lichidã ºi într-o hranã electronicã pentru trup ºi pentru spirit. Pentru a-i aprecia întreaga profunzime pentru sãnãtatea ºi longe vitatea umanã.

Producþia de estrogen începe sã urce în cea de-a patra zi a ciclului menstrual ºi atinge a pogeul în ziua a 12 a. Femeile care folosesc pilule anticonc epþionale sau înlocuitori ai estrogenului experimenteazã o blocare a receptorilor ºi îºi pierd astfel controlul asupr a vieþii ºi a corpului lor. estrogenul produs anterior genereazã SPM (sindromul premenstrual) ºi favorizeazã apariþi a ºi creºterea tumorilor fibroide la nivelul sânilor sau al uterului. Din pãcate. ºi restaurarea cartilagi ilor. Precursorii racemizaþi ai hormonilor previn ºi inverseazã producþia de estrogen în exces. Ovulaþia se produce în zilele 14-16. indiferent de vârstã. normalizarea ciclului menstrual. Estrogenul determinã endometrul din interiorul uterului sã prolifereze . fiind apoi confirmate pe termen lung prin întãrirea oaselor. când în corpus luteum apare un folicul ovarian care va produce un ovul. ºi eventual osteoporozã. Dacã procesul de ovulaþie nu se produce sau dacã corpus luteum nu reuºeºte sã se menþinã pânã în z 6-a. provoacã pierderea pãrului. schimbãrile fiind rapid observabile. apariþia ridurilor. în mai puþin de 30 de z ile. Pentru mai multe informaþii. TOATE femeile aflate la menopauzã suferã de o producþie excesivã de estrogen care le afecteazã oasele. care. asistãm astãzi la o veritabilã epidemie a acestei afecþiuni. pi erderi de memorie ºi o minte confuzã. pregãtindu-se astfel pentru fertilizare. vã recomandãm lucrarea Viitorul furat. eliminarea S EMNELOR ºi simptomelor legate de dezechilibrele hormonale (afiºate la pagina xxx). dacã este ignora aveazã drumul cãtre cancerele feminine ºi cãtre osteoporozã. 46 . Precursorii racemizaþi ai hormonilor deschid rece ptorii ºi eliminã hormonii analogi ºi periculoºi din organism.

este necesar sã aflãm în ce direcþie se roteºte energia alimentelor pe care le consumãm. Oamenii care mãnâncã alimente artificiale sfârºesc înt eauna prin a constata efectele dietei lor în oglindã. dar noi preferãm sã numim aceste alim ente bio-nesãnãtoase. care accelereazã în mare mãsu ul de îmbãtrânire. O alimentaþie moartã înseamnã de fapt o moarte lentã Alimentele nesãnãtoase din punct de vedere biologic modificã reacþiile biochimice din ca uza amprentei lor energetice care se opune vieþii. Calitatea hranei ingerate se mãsoarã în substanþele nutritive pe care le conþin alimentele . Aceste presupuneri sunt INCORECTE. Pentru a înþelege mai bine procesul de îm bãtrânire. nu este greºit sã echivalãm alimentele nesãnãtoase cu o otravã . Ele distrug sau blocheazã principalele canale a le corpului. De aceea. . considerând cã expresia descrie mai bine despre ce este vorba. Guthrie Toate alimentele conþin energie.8 Dietele nesãnãtoase ºi stresul Nu existã alimente sãrace în substanþe nutritive. Se considerã de asemenea cã ÎNTREAGA energie a substanþelor nutritive produce efecte poziti ve asupra organismului nostru. ci numai diete nesãnãtoase . alimentele nesãnãtoase au capacitatea de a-ºi multiplica sfera iniþialã de influenþã prin transferul amprentei lor energetice (al frecvenþei lor specifice de vibraþie) la niv elul tuturor þesuturilor organismului. n m corect. prin acoperirea energiei toxice într-un depozit de GRÃSIME pe care îl cons truieºte special în acest scop (vom dezvolta acest subiect în capitolul referitor la obezitate). mutilând activitatea celularã. Asocierea este cât se poate de corectã. Hrana bio-nesãnãtoasã conþine o energie orientatã cãtre stânga. Transferul se produce pe nivelele energetice subtile ale corpului nostru. el o iz de restul sistemului. Efectele lor bune sau rele asupra corpului bioele ctric sunt determinate de natura energiei ºi de amprenta lor electricã. Helen A. Oficial. Se vorbeºte atât de mult de o alimentaþie nesãnãtoasã5 tocmai pentru cã suntem literalmente i undaþi de acest gen de mâncãruri. Din pãcate. Oamenii identificã alimentele nesãnãtoase cu gustãrile rapide ºi cu r staurantele de tip fast food. se considerã cã în mãsura în care consumãm alimente afiºate în listele cu substanþe nutritive. Direcþia procesului de rotire ºi intensitatea acestuia determinã capacitatea alimentelor de a satisface senzaþia de foame ºi de a co nstrui ºi susþine þesuturile ºi oasele sãnãtoase. Ele conþin calitãþi radiomimetice care mime ul radiaþiei nucleare asupra þesuturilor. Dacã organismul nu reuºeºte sã digere sau sã elimine aceastã energie. Dr.

Tr. 47 . este imposibil sã elimini toate substanþele toxice din sistemul organic. întrucât acestea sunt omniprezente. Prezenþa lor în tractul digestiv declanºeazã o serie de reacþii perverse care da u naºtere unor radicali liberi. Amprenta energeticã a acestor substanþe este atât de volatilã încât influenþeazã câmpurile energetice ale organismu chiar din momentulîn care interfereazã cu ele. diferitã de cea a mediului în care trãiesc. cu ajutorul amestecurilor pe bazã de Yucca ºi al precursorilor racemizaþi ai hormonilor. În original: junk food. Practic. Rinichii 5 N. Din fericire. termen specific american. Altfel spus. care debl ocheazã receptorii. putem neutraliza efectele lor prin ingerarea capsule lor Enhanced PAC.Alimentele nesãnãtoase au capacitatea de a-ºi MODIFICA amprenta energeticã inclusiv dupã c e pãtrund în organism. folosit cu deosebire pe ntru mâncarea din restaurantele de tip fast food ºi care ar putea fi tradus mai corect prin gunoi . Dieta pe bazã de alimente nesãnãtoase conduce la acumularea câmpurilor energetice toxice la nivelul þesuturilor. al limfei ºi al sângelui. Continuã apoi sã modifice metabolismul n ormal PÂNÃ CÂND sunt eliminate din sistem. atâta vreme cât se aflã în interiorul sistemului. ele au o viaþã a lor. Aceºtia provoacã mari daune organelor vitale ºi în special ficatului ºi rinichilor .

Dacã în timpul unei mese bem lichide reci. prin care hrana este amestecatã cu s alivã. Digestia începe în gurã. precu m cele din stomac ºi din intestine. iar declinul lor reprezintã o premisã a ins alãrii cancerului ºi a altor boli grave. dar mai ales de stomac ºi de organele digestive. Aceastã obiºnuinþã menþine volumul necesar de fluide în organism ºi permite eliminarea deºeur r. Alimentele nesãnãtoase provoacã daune uriaºe pe t rmen lung nefronilor rinichilor (filtrelor de sânge de la nivelul acestora). Fluxul de salivã ºi cel al sucurilor digestive depind de nivelul de hidratare al corpului. Bãutul lichidelor în timpul meselor este extrem de distructiv. vom produce suficientã salivã pentru a iniþia acel proces de divizare a alimentelor pe car e îl numim digestie. Taoiºtii cred cã Jing esenþa vieþii este conþinutã în apã. prin procesul de masticaþie. Taoismul susþine cã sistemul urinar (rinichii ºi vezica urinarã) este asociat cu element ul Apã. fluxul sucurilor digestive din gurã. în timpul ºi cu o orã dupã mese. acestea întârzie ºi pot chiar OPRI procesul de dige stie. a cãror sarcinã NU trebuie sã se suprapunã cu cea a ficatului! Digestia ºi lichidele Dacã ar fi sã ne luãm dupã câinele lui Pavlov. Altfel spus. Temperaturile joase în tractul digestiv promoveazã bolile degenerative. Apa BEV ºi cea cu POR (potenþial de oxidare/reducere) ridicat menþin tinereþea rinichilor ºi permit eliminarea mai acceleratã a deºeurilor fãrã suprasolicitarea acestor organe. Temperatura corectã este una din premisele necesare pentru o bunã desfãºurare a reacþiilor biochimice. Beþi apã tot timpul zilei ºi EVITAÞI bãutul oricãror lichide cu o jumãtate ainte. digestia începe prin stimularea vizualã/mental AINTE ca alimentul sã pãtrundã în gurã.Rinichii au o importanþã crucialã pentru menþinerea sãnãtãþii ºi meritã sã acordãm toatã aten elemente care îi afecteazã în sens negativ. În convingerea lor. Acest ea dilueazã sucurile gastrice care conþin enzime ºi acizi. Bãutul unei cantitãþi cât mai mari de apã între mese este secretul care ne permite sã evitãm bãutul apei u al altor lichide) în timpul meselor. în organism se creeazã un deficit de sucuri dige stive care limiteazã digestia. D acã aveþi probleme cu digestia . Rinichii reprez intã cel de-al doilea organ ca importanþã (dupã ficat) în eliminarea deºeurilor. Dacã bem suficientã apã. Lichidele reci sunt suportate cu dificultate de corp. Dacã nu bem suficientã apã în timpul zilei. stomac ºi intestine este asociat cu vederea ºi cu procesul de gândire. În plus. cheia tinereþii fãrã bãt ea atentã a elementului Apã. saliva lichefiazã hrana astfel încât sã poatã fi înghiþitã fãrã probleme. Este extrem de important sã ne obiºnuim sã bem o ceaºcã de apã la fiecare orã atunci când sun treji.

Ficatul º creasul îºi secretã sucurile specifice prin intermediul unor canale direct în duodenul intestinal. da r nici sã nu lezeze aceste organe. aceste celule îºi înceteazã activitatea.sau balonãri. orientate cãtre dreap ta. Acidul clorhidric este secretat în stomac de celulele care alcãtuiesc cãptuºeala interioarã a ace stuia. Franz Morell afirmã cã scopul salivei este de a proteja enzimele din alimente. funcþi onarea ficatului feminin depinde de buna funcþionare a ovarelor. afl at chiar sub stomac. în timp ce DiSorb Aid ajunge în duoden. Lichidele bãute în timpul meselor dilueazã aceste sucuri ºi afecteazã întregul sistem digestiv. Natura a aranjat astfel lucrurile încât sunt necesare 5-10 minute pentru a mânca un mãr. unde opereazã asupra moleculelor substanþelor nutritive. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. De aceea. Dacã sunt expuse sucurilor digestive într-un moment nepotrivit. vã recoman dãm sã le folosiþi cu mãsurã! 48 . Hidratarea corectã a corpului accelereazã circuitul sucurilor digestive ºi îmbunãtãþeºte în mod radical digestia. dar numai 5 secunde pentru a-i bea sucul . catalizatorii biochi mici îºi pierd operabilitatea. Yucca Blend acþioneazã ca emuls ifiant. vã recomandãm remediile naturiste pentru facilitarea digestiei precum Di Sorb Aid. Sucurile digestive reprezintã câmpuri energetice de mare putere. Notã: indigestia la femei este de multe ori asociatã cu dezechilibrele hormonale. Dr. Sucurile sunt un fel de sabie cu douã tãiºuri. as tfel încât acestea sã nu fie distruse de cãtre sucurile digestive din stomac ºi din tractul intestinal. R/HCI rupe legãturile chimice ale peptidelor parazite din stomac. Altfel spus. R/HCI sau Yucca Blend. ceea ce explicã de ce numãrul femeilor care su nt supuse unor operaþii chirurgicale de eliminare a bilei este de zece ori mai mare decât cel al bãrb aþilor.

SEMNELE îmbãtrânirii privite din afara or anismului nu fac decât sã reflecte realitatea interioarã. potenþa sexualã ºi chelire. o activitate hormonalã redusã ºi un ficat cu probleme. Nivelele reduse de hidratare a þesuturilor restricþioneazã activitatea hormonalã. Nu folosiþi niciodatã hormoni propriu-ziºi. ratare neadecvatã. În forma lor racemizatã. sau de . deopotrivã la bãrbaþi ºi la femei. Deºeurile în exces încetin sc buna funcþionare a organelor vitale ºi grãbesc drumul cãtre mormânt. Încã de la concepþie. Folosirea regulatã a precursorilor racemizaþi ai hormonilor vã poate ajuta sã vã pãstr aþi echilibrul hormonal atât de necesar. noi mâncãm morcovi pentru a obþine beta carotenul. Urmea de regulã diagnosticul medicului. este cel obþinut din planta Dioscoria Macho Stachya. Toþi cei care folosesc cremel pe bazã de precursori racemizaþi ai hormonilor depun mãrturie în ceea ce priveºte eficacitatea lor în restabilirea vitalitãþii ºi a poftei de viaþã indiferent dacã este vorba de adolescenþi. Un alt precursor. La rândul lor. Oamenii sunt creaturi conduse de hormoni.Hormonii ºi hidratarea Glandele lipsite de canale îºi secretã hormonii direct în sânge. Femeile trebuie sã foloseascã alþi precursori decât bãrbaþii! eºtia din urmã sunt preocupaþi mai degrabã de prostatã. Scenariul îmbãtrânirii nu constã în altceva decât într-o combinaþie de acumulare de deºeuri. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. precursor ii hormonilor produc rezultate fantastice. care reprezintã un precursor natural al vitaminei A. care îi transportã în într nism. Spre exemplu. În timp. aceºtia dicteazã dacã noul nã cut va fi bãiat sau fetiþã. Hormonii controleazã procesul de îmbãtrânire ºi vitalitatea. absolut unic. dar ºi în cel de reîntinerire. Existã trei precursori racemizaþi diferiþi necesari pentru pãstrarea echilibrului sistemului organic uman. creºterea ºi dezvoltarea sunt controlate tot de hormoni. Precursorii NU presupun nici un fel de risc ºi NU incumbã nici unul din pericolele la care nesupunem dacã ingerãm hormoni . activit hormonalã este ÎNCETINITÃ. implicâ EGUL organism ºi toate subsistemele sale. dar ºi cele de la menopauzã ºi andropauzã. îndeosebi dacã este în formã racemizatã6. Ac eºtia provoacã spectaculoasele schimbãri din timpul pubertãþii. femei aflate la menopauzã sau vârstnici. El este convertit de corp în diferiþi hormoni cortic osteroizi. oameni de vârst cie. inclusiv pilule a nticoncepþionale sau suplimenþi pe bazã de estrogen. Precursorii racemizaþi ai hormonilor Un precursor este ceva care precede altceva. H rmonii joacã un rolcentral în procesul de îmbãtrânire. glandele lipsite de canale îºi opresc funcþionarea. Cremele transdermale racemizate Nugestrine II (pentru femei) ºi Totally Male (pent ru bãrbaþi) sunt folosite cu un succes deplin în curãþarea receptorilor ºi în eliminarea surplusului de est rogen la femei.

atât în cazul bãrbaþi al femeilor.testosteron la bãrbaþi. Mesele liniºtite. Procedeul ar putea fi deci unul prin care structura respectivelo r elemente capãtã o formã de strugure. Cele mai multe nu sunt bu ne de nimic. Ambele au f ost interzise în Europa. Presupunerea noastrã este cã provine de la cuvântul racem . dar minore. dar ºi pr sul de digestie/absorbþie. hrana ºi câinele lui Pavlov Stresul sau circumstanþele neplãcute afecteazã în mare mãsurã producþia de hormoni. precum ºi a substanþelor analoage cu estrogenul la ambele sexe. Rapoartele ºtiinþifice c are le fac reclamã nu precizeazã ºi faptul cã ele reprezintã molecule analoage. astfel încât ficatul sã fie protejat de corticosteroiz i înainte de oxidarea lor în interiorul organismului. dublate de conversaþii plãcute sunt vitale pentru o bunã sãnãtate. Regula au devenit mesele luate pe fugã. foarte puþini oameni mai mãnâncã astfel în zilele noastre. EXCESELE hormonale accelereazã procesul de îmbãtrânire ºi provoacã îmbolnãvirea de cancer. Cuvântul racemizat nu existã în limba românã. Folosirea lor este la fel de t oxicã precum cea a steroizilor anabolici de cãtre sportivi sau a pilulelor anticoncepþionale de cãtre femei. Stresul. iar 6 N. aºa cum nu existã nici în limba engl d un neologism introdus recent. Din pãcate. Refacerea echilibrului hormonal presupune un proces de racemizare a ingredientelor biologic active. Evitaþi mai presus de orice DHEA ºi melatonina. Tr. sunt cât se poate de periculoase. care existã inclusiv în limba ro care se traduce prin structurã în formã de strugure . Canada ºi Australia. Altele au anumite efecte. Într-adevãr. Cremele pe bazã de yam sãlbatic sunt cunoscute de mulþi ani. 49 .

bacteriile transformã hrana nedigeratã în gaze ºi în deºeuri toxice mor e. O masã ar bui sã fie o sãrbãtoare a forþelor spirituale. calitatea ali mentelor ºi hormonii CONTROLEAZà sãnãtatea. Atât War . carnea de toate tipurile ºi brânza intrã însã într-un proces de putrefacþie ºi produc toxine extrem de periculoase ºi gaze intestinale. În intestinele co nstipate ºi anaerobe ºi în colon. mentale ºi fizice. Într-un mediu digestiv constipat. Ca ncerul are o cauzã principalã. Oamenii mãnâncã rapid. neaerat. chiar dacã aþi mânca cea mai bunã hranã posibilã. enzimele digestive. cu atât mai preocupaþi ar trebui sã fim. dublu laureat al premiului Nobel. atunci când sunã clopoþelul. Lipsa e nzimelor viabile ºi a hormonilor înrãutãþeºte ºi mai mult lucrurile. Pavlov a fãcut experimente pe câini. Pavlov a descoperit cã enzimele digestive ale câinilor începeau sã fie secretate de îndatã ce suna clopoþelul care anunþa masa. cãci este limpede cã lucrurile NU sunt în regulã. Max Gerson. pentru a obþine apoi mai multã energ ie. Aceºtia sunt recunoscuþi pentru capacitatea lor de a-ºi înghiþi rapid hrana. ºi anume înlocuirea respiraþiei aerobe (oxigenate) a celulelor cu o respiraþie anaerobã . carnea este prelevatã de la animal e moarte. Mesele luate în condiþii de stres încurajeazã mediul anaerob ºi accentueazã producþia de gaze urât mirositoare. Atmosfera de la masã. Cam la fel stau lucrurile ºi cu oamenii moderni! Având în vedere cã dige stia este un proces stresant pentru organism. în mijlocul unei atmosfere zgomotoase ºi confuze. Gazele Gazele îndeosebi cele extrem de urât mirositoare reprezintã un excelent indicator al s tãrii de echilibru a organelor vitale ºi a tractului digestiv. Hrana nedigeratã produce gaze ºi balonãri. E ectele meselor ultra-rapide asupra sãnãtãþii sunt MORTALE. dar nu estenecroticã. care conduc în timp la boli degenerative. În sine. abia mai au timp sã mestece ºi îºi completeazã dieta cu bãuturi reci. Digestia determinã organismul sã cheltuiascã energie. Dr. Gazele în exces sau foarte urât miros itoare indicã o supraîncãrcare sistematicã a organismului ºi trebuie considerate ANORMALE! Carnea putrezitã este un aliment necrotic. Alimentele nesãnãtoase creeazã un deficit energetic.circumstanþele în care mâncãm corespund rareori idealului. Un mediu anaerob este un mediu specific cancerului! Gazele nu trebuie sã aibã NICIODATà miros de brânzã stricatã! Otto Warburg. începeþi prin a vã pregãti. Alimentele nedigerate se transformã într-o energie orientatã cãtre stânga. despre care am vorbit anterior. Cu cât gazele sunt mai urât mirositoare. a fãcut o serie de studii pentru a stabili rolul sodiului (unul din cele douã ingrediente principale ale sãrii de bucãtãrie) în apariþia cancerului. a primit în anul 1931 unul din cel e douã premii pentru cercetãrile fãcute asupra unuia din factorii vitali care permit apariþia cancerului.

Sarea de bucãtãrie NU trebuie folositã în exces. Mai mult. dar ºi în apa furnizatã de marile oraºe. Se pare cã autorul nu vorbeºte exclusiv de exerciþiile consacrate la noi sub denumirea de aerobice . sau tensiuni la nivelul adrenalelor ori al pancreasului. folosesc combinaþii din plante ºi ierburi marine. care sã includã ºi eliminarea (pe cale naturalã) a pietrelor de la ficat.urg cât ºi Gerson au fost de acord cã proliferarea celulelor canceroase se face într-un mediu neoxigenat ºi bogat în radicali liberi. ea ar trebui chiar complet ev itatã. Aceastã tulburare poate fi reglatã cu ajutorul mineralelor marine ioni zate ºi al apei BEV. urmate de un automasaj limfatic cu ajutorul unui roller pentru limfã pot face minuni pentru un corp bolnav. cãci acesta este omniprezent în naturã. o alimentaþie prea sãratã. Un program com plet de detoxificare. 50 . Cancerul nu poate apãrea într-un mediu bogat în oxigen! Exerciþiile aerobice7 moderate. Dacã simþiþi nevoia sã mâncaþi sãrat înse de aºanumitul sindrom al sãrii . Sarea de bucãtãrie Este imposibil sã evitãm sodiul. Un organism care tânjeºte dupã sare este sãrac în ioni ai mineralelor. este extrem de util în restabilirea echilibrului ionic al þesuturilor. alãturi de sãruri de mare racemizate. Senzaþia de sete dupã masã indicã o sub-hidratare. cãci este mortalã pentru celulele corpului ºi pentru bacteriile (mitocondriile) care produc mo leculele noastre energetice necesare digestiei. Tr. 7 N. Personal. ci de toate exerciþiile fizice care implicã o respiraþie mai profundã ºi o mai bunã oxigenare a organismului. pe care le presar pe mâncare. Îl gãsim în aproape te alimentele preparate.

Vã prezentãm mai jos o schiþã a moleculelor de apã ºi a legãturilor lor. iar cei doi atomi de hidrogen au o sarcinã pozitivã (+). pe de o parte.Molecula de apã Cea mai importantã funcþie a apei este aceea de a acþiona ca un solvent ºi ca o sursã de e lectroni liberi . Linia întreruptã care uneºte atomul de oxigen încadrat în chenar cu atomul de oxigen al unei alte molecule de apã aratã puntea de legãturã între molecule. chiar din apa de la robin . cea obþinutã prin osmozã inversatã. Privitã din aceastã perspectivã. Liniile din interiorul chenarului indicã legãturile moleculare din cadr ul moleculei de apã. dar cu un pH ridicat ( cãci potenþialul POR este amplificat prin ambele extreme ale scalei pH-ului). Atomul de oxigen este încãrcat negativ (-). ºi celelaltetipuri de apã pe de altã parte. abordãrile conve ale asupra apei ºi aºa-zisele standarde testate nu fac douã parale prin comparaþie cu apa BEV ºi cu cea ionizatã cu valoare medi cinalã. cu un grad mic de tensiuni de suprafaþã. Este caracterizatã p rintr-o moleculã de H2O redusã ca mãrime. nesãnãtoasã din punct de ve dere biologic cum ar fi apa distilatã. care sfârº n a conduce la aºa-numitele boli ale deficienþelor . care se stabi leºte prin intermediul hidrogenului. Chenarul aratã o moleculã de apã (din lanþ). eficacitatea apei poate fi mãsuratã prin potenþialul ei de oxidare/reducere (POR). Apa BEV este esenþialã pentru viaþã. apa de la robinet. Liniile continue indicã punctele de legãturã între atomii încãrcaþi cu sarcin rice opuse. stimulând producþia sucurilor gastrice. În ultimã instanþã. Apa TREBUIE sã poarte energia CÃTRE celule ºi sã conducã produºii finali toxici ai metabolis mului ÎN AFARA sistemului. Priviþi forma acesto olecule polare . cu atât mai uºor poate ntra ea în celulele noastre. dând moleculei o formã de val. Apa BEV stã la baza creãrii apei ionizate cu înaltã valoare medicinalã. Unghiul dintre legãturi. ozonatã sau filtratã în mod obiºnuit noi ne opunem propriei sãnãtãþi ºi creãm condiþii favorabile acumulãrii de excese. cantitatea e lectronilor liberi (POR) ºi pHul sunt elementele care fac diferenþa între apa BEV ºi cea ionizatã cu valoare medicinalã. Puterea legãturilor care susþin moleculele de apã este determinatã de nivelul de electro ni liberi care existã în ea. De ce ar trebui sã bem numai apã BEV Apa BEV este o apã biologic activã. Ea poate fi produsã acasã. Atunci când bem o apã cu un indice POR slab. Cu cât apa este mai purã ºi are un indice POR mai mare. Aceste calitãþi dau naºtere unei a pe cu o amprentã energeticã ce permite o stare idealã de sãnãtate ºi vindecã organismele bolnave. Remarcaþi cã cei doi atomi de hidrogen ai fiecãrei molecule sunt situaþi de aceeaºi parte. Cea ionizatã medi ste o apã terapeuticã.

et. În timp ce majoritatea mecanismelor de filtrare existente pe piaþã eliminã doar o parte a toxinel or din apã (50-90%), filtrele BEV eliminã într-o proporþie de 99,5% toate microorganismele din apã, radioactivitatea ºi toxinele de naturã organicã sau chimicã. Mai mult, procesul de filtrare modificã unghiul legãturilor dintre atomi, ridicã indicele POR ºi conferã apei caracteristicile pe care le are lichidul specific concepþiei (când ovulu l ºi spermatozoidul se unesc). Altfel spus, apa devine un factor al vieþii .

Apa BEV are structura perfectã pentru sistemele vii. Ea este diferitã de alte ape ºi e ste extrem de reactivã în organismul uman. Prin reactiv înþelegem faptul cã acþioneazã ca un magnet, datoritã pute i sale sarcini electrice orientate cãtre dreapta ºi a frecvenþei sale de rezonanþã. Toate instrumentele d e mãsurare a acestor indicatori (aurametre, pendule, etc.) confirmã aceastã orientare energeticã a apei BEV ºi intensitatea sarcinii sale. Evident, cel mai bun test pe care îl puteþi face este prin ingerarea ei personalã.

Alte tipuri de apã nu posedã caracteristicile apei BEV. Aceasta din urmã hidrateazã þesutu rile ºi energizeazã celulele, eliminând deºeurile toxice din sistem. Toþi cei care beau aceastã apã minunatã ºi ciudatã declarã cã li se întâmplã lucruri deosebite. Apa BEV nu reprezintã numai o substanþã tridimen nalã, ci are ºi o reflexie energeticã în spaþiul cu patru dimensiuni (vom insista asupra acestor concept e în paginile urmãtoare). Hrana vie 51

Plantele cultivate acasã sunt calea cea mai ieftinã cãtre o stare perfectã de sãnãtate, acce sibilã inclusiv sãracilor. Cei bogaþi pot beneficia la rândul lor de pe urma acestei alimentaþii corecte .

Dacã nu aveþi o grãdinã, puteþi cultiva legume în ghivece, în bidoane de plastic, etc. Este u mitor cât demulte plante pot fi crescute în acest fel. În afara plãcerii de a o cultiva personal, realitatea este cã alimentele pe care le gãsim în comerþ nu oferã prea multe alternative pentru un mod de viaþã sãnãtos.

Dacã aveþi posibilitatea, integraþi-vã într-un club al cultivatorilor de plante organice. Mulþi oferã spaþiu pentru închiriere în grãdinile lor, care au un sol bogat ºi curat din punct de vedere ch imic. La fel de bine, puteþi arenda o anumitã suprafaþã unei persoane interesate sã cultive pãmântul. Existã mulþi oameni nici care au timpul necesar ºi care doresc sã facã ceva, cu atât mai mult cu cât este vorba de cultivar ea unor alimente mult mai sãnãtoase decât cele oferite de piaþã. Nu puþini sunt deja specializaþi în grãdinãrit. Sfatul te sã-i plãtiþi bine, cãci grãdinãritul nu este o muncã uºoarã. Oamenii îºi meritã banii, iar dumneavoastrã aveþi n legume proaspete.

Grãdinãritul presupune multã activitate fizicã ºi reprezintã o manierã excelentã de a vã menþ rmã. Munca grea este foarte recomandabilã pentru corp. În plus, uneltele agricole manuale sunt necostisitoare ºi nu polueazã. În cazul celor care nu se pot ocupa de aceastã activitate existã magazine specializate în vânzarea de alimente organice. Existã chiar fermieri care practicã agricultura organicã ce fac liv rãri la domiciliu sau care au puncte de desfacere în marile oraºe. Amestecurile de îngrãºãminte organice (bãlegar) ºi grãdinãritul

Dacã doriþi sã vã ocupaþi de grãdinãrit, este bine sã ºtiþi cum trebuie amestecate materiile e folosite ca îngrãºãmânt. Metoda corectã de amestecare a materiilor organice controleazã procesul de de compunere chimicã, astfel încât sã obþineþi în final un produs cu o înaltã valoare energeticã. Mediul a eeazã un amestec organic cu o energie orientatã cãtre dreapta. Amestecurile organice încãrcate pozitiv catalizeazã la nivelul solului o serie de reacþi i energetice benefice pentru sãnãtatea umanã. Descompunerea controlatã a furajelor din ierburi, buruienilor, f runzelor, bãlegarului ºi a celorlalte materii organice folosite ca îngrãºãminte nu genereazã mirosuri neplãcute (pestil enþiale) decât dacã devin anaerobe. Mediul anaerob de depozitare este cel care produce mirosul neplãcu t al îngrãºãmintelor organice, la fel ca ºi cel al fecalelor umane!

Pentru a iniþializa procesul de descompunere, începeþi întotdeauna cu materii organice l ichefiate din bãlegar de vacã sau din gãinaþ de pui. Un îngrãºãmânt organic înseamnã ceva mai mult decât un

stec de deºeuri maronii. El este o sursã de forþã a vieþii pentru grãdina dumneavoastrã. Pentru maþii suplimentare, existã câteva cãrþi excelente pe tema grãdinãritului biodinamic (vezi pachetul informativ).

Grãdinãritul reprezintã o terapie minunatã pentru corp, minte ºi spirit. El simplificã viaþa vã ajutã sã vã focalizaþi energiile asupra unor obiceiuri sãnãtoase. Cine se îndrãgosteºte de aceastã activi ate nu mai renunþã niciodatã la ea! Paºaportul dumneavoastrã cãtre tinereþea fãrã bãtrâneþe este asigurat de hra de apa biologic activã.

Alimentele devitalizate au ajuns atât de obiºnuite în dieta celor mai mulþi dintre oamen i încât aceºtia au nevoie de suplimenþi. PAC-ul biogenic, polenul armonic, algele klamate, super-alim entele taoiste ºi ficatul organic biogenic predigerat sunt câteva din alimentele integrale ideale pe care le-aº recomand a oricui. În ceea ce priveºte vitaminele, dacã doriþi sã înlocuiþi 20 de sticluþe diferite cu una singurã, vã reco tabletele de VitaLight. Acest produs NU afecteazã ficatul ºi nu genereazã efecte secundare pentru o rganism. Super-alimentele sunt pline de vitamine reale . VitaLight-ul asigurã mineralele racemizate. Cum ne putem regãsi tinereþea! · Mâncaþi cât mai multe alimente organice · Cultivaþi plante în grãdina personalã · Evitaþi sarea de bucãtãrie ºi MSG 52

· Folosiþi minerale marine racemizate · Faceþi cât mai multe exerciþii fizice · Evitaþi alcoolul ºi bãuturile rãcoritoare carbogazoase · Mâncaþi legume CRUDE · Evitaþi toate alimentele prelucrate · Beþi cât mai multã apã BEV · Dormiþi atât cât simte nevoia organismul · Evitaþi lichidele în timpul meselor · Evitaþi soia ºi canola · Mestecaþi lichidele ºi mestecaþi substanþele solide pânã când devin lichide 90% din activitãþile dumneavoastrã conteazã în procesul de reîntinerire. Inversarea îmbãtrâni resupunefocalizare ºi angajament, cãci corpul este BÃTRÂN ºi LENT, iar dumneavoastrã nu sunt eþi încã tânãr! Urmaþi sfaturile descrise mai sus ºi integraþi informaþiile prezentate în aceastã carte, ºi veþi red veni astfel tineri! Preambul: capitolul urmãtor explicã DE CE preferã oamenii sã ia gustãri rapide, DE CE se îng raºã ei ºi CE se întâmplã cu corpul nostru atunci când mâncãm prea mult sau prea des! Apa de Argint Armonicã ºi SOC Puþine leziuni provoacã traume ºi dureri atât de mari precum cele ale pacienþilor arºi. Din punct de vedere medical, problema este legatã de infecþii. Din punct de vedere social, cicatricele c are rãmân sunt extrem de neplãcute. Atât infecþiile cât ºi cicatricele sunt efecte ale ENERGIEI. Pentru a uºura durerea ºi a preveni infecþiile vã recomand Apa de Argint Armonicã. chiar ºi în cazul arsurilor de gradul trei

Apa de Argint Armonicã are o amprentã energeticã ºi vibraþionalã beneficã pentru organismul u an. Dacã se aºeazã cataplasme cu aceastã apã peste þesuturile arse sau dacã este luatã oral, amprenta nergeticã este transferatã organismului. Orice proces de vindecare presupune o rezonanþã ºi un transfer de energie.

Se afirmã cã o soluþie coloidalã de argint este cu atât mai bunã cu cât conþine mai multe pãr milion (PPM) de argint. Acest lucru NU este adevãrat! Este extrem de important ca ionii d e argint sã fie menþinuþi la un nivel de sub 1 PPM, pentru a nu intoxica cu metal organismul. Apa de Argint Armo nicã foloseºte frecvenþa de vibraþie a argintului în doze homeopatice.

În cazul victimelor arse, recomand loþiunea numitã SOC ºi cremele care conþin precursori r acemizaþi ai hormonilor Nugest II sau Totally Male, pentru ca pielea sã se refacã frumos ºi sã fie el iberatã de durere. Aceste produse regenereazã ºi înlocuiesc þesuturile conjunctive afectate. Ele sunt la fel de ef iciente ºi asupra ridurilor feþei sau a coºurilor provocate de acnee. Cunosc o persoanã care a reuºit sã-ºi reducã o cica rice care i-a afectat întregul corp, rezultatã dintr-o arsurã veche de 20 de ani, la o urmã de numai 5 centimetri! Dacã luaþi SOC sub formã de capsule, corpul începe automat sã dizolve þesuturile interne ale

cicatricei, înlocuindu-le cu þesuturi sãnãtoase vii . Acest produs m-a ajutat personal sã redevin la fel de suplu ºi de liber cala vârsta de 10 ani. În plus, SOC eliminã metalele grele din þesutu rile organice, ºi îndeosebi din creier ºi din þesuturile nervoase. Regula 90/10 a sãnãtãþii

Urmãriþi ca 90% din activitãþile dumneavoastrã sã fie corecte ºi bucuraþi-vã de pãcatele dumn rã (restul de 10 procente) în toatã libertatea ºi fãrã sã vã simþiþi vinovat! 53

Fundamentul sãnãtãþii este echilibrul în toate activitãþile . 9 Melancolia provocatã de saþietate Faceþi totul cu moderaþie . Diane DeFelice

Saturaþie mai presus de dorinþã! Împlinirea unui instinct primar! Ce senzaþie poate fi mai presus de cea a unui stomac plin dupã o masã perfectã? Cu siguranþã, mâncarea este una din marile plãceri ale vieþii. Ce arome! Ce priveliºti! Ce gusturi! Meritã sã trãieºti pentru asemenea lucruri! Din pãcate, mânaþi de inþa noastrã de a ne satisface o nevoie fiziologicã primarã, noi semãnãm singuri seminþele îmbãtrânirii ºi ale mor

Alimentaþia necesitã o anumitã perioadã de timp pentru ca digestia sã fie încheiatã. Dacã mân a mult sau prea curând dupã o masã anterioarã, corpul suferã de aºa-zisul ºoc al supraîncãrcãri e tip de ºoc supune organele vitale (ficatul, tiroida, adrenalele, rinichii, paratiroida, pan creasul, glanda pituitarã ºi organele sexuale) unor tensiuni. Meritã sã ne focalizãm atenþia asupra ºocului alimentar, întrucât ace ta accelereazã procesul de îmbãtrânire. Gustãrile rapide ºi stresul asociat cu digestia

Oamenii adorã sã ia tot timpul ceva în gurã. Ei apeleazã la gustãri fie pentru cã le este foa e, fie dintr-o obiºnuinþã personalã sau socialã. Experþii susþin cã este recomandabil sã mâncãm la fiecare c Ei afirmã cã mesele dese, cu cantitãþi mai mici de mâncare, induc mai puþine tensiuni sistemului org anic ºi au efecte benefice asupra sãnãtãþii noastre. Mai mult, insistã asupra faptului cã aceste gustãri menþin nstant nivelul de zahãr în sânge, ºi chiar cã ele cresc productivitatea muncii.

Din pãcate, experþii SE ÎNªEALÃ! Toate aceste afirmaþii NU sunt adevãrate. Ele nu au fost NIC ODATÃ adevãrate. Sã ne oprim o clipã ºi sã analizãm ce se întâmplã cu corpul atunci când mâncãm pre prea des, chiar dacã este vorba de niºte simple gustãri. De altfel, gustãrile nu sunt altceva decât niºte mese obiºnuite, dar ceva mai reduse cantitativ. Alimentaþia induce organismului o stare de stres, cãci presupune un proces de digest ie. Digestia este procesul metabolic care antreneazã cea mai mare cantitate de energie personalã din p artea corpului fizic. Moleculele energetice ale alimentelor trebuie descompuse, transportate ºi reasambl ate în forme energetice noi, care sã poatã fi folosite de organism. Substanþele inutile trebuie depozitate sau elim inate. Ori de câte ori mâncãm, noi apelãm la depozitul nostru energetic, de unde împrumutãm o parte din

rezerva de care dispunem. Dacã energia furnizatã de alimentele digerate nu înlocuieºte c u dobândã energia împrumutatã, ajungem sã suferim de un deficit energetic, reflectat în pierderea sãnãtãþii ºi alitãþii organelor vitale.

Organele vitale au o capacitate ºi o rezistenþã limitate. Ele necesitã odihnã ÎNTRE mese. Da cã nu li se asigurã aceastã odihnã în mod regulat, ele sunt supuse unui stres îngrozitor. Alimentaþia înt e mese sau la intervale de timp mai dese de patru ore conduce la PIERDEREA capacitãþii de regenerare a organ elor vitale ºi a glandelor.

Stresul alimentar conduce la o epuizare a organelor. Epuizarea este echivalentã cu o INCAPACITATE dea mai funcþiona. Organele ajung astfel sã îmbãtrâneascã ÎMPREUNÃ, unele dup ele, la fel ca într-o reacþie în lanþ. Acest scenariu este valabil inclusiv dacã alimentele sunt încãrcate cu o energie p ozitivã ºi bogate în substanþe nutritive. Trei dintre factorii cei mai importanþi care afecteazã procesul digestiv sunt: cantitatea, calitatea ºi frecvenþa. Dacã alimentele ingerate conþin o energie negativã (orientatã cãtre stânga), stresul digesti v este infinit amplificat. Dacã ºi mesele servite sunt prea frecvente, organismul NU mai are altã alt ernativã decât sã intre într-o stare de panicã, în încercarea de a folosi, neutraliza, depozita ºi elimina câmpurile ener getice ale alimentelor ingerate. 54

Stresul alimentar creeazã o serie involuntarã de reacþii în interiorul corpului, întrucât a ta NU are altã alternativã decât aceea de a procesa materiile prime pe care le-a primit chiar dacã ac est proces se dovedeºte în detrimentul sãu. Atunci când este hrãnit prea mult, prea des, sau când este forþat sã preluc reze alimente nesãnãtoase, corpul nu are de ales decât sã-ºi facã datoria, chiar dacã nu beneficiazã de pe a acestor procese.

La fel ca ºi alimentele nesãnãtoase, gustãrile rapide supraîncarcã organele VITALE cu deºeuri

dezechilibreazã sistemul hormonal, distruge vitalitatea, afecteazã producþia de enzime ºi ATOTPUTERNIC pe scurt, genereazã un proces de îmbãtrânire. O altã forþã energeticã puternicã ce amplificã ace cte este stresul mental. Energia stresului nu se pierde niciodatã; ea nu face decât sã-ºi schimbe forma. În cazul de faþã, tinereþea este înlocuitã de bãtrâneþe. Trofia ºi diabetul Stresul digestiv conduce la un fenomen de trofie la nivelul organelor vitale. Tr ofia înseamnã o schimbare generatã de alimentaþie. Dacã îi aplicãm prefixul hiper sau hipo, ne referim la o modifica re a activitãþii fiziologice care se situeazã peste sau sub norma medie. Atât tulburãrile hiper cât ºi cele hipo conduc la disfuncþii ºi dezechilibre la nivelul organelor interne. Spre exemplu, hipoglicemia se referã la o tulburare cunoscutã de regulã sub numele de conþinut redus de zahãr în sânge. Dacã analizãm cuvântul, constatãm cã acesta este alcãtuit din prefixul hipo are datoratã unei reduceri a activitãþii, glic dulce, ºi emia care aparþine sângelui. Organele corpului uman sunt interdependente. De aceea, dacã o glandã este afectatã, su nt afectate ºi celelalte glande. Tulburãrile de sãnãtate sunt întotdeauna multiple. O boalã nu este NICIO DATà singularã (izolatã). Bolile sunt întotdeauna simptomatice fiind tulburãri secundare ce indicã tensiuni la n ivelul organelor vitale, dezechilibre hormonale ºi prezenþa unor excese în organism. Bolile ºi tulburãrile deficienþelor Auzim deseori vorbindu-se de boli ºi de tulburãri ale deficienþelor, dar în realitate NU existã aºa ceva. Întregul concept derivã din perioada de pionierat a medicinii alopatice, ºi mai ales a influenþei infamei teorii asupra agriculturii inventatã de Justus von Liebig ºi numitã Legea minimului . Justus von Liebig ºi-a creat teoria pe la 1830. Este considerat pãrintele industriei fertilizatorilor de sintezã ºi al metodelor distructive practicate în agricultura modernã. Legea sa afirmã cã Solul nu trebuie îngrãºat decât cu substanþele nutritive minim necesare . Pentru von Liebig, solul nu însemna altceva decât un fel de noroi

murdar. El credea cã plantelor nu le sunt necesare decât trei sãruri esenþiale: azotul, fosforul ºi potasiul, cunoscute ºi sub iniþialele NPK.

Pasteur ºi von Liebig au fost contemporani. La fel ca ºi în cazul teoriei incorecte a lui Pasteur referitoare la cauzele bolilor (pe care el le punea pe seama microorganismelor), ºtiinþa medicalã a a doptat ºi teoria eronatã a lui von Liebig referitoare la nutriþie. Nutriþioniºtii clinici continuã sã perpetueze ºi astãzi a eastã teorie eronatã, promovând ideea cã bolile se datoreazã DEFICIENÞELOR. Aºa cum se înºealã experþii în domeniul l, la fel se înºealã ºi cei care se ocupã de domeniile alternative ale perpetuãrii vieþii. Bolile sunt chiar opusul credinþei populare. Ele reprezintã manifestãri ale unor EXCES E în interiorul organismului. Excesele se manifestã întotdeauna sub formã de deficienþe. Ele sunt dezech ilibre ale câmpurilor energetice care modificã starea de sãnãtate la nivel subtil.

Tulburãrile puse pe seama deficienþelor apar atunci când excesele de energie toxicã DEPêES capacitatea naturalã a organismului de a le compensa. Spre exemplu, ºtiinþa medicalã susþi ne cã diabeticii suferã de un deficit al hormonului numit insulinã. Ea îi clasificã pe aceºti bolnavi, numin u-i intoleranþi laglucozã sau insulino-rezistenþi. În realitate, diabeticii suferã de un e xces de substanþe toxice în þesuturile ºi fluidele corpului. Corpul lor pãstreazã carbonul din zahãr, care circulã prin sânge pentru a ATENUA eºeurile acide care circulã prin sistem. Zahãrul este o moleculã pe bazã de carbon (C6H12O6). Atomii de carbon acþioneazã ca un TAMPON, moderând întreaga viaþã pe pãmânt. Pentru a înþelege mai bine rolul acestora, vã r nd sã citiþi Conexiunea carbonului ºi Ciclul carbonului (vezi pachetul informativ). 55

Cu alte cuvinte, problema diabeticilor este legatã de toxinele în exces ºi de probleme le hormonale. În cazul femeilor (ºi al bãrbaþilor în vârstã), FACTORUL care declanºeazã diabetul este întotdeauna de rã hormonalã, datorându-se predominanþei estrogenului ºi blocãrii receptorilor adicã unui dezechilibru c mulativ rezultat ca urmare a substanþelor ANALOAGE estrogenului (vezi glosarul pentru definiþii) care se gãsesc în carne, lapte, brânzã, materialele din plastic folosite pentru ambalarea produselor alimentare ºi pes ticidelor (altfel spus, otrãvurilor) împrãºtiate pe câmpuri. Normalizarea tulburãrii diabetice este uºor de atins dac uferindul îºi doreºte cu adevãrat sã reatingã starea de apogeu a sãnãtãþii sale.

Problemele diabeticilor de tip 1 (care suferã încã din copilãrie de aceastã tulburare) sun t ASOCIATE cu substanþele super-antigene conþinute în vaccinurile anti-poliomielitã ºi DTP. Existã un numãr infinit de dovezi medicale care atestã pericolele imunizãrii. 75% din copiii care suferã de diabet sau de tulburãri ale auzului au fost atacaþi de v irusuri ºi bacterii patogene mutante sau de proteinele din seruri (toate fiind câmpuri energetice ), intr oduse în corpurile sãnãtoase ale copiilor de cãtre niºte oameni nebuni! DEBLOCAREA receptorilor neurologici ºi horm onali îi permite corpului sã se vindece ºi este o terapie INEVITABILÃ pentru toþi oamenii bolnavi (vezi p achetul informativ). În loc sã vã faceþi griji legate de microbii le corpurile micuþe ºi hrãniþi-le cu SUPER-ALIMENTE pentru bolile fie ele contagioase sau nu sã nu-i mai poatã ataca. ul pe care se manifestã toate aceste forþe energetice). Aþi

care vã pot afecta copiii, mai bine detoxifica a le DINAMIZA sistemul imunitar, astfel încât Secretul constã în controlul corpului (teren înþeles?

50 de milioane de oameni suferã de diabet clinic sau subclinic. Incapacitatea ºtiinþei de a înþelege aceastã boalã la nivel subtil/energetic conduce la perpetuarea ºi amplificarea suferinþei. De aceea, acþiunea independentã, fãrã binecuvântarea autoritãþilor medicale, este o premisã absolut necesarã pentru revenirea a o stare bunã de sãnãtate. Nu vã mai bazaþi pe alþii. GÂNDIÞI de unul singur! Sã recapitulãm. Nu existã boli ale deficienþelor, ci doar excese. Mai mult, procesul de îm bãtrânire este o tulburare cumulativã, iar moartea o confirmare a exceselor care nu au mai putut fi controlate .

Organele vitale funcþioneazã la fel ca giroscoapele de pe un vas. Ele ne menþin pe lin ia de plutire, gestionând schimbãrile care se produc în interiorul corpului. DACÃ nu le sabotãm prin inter ediul gustãrilor noastre neîncetate, al alimentelor nesãnãtoase, al apei toxice, aº deºeurilor în exces ºi al ubstanþelor analoage hormonilor, ele ne vor menþine o stare de sãnãtate optimã.

Felul în care ne simþim NU reprezintã un barometru foarte exact al adevãratei noastre stãr i de sãnãtate. Cu mult înainte ca SEMNELE bolii sã devinã vizibile, forþele negative lucreazã deja pe nivele le energetice subtile. Cea mai bunã dovadã sunt toþi acei oamenii bolnavi subclinic, din care unii aflaþi deja pe patul de moarte, care ieri se simþeau foarte bine! Decalajul dintre manifestarea bolii (vizibil prin SEMNE ºi sim ptome) ºi instalarea ei poate fi de circa 20 de ani! Euforia mentalã ºi abuzurile asupra corpului fizic Euforia mentalã este o epidemie care afecteazã întreaga lume. Oamenii au devenit experþi în a-ºi folosi puterea minþii asupra corpului, dar ºi puterea drogurilor asupra minþii. Ei se foloses c de amândouã pentru a-ºi batejoc de corpul lor bioelectric. Când sunt întrebaþi cum se simt , majoritatea oamenilor rãspund: Grozav! În acelaºi timp, peste 80% din populaþia Statelor Unite suferã de boli subclinice.

Euforia mentalã merge mânã în mânã cu dezechilibrul, cu lipsa de realism. Ea îi conduce pe oa eni la abuzuri asupra corpului fizic mai presus de capacitatea acestuia de suportabilit ate. Alimentele toxice, cafeaua, drogurile de toate felurile (inclusiv medicamentele) ºi atât de popularii suplimenþi (în realitate, niºte simple gloanþe magice ) contribuie din plin la aceastã euforie. Euforia mentalã biciuieºte corpul bioelectric, silindu-l sã intre în pului, în care procesul de îmbãtrânire ºi trecerea timpului se accelereazã. zona crepuscularã

a ti

Simptomele bolilor generate de aceastã stare de euforie mentalã nu sunt întotdeauna vi zibile cu uºurinþã, dar SEMNELE lor pot fi vãzute destul de uºor de cei care sunt suficient de atenþi. Când medicul ne pune diagnosticul de boalã, aceastã euforie dispare, dar atunci este de regulã prea târziu. 56

Boala este o manifestare a stresului, o confirmare a procesului de îmbãtrânire, o mani festare a celei de-a patra dimensiuni în interiorul lumii tridimensionale a omului. Îmbãtrânirea ºi boala sunt rezultatul incapacitãþii noastre de a gestiona corect depozitul de energie de care dispunem. Moartea este un faliment energetic, iar starea de euforie mentalã o inflaþie energeticã. Aceasta din urmã reprezintã cãlcâiul lui Ahile al o ului modern, cãci are la bazã o gândire pozitivã nerealistã ºi un mod de viaþã dezechilibrat. Procesul de îmbãtrâni cerea timpului se pot opri, cu condiþia sã renunþãm la aceastã euforie mentalã ºi sã ducem un mod d iaþã simplu ºi corect. Tabelele digestiei alimentare

Urmãtoarele tabele indicã timpul necesar pentru ca diferite alimente sã pãrãseascã stomacul. Ele nu includ decât alimentele de bazã, la care am adãugat ºi douã alimente din categoria celor nesãnãtoase deoarece consumul lor predominã în societatea modernã: cafeaua ºi pâinea albã. De reþinut cã aceste informaþii se aplicã numai unui stomac normal, sãnãtos, lipsit de tensi uni, de probleme digestive, ulcere, etc. De reþinut de asemenea cã am folosit numai cantitãþi ex trem de reduse de alimente(15 grame). Digestia cantitãþilor mari de alimente dureazã m ult mai mult. În plus, dacã o masã este urmatã prea rapid de o alta, hrana nedigeratã este forþatã sã pãtrundã prematur în intestinul subþire ºi n, unde bacteriile ºi condiþiile anaerobe de mediu produc cantitãþi uriaºe de otrãvuri metabolice. Produse natu rale precum DiSorb Aid, R/HCI sau Yucca Blend accelereazã digestia ºi absorbþia energiei alimentelor, OPR IND TOTODATÃ aportul de paraziþi morþi datoritã descompunerii legãturilor lor peptidice, pe care îi neu tralizeazã. Între 0,5-2 ore Apã purã Vin Ceai Lapte Cafea Supã Bere Ouã moi Între 2-3 ore Cafea cu friºcã/lapte Cacao cu lapte Sparanghel (fiert) Piure de cartofi Peºte la grãtar Pâine albã Scoici Unt Ouã fierte tari, prãjite Între 3-4 ore Pui la grãtar, prãjit Pâine (integralã) Morcovi (fierþi) Spanac (fiert) Castraveþi cruzi Mere crude Carne de vitã Somon prãjit

Ton prãjit ªuncã Linte (fiartã) Fasole (fiartã) Fasole verde (fiartã) Salatã verde O poveste despre saþietate 57

Dr. Carey Reams povesteºte o istorie petrecutã în perioada când îºi creºtea, alãturi de soþia numeroasa familie. Odatã, în casa lor s-au strâns mai mulþi vecini, împreunã cu familiile lor, pentru a lua masa. Când s-a adus mâncarea, vecinii au fãcut ochii mari de uimire, vãzând cantitãþile extrem de reduse de poru mb, mazãre, piure de cartofi, carne ºi dulciuri.

Aºteptându-se la o asemenea reacþie, Reams a început sã râdã în stilul sãu caracteristic , -le vecinilor cã dupã terminarea mesei va rãmâne încã destulã mâncare. Dupã cum puteþi ghici, exa au petrecut lucrurile. Toatã lumea s-a distrat de minune, a mâncat pe sãturate, ºi toþi au pl ecat acasã complet ghiftuiþi! V-am povestit aceastã istorie pentru a vã atrage atenþia asupra nivelului de saþietate c are poate fi atins cu uºurinþã, cu o cantitate limitatã de mâncare. Povestea din casa lui Reams reprezintã exact O PUSUL modului de viaþã curent. Oamenii din ziua de astãzi reuºesc de minune uimitorul paradox de a se înfom eta cu stomacurile PLINE! În ce constã diferenþa? Alimentele pe care le-a pus pe masã Reams erau vii pline de enzi me, de minerale ºi vitamine bio-active. Alimentele din ziua de astãzi sunt MOARTE ºi COMPLET GOLITE DE VALOARE NUTRITIVÃ. Ele nu asigurã decât o cantitate minimã de energie pentru corp, silindu-i pe oameni sã se ghiftuiascã pentru a se simþi sãtui, cãci forþele energetice pozitive lipsesc cu desãvârºire alimentaþia lor. Aproape TOATE alimentele procesate conþin substanþe cu o energie orientatã cãtre stânga. C orpul nu poate folosi aceastã energie, pe care trebuie sã o neutralizeze sau sã o depoziteze sub formã de GRÃSIM E!

Sper cã aþi înþeles acest mesaj, cãci în rândurile ºi capitolele care urmeazã vom vorbi foart t despre epidemia de obezitate care îi afecteazã pe 75% dintre americanii contemporani cu noi.

Unii cititori ar putea suspecta cã ceea ce s-a petrecut în realitate la masa datã de R eams a fost cã, din politeþe, majoritatea mesenilor s-a abþinut de la a mânca în exces, oamenii pãrãsind masa înf metaþi, prefãcânduse încântaþi! Reams nu era însã un mincinos. El a relatat povestea numai pentru a sublinia cã o alimentaþie corectã, bio-activã, încãrcatã cu o energie orientatã cãtre dreapta, este extrem de hrãnitoare! Puteþi convinºi cã toþi cei care au participat la acea cinã au pãrãsit masa complet sãtui, cu o stare deplinã de satis facþie, DINCOLO de orice dorinþã suplimentarã, pentru cã tocmai aceasta este definiþia corectã a cuvântului saþietate.

În vremurile pe care le trãim, puþini oameni experimenteazã o stare realã de saþietate. Ei n u cunosc de regulã decât varianta pseudo-saþietãþii, experimentatã atunci când stomacul este plin, dar co pul nu se simte deloc hrãnit. Cu alte cuvinte, oamenii înceteazã sã mai mãnânce numai pentru cã nu mai au unde sã d ziteze

Receptorul se închide. Centrul foamei este un nod de celule nervoase care genereazã senzaþii ce reprezintã o combinaþie între nevoia fizicã ºi dorinþa mentalã. centrul saþietãþii trimite un mesaj cãtre centrul foa . NU pentru cã se simt satisfãcuþi din punct de vedere nutritiv. dar mecanismul ei de funcþionare este asemãnãtor. cãci se bazeazã pe un stomac PLIN! Centrul foamei primeºte mesajul de la cel al saþietãþii DEOPOTRIVÃ atunci când stomacul este plin ªI când nevoile nutritive reale ale corpului nostru au fost satisfãcute. iar senzaþia de foame dispar e. Avem dea face cu un sistem de 58 . Majori tatea oamenilor rãspund nevoii trupului lor de energie nutritivã (adevãrata senzaþie de foame) prin inge rarea unor calorii GOALE (euforia fizicã). Gustãrile rapide sunt o combinaþie a AMBELOR cauze. o glandã aflatã la nivelul creierului. ale cãror nevoi nutritive rãmân constant nesatisfãcute. dublatã de o satisfacþie cognitivã (euforie mentalã). Ame rica este o naþiune de oameni supraponderali. dar prea plini pentru a mai putea mânca! Este imposibil sã îþ atisfaci nevoile energetice ale corpului cu alimente goale sau care conþin o energie orient atã cãtre stânga. Cu adevãrat. Oamenii pãrãsesc masa flãmânzi. indicândui cã nevoile sale au fost satisfãcute. Adevãrata saþietate este o hrãnire MAI PRESUS de dorinþã! Falsa saþietate este cu totul altceva. lipsite de substanþele nutritive atât de necesare vieþii! Apetitul Apetitul reprezintã o combinaþie de nevoi fizice ºi dorinþe mentale. Se cunoaºte de multã vreme cãcentrul foamei este ÎNTOTDEAUNA activ. Cor pul foloseºte douã mecanisme inhibitorii pentru a regla senzaþia de foame: stomacul plin din punct de vedere fizic ºi satisfa cþia nutritivã a corpului. El este controlat d e centrii saþietãþii ºi ai foamei din interiorul hipotalamusului. o combi naþie mortalã! Atunci când suntem cu adevãrat hrãniþi. dacã nu este inhibat.alimentele în stomac.

care este involuntar. Aceastã activitate este numitã anabolism. Nevoia de hranã este doar unul din motivele pentru graºã. deoarece nevoile energetice ale corpului lor nu sunt istemul lor hormonal este complet dat peste cap. Noi deþinem controlul asupra sistemului nervos simpatic. vom face un compromis ºi vom numi aceastã muncã: activitate fizicã grea! Corpul rãspunde activitãþii fizice grele prin construcþia unor þesuturi noi ºi prin reparare a celor vechi. pe care îl pu tem gestiona cu ajutorul gândurilor noastre. Stomacul este controlat de sistemul nervos periferic. iar ciclul reîncepe din nou. De aceea. Societatea în care trãim a ajuns sã pr iveascã acest gen de activitate ca pe un blestem ceva care trebuie evitat cu orice preþ! Acest mod de a privi lucrurile este fundamental greºit: corpul fizic trebuie exersat! De vreme ce oamenii detestã cuvântul muncã . Sistemul nervos este divizat în sistemul nervos central ºi sistemul nervos periferic . Munca grea Munca grea este exact ceea ce îi spune numele o muncã grea. expresie care se potriveºte mai bine cu înclinaþia modernã cãtre spo rt. DAR UMAI dacã nu îl sabotãm prin opþiunile noastre stupide! Iarãºi mi-e foame Când stomacul se goleºte doar parþial. ape titul revine (ca un fel de rãzbunare). iar s care oamenii se în În sfârºit. dar NU deþinem controlul asupra sistemului nervos parasimpatic. plus DETOXIFIEREA þesuturilor. alte mot fizic ºi a muncii grel Þinerea sub control a greutãþii naturale presupune satisfacerea nevoilor nutritive ºi ho rmonale ale organismului. aceste exerciþii sunt practicate mai nou pe aparate destul de comode. poate ar trebui sã-i spunem exerciþii fizice grele. oamenii moderni nu mai efectueazã asemenea munci. sângelui ºi limfei. ive sunt: incapacitatea sistemului enzimatic de a face faþã digestiei. Un alt motiv este excesul de toxicitate. Ambele sisteme comunicã cu stomacul. Un al treilea este dezechilibrul hormonal. El funcþioneazã impecabil. Câteva exemple de activitãþi fizice grele care corpul rãspunde printr-o regen erare acceleratã sunt: miºcarea aerobicã. care este împãrþit la rândul lui în sistemul nervos simpatic ºi sistemul nervos parasimpatic. . antrenamentul prin ridicarea greutãþilor ºi grãdinãritul. Din pãcate. Oamenii veºnic flãmânzi care trãiesc într-o societate bazatã pe o alimentaþie nesãnãtoasã c⺠în greutate. cãci un sistem îl controleazã pe celãlalt. lipsa exerciþiului e! satisfãcute. proc esul de reîntinerire se accelereazã.inhibiþie negativ. corpul persoanei înfometate CERE din nou hranã. bazatã pe un efort mare! D in pãcate. Când corpul fizic este exersat regulat.

a devenit astãzi comunã inclusiv la tot mai mulþi tineri. Fenomenul este uºor de inversat. muºchii . specificã pe vremuri numai oam lor în vârstã. procesul poate fi accelerat sa u încetinit. oamenii îºi pierd capacitatea ºi dorinþa de a face efort fizic. Ace nomen se datoreazã parþial incapacitãþii sistemului fizic. Aceastã regulã nu poate fi încãlcatã. c ea ce explicã de ce oamenii care fac exerciþii ºi eforturi fizice se bucurã de o sãnãtate mai bunã. în funcþie de modul de viaþã ºi de statutul sãnãtãþii fiecãruia. tendoanele ºi pielea). Un mod de viaþã sedentar distruge corpul ºi precipitã reducerea masei muscularã ºi osoasã. ca sã nu mai vorb im de pierderea mobilitãþii. Activitãþile FIZICE GRELE accelereazã circulaþia deºeurilor metabolice toxice.Corpul se reînnoieºte complet la fiecare ºapte ani (inclusiv oasele. Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. dar ºi unei lipse de dorinþã ºi de energie sonalã. ale cãror sisteme organice sunt afectate de o producþie prea mare de estrogen. îndeosebi femei. 59 . Cocoºarea Fenomenul de cocoºare este un SEMN clasic al OSTEOPOROZEI sistemice (degenerarea o aselor ºi a þesuturilor conjunctive). cartilagiile. În plus. ligamentele. iar soluþia se apl icã la fel de bine bãtrânilor ºi tinerilor. Alura cocoºatã sau aplecatã în faþã. cu atât mai rapid îmbãtrânim. Modul de viaþã ºi sistemul hormonal stabilesc dacã noul corp este mai puternic sau mai slab decât cel de dinainte. Cu cât suntem mai sedentari.

cocoºarea era un fenomen specific îndeosebi în cazul persoanelor bogate. Procesul este lent. Terapia hormonalã este absolut obligatorie pentru toþi cei care doresc sã îºi redobândeascã c ntrolulasupra vieþii lor! În aceastã privinþã NU EXISTà ALTERNATIVÃ. care erau rezervate sãracilor. vezi pachetul informativ). Vã prezentãm în continuare câteva metode prin care orice femeie (dar ºi orice bãrbat) poate OPRI ºi INVERSA procesul osteoporozei ºi al degenerãrii fizice. Persoana a pierdut centimetri întregi d in înãlþimea pe care a avut-o atunci când se afla la momentul de apogeu anabolic. Pe mãsurã ce aceste fenomene se adâncesc. înainte ca acest lucru sã devinã oficial prin sticul pus de doctor: Eºti la menopauzã! (pentru soluþii. Tocmai de aceea. când tulburãri feminine.Dacã priviþi scheletul unei persoane în vârstã (vezi pagina xxx). pot scãpa cu uºurinþã . Procesul începe din momentul în care hormonii femini de sub control. dureri la nivelul încheieturilor.S. degenerarea cartilagiilo r în zona genunchilor. Sãr acii mureau de regulã prea devreme pentru a mai apuca sã se cocoºeze din cauza vârstei înaintate. puseuri de cãldurã. Schimbãrile petrecute la nivelul coloanei vertebrale ºi al cutiei toracice afecteazã o rganele interne. proc esul este absolut sigur. inclusiv legate de energie sau de glanda tiroidã. explicã de ce atât de mulþi vârstnici au probleme cu intestinele. pierderi de memorie. transpiraþia excesivã. Orice femeie care suferã de tulburãri menstruale sau asimilate menopauzei. ea TREBUIE sã se opreascã ºi sã înceapã inversarea procesului de îmbãtrânire. NOTÃ: atunci când o femeie începe sã acumuleze g rãsimi (indiferent de vârstã). cutia toracicã începe sã coboare pânã când ajunge sã se sprijine pelvis. Se adaugã în plus ºi un colon prolapsic Organele interne sunt forþate sã iasã din poziþiile lor clasice ºi sã se înghesuie unele lângã altele. tulburãri cardiace precum aritmia. modificând cavitãþile în care îºi au sãlaºul acestea. Aceºti centimetri pierduþi se scad de regulã din coloana vertebralã. a ºoldurilor sau a umerilor. Pe vremuri. cum ar fi tumori fibroide. înceþoºare mentalã. NU implicã nici un fel de pericol ºi le poate þine pe femei tinere foarte. putând dura pânã la 40 de ani. foarte mult ti mp (pe bãrbaþi de asemenea). bogaþii nu practicau munci fizice grele. fibromialgie. tendoanelor. deteriorarea mielinei din jurul fibrelor nervoase. Aceastã boalã oribilã este de regulã diagnosticatã abia dupã menopauzã. ligamentelor ºi discurilor i ntervertebrale. sã-i cadã sau sã-i albeascã. datoritã deteriorãrii vertebrelor. adicã ABIA DUPà erea unei proporþii substanþiale a masei osoase. edeme. MS. veþi constata cã ºira spinã suturile conjunctive conexe ºi-au redus dimensiunile. P. iar remediile necesare p ntru a o pune în aplicare NU pot fi cumpãrate din magazine sau de la doctori. când pãrul începe sã i se subþieze. Tasarea coloanei vertebrale conduce de a semenea la o burtã proeminentã ºi la o înfãþiºare cocoºatã. Pe de a ltã parte. ceea ce explicã de ce osteoporoza se declanºeazã la majoritatea femeilor în jur ul vârstei de 30 de ani. lupis.

Atârnarea reprezintã un procedeu simplu. Persoanele osteoporotice sunt TOXICE. care dizolvã þesuturile cicatricelor. sau table te de calciu efervescent. cãci nu numai cã NU rezolvã problema.este probleme. dar eficient. Pentru info rmaþia dumneavoastrã. Teoria medicalã referitoare la osteoporoza la femeile de DUPÃ menopauzã (datoratã estrog enului insuficient ) este o MINCIUNÃ CURATÃ ªI PE FAÞÃ! Osteoporoza este definitã ca o reducere a d itãþii oaselor ºi apariþia efectului de fagure ca urmare a deficitului de calciu. iar corpul lor este silit sã ia minerale din oase pentru a neutraliza toxinele din sânge ºi limfã. orice om care suferã de artritã. Începeþi lent ºi avansaþi gradat în fiecare . Faceþi acest lucru de douã ori pe zi. înlocuindu-le cu þesuturi noi . dar creeazã în plus ºi probleme suplimentare. regen erate ºi mai flexibile. aceste substa nþe trebuie EVITATE. ºi lãsaþi greutatea corpului sã vã tragã în jos coloana vertebralã. 60 . Contrar opiniei experþilor. sau chiar de creanga unui copac. Atârnaþi-vã de un trapez sau de o barã. de întindere a coloanei vertebr ale. ca sã numim numai câteva dintre remediile recomandate. De asemenea. Atârnarea presupune sã nu staþi cu picioarele la sol ºi sã vã relaxaþi coloana vertebralã. citrat de calciu. care nu sunt altceva decât dezechilibre hormonale. gluconat de calciu. este bine sã ºtiþi cã principala funcþie a calciului în ceea ce priveºte atât corpul uman c ul este aceea de tampon în calea deºeurilor toxice. sub f ormã de carbonat de calciu (din carapace de scoici). Osteoporoza & Cocoºarea & Calciul Femeilor li se spune frecvent cã trebuie sã ia mari cantitãþi de calciu elemental. lucru care a plificã circulaþia sângelui ºi a limfei. Recomandarea n oastrã este sã nu folosiþi decât minerale care au trecut prin ciclul carbonului (vom discuta despre ac est subiect mai târziu). osteoporozã sau dureri de spate ar trebui sã ia capsule de SOC.

astmul. Dacã înãlþimea dumneavoastrã actualã este mai micã decât cea pe care aþi avut-o în perioada d apogeu. angina ºi hipertensiunea. Folosite zilnic. Recapitulare: inversarea procesului de îmbãtrânire este un pas în timp DAR ÎNAPOI! Dacã înc sã puneþi în aplicare ceea ce aþi învãþat în acest capitol. Ei nu au nevoie de calciu. În traducere. Este imposibil sã fim sãnãtoºi dacã renun et la grãsimile alimentare. Iisus din Nazaret ºi Marea Piramidã a lui Cheops au multe în comun. Dupã cum veþi vedea.Medicina ºi nutriþioniºtii clinici promoveazã în mod stupid suplimentele pe bazã de calciu p entru prevenirea ºi tratarea osteoporozei. alergiile. Efectul Rouleau este un precursor al bolii ºi poate fi observat l a microscop sub forma unui sânge îngroºat . în care celulele roºii se strâng în ciorchine. Ei acþioneazã ca ºi cum problema este hipocalcemia (procentul redus de calciu în sânge). Ei trebuie sã înþeleagã cã hormonii lor (estrogenul în cazul femeilor ºi testosteronul în cazul bãrbaþilor) LOCAT activitatea celulelor osteoblaste ºi osteoclaste (responsabile de reînnoirea oaselor). Nici vorbã de aºa ceva! Suferinzii de osteoporozã au de regulã un procent obiºnuit sau excesiv de calciu în sânge (hipercalcemie). efectul Rouleau la nivelul sângelui înseamnã cã în interiorul celulelor corpului ajung mai puþin oxigen ºi mai p ne substanþe nutritive. care afecteazã milioane de oameni! Ea reprezintã însã numai un EFECT simptomatic. Realitatea este cã sub-hidratarea cronicã alimenteazã artrita reu matoidã. . Toate aceste tulburãri sunt SEMNE ale unui stres legat de hidratare. ochilor. efectele lor sunt uluitoare. oboseala cronicã. vã aflaþi deja pe calea cãtre o tine ! Preambul: capitolul urmãtor aruncã o privire în lumea umbrelor ºi a convingerilor populare (comune). Grãsimea dieteticã Hormonii sunt substanþe alcãtuite din colesterol . Efectul Rouleau apare cu 5-20de ani ÎNAINTE ca medicul sã poatã da un diagnostic refer itor la o boalã gravã. Mineralele marine ionizate ºi racemizate eliminã efectul Rouleau. a pãrului. trebuie sã începeþi DEJA acþiunile în vederea procesului de reîntinerire! Conexiunea dintre efectul Rouleau ºi cocoºare Deteriorarea oaselor ºi a þesuturilor conjunctive este o problemã cât se poate de serioa sã. ceea ce conduce la o deteriorare a þesuturilor conjunctive. EVITAÞI dietele fãrã grãsimi cãci ucid!! O carte pe care meritã sã o citiþi Cartea Multiplele nevoi ale corpului legate de APÃ descrie maniera în care apa poate vindeca o multitudine de boli. urechilor ºi nervilor (vezi pag. ºi cã ele pot elimina mai puþine toxine ºi mai puþin dioxid de carbon. ne tând fi operative. xxx). la fel cum este fen omenul de cocoºare sau efectul Rouleau. ci doar de o detoxificar e a corpului lor.

Asparagusul racemizat 61 . fiind susþinute de dovezi incontes tabile. aºa cum se întâmplã întotdeauna în asemenea cazuri. ceaiul ºi bãuturile alcoolice. Oamenii nu mai acordã importanþa cuvenitã ape i. Descoperirile autorului sunt absolut uimitoare. pentru cã este aproape gratuitã ºi uºor disponibilã. chiar dacã ele conþin apã. Nevoile corpului legate de hidratare NU pot fi însã înlocuite de aceste substitute lichide. el a fost ignorat ºi ridiculizat de establis ment-ul medical american! Se pare cã oficialitãþile nu îºi doresc o societate alcãtuitã din oameni sãnãtoºi! Implicaþiile descoperirilor autorului sunt extrem de vaste ºi au nenumãrate aplicaþii co ncrete (vezi pachetul informativ). Din pãcate.Autorul susþine cã civilizaþiile avansate sunt învãþate sã ignore aceste semnale legate de înlocuind apa cu cafeaua.

scopul întrebãrii lui Pilat nu a fost unul interogator. Marea Piramidã a lui Cheops face parte dintre ADEVÃRURILE zilelor noastre. Hormonii Estrogenul este hormonul feminin. Testosteronul este hormonul masculin. diabet. Femeile experimenteazã menopauza. luând apoi mãsurile necesare pentru ca masa lor osoasã sã REVINà la cea specificã unei femei tinere. la fel ca un lichior fin . AsparMax a fost creat în sprijinul oamenilor vârstnici care suferã de o multitudine de probleme. Persona l. iar bãrbaþii andropauza. prin realitatea existenþei sale. probleme specific feminine sau masculine. Acest lucru este întru totul POSIBIL! 10 Þinutul umbrelor Cei mai mulþi dintre oameni preferã minciuna adevãrului. le sfãtuiesc pe femei sã îºi facã un test al densitãþii oaselor. precum ºi ale sinusurilor înfundate. cu referire la menirea lui Christos. Dacã doresc sã se bucure de o stare bunã de sãnãtate. AMB LE sexe trebuie sã îºi regleze echilibrul hormonal specific. Charles Walters Se spune cã la judecata lui Iisus. Se foloseºte împreunã cu Yucca Blend ºi Pac. Pârghiile de control ale procesului de îmbãtrânire sunt hormonii. precursorii racemizaþi ai hormonilor vã pot fi de mare folos. cancer. La rândul lui. Ea nu poate fi negatã. modul de viaþã ºi dieta ali entarã. ci mai degrabã unul afirmativ. Pontius Pilat a trecut de partea acestuia ºi l-a în trebat: Ce este adevãrul? Iisus nu a dat nici un rãspuns. De altfel. deoarece existã. îndeosebi dacã mincinosul are auto ritate. iar dezinformarea alinã durerea. s-a demonstrat cã este util ºi în cazul copiilor cu tulburãrilor de atenþie ºi al celor hiperactivi. Într-un capitol anterior ne-am pus întrebarea: De ce îi ascultã oamenii pe experþi ºi opinii e lor? O completãm acum cu o altã întrebare: Cum este posibil sã-þi laºi cel mai de preþ bun între to sãnãtatea. insomnie ºi tulburãri psihice. nici infirmat. ca sã menþionãm doar o parte dintre ele. al congestiilor pu lmonare ºi ale bronhiolelor. probleme oculare. Recent. printre care afecþiuni ale rinichilor ºi vezicii.Asparagusul racemizat face minuni în cazul aritmiilor cardiace. Dacã doriþi sã rãmâneþi sau sã redeveniþi ti de vârsta pe care o aveþi. Mai degr abã se poate spune cã el stã la baza convingerilor noastre. Socrate afirma cã adevãrul nu poate fi dovedit. pe mâinile hazardate ale medicinii moderne? Rãspunsul la ambele întrebãri este simplu: individul este eliberat de rãspunderea person alã pe care o .

Tot acest proces seamãnã cu magia cinematog rafelor! Publicul naiv crede TEORIILE ºtiinþifice. sau tineri! Sindromul experþilor Mult prea des. teoria benefic iilor uleiurilor de soia ºi de canola. cea a imunizãrii prin vaccinare. de pildã. 62 . cazul fluorizãrii apei ºi a pastei de dinþi. cã osteoporoza poate fi prevenitã cu ajutorul suplimentelor de calciu. teoria legãturii dintre cole sterol ºi bolile de inimã.implicã procesul de luare a unei decizii. lãsându-l pe seama experþilor. învinovãþirea altor persoane NU are darul de a ne menþine sãnãtoºi. Din pãca e. adesea complet diferite sau chiar opuse primelor. ºtiinþa medicalã ne spune sã facem exact ce nu ar trebui sã facem. chiar dacã acestea se dovedesc adeseori comp let absurde cum ar fi. Teoriile sale sunt acceptate la ora actualã mai ceva ca o evanghelie. ºi atâtea altele. teoria microorganismelor care stau la baza bolilor. Pasarea respons abilitãþii ne oferã o scuzã ºi o persoanã pe care o putem învinovãþi dacã lucrurile nu merg aºa cum ne-am dori noi. chiar dacã mâine-poimâine ele sunt înlo cuite de altele. ideea cã femeile aflate la menopauzã au un deficit de estrogen.

arãtând cã cu cât circumstanþele sunt mai disp erate. Trãim într-o lume a umbrelor. cu atât mai rãu pentru dumneavoastrã! Experþii prind gustul ba or ºi ne oferã în schimb doar un oscior de la masa lor îmbelºugatã. MacKay scria lucrarea Extraordinarele iluzii în masã ºi nebunia mulþimilor. În greºealã se aflã ºi cei care se bazeazã pe ea pentru a-º . Fascinaþia noastrã faþã de EXPERÞI m-a convins cã acest fenomen este IDE TIC cu cel care stã la baza Legii Birocraþiei. exceptând douã situaþii comune: când nu au deloc bani sau când sunt deja morþi! Opþiunile medicale NU ar trebui sã aibã nici o legãturã cu cel care plãteºte factura. Ei nu ºtiu încotro altundeva ar putea sã se îndrepte. Oamenii îi cautã pe experþii în probleme medicale în speranþa cã îºi vor putea rezolva cu aju lor anumite probleme de sãnãtate. Se aflã î evoie ºi au nevoie de un ajutor imediat care sã le rezolve problema. industrie sau guvernare. cu atât mai mare este probabilitatea c a el sã fie FALS. Foarte puþini oam eni reuºesc sã scape din ghearele lacome ale ºtiinþei. Oame ii înnebunesc în masã. Cu cât ceva este considerat într-o mai mare mãsurã adevãrat ºi cu cât ul de oameni care cred acest lucru este mai mare. Ei sunt cei care ne-au învãþat sã ne îndoim de iþiile noastre ºi sã nu mai þinem cont de bunul simþ. Viziunea lor asupra realitãþii este una tunel arã. Sumele URIAªE de bani cum sunt cele rezultate din asigurãrile de sãnãtate le permit expe rþilor sã perpetueze ºi sã amplifice acest mecanism de înlãnþuire a opiniei publice. sã NE IGNORÃM instinctele ºi s ne bazãm pe pãrerile experþilor în medicinã. în care aproape tot ceea ce vedem ºi auzim pa re sã fie adevãrat. Aceastã lege pur ºi simplu NU ar e excepþii. NU AR TREBUI sã ne bazãm niciodatã pe experþi. asta dacã mai suntem vii dupã ce au termi at cu noi! Un expert este prin definiþie cineva aflat la mare distanþã faþã de noi (nu poate fi nicio datã cineva din apropierea noastrã). dar îºi revin în simþiri individual. Dacã ar învãþa sã îºi citeascã SEMNALELE pe care le transmit propriile lor corpuri ºi sã ascu INDICIILE acestora. Iluziile în masã În anul 1850. a cãror singurã ºtiinþã te cea a manipulãrii. cu atât mai mare este înclinaþia lor de a lua decizii absurde în masã de regulã cu ajutorul experþilor.Noi suntem învãþaþi de mici sã ACCEPTÃM fãrã a GÂNDI personal. Cu câ rarea dumneavoastrã este mai bunã. Medicina alopaticã este o eroare. de aceea li se ºi spune experþi. El demonstra aici cât de incredibil de naivi sunt oamenii. Ea afirmã: Rezultatul final va fi exact opusul celui dorit . oamenii ar putea sã previnã foarte uºor deteriorarea sãnãtãþii lor. econo isind astfel foarte multã suferinþã. dar nu este. durere ºi bani. care funcþioneazã impecabil.

iar ca instrument Teoria ªtiinþificã. La vârsta de 15 ani. Ea este nerealistã. Gândiþi-vã la diferenþele care existã între abordarea medicinii convenþionale ºi cea a medici vibraþionale în rezolvarea problemelor unei persoane surde. oase. Noul creier al persoanei surde putea acum sã audã. el s-a folosit de piele ca de o cale de a ajunge la creier ºi ca de un organ al auzului. Potrivit acesteia . În consecinþã. Ace astã viziune academicã tunelarã ne-a condus la toate problemele cu care ne confruntãm astãzi în domeniul medica l. Flanagan a intuit cã creierul este o hologramã ºi cã diferitele sale zone au capacit atea de a realiza funcþii multiple SAU de a duplica funcþiile. Cauza ºi efectul Am vorbit mai devreme de ceea ce am numit analiza unifactorialã. Patrick Flanagan a inventat neurofonul un aparat menit sã-i ajute pe surzi sã audã. 63 . Organismul poate regenera celule no i ale creierului. El a înþeles opera Creatorului. Noi avem capacitatea de a crea membre noi.orecta propriile decizii eronate ºi propriul mod de viaþã stupid. Flanagan a fost un vizionar. cartilagii. Flanagan a rezolvat problema auzului prin vizualizare. Creierul nu este neregenerabil. piele ºi þe suturi conjunctive noi. fibre nervoase. aºa cum se predã în ºcolile medicale. pentru orice efect existã o singurã cauzã. nu prin intervenþie chirurg icalã. dr. Modelul medicinii are la ba zã Teoria Microorganismelor care stau la originea bolilor. pentru orice boalã existã un singur agent patogen responsabil.

Din pãcate. . Watson. Walters a continuat: Esenþa sistemului ºtiinþific este p rea întrebãrilor corecte. sã zguduie lumea medicalã atunci când a dezvãluit jocurile de culise ale puterii. de conferinþele la care se adunã numai aceleaºi e lite ºi de publicarea revistelor ºtiinþifice . Ei nu înþeleg fenomenul vieþii pe nivelul energetic subtil. Medicina nu înþelege cã adevãrata bãtãlie pentru viaþã ºi s ontrast cu moartea ºi boala. gelozia ºi luptel e pentru atragerea de fonduri pentru proiecte ºtiinþifice. Mai existã ºi o a doua metodã ºtiinþific nescrisã. noi nu ne putem baza pe medicinã ºi pe ºtiinþã pentru a ne rezolva problemele pe ntru simplul motiv cã cei doi factori nu cunosc care sunt acestea. Exact aºa se petrec lucrurile ºi cu mult-lãudata metodã ºtiinþificã Charles Walters a sintetizat perfect problemele specifice metodei ºtiinþifice. Este absolut evident cã nu poþi obþine rãspunsul co ect dacã nu cunoºti întrebarea justã . unul din descoperitorii moleculei d e ADN. ºi mai puþin testele. Watson a oferit ºi antidotul. [ ] O descoperire autenticã nu poate fi fãcutã decât de mintea ºi sufletul unei persoa e. Este vorba de adunarea fondurilor pentru un anumit proiect. afirmân d: O mare parte din ceea ce se numeºte sistemul ºtiinþific nu are nimic de-a face cu ºtiinþa. ºtiinþa legitimã are de suferit. cãci influenþeazã maniera în care percepem boala. care rãtãcesc prin întuneric. ADEVÃRUL devine un produs secundar. temându-se de lumina adevãrului. aceasta are un impact mult mai mare asupra oamenilor de ºtiinþã ºi a descoperirilor lor. viziune care îl aj utã sã punã întrebarea justã. deci nici manifestarea bolii.întrucât NU este adevãratã. Oamenii de ºtiinþã sunt ca niºte orbi cu egouri uriaºe. neputând fi redusã la un procedeu ºtiinþific mecanic. în lucrarea sa. procedurile ice ºi microscoapele. Ori de câte ori încercãm sã FORÞÃM realitatea pentru ca ea sã se cã teoriei. Dupã care. Dubla elice ºi teoria microorganismelor Aceastã viziune l-a ajutat pe James D. Teoria Microorganismelor care stau la baza Bolii (TMB) este fundamentalã pentru pr ocesul de îmbãtrânire. iar problemele nu m ai contenesc. Un om de ºtiinþã nu poate pune întrebãrile corecte decât dupã ce o viaþã întreagã a perienþe care l-au condus cãtre o anumitã viziune asupra operei Creatorului. fiind doar un as pect procedural care impune executarea de experimente pentru eliminarea altor posibilitãþi sau construire a unor instrumente care sã-i permitã investigatorului sã descopere ceea ce cautã. se duce pe un câmp care nu are nimic de-a face cu TMB. remarcând cã descoperirile ºtiinþifice implicã mai degrabã gândirea ºi viziunea umanã. Ea ne-a orbit într-o asemenea cât am ajuns sã nu mai vedem efectele subtile ºi cumulative ale obiceiurilor proaste pe car e le avem ºi ale modului de viaþã impropriu pe care îl ducem. Dubla elice.

Ea reprezintã pi tra de temelie pe care era construit modelul medical arhaic. grãsim i. Un corp bioelectric sãnãtos este echivalent cu vibraþia la unison a rezultantei câmpuril or energetice ale corpului cu Pãmântul-Mamã. TMB este o simplã teorie. este ca un bolovan legat de gâtul nostru! TMB este acceptatã într-o asemenea mãsurã încât 99. încep sã fie recunoscute deopotrivã. care este fals. dar a rãmas valabilã pânã astãzi. fiind folosite pentru o vindecare holisticã. Altfel spus. din proteine. sânge ºi carne. fãrã ca magia pe care o practicã asup ei sã-i poatã salva. Cu toatã aceastã orbire a medicinii. Boala rezultã atunci când organismul viu este invadat de un micr oorganism. 64 . Ei îmbãtrânesc. Toate pr e medicale convenþionale de la diagnostic ºi pânã la tratament se bazeazã pe acest model teoretic al bolii. dar ºtiinþa medicalã o trateazã ca pe o scripturã. Modelul susþine cã noi suntem alcãtuiþi exclusiv din substanþe chimice. Din pãcate.Cea mai bunã dovadã în acest sens este chiar faptul cã experþii suferã de aceleaºi probleme c ºi restul populaþiei. cad pradã aceloraºi boli. pãtrundem astãzi într-o epocã în care realitatea corpulu fizic tridimensional ºi cea a corpului energetic. acizi nucleici. care îl îmbolnãveºte. apã. loialitatea f aþã de model împiedicã schimbarea sistemului. boala apare de nicãieri! Numai prostii Din pãcate.99999% din comunitatea me icalã o integreazã ºi trãieºte în funcþie de ea. Probabil cã la fel faceþi ºi dumneavoastrã. care aparþine lumii cu patru dimensiuni.

Presa le semnaleazã jucãtorilor importanþi cã trebuie sã ia poziþie pentru a nu pierde controlul asu procesului de tranziþie de la medicina alopaticã la cea vibraþionalã. Nu vã lãsaþi prinºi în aceastã capcanã. Simultan. Aceste companii pri mesc profituri uriaºe de pe urma comerþului cu medicamente. Forþa maleficã ce animã toate aceste iºcãri de trupe este legatã de companiile farmaceutice. de teama sã nu-ºi piardã acreditarea. Avem ºi noi o modalitate de a rãspunde acestor provocãri. care ascute competiþia în Europa. El a fost lansat pe piaþã cu un anumit scop. care pare imuabilã ºi eternã. revistele de specialitate ºi emisiunile de televiziune au primit undã verd e pentru a arunca în ridicol metodele naturale de vindecare. de-a dreptul fascinant) din Pachetu l informativ. Nu este de mirare cã universul medical actual ºi sistemul e conomic în vigoare sunt sistematic zguduite. care poate fi invocatã împotriva oricãrui biroc rat sau oficial care.Lucrurile se schimbã Reviste de prestigiu precum Lancet ºi New England Journal of Medicine promoveazã astãz i metode de vindecare alternative. Sã ne gândim numai la faptul cã în anul 1994. bazatã pe teoriile aiuritoare ale chimiei organice. Medicii convenþionali scriu cãrþi ºi articole ca re pretind cã au autoritate. invocând legea. 40% dintre locuitorii Statelor Unite au apelat la o formã sau alta de medicinã alternativã. inclusiv sã cãpãtaþi acces la terapiile aþi cele ºase casete (care conþin un curs de 12 ore. dar nu-l pot nega. cãci ADEVÃRUL este prezent. care se ascund în spatele GATT (Acordul General a supra Comerþului ºi Tarifelor). la alte terapii mai naturale. abuzeazã într-un fel sau altul. este vorba de o schimbare cu 180 de grade faþã de ultimii 80 de ani. la fel ca ºi Marea Piramidã a lui Cheops. Oamenii încep sã înþeleagã faptul cã medicina conve este limitatã. Canada ºi Australia. Dacã doriþi sã învãþaþi sã vã protejaþi libertãþile. . de un Ce an. Agenþia spec izatã din Statele Unite (FDA) este ºi ea dispusã sã implementeze CODEX-ul negociat prin GATT. aºa cã nu sunt dispuse sã renunþe uºor la luptã. Experþii pot ignora ADEVÃRUL. în care combat noile metode. A redeveni tânãr presupune recunoaºterea aplicarea ADEVÃRULUI. Puþini medici oficiali îndrãznesc sã iasã din graniþele strâmte ale disciplinei lor. Medicina alternativã se rãspândeºte astãzi în lume cu o vitezã exponenþialã. Filmul The Medicine Man este pur ºi simplu un film al viitorului. Cu adevãrat. Preambul: capitolul urmãtor descrie FELUL în care funcþioneazã apa la nivelul corpului b ioelectric. semnalând în mod oficial marea schimbare care începe sã se producã de la medicina al opaticã. cu bunã ºtiinþã sau din neglijenþã. Este vorba de Legea Imunitãþii S uverane Strãine (Foreign Soverign Immunity Act).

iar presiunea asupra organelor ºi viscerelor determinã umflarea abdomenului. 33 Gât sau femur 65 . Ilustraþie Deformarea progresivã a coloanei vertebrale datoritã osteoporozei Fracturile vertebrelor toracice datorate compresiei conduc la o pierdere a greutãþii ºi la o cocoºare (cifozã) progresivã în zona toracicã. Elixirul Ti ereþii oferã rãspunsuri la întrebãri pe care ni le punem rareori. Coastele inferioare ajung treptat sã se sprijine de creasta iliacã. Locaþiile corporale în care durerea ºi suferinþa ating cote maxime Coaste Humerus Oasele mici ale mâinii Oasele mici ale tãlpii picioarelor Cele mai comune: #1 ºi #2 Vertebra spinalã nr.Este un capitol de o importanþã capitalã în procesul de inversare a îmbãtrânirii.

Osteoporoza afecteazã 20 de milioane de americani. Corpul bioelectric se poate reface cu uºurinþã dupã asemenea abuzuri (într-un sens sau în altul). altele mai uscate. apã miraculoasã. Grãsimile sunt alcãtuite într-o proporþie de 55% din apã. Pentru a putea funcþiona. muºchii de 75%. el poate ajunge la 65% la bãrbaþi ºi la 52 % la femei. Ce calitãþi diferenþiazã într-o mãsurã atât de mare aceastã substanþã aparent extrem de simplã? Sã fie oare vorba de fântâna din care a f st extrasã sau de pãmântul din care a ieºit la suprafaþã? Sau poate de nici unul din aceºti factori? . de apã de-ionizatã. Pânã la moarte. Unele ape sunt mai umede. În mod paradoxal. apã Ludwig. apã salinã. de apã gr ea. de la robinet. dar ºi pentru a elimina otrãvurile din sistemul nostru organic . apã Ange. Ele explicã în bunã mãsurã de ce îmbãtrânim ºi ne indicã ce avem de fãcut pentru t proces. nivelul de hidratare mai poate scãdea cu 5-10%. Ea este principalul factor di etetic care influenþeazã într-un sens sau în altul procesul de îmbãtrânire. Aceste cifre au o semnificaþie deosebitã. putem pune acest lucru pe seama neglijenþei. apã Willard izatã cu valoare medicinalã. corpul bioelectric are nevoie de apã. 11 Elixirul tinereþii fãrã bãtrâneþe Atât când eºti sãnãtos cât ºi când eºti bolnav. ei vorbesc de ape foarte umede. apã electrostaticã ºi apã BEV.000. dar pentru asta are nevoie de o apã bio-activã (care sã rezoneze cu frecvenþa de vibraþie a corpului nostru)! Apa are numeroase faþete. corpul uman este alcãtuit într-o proporþie mai mare de 90% din apã. Unele ape sunt pure ºi integra în timp ce altele sunt promotoare ale bolii ºi morþii. apã Grander. altele mai bine structurate. Byrne La naºtere. La vârsta de trei ani. apa purã se dovedeºte o binecuvântare fãrã e bãutura datã de Dumnezeu pentru a stinge setea oamenilor ºi animalelor. nivelul de hidratare scade la 75%. Dacã avem un deficit d e apã. Întrebãri legate de apã Cei care cãlãtoresc prin diferite locuri din lume descriu ape atât de uscate încât aproape cã nu reuºesc sã seude atunci când fac duº. pe seama abuzului. Apa poartã diferite nume. unele sunt mai grele. apã Pi. din care ucide anual 300. La adulþi. În alte locuri. uºoarã. dacã avem un surplus de apã. iar creierul de 75-85%. Apa stã la baza oricãrei stãri bune de sãnãtate ºi vitalitate. corpurile celor mai mulþi dintre oameni suferã simultan de abuz ºi de neglijenþã. ionizatã. de apã filtratã prin filtre de carbon sau ceramice. de apã obþinutã prin osmozã inversatã. cãci influenþe azã procesul de îmbãtrânire. apã de ouã. Putem vorbi astfel de apã distilatã.

pe ntru a respira. pentru a ne sufla nasul. ce are de-a cu inversarea procesului de îmbãtrânire? Apa din corpul uman În corpul uman existã DOUÃ fluide: sângele ºi limfa. în timp ce altele ne oferã o satisfacþie atât de redusã încât ajungem sã le evitãm? De ce ridicã anumite gii capele în jurul anumitor izvoare? Ce semnificaþie au acele bazine cu apã (caldã sau nu) considerate bi nefãcãtoare pentru sãnãtate (ºi în jurul cãrora s-au construit staþiuni balneoclimaterice)? De ce este folositã apa în r itualul botezului? De ce cresc mai bine plantele atunci când plouã în mod natural decât atunci când le irigãm a rtificial? Dar ploile.De ce au unele ape un gust atât de bun. Apa este principalul ingredient al amân durora. Noi avem nevoie de apã pentru a transpira. sunt toate la fel? De ce este fluorizatã ºi cloruratã apa în marile oraºe? De ce e ste folositã ea pentru diluarea pesticidelor ºi erbicidelor? De ce adãugãm otrãvuri (precum clorurile ºi fluorurile) la ap a noastrã de bãut? De ce le place turiºtilor sã-ºi instaleze corturile lângã râuri ºi lacuri? ªi în sfârºit. ºi altele unul atât de rãu? De ce sting setea un ele ape. pentru 66 . pentru a sângera.

În plus. cu cât legãturile dintre atomii de hidrogen vor fi mai puternic e. Este o substanþã energeticã orientatã cãtre dreapta. Astfel. cu atât mai multã ENERGIE va poseda ea ºi cu atât mai bine se vor simþi cei care o vor bea. restructuratã . o apã cu adevãrat purã trebuie EL IBERATÃ de toate frecvenþele de vibraþie care i-au fost induse de substanþele contaminante pe care le-a conþinut cândva. Experþii vorbesc adesea despre apa purã . cu atât mai mari vor fi calitãþile coezive al e apei.menstruaþie. veþi constata cã molecule e sunt legate între ele prin intermediul atomilor de hidrogen. Personal. chimiºtii susþin cã apa purã este apa distilatã. pentru a tuºi ºi pentru a defeca. dând apoi naºtere corpului nostru). din cauza POR-ului ºi pH-ului ei fenomenale. Cu cât legãturile atomilor de hidrogen sunt mai puternice. Acest procedeu dã cuvânt ului APÃ DE BÃUT o nouã semnificaþie. Fãrã apã. Toate cele patru cor idoare excretorii PIELEA. . Dacã vã veþi întoarce la diagrama moleculei de apã de la pagina xx. cu atât mai mare va fi calitatea adezivã a apei ºi cu atât mai mari vor fi efectele ei asupra corpului uman. din care au fost ºterse amintirile energ tice ale toxinelor. PLÃMÂNII. În ceea ce priveºte apa terapeuticã . Apa BEV este o apã extrem de purã. opþiunea mea este Apa Ionizatã cu Î oare Medicinalã. pentru a scuipa. dar nu reuºesc sã cadã de acord asupra conceptului de puritate a apei. Opþiunea pe care o facem atunci când bem apã reprezintã decizia DE DEPARTE CEA MAI IMPORTANTÃ pe car e o putem lua în legãturã cu sãnãtatea noastrã. La fel ca ºi în cazul anterior. Apa BEV Apa afecteazã toate sistemele corporale pe nivelul cel mai fundamental al existenþei umane. dar nu este cu adevãrat purã ºi nici sãnãtoasã! Apa cu adevãrat purã este golitã de ORICE alte substanþe în afara atomului de oxigen ºi a ce lor doi atomi de hidrogen care stau la baza moleculei sale. Apa Bev este EXTREM DE coezivã. Aceºtia sunt cei care dau apei coez iunea ei. Apa distilatã este mai purã decât cea de la robinet. care acþioneazã ca un magnet ichid în interiorul corpului. opþiunea mea în legãturã cu apa de bãut este al cãrei potenþial POR este aproape identic cu cel al mediului concepþiei (mediul în care s-au aflat spermatozoidul ºi ovulul atunci când s-au unit. membranele mucoase care cãptuºesc cãile respiratorii ºi tractul gastrointestinal nu ar putea funcþiona. Cu cât apa este mai coezivã. RINICHII ºi INTESTINELE funcþioneazã pe bazã de apã! Apa este SINGURA substanþã alimentarã asupra cãreia putem exercita un control complet ºi d eplin. lucru care nu este adevãrat . Apa cu o amprentã energeticã ridicatã are o mare capacitate de adeziune (de a îmbrãca lucr urile).

virusuri. Reveniþi din nou la diagrama de la pagina xx ºi observaþi cã fiecare atom de hidrogen es te legat de un atom de oxigen la un anumit unghi. Simpla eliminare a substanþelor contaminante nu este însã de ajuns. are un coeficient de coeziune ºi de adeziune EXTREM DE REDUS. Memoria ape i TREBUIE la rândul ei ºtearsã pentru a ridica potenþialul POR al acesteia. ridicând astfel ºi mai sus coeficientul POR astfel încât apa BEV devine încã ºi mai vie! Apa care conþine minerale anorganice. Unitãþile tradiþionale de procesare a apei sunt primitive prin comparaþie cu sistemul de filtrare BEV. Ceea ce rezultã în final este o apã cu loare 67 .5o la temperatura camerei ºi de 109o atunci când apa este îngheþatã. bacterii. radioactivitate. Unghiul normal al legãturii dintre cei doi atomi este de 104. este plãcutã la atingere. are un coeficient POR care depãºeºte or ice imaginaþie (fiind deci o apã cu o amprentã energeticã extrem de înaltã).Apa BEV are un gust excelent. s lãbesc amprenta magneticã a apei ºi îi diminueazã semnãtura electricã. etc. substanþe chimice toxice. în interiorul moleculelor de apã ºi între acestea. Procesul de filtrare BEV amplificã ampren ta ºi semnãtura energeticã a apei prin manipularea unghiurilor din interiorul moleculelor de apã ºi di ntre acestea. ºi legãturi între atomii de hi drogen la fel de SLABE. cât ºi dup orpul ºi psihicul meu se simt mai bine atunci când beau aceastã apã ! Poluanþii care se lipesc de moleculele de apã modificã unghiurile de legãturã între atomi. ªI ASTA NU E TOT! Calitãþile enumerate mai sus sunt amplificate prin manipularea unghiurilor care exis tã între atomii de hidrogen ºi între molecule. dar mai presus de orice. Toþi cei care au bãut apã BEV afirmã cã: Aceastã apã are un gust diferit atât în gurã..

Pot enþialul sãu POR ridicat favorizeazã atragerea unor substanþe poluante din aceste materiale.bioenergeticã SCÃZUTÃ. pielea devine tensionatã. Capacitatea de a transpira liber este un SEMN bun. . sub forma electronilor liberi Apa oxigenatã este o apã moartã. reducând numãr ul de electroni de înaltã valoare energeticã din apã. inclusiv accelerarea procesulu i ei de îmbãtrânire. noi secretãm o apã care conþine energ ia toxinelor dizolvate în grãsimile noastre. PH-ul ei este de asemenea ridicat. Dacã nu bem suficient de m ultã apã. Se întâmplã frecvent ca cei care beau apã BEV sã constate atenuãri ale unor congestii ale si nusurilor sau ale plãmânilor care i-au afectat ani la rând. Ele nu sunt pure. Pielea care nu transpirã liber acumuleazã în þesuturile subcutanate o cantitate mare de toxine. extrem de oxidatã ºi cu un coeficient POR redus. Apa supusã procesului de reducere este vie . Apa BEV trebuie depozitatã în sticle sau în containere din policarbonaþi inerþi. Ori de câte ori transpirãm. care ºi aºa sunt uprasolicitate. Alte tensiuni la nivelul pielii. Deshidratarea (lipsa ingerãrii unei cantitãþi suficiente de apã) nu îi permite pielii sã sca pe de toxine prin intermediul transpiraþiei. cea distilatã ºi cea obþinutã prin osmozã inversatã convenþionalã NU sunt e pentru sãnãtate. iar potenþialul lor POR este scãzut. cãci conþine un numãr suplim ar de electroni liberi care sunt folosiþi de mitocondrii pentru producerea de ATP. dar nu acest indicator este cel care ne intereseazã cel mai mult aici. molecula energe ticã a corpului. cantitatea de energie capabilã sã elimine deºeurile în afara sistemulu fiind chiar mai redusã decât media. Având în vedere cã organismu este nevoit sã restructureze apa procesatã în mod obiºnuit ÎNAINTE de a o putea folosi. ace te ape devin consumatoare ºi nu furnizoare de energie. POR este o siglã care vine de la iniþialele expresiei potenþial de oxidare/reducere. Obiºnuinþele alimentare se schimbã ºi ele. transpiraþia ºi plãmânii Pielea este o barierã mecanicã în calea infecþiilor bacteriene. plãmâni ºi colon. Cert este cã oricine bea aceastã apã se simte mai bine ºi are mai multã energie. În traducere liberã. ci coeficientul POR! Pielea. poluatã. Acestea blocheazã canalele extrem de impor tante ale pielii de eliminare a deºeurilor ºi forþeazã circulaþia acestora cãtre rinichi. Bãu ul acei ape slãbeºte pielea din interior ºi afecteazã organele interne. sunt generate de îmbãierea în apa de la robinet. Apa BEV NU trebuie expusã la aer sau þinutã în recipiente din plastic ori din metal. acest lucru înseamnã cã apa are o ENERGIE suplimentarã disponibilã. Cei care nu obiºnuiau sã bea prea multã a devin subit mari iubitori ai acestui aliment! Apa de la robinet.

deci implicit ºi oxigenul disponibil. Afecþiuni precum colita. Multe simptome ale bolilor dispar ca prin farmec odatã cu cr eºterea cantitãþii de apã bãute. inclusiv datoritã faptului cã nivelul redus de hidratare lezeazã sistemul respi rator. Lipsa ingerãrii unei cantitãþi suficient de mari de apã accelereazã r apid procesul de îmbãtrânire.Toxinele care nu pot fi eliminate din corp sunt acumulate în depozitele de GRÃSIMI p e care corpul le produce special în acest scop. reduce volumul sângelui ºi al limfei. Nivelele reduse d e hidratare a þesuturilor provoacã mari tensiuni la nivelul mucoaselor secretate în gurã. proces descris în minunata lucrare Multitudinea de nevoi ale corpului legate de apã (vezi Pachetul informativ). Mucoasele au un rol de lubrifiere a cãilor nazale. ºi ridicã presiunea arterialã ºi pulsul cardiac. Ele sunt cele care transportã în afara corpului toxinele din aer. Apa ºi plãmânii Plãmânii reprezintã o altã cale prin care organismul eliminã toxinele. Mucoasele îmbracã ºi protejeazã þesuturile sto acului ºi ale intestinelor. Alte nevoi legate de apã 68 . a celor respiratorii ºi a canalul ui vaginal. Ei depind ÎNTRU TOTUL de secreþiile mucoase care protejeazã aceste þesuturi extrem de delicate de substanþele con taminante din aer. Producþia de mucoase depinde de cantitatea de apã pe care o ingerãm. gât. sistemul respirator ºi tractul gastrointestinal. diverticulita ºi sindromul colonului iritabil îºi au rãdãcinile într-o reducere a secreþiilor de mucoase.

Din pãcate. fãrã aport de medicamente euforizante). atât în ceea ce priveºte ingerarea cât ºi îmbãierea în ea. americanii nu prea folosesc remediile pentru colon. Impotenþa este de regulã un precursor al diabetului de tip II. lupusul sistemic ºi zeci de alte a fecþiuni rãspund imediat la corectarea nivelelor de hidratare. plinã de chimicale. au o cantitate excesiv de mare de toxine în corp. cãci nu beau suficientã apã. Fluide precum laptele. fibromialgia. medicamentele prescrise de med ici reprezintã o reþetã sigurã pentru inducerea tristeþii. Proble este uºor de remediat cu ajutorul produsului Biogenic. Majoritatea bãrbaþilor impotenþi sunt de regulã sub-hidrataþi. aflaþi în imobilitate sau þinuþi la pat. suferã adeseori de hipovolemie. lucru reflectat ºi de afecþiunile lor. îndeosebi la nivelul oamenilor în vârstã (depresia este o tulburare UªOR de inversat. guta. Este vorba de o b oalã legatã de volumul redus de fluide corporale (sânge ºi limfã). . proces ca re dã naºtere unui deficit de energie. Pietrele la rinichi ºi indigestiile apar atunci când nu b em suficientã apã. îndeosebi dacã sunt combinate cu programele de purificare a ficatului. myasthenia gravis. iar sistemul lor hormonal este c omplet dat peste cap (de altfel. sucurile. acrelii ºi depresiei. rezultatele nu sunt greu de anticipat. Sub-hidratarea este o problemã de proporþii EPIDEMICE care afecteazã întreaga populaþie a globului. Acestea sun t foarte utile însã. prin minte ne trece cuvântul hipovolemie. Deºi conþin apã. ºi îndeosebi persoanele în vârstã ºi cele suferinde notorii pentru faptul cã nu beau suficient de multã apã.Atunci când vorbim de apã. Bolile colonului apar ºi se multiplicã la oamenii care nu beau suficientã apã. aceasta trebuie descompusã de organism pentru a putea fi folositã. iar apa este una din premisele fun damentale care stau la baza acestor tulburãri. Oamenii bolnavi. vârstnicii ºi suferinzii ar trebui sã EVITE APA DE LA ROBINET. a duºurilor în trei trepte ºi a f iltrelor de baie (vezi Pachetul informativ). nu existã nici o deosebire între problemele masculine ale bãrbaþilor ºi cele feminine ale fe r). Artrita. Scopul este sã fie DESC HISE cât mai multe canale de ieºire pentru a elimina o cantitate cât mai mare de deºeuri toxice. Combinate cu apa de la robinet. BÃUTURILE RÃCORITOARE ºi berea sunt alimente lichide. Bolile ºi terapia colonului Fluxul de bilã depinde de apã. Terapia c olonului prin utilizarea apei BEV este unul din cele mai BUNE lucruri care pot fi fãcute pentru a-þi redobândi ºi a-þi pãstra sãnãtatea. Mai mult decât toþi. Oamenii rãspund foarte rapid la precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi la apa BEV cu minerale marine racemizate. Dacã adãugãm dieta nesãnã sã ºi gândirea negativã.

Programele discutate în aceastã carte au o mare eficienþã în aceastã direcþie. Se spune cã miro sul depãºea orice imaginaþie! Colonul transversal al marelui actor (partea care atârnã deasupra liniei t aliei) avea un diametru de aproape 60 de centimetri! CULMEA. Nu trebuie uitat nici o clipã cã scopul lor este ac ela al ELIMINÃRII toxinelor. Regularitatea NU este un criteriu suficient în acest caz.Din pãcate. Diametrul unui colon sãnãtos nu trebuie sã depãºeascã 5 centimetri. lumenul (deschizãtura) prin care ieºeau deºeurile fe cale nu depãºea 2. Acumularea de deºeuri muco ide începe lavârsta de ºase ani ºi SE ÎNRÃUTÃÞEªTE cu timpul. multe programe de purificare au mai degrabã efectul de agitare a sistemu lui decât de ELIMINARE propriu-zisã a deºeurilor. toxine ºi medicamente. cãci ies cu regularitate în fieca re zi . n-am nevoie de nici o terapie a colonului. Mulþi oam eni afirmã: O.5 centimetri! Diferenþa era acumulatã sub formã de materii mucoide. luc u pe care îl putem demonstra! Atât oamenii graºi CÂT ªI cei slabi au o mare cantitate de mucoase în colonul lor. Ori de câte ori vedeþi un bãrbat a cãrui burtã se revarsã deasupra centurii sau o femeie al cãrei abdomen umple întreaga zonã pelvianã. Când a murit cel mai popular cowboy din istoria cinematografiei (John Wayne). aveþi practic în faþã un colon EXTREM DE umflat ºi de t ionat plin de deºeuri toxice! 69 . la a utopsie au fost scoase din colonul lui nu mai puþin de 35 de kilograme de materii mucoide.

la care se adaugã terapia cu precursori racemizaþi ai hormonilor. îndeosebi dacã este combinatã cu o clismã la f icat. Numele de soda9 derivã de la cantitatea mare de sodiu pe c are o conþine orice bãuturã rãcoritoare. Veþi constata cum pãrul înc epe sã creascã din nou. Aceste terapii simple ºi eficiente amelioreazã rapid starea de sãnãtate prin creºterea nivelului de oxige n din sânge ºi din þesuturi. Bãuturile rãcoritoare sunt acceptate într-o mãsurã atât de mare la scarã socialã deoarece sun . va trezi aproape instantaneu la viaþã co rpul prin eliminarea grãsimilor din jurul ficatului ºi amplificarea fluxului de bilã. Zahãrul din bãuturile rãcoritoare neutralizeazã ionii minerali din organism. prin alterarea p roporþiei de fosfor. iar efectele sa le nu sunt mai puþin grave decât cele generate de consumul de alcool. combinarea remediilor pentru purificarea fi catului cu cele pentru colon. Elesunt ÎNCÃRCATE cu acid fosforic. durerile devin mai uºor de suportat. vechi de 14 zile (preparat în casã).Remedii pentru colon în sticluþe Terapia colonului este extrem de eficientã. Bãuturile rãcoritoare dau peste cap echilibrul calciului în organism. Este nevoie de 40 de pahare de apã ionizatã alcalinã cu înalt efect terapeutic ºi cu un potenþial POR ridicat pentru a neutraliza efectele unei singuri cutii de suc acidulat (mai multe infor maþii despre apa ionizatã vor fi oferite la pagina xxx). ªi nu uitaþi: respi aþia profundã nu costã nimic! Bãuturile rãcoritoare Consumul de bãuturi rãcoritoare în societatea industrialã este epidemic. viaþa sexualã se îmbunãtãþeºte. Yucca Blend ºi consu mul ceaiului de Kombucha8. precum ºi accelerarea eliminãrii energiei toxice din plãmâni. Respiraþia profundã are ºi efectul uluitor de a amplifica puterea de concentr are mentalã. firele de pãr alb dispar în cazul unora aºa cum mi s-a întâmplat mie! ochii cãprui devin verzi! Oare ce s-a schimbat în interiorul meu? Respiraþia profundã ºi exerciþiile aerobice Respiraþia profundã ºi exerciþiile aerobice au un efect extraordinar asupra stãrii de sãnãtat . Dacã aveþi probleme grave sau multiple de sãnãtate. nici elimina suficiente toxine înapoi în aer. Slãbirea s stemului respiratoriu anticipeazã numeroase boli inclusiv efectul Rouleau (sângele îngroºat). Aceºtia afecteazã nefronii (filtrele) rinichilor ºi dezechilibreazã pH-ul corpului. dar ºi a bunãstãrii interioare. Ei sunt predispuºi cãtre infecþii ºi favorizeazã formarea þesuturilor cicatrizate. cu ioni de sodiu ºi aluminiu (d e la cutiile în care sunt ambalate). Plãmânii slãbiþi nu pot prelucra o cantitate suficientã de oxigen. stimularea activitãþii imunitare ºi creºterea numãrului de leucocite. iar îndulcitoarele artificiale precum asp artamul distrug ficatul.

Din fericire. un proces catalitic. dependenþii de bãuturi rãcoritoare nu d iferã prin nimic de dependenþii de tutun. tutunul. Numele popular al oricãrei bãuturi rãcoritoare la americani. Ceaiul de Kombucha este obþinut dintr-o culturã vie de ciuperci (unii spun alge) þinute în apã. Producþia de energie ºi apa Corpul uman foloseºte oxigenul din apã pentru respiraþia celularã . toate pot fi inversate. droguri sau alcool. transmiþ e regulã de la o persoanã la alta (nu se cumpãrã din magazine). la nivelul cãrora sistemul de transport al electronilor elibereazã aceºt i electroni în vederea respiraþiei celulare ºi a producerii moleculei de energie ATP.onsiderate sigure pentru sãnãtatea umanã. 8 N. nu sunt deloc sigure! Noi le privim cu alþi ochi d ecât cafeaua. drogurile ºi alcoolul deoarece efectele lor se manifestã abia dupã perioade lungi de t imp NICIODATÃ în timp real prin comparaþie cu consumul lor. cafea. asemãnãtor socatei. În realitate. Tr. Este vorba de o ardere fãrã flacãrã. Se gãseºte ºi la noi în þarã. Mitocondriile din celul ele noastre folosesc acest oxigen pentru arderea (oxidarea) glucozei printr-un proces numit glicolizã. care prolifereazã extrem de rapid ºi dau un gust sifonat apei. care presupune transportul atomilor de hid rogen în interiorul mitocondriilor. 9 N. Tr. 70 . Lista bolilor asociate cu bãuturile rãcoritoare este interminabilã. enzimatic. Ei bine.

În acest fel. Aceastã apã sfideazã toate legile fizicii. lupus. În continuare sunt f site minerale racemizate pentru a ridica nivelul de rezistivitate al apei pe nivelele necesare.) ºi cancer. Apa ionizatã medical este folositã îndeosebi în clinicile japoneze pentru a-i vindeca pe oameni de diabet. ceea ce conduce la un potenþial POR s ut. Sistemul de filtrare a fluxului de apã necesitã un aparat suplimentar pentru a obþine acest efect. POR ºi mãrimea molecularã sunt manifestã iniþial o respingere crize de vindecare . etc. coeficientul factorii care controleazã activitatea biologicã în interiorul corpului. Procesul implicã un transfer al electronilor elementelor acide racemizate (precum sulful ºi fosforul) cãtre elementele alcaline (precum calciul ºi magneziul). adicã având un pH de 10un POR de (-) 600-900. ridicarea potenþialului apei la o valoare medicinalã (terapeuticã) presupune un echipament CLINIC EXTREM DE SCUMP. ceea ce co nfirmã faptul cã toþi cei care promoveazã pH-ul ca factor de vindecare nu ºtiu ce vorbesc. Apa oxidatã ºi apa redusã cu un înalt efect terapeutic Apa cu valoare terapeuticã cu un potenþial POR ridicat NU POATE ºi NU TREBUIE obþinutã din apã de la robinet! Aceasta din urmã este mult prea poluatã. apa capãtã o putere de vindecare de-a dreptul miraculoasã. Ridicarea coeficientului POR ridicã automat ºi pH-ul apei. Coeficient ul POR mãsoarãnivelul electronilor liberi dintr-o soluþie. boli cardiovasculare. Ionizarea apei de la robinet concentreazã ºi dã viaþã substanþelor poluante. Fãrã un POR ridicat. pH-ul este lipsit de semnificaþie. PH-ul este un indicator care mãsoarã nivelul de aciditate ºi de alcalinitate. pH-ul. Pentru a produce aceastã apã este necesar mai întâi sã obþineþi apa BEV. tulburãri nervoase ºi ale þesuturilor conjunctive (artritã.Apa BEV. Sunt fericit sã vã pot anunþa cã începând din luna ianuarie 1996 aveþ la dispoziþie în Statele Unite un echipament special care poate fi folosit acasã pentru p roducerea unei ape ai cãrei parametri îi DEPêESC pe cei ai apei folosite în aceste clinici speciale. Puritatea. De menþionat însã cã sistemele de filtrare a fluxului de apã au unele av antaje suplimentare în cazul în care sunt folosite de familii numeroase. Scopul nostru este de a obþine o apã redusã cu valoare medicinalã. combinarea p . chimiei ºi valenþelor. În schimb. provocând astfel Apa ionizatã cu un potenþial POR ridicat. iar frecvenþa ei de vibraþie este g reºitã. cãci eliminã toxine într-un ritm prea rapid. În Japonia. myasthenia gravis. Ele sunt uºo r de asamblat ºi au devenit preferatele mele. Unii oameni aparentã a acestor ape. dar mai ales apa ionizatã cu efect terapeutic ºi conþin un mare numãr de electroni liberi. fibrom ialgie.

iar POR depãºeº (+) 1. În timp ce apa acidã este oxidatã (prin reducerea numãrului de electroni). 71 . apa alcalinã este redusã ºi încãrcatã cu un masiv de electroni suplimentari. Apa acidã oxidatã este folositã pentru uz extern. Avem la dispoziþie o casetã ºi niºte ilustraþii care prezi z care a reuºit sã-ºi regenereze piciorul amputat cu ajutorul apei! Omul nu a fãcut altceva decât sã îºi îmbã ciotul într-o apã acidã cu valoare medicinalã ºi cu POR ridicat. ciupercile ºi sporii cu care intrã în contact. pe care îl puteþi împãrtãºi cu familia ºi cu ietenii dumneavoastrã. Nimic nu poate trece de ea! Apa oxidatã (acidã) cu un POR ridicat face ca pielea sã devinã frumoasã. bând în acelaºi timp o apã alcalinã cu valoare dicinalã ºi cu POR ridicat. virusurile. Deºi are un pH extrem de mic. PH-ul ei este de 1.5-2.200. ea NU arde þesuturile delicate precum cele din jurul o chilor.4. aceastã apã distruge TOATE bacteriile patogene. vindecã rãnile ºi in ile ºi dã naºtere unei înfãþiºãri tinereºti. Piciorul sãu s-a refãcut într-o perioadã de 90 de zile! Apa alcalinã cu POR ridicat este opusul exact al apei acide cu POR ridicat. În schimb.H-ului cu POR conduce la obþinerea unui produs foarte valoros.

Oboseala ºi apa Oboseala este un SEMN cã trupul a acumulat o cantitate excesivã de acizi. ceea ce conduce la o oxidare incompletã a glucozei din sânge. demonstrându-le experþilor cã greºesc. despre care ea afirmã cã este normal . Este o realitate confirmatã de toþi cei care o beau! Saunele cu infraroºii la distanþã regenereazã corpul prin neutralizarea deºeurilor acide d in þesuturi ºi prin accelerarea metabolismului (vezi paginile xxx ºi xxx). Apa ionizatã cu POR ridicat vã va ajuta imediat sã vã regãsiþi energi ºi sã obosiþi mai greu. aº ÎNCETA pe distrugerea ficatului meu din cauza medicamentelor ºi aº începe imediat procesul de de toxificare ºi regenerare. organismul eliminã lactatul ºi cel elalte deºeuri. Alãturi de apa BEV.Reducerea este un concept care aparþine biochimiei organice ºi indicã o îmbogãþire a unei su bstanþe cu electroni suplimentari. Un pH acid (sub 7) indicã cu totul alte circumstanþe. este eviden t cã aveþi nevoie de îngrijiri suplimentare. Un pH alcalin (peste 7) indicã anumite circ umstanþe. Lactatul apare atunci când nu existã suficient oxigen la ni velul celulelor. Atunci când facem un efort fizic excesiv ºi experimentãm dureri musculare. lactatul este produsul unei oxidãri incomplete. O asistentã care îmi este prietenã mi-a spu s cã 90% din analizele pe care le face indicã un pH al urinei cuprins între 5-5. La fel ca ºi monoxidul de carbon emis de automobile. Lactatul este sarea acidului l actic. ave m de-a face cu o cantitate excesivã de acizi în sistem. Le-aº da astfel o lecþie binemeritatã. Aceastã apã NU vindecã boala. Dacã vã simþiþi tot timpul obosit ºi aveþi nevoie de mai mult somn decât ar fi normal. dar redã controlul asupra corpului adevãratului sãu posesor. Capacitatea de a produce aceastã apã vã permite sã vã debranºaþi de la sistemul medical ºi preluaþi controlul asupra vieþii ºi sãnãtãþii dumneavoastrã ºi ale familiei dumneavoastrã. înseamnã cã suntem o naþiune cu o populaþie i sãnãtate este . Urina Urina este un produs metabolic al rinichilor. PH-ul urinei majoritãþii oamenilor este sub 6.5. C ontrolul terenului este conceptul care a stat la baza creãrii apei BEV. iar rezerv ele de ATP sunt reduse. scãzând astfel valenþa ei pozitivã. În timpul somnului. trãind mai mult cât oricare dintre ei. Analiza ei aratã ce se întâmplã în corp. Sã nu mã înþelegeþi greºit: dacã aº suferi de o boalã degenerativã de orice fel. Dacã pacienþii ei reprezintã media întregii populaþii. apa ioniza tã cu înaltã valoare terapeuticã aduce beneficii incredibile tuturor celor care o folosesc (producând-o c hiar acasã la ei). Îndeo sebi pH-ul urinei este un indicator extrem de important. care este la rândul lui un produs secundar al procesului de fermentaþie.

Elementele pe care le-am discutat pânã acum descriu cauze le acestei situaþii. fluidele corporale cu un pH scãzut semnificã veºti proaste ºi un SEMNAL cã trupu l dã o luptã pe viaþã ºi pe moarte la nivel celular. Cancerul apare atunci cân d pH-ul urinei scade la 4. mai trebuie luate în considerar e ºi pH-ul sângelui ºi al salivei. Pentru ca acest indicator sã fie concludent. Cu fiecare unitate cu care ne deplasãm în sus sau în jos de-a lungul scalei pH-ului. a ciditatea sau alcalinitatea creºte sau scade de zece ori. Astfel. Este puternic oxidatã.2. PH-ul redus semnaleazã o boalã degenerativã. ceea c e înseamnã cã nu conþine forþa vieþii ºi cã este extrem de toxicã. A rezultat un pH de 7. la un pH de 8. deºi este clasificatã drept potabilã . indifer ent dacã este vorba de o etapã incipientã sau avansatã. PH-ul apei ºi sodiul Apa de la robinet are de regulã un pH cuprins între 7-9. iar cele ce vor urma (inclusiv lucrãrile din Pachetul informativ) vã vor oferi remediile necesare pentru a schimba situaþia. În general. Ac esta este pH-ul normal! PH-ul redus al urinei este un PREVESTITOR al cancerului.SERIOS ameninþatã. apa de la robin et este de zece ori mai alcalinã decât 72 . Am rugat-o sã-mi verifice ºi propria urinã.5.

cu atât mai micã este cantitatea de deºeuri pe care o poate ELIMINA apa. înseamnã cã ea conþine o mare can titate de substanþe poluante ataºatã de moleculele sale. Substanþele poluante au o energie orientatã cãtre stânga ºi un impact negativ asupra corpului. aluminiul ºi potasi ul ridicã pH-ul apei. Dacã doriþi sã rãmâneþi sãnãtoºi ºi sã aveþi o longevitate de invidiat. Dacã beþi o cantitate suficient de mare de apã. urinarea poate fi chiar un proces d ureros). pe bunã dreptate numite astfel. Aceste tuburi colecteazã urina ºi eventualele deºeuri pe care le conþine aceasta. Prezenþa ei NU e eascã în interiorul urinei. m dicii cer pentru analizã o mostrã de urinã de la prima urinare din ziua respectivã. hialinã ºi proteine plasmatice (albuminã) care au luat forma tuburilor minuscule ale rinichilor prin care au trecut. dar urineazã puþin (în aceastã situaþie. la un pH de 9. Un lucru este ce rt: albumina în urinã este un indicator clar al procesului de îmbãtrânire. atestând de fiecare datã un dezechilibru. Este vorba de depozite de sãruri minerale (cum sunt cele din apa de bãut). Atunci când ies la analize. sub-hidratare ºi un exces de sãruri minerale. cu atâ mai micã este energia disponibilã pentru cei care o beau. urina ar trebui sã aibã între mese culoarea paiului ºi dupã mese o culoare galben strãlucitoare.la un pH de 7. nici DUMNEAVOASTRÃ nu ar trebui sã o Atunci când apa de la robinet are un pH mai mare de 7. Urina celor care nu beau suficient de multã apã aratã la fel ºi în timpul zilei. Aceasta este mult mai închisã la culoare ºi are un miros puternic. de 6. Este nevoie de FOARTE MULTE substanþe poluante ºi minerale dizolvate pentru a ridica pH-u l apei de la cel ideal. . Acelaºi lucru este valabil ºi în cazul celor care asimileazã prea multã sare (fãrã sã bea suficientã apã). De aceea. la unul de 8 sau 9.8. degenerare. ele reprezintã un INDICATOR DE ALARMÃ! Indicã un dezechilibru al pH-ului. De regulã. În schimb. bolnavilor de cancer li se interzice cu desãvârºire sã bea apã de la robinet. Deºeurile ºi albumina din urinã În urinã se gãsesc uneori depozite de deºeuri. dar sodiul este foarte toxic pentru celule. Municipalitãþile oraºelor folosesc toate aceste substanþe. Poate indica o infecþie u rinarã sau ceva mai rãu cum ar fi probleme la nivelul nefronilor rinichilor (filtrele de sânge). ea este de o mie de ori mai alcalinã. Cu cât apa conþine mai multe substanþe. sau î celor care transpirã mult. Hidroxidul de sodiu (NaOH) este extrem de alcalin (pH 12). sodiul. Carbonatul de calciu (varul).2. dar mai ales hidroxidul de so diu (leºia) pentru a schimba pH-ul apei din canalizare. Albumina este o proteinã plasmaticã ce poate fi gãsitã în sânge ºi în limfã. din c auza scalei logaritmice. Analiza urinei oferã foarte multe informaþii. Cu cât aduce un aport mai mare de substa nþe prin ingerarea ei.

este bine sã ºtiþi cã inima sa cedeazã (nu-ºi mai face datoria). puteþi folosi un Aparat Biogen ic de Masaj al Limfei. vã recomand Yucca Blend ºi Apã Ionizatã cu valoare medicinalã. Pentru inimã. Dacã o veþi colecta într-o sticluþã transparentã. veþi tata cã în ea se formeazã CRISTALE cu o formã de diamant. alcãtuite din deºeuril e proteinelor plasmatice cum este acidul uric. Tulburãrile cardiace conduc în mod evident la o slabã funcþionare a rinichilor ºi la acumularea unui exces de toxine în fluidele limfa tice ºi în þesuturi. PAC ºi minerale marine racemizate.Dacã veþi þine un post negru cu suc de lãmâie ºi miere timp de trei zile. Conexiunea dintre rinichi ºi inimã Nefronii rinichilor filtreazã peste 900 de litri de sânge pe zi. prima urinã din c -a doua zi va fi extrem de întunecatã la culoare. Intestinele 73 . rinichii nu mai funcþioneazã corect. Pentru eliminarea proteinelor plasmatice. Pentru a afla mai multe informaþii interesante le gate de acest proces. ceea ce conduce la o supraîncãrcare a sistemului cu toxine ºi fluide. de culoare maroniu închis. Dacã auziþi cã cineva este pe moarte din cauza unor disfuncþii ale unei inimi congestive . iar plãmânii sãi sunt încãrcaþi cu aceste fl Restaurarea bunei funcþionãri a rinichilor poate fi obþinutã cu ajutorul unor preparate precum Aspar-Max ( sparanghel racemizat). vã recomand lucrãrile Miracolul postului negru ºi Remediul perfect pe care îl produce corpul (în car e este descrisã urinoterapia bãutul urinei în scopuri terapeutice).

Temperatura mi-a urcat la 40o. puteþi sã-i rãspundeþi: Mi-am golit cârnatul acum o zi acum o sãptãmânã. mi-am fãcut o iriga re a colonului ºi mi-am golit intestinele. Detestam acest lucru. Clismele ficatului ºi remediile pentru c olon pot fi de mare ajutor. copiii. eliminarea constipaþiei. La origini în emna cârnat (intestinele chiar seamãnã cu un cârnat). prostatã . iar recuperarea a venit foarte rapid. Mã simþeam foarte rãu. lucrurile se schimbã ºi odatã cu ele ºi starea noastrã de sãnãtate. apa poate avea itã pentru reducerea febrei. Data viitoare când veþi fi întrebat de medic când v aþi golit intestinele. El a numit aceastã perio dã: etapa analã. miºcarea intestinelor este regulatã. Nu am luat nici un medicam ent.00 dimineaþa. cãci tonusul musculaturi i organelor viscerale (din cavitatea abdominalã) este bun. Terapia cu ajutorul apei În afarã de bãut ºi spãlat. Când þi- Cuvântul intestine (bowel în limba englezã) provine din francezã ºi din latinã. etc. Se spune despre Gandhi cã îºi întreba în fiecare zi soþiile dacã ºi-au golit intestine Chiar ºi Lawrence Welk pãrea obsedat de constipaþie. Dacã vã veþi adresa unui medic clasic . im. Hemoroizi. Nu era spectacol sã nu facã haz pe se ama laxativelor.Atunci când suntem tineri. Ea poate fi folo curãþarea colonului ªI pentru stimularea flux care îl fãcea mama era sã ne facã o clismã pent întotdeauna foarte eficiente. constipaþie. febra a scãzut la 37o. aceastã þintã de piaþã ar începe de la vârsta de cinci ani. La 2. Masajul abdominal cu un roller (aparat de masaj cu roþi) biogenic al limfe i poate elimina cantitãþi uriaºe de deºeuri toxice. Când noi. În anul 1983. problema este realã! Problemele legate de intestine sunt asociate cu disfuncþiile ficatului. un sistem hormonal haotic ºi sub-hidratare. ului de bilã din ficat. am fãcut eforturi foarte mari. dar rezultatele erau nenumãrate alte destinaþii utile. primul lucru pe ru golirea intestinelor. Dupã numai 15 minute. iar efortul fizic este mult mai intens. eram bolnavi. prima întrebare pe care v-o va pune va fi: lit ultima oarã intestinele? Rãspunsul oferit reprezintã pentru el un adevãrat diagnostic. Pe mãsu rã ce îmbãtrânim. Compania de laxative cu care avea contract avea o echipã de marketing foarte inteligentã. singurul lucru care mi-a trecut prin minte a fost sã fac un duº rece. o dietã alim entarã nesãnãtoasã. Specialiºtii sãi ºtiau cã audienþa spectacolelor lui Welk era alcãtuitã din oameni cu vârste de peste 40 d ani þinta perfectã de piaþã pentru ei! La ora actualã. . organismul meu s-a epuizat ºi m-am îmbolnãvit de gripã. Freud spunea cã în primii ani de viaþã suntem obsedaþi de defecaþie. Nu m-a ajutat cu nimic! Disperat.

Acestea sunt însã PROSTII. beþi trei pahare MARI de apã dimineaþa. nu trebuie sã neglijaþi niciodatã aceastã afecþiune. iar împreunã alcãtuiesc o echipã teribilã! Toate sunt precedate de constipaþie. Oamenii cred cã hemoroizii apar din cauza statului pe scaune tari. prunele uscate ºi bãutul unor cantitãþi mari de ceai de Kombucha. chiar dacã simþiþi cã vã va exploda vezica! Urinãrile frecvente împiedicã miºcarea intestinelor ºi accel procesul de îmbãtrânire. nu ºtiu dacã unul singur vã va rãspunde: APA ! Dacã sunteþi constipat. O vezicã urinarã plinã exercitã o anumitã presiune asupra colonului. La fel sunt colita ºi diverticulita. etc.Hemoroizii ºi apendicita sunt veri primari. Fibrele alimentare reþin apa ºi acþioneazã ca o mãturã intestinalã ºi ca un lubrifiant în tim efecaþiei. Aportul de apã menþine umezeala ºi moliciunea deºeurilor fecale. Fie care o favorizeazã pe cealaltã. stimuleazã peristaltice (miºcãrile ritmice ale intestinelor) ºi produce gaze ºi crampe. Alte remedii naturale pe care le puteþi folosi sunt Colon Prep Formula. merele. 74 . Dacã veþi întreba o sutã de medici ce anume cauzeazã constipaþia ºi hemoroizii. continuaþi sãbeþi apã de fiecare datã când urinaþi. REÞINEÞI-VÃ PE CÂT POSI rinare. De ceea. Lipsa apei conduce la u scarea acestora. ªoferii de camion cred cã boala se datoreazã scaunelor neergonomice. Ulterior. pe obiecte reci . pe stomacul gol. dietele bo gate în legume crude. care intens ificã miºcarea intestinelor. În timpul zilei. vibraþiilo r maºinii ºi drumurilor proaste. lucru la fel de puþin adevãrat.

corpul fiind deja supraîncãrcat. nu se mai gândeºte decât cum sã producã apã! Dacã veþi învãþa sã redeveniþi tineri. De multe ori. sub-hidratarea ºi dietele alimentare sãrace în substanþe nutritive. Ajuns între douã u se mai gândeºte decât cum sã facã bani. AMBELE tulburãri au drept cauzã un dezechil ibru hormonal. Pietrele la vezica biliarã nu sunt altceva decât pietre la ficat (care se desprind d e acesta ºi se acumuleazã în vezicã) ºi pot avea mãrimi diferite. cea care se umflã este prostata. toxinele erup în afarã sub formã de coºuri sau psoriazis. care gene reazã o fixare a toxinelor la nivelul încheieturilor ºi a þesuturilor conjunctive. inclusiv copiii. ce provoacã dureri. care exercitã astfel o presiune asupra prostatei. adulþii trebuie sã facã o serie de ºase clisme. cãci nu mai au unde sã fie depozit ate. Procesul este mult mai profund decât metodele superfici ale folosite de medici în ultima sutã de ani. bacteriile migreazã dinspre c olon cãtre prostatã. iar restul sãptãmânal. Depozitarea lor conduce la blocarea canalelor bil iare. Primul lucru pe care îl face medicul în aceste cazuri este sã verifice prostata bãrbaþilor ºi orice deformare a þesuturilor sau întãrirea cervixului la femei. Bãrbaþii în vârstã sunt vestiþi pentru incapacitatea de a urina plenar (ei urineazã picurat n cauza umflãrii prostatei. Folosiþi preparate p ecum Yucca Blend. Nu folosiþi intern sarea amarã. cãci este TOXICÃ. Cea mai sãnãtoasã manierã de a scãpa de e le constã într-o clismã a ficatului. Din acest motiv. Constipaþia determinã o umflare a col onului. În mod normal. aceºti bãrbaþi nu mai pot produce apã! Atunci când un bãrbat este tânãr.50% dintre bãrbaþii cu vârste peste 45 de ani au tulburãri subclinice ale prostatei. au pietre la ficat. Pietrele la ficat conduc la o acumulare a acizilor în þesuturile corpului. el nu se gândeºte decât sã facã dragoste. împiedicându-le sã iasã din organism ºi ccelerând astfel procesul de îmbãtrânire. le veþi putea obþine pe toate trei! Preambul: în capitolul urmãtor veþi învãþa cum puteþi economisi mii de dolari pentru facturil dentistului ºi cum sã vã simþiþi bine! Aruncaþi pietrele! Pietrele la ficat BLOCHEAZÃ fluxul deºeurilor acide. cea de-a doua la un interva l de trei sãptãmâni dupã prima. O soluþie mai simplã ºi mai sigurã constã într-o clismã la fic Toþi oamenii. necesitând deseori o operaþie chirurgicalã urgentã. . Când ÎMBÃTRÂNEªTE. rigiditate ºi degenerare. Din nefericire pentr u ei. Inflamarea care rezultã este numitã prostatitã. La bãrbaþi. în timp ce a femei se umflã tiroida. Adevãrata problemã este legatã însã de dezechilibrele hormonale SEVERE ºi de constipaþie. care restricþioneazã fluxul urinei prin uretrã. aso ciate cu obezitatea.

PAC. colorate în verde. Veþi putea observa pietrele plutind în apa de la toaletã. el se întoarce acasã ca sã cotcodãceascã! John Thomas Atunci când descriem felul în care ne simþim. ma ro. noi o facem de regulã în termeni de alb ºi neg ru: Mã simt bine! . autorul lucrãrii de faþã a fãcut 1 clisme ºi a eliminat câteva sute de pietre. Orice om are asemenea pietre! Pânã la vârsta de 52 de ani. Procesul este sigur ºi nu este deloc dureros. 75 . Mai devreme sau mai târziu. 12 Mã simt bine Stresul este la fel ca un pui de gãinã. Biogenic Colon Prep Formula ºi soluþii pentru înmuierea pietrelor. negru ºi roºu. Nu mã simt bine! Nuanþele intermediare nu ne plac.

Respiraþia se produce pe douã nivele: unul extern ºi altul intern. Boala clinicã este OFICIALÃ! Când vã aflaþi într-o stare clinicã . Ele conduc la acea stare aerobã deopotrivã la nivel mental ºi fizic. avem aer . în timp ce respiraþia internã este oa recum esotericã. nu avem aer . Deºi ni se pare cã îmbãtrânim în dimensiunea fizicã (în planul tridimensional fizic). Schimbul de dioxid de carbon (CO2) ºi oxigen (O2) la nivelul plãmânilor este numit res piraþie externã. Clinic ºi subclinic Procesul de îmbãtrânire începe la nivel celular. unei lipse de energie ºi unei p uteri reduse de focalizare. reprezentând dovezi subclinice cã ceva nu este în regulã. o mai mare rezistenþã. SIMPTOMELE nu sunt observabil e. i sunt influenþate de felul în care respirãm. în timp ce respiraþia profundã îi permite corpului sã îºi elimine toxinele ºi declanºeazã pro e reîntinerire. Respiraþia externã este un proces mai degrabã mecanic care se petrece la nivelul plãmânilor. Exerciþiile fizice ºi activitatea susþinutã amplificã puterea de rezistenþã a corpului ºi cap tatea respiratorie a plãmânilor. Respiraþia superficialã dã naºtere unui deficit de oxigen. Omul bolnav clinic se aflã de regulã sub supraveghere medicalã. Respiraþia Atunci când suntem aerobi. Schimbul de dioxid de carbon ºi oxigen care se petrece la nivel celular est e numit respiraþie internã. Cuvintele nu mai par sã aibã aceeaºi semnificaþie. Pe de altã parte. înseamnã cã aveþi probleme! . mul tã energie ºi o mare putere de focalizare.Dacã înlocuim cuvântul bine cu aerob ºi cuvântul rãu cu anaerob. la pat sau eventual într -un spital. Respiraþia profundã genereazã un surplus de oxigen. ºi mult mai târziu poate fi remarcat în ogli dã. descrierea noastrã capãt intermediarã. Glucoza (zahãrul din sânge) este arsã (oxidatã) la nivel celular. proces din care rezultã moleculele de energie ATP. Ambele stã Respiraþia superficialã stimuleazã acumularea de toxine în þesuturi ºi accelereazã procesul d îmbãtrânire. ajutându-ne în schimb sã înþ DE CE ne simþim bine sau rãu. Aceste molecule reprezintã însãºi esenþa alimentaþiei. întrucât se petrece ÎN INTERIORUL celulelor. SEMNELE exterioare sun t observabile ºi reprezintã dovezi clinice ale bolii. în realitate acest oces reprezintã un concept energetic care transcende planul tridimensional în care ne trãim viaþa fizicã. Atunci când suntem anaerobi. Medicii se folosesc de SEMNE pentru a diagnostica bolile.

aceastã situ face ca ceea ce este anormal sã fie considerat drept normal. ele se agraveazã în timp. dând naºtere SEMNELOR clinice ºi conducând la diagnosticul oficial al medicului. ceea ce conduce la grave neînþelegeri. Oamenii ignorã adeseori aceste senzaþii. Din pãcate. Din pãcate. Agenþii aerobi sunt de regulã microbi nepatogeni cãrora le p lace mediul BOGAT în 76 . nici neagrã). Un corp cu o amprentã energeticã sãnãtoasã are nevoie de agenþi aerobi nepatogeni pentru a-ºi menþine starea de sãnãtate la apogeu.Aspectul subclinic este etapa ocultã sau ascunsã a bolii. În consec sunt consideraþi poli sau pleo morfici. Ea se petrece pe nivelul e nergetic subtil al existenþei noastre. în acea zonã gri situatã adevãrata starea de sãnãtate ºi boala clinicã (recunoscutã oficial). cãci se adapteazã la mediu ºi nu sunt specii difer ite de organisme decât în aparenþã. descrisã un ori prin sintagma nu mã simt prea grozav . Microbii Microbii îºi schimbã forma în funcþie de mediu ºi de starea sãnãtãþii gazdei lor. sperând cã vor dispãrea de la ine. Cei mai mulþi dintre oameni îºi trãiesc viaþa pe nivelul SUBCLINIC. Reprezintã o stare existenþialã gri (nici albã.

care NU este un mediu steril. Pãcatele tatãlui se rãsfrâng asupra noastrã pânã la a zecea generaþie (ºi dincolo de ea) . virusuri. sângele nostru devine un purtãtor al SEMINÞELOR propriei noastre distrugeri. Dacã amprenta energeticã a corpului devine orientatã cãtre stânga. Microbii patogeni au fost cândva organisme prietenoase care s-au transformat în duºmanii organismului care îi gãzduieºte. dar nu au nevoie de el). pioreea ºi gingiile care sângere azã. in clusiv deºeurile metabolice ºi dioxidul de carbon. PH-ul redus al salivei. Problemele periodontale sunt uºor de tratat ºi de vindecat cu ajutorul unui irigator dentar biomagnetic. reprezintã indicatori ai unei activitãþi microbiene în interiorul gurii ºi ai unui pH dezechilibrat al fluidelor corporale. pentru a o elimina de pe suprafaþa pãmântului. el modificã mediul natural al bacter . responsabile printre altele de botulism (o boalã mor talã). Printre microbii cei mai comuni organismului uman se numãrã: stafilococul un agent a erob implicat deseori în infecþiile pielii. ci perci ºi fungi. Procedeul este desãvârºit de o clismã a ficatului pentru dez-acidizarea salivei ºi ridicarea pH-ului. Bacteriile care produc cariile dentare secretã o substanþã protectoare pentru a se apãra de aer (oxigen). Un colon constipat este un mediu anaerob. coli un anaerob facultativ EXTREM DE important care trãieºte în colon. Ele nu îºi pot desfãºura activitatea decât în mediul u salive cu pH redus.oxigen. Situarea pHului oricãrui fluid corporal în afara mediei normale poate fi tradusã printr-o boalã aflatã deo camdatã pe nivel subclinic. Unul din motivele pentru care oamenii care fac exerciþii fizice se bucurã de o stare de sãnãtate mai bunã este acela cã efortul pune în miºcare fluxul de sânge ºi de limfã. ºi E. pe care le ELIMINà din organism. care favorizeazã instalarea ºi înmulþirea agenþilor anaerobi. Cariile ºi placa dentarã Cariile ºi afecþiunile periodontale cum sunt gingivita. rãzbunându-se pe el. aºa cum am fost învãþaþi la ºco n momentul concepþiei. Toþi trãiesc în interiorul sângelui. sângelui sau urinei reprezintã un semnal de alarmã foarte impo rtant. agenþii aerobi su ferã mutaþii care îi transformã în agenþi anaerobi (microbi care preferã un mediu neoxigenat). amplificând nivelul de oxigen din organism ºi punând în circulaþie substanþele nutritive. Printre ei se numãrã diferite bacterii. Scopul formelor de viaþã patogene este sã ATACE gazda atunci când aceasta este slãbitã ºi sup sã unor tensiuni. Aceste bacterii facultative nu fac altceva decât sã îºi creeze mediul de care au nevoie pentru a-ºi duce la îndeplinire munca. clostridium un anaerob facultativ care produce enterotoxine (entero = legat de toxine de origine intestinalã). Când tehnicianul dentar eliminã placa depusã pe dinþi. substanþã care dizolvã smalþul dinþilor. sau în agenþi facu ltativ anaerobi (microbi care tolereazã oxigenul.

dar nu rezolvã problema ºi este destul de costisitoare. Adevãrata igienã dentarã ºi controlul asupra corpului este singura metodã care permite împie dicarea formãrii plãcii ºi a degenerãrii dinþilor. sângerarea gingiilor ºi pioreea ot fi tratate CU UªURINÞÃ cu ajutorul unui aparat simplu ºi ieftin numit irigatorul dentar biomagnetic ca re foloseºte apa platã (vezi pagina xxx ºi pachetul informativ). mai bine cumpãraþi-vã un irigator ic ºi rezolvaþi-vã singuri problemele. numai cu acordul acestuia! Sã nu uitãm cã tariful unui medic veterinar pentru curãþarea dinþilor unui animal este de 100 de dolari! Dinþii mei sunt curaþi ºi strãlucitori. Magneto-hidrodinamica 77 . Acest aparat simplu vã poate ajuta sã economisiþi o micã av ere din facturile dentare.ilor anaerobe. deºi nu am mai fost la dentist de cinci an i! Iatã cum lucreazã irigatorul ºi de ce ar trebui sã nu existe familie fãrã sã aibã un asemenea aparat în casã. fãrã a rezolva definitiv problema. Învelirea dinþilor în plastic este varianta dentarã a alinãrii. Metoda ajutã. Placa. Aparatul poate fi folosit chiar ºi pentru curãþarea dinþilor câinelui dumneavoast rã evident. În timp. dar NU împiedicã formarea unei noi plãci. Unii dentiºti acoperã dinþii cu un înveliº din plastic pentru a piedica instalareabacteriilor. pacientul trebuie sã revinã ºi s e supunã din nou ºi din nou aceleiaºi operaþiuni. gingivita. În loc sã vã curãþaþi la dentist dinþii de douã ori pe an.

Atomii de hidrogen din molecula de apã au o sarcinã elec tricã pozitivã (+). iriga ul biomagnetic transformã apa într-o substanþã care curãþã eficient dinþii ºi gingiile. Irigatorul biomagnetic este rãspunsul medicinii vibraþionale la problemele dinþilor! Pãsãrile cu acelaºi penaj ZBOARà împreunã Boala este o expresie a predominanþei energiei negative! Contrar gândirii convenþional e. energia atrage o energie DE ACELAªI FEL. de când am început sã folosesc acest irigator. Descope rirea ei a fost salutatã în întreaga lume. Un corp plin de toxine NU poate experimenta procesul de reîntinerire pânã când toxinele sale nu sunt neutralizate ºi eliminate din sis tem. care nu trebuie confundat cu dispozitivele care nu fac altceva decât sã împrãºtie apã.Placa reprezintã un câmp energetic negativ. M HD foloseºte un electromagnet pentru eliberarea ionilor de hidrogen (H+) din apa pompatã asupra di nþilor. Spre deosebire de dispozitivele stupide care nu fac altceva decât sã împrãºtie apã pe dinþi ºi pe gingii. rupând astfel ciclul bolii! Nivelul redus de vitalitate reflectã o stare energeticã negativã. Este vorba de un apa erapeutic. Procedeul care stã la baza irigãrii biomagnetice este Magneto-hidrodinamica (MHD). Protonii de hidrogen încãrcaþi pozitiv (H oxideazã înveliºul protector încãrcat negativ al plãcii prin atragerea electronilor proces numit oxidare. Energia negativã activ eazã virusurile ºi bacteriile patogene. Motivul pentru care nu aþi auzit nimic de ea pânã acum are legãtur u uriaºele pierderi pe care le poate suferi medicina dentarã de îndatã ce oamenii se vor trezi ºi vor înþelege cã se pot bucura de MULT MAI PUÞINE probleme dentare ºi cã pot economisi o grãmadã de bani dacã îºi vor cumpãra u plu irigator biomagnetic. pentru ca aceºtia sã poatã reacþiona cu suprafaþa negativã (-) a plãcii. Înveliºul protector pe care îl secretã bacteriil e are la suprafaþã o sarcinã electricã negativã (-). aºa cum aratã diagrama de la pagina xx. Magneto-hidrodinamica este o sintezã a medicinii vibraþionale cu tehnologia. nu am mai sesizat nici o prob lemã legatã de degenerarea dinþilor mei. Apa Ionizatã cu Valoare Medicinalã presupune de asemenea un transfer de electroni. Un corp bolnav tinde sã devinã ªI MAI bolnav dacã omul nu face eforturi sã creeze un mediu sãnãtos în organismul sãu. care SE HRÃNESC cu aceastã energie toxicã. Procesul de . Procesul descris mai sus este de naturã electricã ºi poate fi comparat cu ruginirea fi erului sau cu dispariþia ecranelor de aluminiu de la ferestre într-un mediu cu atmosferã oceanicã. Pe mãsurã ce placa îºi pierde înveliºul protector . Ese nþa procesului este transferul de electroni. bacteriile dispar de la sine din acest mediu devenit ostil pentru ele. Personal.

lupisul. iar dumneavoast rã vã veþi bucura de o energie nelimitatã ºi de un corp tânãr. sindromul oboselii cronice. rãdãcinile lor se aflã adânc înfipte într-un trup obosit ºi slãbit. ci mediul în care trãiesc ei determinã momentul. myasthenia gravis. stresul cautã întotdeauna o cale de ieºire ºi se foloseºte de calea rezistenþei minime pentru a se manifesta. NU microbii. în realitate. precum ºi dispariþia c elulelor lui Schwann 78 . ci pentru cã stresul este o stare energeticã ce vine în întâmpinarea NE VOILOR agenþilor patogeni. energia pozitivã este deturnatã ºi folositã pe tru susþinerea ºi promovarea bolii! EFECTELE pe care le genereazã în ultimã instanþã câmpurile energetice sunt determinate de fu ndalul corpului fizic.detoxificare este la fel de important pentru regenerarea corpului cum sunt alime ntaþia corectã ºi apa purã pentru starea sa de sãnãtate. ceasul bioelectric va începe din nou sã meargã. Într-un corp intoxicat. Ultimele patru boli din lista de mai sus sunt declanºate de dezechilibrul hormonal ºi presupun deteriorarea înveliºului de mielinã care protejeazã fibrele nervoase. artri ta. astmul. punându-vã via la unison cu frecvenþa lui de vibraþie. stresul atacã de regulã o ranã veche sau declanºeazã o boalã la nive lul unei zone slãbite a organismului. Stresul ºi atitudinea noastrã Persoanele aflate într-o stare de stres fizic ºi mental se îmbolnãvesc frecvent. adicã de corpul bioelectric. MS. Astfel. Altfel spus. locul ºi maniera în care se va declanºa boala. fibromialgia sunt acutizate de stres ºi par sã aparã din nimic. nu din cauza microbilor ºi a microorganismelor. Dacã vã racordaþi la corpul bioelectric. Afecþiuni precum hepatita.

febrã eliminarea unor gaze foarte urât mirositoare. ea poate afecta protei nele enzimelor din creier ºi . febra face o treabã foarte bunã. iar pacientul este PLENAR hidratat. silindu l astfel sã reacþioneze! Bolile sistemice implicã de regulã: senzaþii de vomã. De multe ori. flegmã. Un deget infectat reprezin tã o stare febrilãlocalã. Ea reprezintã EFECTUL unei rate metabolice accelerate. Pe de altã parte. Aceasta este una din manierele prin care organismul îºi elim inã deºeurile. gata sã câºtige din nou la puncte. boala apare de nicãieri. febra este be neficã ºi serveºte unui scop util.localizate la nivelul sinapselor nervoase de-a lungul axonilor. NU utilizeazã cãldura. distrugând bacteriile ºi proteinele virale prin modificarea condiþiilor de mediu (saun a RID vezi pagina xx provoacã beneficii similare. gen aflat la originea. fiind o stare de hiper-termogenezã (termo care produce cãldurã. o atitudine pozitivã nu poate compensa problemele crea te la nivel fizic de acumularea toxinelor ºi de sub-hidratare. în timp ce o boalã sistemicã pune ÎNTREGUL corp sub asediu. Este extrem de important sã înþelegem cã trupul. Mucoasele care însoþesc rãcelile ºi gripa reprezintã VEHICULUL prin intermediul cãruia toxin ele sunt eliminate afarã din corp. F elul în care gândim ºi atitudinea noastrã sunt forþe puternice care ne pot ajuta sã luptãm cu boala ºi sã menþinem o stare bunã de sãnãtate. apa sau lumina). sis stare). Aceste saune terapeutice pãtrund în profunzimea þesuturilor . Sub asediu: febra Existã douã tipuri de stãri febrile: cea localã ºi cea sistemicã. erupþia intestinelor. Boala se declanºeazã atunci când nivelul de toxicitate DEPêEªTE capacitatea naturalã a corpului de a usþine homeostaza. oamenii par sã se descurce cu stresul atunci când se aflã sub tirul lui. Febra distruge de asemenea elementele cu care se hrãnesc microbii. frisoane. Aceste celule sp ecializate sunt responsabile de menþinerea unor receptori deschiºi la nivelul neuronilor ºi de transferul semnalelor n ervoase. Boala se declanºeazã adesea pe fundalul unui stres puternic sau al gândirii negative c ronicizate. Febra care însoþeºte boala reprezintã modalitatea de a reacþie a corpului la prezenþa unei c ondiþii morbide ºi NU ar trebui sã fie consideratã de rãu augur. Pe de altã parte. Dacã nu i se permite sã treacã de 40o. dar de înd atã ce tensiunile dispar. Febra reprezintã una din cãile prin care corpul s capã de câmpurile energetice toxice. Contrar credinþei populare. mintea ºi spiritul sunt legate între ele. dacã febra urcã prea sus (peste 42o). dizolvã deºeurile acide ºi ucid agenþii patogeni cu ajutorul energiei razelor infraroºii la distanþã. îndeosebi la nive lul colonului (intestinul gros) ºi al apendicelui.

proteinele oului îºi schimbã forma. Exemplul este i ustrativ pentru problemele pe care le poate genera un mod de gândire incorect. pânã când acestea mor. Fe ra slãbeºte enzimele proteice ºi reduce electroliþii minerali responsabili de menþinerea tonusului muscular . oamenii asociau pãduchii cu sãnãtatea.poate fi astfel mortalã. pãduchii pãrãseau corpul ºi bolnavul murea. Proteinele denaturate Prin fierbere sau prãjire. Spr e exemplu. La asemenea concluzii conduce analiza unifactorialã ( sã asociezi pãduchii cu starea de sãnãtate!! Ai pãduchi = eºti sãnãtos. deci implicit a structurii lor. Astfel. le modificã forma ºi conduce la solidificarea oului. pe care le distruge prin modificarea en zimelor lor proteice. Tonusul muscular Când temperatura corpului creºte foarte mult aºa cum se întâmplã în accesele de febrã sau î rile de cãldurã enzimele din întregul corp sunt modificate ºi organismul necesitã odihnã la pat. coagulându-se. Aditivii ºi coloranþii alimentari au un efect sim ilar. la fel ca ºi moleculele hormonilor analogi. Acelaºi efect îl are starea febrilã (generatoare de febrã) asupra bacteriilor. Cãldura denatu reazã enzimele proteice ale oului. Acest tonus ne permite sã 79 . dacã febra u rca prea sus. Medicina ºi societatea au avut de-a lungul timpului o atitudine ciudatã faþã de febrã. Nu ai pãduchi = vei muri). în perioada revoluþiei americane.

corpu fi ca un jeleu. nici un medicament nu este sigur. Lucrul de care nu se vorbeºte NICIODATà sunt efectele pe termen lung ale medicamente lor asupra organelor vitale ºi glandelor. la nivel fizic. Noile medicamente su nt ÎNTOTDEAUNA mai scumpe ºi fiecare nouã generaþie de medicamente este mai periculoasã decât precedentele. În realitate. Medicamentele sunt prezentate publicului la fel ca ºi n ecesitatea clorurãrii apeipotabile din marile oraºe sau a folosirii substanþelor toxic e în agriculturã. pentru restaurarea echilibrului corp oral prin eliminarea deºeurilor toxice. sau care s-a internat în spital pentru niºte simple analize ºi a ieºit cu picioarele înainte? Dacã veþi aplica lecþiile din aceastã carte. În traducere. În accesele de febrã puternicã. astfel încât sã NU avem de medicamente! Cine nu cunoaºte mãcar pe cineva care a suferit din cauza efectelor secundare ale me dicamentelor. În pofida rezultatelor lo parent pozitive pe termen scurt. NU veþi mai avea nevoie de sistemul medical ºi nu veþi mai alimenta stati sticile medicale. Medicamentele Antibioticele. Fãrã el. caresã le înlocuiascã pe cele ale cãror patente au expirat. sã ne ridicãm capul sau sã pãstrãm o anumitã poziþie fizicã. ºi drogurile ilegal . O singurã privire aruncatã asupra CONTRAindicaþiilor prezentate în orice prospect al medicamentelor ar f i suficientã pentru a determina orice om care gândeºte cu adevãrat sã opteze pentru remedii alternative. Foarte mulþi vârstnici iau nu mai puþin de CINCIZECI (50) de pastile pe zi! Efectele pe termen scurt ºi lung al acestor substanþe cu o energie orientatã spre stânga este cum plit. aceastã prezentare ar suna astfel: Dacã beneficiile depãºesc riscurile. efectul lor pe termen lung asupra corpului este unul dezastruos. Terapia colonului reprezintã o intervenþie directã.stãm în picioare. Toate medicamentele modificã funcþiile corpului ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. Companiile farmaceutice cheltuiesc sume uriaºe pentru a produce ºi a promova medicam ente NOI . Muºchii ce controleazã organele vitale îºi primesc comenzile cerebrale prin intermediul sistemului nervos parasimpatic involuntar. Propaganda oficialã face o mare diferenþã între medicamentele prescrise . NU existã nici o diferenþã! Cum sã rãmâi sãnãtos pânã îþi vine vremea sã mori Instinctul de supravieþuire ne învaþã sã trãim în armonie cu natura. terapia colonului ºi c lismele se dovedesc extrem de utile. pierderea tonusului muscular nu face decât sã ten sioneze ºi mai mult organelevitale. aspirina ºi celelalte medicamente reprezintã forme de chimioterapie. medicamentul poate fi prescris . Dincolo de propaganda fãcutã de companiile farmaceutice. ABSOLUT TOATE au efecte secundare. de aceea.

Medicamentele distrug hepatocitele ficatului. din cel transversal ºi din cel ascendent. Terapia colonului Cea mai simplã ºi mai rapidã formã a unui remediu colonic este clisma. acele c elule fundamentale care realizeazã mii de reacþii biochimice care ne permit sã rãmânem în viaþã ºi sã ne pãstrãm star Un corp bolnav este un corp aflat sub stare de asediu. remedi ile colonice sunt considerate deseori niºte clisme MAI PROFUNDE. iar medicamentele nu fac altceva decât sã tulbure ºi mai tare activitatea organelor vitale.Medicamentele afecteazã activitatea ficatului ºi suprasolicitã rinichii. De altfel. reducându-le eficacitatea (îndeosebi a ficatu lui). Nu trebuie sã uitãm cã 75% din toxine pãrãsesc prin intermediul FICATULUI. Un remediu colonic bine aplicat eli minã deºeurile mucoide din rect. Deºeuril e mucoide sunt o combinaþie 80 . din colonul descendent. Un ficat funcþional este atât de important pentru sãnãtate încât orice modalitate de recuper are convenþionalã sau alternativã care nu urmãreºte în mod deosebit recuperarea ºi buna funcþio a ficatului sfârºeºte prin a face mai mult rãu decât bine. sub forma bilei ºi a materiilor fecale. Ele lezeazã nef ronii rinichilor (acele filtre care purificã sângele).

ridicându-te ºi lãsându-te din nou pe vine pentru a umple punga pen tru clisme. Orice om ar trebui sã aibã la el un sãculeþ pentru clisme (nu costã decât zece dolari). Este localizatã în cecum. Clinicile taxeazã de regulã un asemenea tratament cu nu mai puþin de o sutã de dolari sau mai mult . Hrana nedigeratã ºi bila (secretatã de ficat) pãtrund în colon prin valva ileocecalã. Apa. ceaiul Kombucha. îndeo ebi atunci când cãlãtoreºte. am un asemenea echipament de 19 ani! Este uºor de folosit ºi m ai plãcut decât sã te aºezi pe o podea rece. datoratã eliberãrii otrãvurilor. trusa pentru clisme ºi baia hotelului vã pot feri oricând de o vizitã inuti lã la spital. o pungã de mãrimea unui pumn de care atârnã apendicele (vezi pagina xx) . dar eficacitatea ei nu trebuie subestimatã. În plus. dar po t depune mãrturiepersonalã în ceea ce priveºte eficacitatea lui pentru o stare de sãnãtate v . ceaiul lui Rene sau cafeaua. în speranþa cã vei reuºi sã ajungi pe toaletã înainte de a vãrsa punga. În cazul bolilor grave. acest echipament vã poate salva viaþa.între mucoase. Valva ileocecalã controleazã fluxul materiilor fecale între intestinul gros ºi intestinu l subþire. Bolnavii de cancer au de regulã valva ileocecalã blocatã pe poziþia deschis. ele blocheazã valva ileocecalã pe poziþia deschis . medicamente ºi materii fecale. Personal. Ele se acumuleazã în ani de zile pe pereþii colonului. Procedeul poate pãrea neamerican. care circulã o vreme prin organism (pân a eliminarea lor). Tratamentele pentru colon sunt mult mai plãcute atunci când sunt efectuate acasã decât l a spital. de apendicitã sau de febre. Ea declanºeazã o sumedenie de mecanisme. care provoacã uneori o tulburare de moment ºi o stare generalã de obosealã ºi iritare. pânã când umplu cecumul. îndeosebi dacã sunt folosite cu s iringa rectalã pe care o includ. Un remediu corect aplicat colonului. Trusele de duº feminine sunt la fel de utile. dar au avantajul cã dureazã o viaþã. Clisma NU este un substitut pentru un tratament colonic. Deºi nu curãþã decât porþiunea inferioarã a colonului. Cecumul este locul în care se terminã intestinul subþire ºi în care începe intestinul gros. trebuie sã ajungã pânã la cecum (la circa doi metri în interiorul rectului). Când devin excesive. Toatã lumea ar trebui sã-ºi doteze casa cu un echipament pentru tratamentul colonului. Colon Prep Formula ºi PAC curãþã colonul ºi ereazã valva ileocecalã. precedat de o serie de clisme ale ficatului. clisma reprezintã un remediu rapid ºi uºor. Echipamentele pentru tratamentul colonului sunt mai scumpe decât trusele pentru cl isme. fo util la nevoie. ºi asta numai DACÃ gãsiþi pe cineva dispus sã vã facã o clismã! Acasã aveþi avantajul cã puteþi folosi ca soluþi aþie apa BEV. Yucca Herbal Blend. terapia colonului stimuleazã activitatea peristalticã ºi eliminarea bilei din f icat ºi din vezica biliarã.

ºi frecaþi-le abdomenul cu pre cursori racemizaþi ai hormonilor. Dacã aveþi un animal de casã pe care îl iubiþi. în asoci ere cu toxinele. minerale marine racemizate lichide. Veþi afla cã existã o conexiune importantã între buruieni ºi virusuri. hrãniþi-l cu Biogenic VitaLight. Aceste animale suferã de aceleaºi probleme metabolice cu care se confruntã oamenii. PAC.ibrantã. de procesul de îmbãtrânire al oamenilor ºi animalelor. este foarte uºor sã le ri reîntinerind ºi revenind la viaþã. Câinii ºi pisicile Din punct de vedere organic. P ersonal. am asistat de nenumãrate ori la acest miracol petrecut nu numai în cazul animalelor. Klammath Alg e. iar apoi. Întrucât animalele îmbãtrânesc mai rapid decât oamenii. Începeþi chiar astãzi ºi veþi ajunge în curând sã strigaþi: Mã simt bine! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre virusul HIV ºi despre presupusa sa progeni turã: SIDA. ci ºi în cel al o amenilor! Eliminaþi 81 . deºi merg pe patru picioare. Veþi constata cã animalul dumneavoastrã revine aproape instantaneu la viaþã. câinii ºi pisicile sunt la fel ca ºi oamenii. puþinã Yucca Blend. vedeþi cu och Hormonii sunt substanþele responsabile de procesul de maturizare. iar corpu rile lor rãspund în mod similar la tratamentele de regenerare ºi reîntinerire.

de care ºtiinþa medicalã se folos eºte din plin. Ea le cere oamenilor interesaþi de sãnãtate sã ia parte la jocul sãu statist u sã fie acoperiþi de ridicol. Orice om de bun simþ ºtie cã dacã doreºti sã te bucuri de sãnãtate trebuie sã ai grijã de tin contrar. Dacã eu pot practica sfaturile descrise în aceastã carte. ªtiinþa medicalã considerã sãnãtatea ºi boala probleme singulare care necesitã rãspunsuri uni azate pe descoperiri . la fel puteþi face ºi dumneavoas trã. este imposibil sã nu te bucuri de o stare excelentã de sãnãtate. ameþindu-i cu o veritabilã gimnasticã a studiilor ºi statisticilor. faci exerciþii fizice. cu sãnãtatea la apogeu. DOVADA lor constã în milioanele de oameni bolnavi subclinic care depun mãrturie pentru descoperirile medi cinii. care nu corespunde deloc cu concepþia mea despre un viitor DE AUR. DOVADA noastrã sunt oamenii sãnãtoºi care armonie cu legile naturii. cultivi gânduri pozitive. Adevãratul scop al acestui joc est nþinã confuzia oamenilor. sub pretextul cã nu au dovezi ºtiinþifice . Dacã veþi ap lica lecþiile din aceastã carte. ce om onest vã va spune cã nu sunt deloc de aur ! Procesul poate fi descris mult mai corect p rin termenul de îmbãtrânire.toxinele din þesuturi. Nu cã s-ar op Nici vorbã. apare boala. Ei trãie sc într-o lume a cifrelor cifre care dovedesc cã ceva este sau nu este aºa cum vor ei. Alinarea simptomelor se preteazã de minune acestui joc al cifrelor numit statisticã . Alinarea îi permite ºtiinþei sã îºi susþinã pe termen scurt adevãrurile ºi sã-ºi batã joc de orice tend tceva. iar viaþa dumne voastrã (ºi a celor dragi) va deveni un miracol permanent. ªtiinþa medicalã considerã sãnãtatea un joc al cifrelor. dar lumea lor este clãditã exclusiv pe statistici ºi studii medicale. pe care le alternezi cu perioade corespunzãtoare de odihnã. puteþi aºtepta sã mai trãiþi 50-100 de ani. Oamenii cu adevãrat orientaþi cãtre sãnãtate ºtiu cã dacã mãnânci alimente nutri ei suficient de multã apã purã. Statisticile ºi alinarea simptomelor Este greu sã vorbeºti despre sãnãtate cu cei ºcoliþi prin metoda ºtiinþificã. Culm . Anii de aur Anii de aur ai bãtrâneþii ne afecteazã astãzi mult mai repede decât în vremurile de demult. ªtiinþa medicalã cunoaºte foarte bine riscurile care însoþesc folosirea medicamentelor. A linarea (vezi glosarul) este un instrument puternic de manipulare. Parolele de intrare în lu mea lor sunt statisticile aratã ºi dovezi ºtiinþifice . îþi pãstrezi intestinele curate ºi faci alte asemenea lucruri (cele descrise în aceastã carte). deschideþi receptorii ºi hrãniþi-vã cu SUPER-alimente.

Scopul meu este sã trãiesc pânã la vârsta de 250 de ani! Dumneavoastrã cât v-aþi propus sã trãiþi? Apa BEV Numele de BEV10 i-a fost dat acestei ape în onoarea profesorului francez Louis-Cla ude Vincent. nu prin statistici ºi boli. . ei le ignorã. acest joc nu este altceva decât un exerciþiu stupid. Pentru ei.ea este cã tocmai aceste medicamente sunt cele care susþin credibilitatea ºi dovezile ºtiinþifice ale medicinii oficiale. Noi ne mãsurãm rezultatele prin STAREA NOASTRÃ DE TINEREÞE. ºtiinþa medicalã ºi-ar pierde statutul pe care îl are în f aþa populaþiei ºi uriaºele avantaje financiare care derivã din acesta. Natura le rãsplãteºte eforturile printr-o stare de sãnãtate LA APOGEU. savantul care a creat standardele teoretice ale apei de bãut potrivitã din punct de vedere bi ologic pentru organismul uman. 10 BEV 82 iniþialele de la bioelectric Vincent. pe care o ating trãind la unison cu legile naturii. De fapt. Oamenii cu adevãrat orientaþi cãtre sãnãtate nu se tem de studiile ºi de statisticile ºtiinþe edicale. Fãrã aceste instrumente de manipulare. Ce i cu adevãrat interesaþi de sãnãtatea lor cunosc o stare de vitalitate perfectã.

fluorurilor ºi chimicalelor toxice prin organism. Guenther Enderlein. · Apa BEV aplicã în organism principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului. · Apa BEV este un solvent natural cu o mare putere biologicã de dizolvare a toxinelo r din organism.000. Vezi în aceastã direcþie º pachetul informativ. datoritã unghiurilor dintre legãturile atomilor sãi. Citind cartea. a coeficientului POR care corespunde momentului de concepþie ºi a rezistivitãþii sale redu se.000 de persoane sã sufere de aceastã boalã. aºa cã aceastã apã nu conþine emente impure. Veþi învãþa de asemenea care este conexiunea hormonalã (vezi pachetul informativ). veþi învãþa cum puteþi purifica organismul de metalele grele cu ajutorul SOC. Cei care n u obiºnuiesc sã bea prea multã apã devin mari bãutori ai acestui lichid dupã primul pahar ingerat. Moleculele ei determinã eliminarea deºeurilor la nivel celular ºi dinamizeazã producþia mitocondrialã a moleculei de înaltã valoare energeticã ATP î adrul lanþului de transport al electronilor. Pânã în an 2005 se aºteaptã ca nu mai puþin de 50. · Apa BEV este lichidul cu frecvenþa cea mai apropiatã de frecvenþa noastrã biologicã ºi stã baza Apei Ionizate cu înaltã Valoare Medicalã (coeficient POR ridicat). · Apa BEV OPREªTE circulaþia mineralelor toxice. a trihalometanilor.Iatã care sunt câteva dintre caracteristicile acestei ape: · Apa BEV amplificã metabolismul celular. cloraminelor. Cum sã învingem boala lui Alzheimer Cum sã învingem boala lui Alzheimer este o carte care meritã cititã cu orice preþ. 1898 . 13 Virusurile ºi buruienile Nu existã nici o diferenþã între plante ºi animale . viru surilor. insuf lându-i acestuia viaþa de care are nevoie. Bãuturile rãcoritoare sunt încãrcate cu metale grele toxice . bacteriilor. · Apa BEV este EXTREM DE agresivã ºi acþioneazã ca un sistem de transport magnetic lichid cãtre þesuturi ºi celule. veþi afla din ea de legãtura care existã între plombele pe bazã de mercur ºi declanºarea bolii. clorurilor. Dr. Coeficientul POR al acestei ape este foarte apropiat de cel pe care îl aveau ovulul ºi spermatozoidul în m omentul concepþiei fiinþei noastre. scãpând astfel e numeroase tulburãri neuronale ºi ale creierului. · Apa BEV hidrateazã eficient þesuturile. · Apa BEV ajutã la menþinerea controlului corporal ºi este foarte bunã la gust. · Unitãþile de procesare a apei BEV nu folosesc electricitatea.

83 . Sfatul nu este rãu. dar existã ºi o te ai bunã decât aceasta. medi cul vã va spune probabil sã staþi la cãldurã ºi sã beþi multe lichide. Omul de rând nu ºt ape nimic despre acestea.ªtiinþa medicalã cunoaºte foarte puþine lucruri în legãturã cu virusurile. un microorganism care poate fi prins într-un fel sau altul! Antibioticele nu au nici un efect asupra virusurilor. Majoritatea oamenilor cred cã un virus este ceva asemãnãtor cu o bacterie. Dacã aveþi o infecþie viralã.

Dacã dor im sã înþelegem în ce constã un mod de viaþã sãnãtos ºi curat. o baie fierbinte cu sare ama rã. se poate spune cã virusurile nu . gripã. un paradox ºi un stãpân de sclavi. Aceste stãri virale afecteazã milioane de contemporani ai noºtri. Fiind practic om niprezente. ªtiinþa NU considerã virusurile forme de viaþã. virusurile NU reprezintã un pericol pentru gazdã. aºa cum nici profesorii lor nu înþeleg probabil. Un om informat nu va aºtepta sã i se spunã cã trebuie sã îºi cureþe intestinele. Un virus este un f ragment de ADN (acid dezoxiribonucleic) sau ARN (acid ribonucleic) protejat de o capsulã proteicã ( un înveliº energetic). trebuie sã aflãm care sunt condiþiile în care prolif rusurile. Virusurile sunt atât de mici încât multã vreme nu au putut fi vãzute decât cu ajutorul micro scopului electronic. dintr-o perspectivã energeticã. Studenþii la medicinã aflã foarte puþine lucruri despre virusuri în colegiu. herpes. În consecinþã. Ele sunt clasificate în funcþie de structura lor (ADN sau AR N). cãc i mediul în care trãiesc nu este propice pentru proliferarea lor. Virusurile existã în zona crepuscularã dintre viaþã ºi moarte. deci implicit asupra vieþii noastre pe nivelul energetic subtil. neputându-se reproduce ºi fiin ncapabile sã execute singure funcþiile unei vieþi normale. este IMPOSIBIL sã fie evitate. va lua o gurã de whisky ºi câteva capsule de SOC. Cel mai bun tratament pentru orice tip de condiþie viralã este prevenirea ei. dar ele nu sunt nici moarte.O persoanã informatã va face un TRATAMENT AL COLONULUI. NU li se spune stude nþilor de unde provin aceste virusuri ºi cum trebuie abordate ele. metodele de reproducere ºi de locul în care se manifestã mai întâi în organismul gazdã. modul de transport. Un virus este o anomalie. Virusurile sunt câmpuri energetice ºi au o amprentã energeticã a lor. Dacã le creãm un mediu propice prin pierderea controlului asu pra corpului nostru. dar într-un corp sãnãtos. Este important sã înþelegem conexiunea care existã între aceste forme de viaþã zdrenþuite ºi pro bãtrânire. Virusurile din vremurile noastre În zilele noastre auzim tot timpul de SIDA. ghimber ºi peroxid de hidrogen. înlocuit mai recent de microscopul condensor Nassens. sindromul oboseli i cronice ºi mononucleozã. Ei nu înþeleg ma e lucru în legãturã cu acestea. Aceastã imagine nu este însã completã. hepatitã. eliminând astfel otrãvurile ºi vi din organism. Virusurile nu se pot reproduce singure. de origine. Ele sunt organisme OPORTUNISTE la fel ca ºi bacteriile. Virusurile sunt în întregime dependente de energia generatã ÎN INTERIORUL celulei-gazdã. virusurile apar ºi preiau controlul asupra maºinãriei celulare.

84 . câmpurile noastre energetice s unt dezechilibrate. Dacã suferã mutaþii. sistemul imunitar poate anihila activitatea viralã. etc. animale sau oameni! Virusul HIV ºi SIDA HIV (virusul imunodeficienþei umane) este virusul asociat cu diferitele manifestãri ale SIDA (sindromul deficienþei autoimune). Ace asta constã în a scãpa pãmântul de formele slabe de viaþã. Dacã analizãm cuvântul limfotrofic. HIV se foloseºte de o enzimã numitã transcriptazã inversatã care îi p rmite sã infecteze inversat organismul gazdã. II sau III. iar sistemele de protecþie ale corpului sunt ameninþate. Sistemul imunitar este doar unul din aceste sisteme. Atunci când ne aflãm în condiþii de stres mental sau fizic. Un virus limfotrofic produc e o schimbare în anumite celule care existã în interiorul fluidelor limfatice. pierzând controlul a supra corpului sãu. În mod normal. virusurile au o sarcinã de îndeplinit. trof schimbare. bacteriile ºi fungii. precum HTLV I.au acces la maºinãria celularã a organismului gazdã decât dacã omul le permite acest lucru. HTLV se referã la virusul limfotrofic care atacã celulele T. dar NUMAI DACà îi asigurãm mediul necesar pentru ca acest proces sã se poatã desfãºura. virusul HIV capãtã alte nume. observãm cã acesta es te alcãtuit din: limfo lichidul apos ºi curat din sânge. ºi ic care þine de. mai puþin corpusculii (amintiþi-vã de acel fluid limpede care curge dintr-o ranã atunci când se vindecã). indiferent dacã este vorba de plante. De aceea HIV mai este numit ºi retrovirus (retro înseamnã ult erior sau inversat). restaurând homeosta za. La fel ca ºi verii lor.

câmpurile energetice ale corpului îºi schimbã direcþia de rotaþie. SIDA nu este o boalã de origine homosexualã. vorbim de celulele T. Majoritatea fa c parte dintr-o campanie de dezinformare orchestratã cu bunã ºtiinþã pentru a menþine o stare de confuzie generalizatã. indicând lipsa prezenþei virusului HIV. Cyte înseamnã celulã. ochi înroºiþi. ele sunt prezente în or . cum este pneumonia (de fapt. inclusiv soia ºi canola. în timp ce se reproduc exponenþial. Scopul virusului constã în uciderea gazdei ºi în eliberarea pãmântului de încã un organism slab. SIDA nu este un virus SIDA nu este un virus. Practic. etc. O limfocitã este aºadar o celulã din fluidul limf atic. piciorul atletului. moartea se produce atunci când mitocondriile din interiorul celulelor nu mai reuºesc sã producã suficient ATP pentru a ne menþine în viaþã). fo arte puþine lucruri din cele care au fost comunicate opiniei publice în legãturã cu SIDA sunt reale. El este un sindrom secundar provocat de un sistem imunita r slãbit. Procesul descris mai sus este predictibil ºi chiar de aºteptat într-un organism bogat în toxine. cangrenã. Aceastã clasã de vi rusuri este OPORTUNISTà ºi genereazã de regulã moartea ca urmare a unor infecþii la nivelul cavitãþii pie tului. Pe mãsurã ce toxinele din plasmã se acumuleazã. orientânducãtre stânga. în el apare un sindrom de probleme numit SIDA. Sabotajul Retrovirusurile cum este HIV saboteazã baza de informaþii genetice ale celulei (ADN sau ARN). Contrar credinþei populare. sifilis. Dacã suferiþi de herpes. niºte limfocite produse de glanda timus. De altfel. centrul sistemului imunitar. sifonând energia ATP produsã de mitocondriile celulare ºi preluând controlul asupra reze rvelor energetice ale corpului. hepatitã. slãbesc ºi mai m lt funcþionarea celulelor T. Virusurile genereazã un adevãrat rãzboi în proteinele plasmatice (în fluidele limfei) CUMULT TIMP ÎNAINTE ca acestea sã aparã în sânge. care se îmbãiazã ºi care fac în ea îºi pot lua definitiv adio de la bolile infecþioase.. Când sistemul organic este infectat cu virusul HIV. viermi inelari. NU usurile sunt duºmanul! Împreunã cu verii lor. În cazul de faþã. bolnavul nu moare de SIDA. HIV este un adenovirus (aden cavitate. Alimentele nesãnãtoase.Celulele T Virusul HIV are o afinitate deosebitã pentru celulele T. Aºa se explicã de ce de m lte ori eºantioanele de sânge dau rezultate negative la testele anti-SIDA. NOTÃ: oamenii care beau Apã Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicalã. muºcãturi de insecte. infecþii cu ciuperci. iar sistemul imunitar slãbeºte. cum sunt cele din plãmâni sau din piept). ci din cauza unor complicaþii secun dare. fungii ºi ciupercile. so uþia idealã constã în folosirea acestei ape. cum este pneumonia. bacteriile.

clismele la ficat ºi ter apia colonului contribuie la revenirea corpului pe culmea stãrii sale de sãnãtate.ganismul nostru încã din momentul fuziunii dintre spermatozoid ºi ovul. arãtându-ne cã avem un organism slãbit. Împreunã. Guenther Enderlein ºi de Gaston Nassens ºi prezentate în lucrãrile de mare valoare U cigaºii ascunºi ºi Procesul ºi judecarea lui Gaston Nassens (vezi pachetul informativ). favorabil înmulþirii virusurilor. ªtiinþa medicalã a perpet uat mitul sterilitãþii sângelui. care ar trebui sã ne dea de gândit. al DiSorb Aid. 85 . care mãnâncã alimente mo arte. Virusurile nu îi atacã decât pe oamenii cu organisme foarte toxice. Sângele NU este steril Contrar afirmaþiilor medicilor. dem onstrate printre alþii de dr. care sunt constipaþi ºi anaerobi. absolut de necontestat. în pofida tuturor evidenþelor contrare. Proliferarea viralã reprezintã o confirmare a faptului cã existã probleme serioase. degradate. consumul apei cu un înalt potenþial POR. care nu digerã ºi nu îºi absorb bine hrana. sângele NU este un mediu steril. Ele nu sunt altceva decât forme polim orfe mutante de viaþã carenu se manifestã DECÂT atunci când omul PIERDE controlul asupra co pului sãu.

detoxifierea imediatã a þ turilor ºi restaurarea dezechilibrelor hormonale. nu sunt afectate de virusuri. Tumorile canceroase reprezintã câmpuri URIAªE de energie negativã ce controleazã în tregul metabolism. El a descoperit cã prin pierderea controlului asupra organismului. Din pãcate. mai exact asupra ech ilibrului energetic al acestuia. Dupã cum spunea Christos în Evanghelia dupã Luca: Vai vouã. dupã cum se plângea Hosea: Oamenii mei pier din cauz a lipsei de CUNOAªTERE . microbii ies automat din ciclul lor sãnãtos de viaþã. Numai în aceste condiþii pot prelua virusurile controlul asupra maºinãriei celulare. Un organism anaerob este un organism BÃTRÂN. Corpurile bãtrâne nu se mai pot regenera di n cauza insuficienþei moleculelor de ATP. companiile fa rmaceutice ºi sistemul medical actual ar risca sã piardã mii de miliarde de dolari. iar gloanþele cu care trag sunt gloanþe de energie negativã. pe care o utilizeazã pentru a se multiplica ºi pentru a genera cancere. Virusurile furã energia ATP a corpului. dar îi împiedicaþi ºi pe cei care ar dori sã intre . Dacã informaþiile prezentate mai sus ar fi fãcute publice ºi predate în ºcoli. Enderlein atunci când afirma cã nu existã nici o diferenþã între animale te . ale cãror celule sunt încãrcate de sodiu. Recunoaºterea fa ptului cã sângele NU este steril ar conduce la contestarea Teoriei Microorganismelor. în care s-a creat un mediu anaerob. alcãtuit din trei etape. nu un recviem. Sarcina electricã a celulei Celulele ºi þesuturile puternice. Cea mai bunã DOVADÃ a acestei afirmaþii sunt milioanele de morþi ºi de muribunzi din cauza acestei boli! Adevãrata soluþie este un mod de viaþã sãnãtos. pe care ºi-l subordoneazã propriei sfere de influenþã. intrând într iclu alcãtuit din 21 de etape care conduce direct la cimitir. . încãrcate pozitiv. Un corp de zechilibrat are un sistem enzimatic ineficient ºi o cantitate insuficientã de oxigen. care stã la baza actua lei medicini alopatice. avocaþi. reproducându-se. Deºi deþineþi cheile c aºterii. Milioane de oameni au suferit ºi au murit inutil din cauza acestor minciu ni acceptate. Orgoliul ºi lãcomia împiedicã ºtiinþa medicalã sã respingã teoriile false care au stat la baz pânã în prezent. nu numai cã nu intraþi în împãrãþie. Viaþa a fost fi o sãrbãtoare. Bolile nu sunt altceva decât niºte rãzboaie energetice . scribi. farisei. Virusurile cancerului prolifereazã numai în organismele anaerobe. Gloanþele magice ale medicinii convenþionale sunt comple t inutile pe câmpul de luptã al cancerului. Acest ea din urmã nu pot ataca decât þesuturile slãbite de toxine.Orice formã de viaþã conþine seminþele propriei sale distrugeri în chiar fluidele sale vital Asta dorea sã spunã dr.

terapia prin ozon poate fi la fel de eficientã. parþial datoritã oxidãrii poluanþilor din casã ºi parþial datoritã eliminãrii mediului microbian din covoare ºi draperi . Terapia prin oxigen poate fi utilã în tratamentul tumorilor canceroase. microor ganismele ºi virusurile din praf. Este important sã ÎNÞELEGEÞI cã ozonul în ca iritã membranele mucoase ale cavitãþii sinusurilor ºi plãmânilor. ciupercile. Mirosul de þigarã dispare din h aine. care le permite sã renunþe cu uºurinþã la un atom de oxigen. Din pãcate. De aceea. Eficacitatea lor are la bazã cantitatea sporitã de oxigen disponibil ºi instabilitatea lor molecularã. Ozonul cu valoare medicinalã distruge sporii patogeni. Administrat intravenos sau prin infuzie de apã ºi rect ori în vagin. puteþi folosi un generator de ozon cu valoare medicinalã . Cel pe care 86 . obþinând rezultate bune. trebuie sã vã procuraþi echipament corect. Pacienþii bolnavi de emfizem rãspund bine la terapia prin o zon. reprezintã o bunã protecþie împotriva bolilor de iarnã. Vindecãtorii c alificaþi injecteazã uneori H2O2 sau O3 direct în tumorile canceroase. O3) sunt produse utile.Forme utile de oxigen Peroxidul de hidrogen (H2O2) ºi azotul (molecula cu trei atomi de oxigen. de care depinde forma sinusoidã a moleculei de apã (ilustratã la pagina xx). Acesta este uºor de folosit. În plus. oxidând alimentele cu care se hrãnesc acestea. Oxigenul este un element cu o mare putere mag neticã. din casã ºi dinmaºinã. Acasã. care va purifica aerul ºi va uºura problemele respiratorii. fungii. casã ar trebui sã fie înzestratã cu un asemenea generator de ozon. foarte puþine aparate din cele care se gãsesc p e piaþã pot produceozon cu valoare medicinalã .

Poate fi folosit ºi în maºinã pentru a neutraliza efectele gazelor din trafic (vezi pachetul info rmativ). Ignoraþi aceste articole ºi urmãriþi un program de exerciþii moderat ºi echilibrat.îl utilizez acasã la mine este dublat de un generator de ioni ºi este înzestrat cu o fun cþie de autocurãþare. urmatã de rotirea împreunã a braþelor. Citeam într-un articol recent : Beneficiile exerciþiilor aerobice au fost supraestimate. Vã asigur cã este una din ce le mai importante piese din echipamentul pentru sãnãtate de care aveþi nevoie. Exerciþiile contribuie la revitalizarea organelor ºi glandelor ºi accelereazã detoxificarea sistemului. Exerciþiile fizice ºi virusurile Exerciþiile aerobice sunt cruciale pentru o stare bunã de sãnãtate pe termen lung. pânã o uºoarã senzaþie pulsatilã. Orice extremã se traduce prin: abu z! Buna circulaþia a sângelui este o premisã a unei stãri bune de sãnãtate. Pentru a-ºi putea pune în ci rculaþie aceste fluide. Oamenii care vor accepta aceastã idee nu vor avea decât d e suferit ºi vor îmbãtrâni mai rapid! La fel de malefice sunt articolele care promoveazã exerciþiile aerobice în exce s. Salteaua elasticã Salteaua elasticã (vezi pagina xxx) este o mini-trambulinã. pentru ca sângele sã fie circulat mai rapid de pompa ini mii. Salteaua are un diametru de circa un metru ºi se ridicã la 15 centimetri deasupra solului. corpul are nevoie de MIªCARE. Nimic nu poate fi mai fals! Este în mod evident o campanie de dezinformare iniþiatã de experþi pe socoteala opiniei publice. Ambele proceduri sunt extrem de utile pentru regenerarea pãrului. S-au scris foarte multe despre beneficiile exerciþiilor aerobice. dupã care îmi fac un masaj VIGUROS cu rollerul pentru limfã. presa a în ceput sã ridiculizeze aceastã idee. Maniera corectã de folosire a saltelei este cu tãlpile lipite de ea (deci nu pe vârfuri). Oamenii fac suficiente exerciþii atunci când îºi curãþã casa sau când ies sã ducã gunoiul în curte . Efort ul fizic intensificã circulaþia sângelui ºi a limfei ºi amplificã nivelul de oxigenare a plasmei ºi a celulelor. restaurarea auzu . susþinând cã nu avem nevoie de aceste exerciþii. Personal. Senzaþi ilã este generatã de miºcarea fluidelor extracelulare DINTRE celule. fac exerciþi i pe salteaua elasticã în fiecare dimineaþã ºi seara. mai întâi în faþã ºi apoi cãtre spate. De aceea. Oamenii care fac regulat exerciþii fizice se îmbolnãvesc mai rar. Picioarele nu trebuie sã pãrãseascã nici o clipã salteaua. Recent. un mod de viaþã sedentar se traduce printr-o invitaþie deschisã adresatã bolii. Un simplu roller (aparat de masaj) pentru limfã sau o saltea elasticã îmbunãtãþeºte radical circulaþia fluidelor ºi a deºeurilor printr-un cu toxine. Miºcarea sângelui ºi a limfei reduce a ularea deºeurilor toxice în organism ºi creeazã un mediu ostil agenþilor patogeni.

a vederii. ºi deci nu trebuie ignorat. cu atât mai accelerat va fi acest proces de curãþare. În mod evident. Capul primeºte nu mai puþin de 40% din sângele ºi toxinele pompate de inimã. proces care este urmat de apariþia SEMNELOR bãtrâneþii chelire. Cu cât veþi bea o cantitate mai mare de ceai Kombucha vechi de 14 zile. PAC ºi a prec ursorilor racemizaþi ai hormonilor.lui. În timp. îndeosebi la nivelul picioarelor. surzenie ºi probleme oculare. Culoarea lor indicã nivelul de toxic itate al substanþelor respective. În plus. ºiîmbunãtãþirea tonusului pielii. ele previn stagnarea deºeurilor pr teice în plasmã. riduri. albirea ºi subþierea pãrului. NU este un semn bun. Folosirea saltelei elastice trebuie urmatã imediat de un masaj limfatic pentru a s timula activitatea limfei subcutanate ºi pentru a pune în circulaþie deºeurile toxice. Soia ºi canola TREBUIE evitate. Majoritatea acestor probleme pot fi inversate prin folosirea unor produse precum Yucca Blend. astfel încât ficatul sã le poatã imina prin intermediul bilei. capila rele extrem de fine ale scalpului. Edemul (retenþia apei) este un SEMN al stagnãrii fluidelor care NU treb uie ignorat! El are ºi o componentã hormonalã. Aspar-Max. 87 . care explicã de ce existã atât de multe femei care se umflã înainte d lul menstrual. Virusurile ºi paraziþii din alimente Aþi observat vreodatã cã legumele ºi fructele sunt acoperite de un fel de mucegai care l e stricã? Acesta este nivelul cel mai radical al creºterii paraziþilor. ochilor ºi urechilor se colmateazã.

Ambele trebuie citite. Ei i-au co pe fermieri sã foloseascã îngrãºãminte chimice puternice. Oamenii îmbãtrânesc mai rapid ºi mor mai curând cã ceea ce aceºti experþi numesc hranã ! Este vorba de aceiaºi experþi pe care Rachel Carson i-a des ris în mod satiric în best-seller-ul ei. buruienile cresc din ce în ce mai înal Ele suferã mutaþii! Natura le-a încredinþat un rol de îndeplinit. Primãvara tãcutã. La ora actualã. ultimele douã c d niºte hormoni analogi EXTREM DE puternici. Cu cât aceste substanþe sunt folosite mai intens. Experþii îºi dau de multã vreme cu pãrerea în legãturã cu hrana pe care o ingerãm. Exp erþii le spun fermierilor sã foloseascã îngrãºãminte ºi substanþe chimice pentru a feri plantele de dãunãto buruieni. Cartea reprezintã o lecturã obligatorie dacã doriþi sã î mai bine natura dilemei cu care ne confruntãm. În fiecare an. Fructele din magazine nu mai au nici un gust ºi aproape cã nu mai conþin minerale. Fungii catifelaþi ºi pufoºi reprezintã acelaºi lucru. un om care iubeºte pãmântul. ele nu fac altceva decât sã reacþioneze la schi de la nivelul solului ºi al aerului. aducând asupra întregii um anitãþi blestemul bolii ºi al deteriorãrii rapide a sãnãtãþii. A scri s cãrþile Conexiunea carbonului ºi Ciclul carbonului. Experþii nu au fãcut altceva decât sã tulbure echilibrul naturii. primãvara este chiar mai tãcutã decât atunci când a fost scrisã cartea. cu atât mai cumplitã este rãzbunarea acesto r dãunãtori asupra produselor finite! Natura NU poate fi înºelatã. Ele prolifereazã ºi curãþã so de formele slabe de viaþã. care murdãresc planeta ºi creeazã acele cumplite co mplicaþii hormonale de care suferã deopotrivã femeile ºi bãrbaþii (citiþi în aceastã direcþie secþiun furat ºi pachetul informativ). Misiunea oricãrei buruieni este de a abso rbi câmpurile energetice toxice din atmosferã ºi din sol. Verdele. Deºi par sã fie o veritabilã problemã. ele reuºe sc sã supravieþuiascãºi sã prolifereze.2 metri! Rolul buruienil or pentru sol este similar cu cel al agenþilor patogeni pentru viaþa animalã.Albul reprezintã nivelul de toxicitate minim. astfel încât microbii sã le poatã descompune pentru a se reîntoarce sol sau în atmosferã . Este unul din acei Vrãjitori în viaþã de care vorbeam ºi unul din cei mai originali gânditori pe care i-am cunoscut vreodatã. iar roºul nivelul maxim. Ridzon vorbeºte de buruieni care au atins o înãlþime de peste 1. Singurii care plãtesc preþul sunt oamenii Buruienile ºi procesul de îmbãtrânire Priviþi buruienile! Cu toate cantitãþile uriaºe de erbicide aruncate asupra lor. pesticide ºi erbicide. iar ele nu înþeleg sã renunþe la sarcina primitã! Leonard Ridzon este fermier. Sarcina lor este sã protejeze pãmântul-mamã ºi sã scoatã în evidenþã a comise asupra solului ºi aerului cu ajutorul microbilor. griu l ºi negrul sunt nuanþe intermediare.

La nivel subclinic. noi declanºãm un adevãrat rãzboi cu ! Dacã otrãvim plantele pe care le-a creat Dumnezeu ºi poluãm aerul. care conduc mai devreme sau mai târziu la diagn osticul medicilor. Noi ne 88 . Toate acestea sunt SEMNE. nici în literatura de specialitate. Bolile sunt avertismente ale morþii. Buruienile nu sunt niºte excentricitãþi ale naturii. ªtiinþa pune întrebãri parþiale de multe ori chiar întrebãri greºite ºi MITIZEAZà rãspunsurile la ele.într-o stare sãnãtoasã. existã destule rãspunsuri CORECTE la întrebãrile pe care ni le-am pus pânã acum. deºi nu le v gãsi nici în presã. Proliferarea buruienilor dãunãtoare n u reprezintã un accident. Privire de ansamblu Dacã folosim diferite otrãvuri împotriva pãmântului-mamã. dar o întrebare incorectã genereazã un rãspuns incorect. la fel cum nu este întâmplãtoare prezenþa microorganismelor în alimente sau a vi rusurilor în trupurile noastre. ele ilustreazã o populaþie de oameni bolnavi ºi o violenþã în creºtere. in fericire. Nu veþi gãsi aici decât rãspunsuri parþiale sau in omplete. nu trebuie sã ne mirãm de consecinþe. Rãspunsurile Orice întrebare implicã un rãspuns.

planeta va nimici aroganþa atacurilor noastre. El reprezintã întotdeauna calea cea dreaptã. a murit la scurt timp dupã publicarea lucrãri i ei. o parte din aceastã energie a morþii est e eliberatã în spaþiul cosmic. Sindromul Tunelului lui Carpal. Rãspunsul sãu este singurul pe care îl cunoaºte: virusuri ºi bacterii. În realitate. Câmpurile energetice toxice create de om modificã viaþa pe nivelul ei subtil. Gaura din stratul de ozo n nu este accidentalã. Cal evãrului este dreaptã ºi îngustã. care se deschide ºi seînchide periodic. dând afarã conþinutul otrãvit pe care l-a îng e nevoie. înainte ca toate fiinþele vii de pe planetã sã moarã sufocate. ADEVÃRUL nu poate dispãrea însã. al cãror preþ este plãtit colectiv de cãtre toþi locuitorii pãmântului. N ici chiar astãzi nu s-au stins ecourile acestui rãzboi. rad iaþii ºi iradierea mâncãrii. Pãmântul ºi locuitorii sãi strigã disperaþi: Do suntem bolnavi! Un cuvânt din partea autorului Procesul de îmbãtrânire are numeroase aspecte. . Mai devreme sau mai târziu. Au ars-o pe rug. Întrucât pro enea din mediul academic. La fel ca ºi Marea Piramidã. autoarea Primãverii tãcute. Unele sunt camuflate. el existã pur ºi simplu. Toate acestea sunt rezultatul direct al cercetãrilor ºtiinþi fice ºi al banilor folosiþi în scopuri MALEFICE. Procesul de industrializare aºa cum îl cunoaºte noi este incompatibil cu pãmântul. lucru care asalvat-o de rãzbunarea celor a cãror urã imensã a declanºat-o. cãrarea îngu tã pe care puþini oameni o gãsesc. încercându-se în continuare ºtergerea amintirii ei din conºti inþa noastrã colectivã. cu preþul ADEVÃRULUI pe care l-a revelat. ADEVÃRUL este simplu. Uraganele care ne afecteazã pe toþi nu sunt întâmplãtoare. totul devine exagerat de simplu. ciudate. ºtiinþa a proclamat-o o vrãjitoare. cuptoarele cu microunde. dar conduce într-un loc în care nu existã boalã ºi în care îmbãtrânirea n oduce. Orice om cu o fãrâmã de bun simþ ºtie cã lucrurile nu sunt corecte. Presiunea anormalã creatã de forþele energetice negative afecteazã stratul de ozon. inundaþii ºi buruieni.aflãm în rãzboi cu toate fiinþele vii de pe aceastã planetã ntru acest lucru! inclusiv cu noi înºine ºi plã Rachel Carson. dar se potrivesc atât de perfect unele cu altele încât dacã ajungem sã înþelegem CUM se produce acest fenomen (al îmbãtrânirii). Inundaþiile ºi dezast e naturale de toate felurile nu sunt haotice. Cãutaþi aceastã cale ºi veþi redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor discutã despre transferul de energie. Aceste energii anormale produc mutaþii ale copiilor noºtri. Pãmântul-mamã vomitã Pãmântul-mamã este bolnav de moarte! El vomitã. nutriþiei ºi medicinii. vindecarea prin pl asarea mâinilor pe corpul pacientului. fenomene me teorologice anormale. În acest fel. îndeosebi experþii în domeniile ºtiinþei.

putâ trece cu uºurinþã prin cele mai delicate capilare. Comparaþii între diferite tipuri de apã 89 . Magneþii ºi produsel e magnetizate produc un efect similar asupra fluidelor corporale. Fotografiile au fost fãcute cu ajutorul unui microscop Nikon Opithat cu o lampã de 100 de waþi ºi un condensator Nass ens cu o putere de mãrire de 15. ceea ce explicã efectele lor terapeutice .000 de ori. nu adunate într-un fiºic). livrând oxigenul ºi substanþele nutritive necesare ºi e liminând deºeurile toxice. Fotografiile surprind celulele roºii din sânge (care nu au nucleu). Sângele sãnãtos nu se adunã (monedele sunt libere.Ilustraþie Efectul Rouleau Înainte Dupã Eliminarea efectului Rouleau din sângele viu la o orã dupã ce omul a bãut minerale marin e ionizate lichide. Efectul este produs ca urmare a deºeurilo rgetice negative din sânge. Sângele îngroºat aratã ca niºte fiºicuri cu bani.

TCE. cl oruri. parþial purificatã. Apa distilatã: este o apã moartã din punct de vedere biologic. Consumã foarte multã electricitate. Nu aplicã aproape deloc principiile rezonanþei ºi transferului. Nu asigurã restructurare BEV. Permite proliferarea microbilor. cloramine). oferã o senzaþie mãtãsoasã . Calitatea apei produse diferã foarte mult. Apa îmbuteliatã: are o puritate îndoielnicã.5% din substanþele contaminante. Are un gust plãcut. Costul unui g alon este de aproximativ 0.150. Este extrem de purã (eliminã pânã a 99.Apa ionizatã cu înalt potenþial terapeutic: porneºte de la apa BEV. Costul unui galon este de aproximativ 0. care nu corespunde frecvenþei energetice a corpului uman. Costã circa 5-10 dolari galonul (3. Apa are un potenþial POR redus. În gurã. Cartuºele ceramice se pot sparge sau gãuri cu uºurinþã. THM. Include o apã oxigenatã folositã în Japonia pentru a trata/preveni infecþiile pielii. Are o calitate mai înal un gust mai bun decât apa distilatã. Potenþialul POR este sub ce l al punctului de concepþie (BEV). Timp de expunere la carbon limitat. Are efecte lente. dar nu are efect de auto-purificare. Are un potenþial POR m ult mai înalt decât cel din momentul concepþiei. Costul unui galon este de aproximativ 0. Producerea ei nu implicã folosirea electricitãþii. . Neces itã o întreþinere continuã. Unghiurile inter-atomice ºi moleculare sunt modificate.15-0. Are un gust plat ºi un potenþial POR negativ. chimicaleleorganice toxice). inclusiv paraziþii. Folos principiul rezonanþei pentru a ridica potenþialul POR ºi principiul transferului pentru a acceler a metabolismul. pe frecvenþa corpului uman. 5-0. metalele g rele. Structura apei este distrusã. în schimb.8 dolari. Existã documentaþie disponibilã ºi reprezintã o bunã investiþie. Energizeazã corpul. Potenþialul POR este la nivelul momentului concepþiei. Are un efect de eliminare a contaminanþilor. Concentreazã gaze volatile (PCB. ºi sunt scumpe. bacteriile.2 dolari. Apa purificatã prin filtre ceramice: oferã o puritate redusã. Este scumpã. Producerea ei este destul de costisitoare.4 dolari. modul de operare este ieftin. Timpul de expunere la carbon este zero. Apa BEV: este o apã bioactivã. Reduce frecvenþa de vibraþie a corpului. diabe atacurile de cord ºi cancerul. radioactivitatea. Implicaþiile pe termen lung asupra stãrii de sãnãtate depãºesc orice imaginaþie. ºi o apã redusã folositã (în aceeaºi þarã) pentru a inversa artrita. dar are un cost de înlocuire ridicat.78 l itri). virusurile ºi paraziþii. virusurile. Permite acumularea în timp a microbilor ºi toxinelor. Dinamizeazã producþia ATP-ului mitocondrial. Apa obþinutã prin osmozã inversatã: este parþial purificatã (75-90%). Este excelentã la gust. Eliminã parþial bacteriile. Nu are efect de auto-purificare. Apa purificatã prin filtre de carbon/ceramice: are un nivel rezonabil de puritate. Are un gust rezo nabil.

Pesticidele ºi erbicide le fac parte din aceastã categorie. chimicalele radiomimetice mimeazã radiaþia nuclearã. deopotrivã la bãrbaþi. dupã care omul devine prizonieru l lor. Clismele la ficat accelereazã dramatic procesul de purificare. ºi singura cale prin care vã puteþi elibera de ele constã în polizarea receptorilor ºi oxid a acestor substanþe oribile cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. Este nevoie de un i nterval de timp de 90 de zile pentru a deschide receptorii ºi pentru a goli corpul de moleculele hormonilor analogi. Dupã cele trei luni. puteþi spune însã cã v-aþi redobândit controlul asupra organismului dumneavoastrã. DDT-ul est e un bun exemplu de radical liber radiomimetic. Hormonii analogi acþioneazã la fel ca ºi cei originali. nemaifiind capabil sã îºi monitorizeze ºi sã îºi controleze singur trupul. la fel ca ºi hormonii pe care ni-i prescrie doctorul. Rãtãciþi la 180o 90 . femei ºi animale. Aºa cum le spune numele. Ei atacã receptorii corpului. Procesul r staureazã funcþiile corporale. FÃRà sã fie totuºi originali. Substanþele chimice analoage fac ca organis mul sã devinã un adevãrat iad.Apa înseamnã ceva mai mult decât un lichid! Apa este un ALIMENT! Hormonii analogi Chimicalele radiomimetice existã pretutindeni în jurul nostru.

cã boala este un rezultat al invaziei mic robilor ºi cã genetica poate controla totul. în schimb. Aproape cã nu existã religie care sã nu desc . inclusiv ducerea guno iului. cã trebuie sã luãm suplimenþi pe bazã de calciu pentru a evi a osteoporoza. Aºezarea mâinilor pe trupul pacientului bolnav Un exemplu de energie pozitivã care curge între lumea vizibilã ºi cea invizibilã este cel oferit de practica aºezãrii mâinilor pe trupul pacientului bolnav. cã v rianta ºtiinþificã a unei diete echilibrate ne face bine. Guenther Enderlein. ªtim de asemenea cã boala este manifestarea unui confl ict între câmpurile energetice în care predominã cele cu energia orientatã cãtre stânga. dar ºi mai bun este peºtele. ºtim cã corpul bioelectric es te un corp complex. cã trebuie sã evitãm ouãle. grãbindu-vã astfel moartea. cã tutunul ºi fumatul pasiv au o legãturã cu cancerul la p cã alcoolul în cantitãþi moderate ne face bine. este su ficient sã-i priviþi pe experþi . Procesul de îmbãtrânire se petrece în aceeaºi lume izibilã. cã alimentele lichide înlocuiesc cu succes apa. carnea de pui este bu ntru organism. cã alimentele procesate sunt la fel de sãnãtoase ca ºi cele cru de (dacã materiile prime care au stat la baza lor au fost sãnãtoase). cã nu trebuie sã mâncãm carne roºie.Ni se spune tot timpul sã ne ferim de soare pentru a nu ne îmbolnãvi de cancer. Dr. Urmaþi sfaturile experþilor ºi vã veþi accelera singuri îm rânirea. Dacã doriþi dovezi cã ceea ce spun eu este adevãrat. Pe de altã parte. Toþi sunt bãtrâni ºi bolnavi. Acest conflict între câmpurile energetice se petrece în lumea invizibilã o lume pe care NU o putem vedea. echivaleazã cu exerciþiile aerobice. cãci aceasta este dãunãtoare. parþial fizic. cã nu trebuie sã mâncãm unt. cã nu existã nici o difere aminele de sintezã ºi cele din alimente. cã activitãþile zilnice prin casã. care sunt întotdeauna prezenþi în þesutur ricãrui cadavru. El este un proces de zi cu zi. deºi este prezentã alãturi de noi. cã soia ºi canola sunt bune pentru noi. pentru cã trãiesc în MINCIUNÃ! 14 Un proces de zi cu zi Forma de viaþã cea mai ostilã o reprezintã fungii. cã trebuie sã luãm aspirinã. parþial energetic. ºi ceea ce spun ei este fals. iar adesea ºi în þesuturile pacienþilor bolnavi . 1916 Trãim într-o lume fizicã ºi percepem boala ca fiind un proces fizic deoarece îi putem vedea simþi ºi mãsura EFECTELE la nivelul corpului fizic . Toate aceste afirmaþii fac parte dintr-o campanie de dezin formare susþinutã la unison de mijloacele mass media ºi de mediile academice. Toate aceste afirmaþii sunt false.

de utilizarea pendulului pentru a determina orientarea energiei într-un aliment sau mãsurarea câmpurilor energetice cu ajutorul unui aurametru. Deºi nu are nimic de-a face cu ºtiinþa. Atunci când se produc. este vorba de o modalitate terapeuticã religioasã care implicã un transfer de energie! AM nu produce întotdeauna schimbãrile pozitive aºteptate la persoana bolnavã. Este o practicã ce necesitã o mare pu tere de concentrare. deºi ar trebui recunoscut ca atare: o tentativã de acordare de ajutor din partea unei persoane cu intenþii bune de a-ºi ajuta semenul. dar este cert cã le pasã de persoana pe care o îngrijesc ºi pe care o iubesc. Ea presupune un transfer de energie pozitivã de la un om sãnãtos la unul bolnav. AM este un fenomen care implicã manipularea energiei electrice.rie o variantã sau alta a acestei tehnici. Acest lucr u trezeºte nu de puþine ori scepticismul ºi ironia incredulilor. multã focalizare re. 91 . Aºezarea Mâinilor poate vindeca spontan o persoanã bolnavã. Foarte puþini practic anþi înþeleg fenomenele electrice care stau la baza procesului. Aºezarea Mâinilor (AM) face legãtura între puterea rugãciunii ºi corpul fizic. Singura deosebire constã în faptul cã procesul se desfãºoarã într-un mediu religios care implicã el însuºi o anumitã energie. rezultatele pozitive sunt numite miracole. Principiile sale n u diferã de cele folosite pentru purificarea apei.

într-un spital sau în prezenþa unui vindecãtor. Subiectul nostru este practic manipularea ENERGIEI în scopul vindecãrii. Mai întâi. rezultatele sunt întotdeauna pozitive. Va trebui sã învãþãm sã acceptãm ºi beneficiile care rezultã din alte ter care manipuleazã energia. fiind folosit zilnic de cãtre surorile cu ex perienþã. Copiii recunosc întotdeau na atingerea unei alte fiinþe umane. purificarea. Atingerea Terapeuticã are puterea de a vindeca! Gândiþi-vã la cineva în prezenþa cãruia vã simþiþi iubi i atingere o strângere de mânã. atingerea practicatã de o sorã medicalã poate eschide centrii energetici congestionaþi ai corpului. Atunci când combinãm concentrarea mentalã cu atinge ea fizicã. care implicã o manipulare a câmp urilor energetice. unde ºi cum). Deºi nu produce întotdeauna rezultate. Dacã am putea vindeca cu ajutorul unui dispozitiv fizic. Atinger ea terapeuticã. oamenii acceptã vindecãrile fãrã prea multe explicaþii. o îmbrãþiºare vã face sã vã simþiþi în siguranþã. indiferent dacã se p etrec într-o bisericã. de pildã aºezarea mâinilor pe tru pul lor. procesul are însã o valoare practicã foarte mare. pentru ca energia chi sã poatã curge liber. Atingerea terapeuticã Multe asistente medicale se folosesc cu succes de acel fenomen cunoscut sub nume le de atingere terapeuticã. terapia magneticã ºi testarea muºchilor sunt aspecte diferite ale aceluiaºi fenomen. În continuare.În context religios. cãci rezultatele finale sunt benefice pentru ei. chi (ATP) ºi învãþarea . Avem nevoie de aceeaºi obiectivita te ºi atunci când discutãm de fenomenele energetice ºi de vindecãrile paranormale. redirecþionând fluxul de energie ATP pentru a pr omova vindecarea. cãci ºi acestea au rezultate la fel de pozitive. La naºtere. o gândire pozitivã ºi o focalizare intensã. Dacã este combinatã cu iubirea. sora stabileºte nivelul energetic al persoanei folosindu-se de intuiþie ºi citin d aura corpuluiacesteia. Incredulitatea. ea deschide meridianele energetice ale corp ului. Inversarea procesului de îmbãtrânire implicã producerea de energie metodelor de folosire a ei (când. utilizarea pendulului. nimeni nu ar pune în discuþie rezultatele vindecãrii. cel mai dezvoltat simþ al nostru este atingerea. LOH. vindecat sau eliberat vindecarea sã poatã avea loc. existã totuºi destule dovezi ale eficacitãþii sale pentru a fi predat în ºcolile superioare pentru asistente medicale. fie el ºi o cutie neagrã cu l uminiþe ºi clopoþei. Acesta implicã atingerea pacienþilor bolnavi. gând irea negativã sau dispreþul nu fac decât sã BLOCHEZE fluxul de energie. Pentru vindecãtorii vibraþioniºti. Chi este denumirea pe care o folosesc chinezii pentru energia vieþii (mai este scrisã ºi Qi). aºa cum se petrec lucrurile în AM. ambele persoane trebuie cã coopereze. ªtiinþa o numeºte ºarlatanie.

Sã luãm. Ni s-a vorbit pe larg despre beneficiile lor asupra sãnãtãþii noastre! Îmi amintesc perfect campaniile pe care le-au dus companiile de electricitate. spre exemplu. În localitatea în care trãiam eu. Îmi amintesc când au apãrut pentru prima oarã: ce entuziasm au stârnit în rândul opiniei publice. ele au desemnat chiar un expertpentru a-i asista pe oameni în procesul de tranziþie de la vechiul mod de a gãti la cel nou. care nu bãnuia nimic! Erau considerate rãspunsul potrivit pentru mamele care nu avea u timp de gospodãrie ºi pentru conservarea energiei. cu excepþia veºn icilor cârcotaºi . oluarea electricã are efecte subtile ºi consecinþe dezastruoase asupra sãnãtãþii oamenilor. În facturile electrice au apãrut sfaturi culinare ºi reþete pentru microunde. cuptoarele cu microunde. Acestea sunt foarte populare în SUA ºi în þãr leindustrializate. Orice ecþii au fost ignorate. 92 . susþi nând beneficiile minunate ale epocii cuptoarelor cu microunde. despre care toatã lumea a fost unanim de acord cã sunt nebuni de legat .Abuzul de energie Proliferarea poluãrii cu energie electricã negativã reprezintã o problemã cu adevãrat gravã. Puþini oameni ºi-au pus întrebãri Foarte puþini oameni ºi-au pus întrebãri legate de cuptoarele cu microunde.

Cât despre ea alimentelor pe care le preparãm la ele. Mâncarea gãtitã la microunde nu este însã vie. de aceea. ar trebui sã ne folosim de acest drept. cãci IRADIAZÃ sistemul imunitar. Orice energii de ace st fel accelereazã procesul de îmbãtrânire prin modificarea structurii enzimelor corpului. Evitarea cup toarelor cu microunde este un proces simplu. sunt MORTALE! Energia microundelor distruge enzimele din alimente prin modificarea structurii lor moleculare. Enzimele arse nu pot susþine viaþa. în beneficiul sãnãtãþii noastre! Efectele microundelor Cuptoarele cu microunde produc o energie orientatã cãtre stânga. Proprietarii lor le-au înd it imediat. Prepararea hranei devenea incredibil de uºoarã.Iniþial. ele se ard ºi devin inutile. care ne stã la îndemânã. Curând. Enzimele sunt niºte substanþe care fac posibilã viaþa! În starea lor naturalã. ea se îmbolnãveºte sub începe sã sufere de diferite simptome descrise uneori drept sindromuri . enzimele din alimente conþin o energie orientatã cãtre dreapta. absolut incompatibilã cu fiinþele vii. Aceste apara te electrice sunt considerate la ora actualã o necesitate pentru toþi oamenii aflaþi pe fugã. iar îmbãtrânirea este acceleratã. efectele sale sunt exact cele OPUSE remediilor homeopatice folosite pentru a vindeca corpurile bolnave. reacþiile biochimice nu se mai produc. au exact efectele inverse. Când aceste molecule vii sunt iradiate prin microunde. au apãrut în mai toate restaurantele din þarã. Organi smul care o ingereazã este forþat sã prelucreze ºi sã neutralizeze aceste molecule energetice ciudat . nici nu susþine viaþa. Pe scurt. Ea trebuie evitatã cu o e preþ. neutralizându-le pe primele!) Douã secunde Mâncarea gãtitã timp de numai douã secunde într-un cuptor cu microunde devine moartã. alãturi de o lingurã de Yucca Blend. ia r farfuriile ºi mâncarea erau scoase fierbinþi din cuptor. Ele sunt periculoase chiar pentru adulþii ºi copiii care se aflã în aceeaºi camerã cu ele. cãci uºureazã atât de mult procesul de gãtire. Corpul le foloseºte pentru a-ºi clãdi ºi pentru a-ºi repara ropriile þesuturi(anabolism). eºti considerat în epoca de piatrã dacã nu ai un cuptor cu microunde. iar efectul lor este catabolic! (enzimele racemizate precum Disorb Aid ºi R/HCI. Aceste aparate produc o energie cu frecvenþe anti-viaþã. Oamenii le înd rãgesc deoarece pun un semn de egalitate între hranã ºi o masã caldã. O ri de câte ori o fiinþã sãnãtoasã este expusã unei energii cu o frecvenþã incompatibilã cu ea. În consecinþã. cuptoarele cu microunde au fost popularizate în ºcoli ºi de agenþiile guvernament ale în numele eficienþei. cãci are efecte NEGATIVE asupra câmpurilor energetice ale corpului. Astãzi.

Doar douã secunde într-un cuptor cu microunde sunt suficiente pentru a distruge viaþa din sânge. Toate cuptoarele cu microunde emanã în jurul lor un câmp energetic. Existã rapoarte ale unui spital din Oklahoma în care o sorã medicalã obiºnuia sã încãlzeascã la un cuptor cu microunde. energia microundelor este invizibilã ºi modificã frecvenþa energiei u mane tot într-un univers invizibil.e. transformând aceastã substa nþã care ar trebui sã fie dãtãtoare de viaþã în ceva care se opune vieþii. Pacienþii cãrora li s-a administrat acest sânge au murit! Sângel e este o substanþã vie. Atunci când mâncaþi alimente gãtite la un cuptor cu microunde sau când beþi apã ir diatã cu microunde. principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului reduc potenþialul POR la o valo are atât de coborâtã încât se poate spune cã alimentele ingerate mai degrabã ne golesc de rezervele energetice pe ca re le avem. Evident. înainte de a putea trece din nou la acele procese legate de viaþã ºi sãnãtate pe care le numim anabolism. Apa iradiatã cu microunde dena eazã enzimele dinsânge. Mã îndoiesc cã 93 . care este alcãtuit el însuºi într-o proporþie de 90% din apã. în pofida opiniilor contrare ale experþilor. slãbindu-ne. În plus sioneazã sistemul imunitar prin intermediul lichidelor limfatice. Sângele iradiat cu microunde ENERGIA microundelor distruge structura molecularã a apei.

nimeni nu le-a spus cã aceste aparate cu microunde sunt cancerigene. muºchi ºi cartilagii). Principala cauzã este consideratã în mod oficial activitatea repetitivã. sindr omul apare îndeosebi la vânzãtorii din marile supermarketuri care citesc preþurile produselor cu aparate de ci tire a codurilor de barã sau la cei care lucreazã foarte mult la calculator pe scurt.va exista vreun expert care sã-mi demonstreze contrariul acceptând personal o transfuz ie cu un asemenea sânge! Poliþiºtii ºi Sindromul Tunelului lui Carpal Toatã þara s-a umplut de procese intentate de poliþiºti care au filat maºinile prin RADAR. Nu trebuie sã vã aºteptaþi ca un tribunal sã le dea dreptate celor care intenteazã procese îm otriva producãtorilor de aparate cu microunde. Terminalele calculatoarelor Se spun foarte puþine lucruri despre problemele pe care le genereazã calculatoarele. a microundelor. Alte rezultat e previzibile ale expunerii la microunde sunt cataracta ochilor. ªtiaþi cã vã puteþi p oteja sistemul imunitar purtând în dreptul glandei timusului un super-magnet? Super-magneþii vã protejeazã de frecvenþele energetice ale radiaþiilor de 110 volþi. Din pãcate. Cei care lucreazã mult la c alculator suferã frecvent de sindromul tunelului lui Carpal ºi de afecþiuni ale sistemului imunitar. Unii oameni sunt mai afectaþi din cauza lor decât alþii. În realitate. cu o al ternanþã de 60 de cicluri. Nu aþi remarcat însã niciodatã cum vã simþiþi dupã ce aþi stat mai multe ore unui monitor? Obosit! Poate ar fi mai corect spus: golit de energie. Aceºti magneþi de pãmânt au câmpuri permanente de energie DC de 12. Microundele afecteazã fibrele nervoase ºi þesuturile conjunctive (ligamente. tendoane. dar cu REF NÞE. Cel e pe termen scurt sunt greu de mãsurat ºi le asigurã experþilor o acoperire. Ceea ce trebuie sã ne îngrijoreze sunt efectele PE TERMEN LUNG ale microundelor. ori de câte ori cineva lucreazã într-un mediu cu microunde. cu excepþia oboselii la nivelul ochilor. De aceea. care sã depunã mãrturie cum cã nu existã dovezi ºtiinþifice care sã ateste vreun pericol! Sindromul Tunelului lui Carpal (STC) este o problemã foarte gravã care afecteazã zeci de mii de oameni. la oamenii care sunt expuºi un ei energii reduse. Ar însemna ca judecãtorul sã muºte mâna care îl ajutã i interesele sunt foarte puternice în acest domeniu. iar unii capãtã sindromuri care ni i nu au nume încã. Microundele creeazã boli degenerative cu NUMEROASE faþete în lumile invizibile. dar continue. c re neutralizeazã . care acþioneazã lent ºi discret.000 de gauss. problema tinde sã se acutizeze dramatic. afecþiunile încheieturilor ºi tulburãrile þesuturilor co njunctive. Se vor gãsi întotdeauna experþi fãrã faþã.

Procesul de degenera re se produce discretºi lent sub acoperire pânã când boala îºi face simþitã prezenþa. dar NU blocheazã câmpul energetic propriu-zis. Simptomele poluãrii electromagnetice sunt de regulã subclinice. Pentru c ei mai mulþi oameni. SEMNELE bolii apar ca prin farmec.efectele neplãcute ale radiaþiilor de 110 volþi. Problemele legate de sinusuri ºi congestiile datorate rãcelii rãspund d e asemenea foarte bine la acest tratament (vezi pachetul informativ). Când corpul bioelectri c nu mai poate suporta. emise d e luminile fluorescente. televizoare ºi monitoarele calculatoarelor. Dorm pe un pat cu o saltea magneticã cu valoar e terapeuticã ºi folosesc o pernã magneticã. La fel ca ºi în cazul microundelor. Femeile pot folosi super-magneþii pentru a-ºi uºura durerile menstruale. cãci se manifestã la nivel subtil. Filtrele pentru ecran ajutã în ceea ce pri veºte luminozitatea. Înt tivitatea organelor vitale slãbeºte. Produsele magnetizate cu valoare terapeuticã pot neutraliza aceste efecte ale radi aþiilor. nu toatã lumea experimenteazã aceleaºi probleme în urma expunerii la câmpurile energetice ale curenþilor alternativi cel puþin nu de la bun început. iar medicul se grãbeºte sã punã diagnosticul. port un super-magnet pentru a-mi proteja organele vitale ºi sistemul imu nitar chiar în timp ce scriu aceste cuvinte la calculator. 94 . cu o alternanþã de 60 de cicluri. S-a dovedit cã pacienþii bolnavi de cancer ºi de Alzheimer care f losesc aceºti magneþi dorm mai bine. efectele sunt aparent lente. lipi ndu-i deasupra ovarelor (pe pãrþile laterale faþã). Personal.

Când spunem ionizeazã. cum este lumina emisã de un bec. în care energia negativã a ionizãrii este folositã pentru a arde energia moleculelor din alimente. echivalând practic cu un suicid lent. dar el descrie ºi energia privitã ca substanþã ºi ca stare. Oricine mãnâncã alimente iradiate va îmbãtrâni ºi va muri id. Când aud cuvântul iradiere. Sursa energiei fisiunii folositã pentru a iradia rezervele de hranã ale americanilor sunt izotopii ra dioactivi ºi deºeurile nucleare. folosit pentru a distorsiona ADEVÃRUL ºi pentru a promova minci una. El descrie actul io nizãrii fiinþelor vii.ALIMENTELE: radiaþie ºi iradiere Cuvântul radiaþie ne duce cu gândul la o energie emanatã dintr-un punct central. Practic. ºi mai puþin asupra efectelor pe care le produce acesta. Existã mai multe posibilitãþi prin care efectele acestor radiaþii negative pot fi neutralizate. Oamenii se tem pe bunã dreptate de energia nuclearã. Cartea vibraþii (vezi pachetul informativ) oferã multe a lte soluþii. Una din cele mai bune modalitãþi constã în plasarea unui super-magnet deasupra glandei timusului. Alimentele iradiate nu au NIMIC de oferit corpului bioelectric. iradiere ºi alimente modificate genetic . Aºa se ile cu iradierea mâncãrii. Cuvântul iradiere este confuz ºi este folosit adeseori pentru a-i induce în eroare pe oa meni. Implicã faptul cã energia are o anumitã substanþã ºi cã lasã în urma ei o anumitã amprentã. oamenii se gândesc imediat la radiaþiile nucleare. Iradierea se implicã asupra actului propriu-zis. nu prea ºtiu ce sã creadã. nici negru. Orice om care doreºte sã trãiascã o viaþã lungã ºi sã aibã o stare bunã de sãnãtate trebuie sã înveþe sã se uri. Radiaþii. El este un termen cvasi-ºtiinþific. înþelegem de fapt arde . iradierea nu înseamnã acelaºi lucru cu radiaþiile. refuzã sã mãnânce alimente modificate sau iradi nu acceptã sã îºi supunã organismul efectelor curentului alternativ de 110 volþi cu 60 de ciclu ri care emanã din monitoarele calculatoarelor ºi din neoanele fluorescente. Energia fisiunii este o radiaþie emanatã de aparatele nucleare sau de deºeurile lor ra dioactive. Este un cuvânt cenuºiu! Omul înþelept evitã cuptoarele cu microunde. Acest tip de energie agreseazã þesuturile vii ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. În ochii opiniei publice. Cuvântul iradier e nu este nici alb. Iradierea este un alt termen foarte des folosit în mass media. lipsindu-le de valoare energeticã. ele red uc forþa vitalã. În schimb. Arderea moleculelor vii face viaþa imposibil produce suferinþã. Aceastã energie a fisiunii ionize azã moleculele vii.

Veþi învãþa cu aceastã ocazie cã nu existã nici o dife limentele modificate genetic ºi cele iradiate. Nu cumpãraþi niciodatã mâncare iradiatã. Ei ne sperie vorbindu-ne de contaminarea apei ºi a hranei cu microbi precum E. Mãsurarea câmpurilor energetice 95 . Ce uitã sã menþioneze ei sunt adevãratele motive care stau la baza iradierii alimentelor pe care le consumã americanii.H7 sau Cryptosporidium. Microbii NU se mai adunã în aceste alimente pentru cã ei NU mãnâncã molecule a . Experþii vorbesc în cei mai laudativi termeni despre miracolul conservãrii alimentelor prin iradiere. Au creat astfel o industrie a alimentelor care rezistã de-a pururi. Ei citesc semnalele energetice emise de alimente (orientate cãtre stânga) ºi le evitã din instinct . lele urmãtoare ne vom ocupa de cãderea pãrului. dar care ne conduc direct în cimitir. ori alte poveºti asemãnãtoare. Moleculele sale vii imele) sunt însã distruse.Expresia modificat genetic este un sinonim de datã recentã pentru iradiere. Hrana iradiatã capãtã un înveliº de protecþie care rezistã de-a pururi . Nu mâncaþi alimente gãtite la cuptorul cu microunde. Ei ºtiu foarte bine cã alimentele tratate chimic nu mai au nici un fel de rezistenþã ºi trebuie iradiate pentru a nu se strica direct pe rafturile magazinelor de prezen tare. El pare ac ceptabil pentruopinia publicã pentru cã sunã ºtiinþific ºi nu pomeneºte nimic de radiaþii . chelire ºi orbire. Ambele categorii sunt niºte monstruozitãþi energetice . Viaþa dumneavoastrã depinde de el vezi pachetul informativ). folosiþi un pendul sau un lanþ vibratoriu pentru a verifica un aliment înainte de a-l ingera! Aceste metode þin în epoca noastrã de o veritabilã luptã pentru supravieþuire . coli 0158 .

Prezenþa câmpurilor electromagnetice care emanã din aparatele ºi echipamentele electrice este uºor de depistat. Atunci când folosiþi aparate electrice conectate la un curent alternativ de 110 volþi. ea nu poate bloca efectele unui câmp electromagnetic al unui curent de 110 volþi sã provoace leziuni cor pului viu. Oamenii cred în propaganda medicinii alopatice ºi fac coadã la cl inicile medicale. plasaþi-vã în spatele câmpului sãu de forþã ºi purtaþi un super-magnet. prezenþã care depãºeºte de departe radi O placã de plumb cu o grosime de 5 centimetri poate bloca radiaþia nuclearã. Reþineþi. fãrã o vindecare autenticã a bolii care le-a decla nºat). luând precursori de hormoni ºi aplicând ETVC (acest procedeu va fi descris ult erior). mâncarea iradia tã ºi ingineria . dar nu li se spune nimic despre violenþa cu care radiaþiile ionizante lovesc corpulfizic. rãpindu-ne în cele din urmã viaþa! Câmpurile energetice ale curentului alternativ au o nuclearã. EFECTELE acestor câmp rgetice anti-viaþã sunt de naturã subtilã la fel ca ºi efectele mâncãrii preparate la microunde asu sãnãtãþii. În realitate. legate de radiaþiile microundelor. În continuare. În mod similar. Ei nuînþeleg cã existã o mare diferenþã între diagnosticul pe bazã de raze efectul ucigaº al terapiei prin radiaþii. Nu folosiþi niciodatã pãturi electrice. rezolvaþi problema fãcând exerciþii aerobice. Medicina ºi radiaþiile Terapia prin radiaþii ºi chimioterapia radioactivã folosite în tratamentul cancerului au efecte devastatoare asupra organismului. de pildã un calculator. Efectele pe termen scurt rãmân neobservate. Întrebaþi-i pe experþi Dacã subiectele despre care discutãm. Pacienþii sunt învãþaþi sã SPERE cã se vor vindeca. radiaþiile nu pot reprezenta o terapie . Ceea ce ne preocupã pe noi este lungimea timpului petrecut în câmpul de forþã negativ ºi intensitate a câmpului. dar PE TERMEN LUNG ne priveazã de sãnãtate ºi de vitalitate. înseamnã cã aþi pãtruns în câmpu nþã electricã al aparatului respectiv. Ele intrã în ca egoria paleativelor (tratamentul semnelor ºi simptomelor. Conectaþi un radio la un prelungitor ºi localizaþi o frecvenþã între douã staþii de emisie în nu se aude nimic. Când radioul începe sã bâzâie. aceasta este doar o parte din energia ele ctromagneticã din casã. suntem învãþaþi sã apreciem iradierea hranei p e care o mâncãm. TOTUªI. de televizor sau de cuptorul cu microunde. osind salteaua elasticã. Metoda prezentatã în continuare mãsoarã O PARTE din energia negativã. Dacã vã este frig. cãci ele se opun vieþii. dar mai su nt ºi alte asemenea câmpuri. fãrã sã ni se spunã nimic de bolile ºi moartea la care conduce în mod garantat aceasta. aduceþi volumul la maximum ºi apropiaþi radioul de monitorul calcu latorului.

reducerea acestei vitalitãþi. Fiecare nouã zi poate aduce cu sine mai multã vitalitate. Practic. îmbãtrânir reprezintã TOTALITATEA influenþelor negative din viaþa dumneavoastrã. Nu depinde decât de dumneavoastrã sã vã auto-protejaþi. 96 . Preambul: capitolul urmãtor se ocupã de riduri. Nu veþi redeveni tineri decât i nversând procesul prin care aþi îmbãtrânit. de ce nu ne spun nimic experþii în legãturã cu ele? Deoarece cercetarea acestor zone de risc NU este finanþatã de cãtre experþi. care nu vor accepta niciodatã cont estarea celor douã mari monopoluri ale istoriei: generarea electricitãþii ºi industria farmaceuticã a medic amentelor alopatice. SISTEMUL DE ALOCARE A FONDURILOR aparþine marilor companii ºi guvernului. DE CE apar acestea ºi CE se poate face în legãturã cu ele? Vom discuta de asemenea despre mirosurile corporale care se accentueazã odatã c u procesul de îmbãtrânire.geneticã sunt adevãrate. sau dimp otrivã. Ignoranþa este un pretext penibil. care nu vã va salva de la îmbãtrânire.

prostatei ºi uterului. scãderea masei musculare ºi apariþia cut elor sunt veri primari cu pierderea apetitului sexual. Aceºtia sunt anii când bãrbaþii ªI femeile avanseazã rapid cãtre bãtrâneþe ºi când ferea sã în perioada pubertãþii începe sã se ÎNCHIDÃ. La bãrbaþi. ºi im plicit a unei noi vieþi. Cea mai comunã formã de diabet este cel de tip II. pancreasului ºi ficatului. tiroidei. Diabetul este o dovadã a încetinirii funcþionãrii organelor vitale ºi a dezechilibrelor ho rmonale. proces urmat curând de încetarea producþiei de pro gesteron. concentrarea. Pe mãsurã ce producþia de hormoni se reduce. . Rãspunsul ei este greºit roblema are patru cauze. Problema este sistemicã ºi nu þine numai de organele sexuale. al disfuncþi ilor la nivelul vezicii biliare ºi al problemelor auto-imune rezultate din IMUNIZARE. Pe de altã parte. adrenalelor. timusului. Diabetul este rezultatul exceselor de toxine din interiorul corpului. Incontinenþa NU este o problemã la femei! Ce este diabetul Milioane de oameni din societãþile occidentale suferã de diabet. Producþia de DHEA înceteazã la vârsta de 24 de ani. dar aceasta nu se numãrã printre ele. metabolismul încetineºte ºi excesele se acumuleazã în sis tem. Pãrul devine tot mai subþire. subþierea pãrului ºi chelirea. Condiþii precum obezitatea. incidenþa dia ului este foarte redusã. în þãrile umii a treia. fragilizare a unghiilor ºi pãrului. la fel ca ºi strãmoºii lor. veþi cu noaºte din nou miracolul vieþii. tulburãrile intestinelor. infecþiile cu ciuperci. afecþiunile pielii. Pierderea apetitului sexual indicã disfuncþii ale ovarelor ºi testiculelor. mai sãnãtoasã ºi mai exuberantã. La baza tuturor acestor probleme de sãnãtate stau hormonii! Pentru a recupera apetitul sexual.Apetitul sexual Pierderea apetitului sexual indicã o deteriorare ºi o atrofiere a organelor vitale i nterne. în care oamenii continuã sã mãnânce alimente naturale. Ea apare la oameni cu vârste cuprin se între 33-55 de ani. Dacã veþi face acest lucru. TREBUIE sã vã purificaþi sistemul hormonal ºi recepto rii neuronali ºi sã reduceþi excesele hormonale în organismul dumneavoastrã. Rãbdarea. ªtiinþa medicalã aruncã vina pe geneticã pentru apariþia diabetului. energia scade. impotenþa anunþã de multe ori un diabet nedetecta t. apetit sexual aidoma. atitudinea mentalã ºi voinþa de a pune în aplicare remediile necesare fac parte integrantã din tratamentul aplicat pentru recuperarea apetitului sexual.

Este o afecþiune autoimunã pr ovocatã de introducerea SUPER antigenilor în organism. iar muºchii devin flasci. Vaccinurile DPT (anti -difterie. apar semne de cancer. probleme ale tiroidei. 75% din copiii cu aceste afecþiuni suferã din cauza sup erantigenilor mutanþi din sistemul lor. Associated Press a confirmat recent cã tulpinile atenuate ale virusului polio pot s uferi mutaþii odatã introduse în organism! La fel se petrec lucrurile cu vaccinurile anti-hepatita B. 97 . Din pãcate. tulburãril e degenerative ale nervilor prolifereazã.grãsimea începe sã se acumuleze. Un superantigen este o proteinã strãinã care dã peste cap sistemul imunitar. pielea se rideazã. tetanus) ºi anti-polio conþin superantige ni care provoacã diabetul de tip I ºi surzenia. e femei la fiecare bãrbat suportã extirparea chirurgicalã a vezicii biliare. pertusis. Precursorii racemizaþi ai horm onilor ºi clismele la ficat OPRESC acest fenomen. Diabetul de tip I (diabetul juvenil AKA) este o tulburare gravã în care sistemul imu nitar al copilului atacã celulele pancreasului responsabile de producþia de insulinã. D PT ºi antigripale! EVITAÞI VACCINURILE CU ORICE PREÞ! Extirparea vezicii biliare reprezintã o garanþie de 99% pentru apariþia diabetului întrun interval de timp de 20 de ani dacã persoana nu îºi ia mãsuri de protecþie împotriva acestui lucru.

Ea poat e fi inversatã cu ajutorul precursorului de hormon Totally Male. Dacã gura vã miroase urât. Corpul le foloseºte pentru creºterea ºi diferenþierea cel lelor ºi þesuturilor în organe specializate. prostata se umflã ºi s e întãreºte. corpul lor începe sã ca pete o înfãþiºare mai tinereascã. este de cã aveþi o problemã! (vezi pachetul informativ) . Dacã adulþilor li se administreazã proteine antigenice racemizate. oasele. etc. Biogenic hGH ºi precursorilor racemizaþi ai hormonilor pot fi dramatice. Ca întotdeauna. Tonifiantul Biogenic al Pielii ºi a Corpului Priviþi-vã în oglindã. Remediile homeovitice ºterg ampren ta energeticã lãsatã de vaccinuri. Acest aparat simplu transformã apa d e la robinet într-o substanþã puternicã ce împiedicã formarea plãcii ºi apariþia cariilor. iar tiroida se umflã. Prostatita ºi impotenþa Prostatita sau HPB (hiperplazia prostaticã benignã) este o disfuncþie hormonalã. el se afla în prezenþa unor proteine antigenice ºi a unor hormoni echilibraþi. sângerarea gingiilor ºi alte afecþiuni periodontale pot fi rezolvate cu uºurinþã cu ajutorul unui irigator dentar biomagnetic. în timp ce în cazul femeilor. sau flasci? Aveþi un pântec bombat sau pungi de grãsime pe ºolduri? Vi s-au lãsat sânii? Vã m i amintiþi de felul în care arãtaþi pe vremea când eraþi tânãr(ã)? Atunci când organismul dumneavoastrã se dezvolta în pântecul matern. Efectele combinate ale Tonifiantului Biogenic al Pielii ºi Corpului. cervixul îºi pierde elasticitatea. Mulþi copii d evin diabetici la pubertate din cauza dezechilibrelor hormonale. Problema este identicã! Nu acceptaþi niciodatã masajul medicului! Clismele la ficat sunt remediile cele mai utile pentr u eliminarea toxinelor din organism. un ficat sãnãtos ºi purificarea þesuturilor conduc la rezultate încã ºi mai spectaculoase. precum inima. Pentru a afla mai multe informaþii. sau acele riduri ale buzei superioare? Dar în jurul ochilor? Ce puteþi spune despre torsul dumneavoastrã? Aveþi grãsime în exces sau celulitã? Muºchii sun tonifiaþi. Aveþi pungi de piele care atârnã sub bãrbie ºi sub braþe? V-au apãrut colþurile gurii. Proteinele antigenice au niºte proprietãþi absolu speciale ºi nu sunt de regulã disponibile decât fetuºilor.Apa Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicinalã face miracole în cazul diabeticilor. În cazul bãrbaþilor. creierul. comandaþi Pachetu l Sursã (vezi pachetul informativ). Sângerarea gingiilor ºi paradontoza Probleme precum gingivita.

contractarea involuntarã a m uºchilor aferenþi colonului datoratã tensiunii nervoase. infecþii bacteriene. o gândire negativã. Fecalele cu sânge indicã hemoroizi sau ulceraþii. lipsa exerciþiilor fizice ºi a fibrelor alimentare. Culoarea obiºnuitã a fecalelor trebuie sã fie maronie.Un colon sãnãtos Cum trebuie citite materiile fecale Fecalele care plutesc indicã o cantitate excesivã de grãsimi ingerate ºi/sau un metaboli sm redus al grãsimilor. colitã. o dietã sãracã în fibre ºi/sau o lipsã de ritmicitate (vezi glosarul). curbat. sub-hidratare. stres. Fecalele fibroase indicã un colon congestionat. sub-hidratare. lipsa ritmicitãþii. un ficat cu disfuncþii. infecþii virale (fecalel e albe indicã hepatita). Fecalele sub formã de cocoloaºe indicã un tranzit digestiv lent. un stres puternic. 98 . Fecalele deschise la culoare indicã disfuncþii ale ficatului. un dezechilibru hormonal.

sf ecla crudã sau verdeþurile. Aveau o aversiune faþã de spãlatul urechilor. Evacuarea completã a fecalelor caracterizeazã un colon Se încheie adeseori prin eliminarea zgomotoasã a gazelor. care în caz contrar pot lua forma acneii. o evacuare incompletã. micuþul Herman ºi fratele sãu Therman. Beþi întotdeauna cel puþin douã pahare MARI cu apã dimineaþa la trezire.Fecalele închise la culoare indicã un stomac leneº. Bunica le-a spãlat urechile cu un sãpun din leºie. Fecalele care la început sunt foarte groase. bolile vor apãre a cât de curând. colitã. ºi indicã un tranzit digestiv mai redus de 12 ore. rinichii ºi plãmânii un tegument aflat într-o stare bunã de funcþionare permite prevenirea acumulãrii de toxine. ºi prin creºterea unghiilor ºi pãrului. ridurilor. sau anumite influenþe ale dietei. La fel ca ºi rudele sale intestinele. Sângele idele extracelulare care circulã între celule asigurã lichidele necesare pentru transpiraþie. ignorarea necesitãþilor o vreme prea îndelungatã. cum sunt prunele uscate.5-2 litri de apã pe zi pentru ca tulburãrile descrise mai s us sã se amelioreze sensibil. indiferent de cauze. . ca sã numim doar câteva dintre ele. Pielea este prima linie de apãrare a organismului împotriva bolii. a psoriazisului. El include pãrul ºi unghiile . absoarbe substanþe ºi eliminã prin transpiraþie. Roger Lent Tegumentul (pielea) este organul cu cea mai mare suprafaþã. Mâncaþi cât mai multe legume ºi fructe. NOTÃ: este suficient sã beþi 1. iar spre final devin subþiri indicã o forþa re a rectului. ulceraþiilor pielii ºi bãºicilor. lipsa fibrelor alimentare ºi a exerciþiilo r fizice. normal . Pielea funcþioneazã aproape la fel ca ºi plãmânii. Dacã ea este lezatã. ºi este una din cele PATRU guri de scurgere pentru eliminarea deºeurilor toxice. Adãugaþi la acest tratament ºi o lingurã de Yucca Blend la fiecare masã. Ea respirã. urmate de un nou pahar de fiecare datã când urinaþi. Dr. care nu mai reþine nimic. ies uºor din colon. nici prea subþiri. secreþii de grãsimi ºi uleiuri. 15 Sãpunul pe bazã de leºie de pe vremea bunicii Oh. sub-hidratare. Faceþi exerciþii fizice. Iar ei nu au mai auzit nimic câþiva ani la rând . sânge închegat din cauza unui ulcer ma i vechi. Fecalele normale au o culoare maronie obiºnuitã. nu sunt nici prea groase. subhidratare.

Þesuturile conjunctive dure sunt cartilagiile ºi oasele. Þesuturile conjunctive sãnãtoase sunt alcãtuite din carbon ºi sulfidridã de sulf racemizate are se regãsesc ºi în SOC. Matricea oaselor este alcãtuitã dintr-un schelet din proteine de colagen umplut cu minerale. Tumorile canceroase sunt de multe ori calcifiate. 99 . Ele îºi aratã vârsta prin dureri ºi inflamaþii (artritã ºi gutã). muºchi. þâºnind mai devreme sau mai târziu la suprafaþã sub forma coºurilor. bãºicilor sau a ridurilor. tendoane ºi cartilagii). Colagenul intrã în structura þesuturilor conjunctive într-o proporþie de 30% (piele. Deºeurile care nu reuºesc sã scape din organism rãmân prinse în þesuturile dermice (straturil de suprafaþã ale pielii) ºi subcutanate (cele de sub straturile dermice). artrita implicã o calcifiere a încheieturilor. ligamente. oase. Pielea ridatã este alcãtuitã din colagen ºi fibre elastice ºi reticul are. Astfel. în încercarea organismului de a izola aceste câmpuri de înaltã energie toxicã. acestea alcãtuiesc corpul într-o proporþie de 90%. Acumularea deºeurilor acide conduce la calcifierea þesuturilor moi. Pielea ºi sânii care atârnã sunt exemple de degenerare a þesuturilor conjunctive.Glandele sebacee (care produc uleiuri) secretã toxinele bazate pe grãsimi ºi uleiuri. la pi erderea elasticitãþii ºi la degenerarea lor. iar tuberculoza o calcifiere a plãmânilor. Deºeurile depozitate în þesuturile conjunctive moi conduc la calcifierea acestora. La rândul lor. SOC-ul este util de asemenea în dizolvarea þesuturilor cicatricelor .

Þesuturile cicatrizate pot fi interne ºi/sau externe. iar producþia ei se reduce dupã vârsta de 24 de ani. adicã din interiorul celulelor. deoarece blocheazã receptorii din organism ºi împiedicã centrii de reglare din creier (hipotalamusul. purificând receptorii umani. hormonii analogi au o duratã de viaþã veºnicã ºi nu se des isul DHEA natural pe care îl gãsiþi pe piaþã este o minciunã pe faþã! Tot ce au fãcut chimiºtii a ute grupul R în molecula organicã pentru a o putea patenta. aceste fluide extracelulare sunt numite limfã . Substanþa realã nu poate fi patentatã ºi to t ce este natural nu este profitabil pentru industrie. Cu toatã publicitatea care i se face. Corpul î construieºte þesuturi cicatrizate ca rãspuns la diferite traume ºi din incapacitatea de a construi þesuturi sãnãtoase. Mai mult decât atât. . Schimbãrile hormonale ºi încetinirea funcþionãrii hormonilor DHEA este unul din hormonii analogi cu rol de (gloanþe magice) care au apãrut ca ciu percile dupã ploaie. Fluidele extracelulare nu sunt tot una cu cele intr acelulare. folosesc precursori racemizaþi ai ho rmonilor (în varianta masculinã) deoarece aceºtia îi permit corpului sã îºi producã propriii hormoni. încheieturi slãbite ºi intoxicaþie cu metale grele. sãnãtoase. Atunci când carbonul ºi sulful act ive biologic sunt în cantitãþi insuficiente. pilulele anticoncepþionale ºi înlocuitorii de estrogen. depresi a ºi reducerea apetitului sexual. DHEA realã este produsã în corp de cãtre glandele adrenale. steroizii anabolici. T oate aceste substanþe sunt EXTREM DE periculoase. la fel ca ºi producþia altor hormoni precum progesteronul sau melatonina.Procesul de îmbãtrânire presupune acumularea de deºeuri toxice în fluidele care circulã ÎNTRE celulele þesuturilor moi. corpul devine incapabil sã îºi construiascã þesuturi puternice. Atunci când sunt culese de vasele capilare limfatice ºi resorbite în sâng e. Vom discuta despre ambele categorii ceva mai târziu în aceastã c arte. Fe riþi-vã de aceste droguri atât de populare astãzi. Ele NU sunt sigure. ºi implici trolul asupra corpului. veþi deveni un prizonier în propriul dumneavoastrã corp. grãsimea. Aºa explicã de ce capsulele de SOC foarte bogate în carbon ºi sulf racemizate produc rezultate atât de d ramatice în cazul suferinzilor de artritã. De îndatã ce se vor ataºa de receptorii dumneavo astrã. pe care îi elibereazã astfel din blocajul în care au fost prinºi. nimeni nu spune opiniei publice cã NU existã nic i o diferenþã între DHEA analog. Urmãtoarele boli sunt AVERTISMENTE serioase legate de un dezechilibru hormonal la femei: afecþiunile tiroidei. Pielea ºi þesuturile cicatrizate Existã numai DOUà clase de þesuturi: cele funcþionale sãnãtoase ºi cele cicatrizate. subþierea pãrului. glanda pituitarã ºi cea pinealã) sã menþinã echilibrul hormonal. Personal. infecþiile cu ciuperci ºi cele ale vezicii.

mai ri gide ºi mai puþin elastice. Vedetele de cinema recurg la lifting-uri faciale pentru a-ºi remedia ridurile. 100 . Ele ºtiu foarte bine cã cu cât arãþi mai tânãr. subþierea/albirea firelor de pãr ºi încheieturile artritice pot fi consider ate oricum. cu atât ma t îþi vei putea prelungi viaþa artisticã ºi statutul de vedetã. bucurându-te de beneficiile lor. Vedetele de cinema. conºt iente cã o faþã tânãrã atrage un succes de casã mai mare.Pielea ridatã. îndeosebi la oamenii în vârstã. ºi acidul glicolic cu valoare terapeuticã. dar nu semne ale tinereþii ºi vitalitãþii. dar cola ul industrial nu este rãspunsul pe care îl aºteaptã organismul. Printre produsele care sunt cu adevãrat efi ciente ºi care opereazã foarte bine alãturi de loþiunile pe bazã de SOC vã recomand: crema cu precursori Nugest II. Ridurile îi deranjeazã pe cei care doresc sã arate tineri. straturile exterioare ale pielii devin tot mai strâns unite. Ele sunt un SEMN al unei pr obleme interioare. Tonifiantul Biogenic pentru Piele ºi Corp. Pe mãsurã ce situaþia se înrãutãþeºte. acidul glicolic. de acumularea deºeurilor în depozite ºi de reducerea producþiei de ATP. Ele sunt legate de deteriorarea ºi încetinirea activitãþi etabolice. adãugând colagen în produsele sale. în punctele în care pielea se freacã mai mul turi ºi sângerãri. SOC-ul ºi GH3 Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Industria cosmeticã încearcã marea cu degetul .

Acizii naturali precum cei din oþetul de mere ºi din ceaiul de Kombucha regenereazã organismul. motiv pentru care metaboliþii proteici se acumuleazã în urinã. Un acid este un donator de hidrogen. Existã femei scandinave care îºi spalã faþa cu urinã. SOC-ul stim uleazã formarea colagenului NOU în straturile dermice (adevãrata piele. Un alt secret personal pentru a-mi pãstra pãrul negru. iar pielea capãtã o strãlucire sãnãt oasã care are un mare efect asupra celor din jur. le folosesc cu religiozitate. pielea devine incredibil de moale. Când sunt folosite loþiunea SOC ºi Totally Male (pentru bãrbaþi) sau Nugest II (pentru fem ei). Bolnavii de cancer ºi cei care þin cure de slãbire sunt exemple triste de oameni care suferã din cauza acestui canibalism intern. Loþiunea SOC face minuni ºi în caz de acnee sau cicatrice rãmase ca urmare a unor arsuri . fiind înclinatã sã respingã bãtrâneþea. ridurile aproape cã dispar. Acestea pot dispãrea complet. tiner se bucurã de un avantaj comparativ evident! Lifting-urile faciale ajutã. dermatologii folosesc acid glicolic premium cel mai mic dintre hidroxi-acizii alfa. Un nivel ridicat . De aceea. Capacitatea noastrã de a produce enzime digestive ºi absorbante PUTERNICE scade dupã vâr sta de 30 de ani. fãrã fire degradate. iar efectele combinate ale cel or douã produse sunt absolut minunate! Urina ºi faþa Acid este un termen chimic.Societatea este extrem de subiectivã. care poate fi astfel eliminatã prin spãlare. Acidul glicolic cu valoare profesionalã se combinã cu straturile exterioare uscate a le pielii (stratum corneum). Straturile dermice se prind de cele exterioare (epidermice) prin membrane subcutanate. Oþetul natural co nþine acizi organici naturali care au un gust acru. Urina conþine acizi care înfrumuseþeazã p ielea. dar sunt foarte scumpe ºi NU rezolvã problema. În plus. în urinã apar produse secundare toxice. precum acidul uric. este ceaiul de Komb ucha ºi Gh3+11. cea vie). Capsulele de SOC sunt luate oral. iar pielea mea aratã ca la 20 de ani (deºi am 53). Cartea oþetului de mere ºi Cartea ceaiului Ko mbucha). Acizii naturali au o mare putere de vindecare. Personal. un organism bãt rân îºi mãnâncã propriile þesuturi pentru a-ºi satisface nevoia de proteine. În timp. deoarece acidul uric le ajutã sã-ºi menþinã pielea m faþã tânãrã. Produsele de mai sus reprezintã o veritabilã hranã pentru piele NU sunt doar niºte produse cosmetice. De altfel. uscând pielea moartã. Mulþi oameni îºi beau urina pentru a se vindeca de cancer ºi de alte boli (vã recomand în ac eastã direcþie cãrþile: Propriul dumneavoastrã medicament ideal.

În trecut. din cauzã cã îºi supraîncãrcau org smele cu proteine de origine animalã.de acid uric în urinãreprezintã un AVERTISMENT serios! În plus. guta era cunoscutã sub numele de boala bogaþilor. Pe piaþã existã numeroase produse pen uºurarea digestiei. R/HCI ºi Yucca Blend. R/HCL ºi Yucca Blend corespund perfect din ace st punct de vedere. Aceºti a sufereau de inflamaþii la nivelul picioarelor. iar aceste produse trec cu succes acest test. alimentele nedigerate di n intestine alimenteazã paraziþii. Gerovitalul doctoriþei Ana Aslan. Digerarea proteine lor prin ruperea legãturilor peptidice nu se poate produce decât într-un mediu PUTERNIC acid. Tr. DiSorb Aid. 101 . otrãvesc organele vitale ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. Aceasta este ordinea strictã pe care trebuie sã o respecte orice produs pentru digestie. dar NICI UNUL dintre ele nu se comparã nici pe departe cu combinaþia dint re DiSorb Aid. Testul suprem apare însã în cazul bolnavilor de cancer. Pentru oamenii în vârstã. care produceau un exces de acid uric. degetelor de la picioare ºi mâinilor. care mor literalmente prin înfometare. Acumulãrile de deºeuri afecteazã organismul ºi determinã 11 N. enzimele digestive sunt absolut CRUCIALE. Boala bogaþilor Oamenii care mãnâncã prea multe proteine de origine animalã ºi care au o digestie slabã se îm olnãvescdeseori de gutã. R estul digestiei ºi întreaga absorbþie se petrece în intestinul subþire.

Eliminarea pietrelor din ficat ºi din vezica biliarã este nedureroasã ºi sigurã. În plus. Dacã o piatrã la ficat sau la vezica biliarã blocheazã principalul canal al bilei care conduce la intestinul subþire. modul de viaþã sedentar a devenit e emic. ele pot provoca moartea. Aceste acumulãri de cristale se depun la încheieturil e degetelor de la picioare ºi la extremitãþi. Medica împotriva gutei nu trateazã decât simptomele. emia a sângelui). nimeni nu le spune pacienþilor cã medicamentele împotriva gutei distrug ficatul. guta nu reprezenta o problemã pentru clasa mijlocie ºi pentru oamenii sãraci. odatã cu apariþia societãþii serviciilor ºi a calculatorului. provocând inflamaþii ºi suferinþã. Astãzi. Guta este un SEMN clasic de bãtrâneþe. Toxemia este principala ameninþare la adresa femeilor gravi de! Apa de bãut de slabã calitate alimenteazã problemele de care am discutat mai sus. fãrã o rezolvare a cauzelor). iar acest lucru devine cu atât mai dificil cu cât eºti mai bogat. Corpul n e ce sã facã cu aceste precipitate. . Modul de viaþã sedentar era apanajul exclusi v al bogaþilor. care fãceau de regulã toate muncile grele din societate. Presiunile sociale fac aproape imposibil un mod de viaþã sãnãtos. rinichi ºi vezica biliarã. afectând inclusiv clasa mijlocie ºi sãracii. Alcoolul. cu condiþia sã vã pregãtiþi corpul ºi sã urmaþi cu precizie instrucþiunile care vor urma. pietrele la ficat. conducând la o creºtere accentuatã a nivelului de acid uric din sânge ºi din þesut uri. manifestându-ºi iritarea prin inflamaþii ºi dureri. Acidul uric excesiv din sânge ºi din limfã se combinã cu anumite baze minerale alcaline precum calciul ºi dau naºtere cristalelor de sare. fãrã sã afecteze în vreun fel cauzele care au dus la apa riþia lor! Tot ce a reuºitsã producã ºtiinþa ºi în acest domeniu este tot un paliativ (o alin a durerilor. Guta nu se mai manifestã numai în lumea opulentã a bogaþilor. Mâncãrurile grase încarcã organismul cu purine (deºeuri proteice din carnea bogatã în azot) º uprasolicitã rinichii. Pacienþii sunt mai degrabã preocupaþi de cine plãteºte factura (asigurarea medicalã) decât de pierderea pe termen lun g a sãnãtãþii lor. ºi apariþia pintenilor osoºi sunt manifestãri ANORMALE.apariþia pietrelor la ficat. iar corpul intrã în toxemie (tox toxic. În cazul pietrelor. dacã acestea blocheazã canalele interne ºi nu sunt eliminate chirurg ical în maximum 24 de ore. Ele reprezintã SEMNE ale îmbãtrânirii. Bila este un emulsificator al grãsimilor ºi vehiculul prin care corpul eliminã 75% din deºeurile sale. O prostie! În trecut. mesele luate seara târziu ºi excesul de carne conduc la îmbolnãvirea de gutã. care blocheazã fluxul bilei. întregul sistem intrã curând într-o stare de ºoc. Ea e ste plinã de chimicale toxice ºi de minerale inutile. Precipitatele precum cristalele de acid uric.

uleiuri ºi grãsimi. Calciul ºi grãsimile În pofida opiniilor medicale. Vom discuta în mare detaliu despre uleiurile malefice. despre care vom discuta mai multe în capitolele care urmeazã). Uleiurile de soia ºi canola joacã un rol crucial în for marea acestor plãci sanguine. bogatã în minerale grele. obþinând sãpun de casã prin procedeul numit saponificare. acestea nu pot 102 . Aceste elemente precipitã în fluidele corporale ºi se combinã cu alte deºeuri metabolice. Plãcile sunt o combinaþie de cloruri. deºeuri organice ºi minerale. pe fundul cãzii se depunea un precipitat. Dacã lanþurile peptidice ale proteinelor nu sunt r upte în stomac. cloramine. suplimenþii care conþin minerale elementare luaþi pentru a rtritã ºi osteoporozã sunt absolut inutili! Ei nu numai cã nu rezolvã problema. porni nd de la premisa cã organismul are o lipsã de calciu.Bunica obiºnuia sã amestece grãsimile animale topite cu leºie (hidroxid de sodiu). d naºtere plãcii ºi pintenilor osoºi. blocând capilarele. Precipitatele rezultate din interacþiunea uleiurilor de soia ºi canola cu deºeurile to xice din corp produc efecte similare asupra sângelui ºi limfei. dar creeazã probleme noi! Me dicii prescriu carbonat de calciu elementar (cochilii de scoici) ºi compuºi ai acidului citric de calciu. fluoruri. Ei încearcã sã FORÞEZE corpul sã accepte mineralele în forma lor eleme tarã (adicã mineralele care nu au trecut prin ciclul carbonului. îngreunând astfe ivitatea stomacului ºi digestia proteinelor. Dar atunci când sãpunul ei era folosit împreunã cu ap a de la robinet. ªi mai grav este faptul cã sunt luate imediat dupã masã. Arterele îngroºate (atero-ºi arterioscleroza) sunt pavate cu plãci precum cele depuse pe f undul cãzii bunicii. rezultat din reacþia mine ralelor grele cu sãpunul. dar ºi produsul unui mod de viaþã ne lijent ºi al unei diete alimentare nesãnãtoase. Formarea plãcilor în artere reprezintã un SEMN de boalã.

unde alimenteazã iile care se hrãnesc cu asemenea deºeuri.fi prelucrate ºi asimilate. problemele intestinelor. Iatã care sunt primele SEMNE ale menopauzei la femei ºi ale andropauzei la bãrbaþi: grãsim ea/celulita. Mirosul corporal este neplãcut din punct de vedere social . Boala predominã îndeosebi la femei. Acest proces nu este recunoscut de medici atunci când se instaleazã menopauza (în cazul femeilor). SPM. care a transf ormat fetiþa în femeie ºi bãiatul în bãrbat. artrita. el apa e ca urmare a activitãþii corporale ºi al secreþiei crescute de deºeuri toxice. Fereastra deschisã la pubertate poate fi menþinutã deschisã atâta vrem e cât doreºte femeia (sau bãrbatul). anii intermediari dintre pubertate ºi menopauzã po t fi prelungiþi indefinit. depresia. Am descoperit personal CUM poate fi oprit ºi INVERSAT el. cancerul la femei. infecþiile vaginale (venerice sau nu). ciclul dureros. tumorile fibroide. umflãrile/balo nãrile. confuzia mentalã. Este consideratã o problemã care apare dupã menopauzã. subþierea/albirea pãrului. otrãvind c orpul ºi alimentând paraziþii. În plus. Dacã veþi face ce vã voi spune eu. El este umbra bãtrâneþii care se apropie ameninþãtor. Proteinele neprelucrate putrezesc în intestine. acumulãrile de gaze dupã mese. Pânã atunci. El nu apare decât atunci când deºeu rile toxice se acumuleazã într-o mãsurã atât de mare încât ajung în þesuturile subcutanate. evitaþi aceºti suplimenþi! Pierderea masei osoase este numitã osteoporozã. Prima oarã când devenim conºtienþi de acest miros este momentul pubertãþii. eliberaþi de orice teamã! Mirosul corporal Mirosul corporal este un SEMN al unui corp poluat. asistând neputincioasã la dispariþia frumuseþii ºi bucuriei ei. Acest proces este uºor de OPRIT. afecþiunile tiroidei. De fapt. am descoperit cum poate fi ELIMINAT riscul de can cer la bãrbaþi ºi la femei. Lãsaþi prejudecãþile la o parte ºi acceptaþi faptul cã NU este necesar sã îmbãtrâniþi sau sã chiar doriþi acest lucru. precum ºi cel de osteoporozã. responsabili de dige stia proteinelor. începe sã se închidã. scãderea energiei. De aceea. Pe scurt. Cu cât . De regulã. femeia trece printr-un adevãrat iad . infecþiile cu ciuperci/ale vezic ii urinare. dar ADEVÃRATA ei instalare se produce în anii de dinai ntea menopauzei (25-40 de ani). el nu este altcev a decât mirosul moleculelor aromate toxice care se evaporã din corp. pierderea apetitului se xual. Altfel spus. aceste SEMNE ne previn cã fereastra deschisã în timpul pubertãþii. La adulþi ºi uneori chi la copii ºi adolescenþi mirosul corporal este strâns legat de încetinirea funcþiilor organelor vitale ºi de deze chilibrul hormonal. veþi putea trãi o via ngã. Calciul ºi magneziul elementar neutralizeazã acizii din stomac. cãderea sânilor. dar prezintã riscuri mult mai mari. etc.

paloarea ºi lipsa ei de vitalitate. 103 . Cea deacþiune este legatã de sistemul hormonal. mirosul va depãºi puterea oricãrui deodorant. dar bãtrân din punct de vedere corporal. Toate celul le din organism sunt afectate de acest proces. Copiii au un simþ excelent al mirosului. cu atât mai toxicã este persoana în cauzã. ºi sã ai un miros puterni c. El este un simptom al îmbãtrânirii ºi al activitãþii c atabolice. care poate fi considerat pe bunã dreptate una din cele douã acþiuni fundamentale pe ca re trebuie sã le execute omul care doreºte sã îºi inverseze procesul de îmbãtrânire ºi sã se vindece de boalã.acest miros este mai puternic. Altfel spus. Poþi sã fii tânã in punct de vedere calendaristic. Dacã bãtrâneþea corporalã este dublatã de ani. Oamenii cu un miros corporal puternic se pot spãla de cinci ori pe zi cu sãpunul cu leºie al bunicii ºi pot folosi cele mai bune deodorante fãrã a obþine vreun rezultat. nu numai ca numãr d e ani. Clismele la ficat nu au drept activitate principalã purificarea ficatului ºi eliminarea pietrelor. ci eliminarea fãrã efecte secundare a d eºeurilor acide localizate înspaþiile celulare ºi în grãsimile din ÎNTREGUL corp. Un miros corpo ral puternic este un SEMN care nu trebuie ignorat! Nu trebuie sã fii foarte în vârstã pentru a avea un miros corporal puternic. Imaginea este deplorabilã ºi explicã în plan vizual de ce aceºti oameni au un miros corporal atât de puternic. ci ºi fizic. Copiii au un miros atât de proaspãt pentru cã sunt TINERI. Un corp sãnãtos ºi curat a roape cã nu are miros. Ei detecteazã imediat toxinele care emanã din bunicii lor. ei miros imediat bãtrâneþea! Priviþi felul în care aratã pielea oamenilor în vârstã: c . Deºi comun. mirosul corporal este ANORMAL.

gâtul ºi capul. deºi buna funcþionare a ace stuia este crucialã pentru o stare bunã de sãnãtate. Capacitatea limitatã de a transpira liber indicã un sistem limfatic leneº. pauzã încetare). Oamenii nu detecteazã schimbãrile mirosurilor subtile. dar au totuºi un ciclu lunar al hormonilor. Când corpul feminin se goleºte de toxine prin intermediul ciclului. schimbãrile hormonale care s e produc accelereazã emisia de molecule aromate. Acestea sunt zonel e în care existã noduri de mare concentrare limfaticã. Majoritatea antiperspirantelor conþin ioni toxici de ALUMINIU. subsuoarele. Hormonii afecteazã mirosul corporal. cãci reprezintã SEMNUL oficial al apropierii bãtrâneþii. În realitat . ce am discutat pânã acum în aceastã carte este legat de CONTROLUL asupra mediului intern. Menopauza ºi andropauza apar dupã o reducere a nivelului de funcþionare a organelor vi tale. iar echivalentul menopauzei în cazul lor este numit andropauzã (andro hormonii androgeni masculini.Pe mãsurã ce mediul intern se modificã. Cancerul îºi are originea în sistemul limfatic ºi cãlãtoreºte prin in ul acestuia. dar modificã mediul intern într-o mãsurã suficient de mare pentru ca aceastã boalã sã disparã . Apa Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicinalã are capacitatea de a scãpa corpul de mirosul put ernic ºi de cancer. Vestea bunã este cã efectel lor pot fi . Se cunosc cazuri de urºi care au atacat femei aflate la menstruaþi e. procesele care le corespund încep cu 15-20 de ani înainte de declanºarea oficialã. Ei nu au un ciclu menstrual. cu deosebirea testiculelor ºi ovarelor. implicaþi în afecþiuni degenerative p recum Alzheimer. este imposibil sã elimini o tumoare canceroasã dacã sistemul limfatic nu funcþio neazã corect. Oamenii mai vârstnici îi pot folosi pentru a-ºi redeschide fereastra deja închisã La începutul secolului XX. În mod corect. încãrcând astfel corpul cu metale grele ºi sufocând fluxul deºeurilor prin sistemul limfatic . ele ar trebui numite sch imbãri hormonale . Remarcaþi zonele din corp în care transpiraþia este foarte puternicã. Precursorii racemizaþi ai hormonilor diminueazã schimbãrile hormonale experimentate de cele douã sexe ºi pot prelu ngi indefinit vârsta mijlocie. dar unele a nimale (cum sunt urºii) au aceastã capacitate. formele de viaþã care existã în el se schimbã ºi ele. menopauza era numitã apogeul . Un exemplu ilustrativ în acest sens este menstr uaþia. precum zona inghinalã. Ea NU vindecã cancerul. sânii. Deodoranþii ºi menstruaþia Deodoranþii anti-transpiraþie nu trebuie folosiþi NICIODATÃ. Menopauza (ºi andropauza) sunt cuvinte la timpul trecut . Ei BLOCHEAZà glandele sudorip are. De altfel. Bãrbaþii experimenteazã ºi ei o schimbare hormonalã lunarã a mirosului corporal.

Femeile nu vor mai fi nevoite sã îmbãtrâneascã (sau sã arate bãtrâne)! Noi ne reînnoim corpul la fiecare ºapte ani. Dacã noul lab decât cel vechi depinde numai de dumneavoastrã.INVERSATE. Dacã nu transpiraþi cu uºurinþã. Unii transpirã foarte abundent. Cei care nu fac acest lucru îºi reduc cu bunã ºtiinþã zilele. Personal. Transpiraþia este un indicator excelent al eficienþei cu care funcþioneazã pielea ca ºi ca nal de eliminare a toxinelor. Bãile fierbinþi au ºi ele efecte benefice. Sauna cu infraroºii la distanþã prezintã TOATE beneficiile ºi NICI UN neaj uns. Sauna cu infraroºii la distanþã Bãile cu abur ºi izvoarele minerale calde sunt o cale minunatã prin care vã puteþi curãþa org nismul. este necesar sã asistaþi co astã direcþie sau sã suportaþi consecinþele. Soluþia pe care am ales-o a fost sã fac în fiecare zi exerciþii aerobice ºi saunã cu infraroºii la distanþã. Dacã nu transpiraþi prea uºor. semnul este foarte bun. Corpul ne-a fost dat pentru a fi exersat ºi folosit. este important sã învãþaþi sã ASISTAÞI cor est proces. Lipsa transpiraþiei Toatã lumea transpirã. faptul cã nu sunt portabile ºi costul ridicat. nu transpir deloc uºor. corp va fi mai puternic sau mai s Dacã transpiraþi abundent. în timp ce alþii nu transpirã aproape deloc. Apa nu este 104 . dar ºi o serie de neajunsuri legate de lipsa spaþiu lui. cu condiþia sã aprovizionaþi din belºug c orpul cu apã ºi cu minerale ionice.

Pielea are o dublã direcþie. cãci nu poþi face baie în doi litri de apã! Cel mai bun rãspuns ar fi tr sã fie: Nici una din cele douã variante . de astm ºi de boli degenerative. proces numit respiraþie internã). Mu oameni îmbãtrânesc prematur ºi suferã cumplit din cauza expunerii prelungite la substanþe chimice. Pielea: o poartã cu douã ieºiri În cartea sa. experþii au dat rãspunsul greºi t! De fapt. au o capacitate de absorbþie mult mai bunã. Dacã mediul este suficient de toxic. în plus. Medicamentele topice s unt foarte uºor absorbite prin piele (cremele pe bazã de precursori de hormoni Nugestrine II ºi Tota lly Male sunt transdermale ºi sunt absorbite prin piele direct în sânge. FÃRà Sà FIE însã droguri!). cãci printr-o baie pãtrund în corp de patru ori mai multe sub tanþe chimice decât atunci când bei apa . Costul unei saune este de 15 cenþi pe zi. Întrebaþi un cosmetician dacã este posibil sã acumulezi toxine prin piele ºi prin plãmâni. Foarte curând se preconizeazã însã apariþia unor produse cosmetice sigure . Din nou. proces numit respiraþie externã. corpul cedeazã. Aceastã no uã tehnologie permite eliminarea unor cantitãþi masive de toxine acide din corp. gâtul ºi tractul gastrointestinal au o suprafaþã reunitã de 600 de ori mai ma e decât cea a pielii. inclusiv prin bronhiole ºi plãmâni (vã re mintim cã trupul respirã prin intermediul plãmânilor. Puþini oameni realizeazã cât de masive sunt cantitãþile de otrãvuri din mediul înconjurãtor c ne intrã în corp prin aceastã poartã deschisã care este pielea.necesarã pentru acest tip de saunã. Corpul nu a fost creat pentru a face faþã tuturor otrãvurilor în care este . îmbolnãvindu-se de eczeme. deºi noi putem absorbi o cantitate uriaºã de otrãvuri prin piele. întrebarea însãºi era ridicolã. Majoritatea chimicalelor produse de om sunt toxice pentru fiinþele vii. În realitate. Agricultura secolului XXI. Toþi cei care au investit într-o asemenea saunã declarã cã s-au îndrãgostit de ea icii ºi suferinzii de artritã sau de tulburãri degenerative ale nervilor au parte de o mare alinare dacã folosesc cu regularitate sauna cu infraroºii (vezi pachetul informativ). membranele mucoase care cãptuºesc gura. ce este mai bine: sã faci baie în ea sau sã o bei? Experþii au rãspuns: Sã o bei. de care vor beneficia deopotrivã emeile ºi bãrbaþii (vezi pachetul informativ). Dan Skow vorbeºte de o întrebare care i-a preocupat cândva pe medici: Dacã ai doi litri de apã contaminatã cu o substanþã chimicã volatilã într-o proporþi pãrþi la un milion. inclusiv p entru organismul uman. O saunã SID este confecþionatã din lemn ºi este portabilã. dr. Ea poate elimina ºi poate absorbi. ºi prin intermediul ce lulelor.

produselor cosmetice ºi aerului. NU UITAÞI cã hormonii sunt cei care deschid fereastra pubertãþii. în timp ce precursorii racemizaþi a i hormonilor pot pãstra deschisã aceastã fereastrã. aceste opþiuni nu rezolvã problema. corpul nu are decât trei opþiuni: sã le el imine din sistem. iar doctorul îi Singurele gânduri care îi mai trec atunci prin minte sunt: De ce eu? Ce am fãcut ca sã me rit aºa ceva? Nu este posibil. corpul intoxicat este nevo mai sus. apei. Bombele cu ceas Dacã nu are la dispoziþie precursori it sã apeleze la o combinaþie între opþiunile 2 ºi 3 de ci doar amânã ziua judecãþii . 105 . Când aceastã zi soseºte. cã îl dor oasele spune: AI CANCER ! racemizaþi de hormoni. ui disconfort anormal. orice am face. în artere ºi încheieturi (o toate simultan!).nevoit sã se îmbãieze zilnic. Având în vedere cã expunerea toxicã este inevitabilã în timpurile moderne. diagno sticul este greºit . cu toate expunerile la toxine la care ne supunem prin inte rmediul alimentaþiei. Din pãcate. Nu sunt suficient de bãtrân ca sã fiu bolnav de cancer. omul constatã cã i-a apãrut un nodul la sân. Atunci când vine vorba de chimicalele toxice. sã le îngroape în grãsimi sau sã le depoziteze în membranele pielii. ºi în special estrogenilor analogi din mediu. Cu siguranþã. vã ecomand sã folosiþi Nustregine II ºi Totally Male pentru a vã menþine deschiºi receptorii nervoºi ºi hor onali. cã suferã d sau cã îi sângereazã vaginul ori rectul.

Aveþi probleme cu prostata? Totally Male le poate rezolva! Jocul de-a Cuvintele morþii Proteina vegetalã hidrolizatã (PVH) este folositã în sute de alimente inclusiv în cele des tinate refacerii sãnãtãþii! În realitate. alb ºi albatru. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentr vã îmbunãtãþi sãnãtatea ºi pentru a vã prelungi longevitatea. Singurul responsabil sunteþi dumneavoastrã. Redeveniþi tineri! Nu depinde decât de dumne avoastrã! Preambul: capitolul urmãtor se referã la pisicile sãlbatice . Învãþaþi ºi dumneavoastrã sã vã protejaþi sãnãtatea economice. în plus. ea reprezintã numele comercial al glutamatului monosodic (GMS). Atunci când am scris aceastã c rte. dar acesta a fost creat cu un anumit scop. inclusiv al repigmentãrii lui naturale . Când opinia publicã a aflat de acest lucru ºi ºi-a manifestat furia. Domeniul în care ceaiul exceleazã de-a dreptul este însã cel al regenerãrii pãrului. niciodatã al întineririi! Omul albeºte ºi îºi pierde pãrul de sus în jos. De aceea. puteþi fi convins cã urmãtorul pas va fi pierderea pãrului. care are capacitatea de a elimina deºeurile toxice din organism. subþierea firelor de pãr ºi chelirea sunt SEMNE ale unor afecþi uni interne. având grijã aºa cum trebuie de dumneavoastrã. Atunci când vine vorba de sãnãtate. Nici guvernul ºi nici ºtiinþa nu vã vor putea proteja. GMS a fost retras din aliment ele pentru copii. Dacã aveþi peste 50 de ani ºi pãrul dumneavoa ar (de sub braþ) începe sã vã albeascã. Aceste exocitotoxine distrug celulele nerv ilor/cerebrale. Problemele legate de pãr sunt întotdeauna un SEMN al îmbãtrânirii. Prevenirea este infinit mai nã decât tratarea. Aspartamul este numele chimic al popularului îndulcitor prezentat în culorile roºu. . dar la fel de mortalã! PÃRUL: ce trebuie sã facem cu el! Ceaiul de Kombucha vechi de 14 zile este un regenerant foarte puternic al corpul ui. GMS conþine glutamat + aspartam + acid citoic toate otrãvuri cunoscute. el uºureazã durerile încheieturilor ºi îmbu activitatea intestinelor. edicalã ignorã importanþa pãrului. Cel mai bine este sã EVITAÞI cancerul! Imprimaþi-vã aceste gânduri în memorie ºi TRÃIÞI în acord cu ele. Acestea nu vã vor salva din iadul prin care veþi fi nevoit sã treceþi. dupã care i s-a schimbat numele ºi i s-a dat o siglã drãguþã. rolul sãu în declanºarea bolii a fost precumpãnitor. Ea îºi protejea t propria sãnãtate ºi interesele economice. Industria sãnãtãþii este un oximoron sãnãtos din punct de vedere financiar. nu vã pierdeþi tim ul cu pretexte. a fost unul din capitolele mele preferate.Din pãcate. nu-i învinovãþiþi niciodatã pe alþii. în trei culori. Pierderea culorii pãrului.

creºterea rapidã a pãrului reprezintã un SEMN bun. dublat de GH3 ºi de precursorii racemizaþi ai hormonilor. astfel încât nimeni nu se poa te plânge cã nu ºi-l poate permite! Pentru a vã bucura plenar de beneficiile ceaiului de Kombucha. Personal. Acestea sunt secretele mele pentru pãrul negru ca pana co rbului pe care îl am la vârsta de 53 de ani. cãci Kombucha se reproduce singur ºi nu are nevoie de prea multe îngrijiri.Pãrul preia toxinele din þesuturile de sub piele ºi le eliminã astfel din corp. lãs aþi-l la macerat timp de 14 zile. 106 . puteþi sã o faceþi pe viaþã. În plus. beau câte 10-12 litri de ceai de Kombucha vechi de 14 zile pe sãptãmânã. De aceea . Dacã vã hotãrâþi sã vã preparaþi propriul ceai de Kombucha. iau o capsulã de GH3+ de douã ori pe zi. Pãrul care revine la culoarea sa naturalã sau care începe sã creascã din nou dupã ani de absenþã reprezintã un SEMN bun. Ceaiul de Kombucha este FOARTE ieftin de preparat acasã. purificarea þesuturilor ºi ingerarea SUPER-alimentelor. pentru ca acidul glucoronic sã ajungã la o cotã maximã. Alte secrete sunt legate de precursorii racemizaþi ai hormonilor. cl ismele la ficat. Cea mai sigurã cale de a obþine acest lucru este fo losirea ceaiului de Kombucha.

aceastã carte vã va aju tãrâþi ºi sã începeþi aplicarea remediilor colonice. Bolnavii de cancer au aproa pe întotdeauna valva ileocecalã blocatã pe poziþia deschis. din cauza substanþei mucoide acumulate în colon ºi uscate. Terapia colonului curãþã valva ileocecalã ºi restaureazã normalizarea funcþiei sale în acea de importantã a organismului. vã veþi regenera ÎNTREGUL corp. Acea tã tulburare provoacã moartea prin înfometare a bolnavilor de cancer. Hormonii DESCHID ºi ÎNCHID fereastra numitã vârsta mijlocie . Nimic nu se comparã cu ea în aceastã direcþie! Valva ileocecalã ºi cancerul La doi metri de anus se aflã punctul în care începe intestinul gros (colonul) ºi în care s e terminã intestinul subþire (ileumul). GH3 ºi precursorii racemizaþi aihormonilor pot face minuni. toþi racemizaþi. Cert este cã pot prepara 4 litri de ceai cu numai 50 de cenþi. am început de la o boalã certificatã . Luate zilnic. starea sa este indescriptibilã! Enhanced PAC Enhanced PAC este un adjuvant uimitor. alcãtuit din mai mulþi fito-factori biologic activi. care costã 40 de dolari! Dacã doriþi un pãr natural. Nu es te nimic complicat ºi nu depinde decât de dumneavoastrã sã reuºiþi acest lucru (vezi pachetul informativ). Cele douã intestine sunt unite printr-o valvã (ileocecalã) care contr oleazã miºcarea deºeurilor ºi absorbþia substanþelor nutritive din tractul intestinal. La 50 de ani. colonul este foarte încãrcat. aceste capsule eliminã placa d e pe artere ºi vene. contribuie decisiv la inversarea tulburãrilor cardiace (de tipul atacului de cord) ºi uºureazã durerile ºi . La aproape 35 de ani. Terapia colonului eliminã povara deºeurilor din corp ºi accelereazã considerabil perioadele de convalescenþã. Pãstraþi de-a pururi DESCHISÃ aceastã fereastrã prin aplicarea principiilor descrise în aceastã carte! Terapia colonului Aceastã carte are la bazã o experienþã personalã directã de 50 de ani în aplicarea terapiei c lonului ºi include 40 de fotografii ilustrate ale þesuturilor colonului. Simultan. cu o culoare frumoasã. Dacã nu aþi mai practicat niciodatã aceastã terapie ºi dacã vã simþiþi stânjenit. Primele depuneri pe pereþii colonului încep nu mai târziu de vârsta de 5 ani. reduc presiunea sanguinã. Cartea trebuie cititã de toþi cei care sunt interesaþi cu adevãrat de sãnãtatea ºi longevitat a lor. obþinând un pro dus net superior celui de la magazin. ceaiul de Kombucha. iar dupã patru ani pot afirma cã am devenit tot mai puternic.Personal. O viaþã sãnãtoasã nu poate fi conceputã fãrã un colon curat. Capsulele de PAC sunt folosite pentru a elimina deºeurile acide din organism în timp ul procesului de purificare a ficatului (prin clisme).

PAC reprezintã produsul cel mai economic disponibil pe piaþã. Otrãvirea cu aluminiu Aluminiul este un metal greu extrem de toxic pentru organism. o amprentã racemicã de 1 activitate biologicã similarã (de 10/10). unde scurtcircuiteazã funcþiile neuronilor. având 24.problemele ochilor. conducând m ai devreme sau mai târziu la Alzheimer. Ingredien e sale nu sunt obþinute prin procedeul extracþiei cu ajutorul solvenþilor. lucru nemaiîntâlnit în industrie (vezi pachetul informativ) . La fel ca mercurul ºi plumbul. se acumuleazã în þesuturile creierului.660 de unitãþi active într-o sticluþã. Toate aceste afecþiuni sunt consecinþe ale unui nivel ridicat al toxinelor! Enhanced PAC conþine antioxidanþi racemizaþi solubili deopotrivã în apã ºi grãsimi. 107 .

Vasele din aluminiu care au deasupra un strat subþire de teflon (o rãºinã care nu permite lipirea) nu fac decât sã creeze probleme suplimentare.Aluminiul conþine fluoruri. Cât despre bã turile rãcoritoare. Municipalitãþile folosesc cantitãþi masive e ALUM la tratarea apei potabile. Pâinea ºi produsele fãinoase obþinute industrial sunt încãrcate cu aluminiu (puteþi obþine pr ri de copt fãrã aluminiu de la magazinele naturiste). mielomul. industria aluminiului ºi AMA au reacþionat violent. Nu aveþi niciodatã încredere în aceste agenþii guvernamentale care ilesc în locul dumneavoastrã ce anume este sau nu este sigur pentru sãnãtatea dumneavoastrã. Nu cumpãraþi niciodatã alimente gãtite care conþin praf de copt. dr. Cancerul la femei Cancerul la femei nu este de naturã geneticã. Apa cu Înaltã Valoare Medicinalã accelereazã considerabil procesul de purificare. datoritã omniprezenþei lor ºi a faptului cã sunt acceptate din punct de vedere social. fiind provocat direct de modul de viaþã. pilulele anticoncepþionale ºi înlocuitorii de estrogen. Evident. Sursele cele mai IMPORTANTE de aluminiu care pãtrunde în dieta noastrã alimentarã sunt: apa de la robinet. aluminiul reacþioneazã cu deºeurile toxice ºi atacã sistemul nervos. d ezechilibrele hormonale. Ionii acestui metal greu se desprind de vasele în care gãt im ºi pãtrund în mâncare. De aceea. Jethro Kloss a descris efectele negative ale gãtitului în vase de al uminiu în cartea sa. John Thomas Halogenii sunt cunoscuþi sub numele de pisicile sãlbatice ale elementelor pãmântului. fibromialgia. care îl considerã sigur . 16 Pisicile sãlbatice Pielea este pentru corp ceea ce este solul pentru pãmânt . paralizia cerebralã. Evitaþi mineralele coloidale . Ajuns în corpul uman. Folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi puteþi scoate definitiv cuvântul cancer din vocabularul dumneavoastrã. Yucca Blend ºi al super-alimentelor precum algele Klammath. Sunt . etc. neuropatiile. myasthenia gravis. Asumaþi-vã res ponsabilitatea propriilor decizii. Alumul este un adjuvant alimentar aprobat care se aflã pe lista FDA. g enerând boli degenerative precum MS. discreditând lucrarea. PAC. Înapoi la Eden (vezi pachetul informativ). Detoxificarea de metale grele serealizeazã cu ajutorul SOC. praful de copt ºi bãuturile rãcoritoare. evitaþi-le! În anul 1920. cãci sunt ÎNCÃRCATE cu metale grele. e le fac mult mai mult rãu decât alcoolul.

în urma reacþiei apare un acid. Clorul ºi fluorul sunt HALOGENI. cum sunt cei din sol sau din apa mãrii. atunci când omul izoleazã halogenii ºi îi foloseºte pentru diferite produse dezec hilibrate. Altfel spus. care nu ste altceva decât clorurã de sodiu (sare de bucãtãrie). Clorul vin clorurã. calciul sau magneziul. cum sunt sodiul. legându-se de ionii metalelor ºi contaminanþilor din apã. procesul de îmbãtrânire se accelereazã dramatic. Atunci când un halogen se combinã cu un hidrogen. îl extrage din sol ºi îl pune pe masa din bucãtãrie. Halogenii sunt IMPORTANÞI pentru procesul de îmbãtrânire. sfidând legile alimentare ale naturii. Termenul de halogen vine de la hals = sare în limba greacã ºi gen = a produce. Ele sunt substanþe gazoase. Când un atom de halogen (acid) se combinã cu atomul unui meta l alcalin. întrucât se aflã în echilibru. ele îºi schimbã natura. Sã luãm spre exemplu sarea de rocã. Atunci când aceste gaze s unt dizolvate în apã. în urma reacþiei se formeazã o sare.substanþe gazoase extrem de reactive din punct de vedere chimic. l vine. Natura izoleazã acest produs ºi îl depoziteazã în sol. de pildã clorura de sodiu. Atunci când fac parte integrantã dintr-un amestec natural de ioni minerali. halogenii nu pun probleme sãnãtãþii. ele devin sãruri diluate în apã. cum este fluorura d in pasta de dinþi. Fluorul devin fluorurã. 108 . În schimb.

El se leagã de alte substanþe componente din sânge. municipalitãþile din America ºi din întreaga lume continuã sã îºi sil ii sã consume aceste produse.Gazele halogene sunt extrem de instabile ºi FOARTE active din punct de vedere chim ic. Aplicat populaþiei. extre m de toxic. care ucide fãrã discriminare bacteriile bune ºi rele din intestine ºi din þesuturi. Existã o relaþie foarte strânsã între introducerea clorului în rezervele de apã publicã (1908 creºterea statisticã alarmantã a atacurilor de cord ºi a bolilor cardiovasculare. cloroformul este un produs secundar al apei de bãut clorurate. fluorul O IA RAZNA atunci când legãturile sale chimice sunt rupte pr in hidrolizã (hydro apã. ªi totuºi. întrucât au nevoie de un singur electron pentru a-ºi echilibra valenþa. Acest tip de gândire face ca spitalele sã fie pline! Aveþi datoria faþã de dumneavoastrã înºivã sã evitaþi aceastã capcanã. clorul a fost ales pentru tratarea apelor pentru consumul populaþiei. Clorul Clorul este un bactericid. Spre exemplu. infarctul coronarian nu era o boalã recunoscutã statistic în State le Unite. Caracteristicile carcinogene ale clorului sunt binecunoscute ºi se manifestã pe nume roase nivele subtile în interiorul corpului. Înainte de anul 1920. El ucide fãrã discriminare bacteriile ºi este extrem de efi cient ca dezinfectant (spre exemplu. atunci când este folosit la spãlarea rufelor). lysis a rupe). Folosirea clorului în apele publice este justificatã prin ceea ce ºtiinþa medicalã numeºte r aportul beneficiu-risc . Popularitatea pe care a cãpãtat-o iniþial introducerea clorului în apa de bãut trebuie exp . Pentru a contracara inst abilitatea halogenilor. deoarece nimeni nu moare pentru cã bea apã de la robinet (cu clor). deºi este EXTREM DE toxic pentru ficat. acest principiu se traduce astfel: beneficiul pe care îl primeºte populaþia în ansamblul ei justificã eventualele daune pe care trebuie sã le suporte anumiþi indiviz i (vaccinurile sunt promovate pornind de la acelaºi principiu). formând compuºi n imprevizibili ºi ostili delicatelor procese ale vieþii. Este o otravã cu un spectru larg de acþiune. La începutul secolului XX. În sistemele vii. Apa de bãut ºi pasta de dinþi cu fluor sunt letal e. Din cauza calitãþilor sale bactericide. Ambele substanþe sunt letale. Ateroscleroza (crearea plãcii arteriale) are o legãturã directã cu clorurarea apei publi ce. cloroformul a înlocuit eterul ca anestezic general în spitale. ºi ambele au trebuit sã fie înlocuite de alte substanþe mai puþin toxice . industria îi depoziteazã sub formã de sãruri solide . Am spus subtile . iar experþii ºtiu foarte bine acest lucru.

Ace ste filtre se deosebesc de cele obiºnuite. Singurul rãspuns corect este prepararea apei BEV ºi a Apei Ionizate c u Înaltã Valoare Medicinalã. Se obþine astfe apã de bãut cu adevãrat bioactivã (beneficã pentru organismul viu). 109 . decuplaþi-vã de la sistem ºi luaþi-vã soarta în propriile mâini! Recentele infestãri ale apelor publice cu E. Altfel spus. Pentru baie ºi duº. dar NU acesta este rãspunsul la dilema preocupã pe noi. memoria energeticã a acestor contaminanþi este ºtearsã . Majoritatea oamenilor din SUA au ca principalã sursã de apã potabilã apa de la robinet. Sistemul BEV le eliminã. la fel cum eliminã fluorul. care îºi aveau sorgi ntea în apa de bãutinfestatã ºi care ucideau zeci de mii de oameni. pentru a evita sã fa c baie într-o apã toxicã. personal folosesc un filtru de oxidare/reducere în trei etape. nimeni din ce care sunt cu adevãrat preocupaþi de sãnãtatea ºi longevitatea lor nu îndrãzneºte sã bea o apã gest oficialitãþi. Filtrele la care mã refer m-au þinut PE STE patru ani ºi jumãtate. precum cloram Cloraminele sunt extraordinar de toxice pentru ficat. radioactivitatea ºi mineralele. virusurile ºi bacteriile. care sunt de micã capacitate. În acelaºi timp. iau cu mine un filtru de capacitate mai micã. dar astãzi timpurile sau schimbat. iar apa este restructuratã. În acele vremuri nu pr ea existau alternative. Tot mai mulþi oameni îºi cumpãrã apã platã (îmbuteliatã). coli ºi cu cryptosporidium au determina t oficialitãþile federale sã forþeze municipalitãþile sã foloseascã substanþe chimice încã ºi mai toxice. Atunci când cãlãtoresc. Odatã încheiat acest proces de purificare. Nimeni nu doreºte sã bea o apã contaminatã cu agenþi patogeni.licatã prin epidemiile care fãceau ravagii în Statele Unite între anii 1910-1920.

Aceste schimbãri se manifestã în starea electricã a sângelui sub forma efec tului Rouleau. reactivitate ºi potenþial POR. despre care vom discuta în continuare. Apa cloruratã de la robinet bogatã în sodiu slãbeºte o întreagã populaþie. Nivelele ridicate de sodi u din þesuturi se manifestã deseori sub formã de hipertensiune. iar hidroxidul ridicã pH-ul. în timp ce sodiul le invadeazã ºi îl înlocuieºte. Împreunã. Ba cteriile aerobe (cum sunt mitocondriile) nu pot funcþiona într-un mediu bogat în sodiu. fãrã chimicale (cultivate în grãdina personalã) sunt cea mai bunã sursã de potasiu organic natural. Ajunºi în corp. Invazia sodiului înceti eºte activitatea mitocondrialã ºi schimbã mediul aerob (cu aer) într-un mediu anaerob (lipsit de aer). clorul ºi flu orul se leagã de deºeurile ºi uleiurile metabolice (cum sunt cele de soia ºi canola). Din discuþiile de pânã acum. el dã peste cap echilibrul sodiu-potasiu al organismului. Pe mãsurã ce excesul de sodiu invadeazã fluidele int erstiþiale DINTRE celule. Sodiul es iar clorurã extrem de acidã. Corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu potasiu organic pentru a menþine e chilibrul sodiupotasiu. Legumele cu frunze verzi. este o combinaþie de pH. creând premisele n ecesare cancerului. hipocloritul este o formã de hipocloritul de sodiu. aceste douã substanþe alcãtui Atunci când este dizolvat în apã. hipocloritul de sodiu se separã. corpul furã acest element din celule. Corpusculii din sânge apar grupaþi sub influenþa acestui efect. Dacã dieta alimentarã nu cuprinde o cantitate suficientã de p otasiu. Motivul pentru care clorul este folosit sub formã de sare este legat de pH . (bazã). Situaþia în care ne aflãm astãzi nu dife rã prea mult de cea care . Problemele corpului Chimicalele toxice pãtrund în corp legate de ionii minerali. ºtim cã sarea este o combinaþie între un halogen (acid) ºi un me impune folosirea hipocloritului de sodiu.Hipocloritul de sodiu Clorul dizolvat în apele publice este luat din blocuri de sare. Protocolul de tratare a apei te un metal alcalin (bazic). Apa bioactivã. clorul ucide bacterii le. Cuvântul degenerare o descrie per Sodiul este unul din jucãtorii din scenariul de mai sus. pentru ca apa sã capete gust. dând naºtere unor tox ine hibride care MODIFICÃ mediul. Cuvântul îmbãtrânire ne indicã problema. dar interese industriale puternice susþin clorurarea. fiind un avertisment c lar cã mediul este dezechilibrat. cum este BEV. PH-ul oricãrei ape de la robinet este cupr ins între 8-9. Sarea este mai sta bilã decât un gaz sau un lichid. Existã alternative bune. Aceºtia sunt indic atorii care vindecã un corp bolnav ºi care redau controlul asupra sa.

Guvernul corporatist este un stat strãin ILEGAL care opereazã sub steagul galben . Semmelweis. Cl orul. a societãþii ºi guvernului în ansamblul sãu. aflatã pe locul doi. 110 . cãci menþin spitalele pline. medicina.exista atunci când a izbucnit epidemia de scarlatinã de pe vremea dr. DE CE? Aceastã carte oferã rãspunsurile necesare celor care doresc sã-ºi înlocuiascã ignoranþa cu CUNOAªTEREA. El ar n interes major ca populaþia sã fie menþinutã bolnavã. fluorurile ºi cloraminele sunt ideale pentru afaceri. Americanii au o veritabilã idilã cu pasiunea vieþii lor: halogenul fluor (fluorura este sarea acestuia ). Gândiþi-vã la efectele pe care le-ar avea o apã de bãut bioactivã ºi sigurã asupra medicinii anizate. a sistemului juridic. Industria. Oamenii bolnavi ºi morþi sunt ideali pen ru colectarea de taxe ºi impozite. Mentalitatea publicã Fluorura este o Instituþie Americanã. dupã hot dogs ºi plãcinta cu mere . cabinetele dentare ºi companiile farmaceutice ºi-au dat mâna ºi au reuºit sã spele minþile americanilor în ceea ce priveºte beneficiile fluorurilor.

Ea cautã ceva de care sã se lege. se poate spune cã ai realizat ceva! Profiturile obþinute în urma unei asemenea afaceri depãºesc orice imaginaþie ºi lãcomie. Fluorura are un efect de îndobitocire. Într-un sistem viu. Fiind o otravã sistemicã . Ea încetineºte activitatea cerebralã ºi ne face docili ºi mai uºor de ma . el a des chis practic Cutia Pandorei. oamenii ajung sã neg eze responsabilitatea personalã pe care o au pentru starea lor de sãnãtate. sistemului respira tor ºi intestinelor. O pastã de dinþi introdusã la sfârºitul anilor 50 a primit susþinerea Asociaþiei Dentiºtilor ricani. ce are nevoie de ani de zile pentru a se manifesta . fluorura îºi poate face liniºtitã de cap. fluorura se disociazã ºi devine EXTREM DE instabilã. Când omul a descoperit beneficiile industriale ale fluorurilor. izolând-o în apele subte rane ºi în depozitele minerale. Ceea ce uitã sã menþionez erþii sunt efectele secundare toxice ale fluorurilor. rezultã o SARE (un cristal). Fluorura otrãveºte þesuturile ºi se manifestã prin sute de simptome. Bazându-se pe ea. Semnãtura ºi amprenta lor energeticã se opun vieþii ºi sunt foar te active biologic. Prin amestecarea unui acid (gazul fluor) cu ionii unui metal alcalin (cositorul). care depãºesc de departe orice beneficii colaterale. Unul din obiceiurile favorite ale fluorurii este acela de a ataca fibrele de col . Fluorura de cositor este un deºeu al industriei cositorului. Ea conþine fluor ºi cositor. Dacã reuºeºti sã transformi fluorura de cositor dintr-un deºeu toxic într-un med cament susþinut ºtiinþific ºi acceptat de publicul larg. Pe scurt. Ea este numãrul unu pe lista elementelor atomice în ceea ce priveºte reactivitatea. Fluorura este uºor de absorbit prin piele ºi prin membranele mucoase ale gurii. încetinind metabolismul. Dumnezeu a pus aceastã substanþã sub cheie. Fluorura este folositã pe scarã largã în mii de procese industriale. potrivit cãreia nu existã nici o dovadã ºtiinþificã reprezintã un pretext ideal pentru otrãvirea la scarã indus a populaþiei americane. Se leagã într-adevãr de proteinele din oase ºi de m ineralele din corp. fiind promovatã de acei nebuni care ne conduc. Apa fluorizatã este crimã! CAPETELE TARI (dinþii. ea este o maºinã de fãcut bani pentru sistemul medical. Fluorura de cositor e ste o sare. oasele ºi pielea) Fluorurile întãresc dinþii. O asigurare medicalã bunã creeazã iluzia siguranþei. Compuºii pe bazã de fluor ai acestui element reprezintã câmpuri energetice orientate cãtre stânga EXTREM DE puternice. cum ar fi enzimele noastre proteice. Cositorul este un mineral ºi un metal. dar ºi oasele capului în ansamblul sãu.Fluorura este pisica sãlbaticã a halogenilor. lucru indicat ºi de sufixul urã. Explicaþia ºtiinþei medical e. Fluorul este toxic pentru toate fiinþele vii.

OPRIND producþia de þesuturi conjunctive ºi osoase noi. la fel ca un copac sãnãtos. De ce? Ceva s-a schimbat! Una din cauzele care au contribuit decisiv la acest fenom en este fluorul din apã ºi din 111 . oase fragile ºi un pãr care cade. înlocuitorii de estrogen ºi analogii chimici din alimente ºi din apã. pielii. De-a lungul anilor. sclerodermie. lupus ºi expunerea la soare. mineralele vor trece în soluþie ºi ceea ce va rãmâne va fi ubstanþã ca guma care va semãna cu un fir de spaghete (fiert). care conduc la un proces grav de degenerare. ca sã nu mai vorbi m de oamenii în vârstã.agen care conferã elasticitate oaselor. muºchilor ºi ligamentelor. Fluorurile acþioneazã la fel ca hormonii din pilulele anticoncepþionale. oamenii care folosesc apa fluorizatã ºi pastele de dinþi cu fluor acumuleazã excese de fluor în þesuturile lor. Ruperea oaselor ºi încheieturile slabe au devenit comune printre adolescenþi. Pielea ridatã este un bun exemplu al efect elor secundare pe care le au ingerarea fluorurilor ºi acidifierea þesuturilor corpului. fluorurile determinã întãrirea ºi fragilizarea proteinelor din colagen. dar americanii conti nuã sã foloseascã apa ºi pasta de dinþi fluorizate. Ei nu înþeleg ce se întâmplã! Dacã dizolvãm un os într-un acid. Experþii dau vin a pe osteoporozã. ci rigide ºi flexibile. În realitate. Ultimul apãrut pe listã este sindromul þesutu rilor conjunctive. avem de-a face cu un proces de degenerare a þesuturilor. oase le nu trebuie sã fie dure ºi fragile. Pe scurt. Aceastã substanþã este matricea de co lagen în care au fost depozitate mineralele de cãtre osteoblaste. Nimeni nu îºi doreºte o piele ridatã. Când aceºtia din urmã interfereazã cu osteoblastele (celule le care construiesc oasele) ºi cu osteoclastele (celulele care dizolvã oasele).

Sistemul de finanþare al statului deci de CINE trebuie sã primeascã bani publici ºi CE proiecte ºtiinþifice trebuie sprijinite.pastele de dinþi. aditivi alimentari. ca sã nu mai vorbim de cãldura organismului. Sistemele vii sunt DINAMICE. dupã care creeazã noi medicamente pentru tratarea acestor a. Opinia publicã nu ºtie cã toate studiile referitoare la beneficiile fluorului în apa de bãut ºi asupra cariilor dentare sunt apã de ploaie. Atunci când în corpul u man sunt prezente pesticide. Precursorii racemizaþi ai hormonilor. uleiuri de soia ºi canola ºi deºeuri metabolice. ca sã nu mai vorbim de acea inocentã ceaºcã de otravã pe care le-o oferã co iilor asistenta ºcolarã ºi dentistul. capsulele SOC. medicilor ºi farmaciºtilor influenþeazã politica pub licã legatã de chestiuni precum fluorizarea apei potabile. Vã reamintesc în aceastã direcþie ce spunea odatã Sir Arthur Edington de pre mintea ºtiinþificã: Adevãr vã spun. Un corp tânãr. Interese private se folosesc de guvernul corp oratist ºi de cel judiciar pentru a-ºi face mendrele. Oamenii nu sunt niºte eprubete sterile de laborator. ªtiinþa medicalã a acceptat folosirea fluorurilor ºi este prea orgolioasã ºi prea încãpãþânat recunoascã greºeala. este rezultatul sintezei anabolice (al sinergiei biochimice pozi a d . Banii dicteazã! Aceleaºi puternice interese materiale stabilesc programa ºcolarã a facultãþilor de medicinã º au grijã ca manualele sã serveascã acestor scopuri. Sinergia poate produce rezultate benefice SAU malefice pentru fiinþa umanã. Puternicele interese ale dentiºtilor. PAC. Yucca Herbal Blend ºi toate SUPER-ALIMENTELE menþionate pânã acum pot inversa e fectele fluorurilor ºi ale hormonilor sintetici. revãrsând deºeurile lor letale în apa unui public care nu bãnuieºt nimic. Sinteza este un concept destul de apropiat de primul. inventând tot felul de denumiri pentru bolile de generative pentru a menþine confuzia publicului. El se referã la acþiunea combinatã u mai mulþi agenþi chimici. apa BEV. El se referã la structurarea moleculelor ºi la localizarea grupului R care identificã moleculele ºi efectele lor asupra sistemului viu . fluorurile reacþioneazã. Tonifiantul Biogenic al Pieli i ºi Corpului. sãnãtos. Sinergie ºi sintezã Sinergia este un concept care meritã sã fie înþeles. Experþii acþioneazã pe principiul etichetelor. Ceea ce refuzã sã precizeze experþii este faptul cã sodiul pro cesat de om ºi fluorurile de cositor sunt MULT mai reactive ºi mai ostile þesuturilor vii decât fluorurile din natu rã. este mai uºor sã treacã o cãmilã prin urechile acului decât sã de ºtiinþã sã treacã printr-o uºã deschisã .

apa BEV ºi SUPER-ALIMENTELE racemizate sunt câteva exemple de pre mise care dinamizeazã sinteza biochimicã pozitivã. Carbonul este esenþa vieþii pe pãmânt. antioxidanþii ºi alimentele organice Substanþele toxice sunt radicali liberi . mercurul. Acþiunea radicalilor liberi poate fi ÎMPIEDICATÃ prin utilizarea antioxidanþi lor racemizaþi puternici de tipul Enhanced PAC. Ele sunt chimicale organice produse de om concept care poate induce în eroare. reacþiile de sintezã n egativã distrug celulele ºi genereazã produse secundare sub forma deºeurilor toxice ACIDE. Industria se foloseºt e de cuvântul organic în mod imoral. Personal. Fluorurile. Dacã sistemul imunitar. prefer sã le numesc otrãvuri! Pesticidele sunt substanþe organice prin definiþie. Alimentele organice naturale. Cuvântul organic este folosit pentru a le descrie deoarece aceste molecul e letale conþin CARBON (cel de-al 12-lea element atomic). 112 . Radicalii liberi. Orice proces de oxidare pres upune un schimb de electroni între substanþele moleculare. ca o nouã modalitate de a induce în eroare opinia publicã. Aceºtia declanºeazã oxidarea necontrolatã a celule or ºi þesuturilor. PAC opreºte oxidarea necontrolatã. pesticidele. uleiurile de soia ºi canola. aerul poluat. Activitatea catabolicã este legatã de radicalii liberi ºi de procesul de auto-canibali sm. clorul. aditivii ºi coloranþii alimentari. cel digestiv sau cel hormonal sunt lezate.tive). Oxidarea necontrolatã este o activitate catabo licã ce ucide celulele. vaccinurile. cloraminele ºi anumite forme de oxigen declanºeazã în organismul viu re acþii în lanþ. Pesticidele sunt un alt exemplu de radicali liberi.

Miopia profesionalã este un fenomen care îi afecteazã deseori pe profesioniºti. chiar dacã nu are la dispoziþie decât cât eva ghivece sau o bucãþicã micã de pãmânt. animale ºi plante bolnave! Acesta este motivul pentru care nu obosesc sã le reamintesc cititorilor m ei sã ignore întotdeauna recomandãrile experþilor . Toþi cei care îndr sã calce strâmb ºi sã punã interesul pacienþilor lor mai presus de cel al breslei sunt taxaþi pe mãs colegii lor! Medicii ºi dentiºtii care doresc sã pãºeascã pe calea ADEVÃRULUI sunt nevoiþi sã fie foarte p ºi sã nu iasã prea mult în evidenþã. Cei mai mulþi dintre ei REFUZà sã gândeascã sau sã acþioneze în afara p lor acceptate ale profesiunii lor chiar dacã nu sunt întotdeauna atât de ignoranþi precum par Sunt prinºi între necesitatea de a face un profit personal. M-am mutat recent într-un oraº cu peste 200 de dentiºti. toþi ceilalþi folosesc fluorul ºi plombele pe bazã de mercur. Asta înseamnã mai puþin de 1%! Toþi ceilalþi iau ca pr text ignoranþa ºi se apãrã cu citatele din manualele de specialitate. Cât despre rezultate. dorim sã spunem cã otrãvurile nu sunt prezente în ceste alimente. publicul igno rant ºi colegiile medicilor. Adevãratul scop este întotdeauna profitul. Pe de altã parte. Medicii ºi dentiºtii Establishment-ul medical. care au fost cultivate cu fertilizatori naturali. acestea sunt evidente : oameni. Cu excepþia a doi dintre ei. Mulþi dint re ei sunt produsele învãþãturii primite ºi puþini reuºesc sã gândeascã în afara acestui cadru. nu uitaþi cã un om sãnãtos nu este ne voit sã apeleze la nimeni pentru a fi îngrijit cum se cuvine. Sfaturile lor nu pot face altceva decât sã vã sigileze mormântul! Când aplicãm cuvântul organic alimentelor. adicã de stat. de ti pul îngrãºãmintelor pe bazã de sãruriNPK. Chiar ºi cantitãþile mici de hranã sãnãtoasã au un e asupra sãnãtãþii noastre. ºtiinþific ºi farmaceutic nu are nici cel mai mic interes sã m odifice statu quo-ul care îi aduce atâþia bani ºi atâta putere personalã. Simultan oniºtii sunt supravegheaþi cu atenþie de cel care le acordã licenþele. dar cele cultivate personal. companiile de asigurare. Nu stricã niciodatã sã cunoaºteþi în zona în care vã aflaþi niºte medici profesioniºti preocu metodele alternative de vindecare.Aceºti scamatori ai cuvintelor ºi-au denumit în aºa fel produsele încât sã PARà prietenoase f viaþa pe pãmânt în ochii oamenilor dezorientaþi. În general. sunt cele mai bune! Orice om ar trebui sã-ºi cultive legume proaspete. nu comerciali. Instrumentul pe care ºtiu sã îl foloseascã cel mai ne este confuzia. Ei refuzã sã accepte literatura alterna tivã pentru a-ºi trata pacienþii într-o manierã umanã. în grãdina proprie. alimentele organice sunt mai bune decât le neorganice. Multe companii de asigurãri medicale refuzã sã îi asigure pe cei care lucreazã în cabinete d .

Incidenþa tulburãrilor neurologice ale CREIERULUI. încep sã se formeze þesuturi cicatrizate. Astãzi. mielomul. ºi îndeosebi al americanilor. precum Alzheimer. fluorul ºi apa BEV Nu este de glumit cu metalele grele precum mercurul. Viaþa omului devi ne acum un IAD pe pãmânt! 113 . aceste boli sunt comune. Acestea i nterfereazã cu creierul ºi cu activitatea nervoasã ºi TREBUIE eliminate cu orice preþ din þesuturi. Mercurul ºi fluorul pe care îi folosesc sunt niºte veritabili cai troieni în propria lor tabãrã. Mercurul. cadmiul ºi plumbul. iar ei plãtesc cu sãnãtatea ºi cu viaþa fel ca mulþi dintre pacienþii pe care îi îngrijesc. SOC. Pe mãsurã celulele Schwann sau neurilemele mor. scler oza multiplã ºi tumorile afecþiuni necunoscute sau foarte rar întâlnite pânã acum 30 de ani a crescut foa te mult în rândul occidentalilor.entare din cauza incidenþei foarte mari a bolilor în cazul acestor persoane. Când o fluorurã se combinã cu mercurul. Fluorurile rigidizeazã membranele celulare ºi legãturile sulfhidrice care alcãtuiesc þesut urile conjunctive proteice. algele Kl ammath ºi Yucca Blend sunt câteva produse care au aceastã putere. iar la baza lor stau fluorurile. metalele grele ºi hormonii analogi. sistemul imunitar intrã în comã.

datoritã urmãtorilor factori: · Incapacitatea de a înþelege principiile elementare care stau la baza funcþionãrii sale. Ingerarea lor este incompatibilã cu dorinþa d e a rãmâne tânãr ºi de a-þi prelungi viaþa! Preambul: în capitolul urmãtor veþi afla DE CE se modificã producþia hormonilor sexuali pe mãsurã ce organismul îmbãtrâneºte. furioase. · Lipsa alimentelor cu o energie orientatã cãtre dreapta ºi cu o înaltã valoare energeticã. Iatã câteva din ideile pe care le sintetizeazã ele: 1. Boala nu este altce va decât un . sunaþi la (800) 659-1882 sau (509) 465-4154. Gândurile ºi cuvintele negative. Personal. Box 1240 Mead Washington 99021-1240 USA. aura corpului se reduce. Þãrile din lumea a treia suferã din ce în ce mai mult din cauza utilizãrii necontrolate a fluorurilor industria le. · Incapacitatea de a-ºi echilibra hormonii. nefericite. inhibã sistemul imunitar ºi adu c dupã sine boala. Atunci când emitem gânduri negative. · Incapacitatea de a duce o viaþã disciplinatã. sau scrieþi pe adresa: Young Again! P. Sãnãtatea ºi longevitatea noastrã depind de capacitatea de a lua decizii corecte. a hormonilor. Incapa citatea de a lua aceste decizii reprezintã tot o OPÞIUNE personalã! Mintea ºi corpul Nu subestimaþi niciodatã puterea minþii. Existã numeroase cãrþi foarte bune scrise pe tema puterii minþii.O. ºi veþi vedea costã boala! Merlyn Anderberg Pachetul informativ Pentru mai multe informaþii. Gândurile ºi cuvintele sunt gloanþe energetice! 2. Gândiþi-vã A fost suferindul de cancer întotdeauna bolnav de cancer? Nu! A fost diabeticul înto tdeauna diabetic? Nu! A avut întotdeauna bãtrâna doamnã artritã? Nu! Toþi aceºti oameni ªI-AU PIERDUT CONTROLUL asu corpului lor. fax (509) 466-8103. · Incapacitatea de a-ºi elimina deºeurile din þesuturi. aºteptaþi pânã când vã îmbolnãviþi.Mineritul ºi industriile siderurgice sunt vestite pentru poluarea aerului cu fluor uri. critice. · Lipsa apei biologic active. Feþele acelor locuitori aratã BÃTRÂNE! Fluorurile sunt otrãvuri sistemice. Dacã vi se pare cã sãnãtatea este scumpã. pline de teamã sau deprimate afecteazã producþia substanþelor chimice din creier. vorbesc în fiecare zi cu oameni care nu pot fi ajutaþi pentru cã refuzã sã-ºi controleze gândurile.

O atitudine pozitivã promoveazã procesul de vindecare.gând întrupat. Supravegheaþivã gândurile! 114 . Invers. 3. o atitudine mentalã negativã blocheazã vindecarea indiferent cât de bune sunt alimentele cu care ne hrãnim sau modul nostru de viaþã.

Ei îºi petrece u mult mai mult timp cu pacienþii lor. Dr. de viitor. 5. e a nu este decât un . Medicii îºi sfãtuiau pacienþii pe baza unor observaþii atente. A fost o perioadã cara cterizatã de o adevãratã explozie de cunoºtinþe în toate domeniile de activitate. de viaþã ºi de cei din jur ne afecteazã direc t. Cuvântul sindrom nu era la modã în acele timpuri. Gândurile pozitive. nu nesfârºitele teste ºi analize. Exerciþiile sunt la fel de recomandate pentru minte ca ºi pentru corpul fizic. 8. Mai mult. Refuzaþi sã gãzduiþi gânduri negative! 7. Cauzele ºi efectele. diagnosticul ºi prognozele a veau la bazã observaþiile atente. Convingerile legate de sine. Omul e xperimenteazã ceea ce gândeºte. Vã recomand lucrarea: Corpul dumneavoastrã crede fiecare cuvânt pe care i-l spuneþi. 17 Diagnostic sau post mortem? Organele corpului pot fi asemãnate cu oraºele de pe o hartã. El creeazã ceea ce spune. Arnold Lorand Epoca de Aur a Medicinii a durat de pe la 1840 pânã pe la 1930. dar nu poate fi înþeles fãrã a þine cont de conexiunea sa cu celelalte ºi cu corpul în ansamblul sãu . Observaþiile clinice ale medicilor din aceastã perioadã prezintã un interes deosebit pen tru noi. Epoca de Aur a Medicinii a fost o perioadã a medicinii de dinainte de tehnologie ºi de epoca medicamentelor. Ea exceleazã în domeniul diagnosticãrii. Faceþi exerciþii de forþã. pe noi ºi pe cei din jurul nostru. pe care ajungeau sã-i cunoascã de multe ori chiar mai bine decât se cu noºteau ei înºiºi. Gândurile pozitive sunt chiar mai bune decât laxativele. pacienþii erau priviþi in camera ca o unitate nu ca niºt e pãrþi separate. În rest. al transplanturilor de organe ºi în medicina de urgenþã. Dacã terapia aleasã nu dãdea rezultate. Plimbaþivã. medicii nu aveau p osibilitatea sã arunce vina pe alþii. 6. Observaþiile acelor medici au p recedat apariþia omului modern ºi a greºelilor acestuia legate de mediul în care trãieºte. bunãtatea faþã de cei din jur ºi iubirea de sine accelereazã fundamen tal procesul de reîntinerire.4. Ex ersaþi zilnic. Medicina modernã Tehnologia medicalã din zilele noastre poate fi consideratã parþial ca o binecuvântare. datoritã impactului pe care îl au asupra procesului de îmbãtrânire. Fiecare este o unitate în si ne. Vizualizarea unor imagini pozitive atrage dupã sine rezultate palpabile. Regula de aur era bunul simþ. Buna funcþionare a intestinelor ºi a ficatului sunt afectate de emoþiile ºi de gânduril e noastre.

care nu oferã niciodatã o imagine de ansamblu. Observaþiile de altãdatã sunt considerate de pãºite chiar primitive cãci nu beneficiau de precizia instrumentelor moderne. Medicina nu înþelege conceptul de ENERGIE pe nivelele subtile a esteia. Medicina alopaticã se bazeazã absurd de mult pe miracolele tehnologiei de vârf ºi pe med icamentele chimice cu o amprentã energeticã orientatã cãtre stânga. Medicina modernã de înaltã tehnologie suferã de miopie. în care vitalitatea dispare înainte ca boala sã se manifeste în spaþiul fizic vizibil. 115 . Ea considerã omul o maºinãrie alcãtu carne ºi sânge ºi formatã din pãrþi . Medicii n u ne privesc ca pe niºte fiinþe energetice dinamice ºi nu înþeleg cã adevãrata lume în care trãim este cea a forþelor energet dinamice care susþin organele vitale ºi mediul corporal.nesfârºit proces de luare a unor fotografii izolate ale pacientului bolnav. cãci medicii ºi asistentele NU sunt antrenaþi sã diagnosticheze bolile la nivel subclinic.

Nu mai putem pasa responsabilitatea pentru starea noastrã de sãnãtate unei ºtiinþe medicale care habar nu ar e care sunt cauzele bolii ºi îmbãtrânirii. A existat o vreme când medicul putea examina atât organele sãnãtoase cât ºi cele patogene. Inversarea procesului de îmbãtrânire presupune sã ºtim DE CE îmbãtrânim. pancreasul ºi gonadele (testiculele ºi ovarele) ef ectele obiºnuinþelor pe care le avem ne-ar deveni mult mai evidente. De aceea. iar dacã era un bun observator. La ora actualã. al felului în care se simte omul. oamenii bolnavi subclinic au devenit majoritari. Boala a devenit neutrã! Definiþiile aiuritoare ale sãnãtãþii ºi bolii din ziua de astãzi sunt construite în jurul con tului de percepþie personalã a individului în legãturã cu starea sa. altfel spus. Spre exemplu. Sistemul endocrin . timusul. Încercând sã înþeleg toate aceste concepte ºi definiþii din ce în ce mai ciudate. medicul putea identifica boala încã din etapele ei iniþial . c omparândule. ºi în special glandele cea pi tuitarã. adrenalele. Prin aceastã definiþie nici nivelul prezent nici cel anterior nu corespund vreunui standard clar stabilit. Aceasta este calea pe care a apucat-o medicina modernã. ºtiinþa medicalã a r escris STANDARDELE dupã care sunt definite sãnãtatea ºi boala. spune a odatã cã noi nu mai ºtim nici mãcar cum aratã organele sãnãtoase ale animalelor. noi nu putem privi direct aceste organe. Semnificaþii ciudate Pentru a compensa universalitatea unei populaþii bolnave subclinic. Ceea ce ne intereseazã pe noi este altceva: vindecarea tulburãrilor. paratiroida.Diagnostic sau post mortem? Dacã ar fi posibil sã privim organele vitale ale corpului. putea descifra simptomele subclinice înainte de a se transforma în S EMNE. William Albrech. avem datoria sã învãþãm CUM putem sã asistãm corpul bioelectric printr-un mod de viaþã sãnãtos ºi cu ajuto simþ. ªtiind cum aratã un organ sãnãtos. Dr. Din pãcate. tiroida. aºa-zisa medicinã holi sticã predatã în ºcolile medicale tradiþionale defineºte boala ca pe o stare anormalã în care nivelul actual de funcþionare a scãzut prin comparaþie cu un nivel anterior. explicã-mi aceste cuvinte ºi semnificaþii ciudate . cãci nu mai vedem decât organe a ormale. un eminent profesor de la Universitatea din Missouri. Aproximativ 85% din populaþie suferã de efectul Rouleau la nivelul sângelui. mi-am adus aminte de repl ica unui ziarist chinez: Te rog. Acest efe ct nu înseamnã altceva decât primul nivel pe care se manifestã boala. în timp ce eforturile medicinii s e limiteazã la numirea noilor boli. Definiþiile tradiþionale nu mai definesc boala ca pe absenþa sãnãtãþii ºi sãnãtatea ca pe absenþa bolii.

senzaþia de cãldurã la nivelul picioarelor ºi lupisul. vã propun sã analizãm sistemu rin al corpului uman. mielomul. Aceste celule sunt critice pentru neurileme ºi lipsesc în cazul tulb urãrilor degenerative nervoase. Sistemul nervos ºi cel endocrin sunt irevocabil legate unul de celãlalt. Acest sistem este unul din cele douã sisteme de reglare ºi comunic are care transmit ºi coordoneazã mesajele cãtre diferitele pãrþi ale corpului nostru. dar funcþione azã diferit. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. cãrora le asigurã hrana necesarã. Semnalele sunt transmise în intervale de timp de ordinul milisecundelor cu o vitezã mai mare decât cea a luminii. MS.Pentru a înþelege mai bine ce înseamnã procesul de îmbãtrânire. din sinapsã în sinapsã. 116 . n europatia. Celãlalt este sistemul ne rvos. neurilemele care acoperã fibrele nervoase (numite ºi înveliºul de mi se deterioreazã ºi astfel apar tulburãrile degenerative precum Alzheimer. Ele se deplaseazã de-a lungul axonilor. ªtiinþa medicalã ignorã sistemul limfatic. al treilea sistem de comunicaþii al proteinelor corpului. Sistemul nervos transmite impulsurile electrice emise de neuroni prin intermediul fibrelo r dendritice ale axonilor. cãci miºcarea sau stagnarea proteinelor plasmatice care ies din vasele capilare în spaþiile intercelul are. prin intermediu l unor celule specializate numite Schwann.

Corpul are o capacitate de regenerare imensã. persoana îºi pierde controlul asupra corpului sãu ºi devine prizonierul acestu ia. zile ºi sãptãmâni întregi (gândiþi-vã la efectele pe care le experimentaþi dupã un eveniment deosebit. care pot construi un întreg sistem nervos no u ºi funcþional. sã transforme grãsimea în muºchi ºi sã construiascã noi cartilagii la nivelul încheieturilor. Efectele acestei substanþ ontinuã sã fie resimþite ore întregi dupã ce evenimentul a trecut). care poate fi o altã glandã. Hormonii sintetici NU mai elibereazã receptorii cu de la sine putere. care au luat suplimenþi de estrogen sau au folosit steroizi anabo lici. Ei trebuie forþaþi sã facã acest lucru. inclusiv DHEA sau melatoninã. Spaþiile extracelulare sunt umplute cu un fluid specific ºi gãzduiesc capilarele sângelui ºi ale limfei. pãrul de mul t cãzut. Glandele lipsite de canale ale sistemului endocrin îºi secretã hormonii direct în spaþiile extracelulare din jurul ºi dintre celulele secretoare. putând sã-ºi reconstruiascã membrele amputate. se poate spune cã pacientul a încurcat-o! Chiar ºi în asemenea situaþii disperate. Glandele endocrine ºi exocrine Majoritatea glandelor exocrine îºi varsã secreþiile în canale care conduc la anumite cavitãþi ale corpului precum stomacul sau intestinele. Dacã aceºti receptori se blocheazã . rãspunsul organismului la cererile formulate de hormoni poate dura ore. aºa cum este cazul femeilor care au folosit MÃCAR O DATà pil le anticoncepþionale. Mesagerii hormonali sunt diferiþi. Existã însã ºi glande exocrine. când corpul a p rodus o mare cantitate de adrenalinã pentru a vã ajuta sã faceþi faþã situaþiei. Unii hormoni sunt transportaþi de sânge la destinaþie. este nevoie însã de un sistem endocrin funcþional. precum cele sudoripare (ale transpiraþiei) ºi cele sebacee (care secretã uleiuri). puteþi sã-i mai daþi o ºa pului. Hormonii controleazã mediul nostru intern. asigurând funcþionarea normalã a corpului ºi ec hilibrul sãu energetic. Ei au nevoie uneori de ore întregi pentru a provo ca un rãspuns. glandele lipsite de canale depind unele de celelalte ºi acþioneazã concertat cu restul corpului prin inter mediul receptorilor . Sistemul endocrin îºi comunicã dorinþele prin intermediul unor mesageri chimici ºi hormona li. Pe tru ca aceste miracole sã devinã posibile. lu cru posibil cu ajutorul .Dacã procesul de degenerare a avansat suficient de mult pentru a fi diagnosticat d e medic. ajutându-l cu precursori racemizaþi ai hormonilor. ale cãror secreþii ies direct la suprafaþa pielii. Aºadar. iar la ora actualã acest lucru poate fi realizat de toþi cei care doresc. Pe de altã parte. Mesagerii chimici reprezintã o formã de energie chimicã ce provoacã un rãspuns rapid în interiorul org anismului. Producþia de hormoni ºi echilibrul lor sunt ABSOLUT esenþiale pentru invers area procesului de îmbãtrânire.

fie chiar de celulele þintã. Printre exemple se numãrã pancreasul. un ficat tensionat amplificã stresul în rest ul organelor ºi glandelor. Excesele hormonale se manifestã prin aºa-numitele boli ale deficitul ui. 117 . Unii hormoni sunt transportaþi liber de sânge. rãspunsul lor este transmis glandeicare a secretat hormonii pentru a ÎNCETA producþia. Adevãrata problemã este legatã de dezech ilibrul hormonal. Atunci când receptorii celulelor þintã rãspund la mesajul unui hormon. Hormonii menþin starea de sãnãtate prin schimbarea ratei de activitate în organism. Alþii au nevoie de proteinele purtãtoare di n plasma sângelui de care sã se lege pentru a fi transportaþi.cremelor Nugestrine II sau Totally Male. Hormonii rãmaºi în exc es se degradeazã ºi sunt eliminaþi. Proteine le purtãtoare din plasma sângelui sunt produse de ficat. efectul este resimþit în întregul sistem. De aceea. intestinul s ubþire. datoritã dominanþei estrogenului! Existã ºi glande endocrine care îºi varsã secreþiile deopotrivã în canale ºi în spaþiile extr . pielea. stomacul. spre exemplu. testiculele. Cant itatea de hormoni pusã în circulaþie depinde de nevoile organismului. de capacitatea glandei de a-i prod uce ºi de capacitatea corpului de a-i utiliza. inima ºi placenta. fie de ficat ºi rinichi. rinichii. ovarele. Atunci când o glandã este lezatã. insulina. aºa cum se petrec de pildã lucrurile în cazul femeilor care suferã de tiroidã.

impotenþa. iar unghiile li se îngroaºã. Toate aceste deºeuri iau forma tuburilor prin care sunt filtrate de rinichi. Simptomele care servesc drept indicatori ai unei stãri precare de sãnãtate sunt amenor eea (menstruaþia neregulatã). ºi excese hormo ale. Disfuncþiile rinichilor sunt o premisã a instalãrii cancerului ºi a infecþiil or virale. depresia. Puls ul accelerat indicã o tulburare sistemicã în care organismul este suprasolicitat din cauza exceselor din sistem. ridurile. NU este vorba de un mediu cu adevãrat acid. Energia deºeurilor acide are o orientare cãtre stânga. Aºa-nu ita aciditate la stomac este o afecþiune simptomaticã experimentatã dupã masã. Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. care nu pot prolifera. hialinã. ci de o incapacitate a organismului de a produce enzime digestive. reducerea apetitului sexual. ªi cum ri nichii sunt unul din PRINCIPALELE organe de eliminare a toxinelor. se . DiSorb Aid ºi R/HCI aduc o alinare imediatã! Digestia ºi absorbþia completã le permit oamenilor sã se bucure plenar de alimentele lor favorite. edemele. Îngheþarea extremitãþilor indicã disfuncþii la nivelul tiroidei. unul dinefectele secundare este ºi dispariþia balonãrii ºi a gazelor. pierderea memoriei. tendinþa cãtre constipaþie. Albumina este o proteinã existentã în sânge care scapã prin capilarele rinichilor. alergiile nu se mai pot manifesta. chelirea. Ele permit crearea unor avanposturi ºi declanºarea unui rãzboi rece de cãtre virusurile ºi bacteriile întãrite d mediul acid creat în organism. pulsul accelerat. oamenii îºi pierd pãrul de pe corp. balonarea ºi letargia. Edemul (retenþia apei în þesuturi) este asociat cu excesul de proteine plasmatice în flu idele extracelulare.Apariþia simptomelor bãtrâneþii la tineri Printre SEMNELE de îmbãtrânire prematurã la adulþii tineri se numãrã: obezitatea. proteine ºi diferite substanþe chimic ºi minerale. Edemul este un semn al unei toxicitãþi grave ºi este una din principalele cauze ale cãde rii pãrului. Prezenþa albuminei în urinã reprezintã un indicator SERIOS al unei disfuncþii la nivelul rinichilor. subþierea º irea pãrului. În plus. al ovarelor. prezenþa albuminei în urinã indicã potenþial e probleme grave. Deºeurile din urinã sunt alcãtuite din sãruri. Toate aceste simptome sunt asociate cu lezarea ficatului furnalul de ardere al corpului. îngheþarea extrem itãþilor. Constipaþia este o altã tulburare sistemicã ce influenþeazã TOATE funcþiile corporale. excesul de albuminã ºi de deºeuri în u rinã. digestia completã previne edemele ºi acidifierea þesuturilor din cauza acumulãrii de proteine plasmatice toxice în spaþiile þesuturilor. Preze nþa lor indicã o activitate catabolicã ºi degenerare. O lingurã de Yucca Blend. Fluxul rapid a l alimentelor complet digerate prin intestine nu asigurã hrana necesarã microorganismelor ºi paraziþilor. Atunci când mâncarea este complet digeratã.

pancreasul ºi ovarele devin incapabile sã funcþioneze corect ori de câte ori corpul NU r euºeºte sã îºi elimine toxinele în exces din cauza scãderii activitãþii ficatului. În centrul oricãrei boli se aflã disfuncþiile ficatului.devin distorsionate. Multe din femeile dependente de medicamentele pentru tiroidã revin la normal dupã ce folosesc precursorul racemizat hormonal Nugestrine II ºi dupã ce fac un tratament de purifica re a ficatului. Oxidare ºi reducere În anul 1903 s-a demonstrat cã glandele care nu îºi varsã secreþiile în canale controleazã TO procesele de oxidare. Medicamentele ºi deºeurile proteice se acumuleazã la nivelul pici oarelor. ale ovarelor ºi te sticulelor. obezitatea. Hormonii joacã un rol cheie în metabolismul glandular ºi în producerea moleculelor de AT P. generând umflarea acestora. etc. artrita. Adrenalele. precum diabetul. oxidarea conduce la o încetinire a producþiei ºi depozitãrii moleculelor de energie ATP. pancreasului ºi receptorilor hormonali din organism. Mixedemul glandei tiroide alãt uri de reducerea energiei ºi un corp rece indicã o încetinire a activitãþii glandei tiroide ºi a secreþiei hormonilor roidieni T3 ºi T4. 118 . Oxidarea este un alt cuvânt pentru îmbãtrânirea ºi descompunerea þesuturilor. adrenalelor. În sens larg. guta. ºi prin asociere. Opusul ei este reducerea . Consecinþa directã a disfuncþiilor acestor glande importante sun t bolile metabolismului. bolile cardiace.

ciroza ºi testarea ficatului þesuturile lor sunt înlocuite de celule nefun nivelul ficatului. Ori de c alcool. Tox (prefix care se regãseºte ºi în toxinã) înseamnã otravã . obezitate. Pentru informaþia dumneavoastrã. Unii dintre ei simt chiar o senzaþie de greaþã ºi sunt nevoiþi sã se aºeze. La t numite hepatocite (hepat ficat. celulele parencime sun protejeazã ficatul. Atunci când hepatocitele mor.Celulele strome ºi parencime Când celulele funcþionale (parencime) mor. Dacã ºtiþi pe cineva care bea. aveþi nevoie de un ficat p funcþional. acasã. sf u este sã le preparaþi singuri. Atrofierea ovarelor (inclusiv a foliculului din care coboarã oul) ºi a tes ticulelor se produce în ani de zile. Suferinzii de hepatitã. din cauza afluxului de energie electricã în ficatul lor bolnav. gonade ºi pancreas. Pierderea ovarelor (castrarea femininã) conduce pe loc la încetinirea metaboli . precum sulfiþii (în vinuri) ºi ureea (în bere). în timp ce atingeþi cu cealaltã mânã regiunea fi . Atrofierea glandelor sexuale ºi obezitatea Atrofierea (deteriorarea) glandelor sexuale este direct legatã de toxicitatea sist emicã. Aºa se explicã de ce se spune despre omul beat cã este intoxicat12 . Veþi simþi o masã tare. chiar sub cutia toracicã. Aceste tulburãri afecteazã puternic ficatul. ficatul trebuie sã fie moale ºi puþin ascuns sub coaste. cþionale (strome) care dau naºtere unui þesut cicatrizat. Pentru aceasta. da pe partea dreaptã a abdomenului sãu. Rugaþi persoana în cauzã sã se întindã la e spate. la fel ca ºi problemele legate de adrenal e. Celulele strome acoperã ºi celulele strome invadeazã spaþiul rãmas gol ºi dau naºtere Alcoolul. Oamenii cu disfuncþii la ficat îºi pierd imediat puterea în braþ. cãci zona poate fi extrem de delicatã. Alcoolul este o OTRAVÃ! El ucide hepatocitele din ficat. vã otrãviþi singur. mononucleozã sau sindromul oboselii cronice au de regulã un fi cat umflat ºi dilatat. vã recomand un test. împingeþi uºor în jos braþul ei. ºi un masaj prea viguros poate îmbolnãvi persoana r espectivã! În mod normal. Iatã un alt test. tiroidã ºi tulburãrile ficatului. este necesar sã evitaþi consumul de alcool. Dacã doriþi sã INVERSAÞI procesul de îmbãtrânire. ºi sã îºi ridice uºor genunchii pentru a-ºi relaxa abdomenul. Rugaþi persoana alcoolicã sã se ridice în picioare ºi sã îºi întindã în faþ continuare. În continuare. chiar durã FICATUL! Pr cedaþi cu atenþie. apãsaþi uºor. vã pot spune cã industria alcoolului (la fel ca ºi cea a lactatelor ºi a îngheþatei) nu este obligatã prin lege sã afiºeze pe eticheta produsului lista ingrediente lor toxice pe care le adaugã. unor þesuturi cicatrizate. Dacã þineþi neapãrat sã beþi vin sau bere. Obezitatea este un SEMN al unei încetiniri a ritmului metabol ic ºi al unui dezechilibru hormonal. cyme celulã).

119 . Mulþi doctori recomandã fãrã sã stea prea mult pe gânduri extirparea chirurgicalã a organelor feminine (ut erul ºi ovarele). dar aproape cã garanteazã apariþia cancerului uterin sau la sân (pentru mai multe lãmuriri.smului. Câþi bãrbaþi dornici s ie castraþi cunoaºteþi? Femeile TREBUIE sã înveþe CUM sã rãmânã sãnãtoase. Extirparea ovarelor la femei este echivalentã cu castrarea la bãrbaþi. În limba englezã. citiþi contra indicaþiile de pe prospectul medicamentelor). asigurând fundamentul pentru o prevenire eficientã ºi pentru tratamentul problemelor f eminine. Tr. Precursorii racemizaþi ai hormonilor sunt de mare folos pentru ambele se xe. Reþineþi: o problemã evitatã este o problemã REZ Detoxificarea þesuturilor face minuni în ceea ce priveºte menþinerea tinereþii ºi a frumuseþi femeilor. majoritatea medicilor ginecologi chiar dacã sunt ei înºiºi de sex feminin NU au alt rãspu s pentru problemele feminine decât clasicele produse analoage ale estrogenului. dacã doresc sã evite problemele specific feminine. Femeile care au dificultãþi PMS nu trebuie sã sufer e cu orice preþ ºi îºi pot 12 N. care nu numai cã NU rezo lvã nimic. intoxicated înseamnã intoxicat sau beat. Femeile TREBUIE sã înveþe sã îºi gestioneze singure sãnãtatea ºi sã nu mai depindã de sfaturile expe te. Amenoreea (rãrirea ciclului menstrual) ºi obezitatea NU sunt normale ºi reprezintã dovez i ale unui organism în care predominã estrogenul. Femeile NU ar trebui sã aºtepte pânã când încep sã aparã problemele.

greutatea dumneavoastrã corectã ar fi probabil de 59 de kil ograme. Osteopor oza este o afecþiune comunã la oamenii în vârstã. într cât este legatã DIRECT de excesul de estrogen. care devin la fel ca un fagure de miere. În medicina convenþionalã. Ea reprezintã un avertisment ºi trebuie lua t ca atare. i mplicã un proces de vascularizare (invazie) a oaselor de cãtre vasele de sânge. a sprijini ºi a separa celelalte þesuturi. Vasele de sânge sunt pr imii soldaþi ai organismului. dar nu are nimic de-a face cu suplimenþii pe bazã de calciu. Osteoporoza este un EFECT simp tomatic. Diferenþa dintre obezitate ºi greutatea idealã este în acest caz de 78 59 = 19 kilograme. Ele preced atât formarea oaselor cât ºi dizolvarea lor. Analiza densitãþii oaselor va atesta la rândul ei miracolul intern al refacerii densitãþii oaselor ºi al formãrii de NOI cartilagii. Tipurile de þesuturi Þesuturile conjunctive sunt doar unul din cele patru tipuri de þesuturi principale a le organismului. Osteoporoza Osteoporoza sau rãrirea densitãþii oaselor. deopotrivã de cãtre bãrbaþi ºi femei. Acest lucru poate fi obþinut cu ajutorul aceloraºi pr oduse menþionate mai sus. ci este asociatã cu dezechilibrul hormonal ºi cu acumu larea exceselor de toxicitate sub forma depozitelor de deºeuri acide. al unei digestii precare ºi al unui metabolismlent. 19 kil ograme înseamnã o depãºire a greutãþii cu 32%! Obezitatea este un SEMN uºor de constatat. ºi mai ales la femeile de dupã menopauzã. ea este definitã ca o depãºire cu cel puþ n 20% a greutãþii standard din tabelele care prezintã raportul greutate/înãlþime. a devenit posibilã inversarea cocoºãrii oamenilor în vârstã ºi redobândirea p ii normale a coloanei vertebrale. care conduc la o reducere a fenomenului de formare a oaselor de cãtre celulele osteoblaste (responsabile de crearea noilor oase ºi cartilagii). Spre exemplu. Ea nu reprezintã cauza pierderii masei osoase. cãutaþi pe cineva care suferã de aceastã neplãcere ºi priviþi cum se ecã el. Obezitatea este un SEMN al unui dezechilibru hormonal. Osteoporoza poate fi prevenitã ºi tratatã cu uºurinþã.uºura situaþia. Sunt alcãtuite dintr-un nu . cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. dacã greutatea dumneavoastrã dezirab ilã maximã este de 65 de kilograme. Este atât de simplu! La ora actualã. fiind datoratã INCAPACITÃÞII ace de a ovula din cauza atrofierii foliculilor. evitând totodatã pierderea organelor feminine. Dacã doriþi DOVEZI. Ele au rolul de a lega. medicina convenþionalã NU vã considerã obez decât dacã greutatea dumneavoas trã a depãºit 78 de kilograme! Pentru a starea de sãnãtate.

O piele frumoasã Ultimele douã cuvinte din definiþia þesuturilor conjunctive (substanþã intercelularã) au o i mportanþã deosebitã pentru procesul de îmbãtrânire. din cola gen. Deºeurile metabolice de sub piele descompun þes uturile conjunctive care fac legãtura între diferitele straturi de piele. Cele patru tipuri principale de þesuturi sunt: þesutul conjunctiv (elastic. cel epitelial (al pielii). cel muscular (al muºchilor) ºi cel nervos. Atunci când vorbim de piele. Aici îºi construieºte corpul depozitele sale de deºeuri acide. Când þesuturile devin supraîncãrcate de deºeuri ºi nu mai pot funcþiona normal. 120 . reticular). Aceastã zonã este deservitã de sistemele de capilare ale sângelui ºi ale limf ei. sãruri minerale ºi GRÃSIMI. Substanþa intercelularã se referã la materialul din re celule. þesuturile co nctive ale pielii se crapã ºi astfel apar ridurile. provocând întãrirea ºi îngroºarea pielii exterio din cauza PIERDERII elasticitãþii ºi a rezistenþei.mãr relativ mic de celule într-o mare de substanþã intercelularã . Aceste deºeuri sunt depozitate de cãtre capilarele sângelui în spaþiile dintre celule. vorbim de fapt de straturile dermice ºi subcutanate alcãt uite din þesuturi CONJUNCTIVE. între dife ritele straturi ale pielii.

Bolile venerice ºi excesele sexuale Incidenþa bolilor infecþioase sexuale este în continuã creºtere. Contractarea unei boli ve nerice (de la venus iubire ºi ic aparþinând) a devenit deloc întâmplãtor foarte comunã în zilele noastre. Acesta este adevãrul despre miracolul numit soia! . Afecþiuni precum herpesul genital. Aveam în armatã un tovar㺠care vizita regulat bordelurile. Lucrarea Viitorul furat descrie ravagiile pe care le face mitul soiei prin încãrcarea corpului cu analo gi de estrogen. din cauza stresului la care îºi supun ovarele. o slabã hidratare. Loþiunea SOC înmoaie þesuturile cicatrizate. afecþiuni la limita diabetului. Excesele amoroase altereazã funcþionarea glandei tiroide. Adulþii tineri care abuz eazã din punct de vedere sexual de trupurile lor îºi pierd rapid înfãþiºarea tinereascã ºi îmbãtrânesc accelerat înd e. iau o lãmâie proaspãtã. sifilisul ºi gonor eea RÃSPUND la tratamentulcu Apã Ionizatã (acidã) cu Înaltã Valoare Medicinalã sub formã de d plicaþii locale. Dacã acesta era umflat. O boalã venericã nu poate fi luatã decât dacã mediul intern al organi smului este pregãtit pentru infecþie. fiind asociatã cu un flux sanguin redus. Aceºtia obiºnuiau sã examineze gâtul miresei dupã noaptea nunþii. Un corp sãnãtos este imun la bolile venerice. o storc ºi mã spãl jos! Toþi r face acest lucru se pot proteja ºi vindeca cu uºurinþã. efectele de îmbunãtãþire pot fi de-a dreptul DRAMATICE! Un corp bãtrân nu este o ruºine. tensiuni la nivelul ficatului ºi/sau atrofierea ovarelor ºi a testiculelor. la fel cum este imun la pojar. DECÂT în cazul în care refuzaþi s plicaþi remediile descrise aici. la care se adaugã din nou capsu lele de SOC. Când l-am întrebat de câte ori a contractat boli venerice mi-a rãspuns: Niciodatã! Imediat dupã actul sexual. Puþini oameni mai ajung astãzi la starea de adult virgini. Chiar acum am pe birou un fax în care se afirmã cã o analizã de laborator a evidenþiat cã uleiul de canola a provocat sterilitatea la iepuri. fiind un SEMN de activitate sexualã intensã. Dacã toateaceste produse sunt folosite împreunã cu Apa Ionizatã cu Înaltã Valoa re Medicinalã. folosind aceastã apã specialã. gripã ºi numeroase alte boli infecþioase. Eliminarea deºeur ilor se realizeazã cu ajutorul suplimenþilor de Yucca Blend ºi Enhanced PAC. iar capsulele SOC dizolvã þesuturile cicatrizate interne ºi stimuleazã formarea unor þesuturi noi dinspre interior cãtre exterior. lucru bine cunoscut evreil or din Antichitate. hepatitã. probleme cu tiroida sau cu alte gland e. Incapacitatea bãrbaþilor de a atinge erecþia sau frigiditatea femeilor este de naturã ho rmonalã. arãtând promiscuitatea în ca trãiesc oamenii ºi starea precarã de sãnãtate.Crema de piele glicolicã acidã (menþionatã anterior) desprinde ºi eliminã straturile exterio are moarte ale pielii. era semn cã mariajul fusese consumat. Uleiurile de soia ºi canola joacã un anumit rol în funcþia sexualã. negii vaginali.

ETVC ºi prec ursorii racemizaþi ai hormonilor fac minuni în asemenea cazuri. care poate fi cu uºurinþã purifi cat de Apa Ionizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã. Precursorii ajutã de asemenea femeile predispuse cãtre pier derea sarcinii în primul trimestru de graviditate. lipsa energiei. pot precipita apariþia a femei. incapacitatea de a te scula dimineaþa ºi obezitatea sunt tulburãri de naturã hormonalã. redându-vã tinereþea ºi energia. lactaþia prelungitã însoþitã de o dietã precarã. Personal. le fo losesc peAMÂNDOUÃ. Diabetul Diabetul ºi obezitatea sunt veri primari. Îngheþarea mâinilor ºi picioarelor. Corpul feminin are nevoie de CEL PUÞIN doi ani de odihnã ºi hranã înainte de a mai da viaþã u ui alt copil. n u subestimaþi valoarea precursorilor racemizaþi ai hormonilor în procesul de curãþare a receptorilor ºi în restaurarea funcþiilor pierdute ale nervilor un ect secundar obiºnuit în cazul bolilor venerice. obezitatea ºi problemele legate de tiroidã. Suprasolicitarea ficatului alimenteazã tulburãrile menstruale ºi ovariene.Bolile venerice sunt tulburãri legate de mediul intern. proces ce dinamizeazã producerea molecule i de energie ATP. Naºterile prea dese. Diabetul de tip II (la adulþi) este forma cea mai frecventã a bolii. asociate cu nivelul zahãrului din sânge ºi lipsa energiei. reduce deºeurile acidedin þesuturi ºi restaureazã echilibrul. În plus. 121 .

Recapitulare Organele sunt supuse stresului din cauza activitãþii în exces. ETVC îi ajutã pe diabeticii care manifestã intoleranþã la glucozã ºi rezistenþã la insulinã. nivelul zahãrului în sânge o ia razna. deºi adevãrata cauzã care stã la baza lor sunt excesele . Scopul terapiei pentru diabetici (sau al oricãrui alt tip de terapie) nu trebuie sã fie altul decât revenirea la NORMAL a bolnavului! Iodul Tratamentul tradiþional pentru tulburãrile hipotiroidiene constã în administrarea suplim enþilor de iod. Pierderea a uzului la copii este strâns legatã de vaccinuri. combinate cu precursorii racemizaþi ai horm onilor ºi cu o dietã bazatã pe SUPER-ALIMENTE. terapia colo nului ºi clismele la ficat pot face minuni în cazul diabeticilor.Nu existã nici o îndoialã cã acumularea deºeurilor metabolice ºi încetinirea funcþiilor organ r interne precipitã apariþia diabetului la adulþi. la fel ca ºi folosirea cronicã a suplimenþilor de orice fel pentru tiroidã. Ceaiul lui Rene ºi Yucca Blend sunt folosite cu succes în China la tratamentul diabe tului ºi al bolilor degenerative. iodul este ºi un stimulent puternic al tiroidei. Deºi este un element vital. un aparat c re foloseºte pielea capului în locul nervului auditiv ºi care se gãseºte acum pe piaþã (vezi pachetul informativ ). . solul foloseºte carbonul ºi calciul în acelaºi scop). iar diabetul va dispãrea de multe ori de la sine. S timularea glandei tiroide din cauza insuficienþei alimentare este inutilã. este cert cã vaccinurile anti-polio ºi DPT joacã un rol decisiv în 75% din cazuri (datoritã mutaþiilor suferite în interiorul organismului). a acumulãrii deºeurilor ºi a subnutriþiei. el mai mult stricã decât reparã. Atunci când energia deºeurilor DEPêEªTE puterea org smului de a le elimina. Dar mai presus de orice. Dacã este administrat u nei persoane care suferã de un dezechilibru alimentar. la care se adaugã produse tiroidiene sintetice ºi glandulare. Luarea oralã a celor douã produse neutralizeazã virusurile din sânge. iodul poate provoca guºã ºi epuizarea glandei tiroide. Stresul modificã buna funcþionare a organelor vitale ºi conduce la apariþia unor boli ca re se manifestã sub forma unor deficienþe aparente. Ei îºi pot redobândi însã auzul dacã vor folosi Neurophonul. Eliminaþi deºeurile acide ºi echilibraþi hormonii. De aceea. În ceea ce priveºte diabetul juvenil (de tip I). simple paleative ale naturii care nu remediazã funcþia normalã a glandei . Diabeticii folosesc aceste molecule pentru a neut raliza deºeurile acide (de altfel. pre sorii racemizaþi ai hormonilor se dovedesc un tratament ABSOLUT NECESAR! Zahãrul este o moleculã de carbon. De aceea. Mult mai recomandabil este sã faceþi o serie de clisme la ficat.

dar este o etapã absolut necesarã. Nimeni nu poate scãpa de moarte. care scade în intensitate pe mãsurã ce îm bãtrânim. care devine NEGATIVÃ. în loc sã-l sabotaþ veþi putea redeveni tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom discuta despre FELUL în care produce corpul substanþele care îi sunt necesare cu ajutorul bacteriilor ºi despre maniera în care energia mineralelor dinamizeazã procesele vii. Examinarea post-mortem este o modalitate târzie de a descoperi cã modul de viaþã ºi sistemul de convi ngeri alese au fost greºite. 122 . fãrã de car e nu pot fi puse fundamentele inversãrii pe termen lung a procesului de îmbãtrânire. dar putem totuºi sã pãstrãm deschisã fereastra deschisã în timpul perioadei de pubertate încã foarte mult timp de acum înainte. Vã asigur cã acest preþ este mic prin c omparaþie cu îmbãtrânirea ºi suferinþa! Corpul uman are un câmp energetic vital DINAMIC.Când corpul este stresat. Detoxificarea nu este o plãcere. Inversarea procesului presupune rãbdare ºi efort douã cal itãþi pe care puþini oameni le mai au în zilele noastre! Crizele legate de vindecare ºi experimentate în timpul detoxificãrii reflectã direct nivel ul de toxicitate al persoanei. Crizele legate de vind ecare sunt preþul pe care trebuie sã-l plãtim pentru pãcatele noastre. el experimenteazã o inversare a miºcãrii de rotaþie a energiei. Dacã vã veþi asista trupul în eforturile lui de regenerare. ºi astfel apare boala. din cauza greºelilor repetate pe care le facem.

Aceste produse sunt extrem de utile în cazul diabeticilor. DiSorb Aid ºi R/HCI contribuie alãturi de ETVC la extragerea unei cantitãþi maxime de en ergie din alimentele ingerate ºi la oprirea procesului de putrefacþie a hranei nedigerate din in testine. a intoleranþei la glucozã ºi a rezistenþei la insulinã. Ele îmbunãtãþesc digest orbþia hranei. deºi mi-am mai curãþat dinþii de peste cinci ani! Lipsa plãcii este echivalentã cu lipsa degenerãrii ac estora ºi cu absenþa bolilor gingiilor (vezi paginile xx ºi xx. energiei ºi regenerãrii þesuturilor. obezitate sau depresie. masei musculare. Aceste produse contribuie la mai buna gestionare a zahãrului din sânge (proces esenþia l pentru controlul greutãþii). Acest aparat converteºte apa de la robinet într-una dintre cele mai eficiente substanþe de curãþare prin manipularea ionilor de hidrogen ai moleculei de apã astfel încât placa ºi calculii sã fie oxidate de pe suprafaþa lor ºi spãlate de jetul de apã. îndeosebi în cazul femeilor. iar confuzia ºi depresia dispar. Grãsimea în exces este eliminatã ºi înlocuitã cu o masã muscularã suplã. precum gazele ºi balonarea. întrucât contribuie la redu cerea dependenþei de insulinã. eliminând astfel probleme legate de paraziþi. ETVC îi ajutã pe oameni sã imtã ºi sã arate mai bine prin deschiderea cãilor lor metabolice. vã recomand câteva produse care vã vor ajuta sã redobândiþi controlul asupra vieþii dumneavoastrã. Nu confundaþi acest aparat cu irigatoarele obiºnuite sau cu periuþele de dinþi vibratori i! NU EXISTÃ NICI CEA MAI MICÃ COMPARAÞIE! Dinþii mei sunt perfecþi ºi gingiile mele sunt sãnãtoase. Precursorii racemizaþi ai hormonilor au o efica citate inegalabilã în deschiderea receptorilor ºi restaurarea CONTROLULUI asupra corpului (vezi Pachetul informativ). a îmbãtrânirii.660 de unitãþi de antioxidanþi într-o singurã sticlã! Îngrijiþi-vã dinþii Cea mai bunã cale de îngrijire a dinþilor ºi gingiilor este Irigatorul Biomagnetic Denta r. ªi nu uitaþi: toate problemele menþionate mai sus sunt strâns legate de sistemul dumneav oastrã hormonal ºi de ficat. Yucca Blend ºi R/HCI. Acestea sunt: ETVC. ETVC se ia împreunã cu micul dejun sau cu prânzul ºi menþine un nivel ridicat al energiei de-a lungul întregii zile. precum ºi Pachetul informativ). PAC conþine 24.Luaþi din nou în mâini frâiele asupra vieþii dumneavoastrã Dacã suferiþi de lipsã de energie. Tulbu gate de concentraþia zahãrului din sânge precum diabetul ºi hipoglicemia scad în intensitate ºi d ar cu timpul. Apetitul sexual se îmbunãtãþeºte. Rezultatele false la teste . DiSorb Aid.

Aceste metale acþioneazã asupra sistemului nervos automat ºi interfereazã cu rezultatele testãrii. alimentul sau suplimentul de care are nevoie. el le respinge deoarece ºtie prin ce va trebui sã treacã. Uneori. corpul îºi pãcãleºte proprietarul dând rezultate false la testele musculaturii sau cele cu ajutorul pendulului. Testarea muºchilor NU este relevantã în situaþia contaminãrii cu metale grele a þesuturilor. deoarece ºtie cã persoana NU îºi doreºte cu adevãrat sã se vindece sau sã suporte suferinþa care însoþeºte procesul de vindecare. Alteori. Pentru a fi cu adevãrat utile. multe practici de purificare presupun o ascuþire a instinctului ºi o golire a minþii celui care le pune în aplicare. corpul bioelectric respinge deseori terapia. De aceea. care ºtie ºi poate anticipa efectele unei substanþe cu o rgie pozitivã asupra sa.Energia pozitivã poate induce sistemului o stare de agitaþie atât de mare încât poate fi c onfundatã cu boala. Acest tip de reacþie este numit crizã asociatã cu vindecarea ºi apare frecvent în cazul oam nilor cu o toxicitate foarte mare. Dupã o perioadã scurtã de timp. Uneori. 123 . Corpul are o inteligenþã înnãscutã. din cauza activitãþii lor biologice extrem de intense atunci când pãtrund în organism. Rãspunsurile ºi interpretãrile false îi conduc de multe ori pe oameni pe cãi greºite. Aceste rezultate eronate apar deseori la testarea produselor racemizate. lucrurile se aºeazã ºi oamenii se vindec id.

Mai ales dacã le pui cui nu trebuie. . cartea Vibraþiile este furnizatã cu un lanþ vibratoriu. calea cea mai simplã necostisitoare de a învãþa cum puteþi pãtrunde în lumea invizibilã a testelor energetice. care aminteºte prea pregnant de alchimie. cãruia nu-i plãceau implicaþiile întrebãrii puse de mine.Pendulul Învãþarea folosirii eficiente a pendulului este o NECESITATE în vremurile noastre. de vreme ce acestea nu se regãsesc în dieta sa? De ce îngroaºã ºi întãreºte unghiile coada-calul lanta). 18 Alchimia biologicã Dupã Einstein. Atacatorul a fost un profesor de chimie. tra Alchimia! Este ceva imposibil! Ea reprezintã doar un exemplu al greºelilor ºtiinþei de al tãdatã! Aºa sau încheiat cercetãrile pe care le-am fãcut la nivelul comunitãþii universitare. care deþineau o cunoaºtere ignoratã astãzi ºi demult uit Simpla ridicare a acestor întrebãri declanºeazã o reacþie de genul celei pe care ai provoc a-o dacã ai declara cã ai descoperit secretul lui perpetuum mobile. Din pãcate. Ea ne cesitã disciplinã ºi focalizare. adicã din procesul de nsmutaþie . de vreme ce nu conþine fier? Cum este posibil ca o prunã uscatã sã conþinã mai multe minerale decât una p oaspãtã? Întradevãr. potrivit cãrei a miºcarea vieþii derivã din transformarea continuã a unui mineral în altul. deºi ea nu aduce un aport de calciu? Cum poate produce magneziul organic creºterea cantitãþii de fier din sânge. Louis Kervran ºi de descoperirea sa. Cartea Trusa pendulului este furnizatã cu un frumos pendul din bronz ºi este o carte minunat ilustratã. Vã recomand în aceastã direcþie cãrþile Trusa pendulului ºi Vibraþiile. cum? Rãspunsurile la toate aceste întrebãri pot fi gãsite în opera geniilor nerecunoscute (a VRÃJITORILOR. de genul: Cum îþi explici cã alimentele vegetale conþin minerale pe care plantele nu aveau cum sã le ext ragã din solul în care au crescut? Cum reuºeºte vaca sã producã lapte care conþine o cantitate mult mai mare de mine rale decât iarba cu care s-a hrãnit? De unde îºi extrage gãina mineralele de care are nevoie pentru a produc e coaja ouãlor sale. pierzând orice contact cu realit atea. Ren de Puymorin vorbind de opera profesorului C. La fel. aºa cum îi numesc eu). fizica a devenit o anexã a matematicii. ea s-a izbit de zidul prostiei generale . Fantastica dumneavoastrã descoperire legatã de transmutaþiile energiei slabe ar fi trebuit sã march eze un punct de cotiturã în evoluþia ºtiinþei. Ele NU mau determinat însã sã mã opresc! Întregul scandal a fost declanºat de cuvântul transmutaþie .

de genul celor pe care punea profesorul Kervran. ci de implicaþiile pe care le presupune ea. Problema nu este legatã de întrebarea propriu-zisã. În lumea în care trãim. Louis Kervran (1899-1990) are implicaþii deosebite asupra inve rsãrii procesului de îmbãtrânire. suficient de grav pentru a fi catalogat drept eret ic al ºtiinþei . Unii oamenii de ºtiinþã se simt intimidaþi de întrebãrile la care nu cunosc rãspunsurile.te poþi alege cu necazuri mari. a chimicalelor de tot felul ºi a legilor DEFINITE ale chimiei ºi f izicii. 124 . Ele sunt totuºi întrebãri corecte. Rid carea lor înseamnã pentru ei un atac la DOGMÃ. fiind imediat ars pe rug! Energia mineralã Viaþa profesorului C. aceste întrebãri nu îºi gãsesc rãspunsuri.

Kervran a emis ipoteza cã fenomenele energetice pe care le numim VIAÞà sunt legate de transformarea unui mineral în altul. care l-a încorpor conceptele de apã BEV ºi Apã Microionizatã cu Valoare Terapeuticã. Kervran ºi-a numit-o pe a sa: T eoria Transmutaþiei Biologice. Amândoi au afirmat cã energia are o amprentã sau o semnãturã. Carey Reams. a încãlcat regulile unanim acceptate. Altfel spus. În viziunea lui. cea francezã ºi cea americanã. transmutaþia presupune o schimbare a structurii elementare pe nivel atomic ºi subatomic. Viziunile Kervran a pornit de la premisa cã mineralele conþin câmpuri concentrate de energie în ca drul legãturilor lor chimice. Când un vas al ADEVÃRULUI este deschis. refuzând sã îºi supunã descoperirile aprobãrii colegilor sãi de breaslã. dar NU au putut cont ADEVÃRUL descoperit de el. Cei doi mari oameni de ºtiinþã nu s-au întâlnit niciodatã. Savantul a fost membru al douã Academii Naþionale ale ªtiinþelor. din el va rezul ta un element diferit. el nu mai poate fi închis. Kervran credea cã aceastã energie alimen teazã procesele metabolice. Viziunea sa asupra creaþiei divine nu diferea prea mult de cea a contempo ranului sãu. Reams a vorbit de ionii de energie pozitivã numiþi anioni ºi de ionii de energie negat . ªtiinþa preferã sã-i spunã alc . El a pãcãtuit împotriva ªtiinþei ceptate de aceasta atunci când le-a oferit semenilor sãi rãspunsul lui Dumnezeu. fenomen descris ºi de Vincent. Profesorul Kervran a îndrãznit sã punã întrebãrile corecte. Procesul conduce la o eliberare de energie. la fel cum fãcuserã cu atâþia alþi Vrãjitori înaintea lui. cele mai prestigioase avanposturi a le ºtiinþei moderne. Dacã forþele energetice din interiorul unui element sunt modificate. A devãrul este precum o Cutie a Pandorei pentru cei care trãiesc în ignoranþã ºi care se tem de el îndeosebi pentru cei care se complac în mod egoist în acceptarea a tot felul de grade ºi titluri. Ma Vrãjitori NU au colegi de breaslã! Ei au o viziune asupra creaþiei divine pe care o proclamã în mod prof etic asumându-ºi astfel blestemele dispreþuitoare ale ºtiinþei! La fel ca ºi în cazul lui Copernic. În plus . ºi o rearanjare a anionilor ºi cationilor. El a numit acest proces transmutaþie . Reams ºi-a numit viziunea: Teoria Biologicã a Ionizãrii. colegii de breaslã ai lui Kervran l-au atacat ºi l-a u ridiculizat. fiind forþa care stã la baza vieþii. Ei au vorbit despre aceleaºi fenomene din perspectiva lor personalã ºi au interpretat ceea c e au observat. Amândoi au vorbit de forþe energetice care permit existenþa vieþi i. Au încercat sã-l ignore. Fiecare ºi-a creat propria sa vizi ne independentã. Noi ne vom referi la el folosindu-ne de expresia alchimie biologicã. dr. o f uziune LA RECE! Descoperirile lui Kervran au venit din interiorul lumii ºtiinþifice.

cu ajutorul microbilor. animalele ºi microbii simpli mediatori între soare ºi pãmânt. 125 . Kervra a descris transmutaþia mineralelor în intestinele animalelor. principiul central al procesului descris era soarele. a apei cu un coeficient POR ridicat ºi a unui mod de viaþã disciplina t. Versiunea noastrã va fi o traducere a ambelor limbi . încercând sã dezlege mister eþii ºi al morþii. animalele prelucreazã þesuturile vegetale ºi îºi trãiesc viaþa cu ajutorul energiei electronilor eliberatã în timpul procesului de digestie. El i-a rãspuns lui Reams în englezã ºi lui Kervran în francezã. Reams a vorbit de energia care se roteºte de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga ºi de eliberarea forþelor cosmice încãtuºate în legãturile chimice ale mineralelor (legãturile ionice). dar ºi în pielea ºi limfa pãmântului ad sol ºi în apã. animale ºi micr biene. al sãnãtãþii ºi bolii. Dumnezeu le-a rãspuns dându-le exemple vii legate de importanþa hranei v punct de vedere biologic. Tot cu ajutorul microbilor.ivã numiþi cationi. Ei con siderau plantele. Deºeurile animale devin parte integrantã din pielea pãmântului. Plantel e aduc viaþa ºi energia pe pãmânt. În viziunea amândurora. Plantele. catalizând astfel noile procese ale vieþii deopotrivã vegetale. Amândoi au cãutat rãspunsuri la ebarea De ce existã aceastã viaþã? . pe care noi ne-am pus-o în capitolul doi. Kervran a descris rearanjarea forþelor energetice ºi fuziunea acestor forþe pe nivelel e atomice ºi subatomice. animalele ºi microbii Plantele reprezintã o verigã între soare ºi lumea animalã (cãreia îi aparþine ºi trupul omulu lantele convertesc energia solarã în molecule de carbohidraþi.

cum sunt muºchii ºi oasele ei. Microbii sunt paºaportul care îi permite omului sã îºi continue existenþa pe pãmânt. Sãnãtatea ºi vitalitatea omului depind de starea mediului sãu intern ºi de procesele pe care Kerv ran ºi Reams le-au numit transmutaþie sau ionizare. Vacile bolnave au foarte multe lucruri în comun cu oamenii bolnavi. Atunci când se îmb olnãvesc. Rãtãciri omului au fãcut însã ca microbii sã se revolte împotriva lui. Vaca reuºeºte acest lucru cu ajutorul enzimelor ºi microbilor din ficatul ºi din tractul ei gastrointestinal. fantasticele reacþii biochimice care Kervran le-a numit transmutaþii NU ar putea avea loc. pentru a fi eficiente. În mod si milar. hidrogen. Vacile ºi oamenii Vaca este un animal care utilizeazã procesul de transmutaþie. Ea le asi gurã un cãmin. ele trebuie sã fie într-o formã ionizatã racemizatã ! În viziunea lui Kervran. sulf. Pentru el. chimicalele din aceasta creeazã un dezechilibru energetic c e determinã mutaþii ale microbilor în forme patogene. Bacteriile care trãiesc în acest mediu intern au o relaþie simbioticã cu vaca. exerciþii fizice ºi un mediu intern curat. Spre exemplu. azot. Microbii se aflã în centrul acelui proces alchimic pe care îl numim fuziune. Ea mãnâncã plante (alcãtuite d in carbon. cu câmpuri en ice puternice. lipide.În viziunea lui Kervran. proteine ºi minerale) pe care le converteºte în forme energetice NOI ºi DIFERITE. De aceea. Ea presupune transmutarea unui câmp energetic în altul. O viaþã sãnãtoasã presupune o alimentaþie nutritivã. iar ele îi dãruiesc energie ºi vitalitate. schimbându-se din unele în altele. calcarul este transmutat de bacterii pentru a satisface nevoile energetice al e animalului. fãrã microbi. minerale ionizate. glucide. vaca nu s-ar putea hrãni. energia vieþii se naºte din jocul elementelor minerale. mineralele ingerate de ei trebuie sã fie într-o formã biologic activã maximã. o apã bio-activã cu un coeficient POR ridi cat. Rezultatul acestei schimbãri energetice este încetinirea activitãþii . sãnãtatea era o manifestare a fiestei microbiene din intestinele ºi din ficatul omului (sau ale an imalelor)! Pentru ca aceastã fiesta sã se poatã desfãºura. Transmutarea câmpurilor energetic e ale mineralelor încetineºte procesul de îmbãtrânire ºi menþine sãnãtatea la apogeu. Dacã o vacã bea apã cloruratã. Fuziunea la rece permite manifest area ºi menþinerea vieþii. omul ar îmbãtrâni ºi ar muri mai rapid. mediul intern trebuie sã fie echilibrat din punct de vedere electri c. orientate cãtre dreapta. nici animalele ºi nici oamenii nu mai reuºesc sã utilizeze în mod eficient procesul de transm utaþie. Altfel spus. Fãrã microbi. Fãrã microbi ºi fãrã enzime. câmpurile energetice ale mineralelor din sistemele vii sunt în permanenþã dinamice. Oamenii nu au decât un singur stomac. în stomacul multiplu al unu i animal erbivor SÃNÃTOS.

conservanþii. atât în cele pozitive cât ºi în cele negative. ºi pierderea vitalitãþii ºi a sãnãtãþii animalului. aºa cã pãrãsesc corpul în care apare o asemenea stare. aceastã activitate energeticã este pozitivã. Acesta poate fi rezultatul u nei acumulãri de toxine. la fel ca ºi un om bolnav. Un exemplu de fuziune biologicã anormalã este cancerul. nu sunt altceva decât reflectãri ale unui mediu intern propice bolii. Fuziunea se petrece ºi la suprafaþa soarelui. în interiorul solului. care alcãtuiesc molecule mai mari. O vacã bolnavã. al dezechilibrelor hormonale sau al introducerii de substanþe radiomimetic e care produc sau mimeazã efectele fiziologice ale unei radiaþii nucleare. atât în fuziune cât ºi în fisiune. medicamentele. Transmutaþia ºi ioni zarea sunt implicate în ambele categorii de schimbãri energetice biologice. în tim e cei patogeni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre stânga din mediile toxice.metabolice a intestinelor ºi ficatului. în plante ºi animale. Din aceastã categorie fac parte adi tivii. Fuziune ºi fisiune Viaþa este un teatru de rãzboi pe care opereazã forþe energetice opuse. Ele tulburã echilibrul florei intestinale prin schimbarea mediului intern al corpului. 126 . Procesul de fuziune presupune unirea atomilor. fãcând parte integrantã din procesul d e creºtere pe care îl numim anabolism. În condiþii biologice normale. Bacteriile aerobe (benefice pentru corp) nu pot trãi într-un mediu anaerob. Aºa-numiþii microbi buni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre dreapta. Altfel spus. Orice mediu anaerob conþine o energie orientatã cãtre stânga. Antibioticele au un efect similar.

Dimpotrivã. Ea reprezintã fluidul limfatic al pãmântului. Reacþiile de fisiune orchestrate de microbii prietenoºi sunt benefice. ste un proces microbian care implicã transmutarea ºi ionizarea energiei mineralelor. etc. Exemple de reacþii distructive de fisiune sunt reacþiile nucleare. În urma reacþiei este eliberatã o anumitã cantitate de energi cãldurã). solul ºi limfa Pielea pãmântului este numitã sol. Unii îi spun chiar noroi . dar dacã ne pierdem controlul asupra ei. Toate acestea produc oxidãri ale þesuturilor ºi formarea de radicali liberi. Dacã reacþia se opreºt din cauza insuficienþei cantitãþii unui reactiv. Yucca Blend ºi DiSorb Aid. Acesta dã amprenta energeticã a aurei pãmântului. Acesta este mort. noi favorizãm reacþiile negativ e de fisiune ºi declanºarea bolilor din cauza microbilor patogeni (care au suferit mutaþii). Solul este viu din punct de vedere biologic. murdãria. limfa sa devine tox cã. iar omul se îmbolnãveºte. polenul armonizat. Ea depinde de capacitatea sau de i ncapacitatea corpului de a digera hrana ºi de a rupe legãturile care unesc elementele alimentelor. ficatul biogen ºi aºa-numitele produse taoiste. problem a desincronizãrii energetice . fisiunea descompune moleculele ºi atomii. se transformã în sol. procesul de fisiune poate deveni cataboli c. fisiunea biologicã este beneficã. SUPER-ALIMEN TELE precum algele Klammath. dar dacã est energizat de microbi. animalele intrã în suferinþã. iar între substanþele reactive iniþiale se declanºeazã procesul de sincronizare. Când pãmântul este supus unor tensiuni. În esenþã. Starea pielii ºi a limfei pãmântului dicteazã c vieþii la suprafaþaacestuia ªI formele de viaþã care supravieþuiesc sau care mor. Microbii ºi mineralele sunt paºaportul omului cãtre longevitate dacã acesta are înþelepciun a de a le recunoaºte importanþa cuvenitã ºi de a respecta legile naturii. pielea sa dã naºtere unor bãºici. Energia ºi profunzimea solului sunt controlate de carbon. Oxidarea necontrolatã nu înseamnã altceva decât un proces ACCELERAT de îmbãtrânire. Pielea. materii organice ºi carbon. În mod normal. în urma ei rãmâne o energie potenþialã într-o formã si atã. Dacã ne pierdem însã controlul asupra mediului nostru intern (prin acidifierea þesuturilor). fiind capabilã sã trans orte cantitãþi uriaºe de energie. care poat fi inversat cu ajutorul unor produse precum Enhanced PAC. mâncarea iradiatã.mâncarea gãtitã la microunde. Gestionarea energiei în corpul viu este similarã. Sincronizarea Sincronizarea poate fi rezultatul final al unei reacþii chimice cum ar fi amesteca rea oþetului cu praful de copt între un acid ºi o bazã. gãtitul la microunde. terapia cu ajutorul radiaþiilor. etc. Esenþa vieþii este apa.

PROCESUL DE ÎMBÃTRÂNIRE DEVINE ACCELERAT. Aura sa se diminueazã ºi pãleºte în intensitate. dinamizând dramatic vitalitatea organism ului. Yucca Blend sau Enhanced PAC. cu o energie orientatã cãtre stânga). iar 127 . în cazul unor intestine anaerobe ºi al unui ficat to xic. pânã când d ul. Energia lor negativã o neut ralizeazã pe cea pozitivã. Intestinele anaerobe reprezintã mediul perfect pentru proliferarea câmpurilor energe tice negative precum cancerul. Un corp bolnav produce o mare cantitate de energie negativã. Ea NU stã la dispoziþia corpului.nu se mai pune deloc. pot sparge blocajul energetic intestinal. Boala este produsul fini t al unei stãri catabolice (al unui mediu intern anaerob. cu un coeficient POR ridicat. Încercaþi! Atunci când corpul bioelectric suferã din cauza unei sincronizãri sistemice. Dimpotrivã. Stãrile anaerobe pot fi remediate cu uºurinþã prin folosirea terapi lonului ºi cu ajutorul unor produse precum DiSorb Aid. corpul îºi pierde strãlucirea . iar viaþa devine imposibilã! Dacã sincronizarea tinde sã devinã talã. Oamenii b olnãvicioºi sunt blocaþi din punct de vedere energetic. chiar ºi alimentele cu o energie orientatã cãtre dreapta se pot sincroniza. Ei sunt incapabili sã îºi neutralizeze câmpurile en ergetice negative ºi prea slabi sã elibereze energia potenþial pozitivã a alimentelor. Detoxifierea ficatului ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. transformându-se în câmpuri energetice cu o energie orientatã cãtre stânga. Energia sincronizatã este o energie blocatã.

energia poate deveni negativã. Cancerul se foloseºte ºi el de alchimia biologi cã pentru a RUPE legãturile sincronizate. ficatul biogen. Yucca Blend ºi R/HCI. Abordãrile acestei boli eºueazã de multe ori. polenul armonic. Nu va exista NICIODATà un remediu magic pentru cancer. Energia nu se pierde niciodatã. Cancerul loveºte numai dupã ani de abuzuri personale. Constipaþia ÎN ETINEªTE procesele de ionizare ºi transmutaþie a energiei mineralelor. El nu are decât un singur scop: sã-ºi ucidã g zda ºi sã scape . prefer sã-m i procur proteinele din alge Klammath. care reprezi ntã o stare catabolicã. f d reintegratã în solul pãmântului. Asta doream sã spun mai devreme atunci când afirmam cã o energie orientatã cãtre dreapta care pãtrunde într-un mediu intern cu o energie orientatã cãtre stânga poate fi deturnatã ºi folositã pentru a promova boala. Gazele ºi balonarea sunt DOVEZI ale unei digestii incomplete. chiar dacã la origini a fost pozitivã. Cancerul un set de reguli diferite Regulile vieþii devin diferite pentru cei care s-au îmbolnãvit de cancer. cum ar fi cele din carnea roºie sau lbã. Învãþ CUM sã vã gestionaþi mediul intern. deoarece medicul ºi pacientul nu înþeleg cã reg lile s-au schimbat. alimentându-ºi astfel creºterea. Cancerul este susþinut de energia negativã existentã într-un corp bolnãvicios. Preluarea puterii Atunci când legãturile chimice care susþin energia sincronizatã sunt rupte. Aceastã boalã sfideazã regulile ºi n respectã nici una din LEGILE unui corp sãnãtos. ori din fasole. folosind-o în scopuri malefice cum ar fi creºterea unei mase (tumori). permiþând apariþia paraziþilor care se hrãnesc cu energie toxicã. iar cancerul nu vã va putea ataca niciodatã. Tumorile canceroase sunt veritabile gãuri negre virale. anaerob. Nutriþia clinicã nu mai este valabilã în acest caz! Cancerul deturneazã energia corpului. tablete cu proteine. Dacã legãturile sunt rupte într-un mediu preponderent anaer ob. Secretul sãnãtãþii este mediul intern. pe care o EXPORTà apoi în alte colonii exterioare. orezul taoi st toate fiind considerate SUPER-alimente care nu potenþeazã stresul organismului. persoana canceroasã este extrem de fragilã. dar îºi schimbã forma ºi se recicleazã. care atrag ºi modificã întreaga energie d isponibilã. energia elib eratã se poate orienta cãtre AMBELE direcþii.corpul moare. decât dacã se trateazã simultan cu DiSorb Aid. Energia sincronizatã continuã sã rãmânã chiar ºi dupã moartea corpului fizic. DiSorb Aid ajutã la eliminarea acestor probleme. Persoana care suferã de constipaþie este supusã unui stres de naturã anaerobã. Bolnavii de cancer nu trebuie sã mãnânce NICIODATà mari cantitãþi de proteine. El adorã mediul anaerob. în care p oate deturna energia pozitivã. În plus. Personal.

Kervran ºi Reams au descoperit un aspect esenþial al procesului pe care îl numim îmbãtrânire . Opera lor aratã calea cãtre regenerarea corpului fizic ºi cãtre redobândirea sãnãtãþii. dacã înþelegem cului ºi suntem dispuºi sã ne asumãm responsabilitatea care ne revine. Acest proces depinde de prietenii noºtri microbieni ºi de mediul intern pe care ºtim sã li-l a sigurãm. apoi se sinucide. Cancerul NU este un duºman. Pentru a afla informaþii sup limentare. O SINCRONIZARE perfectã! Omul care îºi controleazã mediul intern îºi controleazã practic viaþa ºi acele procese magice care Kervran ºi Reams le-au descris atât de elocvent. dar este agentul dublu p erfect. caseta video referitoare la apã ºi ca rtea care o însoþeºte (vezi pachetul informativ). Mai întâi îºi ucide gazda.pãmântul de un alt organism slab. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este un instrument extrem de puternic pentru restaurarea controlului TOTAL asupra mediului intern. comandaþi manuscrisul referitor la apa BEV ºi cel japonez. Starea de sãnãtate ºi vitalitate reprezintã EFECTUL procesului pe care îl numim alchimie b iologicã. Numai aºa vom putea redeve ni tineri! 128 .

covoa re ºi draperii. Nu lipsesc nici fisele. pentru alinarea astmei. Mulþi bolnavi care suferã de afecþiuni respir atorii constatã cã acestea se reduc sau dispar în numai câteva zile. avem de-a face cu regulile casei. în cazul nostru as igurãrile medicale. de viaþã. Producþia Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã necesitã douã tipuri de echipament. acesta p oartã halat alb ºi este controlat de comisiile de licenþiere ºi de industria farmaceuticã). Repetãm: nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru a fi ionizatã! Terapia convenþionalã a cancerului este un joc de ruletã! Terapia convenþionalã a cancerului seamãnã teribil de mult cu un joc de ruletã! La fel ca în tr-un cazinou. întrucât ac estea concentreazã ºi activeazã OTRÃVURILE ºi substanþele chimice din apã. la consultaþia de dinaintea jocul ui. o echipã de specialiºti (care poartã uniforme. Bodiguarzii sunt numiþi Teama ºi Speranþa. Un generator de ozon/ionizator este un instrument foarte util pentru pãstrarea sãnãtãþii ºi evitarea aceloraglomerãri microbiene care favorizeazã izbucnirea rãcelilor ºi a gripei. Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru aparatele de ionizare a apei. Existã de asemenea alþi jucãtori. oxidarea mirosurilor. Ozonaþi-vã casa ºi maºina Ozonul are numeroase forme. care par sã câºti ficient de mult pentru a-þi justifica apetitul de a juca. Protejaþi-vã pe dumneavoastrã. . familia dumneavoastrã ºi animalele din casã de poluanþii din a r. îndeosebi de gaze (inclusiv de cele emise de materialele de construcþie. Existã ºi alcool î ul de faþã sub forma radiaþiilor ºi chimioterapiei. mobila ºi chimicalele din casã). care bineînþeles cã sunt mãsluite în favoarea casei. cu un coefici ent POR ridicat. putând crea probleme foarte serioase pe ntru organism. mai ales iarna. coli care au ucis foarte mulþi oameni în anul 1993. Toþi cei cu o sensibilitate crescutã la mediu vor beneficia enorm de pe urma acestui aparat.Preambul: capitolul urmãtor va vorbi despre intestinul subþire ºi despre infecþiile cu b acteria E. a virusurilor ºi bacteriilor patogene din aer. la care se adaugã mineralele marine racemizate. Îl puteþi folosi pentru eliminarea congestiilor pulmonare ºi ale bronhiol elor. iar ºansele de joc sunt cele 75 de procente cu care te-a încurajat dealerul în halat alb. În deosebi vârstnicii pot beneficia enorm de pe urma acestor aparate. casa. Avem zaruri. ferma. Numai astfel poate fi obþinutã o apã sigurã. Veþi afla de asemenea ce anume se ascunde în s patele rãzbunãrii lui Montezuma . Ozonul cu valoare medicinalã este extrem de benefic pe ntru sãnãtatea dumneavoastrã. au licenþe ºi sunt antrenaþi sã facã numai anumite lucruri). cu un dealer al casei (în cazul nostru.

cu oamenii ei. Aþi înþeles? Corpul crede întotdeauna ceea ce îi spune mintea! El devine ceea ce gândeºte aceasta. teamã sau mânie. Depinde care eveniment se produce primul. Casa câºtigã întotdeauna atunci când oamenii joacã dupã regulile ei. jocul se terminã automat atun ci când rãmâi fãrã bani sau când mori. O viaþã trãitã ca o ruletã (hazardat) este o viaþã stupidã! 129 . Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea un tr p nou. sã vã vedeþi strãnepoþii crescând ºi sã experimentaþi toate acele minuni pe care vi rezervã celor care iubesc viaþa mai mult decât cei care se tem de moarte. În cazul ruletei cancerului. Existã vr soluþie? Evident! Nu jucaþi! Aveþi oricând alternativa de a vã purifica trupul.Toate jocurile au un sfârºit. Nu întreþineþi niciodatã gânduri negative. Nu mai strigaþi: Bietul de mine! Râdeþi! vã mai cramponaþi de sentimentele de urã. iar mesajul meu pentru voi este acesta: mintea are capacitatea de a crea sau de a distruge! Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea o viaþã mai bunã într-o lume mai unã! Bucuraþi-vã! Sunteþi VIU ºi dacã veþi face ceea ce trebuie. veþi continua încã multã vreme sã de viaþã. Pe rsonal. mi-a luat 50 de ani pentru a înþelege acest mecanism.

medicinalã suc lãmâie salivã apã de la robinet sânge var bilã enzime pancreatice oþet ceai kombucha urinã amoniac tutun (verde) leºie clorurã apã BEV praf de copt 19 Tubul din interiorul tubului Dr. cãile nazale. a ciupercilor care atacã unghiile. Membranele mucoase au o semnificaþie cu totul aparte în procesul de îmbãtrânire ºi în declanºarea bolilor. Corpul uman este ca un tub în interiorul altui tub. stomac. tãieturi lor ºi rãnilor.Infecþiile Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate elimina herpesul genital. Pielea este tubul exterior. iar principala lor sarcinã constã în protejarea þesuturilor anexe. Ilustraþie Piramida tinereþii fãrã bãtrâneþe Viaþa este un manual plin de lecþii ea nu greºeºte niciodatã! Scala pH-ului ACID(+) Neutru ALCALIN(-) 7. ºi infecþiile urinare. colon (ºi vagin). secreþia unor fluide ºi transportul deºeurilor. pentru a înþelege ce rol joacã aceast ocesul pe care îl numim îmbãtrânire. sistemul respirator ºi membranele mucoase s unt numite epiteliu stratificat. în t imp ce membranele mucoase alcãtuiesc tubul interior. a piciorului de atlet. care începe la nivelul gur ii ºi se terminã la nivelul anusului. medicinalã cu val. Spot: Existã întotdeauna foarfece! Am descris mai devreme câteva dintre caracteristicile sistemului integumentului (p ielii) legate de starea de sãnãtate.0 tutun (uscat) HCL apã oxidatã apã redusã Stomac acid cu val. negii ºi ciuperc ile la acest nivel. tra ctul respiratoriu. intestine. Alcãtuiesc un traseu continuu. . Ele includ þesuturile moi din gurã. Spãlarea cu aceastã apã are efecte miraculoase în terapia împot iva ochilor înroºiþi. gripei intestinale. Þesuturile care înconjoarã gura. cãile nazale. Vom studia în continuare pielea interioarã .

Ceea ce rãmâne din tubul interior este tractul gastrointestinal. Membranele acestuia sunt alcãtuite dintr-un epiteliu simplu, a cãrui sarcinã este de a ABSORBI substanþele nutritive, de a proteja þesuturile anexe, de a SECRETA mucoase ºi enzime, ºi de a transporta alimentele ºi deºeurile.

Tubul exterior pielea are o suprafaþã totalã de circa 7,5 de metri pãtraþi. Fiecare centi etru pãtrat de piele conþine nu mai puþin de 1.200 de pori sau deschizãturi. Prin comparaþie cu pielea, membranele mucoase au o suprafaþã de circa 4.500 de metri pãtraþi, de 600 de ori mai mare decât cea a pielii. Altf el spus, unui centimetru 130

pãtrat de piele exterioarã îi corespund 600 de centimetri pãtraþi de membrane interioare, raportul fiind de 1:600. ACEST LUCRU ESTE IMPORTANT! La oamenii sãnãtoºi, alimentaþia include un proces de digestie, absorbþie ºi eliminare. Dupã sta de 24 de ani, capacitatea de digestie ºi absorbþie a corpului se reduce exponenþial, cãci aliment ele ºi apa induc MARI tensiuni corporale. Scopul unor produse precum DiSorb Aid, Yucca Blend ºi R/HCI es te de a elimina aceste tensiuni ºi resturile inutile de mâncare. Acest proces de regularizare amplificã imedi at energia, normalizeazã greutatea corporalã, previne gazele ºi balonarea, ºi susþine un colon sãnãtos. Cu cât perioada de tranzit dintre alimentaþie ºi toaletã este mai mare, cu atât mai multe toxine producem ºi absorbim. Membranele mucoase sunt un mediu ideal de transport al medicamentelor chimice. S upozitoarele, medicamentele sublinguale ºi aerosolii sunt cu uºurinþã absorbite prin membranele rectul ui, vaginului ºi sistemului respirator. De aceea, nici un medic nu îndrãzneºte sã prescrie aceeaºi cantitat e de medicamente administrate prin membranele mucoase prin comparaþie cu cele luate oral sau prin i njecþii subcutanate ori intramusculare.

E. coli ºi intestinele Absorbþia celor mai multe substanþe nutritive se produce la nivelul mucoaselor intes tinale. Acesta este mediul cel mai vulnerabil ºi cel mai important al corpului. Infectarea intestinelo r cu agenþi patogeni de tipulsalmonella, tifos sau E. coli provoacã o intensificare a activitãþii naturale de nãpârlire a mucoaselor. În mod normal, aceastã activitate conduce la eliminarea a circa 20 de milioane de celule uzate pe zi. Aceste celule eliminate reprezintã o sursã importantã de producere a enzimelor intestinale cu o cont ribuþie decisivã în procesele de eliminare a deºeurilor. Infecþiile patogene amplificã într-o asemenea mãsurã rata de nãpâ a mucoaselor încât digestia ºi absorbþia substanþelor nutritive ºi a fluidelor se reduc considerabil, cee a ce conduce la diaree ºi la malnutriþie. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã (acidã) eliminã aceste infecþii. Bacteria E. coli 0157.H7, care a provocat în SUA numeroase contaminãri cu hamburgeri la începutul anului 1993, produce o exfoliere masivã a mucoase intestinale, urmatã de diaree cu sânge , deshidratare, malnutriþie ºi ºoc electrolitic. E. coli 0157.H7 produce o exotoxinã (exo a exporta, toxinã-otravã) care LEZEAZÃ puternic þesuturile funcþionale ale ficatului ºi rinichilor. Celulele moarte (necrotice) TREBUIE elimina te imediat din organism; în caz contrar, deºeurile lor acide intrã în putrefacþie ºi conduc la o toxemie puternicã, sau chia r la cangrenã. Un cadavru care nu este þinut la rece sau îmbãlsãmat se umflã ca un balon, din cauza gazelor produse de cangrenã; de aici ºi expresia cangrenã gazoasã .

Necesitatea eliminãrii unei cantitãþi excedentare de toxine suprasolicitã rinichii, putând conduce chiar la necesitatea dializei (filtrãrii artificiale a sângelui) pentru a preveni toxemia sis temicã (a întregului corp). Toxemie = tox otravã ºi emia sânge. Tineri ºi bãtrâni

Oamenii în vârstã sunt foarte uºor afectaþi de infecþiile cu E. coli, deoarece organele ºi gl ndele lor suntslãbite, iar metabolismul lor este lent. În plus, rezervele lor de mol ecule ATP sunt reduse, iar nivelul de toxicitate este ridicat. Corpurile lor sunt catabolice ºi de regulã anaerobe. Cãlcâiul lui Ahile al oricãrui om bãtrân este lipsa rezistenþei organismului.

La extrema opusã se situeazã copiii. Aceºtia au o rezistenþã foarte mare, dar sunt de mult e ori prost hrãniþi ºi intoxicaþi, cãci mãnâncã alimente obiºnuite ale dietei moderne. Bolile provocate de un niv l crescut de toxicitate a organismului, deopotrivã la copii ºi adulþi, au drept cauze: încetinirea miºcãr ii de eliminare a intestinelor, dietele alimentare nesãnãtoase, capacitatea slabã de digestie ºi absorbþie a organismului, precum ºi ingerarea unei ape oxidate, MOARTÃ din punct de vedere biologic ºi cu un coeficient POR redus. Un mediu intern stresat este o invitaþie sigurã pentru infecþiile bacteriene precum cele cu E. coli 0157.H7 (nu toate bacteriile E. coli sunt la fel! Viaþa ar fi imposibilã fãrã anumite tulpini benefice de E. coli car e locuiesc în intestine). 131

Nu toþi au murit În anul 1993, peste 500 de tone de carne contaminatã cu E. coli a invadat restaurant ele fast food din America, dar numai câteva sute de oameni s-au îmbolnãvit, din care numai ºase au murit. DE CE? Rãspunsul este direct legat de frecvenþa de vibraþie a mediului intern al oamenilor bolnavi ºi al cel or decedaþi. Microorganismele patogene se hrãnesc cu energia negativã produsã de un mediu TOXIC, ceea ce explicã de ce, într-o familie cu trei copii din care toþi au mâncat alimente contaminate numai unul moare. Nu este vorba de nici un mister.

Câmpul energetic al corpului MEDIUL INTERN este cel care dicteazã dacã organismul trãieºt ºi se bucurã de sãnãtate, sau dimpotrivã, dacã se îmbolnãveºte ºi moare. Bolile contagioase care au afectat umanitatea de-a lungul secolelor ciuma buboni cã, pojarul, febra tifoidã, etc. NU au ucis întreaga populaþie. De fapt, cei mai mulþi oameni au supravieþuit . Cei care au murit aveau cu siguranþã un mediu intern viciat, toxic, sub-hidratat ºi subnutrit.

Aceastã abordare ridicã semne serioase de întrebare asupra absurditãþii imunizãrii organismu lui împotriva bolii un mit sacru în Statele Unite. Rãspunsul corect pare sã fie menþinerea unui mediu intern sãnãtos. ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate imuniza corpul împotriva oricã infecþii, rezolvând DEFINITIV problema bolilor contagioase . Panica din filmul recent intitulat Outbreak este de înþeles în lumina ignoranþei care pred ominã în lume cu privire la bolile contagioase. Purificaþi-vã mediul intern ºi virusurile de tipul E bola, Hanta, bacteria Cryptosporidium sau microbul care se hrãneºte cu carne vor trece pe lângã dumneavoastrã fãrã vã atingã. Lipsa de înþelegere

Oamenii de ºtiinþã refuzã sã accepte acest gen de argumente din cauza felului în care au fos t pregãtiþi. Gândirea ºtiinþificã nu acceptã decât metoda ºtiinþificã ºi Teoria Microorganismelor. Argum ul celor de mai sus nu se integreazã în acest model .

Ori de câte ori sunã telefonul ºi vocea de la capãtul firului mã întreabã: Care sunt referin dumneavoastrã? , ºtiu cã am de-a face cu un expert sau cu cineva care doreºte sã apere ceva eferinþele nu servesc decât egoului ºi Comisiilor de acreditare. Profesioniºtii modeºti nu þin cont d e asemenea prejudecãþi ºi nu considerã diplomele ºi referinþele altceva decât niºte hârtii inutile, fãrã fel de relevanþã. Ele nu sunt neapãrat dãunãtoare, DAR NUMAI dacã nu îþi stau în cale. Aþi înþeles?

Medicina vibraþionalã pune întrebãrile corecte ºi dã rãspunsuri corecte. Ea abordeazã problem legate de sãnãtate dintr-o perspectivã ENERGETICÃ ºi nu se lasã influenþatã de Teoria microorganismelor

re stau la baza bolii sau de alte invenþii artificiale. Reþineþi: un corp sãnãtos nu poate fi decât un corp bine hrãnit, curat, cu o condiþie fizicã care produce ºi înmagazineazã cantitãþi uriaºe de energie ATP. Un asemenea corp nu va accepta nic iodatã proliferarea agenþilor patogeni. Spaþiile inter-ciliare Intestinul subþire are nenumãrate pliuri ºi convoluþiuni, numite plicae circularis (pliu ri circulare), de-a lungul cãrora existã villi (degete micuþe) ºi microvilli (structuri asemãnãtoare firelor de pãr, cili), care mãresc suprafaþa intestinului pânã când aceasta ajunge la un ordin de mãrime de 600 de ori mai ma re decât cea a pielii exterioare. Micro-cilii conþin celulele care absorb ºi transportã energia substanþelor n utritive din hranã. Spaþiile dintre ei sunt cunoscute sub denumirea de Criptele lui Lieberkuhn. Ele sunt cãptuºit e cu acele celule care secretã enzimele ºi mucoasele digestive.

Pe mãsurã ce îmbãtrânim, aceste spaþii inter-ciliare intestinale devin superficiale. Cilii ºi micro-cilii se atrofiazã, iar perioada de tranzit alimentar de la gurã la anus se reduce. Apar astf el constipaþia ºi paraziþii, iar cilii ºi micro-cilii se îmbâcsesc cu materii fecale, substanþe mucoase ºi deºeuri metabolice cu tranzit lent. 132

Condiþiile anaerobe din colon produc modificãri serioase la nivelul materiilor fecal e care cãptuºesc pereþii intestinali. Ele se transformã într-un material mucos, destul de dur, cauciucat, car e rigidizeazã pereþii intestinali. Pe mãsurã ce trec anii, acest material se îngroaºã ºi îngusteazã deschizãtura (lumenul) prin trebuie sã treacã deºeurile. Povesteam mai devreme cum intestinul gros al unui cowboy vestit de la Hollywood a crescut, ajungând la un diametru de aproape 30 de centimetri, în timp ce lumenul prin care trebuiau sã tr eacã deºeurile era de numai 2,5 centimetri. Restul erau numai substanþe mucoase. Nu mai puþin de 85% din populaþie are nevoie de o terapie a colonului pentru a-ºi regl a starea de sãnãtate. Efectul Rouleau care poate fi observat în sângele acestui procent din populaþie nu est e deloc întâmplãtor.

Efectul combinat al unei puteri limitate de digestie ºi absorbþie, al unei funcþionãri r eduse a ficatului ºi al unei pieli congestionate conduce la blocarea a 75% din capacitatea de procesare a corpului! Singurele canale de ieºire care rãmân, plãmânii ºi rinichii, NU reuºesc sã facã faþã acestui surplus. Rezultatul? ioelectric este invadat de toxine, iar procesul de îmbãtrânire se accelereazã.

Diferenþa dintre un corp tânãr ºi vital, pe de o parte, ºi unul bãtrân, în prag de moarte, pe altã parte, este legatã de curãþenia intestinelor ºi de buna funcþionare a ficatului. Terapia colonului nu este consideratã specific americanã, dar ea NU ar trebui trecutã cu vederea. Îndeosebi în cazul oamenilor bolnãvicioºi ºi obezi, ea reprezintã O CALE RAPIDÃ cãtre o stare mai bunã sãnãtate. Este chiar calea pe care am apucat eu însumi cu mulþi ani în urmã. Deºi sunt 18 ani de când aplic terapia colonului, lunga serie de clisme la ficat pe care le-am fãcut a scos din trupul meu nu mai puþi n de 1.600 de pietre, dupã care urma de fiecare datã o golire masivã a colonului. O carte minunatã pe tema terapiei colonului este Curãþarea þesuturilor ºi gestiunea intest inelor. Vã recomand cu cãldurã aceastã carte întrucât ea prezintã în 40 de poze color felul în care realizatã terapia colonului (vezi pachetul informativ). Povestea mea În anul 1977 am atins o stare de platou în ceea ce priveºte sãnãtatea personalã. Am vizitato în acel moment pe o doamnã care fusese pregãtitã de dr. Reams în Teoria Biologicã a Ionizãrii. Dolly lua mostre de urinã ºi de salivã, pe care le analiza; în plus, citea în albul ochilor, proces diferit de cit itul în iris (iridologie). Rezultatele au arãtat cã aveam un colon infestat cu substanþe mucoase. Terapia pe care am urmat-o ulterior a confirmat acest lucru, întrucât am vãzut cu ochii materiile fecale dure ºi compacte ca

re au ieºit din trupul meu. Dupã curãþarea intestinelor, starea mea de sãnãtate a atins un nou apogeu, iar corpul meu a fãcut un salt înapoi, revenind la anii tinereþii. Fãrã terapia colonului nu aº fi reuºit niciodatã sã ating aceste ezultate.

Terapia colonului poate fi practicatã acasã ºi este absolut sigurã. Dacã vã îmbolnãviþi grav, poate chiar salva viaþa.

DEBRANªAÞI-VÃ de la sistemul medical, urmaþi calea recomandatã în aceastã carte ºi vã veþi si minunat. Acesta este subiectul cãrþii de faþã. Dacã eu am reuºit, la fel de bine puteþi reuºi umneavoastrã!

Preambul: capitolul urmãtor se referã la aurã. De ce urcã oamenii pe munþii stâncoºi? CUM a r uºit Iisus sã treacã prin pereþii templului? Oxidare = Îmbãtrânire

Enhanced PAC previne oxidarea necontrolatã a celulelor mai bine decât orice alt prod us disponibil pe piaþã, întrucât este racemizat, amplificând astfel rata activitãþii metabolice. Oxidarea neco trolatã conduce la autocanibalism. De fapt, oxidarea nu este decât un alt cuvânt pentru îmbãtrânire.

Pe mãsurã ce îmbãtrânim, þesuturile corpului încep sã se oxideze din ce în ce mai rapid. Un e u de oxidare extremã este atacul de cord masiv, în care muºchiul inimii se poate dezinte gra aproape instantaneu. 133

Atunci când vorbesc despre inima care a trecut printr-un atac de cord masiv, docto rii o descriu uneori ca o masã amorfã . Un mãturãtor de radicali liberi este o substanþã chimicã ce se leagã de radicalii liberi, su bstanþe extrem de reactive, care au un surplus sau un deficit de electroni. PAC previne oxidarea r apidã ºi distructivele reacþii în lanþ care genereazã radicalii liberi.

Noi ingerãm cantitãþi uriaºe de radicali liberi în fiecare zi, prin aer, apã ºi alimente. Cor ul însuºi produce aceste substanþe în cadrul procesului de metabolism.

Atunci când pãtrund în corp, substanþele toxice îºi schimbã forma chimicã ºi devin încã ºi ma Exemple în acest sens sunt aditivii alimentari, fluorurile ºi cloraminele din apa de la robinet, uleiurile de soia ºi canola, pesticidele, mâncarea gãtitã la microunde, virusurile ºi bacteriile care pãtrund în corp prin vaccinare, precum ºi proteinele din serul animal care le transportã. Enhanced PAC stabilizeazã deºeurile puse în circulaþie în timpul procesului de detoxifiere ºi al clismelor la ficat, prevenind reabsorbirea deºeurilor acide de-a lungul traseului intestinelor, în drumul lor cãtre toaletã.

Atunci când PAC este încorporat în dieta alimentarã, toate bolile rãspund favorabil. Dacã adã gaþisimultan ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã, efectul combinat al celor douã rem dii poate fi de-a dreptul dramatic. Alþi adjuvanþi benefici sunt Yucca Herbal Blend, Aspar-Max, precursorii ra cemizaþi ai hormonilor ºi SUPER-alimentele.

Enhanced PAC conþine nu mai puþin de 24.660 de unitãþi antioxidante în fiecare sticluþã, elim nând COMPLET necesitatea altor antioxidanþi comuni precum tabletele de vitamine A, C ºi E , sau cele de zinc, care au efecte secundare.

Inversarea procesului de îmbãtrânire nu este un lucru banal. Cu cât sunteþi mai bãtrân sau ma bolnav, cu atât mai mare devine aceastã provocare. Graþie procesului de racemizare, aproape orice tulburare poate fiinversatã, sau cel puþin uºuratã. Încercaþi câteva dintre produsele racemi ate ºi veþi constata acest lucru pe pielea dumneavoastrã (vezi pachetul informativ). Ilustraþie Circuitul schematic al organelor vitale Ficat Adrenale Pancreas Tiroidã Splinã Testicule Ovare Prostatã

Pe mãsurã ce un organ vital îºi reduce activitatea, el le influenþeazã ºi pe celelalte. Disfu cþiile la nivelul fiecãrui organ afecteazã celelalte organe, declanºând o întreagã cascadã de simptome ºi boli e se manifestã prin zeci de tulburãri ºi SEMNE (spre exemplu, ovarele afecteazã ficatul/tiroida/adrenalele

). Pentru ca trupul sã revinã la starea de sãnãtate, TREBUIE sã intervenim simultan asupra tuturor organelor ºi sistem elor glandulare, ceea ce explicã de ce eºueazã atâtea tratamente tradiþionale ºi alternative. Notã: toate sistemele co porale clacheazãsimultan ºi toate trebuie vindecate ÎMPREUNÃ. Vezi în aceastã direcþie ºi Tri hiul Sãnãtãþii de la pagina xx. 20 Efectul aurei Mintea omului care a trecut într-o nouã dimensiune, superioarã, nu mai revine niciodatã l a dimensiunea sa anterioarã . Oliver Wendel Holmes

Rana s-a produs cu o noapte în urmã, dar Jerry nu era încã conºtient de ea. Când am intrat îm reunã cu el în magazin, proprietara s-a apropiat de el ºi i-a spus: -Oh, probabil cã vã doare foarte tare! 134

Jerry s-a uitat la ea fãrã sã înþeleagã ce vrea sã spunã. -O, aura dumneavoastrã! Aveþi o gaurã foarte mare în regiunea inghinalã. V-aþi lovit? Într-adevãr, Jerry era bolnav. Se pare cã fãcuse o hernie la nivelul þesuturilor conjuncti ve din regiunea pelvianã cu o noapte înainte.

Curios era cã doamna respectivã era o strãinã care nu ºtia nimic despre Jerry, ºi totuºi, i-a putut vedea imediat aura ºi gaura din ea. ªi eu ºi Jerry auziserãm de asemenea oameni, dar nici unul dintre noi nu cunoscuserãm vreunul pânã atunci. Strãlucirea sãnãtãþii Corpul este înconjurat de un câmp energetic. Acest lucru este astãzi recunoscut în mod o ficial. Fotografiile Kirlian pot surprinde aceastã aurã pe o placã fotograficã, inclusiv forma, mãrimea ºi culoar ea ei, care sunt strâns legate de vitalitatea persoanei în cauzã.

Se spune despre Iisus cã avea în jurul corpului o aurã strãlucitoare. Ori de câte ori este pictat, aceastã aurã este prezentatã în jurul capului. Haloul sau aura reprezintã o energie orientatã cãtre dre apta. Mulþi oameni cred cã cu cât aceastã aurã este mai mare, cu atât mai avansatã este fiinþa din punct de vedere spir itual. Tot ce se poate. Ce este absolut sigur este cã avem cu toþii aceastã aurã ºi cu cât ea este mai mare, cu atât mai sãnãtoºi suntem!

Atunci când ne îmbolnãvim, sarcina corpului bioelectric îºi schimbã direcþia, cãpãtând o miºc taþie orientatã cãtre stânga, adicã patogenã. Ori de câte ori observãm paloarea unui om bolnav, asi tãm fãrã sã vrem la aura sa diminuatã, deºi nu o recunoaºtem ca atare. În mod similar, ne putem da seama de restaurarea stãrii sale de sãnãtate atunci când vedem culoarea din obraji ºi felul diferit în care aratã. Scurgerile de energie Existã oameni foarte obositori, care te golesc de energie ºi te lasã epuizat. Aceºti oam eni sunt ca niºte gãuri negre energetice! Unii sunt de-a dreptul simpatici, dar prezenþa lor lasã întotdea una urme asupra stãrii noastre energetice. De mulþi ani, Sue este proprietara unui cabinet de masaj ºi iridologie. Ea mi-a pove stit odatã cã existã oameni care o golesc atât de tare de energie încât nu poate lucra cu ei. Mai târziu, am aflat cã soþia mea a rupt prietenia cu una din pacientele pe care Sue a refuzat sã o mai trateze. Motivul? D oamna respectivã era prea obositoare!

Sue este o persoanã interesantã. Are capacitatea incontestabilã de a vedea ºi dea înþelege d iferite lucruri legate de viaþa pacienþilor ei. Mulþi dintre aceºtia o considerã o vindecãtoare . La fel o c ider ºi eu. În plus, are

o grãdinã organicã absolut senzaþionalã. Plantele ei au o vitalitate excepþionalã ºi nu trebu tratate ca sã se descurce cu buruienile sau cu insectele. Într-o zi, am întrebat-o: Sue, care este secretul tãu? S-a limitat sã-mi zâmbeascã. Pe mãsu m cunoscut-o mai bine, mi-am dat seama cã poate accelera frecvenþa corpului uman prin plasarea mâinilor pe trupul pacientului. Este ceea ce s-ar putea numi o terapie prin masaj. Sue poate accele ra circuitul electronilor prin trup într-o mãsurã atât de mare, încât persoana care trece prin acest tratament pãrãseºte cabinetu COMPLET revigoratã ºi fericitã cã trãieºte.

Prin accelerarea fluxului de energie, Sue întãreºte câmpurile de energie pozitivã din corp ºi eliminã forþele energetice negative. Efectele devin imediat vizibile în aura ºi în vibraþia pacien tului. Sue a învãþat arta manipulãrii energetice. Ea a înþeles cã viaþa este un câmp de bãtãlie între forþe energetice Din când în când, ea îºi scuturã mâinile, se plimbã cu picioarele goale prin iarbã sau prin nisip, ori îm un copac pentru a elimina energia negativã pe care a acumulat-o de la pacienþii ei bolnavi. 135

Energia ºi aura

Întregul univers este alcãtuit dintr-un singur lucru: energie! În forma sa condensatã, e nergia este numitã materie. Materia are trei stãri: gazoasã, lichidã ºi solidã. Orice substanþã reprezintã o var a densitãþii energiei ºi a frecvenþei moleculare de vibraþie.

Pietrele sunt tari ºi solide. Pielea are o anumitã texturã ºi poate fi întinsã. În realitate, pietrele ºi pielea nu sunt cu adevãrat solide, dar aºa le clasificãm noi. Solidele sunt câmpuri energetice a cãro structurã le permite sã aibã o formã ºi anumite caracteristici care pot fi simþite prin intermediul simþurilor ºi are ne permit sã le identificãm drept pietre, piele, roºii, etc. Toate obiectele vii sau inerte sunt înzestrate cu aurã. Aura unei pietre ºi efectele e i implicite asupra obiectelor din jur pot fi pozitive sau negative. Dacã starea energeticã a pietrei es te pozitivã, ea va avea un efect terapeutic asupra plantelor, ºi viceversa.

Dacã amplificãm fluxul de electroni care se rotesc în jurul nucleelor atomici dintr-o piatrã, ea îºi va schimba forma. Spre exemplu, dacã încãlzim sulful, acesta va trece dintr-o formã solidã într -una lichidã, iar apoi gazoasã. Apa face acelaºi lucru: dacã este încãlzitã, gheaþa se transformã în apã, iar apoi î Pietrele ºi munþii În Biblie, pietrelor li se acordã un statut particular în ceea ce priveºte starea de sãnãtat e. De altfel, ele au un rol sacru în marea majoritate a religiilor. Deºi nu sunt vii în înþelesul animal al cuvântul ui, pietrele posedã totuºi o anumitã viaþã. Viaþa unei pietre se exprimã prin semnãtura ºi amprenta sa energeticã. Oamenii iubesc pietrele. Montaniarzii sunt întrebaþi adeseori DE CE le place sã urce p e munþi. Deºi nu toþi reuºesc sã dea un rãspuns precis, este cert cã aceºtia sunt revigoranþi. Iubitorii muntelui absorb o cantitate fantasticã de ENERGIE de la formaþiunile minerale stâncoase. Pietrele emanã ENERGIE, punân du-l pe om în rezonanþã cu Pãmântul-mamã.

Omul transmutã energia pietrelor în energie personalã. Cãþãratul pe munþi este una din modali e prin care omul poate avea acces la depozitul de energie al naturii. Alte modalitãþi sunt scãldatul în apa mãrii sau mersul desculþ prin iarbã sau prin nisip, ori îmbrãþiºarea unui copac cu picioarele goale. Energia pãmântului se transferã astfel corpului ºi ne face sã ne simþim mai bine. Iisus ºi zidul Se spune cã atunci când Iisus era pe punctul de a fi lapidat cu pietre în faþa Templului , el a trecut prin zid ºi a dispãrut, spre marea frustrare a duºmanilor sãi. Pe când eram copil, am acceptat acea stã poveste, dar nu am

crezut niciodatã cu adevãrat în ea, cãci orice om ºtie cã nu poþi trece printr-un zid.

Astãzi, privesc povestea cu alþi ochi. Este evident cã Iisus poseda puterea de a-ºi acce lera fluxul electronilor în trup. În acest fel, el a putut trece prin zidul Templului. Accelerându -ºi fluxul de electroni pânã la pragul dezintegrãrii (gândiþi-vã la gheaþa care se transformã în aburi), el s-a strecurat pri tre atomii pietrelor ºi a dispãrut. Nici el nici zidul Templului nu erau cu adevãrat substanþe solide, ci particu le de energie! Christos nu a violat în nici un fel legea naturii, dar a ºtiut cum sã o manipuleze.

Viaþa este un joc între forþele energetice pozitive (+) ºi negative (-). Omul le dã acesto ra diferite nume ºi le clasificã astfel încât sã poatã fi mai uºor recunoscute, de pildã, în: bine ºi rãu, luminã ºi orect ºi greºit, stânga ºi dreapta, TÂNÃR ºi BÃTRÂN, etc. În realitate, toate acestea nu sunt altceva decât fe e ENERGETICE! Reflexii Aura trupului este o reflexie a stãrii noastre interne de sãnãtate. Ea poate fi mãsuratã c u ajutorul unui pendul, a unui lanþ vibratoriu sau a unui aurametru. Acest lucru este uºor de fãcut, d ar presupune o concentrare a minþii (procesul de mãsurare este descris cu lux de amãnunte în trei cãrþi pe care vi le rec omand insistent: Trusa pendulului, Vibraþiile ºi Mãsurarea aurei). 136

Un pendul nu este altceva decât o antenã care primeºte ºi emite o energie electricã. Minte a noastrã recepteazã informaþia ºi o interpreteazã . Mãsurarea aurei personale stabileºte un punct de erinþã pe care îl putem folosi pentru a determina schimbãrile care se produc sau efectele unei subst anþe asupra corpului nostru. Secretul constã în golirea minþii ºi în punerea întrebãrilor corecte. Care va fi efectul imed at al acestui produs? Dar pe termen lung? Trebuie sã mã aºtept la o crizã de vindecare? ªi aºa mai departe. Folosiþi pendulul sau aurametrul pentru a verifica alimentele pe care le mâncaþi. Stab iliþi care sunt merele, morcovii, etc., cu o energie orientatã cãtre dreapta ºi care au o energie de semn cont rar. Un obiect mãsurat arputea fi comparat cu o staþie radio care trimite semnale EN ERGETICE. În cazul de faþã, antena receptoare este pendulul, care poate fi folosit ºi pentru a trimite semnale. Atunci când ne folosim de intuiþie, care este un fel de al ºaselea simþ, noi emitem ºi rec eptãm semnale electrice. Vom discuta mai multe despre aceste concepte legate de cea de a Patra Dimensiune într-un capitol ulterior.

Pe mãsurã ce inversaþi procesul de îmbãtrânire, aura dumneavoastrã se va dilata, iar VITALITA EA fizicã va creºte. Când aura va reveni la dimensiunea pe care o avea în momentul în care aþi trecu t la procesul de îmbãtrânire, veþi putea considera cã aþi revenit la APOGEUL dumneavoastrã anabolic. Procesul mplicã o încetinire a timpului, iar apoi chiar o oprire completã a acestuia. Acesta este tãrâmul tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi al vieþii fãrã de moarte!

Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre energie ºi numere. ªtiaþi cã mare poate însemna m c, iar slab poate însemna puternic? Ilustraþie Manifestaþi semne de îmbãtrânire PREMATURÃ? Vi se pare cã tot ceea ce faceþi necesitã un mare efort? ªi-a pierdut pielea dumneavoastrã strãlucirea? Dar muºchii, ºi-au pierdut tonusul? Vã iritã lucrurile mãrunte? Aþi început sã uitaþi? Vã simþiþi confuz? Auziþi la fel de clar ca înainte? Vederea dumneavoastrã este la fel de bunã? Vã clãtinaþi puþin atunci când mergeþi? Rãmâneþi fãrã respiraþie atunci când urcaþi scãrile? Cât de drept este spatele dumneavoastrã? Au început sã scârþâie încheieturile dumneavoastrã? Când de bine vã adaptaþi la cãldurã ºi la frig? Puneþi-vã aceastã întrebare importantã: am început sã alunec la vale ºi sã nu mã mai plac la mult ca înainte? Dacã rãspunsul este da , este momentul sã faceþi ceva. ÎNCEPEÞI ASTÃZI Aceasta este prima zi a vieþii care v-a mai rãmas!

Astm/emfizem 2. Exces de grãsime 3. Probleme cu tiroida 4. Pierderea auzului 137 de hormoni .Afecþiuni provocate 1.

Transpiraþiile nocturne/ puseurile de cãldurã 36. Celulita (pe coapse ºi ºolduri) 28. Impotenþã 12. Corpul rece/îngheþarea extremitãþilor (mâini. Osteoporoza 18. Durerile la nivelul sânilor 32. Depresia 34. Pierderea masei musculare 27. Dureri abdominale în timpul ciclului 41. Alergiile ºi sinuzita 38. Chisturile la nivelul sânilor 39. Lipsa energiei 11. Afecþiunile genunchilor/ºoldurilor 23. Corpul dureros la atingere . Avortul spontan 19. Menstruaþia neregulatã 29. Tumorile fibroase 31. Durerile de încheieturi/rigidizarea corpului 16. picioare) . Afecþiunile prostatei 7. Gazele ºi balonarea dupã masã . Ridurile pielii . Ciclul dureros . Lipsa apetitului sexual 24. Endometroza 33. Sentimentul de pierdere a autocontrolului 138 .. Artrita ºi reumatismul 37. Chisturile ovariene 21. Cancerul 17. încreþirea pielii gâtului 14. Lãsarea obrajilor. Sexul dureros (la femei) . Îngustarea firelor de pãr 8. Sindromul premenstrual 6. Albirea pãrului 9. Incapacitatea de a concepe copii . Edemele la mâini sau picioare 26. Infecþii urinare 13. Indispoziþie în timpul menstruaþiei 42. Pierderea în înãlþime 22.

Afecþiunile nervoase (scleroza multiplã. Din sen in. ºi pot sã demonstrez acest lucru! Ne-am îndreptat cãtre frontispiciul clãdirii. fibromialgia. 21 Carbon 12.43. mi-a rânjit el. Urmaþi sugestiile din aceastã carte ºi folosiþi precursori racemizaþi ai hormonilor (Nugest II în cazul femeilor. Deficitul de concentrare sau hiper-activitatea la copii Numitorul comun al TUTUROR SEMNELOR ºi simptomelor de mai sus sunt hormonii . care au o duratã FOARTE LUNGà de funcþionare (în cazul meu. Apa curge liber prin aceste dispozitive. Duºurile ºi baia Baia efectuatã în apã biologic activã. fluturându-mi pe sub nas o hârtie de la primãrie care ar fi trebuit sã-i confere autoritate ºi sã mã intimideze. L-am rugat ºi pe Dale sã vinã cu noi. i-am rãspuns eu. Constipaþia 44. Bãile efectuate î recutã prin filtre cu oxidoreducere conferã un aspect mai sãnãtos pielii ºi pãrului. lupis. obþinutã printr-un filtru de oxidoreducere cu trei ni vele. sunt foarte puþin costisitoare ºi uºor de instalat (vezi pagina xxx). fãrã probleme). glaucom) 48. în august 1975. Afecþiunile ochilor (degenerare macularã. retinitã. Se pare cã dumneavoastrã nu aveþi aºa ceva! -Ba am. m-am uitat ºi nu am vãzut nimic de genul acesta. -Pãi. depãºeºte CU MULT bãile efectuate în apã obiºnuitã (sau obþinutã prin filtre comune). Mi-a spus: -Sunt de la Primãria din Madison ºi fac o verificare a tuturor plãcuþelor cu numere ale caselor. myasthenia gravis) 46. Benjamin Disraeli Era o zi de varã fierbinte. am insistat eu. Îngustarea pereþilor vaginali 45. -Ba am. Doresc sã ºtiu ce aveþi de gând sã fac entru a remedia situaþia. protejeazã ficatul º menþin sãnãtatea corpului. Tulburãrile de memorie 47. iar aceste probleme se vor reduce. folosesc de mai bine de patru ani un asemenea filtru. Mercurul termometrelor arãta 40oC. ºi Totally Male în cazul bãrbaþilor). iar în timp vor dispãrea (ci tiþi ºi lucrarea Viitorul furat). Ne-am op rit toþi trei în . a apãrut un fel de hippy cu o agendã în mânã. Mai mult.01115 C 6 Numãrul lui Avogadro Sãnãtatea este fundamentul pe care se clãdeºte fericirea oamenilor .

domnul de la Primãrie insistã sã afirme cã nu suntem în legalitate cu dispoziþia priv ind numerele caselor. M-am adresat lui Dale: -Dale. care era complet goalã. Care-i problema? Omul de la Primãrie m-a privit confuz: -Bine.faþa uºii. Uite! Acolo scrie: 505 S. Main. dar pe uºã nu scrie nimic! 139 .

ªtiinþa nu poate explica acest fenomen. ºtiinþa nu ºtie sã procedeze la Dimpotrivã. Nu întotdeauna ne putem încrede în ochii noºtr i. aceastã soluþie energizatã dã naºtere la o veritabilã explozie energeticã la nivelul solului. transferând energia de la una la c ealaltã prin proceduri de rotaþie care ridicã frecvenþa energiei ºi o concentreazã. Ea aºteaptã dovezi. Din pãcate. dupã care a clãtinat din cap.-Hmmm! Am rãspuns eu. Ele solicitã dovezi ºtiinþifice care sã corespundã literaturii de specialitate . Omul s-a uitat la mine. Practicile agriculturii biodinamice transmutã îngrãºãmântul (bãlegarul de vacã) într-o substa e eficientã. sã înnebunim sau pur ºi simplu sã plecãm. Lucrurile nu sunt ceea ce par Lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par. rezonanþei ºi transferului pent ru a crea substanþe energetice (numite remedii) care trateazã bolile pe nivelul energetic al c . Dale. noi sau el. Ceva slab poate fi puternic. fãrã sã fie sigur cine este nebun. Nimicul devine ceva. Câteva fenomene Iatã câteva exemple de fenomene electrice care ne-ar putea ajuta sã înþelegem mai bine pro cesul de îmbãtrânire. î sã studieze cu mintea deschisã despre ce este vorba. dar diferitã. Main pe uºa noastrã? -Ba da! Chiar acolo. mi-a þinut Dale partea. tu nu vezi cã scrie 505 S. pe uºã. iar logica nu reuºeºte sã explice toate circumstanþele sau experienþele noastre conflictuale. uitând cã eºi studiile ºi descoperirile lor sunt copleºite de contradicþii. În homeopatie. Uneori trebuie sã ne lãsãm în seama instinctelor. Aplicatã pe sute de acri de sol mo rt. divizãrii. dupã care a plecat. Ceva mi c poate fi de fapt foarte mare. Medicina homeopaticã aplicã principiile diluþiei. Ceea ce nu existã se dovedeºte cã existã. în loc sã se intereseze de REZULTATE. altminteri. nimic poate însemna ceva. pentru simplul motiv cã el nu se integreazã în modelul sãu. apoi la Dale. Omul din povestea noastrã a ºtiut când sã plece. Adepþii acestui mod de a face agriculturã amestecã o cantitate re dusã din aceastã substanþã puternicã cu 72 de litri de apã extrem de energizatã. putem sã ne rãtãcim. când ar trebui sã fie interesatã de rezultate. ceea ce este slab se dovedeºte puternic. Uneori. ea încearcã sã potriveascã fenomenele naturale pentru ca acestea sã se încadreze în LEGILE ei ratând cu acest prilej o ocazie fericitã de a mai învãþa ceva din lecþiile pe care i le oferã natura. care permite obþinerea unor recolte foarte mari. Se pierd în teorii ºi metode. Aceste contradicþii aparente determinã ºtiinþa ºi medicina sã arunce anatema ridicolului.

Evident. 140 . Potenþarea Remediile opereazã pe baza principiului similaritãþii . Acest proces este numit potenþare. Substanþa e poi diluatã. cu frecvenþe de vibraþie diferite. Cu cât veþi adãuga mai multã vopsea albã. Ideea este de a crea diluþii multiple. precum în exemplul de mai sus. 50x. ceea ce nu înseamnã însã cã aceasta va dispãrea. lei albe ar fi foarte redusã. culoarea neagrã ar fi extrem de diluatã. În homeopatie.). astfel încât sã absoarbã diferite frecvenþe (10x 20x. iar remediul poartã numele de soluþie potenþatã . veþi obþine o c iar influenþa ei asupra ce redusã va fi influenþa vopselei fizicã . Dacã adãugaþi un singur strop de vopsea neagrã într-o gãleatã AMESTECATÃ. de vopsea albã. produsul este divizat. cu atât mai e.elei de-a Patra Dimensiuni. care sã anihil eze frecvenþa de vibraþie a bolii. 200x. Homeopatia începe de la o substanþã e are aceeaºi frecvenþã de vibraþie ca ºi cea a bolii pe care îºi propune sã o trateze. ºi mai p uþin influenþa fizicã. Un remediu potenþat trateazã pacientul pe nivelul celei de-a Patra D imensiuni. Aceasta este o diluþie influenþa fizicã a vopselei negre asupra celei albe. 100x. etc. Cu fiecare nouã diluþie. iar acest exemplu se r Medicina homeopaticã studiazã influenþa câmpurilor energetice invizibile între ele.

El a creat o metodã pentru a estima numãrul de atomi dintr-o substanþã prin compararea aces teia cu o substanþã de referinþã. cu atât mai mare es te energia sa. în care frecvenþa sa este duplicatã. în homeopatie ceea ce pare sã nu existe existã ºi se dovedeºte eficient. Pauling. cãci ea are la bazã fizica tridimensionalã. Homeopatia manipuleazã ºi transferã semnãtura electricã (frecvenþa de vibraþie) a unei substa cãtre o altã substanþã. ºi deci cu atât mai puternic devine el. Remediile sunt câmpuri de energie CONCENTRATà obþinute pornind de la frecve nþele de vibraþie ale unor substanþe fizice . cel puþin teoretic. În homeopatie. în onoarea descoperitorului sãu. Cu cât remediul este mai diluat ºi mai divizat. iar vrãjitorii nu au colegi. sau [N]. generând procesul de vindec are. Avogadro a fost un vrãjitor. Semmelweis. Logica afirmã cã un remediu în care substanþa originalã este di n ce în ce mai slabã aproape inexistentã ar trebui sã nu exercite nici o influenþã. ªtiinþa nu poate explica acest fenomen. Acest numãr de referinþã fost numit numãrul lui Avogadro. ceva ce nu ar trebui sã existe EXISTà totuºi. deoarece el nu se integreazã în model ul sãu. Nu conteazã dacã o modalitate de vindecare se potriveºte sau nu cu teoriile medicale a cceptate. Din punct de vedere electronic. MORA copiazã semnãtu rile energetice ºi le transferã pacientului. al cãrei numãr de atomi era cunoscut. În acest fel. dogmele ºi LEGILE ºtiinþei. . îl ridiculizeazã ºi îºi exprimã dispreþul faþã de cei care cred în el! MORA este o ramurã a homeopatiei. C aisse. FÃRà a mai folosi remediul propriu-zis. În primul caz avem de-a face cu fenomene electrice. Diluþiile homeopatice diferã fundamental de cele fizice. la f el cum scanerul unui computer citeºte o paginã tipãritã ºi o converteºte în coduri ºi semnale cu care sã poatã luc ulatorul. nu pe cea a fenomenelor care opereazã în cea de-a Pa tra Dimensiune. cu modelele. procesul poate fi repetat la infinit. De aceea. La fel ca ºi Reams. Dupã cum pu tem constata. în timp ce în exemplul de mai sus vopseaua ne agrã îºi pierde influenþa cu fiecare nouã adãugare de vopsea albã. Din pãcate. Transferul energetic care se produce de la o diviziune la alta pune în încurcãturã mintea ºtiinþificã . Remediul este plasat într-un aparat de scanat. aplicând astfel principiile rezonanþei ºi transferului.diluþia ºi diviziunea adaugã mai multã putere. Frecvenþa duplicatã este apoi transferatã persoanei bolnave. ei sunt adeseori înconjuraþi de cãþei care doresc sã-ºi punã numele pe descoperirile lor. Carson ºi Gerson. Avogadro a fost ridiculizat de colegii sãi pentru viziunea pe care a avut-o . În cazul de faþã logica nu poate s. Unicul lucru care conteazã sunt rezultatele! Totul este o chestiune legatã de numere Amedeo Avogadro (1776-1856) a fost un chimist italian care a descoperit numere m ari în lucrurile mici. fãrã a consuma remediul propriu-zis.

aflate în schimbare. ºi aºa mai departe. 100x ºi 200x. Un remediu de 9x echivaleazã cu o parte la un miliard (ppb). Atomul de carboneste extrem de mic. 30x. Dacã energia po zitivã conþinutã într-un remediu homeopatic de înaltã diluþie poate provoca schimbãri atât de MASIVE ne . 000. dint r-o alimentaþie nesãnãtoasã ºi din folosirea unei ape moarte are efecte absolut DEZASTRUOASE pentru viaþã ºi longevi tate.Substanþa de referinþã a lui Avogadro a fost carbonul-12. substanþa nu mai existã odatã ce a depãºit numãrul lui Avogadro. un remediu de 30x rap ortul depãºeºte numãrul lui Avogadro cu 30 de zerouri. 000 atomi! În homeopatie se considerã cã remediul cel mai puternic este cel în care substanþa a fost diluatã ºi potenþatã pânã la punctul în care nu mai rãmâne NIMIC din substanþa sa originalã. ªi totuºi. 000. 000. 20x. În schimb. deºi pare sã nu aibã substanþã deloc. Din punct d ere fizic. un remediu homeopatic are o amprentã en icã uriaºã. Îmbãtrânirea ºi numãrul lui Avogadro Numãrul lui Avogadro este foarte important pentru procesul de îmbãtrânire. Logica spune cã dacã substan iginalã nu mai existã. ºi asigurã o bio-rezonanþã în spectru larg. 000. este evident cã transferul de energie negativã rezultat dintr-un mod de viaþã defectuos. Acelaºi 141 . 000. numãrul de atomi care existã în 12 grame de carbon-12 este extrem de mare! Este estimat la aproximativ 602. în locul ei nu mai rãmâne NIMIC. astfel încât sã rãspundã cerin romagnetice ale corpului. Remediile hemovitice sunt c ombinaþii de 9x. într-o cantitate de 12 grame. 000.

un ceai din scoarþã de chininã cunoscut pentru eficienþa sa împotriva malariei . manifestându-se prin consecinþe negative. Homeopatia este exact opusul alopatiei. urmãrind sã depãºeascã boala cu ajutorul dicamentelor care ªOCHEAZà corpul. Alopatia este medicina opuºilor . Hahnemann a descoperit cã o substanþã diluatã este mai puternicã decât într-o fo mã concentratã.raþionament este valabil ºi pentru acþiunile ºi gândurile negative. aceasta manifesta accese spon tane de febrã. aducându-l într-o stare de boalã sub-clinicã. A fost un savant german de înaltã valoare. La fel ca ºi valurile provocat e de o piatrã aruncatã în apa unui lac. În timp ce îºi trata pa cienþii de malarie. Mai departe. el a descoperit cã dacã administra unei persoane sãnãtoase. Dr. þesu turile ºi glandele. Cum a fost descoperitã homeopatia Hahnemann a fost extrem de deziluzionat de medicina convenþionalã. care afecteazã organele. El a dezvoltat noua metodã de tratament. pentru a vedea în ce mãsurã ne poa ajuta contrastul dintre conceptele lor diferite sã înþelegem mai bine procesul de îmbãtrânire. Medicina alopaticã folose câmpuri puternice de energie orientatã cãtre stânga (medicamentele). Fenomenul electric pe care l-a descoperit este cuno scut astãzi sub numele de medicina factorilor similari sau homeopatie. Farmacologia recunoaºte cã toate medicamentele presupun anumite RISCURI. O reacþie patologicã este acea reacþie care induce boa Medicamentele sunt prescrise pentru a obþine anumite beneficii. pentru a ANIHILA frecvenþele bo lii. Ea este medicina factorilor similari . care produc efecte mal efice de milioane de ori mai mari decât evenimentele care au stat la baza lor. Medicamentele induc o reacþie patologicã ce streseazã organ ismul. Haideþi sã comparãm medicina homeopaticã cu cea alopaticã. care NU avea malari e. des pre care am mai vorbit. ca ºi cum ar fi avut boala. astfel încât corpul sã nu intre într-o stare de ºoc. provocând dau ne organelor vitale. acþionând pe principiul ceea ce este similar vinde cã ceea ce este similar . Medicina alopaticã (convenþionalã) urmãreºte tratarea bolilor cu ajutorul medicamentelor c himice opuse simptomelor bolii tratate. folo sind câmpuri energetice pozitive cu frecvenþe de vibraþie similare. þinând cont de toate tulburãrile pac . Homeopatia este o ramurã legitimã a medicinii holistice. dar incumbã un factor de risc. Samuel Hahnemann Samuel Hahnemann (1755-1843) este considerat pãrintele medicinii homeopatice modern e . Medicina alopaticã gândeºte pe termen scurt. mergând pe principiul: opusul vindecã opusul . fiecare gând ºi fiecare acþiune negativã dau naºtere unui efect exponenþial asupra stãri de sãnãtate.

emoþionale ºi mentale. fãrã NICI UN efect secundar. Ele se manifestã sub formã de noi boli. Ele nu fac decât sã anihileze câmpurile energetice negative care existã în trupul pacientului. punând accent pe durata absorbþiei. cu atât mai eficient era el asupra pacientului! Descoperirile sale se opuneau direct dogmelo r oficial acceptate ale medicinii timpului sãu. ªi-a creat remediile prin metoda încercãrii ºi eºecului. Ea merge pe o funie subþire. Aceºti factori determinã nivelul de activitate al medicamentului prin raport cu nivelul d e saturaþie din sânge ºi þesuturi. a acþiunii. Hahnemann a avut numeroase succese cu remediile sale ºi a observat cã eficacitatea l or creºte direct proporþional cu diluþia ºi potenþarea lor. La ora actualã. Medicina alopaticã este perfect conºtientã de problemele pe care le genereazã administra rea medicamentelor. care sunt tratate pe aceeaºi cale. observând cap tatea lor de a produce efecte similare la persoana bolnavã. oscilând între beneficiile pe termen scur t ºi distrugerea pe termen lung a organelor vitale. el era testat mai departe pe persoana bolnavã pentru a vedea dacã produce vindecarea. 142 . situaþia nu s-a schimbat cu nimic! Efectele legate de dozaj metodã practicatã de farmaco-cinetica modernã (care studiazã di namica efectelor medicamentelor chimice în corpul uman) analizeazã acþiunea medicamentelor as upra metabolismului.ientului: fizice. CU CÂT dilua ºi diviza mai mult reme diul. Remediile actuale folosi te în homeopatie NU induc propriu-zis boala la o persoanã sãnãtoasã. Altfel spus. distribuþia în sistem ºi metoda de excreþie d n organism. daunele pe termen lung nu pot f i dovedite. Dacã remediul producea o reacþie similarã. Din fericire pentru ea.

operaþii chirurgicale complicate. Remediile sale acþioneazã pe nivelele energetice subtil e care s-a produs iniþial boala. Plantele cultivate personal pot compensa o sumedenie de greºeli le gate de stilul de viaþã. ficatului. pânã când acestea depãºesc capacitatea naturalã a rinichilor.Hahnemann a obþinut rezultate uluitoare folosind remedii care depãºeau numãrul lui Avoga dro. sticluþe uriaºe cu tot felul de pastile! De fapt. Mai nou. care susþine cã oriunde existã o cþiune. Homeopatia este singura modalitate de vindecare ce meritã sã fie aplicatã de cãtre pacie nþii ºi medicii interesaþi cu adevãrat de sãnãtate . Experþii se aflã în stare de rãzboi c pãmântul ºi cu locuitorii acestuia. Descoperirile sale intrã în conflict cu fizica newtonianã. Pânã recent se foloseau cantitãþi uriaºe de otravã. ªtiinþa medicalã aplicã ciocanul opuºilor . deturnându-le în scopuri MALEFICE. Medicina alopaticã încarcã organismul cu medicamente chimice. Alimentele proaspete. Fermele ºi companiile farmaceutice au clonat principiile lui Hahnemann (principiul diluþiei. me te. Homeopatia ºi agricultura Agricultura modernã foloseºte otrãvuri SUPER-puternice pentru a opri atacul insectelor ºi al buruienilor. farmacologia ºi medicina se folosesc de cantitãþi URIAªE de medicamente pentru a produce un nivel de activitate mãsurabil. Mai mult. vii. dar rezultatele sunt exact opuse. homeopatia preferã remediile delicate bazate pe principiul similaritãþii. plãmânilor ºi pielii de a le elimina. LEGILE newtoniene stau la baza mentalitãþii moderne a ch mioterapiei. trebu ont . al potenþãrii ºi al transferului). Ele induc celulelor o sta re de rezonanþã cu principiul sãnãtãþii ! Gândiþi în cifre mici Americanilor le placã sã gândeascã în cifre cât mai mari sã aibã maºini mari. sunt un dar de la Dumnezeu. Celu lele ºi þesuturile sunt forþate sã accepte aceste droguri! Daunele produse corpului bioelectric variazã în funcþie de tipul ºi cantitatea de droguri. se folosesc cantitãþi FOARTE mic e otravã amestecate cu cantitãþi mari de apã. Aºa cum le cunoaºtem la ora actualã. si ndromul lui mare a devenit atât de generalizat încât oamenii se plâng cã dau sume uriaºe de bani pentru niºte sticluþe atât d ici! În chestiunile legate de sãnãtate trebuie sã învãþãm sã gândim în cifre mici. Acesta este principalul motiv pentru care îmi încurajez cititorii sã îºi planteze singuri plantele pe care doresc sã le mãnânce. Principiul este homeopatic. case mari. existã implicit ºi o reacþie egalã ºi de semn opus . dar ºi de durata de timp în care acestea rãmân în sistem.

numai oamenii prudenþi. aceastã apã specialã este produsã cu ajutorul unui echipament extrem de scump. În SUA. asupra stãrii noastre de sãnãtate. în care nivelul de poluare al apei de la robinet este foarte mare. apa 143 . Vom analiza în continuare mediul intern al corpului nostru bioelectric ºi vom reconsidera obsesia lui Pasteur legatã de microorganisme.de efectele secundare URIAªE ale substanþelor energetice negative pe care le introdu cem în trupul nostru. pe terme n lung. În Japonia. de la diabet ºi tulburãri nervoase ºi pânã la cancer ºi atacuri d ord. au ºansa de a redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor priveºte corpul uman dintr-o perspectivã multidimensionalã. Trebuie sã înþelegem cã trupul este afectat deopotrivã de forþele energetice pozitive ºi negative ºi cantitate minusculã de substanþe toxice este suficientã pentru a exercita un efect masiv. folositã în anumite clinic i japoneze pentru a trata o gamã largã de boli. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã Este vorba de o categorie cu totul specialã de apã terapeuticã. De aceea. conceputtocmai pentru asemenea clinici. ca re gândesc în termenii numãrului lui Avogadro. Substanþele chimice ne asalteazã de pretutindeni.

Apa redusã se ia pe cale oralã. aburi sau luminã. la fel cum sauna cu infraroºii la dis tanþã neutralizeazã acizii din þesuturile moi FÃRà aport de cãldurã. . nefiind întrecutã decât de recentele studii referitoare la precursorii racemizaþi ai hor monilor care îi elibereazã deopotrivã pe femei ºi pe bãrbaþi de închisoarea lor personalã adicã de trupul bolnav în ptorii sunt blocaþi . tratamentul her pesului genital ºi pentru obþinerea unei pieli frumoase. ci POR-ul sãu. Apa cu potenþial POR ridicat este alcãtuitã din molecule minuscule de apã care trec cu uºu rinþã prin membranele celulare. pentru vindecarea infecþiilor.5-2.5-12. Este de o importanþã vitalã ca cititorul sã înþeleagã cã NU pH-ul (aciditatea/alcalinitatea) stei ape speciale este cel care produce vindecarea. (vezi paginile 107-110 ºi pachetul informativ) 22 Schimbarea mediului intern Nici un copac nu are crengi atât de stupide încât sã se lupte între ele . într-o cantitate d e 3-4 litri pe zi. devenind activã din punct de vedere biologic.4 ºi respectiv 10. duºuri. adicã exact la nivelul în care acþioneazã Ap izatã deÎnaltã Valoare Medicinalã ºi cu POR ridicat. la care se adaugã POR-u l ridicat. cu un potenþial POR ridicat ºi cu o memorie curatã. Pentru a afla informaþii suplimentare. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este obþinutã din aceastã apã BEV la care se adaugã minerale lichide racemizate. Apa acidã puternic redusã ºi cea alcalinã puternic oxidatã au valori ale pHi de 1. astfel încât apa redusã poate furniza surplusul sãu de electroni mi tocondriilor pentru creºterea producþiei de ATP ºi regenerarea þesuturilor. rezistivitatea înaltã ºi pH-ul. Sistemele BEV pot fi programate sã producã inclusiv Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. adicã acel coeficient care mãsoarã disponibi litatea electronilor pentru producþia mitocondrialã a moleculei de energie ATP. Apa oxidatã este folositã extern. Beneficiile unei ape cu POR ridicat derivã din puritatea ei. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este una din cele mai mari descoperiri din ist oria medicinii. comandaþi caseta video ºi cartea referitoare la apã. Mi-au fost necesari trei ani pentru a descoperi formula prin care se poate obþine acasã o Apã Ionizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã care o depãºeºte cu mult în proprietãþi cura produsã în clinicile japoneze. pentru a energiza corpul ºi a neutraliza deºeurile acide.trebuie purificatã mai întâi printr-un proces BEV pentru a fi adusã la nivelul punctului de concepþie . Orice boalã îºi are rãdãcinile la nivel celular. iar cele ale coeficientului POR de 900 ºi respectiv +1200. Apa de la robinet nu trebuie folositã NICIODATà pentru producerea apei ionizate.

l-a contrazis: Le microbe c est rien! Microbii nu înseam nã nimic! Mediul intern este singurul care conteazã! Dacã privim dincolo de microbi. putem constata cã aceºtia nu sunt decât niºte simpli parti cipanþi la o schemã mai mare. Viaþa merge chiar mai departe de aceste planuri. Ceea ce ne intereseazã pe noi este mediul intern. Mai 144 . ciup ercile ºi paraziþii. fungii.Watashi Wa Marele bacteriolog francez Pasteur afirma: Le microbe c est tout! Microbii sunt tot ul! Un medic contemporan. virusurile. Ei nu pot prosper a decât dacã mediul este propice pentru creºterea lor. Microbii includ bacteriile. Mediul intern este multidimensional ºi TRANSCENDE lumea în trei dimensiuni cu care s untem noi obiºnuiþi. Noi învãþãm de la vârste fragede sã percepem sã interpretãm lumea în care trãim în termeni fizici ºi în concepte geometrice pe care le numim lungime. în cel ment al ºi în cel spiritual. Claude Bernard. Corpul multidimensional Oamenii sunt fiinþe multidimensionale care trãiesc simultan în planul fizic. Microbii îºi extrag puterea din mediul în care trãiesc. lãþime ºi înãlþime. Acesta este poarta prin care int rã boala ºi bãtrâneþea.

sau chiar mai sus. Corpul multidimensional este cel care susþine sãnãtatea sau boala. corpul bioelectric. dar asta nu înseamnã cã ea nu existã. lumea de dincolo. telepatia. suflet. dar asta nu-i schimbã realitatea ºi nu îi modificã inf nþa asupra existenþa noastre pãmânteºti. corpul invizibil. iad. Forþele negative au învins! Forþa vitalã ( piritul) pãrãseºte corpul fizic. moartea fizicã survine instantaneu. dar neglijãm corpul spiritual. Sãnãtatea ºi boala sunt expresii ale jocurilor energetice din lumea invizibilã cu patru dimensiuni. vindecarea va fi marginalã. spirit. ºi invers. mãsurãtorile energetice. corpul astral. P rocesul de îmbãtrânire se petrece în lumile superioare înainte de a fi experimentat în lumea noastrã tridimensiona lã (adicã înainte de a-l putea constata în oglindã). Dacã experimentãm moartea în lumea fizicã. qi. asemenea oameni se întorc în planul fizic ºi ne povestesc experie nþele lor din lumea de dincolo (acestea sunt aºa-numitele experienþe de moarte clinicã). acolo unde rezidã corpul spiritual. Toate acestea aparþin unei lumi cu mai multe dimensiuni. Atunci când încercãm sã vindecãm corpul fizic. superioare. etc. Dacã îi permitem corpului bioelectric sã îmbãtrâneascã. corpul eteric. Toate aceste denumiri se referã la acelaºi lucru. Tot ceea ce afecteazã corpul bioelectric (care trãieºte în lumea cu patru di mensiuni) afecteazã implicit ºi corpul fizic (tridimensional). jocul energetic înceteazã. Îi puteþi spune cer. prana. Punctul de inflexiune Corpul bioelectric trebuie privit ca o extensie a corpului fizic. întorcându-se în lumea din care a provenit. situat în lumeacu patru dimensiuni. sau chiar vederea unor gãuri în aura unei al te persoane. viaþa sa . chi . Dacã moartea se petrec e însã în lumea cu patru dimensiuni.existã însã ºi alte dimensiuni. dar ne pãstrãm conºtiinþa asupra corpului spiritua NU putem spune cã am murit cu adevãrat. Unii încearcã sã-i conteste existenþa. sau oricum altcumva. Corpul cu patru dimensiuni este cunoscut sub diferite denumiri precum: corpul su btil energetic. Existenþa în lumea cu patru dimensiuni este în general invizibilã. corpul fizic nu va putea face altceva decât sã-i urmeze. pe un nivel energetic su perior. iar viaþa pe pãmânt înceteazã complet. Procesul de îmbãtrânire ºi cea de-a Patra Dimensiune Aceste dimensiuni superioare sunt invizibile pentru cei mai mulþi dintre oameni. Nimeni nu ºtie cu sig uranþã. într-un sistem sau altul de gândire. Atunci când omul moare. iar corpul fiz ic ca o expresie a celui bioelectric. trãind ene precum intuiþia. pe care le experimentãm din când în când. Vitalitatea ºi sãnãtatea sunt controlate de forþele energetice e lectrice ale celei de-a Patra Dimensiuni.

gânduril e ºi cuvintele negative. Asta dorea sã spunã Bernard atunci când afirma cã Mediul intern este totul! Înainte de a învãþa cum sã manipulãm forþele energetice care acþioneazã deopotrivã în corpul el bioelectric. Influen r forþe invizibile poate fi simþitã atunci când ele îºi fac simþitã prezenþa în lumea noastrã fizicã.u moartea. Exemple de asemenea forþe negative sunt: alimentele nesãnãtoase. Lumea invizibilã este foarte puþin înþeleasã de omul contemporan. corpul bioelectric trãieºte o seri e de modificãri vibraþionale care pregãtesc terenul pentru apariþia simptomelor bolii la nivelul corpu lui fizic. Urmãriþi sã înþelegeþi conceptele descrise mai sus. medicamentele. 145 . Pentru a înþelege care sunt forþele care determinã procesul de îmbãtrânire. Ceea ce ne preocupã pe noi este mediul intern AMBELOR lumi cea vizibilã ºi cea invizibilã precum ºi câmpurile energetice care le influenþeazã ºi le azã. apa cu potenþial POR redus. obiºnuinþele negative ºi efectele lor. Cu mult înainte ca boala sã se manifeste în lumea fizicã. este necesar sã adoptãm viziunea vibraþionalã asupra sãnãtãþii ºi bolii. omul trebuie sã f forturi sã înþeleagã ideea de lume invizibilã în care acþioneazã forþe energetice antagoniste. sub forma SEMNELOR confirmate prin diagnosticul medicului. dar ea reprezintã scena pe care se desfãºoarã rãzboiul pentru sãnãtate sau boalã. Numai în acest fel veþi putea înþelege di terestrã în care vã zbateþi (vã recomand în aceastã direcþie lucrarea Universul holografic).

Ei consumã zaharurile pe bazã de car bon pe care le produc plantele. Toate formele superioare de viaþã plantele.Plantele alimentare ºi insectele Taoiºtii chinezi afirmã cã oamenii sunt o reflexie a universului ºi cã orice formã de viaþã e o ilustrare a spiritului Creatorului. ele convertesc energia solarã în zaharuri sub formã de hid rocarburi (hydro apã. Ele recepteazã constant energia ziua pe cea solarã ºi noaptea pe cea cosmicã. ei dizolvã automat þesuturile cicatrizate. Rãdãcinile celor din urmã se hrãnesc cu energia emisã ca urmare a ruperii legãturilor covalente ºi . Noaptea. Miracolul fotosintezei similar cu metabolism ul la om nu este posibil decât cu ajutorul a miliarde ºi miliarde de lucrãtori invizibili care trãiesc în s ol: microbii. Moleculele alimentare organice conþin. Atunci când sulfaþii sunt preze nþi într-o cantitate suficientã. animalele ºi oamenii au nevoie de ajutorul microbilor pe ntru a-ºi putea asigura existenþa. pentru simplul motiv cã ºi ele au o existenþã dua Plantele au diverse funcþii. sulf ºi alte minerale ionice . azot. Dintre acestea. ci doa r îºi schimbã forma! Plantele pot fi comparate cu niºte ANTENE vii. carbon elementul atomic cu numãrul 12). plantele recepteazã energia solarã ºi cea cosmicã. Plantele sunt niºte mediatori ai energiei solare. Plantele NU pot crea prin ele însele. Omul are foarte multe lucruri în comun cu plantele ºi cu ins ectele. Mediatorii În calitatea lor de mediatori. douã se referã la producerea de energie a limentarã ºi ladifuzarea energiei solare în sol. Capsulele SOC furnizeazã cantitãþi masive de sulfaþi. În procesul de sintetizare a moleculelo r alimentare. oxigen. Aceste molecule sunt active di n punct de vedere biologic ºi participã la activitãþile anabolice pe care le numim creºtere ºi regenerare. hidrogen. Roua este momentul de apogeu al alimentaþiei plantei. Microbii se hrãnesc la rândul lor cu energia cosmicã. ce pot fi folosite drept hranã de cãtre animale. plantele folosesc moleculele de zahãr ºi mineralele din sol pentru a c reºte. redând astfel elasticit atea þesuturilor nesãnãtoase. precum alimentele sau lemnul. în care ea arde suficiente zaharuri ºi eliminã suficientã cãldurã pentru a permite formarea ºi condensarea rouãi . pe care o capteazã ºi o transformã în mo lecule complexe de naturã organicã. carbon. facilitând astfel vindecarea. Energia nu se pierde. cu ajutorul ionilor minerali ºi al enzimelor furnizate de bacteriile din sol. Ziua. Corpul are nevoie de sulf ºi de carbon în formã sulfhidricã. pe care le convertesc în forme energetice noi. Acestea ne pot ajuta sã înþelegem mai bine existenþa noastrã dualã. plantele preiau din atmosferã CARBONUL ºi îl difuzeazã în pielea pãmântului-mamã suprafaþa superficialã a solului prin r.

Oricine doreºte sã se bucure de o stare bunã de sãnãtate ºi de o vitalitate continuã trebuie veþe sã îºi GESTIONEZE stresul . tai chi-ul. Cei care rup aceste legãturi care asigurã compactarea mineralelor din sol ºi a pietrel or sunt microbii. respiraþia profundã. astfel încât sã se disipeze ºi sã nu se acumuleze. Plantele se hrãnesc cu energia rezultatã. din care sunt confecþionate frunzele. exerciþiile fizice. tulpinile. Printre tehnicile vestite pentru efectul lor de neutralizare a stresului se numãrã: tehnicile de yoga. etc. Printre exemplele cele mai cunoscute de pro bleme generate de stres la nivel fizic sunt afecþiunile coloanei ºi cele ale gâtului. La fel ºi oamenii. la fel cum electricitatea cautã sol l. Lãsaþi-i întotdeauna o asemenea portiþã. rugãciunea. energia stresului sfârºeºte prin a lua o formã fizicã. qi-gong-ul. Planta TRANSMITE astfel semnale energetice negative cãtre mãturãtorii naturii: insectele ºi vir usurile. etc. gândirea pozitivã.divizarea celulozei (substanþã pe bazã de carbon. Dacã nu es sipatã. plimbarea prin nisip sau prin iarbã cu picioarele desculþe. râsul. planta trãieºte o stare de tensiune care îi modificã rotaþia ene rgeticã (reorientatã cãtre stânga). bãlegarul. În cazul în care comanda nu este respectatã. Modificãrile cauzate de stres în mediul intern al plantei reduc frecvenþa de vi braþie a acesteia. 146 . Plantele dau comanda de absorbþie a energiei nutritive la nivelul rãdãcinilor. meditaþia. CU CONDIÞIA CA solul sã se afle într-o stare energet cã POZITIVÃ.) din sol. Bacteri ile primesc aceastãcomandã ºi o executã. Nu uitaþi: stresul cautã întotdeauna o portiþã de ieºire.

apa de ploaie este o apã iologic activã. malathionul ºi dioxina. Otrãvurile sunt susþinute masiv de ºtiinþã. fosfor ºi potasiu) pentru a produce hrana ce poate susþine viaþa. ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã ºi cu POR ridicat are efecte sim . pe care plantele o folosesc în pro cesul de creºtere. Aceasta este caracteristica ce permite otrãvurilor organice sã se lege de atomul de carbon. Ele sunt niºte veritabile miracol e ale vieþii.Conexiunea carbonului Corpul este construit din proteine. Când su nt folosite pe plante. Carbonul este o substanþã UNICÃ. criminalitatea a atins culmi nebãnuite. Urmeazã apoi o ameninþare implicitã: O hranã ieftinã este pr ferabilã lipsei de hranã . producând energie. pãstrând în acelaºi timp cozile interminabile la clinicile medicale. sãnãtatea acestora are foarte mult de suferit. partici pând la milioane de reacþii diferite. A numit aceste reacþii explozii ! Exploziile se produc atunci când APA reacþioneazã cu solul (îndeosebi apa de ploaie). În numai câte va decenii. Este vorba prin definiþie de molecule organice. dar numai dupã moartea agresorului. Acest lucru NU este adevãrat! Este o afirmaþie falsã. otrãvurile organice folosite de om au alterat grav viaþa pe pãmânt. Carbonul are numãrul 12 în tabloul elementelor atomice. Experþii afirmã cã plantele nu au nevoie decât de NPK (nitrogen. Grupul R (grup reactiv) ºi localizarea sa pe molecula de carbon sunt singurele elem ente care diferenþiazã DDTul. Plantele înseamnã ceva mai mult decât niºte forme verzi. de d ezechilibre hormonale ºi de o încetinire a funcþiilor metabolice. Ea reacþioneazã cu mineralele ºi cu acizii din sol. otrãvite. Animalele ºi oameni i care ingereazã acestesubstanþe au de asemenea de suferit de pe urma lor. Pl oaia accelereazãîn mare mãsurã creºterea plantelor. Un stomac plin cu calorii goale. sub pretextul cã o ftinã la preþuri foarte populare este de dorit . Oamenii violenþi suferã de excese toxice. El credea cu convingere cã p lantele ºi animalele trãiesc folosind energia emisã ca urmare a diviziunii legãturilor dintre min erale. De când energia alimentelor a devenit preponderent o ntatã cãtre stânga. fãcutã cu scopul d a manipula opinia publicã. Aceste modificãri pot fi confirmate de fiecare datã. Toate sunt otrãvuri organice! Substanþele toxice organice au câmpuri orientate cãtre stânga EXTREM DE PUTERNICE. Practicile agricole controleazã naþiunile. Sulfonilii sunt proteine aminoacide care conþi n în structura lor sulf ºi carbon. întrucât conþin carbon. Exploziile Carey Reams a studiat întreaga viaþã domeniul agriculturii. NU poate susþine o fiinþã sãnãtoasã sau o naþiune fericitã. putându-se lega de elemente extrem de diferite. Bãtrâneþea prematurã ºi incapacitatea de a te trezi la timp conduc la o moart e prematurã. În mod evident.

Bacteriile absorb mineralele în corpul lor. Aceastã secreþie es te cea care menþine solul fertil în forma sa specificã. asigurând un mare numãr de electroni necesari pentru creºtere ºi vindecare. Carbonul este fundamentul întregii vieþi. cu ajutorul apei. Rãdãcinile plantelor secretã acidul carbonic (carbon + hidrogen) care dizolvã ºi elibereazã ionii minerali din pietre. El susþine mineralele ºi substanþele nutritive înt r-o formã coloidalã (sub formã de ioni pozitivi ºi negativi). pentru ca plantele ºi viermii sã se poatã hrãni cu ele. El este elementul care stã la baza sãnãtãþii sau a procesului de îmbãtrânire. le digerã ºi le stocheazã în soluþii sau le secretã în amestec cu zaharurile. activ.ilare. indiferent dacã acest lucr u se petrece în interiorul solului sau în intestinele ºi ficatul omului. Carbonul acþioneazã ca o punte în reacþiile de fuziune la rece. cu o naturã anabolicã. Solul bogat în carbon este un sol tânãr. Sol ul bogat în carbon biogen NU permite flotaþia mineralelor. Ionii mineralelor ionizate sunt pãstraþi într-o formã coloidalã pânã când planta dã o comandã. întrucât ste bogat în ceea ce Leonard Ridzon numea în cartea sa Conexiunea carbonului : carbonul biogen . Dacã planta comandã ioni ei aflaþi la îndemânã. Procesul poate fi descris prin expresia: fuziune la rece . El este viu. 147 . sub forma unei substanþe lipicioase. bacteriile folosesc procesul de alchimie/transmutaþie despre care am vorbit anterior pentru a-i transmuta în elementele de care planta are nevoie.

Nu veþi gãsi niciodatã gândaci de Colorado mâncând porumb.Transmiþãtori ºi receptori Plantele care s-au dezvoltat aºa cum trebuie (în acord cu planul naturii) au o aurã sãnãto asã. Microbii detecteazã acest stres ºi opereazã la fel ca ins ectele în cazul solului. nu veþi e altceva decât sã . Orice recoltã care are nevoie de ajutorul otrãvurilor pentru a pãstra insectele la dis tanþã asigurã o hranã bolnavã. Diferite insecte sunt aco rdate pe frecvenþe diferite. fiind atraºi de semnalele de genul: Sunt bolnav! Vino ºi mãnâncã-mã! Insectele sunt înzestrate cu niºte antene pe cap ºi cu foarte mulþi cili (niºte prelungiri asemãnãtoare firelor de pãr) pe corp. Aceste semnale sunt transmise în spect rul infraroºiilor îndepãrtate. În cazul organismului uman. al unei brãþãri vibratorii. ceea ce înseamnã cã orice aspect electric care existã în naturã est asociat luminii. cea cu laser ºi cea cu ultrasunete sunt aplicaþii diferite ale frecvenþel or terapeutice ale luminii care stimuleazã vindecarea. acumulãrile de deºeuri acide tensioneazã corpul bioelectric ºi slãbeºte funcþionarea organelor vitale. insectele o vor nãpãdi imediat. care emanã semnale energetice sãnãtoase . ºi anume acela de a elimina organismele slabe de pe suprafaþa pãmântului. dar care se opun vieþii. dar nu declarã rãzboi nimãnui. la fel ca un avion care se foloseºte de radar. Boala aparþine lumii frecvenþelor energetice invizibile. care nu sunt audibile ºi vizibile de cãtre om. Cele care s-au dezvoltat cu ajutorul îngrãºãmintelor chimice diferitelor otrãvuri emanã cu totul alt fel de semnale: Sunt bolnavã! Mãnâncã-mã! Phil Callahan a descoperit felul în care insectele se folosesc de antenele lor pen tru a capta aceste semnale ºi a naviga în funcþie de ele. Natura ei este electricã. Acest lucru poate fi mãsurat cu uºur inþã cu ajutorul unui pendul. Natura pune în acord ant nele fiecãrei insecte cu semnalele emise de o anumitã plantã. Insectele ºtiu exact care plante trebuie mâncate ºi care nu. Insectele nu fac al ceva decât sã îºi îndeplineascã mandatul încredinþat de naturã. Câmpurile ºi grãdinile nu sunt zone de rãzboi. Dacã veþi mânca asemenea alimente ºi veþi absorbi frecvenþele lor malefice. fãcând parte integrantã din lumea tridimensionalã. Insectele mãnâncã plantele bolnave. Ambele structuri sunt acordate pe frecvenþele bolnave emise de plante le tensionate. Când o plantã devine bolnavã ºi stresatã. Lumina albã conþine toate frecvenþele culorilor vizibile. puteþi fi convinºi cã natura acesteia va fi opusã hom eopatiei ºi cã plantele respective vor slãbi orice persoanã care le va mânca. Dacã un fermier fol e insecticide pentru a obþine o recoltã. etc. Microundele ºi radarele fac parte tot din categoria frecvenþelo r luminoase. Terapia prin culori.

Otrãvurile organice Otrãvurile organice sunt câmpuri energetice negative extrem de puternice. Un mediu intern sãnãtos. înzestrat cu o energie pozitivã. iar efectul lor asupra corpului uma n sau animal depãºeºte înþelegerea imediatã. O recoltã sãnãtoasã nu are de otrãvuri pentru a creºte. Folosirea otrãvurilor organice pentru obþinerea produselor alimentare nu diferã cu nim ic de insistenþaºtiinþei medicale de a imuniza în masã populaþia. virusurile ºi viermii. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã înlocuieºte fãrã probleme de siguranþã atât imunizã insecticidele. în timp ce energia negati vã atrage acelaºi tip de energie dacã omul nu face un efort concertat de a rupe cercul vicios ºi de a prelua controlul asupra mediului sãu intern. respinge boala. oamenii sãnãtoºi nu au nevoie de imunizare pentru a-ºi pãstra sãnãtatea. Ele operea zã la fel ca ºi remediile homeopatice. 148 . Refractometrul ºi mediul intern De vreme ce plantele bolnave atrag insectele. putem oare pr esupune cã plantele sãnãtoase le resping? Rãspunsul este DA cu majuscule! Aceeaºi regulã se aplicã ºi corpului bi electric. comandaþi caseta referitoare la apã (vezi pachetul informativ).invitaþi singuri boala sã pãtrundã în organismul dumneavoastrã. În mod similar. Dacã doriþi dovezi documentate. dar CU SEMN SCHIMBAT.

atunci când sunteþi bolnavi. cu atât mai nutritivã este planta ºi cu atât mai mare este forþa sa vitalã . nu veþi vedea insecte în apropierea unei asemenea plante. Cât despre nivelul maxim al scalei. Când concentraþia de zaharuri este mare. Cu cât acest nivel este mai ridicat. cu atât mai sãnãto sã este planta ºi cu atât mai mare va fi satisfacþia culinarã ºi nutritivã (vã mai amintiþi de povestea din capitolul 9 despre saþietate ºi despre felul în care ºi-a sãturat oaspeþii dr. Cu cât nivelul de zahãr ºi minerale este mai înalt. Recoltele obþinu cu ajutorul chimicalelor au un nivel brix redus ºi sunt infestate de insecte. precum soi a ºi canola). În c azul porumbului dulce. Reams?). Concentraþia de eine este o altã modalitate de a mãsura forþa vitalã. gunoierii naturii încep sã evite planta la 18 brix ºi înceteazã sã mai fie o problemã peste 2 de brix. Beþia le este fatalã insectelor! Alcoolul este o toxinã (OTRAVÃ) pentru sistemele vii. Acestea se transformã rapid în alcool. plantele NU emanã acea energie negativã de tipu l: Sunt bolnavã! Vino ºi mãnâncã-mã! De altfel. cu atât mai ridicat e ste conþinutul în minerale al sucurilor. dacã o insectã gustã din greºealã din plantã. Acþioneazã ca un me dicament. Cu cât numãrul de brix este mai m ic. dar aceastã metodã nu spune nimic de amprenta ºi semnãtu a energeticã a proteinelor. ea moa conþinutului concentrat de zaharuri pentru care aparatul ei digestiv nu este pregãti t. cu atât mai mare va fi infestarea plantei cu insecte ºi cu atât mai precarã va fi starea ei de sãnãtate. Cu cât nivelul brix (brix este o unitate de mãsurã) este mai mare. lipidelor sau glucidelor (negativã în cazul anumitor plante. un litru de peroxid de hidro gen de 3% ºi niºte rãdãcinã mãcinatã de ghimber. Nivelul brix aratã cantitatea de minerale dizolvate în sucul plantei. Totuºi. Plantele care cresc într-un mediu bogat în carbon ºi minerale conþin un numãr mare de micr obi cu un nivel brix ridicat. iar insecta moare. El a descoperit cã plantele sãnãtoase au în sucurile lor o concentraþie înaltã de minerale solide dizolvate. N ivelul maxim înseamnã o plantã extrem de sãnãtoasã ºi perfect nutritivã pentru om ºi pentru animale. este util sã faceþi o baie fierbinte în care aþi dizolvat puþinã sare amarã. iar efectul sãu este doar de alinare. Scala refractometrului este de la 0 la 32 de brix. Alcoolul ucide microorganismele ºi induce sistemului o stare de ºoc. El a stabilit acest lucru cu ajutorul unui refractometru. . un aparat s implu de mânã care refractã lumina ºi mãsoarã nivelul brix al zaharurilor din sucurile plantelor.Dr. dar nu poate fi contestat. urmatã de aceeaºibaie ca ºi cea de mai sus ºi o înghiþiturã de apã de argint arm cã sau de Apã Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. Carey Reams a descoperit o modalitate unicã de a determina sãnãtatea ºi nivelul nutr itiv al plantelor alimentare. dupã care puteþi bea o înghiþiturã de whiskey înainte de a merg are. O alternativã mai bunã ar fi terapi a colonului.

Pliniu Civilizaþiile decad datoritã ignorãrii legilor alimentare ale naturii. Defectele la naºtere fac ºi ele parte din acest tablou. Alimentele bolnave. Roma anticã a urmat aceeaºi cale Într-o naþiune ale cãrei legiuni comandau cândva întreaga lume cunoscutã. ºi nu invers. Mãnâncã-þi vaccinul. fiind a sociate cu hrana ºi cu apa otrãvitã. Populaþia supusã stresului alimentar este slãbitã. Ea stim uleazã EXCESELE sociale. Aceste probleme pot fi rez olvate cu uºurinþã cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor precum Nugestrine II ºi Totally Male. deopotrivã la copi i ºi adulþi. plantele având o vitalitate foarte micã ºi stricându-se uºor. care nu rezistã prea mult pe rafturile magazinelor. minþile slabe ºi violenþa fac parte integrantã din obsesia noastrã naþionalã pentru sport. în care populaþia sã facã ea ce i se spune de cãtre forþele care o manipuleazã. poporul nu cere de douã lucruri: pâine ºi tot mai mult circ . ªtiaþi cã oameni de iinþã nebuni au început sã facã experimente de introducere a genelor care genereazã hepatita B ºi alte mec anisme ale bolilor în ADN-ul fructelor ºi legumelor? 149 . Aceasta este alimentaþia perfectã pentru perpetuarea unei societãþi militariste. Alimentele cu o vitalitate redusã stimuleazã violenþa. au stat la baza campaniei de popularizare a iradierii mâncãrii ºi a manipulãrii genetice a recoltelor.99% din recoltele obþinute în SUA au un nivel brix redus. Femeile gravide nasc în condiþii de stres maxim la ficat. Alimentaþia nesãnãtoa sã se manifestã prin cele mai variate modalitãþi. dragã Alimentele inferioare.

Atât vegetarienii cât ºi cei care se hrãnesc cu carne trebuie sã facã efortul de a deveni ma i echilibraþi în dieta lor alimentarã. propovãduitã de Darwin. Nutriþia parenteralã Mâncarea pe care o ingerãm este metabolizatã în glucozã. Mai mult. O altã greºealã gravã pe care o facem constã în clasificarea grãsimilor animale ºi a uleiuril lichide într-o singurã categorie. În cazul celor care nu-ºi pot cultiva propriile plante. fãrã vreo speranþã de vindecare. le recomand cu tãrie folosirea algelor Klammath. fãrã chimicale. Procedura medicalã standard actualã constã în adãugarea câtorva minerale ºi vitamine în soluþ de glucozã perfuzate celor aflaþi într-o stare de nutriþie parenteralã în spitale pentru mai mu lt de câteva zile. va cãpãta semnificaþii (vezi pagina xxx). saturate s au nesaturate. progeniturile lor vor trãi patol ogii cumplite. Nutriþia parenteralã este o cale perversã de a þine pacientul în viaþã. corpul lor va claca mai devreme sau mai târziu. noi încãlcãm legile naturii. Plantele cultivate în grãdina personalã. acizi graºi cu catena scurtã sau lungã. au puterea de a corecta multe greºeli dietetice. Predicþia mea este urmãtoarea: oamenii care vor mânca alimente modificate genetic vor slãbi mai rapid. pentru simplul motiv cã au caracteristici similare. Încruciºarea speciilor conduce la vietãþi ale cãror ADN ºi semnãturi energetice devi niºte monstruozitãþi. a polenului armonic ºi a ceaiurilor taoiste (vezi pachetul informativ). Geneza însãºi afirmã: În ord urilor. Ceea ce este similar atr ge ceea ce este similar. Avem cu toþii nevoie de glucoz r nu putem trãi numai cu ea. etc. Atunci când încruciºãm diferite specii. a ficatului bio gen predigerat. de bãuturile . Glucoza este depozitatã în ficat ºi în muºchi. Ea le oferã bolnavilo peranþa de a mai trãi. mai este numitã ºi glicogen. aº dori sã vã reamintesc cã Atlantida a fost distrusã pen ruzimile salegenetice ºi pentru încruciºarea formelor de viaþã. ceea ce este similar atrage ceea ce este similar .În cazul în care credeþi în mituri. Supravieþuirea celui mai puternic . cea intravenoasã sau cea cu ajutorul unui tub inserat direct în intestinul subþire. de alimentele nesãnãtoase pe care le mã. vor suferi îngrozitor ºi vor muri prematur. în caz contrar. Nutriþia parenteralã reprezintã orice formã de hrãnire administratã pe altã cale decât pe gur re exemplu. Aceasta alimenteazã circuitul elect ronilor la nivelul mitocondriilor celulare care produc molecula de energie ATP care ne menþin e în viaþã. Diferenþa dintr e ele este mult mai mare decât pare la prima vedere ºi nu constã numai în faptul cã sunt lichide sau solide. fãrã sã le spunã nimic de modul lor de viaþã. omega nu ºtiu cât.

To t ce am fãcut a fost sã smulg 150 . Altfel spus. pe care s-a aplicat un sistem de fertilizare dezechilibrat ºi cu un exces de aluminiu. Ele au ceva de povestit. ele regenereazã solul. Tot ce am fãcut a fost sã sch vibraþia solului. având la bazã ignoranþa. buruienile nu cresc DECÂT acolo unde terenul le este propice! Am cumpãrat o casã cu câþiva metri pãtraþi de grãdinã infestatã cu buruieni. Nici un grãdinar ºi nici un fermier nu ar trebu i sã le priveascã ca pe un blestem. Acest rol constã în absorbirea energiei negative din sol ºi din atmosferã. Buruienile cresc acolo unde cresc tocmai pentr u cã au un rol de îndeplinit.rãcoritoare. iar prezenþa lor adaugã o anumitã semnificaþie în logica lucrurilor. Definiþia popularã a buruienii este: Ceva care creºte acolo unde nu-i este locul . iar buruienile au dispãrut! Buruienile cresc numai pe solurile sãrace în materii organice. Când le-am spus anul voi scãpa de buruieni ºi voi obþine o recoltã bogatã de legume. Aceastã definiþie este complet absurdã. Soluþia era simplã. de apa toxicã ºi de ignorarea legilor naturii! Terenul pe care cresc buruienile Buruienile sunt unitatea de mãsurã a fertilitãþii unui sol. Peste un an. cu un pH ridicat. La fel ca ºi bacteriile ºi virusurile. vecinii au râs de mine. în be neficiul întregii vieþi. au renunþat sã mai râdã când le-am dat un coº cu legume proaspete.

iarbã. dar existã ºi un revers al medaliei. le pãrãseau ºi se mutau în altã parte. insectele. le-am rãspândit pe Dupã acest proces. cu sco pul de a menþine echilibrul energetic. care permite obþinerea unor recolte mai mari. Îmi amintesc de o poveste pe care mi-a relatat-o o cunoºtinþã. Dupã cum spunea un fermier: Am înlocuit seminþele obþinute . Altele cresc împreunã cu acestea. viitorul s-a dovedit un coºmar. bo gate în energie ºi substanþe nutritive. de îngrãºãminte naturale (com materii organice inclusi de granit. bunicu micului meu a cumpãrat o asemenea fermã pãrãsitã. ºi adeseori puternic finanþaþi foloseascã aceste seminþe noi. ele buruieni cresc acolo unde plantele alimentare nu pot creºte. O parte din aceste lucruri sunt adevãrate. Dupã zece ani. care constã în dezechilibrarea raportului dintre enzime ºi vita mine. la care am adãugat gãinaþ de pui. Motivul? Am schimbat natura solului. despre abuzurile pe care le-au comis asupra solului pionierii care au venit în vestul sãlbatic. Dupã ce le secãtuiau. Am ajutat pãmântul-mamã sã îºi regenereze pielea. iar în anul urmãtor ea a început sã pro l ºtia cãburuienile joacã un rol important în menþinerea vieþii pe aceastã planetã. ea va înceta sã mai constituie o problemã. frunze. ghips. Ei gãseau pãmânturi foarte fertile. bacteriile ºi virusurile sun t prietenii noºtri. Buruienile.rãdãcinile ºi sã sap solul. Experþii ºtiinþei ºi ai guvernului au spus: Hibrizii sunt viitorul devenit pr nt! Din pãcate. a unei germinãri mai bune ºi a unui control superior în agriculturã. Hibrizii au fost prezentaþi ca un fel de miracol. Dacã îi schimbi mediul. a unui porumb mai dulce. praf iatrã ºi viermi roºii. practic pe nimic. bãlegar proaspãt. Urmãriþi sã le înþelegeþi ºi vã veþi bucura de o viaþã mai bunã! Alimentele noastre sunt bolnave deoarece solul pe care cresc este bolnav. dupã care am alcãtuit patru grãmezi care le-am aºezat în jurul grãdinii ºi pentru care am folosit tot felul de v buruienile culese. buruienile nu au mai crescut în grãdina mea nici chiar dacã le planta m personal. Ele nu pr fereazã DECÂT atunci când terenul le dicteazã acest lucru. Fermierii veºnic dependenþi de împrumuturile bancare au fost convinºi. Seminþele hibride au devenit la modã din cauza campaniilor de mediatizare care li s-au fãcut. Dupã strat de zece centimetri de pãmânt amestecat cu îngrãºãmânt. fosfaþi de douã luni. rãscoleam grãmezile de îngrãºãmânt. Nu tre buie sã ne mirãm cã omul care le mãnâncã devine la rândul lui bolnav! Alimentele hibride Apariþia seminþelor hibride are o semnificaþie particularã pentru omul orientat cãtre sãnãtat . De douã ori pe sãptãmânã. Trebuie remarcat în treacãt ºi faptul cã recoltele hibride suportã mai bine fertilizatorii ºi otrãvurile chimice folosite pentru a forþa obþinerea unor recolte mai bogate pe soluri sãrace. apariþia unor proteine distorsionate ºi un aport redus de minerale. Nici o buruianã nu creºte oriunde ºi oricând.

deprimaþi ºi tot mai violenþi. înnebuniþi. conf uzi.prin polenizare liberã. crescute pe soluri sãnãtoase . Filosofia. ºtiinþa. care se traduce prin Sunt aici ! Mã bucur cã este. pe care oamenii cu adevãrat interesaþi de sãnãtate ar trebui sã le înþeleagã ºi sã le integreze în vieþile lor. Oamenii trec de la o extremã la alta. frustraþi. 151 . au fost înlocuite cu calorii goale ºi recolte otrãvite. justiþia ºi religia ºi-au pierdut semnificaþia. Cele patru colþuri ale pãtratului se opun unele altora . Înþelepciunea nativilor Trãim într-o lume a conflictelor. Prietenul meu face parte din tribul indian Lakota. crescute pe soluri bolnave. iar plantele cu o înaltã vitalitate. cu a ceste seminþe hibride nenorocite pe care trebuie sã le cumpãrãm în fiecare an . La ora actualã. Nici un copac nu are r e se luptã între ele . Watashi Wa mi-a oferit numeroase perle ale înþelepciunii indiene. Interese puternice au preluat co ntrolul asupra politicii alimentare a populaþiei. Ei au nevoie înþelepciune ºi ghidare. care erau un dar de la Dumnezeu ºi care ne rãmâneau de la recolta anterioarã. pãmântul ºi locuitori i sãi plãtesc preþul pentru aceastã tranzacþie. Numele sãu nativ este Watashi W a. luptându-se între ei ºi cu lumea în care trãiesc.

Amintiþi-vã de acest lucru atunci când experþii din mas-media vorbesc despre miracolul r ecoltelor de plante modificate genetic ºi al alimentelor iradiate. Dincolo de retorica lor nu v eþi gãsi decât niºte alimente bolnave ºi FOARTE MULTà suferinþã umanã. capitolul vã va oferi info rmaþii PREÞIOASE. Recoltele obþinute din seminþe hibride sunt produsul acelor demoni manipulatori care c ontroleazã pieþele ºi preþurile mãrfurilor. Nu ne vom putea împlini niciodatã destinul atâta vreme cât vom mânca alimente ºi vom bea apã care se opun vieþii. Seminþele hibride sunt niºte progenituri mutante. biologic activã. Su nt create în laborator ºi deci inferioare. ºi veþi redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor se referã la OBEZITATE . Energia lor este orientatã cãtre stânga! Mâncarea hibridã este o hranã IN ERIOARÃ. Mâncaþi alimente sãnãtoas ºi beþi apã cu POR ridicat. Sãnãtatea magneticã Depolarizarea þesuturilor corpului se petrece atunci când oamenii sunt expuºi unor rad iaþii exterioare (precum cele ale microundelor) ºi poluanþilor chimici prezenþi pretutindeni în lumea în ca re trãim.Nu ne vom bucura niciodatã de o stare bunã de sãnãtate ºi de longevitate atâta vreme cât vom i în conflict cu semenii noºtri ºi cu lumea în care trãim. Vã veþi bucura astfel de o stare de sãnãtate mai bunã ºi o mare vitalitate. care distruge echilibrul celular. Tele foanele celulare ºi antenele lor transmit de asemenea cantitãþi URIAªE de energie ELF (extreme low frequen cy de frecvenþã foarte joasã). Folosirea calculatoarelor reprezintã cea mai puternicã sursã de radiaþii ionizante. Veþi afla din el care este adevãrata c auzã a obezitãþii. Super-magneþii stimuleazã activitatea celulelor. inclusiv ale rezervelor de hranã ale întregii lumi. Inferioritatea hibrizilor Alimentele obþinute din seminþe hibride sunt slãbite din punct de vedere genetic. Supermagneþii DINAMIZEAZà PUTERNIC activitatea sistemului imunitar un element cheie pentru menþine . Alimentele sunt un dar de la Dumnezeu. absolut necesare pentru mai buna înþelegere a acestei cãrþi. activând mitocondriile ºi producerea de ATP molecula energeticã a corpului. nu o jucãrie în mâna omului. Ei sfideazã testul suprem al autenticitãþii unei fiinþe vii: pr ogeniturile capabile sã îºi imite pãrinþii. Hibr izii nu se reproduc conform legilor naturii. folositã pentru a vindeca trupul bolnav ºi pentru activitãþile meta bolice curente. obþinute prin tehnici controlate. Indiferent dacã aveþi probleme sau nu cu greutatea.

. Saltele le de pat magnetizate cu valoare medicinalã REpolarizeazã þesuturile corporale. Pentru a fi cu adevãrat utile. saltelele de pat magnetizate cu valoare medicinalã TR EBUIE sã aibã ºase caracteristici: puterea magnetului. loviturile la cap. ºi AJUTÃ în urgenþe precum cãderile. Foarte puþine produse magnetice care existã pe piaþã meritã sã fie purtate de oameni. pentru reglarea tulburãrilor de somn . suprafaþa ºi direcþia câmpului. dar utilizatorii produ selor din gama Biogen vã vor confirma cã acestea sunt extrem de utile (vezi diagrama de la pagina x xx). Medicina modernã clasificã folosirea magneþilor drept vrãjitorie. valoarea în gauss. Super-saltelele biogene sunt construite astfel încât sã întruneascã toate cele ºase condiþii. Ei sunt utili în sindromul tunelului carpel. fracturarea oaselor. Lãnþiºo u supermagnet este suspendat de gât ºi cade deasupra timusului (partea superioarã a pieptului ).rea sãnãtãþii. putând fi folosit cu succes pentru neutralizarea energiei radiaþiilor ºi stimularea sistemului imunitar. etc. locul în care sunt plasaþi. Magneþii introduºi în pantofi stimuleazã pun de reflexologie din tãlpi. 152 . întrucât încetinesc rãspuns ul histaminic ºi accelereazã circulaþia sângelui ºi a limfei. gro simea.

legãturile peptidice ale proteinelor care alcãtuiesc trupul paraziþilor se rup. DACà sistemul dumneavoastrã digestiv lucreazã la parametri optimi (ceea ce se întâmplã rareo ri). Încercaþi. 23 Grãsanul Falstaff Lasã lãcomia. dar cei care fac efortul sã îºi cureþe colonul îºi vãd întreaga viaþã transformatã. Ea vã aratã cum puteþi face aceastã terapie acasã. fiind într-o formulã racemizatã. plãmâni. introduceþi singuri în dumneavoastrã ouã ºi paraziþi adulþi. în intimitate ºi la un cost re . Clisma contra Paraziþilor eliminã paraziþii din creier. dar NU reprezintã un duºman! Ei reflectã mai degrabã pierder ea controlului asupra mediului intern. DiSorb Aid ºi clorurã de hidrogen racemizatã. inimã. Paraziþii din corpul DUMNEAVOASTRà Paraziþii sunt o mare problemã. iar ac eºtia sunt digeraþi . De unde ºtiu acest lucru? Pentru cã de fiecare datã când beþi apã sau când mâncaþi ceva. puteþi lua la fiecare masã Yucca Blend. Shakespeare Obezitatea este blestemul lumii industrializate! Oamenii mãnâncã ceea ce nu ar trebui sã mãnânce. inclusiv cei din intestine. Comandaþi Cartea curãþãrii þesuturilor . dar depãºeºte cu mult produsel e obiºnuite împotrivaparaziþilor. Nu vã veþi îmbolnãvi ºi nu veþi face diaree. Pentru a rezolva problema noilor paraziþi ingeraþi ºi a ouãlor lor. ºi vã asigur cã trupul dumneavoastrã este plin de pa raziþi. Aceastã combinaþie este atât de puternicã încât st descrisã de toþi cãlãtorii în India ºi Mexic.Terapia colonului Terapia colonului accelereazã eliminarea deºeurilor ºi detoxifierea þesuturilor ºi fluidel or corporale. altminteri. splinã ºi din alte or e vitale. Procesul reprezintã însuºi punctul de cotiturã pentru modificarea mediului intern ºi resta urarea stãrii de sãnãtate. Cartea colonului conþine 40 de ilustraþii frumos colorate ale bolilor legate de colo n ºi de eliminarea deºeurilor. groapa mormântului tãu Va fi de trei ori mai mare decât în cazul oamenilor obiºnuiþi . trãiesc . Mulþi oameni sunt rezervaþi când vine vorba de acest subiect. Utilizarea simultanã a Purgativului pentru Paraziþi ºi a melor de purificare a ficatului ºi a þesuturilor conduce la obþinerea unor rezultate uimitoare. Procedeul dureazã 90 de zile.

precursorii racemizaþi ai hormonilor. Obezitatea este o boalã. Ea nu are aproape nimic de-a face cu moºtenirea g eneticã. epuizându-le. Un corp prea gras rãspund e diferit la stimuli. Obezitatea nu este decât un EFECT. în timp c e lipsa miºcãrii fizice slãbeºte þesuturile conjunctive ºi conduce la degenerare. Nu este ceva ca re se întâmplã pur ºi 153 . Ea reprezintã cel mai evident SEMN al procesului de îmbãtrânire. exerciþiile fizice ºi apa biologic activã. Modul de viaþã care st muleazã instalarea obezitãþii presupune activitatea fizicã redusã (lipsa miºcãrii corporale) ºi super activitatea organelor vitale. La fel ca ºi cancerul. S UPER-alimentele. ETVC. De aceea. Ne propunem în acest capitol sã analizãm cauzele obezitãþii ºi uenþa acesteia asupra procesului de îmbãtrânire. Ea prevesteºte însã tulburãri mult mai grave. obezitatea îºi are propriile ei reguli.pentru a mânca în loc sã mãnânce pentru a trãi ºi mãnâncã mult deºi ar trebui sã mãnânce puþi singuri mormântul. prefer sã folosesc tehnicile de purificare a ficatului. Activitatea metabolicã în exces streseazã organele vitale. abordãrile dietetice tradiþionale nu au aproape nici un efect asupra obezitãþii. Obezitatea este o confirmare a încetinirii procesului metabolic ºi a pierderii de vita litate a mediului intern. ci numai cu obiceiurile greºite din viaþã. Personal.

ci doar o confirmare cã aceastã încetinire devi ne acceleratã. persoanele obeze nu reuºesc sã înþeleagã cã tocmai din cauza obezitãþii lor tre e sã facãeforturi mai mari pentru a-ºi redobândi sãnãtatea. la numai câþiva centi . În cazul lor. digestia incompletã ºi alimentele nesãnãtoase. O aurã vibrantã acþioneazã la fel ca un scut de apãrare nimic nu o poate penetra. aura se diminueazã. Dacã este slabã. Aceastã combinaþie este extrem de efici entã! Ficatul îºi evacueazã bila amestecatã cu deºeuri în intestinul subþire. limfã ºi ntestine. Un corp gras are o capacitate electricã LIMITATÃ. Obezitatea reprezintã un cerc vicios. iar digestia incompletã conduce la un flux masiv de deºeuri în putrefacþie ºi la generarea de produºi secundari to xici. chia r mai gravi decât primul. o imagine de sine dezastruoasã ºi o garderobã plinã cu haine de mãrimi neobiºnuite. Obezitatea este menþinutã prin ignoranþã ºi prin credinþa în convingerile convenþionale ºi în experþilor care perpetueazã problema. Prima dã din nou drumul la energie. ci o tulburare auto-impusã care apare datoritã ignoranþei. pot rezulta dureri de cap . transpiraþii reci. Obezitatea deschide calea cãtre diabet. Detoxifierea corpului unui om gras produce multe crize de vindecare. în caz contrar. vitalitatea ºi buna funcþionare a organelor se reduc. De multe ori. hipertensiune. sunt: dezechilibrele hormonale. Aceste deºeuri trebuie evacuate rapid din sistem. omul gras se îngraºã tot mai tare. ameþeli. A cestea din urmã reprezintã chiar un act de sabotaj . dar alþi factori. Pe mãsurã ce grãsimea se acumuleazã. dar ºi miºcarea deºeurilor toxice de la ficat cãtre col on. lipsei de iubire de sine ºi deciziilor incorecte. iar cea de-a doua eliminã deºeurile. De aceea. Fluxul încetinit de sânge ºi limfã reduce respiraþia c elularã (producþia mitocondrialã a moleculei de ATP). boala poate pãtrunde cu uºurinþã în organism. iar calea cãtre redobândirea tinereþii devine din ce în ce mai greu de parcurs. Pe mãsurã ce nivelul toxinelor din organism creºte. Grãsimea nu este o cauzã a încetinirii metabolismului. Alãturi de terapia colonului sunt recomandate terapia hormonalã ºi clismele la fi cat. Factorii care contribuie la apariþia obezitãþii Mâncarea în exces contribuie în mod evident la instalarea obezitãþii.simplu. Ea poate fi comp aratã cu scutul de apãrare instalat pe nava cosmicã Enterprise. încetinirea devine din ce în ce mai pregnantã. etc. Acestea au loc din cauza eliberãrii deºeurilor toxice ºi a câmpurilor lor energetice corespondente. reflectatã în scãderea energiei sale. Dezechilibrele hormonale încetinesc metabolismul. frustrãri psihice. gaze. terapia colonului e te recomandatã CU TÃRIE. prin intermediul bilei. care trec în sânge. Pe mãsurã ce grãsimea corporalã creºte. gutã.

cãci toate sistemele corporale care au stat multã vreme blocate sau care de-abia fun cþionau trebuie sã-ºi revinã rapid la statutul normal. Cât despre grãsime. la care se adaugã fructele proaspete. Yucca Herbal Blend conduce deºeurile la ficat sub formã de soluþie. iar DiSorb Aid ºi R/HCI intensificã digestia. apare de multe ori un efect de montagne russe. algele Klammath ºi ficatul organic predigerat biogen. dar la circa ºapte metri de anus. Micul meu dejun este întotdeau na alcãtuit din aceste alimente. deºeurile toxice trebuie sã pãrãseascã organismul. Pentru ca vindecarea sã devinã posibilã. Cei care doresc sã urmeze acest regim nu vor suferi NICIODATÃ din cauza lipsei de energie ºi se vor simþi fantastic. La cinã mai adaug uneori o salatã verd e sau alte cruditãþi. Taoist Five Elements and High Performance. ETVC amplificã nivelul de energie ºi arde grãsimile. aceasta va dispãrea rapid! 154 . otrãvurile sunt resorbite în sistem ºi induc crizele de vindecare de care vor beam mai sus. orezul taoi st ºi combinaþiile Harmonic Synergy. ºi nu cu cele care se gãsesc în mod normal pe piaþã. Dacã fluxul bilei este împiedicat de acumulãri le de materii fecale ºi de mucoase. Mâncaþi mai puþin ºi trãiþi mai mult Pentru a avea o stare bunã de sãnãtate nu aveþi nevoie de cantitãþi prea mari de mâncare. SUPER-alimentele asigurã o super-nutriþie. Colon Pr ep Formula contribuie la eliminarea unor cantitãþi masive de materii fecale depozitate pe pereþii colonului. PAC con tribuie la eliminarea deºeurilor. ia r tabletele de VitaLight asigurã mineralele de care are nevoie corpul. SUPER-alimentele sunt: polenul armonic. Pe mãsurã ce ele sunt eliminate din corpul omului gras. cu ondiþia sã vã hrãniþi cu alimente pline de vitalitate.sub stomac.

închid cãile de ardere ºi blocheazã oxidarea mitocondrialã. Urmãriþi sã vã cultivaþi propriile plante alimentare. converteºte energ zitivã în grãsime. Din pãcate. El ºtie intuitiv ce trebuie sã facã pentru a-ºi pãstra vi ildã sã îndepãrteze toxinele de organele vitale. cu o energie orientatã cãtre stânga. Dupã ce corpu îºi încetineºte activitatea. GRÃSIMEA trebuie înþeleasã în termeni energetici. NIMIC nu se poate compara cu plantel e proaspãt smulse din grãdina personalã. dar ºi dietetici (ce. Pentru a putea reduce cantitatea de hra nã ingeratã fãrã a simþi senzaþia de foame va trebui sã împliniþi însã necesarul de substanþe nutritive al organismului. Programul de slãbire trebuie sã includã toate aspectele menþio ate mai sus. într-un corp gras pânã ºi alimentele cele mai nutritive devin un surplus. Înainte de arderea acestor grã trebuie sã vã asiguraþi cã toxinele eliberate vor fi eliminate rapid din sistem. sfecla. Mai devreme sau mai târziu. Corpul are o inteligenþã înnãscutã. la fel cum nu vã puteþi plimba cu maºina prin oraº dacã ave zervorul de benzinã gol. Redeschiderea cãilor de ardere a grãsimilor presupune o cantitate MASIVà de energie. dar nu o poate face la infinit. Medi ul intern anaerob. este imposibil sã reduci grãsimea corporalã ºi sã restabileºti echilibrul n mai prin reducerea cantitãþii de hranã. corpul SE REVOLTà ºi se îmbolnãveºte chiar mai tare în prezenþa alimentelo . Uneori. morcovii. omul îºi suprasolicitã organismul ºi moare. iar corpurile bolnave RESPING chiar substa nþele nutritive de care au nevoie. Un corp gras se opune miºcãri i! Grãsimea corporalã conþine cantitãþi uriaºe de deºeuri toxice. Alimentaþia de sabotaj ºi instinctul corporal Alimentele nesãnãtoase ºi apa care nu este biologic activã se opun vieþii. Corpul poate suporta abuzuri îngrozitoare.Evitaþi mâncarea gãtitã prea mult. cât ºi când mâncãm). aºa cum se întâmplã într-un corp gras. nutritivã ºi apa bioactivã sunt esenþiale în procesul de slãbire. su pravieþuind. Toate studiile au demonstrat cã animalele trãiesc mai mult dacã hrana lor este redusã la aproximativ 75% din nivelul considerat optim pentru ele. Celelalte ingrediente abso lut necesare sunt: echilibrarea hormonalã ºi clismele la ficat pentru eliminarea pietrelor. Ele scurtcircui teazã enzimele care ard grãsimile. Un petic de pãmânt sau câteva ghivece mari pot produce o can titate impresionantã de mâncare de bunã calitate. Cel puþin o treime din alimentaþia dumneavoastrã ar trebui sã fie alcãtuitã din CRUDITÃÞI! Varza. Pe de altã parte. merele ºi celelalte fructe fac parte din tre alimentele ideale. Corpurile grase sunt corpuri bolnave. C orpul nu se poate vindeca ºi regenera fãrã energie. el nu mai poate fi reactivat decât cu greu.

Arderea lemnului ºi arderea grãsimilor Dacã s-a început procesul de purificare a ficatului. asta nu înseamnãcã el este perfect sãnãtos. corpul începe sã accepte proteinele de calitate superioarã. Legumele cu frunze verzi sunt extrem dehrãnitoare ºi asigurã exact tipul de tranzit de care au nevoie intestin ele. Nu se pune problema cã trupul gras a uitat ce trebuie sã facã cu alimentele hrãnitoare. Carbohidraþii complecºi pot susþine o persoanã timp de 4-6 ore. În plus. hrana nu face decât sã înrãutãþeascã ºi mai tare lucru acitatea corpului de a prelucra ºi de a metaboliza alimentele cu o energie orientatã cãtre drea pta este asociatã cu EXCESELE din sistem. dacã þesuturile sale nu sunt detoxificate ºi eliminate simultan din sistem. Chiar dacã aveþi goliri regulate ale intestinului gros. colitã ºi sindromul colonului iritabil. Obezitatea ºi constipaþia sunt surori.nutritive. obezitatea este însoþitã adeseori iverticulitã. El ºtie însã instinctiv cã în prezenþa acumulãrilor de toxine. carbohidraþii complecºi ºi legumele verzi proaspete. În plus. sunt încãrcate de clorofilã sângele plantelor! Frunzele de tãtãneasã sunt delicioase dacã sunt fierte uºor pe abur ºi d cu ulei de mãsline 155 . Carbohidraþii complecºi sun t molecule alimentare cu ardere îndelungatã cum sunt cele din cereale ºi din pâinea integralã.

greutate ºi activitate) sunt bazate pe aceastã ratã. ÎNAINTE de a apela la rezer vele de grãsime. Acesta este scopul clismei la ficat. Oxidarea grãsimilor Exerciþiile aerobice activeazã enzimele care ard grãsimile. Din pãcate. Exerciþiile nu vor înlocui însã NICIODATà un mod de viaþã nesãnãtos. Altfel spus. El nu se grãbeºte sã elibereze toxinele din depozitele de grãs ime înainte de a se asigura cã ele vor fi rapid eliminate din sistem. dar ele determinã creºterea producþiei de enzime ºi intensificarea activitãþii metabolice. NU exerciþiile propriu-zise ard grãsimea (ele nu contribuie decât la arderea unei cantitãþi mici de grãsi me). înainte lsul ºi temperatura corpului sã creascã ºi înainte ca emoþiile sã înceapã sã ne asalteze.ºi oþet din mere. Carbohidraþii complecºi nu îngraºã. Obezitatea nu înceteazã sã mai fie o problemã decât atunci când oamenii îºi schi ul de viaþã. Ace astã metodã terapeuticã asigurã fundamentul necesar pentru declanºarea auto-purificãrii corpului ºi repornirea generat orilor energetici mitocondriali. Oamenii confundã carbohidraþii complecºi cu amidonul ºi cu glucidele obiºnuite din aliment ele procesate. Rata metabolicã bazalã se mãsoarã de regulã la trezire. va trebui sã COOPERAÞI. corpul nu-ºi poate arde grãsimile decât dacã este aprins ºi alimentat continuu Grãsimea corporalã este ULTIMA sursã de energie la care va apela el pentru a rãspunde nevoilor sale energetice. Sfecla roºie proaspãtã adãugatã te este minunatã. corpul va extrage energie din proteinele sale din muºchi. Varza creaþã este de asemenea foarte bunã. inclusiv circulaþia fluidelor corporale (a sângelui ºi a limfei). . Ele trebuie sã dureze cel puþi n 12 minute ºi sã solicite inima la 60-80% din ritmul ei maxim pentru a determina ficatul sã producã e nzimele necesare. Cu cât veþi face mai multe exerciþii fizice. Necesitãþil ale ale corpului pe care le gãsiþi în tabelele ºi graficele din cãrþi (cele care prezintã coresponden dintre înãlþime. întrucâtgrãsimea este o energie sincronizatã. Acestea vor oxida mici cantitãþi de grãsimi în timpul exerciþiului ºi MARI cantitãþi în timpul zilei. cu atât mai mare va fi cantitatea de grãsime arsã. Carbohidraþii complecºi reprezintã pentru arderea grãsimilor ceea ce reprezintã lemnul pen tru focul din sobã. Dacã sunteþi gras ºi vã doriþi viaþa înapoi. Metabolismul bazal Metabolismul bazal se referã la cantitatea minimã de energie necesarã pentru a ne menþin e în viaþã. bazat pe o alimentaþie defectuoasã. adicã la 12 ore dupã ultima masã. corpul are nevoie de ei pentru a-ºi da grãsimile. cifrele referitoare la c alorii sunt foarte înºelãtoare. Mai mult decât atât.

Acesta este necesarul meu energetic zilnic. grãs imi. carne roºie. peste 80% sunt folosite pentru nevoile mele energetice fiziologice minimale cum ar fi bãtãile inimii. etc. Corpul are cap acitatea de a anticipa. Omul gras are nevoie de aceeaºi rãbdare ºi putere de concentrare ca ºi bolnavul de cancer. corpul va fi nevoit sã le extragã din rezervele de grãsime. cãci slãbirea ºi restaurarea sãnãtãþii cte de lungã duratã. Dacã NU adaug aceste kilo calorii la dieta mea alimentarã obiºnuitã.200 de kilocalorii (o kilocalorie are 1. Dacã adaug 20 de minute de exerciþii aerobice la rutina ziln icã.200 de kilocalorii de care am nevoie. Aceste unitãþi energetice trebuie obþinute din TOATE sursele de hranã (carbohidraþi. Potrivit nutr iþioniºtilor. ceea ce înseamnã foarte puþin. Controlul mental. Un alt motiv pentru care oamenii graºi nu slãbesc este acela cã trupul lor este program at sã NU slãbeascã. dar numai cu condiþia ca dieta mea sã fie echilibratã ºi problema toxicitãþii sã nu fie o ameninþare pentru sistem.Spre exemplu. respiraþia . eu am o înãlþime de 1. producerea cãldurii corporale. proteine. Altfel spus. procesele mentale. la fel ca ºi pentru inversarea procesului de îmbãtrânire.000 de c alorii) zilnic pentru a-mi împlini nevoile minime þinând cont de activitatea pe care o desfãºor. fructe. meditaþia ºi DETOXIFIEREA joacã un rol central în aceste procese. legume. aveþi nevoie de multã rãbdare. Controlaþ deºeurile ºi veþi deþine cheia unei vieþi îndelungate ºi sãnãtoase. miºcãrile peristaltice. lapte).85 m ºi o greutate de 80 de kilograme. 156 . Din cele 2. Gestiune deºeurilor acide este ESENÞIALà pentru slãbire. peºte. corpul meu are nevoie de aproximativ 2. necesarul energetic nu creºte decât cu 300 de kilocalorii.

dar produc enzimele necesare pentru acest proces . Evitaþi legumele sezon care conþin glutamat de monosodiu ºi proteine vegetale hidrolizate. intensificã circulaþia sângelui ºi a limfei. Dacã sunteþi o persoanã obezã. exerciþiile ºi sarea Grãsimea NU poate fi arsã decât în prezenþa oxigenului. Procuraþi-vã electroliþii m . Apa cu un coeficient POR ridicat. Faceþi aceste exerciþii pentru a pune în miºcare d eºeurile. Apa joacã ºi ea un rol central (nu numai în procesul de slãbire. de o inteligenþã înnãscutã. În timp ce îºi arde excesul de grãsime. ºi modificã mediul intern într-unul aerob. În al doilea rând. sunt utile. exerciþiile vi se pot pãrea dificile la început. La fel. Suplimenþii termogeni Suplimenþii termogeni (thermo cãldurã. Eliminarea pietrelor din ficat ºi din vezica biliarã genereazã modificãri dramatice ale activitãþii metabolice. RENUNÞAÞI la sare.El dispune de un al ºaselea simþ. ETVC arde grãsimea ºi elibereazã energie. NU pentru a arde grãsimile.5-3 litri pe zi. la restaurante. Omul gras trebuie sã fie atent la regulile de bazã! Exerciþiile fizice NU ard grãsimea. Produºii termogeni cu o complexitate redusã sau care nu acþioneazã în combinaþie cu alte mãsuri nu fac decât sã biciuiascã sistemul. exerciþiile aerobice ºi ozonul cu valoare medicinalã asigurã mitocondriilor din celule o cantitate suficientã de oxigen pentru a putea arde grãsimea din corp.5-4 litri pe zi. Creºteþi în fiecare zi perioada de practicã cu câteva minute. Luaþi-o treptat. În acest caz. precum MaHuang (Ephedra). mai ales prin exerciþii aerobice. la mâncãrurile gãtite. gen producere de) ajutã corpul sã îºi ardã grãsimi însã ºi plante periculoase. p recum Guarana ºi Capsicum. Oxigenul. fiind la l de periculoºi ca ºi medicamentele de sintezã. pânã când ajungeþi sã practicaþi timp de 20 de minute zilnic. întrucât BICIUIESC corpul. În plus. ci în toate activitãþile descris în aceastã carte). ceaiul de Kombucha ºi Yu cca Herbal Blend. Detoxifierea trebuie sã precead ucerea grãsimilor. Lipsa oxigenului înseamnã lipsa oxidã . dar numai în combinaþie cu alte produse. iar femeile cel puþin 2. Altele. Orice alte modalitãþi de slãbire nu produc decât cel mult rezultate trecãtoare. folosiþi echipamente aerob ice care nu suprasolicitã încheieturile. Oamenii obezi sunt greu de pus în miºcare. Enhanced PAC contribuie la procesul de termogenezã. Adãugaþi la fiecare pahar cu apãBEV (sau Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã) 5 picãtu de minerale marine racemizate. Bãrbaþii ar trebui sã bea cel puþin 3. reduc pofta de mânc re ºi elibereazã energie pe mãsurã ce EXCESELE sunt eliminate din sistem. corpul trebu ie echilibrat. Suplimenþii termogeni (precum ETVC) acþioneazã cel mai bine atunci când sunt folosiþi împreu nã cu dietaºi cu precursorii hormonali.

cãci ambele tipuri dau peste cap chimia corpului. prin intermediul bilei. Exerciþiile fizice ºi eliminarea pietrelor din ficatul elim inã cantitãþi masive de deºeuri în sânge. Obezitatea ºi toxicitatea sodiului sunt strâns legate. iar apoi. Când deºeurile proteice se acumul eazã ºi stagneazã în fluidele extracelulare datoritã lipsei exerciþiilor ºi miºcãrii. Sarea Celt icã conþine numai 35% sodiu.5% sodiu. Oamenii obezi sunt endemici (reþin apa). Chiar ºi suplimentele pe bazã de potasiu sunt bune în acest caz. 157 . Personal. Totuºi. sarea celticã conþine mai multe minerale decât cea de bucãtãrie obiºnuitã. cãtre intestinu l subþire ºi colon. care le transportã cãtre ficat.5% oligo-minerale ºi mai puþin de 0. Dacã þineþi morþiº sã folosiþi sare granularã. cum sunt tabletele VitaLight. DACÃ organismul are l e dispoziþie o cantitate suficientã de potasiu organic. cumpãraþi sare Celticã. Mineralele rine lichide racemizate conþin 99. Curãþarea fluidelor ºi celulelor de sodiu se produce în mod natural. Legumele cu frunze verzi ºi sucurile de fru cte reprezintã surse excelente de potasiu. nu folosesc nici un fel de sare. se produce fenomenul rete nþiei de apã. Mineralele marine R ACEMIZATE eliminã efectul Rouleau din sânge ºi amplificã energia corpului.inerali din complexele minerale marine racemizate. PAC ºi Yucca Herbal Blend servesc drept emulsifianþi ºi factori de protecþie în cursul acestui proces . Sarea obiºnuitã de bucãtãrie (inclusiv cea de mare) conþine 96% clorurã de sodiu.

ori de câte ori experþi i vã recomandã ceva. Dacã sistemul nu dispune de aceste grãsimi. Fãrã ea. Alergiile ºi astmul sunt afecþiuni provocate . proteinele ºi alergiile Grãsimile ºi acizii graºi sunt extrem de importante pentru metabolismul normal al corp ului. Obezitatea înceteazã sã mai fie o problemã atunci când ficatul este sãnãtos. Ignoraþi sfaturil e experþilor. în care relateazã d espre perioada când a fost prizonier într-un gulag rusesc (1945-1954). Alergiile provocate de mâncare reprezintã un indicator serios cã trupul este INTOXICAT ºi cã este necesarã o purificare grabnicã a ficatului. nu veþi gãsi în ea reþete cu produse texturate. mitocondriile celulare se multiplicã ºi produc mai multã energie. precum cele din vegetalele texturate. În schimb. producþia hormonului corticosteroid înceteazã. Spre exemplu. acestea trebuie sortate cu atenþie în funcþie de calitate. vã asigur cã nu vã vor face nici un rãu. cãci corpul dumneavoastrã are evoie deele! În lucrarea sa de largã circulaþie. John Noble povesteºte cum prizonierilorsclavi li se dãdea zilnic câte o canã cu ulei de floarea soarelui. Grãsimile. Dacã veþi ajunge vreodatã în lumea de dincolo ºi veþi consulta cartea de bucate a lui Dumnezeu. fasolea ºi legumele (cu excepþia soiei) sunt recomandate. floarea soarelui ºi nuci. lintea. hepatocitele din ficat convertesc grãsimea corporalã în ene rgia necesarã pentru a produce molecula de ATP. Nu eliminaþi NICIODATÃ toate uleiurile ºi grãsimile din dietã. dar numai dacã includ ºi SUPER-alimente. cu soia sau ca nola. dublatã de un ficat sãnãtos ºi de o bunã funcþionare a glandelor adrenale.Atunci când celulele renunþã la sodiu în favoarea potasiului. Nu exageraþi cu carnea ºi evitaþi pe cât posibil brânzeturile. Proteinele manipulateNU POT susþine viaþa. Dietele alimentare complet lipsite de grãsimi ucid oamenii! În ceea ce priveºte proteinele. Nu mâncaþi NICIOD teinegunoi. prizonierii ar fi murit! Pânã la 40% din ener gia corpului trebuie sã provinã din grãsimi alimentare. Simultan. precum ºi cele de in. cantitate ºi sursa de provenienþã. care susþin cã acestea sunt bune pentru organism. multe cãi inte rioare se blocheazã. A lte opþiuni la fel de bune sunt: uleiul de mãsline. Corpul are nevoie de ATP pentru a SUSÞINE ENERGETIC trans formarea sa într-un corp mlãdios ºi sãnãtos. Ele trebuie sã reprezinte 20% din dieta noastrã alimentarã. cel mai bine este sã faceþi întotdeauna pe dos. Am fost sclav în Rusia. precum cele din uleiul de cocos sau grãsimile animale. dacã nu existã o aprovizionare suficient de mare cu grãsimi. când fluidele li tice circulã liber ºi când nivelul general de sãnãtate se îmbunãtãþeºte. Nu trebuie sã vã temeþi de grãsimile saturate în mod natural. Nu folosiþi NICIODATÃ margarine vegetale sau uleiul de soia ºi canola. Nu sunt! De altfel.

cu un efect d eosebit în arderea grãsimilor. O altã asemenea substanþã este polenul armonic. 158 . Existã pacienþi care cautã (subconºtient) pretexte pentru a nu se face bine. O metodã prost aplicatã este mai rea decât lipsa oricãrei metode! Învãþaþi sã folosiþi schema vitezome i de la pagina xxx. îl folosesc de multe ori atunci când mi se cere sã pun un diagnostic la telefon. Reprezintã una din cele mai puternice substanþe naturale care existã pe acea stã planetã. Testul ind icã dacã este vorba de o crizã de vindecare sau de o problemã serioasã. Algele Klammath ºi polenul armonic Algele Klammath sunt unul dintre cele mai bune produse alimentare. Un test corect trebuie sã porneascã de la înt rebãrile juste. fãrã a mai avea nevoie sã scriu. Personal. alþii îºi lasã m ea sã le controleze rãspunsul pe care ar trebui sã-l dea corpul. ºi îmi dau seama de calea pe care trebuie sã meargã pacientul. agitã sistemul pe mãsur Testarea vibraþionalã nu are nimic de-a face cu subiectivitatea! Foarte mulþi oameni ( inclusiv profesioniºti) nu îºi dau seama cã testul cu muºchii dã greº atunci când sunt verificate prod le racemizate. Nu aveþi nevoie decât de un creion ºi de o foaie de hârtie. Este unul din cele mai bune teste pe care le cunosc ºi asigurã rãspunsuri clare ºi corecte. Eu am ajuns sã îl fac chiar în mi te.de hormoni. Personal. le mãnânc e amândouã. în mãsura în care este respectatã procedura. aºa cã nu vã grãbiþi sã condamnaþi alimentele bune sau produsele racemizate dacã ndecã o persoanã bolnavã sau obezã. cu o energie orientatã cãtre dreapta.

Alt fel spus. dar puteþi cumpãra lapt e proaspãt de la cineva carecreºte asemenea animale. Toate alimentele cu o semnãturã energeticã de înaltã vibraþie ºi cu o amprentã energeticã rac sigurã îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a persoanelor obeze. Pasteurizarea ºi omogenizarea laptelui distrug calitãþile minunate ale acestui aliment. etc. Personal. i le foamei boala. Ambel e alimente conþin toate proteinele necesare organismului uman. reducân d pofta de mâncare exageratã. nu mi se pa re deloc întâmplãtor cã marile epidemii de E. ceea ce explicã rolul lor în procesul de detoxifiere. Digestia lor este aproape instantanee. obþinute fãrã amestecul omului. minerale biologic active ºi enzime care alimenteazã reacþiile de fuziune la rece din f icat ºi din intestine. Vitamina B-12 din algele Klammath este foarte uºor de asimilat. Douã tab lete de alge. algele Klammath neutralizeazã radicalii liberi ºi regleazã întregul metabolism al corpului. Apa ºi obezitatea . în statul american Oregon. extrem de hrãnitor ºi foarte energizant. Aceste alimente NU sunt hibride ºi nu au fost manipulate genetic. Nu trebuie sã vã temeþi de tacticile de înspãimântare folosite de marile companii. o lingurã de polen ºi un mãr alcãtuiesc un prânz excelent. hrana realã ºi obezitatea Laptele nefiert ºi nepasteurizat este un aliment perfect ºi o sursã excelentã de substanþe nutritive ºi de enzime. Ele conþin o canti tate mare de clorofilã. Semnãtura electricã a algelor Klammath corespunde energetic limfei (mai mult decât sânge lui).. În spatele obezitãþii se ascunde foamea. izbucnesc exact atunci când opinia pub licã trebuie speriatã ºi manipulatã. Obezitatea ºi sãnãtatea nu pot merge mânã în mânã. Laptele nefiert. lucru important pe ntru vegetarieni. polen ºi Orezul Taoist.Algele Klammath cresc în lacul cu acelaºi nume. Sunt un aliment extrem de eficient în echilibrarea metabolismului persoanelor obeze. Puþini oameni cresc vaci sau capre pentru laptele lor. care fac tot posibilul pentru a opri folosirea laptelui proaspãt în alimentaþia omului. coli. algele ard grãsimea! În plus. algele K lammath ºi polenul armonic stimuleazã sistemul imunitar ºi joacã un rol cheie în metabolismul grãsimilor. Mineralele ºi enzimele pe care le conþine polenul armonic sunt impresionante. Îndeosebi vârstnicii beneficiazã foar te mult de pe urma laptelui proaspãt. Polenul arm onic este produs de albine în regiunile sãlbatice din nordul Columbiei Britanice. Ambele sunt produse naturale. O altã combinaþie minunatã este cea alcãtuitã din alge. Atunci când sunt folosite împreunã. cryptosporidium.

acþionând ca un cãr deºeurilor. toate sistemele din trupul obez opereazã la maximum . frecvenþa consumului ºi calitatea apei. miºcarea fl uidelor limfatice este lentã. Yucca Herbal Blend ºi PAC dislocã ºi stabilizeazã deºeurile. încheieturile sunt tensionate. Datoritã capacitãþii sale uriaºe de neutralizare a radicalilor liberi. calea trebuie sã fie puþin diferitã. întrucât corpul lor es te atât de suprasolicitat încât regulile jocului normal nu se mai aplicã. ea anih ileazã deºeurile acide. din motive de siguranþã. ETVC accelereazã procesul de ardere a grãsimilor ºi 159 . din cauza funcþiei sale ESE NÞIALE în reglarea tuturor funcþiilor metabolice. Cele trei variabile ale consumului de apã sunt: canti tatea consumatã. În cazul persoanelor obeze. Calea cãtre tinereþe ºi vitalitate poate fi dificilã chiar ºi pentru un corp normal. inima este suprasolicitatã. Depozitele de grãsime adunã c ntitãþi uriaºe de toxine. Din acest motiv. iar acumulãrile intercelulare de deºeuri depãºesc orice imaginaþie. Toate sisteme le corporale îmbãtrânesc împreunã. iar în cazul corpurilor obeze acest proces este avansat.Apa este un aliment foarte important pentru obezitate. În cazu l obezilor. aceste trei variabile sunt critice. dar ºi din compasiune. Apa cu un coeficient POR ridicat asigurã energia intercelularã necesarã. energia lipseºte. Din punct de vedere metabolic.

VitaLight este un produs racemic folosit în principal pentru densitatea sa mare de minerale racemizate.construcþia muscularã. Personal. Calitatea ap ei este monitorizatã de un aparat de mãsurare a conductivitãþii . De aceea. Apa BEV este o substanþã ciudatã! Coeficientul sãu POR este apropiat de punctul de concepþi e . În decursul procesului. pentru a ver ifica dacã corespund standardelor BEV. ele se leagã chimic de acestea ºi le ELIMINÃ din sistem. Modelele pentru acasã nu necesitã electricitate. ca în cazul distilatoarelor. Controlul strict al calitãþii vã va garanta satisfacþia. El înlocuieºte cu succes zeci de alþi suplimenþi. Acest produs conþine vitaminele A. Plãcile aterosclerotice de pe artere se dizolvã. iar tehnologia lor este s upusã legii copyrightului. 12 ºi 20 de litri). Când intrã încontact cu toxinele corpului. Grãsimea se diminueazã. diferite extracte din plante. urechilor ºi capului reacþioneazã favorabil . care permit obþinerea a circa 7-8 litri pe o rã la presiunea standard de 60 psi. Sunt trimise beneficiarului numai dupã ce au fost testate individual. În circumstanþe normale. care mai mult blocheazã ficatul decât îl ajutã. Atunci când l crezi cu oameni obezi trebuie sã fii întotdeauna atent la ameninþarea diabetului. de mai bine de 15 ani nu folosesc nici un alt supliment! Reacþia organismului la administrarea lui poate fi observatã pract ic imediat. calciu ºi magneziu. etc. zinc. La or . 4. E. ele creeazã vârtejuri de energie pozitivã care DINAMIZEAZÃ chimia celularã ºi stimuleazã metaboli mul prin producþia suplimentarã de ATP din fiecare celulã a corpului. extrem de utile în dinamizarea reacþiilor metabolice (deopotrivã la oamenii sãnãtoºi sau bol navi). Apa BEV ºi micro-apa pot fi preparate în casã. Apa BEV poate fi bãutã însine sau poate fi folositã la obþinerea Apei Ionizate de Înaltã Valo re Medicinalã (cu un POR mai înalt). ceea ce o face cu adevãrat unicã este activitatea ei bio logicã. nu au elemente care trebuie cu rãþate. astfel încât vã puteþi da seama când trebuie schimbat l. Capilarele din partea posterioarã a ochilor. B. Sticlele din policarbonaþi pot fi gãsite la dimensiuni diferite (2. C. Existã diferite mo dele de aparate. Deºi puritatea ei este importantã. D. Aparatele de producere a apei BEV sunt realizate în SUA. ea trebuie pãstratã în propriul ei recipient din sticlã sau din policarbonaþi. Sticla ºi policarbonaþii sunt singurele substanþe ca re nu reacþioneazã cu aceastã apã. gestionând nivelul de zahãr din sânge în limite normale. BEV este un proces de prelucrare a apei aflat sub incidenþa legii copyright-ului. din apa de la robinet. inclusiv pentru þãrile din lumea a treia. filtrele lor dureazã multã vreme. Sistemele obiºnuite de procesare ºi purificare a apei nu se comparã nici pe departe cu procedeul BEV. feri tã de contaminanþii din aer (pentru a nu i se reduce POR-ul). Buretele magnetic Apa BEV ºi cea cu POR ridicat acþioneazã la fel ca un burete magnetic într-o formã lichidã.

ficatul este atât de încãrcat cu pietre încât fluxul de bilã devine limitat. sã le elimine din sistem sau sã le stocheze într-un NOU strat de grãsime. creat special în ace st scop. enzimele. aceste reacþii sunt blocate. Paraziþii din ficat se hrãnesc cu aceste câmpuri de energie toxicã. De altfel. El poate încerca sã oxideze mole culele toxice. Când metabolismul se reduce. care imitã hormonii. singura apã pe care o mai consum este apa BEV. la majoritatea oamenilor. care îi ajutã sã se repro ucã ºi sã se rãspândeascã în tot corpul. Gustul ei este plat. Ele sun atât de puternice încât de multe ori corpul se vede nevoit sã le izoleze ºi sã le înmagazineze într-u depozit de grãsime. pentru a se proteja. Alimentele nesãnãtoase conþin substanþe chimice radiomimetice. procesul de îmbãtrânire devine accelerat. este scumpã ºi reprezintã un veritabil depozit de virusu ri. Corpul nu dispune decât de trei posibilitãþi de prelucrare a toxinelor din alimente ºi apã. Dacã trupului îi lipsesc materiile prime de care are nevoie SAU dacã opereazã în condiþii de excese sistemice.a actualã. DiSorb Aid. Grãsimea ºi reacþiile în lanþ Metabolismul se petrece printr-o serie continuã de reacþii biochimice. cãci nu este bunã din punct de vedere biologic! Toxinele volatile se concentreazã în aceastã apã. hormonii ºi energia de care are nevoie. Un ficat SLAB nu poate prelucra aceste molecule ciudate. ceaiul de 160 . cãci îi lipsesc catalizatorii. Evitaþi apa distilatã. Nici rinichii nu se descurcã mai bine cu aceste otrãvuri.

sigur ºi nedureros. Diureticele Nu folosiþi NICIODATÃ diuretice (pastile pentru eliminarea apei) în scopul reducerii g reutãþii! Diureticele tulburã echilibrul electrolitic. Pierderea potasiului din organism conduce la o veritabilã invazie a sodiu lui în celule. e de asigurãri folosesc înãlþimea ºi greutatea drept bazã de referinþã pentru primele pe care l ercep. Orice acþiune indicã însã cã se petrece ceva! Tratamentele colonului ºi clismele vã vor ajuta rapid sã vã s mai bine prin evacuarea deºeurilor. De altfel. Clismele de eliminare a pietrelor la ficat sunt proceduri foarte simple. La început sunt evacuate pietrele verzi. Edemele sunt o confirmare a exist enþei unui EXCES de proteine plasmatice intercelulare. funcþioneazã! Atunci când efectuaþi o clismã la ficat. Supleþea dobânditã dupã obezitate echivaleazã cu un proces de reîntinerire! Preambul: capitolul urmãtor descrie relaþia care existã între fulgere. rezolvaþi simultan mai mult de o sutã de probleme ale organismului. Pastilele cu potasiu NU înlocuiesc potasiul pierdut. ci d e restaurarea echilibrului intern. în special cel al potasiului. Ele ºtiu cã obezitatea este un indicator excelent pentru potenþiale daune pe care vor trebui sã le plãteascã. timp în care duceþi o viaþã normalã ºi nu renunþaþi la dieta obiºnuit iu-zisã se face noaptea. vitalita te ºi GRÃSIMEA MARONIE! . unul înapoi . peste 75% din beneficii sunt obþinute în timpul perioadei pregãtitoare. dar numai dacã provine din alimente vii. efectuate sãptãmânal. Procesul este numit metaforic: doi paºi înainte. energie. având ca efect blocarea procesului de producere a moleculei energetice ATP de cãtre mitocondrii. Mai presus de orice. Este ne voie de o perioadã de trei sãptãmâni de pregãtire. negre ºi roºii. sângele ºi limfa circulã tot mai încet. Procesul este absolut unic. Dupã prima clismã mai urmeazã cinci. Circulaþia sângelui ºi a limfei Pe mãsurã ce grãsimea se acumuleazã. iar pietrele încep sã fie evacuate prin intestine în urmãtoarele 24 de ore. sãnãtoºi ºi sã nu cer iodatã despãgubiri! Mai întâi vã veþi simþi mai rãu! În timpul primelor etape ale procesului de detoxifiere trebuie sã vã aºteptaþi sã vã simþiþi AINTE de a vã simþi mai bine. Nu întâmplãtor. Cea mai bunã cale de a învinge companiile de asigurãri pe terenul lor este sã fiþi supli. Potasiul eliminã sodiul din celule.Kombucha ºi clismele la ficat ridicã povara care apasã pe aceste organe ºi ajutã corpul sã d escompunã deºeurile ºi sã ardã excesul de grãsime. apoi cele ma ronii. Oamenii obezi nu au nevoie de diuretice.

la fel ca ºi cele de metale grele. Dacã aveþi un asemenea implant. fãrã nici o excepþie! Siliconul este TIXOTROFIC (migreazã prin inte rmediul proteinelor plasmatice intercelulare în sistemul limfatic). care le-au spus cã acestea sunt sigure . tocmai pentru cã au avut încredere în experþi . nu forþaþi NICIODATÃ sistemul imunitar. Evitaþi acest ulei în toate formele: atât în dieta alimentarã cât ºi sub formã de implant . Vezi în aceastã direcþie P chetul informativ. dar trebuie sã luaþi anumite mãsuri! Cap ulele de SOC mãturã moleculele rãtãcite de silicon. TOATE au de suferit. ºi le eliminã din þ turi. dizolvând totodatã cicatricele tisulare ºi creând þesuturi noi.Implanturile la sâni: silicon sau soia? Mii de femei suferã din cauza efectelor secundare toxice ale implanturilor de sili con la sâni. nedureroase. 161 . Problema siliconului poate fi rezolvatã cu uºurinþã. Ultima manipulare legatã de implanturile cu silicon absolut sigure este cea legatã de u leiul de soia . afectând grav sistemul i munitar.

Oamenii care se îngraºã continuu Mai bine de jumãtate din populaþia Statelor Unite este obezã. sunaþi ºi cereþi ajutor. iar înveliºul de mielinã care protejeazã nervii încep e sã se deterioreze. Înfãþiºarea tinereascã NU ARE EGAL! Ea se traduce printr-o slujbã mai bunã. prin câºtigarea respectului celor din jur ºi prin amplificarea respectului de sine. tr ari ºi SASE. Pielea îºi recapãtã înfãþiºarea tinereascã. Aparatul a fost folosit chiar pentru a comunica cu delfinii. . Pe mãsurã ce îmbãtrânim. deci ºi obezitatea este legatã tot de aceºtia. linia maxilarelor lor îºi schimbã forma). Dacã doriþi sã vã bucuraþi de o înfãþare tinereascã. fibromialgia. myasthenia gravis. Dacã doriþi documentaþia legatã de el. contribuind la transmiterea semnalului de-a lungul axonului. asemãnãtoare cu cea pe care o vedeþi în or de cinema. Metabolismul este contro lat de hormoni. Linia maxilarelor îºi recapã forma tinereascã (pe mãsurã ce oamenii îmbãtrânesc. GH3 regenereazã þesuturile FÃRà nici un fel de efecte secundare. iar în cazul oamenilor bolnavi subclinic el poate dura pânã la 12 ani. precum MS. Acumulãrile de deºeuri toxice înrãutãþesc ºi m situaþia. pãrul meu este negru ca pana corbului!). GH3+ este un stimulator al celulelor. Este fo arte util ºi în cazul copiilor cu deficit de învãþare sau hiperactivi ºi se gãseºte pe piaþã. folosiþi GH3 ºi ceai de Kombucha vechi de 14 zile. Celulele Schwann sunt situate în sinapsele nervilor sãnãtoºi. lupusul. integraþi în viaþa dumneavoastrã ideile din aceastã carte. Toate problemele legate de nervi. Adãugaþi de asemen niºte GH3 ºi niºte ceai de Kombucha. O linie întreruptã seamãnã cu axonul unei fibre nervoase. Petel orate afecþiunilor ficatului dispar mai ales dacã folosiþi cu regularitate creme pe bazã de pr ecursori racemizaþi ai hormonilor. iar noul corp e ste de multe ori mai rãu decât cel vechi! Dacã doriþi ca noul dumneavoastrã corp sã fie mai tânãr. iar pãrul albit revine la culoarea sa lã (la 53 de ani. procesu încetineºte. Dacã sunteþi gras ºi doriþi sã redeveniþi suplu. Problemele legate de auz ºi cele de învãþare Cunoaºteþi pe cineva care este surd? Existã la ora actualã un nou aparat care le permite surzilor sã audã prin piele. GH3+ ºi ceaiul de Kombucha Corpul uman ar trebui sã se regenereze la fiecare ºapte ani. Proces ul de îmbãtrânire ºi boala reduc activitatea celulelor Schwann. mai puternic ºi mai bun decât cel pe re îl aveþi la ora actualã. Este folosit în combinaþie cu ceaiul de Kombuc ha vechi de 14 zile pentru regenerarea firelor de pãr ºi pentru repigmentarea acestora.

Vaccinurile ar trebui sã stimuleze organismul sã-ºi producã propriii anticorpi în lupta împo triva unei eventuale infestãri ulterioare.etc.. Dilema vaccinãrii Vaccinurile fac astãzi parte integrantã din viaþa occidentalilor. 162 . întrun ser alcãtuit din proteine strãine. sunt provocate de dezechilibrele HORMONALE. Diferenþa dintre un om bãtrân ºi un domn bãtrân constã în felul în care se îmbracã ºi aratã doi . Procesul presupune introducerea unor forme de viaþã pa togene în corpul uman. Ele au ajuns atât de o mniprezente încât cei care doresc cu adevãrat sã-ºi pãstreze sãnãtatea trebuie sã înþeleagã natura lor (de tip Jeck e).

20x. M. Pentru a afla cum vã puteþi proteja pe dumneavoastrã sau pe copilul dumneavoastrã.D. Mai târziu. proces care poate fi realizat prin folosirea remediilor homeovit e biogene. dacã doriþi sã evitaþi MOARTEA. când organismul devine bãtrân ºi bolnav. Cea mai bunã cale de a combate proteinele strãine introduse în corp de vaccinuri constã în ºtergerea semnãturilor lor. ale cãror sisteme imunitare nu sunt încã dezvoltate. aceste trupe organizeazã revolte din interior. dar printre efectele sale secundare se pot numãra atacurile de cord îndeosebi în cazul copiilor mici. ele vor sfârºi prin a se manifesta sub forma unor boli cronice degenerative. sunaþi la (505) 983-1856 s au contactaþi Centrul Naþional pentru Informaþii referitoare la Vaccinuri. Dacã aceste substanþe nu sunt neutra lizate ºi eliminate din corp.Imunitatea ºi anticorpii meritã cultivate. Cel mai bine este sã evitaþi vaccinarea copilului dumneavoastrã. Dacã aþi fost vaccinat. întrucât semnãtura lor este strãinã corpului. Menninger. 30x. Scopul imunizãrii este unul admirabil. Cunoaºterea alungã ignoranþa ºi teama! Homeopatie ºi produse homeovitice Homeopatia poate satisface necesitãþile terapeutice ale acestei epoci mai bine decât or ice alt sistem sau ºcoalã de medicinã . este foarte important sã INVERSAÞI procesul ºi sã eliminaþi câmpurile ergetice ale proteinelor strãine din sistemul dumneavoastrã. Detoxifierea homeoviticã reprezintã un pas crucial în tratamentul bolii ºi al tulburãrilor cronice. . cu potenþe multiple care sã acopere întregul spectru: de 9x. solic itaþi Pachetul Homeovit (vezi pachetul informativ). Imunitatea naturalã a celulelor nu este tot una cu încercãrile de forþare a producerii d e anticorpi prin vaccinuri. recvenþa lor de vibraþie interfereazã cu sãnãtatea ºi longevitatea prin crearea unor dizarmonii pe nivel le energetice subtile ale organismului. Rãspunsul sistemului imunitar la vaccinuri reprezintã un act de au toapãrare al organismului care nu are nimic de-a face cu pretenþiile medicilor. dar efectele pe termen lung ale vaccinuri lor nu sunt de naturã sã ne facã sã le susþinem. Pentru o documentaþie suplimentarã referitoare la pericolele imunizãrii ºi felul în care le puteþi evita legal pentru a vã proteja copiii. 100x ºi 200 x. Charles F. pierderea auzului sau apariþia diabetului de tip I. Acest proces NU modi ficã imunitatea deja prezentã sau anticorpii existenþi. Vaccinurile creeazã câmpuri electrice statice. acestea nu fac altceva decât sã introducã în organism trupele inamic e. De fapt.

ele trebuind mai degrabã încurajate decât suprimate. printr-un proces de rezonanþã ºi transfer. Vitalizarea fortificã amprenta energeticã a unei substanþe printr-o serie armonioasã de diluþii ºi diviziuni menite sã amplifice rezonanþa sa (frecvenþa de vibraþie). Cercetãrile recente în domeniul homeopatiei au condus la îmbogãþirea remediilor tradiþionale cu un suport biogen ºi nutritiv (homeovitic + bio + nutritiv). spre exemplu. 163 . un corp bolnav! Transferul de rezonanþã cãtre toxine se petrece atunci când substanþa vitalizatã (vitic) est e similarã (homeo) cu cea mai puþin activã. Acest principiu este aplicat. Acest suport ajutã la intensificar ea capacitãþii înnãscute de vindecare a corpului printr-o mai bunã vitalizare a acestuia. atunci când mercu rul în forma sa vitalizatã este folosit pentru eliminarea din organism a reziduurilor pe bazã de mer cur. toate substanþele vitalizate ascultã de leg ea similitudinilor (homeovitice). astfel încât energia sã poatã fi tr feratã de la substanþa vitalizatã cãtre o substanþã sau un sistem mai puþin active spre exemplu. Cauza este remediul. potrivit cãreia ceva nu poate fi vindecat decât de ceva similar . În acest fel.Homeopatia susþine cã simptomele bolii reprezintã o expresie naturalã a procesului de vi ndecare.

Tesla afirmase cã cutremurele pot fi create prin manipularea unor cantitãþi masive de ENERGIE electricã! Tesla a enumerat printre efectele care prezic un cutremur existenþa unei atmosfere puternic ionizate. prezentate sub forma unei soluþii unice de potenþe mu ltiple amestecate. Dimineaþa devrem pe cerul din zona epicentrului vor putea fi vãzute lumini multicolore. Acolo unde este moartea. Remediile homeovite NU sunt disponibile în magazine. Evenimentele care s-au produs înaintea cutremurului au coresp uns întru totul predicþiilor marelui vrãjitor al ºtiinþei Nicola Tesla (1865-1942). 100x ºi 200x. 164 . a suferit din cauza unui cutremur masiv de pãmânt care a ucis 650. 30x. Epicur În anul 1976. eu nu sunt . asigurã suportul biogen ºi regenerarea celu larã. dar pot fi comandate prin poºtã ºi sunt foarte eficiente în urmãtoarele tulburãri: · Dependenþa de alcool · Alergeni · Dependenþa de tutun · Infectarea cu bacterii · Infectarea cu virusuri · Intoxicarea cu substanþe chimice · Probleme ale dinþilor · Infectarea cu fungi · Infectarea cu ciuperci · Intoxicarea cu metale · Infectarea cu paraziþi · Radiaþii · Stres · Muºcãturi de pãianjen · Aditivi · Nematode · Stres acut · Suport de sistem · Curãþarea sistemului 24 Grãsimea maronie Acolo unde sunt eu. nu CAUZA unei descãrcãri masive de energie electricã. moartea dispare. 20x. albastre ºi aurii. de 9x.000 de persoane. Clãdirile ºi obiectele ar urma sã aibã o aurã verde-albãstruie în jurul lor. Cutremu rul ar fi în acest caz EFECTUL. Remediile homeovite amplificate. roºii. tratând problemele de sãnãtate pe nivelul lor subtil (solicitaþi pachetul homeovitic). capitala Chinei.Transferul de energie de la substanþa vitalizatã la toxine accelereazã procesul de vin decare ºi reduce stresul asupra rezervelor de energie vitalã ale organismului. Peking.

.

Evenimentul coincide cu începutul unei noi forme de viaþã. Altfel sp us. Gândiþi-vã la spectacolul electric care se produce atunci când spermatozoidul uman intrã în ovul ºi îlfertilizeazã. corpul electric aparþine lumii cu pa tru dimensiuni o lume electricã invizibilã. printr-o descãrcare MASIVÃ de el ectricitate. este util sã înþelegem SURSA de bioelectricitate care ne ne înviaþã. Energia generatã trebuie sã aibã o sursã. Pe de altã parte. Noi extragem energie electricã din depozitele corpului atunci când avem nevoie de ea . Ea reprezintã un câmp energetic gene rat care emanã din corpul fizic. prin care energia spiritului se întoarce de unde a provenit. care poate fi vãzutã ºi at l aparþine lumii tridimensionale.000 de volþi de ele itate (da. Atâta vreme cât ne aflãm pe pãmânt. Descãrcarea de electricitate coaguleazã suprafaþa exterioarã a ovulului ºi previne penetra rea ei de cãtre un alt spermatozoid. care înmagazineazã electricitat ea ºi care o poate genera. Spre exemplu. În acea clipã sunt descãrcaþi nu mai puþin de 480. Starea de apogeu a sãnãtãþii depinde de capacitatea corpului bioelectric de a ge nera ºi de a stoca ENERGIA electricã! Noi depindem de o sursã de combustibil. þiparii elect rici ºi alte creaturi marine emit suficientã electricitate pentru a lumina întunericul nopþii. inclusiv capacitatea sau incapac itatea de control al acestui proces. Ne ntereseazã aceastã sursã deoarece energia DEFINEªTE procesul de îmbãtrânire. ceva care sã o producã. precum ºi de o metodã de a controla fluctuaþiile acest ei energii.Fulgerele pe care le vedem pe cer ºi aºa-numitul corp bioelectric au foarte multe în c omun. iar metabolism ul înceteazã. Corpul fizic reprezintã energie condensatã (sau luminã îngheþatã). de un sistem de stocare ºi de unul de transmisie care sã distribuie energia noastrã. aþi citit bine!). AMBELE sunt expresii ale energiei electrice. sau chiar pentru a ucide un om. Aura noastrã aparþine ºi ea lumii cu patru dimensiuni. Existã o meduzã care nu reprezintã altceva decât o masã de protoplasmã transparentã. Energia bioelectricã este varianta corporalã a fulgerului! Fulgerul bioelectric! Animalele produc descãrcãri electrice asemãnãtoare fulgerelor. dar care existã totuºi. Înþelegerea ei reprezintã una din cheile tinereþii fãrã bãtrâneþe! Corpul electric Corpul poate fi privit ca o baterie din carne ºi oase. dar care poate ucide orice vietate care intrã sub umbrela sa de tentacule. este un eveniment electric de proporþii masive care genereazã o nouã viaþã! Moartea este tot un eveniment el ectric dar de sens contrar . Energia este puntea dublã care uneºte tinereþea de bãtrâneþe.

Un cadavru descompus este un exemplu perfect de deficit total. Energia ATP este sinonimã cu forþa vieþii. Procesul de îmbãtrânire este oversiune prescurtatã a acestuia! Îmbãtrânirea reprezintã o con mare a PIERDERII de vitalitate electricã. Au fost observate pentru prima oarã prin microscop în jurul anului 1800. ºi nu li s-a dat numele actual decât în anul 1935. Odatã pierdut controlul asupra mediului intern. Ea nu este altceva decât o moarte lentã. cãdem î -un deficit total sau parþial de energie. detoxifiere ºi alimentaþie. Ele sunt cele care proceseazã glucoza ºi produc mol ecula de energie numitã adenozin trifosfat (ATP). NU funcþiile lor. mitocondriile au fost considerate deºeuri saucorpusculi existenþi în interiorul celulelor. Dacã nu reuºim sã restabilim echilibrul electric. Gluc oza este combustibilul 165 . Mitocondriile Mitocondriile sunt bacterii care locuiesc în celulele tuturor animalelor. Nu au fost însã identificate în mod oficial drept o rganisme vii .ºi o înlocuim prin odihnã. Numele de mitocondrie derivã de la substantivele greceºti mitos fir ºi chondros grãunte. În cele din u rmã s-a descoperit cã ele reprezintã SURSA noastrã de energie bioelectricã! Viaþa ar fi imposibilã fãrã mitocondrii. capabile sã ducã o existenþã independentã. La origini. Aceste douã cuvinte descriu forma pe care o au. fun cþiile organelor vitale ºi producþia energiei ATP încetinesc. iar în cele din urmã înceteazã complet.

care conþine instrucþiuni genetice. Mai sunt cunoscute ºi sub numele de uzina electricã a celulei. care are loc la nivelul plãmânilor. iar mitocondriile oxideazã glucoza printr-un proces numit glicolizã. Ea este însã incomple . spre deosebire de res piraþia externã. Conversia grãsimilor corporale în energie se produce la nivelul ficatului. efectele pot fi vãzute în oglindã. Discurile creºterii Linia de demarcaþie pe care o pune ºtiinþa medicalã între tinereþe ºi bãtrâneþe are drept cri xtensia oaselor lungi. ºtiinþa afirmã cã am trecut pragul cãtre zona crepuscularã dintre tinereþe ºi bãtrâneþe. Anabolismul este o premisã a tinereþii ºi se opune catabolismului . Definiþia ºtiinþei referitoare la procesul de îmbãtrânire se focalizeazã asupra extensiei oaselor lungi. Creº at în mod oficial. iar bãtrâneþea devine o realitate. itã ºi respiraþie internã. El este cel care ne menþine în viaþã. Când producþi e energie nu mai face faþã nici mãcar cerinþelor minime ale corpului. Imediat ce am atins momentul de apogeu anabolic.care o produce. Activitatea mitocondriilor stã la baza anabolismului acel proces de construire ºi re paraþie a þesuturilor corporale. Ele convertesc energia din alimente în electricitate metabolicã. Sãnãtatea ºi vitalitatea scad. Mitocondriile controleazã procesul de îmbãtrânire Mitocondriile sunt SIMULTAN generatoare de energie ºi baterii de stocare a energie i. Când discurile creºterii dintre diafize ºi epifize (cele douã capete ale oaselor lungi) se închid . Exerciþiile aerobice ajutã celulele funcþionale ale ficatului (hepatocitele) sã producã enzimele care CONVERTESC grãsimea în g lucoza care urmeazã sã fie arsã de mitocondrii. Acestea din urmã CONTROLEAZÃ respiraþia celularã aerobã. Au propriul lor cod ADN (gândiþi-vã la ADN ca la un soft de programare celularã. Mitocondriile se reproduc singure. ATP-ul mitocondrial este o energie pozitivã. Acest lucru este important de reþinut! Ele NU d epind de gazdele lor. deoarece se petrece în interiorul celulelor. viaþa înceteazã. în urma cãruia rezultã ATP-ul. deºi locuiesc în celulele noastre ºi sunt influenþate de mediul intern. celulele convertesc glicogenul în glucozã. Când funcþia mitocondriilor devine limitatã. Ea este înmagazinatã în ficat ºi în muºchi sub formã de glicogen. la fel ºi producþia de en au cea de hormoni. capacitatea de a-ºi produce propriii hormoni ºi schema de utilizare). orientatã cãtre dreapta. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Acest eveniment se produce de regulã între vârstele de 18 ºi 22 de ani. Atunci când nevoie de energie. anabolismul face loc catabolismului. creºterea ºi reparaþia þesuturilor încep sã încetineascã.

În aceste zone se produc miºcãri ample ale fluidului limfatic. care p oate fi acceleratã sau inversatã la voinþã. este important CUM pot fi ajutate mitocondriile. nu extensia oaselor lungi. noi îmbãtrânim. mitocondriile. Abordarea noastrã are în vedere creºterea ºi repararea perpetuã a þesutu . Concentraþiile de mitocondrii în aceste zone confirmã relaþia care existã între funcþia mitoc ndrialã ºi eliminarea ENERGIEI deºeurilor.tã. Atunci când mitocondriile nu mai pot produce suficient ATP pentru a acoperi necesi tãþile corpului de creºtere ºi reparaþii. Dacã dorim sã inversãm procesul de îmbãtrânire ºi sã oprim trecerea timpului. esenþi ale pentru o stare bunã de sãnãtate. TIMPUL este controlat de prietenii noºtri. Definiþia noastrã se focalizeazã asupra trecerii de la anabolism la catabolism. Zonele de transpiraþie Zonele prin care corpul transpirã sunt generatoare de cãldurã ºi locuri prin care sunt e liminate toxinele. 166 . Îmbãtrânirea ºi trecerea TIMPULUI bioelectric înseamnã u.

Analiza pãrului ºi a celulelor sângelui nu reprezintã DECÂT un instrument de observare ºi nu ar trebui folositã NICIODATà pentru a prescrie remedii. sistemul limfatic reprezintã principalul sistem proteic de comunicare al corpului. cãci noi NU suferim niciodatã din cauza deficienþelor. a pa . care reprezintã doar o e nsie a pielii) nu funcþioneazã eficient ºi cã o anumitã cantitate periculoasã de mercur este pãstratã în þesutu eþi: deficienþele NU existã! Singurul lucru deficient în exemplul nostru este gândirea limitatã ºi opacã a uno r practicanþi ai medicinii alternative. Nodulii limfatici înmagazineazã câmpurile energetice toxice ºi n u le elibereazã decât atunci când corpul le poate elimina. Ea NU reprezintã o mãsurã a deficienþelor din organism. Acest lucru este benefic! ªtim cel puþin cã trupul nostru eliminã mer curul. Este posibil ca acest metal sã pr vinã din plombele dinþilor sau din dieta alimentarã. altminteri extrem de util. Deficie nþele sunt una din capcanele amãgitoare ale acestui secol! Orice om îºi doreºte un pãr sãnãtos. Folosirea greºitã a acestui instrument. a ceaiului de Kombucha. organism ul excretã mercurul prin intermediul pãrului. Indiferent care este sursa lui. care creºte repede ºi îºi pãstreazã culoarea naturalã. Din pãcate. Funcþiile sistemului limfatic sunt multiple. A devine cu uºurinþã posibil prin folosirea capsulelor SOC. Pãrul reprezintã una din modalitãþile organismului de eliminare a energiei toxice. Sã spunem cã analiza indicã faptul cã pãrul conþine mercur. Guenther Enderlein încã acum mai bine de un secol în ceea ce priveºte analizele de laborator. Sã spunem însã cã analiza pãrului NU indicã nici o cantitate de mercur. ci nu mai a exceselor. pielea capului ºi a feþei.Sistemul limfatic reprezintã autostrada electricã a cancerului. precum cea inghinalã. braþ picioare. încãlcând astfel principiile stabilite de dr. Un exemplu ilustrativ în acest sens îl reprezintã u mflarea amigdalelor. Analiza pãrului indicã starea organismului. care folosesc analiza pãrului ºi a celulelor sângelui pentru a p rescrie diferite remedii. Printre ele se numãrã gestiunea toxinelor ºi recircularea fluidelor extracelulare. Cei mai numeroºi noduli limfatici se gãsesc în zonele de trans piraþie ale corpului. analiza la microscop a celulelor din sânge este folositã frecvent pentru a prescrie remedii. Nodulii limfatici su nt generatoarele electrice ale acestuia. are la bazã premisa FALSà potrivit cãreia noi suferim din cauza deficienþelor. subsuoare. Analiza pãrului Analiza pãrului mãsoarã EXCESELE care sunt eliminate de organism. deºi avem dinþii plom Ceînseamnã acest lucru? Înseamnã cã pielea noastrã (inclusiv pãrul. Încã ºi mai important. lucru complet neadevãrat. Pãrul corporal se gãseºte în zone de înaltã toxicitate. dar LA TIMPUL TRECUT.

Pãrul sãnãtos este direct legat de cantitatea de grãsime maronie ºi de nivelul de activita te a mitocondriilor de la nivelul scalpului. în timp ce cel al spermatozoidului este de numai 212 microni. cât mai multã apã cu POR ridica t. stocate ºi utilizate cele mai mari cantitãþi de ATP. clismele de eliminare a pietrelor la ficat.19 volþi. obþinem 167 . Atunci când un spermatozoid fecundeazã ovulul. sperma este nevoitã sã facã o cãlãtorie foarte lungã pânã în tubu piene ale femeii pentru a fecunda ovulul. Volumul ovulului este de 1.263.157 de ori MAI MARE decât cea a ovulului! O diferenþã enormã! Diferenþa nu se opreºte însã aici. Dacã împãrþim mãrimea ovulului la cea a sperma tozoidului. precum ºi folosirea regulatã a rolerului limfatic Biogen. pãsãrile ºi sperma Insectele ºi pãsãrile conþin mari concentraþii de mitocondrii în zona muºchilor responsabili e zbor. Descãrcarea electricã a ovulului este de numai 0. La fel de utile sunt exerciþiile fizice. altul de dimensiuni reduse.000 de volþi care se produce contribuie deopotrivã spermatozoidul ºi ov ulul.stilelor de GH3. Ambele celule sunt corpuri energetice. în timp ce cea a spermatozoid ului este de 25. Baza cozii spermatozoizilor este saturatã cu mitocondrii.0002 microni. Într-o altã ordine de idei. folosindu-se în acest scop de aceeaºi putere a mitoc ondriilor. Insectele. la descãrcarea electricã de 480. unul de dimensiuni foarte mari.760. a tabletelor PAC ºi VitaLight. a amestecului mãcinat de Yucca (Yucca Herbal Blend) ºi a celorlalte produse de care am discutat pânã acum. aceasta fiind zona în care sunt necesare. curãþarea intestinelor.

eliberând ºi redirecþionând energia ATP cãtre procesele metabolice critice. Într-o nouã etapã. Bolile nu sunt altceva decât crize de vindecare. care are acum posibilitatea de a pune un diagnostic). Mitocondriile produc uriaºa cantitate de energie de care au nevoie copiii pentru a creºte atât de mult în numai câþiva ani. numãrul de mitocondrii ºi nivelul lor de activitate sunt foarte ridicate. Dincolo de pragul apogeului anabolic. Pe mãsurã ce cresc. cãci trupurile lor se af lã sub presiune. rezervele de ATP se reduc. cancer. iniþiind procesul de regenera re. pe care noi o numim fulger bioelectric! Naºterea La naºtere.809! Aceste diferenþe între mãrimea fizicã ºi sarcina electricã genereazã des carea celor 480. Pe mãsurã ce corpul bioelectric devine toxic ºi dezechilibrat din punct de vedere horm onal. multiplicarea mitocondri ilor scade ºi ea. producþiamitocondrialã de ATP se reduce. Apoi. Ea îi permite corpului bioe lectric sã se vindece. este evident cã organismul nu dispune de suficientã energie pentru a vi ndeca trupul ºi pentru a-ºi continua activitãþile normale. el are nevoie de odihnã! Oamenii tineri ºi cei bolnavi au nevoie de foarte multã odihnã. Toþi cei care au aceastã sen aþie de frig interior trebuie sã ºtie cã problema lor este de naturã HORMONALÃ. hepatitã. ei trec prin acele oscilaþii ale energiei pe care le numim sãnãtate ºi b oalã. odatã cu dispariþia din sistem a grãsimii MARONII. . Nu este însã obligatoriu sã trãim a stfel! Procesul de îmbãtrânire este uºor de prevenit ºi de inversat. pãstrându-ºi cãldura chiar ºi atunci când afarã este frig. discurile de creºtere din oasele lungi se închid. în timp ce oamenii care îmbãtrânesc prematur precum femeile care ng la menopauzã la începutul anilor 30 suferã de o senzaþie de frig.000 de volþi. iar creºterea lo r fizicã se opreºte. Aºa se explicã de ce c opiii ºi oamenii tineri au sângele cald.un raport de 83. Odihna. Atunci când cineva se îmbolnãveºte de gri pã. detoxifierea ºi boala Odihna face parte integrantã din procesul de regenerare. dubla tã de dezechilibre hormonale ºi de o toxicitate a þesuturilor. ceea ce permite apariþi a bolii (inclusiv a doctorului. de aceea. La fel este ºi nivelul de GRÃSIME MARONIE (despre care vom discuta în continuare pe scurt). etc. Procesul de îmbãtrânire nu este aºadar decât o pierdere a funcþiilor organelor vitale. omul experimenteazã o schimbare a nivelului energetic ºi îºi în cepe coborârea cãtre bãtrâneþe CU EXCEPÞIA CAZULUI în care acceptã sã preia controlul asupra propriei sale vieþi asume responsabilitatea pentru starea pe care o are. Când ajung la starea de adult.

Am asistat cu toþii la acest pr care se produce uneori într-un timp uluitor de scurt cu pãrinþii sau cu prietenii noºtri. care o iau lit eralmente la vale pe partea catabolicã a piramidei. cu acumularea în þesuturi a deºeurilor acide. noi trece m printr-un fel de barierã a timpului ºi experimentãm procesul de îmbãtrânire. Încetinirea metabolicã conduce la un efect de platou. cantitatea de ATP produsã de ele se mãreºte la rândul ei. Dacã mitocondriile nu reuºesc sã revinã la nivelul lor de activitate anterior. dacã ne echilibrãm hormonii ºi dacã ne hrãnim cu SUPE -ALIMENTE. a activitãþii mitocondr iale. 168 .Dacã forþãm organismul sã lucreze în condiþii de mare stres indiferent dacã este vorba de o alã diagnosticatã sau de un stres mental noi epuizãm cantitatea de ATP mitocondrial care a r trebui sã fie folositã pentru detoxifiere ºi vindecare. cu dezechilibrele hormonale ºi cu blocarea fluxului de b ilã datoritã pietrelor de la ficat. mitocondriile A U NEVOIE de asistenþa noastrã. Pe mãsurã ce numãrul de mitocon drii creºte. Procesul de îmbãtrânire se accelereazã direct proporþional cu reducerea respiraþiei celulare. Pentru a putea restaura nivelul energetic ºi vitalitatea corpului. pe ntru ca dintr-o singurã bacterie sã fie create douã. Acest proces este numit mitozã. Multiplicarea mitocondriilor implicã dublarea ADN-ului ºi a materialului genetic. Ele îºi sporesc automat numãrul ºi activitatea dacã ne facem datoria de a elimina d in sistem deºeurilemetabolice ÎN EXCES.

Aceastã abordare este greºitã. dezechilibrând astfel balanþa acestor gemeni . El este însã ºi un conservant. toxicitatea ºi catabolismul sunt ca niºte boabe într-o pãstaie. În cazul bolnavilor de Alzheimer putem adãuga ºi inactivitateacreierului datoratã privitului în exces la televizor ºi a reduceri i lecturilor. Personal. etc. DAR CEEA CE ESTE ÎNCÃ ªI MAI IMPORTANT. precum cea din fluidele intercelulare aflate în spaþiile dintre celule. plasma fluid). Potasiul este fratele geamãn al sodiului. Substanþele toxice sunt foarte variate. În exces. excesele hormonale care afecteazã în mod dramatic celulele Schwann ºi înveliºul de mielinã careprotejeazã fibrele nervoase. În societatea în care trãim este imposibil sã ingerãm prea puþin sodiu. ºi trebuie considerate ca fiind la fel de toxice ca ºi alcoolul. Pentru a afla mai multe în legãturã cu acest subiect. am o bãnuialã fermã. acolo unde o ve gãsi pe una. potrivit cãreia deteriorarea neuronilor cerebrali ºi a fibr elor nervoase din organism este direct legatã de creºterea consumului de bãuturi rãcoritoare. noi ingerãm o ca titate de sodiu ÎN EXCES. Eliminarea efectului Rouleau (vezi pag. le veþi gãsi ºi pe celelalte. El conduce electricitatea atunci când se aflã într-o soluþie. citiþi secþiunea Învingerea bolii Alzheimer. a metale lor grele (de tip mercur).Sodiul ºi deºeurile Îmbãtrânirea. Bãuturile rãcoritoare (de tip cola. sodiul devine o otravã. Este un fluid dinamic ºi viu. cãci nu þine cont de ch estiunea EXCESULUI de toxicitate. Sodiul e ste un electrolit. În condiþii normale. Fluidul intercelular este alcãtuit din proteinele aflate în plasma sângel ui ºi se gãseºte în vasele de sânge. dar o cantitate insuficientã de potasiu. Medicina convenþionalã sol icitã o creºtere a consumului de sodiu în aceste cazuri. ÎN AFARA membranelor celulare (în fluidul extracelular) nu rãmâne decât cantitate redusã de sodiu. iar profilul sãu energetic poate fi cu uºurinþã modificat datoritã stresului ºi sub influenþa dietei. precum ºi a acumulãrii de toxine acide în þesuturi. Clorura de sodiu (sarea de bucãtãrie) are o importanþã particularã pentru discuþia noastrã le atã demitocondrii. El este folosit în interiorul celulei. mai exact în citoplasmã (cyt celulã. Atunci cândmâncãm însã alimente devitalizate ºi excesiv procesate. Existã însã foarte mu eni care suferã de simptome asociate cu un nivel redus de electroliþi. Una dintre ele este c lorura de sodiu. sau din sânge. Un corp sãnãtos pãstreazã un raport echilibrat între sodiul ºi potas ingerat. inversarea procesului de îmbãtrânire din Pachetul informativ). Cu cât co nsumãm mai mult sodiu . aºa cum se predã de regulã în ºcolile de medicinã. Mineralele ionizate marine racemizate reprezintã un rãspuns mult mai corect la deficitul de electroliþi. xxx) din sânge poate fi foarte uºor obþinutã cu ajutorul mi neralelor marine racemizate. Acest fluid NU este steril.) modificã dramatic pH-ul sângelui ºi al fluidului limfatic.

Când ionii de sodiu invadeazã celulele. care sunt necesari în altã parte în corp. O dietã dezechilibratã SILEªTE organismul sã fure potasiu din celule. acest proces devine însã imposibil. Corpul nostru depinde de acel proces pe care l-am numit alchimia biologicã pentru a-ºi acoperi nevoile metabolice. cu atât mai mare este pierderea de potasiu din celule. în 169 . Sodiul în exces poate atrage dupã sine chiar moartea. De aceea. vitalitatea dispare ºi pe mãsurã ce deºeurile met abolice se acumuleazã. Sodiul afecteazã de asemenea ech ilibrul hormonal. În condiþii de exces. EXCESUL de sodiu permite cu uºurinþã înlocuirea potasiului. Fiecare ion de po tasiu care pãrãseºte celula este înlocuit cu un ion de sodiu. pentru a se putea menþine în viaþã. El joacã un rol important în ciclul menstrual. RENUNÞAÞI la sare În condiþii normale. el îºi poate produce singur subs tanþele de care are nevoie.ºi cu cât acumulãm mai multe deºeuri acide. activitatea mitocondriilor este blocatã. organismul nu permite decât unui numãr mic de ioni de sodiu sã pãtrundã interiorul celulelor. Ionii de sodiu ºi de potasiu sunt încãrcaþi cu o sarcinã electricã pozitivã ºi nu diferã prea ca mãrime. Aceastã legitate este datã peste cap dacã celulele sunt nevoite sã renunþe la o parte din cantitatea de ioni de potasiu de care dispun. Dacã toate sistemele sale sunt funcþionale.

iar omul ajunge numai piele ºi oase. ca sursã alternativã de combustibil. Eliminaþi sarea de la masã. PAC ºi sparanghel racemizat (Aspar -Max). pentru a obþine orit. al cãror corp cheleºte complet (în special picioarele). al unei slabe funcþionãri a inimii ºi al unei înceti niri a bunei funcþionãri arinichilor. Tumorile canceroase importã ºi condenseazã energia toxicã. Medicina alopaticã forþeazã eliminarea fluidelor în EXCES din organism cu ajutorul diure ticelor. Încã ºi mai bine ar fi dacã aþi folosi plante cultivate în grãdina personalã.organism se instaleazã boala. Invazia sodiului în celule reprezintã echivalentul tãierii curentului electric în Jurass . iar celulele canceroase nu iubesc nimic mai mult d ecât un mediu bogat în sodiu. Aceastã retenþie a apei es te comunã în zonele situate la extremitãþi (mâini. N u dorim sã spunem cã sodiul este singura cauzã a cancerului. Masele canceroase exportã ener negativã (vezi pagina xxx). el va începe din nou sã creas cã (pe întregul corp). Când rãmâne fãrã aceste rezerve. foarte bogate în ioni mine rali ºi care nu au deloc nevoie de sare. picioare. pãrul corporal se rãreºte. Ele reprezintã un SEMN al unu i exces de proteine plasmatice toxice în þesuturi. Vârstnicii ºi suferinzii de boli degenerative acumuleazã cantitãþi MASIVE de toxine în organ ismul lor. Nu folosiþi niciodatã cantitatea de sare pe care o solicitã reþe tele de bucãtãrie. iar corpul este forþat sã îºi auto-digere propr iile proteine musculare ºi propriile grãsimi. Pãrul este un canal crucial pentru d etoxifierea corpului. Tumorile ºi masele canceroase se înconjoarã cu un þesut saturat în ioni de sodiu. greu ea persoanei se prãbuºeºte peste noapte. Cancerul reprezintã un câmp de energie extrem de puternic într-un mediu saturat cu sod iu. Alte semne ale p esului sunt apariþia ciupercilor sub unghiile de la picioare ºi neregularitãþile tãlpilor. Rezistenþa pielii la deformaþii dispare ºi se instaleazã edemele. Nu folosiþi NICIODATà diuretice în cazul edemelor! Înl ocuiþi aceste medicamente cu detoxifierea þesuturilor. Dacã veþi urma procedurile descrise în continuare. Efectele sãrii sunt insidioase. Mai bine dizolvaþi puþinã sare într-un pahar cu apã ºi adãugaþi-o la reþetã. într-o stare foarte criticã. Edemele înseamnã ceva mai mult decât o simplã retenþie a apei. Pe mãsurã ce toxicitatea organismului creºte. folosind minerale marine racemizate. glezne ºi tãlpi). Acest lucru este co mun printre oamenii în vârstã. potasiul se pierde. Reducerea pãrul corp oral este un semn evident cã organismul se aflã pe o pantã descendentã. Acesta este mediul în care se produce auto-canibalismu l (audo-digerarea proteinelor muºchilor). În decursul procesului. dar este cu siguranþã unul din principalii fac tori contributori.

de un roºu ST . de spat e sau de sinusuri. noi devenim propriii noºtri sabotori! Apa BEV. mitocondriile devin mult ma i active. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã ºi mineralele marine racemizate sunt EX TREM DE eficiente în procesul de detoxifiere a sodiului. Ele transportã sodiul în exces ÎN AFARA cel ulelor ºi a corpului. genunchi rãniþi. atunci aveþi probleme serioase. a inductorului de ATP ºi a Inductorului Limfatic. Virusurile nu pot prolifera în celulele noastre DECÂT dacã sistemul nostru de apãrare es te sabotat.ic Park. Þesuturile inflamate ºi deteriorate ºi înc heieturile rigide se vindecã rapid dacã activitatea mitocondriilor este acceleratã. Atunci când sodiul din celule este înlocuit cu potasiul. fiind solvenþi PERFECÞI datoritã potenþia lului de oxidoreducereridicat pe care îl au. 256. etc. 32. Dacã vã înþepaþi degetul iar în locul ciupiturii nu apare o perlã distinctã de sânge. Existã numeroase cazuri în care aparatele amintite mai sus au vindecat dureri de dinþi. nu închis. multiplicându-se în interiorul celulelor. dacã sângele se scurge pe deget sau nu curge deloc. 128. 16. Polarizarea celularã ºi activarea mitocondriilor pot fi cu uºurinþã stimulate cu ajutorul maºinii Chi Gong. 64. se multiplicã ºi produc ATP! Repolarizarea celularã precede întotdeauna producerea de ATP. Incluzând sarea în dieta noastrã alimentarã. 4. iar generatoarele care produc aceastã energie sunt mitocondriile.). dinozaurii naturii virusurile cancerului SE ACTIVEAZÃ ºi preiau controlul asupra ADNului ºi ARN-ului. Sarcina lor este aceea de a elimina organismele slabe din n aturã. 8. Când nu mai existã electricitate. Rata lor de proliferare este ex ponenþialã (2. Sodiul trebuie ELIMINAT din celule ºi înlocuit cu potasiul. Reþineþi. Înþeparea degetului reprezintã o metodã foarte eficientã de stabilire a stãrii generale de sã ate. vindecarea este u n proces care necesitã energie. ia r detoxifierea este 170 .

oamenii tremurã în timpul sau imediat dupã un accident grav). etc. iar alþii scheletici. nici în ceea ce priveºte funcþiile sale. Culoarea maronie se datoreazã acumulãrilor masive de mitocondrii. Douã elemente contribuie la acest lucr u: concentraþia ridicatã de TAM ºi dieta lor bogatã în alimente cu o energie orientatã cãtre dreapta. Grãsimea maronie ºi mitocondriile Grãsimea maronie este direct asociatã cu vitalitatea ºi cu procesul de regenerare. Creºterea procentajului de TAA în organism se face direct prop . Dacã analizãm aceste cuvinte. hiper peste medie. grãsimea maronie este numitã þesut adipos maroniu.obligatorie. sp re deosebire de TAA. oamenii supli au o concentraþie mult mai mare de TAM decât cei graºi. obezii nu dispun de concentraþii ridicate de TAM. cu atât mai suplu veþi fi ºi cu atât mai mare va fi energia de care dispuneþi ! Pentru a înþelege mai bine acest fenomen. constatãm cã ele sunt alcãtuite din: termo cãldurã. oameni i care trãiesc ºi lucreazã într-un climat rece au mult mai mult TAM decât cei care trãiesc într-un climat ma i cald. din punct de vedere biologic. þesutul adipos alb. vã propun sã analizãm procesul fiziologic numit hiperfagie ter mogenicã. La fel. aceste þesuturi sunt extrem de active. fagie care consumã (mãnâncã). bolnavi. Tremuratul este o funcþie normalã a corpului care face parte integrantã din procesul de generare a cãldurii în condiþii de frig sau de stres foarte p uternic (de pildã. În mod oficial. Deºi include cuvântul adipos . În schimb. genic legat de produc re/generare. De aceea. Cu cât aveþi o conce ntraþie mai mare de TAM. ei au o concent raþie foarte mare de TAA (þesut adipos alb). În mod oficial. lucru c are le ajutã sã suporte ore întregi temperatura redusã a mediului submarin. Sângele prea fluid ºi închis la culoare este un precursor al cancerului ºi indicã prezenþa efectului Rouleau. sau TAM. slabi. TAM este intens vascularizat. Pielea japonezelor care trãiesc din scufundãri marine conþine concentraþii mari de TAM. sau TAA (grãsimea normalã). nici în ceea ce priveºte forma. TAM genereazã foar te mult ATP. Oamenii sãnãtoºi au o concentraþie de TAM mult mai mare decât a oamenilor bolnavi. Ea ne ajutã sã înþelegem de ce unii oameni sunt graºi. plini de energie . Oamenii bolnavi subclinic sau care suferã de boli degenerative au concentraþii redus e de TAM! La fel. Copiii au concentraþii mult mai mari de TAM prin comparaþie cu adulþii. La fel. TAM nu se amãnã deloc cu ruda sa mai bine cunoscutã. adicã de producerea de cãldurã în absenþa tremuratului. TAM a fost d escoperit relativ recent. TAM este considerat responsabil pentru termogeneza fãrã tremurat .

Dupã baie. obezitate a devine o problemã. de acumulare a EXCESELOR ºi de dezechilibru hormonal. FÃRà NICI UN FEL DE PERICOL. faceþi plimbãri prelungite ºi munciþi în grãdinã în zilele friguroase de iarnã. exerciþiile aerobice ºi masajul limfei sunt la fel de importante. cãci acest lucru poate provoca o paralizie temporarã sau c iar moartea. De asemenea. Folosirea precursorilor racemizaþi ai hormonilor stimuleazã producerea de TAM ºi inver seazã simptomele menopauzale ºi andropauzale la AMBELE sexe. a unui râu sau a unui lac (ori pur ºi simplu în piscinã). vitalitatea scade. faceþi un duº RECE CA GHEAÞA! 171 . În societãþile industriale. cum sunt Statele Unite. Nu intraþi însã prea brusc în apã. pierderea de TAM în rândul femeilor (d ar ºi al bãrbaþilor) este epidemicã! Simptomele premenopauzale apar astãzi cu 20 de ani ÎNAINTEA instalãrii m enopauzei ca atare! Simptome care altãdatã apãreau în jurul vârstei de 50 de ani sunt deja evidente la multe d in femeile care nu au împlinit 30 de ani. cel mai târziu la începutul anilor 30. iar procesul de îmbãtrânire avanseazã dramatic. Clismele la f icat. Înotaþi cu regularitate în apa rece a oceanulu i. antre namentul la frig este EXTREMDE benefic.orþional cu descreºterea procentajului de TAM. Obezitatea este unul din cele mai evidente SEMNE de încetini re a procesului metabolic. Aceastã spiralã escendentã începe de regulã pe la mijlocul anilor 20. pierderea de TAM se accelereazã. Alergaþi. Semnele ºi simptomele îmbãtrânirii apar într-o relaþie direct proporþiona reducerea concentraþiei de TAM. Dupã depãºirea momentului de apogeu anabolic. cu apariþia problemelor hormonale ºi cu acumularea de toxine în or ganism. îmbrãcaþi cât entru a stimula producerea de TAM ºi fortificarea sistemului imunitar.

dar mesajul lor trebuie înþeles. faceþi eforturile necesare în acest scop. Am în faþã un articol de ziar care se numeºte Falsificarea cercetãrilor medicale referitoar e la cancerul mamar . Sãnãtatea ºi longevitatea sunt daruri pe care le putem primi numai dacã ne asumãm responsabilitatea de a ne informa ºi de a acþiona în mod conºtien t. Un alt raport condamnã mamogramele. Scuzele nu þin de cald. Vã asigur cã este minunat sã te simþi la 53 de ani ca la 19! Capitolul 25 . afirmând cã provoacã leziuni la nivelul þesutur ilor mamare ale femeilor. Învãþaþi sã gândiþi studiile ºtiinþifice ºi experþii nu vã vor putea salva atunci când vã veþi afla la nevoie esta este motivul pentru care citiþi aceastã carte. efectele sunt mult mai dramatice. sau cel puþin o suferinþã nedreaptã. Autorul afirmã cã cercetãtorii au falsificat timp de mai bine de un deceniu stud iile referitoare la cancerul mamar. fãrã sã þinã cont de condiþiile de mediu. cãci aceastã naivitate îl poate costa viaþa. încãlzeºte corpul cãruia îi este frig. Nu vã feriþi sã-i contemplaþi pe cei bolnavi sau morþi! Studiile medicale Oamenii cred orbeºte în sfaturile medicilor. fãrã sã port a eva decât un ºort indiferent dacã afarã este varã sau iarnã! Exerciþiile LA RECE stimuleazã c lesc mintea sã se focalizeze mai bine. De aceea. nu cãdeþi în capcana in ventãrii de motive pentru a explica de ce nu aplicaþi tehnicile indicate aici. contribuie la creºt rea þesuturilor musculare (care conþin mai multe mitocondrii decât grãsimea) ºi echilibreazã niv elul de zahãr din sânge. vã veþi putea considera din nou tânãr! Preambul: capitolul urmãtor vã va ªOCA! Veþi afla din el DE CE chelesc femeile ºi bãrbaþii se poate face în legãturã cu acest fenomen! Veþi descoperi de asemenea relaþia care existã între anumite uleiuri alimentare ºi virusul HIV/SIDA. Dacã doriþi sã vã recãpãtaþi viaþ i.Terapia mea favoritã constã în practicarea exerciþiilor aerobice în aer liber. Stimulaþi prin orice mijloace producerea de TAM ºi vã veþi întoarce astfel la apogeul anab olic pe care l-aþi trãit cândva. Din pãcate. aceºtia cred cu naivitate în c redibilitatea studiilor medicale. Asemenea rapoarte sunt înspãimântãtoare. treceþi la treabã ºi experimentaþi ºi dumneavoastrã miracolul pe care l-am experimentat personal. La rândul lor. ETVC stimuleazã producerea de TAM. Când veþi atinge din nou acel moment. Pentru pacient. majoritatea acestor studii sunt falsificate. Dar mai presus de orice.

experþii greºesc! Chelirea nu este nici ine vitabilã nici geneticã. ortul deficitar de oxigen. de dezechilibrele hormonale. Exper afirmã cã acest fenomen are o naturã geneticã. dar nu ºi pe cap! Unchiul Ross Chelirea este un SEMN de îmbãtrânire prematurã. La fel ºi subþierea firelor de pãr.Chelia ºi uleiurile alimentare Am pãr pe picioare. Foliculele firelor de pãr dintr-un scalp toxic mor sa u intrã într-o stare de hibernare! 172 . ºi în nici un caz nu trebuie sã rãmânã permanentã. Chelirea ste detestatã de oameni. Ea depinde de dieta noastrã alimentarã greºitã. dar este totuºi acceptatã ca inevitabilã dacã este o moºtenire de familie . de reducerea producþiei de ATP. de acumulãrile EXCESELOR de toxine din þesu turile pielii capului. Ca de obicei. pe piept.

la loc de cinste fiind puse margarinele lichide ºi semi-hidrog enate. Pe la sfârºitul anilor 60. deºi erau mai scumpe. în schim b. ajungând sã respingã aproape complet untul. Tot ul este o manipulare ºi o minciunã. dar dieteticienii s-au concentrat acum pe un nou cuvânt: sãnãtatea! Uleiul din so ia a devenit sinonim cu sãnãtatea ºi cu miºcarea pentru sãnãtate prin alimentaþie! Renunþarea la grãsimile naturale precum untul. la care s-a adãugat clorurarea ºi fluorurarea apei potabile. Experþii ºi mas-media au atacat din toate puterile untul ºi osânza. Curând. problemele cardiace. margarinã. pe rafturile supermarketurilor a apãrut uleiul din BOABE DE SOIA. Cât despre osânzã. A sosit timpul sã ne trezim. inclusiv în tot felul de alimente procesate. . osânza ºi uleiul de cocos a devenit mai p rofundã ºi mai argumentatã ca oricând. osânza ºi ole rgarina. uleiul din seminþe de bumbac a fost hidrogenat pentru a crea un substitut al untului solid la tempe ratura camerei. Uleiurile din seminþe de bumbac. Rezultatul? O veritabilã explozie a bolilor degenerative ale inimii în rândul americanilor. Pe la începutul anilor 60. O scurtã istorie a uleiurilor Începând din anii 30.Toxicitatea ºi congestionarea scalpului sunt asociate cu consumul anumitor uleiuri alimentare. sau pe scurt. Pe scena alimentaþiei au apãrut uleiurile de porumb ºi de ºofrãnaº. iar prin anii 50 când eu eram copil margarina a devenit un subs titut al untului acceptabil. uleiul din seminþe de bumbac a devenit principalul ulei dietetic l ichid folosit casubstitut pentru grãsimi precum untul ºi osânza. principalul lor cap de pod fiind Teoria Colesterolului care stã la baza Bolilor Cardiovasculare. de porumb ºi de ºofrãnaº era u încã folosite pe scarã largã. infarctul ºi cancerul. precum nesa turat ºi polinesaturat. Mentalitatea specificã rãzboiului i-a dete rminat pe oameni sã accepte margarina. care au înlocuit uleiul d n seminþe de bumbac. În timpul celui de-al D oilea Rãzboi Mondial. aceasta nu mai era consuma tã decât de cei foarte sãraci. guta. grãsimea ºi ouãle. margarina se afla la apogeu. în alimentaþia lor au fost introduse un ulei încã ºi mai sãnãtos ºi o margarinã încã ºi mai gustoasã. Zilele de glorie ale grãsimilor solide au apus. Populaþia a fost înspãimântatã prin toate mijloacele. Producãtorii l-au numit oleomargarinã. Foarte puþini oameni mai mâncau unt. Aproape tot ce ni se spune în legãturã cu uleiurile ºi grãsimile alimentare este greºit. pentru a înlocui pe deplin grãsimile solide precum untul. Dacã veþi mânca uleiurile recomandate de experþi aveþi toate ºansele sã cheliþi ºi sã suferiþi de boli erative precum artrita. De data aceasta. vocabularul americanilor s-a îmbogãþit cu noi cuvinte semnificative. americanii au avut parte de o altã schimbare fundamentalã în dieta lor legatã de uleiuri ºi grãsimi dietetice.

indiferent de vârstã. Spre exemplu. a fost cel al chelirii . Tr. Singurul om care a observat cã se pet rece ceva a fost dr. Carey Reams. Odatã cu apariþia noilor uleiuri sãnãtoase ºi a margarinelor uºoare. Una din marile plãceri ale experþilor este aceea de a ne ameþi cu cuvinte ºi expresii co mplicate. Uleiuri nesaturate aflate în mãsline ºi peºte. Mult mai semnificative sunt efectel e îmbãtrânirii premature. Pentru omul mediu. ori grãsimi saturate ºi nesatu rate. vã propun sã vã familiarizaþi cu urmãto ermeni: 13 N. Un alt fenomen. El a fost vocea strigând în deºert. sau tinerele cu pãrul subþiat! Nu mai ascultaþi aceste cuvinte complicate. ignorând complet modificãrile dietet ice introduse în ultima vreme. cãrora li se face foarte multã recl amã inclusiv în zilele noastre.Experþii au aruncat vina pe grãsimile saturate naturale ºi pe colesterol pentru proble mele cardiovasculare ºi pentru incidenþa în creºtere a bolilor degenerative. Ele au fost concepute numai pentru a vã menþine într-o stare de confuzie. NICIDECUM una dieteticã. Pentru a înþelege mai bine ceea ce dorim sã explicãm. ambele sexe au început ere de chelire ºi de subþierea pãrului. 173 . con siderat o problemã geneticã . specialist în domeniul agricol. priviþi cât de numeroºi au devenit astãzi tinerii afectaþi de che lire. aceºti termeni nu au nici o semnificaþie. pe care l-au ignorat. secundar. precum omega 3 ºi omega 613. acizi graºi cu lanþul scurt sau lung. ca fiind extrem de sãnãtoase ºi indicate pentru curãþarea arterelor de colesterol.

dar cel care mi-a deschis cu adevãrat ochii a fost prietenul meu. datoratã în principal î oºãrii fibroase a þesuturilor conective ale acestor pereþi. Cheia misterului se aflã în domeniul agricol. Reams. iar pãrul lo r cade sau se subþiazã. cunoscutã sub numele de Fabale. sãnãtatea lor se deterioreazã rapid. formã simplã de arteriosclerozã în care pe pereþii interiori ai arterelor se Depozite ateromatoase degenerarea pereþilor arteriali din cauza infiltrãrii lipidelo r. Peretele interior arterial. chelire ºi procesul de îmb e. deºeuri toxice ºi depozite de calciu. Dacã analizãm expresia. Observaþiile lui Tom mi-au permis sã rezolv vechea problemã care l-a preocupat timp de 30 de ani pe dr. Amiloid depozite anormale de hialinã. sau P G. Carey Reams mi-a vorbit deseori de incidenþa în creºtere a chelirii. formând un fel de tunicã Legãtura cu soia Dr. Ela observat cã dacã vacile sau oile pasc pe un câmp de soia. hem sânge. orice modificare la nivelul celulelor sau al spaþiilor extrace lulare care presupune o depunere de hialinã. Includ resturi de celule moarte. Tom Mahoney. lutinin lipici din proteine vegetale. este depozitatã în filtrele glomer lor rinichilor. Placã masã de colesterol depusã pe pereþii interiori ai arterelor. Hialinizare infuzie normalã de hialinã. PHG este o moleculã proteicã mare care are capacitatea de a aglutina sângele uman. cel mai interior din cele trei straturi care alcãtuiesc peretele Hialinã substanþã care stã la baza degenerãrii amiloide. constatãm cã ea conþine urmãtorii termeni: phyt din plante.Arteriosclerozã îngroºarea pereþilor arteriolelor (arterelor mici). Aterosclerozã epun blocuri ateromatoase. hialinizãrii ºi infiltrãrii lipidelor (grãsimilo r) în zona interioarã a pereþilor arteriolelor. este consideratã normalã în matricea cartilagiilor . formate în þesuturi în timpul stãrilor patologice (b olilor). . Uleiul de soia ºi PHG-ul Uleiul ºi laptele de soia (tofu) conþin o substanþã toxicã numitã phyto-hema-glutininã. dar anormalã în orice alte þesuturi. Reams era sigur cã existã o legãturã între soia alimentarã. Tom mi-a vorbit de o familie ciudatã de plante.

Un alt membru faimos al familiei Fabalelor sunt arahidele. care afecteazã astãzi mai bine de 85% dintre americani. inducând efectul Rouleau. PHG determinã încetinirea circulaþiei sângelui ºi coagularea acestuia. La fel ca în cazul oricãrei otrãvi sistemice. Uleiul din soia ºi toate produsele pe bazã de soia sun t bogate în PHG. Soia ºi digestia Soia interfereazã cu digestia normalã. încetinind astfel funcþionarea organelor vitale. perioada de expunere ºi predispoz iþia individualã sunt principalii factori care indicã toleranþa la soia. El se combinã cu impu ritãþile din sânge ºi formeazã aºa-zisa placã de pe pereþii arteriolelor. Prin 174 . Modificã activitatea hormonalã ºi o influenþe azã pe cea endocrinã ºi exocrinã. chiar dacã uleiul ºi proteinele acest ei plante sunt extrem de toxice pentru organismul uman! Efectele PHG-ului din soia sunt cumulative . a combina într-o masã ! Efectul Roulea rezintã un bun exemplu de aglutinare. blocând astfel capilarele fine a e ochilor. a determina o aderare . PHG blocheazã celulele T ale sistemului imu nitar ºi influenþeazã negativ sistemul nervos central ºi pe cel periferic. cantitatea consumatã.A aglutina înseamnã a lipi . Boabele de soia produc gaze ºi dezechilibreazã bi ochimia corpului. Mulþi oameni nu pot dig era untul din arahide. urechilor ºi SCALPULUI. S-a constatat cã PHG ucide ºobolanii! Este o substanþã otrãvitoare pentru toate fiinþele vii . Este unul din principalii factori contributori ai efectului Rouleau ( sânge îngroºat).

încetinind fluxul sanguin ºi alimentarea cu oxigen. Inima pompeazã apoi sângele cãtre plãmâni. prin care sângele este returnat cãtre inimã pe partea dreaptã a acesteia. Aceste precipitate s unt câmpuri energetice încãrcate electric care se agaþã de pereþii arterelor coronare din jurul inimii. pre cum clorul. cloraminele ºi fluorul. ea poate migra pânã în zona gâtului ºi a capului. ele alcãtuiesc placa arterialã! Formarea plãcii provoacã deteriorarea pereþilor interiori ai arterelor ºi apariþia cheagur ilor. Împreunã. Este o substanþã extrem de alcalinã (pH 12). pentru a fi purificat. Ele se pot dovedi uneori letale. Lactealele conduc cãtre niºte vase mai mari care se varsã în cele de sânge la nivelul venelor subclaviene care se golesc în ven a clavã superioarã. precipitând. naºtere unui . ele NU sunt absorbite direct de capilarele sângelui. care nu este altceva decât o combinaþie între aceste produse (de remarcat. Vacile. Aceste ierbur i au o orientare diferitã a rotaþiei moleculelor lor prin comparaþie cu soia. ºi provoacã balonarea rumegãt oarelor. 40% din sângele care pãrãseºte inima alimenteazã capul prin intermediul arterei carotide.comparaþie cu soia. Aceasta nu conþine însã aproape deloc PHG. Pe de altã parte. Lipidele (uleiurile ºi grãsimile) sunt absorbite de capilarele limfatice numite lact eale. de pildã atunci când folosim un sãpun de leºie pentru a spãla într-o apã durã. precipitatele formeazã placa ce sufocã inima ºi înfometeazã firele de pãr. Spre deosebire de proteine ºi glucide. Douã plante din categoria Fabalelor care provoacã probleme serioase pe termen lung a nimalelor care pasc sunt trifoiul ºi lucerna. cã placa nu este greu de eli minat din organism prin folosirea produselor ºi a programelor recomandate în aceastã carte). Municipalitãþile folosesc substanþe chimice precum hipocloritul de sodiu (hidroxid de sodiu + clor)pentru a trata rezervele de apã potabilã. dând naºtere unor substanþe care seamãnã cu depunerile de pe vana di n baie. Hidroxidul de sodiu (leºia) este exact substanþa pe c are o folosea bunica la fabricarea sãpunului ei. Abia DUPÃ acest ciclu ajunge sângele în fi cat. Hidroxidul este folosit p entru a ridica pH-ul astfel încât apa prea acidã sã nu ucidã oamenii. Soia reacþioneazã cu toxinele ºi produsele chimice din sânge. înainte ca el sã revinã în partea stângã a i ii. cl orul este extrem de acid (pH între 2 ºi +2) ºi este folosit pentru a ucide bacteriile. Alt exemplu din f amilia Fabalelor este lintea. între altele. lucerna ºi trifoiul. Când o bucatã de placã se desprinde ºi formeazã un cheag. Apa de la robinet halogenatã (cloruratã ºi fluorura eacþioneazã cu uleiurile alimentare ºi cu alte deºeuri care circulã prin sânge. caii ºi oile cautã de regulã ierburi care conþin proteine ºi zaharuri necesare creºterii. dând naºtere plãcii. PHG-ul din soia reacþioneazã cu mineralele din sânge ºi cu gazele dizolvate în acesta. de unde este trimiscãtre restul corpului. Între timp. arahidele nu conþin decât o cantitate micã de PHG. în vederea oxigenãrii ªI a transferului de energie.

Oamenii care au probleme cu sistemul imunitar sau cu ficatul (bolnavii de SIDA. inima poate suferi un atac de cord. 175 . Cât despre germenii vii . aceºtia ar trebui evit aþi la fel ca ciuma! Pacienþii bolnavi de cancer nu ar trebui sã mãnânce NICIODATÃ germeni de lucernã. creând produse toxice ÎN EXCES care alimenteazã celu lele canceroase. hepatitã. Când sângele ajunge în zona gâtului. îngustân arotida care alimenteazã creierul ºi capul în ansamblul sãu. etc. blocându-le. Pe de altã parte. Ceaiul de kombucha ºi GH3-ul sunt douã remedii ideale în aceastã direcþie. mononucleozã. urechilor ºi scalpul. Germenii de lucernã Germenii de lucernã sunt un produs vegetarian extrem de popular. Eliminarea deºeurilor aci de din organism determinã regenerarea pãrului. deºeurile toxice se depun pe pereþii arterelor.) ar trebui sã evite la rândul lor germenii de lucernã. Ei conþin niºte fitotoxine extrem de puternice care slãbesc sistemul imunitar. lucerna nu provoacã probleme. adãugate în alimentaþie. foliculii pãrului ºi fibrele nervoase. ochi. întrucât ac slãbesc puternic sistemul imunitar. cirozã. obosealã cronicã. cãci ac ia streseazã ficatul. generând noi probleme pent ru scalp.atac cerebral. care începe din nou sã creascã. dacã oxigenul din sângele care aprovizioneazã inima est e insuficient din cauza plãcii. Sub formã de frunze u scate ºi mãcinate. Deºeurile ajung pânã la capilarele EXTREM DE INE care hrãnesc posteriorul ochilor. Chelirea ºi albirea pãrului sunt SEMNE clare de deteriorare. urechi. dar ascund un per icol. Proteinele plasmatice care scapã în spaþiile extracelulare blocheazã la rândul lor capilarele limfatice.

Subþierea pãrului nu este altceva decât o altã formã de che ire.Bolile ocazionale nu reprezintã o problemã. Soia înmagazineazã o energie toxicã în uleiul sãu. Reþineþi: energia nu se pierde niciodatã. Cât despre pãrul alb. înm gazinându-ºi deºeurile toxice în grãsimea corporalã. dublatã de un exces de toxine ºi o blocare a receptorilor hormonali ºi neuronali. ele pot fi cu uºurinþã INVERSATE. este una din cele douã plante principale crescute la scarã industrialã pentru uleiul din seminþele sale. Alte informaþii legate de soia Boabele de soia nu seamãnã cu alte boabe. Totally Male. urechile ºi chimioterapia Glaucomul. De altfel. adicã o cantitate insuficientã de oxigen ºi de substanþe nutritive care ajunge la aceste organ e. Ochii. Pierderea pãrului de pe corp. insectele aproape cã nu se ating de aceastã plantã. astfel încât organismul se poate regenera singur. capsulele SOC ºi clismele la ficat deblocheazã receptorii ºi eliminã surplusul de toxine. tot ce face ea este sã-ºi schimbe forma. cum ar fi sindromul bâþâitului. reprezintã o problemã GR AVÃ ºi un avertisment serios. Este vorba de aceiaºi oameni care au promovat vaccinurile ºi au inventat Teor iile Germenilor ºi . ei aunevoie de o bunã circulaþie a sângelui ºi limfei. Proteinele din soia au cãi energetice puternic orientate cãtre stânga ºi nu ar trebui co nsumate niciodatã. Foliculii pãrului reprezintã canalele prin care se realizeazã alimentarea firelor de pãr . În acest scop. Din fericire. cu scopul de a CREªTE conþinutul în ulei al plantelor ºi de a crea mutanþi care sã creascã pe solurile toxice. Încetinirea creºterii pãrului ºi a unghiilor reprezintã un SEMN al reducerii activitãþii metabolice. Produse precum Nugestrine II. oamenii procedeazã exact la fel. bãtãturile. Interese de grup puternice au avut grijã ca guvernul corporatist sã susþinã financiar cerc etãrile asupra soiei. degetele deformate ºi tulburãri ale þesuturilor conjunctive ºi nervoa re conduc la senzaþiile de arsuri specifice. Dincolo de aceste probleme se ascund marile acumulãr i de proteine plasmatice toxice ºi dezechilibrele hormonale. Acumularea deºeurilor genereazã probleme la nivelul picioarelor. De p ildã. La fel ca ºi canola. retinita ºi degenerarea macularã au aceleaºi cauze ca ºi cãderea ºi albirea pãrulu . Ele atestã faptul cã sistemul nostru imunita r funcþioneazã ºi cã organismul nostru ªTIE când apar dezechilibrele. soia creºte pe solurile toxice ºi suportã de m inune aerul poluat. Soia este o plantã toxicã! Din pãcate. Puþini oameni ºtiu cã boabele de soia au fost modificate genetic pe la mijlocul anilor 50 printr-un proces inocent numit iradiere. acesta vorbeºte de la sine. îndeosebi a celui de pe picioare.

Uleiurile industriale nu au ce cãuta în corpul uman! Pe de altã parte. Dacã introduceþi aceste uleiuri într-un corp uman. devenind gumoase. Edgar Cayce îl recomand a pentru masarea pielii. ceea ce nu-i împiedicã pe indu striaºii de astãzi sã îl adauge în MII de alimente procesate (citiþi etichetele de pe produse ºi convingeþi-vã!) Soia a ajuns sã înlocuiascã chiar produsele lactate ºi cele pentru sugari. rezultatul nu poate fi decât unul singur: boala. Pe cât de benefic este în exterior. veþi observa cã acestea se sub uleiurile de soia ºi de canola se îngroaºã prin încãlzire.Colesterolului. Uleiul de soia este un ulei industrial prezentat astãzi ca ulei alimentar. producând radicali liberi. Uleiurile lipicioase ºi îmbolnãvirea oamenilor Natura toxicã a soiei este cunoscutã de foarte multã vreme. Dacã încãlziþi ulei de mãsline. În schimb. pe atât de dãunãtor este în interior. Ei aveau nevoie de recolte care sã creascã pe solurile tratate chimi c ºi îngrãºate cu fertilizatori sintetici. Prea puþin i-a pãsat acestui cartel al soiei de efectele pe termen lung a l plantei asupra sãnãtãþii oamenilor. a cãrui temperaturã este de 36o. 176 . Proteina din soia este o otravã. Soia se oxideazã imediat în organism. unt sau osânzã într-o tigaie. uleiul de arahide este un ulei interesant. îndeosebi dupã r . în interiorul corpului poate declanºa un adevãrat iad.

întrucât conþin cantitãþi mari de tripsinã. dar ce se întâmplã cu proteinele din soia? Rãspunsul meu este vitaþi pe cât posibil. Toate substanþele au o semnãturã energeticã inclusiv proteinele. Consumul regulat de tofu afecteazã sãnãtatea pe termen lung. este evident cã m consuma ºi noi! Uleiurile din nuci. susan ºi in sunt recomandabile. iar soia are cel mai mare conþinut de fitaþi din toate plantele studiate vreodatã. care conþine PHG. Din pãcat e. Contaminarea cu metale grele este de zece ori mai mare în aceste produse decât în boabele propriu-zise de soia. dupã care urmeazã cel de floarea soare lui. Proteinele din soia sunt extrem de greu de digerat. ºi deci toxic. fãcându-le chiar mai nesãnãtoase. Tofu nu ar trebui NICIODATÃ consumat de b lnavii de cancer aflaþi în proces de recuperare! NOTÃ: 99% din capsulele cu vitamina E conþin ca purtãtor u leiul de soia. dar tot ei firmã ºi cã toate glucidele sunt la fel. Cercetãrile fãcute asupra cobailor de laborator ºi copiilor care consumã soia au scos în evidenþã tulburãri ale þesuturilor conjunctive la aceºtia. Chiar mai bun decât vitamina E în ceea ce priveºte activitatea antioxidantã este PAC. Soia este o otravã! Produsele pe bazã de soia pentru sugari sunt produse de sintezã care provoacã mari pro bleme pe termen scurt ºi lung copiilor. Mamele sunt nevoite sã apeleze la produsele pe bazã de soia din cauza intoleranþei copiilor lor la . accele reazã procesul de îmbãtrânire ºi deterioreazã þesuturile conjunctive. dar au o ener gie orientatã cãtre stânga ºi nu sunt foarte folositoare. este foarte bogat în PHG. Oamenii de ºtiinþã susþin cã o proteinã este o proteinã. Veg etarienii care consumã soia ºi tofu sfârºesc mai devreme sau mai târziu prin a suferi de degenerarea þesuturilor conjun ctive ºi de acumulãri ale toxinelor. tendoane le. afectând oasele. Fitaþii provoacã mari dezechi ibre ale mineralelor. Tofu (laptele din soia) este o bãuturã extrem de popularã printre vegetarieni. Extragerea proteinelor ºi uleiurilor din boabele de soia se face cu ajutorul unor SOLVENÞI chimici extrem de periculoºi. pielea ºi înveliºul de mielinã care protejeazã fibrele nervoase. Uleiul de mãsline este obþinut dintr-un fruct mãslina! Dacã însuºi Iisus îl consuma. muºchii. cartilagiile. ºofrãnaº ºi seminþe de bumbac. Fitaþii priveazã organismul de zincul necesar pentru a-ºi proteja pancreasu l ºi pentru a-ºi întãri sistemul imunitar. Nu sunt la fel de toxice ca ºi uleiul. Mulþi oameni întreabã: Bine. Vã recomand în locul acestuia uleiul din germeni de grâu. ligamentele.Cel mai bun ulei alimentar este cel de mãsline. Evitaþi însã uleiurile din poru mb. soia este bogatã în fitaþi. Temperaturile ridicate folosite pentru preluc rarea soiei deterioreazã proteinele. o substanþã dãunãtoare care inhi ia ºi mãreºte pancreasul. Alimentele bogate în tripsinã alimenteazã inclusiv celulele canceroase! În plus. fãcând din ele o adevãratã ameninþare pentru s gari. sãruri ale acidului fitic.

Rotenonul. Dezbaterea problemei Sunt perfect conºtient de faptul cã ceea ce am scris în aceste pagini se opune în totali tate sfaturilor experþilor referitoare la beneficiile consumului de soia. Este folo sit de asemenea pentru otrãvirea peºtilor nedoriþi în lacurile din întreaga Americã de Nord. ignorând logica ºi bunul simþ. Toatã lumea îmi cere sã dezbat pe larg problema. peºtii ºi insectele Rotenonul este folosit de grãdinarii organici ca pesticid organic natural . 177 . Îm are rãu. dar nu este nimic de dezbãtut. a distruge ºi este Grãdinarii au aflat de la experþi cã rotenonul este foarte folositor! Este suficient sã citeºti însã eticheta produsului pentru a afla cã trebuie sã te fereºti chiar ºi sã inspiri acest praf. Puteþi crede orice doriþi. a acumulãrilor de toxine ºi a dezechilibrelor hormonale se manifestã sub forma alergiilor. În cazul adulþilor. Alegerea vã aparþine. Intoleranþa copiilor la alimentele cu adevãrat hrãnitoare dispare dacã sugarii sunt hrãniþi cu DiSorb Aid ºi puþinã Yucca. aceastã convingere este ucigãtoar . confirmarea digestiei proaste. Nu trece o sãptãmânã fãrã ca sã-mi trimis un nou studiu cu privire la miracolul soiei . dupã care urmeazã laptele de caprã ºi reþeta oferitã la pagina xxx.lactozã. Vã asigur cã pe termen lung. Nu aveþi decât sã-i deþi pe experþi. Laptele matern este cea mai bunã soluþie. Rotenonul este obþinut din boabele de soia. Rãdãcina cuvântului înseamnã t cea care dã numele speciei din care fac parte boabele de soia.

insectele paralizeazã! Aceastã substanþã inocentã obþinutã din BOABELE DE SOIA blocheazã comp sistemul nervos ºi musculatura insectelor. . Experþii înºiºi afirmã cã su nt suficiente 3 grame de rotenon pentru a ucide un om de 75 de kilograme. cid înseamnã moarte prin împiedicarea glicolozei). Vã sugerez sã citiþi lucrãrile ei: Primãvara tãcutã ºi Viitorul fur Ori de câte ori mâncaþi ulei de soia. Un sfert de kilogram de rotenon este echivalentul a 60. Rezultã astfel un concentrat de glicocid (glic înseamnã dulce. în efo tul ei de a-i avertiza pe oameni asupra pericolelor pesticidelor. lizã a divide) . Glicoli a este procesul prin care mitocondriile produc moleculele energetice de ATP (glic dulce. Adevãrul este cã ei nu au habar (ºi probabil cã nici nu le pasã) care este c antitatea sigurã pentrufiinþa umanã. dar dureazã ceva mai mult! Deversat în lacuri. Evitaþi acest produs! Proteinele dulci Glicina este unul din cei aproximativ 23 de aminoacizi care alcãtuiesc acele molec ule mai mari numite proteine. Dacã un singur ppm poate ucide toþi peºtii dintr-un lac.000 ppm. vã puteþi imagina ce pot face 3 grame. Rezultã astfel un glicerol lichid extrem de dulce ºi de si ropos.500 de ori mai multe ppm. O singurã inspirare de rotenon este ca ºi cum ai primi un pumn în sistemul nervos central ºi în cel periferic. în cazul unui om? Dupã cum vedeþi. rotenonul provoacã o serie de modificãri metabolice care îi împiedicã pe peºti sã extragã ENERGIA de care au nevoie din substanþele nutritive! Rotenonul poate ucide T OÞI peºtii dintr-un lac dacã este deversat într-o proporþie de numai o parte la un milion (ppm). rotenonul este imediat absorbit de membranele mucoase. rãdãcina apare ºi în termenul e glicogen.Dacã este inhalat. ingeraþi PHG care vã îngroaºã sângele ºi vã pune în pericol sistemul imunitar l nervos. Procesele industriale concentreazã glicina printr -un proces numit hidrolizã. Glicoziþii din rotenon paralizeazã muºchii. Aceste molecule au în plus ataºatã ºi o moleculã de alcool. de unde afecteazã sistemul imunitar. care conþin de 7. În numai câteva secunde. Acelaºi proces se petrece ºi în cazul oamenilor care c onsumã soia. toc mai pentru cã au fost iradiate ºi modificate genetic în acest scop. calculele experþilor în ceea ce priveºte siguranþa acestui produs pentru fi inþa umanã sunt cam nesigure. adicã în glucoza stocatã în muºchii noºtri. Boabele de soia sunt extrem de bogate în proteine alcãtuite din glicinã. Împotriva lor a luptat toatã viaþa Rachel Carson. ajungând în limfã ºi în sânge. Este foarte revelator sã privim o insectã stropitã cu pulbere de rotenon (PHG). Saponificarea (procesul prin care bunicele noastre îºi obþineau sãpunul lor din leºie) est e procedeul folosit la concentrarea glicinei.

Alcooli i sunt excelenþi solvenþi ne-polari¸ ceea ce înseamnã cã dizolvã substanþele grase precum cele din m ranele noastre celulare. este plinã de izolaþi desprinºi din plasticul sticlelor. 178 . îndeosebi cea distilatã. întrucât reacþioneazã cu plasticizanþii ºi cu lipiciurile.Sufixul ol la sfârºitul unui termen chimic înseamnã cã avem de-a face cu un alcool. Degenerarea vaselor de sânge ºi formarea plãcii fac parte integrantã di cest scenariu. Nu uitaþi însã cã acest proces este foarte le derulându-se pe parcursul mai multor ani de zile! Corpul nu poate tolera aceste rãºini. Un alt dezavantaj al procesului de distilare este concentrare a substanþelor volatile otrãvitoare. Apa BEV nu poate fi transportatã în recipiente din plastic sau procesatã prin filtre d e carbon. inclusiv conductele de apã din PVC. pe care îl utiliz eazã ca solvent ºi ca plasticizant în producerea a sute de articole din plastic. Apa îmbuteliatã în petu din plastic. Dacã molecula de soia este supusã unui proces de încãlzire în prezenþa unor compuºi organici precum cei din sângele nostru. Alcoolii ne distrug celulele ºi atacã înveliºul de mielinã care ne protejeazã fibr ele nervoase. Rezultat ul este îngroºarea sângelui. Industria chimicã foloseºte pe scarã largã glicerolul numit glycine-max. motiv pentru care le stocheazã în þesuturile uºoare ºi în grãsimi. pe care le dizolvã. Acesta este unul din motivele pentru care are un gust atât de neplãcut. ea genereazã producerea unor rãºini termoplastice . care blocheazã capilarele.

Atropina este obþinutã din belladonne (o familie de plante). care consumã câte puþin din hrana am belor categorii de animale descrise mai sus? Poate cã oamenii ar trebui sã-ºi aleagã un model de pedigriu canin. atropina ºi digitalisul. Morfina este obþinutã din opiu ºi dã peste cap sistemul nervos central. soia provoacã probleme degenera tive extrem de grave la oameni. au împied . Digitalis este un glicozit obþinut din degeþelul roºu. dar nimeni nu o eliminã din alimentaþie. Experþii susþin cã nu existã nici o deosebire în re o substanþã realã ºi una de sintezã. c itatele din nenumãraþii experþi abundã în ea. Unii producãtori de hranã pentru câini evitã sã punã pe etichetele produselor lor asemenea anunþuri. Este foarte uºor digerabilã . ea este promovatã de cãtre experþi ca fiind alimentul perfect . Ea mo dificã rãspunsul la semnalele electrice ºi provoacã paralizia sistemului nervos parasimpatic. Evident. Toate cele trei substanþe. opiul. uºor digerabilã! Evitaþi alimentele care conþin ulei de soia. Glucoziþii sint etici au ºi alte efecte secundare importante asupra pacienþilor trataþi cu ei. Dacã hrana care conþine soia este toxicã pentru câini (carnivore) ºi pentru animalele erbi vore. puternic susþinute de guvern. proteine din s ia ºi tofu punct! Notã: interese puternice ale cartelului soiei. O puteþi gãsi pe rafturile din oricare din supermarketurile din apropierea dumneavoastrã. pentru a beneficia l a rândul lor de o hranã fãrã soia. Problemele pe care le genereazã soia în alimentaþia câinilor ºi a erbivorelor ar trebui sã d ea de gândit inclusiv oamenilor care consumã aceastã plantã. morfina ºi atropina Glicoziþii (rotenonul) din boabele de soia provoacã reacþii fiziologice deopotrivã la an imale ºi oameni. Implicaþiile acestor cuvinte ºi cele ale anunþurilor publicitare transmise la televizi une în data de 6 ianuarie 1994 sugereazã existenþa unei probleme legate de proteinele din soia în alimentaþia câinil or. de teama ca rtelului soiei. Ea afecteazã controlul muscular. acea parte a sistemului nostru nervos asupra cãreia NU avem nici un control direct precum muºchiul inimii. Morfina ºi atropina sunt exemple de droguri care conþin concentraþii ridicate de glico ziþi. muºchii respirato rii ºi cei intestinali. Dimpotrivã. Oare aºa sã fie? Soia ºi hrana pentru câini Am în faþã o etichetã de pe cutia uneia dintre cele mai cunoscute mãrci de mâncare pentru câi i. care credeþi cã poate fi influenþa ei asupra oamenilor (omnivore). Într-adevãr.Glicoziþii. sunt droguri controlate de stat care au fost izolate ºi concentrate. Pe piaþã a apãrut recent o carte dedicatã miracolului soiei. morfin a. Iatã ce scrie pe ea: Nu conþine soia. dil atã pupilele ºi este extrem de reactivã în organism.

existã suficientã documentaþie în aceastã carte. sistemului nervos central ºi periferic. precum ºi maniera în care blocheazã el e receptorii hormonali. Lucrurile sunt evidente pentru cei care au ochi de vãzut! Vã rog. cerându-i documentaþie . Se pare cã puterea cartelului soiei influenþeazã chiar deciziile guvernamentale! Concluzie Cunoaºtem acum efectele cumulative ale uleiului din soia.icat recent cel mai mare lanþ de hamburgeri din lume sã revinã la folosirea grãsimii animale în prepararea pro duselor sale. nu îl sunaþi pe editor. ale germenil or de lucernã ºi ale laptelui din soia asupra animalelor ºi oamenilor. 179 . Cunoaºtem efectele acestor produse asupra sângelui. Ignoraþi-i pe experþi toate ºansele sã redeveniþi tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom învãþa despre conexiunea care existã între orbire. din canola. sistemului imunitar. Pentru cei care pot gândi fãrã bine a unei autoritãþi superioare. glaucom uleiul de canola! Femeile ar trebui sã-ºi facã un test al densitãþii oaselor în fiecare an .

Regulile pentru crearea unei pieþe pentru un produs fals nu sunt foarte diferite d e cele ale rãzboiului. Orice om care a consumat asemenea medicamente îºi poate curãþa organismul de aceste mole cule analoage. înlocuitorii d e estrogen ºi inofensivele otrãvuri organofosfate precum malationul. Întrebarea este CINE a ordonat soldaþilor sã ia drogul ºi DE CE? Rãspunsul este simplu: experþii ! Aceiaºi experþi ne învaþã sã mâncãm ulei de soia ºi de canola. de Sun Tzu ºi care poate fi sintetizatã astfel: Creaþi un plan. Le recomand în aceastã direcþie cititorilor celebra lucrare Arta rãzboiului. rãspândiþi informaþii false. citaþi din statistici. femeilor osteoporotice ºi c opiilor hiperactivi sau cu deficit de atenþie. pe scurt.Sindromul Rãzboiului din Golf Veteranilor din Rãzboiul din Golf li s-a ordonat sã ia zilnic un drog numit Bromurã de Piridostigminã (BP). scrisã în secolul VI î.Ch. La fel. ridicaþi o armatã xperþi. a muºchilor. memoria scade. Aceste produse sunt recomandabile în egalã mãsurã veteranilor. creaþi confuzie ºi disensiuni. Primele semne apar în domeniul transmi terii semnalului nervos ºi în cel al reconstrucþiei înveliºului de mielinã al fibrelor nervoase. cu ajutorul precurso rilor racemizaþi ai hormonilor ºi al unor produse precum Yucca Herbal Blend ºi PAC. Teama co . Efectele secundare erau cunoscute ºi predictibile! BP stã la originea aºa-numitului sindrom al veteranilor Rãzboiului din Golf. deblocându-ºi astfel receptorii hormonali ºi neuronali. dupã care începe recons rucþia oaselor ºi cartilagiilor. Femeile care dau SEMNE de îmbãtrânire prematurã sau care experimenteazã dificultãþi menstrual trãiesc o adevãratã renaºtere. Dacã depisteazã un pote nþial duºman. aplicaþi diversiunea. care promoveazã pilulele anticoncepþionale. Rãzboi la piaþã Este nevoie de 20 de ani pentru a crea o piaþã pentru un produs. consumatorii reacþioneazã ºi opun rezistenþã cumpãrãrii noului produs. Acest drog interfereazã cu acetilcolinesteraza o enzimã absolut necesarã pentru buna funcþionare a funcþiei sinapselor nervoase (transmiterea semnalului nervos). iar metamorfoza devine completã. Dupã 20 de ani se inst azã însã oboseala. bãrbaþii cu afecþiuni ale prostatei pot înceta complet sã îºi probleme. rutina. iar în cele din urmã creaþi o stare de teamã. ligamentelor ºi tendoanelor. tuturor categoriilor de oameni ai cãror receptori sunt blocaþi. Majoritatea celor care încep sã consume aceste produse experimenteazã o activitate bio logicã observabilã dupã numai 24-72 de ore de la prima ingerare.

Destupaþi-vã urechile ºi ascultaþi ce spun experþii. Sun Tzu a avut dreptate! Jocul descris mai sus se numeºte divide et impera (divize azã ºi cucereºte)! Este un joc cât se poate de simplu. dupã ce v-aþi lãmurit.nduce la panicã. lua direcþia opusã! Clubul 250 În Clubul 250 poate intra orice om care doreºte sã trãiascã pânã la vârsta de 250 de ani. Cartea lui a fost manualul oficia l al creãrii Imperiului Sovietic. de uleiul de cocos ºi de grãsimea animalã. d iaþã sãnãtoasã ºi plinã de energie! Nu respingeþi acest obiectiv. Ascultaþi cu atenþie ce spune mas-media. Deschideþi-vã ochii ºi vedeþi încotro se masele largi. Funcþioneazã perfect. El poate fi atin s de orice om care îºi doreºte cu adevãrat acest lucru. considerându-l imposibil sau ridicol. 180 . Sper cã înþelegeþi acum maniera în care a acþionat cartelul soiei pentru a crea în timp o ver tabilã antipatie faþã de unt. înlocuind aceste produse cu o cerere uriaºã pentru uleiurile industriale de soia ºi canola. În sfârºit. iar panica la victorie.

În schimb. Apa de Argint Armonizatã este acordatã pe frecvenþe hertziene complementare corpului bio electric uman. trebuie sã recunoaºtem cã se aflã pe calea cea bunã. acceptarea convenienþelor. ei vor descoperi cu siguranþã cã glaucom . dar au creat o nouã teorie. Experþii recunosc astãzi cã teoria de mai sus nu este corectã. acolo unde a fost tratat de medicii alopatici prin terapiile convenþionale. cu semenii lor ºi cu Dumnezeu. experþii le-au spus oamenilor cã glaucomul are la bazã o acumulare a presiunii fluidelor la nivelul ochiului. Roger Bacon Milioane de oameni suferã pierderi ale vederii din cauza glaucomului. Mai devreme sau mai târziu. o boalã care p resupune atrofierea (deteriorarea) nervului optic. bazate pe PPM (pãrþi per m ilion). acceptarea prejude cãþilor generalizate. vã sfãtuiesc din nou: trupul. Faþalui s-a vindecat fãrã nici o cicatrice . Aceastã teorie a pornit de la un model medical incorect. Gândiþi-vã la toate lucrurile bune pe c are le-ar putea face un grup de oameni care au trãit timp de cinci generaþii Membrii acestui Club i-ar put ea ajuta treptat ºi pe ceilalþi oameni sã înveþe sã trãiascã în armonie cu natura. ascunderea ignoranþei prin afiºarea ostentativã a unei cunoaºteri false . Capitolul 26 Orbirea ºi uleiurile Încã din vremurile revelaþiilor. iar vârsta de 250 de ani poate deveni pentru dumneavoastrã o realitate. Ani la rând. ºi mai rãu decât toate. care susþine cã glaucomul este provocat de un deficit de oxigen ºi al fluxului sanguin. Este idealã pentru rãcealã ºi gripã. pe braþe ºi pe mâini i-a cicatrice. Ilustraþie Înainte Dupã Glen Roundtree este o dovadã vie a eficacitãþii Apei de Argint Armonizate în cazul arsur ilor grave. care conduce la deteriorarea nervului o ptic. dar ºi pentru zeci de alte afecþiuni. folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi SUPER-ALIMENTELE. De aceea. Viaþa pe pãmânt ar deveni o bucurie. Gândiþi-vã la toatã suferinþa care ar putea fi eliminatã prin transferul acestui mod sãnãtos viaþã nepoþilor ºi strãnepoþilor noºtri. umanitatea a repetat mereu ºi mereu aceleaºi patru greºeli: supunerea în faþa autoritãþilor mincinoase ºi nevrednice. Orice om ar trebui sã aibã în permanenþã la dispoziþie o sticluþã cu ac pã.Societatea are nevoie de obiective ºi de modele. Acest produs cu rezonanþe în Lumea cu Patru Dimensiuni foloseºte principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului. promovând vindecarea. De data as ta. Efectele ei le depãºesc pe cele ale soluþiilor coloidale. exclusiv din orgoliu .

pentru deblocarea receptorilor de substanþele analoage horm onilor (un analog de hormon este o moleculã care pãcãleºte neuro-receptorii. stã la baza pierderii pãrului ºi a unor afecþiuni precum Alzhe imer. intoxicãrii cu sodiu ºi acumulãrii de deºeuri. problema hormon ilor este una din primele care trebuie abordate. la fel cum nu p oate elimina deºeurile de la acest nivel. ºi al dezechilibrelor hormonale. Rapiþã sau canola? 181 . Sângele aglutinat NU POATE trece prin capilarele extrem de fine ale ochiului poste rior. fibromialgia ºi tulburãrile de auz. al acumulãrii de deºeuri t oxice în fluidele ºi spaþiile intercelulare. ºi deci nu poate furniza oxigenul ºi substanþele nutritive celulelor ºi mitocondriilor. Aceeaºi acumulare a deºeurilor acide. Atunci când celulele mor. iar celulele moarte se transformã în deºeuri acide. În mod evident. þesuturile ochiului posterior se atrofi azã. paralizia cerebralã. dublatã de lipsa substanþe or nutritive ºi dezechilibrele hormonale. scleroza multiplã.ul este rezultatul fluxului sanguin insuficient ºi al aglutinãrii celulelor roºii. blocându-le funcþionarea normalã). Moartea mitocondriilor din celulele ochiului posterior se datoreazã lipsei de oxig en.

Între anii 1986 ºi 1991. co nstipaþie. majoritatea celo r trecuþi de vârsta respectivã aveau sã moarã din cauze naturale. rapiþa este CEA MAI TOXICÃ. Interesant! În rapoartele pe care le-am citit eu. pânã atunci. Experþii susþineau cã efecte rãrii uleiului de rapiþã au nevoie de 10 ani pentru a se manifesta. probleme respiratorii. am fost sunat de o femeie d in Chicago care mi-a povestit cã se afla în Marea Britanie în perioada în care boala vacii nebune se afla la apogeu. Uleiul din seminþele de rapiþã este de o sutã de ori mai toxic decât cel din soia!! Uleiul de canola este folosit industrial ca lubrifiant. Pe cealaltã faþã a monedei de canola scrie: RAPIÞÃ! Trebuie sã recunoaºteþi cã termenul de ca sunã mai bine decât rapiþã. Spre exemplu. ca bazã pentru producerea cauciucului sintetic. Practic. Planta este absolut otrãvitoare. Deteri orarea completã a sistemului dureazã însã ani de zile. ºi pentru luciul paginilor colorate pe care le vedeþi în reviste . fiind necesarã împuºcarea lor! La scurt timp dupã apariþia primei ediþii a acestei lucrãri. Doamna respectivã mi-a relatat cã a vãzut la televizor o ºtire în care oamenilor li se cerea sã nu intre în pa nicã dacã au folosit în dieta lor alimentarã uleiul de rapiþã ºi dacã aveau peste 65 de ani. ºi oricum. dupã care s-a renunþat la el. Uleiul de rapiþã (canola) provoacã emfizem pulmonar. Poate vã mai amintiþi de cazurile relatate în presã de orbire a vacilor. fiind letalã. ca sã nu mai vorbim de nebunia care le apuca pe animale. deopotrivã la animale ºi la oameni. El nu apare decât în sursele de referinþã cele mai recente. experþii dãdeau vina pe o boalã viralã. iritabilitate ºi orbire.Numele de canola este un termen inventat. uleiul de rapiþã a fost folosit pe scarã largã în Europa la hrãnirea imalelor. Unul din efect ele secundare bine cunoscute ale consumului uleiului de rapiþã este pierderea vederii. uleiul de canola prezintã anumite caracteristici ºi efecte i nteresante asupra sistemelor vii. dar mult mai puternic. sãpun. o plantã care face parte din familia m uºtarului. Curios este f . Dintre toate uleiurile alimentare. anemie. la fel ca în cazul uleiului de soia. cel de rapiþã blocheazã sistemul nervos central ºi pe cel periferic. El NU are ce cãuta în corpul uman! La fel ca ºi cel de soia. combustibil. dar MULT MAI pronunþat. La fel ca ºi uleiu l de soia. care atacau chiar oamenii. Canola chiar este un ulei industrial. El a mascat practic introducerea uleiului de rapiþã în America! Uleiul de canola provine din seminþele de rapiþã. cuvântul a apãrut de nicãieri. el dã naºtere unei substanþe de tip latex care provoacã ag lutinarea celulelor roºii din sânge. porcilor ºi oilor. Nici chiar insectele nu se a ting de rapiþã.

despre structura ei nesaturatã ºi despre digestibilitatea ei. cu binecuvântarea agenþiilor guvernamentale de specialitate. Nu este minunat felul în care cartelurile multinaþionale ale uleiului ajutã þãrile în curs de dezvoltare? Nu vã aminteºte aceastã poveste de introducerea cuptoarelor cu mic rounde? Termenul de canola oferã acoperirea perfectã pentru interesele financiare ale cartel ului care doreºte sã facã miliarde de dolari din aceastã nouã piaþã. ªi astfel. 6 ºi 12. de la low erucic acid rape (rapiþã). transformându-se astfel în altceva. Ei recunosc cã uleiul este obþinut din seminþele de r apiþã. invitându-ne sã recurgem la uleiul de canola pentru a fi salvaþi de efectele dezastruoase ale acestora. uleiul de canola a devenit problema noastrã. adicã în canola! La fel de neobosiþi sunt experþii ºi atunci când povestesc despre nenumãratele calitãþi ale c nolei. El este folosit pe scarã largã în mii de alimente procesate. În mod oficial. uleiul de canola este cunoscut sub iniþialele LEAR.ptul cã dupãce din dieta animalelor s-a eliminat uleiul de rapiþã. Ei demonizeazã grãsimile saturate naturale. evident. Numele de canola sunã frumos. datoritã aromei ei savuroase. Experþii în industrie nu mai obosesc sã repete felul în care aceastã plantã a apãrut în Canad cât de sigurã este ea pentru alimentaþia omului. dar vã sugere iviþi etichetele de pe untul de arahide. Insistã chiar asupra felului pozitiv în care þãrile din Asia au receptat canola. Armele chimice 182 . boala viralã a dispãrut. Î schimb. uleiul de rapiþã este folosit astãzi în SUA. precum acizii graºi omega 3. Veþi constata cã uleiul de arahide a fost înlocuit cu cel de rapiþã. care au fost însã modificate genetic (iradiate!).

C ianura INHIBà producþia de ATP de cãtre mitocondrii. deºeuri toxice. În mod normal. este obþinut din uleiul de rapiþã. Între anii 1950-1953. blocându-le act ivitatea. aceste substanþe sunt numite inhibitori. în locuitorilor de estrogen ºi steroizilor anabolici folosiþi de atleþi. Uleiul de canola conþine mari cantitãþi de izo-tio-cianaþi. Am vorbit ºi noi pe larg de aceºti inhibitori. energie negativã. seminþele de muºtar alb (rapiþã) au fost iradiate în Suedia pentru a s pori producþia de seminþe ºi conþinutul în ulei al acestora. Spre exemplu. împiedicând-o sã îºi mai desfãºoare activitatea normalã. molecula energeticã ce alimenteazã corpul uman. sã analizãm pesticidul numit malation. A fost împrãºtiat din nou în fe ruarie ºi martie 1994. una din armele chimice folosite în Primul Rãzboi Mondial. Substanþele toxice din uleiurile de canola ºi de soia stimuleazã formarea legãturilor co valente. etc. Funcþiile nervilor ºi organofosfaþii Acetilcolina este absolut esenþialã pentru transmisia impulsurilor NERVOASE. respectiv de a a acetilcolina în colinã ºi acetat. Iradierea este acelaºi procedeu prin care ex perþii doresc sã obþinã alimente sigure pentru hrana noastrã. medicamente. produse cu energie orientatã cãtre stânga. Acesta se leagã chimic de enzima numitã acetilcolinesterazã. aceste legãturi sunt ireversibile ºi NU MAI POT fi rupte de corp dupã formarea lor. Malationul este un organofosfat. Soluþia la aceste molecule periculoase constã în folosirea REGULATà a precursorilor de hormoni Nugestrine II ºi Totally Male. pe care i-am numit însã alimente nesãnãtoase. menþinându-ne sãnãtoºi ºi tineri! Uleiul de canola ºi metabolismul corpului Existã multe substanþe care se pot lega chimic de enzimele metabolice. iar în 1995 în Texas. ATP este acronimul chimic al adenozin-trifosf atului. Acest lucru este cu deosebire valabil în cazul analogilor de hormoni conþinuþi în pilulele anticoncepþionale. În biochimie. Malationul este un pesticid benefic împrãºtiat în California cu câþiva ani în urmã pentru a o insectã ºi care s-a depus ca un praf alb pe întreaga regiune. Hormonii din mediul înconjurãtor sun t atât de omniprezenþi încât practic nu pot fi evitaþi.GAZUL DE MUªTAR. care a ars pielea ºi plãmânii a sute de mii de soldaþi ºi civili. Rapoarte rece te ale francezilor atestã cã gazul a fost folosit inclusiv în Rãzboiul din Golf. componente ale cianurilor. Atunci . Un alt exemplu de folosire greºitã a tehnologiei de cãtre oamenii de ºtiinþã ºi de inducere în eroare a opiniei publice datoritã unor interese financiare puternice este modificarea geneticã a fructelor ºi legumelor.

El ucide insectele prin paralizia muºchilor la fel ca rotenonul din boabele de soia! Altfel spus. Aºa se explicã opþiunea experþilor în ceea ce priveºte alegerea malationului ca insecticid. sinapsele nervilor nu funcþioneazã normal. mielomul. gândiþi-vã la telecomanda pentru garajul dumneavoastrã. mâinile sau picioarele nu rãspund la come nzile creierului. Poate aþi remarcat uriaºa creºtere din ultimii ani a incidenþei unor boli precum lupusul sistemic. inhibã enzimele insectelor. În cazul corpului. iar muºchii nu rãspund. Inhibarea acetilcolinesterazei provoacã paralizia muºchilor striaþi (scheletali) ºi spas me ale sistemului respirator. sunt compuºi organofosfatici. folosite în Vietnam la defolierea jung lei. ceea ce nu-i împiedicã pe experþii din zilele noa stre sã continue 183 . Dacã ea nu trimite s emnalul. Spre exemplu. La fel se petrec lucrurile ºi în cazul oamenilor! Armele chimice numite portocaliu ºi albastru. paralizia cerebralã. La fel ºi organofosfaþii (insecticide) folosiþi în industria alime ntarã. Uleiurile de soia ºi canola joacã un rol important în apariþia acestor boli. sclero za multiplã. Experþii guvernamentali care au aprobat folosirea lor ºi companiile chimice care le-au produs s-au fãcut vin ovaþi de efectele toxice asupra OAMENILOR ºi mediului înconjurãtor. hipertensiunea pulmonarã ºi neuropatia. Veteranii care au luptat în Vietnam ºi localnicii le cunosc foarte bine. în numele eficienþei. uºanu se deschide.când aceastã substanþã este inhibatã.

Ei s unt la fel de toxici ca ºi bãuturile alcoolice. herpesul. Alcoolii din uleiurile de soia ºi canola sunt foarte reactivi. iar victima este imobilizatã. ei numãrã practic celulele albe din sânge. HIV-ul ºi SIDA Glicoziþii din uleiurile de soia ºi canola deprimã sistemul imunitar. Din cauza glicoziþilor din veninul sãu. El se foloseºtede mitocondrii pentru a produce energie în folos propriu. dar efectele lor se manifestã diferit. ei vã vor spune cã NU aveþi HIV. SIDA sfârºitul civilizaþiei. Gândiþi-vã la efectul pe care î are muºcãtura unui ºarpe cu clopoþei. Un alcool este un concept chimic care desemneazã o grupã de substanþe chimice ce reacþio neazã cu o moleculã organicã. Fluorul. Ce nu vã spun este cã celulele T se aflã într-o stare de comã toxicã. p monia. HIV. imunizãrile. Din cauza acestui blocaj. Daunele apar. Dacã numãrul acestora este normal. enzimele muºchilor ictimei sunt inhibate. Glicoziþii interfereazã cu biochimia oamenilor ºi animalelor. dar dupã ani de zile (recitiþi în aceastã direcþie secþiunea referitoare la proteinele dulci din capitolul despre soia). a apã . vir usul se multiplicã ºi într-o bunã zi BANG! vã treziþi cã muriþi de SIDA. Dupã cum spunea Claude Barnard: Mediu l intern este totul! Odatã ajuns în interiorul celulelor.sã ne ameþeascã cu poveºtile lor despre mâncarea dacã sunt folosite diferite otrãvuri. Atunci când experþii medicali fac analiza sângelui pentru a depista prezenþa virusului H IV. ºi gata. silind mecanismu l de apãrare al celulelor albe din sânge aºa-numitele celule T sã intre într-un fel de comã. În liniºte. Aceºtia provoacã probleme grave organismului u man prin blocarea funcþiilor enzimelor ºi a receptorilor hormonali ºi neuronali. SIDA ºi maimuþele verzi În cutremurãtoarea sa carte. HIV preia controlul asupra ARN-ului ºi ADN-ului. antibioticele ºi alimentele nesãnãtoase de tip fast-food joacã un rol complementar în prãbuºirea sistemului imunitar. Aceste uleiu i modificã mediul intern al corpului ºi atrag dupã sine boala. siguranþa datelor ºtiinþifice ºi despre cât de ieft Uleiul de canola este bogat în glicoziþi. dr. Uleiul de canola. punând stãpânire pe trupul dumneavoastrã prin anihilarea mecanismelor de apãrare ale sistemului dumneavoastrã imunitar (celulele T). Alcoolii ºi glicoziþii din uleiurile de soia ºi canola blocheazã acest mecanism de prote cþie care este sistemul nostru imunitar. alt e forme de viaþã existente în sânge ºi în limfã se metamorfozeazã ºi se manifestã sub forma unor boli precum hepatita. William Campball Douglass îºi nea întrebarea: Chiar credeþi cã niºte maimuþe verzi au muºcat pe cineva de fund.

în cazul de faþã). Experþii din film afirmã cã ma copilului care moare nu are legãturã cu matematica (respectiv. Dacã ar fi stabilit pH-ul salivei. Uleiul lui Lorenzo. cu pH-ul. urinei ºi sângelui. Uleiul lui Lorenzo Un alt film. Aceasta era ca uza dezintegrãrii sistemului sãu nervos.IDA? Cartea lui Douglass descrie întreaga poveste a creãrii virusului HIV în laboratoarele militare de la Ft. Ca de ob icei. care confirmã tema unor filme futu riste precum Outbreak ºi The Twelve Monkeys. experþii ºi-ar fi putut da seama pe loc care este problema. pe care vi le recomand cu cãldurã. Sesizaþi asemãnarea dintre aceastã descriere ºi zecile de boli dege nerative ale nervilor din zilele noastre? 184 . aducând argumente documentate. experþii se înºealã. Patrick. Bãiatul murea din cauza unui pH al corpului foarte coborât! Atât de coborât încât fluidele sale corporale dizolvau înveliºul de mielinã care îi proteja fibrele nervoase. Laryland. oferã un alt exemplu revelator despre cât de depart e se poate rãtãci ºtiinþa medicalã ºi cât de contorsionatã poate deveni mintea ºtiinþificã.

Uleiul lui Lorenzo nu este altceva decât uleiul de MÃSLINE! Atunci când es te ingerat în cantitãþi mari. Învãþaþi sã vã protejaþi sãnãtatea ºi interesele DUMNEAVOASTRà economice. Ea nu îºi protejeazã decât propria sãnãtate ºi propri conomice. Din fericire. Ceea ce nu-i împiedicã pe experþi sã promoveze mai nou implanturile l a sâni cu ulei din soia. Daþi-i unei persoane bolnave ulei de rapiþã ºi îi veþi grãbi imediat sfârºitul. Industria sãnãtãþii este un oximoron. Toate aceste minciuni ar trebui sã vã punã în gardã în legãturã cu interesele majore care se ascund în spatele modelãrii opiniei publice. clar cã fluxul congestionat al sângelui ºi limfei afecteazã negat fel de evidentã legãtura directã care existã între boalã. pentru a-i creºte nivelul ene rgetic ºi pentru a-i detoxifia corpul de otrãvurile metabolice. el provoacã o stare de ªOC ºi ajustarea pH-ului corporal. ºi cancerul la prostatã pe de altã parte. bãiatului i s-a administrat uleiul lui Lorenzo. Ac este decât un alt exemplu de dezinformare a publicului. Este important sã vã atârnaþi de ceva ºi sã vã întindeþi coloana în fiecare zi! Orice exces se opune naturii . Ac easta este o minciunã sfruntatã. asumându -ºi responsabilitatea care îi revine pentru propria sa sãnãtate. Uleiul i-a provocat o stare de ºoc printr -o reducere masivã a aciditãþii corpului sãu. munitar. Notã: Tocmai am auzit la ºtiri un raport despre un studiu ºtiinþific ce confirmã legãtura di rectã dintre uleiurile de soia ºi canola. Uluitor! Preambul: capitolul urmãtor analizeazã legãtura care existã între ceapã. Hipocrat Despre vibraþii ºi alte cãrþi care meritã citite . fratele meu a asistat la o d ezbatere televizatã în care un expert afirma nici mai mult nici mai puþin decât cã acesta este ulei de rapiþã. dieta ali astronomicã a alimentelor procesate care conþin ulei de soia ºi induce organismului o stare de CONFUZIE ºi îi slãbeºte sistemul i Nu trebuie sã vã surprindã aºadar faptul cã orice om care doreºte sã se bucure din nou de o s te perfectã ºi de longevitate TREBUIE sã preia din nou controlul asupra vieþii sale. proteine din soia ºi aditivi chimici. La scurt timp dupã ce pe piaþã a apãrut uleiul lui Lorenzo. Este la mentarã ºi apa pe care o bem. ficat ºi procesul de bãtrânire. pe de o parte. Mai mult. aflând CE aveþi de fãcut ºi CUM trebuie sã acþionaþi. Sângele ºi uleiurile Cred cã v-a devenit deja iv fiecare parte a corpului nostru.În film. creºterea canola. Ra portul a fost transmis în data de 15 februarie 1994. nu existã practic problemã de sãnãta e care sã nu poatã fi alinatã sau chiar inversatã.

pent ru a alunga durerea dintr-un loc rãnit sau dintr-o încheieturã inflamatã. Astãzi. Despre vibraþii este lucrarea scrisã dupã o viaþã de studiu de un Vrãj r în vârstã de 87 de ani. dacã dore uri aceastã plantã trebuie sã þi-o cultivi singur. Ea face parte din trilogia care mai include Trusa pendulului ºi Mãsurãtorile e nergetice. De altfel. În vremurile bune de altãdatã. vã veþi îndrãgosti cu siguranþã de minunata capodoperã ilustratã în care sunt descri de ani de mãsurãtori energetice ºi intitulatã Mâna divinatorie (vezi Pachetul informativ). înainte ca agenþia guvernamentalã FDA sã decidã sã ne salveze nenorocirea numitã tãtãneasã. orice om inteligent va face ex act acest lucru. aceasta putea fi gãsitã în toate magazinele. 185 . ºi pentru a elimina câmpurile energeti ce negative din cãminul dumneavoastrã. Dacã vã place istoria.Aflaþi cum puteþi folosi un lanþ vibratoriu pentru a stabili orientarea energiei.

la care se adaugã sucul de aloe. Rãdãcinile ei cresc pânã la o adâncime de 12 metri. întinzându-se pe un diametru de 1.Faceþi rost de câþiva lãstari cu rãdãcini ºi plantaþi-i în sol. El reprezintã principalul org an de eliminare a . Frunzele ei pot fi amestecate în salate sau puse în sandviciuri. sunt nevoit sã tai din plante pentru a permite creºterea unor lãs tari noi. dintre cele mai sãnãtoase. Toate produsele racemizate produc rezultate excelente. Tãtãneasa are o vitalitate excepþionalã. Dupã câteva sãptãmâni vei obþ extrem de vitale. ani la rând. Adãugaþi puþin ulei de din mere ºi veþi obþine o masã cât se poate de hrãnitoare ºi de gustoasã. care cresc pânã la o înãlþime de 1. Rãdãcina de tãtãneasã mãcinatã.5 metri. Ce sã menþioneze reclama era cã uleiul de canola este el însuºi o otravã sistemicã cu efecte pe t en lung! Capitolul 27 Ficatul ºi ceapa Cum funcþioneazã ficatul. De multe ori. care le depãºesc cu mult pe c ele ale suplimentelor din magazine. Dacã acest lucru ar fi fost adevãrat. FDA afirmã cã tãtãneasa este periculoasã. pe abur. produsele racemizate vã aduc beneficii mult mai mari la acelaºi preþ. Un precur sor racemizat accelereazã viteza de transformare. Fãrã pesticide? Am vãzut recent o reclamã uriaºã la uleiul de canola. aºa funcþioneazã ºi corpul . ºi ne sim . acordaþi-le spaþiul necesar. pânã când se înmoaie. fãrã sã-ºi piardã însã culoarea verde. eu ºi familia a am fi fost de mult morþi! Am mâncat tãtãneasã de mai multe ori pe sãptãmânã.2 metri. în care se spunea: Fãrã pesticide . vindecã ulce tic ºi intestinal! Poate aºa se explicã interdicþia pe care i-au impus-o companiile farmaceut ice Ce este un precursor Un precursor este o substanþã chimicã ce precede formarea unei alte substanþe. Puteþi culege frunzele ºi florile plantei din primãvarã pânã toa târziu. Ideal este sã le pregãt iþi la fel ca spanacul. pe care nu o vei gãsi la piaþã. pe care nimic nu pare sã o deranjeze. De aceea. Anonim Ficatul este organul cel mai abuzat din întregul corp. Este suficient sã plantaþi tãtãneasa o singurã datã ºi veþi obþine hranã pentru ani de zile. Folosiþi-le o singurã datã ºi vã asigur cã nu veþi mai întreba a doua oarã dacã sunt eficient ltfel. Poate fi cultivatã inclusiv în ghi ece ºi se multiplicã extrem de uºor.

Aºa se 186 . capacitatea de regenerare a ficatului îi indicã impor tanþa în organism. Spaþiul rãmas în urma lor este umplut de un þesut conjunctiv de tip cicatrice . ºi implicit asupra celorlalte organe ºi glande ale corpului. Ficatul este o incredibilã uzinã chimicã. Un ficat sãnãtos este esenþial pentru o stare bunã de sãnãtate.deºeurilor toxice. Ficatul metabolizeazã alimentele. Celulele funcþionale ale ficatului sunt numite hepatocite (de la hepat ficat ºi cite celule). alcãtuit din celulele strome care acoperã în mod normal sup rafaþa exterioarã a ficatului. Sunt clasificate în categoria celulelor parencime. c are ajung în el prin intermediul dublei aprovizionãri cu sânge. De altfel. Când ficatul devine excedat de toxine. în care se produc mii de reacþii biochimice. hepatocitele mor. deºeurile ºi alcoolii. inclusiv p ntru inversarea procesului de îmbãtrânire. medicamentele. Când hepatocitele mor. Aceste substanþe toxice impun un mare stres asupra ficatului. pesticidele. Est e al doilea organ ca mãrime din corp ºi UNICUL organ care se autoregenereazã din proprie voinþã chiar dacã di el nu a mai rãmas intact decât 25%. þesutul stromatic invadeazã spaþiul rãmas liber ºi formeazã cicatrice.

Dr. Celulele Kupffer care cãptuºesc vasele de sânge ale ficatului au o importanþã vitalã pentru sãnãtatea ºi vitalitatea noastrã. Toate aceste afecþiuni s unt predominante în Statele Unite. hepatita este clasificatã în A. Dacã se aflã în stare de stres mental (datoritã gândirii negative. B. vedeþi practic organism bolnav. eliminându-le în mod normal prin intermediul bilei. Grãsimile asigurã colesterolul NECESAR pentru producerea hormonilor corticosteroizi de cãtre glandele adrenale (cel mai cunoscut steroid este cortizonul). La fel sunt mononucleoza. dizolvând grãsimile pen tru o asimilare corectã. se înºealã. o boalã a EXCESULUI care este confundatã deseori cu o boalã a deficitului. sau E. Medicii dau vina pe gunoierii naturii vi rusurile dar. Ciroza determinã îngãlbenirea ºi împietrirea ficatului.) sa u fizic (datoritã medicamentelor. încãrcat cu substanþe nutritive. D. El primeºte o DUBLà cantitate de sânge. ficatul are nevoie de o cantitate uriaºã de ene rgie. a limfei. În mod oficial. afecþiunea fiind numitã hipertensiune portalã. De asemenea. fricii. Pentru a-ºi duce la bun sfârºit sarcinile. C. . etc. Dacã deºeurile se acumuleazã pe pereþii ven ei porte. EpsteinBarr ºi Sindromul Oboselii Cronice. iar cel neoxig enat. prin intestine ºi colon. este furnizat de vena portã hepaticã. Ficatul filtreazã deºeurile toxice din sânge. funcþia ficatului este atât de compromisã încât corpul aj sã îºi clãdeascã rezerve de grãsimi ºi de celulitã. deºi nu este cazul. ªtim astãzi inclusiv ce trebuie sã facem în asemenea cazuri. Guenther Enderlein a arãtat suita exactã a metamorfozei microbiene care se petre ce în bolile degenerative. mâniei. încheieturilor ºi þesuturilor moi ale corpului au ÎNTOTDEA UNA la bazã un ficat bolnav! Hepatita (de la hepat ficat ºi ita inflamare) este o boalã a ficatului. Ele sunt simultan hepatocite ºi fagocite (de la fag a mânca. ca de obicei. Într-un corp bolnav sau îmbãtrânit. corpurile strãine ºi celulele albe ºi roºii care au ieºit din circulaþie. presiunea sângelui creºte. hranei ºi apei toxice) el oboseºte ºi sfârºeºte prin a se îmbolnãvi. Sângele oxigenat venit din inimã este furnizat de artera hepaticã. lucru indicat în lucrarea Ucigaºii ascunºi (vezi Pachetul informativ). Ficatul este un organ puternic vascularizat cu vase ale sângelui. grijilor. Fagocitele eliminã microbii. ºi cit e celule). Atunci când vedeþi un corp gras. Toate aceste afecþiuni reflectã o încãrcare cu toxine ÎN EXCES a organismului ºi un dezechilibru hormonal. Intoxicarea sângelui.petrec lucrurile în ciroza ficatului. bila acþioneazã ca emulsificator. dar pot fi inversate uºor dacã persoana este dispusã sã coopereze.

exerciþiile fizice. precursorii racemizaþi ai hormonilor. cu mare succes. care înseamnã bilã în greceºte. bila. Chole se refer sucul digestiv al ficatului. 187 . PAC ºi Yucca Herbal Blend sunt extrem de utile. Personalitãþile colerice Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. pe care le-a numit umor i . teoria lui Galen s-a dovedit greºitã.). Existã un tip de personalitate. În mare parte. sanguinã ºi flegmaticã). Vestiþi în aceastã direcþ nt alcoolicii ºi unii vârstnici (vechii greci credeau cã existã patru tipuri de personalitate: colericã. Acesta a fost medicul per sonal al împãratului roman Marcus Aurelius. dificilã ºi greu de suportat. ceaiul lui Rene este folosit intravenos în cazul bo lilor virale. Galen credea în cele patru tipuri esenþiale de personalitate. Cuvântul coleric vine de la chole.n. apa de calitate ºi odihna joacã un rol la fel de im portant în procesul de vindecare. precum: tipul A. O umoare esteun fluid corporal despre care se credea cã influenþeazã personalitatea. în timp ce în SUA el este folosit doar de câþiva veterinari pentru a trata câinii ºi pisicile agresive. Detoxifi carea. O persoanã biliarã are o personalitate dificilã. melan colicã. dar au cãpãtat nume noi. Colericul are o persona litate acrã.În regiunile centrale din China. la fel ca ºi ceaiul de Kombucha. colericã. O mare parte din istoria dezastruoasã a medicinii occidentale este rezultatul teor iilor medicului ºi scriitorului grec Claudius Galen (circa 130-200 e. Cele patru tipuri de personalitate continuã sã fie la modã. oamenii îºi schimbã personalitatea. ce reflectã starea ficatului persoanei respective.

celulita. Ele uºureazã de asemenea durerile provocate d e hernia hietalã (o afecþiune de care se plâng în mod frecvent femeile) prin eliminarea presiunii abdominale asupra diafragmei. Imunitatea umoralã se referã la anticorpii ºi antigenii aflaþi în circulaþie în sângele uman ºi în fluidele limfatice. uneori maroniu-verzuie. problemele legate de pãr. etc. Ulcerul peptic apare la nivelul pereþilor stomacali. membranele stomacului îºi redobândesc starea de sãnãtate. Pylori sunt trei dintre factorii care stau la baza ulcerului peptic. maro nie sau verzuie.8). Îmbãtrânirea. Cel duodenal apare la nivelul pereþilor intestinuluisubþire. Dacã indicaþiile din aceastã carte sunt respect ate. dupã ce s-au pietrificat. INUNDÂND corpul cu un flux nesfârºit de substanþe toxice. Bilirubina este cea care dã bilei culoarea sa galbenã. Pietrele la vezica biliarã au o legãturã FOARTE STRÂNSà cu problemele digestive. ca sã nu mai vorbim de calitatea acesteia. Yucca Herbal Blend ºi DiSorb Aid fac minuni în cazu l problemelor digestive. ster grãs ol alcool. bila ºi procesul de îmbãtrânire Îmbãtrânirea organelor vitale limiteazã serios capacitatea noastrã de a prelucra alimentel e ingerate. Ficatul are un rol esenþial în procesul digestiv. lucru observabil îndeosebi seara sau dupã o masã bogatã în g rãsimi. Atunci când sunt sãnãtoase. constatãm cã acesta este alcãtuit din chole bilã. Producerea insuficientã a acidul ui clorhidric de cãtre celulele stomacului LIMITEAZà digerarea proteinelor ºi permite instalarea în organ ism a paraziþilor ºi a ouãlor lor. indigestia. gazele ºi balonarea. Dacã analizãm cuvântul colesterol. El este atât de acid încât o singurã picãturã cãzutã pe piele ar face o gaurã în ea. cu un pH extrem de alcalin. Un ficat sãnãtos produce circa 1. HCI racemizat. incidenþa lor est e de zece ori mai mare în cazul femeilor decât în cel al bãrbaþilor! Pietrele la vezica biliarã sunt pietre al e ficatului care au migrat. Acidul clorhidric. stresul ºi bacteria H. dar în realitate se petrece exact cazul opus.15 litri de bilã pe zi. Mãrimea lor oscileazã de la ace ea a unui bob de linte la . Un ficat bolnav NU eliminã suficientã bilã. Ele sunt foarte comune ºi reprezintã o afecþiune gravã. Ea conþine ioni minerali. Hormonii ºi digestia sunt strâns legate între ele. cole sterol ºi bilirubina preluatã din celulele roºii moarte. membranele mucoase ale stomacului prote jeazã pereþii acestuia de acest acid atât de puternic. Aceasta reprezintã un suc digestiv de cu loare galben-maronie. eliminând indigestia. Indigestia este pusã de multe ori pe seama unui exces de acid stomacal. grãsim ea. Gazele. balonarea. stabilindu-se în vezica biliarã.tipul B. Din cauza problemelor hormonale. afecþiunile tiroidei ºi lipsa energiei toate sunt avertismente serioase îndeosebi în cazul femeilor! Acidul stomacal are un pH foarte redus (0.

Notã: bãutul lichidelor la masã dilueazã acizii ºi enzimele stomacale. Digestia parþialã pr veazã organismul de energie. care îmbolnãvesc ºi îmbãtrânesc organismul-gazdã. D. Aceste secreþii sunt EXTREM DE alcaline ºi au scopul de a ridica pH-ul chimului. uºor de absorbit de organism . grãsimile alimentare nu pot fi digerate. Micelele Bila (ºi Yucca Blend) opereazã la fel ca ºi detergentul de vase.aceea a unei mingi de golf. Pentru digestie. creând mediul perfect pentru instalarea paraziþilor un mediu alcãtuit din resturi alimentare în putrefacþie la care s e adaugã o mare cantitate de toxine. vã recomand clismele la ficat. Dacã doriþi sã scãpaþi complet de aceastã problemã. Puþinã Yucca Blend la fiecare masã face minuni în cazul aces tei tulburãri. astfel încât l egãturile chimice ale carbohidraþilor sã poatã fi rupte ºi zaharurile digerate. E ºi K. bila reprezintã ceea ce reprezintã det ergentul pentru vasele murdare cu grãsime. Ele se divid ºi emulsif icã globulele mari de grãsime. For marea micelelor este esenþialã pentru absorbþia vitaminelor liposolubile A. unde este amestecatã cu secreþiile pancreasului ºi cu bila din ficat. Metabolismul insuficie nt al grãsimilor conduce 188 . Mâncarea parþial digeratã (numitã chim) iese din stomac ºi pãtrunde în prima din cele trei se uni ale intestinului subþire. numitã duoden. eliberând-o în intestinul subþire ori de câte ori procesul digestiv impune acest lucru. Dacã nu existã suficientã bilã. Vezica biliarã depoziteazã bila secretatã de ficat. cãci 40% din energia noastrã provine din oxidarea grãsimii. pe care le divid în molecule mici numite micele.

colesterolul. care gener eazã o culoare galbenã la nivelul globulelor ochilor. Nivelul ridicat de zahãr în sânge (diabetul) este legat de nivelul redus de fier din hem. care asigurã materia primã necesarã într-o formã uºor asimilabilã de cãtre organism pentru a duce hemul necesar. dacã sunt înþelese adevãratele sale cauze. Aceste molecule d e fier sunt mult mai active din punct de vedere biologic decât fierul alimentar. Dacã apare un deficit de fier la nivelul hemului din corp. deºeurile se rãspândesc înap i în organism. apendicita. cultivate în grãdinã (fãrã îngrãºãminte). toate pot fi tratate acasã. Anemia rezultatã ca urmare a deficitului de fier poate fi tratatã cu uºur inþã. cirozã ºi mononucleozã au adesea un ten gãlbui. Cea mai mare parte a fierului din hem este absorbitã în intestine. Anemia rezultatã ca urmare a deficitului de fier NU reprezintã însã o conseci nþã a deficitului de fier alimentar. de d ezechilibrele hormonale ºi de o dietã alimentarã necorespunzãtoare. constipaþia . Icterul este rezultatul unui exces de bilã ºi de bilirubinã în sânge. Gãlbinarea este un SEMN al unei disfuncþii grave a ficatului. Aceste pietre îº u originea în ficat. Pe mãsurã ce corpul îmbãtrâneºte ºi pH-ul sãu se modificã. spanac ul). medicamentele ºi mineralele din b e decanteazã ºi determinã apariþia ºi creºterea în dimensiuni a pietrelor la vezica biliarã. bãºicile. Din fericire. iar capacitatea sângelui de a aproviziona mitocondriile ºi hepatocitele va scãde a corespunzãtor. Emulsificatorul grãsimilor din bilã care menþine colesterolul în soluþie este lecitina. Acest lucru este valabil îndeoseb i în cazul femeilor aflate la menstruaþie. ci a încetinirii funcþiilor organelor vitale datoratã toxicitãþii sistemice ºi de zechilibrelor hormonale (exceselor). sarea. Pierderea hemului (purtãtorul oxigenului în hemoglobi nã) conduce automat la o pierdere de energie ºi de vitalitate. oxidarea glucozei (conversia glucozei în ATP. Acneea. molecula noastrã energeticã) de cãtr e mitocondrii va fi mult redusã. Soluþia perfectã pentru cei cu defici t de fier sunt algele Klammath. Suferinzii de hepatitã. Dacã ficatul este toxic ºi nu poate separa bilirubina din sânge. Copiii suferã adeseori de disfuncþii ale ficatului. Suplimentele pe bazã de fier alimentar sunt dezastruoase pentru organism. efectele sale fiind c atastrofale (aºa se întâmplã de pildã în cazul programelor dietetice ºi al produselor alimentare care nu conþin grãsimi ) Bila conþine hem (fier organic). psoriazisul ºi dificultãþile de învãþare sunt simptome ale unor disfuncþii ale ficatului ºi a unei toxicitãþi sistemice. La fel de utile sunt legumele proaspete cu frunze verzi (de pildã. . Fierul e ste un oxidant ºi participã direct la formarea radicalilor liberi.la probleme grave de sãnãtate ºi la o cantitate redusã de energie. icterul.

Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a evita pierderea vezicii biliare. Acþiunile imediate de remediere a situaþiei sunt absolut necesare în acest caz. ele putând resta bili calitatea vieþii persoanei. dacã persoana nu face nimic pentru a preveni acest lucru. dar picãturã cu picãturã. etc. 189 . Dacã pietrele din vezica biliarã BLOCHEAZà traseul bilei dintre ficat ºi intestinul subþir e. Pie trele la vezica biliarã sunt responsabile pentru circa 8. Þesuturile cangrenoase sunt þesuturi moarte care putreze sc în absenþa oxigenului. Pietrele la vezicã sunt o confirmare a faptului cã bãtrâneþea s-a instalat deja. Este bine însã ca oamenii sã înþeleagã CAUZELE care stau la baza formãrii pietr lor la vezicã. în caz contrar. O vezicã biliarã cangrenoasã trebuie extirpatã chirurgical. eliminând cu uºurinþã vez ica biliarã a bolnavilor. Medicina modernã a avansat foarte mult în procedeele chirurgicale. dar preþul plãtit va fi sãnãtatea ºi itatea sa. cangrena se va instala în numai câteva ore. adãugându-i mulþi ani de viaþã. DACà pacientul nu face nimic pentru a veni în ajutorul corpului sãu. Omul poa te trãi fãrã vezica biliarã. fãrã apendice. testicule. indiferen t de vârsta biologicã a omului! Pierderea vezicii biliare echivaleazã cu o îmbãtrânire mai acceleratã ºi cu o viaþã trãitã pe l de subzistenþã. Odatã eliminatã. splinã. Pierderea vezicii biliare conduce de regulã la dia bet în urmãtorii 20 de ani.dar ajung la proporþii gigantice numai în vezica biliarã. fãrã sã se bazeze pe progresele tehnologice pentru a fi salvaþi de la o moarte sigurã.000 de morþi ºi peste UN MILIARD de dolari anual nu mai în Statele Unite.. persoana va mu ri din cauza ºocului rezultat prin otrãvire (toxemie). nu toatã odatã imediat dupã masã. fi catul îºi va secreta bila direct în intestin. creând a n stres similar celui impus organismului de gustãrile dintre mesele principale. ovare.

artrita ºi problemele cardiace ca sã numi m numai o parte dintre ele. sunt la fel de UTILE pe tru ficat. Un colon congestionat reprezintã un teren ideal pentru boalã ºi un bilet sigur cãtre cim itir. Este un lucru obiºnuit sã gãseºti într-un ficat inflamat bacili din colon (E. generatoare de stres. care golesc sistemul de energ ie. Algele Klammath. unele existente. Ceaiul de Kombucha ºi sucul proaspãt de lãmâie reprezintã suplimenþi alimentari ideali. Max Gerson obiºnuia sã foloseascã sucul proaspãt. organice. Acestea reprezintã energizante foarte puternice. altele care vor urma! O descoperire recen tã pe care v-o recomandãm este Rollerul Limfatic Biogen. Este un SEMN evident de acumulare a deºeurilor toxice. coli). sub plãmânul drept. al cãrui masaj permite dislocarea ºi eliminarea unor . constipaþie ºi probleme ale intestinului gros. -toate aceste produse reprezintã SUPER-ALIMENTE uºor de digerat. De aceea. tabletele de ficat organic racemizat. Un abdomen umflat reprezintã doar parþial un depozit de grãsime. În Statele Unite. sana ºi kefirul sunt extrem de sãnãtoase. fãrã sã prezinte nici unul din inconven ientele cãrnii. problemele prostatei. situatã în pa stângã a corpului. din cauza stãrii în care e aflã animalele. crescute fãrã îngrãºãminte. dar de aceastã datã cauza lor sunt problemele HORMONALE. pe canalul vaginal.Igiena ficatului Bolnavii de cancer ar trebui sã se abþinã temporar de la consumul cãrnii (de orice fel) ºi al brânzeturilor. guta. lângã stomac ºi în opoziþie cu splina. Harmonic Synerg y. tru a-ºitrata bolnavii de cancer. Lactatele precum iaurtul. Acest lichid este ÎNCÃRCAT cu substanþe nutritive ºi cu enzime biologic active. Dr. o alternativã mai sigurã constã în folosirea tabletelor de ficat de viþel organic r acemizat ºi predigerat. obþinut din ficat de viþel. polenul armonizat. organic. având drept cauzã princip alã colonul inflamat ºi deformat. cam la aceeaºi înãlþime. ficatul proaspãt nu se mai gãseºte de mult pe piaþã. Este situat deasupra colonului ascendent. Paraziþii intestinali ajung de multe ori la ficat prin vena portã. sau direct prin c onducta prin care trece bila. DiSorb Aid. plantele taoiste. lucru care se întâmplã în caz de cirozã. Acestea conþin proteine grele. Localizarea anatomicã a ficatului Ficatul este localizat direct sub ultimele coaste ale cutiei toracice. Infecþii similare apar ºi în c azul femeilor. în partea d reaptã. Orice abdomen umflat înseamnã probleme. Abdomenul umflat Abdomenul umflat reprezintã un SEMN clasic al unor probleme la ficat ºi al unui corp aflat sub asediu. Fructele ºi legumele proaspete. Yucca Herbal ºi R/HCI asigurã o d igestie de 100% ºi restabilirea rapidã a stãrii de sãnãtate. diverticulita. Afecþiunea este fr ecvent asociatã cu colita.

mãtreaþã abundentã. Doamna în cauzã avea un ficat stresat. Toate problemele intestinului gros sunt rezultatul unui mod de viaþã nesãnãtos ºi al unei diete dezechilibrate. fãrã sã vreau. cei care au viermi inelari. bãutul apei de calitate de-a lungul întregii zile. Oamenii care au ficatul stresat fac uºor hepatitã. 190 . sau dobândesc sindromul oboselii cronice. Respiraþia ficatului Existã alimente precum ceapa crudã care provoacã o respiraþie neplãcutã. în care prima se plângea de problemele ei de sãnãtate. Când mi-a cerut ajutorul. Am auzit odatã. mononucleozã. Din aceeaºi categorie fac parte suferinzii de psoriazis. care produce un mi ros metalic în respiraþia anumitor persoane. i -am simþit imediat mirosul respiraþiei ºi am recunoscut simptomul. cunoscutã ºi sub de respiraþie a ficatului. Ceapa crudã este un detoxifiant puternic. o conversaþie între asistenta profesorului meu de biochimie ºi o altã persoanã.cantitãþi masive de deºeuri din colon. Sperãm cã cititorii noºtri au înþeles cât de importante sunt mestecatul aten t al hranei. exerciþiile fizice ºi o alimentaþie cât mai corectã pent ru inversarea procesului de îmbãtrânire.

mergeam împreunã cu familia la Izvoarele Calde din Deºert. am preferat sã-mi croiesc o cale nouã. regenerând ficatul. iar eu nu mã opun nici un . m-am trezit la vârsta de 45 de ani. sindromul colonului iritabil. infecþii cu paraziþi. diverticulitã. la vârsta de 53 de ani. eliminând-o urgent. Acest dispozitiv minunat dizolvã ºi e inã din þesuturile moi deºeurile acide. Pot confirma personal eficacitatea acestor bãi (minerale ºi de nãmol) în procesul de det oxifiere. În loc sã continui pe aceeaºi cale. Un ficat sãnãtos reprezintã o condiþie sine qua non pentru a redeveni tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom discuta despre fluxul de energie ºi despre vitalita tea nelimitatã a organismului. În cazul în care constataþi totuºi cã sãnãtatea dumneavoastrã nu mai este la fel de bunã sau cã aþi încep accelerat. Dacã nu sunteþi pregãtit sã faceþi aþã acestei cantitãþi. Ace cru îl puteþi face ºi dumneavoastrã! Bãile minerale ºi ficatul De-a lungul timpului. izvoarele minerale. Aºa se explicã de ce am insistat atât de tare asupra necesitãþii detoxifierii cu orice preþ a organismului. Atrag însã atenþia cã. cancer.picior de atlet. un loc din California. sfatul meu este sã priviþi în faþã realitatea. deºi mulþi oameni se simt revigoraþi de ele. în care numeroºi vizitat ori se scãldau în apele minerale ºi fãceau bãi de nãmol. cele calde ºi locurile cu nãmol terapeutic au atras mulþi oamenidornici sã îºi redobândeascã sãnãtatea. pielea uscatã. vã veþi simþi foarte obosit. când amdescoperit cã am probleme serioase. Sauna NU foloseºte cãldura sau lumina. constipaþie. pe mine mã obosesc cumplit! Oamenii cu ficatul slãbit trebuie sã fie foarte atenþi atunci când se scaldã în izvoare cu apa caldã. mi-am recãpãtat integral viaþa înapoi. SUPER-ALIMENTE pentru o SUPER-VIAÞà . colitã. astfel încât astãzi. Îmi amintesc cã pe vremea când l. Ori de câte ori aplicaþi procedee de detoxifier e prin intermediul pielii. unghii fragile. este foarte indicat sã beþi cantitãþi mari de apã cu minerale marine racemizate. Existã modalitãþi diferite de a dobândi o stare idealã de sãnãtate. probleme periodontale ale gingiilor. Alzheimer. ºi a ltele. despre care vom mai vorbi în capitolul urmãtor. Personal. întrucât acestea esc organismul sã elimine brusc o cantitate foarte mare de toxine în sânge. Nu mai puþin de 90% din populaþie are ficatul stresat. Se produce de asemenea o pierdere a ele ctroliþilor minerali. echilibrãrii hormonilor ºi i ngerãrii SUPERalimentelor. Sauna cu infraroºii la distanþã (SID) reprezintã o modalitate excelentã de a experimenta b eneficiile unei bãi cu apã mineralã caldã chiar acasã la dumneavoastrã.

Harmonic Synergy Tablete ETVC Taoist Rice Polish Harmonic Pollen Taoist 5 Elements Harmonic Royal Jelly Klammath Algae Biogen Skin & Body Biogen Liver Biogen HGH VitaLight Tablets Precursori Racemizaþi 191 . Folosiþi-le ºi veþi constata cã senzaþia de foame dispare ce energia ºi luciditatea dumneavoastrã mentalã vor atinge un nivel pe care nici mãcar nu vi-l puteþi imagina la ora actualã. iar pãrul va începe din nou sã creascã.Iatã care sunt super-alimentele care alcãtuiesc principala mea dietã alimentarã (având în ve dere cã nu mãnânc decât o singurã datã pe zi). dupã o vreme nu prea îndelungatã. Mai mult. veþi constata cã greutatea dumneavoastrã se va n ormaliza.

un fruct de mango. Pentru o absorbþie perfectã ºi o eliberare cât mai deplinã a energiei. Toate substanþele cu o energie orientatã cãtre dreapta p rimesc valoarea de referinþã staticã de 0. ceea . Unificarea câmpurilor energetice ale substanþelor nutritive ficã viteza de rotaþie a energiei. Scala racemicã este de la 0-10. Aceºti termeni indicã existenþa unei energii potenþiale disponibile ºi un rãspuns biologic aº eptat. ºi mai puþin la putere. legatã de activitatea biologicã ºi de amprenta ra emicã . Nu se mãsoarã în carbohidraþi. Toate produsele intitulate Biogen ºi Harmonic au o valoare de referinþã de 10/10. ci în activitatea forþei vitale din sis emele vii. producând aproape instantaneu beneficii maxime. Procesul se realizeazã în patru trepte ºi unificã. Racemizarea nu are nimic de-a face cu magnetismul. completez procesul digestiv cu DiSorb Aid. unificate prin suprapunere pentru a atinge efecte biologice maxime. o piersicã sau l egume proaspete. Procesul de racemiz are ridicã aceastã valoare de zece ori. Racemizarea amplificã enorm profilul energetic al sub stanþelor nutritive. Produsele racemizate au o dublã valoare. Yucca Blend ºi R/HCI. Efectul pe care îl au produsele racemizate asupra moleculelor substanþelor nutritive bogate în energie este cel mai bine descris prin cuvântul viabilitate. Viabilitatea se referã mai degr abã la utilitatea ºi activitatea biologicã. lipide. Ilustraþie Efectele vindecãtoare ale terapiei magnetice Haos Ordine Înainte Magnet Dupã Masajul molecular al mineralelor marine ionizate în sânge ºi în fluidul limfatic De ce vorbim atâta de racemizare Produsele racemizate sunt combinaþii de câmpuri energetice circulare. proteine ºi calorii. în ceea ce priveºte profilul lor energetic. stabilizeazã ºi bl cheazã frecvenþa energeticã. precum ºi profunzimea câmpului energetic rezultat intensificând astf el activitatea biologicã în interiorul organismului. astfel încât câmpurile individuale ºi compuse sã nu poatã reveni la un nivel ener etic inferior noii valori atinse ºi sã nu se deterioreze o perioadã foarte lungã de timp. Produsele racemizate sunt extrem de active din punct de vedere biologic.Adaug uneori la aceste produse ºi un mãr sau o parã. homeopatia sau alte procese c unoscute ºi aplicate pânã acum în domeniul sãnãtãþii. amplificã.

Valoarea vindecãtoare a aerului. 192 . Apa ionizatã le revigoreazã trupurile. efectele lor asupra vitalitãþii celor care le folosesc sunt incredibile. Capitolul 28 Mineralele din apa mãrii Omul nu moare. El se sinucide . Produsele racemizate NU au egal pe piaþã. De aceea. Seneca Oamenii adorã litoralul mãrii! Aerul de acolo îi face sã se simtã automat mai bine.ce înseamnã cã sunt de zece ori mai viabile în interiorul organismului decât în starea lor ne-racemiz atã. Mersul cu picioarele goale pri n nisip permite scurgerea unei pãrþi importante a energiei toxice prin tãlpi (mai exact. prin punctele reflexe ale ac estora). întrucât usteºte de electricitate. apei ºi nisipului de pe litoral este datã de ionii minerali încãrc aþi electric.

Sãrurile su nt STABILE ºi îºi menþinforma de cristale PÂNà CÂND sunt hidrolizate (dizolvate în apã). prin intermediul fibrelor nervoase ºi al ionilor minerali furnizaþi de sânge. Celulele Schwann þin poarta deschisã prin producerea unor hormoni care deblocheazã rec eptorii sinapselor. conti nuându-ºi drumul. Semnalele electrice întrerupte provoacã miºcãri spastice care îngreuneazã deplasarea ºi funcþ area .Marea este principala baterie în care natura îºi stocheazã ENERGIA ei orientatã cãtre dreapt a! Eareprezintã un fenomen de o importanþã extremã. Sp re deosebire de acest proces. Atunci când sunt dizolvate în apã sau în fluidele corporale. de-a lungul sinapselor (sã spunem. Sângele ºi limfa conþin electroliþi. lucru important de ºtiut. ionii minerali racemizaþi echilibreazã sistemul. Existã ioni capabili sã conducã electricitatea într-o soluþie. Mineralele care nu se aflã într-o formã ionizatã nu sunt suficiente în acest scop. furnizând astfel energia necesarã procesului. Dacã aceºti ioni provin dintr-o sursã anorganicã precum sarea de bucãtãrie sau c rbonatul de calciu ei destabilizeazã sistemul ºi creeazã condiþii pentru acumularea de excese în organism. întrucât poate salva viaþa în caz de atac sau epuizare din cauza cãlduri i excesive. iar ionii minerali asigurã energia necesarã pentru ca semnalul sã poatã trece de poartã. apar bolile ºi obosea a. cãtre picior sau cãtre un deget). Fibrele ºi celulele noastre nervoase sunt înþesate de as menea electroliþi. O unitate de m onedã electricã este numitã un ion mineral. Înþelegerea sursei din care provine ener gia mãrii este esenþialã pentru inversarea procesului de îmbãtrânire ºi pentru sãnãtatea noastrã. De aceea. Sinapsele ar putea fi comparate cu niºte ecluze de-a lungul axonului nervului. corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu ioni. în timp ce alþii nu pot face a est lucru. inclusiv cele coloidale. Un corp care dis pune de o cantitate suficientã de ioni se bucurã deopotrivã de sãnãtate ºi de vitalitate. Corpul îºi conduce afacerile zilnice folosind ca monedã electricitatea. Barierele Am putea compara sistemul nervos cu un sistem de bariere la care trebuie plãtit un preþ înainte ca semnalelor electrice sã li se permitã continuarea drumului cãtre destinaþie. ionii minerali renunþã la electronii lor. moleculele sãrurilor se divid în ioni minerali instabili. Compuºii ionici sunt alcãtuiþi din doi sau mai mulþi ioni care au format o legãturã himicã între ei. precum sarea de bucãtãrie (clorura de sodiu). Compuºii ionici sunt cristale. ionii minerali sunt numiþi electroliþi. Aceºtia permit transferul energiei (semnalelor) electrice de la un capãt la altul al corpului nostru. Ionii sunt atomi care au pierdut sau au dobândit electroni în plus. în caz contrar. Atunci când impulsurile electrice traverseazã sinapsele. În soluþie.

Semnãtura energeticã ºi amprenta electricã a acestor ioni est e inferioarã ionilor 193 . Nu toþi ionii minerali sunt la fel. ei ºi reduc rezervele de ioni minerali mult mai lent. Cei care au trecut prin ciclul carbonului ºi au cãpãtat o structurã racemizatã sunt mult mai activi în corpul uman. Atleþii clasice d aceste proble Body Toner ai horm Electroliþii sunt EXTREM DE importanþi pentru atleþi. Aceºtia ºtiu foarte bine cã performanþa puterea ºi vitalitatea sunt asociate cu electroliþii. Neuropatia ºi mielomul împãrtãºesc ºi ele o parte din me. în cantitãþi corespunzãtoare. nivelul lor de activitate este deneegalat. Ei ºtiu cã trupurile lor nu vor putea obþine mari realizãri sportive fãrã ajutorul electroliþilor.normalã a unei persoane. necontrolate. Paralizia cerebralã ºi scleroza multiplã sunt exemple e impulsuri electrice sporadice. ªi oamenii obiºnuiþi folosesc electroliþii. Atleþii FOLOSESC cantitãþi mari de electroliþi. Aceste minerale stau de asemenea la baza produce rii Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã. SOC ºi Biogen Skin & sunt douã produse extrem de eficiente pentru restaurarea acestui înveliº. prin pierderea celulelor Schwann ºi deteriorarea înveliºului de mielinã. dar spre deosebire de atleþi. Precursorii racemizaþi onilor asigurã activitatea hormonalã necesarã pentru restabilirea celulelor Schwann. Atunci când sunt racemizaþi. care îºi epuizeazã rez rvele în numai câþiva ani. Scoaterea la suprafaþã a vechilor depozite marine ºi hidrolizarea lor pentru a obþine io ni minerali nu reprezintã o idee foarte bunã. cãci trupurile lor se aflã sub un mare stres fizic.

Am cunoscut oameni cu dureri insuportabile de spate. Aceste acþiuni modificã frecvenþele anormale ale corpului ºi îl pun pe acesta la unison cu pãmântul-mamã. copiii mei se duc în fiecare zi la ºcoalã cu apa lor BEV ionizatã. dar în cantitãþi foarte mici. Sarea de masã este alcãtuitã din sodiu ºi clor. fãcând-o prietenoasã din punct de vedere biologic. Sodiul este un electrolit care contribui e la fluxul energiei electrice în corpul uman. iar semnãtura lor este incompletã. Atleþii inteligenþi parã propriile lor bãuturi energizante. Atleþii care folosesc cantitãþi mari din aceste bãuturi exper imenteazã o îmbãtrânire rapidã a organelor lor interne ºi a þesuturilor conjunctive. el va folosi ionii de sodiu în locul altor ioni min erali de care are nevoie. Transferul de energie poate fi obþinut ºi prin alte mijloace. Amprenta ei energeticã se naºte din restructurarea moleculelor de apã ºi ºtergerea memoriei contaminanþilor toxici care se gãs esc în apa obiºnuitã. Dacã mai adãugaþi la aceastã apã ºi ale marine ionizate. Spre exemplu. veþi obþine o apã de bãut fãrã egal. Fãrã sã-i oblig eu. ei sunt ÎNCÃRCAÞI cu metale grele toxice precum plumbul. iar performanþele lor ºcolare ºi sportive sunt mul t mai bune. apa BEV ºi energia Mulþi atleþi folosesc bãuturile energizante comerciale pentru a-ºi suplini necesarul de ioni minerali. în plus. care . Dacã organismul nu are altã opþiune. Prea m ult sodiu dezechilibreazã raportul sodiu/potasiu ºi pregãteºte terenul pentru instalarea cancerului. Procesul BEV mãreºte unghiul legãturilor moleculare ºi ale atomilor de hidrogen ºi ridicã fr ecvenþa vibratorie a apei. Bãuturile energizante pentru sportivi. ca sã nu numim decât câteva. potenþialul lor fiind apoi amplifi cat prin procedeul de racemizare. O plimbare de numai cinci minute pe zi cu picioarele goale elibereazã o cantitate MASIVà de energie negativã ºi de stres din or ganism. dupã 15 minute de plimbare cu picioarele goale prin nisipul plajei ºi-au revenit complet! O altã modalitate con stã în a purta un lanþ vibratoriu. Noi avem nevoie de sodiu. cad miul ºi mercurul. care nu costã decât câþiva penny. ori îmbrãþiºând un copac cu picioarele goale. Chiropracticienii susþin cã orientarea vertebrelor este direct asociatã cu . plimbânduvã cu picioarele goale prin nisip sau prin iarbã. incapabili sã stea cu coloana dreaptã. Aceste bãuturi nu sunt însã deloc indicate! Amprenta lor energeticã este nesãnãtoasã pentru c rpul uman. folosind ioni marini racemizaþi ºi apã V. fiind con centraþi dintr-un mediu activ din punct de vedere biologic apa de mare . Ionii minerali racemizaþi ne menþin tineri ºi puternici. Îi spun chiar apã de putere ! Toþi colegii lor beau apã de la ei! Apa BEV are un potenþial POR specific punctului de concepþie .minerali racemizaþi. în sti depolicarbonaþi. Le place gustul ei.

iar plimbarea prin nisip este o dovadã cã atunci când energia toxicã este eliminatã din organi sm. Înlocuirea sãrii de bucãtãrie mente de sodiu aºa cum se procedeazã în cercurile medicale alopatice nu rezolvã problema decât pe termen sc urt. Reams nu a fãcut altceva decât sã toarn a kilograme de sare în soluþie. permiþând începerea procesului de placare. lãsând însã 194 . curentul el ectric nu poate trece prin el. pentru simplul motiv cã sodiul este un electrolit. iar fluxul de electricitate a început imediat sã curgã prin lichidul a stfel obþinut. curentul este transportat prin intermediul ionilo r minerali ionizaþi. pentru a-ºi menþine o sãnãtate optimã. Electricitatea care trece printr-un lichid dã naºtere procesului de e lectrolizã (de la electro electricitate ºi lizã disoluþie). În flu idele corporale precum sângele ºi limfa. Clorura de sodiu a rezolvat pe loc problema elect rolizei apei.stresul organelor vitale. durerea ºi bolile dispar. într -o proporþieechilibratã. Corpul uman are nevoie de o aprovizionare constantã cu ioni minerali electroliþi. Nici unul din cei prezenþi.000 de dolari pentru un sac cu sare Ionii în soluþie permit trecerea electricitãþii. Curentul electric reprezintã o miºcare a energiei de-a lungul unui cablu metalic. nici chiar prod ucãtorul tancului de electrolizã. Carry Reams a primit odatã nu mai puþin de 10.000 de dolari pentru rezolvarea un ei probleme legatã de electrolizã într-un magazin de cromare. Dacã un lichid nu conþine ioni. 10. nu reuºea sã punã aparatul în funcþiune. Dr.

Aceste diferenþe au la bazã orientarea energeticã a produselor. sorbitolul ºi xilitolul nu sunt periculoase pentru organismul uman. energia lor este neutralizatã. vã veþi pierde vitalitatea ºi veþi îmbãtrâni mai ra Am discutat mai devreme în aceastã carte despre ceaiul de Kombucha. sodiul creeazã condiþiile pentru EXCE S ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. Unele zaharuri accelereazã procesul de îmbãtrânire prin neutralizarea rezervelor natural e ale corpului de ioni minerali. siropurile) ºi cele artificiale p recum aspartamul (mai bine cunoscut prin eticheta în trei culori. care reduce frecvenþa vibratorie a corpului ºi îi diminue ura acestuia. Zaharoza nu este un electrolit. foarte concentratã . ei afirmã cã manitolul. dieta lor furnizându-le doar cantitatea necesarã de ioni minerali pentru a rezista între subzistenþã ºi boalã. ºi vã asigur cã ei cunosc foarte bine acest lucru. La fel ºi aspartamul. apare imediat o crizã de sãnãtate. alb ºi albastru. Zaharurile albe ºi artificiale distrug energia alimentelor prin i onizare sau prin deteriorarea moleculelor alimentare. la fel cum face ºi dif renþa între tipurile de grãsimi. Zaharurile purificate (zahãrul de bucãtãrie. exceptând structura molecularã a acestor produse. Zahãrul a dispãrut. Marea majoritate a oamenilor îºi trãiesc viaþa la limita înfometãrii. dar NU conduce electricitatea atunci când este dizolvatã în apã. Corpul face o diferenþã cât se poate de clarã între tipurile de zahãr. Zahãrul este o subst anþã cu o energie orientatã cãtre stânga. roºu. Aºa cum spuneam mai devreme. Aºa-zisele stãri psihice melan colice datorate excesului de zahãr sunt în viziunea lor doar o iluzie. maltozã. întrucât se leagã de ionii noºtri minerali. Mai exact. Ei susþin cã NU existã nici o diferen zaharozã. cãci nu conþine ioni minerali. dextrozã ºi lactozã. de pe etichetele pr . al cãrui câmp energetic a fost inversat. Sodiul este o otravã! Zahãrul Zaharoza (zahãrul de masã) este un cristal. iar procesul de îmbãtrânire se accelereazã. Conform opiniei lor. hormoni º organici benefici. În cazul în care cantitatea de ioni din org anism scade. dar energia a rãmas.neatinsã adevãrata cauzã. Ei bine. Zaharoza saboteazã fluxul de energie din corp. fructoza. modifi cându-ºi astfel structura. Mai mult. Kombucha este un produs alimentar viu. Bacteriile produc acest rezultat prin intermediul alchimiei biologice. corpului nu-i pasã cu ce tip de zahãr îl hrãnim. Experþii afirmã cã zahãrul nu este altceva decât zahãr. toate acestea sunt m inciuni. Când ionii se leagã de zahãr. Este important sã înþe legeþi cã organismul Kombucha are capacitatea de a converti aceastã substanþã cu energia orienta tã cãtre stânga zahãrul de bucãtãrie într-un câmp energetic orientat cãtre dreapta ºi încãrcat cu enzime. Dacã mâncaþi frecvent zahãr de bucãtãrie. aceste molecule pierd sau câºtigã electroni.

Problema poate fi inversatã cu ajuto rul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. molibdenul ºi alte circa 60. Aceste otrãvuri zãpãcesc energia corpului ºi echivaleazã cu hrana gãtitã la microu Ele conduc în timp la albirea pãrului.oduselor alimentare) . iodul . Încercaþi totuºi sã nu vã faceþi un obicei din consumul de zahãr! Minerale principale ºi secundare Pentru a funcþiona corect. dar ºi de cel e secundare (oligoelemente). ªtiu ei ce ºtiu! Dacã TREBUIE sã faceþi o alegere între zahãrul de masã ºi aspartam sau alte zaharuri de sinte alegeþi zahãrul de masã! Câteva tablete de VitaLight vã vor ajuta apoi sã neutralizaþi acest ahãr. precum calciul. întrucât nu savureazã deloc alimen tele pline de zahãr sau de sare. sulful ºi fosforul. la diminuarea activitãþii glandu lare ºi la dezechilibrele hormonale. borul. fierul. 195 . prin blocarea receptorilor corpului. la care se adaugã aditivii alimentari. Alimentele prelucrate care conþin cantitãþi mari de zahãr sau sare nu se stricã prea uºor to cmai pentru cã enzimele lor au fost deteriorate. corpul are nevoie de mineralele principale. ªtiinþa a pus în evidenþã de multã vreme necesitatea mineralelor principale . au proprietãþi radiomimetice care imitã efectele radiaþiei nucleare asupra ADNului celular. Gândacii nu le atacã. la apariþia ridurilor. Cât despre oligoelementele precum manganul.

lipsa lor accelerând proc sul de îmbãtrânire. Produsele care conþin minerale într-o formã elementalã NU au ce cãuta în corpul uman. dar creeazã mai multe probleme noi. pânã în sânge. Toate proteinele ºi toþi aminoacizii conþin az . Est e ca ºi cum o femeie lãuzã ar bea mai mult lapte pentru a putea produce mai mult lapte matern! Mineralele chelate provoacã probleme organismului. alcãtuit din calciu ºi carbon. Enzimele. folosit frecvent pentru a completa aºa-numitul deficit de calciu (o eroare de diagnostic în cazul osteoporozei) este carbonatul de calciu sau carapacea de scoicã. mineralele ºi azotul Enzimele depind de minerale. Produsele care conþin minerale într-o formã elementalã nu sunt deloc utile corpului. Acest lucru NU este deloc de dorit! Aceºti compuºi minerali reprezintã câmpuri ergetice dezechilibrate care NU au trecut prin ciclul carbonului. Un asemenea produs. de regulã un aminoacid. Ce se ºtie mai puþin este faptul cã la fel de importantã ca ºi mineralele însele forma în care se prezintã acestea. polenul armonic. Forma lor determinã efectele pe care le au mineralele asupra sãnãtãþii umane. Se ºtie astãzi cã mineralele sunt esenþiale pentru o bunã nutriþie. NU îi utilizaþi. Azotul joacã un rol cheie în procesul vieþii. Ei streseazã sistemul ºi cr eeazã excese. aspartamul ºi alimentele modificate genetic). Este vorba de produºii în care mine ralele sunt legate de un purtãtor. Enzimele creeazã zone deschise în care sângele ºi limfa sã p oatã furniza substanþele nutritive de care are nevoie corpul. dar nu ezitã sã ridice în slãvi soia ºi canola. Gândiþi-vã cât de absurd este sã iei carbonat de calciu pentru a obþine mai mult calciu. Ionii minerali activi din punct de vedere biologic provin de la animalele ºi plant ele sãnãtoase. ierburile taoiste. negeneratoare de stres. SUPER-alimentele precum algele Klam math. Ele da u peste cap echilibrul acestuia ºi produc efecte secundare asupra sãnãtãþii noastre. Ele reprezintã molecule proteice care funcþioneazã în inter iorul organismului ca niºte ingineri. precum ºi din suplimentele cu ioni minerali racemizaþi. Harmonic Synergy ºi ficatul biogen reprezintã substanþe nu tritive excelente. Sufixul at ne aratã cã el se aflã într-o formã de sare sau cristalinã. Procesul de chelare pãcãleºte corpul sã accepte în sânge substanþe pe care nu le-a putut prod ce în mod normal. Rezolvã o problemã. Ele sunt echivalentul unei bancnote false.importanþa acestora pentru nutriþia umanã a fost descoperitã abia recent (ºtiinþa a acceptat cu greu dependenþa omului de minerale. Purtãtorul transportã mineralele prin tra ctul gastrointestinal.

Ei cred cã pot mitui natura sã producã alimente bogate în vitalitate cu ajutorul îngrãºãmintelor pe bazã de azot. Cel mai clasic exemplu sunt proteinele din soia. nutriþio niºtii ºi fermierii se referã de fapt la conþinutul în azot al acestora. pornind de la premisa cã orice aliment este hrãnitor. experþii folosesc a zotul pentru a FORÞA plantele sã creascã. Proteinele ciudate Proteinele ciudate sunt proteine care induc corpului o stare de confuzie. Viaþa NU POATE exista în lipsa azotului. Plantele ºi animalele au nevoie de azot pentru a creºte. Când proteinele sunt digerate ºi divizate în pãrþile lor componente. Natura rãspunde în oducând alimente cu energia orientatã cãtre stânga. Azotul este un gaz extrem de acid (pH 1-2). 196 . dar funcþioneazã totuºi ca ºi cum ar fi. Atunci când vorbesc despre procentajul în proteine al unui aliment sau al unei recolte. Valoarea proteinelor alimentare este mãsuratã prin conþinutul lor în azot. Atmosfera este alcãtuitã într-o proporþie de 78% di n azot. bogate în proteine ciudate . În forma sa metalicã. Azotul (care are simbolul atomic N ) este extrem de important pentru conductivitate a electricã ºi pentru transferul energiei în corp. El poate fi gãsit în numeroase forme. c onduce electricitatea ºi acþioneazã ca un electrolit. azotul este eliberat (gândiþi-vã la compost sau la un ca davru în putrefacþie). Din pãcate.ot. Azotul NU este un ion mineral în sensul clasic al cuvântului (fiind un gaz).

În fiecare zi. la care se adaugã dezechilibrele hormonale (dominarea excesivã a estrogenului ºi blocarea receptorilor ) ºi acumularea deºeurilor metabolice. Astãzi. Dacã vedeþi cã cineva îmbãtrâneºte rapid. problema apare din cauza unui exces de azot în sânge. îngrãºãmintele chimice de mare putere ºi otrãvurile împrã câmpuri explicã de ce tot mai multe proteine ciudate fac astãzi parte din lanþul aliment ar. ea depãºeºte curent 2% din cantitatea totalã! Cu fiecare dublare a cantitãþii de proteine ciudate ingerate sã spunem de la 0. . fãcându-l încã ºi cid. Dacã sunt ingerate. Acest luc u nu este adevãrat! Organismul are o inteligenþã înnãscutã ºi ºtie foarte bine ce trebuie sã facã pentru a se men iaþã atunci când se confruntã cu o situaþie de exces. Toate bolile etichetat e în aceastã categoriesunt rezultatul unor EXCESE în interiorul sistemului. Ceamai rapidã cale de a inversa procesul de acidifiere constã în ingerarea Apei Io nizate de Înaltã Valoare Medicinalã. ºi dacã nu sunt eliminate imediat din sistem. dublatã de o serie de clisme la ficat.5%. miliard e de celule mor. Veþi gãsi afiºatã aici lista totalã a pr teinelor ºi o listã a proteinelor inutilizabile de cãtre organism. Odatã cu creºterea incidenþei acestor proteine a crescut ºi numãrul celor bolnavi de boli degenerative. ªtiinþa m calã numeºte acest proces osteoporozã ºi strigã în gura mare cã pacientului îi lipseºte calciul. organismul trece pe vibraþia de su pravieþuire ºi începe sã îºi retragã mineralele din oase. veþi obþine cantitatea de proteine utilizabile. pentru a CONTRACARA aciditatea sângelui. Proteinele ciudate conþin azot. Deteriorarea mediului înconjurãtor. Citiþi eticheta unui produs pentru câini sau pisici. Nu cu mulþi ani în urmã.5% la 1 % -cantitatea de calciu necesarã pentru a stabiliza pH-ul sângelui creºte de 200 de ori! Am afirmat în repetate rânduri cã nu existã boli ale deficitului. datorat cantitãþii prea mari de proteine ciudate ingerate. cãci receptorii de la capãtul lanþului de transmis ie a semnalului sunt blocaþi din cauza analogilor hormonali.Azotul are multe forme diferite. Þesuturile corpului sunt alcãtuite din proteine care conþin azot. În cazul ost eoporozei. cantitatea de proteine inutilizabile era de sub 0. ele elibereazã azotul în sânge. dar într-o formã nepo trivitã pentru corp. nemaiºtiind ce trebuie sã facã. Dacã le veþi scãdea pe ultimele din prime le. aceste proteine produc EXCESE. el intrã într-o sta de confuzie. puteþi fi siguri cã aveþi în faþã o persoanã cu o aciditate int re. Pe mãsurã ce nivelul proteinelor ciudate în sânge creºte. Nu este mai puþin adevãrat cã dacã receptorii sãi hormonali se blocheazã. Pentru a anihila efectele prote inelor ciudate bogate în azot (care este eliberat în timpul procesului de digestie) este necesarã o cantitate uriaºã d e calciu.

Agricultura puternic chimizatã a învãþat cum poate fi manipulat procesul vieþii în cazul pla ntelor. Procesul ste similar chelãrii mineralelor elementale pentru a pãcãli organismul uman sã ignore protocolul sãu normal d e funcþionare. la fel ca ºi plantele sau corpul uman. Natura a aranjat astfel lucrurile încât elementele sã fie nevoite sã treacã prin ciclul ca rbonului înainte de a-ºi putea câºtiga dreptul de a intra în organismul uman. sau cã mâncarea gãtitã la microunde este identicã cu cea gãtitã la foc. pãcãlindu-le pe acestea sã accepte minerale ºi otrãvuri nedorite în þesuturile lor.Azotul ºi plantele Azotul este deviza electricã ce permite plata pentru deschiderea barierei în cazul p lantelor. singurii cãrora nu le lipseºte aceastã inteligenþã sunt experþii!! Chelarea are la bazã aceeaºi mentalitate c re afirmã cã alimentele modificate genetic sunt la fel de bune pentru sãnãtatea umanã ca ºi cele natu rale în ceea ce priveºte substanþele nutritive. cã plantele chimizate nu diferã cu nimic de cele naturale. astfel încât energia ºi ionii minerali sã poatã trece cãtre locurile de schimb create de enzime în þesutu rile plantei. Dorinþa de a chela compuºii minerali sau de a forþa recoltele sã creascã cu orice preþ porneº e de la premisa cã Dumnezeu ºi natura sunt lipsiþi de inteligenþã. Ciclul carbonului 197 .

unde se transformã într-o soluþie biologic activã de ioni mine rali. schimbându-le sarcina electricã. mai ales dacã este dublat de ingerarea unor proteine de calitate ºi de eliminarea . care este carbonul atmosferic + hidrogenul secretat de rãdãcinile plantelor. vitalitatea ºi tinereþea. cu energia orientatã cãtre dreapta. Enzimele acþioneazã ca niºte casieri care supervizeazã retragerea. Una din aceste boli este pelagra. Ionii mineral i sunt o monedã electricã. CICLUL CARBONULUI = ploaie + s ol + soare + microbi + plante + animale = ioni minerali activi din punct de vedere biologic. Ei sunt cei care dau apei mãrii gustul ei sãrat caracteristic ºi cantitãþile uriaºe de oligoelemente îi confer NERGIA specificã! Este vorba chiar de energia care permite ionilor minerali racemizaþi sã anihileze ef ectul Rouleau în sânge. Ea indicã un deficit al niacinei (vitamina B-3). Bacteriile preiau ºi modificã ionii minerali. ciuperci ºi fungi. în ea sunt prezenþi TOÞI ionii minerali ai pãmântului. fiind chiar sângele ºi limfa pã luimamã. Animalele mãnâncã plantele ºi îºi eliminã deºeurile pe sol.Ciclul carbonului explicã felul în care sunt ionizate ºi asimilate mineralele pãmântului p entru a fi transformate în molecule alimentare sau în apã de mare. La rândul lor. carbohidraþi. pânã când planta devine capabilã sã îi foloseascã. retrãgând ontul sãu bancar. Efectul lor asupra organismului conf irmã amprenta lor energeticã. ionii nutritivi ajung în apa mãrii. într-o formã dinamicã. Rolul lor este destul de puþin înþeles de ºtiinþa contemporanã. Apa mãrii este o soluþie de ioni minerali încãrcaþi electric. mo oziteazã reziduurile în acelaºi sol. pe care oamenii le pot ingera pentru a-ºi pãstra sãnãtatea. Ciclul carbonului transformã mineralele inactive din punct de vedere biologic ale pãmântului în câmpuri energetice active. plantele cresc. Bacteriile din sol sunt bancherii care deþin în depozitele lor mineralele pãmântului. Plantele combinã aceºti ioni cu energia solarã pentru a produce proteine. puternic energizatã. Vitaminele Vitaminele nu pot funcþiona decât dacã ionii minerali sunt prezenþi într-o formã echilibratã. dar se ºtie cã depind întru totul de mineral nþa a aflat de importanþa lor pornind de la aºa-numite boli ale deficitului. Toate aceste substanþe vii conþin ioni minerali activi din punct d e vedere biologic. Ac este minerale devin utilizabile numai atunci când reacþioneazã cu acizii slabi precum acidul carbonic. În timp. grãsi mi. pentru a putea fi consumate de bacterii. Boala rãspunde bine la tratamentul cu vitamina B. vitamine ºi enzime. Atunci când apa mãrii este activatã prin racemizare.

ori de câte ori facem baie. Aminele se unesc ºi formeazã proteine care conþin azot.exceselor din corp. vitaminele conþin ºi ele carbon. capsulele SOC permit dizolvarea AUTOMATÃ a þesuturilor cicatrizate interne ºi externe. Capsulele SOC conþin carbon ºi sul f racemizat (care nu trebuie confundate cu formele elementale ale celor douã substanþe chimice). care sunt înlocuite cu þesuturi vii. care înseamnã necesar. Capsulele SOC vã ajutã sã redeveniþi s pli! Aminoacizii. azot. Cuvântul organic însea mnã care conþine carbon . Folosite regulat. cloraminele pãtrund cu uºurinþã p intestinele. distrugându-ne ficatul ºi otrãvindu-ne 198 numite cloramine . Din rin piele. alãturi de azot. Moleculele organice conþin oxigen. contribu ind astfel la construirea legãturilor sulfhidrilice care unesc proteinele. Nu întâmplãtor. Cu cât omul îmbãtrâneºte mai tare. Conceptul de vitaminã derivã din cuvântul vital . folosite de m trata apa potabilã. Viaþa este imposibilã fãrã carbon. pãcate. care dau acea senzaþie de corp înþepenit. . În aceste substanþe. sulf ºi carbon. Corpul este for mat într-o proporþie de 90% din þesuturi conjunctive. Orice materie vie conþine carbon. la care se adaugã s xul aminã numele chimic al unei molecule care conþine azot. Cuvântul amino este asociat de a semenea cu amina. alcãtuite din proteine funcþionale. Am vorbit mai devreme de acea familie de chimicale unicipalitãþileoraºelor din Statele Unite pentru a clorul este combinat cu un grup de amine organice care ucid bacteriile din apa de bãut. lipidele ºi carbohidraþii sunt molecule organice produse de sistemele v ii prin activitatea lor anabolicã. Carbohidraþii conþin la rândul lor carbon. cu atât mai numeroase devin þesu ile sale cicatrizate.

ªtiinþa modernã foloseºte carbonul pentru a crea otrãvuri organice precum pesticidele ºi erbicidele. Cea mai rapidã cale de a transforma un sol bolnav într-unul puternic energizat constã în aplicarea principiilor biodinamice. El este nu mitorul comun al unor alimente extrem de hrãnitoare ºi al unui sol sãnãtos. este de o mie de ori mai bunã decât orice supliment. dar nu au capacitatea de a construi þesuturi sãnãtoase. Solul care conþine un câmp magnetic foarte puternic este definit de regulã prin sintag ma: paramagnetic (de la para dincolo de). Este elementul care stã la baza întregii vieþi. vã recomand cu cãldurã volumele 1 ºi 2 din Biodinamica lui Alex Podolinsky (v ezi Pachetul informativ). Dacã doriþi sã aflaþi mai multe în legãturã cu minunatul domeniu al agriculturii esoterice. Solul bolnav este sãrac în carbon. ºi viceversa. Ele imitã efectul celor naturale. iar elementele sale nu pot contribui l a sãnãtatea oamenilor. din produsele alimentare. Carbonul este barometrul aure i solului ºi al câmpului magnetic al acestuia. Vitaminele au nevoie de ionii minerali pentru a funcþiona. recomandându-le exclusiv pe cele naturale. în activitatea microbianã ºi în ioni minerali activi din punct de vedere biologic. Carbonul se poate combina în milioane de feluri. care poate transforma oric e sol poluat într-o grãdinã paradisiacã încã din primul an. datoritã formei sale moleculare uni ce. vitaminele sunt cunoscute sub denumirea de co-factori sau co -enzime. Vita minele produse de om STRESEAZà ficatul ºi sunt toxice pentru corp. Reþineþi urmãtoarea afirmaþie º nu o uitaþi niciodatã: Noi NU trãim din vitamine.Autorul lucrãrii de faþã respinge folosirea vitaminelor de sintezã (chiar dacã sunt etiche tate drept naturale ). Conexiunea carbonului. bunul meu prieten Leonard Ridzon de fineºte carbonul ca fiind Elementul hotãrâtor care determinã vitalitatea recoltelor (ºi a vieþii pe pãmânt) . Singurul supliment pe care îl folosesc personal este VitaLi ght. Carbonul este un factor extrem de important pentru procesul de îmbãtrânire. ºi mult ai ieftinã! În biochimie ºi nutriþie. Solul devitalizat NU conþine paramagnetism. FÃRà aplicarea de îngrãºãminte chimice. Existã la ora actualã un produs biodinamic uºor de folosit. Plantele care cresc pe solurile paramagnetice au o ener gie orientatã cãtre dreapta ºi o semnãturã energeticã completã. Nu uitaþi cã hrana vie. ci din energia furnizatã de reacþiile chi mice pe care le alimenteazã acestea. Pentru . animalelor sau plantelor. cultivatã în grãdina personalã. Conexiunea carbonului În nepreþuita sa lucrare. minerale ºi enzime.

Dacã hrana pe care o consumãm nu conþine toate m neralele de care avem nevoie. Eu unul doresc sã rãmân tânãr cât mai multã vreme. previn apariþia efectului Rouleau ºi mã fac sã mã simt bine! Dacã veþi respecta aceste principii. cum sunt cele din VitaLight. Alimentele ideale sunt cele crescute în grãdina personalã. Speranþa mea este ca aceastã carte sã fie pentr u dumneavoastrã un catalizator care sã vã ajute sã redeveniþi tineri! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre sistemul imunitar ºi despre cancer. din SUPER -alimente ºi din VitaLight. pline de substanþe nutritive vii ºi care conþin o amprentã energeticã orientatã cãtre dreapta. Acestea îmi furnizeazã electricitatea de care am nevoie. 199 . Personal. Vom in dica aici cum pot fi evitate anumite boli precum SIDA. nu veþi îmbãtrâni ºi nu veþi muri prematur. citiþi Pachetul informativ. putem adãuga în dieta noastrã urmãtoarea sursã recomandabilã: mineralele m arine ionizate ºi racemizate. îmi obþin mineralele de care am nevoie din alimentele proaspete.informaþii. Fiecare om t uie sã-ºi asume responsabilitatea pentru viaþa sa. Mineralele racemizate lichide au capacitatea de a neutraliza efectul Rouleau al sângelui. Ele îmi dinamizea zã procesele biochimice. motiv pentru care îmi procur energia din m ralele racemizate.

Schemã Producþia de ATP ºi gestionarea energiei Cheia cãtre o sãnãtate perfectã ºi cãtre o vitalit eplinã (Potenþialul de oxidoreducere) ATP molecula de depozitare a energiei primare din corpul uman OXIDARE REDUCERE Îmbãtrânire acceleratã Regenerarea þesuturilor Blocarea glicolizei Accelerarea glicolizei Pierderea ATP-ului stocat Sporirea producþiei de ATP Elemente ACIDE Elemente BAZICE Sulf transfer de electroni transfer de electroni Calciu Clor FORÞA VIEÞII Magneziu Fosfor Ovul + Spermã Potasiu Punct de concepþie Rãu 350 (+) POR 350 (-) POR Apa de la robinet Apã din fântâni MoarteApa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã alimenteazã ºi accelereazã producþia de ATP a mitocondriilor (regenerare sistemicã a corpului) Apã BEV Laptele matern Orientare cãtre stânga Oameni bolnavi Orientare cãtre dreapta Cancer / Diabet / Atacuri de inimã / Artritã / Boli degenerative / Boli de toate felurile Atacuri de inimã / Infarct (descãrcare masivã de electroni) Sãnãtate foarte . ele devin întru totul explicabile. Pentru cei care cunosc însã regulile jocului. Efectele benefice ale plimbãrilor prin nisip ºi iarbã cu picioarele goale sau ale îmbrãþiºãrii copacilor par la pri vedere magie curatã.Punctele reflexe de la nivelul tãlpilor sunt conectate la organele vitale ale corp ului.

bunã Vitalitate Punct de echilibru Super-sãnãtate Tinereþe /vitalitate Regenerare Inversarea procesului de îmbãtrânire Nici o boalã! Forþa vieþii sub punctul de concepþie Forþa vieþii peste punctul de concepþie Stare entropicã ÎNALTÃ Stare entropicã REDUSÃ Entropie: mãsura gradului de dezordine ºi de haos (dizarmonie) dintr-un sistem (viu) . Ilustraþie 200 .

cu atât ma i rapid îmbãtrânim. i energeticã a sângelui s îngroºat. îºi au rãdãcinile în stagnare fluidelor intra ºi extracelulare. Oul poate fi cu nucleul ei. Tumorile ºi masele de cancer NU sunt unul ºi acelaºi lucru! Efectul Rouleau ºi capsulele SOC Bãtãlia pentru sãnãtate ºi regenerare poate fi câºtigatã sau pierdutã numai la nivel celular. Una din cele mai interesante caracteristici ale capsulelor SOC constã în faptul cã ace stea înmoaie membranele celulare. comparat cu o celulã. Pe mãsurã ce celulele devin supraîncãrcate cu deºeuri acide. Un corpuscul este o celulã fãrã nucleu. pe scanere. ºi cu cât aceasta se deterioreazã mai tare. Corpusculii din sânge intrã ºi ies din aceste capilare (arteriole) în rânduri de câte unul. dezechilibrele hormonale ºi excesele joacã la rândul lor un rol important în declanºarea acestor boli. ºi sute de alte asemenea afecþiuni. amprenta s se modificã.Tumorile canceroase Importarea ºi condensarea energiei Tumorile se calcifiazã. artrita. dioxidului de carb on ºi deºeurilor de o parte ºi de alta a membranei celulare poartã numele de îmbãtrânire. sunt moi la atingere ºi invizibile în t impul perioadei ascunse. Exportarea maselor canceroase ºi dispersarea energiei Masele nu se calcifiazã ºi nu apar în radiografii. ul în care capilarele extrem de fine ale sângelui interfereazã cu celulele. durerile dispar. Boli precu m cancerul. iar corpul devine mai suplu ºi mai liber . apar în radiografii. Pe mãsurã ce procesul se pune în miºcare. Îmbãtrânirea nu este altc decât o deteriorare a casei în care locuim. energia orientându-se cãtre stânga. nu au o fazã ascunsã. pot fi simþite cu mâna. Când aceastã afecþiune se instaleazã. Fãrã îndoialã. ºi astfel apare sângele EFECTUL aºa-numitei boli a lui Rouleau. care le înlocuiesc pe cele cicatrizate. substanþelor nutritive. Introduceþi 5 picãturi de minerale marine racemizate într-un pahar de apã BEV sau de Apã I . fibromialgia. pe ca re le dizolvã. astfel încât schimbul de substanþe nutritive ºi de oxigen se accele reazã. sclerodermia. Sângele îngro capacitatea corpuscu Încetinirea miºcãrii bilaterale a oxigenului. lilor din sânge de a pãtrunde în þesuturi ºi de a deservi celulele este grav compromisã. Stagnarea fluidelor intracelulare din celule provoacã moartea acestora. SOC ajutã corpul sã producã proteinele bazate pe sulfonil. Gândiþi-vã la un ou fãrã gãlbenuº.

este EXTREM DE important sã îi as corpului un flux constant de minerale racemizate. acest lucru se petrece deoarece nimeni nu îºi pune întrebãrile corecte Charles Voltaire 201 . determinã apariþia unui veritabil miracol. iar efectul Rouleau va dispãrea din sânge. Acest miracol poartã nu mele de inversare a procesului de îmbãtrânire. la care se adaugã aceste substanþe energetice. Capitolul 29 Dinamica fluidelor corporale Dacã ºtiinþa dã greº.onizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã (cu POR ridicat). Dacã doriþi sã vã recâºtigaþi sau sã vã pãstraþi sãnãtatea. Efectul apare ca o combinaþie între potenþialul apei ºi orientarea impulsului ele ctric al mineralelor (vezi paginile xxx ºi xxx). Fluxul constant de apã de calita te. ºi corpul se va regenera rapid.

exerciþii aerobice. ºi nu opereazã DECÂT într-o singurã direcþie. pe braþe. plãmânilor ºi pielii. Aºa se explicã de ce ele sunt umflate ºi dure. respiraþii profunde ºi printr-o muncã fizicã grea. în timp ce s istemul circulator al sângelui nu prezintã aºa ceva. Sistemul limfatic prezintã noduri. Numele sãu este LIMFA ºi el face parte din sis temul limfatic. Sângele este un element sistemic. Capilarele limfei au întotdeauna o terminaþie . Capilarele sale eliminã d eºeurile ºi deservesc fluidul extracelular din spaþiile situate între celule. responsabil pentru miºcarea a 75% din proteinele lichide ale corpului. El deserveºte TOATE sistemele corporale. Aceasta poate fi accelerat rin plimbãri viguroase. în timp ce vârstnicii au tendinþa sã le evite. Fluidul sãu este incolor. Este extrem de important sã înþelegem cã nodurile limfatice sunt în realitate locuri de st ocare a energiei. O limfã sãnãtoasã este absolut esenþialã pentru o stare bunã de sãnãtate ºi de vitalitate. Tinerii fac în mod natural aceste activitãþi. Acest si stem diferit NU are o inimã care sã-l deserveascã precum o pompã. Dacã apare o urgenþã medicalã. În d normal. prin intermediul rinichilor. care sunt continue. ori în zona inghinalã (în jurul zonei pubiene). Câmpurile de energie toxicã sunt stocate ºi pãstrate aici în toatã siguranþa. cu câteva diferenþe notabile. Sistemul limfatic este înainte de toate un sistem de comunicaþie a proteinelor plasma tice . pânã rpul devine capabil sã se ocupe de ele. înot. fiind una din cele douã surse de informare pe ca re le oferã fluidele corporale. Es sibil sã inversezi procesul de îmbãtrânire fãrã o bunã circulaþie a limfei. Odatã ce intrã într-un capilar al lim uidul extracelular nu mai poate scãpa pânã când nu ajunge în sângele din vena subclavianã situatã î opierea bazei anterioare a gâtului. Sângele are un frate geamãn care îndeplineºte multe funcþii similare cu ale sale. ar trebui sã fie moi ºi plastice. nimeni nu vã va cere sã donaþi acest fluid. motiv pen tru care joacã un rol central în orice analize medicale. Ele se . ºi eliminã dioxidul de carbon ºi deºeurile din celule ºi din întregul sistem.Sângele este un element central al metabolismului corporal. sub sâni sau în exteriorul acestora. El transportã oxigenul ºi substanþele nutritive cãtre celule. Reprezintã un barometru foarte util al bolilo r deja declanºate ºi al celor care se pot declanºa în orice moment. Pereþii capilarelor limfatice sunt mai permeabili decât cei ai vaselor de sânge. sângele este filtrat de rinichi ºi de ficat. prin alergare. spre deosebire de vasele sanguine. al intestinelor. Sistemul limfatic este alcãtuit dintr-o reþea de capilare ºi de vase similarã arterelor ºi venelor prin care circulã sângele. nu umflate! Amigdalele sunt asemenea noduri limfatice. Dacã simþiþi noduli limfatici umflaþi sub maxilare. Mai târziu. ceea ce simþiþi în re litate suntcâmpuri de energie condensatã .

Organele limfatice ºi procesul de îmbãtrânire Sistemul limfatic este unul din cele mai importante sisteme din organism. Acest fluid extra celular este cel care deserveºte în realitate celulele ºi þesuturile. Corpusculii din sânge (celulele roºii fãrã nucleu) sunt pompaþi în artere sub presiunea inimii. SOC ºi cea de Kombucha. Sistemul limfatic îndeplineºte o funcþie criticã. pe care sistemul sanguin nu o poate înde plini. Canalele limfatice returneazã diferenþa de 10% în sânge. Sângele este pompat acolo unde limfa nu ajunge. astfel încât ficatul sã o poatã e a mai târziu din sânge. Sãriturile ºi masarea limfei pun în miºcare energia toxicã. Venele returneazã 90% din volumul de sânge în inimã. Dacã circulaþia limfei este a pH-ul corpuluieste echilibrat. deºeurile se vor amesteca cu 202 .umflã ºi devin inflamate atunci când se instaleazã o boalã. sub forma lichidului limfatic. Atât sta rea de sãnãtate cât ºi cea de boalã îºi au rãdãcinile în acest fluid apos numit limfã. 10% din sângele care pãrãseºte inima scapã sub formã plasmã prin pereþii capilarelor. toxinele ºi deºeurile NU se vor acumula în sistem. PAC. În caz contrar. iar mai târziu la boalã. ajungând în spaþiile extracelulare DINTRE celule. Lipsa exerciþiilor fizice ºi ingerarea unei cantitãþi insuficiente de apã conduc la apariþia unor þesuturi congestionate. Procesul este mult uºurat dacã adãugaþi Yucca Herbal Blend.

splina ºi mãduva oaselor. producþia moleculei de ATP de cãtre mitocondrii înceteazã (fiind blocatã). Un sistem limfatic lent este echivalent cu un sistem ÎMBÃTRÂNIT! Retenþia fluidelor în pic ioare sedatoreazã acumulãrii deºeurilor ÎN EXCES. Dacã nu reuºeºte sã-l o bþinã. Ciupercile de sub unghii sunt asociate cu o circulaþie lentã a limfei. amigdalele. Cancerul ÎNCEPE în sistemul limfatic ºi se extinde (metastazã) pe autostrada proteinelor plasmatice ale corpului respectiv prin acelaºi sistem limfatic. Grãsimile ºi sistemul imunitar Sistemul limfatic transportã grãsimile alimentare dinspre intestine cãtre sânge. În acest fel. Ar fi mult mai bine însã d lãsa braþele sã atârne înainte ºi înapoi. Gestul instinctiv al femeilor de a-ºi ridica mâinile ºi de a gesticula atunci când vorbesc repr ezintã o încercare de îmbunãtãþire a circulaþiei limfei la nivelul pieptului ºi sânilor. Când potasiul iese din celule. Anticorpii se concentreazã apoi în sânge ºi în limfã. Mini-trambulina amplificã mult circulaþi a limfei. cu toxicitate a ºi cu pierderea pãrului corporal. Corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu potasiu organic. iar raportul dintre sodiu ºi potasiu se inverseazã. cu sãrurile ºi grãsimile. cu mineralele din apa de la robinet. pH-ul corpului se modificã. La baza lor stau adeseori ºi a numite dezechilibre hormonale. Aceste SEMNE sunt avertismente ale bolii. Organele limfatice ale corpului sunt nodurile limfei. apa se acumulea zã. fluxul de oxigen ºi de substanþe nutritive devine mai lent.otrãvurile organice. exact cele pe care le infecteazã virusul HIV. O parte dintre ele devin celule ale plasmei care secretã anticorpi. sodiul pãtrunde în acestea ºi îl înlocuieºte. Când þesuturile sunt congestionate ºi corpul devine incapabil sã se cureþe singur. Limfoci tele ºi macrofagele din sânge ºi din fluidul limfatic protejeazã corpul de microbi ºi de corpuri le strãine. Oriunde existã proteine. care nu trebuie neglijate. dând p este cap þesuturile ºi blocând funcþiile organelor vitale. glanda timus (situatã între in imã ºi baza gâtului). Ce lulele B îºi au originea în mãduva oaselor. aºa cum le-a creat Dumnezeu. Limfocitele includ celulele T ºi B. întrucât transferul acesteia depinde de miºcãrile corpului ºi de contracþiile musculare. de unde îºi încep activitatea specificã. el îl FURà din interiorul celulelor. Limfocitele ºi macrofagele fac parte integrantã di n sistemul limfatic. Exerciþiile fizice ºi limfa Exerciþiile fizice joacã un rol fundamental în buna circulaþie a limfei. Pe mãsurã ce deºeurile se acumuleazã în fluidele extrac elulare dintre celule. Acest balans natural al braþelor exer .

Rugaþi apoi persoana sã alerge p e loc. timp de zece secunde. cu genunchii sus la piept ºi miºcându-ºi braþele. Repetaþi apoi exerciþiul cu braþel inse ºi remarcaþi pierderea rezistenþei naturale a acestora. Împingeþi-i a delicat. cele car e ne conferã înãlþimea specificã. 203 . dar cu putere.citã o influenþã mai mare asupra sistemului limfatic decât prescripþiile ridicole ale experþilor. Limfa. Fluorul interfereazã cu producerea celulelor roºii. mãduva oaselor ºi fluorul Mãduva oaselor face parte integrantã din sistemul limfatic. El blocheazã activitatea enzimelor ºi slãbeºte oasele. Pierderea de putere este asociatã cu pune rea în miºcare a limfei ºi a ionilor minerali încãrcaþi electric (vã reamintesc cã ionii renunþã la energia lor în schimbu recerii semnalelor electrice). Rugaþi persoana sã s ea înpicioare ºi sã îºi ridice braþele pe lateralã. Între epifize ºi diafize (partea prelungitã a oaselor) se aflã discurile de creºtere. Iatã un exerciþiu interesant care demonstreazã dinamica miºcãrii limfei. Este localizatã în oasele plate ale corpului ºi în epifizele (terminaþiil ) oaselor lungi. Pastele de dinþi ºi bãuturile rãcoritoare care conþin fluor pot genera o anemie periculoasã. observând rezistenþa naturalã pe care o opune. pânã la înãlþimea umerilor. fiind responsabilã de prod ucerea celulelor roºii ale sângelui.

Cecumul e ste punctul de joncþiune între intestinul subþire inferior (ileul) ºi începutul intestinului gros (colonu l). care genereazã problemele de la nivelul intestinului gros. Sistemul limfatic deserveºte inclusiv colonul. Efectul fluorului asupr a sãnãtãþii ºi energiei corpului este similar cu cel al chimioterapiei în cazul bolnavilor de can cer. Tocmai de aceea. Acneea ºi cicatricele Pe mãsurã ce circulaþia fluidului limfatic se încetineºte. funcþionale. doar cã se petrece mult mai lent! Sarea de bucãtãrie afecteazã în mod negativ metabolismul corpului. Apendicele porneºte din cecum. Traumele la nivelul celulelor parenchime conduc la apariþia cicatricelor atunci când . Cicatricele sunt precum un câmp de luptã în care diferite armate desfãºoarã un rãzboi energet c. þesuturile conjunctive se rup ºi apare acneea (în cazul adulþilor se adaugã ºi ridurile). ale orga nelor (de pildã. Ele sunt dovada cã cele care au învins au fost forþele rãului (energia negativã). la care se adaugã folosirea regulatã a creme cu precursori racemizaþi ai hormonilor Nugestrine II. iar deºeurile acide se acumuleazã membrane. diverticulitã. Sodiul în exces streseazã metabolismul corpului. adicã a celulelor ACTIVE. Romanii cunoºteau puterea sãrii de bucãtãrie. ele reduc producþia de ATP. colitã sau sindromul colonului iritabil sunt avertizaþi astfel cã pot urma probleme mu lt mai grave de sãnãtate dacã nu vor lua mãsuri. care izoleazã ºi gestioneazã deºeurile toxice. Acneea nu este altceva decât un caz acut de reducere a eficienþei sistemului limfati c la nivelul straturilor subcutanate ale pielii ºi de acumulare a deºeurilor toxice. în timp ce fluorurile limiteazã capacit atea sângelui de a transporta oxigenul (mai puþine celule roºii produse de mãduva oaselor înseamnã mai p uþin oxigentransportat). pielea devine zbârcitã. este saturatã de noduli limfatici. Împreunã.Oamenii anemici sunt lipsiþi de vitalitate ºi obosesc cu uºurinþã. ale pielii). care începe odatã cu cecumul. Când au învins Cartagina lui Hanibal. În centrul acestei problem e stã un ficat TOXIC. Cicatricele r ezultã ca urmare a lezãrii celulelor parenchime. ei s-au asigurat cã oraºul nu va mai renaºte niciodatã. Aceastã zonã este cea mai toxicã din organism. care pot provoca moartea! Un colon ineficient ºi un sistem limfatic lent reprezintã simptome asociate cu un fi cat toxic. Oamenii care se îmbolnãvesc de a pendicitã. prevenind astfel moartea. sãrându-i solul. Efectele devin ºi mai negative în cazul în care combinãm fluorul cu sodiul. Formarea cicatricelor ºi congestionarea sistemului limfatic merg mânã în mânã. Apendicita este o co nfirmare a unui surplus de deºeuri toxice. Cicatricele provocate de acnee pot fi eliminate cu uºurinþã cu ajutorul loþiunii ºi capsulelor SOC.

ºi pot sã atest cã arãt ºi mã simt mai tânãr la vârsta de 53 de ani pe care la ora actualã decât oricând înainte! La fel puteþi ºi dumneavoastrã! Arsurile. parþial datoritã unei diete vegetariene (am fost vegetarian timp de opt ani). Pe de altã parte. Medicul meu a rãmas uimit sã constate cã organele mele vitale arãtau la fel ca ale pacienþilor cu vârste d e 15 ani! Am surprins aceste imagini pe o casetã video. Din cauza unui accident. Un chirurg experimentat poate ghici vârsta fizicã a pacientului sãu dupã numãrul de cicatr ice de pe organele sale vitale. Unul din efectele secundare ale dietei vegetariene ºi macrobiotice este prãbuºirea sis temicã a þesuturilor conjunctive. Formarea noilor þesuturi necesitã apoi prezenþa sulfhidrilului de carbo n ºi a sulfului. la vârsta de 48 de ani am fãcut o ope raþie de hernie. cicatricele ºi membrele noi 204 . De atunci ºi pânã în prezent mi-am reînnoit întregul corp prin tehnicile prezen tate în aceastã carte ºi am trecut la o dietã mai echilibratã. Cea mai bunã sursã pentru aceste substanþe este SOC. ºi parþial datoritã unor probleme hormonale cu care mã confruntam în perioada aceea. s-a dovedit cã þesuturile mele conjunctive nu se aflau într-o stare pr ea bunã. Celulele parenchime pot ºterge cicatricele produse de acnee dacã þesuturile sunt curãþate de deºeuri.în sistem se acumuleazã deºeuri acide. Capsulele SOC au fãcut minuni în reconstruirea înche ieturilor ºi þesuturilor mele conjunctive.

Venele sub claviene se varsã în vena cavã superioarã. Trebuie sã menþionez cã nu m-am dus la nici un doctor.În anul 1983 am suferit din cauza unei arsuri severe. De ce nu au apãrut cicatrice? Rãspu nsul este legat de funcþionarea organelor mele vitale. unde se petrec DOUà lucruri: sângele este reoxigen t. datoratã unui accident. Corpul are capacitatea de a se regenera integral. în partea din faþã. cele douã artere coronare (stânga ºi dreapta) hrãnesc muºchiul inimii. Adevãrata stare de sãnãtate înseamnã o vindecare fãrã cicatrice ºi formarea unor þesuturi noi. dincolo de legile aparente ale ºtiinþei ºi medicinii. Sângele revine apoi în partea stângã a inimii e unde estedistribuit în restul corpului. Acestea sunt faimoasele artere care se bloc heazã ºi care au nevoie . Îngustarea arterelor ºi limfa Ateroscleroza (îngustarea arterelor) este o problemã majorã în Statele Unite. eram un om bãtrân ºi ar fi trebuit sã rãmân cu niºte cicatrice îngrozitoare. Inima pompeazã apoi sângele cãtre plãmâni. oaselor ºi þesuturilor nervoase dupã ce a suferit p este 40 de rupturi ale femurului. El îºi poate regenera membrele. Cele douã ramuri principale ale sistemului limfatic se unesc cu sistemul sanguin l a nivelul venelor subclaviene situate la baza gâtului. La vremea respectivã aveam vârsta de 43 de ani. Acest lucru a fost amplu demonst rat de dr. care au ajutat o persoanã diabeticã sã îºi refacã inte gral un picior lipsã cuajutorul Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã! Caseta video care atestã acest lucru este disponibilã ºi poate fi înþeleasã mai bine cu ajutorul Cãrþii Apei (ambele pot fi procurate din Pachetul informativ). þesu turile nervoase ºi oasele. care a schimbat istoria medicinii prin regenerarea integralã a pielii. de circulaþia sângelui ºi a limfei ºi de modul meu de viaþã. chiar sub clavicule. iar mai recent de japonezi. care alimenteazã partea dreaptã a inimii. iar energia toxicã este ELIBERATà în atmosferã. Dupã standardele medicale. Melvin Saunders. Pielea ºi þesuturile de pe partea interioarã a cotului meu drept au fost arse ºi distruse de o bucatã de metal in candescent care mi-a cãzut peste mânã. dar nimeni nu spune nimic despre legãtura care existã între sistemul limfatic sau hormoni ºi problemele cardiovasc ulare. În timp ce sângele pãrãseºte inima prin artera aor tã. Când afirm acest lucru. Miracolele medicale sunt strâns legate de principiile medicinii vibraþionale ºi de man ipularea forþelor energetice subtile la nivelul corpului bioelectric. Miracolul regenerãrii a fost experimentat personal de Mitchell May. Vindecarea s-a produs însã fãrã sã lase nic atrice vizibilã. fãrã nici o urmã de cicatrice. mã refer la o regenerare TOTALà a membrelor ºi la o rest aurare deplinã a funcþiilor organismului.

enzime ºi energia ionilor. Grãsimile toxice precum uleiul de soia ºi canola sau margarinele hidrogenate SE COMB INÃ cu clorul. Aceasta este legatã de MOBILITATE ºi de miºcarea fluidelor. este numitã trombozã coronarã. ºi hemia car e aparþine sângelui). Dacã implicã o blocare a arterei. Boala poartã numele de infarct de m iocard. fluorul ºi cloraminele (din apa de la robinet). 205 .de intervenþiile chirurgicale coronariene. la care se adaugã deºeurile metabolice din sânge. Spre deosebire de ei. necesare pentru a învinge gravitaþia ºi a pune în miºcare apa ºi substanþele nutritive de care au nevoie þesuturile lor. Existã însã ºi o diferenþã majorã între cele do . Deficitul de oxigen furnizat inimii poartã numele de ischemie (de la ischein a reþine. Oamenii ºi plantele Oamenii ºi plantele au foarte multe ÎN COMUN. fiind întru totul depende nte de acþiunea capilarelor lor. Unii oameni îmbãtrânesc atât de rapid la nivelul organelor lor vitale încât pur ºi simplu mor ca seceraþi! Angina pectoralã este un exemplu de dureri de piept datorate deficitului de oxigen ºi lipsei de ATP. de osmozã. Când omul face un atac de cord. Oamenii au nevoie de activitate fizicã pentru a-ºi pune în miºcare fluidul limfatic ºi de inimã pentru a le pompa sângele. o parte din þesutul muscular al inimii sale moare di n cauza lipsei de oxigen generatã de blocarea arterelor care hrãnesc inima. plantele nu au o inimã. ceea ce rezultã este placa ateroscleroticã.

Plantele nu se bucurã de prea multã mobilitate. detoxifierea corpului necesitã o perspectivã dualã. Invers. Viaþa! O perspectivã dualã! Noi îmbãtrânim ºi murim în lumea invizibilã cu patru dimensiuni ÎNAINTE de a experimenta bãtr în lumea tridimensionalã în care ne trãim viaþa actualã. Tendinþa actualã cãtre lipsa miºcãrii este un veritabil BLESTEM pentru umanitate.Oamenii depind de mitocondrii pentru a obþine energia ATP care alimenteazã procesele lor corporale. Oamenii au nevoie de miºcare. exerciþii fizice ºi munci grele pentru a-ºi utea repara ºi întreþine þesuturile. Afecþiunile limfei oglindesc prob leme ale sistemului sanguin. Lipsa exerciþiilor fizice ºi a muncii grele ÎNCETINEªTE sângele ºi fluidul limfatic. Sângele ºi limfa sunt cele douã feþe ale aceleiaºi monede. Învãþând cum sã ne controlãm mediul intern. salturile pe mini-trambulinã. boala nu va putea pãtrunde în corpul dumneavoastr Calea pe care putem urca din nou latura catabolicã a piramidei vârstei. Cele mai bune exemple sun t: munca grea. Prin ºtergerea amprentei energetice toxice în lumea cu patru dimensiuni noi rezolvãm b oli care nu au apucat încã sã se manifeste. Viaþa este o manifestare a spiritului. qi. Dacã veþi învãþa sã vã întreþineþi sistemul limfatic. este calea limfei. dupã cum afirmã orientalii. sau a forþei vieþii. exerciþiile fizice ºi masajul limfei. P lantele se bazeazã pe clorofilã ºi pe cloroplaste. Ulterior. Oamenii îºi obþin rezervele de oxigen cu ajutorul celulelor roºii din sânge. Spre ex emplu. sufletului sau graþiei. ea se manifestã la nivelul sângelu . Orice boalã apare mai întâi la nivelul limfei. invitând boala. Cele ale plantelor clorofilã ºi sevã. terapia colonului accelereazã eliminarea deºeurilor metabolice toxice la nivel fizic. noi putem sã controlãm procesul de îmbãtrânire. Ca sã fie cu adevãrat eficientã. Numai aºa vom putea redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre cancer! Veþi afla aici CUM puteþi evita sã dev eniþi o cifrã în statisticile referitoare la aceastã boalã. chi sau prana. sistemul limfatic influenþeazã direct chimia sângelui. dupã cum spun occidenta lii. Fluidele corporale ale oamenilor sunt numite sânge ºi limfã. Plantele se folosesc de ionii minerali. promovând astfel adevãrata vindecare în lumea tridimensionalã. de fotosintezã ºi de energia solarã pentru a-ºi alimenta procesele metabolice. cãtre vârful ana bolic. I îmbãtrânirii presupune asistarea corpului fizic în procesul de purificare internã ºi de funcþ onare a sistemului limfatic printr-o mai bunã dinamicã a fluidelor corporale. în timp ce remediile homeopatice avansate realizeazã detoxifierea pe nivelele superioare invizibile. .

dezechilibre hormonale. terapia colonului ºi precursorii racemizaþi ai hormonilor pot inversa acest fenomen. Faceþi exerciþii de întindere. de jos în su s. ºi beþi imediat douã pahare MARI de apã nã de Kombucha. 3. O zi obiºnuitã 1. la aceeaºi orã în fiecare zi. 206 .Adevãrata sãnãtate ºi regenerarea corpului fizic presupun o perspectivã dualã. un corp cu probleme. Treceþi pe mini-trambulinã ºi dansaþi timp de 5 minute. urmate de un masaj al limfei cu rollerul. Clismele la ficat. La fel ºi ilum narea spiritualã. ºi în general. Liniile faciale Liniile care pornesc din colþurile gurii cãtre marginea obrajilor aratã existenþa unor p robleme ale colonului sau ficatului. 2. Mai beþi niºte apã. Treziþi-vã devreme.

chiar dacã este frig. una de Harmonic Synergy ºi una de Taoist Rice Polish într-un pahar de suc sau de apã. Nu faceþi greºeala sã ascultaþi problemele altora ºi nu insistaþi prea mult nici asupra celor person ale. dormiþi în aer liber au într-o camerã rãcoroasã. bine aerisitã. Ridicaþi lucruri grele. Faceþi câteva exerciþii fizice cu greutãþi. luaþi niºte SOC. Gândiþi pozitiv. de sus în jos. continuaþi sã beþi apã. urmat de unul rece ca gheaþa. 8. eu mãnânc o lingurã de Yucca Blend. în timp. nu veþi mai simþi nevoia sã serviþi prânzu Dacã totuºi insistaþi. Mutaþi dulapuri. Dacã este posibil. faceþi acest lucru în aer liber. 7. aveþi rãbdare. Luaþi o cinã sãnãtoasã ºi bucuraþi-vã de familie/prieteni. Prânzul: dacã faceþi tot ce am descris mai sus. Faceþi un duº fierbinte. Rugaþi-vã. Mergeþi la culcare în fiecare zi la aceeaºi orã. Mulþumiþi divinitãþii în care credeþi pentru fapt iu. Desfãºuraþi o activi ate de grãdinãrit cu mâna (nu cu maºinile de grãdinãrit). Cãraþi-vã singur cumpãrãturile pânã acasã (nu cu maºina). Menþineþi acest ritm timp de 12 minute. apoi faceþi un nou masaj al limfei cu rolle rul. febrã entericã Bacteria Shigella: dizenterie bacilarã Amoebele: dizenteria amoebicã Vibrio cholerae: holera Diferite specii de leptospire: leptospirozã . completa eai de Kombucha. Spre exemplu. Beþi o nouã canã de Kombucha cu SOC ºi R/A. 9. Folosiþi o maºinã de tuns iarba manualã. Dacã vã simþiþi slãbit. cât mai sumar îmbrãcat. reþineþi-vã cât mai mult timp vezica. 5. apoi exerciþii aerobice. de preferinþã alcãtuit din SUPER-ALIMENTE ºi câteva fructe proaspete. veþi deveni pu 12. O plimbare scurtã prin aer liber. Forþaþi-vã corpul sã devinã puternic! El a fost creat special entru a munci. Mâine va urma o zi mai bunã! Microbiologia apei de bãut Principalii agenþi bacterieni implicaþi în bolile intestinale asociate cu apa de bãut su nt: Salmonella typhi: febrã tifoidã Salmonella paratiphy: febrã paratifoidã A Alte specii de salmonella: salmonelozã. 13. meditaþia. Mâncaþi un mic dejun sãnãtos. Între mese. Pentru a ajuta miºcãrile intestinelor. De fiecare datã când urinaþi în timpul zilei. la care adaug SUPER-ALIMENTELE enumerate la pagina xxx. De pre ferinþã. 11. Dacã aveþi dureri. astfel încât ritmul c iac sã creascã pânã la 80% din ritmul dumneavoastrã maxim.4. Faceþi zilnic o muncã grea. M jos pânã la magazin. rugãciune orice activitate care vã relaxeazã este indicatã imediat dupã prânz. 6. Faceþi ridicãri de greu de întinderi (de douã ori pe zi). Un mãr sau câteva legume proaspete sunt întotd eauna binevenite. o conversaþie plãcutã xerciþii de respiraþie. . plus 2 DiSorb Aid ºi 2 R/HCI. puþinã muzicã de relaxare. reluaþi lista cu SUPER-ALIMENTE. aplicând puterea minþii asu ra corpului pentru a vã pãstra cãldura corporalã. 10. Folosiþi Bio en Colon Prep Formula pentru a elibera colonul ºi mãriþi în fiecare zi numãrul miºcãrilor pentru colon.

coli): gastroenteritã Pseudomonas aeruginosa: diferite infecþii Cryptosporidium: criptosporidiozã 207 .Yersinia enterocolitica: gastroenteritã Francisella tularensis: tulararemia Escherichia coli (E.

Hrana cu adevãrat nutritivã NU nec întrucât conþine suficient de mulþi ioni minerali pentru a cãpãta savoare. Sarea a servit dr ept monedã. Ea face parte integrantã din procesul vi eþii. Virusurile ºi bacteriile abundã în apele netratate.Bacteriile enterice (care aparþin intestinului subþire) precum E.) pentru a obþine apa potabilã. cloramine. Statele Unite se îndreaptã cãtre o crizã catastrofalã a apei publice de bãut. ignoranþa bine organizatã trece adeseori drept înþelepciune . Din acest motiv. Spre deosebire de bacterii. Nici un alt sistem de filtrare a apei nu asigurã puritatea. gradul de protecþie ºi pot enþialul de oxidoreducere pecare le asigurã procedeul BEV ºi cel de obþinere a Apei Ioni zate de Înaltã Valoare Medicinalã. Altfel spus. for mic. ele pot funcþiona ºi trãi cu sau fãrã oxigen.) ºi gaze (prin fermentaþie mixã-acidã). etc. lactic. Timp de mai bine de o sutã de ani. drept articol de troc ºi drept laxativ. Noi folosim sarea pentr u a ne condimenta mâncarea. Mâncarea nehrãnito are nevoie de . Noi ne vom concentra asupra EFECTELOR sistemice ale sãrii asupra m ediului intern. sedimentarea. În China Anticã. acid mercuric. coli. douã linguri mari de sare repre zentau o modalitate acceptabilã din punct de vedere social de sinucidere. În timpul sezonului cald. virusurile sunt paraziþi intracelulari ºi nu se pot mult iplica în afara celulei gazdã. grãbindu-ne astfel cu bunã ºtiinþã îmbãtrânirea. etc. tratamentul conve nþional al rezervelor publice de apã implicã o serie de etape precum coagularea. filtrarea ºi dezinfectarea (cu clor. Au capacitatea de a fermenta zahãrul ºi de a produce acizi organici (acidul acetic. O cantitate micã de sare nu vã va face prea mult rãu. Paraziþii. bacteriile patogene ºi virusurile sunt complet eliminate prin procedeul B ev de filtrare a apei. rezulta tele putând fi dezastruoase. Anonim Sarea (clorura de sodiu) este un paradox. medicina s-a focalizat asu pra relaþiei sãrii cu hipertensiunea. dar ºi din cel al morþii. Umanitatea a tulburat echilibrul instaurat de mama-naturã. Hepatita A (cea infecþioasã) este rezultatul unui virus care se gãseºte în apa de bãut La fel ºi poliomielita. microorganismele se multiplicã însã cu viteze ameþitoare. Salmonella ºi Shigella. sunt clasificate în categoria celor facultative anaerobe. dar una mai mare vã poate uc ide. Aceste etape reduc inf estarea cu microorganisme. Protejaþi-vã! Capitolul 30 Cancerul ºi sarea Din pãcate. Istoria poate fi scrisã în funcþie de sare.

când compania H. Îngrãºãmintel pe bazã de sare creeazã condiþiile pentru apariþia EXCESELOR la nivelul solului.sare pentru a cãpãta gust. Boala provocatã de aceste bact erii este numitã botulism! Marinarii de altãdatã sufereau îngrozitor din cauza lor. La fel s-au petrecut lucrurile dintotdeauna conservatã cu ajutorul sãrii. Heinz a produs primele 57 de produse de acest tip. G. extrem de sãratã. Acelaºi lucru se petrece în interiorul corpului atunci când ingerãm 208 . Sarea a fost folositã încã de la început pentru a crea un mediu ostil bact eriei Clostridium botulinum. cãrnii pe care o consumau pe vasele ºi cu populaþia civilã. dar ºi pentru a nu se strica. Sodiul dezechili breazã balanþa ionilor dinorganism ºi distruge echilibrul energetic al solului. Deºeurile sale sunt printre cele mai toxice otrãvuri sistemice cunoscute. Ea Alimentele organice au un conþinut natural ridicat de potasiu ºi redus de sodiu. în ti mp ce alimentele procesate ºi nesãnãtoase (de tip fast food) au exact raportul invers. Clostridium este o bacterie facultativ anaerobã. Alimentele la cutie au apãrut în anul 1859. Ea poate supravieþui cu sau fãrã oxigen . Când carnea este nutritive. Priviþi orice cutie sau pachet cu hranã procesatã ºi veþi constata cã aceasta este înþesatã de sare. ea îºi pierde forþa energeticã ºi calitãþile este un conservant care dezechilibreazã puternic echilibrul îi îngraºã numai pe patronii pompelor funebre. Clorura de sodiu (sarea de buc potasiu/sodiu în corpul uman.

Boala nu poate supravieþui într-un mediu intern cu o energie elevatã. o gãleatã de fasole verde proaspãt culeasã cântãrea 16 kilograme. SAREA: Paul Bragg împotriva atleþilor . Niv elul ridicat de zahãr al unui produs vegetal reprezintã întotdeauna un indicator al unui aliment bogat în substanþe nu tritive. În week-end-uri. indiferent cât ste temperatura la care este pãstratã. prin comparaþie cu cea a plantelor crescute cu îngrãºãminte pe bazã de sare ºi cu diferite otrãvur care nu pot decât sã-i îmbolnãveascã pe cei care le consumã. În zilele de altãdatã. Astã nu mai cântãreºte decât 12 kilograme. El ºi-a dovedit afirmaþia prezentând un pepene pe care l-a cultivat în grãdina personalã la un târg local. Conservanþii naturii Dr. cu atât mai mare devine greutatea pro duselor vegetale. un gust foarte bun ºi excelente calitãþi de conservare. Diferenþa este datã de lipsa mineralelor pãmântului ºi de conc a redusã de zahãr. Calitatea este întotdeauna asociatã cu o semnãturã energeticã orientatã cãtre dre Acres USA a relatat o poveste despre un vânzãtor ambulant care a dus în maºina sa trei v erze timp de nouã luni. Sarea este un câmp energetic concentrat. Carey Reams obiºnuia sã afirme cã alimentele de calitate mai degrabã se deshidrateazã decât sã putrezeascã. fãrã a-ºi p gustul ºi savoarea! Nivelul ridicat de zahãr din sucurile de plante indicã un conþinut bogat de minerale. Portocalele bogate în zaharuri se stafidesc. care nu are ce cãuta în corpul uman. este bogatã în zaharuri naturale ºi în minerale ale pãmântului. de calitate. Cu cât energia pozitivã este mai concentratã. cu o energie orientatã cãtre stân a. Îngheþata preparatã în casã cu un conþinut mare de zahãr nu îngheaþã complet. Ceea ce dorim sã demonstrãm este faptul cã un conþinut bogat în minerale ºi zah ruri naturale este esenþial pentru calitatea fructelor ºi legumelor. el a tãiat verzele ºi le-a mâncat crude. când le decojea de frunza exterioarã ºi pornea din nou la drum. fãrã ca acestea sã se strice. dar nu intrã în putrefacþie. Oligoelementele ºi acizii humici stropiþi peste frunzele plantelor sporesc conþinutul în zaharuri ºi minerale ale sucurilor acestor plante ºi le protejeazã de daunele produse prin congelare.aceastã substanþã. le lãsa la umbra unui copac pânã lu dimineaþa. orientatã cãtre dreapta. Când nu a mai avut ce mânca. trei ani la rând! Hrana proaspãtã. în car e concentraþia ionilor minerali ºi cea de zaharuri este echilibratã ºi în care nu existã excese. Salata ºi legumele cultivate în grãdina personalã pot fi pãstrate în frigider peste o lunã. O stare bunã de sãnãtate este strâns asociatã cu o concentraþie corectã de glucozã din sânge ºi de glicogen d hi.

starea lor de sãnãtate s-a deteriorat.Iatã o poveste adevãratã legatã de maniera în care afecteazã sarea starea de sãnãtate ºi de v tate. Singurul care a terminat cursa a fost Bragg. fãrã sã fie deloc afectaþi de cãldurã sau de deshidratare. Cât despre atleþi. Când soldaþii au fost în sfârºit capturaþi. care conduc mai apoi la manifestarea lor fizicã. 209 . a dormit în cort peste noapte. dar a fost capabil sã ducã câteva din cele mai mari bãtãlii în deºert. La începutul anilor 60. Experþii i-au sfãtuit pe atleþi sã ia tablete de sare ! Atleþii au primit apa rece ºi hran re aveau nevoie. care evita complet s Celebrul corp de elitã al lui Rommel nu consuma deloc sare în dieta sa alimentarã. aºa cã nu este de mirare cã sarea le-a venit de hac. Americanii loseau pastile de sare. Indienii americani nu consumau decât foarte puþinã sare. absolut toþi au necesitat îngrijiri medicale pentru a-ºi reveni din epuizare ºi in solaþie. Bragg a terminat cursa în 10 ore ºi jumãtate. dr. a provocat un grup de atleþi de la un colegiu sã alerge împreunã cu el pe o distanþã de 30 de mile de-a lungul Vãii Morþii. la care se adãuga sarea din mâncare. dupã care. Era luna august ºi afarã era o temperaturã de 40oC. un mare promotor al sãnãtãþii ºi unul din mentorii mei. a doua zi. Vârsta lui depãºea 65 de ani! Era însã un om TÂNÃR ºi activ. dar joacã întotdeauna un rol important în instalarea bolilor la nivel subclinic. Sarea nu este unica premisã a bolii. Când oamenii civilizaþi au venit peste ei ºi i-au deprins cu sarea. NU a luat sare ºi nu a acceptat nici un fel de hranã. în timp ce Bragg nu a bãut decât apã distilatã caldã (în acea perioadã apa BEV nu era isponibilã). a reluat cursa pe drumul de întoarcere. at cã se aflau într-o stare excelentã. Paul Bragg.

care iese de sub control. Prezenþa þesutur ilor moarte ºi bolnave consumã multã energie vitalã. Un radical liber este o moleculã care conþine un numãr inegal de electroni. Celulele moarte produc acizi care trebuie eliminaþi. iar în final ucide celula. Din acest motiv. în timp ce sodiul este ionul predominant în ex teriorul acestora (în fluidul extracelular). Potasiul este ionul predominant din interiorul celulelor. În . Mitocondriile nu pot funcþiona într-un mediu bogat în sodiu. sedeazã mitoco driile. folosind termeni precum orien tare cãtre stânga sau cãtre dreapta. Odatã ajuns în interiorul celulei. pozitiv. ea e ste EXTREM DE instabilã ºi de reactivã. reacþiile în lanþinverse provoacã un furt al electronilor. el este silit sã fure potasiul din celule ºi sãl înlocuiascã cu sodiul. sodiul scurtcircuiteazã maºinãria celularã. sodiul ºi mitocondriile Când concentraþia de sodiu este ridicatã. dar sodiul a re o orientare energeticã spre stânga. devenind o povarã pentru organism. Edemele (retenþia fluide lor în þesuturi) reprezintã un SEMN al unui exces de sodiu ºi de deºeuri proteice în spaþiile intercelulare. aerob ºi anaerob. Modul de viaþã dezec hilibrat. = Într-un corp sãnãtos. Când organismul primeºte prea mult sodiu. în timp ce potasiul are o orientare cãtre dreapta. în speranþa de a ajuta cititorul sã înþele gã natura energiei ºi relaþia ei cu procesul de îmbãtrânire. O ietã bogatã în sodiu dezechilibreazã raportul sodiu/potasiu ºi accelereazã pierderea potasiului din celule. dieta ºi apa pe care o consumãm sunt alterate într-o mare mãsurã de otrãvurile din mediul înconjurãtor care ne bombardeazã corpul bioelectric din toate direcþiile. negativ. Radicalii liberi fac parte integrantã din viaþa oricãruia dintre noi.Celulele. Într-un corp supus stresului . Energia ºi radicalii liberi Am vorbit foarte mult în aceastã carte despre energie. Termenul de radical liber ne vine în minte ori de câte ori vorbim despre energie ºi canc er. Ambii ioni au o sarcinã electricã pozitivã ºi ambii sunt electroliþi. reacþiile radicalilor liberi se petrec tot timpul ºi aratã astfel: O2 + O2 + H2 H2O2 + O2 (dubla sãgeatã indicã faptul cã reacþia se poate inversa). Celulele aflate la limita dintre viaþã ºi moarte aproape cã nu mai produc ATP. Ele nu se pot multiplica (reproduce) dacã sodiul le-a invadat teritoriul. corpul se aflã într-o stare energeticã negativã. Energia ATP care ar putea fi folositã pe creºtere ºi d ezvoltare este utilizatã pentru neutralizarea stresului provocat de prezenþa sodiului.

Cancerul absoarbe ºi utilizeazã în folos personal ATP-ul celular. altele oase.acest fel. devenind piele. Reacþiile radicalilor liberi în interiorul unui corp atacat de cancer reflectã o pierd ere completã a controlului asupra mediului intern. Aceste þesuturi nu þin cont de nici o lege. pentru a prolifera. ci doar îºi schimbã forma. î ism începe formarea unei tumori sau a unei mase canceroase. care se manifestã mai devreme sau mai târziu sub forma aºa-numitelor boli ale deficitelor. sãnãtatea reprezintã o stare existenþialã cumulativã . neavând o identitate anumitã. Producþia de radicali liberi influenþeazã într-o mãsurã determinantã îmbãtrânirea ºi apariþia .). Oxidarea necontrolatã a þesuturilor conduce la acumulãri de deºeuri în sistem ºi provoacã dezechilibre hormonale. 210 . energia nu se pierde N ICIODATÃ. Oxidarea necontrolatã a radicalilor liberi poate fi prevenitã printr-o detoxifiere ºi prin folosirea diferitelor produse racemizate ºi a programelor despre care am vorbit pânã acum. etc. Când energia toxicã în exces ajunge sã depãºeascã puterea corpului de a-i face faþã. Reþineþi: la fel ca ºi boala. Consu mul Apei Ionizate deÎnaltã Valoare Medicinalã este însã instrumentul suprem de luptã împotriv cancerului. Aceste reacþii sãlbatice atrag dupã sine producerea unor þesuturi nediferenþiate (þesuturi c anceroase) ºi a unor EXCESE sistemice. Conform celei de-a doua legi a termodinamicii. altele creier. Vom discuta imediat despre cara cteristicile diferite ale acestora. Ambele stãri reflectã propriil re opþiuni. procesul de îmbãtrânire este accelerat. Þesuturile nediferenþiate sunt acele þesuturi din care ne-am nãscut ÎNAINTE DE apariþia infl uenþelor hormonale care au dus la apariþia diferitelor organe (unele celule s-au diferenþiat.

90% din bãtãlie se câºtigã în planul minþii. care doreºte sã ne transmitã cã nu se simte bine. Ele rãmân pe propriul lor teritoriu ºi îºi importã energia care au nevoie. Poate fi chiar simþitã prin palpare. opþiunile sale mentale corecte trebuie transpuse ºi în plan fizic pentru ca s uccesul sã fie deplin. dar îndeosebi pentru oamenii care iau decizii corecte! AÞI ÎNÞELES? Dacã vi s-a descoperit o tumoare (sau o masã) malignã. Uneori. prin scanare ºi radiografie. scoþându-le astfel din circulaþie. O tumoare NU este un duºman . În general. aºa cum se crede de regulã. Mai mult. corpul îºi dizolvã el însuºi tumorile. gândirea negativã te poate doborî. Dumnezeu realizeazã miracole. tumoarea canceroasã trece neobservatã. cãci corpul percepe realitatea minþii. o persoanã cu gândire pozitivã. corpul este slãbit într-o mãsurã suficient de mare pentru a se grãbi sã-ºi alcãtuiascã alte tumori. NU se rãspândesc. Ea este mai degrabã o declaraþie din partea corpului. este cazul sã treceþi la mãsuri imedi . În primele etape ale bolii. el preferã însã sã le c ieze (sã le pietrifice prin depozitarea de minerale). dacã nu se aflã la o adâncime prea mare în interiorul corpulu i. ea devine mai densã . intestinul gros ºi pielea. Tumoarea reprezintã un efort din partea corpului de a se apãra în faþa duºmanului. Chiar dacã acþionezi corect. De cele mai multe ori. Pe mãsurã ce concentrea zã din ce în ce mai multã energie. putând fi observatã la razele X. Evident. Când sunt extirpate prin intervenþii c hirurgicale. Tumorile sunt niºte naþionaliste. plinã de iubire. Duºmanul este de regulã chiar persoana care locuieºte în el. Tumorile canceroase se înconj oarã întotdeauna de þesuturi bogate în SODIU. tehnicile de vindecare necesitã de regulã o reprogramare a fe lului în care gândesc oamenii. legând astfel energia toxicã de o bazã perma nentã. Tumorile chiar ºi cele benigne sunt un AVERTISMENT. Tumorile sunt aglo merãri de þesuturi care importã energia ºi pe care corpul le formeazã pentru a IZOLA câmpurile energetice t oxice. poate elimina orice for mã de cancer. rinic hii. acþionând ca niºte gãuri negre anaerobe. fericitã. nu pe cea obiectivã. Invers.Energia ºi cancerul Cancerul este o manifestare a unei energii negative. are furã ºi izoleazã forþa vieþii organismului gazdã. sã se vindece decele vechi. Ele concentreazã energia. De aceea. Ne referim aici la energia toxicã pe care orga nismul nu mai este capabil sã o neutralizeze ºi sã o elimine prin cele patru canale principale ale sale: plãmânii. tumorile canceroase NU ar trebui eliminate c hirurgical. Tumorile canceroase NU sunt acelaºi lucru cu masele canceroase. ea reprezintã o mãsurã de autoapãrare luatã de co p pentru a preveni condensarea energiei toxice letale.

Mult mai recomandabile ºi mai umane sunt fo rmele alternative de terapie. Pentru o mai bunã înþelegere. Apar rareori la razele X. Ele existã în zona crepuscul arã dintre viaþã ºi moarte. de fericire maximã. O masã nu este densã. teamã. Cele douã forme de terapie reprezintã o turã ºi o mare cheltuialã financiarã. pe scanere sau în radiografii. nu trebuie sã învinovãþiþi pe nimeni ot numai iubire! Dorinþa de a trãi trebuie sã fie intensã ºi sã transceandã cu mult teama de moa te. poroasã ºi greu de identificat pr in atingere. UNICELE lucruri pe care le au în comun tumorile ºi masele canceroase sunt virusurile ºi mediul anaerob. Este aproape imp osibil sã îþi dai seama unde se 211 . iar cei doi termeni nu trebuie folosiþi unul în locul celuilalt. bogat în sodiu. dar trebuie sã faceþi dovada unei anumite discipline ºi sã înfruntaþi cu curaj moar tea. Radiaþia ºi chimioterapia nu reprezintã o opþiune înþeleaptã. cu o energie orientatã cãtre stânga. aºa cum este o tumoare. neºtiute de nimeni. Ea nu poate fi simþitã prin palpare. Masele canceroase O masã canceroasã nu reprezintã o tumoare. Terapia alternativã presupune o atitudine cu adevãrat pozitivã. care nu-ºi au rostul. urã.ate. grijã. întrucât n are graniþe definitive. Masele canceroase apar ºi cresc în liniºte. vã recomand cu cãldurã cãrþile: Corpul crede fiecare cuvânt pe care îl spui sul holografic (vezi Pachetul informativ). NU t rebuie sã aveþi nici cea mai micã îndoialã. mânie. Masa canceroasã este moale ca un burete.

modul de viaþã al persoanei. Imaginaþi-vi-le ca pe niºte avanpos turi ale expansionismului colonial dintr-o þarã în curs de dezvoltare (corpul dumneavoastrã). pe care cercurile medicale o numesc perioada o cultã (adicã faza ascunsã). Ele semnaleazã o invazie a so diului la nivel celular ºi o acumulare MASIVà a proteinelor plasmatice în spaþiile interstiþiale dintre ce lule. Altfel spus. din punctul de vedere al înfãþiºãrii EXTERIOARE ºi al s În schimb. fãrã ca gazda sã ºtie ceva. Edemele cronice reprezintã echiva lentul unei proclamaþii tãcute de RÃZBOI ºi nu trebuie niciodatã ignorate. Ele sunt ceva anormal. Oamenii aflaþi în primele etape ale formãrii maselor de cancer câºtigã adeseori substanþial î reutate fãrã nici un motiv aparent. Col oniile de mase se stabilizeazã într-o perioadã de ºapte ani. Urmãriþi dacã pielea dumneavoastrã a devenit pufoasã. plinã de apã. pa rþial din cauza sodiului ºi parþial din cauza acumulãrii proteinelor plasmatice din spaþiile extracelula re. Ma e sunt invizibile. felul în care gândeºte ea ºi opþiunile sale îºi spun . O masã canceroasã apare ºi creºte în corpul uman cu mult înainte ca gazda ei sã dev onºtientã de existenþa ei. ia spre sfârºitul . De aceea. Urmãriþi cu atenþie dacã nu cumva vi s-au umflat picioarele. cãci au o densitate redusã ºi se ascund în spatele altor þesuturi. problema este de multe ori prea gravã pentru a mai putea fi rezolvatã! Perioada de camuflare ºi sodiul În timpul perioadei oculte. gleznele sau mâinile. sabotând sistemul limfatic ºi pe cel im unitar. Masele canceroase sunt ofensive prin natura lor. procesul de îmbãtrânire accelerându-se rapid. masa de cancer este ascunsã. lãsând urme vinete la cea mai micã atin ere. în ceea ce priveºte mediul sãu intern. orice creºtere în greutate fãrã modificarea volumului ar trebui sã vã ridice semne serioase de într bare. Masele canceroase determinã o creºtere în greutate a persoanei. Aceste SEMNE su nt asociate inclusiv cu o inimã congestionatã ºi cu dezechilibrele hormonale. Edemele reprezintã un SEMN. fãrã ca dimensiunile sale exterioare sã se modifice (prea mult). De multe ori. ba chiar simþindu-se bine! Din pãcate. Masele urmeazã autostrada limfaticã. anii care preced depistarea unei mase canceroase sunt pri ntre cei mai buni din viaþapersoanei. invizibilã ºi nedetectabilã de cãtr e gazdã sau prin mijloacele convenþionale de testare. de multe ori FÃRà sã-ºi schimbe cu nimic obiºnuinþele alimentare. masa foloseºte o tehnicã de cam uflare pentru a nu putea fi depistatã. când ea devine conºtientã de existenþa mase canceroase. Persoanele intoxicate cu sodiu suferã întotdeauna de edeme (retenþia apei în þesuturi). întrucât apa este mai grea decât grãsimea (raportatã la acelaºi vol um).terminã o masã canceroasã ºi unde începe þesutul sãnãtos folosind aceste mijloace tehnice.

Victima devine peste noapte numai pie le ºi os. jocul s-a terminat. Sunt convinºi cã totul este în regulã. Din cauza naturii invizib ile a maselor de cancer. bãtrâneþea! În timpul camuflare. Este viaþa dumneavoastrã 212 . cancerul renunþã la perioada de camuflare ºi îºi anunþã prezenþa. urmeazã o explorare chirurgicalã efectuatã asupra bietului pacient. Aceastã agresiune saboteazã bruma de energie care i-a mai rãmas pac ientului. proces numit autodigestie. Dupã epuizarea rezervelor sale de energie. corpul canceros se auto-consumã (fenomen cunoscut ºi drept auto-canibalis m). Corpul ajunge sã trãiascã exclusiv din energia stocatã.perioadei oculte încep ei sã se simtã rãu. El experimenteazã o oxidare masivã a radicalilor liberi. Oamenii NU îºi dau seama de acest lucru! Pur ºi simplu. de cãtre niºte oameni orbi în halate albe. BANG!. greutatea ºi energia bolnavului sunt minime. digerându-ºi propriile þesuturi. Confirmarea POZITIVà a cancerului nu reprezintã nici ea o binecuvântare. ei nu înþeleg. Un asemenea corp se aflã într-o stare catabolicã. Corpul lor pare sã se evaporeze subit! Când se petrece acest lucru. masa canceroasã a ieºit din perioada de camuflare ºi a declanºat rãzboiul într-o formã deschisã! Edemul este modalitatea de camuflare a cancerului. Deh. ºi începe teroarea! Când concentraþia de sodiu din celule ºi de proteine plasmatice din þesuturi trece de pu nctul critic. slãbindu-l dincolo de orice speranþã de revenire. care încã nu bãnuieºte nimic. devenind brusc numai piele ºi oase. cãci la momentu l respectiv.

cultivarea plan telor ºi contemplarea naturii vã apropie mai mult ca orice altceva de Paradis! Faceþi-vã timp pentru a-i ajuta pe ce i din jur. Reducerea cantitãþii de hranã este ºi ea dorit.Nu existã analize care sã stabileascã nivelul de intoxicare cu sodiu al celulelor. nu numai pentru dumneavoastrã. Dez intoxicarea este absolut obligatorie. Cu cât veþi dãrui mai mult. Meditaþia ºi respiraþia profundã repre zintã instrumente extrem de eficiente. Conºtientizaþi schim scã a stãrilor psihice ºi stãrile depresive datorate oscilaþiei nivelului de zahãr din sânge. cu atât mai mult veþi primi. este dedatoria dumneavoastrã sã îi asiguraþi mediul necesar pentru ca vindecarea sã se poatã produce. dacã nu doriþi sã deveniþi o profeþie împlinitã. ºi nu pot conduce decât la decizii greºite. Timpul petrecut în grãdinã (cu picioarele goale). reducerea energiei personale toate sunt SEMNE ale unor boli la nivel subclinic. Amintiþi-vã de pute i. Problemelehormonale TREBUIE rezolvate. nu au egal. Grijile ºi teama nu sunt permise. Fo . Controlaþi-vã gândurile. p roblemele prostatei. dar existã destule SEMNE în aceastã direcþie. ci ºi pentru cei din jur. Auto-diagnosticul ºi auto-tratamentul Cele mai simple instrumente pentru diagnostic sunt pendulul ºi lanþul vibratoriu. La fel stau lucrurile ºi în ceea ce priveºte intoxicarea cu proteine pl asmatice la nivel extracelular. Sãriturile ºi masajul limfei ar trebui sã devinã parte integrantã din rutina dumneavoastrã zilnicã. Alimentele curate. Odihniþi-vã atât cât are corpul nevoie. Apa Ionizatã de Înaltã Valoar e Medicinalã este mai bunã decât orice internare în vreo clinicã medicalã din lume ºi poate fi preparatã chiar acasã la dumneavoastrã. Dacã nu gãsiþi o asemenea persoanã. Acneea. cele ale colonului ºi albirea pãrului toate au consecinþe pe termen lung. Dormiþi pe o s ltea magneticã cu valoare medicinalã. Prob lemele menstruale ºi sindromul premenstrual nu trebuie niciodatã neglijate. începeþi singur lupta! Reþineþi: cel care executã vindecarea este întotdeauna corpul! În calitate de stãpân al corpu ui. chelirea . Cel mai b ine este sã cãutaþi pe cineva care nu este ostaticul AMA (American Medical Association). Gândirea ºi vizualizarea pozitivã sunt cruciale. Oame simt uºuraþi când duºmanul lor este identificat. umflãturile. al lanþurilor fa rmaceutice sau al FDA. Învãþaþi sã citiþi aceste SEMNE. Învãþaþi sã controlaþi mediul intern! Terapia colonului este crucialã în aceastã direcþie. Ei doresc sã îºi creadã pe cuvânt medicul. Fiþi însã precaut în faþa terapiilor convenþionale. cãutaþi ajutor. este cazul sã deveniþi atent. Dacã aveþi probleme. Plimbãrile sunt extrem de benefice. ºi astfel. Râsul ºi amuzamentul ar trebui sã vã caracterizeze fiecare zi. Detoxifierea ficatului este obligatorie. Când vedeþi cã cineva câºtigã în greutate. cultivate în grãdina personalã. Infecþiile urinare. Nu v Poveºtile medicilor sunt amãgitoare. perioadele dumneavoastrã de odihnã vor deveni perioade de vindecare .

DiSorb Aid ºi clorurã de hidrogen racemizatã pentru a obþine eneficii maxime. De aceea . lãmâi ºi sfeclã. ele suntniºte instrumente fantastice. veþi avea astfel o referinþã pentru viitor. Sorbiþi-le lent ucul. Sucurile dau peste cap sistemul. ave ouã puncte dereferinþã. Mâncaþi alimente integrale proaspete. în timp ce sucul sãu poate fi bãut în num uã secunde. Încredeþi-vã întotdeauna în instinct. Ficatul este un aliment minunat dacã poate fi suportat de sistemul dumneavoastrã dig estiv! Personal. precum morcovi. Dacã v-aþi stabilit ºi vârsta bioelectricã . Cel mai bine este sã o luaþi încet! Ab ordarea idealã este ca bolnavul sã renunþe complet la alimentele obiºnuite ºi sã consume exclusiv SUPER-ALIMENTEL E pe care le-am menþionat pânã acum. Nu vã grãbiþi. îndeosebi dacã aþi fost diagnost icat deja cu cancer. Rezultatele vor fi incredibile! Vindecarea este aproape gar antatã. folosesc tablete din ficat organic de vitã predigerat. Terapia cancerului ar trebui sã includã întotdeauna ficatul. Învãþaþi sã le utilizaþi pentru a stabil profunzimea aurei dumneavoastrã de astãzi. dând astfel peste cap ficatul. Aveþi nevoie de cantitãþi mari de potasiu organic. dar nu trebuie nici sã cãdeþi în e trema opusã. Sucurile proaspete sunt niºte detoxifianþi FOARTE puternici ºi pot inunda corpul cu to xine eliberate. Reþineþi: un mãr este mâncat corect în 5-10 minute. produsele din comerþ sunt contaminate. ceapã. Este un aliment senzaþional. NU este deloc uºor sã scapi de sodiul acumulat în organism. Din pãcate. cu toate pãrerile contrarii. ele trebuie evitate. varzã. adrenalele ºi rinichii. Folosiþi moderaþia ºi aveþi grijã sã adãugaþi întotdeauna puþinã Yucca Blend.losite corect. 213 .

vi se pare cumva cã chimioterapia folositã asupra pacienþilor de cancer se potriveºte acestei descrieri? ªtiaþi cã trebuie sã semnaþi un formular înainte de a vi se permite aceas tã terapie miraculoasã ? . Vorbiþi cu trupul dumneavoastrã ºi spuneþi-i ce aºteptaþi de la el. Evitaþi apa de la robinet. De îndatã ce potasiul începe sã înlocuiascã sodiul din celule. Corpul TREBUIE asistat în aceastã direcþie. dar treptat. Existã opþiuni MULT superioare. este u n fel de joc al minþii. În timp. Cu cât vor fi mai multe. Nu beþi apã distilatã. Detoxifierea poate fi foarte greu suportatã de unii pacienþi. Urmãriþi sãgãsiþi puterea ÎN n afarã pentru a te ajuta sã te întorci în universul sãnãtãþii. Este plãcut sã te bazezi pe cine dar asemenea persoane sunt rare. Aceas a este o apã moartã din punct de vedere biologic ºi este încãrcatã cu contaminanþi de la peturile din plastic. Aºteptaþi-vã la reacþii neplãcute Ori de câte ori iniþiaþi un proces stfel pentru propriile dumneavoastrã pãcate! NU tive. Odatã puse în circulaþie. cãci veþi mai avea nevoie de ea! Zilele bune vormai fi urmate de zile proaste. Dacã pornim de la aceastã definiþie din dicþionar. Pãstraþi-vã cu orice preþ energia. mitocondriile revin la viaþã º sã se multiplice. Proce constã în doi paºi înainte. cele bune vor deveni însã d in ce în ce mai numeroase. Pl uitaþi de puterea rugãciunii ºi de impactul gândirii pozi INTERIORUL dumneavoastrã. cu atât mai mare va fi ENERGIA de care va dispu ne corpul dumneavoastrã pentru a se vindeca. Înainte de toate. unul înapoi. de detoxifiere. simultan cu evit rea efectelor secundare grave asupra pacientului. PAC ºi Yucca Herbal Blend permit cu uºurinþã acest lucru. Dacã intraþi în panicã ºi renunþaþi. Nu vã grãbiþi sã i xtaz la primele semne de refacere metabolicã. Corpul strigã: Mã simt rãu! . nu vã veþi vindeca niciodatã! Chimioterapia Chimioterapia este definitã ca o prevenire sau un tratament al bolilor infecþioase c u ajutorul unor substanþe chimice care acþioneazã în sensul prevenirii stãrii antiseptice . Cei care o recomandã nu ºtiu ce spun. Cuvântul antiseptic este alcãtuit din anti împotri va ºi septic stare cauzatoare de febrã. pastilele de PAC ºi Aspar-Max. La început vã veþi simþi rãu. Detoxifierea deºeurilor proteice NU se petrece de la sine. dar trebuie sã ignoraþi asemenea semnale ºi sã-l asiguraþi cã fi bine în final. La fel. iar cele proaste din ce în ce mai rare. provocatã de bacterii sau de produsele toxice ale acestora.Ceaiul de Kombucha este ºi el recomandat. aceste toxine trebuie eliminate cât mai rapid! Clismele la col on. vã veþi simþi mai bine. Pãstrarea unor obiºnui nþe regulate ajutã la vindecare. Masajul limfei cu rollerul este EXTREM DE eficient. vã puteþi aºtepta la reacþii neplãcute. Salturile uºoare pe mini-trambulinã pun în miºca re fluidele corpului.

dar sunt totuºi administrate unor persoane c are nu bãnuiesc nimic. la fel cum poate avea ºi aceasta. conform jurisdicþiei în oare. 214 . Dacã persoana îºi cedeazã acest drept. ºtiinþa medica eri depline asupra sa. Când semneazã formularul standard .Medicamente care NU sunt aprobate Medicamentele folosite în chimioterapia cancerului sunt niºte iluzii. Numele jocului în sistemul nostru legal este jurisdicþie! Medicina ºi tribunalul pot a vea jurisdicþie asupra corpului unei persoane. Dacã u semnezi formularul þi se refuzã orice tratament. oamenii îºi dau acceptul legal. Ele NU SUNT AP ROBATE ca fiind sigure pentru tratamentul cancerului. opþiunile în interiorul sistemului medical sunt nule. În cazul pacienþilor de cancer. aceasta din urmã nu ma i are putere legalã sã dispunã de propriul sãu corp. Când sistemul medical capãtã jurisdicþie asupra corpului persoanei. astfel încât sã nu poatã fi trase la rãspundere p entru oribilele consecinþe care vor urma. pentru cã nu accepþi sã îþi cedezi jurisdicþia asupr ropriului tãu corp. punând pacienþii sã semneze înainte de a li se administra tratamentul. dar nu în acelaºi timp. Medicina ºi companiile farmaceutice se dispenseazã de eventualele responsabilitãþi.

acesta poartã ºtampila magicã: mai pentru uz experimental . EVITAÞI oroarea cancerului ºi a bolilor degenerative prin aplicarea lucruri lor învãþate în aceastã carte. responsabi litate ºi putere de decizie. Aceasta afirmã cã: medicamentele experimentale pot fi folosite numai DACÃ efectele lor secundare NU sunt mai rele decât efectele finale ale bolii netratate .Altfel spus. Numai pentru uz experimental Indiferent de tipul de medicament împotriva cancerului. Sistemul medical are nevo ie de jurisdicþie întrucât foloseºte medicamente EXPERIMENTALE în tratamentul cancerului ºi în distrugerea corpului pacientului. angajament. M . numai 20% dintre oameni au canale a le rãdãcinilor dinþilor. nu Cum vi se pare? Cum vã simþiþi ºtiind cã riscul MAXIM pe care îl suportã bietul pacient nu po te fi mai rãu decât dacã tratamentul nu ar fi administrat deloc? Frumoasã alternativã: dacã nu semnezi pe linia punctatã. deºi împarþi beneficiile (eventuale) cu sistemul. Canalele rãdãcinilor dinþilor devin o problemã numai dacã MEDIUL INTERN este slãbit. poþi sã pleci acasã ºi sã mori în liniºte! Numai pentru uz experimental este o afirmaþie ºocantã. Implicaþiile par înspãimân lucrãrile dentare ºi implanturile au ºi ele dezavantajele lor. Oricum pe cont propriu. Adevãrata sãnãtate nu este de vânzare! Ea presupune în schimb multã disciplinã. dinþii morþi din gurã produc o reacþie din partea sistemului imunitar car e le compromite starea de sãnãtate. Aºa cã cel mai bun lucru este sã staþi liniºtit acasã ºi sã vã trãiþi viaþa! Pi ce nu au nici un efect! Auto-tratamentul este mai sigur. în condiþiile unor costuri infinit mai mici. suficientã pentru a determina orice om care gândeºte sã înþeleagã cã este cazul sã facã ceva împotriva procesului de îmbãtrânire. în car tu îþi asumi toate riscurile. semnãtura ta înseamnã un contract cu rãspundere limitatã pentru medicinã. în încercarea disperatã de a mai salva ce se poate din sãnãtatea dumnea oastrã. Cancerul ºi canalele rãdãcinilor dinþilor Potrivit doctorului Issels. un medic german. În cazul anumitor oameni. S-a dovedit însã cã 90% din bolnavii de cancer au canale ale acestor rãdãcini în gu a lor! Se pare cã existã o legãturã între cancer ºi canalele rãdãcinilor. nu este cazul sã vã faceþi probleme în legãturã cu canalele rãdãcinilor dentare. Dacã vã aflaþi însã la apogeul sãnãtãþii dumneavoastrã sau dacã faceþi ef direcþie. totul cu binecuvântarea agenþiilor de omologare a medicamentelor. Toatã lumea ar trebui sã înþeleagã principiul cunoscut în cercurile juridice ºi medicale ºi n t Regula cauzei probabile . iar ºansele de recuperare mult mai mari . Sãnãtatea ºi viaþa dumneavoastrã valoreazã mult mai mult decât toþi banii pe care îi puteþi a sistemul de sãnãtate. evident.

nu ezitaþi sã îl scoateþi din gurã. astfel în itaþi ºoculasociat cu mediul intern bolnav. 215 . sunaþi ºi aflaþi cum vã puteþi pregãti corpul pentru înlãturarea plombei.ntern este cel care dicteazã dacã vã veþi bucura de o stare bunã de sãnãtate ºi de vitalitate mult timp de a încolo sau nu. Controlaþi-vã MEDIUL INTERN ºi veþi putea redeveni tânãr! Preambul: capitolul urmãtor trateazã despre universul spaþiului ºi timpului. despre viaþa fãrã bãtrâneþe ºi despre NECUNOSCUTUL infinit! Lucrarea Viitorul furat discutã despre chestiunea hormonalã . despre relaþi a acestuia cu lumea cu patru dimensiuni. de aceea. Dacã aveþi un dinte infectat. Dacã sunteþi nevoit sã face dentare complexe. de la plombe ºi pânã la canalele rãdãcinilor. Rezultatul final depinde în mare mãsurã de cee a ce faceþi ÎNAINTE de lucrarea dentarã. indiferent dacã aveþi sau nu canale dentare în gurã. cel mai bun lucru pe care îl puteþi face este sã aveþ rijã de dinþii dumneavoastrã. TOATE problemele dentare sunt neplãcu te.

ambele fiind considerate entitãþi. adicã o sursã a miºcãrii. Le putem anticipa însã cu ajutorul intuiþiei noastre. Aplicaþi sfaturile recomandat e în aceastã carte ºi vã veþi putea feri pe dumneavoastrã ºi pe cei dragi de tortura de dinaintea morþii! Optaþi pentru a vã trãi viaþa ºi moartea aºa cum doriþi dumneavoastrã! Capitolul 31 Timpul ºi spaþiul Timpul ºi spaþiul sunt umbrele în funcþie de care omul îºi defineºte existenþa . Noi nu dispunem de organe fizice pentru a simþi timpul ºi spaþiul. Metafizica afirmã cã ii este timpul. Dacã privim spaþiul ca pe ceva creat. Obiectele materiale devin astfel simultan ºi evenimente. Feriþi-vã de doctori. Putem spune aºadar cã intuiþia este un al ºaselea simþ o proiec a corpului fizic ceva ce invocãm pentru a înþelege timpul ºi spaþiul. Dacã existã miºcar ebuie sã existe în mod evident ºi cineva care sã punã în miºcare. n oi suntem conºtienþi de trecerea timpului. rezultã cã cineva l-a creat. considerãm entitãþi numai fiinþele ºi evenimentele care ocupã acest timp ºi acest spaþiu. atunci trebuie sã existe ºi o miºcare. Unul dintre acestea constã în a deveni o vi ctimã a tratamentul convenþional al cancerului. Preocupaþi-vã mai bine de ceea ce vã vor face în spital! Fiþi independent. Noi nu concepem timpul ºi spaþiul ca niºte tãþi. rezultã cã .Este viaþa dumneavoastrã! Unele lucruri sunt mai rele decât moartea. sau este creatã energia în decursul timpului? Dacã energia este c reatã. Foarte bine. Totuºi. Sepio Timpul înseamnã duratã. Umanitatea urmãreºte sã defineascã aceste aspecte intangibile pe care le numim timp ºi spaþi u folosind cuvinte ºi concepte. Dacã aºa stau lucrurile. rezultã cã timpul este ENERGIE. Filosofia ne învaþã cã timpul ºi spaþiul reprezintã o relaþie între entitãþi. Este timpul energie. cã existã o cosuccesiune de entitãþi sau evenimente. Cine anume? Metafizic a rãspunde: timpul. Dacã existã o creaþie. Metafizica (de la meta dincolo de) ne învaþã în schi b cã timpul ºi spaþiul nu pot fi distinse între ele atâta vreme cât nu excludem una dintre ele. Pãstraþivã controlul asupra vieþii dumneavoastrã. Platon spunea: Timpul ºi spaþiul sunt substanþa care conþine identitatea ºi diversitatea s ltan . Dac unoaºtem existenþa unui corp material pentru cã ocupã un loc în spaþiu. Nu vã bucuraþi prea devreme pentru faptul cã asi gurãrile medicale acoperã costul tratamentului. Spaþiul înseamnã extensie. ce putem spune despre un ev eniment? Un eveniment este un grup de circumstanþe care ocupã un loc în timp.

Ne începem cãlãtoria în New York la ora 12. de aceea. ºi deci spaþiul. când ajungem la Los An es. iar spaþiul o relaxare a timp ului. ci mai degrabã un miraj într-o lume fantomaticã. Sã presupunem cã ne aflãm într-un avion care zboarã cu o vitezã egalã cu viteza de rotaþie a lui. trebuie sã tragem concluzia cã timpul NU est e un punct fix de care ne putem ancora vieþile. indistincte între ele ºi non-existente. 216 .avem de-a face cu o miºcare perpetuã care nu se desfãºoarã în linie dreaptã. Dacã por nim de la premisa cã timpul nu este un punct fix. adicã aproximativ 1. Suntem prinºi înt re spaþiu ºi timp. aþiul devine astfel un efect al timpului. întrucât timpul a fost acela care a creat ENERGIA în expansiune. ora este tot 12. vom da acestei stãri necunoscute un nume: a patra variabilã .00 fix. Sã ilustrãm acest lucru. Ne-am miºcat dintr-un punct al pãmântului în altul.00 fix. ºi cã ne îndreptãm spre vest. dar timpul nu s-a schimbat deloc. El nu se poate miºca. Un matematician care ar încerca sã rezolve aceastã dilemã ar avea dificultãþi. urmãrind soarele cu ace aºi vitezã cu care se îndepãrteazã el. Se poate demonstra cã timpul ºi spaþiul sunt statice. ºi vom restabili echilibrul impunând ca variabilã fixã timpul. Dacã meditãm mai profund asupra chestiunii.080 de mile pe orã. Ce s-a petrecut? Timpul a devenit o miºcare a spaþiului. ne pierdem astfel centrul ºi punctul de referinþã deºi intu iþia ne spune cã trebuie sã existe un asemenea centru. ci într-un cerc.

nu putem decât sã tragem concluzia cã nu existã nici o diferenþã între spaþiu ºi tim ngurã conºtiinþa noastrã este definitã de timp. complet invizi ilã pentru el. el a trecut prin zidul Templului! De vreme ce atât el cât ºi Templul erau alcãtuiþi din ma terie solidã. Deºi era o fiinþã tridimensionalã. cãreia îi lipseºte atât dimensionalitatea cât ºi durata. În asemene a condiþii. Întrucât spaþiul nu poate f urat decât de timp. nu face decât sã-i amplifice dilema. care a trecut prin zidul Templului. putând deveni viitor sau trecut. existenþa celei de-a patra dimensiuni nu poate fi negatã. Întrucât omul nu pare capabil sã înþeleagã decât lumea tridimensionalã e. timpul înseamnã spaþiu în miºcare. Înt rucât în anumite puncte specifice spaþiul ºi timpul sunt interschimbabile. fiin . ideea existenþei unei alte dimensiuni. prezentul ºi viitorul. cãci prezentul nu reprezintã decât o tranziþi de la trecut la viitor. aceea a lungimii. Lumea noastrã cu tre poate fi mãsurat decât printr-o meta-geometrie (meta i dimensiuni (lungimea.Pentru a compensa necesitatea unui centru. omul împarte timpul în trei pãrþi: trecutul. cu un corp fizic. înmomentul în care ne gândim la el a devenit deja trecut. fiind definit de viteza luminii. Ea înseamnã mult mai mult decât un simplu instrument intangibil cu ajutorul cãruia interpretãm timpul ºi spaþiul. Prezentul este viitorul înainte de a ne putea gândi la el. În acest caz. Este oare prezentul doar o amintire dublatã de aºteptare? În caz afirmativ. La rândul lui. nu mai existã nici un motiv pentru ca omul sã trebu iascã sã moarã ºi sã-ºi pãrãseascã acest înveliº terestru pentru a cunoaºte aceastã dimensiune incognoscibilã. Lungimea unei succesiuni de evenimente nu este conþinutã în spaþiul cu trei dimensiuni. lãþimea ºi înãlþimea) devine astfel o simplã secþiune din spaþiul cu mai multe dimensiuni. lãþimii ºi înãlþimii. Acest lucru nu rezolvã însã problema. auto-analizarea gândurilor ºiexperienþelor noastre senzoriale devine imposib ilã. cum putem rezolva dilema referitoare la cei doi poli ai eternitãþii: trecutul ºi viitorul? Cele douã extreme trecutul ºi viitorul ne-au atras într-o enigmã pe care o numim a Patra Dimensiune. ªi totuºi. Intuiþia este realã. cui putem atribui acest eveniment? Divinitãþii? A violat el vreo lege naturalã? Sau a invocat pu r ºi simplu cunoaºterea celei de-a patra dimensiuni? Dacã pãtrundem în arena celei de-a patra dimensiuni. timpul devine o dimensiune a spaþiului. poate cã cea de-a patra dimensiune nu este incognoscibilã. Suntem aºadar siliþi sã recunoaºtem cã prezentul este etern. suntem nevoiþi sã vizualizãm un hipersp aþiu care nu dincolo de). cã timpul nu existã per se. ci pur ºi si mplu interpretatãgreºit. cea incognoscibilã . la fel ca ºi ceilalþi oameni. La urma urmei. Vã sã analizãm cu mai multã atenþie acest lucru. Cunoaºterea existenþei celeilalte dimensiuni este cu totul altceva decât înþelegerea ei. un timp în miºcare. Gân diþi-vã la Iisus. spaþiul devine un timp proiecta t un timp orizontal untimp care persistã. Intuiþia este o extensie a minþii noastre. Extensia în timpeste o proiecþie în spaþiul necunoscut al celei de-a patra dimensiuni. Altfel spus .

sau o realitate? ªi dacã este o realitate. Evenimentele nu se succed. nici spaþiul . care a trecut de momentul apogeului sãu anabolic ºi ale cãrui celule îmbãtrânesc cu o vitezã acceleratã. nu existã aici. cãci trecerea aces tuia se produce la nivelul subatomic al existenþei noastre adicã la nivelul corpului nostru bioelectric invizibil. Es te acesta doar produsul imaginaþiei lor. 217 . ºi cu cât îmbãtrâneºti mai atât mai repede pare sã zboare el! Zilele acestor oameni se terminã înainte de a începe. Noi suntem nevoiþi sã invocãm intuiþia pentru a mãsura trecerea timpului. Suntem din nou la cheremul necunoscutului. La rândul lor. Noi suntem cei care trecem pe lângã ele! Cu cât ne luptãm mai mult sã le înþelegem. ni se pare normal ca timpul sã treacã mai rapid pentru omul catabolic. al lumii cu patru dimensiuni în care de pindem exclusiv de intuiþia noastrã de al ºaselea simþ al nostru. al cãror joc determinã în ultimã instanþã percepþ asupra realitãþii din lumea vizibilã în care existãm. Oamenii care au îmbãtrânit afirmã deseori: Timpul pare cã zboarã.relativ la persoana care îl percepe. De aceea. cu atât mai profund ne scufundãm în vastitatea necunoscutulu . lumea vizibilã ºi corpul fizic neazã ca o punte de legãturã cu sfera necunoscutului acolo unde existã ºi funcþioneazã corpul nostru bioelectri . Creatura numitã om existã în douã lumi: una vizibilã ºi alta invizibilã. Lumea invizibilã est lume a forþelor energetice pozitive ºi negative. cãci nici el. cum putem mãsura ac est fenomen? Timpul nu poate fi mãsurat în termenii lumii tridimensionale.

Elementul Pãmânt reprezintã stomacul ºi splina. post negru ºi evitarea stresului fiziologic auto-impus. Taoismul ºi super-alimentele taoiste Taoiºtii din China Anticã considerau omul o reflexie în miniaturã a universului. Ei au s tudiat în profunzime schimbãrile ciclice care guverneazã întreaga naturã. t ranscenzând lumea fizicã ºi materialã. Au descris aceste princi pii în termenii lui Yin ºi Yang. dar ºi cu sãnãtatea ºi creºterea fizicã ºi mentalã. Procesul de reciclare NU înseamnã o retrãire a experienþelor anterioare. Elementul Foc este reprezentat de inimã ºi de intestinul subþire. corpul bioelectric es te LIBER. Maeºtrii taoiºti credeau cã cele Cinci Elemente descriu ciclul natural al vieþii ºi cã omul urmeazã structurile ciclice ale naturii cãtre universul sãu interior . promovau cultivarea de sine. Dupã depãºirea acestei culmi. stabilind principii ºi cor elaþii care descriu efectul naturii asupra omului ºi rãspunsul acestuia din urmã. ci mai degrabã o re-experimentare a timpului însuºi. El este o extensie a Sinelui ºi un punct al celei de-a patra dimensiuni. purificarea energiei shen ºi acumularea de energie jing prin manipularea celor Cinci Elemente. timpul trece din ce în ce mai rapid. Descoperirile lor sunt confirmate astãzi de fizica modernã avansatã. în care mintea ºi emoþiil e noastre nu sunt altceva decât ferestre ale sufletului nostru. în timp ce noi ne rosto golim la vale pe panta catabolicã. el extrage ºi se ea ce este pur . necesarã unui sistem nervos puternic ºi purificãrii toxinelor din corp. Remediile din plante au fost create pentru a ajuta omul sã se adapteze naturii. Am ajuns astfel la rãspunsul pe care îl cãutam ºi care reprezintã însãºi esenþa acestei cãrþi e fi sintetizatã astfel: încetinirea procesului de îmbãtrânire conduce la încetinirea timpului. Deºi corpul fizic este limitat de spaþiu ºi timp. Acesta a fost subiectul real al acestei cãrþi: Cum sã redevii tânãr! Preambul: în capitolul urmãtor se vorbeºte despre regenerarea corpului bioelectric pri n odihnã. limfa ºi creierul . perfecþionare a. Elementul Lemn reprezintã ficatul ºi vezica biliarã. Sã-þi procuri timp! Atunci când opreºti ceasul bioelectric. Timpul ne oferã posibilitatea de a schimba vechiul corp cu unul nou ºi tânãr.Timpul trece încet atunci când suntem TINERI. la fel cum ai recicl a nisipul într-o clepsidrã. Corpul bioelectric este spiritul ºi su fletul nostru. îþi procuri practic mai mult tim p. fiind asociat cu sângele. care controleazã armonia emoþionalã ºi c rgerea linã a lui chi (energia). Ma eºtrii taoiºti insistau asupra unui echilibru ºi armonii depline. când urcãm pe panta ascendentã a piramidei vâr stelor.

Ei afirmã cã oamenii pot atinge iluminarea prin echilibru. s e crede cã influenþeazã respiraþia ºi sistemul chi-ului defensiv (sistemul imunitar). Filosofia taoistã susþine cã trupul are puterea de a se auto-regenera ori de câte ori ap are un stres fizic sau mental. Elementul Metal simbolizeazã plãmânii ºi colonul.de ceea ce este impur în corpul fizic.500 de ani ºi sunt toate într-o formã racem izatã. SUPER-ALIMENTELE taoiste au o vechime de 3. Iluminarea ºi adevãrul aduc dupã sine înþelegerea. luciditate ºi exprimarea persoanei din interior. iatã cu sistemul hormonal ºi cu cel reproducãtor. le FURà sãnãtatea ºi fericirea. 218 . din pãcate. având la bazã deopotrivã ºtiinþele recunoscute oficial ºi cele i puþin cunoscute. Taoiºtii credeau cã energia jing (esenþa vieþii) sãlãºluieºte în apa din interiorul corpului. SCURTÂNDU-LE calea cãtre ci Autorul ºi-a dat osteneala sã foloseascã exemple cât mai semnificative. urmãrind sã-l ajute pe cititor sã îºi creeze un fundament solid. Taoiºtii cred cã trupul nu poate funcþiona decât cu o alimentaþie integralã. iar SUPER-alimentele ºi practicile taoiste aduc dupã sine o mai bunã sãnãtate ºi regenerarea corpului fizic (vezi Pachetul informativ). Special pentru tine! Aceastã carte a fost scrisã cu scopul de a-i ajuta pe cititori sã înþeleagã care sunt forþele care acþioneazã în viaþa lor ºi care. Elementul Apã reprezintã r inichii ºi vezica urinarã. de care depind pãstrarea tinereþii noastre ºi funcþia gland ularã.

Autorul nu este ºi nu a fost vreodatã un expert . dar numai dacã vã afl aþi într-adevãr în cãutarea ADEVÃRULUI. ºi foarte adevãrate ceconstã însã problema? În ceea ce mâncãm? Mâncãm prea mult? Prea des? Sau toate la un loc? . dar dacã sunteþi dispus sã vã cons craþi toate energiile acestui scop. Fiecare zi aduce cu sine noi oportunitãþi de a face alegeri sãnãtoase . atenþie ºi rãbdare. Sãnãtatea este o opþiune personalã. o vor ironiza în fel ºi chip. Avem cu toþii datoria sã facem mai mult pentru i înºine. Este rezultatul e xperienþei de viaþã a autorului. Aceastã carte a fost scrisã pentru cei care doresc sã obþinã rezultate. nu ºi ce este de fãcut. rãsplata va depãºi orice aºteptare iniþialã. Ei nu ºtiu decât sã vorbeascã. ba chia r sã-l acuze pe autor de simplificare. nici la dejun. Experþii afirmã cã deþin toate rãspunsuril r nu pot aduce cea mai elementarã dovadã în acest sens. deºi susþin cã deþin cunoaºterea necesarã pentru a se feri de acestea. este o ofertã ºi un model. Benjamin Franklin Se spune cã ne sãpãm singuri mormântul cu dinþii! Cutremurãtoare cuvinte. Ea nu reprezintã o bucurie. nu pentru cei care doresc sã organizeze dezbateri. Cu toþii suferã d boli. filosofiei ºi modului de viaþã al acestuia. Cei care se închinã ºtiinþei medicale nu vor gusta aceastã carte. al observaþiilor. Ei vor aduce în apãrarea op niilor lor tot felul de citate din ea. Fiecare pas nou în d recþia cea bunã aduce dupã sine o stare mai bunã de sãnãtate.Dorim sã-i reamintim cititorului cã aceastã cunoaºtere trebuie aplicatã ºi cã revenirea stãri e sãnãtate ºi de vitalitate necesitã timp. Nimeni nu se poate transforma însã împotriva propriei sale voinþe! 32 Odihna ºi postul Nu mânca mult la cinã. Demagogia lor nu îi salveazã însã. dar eu nu mi-am propus sã le aduc asemenea do vezi. Reþineþi: bãtrâneþea NU este ceva amuzant. ªi mai bine încã: dormi atât cât trebuie . respectiv propria lor viaþã. încetinind totodatã procesul de îmbãtrânir are nouã zi poate fi privitã ca prima zi a restului vieþii pe care o mai aveþi de trãit. vor urmãri sã o desfiinþeze. Vor cere dovezi ºtiinþifice . Conþinutul lucrãrii vã poate fi de mare folos. Aceasta nu reprezintã însã o scuzã. Nu întotdeauna procesul de regenerare se dovedeºte plãcut. Aceastã cart NU a fost scrisã pentru a satisface pretenþiile experþilor. Din nou tânãr! este mai mult decât o afirmaþie. Oamenii îmbãtrânesc di ignoranþã.

Cop ii (la fel ca ºi adulþii) sunt încurajaþi sã mãnânce orice ºi oricât de mult doresc. ne-am înv anumite lucruri ºi nu mai acordãm prea multã importanþã obiºnuinþelor noastre alimentare. Vã propun sã examinãm acum problemele degenerative care rezultã din alte obiºnuinþe legate de dieta noastrã alimentarã.Am discutat deja extensiv despre efectele dãunãtoare ale ingerãrii unor alimente nepot rivite. Treptat. Copiii cresc cu aceste convingeri. Senzaþia de foame a devenit înºelãtoare. fiind luatã drept un s emnal cã putem sã mâncãm. Am ajuns sã credem cã un stomac plin este de preferat unuia gol. sã se îmbuibe. ºi mai ales înainte de culcare. sã serveascã tot felul de gustãri între mese. deºi s-ar a cu mai puþin. Ni se sp ne cã orice tip de mâncare este la fel ca alta. devin adulþi ºi continuã sã creadã în ele pânã când mor. obiºnuinþe care accelereazã din pãcate procesul de nostru de îmbãtrânire. 219 . Alimentaþia în exces Americanii trãiesc într-o þarã în care mâncarea este abundentã ºi ieftinã.

Dacã alimentele ingerate conþin ºi substanþe toxice precum a ditivii alimentari. Oamenii vorbesc despre e xcesul abdominal referindu-se la grãsime . Digestia NU este o activitate voluntarã. Stomacul umflat Aceastã afecþiune este vizibilã în cazul bãrbaþilor a cãror burtã atârnã peste curea sau al f al cãror abdomen le umple întreaga jumãtate inferioarã a corpului. sau deprimaþi din punct de vedere psihic. somnul este considerat ceva normal ºi toatã lumea este unanim de acord în aceastã privinþã. epuizare ºi crizã. organele sunt forþate sã prelucreze cantitatea de hranã suplimentarã. n u ne gândim cã ar trebui sã dormim mai mult. dar adevãrata problemã o constituie întinderea þesuturilor conjunc ive care susþin organele viscerale ºi congestionarea colonului. La urma urmei. Supr a-alimentaþia induce o stare de stres glandelor. momentul orar. Încã ºi mai puþini oameni îºi dau seama cã organele vitale au nevoie ºi ele de odihnã. splina. ªi mai rãu î nimeni nu mai urmãreºte sã-ºi cultive o disciplinã dieteticã. aceastã tu lburare conduce la comprimarea coloanei vertebrale. numitã perioadã de reacþie la digestie (PRD). Cu cât masa este mai consistentã. Organismul are nevoie de timp pentru a începe procesul de digestie înainte de a putea disponibiliza sângele din zona abdomina lã. mâncarea nesãnãtoasã a devenit astãzi o normã general acceptatã. . proces ce conduce la o stare de obosealã. cu atât mai putern ste aceastã senzaþie (de lipsã de energie). stabilind astfel singur ce. Aºa se explicã de ce ne simþim goliþi de energie dupã ce mâncãm. Efortul fizic trebuie evitat timp de o orã imediat dupã masã. intestinele. Stresul indus de supra-alimentaþie Atunci când ne simþim obosiþi fizic ºi mental. activitatea fizicã. cât de des mâncãm ºi are este ritmul obiºnuinþelor noastre. P RD este influenþatã de stres. pancreasul. prostata ºi vezica). Gustãrile dintre mese creeazã acelaºi efect ca ºi supraalimentarea. refuzând o rganelor vitale odihna de care au nevoie. ele devin supra-stimulate. Atunci mâncãm prea mult. ºi implicit a organelor viscerale (este vorba de organele din cavitatea abdominalã. În cazul oamenilor vârstnici. Tabelele digestive indicate ceva mai devreme aratã cã organismul are nevoie de o anu mitã perioadã de timp pentru a putea digera alimentele. pierderea de energie ºi procesul de produce re a radicalilor liberi pot fi substanþiale. soia sau canola. Dacã mâncãm prea mult sau prea des. cantitatea de hranã ingeratã. printre care se numãrã ficatul. cân ºi cât trebuie sã mãnânce. Atunci când mâncãm. organele feminine.Din nefericire. sare ºi zaharuri prelucrate. organele noastre vitale reacþioneazã.

Intestinul subþire ºi cel gros sunt menþinute la locurile lor de anumite þesuturi conjun ctive numitemezenter. acestea devin grele ºi umflate. începeþi gradat. Le recomand celor din aceastã categorie atârnarea de o barã sau chiar de o creangã de copac de mai multe ori pe zi. astfel încât sã poatã fi hrãnitã ºi reconstruitã. Rãmâneþi atârnat t nci secunde. Rollerele pentru masajul limfei sunt pe cât de simplu de folosit. Altfel spus. Pentru cei a cãror înãlþime SE REDUCE odatã cu vârsta. Terapia colonului ºi masajul limfei restabilesc tonusul viscerelor ºi al þesuturilor c onjunctive. Dacã sunteþi mai în vârstã. vã recomand precursorii racemizaþi ai hormonilor. a þesuturilor conjunctive (lig amente. tendoane. aplicaþi exerciþiile de înti ndere. pe ntru a stimula regenerarea þesuturilor. aplicaþi terapia colonului. pânã când puteþi rezista timp de câteva minute Scopul acestui exerciþiu constã în ÎNTINDEREA încheieturilor. coloana trebuie alimentatã cu oxigen ubstanþe nutritive. Folosiþi capsulele SOC pentru a scãpa de durerile de în cheieturi. atârnarea ºi întinderea coloanei verte sunt procedee obligatorii. ceea ce genereazã efectul de stomac umflat. apoi timp de zece secunde. datoritã acumulãrilor de substanþe mucoase ºi forþei gravitaþi nale. În plus. În timp. muºchi) ºi deschiderea coloanei vertebrale pentru mai buna circulaþie a sângel ui ºi a limfei. ºi aºa mai departe. Sãriturile ºi masajul limfei trebuie efectuate zilnic. Mâncaþi legume proaspete s b formã de 220 . ºi purificatã de deºeuri. întinzând mezenterul mai mult decât ar fi normal. ridicaþi greutãþi. Beþi apã BEV sau Mikrowater. pe atât de eficiente (vezi P achetul informativ). pentru a restabili supleþea þesuturilor ºi pentru a dizolva cicatricele la nivelul acestora.

ci faptul cã lãcomia atrage dupã sine îmb irea prematurã ºi moartea. Momentul când se produce roua are o s emnificaþie specialã. Lãcomia este cauza. repararea þesuturilor ºi creºtere. Dezintoxicaþi-vã. Dimineaþa. la care se adaugã fructele ºi legumele proaspete. Faceþi o vizitã dimineaþa devreme în grãdina dumneavoastrã ºi ascultaþi cum mbul. Ele îºi prelucreazã hrana în timpul zilei. inclusiv de câte o zi liberã. ea este rezultatul înfometãrii alimentare (gener atã de sãrãcia în substanþe nutritive a alimentelor pe care le ingerãm. polenul armonic. plantele ºi activitatea microbianã se aflã la APOGEU! . radicali liberi ºi a lte substanþe toxice. dezintoxic intoxicaþivã! Dacã veþi respecta toate aceste sfaturi. dar de cele mai multe ori. vã veþi recãpãta viaþa înapoi ºi vã veþi regãsi tine Personal. Ori de câte ori mâncãm mai mult decât este necesar pentru a atinge pragul saþietã minime (recitiþi în acest sens capitolul 9). Mesele nocturne ºi gustãrile dintre mese priveazã organismul de energia vita lã de care are nevoie pentru detoxifiere. Lãcomia este una din principalele cauze pentru care omul contemporan moare atât de des de boli degenerative. când apare roua. În timpul zilei. Cea mai rapi dã cale de a scãpa de nevoia de a mânca sunt SUPER-alimentele precum algele.cruditãþi. Organele au nevoie de o perioadã de odihnã ºi regenerare. efectul este obezitatea. indiferent de cantitate). Existã niºte zgomote specifice în aceastã direcþie care pot fi auzite. ºi de ce nu. pãmântul expirã. chiar mai mult! Gândiþi-vã la toate lucrurile bune pe care le vor realiza oamenii în viitor. Antrenaþi-vã mintea. am de gând sã trãiesc 250 de ani. noi ne supraîncãrcãm organismul cu deºeuri. Cultivaþi plante într-o grãdinã. R/HCI ºi Yucca Blend sunt indispensabile pentru o digestie completã. el inspirã. Nu acest lucru ne preocupã pe noi în aceastã carte. orezul taoist. lãcomia este provocatã de o senzaþie de foame autenticã. Mestecarea corectã reduce stresul alimentar ºi tendinþa cãtre obezitate. Produsele racem izate precum DiSorb Aid. o încãlcare a celei de-a ºas a porunci. Plantele au ºi ele un ciclu al lor. acestea din urmã se petrec în princ ipal în timpul somnului. tabletele de ficat bio gen. Uneori. la marile d escoperiri ale acestuia! Viaþa trebuie sã fie o sãrbãtoare! Dacã vã veþi acorda ºansa unei a doua vieþi. Noaptea. Mâncaþi mai rar Corpul nu a fost conceput pentru a fi suprasaturat cu alimente 24 de ore pe zi. dar cresc ºi î reparã þesuturile în timpul nopþii. mi s-a spus cã lãcomia este un pãcat. Glandelor trebuie sã li se p ermitã sã se odihneascã între mese. Harmonic Synergy. aceasta va fi uºoarã decât prima! Lãcomia Pe vremea când eram copil.

Lactaþii apar datoritã oxigenului insuficient din celule. nu mit ºi glicolizã. Durerile musculare ºi oboseala care rezultã dupã un efort fizic extensiv sunt rezultatul formãrii de lactaþi la nivelul muºchilor (caps ulele SOC pot fi luate înaintesau dupã efortul fizic pentru a preveni/uºura durerile m usculare. Lactaþii sunt deºeuri de tranziþie. 221 . În plus. care conduce la o ardere i nsuficientã a glucidelor. Formarea lactaþilor apare în primele etape ale procesului de ardere a glucidelor. Organizaþi-vã viaþa în e ritmurile naturii. Altfel spus. Somnul. oxigenul. ele grãbesc vindecarea ºi reduc apariþia cicatricelor tisulare atunci când sunt luate înaintea unei operaþii chirurgicale). Somnul ºi odihna asigurã energia vitalã necesarã pentru a recicla lactaþii. formarea lactaþilor este rezultatul unui sistem care a devenit anaerob la ni vel celular.Ritmicitatea are o importanþã crucialã pentru sãnãtate ºi vitalitate. Somnul trebuie sã aibã loc în perioadele de t ransformare a energiei. detoxifierea ºi glicoliza Corpul se simte atât de odihnit dupã un somn bun deoarece reuºeºte sã îºi proceseze deºeuri e ºi sã neutralizeze câmpurile de energie anormalã. Neutralizarea lactaþilor se petrece în timpul somnului.

El saboteazã producþia de energie în cadrul ciclului Krebs ºi al acidului c itric. Dig estia normalã este încetinitã sau se opreºte complet. Som nul cu stomacul plin conduce la o fermentaþie anaerobã ºi la apariþia gazelor urât mirositoare. sãriturile ºi masaju imfei vindecã bolile prin punerea în miºcare a deºeurilor ºi sporirea cantitãþii de oxigen din þesuturi. precum ºi în cadrul sistemului de transport al electronilor (prin care mitocondriile produc ATP). vã recomand sã beþ cantitãþi cât mai mari de apã BEV sau Mikrowater la intervale de 30 de minute în timpul lucrului. la fel ca ºi alcoolii. Digestia ºi absorbþia proastã produc excese ºi deºeuri acide. Somnul. cu o diferenþã: noi nu suntem un simplu aparat electric! Fãrã o odihnã ºi o detoxifiere adecvatã. ca ºi cum nu ne-am fi odihnit deloc! Chiar ºi mâncarea de calitate poate deveni toxicã dacã este ingeratã înainte de culcare. Disciplina ali rã IMPUNE sã NE HRÃNIM corpul! . digestia ºi momentul de vârf al metabolismului În timpul somnului. rganismul este forþat sã apeleze la rezervele sale energetice. corpul foloseºte mari cantitãþi de energie VITALÃ pentru a se vindeca ºi a creºte. evitaþi mesele de seara târziu ºi gustãrile dinaintea culcãrii. nu uitaþi sã luaþi imediat dupã masã niºte DiSorb Aid. La rândul lor. împreu nã cu SOC. rãrirea meselor ºi gustãrile dintre mese Pentru a învãþa sã nu mãnânci în exces ai nevoie de disciplinã. Lipsa unui som n suficient este echivalentã cu folosirea unui aparat cu baterii în timpul zilei. Acest mod de viaþã genereazã stres ºi un exc s metabolic. Kombucha foloseºte fermentarea aerobã pentru a produce mari cantitãþi de acid glucoronic. Dacã acest lucru vã este chiar imposibil. Lactaþii sunt produse secundare ale procesului de fermentare. acestea conduc la boalã. necesar pentru vindecarea corpur ilor bolnave. Somnul ºi odihna alimentarã sunt premise importante ale stãrii de sãnãtate. La fel ºi pentru a mânca mai Introducerea unui ritm în viaþa noastrã necesitã încã ºi mai multã disciplinã. Alcoolul este produsul unei fermentãri anaerobe . Disciplina. apa BEV ºi ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã.Sufixul at (din lactat) ne spune cã aceste substanþe sunt sãruri ale acidului lactic. Deficitul de oxigen din celule blocheazã conversia glucozei în molecula energeticã ATP de cãtre mitocondrii. Ex erciþiile aerobice. Sãr urile înseamnã o energie legatã. Somnul cu stomacul plin saboteazã procesul de detoxifiere ºi blocheazã vindecarea. M ediul anaerob determinã intrarea în putrefacþie a alimentelor nedigerate la nivelul intestinelor ºi la apariþia deºeurilor toxice. Rezultatul? Ne trezim cu acea senzaþie de amorþealã. Yucca Blend ºi R/HCI. uitând sã încãrcãm bateriile timpul nopþii. Pentru a preveni formarea lactaþilor ºi apariþia oboselii. De aceea.

Dacã nu vã puteþi lipsi de gustãri . Efectele lor pe termen ng sunt MAI RELE decât cele ale alcoolului. Gustãrile sunt niºte mese în miniaturã. ºi devenim epuizaþi. o apã de calitate ºi minerale marine racemizate. 222 . Copiii b ine hrãniþi nu mãnâncã fãrã încetare. Cum v-ar plãcea ca ori de câte ori încercaþi sã adormiþi. Atunci când luãm o gustare. Acest lucru este valabil inclusiv pentru gustãri. în cei 53 de ani ai vieþii mele. Astãzi. chiar dacã se manifestã într-un mod diferit. noi forþãm glandele sã lucreze ca niºte sclavi. Bãuturile rãcoritoare trebuie INTERZISE cu desãvârºire. Din pãcate.Nu mâncaþi sub nici o formã mai devreme de patru ore de la ultima masã. Fiþi un exemplu pentru ei. Pot depune mãrturie în aceastã direcþie. Copiii cresc ºi îºi reparã þesuturile. De aceea. peste capacitatea lor fire ascã. ei mãnâncã mai mult. Acestea le vor grãbi sfârºitul. copiii din e noastre sunt subnutriþi. mâncam 3-4 mese pe zi. a rãt ºi mã simt mai bine decât oricând anterior. Cândva. NU vã încurajaþi copiii sã îºi dezvolte obiºnuinþe proaste. Pur ºi simplu NU-mi este foame. nu mai mãnânc dec ngurã datã pe zi. transformându-se într-un mod de viaþã nesãnãtos. Cu toate acestea. o persoanã insistentã sã vã trezeas care datã? La fel se petrec lucrurile ºi cu mesele prea frecvente. Acestea au darul de a anihila senzaþi a de foame. Este OBLIGATORIU c a cei mici sã primeascã alimente hrãnitoare. care întrerup pauza de odihnã a corpu ui. fãrã sã-mi fie deloc greu. din cauza sãrãciei alimentelor în substanþe nutritive. cea mai bunã soluþie este sã folosiþi în dieta dumneavoastrã SUPER-alimentele.

Alimentele bogate în substanþe nutritive ºi detoxifierea organismului amplificã puterea voinþei! Da. Luam parte l a o cinã festivã. îºi au rãdãcinile într-o alimentaþie greºitã ºi în acidifierea þesuturilor. Dormiþi 7-8 ore.Rãrirea meselor asigurã un anumit ritm ºi un control al obiceiurilor alimentare. Treziþivã în fiecare dimineaþã la aceeaºi orã. iar sfaturile din aceastã carte vor deveni uºor de aplicat ºi de susþinut. dupã un seminar. faceþi exer ulcaþi-vã la aceeaºi orã. drogurile. Bragg ºi al fiicei sale Patricia vorbesc de la sine în aceastã direcþie! Miracolul postului Ceea ce vã voi relata în continuare este o poveste adevãratã. Sãnãtatea ºi vitalitat a depind de ritmicitate. când o doamnã amabilã s-a apropiat de mine ºi m-a întrebat: -Aþi luat una din cãrþile mele referitoare la cidrul din mere? I-am rãspuns cã nu.. etc. dupã întâlnirea u Bob . Ritmicitatea Unul din secretele sãnãtãþii ºi longevitãþii constã în stabilirea unui ritm regulat în viaþa tmul este atât de important încât inversarea procesului de îmbãtrânire nu se poate produce dacã vo ignora acest secret simplu. Alimentele cultivate în grãdina personalã ºi SUPER-alimentele alternative menþionate în aceastã carte contribuie la formarea unei minþi sãnãtoase într-un corp sãnãtos. am ºtiut cã drumul pe care am apucat-o cu 22 de ani înainte. Am întrebat-o imediat: -Cine sunteþi? -Sunt Pactricia Bragg! mi-a rãspuns ea. Practicaþi icitatea. puterea voinþei reprezintã produsul unei minþi sãnãtoase într-un corp sãnãtos. În acel moment. alcoolul. Modul de viaþã al dr. lãcomia. CHIAR DACà puteþi funcþiona ºi cu mai puþin somn. Ele au o sutã de gustãri pe zi ºi îºi accelereazã astfel drumul cãtre mormânt. în Santa Barbara. luaþi-vã mesele la aceeaºi orã. iar ea mi-a dat o carte. Povestea a început la data de 1 mai 1993. Fumatul. jocurile de noroc. Persoanele cãrora le lipsesc substanþele nutritive de bazã þipã tot timpul dupã mâncare. Un corp bolnav poate avea prea multã voinþã. beþi cât mai multã apã. California. Hrãnire a corectã tempereazã senzaþia de foame. Ritmicitatea se referã la curgerea ritmicã a energiei în viaþa noastrã de zi cu zi. ajungând la cimitir cu câteva d i mai devreme decât ar fi fost normal. obezitatea. istorisitã exact aºa cum s-a p etrecut în realitate! Sper sã vã facã plãcere.

McLeod (ºi despre care am vorbit în capitolul 1 din aceastã carte) a ajuns la destinaþie . luaþi loc. Mã aflam în faþa fiicei marelui Vrãjitor. -Cum a murit tatãl tãu? am întrebat-o pe Patricia. -A murit într-un accident de surf în Hawaii. i-am spus. Dupã care i-am spus: -Tatãl dumneavoastrã mi-a salvat viaþa. A doua zi mi-am fãcut timp sã vizitez Bragg Worldwi de Headquarters din Santa Barbara. S-a înecat. ce vârstã avea? 223 . unde am putut vedea tabloul cu o înãlþime de 7 metri a marelui Vrãjitor Paul Bragg. Paul Bragg! -Vã rog. Am râs mult. Nu pot sã vã spun cât de mare este plãcerea de a vã c aºte! Arãtaþi exact ca în fotografia din cartea tatãlui dumneavoastrã referitoare la post. -Spune-mi. Am auzit tot felul de zvonuri ºi sunt curios sã ºtiu care este adevãrul. Doresc sã vorbim. Am continuam sã vorbim.

Tatãl Patriciei. William Shakespeare . ca re se gãseºte în corpul dumneavoastrã ºi în apa pe care o beþi. sunt convinsã cã ar fi trãit pânã la vârsta de 125 de ani. Veþi învãþa apoi ce se poate face î vinþã. d ar nimeni nu ºi-ar fi putut da seama! Patricia pãrea sã nu fi împlinit 50 de ani. o puteþi considera un mare compliment. crima nu poate fi ascunsã . Nu a fost un Vrãjitor al înaltei tehnologii. aveþi grijã sã o faceþi cu toatã atenþia! Bragg descrie ADE VÃRURI simple. Dumnezeu sã-i binecuvânteze pe dr. Voi rãmâne de-a pururi recunoscãtor destinului pentru cã mi-a permis sã o cunos aceastã fiinþã minunatã. Dacã veþi avea ºansa de a-i citi cartea. acesta le-a încercat pe amândouã. -Ce vârstã ai tu. f iica sa. Paul Bragg. dar a fost totuºi un Vrãjit or. Patricia a ajutat milioane de o ameni. fiica Marelui Vrãjitor. -Eu sunt la fel ca tatãl meu. a fost un Vrãjitor al ºtiinþei. Paul ºi Patricia sunt DOVEZI absolute care demonstreazã faptul cã orice om poate exper imenta tinereþea fãrã sfârºit. Alimentaþia bazatã pe carne sau vegetarianism? O discuþie mai amplã în legãturã cu acest subiect va fi oferitã la pagina xxx. ºi pe Patricia Bragg. cãrora le-am dedicat aceastã carte. NU AM VÂRSTÃ! ªi chiar aºa era. 33 Cãmila sau palmierul? Adevãrul va ieºi la ivealã. Mulþi dintre cititorii acestei cãrþi sunt prea tineri ca sã fi auzit de dr. doctor în medicinã. Cât despre aut rul acestei cãrþi. în cuvinte simple. Sunt fericit cã pot sã le calc pe urme.-Avea 97 de ani! ªi dacã nu ar fi suferit acel accident. La fel ca ºi tatãl ei. Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre CEL MAI TOXIC element de pe acest pãmânt. Bragg. Datã fiind sursa acestui comentariu . Cei doi au ajutat milioane de oameni sã se vindece ºi sã-ºi r egãseascã tinereþea. Un membru recent al Asociaþie i Chirurgilor Americani (cea mai înaltã instituþie medicalã din SUA) a declarat cã Paul Bragg a fãcut la f l de multe pentru sãnãtatea ºi vitalitatea americanilor ca orice medic . Paul Bragg. Miracolul postului. Arãta minunat! Era o femeie în vârstã din punct de vedere calendaristic. Patricia? am întrebat-o cu un nod în gât.

TOAT E formele de viaþã din regiune au avut de suferit din cauza concentraþiei mari de mercur din aer. Mercurul ºi îmbãtrânirea Mercurul este CEA MAI TOXICÃ substanþã cunoscutã de om! Este singurul metal care se gãseºte sub formã elementalã în naturã în stare lichidã. le amorþeau extremitãþile ºi aveau arsuri la nivelul picioarelor. Oamenii aveau ameþeli ºi viziun i tunelare. din cauza n turii sale greu de 224 .În limba japonezã. tulburãri nervoase. Pisicile înnebuneau. kibyo înseamnã boalã ciudatã. Tulburãrile au devenit rapid cunoscute sub numele de Boala Minamata . Mercurul provenea de la o uzinã industrialã situatã în apropiere. Ciorile cãdeau din seninul cerului. apã ºi sol. în Japonia. Termenul se referã la seria de boli ciudat e au apãrut prin anii 50 în micul sat de pescari Minamata. din sud-vestul coastei Kyushu. age ntul toxic care a stat la baza ciudatelor simptome ºi SEMNE ale acestei boli a fost descoperi t: mercurul. I se mai spune uneori ºi argint viu. În anul 1957.

fixat. fãtul nenãscu mercur conduc acestora). pleoapelor ºi limbii. De pildã. A fost folosit de industrie timp de mai multe sute de ani. vãduvele nu mai primesc nimic! Mercurul a devenit echivalentul industrial al alimentelor nesãnãtoase. În zilele noa stre. Metalul pare sã se evapore la fel ca apa! Mercurul are o importanþã deosebitã pentru procesul de îmbãtrânire din cauza naturii sale to xice ºi a prezenþei sale pretutindeni în jurul nostru. industria blãnurilor a folosit mercurul la prelucrarea blãnurilor animale încã din timpu rile Revoluþiei Industriale. mercurul din interiorul acestuia se divide im ediat în picãturi care o iau la fugã. el îºi pierdea rapid licenþa ºi nu mai putea practica medicina. la acele boli deg Otrãvirea acutã cu mercur conduce la simptome de vomã. oamenii afectaþi de o otrãvire medie suferã de obosealã. Cel puþin. ataºându-le de regulã cuvântul sindrom . Singura cale de a scãpa de el este sã vã cultivaþi propriile plante. În plus. ceea ce nu i-a împiedicat pe industriaºi sã îl foloseascã pânã în prin anii 1950! Expresia nebun ca un pãlãrier 14 derivã din faptul cã lucrãtorii în domeniul confecþiilor ºi lor sufereau din când în când de tremurãturi ºi de o nebunie temporarã. diaree cu sânge. El se depune în organele noastre vitale ºi le scurtcircuiteazã activitatea. Folosirea regen eratorului pentru sol numit . Eritismul (roºeala feþei ) este probabil cea mai caracteristic simptom al otrãvirii cu mercur. fungicidele (inclusiv detergenþii pentru baie) ºi zeci de mii de alte produse cu care oamenii intrã zilnic în contact. Microbii dintr-un s ol sãnãtos neutralizeazã mercurul. anxietate nervoasã ºi pierderea poftei de mâncare. Mercurul este atât de omniprezent încât se regãseºte în TOATE alimentele comercializate pe p iaþã. Principalele surse care conduc la otrãvirea cu mercur sunt: tonul ºi merluciul. Otrãvirea cu e la dezintegrarea sistemului nervos ºi distruge nefronii rinichilor (filtrele de sânge ale Otrãvirea cu mercur se petrece lent. La fel ºi durerile de picioare în timpul nopþii la oamenii în vârstã. Prima otrãvire cu mercur în domeniu a fost constatatã în anul 1865. Echivalentul japonez al cu tului sindrom este kibyo ! Despre mercur Mercurul are capacitatea de a trece de bariera placentei ºi de a deforma t. Ea conduce însã în final enerative care afecteazã milioane de oameni. plumbul ºi alte metale organice ºi substanþe chimice toxice. tremur nervos la nivelulextremitãþilor. dureri de cap. în acele vremuri vãduva unui pãlãrierprimea un ceas de aur ºi o coroanã de flori pentru sicriu. insecticidele. Dacã se sparge un termometru. Dacã vreun medic îndrãzne unã ceva. vops elele pe bazã de apã. Medicina dã num e noi bolilor misterioase pe care le genereazã el. putând dura un numãr considerabil de ani. insomnie.

cãci aceste probleme sunt foarte rapid muºamalizate pentru a nucrea panicã. Tr. 14 N. Problema este extrem de gra vã. Oraºele din toatã þara trateazã apa potabilã cu cloramine ªI cu acid mercuric pentru a ucide bacteriile. 225 .C. CEA MAI MARE sursã de mercur este apa potabilã (de la robinet). când cererea de apã potabilã depãºeºte capacitatea exi tentã de a o trata. astfel încât acesta sã redevinã sãnãtos ºi organic. Oraºele în care s-a petrecut aceastã epidemie au fost Milwaukee. Nu ºtim exact dacã nu au existat ºi alte oraºe afectate. Washington D.Bio-Grow (un catalizator al solului biodinamic. dar adevãrata problemã era legatã de mercur. Acest lucru se face fãrã informarea opiniei publice ºi este contestat cu vehemenþã de auto ritãþi. Municipalitãþile NU au timpul necesar pentru a trata apa înainte de a o pompa în reþelele de distribuþie. în toamna anului 1993. motiv pentru care folosesc ac id mercuric ºi ultima invenþie în domeniul produselor clorurate numitã cloraminã. Spre exemplu. ºi Chicag o. În Statele Unite. Creºterea continuã a populaþiei sporeºte ºi mai mult presiunea. În Milwaukee au murit oameni! Autoritãþile au dat vin a pe bacterii. cu energia orientatã cãtre dreapta) reprezintã cea mai rapidã cale de a schimba compoziþia solului. Acidul mercuric este folosit în timpul sezonului cald. sute de copii inocenþi s-au îmbolnãvit ºi unii chiar AU MURIT din ca uza apei de la robinet contaminatã cu bacterii patogene. Specificã anglo-saxonilor. Apel e publice sunt tratate de municipalitãþi cu sãruri ale acidului mercuric.

dupã încheierea sezonului cald. guvernul corporatist refuzã sã-l interzicã. de îmbãtrânire. Mercurul se împarte în trei clase: mercur elemental sub formã de vapori (care se evapo rã la fel ca apa). Pe de altã parte.C. Washington D. bombe ºi muniþii Departamentul de Stat al Agriculturii din Statele Unite a declarat toleranþã zero pent ru mercur. ºi toþi au pret enþia la un medicamentminune! Oamenii bolnavi reprezintã o afacere excelentã! Soluþia idealã pentru a rezolva problema apei sunt filtrele de apã BEV sau de apã ioniza tã de înaltã valoare medicinalã. îngãduind industriaºilor sã îºi stabileascã propr rme de folosire a acestuia. NU MAI BEÞI NICIODATà APà DE LA ROBINET! Morþi accidentale. îmbolnãvind milioane de oameni. Rareori le schi mbã! În schimb. Mercurul reprezintã o industrie în valoare de 6 miliarde de d olari! Nu întâmplãtor. deºi lentã. Nimic nu este mai departe de adevãr . SOC are o afinitate EXTREM DE puternicã pentru metalele grele ºi poate fi folosit de orice om pentru a-ºi purifica þesuturile de mercur. ºi Chicago. oamenii se simt în siguranþã. mercurul reprezintã o cauzã sigurã. Toamna. Acestea vã vor permite sã vã deconectaþi de la sistemul medical. rezervele de apã publicã devin o sursã potenþialã de epidemii provocate de bacte ii patogene. Fãrã mercur. ºi la fel ºtiu ºi guvernanþii noºtri. dupã care trimit apa potabilã cãtre o populaþie credulã! Filtrele apei potabile din marile oraºe ar merita cel puþin ace eaºi atenþie pe care o acordãm pisicii pe care o creºtem în casã ºi cãreia în schimbãm zilnic apa! Noi ºtim ce avem t. precum mercurocromul (folosit cândva pentru rãni uºoare. rezultatul este o explozie de bacterii patogene la nivelul filtrelor ºi liniilor de distribuþie precum cea care s-a petrecut în oraºele Milwaukee. Mii de oameni umplu spitalele din cauza mercurului. acum interzis prin lege) ºi . FDA a stabilit un nivel acceptabil pentru mercur. soluþii de sãruri mercurice. chiar dacã mai are încã în gurã plombe. Interese puternice au însã grijã ca mercurul sã poatã fi folosit în continuare în procesele industriale. Când citesc asemenea cifre.Municipalitãþile folosesc la infinit aceleaºi filtre murdare de nisip. Repet. Dacã greºesc însã calculele. Poluarea apei din rezervele publice este o bombã cu ceas care aºteaptã sã explodeze dintro clipã în alta. municipalitãþile nu mai folosesc acidul mercuric . î e ºi o moarte în chinuri. chiar dacã nu aplicã acest lucru. ca ºi cum ar fi protejaþi. toleranþã ZERO! Simultan. Agenþiile federale ºi statale din SUA ar trebui sã înãspreascã legile referitoare la puritat ea alimentelor ºi apei pe care le consumãm. ele utilizeazã acid mercuric pentru a ucide bacteriile ºi virusurile din aceste filtre.

Este posibil ca bomba folositã pentru a demola clãdirea primãriei din Oklahoma City în a prilie 1995 sã fi folosit cantitãþi mari de mercur pentru accelerarea exploziei. dar nu s-au sfiit de loc sã-l arunce pe piaþã. Dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial. SOC-ul este alcãtuit din carbon ºi sulf racemizat.acidul mercuric. Mercurul este folosit la tratarea seminþelor. chimiºtii au descoperit cã mercurul este un fungicid eficient. agricultura foloseºte cantitãþi masive de mercur în producþia de HRANÃ! În anul 14. Dacã este sã calculãm de la începutul secolului. orice reacþie din corpul uman are nevoie de enzime de naturã proteicã. care au o mare af initate pentru metale grele. Pentru a se putea produce. în loc sã se disipeze. oficial itãþile ºi-au fãcut rezerve uriaºe de mercur. Guvernul corporatist al Statelor Unite. ªtiau perfect de toxicitatea acestui element. Mercurul blocheazã însã buna desfãºurare a acestor proteine. este cel mai mare furnizor de mercur cãtre industrie. în producþia alimentarã au fost folosite circa 3. în industria ambalajelor.000 de tone de mercur. au fost folosite peste 100. prin intermediul Comisiei pentru Energia A tomicã. precum mercurul metilic. În ultimii 40 de ani. Imaginile filmate aratã o ACCELERARE a exploziei pe mãsurã ce aceasta avansa cãtre faþada clãdirii. În condiþi ile obiºnuite. Yucca Blend. 226 . PAC ºi al algelor Klammath. ºi o a treia categorie. împiedicând derularea unor reacþii biochimice esenþiale . care se referã la mercurul legat de proteine le alimentare. Bacteriile A EROBE convertesc mercurul industrial în alte forme mult mai toxice. El poate fi însã cu uºur inþã eliminat cu ajutorul SOC. La rândul ei.000 de tone. aºa cum ar fi întâmplat în cazul unei bombe fãrã mercur. mercurul în formã metilicã este foarte greu de eliminat de þesuturile corpului. Remediile homeovite pot ºterge amprenta vibratorie lãsatã de mercur în þesuturi.

datoritã sistemului imunitar slãbit ºi vârstei mai avansate a pacientului. care invadeazã þesuturile ºi îºi începe acþ ea murdarã. Pregãtir ea trebuie sã dureze cel puþin ºase luni! Nu vã duceþi NICIODATà la un dentist obiºnuit pentru a vã scoate plombele pe bazã de mercur. Am vãzut mulþi oameni bolnavi ºi sufe rinzi din cauza eliminãrii plombelor de mercur. pentru simplul motiv cã NU s-au pregãtit înainte. EVITAÞI-I cu or Mai bine sunaþi la numerele de telefon afiºate la sfârºitul acestui capitol pentru a gãsi un dentist care acceptã protocoalele ºtiinþei dentare holistice. dar de un tip diferit.Plombele cu mercur Dentiºtii au început sã aplice plombele cu mercur de peste o sutã de ani. oamenii sunt puºi în faþa dilemei de a alege între medicina conv enþionalã ºi terapiile holistice. la fel ca ºi în cazul pãlãrierilor. nu l-aþi ales bine! Algele Klammath au capacitatea de a se lega ºi de a elimina metalele grele mercurul din þesuturi. Lucrãrile dentare pe bazã de aur conþin pe lângã acesta ºi zeci de alte metale. Pr ofesioniºtii care le introduc dau vina pe ignoranþã ºi pe lipsa dovezilor ºtiinþifice . Evitaþi-i însã pe cei care NU sunt certific aþi în aceastã direcþie! Dacã un dentist vã oferã o plombã sau o lucrare pe bazã de aliaj. Cãmila sau palmierul? precum Astãzi mai mult ca oricând. Metalele în formã elementalã sunt toxice pentru organism. provocând noi ºi noi sindromuri ale bolii. NU le înlãturaþi pânã când nu v-aþi pregãtit sis cum vã indicã aceastã carte. ªi aurul creeazã probleme. Plombele pe bazã de aliaj de mercur atrag dupã sine o moarte LENTÃ. dar pacienþii lor îºi pie a ºi viaþa. Dacã aveþi în gurã plombe pe bazã de mercur. Plombele cu mercur reprezintã o MARE afacere! Dentiºtii sunt învãþaþi încã din ºcoalã cã plom mercur nu sunt toxice. Ele interfereazã cu metabolismul corpului. Bacteriile din gura noastrã convertesc mercurul din plombe în mercur metilic. Personal. dentiºtii evitã folosirea cuvântului me r . încercând sã vã convingã cã aþi fost pãcãlit. Este uºor sã faci alegerea justã. Eliminarea este mult mai periculoasã decât introducerea lor. . Îngãduiþi-mi sã ilustrez alternativele reºite printr-un exemplu din copilãria mea. Aceste câmpuri energetice antiviaþã pot fi mãsurate în milivolþi. preferându-l pe cel de aliaj sau chiar de argint . De altfel. consider cã este un pãcat de moarte sã plombezi d nþii unor oameni nevinovaþi cu cel mai toxic element de pe pãmânt. Pacienþilor ignoranþi li se spune cã singura diferenþã dintre aur ºi aliajele cu mercur se referã la cost ºi la felul în care aratã. PAC protejeazã sistemul ºi accelereazã mult acest proces. Folosirea lui conduce la rezultate p revizibile. Acesta se va opune prin toate mijloacele.

unul din jocurile noastre preferate consta în a gãsi un pac het de þigãri Camel gol ºi sã i-l arãtãm cuiva. alimente. Indiferent de rãspuns. De fapt. ambele greºite! Rãspun sul corect era sã dai colþul pachetului ºi sã te duci la un hotel! În lumea medicinii convenþionale ºi a opiniilor experþilor trebuie sã alegi întotdeauna între ilã ºi palmier . noi procedam atunci exact cum pro cedeazã medicina astãzi cu oamenii disperaþi. acesta era greºit. un palmier ºi câteva piramide). afarã plouã cu gãleata ºi tu trebuie sã fugi ca sã adãpost. în timp ce alþii preferau cãmila. pe faþa pachetul de Camel sunt ilustrate o cãmilã.Pe vremea când eram copil. Nu vã lãsaþi induºi în eroare de alternativele false atunci când vine vorba de sãnã dumneavoastrã. Unii rãspundeau cã s-ar adãposti sub palmier. Unde te-ai adãposti: sub palmier sau sub cãmilã? (aºa cum se ºtie. 227 . spunându-i: Sã presupunem cã te afli în aceastã pozã. mineralele coloidale sau plombele den tare este o problemã cu adevãrat gravã. Le ofeream oamenilor douã alternative. cãci nu veþi face decât sã vã acceleraþi îmbãtrânirea ºi sã suferiþi îngrozitor. Otrãvirea cu provenite din apa de la robinet.

infecþii urinare. sau apa sigurã dupã standardele industriale? Rãspunsul corect la aceastã întrebare de tip cãmila sau palmierul? este: nici una. Faceþi-vã timp pentru a gândi. tumori fibroide. care ºi-a pierdut apetitul sexual. cloramine ºi flu or. a chelit sau a albit ºi ºi-a pierdut energia ºi vã voi spune cã aveþi în faþã o persoanã care ºi-a pierdut controlul asupr pului. Alternativa preferabilã este amestecul de materiale plastice. nici al ta! Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a vã proteja de otrãvirea cu metale grele ºi veþi redeveni tineri! O veste de ultimã orã: al doilea producãtor mondial de aliaje pe bazã de mercur pentru p lombe a fost de acord sã introducã în TOATE cabinetele dentare din California afiºe care AVERTIZEAZÃ pacie nþii de pericolele cancerigene. Arãtaþi-mi un bãrbat gras. În þãrile scandinave. Nu ezitaþi sã mergeþi la altcineva. gingii subþiate sau care oboseºt e uºor ºi vã voi spune cã aveþi în faþã pe cineva cu probleme ale ovarelor. îndeosebi pentru copii ºi femeile în sãrcinate. Nu acceptaþi lucrãri pe bazã de porþelan. Jocul este secretul tinereþii. plombele pe bazã de aliaj de rcur sunt INTERZISE. Asociaþia Dentiºtilor Americani ºi lacheii acesteia sunt mult prea orgolioºi pentru a-ºi recunoaºte greºelile! Alternative dentare Eliminarea plombelor ºi lucrãrilor pe bazã de aliaj de mercur necesitã protocoale specia le pentru siguranþa pacientului. încheieturi dureroase. sodiu. ci sã aveþi grijã de sãnãtatea dumneavoastrã! Preambul: în capitolul urmãtor vom vorbi despre tutun ºi despre modul în care afecteazã ac esta sãnãtatea ºi vitalitatea. Dentiºtii care susþin cã nu dureazã nule introduc corect. mercur. care ºi-a pierdut controlul asupra corpu lui sãu. Faceþi-vã timp pentru a vã juca. pot dura foarte mulþi ani. SPM. dar ºi în Germania sau alte þãri europene. Plombele pe bazã de asemenea materiale sunt mai solicitante pentru dentist decât cele pe bazã de mercur. În cazul de fa este recomandabil sã vã uitaþi la preþ. mutagene ºi teratogene ale mercurului. dar dacã sunt introduse corect. un exces de grãsime. Indienii americani cunoºteau rãspunsul! Avertismente Arãtaþi-mi o femeie care are probleme cu tiroida. . un pãr subþiat sau rãrit.Ce aþi prefera sã beþi: apã contaminatã cu microbi patogeni. Faceþi-vã timp pentru urmãtoarele 12 lucruri Faceþi-vã timp pentru a lucra. care are afecþiuni ale prostatei. Gândirea este sura puterii. Munca este preþul succesului.

Râsul uºureazã poverile vieþii. Acesta este secretul care vã va ajuta sã vã faceþi t mp pentru primele 11 sfaturi. Faceþi-vã timp pentru a râde. Faceþi-vã timp pentru a visa. Frumuseþea poate fi regãsitã pretutindeni în natur Faceþi-vã timp pentru sãnãtate. Sãnãtatea este adevãrata comoarã a vieþii. Aceasta e ste sursa fericirii. Faceþi-vã timp pentru a savura frumuseþea. Faceþi-vã timp pentru a iubi. Iubirea este esenþa vieþii. Faceþi-vã timp pentru a vã face planuri. Faceþi-vã timp pentru a vã ajuta ºi pentru a vã bucura de prietenii dumneavoastrã. 228 . Visele înalþã sufletul cãtre stele.Faceþi-vã timp pentru a adora divinitatea. Adoraþia este calea cãtre desãvârºire ºi spalã pra pãmântului de pe ochii noºtri.

Axa pãmântului este strâmbã ca ºi cum am avea de-a face cu o roatã dezechilibratã fiind m ea într-o parte. 34 Cele trei surori sacre Mai întâi. Dumnezeu a creat tutunul . Când auziþi cuvântul Hertz. fiind vitalizate pe frecvenþe mixte 9x. Remediile homeovite BLOCHEAZÃ virusurile. 100x ºi 200x. pentru a c orecta schimbãrile energetice specifice tranziþiei pe mãsurã ce vindecarea progreseazã. bacteriile ºi proteinele din vaccinuri. Unele trateazã problemele fizice. a pierderii auzului ºi a altor efe cte secundare derivate din folosirea vaccinurilor ºi a drogurilor.1. 30x. manipulând câmpuril e energetice prin intermediul unor substanþe numite remedii. Ele NU sunt medic amente. O stare bunã de sãnãtate este o reflectare a une i armonii vibratorii. Remediile homeovite as igurã un suport biogen ºi nutritiv. Folosiþi remediile homeovite pentru a vã reechilibra sistemul. Ori de câte ori se învârteºte. gândiþi-vã la pulsaþi oscilantã orizontalã de pe ecranul unui osciloscop se referã la aceste pulsaþii. Astãzi a ajuns la 8. prin care rata hertzianã e ste modificatã. Remediile homeovite NU se gãses c în magazine ºi sunt SUPERIOARE remediilor homeopate. rata hertzianã a pãmântului era 7. în timp ce altele sunt foarte genera le. . frecvenþa sistemicã trebuie restabilitã. Pânã recent. Remediile homeovite restabilesc frecvenþa vibratorie a corpului. ul 2012. 20x. Diviziunea (aducerea substanþei pe o vibraþie specificã) ºi diluþia (diluarea remediului) sunt douã procedee utilizate pentru a genera procesele de rezonanþã ºi transfer. în timp ce altele se adreseazã celor emoþionale. Dacã trupul este bolnav. pr otejându-vã organismul împotriva afecþiunilor sistemului nervos ºi cerebral. ceea ce face ca remediile homeovite sã fie SUPERIOARE celor homeopate. În SUA. c urentul electric are 60 de cicluri sau pulsaþii pe secundã.Remediile homeovite sunt eficiente Medicina homeovitã opereazã pe nivelul subtil energetic al corpului. Rata hertzianã ºi frecvenþa sunt înrudite. Remediile homeovite au o amprentã energeticã similarã cu cea a substanþei cu care suntem intoxicaþi. se aºteaptã ca ea sã ajungã la 13. aceastã deviaþie produce o pulsaþie. Îmbunãtãþiþi-vã frecvenþa folosind remedii homeovite ºi luaþi capsulele SOC pentru a elimin reziduurile pe bazã de mercur ºi amprenta energeticã a acestora din þesuturile corpului dumneavoastrã. Potenþarea este procesul de energizare a unei substanþe. Aceasta est ata hertzianã sau vibraþia pãmântului. Unele remedii sunt extrem de punctuale (specifice).8. fãcând-o astfel mai puternicã decât era iniþial.

fasolea ºi dovleacul. Indienii considerau tutunul ca fiind sacru. Acest lucru se datora faptului cã ei a u descoperit virtuþile NUTRITIVE ale tutunului. Indienii au înþeles foarte bine importanþa acestor alimente în dieta lor.Kanonsionni-Kayeneren-Kowa Din înþelepciunea indienilor iroquioi Cine controleazã sãnãtatea alimentarã a unei naþiuni controleazã întregul popor. Ei numeau aceste trei alimente cele trei surori . El ne-a dat TUTUNUL . Descoperirea lor a fost încorporatã apoi în credinþele lor reli gioase. el a descoperit cã principalele elemente ale dietei indienilor nativi erau porumbul. 229 . Ei au înþeles de a semenea ºi importanþa unui alt ALIMENT. Când omul alb a venit în America. fasolea ºi dovleacul. cin ontroleazã rezervele financiare ale acelui popor deþine monopolul perfect. Dar înaint e sã ne fi dat porumbul. În plus. pentru care aveau cel mai înalt respect: TUTUNUL! Indienii i-au spus omului alb: Dumnezeu ne-a dat cele trei surori sacre.

europenii NU cultivau ºi nu mâncau porumb. care a ajuns sã fie numit lãnþiºorul lui Casal . omul alb nu s-a inspirat din cultura ºi din convingerile religioase ale indienilor. a apãrut aceeaºi boalã. Spania. dar cu deosebire în bazin ul mediteranian. fasole sau dovleac. Afecþiunea se manifesta prin apariþia unu i inel de culoare roºie în jurul gâtului. Nimeni nu ºtia la acea vreme care anum e este cauza acestor boli! Lãnþiºorul lui Casal În anul 1735. Din pãcate pentru milioane de oameni. tutunul are o anumitã importanþã pentru inversarea pro cesului de îmbãtrânire ªI pentru sãnãtatea ºi vitalitatea corpului fizic. Grecia ºi Portugalia. El nu a fãcut conexiunea dintre dietã ºi sãnãtate decât 498 de ani mai târziu (în 1990). Aceastã plantã este înþeleasã de publicul american. Oamenii nu au auzit decât de efectele negative ale tutunului. Aceastã ignoranþã NU este accidentalã! Înainte de a fi fost descoperite în America. Dupã descoperirea lor. generând un val de boli care s-au manifestat în întreaga Europã. Porumbul creºte uºor ºi a devenit în timp principalul aliment al s lor. Nimeni nu ºtie NIMIC despre valoarea terapeuticã ºi dieteticã a tutun ului. cele trei surori au fost duse în Europa ºi statutul nutritiv al oamenilor s-aîmbunãtãþit. El a numit-o mal de la rosa. Dezec hilibrele dietetice au dus în timp la acele EXCESE care au grevat omul alb ºi civilizaþia lui. Cei care sufereau ce l mai mult de aceastã boalã erau þãranii care mâncau foarte mult porumb. în detrimentul altora. boala roºeþei . în þãri precum Italia. cãci dincolo de fumul acestuia se ascunde un ADEVÃR care a fost contestat multã vreme. un medic italian a descris SEMNELE unei alte afecþiuni alimentare. Aceastã conexiune a fost fãcutã de un individ singuratic pe nume Tom Mahoney. vor bind de o piele . Aceste alimente importante lipseau complet din dieta europenilor. dar nu li s-a spus nimic de adevãrata poveste care se ascu nde în spatele acestuia. ei n u fac acest lucru fãrã motiv. Fumatul a fost o prelungire a st atutului dietetic pe care îl avea tutunul în cultura indianã. dar planta a ajuns sã fie respectatã dintr-o perspectivã religioasã. a cond us la noi dezechilibre ºi excese. medicul spaniol Casal a descris o boalã printr-unul din SEMNELE predom inante prin care se manifesta aceasta. În secolul XVI. faptul cã porumbul a devenit principalul aliment al oamenilor. Când nativii indieni acordã unui aliment sau unui eveniment un statut religios. Tutunul În pofida imaginii sale negative. În anul 1771.Statutul tutunului în civilizaþia indianã avea la bazã valoarea NUTRITIVÃ a acestuia. În sudul Americii d unde culturile de porumb erau predominante.

Mâncarea conservatã conþine în plus sare. În Statele Unite. La fel ca majoritatea bolilor. Excesul de porumb creeazã un pH acid. nimeni nu a fãcut vreo conex une între alimentaþia bazatã pe porumb ºi aceastã boalã a EXCESULUI numitã pelagrã. care includ pierderea energiei.asprã. Orice dietã dezechilibratã produce EXCESE la plante. Sãracii nu mai mâncau alimente echilibrate. Excesele au devenit generalizate. Heinz a produs pri ma conservã alimentarã. În plus. Acestea au fost primele alimente industriale nesãnãtoase care au apãrut pe piaþã. Dupã 1859. animale ºi oameni. pelagra se manifestã în primele etape printr-o succes iune de simptome. când H. dureroasã . îndeosebi ale fermierilor din sud. Principalele SEMNE ale bolii sunt: ameþeala. cu numeroase efecte secundare. boala a apãrut prin anii 1850. indiferent în ce constã ea. Chiar ºi la ora actualã existã zeci de m i de oameni care suferã de aceastã boalã. depresia. Cuvântul pellagra (pelagrã) este echivalentul englezesc al expresiei it aliene care desemna aceastã afecþiune (piele asprã). dar pelagra îºi are rãdãcinile în trecerea de la o agriculturã echilibratã la una dezechilibratã. pentru a fi jatã de botulism. Ei mâncau prea mult porumb ºi prea puþine legu me verzi ºi proteine. Oamenii au dat vina pe co ndiþiile economice. prelucrarea termicã distruge ºi modificã proteinele enzimelor. demenþa ºi amãgirea. 230 . Pânã la începutul secolului XX. specifi ocii industriale. lucrurile s-au înrãutãþit. Rãzboiul Civil a adus cu sine modificãri masive ale obiºnuinþelor alimentare ale oamenil or. reducerea greutãþii corporale ºi pierderea poftei de mâncare.J.

Pe la sfârºitul secolului, pelagra ºi boala numitã beriberi au devenit larg rãspândite. Oame nii sãraci mâncau prea mult porumb, îndeosebi în sudul Americii (unde porumbul continuã sã fie ºi astãzi principalul aliment). Mai mult decât atât, porumbul folosit în alimentaþia oamenilor a fost sãrãcit prin scoaterea germenilor. Germenul nu este altceva decât cauza care genereazã încolþirea ºi creºterea seminþei. El este practic esenþa VIEÞII seminþei!

Companiile alimentare au descoperit curând cã porumbul fãrã germeni, devitalizat, poate fi pãstrat mai multã vreme. El a fost unul din primele alimente naturale nesãnãtoase care au fost intro duse pe piaþã. Porumbul curãþat de germeni este precum pâinea albã. Ambele produse sunt considerate de publicul ignorant alimente de bazã. Mâncarea procesatã a devenit curând cu valoare adãugatã , inclusiv cu preþ ai mari, ºi deci generând un profit mai mare. Sãrmanii oameni nu-ºi dãdeau seama ce cumpãrã. Din pãcate, u-ºi dau seama nici astãzi! Pelagra a devenit endemicã (boalã asociatã cu anumite zone geografice ºi cu o dietã specif icã). Zeci de mii de oameni au suferit de pelagrã ºi de beriberi. La câini, pelagra este numitã boala limbii negre. Aceste afecþiuni ar fi putut fi uºor prevenite DACÃ omul alb ar fi fost mai atent la dieta in dianã care include ºi tutunul. Tutunul conþine întregul complex de vitamine B-12. El este un ALIMENT extrem de valo ros! Porumbul natural (nu hibrid) care nu a fost degerminat este un aliment valoros. La fel ca orice alt exces, prea mult porumb aduce dupã sine dezechilibre ºi boli. Acestea pot fi însã cu uºuri nþã evitate printr-o dietã care include legume verzi (alcaloide), proteine de calitate, ºi în general VARIETATE . Deficitul digestiv de orice fel ºi dezechilibrele hormonale afecteazã rãspunsul organismului la orice tip de hranã. Obiceiul mexicanilor de a uda porumbul cu apã de var neutralizeazã aciditatea acestu ia ºi previne incidenþa pelagrei. Obiceiul a fost adoptat de la indienii americani, alãturi de combinarea lui cu fasolea, pentru un mai bun echilibru alimentar. Povestea vitaminei B Complexul de vitamine B reduce excesele alimentare de orice fel ºi eliminã pericolul pelagrei ºi al boliiberiberi prin reechilibrarea sistemului. Îndeosebi niacina este c onsideratã agentul terapeutic activ al pelagrei (acest lucru NU este adevãrat, dar sã presupunem deocamdatã cã ar fi).

Niacina mai este cunoscutã ºi sub numele de vitamina B-3. Ea este implicatã în TOATE pro cesele metabolice ale corpului. Aceste procese reprezintã o sumã de reacþii extrem de complex e care ne permit sã rãmânem în viaþã, sã ne pãstrãm sãnãtatea ºi sã fim fericiþi. Un corp bioelectric sãnãtos est unei activitãþi consistente a acestor reacþii.

Niacina conþine douã molecule: DNN (dinucleotida nicotinicã) ºi PDAN (fosfatul dinucleot idei adeninnicotinicã). Aceste substanþe sunt folosite în ciclul Krebs ºi în cel al acidului citric, precum ºi în Si stemul de Transport al Electronilor prin care molecula de ATP este creatã, arsã ºi transformatã în e nergie. Toate vitaminele B, inclusiv niacina, sunt implicate în reacþiile de FUZIUNE de la n ivelul intestinelor ºi ficatului. Mitocondriile au nevoie de aceste vitamine pentru a produce energia n ecesarã corpului, pentru a clãdi ºi repara þesuturile, ºi pentru a pãstra puterea sistemului imun. Vitaminele B, pH-ul ºi bãuturile rãcoritoare

Indienii cunoºteau foarte bine proprietãþile dãtãtoare de viaþã ale tutunului. Tutunul este c a mai bogatã sursã naturalã de vitamina B din lume! Nimic nu se comparã cu el în aceastã privinþã, nimic! oncentraþia de vitamina B din tutun ajunge pânã la 30%! Dacã introducem cantitãþi mici de frunze uscate sa proaspete de tutun în salatele noastre, în fasole sau în ciorbe, noi obþinem toatã cantitatea de vitami na B de care avem nevoie. Se recomandã adãugarea unei cantitãþi de suc de lãmâie sau de oþet din mere pentru ca frunzel de tutun sã devinã digerabile. PH-ul tutunului alimentar este de 10-11. Sucul de 2. Acidul stomacal are un pH cuprins între 1 ºi +1. Pentru scara pH-ului (7 este considerat a fi pH-ul neutru; valorile superioare oare acide), pH-ul se modificã de 10 ori. Aºadar, un pH de 10 este de 1.000 de ori mai 231 lãmâie ºi oþetul din mere au un pH de fiecare unitate în plus sau în minus pe sunt alcaline, iar cele inferi alcalin decât unul de 7.

Efectele secundare ale bãuturilor rãcoritoare încãrcate cu acid fosforic sunt insesizabi le la prima vedere ºi nu se referã numai la pH. Ori de câte ori sunt bãute, corpul este silit sã scoatã calciu din oase pentru a neutraliza acidul introdus în sistem ºi care modificã puternic raportul calciu/fosfor, i nclusiv metabolismul corpului. Dacã adãugãm ºi efectele secundare ale aspartamului, este de mirare cã nu murim pur ºi simplu! Vitamine B naturale ºi sintetice

Adevãratele vitamine B sunt niºte substanþe cu o mare putere, cu o energie orientatã cãtre dreapta, chiar dacã în plan fizic ele reprezintã cantitãþi infinitezimale. TOATE vitaminele B din comerþ c excepþia celor derivate din surse ALIMENTARE sunt sintetice ºi au o energie orientatã cãtre stânga. Pent u a mima efectele celor reale, este nevoie de cantitãþi mari de vitamine de sintezã. Deºi majoritatea etichetelor de pe aceste produse nu uitã sã precizeze cã sunt naturale , d acã vitaminele nu sunt derivate din surse alimentare, ele sunt sintetice. Niacina, c omplexul de vitamine B, vitaminele A, C ºi D sintetice nu sunt tot una cu cele naturale. Corpul este INCAPABIL sã îºi const ruiascã þesuturi sãnãtoase cu ajutorul vitaminelor sintetice. Când rezervele corpului de vitamina B nat uralã scad, reacþiile metabolice de fuziune se reduc ºi apare anemia pernicioasã (reducerea periculoasã a nu mãrului de celule roºii din sânge, cele care transportã oxigenul). Dacã acest simptom este ignorat, el poate c onduce la prãbuºirea completã a sistemului imunitar. Atunci când suntem bolnavi, numãrul t lucru nu se întâmplã, apare boala. Lipsit de lipsit de apãrare. Câteva surse excelente de vitamina B realã th, polenul armonic, Harmonic Synergy, orezul taoist, legumele cu celulelor albe din sânge ar trebui sã creascã. Dacã aces o cantitate suficientã de vitamine B, corpul devine sunt: tabletele de ficat biogen, algele Klamma frunze verzi ºi carnea roºie organicã.

Tutunul verde sunt înþesate de vitamina B. Cel uscat este chiar mai concentrat. Sucu l de tutun verde conþine nicotinã, care este un alcaloid. Tutunul uscat conþine acid nicotinic. Acidul nicotinic, niacina ºi nicotinamida sunt forme acide ale nicotinei.

Niacina este promovatã la ora actualã ca fiind vitamina inimii , lucru care este adevãrat , DACÃ derivã dintr-o sursã alimentarã naturalã. Niacina naturalã îmbunãtãþeºte circulaþia sângelui ºi are anticoagulante. Experþii susþin cã înroºirea pielii care însoþeºte ingerarea niacinei se dato zã efectului acestei vitamine asupra sângelui. Acest lucru NU este adevãrat. Efectul de înroºire se datoreazã u nei reacþii alergice (manifestatã sub forma unui ºoc moderat) în faþa moleculelor sintetice de niacinã. Singurel surse sigure de vitamina B sunt cele alimentare. Legumele organice verzi se numãrã printre cele mai bune surse de vitamina B. Carnea

conþine cantitãþi limitate de triptofan, miligrame de triptofan rale (FDA) au interzis mã priveºte, prefer sã biogen ºi algele Klammath.

un aminoacid pe care ficatul îl transformã în niacinã (din 60 de seobþine un miligram de niacinã). Este uluitor cã autoritãþile fede acest aminoacid. În ceea ce îmi iau aminoacizii din super-alimentele integrale precum ficatul

Alcaloizii din alimente pot deveni otrãvitori dacã sunt consumaþi în exces. Alcaloizii s unt niºte compuºi pe bazã de azot care au proprietãþi fiziologice de scriere . Altfel spus, ei determinã declanºa ea anumitor procese. Pe scala pH-ului, alcaloizii sunt alcalini. Printre alimentele alcaloide comune se numãrã spanacul, ceea ce explicã de ce atâþia oameni au dificultãþi în a digera acest aliment. El este extrem de hrãni or, dar trebuie preparat cu lãmâie sau cu oþet pentru ca organismul sã-l poatã digera. Existã ºi plante din c re se obþinfaimoasele droguri alcaloide: digitalis (degeþelul roºu), belladonna, lobel ia ºi marijuana. În ceea ce priveºte tutunul, trebuie sã menþionãm cã existã diferite specii, NU toate fiind indicate pentru co nsum. Nu trebuie confundate varietãþile de tutun de grãdinã ºi comercial cu tutunul comestibil (pentru semi nþe, vezi Pachetul informativ). Povestea niacinei Nicotina a fost numitã astfel dupã numele lui Jean Nicot, ambasadorul francez în Portu galia care a trimis primele seminþe de tutun la Paris în anul 1550. Nu mai târziu de 1571, nicotina în stare empiricã fusese dejaizolatã din tutun. În 1828 a fost izolatã nicotina purificatã. În anul 1867, s-a demonstrat cã nicotina vindecã limba neagrã ºi pelagra, dar acest lucru a fost ignorat de majoritatea medicilor. 232

Nicotina în stare naturalã este o sursã ALIMENTARÃ extrem de bogatã în vitamina B. În schimb, purificatã sau sintetizatã, ea devine extrem de periculoasã. Mâncatã sub formã de frunze ºi î antitãþi mici, ea nu genereazã probleme. Indienii o consumau cu regularitate. Nicotina din frunzele uscate de tutun nu este atât de toxicã pe cât am fost învãþaþi. În caz trar, fumãtorii ºi cei care mestecã tutun ar muri pe loc. Doresc sã vã reamintesc cã membranele de pe tractul respiratoriu sunt cele mai delicate, absorbþia fiind extrem de rapidã prin ele. Þigãrile sunt PERICULOASE nu din cauza nicotinei, ci din cauza celorlalþi compuºi din ele, ºi nu vorbesc acum de tut un ! Nu acelaºi lucru se poate spune însã despre trabucuri (care nu sunt aproape deloc toxice), lucru uºor de i dentificat ºi dupã mirosul lor fin. Istoria vitaminei PP

De la începutul secolului, acidul nicotinic a fost cunoscut sub un nume de împrumut fa ctorul PP , o prescurtare de la Pellagra Preventive (acest nume a fost folosit pânã când generaþia vre mii a murit. Mai târziu, prin anii 30, când cuvântul vitaminã a ajuns la modã, el a fost înlocuit de vitamina PP ). În anul 1899, dr. Joseph Goldberger de la Serviciul de Sãnãtate Publicã al Statelor Unit e a efectuat un studiu referitor la efectele factorului PP ºi la relaþia acestuia cu pelagra. Studiu l a durat 16 ani înainte de a ajunge la concluzia cã existã o asemenea relaþie, deºi acest lucru era cunoscut încã din anu l 1867! Acest lucru NU a fost accidental. A existat un motiv serios pentru aceastã întârziere. În tot acest rãstimp, companiile farmaceutice ºi cele petroliere au reuºit sã creeze vitam ina PP de sintezã. Interese puternice nu doreau ca oamenii sã ºtie cã îºi puteau vindeca pelagra, beriberi ºi b olile derivate din acestea cu ajutorul unei plante cultivate în curtea proprie. NU se dorea ca oameni i sã facã legãtura între factorul PP, nicotinã ºi tutun.

Companiile farmaceutice au gãsit în cele din urmã o cale de a produce ieftin vitamina PP SINTETICÃ, folosind piridinã de carbon din cãrbune ºi petrol, extrem de puþin costisitoare la acea datã. Factorul PP sintetic nu are însã aceeaºi valoare ca ºi cel natural. Vitamina PP realã are o energie orientatã cãtr dreapta, în timp ce cea sinteticã are o energie orientatã cãtre stânga.

Companiile farmaceutice nu au putut patenta tutunul, dar au putut face acest lucru în ceea ce priveºte moleculele de sintezã . Acelaºi lucru s-a întâmplat cu analogii de hormoni din supl mentele de estrogen ºi din pilulele anticoncepþionale care au fãcut atât de mult rãu femeilor. Pãstraþi confuzia oamenilor! Niacina este un termen menit sã inducã o stare de confuzie, un nume inventat, precum canola! A fost creat

de establishment-ul medical ºi farmaceutic prin anii 1950, pentru a ascunde faptul cã acidul nicotinic (forma acidã a nicotinei din tutunul uscat) este ingredientul activ care neutralizeazã exce sele ce conduc la manifestarea pelagrei ºi a bolii beriberi. Interesele anumitor corporaþii ºi-au propus sã câºtige controlul asupra stãrii de sãnãtate a gii Americi. Eforturile de a DEMONIZA tutunul au fost imense. Ele continuã ºi astãzi.

Pentru a crea confuzie ºi a-ºi acoperi urmele, experþii au împãrþit complexul de vitamine B î grupe separate de vitamine, numite de la B-1 la B-12. Au mers chiar atât de departe încât au dat vitaminei B-12 un nume special: factorul intrinsec . Puteþi gãsi astãzi acest termen în toate tratatele medic ale ºi de nutriþie. Factorul intrinsec TREBUIE sã fie prezent în sucurile gastrice pentru o digestie cor ectã. Factorul intrinsec este esenþial pentru reacþiile de FUZIUNE care se petrec la nivel ul intestinelor ºi ficatului. Aceste reacþii ne asigurã vitalitatea ºi energia, ºi fac parte din alchimia b iologicã. Este vorba de o fuziune la rece . Fãrã ajutorul factorului intrinsec apare anemia pernicioasã, iar sistem ul imunitar este afectat. Factorul intrinsec mai este cunoscut ºi sub numele de albastru de cobalt sau cobal t 60. Citiþi eticheta oricãrei cutii cu vitamine ºi veþi descoperi cã vitamina B-12 este numitã cianocobalaminã , la cian albastru, cobal prescurtarea de la cobalt, ºi aminã. 233

Cobaltul ºi sãnãtatea

Cobaltul 60 este o substanþã radioactivã naturalã care trebuie sã fie prezentã pentru ca viaþ sã fie posibilã. Este un element crucial în reacþiile de fuziune de la nivelul corpului bioel ectric al omului (inclusiv al animalelor). Este implicat în producerea masivelor cantitãþi de energie necesare pentr u a ne menþine în viaþã. Tutunul conþine o cantitate enormã de albastru de cobalt. El este înþesat de complexul v itaminelor B. Atunci când mâncãm alimente naturale integrale precum legumele verzi sau tutun, noi îi asigurãm corp ului cantitãþile naturale de DNN ºi PDAN, de albastru de cobalt ºi toate vitaminele B de care are nev oie pentru ca mitocondriile sale sã poatã produce moleculele de ATP.

Fiecare om ar trebui sã creascã în grãdina sa tutun. Din fericire, statul nu a interzis în cã cultivarea acestuia. Tutunul poate fi mâncat crud sau fiert pe abur, poate fi congelat sau us cat. Specia comestibilã de care vorbesc este o plantã frumoasã, care se ridicã pânã la o înãlþime de 2-3,5 metri, cu frunze c cresc pânã la o jumãtate de metru. Gândacii nu atacã tutunul. Este o plantã mult prea puternicã pentru ei. Dilema Pe de o parte, opiniei publice i s-a spus cã tutunul ºi nicotina sunt ceva rãu. Pe de altã parte, i se spune cã niacina ºi vitamina B este ceva bun. Se pare cã NU ni se spune tot adevãrul! Încã din prima jumãtate a acestui secol a început o campanie de lungã duratã, cu scopul de a -i împiedica pe oameni sã foloseascã tutunul. Astãzi, efortul de convingere a devenit masiv! S-a cr eat o adevãratã frenezie în a convinge oamenii sã nu mai fumeze ºi sã nu mai mestece tutun. Vina pentru toate boli le posibile, de la diferitele probleme ale plãmânilor la cancer, este aruncatã asupra tutunului. Tutunul este un þap i spãºitor, iar experþii sunt niºte MINCINOªI patentaþi! ADEVÃRUL este cu totul altul: produsele pe bazã de tutun au fost modificate li s-a s cos nicotina, care afost înlocuitã cu alte substanþe mai ieftine, de sintezã. În realitate , oamenii fumeazã ºi mestecã ceva TOXIC, nu tutun de calitate! Dacã doriþi sã fumaþi, vã recomand trabucurile fine. Noi ºi noi minciuni Personal, NU fumez ºi NU mestec tutun. Nu discut însã aici de preferinþele mele personal e, ci de faptul cã am fost minþiþi sã refuzãm un produs care ne putea dinamiza fantastic sistemul imunitar, tocmai într-un moment în care calitatea alimentaþiei s-a degradat îngrozitor. Simultan cu campania de demonizare a tutunului, Guvernul SUA este cel mai mare c ultivator de tutun hibridizat din lume! Implicaþiile sunt teribile, dar nu se datoreazã tutunului în sine .

Unul din motivele pentru care tutunul este demonizat în plan social este acela de a acoperi urmele cumplitelor efecte secundare ale miliardelor de tone de deºeuri chimice toxice ars e în incineratoarele din SUA.

Tutunul reprezintã acoperirea perfectã. Adevãrata problemã sunt companiile farmaceutice ºi guvernul corporatist , nu tutunul. Oamenii TREBUIE sã se trezeascã ºi sã realizeze cã îºi pot îmbunãt bil sãnãtatea cultivând ºi mâncând tutun în cantitãþi MICI.

Cu cât o credinþã pare mai adevãratã ºi cu cât numãrul celor care cred în ea este mai mare, c mai mari sunt ºansele ca ea sã fie FALSÃ!

Fermierii de altãdatã din Tennessee ºtiau cã dacã vrei sã ai cei mai frumoºi ºi mai buni cai lume, trebuie sã îi hrãneºti cu TUTUN! Dupã pãrerea mea, oamenii valoreazã cel puþin tot atât de mu caii. Cultivaþi tutun ºi consumaþi-l în cantitãþi mici în salate ºi ciorbe. Congelaþi-l verde sau u pentru a-l consuma mai târziu în timpul anului. Tutunul a fost cadoul indienilor americani fãcut omului alb. Cel din urmã a acceptat Cele Trei Surori Sacre, DAR a ignorat cel mai mare dar între toate. Tutunul cultivat în grãdina persona lã fortificã sistemul imunitar, îmbunãtãþeºte oxidarea mitocondrialã (producþia de energie) ºi amplificã reacþiile ice ale ficatului. 234

Dispariþia pelagrei în anul 1935 nu are nimic de-a face cu aºa-zisa îmbogãþire a alimentelo u vitamine de sintezã. Pelagra a încetat sã mai fie o problemã odatã cu varietatea alimentarã º proteinele de calitate care au invadat piaþa americanã.

Oamenii de astãzi suferã de pelagrã la nivel subclinic, duc o viaþã marginalã ºi suferã de ex e alimentare. Când sãnãtatea se deterioreazã, medicina decreteazã: sindrom . Japonezii ar spun kybio . Eu îi spun: bãtrâneþe . Preambul: capitolul urmãtor este cel final. Are o singurã paginã, iar titlul sãu este de fapt titlul unui poem. Citiþi-l ºi meditaþi asupra semnificaþiei sale. Dacã nu înþelegi ºi nu vezi cauza unui fenomen, cauza acestuia trebuie sã fie diavolul! Apendicele Apendicele porneºte din cecum ºi se prelungeºte în jos. Aceasta este cea mai toxicã parte a corpului fizic (vezi desenul de la pagina xx). Scopul acestui organ este acela de a sifona o pa rte din energia toxicã în exces provenitã din zona colonului (cecumului). Apendicele este înconjurat de aglomerãri de noduri limfatice numite plasturele lui Peyer . Cecumul este capãtul intestinului subþire ºi începutul celui gros. L ocul este preferat de paraziþi. Este situat la doi metri de anus ºi reprezintã punctul terminus al terapiei colonului. Paºi simpli pentru o mai bunã sãnãtate

O stare bunã de sãnãtate poate fi obþinutã printr-un proces gradual. Iatã câþiva paºi simpli, obligatorii, care trebuie fãcuþi pentru o mai bunã sãnãtate ºi vitalitate: 1. Beþi numai apã biologic activã. 2. Începeþi un program serios de detoxifiere. 3. Mâncaþi legume proaspete, crude, cultivate în grãdina personalã. 4. Evitaþi extremele. Cãutaþi echilibrul în TOATE domeniile vieþii. 5. Practicaþi postul terapeutic. 6. Folosiþi numai suplimente racemizate ºi provenite din produse alimentare naturale . 7. Echilibraþi-vã hormonii ºi deschideþi-vã receptorii. 8. Evitaþi orice formã de alimentaþie nesãnãtoasã (de tip fast food). 9. Faceþi cât mai multe exerciþii aerobice. 10. Folosiþi ZILNIC precursorii racemizaþi ai hormonilor. 11. Feriþi-vã de doctori. 12. Controlaþi-vã mintea. 13. Râdeþi! Iubiþi! Ajutaþi-i pe cei din jur! 14. Nu vã lãsaþi niciodatã cuprinºi de urã, mânie, lãcomie, invidie sau vinovãþie. 15. Evitaþi medicamentele, drogurile ºi alcoolul. 16. Urmaþi-vã instinctele. 17. Vizualizaþi corpul pe care aþi dori sã-l aveþi ºi viaþa pe care aþi dori sã o duceþi. 18. Refuzaþi sã gândiþi negativ. 19. ªtergeþi amprenta câmpurilor energetice ale vaccinurilor din trupul dumneavoastrã. 235

20. Eliminaþi mercurul ºi metalele grele din trupul dumneavoastrã. 21. Rugaþi-vã regulat. Creaþi-vã o viaþã interioarã bogatã. 22. Folosiþi o mini-trambulinã pentru a pune în miºcare fluidul limfatic. 23. Practicaþi masajul limfatic dimineaþa ºi seara. 24. Folosiþi ETVC pentru a obþine mai multã energie, pentru echilibrarea nivelului de zahãr din sânge ºi pentru arderea grãsimilor. 25. Trãiþi aici ºi acum. Uitaþi de ziua de ieri. Nu vã gândiþi excesiv la ziua de mâine. 26. Beþi ceai de Kombucha pentru a vã regenera pãrul ºi a-i reda culoarea naturalã. 27. Faceþi zilnic eforturi fizice grele (ridicãri de greutãþi). 28. Simplificaþi-vã cât mai mult viaþa. 29. Scoateþi-vã plombele pe bazã de mercur din gurã. 30. Amestecaþi minerale marine racemizate în apa pe care o beþi. 31. Faceþi-vã o grãdinã personalã ºi cultivaþi plante în ea! 32. Învãþaþi sã folosiþi pendulul ºi lanþul vibratoriu. 33. Folosiþi SUPER-alimentele taoiste, pentru a vã bucura de o sãnãtate perfectã. 34. Mâncaþi numai alimente organice. 35. Nu consumaþi ulei de soia ºi canola sau produse din soia. 36. Mulþumiþi zilnic pentru faptul cã sunteþi în viaþã. 37. Aveþi rãbdare cu dumneavoastrã. Oferiþi-i corpului dumneavoastrã o ºansã. 38. Experimentaþi miracolul regenerãrii. 39. Trãiþi corect 90% din viaþa dumneavoastrã ºi faceþi-vã de cap în ceea ce priveºte celelal %. 40. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a vã bucura de o viaþã sãnãtoasã. Filosofia acestei cãrþi ºi folosirea produselor racemizate permit trecerea uºoarã peste di ficultãþile etapei de tranziþie de la un corp bãtrân ºi bolnav la unul tânãr ºi sãnãtos. 35 Fãrã milã Ce minunat; oamenii se leagã singuri, cu propriile lor mâini, ªi se aruncã în faþa morþii, iau parte la rãzboaiele Regilor, care îi plãtesc pe nimic din preaplinul lor. Omul este stãpânul tuturor lucrurilor dintre cer ºi pãmânt, Dar el nu ºtie acest lucru; iar dacã cineva îndrãzneºte Sã-i spunã acest adevãr, el îl ucide fãrã milã. Tomasso Campanella, Oamenii Inversarea procesului de îmbãtrânire este un proces gradual (pas cu pas) care se petre ce treptat (în fiecare zi câte puþin), dar în sens invers.

Puneþi-vã urmãtoarele întrebãri: Doresc sã îmi asum cu adevãrat responsabilitatea pentru pro meu viitor ºi sã aduc în viaþa mea miracolul reîntineririi? Doresc cu adevãrat sã fac tot ce îmi puteri pentru a-mi pãstra tinereþea sau pentru a regãsi anii pierduþi? Doresc eu sã acþionez numai în interesul eu? ªi asta nu în viitor, ci chiar acum? 236

Tot ce trãim are un preþ. Durerea! Suferinþa! Banii! Sper din tot sufletul sã mã urmaþi ºi sã sumaþi destinul, oricât de greu vi s-ar pãrea la început. Nu vã mai faceþi iluzii cu privire la a jutorul statului sau al sistemului de sãnãtate public. Sãnãtatea ºi vitalitatea sunt apanajul celor care sunt disp uºi sã plãteascã preþul corect. Vã doresc sã redeveniþi tineri! Cu sinceritate, John Thomas Hormonii ºi detoxificarea Întrebarea care mi se pune cel mai frecvent este: Ce pot sã fac pentru a accelera pro cesul de inversare a îmbãtrânirii?

Rãspunsul meu este urmãtorul: Începeþi întotdeauna prin a vã purifica ficatul ºi vezica bili e pietrele care blocheazã eliminarea deºeurilor biliare din corp . Este de domeniul evidenþei faptul cã organismul nu poate reveni la o stare de tinereþe dacã nu scapã de excesele toxice care s-au acumulat în þesuturile sale moi!

Toate informaþiile ºi produsele necesare pentru a efectua clisma la ficat pot fi obþin ute de la noi la pachet. Procesul dureazã opt sãptãmâni, perioadã în care vã puteþi continua viaþa normalã în toate pr Singurul moment mai special în care trebuie sã vã pregãtiþi este cel a doua zi. Pentru a se putea odihni a doua zi, majoritatea oamenilor efectueazã ea de vineri spre sâmbãtã. Corpul trebuie pregãtit timp de trei sãptãmâni înainte de efectuarea e mai sunt efectuate alte cinci clisme sãptãmânal. Procesul nu prezintã dificultãþi ºi nu reprezintã primul pas pentru a putea ieºi din închisoarea propriului trup. La fel de important Echilibrarea sistemului hormonal ºi el de importantã ca ºi purificarea ficatului. deblocarea receptorilor acestui sistem este la f din noaptea clismei ºi clisma în noapt primei clisme, dupã car

este deloc periculos. El

Ideal este sã începeþi programul hormonal, care dureazã 90 de zile, simultan cu cel de p urificare a ficatului. Eliminarea deºeurilor goleºte corpul de excesele pe care era nevoit sã le poarte, în tim p ce precursorii racemizaþi ai hormonilor deblocheazã receptorii neuronali ºi hormonali astfel încât corpul poatã avea din nou grijã de sine (prin repunerea în funcþiune a circuitelor energetice).

Produsele noastre sunt disponibile deopotrivã pentru femei ºi bãrbaþi. Programul îmbunãtãþeºt

funcþionarea sistemului nervos, reduce durerile încheieturilor, purificã mintea de ace a senzaþie de înceþoºare , normalizeazã problemele menstruale, repune în funcþiune circuitele energetice, reduce grãsimea corporalã, eliminã senzaþia de îngheþare a extremitãþilor, amplificã apetitul sexual, regenereazã pãru eazã infecþiile urinare, normalizeazã problemele prostatei ºi eliminã tumorile fibroide din o rganism la nivelul uterului ºi sânilor. Sauna cu infraroºii la distanþã Pãmântul este bombardat cu raze energetice din gama spectrului infraroºiilor. Oamenii nu pot vedea aceastã energie, dar ea existã pretutindeni în jurul lor. Soldaþii folosesc un echipamen t special cu infraroºii pentru a putea vedea noaptea. Cei care au descoperit cum pot folosi energia infr aroºiilor pentru a promova sãnãtatea ºi longevitatea au fost japonezii.

Energia infraroºie este orientatã cãtre dreapta, fiind deopotrivã sigurã ºi beneficã pentru o ganism. Tehnologia cea mai uºor de aplicat a razelor infraroºii este cea încorporatã în sauna cu i nfraroºii la distanþã. 237

Cu numai 15 cenþi pe zi, acest dispozitiv converteºte energia electricã în energia infra roºie atât de beneficã organismului. Saunele cu infraroºii mi-au captat atenþia deoarece încap fãrã probleme în orice apartament. Ele produc o energie vindecãtoare, fãrã ajutorul apei, cãldurii sau luminii.

Cãldura razelor infraroºii mai este cunoscutã uneori ºi sub numele de cãldurã blândã . Un lu e cert: cãldura razelor infraroºii dizolvã ºi eliminã deºeurile acide din þesuturile cutanate º ubcutanate ale pielii. În traducere liberã, acest lucru înseamnã eliminarea acneii, dispariþia durerilor de încheie turi, a dispoziþiilor proaste din timpul iernii, a multor plângeri asociate cu bãtrâneþea ºi a mirosurilor corpo rale.

Dacã sunt lãsate sã se acumuleze în þesuturi, deºeurile acide produc inflamaþii, bãºici ºi du xcesul de deºeuri conduce la boli degenerative precum cancerul, artrita ºi diabetul, ca sã le numim numai pe cele mai cunoscute dintre ele. Dacã fac zilnic o saunã cu infraroºii, oamenii în vârstã îºi pot îmbunã erabil viaþa, circulând mai liber ºi devenind mai puþin arþãgoºi . În plus, energia infraroºie stimuleazã rata metabolismului bazal. Cei care suferã de bol i degenerative precum fibromialgia, lupisul sistemic sau hipertensiunea simt o alinare atunci cân d se supun terapiei cu infraroºii. Suferinzii de inimã ºi cei care au avut atacuri de cord pot face saunã cu in fraroºii în toatã siguranþa! Saunele cu infraroºii la distanþã sunt construite de profesioniºti, au un design modular , sunt uºor de instalat ºi de mutat, au o garanþie de cinci ani ºi sunt decorate cu lemn de cedru în in terior ºi de pin în exterior. În plus, primiþi la ele ºi un echipament stereo pentru ascultat muzicã, mufã pentru telefo n ºi lampã pentru citit. Folosiþi o saunã SID pentru a vã elibera de dependenþa de sistemul medical.

Regim pe bazã de carne sau vegetarian?

Omul înþelept nu mãnâncã foarte multã carne, dar nici nu este un vegetarian radical. Secretu constã în calea de mijloc!

Existã o dogmã adânc înrãdãcinatã în convingerile celor preocupaþi de sãnãtate potrivit cãrei vegetarienii ar fi mai inteligenþi ºi mai sãnãtoºi decât cei care preferã carnea. Orice veget rian ºtie pe bunã dreptate cã atunci când un mâncãtor de carne se îmbolnãveºte sau îmbãtrâneºte ºi trece la u vegetarian , sãnãtatea lui se îmbunãtãþeºte rapid.

Întrebarea este de ce se bucurã mâncãtorii de carne de o sãnãtate mai bunã atunci când trec regim bazat îndeosebi pe legume ºi fructe proaspete? Pentru simplul motiv cã ei îºi echili breazã în acest fel dieta alimentarã. Personal, am trecut de ambele pãrþi ale baricadei: am fost mai întâi un mare mâncãtor de car

ne. predigerat. apoi un vegetarian radical. În plus. Iau douã asemenea tablete. Sãnãtatea ºi vitalitatea depind de capacitatea sau de incapacitatea noastrã de a prelucr a integral alimentele . dupã care mi-am revenit în simþiri. Realitatea este cã cu cât mâncãm mai puþin. Aceasta este carnea pe care o prefer eu. de douã ori pe zi. ºi sã reduceþi cantitatea de carne ing eratã. Existã totuºi ºi probleme secundare de sãnãtate specifice vegetarienilor datorate lipsei de varietate ºi incapacitãþii de a PROCESA proteinele (aceeaºi problemã apare ºi în cazul mâncãt r de carne). Vegetarienii se bucurã de o mai bunã sãnãtate ºi îºi pãstreazã înfãþiºarea tinereascã mai mul mâncãtorii de carne. 238 . organic ºi racemizat. Calitatea digestiei este cea care dicteazã rezultatele. Ficatul racemizat nu genereazã NICI UN FEL DE STRES asupra organismului. dar ºi cantitatea totalã de alimente pe care le consumaþi. care nu genereazã un stres prea mare asupra organismului. pentru o mai bunã asimilare. 3. sfatul meu este sã mâncaþi legume ºi fructe p oaspete. 2. Secretul sãnãtãþii ºi al vitalitãþii constã în pãstrarea echilibrului. NU de faptul cã suntem vegetarieni sau mâncãtori de carne. pentru cã e ste predigerat. De aceea. Iatã ce am învãþat însã din aceastã e 1. cu atât mai mult vom trãi. Orice aliment impune un anumit stres asupra corpului fizic. dacã doriþi sã beneficiaþi de o sãnãtate op olosiþi tabletele de ficat organic. împreunã cu clorurã de hidrogen racemizatã ºi cu DiSorb Aid.

Nu este vorba de filtre luminoase false sau de alte asemenea lucrur i. dragã! ªtiaþi cã guvernul. Bio-Grow creeazã o energie pozitivã la nivelul solului. c riaþi împreunã cu alte persoane un teren sau cã angajaþi un grãdinar care sã facã acest lucru în locul dumn eavoastrã. companiile farmaceutice ºi giganticele mul tinaþionale ale industriei alimentare au pus la cale un plan diabolic care va avea efecte dezast ruoase asupra oamenilor din întreaga lume. establishment-ul medical. Energia luminii este trimisã apoi direct în corp prin intermediul ochilor ºi neuro-receptorilor pacientului. care vor avea apoi nevoie de stimulente de forþare a imunitãþii ºi vor menþine spitalele pline.Iatã câteva sfaturi: carnea roºie este mai bunã decât cea de pui. tetanusului. Untul este un aliment bun. dar cu mult mai puþin efort. Plantele cultivate fãrã chimicale chiar ºi în cantitãþi mici au efecte uluitoare asupra s de sãnãtate. . Peºtele este situat undeva la mijloc. margarina nu. Este un produs energetic care þine de a patra d imensiune ºi care reproduce principiile Biodinamicii. cu ajutorul cãruia solul poate fi purificat în mai puþin de 30 de zile. cãci LUMINA este o energie rezonantã . vã recomand cele douã volume ale Biodinamicii (vezi Pachetul informativ). Îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate este rapidã. ºi îndeosebi a americanilor? Complotul se referã la folosirea unor fructe ºi legume modificate genetic pentru a l e transmite consumatorilor virusurile hepatitei B. Modificarea genelor din alimente va îmbolnãvi milioane de oameni. Dacã doriþi sã trãiþi o viaþã sãnãtoasã ºi fericitã. pojarului. Dacã veþi combina terapia prin cu precursorii racemizaþi ai hormonilor veþi obþine rezultate de-a dreptul spectaculoase! Pentru informaþii suplimentare. un sol nu poate fi neutralizat ºi purificat de energiile sale negative anterioare decât într-o perioadã de câþiva ani. gri pei porcine ºi rubeolei prin intermediul alimentelor consumate. stabilind nivelul de intensitate ºi ceilalþi parametri indicaþi pentru terapie. Mãnâncã-þi vaccinul. La or a actualã existã însã un produs numit Bio-Grow. ºi cãtre hipotalamus. Soia ºi canola sunt letale. Dacã doriþi sã înþelegeþi mai în profu me acest fenomen. poliomelitei. indiferent cã o faceþi în grãdina personalã. Cromo-terapia secolului XXI Tehnologia cromo-terapiei a fãcut un salt cuantic în ultima vreme! Au apãrut astãzi echi pamente clinice capabile sã formeze frecvenþele PURE (la nivel de nanometru) al diferitelor culori ºi sã le amestece. în ghivece þinute pe balcon. ESTE ABSOLUT NECESAR sã vã cultivaþi pro legume ºi fructe. cãtre glanda pinealã ºi cea pituitarã. comandaþi caseta audio Medicina luminii viitorului ºi alte tehnici. Cel mai bun moment sã vã apucaþi de grãdinãrit este astãzi! În mod normal.

ceea ce face ca procesul de învãþare sã fie FOARTE dificil pentru ei. Gata cu poftele! Dacã vã este tot timpul poftã de mâncare. SOC 239 . Mai mult receptorii lor hormonali nu sunt capabili sã citeascã ºi sã regleze funcþiile sis temului lor. de alcool sau de droguri. aþi aflat deja cum poate fi rezolvatã aceastã problemã. mâncaþi SUPER-alimente ºi folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor. Dacã aþi citit cu atenþie aceastã ca . Veþi constata cã pof ele dumneavoastrã dispar pur ºi simplu! Procesul de detoxificare este însoþit frecvent de mâncãrimi anale. purificaþiatul.Copiii hiperactivi sau cu deficit de atenþie Unul din lucrurile comune pe care le au aceºti copii este faptul cã au receptorii ne urologici blocaþi . de o þigarã.

de vreme ce acestea nu se regãsesc în d ieta sa? De ce îngroaºã ºi întãreºte unghiile coada-calului (planta). potrivit cãrei a miºcarea vieþii derivã din transformarea continuã a unui mineral în altul. cãruia nu-i plãceau implicaþiile într ebãrii puse de mine. ºi cu excepþia fap tului cã miroase . În lumea în care trãim. Din pãcate. de vreme ce nu conþine f ier? Cum este posibil ca o prunã uscatã sã conþinã mai multe minerale decât una proaspãtã? Într-adevãr.DMSO (dimetil-sulfoxidul) a existat pe piaþã timp de peste 50 de ani. de genul: Cum îþi explici cã alimentele vegetale conþin minerale pe care plantele n u aveau cum sã le extragã din solul în care au crescut? Cum reuºeºte vaca sã producã lapte care conþine o ntitate mult mai mare de minerale decât iarba cu care s-a hrãnit? De unde îºi extrage gãina minera lele de care are nevoie pentru a produce coaja ouãlor sale. A apãrut apoi MSM. o formã racemizatã de MSM care amplificã activitatea biologicã de zece ori (10x) ºi nu are miros. Simpla ridicare a acestor întrebãri declanºeazã o reacþie de genul celei pe care ai provoc a-o dacã ai declara cã ai descoperit secretul lui perpetuum mobile. Atacatorul a fost un profesor de chimie. Louis Kervran ºi de descoperirea sa. 18 Alchimia biologicã Dupã Einstein. cum Rãspunsurile la toate aceste întrebãri pot fi gãsite în opera geniilor nerecunoscute (a VRÃJ ITORILOR. este un produs cât se poate de util. ea s-a izbit de zidul prostiei genera le . Alchimia! Este ceva imposibil! Ea reprezintã doar un exemplu al greºelilor ºtiinþei de altãdatã! Aºa s-au încheiat cercetãrile pe care le-am fãcut la nivelul comunitãþii universit Ele NU m-au determinat însã sã mã opresc! Întregul scandal a fost declanºat de cuvântul transmutaþie . fizica a devenit o anexã a matematicii. Ren de Puymorin vorbind de opera profesorului C. . care are aceeaºi structurã molec ularã. aºa cum îi numesc eu). care deþineau o cunoaºtere ignoratã astãzi ºi demult uitatã. deºi ea nu aduce un aport de calciu? C poate produce magneziul organic creºterea cantitãþii de fier din sânge. În sfârºit. Fantastica dumneavoastrã descoperire legatã de transmutaþiile energiei slabe ar fi tre buit sã marcheze un punct de cotiturã în evoluþia ºtiinþei. te poþi alege cu necazuri mari. pierzând orice contact cu realit atea. am obþinut SOC. Mai ales dacã le pui cui nu trebuie. adicã din procesu l de transmutaþie . care aminteºte prea pregnant de alchimie. dar cu un atom deoxigen mai puþin ceea ce permite dispariþia mirosului neplãcut. a chimicalelor de tot felul ºi a legilor DEFINITE ale chimiei ºi f izicii.

Ele sunt totuºi întrebãri corecte. fiind imediat ars pe rug! Energia mineralã Viaþa profesorului C. Louis Kervran (1899-1990) are implicaþii deosebite asupra inve rsãrii procesului de îmbãtrânire. Unii oamenii de ºtiinþã se simt intimidaþi de întrebãrile la care nu cunosc rãspunsurile. Problema nu este legatã de întrebarea propriu-zisã. Rid carea lor înseamnã pentru ei un atac la DOGMÃ. 240 . ci de im plicaþiile pe care le presupune ea. suficient de grav pentru a fi catalogat drept eretic al ºtiinþei . de genul celor re ºi le punea profesorul Kervran.aceste întrebãri nu îºi gãsesc rãspunsuri.

Dacã forþele energetice din interiorul unui element sunt modificate. refuzând sã îºi supunã descoperirile aprobãrii colegilor e breaslã. Carey Reams. ºi o rearanjare a an ionilor ºi cationilor. Kervran ºi-a numit-o pe a sa: T eoria Transmutaþiei Biologice. el nu mai poate fi în chis. Ei au vorbit despre aceleaºi fenomene din perspectiva lor p ersonalã ºi au interpretat ceea ce au observat. la fel cum fãcuserã cu atâþia alþi Vrãjitori înaintea lui. Profesorul Kervran a îndrãznit sã punã întrebãrile corecte. cea francezã ºi cea americanã. El a numit acest proces transmutaþie . a încãlcat regulile unanim acceptate. colegii de breaslã ai lui Kervran l-au atacat ºi l-a u ridiculizat. cele mai prestigioase avan posturi ale ºtiinþei moderne. Savantul a fost membru al douã Academii Naþionale ale ªtiinþelor. fenomen descris ºi de Vincent. Adevãrul este precum o Cutie a Pandorei pentru cei care trãiesc în ignoranþã ºi care se tem de el îndeosebi pentru cei care se complac în mod egoist în acceptarea a tot felul de grade ºi t itluri. Kervran credea cã aceastã energ ie alimenteazã procesele metabolice. În plus . dr. Amândoi au vorbit de forþe energetice care permit existenþa vieþi i. o fuziune LA RECE! Descoperirile lui Kervran au venit din interiorul lumii ºtiinþifice. Viziunea sa asupra creaþiei divine nu diferea prea mult de cea a contemporanului sãu. care l-a orporat . În viziunea lui. Au încercat sã-l ignore. fiind forþa care stã la baza vieþii. transmutaþia p resupune o schimbare a structurii elementare pe nivel atomic ºi subatomic. Fiecare ºi-a eat propria sa viziune independentã. din el va rezul ta un element diferit. Altfel spus. Viziunile Kervran a pornit de la premisa cã mineralele conþin câmpuri concentrate de energie în ca drul legãturilor lor chimice. Procesul conduce la o eliberare de energie. Marii Vrãjitori NU au colegi de breaslã! Ei au o viziune asupra creaþiei divine pe care o proclamã în mod profetic asumându-ºi astfel blestemele dispreþuitoare ale ºtiinþei! La fel ca ºi în cazul lui Copernic. Când un vas al ADEVÃRULUI este deschis. Cei doi mari oameni de ºtiinþã nu s-au întâlnit niciodatã.Kervran a emis ipoteza cã fenomenele energetice pe care le numim VIAÞà sunt legate de transformarea unui mineral în altul. dar NU au t contesta ADEVÃRUL descoperit de el. Amândoi au afirmat cã energia are o amprentã sau o semnãturã. ªtiinþa preferã i spunã alchimie. El a pãcãtuit împotriva ªtiinþei ceptate de aceasta atunci când le-a oferit semenilor sãi rãspunsul lui Dumnezeu. Noi ne vom referi la el folosindu-ne de expresia alchimie biologicã. Reams ºi-a numit viziunea: Teoria Biologicã a Ionizãrii.

În viziunea amândurora. Dumnezeu le-a rãspuns dându-le exemple v te de importanþa hranei vii din punct de vedere biologic. al sãnãtãþii ºi bolii. Ei con siderau plantele. pe care noi ne-am pus-o în capitolul doi. încercând ge misterul vieþii ºi al morþii. Kervran a descris rearanjarea forþelor energetice ºi fuziunea acestor forþe p e nivelele atomice ºi subatomice. 241 . a apei cu un coeficient POR ridi cat ºi a unui mod de viaþã disciplinat. Kervran a descris transmutaþia mineralelor în intestinele animalelor. Amândoi au cãutat rãs suri la întrebarea De ce existã aceastã viaþã? . animalele ºi microbii simpli mediatori între soare ºi pãmânt. El i-a rãspuns lui Reams în englezã ºi lui Kervran în francezã. Reams a vorbit de energia care se roteºte de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga ºi de eliberarea forþelor cosmice încãtuºate în legãturile chimice ale mineralelor (legãturile ioni e). principiul central al procesului descris era soarele. dar ºi în pielea ºi limfa pãmântu ui adicã în sol ºi în apã.în conceptele de apã BEV ºi Apã Microionizatã cu Valoare Terapeuticã. Reams a vorbit de ionii de energie pozitivã numiþi anioni ºi de ionii de energie negat ivã numiþi cationi. Versiun noastrã va fi o traducere a ambelor limbi .

În mod similar. animalele ºi microbii Plantele reprezintã o verigã între soare ºi lumea animalã (cãreia îi aparþine ºi trupul omulu Plantele convertesc energia solarã în molecule de carbohidraþi. Transmutarea câmpurilor energetice ale mineralelor încetineºte procesul de îmbãtrânire ºi menþine sãnãtatea la apogeu. Fãrã microbi. Tot cu ajutorul microbilor. mediul intern trebuie sã fie echilibrat din punct de vedere electric. Spre exemplu. sulf. Oamenii nu au decât un singur stomac. vaca nu s-arputea hrãni. animale ºi microbiene. Ea mãnâncã plante (alcãtuite d in carbon. cum sunt muºchii ºi oasele ei. Vacile ºi oamenii Vaca este un animal care utilizeazã procesul de transmutaþie. în stomacul multiplu al unui animal erbivor SÃNÃTOS. pentru a fi eficie nte. ele trebui e sã fie într-o formã ionizatã racemizatã ! În viziunea lui Kervran. Pentru el. animalele prelucreazã þesuturile vegetale ºi îºi trãiesc viaþa cu ajutorul energiei electronilor eliberatã în timpul procesului de digestie. hidrogen. Fãrã microbi ºi fãrã enzime. câmpurile energetice ale mineralelor din sistemele vii sunt în permanenþã dinamice. sãnãtatea era o manifestare a fiestei microbiene din intestinele ºi din ficatul omului (sau ale animalelor)! Pentru ca aceastã fiesta sã se poatã desfãºura. Microbii se aflã în centrul acelui proces alchimic pe care îl numim fuziune. iar ele îi dãruiesc energie ºi vitalitate. Fuziunea la rece permite manifestarea ºi menþinerea vieþii. mineralele ingerate de ei trebuie sã fie într-o formã biologic activã maximã. Plantele aduc viaþa ºi energia pe pãmânt. fan le reacþii biochimice pe care Kervran le-a numit transmutaþii NU ar putea avea loc. Vaca reuºeºte acest lucru cu ajutorul enzimelor ºi microbilor din ficatul ºi din tractul ei gastrointestinal.Plantele. energia vieþii se naºte din jocul elementelor minerale. catalizând astfel noile procese ale vieþii deopotrivã v le. calcarul este transmutat de bacterii pentru a satisface nevoil e energetice ale animalului. schimbându-se din unele în altele. lipide. proteine ºi minerale) pe care le co nverteºte în forme energetice NOI ºi DIFERITE. glucide. azot. . Altfel spus. Ea le asigurã un cãmin. cu ajutorul microbilor . În viziunea lui Kervran. omul ar îmbãtrâni ºi ar muri mai rapi Microbii sunt paºaportul care îi permite omului sã îºi continue existenþa pe pãmânt. Ea presupune transmutarea unui câmp energetic în altul. Deºeurile a nimale devin parte integrantã din pielea pãmântului. Bacteriile care trãiesc în acest mediu intern au o relaþie simbioticã cu vaca. fãrã microbi. Rãtãcirile omului au fãcut însã ca microbii sã se revolte împotriva lui. De aceea.

cu câmpuri energetice puternice. Dacã o vacã bea apã cloruratã. în timp ce cei patogeni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre stânga din mediile toxice. nu sunt altceva decât reflectãri ale unui mediu intern propice bolii. o apã bio-activã cu un coeficient POR ridicat.Vacile bolnave au foarte multe lucruri în comun cu oamenii bolnavi. O viaþã sãnãtoasã presupune o al mentaþie nutritivã. aºa cã pãrãsesc corpul în care apare o asemenea stare. chimicalele din aceasta creeazã un dezechilibru energetic c e determinã mutaþii ale microbilor în forme patogene. exerciþii fizice ºi un mediu intern curat. ºi pierderea vitalitãþii ºi a animalului. Sãnãtatea ºi vitalitatea omului depind de starea mediului sãu intern ºi de pro cesele pe care Kervran ºi Reams le-au numit transmutaþie sau ionizare. la fel a ºi un om bolnav. Or ice mediu anaerob conþine o energie orientatã cãtre stânga. Bacteriile aerobe (benefice pentru cor p) nu pot trãi întrun mediu anaerob. minerale ionizate . Antibioticele au un efect similar. Ele tulburã echilibrul florei intestinale prin schimbarea mediului intern al corpului. nici animalele ºi nici oamenii nu mai reuºesc sã utilizeze în mod eficient proc esul de transmutaþie. Atunci când se îmbolnãvesc. Aºa-numiþii microbi buni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre dreapta. 242 . orientate cãtre dreapta. O vacã bolnavã. Rezultatul acestei schimbãri energet ice este încetinirea activitãþii metabolice a intestinelor ºi ficatului.

medicamentele. Un exemplu de fuziune biologicã anormalã este cancerul. atât în cele pozit ive cât ºi în cele negative. materii organice ºi carbon. se transformã în sol. fisiunea biologicã este beneficã. etc. Altfel spus. Toate acestea produc oxidãri ale þesuturilor ºi formarea de radicali liberi. Acesta este mort. mâncarea gãtitã la microunde. Din aceastã catego rie fac parte aditivii. Oxidarea necontrolatã nu înseamnã altceva decât un proces ACCELERAT de îmbãtrânire. aceastã activitate energeticã este pozitivã. Dimpotrivã. procesul de fisiune poate deveni catabolic. fisiunea descompune moleculele ºi atomii. gãtitul la microunde. dar dacã ne pierdem controlul asupra ei. care poate fi inversat cu ajutorul unor produse precum Enhan ced PAC. În mod normal. terapia cu ajutorul radiaþiilor. Procesul de fuziune presupune unirea atomilor. Solul este viu din punct de vedere biologic. Unii îi spun chiar noroi . în inte riorul solului. în plante ºi animale. fiind capabilã sã trans orte cantitãþi uriaºe de energie. al dezechilibrelor hormonale sau al introducerii de substanþe r adiomimetice care produc sau mimeazã efectele fiziologice ale unei radiaþii nucleare. pielea sa dã naºtere unor bãºici. Esenþa vieþii este apa. Pielea. murdãria. dar dacã est energizat de microbi. Dacã ne pierdem însã controlul asupra mediului nostru intern (prin acidifierea þesuturilor). n oi favorizãm reacþiile negative de fisiune ºi declanºarea bolilor din cauza microbilor patogeni (ca re au suferit mutaþii). atât în fuziune cât ºi în fisiune. care alcãtuiesc molecule mai mari. limfa sa devine tox . Energia ºi profunzimea solului sunt controlate de carbon. fãcând parte integrantã din procesul de creºtere pe care îl numim anabolism. A cesta dã amprenta energeticã a aurei pãmântului. etc.Fuziune ºi fisiune Viaþa este un teatru de rãzboi pe care opereazã forþe energetice opuse. În condiþii biologice normale. Acesta poate fi rezultatul u nei acumulãri de toxine. Exemple de reacþii distructive de fisiune sunt reacþiile nucleare. Transmutaþia ºi ioni zarea sunt implicate în ambele categorii de schimbãri energetice biologice. conservanþii. Reacþiile de fisiune orchestrate de microbii prietenoºi sun t benefice. Când pãmântul este supus unor tensiuni. Yucca Blend ºi DiSorb Aid. solul ºi limfa Pielea pãmântului este numitã sol. mâncarea iradiatã. Fuziunea se petrece ºi la suprafaþa soarelui. Ea reprezintã fluidul limfatic al pãmântului.

Ea depinde de capacitatea sau de i ncapacitatea corpului de a digera hrana ºi de a rupe legãturile care unesc elementele alimentelor. în cazu l unor intestine anaerobe ºi al unui ficat toxic. viaþa este un proces microbian care implicã transmutarea ºi ionizarea energiei mineralelor . Microbii ºi mineralele sunt paºaportul omului cãtre longevitate dacã acesta are înþelepciunea de a le recunoaºte importanþa cuvenitã ºi de a respecta legile naturii.cã. problema desincronizãrii energetice nu se mai pune deloc. Dimpotrivã. polenul armonizat. În urma reacþiei este eliberatã o anumitã cantitate energie (cãldurã). Î esenþã. Starea pielii ºi a limfei pãmântului alitatea vieþii la suprafaþa acestuia ªI formele de viaþã care supravieþuiesc sau care mor. ficatul biogen ºi aºa-numitele produse taoiste. chiar ºi alimentele cu o energie orientatã cãtre dreapt a se pot sincroniza. D cã reacþia se opreºte din cauza insuficienþei cantitãþii unui reactiv. SUPERALIMENTELE precum algele Klammath. transformându-se în câmpuri energetice cu o energie orientatã cãtre stânga. animalele intrã în suferinþã. Sincronizarea Sincronizarea poate fi rezultatul final al unei reacþii chimice cum ar fi amesteca rea oþetului cu praful de copt între un acid ºi o bazã. iar omul se îmbolnãveºte. Stãr 243 . în urma ei rãmâne o energie potenþia -o formã sincronizatã. iar între substanþele reactive iniþiale se declanºeazã procesul de sincronizare. Gestionarea energiei în corpul viu este similarã.

Învãþaþi CUM sã vã gestionaþi mediul intern. în care p oate . anaerob. iar corpul moare. Preluarea puterii Atunci când legãturile chimice care susþin energia sincronizatã sunt rupte. dinamizând dramatic vitalitatea organismului. cu un coeficient POR ridicat. Energia sincronizatã este o energie blocatã. Persoana care suferã de constipaþie este supusã unui stres de naturã anaerobã. Oamenii bolnãvicioºi sunt blocaþi din punct de vedere energetic. Intestinele anaerobe reprezintã mediul perfect pentru proliferarea câmpurilor energe tice negative precum cancerul. Yucca Blend sau Enhanced PAC. fiind reintegratã în solul pãmântului. permiþând apariþia paraziþilor care se hrãnesc cu energie toxicã. iar cancerul nu vã va putea ataca niciodatã. energia elib eratã se poate orienta cãtre AMBELE direcþii. Aura sa se diminueazã ºi pãleºte în intensita dispare cu totul. Cancerul loveºte numai dupã ani de abuzuri personale. PROCESUL DE ÎMBÃTRÂNIRE DEVINE ACCELERAT. Dacã legãturile sunt rupte într-un mediu preponderent anaerob. chiar dacã la origini a fost pozitivã. cu o energie orientatã cãtre stânga). Secretul sãnãtã e mediul intern. energia poate deveni negativã. pot sparge blocajul energetic intestinal. El adorã mediul anaerob. DiSorb Aid ajutã la eliminarea acestor probleme. Ea NU stã la dispoziþia corpului. Boala este produsul finit al unei stãri catabolice (al unui mediu intern anaerob. Un corp bolnav produce o mare cantitate de e nergie negativã.anaerobe pot fi remediate cu uºurinþã prin folosirea terapiei colonului ºi cu ajutorul u nor produse precum DiSorb Aid. Constipaþia ÎNCETINEªTE procesele de ionizare ºi transmutaþie a energiei mineralelor. Energia lor negativã o neutralizeazã pe cea pozitivã. Asta doream sã spu n mai devreme atunci când afirmam cã o energie orientatã cãtre dreapta care pãtrunde într-un mediu intern cu o energie orientatã cãtre stânga poate fi deturnatã ºi folositã pentru a promova boala. Încercaþi! Atunci când corpul bioelectric suferã din cauza unei sincronizãri sistemice. Energia nu se pierde niciodatã. corpul îºi pierde strãlucirea . Gazele ºi balonarea sunt DOVEZI ale unei digestii incomplete. Cancerul este susþinut de energia negativã existentã într-un corp bolnãvicios. iar viaþa devine imposibilã! Dacã sincronizarea tinde sã devinã totalã. Energia sincronizatã continuã sã rãmânã chiar ºi dupã moa a corpului fizic. Detoxifierea ficatului ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. dar îºi schimbã forma ºi se recicleazã. Ei sunt incapabili sã îºi neutraliz eze câmpurile energetice negative ºi prea slabi sã elibereze energia potenþial pozitivã a alimentelor.

244 . Personal. Cancerul un set de reguli diferite Regulile vieþii devin diferite pentru cei care s-au îmbolnãvit de cancer. Cancerul se foloseºte ºi e l de alchimia biologicã pentru a RUPE legãturile sincronizate. polenul armonic. tablete cu proteine. prefer sã-mi procur proteinele din alge Klammath. folosind-o în scopuri malefice cum ar fi creºterea unei mase ( tumori).deturna energia pozitivã. care reprezi ntã o stare catabolicã. ficatul biogen. care atrag ºi modificã întreaga energie disponibilã. În plus. Tumorile canceroase sunt veritabile gãuri negre virale. deoarece medicul ºi pacientul nu înþeleg cã reg lile s-au schimbat. Nutriþia clinicã nu mai este valabilã în acest caz! Cancerul deturneazã ene rgia corpului. ori din fasole. orezul taoist toate fiind considerate SUPER-alimente care nu po tenþeazã stresul organismului. Yucc a Blend ºi R/HCI. Abordãrile acestei boli eºueazã de multe ori. pe care o EXPORTÃ apoi în alte colonii exterioare. decât dacã se trateazã simultan cu DiSorb Aid. cum ar fi cel e din carnea roºie sau albã. persoana canceroasã este extrem de fragilã. Bolnavii de cancer nu trebuie sã mãnânce NICIODATÃ mari cantitãþi de proteine. alimentându-ºi astfel creºterea.

Mulþi bolnavi care suf erã de afecþiuni respiratorii constatã cã acestea se reduc sau dispar în numai câteva zile. caseta video referitoare la apã ºi cartea care o însoþeºte (vezi pachetul informativ). coli care au ucis foarte mulþi oameni în anul 1993. Un generator de ozon/ionizator este un instrument foarte util pentru pãstrarea sãnãtãþii ºi evitareaacelor aglomerãri microbiene care favorizeazã izbucnirea rãcelilor ºi a gripei. . Veþi afla de asemenea ce anume se ascunde în spatele rãzbunãrii lui Montezuma . Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este un instrument extrem de puternic pentru restaurarea controlului TOTAL asupra mediului intern. El nu are decât un singur scop: sã-ºi uci dã gazda ºi sã scape pãmântul de un alt organism slab. Pentru a afla informaþii sup limentare. O SINCRONIZARE perfectã! Omul care îºi controleazã mediul intern îºi controleazã practic viaþa ºi acele procese magice care Kervran ºi Reams le-au descris atât de elocvent. Îl puteþi folosi pentru eliminarea congestiilor pulmonare ºi al e bronhiolelor. Mai întâi îºi ucide gazda. Ozonul cu valoare medicinalã este extrem de benefic pe ntrusãnãtatea dumneavoastrã. Ozonaþi-vã casa ºi maºina Ozonul are numeroase forme. mobila ºi chi micalele din casã). Kervran ºi Reams au descoperit un aspect esenþial al procesului pe care îl numim îmbãtrânire . familia dumneavoastrã ºi animalele din casã de poluanþii din a r. mai ales iarna. În deosebi vârstnicii pot beneficia enorm de pe urma acestor aparate. Toþi cei cu o sensibilitate crescutã la mediu vor beneficia enorm de pe urma acestui aparat. Opera lor aratã calea cãtre regenerarea corpului fizic ºi cãtre redobândirea sãnãtãþii. covoare ºi draperii. pentru alinarea astmei. Protejaþi-vã pe dumneavoastrã. a virusurilor ºi bacteriilor patogen e din aer. oxidarea mirosurilor. comandaþi manuscrisul referitor la apa BEV ºi cel japonez. Numai aºa vom putea redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor va vorbi despre intestinul subþire ºi despre infecþiile cu b acteria E.Nu va exista NICIODATà un remediu magic pentru cancer. Starea de sãnãtate ºi vitalitate reprezintã EFECTUL procesului pe care îl numim alchimie biologicã. Aceastã boalã sfideazã regulile ºi nu respectã nici una din LEGILE unui corp sãnãtos. apoi se sinucide. îndeosebi de gaze (inclusiv de cele emise de materialele de construcþie. Cancerul NU este un duºman. dar este agentul dublu perfect. Acest proces depinde de prietenii noºtri microbieni ºi de mediul intern pe care ºtim sã li-l asigurãm. dacã regulile jocului ºi suntem dispuºi sã ne asumãm responsabilitatea care ne revine.

întrucât ac estea concentreazã ºi activeazã OTRÃVURILE ºi substanþele chimice din apã. putând crea probleme foa serioase pentru organism. Numai astfel poate fi obþinutã o apã sigurã. la care se adaugã mineralele marine racemizate. Repetãm: nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru a fi ionizatã! 245 .Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru aparatele de ionizare a apei. cu un coeficient POR ridicat. Producþia Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã necesitã do uã tipuri de echipament.

Casa câºtigã întotdeauna atunci când oamenii joacã dupã regulile ei. În cazul ruletei cancerului. iar ºansele de joc sunt cele 75 de procente cu care te-a în curajat dealerul în halat alb. iar mesajul meu pentru voi est e acesta: mintea are capacitatea de a crea sau de a distruge! Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea o viaþã mai b unã într-o lume mai bunã! Bucuraþi-vã! Sunteþi VIU ºi dacã veþi face ceea ce trebuie. Nu mai strigaþi: Bietul de mine! Râdeþi! vã mai cramponaþi de sentimentele de urã. teamã sau mânie. iguarzii sunt numiþi Teama ºi Speranþa. de viaþã. sã vã vedeþi strãnepoþii crescând ºi sã experimentaþi toate acele minuni p orul le rezervã celor care iubesc viaþa mai mult decât cei care se tem de moarte. Existã vr soluþie? Evident! Nu jucaþi! Aveþi oricând alternativa de a vã purifica trupul. Existã ºi alcool în cazul de faþã sub forma radiaþiilor ºi chimioterapiei. ºi infecþiile urinare. cu oamenii ei. Folosiþi-vã mintea pentru a vã cre n trup nou. negii ºi ciuperc ile la acest nivel. a piciorului de atlet. Avem zaruri. Spãlarea cu aceastã apã are efecte miraculoase în ter apia împotriva ochilor înroºiþi. care par sã câºtige suficient de mult pentru a-þi justifica apetitul de a juca. tãieturilor ºi rãnilor. în cazul nostru asigurãrile medicale. au licenþe ºi sunt antrenaþi sã facã numai anumite lucruri). gripei intes tinale. mi-a luat 50 de ani pentru a înþelege acest mecanism. avem de-a face cu regulile casei. a ciupercilor care atacã unghiile. la consultaþia de dinaintea jocului. O viaþã trãitã ca o ruletã (hazardat) este o viaþã stupidã! Infecþiile Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate elimina herpesul genital. o echipã de spe cialiºti (care poartã uniforme. veþi continua încã multã vreme sã bucuraþi de viaþã. Nu lipse sc nici fisele. Aþi înþeles? Corpul crede întotdeauna ceea ce îi spune mintea! El devine ceea ce gândeºte aceasta. Toate jocurile au un sfârºit. Pe rsonal. casa. cu un dealer al casei (în cazul nostru.Terapia convenþionalã a cancerului este un joc de ruletã! Terapia convenþionalã a cancerului seamãnã teribil de mult cu un joc de ruletã! La fel ca în tr-un cazinou. Ilustraþie . care bineînþeles cã sunt mãs uite în favoarea casei. ferma. Existã de asemenea alþ jucãtori. Nu întreþineþi niciodatã gânduri negative. acesta poartã halat alb ºi este controlat de comisiile de licenþiere ºi de industria farmaceuticã). jocul se terminã automat atun ci când rãmâi fãrã bani sau când mori. Depinde care eveniment se produce primul.

Piramida tinereþii fãrã bãtrâneþe Viaþa este un manual plin de lecþii ea nu greºeºte niciodatã! Scala pH-ului ACID(+) Neutru ALCALIN(-) 7. medicinalã suc lãmâie salivã apã de la robinet 246 .0 tutun (uscat) HCL apã oxidatã apã redusã Stomac acid cu val. medicinalã cu val.

ca re începe la nivelul gurii ºi se terminã la nivelul anusului. Membranele acestuia sunt alcãtuite dintr-un epiteliu simplu. Dupã vârsta de 24 de ani. Spot: Existã întotdeauna foarfece! Am descris mai devreme câteva dintre caracteristicile sistemului integumentului (p ielii) legate de starea de sãnãtate. cãile nazale. de a SECRETA mucoase ºi enzime. Membranele mucoase au o semnificaþie cu totul aparte în procesul de îmbãtrânire ºi în declanºarea bolilor.500 de metri pãtraþi. raportul fiind de 1:600. de a proteja þesuturile anexe. capacitatea de digestie ºi absorbþie a corpului se reduce exponenþi al. absorbþie ºi eliminare. alimentaþia include un proces de digestie. membranele mucoase au o suprafaþã de circa 4. Fiecare centi etru pãtrat de piele conþine nu mai puþin de 1. Scopul unor produse precum DiSorb Aid.5 de metri pãtraþi. de 600 de ori mai mar e decât cea a pielii. unui centimetru pãtrat de piele exterioarã îi corespund 600 de ce ntimetri pãtraþi de membrane interioare. colon (ºi vagin).200 de pori sau deschizãturi. Acest proces de r egularizare amplificã . Pielea este tubul exterior. Corpul uman este ca un tub în interiorul altui tub. pentru a înþelege ce rol jo ceasta în procesul pe care îl numim îmbãtrânire. Vom studia în continuare pielea interioarã . Yucca Blend ºi R/HCI este de a elimina aceste tensiuni ºi resturile inutile de mâncare. Tubul exterior pielea are o suprafaþã totalã de circa 7. Alcãtuiesc un traseu continuu. Þesuturile care înconjoarã gura. sistemul respirator ºi membranele mucoase s unt numite epiteliu stratificat. Prin comparaþie cu pielea. secreþia unor fluide ºi transportul deºeurilor. cãile nazale. în t imp ce membranele mucoase alcãtuiesc tubul interior. ºi de a transporta alimentele ºi deºeurile. a cãrui sarcinã este de a ABSORBI substanþele nutritive. Ceea ce rãmâne din tubul interior este tractul gastrointestinal. Ele includ þesuturile moi din gurã. Altfel spus. tractul respiratoriu. stomac. iar principala lor sarcinã constã în protejarea þesuturilor anexe. intestine. ACEST LUCRU ESTE IMPORTANT! La oamenii sãnãtoºi.sânge var bilã enzime pancreatice oþet ceai kombucha urinã amoniac tutun (verde) leºie clorurã apã BEV praf de copt 19 Tubul din interiorul tubului Dr. cãci alimentele ºi apa induc MARI tensiuni corporale.

Membranele mucoase sunt un mediu ideal de transport al medicamentelor chimice. ºi susþine un colon sãnãtos.imediat energia. Infectarea intestinelor cu agenþi patogeni de tipul salmonella. normalizeazã greutatea corporalã. aceastã activitate conduce la eliminarea a circa 20 de milioane 247 . Acesta este mediul cel mai vulnerabil ºi cel mai important al corpului. Supozitoarele. tifos sau E. coli provoacã o intensificare a activitãþii naturale de nãpârlire a mucoaselor. coli ºi intestinele Absorbþia celor mai multe substanþe nutritive se produce la nivelul mucoaselor intes tinale. De aceea. nici un medic nu îndrãzneºte sã pr escrie aceeaºi cantitate de medicamente administrate prin membranele mucoase prin comparaþie cu c ele luate oral sau prin injecþii subcutanate ori intramusculare. În mod normal. vaginului ºi sistemului respirator. Cu cât perioada de tranzit dintre alimentaþie ºi toaletã este mai mare. previne gazele ºi balonarea. medicamentele sublinguale ºi aerosolii sunt cu uºurinþã absorbite prin me mbranele rectului. cu atât mai multe toxine producem ºi absorbim. E.

coli.H7. cãci mãnâncã alimente obiºnuite ale dietei moderne. dietele alimentare nesãnãtoase. iar nivelul de toxicitate este ridicat. malnutriþie ºi ºoc electrolitic. care a provocat în SUA numeroase contaminãri cu hamburgeri la începutul anului 1993. coli 0157. coli care locuiesc în intestine). Aceste celule eliminate reprezintã o sursã importantã de produc ere a enzimelor intestinale cu o contribuþie decisivã în procesele de eliminare a deºeurilor. putând conduce chiar la necesitatea dializei (filtrãrii artificiale a sângelui) pentru a preveni to xemia sistemicã (a întregului corp). Un mediu intern stresat este o invitaþie sigurã pentru infecþiile bacteriene precum cele cu E. capacitatea slabã de digestie ºi absorbþie a organismului. de aici ºi expresia cangrenã gazoasã . Toxemie = tox otravã ºi emia sânge. precum ºi ingerarea unei ape oxidate. iar metabolismul lor este lent. produce o exfoliere masivã a mucoase intestinale. Un cadavru care nu este þinut la rece sau îmbãlsãmat se umflã ca un balon . Tineri ºi bãtrâni Oamenii în vârstã sunt foarte uºor afectaþi de infecþiile cu E. Celulele moarte (necrotice) TREBUI E eliminate imediat din organism. Cãlcâiul lui Ahile al oricãrui om bãtrân este lipsa rezistenþei organismului.de celule uzate pe zi. Necesitatea eliminãrii unei cantitãþi excedentare de toxine suprasolicitã rinichii.H7 (nu toate bacteriile E. din cauza gazelor produse de cangrenã. deopotrivã la copii ºi adulþi. În plus. deshidratare. ceea ce conduce la diaree ºi la malnutriþie. Bolile provo de un nivel crescut de toxicitate a organismului. MOARTÃ din punct de ve dere biologic ºi cu un coeficient POR redus. La extrema opusã se situeazã copiii. Aceºtia au o rezistenþã foarte mare. coli 0157. Nu toþi au murit În anul 1993. deoarece organele ºi gl ndelelor sunt slãbite. coli a invadat restaurant .H7 produce o exotoxinã (exo a exporta. Corpurile lor sunt catabolice ºi de regulã anaer obe. coli 0157. au drept ca uze: încetinirea miºcãrii de eliminare a intestinelor. sau chiar la cangrenã. dar sunt de mult e ori prost hrãniþi ºi intoxicaþi. Bacteria E. urmatã de diare e cu sânge. în caz contrar. E. Infecþiile p atogene amplificã într-o asemenea mãsurã rata de nãpârlire a mucoaselor încât digestia ºi absorbþia substanþe ve ºi a fluidelor se reduc considerabil. toxinã-otravã) care LEZEAZÃ puternic þesuturile funcþionale ale ficatului ºi rinichilor. coli sunt la fel! Viaþa ar fi imposibilã fãrã anumite tulpini benefice de E. deºeurile lor acide intrã în putrefacþie ºi conduc la o toxemi e puternicã. rezervele lor de mol ecule ATP sunt reduse. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã (acidã) eliminã aceste infecþii. peste 500 de tone de carne contaminatã cu E.

Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate imuniza corpul împotriva oric i infecþii. sub-hidratat ºi subnut rit. 248 . ceea din care toþi au mâncat alimente contamin ce explicã de ce. Microorganismele patogene se hrãnesc cu energia negativã produsã de un mediu TOXIC. sau dimpotrivã. rezolvând DEFINITIV problema bolilor contagioase . Nu este vorba de nici un mister. Câmpul energetic al corpului MEDIUL INTERN este cel care dicteazã dacã organismul trãieºte ºi se bucurã de sãnãtate. dacã se îmbolnãveºte ºi moare. cei mai mulþi oameni au supr avieþuit. Bolile contagioase care au afectat umanitatea de-a lungul secolelor ciuma buboni cã. Aceastã abordare ridicã semne serioase de întrebare asupra absurditãþii imunizãrii organismu lui împotriva bolii un mit sacru în Statele Unite. Cei care au murit aveau cu siguranþã un mediu intern viciat.ele fast food din America. toxic. Rãspunsul corect pare sã fie menþinerea unu i mediu intern sãnãtos. într-o familie cu trei copii ate numai unul moare. DE CE? Rãspunsul este direct legat de frecvenþa de vibraþie a mediului intern al oamenilor bo lnavi ºi al celor decedaþi. NU au ucis întreaga populaþie. dar numai câteva sute de oameni s-au îmbolnãvit. din care numai ºase au mur it. De fapt. febra tifoidã. pojarul. etc.

cu o condiþie fizicã care produce ºi înmagazineazã cantitãþi uriaºe de energie ATP. ºtiu cã am de-a face cu un expert sau cu cineva care doreºte s apere ceva. care mãresc suprafaþa intestinului pânã când aceasta ajunge la un ordin de mãrime de 600 de ori mai mare decât cea a pielii exterioare. Ele sunt cãptuºite cu acele celule care secretã enzimele ºi mucoasele digest ive. cili). Ori de câte ori sunã telefonul ºi vocea de la capãtul firului mã întreabã: Care sunt referinþele dumneavoastrã? . Apar a stfel constipaþia ºi paraziþii. Spaþiile inter-ciliare Intestinul subþire are nenumãrate pliuri ºi convoluþiuni. Lipsa de înþelegere Oamenii de ºtiinþã refuzã sã accepte acest gen de argumente din cauza felului în care au fos t pregãtiþi. Profesio niºtii modeºti nu þin cont de asemenea prejudecãþi ºi nu considerã diplomele ºi referinþele altceva decât ni hârtii inutile. Aþi înþeles? Medicina vibraþionalã pune întrebãrile corecte ºi dã rãspunsuri corecte. Ele nu sunt neapãrat dãunãtoare. Hanta. Micro-cilii conþin celulele care absorb ºi transportã energia substanþelor nutritive din hranã. Ea abordeazã problem legate de sãnãtate dintr-o perspectivã ENERGETICÃ ºi nu se lasã influenþatã de Teoria microorganismelor care stau la baza bolii sau de alte invenþii artificiale. iar perioada de tranzit al