P. 1
Tinerete Fara Batranete

Tinerete Fara Batranete

|Views: 96|Likes:
Published by manumanuela

More info:

Published by: manumanuela on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

Cum sã ne redobândim tinereþea Un ghid al tinereþii fãrã bãtrâneþe sau Cum poate fi inversat procesul de îmbãtrânire John Thomas

Despre autor

Când John Thomas ºi-a început studiile despre tinereþea fãrã bãtrâneþe, vârsta sa calendarist e numai 27 de ani, în timp ce vârsta realã, adicã cea bioelectricã, era de 39 de ani. Astãzi, el are 53 de ani, conform calendarului, DAR vârsta sa bioelectricã s-a redus la numai 19 ani! Thomas este el îns uºi cea mai bunã dovadã a posibilitãþii inversãrii procesului de îmbãtrânire, pentru toþi cei care doresc sã experiment personal acest lucru. John a fost puternic influenþat de vieþile exemplare trãite de Paul C. Bragg ºi Jack LaL anne. ªi-a petrecut 26 de ani studiind fiecare aspect al procesului de îmbãtrânire, refuzând dog mele unanim acceptate la ora actualã, deopotrivã ale medicinii convenþionale ºi alternative.

Thomas a descoperit faptul cã ºtiinþa medicalã nu pune întrebãrile corecte, motiv pentru ca nu gãseºte rãspunsurile cele mai bune, în timp ce medicina alternativã porneºte de la jumãtãþi de adev de la premise complet greºite, care nu conduc la rezultate pe termen lung.

John Thomas a simþit dorinþa de a scrie Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe pentru simplul motiv nu îmbãtrâneºte! Pentru el, timpul s-a oprit în loc, cãci el a descoperit misterul care stã la b za procesului de îmbãtrânire, a aplicat descoperirile fãcute ºi a reuºit astfel sã inverseze acest proces, aju gând astãzi la vârsta bioelectricã de numai 19 ani.

Pentru ca o asemenea carte sã fie credibilã, este absolut necesar ca autorul însuºi sã fi t rãit personal ceea ce descrie în ea, astfel încât sã fie dovada vie a posibilitãþii inversãrii procesului de îmb e ºi respectiv de reîntinerire a corpului fizic. Este necesar ca el sã aibã o cunoaºtere vastã în domeniul ºtii i, filosofiei, politicii, istoriei ºi nutriþiei, dar ºi sã scrie într-o manierã suficient de accesibilã pentru ca toþi itorii sã poatã înþelege cu uºurinþã mesajul sãu.

John a scris Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe ca o carte practicã, utilã, precizând exact ce t e fãcut pentru a ne regãsi tinereþea pierdutã, pentru a elimina bolile ºi pentru a ne prelungi viaþa cu cât eva sute de ani, arãtând ºi simþindu-ne deopotrivã din ce în ce mai tineri. Aceastã lucrare NU a fost scrisã pentru acei dar nu pot experþi

care pretind cã ºtiu toate rãspunsuril

demonstra acest lucru prin vieþile lor sau ale pacienþilor lor. Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este o dovadã vie, un mozaic de secrete ale naturii revelate adunate laolaltã pentru prima oarã. El ne inspirã nu numai sã vorbim despre acest subiect tabu, dar ºi sã punem în practicã sfaturile incluse aici, transformându-ne viaþa. Bucuraþi-vã de aceastã carte! Cuvânt Înainte de Patricia Bragg

Ce capodoperã! Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este o carte care va ajuta milioane de oameni. Din pãcate, am ajuns o naþiune pe jumãtate moartã! Suntem mãcinaþi de cancer, boli ale inimi i, hipertensiune, osteoporozã, etc. Sãnãtatea noastrã este din ce în ce mai ºubredã. De ce?

O stare bunã de sãnãtate nu va putea fi niciodatã obþinutã urmând sfaturile unui medic sau în nd tot felul de pastile. Ea nu poate fi decât rezultatul unui mod de viaþã sãnãtos. Oamenii trebu ie sã afle mai multe despre felul în care pot atinge aceastã stare de vitalitate ºi de bunãstare interioarã. Nu întâmplãtor, principalul mesaj al acestei cãrþi este felul în care ne putem pãstra ºi redobândi tinereþea. Tatãl meu, medicul Paul C. Bragg, doctor în filosofie, a fost în adolescenþã pe punctul de a muri detuberculozã. În acele momente de cotiturã, el a preferat sã aleagã un alt mod de viaþã. A murit la vârsta de 97 de 1

ani, într-un accident de surfboard! Cât timp a trãit, a ajutat mii de oameni sã descoper e calea cãtre tinereþea fãrã bãtrâneþe. Unul din aceºti oameni a fost Jack LaLanne.

Jack a fost un copil bolnãvicios. Starea sa precarã de sãnãtate l-a forþat sã renunþe la ºcoa esajul lui tata i-a schimbat însã viaþa. La ora actualã, Jack LaLanne a ajuns o legendã vie, fiind ce a mai bunã dovadã a autenticitãþii mesajului potrivit cãruia tinereþea fãrã bãtrâneþe este posibilã.

Tata obiºnuia sã spunã cã acestei lumi îi lipsesc oamenii curajoºi, care sã nu se teamã sã re a dogmele consumerismului, la produsele nesãnãtoase pe care ni le oferã industria alimen tarã, dar ºi la principiile rigide ale artelor vindecãtoare acceptate la ora actualã, oameni care sã-ºi pãstreze coloa na vertebralã dreaptã.

Autorul lucrãrii de faþã este un asemenea om, un cruciat care crede în mesajul tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi care trãieºte þinând cont de aceste principii. Minunata carte a lui John Thomas este un superb cadou fãcut umanitãþii.

Dragã cititorule, a venit rândul tãu sã experimentezi o viaþã a tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi a esecat de energie. Aceastã carte îþi oferã toate secretele. Citeºte-o ºi urmeazã sfaturile incluse î a, iar cartea îþi va schimba cursul vieþii. Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe reprezintã cel mai concis ºi mai compl nual scris vreodatã pe tema preceptelor unei vieþi sãnãtoase.

Nu cãuta scuze. Acum ºtii ce trebuie sã faci. Nu uita: eºti ceea ce mãnânci ºi ceea ce bei! P fii un om bolnav, sau unul sãnãtos. A sosit timpul sã alegi. Astãzi! Chiar acum!

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este ghidul tãu personal, prin care poþi inversa definitiv pr sul de îmbãtrânire, regãsindu-þi o tinereþe perpetuã. Sunt fericitã cã mi-am putut aduce mica mea co uþie la aceastãcarte prin acest Cuvânt Înainte. Introducere de Robert B. Stephan D.D.S. Cãile alese de om sunt în opoziþie cu cele ale Naturii. Metodele vindecãtoare ale oameni lor nu au nimic dea face cu procesul natural de vindecare al organismului. Natura este principalul rezervor de vitalitate ºi conþine potenþialul de a-l ajuta pe om sã-ºi corecteze tendinþa de a se îmbolnãvi în permanenþã. Din medicina bazatã pe medicamente chimice a preferat calea creºterii productivitãþii proceselor de v indecare, în detrimentul identificãrii constrângerilor care previn sãnãtatea ºi conduc la declanºarea bolilor. Medicina alopaticã a ajuns sclava tehnologiei, a unor medicamente din ce în ce mai p uternice, care nu fac altceva decât sã suprime simptomele. Ea preferã sã taie, sã otrãveascã ºi sã ardã þesuturile uman, deºi ar putea atinge aceleaºi rezultate prin metode mult mai puþin agresive. Medicina actualã nu cunoaºte altã lume decât cea fizicã ºi chimicã.

Aceastã carte ne propune sã ne îndepãrtãm de acest univers fizico-chimic, îndreptându-ne aten cãtre cel energetic ºi spiritual. Nu este o abordare nouã, ci o redescoperire a unei înþelepciuni antice. Mai precis, este un amestec de înþelepciune ºi tehnologie. Dacã dorim sã ne gãsim calea în acest univers fascinant, dar complet nou pentru noi, al sistemului vindecãtor preocupat de sãnãtate, nu de boalã, vom avea nevoie de o hartã ºi de instrumentel e de navigare cele mai potrivite.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe reprezintã un minunat instrument de navigare în acest ocean a unoaºterii tradiþionale, dar ºi un manual de supravieþuire. Este o carte uºor de citit, dar include un mare numãr de informaþii utile. Cititorii vor gãsi în ea tot ce le trebuie pentru a putea duce o viaþã sãnãtoasã, plin e vitalitate, pe care medicina alopaticã nu le-o va putea oferi niciodatã. Este un mare privilegiu pentru mine sã pot contribui prin aceste câteva cuvinte la a propierea de un viitor previzibil ºi o mare plãcere sã contribui la prezentarea cãrþii lui John Thomas de pe poziþi a mea de Dentist Biologic Holistic. Descoperiþi prin aceastã carte bucuria ºi calea cãtre o stare perfectã de sãnãtate. Dr. Robert B. Stephan, D.D.S., B.S., F.A.P.D Spokane, Washington Membru în Comitetul Director al Asociaþiei Dentiºtilor Holistici 2

Academia Internaþionalã de Medicinã ºi Toxicologie Oralã Academia Americanã de Medicinã Dentarã Biologicã Institutul Occidental, Secþia Cercetare Asociaþia Dentiºtilor Preocupaþi de Mediu Introducere de dr. John A. Briggs

Corpul nostru este o incredibilã operã de artã. Din pãcate, noi nu îl primim împreunã cu un m nual al utilizatorului cum se întâmplã, spre exemplu, în cazul unei maºini care sã ne spunã cum t e sã avem grijã de el.

Gândiþi-vã la un mecanic auto. Acesta ºtie cum funcþioneazã fiecare piesã a maºinii sale, cum ate proteja investiþia. Universul sãu este alcãtuit dintr-o lume a întreþinerii regulate ºi a fu ncþiilor mecanice. Cunoscându-le perfect, el poate evita cu uºurinþã pierderea sau deteriorarea proprietãþii sa le prin acte de responsabilitate individualã. Altfel spus, ºtie cum sã pãstreze tinereþea ºi puterea maºinii ale.

Lumea medicalã nu seamãnã deloc cu cea a mecanicului. Cunosc oameni care au tot felul de probleme de sãnãtate legate de regulã de modul de viaþã modern care ar fi putut fi cu uºurinþã evitat fi avut un manual al utilizatorului.

Aceºti oameni vin la mine gata sã îºi cheltuiascã întreaga avere de dragul sãnãtãþii. Au gust amãrãciunea bolii ºi a bãtrâneþii, ºi îºi doresc sã iasã din acest cerc vicios. Mai mult, VIS scã starea de sãnãtate pe care au avut-o în tinereþe. Îi ajut pe toþi, dupã puterile mele. Le indic calea pe care o au de parcurs, dar timpu l meu este limitat; la felºi banii pe care îi au. În realitate, oamenii ar avea nevoie de un manual al utilizatorului, din care sã afle cum trebuie îngrijit ºi reparat corpul. Personal, mi-aº fi dorit sã am acces la vremea potri vitã la un asemenea manual.

Dorinþa mea s-a împlinit atunci când John Thomas a scris Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe. Pot ite aici toate informaþiile de care au nevoie pacienþii mei pentru a-ºi pãstra sãnãtatea ºi tinereþea.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe le oferã cititorilor informaþii practice, extrem de preþioase tea se integreazã perfect în conceptele medicinii naturiste. Ea îi poate ajuta pe cititori sã rãmânã tineri indiferent de vârsta pe care o au. Cercetãrile lui Thomas sunt exhaustive. El cunoaºte în profunzime artele vindecãtoare, i ar sfaturile sale sunt redate într-un limbaj simplu, pe înþelesul tuturor, dublat de exemple uºor de înþeles.

Citiþi aceastã carte ºi urmaþi instrucþiunile incluse în ea. Numai în acest fel vã veþi putea aceeaºi stare de sãnãtate pe care am observat-o la John Thomas atunci când l-am cunoscut pentr

u prima oarã. Dr. John A. Briggs Medic naturist Clatskanie, Oregon Cuvânt Înainte de Charles Walters

În funcþie de felul în care se hrãnesc, oamenii pot trãi în pace sau pe picior de rãzboi, po di raþional sau visa, pot lucra sau dormi, pot fi puternici sau slabi, se pot dezvolta din p unct de vedere fizic, mental ºi spiritual, sau dimpotrivã, pot involua din aceste perspective, ºi pot avansa în orice direcþie doresc, în limitele mecanice ale organismului lor . Aceste rânduri au fost scrise de regretatul Albert Carter Savage la începutul Primul ui Rãzboi Mondial. Ele au fost luate foarte în serios de cãtre Winston Churchill, care considera cã singurul obstacol care mai stãtea între libertatea englezilor ºi setea de putere a hitleriºtilor era chiar starea de sãnãtate a soldaþilor britanici. Oamenii politici ai timpului au înþeles cã alimentele cu care erau hrãniþi soldaþii trebuiau sã conþinã cantitatea corectã de minerale pentru a putea conferi o stare de sãnãtate celor care l e ingereazã, iar ideea cã 3

vitaminele pot opera la fel de bine fãrã minerale a fost consideratã iniþial la fel de b izarã ca ºi aceea cã medicamentele pe bazã de cãrbune capabile sã îmbolnãveascã un om perfect sãnãtos puteau l e bine sã vindece un bolnav. Aceste câteva gânduri mi-au venit în minte de îndatã ce am primit pe biroul meu editorial manualul Tinereþii fãrã bãtrâneþe al lui John Thomas.

Starea de sãnãtate a oamenilor este mult prea importantã pentru a fi lãsatã exclusiv în mâini e medicilor. Cum poate lua însã o persoanã deciziile corecte, nu numai pentru a-ºi pãstra sãnãtatea, dar º entru a învinge boala? Majoritatea cãrþilor care se ocupã de asemenea subiecte trateazã despre problemel e individuale ceea ce noi numim analizã unifactorialã (pe baza unui singur factor) lãsând fãrã rãspuns întrebãril e de acel ucigaº tãcut din viaþa noastrã, a tuturor, ºi anume consumerismul excesiv, sau ceea ce am putea numi metaforic dependenþa de raft (viaþa petrecutã printre rafturile marilor lanþuri de magazine, cumpãrând în neºtire ºi fãrã discernãmânt produsele oferite pe ele).

Pe vremea când adulþii de astãzi erau încã tineri, în vocabularul nostru au apãrut o serie de cuvinte ciudate, scrise cu caractere atât de mici încât nimeni nu îºi dãdea osteneala sã le citeascã. Primele fel de cuvinte au fost emulsificatorii ºi stabilizatorii, care apãreau pe etichetele unor produse precum brân zeturile topite, ciocolata, laptele degresat, îngheþata ºi lactatele. Din pãcate, toate aceste dovezi ale mutageneze i, carcinogenezei ºi teratogenezei au rãmas accesibile numai celor familiarizaþi cu literatura ºtiinþificã. Astfel, oamenii au început sã cumpere produse pentru bebeluºi care conþineau dioctil-sul fosuccinat de sodiu, deºi acestea genereazã o iritare gastrointestinalã ºi reduc rata de creºtere a copi ilor. De asemenea, au apãrut zeci de coloranþi ºi aromatizanþi, cu efecte dezastruoase asupra stãrii de sãnãtate a omului . Aspartamul (Nutrasweet-ul) este un îndulcitor cu o putere de 160 de ori mai mare decât cea a za hãrului. Din pãcate, oamenii care suferã de fenilketonurie nu îl pot digera. De aceea, el se acumuleazã în organism ºi poate provoca retardarea mentalã ºi chiar moartea. Fulgii de cereale, guma de mestecat ºi gelatinele sunt pline de aspartam.

Pe mãsurã ce civilizaþia raftului se dezvolta, în rândul populaþiei au început sã aparã o ser anomalii ciudate. Zeci ce rapoarte au fost publicate, vorbind de crime bizare (precum cel e comise de tineri care turnau benzinã pe bãtrâne, dupã care le dãdeau foc), azilurile de nebuni au devenit o industrie înf loritoare, iar odatã cu ele a apãrut o nouã nomenclaturã ºi o nouã pãturã socialã cea a psihiatrilor! Oare putea sã existe vreo legãturã între toate aceste fenomene ºi ºelacul, sau xilitolul (un substitut al zahãrului care este diuretic ºi care s-a constatat cã provoacã tumori ºi leziuni ale organ elor la animale), sau cu

glicol-alginatul de propilen, sau cu oxistearinele (gliceride modificate), sau c u esterul de glicerol obþinut din rãºini ale lemnului, etc.? Toate aceste substanþe pe care le regãsim în alimentele pe care le ingerãm au efecte dezastruoase asupra celulelor corpului ºi ne submineazã sãnãtatea puþin câte puþin.

Mesajul lui John Thomas transmis în aceastã carte este clar ºi la obiect. ªtiinþa a adus c u sine multe nenorociri, dar noi nu suntem lipsiþi de apãrare. Tot ce trebuie sã facem este sã ne luãm destinul în propriile mâini ºi sã luãm deciziile care ni se par cele mai potrivite pentru starea noastrã de sãnãtate, fãr mai þine cont de ceea ce spun autoritãþile în domeniu.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe nu are nimic de-a face cu vanitatea privitului în oglindã. În mb, este o carte care ne spune totul despre limitele mecanice ale organismului nostru , dupã cum s-ar fi exprimat Albert Carter Savage; altfel spus, despre propriul nostru corp.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe trebuie citit cu markerul în mânã, cãci este o veritabilã enc a sãnãtãþii. El reveleazã o serie de secrete pe care strãmoºii noºtri din Antichitate le cunoºt dar vorbeºte ºi despre cuceririle moderne ale ºtiinþei, precum spectrul electromagnetic. Chiar dacã nu toþi cititorii care vor aplica sfaturile incluse în aceastã carte vor constata o inversare totalã a procesului de îmbãtrâni re, cu siguranþã toþi vor observa o încetinire ºi o oprire a acestui proces. Charles Walters Editor, Acres SUA Kansas City, Missouri 4

Þintiþi cât mai sus!

Scopul acestei cãrþi este acela de a-i oferi cititorului rãspunsuri la toate întrebãrile l egate de sãnãtate, dar mai ales de a îmbunãtãþi calitatea vieþii sale. Speranþa autorului este cã toþi cei care au c at cartea au fãcut-o din aceste motive.

Abordarea noastrã legatã de sãnãtate ºi longevitate este deopotrivã totalã ºi ELEMENTARÃ! Noi credem în medicamente care acþioneazã pe bazã rulantã ºi în pastile magice. Tot ce ne propune este sã explicãm cititorului felul în care poate pierde controlul asupra corpului sãu ºi ce trebuie sã fa cã pentru a putea experimenta inversarea procesului de îmbãtrânire.

Nu stã în intenþia noastrã sã manifestãm un zel excesiv (sã oferim soluþii absolute, valabile ntru toate situaþiile). Puþini oameni vor putea aplica în proporþie de 100% toate sfaturile oferite în aceastã carte. De aceea, îi încurajãm pe cititori sã avanseze pe tãrâmul cunoaºterii personale în propriul lor ritm. Nu t ebuie sã vã simþiþi descurajaþi dacã nu puteþi respecta de la început toate indicaþiile incluse în aceastã lucrar . Important este sã înþelegeþi cã sfaturile oferite în acest material reprezintã IDEALUL, scopul pe care trebuie sã vi-l propuneþi ºi cãtre care trebuie sã tindeþi!

Lumea idealã a sãnãtãþii reprezintã un mod de viaþã bazat pe o alimentaþie integralã, inclusi urã, pe practicarea unor exerciþii moderate, dublatã de suficientã odihnã, cât mai puþin stres, pã trarea igienei corporale ºi cultivarea unei minþi puternice. Meritã sã faceþi toate eforturile pentru a integra ace ste lucruri în viaþa dumneavoastrã, chiar dacã un mod de viaþã perfect rãmâne dificil de dus într-o lume în care b a ºi suferinþa reprezintã norma fireascã.

Speranþa noastrã este cã aceastã lucrare vã va ajuta sã gãsiþi acea cale de mijloc care sã vã sã vã bucuraþi de viaþã într-o stare de sãnãtate perfectã. Trãim într-o lume imperfectã, în care id sunt foarte greu de atins. Uneori, circumstanþele exterioare ne scapã de sub control. ªi totuºi, avem în fi ecare zi ocazia sã facem alegeri care ne influenþeazã viaþa ºi starea de sãnãtate, inclusiv vieþile celor din jurul u, în bine sau în rãu. Important este sã facem efortul de a opta CORECT în fiecare zi din viaþa noastrã.

Reamintim cititorului cã boala ºi sãnãtatea reprezintã stãri existenþiale cumulative, iar alt rnativa la o stare bunã de sãnãtate este o existenþã tristã ºi penibilã, trãitã în suferinþã. Lipsa stãrii fericirea de a trãi, deci inclusiv viaþa .

De aceea, þintiþi cât mai sus ºi faceþi tot ce vã stã în putinþã. O stare bunã de sãnãtate me vatã mai presus de orice, indiferent cât de mari ar putea pãrea eforturile pentru atinger ea ei! Meditaþi asupra acestei idei!

În universul sãnãtãþii nu existã decât douã tipuri de oameni: cei tineri ºi sãnãtoºi, ºi cei Primii se agaþã de tinereþea lor, iar ceilalþi îºi doresc cu disperare sã revinã la condiþia pe care au pierdut-o . John Thomas 1 O valoare nepreþuitã

Dacã doriþi sã arãtaþi ºi sã vã simþiþi la fel de bine ca ºi mine atunci când veþi atinge vâ sã începeþi sã faceþi ceva! Robert McLeod Întâlnirea cu persoana care avea sã-mi devinã mentor nu a fost deloc una banalã. Încã ºi mai date au fost circumstanþele în care s-a produs ea: în sala de aºteptare a unui restaurant din Sa n Bernardino, California, în anul 1971, cu ocazia unei întâlniri de afaceri a distribuitorilor companiei ARCO (At lantic Richfield Company), fosta Richfield Oil Company. 5

Absolvisem colegiul cu numai câteva luni înainte ºi eram deja angajat la una din maril e companii ale lumii, în domeniul petrolier. Iar acum mã aflam la o convenþie la care participau alþi a ngajaþi ai companiei. Eram fascinat.

Ne-am împãrþit instinctiv în grupuri, în funcþie de poziþia socialã pe care o ocupam în ierar ompaniei.

Cum conversaþiile nu erau foarte animate, l-am putut auzi pe ºeful meu râzând ºi fãcând glume (destul de nesãrate) pe seama unui coleg din grupul lor, o persoanã pe nume Bob McLeod. McLeod prefera sã nu socializeze cu cei din grupul sãu social (ceea ce sociologii nu mesc statutinconsistent ). La rândul lor, aceºtia îl respingeau, fãcând glume pe seama lui. timp ce ascultam fãrã sã vreau conversaþia lor, ceva mi-a atras atenþia. -ªtiþi, a spus unul dintre ei, McLeod este vegetarian. Nu mãnâncã deloc carne. Este un om c iudat! -Da, a rãspuns altul, este interesat de sãnãtate. Nu înþeleg ce preocupare mai poate fi ºi a sta! Era greu sã-l compari pe McLeod cu acest grup de directori aroganþi ºi egocentrici. Mi -a fost imposibil sã nu remarc diferenþele dintre acel grup de oameni ºi obiectul ironiilor lor, acel McL eod.

Acesta arãta foarte tânãr. Zâmbetul sãu, ochii, râsul nimic nu amintea faptul cã avea 49 de i. Pãrul sãu era închis la culoare ºi avea o alurã tinereascã! Abdomenul era perfect drept, iar þinuta era aceea a unui adolescent. Pe scurt, l-am privit cu încântare.

Cât despre ceilalþi directori, aceºtia arãtau cu 20 de ani mai bãtrâni decât McLeod. Burþile se revãrsau peste curele, pãrul lor era albit, unii cheliserã, aveau pungi de grãsime sub ochi, fu mau încontinuu ºi nu lãsaupaharele cu bãuturã din mânã. Toþi aveau ceasuri de aur la mânã. În au trecut anii, ºi cei mai mulþi dintre ei au înlocuit ceasurile de aur cu epitaful pe piatra de mormânt: A fost un bãiat bun! McLeod ºtia el ce ºtia McLeod ºtia ceva de care ceilalþi nu aveau habar. Metaforic vorbind, putem spune cã er a cu 49 de ani mai tânãr decât ei. Deºi majoritatea celor din grupul respectiv aveau vârste cuprinse între 30 de ani, cu toþii arãtau mai bãtrâni decât el!

Am fãcut primul pas cãtre lumea tinereþii fãrã bãtrâneþe îndreptându-mã cãtre McLeod. Dupã în el, viaþa mea avea sã se schimbe pentru totdeauna. Destinul a fost cel care m-a cond us la aceastã convenþie în acea zi, în care Bob McLeod a devenit mentorul meu. Cu adevãrat, se poate spune cã Dumnezeu lucreazã pe cãi misterioase! M-am prezentat singur acestui m dat tânãr

enigmatic în vârstã de 49 de ani ºi în timp ce vorbeam,

cu claritate seama cã era un om cu totul deosebit. În sinea mea, m-am hotãrât pe loc: Când voi avea 49 de ani, doresc sã ARÃT ºi sã MÃ SIMT la acest om! I-am vorbit despre intenþia mea, iar el mi-a rãspuns: -Este o poveste lungã, ºi va trebuie sã îþi descoperi propria cale, dar aº considera un priv ilegiu sã îþi pot fi de folos. Am devenit pe loc cei mai buni prieteni. Drumurile noastre nu s-au încruciºat decât de câteva ori în lunile care au urmat. Ori de câte ori ne-am întâlnit însã, m-a luat sub aripa sa protectoare ºi mia indicat calea pe care o aveam de urmat.

-Dacã doreºti sã înþelegi cum am reuºit sã arãt ºi sã mã simt cu 20 de ani mai tânãr decât vâ va trebui sã studiezi. Îþi recomand sã citeºti cartea doctorului Paul C. Bragg, Miracolul postului negru. Nu vei gãsi acolo toate rãspunsurile, dar aceastã carte reprezintã un bun început.

La ºase luni dupã prima mea întâlnire cu Bob, am pãrãsit compania ºi am pierdut orice contact cu el, pânã în august 1993. Aratã ºi astãzi la fel de tânãr ºi de plin de energie! Dacã l-aþi vedea pe st u aþi crede cã are mai mult de 40 ºi ceva de ani. Nu e rãu pentru cineva de 69 de ani

Au trecut 26 de ani ºi a sosit rândul meu sã îmi spun povestea. Mã apropii de vârsta de 53 d e ani ºi doresc sã vã confirm cã puteþi opri ceasul biologic, inversând procesul de îmbãtrânire. Nu trebuie d sã citiþi aceste sfaturi ºi sã le urmaþi. 6

Teama

De cele mai multe ori, oamenii se tem sã se aventureze pe un tãrâm necunoscut, sã treacã g raniþele, sã navigheze pe ape strãine mai ales dacã acest lucru presupune sã fie diferiþi de ceilalþi. Este vorba ºi de o anumitã presiune socialã. Poate sunt convinºi cã renunþã la ceva de valoare. Din pãcate, teama ºi ign ranþa sunt primele blocaje care îi împiedicã pe oameni sã urmeze calea corectã a sãnãtãþii. Ei se agaþã de vechi iºnuinþe, care devin astfel lopata cu care îºi sapã singuri mormântul!

Cei mai mulþi dintre participanþii de vârsta mea la convenþia despre care am vorbit la înc eputul acestei cãrþi sunt deja oameni bãtrâni. Cu toþii au trecut de APOGEUL anabolic ºi suferã astãzi de procese degenerative. Unii dintre ei au murit. Cu toþii aratã mai bãtrâni decât vârsta realã pe care o au, iar acest luc u este rezultatul propriilor lor opþiuni . Nimeni nu poate fi învinovãþit pentru aceastã stare de lucruri decât ei înºiºi el, cu toþii suntem responsabili pentru OPÞIUNILE noastre!

Oamenii refuzã sã creadã cã ºi ei vor îmbãtrâni. Cu toþii ºtim cã vom muri odatã ºi odatã, da ne gândim cã primul care va îmbãtrâni ºi va muri va fi vecinul nostru, nu noi. ªi într-o bunã ne trezim în faþa oglinzii, iar mintea noastrã ne spune: Hei, bucurã-te cât mai poþi, cãci timpul care þi-a rã este scurt! Prietenii noºtri îmbãtrânesc ºi mor, iar imaginea din oglindã ne confirmã acest lucru: am atins vârsta ii ºi a bãtrâneþii.

Este important sã înþelegem diferenþa dintre o boalã ºi o tulburare. O boalã este o tulburare care a primit un nume oficial . Viaþa noastrã nu este afectatã numai de boli, ci ºi de tulburãrile ºi dezechi rele care nu s-au manifestat încã sub forma unor simptome severe (care sã justifice titlul de boalã ). Ambele categorii ne împiedicã sã ne bucurãm plenar de viaþã, aºa cum am face-o dacã am avea o stare bunã de sãnãt

Nici o boalã nu vine din senin. Ea reprezintã un dezechilibru care SE DEZVOLTÃ. Cuvântul disease ar trebui scris dis-ease1, iar noi vom pãstra aceastã ortografie pânã la sfârºitul cãrþii, pentr -i reaminti continuu cititorului de acest principiu: nimeni nu moare din cauza unui disconfort (boalã), ci din cauza unei tulburãri (a unui dezechilibru)!

Felul în care definim starea de sãnãtate influenþeazã într-o mare mãsurã atitudinea noastrã l e procesul de îmbãtrânire ºi capacitatea sau incapacitatea noastrã de a prelua frâiele propriu lui nostru destin, redirecþionând acele forþe care determinã ÎMBÃTRÂNIREA corpului fizic (sau bioelectric). Este decizia dumneavoastrã

Doriþi CU ADEVÃRAT sã deveniþi din nou tânãr? Dacã da, tot ce trebuie sã faceþi este sã citiþ carte ºi sã integraþi în viaþa dumneavoastrã sfaturile sugerate de ea. Dacã doriþi sã experim miracolul inversãrii procesului de îmbãtrânire, ESTE NECESAR sã vizualizaþi mental rezultatul final al acestui proces.

Miracolul este posibil pentru toþi cei care încearcã, dar NU se produce gratuit. Existã un preþ pentru fiecare victorie, pe care îl veþi gãsi prezentat în capitolele urmãtoare. Dacã veþi înþelege în ce constã procesul de îmbãtrânire, veþi înþelege la fel de uºor ºi cum at el!

Preambul: în capitolul urmãtor veþi afla cã fiecare om are patru vârste diferite. Vã veþi put a calcula APOGEUL anabolic ºi veþi învãþa care este semnificaþia acestuia în viaþa dumneavoastrã. Ilustraþie: VREME ÎNCHISÃ SOARE STRÃLUCITOR STIL DE VIAÞÃ NESÃNÃTOS STIL DE VIAÞÃ SÃNÃTOS OPÞIUNEA DUMNEAVOASTRÃ 1 N. Tr. Joc de cuvinte intraductibil: disease 7 boalã; dis-ease disconfort.

Mai bine concentraþi-vã asupra zilei rezente. ce vedeþi mai întâi: semnul Trecere interzisã .Alegerea drumului pe care doreºte sã o apuce þine de fiecare individ în parte. iar imaginea reflectatã de ea nu seamãnã cu cea pe care v-o amintiþi n tinereþea dumneavoastrã. ºi chiar mai fericitã . El singur poate decide dacã doreºte sã ajungã într-o fundãturã sau sã trãiascã un mod de viaþã sãnãtos. autorul dovedeºte cu o mie de argumente cã pânã ºi în aceastã lume în care ne este ameninþatã de tot felul de procese de poluare. Ce crimã sã o risipeºti numai pe copii! George Bernard Shaw Bãtrâneþea urmeazã întotdeauna dupã acele zile în care ne fãceam speranþe ºi vise în legãturã zilele care vor urma. cel mai bine este sã daþi crezare imaginii din oglindã. Secretele vieþii plantelor 2 Din nou tânãr! Tinereþea este un lucru minunat. fãrã nici un interpret care sã le facã traducerea. sãnãtoasã. Nu vã faceþi niciodatã griji din cauza unui diagnostic medical. fiecare exprimându-se într-un lim erit. Aceasta nu minte! În aceastã carte. cãci trupul nu reuºeºte sã þin asul cu mintea. El nu reprezintã altceva decât confirmarea unei opþiuni greºite fãcute de dumneavoastrã în trecut. dar este infinit accelerat din cauza ignoranþei ºi i mplicit prin OPÞIUNILE pe care le facem singuri! Oamenii îmbãtrânesc deoarece nu ºtiu CUM sã rãmânã tineri mul îmbãtrânirii este mult mai rapid decât în vremurile de altãdatã. luaþi deciziile corecte. Christopher Bird. iar ziua de mâine va fi mai bunã. Trupul pe care îl cunoºteam cândva se rãtãceºte în meandrele Timpului u mai ºtie sã comunice cu mintea. Procesul de îmbãtrânire este natural. Speranþele noastre se împlinesc rareori. Un corp îmbãtrânit ºi neputincios în care sãlãºluieºte o minte tânãrã nu poate genera altceva cte ºi o stare de tensiune. avem încã la îndemânã destule instrume te cu ajutorul cãrora putem trãi o viaþã lungã. orizontul? Oamenii tineri au tendinþa sã vadã mai degrabã orizontul. dar cele douã aspecte ale sale încep sã emene cu cele douã feþe ale unei monede: o minte tânãrã ºi un corp îmbãtrânit. Dacã priviþi în oglindã. activ ºi fer AUTOVERIFICAREA PERCEPÞIEI REALITÃÞII Atunci când priviþi de-a lungul unei strãzi. Fiinþa rãmâne o singurã unitate. cãci au întreaga viaþã ÎN FAÞA lor. Acest lucru este cu deopotri valabil în ceea ce îi priveºte pe tineri. ºi mai ales pe femeile cu vârste cuprinse între 25-45 de ani. Primel e semne ale bãtrâneþii apar în jurul vârstei de 24 de ani. Boli care altãdatã erau apanajul bãtrânilor fac astãzi ravagii p .

Statisticile folosite pentru a argumenta aceastã viziune (a unei speranþe de viaþã mai mari) nu þin cont de numãrul de copii care ating stadiul de adulþi. problema poate fi însã inversatã! În pofida afirmaþiilor optimiste ale experþilor. Revenirea lor rãspândeºte boala în rândul celor nepregãtiþi. Mai mult. Din fericire. care nu mai nu doresc sã se conformeze planurilor naturii. Aºa se explicã ponderea redusã a speranþei de viaþã din acel timpuri (prezentatã statistic). Tulburãri degenerative au înlocuit bolile infecþioase. jumãtate din populaþia Sta telor Unite murea înainte de a ajunge la vârsta de 20 de ani. Aceas tã concluzie este greºitã. Creºterea statisticã a speranþei de viaþã din ultimii 50 de ani i-a determinat pe oamenii naivi sã accepte pretenþiile false ale medicinii legate de victoriile sale în prelungirea vieþii. ele reprezintã CEVA MAI MULT decât un simp lu duºman care s-a întors printre noi. incidenþa bolilor contagioase e ste în creºtere ºi pare sã se producã astãzi o rãzbunare a acestora. De fapt. speranþa de viaþã nu este mai mare astãzi de în timpurile de demult. 8 . Oamenii moderni nu trãiesc mai bine ºi nu sunt mai sãnãtoºi astãzi decât în trecut.rintre tineri. Pe timpuri.

Un organism tânãr este prin excelenþã anabolic. dar NU trebuie în nici un caz echivalatã cu sã ea ºi cu longevitatea. cu toate implicaþiile acesteia pentru procesul de îmbãtrânire. Aceastã stare este descrisã perfe ct de cuvântul catabolism. Este un fel de auto-digestie prin care co rpul se hrãneºte chiar cu energia eliberatã prin digerarea propriilor þesuturi. necesarã pentru a acoperi numai nevoile minime de energie ale corpului. Existã oameni care experimenteazã acest moment chiar mai devreme de vârsta de 2 4 de ani. care înseamnã degenerarea sau distrugerea þesuturilor corporale. când am fost iniþiat pentru prima datã în teoria îmbãtrânirii. Vârsta de 24 de ani. Existã alþii care îl experimenteazã ceva mai târziu. starea noastrã de sãnãtate se aflã la apogeu ºi corpul ºtie sã se are rapid ºi fãrã probleme. Aceastã stare este foarte bine descrisã de cuvântul anabolism. corpul începe sã funcþioneze din ce în ce mai lent. existã diferite grade între aceste douã extreme. este acel moment temporal când tânãrul începe sã se îndrept e cãtre îmbãtrânire. A fost odatã ca niciodatã Au fost vremuri când era ceva cu totul neobiºnuit sã vezi primele semne de îmbãtrânire pânã l . Energia produsã prin activitatea catabolicã este o energie a înfometãrii. care înseamnã a senþa distrugerii þesuturilor în organism. Prin catabolism. Acest p u îºi propune sã îl demonstreze aceastã carte. el devine catabolic dent. Important este cã acest moment soseºte mult pr ea devreme pentru om. Atunci când îmbãtrâneºte. Activitatea catabolicã ne poate þine în viaþã. care reprezintã linia de demarcaþie între cele douã procese. atunci când folosim cuvin ele anabolism ºi catabolism ne referim de fapt la starea GENERALà a organismului ºi la direcþia în care s e îndreaptã corpul bioelectric. Este o energie a supravieþuirii. În cartea de faþã. oaselor ºi pielii. Altf el spus. La ora actualã ar trebui sã reducem aceastã limitã la numai 24 de ani. iar noi devenim e în ce mai fragili. Catabolismul îºi trage rãdãcinile în procesul morþii. El implicã regenerarea normalã a muºchilor. Pe mãsurã ce îmbãtrânim.Orice om se naºte pentru a experimenta o viaþã lungã ºi SÃNÃTOASà pe aceastã planetã. este pen tru noi momentul de APOGEU anabolic. este un proces de reconstrucþie. Rãnile nu ni se mai vindecã la fel de uºor. Linia de demarcaþie În anul 1971. se considera cã sarea ceasului biologic este un proces extrem de dificil dacã omul a supravieþuit deja 35 de ani într-un mod de viaþã NORMAL. Altfel spus. Catabolismul este opu sul anabolismului. Linia de demarcaþie între tinereþe ºi bãtrâneþe scade rapid! Atunci când suntem tineri. energia este eliberatã.

deºi în sufletul nostru ne simþim în continuare tineri. este important sã înþelegem cum apa r ele. Atunci când vom deveni CONªTIENÞI de trecerea timpului. chelirea. cu excepþia unei vieþi trãite în greutãþi foarte mari. vom deveni conºtienþi ºi de forþele invizibile ale îmbãtrânirii. Este important de asemenea sã înþelegem cum se manifestã ele. ridurile ºi reducerea vitalitãþii toate acestea reprezintã semne ale procesului de îmbãtrânire. Schimbaþi aceastã stare de lucruri Nu este obligatoriu ca viaþa noastrã sã se petreacã în acest fel! Noi avem libertatea sã sch imbãm aceastã stare de lucruri indiferent de vârsta pe care o avem! Putem inversa cursul v ieþii noastre. Atunci când atinge apogeul anabolic. Obezitatea. dacã dorim cu adevãrat sã învãþãm ºi sã transpunem apoi în practicã aceastã nouã cunoaºtere. Procesul de îmbãtrânire începe discret. care ne fac sã ne zim bãtrâni. albirea pãru ui. Înainte de a afla cum pot fi inversate aceste semne. fãrã sã facã valuri. 9 .sta de 40-45 de ani. El nu este altceva decât un proc autodestructurare care grãbeºte trecerea timpului ºi ne apropie de momentul morþii. El este pr ins între miracolul tinereþii ºi apropierea îmbãtrânirii. pierderea apetitului sexual. omul se aflã la o rãscruce de drumuri.

când boala abia începe sã se manifeste. deoarece nu pot înþelege semnificaþia cuvântului bãtrân. Trebuie sã acceptaþi aceastã realitate. care îºi croiesc drum în subconºtientul nostru. ºi în final a morþii. medicii se consultã ºi delibereazã îndelu dându-ºi cupãrerea despre ce poate fi fãcut pentru însãnãtoºirea pacientului. am ezitat între De-a pururi tânãr ºi titlul de faþã nou tânãr (N. menite sã ne dete rmine sã acceptãm ºi sã raþionalizãm aceste fenomene naturale numite viaþã ºi moarte. subminându-ne dorinþa de a trãi în momentele de cumpãnã. cât de faptul cã acest proces l va rãpi desfãtãrile de care se bucurau cândva gratuit. În realitate. Ei convinºi cã nu vor îmbãtrâni niciodatã. gândul bãtrâne este asociat cu viziunea unei fundãturi. Bãtrâneþea nu este neapãrat sinonimã cu ideea de a fi bãtrân. îi auzim deseori pe medici spunând: Nu mai este nimic de fãcut! . este vorba de simple cuvinte goale. ideea de a redeveni tineri pare o utopie. În timp. Nu este vorba de unul ºi acelaº ru. u manitãþii nu îi lipseºte cunoaºterea. Tr. Aceºtia nu vor citi cartea. menite sã ne d . a singurãtãþii. Numai cei care realizeazã cã au trecut de momentul apogeului anabolic pot înþelege cu ad evãrat semnificaþiile cuvântului BÃTRÂN. ºtiinþa dicalã îºi epuizeazã rapid jargonul savant. Hosea spunea: Poporul meu este distrus din cauza lipsei de cunoaºtere . durerii. oamenii nu se tem atât de ideea de îmbãtrânire. Medicul Când omul este pe moarte. În realitate. Pentru ei. Am renunþat la primul titlu. suferinþei. La început. dar ºi SPERANÞEI pacientului. fãrã nici un conþinut. punctul de cotiturã în care tinereþea începe sã disparã ºi apar primele se Atunci când am ales titlul acestei cãrþi. deoarec e el nu li se potriveºte acelor cititori care se mai aflã încã în perioada anabolicã a vieþii lor. acest es de însãnãtoºire dã naºtere unui jargon menit sã fie înþeles numai de cãtre specialiºti. tradus de noi: Cum sã ne redobândim tinereþea). Ilustraþie APOGEU anabolic catabolic tânãr bãtrân Apogeul anabolic ale bãtrâneþii. cãci ea nu mai poate fi schimbatã! ºi alte expresii de acelaºi el. Pentru cei mai mulþi dintre ei. Universul în care trãiesc este cel al tinereþii. ci înþelepciunea care sã-i permitã sã facã diferenþa între cunoaºterea a falsã. În ceea ce îi priveºte pe pacienþii aflaþi în faze considerate terminale ale bolilor.În realitate. înlocuindu-l cu expresiile de mai sus.

Medicul este cel care anunþã chemarea morþii.ucã cu gândul la piatra de mormânt care ne aºteaptã. Pacientul rãspunde acestei chemãri fie pregãti ndu-se în vederea marelui sfârºit.24 80 Piramida îmbãtrânirii remarcaþi cât de departe de centru este localizat momentul de apogeu anabolic. fie prin frustrare ºi prin întrebãri de genul: De ce? Cum este po il? ªi astfel. misterul sãnãtãþii ºi al fericirii. În cazul de faþã. rãmâne în continuare n Ilustraþie Apogeu Vârstã -0. Preoþii 10 . el este situat în jurul vârstei de 24 de ani. al vieþii ºi al morþii.

Puþini oameni îndrãznesc sã punã la îndoialã dog religioase. dupã care este voia lui Dumnezeu sã plecãm în lumea c rgonul preoþesc este altfel decât cel al oamenilor de ºtiinþã. noi continuãm sã ne prosternãm î faþa Altarului ªtiinþei ºi sã plãtim preþul corespunzãtor. Acceptãm procesul de îmbãtrânire. ªi astfel. este ªtiinþa. Societatea umanã anihileazã cu cinism întrebãrile fireºti de tipul l? . Aceasta a devenit un cult. o religie naþionalã. Din pãcate. retrãind din nou zilele fericite ale tinereþii ºi vitalitãþii. în timp ce religia preferã sã dea vina pe Eva. fãrã sã stãm niciodatã sã ne punem întrebãri fireºti precum De ce? sau Cum de este posibil? . Ne urmãm orbeºte convinger le. ªtiinþa ºi medicina dau vina pe bacterii ºi pe viruºi. pentru cã aºa ni s-a spu e sã se întâmple lucrurile ºi murim cu câteva decenii înainte de timpul care ne-a fost predest inat. Din toate pãrþile. ni se spune cã avem în interiorul nostru un ceas biologic care semnal eazã momentul în care trebuie sã murim. Raþiunea nu are nici un cuvânt de spus în aceastã privinþã. deci inclusiv o pilulã care poate vindec a fiecare tulburare. renunþãm sã mai luptãm. sã acceptãm aberaþiile emanate de c de guverne. În loc sã ne asumãm propria responsabilitate care ne revine. numai pentru cã aºa au considerat medicii ºi preoþii cã este firesc. De ce? sau Cum este pos Incapacitatea noastrã de a discerne adevãrul de minciunã nu este în întregime vina De mici copii. Cumpãrãm medicamente ºi pastile pentru ata . Noi acceptãm teorii de genul cã existã un microb pentru fiecare boalã. al cãrei pãcat originar a aruncat anatema asupra lui Adam ºi a urmaºilor sãi. noi suntem învãþaþi sã gândim într-un anume fel. cei care n ne închinã la întrebã În fiecare zi.Dogmele religioase îºi propun sã ne convingã cã avem cu toþii un anumit interval de timp des emnat în care ar trebui sã rãmânem pe acest pãmânt. dar urmãreºte la rândul lui sã ne amo moþiile ºi sã ne determine sã acceptãm realitatea momentului. pe altarul cãruia cu toþii. pentru cã oamenii NU mai ºtiu unde sã caute rãspunsurile. dar din pãcate nu ºtie sã rãspundã tipul: De ce? sau Cum de este posibil? Pelerinajul noastrã. noi ridicãm la rang de dogmã tot ceea ce nu înþelegem. noi ne oferim voluntar sã mergem în pelerinaj la altarul ªtiinþei pentru a ne aduce omagiul în faþa ideii cã efectele ºi cauzele pot fi explicate prin analize bazate pe factori sing ulari. de ziare ºi de universitãþi. deºi în realitate am putea inversa în orice clipã mersul acelor ac stui ceas. aducând în viaþa acestora boala ºi moartea. Zeul civilizaþiei noastre. acuzându-i cã sunt responsabili de pro lemele noastre de sãnãtate.

acþionând apoi pe baza acestei cunoaºteri. Orice om îºi poate pãstra un corp tânãr ºi sãnãtos. precum ºi o min cidã. ale sãnãtãþii ºi bolii. dar nu schimbã cu nimic cauzele care le-au pr ovocat.simptomele. umanitatea continuã sã tr b aceastã hipnozã indusã de ºtiinþa medicalã. Din pãcate. indicând astfel calea cãtre o viaþã a tinereþii Ce vârstã avem? 11 . diagnostica sau vindeca bolile. Cât de diferitã ar fi aceastã viaþã dacã oamenii ar înþelege corect în ce constã boala ºi pro îmbãtrânire. Cartea de faþã a fost scrisã tocmai pentru a oferi rãspunsuri la întrebã ile mult evitate de ºtiinþã: De ce? ºi Cum de este posibil? . De altfel. acestea rãmân chiar neidentificate ! Altfel spus. fãrã sã-ºi punã vreodatã întrebãri legate de mecanismele vieþii ºi morþii. DACà doreºte acest lucru. Ele sunt pres crise pentru a preveni. conducându-i de multe ori în eroare chiar pe medici. Sã fie limpede: 99% din procesul de îmbãtrânire la care suntem supuºi depinde direct de no i (se aflã sub controlul nostru direct). dar nu umblãm deloc la cauze. trãim din paleative. Medicamentele de sintezã chimicã produc schimbãri în funcþiile organismului. Textele care însoþesc medicamentele (scrise cu litere foarte micuþe) nu fac altceva decât pãcãleascã pacientul. cam aºa opereazã ºtiinþa medicalã de astãzi: ne reazã SIMPTOMELE (MANIFESTÃRILE EXTERIOARE). Mai mult.

Din punct de vedere mental. Vârsta bioelectricã poate fi mãsuratã ºi manipulatã într-un sens sau în altul. existã oameni care au crescut în perioada Marii Depresiuni. Definiþiile din categoria celei de mai sus m-au deranjat întotdeauna. considerând cã bunãstarea ar la bazã felul în care ne auto-percepem. Indiferent cât de tânãrã se crede însã persoana respectivã. noi celebrãm aceastã vârstã dând o petrecere de ziua noastrã. de multe ori chiar în familia noastrã. Este un fel de capsulã a timpului în care este prinsã mintea noastrã. Ele nu scot nici un cuvânt referitor la cauzele procesului de îmbãtrânire ºi ale bolilor! Practic. La rândul lor. de vârsta bioelectricã. indiferent de câte zil e mai aveþi de trãit. ei au rãmas tineri (perioad a care i-a marcat s-a petrecut de regulã în tinereþe. nu reprezintã altceva decât simple afirmaþii golite de orice conþinut. Felul în care poate f . plin de vitalitate. Subiectul acestei cãrþi se referã la inversarea vârstei bioelectrice.Felul în care definim vârsta poate aduce o mare diferenþã în atitudinea noastrã faþã de viaþã tã atitudine este cea care dicteazã acþiunile noastre de zi cu zi. Orice aþi spune. noi sãrbãtorim trecutul nând cã am îmbãtrânit cu atâþia ani. În acest caz. de cea mentalã. adicã a vârstei reale a corpului. în funcþie de o perioadã sau al a din trecutul pe care lam trãit. este evident cã trupul ei a trecut de mult de perioada a pogeului anabolic. de zi u zi. Spre exemplu. pierzândritmul cu mintea sa. deoarece le in duc oamenilor o stare de confuzie. deºi ar trebui sã spunem cã am întinerit cu atâþia ani2! Vârsta mentalã este definitã de felul în care gândim. Apogeul sãnãtãþii nu poate fi cu adevãrat experimentat decât în ABSENÞA bolii. Cartea de faþã cum sã atingeþi acest obiectiv în fiecare zi din viaþa dumneavoastrã. indiferent de limitãrile noastre mentale sau fizice care ne împied icã sã ducem un mod de viaþã cu adevãrat sãnãtos. fiind marcaþi pe viaþã de aceastã perioadã a vieþii lor3. În f are an. iar ei continuã sã se cramponeze de ea). avem de-a face cu o mi nte tânãrã într-un trup bãtrân. Iatã în ce constã fiecare din acestea: Vârsta calendaristicã se referã la anii pe care i-am petrecut pânã acum pe acest pãmânt. aceste acþiuni ne determinã viitorul fiziologic ºi vârsta bioelectricã. Ea þine de perspectiva noastrã asupra v eþii. Acest gen de definiþii ciudate acceptã existenþa unor tulburãri degenerative. Existã nenumãraþi oameni în vârstã care reprezintã cea mai bu acestui efect de capsulã a timpului. Vârsta poate fi definitã în funcþie de vârsta cronologicã. dar din punct de vedere fi zic au îmbãtrânit. Cunoaºtem cu toþii asemenea persoane. nu este o perspectivã prea rozã! Vârsta funcþionalã se referã la capacitatea noastrã de a funcþiona. Din pãcate. Medicina aºa-zis holistic efineºte sãnãtatea funcþionalã drept capacitatea noastrã de a experimenta activitãþile normale. de cea funcþionalã l mai important între toate.

La fel. fiin d marcaþi pe viaþã de aceasta. Alþi oameni devin diabetici! Femeile au anumite proble me specifice. Este vorba de un joc de cuvinte specific limbii engleze: în aceastã limbã. Tr. pentru ca mai târziu culoarea lor sã se schimbe în negru sau în cãprui. Informaþiile prezentate în l reprezintã însãºi esenþa acestei cãrþi. culoarea ochilor. Sunteþi pregãtiþi? Ochii verzi-cãprui Ni se spune pe toate canalele cã procesul de chelire. obezitatea ºi problemelefeminine sunt de naturã geneticã . dar prin pierderea pãrului pe care îl au deja (nu se nasc chei). lucrurile nu stau chiar aºa. în România existã oameni care au crescut în perioada comunismului. darnude la bun început. veþi afla cum vã puteþi stabili vârsta REALà ºi cum puteþi de na factorii care genereazã procesul de îmbãtrânire înainte de vreme. 12 . TE SIMÞI ºi GÂNDEªTI din nou ca un om tânãr! Preambul: în capitolul urmãtor. Tr. În realitate. Oamenii se îngraºã. Nu poþi fi din nou tânãr decât atunci când ARÃÞI. nu se nasc graºi. diabetul. Odatã ce veþi învãþa sã manipulaþi ºi sã controlaþi forþele care influenþeazã vârsta b tul timpului asupra vieþii dumneavoastrã va înceta sã mai fie o preocupare majorã în ceea ce vã p iveºte. vârs ta este desemnatã folosind cuvântul old (bãtrân) dupã numãrul de ani.ut acest lucru va fi arãtat în capitolul urmãtor. Oamenii chelesc. 2 N. Copiii se nasc cu ochii albaºtri. 3 N. Ne grãbim sã revelãm acest secret pentru a vã stimula sã termina citit aceastã carte.

Luaþi frâiele viitorului dumneavoastrã în propriile mâini. cu deplasarea poziþiei normale a st omacului. Aceste p robleme aºa-zis genetice sunt simptomatice. 7) curbura sigmoidã. moartea ne rãpeºte rudele ºi prietenii. 8) rectul. Colon inflamat Colonul aflat într-o stare de inflamare datoratã constipaþiei. Colon spastic Colonul aflat într-o stare de constipaþie spasticã. dar niciodatã cauzative. C. Ridicaþi-vã din genunchi. cum ai putea sã ºtii cum ai ajuns acolo? Dacã nu ºtii cum ai ajuns acolo. În timp ce noi ne pregãtim în aceastã direcþie. am asistat la regenerarea pãru lui meu ºi la re-înflorirea vieþii mele. D. Oam enilor chei le poate creºte din nou pãrul. Diabeticii pot redeveni normali. Personal. Programaþi sã murim Noi ne auto-programãm sã murim prin acþiunile. Astãzi îi am pe jumãtate verzi.Personal. semn cã ni se apropie ºi nouã ti Din pãcate. . Este corpul DUMNEAVOAS TRà ºi viaþa DUMNEAVOASTRÃ. 6) colonul descendent. Colon rãsucit Colonul transversal rãsucit (într-o stare de ptozã). 2) apendicele. 3) cecumul. aflat într-o poziþie corectã faþã de celelalte structuri: 1) stomacul. prin restaurarea echilibrului hormonal ºi prin consumarea unor super-alimente. 5) colonul transversal. Ilustraþie UN COLON NORMAL ªI MAI MULTE EXEMPLE DE COLONURI BOLNAVE A. Problemele aºa-zis genetice pot fi rezolvate prin curãþarea corpului de de rile metabolice. cuvinte ºi gândurile noastre. Femeile îºi pot recãpãta starea de sãnãtate. B. 4) colonul ascendent. am avut cândva ochii de culoare cãprui închis. deºi am depãºit vârsta de 50 de ani! La fel puteþi face ºi dumneavoastrã! Cine deþine adevãratul control? Puneþi la îndoialã autoritatea medicilor. Colon normal Colonul normal. Oamenii graºi pot slãbi. nu orice drum vechi te poate duce înapoi. noi facem tot ce ne stã în puteri pentru a ne asigura cã nu vom rãmâne în urma celor care ne-au luat-o înainte 3 Nu orice drum vechi Dacã nu ºtii încotro te îndrepþi.

Ele sun t simptomatice. diabetul. Îmbãtrânirea se produce ca urmare a unei serii de evenimente legate de timp (care defi nesc de altfel simptomele ei) precum: albirea pãrului. În ealitate. menopauza. reducerea apetitului sexual ºi obezitatea. Creºterea normalã ne permite sã ieºim din copilãrie sã atingemapogeul anabolic. el reprezintã partea anormalã a procesului. chelirea. Aceste evenimente atestã trecerea timpului. Îmbãtrânirea prematurã ne conduce de la acest moment de vârf cãtr mormânt. p ierderea vitalitãþii. dar reprezintã simultan ºi SEMNELE procesului de îmbãtrânire! 13 .John Thomas Oamenii considerã cã procesul de îmbãtrânire este un aspect normal al unei vieþi normale. ridurile.

Ea ne priveazã de intervalul de t imp la care am fi avut dreptul pe acest pãmânt. Oamenii îºi accelereazã singuri procesul de îmbãtrânire ºi trecerea timpului prin IGNORAREA SEMNELOR mai sus amintite. anorexia ºi reducerea apetitului sexual. Când se petrece acest lucru. nu prin retrãirea experienþelor noastre anterioare. Acest lucru nu devine însã po ibil decât dacã deþinem cunoaºterea corectã ºi o punem în aplicare. Putem proceda însã ºi altfel: putem opta pentru o re-expe rimentare a timpului. uscãciunea gu rii. iar omul îmbãtrâneºte! Gândiþi-vã la boalã ca la o trecere acceleratã a Timpului. durerea.Procesul de îmbãtrânire poate fi încetinit. ci printr-o retrãire a timpului însuºi a acelui TIMP pe care lam trãit deja. Simptomele bolilor reprezintã modificãrile subiective ale funcþiilor corporale care NU sunt aparente observatorului exterior cum ar fi senzaþia de greaþã. Evaluaþi-vã singuri vârsta În rândurile de mai jos sunteþi rugat sã personalizaþi tipurile de vârstã despre care am disc tat în capitolul 2. Vârsta mentalã 0 Vârsta calendaristicã 0 Vârsta funcþionalã 0 Vârsta pe care o simþiþi 0 Semne ºi simptome Timpul trãit greºit dã naºtere la o serie de SEMNE ºi SIMPTOME ale bolii ºi ale îmbãtrânirii ectrice. LA S estui capitol. conceptele de îmbãtrânire ºi de timp vor cãpãta o semnificaþie mai tangibilã ru dumneavoastrã. Îmbãtrânirea e ultatul unui Timp trãit în mod greºit. Estimaþi ºi notaþi vârsta pe care o aveþi în locurile goale de os. Îmbãtrânirea ºi Timpul sunt douã lucruri legate între ele. În acest fel. anxietatea. Rezultatul este procesul de îmbãtrânire o confirmare a deteriorãri biologice. corpul nostru experimenteazã un blocaj în echilibrul sãu bioelect ric. b li precum cancerul sunt consecinþe ale unui Timp trãit în mod greºit. Folosiþi un creion ºi o gumã. dar nu ºi identice. Cancerul determinã o accelerare a trece rii Timpului. în timp ce Timpul este vehiculul îmbãtrânirii. ei îºi reduc cu bunã ºtiinþã ºederea pe acest pãmânt rocesul de îmbãtrânire se produce de la sine. Aceste semne ºi simptome reprezintã schimbãrile care s-au produs ºi diminuarea funcþiilor organelor vitale ºi glandelor. Acest gen de simptome trec de regulã neobservate de ceilalþi oame 80 ani 80 ani 80 ani 80 ani sau mai mult . stopat ºi inversat. Lãsaþiultima linie goalã pânã când aþi stabilit vârsta bioelectricã pe care o aveþi. Factorul sãu de control este acþiunea con entã. Spre exemplu. În acest fel.

Timpul devenit vizibil Semnele sunt altceva decât simptomele. în ogli ndã. De aceea. Ele pot fi confirmate pr n diagnosticului unui medic. Semnele nu sunt altceva d ecât timpul devenit vizibil! Ele sunt capsule bioelectrice ale timpului. care stabileºte o stare morbidã. Semnele ne permit sã devenim conºtienþi în mod dureros de modificarea funcþiilor normale ale organismului (de pildã febra sau inflamaþiile). Îmbãtrânirea apare mai întâi de toate la nivelul acelei lumi invizibile a corpului. 14 . ele reprezintã o confirmare a procesului de îmbãtrânire ºi a trecerii timpului. ºi orice înce tinire conduce mai devreme sau mai târziu la blocare. mai exa t a corpului bioelectric. Ele indicã însã apariþia unor modificãri subtile la nivelul þesuturilor corporale. al hormonilor ºi fluidelor. Procesul de îmbãtrânire nu este altceva decât un cuvânt elegant pentru o încetinire a funcþiilor organismului. Ele se referã la evenimente exterioare ºi sunt observabile. ea poate fi vãzutã cu ochiul liber. ºi/sau poate fi confirmatã prin diagnosticului unui medic.ni. În etapele ulterioare. SEMNELE de îmbãtrânire ºi/sau de boalã pot fi observate ºi mãsurate.

Þineþi de asemenea cont de situaþia în care vã aflaþi ch în prezent: dacã sunteþi sub îngrijire medicalã sau dacã luaþi medicamente. Chiar ºi dupã ce pleacã. le dimin uãm practic impactul asupra conºtiinþei noastre ºi le amplificãm efectele. schimbându-ne modul de viaþã înainte de a fi prea târziu. Ele se manifestã sub formã de boli ºi evenimente patologice. Uneori. Aceste criterii reprezintã puncte de evaluare bazate pe efecte cumulative pe terme n lung. ci mai degrabã o succesiune de indicatori. Faceþi acest exerciþiu acum. Ea reprezintã ha rã personalã pe drumul cãtre o tinereþe fãrã bãtrâneþe.Semnele mai pot fi definite ca niºte evenimente anormale care se petrec la nivelul procesului vieþii. când veþi înþelege mult mai bine importanþa fiecãrui criteriu în parte. Ea vã oferã o aproximare destul de riguroasã a vârstei bioelectrice pe care o aveþi. dar numai în mãsura în care sunteþi cinstit cu dumneavoastrã înºivã. manifestarea plenarã a procesului de îmbãtrânire se manifestã abia mai târziu. Cele mai multe dintre ele nu au legãturã cu sexul. Stabiliþi vârsta bioelectricã pe care o aveþi Lista de mai jos îºi propune sã vã ajute sã stabiliþi vârsta bioelectricã pe care o aveþi. dacã ºi-au lãsa mprenta asupra dumneavoastrã sau dacã sunt recente. NOTÃ: aceastã listã nu reprezintã un diagnostic al unei boli particulare. Apariþia sa ne provo acã o serie de neplãceri temporare. Restul cãrþii de faþã nu va face altceva decât sã dezvolte fiecare subiect din a listã. O boalã este precum un oaspete nedorit care dã buzna în casa noastrã. Dacã le considerãm normale. De regulã însã. ea lasã în urma ei o umbrã de iritare. aplicându-se deopotrivã bãrbaþilor ºi femeilor. Fiecare dintr stea adaugã o anumitã semnificaþie ºi vã direcþioneazã în efortul dumneavoastrã cãtre reîntinerire. cãci ne trezim cã nu mai putem face o serie de lucruri care altãdatã ne e rau la îndemânã. Umbra bolii se manifestã de regulã prin deteriorarea funcþiilor organelor vitale. Nu diminuaþi importanþa criteriilor listate ºi nu vã grãbiþi sã le judecaþi din perspectiva d . indicându-vã ce aveþi de fãcut pentru a cesul de îmbãtrânire. Existã de asemenea ºi o listã care cupr nde factorii contributori. ea are menirea sã vã permitã sã înþelegeþi de ce aþi ajuns sã aveþi aceastã vârstã. dupã o î a acestor semne sau dupã o boalã mai gravã. Timpul se accelereazã atunci pentru noi. Criteriil individualizate vor fi adãugate pe liste separate (pentru bãrbaþi ºi femei). Înceti nirea ºi încetarea funcþiilor vitale este cel mai important semn de care trebuie sã þinem seama. ceastã umbrã este foarte evidentã. dar º upã terminarea cãrþii. Ma t. Procesul de îmbãtrânire ºi boala sunt u ºi acelaºi lucru. Þineþi cont de bolile grave din trecut. Bifaþi cãsuþele care vi se potrivesc.

eavoastrã. Efectul lor cumulat vã poate BLO CA cu uºurinþã calea ºi vã poate împiedica sã redeveniþi tânãr! Semnele.5 cm sau mai mult 50 200 Gutã: 40 Ochi: riduri în jurul ochilor (nu foarte accentuate) Riduri accentuate 8 15 Muºchii: deteriorare. leziuni Flasci. efecte ºi factori care contribuie l a procesul de îmbãtrânire. fãrã putere Crampe. simptome. Lista este alcãtuitã exclusiv din semne. Vã asigur cã fiecare criteriu meritã atenþia dumneavoastrã. simbolurile & factorii contributori care permit evaluarea vârstei bioelec trice Pentru ambele sexe Înãlþime: pierderea înãlþimii fizice Cu circa 7-8 mm Cu circa 1. dureri 20 50 18 15 .

brãzdate 30 Cresc greu 40 Îngroºarea unghiilor de la degetele mari de la picioare 30 Auz: slãbit. vânãtãile sunt dureroase la atingere 60 Secreþii grase abundente 15 Pãr. mustaþã & barbã Predominant albit 30 Chelie 30 Pierderea pãrului corporal (de pe picioare) 60 Creºtere lentã a pãrului de pe cap 30 Netezirea pãrului care era cândva cârlionþat 40 Albirea pãrului pubian. condiþie instalatã prematur. se exfoliazã (inclusiv mãtreaþa) 10 Psoriazis/seboree (pe scalp sau pe corp) 50 Ridatã (pe mâini sau pe faþã) 10 Umflãturi datorate grãsimii pe spatele braþelor 10 Coºuri/acnee/pete 30 Transpiraþie insuficientã sau lentã 20 Pete maronii pe mâini/corp. pãtate.Stomac (intestine): pântecos Umflat (bombat. ca în cazul bãutorilor de bere) 8 40 Sprâncene: groase. fãrã stabilitate 25 Mirosuri corporale: necesitã deodorant Depãºesc puterea deodorantului 20 40 Respiraþie urât mirositoare: cronicã 30 Dinþi: stricaþi 40 Necesitã curãþarea plãcii la dentist o datã pe an 25 Necesitã curãþare la ºase luni 40 Necesitã plombe cu un amestec pe bazã de mercur 150 Existã dinþi obturaþi pânã la rãdãcinã 40 Gingivitã (gingii inflamate) 30 Unghii: la mâini/picioare 20 Fragile: se rup uºor. care avanseazã progresiv 30 Piele: Uscatã. stufoase 15 Pãr în nas ºi urechi (exterior) 18 Haine: pantaloni & cãmãºi/bluze Numere din ce în ce mai mari dupã vârsta de 24 de ani 20 Energie (vitalitate): haoticã. datorate unei afecþiuni la ficat 40 Se învineþeºte rapid. de sub braþe sau de pe picioare 40 16 .

dar fãrã febrã 20 Rãceli mai dese decât o datã pe an 25 Gripe în fiecare an 20 Boli degenerative diagnosticate 80 Ochii: Necesitã ochelari de citire 8 Sensibili la lumina solarã 40 Incapacitatea de adaptare la întuneric 20 Pete maronii pe iris (pe partea coloratã a ochilor) 30 Pungi sub ochi 30 Pleoape umflate 8 Pleoapele nu se închid/deschid în mod egal 20 Degenerare macularã 50 Retinitã/vedere tunelarã/glaucom 50 17 . imposibilitatea de a-þi aduna gândurile 30 Nevoia de a bea cafea pentru a-þi pãstra luciditatea 20 Evacuarea deºeurilor: Schimbarea culorii acestora într-o altã nuanþã decât acel maroniu 30 moderat specific 20 Fecale uscate (constipaþie) 20 Defecaþie cu efort fizic/tensiuni 40 Tranzit intestinal care dureazã mai mult de 24 de ore 40 Balonãri/gaze excesive ºi urât mirositoare 15 Fecale cu sânge Defecaþie incompletã 20 Boli: Senzaþii frecvente de slãbire/neplãcere fizicã. manifestatã prin purtarea unor haine mai largi 30 Creºtere în greutate. manifestatã prin necesitatea unei cantitãþi mai 20 mare de hranã Pierderea inexplicabilã a greutãþii 40 Mental: Pierderi de memorie pe termen lung sau scurt 20 Obosealã mentalã 30 Înceþoºarea minþii.Activitate fizicã: Incapacitatea de a mai efectua munci fizice grele 20 Dureri/inflamaþii în timpul activitãþii sau dupã muncã 20 Somn dereglat care necesitã odihnã suplimentarã 30 Greutate: Creºtere în greutate.

încovoiere (severã) 80 120 Rãni minore: Refacerea rãnilor minore dureazã mai bine de o sãptãmânã 20 Rãnile minore se infecteazã uºor 30 Apariþia prea uºoarã a cicatricelor 40 Circulaþia capilarã a sângelui: Nu apare forma de perlã atunci când zona este apãsatã cu degetul (sângele curge în continuare.Obraji: Scobiþi. nu se adunã sub piele) 30 Culoarea sângelui este roºu închis. încovoiere (medie) Cocoºare. reumatism sau dureri reumatismale 40 60 Staturã: Cocoºare. adânciþi în orbite 8 Maxilare inflamate/slãbite/scofâlcite 25 Obraji roºii (capilare inflamate) 40 Încheieturi: Dureri la nivelul încheieturilor (generale) Artritã diagnosticatã. nu roºu strãlucitor 30 Când unghiile de la mâini sau de la picioare sunt apãsate pe pãrþile laterale. iar apoi relaxate. culoarea lor nu revine instantaneu la normal 40 Ameþealã datorate unei circulaþii proaste 30 Efectul Rouleau (sânge îngroºat) 50 Folosirea frecventã de pastile pentru subþierea sângelui (aspirine sau alte anticoagulante) 50 Plãmâni (capacitate respiratorie): Respiraþie dificilã / senzaþia cã îþi lipseºte aerul 70 Plãmâni plini cu fluide (respiraþie cu expectoraþii) 80 Anginã pectoralã 40 Astm 80 Colon (intestine): Constipaþie (cronicã) 50 Defecaþie neregulatã 30 Alternanþã diaree/constipaþie 30 Probleme repetate ale apendicelui 50 Operaþie de apendicitã efectuatã (eliminarea apendicelui) 20 Colitã 75 Diverticulitã 75 Eliminarea chirurgicalã a vreunei pãrþi din intestinul subþire 90 Colostomie 60 18 .

dar la marginea de sus a scalei 30 Tumori alcãtuite din grãsime sub piele 50 Ingerarea de grãsimi în proporþie de cel puþin 20% din alimentaþie 10 Folosirea ORICÃRUI tip de margarine 30 Folosirea de uleiuri sau produse din soia 60 Refuzarea oricãror grãsimi alimentare 30 Sistemul urinar: Albuminã cronicã în urinã 50 Nivel ridicat de uree în urinã 40 Greutate specificã redusã a urinei 30 Predispus pentru pietre la rinichi 40 Culoare închisã a urinei 25 Miros urât al urinei 30 Miros dulceag al urinei 50 Infecþii ale vezicii urinare (de regulã. la femei) 75 Volum redus de urinare (mai puþin de 150 de mililitri) 35 Metabolism general: Ingerarea a mai puþin de 1.5-2 litri de apã pe zi 40 Bãutul de lichide la masã 20 Bãutul apei clorurate sau fluorizate 60 Înlocuirea apei cu bãuturi rãcoritoare Lipsa ingerãrii a cel puþin 300 de mililitri de apã la fiecare 15-30 de 60 minute în timpul activitãþii fizice grele 30 19 .Paraziþi 90 Circulaþia sângelui: Atacuri de cord 80 Anemie (procent redus de celule roºii) cronicã 40 Nivel redus al hemoglobinei 30 Aterosclerozã diagnosticatã 100 Circulaþie sanguinã proastã 30 Sistemul limfatic: Noduli limfatici umflaþi în mod dureros / dureroºi la nivelul încheieturilor. al subsuorilor sau al gâtului 50 Noduli limfatici eliminaþi chirurgical 50 Cancer la nivelul sistemului limfatic (limfom) 90 Eliminarea chirurgicalã a splinei 60 Grãsimi corporale: Depãºirea greutãþii cu 15-25 de kilograme 90 Greutatea corporalã în limitele admise.

ºi în particular funcþiile creierului 20 Obosealã sau agitaþie dupã masã Stres ºi dureri de cap (migrene): Incapacitatea de a funcþiona în condiþii de stres 30 Cedãri repetate din motive de stres 40 Migrene cronice 40 Tractul gastrointestinal: Crampe dupã mese 30 Gaze cronice 50 Gaze urât mirositoare 40 Balonarea abdomenului dupã masã 50 20 . Epstein-Barr. malarie.Folosirea pastelor de dinþi cu fluor 20 Folosirea deodoranþilor obiºnuiþi 30 Bãutul apei de la robinet 30 Bãutul apei din sticlã. sau Sindromul Oboselii Cronice 60 Saliva: Gurã uscatã Mestecarea lichidelor pentru a le putea ingera 20 30 Temperatura corpului: Febrã cronicã de intensitate redusã sau temperaturã sub cea normalã 35 Mâini ºi picioare reci 60 Sensibilitate la temperaturi reduse 30 Incapacitatea de a rezista la temperaturi ridicate 30 Þesuturi/energii conjunctive: Lupus sistemic diagnosticat. mononucleozitã. miastenie sau tulburãri degenerative ale 200 nervilor 20 Orice tulburare diagnosticatã la acest nivel 20 Încheieturi rigide / pierderea flexibilitãþii 40 Lipsã de energie 30 Necesitatea de a mânca frecvent pentru a avea energie 30 Schimbãri rapide de dispoziþie / cãderi de energie 20 Digestia reduce energia corpului. a apei distilate sau filtratã în mod obiºnuit 50 Ingerarea repetatã de medicamente pentru dureri de cap (de tip 40 algocalmin) 40 Ingerarea repetatã de orice fel de medicamente Ficat/vezicã biliarã/indigestii Probleme diagnosticate ale vezicii biliare 60 Eliminarea chirurgicalã a vezicii biliare 60 Hepatitã.

Colitã. albicioasã. care dureazã circa 15 40 minute) Dietã: Nefolosirea de multi-vitamine/minerale 20 Ingerarea de vitamine/minerale nealimentare 20 Ingerarea unor suplimenþi pe bazã de calciu 20 Gât umflat (înghiþire cu dificultate) 50 Accelerarea pulsului dupã mese 10 Vomãri frecvente 40 Mâncatul în timpul unei stãri de nervozitate 30 Apetit excesiv 30 Apetit sporit. în timpul zilei 40 Limbã încãrcatã dimineaþa. la trezire 20 Limbã crestatã 40 Somn: Mai puþin de 7 ore pe noapte 7 Mai puþin de 6 ore pe noapte 30 Somn întrerupt în mod regulat 20 Somn cu ferestrele închise 30 Dormitul sub o pãturã electricã 50 Somnambulism 60 Insomnie 20 Hipersomnie (somn excesiv) 40 Narcolepsie (somn involuntar în timpul zilei. dublat de creºterea greutãþii corporale 30 Aciditate stomacalã supãrãtoare 30 Stomac nervos 20 Foame continuã 60 Apetit redus 25 Laptele provoacã indigestie sau balonare 20 Mâncãrurile condimentate sunt suportate greu 20 21 . boala lui Crohn 60 Cancer: Orice tip de cancer diagnosticat 200 Chimioterapie sau terapie cu ajutorul radiaþiilor 200 Chisturi sau tumori de orice fel 50 Tutun: Fumat sau mestecat 95 Limbã: Limbã încãrcatã. diverticulitã diagnosticatã.

dar frecvente Mese sau gustãri mai frecvente decât din 4 în 4 ore Devorarea rapidã a alimentelor Mâncãruri sãrate Ingerarea unor cantitãþi mari de frunze de lucernã Ingerarea de alimente care nu au fost produse personal Mese regulate la restaurant Ingerarea frecventã de alimente preambalate (care nu sunt proaspete) Folosirea cuptoarelor cu microunde 50 30 25 30 30 20 40 50 40 50 Statul la calculator: Mai mult de o orã zilnic La o distanþã mai apropiatã de 75 de centimetri de monitor 8 30 Luminã fluorescentã: Folositã la lucru 20 Folosirea aparatelor de citire electronicã a preþului 20 Folosirea regulatã a telefonului celular 30 Lucrul cu radarul (poliþiºti. care necesitã mai multe ore 40 Pulsul în timpul stãrii de odihnã: peste 75 20 Presiunea sanguinã: peste 90/130 În timpul stãrii de odihnã În timpul stãrii de odihnã peste 80/120 50 20 Emoþiile: Reþinute în interior incapacitate de a se relaxa Stãri de depresie/melancolie Persoanã excesiv de emoþionalã 30 40 30 Numai pentru femei Menstruaþie & menopauzã Obosesc cu uºurinþã 20 Tensiuni premenstruale (PMS) 50 Depresii înaintea menstruaþiei 50 Înlãturarea chirurgicalã a ovarelor/uterului 20 22 . de trei ori pe sãptãmânã 30 Ritm metabolic redus 50 Trezire lentã din somn. de tip aerobic. militari) 40 Expunerea zilnicã în faþa unor echipamente electronice 30 Folosirea detectoarelor de fum în timpul somnului sau la serviciu 20 Lipsa exerciþiilor fizice.Mâncãrurile grase provoacã indigestie Gustãri uºoare .

.

aceasta este de 70 de ani. dureri în timpul urinãrii 90 Urinãri nocturne frecvente 80 Dureri la nivelul picioarelor sau cãlcâielor 30 Spasme la nivelul picioarelor. mâncãrimi vaginale 90 Endometrozã 80 Pofte alimentare excentrice înaintea ciclului 200 Confuzie mentalã 80 Lipsa interesului sexual 90 90 Numai pentru bãrbaþi Impotenþã 90 Inflamarea prostatei 90 Eliminarea chirurgicalã a prostatei 80 PSA peste 5 60 Ejaculare dureroasã 60 Imposibilitatea de a urina.Frigiditate/pierderea apetitului sexual 80 Ciclu neregulat 40 Înrãutãþirea acneii în timpul ciclului 40 Sâni dureroºi 30 Dureri corporale la atingere 60 Chisturi ovariene/tumori fibroide uterine 60 Puseuri de cãldurã 95 Pot detecta ovarul activ în fiecare lunã 95 Au folosit deja pastile anticoncepþionale 60 Au folosit înlocuitori pe bazã de estrogen 150 Tulburãri tiroidiene (medicaþie pentru tiroidã) 150 Subþierea pereþilor vaginali/dureri în timpul actului sexual 90 Infecþii ale vezicii urinare. folosiþi scala de conversie pentru a afla care este vârsta dumneavoastrã bioelectricã. împãrþiþi acest numãr la 232 ºi obþineþi un scor de referinþã de 7. pentru a obþine scorul de referinþã bioelectric. crampe nocturne 20 Lipsa interesului sexual 100 Scor total Se împarte la 232 în cazul bãrbaþilor ºi la 244 în cazul femeilor Aþi obþinut scorul de referinþã bioelectric de Adunaþi punctele pe care le-aþi obþinut ºi împãrþiþi totalul la 232 dacã sunteþi bãrbat ºi la teþi femeie. În exemplul de mai sus. Aceasta este vârsta dumneavoastrã rea lã ! 23 .92. Spre exemplu: dacã sunteþi bãrbat ºi aþi obþinut un punctaj total de 1838. În continuare.

albirea pãrului.3 = 45 3.18 = 18 0. Cei doi indicatori vor trebui r ecalculaþi în fiecare an.4 = 55 5. 50. NU mai aveþi timp de pierdut! Terminaþi cât mai rapid aceastã carte ºi aplicaþi viaþa de zi cu zi ce aþi învãþat din ea. sau dimpotrivã.22 = 20 0. lipsa energie i. de aproap adãuga unui a Cu cât sunteþi mai bãtrân. fibromialgia. procesul nu trebuie ignorat. iar cea bioelectricã de 39 ani aºa cum sa întâmplat în cazul meu atunci când am început procesul de inversare sunteþi foarte de pierderea bãtãliei. 0. Vârsta mea calendaristicã este de 53 de ani. Nu aveþi nici un motiv sã INTRAÞI ÎN PANICÃ dacã obþineþi o vârstã bi mai mare decât cea la care vã aºteptaþi! Ea nu este altceva decât o vârstã de referinþã. tulburãrile tiroidei. Dacã vârsta bioelectricã este egalã sau mai mare decât cea calendaristicã.30 = 22 0. 40. ÎN SCHIMB. De aceea. dar cea bioelectricã este de numai 19 ani ! Personal. scleroza multiplã. Gândiþi-vã ce impact va avea asupra dumneavoastrã fiecare nou an bioelectric la cei pe care îiaveþi deja! Cu cât sunteþi mai tânãr. Vârsta bioelect ezintã un indicator de referinþã extrem de important. Rãspunsurile pe care le cãutaþi sunt conþinute în aceste pagini.28 = 60 6. pentru a stabili dacã aþi mai îmbãtrânit. cancerul. artrita. infecþiile urinare. iar mãsurile trebuie luate de urgenþã. cu atât mai mic va fi impactul în plus. dacã aveþi deja 35. Cel din dreapta reprezintã vârsta bioelect icã.92 = 70 8. grãsimea/obezitatea.66 = 28 1. încercuiþi vârsta obþinutã ºi scorul care a stat la baza ei.42 = 35 2. fiecare an în plus va însemna deja foar te mult.86 = 40 3. Este evident cã aveþi nevoie de ceva timp pentru a putea repara pagubele pr oduse.0 = 80 + Vârsta bioelectricã pe care o aveþi ar trebui sã vã motiveze sã vã evaluaþi modul de viaþã ºi aritãþile trupului dumneavoastrã.81 = 75 11. 60 sau MAI MULÞI ani bioelectrici. atacurile de cord. cu atât mai repede zboarã timpul pentru dumneavoastrã ºi cu atât m celerat devine procesul de îmbãtrânire! Veþi ºti cu siguranþã acest lucru atunci când vor apãrea pr NE. Cele mai multe asemenea semne apar atunci când vârsta bioelectricã este cuprinsã între 30-50 de ani: problemele de ordin feminin sau masculin. Deocamdatã. Reþineþi: actuala dumneavoastrã vârstã bioelectricã este rezultatul întregii vieþi pe care aþ -o pânã în prezent. Sã ne gândim! Dacã vârsta dumneavoastrã calendaristicã este de 27 de ani. se poate spune cã impul nu mai lucreazã în favoarea dumneavoastrã.6 = 65 7.Scala de conversie a scorului bioelectric Numãrul din stânga reprezintã scorul de referinþã.96 = 50 4.33 = 24 0. am destul .1 = 30 2. et c. dacã aþi întinerit. În acest caz.

aceasta nu trebuie consideratã disperatã! Trupul bioele ctric are o capacitate uluitoare de regenerare. . 2. Indiferent în ce situaþie vã aflaþi. 4. 24 Evaluaþi-vã scorul ºi reconsideraþi fiecare criteriu în parte. Terminaþi de citit aceastã carte. Recalculaþi-vã scorul o datã pe an. Urmaþi paºii descriºi în aceastã carte ºi corpul dumneav oastrã se va vindecasingur. ACÞIONAÞI în conformitate cu cunoaºterea recent dobânditã. ºi la fel puteþi avea ºi dumneavoastrã. dovedindu-vã cã poate redeveni astfel TÂNÃR.timp înainte. dacã veþi transpune în practicã sugesti uprinse aici. 5. 3. PAªII CARE TREBUIE URMAÞI PENTRU A REDEVENI TÂNÃR 1. Învãþaþi sã aveþi grijã ce cuvinte rostiþi ºi ce gânduri vã trec prin minte.

33! Ilustraþie Triunghiul sãnãtãþii Echilibrare hormonalã/purificarea receptorilor Detoxifierea ficatului ºi a þesuturilor Mâncaþi super-alimente Apã BEV ionizatã Apã cu un coeficient POR ridicat Triunghiul Tinereþii fãrã bãtrâneþe. revitalizeazã sistemul nervos ºi permit reîntinerirea organismului. tot ce aveþi de fãcut este sã reduceþi vârsta bioelectricã la 0. Dacã doriþi sã evitaþi sã ajungeþi la vârsta (bioelectricã) de 78 de ani încã de la vârs daristicã) de 45. Preambul: în capitolul urmãtor vã vom face cunoºtinþã cu câþiva dintre marii oameni de ºtiinþ putea face astfel o pãrere despre culisele medicinii. Precursorii horm onilor purificã receptorii. Jocul s-a încheiat Viaþa este precum un mare jucãtor care joacã în trei reprize: pânã la 33 (de ani). La vârsta de 45 de ani nu puteþi fi încã siguri. apare o întreagã suitã de experþi cu agend ele lor. Detoxifierea þesuturilor uºoare ºi a ficatului eliminã d din organele vitale ºi din þesuturile conjunctive ale organismului.(Citiþi în aceastã direcþie capitolul Corpul crede fiecare cuvânt pe care îl rostiþi) Fiecare pas pe care îl veþi face pentru îmbunãtãþirea stãrii dumneavoastrã de sãnãtate indi cât de mic vi s-ar pãrea pe moment vã va aduce beneficii uriaºe. Cele mai multe adevãruri care ni se predau ºi chiar o bunã parte din convingerile noastr e nu sunt autentice sau nu funcþioneazã. Experþii ºtiu foarte bine acest lucru ºi este important sã îl egeþi ºi . Contrar co nvingerii populare. cujargonul ºi vocabularul lor specific. În ceea ce îi priveºte pe oamenii de rând . Problemele de tip feminin au un singur n umitor comun pe care vi-l vom revela în paginile care urmeazã ale acestei cãrþi. dar la 78 de a ni vã puteþi considera scos din joc. ingerarea de minerale NU ajutã pe nimeni. Efectul combinat al mai multor paºi este sinergetic. Mai mulþi paºi mici sunt m i eficienþi decât un singur pas mare. Probleme ale femeilor ULTIMUL lucru de care ar avea nevoie femeile sunt calciul ºi magneziul. acest fenomen trezeºte resentimente ºi scepticism referitor la autenticitatea sistemului. SUPERALIMENTELE au rolul de a reconstrui corpul fizic. Experþii De îndatã ce un sistem devine excesiv de complex. inclusiv despre felul în care poate fi explicatã actuala dilemã în care se zbate umanitatea în ceea ce priveºte mediul înconjurãtor. de la 33 la 45 (de ani) ºi de la 45 la 78 (de ani).

vã recomand sã citiþi cãrþ fiþi bogaþi ºi fericiþi. Cele trei cãrþi ar trebui sã reprezinte o lecturã obligatorie pentru elevii din toate clasele. Pentru a învãþa regulile jocului ºi cum pot fi evitaþi experþii . Victoria prin intimidare ºi Cãutarea numãrului Ultimele douã lucrãri vorbesc în realitate de opusul mesajul inclus în titlul pe care îl a u. 25 .dumneavoastrã. nu mergeþi la ºcoalã.

dar impactul . primele ciuperci ºi infecþii urinare. Majoritatea adolescenþilor se bucurã de o sãnãtate perfectã. Veþi afla mai multe despre acest subiect în capitolele care urmeazã. Analele ºtiinþei ºi ale medicinii sunt pline de a semenea oameni. Din acest motiv. dar nu ºi în literatura ºtiinþificã de specialitate. Nu sunt decât un Vrãjitor foarte rãu! ia cu ajutorul precursorilor h Este dificil sã înþelegi dilema umanã dacã nu cunoºti forþele cu care acþioneazã ºtiinþa ºi m care ne întunecã viziunea ºi ne tulburã minþile. cititorul va re foarte uºor de ce secretul tinereþii fãrã bãtrâneþe poate fi revelat atât de simplu în lucrãri precum cea aþã. procesul de degenerare a organelor vitale a început deja. putând fi cu uºurinþã inversate. Bãieþii devin niºte armãsari nãr tele capãtã formele lor specifice. Auzim puþine lucr uri despre ei. femeile se îngraºã foarte tare. energia dispare. Între 28-35 de ani. în pofida abuzurilor la care se supun. În cazul fem eilor tinere. Pubertatea Fereastra cãtre vârsta de mijloc Transformarea copiilor în adulþi este provocatã de hormoni. La vârsta de 25 de ani. grãsimea corporalã se transformã în muºchi viguroºi. caz în care femeile cunosc iadul pe pãmânt . efectele DEZASTRUOASE ale pastilelor anticoncepþionale asupra corpului fizic încep sã se manife ste pe mãsurã ce receptorii hormonali se blocheazã . Adevãraþii Mari Vrãjitori ai ºtiinþei ºi ai medicinii reprezintã o specie în sine. pãrul le albeºte ºi/sau se subþiazã lista nu se opreºte aici. departe de curentele general acceptate.Faceþi-vã marele serviciu de a citi aceste trei cãrþi clasice. Ceea ce dorim sã subliniem este faptul cã toate aceste tulburãri sunt provocate de hor moni. unduioase. Secretul constã în a pãstra deschisã fereastra vârstei mijlocii rmonali. De multe o ei se aflã cu câþiva ani-luminã înaintea epocii în care trãiesc. NU felul în care ar trebui sã stea ele. 4 Urmãriþi sã vedeþi. Singurul lucru care conte azã cu adevãrat este felul în care stau lucrurile. apar problemele tiroidiene. încep probleme menstruale. nu doar sã priviþi Dorothy i-a spus Vrãjitorului: -Eºti un om foarte rãu! -O. Odatã înþelese aceste forþe. ei reprezintã o problemã tru cei care doresc sã controleze ºi sã manipuleze societatea. Femeile NU sunt obligate sã sufere. nu! i-a rãspuns Vrãjitorul. Atunci când hormonii declanºea zã acest proces. Mulþi ºi-au trãit vieþile în anonimat.

ieºind din actualul sistem medical oficial. pentru a înþelege mai bine în ce constã politica medicalã ºi de ce este necesar sã acceptãm asumarea r onsabilitãþii pentru propria noastrã viaþã. pe car e nimeni nu le-a putut contesta sau ºterge. Totul þine de manipulare ºi de culisele istoriei.pe care l-a avut viziunea lor asupra vieþii noastre pluteºte pretutindeni în jurul nos tru fiind de multe ori asumat de alte nume. De altfel. Doar câþiva dintre ei. ci a fost planificatã. foarte curajoºi. au preferat sã f uncþioneze în interiorul sistemului. Vrãjitorii înþeleg foarte bine direcþia greºitã în c îndreaptã ºtiinþa medicalã ºi dilema care existã între ADEVÃR ºi teoriile în vigoare. Sã vedem cum a arãtat adevãratul peisaj al marilor oameni de ºtiinþã din domeniul medicinii. Viziunea lor a creat adevãrate cratere în lumea ºtiinþificã contemporanã. indiferent de interesele care l-ar fi mânat. rãtãcirea ºtiinþei medicale nu s-a petrecut accidental. recunoscute astãzi. Eu îi numesc pe aceºti oameni VRÃJITORI. Iatã o scurtã istorie a câ orva Vrãjitori ai medicinii. 26 .

El a arãtat cã sângele NU este un mediu s teril ºi a demonstrat natura pleomorficã a formelor de viaþã microbiene întotdeauna prezente în sângele fiinþei umane sãnãtoase. La fel ca ºi alþii înaintea sa. în tim p ce preda încã la Universitatea Stanford. în anul 1954. la care se adãuga o hartã a capilarelor la nivelul globilor oculari. acesta este criteriul care desparte u n om de ºtiinþã autentic de unul fals. Guenther Enderlein a fost ºi el un Vrãjitor. În acest scop. de la virusuri ºi bacterii ºi pânã la ciuperci ºi fungi apar în mod predictibil în sânge pe mãsurã ce oamenii îºi pierd controlu supra corpului lor. Mai mult. tot felul de proceduri complicate ºi nenumãrate dovezi! Reams a îndrãznit sã reveleze conexiunea care existã între dietã. care nu necesitau decât sta bilirea pH-ului urinei ºi al salivei. De asemenea. dar a fost nevoit sã înfrunte ridiculizarea din p artea semenilor sãi ºi chiar rigorile legii (aplicate în mod abuziv). a manifestat din plin toate instinctele ºi virtuþile geniului.Marii Vrãjitori Dr. Avea dreptate ºi descoperirile sale au demonstrat acest lucru. necostisitoare. A fost ºi el ridiculizat de colegii sãi de profesie. a preferat sã îi felicite pe Watson ºi pe Crick atunci când aceºtia ºi-au anunþat descoperirea. a explicat cu precizie felul în care diferitele forme de viaþã. Descoperirile sale în legãturã cu vitamina C s unt monumentale. A fost un minunat om de ºtiinþã ºi un veritabil monument al ADEVÃRULUI. s-a folosit de proceduri simple. acest credit nu i-a fost recunoscut. Mai mult. punându-i întrebarea: Care este diferenþa între plante ºi animale? derlein a rãspuns: Nu existã nici o diferenþã . Linus Pauling a fost un alt Vrãjitor. Wilhelm Pfeiffer de la Universitatea din Leipzig a pus la îndoialã înþelegerea lui Enderlein asupra vieþii. prea puþin onorat din pãcate de ºtiinþa pe care a propulsat-o atât de departe. intuindforþele energetice ale vieþii care existã la un nivel subatomic. De altfel. Adevãrul trebuie pus înaintea celebritãþii ºi averii. preferând sã descopere ADEVÃRURI care necesitau s tudii nesfârºite. El ºtia foarte bine cã sãnãtatea ºi vitalitatea sunt daruri primi te de la Dumnezeu. Reams a prefera t sã nu meargã pe cãile bãtãtorite ale medicinii alopatice. Pauling a fost un slu jitor al umanitãþii. A murit la vârsta de 94 de ani. Dr. Dr. Dr. Carey Reams a fost un asemenea Vrãjitor. În aceastã pr ivinþã. Ele refuzau sã vadã ceea ce era evident. Dr. A încercat sã redea aceste daruri lumii. Milioane de oameni îi datoreazã doctorului Pauling vindecarea lor. . Reams ºtia perfect cã ºtiinþa ºi medicina s-au rãtãcit de pe evãrului. Un adevãrat gentleman. Enderlein a fost primul om care s-a folosit de pH-ul fluidelor corp orale pentru a detecta prezenþa cancerului în organism. deºi a fost adevãratul desc operitor al moleculei de ADN. El a avut un al ºaselea simþ în legãturã cu nat ura. modul de viaþã ºi apariþia .

motiv pentru care a fost atacat ºi dat afarã din Asociaþia Medicilor A mericani ºi din diferite consilii medicale. cãci descoperirile sale puneau la îndoialã poziþia oficialã dogmaticã asupra natur ii cancerului. Max Gerson a fost ºi el un Vrãjitor. Vindeca bolile de c ancer prin modalitãþi simple. cancerului ºi al altor boli degenerative. 27 . Ce l-a diferenþiat pe Gerson de alþi pretinºi medici de acelaºi fel era faptul cã terapiil e sale au funcþionat. prin anii 20. Era un observator foarte atent. Dr. Ceaiul lui Rene este SINGURUL produs vibraþional pe care îl importã China. a îi îngrijea.Rene M. A murit în anul 1959. A fost ridiculizatã de oficialitãþi. În plus. Descoperirile sale au o importanþã covârºitoare pen tru înþelegerea procesului de îmbãtrânire. Gerson a studiat tipurile de cancer. Ea s-a f olosit de un vechi remediu indian cu ajutorul cãruia a vindecat mii de bolnavi de toate tipurile de c ancere ºi de diabet. necostisitoare. tocmai pent ru tratamentul diabetului. A fost un excelent exemplu de geniu medical naturist. Noi deþinem reþeta ei. obosit ºi epuizat. ºi a aplicat terapii necostisitoare. dând dovadã de un bun s imþ ºi de un instinct ieºite din comun. Îi pãsa foarte mult de pacienþii sãi. ºi a înþeles viaþa pe nivelele energetice subtile. A imigrat din Germania în Statele Unite. fiind vestitã în întreaga Canada. Caisse a fost Vrãjitoarea cancerului. dar ADEVÃRUL fel de valabil ºi astãzi. Rene a studiat îndelung natura manifestat o mare compasiune faþã de cei pe care care l-a propovãduit continuã sã fie la ursa EXACTÃ a ierburilor pe care le folosea. dar mai ales a cãror frecvenþã de vibraþie este foarte înaltã.

alãturi de distrugerea reputaþiei ºi de detractarea prin presã. A profesat medicina în Budapesta la jumãtatea secolului al X IX-lea. Ignaz Semmelweis a fost un alt Vrãjitor. Rachel a fost primul om care a legitimat miºcarea luptãtorilor pe ntru mediu. dar a presupus un bun simþ cu totul neobiºnuit atribut periculos în faþa arog anþei ºtiinþifice. S-a ocupat de complexul militar industrial. Semmelweis a fãcut greºeala sã punã la îndoialã metodele unei profesii dominate de bãrbaþi. În anul 1959 a scris o carte. Era în anul 1840. apare un nou profesioni st. fiind contestatã atât nte de moarte.Rachel Carson a fost ºi ea o Vrãjitoare. spãlaþi-vã pe mâini între doi pacienþi! Era în timpul unei epidemii de scarlatinã care a afectat mii de femei adulte. Descoperirile sale au o importanþã cu tot ul particularã pentru ºtiinþa medicalã ºi pentru noi. l-au ostracizat din punct de vedere profesional. În realitate. Sta tutul profesiei medicale trebuie avizat de Stat. permise pentru efectul lor teatral. care. Epitaful ei ar putea fi alcãtuit dintr-un singur cuvânt: ADEVÃR! Dr. consiliile profesionale ºi organizaþiile medicilor îi m onitorizeazã pe medici. Descoperirile sale au pus la grea încercare canavaua de minciuni oficiale ale ºtiinþei . Primãvara tãcutã. El a afirmat un singur lucru: Doctori. În plus. aparent haotice. þinându-i sub control pe cei care îndrãznesc sã vadã adevãrul ºi sã punã la îndoialã dogmel ºtiinþei medicale. în anul 1964. În istorie. Detractorii sãi l-au izgonit pentru bunul doctorSemmelweis de pe scena medicalã ºi i-au distrus reputaþia prin mij loace murdare. Se presupune cã scopul licenþelor este acela de a proteja publicul. Un medic nu este altceva decât o fiinþã politicã aflatã la dispoziþia Statului. Dacã Statul îºi dã permisiunea. Am adãugat acest codicil cu scopul de a lãrgi ºi mai mult perspectiva cititorului. Numele jocului este controlul. scoþând la luminã toxicitatea pesticidelor. controlul este ÎNTOTDEAUNA pãstrat cu mare grijã. Analele istoriei sunt pline de Vrãjitori ai ºtiinþei spre exemplu. Nu uitaþi de acest lucrupe mãsurã ce veþi avansa cu lectura acestei cãrþi. Chiar ºi astãzi se recurge la practica retragerii licenþei medicale. iar sp italele erau pline de pacienþi. Contribuþia sa la p rogresul ºtiinþei medicale a fost simplã. Galileo ºi Copernic c are au fost ostracizaþi ºi chiar uciºi. Indiferent de evenimentele politice. nimic u se petrece accidental! . reprezintã mijloace ideale de þinere SUB CONTROL a medicilor care ar îndrãzni sã punã la îndoialã metodele oficia e de vindecare. metodã ce nu putea da greº la vremea respectivã. atestat pe baza unei licenþe. În culise. d rele lupte cu metodele tradiþionale ale contrapãrþii lor feminine: moºitul. fiind înregistrate sute de morþi. cât ºi dupã ce a murit. A fost proclamatã ereticã ºi a fost arsã pe rug verbal. ele servesc de multe ori unor interese oculte.

De altfel. atribuitã Creatorului. aici vom gãsi primele indicii. inile în aceastã stare de vinovãþie. Aceastã poruncã. problema nu este legatã de porunca în s ine. vã propunem sã ne întoarcem la rãdãcinile creºtinismului. Ce s-a întâmplat Ca sã înþelegem cum s-a produs procesul de rãtãcire al ºtiinþei ºi medicinii ºi de ce se aflã ior de rãzboi umanitatea cu planeta-mamã. ci de interpretarea ºi implementarea ei. în numele lui Dumnezeu. bãrbaþii ra femeilor ºi au declarat rãzboi naturii ºi pãmântului. a fãcut mai mult rãu planetei ºi locuitorilor sãi otrivã plante. nici de spre femeile care au murit sau despre banii deturnaþi de la pacienþii care s-au prosternat pe altarul ºtiinþei medi cale. iar apoi aplicatã eronat. animale ºi oameni decât oricare alta. bãrbaþii cât ºi femeile au luat propriile lor decizii. care înlocuieºte respectul reciproc 28 în loc sã recunoascã faptul c au dogmatizat jurisdicþia asu Dilema prezentã a umanitãþii pentru orice formã de viaþã. edictul biblic de a lua în stãpânire pãmântul aturile sale a stabilit cursul ºi destinul istoriei din timpurile lui Adam ºi pânã la Isaac Newto n ºi în zilele noastre. Semmelweis le-a sugerat medicilor sã se spele pe mâini între doi pacienþi. ªi totul. ªi Dumnezeu i-a spus lui Adam: Ia în stãpânire pãmântul ºi toate creaturile sale . d Interpretatã greºit. Condamnând pãcatul originar ºi cãderea din Grãdina Paradisului.De pildã. Atât! Ele nu spun nimic despre manevrele politice ale semenilor sãi. cãrþile de istorie afirmã cã dr. .

Aceasta a fost scena în care ºi-a jucat rolul dr. Preambul: în capitolul urmãtor vã veþi familiariza cu forþele energetice procesul de îmbãtrânire ºi veþi învãþa CUM pot fi ele identificate. inclusiv asupra uriaºei cantitãþi de bani implicate în acest domeniu . Dacã dorim sã pãstrãm controlul asupra propriilor noastre vieþi ºi destine. o marfã care poate fi controlatã. Ce conteazã dacã o femeie moare atâta vreme cât noi continuãm sã PÃSTRÃM CONTROLUL în domeniul m l. la g raniþa realitãþiiacceptate. femeia a devenit inferioarã. Bãrbatul este mai presus de femeie. da mai presus de toate. Rezultatul tragic al acestei legende a fost tranziþia de la starea primordialã a uma nitãþii. Femeia a încetat sã mai fie slãvitã ºi recunoscutã drept nãscãtoare a vieþii. vei experimenta durerea la naºtere. Totul era o afacere mult prea profitabilã pentru a fi lãsatã sã e scape din mâini. singurul care are de pierdut este ADEVÃRUL. medi pe care le-a transformat într-un veritabil cult. ci a fost învinovãþitã d rminat pe bãrbat sã pãcãtuiascã. Numele jocului este controlul. întru aducerea aminte a pãcatul i tãu . ªi astfel. cãci. În aceastã zonã crepuscularã se încadreazã ºi cartea de faþã. ADEVÃRUL în medicinã genereazã probleme ºi cu cât interesele oculte ale oamenilor de afaceri din acest domeniu sunt puse la încercare de noile descoperiri ale Vrãjitorilor. În asemenea domenii. ci paternã. va trebui sã recunoaºtem cã în domeniul sãnãtãþii ºi al finanþelor lucrurile NU sunt ceea ce sist din nou sã citiþi cãrþile: Victorie prin intimidare ºi Cãutarea numãrului 1). cumpãratã. aceea de societate matriarhalã. Ilustraþie Organele viscerale din cavitatea abdominalã Glanda salivarã parotidã Faringe Glandele salivare de sub maxilare ºi sublinguale care CONTROLEAZÃ .Adam ºi Eva Stãpânirea naturii ºi a creaturilor sale stã la baza ºtiinþei ºi a copilului acesteia. Evident. Începând din aceastã zi. ADEVÃRUL nu poate fi victorios decât în afara scenei oficiale. El stãpâneºte pãmân tul. Omul a ajuns mai presus de Dumnezeu. dupã cum spune Biblia. cu atât mai puþine ºanse au aceºtia sã le impunã pe piaþã. Semmelweis. învinovãþitã pentru cãderea lui Adam. El nu a înþeles cã puterilor din culise prea puþin le pãsa de scarlatinã. deºi aceasta s-a datorat propriei decizii a acestuia. Liniile genealogice nu s-au mai stabilit pe linie m aternã. Eva a fost cea care l-a determinat pe Adam sã pãcãtuiascã . la una patriarhalã. vândutã.

Esofag Vezica biliarã Pancreas Ficat Stomac Duoden Flexura hepaticã Flexura splenicã Colonul transversal Colonul ascendent 29 .

Spre exemplu. al congestiei limfatice ºi al toxicitãþii sistemice. ne controleazã aproape în întregime destinul. Dacã este pusã în faþa nebuniilor ºi pasiunilor umanitãþii. al funcþionãrii defectuoase a rinichilor. nu medicamente chimice. Principiul care stã la baza alopat iei este urmãtorul: Orice poate fi vindecat prin opusul sãu . dacã este comparatã cu propriile sarcini pe care ºi le asumã ºi care sunt nesfârºit raþiunea pare slabã. care. al subhidratãrii. trebuie sã recu . Acest lucru este cu deosebire adevãrat în ceea ce priveºte artele vindecãtoare. Se focalizeazã asupra câmpurilor energetice negative din corp. Medicina homeopaticã reprezintã opusul medicinii alopatice. Ea foloseºte medicamente chimi ce pentru a forþa mecanismele corporale sã accepte anumite schimbãri. Aceasta este terapia medicalã care predominã în Occident la ora actualã. printre care se numãrã . Mai este numitã ºi medicina p rincipiilor similare . creând astfel un stres la nivelul organelor vitale ºi dezechilibre în întregul sistem. care vibreazã pe frecvenþe opuse vieþii. ea pare încã ºi mai slab Albert Einstein Aproape nici un domeniu al vieþii nu poate fi privit doar în alb ºi negru. care s unt acordate pe frecvenþe capabile sã anihileze frecvenþele negative din organism. medicina de urgenþã ºi calm ele. Este vorba de substanþe cu o mare putere. 5 Energie ºi materie Evident. sã examinãm diferenþele care xistã între terapiile vindecãtoare folosite la ora actualã: Medicina alopaticã urmãreºte vindecarea prin chimioterapie. H omeopatia foloseºte remedii vibraþionale . dar ºi viaþa de zi cu zi.Jejunul Colonul descendent Ileul Cecumul Sigmoidul Apendicele vermiform Rectul Cearcãnele de sub ochi (ochii încercãnaþi) Ochii încercãnaþi sunt un SEMN al suprasolicitãrii ficatului. Aici sunt incluse ºi intervenþiile chirurgicale. Schimbarea modului de viaþã ºi a dietei pot elimina acest SEMN al îmbãtrânirii premature. adicã o restaurare a stãrii de sãnãtate indusã chimic .

care îºi 30 . Medicina oficialã îi priveºte însã cu dispreþ. Alinierea greºitã in fluenþeazã negativ organele vitale deservite de sistemul nervos central ºi de cel periferic. adicã a homeostazei (homo identic. Chiropractica est e o metodã vindecãtoare ce are multe în comun cu alte terapii vibraþionale. etc. Aºa se ºi explicã de ce mulþi chiropracticieni practicã simultan ºi alte terapii alternative. chiropracticienii sunt foarte deschiºi faþã de celelalte terapii alternative. Analiza Spinalã în Reþea (Network Spinal Analysis NSA) este o metodã nouã de chiropracticã e integreazã diferite nivele de îngrijire în aºa fel încât sã trezeascã ºi sã punã în miºcare care curge prin coloana vertebralã. Remediile ºterg semnãtura câmpului energetic negativ ºi permit astfel restabilirea stãrii de sãnãtate a pacientului. cãci un bun chiropractici n este învãþat înainte de toate sã fie orientat cãtre pacient ºi cãtre obþinerea unor rezultate concrete.inclusiv medicamentele. De aceea. fixã). stasis stare verticalã. vaccinurile. Chiropracticienii considerã boala ca fiind rezultatul alinierii incorecte a verteb relor. Procesul de vindecare are loc pe fundalul eliberãrii ansamblului corp-minte. ºi implicit a influenþelor acestora asupra nervilor care alcãtuiesc plexul solar.

ºi este oferitã publicului de vindecãtori care au urmat cursuri de lungã duratã. În viz iunea ei. M. Este disponibilã pe case tele video ale lui John Thomas. Scopul NSA este acela de a stabili care sunt momentele cele mai potrivite de a a plica o forþã mecanicã asupra þesuturilor. poate fi practicatã acasã. ºtergându-le de la nivelul þesuturilor.A. absolut minunatã.000 de ani. Notã: convingerea autorului acestei cãrþi este cã NSA provocã vindecarea ajutând pacientul sã devinã conºtient de structurile de memorie asociate cu energia negativã la nivel celular ºi c hiar mai jos de acesta. Psihologia-K îi ajutã pe oameni sã îºi reprogrameze subconºtientul la fel cum o casetã audi te fi ºtearsã ºi apoi reînregistratã cu un nou mesaj. A fost creatã de Robert Williams.C.poate utiliza astfel propria sa capacitate naturalã de autoreglare. eliminã vech oieli ºi temeri. Este o modalitate vindecãtoare extrem de promiþãtoare. v indecarea nu este rezultatul direct al chiropracticii. Ea îi ajutã pe oameni s conºtientizeze convingerile subconºtiente care stau la baza comportamentului lor. Este o terapie preluatã din Orientul Îndepãrtat. Analiza Spinalã în Reþea genereazã o îmbunãtãþire semnificativã a conºtiinþei de sine a pacie capacitãþii acestuia de a îºi schimba viaþa. ºi îi ajutã pe oameni sã scape de vechile stresuri nedorite. Eficienþa ei se datoreazã faptului cã opereazã pe nivelul ener getic subtil al fiinþei noastre.. NSA le permite pa cienþilor sã îºi elibereze acele structuri neurologice neproductive care blocheazã procesul de vindecare. Aceastã terapie promiþãtoare a fost creatã de Do Epstein D. funcþioneazã! Existã mii de oameni care au beneficiat de pe urma Psihologiei-K ºi care nu au putut fi ajutaþi anterior de nici o altã formã de terapie. înaintea practicii chiropractice propriu-zise. Altfel spus. Psihologia-K este o altã terapie vibraþionalã nouã. convingerile stau la baza atitudinilor noastre. Vindecã ºi alinã durerea prin eliberarea energiei chi. ci al forþelor vieþii declanºate la nivel subtil energetic. din care rezultã apoi structurile de comportame nt bune sau rele . care ne dicteazã acþiunile. este uºor de în vãþat ºi extrem de eficientã. ªi culmea. Biomagnetismul vindecã prin folosirea energiei unor magneþi folosiþi în scopuri terapeut ice. ºi este predatã în seminarii de afaceri ºi publice în întreaga þarã. Gua Sha este o terapie veche de 3. cu aplicaþii multiple pentru acei oameni . sub numele de Chiropracticã în Reþea. declanºând as tfel inteligenþa naturalã ºi forþa vitalã a pacientului. Acupunctura vindecã ºi alinã durerea prin introducerea unor ace pentru manipularea mer idianelor energetice. Ea amplificã încrederea în sine.

Este necostisitoare ºi poate fi apl icatã acasã. care le permite sã scape de icamentele analgezice ºi sã îºi îmbunãtãþeascã în mod natural starea de sãnãtate. Este folositã pe scarã largã establishment-ul medical refuzã sã accepte aplicarea ei. În viziunea acestei filosofii. Milioane de oameni preferã aceastã terapie. Din pãcate. Magneþii terapeutici variazã în mãrime ºi formã ºi pot fi aplicaþi pe scaune sau introduºi în e de care ne sprijinim. 31 .care doresc sã-ºi pãstreze controlul personal asupra stãrii de sãnãtate. Sunt cu deosebire utili împotriva stresului ºi anul eazã efectele dãunãtoare ale câmpurilor electromagnetice provocate de curenþii electrici de 110 volþi. Magneþii terapeutici reprezintã ei înºiºi câmpuri rgetice cu fluxuri directe. pentru ca pacientul sã redevinã o persoa nã întreagã . Protejeazã sis temul imunitar ºi stimuleazã rãspunsul imun al organismului. Energia lor vibratorie trezeºte meridianele energetice ºi are efecte asupra d urerii. sãnãtatea ºi boala sunt manifestãri ale unor structuri energetice anormale pe nivelul su btil al fiinþei noastre. În plus. aceºti magneþi spe ciali stimuleazã circulaþia sângelui ºi a fluidului limfatic. iar vindecarea presupune o reechilibrare a lor. þesutur med în Japonia suf Medicina vibraþionalã este un nume generic care include zeci de terapii bazate pe ma nipulareacâmpurilor energetice subtile ale corpului. Magneþii terapeutici echilibreazã câmpurile energetice din interiorul ºi din jurul ilor lezate sau inflamate. în pantofi ºi saltele. singurii care erã de pe urma acestei decizii sunt pacienþii. stimulând producþia de ATP. Vindecarea intervine dupã repolarizarea la nivel celular. pentru a induce astfel o star e de sãnãtate.

aroma-terapia. biofeedback adicã acele manifestãri energetice care alcãtuiesc acel aºa-z al ºaselea simþ. aparþinând lumii metafizicii (meta dincolo de ul fizic). uleiurile esenþiale. chiropractica. prin luminã (foto-terapia ). folosirea esenþelor din plante. care considerã trupul un fel de computer biologic în carne ºi oase. divizarea unui atom produce energia atomicã. magneþii terapeutici. prin evitarea traumelor chirur gicale ºi prin promovarea fluxurilor energetice din interiorul corpului bioelectric. Toate aceste metode vindecã în mod natural. ele reprezintã o energie condensatã care vibreazã pe frecvenþe co recte (stare echivalentã cu . aceastã formã de medicinã va înlocui acest Frankenstein pe car e îl numim alopatie . potrivit cãreia atun ci când este divizatã. Sir Isaac Newton con sidera lumea un mecanism foarte elaborat. Cuvântul paradigmã înseamnã: para dincolo de. A apãrut cu mii de ani înaintea medicinii alopatice. homeopatia ºi folosirea apei BEV ºi a apei ionizate cu înaltã valoare medicinalã. Nu existã nici cea mai micã îndoialã cã. Viziunea newtonianã ignorã cu desãvârºire acele forþe energetice numite spirit. lãþime ºi înãlþime (primele trei dimensiuni). respiraþia profundã. Câteva exemple de medicinã vibraþionalã sunt terapia prin laser. aceastã viziune a fost înlocuitã de un model nou. La ora actualã. chiropractica în reþea. planul fizic nu reprezintã altceva decât aceeaºi energie luminoasã îngheþatã . Altfel spus. conducând la tot felul de metode aberante. Schimbarea paradigmei Medicina vibraþionalã considerã corpul fizic un fel de semnãturã sau de amprentã a corpului lectric invizibil. Ele NU POT fi mãs urate în lungime. Ea are la bazã viziunea lui Einstein asupra materiei. qi gong-ul . materia elibereazã energie . Asemenea abordãri pierd din vedere faptul cã adevãrata realitate a vieþii se manifestã pe nivelul energetic subtil al fiinþei. Faceþi diferenþa Medicina alopaticã are la bazã viziunea newtonianã asupra realitãþii. Modelul lui Einstein considerã fiinþa umanã o reþea de câmpuri energetice care coexistã ºi in eracþioneazã reciproc. mai devreme sau mai târziu. Spre exemplu. Piuliþele ºi ºuruburile au fost înlocuite de circuite el ectronice ºi de condensatori. În mod paradoxal. inclusiv a viziunii medicinii occidentale asupra sãnãtãþii. intuiþie. ºi digma un exemplu care serveºte drept model.Medicina vibraþionalã a rezultat din amestecul gândirii occidentale ºi orientale. NEFIIND de naturã fizicã. tai chi-ul. El a influenþat într-o asemenea mãsurã medicina alopaticã încât în imii 300 de ani corpul a fost privit ca o mare maºinãrie subordonatã creierului prin intermediul siste mului nervos central ºi al celui periferic. gân e conºtientã ºi subconºtientã. rezult atele ei fiind de-a dreptul spectaculoase. Acestea aparþin celei de-a patra dimensiuni. Aceastã viziune reprezintã o schimbare MAJORÃ a paradigmei.

Uºureazã durerile pacientului prin eliminarea simptomelor.1 Hz. Un medicament este un drog! El modificã funcþiile organismului într-o manierã negativã. Procesul de vindecare vibraþionalã presupune o manipulare a unor câmpuri energetice op use. E a considerã cã cel care controleazã bacteriile ºi virusurile este câmpul bioelectric al corpului. terapia actualã care se foloseºte de medicamente chimice este în realit ate un amestec de efecte terapeutice sperate ºi de efecte adverse CUNOSCUTE. extrem de puternicã. Sp re exemplu. medicina vibraþionalã evitã folosirea medicamentelo r.sãnãtatea) sau incorecte (boala). Medicina vibraþionalã nu susþine Teoria Microorganismelor care stau la baza bolilor. În ultimã instanþã. medicamentele pentru artritã conþin o energie chimicã. Medicii nu pot decât sã spe re cã efectele pozitive le vor depãºi pe cele negative! Dimpotrivã. în timp ce medicina alopaticã se foloseºte de energia negativã a medicamentelor chimice pentru a forþa în mod nenatural corpul sã se supunã (trecând astfel peste inteligenþa înnãscutã a organismului). Vindecarea prin manipulare 32 . În al doilea rând. sfârºesc prin a tul. Frecvenþa pãmântului-mamã este de 7. ºi mai ales asupra ficatului. cu e fecte dramatice asupra corpului. optând în schimb pentru manipularea mult mai puþin traumaticã ºi mult mai sigurã a corpului bioelectric.8-8. negativã. ºi nu inv ers. fãrã sã vindeceînsã niciodatã boala în sine.

câteva clisme ale ficatul erapie hormonalã. Dacã echivalãm mesajul energetic scris pe disc cu o boalã. proces pr in care ionii de hidrogen sunt eliberaþi din moleculele de H2O. deopotrivã pentru dinþii dumneavoastrã sau cei ai animalelor dumneavoastrã d e casã! Dacã adãugaþi la MHD ºi controlul PH-ului salivei. problemele dentare se vor reduce sau vor dispãrea cu desãvârºire. dacã gura este spãlatã cu aceastã apã încãrcatã pozitiv. Am putea compara metoda cu o staþie de radio care transmite o melodie. Prevenirea formãrii plãcii împiedicã apariþia ace r manifestãri neplãcute. re ceptatã apoi de radioul nostru. plante. Biodinamica este o agriculturã homeopaticã. nu putem decât sã tragem concluzia cã viaþa ºi energia sunt manifestãri ale unuia ºi aceluiaºi fenomen. Radionica este o metodã folositã de unii fermieri care practicã o agriculturã alternativã. pentru a se produce o fuziune a energiei). Magnetul neutralizeazã energia înmagazinatã pe dischetã. Este aceeaºi medicinã a principiilor similare aplicatã solului. Aceºti ioni liberi sunt încãrcaþi cu o sa cinã electricã pozitivã. corpul revine la starea sa de sãnãtate obiºn rucât viaþa este energie. MHD este o terapie simplã ºi necostisito . MHD previne în mod eficie nt formarea cariilor ºi trateazã problemele periodontale ale gingiei. datorate nu de puþine ori unei alimentaþii nesãnãtoase. Obiectul sãu de activitate este legat de prevenirea problemelor dentare. Moleculele din care este alcãtuitã placa dentarã au o sarcinã electricã negativã. Aplicatã în mod corect. MHD utilizeazã un mic dispozitiv care pompeazã apã într-un câmp electromagnetic. o dietã îmbunãtãþitã.Un exemplu de manipulare a energiei se referã la trecerea unui magnet pe deasupra unei dischete de computer sau a unei benzi de casetofon. Obiectul de lucru ºi instrumentul cu care opereazã medicina vibraþionalã este energia . animale ºi microbi. Presupune emiterea unei energii pe anumite frecvenþe în mediul înconjurãtor. este evident cã neutralizarea câmpului energetic negativ nu poate conduce decât la o ameliorare a stãrii de sãnãtate. Procesul constã în introducerea une i cantitãþi de îngrãºãmânt natural de vitã în cornul unei vaci ºi îngroparea lui între cele douã echinocþii în perioad . Formarea plãcilor pe dinþi genereazã carii. Presupune folosirea unor cantitãþi minuscule de îngrãºãminte naturale biodinamice ( un vârf de cuþit la 75 de litri de apã purã ºi energizatã. placa este dizolvatã. microbii. S-a doved it cã aceastã soluþie afecteazã dramatic solul. Magneto-hidrodinamica (MHD) este un domeniu relativ nou al medicinii vibraþionale. De aceea. Ori de câte ori forþele energeticepozitive câºtigã bãtãlia. iar energia este materie. radionica poate mãri considerabil producþia alimentelor cu înaltã valoare nutriþionalã prin împiedicarea proliferãrii insectelo ºi a buruienilor. care poate fi aplicatã acasã. recoltele ºi buruienile. unde va fi captatã de s ol. anulând frecvenþa opusã ºi ºtergându-i semnãtura. care ne permite sã o ascultãm ºi sã ne bucurãm de ea.

extrem de puternic. fiecare om domenii noi. aplicându-le cu fiecare ocazie te posibilã în principal prin manipularea câmpurilor de are tendinþa de a înlocui vechile teorii moarte cu modele noi ar trebui sã fie preocupat în cea mai înaltã mãsurã de aceste în viaþa de zi cu zi. cu o vibraþie complet diferitã (vezi lucrarea Biodinamica. Ele ar trebui abandonate.tembrie-martie astfel încât sã absoarbã energia cosmicã ºi sã suporte o TRANSMUTARE a propriei energii. care nu au nimi c de-a face cu dogmele sale clasice. Conflictul cu medicina ºi ºtiinþa Medicina ºi ºtiinþa se simt ameninþate de aceste schimbãri ale paradigmei. putem produce rezultate ulu itoare în viaþa noastrã ºi a celor dragi. II ºi III). Viziunea intuitivã ar trebui sã preceadã cercetãrile de laborator. Inversarea procesului de îmbãtrânire es energie care alcãtuiesc împreunã corpul bioelectric. deoarece împiedicã procesul de creativitate ind ividualã. volumele I. Întrucât medicina vibraþionalã . Folosirea greºitã a acestora din urmã a condus la foarte mu lte probleme pentru umanitate. Ele pun la îndoialã teorii care au fost ridicate de-a lungul t impului la statutul de LEGI prin aºa-numitele metode ºtiinþifice. ºi nu invers. 33 . Ceea ce rezultã nu mai poate fi descris ca un îngrãºãmânt. Tinereþea fãrã bãtrâneþe are la bazã aplicarea medicinii vibraþionale în viaþa noastrã obiºnu deþinem CUNOAªTEREA necesarã ºi instrumentele corespunzãtoare. ci ca un câmp energetic nou. Aplicarea tehnicilor discutate aici ºi rãspunsul pe care îl vor experimenta cititorii vor fi însã specifice fiecãrui individ în parte. ce conduc la REZULTATE concrete. cu cheltuieli ºi riscuri minime! Aceastã carte prezintã o privire de ansamblu generalã referitoare la cunoaºterea legatã de vindecarea vibraþionalã.

Inversarea procesului de îmbãtrânire presupune manip ularea acestor forþe astfel încât schimbãrile sã nu se mai producã deloc sau sã poatã reveni cât mai rapid la normal. ne referim de fapt la un corp în care controlul este deþinut de le energiei pozitive. fiind creaþi dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. Ea are însã ºi o laturã negativã. Schimbarea energiei Dacã ignorãm modul de viaþã sãnãtos. Dacã acest lucru este adevãrat. astfel încât acesta sã nu mai aibã nevoie tot timpul de noi ºi noi medicamente sau interve nþii chirurgicale pentru a putea funcþiona. accelereazã procesul de îmbãtrânire la persoanele tinere. care reprezintã tot materie. care reprezintã la rândul lui ENERGIE. Ea manipuleazã boala pe termen scurt. în fiinþa noastrã se produce o schimbare a frecvenþei de a energiei. noi suntem energie. mâncãm ºi bem. este foarte important sã învãþãm CUM putem descifra influenþele pozitive de cele n egative. Efectele combinate ale neglijãrii pers onale. Atu când vorbim de un corp tânãr (fãrã vârstã). Numai dacã vom ºti sã identificãm aceste forþe vom putea învãþa apoi sã le manipulãm fãrã un aport de me ºi fãrã a apela la medicina chirurgicalã. Din aceastã perspectivã. înseamnã cã medicamentele ubstanþele chimice. Tot ceea ce facem. adicã materie. implicã o anumitã energie care ne influenþeazã corpul bio ric. decât o maºinãrie biologicã sau decât o fiinþã spiritualã prinsã în capcana corpului material în timp sale pe pãmânt. Este important sã înþelegem cã noi suntem ceva mai mult decât un simplu trup din carne ºi oa se. sunt ºi ele alcãtuite din energie lucru cât se poa te de adevãrat! Din pãcate. Este important sã înþelegem cã medicamentele ºi intervenþiile ale presupun riscuri substanþiale ºi un preþ ridicat. Corpul nostru nu este altceva decât luminã solidificatã. pe care îl plãtesc tot bolnavii. Nimeni nu poate contest rogresele pe care lea fãcut medicina alopaticã. Mai presus de toate.O nouã viziune Universul este alcãtuit din douã principii: ENERGIA ºi MATERIA. Procesul de îmbãtrânire este un proces cumulativ. Medicina vi braþionalã opreºte ºi inverseazã procesul de îmbãtrânire. Rezultatul sunt bolile. De aceea. eliminã bolile ºi permite omului obiºnuit sã d CONTROLUL asupra propriei sale stãri de sãnãtate ºi asupra vieþii sale. ale bolilor ºi medicamentelor. noi facem part e integrantã din cosmos. îndeosebi în domeniul înlocuirii anumitor pãrþi corporale ºi în med de urgenþã. Bolile sunt manifestãri ale forþelor energetice negative în corpul nostru. o energie pozitivã ºi minunatã! . energia din care sunt alcãtuite ele este de polaritate NEGATIVÃ. preþul plãtit fiind însãºi sãnãtatea ºi longevitatea noastrã pe termen lung.

Energia bunã ºi energia rea Conceptul de energie pozitivã ºi negativã echivaleazã cu cel de energie bunã ºi rea. Energia bunã este cea care se învârteºte cãtre dreapta. ceea ce obþinem este energie. oþelul este obþi nut cu ajutorul structurii energetice a anionilor ºi cationilor. Modificarea prin fuziune a str ucturii energetice a materiei ne poate permite sã obþinem plumb sau aur în loc de oþel. Dacã rupem forþele ce þin laolaltã ato sau moleculele unei substanþe. în timpul digestiei alimentelor ingerate. Dacã este modelat în forma unei lingu ri. noi recunoaºtem produsul finit. în timp ce miºcarea de rotaþie a energiei rele este inversã ele douã tipuri de energie pot fi diferenþiate prin EFECTELE pe care le au asupra stãrii noastre de sãnãtat e ºi asupra corpului bioelectric. 34 . pe care îl identificãm ca fiind o lingurã de oþel. Aceastã energie poate fi pozitivã sau nega tivã. genereazã o activitate electricã ce perm existenþa vieþii. Întreaga materie reprezintã o combinaþie a acestor energii. inclusiv în stomacul ºi în ficatul nostru. Spre exemplu.Anioni ºi cationi Anionii ºi cationii reprezintã aspecte ale energiei electronilor eliberate în timpul rea cþiilor chimice. Eli berarea acestei energii de polaritãþi opuse. una pozitivã ºi cealaltã negativã.

Ceea ce ne intereseazã pe noi este maniera în care aceste forþe energ etice afecteazãfiinþele vii ºi FELUL ÎN CARE influenþeazã ele procesul de îmbãtrânire. Van Allen a emis ipoteza existenþei acestei centuri. Efectul sãu est e unul orientat cãtre dreapta ºi ne încãlzeºte deoarece anionii eliberaþi prin oxidarea (arderea) lemnului t rec prin corpul nostru ºi ne încãlzesc celulele. când NASA a pierdut contactul cu astronautul John Glenn exact când acesta trecea prin s tratul de ozon la întoarcerea sa pe pãmânt. vom constata cã termenul tocofer ol este precedat de litera d sau de literele dl . provocând miºcarea sa de rotaþie. cee . adicã în sens invers acelor de ceasornic. Cea de-a doua ne plaseazã pe latura catabolicã a piramidei. Miºcarea de rotaþie a pãmântului este rezultatul energiei anionice. Cãldura produsã de lemn este o energie anionicã. ce provine de la soare. ea este o energie dãtãtoare de viaþã. Spre exemplu. fiind extrem de distructivã pentru toate formele de viaþã. Ilustraþie Orientarea cãtre stânga Orientarea cãtre dreapta Cum putem stabili miºcarea de rotaþie Existã mai multe maniere prin care putem stabili miºcarea de rotaþie a energiei. Aþi remarcat vreodatã diferenþa dintre cãldura produsã de un lemn ºi cea produsã de gaz sau de e lectricitate? Dacã aþi trãit în climatul nordic. în anul 1948. cu o singurã excepþie. adicã în sensul acelor de ceasornic . este cea care ne menþine tineri. Energia negativã are o miºcare inversã. d indicã faptul cã atunci când lumina infraroºie este t in tocoferol. experþii l-au ridiculizat. pe care îl bombardeazã. dacã vom analiza o sticlã cu vitamina E. ea capãtã o miºcare de rotaþie orientatã cãtre dreapta. Prima ne menþine pe latura anabolicã piramidei ilustrate în capitolul 1. o rientatã cãtre dreapta. Cea negativã. este cea care provoacã procesul de îmbãtrânire. extrem de importantã: energia microundelor este orientatã cãtre stânga. Energia pozitivã. Energia anionicã poate trece prin materie. cealaltã cãtre STÂNGA. ºtiþi cât de plãcutã este cãldura produsã de lemnele de foc. Altfel spus. Energia solarã este o energie de tip anionic. orientatã cãtre stânga. Procesul este similar cu cel de încãlzire al cuptoarelor cu micro unde. Efectele ei asupra organismelor vii est e unul de alinare. în sensul acelor de ceasornic. Prima se învâr teºte cãtre DREAPTA. Rãzbun area a venit mai târziu. Pe mãsurã ce aceste particule de en ergie pãtrund în stratul de ozon. care p pânã în oase. deter minând astfel efectul pe care îl va avea o substanþã asupra corpului bioelectric. ele sunt atrase cãtre pãmânt. adicã în sensul acelor de ceasornic. care pãtrunde în Centura lui Van Allen (stratul de ozon).Energia pozitivã are o miºcare de rotaþie cãtre dreapta. orientatã cãtre dreapta.

Toate aspectele care exercitã o influenþã negativã asupra organismului uman trebuie neut ralizate. Neutralizarea Cuvântul neutru nu înseamnã mare lucru pentru majoritatea oamenilor. vã recomandã olosiþi decât capsulele cu ulei din germeni de grâu sau forme uscate de vitamina E. De aceea. este e l însuºi un cuvânt neutru. sau încãrcate cu o energie orientatã cãtre stânga. dl are efec De remarcat cã atunci când vitamina E de tip d se regãseºte în uleiul de SOIA sau de CANOLA energia ei pozitivã este neutralizatã ºi convertitã într-o substanþã negativã (de aceea. Am bele 35 . Sã ne reamintim de exemplul cu magnetul ºi cu caseta audio. va trebui sã-l definim mai clar. precum medicamentele. Procesul de dezenergizare necesitã el însuºi energie. Într-un fel. Atunci când spunem cã trupul trebui e sã îºi neutralizeze substanþele toxice. Acest principiu este valabil deopotrivã în ceea ce priveºte aliment ele ºi substanþele nealimentare. ne referim de fapt la acele substanþe care exercitã o influenþã negativã asupra organismului nostru. sãrurile ºi toate celelalte sub stanþe nocive. Evitaþi soia ºi canola ca pe ciumã!). despre care vom discuta în detaliu mai târziu. Tocoferolul de tip e exact opuse. eliminate rapid sau izolate. aditivii alimentari. coloranþii. furândune practic forþa vieþii.e indicã faptul cã vitamina E este purtãtoarea unei energii dãtãtoare de viaþã. care trebuie dez-energizate de corp.

Mulþi practicanþi ai artelor vindecãtoare se folose sc de ea pentru a pune diagnostice ºi pentru a conduce procesul de vindecare. Kinestetica se referã la simþurile musculare ºi mai este cunoscutã ºi sub denumirea de Ana liza Dinamicã a Reflexelor sau testarea muºchilor. n e referim de fapt la ideea de bun pentru corpul meu . stocatã de plantãpentru nevoile sale viitoare. Sã ne gândim la un cartof. el poate produce asupra organismului uman efecte pozitive sau negative. Ea poate fi folositã pentru a determina efectul imediat pe care îl poate avea o substanþã asupra corpului. Efectul este unul de tip catabolic. El nu este altceva decât o energie sub formã de ca rbohidraþi. O substanþã înzestratã cu o energie orientatã cãtre stânga lãsatã sã circule liber prin corpu u are efectul unui bulgãre de zãpadã lãsat în cãdere liberã la vale. adicã o pierdere de sãnãtate ºi vitalitat e. ne referim la ideea de rãu pentru corpul meu . În medicina vi braþionalã. Corpul opereazã cu energia negativã exact în aceeaºi manierã.reprezintã forme de energie stocatã. În funcþie de felul în care a fos t crescut cartoful. care rezultã în procesul de îmbãtrânire! Sã revenim la miºcarea de rotaþie a energiei. Existã ºi alte tehnici care asig rã informaþii ulterioare. produc efecte similare asupra corpului nostru! Un cartof cu o energie negativã sileºte corpul sã apeleze la rezerva sa energeticã pentr u a prelucra ºi neutraliza respectivul câmp de energie negativã. Kineziologia Kineziologia reprezintã studiul dinamicii fluidelor (miºcãrii fluidelor). morcovii. Kinestetica este o tehnicã foarte utilã de diagnosticare. producân d leziuni la nivelul organelor vitale ºi ale corpului bioelectric. Oprirea lui presupune o cheltu alã de forþã vitalã din partea corpului. NU toþi cartofii. Energia magnetului neutralizeazã energia casetei tocmai pentru cã are o miºcare de rotaþie în sens opus. Pare simplist. energiile toxice ale cartofului vor circula liber prin organismul nostru. Ori de câte ori este hrãnit cu o energie orientatã cãtre stânga.. Atunci când spunem orientat cãtre dreapta. generând un deficit de energie. dar chiar aºa stau lucrurile. kineziologia se ocupã cu dinamica energeticã pe care o imprimã asupra þesuturilor ºi fluid elor corpului bioelectric o anumitã substanþã. la fel cum nu toate merele ºi piersicile. cum ar fi efectul pe termen lung al unei anumite substanþe asupra corpului fizic. Mai mult. etc. Dacã el nu este capabil sã ducã la bun sfârº t aceastã sarcinã. care reprezintã o formã naturalã de stocare a energiei. dacã trupul nu reuºeºte sã elimine din circulaþie energia toxicã. Atunci când spunem orientat cãtre stânga. Ki nestetica se referã la . forþa vitalã a organismului este risipitã. efectele acesteia asupra sistemului vit al vor fi dezastruoase.

Spre exemplu. dar necesitã un anumit antrenament. Nu trebuie aplicatã NICIODATÃ fãrã acest antrenament. Acest procedeu permite accesul la inteligenþa corporalã prin intermediul sistemului nervos autonom. Este o excelentã metodã de testare. Începeþi prin a alcãtui un inel cu ajutorul degetului ma e ºi a degetului mijlociu de la mânadominantã (dreapta pentru dreptaci). îndeosebi e cele provenite de la amestecurile pe bazã de mercur utilizate pentru plombele dentare. substanþele active din punct de vedere biologic cum ar fi produsele purif icate produc de regulã crize vindecãtoare ºi FALSE efecte negative care pot afecta rezultatele acestor teste.amplificarea sau la slãbirea puterii la nivelul degetelor sau al membrelor. Pentru a recapitula. substanþele exercitã douã tipuri de EFECTE energetice subtile asu pra corpului bioelectric ºi asupra stãrii noastre de sãnãtate. Cum trebuie efectuat testul Singurele accesorii necesare sunt: o altã persoanã ºi alimentul. medicamentul sau supl imentul pe caredoriþi sã îl testaþi. Acestea sunt: efectul benefic / poziti v / orientat cãtre dreapta ºi efectul malefic / negativ / orientat cãtre stânga. cu fermitate. Este foarte important ca el sã observe cantitatea de efort 36 . rugaþi-l pe prietenul dumneavoastrã sã încerce sã desprindã degetele unite. dar fãrã sã forþeze excesiv. În continuare. Pur ificarea câmpurilor energetice modificã serios regulile de care vom discuta mai departe. care este scurt circuitat de prezenþa metalelor grele. de u nul singur. Testarea muºchilor este influenþatã MASIV de prezenþa metalelor grele în þesuturi.

cu excepþia faptului cã este o antenã în miºcare.necesar pentru a despãrþi degetele. cel de reîntinerire este un proces stresant. atingându-le zona ficatului (pe partea dreaptã. pentru a verifica rezistenþa naturalã a braþului. Orice pendul funcþioneazã ca o antenã. Alte exemple Oamenii care beau foarte mult alcool au un ficat cirotic (altfel spus. Dacã produsul este negativ. degetele vor deveni mai PUTERNICE. Vã reamintim însã cã le purificate special produc de regulã reacþii negative. Dacã acesta este po iv pentru corpul dumneavoastrã. Acelaºi gen de ficat au ºi suferinzii de hepatitã sau de mononucleozã. Dacã le-ar fi mâncat. întrucât ªTIE instinctiv cã substanþa va produc o crizã vindecãtoare ºi va forþa corpul bioelectric sã se purifice ºi sã se vindece. sub cutia toracicã). În mâna opusã þineþi produsul testat. acea reflexie a vitalitãþii organelor vitale ºi glandelor corpului. roºiile au fost retur nate. din acelea care s e ofilesc înainte de a ajunge cu ele acasã. Rezult atul a fost cã prietenul meu ºi-a pierdut COMPLET puterea pe care o avea în braþ! Drept urmare. rugându-i sã-ºi întindã braþul ºi verificând rezistenþa la împingere a acestuia. D n nefericire. corpul sãu bioelectric ar fi avut de suferit. unul anterior ºi altul celui propriu-zis. þinând obiectul testat în gurã. iar corpul are tendinþa sã minimizeze orice formã de stres. folosind procedeul descris mai sus. Aceºtia pot fi testaþi cu uºurinþã aceþi mai întâi un test general. Pendulul lui Foucault Pendulul este unul din instrumentele mele preferate de mãsurare a celor douã tipuri de energie. Toate substanþele emit asemenea semnale! Corpul însuºi trimite semnale energetice orie . Le-am testat împreunã. cu mâna goalã. în special dacã ºtie cã proprietarul sãu nu doreºte cu adevãrat sã se vindece sau nu este pregãtit sã coopereze. Am un prieten care ºi-a cumpãrat recent niºte roºii de la supermarket. Antenele pot trimite SAU recepta semnale energetice. suferã de c iroza ficatului). Procedeul de mai sus mai poate fi aplicat ºi prin întinderea braþului dominant astfel în cât acesta sã ajungã la nivelul umerilor. ele vo r deveni mai SLABE. Uneori. Nu uitaþi sã faceþi încã douã teste. acest gen de oameni nu se pot vindeca. din cauza activitãþii lor biologice extrem de puternice. La fel ca ºi pro esul de creºtere. Apo taþi testul. Puteþi face testul respectiv ºi singur. exact ca cea a unei staþii de radio sau cea de pe acope riºul casei dumneavoastrã. cãci ºi-ar fi introdus în organism o substanþã negativã care i-ar fi afectat aura. corpul însuºi induce rezultate false. rugând apoi persoana care ne ajutã sã împingã în jos braþul. în timp ce în pumn substanþa testatã. Dacã ficatul lor es te slãbit. ei îºi vor pierde imediat puterea.

Dacã pendulul este atârnat de o sfoarã sau de un lanþ ºi þinut deasupra unui aliment. i ar corpul interpretul. Pietrele. În acest caz.ntate într-un sens sau în altul. pendulul antena receptoare. substanþele reprezintã transmiþãtorii. 37 . Acesta este marele secret al pendulului! Nu este vorba în nici un caz de o vrãjitori e! Învãþarea folosirii corecte a pendulului ºi a lanþului vibratoriu necesitã o anumitã practicã ucrãri precum Trusa pendulului sau Vibraþiile sunt foarte utile pentru înþelegerea acestor fenomene. canola. Este folositã în terapiile bioenergetice ºi în masaj. Fotografiile Kirlian pot surprinde în imagine aceste aure. urmãrind astfel transformarea câmpurilor energetice ale celei din urmã. medica ment. cu care pendulul intrã în rezona nþã. Reversul medaliei este la fel de adevãrat (un corp cu o vitalitate redusã emite semnale orientate cãtre stânga). el va începe sã se roteascã înspre dreapta sau înspre stânga. alimentele ºi corpurile v ii toate au o asemenea aurã. intrând într-o miºcare similarã. Alte terapii vibraþionale Atingerea terapeuticã (bioenergeticã) presupune un transfer de energie pozitivã de la terapeut la pacient. Energia corporalã mai este cunoscutã uneori ºi sub numele de aurã . soia toate emit semnale orientate cãtre stânga. Unele pendule sunt mai sensibile decâ altele. Rotaþia pendulului reflectã statutul câmpului energetic al obiectului verificat. Un corp cu o vitalitate ridicatã emite semnale orientate cãtre dreapta. Secretul constã în transferul energiei de la o persoanã sãnãtoasã cãtre cea bolnavã.. Spre ex emplu. medicamentele. etc. zahãrul alb.

Câmpurile energetice sunt reale! Ele stau la baza tuturor proceselor vitale. Procesul de îmbãtrânire reprezintã efectul CUMULATIV al forþelor energetice negative asupr a corpului bioelectric. Þesuturile ci catricelor NU sunt funcþionale. S-a dovedit cã a avut dreptate! Degetele mele ºi-au pierdut pe loc orice pute re! EFECTUL cicatricei era extrem de puternic deoarece se afla chiar pe unul din mer idianele energetice principale. nu existã nici cea mai micã diferenþã între ele! (vã recomand în aceast irecþie sã citiþi lucrarea Universul holografic). Pentru a ºterge temporar amintirea provocatã de cicatrice. Cicatricele Când l-am rugat sã-mi scoatã plombele pe bazã de mercur. pãstrate în memor ia holograficã a pielii (holo luminã reflectatã în jur de un obiect central. astfel încât cicatricea nu s-ar fi produs. repre zintã cheia înþelegerii tuturor misterelor vieþii ºi controleazã procesul de îmbãtrânire. Þesuturile sunt alcãtuite din celule funcþionale numite celule parenchime. fie interne. noi avem datoria . la fel ca ºi informaþiile înregistrate pe o casetã audio sau pe hard discul unui computer. o pr acticã chinezã. ic apar d). Modificarea unei funcþii corporale ar putea fi asemãnatã cu mersul cu o maºinã c are un cauciuc dezumflat. Cicatricea mea a rezultat ca urmare a unei cãderi. face parte din aceeaºi categorie de terapii ca ºi atingerea terapeuticã. Dupã ce i-am pove stit. S-a dovedit cã cicatricea îmi bloca fluxul energiei. Ne vom ocupa mai amãnunþit de aceste subiecte într-un capitol ulterior. fie la nivelul pielii.Plasarea mâinilor pe persoana bolnavã este o practicã religioasã. Cicatricele sunt amintiri negative. Alãturi de Qi Gong. mesaje energetice magnetice. graph înregistrare. De aceea. degetele mele ºi-au recãpãtat întreaga putere. aveam zece ani ºi o sãnãtate f oarte precarã. Þesuturile afectate de cicatrice reprezintã câmpuri energetice negative. Instantaneu. dar în loc sã þin o substanþã în mâna stâng ting cicatricea cu ea. cu atât mai mari devin pagubele. dentistul mi-a injectat un remediu homeopatic chiar în interiorul ei. Traumele produc cicatrice. mi-a propus sã facem exerciþiul degetului pe care tocmai l-am descris. Ele apar atunci cân d sistemul este supus unui stres. Cele de la nivelul organelor vitale modificã funcþionarea acestora ºi accel ereazã procesul de îmbãtrânire. Dacã aº fi ºtiut la vremea respectivã. Cu cât mergi mai departe. cel care fãcea legãtura între chakra mea abdominalã (centrul energiei) cu cr eºtetul capului. dentistul meu a observat cã am su b piele o cicatrice de peste doi centimetri ºi m-a întrebat cum s-a produs ea. aº fi putut folosi capsulele ºi loþiunea SOC.

curãþã placa arterialã. Sperãm sã vã dovedim astfel inutilit atea tehnicilor de vindecare rapidã a acestor metode. curãþã pielea de coºurile provocate de acnee. regenereazã cartilagiile încheieturilor ºi deschide meridianele energeti ce. De ce nu ne-am folosi de acelaºi proces ºi în domeniul medicinii. al vindecãrii. di zolvã cicatricele interne. reduce ridurile. Þesuturile cicatrizate ºi încheieturile rigidizate SOC eliminã cicatricele. regenereazã pielea arsã. al opþiunilor noastre legate de dieta alimentarã? Vom învãþa mai m ulte despre acest subiect în capitolele care urmeazã.sã le înþelegem ºi sã învãþãm cum trebuie interpretate ele în viaþa noastrã de zi cu zi. De fa t. astfel încât sã puteþi aprecia mai bine valoarea adevãra stãri de sãnãtate. Preambul: capitolul urmãtor prezintã o privire de ansamblu asupra medicinii de înaltã teh nologie ºi asupra promisiunilor legate de gloanþele sale magice . eliminã le la nivelul încheieturilor. 38 . fiecare om ar trebui sã înveþe sã mãsoare ºi sã manipuleze energia. Este important ca cititorul sã înþeleagã cã trãim într-o lume a fenomenelor energetice. Noi facem instinctiv acest lucru atunci când ne folosim de intuiþie pentru a lua anu mite decizii în legãturã cu oamenii. ajutã la creºterea pãrului. cu obiectele ºi cu diferite evenimente.

Ea nu ºtie aproape nimic în legãturã cu unele mecanisme de bazã precum somnul. cu tot apetitul nostru din ce în ce mai ridicat pentr u tehnologie. Are efecte benefice inclusiv la nivelul tulburãril or nervoase ºi al celor legate de þesuturile conjunctive. De aceea. · Nu necesitã apã ºi sistem de canalizare · Dizolvã acneea ºi deºeurile acide la nivelul pielii · Îmbunãtãþeºte circulaþia sângelui ºi a limfei · Arde caloriile ºi reduce greutatea · Alinã durerile asociate cu diferite boli · Este necostisitoare · Este portabilã. la fel ca orice altã saunã. Promisiunile eiseamãnã cu gloanþele magice folosite în industria cinematograficã. tehnologia RID face ca organismul sã se simtã regener at. Pe scurt. abur sau cãldurã în acest scop. Medicina de înaltã tehnologie a devenit o veritabilã extensie a conºtiinþei noastre naþional e. Sauna cu raze infraroºii la distanþã Sauna RID provoacã ºocul hipertermic. abordarea medicinii era de tipul: Ia o pastilã ºi îþi va ce . dar fãrã sã se foloseascã d uminã. Zilnic apar noi ºi noi medicamente ºi înalte tehnologii. despre durere ºi vindecare. iar apoi din întregul c orp. Medicina modernã urmãreºte sã manipuleze aceste func fãrã sã le înþeleagã însã. Nu necesitã instrumente pentru reparaþii. de îmbãtrânire. Este frumoasã. La ora actualã. problemele legate de boli ºi de procesul de îmbãtrânire nu au dispãrut ºi nu s-au redus deloc. care pot efectu a astfel mai bine schimbul de substanþe nutritive ºi deºeuri. În mod . Într-un trecut nu prea îndepãrtat. pentru a numi numai câteva dintre ele. create pentru a trata boli de generative precum cele cardiovasculare. Albert Szent-Gyurgyi Medicina alopaticã nu se aflã astãzi mai aproape de înþelegerea esenþei vieþii decât se afla m o sutã de ani.SOC redã flexibilitatea corpului. aceastã viziune a fost înlocuitã de medicina înaltei tehnologii . Elasticizeazã membranele celulare. Tratame ntul acestor boli presupune echipamente de diagnosticare din ce în ce mai sofisticate ºi un ºir nesfârºit de experþi car e sã le manipuleze. Bolile contagioas din trecut au fost la rândul lor înlocuite de cele ale civilizaþiei. nu obosit. Vezi pagina xxx pentru mai multe informaþii 6 Gloanþele magice Viaþa nu poate fi cunoscutã decât prin simptomele sale . procesul de creºtere. Eliminã metalele grele din creier. cancerul ºi artrita.

în loc sã ne bucurãm plenar de o stare de sãnãtate la APOGEU. care nu fac decât sã se înrãutãþeas nea marilor cuceriri ale ºtiinþei ne tulburã minþile. Teh nologia bazatã pe gloanþe magice mascheazã adevãratele probleme legate de sãnãtate.corect. oamenii au ajuns sã punã un semn de egalitate între eforturile eroice ale medicinii ºi adevãrata vindecare. astfel încât ajungem sã acceptãm viaþa în termeni m i. Ieri ºi astãzi 39 .

Ea nu mai crede decât în gloanþele magice . Medicii moderni au cãpãtat alura unor vrãjitori ai înaltei tehnologii îmbrãcaþi în halate alb Vrãjiþi de aceastã imagine. Din pãcate. Pe de o parte. dar este într-adevãr extrem de neplãcutã ºi îngr de costisitoare. dar ne pierdem sãnãtatea. cel mai bine este sã evaluãm ce anume este cu adevãrat important pentru noi. Sãnãtatea precarã ºi viaþa trãitã în simplitate Starea de sãnãtate precarã nu este un pãcat. ºi asta tocm ai pentru cã am neglijat cea mai mare comoarã între toate: sãnãtatea. ea nu reprezintã decât un fel de t rusã de prim ajutor. fiindu-ne rãpitã astfel demnitatea umanã. înlocuind-o cu tehnol ogia. fãrã sã înþeleagã însã nici o clipã care este adevãrata cau iei prin care trec. Zilnic. cei care pierdem suntem noi. Medicina modernã a substituit demnitatea. Când omul devine grav bolnav. eliminând din viaþa noastrã celela lte aspecte. care recurg la gesturi disperate. Dacã alergãm dupã bani. Gloanþele magice au devenit un pretext. Profesioniºtii sãi sunt ant renaþi sã creadã numai în gloanþe magice ºi în speranþã. înghesuindu-se la fel ca niºte vit e într-un staul ºi continuând sã spere cã ºtiinþa va descoperi în curând un glonþ magic ºi pentru boala lor. Sistemul a eliminat respectul pentru fiinþa umanã. Banii câºtigaþ e vor duce pe cheltuielile de vindecare extrem de mari în sistemul în care trãim . Majoritatea oamenilor din ziua de astãzi împãrtãºesc mentalitatea glonþului magic deoarece a ceasta le oferã o rezolvare rapidã a problemelor lor. De aceea . se poate trãi ºi altfel. în loc sã trateze la rãdãcinã cauzele bolilor degenerative. o acceptare a unui corp uzat în speranþa unui miracol care se va produce . banii nu mai co nteazã aproape deloc pentru el. la ambele extreme. Sun eni disperaþi. O viaþã trãitã în simplitate vã va permite sã preluaþi controlul asupra sãnãtãþii dumneavoast obstacolele în calea acestei simplitãþi? Goana dupã bani ºi dupã obiecte materiale. Medicina NU înþelege mecanismul bolii la nivel energetic. al razelor X ºi al scanerelor. ziarele sunt pline de articole laudative la adresa noilor descoperiri ºi p romisiuni ale tehnologiei. nici pacienþii nu se pot bucura de avantajele acestora. medicilor li se refuzã dreptulde a se pregãti în domeniul nutriþional ºi în medicina vibraþi nalã. Ea nu face altceva decât sã di agnosticheze boala cu ajutorul testelor. Suferinþa este eneratã de sistem. Sãrmanii oameni continuã sã umple saloanele spitalelor.Medicina de ieri ne cunoºtea în calitate de fiinþe individuale. Din fericire. Ar fi în stare sã plãteascã oricât pentru a-ºi recupera sãnãtatea pierdutã. În acest fel. Din pãcate. oamenii uitã de promisiunile neonorate ale medicinii moderne ºi de sp eranþele veºnic amânate. Pentru cea de astãzi nu mai reprezentãm decât niºte numere într-un catalog. la fel au ajuns sã creadã ºi oamenii. în cel mai bun caz.

De a t ce vã stã în puteri pentru a vã readuce corpul bioelectric la un indice de referinþã mai mic de 0. Preambul: în capitolul urmãtor veþi învãþa DE CE nu vã furnizeazã alimentaþia ENERGIA de care nevoie pentru a rãmâne tânãr ºi CE puteþi face pentru a remedia aceastã situaþie. tinerele generaþii repetã din nou ºi din nou aceeaºi greºealã. Viitorul es te doar la câþiva paºi de noi. În mod regretabil. Dacã nu credeþi. asta nu înseamnã cã vã veþi bu mâine.33.mâine. Ilustraþie Corpul uman este alcãtuit în proporþie de 65% din apã 40 . Chiar dacã vã bucuraþi în prezent de o stare bunã de sãnãtate. Pres nerea lor se dovedeºte însã de fiecare datã eronatã. întrebaþi un om în vârstã. De ce sã experimentaþi iadul bãtrâneþii. prefer sã îmi redobândesc ºi sã îmi PÃSTREZ Este o prostie sã vã periclitaþi sãnãtatea de dragul exceselor zilei prezente. Personal. când puteþi sã vã bucuraþi la nesfârºit de aceeaºi s eþe fãrã bãtrâneþe? Atunci când eºti cu adevãrat sãnãtos. Numai atunci când ajungi din nou tânãr îþi poþi permite luxul de a renunþa la medicamente ºi la gloanþele magi gãsindu-þi controlul asupra corpului tãu. timpul pare sã se opreascã în loc.

În capitolele urmãtoare e vom ocupa mai îndeaproape de . în timp ce o femeie poate avea numai 52% apã. care s-a concent în douã bãºici purulente. iatã ºi o poveste personalã. Henry Thoreau Hormonii Hormonii sunt substanþele care GUVERNEAZà sãnãtatea organismului nostru. starea mea generalã de sãnãtate era bunã la momentul respectiv.00 dimineaþa ºi a constatat cã mâna îmi era umflatã ºi îmi pulsa de durere. din cauza þesuturilor sale grase (care nu reþin apa). Din feri cire. care genereazã dorinþa de a bea apã. medicina nu are gloanþe magice atunci când vine vorba de muºcãturile de pãi anjen. Instantaneu. m-am trezit la ora 2. am zdrobit un cartof organic. Dacã aº fi depins numai de medicina alopaticã. numai pentru a constata cã i-au fost amputate braþele. Muºcãturile de pãianjen Muºcãtura unui pãianjen este un proces energetic . Este important sã î atura forþelor energetice care provoacã asemenea reacþii. Unii oameni manifestã reacþii severe la a este muºcãturi. dar va riazã considerabil de la om la om. Existã o femeie din California de sud care a fost muºcatã de un pãianjen. care a stat inclusiv la baza acestei cãrþi. Rapid. Învãþaþi sã vã controlaþi corpul fizic ºi veþi experimenta o viaþã ivel pe care nici mãcar nu l-aþi bãnuit pânã acum. Dupã cum puteþi constata. astfel încât veninul pãianjenului nu a p ovocat leziuni majore mâinii mele. mi-aº fi putut pierde întregul braþ. durerea a dispãrut ºi am putut sã-mi folosesc din nou mâna. Acesta mi-a creat pe loc un remediu h omeopatic în generatorul sãu de frecvenþe MORA. Pentru comparaþie. Reducerea conþinutului de apã în organism determinã hipotalamus ul (centrul setei la nivel cerebral) sã trimitã semnalul specific. Medicul curant nu a ºtiut ce sfat sã-mi dea! Mi-am vizitat atunci dentistul meu holistic . l-am com binat cu niºte sare amarã ºi am fãcut o priºniþã. picioarele.Cantitatea de apã din corpul uman reprezintã în medie 65% din volumul acestuia. Cataplasma a redus imediat umflãtura braþului. Odatã. Apa purã este cea mai bunã bãuturã pentru un om înþelept . în timp ce alþii îºi pot pierde chiar anumite pãrþi corporale. afectând de regulã femeilede toate vârstele. a intrat în comã ºi s-a trezit abia ºase luni mai târziu. Aceastã poveste este o dovadã clarã a eficacitãþii medicinii vibraþionale ºi a abordãrii ener ice a stãrii desãnãtate. nasul ºi o ureche. ºi chiar de la o parte corporalã la alta (vezi ilustraþia din partea d reaptã). Un bãrbat suplu poate ajunge la un procentaj al apei de 70%. anihilând astfel la nivel subtil veninul pãianjenului .

pãrul cârlionþat. Toxicitatea determinã pãrul ºi ochii sã îºi piardã strãlu lor naturalã. Când pãrul începe sã se regenereze. a cãrei capacitate naturalã de eliminare a deºeurilor o depãºeºte. care devin astfel cãprui sau negri. de care depinde apogeul stãrii noastre de sãnãtate. apa la plãmâni ºi apendicita? Nivelul ridicat de toxicitate! Chimioterapia produce cãderea pãrului deoarece suprasolicitã pielea. Toxicitatea ºi pierderea pãrului Ce au în comun chimioterapia. el creºte de regulã c chiar dacã înainte era drept! La baza oricãrui pãr cârlionþat stã toxicitatea sistemicã. Sãnãtatea descurajeazã boala. Acelaºi proces întunecã ochii verz albaºtri. 7 Budinca de ciocolatã provoacã moartea 41 .aceastã abordare.

lipide ºi glucide. Ap a mai are ºi alte calitãþi în afarã de faptul cã este udã . Apa este un aliment. în timp ce altele sunt moarte ºi a dupã sine moartea. dar mai presus de toate amprentele energetice ale al imentelor. Apa extrem de purã. Din pãcate.Mestecaþi lichidele ca ºi cum ar fi solide ºi mestecaþi substanþele solide pânã când devin l e . Aceastã amprentã este reflectatã de sensul de rotaþie a energiei sale ºi poate fi mãsuratã pr n potenþialul ei POR. Existã asemenea diferenþe ºi între diferitele tipuri de apã. întrucât nu o cons iderã un aliment. De aceea. pe care îl energizeazã. Toþi cei care beau aceastã apã spun despre ea cã este diferitã . cu o structurã terapeuticã ºi cu un indice POR foarte înalt po vindeca un corp bolnav. trebuie sã facem din start a ceastã precizare: nu toate tipurile de apã sunt la fel! Noi ne alegem alimentele în funcþie de preferinþele personale. adicã proteine. Dr. experþii afirmã cã trebuie sã reducem alimentele ingerate. cu o memorie vibraþionalã curatã. ea reprezintã CEL MAI IMPORTANT aliment pe c are îl ingerãm. la fel ca orice alt tip de hranã. Apa ESTE un aliment. dar lucrurile sunt mult mai complicate. fãrã reocupaþi însã de tipul de apã. diferitele subs tanþe nutritive pe care le conþin. Alim entele sunt clasificate ºi conþin etichete în care sunt afiºate valoarea lor caloricã. Ni se spune pretutindeni cã apa este apã. care nu conþine deloc substanþe contaminante. Paul Bragg Cartea Budinca de ciocolatã provoacã moartea m-a învãþat cã NU toate alimentele sunt la fel Unele mâncãruri sunt vii ºi promoveazã starea de sãnãtate. Apa BEV este un ALIMENT pur ºi chiar un remediu. dar cu o mare deosebire. Ea are calitãþi specifice energiei or ientate cãtre dreapta. În mod paradoxal. Amprenta ei energeticã influenþeazã decisiv viaþa sau moart nismelor vii. de felul în care aratã. deoarece NU conþine substanþe utritive. de MEMORIA vibraþionalã a acesteia sau de potenþialul sãu de oxidare/redu cere (POR). Apa îmbuteliatã nu este clasificatã în acest fel. Importanþa ei deosebitã nu derivã din substanþele sale nutritive. Este un veritabil medicament pentru corp. Mai mult decât atât. foarte puþini oameni sunt preocupaþi de apa pe care o beau. cãci nici un organism viu nu poate trãi fãrã ea. Apa este consideratã o necesitate a vieþii. Ceea ce ne preocupã în mod deosebit pe noi sunt diferenþele între alimente ºi inf luenþele pe care le au ele asupra procesului de îmbãtrânire. pe care oamenii le pot simþi la gust. etc. ci din ENERGIA pe care ar trebui sã o conþinã. îl hidrateazã ºi îl detoxificã. cãci nu conþine ni i una. dar sã bem cât mai multã apã. de culoare ºi aromã.

accelerând sau provocând reacþii care altfel nu s-ar produce sau s-ar produce cu o vitezã mult mai mi cã.Hrana vieþii În mod tradiþional. se considerã cã hrana biologic activã are o amprentã energeticã orientatã e dreapta ºi produce efecte similare în organism. Din acest motiv. Enzimele pot fi comparate cu efectele oxigenului asupra focului. focul se stinge. PRINCIPALUL organ de producere a enzimelor ºi substanþelor catalitice este ficatul. ei trebuie produºi continuu de cãtre corp. el t rebuie menajat cu deosebire de cãtre cei care doresc sã îºi pãstreze starea de sãnãtate. De aceea. Adevãraþii catalizatori nu îºi î azã niciodatã activitatea. Ea conþine enzime. majoritatea cataliticilor biochimici sunt consumaþi. Enzimele nu sunt altceva decât niºte proteine biochimice. Vã propun sã discutãm mai întâi despre enzime. Aceste componente ale hranei vii reprezintã însuºi ndamentul vieþii. Ei nu sunt modificaþi sau distruºi în urma reacþiei pe care o provoacã. prin procese succesive de oxidãri ºi reduc eri (în capitolele urmãtoare veþi învãþa cum puteþi folosi reacþiile de tip oxidare ºi reducere în beneficiul du oastrã). modificaþi sau distruºi ca urmare a reacþiilor pe care le dinamizeazã. Aceste metale nobile conv ertesc gazele toxice precum monoxidul de carbon în dioxid de carbon ºi apã. minerale ionizate. La fel. Ele au o funcþie de cataliza tori. Un ex emplu sunt platina sau radiul folosite în convertoarele catalitice ale maºinilor. În organismul viu. Dacã nu existã oxig en. dacã se consumã oxigenul. vitamine ºi o energie pozitivã absolut necesare pentru o bunã sãnãtate. 42 . focul nu poate exista.

ci doar sã pãstraþ . într-o proporþie echilibratã. dar BLOCHEAZà inclusiv beneficiile promovate de substanþele cu o energie orientatã cãtre dreapta. PAC. CEA MAI BUNà sursã de vitamine ºi minerale biologic active sunt legumele ºi fructele pro aspete. Auto-masajul limfatic este ºi el foarte util. Mai mult. ele se do edesc inutile în cel mai bun caz. sucul unei lãmâi proaspete bãut dimineaþa ºi seara. întrucât nu potopera decât ÎMPREUNà cu mineralele ºi enzimele. vitaminele sunt numite c o-factori. deoarece se aflã într-o formã e lementarã . acestea nu îºi mai po t îndeplini funcþiile. Odatã modificate. iar acumularea lor conduce la o degenerar e sistemicã (a întregului organism) ºi la o îmbãtrânire rapidã. hrana îºi pierde de regulã calitã e. Odatã gãtitã. tensionând astfel organele vitale ºi generând efecte secundare. Având în vedere cã itatea vitaminelor sub formã de suplimenþi sunt de sintezã (fãcute de om) chit cã etichetele susþin contrariul . Alimentele moarte ºi apa impurã aduc un aport de energie negativã. Toxinele ºi deºeurile în exces bloch eazã buna funcþionare a organelor vitale ºi echilibrul hormonal. m ajoritatea mineralelor comercializate sub formã de suplimenþi se dovedesc inutile. reacþiile biochimice încetinesc iar circulaþia sângelui ºi a limfei se face cu dificultate.Producerea constantã a unor noi enzime presupune o cantitate uriaºã de energie orienta tã cãtre dreapta. formã în care ar trebui evitate (vom discuta mai amãnunþit în legãturã cu acest subiect mai târziu). Mâncarea gãtitã Orice proces de gãtire la foc distruge enzimele. În ceea ce priveºte suplimenþii gãsiþi în comerþ (indifer orba de vitamine sau minerale). terapia colonului ºi folosir ea Apei BEV ºi a ApeiIonizate de Înaltã Valoare Medicinalã. gãtirea incorectã distruge în totalitate valoarea energeticã ºi enzimele alimentelor. care nu poate proveni decât din acele substanþe considerate vii ºi în rezonanþã cu corpul b lectric. ºi chiar toxice pentru organele vitale în anumite cazuri extreme. Ele reprezintã forþe energetice or ientate cãtre stânga. Vitaminele nu pot opera în corpul nostru în absenþa tuturor mineralelor principale ºi se cundare (oligoelementelor). Atunci când în organism existã un EXCES de toxine ºi deºeuri. Câteva remedii utile împotriva acestui proces sunt: fol sirea plantei numite Yucca. Biocatalizatorii Catalizatorii biologici determinã o accelerare a reacþiilor biochimice. aproape toþi sunt substanþe de sintezã care aduc un aport ener getic negativ. viaþa aºa cum o cunoaºtem noi nu ar put ta. care nu numai cã nu contribuie la menþinerea unei stãri bune de sãnãtate. Fãrã biocatalizatori. Nu dorim sã vã sugerãm neapãrat renunþarea completã la procesul de gãtire. întrucât îºi pierd caracteristicile iniþiale. La fel. crescute fãrã îngrãºãminte chimice. În biochimie. care se petr ec de milioane de ori mai rapid decât în absenþa lor.

Una din plantele mele preferate.porþie cât mai înaltã de alimente crude ºi proaspete în dieta dumneavoastrã. Aceste substanþe dau peste cap câmpurile energetice ale corpului ºi blocheazã o serie de reacþii biochimice absolut esenþiale. Reacþiile de fuziune sunt anaboli ce ºi orientate cãtre dreapta. Metab olismul presupune o serie de reacþii de fuziune care determinã unirea atomilor individuali în molecule energetice orienta te cãtre dreapta. Este vorba de un proces prin care moleculele alimentel or sunt transformate în molecule de energie care sunt conduse apoi prin circuitele energetice ale corpului. de preferinþã crescute ina personalã (fãrã chimicale). în loc de fierbere este de preferat gãtitul pe abur. Evitaþi cuptoarele cu microunde. prin pier erea energiei vitale. Ingerarea lor nu face decât sã vã ameninþe sãnãtatea. Evitaþi gãtitul la temperaturi foarte înalte ºi nu îl prelungiþi mai mult decât este necesar. sarea de bucãtãrie. Este vorba de energia opusã celei generate de fisiunea nuclearã (din bombele atomice. Metabolismul Atunci când vorbim de asemenea procese. aromatizanþii ºi coloranþii. De pildã. 43 . din deºeurile nucleare ale uzinelor atomoelectrice sau din cuptoarele cu microunde). este tãtãneasa. cuvântul metabolism ne vine automat în minte. Semnificaþia lui este de bio-transformare. Creºte între martie ºi noiembrie ºi poate fi gãsitã inclusiv în ma ea pieþelor þãrãneºti. care poate fi crescutã cu uºurinþã ºi fãrã turi în grãdina personalã.

dar ele reprezintã o sabie cu douã tãiºuri ºi trebuie folosite cu înþelepciune. Dacã animalele sacrificate au fost sãnãtoase. ºi it produs rezultat. cu atât carnea este mai savuroasã. Acestea suferã din cauza supra-alimentaþiei ºi a mediului toxic (a poluãrii d in aer. Proteinele de origine animalã se aflã în vâr lanþului alimentar. devenind la fel de bolnãvicioase ca ºi oamenii.200 de mile nord-vest de Tahiti. alimente. Este vorba aºadar de produse ca re nu mai pot fi supuse transformãrii. apã. include m aici toxinele ºi metaboliþii. sunt distructive. alãturi de soþia sa. Fatu Hiva. Thor Heyerdahl descrie experienþa pe care a avuto în anul 1937. din cauza numeroaselor deºeuri toxice din mediul înconjurãtor ºi a concentratelor metabolice cu care sunt hrãnite animalele. Principalele probleme legate de p roteinele de origine animalã sunt: cantitatea pe care o ingerãm. Cele mai multe proteine de origine animalã din vremea noastrã au o energie orientatã cãt re stânga. care conþin componenþi analogi estrogenului ce blocheazã receptorii hormonali. Cu cât este mai toxicã. Atunci când vorbim de deºeuri metabolice. susþinând viaþa. Proteinele de origine animalã Omul industrializat mãnâncã mai mult decât este necesar. Energia alimentelor derivate din animale bolnave provoacã boli la oameni de mii de ori mai rapid decât energia alimentelor derivate din plante bolnave. un lanþ de insule situat l a 1. Toxinele sunt mai concentrate .Altfel spus. Canibalul le-a povestit urmãtoarele: Carnea umanã este diferitã de cea a celorl alte animale. ºi perioada de tranzit dintre ingerare ºi el iminarea deºeurilor (vom discuta pe larg toate aceste subiecte). ele sunt constructive. Reacþiile de fisiune sunt catabolice ºi orientat e cãtre stânga. ºi a metaboliþilor în exces). proteinele lor au o amprentã energeticã orie ntatã cãtre dreapta. nivelul de subs tanþe analoage estrogenului pe care le conþin (de pildã. bol transformare. În particular. inclusiv de eliminare a deºeurilor rezultate din ele. el mãnâncã prea multe oteine de origine animalã ºi prea puþine legume ºi fructe. Metaboliþii sunt deºeuri rezultate din reacþiile biochimice. hormonii). Proteinele de origine animalã pot fi o excelentã sursã de energie ºi substanþe nutritive. În minunata sa lucrare. Altfel spus. Metaboliþii sunt deºeuri. Dacã animalele nu au fost însã sãnãtoase. Este mai dulce! La fel este ºi carnea unei vaci care înainte de a fi tãiatã s-a aflat într-o stare c atabolicã ºi a fost bolnavã. maniera în care sunt prelucrate ele de ficatul ºi rinichii noºtri. dar ºi substanþele chimice de sintezã organicã (otrãvuri precum pesticidele ºi e bicidele). proteinele lor vor avea o amprentã geticã orientatã cãtre stânga ºi vor provoca boli ºi îmbãtrânirea prematurã. felul în care o metabolizãm. Cuvântul este alcãtuit din co mponentele: meta dincolo de. cu ultimul canibal în viaþã din Insulele Marchize.

Ele trebuie reduse în substanþe componen te ºi neutralizate de cãtre ficat. Toxinele aflate în iepur e trec acum în trupul vulturului. Alimentele care conþin o energie negativã. Reziduurile otrãvitoare sunt stocate ºi concentrate încarnea sa. printr-un exemplu ce am vrut sã spunem atunci când am afirmat cã proteinele de ori gine animalã se aflã în vârful lanþului alimentar. noi devenim prec m vulturul din exemplul de mai sus. În acest fel. ntinuare.în grãsimile animale decât în þesuturile slabe. indiferent de sursa de la care provin fie cã este vorba de animale sau de plante sunt alimente toxice. Orice aliment care conþine o energie orientatã cãtre stânga determinã risipa unei m ari cantitãþi de energie 44 . ele avanseazã ÎN SUS de-a lungul lanþului trofic. Lanþul alimentar Iatã. fermierul decide cã în mulþirea iepurilor a scãpat de subcontrol ºi foloseºte o substanþã toxicã pentru a-i otrãvi. Un iepure mãnâncã morcovi contaminaþi cu pesticide. Atunci când mâncãm carnea provenitã de la animale. pãsãri sau peºti bolnavi. cu deosebire în þesuturile grase. Dacã intenþionaþi sã mâncaþi proteine de origine animalã. urmãriþi ca ele sã provinã de la animale sãnãtoase ºi mai limitate. din motive asupra cãrora vom insista în detaliu mai târziu. toxinele ºi metaboliþii concentrându-se în organismul nostru. un vultur coboarã ºi se hrãneºte din cadavruliepurelui. Într-o zi.

scatolii ºi fenolii fac parte din aceastã categorie. proces prin care ni se o ferã o anumitã protecþie. favorizând instalarea bolilor. Este o legumã non-hibridã. genereazã obezitate. cantitatea de energie pierdutã este mai mare decât cea câºtigatã! Proteinele de origine animalã ºi intestinele Proteinele de origine animalã TREBUIE eliminate din intestine în maximum 18 ore.vitalã din partea organismului pentru ca noi sã putem rãmâne tineri ºi sãnãtoºi. extrem de toxice. În plus. divert iculita. recomand cu tãrie folosirea unor produºi precum Disorb Aid sau R/HCI. Atunci când cartofii sunt fie rþi. ele intrã în putrefacþie ºi eliminã o serie de otrãvuri de sorgin te organicã. Mâncatã în stare crudã într-o salatã sau servitã direct. precum colita. Indolii. Preambul: capitolul urmãtor se referã la digestie. ºi chiar cancerul. artrita. Alimentele nedigerate putrezesc în intestine. Masticaþia Mestecarea corectã a hranei este esenþialã pentru o stare bunã de sãnãtate. Acest proces este fundamental pentru a putea redeveni din nou tineri. diabetul sau problem ele cardiovasculare. sindromul intestinelor iritate. are un gust dul crocant. Substanþe precum indolii. vaci sau pui. Planta Collard 4 Planta Collard este uºor de cultivat ºi creºte pretutindeni în SUA. Dacã rãmân mai mult de acest interval de timp. Moleculele toxice absorbite în acest fel trec de mecanismele de apãrare ale corpului ºi ne pun în pericol sãnãtatea. produc gaze urât mirositoare ºi provoacã probleme ale colonului. Poate fi cultivatã în gh ivece sau în grãdinã. sub formã de frunze. Nu este însã cazul produselor secundare din deºeuri. . Majoritatea moleculelor sunt divizate înainte de absorbþie. la alimentele nesãnãtoase ºi la MOTIVUL pentru care acestea accelereazã procesul de îmbãtrânire. scatolii ºi fenolii sunt molecule INTEGRALE care sunt absorbite direct pr in pereþii intestinali. procesul de îmbãtrânire prematurã ºi cancerul. apendicita. care asigurã o digestie de 100% ºi absorbþia tuturor substanþelor nutritive. Îmbunãtãþeºte starea de sãnãtate a colonului ºi reduce bugetul alocat alimentaþiei. Aceste molecule toxice trec direct în þesuturile cartofilor intacte ºi integrale (nedivizate). devin un mediu fertil pentru paraziþi. rezultate ca urmare a unei digestii proas te! Cartofii absorb substanþe toxice din îngrãºãmintele naturale. Atunci când imente bolnave. un nas fin poate detecta tipul de îngrãºãminte naturale care au fost folosite la cultivarea lor dacã ele au proveni t de la porci.

Este suficient sã o plantaþ ea va creºte tot timpul! 4 N. cu mult timp înainte ca alte plante sã poatã fi mã ar cultivate. Tr. Deºi administraþia americanã nu iubeºte deloc aceastã plantã. din care iese un spanac absolut divin.Plantatã în timpul verii. Poftã bunã! Frunzele de tãtãneasã Frunzele de tãtãneasã sunt delicioase! Rãdãcinile plantei produc o mare cantitate de frunz e. gãtit la foc mic sau pe abur ºi dres cu ulei de mãsline ºi oþet d e mere. rãdãcinile vindecã ulcerul. animalele ºi o nii o preferã! Astfel. Rupeþi câteva frunze. Frunzele de tãtãneasã cresc în luna martie ºi sunt foarte bogate în substanþe nutritive. Mãci e. Orice om ca re doreºte sã-ºi îmbunãtãþeascã starea de sãnãtate ar trebui sã cultive tãtãneasã. 45 . iar planta va continua sã produ cã altele. Primãvara ur mãtoare revine la viaþã ºi produce din nou frunze proaspete. Planta este foarte bunã pentru colon. Nu existã un echivalent românesc. puii ºi caprele adorã tãtãneasa. Insectele nu atacã planta collard. dacã este acoperitã cu paie. planta nu moare iarna.

dar nu merg suficient de departe. Pro cesul pe care îlnumim BEV transformã apa de bãut într-o apã cu o frecvenþã extrem de beneficã ntru organismul uman. Pe de altã parte. Amprenta sa electromagneticã este perfectã. Metode pre cum distilaþia. Oamenii preferã aceastã apã deoarece trezeºte la nivel celular ºi chiar mai jos de acesta frecvenþe naturale armonice. Abordãrile convenþionale referitoare la purificarea apei sunt incomplete. În afarã de aer. generând un veritabil dans al cel ulelor. ea trebuie testatã personal. Pentru a-i aprecia întreaga profunzime pentru sãnãtatea ºi longe vitatea umanã.Apa Esenþa vieþii! Apa are memorie! Ea absoarbe frecvenþele substanþelor contaminante dizolvate în ea ºi cont inuã sã vibreze pe frecvenþele lor multã vreme dupã eliminarea lor. folosirea filtrelor de carbon ºi a cartuºelor de ceramicã nu opereazã decât la ni vel mecanic. Apa BEV reprogrameazã ritmul electric al corpului. Procedeul este supus legilor proprietãþii (copyright-ului). Teoria ºi aplicaþiile BEV transcend metodele tradiþionale de testare ºi de comparare a a pei. Frecvenþa energiei sale este extrem de beneficã pentru organism. Apa BEV nu este altceva decât apã de la robinet filtratã printr-un dispozitiv BEV. Mai mult. De aceea. Apa BEV este o autenticã muzicã lichidã! Procesul BEV goleºte câmpurile energetice ale apei de deºeuri ºi modificã unghiurile legãtu or dintre atomii de hidrogen. dar descrierea teoriei ºi aplicaþiilor. precum ºi a relaþiilor sale cu procesul de îmbãtrânire ºi cu boala. Apa este CEVA MAI MULT decât un simplu lichid. transformân du-se într-o muzicã lichidã ºi într-o hranã electronicã pentru trup ºi pentru spirit. s ilind moleculele acesteia sã vibreze pe frecvenþe dãunãtoare organismului uman. Substanþele contaminante reprezintã câmpuri energetice care îºi lasã amprenta asupra apei. procesul BEV reprezintã o abordare specificã celei de-a patra dimens iuni ºi furnizeazã o apã cu un gust mai bun ºi pe care organismul o resimte diferit. astfel încât moleculele încep acel dans de care vorbeam. urmãriþi sã nu mai ceva decât apã BEV. noi consumãm mai multã apã decât orice altã marfã. osmoza inversatã. ele sfideazã fizica newtonianã. Procedeul BEV a surprins esenþa vieþii pe planeta pãmânt într-o fo rmã lichidã. Ele sunt benefice. Ea este un ALIMENT! Ilustraþie Ciclul estrogenului ºi hormonilor la femei . pot fi gãsite în formã de manuscris ( i Pachetul informativ).

eliminarea S EMNELOR ºi simptomelor legate de dezechilibrele hormonale (afiºate la pagina xxx). Precursorii racemizaþi ai hormonilor previn ºi inverseazã producþia de estrogen în exces. normalizarea ciclului menstrual. TOATE femeile aflate la menopauzã suferã de o producþie excesivã de estrogen care le afecteazã oasele. pregãtindu-se astfel pentru fertilizare. Ovulaþia se produce în zilele 14-16. în mai puþin de 30 de z ile. ºi restaurarea cartilagi ilor. Precursorii racemizaþi ai hormonilor deschid rece ptorii ºi eliminã hormonii analogi ºi periculoºi din organism. pi erderi de memorie ºi o minte confuzã. estrogenul produs anterior genereazã SPM (sindromul premenstrual) ºi favorizeazã apariþi a ºi creºterea tumorilor fibroide la nivelul sânilor sau al uterului. Din pãcate.Producþia de estrogen începe sã urce în cea de-a patra zi a ciclului menstrual ºi atinge a pogeul în ziua a 12 a. care. apariþia ridurilor. vã recomandãm lucrarea Viitorul furat. schimbãrile fiind rapid observabile. indiferent de vârstã. fiind apoi confirmate pe termen lung prin întãrirea oaselor. provoacã pierderea pãrului. 46 . când în corpus luteum apare un folicul ovarian care va produce un ovul. Estrogenul determinã endometrul din interiorul uterului sã prolifereze . dacã este ignora aveazã drumul cãtre cancerele feminine ºi cãtre osteoporozã. Dacã procesul de ovulaþie nu se produce sau dacã corpus luteum nu reuºeºte sã se menþinã pânã în z 6-a. Pentru mai multe informaþii. Femeile care folosesc pilule anticonc epþionale sau înlocuitori ai estrogenului experimenteazã o blocare a receptorilor ºi îºi pierd astfel controlul asupr a vieþii ºi a corpului lor. ºi eventual osteoporozã. asistãm astãzi la o veritabilã epidemie a acestei afecþiuni.

Oamenii identificã alimentele nesãnãtoase cu gustãrile rapide ºi cu r staurantele de tip fast food. Guthrie Toate alimentele conþin energie. Se considerã de asemenea cã ÎNTREAGA energie a substanþelor nutritive produce efecte poziti ve asupra organismului nostru. Direcþia procesului de rotire ºi intensitatea acestuia determinã capacitatea alimentelor de a satisface senzaþia de foame ºi de a co nstrui ºi susþine þesuturile ºi oasele sãnãtoase. Ele distrug sau blocheazã principalele canale a le corpului. Helen A. Oamenii care mãnâncã alimente artificiale sfârºesc înt eauna prin a constata efectele dietei lor în oglindã. Transferul se produce pe nivelele energetice subtile ale corpului nostru. ci numai diete nesãnãtoase . . alimentele nesãnãtoase au capacitatea de a-ºi multiplica sfera iniþialã de influenþã prin transferul amprentei lor energetice (al frecvenþei lor specifice de vibraþie) la niv elul tuturor þesuturilor organismului. O alimentaþie moartã înseamnã de fapt o moarte lentã Alimentele nesãnãtoase din punct de vedere biologic modificã reacþiile biochimice din ca uza amprentei lor energetice care se opune vieþii. Din pãcate. este necesar sã aflãm în ce direcþie se roteºte energia alimentelor pe care le consumãm. prin acoperirea energiei toxice într-un depozit de GRÃSIME pe care îl cons truieºte special în acest scop (vom dezvolta acest subiect în capitolul referitor la obezitate). mutilând activitatea celularã. considerând cã expresia descrie mai bine despre ce este vorba.8 Dietele nesãnãtoase ºi stresul Nu existã alimente sãrace în substanþe nutritive. De aceea. se considerã cã în mãsura în care consumãm alimente afiºate în listele cu substanþe nutritive. el o iz de restul sistemului. n m corect. Aceste presupuneri sunt INCORECTE. Ele conþin calitãþi radiomimetice care mime ul radiaþiei nucleare asupra þesuturilor. dar noi preferãm sã numim aceste alim ente bio-nesãnãtoase. Pentru a înþelege mai bine procesul de îm bãtrânire. Dr. Hrana bio-nesãnãtoasã conþine o energie orientatã cãtre stânga. Se vorbeºte atât de mult de o alimentaþie nesãnãtoasã5 tocmai pentru cã suntem literalmente i undaþi de acest gen de mâncãruri. Dacã organismul nu reuºeºte sã digere sau sã elimine aceastã energie. Efectele lor bune sau rele asupra corpului bioele ctric sunt determinate de natura energiei ºi de amprenta lor electricã. nu este greºit sã echivalãm alimentele nesãnãtoase cu o otravã . Calitatea hranei ingerate se mãsoarã în substanþele nutritive pe care le conþin alimentele . care accelereazã în mare mãsu ul de îmbãtrânire. Asocierea este cât se poate de corectã. Oficial.

Rinichii 5 N. Tr. 47 . putem neutraliza efectele lor prin ingerarea capsule lor Enhanced PAC.Alimentele nesãnãtoase au capacitatea de a-ºi MODIFICA amprenta energeticã inclusiv dupã c e pãtrund în organism. este imposibil sã elimini toate substanþele toxice din sistemul organic. În original: junk food. Aceºtia provoacã mari daune organelor vitale ºi în special ficatului ºi rinichilor . Dieta pe bazã de alimente nesãnãtoase conduce la acumularea câmpurilor energetice toxice la nivelul þesuturilor. folosit cu deosebire pe ntru mâncarea din restaurantele de tip fast food ºi care ar putea fi tradus mai corect prin gunoi . Altfel spus. Continuã apoi sã modifice metabolismul n ormal PÂNÃ CÂND sunt eliminate din sistem. Practic. Din fericire. Prezenþa lor în tractul digestiv declanºeazã o serie de reacþii perverse care da u naºtere unor radicali liberi. întrucât acestea sunt omniprezente. termen specific american. atâta vreme cât se aflã în interiorul sistemului. Amprenta energeticã a acestor substanþe este atât de volatilã încât influenþeazã câmpurile energetice ale organismu chiar din momentulîn care interfereazã cu ele. diferitã de cea a mediului în care trãiesc. ele au o viaþã a lor. cu ajutorul amestecurilor pe bazã de Yucca ºi al precursorilor racemizaþi ai hormonilor. care debl ocheazã receptorii. al limfei ºi al sângelui.

Lichidele reci sunt suportate cu dificultate de corp. Bãutul lichidelor în timpul meselor este extrem de distructiv. Bãutul unei cantitãþi cât mai mari de apã între mese este secretul care ne permite sã evitãm bãutul apei u al altor lichide) în timpul meselor. prin procesul de masticaþie. prin care hrana este amestecatã cu s alivã. Digestia începe în gurã. Apa BEV ºi cea cu POR (potenþial de oxidare/reducere) ridicat menþin tinereþea rinichilor ºi permit eliminarea mai acceleratã a deºeurilor fãrã suprasolicitarea acestor organe. digestia începe prin stimularea vizualã/mental AINTE ca alimentul sã pãtrundã în gurã. Este extrem de important sã ne obiºnuim sã bem o ceaºcã de apã la fiecare orã atunci când sun treji. fluxul sucurilor digestive din gurã.Rinichii au o importanþã crucialã pentru menþinerea sãnãtãþii ºi meritã sã acordãm toatã aten elemente care îi afecteazã în sens negativ. În plus. dar mai ales de stomac ºi de organele digestive. în organism se creeazã un deficit de sucuri dige stive care limiteazã digestia. Aceastã obiºnuinþã menþine volumul necesar de fluide în organism ºi permite eliminarea deºeur r. Temperaturile joase în tractul digestiv promoveazã bolile degenerative. D acã aveþi probleme cu digestia . cheia tinereþii fãrã bãt ea atentã a elementului Apã. Alimentele nesãnãtoase provoacã daune uriaºe pe t rmen lung nefronilor rinichilor (filtrelor de sânge de la nivelul acestora). Altfel spus. Dacã în timpul unei mese bem lichide reci. Dacã bem suficientã apã. În convingerea lor. a cãror sarcinã NU trebuie sã se suprapunã cu cea a ficatului! Digestia ºi lichidele Dacã ar fi sã ne luãm dupã câinele lui Pavlov. precu m cele din stomac ºi din intestine. Dacã nu bem suficientã apã în timpul zilei. acestea întârzie ºi pot chiar OPRI procesul de dige stie. Taoiºtii cred cã Jing esenþa vieþii este conþinutã în apã. Acest ea dilueazã sucurile gastrice care conþin enzime ºi acizi. saliva lichefiazã hrana astfel încât sã poatã fi înghiþitã fãrã probleme. vom produce suficientã salivã pentru a iniþia acel proces de divizare a alimentelor pe car e îl numim digestie. iar declinul lor reprezintã o premisã a ins alãrii cancerului ºi a altor boli grave. Temperatura corectã este una din premisele necesare pentru o bunã desfãºurare a reacþiilor biochimice. în timpul ºi cu o orã dupã mese. Rinichii reprez intã cel de-al doilea organ ca importanþã (dupã ficat) în eliminarea deºeurilor. stomac ºi intestine este asociat cu vederea ºi cu procesul de gândire. Taoismul susþine cã sistemul urinar (rinichii ºi vezica urinarã) este asociat cu element ul Apã. Beþi apã tot timpul zilei ºi EVITAÞI bãutul oricãror lichide cu o jumãtate ainte. Fluxul de salivã ºi cel al sucurilor digestive depind de nivelul de hidratare al corpului.

Altfel spus. funcþi onarea ficatului feminin depinde de buna funcþionare a ovarelor. Yucca Blend acþioneazã ca emuls ifiant. în timp ce DiSorb Aid ajunge în duoden. da r nici sã nu lezeze aceste organe. vã recomandãm remediile naturiste pentru facilitarea digestiei precum Di Sorb Aid. Franz Morell afirmã cã scopul salivei este de a proteja enzimele din alimente. Dr. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Notã: indigestia la femei este de multe ori asociatã cu dezechilibrele hormonale. dar numai 5 secunde pentru a-i bea sucul . De aceea. Sucurile sunt un fel de sabie cu douã tãiºuri. R/HCI rupe legãturile chimice ale peptidelor parazite din stomac. Lichidele bãute în timpul meselor dilueazã aceste sucuri ºi afecteazã întregul sistem digestiv. Ficatul º creasul îºi secretã sucurile specifice prin intermediul unor canale direct în duodenul intestinal. R/HCI sau Yucca Blend. Natura a aranjat astfel lucrurile încât sunt necesare 5-10 minute pentru a mânca un mãr. catalizatorii biochi mici îºi pierd operabilitatea. Dacã sunt expuse sucurilor digestive într-un moment nepotrivit. vã recoman dãm sã le folosiþi cu mãsurã! 48 . Acidul clorhidric este secretat în stomac de celulele care alcãtuiesc cãptuºeala interioarã a ace stuia. unde opereazã asupra moleculelor substanþelor nutritive. ceea ce explicã de ce numãrul femeilor care su nt supuse unor operaþii chirurgicale de eliminare a bilei este de zece ori mai mare decât cel al bãrb aþilor. aceste celule îºi înceteazã activitatea. as tfel încât acestea sã nu fie distruse de cãtre sucurile digestive din stomac ºi din tractul intestinal. Sucurile digestive reprezintã câmpuri energetice de mare putere. orientate cãtre dreap ta. Hidratarea corectã a corpului accelereazã circuitul sucurilor digestive ºi îmbunãtãþeºte în mod radical digestia. afl at chiar sub stomac.sau balonãri.

glandele lipsite de canale îºi opresc funcþionarea. La rândul lor. Un alt precursor. activit hormonalã este ÎNCETINITÃ. Spre exemplu. femei aflate la menopauzã sau vârstnici. În forma lor racemizatã. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. H rmonii joacã un rolcentral în procesul de îmbãtrânire. Precursorii NU presupun nici un fel de risc ºi NU incumbã nici unul din pericolele la care nesupunem dacã ingerãm hormoni . potenþa sexualã ºi chelire. noi mâncãm morcovi pentru a obþine beta carotenul. Nu folosiþi niciodatã hormoni propriu-ziºi. Ac eºtia provoacã spectaculoasele schimbãri din timpul pubertãþii. precursor ii hormonilor produc rezultate fantastice. oameni de vârst cie. Folosirea regulatã a precursorilor racemizaþi ai hormonilor vã poate ajuta sã vã pãstr aþi echilibrul hormonal atât de necesar. creºterea ºi dezvoltarea sunt controlate tot de hormoni. Urmea de regulã diagnosticul medicului. Deºeurile în exces încetin sc buna funcþionare a organelor vitale ºi grãbesc drumul cãtre mormânt. absolut unic.Hormonii ºi hidratarea Glandele lipsite de canale îºi secretã hormonii direct în sânge. sau de . inclusiv pilule a nticoncepþionale sau suplimenþi pe bazã de estrogen. îndeosebi dacã este în formã racemizatã6. Scenariul îmbãtrânirii nu constã în altceva decât într-o combinaþie de acumulare de deºeuri. Hormonii controleazã procesul de îmbãtrânire ºi vitalitatea. Cremele transdermale racemizate Nugestrine II (pentru femei) ºi Totally Male (pent ru bãrbaþi) sunt folosite cu un succes deplin în curãþarea receptorilor ºi în eliminarea surplusului de est rogen la femei. Femeile trebuie sã foloseascã alþi precursori decât bãrbaþii! eºtia din urmã sunt preocupaþi mai degrabã de prostatã. deopotrivã la bãrbaþi ºi la femei. aceºtia dicteazã dacã noul nã cut va fi bãiat sau fetiþã. SEMNELE îmbãtrânirii privite din afara or anismului nu fac decât sã reflecte realitatea interioarã. Oamenii sunt creaturi conduse de hormoni. Încã de la concepþie. Precursorii racemizaþi ai hormonilor Un precursor este ceva care precede altceva. Nivelele reduse de hidratare a þesuturilor restricþioneazã activitatea hormonalã. este cel obþinut din planta Dioscoria Macho Stachya. ratare neadecvatã. care reprezintã un precursor natural al vitaminei A. care îi transportã în într nism. implicâ EGUL organism ºi toate subsistemele sale. El este convertit de corp în diferiþi hormoni cortic osteroizi. o activitate hormonalã redusã ºi un ficat cu probleme. dar ºi cele de la menopauzã ºi andropauzã. Existã trei precursori racemizaþi diferiþi necesari pentru pãstrarea echilibrului sistemului organic uman. În timp. dar ºi în cel de reîntinerire. Toþi cei care folosesc cremel pe bazã de precursori racemizaþi ai hormonilor depun mãrturie în ceea ce priveºte eficacitatea lor în restabilirea vitalitãþii ºi a poftei de viaþã indiferent dacã este vorba de adolescenþi.

Evitaþi mai presus de orice DHEA ºi melatonina. EXCESELE hormonale accelereazã procesul de îmbãtrânire ºi provoacã îmbolnãvirea de cancer. Canada ºi Australia. Rapoartele ºtiinþifice c are le fac reclamã nu precizeazã ºi faptul cã ele reprezintã molecule analoage. Într-adevãr. precum ºi a substanþelor analoage cu estrogenul la ambele sexe. dar minore. 49 . aºa cum nu existã nici în limba engl d un neologism introdus recent. Altele au anumite efecte. Cuvântul racemizat nu existã în limba românã. Procedeul ar putea fi deci unul prin care structura respectivelo r elemente capãtã o formã de strugure. Cele mai multe nu sunt bu ne de nimic. iar 6 N. Folosirea lor este la fel de t oxicã precum cea a steroizilor anabolici de cãtre sportivi sau a pilulelor anticoncepþionale de cãtre femei. Ambele au f ost interzise în Europa. Refacerea echilibrului hormonal presupune un proces de racemizare a ingredientelor biologic active. care existã inclusiv în limba ro care se traduce prin structurã în formã de strugure . Stresul. Presupunerea noastrã este cã provine de la cuvântul racem . sunt cât se poate de periculoase. Regula au devenit mesele luate pe fugã. Din pãcate. Cremele pe bazã de yam sãlbatic sunt cunoscute de mulþi ani. Tr. hrana ºi câinele lui Pavlov Stresul sau circumstanþele neplãcute afecteazã în mare mãsurã producþia de hormoni. atât în cazul bãrbaþi al femeilor. Mesele liniºtite. dar ºi pr sul de digestie/absorbþie.testosteron la bãrbaþi. astfel încât ficatul sã fie protejat de corticosteroiz i înainte de oxidarea lor în interiorul organismului. foarte puþini oameni mai mãnâncã astfel în zilele noastre. dublate de conversaþii plãcute sunt vitale pentru o bunã sãnãtate.

Hrana nedigeratã produce gaze ºi balonãri. mentale ºi fizice. Gazele în exces sau foarte urât miros itoare indicã o supraîncãrcare sistematicã a organismului ºi trebuie considerate ANORMALE! Carnea putrezitã este un aliment necrotic. atunci când sunã clopoþelul. a primit în anul 1931 unul din cel e douã premii pentru cercetãrile fãcute asupra unuia din factorii vitali care permit apariþia cancerului. În intestinele co nstipate ºi anaerobe ºi în colon. cu atât mai preocupaþi ar trebui sã fim. carnea este prelevatã de la animal e moarte. dublu laureat al premiului Nobel. neaerat.circumstanþele în care mâncãm corespund rareori idealului. ºi anume înlocuirea respiraþiei aerobe (oxigenate) a celulelor cu o respiraþie anaerobã . a fãcut o serie de studii pentru a stabili rolul sodiului (unul din cele douã ingrediente principale ale sãrii de bucãtãrie) în apariþia cancerului. începeþi prin a vã pregãti. dar nu estenecroticã. Alimentele nesãnãtoase creeazã un deficit energetic. Într-un mediu digestiv constipat. carnea de toate tipurile ºi brânza intrã însã într-un proces de putrefacþie ºi produc toxine extrem de periculoase ºi gaze intestinale. Cu cât gazele sunt mai urât mirositoare. Aceºtia sunt recunoscuþi pentru capacitatea lor de a-ºi înghiþi rapid hrana. E ectele meselor ultra-rapide asupra sãnãtãþii sunt MORTALE. Dr. Atât War . Pavlov a descoperit cã enzimele digestive ale câinilor începeau sã fie secretate de îndatã ce suna clopoþelul care anunþa masa. Digestia determinã organismul sã cheltuiascã energie. în mijlocul unei atmosfere zgomotoase ºi confuze. Un mediu anaerob este un mediu specific cancerului! Gazele nu trebuie sã aibã NICIODATà miros de brânzã stricatã! Otto Warburg. Lipsa e nzimelor viabile ºi a hormonilor înrãutãþeºte ºi mai mult lucrurile. pentru a obþine apoi mai multã energ ie. Oamenii mãnâncã rapid. Atmosfera de la masã. enzimele digestive. Mesele luate în condiþii de stres încurajeazã mediul anaerob ºi accentueazã producþia de gaze urât mirositoare. despre care am vorbit anterior. Ca ncerul are o cauzã principalã. O masã ar bui sã fie o sãrbãtoare a forþelor spirituale. În sine. Alimentele nedigerate se transformã într-o energie orientatã cãtre stânga. calitatea ali mentelor ºi hormonii CONTROLEAZà sãnãtatea. Cam la fel stau lucrurile ºi cu oamenii moderni! Având în vedere cã dige stia este un proces stresant pentru organism. care conduc în timp la boli degenerative. abia mai au timp sã mestece ºi îºi completeazã dieta cu bãuturi reci. Gazele Gazele îndeosebi cele extrem de urât mirositoare reprezintã un excelent indicator al s tãrii de echilibru a organelor vitale ºi a tractului digestiv. bacteriile transformã hrana nedigeratã în gaze ºi în deºeuri toxice mor e. Pavlov a fãcut experimente pe câini. chiar dacã aþi mânca cea mai bunã hranã posibilã. Max Gerson. cãci este limpede cã lucrurile NU sunt în regulã.

ci de toate exerciþiile fizice care implicã o respiraþie mai profundã ºi o mai bunã oxigenare a organismului. cãci este mortalã pentru celulele corpului ºi pentru bacteriile (mitocondriile) care produc mo leculele noastre energetice necesare digestiei. Îl gãsim în aproape te alimentele preparate.urg cât ºi Gerson au fost de acord cã proliferarea celulelor canceroase se face într-un mediu neoxigenat ºi bogat în radicali liberi. este extrem de util în restabilirea echilibrului ionic al þesuturilor. Cancerul nu poate apãrea într-un mediu bogat în oxigen! Exerciþiile aerobice7 moderate. Mai mult. Un organism care tânjeºte dupã sare este sãrac în ioni ai mineralelor. Personal. dar ºi în apa furnizatã de marile oraºe. alãturi de sãruri de mare racemizate. Sarea de bucãtãrie NU trebuie folositã în exces. sau tensiuni la nivelul adrenalelor ori al pancreasului. cãci acesta este omniprezent în naturã. ea ar trebui chiar complet ev itatã. Tr. folosesc combinaþii din plante ºi ierburi marine. 7 N. urmate de un automasaj limfatic cu ajutorul unui roller pentru limfã pot face minuni pentru un corp bolnav. Aceastã tulburare poate fi reglatã cu ajutorul mineralelor marine ioni zate ºi al apei BEV. Dacã simþiþi nevoia sã mâncaþi sãrat înse de aºanumitul sindrom al sãrii . pe care le presar pe mâncare. Senzaþia de sete dupã masã indicã o sub-hidratare. 50 . care sã includã ºi eliminarea (pe cale naturalã) a pietrelor de la ficat. Un program com plet de detoxificare. Se pare cã autorul nu vorbeºte exclusiv de exerciþiile consacrate la noi sub denumirea de aerobice . Sarea de bucãtãrie Este imposibil sã evitãm sodiul. o alimentaþie prea sãratã.

ozonatã sau filtratã în mod obiºnuit noi ne opunem propriei sãnãtãþi ºi creãm condiþii favorabile acumulãrii de excese. Chenarul aratã o moleculã de apã (din lanþ). Apa BEV este esenþialã pentru viaþã. Cu cât apa este mai purã ºi are un indice POR mai mare. Priviþi forma acesto olecule polare . eficacitatea apei poate fi mãsuratã prin potenþialul ei de oxidare/reducere (POR). În ultimã instanþã. Este caracterizatã p rintr-o moleculã de H2O redusã ca mãrime. care sfârº n a conduce la aºa-numitele boli ale deficienþelor . care se stabi leºte prin intermediul hidrogenului. Linia întreruptã care uneºte atomul de oxigen încadrat în chenar cu atomul de oxigen al unei alte molecule de apã aratã puntea de legãturã între molecule. Cea ionizatã medi ste o apã terapeuticã. Unghiul dintre legãturi. apa de la robinet. Remarcaþi cã cei doi atomi de hidrogen ai fiecãrei molecule sunt situaþi de aceeaºi parte. cantitatea e lectronilor liberi (POR) ºi pHul sunt elementele care fac diferenþa între apa BEV ºi cea ionizatã cu valoare medicinalã. chiar din apa de la robin . cu un grad mic de tensiuni de suprafaþã. Liniile continue indicã punctele de legãturã între atomii încãrcaþi cu sarcin rice opuse. Apa TREBUIE sã poarte energia CÃTRE celule ºi sã conducã produºii finali toxici ai metabolis mului ÎN AFARA sistemului. cea obþinutã prin osmozã inversatã. Privitã din aceastã perspectivã. pe de o parte. Atunci când bem o apã cu un indice POR slab. Atomul de oxigen este încãrcat negativ (-). Apa BEV stã la baza creãrii apei ionizate cu înaltã valoare medicinalã. Puterea legãturilor care susþin moleculele de apã este determinatã de nivelul de electro ni liberi care existã în ea. Ea poate fi produsã acasã.Molecula de apã Cea mai importantã funcþie a apei este aceea de a acþiona ca un solvent ºi ca o sursã de e lectroni liberi . iar cei doi atomi de hidrogen au o sarcinã pozitivã (+). De ce ar trebui sã bem numai apã BEV Apa BEV este o apã biologic activã. stimulând producþia sucurilor gastrice. Aceste calitãþi dau naºtere unei a pe cu o amprentã energeticã ce permite o stare idealã de sãnãtate ºi vindecã organismele bolnave. dând moleculei o formã de val. Vã prezentãm mai jos o schiþã a moleculelor de apã ºi a legãturilor lor. nesãnãtoasã din punct de ve dere biologic cum ar fi apa distilatã. dar cu un pH ridicat ( cãci potenþialul POR este amplificat prin ambele extreme ale scalei pH-ului). Liniile din interiorul chenarului indicã legãturile moleculare din cadr ul moleculei de apã. ºi celelaltetipuri de apã pe de altã parte. abordãrile conve ale asupra apei ºi aºa-zisele standarde testate nu fac douã parale prin comparaþie cu apa BEV ºi cu cea ionizatã cu valoare medi cinalã. cu atât mai uºor poate ntra ea în celulele noastre.

et. În timp ce majoritatea mecanismelor de filtrare existente pe piaþã eliminã doar o parte a toxinel or din apã (50-90%), filtrele BEV eliminã într-o proporþie de 99,5% toate microorganismele din apã, radioactivitatea ºi toxinele de naturã organicã sau chimicã. Mai mult, procesul de filtrare modificã unghiul legãturilor dintre atomi, ridicã indicele POR ºi conferã apei caracteristicile pe care le are lichidul specific concepþiei (când ovulu l ºi spermatozoidul se unesc). Altfel spus, apa devine un factor al vieþii .

Apa BEV are structura perfectã pentru sistemele vii. Ea este diferitã de alte ape ºi e ste extrem de reactivã în organismul uman. Prin reactiv înþelegem faptul cã acþioneazã ca un magnet, datoritã pute i sale sarcini electrice orientate cãtre dreapta ºi a frecvenþei sale de rezonanþã. Toate instrumentele d e mãsurare a acestor indicatori (aurametre, pendule, etc.) confirmã aceastã orientare energeticã a apei BEV ºi intensitatea sarcinii sale. Evident, cel mai bun test pe care îl puteþi face este prin ingerarea ei personalã.

Alte tipuri de apã nu posedã caracteristicile apei BEV. Aceasta din urmã hidrateazã þesutu rile ºi energizeazã celulele, eliminând deºeurile toxice din sistem. Toþi cei care beau aceastã apã minunatã ºi ciudatã declarã cã li se întâmplã lucruri deosebite. Apa BEV nu reprezintã numai o substanþã tridimen nalã, ci are ºi o reflexie energeticã în spaþiul cu patru dimensiuni (vom insista asupra acestor concept e în paginile urmãtoare). Hrana vie 51

Plantele cultivate acasã sunt calea cea mai ieftinã cãtre o stare perfectã de sãnãtate, acce sibilã inclusiv sãracilor. Cei bogaþi pot beneficia la rândul lor de pe urma acestei alimentaþii corecte .

Dacã nu aveþi o grãdinã, puteþi cultiva legume în ghivece, în bidoane de plastic, etc. Este u mitor cât demulte plante pot fi crescute în acest fel. În afara plãcerii de a o cultiva personal, realitatea este cã alimentele pe care le gãsim în comerþ nu oferã prea multe alternative pentru un mod de viaþã sãnãtos.

Dacã aveþi posibilitatea, integraþi-vã într-un club al cultivatorilor de plante organice. Mulþi oferã spaþiu pentru închiriere în grãdinile lor, care au un sol bogat ºi curat din punct de vedere ch imic. La fel de bine, puteþi arenda o anumitã suprafaþã unei persoane interesate sã cultive pãmântul. Existã mulþi oameni nici care au timpul necesar ºi care doresc sã facã ceva, cu atât mai mult cu cât este vorba de cultivar ea unor alimente mult mai sãnãtoase decât cele oferite de piaþã. Nu puþini sunt deja specializaþi în grãdinãrit. Sfatul te sã-i plãtiþi bine, cãci grãdinãritul nu este o muncã uºoarã. Oamenii îºi meritã banii, iar dumneavoastrã aveþi n legume proaspete.

Grãdinãritul presupune multã activitate fizicã ºi reprezintã o manierã excelentã de a vã menþ rmã. Munca grea este foarte recomandabilã pentru corp. În plus, uneltele agricole manuale sunt necostisitoare ºi nu polueazã. În cazul celor care nu se pot ocupa de aceastã activitate existã magazine specializate în vânzarea de alimente organice. Existã chiar fermieri care practicã agricultura organicã ce fac liv rãri la domiciliu sau care au puncte de desfacere în marile oraºe. Amestecurile de îngrãºãminte organice (bãlegar) ºi grãdinãritul

Dacã doriþi sã vã ocupaþi de grãdinãrit, este bine sã ºtiþi cum trebuie amestecate materiile e folosite ca îngrãºãmânt. Metoda corectã de amestecare a materiilor organice controleazã procesul de de compunere chimicã, astfel încât sã obþineþi în final un produs cu o înaltã valoare energeticã. Mediul a eeazã un amestec organic cu o energie orientatã cãtre dreapta. Amestecurile organice încãrcate pozitiv catalizeazã la nivelul solului o serie de reacþi i energetice benefice pentru sãnãtatea umanã. Descompunerea controlatã a furajelor din ierburi, buruienilor, f runzelor, bãlegarului ºi a celorlalte materii organice folosite ca îngrãºãminte nu genereazã mirosuri neplãcute (pestil enþiale) decât dacã devin anaerobe. Mediul anaerob de depozitare este cel care produce mirosul neplãcu t al îngrãºãmintelor organice, la fel ca ºi cel al fecalelor umane!

Pentru a iniþializa procesul de descompunere, începeþi întotdeauna cu materii organice l ichefiate din bãlegar de vacã sau din gãinaþ de pui. Un îngrãºãmânt organic înseamnã ceva mai mult decât un

stec de deºeuri maronii. El este o sursã de forþã a vieþii pentru grãdina dumneavoastrã. Pentru maþii suplimentare, existã câteva cãrþi excelente pe tema grãdinãritului biodinamic (vezi pachetul informativ).

Grãdinãritul reprezintã o terapie minunatã pentru corp, minte ºi spirit. El simplificã viaþa vã ajutã sã vã focalizaþi energiile asupra unor obiceiuri sãnãtoase. Cine se îndrãgosteºte de aceastã activi ate nu mai renunþã niciodatã la ea! Paºaportul dumneavoastrã cãtre tinereþea fãrã bãtrâneþe este asigurat de hra de apa biologic activã.

Alimentele devitalizate au ajuns atât de obiºnuite în dieta celor mai mulþi dintre oamen i încât aceºtia au nevoie de suplimenþi. PAC-ul biogenic, polenul armonic, algele klamate, super-alim entele taoiste ºi ficatul organic biogenic predigerat sunt câteva din alimentele integrale ideale pe care le-aº recomand a oricui. În ceea ce priveºte vitaminele, dacã doriþi sã înlocuiþi 20 de sticluþe diferite cu una singurã, vã reco tabletele de VitaLight. Acest produs NU afecteazã ficatul ºi nu genereazã efecte secundare pentru o rganism. Super-alimentele sunt pline de vitamine reale . VitaLight-ul asigurã mineralele racemizate. Cum ne putem regãsi tinereþea! · Mâncaþi cât mai multe alimente organice · Cultivaþi plante în grãdina personalã · Evitaþi sarea de bucãtãrie ºi MSG 52

· Folosiþi minerale marine racemizate · Faceþi cât mai multe exerciþii fizice · Evitaþi alcoolul ºi bãuturile rãcoritoare carbogazoase · Mâncaþi legume CRUDE · Evitaþi toate alimentele prelucrate · Beþi cât mai multã apã BEV · Dormiþi atât cât simte nevoia organismul · Evitaþi lichidele în timpul meselor · Evitaþi soia ºi canola · Mestecaþi lichidele ºi mestecaþi substanþele solide pânã când devin lichide 90% din activitãþile dumneavoastrã conteazã în procesul de reîntinerire. Inversarea îmbãtrâni resupunefocalizare ºi angajament, cãci corpul este BÃTRÂN ºi LENT, iar dumneavoastrã nu sunt eþi încã tânãr! Urmaþi sfaturile descrise mai sus ºi integraþi informaþiile prezentate în aceastã carte, ºi veþi red veni astfel tineri! Preambul: capitolul urmãtor explicã DE CE preferã oamenii sã ia gustãri rapide, DE CE se îng raºã ei ºi CE se întâmplã cu corpul nostru atunci când mâncãm prea mult sau prea des! Apa de Argint Armonicã ºi SOC Puþine leziuni provoacã traume ºi dureri atât de mari precum cele ale pacienþilor arºi. Din punct de vedere medical, problema este legatã de infecþii. Din punct de vedere social, cicatricele c are rãmân sunt extrem de neplãcute. Atât infecþiile cât ºi cicatricele sunt efecte ale ENERGIEI. Pentru a uºura durerea ºi a preveni infecþiile vã recomand Apa de Argint Armonicã. chiar ºi în cazul arsurilor de gradul trei

Apa de Argint Armonicã are o amprentã energeticã ºi vibraþionalã beneficã pentru organismul u an. Dacã se aºeazã cataplasme cu aceastã apã peste þesuturile arse sau dacã este luatã oral, amprenta nergeticã este transferatã organismului. Orice proces de vindecare presupune o rezonanþã ºi un transfer de energie.

Se afirmã cã o soluþie coloidalã de argint este cu atât mai bunã cu cât conþine mai multe pãr milion (PPM) de argint. Acest lucru NU este adevãrat! Este extrem de important ca ionii d e argint sã fie menþinuþi la un nivel de sub 1 PPM, pentru a nu intoxica cu metal organismul. Apa de Argint Armo nicã foloseºte frecvenþa de vibraþie a argintului în doze homeopatice.

În cazul victimelor arse, recomand loþiunea numitã SOC ºi cremele care conþin precursori r acemizaþi ai hormonilor Nugest II sau Totally Male, pentru ca pielea sã se refacã frumos ºi sã fie el iberatã de durere. Aceste produse regenereazã ºi înlocuiesc þesuturile conjunctive afectate. Ele sunt la fel de ef iciente ºi asupra ridurilor feþei sau a coºurilor provocate de acnee. Cunosc o persoanã care a reuºit sã-ºi reducã o cica rice care i-a afectat întregul corp, rezultatã dintr-o arsurã veche de 20 de ani, la o urmã de numai 5 centimetri! Dacã luaþi SOC sub formã de capsule, corpul începe automat sã dizolve þesuturile interne ale

cicatricei, înlocuindu-le cu þesuturi sãnãtoase vii . Acest produs m-a ajutat personal sã redevin la fel de suplu ºi de liber cala vârsta de 10 ani. În plus, SOC eliminã metalele grele din þesutu rile organice, ºi îndeosebi din creier ºi din þesuturile nervoase. Regula 90/10 a sãnãtãþii

Urmãriþi ca 90% din activitãþile dumneavoastrã sã fie corecte ºi bucuraþi-vã de pãcatele dumn rã (restul de 10 procente) în toatã libertatea ºi fãrã sã vã simþiþi vinovat! 53

Fundamentul sãnãtãþii este echilibrul în toate activitãþile . 9 Melancolia provocatã de saþietate Faceþi totul cu moderaþie . Diane DeFelice

Saturaþie mai presus de dorinþã! Împlinirea unui instinct primar! Ce senzaþie poate fi mai presus de cea a unui stomac plin dupã o masã perfectã? Cu siguranþã, mâncarea este una din marile plãceri ale vieþii. Ce arome! Ce priveliºti! Ce gusturi! Meritã sã trãieºti pentru asemenea lucruri! Din pãcate, mânaþi de inþa noastrã de a ne satisface o nevoie fiziologicã primarã, noi semãnãm singuri seminþele îmbãtrânirii ºi ale mor

Alimentaþia necesitã o anumitã perioadã de timp pentru ca digestia sã fie încheiatã. Dacã mân a mult sau prea curând dupã o masã anterioarã, corpul suferã de aºa-zisul ºoc al supraîncãrcãri e tip de ºoc supune organele vitale (ficatul, tiroida, adrenalele, rinichii, paratiroida, pan creasul, glanda pituitarã ºi organele sexuale) unor tensiuni. Meritã sã ne focalizãm atenþia asupra ºocului alimentar, întrucât ace ta accelereazã procesul de îmbãtrânire. Gustãrile rapide ºi stresul asociat cu digestia

Oamenii adorã sã ia tot timpul ceva în gurã. Ei apeleazã la gustãri fie pentru cã le este foa e, fie dintr-o obiºnuinþã personalã sau socialã. Experþii susþin cã este recomandabil sã mâncãm la fiecare c Ei afirmã cã mesele dese, cu cantitãþi mai mici de mâncare, induc mai puþine tensiuni sistemului org anic ºi au efecte benefice asupra sãnãtãþii noastre. Mai mult, insistã asupra faptului cã aceste gustãri menþin nstant nivelul de zahãr în sânge, ºi chiar cã ele cresc productivitatea muncii.

Din pãcate, experþii SE ÎNªEALÃ! Toate aceste afirmaþii NU sunt adevãrate. Ele nu au fost NIC ODATÃ adevãrate. Sã ne oprim o clipã ºi sã analizãm ce se întâmplã cu corpul atunci când mâncãm pre prea des, chiar dacã este vorba de niºte simple gustãri. De altfel, gustãrile nu sunt altceva decât niºte mese obiºnuite, dar ceva mai reduse cantitativ. Alimentaþia induce organismului o stare de stres, cãci presupune un proces de digest ie. Digestia este procesul metabolic care antreneazã cea mai mare cantitate de energie personalã din p artea corpului fizic. Moleculele energetice ale alimentelor trebuie descompuse, transportate ºi reasambl ate în forme energetice noi, care sã poatã fi folosite de organism. Substanþele inutile trebuie depozitate sau elim inate. Ori de câte ori mâncãm, noi apelãm la depozitul nostru energetic, de unde împrumutãm o parte din

rezerva de care dispunem. Dacã energia furnizatã de alimentele digerate nu înlocuieºte c u dobândã energia împrumutatã, ajungem sã suferim de un deficit energetic, reflectat în pierderea sãnãtãþii ºi alitãþii organelor vitale.

Organele vitale au o capacitate ºi o rezistenþã limitate. Ele necesitã odihnã ÎNTRE mese. Da cã nu li se asigurã aceastã odihnã în mod regulat, ele sunt supuse unui stres îngrozitor. Alimentaþia înt e mese sau la intervale de timp mai dese de patru ore conduce la PIERDEREA capacitãþii de regenerare a organ elor vitale ºi a glandelor.

Stresul alimentar conduce la o epuizare a organelor. Epuizarea este echivalentã cu o INCAPACITATE dea mai funcþiona. Organele ajung astfel sã îmbãtrâneascã ÎMPREUNÃ, unele dup ele, la fel ca într-o reacþie în lanþ. Acest scenariu este valabil inclusiv dacã alimentele sunt încãrcate cu o energie p ozitivã ºi bogate în substanþe nutritive. Trei dintre factorii cei mai importanþi care afecteazã procesul digestiv sunt: cantitatea, calitatea ºi frecvenþa. Dacã alimentele ingerate conþin o energie negativã (orientatã cãtre stânga), stresul digesti v este infinit amplificat. Dacã ºi mesele servite sunt prea frecvente, organismul NU mai are altã alt ernativã decât sã intre într-o stare de panicã, în încercarea de a folosi, neutraliza, depozita ºi elimina câmpurile ener getice ale alimentelor ingerate. 54

Stresul alimentar creeazã o serie involuntarã de reacþii în interiorul corpului, întrucât a ta NU are altã alternativã decât aceea de a procesa materiile prime pe care le-a primit chiar dacã ac est proces se dovedeºte în detrimentul sãu. Atunci când este hrãnit prea mult, prea des, sau când este forþat sã preluc reze alimente nesãnãtoase, corpul nu are de ales decât sã-ºi facã datoria, chiar dacã nu beneficiazã de pe a acestor procese.

La fel ca ºi alimentele nesãnãtoase, gustãrile rapide supraîncarcã organele VITALE cu deºeuri

dezechilibreazã sistemul hormonal, distruge vitalitatea, afecteazã producþia de enzime ºi ATOTPUTERNIC pe scurt, genereazã un proces de îmbãtrânire. O altã forþã energeticã puternicã ce amplificã ace cte este stresul mental. Energia stresului nu se pierde niciodatã; ea nu face decât sã-ºi schimbe forma. În cazul de faþã, tinereþea este înlocuitã de bãtrâneþe. Trofia ºi diabetul Stresul digestiv conduce la un fenomen de trofie la nivelul organelor vitale. Tr ofia înseamnã o schimbare generatã de alimentaþie. Dacã îi aplicãm prefixul hiper sau hipo, ne referim la o modifica re a activitãþii fiziologice care se situeazã peste sau sub norma medie. Atât tulburãrile hiper cât ºi cele hipo conduc la disfuncþii ºi dezechilibre la nivelul organelor interne. Spre exemplu, hipoglicemia se referã la o tulburare cunoscutã de regulã sub numele de conþinut redus de zahãr în sânge. Dacã analizãm cuvântul, constatãm cã acesta este alcãtuit din prefixul hipo are datoratã unei reduceri a activitãþii, glic dulce, ºi emia care aparþine sângelui. Organele corpului uman sunt interdependente. De aceea, dacã o glandã este afectatã, su nt afectate ºi celelalte glande. Tulburãrile de sãnãtate sunt întotdeauna multiple. O boalã nu este NICIO DATà singularã (izolatã). Bolile sunt întotdeauna simptomatice fiind tulburãri secundare ce indicã tensiuni la n ivelul organelor vitale, dezechilibre hormonale ºi prezenþa unor excese în organism. Bolile ºi tulburãrile deficienþelor Auzim deseori vorbindu-se de boli ºi de tulburãri ale deficienþelor, dar în realitate NU existã aºa ceva. Întregul concept derivã din perioada de pionierat a medicinii alopatice, ºi mai ales a influenþei infamei teorii asupra agriculturii inventatã de Justus von Liebig ºi numitã Legea minimului . Justus von Liebig ºi-a creat teoria pe la 1830. Este considerat pãrintele industriei fertilizatorilor de sintezã ºi al metodelor distructive practicate în agricultura modernã. Legea sa afirmã cã Solul nu trebuie îngrãºat decât cu substanþele nutritive minim necesare . Pentru von Liebig, solul nu însemna altceva decât un fel de noroi

murdar. El credea cã plantelor nu le sunt necesare decât trei sãruri esenþiale: azotul, fosforul ºi potasiul, cunoscute ºi sub iniþialele NPK.

Pasteur ºi von Liebig au fost contemporani. La fel ca ºi în cazul teoriei incorecte a lui Pasteur referitoare la cauzele bolilor (pe care el le punea pe seama microorganismelor), ºtiinþa medicalã a a doptat ºi teoria eronatã a lui von Liebig referitoare la nutriþie. Nutriþioniºtii clinici continuã sã perpetueze ºi astãzi a eastã teorie eronatã, promovând ideea cã bolile se datoreazã DEFICIENÞELOR. Aºa cum se înºealã experþii în domeniul l, la fel se înºealã ºi cei care se ocupã de domeniile alternative ale perpetuãrii vieþii. Bolile sunt chiar opusul credinþei populare. Ele reprezintã manifestãri ale unor EXCES E în interiorul organismului. Excesele se manifestã întotdeauna sub formã de deficienþe. Ele sunt dezech ilibre ale câmpurilor energetice care modificã starea de sãnãtate la nivel subtil.

Tulburãrile puse pe seama deficienþelor apar atunci când excesele de energie toxicã DEPêES capacitatea naturalã a organismului de a le compensa. Spre exemplu, ºtiinþa medicalã susþi ne cã diabeticii suferã de un deficit al hormonului numit insulinã. Ea îi clasificã pe aceºti bolnavi, numin u-i intoleranþi laglucozã sau insulino-rezistenþi. În realitate, diabeticii suferã de un e xces de substanþe toxice în þesuturile ºi fluidele corpului. Corpul lor pãstreazã carbonul din zahãr, care circulã prin sânge pentru a ATENUA eºeurile acide care circulã prin sistem. Zahãrul este o moleculã pe bazã de carbon (C6H12O6). Atomii de carbon acþioneazã ca un TAMPON, moderând întreaga viaþã pe pãmânt. Pentru a înþelege mai bine rolul acestora, vã r nd sã citiþi Conexiunea carbonului ºi Ciclul carbonului (vezi pachetul informativ). 55

Cu alte cuvinte, problema diabeticilor este legatã de toxinele în exces ºi de probleme le hormonale. În cazul femeilor (ºi al bãrbaþilor în vârstã), FACTORUL care declanºeazã diabetul este întotdeauna de rã hormonalã, datorându-se predominanþei estrogenului ºi blocãrii receptorilor adicã unui dezechilibru c mulativ rezultat ca urmare a substanþelor ANALOAGE estrogenului (vezi glosarul pentru definiþii) care se gãsesc în carne, lapte, brânzã, materialele din plastic folosite pentru ambalarea produselor alimentare ºi pes ticidelor (altfel spus, otrãvurilor) împrãºtiate pe câmpuri. Normalizarea tulburãrii diabetice este uºor de atins dac uferindul îºi doreºte cu adevãrat sã reatingã starea de apogeu a sãnãtãþii sale.

Problemele diabeticilor de tip 1 (care suferã încã din copilãrie de aceastã tulburare) sun t ASOCIATE cu substanþele super-antigene conþinute în vaccinurile anti-poliomielitã ºi DTP. Existã un numãr infinit de dovezi medicale care atestã pericolele imunizãrii. 75% din copiii care suferã de diabet sau de tulburãri ale auzului au fost atacaþi de v irusuri ºi bacterii patogene mutante sau de proteinele din seruri (toate fiind câmpuri energetice ), intr oduse în corpurile sãnãtoase ale copiilor de cãtre niºte oameni nebuni! DEBLOCAREA receptorilor neurologici ºi horm onali îi permite corpului sã se vindece ºi este o terapie INEVITABILÃ pentru toþi oamenii bolnavi (vezi p achetul informativ). În loc sã vã faceþi griji legate de microbii le corpurile micuþe ºi hrãniþi-le cu SUPER-ALIMENTE pentru bolile fie ele contagioase sau nu sã nu-i mai poatã ataca. ul pe care se manifestã toate aceste forþe energetice). Aþi

care vã pot afecta copiii, mai bine detoxifica a le DINAMIZA sistemul imunitar, astfel încât Secretul constã în controlul corpului (teren înþeles?

50 de milioane de oameni suferã de diabet clinic sau subclinic. Incapacitatea ºtiinþei de a înþelege aceastã boalã la nivel subtil/energetic conduce la perpetuarea ºi amplificarea suferinþei. De aceea, acþiunea independentã, fãrã binecuvântarea autoritãþilor medicale, este o premisã absolut necesarã pentru revenirea a o stare bunã de sãnãtate. Nu vã mai bazaþi pe alþii. GÂNDIÞI de unul singur! Sã recapitulãm. Nu existã boli ale deficienþelor, ci doar excese. Mai mult, procesul de îm bãtrânire este o tulburare cumulativã, iar moartea o confirmare a exceselor care nu au mai putut fi controlate .

Organele vitale funcþioneazã la fel ca giroscoapele de pe un vas. Ele ne menþin pe lin ia de plutire, gestionând schimbãrile care se produc în interiorul corpului. DACÃ nu le sabotãm prin inter ediul gustãrilor noastre neîncetate, al alimentelor nesãnãtoase, al apei toxice, aº deºeurilor în exces ºi al ubstanþelor analoage hormonilor, ele ne vor menþine o stare de sãnãtate optimã.

Felul în care ne simþim NU reprezintã un barometru foarte exact al adevãratei noastre stãr i de sãnãtate. Cu mult înainte ca SEMNELE bolii sã devinã vizibile, forþele negative lucreazã deja pe nivele le energetice subtile. Cea mai bunã dovadã sunt toþi acei oamenii bolnavi subclinic, din care unii aflaþi deja pe patul de moarte, care ieri se simþeau foarte bine! Decalajul dintre manifestarea bolii (vizibil prin SEMNE ºi sim ptome) ºi instalarea ei poate fi de circa 20 de ani! Euforia mentalã ºi abuzurile asupra corpului fizic Euforia mentalã este o epidemie care afecteazã întreaga lume. Oamenii au devenit experþi în a-ºi folosi puterea minþii asupra corpului, dar ºi puterea drogurilor asupra minþii. Ei se foloses c de amândouã pentru a-ºi batejoc de corpul lor bioelectric. Când sunt întrebaþi cum se simt , majoritatea oamenilor rãspund: Grozav! În acelaºi timp, peste 80% din populaþia Statelor Unite suferã de boli subclinice.

Euforia mentalã merge mânã în mânã cu dezechilibrul, cu lipsa de realism. Ea îi conduce pe oa eni la abuzuri asupra corpului fizic mai presus de capacitatea acestuia de suportabilit ate. Alimentele toxice, cafeaua, drogurile de toate felurile (inclusiv medicamentele) ºi atât de popularii suplimenþi (în realitate, niºte simple gloanþe magice ) contribuie din plin la aceastã euforie. Euforia mentalã biciuieºte corpul bioelectric, silindu-l sã intre în pului, în care procesul de îmbãtrânire ºi trecerea timpului se accelereazã. zona crepuscularã

a ti

Simptomele bolilor generate de aceastã stare de euforie mentalã nu sunt întotdeauna vi zibile cu uºurinþã, dar SEMNELE lor pot fi vãzute destul de uºor de cei care sunt suficient de atenþi. Când medicul ne pune diagnosticul de boalã, aceastã euforie dispare, dar atunci este de regulã prea târziu. 56

Boala este o manifestare a stresului, o confirmare a procesului de îmbãtrânire, o mani festare a celei de-a patra dimensiuni în interiorul lumii tridimensionale a omului. Îmbãtrânirea ºi boala sunt rezultatul incapacitãþii noastre de a gestiona corect depozitul de energie de care dispunem. Moartea este un faliment energetic, iar starea de euforie mentalã o inflaþie energeticã. Aceasta din urmã reprezintã cãlcâiul lui Ahile al o ului modern, cãci are la bazã o gândire pozitivã nerealistã ºi un mod de viaþã dezechilibrat. Procesul de îmbãtrâni cerea timpului se pot opri, cu condiþia sã renunþãm la aceastã euforie mentalã ºi sã ducem un mod d iaþã simplu ºi corect. Tabelele digestiei alimentare

Urmãtoarele tabele indicã timpul necesar pentru ca diferite alimente sã pãrãseascã stomacul. Ele nu includ decât alimentele de bazã, la care am adãugat ºi douã alimente din categoria celor nesãnãtoase deoarece consumul lor predominã în societatea modernã: cafeaua ºi pâinea albã. De reþinut cã aceste informaþii se aplicã numai unui stomac normal, sãnãtos, lipsit de tensi uni, de probleme digestive, ulcere, etc. De reþinut de asemenea cã am folosit numai cantitãþi ex trem de reduse de alimente(15 grame). Digestia cantitãþilor mari de alimente dureazã m ult mai mult. În plus, dacã o masã este urmatã prea rapid de o alta, hrana nedigeratã este forþatã sã pãtrundã prematur în intestinul subþire ºi n, unde bacteriile ºi condiþiile anaerobe de mediu produc cantitãþi uriaºe de otrãvuri metabolice. Produse natu rale precum DiSorb Aid, R/HCI sau Yucca Blend accelereazã digestia ºi absorbþia energiei alimentelor, OPR IND TOTODATÃ aportul de paraziþi morþi datoritã descompunerii legãturilor lor peptidice, pe care îi neu tralizeazã. Între 0,5-2 ore Apã purã Vin Ceai Lapte Cafea Supã Bere Ouã moi Între 2-3 ore Cafea cu friºcã/lapte Cacao cu lapte Sparanghel (fiert) Piure de cartofi Peºte la grãtar Pâine albã Scoici Unt Ouã fierte tari, prãjite Între 3-4 ore Pui la grãtar, prãjit Pâine (integralã) Morcovi (fierþi) Spanac (fiert) Castraveþi cruzi Mere crude Carne de vitã Somon prãjit

Ton prãjit ªuncã Linte (fiartã) Fasole (fiartã) Fasole verde (fiartã) Salatã verde O poveste despre saþietate 57

Dr. Carey Reams povesteºte o istorie petrecutã în perioada când îºi creºtea, alãturi de soþia numeroasa familie. Odatã, în casa lor s-au strâns mai mulþi vecini, împreunã cu familiile lor, pentru a lua masa. Când s-a adus mâncarea, vecinii au fãcut ochii mari de uimire, vãzând cantitãþile extrem de reduse de poru mb, mazãre, piure de cartofi, carne ºi dulciuri.

Aºteptându-se la o asemenea reacþie, Reams a început sã râdã în stilul sãu caracteristic , -le vecinilor cã dupã terminarea mesei va rãmâne încã destulã mâncare. Dupã cum puteþi ghici, exa au petrecut lucrurile. Toatã lumea s-a distrat de minune, a mâncat pe sãturate, ºi toþi au pl ecat acasã complet ghiftuiþi! V-am povestit aceastã istorie pentru a vã atrage atenþia asupra nivelului de saþietate c are poate fi atins cu uºurinþã, cu o cantitate limitatã de mâncare. Povestea din casa lui Reams reprezintã exact O PUSUL modului de viaþã curent. Oamenii din ziua de astãzi reuºesc de minune uimitorul paradox de a se înfom eta cu stomacurile PLINE! În ce constã diferenþa? Alimentele pe care le-a pus pe masã Reams erau vii pline de enzi me, de minerale ºi vitamine bio-active. Alimentele din ziua de astãzi sunt MOARTE ºi COMPLET GOLITE DE VALOARE NUTRITIVÃ. Ele nu asigurã decât o cantitate minimã de energie pentru corp, silindu-i pe oameni sã se ghiftuiascã pentru a se simþi sãtui, cãci forþele energetice pozitive lipsesc cu desãvârºire alimentaþia lor. Aproape TOATE alimentele procesate conþin substanþe cu o energie orientatã cãtre stânga. C orpul nu poate folosi aceastã energie, pe care trebuie sã o neutralizeze sau sã o depoziteze sub formã de GRÃSIM E!

Sper cã aþi înþeles acest mesaj, cãci în rândurile ºi capitolele care urmeazã vom vorbi foart t despre epidemia de obezitate care îi afecteazã pe 75% dintre americanii contemporani cu noi.

Unii cititori ar putea suspecta cã ceea ce s-a petrecut în realitate la masa datã de R eams a fost cã, din politeþe, majoritatea mesenilor s-a abþinut de la a mânca în exces, oamenii pãrãsind masa înf metaþi, prefãcânduse încântaþi! Reams nu era însã un mincinos. El a relatat povestea numai pentru a sublinia cã o alimentaþie corectã, bio-activã, încãrcatã cu o energie orientatã cãtre dreapta, este extrem de hrãnitoare! Puteþi convinºi cã toþi cei care au participat la acea cinã au pãrãsit masa complet sãtui, cu o stare deplinã de satis facþie, DINCOLO de orice dorinþã suplimentarã, pentru cã tocmai aceasta este definiþia corectã a cuvântului saþietate.

În vremurile pe care le trãim, puþini oameni experimenteazã o stare realã de saþietate. Ei n u cunosc de regulã decât varianta pseudo-saþietãþii, experimentatã atunci când stomacul este plin, dar co pul nu se simte deloc hrãnit. Cu alte cuvinte, oamenii înceteazã sã mai mãnânce numai pentru cã nu mai au unde sã d ziteze

NU pentru cã se simt satisfãcuþi din punct de vedere nutritiv. El este controlat d e centrii saþietãþii ºi ai foamei din interiorul hipotalamusului. Gustãrile rapide sunt o combinaþie a AMBELOR cauze. dublatã de o satisfacþie cognitivã (euforie mentalã). Receptorul se închide. Cu adevãrat. iar senzaþia de foame dispar e. dar prea plini pentru a mai putea mânca! Este imposibil sã îþ atisfaci nevoile energetice ale corpului cu alimente goale sau care conþin o energie orient atã cãtre stânga. o combi naþie mortalã! Atunci când suntem cu adevãrat hrãniþi. Oamenii pãrãsesc masa flãmânzi. Ame rica este o naþiune de oameni supraponderali. Cor pul foloseºte douã mecanisme inhibitorii pentru a regla senzaþia de foame: stomacul plin din punct de vedere fizic ºi satisfa cþia nutritivã a corpului. Centrul foamei este un nod de celule nervoase care genereazã senzaþii ce reprezintã o combinaþie între nevoia fizicã ºi dorinþa mentalã. Se cunoaºte de multã vreme cãcentrul foamei este ÎNTOTDEAUNA activ. dacã nu este inhibat. centrul saþietãþii trimite un mesaj cãtre centrul foa . o glandã aflatã la nivelul creierului.alimentele în stomac. ale cãror nevoi nutritive rãmân constant nesatisfãcute. Adevãrata saþietate este o hrãnire MAI PRESUS de dorinþã! Falsa saþietate este cu totul altceva. cãci se bazeazã pe un stomac PLIN! Centrul foamei primeºte mesajul de la cel al saþietãþii DEOPOTRIVÃ atunci când stomacul este plin ªI când nevoile nutritive reale ale corpului nostru au fost satisfãcute. dar mecanismul ei de funcþionare este asemãnãtor. indicândui cã nevoile sale au fost satisfãcute. lipsite de substanþele nutritive atât de necesare vieþii! Apetitul Apetitul reprezintã o combinaþie de nevoi fizice ºi dorinþe mentale. Avem dea face cu un sistem de 58 . Majori tatea oamenilor rãspund nevoii trupului lor de energie nutritivã (adevãrata senzaþie de foame) prin inge rarea unor calorii GOALE (euforia fizicã).

sângelui ºi limfei. Munca grea Munca grea este exact ceea ce îi spune numele o muncã grea. corpul persoanei înfometate CERE din nou hranã. deoarece nevoile energetice ale corpului lor nu sunt istemul lor hormonal este complet dat peste cap. ive sunt: incapacitatea sistemului enzimatic de a face faþã digestiei. dar NU deþinem controlul asupra sistemului nervos parasimpatic. De aceea. Noi deþinem controlul asupra sistemului nervos simpatic. Sistemul nervos este divizat în sistemul nervos central ºi sistemul nervos periferic . bazatã pe un efort mare! D in pãcate. Societatea în care trãim a ajuns sã pr iveascã acest gen de activitate ca pe un blestem ceva care trebuie evitat cu orice preþ! Acest mod de a privi lucrurile este fundamental greºit: corpul fizic trebuie exersat! De vreme ce oamenii detestã cuvântul muncã . expresie care se potriveºte mai bine cu înclinaþia modernã cãtre spo rt. Aceastã activitate este numitã anabolism. oamenii moderni nu mai efectueazã asemenea munci. Când corpul fizic este exersat regulat. Un al treilea este dezechilibrul hormonal. El funcþioneazã impecabil. care este împãrþit la rândul lui în sistemul nervos simpatic ºi sistemul nervos parasimpatic. plus DETOXIFIEREA þesuturilor. Nevoia de hranã este doar unul din motivele pentru graºã.inhibiþie negativ. Oamenii veºnic flãmânzi care trãiesc într-o societate bazatã pe o alimentaþie nesãnãtoasã c⺠în greutate. Un alt motiv este excesul de toxicitate. ape titul revine (ca un fel de rãzbunare). alte mot fizic ºi a muncii grel Þinerea sub control a greutãþii naturale presupune satisfacerea nevoilor nutritive ºi ho rmonale ale organismului. proc esul de reîntinerire se accelereazã. lipsa exerciþiului e! satisfãcute. Ambele sisteme comunicã cu stomacul. aceste exerciþii sunt practicate mai nou pe aparate destul de comode. Stomacul este controlat de sistemul nervos periferic. iar ciclul reîncepe din nou. cãci un sistem îl controleazã pe celãlalt. DAR UMAI dacã nu îl sabotãm prin opþiunile noastre stupide! Iarãºi mi-e foame Când stomacul se goleºte doar parþial. Câteva exemple de activitãþi fizice grele care corpul rãspunde printr-o regen erare acceleratã sunt: miºcarea aerobicã. antrenamentul prin ridicarea greutãþilor ºi grãdinãritul. . iar s care oamenii se în În sfârºit. Din pãcate. pe care îl pu tem gestiona cu ajutorul gândurilor noastre. vom face un compromis ºi vom numi aceastã muncã: activitate fizicã grea! Corpul rãspunde activitãþii fizice grele prin construcþia unor þesuturi noi ºi prin reparare a celor vechi. care este involuntar. poate ar trebui sã-i spunem exerciþii fizice grele.

cu atât mai rapid îmbãtrânim. iar soluþia se apl icã la fel de bine bãtrânilor ºi tinerilor. Fenomenul este uºor de inversat. ale cãror sisteme organice sunt afectate de o producþie prea mare de estrogen. în funcþie de modul de viaþã ºi de statutul sãnãtãþii fiecãruia. oamenii îºi pierd capacitatea ºi dorinþa de a face efort fizic. îndeosebi femei. Alura cocoºatã sau aplecatã în faþã. ligamentele. Aceastã regulã nu poate fi încãlcatã. Pe mãsurã ce îmbãtrânesc.Corpul se reînnoieºte complet la fiecare ºapte ani (inclusiv oasele. procesul poate fi accelerat sa u încetinit. 59 . dar ºi unei lipse de dorinþã ºi de energie sonalã. ca sã nu mai vorb im de pierderea mobilitãþii. Cu cât suntem mai sedentari. specificã pe vremuri numai oam lor în vârstã. Un mod de viaþã sedentar distruge corpul ºi precipitã reducerea masei muscularã ºi osoasã. muºchii . cartilagiile. a devenit astãzi comunã inclusiv la tot mai mulþi tineri. Ace nomen se datoreazã parþial incapacitãþii sistemului fizic. Modul de viaþã ºi sistemul hormonal stabilesc dacã noul corp este mai puternic sau mai slab decât cel de dinainte. Activitãþile FIZICE GRELE accelereazã circulaþia deºeurilor metabolice toxice. c ea ce explicã de ce oamenii care fac exerciþii ºi eforturi fizice se bucurã de o sãnãtate mai bunã. tendoanele ºi pielea). Cocoºarea Fenomenul de cocoºare este un SEMN clasic al OSTEOPOROZEI sistemice (degenerarea o aselor ºi a þesuturilor conjunctive). În plus.

cocoºarea era un fenomen specific îndeosebi în cazul persoanelor bogate. Sãr acii mureau de regulã prea devreme pentru a mai apuca sã se cocoºeze din cauza vârstei înaintate. veþi constata cã ºira spinã suturile conjunctive conexe ºi-au redus dimensiunile. bogaþii nu practicau munci fizice grele. care erau rezervate sãracilor. când pãrul începe sã i se subþieze. datoritã deteriorãrii vertebrelor. Persoana a pierdut centimetri întregi d in înãlþimea pe care a avut-o atunci când se afla la momentul de apogeu anabolic. ceea ce explicã de ce osteoporoza se declanºeazã la majoritatea femeilor în jur ul vârstei de 30 de ani. iar remediile necesare p ntru a o pune în aplicare NU pot fi cumpãrate din magazine sau de la doctori. foarte mult ti mp (pe bãrbaþi de asemenea). pierderi de memorie. Procesul începe din momentul în care hormonii femini de sub control. transpiraþia excesivã. Pe de a ltã parte. cutia toracicã începe sã coboare pânã când ajunge sã se sprijine pelvis. puseuri de cãldurã. vezi pachetul informativ). putând dura pânã la 40 de ani. Schimbãrile petrecute la nivelul coloanei vertebrale ºi al cutiei toracice afecteazã o rganele interne. pot scãpa cu uºurinþã . Pe mãsurã ce aceste fenomene se adâncesc. tendoanelor. proc esul este absolut sigur. ea TREBUIE sã se opreascã ºi sã înceapã inversarea procesului de îmbãtrânire. adicã ABIA DUPà erea unei proporþii substanþiale a masei osoase. NOTÃ: atunci când o femeie începe sã acumuleze g rãsimi (indiferent de vârstã). sã-i cadã sau sã-i albeascã. Procesul este lent. MS. explicã de ce atât de mulþi vârstnici au probleme cu intestinele. inclusiv legate de energie sau de glanda tiroidã.Dacã priviþi scheletul unei persoane în vârstã (vezi pagina xxx). a ºoldurilor sau a umerilor. înceþoºare mentalã. NU implicã nici un fel de pericol ºi le poate þine pe femei tinere foarte. Se adaugã în plus ºi un colon prolapsic Organele interne sunt forþate sã iasã din poziþiile lor clasice ºi sã se înghesuie unele lângã altele. ligamentelor ºi discurilor i ntervertebrale. edeme. P. tulburãri cardiace precum aritmia. modificând cavitãþile în care îºi au sãlaºul acestea. fibromialgie. Aceºti centimetri pierduþi se scad de regulã din coloana vertebralã. lupis. înainte ca acest lucru sã devinã oficial prin sticul pus de doctor: Eºti la menopauzã! (pentru soluþii. cum ar fi tumori fibroide.S. Aceastã boalã oribilã este de regulã diagnosticatã abia dupã menopauzã. Vã prezentãm în continuare câteva metode prin care orice femeie (dar ºi orice bãrbat) poate OPRI ºi INVERSA procesul osteoporozei ºi al degenerãrii fizice. dureri la nivelul încheieturilor. Terapia hormonalã este absolut obligatorie pentru toþi cei care doresc sã îºi redobândeascã c ntrolulasupra vieþii lor! În aceastã privinþã NU EXISTà ALTERNATIVÃ. degenerarea cartilagiilo r în zona genunchilor. deteriorarea mielinei din jurul fibrelor nervoase. Tocmai de aceea. când tulburãri feminine. Tasarea coloanei vertebrale conduce de a semenea la o burtã proeminentã ºi la o înfãþiºare cocoºatã. Pe vremuri. Orice femeie care suferã de tulburãri menstruale sau asimilate menopauzei.

ca sã numim numai câteva dintre remediile recomandate. 60 . Persoanele osteoporotice sunt TOXICE. cãci nu numai cã NU rezolvã problema. sau table te de calciu efervescent. dar eficient. Faceþi acest lucru de douã ori pe zi. orice om care suferã de artritã. care nu sunt altceva decât dezechilibre hormonale. Atârnarea presupune sã nu staþi cu picioarele la sol ºi sã vã relaxaþi coloana vertebralã. înlocuindu-le cu þesuturi noi . regen erate ºi mai flexibile. de întindere a coloanei vertebr ale. aceste substa nþe trebuie EVITATE. iar corpul lor este silit sã ia minerale din oase pentru a neutraliza toxinele din sânge ºi limfã. Atârnaþi-vã de un trapez sau de o barã. sau chiar de creanga unui copac. ºi lãsaþi greutatea corpului sã vã tragã în jos coloana vertebralã.este probleme. sub f ormã de carbonat de calciu (din carapace de scoici). osteoporozã sau dureri de spate ar trebui sã ia capsule de SOC. dar creeazã în plus ºi probleme suplimentare. citrat de calciu. care dizolvã þesuturile cicatricelor. Pentru info rmaþia dumneavoastrã. De asemenea. Contrar opiniei experþilor. Teoria medicalã referitoare la osteoporoza la femeile de DUPÃ menopauzã (datoratã estrog enului insuficient ) este o MINCIUNÃ CURATÃ ªI PE FAÞÃ! Osteoporoza este definitã ca o reducere a d itãþii oaselor ºi apariþia efectului de fagure ca urmare a deficitului de calciu. Începeþi lent ºi avansaþi gradat în fiecare . Atârnarea reprezintã un procedeu simplu. gluconat de calciu. Osteoporoza & Cocoºarea & Calciul Femeilor li se spune frecvent cã trebuie sã ia mari cantitãþi de calciu elemental. este bine sã ºtiþi cã principala funcþie a calciului în ceea ce priveºte atât corpul uman c ul este aceea de tampon în calea deºeurilor toxice. Recomandarea n oastrã este sã nu folosiþi decât minerale care au trecut prin ciclul carbonului (vom discuta despre ac est subiect mai târziu). lucru care a plificã circulaþia sângelui ºi a limfei.

care afecteazã milioane de oameni! Ea reprezintã însã numai un EFECT simptomatic. . angina ºi hipertensiunea. alergiile. Ei acþioneazã ca ºi cum problema este hipocalcemia (procentul redus de calciu în sânge). Toate aceste tulburãri sunt SEMNE ale unui stres legat de hidratare. vã aflaþi deja pe calea cãtre o tine ! Preambul: capitolul urmãtor aruncã o privire în lumea umbrelor ºi a convingerilor populare (comune). xxx). Dacã înãlþimea dumneavoastrã actualã este mai micã decât cea pe care aþi avut-o în perioada d apogeu. la fel cum este fen omenul de cocoºare sau efectul Rouleau. Efectul Rouleau este un precursor al bolii ºi poate fi observat l a microscop sub forma unui sânge îngroºat . trebuie sã începeþi DEJA acþiunile în vederea procesului de reîntinerire! Conexiunea dintre efectul Rouleau ºi cocoºare Deteriorarea oaselor ºi a þesuturilor conjunctive este o problemã cât se poate de serioa sã. oboseala cronicã. Mineralele marine ionizate ºi racemizate eliminã efectul Rouleau. în care celulele roºii se strâng în ciorchine. Folosite zilnic. Dupã cum veþi vedea.Medicina ºi nutriþioniºtii clinici promoveazã în mod stupid suplimentele pe bazã de calciu p entru prevenirea ºi tratarea osteoporozei. Recapitulare: inversarea procesului de îmbãtrânire este un pas în timp DAR ÎNAPOI! Dacã înc sã puneþi în aplicare ceea ce aþi învãþat în acest capitol. ochilor. urechilor ºi nervilor (vezi pag. Efectul Rouleau apare cu 5-20de ani ÎNAINTE ca medicul sã poatã da un diagnostic refer itor la o boalã gravã. ºi cã ele pot elimina mai puþine toxine ºi mai puþin dioxid de carbon. Este imposibil sã fim sãnãtoºi dacã renun et la grãsimile alimentare. Grãsimea dieteticã Hormonii sunt substanþe alcãtuite din colesterol . Iisus din Nazaret ºi Marea Piramidã a lui Cheops au multe în comun. EVITAÞI dietele fãrã grãsimi cãci ucid!! O carte pe care meritã sã o citiþi Cartea Multiplele nevoi ale corpului legate de APÃ descrie maniera în care apa poate vindeca o multitudine de boli. ci doar de o detoxificar e a corpului lor. Nici vorbã de aºa ceva! Suferinzii de osteoporozã au de regulã un procent obiºnuit sau excesiv de calciu în sânge (hipercalcemie). Realitatea este cã sub-hidratarea cronicã alimenteazã artrita reu matoidã. a pãrului. efectul Rouleau la nivelul sângelui înseamnã cã în interiorul celulelor corpului ajung mai puþin oxigen ºi mai p ne substanþe nutritive. astmul. ne tând fi operative. Ei trebuie sã înþeleagã cã hormonii lor (estrogenul în cazul femeilor ºi testosteronul în cazul bãrbaþilor) LOCAT activitatea celulelor osteoblaste ºi osteoclaste (responsabile de reînnoirea oaselor). ceea ce conduce la o deteriorare a þesuturilor conjunctive. În traducere. Ei nu au nevoie de calciu. efectele lor sunt uluitoare.

ceaiul ºi bãuturile alcoolice. pentru cã este aproape gratuitã ºi uºor disponibilã. Descoperirile autorului sunt absolut uimitoare. chiar dacã ele conþin apã. Oamenii nu mai acordã importanþa cuvenitã ape i. fiind susþinute de dovezi incontes tabile. Asparagusul racemizat 61 . el a fost ignorat ºi ridiculizat de establis ment-ul medical american! Se pare cã oficialitãþile nu îºi doresc o societate alcãtuitã din oameni sãnãtoºi! Implicaþiile descoperirilor autorului sunt extrem de vaste ºi au nenumãrate aplicaþii co ncrete (vezi pachetul informativ). Nevoile corpului legate de hidratare NU pot fi însã înlocuite de aceste substitute lichide.Autorul susþine cã civilizaþiile avansate sunt învãþate sã ignore aceste semnale legate de înlocuind apa cu cafeaua. aºa cum se întâmplã întotdeauna în asemenea cazuri. Din pãcate.

Femeile experimenteazã menopauza. Persona l. AMB LE sexe trebuie sã îºi regleze echilibrul hormonal specific. probleme oculare. ca sã menþionãm doar o parte dintre ele. probleme specific feminine sau masculine. Mai degr abã se poate spune cã el stã la baza convingerilor noastre. scopul întrebãrii lui Pilat nu a fost unul interogator. De altfel. îndeosebi dacã mincinosul are auto ritate. Acest lucru este întru totul POSIBIL! 10 Þinutul umbrelor Cei mai mulþi dintre oameni preferã minciuna adevãrului. Ea nu poate fi negatã. iar bãrbaþii andropauza. Charles Walters Se spune cã la judecata lui Iisus. insomnie ºi tulburãri psihice. ci mai degrabã unul afirmativ. prin realitatea existenþei sale. Pârghiile de control ale procesului de îmbãtrânire sunt hormonii. pe mâinile hazardate ale medicinii moderne? Rãspunsul la ambele întrebãri este simplu: individul este eliberat de rãspunderea person alã pe care o . Într-un capitol anterior ne-am pus întrebarea: De ce îi ascultã oamenii pe experþi ºi opinii e lor? O completãm acum cu o altã întrebare: Cum este posibil sã-þi laºi cel mai de preþ bun între to sãnãtatea.Asparagusul racemizat face minuni în cazul aritmiilor cardiace. Dacã doresc sã se bucure de o stare bunã de sãnãtate. Se foloseºte împreunã cu Yucca Blend ºi Pac. iar dezinformarea alinã durerea. Marea Piramidã a lui Cheops face parte dintre ADEVÃRURILE zilelor noastre. le sfãtuiesc pe femei sã îºi facã un test al densitãþii oaselor. precursorii racemizaþi ai hormonilor vã pot fi de mare folos. s-a demonstrat cã este util ºi în cazul copiilor cu tulburãrilor de atenþie ºi al celor hiperactivi. Dacã doriþi sã rãmâneþi sau sã redeveniþi ti de vârsta pe care o aveþi. Pontius Pilat a trecut de partea acestuia ºi l-a în trebat: Ce este adevãrul? Iisus nu a dat nici un rãspuns. La rândul lui. AsparMax a fost creat în sprijinul oamenilor vârstnici care suferã de o multitudine de probleme. precum ºi ale sinusurilor înfundate. al congestiilor pu lmonare ºi ale bronhiolelor. Testosteronul este hormonul masculin. cancer. nici infirmat. luând apoi mãsurile necesare pentru ca masa lor osoasã sã REVINà la cea specificã unei femei tinere. cu referire la menirea lui Christos. Socrate afirma cã adevãrul nu poate fi dovedit. modul de viaþã ºi dieta ali entarã. Recent. la fel ca un lichior fin . printre care afecþiuni ale rinichilor ºi vezicii. diabet. deoarece existã. Hormonii Estrogenul este hormonul feminin.

Pasarea respons abilitãþii ne oferã o scuzã ºi o persoanã pe care o putem învinovãþi dacã lucrurile nu merg aºa cum ne-am dori noi. adesea complet diferite sau chiar opuse primelor. Din pãca e. învinovãþirea altor persoane NU are darul de a ne menþine sãnãtoºi. chiar dacã mâine-poimâine ele sunt înlo cuite de altele. teoria legãturii dintre cole sterol ºi bolile de inimã. ºtiinþa medicalã ne spune sã facem exact ce nu ar trebui sã facem. cã osteoporoza poate fi prevenitã cu ajutorul suplimentelor de calciu. cazul fluorizãrii apei ºi a pastei de dinþi. teoria microorganismelor care stau la baza bolilor. ideea cã femeile aflate la menopauzã au un deficit de estrogen. ºi atâtea altele. cea a imunizãrii prin vaccinare. sau tineri! Sindromul experþilor Mult prea des. Teoriile sale sunt acceptate la ora actualã mai ceva ca o evanghelie. Tot acest proces seamãnã cu magia cinematog rafelor! Publicul naiv crede TEORIILE ºtiinþifice. chiar dacã acestea se dovedesc adeseori comp let absurde cum ar fi. de pildã.implicã procesul de luare a unei decizii. teoria benefic iilor uleiurilor de soia ºi de canola. 62 . lãsându-l pe seama experþilor.

în care aproape tot ceea ce vedem ºi auzim pa re sã fie adevãrat. Viziunea lor asupra realitãþii este una tunel arã. Ei nu ºtiu încotro altundeva ar putea sã se îndrepte. Iluziile în masã În anul 1850. cu atât mai mare este probabilitatea c a el sã fie FALS. industrie sau guvernare. Sumele URIAªE de bani cum sunt cele rezultate din asigurãrile de sãnãtate le permit expe rþilor sã perpetueze ºi sã amplifice acest mecanism de înlãnþuire a opiniei publice. În greºealã se aflã ºi cei care se bazeazã pe ea pentru a-º . durere ºi bani. NU AR TREBUI sã ne bazãm niciodatã pe experþi. MacKay scria lucrarea Extraordinarele iluzii în masã ºi nebunia mulþimilor. a cãror singurã ºtiinþã te cea a manipulãrii. de aceea li se ºi spune experþi. Cu cât ceva este considerat într-o mai mare mãsurã adevãrat ºi cu cât ul de oameni care cred acest lucru este mai mare. sã NE IGNORÃM instinctele ºi s ne bazãm pe pãrerile experþilor în medicinã. Fascinaþia noastrã faþã de EXPERÞI m-a convins cã acest fenomen este IDE TIC cu cel care stã la baza Legii Birocraþiei. El demonstra aici cât de incredibil de naivi sunt oamenii. arãtând cã cu cât circumstanþele sunt mai disp erate. dar îºi revin în simþiri individual. Oamenii îi cautã pe experþii în probleme medicale în speranþa cã îºi vor putea rezolva cu aju lor anumite probleme de sãnãtate. Aceastã lege pur ºi simplu NU ar e excepþii. asta dacã mai suntem vii dupã ce au termi at cu noi! Un expert este prin definiþie cineva aflat la mare distanþã faþã de noi (nu poate fi nicio datã cineva din apropierea noastrã). exceptând douã situaþii comune: când nu au deloc bani sau când sunt deja morþi! Opþiunile medicale NU ar trebui sã aibã nici o legãturã cu cel care plãteºte factura. cu atât mai mare este înclinaþia lor de a lua decizii absurde în masã de regulã cu ajutorul experþilor. Dacã ar învãþa sã îºi citeascã SEMNALELE pe care le transmit propriile lor corpuri ºi sã ascu INDICIILE acestora. Ea afirmã: Rezultatul final va fi exact opusul celui dorit . oamenii ar putea sã previnã foarte uºor deteriorarea sãnãtãþii lor. Trãim într-o lume a umbrelor. Oame ii înnebunesc în masã. care funcþioneazã impecabil. Cu câ rarea dumneavoastrã este mai bunã. dar nu este.Noi suntem învãþaþi de mici sã ACCEPTÃM fãrã a GÂNDI personal. Medicina alopaticã este o eroare. Ei sunt cei care ne-au învãþat sã ne îndoim de iþiile noastre ºi sã nu mai þinem cont de bunul simþ. cu atât mai rãu pentru dumneavoastrã! Experþii prind gustul ba or ºi ne oferã în schimb doar un oscior de la masa lor îmbelºugatã. Foarte puþini oam eni reuºesc sã scape din ghearele lacome ale ºtiinþei. econo isind astfel foarte multã suferinþã. Se aflã î evoie ºi au nevoie de un ajutor imediat care sã le rezolve problema.

pentru orice boalã existã un singur agent patogen responsabil. Organismul poate regenera celule no i ale creierului. Flanagan a intuit cã creierul este o hologramã ºi cã diferitele sale zone au capacit atea de a realiza funcþii multiple SAU de a duplica funcþiile. Cauza ºi efectul Am vorbit mai devreme de ceea ce am numit analiza unifactorialã. Gândiþi-vã la diferenþele care existã între abordarea medicinii convenþionale ºi cea a medici vibraþionale în rezolvarea problemelor unei persoane surde. Patrick Flanagan a inventat neurofonul un aparat menit sã-i ajute pe surzi sã audã. Flanagan a fost un vizionar. fibre nervoase. iar ca instrument Teoria ªtiinþificã. Ace astã viziune academicã tunelarã ne-a condus la toate problemele cu care ne confruntãm astãzi în domeniul medica l. oase. 63 .orecta propriile decizii eronate ºi propriul mod de viaþã stupid. La vârsta de 15 ani. Flanagan a rezolvat problema auzului prin vizualizare. nu prin intervenþie chirurg icalã. Noi avem capacitatea de a crea membre noi. În consecinþã. dr. Modelul medicinii are la ba zã Teoria Microorganismelor care stau la originea bolilor. Creierul nu este neregenerabil. Potrivit acesteia . Noul creier al persoanei surde putea acum sã audã. cartilagii. aºa cum se predã în ºcolile medicale. el s-a folosit de piele ca de o cale de a ajunge la creier ºi ca de un organ al auzului. piele ºi þe suturi conjunctive noi. pentru orice efect existã o singurã cauzã. Ea este nerealistã. El a înþeles opera Creatorului.

unul din descoperitorii moleculei d e ADN. aceasta are un impact mult mai mare asupra oamenilor de ºtiinþã ºi a descoperirilor lor. Un om de ºtiinþã nu poate pune întrebãrile corecte decât dupã ce o viaþã întreagã a perienþe care l-au condus cãtre o anumitã viziune asupra operei Creatorului. de conferinþele la care se adunã numai aceleaºi e lite ºi de publicarea revistelor ºtiinþifice . Din pãcate. [ ] O descoperire autenticã nu poate fi fãcutã decât de mintea ºi sufletul unei persoa e. Dubla elice ºi teoria microorganismelor Aceastã viziune l-a ajutat pe James D. Watson a oferit ºi antidotul. Dubla elice. sã zguduie lumea medicalã atunci când a dezvãluit jocurile de culise ale puterii. Mai existã ºi o a doua metodã ºtiinþific nescrisã. neputând fi redusã la un procedeu ºtiinþific mecanic.întrucât NU este adevãratã. Oamenii de ºtiinþã sunt ca niºte orbi cu egouri uriaºe. Teoria Microorganismelor care stau la baza Bolii (TMB) este fundamentalã pentru pr ocesul de îmbãtrânire. Este absolut evident cã nu poþi obþine rãspunsul co ect dacã nu cunoºti întrebarea justã . temându-se de lumina adevãrului. viziune care îl aj utã sã punã întrebarea justã. ºtiinþa legitimã are de suferit. remarcând cã descoperirile ºtiinþifice implicã mai degrabã gândirea ºi viziunea umanã. Dupã care. Ea ne-a orbit într-o asemenea cât am ajuns sã nu mai vedem efectele subtile ºi cumulative ale obiceiurilor proaste pe car e le avem ºi ale modului de viaþã impropriu pe care îl ducem. fiind doar un as pect procedural care impune executarea de experimente pentru eliminarea altor posibilitãþi sau construire a unor instrumente care sã-i permitã investigatorului sã descopere ceea ce cautã. Exact aºa se petrec lucrurile ºi cu mult-lãudata metodã ºtiinþificã Charles Walters a sintetizat perfect problemele specifice metodei ºtiinþifice. deci nici manifestarea bolii. Ei nu înþeleg fenomenul vieþii pe nivelul energetic subtil. noi nu ne putem baza pe medicinã ºi pe ºtiinþã pentru a ne rezolva problemele pe ntru simplul motiv cã cei doi factori nu cunosc care sunt acestea. iar problemele nu m ai contenesc. Walters a continuat: Esenþa sistemului ºtiinþific este p rea întrebãrilor corecte. gelozia ºi luptel e pentru atragerea de fonduri pentru proiecte ºtiinþifice. ºi mai puþin testele. cãci influenþeazã maniera în care percepem boala. Medicina nu înþelege cã adevãrata bãtãlie pentru viaþã ºi s ontrast cu moartea ºi boala. Ori de câte ori încercãm sã FORÞÃM realitatea pentru ca ea sã se cã teoriei. Este vorba de adunarea fondurilor pentru un anumit proiect. Watson. ADEVÃRUL devine un produs secundar. . în lucrarea sa. procedurile ice ºi microscoapele. afirmân d: O mare parte din ceea ce se numeºte sistemul ºtiinþific nu are nimic de-a face cu ºtiinþa. se duce pe un câmp care nu are nimic de-a face cu TMB. care rãtãcesc prin întuneric.

acizi nucleici. cad pradã aceloraºi boli. dar a rãmas valabilã pânã astãzi. Cu toatã aceastã orbire a medicinii. fãrã ca magia pe care o practicã asup ei sã-i poatã salva. din proteine. Ei îmbãtrânesc. Ea reprezintã pi tra de temelie pe care era construit modelul medical arhaic. loialitatea f aþã de model împiedicã schimbarea sistemului. sânge ºi carne. încep sã fie recunoscute deopotrivã. TMB este o simplã teorie. este ca un bolovan legat de gâtul nostru! TMB este acceptatã într-o asemenea mãsurã încât 99. 64 . Altfel spus. boala apare de nicãieri! Numai prostii Din pãcate. dar ºtiinþa medicalã o trateazã ca pe o scripturã. apã. fiind folosite pentru o vindecare holisticã. care este fals. pãtrundem astãzi într-o epocã în care realitatea corpulu fizic tridimensional ºi cea a corpului energetic.99999% din comunitatea me icalã o integreazã ºi trãieºte în funcþie de ea. Modelul susþine cã noi suntem alcãtuiþi exclusiv din substanþe chimice. Din pãcate. care îl îmbolnãveºte.Cea mai bunã dovadã în acest sens este chiar faptul cã experþii suferã de aceleaºi probleme c ºi restul populaþiei. Probabil cã la fel faceþi ºi dumneavoastrã. Boala rezultã atunci când organismul viu este invadat de un micr oorganism. Un corp bioelectric sãnãtos este echivalent cu vibraþia la unison a rezultantei câmpuril or energetice ale corpului cu Pãmântul-Mamã. care aparþine lumii cu patru dimensiuni. Toate pr e medicale convenþionale de la diagnostic ºi pânã la tratament se bazeazã pe acest model teoretic al bolii. grãsim i.

A redeveni tânãr presupune recunoaºterea aplicarea ADEVÃRULUI. la fel ca ºi Marea Piramidã a lui Cheops. de teama sã nu-ºi piardã acreditarea. Agenþia spec izatã din Statele Unite (FDA) este ºi ea dispusã sã implementeze CODEX-ul negociat prin GATT. Este vorba de Legea Imunitãþii S uverane Strãine (Foreign Soverign Immunity Act). dar nu-l pot nega. Experþii pot ignora ADEVÃRUL. semnalând în mod oficial marea schimbare care începe sã se producã de la medicina al opaticã. Nu este de mirare cã universul medical actual ºi sistemul e conomic în vigoare sunt sistematic zguduite. Medicina alternativã se rãspândeºte astãzi în lume cu o vitezã exponenþialã. Puþini medici oficiali îndrãznesc sã iasã din graniþele strâmte ale disciplinei lor. Avem ºi noi o modalitate de a rãspunde acestor provocãri. El a fost lansat pe piaþã cu un anumit scop. care pare imuabilã ºi eternã. revistele de specialitate ºi emisiunile de televiziune au primit undã verd e pentru a arunca în ridicol metodele naturale de vindecare. Cu adevãrat. . 40% dintre locuitorii Statelor Unite au apelat la o formã sau alta de medicinã alternativã. Nu vã lãsaþi prinºi în aceastã capcanã. Dacã doriþi sã învãþaþi sã vã protejaþi libertãþile. Aceste companii pri mesc profituri uriaºe de pe urma comerþului cu medicamente. care se ascund în spatele GATT (Acordul General a supra Comerþului ºi Tarifelor). Presa le semnaleazã jucãtorilor importanþi cã trebuie sã ia poziþie pentru a nu pierde controlul asu procesului de tranziþie de la medicina alopaticã la cea vibraþionalã. inclusiv sã cãpãtaþi acces la terapiile aþi cele ºase casete (care conþin un curs de 12 ore. Simultan. care poate fi invocatã împotriva oricãrui biroc rat sau oficial care. abuzeazã într-un fel sau altul. Canada ºi Australia. este vorba de o schimbare cu 180 de grade faþã de ultimii 80 de ani. aºa cã nu sunt dispuse sã renunþe uºor la luptã. Medicii convenþionali scriu cãrþi ºi articole ca re pretind cã au autoritate. de un Ce an. cãci ADEVÃRUL este prezent. în care combat noile metode. Filmul The Medicine Man este pur ºi simplu un film al viitorului. Preambul: capitolul urmãtor descrie FELUL în care funcþioneazã apa la nivelul corpului b ioelectric. la alte terapii mai naturale. Oamenii încep sã înþeleagã faptul cã medicina conve este limitatã. Forþa maleficã ce animã toate aceste iºcãri de trupe este legatã de companiile farmaceutice. Sã ne gândim numai la faptul cã în anul 1994.Lucrurile se schimbã Reviste de prestigiu precum Lancet ºi New England Journal of Medicine promoveazã astãz i metode de vindecare alternative. de-a dreptul fascinant) din Pachetu l informativ. bazatã pe teoriile aiuritoare ale chimiei organice. cu bunã ºtiinþã sau din neglijenþã. invocând legea. care ascute competiþia în Europa.

Coastele inferioare ajung treptat sã se sprijine de creasta iliacã. Elixirul Ti ereþii oferã rãspunsuri la întrebãri pe care ni le punem rareori. Locaþiile corporale în care durerea ºi suferinþa ating cote maxime Coaste Humerus Oasele mici ale mâinii Oasele mici ale tãlpii picioarelor Cele mai comune: #1 ºi #2 Vertebra spinalã nr.Este un capitol de o importanþã capitalã în procesul de inversare a îmbãtrânirii. 33 Gât sau femur 65 . iar presiunea asupra organelor ºi viscerelor determinã umflarea abdomenului. Ilustraþie Deformarea progresivã a coloanei vertebrale datoritã osteoporozei Fracturile vertebrelor toracice datorate compresiei conduc la o pierdere a greutãþii ºi la o cocoºare (cifozã) progresivã în zona toracicã.

Byrne La naºtere. apã Pi. ionizatã. corpurile celor mai mulþi dintre oameni suferã simultan de abuz ºi de neglijenþã. corpul bioelectric are nevoie de apã. Apa poartã diferite nume. Ce calitãþi diferenþiazã într-o mãsurã atât de mare aceastã substanþã aparent extrem de simplã? Sã fie oare vorba de fântâna din care a f st extrasã sau de pãmântul din care a ieºit la suprafaþã? Sau poate de nici unul din aceºti factori? .000. Pentru a putea funcþiona. apã Willard izatã cu valoare medicinalã. apa purã se dovedeºte o binecuvântare fãrã e bãutura datã de Dumnezeu pentru a stinge setea oamenilor ºi animalelor. dar ºi pentru a elimina otrãvurile din sistemul nostru organic . apã electrostaticã ºi apã BEV. nivelul de hidratare mai poate scãdea cu 5-10%. de apã de-ionizatã. Ele explicã în bunã mãsurã de ce îmbãtrânim ºi ne indicã ce avem de fãcut pentru t proces. dacã avem un surplus de apã. altele mai bine structurate. Întrebãri legate de apã Cei care cãlãtoresc prin diferite locuri din lume descriu ape atât de uscate încât aproape cã nu reuºesc sã seude atunci când fac duº.Osteoporoza afecteazã 20 de milioane de americani. uºoarã. Dacã avem un deficit d e apã. cãci influenþe azã procesul de îmbãtrânire. apã Ludwig. Aceste cifre au o semnificaþie deosebitã. apã salinã. dar pentru asta are nevoie de o apã bio-activã (care sã rezoneze cu frecvenþa de vibraþie a corpului nostru)! Apa are numeroase faþete. În mod paradoxal. de apã filtratã prin filtre de carbon sau ceramice. nivelul de hidratare scade la 75%. de apã gr ea. de apã obþinutã prin osmozã inversatã. iar creierul de 75-85%. el poate ajunge la 65% la bãrbaþi ºi la 52 % la femei. La adulþi. Pânã la moarte. apã miraculoasã. Ea este principalul factor di etetic care influenþeazã într-un sens sau în altul procesul de îmbãtrânire. ei vorbesc de ape foarte umede. apã Ange. altele mai uscate. putem pune acest lucru pe seama neglijenþei. Apa stã la baza oricãrei stãri bune de sãnãtate ºi vitalitate. Unele ape sunt pure ºi integra în timp ce altele sunt promotoare ale bolii ºi morþii. apã de ouã. de la robinet. corpul uman este alcãtuit într-o proporþie mai mare de 90% din apã. Grãsimile sunt alcãtuite într-o proporþie de 55% din apã. Unele ape sunt mai umede. Putem vorbi astfel de apã distilatã. din care ucide anual 300. unele sunt mai grele. În alte locuri. muºchii de 75%. La vârsta de trei ani. Corpul bioelectric se poate reface cu uºurinþã dupã asemenea abuzuri (într-un sens sau în altul). apã Grander. pe seama abuzului. 11 Elixirul tinereþii fãrã bãtrâneþe Atât când eºti sãnãtos cât ºi când eºti bolnav.

sunt toate la fel? De ce este fluorizatã ºi cloruratã apa în marile oraºe? De ce e ste folositã ea pentru diluarea pesticidelor ºi erbicidelor? De ce adãugãm otrãvuri (precum clorurile ºi fluorurile) la ap a noastrã de bãut? De ce le place turiºtilor sã-ºi instaleze corturile lângã râuri ºi lacuri? ªi în sfârºit. pe ntru a respira. Apa este principalul ingredient al amân durora. pentru a sângera. pentru a ne sufla nasul. în timp ce altele ne oferã o satisfacþie atât de redusã încât ajungem sã le evitãm? De ce ridicã anumite gii capele în jurul anumitor izvoare? Ce semnificaþie au acele bazine cu apã (caldã sau nu) considerate bi nefãcãtoare pentru sãnãtate (ºi în jurul cãrora s-au construit staþiuni balneoclimaterice)? De ce este folositã apa în r itualul botezului? De ce cresc mai bine plantele atunci când plouã în mod natural decât atunci când le irigãm a rtificial? Dar ploile.De ce au unele ape un gust atât de bun. pentru 66 . Noi avem nevoie de apã pentru a transpira. ºi altele unul atât de rãu? De ce sting setea un ele ape. ce are de-a cu inversarea procesului de îmbãtrânire? Apa din corpul uman În corpul uman existã DOUÃ fluide: sângele ºi limfa.

veþi constata cã molecule e sunt legate între ele prin intermediul atomilor de hidrogen. Opþiunea pe care o facem atunci când bem apã reprezintã decizia DE DEPARTE CEA MAI IMPORTANTÃ pe car e o putem lua în legãturã cu sãnãtatea noastrã. În ceea ce priveºte apa terapeuticã . din cauza POR-ului ºi pH-ului ei fenomenale. Cu cât apa este mai coezivã. Aceºtia sunt cei care dau apei coez iunea ei. Apa BEV Apa afecteazã toate sistemele corporale pe nivelul cel mai fundamental al existenþei umane. În plus. Toate cele patru cor idoare excretorii PIELEA. opþiunea mea în legãturã cu apa de bãut este al cãrei potenþial POR este aproape identic cu cel al mediului concepþiei (mediul în care s-au aflat spermatozoidul ºi ovulul atunci când s-au unit. Dacã vã veþi întoarce la diagrama moleculei de apã de la pagina xx. PLÃMÂNII. La fel ca ºi în cazul anterior. Este o substanþã energeticã orientatã cãtre dreapta. Astfel. cu atât mai mari vor fi calitãþile coezive al e apei. Fãrã apã. Apa cu o amprentã energeticã ridicatã are o mare capacitate de adeziune (de a îmbrãca lucr urile). restructuratã . pentru a tuºi ºi pentru a defeca. Apa distilatã este mai purã decât cea de la robinet. Apa BEV este o apã extrem de purã. care acþioneazã ca un magnet ichid în interiorul corpului. o apã cu adevãrat purã trebuie EL IBERATÃ de toate frecvenþele de vibraþie care i-au fost induse de substanþele contaminante pe care le-a conþinut cândva. pentru a scuipa. Personal. Acest procedeu dã cuvânt ului APÃ DE BÃUT o nouã semnificaþie. cu cât legãturile dintre atomii de hidrogen vor fi mai puternic e.menstruaþie. lucru care nu este adevãrat . membranele mucoase care cãptuºesc cãile respiratorii ºi tractul gastrointestinal nu ar putea funcþiona. dând apoi naºtere corpului nostru). Experþii vorbesc adesea despre apa purã . Cu cât legãturile atomilor de hidrogen sunt mai puternice. cu atât mai multã ENERGIE va poseda ea ºi cu atât mai bine se vor simþi cei care o vor bea. opþiunea mea este Apa Ionizatã cu Î oare Medicinalã. Apa Bev este EXTREM DE coezivã. dar nu este cu adevãrat purã ºi nici sãnãtoasã! Apa cu adevãrat purã este golitã de ORICE alte substanþe în afara atomului de oxigen ºi a ce lor doi atomi de hidrogen care stau la baza moleculei sale. RINICHII ºi INTESTINELE funcþioneazã pe bazã de apã! Apa este SINGURA substanþã alimentarã asupra cãreia putem exercita un control complet ºi d eplin. dar nu reuºesc sã cadã de acord asupra conceptului de puritate a apei. chimiºtii susþin cã apa purã este apa distilatã. . din care au fost ºterse amintirile energ tice ale toxinelor. cu atât mai mare va fi calitatea adezivã a apei ºi cu atât mai mari vor fi efectele ei asupra corpului uman.

în interiorul moleculelor de apã ºi între acestea. Toþi cei care au bãut apã BEV afirmã cã: Aceastã apã are un gust diferit atât în gurã. ªI ASTA NU E TOT! Calitãþile enumerate mai sus sunt amplificate prin manipularea unghiurilor care exis tã între atomii de hidrogen ºi între molecule. Unghiul normal al legãturii dintre cei doi atomi este de 104. Simpla eliminare a substanþelor contaminante nu este însã de ajuns. cât ºi dup orpul ºi psihicul meu se simt mai bine atunci când beau aceastã apã ! Poluanþii care se lipesc de moleculele de apã modificã unghiurile de legãturã între atomi. ridicând astfel ºi mai sus coeficientul POR astfel încât apa BEV devine încã ºi mai vie! Apa care conþine minerale anorganice. Ceea ce rezultã în final este o apã cu loare 67 . virusuri. are un coeficient de coeziune ºi de adeziune EXTREM DE REDUS. Memoria ape i TREBUIE la rândul ei ºtearsã pentru a ridica potenþialul POR al acesteia. este plãcutã la atingere. are un coeficient POR care depãºeºte or ice imaginaþie (fiind deci o apã cu o amprentã energeticã extrem de înaltã).5o la temperatura camerei ºi de 109o atunci când apa este îngheþatã. Reveniþi din nou la diagrama de la pagina xx ºi observaþi cã fiecare atom de hidrogen es te legat de un atom de oxigen la un anumit unghi. Unitãþile tradiþionale de procesare a apei sunt primitive prin comparaþie cu sistemul de filtrare BEV. Procesul de filtrare BEV amplificã ampren ta ºi semnãtura energeticã a apei prin manipularea unghiurilor din interiorul moleculelor de apã ºi di ntre acestea. s lãbesc amprenta magneticã a apei ºi îi diminueazã semnãtura electricã. ºi legãturi între atomii de hi drogen la fel de SLABE. substanþe chimice toxice. bacterii. etc.. radioactivitate.Apa BEV are un gust excelent. dar mai presus de orice.

Capacitatea de a transpira liber este un SEMN bun. Dacã nu bem suficient de m ultã apã. . În traducere liberã. Apa BEV trebuie depozitatã în sticle sau în containere din policarbonaþi inerþi. POR este o siglã care vine de la iniþialele expresiei potenþial de oxidare/reducere. Cei care nu obiºnuiau sã bea prea multã a devin subit mari iubitori ai acestui aliment! Apa de la robinet. Ori de câte ori transpirãm. Cert este cã oricine bea aceastã apã se simte mai bine ºi are mai multã energie. poluatã. sunt generate de îmbãierea în apa de la robinet. Pielea care nu transpirã liber acumuleazã în þesuturile subcutanate o cantitate mare de toxine. ci coeficientul POR! Pielea. Se întâmplã frecvent ca cei care beau apã BEV sã constate atenuãri ale unor congestii ale si nusurilor sau ale plãmânilor care i-au afectat ani la rând. dar nu acest indicator este cel care ne intereseazã cel mai mult aici. Bãu ul acei ape slãbeºte pielea din interior ºi afecteazã organele interne. ace te ape devin consumatoare ºi nu furnizoare de energie. noi secretãm o apã care conþine energ ia toxinelor dizolvate în grãsimile noastre. transpiraþia ºi plãmânii Pielea este o barierã mecanicã în calea infecþiilor bacteriene. Acestea blocheazã canalele extrem de impor tante ale pielii de eliminare a deºeurilor ºi forþeazã circulaþia acestora cãtre rinichi. cãci conþine un numãr suplim ar de electroni liberi care sunt folosiþi de mitocondrii pentru producerea de ATP. reducând numãr ul de electroni de înaltã valoare energeticã din apã. Deshidratarea (lipsa ingerãrii unei cantitãþi suficiente de apã) nu îi permite pielii sã sca pe de toxine prin intermediul transpiraþiei. cea distilatã ºi cea obþinutã prin osmozã inversatã convenþionalã NU sunt e pentru sãnãtate. plãmâni ºi colon. Obiºnuinþele alimentare se schimbã ºi ele. inclusiv accelerarea procesulu i ei de îmbãtrânire. PH-ul ei este de asemenea ridicat. cantitatea de energie capabilã sã elimine deºeurile în afara sistemulu fiind chiar mai redusã decât media. Pot enþialul sãu POR ridicat favorizeazã atragerea unor substanþe poluante din aceste materiale. Având în vedere cã organismu este nevoit sã restructureze apa procesatã în mod obiºnuit ÎNAINTE de a o putea folosi. acest lucru înseamnã cã apa are o ENERGIE suplimentarã disponibilã. molecula energe ticã a corpului. Apa supusã procesului de reducere este vie .bioenergeticã SCÃZUTÃ. care ºi aºa sunt uprasolicitate. extrem de oxidatã ºi cu un coeficient POR redus. Alte tensiuni la nivelul pielii. sub forma electronilor liberi Apa oxigenatã este o apã moartã. Apa BEV NU trebuie expusã la aer sau þinutã în recipiente din plastic ori din metal. iar potenþialul lor POR este scãzut. pielea devine tensionatã. Ele nu sunt pure.

a celor respiratorii ºi a canalul ui vaginal. Ele sunt cele care transportã în afara corpului toxinele din aer. ºi ridicã presiunea arterialã ºi pulsul cardiac. Apa ºi plãmânii Plãmânii reprezintã o altã cale prin care organismul eliminã toxinele. Producþia de mucoase depinde de cantitatea de apã pe care o ingerãm. gât. proces descris în minunata lucrare Multitudinea de nevoi ale corpului legate de apã (vezi Pachetul informativ). Nivelele reduse d e hidratare a þesuturilor provoacã mari tensiuni la nivelul mucoaselor secretate în gurã. Multe simptome ale bolilor dispar ca prin farmec odatã cu cr eºterea cantitãþii de apã bãute. Lipsa ingerãrii unei cantitãþi suficient de mari de apã accelereazã r apid procesul de îmbãtrânire. Ei depind ÎNTRU TOTUL de secreþiile mucoase care protejeazã aceste þesuturi extrem de delicate de substanþele con taminante din aer. sistemul respirator ºi tractul gastrointestinal. deci implicit ºi oxigenul disponibil. Alte nevoi legate de apã 68 . Afecþiuni precum colita. inclusiv datoritã faptului cã nivelul redus de hidratare lezeazã sistemul respi rator. reduce volumul sângelui ºi al limfei. diverticulita ºi sindromul colonului iritabil îºi au rãdãcinile într-o reducere a secreþiilor de mucoase. Mucoasele au un rol de lubrifiere a cãilor nazale.Toxinele care nu pot fi eliminate din corp sunt acumulate în depozitele de GRÃSIMI p e care corpul le produce special în acest scop. Mucoasele îmbracã ºi protejeazã þesuturile sto acului ºi ale intestinelor.

suferã adeseori de hipovolemie. Combinate cu apa de la robinet. rezultatele nu sunt greu de anticipat. Proble este uºor de remediat cu ajutorul produsului Biogenic. Bolile ºi terapia colonului Fluxul de bilã depinde de apã. Mai mult decât toþi. Dacã adãugãm dieta nesãnã sã ºi gândirea negativã. guta. Oamenii bolnavi. lucru reflectat ºi de afecþiunile lor. myasthenia gravis. Artrita. nu existã nici o deosebire între problemele masculine ale bãrbaþilor ºi cele feminine ale fe r). fibromialgia. americanii nu prea folosesc remediile pentru colon. acrelii ºi depresiei. Pietrele la rinichi ºi indigestiile apar atunci când nu b em suficientã apã. atât în ceea ce priveºte ingerarea cât ºi îmbãierea în ea. Fluide precum laptele. iar sistemul lor hormonal este c omplet dat peste cap (de altfel. BÃUTURILE RÃCORITOARE ºi berea sunt alimente lichide. Acestea sun t foarte utile însã. Bolile colonului apar ºi se multiplicã la oamenii care nu beau suficientã apã.Atunci când vorbim de apã. Este vorba de o b oalã legatã de volumul redus de fluide corporale (sânge ºi limfã). Impotenþa este de regulã un precursor al diabetului de tip II. Majoritatea bãrbaþilor impotenþi sunt de regulã sub-hidrataþi. plinã de chimicale. Din pãcate. Oamenii rãspund foarte rapid la precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi la apa BEV cu minerale marine racemizate. aceasta trebuie descompusã de organism pentru a putea fi folositã. ºi îndeosebi persoanele în vârstã ºi cele suferinde notorii pentru faptul cã nu beau suficient de multã apã. a duºurilor în trei trepte ºi a f iltrelor de baie (vezi Pachetul informativ). au o cantitate excesiv de mare de toxine în corp. fãrã aport de medicamente euforizante). iar apa este una din premisele fun damentale care stau la baza acestor tulburãri. îndeosebi la nivelul oamenilor în vârstã (depresia este o tulburare UªOR de inversat. aflaþi în imobilitate sau þinuþi la pat. Terapia c olonului prin utilizarea apei BEV este unul din cele mai BUNE lucruri care pot fi fãcute pentru a-þi redobândi ºi a-þi pãstra sãnãtatea. proces ca re dã naºtere unui deficit de energie. îndeosebi dacã sunt combinate cu programele de purificare a ficatului. prin minte ne trece cuvântul hipovolemie. cãci nu beau suficientã apã. lupusul sistemic ºi zeci de alte a fecþiuni rãspund imediat la corectarea nivelelor de hidratare. Deºi conþin apã. sucurile. Sub-hidratarea este o problemã de proporþii EPIDEMICE care afecteazã întreaga populaþie a globului. Scopul este sã fie DESC HISE cât mai multe canale de ieºire pentru a elimina o cantitate cât mai mare de deºeuri toxice. medicamentele prescrise de med ici reprezintã o reþetã sigurã pentru inducerea tristeþii. . vârstnicii ºi suferinzii ar trebui sã EVITE APA DE LA ROBINET.

Se spune cã miro sul depãºea orice imaginaþie! Colonul transversal al marelui actor (partea care atârnã deasupra liniei t aliei) avea un diametru de aproape 60 de centimetri! CULMEA. toxine ºi medicamente. Nu trebuie uitat nici o clipã cã scopul lor este ac ela al ELIMINÃRII toxinelor. n-am nevoie de nici o terapie a colonului. Când a murit cel mai popular cowboy din istoria cinematografiei (John Wayne). Diametrul unui colon sãnãtos nu trebuie sã depãºeascã 5 centimetri. Ori de câte ori vedeþi un bãrbat a cãrui burtã se revarsã deasupra centurii sau o femeie al cãrei abdomen umple întreaga zonã pelvianã. Programele discutate în aceastã carte au o mare eficienþã în aceastã direcþie. Mulþi oam eni afirmã: O. aveþi practic în faþã un colon EXTREM DE umflat ºi de t ionat plin de deºeuri toxice! 69 .5 centimetri! Diferenþa era acumulatã sub formã de materii mucoide. Acumularea de deºeuri muco ide începe lavârsta de ºase ani ºi SE ÎNRÃUTÃÞEªTE cu timpul. luc u pe care îl putem demonstra! Atât oamenii graºi CÂT ªI cei slabi au o mare cantitate de mucoase în colonul lor.Din pãcate. Regularitatea NU este un criteriu suficient în acest caz. la a utopsie au fost scoase din colonul lui nu mai puþin de 35 de kilograme de materii mucoide. cãci ies cu regularitate în fieca re zi . multe programe de purificare au mai degrabã efectul de agitare a sistemu lui decât de ELIMINARE propriu-zisã a deºeurilor. lumenul (deschizãtura) prin care ieºeau deºeurile fe cale nu depãºea 2.

Dacã aveþi probleme grave sau multiple de sãnãtate. Slãbirea s stemului respiratoriu anticipeazã numeroase boli inclusiv efectul Rouleau (sângele îngroºat). Ei sunt predispuºi cãtre infecþii ºi favorizeazã formarea þesuturilor cicatrizate. Bãuturile rãcoritoare sunt acceptate într-o mãsurã atât de mare la scarã socialã deoarece sun . la care se adaugã terapia cu precursori racemizaþi ai hormonilor. durerile devin mai uºor de suportat. Zahãrul din bãuturile rãcoritoare neutralizeazã ionii minerali din organism. Yucca Blend ºi consu mul ceaiului de Kombucha8. iar efectele sa le nu sunt mai puþin grave decât cele generate de consumul de alcool. firele de pãr alb dispar în cazul unora aºa cum mi s-a întâmplat mie! ochii cãprui devin verzi! Oare ce s-a schimbat în interiorul meu? Respiraþia profundã ºi exerciþiile aerobice Respiraþia profundã ºi exerciþiile aerobice au un efect extraordinar asupra stãrii de sãnãtat . Aceºtia afecteazã nefronii (filtrele) rinichilor ºi dezechilibreazã pH-ul corpului. Numele de soda9 derivã de la cantitatea mare de sodiu pe c are o conþine orice bãuturã rãcoritoare. prin alterarea p roporþiei de fosfor. stimularea activitãþii imunitare ºi creºterea numãrului de leucocite. iar îndulcitoarele artificiale precum asp artamul distrug ficatul. ªi nu uitaþi: respi aþia profundã nu costã nimic! Bãuturile rãcoritoare Consumul de bãuturi rãcoritoare în societatea industrialã este epidemic. Este nevoie de 40 de pahare de apã ionizatã alcalinã cu înalt efect terapeutic ºi cu un potenþial POR ridicat pentru a neutraliza efectele unei singuri cutii de suc acidulat (mai multe infor maþii despre apa ionizatã vor fi oferite la pagina xxx). Veþi constata cum pãrul înc epe sã creascã din nou. nici elimina suficiente toxine înapoi în aer. Bãuturile rãcoritoare dau peste cap echilibrul calciului în organism. Elesunt ÎNCÃRCATE cu acid fosforic. viaþa sexualã se îmbunãtãþeºte. Aceste terapii simple ºi eficiente amelioreazã rapid starea de sãnãtate prin creºterea nivelului de oxige n din sânge ºi din þesuturi. Respiraþia profundã are ºi efectul uluitor de a amplifica puterea de concentr are mentalã. îndeosebi dacã este combinatã cu o clismã la f icat. precum ºi accelerarea eliminãrii energiei toxice din plãmâni. va trezi aproape instantaneu la viaþã co rpul prin eliminarea grãsimilor din jurul ficatului ºi amplificarea fluxului de bilã. vechi de 14 zile (preparat în casã). Plãmânii slãbiþi nu pot prelucra o cantitate suficientã de oxigen.Remedii pentru colon în sticluþe Terapia colonului este extrem de eficientã. combinarea remediilor pentru purificarea fi catului cu cele pentru colon. cu ioni de sodiu ºi aluminiu (d e la cutiile în care sunt ambalate). dar ºi a bunãstãrii interioare.

Este vorba de o ardere fãrã flacãrã. Numele popular al oricãrei bãuturi rãcoritoare la americani. care presupune transportul atomilor de hid rogen în interiorul mitocondriilor. la nivelul cãrora sistemul de transport al electronilor elibereazã aceºt i electroni în vederea respiraþiei celulare ºi a producerii moleculei de energie ATP. toate pot fi inversate. tutunul. Ei bine. care prolifereazã extrem de rapid ºi dau un gust sifonat apei. Tr. Mitocondriile din celul ele noastre folosesc acest oxigen pentru arderea (oxidarea) glucozei printr-un proces numit glicolizã. dependenþii de bãuturi rãcoritoare nu d iferã prin nimic de dependenþii de tutun. 8 N. un proces catalitic. Ceaiul de Kombucha este obþinut dintr-o culturã vie de ciuperci (unii spun alge) þinute în apã. asemãnãtor socatei. În realitate. Tr. nu sunt deloc sigure! Noi le privim cu alþi ochi d ecât cafeaua. 70 . transmiþ e regulã de la o persoanã la alta (nu se cumpãrã din magazine).onsiderate sigure pentru sãnãtatea umanã. Producþia de energie ºi apa Corpul uman foloseºte oxigenul din apã pentru respiraþia celularã . enzimatic. droguri sau alcool. 9 N. Se gãseºte ºi la noi în þarã. drogurile ºi alcoolul deoarece efectele lor se manifestã abia dupã perioade lungi de t imp NICIODATÃ în timp real prin comparaþie cu consumul lor. Din fericire. Lista bolilor asociate cu bãuturile rãcoritoare este interminabilã. cafea.

) ºi cancer. În acest fel. Unii oameni aparentã a acestor ape. Fãrã un POR ridicat. În continuare sunt f site minerale racemizate pentru a ridica nivelul de rezistivitate al apei pe nivelele necesare. adicã având un pH de 10un POR de (-) 600-900. Procesul implicã un transfer al electronilor elementelor acide racemizate (precum sulful ºi fosforul) cãtre elementele alcaline (precum calciul ºi magneziul). Ionizarea apei de la robinet concentreazã ºi dã viaþã substanþelor poluante. dar mai ales apa ionizatã cu efect terapeutic ºi conþin un mare numãr de electroni liberi. Ele sunt uºo r de asamblat ºi au devenit preferatele mele. În Japonia. POR ºi mãrimea molecularã sunt manifestã iniþial o respingere crize de vindecare . cãci eliminã toxine într-un ritm prea rapid. fibrom ialgie. Sistemul de filtrare a fluxului de apã necesitã un aparat suplimentar pentru a obþine acest efect. myasthenia gravis. tulburãri nervoase ºi ale þesuturilor conjunctive (artritã. Coeficient ul POR mãsoarãnivelul electronilor liberi dintr-o soluþie. chimiei ºi valenþelor. pH-ul. Scopul nostru este de a obþine o apã redusã cu valoare medicinalã. ceea ce conduce la un potenþial POR s ut. apa capãtã o putere de vindecare de-a dreptul miraculoasã. pH-ul este lipsit de semnificaþie. Ridicarea coeficientului POR ridicã automat ºi pH-ul apei. Aceastã apã sfideazã toate legile fizicii. De menþionat însã cã sistemele de filtrare a fluxului de apã au unele av antaje suplimentare în cazul în care sunt folosite de familii numeroase. boli cardiovasculare. iar frecvenþa ei de vibraþie este g reºitã.Apa BEV. Apa ionizatã medical este folositã îndeosebi în clinicile japoneze pentru a-i vindeca pe oameni de diabet. combinarea p . etc. Sunt fericit sã vã pot anunþa cã începând din luna ianuarie 1996 aveþ la dispoziþie în Statele Unite un echipament special care poate fi folosit acasã pentru p roducerea unei ape ai cãrei parametri îi DEPêESC pe cei ai apei folosite în aceste clinici speciale. PH-ul este un indicator care mãsoarã nivelul de aciditate ºi de alcalinitate. coeficientul factorii care controleazã activitatea biologicã în interiorul corpului. Apa oxidatã ºi apa redusã cu un înalt efect terapeutic Apa cu valoare terapeuticã cu un potenþial POR ridicat NU POATE ºi NU TREBUIE obþinutã din apã de la robinet! Aceasta din urmã este mult prea poluatã. Puritatea. provocând astfel Apa ionizatã cu un potenþial POR ridicat. lupus. În schimb. ridicarea potenþialului apei la o valoare medicinalã (terapeuticã) presupune un echipament CLINIC EXTREM DE SCUMP. Pentru a produce aceastã apã este necesar mai întâi sã obþineþi apa BEV. ceea ce co nfirmã faptul cã toþi cei care promoveazã pH-ul ca factor de vindecare nu ºtiu ce vorbesc.

virusurile. În timp ce apa acidã este oxidatã (prin reducerea numãrului de electroni). Apa acidã oxidatã este folositã pentru uz extern. aceastã apã distruge TOATE bacteriile patogene. iar POR depãºeº (+) 1. Nimic nu poate trece de ea! Apa oxidatã (acidã) cu un POR ridicat face ca pielea sã devinã frumoasã. PH-ul ei este de 1. Piciorul sãu s-a refãcut într-o perioadã de 90 de zile! Apa alcalinã cu POR ridicat este opusul exact al apei acide cu POR ridicat.4. ciupercile ºi sporii cu care intrã în contact.H-ului cu POR conduce la obþinerea unui produs foarte valoros. vindecã rãnile ºi in ile ºi dã naºtere unei înfãþiºãri tinereºti. bând în acelaºi timp o apã alcalinã cu valoare dicinalã ºi cu POR ridicat. apa alcalinã este redusã ºi încãrcatã cu un masiv de electroni suplimentari. În schimb. Deºi are un pH extrem de mic. 71 . Avem la dispoziþie o casetã ºi niºte ilustraþii care prezi z care a reuºit sã-ºi regenereze piciorul amputat cu ajutorul apei! Omul nu a fãcut altceva decât sã îºi îmbã ciotul într-o apã acidã cu valoare medicinalã ºi cu POR ridicat.200. pe care îl puteþi împãrtãºi cu familia ºi cu ietenii dumneavoastrã.5-2. ea NU arde þesuturile delicate precum cele din jurul o chilor.

este eviden t cã aveþi nevoie de îngrijiri suplimentare. organismul eliminã lactatul ºi cel elalte deºeuri. Dacã vã simþiþi tot timpul obosit ºi aveþi nevoie de mai mult somn decât ar fi normal. Lactatul apare atunci când nu existã suficient oxigen la ni velul celulelor.5. Oboseala ºi apa Oboseala este un SEMN cã trupul a acumulat o cantitate excesivã de acizi. Sã nu mã înþelegeþi greºit: dacã aº suferi de o boalã degenerativã de orice fel. Alãturi de apa BEV. ceea ce conduce la o oxidare incompletã a glucozei din sânge. Analiza ei aratã ce se întâmplã în corp. care este la rândul lui un produs secundar al procesului de fermentaþie. trãind mai mult cât oricare dintre ei. PH-ul urinei majoritãþii oamenilor este sub 6. Capacitatea de a produce aceastã apã vã permite sã vã debranºaþi de la sistemul medical ºi preluaþi controlul asupra vieþii ºi sãnãtãþii dumneavoastrã ºi ale familiei dumneavoastrã. Apa ionizatã cu POR ridicat vã va ajuta imediat sã vã regãsiþi energi ºi sã obosiþi mai greu. Atunci când facem un efort fizic excesiv ºi experimentãm dureri musculare. apa ioniza tã cu înaltã valoare terapeuticã aduce beneficii incredibile tuturor celor care o folosesc (producând-o c hiar acasã la ei). La fel ca ºi monoxidul de carbon emis de automobile. Urina Urina este un produs metabolic al rinichilor. dar redã controlul asupra corpului adevãratului sãu posesor.Reducerea este un concept care aparþine biochimiei organice ºi indicã o îmbogãþire a unei su bstanþe cu electroni suplimentari. iar rezerv ele de ATP sunt reduse. O asistentã care îmi este prietenã mi-a spu s cã 90% din analizele pe care le face indicã un pH al urinei cuprins între 5-5. lactatul este produsul unei oxidãri incomplete. Lactatul este sarea acidului l actic. În timpul somnului. Un pH alcalin (peste 7) indicã anumite circ umstanþe. demonstrându-le experþilor cã greºesc. Este o realitate confirmatã de toþi cei care o beau! Saunele cu infraroºii la distanþã regenereazã corpul prin neutralizarea deºeurilor acide d in þesuturi ºi prin accelerarea metabolismului (vezi paginile xxx ºi xxx). scãzând astfel valenþa ei pozitivã. aº ÎNCETA pe distrugerea ficatului meu din cauza medicamentelor ºi aº începe imediat procesul de de toxificare ºi regenerare. Aceastã apã NU vindecã boala. C ontrolul terenului este conceptul care a stat la baza creãrii apei BEV. Le-aº da astfel o lecþie binemeritatã. înseamnã cã suntem o naþiune cu o populaþie i sãnãtate este . ave m de-a face cu o cantitate excesivã de acizi în sistem. despre care ea afirmã cã este normal . Dacã pacienþii ei reprezintã media întregii populaþii. Îndeo sebi pH-ul urinei este un indicator extrem de important. Un pH acid (sub 7) indicã cu totul alte circumstanþe.

deºi este clasificatã drept potabilã . la un pH de 8. ceea c e înseamnã cã nu conþine forþa vieþii ºi cã este extrem de toxicã. iar cele ce vor urma (inclusiv lucrãrile din Pachetul informativ) vã vor oferi remediile necesare pentru a schimba situaþia.SERIOS ameninþatã. indifer ent dacã este vorba de o etapã incipientã sau avansatã. Pentru ca acest indicator sã fie concludent. Este puternic oxidatã. PH-ul apei ºi sodiul Apa de la robinet are de regulã un pH cuprins între 7-9. În general. PH-ul redus semnaleazã o boalã degenerativã.2. a ciditatea sau alcalinitatea creºte sau scade de zece ori. A rezultat un pH de 7. Cu fiecare unitate cu care ne deplasãm în sus sau în jos de-a lungul scalei pH-ului. Cancerul apare atunci cân d pH-ul urinei scade la 4. mai trebuie luate în considerar e ºi pH-ul sângelui ºi al salivei. apa de la robin et este de zece ori mai alcalinã decât 72 . Am rugat-o sã-mi verifice ºi propria urinã. Elementele pe care le-am discutat pânã acum descriu cauze le acestei situaþii. Ac esta este pH-ul normal! PH-ul redus al urinei este un PREVESTITOR al cancerului.5. Astfel. fluidele corporale cu un pH scãzut semnificã veºti proaste ºi un SEMNAL cã trupu l dã o luptã pe viaþã ºi pe moarte la nivel celular.

De regulã.2. m dicii cer pentru analizã o mostrã de urinã de la prima urinare din ziua respectivã.la un pH de 7. Aceasta este mult mai închisã la culoare ºi are un miros puternic. Atunci când ies la analize. degenerare. urina ar trebui sã aibã între mese culoarea paiului ºi dupã mese o culoare galben strãlucitoare. ele reprezintã un INDICATOR DE ALARMÃ! Indicã un dezechilibru al pH-ului. Municipalitãþile oraºelor folosesc toate aceste substanþe. ea este de o mie de ori mai alcalinã. sodiul. dar urineazã puþin (în aceastã situaþie.8. Urina celor care nu beau suficient de multã apã aratã la fel ºi în timpul zilei. Dacã doriþi sã rãmâneþi sãnãtoºi ºi sã aveþi o longevitate de invidiat. înseamnã cã ea conþine o mare can titate de substanþe poluante ataºatã de moleculele sale. Prezenþa ei NU e eascã în interiorul urinei. aluminiul ºi potasi ul ridicã pH-ul apei. Substanþele poluante au o energie orientatã cãtre stânga ºi un impact negativ asupra corpului. Un lucru este ce rt: albumina în urinã este un indicator clar al procesului de îmbãtrânire. Este vorba de depozite de sãruri minerale (cum sunt cele din apa de bãut). De aceea. nici DUMNEAVOASTRÃ nu ar trebui sã o Atunci când apa de la robinet are un pH mai mare de 7. dar mai ales hidroxidul de so diu (leºia) pentru a schimba pH-ul apei din canalizare. Aceste tuburi colecteazã urina ºi eventualele deºeuri pe care le conþine aceasta. la unul de 8 sau 9. Hidroxidul de sodiu (NaOH) este extrem de alcalin (pH 12). de 6. atestând de fiecare datã un dezechilibru. la un pH de 9. sub-hidratare ºi un exces de sãruri minerale. Acelaºi lucru este valabil ºi în cazul celor care asimileazã prea multã sare (fãrã sã bea suficientã apã). Albumina este o proteinã plasmaticã ce poate fi gãsitã în sânge ºi în limfã. sau î celor care transpirã mult. cu atâ mai micã este energia disponibilã pentru cei care o beau. cu atât mai micã este cantitatea de deºeuri pe care o poate ELIMINA apa. Cu cât aduce un aport mai mare de substa nþe prin ingerarea ei. dar sodiul este foarte toxic pentru celule. Carbonatul de calciu (varul). Deºeurile ºi albumina din urinã În urinã se gãsesc uneori depozite de deºeuri. din c auza scalei logaritmice. hialinã ºi proteine plasmatice (albuminã) care au luat forma tuburilor minuscule ale rinichilor prin care au trecut. Dacã beþi o cantitate suficient de mare de apã. pe bunã dreptate numite astfel. urinarea poate fi chiar un proces d ureros). Cu cât apa conþine mai multe substanþe. bolnavilor de cancer li se interzice cu desãvârºire sã bea apã de la robinet. . În schimb. Poate indica o infecþie u rinarã sau ceva mai rãu cum ar fi probleme la nivelul nefronilor rinichilor (filtrele de sânge). Analiza urinei oferã foarte multe informaþii. Este nevoie de FOARTE MULTE substanþe poluante ºi minerale dizolvate pentru a ridica pH-u l apei de la cel ideal.

Intestinele 73 . Pentru eliminarea proteinelor plasmatice. Pentru a afla mai multe informaþii interesante le gate de acest proces. Tulburãrile cardiace conduc în mod evident la o slabã funcþionare a rinichilor ºi la acumularea unui exces de toxine în fluidele limfa tice ºi în þesuturi. Dacã o veþi colecta într-o sticluþã transparentã. vã recomand Yucca Blend ºi Apã Ionizatã cu valoare medicinalã. Pentru inimã. puteþi folosi un Aparat Biogen ic de Masaj al Limfei. Conexiunea dintre rinichi ºi inimã Nefronii rinichilor filtreazã peste 900 de litri de sânge pe zi. veþi tata cã în ea se formeazã CRISTALE cu o formã de diamant. alcãtuite din deºeuril e proteinelor plasmatice cum este acidul uric. de culoare maroniu închis. PAC ºi minerale marine racemizate. prima urinã din c -a doua zi va fi extrem de întunecatã la culoare. rinichii nu mai funcþioneazã corect.Dacã veþi þine un post negru cu suc de lãmâie ºi miere timp de trei zile. ceea ce conduce la o supraîncãrcare a sistemului cu toxine ºi fluide. iar plãmânii sãi sunt încãrcaþi cu aceste fl Restaurarea bunei funcþionãri a rinichilor poate fi obþinutã cu ajutorul unor preparate precum Aspar-Max ( sparanghel racemizat). vã recomand lucrãrile Miracolul postului negru ºi Remediul perfect pe care îl produce corpul (în car e este descrisã urinoterapia bãutul urinei în scopuri terapeutice). Dacã auziþi cã cineva este pe moarte din cauza unor disfuncþii ale unei inimi congestive . este bine sã ºtiþi cã inima sa cedeazã (nu-ºi mai face datoria).

dar rezultatele erau nenumãrate alte destinaþii utile. prostatã . problema este realã! Problemele legate de intestine sunt asociate cu disfuncþiile ficatului. im. ului de bilã din ficat. constipaþie.00 dimineaþa. Compania de laxative cu care avea contract avea o echipã de marketing foarte inteligentã. Ea poate fi folo curãþarea colonului ªI pentru stimularea flux care îl fãcea mama era sã ne facã o clismã pent întotdeauna foarte eficiente. Mã simþeam foarte rãu. În anul 1983. Hemoroizi. prima întrebare pe care v-o va pune va fi: lit ultima oarã intestinele? Rãspunsul oferit reprezintã pentru el un adevãrat diagnostic. Dupã numai 15 minute. am fãcut eforturi foarte mari. Terapia cu ajutorul apei În afarã de bãut ºi spãlat.Atunci când suntem tineri. iar efortul fizic este mult mai intens. Nu am luat nici un medicam ent. Când þi- Cuvântul intestine (bowel în limba englezã) provine din francezã ºi din latinã. Detestam acest lucru. apa poate avea itã pentru reducerea febrei. un sistem hormonal haotic ºi sub-hidratare. cãci tonusul musculaturi i organelor viscerale (din cavitatea abdominalã) este bun. Masajul abdominal cu un roller (aparat de masaj cu roþi) biogenic al limfe i poate elimina cantitãþi uriaºe de deºeuri toxice. lucrurile se schimbã ºi odatã cu ele ºi starea noastrã de sãnãtate. iar recuperarea a venit foarte rapid. Se spune despre Gandhi cã îºi întreba în fiecare zi soþiile dacã ºi-au golit intestine Chiar ºi Lawrence Welk pãrea obsedat de constipaþie. copiii. singurul lucru care mi-a trecut prin minte a fost sã fac un duº rece. Când noi. organismul meu s-a epuizat ºi m-am îmbolnãvit de gripã. Nu m-a ajutat cu nimic! Disperat. etc. Data viitoare când veþi fi întrebat de medic când v aþi golit intestinele. o dietã alim entarã nesãnãtoasã. miºcarea intestinelor este regulatã. Clismele ficatului ºi remediile pentru c olon pot fi de mare ajutor. Nu era spectacol sã nu facã haz pe se ama laxativelor. primul lucru pe ru golirea intestinelor. eram bolnavi. eliminarea constipaþiei. mi-am fãcut o iriga re a colonului ºi mi-am golit intestinele. puteþi sã-i rãspundeþi: Mi-am golit cârnatul acum o zi acum o sãptãmânã. Specialiºtii sãi ºtiau cã audienþa spectacolelor lui Welk era alcãtuitã din oameni cu vârste de peste 40 d ani þinta perfectã de piaþã pentru ei! La ora actualã. La origini în emna cârnat (intestinele chiar seamãnã cu un cârnat). . aceastã þintã de piaþã ar începe de la vârsta de cinci ani. Pe mãsu rã ce îmbãtrânim. Freud spunea cã în primii ani de viaþã suntem obsedaþi de defecaþie. Temperatura mi-a urcat la 40o. febra a scãzut la 37o. La 2. Dacã vã veþi adresa unui medic clasic . El a numit aceastã perio dã: etapa analã.

Aportul de apã menþine umezeala ºi moliciunea deºeurilor fecale. ªoferii de camion cred cã boala se datoreazã scaunelor neergonomice. pe obiecte reci . continuaþi sãbeþi apã de fiecare datã când urinaþi. Fibrele alimentare reþin apa ºi acþioneazã ca o mãturã intestinalã ºi ca un lubrifiant în tim efecaþiei. REÞINEÞI-VÃ PE CÂT POSI rinare. nu trebuie sã neglijaþi niciodatã aceastã afecþiune. dietele bo gate în legume crude. Acestea sunt însã PROSTII. Ulterior. iar împreunã alcãtuiesc o echipã teribilã! Toate sunt precedate de constipaþie. O vezicã urinarã plinã exercitã o anumitã presiune asupra colonului. chiar dacã simþiþi cã vã va exploda vezica! Urinãrile frecvente împiedicã miºcarea intestinelor ºi accel procesul de îmbãtrânire. Lipsa apei conduce la u scarea acestora. Alte remedii naturale pe care le puteþi folosi sunt Colon Prep Formula. stimuleazã peristaltice (miºcãrile ritmice ale intestinelor) ºi produce gaze ºi crampe. nu ºtiu dacã unul singur vã va rãspunde: APA ! Dacã sunteþi constipat. Dacã veþi întreba o sutã de medici ce anume cauzeazã constipaþia ºi hemoroizii. merele. beþi trei pahare MARI de apã dimineaþa. Fie care o favorizeazã pe cealaltã. Oamenii cred cã hemoroizii apar din cauza statului pe scaune tari.Hemoroizii ºi apendicita sunt veri primari. prunele uscate ºi bãutul unor cantitãþi mari de ceai de Kombucha. În timpul zilei. etc. 74 . care intens ificã miºcarea intestinelor. vibraþiilo r maºinii ºi drumurilor proaste. pe stomacul gol. La fel sunt colita ºi diverticulita. De ceea. lucru la fel de puþin adevãrat.

le veþi putea obþine pe toate trei! Preambul: în capitolul urmãtor veþi învãþa cum puteþi economisi mii de dolari pentru facturil dentistului ºi cum sã vã simþiþi bine! Aruncaþi pietrele! Pietrele la ficat BLOCHEAZÃ fluxul deºeurilor acide. au pietre la ficat. bacteriile migreazã dinspre c olon cãtre prostatã. iar restul sãptãmânal. La bãrbaþi.50% dintre bãrbaþii cu vârste peste 45 de ani au tulburãri subclinice ale prostatei. AMBELE tulburãri au drept cauzã un dezechil ibru hormonal. Pietrele la ficat conduc la o acumulare a acizilor în þesuturile corpului. cãci este TOXICÃ. sub-hidratarea ºi dietele alimentare sãrace în substanþe nutritive. necesitând deseori o operaþie chirurgicalã urgentã. Inflamarea care rezultã este numitã prostatitã. Din nefericire pentr u ei. inclusiv copiii. Când ÎMBÃTRÂNEªTE. în timp ce a femei se umflã tiroida. aso ciate cu obezitatea. corpul fiind deja supraîncãrcat. O soluþie mai simplã ºi mai sigurã constã într-o clismã la fic Toþi oamenii. Nu folosiþi intern sarea amarã. care gene reazã o fixare a toxinelor la nivelul încheieturilor ºi a þesuturilor conjunctive. Pietrele la vezica biliarã nu sunt altceva decât pietre la ficat (care se desprind d e acesta ºi se acumuleazã în vezicã) ºi pot avea mãrimi diferite. Primul lucru pe care îl face medicul în aceste cazuri este sã verifice prostata bãrbaþilor ºi orice deformare a þesuturilor sau întãrirea cervixului la femei. care exercitã astfel o presiune asupra prostatei. nu se mai gândeºte decât cum sã producã apã! Dacã veþi învãþa sã redeveniþi tineri. care restricþioneazã fluxul urinei prin uretrã. În mod normal. aceºti bãrbaþi nu mai pot produce apã! Atunci când un bãrbat este tânãr. Constipaþia determinã o umflare a col onului. De multe ori. cãci nu mai au unde sã fie depozit ate. Bãrbaþii în vârstã sunt vestiþi pentru incapacitatea de a urina plenar (ei urineazã picurat n cauza umflãrii prostatei. Cea mai sãnãtoasã manierã de a scãpa de e le constã într-o clismã a ficatului. Depozitarea lor conduce la blocarea canalelor bil iare. toxinele erup în afarã sub formã de coºuri sau psoriazis. cea care se umflã este prostata. ce provoacã dureri. el nu se gândeºte decât sã facã dragoste. împiedicându-le sã iasã din organism ºi ccelerând astfel procesul de îmbãtrânire. rigiditate ºi degenerare. Ajuns între douã u se mai gândeºte decât cum sã facã bani. . adulþii trebuie sã facã o serie de ºase clisme. Procesul este mult mai profund decât metodele superfici ale folosite de medici în ultima sutã de ani. Adevãrata problemã este legatã însã de dezechilibrele hormonale SEVERE ºi de constipaþie. Din acest motiv. cea de-a doua la un interva l de trei sãptãmâni dupã prima. Folosiþi preparate p ecum Yucca Blend.

Biogenic Colon Prep Formula ºi soluþii pentru înmuierea pietrelor. 12 Mã simt bine Stresul este la fel ca un pui de gãinã. el se întoarce acasã ca sã cotcodãceascã! John Thomas Atunci când descriem felul în care ne simþim. Procesul este sigur ºi nu este deloc dureros. ma ro. noi o facem de regulã în termeni de alb ºi neg ru: Mã simt bine! . 75 . autorul lucrãrii de faþã a fãcut 1 clisme ºi a eliminat câteva sute de pietre. Mai devreme sau mai târziu. Orice om are asemenea pietre! Pânã la vârsta de 52 de ani.PAC. negru ºi roºu. Nu mã simt bine! Nuanþele intermediare nu ne plac. colorate în verde. Veþi putea observa pietrele plutind în apa de la toaletã.

Atunci când suntem anaerobi. Exerciþiile fizice ºi activitatea susþinutã amplificã puterea de rezistenþã a corpului ºi cap tatea respiratorie a plãmânilor. Respiraþia profundã genereazã un surplus de oxigen. Schimbul de dioxid de carbon ºi oxigen care se petrece la nivel celular est e numit respiraþie internã. Respiraþia superficialã dã naºtere unui deficit de oxigen. mul tã energie ºi o mare putere de focalizare. reprezentând dovezi subclinice cã ceva nu este în regulã. Deºi ni se pare cã îmbãtrânim în dimensiunea fizicã (în planul tridimensional fizic). în realitate acest oces reprezintã un concept energetic care transcende planul tridimensional în care ne trãim viaþa fizicã. i sunt influenþate de felul în care respirãm. înseamnã cã aveþi probleme! . Clinic ºi subclinic Procesul de îmbãtrânire începe la nivel celular.Dacã înlocuim cuvântul bine cu aerob ºi cuvântul rãu cu anaerob. Ele conduc la acea stare aerobã deopotrivã la nivel mental ºi fizic. nu avem aer . Glucoza (zahãrul din sânge) este arsã (oxidatã) la nivel celular. în timp ce respiraþia profundã îi permite corpului sã îºi elimine toxinele ºi declanºeazã pro e reîntinerire. Aceste molecule reprezintã însãºi esenþa alimentaþiei. Ambele stã Respiraþia superficialã stimuleazã acumularea de toxine în þesuturi ºi accelereazã procesul d îmbãtrânire. Respiraþia Atunci când suntem aerobi. întrucât se petrece ÎN INTERIORUL celulelor. ºi mult mai târziu poate fi remarcat în ogli dã. descrierea noastrã capãt intermediarã. Omul bolnav clinic se aflã de regulã sub supraveghere medicalã. Boala clinicã este OFICIALÃ! Când vã aflaþi într-o stare clinicã . Pe de altã parte. Schimbul de dioxid de carbon (CO2) ºi oxigen (O2) la nivelul plãmânilor este numit res piraþie externã. SEMNELE exterioare sun t observabile ºi reprezintã dovezi clinice ale bolii. la pat sau eventual într -un spital. Medicii se folosesc de SEMNE pentru a diagnostica bolile. în timp ce respiraþia internã este oa recum esotericã. Respiraþia se produce pe douã nivele: unul extern ºi altul intern. ajutându-ne în schimb sã înþ DE CE ne simþim bine sau rãu. SIMPTOMELE nu sunt observabil e. avem aer . Cuvintele nu mai par sã aibã aceeaºi semnificaþie. Respiraþia externã este un proces mai degrabã mecanic care se petrece la nivelul plãmânilor. o mai mare rezistenþã. proces din care rezultã moleculele de energie ATP. unei lipse de energie ºi unei p uteri reduse de focalizare.

Microbii Microbii îºi schimbã forma în funcþie de mediu ºi de starea sãnãtãþii gazdei lor. descrisã un ori prin sintagma nu mã simt prea grozav . Cei mai mulþi dintre oameni îºi trãiesc viaþa pe nivelul SUBCLINIC. Ea se petrece pe nivelul e nergetic subtil al existenþei noastre. În consec sunt consideraþi poli sau pleo morfici. Agenþii aerobi sunt de regulã microbi nepatogeni cãrora le p lace mediul BOGAT în 76 .Aspectul subclinic este etapa ocultã sau ascunsã a bolii. nici neagrã). aceastã situ face ca ceea ce este anormal sã fie considerat drept normal. Reprezintã o stare existenþialã gri (nici albã. Oamenii ignorã adeseori aceste senzaþii. Din pãcate. cãci se adapteazã la mediu ºi nu sunt specii difer ite de organisme decât în aparenþã. Un corp cu o amprentã energeticã sãnãtoasã are nevoie de agenþi aerobi nepatogeni pentru a-ºi menþine starea de sãnãtate la apogeu. ele se agraveazã în timp. Din pãcate. în acea zonã gri situatã adevãrata starea de sãnãtate ºi boala clinicã (recunoscutã oficial). ceea ce conduce la grave neînþelegeri. dând naºtere SEMNELOR clinice ºi conducând la diagnosticul oficial al medicului. sperând cã vor dispãrea de la ine.

Un colon constipat este un mediu anaerob. Ele nu îºi pot desfãºura activitatea decât în mediul u salive cu pH redus. Microbii patogeni au fost cândva organisme prietenoase care s-au transformat în duºmanii organismului care îi gãzduieºte. Bacteriile care produc cariile dentare secretã o substanþã protectoare pentru a se apãra de aer (oxigen). rãzbunându-se pe el. reprezintã indicatori ai unei activitãþi microbiene în interiorul gurii ºi ai unui pH dezechilibrat al fluidelor corporale. sângele nostru devine un purtãtor al SEMINÞELOR propriei noastre distrugeri. Situarea pHului oricãrui fluid corporal în afara mediei normale poate fi tradusã printr-o boalã aflatã deo camdatã pe nivel subclinic. in clusiv deºeurile metabolice ºi dioxidul de carbon. Dacã amprenta energeticã a corpului devine orientatã cãtre stânga. Problemele periodontale sunt uºor de tratat ºi de vindecat cu ajutorul unui irigator dentar biomagnetic. responsabile printre altele de botulism (o boalã mor talã). virusuri. aºa cum am fost învãþaþi la ºco n momentul concepþiei. care NU este un mediu steril. Pãcatele tatãlui se rãsfrâng asupra noastrã pânã la a zecea generaþie (ºi dincolo de ea) . agenþii aerobi su ferã mutaþii care îi transformã în agenþi anaerobi (microbi care preferã un mediu neoxigenat). pentru a o elimina de pe suprafaþa pãmântului. clostridium un anaerob facultativ care produce enterotoxine (entero = legat de toxine de origine intestinalã). Aceste bacterii facultative nu fac altceva decât sã îºi creeze mediul de care au nevoie pentru a-ºi duce la îndeplinire munca. ci perci ºi fungi. pioreea ºi gingiile care sângere azã. Toþi trãiesc în interiorul sângelui. dar nu au nevoie de el).oxigen. amplificând nivelul de oxigen din organism ºi punând în circulaþie substanþele nutritive. coli un anaerob facultativ EXTREM DE important care trãieºte în colon. el modificã mediul natural al bacter . Printre microbii cei mai comuni organismului uman se numãrã: stafilococul un agent a erob implicat deseori în infecþiile pielii. Unul din motivele pentru care oamenii care fac exerciþii fizice se bucurã de o stare de sãnãtate mai bunã este acela cã efortul pune în miºcare fluxul de sânge ºi de limfã. Scopul formelor de viaþã patogene este sã ATACE gazda atunci când aceasta este slãbitã ºi sup sã unor tensiuni. care favorizeazã instalarea ºi înmulþirea agenþilor anaerobi. pe care le ELIMINà din organism. Cariile ºi placa dentarã Cariile ºi afecþiunile periodontale cum sunt gingivita. Printre ei se numãrã diferite bacterii. ºi E. Când tehnicianul dentar eliminã placa depusã pe dinþi. Procedeul este desãvârºit de o clismã a ficatului pentru dez-acidizarea salivei ºi ridicarea pH-ului. PH-ul redus al salivei. substanþã care dizolvã smalþul dinþilor. sângelui sau urinei reprezintã un semnal de alarmã foarte impo rtant. sau în agenþi facu ltativ anaerobi (microbi care tolereazã oxigenul.

sângerarea gingiilor ºi pioreea ot fi tratate CU UªURINÞÃ cu ajutorul unui aparat simplu ºi ieftin numit irigatorul dentar biomagnetic ca re foloseºte apa platã (vezi pagina xxx ºi pachetul informativ). În timp. pacientul trebuie sã revinã ºi s e supunã din nou ºi din nou aceleiaºi operaþiuni.ilor anaerobe. dar NU împiedicã formarea unei noi plãci. mai bine cumpãraþi-vã un irigator ic ºi rezolvaþi-vã singuri problemele. Adevãrata igienã dentarã ºi controlul asupra corpului este singura metodã care permite împie dicarea formãrii plãcii ºi a degenerãrii dinþilor. fãrã a rezolva definitiv problema. numai cu acordul acestuia! Sã nu uitãm cã tariful unui medic veterinar pentru curãþarea dinþilor unui animal este de 100 de dolari! Dinþii mei sunt curaþi ºi strãlucitori. Aparatul poate fi folosit chiar ºi pentru curãþarea dinþilor câinelui dumneavoast rã evident. Magneto-hidrodinamica 77 . Învelirea dinþilor în plastic este varianta dentarã a alinãrii. dar nu rezolvã problema ºi este destul de costisitoare. Acest aparat simplu vã poate ajuta sã economisiþi o micã av ere din facturile dentare. În loc sã vã curãþaþi la dentist dinþii de douã ori pe an. deºi nu am mai fost la dentist de cinci an i! Iatã cum lucreazã irigatorul ºi de ce ar trebui sã nu existe familie fãrã sã aibã un asemenea aparat în casã. Unii dentiºti acoperã dinþii cu un înveliº din plastic pentru a piedica instalareabacteriilor. Placa. Metoda ajutã. gingivita.

Pe mãsurã ce placa îºi pierde înveliºul protector . Procesul descris mai sus este de naturã electricã ºi poate fi comparat cu ruginirea fi erului sau cu dispariþia ecranelor de aluminiu de la ferestre într-un mediu cu atmosferã oceanicã. M HD foloseºte un electromagnet pentru eliberarea ionilor de hidrogen (H+) din apa pompatã asupra di nþilor. Un corp bolnav tinde sã devinã ªI MAI bolnav dacã omul nu face eforturi sã creeze un mediu sãnãtos în organismul sãu. Protonii de hidrogen încãrcaþi pozitiv (H oxideazã înveliºul protector încãrcat negativ al plãcii prin atragerea electronilor proces numit oxidare. care SE HRÃNESC cu aceastã energie toxicã.Placa reprezintã un câmp energetic negativ. Apa Ionizatã cu Valoare Medicinalã presupune de asemenea un transfer de electroni. Procesul de . aºa cum aratã diagrama de la pagina xx. Procedeul care stã la baza irigãrii biomagnetice este Magneto-hidrodinamica (MHD). Magneto-hidrodinamica este o sintezã a medicinii vibraþionale cu tehnologia. care nu trebuie confundat cu dispozitivele care nu fac altceva decât sã împrãºtie apã. Energia negativã activ eazã virusurile ºi bacteriile patogene. pentru ca aceºtia sã poatã reacþiona cu suprafaþa negativã (-) a plãcii. Înveliºul protector pe care îl secretã bacteriil e are la suprafaþã o sarcinã electricã negativã (-). de când am început sã folosesc acest irigator. nu am mai sesizat nici o prob lemã legatã de degenerarea dinþilor mei. Ese nþa procesului este transferul de electroni. Irigatorul biomagnetic este rãspunsul medicinii vibraþionale la problemele dinþilor! Pãsãrile cu acelaºi penaj ZBOARà împreunã Boala este o expresie a predominanþei energiei negative! Contrar gândirii convenþional e. iriga ul biomagnetic transformã apa într-o substanþã care curãþã eficient dinþii ºi gingiile. Atomii de hidrogen din molecula de apã au o sarcinã elec tricã pozitivã (+). Descope rirea ei a fost salutatã în întreaga lume. rupând astfel ciclul bolii! Nivelul redus de vitalitate reflectã o stare energeticã negativã. Este vorba de un apa erapeutic. Motivul pentru care nu aþi auzit nimic de ea pânã acum are legãtur u uriaºele pierderi pe care le poate suferi medicina dentarã de îndatã ce oamenii se vor trezi ºi vor înþelege cã se pot bucura de MULT MAI PUÞINE probleme dentare ºi cã pot economisi o grãmadã de bani dacã îºi vor cumpãra u plu irigator biomagnetic. bacteriile dispar de la sine din acest mediu devenit ostil pentru ele. Personal. Spre deosebire de dispozitivele stupide care nu fac altceva decât sã împrãºtie apã pe dinþi ºi pe gingii. Un corp plin de toxine NU poate experimenta procesul de reîntinerire pânã când toxinele sale nu sunt neutralizate ºi eliminate din sis tem. energia atrage o energie DE ACELAªI FEL.

myasthenia gravis. NU microbii. ceasul bioelectric va începe din nou sã meargã. MS. artri ta. Astfel. sindromul oboselii cronice. lupisul. Dacã vã racordaþi la corpul bioelectric. astmul. Într-un corp intoxicat. nu din cauza microbilor ºi a microorganismelor. locul ºi maniera în care se va declanºa boala. iar dumneavoast rã vã veþi bucura de o energie nelimitatã ºi de un corp tânãr. rãdãcinile lor se aflã adânc înfipte într-un trup obosit ºi slãbit. energia pozitivã este deturnatã ºi folositã pe tru susþinerea ºi promovarea bolii! EFECTELE pe care le genereazã în ultimã instanþã câmpurile energetice sunt determinate de fu ndalul corpului fizic. punându-vã via la unison cu frecvenþa lui de vibraþie. Altfel spus. fibromialgia sunt acutizate de stres ºi par sã aparã din nimic. ci pentru cã stresul este o stare energeticã ce vine în întâmpinarea NE VOILOR agenþilor patogeni. stresul cautã întotdeauna o cale de ieºire ºi se foloseºte de calea rezistenþei minime pentru a se manifesta. adicã de corpul bioelectric. stresul atacã de regulã o ranã veche sau declanºeazã o boalã la nive lul unei zone slãbite a organismului.detoxificare este la fel de important pentru regenerarea corpului cum sunt alime ntaþia corectã ºi apa purã pentru starea sa de sãnãtate. precum ºi dispariþia c elulelor lui Schwann 78 . Afecþiuni precum hepatita. ci mediul în care trãiesc ei determinã momentul. Ultimele patru boli din lista de mai sus sunt declanºate de dezechilibrul hormonal ºi presupun deteriorarea înveliºului de mielinã care protejeazã fibrele nervoase. Stresul ºi atitudinea noastrã Persoanele aflate într-o stare de stres fizic ºi mental se îmbolnãvesc frecvent. în realitate.

Mucoasele care însoþesc rãcelile ºi gripa reprezintã VEHICULUL prin intermediul cãruia toxin ele sunt eliminate afarã din corp. Contrar credinþei populare. dacã febra urcã prea sus (peste 42o). ea poate afecta protei nele enzimelor din creier ºi . boala apare de nicãieri. Ea reprezintã EFECTUL unei rate metabolice accelerate. Boala se declanºeazã atunci când nivelul de toxicitate DEPêEªTE capacitatea naturalã a corpului de a usþine homeostaza. oamenii par sã se descurce cu stresul atunci când se aflã sub tirul lui.localizate la nivelul sinapselor nervoase de-a lungul axonilor. Sub asediu: febra Existã douã tipuri de stãri febrile: cea localã ºi cea sistemicã. dar de înd atã ce tensiunile dispar. îndeosebi la nive lul colonului (intestinul gros) ºi al apendicelui. sis stare). o atitudine pozitivã nu poate compensa problemele crea te la nivel fizic de acumularea toxinelor ºi de sub-hidratare. frisoane. erupþia intestinelor. F elul în care gândim ºi atitudinea noastrã sunt forþe puternice care ne pot ajuta sã luptãm cu boala ºi sã menþinem o stare bunã de sãnãtate. iar pacientul este PLENAR hidratat. mintea ºi spiritul sunt legate între ele. Aceste celule sp ecializate sunt responsabile de menþinerea unor receptori deschiºi la nivelul neuronilor ºi de transferul semnalelor n ervoase. Aceasta este una din manierele prin care organismul îºi elim inã deºeurile. distrugând bacteriile ºi proteinele virale prin modificarea condiþiilor de mediu (saun a RID vezi pagina xx provoacã beneficii similare. De multe ori. gen aflat la originea. NU utilizeazã cãldura. Febra reprezintã una din cãile prin care corpul s capã de câmpurile energetice toxice. Este extrem de important sã înþelegem cã trupul. în timp ce o boalã sistemicã pune ÎNTREGUL corp sub asediu. Dacã nu i se permite sã treacã de 40o. febrã eliminarea unor gaze foarte urât mirositoare. Un deget infectat reprezin tã o stare febrilãlocalã. fiind o stare de hiper-termogenezã (termo care produce cãldurã. Febra distruge de asemenea elementele cu care se hrãnesc microbii. Pe de altã parte. gata sã câºtige din nou la puncte. flegmã. febra este be neficã ºi serveºte unui scop util. Boala se declanºeazã adesea pe fundalul unui stres puternic sau al gândirii negative c ronicizate. Pe de altã parte. apa sau lumina). dizolvã deºeurile acide ºi ucid agenþii patogeni cu ajutorul energiei razelor infraroºii la distanþã. silindu l astfel sã reacþioneze! Bolile sistemice implicã de regulã: senzaþii de vomã. febra face o treabã foarte bunã. Febra care însoþeºte boala reprezintã modalitatea de a reacþie a corpului la prezenþa unei c ondiþii morbide ºi NU ar trebui sã fie consideratã de rãu augur. Aceste saune terapeutice pãtrund în profunzimea þesuturilor .

Fe ra slãbeºte enzimele proteice ºi reduce electroliþii minerali responsabili de menþinerea tonusului muscular . deci implicit a structurii lor. La asemenea concluzii conduce analiza unifactorialã ( sã asociezi pãduchii cu starea de sãnãtate!! Ai pãduchi = eºti sãnãtos. Cãldura denatu reazã enzimele proteice ale oului. Exemplul este i ustrativ pentru problemele pe care le poate genera un mod de gândire incorect. Spr e exemplu. Medicina ºi societatea au avut de-a lungul timpului o atitudine ciudatã faþã de febrã. Astfel. pânã când acestea mor. în perioada revoluþiei americane. Aditivii ºi coloranþii alimentari au un efect sim ilar. Nu ai pãduchi = vei muri). Tonusul muscular Când temperatura corpului creºte foarte mult aºa cum se întâmplã în accesele de febrã sau î rile de cãldurã enzimele din întregul corp sunt modificate ºi organismul necesitã odihnã la pat. Acest tonus ne permite sã 79 . pãduchii pãrãseau corpul ºi bolnavul murea. proteinele oului îºi schimbã forma. oamenii asociau pãduchii cu sãnãtatea. le modificã forma ºi conduce la solidificarea oului.poate fi astfel mortalã. pe care le distruge prin modificarea en zimelor lor proteice. dacã febra u rca prea sus. Acelaºi efect îl are starea febrilã (generatoare de febrã) asupra bacteriilor. Proteinele denaturate Prin fierbere sau prãjire. la fel ca ºi moleculele hormonilor analogi. coagulându-se.

Terapia colonului reprezintã o intervenþie directã. pentru restaurarea echilibrului corp oral prin eliminarea deºeurilor toxice. Toate medicamentele modificã funcþiile corpului ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. NU existã nici o diferenþã! Cum sã rãmâi sãnãtos pânã îþi vine vremea sã mori Instinctul de supravieþuire ne învaþã sã trãim în armonie cu natura. În realitate. Fãrã el. În traducere. Medicamentele Antibioticele. sau care s-a internat în spital pentru niºte simple analize ºi a ieºit cu picioarele înainte? Dacã veþi aplica lecþiile din aceastã carte. Medicamentele sunt prezentate publicului la fel ca ºi n ecesitatea clorurãrii apeipotabile din marile oraºe sau a folosirii substanþelor toxic e în agriculturã. medicamentul poate fi prescris . Propaganda oficialã face o mare diferenþã între medicamentele prescrise . caresã le înlocuiascã pe cele ale cãror patente au expirat. astfel încât sã NU avem de medicamente! Cine nu cunoaºte mãcar pe cineva care a suferit din cauza efectelor secundare ale me dicamentelor. de aceea. ºi drogurile ilegal . O singurã privire aruncatã asupra CONTRAindicaþiilor prezentate în orice prospect al medicamentelor ar f i suficientã pentru a determina orice om care gândeºte cu adevãrat sã opteze pentru remedii alternative. În accesele de febrã puternicã.stãm în picioare. terapia colonului ºi c lismele se dovedesc extrem de utile. corpu fi ca un jeleu. la nivel fizic. aceastã prezentare ar suna astfel: Dacã beneficiile depãºesc riscurile. Lucrul de care nu se vorbeºte NICIODATà sunt efectele pe termen lung ale medicamente lor asupra organelor vitale ºi glandelor. sã ne ridicãm capul sau sã pãstrãm o anumitã poziþie fizicã. efectul lor pe termen lung asupra corpului este unul dezastruos. Dincolo de propaganda fãcutã de companiile farmaceutice. Muºchii ce controleazã organele vitale îºi primesc comenzile cerebrale prin intermediul sistemului nervos parasimpatic involuntar. În pofida rezultatelor lo parent pozitive pe termen scurt. nici un medicament nu este sigur. ABSOLUT TOATE au efecte secundare. aspirina ºi celelalte medicamente reprezintã forme de chimioterapie. pierderea tonusului muscular nu face decât sã ten sioneze ºi mai mult organelevitale. Noile medicamente su nt ÎNTOTDEAUNA mai scumpe ºi fiecare nouã generaþie de medicamente este mai periculoasã decât precedentele. Foarte mulþi vârstnici iau nu mai puþin de CINCIZECI (50) de pastile pe zi! Efectele pe termen scurt ºi lung al acestor substanþe cu o energie orientatã spre stânga este cum plit. Companiile farmaceutice cheltuiesc sume uriaºe pentru a produce ºi a promova medicam ente NOI . NU veþi mai avea nevoie de sistemul medical ºi nu veþi mai alimenta stati sticile medicale.

remedi ile colonice sunt considerate deseori niºte clisme MAI PROFUNDE. reducându-le eficacitatea (îndeosebi a ficatu lui). iar medicamentele nu fac altceva decât sã tulbure ºi mai tare activitatea organelor vitale. Nu trebuie sã uitãm cã 75% din toxine pãrãsesc prin intermediul FICATULUI. Un ficat funcþional este atât de important pentru sãnãtate încât orice modalitate de recuper are convenþionalã sau alternativã care nu urmãreºte în mod deosebit recuperarea ºi buna funcþio a ficatului sfârºeºte prin a face mai mult rãu decât bine. De altfel. Deºeuril e mucoide sunt o combinaþie 80 . Un remediu colonic bine aplicat eli minã deºeurile mucoide din rect. sub forma bilei ºi a materiilor fecale. Ele lezeazã nef ronii rinichilor (acele filtre care purificã sângele).Medicamentele afecteazã activitatea ficatului ºi suprasolicitã rinichii. din colonul descendent. acele c elule fundamentale care realizeazã mii de reacþii biochimice care ne permit sã rãmânem în viaþã ºi sã ne pãstrãm star Un corp bolnav este un corp aflat sub stare de asediu. Medicamentele distrug hepatocitele ficatului. din cel transversal ºi din cel ascendent. Terapia colonului Cea mai simplã ºi mai rapidã formã a unui remediu colonic este clisma.

În plus. ºi asta numai DACÃ gãsiþi pe cineva dispus sã vã facã o clismã! Acasã aveþi avantajul cã puteþi folosi ca soluþi aþie apa BEV. Clinicile taxeazã de regulã un asemenea tratament cu nu mai puþin de o sutã de dolari sau mai mult . în speranþa cã vei reuºi sã ajungi pe toaletã înainte de a vãrsa punga. Bolnavii de cancer au de regulã valva ileocecalã blocatã pe poziþia deschis. datoratã eliberãrii otrãvurilor. clisma reprezintã un remediu rapid ºi uºor. Toatã lumea ar trebui sã-ºi doteze casa cu un echipament pentru tratamentul colonului. Când devin excesive. Un remediu corect aplicat colonului. Hrana nedigeratã ºi bila (secretatã de ficat) pãtrund în colon prin valva ileocecalã. de apendicitã sau de febre. trusa pentru clisme ºi baia hotelului vã pot feri oricând de o vizitã inuti lã la spital.între mucoase. acest echipament vã poate salva viaþa. dar au avantajul cã dureazã o viaþã. Ele se acumuleazã în ani de zile pe pereþii colonului. trebuie sã ajungã pânã la cecum (la circa doi metri în interiorul rectului). ceaiul lui Rene sau cafeaua. Clisma NU este un substitut pentru un tratament colonic. Este localizatã în cecum. Ea declanºeazã o sumedenie de mecanisme. dar po t depune mãrturiepersonalã în ceea ce priveºte eficacitatea lui pentru o stare de sãnãtate v . Cecumul este locul în care se terminã intestinul subþire ºi în care începe intestinul gros. fo util la nevoie. o pungã de mãrimea unui pumn de care atârnã apendicele (vezi pagina xx) . Apa. terapia colonului stimuleazã activitatea peristalticã ºi eliminarea bilei din f icat ºi din vezica biliarã. ceaiul Kombucha. medicamente ºi materii fecale. Valva ileocecalã controleazã fluxul materiilor fecale între intestinul gros ºi intestinu l subþire. Trusele de duº feminine sunt la fel de utile. Personal. pânã când umplu cecumul. Yucca Herbal Blend. ridicându-te ºi lãsându-te din nou pe vine pentru a umple punga pen tru clisme. Tratamentele pentru colon sunt mult mai plãcute atunci când sunt efectuate acasã decât l a spital. Orice om ar trebui sã aibã la el un sãculeþ pentru clisme (nu costã decât zece dolari). Deºi nu curãþã decât porþiunea inferioarã a colonului. dar eficacitatea ei nu trebuie subestimatã. precedat de o serie de clisme ale ficatului. Echipamentele pentru tratamentul colonului sunt mai scumpe decât trusele pentru cl isme. îndeosebi dacã sunt folosite cu s iringa rectalã pe care o includ. am un asemenea echipament de 19 ani! Este uºor de folosit ºi m ai plãcut decât sã te aºezi pe o podea rece. ele blocheazã valva ileocecalã pe poziþia deschis . îndeo ebi atunci când cãlãtoreºte. care provoacã uneori o tulburare de moment ºi o stare generalã de obosealã ºi iritare. Procedeul poate pãrea neamerican. Colon Prep Formula ºi PAC curãþã colonul ºi ereazã valva ileocecalã. În cazul bolilor grave. care circulã o vreme prin organism (pân a eliminarea lor).

Câinii ºi pisicile Din punct de vedere organic. Dacã aveþi un animal de casã pe care îl iubiþi.ibrantã. P ersonal. Începeþi chiar astãzi ºi veþi ajunge în curând sã strigaþi: Mã simt bine! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre virusul HIV ºi despre presupusa sa progeni turã: SIDA. Întrucât animalele îmbãtrânesc mai rapid decât oamenii. câinii ºi pisicile sunt la fel ca ºi oamenii. deºi merg pe patru picioare. ºi frecaþi-le abdomenul cu pre cursori racemizaþi ai hormonilor. în asoci ere cu toxinele. am asistat de nenumãrate ori la acest miracol petrecut nu numai în cazul animalelor. Klammath Alg e. este foarte uºor sã le ri reîntinerind ºi revenind la viaþã. Veþi afla cã existã o conexiune importantã între buruieni ºi virusuri. de procesul de îmbãtrânire al oamenilor ºi animalelor. vedeþi cu och Hormonii sunt substanþele responsabile de procesul de maturizare. minerale marine racemizate lichide. ci ºi în cel al o amenilor! Eliminaþi 81 . iar apoi. Veþi constata cã animalul dumneavoastrã revine aproape instantaneu la viaþã. PAC. hrãniþi-l cu Biogenic VitaLight. Aceste animale suferã de aceleaºi probleme metabolice cu care se confruntã oamenii. iar corpu rile lor rãspund în mod similar la tratamentele de regenerare ºi reîntinerire. puþinã Yucca Blend.

A linarea (vezi glosarul) este un instrument puternic de manipulare. ªtiinþa medicalã considerã sãnãtatea un joc al cifrelor. cultivi gânduri pozitive. DOVADA noastrã sunt oamenii sãnãtoºi care armonie cu legile naturii. Adevãratul scop al acestui joc est nþinã confuzia oamenilor. Dacã veþi ap lica lecþiile din aceastã carte. Oamenii cu adevãrat orientaþi cãtre sãnãtate ºtiu cã dacã mãnânci alimente nutri ei suficient de multã apã purã. puteþi aºtepta sã mai trãiþi 50-100 de ani. este imposibil sã nu te bucuri de o stare excelentã de sãnãtate. Culm . Dacã eu pot practica sfaturile descrise în aceastã carte.toxinele din þesuturi. Anii de aur Anii de aur ai bãtrâneþii ne afecteazã astãzi mult mai repede decât în vremurile de demult. apare boala. Statisticile ºi alinarea simptomelor Este greu sã vorbeºti despre sãnãtate cu cei ºcoliþi prin metoda ºtiinþificã. ªtiinþa medicalã cunoaºte foarte bine riscurile care însoþesc folosirea medicamentelor. Alinarea îi permite ºtiinþei sã îºi susþinã pe termen scurt adevãrurile ºi sã-ºi batã joc de orice tend tceva. dar lumea lor este clãditã exclusiv pe statistici ºi studii medicale. Nu cã s-ar op Nici vorbã. de care ºtiinþa medicalã se folos eºte din plin. iar viaþa dumne voastrã (ºi a celor dragi) va deveni un miracol permanent. la fel puteþi face ºi dumneavoas trã. îþi pãstrezi intestinele curate ºi faci alte asemenea lucruri (cele descrise în aceastã carte). ªtiinþa medicalã considerã sãnãtatea ºi boala probleme singulare care necesitã rãspunsuri uni azate pe descoperiri . ameþindu-i cu o veritabilã gimnasticã a studiilor ºi statisticilor. Alinarea simptomelor se preteazã de minune acestui joc al cifrelor numit statisticã . ce om onest vã va spune cã nu sunt deloc de aur ! Procesul poate fi descris mult mai corect p rin termenul de îmbãtrânire. Ea le cere oamenilor interesaþi de sãnãtate sã ia parte la jocul sãu statist u sã fie acoperiþi de ridicol. cu sãnãtatea la apogeu. sub pretextul cã nu au dovezi ºtiinþifice . pe care le alternezi cu perioade corespunzãtoare de odihnã. faci exerciþii fizice. Parolele de intrare în lu mea lor sunt statisticile aratã ºi dovezi ºtiinþifice . DOVADA lor constã în milioanele de oameni bolnavi subclinic care depun mãrturie pentru descoperirile medi cinii. Ei trãie sc într-o lume a cifrelor cifre care dovedesc cã ceva este sau nu este aºa cum vor ei. care nu corespunde deloc cu concepþia mea despre un viitor DE AUR. deschideþi receptorii ºi hrãniþi-vã cu SUPER-alimente. Orice om de bun simþ ºtie cã dacã doreºti sã te bucuri de sãnãtate trebuie sã ai grijã de tin contrar.

Scopul meu este sã trãiesc pânã la vârsta de 250 de ani! Dumneavoastrã cât v-aþi propus sã trãiþi? Apa BEV Numele de BEV10 i-a fost dat acestei ape în onoarea profesorului francez Louis-Cla ude Vincent. 10 BEV 82 iniþialele de la bioelectric Vincent. Ce i cu adevãrat interesaþi de sãnãtatea lor cunosc o stare de vitalitate perfectã. De fapt. Fãrã aceste instrumente de manipulare. ei le ignorã. pe care o ating trãind la unison cu legile naturii. savantul care a creat standardele teoretice ale apei de bãut potrivitã din punct de vedere bi ologic pentru organismul uman. ºtiinþa medicalã ºi-ar pierde statutul pe care îl are în f aþa populaþiei ºi uriaºele avantaje financiare care derivã din acesta. Natura le rãsplãteºte eforturile printr-o stare de sãnãtate LA APOGEU. Noi ne mãsurãm rezultatele prin STAREA NOASTRÃ DE TINEREÞE. nu prin statistici ºi boli. acest joc nu este altceva decât un exerciþiu stupid. .ea este cã tocmai aceste medicamente sunt cele care susþin credibilitatea ºi dovezile ºtiinþifice ale medicinii oficiale. Pentru ei. Oamenii cu adevãrat orientaþi cãtre sãnãtate nu se tem de studiile ºi de statisticile ºtiinþe edicale.

· Apa BEV aplicã în organism principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului. a coeficientului POR care corespunde momentului de concepþie ºi a rezistivitãþii sale redu se.Iatã care sunt câteva dintre caracteristicile acestei ape: · Apa BEV amplificã metabolismul celular. Moleculele ei determinã eliminarea deºeurilor la nivel celular ºi dinamizeazã producþia mitocondrialã a moleculei de înaltã valoare energeticã ATP î adrul lanþului de transport al electronilor. Vezi în aceastã direcþie º pachetul informativ. · Apa BEV este un solvent natural cu o mare putere biologicã de dizolvare a toxinelo r din organism. Cei care n u obiºnuiesc sã bea prea multã apã devin mari bãutori ai acestui lichid dupã primul pahar ingerat. · Apa BEV OPREªTE circulaþia mineralelor toxice. a trihalometanilor. · Unitãþile de procesare a apei BEV nu folosesc electricitatea. · Apa BEV este lichidul cu frecvenþa cea mai apropiatã de frecvenþa noastrã biologicã ºi stã baza Apei Ionizate cu înaltã Valoare Medicalã (coeficient POR ridicat). fluorurilor ºi chimicalelor toxice prin organism. Guenther Enderlein. Citind cartea. Cum sã învingem boala lui Alzheimer Cum sã învingem boala lui Alzheimer este o carte care meritã cititã cu orice preþ. clorurilor.000. insuf lându-i acestuia viaþa de care are nevoie. · Apa BEV este EXTREM DE agresivã ºi acþioneazã ca un sistem de transport magnetic lichid cãtre þesuturi ºi celule. veþi învãþa cum puteþi purifica organismul de metalele grele cu ajutorul SOC. datoritã unghiurilor dintre legãturile atomilor sãi. · Apa BEV hidrateazã eficient þesuturile. aºa cã aceastã apã nu conþine emente impure. 1898 . Veþi învãþa de asemenea care este conexiunea hormonalã (vezi pachetul informativ). Bãuturile rãcoritoare sunt încãrcate cu metale grele toxice . 13 Virusurile ºi buruienile Nu existã nici o diferenþã între plante ºi animale . Pânã în an 2005 se aºteaptã ca nu mai puþin de 50. bacteriilor. scãpând astfel e numeroase tulburãri neuronale ºi ale creierului. cloraminelor. viru surilor. · Apa BEV ajutã la menþinerea controlului corporal ºi este foarte bunã la gust. Dr.000 de persoane sã sufere de aceastã boalã. veþi afla din ea de legãtura care existã între plombele pe bazã de mercur ºi declanºarea bolii. Coeficientul POR al acestei ape este foarte apropiat de cel pe care îl aveau ovulul ºi spermatozoidul în m omentul concepþiei fiinþei noastre.

Sfatul nu este rãu.ªtiinþa medicalã cunoaºte foarte puþine lucruri în legãturã cu virusurile. Majoritatea oamenilor cred cã un virus este ceva asemãnãtor cu o bacterie. un microorganism care poate fi prins într-un fel sau altul! Antibioticele nu au nici un efect asupra virusurilor. medi cul vã va spune probabil sã staþi la cãldurã ºi sã beþi multe lichide. dar existã ºi o te ai bunã decât aceasta. Omul de rând nu ºt ape nimic despre acestea. 83 . Dacã aveþi o infecþie viralã.

Virusurile sunt atât de mici încât multã vreme nu au putut fi vãzute decât cu ajutorul micro scopului electronic. gripã. eliminând astfel otrãvurile ºi vi din organism. Virusurile din vremurile noastre În zilele noastre auzim tot timpul de SIDA. o baie fierbinte cu sare ama rã. Virusurile sunt câmpuri energetice ºi au o amprentã energeticã a lor. Dacã dor im sã înþelegem în ce constã un mod de viaþã sãnãtos ºi curat. Un virus este un f ragment de ADN (acid dezoxiribonucleic) sau ARN (acid ribonucleic) protejat de o capsulã proteicã ( un înveliº energetic). herpes. Studenþii la medicinã aflã foarte puþine lucruri despre virusuri în colegiu. dintr-o perspectivã energeticã. virusurile NU reprezintã un pericol pentru gazdã. Aceastã imagine nu este însã completã. aºa cum nici profesorii lor nu înþeleg probabil. Ei nu înþeleg ma e lucru în legãturã cu acestea. Ele sunt clasificate în funcþie de structura lor (ADN sau AR N).O persoanã informatã va face un TRATAMENT AL COLONULUI. un paradox ºi un stãpân de sclavi. Este important sã înþelegem conexiunea care existã între aceste forme de viaþã zdrenþuite ºi pro bãtrânire. Virusurile nu se pot reproduce singure. Cel mai bun tratament pentru orice tip de condiþie viralã este prevenirea ei. virusurile apar ºi preiau controlul asupra maºinãriei celulare. trebuie sã aflãm care sunt condiþiile în care prolif rusurile. înlocuit mai recent de microscopul condensor Nassens. metodele de reproducere ºi de locul în care se manifestã mai întâi în organismul gazdã. neputându-se reproduce ºi fiin ncapabile sã execute singure funcþiile unei vieþi normale. deci implicit asupra vieþii noastre pe nivelul energetic subtil. sindromul oboseli i cronice ºi mononucleozã. În consecinþã. cãc i mediul în care trãiesc nu este propice pentru proliferarea lor. va lua o gurã de whisky ºi câteva capsule de SOC. Virusurile existã în zona crepuscularã dintre viaþã ºi moarte. dar ele nu sunt nici moarte. de origine. NU li se spune stude nþilor de unde provin aceste virusuri ºi cum trebuie abordate ele. hepatitã. Virusurile sunt în întregime dependente de energia generatã ÎN INTERIORUL celulei-gazdã. Dacã le creãm un mediu propice prin pierderea controlului asu pra corpului nostru. modul de transport. Un virus este o anomalie. ghimber ºi peroxid de hidrogen. Un om informat nu va aºtepta sã i se spunã cã trebuie sã îºi cureþe intestinele. ªtiinþa NU considerã virusurile forme de viaþã. dar într-un corp sãnãtos. se poate spune cã virusurile nu . Aceste stãri virale afecteazã milioane de contemporani ai noºtri. Fiind practic om niprezente. este IMPOSIBIL sã fie evitate. Ele sunt organisme OPORTUNISTE la fel ca ºi bacteriile.

În mod normal. La fel ca ºi verii lor. etc. dar NUMAI DACà îi asigurãm mediul necesar pentru ca acest proces sã se poatã desfãºura. câmpurile noastre energetice s unt dezechilibrate. animale sau oameni! Virusul HIV ºi SIDA HIV (virusul imunodeficienþei umane) este virusul asociat cu diferitele manifestãri ale SIDA (sindromul deficienþei autoimune). Un virus limfotrofic produc e o schimbare în anumite celule care existã în interiorul fluidelor limfatice. Ace asta constã în a scãpa pãmântul de formele slabe de viaþã. precum HTLV I. HIV se foloseºte de o enzimã numitã transcriptazã inversatã care îi p rmite sã infecteze inversat organismul gazdã. virusurile au o sarcinã de îndeplinit. observãm cã acesta es te alcãtuit din: limfo lichidul apos ºi curat din sânge. indiferent dacã este vorba de plante. sistemul imunitar poate anihila activitatea viralã. De aceea HIV mai este numit ºi retrovirus (retro înseamnã ult erior sau inversat).au acces la maºinãria celularã a organismului gazdã decât dacã omul le permite acest lucru. HTLV se referã la virusul limfotrofic care atacã celulele T. Dacã suferã mutaþii. restaurând homeosta za. trof schimbare. bacteriile ºi fungii. ºi ic care þine de. Atunci când ne aflãm în condiþii de stres mental sau fizic. 84 . virusul HIV capãtã alte nume. pierzând controlul a supra corpului sãu. mai puþin corpusculii (amintiþi-vã de acel fluid limpede care curge dintr-o ranã atunci când se vindecã). Sistemul imunitar este doar unul din aceste sisteme. II sau III. iar sistemele de protecþie ale corpului sunt ameninþate. Dacã analizãm cuvântul limfotrofic.

ele sunt prezente în or . în el apare un sindrom de probleme numit SIDA. sifilis. iar sistemul imunitar slãbeºte. Când sistemul organic este infectat cu virusul HIV. so uþia idealã constã în folosirea acestei ape. SIDA nu este un virus SIDA nu este un virus. viermi inelari. Sabotajul Retrovirusurile cum este HIV saboteazã baza de informaþii genetice ale celulei (ADN sau ARN). indicând lipsa prezenþei virusului HIV. Aºa se explicã de ce de m lte ori eºantioanele de sânge dau rezultate negative la testele anti-SIDA. hepatitã. NOTÃ: oamenii care beau Apã Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicalã. NU usurile sunt duºmanul! Împreunã cu verii lor. Procesul descris mai sus este predictibil ºi chiar de aºteptat într-un organism bogat în toxine. infecþii cu ciuperci. slãbesc ºi mai m lt funcþionarea celulelor T. sifonând energia ATP produsã de mitocondriile celulare ºi preluând controlul asupra reze rvelor energetice ale corpului. De altfel. Aceastã clasã de vi rusuri este OPORTUNISTà ºi genereazã de regulã moartea ca urmare a unor infecþii la nivelul cavitãþii pie tului.. El este un sindrom secundar provocat de un sistem imunita r slãbit. muºcãturi de insecte. O limfocitã este aºadar o celulã din fluidul limf atic. care se îmbãiazã ºi care fac în ea îºi pot lua definitiv adio de la bolile infecþioase. Virusurile genereazã un adevãrat rãzboi în proteinele plasmatice (în fluidele limfei) CUMULT TIMP ÎNAINTE ca acestea sã aparã în sânge. inclusiv soia ºi canola. Contrar credinþei populare. niºte limfocite produse de glanda timus. cum este pneumonia. Dacã suferiþi de herpes. ochi înroºiþi. piciorul atletului. vorbim de celulele T. cangrenã. ci din cauza unor complicaþii secun dare. fungii ºi ciupercile. bacteriile. SIDA nu este o boalã de origine homosexualã. Majoritatea fa c parte dintr-o campanie de dezinformare orchestratã cu bunã ºtiinþã pentru a menþine o stare de confuzie generalizatã. câmpurile energetice ale corpului îºi schimbã direcþia de rotaþie. etc. cum sunt cele din plãmâni sau din piept). cum este pneumonia (de fapt. Practic. moartea se produce atunci când mitocondriile din interiorul celulelor nu mai reuºesc sã producã suficient ATP pentru a ne menþine în viaþã). centrul sistemului imunitar. HIV este un adenovirus (aden cavitate. fo arte puþine lucruri din cele care au fost comunicate opiniei publice în legãturã cu SIDA sunt reale. bolnavul nu moare de SIDA. Scopul virusului constã în uciderea gazdei ºi în eliberarea pãmântului de încã un organism slab. în timp ce se reproduc exponenþial.Celulele T Virusul HIV are o afinitate deosebitã pentru celulele T. orientânducãtre stânga. Cyte înseamnã celulã. Pe mãsurã ce toxinele din plasmã se acumuleazã. În cazul de faþã. Alimentele nesãnãtoase.

dem onstrate printre alþii de dr. care nu digerã ºi nu îºi absorb bine hrana. Virusurile nu îi atacã decât pe oamenii cu organisme foarte toxice. Proliferarea viralã reprezintã o confirmare a faptului cã existã probleme serioase. Ele nu sunt altceva decât forme polim orfe mutante de viaþã carenu se manifestã DECÂT atunci când omul PIERDE controlul asupra co pului sãu. consumul apei cu un înalt potenþial POR. ªtiinþa medicalã a perpet uat mitul sterilitãþii sângelui. al DiSorb Aid. absolut de necontestat. Împreunã. degradate. sângele NU este un mediu steril. care mãnâncã alimente mo arte.ganismul nostru încã din momentul fuziunii dintre spermatozoid ºi ovul. 85 . în pofida tuturor evidenþelor contrare. care ar trebui sã ne dea de gândit. clismele la ficat ºi ter apia colonului contribuie la revenirea corpului pe culmea stãrii sale de sãnãtate. arãtându-ne cã avem un organism slãbit. favorabil înmulþirii virusurilor. care sunt constipaþi ºi anaerobi. Sângele NU este steril Contrar afirmaþiilor medicilor. Guenther Enderlein ºi de Gaston Nassens ºi prezentate în lucrãrile de mare valoare U cigaºii ascunºi ºi Procesul ºi judecarea lui Gaston Nassens (vezi pachetul informativ).

avocaþi. Corpurile bãtrâne nu se mai pot regenera di n cauza insuficienþei moleculelor de ATP. Virusurile furã energia ATP a corpului. companiile fa rmaceutice ºi sistemul medical actual ar risca sã piardã mii de miliarde de dolari. intrând într iclu alcãtuit din 21 de etape care conduce direct la cimitir. nu sunt afectate de virusuri. Cea mai bunã DOVADÃ a acestei afirmaþii sunt milioanele de morþi ºi de muribunzi din cauza acestei boli! Adevãrata soluþie este un mod de viaþã sãnãtos. Bolile nu sunt altceva decât niºte rãzboaie energetice . El a descoperit cã prin pierderea controlului asupra organismului. Tumorile canceroase reprezintã câmpuri URIAªE de energie negativã ce controleazã în tregul metabolism. Deºi deþineþi cheile c aºterii. Gloanþele magice ale medicinii convenþionale sunt comple t inutile pe câmpul de luptã al cancerului. Dacã informaþiile prezentate mai sus ar fi fãcute publice ºi predate în ºcoli. scribi. Recunoaºterea fa ptului cã sângele NU este steril ar conduce la contestarea Teoriei Microorganismelor. Viaþa a fost fi o sãrbãtoare. mai exact asupra ech ilibrului energetic al acestuia. nu un recviem. reproducându-se. . farisei. pe care o utilizeazã pentru a se multiplica ºi pentru a genera cancere. alcãtuit din trei etape. detoxifierea imediatã a þ turilor ºi restaurarea dezechilibrelor hormonale. Din pãcate. încãrcate pozitiv. nu numai cã nu intraþi în împãrãþie. Milioane de oameni au suferit ºi au murit inutil din cauza acestor minciu ni acceptate. Acest ea din urmã nu pot ataca decât þesuturile slãbite de toxine. Orgoliul ºi lãcomia împiedicã ºtiinþa medicalã sã respingã teoriile false care au stat la baz pânã în prezent.Orice formã de viaþã conþine seminþele propriei sale distrugeri în chiar fluidele sale vital Asta dorea sã spunã dr. dupã cum se plângea Hosea: Oamenii mei pier din cauz a lipsei de CUNOAªTERE . care stã la baza actua lei medicini alopatice. Virusurile cancerului prolifereazã numai în organismele anaerobe. iar gloanþele cu care trag sunt gloanþe de energie negativã. pe care ºi-l subordoneazã propriei sfere de influenþã. în care s-a creat un mediu anaerob. dar îi împiedicaþi ºi pe cei care ar dori sã intre . Un corp de zechilibrat are un sistem enzimatic ineficient ºi o cantitate insuficientã de oxigen. Enderlein atunci când afirma cã nu existã nici o diferenþã între animale te . Un organism anaerob este un organism BÃTRÂN. ale cãror celule sunt încãrcate de sodiu. Dupã cum spunea Christos în Evanghelia dupã Luca: Vai vouã. microbii ies automat din ciclul lor sãnãtos de viaþã. Sarcina electricã a celulei Celulele ºi þesuturile puternice. Numai în aceste condiþii pot prelua virusurile controlul asupra maºinãriei celulare.

oxidând alimentele cu care se hrãnesc acestea. Pacienþii bolnavi de emfizem rãspund bine la terapia prin o zon. reprezintã o bunã protecþie împotriva bolilor de iarnã. fungii. Terapia prin oxigen poate fi utilã în tratamentul tumorilor canceroase. Acasã. Acesta este uºor de folosit. De aceea. terapia prin ozon poate fi la fel de eficientã. Eficacitatea lor are la bazã cantitatea sporitã de oxigen disponibil ºi instabilitatea lor molecularã. puteþi folosi un generator de ozon cu valoare medicinalã . care va purifica aerul ºi va uºura problemele respiratorii. care le permite sã renunþe cu uºurinþã la un atom de oxigen. Administrat intravenos sau prin infuzie de apã ºi rect ori în vagin. Din pãcate. casã ar trebui sã fie înzestratã cu un asemenea generator de ozon. parþial datoritã oxidãrii poluanþilor din casã ºi parþial datoritã eliminãrii mediului microbian din covoare ºi draperi . de care depinde forma sinusoidã a moleculei de apã (ilustratã la pagina xx). din casã ºi dinmaºinã. Cel pe care 86 . ciupercile. foarte puþine aparate din cele care se gãsesc p e piaþã pot produceozon cu valoare medicinalã . Vindecãtorii c alificaþi injecteazã uneori H2O2 sau O3 direct în tumorile canceroase. Ozonul cu valoare medicinalã distruge sporii patogeni. obþinând rezultate bune. Oxigenul este un element cu o mare putere mag neticã.Forme utile de oxigen Peroxidul de hidrogen (H2O2) ºi azotul (molecula cu trei atomi de oxigen. În plus. Mirosul de þigarã dispare din h aine. O3) sunt produse utile. Este important sã ÎNÞELEGEÞI cã ozonul în ca iritã membranele mucoase ale cavitãþii sinusurilor ºi plãmânilor. microor ganismele ºi virusurile din praf. trebuie sã vã procuraþi echipament corect.

restaurarea auzu . Poate fi folosit ºi în maºinã pentru a neutraliza efectele gazelor din trafic (vezi pachetul info rmativ). Ignoraþi aceste articole ºi urmãriþi un program de exerciþii moderat ºi echilibrat. Oamenii fac suficiente exerciþii atunci când îºi curãþã casa sau când ies sã ducã gunoiul în curte . Miºcarea sângelui ºi a limfei reduce a ularea deºeurilor toxice în organism ºi creeazã un mediu ostil agenþilor patogeni. S-au scris foarte multe despre beneficiile exerciþiilor aerobice. Citeam într-un articol recent : Beneficiile exerciþiilor aerobice au fost supraestimate. Vã asigur cã este una din ce le mai importante piese din echipamentul pentru sãnãtate de care aveþi nevoie.îl utilizez acasã la mine este dublat de un generator de ioni ºi este înzestrat cu o fun cþie de autocurãþare. corpul are nevoie de MIªCARE. pentru ca sângele sã fie circulat mai rapid de pompa ini mii. mai întâi în faþã ºi apoi cãtre spate. Ambele proceduri sunt extrem de utile pentru regenerarea pãrului. Picioarele nu trebuie sã pãrãseascã nici o clipã salteaua. pânã o uºoarã senzaþie pulsatilã. Orice extremã se traduce prin: abu z! Buna circulaþia a sângelui este o premisã a unei stãri bune de sãnãtate. Un simplu roller (aparat de masaj) pentru limfã sau o saltea elasticã îmbunãtãþeºte radical circulaþia fluidelor ºi a deºeurilor printr-un cu toxine. Oamenii care vor accepta aceastã idee nu vor avea decât d e suferit ºi vor îmbãtrâni mai rapid! La fel de malefice sunt articolele care promoveazã exerciþiile aerobice în exce s. Efort ul fizic intensificã circulaþia sângelui ºi a limfei ºi amplificã nivelul de oxigenare a plasmei ºi a celulelor. De aceea. dupã care îmi fac un masaj VIGUROS cu rollerul pentru limfã. Oamenii care fac regulat exerciþii fizice se îmbolnãvesc mai rar. fac exerciþi i pe salteaua elasticã în fiecare dimineaþã ºi seara. Salteaua elasticã Salteaua elasticã (vezi pagina xxx) este o mini-trambulinã. susþinând cã nu avem nevoie de aceste exerciþii. Pentru a-ºi putea pune în ci rculaþie aceste fluide. Exerciþiile fizice ºi virusurile Exerciþiile aerobice sunt cruciale pentru o stare bunã de sãnãtate pe termen lung. Exerciþiile contribuie la revitalizarea organelor ºi glandelor ºi accelereazã detoxificarea sistemului. Nimic nu poate fi mai fals! Este în mod evident o campanie de dezinformare iniþiatã de experþi pe socoteala opiniei publice. Salteaua are un diametru de circa un metru ºi se ridicã la 15 centimetri deasupra solului. Recent. Senzaþi ilã este generatã de miºcarea fluidelor extracelulare DINTRE celule. urmatã de rotirea împreunã a braþelor. presa a în ceput sã ridiculizeze aceastã idee. un mod de viaþã sedentar se traduce printr-o invitaþie deschisã adresatã bolii. Maniera corectã de folosire a saltelei este cu tãlpile lipite de ea (deci nu pe vârfuri). Personal.

ºi deci nu trebuie ignorat. albirea ºi subþierea pãrului. Cu cât veþi bea o cantitate mai mare de ceai Kombucha vechi de 14 zile. ochilor ºi urechilor se colmateazã. proces care este urmat de apariþia SEMNELOR bãtrâneþii chelire. astfel încât ficatul sã le poatã imina prin intermediul bilei. Culoarea lor indicã nivelul de toxic itate al substanþelor respective. ºiîmbunãtãþirea tonusului pielii. Aspar-Max. Majoritatea acestor probleme pot fi inversate prin folosirea unor produse precum Yucca Blend. În plus. În mod evident. NU este un semn bun. a vederii. cu atât mai accelerat va fi acest proces de curãþare. care explicã de ce existã atât de multe femei care se umflã înainte d lul menstrual. PAC ºi a prec ursorilor racemizaþi ai hormonilor. Virusurile ºi paraziþii din alimente Aþi observat vreodatã cã legumele ºi fructele sunt acoperite de un fel de mucegai care l e stricã? Acesta este nivelul cel mai radical al creºterii paraziþilor. Soia ºi canola TREBUIE evitate. Folosirea saltelei elastice trebuie urmatã imediat de un masaj limfatic pentru a s timula activitatea limfei subcutanate ºi pentru a pune în circulaþie deºeurile toxice. capila rele extrem de fine ale scalpului.lui. Edemul (retenþia apei) este un SEMN al stagnãrii fluidelor care NU treb uie ignorat! El are ºi o componentã hormonalã. surzenie ºi probleme oculare. îndeosebi la nivelul picioarelor. 87 . riduri. ele previn stagnarea deºeurilor pr teice în plasmã. Capul primeºte nu mai puþin de 40% din sângele ºi toxinele pompate de inimã. În timp.

Experþii nu au fãcut altceva decât sã tulbure echilibrul naturii. care murdãresc planeta ºi creeazã acele cumplite co mplicaþii hormonale de care suferã deopotrivã femeile ºi bãrbaþii (citiþi în aceastã direcþie secþiun furat ºi pachetul informativ). Ridzon vorbeºte de buruieni care au atins o înãlþime de peste 1. aducând asupra întregii um anitãþi blestemul bolii ºi al deteriorãrii rapide a sãnãtãþii. iar ele nu înþeleg sã renunþe la sarcina primitã! Leonard Ridzon este fermier. Primãvara tãcutã. Exp erþii le spun fermierilor sã foloseascã îngrãºãminte ºi substanþe chimice pentru a feri plantele de dãunãto buruieni. Sarcina lor este sã protejeze pãmântul-mamã ºi sã scoatã în evidenþã a comise asupra solului ºi aerului cu ajutorul microbilor.2 metri! Rolul buruienil or pentru sol este similar cu cel al agenþilor patogeni pentru viaþa animalã. Verdele. Deºi par sã fie o veritabilã problemã. astfel încât microbii sã le poatã descompune pentru a se reîntoarce sol sau în atmosferã . pesticide ºi erbicide. primãvara este chiar mai tãcutã decât atunci când a fost scrisã cartea. griu l ºi negrul sunt nuanþe intermediare. Cartea reprezintã o lecturã obligatorie dacã doriþi sã î mai bine natura dilemei cu care ne confruntãm. Singurii care plãtesc preþul sunt oamenii Buruienile ºi procesul de îmbãtrânire Priviþi buruienile! Cu toate cantitãþile uriaºe de erbicide aruncate asupra lor.Albul reprezintã nivelul de toxicitate minim. Este unul din acei Vrãjitori în viaþã de care vorbeam ºi unul din cei mai originali gânditori pe care i-am cunoscut vreodatã. buruienile cresc din ce în ce mai înal Ele suferã mutaþii! Natura le-a încredinþat un rol de îndeplinit. ele nu fac altceva decât sã reacþioneze la schi de la nivelul solului ºi al aerului. iar roºul nivelul maxim. ele reuºe sc sã supravieþuiascãºi sã prolifereze. Ambele trebuie citite. Ei i-au co pe fermieri sã foloseascã îngrãºãminte chimice puternice. A scri s cãrþile Conexiunea carbonului ºi Ciclul carbonului. Ele prolifereazã ºi curãþã so de formele slabe de viaþã. Fructele din magazine nu mai au nici un gust ºi aproape cã nu mai conþin minerale. Fungii catifelaþi ºi pufoºi reprezintã acelaºi lucru. Misiunea oricãrei buruieni este de a abso rbi câmpurile energetice toxice din atmosferã ºi din sol. ultimele douã c d niºte hormoni analogi EXTREM DE puternici. cu atât mai cumplitã este rãzbunarea acesto r dãunãtori asupra produselor finite! Natura NU poate fi înºelatã. Oamenii îmbãtrânesc mai rapid ºi mor mai curând cã ceea ce aceºti experþi numesc hranã ! Este vorba de aceiaºi experþi pe care Rachel Carson i-a des ris în mod satiric în best-seller-ul ei. Experþii îºi dau de multã vreme cu pãrerea în legãturã cu hrana pe care o ingerãm. un om care iubeºte pãmântul. În fiecare an. Cu cât aceste substanþe sunt folosite mai intens. La ora actualã.

Toate acestea sunt SEMNE. dar o întrebare incorectã genereazã un rãspuns incorect. Bolile sunt avertismente ale morþii. in fericire. existã destule rãspunsuri CORECTE la întrebãrile pe care ni le-am pus pânã acum. Noi ne 88 . Rãspunsurile Orice întrebare implicã un rãspuns. ele ilustreazã o populaþie de oameni bolnavi ºi o violenþã în creºtere. Buruienile nu sunt niºte excentricitãþi ale naturii. La nivel subclinic. la fel cum nu este întâmplãtoare prezenþa microorganismelor în alimente sau a vi rusurilor în trupurile noastre.într-o stare sãnãtoasã. Proliferarea buruienilor dãunãtoare n u reprezintã un accident. ªtiinþa pune întrebãri parþiale de multe ori chiar întrebãri greºite ºi MITIZEAZà rãspunsurile la ele. noi declanºãm un adevãrat rãzboi cu ! Dacã otrãvim plantele pe care le-a creat Dumnezeu ºi poluãm aerul. Privire de ansamblu Dacã folosim diferite otrãvuri împotriva pãmântului-mamã. care conduc mai devreme sau mai târziu la diagn osticul medicilor. deºi nu le v gãsi nici în presã. nici în literatura de specialitate. Nu veþi gãsi aici decât rãspunsuri parþiale sau in omplete. nu trebuie sã ne mirãm de consecinþe.

Aceste energii anormale produc mutaþii ale copiilor noºtri. . dând afarã conþinutul otrãvit pe care l-a îng e nevoie. La fel ca ºi Marea Piramidã. În acest fel. Întrucât pro enea din mediul academic. Pãmântul-mamã vomitã Pãmântul-mamã este bolnav de moarte! El vomitã. cãrarea îngu tã pe care puþini oameni o gãsesc. încercându-se în continuare ºtergerea amintirii ei din conºti inþa noastrã colectivã. Câmpurile energetice toxice create de om modificã viaþa pe nivelul ei subtil. dar conduce într-un loc în care nu existã boalã ºi în care îmbãtrânirea n oduce. ADEVÃRUL nu poate dispãrea însã. al cãror preþ este plãtit colectiv de cãtre toþi locuitorii pãmântului. cu preþul ADEVÃRULUI pe care l-a revelat. Rãspunsul sãu este singurul pe care îl cunoaºte: virusuri ºi bacterii. Sindromul Tunelului lui Carpal. ciudate. o parte din aceastã energie a morþii est e eliberatã în spaþiul cosmic. Unele sunt camuflate. Pãmântul ºi locuitorii sãi strigã disperaþi: Do suntem bolnavi! Un cuvânt din partea autorului Procesul de îmbãtrânire are numeroase aspecte. Cãutaþi aceastã cale ºi veþi redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor discutã despre transferul de energie. Presiunea anormalã creatã de forþele energetice negative afecteazã stratul de ozon. vindecarea prin pl asarea mâinilor pe corpul pacientului. Toate acestea sunt rezultatul direct al cercetãrilor ºtiinþi fice ºi al banilor folosiþi în scopuri MALEFICE. a murit la scurt timp dupã publicarea lucrãri i ei. Mai devreme sau mai târziu. fenomene me teorologice anormale. care se deschide ºi seînchide periodic. ºtiinþa a proclamat-o o vrãjitoare. Gaura din stratul de ozo n nu este accidentalã. rad iaþii ºi iradierea mâncãrii. În realitate. totul devine exagerat de simplu. lucru care asalvat-o de rãzbunarea celor a cãror urã imensã a declanºat-o. cuptoarele cu microunde. N ici chiar astãzi nu s-au stins ecourile acestui rãzboi. înainte ca toate fiinþele vii de pe planetã sã moarã sufocate. nutriþiei ºi medicinii. Inundaþiile ºi dezast e naturale de toate felurile nu sunt haotice. Au ars-o pe rug. El reprezintã întotdeauna calea cea dreaptã.aflãm în rãzboi cu toate fiinþele vii de pe aceastã planetã ntru acest lucru! inclusiv cu noi înºine ºi plã Rachel Carson. el existã pur ºi simplu. Cal evãrului este dreaptã ºi îngustã. inundaþii ºi buruieni. planeta va nimici aroganþa atacurilor noastre. Orice om cu o fãrâmã de bun simþ ºtie cã lucrurile nu sunt corecte. autoarea Primãverii tãcute. dar se potrivesc atât de perfect unele cu altele încât dacã ajungem sã înþelegem CUM se produce acest fenomen (al îmbãtrânirii). Procesul de industrializare aºa cum îl cunoaºte noi este incompatibil cu pãmântul. îndeosebi experþii în domeniile ºtiinþei. Uraganele care ne afecteazã pe toþi nu sunt întâmplãtoare. ADEVÃRUL este simplu.

livrând oxigenul ºi substanþele nutritive necesare ºi e liminând deºeurile toxice. Fotografiile au fost fãcute cu ajutorul unui microscop Nikon Opithat cu o lampã de 100 de waþi ºi un condensator Nass ens cu o putere de mãrire de 15.000 de ori. Comparaþii între diferite tipuri de apã 89 . Efectul este produs ca urmare a deºeurilo rgetice negative din sânge. Magneþii ºi produsel e magnetizate produc un efect similar asupra fluidelor corporale. Fotografiile surprind celulele roºii din sânge (care nu au nucleu). ceea ce explicã efectele lor terapeutice . Sângele sãnãtos nu se adunã (monedele sunt libere. Sângele îngroºat aratã ca niºte fiºicuri cu bani. nu adunate într-un fiºic).Ilustraþie Efectul Rouleau Înainte Dupã Eliminarea efectului Rouleau din sângele viu la o orã dupã ce omul a bãut minerale marin e ionizate lichide. putâ trece cu uºurinþã prin cele mai delicate capilare.

Costul unui galon este de aproximativ 0. Nu aplicã aproape deloc principiile rezonanþei ºi transferului. Permite acumularea în timp a microbilor ºi toxinelor. Apa distilatã: este o apã moartã din punct de vedere biologic.78 l itri). Timpul de expunere la carbon este zero. Potenþialul POR este sub ce l al punctului de concepþie (BEV). Reduce frecvenþa de vibraþie a corpului. Are efecte lente. Eliminã parþial bacteriile. . inclusiv paraziþii.2 dolari. oferã o senzaþie mãtãsoasã . virusurile ºi paraziþii.5% din substanþele contaminante. Costã circa 5-10 dolari galonul (3. Apa îmbuteliatã: are o puritate îndoielnicã. virusurile. Are un potenþial POR m ult mai înalt decât cel din momentul concepþiei. TCE. Cartuºele ceramice se pot sparge sau gãuri cu uºurinþã. Are o calitate mai înal un gust mai bun decât apa distilatã. Unghiurile inter-atomice ºi moleculare sunt modificate. metalele g rele. în schimb. 5-0.Apa ionizatã cu înalt potenþial terapeutic: porneºte de la apa BEV. Permite proliferarea microbilor. Este extrem de purã (eliminã pânã a 99. Apa purificatã prin filtre de carbon/ceramice: are un nivel rezonabil de puritate. Existã documentaþie disponibilã ºi reprezintã o bunã investiþie. Implicaþiile pe termen lung asupra stãrii de sãnãtate depãºesc orice imaginaþie. Apa purificatã prin filtre ceramice: oferã o puritate redusã. parþial purificatã. Folos principiul rezonanþei pentru a ridica potenþialul POR ºi principiul transferului pentru a acceler a metabolismul. Are un efect de eliminare a contaminanþilor.150. care nu corespunde frecvenþei energetice a corpului uman. În gurã. cl oruri. Nu asigurã restructurare BEV. Potenþialul POR este la nivelul momentului concepþiei. ºi o apã redusã folositã (în aceeaºi þarã) pentru a inversa artrita. Include o apã oxigenatã folositã în Japonia pentru a trata/preveni infecþiile pielii. ºi sunt scumpe. Consumã foarte multã electricitate. Timp de expunere la carbon limitat. Are un gust rezo nabil. Calitatea apei produse diferã foarte mult. dar nu are efect de auto-purificare. cloramine). Nu are efect de auto-purificare. modul de operare este ieftin. Dinamizeazã producþia ATP-ului mitocondrial. Costul unui galon este de aproximativ 0. radioactivitatea. Energizeazã corpul. Apa obþinutã prin osmozã inversatã: este parþial purificatã (75-90%). Este scumpã. THM.8 dolari. Are un gust plãcut. chimicaleleorganice toxice). Apa BEV: este o apã bioactivã. Producerea ei nu implicã folosirea electricitãþii. Costul unui g alon este de aproximativ 0.4 dolari. Apa are un potenþial POR redus. Neces itã o întreþinere continuã.15-0. pe frecvenþa corpului uman. diabe atacurile de cord ºi cancerul. Este excelentã la gust. dar are un cost de înlocuire ridicat. bacteriile. Producerea ei este destul de costisitoare. Concentreazã gaze volatile (PCB. Structura apei este distrusã. Are un gust plat ºi un potenþial POR negativ.

chimicalele radiomimetice mimeazã radiaþia nuclearã.Apa înseamnã ceva mai mult decât un lichid! Apa este un ALIMENT! Hormonii analogi Chimicalele radiomimetice existã pretutindeni în jurul nostru. Ei atacã receptorii corpului. Dupã cele trei luni. Procesul r staureazã funcþiile corporale. Este nevoie de un i nterval de timp de 90 de zile pentru a deschide receptorii ºi pentru a goli corpul de moleculele hormonilor analogi. Pesticidele ºi erbicide le fac parte din aceastã categorie. Aºa cum le spune numele. deopotrivã la bãrbaþi. FÃRà sã fie totuºi originali. Rãtãciþi la 180o 90 . ºi singura cale prin care vã puteþi elibera de ele constã în polizarea receptorilor ºi oxid a acestor substanþe oribile cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. la fel ca ºi hormonii pe care ni-i prescrie doctorul. Substanþele chimice analoage fac ca organis mul sã devinã un adevãrat iad. nemaifiind capabil sã îºi monitorizeze ºi sã îºi controleze singur trupul. Hormonii analogi acþioneazã la fel ca ºi cei originali. DDT-ul est e un bun exemplu de radical liber radiomimetic. dupã care omul devine prizonieru l lor. femei ºi animale. Clismele la ficat accelereazã dramatic procesul de purificare. puteþi spune însã cã v-aþi redobândit controlul asupra organismului dumneavoastrã.

Aºezarea mâinilor pe trupul pacientului bolnav Un exemplu de energie pozitivã care curge între lumea vizibilã ºi cea invizibilã este cel oferit de practica aºezãrii mâinilor pe trupul pacientului bolnav. Toþi sunt bãtrâni ºi bolnavi. Acest conflict între câmpurile energetice se petrece în lumea invizibilã o lume pe care NU o putem vedea. în schimb. Guenther Enderlein. Urmaþi sfaturile experþilor ºi vã veþi accelera singuri îm rânirea. Pe de altã parte. Aproape cã nu existã religie care sã nu desc . cã soia ºi canola sunt bune pentru noi. cã alimentele lichide înlocuiesc cu succes apa. pentru cã trãiesc în MINCIUNÃ! 14 Un proces de zi cu zi Forma de viaþã cea mai ostilã o reprezintã fungii. ºi ceea ce spun ei este fals.Ni se spune tot timpul sã ne ferim de soare pentru a nu ne îmbolnãvi de cancer. cã activitãþile zilnice prin casã. care sunt întotdeauna prezenþi în þesutur ricãrui cadavru. cã trebuie sã evitãm ouãle. ºtim cã corpul bioelectric es te un corp complex. Toate aceste afirmaþii sunt false. cã nu trebuie sã mâncãm carne roºie. cã nu existã nici o difere aminele de sintezã ºi cele din alimente. cã v rianta ºtiinþificã a unei diete echilibrate ne face bine. carnea de pui este bu ntru organism. cã nu trebuie sã mâncãm unt. cã tutunul ºi fumatul pasiv au o legãturã cu cancerul la p cã alcoolul în cantitãþi moderate ne face bine. este su ficient sã-i priviþi pe experþi . 1916 Trãim într-o lume fizicã ºi percepem boala ca fiind un proces fizic deoarece îi putem vedea simþi ºi mãsura EFECTELE la nivelul corpului fizic . inclusiv ducerea guno iului. Procesul de îmbãtrânire se petrece în aceeaºi lume izibilã. cã alimentele procesate sunt la fel de sãnãtoase ca ºi cele cru de (dacã materiile prime care au stat la baza lor au fost sãnãtoase). cã trebuie sã luãm suplimenþi pe bazã de calciu pentru a evi a osteoporoza. cã boala este un rezultat al invaziei mic robilor ºi cã genetica poate controla totul. parþial fizic. iar adesea ºi în þesuturile pacienþilor bolnavi . grãbindu-vã astfel moartea. dar ºi mai bun este peºtele. parþial energetic. cã trebuie sã luãm aspirinã. Dacã doriþi dovezi cã ceea ce spun eu este adevãrat. Dr. echivaleazã cu exerciþiile aerobice. cãci aceasta este dãunãtoare. ªtim de asemenea cã boala este manifestarea unui confl ict între câmpurile energetice în care predominã cele cu energia orientatã cãtre stânga. El este un proces de zi cu zi. Toate aceste afirmaþii fac parte dintr-o campanie de dezin formare susþinutã la unison de mijloacele mass media ºi de mediile academice. deºi este prezentã alãturi de noi.

dar este cert cã le pasã de persoana pe care o îngrijesc ºi pe care o iubesc. Acest lucr u trezeºte nu de puþine ori scepticismul ºi ironia incredulilor. Ea presupune un transfer de energie pozitivã de la un om sãnãtos la unul bolnav. de utilizarea pendulului pentru a determina orientarea energiei într-un aliment sau mãsurarea câmpurilor energetice cu ajutorul unui aurametru. Foarte puþini practic anþi înþeleg fenomenele electrice care stau la baza procesului. Este o practicã ce necesitã o mare pu tere de concentrare. este vorba de o modalitate terapeuticã religioasã care implicã un transfer de energie! AM nu produce întotdeauna schimbãrile pozitive aºteptate la persoana bolnavã. Atunci când se produc. rezultatele pozitive sunt numite miracole. Aºezarea Mâinilor (AM) face legãtura între puterea rugãciunii ºi corpul fizic. 91 . Deºi nu are nimic de-a face cu ºtiinþa. Singura deosebire constã în faptul cã procesul se desfãºoarã într-un mediu religios care implicã el însuºi o anumitã energie.rie o variantã sau alta a acestei tehnici. Aºezarea Mâinilor poate vindeca spontan o persoanã bolnavã. AM este un fenomen care implicã manipularea energiei electrice. Principiile sale n u diferã de cele folosite pentru purificarea apei. multã focalizare re. deºi ar trebui recunoscut ca atare: o tentativã de acordare de ajutor din partea unei persoane cu intenþii bune de a-ºi ajuta semenul.

oamenii acceptã vindecãrile fãrã prea multe explicaþii. ªtiinþa o numeºte ºarlatanie. Copiii recunosc întotdeau na atingerea unei alte fiinþe umane. sora stabileºte nivelul energetic al persoanei folosindu-se de intuiþie ºi citin d aura corpuluiacesteia. fiind folosit zilnic de cãtre surorile cu ex perienþã. Atingerea terapeuticã Multe asistente medicale se folosesc cu succes de acel fenomen cunoscut sub nume le de atingere terapeuticã. existã totuºi destule dovezi ale eficacitãþii sale pentru a fi predat în ºcolile superioare pentru asistente medicale. într-un spital sau în prezenþa unui vindecãtor. unde ºi cum). redirecþionând fluxul de energie ATP pentru a pr omova vindecarea. La naºtere. Pentru vindecãtorii vibraþioniºti. nimeni nu ar pune în discuþie rezultatele vindecãrii. utilizarea pendulului. gând irea negativã sau dispreþul nu fac decât sã BLOCHEZE fluxul de energie. ambele persoane trebuie cã coopereze. LOH. Atunci când combinãm concentrarea mentalã cu atinge ea fizicã. purificarea. Atingerea Terapeuticã are puterea de a vindeca! Gândiþi-vã la cineva în prezenþa cãruia vã simþiþi iubi i atingere o strângere de mânã. Subiectul nostru este practic manipularea ENERGIEI în scopul vindecãrii. rezultatele sunt întotdeauna pozitive. Incredulitatea. cel mai dezvoltat simþ al nostru este atingerea. de pildã aºezarea mâinilor pe tru pul lor. Mai întâi. fie el ºi o cutie neagrã cu l uminiþe ºi clopoþei. cãci rezultatele finale sunt benefice pentru ei. procesul are însã o valoare practicã foarte mare. o gândire pozitivã ºi o focalizare intensã. Dacã am putea vindeca cu ajutorul unui dispozitiv fizic. cãci ºi acestea au rezultate la fel de pozitive. ea deschide meridianele energetice ale corp ului. În continuare. Dacã este combinatã cu iubirea. Deºi nu produce întotdeauna rezultate. atingerea practicatã de o sorã medicalã poate eschide centrii energetici congestionaþi ai corpului. Acesta implicã atingerea pacienþilor bolnavi. Chi este denumirea pe care o folosesc chinezii pentru energia vieþii (mai este scrisã ºi Qi). o îmbrãþiºare vã face sã vã simþiþi în siguranþã. Inversarea procesului de îmbãtrânire implicã producerea de energie metodelor de folosire a ei (când. Va trebui sã învãþãm sã acceptãm ºi beneficiile care rezultã din alte ter care manipuleazã energia. indiferent dacã se p etrec într-o bisericã. vindecat sau eliberat vindecarea sã poatã avea loc. Avem nevoie de aceeaºi obiectivita te ºi atunci când discutãm de fenomenele energetice ºi de vindecãrile paranormale. aºa cum se petrec lucrurile în AM. Atinger ea terapeuticã.În context religios. chi (ATP) ºi învãþarea . pentru ca energia chi sã poatã curge liber. care implicã o manipulare a câmp urilor energetice. terapia magneticã ºi testarea muºchilor sunt aspecte diferite ale aceluiaºi fenomen.

cuptoarele cu microunde. Puþini oameni ºi-au pus întrebãri Foarte puþini oameni ºi-au pus întrebãri legate de cuptoarele cu microunde. ele au desemnat chiar un expertpentru a-i asista pe oameni în procesul de tranziþie de la vechiul mod de a gãti la cel nou. susþi nând beneficiile minunate ale epocii cuptoarelor cu microunde. Îmi amintesc când au apãrut pentru prima oarã: ce entuziasm au stârnit în rândul opiniei publice. Ni s-a vorbit pe larg despre beneficiile lor asupra sãnãtãþii noastre! Îmi amintesc perfect campaniile pe care le-au dus companiile de electricitate. oluarea electricã are efecte subtile ºi consecinþe dezastruoase asupra sãnãtãþii oamenilor. În facturile electrice au apãrut sfaturi culinare ºi reþete pentru microunde. Acestea sunt foarte populare în SUA ºi în þãr leindustrializate. Orice ecþii au fost ignorate. Sã luãm. 92 . cu excepþia veºn icilor cârcotaºi . În localitatea în care trãiam eu. care nu bãnuia nimic! Erau considerate rãspunsul potrivit pentru mamele care nu avea u timp de gospodãrie ºi pentru conservarea energiei. despre care toatã lumea a fost unanim de acord cã sunt nebuni de legat . spre exemplu.Abuzul de energie Proliferarea poluãrii cu energie electricã negativã reprezintã o problemã cu adevãrat gravã.

efectele sale sunt exact cele OPUSE remediilor homeopatice folosite pentru a vindeca corpurile bolnave. Aceste aparate produc o energie cu frecvenþe anti-viaþã. Corpul le foloseºte pentru a-ºi clãdi ºi pentru a-ºi repara ropriile þesuturi(anabolism). Evitarea cup toarelor cu microunde este un proces simplu. Aceste apara te electrice sunt considerate la ora actualã o necesitate pentru toþi oamenii aflaþi pe fugã. Oamenii le înd rãgesc deoarece pun un semn de egalitate între hranã ºi o masã caldã. cãci are efecte NEGATIVE asupra câmpurilor energetice ale corpului. în beneficiul sãnãtãþii noastre! Efectele microundelor Cuptoarele cu microunde produc o energie orientatã cãtre stânga. nici nu susþine viaþa. Astãzi. Când aceste molecule vii sunt iradiate prin microunde. au exact efectele inverse. iar îmbãtrânirea este acceleratã. enzimele din alimente conþin o energie orientatã cãtre dreapta. cuptoarele cu microunde au fost popularizate în ºcoli ºi de agenþiile guvernament ale în numele eficienþei. reacþiile biochimice nu se mai produc. Prepararea hranei devenea incredibil de uºoarã. O ri de câte ori o fiinþã sãnãtoasã este expusã unei energii cu o frecvenþã incompatibilã cu ea. În consecinþã. Enzimele arse nu pot susþine viaþa. alãturi de o lingurã de Yucca Blend. Mâncarea gãtitã la microunde nu este însã vie. Orice energii de ace st fel accelereazã procesul de îmbãtrânire prin modificarea structurii enzimelor corpului. sunt MORTALE! Energia microundelor distruge enzimele din alimente prin modificarea structurii lor moleculare. Ele sunt periculoase chiar pentru adulþii ºi copiii care se aflã în aceeaºi camerã cu ele. de aceea. Curând.Iniþial. Cât despre ea alimentelor pe care le preparãm la ele. iar efectul lor este catabolic! (enzimele racemizate precum Disorb Aid ºi R/HCI. au apãrut în mai toate restaurantele din þarã. ar trebui sã ne folosim de acest drept. Organi smul care o ingereazã este forþat sã prelucreze ºi sã neutralizeze aceste molecule energetice ciudat . Ea trebuie evitatã cu o e preþ. neutralizându-le pe primele!) Douã secunde Mâncarea gãtitã timp de numai douã secunde într-un cuptor cu microunde devine moartã. Pe scurt. ele se ard ºi devin inutile. ea se îmbolnãveºte sub începe sã sufere de diferite simptome descrise uneori drept sindromuri . ia r farfuriile ºi mâncarea erau scoase fierbinþi din cuptor. eºti considerat în epoca de piatrã dacã nu ai un cuptor cu microunde. care ne stã la îndemânã. cãci IRADIAZÃ sistemul imunitar. cãci uºureazã atât de mult procesul de gãtire. Proprietarii lor le-au înd it imediat. absolut incompatibilã cu fiinþele vii. Enzimele sunt niºte substanþe care fac posibilã viaþa! În starea lor naturalã.

în pofida opiniilor contrare ale experþilor. înainte de a putea trece din nou la acele procese legate de viaþã ºi sãnãtate pe care le numim anabolism. energia microundelor este invizibilã ºi modificã frecvenþa energiei u mane tot într-un univers invizibil. Apa iradiatã cu microunde dena eazã enzimele dinsânge. Existã rapoarte ale unui spital din Oklahoma în care o sorã medicalã obiºnuia sã încãlzeascã la un cuptor cu microunde. Pacienþii cãrora li s-a administrat acest sânge au murit! Sângel e este o substanþã vie. Doar douã secunde într-un cuptor cu microunde sunt suficiente pentru a distruge viaþa din sânge. slãbindu-ne. Evident. În plus sioneazã sistemul imunitar prin intermediul lichidelor limfatice. Atunci când mâncaþi alimente gãtite la un cuptor cu microunde sau când beþi apã ir diatã cu microunde. care este alcãtuit el însuºi într-o proporþie de 90% din apã.e. Toate cuptoarele cu microunde emanã în jurul lor un câmp energetic. transformând aceastã substa nþã care ar trebui sã fie dãtãtoare de viaþã în ceva care se opune vieþii. principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului reduc potenþialul POR la o valo are atât de coborâtã încât se poate spune cã alimentele ingerate mai degrabã ne golesc de rezervele energetice pe ca re le avem. Sângele iradiat cu microunde ENERGIA microundelor distruge structura molecularã a apei. Mã îndoiesc cã 93 .

Aceºti magneþi de pãmânt au câmpuri permanente de energie DC de 12. Terminalele calculatoarelor Se spun foarte puþine lucruri despre problemele pe care le genereazã calculatoarele. tendoane. nimeni nu le-a spus cã aceste aparate cu microunde sunt cancerigene. cu excepþia oboselii la nivelul ochilor. Microundele creeazã boli degenerative cu NUMEROASE faþete în lumile invizibile. a microundelor. care acþioneazã lent ºi discret. Principala cauzã este consideratã în mod oficial activitatea repetitivã. Ar însemna ca judecãtorul sã muºte mâna care îl ajutã i interesele sunt foarte puternice în acest domeniu. ori de câte ori cineva lucreazã într-un mediu cu microunde. muºchi ºi cartilagii). Alte rezultat e previzibile ale expunerii la microunde sunt cataracta ochilor. la oamenii care sunt expuºi un ei energii reduse. cu o al ternanþã de 60 de cicluri. Nu trebuie sã vã aºteptaþi ca un tribunal sã le dea dreptate celor care intenteazã procese îm otriva producãtorilor de aparate cu microunde.va exista vreun expert care sã-mi demonstreze contrariul acceptând personal o transfuz ie cu un asemenea sânge! Poliþiºtii ºi Sindromul Tunelului lui Carpal Toatã þara s-a umplut de procese intentate de poliþiºti care au filat maºinile prin RADAR. problema tinde sã se acutizeze dramatic. ªtiaþi cã vã puteþi p oteja sistemul imunitar purtând în dreptul glandei timusului un super-magnet? Super-magneþii vã protejeazã de frecvenþele energetice ale radiaþiilor de 110 volþi. Din pãcate. Cel e pe termen scurt sunt greu de mãsurat ºi le asigurã experþilor o acoperire. iar unii capãtã sindromuri care ni i nu au nume încã. De aceea. Cei care lucreazã mult la c alculator suferã frecvent de sindromul tunelului lui Carpal ºi de afecþiuni ale sistemului imunitar. Unii oameni sunt mai afectaþi din cauza lor decât alþii. În realitate. dar continue.000 de gauss. Nu aþi remarcat însã niciodatã cum vã simþiþi dupã ce aþi stat mai multe ore unui monitor? Obosit! Poate ar fi mai corect spus: golit de energie. sindr omul apare îndeosebi la vânzãtorii din marile supermarketuri care citesc preþurile produselor cu aparate de ci tire a codurilor de barã sau la cei care lucreazã foarte mult la calculator pe scurt. Microundele afecteazã fibrele nervoase ºi þesuturile conjunctive (ligamente. Se vor gãsi întotdeauna experþi fãrã faþã. Ceea ce trebuie sã ne îngrijoreze sunt efectele PE TERMEN LUNG ale microundelor. afecþiunile încheieturilor ºi tulburãrile þesuturilor co njunctive. care sã depunã mãrturie cum cã nu existã dovezi ºtiinþifice care sã ateste vreun pericol! Sindromul Tunelului lui Carpal (STC) este o problemã foarte gravã care afecteazã zeci de mii de oameni. c re neutralizeazã . dar cu REF NÞE.

94 . televizoare ºi monitoarele calculatoarelor. Dorm pe un pat cu o saltea magneticã cu valoar e terapeuticã ºi folosesc o pernã magneticã. nu toatã lumea experimenteazã aceleaºi probleme în urma expunerii la câmpurile energetice ale curenþilor alternativi cel puþin nu de la bun început. Femeile pot folosi super-magneþii pentru a-ºi uºura durerile menstruale. efectele sunt aparent lente. Pentru c ei mai mulþi oameni. emise d e luminile fluorescente. Personal.efectele neplãcute ale radiaþiilor de 110 volþi. Filtrele pentru ecran ajutã în ceea ce pri veºte luminozitatea. Procesul de degenera re se produce discretºi lent sub acoperire pânã când boala îºi face simþitã prezenþa. Când corpul bioelectri c nu mai poate suporta. La fel ca ºi în cazul microundelor. cu o alternanþã de 60 de cicluri. Simptomele poluãrii electromagnetice sunt de regulã subclinice. iar medicul se grãbeºte sã punã diagnosticul. lipi ndu-i deasupra ovarelor (pe pãrþile laterale faþã). cãci se manifestã la nivel subtil. SEMNELE bolii apar ca prin farmec. dar NU blocheazã câmpul energetic propriu-zis. Înt tivitatea organelor vitale slãbeºte. Produsele magnetizate cu valoare terapeuticã pot neutraliza aceste efecte ale radi aþiilor. S-a dovedit cã pacienþii bolnavi de cancer ºi de Alzheimer care f losesc aceºti magneþi dorm mai bine. port un super-magnet pentru a-mi proteja organele vitale ºi sistemul imu nitar chiar în timp ce scriu aceste cuvinte la calculator. Problemele legate de sinusuri ºi congestiile datorate rãcelii rãspund d e asemenea foarte bine la acest tratament (vezi pachetul informativ).

Alimentele iradiate nu au NIMIC de oferit corpului bioelectric. Una din cele mai bune modalitãþi constã în plasarea unui super-magnet deasupra glandei timusului. Energia fisiunii este o radiaþie emanatã de aparatele nucleare sau de deºeurile lor ra dioactive. Acest tip de energie agreseazã þesuturile vii ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. echivalând practic cu un suicid lent. Când spunem ionizeazã. Iradierea este un alt termen foarte des folosit în mass media. Oricine mãnâncã alimente iradiate va îmbãtrâni ºi va muri id. Orice om care doreºte sã trãiascã o viaþã lungã ºi sã aibã o stare bunã de sãnãtate trebuie sã înveþe sã se uri. nu prea ºtiu ce sã creadã. nici negru. în care energia negativã a ionizãrii este folositã pentru a arde energia moleculelor din alimente. ele red uc forþa vitalã. Este un cuvânt cenuºiu! Omul înþelept evitã cuptoarele cu microunde. Arderea moleculelor vii face viaþa imposibil produce suferinþã. dar el descrie ºi energia privitã ca substanþã ºi ca stare. cum este lumina emisã de un bec. În ochii opiniei publice. Sursa energiei fisiunii folositã pentru a iradia rezervele de hranã ale americanilor sunt izotopii ra dioactivi ºi deºeurile nucleare. înþelegem de fapt arde . folosit pentru a distorsiona ADEVÃRUL ºi pentru a promova minci una. refuzã sã mãnânce alimente modificate sau iradi nu acceptã sã îºi supunã organismul efectelor curentului alternativ de 110 volþi cu 60 de ciclu ri care emanã din monitoarele calculatoarelor ºi din neoanele fluorescente. lipsindu-le de valoare energeticã. Implicã faptul cã energia are o anumitã substanþã ºi cã lasã în urma ei o anumitã amprentã. Când aud cuvântul iradiere. iradiere ºi alimente modificate genetic . oamenii se gândesc imediat la radiaþiile nucleare. El este un termen cvasi-ºtiinþific. Iradierea se implicã asupra actului propriu-zis. ºi mai puþin asupra efectelor pe care le produce acesta. Cuvântul iradiere este confuz ºi este folosit adeseori pentru a-i induce în eroare pe oa meni. Radiaþii. Aºa se ile cu iradierea mâncãrii. Cuvântul iradier e nu este nici alb. Cartea vibraþii (vezi pachetul informativ) oferã multe a lte soluþii. El descrie actul io nizãrii fiinþelor vii. Oamenii se tem pe bunã dreptate de energia nuclearã. Existã mai multe posibilitãþi prin care efectele acestor radiaþii negative pot fi neutralizate. În schimb. Practic. iradierea nu înseamnã acelaºi lucru cu radiaþiile.ALIMENTELE: radiaþie ºi iradiere Cuvântul radiaþie ne duce cu gândul la o energie emanatã dintr-un punct central. Aceastã energie a fisiunii ionize azã moleculele vii.

Ei ne sperie vorbindu-ne de contaminarea apei ºi a hranei cu microbi precum E. Ei ºtiu foarte bine cã alimentele tratate chimic nu mai au nici un fel de rezistenþã ºi trebuie iradiate pentru a nu se strica direct pe rafturile magazinelor de prezen tare. Experþii vorbesc în cei mai laudativi termeni despre miracolul conservãrii alimentelor prin iradiere. Viaþa dumneavoastrã depinde de el vezi pachetul informativ). Hrana iradiatã capãtã un înveliº de protecþie care rezistã de-a pururi . Ambele categorii sunt niºte monstruozitãþi energetice .Expresia modificat genetic este un sinonim de datã recentã pentru iradiere. Mãsurarea câmpurilor energetice 95 . lele urmãtoare ne vom ocupa de cãderea pãrului. chelire ºi orbire. El pare ac ceptabil pentruopinia publicã pentru cã sunã ºtiinþific ºi nu pomeneºte nimic de radiaþii . Moleculele sale vii imele) sunt însã distruse. Nu cumpãraþi niciodatã mâncare iradiatã.H7 sau Cryptosporidium. Microbii NU se mai adunã în aceste alimente pentru cã ei NU mãnâncã molecule a . Au creat astfel o industrie a alimentelor care rezistã de-a pururi. ori alte poveºti asemãnãtoare. Ce uitã sã menþioneze ei sunt adevãratele motive care stau la baza iradierii alimentelor pe care le consumã americanii. Nu mâncaþi alimente gãtite la cuptorul cu microunde. Ei citesc semnalele energetice emise de alimente (orientate cãtre stânga) ºi le evitã din instinct . folosiþi un pendul sau un lanþ vibratoriu pentru a verifica un aliment înainte de a-l ingera! Aceste metode þin în epoca noastrã de o veritabilã luptã pentru supravieþuire . dar care ne conduc direct în cimitir. coli 0158 . Veþi învãþa cu aceastã ocazie cã nu existã nici o dife limentele modificate genetic ºi cele iradiate.

Când radioul începe sã bâzâie. TOTUªI. plasaþi-vã în spatele câmpului sãu de forþã ºi purtaþi un super-magnet. legate de radiaþiile microundelor. de televizor sau de cuptorul cu microunde. Oamenii cred în propaganda medicinii alopatice ºi fac coadã la cl inicile medicale. luând precursori de hormoni ºi aplicând ETVC (acest procedeu va fi descris ult erior). rãpindu-ne în cele din urmã viaþa! Câmpurile energetice ale curentului alternativ au o nuclearã. fãrã o vindecare autenticã a bolii care le-a decla nºat). dar PE TERMEN LUNG ne priveazã de sãnãtate ºi de vitalitate. Întrebaþi-i pe experþi Dacã subiectele despre care discutãm. Dacã vã este frig. Reþineþi. Pacienþii sunt învãþaþi sã SPERE cã se vor vindeca. Ceea ce ne preocupã pe noi este lungimea timpului petrecut în câmpul de forþã negativ ºi intensitate a câmpului. aceasta este doar o parte din energia ele ctromagneticã din casã. Atunci când folosiþi aparate electrice conectate la un curent alternativ de 110 volþi. Nu folosiþi niciodatã pãturi electrice. Medicina ºi radiaþiile Terapia prin radiaþii ºi chimioterapia radioactivã folosite în tratamentul cancerului au efecte devastatoare asupra organismului. În mod similar. de pildã un calculator. dar nu li se spune nimic despre violenþa cu care radiaþiile ionizante lovesc corpulfizic. EFECTELE acestor câmp rgetice anti-viaþã sunt de naturã subtilã la fel ca ºi efectele mâncãrii preparate la microunde asu sãnãtãþii. prezenþã care depãºeºte de departe radi O placã de plumb cu o grosime de 5 centimetri poate bloca radiaþia nuclearã. mâncarea iradia tã ºi ingineria . radiaþiile nu pot reprezenta o terapie . Metoda prezentatã în continuare mãsoarã O PARTE din energia negativã. Ei nuînþeleg cã existã o mare diferenþã între diagnosticul pe bazã de raze efectul ucigaº al terapiei prin radiaþii. suntem învãþaþi sã apreciem iradierea hranei p e care o mâncãm. În continuare. rezolvaþi problema fãcând exerciþii aerobice. Ele intrã în ca egoria paleativelor (tratamentul semnelor ºi simptomelor. Efectele pe termen scurt rãmân neobservate. aduceþi volumul la maximum ºi apropiaþi radioul de monitorul calcu latorului.Prezenþa câmpurilor electromagnetice care emanã din aparatele ºi echipamentele electrice este uºor de depistat. osind salteaua elasticã. ea nu poate bloca efectele unui câmp electromagnetic al unui curent de 110 volþi sã provoace leziuni cor pului viu. dar mai su nt ºi alte asemenea câmpuri. cãci ele se opun vieþii. În realitate. Conectaþi un radio la un prelungitor ºi localizaþi o frecvenþã între douã staþii de emisie în nu se aude nimic. înseamnã cã aþi pãtruns în câmpu nþã electricã al aparatului respectiv. fãrã sã ni se spunã nimic de bolile ºi moartea la care conduce în mod garantat aceasta.

de ce nu ne spun nimic experþii în legãturã cu ele? Deoarece cercetarea acestor zone de risc NU este finanþatã de cãtre experþi. Nu veþi redeveni tineri decât i nversând procesul prin care aþi îmbãtrânit. îmbãtrânir reprezintã TOTALITATEA influenþelor negative din viaþa dumneavoastrã. Practic. Ignoranþa este un pretext penibil. care nu vã va salva de la îmbãtrânire. care nu vor accepta niciodatã cont estarea celor douã mari monopoluri ale istoriei: generarea electricitãþii ºi industria farmaceuticã a medic amentelor alopatice. SISTEMUL DE ALOCARE A FONDURILOR aparþine marilor companii ºi guvernului. DE CE apar acestea ºi CE se poate face în legãturã cu ele? Vom discuta de asemenea despre mirosurile corporale care se accentueazã odatã c u procesul de îmbãtrânire. Preambul: capitolul urmãtor se ocupã de riduri. reducerea acestei vitalitãþi. Nu depinde decât de dumneavoastrã sã vã auto-protejaþi. sau dimp otrivã.geneticã sunt adevãrate. Fiecare nouã zi poate aduce cu sine mai multã vitalitate. 96 .

adrenalelor. Pe de altã parte. La baza tuturor acestor probleme de sãnãtate stau hormonii! Pentru a recupera apetitul sexual. apetit sexual aidoma. Cea mai comunã formã de diabet este cel de tip II. afecþiunile pielii. La bãrbaþi. Rãbdarea. concentrarea. scãderea masei musculare ºi apariþia cut elor sunt veri primari cu pierderea apetitului sexual. tulburãrile intestinelor. la fel ca ºi strãmoºii lor. impotenþa anunþã de multe ori un diabet nedetecta t. incidenþa dia ului este foarte redusã. atitudinea mentalã ºi voinþa de a pune în aplicare remediile necesare fac parte integrantã din tratamentul aplicat pentru recuperarea apetitului sexual. metabolismul încetineºte ºi excesele se acumuleazã în sis tem. Ea apare la oameni cu vârste cuprin se între 33-55 de ani. dar aceasta nu se numãrã printre ele. în care oamenii continuã sã mãnânce alimente naturale. Incontinenþa NU este o problemã la femei! Ce este diabetul Milioane de oameni din societãþile occidentale suferã de diabet. tiroidei. Pierderea apetitului sexual indicã disfuncþii ale ovarelor ºi testiculelor. pancreasului ºi ficatului. timusului. în þãrile umii a treia. Pãrul devine tot mai subþire. Aceºtia sunt anii când bãrbaþii ªI femeile avanseazã rapid cãtre bãtrâneþe ºi când ferea sã în perioada pubertãþii începe sã se ÎNCHIDÃ.Apetitul sexual Pierderea apetitului sexual indicã o deteriorare ºi o atrofiere a organelor vitale i nterne. TREBUIE sã vã purificaþi sistemul hormonal ºi recepto rii neuronali ºi sã reduceþi excesele hormonale în organismul dumneavoastrã. Pe mãsurã ce producþia de hormoni se reduce. subþierea pãrului ºi chelirea. ºi im plicit a unei noi vieþi. Dacã veþi face acest lucru. ªtiinþa medicalã aruncã vina pe geneticã pentru apariþia diabetului. Producþia de DHEA înceteazã la vârsta de 24 de ani. mai sãnãtoasã ºi mai exuberantã. Rãspunsul ei este greºit roblema are patru cauze. prostatei ºi uterului. proces urmat curând de încetarea producþiei de pro gesteron. Diabetul este o dovadã a încetinirii funcþionãrii organelor vitale ºi a dezechilibrelor ho rmonale. energia scade. al disfuncþi ilor la nivelul vezicii biliare ºi al problemelor auto-imune rezultate din IMUNIZARE. Problema este sistemicã ºi nu þine numai de organele sexuale. Condiþii precum obezitatea. Diabetul este rezultatul exceselor de toxine din interiorul corpului. infecþiile cu ciuperci. fragilizare a unghiilor ºi pãrului. . veþi cu noaºte din nou miracolul vieþii.

tetanus) ºi anti-polio conþin superantige ni care provoacã diabetul de tip I ºi surzenia. 97 . 75% din copiii cu aceste afecþiuni suferã din cauza sup erantigenilor mutanþi din sistemul lor. Un superantigen este o proteinã strãinã care dã peste cap sistemul imunitar. Vaccinurile DPT (anti -difterie. pielea se rideazã. apar semne de cancer. tulburãril e degenerative ale nervilor prolifereazã. Associated Press a confirmat recent cã tulpinile atenuate ale virusului polio pot s uferi mutaþii odatã introduse în organism! La fel se petrec lucrurile cu vaccinurile anti-hepatita B. probleme ale tiroidei. Diabetul de tip I (diabetul juvenil AKA) este o tulburare gravã în care sistemul imu nitar al copilului atacã celulele pancreasului responsabile de producþia de insulinã. Din pãcate. Precursorii racemizaþi ai horm onilor ºi clismele la ficat OPRESC acest fenomen.grãsimea începe sã se acumuleze. e femei la fiecare bãrbat suportã extirparea chirurgicalã a vezicii biliare. Este o afecþiune autoimunã pr ovocatã de introducerea SUPER antigenilor în organism. D PT ºi antigripale! EVITAÞI VACCINURILE CU ORICE PREÞ! Extirparea vezicii biliare reprezintã o garanþie de 99% pentru apariþia diabetului întrun interval de timp de 20 de ani dacã persoana nu îºi ia mãsuri de protecþie împotriva acestui lucru. pertusis. iar muºchii devin flasci.

Aveþi pungi de piele care atârnã sub bãrbie ºi sub braþe? V-au apãrut colþurile gurii. cervixul îºi pierde elasticitatea. Corpul le foloseºte pentru creºterea ºi diferenþierea cel lelor ºi þesuturilor în organe specializate. Problema este identicã! Nu acceptaþi niciodatã masajul medicului! Clismele la ficat sunt remediile cele mai utile pentr u eliminarea toxinelor din organism. comandaþi Pachetu l Sursã (vezi pachetul informativ). sau flasci? Aveþi un pântec bombat sau pungi de grãsime pe ºolduri? Vi s-au lãsat sânii? Vã m i amintiþi de felul în care arãtaþi pe vremea când eraþi tânãr(ã)? Atunci când organismul dumneavoastrã se dezvolta în pântecul matern.Apa Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicinalã face miracole în cazul diabeticilor. Pentru a afla mai multe informaþii. sau acele riduri ale buzei superioare? Dar în jurul ochilor? Ce puteþi spune despre torsul dumneavoastrã? Aveþi grãsime în exces sau celulitã? Muºchii sun tonifiaþi. el se afla în prezenþa unor proteine antigenice ºi a unor hormoni echilibraþi. oasele. prostata se umflã ºi s e întãreºte. un ficat sãnãtos ºi purificarea þesuturilor conduc la rezultate încã ºi mai spectaculoase. Sângerarea gingiilor ºi paradontoza Probleme precum gingivita. Tonifiantul Biogenic al Pielii ºi a Corpului Priviþi-vã în oglindã. Dacã adulþilor li se administreazã proteine antigenice racemizate. Ea poat e fi inversatã cu ajutorul precursorului de hormon Totally Male. corpul lor începe sã ca pete o înfãþiºare mai tinereascã. Prostatita ºi impotenþa Prostatita sau HPB (hiperplazia prostaticã benignã) este o disfuncþie hormonalã. etc. Acest aparat simplu transformã apa d e la robinet într-o substanþã puternicã ce împiedicã formarea plãcii ºi apariþia cariilor. Biogenic hGH ºi precursorilor racemizaþi ai hormonilor pot fi dramatice. În cazul bãrbaþilor. Ca întotdeauna. Mulþi copii d evin diabetici la pubertate din cauza dezechilibrelor hormonale. creierul. Remediile homeovitice ºterg ampren ta energeticã lãsatã de vaccinuri. iar tiroida se umflã. în timp ce în cazul femeilor. Efectele combinate ale Tonifiantului Biogenic al Pielii ºi Corpului. Proteinele antigenice au niºte proprietãþi absolu speciale ºi nu sunt de regulã disponibile decât fetuºilor. Dacã gura vã miroase urât. sângerarea gingiilor ºi alte afecþiuni periodontale pot fi rezolvate cu uºurinþã cu ajutorul unui irigator dentar biomagnetic. este de cã aveþi o problemã! (vezi pachetul informativ) . precum inima.

un dezechilibru hormonal. contractarea involuntarã a m uºchilor aferenþi colonului datoratã tensiunii nervoase. un stres puternic. Fecalele fibroase indicã un colon congestionat. lipsa ritmicitãþii. curbat. sub-hidratare. Fecalele deschise la culoare indicã disfuncþii ale ficatului. lipsa exerciþiilor fizice ºi a fibrelor alimentare. Fecalele cu sânge indicã hemoroizi sau ulceraþii. o dietã sãracã în fibre ºi/sau o lipsã de ritmicitate (vezi glosarul).Un colon sãnãtos Cum trebuie citite materiile fecale Fecalele care plutesc indicã o cantitate excesivã de grãsimi ingerate ºi/sau un metaboli sm redus al grãsimilor. colitã. Culoarea obiºnuitã a fecalelor trebuie sã fie maronie. infecþii virale (fecalel e albe indicã hepatita). Fecalele sub formã de cocoloaºe indicã un tranzit digestiv lent. stres. infecþii bacteriene. o gândire negativã. un ficat cu disfuncþii. 98 . sub-hidratare.

nu sunt nici prea groase. ignorarea necesitãþilor o vreme prea îndelungatã. absoarbe substanþe ºi eliminã prin transpiraþie. sub-hidratare. urmate de un nou pahar de fiecare datã când urinaþi. indiferent de cauze. NOTÃ: este suficient sã beþi 1. a psoriazisului. rinichii ºi plãmânii un tegument aflat într-o stare bunã de funcþionare permite prevenirea acumulãrii de toxine. micuþul Herman ºi fratele sãu Therman. normal . Sângele idele extracelulare care circulã între celule asigurã lichidele necesare pentru transpiraþie. Mâncaþi cât mai multe legume ºi fructe.5-2 litri de apã pe zi pentru ca tulburãrile descrise mai s us sã se amelioreze sensibil. Pielea este prima linie de apãrare a organismului împotriva bolii. nici prea subþiri. sânge închegat din cauza unui ulcer ma i vechi. Beþi întotdeauna cel puþin douã pahare MARI cu apã dimineaþa la trezire. ºi prin creºterea unghiilor ºi pãrului. bolile vor apãre a cât de curând. Roger Lent Tegumentul (pielea) este organul cu cea mai mare suprafaþã. lipsa fibrelor alimentare ºi a exerciþiilo r fizice. Iar ei nu au mai auzit nimic câþiva ani la rând . Aveau o aversiune faþã de spãlatul urechilor. Evacuarea completã a fecalelor caracterizeazã un colon Se încheie adeseori prin eliminarea zgomotoasã a gazelor. 15 Sãpunul pe bazã de leºie de pe vremea bunicii Oh. care nu mai reþine nimic. El include pãrul ºi unghiile . ies uºor din colon. ºi este una din cele PATRU guri de scurgere pentru eliminarea deºeurilor toxice. o evacuare incompletã. secreþii de grãsimi ºi uleiuri. Dr. cum sunt prunele uscate. ulceraþiilor pielii ºi bãºicilor. sau anumite influenþe ale dietei. Fecalele normale au o culoare maronie obiºnuitã.Fecalele închise la culoare indicã un stomac leneº. Bunica le-a spãlat urechile cu un sãpun din leºie. sf ecla crudã sau verdeþurile. subhidratare. Fecalele care la început sunt foarte groase. care în caz contrar pot lua forma acneii. Faceþi exerciþii fizice. Pielea funcþioneazã aproape la fel ca ºi plãmânii. . ºi indicã un tranzit digestiv mai redus de 12 ore. colitã. Adãugaþi la acest tratament ºi o lingurã de Yucca Blend la fiecare masã. ca sã numim doar câteva dintre ele. ridurilor. iar spre final devin subþiri indicã o forþa re a rectului. Dacã ea este lezatã. Ea respirã. La fel ca ºi rudele sale intestinele.

Acumularea deºeurilor acide conduce la calcifierea þesuturilor moi. ligamente. Astfel. Deºeurile care nu reuºesc sã scape din organism rãmân prinse în þesuturile dermice (straturil de suprafaþã ale pielii) ºi subcutanate (cele de sub straturile dermice). Ele îºi aratã vârsta prin dureri ºi inflamaþii (artritã ºi gutã). Pielea ridatã este alcãtuitã din colagen ºi fibre elastice ºi reticul are. la pi erderea elasticitãþii ºi la degenerarea lor. în încercarea organismului de a izola aceste câmpuri de înaltã energie toxicã. iar tuberculoza o calcifiere a plãmânilor. bãºicilor sau a ridurilor. Þesuturile conjunctive dure sunt cartilagiile ºi oasele. acestea alcãtuiesc corpul într-o proporþie de 90%. Deºeurile depozitate în þesuturile conjunctive moi conduc la calcifierea acestora. 99 . oase. artrita implicã o calcifiere a încheieturilor. þâºnind mai devreme sau mai târziu la suprafaþã sub forma coºurilor. Þesuturile conjunctive sãnãtoase sunt alcãtuite din carbon ºi sulfidridã de sulf racemizate are se regãsesc ºi în SOC. La rândul lor. SOC-ul este util de asemenea în dizolvarea þesuturilor cicatricelor . Matricea oaselor este alcãtuitã dintr-un schelet din proteine de colagen umplut cu minerale.Glandele sebacee (care produc uleiuri) secretã toxinele bazate pe grãsimi ºi uleiuri. Colagenul intrã în structura þesuturilor conjunctive într-o proporþie de 30% (piele. muºchi. Pielea ºi sânii care atârnã sunt exemple de degenerare a þesuturilor conjunctive. tendoane ºi cartilagii). Tumorile canceroase sunt de multe ori calcifiate.

folosesc precursori racemizaþi ai ho rmonilor (în varianta masculinã) deoarece aceºtia îi permit corpului sã îºi producã propriii hormoni. depresi a ºi reducerea apetitului sexual. adicã din interiorul celulelor. glanda pituitarã ºi cea pinealã) sã menþinã echilibrul hormonal. grãsimea. încheieturi slãbite ºi intoxicaþie cu metale grele. Þesuturile cicatrizate pot fi interne ºi/sau externe. subþierea pãrului. deoarece blocheazã receptorii din organism ºi împiedicã centrii de reglare din creier (hipotalamusul. Ele NU sunt sigure. Urmãtoarele boli sunt AVERTISMENTE serioase legate de un dezechilibru hormonal la femei: afecþiunile tiroidei. . iar producþia ei se reduce dupã vârsta de 24 de ani. Corpul î construieºte þesuturi cicatrizate ca rãspuns la diferite traume ºi din incapacitatea de a construi þesuturi sãnãtoase. Mai mult decât atât. DHEA realã este produsã în corp de cãtre glandele adrenale. pilulele anticoncepþionale ºi înlocuitorii de estrogen. aceste fluide extracelulare sunt numite limfã . T oate aceste substanþe sunt EXTREM DE periculoase. infecþiile cu ciuperci ºi cele ale vezicii. Atunci când carbonul ºi sulful act ive biologic sunt în cantitãþi insuficiente. nimeni nu spune opiniei publice cã NU existã nic i o diferenþã între DHEA analog. Pielea ºi þesuturile cicatrizate Existã numai DOUà clase de þesuturi: cele funcþionale sãnãtoase ºi cele cicatrizate.Procesul de îmbãtrânire presupune acumularea de deºeuri toxice în fluidele care circulã ÎNTRE celulele þesuturilor moi. steroizii anabolici. Substanþa realã nu poate fi patentatã ºi to t ce este natural nu este profitabil pentru industrie. Fe riþi-vã de aceste droguri atât de populare astãzi. la fel ca ºi producþia altor hormoni precum progesteronul sau melatonina. Atunci când sunt culese de vasele capilare limfatice ºi resorbite în sâng e. sãnãtoase. purificând receptorii umani. hormonii analogi au o duratã de viaþã veºnicã ºi nu se des isul DHEA natural pe care îl gãsiþi pe piaþã este o minciunã pe faþã! Tot ce au fãcut chimiºtii a ute grupul R în molecula organicã pentru a o putea patenta. Personal. ºi implici trolul asupra corpului. Vom discuta despre ambele categorii ceva mai târziu în aceastã c arte. Aºa explicã de ce capsulele de SOC foarte bogate în carbon ºi sulf racemizate produc rezultate atât de d ramatice în cazul suferinzilor de artritã. Cu toatã publicitatea care i se face. Schimbãrile hormonale ºi încetinirea funcþionãrii hormonilor DHEA este unul din hormonii analogi cu rol de (gloanþe magice) care au apãrut ca ciu percile dupã ploaie. corpul devine incapabil sã îºi construiascã þesuturi puternice. pe care îi elibereazã astfel din blocajul în care au fost prinºi. De îndatã ce se vor ataºa de receptorii dumneavo astrã. Fluidele extracelulare nu sunt tot una cu cele intr acelulare. veþi deveni un prizonier în propriul dumneavoastrã corp.

Printre produsele care sunt cu adevãrat efi ciente ºi care opereazã foarte bine alãturi de loþiunile pe bazã de SOC vã recomand: crema cu precursori Nugest II. îndeosebi la oamenii în vârstã. Pe mãsurã ce situaþia se înrãutãþeºte. 100 . bucurându-te de beneficiile lor. Industria cosmeticã încearcã marea cu degetul . Vedetele de cinema recurg la lifting-uri faciale pentru a-ºi remedia ridurile. Vedetele de cinema. Tonifiantul Biogenic pentru Piele ºi Corp. Ele sunt un SEMN al unei pr obleme interioare. straturile exterioare ale pielii devin tot mai strâns unite. dar cola ul industrial nu este rãspunsul pe care îl aºteaptã organismul. de acumularea deºeurilor în depozite ºi de reducerea producþiei de ATP. Ele sunt legate de deteriorarea ºi încetinirea activitãþi etabolice. SOC-ul ºi GH3 Pe mãsurã ce îmbãtrânim. conºt iente cã o faþã tânãrã atrage un succes de casã mai mare. acidul glicolic.Pielea ridatã. ºi acidul glicolic cu valoare terapeuticã. adãugând colagen în produsele sale. mai ri gide ºi mai puþin elastice. în punctele în care pielea se freacã mai mul turi ºi sângerãri. subþierea/albirea firelor de pãr ºi încheieturile artritice pot fi consider ate oricum. cu atât ma t îþi vei putea prelungi viaþa artisticã ºi statutul de vedetã. Ridurile îi deranjeazã pe cei care doresc sã arate tineri. Ele ºtiu foarte bine cã cu cât arãþi mai tânãr. dar nu semne ale tinereþii ºi vitalitãþii.

În plus. iar pielea mea aratã ca la 20 de ani (deºi am 53). în urinã apar produse secundare toxice. Un acid este un donator de hidrogen. Acidul glicolic cu valoare profesionalã se combinã cu straturile exterioare uscate a le pielii (stratum corneum). iar pielea capãtã o strãlucire sãnãt oasã care are un mare efect asupra celor din jur. dar sunt foarte scumpe ºi NU rezolvã problema. De aceea. un organism bãt rân îºi mãnâncã propriile þesuturi pentru a-ºi satisface nevoia de proteine. iar efectele combinate ale cel or douã produse sunt absolut minunate! Urina ºi faþa Acid este un termen chimic. Cartea oþetului de mere ºi Cartea ceaiului Ko mbucha). Când sunt folosite loþiunea SOC ºi Totally Male (pentru bãrbaþi) sau Nugest II (pentru fem ei). pielea devine incredibil de moale. Existã femei scandinave care îºi spalã faþa cu urinã. fãrã fire degradate. Un nivel ridicat . Un alt secret personal pentru a-mi pãstra pãrul negru. Oþetul natural co nþine acizi organici naturali care au un gust acru. Produsele de mai sus reprezintã o veritabilã hranã pentru piele NU sunt doar niºte produse cosmetice. Personal. Bolnavii de cancer ºi cei care þin cure de slãbire sunt exemple triste de oameni care suferã din cauza acestui canibalism intern. care poate fi astfel eliminatã prin spãlare. tiner se bucurã de un avantaj comparativ evident! Lifting-urile faciale ajutã. Capsulele de SOC sunt luate oral. Acestea pot dispãrea complet. Acizii naturali au o mare putere de vindecare. Loþiunea SOC face minuni ºi în caz de acnee sau cicatrice rãmase ca urmare a unor arsuri .Societatea este extrem de subiectivã. În timp. este ceaiul de Komb ucha ºi Gh3+11. uscând pielea moartã. deoarece acidul uric le ajutã sã-ºi menþinã pielea m faþã tânãrã. fiind înclinatã sã respingã bãtrâneþea. Straturile dermice se prind de cele exterioare (epidermice) prin membrane subcutanate. Urina conþine acizi care înfrumuseþeazã p ielea. Acizii naturali precum cei din oþetul de mere ºi din ceaiul de Kombucha regenereazã organismul. Mulþi oameni îºi beau urina pentru a se vindeca de cancer ºi de alte boli (vã recomand în ac eastã direcþie cãrþile: Propriul dumneavoastrã medicament ideal. De altfel. ridurile aproape cã dispar. motiv pentru care metaboliþii proteici se acumuleazã în urinã. Capacitatea noastrã de a produce enzime digestive ºi absorbante PUTERNICE scade dupã vâr sta de 30 de ani. precum acidul uric. cea vie). le folosesc cu religiozitate. SOC-ul stim uleazã formarea colagenului NOU în straturile dermice (adevãrata piele. dermatologii folosesc acid glicolic premium cel mai mic dintre hidroxi-acizii alfa.

care mor literalmente prin înfometare. 101 . Aceºti a sufereau de inflamaþii la nivelul picioarelor.de acid uric în urinãreprezintã un AVERTISMENT serios! În plus. dar NICI UNUL dintre ele nu se comparã nici pe departe cu combinaþia dint re DiSorb Aid. Aceasta este ordinea strictã pe care trebuie sã o respecte orice produs pentru digestie. din cauzã cã îºi supraîncãrcau org smele cu proteine de origine animalã. degetelor de la picioare ºi mâinilor. otrãvesc organele vitale ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. Pentru oamenii în vârstã. Tr. În trecut. Testul suprem apare însã în cazul bolnavilor de cancer. Acumulãrile de deºeuri afecteazã organismul ºi determinã 11 N. Digerarea proteine lor prin ruperea legãturilor peptidice nu se poate produce decât într-un mediu PUTERNIC acid. DiSorb Aid. iar aceste produse trec cu succes acest test. guta era cunoscutã sub numele de boala bogaþilor. Boala bogaþilor Oamenii care mãnâncã prea multe proteine de origine animalã ºi care au o digestie slabã se îm olnãvescdeseori de gutã. R/HCI ºi Yucca Blend. R/HCL ºi Yucca Blend corespund perfect din ace st punct de vedere. enzimele digestive sunt absolut CRUCIALE. alimentele nedigerate di n intestine alimenteazã paraziþii. Pe piaþã existã numeroase produse pen uºurarea digestiei. care produceau un exces de acid uric. R estul digestiei ºi întreaga absorbþie se petrece în intestinul subþire. Gerovitalul doctoriþei Ana Aslan.

manifestându-ºi iritarea prin inflamaþii ºi dureri. conducând la o creºtere accentuatã a nivelului de acid uric din sânge ºi din þesut uri. iar corpul intrã în toxemie (tox toxic. odatã cu apariþia societãþii serviciilor ºi a calculatorului. modul de viaþã sedentar a devenit e emic. Bila este un emulsificator al grãsimilor ºi vehiculul prin care corpul eliminã 75% din deºeurile sale. În cazul pietrelor. care blocheazã fluxul bilei. afectând inclusiv clasa mijlocie ºi sãracii. pietrele la ficat. Astãzi. fãrã o rezolvare a cauzelor). iar acest lucru devine cu atât mai dificil cu cât eºti mai bogat. nimeni nu le spune pacienþilor cã medicamentele împotriva gutei distrug ficatul. Ele reprezintã SEMNE ale îmbãtrânirii. Corpul n e ce sã facã cu aceste precipitate. Dacã o piatrã la ficat sau la vezica biliarã blocheazã principalul canal al bilei care conduce la intestinul subþire. cu condiþia sã vã pregãtiþi corpul ºi sã urmaþi cu precizie instrucþiunile care vor urma.apariþia pietrelor la ficat. dacã acestea blocheazã canalele interne ºi nu sunt eliminate chirurg ical în maximum 24 de ore. În plus. întregul sistem intrã curând într-o stare de ºoc. mesele luate seara târziu ºi excesul de carne conduc la îmbolnãvirea de gutã. Medica împotriva gutei nu trateazã decât simptomele. rinichi ºi vezica biliarã. Acidul uric excesiv din sânge ºi din limfã se combinã cu anumite baze minerale alcaline precum calciul ºi dau naºtere cristalelor de sare. Guta este un SEMN clasic de bãtrâneþe. Precipitatele precum cristalele de acid uric. Eliminarea pietrelor din ficat ºi din vezica biliarã este nedureroasã ºi sigurã. Mâncãrurile grase încarcã organismul cu purine (deºeuri proteice din carnea bogatã în azot) º uprasolicitã rinichii. Ea e ste plinã de chimicale toxice ºi de minerale inutile. emia a sângelui). Aceste acumulãri de cristale se depun la încheieturil e degetelor de la picioare ºi la extremitãþi. Modul de viaþã sedentar era apanajul exclusi v al bogaþilor. Presiunile sociale fac aproape imposibil un mod de viaþã sãnãtos. care fãceau de regulã toate muncile grele din societate. Toxemia este principala ameninþare la adresa femeilor gravi de! Apa de bãut de slabã calitate alimenteazã problemele de care am discutat mai sus. fãrã sã afecteze în vreun fel cauzele care au dus la apa riþia lor! Tot ce a reuºitsã producã ºtiinþa ºi în acest domeniu este tot un paliativ (o alin a durerilor. Alcoolul. ele pot provoca moartea. provocând inflamaþii ºi suferinþã. . Guta nu se mai manifestã numai în lumea opulentã a bogaþilor. O prostie! În trecut. guta nu reprezenta o problemã pentru clasa mijlocie ºi pentru oamenii sãraci. ºi apariþia pintenilor osoºi sunt manifestãri ANORMALE. Pacienþii sunt mai degrabã preocupaþi de cine plãteºte factura (asigurarea medicalã) decât de pierderea pe termen lun g a sãnãtãþii lor.

Arterele îngroºate (atero-ºi arterioscleroza) sunt pavate cu plãci precum cele depuse pe f undul cãzii bunicii. Formarea plãcilor în artere reprezintã un SEMN de boalã. Vom discuta în mare detaliu despre uleiurile malefice.Bunica obiºnuia sã amestece grãsimile animale topite cu leºie (hidroxid de sodiu). Ei încearcã sã FORÞEZE corpul sã accepte mineralele în forma lor eleme tarã (adicã mineralele care nu au trecut prin ciclul carbonului. cloramine. d naºtere plãcii ºi pintenilor osoºi. Dar atunci când sãpunul ei era folosit împreunã cu ap a de la robinet. ªi mai grav este faptul cã sunt luate imediat dupã masã. dar creeazã probleme noi! Me dicii prescriu carbonat de calciu elementar (cochilii de scoici) ºi compuºi ai acidului citric de calciu. rezultat din reacþia mine ralelor grele cu sãpunul. acestea nu pot 102 . dar ºi produsul unui mod de viaþã ne lijent ºi al unei diete alimentare nesãnãtoase. Plãcile sunt o combinaþie de cloruri. uleiuri ºi grãsimi. obþinând sãpun de casã prin procedeul numit saponificare. deºeuri organice ºi minerale. Uleiurile de soia ºi canola joacã un rol crucial în for marea acestor plãci sanguine. Calciul ºi grãsimile În pofida opiniilor medicale. îngreunând astfe ivitatea stomacului ºi digestia proteinelor. porni nd de la premisa cã organismul are o lipsã de calciu. blocând capilarele. Precipitatele rezultate din interacþiunea uleiurilor de soia ºi canola cu deºeurile to xice din corp produc efecte similare asupra sângelui ºi limfei. pe fundul cãzii se depunea un precipitat. suplimenþii care conþin minerale elementare luaþi pentru a rtritã ºi osteoporozã sunt absolut inutili! Ei nu numai cã nu rezolvã problema. fluoruri. Aceste elemente precipitã în fluidele corporale ºi se combinã cu alte deºeuri metabolice. bogatã în minerale grele. Dacã lanþurile peptidice ale proteinelor nu sunt r upte în stomac. despre care vom discuta mai multe în capitolele care urmeazã).

Acest proces nu este recunoscut de medici atunci când se instaleazã menopauza (în cazul femeilor). Prima oarã când devenim conºtienþi de acest miros este momentul pubertãþii. precum ºi cel de osteoporozã. De aceea. asistând neputincioasã la dispariþia frumuseþii ºi bucuriei ei. Dacã veþi face ce vã voi spune eu. Calciul ºi magneziul elementar neutralizeazã acizii din stomac. ciclul dureros. infecþiile vaginale (venerice sau nu). El nu apare decât atunci când deºeu rile toxice se acumuleazã într-o mãsurã atât de mare încât ajung în þesuturile subcutanate. Fereastra deschisã la pubertate poate fi menþinutã deschisã atâta vrem e cât doreºte femeia (sau bãrbatul). aceste SEMNE ne previn cã fereastra deschisã în timpul pubertãþii. Iatã care sunt primele SEMNE ale menopauzei la femei ºi ale andropauzei la bãrbaþi: grãsim ea/celulita. scãderea energiei. dar ADEVÃRATA ei instalare se produce în anii de dinai ntea menopauzei (25-40 de ani). responsabili de dige stia proteinelor. Lãsaþi prejudecãþile la o parte ºi acceptaþi faptul cã NU este necesar sã îmbãtrâniþi sau sã chiar doriþi acest lucru. De fapt. La adulþi ºi uneori chi la copii ºi adolescenþi mirosul corporal este strâns legat de încetinirea funcþiilor organelor vitale ºi de deze chilibrul hormonal. începe sã se închidã. El este umbra bãtrâneþii care se apropie ameninþãtor. tumorile fibroide. femeia trece printr-un adevãrat iad . De regulã. eliberaþi de orice teamã! Mirosul corporal Mirosul corporal este un SEMN al unui corp poluat. evitaþi aceºti suplimenþi! Pierderea masei osoase este numitã osteoporozã. Boala predominã îndeosebi la femei. otrãvind c orpul ºi alimentând paraziþii. unde alimenteazã iile care se hrãnesc cu asemenea deºeuri. el apa e ca urmare a activitãþii corporale ºi al secreþiei crescute de deºeuri toxice. infecþiile cu ciuperci/ale vezic ii urinare. subþierea/albirea pãrului. Altfel spus. Mirosul corporal este neplãcut din punct de vedere social . Proteinele neprelucrate putrezesc în intestine. umflãrile/balo nãrile. artrita. acumulãrile de gaze dupã mese. veþi putea trãi o via ngã. problemele intestinelor. el nu este altcev a decât mirosul moleculelor aromate toxice care se evaporã din corp. Cu cât . Am descoperit personal CUM poate fi oprit ºi INVERSAT el. Acest proces este uºor de OPRIT. anii intermediari dintre pubertate ºi menopauzã po t fi prelungiþi indefinit. cancerul la femei. dar prezintã riscuri mult mai mari. În plus. pierderea apetitului se xual. care a transf ormat fetiþa în femeie ºi bãiatul în bãrbat. Pânã atunci. cãderea sânilor. Pe scurt. am descoperit cum poate fi ELIMINAT riscul de can cer la bãrbaþi ºi la femei. Este consideratã o problemã care apare dupã menopauzã. depresia. afecþiunile tiroidei.fi prelucrate ºi asimilate. etc. confuzia mentalã. SPM.

103 . paloarea ºi lipsa ei de vitalitate. Copiii au un simþ excelent al mirosului. Oamenii cu un miros corporal puternic se pot spãla de cinci ori pe zi cu sãpunul cu leºie al bunicii ºi pot folosi cele mai bune deodorante fãrã a obþine vreun rezultat. ºi sã ai un miros puterni c. ci eliminarea fãrã efecte secundare a d eºeurilor acide localizate înspaþiile celulare ºi în grãsimile din ÎNTREGUL corp. Ei detecteazã imediat toxinele care emanã din bunicii lor. ei miros imediat bãtrâneþea! Priviþi felul în care aratã pielea oamenilor în vârstã: c . Cea deacþiune este legatã de sistemul hormonal. Clismele la ficat nu au drept activitate principalã purificarea ficatului ºi eliminarea pietrelor. ci ºi fizic. Poþi sã fii tânã in punct de vedere calendaristic.acest miros este mai puternic. mirosul va depãºi puterea oricãrui deodorant. mirosul corporal este ANORMAL. Dacã bãtrâneþea corporalã este dublatã de ani. Imaginea este deplorabilã ºi explicã în plan vizual de ce aceºti oameni au un miros corporal atât de puternic. Deºi comun. Altfel spus. Toate celul le din organism sunt afectate de acest proces. Un miros corpo ral puternic este un SEMN care nu trebuie ignorat! Nu trebuie sã fii foarte în vârstã pentru a avea un miros corporal puternic. cu atât mai toxicã este persoana în cauzã. dar bãtrân din punct de vedere corporal. nu numai ca numãr d e ani. care poate fi considerat pe bunã dreptate una din cele douã acþiuni fundamentale pe ca re trebuie sã le execute omul care doreºte sã îºi inverseze procesul de îmbãtrânire ºi sã se vindece de boalã. El este un simptom al îmbãtrânirii ºi al activitãþii c atabolice. Copiii au un miros atât de proaspãt pentru cã sunt TINERI. Un corp sãnãtos ºi curat a roape cã nu are miros.

Pe mãsurã ce mediul intern se modificã. Acestea sunt zonel e în care existã noduri de mare concentrare limfaticã. încãrcând astfel corpul cu metale grele ºi sufocând fluxul deºeurilor prin sistemul limfatic . Când corpul feminin se goleºte de toxine prin intermediul ciclului. Oamenii mai vârstnici îi pot folosi pentru a-ºi redeschide fereastra deja închisã La începutul secolului XX. iar echivalentul menopauzei în cazul lor este numit andropauzã (andro hormonii androgeni masculini. Menopauza (ºi andropauza) sunt cuvinte la timpul trecut . Cancerul îºi are originea în sistemul limfatic ºi cãlãtoreºte prin in ul acestuia. Apa Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicinalã are capacitatea de a scãpa corpul de mirosul put ernic ºi de cancer. dar modificã mediul intern într-o mãsurã suficient de mare pentru ca aceastã boalã sã disparã . În mod corect. Ea NU vindecã cancerul. Menopauza ºi andropauza apar dupã o reducere a nivelului de funcþionare a organelor vi tale. dar unele a nimale (cum sunt urºii) au aceastã capacitate. implicaþi în afecþiuni degenerative p recum Alzheimer. precum zona inghinalã. formele de viaþã care existã în el se schimbã ºi ele. subsuoarele. Capacitatea limitatã de a transpira liber indicã un sistem limfatic leneº. cu deosebirea testiculelor ºi ovarelor. Un exemplu ilustrativ în acest sens este menstr uaþia. Ei BLOCHEAZà glandele sudorip are. În realitat . Se cunosc cazuri de urºi care au atacat femei aflate la menstruaþi e. Bãrbaþii experimenteazã ºi ei o schimbare hormonalã lunarã a mirosului corporal. Ei nu au un ciclu menstrual. ele ar trebui numite sch imbãri hormonale . Hormonii afecteazã mirosul corporal. procesele care le corespund încep cu 15-20 de ani înainte de declanºarea oficialã. Deodoranþii ºi menstruaþia Deodoranþii anti-transpiraþie nu trebuie folosiþi NICIODATÃ. gâtul ºi capul. pauzã încetare). ce am discutat pânã acum în aceastã carte este legat de CONTROLUL asupra mediului intern. deºi buna funcþionare a ace stuia este crucialã pentru o stare bunã de sãnãtate. Remarcaþi zonele din corp în care transpiraþia este foarte puternicã. De altfel. Majoritatea antiperspirantelor conþin ioni toxici de ALUMINIU. este imposibil sã elimini o tumoare canceroasã dacã sistemul limfatic nu funcþio neazã corect. cãci reprezintã SEMNUL oficial al apropierii bãtrâneþii. Precursorii racemizaþi ai hormonilor diminueazã schimbãrile hormonale experimentate de cele douã sexe ºi pot prelu ngi indefinit vârsta mijlocie. schimbãrile hormonale care s e produc accelereazã emisia de molecule aromate. Vestea bunã este cã efectel lor pot fi . sânii. dar au totuºi un ciclu lunar al hormonilor. Oamenii nu detecteazã schimbãrile mirosurilor subtile. menopauza era numitã apogeul .

Soluþia pe care am ales-o a fost sã fac în fiecare zi exerciþii aerobice ºi saunã cu infraroºii la distanþã. Femeile nu vor mai fi nevoite sã îmbãtrâneascã (sau sã arate bãtrâne)! Noi ne reînnoim corpul la fiecare ºapte ani. Dacã nu transpiraþi cu uºurinþã. Cei care nu fac acest lucru îºi reduc cu bunã ºtiinþã zilele. faptul cã nu sunt portabile ºi costul ridicat. Personal. Apa nu este 104 . nu transpir deloc uºor. Lipsa transpiraþiei Toatã lumea transpirã. dar ºi o serie de neajunsuri legate de lipsa spaþiu lui. semnul este foarte bun. în timp ce alþii nu transpirã aproape deloc. Corpul ne-a fost dat pentru a fi exersat ºi folosit.INVERSATE. Transpiraþia este un indicator excelent al eficienþei cu care funcþioneazã pielea ca ºi ca nal de eliminare a toxinelor. Sauna cu infraroºii la distanþã Bãile cu abur ºi izvoarele minerale calde sunt o cale minunatã prin care vã puteþi curãþa org nismul. Dacã nu transpiraþi prea uºor. Dacã noul lab decât cel vechi depinde numai de dumneavoastrã. Sauna cu infraroºii la distanþã prezintã TOATE beneficiile ºi NICI UN neaj uns. Unii transpirã foarte abundent. este necesar sã asistaþi co astã direcþie sau sã suportaþi consecinþele. este important sã învãþaþi sã ASISTAÞI cor est proces. Bãile fierbinþi au ºi ele efecte benefice. corp va fi mai puternic sau mai s Dacã transpiraþi abundent. cu condiþia sã aprovizionaþi din belºug c orpul cu apã ºi cu minerale ionice.

Din nou. Medicamentele topice s unt foarte uºor absorbite prin piele (cremele pe bazã de precursori de hormoni Nugestrine II ºi Tota lly Male sunt transdermale ºi sunt absorbite prin piele direct în sânge. experþii au dat rãspunsul greºi t! De fapt. Agricultura secolului XXI. gâtul ºi tractul gastrointestinal au o suprafaþã reunitã de 600 de ori mai ma e decât cea a pielii. întrebarea însãºi era ridicolã. inclusiv p entru organismul uman. Majoritatea chimicalelor produse de om sunt toxice pentru fiinþele vii. ºi prin intermediul ce lulelor. Pielea: o poartã cu douã ieºiri În cartea sa. Ea poate elimina ºi poate absorbi. Întrebaþi un cosmetician dacã este posibil sã acumulezi toxine prin piele ºi prin plãmâni. de care vor beneficia deopotrivã emeile ºi bãrbaþii (vezi pachetul informativ). corpul cedeazã. Aceastã no uã tehnologie permite eliminarea unor cantitãþi masive de toxine acide din corp. În realitate. de astm ºi de boli degenerative. deºi noi putem absorbi o cantitate uriaºã de otrãvuri prin piele. proces numit respiraþie externã. Dacã mediul este suficient de toxic. ce este mai bine: sã faci baie în ea sau sã o bei? Experþii au rãspuns: Sã o bei. Foarte curând se preconizeazã însã apariþia unor produse cosmetice sigure . în plus. Costul unei saune este de 15 cenþi pe zi. inclusiv prin bronhiole ºi plãmâni (vã re mintim cã trupul respirã prin intermediul plãmânilor. Pielea are o dublã direcþie. Corpul nu a fost creat pentru a face faþã tuturor otrãvurilor în care este . membranele mucoase care cãptuºesc gura. Dan Skow vorbeºte de o întrebare care i-a preocupat cândva pe medici: Dacã ai doi litri de apã contaminatã cu o substanþã chimicã volatilã într-o proporþi pãrþi la un milion. cãci printr-o baie pãtrund în corp de patru ori mai multe sub tanþe chimice decât atunci când bei apa . dr.necesarã pentru acest tip de saunã. proces numit respiraþie internã). O saunã SID este confecþionatã din lemn ºi este portabilã. îmbolnãvindu-se de eczeme. cãci nu poþi face baie în doi litri de apã! Cel mai bun rãspuns ar fi tr sã fie: Nici una din cele douã variante . au o capacitate de absorbþie mult mai bunã. Toþi cei care au investit într-o asemenea saunã declarã cã s-au îndrãgostit de ea icii ºi suferinzii de artritã sau de tulburãri degenerative ale nervilor au parte de o mare alinare dacã folosesc cu regularitate sauna cu infraroºii (vezi pachetul informativ). Mu oameni îmbãtrânesc prematur ºi suferã cumplit din cauza expunerii prelungite la substanþe chimice. Puþini oameni realizeazã cât de masive sunt cantitãþile de otrãvuri din mediul înconjurãtor c ne intrã în corp prin aceastã poartã deschisã care este pielea. FÃRà Sà FIE însã droguri!).

sã le îngroape în grãsimi sau sã le depoziteze în membranele pielii. produselor cosmetice ºi aerului.nevoit sã se îmbãieze zilnic. diagno sticul este greºit . Când aceastã zi soseºte. Bombele cu ceas Dacã nu are la dispoziþie precursori it sã apeleze la o combinaþie între opþiunile 2 ºi 3 de ci doar amânã ziua judecãþii . NU UITAÞI cã hormonii sunt cei care deschid fereastra pubertãþii. Cu siguranþã. apei. vã ecomand sã folosiþi Nustregine II ºi Totally Male pentru a vã menþine deschiºi receptorii nervoºi ºi hor onali. cã îl dor oasele spune: AI CANCER ! racemizaþi de hormoni. ui disconfort anormal. Având în vedere cã expunerea toxicã este inevitabilã în timpurile moderne. în artere ºi încheieturi (o toate simultan!). ºi în special estrogenilor analogi din mediu. corpul nu are decât trei opþiuni: sã le el imine din sistem. corpul intoxicat este nevo mai sus. aceste opþiuni nu rezolvã problema. în timp ce precursorii racemizaþi a i hormonilor pot pãstra deschisã aceastã fereastrã. cã suferã d sau cã îi sângereazã vaginul ori rectul. orice am face. Nu sunt suficient de bãtrân ca sã fiu bolnav de cancer. omul constatã cã i-a apãrut un nodul la sân. cu toate expunerile la toxine la care ne supunem prin inte rmediul alimentaþiei. Atunci când vine vorba de chimicalele toxice. Din pãcate. iar doctorul îi Singurele gânduri care îi mai trec atunci prin minte sunt: De ce eu? Ce am fãcut ca sã me rit aºa ceva? Nu este posibil. 105 .

niciodatã al întineririi! Omul albeºte ºi îºi pierde pãrul de sus în jos. Nici guvernul ºi nici ºtiinþa nu vã vor putea proteja. nu-i învinovãþiþi niciodatã pe alþii. el uºureazã durerile încheieturilor ºi îmbu activitatea intestinelor.Din pãcate. Problemele legate de pãr sunt întotdeauna un SEMN al îmbãtrânirii. GMS conþine glutamat + aspartam + acid citoic toate otrãvuri cunoscute. Când opinia publicã a aflat de acest lucru ºi ºi-a manifestat furia. ea reprezintã numele comercial al glutamatului monosodic (GMS). GMS a fost retras din aliment ele pentru copii. în trei culori. Prevenirea este infinit mai nã decât tratarea. dar acesta a fost creat cu un anumit scop. puteþi fi convins cã urmãtorul pas va fi pierderea pãrului. edicalã ignorã importanþa pãrului. în plus. Atunci când am scris aceastã c rte. a fost unul din capitolele mele preferate. Domeniul în care ceaiul exceleazã de-a dreptul este însã cel al regenerãrii pãrului. . Aspartamul este numele chimic al popularului îndulcitor prezentat în culorile roºu. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentr vã îmbunãtãþi sãnãtatea ºi pentru a vã prelungi longevitatea. dar la fel de mortalã! PÃRUL: ce trebuie sã facem cu el! Ceaiul de Kombucha vechi de 14 zile este un regenerant foarte puternic al corpul ui. Acestea nu vã vor salva din iadul prin care veþi fi nevoit sã treceþi. De aceea. dupã care i s-a schimbat numele ºi i s-a dat o siglã drãguþã. Învãþaþi ºi dumneavoastrã sã vã protejaþi sãnãtatea economice. Singurul responsabil sunteþi dumneavoastrã. nu vã pierdeþi tim ul cu pretexte. rolul sãu în declanºarea bolii a fost precumpãnitor. Atunci când vine vorba de sãnãtate. Ea îºi protejea t propria sãnãtate ºi interesele economice. Dacã aveþi peste 50 de ani ºi pãrul dumneavoa ar (de sub braþ) începe sã vã albeascã. inclusiv al repigmentãrii lui naturale . Aveþi probleme cu prostata? Totally Male le poate rezolva! Jocul de-a Cuvintele morþii Proteina vegetalã hidrolizatã (PVH) este folositã în sute de alimente inclusiv în cele des tinate refacerii sãnãtãþii! În realitate. având grijã aºa cum trebuie de dumneavoastrã. Pierderea culorii pãrului. subþierea firelor de pãr ºi chelirea sunt SEMNE ale unor afecþi uni interne. care are capacitatea de a elimina deºeurile toxice din organism. alb ºi albatru. Cel mai bine este sã EVITAÞI cancerul! Imprimaþi-vã aceste gânduri în memorie ºi TRÃIÞI în acord cu ele. Redeveniþi tineri! Nu depinde decât de dumne avoastrã! Preambul: capitolul urmãtor se referã la pisicile sãlbatice . Aceste exocitotoxine distrug celulele nerv ilor/cerebrale. Industria sãnãtãþii este un oximoron sãnãtos din punct de vedere financiar.

astfel încât nimeni nu se poa te plânge cã nu ºi-l poate permite! Pentru a vã bucura plenar de beneficiile ceaiului de Kombucha. pentru ca acidul glucoronic sã ajungã la o cotã maximã. În plus. Dacã vã hotãrâþi sã vã preparaþi propriul ceai de Kombucha. Pãrul care revine la culoarea sa naturalã sau care începe sã creascã din nou dupã ani de absenþã reprezintã un SEMN bun.Pãrul preia toxinele din þesuturile de sub piele ºi le eliminã astfel din corp. 106 . De aceea . lãs aþi-l la macerat timp de 14 zile. iau o capsulã de GH3+ de douã ori pe zi. beau câte 10-12 litri de ceai de Kombucha vechi de 14 zile pe sãptãmânã. Alte secrete sunt legate de precursorii racemizaþi ai hormonilor. Acestea sunt secretele mele pentru pãrul negru ca pana co rbului pe care îl am la vârsta de 53 de ani. Personal. cãci Kombucha se reproduce singur ºi nu are nevoie de prea multe îngrijiri. purificarea þesuturilor ºi ingerarea SUPER-alimentelor. creºterea rapidã a pãrului reprezintã un SEMN bun. cl ismele la ficat. Cea mai sigurã cale de a obþine acest lucru este fo losirea ceaiului de Kombucha. dublat de GH3 ºi de precursorii racemizaþi ai hormonilor. puteþi sã o faceþi pe viaþã. Ceaiul de Kombucha este FOARTE ieftin de preparat acasã.

ceaiul de Kombucha. din cauza substanþei mucoide acumulate în colon ºi uscate. La aproape 35 de ani. alcãtuit din mai mulþi fito-factori biologic activi. Cele douã intestine sunt unite printr-o valvã (ileocecalã) care contr oleazã miºcarea deºeurilor ºi absorbþia substanþelor nutritive din tractul intestinal. Acea tã tulburare provoacã moartea prin înfometare a bolnavilor de cancer. GH3 ºi precursorii racemizaþi aihormonilor pot face minuni. toþi racemizaþi. colonul este foarte încãrcat. La 50 de ani. am început de la o boalã certificatã . iar dupã patru ani pot afirma cã am devenit tot mai puternic. aceste capsule eliminã placa d e pe artere ºi vene. reduc presiunea sanguinã. Nimic nu se comparã cu ea în aceastã direcþie! Valva ileocecalã ºi cancerul La doi metri de anus se aflã punctul în care începe intestinul gros (colonul) ºi în care s e terminã intestinul subþire (ileumul). Dacã nu aþi mai practicat niciodatã aceastã terapie ºi dacã vã simþiþi stânjenit. Terapia colonului eliminã povara deºeurilor din corp ºi accelereazã considerabil perioadele de convalescenþã. starea sa este indescriptibilã! Enhanced PAC Enhanced PAC este un adjuvant uimitor. contribuie decisiv la inversarea tulburãrilor cardiace (de tipul atacului de cord) ºi uºureazã durerile ºi . Hormonii DESCHID ºi ÎNCHID fereastra numitã vârsta mijlocie . aceastã carte vã va aju tãrâþi ºi sã începeþi aplicarea remediilor colonice. Cartea trebuie cititã de toþi cei care sunt interesaþi cu adevãrat de sãnãtatea ºi longevitat a lor. Bolnavii de cancer au aproa pe întotdeauna valva ileocecalã blocatã pe poziþia deschis. Luate zilnic. Simultan. care costã 40 de dolari! Dacã doriþi un pãr natural. Cert este cã pot prepara 4 litri de ceai cu numai 50 de cenþi. Pãstraþi de-a pururi DESCHISÃ aceastã fereastrã prin aplicarea principiilor descrise în aceastã carte! Terapia colonului Aceastã carte are la bazã o experienþã personalã directã de 50 de ani în aplicarea terapiei c lonului ºi include 40 de fotografii ilustrate ale þesuturilor colonului.Personal. Primele depuneri pe pereþii colonului încep nu mai târziu de vârsta de 5 ani. obþinând un pro dus net superior celui de la magazin. Terapia colonului curãþã valva ileocecalã ºi restaureazã normalizarea funcþiei sale în acea de importantã a organismului. vã veþi regenera ÎNTREGUL corp. O viaþã sãnãtoasã nu poate fi conceputã fãrã un colon curat. Nu es te nimic complicat ºi nu depinde decât de dumneavoastrã sã reuºiþi acest lucru (vezi pachetul informativ). cu o culoare frumoasã. Capsulele de PAC sunt folosite pentru a elimina deºeurile acide din organism în timp ul procesului de purificare a ficatului (prin clisme).

La fel ca mercurul ºi plumbul. având 24. 107 . unde scurtcircuiteazã funcþiile neuronilor. conducând m ai devreme sau mai târziu la Alzheimer.problemele ochilor. o amprentã racemicã de 1 activitate biologicã similarã (de 10/10). lucru nemaiîntâlnit în industrie (vezi pachetul informativ) . Ingredien e sale nu sunt obþinute prin procedeul extracþiei cu ajutorul solvenþilor. se acumuleazã în þesuturile creierului. Toate aceste afecþiuni sunt consecinþe ale unui nivel ridicat al toxinelor! Enhanced PAC conþine antioxidanþi racemizaþi solubili deopotrivã în apã ºi grãsimi. PAC reprezintã produsul cel mai economic disponibil pe piaþã. Otrãvirea cu aluminiu Aluminiul este un metal greu extrem de toxic pentru organism.660 de unitãþi active într-o sticluþã.

Yucca Blend ºi al super-alimentelor precum algele Klammath. PAC. Înapoi la Eden (vezi pachetul informativ). e le fac mult mai mult rãu decât alcoolul. industria aluminiului ºi AMA au reacþionat violent. Sursele cele mai IMPORTANTE de aluminiu care pãtrunde în dieta noastrã alimentarã sunt: apa de la robinet. Nu aveþi niciodatã încredere în aceste agenþii guvernamentale care ilesc în locul dumneavoastrã ce anume este sau nu este sigur pentru sãnãtatea dumneavoastrã. Apa cu Înaltã Valoare Medicinalã accelereazã considerabil procesul de purificare. Sunt . Jethro Kloss a descris efectele negative ale gãtitului în vase de al uminiu în cartea sa. Ionii acestui metal greu se desprind de vasele în care gãt im ºi pãtrund în mâncare. Folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi puteþi scoate definitiv cuvântul cancer din vocabularul dumneavoastrã. praful de copt ºi bãuturile rãcoritoare. etc. Ajuns în corpul uman. pilulele anticoncepþionale ºi înlocuitorii de estrogen. fiind provocat direct de modul de viaþã. g enerând boli degenerative precum MS. Asumaþi-vã res ponsabilitatea propriilor decizii. cãci sunt ÎNCÃRCATE cu metale grele. De aceea. d ezechilibrele hormonale. care îl considerã sigur . Evident. Nu cumpãraþi niciodatã alimente gãtite care conþin praf de copt. dr. evitaþi-le! În anul 1920. paralizia cerebralã. Pâinea ºi produsele fãinoase obþinute industrial sunt încãrcate cu aluminiu (puteþi obþine pr ri de copt fãrã aluminiu de la magazinele naturiste). myasthenia gravis. Municipalitãþile folosesc cantitãþi masive e ALUM la tratarea apei potabile. Detoxificarea de metale grele serealizeazã cu ajutorul SOC. Cât despre bã turile rãcoritoare. Cancerul la femei Cancerul la femei nu este de naturã geneticã. neuropatiile. 16 Pisicile sãlbatice Pielea este pentru corp ceea ce este solul pentru pãmânt . datoritã omniprezenþei lor ºi a faptului cã sunt acceptate din punct de vedere social. discreditând lucrarea. Evitaþi mineralele coloidale .Aluminiul conþine fluoruri. aluminiul reacþioneazã cu deºeurile toxice ºi atacã sistemul nervos. fibromialgia. Vasele din aluminiu care au deasupra un strat subþire de teflon (o rãºinã care nu permite lipirea) nu fac decât sã creeze probleme suplimentare. Alumul este un adjuvant alimentar aprobat care se aflã pe lista FDA. John Thomas Halogenii sunt cunoscuþi sub numele de pisicile sãlbatice ale elementelor pãmântului. mielomul.

întrucât se aflã în echilibru. în urma reacþiei se formeazã o sare. Atunci când aceste gaze s unt dizolvate în apã. cum sunt sodiul. Natura izoleazã acest produs ºi îl depoziteazã în sol. Fluorul devin fluorurã. sfidând legile alimentare ale naturii. Clorul vin clorurã. atunci când omul izoleazã halogenii ºi îi foloseºte pentru diferite produse dezec hilibrate. Atunci când un halogen se combinã cu un hidrogen. ele îºi schimbã natura.substanþe gazoase extrem de reactive din punct de vedere chimic. Altfel spus. care nu ste altceva decât clorurã de sodiu (sare de bucãtãrie). Termenul de halogen vine de la hals = sare în limba greacã ºi gen = a produce. Clorul ºi fluorul sunt HALOGENI. în urma reacþiei apare un acid. ele devin sãruri diluate în apã. îl extrage din sol ºi îl pune pe masa din bucãtãrie. 108 . de pildã clorura de sodiu. Ele sunt substanþe gazoase. calciul sau magneziul. În schimb. cum sunt cei din sol sau din apa mãrii. l vine. legându-se de ionii metalelor ºi contaminanþilor din apã. Când un atom de halogen (acid) se combinã cu atomul unui meta l alcalin. halogenii nu pun probleme sãnãtãþii. procesul de îmbãtrânire se accelereazã dramatic. Sã luãm spre exemplu sarea de rocã. Atunci când fac parte integrantã dintr-un amestec natural de ioni minerali. Halogenii sunt IMPORTANÞI pentru procesul de îmbãtrânire. cum este fluorura d in pasta de dinþi.

industria îi depoziteazã sub formã de sãruri solide . El ucide fãrã discriminare bacteriile ºi este extrem de efi cient ca dezinfectant (spre exemplu. Înainte de anul 1920. Aplicat populaþiei. clorul a fost ales pentru tratarea apelor pentru consumul populaþiei. Ateroscleroza (crearea plãcii arteriale) are o legãturã directã cu clorurarea apei publi ce. Spre exemplu. formând compuºi n imprevizibili ºi ostili delicatelor procese ale vieþii. Ambele substanþe sunt letale. ºi ambele au trebuit sã fie înlocuite de alte substanþe mai puþin toxice . Popularitatea pe care a cãpãtat-o iniþial introducerea clorului în apa de bãut trebuie exp . extre m de toxic. La începutul secolului XX.Gazele halogene sunt extrem de instabile ºi FOARTE active din punct de vedere chim ic. Existã o relaþie foarte strânsã între introducerea clorului în rezervele de apã publicã (1908 creºterea statisticã alarmantã a atacurilor de cord ºi a bolilor cardiovasculare. infarctul coronarian nu era o boalã recunoscutã statistic în State le Unite. Acest tip de gândire face ca spitalele sã fie pline! Aveþi datoria faþã de dumneavoastrã înºivã sã evitaþi aceastã capcanã. Caracteristicile carcinogene ale clorului sunt binecunoscute ºi se manifestã pe nume roase nivele subtile în interiorul corpului. deoarece nimeni nu moare pentru cã bea apã de la robinet (cu clor). deºi este EXTREM DE toxic pentru ficat. care ucide fãrã discriminare bacteriile bune ºi rele din intestine ºi din þesuturi. Clorul Clorul este un bactericid. atunci când este folosit la spãlarea rufelor). În sistemele vii. cloroformul a înlocuit eterul ca anestezic general în spitale. ªi totuºi. Este o otravã cu un spectru larg de acþiune. Folosirea clorului în apele publice este justificatã prin ceea ce ºtiinþa medicalã numeºte r aportul beneficiu-risc . lysis a rupe). Am spus subtile . El se leagã de alte substanþe componente din sânge. cloroformul este un produs secundar al apei de bãut clorurate. iar experþii ºtiu foarte bine acest lucru. fluorul O IA RAZNA atunci când legãturile sale chimice sunt rupte pr in hidrolizã (hydro apã. întrucât au nevoie de un singur electron pentru a-ºi echilibra valenþa. Din cauza calitãþilor sale bactericide. acest principiu se traduce astfel: beneficiul pe care îl primeºte populaþia în ansamblul ei justificã eventualele daune pe care trebuie sã le suporte anumiþi indiviz i (vaccinurile sunt promovate pornind de la acelaºi principiu). Apa de bãut ºi pasta de dinþi cu fluor sunt letal e. Pentru a contracara inst abilitatea halogenilor. municipalitãþile din America ºi din întreaga lume continuã sã îºi sil ii sã consume aceste produse.

Atunci când cãlãtoresc. la fel cum eliminã fluorul. dar NU acesta este rãspunsul la dilema preocupã pe noi. iau cu mine un filtru de capacitate mai micã. Singurul rãspuns corect este prepararea apei BEV ºi a Apei Ionizate c u Înaltã Valoare Medicinalã.licatã prin epidemiile care fãceau ravagii în Statele Unite între anii 1910-1920. memoria energeticã a acestor contaminanþi este ºtearsã . dar astãzi timpurile sau schimbat. care îºi aveau sorgi ntea în apa de bãutinfestatã ºi care ucideau zeci de mii de oameni. coli ºi cu cryptosporidium au determina t oficialitãþile federale sã forþeze municipalitãþile sã foloseascã substanþe chimice încã ºi mai toxice. iar apa este restructuratã. personal folosesc un filtru de oxidare/reducere în trei etape. 109 . Tot mai mulþi oameni îºi cumpãrã apã platã (îmbuteliatã). În acelaºi timp. În acele vremuri nu pr ea existau alternative. Filtrele la care mã refer m-au þinut PE STE patru ani ºi jumãtate. nimeni din ce care sunt cu adevãrat preocupaþi de sãnãtatea ºi longevitatea lor nu îndrãzneºte sã bea o apã gest oficialitãþi. radioactivitatea ºi mineralele. Majoritatea oamenilor din SUA au ca principalã sursã de apã potabilã apa de la robinet. pentru a evita sã fa c baie într-o apã toxicã. Ace ste filtre se deosebesc de cele obiºnuite. virusurile ºi bacteriile. care sunt de micã capacitate. precum cloram Cloraminele sunt extraordinar de toxice pentru ficat. Pentru baie ºi duº. decuplaþi-vã de la sistem ºi luaþi-vã soarta în propriile mâini! Recentele infestãri ale apelor publice cu E. Altfel spus. Odatã încheiat acest proces de purificare. Se obþine astfe apã de bãut cu adevãrat bioactivã (beneficã pentru organismul viu). Sistemul BEV le eliminã. Nimeni nu doreºte sã bea o apã contaminatã cu agenþi patogeni.

el dã peste cap echilibrul sodiu-potasiu al organismului. Apa cloruratã de la robinet bogatã în sodiu slãbeºte o întreagã populaþie. dar interese industriale puternice susþin clorurarea. cum este BEV. hipocloritul de sodiu se separã. Împreunã. Corpusculii din sânge apar grupaþi sub influenþa acestui efect. clorul ºi flu orul se leagã de deºeurile ºi uleiurile metabolice (cum sunt cele de soia ºi canola). Dacã dieta alimentarã nu cuprinde o cantitate suficientã de p otasiu. Legumele cu frunze verzi. reactivitate ºi potenþial POR. Apa bioactivã. creând premisele n ecesare cancerului. Situaþia în care ne aflãm astãzi nu dife rã prea mult de cea care . iar hidroxidul ridicã pH-ul. Aceste schimbãri se manifestã în starea electricã a sângelui sub forma efec tului Rouleau. corpul furã acest element din celule. despre care vom discuta în continuare. Problemele corpului Chimicalele toxice pãtrund în corp legate de ionii minerali. Ba cteriile aerobe (cum sunt mitocondriile) nu pot funcþiona într-un mediu bogat în sodiu. Sodiul es iar clorurã extrem de acidã. Aceºtia sunt indic atorii care vindecã un corp bolnav ºi care redau controlul asupra sa. în timp ce sodiul le invadeazã ºi îl înlocuieºte. hipocloritul este o formã de hipocloritul de sodiu. este o combinaþie de pH. dând naºtere unor tox ine hibride care MODIFICÃ mediul. Ajunºi în corp. fiind un avertisment c lar cã mediul este dezechilibrat. Sarea este mai sta bilã decât un gaz sau un lichid. Protocolul de tratare a apei te un metal alcalin (bazic). Existã alternative bune. Din discuþiile de pânã acum. Motivul pentru care clorul este folosit sub formã de sare este legat de pH . aceste douã substanþe alcãtui Atunci când este dizolvat în apã. Cuvântul îmbãtrânire ne indicã problema. Cuvântul degenerare o descrie per Sodiul este unul din jucãtorii din scenariul de mai sus. Invazia sodiului înceti eºte activitatea mitocondrialã ºi schimbã mediul aerob (cu aer) într-un mediu anaerob (lipsit de aer). Nivelele ridicate de sodi u din þesuturi se manifestã deseori sub formã de hipertensiune. pentru ca apa sã capete gust. clorul ucide bacterii le. PH-ul oricãrei ape de la robinet este cupr ins între 8-9. ºtim cã sarea este o combinaþie între un halogen (acid) ºi un me impune folosirea hipocloritului de sodiu. (bazã). Pe mãsurã ce excesul de sodiu invadeazã fluidele int erstiþiale DINTRE celule. Corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu potasiu organic pentru a menþine e chilibrul sodiupotasiu.Hipocloritul de sodiu Clorul dizolvat în apele publice este luat din blocuri de sare. fãrã chimicale (cultivate în grãdina personalã) sunt cea mai bunã sursã de potasiu organic natural.

fluorurile ºi cloraminele sunt ideale pentru afaceri. Mentalitatea publicã Fluorura este o Instituþie Americanã.exista atunci când a izbucnit epidemia de scarlatinã de pe vremea dr. Americanii au o veritabilã idilã cu pasiunea vieþii lor: halogenul fluor (fluorura este sarea acestuia ). Industria. dupã hot dogs ºi plãcinta cu mere . a sistemului juridic. El ar n interes major ca populaþia sã fie menþinutã bolnavã. Oamenii bolnavi ºi morþi sunt ideali pen ru colectarea de taxe ºi impozite. a societãþii ºi guvernului în ansamblul sãu. 110 . cabinetele dentare ºi companiile farmaceutice ºi-au dat mâna ºi au reuºit sã spele minþile americanilor în ceea ce priveºte beneficiile fluorurilor. Gândiþi-vã la efectele pe care le-ar avea o apã de bãut bioactivã ºi sigurã asupra medicinii anizate. Cl orul. cãci menþin spitalele pline. medicina. DE CE? Aceastã carte oferã rãspunsurile necesare celor care doresc sã-ºi înlocuiascã ignoranþa cu CUNOAªTEREA. Guvernul corporatist este un stat strãin ILEGAL care opereazã sub steagul galben . Semmelweis. aflatã pe locul doi.

Semnãtura ºi amprenta lor energeticã se opun vieþii ºi sunt foar te active biologic. cum ar fi enzimele noastre proteice. Fluorul este toxic pentru toate fiinþele vii. ea este o maºinã de fãcut bani pentru sistemul medical. Când omul a descoperit beneficiile industriale ale fluorurilor. Prin amestecarea unui acid (gazul fluor) cu ionii unui metal alcalin (cositorul). Fluorura are un efect de îndobitocire. Cositorul este un mineral ºi un metal. izolând-o în apele subte rane ºi în depozitele minerale. Pe scurt. Dumnezeu a pus aceastã substanþã sub cheie.Fluorura este pisica sãlbaticã a halogenilor. Fluorura otrãveºte þesuturile ºi se manifestã prin sute de simptome. Compuºii pe bazã de fluor ai acestui element reprezintã câmpuri energetice orientate cãtre stânga EXTREM DE puternice. Bazându-se pe ea. oasele ºi pielea) Fluorurile întãresc dinþii. Apa fluorizatã este crimã! CAPETELE TARI (dinþii. Ceea ce uitã sã menþionez erþii sunt efectele secundare toxice ale fluorurilor. Fluorura este folositã pe scarã largã în mii de procese industriale. Explicaþia ºtiinþei medical e. Se leagã într-adevãr de proteinele din oase ºi de m ineralele din corp. potrivit cãreia nu existã nici o dovadã ºtiinþificã reprezintã un pretext ideal pentru otrãvirea la scarã indus a populaþiei americane. se poate spune cã ai realizat ceva! Profiturile obþinute în urma unei asemenea afaceri depãºesc orice imaginaþie ºi lãcomie. Fiind o otravã sistemicã . fluorura îºi poate face liniºtitã de cap. Fluorura de cositor e ste o sare. încetinind metabolismul. Într-un sistem viu. care depãºesc de departe orice beneficii colaterale. O asigurare medicalã bunã creeazã iluzia siguranþei. Unul din obiceiurile favorite ale fluorurii este acela de a ataca fibrele de col . ce are nevoie de ani de zile pentru a se manifesta . lucru indicat ºi de sufixul urã. oamenii ajung sã neg eze responsabilitatea personalã pe care o au pentru starea lor de sãnãtate. dar ºi oasele capului în ansamblul sãu. Ea conþine fluor ºi cositor. fiind promovatã de acei nebuni care ne conduc. Ea este numãrul unu pe lista elementelor atomice în ceea ce priveºte reactivitatea. Dacã reuºeºti sã transformi fluorura de cositor dintr-un deºeu toxic într-un med cament susþinut ºtiinþific ºi acceptat de publicul larg. Fluorura de cositor este un deºeu al industriei cositorului. sistemului respira tor ºi intestinelor. O pastã de dinþi introdusã la sfârºitul anilor 50 a primit susþinerea Asociaþiei Dentiºtilor ricani. fluorura se disociazã ºi devine EXTREM DE instabilã. rezultã o SARE (un cristal). Ea cautã ceva de care sã se lege. el a des chis practic Cutia Pandorei. Fluorura este uºor de absorbit prin piele ºi prin membranele mucoase ale gurii. Ea încetineºte activitatea cerebralã ºi ne face docili ºi mai uºor de ma .

înlocuitorii de estrogen ºi analogii chimici din alimente ºi din apã. Pielea ridatã este un bun exemplu al efect elor secundare pe care le au ingerarea fluorurilor ºi acidifierea þesuturilor corpului. Pe scurt. lupus ºi expunerea la soare. oase fragile ºi un pãr care cade. oase le nu trebuie sã fie dure ºi fragile. Nimeni nu îºi doreºte o piele ridatã. ci rigide ºi flexibile. Aceastã substanþã este matricea de co lagen în care au fost depozitate mineralele de cãtre osteoblaste. De-a lungul anilor. ca sã nu mai vorbi m de oamenii în vârstã. care conduc la un proces grav de degenerare. Când aceºtia din urmã interfereazã cu osteoblastele (celule le care construiesc oasele) ºi cu osteoclastele (celulele care dizolvã oasele). la fel ca un copac sãnãtos. OPRIND producþia de þesuturi conjunctive ºi osoase noi. Ultimul apãrut pe listã este sindromul þesutu rilor conjunctive. Ruperea oaselor ºi încheieturile slabe au devenit comune printre adolescenþi.agen care conferã elasticitate oaselor. Ei nu înþeleg ce se întâmplã! Dacã dizolvãm un os într-un acid. fluorurile determinã întãrirea ºi fragilizarea proteinelor din colagen. În realitate. oamenii care folosesc apa fluorizatã ºi pastele de dinþi cu fluor acumuleazã excese de fluor în þesuturile lor. muºchilor ºi ligamentelor. De ce? Ceva s-a schimbat! Una din cauzele care au contribuit decisiv la acest fenom en este fluorul din apã ºi din 111 . pielii. Fluorurile acþioneazã la fel ca hormonii din pilulele anticoncepþionale. dar americanii conti nuã sã foloseascã apa ºi pasta de dinþi fluorizate. avem de-a face cu un proces de degenerare a þesuturilor. Experþii dau vin a pe osteoporozã. sclerodermie. mineralele vor trece în soluþie ºi ceea ce va rãmâne va fi ubstanþã ca guma care va semãna cu un fir de spaghete (fiert).

Sinergie ºi sintezã Sinergia este un concept care meritã sã fie înþeles. Tonifiantul Biogenic al Pieli i ºi Corpului. PAC.pastele de dinþi. ca sã nu mai vorbim de cãldura organismului. Banii dicteazã! Aceleaºi puternice interese materiale stabilesc programa ºcolarã a facultãþilor de medicinã º au grijã ca manualele sã serveascã acestor scopuri. Atunci când în corpul u man sunt prezente pesticide. Interese private se folosesc de guvernul corp oratist ºi de cel judiciar pentru a-ºi face mendrele. Experþii acþioneazã pe principiul etichetelor. Opinia publicã nu ºtie cã toate studiile referitoare la beneficiile fluorului în apa de bãut ºi asupra cariilor dentare sunt apã de ploaie. medicilor ºi farmaciºtilor influenþeazã politica pub licã legatã de chestiuni precum fluorizarea apei potabile. aditivi alimentari. Sistemul de finanþare al statului deci de CINE trebuie sã primeascã bani publici ºi CE proiecte ºtiinþifice trebuie sprijinite. Vã reamintesc în aceastã direcþie ce spunea odatã Sir Arthur Edington de pre mintea ºtiinþificã: Adevãr vã spun. capsulele SOC. Sinteza este un concept destul de apropiat de primul. sãnãtos. este mai uºor sã treacã o cãmilã prin urechile acului decât sã de ºtiinþã sã treacã printr-o uºã deschisã . Oamenii nu sunt niºte eprubete sterile de laborator. Yucca Herbal Blend ºi toate SUPER-ALIMENTELE menþionate pânã acum pot inversa e fectele fluorurilor ºi ale hormonilor sintetici. Puternicele interese ale dentiºtilor. Un corp tânãr. inventând tot felul de denumiri pentru bolile de generative pentru a menþine confuzia publicului. revãrsând deºeurile lor letale în apa unui public care nu bãnuieºt nimic. El se referã la acþiunea combinatã u mai mulþi agenþi chimici. fluorurile reacþioneazã. Sinergia poate produce rezultate benefice SAU malefice pentru fiinþa umanã. dupã care creeazã noi medicamente pentru tratarea acestor a. apa BEV. ªtiinþa medicalã a acceptat folosirea fluorurilor ºi este prea orgolioasã ºi prea încãpãþânat recunoascã greºeala. Precursorii racemizaþi ai hormonilor. ca sã nu mai vorbim de acea inocentã ceaºcã de otravã pe care le-o oferã co iilor asistenta ºcolarã ºi dentistul. El se referã la structurarea moleculelor ºi la localizarea grupului R care identificã moleculele ºi efectele lor asupra sistemului viu . este rezultatul sintezei anabolice (al sinergiei biochimice pozi a d . Ceea ce refuzã sã precizeze experþii este faptul cã sodiul pro cesat de om ºi fluorurile de cositor sunt MULT mai reactive ºi mai ostile þesuturilor vii decât fluorurile din natu rã. uleiuri de soia ºi canola ºi deºeuri metabolice. Sistemele vii sunt DINAMICE.

mercurul. ca o nouã modalitate de a induce în eroare opinia publicã. Fluorurile. Acþiunea radicalilor liberi poate fi ÎMPIEDICATÃ prin utilizarea antioxidanþi lor racemizaþi puternici de tipul Enhanced PAC. cloraminele ºi anumite forme de oxigen declanºeazã în organismul viu re acþii în lanþ. Dacã sistemul imunitar. clorul. vaccinurile. Pesticidele sunt un alt exemplu de radicali liberi. cel digestiv sau cel hormonal sunt lezate. Aceºtia declanºeazã oxidarea necontrolatã a celule or ºi þesuturilor. Radicalii liberi. Alimentele organice naturale. Carbonul este esenþa vieþii pe pãmânt. Oxidarea necontrolatã este o activitate catabo licã ce ucide celulele. reacþiile de sintezã n egativã distrug celulele ºi genereazã produse secundare sub forma deºeurilor toxice ACIDE. Cuvântul organic este folosit pentru a le descrie deoarece aceste molecul e letale conþin CARBON (cel de-al 12-lea element atomic). pesticidele. Personal. Industria se foloseºt e de cuvântul organic în mod imoral. aerul poluat. Orice proces de oxidare pres upune un schimb de electroni între substanþele moleculare. Ele sunt chimicale organice produse de om concept care poate induce în eroare. Activitatea catabolicã este legatã de radicalii liberi ºi de procesul de auto-canibali sm. 112 . uleiurile de soia ºi canola. prefer sã le numesc otrãvuri! Pesticidele sunt substanþe organice prin definiþie. PAC opreºte oxidarea necontrolatã. apa BEV ºi SUPER-ALIMENTELE racemizate sunt câteva exemple de pre mise care dinamizeazã sinteza biochimicã pozitivã. aditivii ºi coloranþii alimentari.tive). antioxidanþii ºi alimentele organice Substanþele toxice sunt radicali liberi .

de ti pul îngrãºãmintelor pe bazã de sãruriNPK. Adevãratul scop este întotdeauna profitul. dar cele cultivate personal. Nu stricã niciodatã sã cunoaºteþi în zona în care vã aflaþi niºte medici profesioniºti preocu metodele alternative de vindecare. care au fost cultivate cu fertilizatori naturali. ºtiinþific ºi farmaceutic nu are nici cel mai mic interes sã m odifice statu quo-ul care îi aduce atâþia bani ºi atâta putere personalã. Chiar ºi cantitãþile mici de hranã sãnãtoasã au un e asupra sãnãtãþii noastre. Multe companii de asigurãri medicale refuzã sã îi asigure pe cei care lucreazã în cabinete d . Miopia profesionalã este un fenomen care îi afecteazã deseori pe profesioniºti. Simultan oniºtii sunt supravegheaþi cu atenþie de cel care le acordã licenþele. În general. Ei refuzã sã accepte literatura alterna tivã pentru a-ºi trata pacienþii într-o manierã umanã.Aceºti scamatori ai cuvintelor ºi-au denumit în aºa fel produsele încât sã PARà prietenoase f viaþa pe pãmânt în ochii oamenilor dezorientaþi. chiar dacã nu are la dispoziþie decât cât eva ghivece sau o bucãþicã micã de pãmânt. Sfaturile lor nu pot face altceva decât sã vã sigileze mormântul! Când aplicãm cuvântul organic alimentelor. M-am mutat recent într-un oraº cu peste 200 de dentiºti. companiile de asigurare. Asta înseamnã mai puþin de 1%! Toþi ceilalþi iau ca pr text ignoranþa ºi se apãrã cu citatele din manualele de specialitate. Medicii ºi dentiºtii Establishment-ul medical. sunt cele mai bune! Orice om ar trebui sã-ºi cultive legume proaspete. nu comerciali. animale ºi plante bolnave! Acesta este motivul pentru care nu obosesc sã le reamintesc cititorilor m ei sã ignore întotdeauna recomandãrile experþilor . alimentele organice sunt mai bune decât le neorganice. Cei mai mulþi dintre ei REFUZà sã gândeascã sau sã acþioneze în afara p lor acceptate ale profesiunii lor chiar dacã nu sunt întotdeauna atât de ignoranþi precum par Sunt prinºi între necesitatea de a face un profit personal. Cât despre rezultate. Mulþi dint re ei sunt produsele învãþãturii primite ºi puþini reuºesc sã gândeascã în afara acestui cadru. Cu excepþia a doi dintre ei. Toþi cei care îndr sã calce strâmb ºi sã punã interesul pacienþilor lor mai presus de cel al breslei sunt taxaþi pe mãs colegii lor! Medicii ºi dentiºtii care doresc sã pãºeascã pe calea ADEVÃRULUI sunt nevoiþi sã fie foarte p ºi sã nu iasã prea mult în evidenþã. acestea sunt evidente : oameni. Instrumentul pe care ºtiu sã îl foloseascã cel mai ne este confuzia. în grãdina proprie. dorim sã spunem cã otrãvurile nu sunt prezente în ceste alimente. toþi ceilalþi folosesc fluorul ºi plombele pe bazã de mercur. publicul igno rant ºi colegiile medicilor. adicã de stat. nu uitaþi cã un om sãnãtos nu este ne voit sã apeleze la nimeni pentru a fi îngrijit cum se cuvine. Pe de altã parte.

cadmiul ºi plumbul. sistemul imunitar intrã în comã. Viaþa omului devi ne acum un IAD pe pãmânt! 113 . Incidenþa tulburãrilor neurologice ale CREIERULUI. scler oza multiplã ºi tumorile afecþiuni necunoscute sau foarte rar întâlnite pânã acum 30 de ani a crescut foa te mult în rândul occidentalilor. Când o fluorurã se combinã cu mercurul. Pe mãsurã celulele Schwann sau neurilemele mor. Mercurul ºi fluorul pe care îi folosesc sunt niºte veritabili cai troieni în propria lor tabãrã. fluorul ºi apa BEV Nu este de glumit cu metalele grele precum mercurul. încep sã se formeze þesuturi cicatrizate. algele Kl ammath ºi Yucca Blend sunt câteva produse care au aceastã putere. iar ei plãtesc cu sãnãtatea ºi cu viaþa fel ca mulþi dintre pacienþii pe care îi îngrijesc. iar la baza lor stau fluorurile. Astãzi. SOC.entare din cauza incidenþei foarte mari a bolilor în cazul acestor persoane. ºi îndeosebi al americanilor. Acestea i nterfereazã cu creierul ºi cu activitatea nervoasã ºi TREBUIE eliminate cu orice preþ din þesuturi. mielomul. aceste boli sunt comune. Mercurul. Fluorurile rigidizeazã membranele celulare ºi legãturile sulfhidrice care alcãtuiesc þesut urile conjunctive proteice. precum Alzheimer. metalele grele ºi hormonii analogi.

· Incapacitatea de a-ºi echilibra hormonii. · Incapacitatea de a-ºi elimina deºeurile din þesuturi. vorbesc în fiecare zi cu oameni care nu pot fi ajutaþi pentru cã refuzã sã-ºi controleze gândurile. critice. a hormonilor. ºi veþi vedea costã boala! Merlyn Anderberg Pachetul informativ Pentru mai multe informaþii. aºteptaþi pânã când vã îmbolnãviþi.O. Iatã câteva din ideile pe care le sintetizeazã ele: 1. fax (509) 466-8103. datoritã urmãtorilor factori: · Incapacitatea de a înþelege principiile elementare care stau la baza funcþionãrii sale. Personal. furioase. aura corpului se reduce. Existã numeroase cãrþi foarte bune scrise pe tema puterii minþii. sau scrieþi pe adresa: Young Again! P. Gândurile ºi cuvintele negative. sunaþi la (800) 659-1882 sau (509) 465-4154. inhibã sistemul imunitar ºi adu c dupã sine boala. Feþele acelor locuitori aratã BÃTRÂNE! Fluorurile sunt otrãvuri sistemice. Sãnãtatea ºi longevitatea noastrã depind de capacitatea de a lua decizii corecte.Mineritul ºi industriile siderurgice sunt vestite pentru poluarea aerului cu fluor uri. · Incapacitatea de a duce o viaþã disciplinatã. Gândurile ºi cuvintele sunt gloanþe energetice! 2. Dacã vi se pare cã sãnãtatea este scumpã. Boala nu este altce va decât un . Þãrile din lumea a treia suferã din ce în ce mai mult din cauza utilizãrii necontrolate a fluorurilor industria le. Atunci când emitem gânduri negative. pline de teamã sau deprimate afecteazã producþia substanþelor chimice din creier. nefericite. Gândiþi-vã A fost suferindul de cancer întotdeauna bolnav de cancer? Nu! A fost diabeticul înto tdeauna diabetic? Nu! A avut întotdeauna bãtrâna doamnã artritã? Nu! Toþi aceºti oameni ªI-AU PIERDUT CONTROLUL asu corpului lor. · Lipsa apei biologic active. · Lipsa alimentelor cu o energie orientatã cãtre dreapta ºi cu o înaltã valoare energeticã. Ingerarea lor este incompatibilã cu dorinþa d e a rãmâne tânãr ºi de a-þi prelungi viaþa! Preambul: în capitolul urmãtor veþi afla DE CE se modificã producþia hormonilor sexuali pe mãsurã ce organismul îmbãtrâneºte. Incapa citatea de a lua aceste decizii reprezintã tot o OPÞIUNE personalã! Mintea ºi corpul Nu subestimaþi niciodatã puterea minþii. Box 1240 Mead Washington 99021-1240 USA.

Supravegheaþivã gândurile! 114 . O atitudine pozitivã promoveazã procesul de vindecare. Invers.gând întrupat. 3. o atitudine mentalã negativã blocheazã vindecarea indiferent cât de bune sunt alimentele cu care ne hrãnim sau modul nostru de viaþã.

Exerciþiile sunt la fel de recomandate pentru minte ca ºi pentru corpul fizic. Fiecare este o unitate în si ne. Gândurile pozitive. diagnosticul ºi prognozele a veau la bazã observaþiile atente. Medicina modernã Tehnologia medicalã din zilele noastre poate fi consideratã parþial ca o binecuvântare. Cauzele ºi efectele. de viaþã ºi de cei din jur ne afecteazã direc t. dar nu poate fi înþeles fãrã a þine cont de conexiunea sa cu celelalte ºi cu corpul în ansamblul sãu . A fost o perioadã cara cterizatã de o adevãratã explozie de cunoºtinþe în toate domeniile de activitate. Vã recomand lucrarea: Corpul dumneavoastrã crede fiecare cuvânt pe care i-l spuneþi. Ei îºi petrece u mult mai mult timp cu pacienþii lor. medicii nu aveau p osibilitatea sã arunce vina pe alþii. Ex ersaþi zilnic.4. de viitor. Gândurile pozitive sunt chiar mai bune decât laxativele. El creeazã ceea ce spune. În rest. pacienþii erau priviþi in camera ca o unitate nu ca niºt e pãrþi separate. Observaþiile clinice ale medicilor din aceastã perioadã prezintã un interes deosebit pen tru noi. Cuvântul sindrom nu era la modã în acele timpuri. nu nesfârºitele teste ºi analize. Arnold Lorand Epoca de Aur a Medicinii a durat de pe la 1840 pânã pe la 1930. Mai mult. 5. Vizualizarea unor imagini pozitive atrage dupã sine rezultate palpabile. Plimbaþivã. datoritã impactului pe care îl au asupra procesului de îmbãtrânire. pe noi ºi pe cei din jurul nostru. Observaþiile acelor medici au p recedat apariþia omului modern ºi a greºelilor acestuia legate de mediul în care trãieºte. 6. al transplanturilor de organe ºi în medicina de urgenþã. Dr. Convingerile legate de sine. 8. Omul e xperimenteazã ceea ce gândeºte. pe care ajungeau sã-i cunoascã de multe ori chiar mai bine decât se cu noºteau ei înºiºi. e a nu este decât un . 17 Diagnostic sau post mortem? Organele corpului pot fi asemãnate cu oraºele de pe o hartã. Regula de aur era bunul simþ. bunãtatea faþã de cei din jur ºi iubirea de sine accelereazã fundamen tal procesul de reîntinerire. Dacã terapia aleasã nu dãdea rezultate. Ea exceleazã în domeniul diagnosticãrii. Faceþi exerciþii de forþã. Buna funcþionare a intestinelor ºi a ficatului sunt afectate de emoþiile ºi de gânduril e noastre. Medicii îºi sfãtuiau pacienþii pe baza unor observaþii atente. Epoca de Aur a Medicinii a fost o perioadã a medicinii de dinainte de tehnologie ºi de epoca medicamentelor. Refuzaþi sã gãzduiþi gânduri negative! 7.

care nu oferã niciodatã o imagine de ansamblu. Medicii n u ne privesc ca pe niºte fiinþe energetice dinamice ºi nu înþeleg cã adevãrata lume în care trãim este cea a forþelor energet dinamice care susþin organele vitale ºi mediul corporal. 115 . în care vitalitatea dispare înainte ca boala sã se manifeste în spaþiul fizic vizibil. Observaþiile de altãdatã sunt considerate de pãºite chiar primitive cãci nu beneficiau de precizia instrumentelor moderne. Medicina nu înþelege conceptul de ENERGIE pe nivelele subtile a esteia. Medicina alopaticã se bazeazã absurd de mult pe miracolele tehnologiei de vârf ºi pe med icamentele chimice cu o amprentã energeticã orientatã cãtre stânga. cãci medicii ºi asistentele NU sunt antrenaþi sã diagnosticheze bolile la nivel subclinic.nesfârºit proces de luare a unor fotografii izolate ale pacientului bolnav. Medicina modernã de înaltã tehnologie suferã de miopie. Ea considerã omul o maºinãrie alcãtu carne ºi sânge ºi formatã din pãrþi .

Boala a devenit neutrã! Definiþiile aiuritoare ale sãnãtãþii ºi bolii din ziua de astãzi sunt construite în jurul con tului de percepþie personalã a individului în legãturã cu starea sa. ºi în special glandele cea pi tuitarã. al felului în care se simte omul. aºa-zisa medicinã holi sticã predatã în ºcolile medicale tradiþionale defineºte boala ca pe o stare anormalã în care nivelul actual de funcþionare a scãzut prin comparaþie cu un nivel anterior. Dr. oamenii bolnavi subclinic au devenit majoritari. mi-am adus aminte de repl ica unui ziarist chinez: Te rog. William Albrech. Semnificaþii ciudate Pentru a compensa universalitatea unei populaþii bolnave subclinic. pancreasul ºi gonadele (testiculele ºi ovarele) ef ectele obiºnuinþelor pe care le avem ne-ar deveni mult mai evidente. cãci nu mai vedem decât organe a ormale. Inversarea procesului de îmbãtrânire presupune sã ºtim DE CE îmbãtrânim. Aceasta este calea pe care a apucat-o medicina modernã. tiroida. c omparândule.Diagnostic sau post mortem? Dacã ar fi posibil sã privim organele vitale ale corpului. adrenalele. Aproximativ 85% din populaþie suferã de efectul Rouleau la nivelul sângelui. Nu mai putem pasa responsabilitatea pentru starea noastrã de sãnãtate unei ºtiinþe medicale care habar nu ar e care sunt cauzele bolii ºi îmbãtrânirii. Definiþiile tradiþionale nu mai definesc boala ca pe absenþa sãnãtãþii ºi sãnãtatea ca pe absenþa bolii. Încercând sã înþeleg toate aceste concepte ºi definiþii din ce în ce mai ciudate. ºtiinþa medicalã a r escris STANDARDELE dupã care sunt definite sãnãtatea ºi boala. Spre exemplu. Ceea ce ne intereseazã pe noi este altceva: vindecarea tulburãrilor. explicã-mi aceste cuvinte ºi semnificaþii ciudate . în timp ce eforturile medicinii s e limiteazã la numirea noilor boli. altfel spus. Din pãcate. La ora actualã. timusul. A existat o vreme când medicul putea examina atât organele sãnãtoase cât ºi cele patogene. Sistemul endocrin . De aceea. Acest efe ct nu înseamnã altceva decât primul nivel pe care se manifestã boala. iar dacã era un bun observator. noi nu putem privi direct aceste organe. un eminent profesor de la Universitatea din Missouri. Prin aceastã definiþie nici nivelul prezent nici cel anterior nu corespund vreunui standard clar stabilit. ªtiind cum aratã un organ sãnãtos. putea descifra simptomele subclinice înainte de a se transforma în S EMNE. spune a odatã cã noi nu mai ºtim nici mãcar cum aratã organele sãnãtoase ale animalelor. avem datoria sã învãþãm CUM putem sã asistãm corpul bioelectric printr-un mod de viaþã sãnãtos ºi cu ajuto simþ. paratiroida. medicul putea identifica boala încã din etapele ei iniþial .

Sistemul nervos ºi cel endocrin sunt irevocabil legate unul de celãlalt. Ele se deplaseazã de-a lungul axonilor.Pentru a înþelege mai bine ce înseamnã procesul de îmbãtrânire. n europatia. ªtiinþa medicalã ignorã sistemul limfatic. prin intermediu l unor celule specializate numite Schwann. senzaþia de cãldurã la nivelul picioarelor ºi lupisul. Semnalele sunt transmise în intervale de timp de ordinul milisecundelor cu o vitezã mai mare decât cea a luminii. neurilemele care acoperã fibrele nervoase (numite ºi înveliºul de mi se deterioreazã ºi astfel apar tulburãrile degenerative precum Alzheimer. cãrora le asigurã hrana necesarã. din sinapsã în sinapsã. al treilea sistem de comunicaþii al proteinelor corpului. dar funcþione azã diferit. vã propun sã analizãm sistemu rin al corpului uman. mielomul. 116 . Celãlalt este sistemul ne rvos. Acest sistem este unul din cele douã sisteme de reglare ºi comunic are care transmit ºi coordoneazã mesajele cãtre diferitele pãrþi ale corpului nostru. MS. Aceste celule sunt critice pentru neurileme ºi lipsesc în cazul tulb urãrilor degenerative nervoase. cãci miºcarea sau stagnarea proteinelor plasmatice care ies din vasele capilare în spaþiile intercelul are. Sistemul nervos transmite impulsurile electrice emise de neuroni prin intermediul fibrelo r dendritice ale axonilor. Pe mãsurã ce îmbãtrânim.

zile ºi sãptãmâni întregi (gândiþi-vã la efectele pe care le experimentaþi dupã un eveniment deosebit. este nevoie însã de un sistem endocrin funcþional. pãrul de mul t cãzut. Ei trebuie forþaþi sã facã acest lucru. asigurând funcþionarea normalã a corpului ºi ec hilibrul sãu energetic. putând sã-ºi reconstruiascã membrele amputate. Producþia de hormoni ºi echilibrul lor sunt ABSOLUT esenþiale pentru invers area procesului de îmbãtrânire. Corpul are o capacitate de regenerare imensã. care pot construi un întreg sistem nervos no u ºi funcþional. Glandele endocrine ºi exocrine Majoritatea glandelor exocrine îºi varsã secreþiile în canale care conduc la anumite cavitãþi ale corpului precum stomacul sau intestinele. se poate spune cã pacientul a încurcat-o! Chiar ºi în asemenea situaþii disperate. Mesagerii chimici reprezintã o formã de energie chimicã ce provoacã un rãspuns rapid în interiorul org anismului. Unii hormoni sunt transportaþi de sânge la destinaþie. rãspunsul organismului la cererile formulate de hormoni poate dura ore. Efectele acestei substanþ ontinuã sã fie resimþite ore întregi dupã ce evenimentul a trecut). glandele lipsite de canale depind unele de celelalte ºi acþioneazã concertat cu restul corpului prin inter mediul receptorilor . Pe tru ca aceste miracole sã devinã posibile. Dacã aceºti receptori se blocheazã . Pe de altã parte. puteþi sã-i mai daþi o ºa pului. care au luat suplimenþi de estrogen sau au folosit steroizi anabo lici. Existã însã ºi glande exocrine. iar la ora actualã acest lucru poate fi realizat de toþi cei care doresc. Hormonii sintetici NU mai elibereazã receptorii cu de la sine putere. Glandele lipsite de canale ale sistemului endocrin îºi secretã hormonii direct în spaþiile extracelulare din jurul ºi dintre celulele secretoare. aºa cum este cazul femeilor care au folosit MÃCAR O DATà pil le anticoncepþionale. Mesagerii hormonali sunt diferiþi. când corpul a p rodus o mare cantitate de adrenalinã pentru a vã ajuta sã faceþi faþã situaþiei. Sistemul endocrin îºi comunicã dorinþele prin intermediul unor mesageri chimici ºi hormona li. care poate fi o altã glandã. lu cru posibil cu ajutorul . sã transforme grãsimea în muºchi ºi sã construiascã noi cartilagii la nivelul încheieturilor. persoana îºi pierde controlul asupra corpului sãu ºi devine prizonierul acestu ia. inclusiv DHEA sau melatoninã. precum cele sudoripare (ale transpiraþiei) ºi cele sebacee (care secretã uleiuri). Hormonii controleazã mediul nostru intern. Aºadar.Dacã procesul de degenerare a avansat suficient de mult pentru a fi diagnosticat d e medic. Ei au nevoie uneori de ore întregi pentru a provo ca un rãspuns. ale cãror secreþii ies direct la suprafaþa pielii. ajutându-l cu precursori racemizaþi ai hormonilor. Spaþiile extracelulare sunt umplute cu un fluid specific ºi gãzduiesc capilarele sângelui ºi ale limfei.

rinichii. stomacul. Atunci când receptorii celulelor þintã rãspund la mesajul unui hormon. 117 . datoritã dominanþei estrogenului! Existã ºi glande endocrine care îºi varsã secreþiile deopotrivã în canale ºi în spaþiile extr . Proteine le purtãtoare din plasma sângelui sunt produse de ficat. Hormonii menþin starea de sãnãtate prin schimbarea ratei de activitate în organism. spre exemplu.cremelor Nugestrine II sau Totally Male. De aceea. Adevãrata problemã este legatã de dezech ilibrul hormonal. Excesele hormonale se manifestã prin aºa-numitele boli ale deficitul ui. Cant itatea de hormoni pusã în circulaþie depinde de nevoile organismului. Hormonii rãmaºi în exc es se degradeazã ºi sunt eliminaþi. pielea. inima ºi placenta. testiculele. efectul este resimþit în întregul sistem. de capacitatea glandei de a-i prod uce ºi de capacitatea corpului de a-i utiliza. intestinul s ubþire. Unii hormoni sunt transportaþi liber de sânge. rãspunsul lor este transmis glandeicare a secretat hormonii pentru a ÎNCETA producþia. ovarele. aºa cum se petrec de pildã lucrurile în cazul femeilor care suferã de tiroidã. Atunci când o glandã este lezatã. fie chiar de celulele þintã. insulina. fie de ficat ºi rinichi. Alþii au nevoie de proteinele purtãtoare di n plasma sângelui de care sã se lege pentru a fi transportaþi. Printre exemple se numãrã pancreasul. un ficat tensionat amplificã stresul în rest ul organelor ºi glandelor.

se . ridurile. depresia. hialinã. îngheþarea extrem itãþilor. reducerea apetitului sexual. Puls ul accelerat indicã o tulburare sistemicã în care organismul este suprasolicitat din cauza exceselor din sistem. Deºeurile din urinã sunt alcãtuite din sãruri. Toate aceste deºeuri iau forma tuburilor prin care sunt filtrate de rinichi. Albumina este o proteinã existentã în sânge care scapã prin capilarele rinichilor. NU este vorba de un mediu cu adevãrat acid. alergiile nu se mai pot manifesta. oamenii îºi pierd pãrul de pe corp. Simptomele care servesc drept indicatori ai unei stãri precare de sãnãtate sunt amenor eea (menstruaþia neregulatã). pulsul accelerat. tendinþa cãtre constipaþie. Edemul este un semn al unei toxicitãþi grave ºi este una din principalele cauze ale cãde rii pãrului. al ovarelor. balonarea ºi letargia. chelirea. Edemul (retenþia apei în þesuturi) este asociat cu excesul de proteine plasmatice în flu idele extracelulare. DiSorb Aid ºi R/HCI aduc o alinare imediatã! Digestia ºi absorbþia completã le permit oamenilor sã se bucure plenar de alimentele lor favorite. excesul de albuminã ºi de deºeuri în u rinã. ºi excese hormo ale. proteine ºi diferite substanþe chimic ºi minerale.Apariþia simptomelor bãtrâneþii la tineri Printre SEMNELE de îmbãtrânire prematurã la adulþii tineri se numãrã: obezitatea. Aºa-nu ita aciditate la stomac este o afecþiune simptomaticã experimentatã dupã masã. digestia completã previne edemele ºi acidifierea þesuturilor din cauza acumulãrii de proteine plasmatice toxice în spaþiile þesuturilor. iar unghiile li se îngroaºã. O lingurã de Yucca Blend. În plus. Îngheþarea extremitãþilor indicã disfuncþii la nivelul tiroidei. subþierea º irea pãrului. Disfuncþiile rinichilor sunt o premisã a instalãrii cancerului ºi a infecþiil or virale. prezenþa albuminei în urinã indicã potenþial e probleme grave. impotenþa. Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. Prezenþa albuminei în urinã reprezintã un indicator SERIOS al unei disfuncþii la nivelul rinichilor. Energia deºeurilor acide are o orientare cãtre stânga. Preze nþa lor indicã o activitate catabolicã ºi degenerare. Ele permit crearea unor avanposturi ºi declanºarea unui rãzboi rece de cãtre virusurile ºi bacteriile întãrite d mediul acid creat în organism. ci de o incapacitate a organismului de a produce enzime digestive. care nu pot prolifera. Atunci când mâncarea este complet digeratã. Toate aceste simptome sunt asociate cu lezarea ficatului furnalul de ardere al corpului. Fluxul rapid a l alimentelor complet digerate prin intestine nu asigurã hrana necesarã microorganismelor ºi paraziþilor. unul dinefectele secundare este ºi dispariþia balonãrii ºi a gazelor. ªi cum ri nichii sunt unul din PRINCIPALELE organe de eliminare a toxinelor. Constipaþia este o altã tulburare sistemicã ce influenþeazã TOATE funcþiile corporale. pierderea memoriei. edemele.

În sens larg. ºi prin asociere. precum diabetul. Adrenalele. etc. Hormonii joacã un rol cheie în metabolismul glandular ºi în producerea moleculelor de AT P. bolile cardiace. Oxidarea este un alt cuvânt pentru îmbãtrânirea ºi descompunerea þesuturilor. Multe din femeile dependente de medicamentele pentru tiroidã revin la normal dupã ce folosesc precursorul racemizat hormonal Nugestrine II ºi dupã ce fac un tratament de purifica re a ficatului. obezitatea. pancreasul ºi ovarele devin incapabile sã funcþioneze corect ori de câte ori corpul NU r euºeºte sã îºi elimine toxinele în exces din cauza scãderii activitãþii ficatului. adrenalelor. artrita. Consecinþa directã a disfuncþiilor acestor glande importante sun t bolile metabolismului. Mixedemul glandei tiroide alãt uri de reducerea energiei ºi un corp rece indicã o încetinire a activitãþii glandei tiroide ºi a secreþiei hormonilor roidieni T3 ºi T4. generând umflarea acestora. În centrul oricãrei boli se aflã disfuncþiile ficatului. 118 .devin distorsionate. Oxidare ºi reducere În anul 1903 s-a demonstrat cã glandele care nu îºi varsã secreþiile în canale controleazã TO procesele de oxidare. Opusul ei este reducerea . oxidarea conduce la o încetinire a producþiei ºi depozitãrii moleculelor de energie ATP. ale ovarelor ºi te sticulelor. Medicamentele ºi deºeurile proteice se acumuleazã la nivelul pici oarelor. pancreasului ºi receptorilor hormonali din organism. guta.

cþionale (strome) care dau naºtere unui þesut cicatrizat. sf u este sã le preparaþi singuri. vã otrãviþi singur. unor þesuturi cicatrizate. apãsaþi uºor. Iatã un alt test. În continuare. da pe partea dreaptã a abdomenului sãu. celulele parencime sun protejeazã ficatul. Pierderea ovarelor (castrarea femininã) conduce pe loc la încetinirea metaboli . aveþi nevoie de un ficat p funcþional. Celulele strome acoperã ºi celulele strome invadeazã spaþiul rãmas gol ºi dau naºtere Alcoolul. ciroza ºi testarea ficatului þesuturile lor sunt înlocuite de celule nefun nivelul ficatului. Atunci când hepatocitele mor. este necesar sã evitaþi consumul de alcool. chiar durã FICATUL! Pr cedaþi cu atenþie.Celulele strome ºi parencime Când celulele funcþionale (parencime) mor. Aceste tulburãri afecteazã puternic ficatul. Tox (prefix care se regãseºte ºi în toxinã) înseamnã otravã . ºi sã îºi ridice uºor genunchii pentru a-ºi relaxa abdomenul. Atrofierea glandelor sexuale ºi obezitatea Atrofierea (deteriorarea) glandelor sexuale este direct legatã de toxicitatea sist emicã. chiar sub cutia toracicã. cãci zona poate fi extrem de delicatã. din cauza afluxului de energie electricã în ficatul lor bolnav. Oamenii cu disfuncþii la ficat îºi pierd imediat puterea în braþ. cyme celulã). ºi un masaj prea viguros poate îmbolnãvi persoana r espectivã! În mod normal. Suferinzii de hepatitã. Rugaþi persoana în cauzã sã se întindã la e spate. ficatul trebuie sã fie moale ºi puþin ascuns sub coaste. Pentru aceasta. tiroidã ºi tulburãrile ficatului. Dacã ºtiþi pe cineva care bea. Dacã þineþi neapãrat sã beþi vin sau bere. Alcoolul este o OTRAVÃ! El ucide hepatocitele din ficat. Dacã doriþi sã INVERSAÞI procesul de îmbãtrânire. în timp ce atingeþi cu cealaltã mânã regiunea fi . Veþi simþi o masã tare. Atrofierea ovarelor (inclusiv a foliculului din care coboarã oul) ºi a tes ticulelor se produce în ani de zile. Rugaþi persoana alcoolicã sã se ridice în picioare ºi sã îºi întindã în faþ continuare. Unii dintre ei simt chiar o senzaþie de greaþã ºi sunt nevoiþi sã se aºeze. La t numite hepatocite (hepat ficat. gonade ºi pancreas. împingeþi uºor în jos braþul ei. precum sulfiþii (în vinuri) ºi ureea (în bere). la fel ca ºi problemele legate de adrenal e. vã pot spune cã industria alcoolului (la fel ca ºi cea a lactatelor ºi a îngheþatei) nu este obligatã prin lege sã afiºeze pe eticheta produsului lista ingrediente lor toxice pe care le adaugã. Obezitatea este un SEMN al unei încetiniri a ritmului metabol ic ºi al unui dezechilibru hormonal. acasã. Pentru informaþia dumneavoastrã. obezitate. Aºa se explicã de ce se spune despre omul beat cã este intoxicat12 . mononucleozã sau sindromul oboselii cronice au de regulã un fi cat umflat ºi dilatat. vã recomand un test. Ori de c alcool.

Mulþi doctori recomandã fãrã sã stea prea mult pe gânduri extirparea chirurgicalã a organelor feminine (ut erul ºi ovarele). Femeile NU ar trebui sã aºtepte pânã când încep sã aparã problemele. asigurând fundamentul pentru o prevenire eficientã ºi pentru tratamentul problemelor f eminine. Femeile TREBUIE sã înveþe sã îºi gestioneze singure sãnãtatea ºi sã nu mai depindã de sfaturile expe te. majoritatea medicilor ginecologi chiar dacã sunt ei înºiºi de sex feminin NU au alt rãspu s pentru problemele feminine decât clasicele produse analoage ale estrogenului. 119 . Câþi bãrbaþi dornici s ie castraþi cunoaºteþi? Femeile TREBUIE sã înveþe CUM sã rãmânã sãnãtoase. În limba englezã. Amenoreea (rãrirea ciclului menstrual) ºi obezitatea NU sunt normale ºi reprezintã dovez i ale unui organism în care predominã estrogenul. Femeile care au dificultãþi PMS nu trebuie sã sufer e cu orice preþ ºi îºi pot 12 N. dacã doresc sã evite problemele specific feminine.smului. citiþi contra indicaþiile de pe prospectul medicamentelor). Reþineþi: o problemã evitatã este o problemã REZ Detoxificarea þesuturilor face minuni în ceea ce priveºte menþinerea tinereþii ºi a frumuseþi femeilor. care nu numai cã NU rezo lvã nimic. intoxicated înseamnã intoxicat sau beat. Precursorii racemizaþi ai hormonilor sunt de mare folos pentru ambele se xe. dar aproape cã garanteazã apariþia cancerului uterin sau la sân (pentru mai multe lãmuriri. Tr. Extirparea ovarelor la femei este echivalentã cu castrarea la bãrbaþi.

Analiza densitãþii oaselor va atesta la rândul ei miracolul intern al refacerii densitãþii oaselor ºi al formãrii de NOI cartilagii. deopotrivã de cãtre bãrbaþi ºi femei. Tipurile de þesuturi Þesuturile conjunctive sunt doar unul din cele patru tipuri de þesuturi principale a le organismului. Osteopor oza este o afecþiune comunã la oamenii în vârstã. a sprijini ºi a separa celelalte þesuturi. Ele au rolul de a lega. Osteoporoza poate fi prevenitã ºi tratatã cu uºurinþã. ea este definitã ca o depãºire cu cel puþ n 20% a greutãþii standard din tabelele care prezintã raportul greutate/înãlþime. Spre exemplu. care conduc la o reducere a fenomenului de formare a oaselor de cãtre celulele osteoblaste (responsabile de crearea noilor oase ºi cartilagii). dar nu are nimic de-a face cu suplimenþii pe bazã de calciu. În medicina convenþionalã. greutatea dumneavoastrã corectã ar fi probabil de 59 de kil ograme. medicina convenþionalã NU vã considerã obez decât dacã greutatea dumneavoas trã a depãºit 78 de kilograme! Pentru a starea de sãnãtate. Ea nu reprezintã cauza pierderii masei osoase. Ele preced atât formarea oaselor cât ºi dizolvarea lor.uºura situaþia. Dacã doriþi DOVEZI. Vasele de sânge sunt pr imii soldaþi ai organismului. al unei digestii precare ºi al unui metabolismlent. Acest lucru poate fi obþinut cu ajutorul aceloraºi pr oduse menþionate mai sus. fiind datoratã INCAPACITÃÞII ace de a ovula din cauza atrofierii foliculilor. Sunt alcãtuite dintr-un nu . într cât este legatã DIRECT de excesul de estrogen. i mplicã un proces de vascularizare (invazie) a oaselor de cãtre vasele de sânge. care devin la fel ca un fagure de miere. ci este asociatã cu dezechilibrul hormonal ºi cu acumu larea exceselor de toxicitate sub forma depozitelor de deºeuri acide. dacã greutatea dumneavoastrã dezirab ilã maximã este de 65 de kilograme. cãutaþi pe cineva care suferã de aceastã neplãcere ºi priviþi cum se ecã el. a devenit posibilã inversarea cocoºãrii oamenilor în vârstã ºi redobândirea p ii normale a coloanei vertebrale. Osteoporoza este un EFECT simp tomatic. Este atât de simplu! La ora actualã. cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. evitând totodatã pierderea organelor feminine. Osteoporoza Osteoporoza sau rãrirea densitãþii oaselor. Obezitatea este un SEMN al unui dezechilibru hormonal. 19 kil ograme înseamnã o depãºire a greutãþii cu 32%! Obezitatea este un SEMN uºor de constatat. Diferenþa dintre obezitate ºi greutatea idealã este în acest caz de 78 59 = 19 kilograme. ºi mai ales la femeile de dupã menopauzã. Ea reprezintã un avertisment ºi trebuie lua t ca atare.

reticular). din cola gen. cel muscular (al muºchilor) ºi cel nervos. Deºeurile metabolice de sub piele descompun þes uturile conjunctive care fac legãtura între diferitele straturi de piele. cel epitelial (al pielii). þesuturile co nctive ale pielii se crapã ºi astfel apar ridurile. Când þesuturile devin supraîncãrcate de deºeuri ºi nu mai pot funcþiona normal. Cele patru tipuri principale de þesuturi sunt: þesutul conjunctiv (elastic.mãr relativ mic de celule într-o mare de substanþã intercelularã . Aceste deºeuri sunt depozitate de cãtre capilarele sângelui în spaþiile dintre celule. Aici îºi construieºte corpul depozitele sale de deºeuri acide. provocând întãrirea ºi îngroºarea pielii exterio din cauza PIERDERII elasticitãþii ºi a rezistenþei. O piele frumoasã Ultimele douã cuvinte din definiþia þesuturilor conjunctive (substanþã intercelularã) au o i mportanþã deosebitã pentru procesul de îmbãtrânire. vorbim de fapt de straturile dermice ºi subcutanate alcãt uite din þesuturi CONJUNCTIVE. sãruri minerale ºi GRÃSIMI. Substanþa intercelularã se referã la materialul din re celule. Aceastã zonã este deservitã de sistemele de capilare ale sângelui ºi ale limf ei. Atunci când vorbim de piele. 120 . între dife ritele straturi ale pielii.

Chiar acum am pe birou un fax în care se afirmã cã o analizã de laborator a evidenþiat cã uleiul de canola a provocat sterilitatea la iepuri. iau o lãmâie proaspãtã. Acesta este adevãrul despre miracolul numit soia! . Când l-am întrebat de câte ori a contractat boli venerice mi-a rãspuns: Niciodatã! Imediat dupã actul sexual. Un corp sãnãtos este imun la bolile venerice. lucru bine cunoscut evreil or din Antichitate. din cauza stresului la care îºi supun ovarele. Aveam în armatã un tovar㺠care vizita regulat bordelurile. hepatitã. o storc ºi mã spãl jos! Toþi r face acest lucru se pot proteja ºi vindeca cu uºurinþã. Afecþiuni precum herpesul genital. o slabã hidratare. sifilisul ºi gonor eea RÃSPUND la tratamentulcu Apã Ionizatã (acidã) cu Înaltã Valoare Medicinalã sub formã de d plicaþii locale. Dacã acesta era umflat. Excesele amoroase altereazã funcþionarea glandei tiroide. la fel cum este imun la pojar. efectele de îmbunãtãþire pot fi de-a dreptul DRAMATICE! Un corp bãtrân nu este o ruºine. Bolile venerice ºi excesele sexuale Incidenþa bolilor infecþioase sexuale este în continuã creºtere. DECÂT în cazul în care refuzaþi s plicaþi remediile descrise aici.Crema de piele glicolicã acidã (menþionatã anterior) desprinde ºi eliminã straturile exterio are moarte ale pielii. Loþiunea SOC înmoaie þesuturile cicatrizate. fiind un SEMN de activitate sexualã intensã. Incapacitatea bãrbaþilor de a atinge erecþia sau frigiditatea femeilor este de naturã ho rmonalã. gripã ºi numeroase alte boli infecþioase. O boalã venericã nu poate fi luatã decât dacã mediul intern al organi smului este pregãtit pentru infecþie. Uleiurile de soia ºi canola joacã un anumit rol în funcþia sexualã. Contractarea unei boli ve nerice (de la venus iubire ºi ic aparþinând) a devenit deloc întâmplãtor foarte comunã în zilele noastre. folosind aceastã apã specialã. era semn cã mariajul fusese consumat. fiind asociatã cu un flux sanguin redus. probleme cu tiroida sau cu alte gland e. la care se adaugã din nou capsu lele de SOC. Adulþii tineri care abuz eazã din punct de vedere sexual de trupurile lor îºi pierd rapid înfãþiºarea tinereascã ºi îmbãtrânesc accelerat înd e. negii vaginali. Puþini oameni mai ajung astãzi la starea de adult virgini. Dacã toateaceste produse sunt folosite împreunã cu Apa Ionizatã cu Înaltã Valoa re Medicinalã. Aceºtia obiºnuiau sã examineze gâtul miresei dupã noaptea nunþii. Lucrarea Viitorul furat descrie ravagiile pe care le face mitul soiei prin încãrcarea corpului cu analo gi de estrogen. afecþiuni la limita diabetului. Eliminarea deºeur ilor se realizeazã cu ajutorul suplimenþilor de Yucca Blend ºi Enhanced PAC. tensiuni la nivelul ficatului ºi/sau atrofierea ovarelor ºi a testiculelor. iar capsulele SOC dizolvã þesuturile cicatrizate interne ºi stimuleazã formarea unor þesuturi noi dinspre interior cãtre exterior. arãtând promiscuitatea în ca trãiesc oamenii ºi starea precarã de sãnãtate.

Diabetul de tip II (la adulþi) este forma cea mai frecventã a bolii. Suprasolicitarea ficatului alimenteazã tulburãrile menstruale ºi ovariene. În plus. proces ce dinamizeazã producerea molecule i de energie ATP.Bolile venerice sunt tulburãri legate de mediul intern. obezitatea ºi problemele legate de tiroidã. 121 . Personal. reduce deºeurile acidedin þesuturi ºi restaureazã echilibrul. incapacitatea de a te scula dimineaþa ºi obezitatea sunt tulburãri de naturã hormonalã. Îngheþarea mâinilor ºi picioarelor. lactaþia prelungitã însoþitã de o dietã precarã. redându-vã tinereþea ºi energia. ETVC ºi prec ursorii racemizaþi ai hormonilor fac minuni în asemenea cazuri. Diabetul Diabetul ºi obezitatea sunt veri primari. pot precipita apariþia a femei. lipsa energiei. Corpul feminin are nevoie de CEL PUÞIN doi ani de odihnã ºi hranã înainte de a mai da viaþã u ui alt copil. Precursorii ajutã de asemenea femeile predispuse cãtre pier derea sarcinii în primul trimestru de graviditate. le fo losesc peAMÂNDOUÃ. asociate cu nivelul zahãrului din sânge ºi lipsa energiei. Naºterile prea dese. n u subestimaþi valoarea precursorilor racemizaþi ai hormonilor în procesul de curãþare a receptorilor ºi în restaurarea funcþiilor pierdute ale nervilor un ect secundar obiºnuit în cazul bolilor venerice. care poate fi cu uºurinþã purifi cat de Apa Ionizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã.

el mai mult stricã decât reparã. simple paleative ale naturii care nu remediazã funcþia normalã a glandei . este cert cã vaccinurile anti-polio ºi DPT joacã un rol decisiv în 75% din cazuri (datoritã mutaþiilor suferite în interiorul organismului). deºi adevãrata cauzã care stã la baza lor sunt excesele . Recapitulare Organele sunt supuse stresului din cauza activitãþii în exces. Dar mai presus de orice. pre sorii racemizaþi ai hormonilor se dovedesc un tratament ABSOLUT NECESAR! Zahãrul este o moleculã de carbon. Stresul modificã buna funcþionare a organelor vitale ºi conduce la apariþia unor boli ca re se manifestã sub forma unor deficienþe aparente. a acumulãrii deºeurilor ºi a subnutriþiei. un aparat c re foloseºte pielea capului în locul nervului auditiv ºi care se gãseºte acum pe piaþã (vezi pachetul informativ ).Nu existã nici o îndoialã cã acumularea deºeurilor metabolice ºi încetinirea funcþiilor organ r interne precipitã apariþia diabetului la adulþi. Pierderea a uzului la copii este strâns legatã de vaccinuri. iodul poate provoca guºã ºi epuizarea glandei tiroide. Deºi este un element vital. S timularea glandei tiroide din cauza insuficienþei alimentare este inutilã. iodul este ºi un stimulent puternic al tiroidei. terapia colo nului ºi clismele la ficat pot face minuni în cazul diabeticilor. ETVC îi ajutã pe diabeticii care manifestã intoleranþã la glucozã ºi rezistenþã la insulinã. la care se adaugã produse tiroidiene sintetice ºi glandulare. la fel ca ºi folosirea cronicã a suplimenþilor de orice fel pentru tiroidã. Scopul terapiei pentru diabetici (sau al oricãrui alt tip de terapie) nu trebuie sã fie altul decât revenirea la NORMAL a bolnavului! Iodul Tratamentul tradiþional pentru tulburãrile hipotiroidiene constã în administrarea suplim enþilor de iod. Mult mai recomandabil este sã faceþi o serie de clisme la ficat. solul foloseºte carbonul ºi calciul în acelaºi scop). Eliminaþi deºeurile acide ºi echilibraþi hormonii. Ceaiul lui Rene ºi Yucca Blend sunt folosite cu succes în China la tratamentul diabe tului ºi al bolilor degenerative. Ei îºi pot redobândi însã auzul dacã vor folosi Neurophonul. iar diabetul va dispãrea de multe ori de la sine. Dacã este administrat u nei persoane care suferã de un dezechilibru alimentar. . Diabeticii folosesc aceste molecule pentru a neut raliza deºeurile acide (de altfel. De aceea. În ceea ce priveºte diabetul juvenil (de tip I). Atunci când energia deºeurilor DEPêEªTE puterea org smului de a le elimina. nivelul zahãrului în sânge o ia razna. combinate cu precursorii racemizaþi ai horm onilor ºi cu o dietã bazatã pe SUPER-ALIMENTE. De aceea. Luarea oralã a celor douã produse neutralizeazã virusurile din sânge.

122 . Examinarea post-mortem este o modalitate târzie de a descoperi cã modul de viaþã ºi sistemul de convi ngeri alese au fost greºite. Dacã vã veþi asista trupul în eforturile lui de regenerare. Crizele legate de vind ecare sunt preþul pe care trebuie sã-l plãtim pentru pãcatele noastre. dar este o etapã absolut necesarã.Când corpul este stresat. care scade în intensitate pe mãsurã ce îm bãtrânim. în loc sã-l sabotaþ veþi putea redeveni tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom discuta despre FELUL în care produce corpul substanþele care îi sunt necesare cu ajutorul bacteriilor ºi despre maniera în care energia mineralelor dinamizeazã procesele vii. fãrã de car e nu pot fi puse fundamentele inversãrii pe termen lung a procesului de îmbãtrânire. Vã asigur cã acest preþ este mic prin c omparaþie cu îmbãtrânirea ºi suferinþa! Corpul uman are un câmp energetic vital DINAMIC. Detoxificarea nu este o plãcere. dar putem totuºi sã pãstrãm deschisã fereastra deschisã în timpul perioadei de pubertate încã foarte mult timp de acum înainte. el experimenteazã o inversare a miºcãrii de rotaþie a energiei. ºi astfel apare boala. care devine NEGATIVÃ. din cauza greºelilor repetate pe care le facem. Inversarea procesului presupune rãbdare ºi efort douã cal itãþi pe care puþini oameni le mai au în zilele noastre! Crizele legate de vindecare ºi experimentate în timpul detoxificãrii reflectã direct nivel ul de toxicitate al persoanei. Nimeni nu poate scãpa de moarte.

Yucca Blend ºi R/HCI. ETVC se ia împreunã cu micul dejun sau cu prânzul ºi menþine un nivel ridicat al energiei de-a lungul întregii zile. precum gazele ºi balonarea. deºi mi-am mai curãþat dinþii de peste cinci ani! Lipsa plãcii este echivalentã cu lipsa degenerãrii ac estora ºi cu absenþa bolilor gingiilor (vezi paginile xx ºi xx. a intoleranþei la glucozã ºi a rezistenþei la insulinã. ETVC îi ajutã pe oameni sã imtã ºi sã arate mai bine prin deschiderea cãilor lor metabolice. Aceste produse contribuie la mai buna gestionare a zahãrului din sânge (proces esenþia l pentru controlul greutãþii). Tulbu gate de concentraþia zahãrului din sânge precum diabetul ºi hipoglicemia scad în intensitate ºi d ar cu timpul. energiei ºi regenerãrii þesuturilor. masei musculare. vã recomand câteva produse care vã vor ajuta sã redobândiþi controlul asupra vieþii dumneavoastrã. eliminând astfel probleme legate de paraziþi. Apetitul sexual se îmbunãtãþeºte. Acestea sunt: ETVC. Aceste produse sunt extrem de utile în cazul diabeticilor.660 de unitãþi de antioxidanþi într-o singurã sticlã! Îngrijiþi-vã dinþii Cea mai bunã cale de îngrijire a dinþilor ºi gingiilor este Irigatorul Biomagnetic Denta r. îndeosebi în cazul femeilor. a îmbãtrânirii. întrucât contribuie la redu cerea dependenþei de insulinã.Luaþi din nou în mâini frâiele asupra vieþii dumneavoastrã Dacã suferiþi de lipsã de energie. precum ºi Pachetul informativ). Acest aparat converteºte apa de la robinet într-una dintre cele mai eficiente substanþe de curãþare prin manipularea ionilor de hidrogen ai moleculei de apã astfel încât placa ºi calculii sã fie oxidate de pe suprafaþa lor ºi spãlate de jetul de apã. DiSorb Aid. Precursorii racemizaþi ai hormonilor au o efica citate inegalabilã în deschiderea receptorilor ºi restaurarea CONTROLULUI asupra corpului (vezi Pachetul informativ). ªi nu uitaþi: toate problemele menþionate mai sus sunt strâns legate de sistemul dumneav oastrã hormonal ºi de ficat. iar confuzia ºi depresia dispar. Nu confundaþi acest aparat cu irigatoarele obiºnuite sau cu periuþele de dinþi vibratori i! NU EXISTÃ NICI CEA MAI MICÃ COMPARAÞIE! Dinþii mei sunt perfecþi ºi gingiile mele sunt sãnãtoase. Grãsimea în exces este eliminatã ºi înlocuitã cu o masã muscularã suplã. PAC conþine 24. Rezultatele false la teste . DiSorb Aid ºi R/HCI contribuie alãturi de ETVC la extragerea unei cantitãþi maxime de en ergie din alimentele ingerate ºi la oprirea procesului de putrefacþie a hranei nedigerate din in testine. obezitate sau depresie. Ele îmbunãtãþesc digest orbþia hranei.

corpul bioelectric respinge deseori terapia. din cauza activitãþii lor biologice extrem de intense atunci când pãtrund în organism. lucrurile se aºeazã ºi oamenii se vindec id. Corpul are o inteligenþã înnãscutã. De aceea. Testarea muºchilor NU este relevantã în situaþia contaminãrii cu metale grele a þesuturilor. deoarece ºtie cã persoana NU îºi doreºte cu adevãrat sã se vindece sau sã suporte suferinþa care însoþeºte procesul de vindecare. Aceste rezultate eronate apar deseori la testarea produselor racemizate. Rãspunsurile ºi interpretãrile false îi conduc de multe ori pe oameni pe cãi greºite. Pentru a fi cu adevãrat utile. Aceste metale acþioneazã asupra sistemului nervos automat ºi interfereazã cu rezultatele testãrii. Uneori. 123 . alimentul sau suplimentul de care are nevoie.Energia pozitivã poate induce sistemului o stare de agitaþie atât de mare încât poate fi c onfundatã cu boala. multe practici de purificare presupun o ascuþire a instinctului ºi o golire a minþii celui care le pune în aplicare. care ºtie ºi poate anticipa efectele unei substanþe cu o rgie pozitivã asupra sa. el le respinge deoarece ºtie prin ce va trebui sã treacã. Dupã o perioadã scurtã de timp. Alteori. corpul îºi pãcãleºte proprietarul dând rezultate false la testele musculaturii sau cele cu ajutorul pendulului. Uneori. Acest tip de reacþie este numit crizã asociatã cu vindecarea ºi apare frecvent în cazul oam nilor cu o toxicitate foarte mare.

cartea Vibraþiile este furnizatã cu un lanþ vibratoriu. Ren de Puymorin vorbind de opera profesorului C. ea s-a izbit de zidul prostiei generale . Atacatorul a fost un profesor de chimie. fizica a devenit o anexã a matematicii. de vreme ce nu conþine fier? Cum este posibil ca o prunã uscatã sã conþinã mai multe minerale decât una p oaspãtã? Întradevãr. de genul: Cum îþi explici cã alimentele vegetale conþin minerale pe care plantele nu aveau cum sã le ext ragã din solul în care au crescut? Cum reuºeºte vaca sã producã lapte care conþine o cantitate mult mai mare de mine rale decât iarba cu care s-a hrãnit? De unde îºi extrage gãina mineralele de care are nevoie pentru a produc e coaja ouãlor sale. tra Alchimia! Este ceva imposibil! Ea reprezintã doar un exemplu al greºelilor ºtiinþei de al tãdatã! Aºa sau încheiat cercetãrile pe care le-am fãcut la nivelul comunitãþii universitare. Louis Kervran ºi de descoperirea sa. deºi ea nu aduce un aport de calciu? Cum poate produce magneziul organic creºterea cantitãþii de fier din sânge. care deþineau o cunoaºtere ignoratã astãzi ºi demult uit Simpla ridicare a acestor întrebãri declanºeazã o reacþie de genul celei pe care ai provoc a-o dacã ai declara cã ai descoperit secretul lui perpetuum mobile. aºa cum îi numesc eu). Ele NU mau determinat însã sã mã opresc! Întregul scandal a fost declanºat de cuvântul transmutaþie . cãruia nu-i plãceau implicaþiile întrebãrii puse de mine. 18 Alchimia biologicã Dupã Einstein. care aminteºte prea pregnant de alchimie. . de vreme ce acestea nu se regãsesc în dieta sa? De ce îngroaºã ºi întãreºte unghiile coada-calul lanta). Cartea Trusa pendulului este furnizatã cu un frumos pendul din bronz ºi este o carte minunat ilustratã. adicã din procesul de nsmutaþie . cum? Rãspunsurile la toate aceste întrebãri pot fi gãsite în opera geniilor nerecunoscute (a VRÃJITORILOR. La fel. Mai ales dacã le pui cui nu trebuie. calea cea mai simplã necostisitoare de a învãþa cum puteþi pãtrunde în lumea invizibilã a testelor energetice. Vã recomand în aceastã direcþie cãrþile Trusa pendulului ºi Vibraþiile. Fantastica dumneavoastrã descoperire legatã de transmutaþiile energiei slabe ar fi trebuit sã march eze un punct de cotiturã în evoluþia ºtiinþei. potrivit cãrei a miºcarea vieþii derivã din transformarea continuã a unui mineral în altul.Pendulul Învãþarea folosirii eficiente a pendulului este o NECESITATE în vremurile noastre. Ea ne cesitã disciplinã ºi focalizare. Din pãcate. pierzând orice contact cu realit atea.

Problema nu este legatã de întrebarea propriu-zisã. Rid carea lor înseamnã pentru ei un atac la DOGMÃ. fiind imediat ars pe rug! Energia mineralã Viaþa profesorului C. de genul celor pe care punea profesorul Kervran. suficient de grav pentru a fi catalogat drept eret ic al ºtiinþei . În lumea în care trãim. Ele sunt totuºi întrebãri corecte. Unii oamenii de ºtiinþã se simt intimidaþi de întrebãrile la care nu cunosc rãspunsurile. aceste întrebãri nu îºi gãsesc rãspunsuri. 124 . Louis Kervran (1899-1990) are implicaþii deosebite asupra inve rsãrii procesului de îmbãtrânire. a chimicalelor de tot felul ºi a legilor DEFINITE ale chimiei ºi f izicii.te poþi alege cu necazuri mari. ci de implicaþiile pe care le presupune ea.

Ei au vorbit despre aceleaºi fenomene din perspectiva lor personalã ºi au interpretat ceea c e au observat. Viziunile Kervran a pornit de la premisa cã mineralele conþin câmpuri concentrate de energie în ca drul legãturilor lor chimice. a încãlcat regulile unanim acceptate. Carey Reams. A devãrul este precum o Cutie a Pandorei pentru cei care trãiesc în ignoranþã ºi care se tem de el îndeosebi pentru cei care se complac în mod egoist în acceptarea a tot felul de grade ºi titluri. Noi ne vom referi la el folosindu-ne de expresia alchimie biologicã. Fiecare ºi-a creat propria sa vizi ne independentã. Viziunea sa asupra creaþiei divine nu diferea prea mult de cea a contempo ranului sãu. refuzând sã îºi supunã descoperirile aprobãrii colegilor sãi de breaslã. Cei doi mari oameni de ºtiinþã nu s-au întâlnit niciodatã. Reams ºi-a numit viziunea: Teoria Biologicã a Ionizãrii. fiind forþa care stã la baza vieþii. Când un vas al ADEVÃRULUI este deschis. Profesorul Kervran a îndrãznit sã punã întrebãrile corecte. Kervran ºi-a numit-o pe a sa: T eoria Transmutaþiei Biologice. la fel cum fãcuserã cu atâþia alþi Vrãjitori înaintea lui. o f uziune LA RECE! Descoperirile lui Kervran au venit din interiorul lumii ºtiinþifice. dr. În plus . care l-a încorpor conceptele de apã BEV ºi Apã Microionizatã cu Valoare Terapeuticã. Reams a vorbit de ionii de energie pozitivã numiþi anioni ºi de ionii de energie negat . cea francezã ºi cea americanã. el nu mai poate fi închis. Dacã forþele energetice din interiorul unui element sunt modificate. cele mai prestigioase avanposturi a le ºtiinþei moderne. Amândoi au vorbit de forþe energetice care permit existenþa vieþi i. Savantul a fost membru al douã Academii Naþionale ale ªtiinþelor. Altfel spus. Kervran credea cã aceastã energie alimen teazã procesele metabolice. din el va rezul ta un element diferit. transmutaþia presupune o schimbare a structurii elementare pe nivel atomic ºi subatomic. fenomen descris ºi de Vincent. Amândoi au afirmat cã energia are o amprentã sau o semnãturã. El a numit acest proces transmutaþie . Procesul conduce la o eliberare de energie.Kervran a emis ipoteza cã fenomenele energetice pe care le numim VIAÞà sunt legate de transformarea unui mineral în altul. El a pãcãtuit împotriva ªtiinþei ceptate de aceasta atunci când le-a oferit semenilor sãi rãspunsul lui Dumnezeu. dar NU au putut cont ADEVÃRUL descoperit de el. colegii de breaslã ai lui Kervran l-au atacat ºi l-a u ridiculizat. ªtiinþa preferã sã-i spunã alc . Au încercat sã-l ignore. Ma Vrãjitori NU au colegi de breaslã! Ei au o viziune asupra creaþiei divine pe care o proclamã în mod prof etic asumându-ºi astfel blestemele dispreþuitoare ale ºtiinþei! La fel ca ºi în cazul lui Copernic. În viziunea lui. ºi o rearanjare a anionilor ºi cationilor.

ivã numiþi cationi. principiul central al procesului descris era soarele. Kervra a descris transmutaþia mineralelor în intestinele animalelor. încercând sã dezlege mister eþii ºi al morþii. animalele ºi microbii Plantele reprezintã o verigã între soare ºi lumea animalã (cãreia îi aparþine ºi trupul omulu lantele convertesc energia solarã în molecule de carbohidraþi. animale ºi micr biene. catalizând astfel noile procese ale vieþii deopotrivã vegetale. 125 . animalele ºi microbii simpli mediatori între soare ºi pãmânt. cu ajutorul microbilor. dar ºi în pielea ºi limfa pãmântului ad sol ºi în apã. În viziunea amândurora. a apei cu un coeficient POR ridicat ºi a unui mod de viaþã disciplina t. al sãnãtãþii ºi bolii. pe care noi ne-am pus-o în capitolul doi. Reams a vorbit de energia care se roteºte de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga ºi de eliberarea forþelor cosmice încãtuºate în legãturile chimice ale mineralelor (legãturile ionice). Amândoi au cãutat rãspunsuri la ebarea De ce existã aceastã viaþã? . Plantele. Dumnezeu le-a rãspuns dându-le exemple vii legate de importanþa hranei v punct de vedere biologic. Ei con siderau plantele. Tot cu ajutorul microbilor. El i-a rãspuns lui Reams în englezã ºi lui Kervran în francezã. animalele prelucreazã þesuturile vegetale ºi îºi trãiesc viaþa cu ajutorul energiei electronilor eliberatã în timpul procesului de digestie. Deºeurile animale devin parte integrantã din pielea pãmântului. Plantel e aduc viaþa ºi energia pe pãmânt. Kervran a descris rearanjarea forþelor energetice ºi fuziunea acestor forþe pe nivelel e atomice ºi subatomice. Versiunea noastrã va fi o traducere a ambelor limbi .

ele trebuie sã fie într-o formã ionizatã racemizatã ! În viziunea lui Kervran. În mod si milar. Rezultatul acestei schimbãri energetice este încetinirea activitãþii .În viziunea lui Kervran. în stomacul multiplu al unu i animal erbivor SÃNÃTOS. glucide. Pentru el. hidrogen. Fuziunea la rece permite manifest area ºi menþinerea vieþii. fãrã microbi. pentru a fi eficiente. Vaca reuºeºte acest lucru cu ajutorul enzimelor ºi microbilor din ficatul ºi din tractul ei gastrointestinal. Atunci când se îmb olnãvesc. Ea presupune transmutarea unui câmp energetic în altul. sãnãtatea era o manifestare a fiestei microbiene din intestinele ºi din ficatul omului (sau ale an imalelor)! Pentru ca aceastã fiesta sã se poatã desfãºura. câmpurile energetice ale mineralelor din sistemele vii sunt în permanenþã dinamice. Vacile ºi oamenii Vaca este un animal care utilizeazã procesul de transmutaþie. De aceea. Ea le asi gurã un cãmin. Fãrã microbi ºi fãrã enzime. lipide. Microbii se aflã în centrul acelui proces alchimic pe care îl numim fuziune. Transmutarea câmpurilor energetic e ale mineralelor încetineºte procesul de îmbãtrânire ºi menþine sãnãtatea la apogeu. Altfel spus. exerciþii fizice ºi un mediu intern curat. fantasticele reacþii biochimice care Kervran le-a numit transmutaþii NU ar putea avea loc. Oamenii nu au decât un singur stomac. Dacã o vacã bea apã cloruratã. Sãnãtatea ºi vitalitatea omului depind de starea mediului sãu intern ºi de procesele pe care Kerv ran ºi Reams le-au numit transmutaþie sau ionizare. energia vieþii se naºte din jocul elementelor minerale. Spre exemplu. calcarul este transmutat de bacterii pentru a satisface nevoile energetice al e animalului. cum sunt muºchii ºi oasele ei. Ea mãnâncã plante (alcãtuite d in carbon. azot. Microbii sunt paºaportul care îi permite omului sã îºi continue existenþa pe pãmânt. Rãtãciri omului au fãcut însã ca microbii sã se revolte împotriva lui. minerale ionizate. O viaþã sãnãtoasã presupune o alimentaþie nutritivã. Vacile bolnave au foarte multe lucruri în comun cu oamenii bolnavi. vaca nu s-ar putea hrãni. mediul intern trebuie sã fie echilibrat din punct de vedere electri c. sulf. orientate cãtre dreapta. Bacteriile care trãiesc în acest mediu intern au o relaþie simbioticã cu vaca. omul ar îmbãtrâni ºi ar muri mai rapid. schimbându-se din unele în altele. proteine ºi minerale) pe care le converteºte în forme energetice NOI ºi DIFERITE. o apã bio-activã cu un coeficient POR ridi cat. Fãrã microbi. mineralele ingerate de ei trebuie sã fie într-o formã biologic activã maximã. nici animalele ºi nici oamenii nu mai reuºesc sã utilizeze în mod eficient procesul de transm utaþie. chimicalele din aceasta creeazã un dezechilibru energetic c e determinã mutaþii ale microbilor în forme patogene. iar ele îi dãruiesc energie ºi vitalitate. cu câmpuri en ice puternice.

Bacteriile aerobe (benefice pentru corp) nu pot trãi într-un mediu anaerob. Orice mediu anaerob conþine o energie orientatã cãtre stânga. Fuziunea se petrece ºi la suprafaþa soarelui. Antibioticele au un efect similar. atât în cele pozitive cât ºi în cele negative. aºa cã pãrãsesc corpul în care apare o asemenea stare. conservanþii. Din aceastã categorie fac parte adi tivii. atât în fuziune cât ºi în fisiune. Altfel spus. la fel ca ºi un om bolnav. Aºa-numiþii microbi buni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre dreapta.metabolice a intestinelor ºi ficatului. Fuziune ºi fisiune Viaþa este un teatru de rãzboi pe care opereazã forþe energetice opuse. Procesul de fuziune presupune unirea atomilor. 126 . ºi pierderea vitalitãþii ºi a sãnãtãþii animalului. al dezechilibrelor hormonale sau al introducerii de substanþe radiomimetic e care produc sau mimeazã efectele fiziologice ale unei radiaþii nucleare. care alcãtuiesc molecule mai mari. fãcând parte integrantã din procesul d e creºtere pe care îl numim anabolism. medicamentele. nu sunt altceva decât reflectãri ale unui mediu intern propice bolii. aceastã activitate energeticã este pozitivã. Acesta poate fi rezultatul u nei acumulãri de toxine. O vacã bolnavã. Un exemplu de fuziune biologicã anormalã este cancerul. în tim e cei patogeni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre stânga din mediile toxice. în plante ºi animale. În condiþii biologice normale. Ele tulburã echilibrul florei intestinale prin schimbarea mediului intern al corpului. în interiorul solului. Transmutaþia ºi ioni zarea sunt implicate în ambele categorii de schimbãri energetice biologice.

În mod normal. Solul este viu din punct de vedere biologic. animalele intrã în suferinþã.mâncarea gãtitã la microunde. Pielea. În urma reacþiei este eliberatã o anumitã cantitate de energi cãldurã). Esenþa vieþii este apa. Acesta este mort. Starea pielii ºi a limfei pãmântului dicteazã c vieþii la suprafaþaacestuia ªI formele de viaþã care supravieþuiesc sau care mor. în urma ei rãmâne o energie potenþialã într-o formã si atã. Acesta dã amprenta energeticã a aurei pãmântului. Toate acestea produc oxidãri ale þesuturilor ºi formarea de radicali liberi. noi favorizãm reacþiile negativ e de fisiune ºi declanºarea bolilor din cauza microbilor patogeni (care au suferit mutaþii). pielea sa dã naºtere unor bãºici. iar omul se îmbolnãveºte. Sincronizarea Sincronizarea poate fi rezultatul final al unei reacþii chimice cum ar fi amesteca rea oþetului cu praful de copt între un acid ºi o bazã. Dimpotrivã. etc. dar dacã est energizat de microbi. iar între substanþele reactive iniþiale se declanºeazã procesul de sincronizare. Gestionarea energiei în corpul viu este similarã. Dacã ne pierdem însã controlul asupra mediului nostru intern (prin acidifierea þesuturilor). Unii îi spun chiar noroi . fisiunea biologicã este beneficã. Când pãmântul este supus unor tensiuni. Energia ºi profunzimea solului sunt controlate de carbon. dar dacã ne pierdem controlul asupra ei. În esenþã. ste un proces microbian care implicã transmutarea ºi ionizarea energiei mineralelor. ficatul biogen ºi aºa-numitele produse taoiste. Ea depinde de capacitatea sau de i ncapacitatea corpului de a digera hrana ºi de a rupe legãturile care unesc elementele alimentelor. gãtitul la microunde. SUPER-ALIMEN TELE precum algele Klammath. fiind capabilã sã trans orte cantitãþi uriaºe de energie. problem a desincronizãrii energetice . procesul de fisiune poate deveni cataboli c. limfa sa devine tox cã. solul ºi limfa Pielea pãmântului este numitã sol. mâncarea iradiatã. fisiunea descompune moleculele ºi atomii. Oxidarea necontrolatã nu înseamnã altceva decât un proces ACCELERAT de îmbãtrânire. Yucca Blend ºi DiSorb Aid. Exemple de reacþii distructive de fisiune sunt reacþiile nucleare. Ea reprezintã fluidul limfatic al pãmântului. care poat fi inversat cu ajutorul unor produse precum Enhanced PAC. terapia cu ajutorul radiaþiilor. polenul armonizat. etc. murdãria. se transformã în sol. Reacþiile de fisiune orchestrate de microbii prietenoºi sunt benefice. materii organice ºi carbon. Dacã reacþia se opreºt din cauza insuficienþei cantitãþii unui reactiv. Microbii ºi mineralele sunt paºaportul omului cãtre longevitate dacã acesta are înþelepciun a de a le recunoaºte importanþa cuvenitã ºi de a respecta legile naturii.

dinamizând dramatic vitalitatea organism ului. pot sparge blocajul energetic intestinal. Dimpotrivã. iar viaþa devine imposibilã! Dacã sincronizarea tinde sã devinã talã. chiar ºi alimentele cu o energie orientatã cãtre dreapta se pot sincroniza. cu un coeficient POR ridicat. Oamenii b olnãvicioºi sunt blocaþi din punct de vedere energetic. Ea NU stã la dispoziþia corpului. în cazul unor intestine anaerobe ºi al unui ficat to xic.nu se mai pune deloc. PROCESUL DE ÎMBÃTRÂNIRE DEVINE ACCELERAT. pânã când d ul. Yucca Blend sau Enhanced PAC. Stãrile anaerobe pot fi remediate cu uºurinþã prin folosirea terapi lonului ºi cu ajutorul unor produse precum DiSorb Aid. cu o energie orientatã cãtre stânga). Aura sa se diminueazã ºi pãleºte în intensitate. Intestinele anaerobe reprezintã mediul perfect pentru proliferarea câmpurilor energe tice negative precum cancerul. Ei sunt incapabili sã îºi neutralizeze câmpurile en ergetice negative ºi prea slabi sã elibereze energia potenþial pozitivã a alimentelor. Energia sincronizatã este o energie blocatã. Boala este produsul fini t al unei stãri catabolice (al unui mediu intern anaerob. Un corp bolnav produce o mare cantitate de energie negativã. Detoxifierea ficatului ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. Energia lor negativã o neut ralizeazã pe cea pozitivã. transformându-se în câmpuri energetice cu o energie orientatã cãtre stânga. iar 127 . corpul îºi pierde strãlucirea . Încercaþi! Atunci când corpul bioelectric suferã din cauza unei sincronizãri sistemice.

folosind-o în scopuri malefice cum ar fi creºterea unei mase (tumori). dar îºi schimbã forma ºi se recicleazã. Bolnavii de cancer nu trebuie sã mãnânce NICIODATà mari cantitãþi de proteine. anaerob. Asta doream sã spun mai devreme atunci când afirmam cã o energie orientatã cãtre dreapta care pãtrunde într-un mediu intern cu o energie orientatã cãtre stânga poate fi deturnatã ºi folositã pentru a promova boala. În plus. polenul armonic. Cancerul un set de reguli diferite Regulile vieþii devin diferite pentru cei care s-au îmbolnãvit de cancer. cum ar fi cele din carnea roºie sau lbã. Secretul sãnãtãþii este mediul intern. El nu are decât un singur scop: sã-ºi ucidã g zda ºi sã scape . Energia nu se pierde niciodatã. tablete cu proteine. Preluarea puterii Atunci când legãturile chimice care susþin energia sincronizatã sunt rupte. Cancerul se foloseºte ºi el de alchimia biologi cã pentru a RUPE legãturile sincronizate. DiSorb Aid ajutã la eliminarea acestor probleme. ori din fasole. Nutriþia clinicã nu mai este valabilã în acest caz! Cancerul deturneazã energia corpului. Cancerul este susþinut de energia negativã existentã într-un corp bolnãvicios. f d reintegratã în solul pãmântului. energia poate deveni negativã. iar cancerul nu vã va putea ataca niciodatã. Nu va exista NICIODATà un remediu magic pentru cancer. El adorã mediul anaerob. decât dacã se trateazã simultan cu DiSorb Aid. Învãþ CUM sã vã gestionaþi mediul intern. alimentându-ºi astfel creºterea. Persoana care suferã de constipaþie este supusã unui stres de naturã anaerobã. prefer sã-m i procur proteinele din alge Klammath. Abordãrile acestei boli eºueazã de multe ori. în care p oate deturna energia pozitivã. care reprezi ntã o stare catabolicã. Personal.corpul moare. Yucca Blend ºi R/HCI. energia elib eratã se poate orienta cãtre AMBELE direcþii. pe care o EXPORTà apoi în alte colonii exterioare. Constipaþia ÎN ETINEªTE procesele de ionizare ºi transmutaþie a energiei mineralelor. care atrag ºi modificã întreaga energie d isponibilã. permiþând apariþia paraziþilor care se hrãnesc cu energie toxicã. orezul taoi st toate fiind considerate SUPER-alimente care nu potenþeazã stresul organismului. Energia sincronizatã continuã sã rãmânã chiar ºi dupã moartea corpului fizic. ficatul biogen. Cancerul loveºte numai dupã ani de abuzuri personale. Dacã legãturile sunt rupte într-un mediu preponderent anaer ob. Tumorile canceroase sunt veritabile gãuri negre virale. Gazele ºi balonarea sunt DOVEZI ale unei digestii incomplete. Aceastã boalã sfideazã regulile ºi n respectã nici una din LEGILE unui corp sãnãtos. deoarece medicul ºi pacientul nu înþeleg cã reg lile s-au schimbat. chiar dacã la origini a fost pozitivã. persoana canceroasã este extrem de fragilã.

Mai întâi îºi ucide gazda. Kervran ºi Reams au descoperit un aspect esenþial al procesului pe care îl numim îmbãtrânire . Pentru a afla informaþii sup limentare. Cancerul NU este un duºman. Starea de sãnãtate ºi vitalitate reprezintã EFECTUL procesului pe care îl numim alchimie b iologicã. dacã înþelegem cului ºi suntem dispuºi sã ne asumãm responsabilitatea care ne revine. O SINCRONIZARE perfectã! Omul care îºi controleazã mediul intern îºi controleazã practic viaþa ºi acele procese magice care Kervran ºi Reams le-au descris atât de elocvent. dar este agentul dublu p erfect. apoi se sinucide. comandaþi manuscrisul referitor la apa BEV ºi cel japonez. caseta video referitoare la apã ºi ca rtea care o însoþeºte (vezi pachetul informativ). Numai aºa vom putea redeve ni tineri! 128 . Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este un instrument extrem de puternic pentru restaurarea controlului TOTAL asupra mediului intern.pãmântul de un alt organism slab. Opera lor aratã calea cãtre regenerarea corpului fizic ºi cãtre redobândirea sãnãtãþii. Acest proces depinde de prietenii noºtri microbieni ºi de mediul intern pe care ºtim sã li-l a sigurãm.

în cazul nostru as igurãrile medicale. familia dumneavoastrã ºi animalele din casã de poluanþii din a r. putând crea probleme foarte serioase pe ntru organism. iar ºansele de joc sunt cele 75 de procente cu care te-a încurajat dealerul în halat alb. Existã ºi alcool î ul de faþã sub forma radiaþiilor ºi chimioterapiei. casa. Veþi afla de asemenea ce anume se ascunde în s patele rãzbunãrii lui Montezuma . Bodiguarzii sunt numiþi Teama ºi Speranþa. întrucât ac estea concentreazã ºi activeazã OTRÃVURILE ºi substanþele chimice din apã. o echipã de specialiºti (care poartã uniforme. Existã de asemenea alþi jucãtori. pentru alinarea astmei. Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru aparatele de ionizare a apei. Toþi cei cu o sensibilitate crescutã la mediu vor beneficia enorm de pe urma acestui aparat. cu un coefici ent POR ridicat. care bineînþeles cã sunt mãsluite în favoarea casei.Preambul: capitolul urmãtor va vorbi despre intestinul subþire ºi despre infecþiile cu b acteria E. Numai astfel poate fi obþinutã o apã sigurã. Îl puteþi folosi pentru eliminarea congestiilor pulmonare ºi ale bronhiol elor. Mulþi bolnavi care suferã de afecþiuni respir atorii constatã cã acestea se reduc sau dispar în numai câteva zile. covoa re ºi draperii. mobila ºi chimicalele din casã). Ozonaþi-vã casa ºi maºina Ozonul are numeroase forme. mai ales iarna. la consultaþia de dinaintea jocul ui. Producþia Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã necesitã douã tipuri de echipament. oxidarea mirosurilor. Avem zaruri. ferma. la care se adaugã mineralele marine racemizate. au licenþe ºi sunt antrenaþi sã facã numai anumite lucruri). În deosebi vârstnicii pot beneficia enorm de pe urma acestor aparate. . Un generator de ozon/ionizator este un instrument foarte util pentru pãstrarea sãnãtãþii ºi evitarea aceloraglomerãri microbiene care favorizeazã izbucnirea rãcelilor ºi a gripei. avem de-a face cu regulile casei. acesta p oartã halat alb ºi este controlat de comisiile de licenþiere ºi de industria farmaceuticã). coli care au ucis foarte mulþi oameni în anul 1993. Repetãm: nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru a fi ionizatã! Terapia convenþionalã a cancerului este un joc de ruletã! Terapia convenþionalã a cancerului seamãnã teribil de mult cu un joc de ruletã! La fel ca în tr-un cazinou. a virusurilor ºi bacteriilor patogene din aer. Ozonul cu valoare medicinalã este extrem de benefic pe ntru sãnãtatea dumneavoastrã. de viaþã. Protejaþi-vã pe dumneavoastrã. îndeosebi de gaze (inclusiv de cele emise de materialele de construcþie. Nu lipsesc nici fisele. cu un dealer al casei (în cazul nostru. care par sã câºti ficient de mult pentru a-þi justifica apetitul de a juca.

Casa câºtigã întotdeauna atunci când oamenii joacã dupã regulile ei. teamã sau mânie. Aþi înþeles? Corpul crede întotdeauna ceea ce îi spune mintea! El devine ceea ce gândeºte aceasta. iar mesajul meu pentru voi este acesta: mintea are capacitatea de a crea sau de a distruge! Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea o viaþã mai bunã într-o lume mai unã! Bucuraþi-vã! Sunteþi VIU ºi dacã veþi face ceea ce trebuie. Nu mai strigaþi: Bietul de mine! Râdeþi! vã mai cramponaþi de sentimentele de urã. În cazul ruletei cancerului. veþi continua încã multã vreme sã de viaþã. jocul se terminã automat atun ci când rãmâi fãrã bani sau când mori. Depinde care eveniment se produce primul. Nu întreþineþi niciodatã gânduri negative.Toate jocurile au un sfârºit. mi-a luat 50 de ani pentru a înþelege acest mecanism. cu oamenii ei. Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea un tr p nou. O viaþã trãitã ca o ruletã (hazardat) este o viaþã stupidã! 129 . Existã vr soluþie? Evident! Nu jucaþi! Aveþi oricând alternativa de a vã purifica trupul. sã vã vedeþi strãnepoþii crescând ºi sã experimentaþi toate acele minuni pe care vi rezervã celor care iubesc viaþa mai mult decât cei care se tem de moarte. Pe rsonal.

colon (ºi vagin). . Ele includ þesuturile moi din gurã. gripei intestinale. ºi infecþiile urinare.Infecþiile Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate elimina herpesul genital. Spot: Existã întotdeauna foarfece! Am descris mai devreme câteva dintre caracteristicile sistemului integumentului (p ielii) legate de starea de sãnãtate.0 tutun (uscat) HCL apã oxidatã apã redusã Stomac acid cu val. tra ctul respiratoriu. cãile nazale. medicinalã cu val. sistemul respirator ºi membranele mucoase s unt numite epiteliu stratificat. Ilustraþie Piramida tinereþii fãrã bãtrâneþe Viaþa este un manual plin de lecþii ea nu greºeºte niciodatã! Scala pH-ului ACID(+) Neutru ALCALIN(-) 7. Þesuturile care înconjoarã gura. intestine. Alcãtuiesc un traseu continuu. Pielea este tubul exterior. a piciorului de atlet. Spãlarea cu aceastã apã are efecte miraculoase în terapia împot iva ochilor înroºiþi. Vom studia în continuare pielea interioarã . negii ºi ciuperc ile la acest nivel. iar principala lor sarcinã constã în protejarea þesuturilor anexe. tãieturi lor ºi rãnilor. pentru a înþelege ce rol joacã aceast ocesul pe care îl numim îmbãtrânire. care începe la nivelul gur ii ºi se terminã la nivelul anusului. Corpul uman este ca un tub în interiorul altui tub. a ciupercilor care atacã unghiile. medicinalã suc lãmâie salivã apã de la robinet sânge var bilã enzime pancreatice oþet ceai kombucha urinã amoniac tutun (verde) leºie clorurã apã BEV praf de copt 19 Tubul din interiorul tubului Dr. secreþia unor fluide ºi transportul deºeurilor. stomac. cãile nazale. în t imp ce membranele mucoase alcãtuiesc tubul interior. Membranele mucoase au o semnificaþie cu totul aparte în procesul de îmbãtrânire ºi în declanºarea bolilor.

Ceea ce rãmâne din tubul interior este tractul gastrointestinal. Membranele acestuia sunt alcãtuite dintr-un epiteliu simplu, a cãrui sarcinã este de a ABSORBI substanþele nutritive, de a proteja þesuturile anexe, de a SECRETA mucoase ºi enzime, ºi de a transporta alimentele ºi deºeurile.

Tubul exterior pielea are o suprafaþã totalã de circa 7,5 de metri pãtraþi. Fiecare centi etru pãtrat de piele conþine nu mai puþin de 1.200 de pori sau deschizãturi. Prin comparaþie cu pielea, membranele mucoase au o suprafaþã de circa 4.500 de metri pãtraþi, de 600 de ori mai mare decât cea a pielii. Altf el spus, unui centimetru 130

pãtrat de piele exterioarã îi corespund 600 de centimetri pãtraþi de membrane interioare, raportul fiind de 1:600. ACEST LUCRU ESTE IMPORTANT! La oamenii sãnãtoºi, alimentaþia include un proces de digestie, absorbþie ºi eliminare. Dupã sta de 24 de ani, capacitatea de digestie ºi absorbþie a corpului se reduce exponenþial, cãci aliment ele ºi apa induc MARI tensiuni corporale. Scopul unor produse precum DiSorb Aid, Yucca Blend ºi R/HCI es te de a elimina aceste tensiuni ºi resturile inutile de mâncare. Acest proces de regularizare amplificã imedi at energia, normalizeazã greutatea corporalã, previne gazele ºi balonarea, ºi susþine un colon sãnãtos. Cu cât perioada de tranzit dintre alimentaþie ºi toaletã este mai mare, cu atât mai multe toxine producem ºi absorbim. Membranele mucoase sunt un mediu ideal de transport al medicamentelor chimice. S upozitoarele, medicamentele sublinguale ºi aerosolii sunt cu uºurinþã absorbite prin membranele rectul ui, vaginului ºi sistemului respirator. De aceea, nici un medic nu îndrãzneºte sã prescrie aceeaºi cantitat e de medicamente administrate prin membranele mucoase prin comparaþie cu cele luate oral sau prin i njecþii subcutanate ori intramusculare.

E. coli ºi intestinele Absorbþia celor mai multe substanþe nutritive se produce la nivelul mucoaselor intes tinale. Acesta este mediul cel mai vulnerabil ºi cel mai important al corpului. Infectarea intestinelo r cu agenþi patogeni de tipulsalmonella, tifos sau E. coli provoacã o intensificare a activitãþii naturale de nãpârlire a mucoaselor. În mod normal, aceastã activitate conduce la eliminarea a circa 20 de milioane de celule uzate pe zi. Aceste celule eliminate reprezintã o sursã importantã de producere a enzimelor intestinale cu o cont ribuþie decisivã în procesele de eliminare a deºeurilor. Infecþiile patogene amplificã într-o asemenea mãsurã rata de nãpâ a mucoaselor încât digestia ºi absorbþia substanþelor nutritive ºi a fluidelor se reduc considerabil, cee a ce conduce la diaree ºi la malnutriþie. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã (acidã) eliminã aceste infecþii. Bacteria E. coli 0157.H7, care a provocat în SUA numeroase contaminãri cu hamburgeri la începutul anului 1993, produce o exfoliere masivã a mucoase intestinale, urmatã de diaree cu sânge , deshidratare, malnutriþie ºi ºoc electrolitic. E. coli 0157.H7 produce o exotoxinã (exo a exporta, toxinã-otravã) care LEZEAZÃ puternic þesuturile funcþionale ale ficatului ºi rinichilor. Celulele moarte (necrotice) TREBUIE elimina te imediat din organism; în caz contrar, deºeurile lor acide intrã în putrefacþie ºi conduc la o toxemie puternicã, sau chia r la cangrenã. Un cadavru care nu este þinut la rece sau îmbãlsãmat se umflã ca un balon, din cauza gazelor produse de cangrenã; de aici ºi expresia cangrenã gazoasã .

Necesitatea eliminãrii unei cantitãþi excedentare de toxine suprasolicitã rinichii, putând conduce chiar la necesitatea dializei (filtrãrii artificiale a sângelui) pentru a preveni toxemia sis temicã (a întregului corp). Toxemie = tox otravã ºi emia sânge. Tineri ºi bãtrâni

Oamenii în vârstã sunt foarte uºor afectaþi de infecþiile cu E. coli, deoarece organele ºi gl ndele lor suntslãbite, iar metabolismul lor este lent. În plus, rezervele lor de mol ecule ATP sunt reduse, iar nivelul de toxicitate este ridicat. Corpurile lor sunt catabolice ºi de regulã anaerobe. Cãlcâiul lui Ahile al oricãrui om bãtrân este lipsa rezistenþei organismului.

La extrema opusã se situeazã copiii. Aceºtia au o rezistenþã foarte mare, dar sunt de mult e ori prost hrãniþi ºi intoxicaþi, cãci mãnâncã alimente obiºnuite ale dietei moderne. Bolile provocate de un niv l crescut de toxicitate a organismului, deopotrivã la copii ºi adulþi, au drept cauze: încetinirea miºcãr ii de eliminare a intestinelor, dietele alimentare nesãnãtoase, capacitatea slabã de digestie ºi absorbþie a organismului, precum ºi ingerarea unei ape oxidate, MOARTÃ din punct de vedere biologic ºi cu un coeficient POR redus. Un mediu intern stresat este o invitaþie sigurã pentru infecþiile bacteriene precum cele cu E. coli 0157.H7 (nu toate bacteriile E. coli sunt la fel! Viaþa ar fi imposibilã fãrã anumite tulpini benefice de E. coli car e locuiesc în intestine). 131

Nu toþi au murit În anul 1993, peste 500 de tone de carne contaminatã cu E. coli a invadat restaurant ele fast food din America, dar numai câteva sute de oameni s-au îmbolnãvit, din care numai ºase au murit. DE CE? Rãspunsul este direct legat de frecvenþa de vibraþie a mediului intern al oamenilor bolnavi ºi al cel or decedaþi. Microorganismele patogene se hrãnesc cu energia negativã produsã de un mediu TOXIC, ceea ce explicã de ce, într-o familie cu trei copii din care toþi au mâncat alimente contaminate numai unul moare. Nu este vorba de nici un mister.

Câmpul energetic al corpului MEDIUL INTERN este cel care dicteazã dacã organismul trãieºt ºi se bucurã de sãnãtate, sau dimpotrivã, dacã se îmbolnãveºte ºi moare. Bolile contagioase care au afectat umanitatea de-a lungul secolelor ciuma buboni cã, pojarul, febra tifoidã, etc. NU au ucis întreaga populaþie. De fapt, cei mai mulþi oameni au supravieþuit . Cei care au murit aveau cu siguranþã un mediu intern viciat, toxic, sub-hidratat ºi subnutrit.

Aceastã abordare ridicã semne serioase de întrebare asupra absurditãþii imunizãrii organismu lui împotriva bolii un mit sacru în Statele Unite. Rãspunsul corect pare sã fie menþinerea unui mediu intern sãnãtos. ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate imuniza corpul împotriva oricã infecþii, rezolvând DEFINITIV problema bolilor contagioase . Panica din filmul recent intitulat Outbreak este de înþeles în lumina ignoranþei care pred ominã în lume cu privire la bolile contagioase. Purificaþi-vã mediul intern ºi virusurile de tipul E bola, Hanta, bacteria Cryptosporidium sau microbul care se hrãneºte cu carne vor trece pe lângã dumneavoastrã fãrã vã atingã. Lipsa de înþelegere

Oamenii de ºtiinþã refuzã sã accepte acest gen de argumente din cauza felului în care au fos t pregãtiþi. Gândirea ºtiinþificã nu acceptã decât metoda ºtiinþificã ºi Teoria Microorganismelor. Argum ul celor de mai sus nu se integreazã în acest model .

Ori de câte ori sunã telefonul ºi vocea de la capãtul firului mã întreabã: Care sunt referin dumneavoastrã? , ºtiu cã am de-a face cu un expert sau cu cineva care doreºte sã apere ceva eferinþele nu servesc decât egoului ºi Comisiilor de acreditare. Profesioniºtii modeºti nu þin cont d e asemenea prejudecãþi ºi nu considerã diplomele ºi referinþele altceva decât niºte hârtii inutile, fãrã fel de relevanþã. Ele nu sunt neapãrat dãunãtoare, DAR NUMAI dacã nu îþi stau în cale. Aþi înþeles?

Medicina vibraþionalã pune întrebãrile corecte ºi dã rãspunsuri corecte. Ea abordeazã problem legate de sãnãtate dintr-o perspectivã ENERGETICÃ ºi nu se lasã influenþatã de Teoria microorganismelor

re stau la baza bolii sau de alte invenþii artificiale. Reþineþi: un corp sãnãtos nu poate fi decât un corp bine hrãnit, curat, cu o condiþie fizicã care produce ºi înmagazineazã cantitãþi uriaºe de energie ATP. Un asemenea corp nu va accepta nic iodatã proliferarea agenþilor patogeni. Spaþiile inter-ciliare Intestinul subþire are nenumãrate pliuri ºi convoluþiuni, numite plicae circularis (pliu ri circulare), de-a lungul cãrora existã villi (degete micuþe) ºi microvilli (structuri asemãnãtoare firelor de pãr, cili), care mãresc suprafaþa intestinului pânã când aceasta ajunge la un ordin de mãrime de 600 de ori mai ma re decât cea a pielii exterioare. Micro-cilii conþin celulele care absorb ºi transportã energia substanþelor n utritive din hranã. Spaþiile dintre ei sunt cunoscute sub denumirea de Criptele lui Lieberkuhn. Ele sunt cãptuºit e cu acele celule care secretã enzimele ºi mucoasele digestive.

Pe mãsurã ce îmbãtrânim, aceste spaþii inter-ciliare intestinale devin superficiale. Cilii ºi micro-cilii se atrofiazã, iar perioada de tranzit alimentar de la gurã la anus se reduce. Apar astf el constipaþia ºi paraziþii, iar cilii ºi micro-cilii se îmbâcsesc cu materii fecale, substanþe mucoase ºi deºeuri metabolice cu tranzit lent. 132

Condiþiile anaerobe din colon produc modificãri serioase la nivelul materiilor fecal e care cãptuºesc pereþii intestinali. Ele se transformã într-un material mucos, destul de dur, cauciucat, car e rigidizeazã pereþii intestinali. Pe mãsurã ce trec anii, acest material se îngroaºã ºi îngusteazã deschizãtura (lumenul) prin trebuie sã treacã deºeurile. Povesteam mai devreme cum intestinul gros al unui cowboy vestit de la Hollywood a crescut, ajungând la un diametru de aproape 30 de centimetri, în timp ce lumenul prin care trebuiau sã tr eacã deºeurile era de numai 2,5 centimetri. Restul erau numai substanþe mucoase. Nu mai puþin de 85% din populaþie are nevoie de o terapie a colonului pentru a-ºi regl a starea de sãnãtate. Efectul Rouleau care poate fi observat în sângele acestui procent din populaþie nu est e deloc întâmplãtor.

Efectul combinat al unei puteri limitate de digestie ºi absorbþie, al unei funcþionãri r eduse a ficatului ºi al unei pieli congestionate conduce la blocarea a 75% din capacitatea de procesare a corpului! Singurele canale de ieºire care rãmân, plãmânii ºi rinichii, NU reuºesc sã facã faþã acestui surplus. Rezultatul? ioelectric este invadat de toxine, iar procesul de îmbãtrânire se accelereazã.

Diferenþa dintre un corp tânãr ºi vital, pe de o parte, ºi unul bãtrân, în prag de moarte, pe altã parte, este legatã de curãþenia intestinelor ºi de buna funcþionare a ficatului. Terapia colonului nu este consideratã specific americanã, dar ea NU ar trebui trecutã cu vederea. Îndeosebi în cazul oamenilor bolnãvicioºi ºi obezi, ea reprezintã O CALE RAPIDÃ cãtre o stare mai bunã sãnãtate. Este chiar calea pe care am apucat eu însumi cu mulþi ani în urmã. Deºi sunt 18 ani de când aplic terapia colonului, lunga serie de clisme la ficat pe care le-am fãcut a scos din trupul meu nu mai puþi n de 1.600 de pietre, dupã care urma de fiecare datã o golire masivã a colonului. O carte minunatã pe tema terapiei colonului este Curãþarea þesuturilor ºi gestiunea intest inelor. Vã recomand cu cãldurã aceastã carte întrucât ea prezintã în 40 de poze color felul în care realizatã terapia colonului (vezi pachetul informativ). Povestea mea În anul 1977 am atins o stare de platou în ceea ce priveºte sãnãtatea personalã. Am vizitato în acel moment pe o doamnã care fusese pregãtitã de dr. Reams în Teoria Biologicã a Ionizãrii. Dolly lua mostre de urinã ºi de salivã, pe care le analiza; în plus, citea în albul ochilor, proces diferit de cit itul în iris (iridologie). Rezultatele au arãtat cã aveam un colon infestat cu substanþe mucoase. Terapia pe care am urmat-o ulterior a confirmat acest lucru, întrucât am vãzut cu ochii materiile fecale dure ºi compacte ca

re au ieºit din trupul meu. Dupã curãþarea intestinelor, starea mea de sãnãtate a atins un nou apogeu, iar corpul meu a fãcut un salt înapoi, revenind la anii tinereþii. Fãrã terapia colonului nu aº fi reuºit niciodatã sã ating aceste ezultate.

Terapia colonului poate fi practicatã acasã ºi este absolut sigurã. Dacã vã îmbolnãviþi grav, poate chiar salva viaþa.

DEBRANªAÞI-VÃ de la sistemul medical, urmaþi calea recomandatã în aceastã carte ºi vã veþi si minunat. Acesta este subiectul cãrþii de faþã. Dacã eu am reuºit, la fel de bine puteþi reuºi umneavoastrã!

Preambul: capitolul urmãtor se referã la aurã. De ce urcã oamenii pe munþii stâncoºi? CUM a r uºit Iisus sã treacã prin pereþii templului? Oxidare = Îmbãtrânire

Enhanced PAC previne oxidarea necontrolatã a celulelor mai bine decât orice alt prod us disponibil pe piaþã, întrucât este racemizat, amplificând astfel rata activitãþii metabolice. Oxidarea neco trolatã conduce la autocanibalism. De fapt, oxidarea nu este decât un alt cuvânt pentru îmbãtrânire.

Pe mãsurã ce îmbãtrânim, þesuturile corpului încep sã se oxideze din ce în ce mai rapid. Un e u de oxidare extremã este atacul de cord masiv, în care muºchiul inimii se poate dezinte gra aproape instantaneu. 133

Atunci când vorbesc despre inima care a trecut printr-un atac de cord masiv, docto rii o descriu uneori ca o masã amorfã . Un mãturãtor de radicali liberi este o substanþã chimicã ce se leagã de radicalii liberi, su bstanþe extrem de reactive, care au un surplus sau un deficit de electroni. PAC previne oxidarea r apidã ºi distructivele reacþii în lanþ care genereazã radicalii liberi.

Noi ingerãm cantitãþi uriaºe de radicali liberi în fiecare zi, prin aer, apã ºi alimente. Cor ul însuºi produce aceste substanþe în cadrul procesului de metabolism.

Atunci când pãtrund în corp, substanþele toxice îºi schimbã forma chimicã ºi devin încã ºi ma Exemple în acest sens sunt aditivii alimentari, fluorurile ºi cloraminele din apa de la robinet, uleiurile de soia ºi canola, pesticidele, mâncarea gãtitã la microunde, virusurile ºi bacteriile care pãtrund în corp prin vaccinare, precum ºi proteinele din serul animal care le transportã. Enhanced PAC stabilizeazã deºeurile puse în circulaþie în timpul procesului de detoxifiere ºi al clismelor la ficat, prevenind reabsorbirea deºeurilor acide de-a lungul traseului intestinelor, în drumul lor cãtre toaletã.

Atunci când PAC este încorporat în dieta alimentarã, toate bolile rãspund favorabil. Dacã adã gaþisimultan ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã, efectul combinat al celor douã rem dii poate fi de-a dreptul dramatic. Alþi adjuvanþi benefici sunt Yucca Herbal Blend, Aspar-Max, precursorii ra cemizaþi ai hormonilor ºi SUPER-alimentele.

Enhanced PAC conþine nu mai puþin de 24.660 de unitãþi antioxidante în fiecare sticluþã, elim nând COMPLET necesitatea altor antioxidanþi comuni precum tabletele de vitamine A, C ºi E , sau cele de zinc, care au efecte secundare.

Inversarea procesului de îmbãtrânire nu este un lucru banal. Cu cât sunteþi mai bãtrân sau ma bolnav, cu atât mai mare devine aceastã provocare. Graþie procesului de racemizare, aproape orice tulburare poate fiinversatã, sau cel puþin uºuratã. Încercaþi câteva dintre produsele racemi ate ºi veþi constata acest lucru pe pielea dumneavoastrã (vezi pachetul informativ). Ilustraþie Circuitul schematic al organelor vitale Ficat Adrenale Pancreas Tiroidã Splinã Testicule Ovare Prostatã

Pe mãsurã ce un organ vital îºi reduce activitatea, el le influenþeazã ºi pe celelalte. Disfu cþiile la nivelul fiecãrui organ afecteazã celelalte organe, declanºând o întreagã cascadã de simptome ºi boli e se manifestã prin zeci de tulburãri ºi SEMNE (spre exemplu, ovarele afecteazã ficatul/tiroida/adrenalele

). Pentru ca trupul sã revinã la starea de sãnãtate, TREBUIE sã intervenim simultan asupra tuturor organelor ºi sistem elor glandulare, ceea ce explicã de ce eºueazã atâtea tratamente tradiþionale ºi alternative. Notã: toate sistemele co porale clacheazãsimultan ºi toate trebuie vindecate ÎMPREUNÃ. Vezi în aceastã direcþie ºi Tri hiul Sãnãtãþii de la pagina xx. 20 Efectul aurei Mintea omului care a trecut într-o nouã dimensiune, superioarã, nu mai revine niciodatã l a dimensiunea sa anterioarã . Oliver Wendel Holmes

Rana s-a produs cu o noapte în urmã, dar Jerry nu era încã conºtient de ea. Când am intrat îm reunã cu el în magazin, proprietara s-a apropiat de el ºi i-a spus: -Oh, probabil cã vã doare foarte tare! 134

Jerry s-a uitat la ea fãrã sã înþeleagã ce vrea sã spunã. -O, aura dumneavoastrã! Aveþi o gaurã foarte mare în regiunea inghinalã. V-aþi lovit? Într-adevãr, Jerry era bolnav. Se pare cã fãcuse o hernie la nivelul þesuturilor conjuncti ve din regiunea pelvianã cu o noapte înainte.

Curios era cã doamna respectivã era o strãinã care nu ºtia nimic despre Jerry, ºi totuºi, i-a putut vedea imediat aura ºi gaura din ea. ªi eu ºi Jerry auziserãm de asemenea oameni, dar nici unul dintre noi nu cunoscuserãm vreunul pânã atunci. Strãlucirea sãnãtãþii Corpul este înconjurat de un câmp energetic. Acest lucru este astãzi recunoscut în mod o ficial. Fotografiile Kirlian pot surprinde aceastã aurã pe o placã fotograficã, inclusiv forma, mãrimea ºi culoar ea ei, care sunt strâns legate de vitalitatea persoanei în cauzã.

Se spune despre Iisus cã avea în jurul corpului o aurã strãlucitoare. Ori de câte ori este pictat, aceastã aurã este prezentatã în jurul capului. Haloul sau aura reprezintã o energie orientatã cãtre dre apta. Mulþi oameni cred cã cu cât aceastã aurã este mai mare, cu atât mai avansatã este fiinþa din punct de vedere spir itual. Tot ce se poate. Ce este absolut sigur este cã avem cu toþii aceastã aurã ºi cu cât ea este mai mare, cu atât mai sãnãtoºi suntem!

Atunci când ne îmbolnãvim, sarcina corpului bioelectric îºi schimbã direcþia, cãpãtând o miºc taþie orientatã cãtre stânga, adicã patogenã. Ori de câte ori observãm paloarea unui om bolnav, asi tãm fãrã sã vrem la aura sa diminuatã, deºi nu o recunoaºtem ca atare. În mod similar, ne putem da seama de restaurarea stãrii sale de sãnãtate atunci când vedem culoarea din obraji ºi felul diferit în care aratã. Scurgerile de energie Existã oameni foarte obositori, care te golesc de energie ºi te lasã epuizat. Aceºti oam eni sunt ca niºte gãuri negre energetice! Unii sunt de-a dreptul simpatici, dar prezenþa lor lasã întotdea una urme asupra stãrii noastre energetice. De mulþi ani, Sue este proprietara unui cabinet de masaj ºi iridologie. Ea mi-a pove stit odatã cã existã oameni care o golesc atât de tare de energie încât nu poate lucra cu ei. Mai târziu, am aflat cã soþia mea a rupt prietenia cu una din pacientele pe care Sue a refuzat sã o mai trateze. Motivul? D oamna respectivã era prea obositoare!

Sue este o persoanã interesantã. Are capacitatea incontestabilã de a vedea ºi dea înþelege d iferite lucruri legate de viaþa pacienþilor ei. Mulþi dintre aceºtia o considerã o vindecãtoare . La fel o c ider ºi eu. În plus, are

o grãdinã organicã absolut senzaþionalã. Plantele ei au o vitalitate excepþionalã ºi nu trebu tratate ca sã se descurce cu buruienile sau cu insectele. Într-o zi, am întrebat-o: Sue, care este secretul tãu? S-a limitat sã-mi zâmbeascã. Pe mãsu m cunoscut-o mai bine, mi-am dat seama cã poate accelera frecvenþa corpului uman prin plasarea mâinilor pe trupul pacientului. Este ceea ce s-ar putea numi o terapie prin masaj. Sue poate accele ra circuitul electronilor prin trup într-o mãsurã atât de mare, încât persoana care trece prin acest tratament pãrãseºte cabinetu COMPLET revigoratã ºi fericitã cã trãieºte.

Prin accelerarea fluxului de energie, Sue întãreºte câmpurile de energie pozitivã din corp ºi eliminã forþele energetice negative. Efectele devin imediat vizibile în aura ºi în vibraþia pacien tului. Sue a învãþat arta manipulãrii energetice. Ea a înþeles cã viaþa este un câmp de bãtãlie între forþe energetice Din când în când, ea îºi scuturã mâinile, se plimbã cu picioarele goale prin iarbã sau prin nisip, ori îm un copac pentru a elimina energia negativã pe care a acumulat-o de la pacienþii ei bolnavi. 135

Energia ºi aura

Întregul univers este alcãtuit dintr-un singur lucru: energie! În forma sa condensatã, e nergia este numitã materie. Materia are trei stãri: gazoasã, lichidã ºi solidã. Orice substanþã reprezintã o var a densitãþii energiei ºi a frecvenþei moleculare de vibraþie.

Pietrele sunt tari ºi solide. Pielea are o anumitã texturã ºi poate fi întinsã. În realitate, pietrele ºi pielea nu sunt cu adevãrat solide, dar aºa le clasificãm noi. Solidele sunt câmpuri energetice a cãro structurã le permite sã aibã o formã ºi anumite caracteristici care pot fi simþite prin intermediul simþurilor ºi are ne permit sã le identificãm drept pietre, piele, roºii, etc. Toate obiectele vii sau inerte sunt înzestrate cu aurã. Aura unei pietre ºi efectele e i implicite asupra obiectelor din jur pot fi pozitive sau negative. Dacã starea energeticã a pietrei es te pozitivã, ea va avea un efect terapeutic asupra plantelor, ºi viceversa.

Dacã amplificãm fluxul de electroni care se rotesc în jurul nucleelor atomici dintr-o piatrã, ea îºi va schimba forma. Spre exemplu, dacã încãlzim sulful, acesta va trece dintr-o formã solidã într -una lichidã, iar apoi gazoasã. Apa face acelaºi lucru: dacã este încãlzitã, gheaþa se transformã în apã, iar apoi î Pietrele ºi munþii În Biblie, pietrelor li se acordã un statut particular în ceea ce priveºte starea de sãnãtat e. De altfel, ele au un rol sacru în marea majoritate a religiilor. Deºi nu sunt vii în înþelesul animal al cuvântul ui, pietrele posedã totuºi o anumitã viaþã. Viaþa unei pietre se exprimã prin semnãtura ºi amprenta sa energeticã. Oamenii iubesc pietrele. Montaniarzii sunt întrebaþi adeseori DE CE le place sã urce p e munþi. Deºi nu toþi reuºesc sã dea un rãspuns precis, este cert cã aceºtia sunt revigoranþi. Iubitorii muntelui absorb o cantitate fantasticã de ENERGIE de la formaþiunile minerale stâncoase. Pietrele emanã ENERGIE, punân du-l pe om în rezonanþã cu Pãmântul-mamã.

Omul transmutã energia pietrelor în energie personalã. Cãþãratul pe munþi este una din modali e prin care omul poate avea acces la depozitul de energie al naturii. Alte modalitãþi sunt scãldatul în apa mãrii sau mersul desculþ prin iarbã sau prin nisip, ori îmbrãþiºarea unui copac cu picioarele goale. Energia pãmântului se transferã astfel corpului ºi ne face sã ne simþim mai bine. Iisus ºi zidul Se spune cã atunci când Iisus era pe punctul de a fi lapidat cu pietre în faþa Templului , el a trecut prin zid ºi a dispãrut, spre marea frustrare a duºmanilor sãi. Pe când eram copil, am acceptat acea stã poveste, dar nu am

crezut niciodatã cu adevãrat în ea, cãci orice om ºtie cã nu poþi trece printr-un zid.

Astãzi, privesc povestea cu alþi ochi. Este evident cã Iisus poseda puterea de a-ºi acce lera fluxul electronilor în trup. În acest fel, el a putut trece prin zidul Templului. Accelerându -ºi fluxul de electroni pânã la pragul dezintegrãrii (gândiþi-vã la gheaþa care se transformã în aburi), el s-a strecurat pri tre atomii pietrelor ºi a dispãrut. Nici el nici zidul Templului nu erau cu adevãrat substanþe solide, ci particu le de energie! Christos nu a violat în nici un fel legea naturii, dar a ºtiut cum sã o manipuleze.

Viaþa este un joc între forþele energetice pozitive (+) ºi negative (-). Omul le dã acesto ra diferite nume ºi le clasificã astfel încât sã poatã fi mai uºor recunoscute, de pildã, în: bine ºi rãu, luminã ºi orect ºi greºit, stânga ºi dreapta, TÂNÃR ºi BÃTRÂN, etc. În realitate, toate acestea nu sunt altceva decât fe e ENERGETICE! Reflexii Aura trupului este o reflexie a stãrii noastre interne de sãnãtate. Ea poate fi mãsuratã c u ajutorul unui pendul, a unui lanþ vibratoriu sau a unui aurametru. Acest lucru este uºor de fãcut, d ar presupune o concentrare a minþii (procesul de mãsurare este descris cu lux de amãnunte în trei cãrþi pe care vi le rec omand insistent: Trusa pendulului, Vibraþiile ºi Mãsurarea aurei). 136

Un pendul nu este altceva decât o antenã care primeºte ºi emite o energie electricã. Minte a noastrã recepteazã informaþia ºi o interpreteazã . Mãsurarea aurei personale stabileºte un punct de erinþã pe care îl putem folosi pentru a determina schimbãrile care se produc sau efectele unei subst anþe asupra corpului nostru. Secretul constã în golirea minþii ºi în punerea întrebãrilor corecte. Care va fi efectul imed at al acestui produs? Dar pe termen lung? Trebuie sã mã aºtept la o crizã de vindecare? ªi aºa mai departe. Folosiþi pendulul sau aurametrul pentru a verifica alimentele pe care le mâncaþi. Stab iliþi care sunt merele, morcovii, etc., cu o energie orientatã cãtre dreapta ºi care au o energie de semn cont rar. Un obiect mãsurat arputea fi comparat cu o staþie radio care trimite semnale EN ERGETICE. În cazul de faþã, antena receptoare este pendulul, care poate fi folosit ºi pentru a trimite semnale. Atunci când ne folosim de intuiþie, care este un fel de al ºaselea simþ, noi emitem ºi rec eptãm semnale electrice. Vom discuta mai multe despre aceste concepte legate de cea de a Patra Dimensiune într-un capitol ulterior.

Pe mãsurã ce inversaþi procesul de îmbãtrânire, aura dumneavoastrã se va dilata, iar VITALITA EA fizicã va creºte. Când aura va reveni la dimensiunea pe care o avea în momentul în care aþi trecu t la procesul de îmbãtrânire, veþi putea considera cã aþi revenit la APOGEUL dumneavoastrã anabolic. Procesul mplicã o încetinire a timpului, iar apoi chiar o oprire completã a acestuia. Acesta este tãrâmul tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi al vieþii fãrã de moarte!

Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre energie ºi numere. ªtiaþi cã mare poate însemna m c, iar slab poate însemna puternic? Ilustraþie Manifestaþi semne de îmbãtrânire PREMATURÃ? Vi se pare cã tot ceea ce faceþi necesitã un mare efort? ªi-a pierdut pielea dumneavoastrã strãlucirea? Dar muºchii, ºi-au pierdut tonusul? Vã iritã lucrurile mãrunte? Aþi început sã uitaþi? Vã simþiþi confuz? Auziþi la fel de clar ca înainte? Vederea dumneavoastrã este la fel de bunã? Vã clãtinaþi puþin atunci când mergeþi? Rãmâneþi fãrã respiraþie atunci când urcaþi scãrile? Cât de drept este spatele dumneavoastrã? Au început sã scârþâie încheieturile dumneavoastrã? Când de bine vã adaptaþi la cãldurã ºi la frig? Puneþi-vã aceastã întrebare importantã: am început sã alunec la vale ºi sã nu mã mai plac la mult ca înainte? Dacã rãspunsul este da , este momentul sã faceþi ceva. ÎNCEPEÞI ASTÃZI Aceasta este prima zi a vieþii care v-a mai rãmas!

Exces de grãsime 3. Astm/emfizem 2.Afecþiuni provocate 1. Probleme cu tiroida 4. Pierderea auzului 137 de hormoni .

Pierderea masei musculare 27. Lãsarea obrajilor. Corpul dureros la atingere . Artrita ºi reumatismul 37. Durerile la nivelul sânilor 32. Ciclul dureros . Pierderea în înãlþime 22. Lipsa apetitului sexual 24. Albirea pãrului 9. Impotenþã 12. Afecþiunile prostatei 7. Sexul dureros (la femei) . Celulita (pe coapse ºi ºolduri) 28. Transpiraþiile nocturne/ puseurile de cãldurã 36. Chisturile la nivelul sânilor 39. picioare) . Sindromul premenstrual 6.. Tumorile fibroase 31. Menstruaþia neregulatã 29. Alergiile ºi sinuzita 38. Chisturile ovariene 21. Sentimentul de pierdere a autocontrolului 138 . Indispoziþie în timpul menstruaþiei 42. Infecþii urinare 13. Dureri abdominale în timpul ciclului 41. Depresia 34. Osteoporoza 18. Cancerul 17. Corpul rece/îngheþarea extremitãþilor (mâini. Îngustarea firelor de pãr 8. Incapacitatea de a concepe copii . Endometroza 33. Lipsa energiei 11. Afecþiunile genunchilor/ºoldurilor 23. Durerile de încheieturi/rigidizarea corpului 16. Avortul spontan 19. Ridurile pielii . Gazele ºi balonarea dupã masã . Edemele la mâini sau picioare 26. încreþirea pielii gâtului 14.

a apãrut un fel de hippy cu o agendã în mânã. L-am rugat ºi pe Dale sã vinã cu noi. ºi pot sã demonstrez acest lucru! Ne-am îndreptat cãtre frontispiciul clãdirii. folosesc de mai bine de patru ani un asemenea filtru. Deficitul de concentrare sau hiper-activitatea la copii Numitorul comun al TUTUROR SEMNELOR ºi simptomelor de mai sus sunt hormonii . Din sen in.43. Afecþiunile nervoase (scleroza multiplã. Afecþiunile ochilor (degenerare macularã. fãrã probleme). Benjamin Disraeli Era o zi de varã fierbinte. obþinutã printr-un filtru de oxidoreducere cu trei ni vele.01115 C 6 Numãrul lui Avogadro Sãnãtatea este fundamentul pe care se clãdeºte fericirea oamenilor . Mai mult. retinitã. Mi-a spus: -Sunt de la Primãria din Madison ºi fac o verificare a tuturor plãcuþelor cu numere ale caselor. protejeazã ficatul º menþin sãnãtatea corpului. în august 1975. Constipaþia 44. iar aceste probleme se vor reduce. ºi Totally Male în cazul bãrbaþilor). fibromialgia. Ne-am op rit toþi trei în . m-am uitat ºi nu am vãzut nimic de genul acesta. am insistat eu. fluturându-mi pe sub nas o hârtie de la primãrie care ar fi trebuit sã-i confere autoritate ºi sã mã intimideze. care au o duratã FOARTE LUNGà de funcþionare (în cazul meu. 21 Carbon 12. Îngustarea pereþilor vaginali 45. mi-a rânjit el. sunt foarte puþin costisitoare ºi uºor de instalat (vezi pagina xxx). -Ba am. -Pãi. Bãile efectuate î recutã prin filtre cu oxidoreducere conferã un aspect mai sãnãtos pielii ºi pãrului. depãºeºte CU MULT bãile efectuate în apã obiºnuitã (sau obþinutã prin filtre comune). i-am rãspuns eu. iar în timp vor dispãrea (ci tiþi ºi lucrarea Viitorul furat). Tulburãrile de memorie 47. Apa curge liber prin aceste dispozitive. Duºurile ºi baia Baia efectuatã în apã biologic activã. Mercurul termometrelor arãta 40oC. lupis. Urmaþi sugestiile din aceastã carte ºi folosiþi precursori racemizaþi ai hormonilor (Nugest II în cazul femeilor. Doresc sã ºtiu ce aveþi de gând sã fac entru a remedia situaþia. Se pare cã dumneavoastrã nu aveþi aºa ceva! -Ba am. myasthenia gravis) 46. glaucom) 48.

domnul de la Primãrie insistã sã afirme cã nu suntem în legalitate cu dispoziþia priv ind numerele caselor. dar pe uºã nu scrie nimic! 139 . Main. M-am adresat lui Dale: -Dale. Care-i problema? Omul de la Primãrie m-a privit confuz: -Bine.faþa uºii. Uite! Acolo scrie: 505 S. care era complet goalã.

ceea ce este slab se dovedeºte puternic. mi-a þinut Dale partea. uitând cã eºi studiile ºi descoperirile lor sunt copleºite de contradicþii. dupã care a clãtinat din cap. pe uºã. Aplicatã pe sute de acri de sol mo rt. Omul s-a uitat la mine. apoi la Dale. î sã studieze cu mintea deschisã despre ce este vorba. Din pãcate. iar logica nu reuºeºte sã explice toate circumstanþele sau experienþele noastre conflictuale. sã înnebunim sau pur ºi simplu sã plecãm. ªtiinþa nu poate explica acest fenomen. Uneori trebuie sã ne lãsãm în seama instinctelor. Ceva mi c poate fi de fapt foarte mare. Adepþii acestui mod de a face agriculturã amestecã o cantitate re dusã din aceastã substanþã puternicã cu 72 de litri de apã extrem de energizatã. Lucrurile nu sunt ceea ce par Lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par. în loc sã se intereseze de REZULTATE. Main pe uºa noastrã? -Ba da! Chiar acolo. ea încearcã sã potriveascã fenomenele naturale pentru ca acestea sã se încadreze în LEGILE ei ratând cu acest prilej o ocazie fericitã de a mai învãþa ceva din lecþiile pe care i le oferã natura. putem sã ne rãtãcim. dar diferitã. Ea aºteaptã dovezi.-Hmmm! Am rãspuns eu. pentru simplul motiv cã el nu se integreazã în modelul sãu. Se pierd în teorii ºi metode. În homeopatie. aceastã soluþie energizatã dã naºtere la o veritabilã explozie energeticã la nivelul solului. Nimicul devine ceva. Ceea ce nu existã se dovedeºte cã existã. când ar trebui sã fie interesatã de rezultate. Aceste contradicþii aparente determinã ºtiinþa ºi medicina sã arunce anatema ridicolului. rezonanþei ºi transferului pent ru a crea substanþe energetice (numite remedii) care trateazã bolile pe nivelul energetic al c . Ele solicitã dovezi ºtiinþifice care sã corespundã literaturii de specialitate . altminteri. divizãrii. Uneori. Ceva slab poate fi puternic. Practicile agriculturii biodinamice transmutã îngrãºãmântul (bãlegarul de vacã) într-o substa e eficientã. nimic poate însemna ceva. tu nu vezi cã scrie 505 S. Nu întotdeauna ne putem încrede în ochii noºtr i. Câteva fenomene Iatã câteva exemple de fenomene electrice care ne-ar putea ajuta sã înþelegem mai bine pro cesul de îmbãtrânire. Dale. dupã care a plecat. care permite obþinerea unor recolte foarte mari. fãrã sã fie sigur cine este nebun. Medicina homeopaticã aplicã principiile diluþiei. transferând energia de la una la c ealaltã prin proceduri de rotaþie care ridicã frecvenþa energiei ºi o concentreazã. ºtiinþa nu ºtie sã procedeze la Dimpotrivã. noi sau el. Omul din povestea noastrã a ºtiut când sã plece.

În homeopatie. Potenþarea Remediile opereazã pe baza principiului similaritãþii . iar acest exemplu se r Medicina homeopaticã studiazã influenþa câmpurilor energetice invizibile între ele. Homeopatia începe de la o substanþã e are aceeaºi frecvenþã de vibraþie ca ºi cea a bolii pe care îºi propune sã o trateze. de vopsea albã. Aceasta este o diluþie influenþa fizicã a vopselei negre asupra celei albe. 50x. Ideea este de a crea diluþii multiple. astfel încât sã absoarbã diferite frecvenþe (10x 20x. Evident. ºi mai p uþin influenþa fizicã. 100x. Dacã adãugaþi un singur strop de vopsea neagrã într-o gãleatã AMESTECATÃ. precum în exemplul de mai sus. veþi obþine o c iar influenþa ei asupra ce redusã va fi influenþa vopselei fizicã . 140 . iar remediul poartã numele de soluþie potenþatã . 200x. lei albe ar fi foarte redusã. Substanþa e poi diluatã. cu atât mai e. etc. Un remediu potenþat trateazã pacientul pe nivelul celei de-a Patra D imensiuni. Acest proces este numit potenþare. care sã anihil eze frecvenþa de vibraþie a bolii. ceea ce nu înseamnã însã cã aceasta va dispãrea.). Cu cât veþi adãuga mai multã vopsea albã. cu frecvenþe de vibraþie diferite. produsul este divizat. culoarea neagrã ar fi extrem de diluatã.elei de-a Patra Dimensiuni. Cu fiecare nouã diluþie.

În acest fel. C aisse. Carson ºi Gerson. ceva ce nu ar trebui sã existe EXISTà totuºi. Din punct de vedere electronic.diluþia ºi diviziunea adaugã mai multã putere. generând procesul de vindec are. În primul caz avem de-a face cu fenomene electrice. La fel ca ºi Reams. ºi deci cu atât mai puternic devine el. El a creat o metodã pentru a estima numãrul de atomi dintr-o substanþã prin compararea aces teia cu o substanþã de referinþã. Semmelweis. De aceea. Avogadro a fost un vrãjitor. FÃRà a mai folosi remediul propriu-zis. Frecvenþa duplicatã este apoi transferatã persoanei bolnave. cu atât mai mare es te energia sa. În homeopatie. fãrã a consuma remediul propriu-zis. Diluþiile homeopatice diferã fundamental de cele fizice. Pauling. la f el cum scanerul unui computer citeºte o paginã tipãritã ºi o converteºte în coduri ºi semnale cu care sã poatã luc ulatorul. al cãrei numãr de atomi era cunoscut. nu pe cea a fenomenelor care opereazã în cea de-a Pa tra Dimensiune. ªtiinþa nu poate explica acest fenomen. Logica afirmã cã un remediu în care substanþa originalã este di n ce în ce mai slabã aproape inexistentã ar trebui sã nu exercite nici o influenþã. Avogadro a fost ridiculizat de colegii sãi pentru viziunea pe care a avut-o . Homeopatia manipuleazã ºi transferã semnãtura electricã (frecvenþa de vibraþie) a unei substa cãtre o altã substanþã. Remediile sunt câmpuri de energie CONCENTRATà obþinute pornind de la frecve nþele de vibraþie ale unor substanþe fizice . în homeopatie ceea ce pare sã nu existe existã ºi se dovedeºte eficient. sau [N]. Remediul este plasat într-un aparat de scanat. Din pãcate. iar vrãjitorii nu au colegi. . Nu conteazã dacã o modalitate de vindecare se potriveºte sau nu cu teoriile medicale a cceptate. Cu cât remediul este mai diluat ºi mai divizat. MORA copiazã semnãtu rile energetice ºi le transferã pacientului. cu modelele. Unicul lucru care conteazã sunt rezultatele! Totul este o chestiune legatã de numere Amedeo Avogadro (1776-1856) a fost un chimist italian care a descoperit numere m ari în lucrurile mici. procesul poate fi repetat la infinit. în onoarea descoperitorului sãu. în timp ce în exemplul de mai sus vopseaua ne agrã îºi pierde influenþa cu fiecare nouã adãugare de vopsea albã. Dupã cum pu tem constata. cel puþin teoretic. în care frecvenþa sa este duplicatã. Transferul energetic care se produce de la o diviziune la alta pune în încurcãturã mintea ºtiinþificã . În cazul de faþã logica nu poate s. aplicând astfel principiile rezonanþei ºi transferului. Acest numãr de referinþã fost numit numãrul lui Avogadro. deoarece el nu se integreazã în model ul sãu. dogmele ºi LEGILE ºtiinþei. ei sunt adeseori înconjuraþi de cãþei care doresc sã-ºi punã numele pe descoperirile lor. îl ridiculizeazã ºi îºi exprimã dispreþul faþã de cei care cred în el! MORA este o ramurã a homeopatiei. cãci ea are la bazã fizica tridimensionalã.

20x. substanþa nu mai existã odatã ce a depãºit numãrul lui Avogadro. în locul ei nu mai rãmâne NIMIC. deºi pare sã nu aibã substanþã deloc. Un remediu de 9x echivaleazã cu o parte la un miliard (ppb). Din punct d ere fizic. 30x. În schimb. Îmbãtrânirea ºi numãrul lui Avogadro Numãrul lui Avogadro este foarte important pentru procesul de îmbãtrânire. un remediu de 30x rap ortul depãºeºte numãrul lui Avogadro cu 30 de zerouri. 000. astfel încât sã rãspundã cerin romagnetice ale corpului.Substanþa de referinþã a lui Avogadro a fost carbonul-12. Logica spune cã dacã substan iginalã nu mai existã. ºi aºa mai departe. dint r-o alimentaþie nesãnãtoasã ºi din folosirea unei ape moarte are efecte absolut DEZASTRUOASE pentru viaþã ºi longevi tate. 000. un remediu homeopatic are o amprentã en icã uriaºã. Remediile hemovitice sunt c ombinaþii de 9x. aflate în schimbare. numãrul de atomi care existã în 12 grame de carbon-12 este extrem de mare! Este estimat la aproximativ 602. într-o cantitate de 12 grame. Dacã energia po zitivã conþinutã într-un remediu homeopatic de înaltã diluþie poate provoca schimbãri atât de MASIVE ne . 000. ªi totuºi. 100x ºi 200x. este evident cã transferul de energie negativã rezultat dintr-un mod de viaþã defectuos. 000. Acelaºi 141 . Atomul de carboneste extrem de mic. 000. 000. 000 atomi! În homeopatie se considerã cã remediul cel mai puternic este cel în care substanþa a fost diluatã ºi potenþatã pânã la punctul în care nu mai rãmâne NIMIC din substanþa sa originalã. ºi asigurã o bio-rezonanþã în spectru larg.

ca ºi cum ar fi avut boala. Homeopatia este o ramurã legitimã a medicinii holistice. aceasta manifesta accese spon tane de febrã. care produc efecte mal efice de milioane de ori mai mari decât evenimentele care au stat la baza lor. astfel încât corpul sã nu intre într-o stare de ºoc. Hahnemann a descoperit cã o substanþã diluatã este mai puternicã decât într-o fo mã concentratã. Haideþi sã comparãm medicina homeopaticã cu cea alopaticã. el a descoperit cã dacã administra unei persoane sãnãtoase. care afecteazã organele. des pre care am mai vorbit. þesu turile ºi glandele. fiecare gând ºi fiecare acþiune negativã dau naºtere unui efect exponenþial asupra stãri de sãnãtate. dar incumbã un factor de risc. acþionând pe principiul ceea ce este similar vinde cã ceea ce este similar . La fel ca ºi valurile provocat e de o piatrã aruncatã în apa unui lac. Medicina alopaticã (convenþionalã) urmãreºte tratarea bolilor cu ajutorul medicamentelor c himice opuse simptomelor bolii tratate. În timp ce îºi trata pa cienþii de malarie. Ea este medicina factorilor similari . Samuel Hahnemann Samuel Hahnemann (1755-1843) este considerat pãrintele medicinii homeopatice modern e . Farmacologia recunoaºte cã toate medicamentele presupun anumite RISCURI. urmãrind sã depãºeascã boala cu ajutorul dicamentelor care ªOCHEAZà corpul. El a dezvoltat noua metodã de tratament. provocând dau ne organelor vitale. mergând pe principiul: opusul vindecã opusul . folo sind câmpuri energetice pozitive cu frecvenþe de vibraþie similare. Medicamentele induc o reacþie patologicã ce streseazã organ ismul. Medicina alopaticã folose câmpuri puternice de energie orientatã cãtre stânga (medicamentele). manifestându-se prin consecinþe negative.raþionament este valabil ºi pentru acþiunile ºi gândurile negative. A fost un savant german de înaltã valoare. un ceai din scoarþã de chininã cunoscut pentru eficienþa sa împotriva malariei . þinând cont de toate tulburãrile pac . Cum a fost descoperitã homeopatia Hahnemann a fost extrem de deziluzionat de medicina convenþionalã. care NU avea malari e. aducându-l într-o stare de boalã sub-clinicã. O reacþie patologicã este acea reacþie care induce boa Medicamentele sunt prescrise pentru a obþine anumite beneficii. Alopatia este medicina opuºilor . Dr. Mai departe. pentru a vedea în ce mãsurã ne poa ajuta contrastul dintre conceptele lor diferite sã înþelegem mai bine procesul de îmbãtrânire. Fenomenul electric pe care l-a descoperit este cuno scut astãzi sub numele de medicina factorilor similari sau homeopatie. Medicina alopaticã gândeºte pe termen scurt. pentru a ANIHILA frecvenþele bo lii. Homeopatia este exact opusul alopatiei.

oscilând între beneficiile pe termen scur t ºi distrugerea pe termen lung a organelor vitale. Din fericire pentru ea. Altfel spus. Ea merge pe o funie subþire. fãrã NICI UN efect secundar. punând accent pe durata absorbþiei. La ora actualã. distribuþia în sistem ºi metoda de excreþie d n organism. Aceºti factori determinã nivelul de activitate al medicamentului prin raport cu nivelul d e saturaþie din sânge ºi þesuturi. Hahnemann a avut numeroase succese cu remediile sale ºi a observat cã eficacitatea l or creºte direct proporþional cu diluþia ºi potenþarea lor. daunele pe termen lung nu pot f i dovedite. el era testat mai departe pe persoana bolnavã pentru a vedea dacã produce vindecarea. 142 . Ele se manifestã sub formã de noi boli. Ele nu fac decât sã anihileze câmpurile energetice negative care existã în trupul pacientului. care sunt tratate pe aceeaºi cale. Medicina alopaticã este perfect conºtientã de problemele pe care le genereazã administra rea medicamentelor. Remediile actuale folosi te în homeopatie NU induc propriu-zis boala la o persoanã sãnãtoasã. observând cap tatea lor de a produce efecte similare la persoana bolnavã. ªi-a creat remediile prin metoda încercãrii ºi eºecului. Dacã remediul producea o reacþie similarã. situaþia nu s-a schimbat cu nimic! Efectele legate de dozaj metodã practicatã de farmaco-cinetica modernã (care studiazã di namica efectelor medicamentelor chimice în corpul uman) analizeazã acþiunea medicamentelor as upra metabolismului. a acþiunii.ientului: fizice. emoþionale ºi mentale. CU CÂT dilua ºi diviza mai mult reme diul. cu atât mai eficient era el asupra pacientului! Descoperirile sale se opuneau direct dogmelo r oficial acceptate ale medicinii timpului sãu.

Medicina alopaticã încarcã organismul cu medicamente chimice. Ele induc celulelor o sta re de rezonanþã cu principiul sãnãtãþii ! Gândiþi în cifre mici Americanilor le placã sã gândeascã în cifre cât mai mari sã aibã maºini mari. Plantele cultivate personal pot compensa o sumedenie de greºeli le gate de stilul de viaþã. homeopatia preferã remediile delicate bazate pe principiul similaritãþii. ficatului. pânã când acestea depãºesc capacitatea naturalã a rinichilor. Mai mult. existã implicit ºi o reacþie egalã ºi de semn opus . me te. si ndromul lui mare a devenit atât de generalizat încât oamenii se plâng cã dau sume uriaºe de bani pentru niºte sticluþe atât d ici! În chestiunile legate de sãnãtate trebuie sã învãþãm sã gândim în cifre mici. operaþii chirurgicale complicate. Descoperirile sale intrã în conflict cu fizica newtonianã. sticluþe uriaºe cu tot felul de pastile! De fapt. dar ºi de durata de timp în care acestea rãmân în sistem. Remediile sale acþioneazã pe nivelele energetice subtil e care s-a produs iniþial boala. Pânã recent se foloseau cantitãþi uriaºe de otravã. Acesta este principalul motiv pentru care îmi încurajez cititorii sã îºi planteze singuri plantele pe care doresc sã le mãnânce. Homeopatia ºi agricultura Agricultura modernã foloseºte otrãvuri SUPER-puternice pentru a opri atacul insectelor ºi al buruienilor. al potenþãrii ºi al transferului). Fermele ºi companiile farmaceutice au clonat principiile lui Hahnemann (principiul diluþiei. Aºa cum le cunoaºtem la ora actualã. trebu ont . care susþine cã oriunde existã o cþiune. LEGILE newtoniene stau la baza mentalitãþii moderne a ch mioterapiei. sunt un dar de la Dumnezeu. Alimentele proaspete. Principiul este homeopatic. vii. dar rezultatele sunt exact opuse. Celu lele ºi þesuturile sunt forþate sã accepte aceste droguri! Daunele produse corpului bioelectric variazã în funcþie de tipul ºi cantitatea de droguri. Mai nou. deturnându-le în scopuri MALEFICE. se folosesc cantitãþi FOARTE mic e otravã amestecate cu cantitãþi mari de apã. Homeopatia este singura modalitate de vindecare ce meritã sã fie aplicatã de cãtre pacie nþii ºi medicii interesaþi cu adevãrat de sãnãtate . farmacologia ºi medicina se folosesc de cantitãþi URIAªE de medicamente pentru a produce un nivel de activitate mãsurabil. plãmânilor ºi pielii de a le elimina. Experþii se aflã în stare de rãzboi c pãmântul ºi cu locuitorii acestuia. ªtiinþa medicalã aplicã ciocanul opuºilor .Hahnemann a obþinut rezultate uluitoare folosind remedii care depãºeau numãrul lui Avoga dro. case mari.

Trebuie sã înþelegem cã trupul este afectat deopotrivã de forþele energetice pozitive ºi negative ºi cantitate minusculã de substanþe toxice este suficientã pentru a exercita un efect masiv. Substanþele chimice ne asalteazã de pretutindeni. În SUA. au ºansa de a redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor priveºte corpul uman dintr-o perspectivã multidimensionalã. pe terme n lung. De aceea. În Japonia. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã Este vorba de o categorie cu totul specialã de apã terapeuticã. în care nivelul de poluare al apei de la robinet este foarte mare. aceastã apã specialã este produsã cu ajutorul unui echipament extrem de scump. conceputtocmai pentru asemenea clinici. asupra stãrii noastre de sãnãtate. apa 143 . folositã în anumite clinic i japoneze pentru a trata o gamã largã de boli.de efectele secundare URIAªE ale substanþelor energetice negative pe care le introdu cem în trupul nostru. Vom analiza în continuare mediul intern al corpului nostru bioelectric ºi vom reconsidera obsesia lui Pasteur legatã de microorganisme. ca re gândesc în termenii numãrului lui Avogadro. de la diabet ºi tulburãri nervoase ºi pânã la cancer ºi atacuri d ord. numai oamenii prudenþi.

cu un potenþial POR ridicat ºi cu o memorie curatã. Este de o importanþã vitalã ca cititorul sã înþeleagã cã NU pH-ul (aciditatea/alcalinitatea) stei ape speciale este cel care produce vindecarea. devenind activã din punct de vedere biologic. adicã acel coeficient care mãsoarã disponibi litatea electronilor pentru producþia mitocondrialã a moleculei de energie ATP. Orice boalã îºi are rãdãcinile la nivel celular. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este una din cele mai mari descoperiri din ist oria medicinii. Apa oxidatã este folositã extern. duºuri. tratamentul her pesului genital ºi pentru obþinerea unei pieli frumoase. pentru a energiza corpul ºi a neutraliza deºeurile acide.4 ºi respectiv 10. la care se adaugã POR-u l ridicat.5-12. Mi-au fost necesari trei ani pentru a descoperi formula prin care se poate obþine acasã o Apã Ionizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã care o depãºeºte cu mult în proprietãþi cura produsã în clinicile japoneze.trebuie purificatã mai întâi printr-un proces BEV pentru a fi adusã la nivelul punctului de concepþie . Apa de la robinet nu trebuie folositã NICIODATà pentru producerea apei ionizate. Sistemele BEV pot fi programate sã producã inclusiv Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. comandaþi caseta video ºi cartea referitoare la apã. (vezi paginile 107-110 ºi pachetul informativ) 22 Schimbarea mediului intern Nici un copac nu are crengi atât de stupide încât sã se lupte între ele . . într-o cantitate d e 3-4 litri pe zi. aburi sau luminã. nefiind întrecutã decât de recentele studii referitoare la precursorii racemizaþi ai hor monilor care îi elibereazã deopotrivã pe femei ºi pe bãrbaþi de închisoarea lor personalã adicã de trupul bolnav în ptorii sunt blocaþi .5-2. ci POR-ul sãu. Pentru a afla informaþii suplimentare. iar cele ale coeficientului POR de 900 ºi respectiv +1200. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este obþinutã din aceastã apã BEV la care se adaugã minerale lichide racemizate. Apa acidã puternic redusã ºi cea alcalinã puternic oxidatã au valori ale pHi de 1. adicã exact la nivelul în care acþioneazã Ap izatã deÎnaltã Valoare Medicinalã ºi cu POR ridicat. Beneficiile unei ape cu POR ridicat derivã din puritatea ei. la fel cum sauna cu infraroºii la dis tanþã neutralizeazã acizii din þesuturile moi FÃRà aport de cãldurã. astfel încât apa redusã poate furniza surplusul sãu de electroni mi tocondriilor pentru creºterea producþiei de ATP ºi regenerarea þesuturilor. Apa redusã se ia pe cale oralã. Apa cu potenþial POR ridicat este alcãtuitã din molecule minuscule de apã care trec cu uºu rinþã prin membranele celulare. rezistivitatea înaltã ºi pH-ul. pentru vindecarea infecþiilor.

Watashi Wa Marele bacteriolog francez Pasteur afirma: Le microbe c est tout! Microbii sunt tot ul! Un medic contemporan. Noi învãþãm de la vârste fragede sã percepem sã interpretãm lumea în care trãim în termeni fizici ºi în concepte geometrice pe care le numim lungime. fungii. Ei nu pot prosper a decât dacã mediul este propice pentru creºterea lor. Corpul multidimensional Oamenii sunt fiinþe multidimensionale care trãiesc simultan în planul fizic. Ceea ce ne intereseazã pe noi este mediul intern. în cel ment al ºi în cel spiritual. l-a contrazis: Le microbe c est rien! Microbii nu înseam nã nimic! Mediul intern este singurul care conteazã! Dacã privim dincolo de microbi. Mediul intern este multidimensional ºi TRANSCENDE lumea în trei dimensiuni cu care s untem noi obiºnuiþi. Mai 144 . Viaþa merge chiar mai departe de aceste planuri. ciup ercile ºi paraziþii. virusurile. Claude Bernard. putem constata cã aceºtia nu sunt decât niºte simpli parti cipanþi la o schemã mai mare. Microbii includ bacteriile. Acesta este poarta prin care int rã boala ºi bãtrâneþea. lãþime ºi înãlþime. Microbii îºi extrag puterea din mediul în care trãiesc.

dar ne pãstrãm conºtiinþa asupra corpului spiritua NU putem spune cã am murit cu adevãrat. Vitalitatea ºi sãnãtatea sunt controlate de forþele energetice e lectrice ale celei de-a Patra Dimensiuni. dar neglijãm corpul spiritual. dar asta nu-i schimbã realitatea ºi nu îi modificã inf nþa asupra existenþa noastre pãmânteºti. moartea fizicã survine instantaneu. întorcându-se în lumea din care a provenit. situat în lumeacu patru dimensiuni. jocul energetic înceteazã. corpul invizibil. acolo unde rezidã corpul spiritual. asemenea oameni se întorc în planul fizic ºi ne povestesc experie nþele lor din lumea de dincolo (acestea sunt aºa-numitele experienþe de moarte clinicã). suflet. Dacã îi permitem corpului bioelectric sã îmbãtrâneascã. sau chiar vederea unor gãuri în aura unei al te persoane. ºi invers. vindecarea va fi marginalã. Tot ceea ce afecteazã corpul bioelectric (care trãieºte în lumea cu patru di mensiuni) afecteazã implicit ºi corpul fizic (tridimensional). superioare. Nimeni nu ºtie cu sig uranþã. Atunci când omul moare. etc. corpul eteric. spirit. Unii încearcã sã-i conteste existenþa. corpul astral. Dacã moartea se petrec e însã în lumea cu patru dimensiuni. telepatia. P rocesul de îmbãtrânire se petrece în lumile superioare înainte de a fi experimentat în lumea noastrã tridimensiona lã (adicã înainte de a-l putea constata în oglindã). corpul bioelectric. Corpul cu patru dimensiuni este cunoscut sub diferite denumiri precum: corpul su btil energetic. prana. iar corpul fiz ic ca o expresie a celui bioelectric. corpul fizic nu va putea face altceva decât sã-i urmeze. iar viaþa pe pãmânt înceteazã complet. iad. Dacã experimentãm moartea în lumea fizicã. chi . într-un sistem sau altul de gândire. Îi puteþi spune cer. sau chiar mai sus. Toate acestea aparþin unei lumi cu mai multe dimensiuni. viaþa sa . Punctul de inflexiune Corpul bioelectric trebuie privit ca o extensie a corpului fizic.existã însã ºi alte dimensiuni. lumea de dincolo. mãsurãtorile energetice. pe un nivel energetic su perior. pe care le experimentãm din când în când. qi. dar asta nu înseamnã cã ea nu existã. sau oricum altcumva. Existenþa în lumea cu patru dimensiuni este în general invizibilã. Atunci când încercãm sã vindecãm corpul fizic. Sãnãtatea ºi boala sunt expresii ale jocurilor energetice din lumea invizibilã cu patru dimensiuni. Procesul de îmbãtrânire ºi cea de-a Patra Dimensiune Aceste dimensiuni superioare sunt invizibile pentru cei mai mulþi dintre oameni. Toate aceste denumiri se referã la acelaºi lucru. Forþele negative au învins! Forþa vitalã ( piritul) pãrãseºte corpul fizic. Corpul multidimensional este cel care susþine sãnãtatea sau boala. trãind ene precum intuiþia.

Numai în acest fel veþi putea înþelege di terestrã în care vã zbateþi (vã recomand în aceastã direcþie lucrarea Universul holografic). Urmãriþi sã înþelegeþi conceptele descrise mai sus. obiºnuinþele negative ºi efectele lor. Pentru a înþelege care sunt forþele care determinã procesul de îmbãtrânire. 145 . Lumea invizibilã este foarte puþin înþeleasã de omul contemporan. medicamentele. gânduril e ºi cuvintele negative. dar ea reprezintã scena pe care se desfãºoarã rãzboiul pentru sãnãtate sau boalã. Cu mult înainte ca boala sã se manifeste în lumea fizicã. omul trebuie sã f forturi sã înþeleagã ideea de lume invizibilã în care acþioneazã forþe energetice antagoniste. corpul bioelectric trãieºte o seri e de modificãri vibraþionale care pregãtesc terenul pentru apariþia simptomelor bolii la nivelul corpu lui fizic. sub forma SEMNELOR confirmate prin diagnosticul medicului. Exemple de asemenea forþe negative sunt: alimentele nesãnãtoase. apa cu potenþial POR redus.u moartea. Influen r forþe invizibile poate fi simþitã atunci când ele îºi fac simþitã prezenþa în lumea noastrã fizicã. este necesar sã adoptãm viziunea vibraþionalã asupra sãnãtãþii ºi bolii. Ceea ce ne preocupã pe noi este mediul intern AMBELOR lumi cea vizibilã ºi cea invizibilã precum ºi câmpurile energetice care le influenþeazã ºi le azã. Asta dorea sã spunã Bernard atunci când afirma cã Mediul intern este totul! Înainte de a învãþa cum sã manipulãm forþele energetice care acþioneazã deopotrivã în corpul el bioelectric.

carbon elementul atomic cu numãrul 12). pe care o capteazã ºi o transformã în mo lecule complexe de naturã organicã. ci doa r îºi schimbã forma! Plantele pot fi comparate cu niºte ANTENE vii. Ziua. Energia nu se pierde. Microbii se hrãnesc la rândul lor cu energia cosmicã. redând astfel elasticit atea þesuturilor nesãnãtoase. Mediatorii În calitatea lor de mediatori. Omul are foarte multe lucruri în comun cu plantele ºi cu ins ectele. plantele recepteazã energia solarã ºi cea cosmicã. Noaptea. în care ea arde suficiente zaharuri ºi eliminã suficientã cãldurã pentru a permite formarea ºi condensarea rouãi . animalele ºi oamenii au nevoie de ajutorul microbilor pe ntru a-ºi putea asigura existenþa. Moleculele alimentare organice conþin. În procesul de sintetizare a moleculelo r alimentare.Plantele alimentare ºi insectele Taoiºtii chinezi afirmã cã oamenii sunt o reflexie a universului ºi cã orice formã de viaþã e o ilustrare a spiritului Creatorului. pentru simplul motiv cã ºi ele au o existenþã dua Plantele au diverse funcþii. Corpul are nevoie de sulf ºi de carbon în formã sulfhidricã. Dintre acestea. precum alimentele sau lemnul. Ele recepteazã constant energia ziua pe cea solarã ºi noaptea pe cea cosmicã. carbon. facilitând astfel vindecarea. douã se referã la producerea de energie a limentarã ºi ladifuzarea energiei solare în sol. oxigen. plantele folosesc moleculele de zahãr ºi mineralele din sol pentru a c reºte. Capsulele SOC furnizeazã cantitãþi masive de sulfaþi. ei dizolvã automat þesuturile cicatrizate. Ei consumã zaharurile pe bazã de car bon pe care le produc plantele. Rãdãcinile celor din urmã se hrãnesc cu energia emisã ca urmare a ruperii legãturilor covalente ºi . cu ajutorul ionilor minerali ºi al enzimelor furnizate de bacteriile din sol. ele convertesc energia solarã în zaharuri sub formã de hid rocarburi (hydro apã. Plantele sunt niºte mediatori ai energiei solare. Plantele NU pot crea prin ele însele. plantele preiau din atmosferã CARBONUL ºi îl difuzeazã în pielea pãmântului-mamã suprafaþa superficialã a solului prin r. pe care le convertesc în forme energetice noi. Aceste molecule sunt active di n punct de vedere biologic ºi participã la activitãþile anabolice pe care le numim creºtere ºi regenerare. Miracolul fotosintezei similar cu metabolism ul la om nu este posibil decât cu ajutorul a miliarde ºi miliarde de lucrãtori invizibili care trãiesc în s ol: microbii. sulf ºi alte minerale ionice . azot. hidrogen. Toate formele superioare de viaþã plantele. Roua este momentul de apogeu al alimentaþiei plantei. Atunci când sulfaþii sunt preze nþi într-o cantitate suficientã. Acestea ne pot ajuta sã înþelegem mai bine existenþa noastrã dualã. ce pot fi folosite drept hranã de cãtre animale.

etc. Printre exemplele cele mai cunoscute de pro bleme generate de stres la nivel fizic sunt afecþiunile coloanei ºi cele ale gâtului. exerciþiile fizice. În cazul în care comanda nu este respectatã. râsul. Nu uitaþi: stresul cautã întotdeauna o portiþã de ieºire. Modificãrile cauzate de stres în mediul intern al plantei reduc frecvenþa de vi braþie a acesteia. din care sunt confecþionate frunzele. Bacteri ile primesc aceastãcomandã ºi o executã. Printre tehnicile vestite pentru efectul lor de neutralizare a stresului se numãrã: tehnicile de yoga. Cei care rup aceste legãturi care asigurã compactarea mineralelor din sol ºi a pietrel or sunt microbii. 146 . etc. Plantele se hrãnesc cu energia rezultatã. Lãsaþi-i întotdeauna o asemenea portiþã.) din sol. respiraþia profundã. La fel ºi oamenii. Dacã nu es sipatã. Planta TRANSMITE astfel semnale energetice negative cãtre mãturãtorii naturii: insectele ºi vir usurile. energia stresului sfârºeºte prin a lua o formã fizicã. CU CONDIÞIA CA solul sã se afle într-o stare energet cã POZITIVÃ. tai chi-ul. qi-gong-ul. planta trãieºte o stare de tensiune care îi modificã rotaþia ene rgeticã (reorientatã cãtre stânga). gândirea pozitivã. Plantele dau comanda de absorbþie a energiei nutritive la nivelul rãdãcinilor. astfel încât sã se disipeze ºi sã nu se acumuleze. plimbarea prin nisip sau prin iarbã cu picioarele desculþe. tulpinile. la fel cum electricitatea cautã sol l. Oricine doreºte sã se bucure de o stare bunã de sãnãtate ºi de o vitalitate continuã trebuie veþe sã îºi GESTIONEZE stresul . meditaþia. bãlegarul. rugãciunea.divizarea celulozei (substanþã pe bazã de carbon.

Experþii afirmã cã plantele nu au nevoie decât de NPK (nitrogen. Ele sunt niºte veritabile miracol e ale vieþii. fosfor ºi potasiu) pentru a produce hrana ce poate susþine viaþa. Carbonul este o substanþã UNICÃ. Acest lucru NU este adevãrat! Este o afirmaþie falsã. Oamenii violenþi suferã de excese toxice. El credea cu convingere cã p lantele ºi animalele trãiesc folosind energia emisã ca urmare a diviziunii legãturilor dintre min erale. Sulfonilii sunt proteine aminoacide care conþi n în structura lor sulf ºi carbon. În numai câte va decenii. pe care plantele o folosesc în pro cesul de creºtere. NU poate susþine o fiinþã sãnãtoasã sau o naþiune fericitã. Un stomac plin cu calorii goale. fãcutã cu scopul d a manipula opinia publicã. Grupul R (grup reactiv) ºi localizarea sa pe molecula de carbon sunt singurele elem ente care diferenþiazã DDTul. Când su nt folosite pe plante. Practicile agricole controleazã naþiunile. dar numai dupã moartea agresorului. otrãvurile organice folosite de om au alterat grav viaþa pe pãmânt. Otrãvurile sunt susþinute masiv de ºtiinþã. sub pretextul cã o ftinã la preþuri foarte populare este de dorit . Bãtrâneþea prematurã ºi incapacitatea de a te trezi la timp conduc la o moart e prematurã. de d ezechilibre hormonale ºi de o încetinire a funcþiilor metabolice. pãstrând în acelaºi timp cozile interminabile la clinicile medicale. Este vorba prin definiþie de molecule organice. Plantele înseamnã ceva mai mult decât niºte forme verzi. otrãvite. malathionul ºi dioxina. În mod evident. ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã ºi cu POR ridicat are efecte sim . putându-se lega de elemente extrem de diferite. Aceasta este caracteristica ce permite otrãvurilor organice sã se lege de atomul de carbon. De când energia alimentelor a devenit preponderent o ntatã cãtre stânga. sãnãtatea acestora are foarte mult de suferit. întrucât conþin carbon. Carbonul are numãrul 12 în tabloul elementelor atomice. A numit aceste reacþii explozii ! Exploziile se produc atunci când APA reacþioneazã cu solul (îndeosebi apa de ploaie). Urmeazã apoi o ameninþare implicitã: O hranã ieftinã este pr ferabilã lipsei de hranã . criminalitatea a atins culmi nebãnuite. Ea reacþioneazã cu mineralele ºi cu acizii din sol. Aceste modificãri pot fi confirmate de fiecare datã. producând energie.Conexiunea carbonului Corpul este construit din proteine. Animalele ºi oameni i care ingereazã acestesubstanþe au de asemenea de suferit de pe urma lor. Toate sunt otrãvuri organice! Substanþele toxice organice au câmpuri orientate cãtre stânga EXTREM DE PUTERNICE. partici pând la milioane de reacþii diferite. apa de ploaie este o apã iologic activã. Exploziile Carey Reams a studiat întreaga viaþã domeniul agriculturii. Pl oaia accelereazãîn mare mãsurã creºterea plantelor.

147 . Carbonul este fundamentul întregii vieþi. Sol ul bogat în carbon biogen NU permite flotaþia mineralelor. Aceastã secreþie es te cea care menþine solul fertil în forma sa specificã. întrucât ste bogat în ceea ce Leonard Ridzon numea în cartea sa Conexiunea carbonului : carbonul biogen . le digerã ºi le stocheazã în soluþii sau le secretã în amestec cu zaharurile. cu o naturã anabolicã. Bacteriile absorb mineralele în corpul lor. Solul bogat în carbon este un sol tânãr. sub forma unei substanþe lipicioase. Rãdãcinile plantelor secretã acidul carbonic (carbon + hidrogen) care dizolvã ºi elibereazã ionii minerali din pietre. Dacã planta comandã ioni ei aflaþi la îndemânã. El este elementul care stã la baza sãnãtãþii sau a procesului de îmbãtrânire. indiferent dacã acest lucr u se petrece în interiorul solului sau în intestinele ºi ficatul omului. Carbonul acþioneazã ca o punte în reacþiile de fuziune la rece.ilare. bacteriile folosesc procesul de alchimie/transmutaþie despre care am vorbit anterior pentru a-i transmuta în elementele de care planta are nevoie. cu ajutorul apei. pentru ca plantele ºi viermii sã se poatã hrãni cu ele. Ionii mineralelor ionizate sunt pãstraþi într-o formã coloidalã pânã când planta dã o comandã. El susþine mineralele ºi substanþele nutritive înt r-o formã coloidalã (sub formã de ioni pozitivi ºi negativi). activ. El este viu. asigurând un mare numãr de electroni necesari pentru creºtere ºi vindecare. Procesul poate fi descris prin expresia: fuziune la rece .

Orice recoltã care are nevoie de ajutorul otrãvurilor pentru a pãstra insectele la dis tanþã asigurã o hranã bolnavã. Ambele structuri sunt acordate pe frecvenþele bolnave emise de plante le tensionate. Natura ei este electricã. Diferite insecte sunt aco rdate pe frecvenþe diferite. Natura pune în acord ant nele fiecãrei insecte cu semnalele emise de o anumitã plantã. ºi anume acela de a elimina organismele slabe de pe suprafaþa pãmântului. dar nu declarã rãzboi nimãnui. Nu veþi gãsi niciodatã gândaci de Colorado mâncând porumb. Terapia prin culori. insectele o vor nãpãdi imediat. Acest lucru poate fi mãsurat cu uºur inþã cu ajutorul unui pendul. Boala aparþine lumii frecvenþelor energetice invizibile. Insectele ºtiu exact care plante trebuie mâncate ºi care nu. Insectele nu fac al ceva decât sã îºi îndeplineascã mandatul încredinþat de naturã. etc. Microbii detecteazã acest stres ºi opereazã la fel ca ins ectele în cazul solului. Cele care s-au dezvoltat cu ajutorul îngrãºãmintelor chimice diferitelor otrãvuri emanã cu totul alt fel de semnale: Sunt bolnavã! Mãnâncã-mã! Phil Callahan a descoperit felul în care insectele se folosesc de antenele lor pen tru a capta aceste semnale ºi a naviga în funcþie de ele. care nu sunt audibile ºi vizibile de cãtre om. Insectele mãnâncã plantele bolnave. fiind atraºi de semnalele de genul: Sunt bolnav! Vino ºi mãnâncã-mã! Insectele sunt înzestrate cu niºte antene pe cap ºi cu foarte mulþi cili (niºte prelungiri asemãnãtoare firelor de pãr) pe corp.Transmiþãtori ºi receptori Plantele care s-au dezvoltat aºa cum trebuie (în acord cu planul naturii) au o aurã sãnãto asã. Microundele ºi radarele fac parte tot din categoria frecvenþelo r luminoase. dar care se opun vieþii. care emanã semnale energetice sãnãtoase . Lumina albã conþine toate frecvenþele culorilor vizibile. Dacã un fermier fol e insecticide pentru a obþine o recoltã. fãcând parte integrantã din lumea tridimensionalã. acumulãrile de deºeuri acide tensioneazã corpul bioelectric ºi slãbeºte funcþionarea organelor vitale. Când o plantã devine bolnavã ºi stresatã. nu veþi e altceva decât sã . cea cu laser ºi cea cu ultrasunete sunt aplicaþii diferite ale frecvenþel or terapeutice ale luminii care stimuleazã vindecarea. Câmpurile ºi grãdinile nu sunt zone de rãzboi. ceea ce înseamnã cã orice aspect electric care existã în naturã est asociat luminii. Aceste semnale sunt transmise în spect rul infraroºiilor îndepãrtate. În cazul organismului uman. la fel ca un avion care se foloseºte de radar. puteþi fi convinºi cã natura acesteia va fi opusã hom eopatiei ºi cã plantele respective vor slãbi orice persoanã care le va mânca. Dacã veþi mânca asemenea alimente ºi veþi absorbi frecvenþele lor malefice. al unei brãþãri vibratorii.

Ele operea zã la fel ca ºi remediile homeopatice. În mod similar. dar CU SEMN SCHIMBAT. putem oare pr esupune cã plantele sãnãtoase le resping? Rãspunsul este DA cu majuscule! Aceeaºi regulã se aplicã ºi corpului bi electric. comandaþi caseta referitoare la apã (vezi pachetul informativ). Folosirea otrãvurilor organice pentru obþinerea produselor alimentare nu diferã cu nim ic de insistenþaºtiinþei medicale de a imuniza în masã populaþia. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã înlocuieºte fãrã probleme de siguranþã atât imunizã insecticidele.invitaþi singuri boala sã pãtrundã în organismul dumneavoastrã. Un mediu intern sãnãtos. virusurile ºi viermii. în timp ce energia negati vã atrage acelaºi tip de energie dacã omul nu face un efort concertat de a rupe cercul vicios ºi de a prelua controlul asupra mediului sãu intern. înzestrat cu o energie pozitivã. Refractometrul ºi mediul intern De vreme ce plantele bolnave atrag insectele. O recoltã sãnãtoasã nu are de otrãvuri pentru a creºte. respinge boala. iar efectul lor asupra corpului uma n sau animal depãºeºte înþelegerea imediatã. Dacã doriþi dovezi documentate. 148 . oamenii sãnãtoºi nu au nevoie de imunizare pentru a-ºi pãstra sãnãtatea. Otrãvurile organice Otrãvurile organice sunt câmpuri energetice negative extrem de puternice.

Acestea se transformã rapid în alcool. Cât despre nivelul maxim al scalei. nu veþi vedea insecte în apropierea unei asemenea plante. dar aceastã metodã nu spune nimic de amprenta ºi semnãtu a energeticã a proteinelor. urmatã de aceeaºibaie ca ºi cea de mai sus ºi o înghiþiturã de apã de argint arm cã sau de Apã Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. iar efectul sãu este doar de alinare. dacã o insectã gustã din greºealã din plantã. În c azul porumbului dulce. lipidelor sau glucidelor (negativã în cazul anumitor plante. Nivelul brix aratã cantitatea de minerale dizolvate în sucul plantei.Dr. atunci când sunteþi bolnavi. Recoltele obþinu cu ajutorul chimicalelor au un nivel brix redus ºi sunt infestate de insecte. cu atât mai sãnãto sã este planta ºi cu atât mai mare va fi satisfacþia culinarã ºi nutritivã (vã mai amintiþi de povestea din capitolul 9 despre saþietate ºi despre felul în care ºi-a sãturat oaspeþii dr. un litru de peroxid de hidro gen de 3% ºi niºte rãdãcinã mãcinatã de ghimber. Acþioneazã ca un me dicament. ea moa conþinutului concentrat de zaharuri pentru care aparatul ei digestiv nu este pregãti t. Alcoolul ucide microorganismele ºi induce sistemului o stare de ºoc. Concentraþia de eine este o altã modalitate de a mãsura forþa vitalã. Beþia le este fatalã insectelor! Alcoolul este o toxinã (OTRAVÃ) pentru sistemele vii. Cu cât nivelul brix (brix este o unitate de mãsurã) este mai mare. precum soi a ºi canola). Plantele care cresc într-un mediu bogat în carbon ºi minerale conþin un numãr mare de micr obi cu un nivel brix ridicat. Scala refractometrului este de la 0 la 32 de brix. gunoierii naturii încep sã evite planta la 18 brix ºi înceteazã sã mai fie o problemã peste 2 de brix. cu atât mai ridicat e ste conþinutul în minerale al sucurilor. Cu cât acest nivel este mai ridicat. O alternativã mai bunã ar fi terapi a colonului. El a descoperit cã plantele sãnãtoase au în sucurile lor o concentraþie înaltã de minerale solide dizolvate. cu atât mai mare va fi infestarea plantei cu insecte ºi cu atât mai precarã va fi starea ei de sãnãtate. dar nu poate fi contestat. Reams?). Cu cât numãrul de brix este mai m ic. un aparat s implu de mânã care refractã lumina ºi mãsoarã nivelul brix al zaharurilor din sucurile plantelor. este util sã faceþi o baie fierbinte în care aþi dizolvat puþinã sare amarã. Totuºi. iar insecta moare. N ivelul maxim înseamnã o plantã extrem de sãnãtoasã ºi perfect nutritivã pentru om ºi pentru animale. . plantele NU emanã acea energie negativã de tipu l: Sunt bolnavã! Vino ºi mãnâncã-mã! De altfel. Când concentraþia de zaharuri este mare. El a stabilit acest lucru cu ajutorul unui refractometru. dupã care puteþi bea o înghiþiturã de whiskey înainte de a merg are. Carey Reams a descoperit o modalitate unicã de a determina sãnãtatea ºi nivelul nutr itiv al plantelor alimentare. cu atât mai nutritivã este planta ºi cu atât mai mare este forþa sa vitalã . Cu cât nivelul de zahãr ºi minerale este mai înalt.

Alimentele bolnave. deopotrivã la copi i ºi adulþi. în care populaþia sã facã ea ce i se spune de cãtre forþele care o manipuleazã. Roma anticã a urmat aceeaºi cale Într-o naþiune ale cãrei legiuni comandau cândva întreaga lume cunoscutã. au stat la baza campaniei de popularizare a iradierii mâncãrii ºi a manipulãrii genetice a recoltelor. Aceasta este alimentaþia perfectã pentru perpetuarea unei societãþi militariste. ºi nu invers. dragã Alimentele inferioare. Ea stim uleazã EXCESELE sociale. Defectele la naºtere fac ºi ele parte din acest tablou. poporul nu cere de douã lucruri: pâine ºi tot mai mult circ .99% din recoltele obþinute în SUA au un nivel brix redus. Mãnâncã-þi vaccinul. Aceste probleme pot fi rez olvate cu uºurinþã cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor precum Nugestrine II ºi Totally Male. Populaþia supusã stresului alimentar este slãbitã. plantele având o vitalitate foarte micã ºi stricându-se uºor. Alimentele cu o vitalitate redusã stimuleazã violenþa. Femeile gravide nasc în condiþii de stres maxim la ficat. Pliniu Civilizaþiile decad datoritã ignorãrii legilor alimentare ale naturii. care nu rezistã prea mult pe rafturile magazinelor. fiind a sociate cu hrana ºi cu apa otrãvitã. minþile slabe ºi violenþa fac parte integrantã din obsesia noastrã naþionalã pentru sport. ªtiaþi cã oameni de iinþã nebuni au început sã facã experimente de introducere a genelor care genereazã hepatita B ºi alte mec anisme ale bolilor în ADN-ul fructelor ºi legumelor? 149 . Alimentaþia nesãnãtoa sã se manifestã prin cele mai variate modalitãþi.

O altã greºealã gravã pe care o facem constã în clasificarea grãsimilor animale ºi a uleiuril lichide într-o singurã categorie. au puterea de a corecta multe greºeli dietetice. le recomand cu tãrie folosirea algelor Klammath. Diferenþa dintr e ele este mult mai mare decât pare la prima vedere ºi nu constã numai în faptul cã sunt lichide sau solide. fãrã vreo speranþã de vindecare. în caz contrar. noi încãlcãm legile naturii. cea intravenoasã sau cea cu ajutorul unui tub inserat direct în intestinul subþire. Geneza însãºi afirmã: În ord urilor. omega nu ºtiu cât. de alimentele nesãnãtoase pe care le mã. Plantele cultivate în grãdina personalã. a polenului armonic ºi a ceaiurilor taoiste (vezi pachetul informativ). saturate s au nesaturate. propovãduitã de Darwin. Nutriþia parenteralã reprezintã orice formã de hrãnire administratã pe altã cale decât pe gur re exemplu. Ceea ce este similar atr ge ceea ce este similar. Atât vegetarienii cât ºi cei care se hrãnesc cu carne trebuie sã facã efortul de a deveni ma i echilibraþi în dieta lor alimentarã. Aceasta alimenteazã circuitul elect ronilor la nivelul mitocondriilor celulare care produc molecula de energie ATP care ne menþin e în viaþã.În cazul în care credeþi în mituri. Încruciºarea speciilor conduce la vietãþi ale cãror ADN ºi semnãturi energetice devi niºte monstruozitãþi. Nutriþia parenteralã este o cale perversã de a þine pacientul în viaþã. progeniturile lor vor trãi patol ogii cumplite. aº dori sã vã reamintesc cã Atlantida a fost distrusã pen ruzimile salegenetice ºi pentru încruciºarea formelor de viaþã. Mai mult. fãrã sã le spunã nimic de modul lor de viaþã. În cazul celor care nu-ºi pot cultiva propriile plante. a ficatului bio gen predigerat. corpul lor va claca mai devreme sau mai târziu. acizi graºi cu catena scurtã sau lungã. etc. Predicþia mea este urmãtoarea: oamenii care vor mânca alimente modificate genetic vor slãbi mai rapid. pentru simplul motiv cã au caracteristici similare. de bãuturile . Atunci când încruciºãm diferite specii. Avem cu toþii nevoie de glucoz r nu putem trãi numai cu ea. ceea ce este similar atrage ceea ce este similar . Glucoza este depozitatã în ficat ºi în muºchi. mai este numitã ºi glicogen. Ea le oferã bolnavilo peranþa de a mai trãi. vor suferi îngrozitor ºi vor muri prematur. Supravieþuirea celui mai puternic . va cãpãta semnificaþii (vezi pagina xxx). fãrã chimicale. Nutriþia parenteralã Mâncarea pe care o ingerãm este metabolizatã în glucozã. Procedura medicalã standard actualã constã în adãugarea câtorva minerale ºi vitamine în soluþ de glucozã perfuzate celor aflaþi într-o stare de nutriþie parenteralã în spitale pentru mai mu lt de câteva zile.

având la bazã ignoranþa. Nici un grãdinar ºi nici un fermier nu ar trebu i sã le priveascã ca pe un blestem.rãcoritoare. au renunþat sã mai râdã când le-am dat un coº cu legume proaspete. iar prezenþa lor adaugã o anumitã semnificaþie în logica lucrurilor. Definiþia popularã a buruienii este: Ceva care creºte acolo unde nu-i este locul . iar buruienile au dispãrut! Buruienile cresc numai pe solurile sãrace în materii organice. To t ce am fãcut a fost sã smulg 150 . Când le-am spus anul voi scãpa de buruieni ºi voi obþine o recoltã bogatã de legume. Acest rol constã în absorbirea energiei negative din sol ºi din atmosferã. Altfel spus. Aceastã definiþie este complet absurdã. pe care s-a aplicat un sistem de fertilizare dezechilibrat ºi cu un exces de aluminiu. buruienile nu cresc DECÂT acolo unde terenul le este propice! Am cumpãrat o casã cu câþiva metri pãtraþi de grãdinã infestatã cu buruieni. Buruienile cresc acolo unde cresc tocmai pentr u cã au un rol de îndeplinit. de apa toxicã ºi de ignorarea legilor naturii! Terenul pe care cresc buruienile Buruienile sunt unitatea de mãsurã a fertilitãþii unui sol. Ele au ceva de povestit. Soluþia era simplã. vecinii au râs de mine. cu un pH ridicat. în be neficiul întregii vieþi. Peste un an. Tot ce am fãcut a fost sã sch vibraþia solului. ele regenereazã solul. La fel ca ºi bacteriile ºi virusurile.

dar existã ºi un revers al medaliei. Dupã strat de zece centimetri de pãmânt amestecat cu îngrãºãmânt. frunze. practic pe nimic. viitorul s-a dovedit un coºmar. Seminþele hibride au devenit la modã din cauza campaniilor de mediatizare care li s-au fãcut. ea va înceta sã mai constituie o problemã. Experþii ºtiinþei ºi ai guvernului au spus: Hibrizii sunt viitorul devenit pr nt! Din pãcate. a unei germinãri mai bune ºi a unui control superior în agriculturã. bunicu micului meu a cumpãrat o asemenea fermã pãrãsitã. ele buruieni cresc acolo unde plantele alimentare nu pot creºte. Trebuie remarcat în treacãt ºi faptul cã recoltele hibride suportã mai bine fertilizatorii ºi otrãvurile chimice folosite pentru a forþa obþinerea unor recolte mai bogate pe soluri sãrace. Urmãriþi sã le înþelegeþi ºi vã veþi bucura de o viaþã mai bunã! Alimentele noastre sunt bolnave deoarece solul pe care cresc este bolnav. Hibrizii au fost prezentaþi ca un fel de miracol. Nici o buruianã nu creºte oriunde ºi oricând. Nu tre buie sã ne mirãm cã omul care le mãnâncã devine la rândul lui bolnav! Alimentele hibride Apariþia seminþelor hibride are o semnificaþie particularã pentru omul orientat cãtre sãnãtat . dupã care am alcãtuit patru grãmezi care le-am aºezat în jurul grãdinii ºi pentru care am folosit tot felul de v buruienile culese. insectele. bacteriile ºi virusurile sun t prietenii noºtri. ghips. Altele cresc împreunã cu acestea. care constã în dezechilibrarea raportului dintre enzime ºi vita mine. Ele nu pr fereazã DECÂT atunci când terenul le dicteazã acest lucru. bãlegar proaspãt. buruienile nu au mai crescut în grãdina mea nici chiar dacã le planta m personal. fosfaþi de douã luni. a unui porumb mai dulce. ºi adeseori puternic finanþaþi foloseascã aceste seminþe noi. cu sco pul de a menþine echilibrul energetic. de îngrãºãminte naturale (com materii organice inclusi de granit. le pãrãseau ºi se mutau în altã parte. Fermierii veºnic dependenþi de împrumuturile bancare au fost convinºi. Îmi amintesc de o poveste pe care mi-a relatat-o o cunoºtinþã. iarbã. Dacã îi schimbi mediul. rãscoleam grãmezile de îngrãºãmânt. praf iatrã ºi viermi roºii. le-am rãspândit pe Dupã acest proces. bo gate în energie ºi substanþe nutritive. la care am adãugat gãinaþ de pui. care permite obþinerea unor recolte mai mari. iar în anul urmãtor ea a început sã pro l ºtia cãburuienile joacã un rol important în menþinerea vieþii pe aceastã planetã. Buruienile. despre abuzurile pe care le-au comis asupra solului pionierii care au venit în vestul sãlbatic. Am ajutat pãmântul-mamã sã îºi regenereze pielea. Ei gãseau pãmânturi foarte fertile. Dupã cum spunea un fermier: Am înlocuit seminþele obþinute . Motivul? Am schimbat natura solului. Dupã ce le secãtuiau. De douã ori pe sãptãmânã.rãdãcinile ºi sã sap solul. Dupã zece ani. apariþia unor proteine distorsionate ºi un aport redus de minerale. O parte din aceste lucruri sunt adevãrate.

cu a ceste seminþe hibride nenorocite pe care trebuie sã le cumpãrãm în fiecare an . crescute pe soluri sãnãtoase .prin polenizare liberã. 151 . crescute pe soluri bolnave. justiþia ºi religia ºi-au pierdut semnificaþia. Înþelepciunea nativilor Trãim într-o lume a conflictelor. Cele patru colþuri ale pãtratului se opun unele altora . deprimaþi ºi tot mai violenþi. au fost înlocuite cu calorii goale ºi recolte otrãvite. ºtiinþa. conf uzi. Prietenul meu face parte din tribul indian Lakota. care se traduce prin Sunt aici ! Mã bucur cã este. Numele sãu nativ este Watashi W a. care erau un dar de la Dumnezeu ºi care ne rãmâneau de la recolta anterioarã. pãmântul ºi locuitori i sãi plãtesc preþul pentru aceastã tranzacþie. Filosofia. înnebuniþi. pe care oamenii cu adevãrat interesaþi de sãnãtate ar trebui sã le înþeleagã ºi sã le integreze în vieþile lor. La ora actualã. iar plantele cu o înaltã vitalitate. Oamenii trec de la o extremã la alta. frustraþi. luptându-se între ei ºi cu lumea în care trãiesc. Interese puternice au preluat co ntrolul asupra politicii alimentare a populaþiei. Ei au nevoie înþelepciune ºi ghidare. Watashi Wa mi-a oferit numeroase perle ale înþelepciunii indiene. Nici un copac nu are r e se luptã între ele .

Tele foanele celulare ºi antenele lor transmit de asemenea cantitãþi URIAªE de energie ELF (extreme low frequen cy de frecvenþã foarte joasã). Sãnãtatea magneticã Depolarizarea þesuturilor corpului se petrece atunci când oamenii sunt expuºi unor rad iaþii exterioare (precum cele ale microundelor) ºi poluanþilor chimici prezenþi pretutindeni în lumea în ca re trãim. care distruge echilibrul celular. obþinute prin tehnici controlate. Super-magneþii stimuleazã activitatea celulelor. Nu ne vom putea împlini niciodatã destinul atâta vreme cât vom mânca alimente ºi vom bea apã care se opun vieþii. biologic activã. inclusiv ale rezervelor de hranã ale întregii lumi.Nu ne vom bucura niciodatã de o stare bunã de sãnãtate ºi de longevitate atâta vreme cât vom i în conflict cu semenii noºtri ºi cu lumea în care trãim. absolut necesare pentru mai buna înþelegere a acestei cãrþi. Vã veþi bucura astfel de o stare de sãnãtate mai bunã ºi o mare vitalitate. Energia lor este orientatã cãtre stânga! Mâncarea hibridã este o hranã IN ERIOARÃ. Mâncaþi alimente sãnãtoas ºi beþi apã cu POR ridicat. Dincolo de retorica lor nu v eþi gãsi decât niºte alimente bolnave ºi FOARTE MULTà suferinþã umanã. Folosirea calculatoarelor reprezintã cea mai puternicã sursã de radiaþii ionizante. Indiferent dacã aveþi probleme sau nu cu greutatea. Seminþele hibride sunt niºte progenituri mutante. Supermagneþii DINAMIZEAZà PUTERNIC activitatea sistemului imunitar un element cheie pentru menþine . activând mitocondriile ºi producerea de ATP molecula energeticã a corpului. Su nt create în laborator ºi deci inferioare. ºi veþi redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor se referã la OBEZITATE . Alimentele sunt un dar de la Dumnezeu. Veþi afla din el care este adevãrata c auzã a obezitãþii. Inferioritatea hibrizilor Alimentele obþinute din seminþe hibride sunt slãbite din punct de vedere genetic. Ei sfideazã testul suprem al autenticitãþii unei fiinþe vii: pr ogeniturile capabile sã îºi imite pãrinþii. Recoltele obþinute din seminþe hibride sunt produsul acelor demoni manipulatori care c ontroleazã pieþele ºi preþurile mãrfurilor. folositã pentru a vindeca trupul bolnav ºi pentru activitãþile meta bolice curente. Hibr izii nu se reproduc conform legilor naturii. Amintiþi-vã de acest lucru atunci când experþii din mas-media vorbesc despre miracolul r ecoltelor de plante modificate genetic ºi al alimentelor iradiate. capitolul vã va oferi info rmaþii PREÞIOASE. nu o jucãrie în mâna omului.

Pentru a fi cu adevãrat utile.rea sãnãtãþii. dar utilizatorii produ selor din gama Biogen vã vor confirma cã acestea sunt extrem de utile (vezi diagrama de la pagina x xx). Magneþii introduºi în pantofi stimuleazã pun de reflexologie din tãlpi. valoarea în gauss. întrucât încetinesc rãspuns ul histaminic ºi accelereazã circulaþia sângelui ºi a limfei. pentru reglarea tulburãrilor de somn . putând fi folosit cu succes pentru neutralizarea energiei radiaþiilor ºi stimularea sistemului imunitar. etc. fracturarea oaselor. Saltele le de pat magnetizate cu valoare medicinalã REpolarizeazã þesuturile corporale. Foarte puþine produse magnetice care existã pe piaþã meritã sã fie purtate de oameni.. ºi AJUTÃ în urgenþe precum cãderile. Super-saltelele biogene sunt construite astfel încât sã întruneascã toate cele ºase condiþii. locul în care sunt plasaþi. Ei sunt utili în sindromul tunelului carpel. saltelele de pat magnetizate cu valoare medicinalã TR EBUIE sã aibã ºase caracteristici: puterea magnetului. suprafaþa ºi direcþia câmpului. gro simea. 152 . Medicina modernã clasificã folosirea magneþilor drept vrãjitorie. loviturile la cap. Lãnþiºo u supermagnet este suspendat de gât ºi cade deasupra timusului (partea superioarã a pieptului ).

Nu vã veþi îmbolnãvi ºi nu veþi face diaree. fiind într-o formulã racemizatã. inclusiv cei din intestine. Aceastã combinaþie este atât de puternicã încât st descrisã de toþi cãlãtorii în India ºi Mexic. iar ac eºtia sunt digeraþi . Procedeul dureazã 90 de zile. De unde ºtiu acest lucru? Pentru cã de fiecare datã când beþi apã sau când mâncaþi ceva. inimã. groapa mormântului tãu Va fi de trei ori mai mare decât în cazul oamenilor obiºnuiþi . Mulþi oameni sunt rezervaþi când vine vorba de acest subiect. Procesul reprezintã însuºi punctul de cotiturã pentru modificarea mediului intern ºi resta urarea stãrii de sãnãtate. plãmâni. Paraziþii din corpul DUMNEAVOASTRà Paraziþii sunt o mare problemã. Ea vã aratã cum puteþi face aceastã terapie acasã. Pentru a rezolva problema noilor paraziþi ingeraþi ºi a ouãlor lor. Cartea colonului conþine 40 de ilustraþii frumos colorate ale bolilor legate de colo n ºi de eliminarea deºeurilor. în intimitate ºi la un cost re . introduceþi singuri în dumneavoastrã ouã ºi paraziþi adulþi. Încercaþi. trãiesc . splinã ºi din alte or e vitale. altminteri. DACà sistemul dumneavoastrã digestiv lucreazã la parametri optimi (ceea ce se întâmplã rareo ri). dar depãºeºte cu mult produsel e obiºnuite împotrivaparaziþilor. Clisma contra Paraziþilor eliminã paraziþii din creier. legãturile peptidice ale proteinelor care alcãtuiesc trupul paraziþilor se rup. puteþi lua la fiecare masã Yucca Blend. dar cei care fac efortul sã îºi cureþe colonul îºi vãd întreaga viaþã transformatã.Terapia colonului Terapia colonului accelereazã eliminarea deºeurilor ºi detoxifierea þesuturilor ºi fluidel or corporale. Shakespeare Obezitatea este blestemul lumii industrializate! Oamenii mãnâncã ceea ce nu ar trebui sã mãnânce. dar NU reprezintã un duºman! Ei reflectã mai degrabã pierder ea controlului asupra mediului intern. Utilizarea simultanã a Purgativului pentru Paraziþi ºi a melor de purificare a ficatului ºi a þesuturilor conduce la obþinerea unor rezultate uimitoare. DiSorb Aid ºi clorurã de hidrogen racemizatã. ºi vã asigur cã trupul dumneavoastrã este plin de pa raziþi. Comandaþi Cartea curãþãrii þesuturilor . 23 Grãsanul Falstaff Lasã lãcomia.

în timp c e lipsa miºcãrii fizice slãbeºte þesuturile conjunctive ºi conduce la degenerare. Nu este ceva ca re se întâmplã pur ºi 153 . exerciþiile fizice ºi apa biologic activã. Activitatea metabolicã în exces streseazã organele vitale. prefer sã folosesc tehnicile de purificare a ficatului. De aceea. La fel ca ºi cancerul. abordãrile dietetice tradiþionale nu au aproape nici un efect asupra obezitãþii. S UPER-alimentele. obezitatea îºi are propriile ei reguli. ETVC.pentru a mânca în loc sã mãnânce pentru a trãi ºi mãnâncã mult deºi ar trebui sã mãnânce puþi singuri mormântul. Ne propunem în acest capitol sã analizãm cauzele obezitãþii ºi uenþa acesteia asupra procesului de îmbãtrânire. precursorii racemizaþi ai hormonilor. Ea reprezintã cel mai evident SEMN al procesului de îmbãtrânire. Ea nu are aproape nimic de-a face cu moºtenirea g eneticã. Modul de viaþã care st muleazã instalarea obezitãþii presupune activitatea fizicã redusã (lipsa miºcãrii corporale) ºi super activitatea organelor vitale. Ea prevesteºte însã tulburãri mult mai grave. Un corp prea gras rãspund e diferit la stimuli. Obezitatea nu este decât un EFECT. Obezitatea este o boalã. Obezitatea este o confirmare a încetinirii procesului metabolic ºi a pierderii de vita litate a mediului intern. Personal. ci numai cu obiceiurile greºite din viaþã. epuizându-le.

gutã.simplu. ameþeli. În cazul lor. Detoxifierea corpului unui om gras produce multe crize de vindecare. digestia incompletã ºi alimentele nesãnãtoase. prin intermediul bilei. Grãsimea nu este o cauzã a încetinirii metabolismului. limfã ºi ntestine. Un corp gras are o capacitate electricã LIMITATÃ. transpiraþii reci. De multe ori. dar ºi miºcarea deºeurilor toxice de la ficat cãtre col on. încetinirea devine din ce în ce mai pregnantã. gaze. Prima dã din nou drumul la energie. reflectatã în scãderea energiei sale. hipertensiune. Pe mãsurã ce grãsimea se acumuleazã. Acestea au loc din cauza eliberãrii deºeurilor toxice ºi a câmpurilor lor energetice corespondente. Fluxul încetinit de sânge ºi limfã reduce respiraþia c elularã (producþia mitocondrialã a moleculei de ATP). Ea poate fi comp aratã cu scutul de apãrare instalat pe nava cosmicã Enterprise. în caz contrar. Obezitatea reprezintã un cerc vicios. pot rezulta dureri de cap . O aurã vibrantã acþioneazã la fel ca un scut de apãrare nimic nu o poate penetra. chia r mai gravi decât primul. ci o tulburare auto-impusã care apare datoritã ignoranþei. o imagine de sine dezastruoasã ºi o garderobã plinã cu haine de mãrimi neobiºnuite. Aceastã combinaþie este extrem de efici entã! Ficatul îºi evacueazã bila amestecatã cu deºeuri în intestinul subþire. Alãturi de terapia colonului sunt recomandate terapia hormonalã ºi clismele la fi cat. Pe mãsurã ce grãsimea corporalã creºte. boala poate pãtrunde cu uºurinþã în organism. Pe mãsurã ce nivelul toxinelor din organism creºte. care trec în sânge. ci doar o confirmare cã aceastã încetinire devi ne acceleratã. sunt: dezechilibrele hormonale. Factorii care contribuie la apariþia obezitãþii Mâncarea în exces contribuie în mod evident la instalarea obezitãþii. omul gras se îngraºã tot mai tare. persoanele obeze nu reuºesc sã înþeleagã cã tocmai din cauza obezitãþii lor tre e sã facãeforturi mai mari pentru a-ºi redobândi sãnãtatea. terapia colonului e te recomandatã CU TÃRIE. Dezechilibrele hormonale încetinesc metabolismul. Obezitatea este menþinutã prin ignoranþã ºi prin credinþa în convingerile convenþionale ºi în experþilor care perpetueazã problema. etc. iar cea de-a doua eliminã deºeurile. vitalitatea ºi buna funcþionare a organelor se reduc. Aceste deºeuri trebuie evacuate rapid din sistem. iar calea cãtre redobândirea tinereþii devine din ce în ce mai greu de parcurs. A cestea din urmã reprezintã chiar un act de sabotaj . lipsei de iubire de sine ºi deciziilor incorecte. Dacã este slabã. dar alþi factori. De aceea. Obezitatea deschide calea cãtre diabet. iar digestia incompletã conduce la un flux masiv de deºeuri în putrefacþie ºi la generarea de produºi secundari to xici. frustrãri psihice. la numai câþiva centi . aura se diminueazã.

sub stomac. SUPER-alimentele sunt: polenul armonic. cu ondiþia sã vã hrãniþi cu alimente pline de vitalitate. orezul taoi st ºi combinaþiile Harmonic Synergy. la care se adaugã fructele proaspete. Dacã fluxul bilei este împiedicat de acumulãri le de materii fecale ºi de mucoase. apare de multe ori un efect de montagne russe. cãci toate sistemele corporale care au stat multã vreme blocate sau care de-abia fun cþionau trebuie sã-ºi revinã rapid la statutul normal. Taoist Five Elements and High Performance. aceasta va dispãrea rapid! 154 . Colon Pr ep Formula contribuie la eliminarea unor cantitãþi masive de materii fecale depozitate pe pereþii colonului. ia r tabletele de VitaLight asigurã mineralele de care are nevoie corpul. ETVC amplificã nivelul de energie ºi arde grãsimile. ºi nu cu cele care se gãsesc în mod normal pe piaþã. Cât despre grãsime. Yucca Herbal Blend conduce deºeurile la ficat sub formã de soluþie. Mâncaþi mai puþin ºi trãiþi mai mult Pentru a avea o stare bunã de sãnãtate nu aveþi nevoie de cantitãþi prea mari de mâncare. Pentru ca vindecarea sã devinã posibilã. dar la circa ºapte metri de anus. Pe mãsurã ce ele sunt eliminate din corpul omului gras. La cinã mai adaug uneori o salatã verd e sau alte cruditãþi. Cei care doresc sã urmeze acest regim nu vor suferi NICIODATÃ din cauza lipsei de energie ºi se vor simþi fantastic. deºeurile toxice trebuie sã pãrãseascã organismul. otrãvurile sunt resorbite în sistem ºi induc crizele de vindecare de care vor beam mai sus. iar DiSorb Aid ºi R/HCI intensificã digestia. algele Klammath ºi ficatul organic predigerat biogen. PAC con tribuie la eliminarea deºeurilor. Micul meu dejun este întotdeau na alcãtuit din aceste alimente. SUPER-alimentele asigurã o super-nutriþie.

Înainte de arderea acestor grã trebuie sã vã asiguraþi cã toxinele eliberate vor fi eliminate rapid din sistem. merele ºi celelalte fructe fac parte din tre alimentele ideale. Pentru a putea reduce cantitatea de hra nã ingeratã fãrã a simþi senzaþia de foame va trebui sã împliniþi însã necesarul de substanþe nutritive al organismului. Din pãcate. este imposibil sã reduci grãsimea corporalã ºi sã restabileºti echilibrul n mai prin reducerea cantitãþii de hranã. cu o energie orientatã cãtre stânga. morcovii. el nu mai poate fi reactivat decât cu greu. la fel cum nu vã puteþi plimba cu maºina prin oraº dacã ave zervorul de benzinã gol. NIMIC nu se poate compara cu plantel e proaspãt smulse din grãdina personalã. Cel puþin o treime din alimentaþia dumneavoastrã ar trebui sã fie alcãtuitã din CRUDITÃÞI! Varza. GRÃSIMEA trebuie înþeleasã în termeni energetici. El ºtie intuitiv ce trebuie sã facã pentru a-ºi pãstra vi ildã sã îndepãrteze toxinele de organele vitale. dar ºi dietetici (ce. su pravieþuind. C orpul nu se poate vindeca ºi regenera fãrã energie. Medi ul intern anaerob. sfecla. Alimentaþia de sabotaj ºi instinctul corporal Alimentele nesãnãtoase ºi apa care nu este biologic activã se opun vieþii. aºa cum se întâmplã într-un corp gras. închid cãile de ardere ºi blocheazã oxidarea mitocondrialã. Urmãriþi sã vã cultivaþi propriile plante alimentare. corpul SE REVOLTà ºi se îmbolnãveºte chiar mai tare în prezenþa alimentelo . cât ºi când mâncãm). Un petic de pãmânt sau câteva ghivece mari pot produce o can titate impresionantã de mâncare de bunã calitate. nutritivã ºi apa bioactivã sunt esenþiale în procesul de slãbire. Mai devreme sau mai târziu. Uneori. Corpul poate suporta abuzuri îngrozitoare. Pe de altã parte. dar nu o poate face la infinit.Evitaþi mâncarea gãtitã prea mult. Celelalte ingrediente abso lut necesare sunt: echilibrarea hormonalã ºi clismele la ficat pentru eliminarea pietrelor. Un corp gras se opune miºcãri i! Grãsimea corporalã conþine cantitãþi uriaºe de deºeuri toxice. Dupã ce corpu îºi încetineºte activitatea. iar corpurile bolnave RESPING chiar substa nþele nutritive de care au nevoie. converteºte energ zitivã în grãsime. Programul de slãbire trebuie sã includã toate aspectele menþio ate mai sus. Corpul are o inteligenþã înnãscutã. Toate studiile au demonstrat cã animalele trãiesc mai mult dacã hrana lor este redusã la aproximativ 75% din nivelul considerat optim pentru ele. Redeschiderea cãilor de ardere a grãsimilor presupune o cantitate MASIVà de energie. omul îºi suprasolicitã organismul ºi moare. într-un corp gras pânã ºi alimentele cele mai nutritive devin un surplus. Corpurile grase sunt corpuri bolnave. Ele scurtcircui teazã enzimele care ard grãsimile.

hrana nu face decât sã înrãutãþeascã ºi mai tare lucru acitatea corpului de a prelucra ºi de a metaboliza alimentele cu o energie orientatã cãtre drea pta este asociatã cu EXCESELE din sistem. El ºtie însã instinctiv cã în prezenþa acumulãrilor de toxine. În plus. carbohidraþii complecºi ºi legumele verzi proaspete. În plus. Carbohidraþii complecºi sun t molecule alimentare cu ardere îndelungatã cum sunt cele din cereale ºi din pâinea integralã. Arderea lemnului ºi arderea grãsimilor Dacã s-a început procesul de purificare a ficatului. Carbohidraþii complecºi pot susþine o persoanã timp de 4-6 ore. Obezitatea ºi constipaþia sunt surori. Nu se pune problema cã trupul gras a uitat ce trebuie sã facã cu alimentele hrãnitoare. dacã þesuturile sale nu sunt detoxificate ºi eliminate simultan din sistem. obezitatea este însoþitã adeseori iverticulitã. asta nu înseamnãcã el este perfect sãnãtos. corpul începe sã accepte proteinele de calitate superioarã. Chiar dacã aveþi goliri regulate ale intestinului gros. Legumele cu frunze verzi sunt extrem dehrãnitoare ºi asigurã exact tipul de tranzit de care au nevoie intestin ele.nutritive. colitã ºi sindromul colonului iritabil. sunt încãrcate de clorofilã sângele plantelor! Frunzele de tãtãneasã sunt delicioase dacã sunt fierte uºor pe abur ºi d cu ulei de mãsline 155 .

Mai mult decât atât. adicã la 12 ore dupã ultima masã. Altfel spus. Acestea vor oxida mici cantitãþi de grãsimi în timpul exerciþiului ºi MARI cantitãþi în timpul zilei. Necesitãþil ale ale corpului pe care le gãsiþi în tabelele ºi graficele din cãrþi (cele care prezintã coresponden dintre înãlþime. Din pãcate. NU exerciþiile propriu-zise ard grãsimea (ele nu contribuie decât la arderea unei cantitãþi mici de grãsi me). Oamenii confundã carbohidraþii complecºi cu amidonul ºi cu glucidele obiºnuite din aliment ele procesate. corpul nu-ºi poate arde grãsimile decât dacã este aprins ºi alimentat continuu Grãsimea corporalã este ULTIMA sursã de energie la care va apela el pentru a rãspunde nevoilor sale energetice. Carbohidraþii complecºi nu îngraºã. va trebui sã COOPERAÞI. corpul are nevoie de ei pentru a-ºi da grãsimile. corpul va extrage energie din proteinele sale din muºchi. întrucâtgrãsimea este o energie sincronizatã. Ace astã metodã terapeuticã asigurã fundamentul necesar pentru declanºarea auto-purificãrii corpului ºi repornirea generat orilor energetici mitocondriali. Carbohidraþii complecºi reprezintã pentru arderea grãsimilor ceea ce reprezintã lemnul pen tru focul din sobã. dar ele determinã creºterea producþiei de enzime ºi intensificarea activitãþii metabolice. bazat pe o alimentaþie defectuoasã. Oxidarea grãsimilor Exerciþiile aerobice activeazã enzimele care ard grãsimile. Acesta este scopul clismei la ficat. Metabolismul bazal Metabolismul bazal se referã la cantitatea minimã de energie necesarã pentru a ne menþin e în viaþã. inclusiv circulaþia fluidelor corporale (a sângelui ºi a limfei). înainte lsul ºi temperatura corpului sã creascã ºi înainte ca emoþiile sã înceapã sã ne asalteze. . Dacã sunteþi gras ºi vã doriþi viaþa înapoi. Rata metabolicã bazalã se mãsoarã de regulã la trezire. ÎNAINTE de a apela la rezer vele de grãsime. Obezitatea nu înceteazã sã mai fie o problemã decât atunci când oamenii îºi schi ul de viaþã.ºi oþet din mere. El nu se grãbeºte sã elibereze toxinele din depozitele de grãs ime înainte de a se asigura cã ele vor fi rapid eliminate din sistem. Sfecla roºie proaspãtã adãugatã te este minunatã. Varza creaþã este de asemenea foarte bunã. cu atât mai mare va fi cantitatea de grãsime arsã. Cu cât veþi face mai multe exerciþii fizice. greutate ºi activitate) sunt bazate pe aceastã ratã. Exerciþiile nu vor înlocui însã NICIODATà un mod de viaþã nesãnãtos. cifrele referitoare la c alorii sunt foarte înºelãtoare. Ele trebuie sã dureze cel puþi n 12 minute ºi sã solicite inima la 60-80% din ritmul ei maxim pentru a determina ficatul sã producã e nzimele necesare.

Corpul are cap acitatea de a anticipa.200 de kilocalorii (o kilocalorie are 1. Aceste unitãþi energetice trebuie obþinute din TOATE sursele de hranã (carbohidraþi. peºte. meditaþia ºi DETOXIFIEREA joacã un rol central în aceste procese. cãci slãbirea ºi restaurarea sãnãtãþii cte de lungã duratã. Acesta este necesarul meu energetic zilnic. Potrivit nutr iþioniºtilor. corpul va fi nevoit sã le extragã din rezervele de grãsime. etc. ceea ce înseamnã foarte puþin.000 de c alorii) zilnic pentru a-mi împlini nevoile minime þinând cont de activitatea pe care o desfãºor. 156 . miºcãrile peristaltice. Dacã NU adaug aceste kilo calorii la dieta mea alimentarã obiºnuitã. eu am o înãlþime de 1. grãs imi. legume. Altfel spus. la fel ca ºi pentru inversarea procesului de îmbãtrânire. necesarul energetic nu creºte decât cu 300 de kilocalorii. respiraþia .200 de kilocalorii de care am nevoie. Controlaþ deºeurile ºi veþi deþine cheia unei vieþi îndelungate ºi sãnãtoase. Dacã adaug 20 de minute de exerciþii aerobice la rutina ziln icã. dar numai cu condiþia ca dieta mea sã fie echilibratã ºi problema toxicitãþii sã nu fie o ameninþare pentru sistem.85 m ºi o greutate de 80 de kilograme. Controlul mental. fructe. Gestiune deºeurilor acide este ESENÞIALà pentru slãbire. lapte). peste 80% sunt folosite pentru nevoile mele energetice fiziologice minimale cum ar fi bãtãile inimii. aveþi nevoie de multã rãbdare. proteine. producerea cãldurii corporale. carne roºie. corpul meu are nevoie de aproximativ 2. Din cele 2. Omul gras are nevoie de aceeaºi rãbdare ºi putere de concentrare ca ºi bolnavul de cancer. Un alt motiv pentru care oamenii graºi nu slãbesc este acela cã trupul lor este program at sã NU slãbeascã. procesele mentale.Spre exemplu.

Eliminarea pietrelor din ficat ºi din vezica biliarã genereazã modificãri dramatice ale activitãþii metabolice. de o inteligenþã înnãscutã. Altele. Dacã sunteþi o persoanã obezã. Apa cu un coeficient POR ridicat. iar femeile cel puþin 2. folosiþi echipamente aerob ice care nu suprasolicitã încheieturile. Apa joacã ºi ea un rol central (nu numai în procesul de slãbire. Evitaþi legumele sezon care conþin glutamat de monosodiu ºi proteine vegetale hidrolizate. întrucât BICIUIESC corpul. Produºii termogeni cu o complexitate redusã sau care nu acþioneazã în combinaþie cu alte mãsuri nu fac decât sã biciuiascã sistemul. Oxigenul. ceaiul de Kombucha ºi Yu cca Herbal Blend. ETVC arde grãsimea ºi elibereazã energie. Faceþi aceste exerciþii pentru a pune în miºcare d eºeurile. corpul trebu ie echilibrat. exerciþiile aerobice ºi ozonul cu valoare medicinalã asigurã mitocondriilor din celule o cantitate suficientã de oxigen pentru a putea arde grãsimea din corp. La fel.El dispune de un al ºaselea simþ. exerciþiile ºi sarea Grãsimea NU poate fi arsã decât în prezenþa oxigenului. reduc pofta de mânc re ºi elibereazã energie pe mãsurã ce EXCESELE sunt eliminate din sistem. la restaurante. mai ales prin exerciþii aerobice. În acest caz. Orice alte modalitãþi de slãbire nu produc decât cel mult rezultate trecãtoare. Enhanced PAC contribuie la procesul de termogenezã. dar produc enzimele necesare pentru acest proces . precum MaHuang (Ephedra). ºi modificã mediul intern într-unul aerob. gen producere de) ajutã corpul sã îºi ardã grãsimi însã ºi plante periculoase. p recum Guarana ºi Capsicum. Creºteþi în fiecare zi perioada de practicã cu câteva minute. În al doilea rând. exerciþiile vi se pot pãrea dificile la început. Oamenii obezi sunt greu de pus în miºcare. Detoxifierea trebuie sã precead ucerea grãsimilor.5-3 litri pe zi. ci în toate activitãþile descris în aceastã carte). sunt utile. Adãugaþi la fiecare pahar cu apãBEV (sau Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã) 5 picãtu de minerale marine racemizate. RENUNÞAÞI la sare. dar numai în combinaþie cu alte produse. intensificã circulaþia sângelui ºi a limfei. Lipsa oxigenului înseamnã lipsa oxidã . Luaþi-o treptat. Omul gras trebuie sã fie atent la regulile de bazã! Exerciþiile fizice NU ard grãsimea. Suplimenþii termogeni (precum ETVC) acþioneazã cel mai bine atunci când sunt folosiþi împreu nã cu dietaºi cu precursorii hormonali.5-4 litri pe zi. pânã când ajungeþi sã practicaþi timp de 20 de minute zilnic. fiind la l de periculoºi ca ºi medicamentele de sintezã. NU pentru a arde grãsimile. Procuraþi-vã electroliþii m . la mâncãrurile gãtite. Suplimenþii termogeni Suplimenþii termogeni (thermo cãldurã. În timp ce îºi arde excesul de grãsime. În plus. Bãrbaþii ar trebui sã bea cel puþin 3.

Totuºi. Sarea Celt icã conþine numai 35% sodiu. 157 . nu folosesc nici un fel de sare. Dacã þineþi morþiº sã folosiþi sare granularã. Sarea obiºnuitã de bucãtãrie (inclusiv cea de mare) conþine 96% clorurã de sodiu. PAC ºi Yucca Herbal Blend servesc drept emulsifianþi ºi factori de protecþie în cursul acestui proces . Curãþarea fluidelor ºi celulelor de sodiu se produce în mod natural. Mineralele rine lichide racemizate conþin 99. se produce fenomenul rete nþiei de apã. Oamenii obezi sunt endemici (reþin apa). iar apoi. cumpãraþi sare Celticã. Mineralele marine R ACEMIZATE eliminã efectul Rouleau din sânge ºi amplificã energia corpului. cãci ambele tipuri dau peste cap chimia corpului. care le transportã cãtre ficat.5% sodiu. prin intermediul bilei. Când deºeurile proteice se acumul eazã ºi stagneazã în fluidele extracelulare datoritã lipsei exerciþiilor ºi miºcãrii. Legumele cu frunze verzi ºi sucurile de fru cte reprezintã surse excelente de potasiu. Obezitatea ºi toxicitatea sodiului sunt strâns legate. cum sunt tabletele VitaLight. sarea celticã conþine mai multe minerale decât cea de bucãtãrie obiºnuitã.inerali din complexele minerale marine racemizate. Chiar ºi suplimentele pe bazã de potasiu sunt bune în acest caz.5% oligo-minerale ºi mai puþin de 0. cãtre intestinu l subþire ºi colon. Exerciþiile fizice ºi eliminarea pietrelor din ficatul elim inã cantitãþi masive de deºeuri în sânge. Personal. DACÃ organismul are l e dispoziþie o cantitate suficientã de potasiu organic.

fasolea ºi legumele (cu excepþia soiei) sunt recomandate. Nu folosiþi NICIODATÃ margarine vegetale sau uleiul de soia ºi canola. ori de câte ori experþi i vã recomandã ceva. Alergiile ºi astmul sunt afecþiuni provocate . multe cãi inte rioare se blocheazã. nu veþi gãsi în ea reþete cu produse texturate. cãci corpul dumneavoastrã are evoie deele! În lucrarea sa de largã circulaþie. dacã nu existã o aprovizionare suficient de mare cu grãsimi. precum cele din uleiul de cocos sau grãsimile animale. Nu sunt! De altfel. cu soia sau ca nola. Dietele alimentare complet lipsite de grãsimi ucid oamenii! În ceea ce priveºte proteinele. care susþin cã acestea sunt bune pentru organism. Dacã veþi ajunge vreodatã în lumea de dincolo ºi veþi consulta cartea de bucate a lui Dumnezeu. John Noble povesteºte cum prizonierilorsclavi li se dãdea zilnic câte o canã cu ulei de floarea soarelui. proteinele ºi alergiile Grãsimile ºi acizii graºi sunt extrem de importante pentru metabolismul normal al corp ului. Obezitatea înceteazã sã mai fie o problemã atunci când ficatul este sãnãtos. Corpul are nevoie de ATP pentru a SUSÞINE ENERGETIC trans formarea sa într-un corp mlãdios ºi sãnãtos. producþia hormonului corticosteroid înceteazã. în care relateazã d espre perioada când a fost prizonier într-un gulag rusesc (1945-1954). Alergiile provocate de mâncare reprezintã un indicator serios cã trupul este INTOXICAT ºi cã este necesarã o purificare grabnicã a ficatului. Grãsimile. vã asigur cã nu vã vor face nici un rãu. Nu mâncaþi NICIOD teinegunoi. precum cele din vegetalele texturate. În schimb. precum ºi cele de in. A lte opþiuni la fel de bune sunt: uleiul de mãsline. Fãrã ea. hepatocitele din ficat convertesc grãsimea corporalã în ene rgia necesarã pentru a produce molecula de ATP.Atunci când celulele renunþã la sodiu în favoarea potasiului. lintea. Nu trebuie sã vã temeþi de grãsimile saturate în mod natural. Nu eliminaþi NICIODATÃ toate uleiurile ºi grãsimile din dietã. dublatã de un ficat sãnãtos ºi de o bunã funcþionare a glandelor adrenale. mitocondriile celulare se multiplicã ºi produc mai multã energie. Ele trebuie sã reprezinte 20% din dieta noastrã alimentarã. prizonierii ar fi murit! Pânã la 40% din ener gia corpului trebuie sã provinã din grãsimi alimentare. floarea soarelui ºi nuci. dar numai dacã includ ºi SUPER-alimente. Am fost sclav în Rusia. cantitate ºi sursa de provenienþã. Proteinele manipulateNU POT susþine viaþa. Spre exemplu. Nu exageraþi cu carnea ºi evitaþi pe cât posibil brânzeturile. Ignoraþi sfaturil e experþilor. cel mai bine este sã faceþi întotdeauna pe dos. când fluidele li tice circulã liber ºi când nivelul general de sãnãtate se îmbunãtãþeºte. Simultan. acestea trebuie sortate cu atenþie în funcþie de calitate. Dacã sistemul nu dispune de aceste grãsimi.

ºi îmi dau seama de calea pe care trebuie sã meargã pacientul. alþii îºi lasã m ea sã le controleze rãspunsul pe care ar trebui sã-l dea corpul. Testul ind icã dacã este vorba de o crizã de vindecare sau de o problemã serioasã. Reprezintã una din cele mai puternice substanþe naturale care existã pe acea stã planetã. Nu aveþi nevoie decât de un creion ºi de o foaie de hârtie. cu un efect d eosebit în arderea grãsimilor. Este unul din cele mai bune teste pe care le cunosc ºi asigurã rãspunsuri clare ºi corecte. Un test corect trebuie sã porneascã de la înt rebãrile juste. agitã sistemul pe mãsur Testarea vibraþionalã nu are nimic de-a face cu subiectivitatea! Foarte mulþi oameni ( inclusiv profesioniºti) nu îºi dau seama cã testul cu muºchii dã greº atunci când sunt verificate prod le racemizate. le mãnânc e amândouã. fãrã a mai avea nevoie sã scriu. 158 . O metodã prost aplicatã este mai rea decât lipsa oricãrei metode! Învãþaþi sã folosiþi schema vitezome i de la pagina xxx. Eu am ajuns sã îl fac chiar în mi te. Personal. Existã pacienþi care cautã (subconºtient) pretexte pentru a nu se face bine. Personal. O altã asemenea substanþã este polenul armonic.de hormoni. Algele Klammath ºi polenul armonic Algele Klammath sunt unul dintre cele mai bune produse alimentare. cu o energie orientatã cãtre dreapta. în mãsura în care este respectatã procedura. îl folosesc de multe ori atunci când mi se cere sã pun un diagnostic la telefon. aºa cã nu vã grãbiþi sã condamnaþi alimentele bune sau produsele racemizate dacã ndecã o persoanã bolnavã sau obezã.

dar puteþi cumpãra lapt e proaspãt de la cineva carecreºte asemenea animale. În spatele obezitãþii se ascunde foamea. Pasteurizarea ºi omogenizarea laptelui distrug calitãþile minunate ale acestui aliment. Alt fel spus. Personal. reducân d pofta de mâncare exageratã. care fac tot posibilul pentru a opri folosirea laptelui proaspãt în alimentaþia omului. cryptosporidium. coli. Puþini oameni cresc vaci sau capre pentru laptele lor. Obezitatea ºi sãnãtatea nu pot merge mânã în mânã. nu mi se pa re deloc întâmplãtor cã marile epidemii de E. algele K lammath ºi polenul armonic stimuleazã sistemul imunitar ºi joacã un rol cheie în metabolismul grãsimilor. o lingurã de polen ºi un mãr alcãtuiesc un prânz excelent. etc. algele ard grãsimea! În plus. Îndeosebi vârstnicii beneficiazã foar te mult de pe urma laptelui proaspãt. polen ºi Orezul Taoist. Aceste alimente NU sunt hibride ºi nu au fost manipulate genetic. Toate alimentele cu o semnãturã energeticã de înaltã vibraþie ºi cu o amprentã energeticã rac sigurã îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a persoanelor obeze..Algele Klammath cresc în lacul cu acelaºi nume. i le foamei boala. Vitamina B-12 din algele Klammath este foarte uºor de asimilat. Apa ºi obezitatea . lucru important pe ntru vegetarieni. ceea ce explicã rolul lor în procesul de detoxifiere. izbucnesc exact atunci când opinia pub licã trebuie speriatã ºi manipulatã. Douã tab lete de alge. Ele conþin o canti tate mare de clorofilã. Ambel e alimente conþin toate proteinele necesare organismului uman. algele Klammath neutralizeazã radicalii liberi ºi regleazã întregul metabolism al corpului. Semnãtura electricã a algelor Klammath corespunde energetic limfei (mai mult decât sânge lui). minerale biologic active ºi enzime care alimenteazã reacþiile de fuziune la rece din f icat ºi din intestine. Mineralele ºi enzimele pe care le conþine polenul armonic sunt impresionante. extrem de hrãnitor ºi foarte energizant. Atunci când sunt folosite împreunã. obþinute fãrã amestecul omului. O altã combinaþie minunatã este cea alcãtuitã din alge. hrana realã ºi obezitatea Laptele nefiert ºi nepasteurizat este un aliment perfect ºi o sursã excelentã de substanþe nutritive ºi de enzime. Nu trebuie sã vã temeþi de tacticile de înspãimântare folosite de marile companii. Sunt un aliment extrem de eficient în echilibrarea metabolismului persoanelor obeze. Digestia lor este aproape instantanee. în statul american Oregon. Polenul arm onic este produs de albine în regiunile sãlbatice din nordul Columbiei Britanice. Laptele nefiert. Ambele sunt produse naturale.

energia lipseºte. Apa cu un coeficient POR ridicat asigurã energia intercelularã necesarã. frecvenþa consumului ºi calitatea apei. încheieturile sunt tensionate. aceste trei variabile sunt critice. din motive de siguranþã. ea anih ileazã deºeurile acide. calea trebuie sã fie puþin diferitã. În cazul persoanelor obeze. Din punct de vedere metabolic. întrucât corpul lor es te atât de suprasolicitat încât regulile jocului normal nu se mai aplicã. din cauza funcþiei sale ESE NÞIALE în reglarea tuturor funcþiilor metabolice. Yucca Herbal Blend ºi PAC dislocã ºi stabilizeazã deºeurile. toate sistemele din trupul obez opereazã la maximum . dar ºi din compasiune. În cazu l obezilor. Datoritã capacitãþii sale uriaºe de neutralizare a radicalilor liberi. acþionând ca un cãr deºeurilor.Apa este un aliment foarte important pentru obezitate. Cele trei variabile ale consumului de apã sunt: canti tatea consumatã. iar acumulãrile intercelulare de deºeuri depãºesc orice imaginaþie. Din acest motiv. Toate sisteme le corporale îmbãtrânesc împreunã. iar în cazul corpurilor obeze acest proces este avansat. inima este suprasolicitatã. miºcarea fl uidelor limfatice este lentã. ETVC accelereazã procesul de ardere a grãsimilor ºi 159 . Calea cãtre tinereþe ºi vitalitate poate fi dificilã chiar ºi pentru un corp normal. Depozitele de grãsime adunã c ntitãþi uriaºe de toxine.

feri tã de contaminanþii din aer (pentru a nu i se reduce POR-ul). Sticlele din policarbonaþi pot fi gãsite la dimensiuni diferite (2. etc. Capilarele din partea posterioarã a ochilor. În decursul procesului. Modelele pentru acasã nu necesitã electricitate. iar tehnologia lor este s upusã legii copyrightului. ele creeazã vârtejuri de energie pozitivã care DINAMIZEAZÃ chimia celularã ºi stimuleazã metaboli mul prin producþia suplimentarã de ATP din fiecare celulã a corpului. inclusiv pentru þãrile din lumea a treia. C. de mai bine de 15 ani nu folosesc nici un alt supliment! Reacþia organismului la administrarea lui poate fi observatã pract ic imediat. ele se leagã chimic de acestea ºi le ELIMINÃ din sistem. Calitatea ap ei este monitorizatã de un aparat de mãsurare a conductivitãþii . gestionând nivelul de zahãr din sânge în limite normale. care mai mult blocheazã ficatul decât îl ajutã. astfel încât vã puteþi da seama când trebuie schimbat l. El înlocuieºte cu succes zeci de alþi suplimenþi. Sunt trimise beneficiarului numai dupã ce au fost testate individual. 12 ºi 20 de litri). diferite extracte din plante. Controlul strict al calitãþii vã va garanta satisfacþia. BEV este un proces de prelucrare a apei aflat sub incidenþa legii copyright-ului. La or . D. Personal. nu au elemente care trebuie cu rãþate. Plãcile aterosclerotice de pe artere se dizolvã. Apa BEV poate fi bãutã însine sau poate fi folositã la obþinerea Apei Ionizate de Înaltã Valo re Medicinalã (cu un POR mai înalt). urechilor ºi capului reacþioneazã favorabil . din apa de la robinet. ceea ce o face cu adevãrat unicã este activitatea ei bio logicã. zinc. Sticla ºi policarbonaþii sunt singurele substanþe ca re nu reacþioneazã cu aceastã apã. ea trebuie pãstratã în propriul ei recipient din sticlã sau din policarbonaþi. E. Apa BEV ºi micro-apa pot fi preparate în casã. Aparatele de producere a apei BEV sunt realizate în SUA. Apa BEV este o substanþã ciudatã! Coeficientul sãu POR este apropiat de punctul de concepþi e . Când intrã încontact cu toxinele corpului. filtrele lor dureazã multã vreme. Grãsimea se diminueazã. Sistemele obiºnuite de procesare ºi purificare a apei nu se comparã nici pe departe cu procedeul BEV. Atunci când l crezi cu oameni obezi trebuie sã fii întotdeauna atent la ameninþarea diabetului.construcþia muscularã. Acest produs conþine vitaminele A. De aceea. pentru a ver ifica dacã corespund standardelor BEV. 4. calciu ºi magneziu. ca în cazul distilatoarelor. VitaLight este un produs racemic folosit în principal pentru densitatea sa mare de minerale racemizate. Buretele magnetic Apa BEV ºi cea cu POR ridicat acþioneazã la fel ca un burete magnetic într-o formã lichidã. În circumstanþe normale. Existã diferite mo dele de aparate. care permit obþinerea a circa 7-8 litri pe o rã la presiunea standard de 60 psi. Deºi puritatea ei este importantã. extrem de utile în dinamizarea reacþiilor metabolice (deopotrivã la oamenii sãnãtoºi sau bol navi). B.

a actualã. El poate încerca sã oxideze mole culele toxice. care îi ajutã sã se repro ucã ºi sã se rãspândeascã în tot corpul. singura apã pe care o mai consum este apa BEV. este scumpã ºi reprezintã un veritabil depozit de virusu ri. cãci îi lipsesc catalizatorii. Grãsimea ºi reacþiile în lanþ Metabolismul se petrece printr-o serie continuã de reacþii biochimice. Când metabolismul se reduce. Ele sun atât de puternice încât de multe ori corpul se vede nevoit sã le izoleze ºi sã le înmagazineze într-u depozit de grãsime. De altfel. aceste reacþii sunt blocate. Gustul ei este plat. ceaiul de 160 . pentru a se proteja. Corpul nu dispune decât de trei posibilitãþi de prelucrare a toxinelor din alimente ºi apã. Evitaþi apa distilatã. la majoritatea oamenilor. care imitã hormonii. ficatul este atât de încãrcat cu pietre încât fluxul de bilã devine limitat. hormonii ºi energia de care are nevoie. DiSorb Aid. Alimentele nesãnãtoase conþin substanþe chimice radiomimetice. Dacã trupului îi lipsesc materiile prime de care are nevoie SAU dacã opereazã în condiþii de excese sistemice. sã le elimine din sistem sau sã le stocheze într-un NOU strat de grãsime. Un ficat SLAB nu poate prelucra aceste molecule ciudate. Nici rinichii nu se descurcã mai bine cu aceste otrãvuri. enzimele. Paraziþii din ficat se hrãnesc cu aceste câmpuri de energie toxicã. procesul de îmbãtrânire devine accelerat. cãci nu este bunã din punct de vedere biologic! Toxinele volatile se concentreazã în aceastã apã. creat special în ace st scop.

peste 75% din beneficii sunt obþinute în timpul perioadei pregãtitoare. sângele ºi limfa circulã tot mai încet. Pierderea potasiului din organism conduce la o veritabilã invazie a sodiu lui în celule. în special cel al potasiului. Edemele sunt o confirmare a exist enþei unui EXCES de proteine plasmatice intercelulare. sigur ºi nedureros. Procesul este numit metaforic: doi paºi înainte. Dupã prima clismã mai urmeazã cinci. La început sunt evacuate pietrele verzi. Orice acþiune indicã însã cã se petrece ceva! Tratamentele colonului ºi clismele vã vor ajuta rapid sã vã s mai bine prin evacuarea deºeurilor. e de asigurãri folosesc înãlþimea ºi greutatea drept bazã de referinþã pentru primele pe care l ercep. sãnãtoºi ºi sã nu cer iodatã despãgubiri! Mai întâi vã veþi simþi mai rãu! În timpul primelor etape ale procesului de detoxifiere trebuie sã vã aºteptaþi sã vã simþiþi AINTE de a vã simþi mai bine. iar pietrele încep sã fie evacuate prin intestine în urmãtoarele 24 de ore. având ca efect blocarea procesului de producere a moleculei energetice ATP de cãtre mitocondrii. Potasiul eliminã sodiul din celule. Procesul este absolut unic. Ele ºtiu cã obezitatea este un indicator excelent pentru potenþiale daune pe care vor trebui sã le plãteascã. Pastilele cu potasiu NU înlocuiesc potasiul pierdut. Circulaþia sângelui ºi a limfei Pe mãsurã ce grãsimea se acumuleazã. Oamenii obezi nu au nevoie de diuretice. apoi cele ma ronii. Diureticele Nu folosiþi NICIODATÃ diuretice (pastile pentru eliminarea apei) în scopul reducerii g reutãþii! Diureticele tulburã echilibrul electrolitic. vitalita te ºi GRÃSIMEA MARONIE! .Kombucha ºi clismele la ficat ridicã povara care apasã pe aceste organe ºi ajutã corpul sã d escompunã deºeurile ºi sã ardã excesul de grãsime. dar numai dacã provine din alimente vii. unul înapoi . energie. Mai presus de orice. Supleþea dobânditã dupã obezitate echivaleazã cu un proces de reîntinerire! Preambul: capitolul urmãtor descrie relaþia care existã între fulgere. rezolvaþi simultan mai mult de o sutã de probleme ale organismului. funcþioneazã! Atunci când efectuaþi o clismã la ficat. ci d e restaurarea echilibrului intern. Nu întâmplãtor. Este ne voie de o perioadã de trei sãptãmâni de pregãtire. efectuate sãptãmânal. De altfel. Clismele de eliminare a pietrelor la ficat sunt proceduri foarte simple. timp în care duceþi o viaþã normalã ºi nu renunþaþi la dieta obiºnuit iu-zisã se face noaptea. Cea mai bunã cale de a învinge companiile de asigurãri pe terenul lor este sã fiþi supli. negre ºi roºii.

Implanturile la sâni: silicon sau soia? Mii de femei suferã din cauza efectelor secundare toxice ale implanturilor de sili con la sâni. Ultima manipulare legatã de implanturile cu silicon absolut sigure este cea legatã de u leiul de soia . Dacã aveþi un asemenea implant. Evitaþi acest ulei în toate formele: atât în dieta alimentarã cât ºi sub formã de implant . dar trebuie sã luaþi anumite mãsuri! Cap ulele de SOC mãturã moleculele rãtãcite de silicon. tocmai pentru cã au avut încredere în experþi . nu forþaþi NICIODATÃ sistemul imunitar. 161 . fãrã nici o excepþie! Siliconul este TIXOTROFIC (migreazã prin inte rmediul proteinelor plasmatice intercelulare în sistemul limfatic). Vezi în aceastã direcþie P chetul informativ. dizolvând totodatã cicatricele tisulare ºi creând þesuturi noi. afectând grav sistemul i munitar. ºi le eliminã din þ turi. nedureroase. care le-au spus cã acestea sunt sigure . Problema siliconului poate fi rezolvatã cu uºurinþã. TOATE au de suferit. la fel ca ºi cele de metale grele.

asemãnãtoare cu cea pe care o vedeþi în or de cinema. Linia maxilarelor îºi recapã forma tinereascã (pe mãsurã ce oamenii îmbãtrânesc. Petel orate afecþiunilor ficatului dispar mai ales dacã folosiþi cu regularitate creme pe bazã de pr ecursori racemizaþi ai hormonilor. Acumulãrile de deºeuri toxice înrãutãþesc ºi m situaþia.Oamenii care se îngraºã continuu Mai bine de jumãtate din populaþia Statelor Unite este obezã. fibromialgia. procesu încetineºte. Înfãþiºarea tinereascã NU ARE EGAL! Ea se traduce printr-o slujbã mai bunã. iar înveliºul de mielinã care protejeazã nervii încep e sã se deterioreze. Proces ul de îmbãtrânire ºi boala reduc activitatea celulelor Schwann. Adãugaþi de asemen niºte GH3 ºi niºte ceai de Kombucha. O linie întreruptã seamãnã cu axonul unei fibre nervoase. GH3 regenereazã þesuturile FÃRà nici un fel de efecte secundare. myasthenia gravis. GH3+ ºi ceaiul de Kombucha Corpul uman ar trebui sã se regenereze la fiecare ºapte ani. linia maxilarelor lor îºi schimbã forma). Celulele Schwann sunt situate în sinapsele nervilor sãnãtoºi. . iar pãrul albit revine la culoarea sa lã (la 53 de ani. pãrul meu este negru ca pana corbului!). sunaþi ºi cereþi ajutor. GH3+ este un stimulator al celulelor. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Aparatul a fost folosit chiar pentru a comunica cu delfinii. lupusul. prin câºtigarea respectului celor din jur ºi prin amplificarea respectului de sine. Toate problemele legate de nervi. Dacã doriþi documentaþia legatã de el. Este fo arte util ºi în cazul copiilor cu deficit de învãþare sau hiperactivi ºi se gãseºte pe piaþã. integraþi în viaþa dumneavoastrã ideile din aceastã carte. contribuind la transmiterea semnalului de-a lungul axonului. precum MS. tr ari ºi SASE. Dacã sunteþi gras ºi doriþi sã redeveniþi suplu. Pielea îºi recapãtã înfãþiºarea tinereascã. folosiþi GH3 ºi ceai de Kombucha vechi de 14 zile. Este folosit în combinaþie cu ceaiul de Kombuc ha vechi de 14 zile pentru regenerarea firelor de pãr ºi pentru repigmentarea acestora. iar noul corp e ste de multe ori mai rãu decât cel vechi! Dacã doriþi ca noul dumneavoastrã corp sã fie mai tânãr. Dacã doriþi sã vã bucuraþi de o înfãþare tinereascã. deci ºi obezitatea este legatã tot de aceºtia. iar în cazul oamenilor bolnavi subclinic el poate dura pânã la 12 ani. mai puternic ºi mai bun decât cel pe re îl aveþi la ora actualã. Problemele legate de auz ºi cele de învãþare Cunoaºteþi pe cineva care este surd? Existã la ora actualã un nou aparat care le permite surzilor sã audã prin piele. Metabolismul este contro lat de hormoni.

Vaccinurile ar trebui sã stimuleze organismul sã-ºi producã propriii anticorpi în lupta împo triva unei eventuale infestãri ulterioare. Diferenþa dintre un om bãtrân ºi un domn bãtrân constã în felul în care se îmbracã ºi aratã doi .. întrun ser alcãtuit din proteine strãine.etc. 162 . Dilema vaccinãrii Vaccinurile fac astãzi parte integrantã din viaþa occidentalilor. Procesul presupune introducerea unor forme de viaþã pa togene în corpul uman. Ele au ajuns atât de o mniprezente încât cei care doresc cu adevãrat sã-ºi pãstreze sãnãtatea trebuie sã înþeleagã natura lor (de tip Jeck e). sunt provocate de dezechilibrele HORMONALE.

recvenþa lor de vibraþie interfereazã cu sãnãtatea ºi longevitatea prin crearea unor dizarmonii pe nivel le energetice subtile ale organismului.D. M. întrucât semnãtura lor este strãinã corpului. acestea nu fac altceva decât sã introducã în organism trupele inamic e. proces care poate fi realizat prin folosirea remediilor homeovit e biogene. aceste trupe organizeazã revolte din interior. dar printre efectele sale secundare se pot numãra atacurile de cord îndeosebi în cazul copiilor mici. Rãspunsul sistemului imunitar la vaccinuri reprezintã un act de au toapãrare al organismului care nu are nimic de-a face cu pretenþiile medicilor. cu potenþe multiple care sã acopere întregul spectru: de 9x. Scopul imunizãrii este unul admirabil.Imunitatea ºi anticorpii meritã cultivate. sunaþi la (505) 983-1856 s au contactaþi Centrul Naþional pentru Informaþii referitoare la Vaccinuri. este foarte important sã INVERSAÞI procesul ºi sã eliminaþi câmpurile ergetice ale proteinelor strãine din sistemul dumneavoastrã. Dacã aþi fost vaccinat. Cunoaºterea alungã ignoranþa ºi teama! Homeopatie ºi produse homeovitice Homeopatia poate satisface necesitãþile terapeutice ale acestei epoci mai bine decât or ice alt sistem sau ºcoalã de medicinã . Vaccinurile creeazã câmpuri electrice statice. Detoxifierea homeoviticã reprezintã un pas crucial în tratamentul bolii ºi al tulburãrilor cronice. dacã doriþi sã evitaþi MOARTEA. Acest proces NU modi ficã imunitatea deja prezentã sau anticorpii existenþi. . Imunitatea naturalã a celulelor nu este tot una cu încercãrile de forþare a producerii d e anticorpi prin vaccinuri. 30x. 100x ºi 200 x. pierderea auzului sau apariþia diabetului de tip I. Dacã aceste substanþe nu sunt neutra lizate ºi eliminate din corp. Pentru o documentaþie suplimentarã referitoare la pericolele imunizãrii ºi felul în care le puteþi evita legal pentru a vã proteja copiii. Charles F. ele vor sfârºi prin a se manifesta sub forma unor boli cronice degenerative. ale cãror sisteme imunitare nu sunt încã dezvoltate. când organismul devine bãtrân ºi bolnav. Cel mai bine este sã evitaþi vaccinarea copilului dumneavoastrã. Pentru a afla cum vã puteþi proteja pe dumneavoastrã sau pe copilul dumneavoastrã. Menninger. De fapt. dar efectele pe termen lung ale vaccinuri lor nu sunt de naturã sã ne facã sã le susþinem. 20x. Mai târziu. solic itaþi Pachetul Homeovit (vezi pachetul informativ). Cea mai bunã cale de a combate proteinele strãine introduse în corp de vaccinuri constã în ºtergerea semnãturilor lor.

Acest suport ajutã la intensificar ea capacitãþii înnãscute de vindecare a corpului printr-o mai bunã vitalizare a acestuia. astfel încât energia sã poatã fi tr feratã de la substanþa vitalizatã cãtre o substanþã sau un sistem mai puþin active spre exemplu. Acest principiu este aplicat. ele trebuind mai degrabã încurajate decât suprimate.Homeopatia susþine cã simptomele bolii reprezintã o expresie naturalã a procesului de vi ndecare. printr-un proces de rezonanþã ºi transfer. Cercetãrile recente în domeniul homeopatiei au condus la îmbogãþirea remediilor tradiþionale cu un suport biogen ºi nutritiv (homeovitic + bio + nutritiv). un corp bolnav! Transferul de rezonanþã cãtre toxine se petrece atunci când substanþa vitalizatã (vitic) est e similarã (homeo) cu cea mai puþin activã. În acest fel. potrivit cãreia ceva nu poate fi vindecat decât de ceva similar . Cauza este remediul. 163 . spre exemplu. Vitalizarea fortificã amprenta energeticã a unei substanþe printr-o serie armonioasã de diluþii ºi diviziuni menite sã amplifice rezonanþa sa (frecvenþa de vibraþie). atunci când mercu rul în forma sa vitalizatã este folosit pentru eliminarea din organism a reziduurilor pe bazã de mer cur. toate substanþele vitalizate ascultã de leg ea similitudinilor (homeovitice).

asigurã suportul biogen ºi regenerarea celu larã. moartea dispare. tratând problemele de sãnãtate pe nivelul lor subtil (solicitaþi pachetul homeovitic). Evenimentele care s-au produs înaintea cutremurului au coresp uns întru totul predicþiilor marelui vrãjitor al ºtiinþei Nicola Tesla (1865-1942). eu nu sunt . 164 . Remediile homeovite NU sunt disponibile în magazine. Peking. 20x. dar pot fi comandate prin poºtã ºi sunt foarte eficiente în urmãtoarele tulburãri: · Dependenþa de alcool · Alergeni · Dependenþa de tutun · Infectarea cu bacterii · Infectarea cu virusuri · Intoxicarea cu substanþe chimice · Probleme ale dinþilor · Infectarea cu fungi · Infectarea cu ciuperci · Intoxicarea cu metale · Infectarea cu paraziþi · Radiaþii · Stres · Muºcãturi de pãianjen · Aditivi · Nematode · Stres acut · Suport de sistem · Curãþarea sistemului 24 Grãsimea maronie Acolo unde sunt eu. a suferit din cauza unui cutremur masiv de pãmânt care a ucis 650. Cutremu rul ar fi în acest caz EFECTUL. albastre ºi aurii. roºii. 100x ºi 200x. 30x. Clãdirile ºi obiectele ar urma sã aibã o aurã verde-albãstruie în jurul lor. capitala Chinei. Epicur În anul 1976. Acolo unde este moartea.000 de persoane.Transferul de energie de la substanþa vitalizatã la toxine accelereazã procesul de vin decare ºi reduce stresul asupra rezervelor de energie vitalã ale organismului. Remediile homeovite amplificate. Tesla afirmase cã cutremurele pot fi create prin manipularea unor cantitãþi masive de ENERGIE electricã! Tesla a enumerat printre efectele care prezic un cutremur existenþa unei atmosfere puternic ionizate. prezentate sub forma unei soluþii unice de potenþe mu ltiple amestecate. de 9x. nu CAUZA unei descãrcãri masive de energie electricã. Dimineaþa devrem pe cerul din zona epicentrului vor putea fi vãzute lumini multicolore.

.

Gândiþi-vã la spectacolul electric care se produce atunci când spermatozoidul uman intrã în ovul ºi îlfertilizeazã. care înmagazineazã electricitat ea ºi care o poate genera. Spre exemplu. care poate fi vãzutã ºi at l aparþine lumii tridimensionale. În acea clipã sunt descãrcaþi nu mai puþin de 480. corpul electric aparþine lumii cu pa tru dimensiuni o lume electricã invizibilã. aþi citit bine!). inclusiv capacitatea sau incapac itatea de control al acestui proces. Corpul fizic reprezintã energie condensatã (sau luminã îngheþatã). dar care existã totuºi. sau chiar pentru a ucide un om. Energia generatã trebuie sã aibã o sursã. iar metabolism ul înceteazã. þiparii elect rici ºi alte creaturi marine emit suficientã electricitate pentru a lumina întunericul nopþii. Evenimentul coincide cu începutul unei noi forme de viaþã.000 de volþi de ele itate (da. prin care energia spiritului se întoarce de unde a provenit. printr-o descãrcare MASIVÃ de el ectricitate. Înþelegerea ei reprezintã una din cheile tinereþii fãrã bãtrâneþe! Corpul electric Corpul poate fi privit ca o baterie din carne ºi oase. dar care poate ucide orice vietate care intrã sub umbrela sa de tentacule.Fulgerele pe care le vedem pe cer ºi aºa-numitul corp bioelectric au foarte multe în c omun. Altfel sp us. este util sã înþelegem SURSA de bioelectricitate care ne ne înviaþã. Atâta vreme cât ne aflãm pe pãmânt. Energia este puntea dublã care uneºte tinereþea de bãtrâneþe. Pe de altã parte. AMBELE sunt expresii ale energiei electrice. Ne ntereseazã aceastã sursã deoarece energia DEFINEªTE procesul de îmbãtrânire. Aura noastrã aparþine ºi ea lumii cu patru dimensiuni. este un eveniment electric de proporþii masive care genereazã o nouã viaþã! Moartea este tot un eveniment el ectric dar de sens contrar . Energia bioelectricã este varianta corporalã a fulgerului! Fulgerul bioelectric! Animalele produc descãrcãri electrice asemãnãtoare fulgerelor. Ea reprezintã un câmp energetic gene rat care emanã din corpul fizic. ceva care sã o producã. Descãrcarea de electricitate coaguleazã suprafaþa exterioarã a ovulului ºi previne penetra rea ei de cãtre un alt spermatozoid. precum ºi de o metodã de a controla fluctuaþiile acest ei energii. Starea de apogeu a sãnãtãþii depinde de capacitatea corpului bioelectric de a ge nera ºi de a stoca ENERGIA electricã! Noi depindem de o sursã de combustibil. Existã o meduzã care nu reprezintã altceva decât o masã de protoplasmã transparentã. de un sistem de stocare ºi de unul de transmisie care sã distribuie energia noastrã. Noi extragem energie electricã din depozitele corpului atunci când avem nevoie de ea .

capabile sã ducã o existenþã independentã. Au fost observate pentru prima oarã prin microscop în jurul anului 1800. mitocondriile au fost considerate deºeuri saucorpusculi existenþi în interiorul celulelor. Dacã nu reuºim sã restabilim echilibrul electric. Numele de mitocondrie derivã de la substantivele greceºti mitos fir ºi chondros grãunte. fun cþiile organelor vitale ºi producþia energiei ATP încetinesc. Mitocondriile Mitocondriile sunt bacterii care locuiesc în celulele tuturor animalelor. Procesul de îmbãtrânire este oversiune prescurtatã a acestuia! Îmbãtrânirea reprezintã o con mare a PIERDERII de vitalitate electricã. ºi nu li s-a dat numele actual decât în anul 1935. În cele din u rmã s-a descoperit cã ele reprezintã SURSA noastrã de energie bioelectricã! Viaþa ar fi imposibilã fãrã mitocondrii. detoxifiere ºi alimentaþie. Energia ATP este sinonimã cu forþa vieþii. cãdem î -un deficit total sau parþial de energie. Nu au fost însã identificate în mod oficial drept o rganisme vii . Gluc oza este combustibilul 165 . La origini.ºi o înlocuim prin odihnã. Un cadavru descompus este un exemplu perfect de deficit total. iar în cele din urmã înceteazã complet. Aceste douã cuvinte descriu forma pe care o au. Odatã pierdut controlul asupra mediului intern. Ele sunt cele care proceseazã glucoza ºi produc mol ecula de energie numitã adenozin trifosfat (ATP). Ea nu este altceva decât o moarte lentã. NU funcþiile lor.

Când funcþia mitocondriilor devine limitatã. anabolismul face loc catabolismului. deoarece se petrece în interiorul celulelor. itã ºi respiraþie internã. Ea este înmagazinatã în ficat ºi în muºchi sub formã de glicogen. iar mitocondriile oxideazã glucoza printr-un proces numit glicolizã. Exerciþiile aerobice ajutã celulele funcþionale ale ficatului (hepatocitele) sã producã enzimele care CONVERTESC grãsimea în g lucoza care urmeazã sã fie arsã de mitocondrii. în urma cãruia rezultã ATP-ul. Conversia grãsimilor corporale în energie se produce la nivelul ficatului. Mai sunt cunoscute ºi sub numele de uzina electricã a celulei. Anabolismul este o premisã a tinereþii ºi se opune catabolismului . spre deosebire de res piraþia externã. Creº at în mod oficial. deºi locuiesc în celulele noastre ºi sunt influenþate de mediul intern. viaþa înceteazã. capacitatea de a-ºi produce propriii hormoni ºi schema de utilizare). iar bãtrâneþea devine o realitate. care are loc la nivelul plãmânilor. Au propriul lor cod ADN (gândiþi-vã la ADN ca la un soft de programare celularã. la fel ºi producþia de en au cea de hormoni. Imediat ce am atins momentul de apogeu anabolic. orientatã cãtre dreapta. Acest lucru este important de reþinut! Ele NU d epind de gazdele lor. care conþine instrucþiuni genetice. Sãnãtatea ºi vitalitatea scad. Acest eveniment se produce de regulã între vârstele de 18 ºi 22 de ani. Discurile creºterii Linia de demarcaþie pe care o pune ºtiinþa medicalã între tinereþe ºi bãtrâneþe are drept cri xtensia oaselor lungi. celulele convertesc glicogenul în glucozã. Mitocondriile controleazã procesul de îmbãtrânire Mitocondriile sunt SIMULTAN generatoare de energie ºi baterii de stocare a energie i. Ea este însã incomple . Mitocondriile se reproduc singure. Activitatea mitocondriilor stã la baza anabolismului acel proces de construire ºi re paraþie a þesuturilor corporale. ºtiinþa afirmã cã am trecut pragul cãtre zona crepuscularã dintre tinereþe ºi bãtrâneþe. El este cel care ne menþine în viaþã. Definiþia ºtiinþei referitoare la procesul de îmbãtrânire se focalizeazã asupra extensiei oaselor lungi. ATP-ul mitocondrial este o energie pozitivã. Atunci când nevoie de energie. Când discurile creºterii dintre diafize ºi epifize (cele douã capete ale oaselor lungi) se închid .care o produce. efectele pot fi vãzute în oglindã. Ele convertesc energia din alimente în electricitate metabolicã. Acestea din urmã CONTROLEAZÃ respiraþia celularã aerobã. Când producþi e energie nu mai face faþã nici mãcar cerinþelor minime ale corpului. creºterea ºi reparaþia þesuturilor încep sã încetineascã. Pe mãsurã ce îmbãtrânim.

TIMPUL este controlat de prietenii noºtri. 166 . care p oate fi acceleratã sau inversatã la voinþã. noi îmbãtrânim. mitocondriile. Zonele de transpiraþie Zonele prin care corpul transpirã sunt generatoare de cãldurã ºi locuri prin care sunt e liminate toxinele. Îmbãtrânirea ºi trecerea TIMPULUI bioelectric înseamnã u. esenþi ale pentru o stare bunã de sãnãtate. Abordarea noastrã are în vedere creºterea ºi repararea perpetuã a þesutu . Dacã dorim sã inversãm procesul de îmbãtrânire ºi sã oprim trecerea timpului. Definiþia noastrã se focalizeazã asupra trecerii de la anabolism la catabolism. Atunci când mitocondriile nu mai pot produce suficient ATP pentru a acoperi necesi tãþile corpului de creºtere ºi reparaþii.tã. În aceste zone se produc miºcãri ample ale fluidului limfatic. Concentraþiile de mitocondrii în aceste zone confirmã relaþia care existã între funcþia mitoc ndrialã ºi eliminarea ENERGIEI deºeurilor. nu extensia oaselor lungi. este important CUM pot fi ajutate mitocondriile.

sistemul limfatic reprezintã principalul sistem proteic de comunicare al corpului. analiza la microscop a celulelor din sânge este folositã frecvent pentru a prescrie remedii. altminteri extrem de util. Ea NU reprezintã o mãsurã a deficienþelor din organism. Este posibil ca acest metal sã pr vinã din plombele dinþilor sau din dieta alimentarã. Pãrul reprezintã una din modalitãþile organismului de eliminare a energiei toxice. Guenther Enderlein încã acum mai bine de un secol în ceea ce priveºte analizele de laborator. Nodulii limfatici su nt generatoarele electrice ale acestuia. Încã ºi mai important. încãlcând astfel principiile stabilite de dr. Acest lucru este benefic! ªtim cel puþin cã trupul nostru eliminã mer curul. Indiferent care este sursa lui. dar LA TIMPUL TRECUT. Din pãcate. Analiza pãrului Analiza pãrului mãsoarã EXCESELE care sunt eliminate de organism. Folosirea greºitã a acestui instrument. organism ul excretã mercurul prin intermediul pãrului. lucru complet neadevãrat. Pãrul corporal se gãseºte în zone de înaltã toxicitate. precum cea inghinalã. Funcþiile sistemului limfatic sunt multiple. Deficie nþele sunt una din capcanele amãgitoare ale acestui secol! Orice om îºi doreºte un pãr sãnãtos. Nodulii limfatici înmagazineazã câmpurile energetice toxice ºi n u le elibereazã decât atunci când corpul le poate elimina. Analiza pãrului ºi a celulelor sângelui nu reprezintã DECÂT un instrument de observare ºi nu ar trebui folositã NICIODATà pentru a prescrie remedii. a ceaiului de Kombucha. ci nu mai a exceselor. care creºte repede ºi îºi pãstreazã culoarea naturalã. subsuoare. Printre ele se numãrã gestiunea toxinelor ºi recircularea fluidelor extracelulare. care folosesc analiza pãrului ºi a celulelor sângelui pentru a p rescrie diferite remedii. braþ picioare. are la bazã premisa FALSà potrivit cãreia noi suferim din cauza deficienþelor. Sã spunem cã analiza indicã faptul cã pãrul conþine mercur.Sistemul limfatic reprezintã autostrada electricã a cancerului. a pa . Sã spunem însã cã analiza pãrului NU indicã nici o cantitate de mercur. cãci noi NU suferim niciodatã din cauza deficienþelor. pielea capului ºi a feþei. care reprezintã doar o e nsie a pielii) nu funcþioneazã eficient ºi cã o anumitã cantitate periculoasã de mercur este pãstratã în þesutu eþi: deficienþele NU existã! Singurul lucru deficient în exemplul nostru este gândirea limitatã ºi opacã a uno r practicanþi ai medicinii alternative. deºi avem dinþii plom Ceînseamnã acest lucru? Înseamnã cã pielea noastrã (inclusiv pãrul. Cei mai numeroºi noduli limfatici se gãsesc în zonele de trans piraþie ale corpului. A devine cu uºurinþã posibil prin folosirea capsulelor SOC. Un exemplu ilustrativ în acest sens îl reprezintã u mflarea amigdalelor. Analiza pãrului indicã starea organismului.

în timp ce cea a spermatozoid ului este de 25.0002 microni.000 de volþi care se produce contribuie deopotrivã spermatozoidul ºi ov ulul. Atunci când un spermatozoid fecundeazã ovulul. la descãrcarea electricã de 480. stocate ºi utilizate cele mai mari cantitãþi de ATP. Într-o altã ordine de idei.157 de ori MAI MARE decât cea a ovulului! O diferenþã enormã! Diferenþa nu se opreºte însã aici. Descãrcarea electricã a ovulului este de numai 0.263. obþinem 167 . pãsãrile ºi sperma Insectele ºi pãsãrile conþin mari concentraþii de mitocondrii în zona muºchilor responsabili e zbor. precum ºi folosirea regulatã a rolerului limfatic Biogen. Dacã împãrþim mãrimea ovulului la cea a sperma tozoidului. folosindu-se în acest scop de aceeaºi putere a mitoc ondriilor. sperma este nevoitã sã facã o cãlãtorie foarte lungã pânã în tubu piene ale femeii pentru a fecunda ovulul. altul de dimensiuni reduse. Volumul ovulului este de 1. Baza cozii spermatozoizilor este saturatã cu mitocondrii. Pãrul sãnãtos este direct legat de cantitatea de grãsime maronie ºi de nivelul de activita te a mitocondriilor de la nivelul scalpului. aceasta fiind zona în care sunt necesare. cât mai multã apã cu POR ridica t.760.19 volþi. a amestecului mãcinat de Yucca (Yucca Herbal Blend) ºi a celorlalte produse de care am discutat pânã acum.stilelor de GH3. a tabletelor PAC ºi VitaLight. în timp ce cel al spermatozoidului este de numai 212 microni. Insectele. unul de dimensiuni foarte mari. La fel de utile sunt exerciþiile fizice. clismele de eliminare a pietrelor la ficat. curãþarea intestinelor. Ambele celule sunt corpuri energetice.

Mitocondriile produc uriaºa cantitate de energie de care au nevoie copiii pentru a creºte atât de mult în numai câþiva ani. omul experimenteazã o schimbare a nivelului energetic ºi îºi în cepe coborârea cãtre bãtrâneþe CU EXCEPÞIA CAZULUI în care acceptã sã preia controlul asupra propriei sale vieþi asume responsabilitatea pentru starea pe care o are.000 de volþi. este evident cã organismul nu dispune de suficientã energie pentru a vi ndeca trupul ºi pentru a-ºi continua activitãþile normale. Când ajung la starea de adult. cãci trupurile lor se af lã sub presiune.un raport de 83. în timp ce oamenii care îmbãtrânesc prematur precum femeile care ng la menopauzã la începutul anilor 30 suferã de o senzaþie de frig. Într-o nouã etapã. de aceea. odatã cu dispariþia din sistem a grãsimii MARONII. Apoi. discurile de creºtere din oasele lungi se închid. Pe mãsurã ce corpul bioelectric devine toxic ºi dezechilibrat din punct de vedere horm onal. ceea ce permite apariþi a bolii (inclusiv a doctorului. Procesul de îmbãtrânire nu este aºadar decât o pierdere a funcþiilor organelor vitale. etc. dubla tã de dezechilibre hormonale ºi de o toxicitate a þesuturilor. Toþi cei care au aceastã sen aþie de frig interior trebuie sã ºtie cã problema lor este de naturã HORMONALÃ. cancer.809! Aceste diferenþe între mãrimea fizicã ºi sarcina electricã genereazã des carea celor 480. care are acum posibilitatea de a pune un diagnostic). Bolile nu sunt altceva decât crize de vindecare. hepatitã. . Ea îi permite corpului bioe lectric sã se vindece. Pe mãsurã ce cresc. rezervele de ATP se reduc. pãstrându-ºi cãldura chiar ºi atunci când afarã este frig. numãrul de mitocondrii ºi nivelul lor de activitate sunt foarte ridicate. Nu este însã obligatoriu sã trãim a stfel! Procesul de îmbãtrânire este uºor de prevenit ºi de inversat. detoxifierea ºi boala Odihna face parte integrantã din procesul de regenerare. ei trec prin acele oscilaþii ale energiei pe care le numim sãnãtate ºi b oalã. iar creºterea lo r fizicã se opreºte. el are nevoie de odihnã! Oamenii tineri ºi cei bolnavi au nevoie de foarte multã odihnã. Aºa se explicã de ce c opiii ºi oamenii tineri au sângele cald. multiplicarea mitocondri ilor scade ºi ea. La fel este ºi nivelul de GRÃSIME MARONIE (despre care vom discuta în continuare pe scurt). Odihna. producþiamitocondrialã de ATP se reduce. eliberând ºi redirecþionând energia ATP cãtre procesele metabolice critice. iniþiind procesul de regenera re. pe care noi o numim fulger bioelectric! Naºterea La naºtere. Atunci când cineva se îmbolnãveºte de gri pã. Dincolo de pragul apogeului anabolic.

Multiplicarea mitocondriilor implicã dublarea ADN-ului ºi a materialului genetic. cantitatea de ATP produsã de ele se mãreºte la rândul ei. pe ntru ca dintr-o singurã bacterie sã fie create douã. Acest proces este numit mitozã. Pe mãsurã ce numãrul de mitocon drii creºte. care o iau lit eralmente la vale pe partea catabolicã a piramidei. Pentru a putea restaura nivelul energetic ºi vitalitatea corpului.Dacã forþãm organismul sã lucreze în condiþii de mare stres indiferent dacã este vorba de o alã diagnosticatã sau de un stres mental noi epuizãm cantitatea de ATP mitocondrial care a r trebui sã fie folositã pentru detoxifiere ºi vindecare. Dacã mitocondriile nu reuºesc sã revinã la nivelul lor de activitate anterior. Am asistat cu toþii la acest pr care se produce uneori într-un timp uluitor de scurt cu pãrinþii sau cu prietenii noºtri. dacã ne echilibrãm hormonii ºi dacã ne hrãnim cu SUPE -ALIMENTE. Ele îºi sporesc automat numãrul ºi activitatea dacã ne facem datoria de a elimina d in sistem deºeurilemetabolice ÎN EXCES. mitocondriile A U NEVOIE de asistenþa noastrã. noi trece m printr-un fel de barierã a timpului ºi experimentãm procesul de îmbãtrânire. 168 . a activitãþii mitocondr iale. Procesul de îmbãtrânire se accelereazã direct proporþional cu reducerea respiraþiei celulare. cu dezechilibrele hormonale ºi cu blocarea fluxului de b ilã datoritã pietrelor de la ficat. cu acumularea în þesuturi a deºeurilor acide. Încetinirea metabolicã conduce la un efect de platou.

iar profilul sãu energetic poate fi cu uºurinþã modificat datoritã stresului ºi sub influenþa dietei. mai exact în citoplasmã (cyt celulã. Personal. El este folosit în interiorul celulei. sau din sânge. Fluidul intercelular este alcãtuit din proteinele aflate în plasma sângel ui ºi se gãseºte în vasele de sânge. DAR CEEA CE ESTE ÎNCÃ ªI MAI IMPORTANT. În exces. În societatea în care trãim este imposibil sã ingerãm prea puþin sodiu. Un corp sãnãtos pãstreazã un raport echilibrat între sodiul ºi potas ingerat. acolo unde o ve gãsi pe una. Aceastã abordare este greºitã. toxicitatea ºi catabolismul sunt ca niºte boabe într-o pãstaie. cãci nu þine cont de ch estiunea EXCESULUI de toxicitate. El este însã ºi un conservant. plasma fluid). În cazul bolnavilor de Alzheimer putem adãuga ºi inactivitateacreierului datoratã privitului în exces la televizor ºi a reduceri i lecturilor. etc. inversarea procesului de îmbãtrânire din Pachetul informativ). Clorura de sodiu (sarea de bucãtãrie) are o importanþã particularã pentru discuþia noastrã le atã demitocondrii. aºa cum se predã de regulã în ºcolile de medicinã. potrivit cãreia deteriorarea neuronilor cerebrali ºi a fibr elor nervoase din organism este direct legatã de creºterea consumului de bãuturi rãcoritoare. precum ºi a acumulãrii de toxine acide în þesuturi. citiþi secþiunea Învingerea bolii Alzheimer. Atunci cândmâncãm însã alimente devitalizate ºi excesiv procesate. Este un fluid dinamic ºi viu. El conduce electricitatea atunci când se aflã într-o soluþie. sodiul devine o otravã. am o bãnuialã fermã. Bãuturile rãcoritoare (de tip cola. ÎN AFARA membranelor celulare (în fluidul extracelular) nu rãmâne decât cantitate redusã de sodiu. precum cea din fluidele intercelulare aflate în spaþiile dintre celule. ºi trebuie considerate ca fiind la fel de toxice ca ºi alcoolul. dar o cantitate insuficientã de potasiu. excesele hormonale care afecteazã în mod dramatic celulele Schwann ºi înveliºul de mielinã careprotejeazã fibrele nervoase. Pentru a afla mai multe în legãturã cu acest subiect. Mineralele ionizate marine racemizate reprezintã un rãspuns mult mai corect la deficitul de electroliþi.Sodiul ºi deºeurile Îmbãtrânirea. Existã însã foarte mu eni care suferã de simptome asociate cu un nivel redus de electroliþi. noi ingerãm o ca titate de sodiu ÎN EXCES. xxx) din sânge poate fi foarte uºor obþinutã cu ajutorul mi neralelor marine racemizate.) modificã dramatic pH-ul sângelui ºi al fluidului limfatic. Acest fluid NU este steril. dezechilibrând astfel balanþa acestor gemeni . Potasiul este fratele geamãn al sodiului. Medicina convenþionalã sol icitã o creºtere a consumului de sodiu în aceste cazuri. Eliminarea efectului Rouleau (vezi pag. Una dintre ele este c lorura de sodiu. le veþi gãsi ºi pe celelalte. În condiþii normale. Sodiul e ste un electrolit. Cu cât co nsumãm mai mult sodiu . Substanþele toxice sunt foarte variate. a metale lor grele (de tip mercur).

pentru a se putea menþine în viaþã. De aceea.ºi cu cât acumulãm mai multe deºeuri acide. RENUNÞAÞI la sare În condiþii normale. O dietã dezechilibratã SILEªTE organismul sã fure potasiu din celule. acest proces devine însã imposibil. Dacã toate sistemele sale sunt funcþionale. Sodiul în exces poate atrage dupã sine chiar moartea. Fiecare ion de po tasiu care pãrãseºte celula este înlocuit cu un ion de sodiu. organismul nu permite decât unui numãr mic de ioni de sodiu sã pãtrundã interiorul celulelor. Ionii de sodiu ºi de potasiu sunt încãrcaþi cu o sarcinã electricã pozitivã ºi nu diferã prea ca mãrime. Sodiul afecteazã de asemenea ech ilibrul hormonal. Corpul nostru depinde de acel proces pe care l-am numit alchimia biologicã pentru a-ºi acoperi nevoile metabolice. În condiþii de exces. el îºi poate produce singur subs tanþele de care are nevoie. activitatea mitocondriilor este blocatã. cu atât mai mare este pierderea de potasiu din celule. care sunt necesari în altã parte în corp. în 169 . El joacã un rol important în ciclul menstrual. vitalitatea dispare ºi pe mãsurã ce deºeurile met abolice se acumuleazã. EXCESUL de sodiu permite cu uºurinþã înlocuirea potasiului. Când ionii de sodiu invadeazã celulele. Aceastã legitate este datã peste cap dacã celulele sunt nevoite sã renunþe la o parte din cantitatea de ioni de potasiu de care dispun.

Medicina alopaticã forþeazã eliminarea fluidelor în EXCES din organism cu ajutorul diure ticelor. pãrul corporal se rãreºte. folosind minerale marine racemizate. Reducerea pãrul corp oral este un semn evident cã organismul se aflã pe o pantã descendentã. Eliminaþi sarea de la masã. dar este cu siguranþã unul din principalii fac tori contributori. PAC ºi sparanghel racemizat (Aspar -Max). greu ea persoanei se prãbuºeºte peste noapte. iar celulele canceroase nu iubesc nimic mai mult d ecât un mediu bogat în sodiu. Alte semne ale p esului sunt apariþia ciupercilor sub unghiile de la picioare ºi neregularitãþile tãlpilor. Edemele înseamnã ceva mai mult decât o simplã retenþie a apei. pentru a obþine orit. Aceastã retenþie a apei es te comunã în zonele situate la extremitãþi (mâini. Masele canceroase exportã ener negativã (vezi pagina xxx). Când rãmâne fãrã aceste rezerve. într-o stare foarte criticã. el va începe din nou sã creas cã (pe întregul corp). Efectele sãrii sunt insidioase. potasiul se pierde. Invazia sodiului în celule reprezintã echivalentul tãierii curentului electric în Jurass . Nu folosiþi NICIODATà diuretice în cazul edemelor! Înl ocuiþi aceste medicamente cu detoxifierea þesuturilor. ca sursã alternativã de combustibil. Cancerul reprezintã un câmp de energie extrem de puternic într-un mediu saturat cu sod iu. Acesta este mediul în care se produce auto-canibalismu l (audo-digerarea proteinelor muºchilor). foarte bogate în ioni mine rali ºi care nu au deloc nevoie de sare. Dacã veþi urma procedurile descrise în continuare. Pe mãsurã ce toxicitatea organismului creºte. al cãror corp cheleºte complet (în special picioarele). Tumorile ºi masele canceroase se înconjoarã cu un þesut saturat în ioni de sodiu. al unei slabe funcþionãri a inimii ºi al unei înceti niri a bunei funcþionãri arinichilor. glezne ºi tãlpi). În decursul procesului. N u dorim sã spunem cã sodiul este singura cauzã a cancerului. Pãrul este un canal crucial pentru d etoxifierea corpului. Vârstnicii ºi suferinzii de boli degenerative acumuleazã cantitãþi MASIVE de toxine în organ ismul lor. iar corpul este forþat sã îºi auto-digere propr iile proteine musculare ºi propriile grãsimi. iar omul ajunge numai piele ºi oase. Încã ºi mai bine ar fi dacã aþi folosi plante cultivate în grãdina personalã. picioare.organism se instaleazã boala. Mai bine dizolvaþi puþinã sare într-un pahar cu apã ºi adãugaþi-o la reþetã. Ele reprezintã un SEMN al unu i exces de proteine plasmatice toxice în þesuturi. Tumorile canceroase importã ºi condenseazã energia toxicã. Nu folosiþi niciodatã cantitatea de sare pe care o solicitã reþe tele de bucãtãrie. Rezistenþa pielii la deformaþii dispare ºi se instaleazã edemele. Acest lucru este co mun printre oamenii în vârstã.

iar generatoarele care produc aceastã energie sunt mitocondriile. mitocondriile devin mult ma i active. atunci aveþi probleme serioase. dinozaurii naturii virusurile cancerului SE ACTIVEAZÃ ºi preiau controlul asupra ADNului ºi ARN-ului. 16. Sarcina lor este aceea de a elimina organismele slabe din n aturã. Sodiul trebuie ELIMINAT din celule ºi înlocuit cu potasiul. 4. 128. Ele transportã sodiul în exces ÎN AFARA cel ulelor ºi a corpului. 256. a inductorului de ATP ºi a Inductorului Limfatic. genunchi rãniþi. noi devenim propriii noºtri sabotori! Apa BEV. 64. dacã sângele se scurge pe deget sau nu curge deloc. se multiplicã ºi produc ATP! Repolarizarea celularã precede întotdeauna producerea de ATP. Reþineþi. vindecarea este u n proces care necesitã energie. Polarizarea celularã ºi activarea mitocondriilor pot fi cu uºurinþã stimulate cu ajutorul maºinii Chi Gong. Virusurile nu pot prolifera în celulele noastre DECÂT dacã sistemul nostru de apãrare es te sabotat. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã ºi mineralele marine racemizate sunt EX TREM DE eficiente în procesul de detoxifiere a sodiului. Þesuturile inflamate ºi deteriorate ºi înc heieturile rigide se vindecã rapid dacã activitatea mitocondriilor este acceleratã. Când nu mai existã electricitate. 8. de un roºu ST . etc. Dacã vã înþepaþi degetul iar în locul ciupiturii nu apare o perlã distinctã de sânge. fiind solvenþi PERFECÞI datoritã potenþia lului de oxidoreducereridicat pe care îl au. multiplicându-se în interiorul celulelor. Rata lor de proliferare este ex ponenþialã (2. nu închis. Înþeparea degetului reprezintã o metodã foarte eficientã de stabilire a stãrii generale de sã ate. Incluzând sarea în dieta noastrã alimentarã. 32. de spat e sau de sinusuri. Existã numeroase cazuri în care aparatele amintite mai sus au vindecat dureri de dinþi. ia r detoxifierea este 170 . Atunci când sodiul din celule este înlocuit cu potasiul.).ic Park.

slabi. În schimb. obezii nu dispun de concentraþii ridicate de TAM. Oamenii sãnãtoºi au o concentraþie de TAM mult mai mare decât a oamenilor bolnavi. cu atât mai suplu veþi fi ºi cu atât mai mare va fi energia de care dispuneþi ! Pentru a înþelege mai bine acest fenomen. fagie care consumã (mãnâncã). din punct de vedere biologic. TAM genereazã foar te mult ATP. Oamenii bolnavi subclinic sau care suferã de boli degenerative au concentraþii redus e de TAM! La fel. sp re deosebire de TAA. În mod oficial. Sângele prea fluid ºi închis la culoare este un precursor al cancerului ºi indicã prezenþa efectului Rouleau. Douã elemente contribuie la acest lucr u: concentraþia ridicatã de TAM ºi dieta lor bogatã în alimente cu o energie orientatã cãtre dreapta. nici în ceea ce priveºte forma. lucru c are le ajutã sã suporte ore întregi temperatura redusã a mediului submarin. sau TAM. ei au o concent raþie foarte mare de TAA (þesut adipos alb). bolnavi. TAM este considerat responsabil pentru termogeneza fãrã tremurat . Deºi include cuvântul adipos . etc. aceste þesuturi sunt extrem de active. nici în ceea ce priveºte funcþiile sale.obligatorie. TAM este intens vascularizat. plini de energie . Copiii au concentraþii mult mai mari de TAM prin comparaþie cu adulþii. adicã de producerea de cãldurã în absenþa tremuratului. Creºterea procentajului de TAA în organism se face direct prop . Pielea japonezelor care trãiesc din scufundãri marine conþine concentraþii mari de TAM. constatãm cã ele sunt alcãtuite din: termo cãldurã. Tremuratul este o funcþie normalã a corpului care face parte integrantã din procesul de generare a cãldurii în condiþii de frig sau de stres foarte p uternic (de pildã. genic legat de produc re/generare. Cu cât aveþi o conce ntraþie mai mare de TAM. sau TAA (grãsimea normalã). La fel. Grãsimea maronie ºi mitocondriile Grãsimea maronie este direct asociatã cu vitalitatea ºi cu procesul de regenerare. iar alþii scheletici. TAM a fost d escoperit relativ recent. Culoarea maronie se datoreazã acumulãrilor masive de mitocondrii. oameni i care trãiesc ºi lucreazã într-un climat rece au mult mai mult TAM decât cei care trãiesc într-un climat ma i cald. În mod oficial. vã propun sã analizãm procesul fiziologic numit hiperfagie ter mogenicã. Dacã analizãm aceste cuvinte. oamenii supli au o concentraþie mult mai mare de TAM decât cei graºi. hiper peste medie. Ea ne ajutã sã înþelegem de ce unii oameni sunt graºi. La fel. grãsimea maronie este numitã þesut adipos maroniu. De aceea. TAM nu se amãnã deloc cu ruda sa mai bine cunoscutã. oamenii tremurã în timpul sau imediat dupã un accident grav). þesutul adipos alb.

exerciþiile aerobice ºi masajul limfei sunt la fel de importante. Clismele la f icat. Înotaþi cu regularitate în apa rece a oceanulu i. Nu intraþi însã prea brusc în apã. pierderea de TAM în rândul femeilor (d ar ºi al bãrbaþilor) este epidemicã! Simptomele premenopauzale apar astãzi cu 20 de ani ÎNAINTEA instalãrii m enopauzei ca atare! Simptome care altãdatã apãreau în jurul vârstei de 50 de ani sunt deja evidente la multe d in femeile care nu au împlinit 30 de ani. Dupã depãºirea momentului de apogeu anabolic. De asemenea. a unui râu sau a unui lac (ori pur ºi simplu în piscinã). cãci acest lucru poate provoca o paralizie temporarã sau c iar moartea. faceþi un duº RECE CA GHEAÞA! 171 . Aceastã spiralã escendentã începe de regulã pe la mijlocul anilor 20. de acumulare a EXCESELOR ºi de dezechilibru hormonal. pierderea de TAM se accelereazã. vitalitatea scade. În societãþile industriale. Folosirea precursorilor racemizaþi ai hormonilor stimuleazã producerea de TAM ºi inver seazã simptomele menopauzale ºi andropauzale la AMBELE sexe. Semnele ºi simptomele îmbãtrânirii apar într-o relaþie direct proporþiona reducerea concentraþiei de TAM. cel mai târziu la începutul anilor 30. obezitate a devine o problemã. antre namentul la frig este EXTREMDE benefic.orþional cu descreºterea procentajului de TAM. faceþi plimbãri prelungite ºi munciþi în grãdinã în zilele friguroase de iarnã. Alergaþi. FÃRà NICI UN FEL DE PERICOL. cu apariþia problemelor hormonale ºi cu acumularea de toxine în or ganism. Dupã baie. iar procesul de îmbãtrânire avanseazã dramatic. Obezitatea este unul din cele mai evidente SEMNE de încetini re a procesului metabolic. cum sunt Statele Unite. îmbrãcaþi cât entru a stimula producerea de TAM ºi fortificarea sistemului imunitar.

dar mesajul lor trebuie înþeles. Pentru pacient. Un alt raport condamnã mamogramele. Dacã doriþi sã vã recãpãtaþi viaþ i. fãrã sã þinã cont de condiþiile de mediu.Terapia mea favoritã constã în practicarea exerciþiilor aerobice în aer liber. De aceea. Când veþi atinge din nou acel moment. majoritatea acestor studii sunt falsificate. Nu vã feriþi sã-i contemplaþi pe cei bolnavi sau morþi! Studiile medicale Oamenii cred orbeºte în sfaturile medicilor. sau cel puþin o suferinþã nedreaptã. vã veþi putea considera din nou tânãr! Preambul: capitolul urmãtor vã va ªOCA! Veþi afla din el DE CE chelesc femeile ºi bãrbaþii se poate face în legãturã cu acest fenomen! Veþi descoperi de asemenea relaþia care existã între anumite uleiuri alimentare ºi virusul HIV/SIDA. contribuie la creºt rea þesuturilor musculare (care conþin mai multe mitocondrii decât grãsimea) ºi echilibreazã niv elul de zahãr din sânge. Autorul afirmã cã cercetãtorii au falsificat timp de mai bine de un deceniu stud iile referitoare la cancerul mamar. Sãnãtatea ºi longevitatea sunt daruri pe care le putem primi numai dacã ne asumãm responsabilitatea de a ne informa ºi de a acþiona în mod conºtien t. aceºtia cred cu naivitate în c redibilitatea studiilor medicale. Dar mai presus de orice. nu cãdeþi în capcana in ventãrii de motive pentru a explica de ce nu aplicaþi tehnicile indicate aici. Am în faþã un articol de ziar care se numeºte Falsificarea cercetãrilor medicale referitoar e la cancerul mamar . Asemenea rapoarte sunt înspãimântãtoare. ETVC stimuleazã producerea de TAM. Din pãcate. treceþi la treabã ºi experimentaþi ºi dumneavoastrã miracolul pe care l-am experimentat personal. La rândul lor. Scuzele nu þin de cald. efectele sunt mult mai dramatice. Vã asigur cã este minunat sã te simþi la 53 de ani ca la 19! Capitolul 25 . faceþi eforturile necesare în acest scop. afirmând cã provoacã leziuni la nivelul þesutur ilor mamare ale femeilor. Învãþaþi sã gândiþi studiile ºtiinþifice ºi experþii nu vã vor putea salva atunci când vã veþi afla la nevoie esta este motivul pentru care citiþi aceastã carte. încãlzeºte corpul cãruia îi este frig. fãrã sã port a eva decât un ºort indiferent dacã afarã este varã sau iarnã! Exerciþiile LA RECE stimuleazã c lesc mintea sã se focalizeze mai bine. cãci aceastã naivitate îl poate costa viaþa. Stimulaþi prin orice mijloace producerea de TAM ºi vã veþi întoarce astfel la apogeul anab olic pe care l-aþi trãit cândva.

dar este totuºi acceptatã ca inevitabilã dacã este o moºtenire de familie . experþii greºesc! Chelirea nu este nici ine vitabilã nici geneticã. pe piept. de reducerea producþiei de ATP. de acumulãrile EXCESELOR de toxine din þesu turile pielii capului. Ca de obicei. La fel ºi subþierea firelor de pãr. ortul deficitar de oxigen. Ea depinde de dieta noastrã alimentarã greºitã. Foliculele firelor de pãr dintr-un scalp toxic mor sa u intrã într-o stare de hibernare! 172 . de dezechilibrele hormonale.Chelia ºi uleiurile alimentare Am pãr pe picioare. Exper afirmã cã acest fenomen are o naturã geneticã. ºi în nici un caz nu trebuie sã rãmânã permanentã. Chelirea ste detestatã de oameni. dar nu ºi pe cap! Unchiul Ross Chelirea este un SEMN de îmbãtrânire prematurã.

ajungând sã respingã aproape complet untul. grãsimea ºi ouãle. Producãtorii l-au numit oleomargarinã. Aproape tot ce ni se spune în legãturã cu uleiurile ºi grãsimile alimentare este greºit. Tot ul este o manipulare ºi o minciunã. De data aceasta. Pe la începutul anilor 60. Foarte puþini oameni mai mâncau unt. margarinã. O scurtã istorie a uleiurilor Începând din anii 30. vocabularul americanilor s-a îmbogãþit cu noi cuvinte semnificative. pentru a înlocui pe deplin grãsimile solide precum untul. A sosit timpul sã ne trezim. uleiul din seminþe de bumbac a devenit principalul ulei dietetic l ichid folosit casubstitut pentru grãsimi precum untul ºi osânza. guta. Pe la sfârºitul anilor 60. Rezultatul? O veritabilã explozie a bolilor degenerative ale inimii în rândul americanilor. osânza ºi ole rgarina. În timpul celui de-al D oilea Rãzboi Mondial. la loc de cinste fiind puse margarinele lichide ºi semi-hidrog enate. Curând. . la care s-a adãugat clorurarea ºi fluorurarea apei potabile. iar prin anii 50 când eu eram copil margarina a devenit un subs titut al untului acceptabil. precum nesa turat ºi polinesaturat. care au înlocuit uleiul d n seminþe de bumbac. Cât despre osânzã. Uleiurile din seminþe de bumbac. Populaþia a fost înspãimântatã prin toate mijloacele. dar dieteticienii s-au concentrat acum pe un nou cuvânt: sãnãtatea! Uleiul din so ia a devenit sinonim cu sãnãtatea ºi cu miºcarea pentru sãnãtate prin alimentaþie! Renunþarea la grãsimile naturale precum untul. Zilele de glorie ale grãsimilor solide au apus. margarina se afla la apogeu. deºi erau mai scumpe. infarctul ºi cancerul. principalul lor cap de pod fiind Teoria Colesterolului care stã la baza Bolilor Cardiovasculare. Experþii ºi mas-media au atacat din toate puterile untul ºi osânza. Mentalitatea specificã rãzboiului i-a dete rminat pe oameni sã accepte margarina. în alimentaþia lor au fost introduse un ulei încã ºi mai sãnãtos ºi o margarinã încã ºi mai gustoasã. pe rafturile supermarketurilor a apãrut uleiul din BOABE DE SOIA. de porumb ºi de ºofrãnaº era u încã folosite pe scarã largã. osânza ºi uleiul de cocos a devenit mai p rofundã ºi mai argumentatã ca oricând. în schim b. inclusiv în tot felul de alimente procesate. Dacã veþi mânca uleiurile recomandate de experþi aveþi toate ºansele sã cheliþi ºi sã suferiþi de boli erative precum artrita. problemele cardiace.Toxicitatea ºi congestionarea scalpului sunt asociate cu consumul anumitor uleiuri alimentare. americanii au avut parte de o altã schimbare fundamentalã în dieta lor legatã de uleiuri ºi grãsimi dietetice. Pe scena alimentaþiei au apãrut uleiurile de porumb ºi de ºofrãnaº. aceasta nu mai era consuma tã decât de cei foarte sãraci. uleiul din seminþe de bumbac a fost hidrogenat pentru a crea un substitut al untului solid la tempe ratura camerei. sau pe scurt.

El a fost vocea strigând în deºert. con siderat o problemã geneticã . Un alt fenomen. Carey Reams. Singurul om care a observat cã se pet rece ceva a fost dr. NICIDECUM una dieteticã. ignorând complet modificãrile dietet ice introduse în ultima vreme. indiferent de vârstã. cãrora li se face foarte multã recl amã inclusiv în zilele noastre. Spre exemplu. secundar. Tr. Una din marile plãceri ale experþilor este aceea de a ne ameþi cu cuvinte ºi expresii co mplicate. a fost cel al chelirii . Pentru a înþelege mai bine ceea ce dorim sã explicãm. pe care l-au ignorat. Odatã cu apariþia noilor uleiuri sãnãtoase ºi a margarinelor uºoare. 173 .Experþii au aruncat vina pe grãsimile saturate naturale ºi pe colesterol pentru proble mele cardiovasculare ºi pentru incidenþa în creºtere a bolilor degenerative. ori grãsimi saturate ºi nesatu rate. priviþi cât de numeroºi au devenit astãzi tinerii afectaþi de che lire. specialist în domeniul agricol. ca fiind extrem de sãnãtoase ºi indicate pentru curãþarea arterelor de colesterol. vã propun sã vã familiarizaþi cu urmãto ermeni: 13 N. aceºti termeni nu au nici o semnificaþie. sau tinerele cu pãrul subþiat! Nu mai ascultaþi aceste cuvinte complicate. Pentru omul mediu. precum omega 3 ºi omega 613. acizi graºi cu lanþul scurt sau lung. ambele sexe au început ere de chelire ºi de subþierea pãrului. Uleiuri nesaturate aflate în mãsline ºi peºte. Ele au fost concepute numai pentru a vã menþine într-o stare de confuzie. Mult mai semnificative sunt efectel e îmbãtrânirii premature.

iar pãrul lo r cade sau se subþiazã. lutinin lipici din proteine vegetale. Observaþiile lui Tom mi-au permis sã rezolv vechea problemã care l-a preocupat timp de 30 de ani pe dr. cunoscutã sub numele de Fabale. Placã masã de colesterol depusã pe pereþii interiori ai arterelor. Includ resturi de celule moarte. hem sânge. Hialinizare infuzie normalã de hialinã. hialinizãrii ºi infiltrãrii lipidelor (grãsimilo r) în zona interioarã a pereþilor arteriolelor. Cheia misterului se aflã în domeniul agricol. Peretele interior arterial. cel mai interior din cele trei straturi care alcãtuiesc peretele Hialinã substanþã care stã la baza degenerãrii amiloide. Reams. dar cel care mi-a deschis cu adevãrat ochii a fost prietenul meu. Aterosclerozã epun blocuri ateromatoase.Arteriosclerozã îngroºarea pereþilor arteriolelor (arterelor mici). formate în þesuturi în timpul stãrilor patologice (b olilor). constatãm cã ea conþine urmãtorii termeni: phyt din plante. PHG este o moleculã proteicã mare care are capacitatea de a aglutina sângele uman. Reams era sigur cã existã o legãturã între soia alimentarã. dar anormalã în orice alte þesuturi. este depozitatã în filtrele glomer lor rinichilor. Tom mi-a vorbit de o familie ciudatã de plante. formând un fel de tunicã Legãtura cu soia Dr. Uleiul de soia ºi PHG-ul Uleiul ºi laptele de soia (tofu) conþin o substanþã toxicã numitã phyto-hema-glutininã. Carey Reams mi-a vorbit deseori de incidenþa în creºtere a chelirii. Tom Mahoney. Ela observat cã dacã vacile sau oile pasc pe un câmp de soia. . orice modificare la nivelul celulelor sau al spaþiilor extrace lulare care presupune o depunere de hialinã. este consideratã normalã în matricea cartilagiilor . formã simplã de arteriosclerozã în care pe pereþii interiori ai arterelor se Depozite ateromatoase degenerarea pereþilor arteriali din cauza infiltrãrii lipidelo r. datoratã în principal î oºãrii fibroase a þesuturilor conective ale acestor pereþi. sãnãtatea lor se deterioreazã rapid. chelire ºi procesul de îmb e. Dacã analizãm expresia. Amiloid depozite anormale de hialinã. sau P G. deºeuri toxice ºi depozite de calciu.

blocând astfel capilarele fine a e ochilor. cantitatea consumatã. Soia ºi digestia Soia interfereazã cu digestia normalã. PHG determinã încetinirea circulaþiei sângelui ºi coagularea acestuia. PHG blocheazã celulele T ale sistemului imu nitar ºi influenþeazã negativ sistemul nervos central ºi pe cel periferic. a combina într-o masã ! Efectul Roulea rezintã un bun exemplu de aglutinare. La fel ca în cazul oricãrei otrãvi sistemice. Un alt membru faimos al familiei Fabalelor sunt arahidele. Uleiul din soia ºi toate produsele pe bazã de soia sun t bogate în PHG.A aglutina înseamnã a lipi . inducând efectul Rouleau. Mulþi oameni nu pot dig era untul din arahide. a determina o aderare . urechilor ºi SCALPULUI. care afecteazã astãzi mai bine de 85% dintre americani. Prin 174 . S-a constatat cã PHG ucide ºobolanii! Este o substanþã otrãvitoare pentru toate fiinþele vii . Modificã activitatea hormonalã ºi o influenþe azã pe cea endocrinã ºi exocrinã. încetinind astfel funcþionarea organelor vitale. Este unul din principalii factori contributori ai efectului Rouleau ( sânge îngroºat). Boabele de soia produc gaze ºi dezechilibreazã bi ochimia corpului. El se combinã cu impu ritãþile din sânge ºi formeazã aºa-zisa placã de pe pereþii arteriolelor. perioada de expunere ºi predispoz iþia individualã sunt principalii factori care indicã toleranþa la soia. chiar dacã uleiul ºi proteinele acest ei plante sunt extrem de toxice pentru organismul uman! Efectele PHG-ului din soia sunt cumulative .

cloraminele ºi fluorul. naºtere unui . în vederea oxigenãrii ªI a transferului de energie. cl orul este extrem de acid (pH între 2 ºi +2) ºi este folosit pentru a ucide bacteriile. ele NU sunt absorbite direct de capilarele sângelui. pre cum clorul. încetinind fluxul sanguin ºi alimentarea cu oxigen. Apa de la robinet halogenatã (cloruratã ºi fluorura eacþioneazã cu uleiurile alimentare ºi cu alte deºeuri care circulã prin sânge. Spre deosebire de proteine ºi glucide. de unde este trimiscãtre restul corpului. Pe de altã parte. precipitatele formeazã placa ce sufocã inima ºi înfometeazã firele de pãr. Soia reacþioneazã cu toxinele ºi produsele chimice din sânge. cã placa nu este greu de eli minat din organism prin folosirea produselor ºi a programelor recomandate în aceastã carte). Aceste precipitate s unt câmpuri energetice încãrcate electric care se agaþã de pereþii arterelor coronare din jurul inimii. ea poate migra pânã în zona gâtului ºi a capului. Lipidele (uleiurile ºi grãsimile) sunt absorbite de capilarele limfatice numite lact eale. Împreunã. Inima pompeazã apoi sângele cãtre plãmâni. Douã plante din categoria Fabalelor care provoacã probleme serioase pe termen lung a nimalelor care pasc sunt trifoiul ºi lucerna. Lactealele conduc cãtre niºte vase mai mari care se varsã în cele de sânge la nivelul venelor subclaviene care se golesc în ven a clavã superioarã. lucerna ºi trifoiul. PHG-ul din soia reacþioneazã cu mineralele din sânge ºi cu gazele dizolvate în acesta. care nu este altceva decât o combinaþie între aceste produse (de remarcat. Hidroxidul de sodiu (leºia) este exact substanþa pe c are o folosea bunica la fabricarea sãpunului ei. 40% din sângele care pãrãseºte inima alimenteazã capul prin intermediul arterei carotide. înainte ca el sã revinã în partea stângã a i ii. dând naºtere unor substanþe care seamãnã cu depunerile de pe vana di n baie. Hidroxidul este folosit p entru a ridica pH-ul astfel încât apa prea acidã sã nu ucidã oamenii. Când o bucatã de placã se desprinde ºi formeazã un cheag. pentru a fi purificat. Aceste ierbur i au o orientare diferitã a rotaþiei moleculelor lor prin comparaþie cu soia. Municipalitãþile folosesc substanþe chimice precum hipocloritul de sodiu (hidroxid de sodiu + clor)pentru a trata rezervele de apã potabilã. Aceasta nu conþine însã aproape deloc PHG. ele alcãtuiesc placa arterialã! Formarea plãcii provoacã deteriorarea pereþilor interiori ai arterelor ºi apariþia cheagur ilor. Vacile. Ele se pot dovedi uneori letale. ºi provoacã balonarea rumegãt oarelor. prin care sângele este returnat cãtre inimã pe partea dreaptã a acesteia. de pildã atunci când folosim un sãpun de leºie pentru a spãla într-o apã durã. caii ºi oile cautã de regulã ierburi care conþin proteine ºi zaharuri necesare creºterii.comparaþie cu soia. dând naºtere plãcii. precipitând. Alt exemplu din f amilia Fabalelor este lintea. între altele. Abia DUPÃ acest ciclu ajunge sângele în fi cat. Este o substanþã extrem de alcalinã (pH 12). Între timp. arahidele nu conþin decât o cantitate micã de PHG.

Deºeurile ajung pânã la capilarele EXTREM DE INE care hrãnesc posteriorul ochilor. Sub formã de frunze u scate ºi mãcinate. lucerna nu provoacã probleme. obosealã cronicã. cirozã. Proteinele plasmatice care scapã în spaþiile extracelulare blocheazã la rândul lor capilarele limfatice. Eliminarea deºeurilor aci de din organism determinã regenerarea pãrului. 175 . Germenii de lucernã Germenii de lucernã sunt un produs vegetarian extrem de popular. care începe din nou sã creascã. aceºtia ar trebui evit aþi la fel ca ciuma! Pacienþii bolnavi de cancer nu ar trebui sã mãnânce NICIODATÃ germeni de lucernã. ochi. etc. urechi. Oamenii care au probleme cu sistemul imunitar sau cu ficatul (bolnavii de SIDA. inima poate suferi un atac de cord. Ceaiul de kombucha ºi GH3-ul sunt douã remedii ideale în aceastã direcþie. urechilor ºi scalpul. creând produse toxice ÎN EXCES care alimenteazã celu lele canceroase. îngustân arotida care alimenteazã creierul ºi capul în ansamblul sãu. blocându-le. foliculii pãrului ºi fibrele nervoase. dar ascund un per icol. hepatitã. Pe de altã parte. dacã oxigenul din sângele care aprovizioneazã inima est e insuficient din cauza plãcii. generând noi probleme pent ru scalp.atac cerebral. deºeurile toxice se depun pe pereþii arterelor. cãci ac ia streseazã ficatul. Chelirea ºi albirea pãrului sunt SEMNE clare de deteriorare.) ar trebui sã evite la rândul lor germenii de lucernã. Cât despre germenii vii . adãugate în alimentaþie. Când sângele ajunge în zona gâtului. mononucleozã. Ei conþin niºte fitotoxine extrem de puternice care slãbesc sistemul imunitar. întrucât ac slãbesc puternic sistemul imunitar.

înm gazinându-ºi deºeurile toxice în grãsimea corporalã. insectele aproape cã nu se ating de aceastã plantã. adicã o cantitate insuficientã de oxigen ºi de substanþe nutritive care ajunge la aceste organ e. Puþini oameni ºtiu cã boabele de soia au fost modificate genetic pe la mijlocul anilor 50 printr-un proces inocent numit iradiere. Reþineþi: energia nu se pierde niciodatã. capsulele SOC ºi clismele la ficat deblocheazã receptorii ºi eliminã surplusul de toxine. Cât despre pãrul alb. Soia înmagazineazã o energie toxicã în uleiul sãu. De altfel. soia creºte pe solurile toxice ºi suportã de m inune aerul poluat. bãtãturile. cum ar fi sindromul bâþâitului. Dincolo de aceste probleme se ascund marile acumulãr i de proteine plasmatice toxice ºi dezechilibrele hormonale. La fel ca ºi canola. Foliculii pãrului reprezintã canalele prin care se realizeazã alimentarea firelor de pãr . dublatã de un exces de toxine ºi o blocare a receptorilor hormonali ºi neuronali. tot ce face ea este sã-ºi schimbe forma. reprezintã o problemã GR AVÃ ºi un avertisment serios.Bolile ocazionale nu reprezintã o problemã. urechile ºi chimioterapia Glaucomul. Încetinirea creºterii pãrului ºi a unghiilor reprezintã un SEMN al reducerii activitãþii metabolice. Din fericire. Este vorba de aceiaºi oameni care au promovat vaccinurile ºi au inventat Teor iile Germenilor ºi . cu scopul de a CREªTE conþinutul în ulei al plantelor ºi de a crea mutanþi care sã creascã pe solurile toxice. îndeosebi a celui de pe picioare. Pierderea pãrului de pe corp. Produse precum Nugestrine II. degetele deformate ºi tulburãri ale þesuturilor conjunctive ºi nervoa re conduc la senzaþiile de arsuri specifice. Alte informaþii legate de soia Boabele de soia nu seamãnã cu alte boabe. ei aunevoie de o bunã circulaþie a sângelui ºi limfei. astfel încât organismul se poate regenera singur. Proteinele din soia au cãi energetice puternic orientate cãtre stânga ºi nu ar trebui co nsumate niciodatã. oamenii procedeazã exact la fel. Subþierea pãrului nu este altceva decât o altã formã de che ire. Soia este o plantã toxicã! Din pãcate. este una din cele douã plante principale crescute la scarã industrialã pentru uleiul din seminþele sale. În acest scop. Interese de grup puternice au avut grijã ca guvernul corporatist sã susþinã financiar cerc etãrile asupra soiei. Ele atestã faptul cã sistemul nostru imunita r funcþioneazã ºi cã organismul nostru ªTIE când apar dezechilibrele. Ochii. Acumularea deºeurilor genereazã probleme la nivelul picioarelor. De p ildã. ele pot fi cu uºurinþã INVERSATE. retinita ºi degenerarea macularã au aceleaºi cauze ca ºi cãderea ºi albirea pãrulu . acesta vorbeºte de la sine. Totally Male.

Pe cât de benefic este în exterior. Uleiurile industriale nu au ce cãuta în corpul uman! Pe de altã parte. uleiul de arahide este un ulei interesant. unt sau osânzã într-o tigaie. îndeosebi dupã r . ceea ce nu-i împiedicã pe indu striaºii de astãzi sã îl adauge în MII de alimente procesate (citiþi etichetele de pe produse ºi convingeþi-vã!) Soia a ajuns sã înlocuiascã chiar produsele lactate ºi cele pentru sugari. 176 .Colesterolului. În schimb. Uleiul de soia este un ulei industrial prezentat astãzi ca ulei alimentar. veþi observa cã acestea se sub uleiurile de soia ºi de canola se îngroaºã prin încãlzire. Uleiurile lipicioase ºi îmbolnãvirea oamenilor Natura toxicã a soiei este cunoscutã de foarte multã vreme. pe atât de dãunãtor este în interior. producând radicali liberi. a cãrui temperaturã este de 36o. rezultatul nu poate fi decât unul singur: boala. Dacã încãlziþi ulei de mãsline. Soia se oxideazã imediat în organism. devenind gumoase. Edgar Cayce îl recomand a pentru masarea pielii. în interiorul corpului poate declanºa un adevãrat iad. Dacã introduceþi aceste uleiuri într-un corp uman. Proteina din soia este o otravã. Prea puþin i-a pãsat acestui cartel al soiei de efectele pe termen lung a l plantei asupra sãnãtãþii oamenilor. Ei aveau nevoie de recolte care sã creascã pe solurile tratate chimi c ºi îngrãºate cu fertilizatori sintetici.

este foarte bogat în PHG. Tofu nu ar trebui NICIODATÃ consumat de b lnavii de cancer aflaþi în proces de recuperare! NOTÃ: 99% din capsulele cu vitamina E conþin ca purtãtor u leiul de soia. Fitaþii provoacã mari dezechi ibre ale mineralelor. Nu sunt la fel de toxice ca ºi uleiul. Alimentele bogate în tripsinã alimenteazã inclusiv celulele canceroase! În plus. Vã recomand în locul acestuia uleiul din germeni de grâu.Cel mai bun ulei alimentar este cel de mãsline. soia este bogatã în fitaþi. pielea ºi înveliºul de mielinã care protejeazã fibrele nervoase. ºi deci toxic. care conþine PHG. Evitaþi însã uleiurile din poru mb. Tofu (laptele din soia) este o bãuturã extrem de popularã printre vegetarieni. Mamele sunt nevoite sã apeleze la produsele pe bazã de soia din cauza intoleranþei copiilor lor la . Din pãcat e. dar au o ener gie orientatã cãtre stânga ºi nu sunt foarte folositoare. tendoane le. Contaminarea cu metale grele este de zece ori mai mare în aceste produse decât în boabele propriu-zise de soia. Cercetãrile fãcute asupra cobailor de laborator ºi copiilor care consumã soia au scos în evidenþã tulburãri ale þesuturilor conjunctive la aceºtia. muºchii. ºofrãnaº ºi seminþe de bumbac. accele reazã procesul de îmbãtrânire ºi deterioreazã þesuturile conjunctive. susan ºi in sunt recomandabile. dar tot ei firmã ºi cã toate glucidele sunt la fel. fãcându-le chiar mai nesãnãtoase. întrucât conþin cantitãþi mari de tripsinã. Uleiul de mãsline este obþinut dintr-un fruct mãslina! Dacã însuºi Iisus îl consuma. fãcând din ele o adevãratã ameninþare pentru s gari. Extragerea proteinelor ºi uleiurilor din boabele de soia se face cu ajutorul unor SOLVENÞI chimici extrem de periculoºi. Oamenii de ºtiinþã susþin cã o proteinã este o proteinã. Fitaþii priveazã organismul de zincul necesar pentru a-ºi proteja pancreasu l ºi pentru a-ºi întãri sistemul imunitar. Toate substanþele au o semnãturã energeticã inclusiv proteinele. Soia este o otravã! Produsele pe bazã de soia pentru sugari sunt produse de sintezã care provoacã mari pro bleme pe termen scurt ºi lung copiilor. iar soia are cel mai mare conþinut de fitaþi din toate plantele studiate vreodatã. sãruri ale acidului fitic. cartilagiile. o substanþã dãunãtoare care inhi ia ºi mãreºte pancreasul. Consumul regulat de tofu afecteazã sãnãtatea pe termen lung. Chiar mai bun decât vitamina E în ceea ce priveºte activitatea antioxidantã este PAC. Mulþi oameni întreabã: Bine. Temperaturile ridicate folosite pentru preluc rarea soiei deterioreazã proteinele. Veg etarienii care consumã soia ºi tofu sfârºesc mai devreme sau mai târziu prin a suferi de degenerarea þesuturilor conjun ctive ºi de acumulãri ale toxinelor. dupã care urmeazã cel de floarea soare lui. ligamentele. Proteinele din soia sunt extrem de greu de digerat. dar ce se întâmplã cu proteinele din soia? Rãspunsul meu este vitaþi pe cât posibil. este evident cã m consuma ºi noi! Uleiurile din nuci. afectând oasele.

Nu trece o sãptãmânã fãrã ca sã-mi trimis un nou studiu cu privire la miracolul soiei . Rotenonul este obþinut din boabele de soia. În cazul adulþilor. Nu aveþi decât sã-i deþi pe experþi. confirmarea digestiei proaste. a distruge ºi este Grãdinarii au aflat de la experþi cã rotenonul este foarte folositor! Este suficient sã citeºti însã eticheta produsului pentru a afla cã trebuie sã te fereºti chiar ºi sã inspiri acest praf. aceastã convingere este ucigãtoar . 177 . Rãdãcina cuvântului înseamnã t cea care dã numele speciei din care fac parte boabele de soia. dupã care urmeazã laptele de caprã ºi reþeta oferitã la pagina xxx. ignorând logica ºi bunul simþ.lactozã. Este folo sit de asemenea pentru otrãvirea peºtilor nedoriþi în lacurile din întreaga Americã de Nord. Alegerea vã aparþine. Toatã lumea îmi cere sã dezbat pe larg problema. peºtii ºi insectele Rotenonul este folosit de grãdinarii organici ca pesticid organic natural . Rotenonul. Intoleranþa copiilor la alimentele cu adevãrat hrãnitoare dispare dacã sugarii sunt hrãniþi cu DiSorb Aid ºi puþinã Yucca. Vã asigur cã pe termen lung. Dezbaterea problemei Sunt perfect conºtient de faptul cã ceea ce am scris în aceste pagini se opune în totali tate sfaturilor experþilor referitoare la beneficiile consumului de soia. Puteþi crede orice doriþi. a acumulãrilor de toxine ºi a dezechilibrelor hormonale se manifestã sub forma alergiilor. dar nu este nimic de dezbãtut. Laptele matern este cea mai bunã soluþie. Îm are rãu.

ingeraþi PHG care vã îngroaºã sângele ºi vã pune în pericol sistemul imunitar l nervos. de unde afecteazã sistemul imunitar. Rezultã astfel un concentrat de glicocid (glic înseamnã dulce. Acelaºi proces se petrece ºi în cazul oamenilor care c onsumã soia. Adevãrul este cã ei nu au habar (ºi probabil cã nici nu le pasã) care este c antitatea sigurã pentrufiinþa umanã. Glicoli a este procesul prin care mitocondriile produc moleculele energetice de ATP (glic dulce. Rezultã astfel un glicerol lichid extrem de dulce ºi de si ropos. Dacã un singur ppm poate ucide toþi peºtii dintr-un lac. rotenonul este imediat absorbit de membranele mucoase. O singurã inspirare de rotenon este ca ºi cum ai primi un pumn în sistemul nervos central ºi în cel periferic. toc mai pentru cã au fost iradiate ºi modificate genetic în acest scop. Boabele de soia sunt extrem de bogate în proteine alcãtuite din glicinã. Aceste molecule au în plus ataºatã ºi o moleculã de alcool. Procesele industriale concentreazã glicina printr -un proces numit hidrolizã. calculele experþilor în ceea ce priveºte siguranþa acestui produs pentru fi inþa umanã sunt cam nesigure. în efo tul ei de a-i avertiza pe oameni asupra pericolelor pesticidelor. dar dureazã ceva mai mult! Deversat în lacuri. Glicoziþii din rotenon paralizeazã muºchii. . insectele paralizeazã! Aceastã substanþã inocentã obþinutã din BOABELE DE SOIA blocheazã comp sistemul nervos ºi musculatura insectelor. Vã sugerez sã citiþi lucrãrile ei: Primãvara tãcutã ºi Viitorul fur Ori de câte ori mâncaþi ulei de soia. vã puteþi imagina ce pot face 3 grame. adicã în glucoza stocatã în muºchii noºtri. cid înseamnã moarte prin împiedicarea glicolozei). Experþii înºiºi afirmã cã su nt suficiente 3 grame de rotenon pentru a ucide un om de 75 de kilograme.500 de ori mai multe ppm. care conþin de 7. lizã a divide) .Dacã este inhalat. rãdãcina apare ºi în termenul e glicogen. Evitaþi acest produs! Proteinele dulci Glicina este unul din cei aproximativ 23 de aminoacizi care alcãtuiesc acele molec ule mai mari numite proteine. rotenonul provoacã o serie de modificãri metabolice care îi împiedicã pe peºti sã extragã ENERGIA de care au nevoie din substanþele nutritive! Rotenonul poate ucide T OÞI peºtii dintr-un lac dacã este deversat într-o proporþie de numai o parte la un milion (ppm). Un sfert de kilogram de rotenon este echivalentul a 60. Saponificarea (procesul prin care bunicele noastre îºi obþineau sãpunul lor din leºie) est e procedeul folosit la concentrarea glicinei. Împotriva lor a luptat toatã viaþa Rachel Carson.000 ppm. în cazul unui om? Dupã cum vedeþi. În numai câteva secunde. Este foarte revelator sã privim o insectã stropitã cu pulbere de rotenon (PHG). ajungând în limfã ºi în sânge.

Acesta este unul din motivele pentru care are un gust atât de neplãcut. Un alt dezavantaj al procesului de distilare este concentrare a substanþelor volatile otrãvitoare. îndeosebi cea distilatã. Apa BEV nu poate fi transportatã în recipiente din plastic sau procesatã prin filtre d e carbon. Apa îmbuteliatã în petu din plastic. inclusiv conductele de apã din PVC. Degenerarea vaselor de sânge ºi formarea plãcii fac parte integrantã di cest scenariu. pe care le dizolvã. Rezultat ul este îngroºarea sângelui. Alcoolii ne distrug celulele ºi atacã înveliºul de mielinã care ne protejeazã fibr ele nervoase. Dacã molecula de soia este supusã unui proces de încãlzire în prezenþa unor compuºi organici precum cei din sângele nostru. motiv pentru care le stocheazã în þesuturile uºoare ºi în grãsimi.Sufixul ol la sfârºitul unui termen chimic înseamnã cã avem de-a face cu un alcool. care blocheazã capilarele. întrucât reacþioneazã cu plasticizanþii ºi cu lipiciurile. ea genereazã producerea unor rãºini termoplastice . Industria chimicã foloseºte pe scarã largã glicerolul numit glycine-max. 178 . Alcooli i sunt excelenþi solvenþi ne-polari¸ ceea ce înseamnã cã dizolvã substanþele grase precum cele din m ranele noastre celulare. este plinã de izolaþi desprinºi din plasticul sticlelor. pe care îl utiliz eazã ca solvent ºi ca plasticizant în producerea a sute de articole din plastic. Nu uitaþi însã cã acest proces este foarte le derulându-se pe parcursul mai multor ani de zile! Corpul nu poate tolera aceste rãºini.

Morfina este obþinutã din opiu ºi dã peste cap sistemul nervos central. morfin a. Pe piaþã a apãrut recent o carte dedicatã miracolului soiei. Evident. morfina ºi atropina Glicoziþii (rotenonul) din boabele de soia provoacã reacþii fiziologice deopotrivã la an imale ºi oameni. care credeþi cã poate fi influenþa ei asupra oamenilor (omnivore). Atropina este obþinutã din belladonne (o familie de plante). proteine din s ia ºi tofu punct! Notã: interese puternice ale cartelului soiei. Digitalis este un glicozit obþinut din degeþelul roºu. uºor digerabilã! Evitaþi alimentele care conþin ulei de soia. dil atã pupilele ºi este extrem de reactivã în organism. O puteþi gãsi pe rafturile din oricare din supermarketurile din apropierea dumneavoastrã. Experþii susþin cã nu existã nici o deosebire în re o substanþã realã ºi una de sintezã. dar nimeni nu o eliminã din alimentaþie. Iatã ce scrie pe ea: Nu conþine soia. puternic susþinute de guvern. pentru a beneficia l a rândul lor de o hranã fãrã soia. Toate cele trei substanþe. Într-adevãr. Este foarte uºor digerabilã . care consumã câte puþin din hrana am belor categorii de animale descrise mai sus? Poate cã oamenii ar trebui sã-ºi aleagã un model de pedigriu canin. acea parte a sistemului nostru nervos asupra cãreia NU avem nici un control direct precum muºchiul inimii. opiul. c itatele din nenumãraþii experþi abundã în ea. Ea afecteazã controlul muscular. Dimpotrivã. Ea mo dificã rãspunsul la semnalele electrice ºi provoacã paralizia sistemului nervos parasimpatic. atropina ºi digitalisul. Glucoziþii sint etici au ºi alte efecte secundare importante asupra pacienþilor trataþi cu ei. ea este promovatã de cãtre experþi ca fiind alimentul perfect . Implicaþiile acestor cuvinte ºi cele ale anunþurilor publicitare transmise la televizi une în data de 6 ianuarie 1994 sugereazã existenþa unei probleme legate de proteinele din soia în alimentaþia câinil or. au împied . muºchii respirato rii ºi cei intestinali. sunt droguri controlate de stat care au fost izolate ºi concentrate. soia provoacã probleme degenera tive extrem de grave la oameni. Oare aºa sã fie? Soia ºi hrana pentru câini Am în faþã o etichetã de pe cutia uneia dintre cele mai cunoscute mãrci de mâncare pentru câi i. Dacã hrana care conþine soia este toxicã pentru câini (carnivore) ºi pentru animalele erbi vore. Unii producãtori de hranã pentru câini evitã sã punã pe etichetele produselor lor asemenea anunþuri. de teama ca rtelului soiei.Glicoziþii. Problemele pe care le genereazã soia în alimentaþia câinilor ºi a erbivorelor ar trebui sã d ea de gândit inclusiv oamenilor care consumã aceastã plantã. Morfina ºi atropina sunt exemple de droguri care conþin concentraþii ridicate de glico ziþi.

Lucrurile sunt evidente pentru cei care au ochi de vãzut! Vã rog. sistemului imunitar. cerându-i documentaþie . glaucom uleiul de canola! Femeile ar trebui sã-ºi facã un test al densitãþii oaselor în fiecare an . 179 . din canola. Ignoraþi-i pe experþi toate ºansele sã redeveniþi tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom învãþa despre conexiunea care existã între orbire. existã suficientã documentaþie în aceastã carte. Pentru cei care pot gândi fãrã bine a unei autoritãþi superioare. precum ºi maniera în care blocheazã el e receptorii hormonali.icat recent cel mai mare lanþ de hamburgeri din lume sã revinã la folosirea grãsimii animale în prepararea pro duselor sale. Se pare cã puterea cartelului soiei influenþeazã chiar deciziile guvernamentale! Concluzie Cunoaºtem acum efectele cumulative ale uleiului din soia. sistemului nervos central ºi periferic. Cunoaºtem efectele acestor produse asupra sângelui. nu îl sunaþi pe editor. ale germenil or de lucernã ºi ale laptelui din soia asupra animalelor ºi oamenilor.

ridicaþi o armatã xperþi. deblocându-ºi astfel receptorii hormonali ºi neuronali. Femeile care dau SEMNE de îmbãtrânire prematurã sau care experimenteazã dificultãþi menstrual trãiesc o adevãratã renaºtere. tuturor categoriilor de oameni ai cãror receptori sunt blocaþi. înlocuitorii d e estrogen ºi inofensivele otrãvuri organofosfate precum malationul. femeilor osteoporotice ºi c opiilor hiperactivi sau cu deficit de atenþie. Aceste produse sunt recomandabile în egalã mãsurã veteranilor. rãspândiþi informaþii false. Primele semne apar în domeniul transmi terii semnalului nervos ºi în cel al reconstrucþiei înveliºului de mielinã al fibrelor nervoase. aplicaþi diversiunea. Teama co . Regulile pentru crearea unei pieþe pentru un produs fals nu sunt foarte diferite d e cele ale rãzboiului. creaþi confuzie ºi disensiuni. Le recomand în aceastã direcþie cititorilor celebra lucrare Arta rãzboiului. memoria scade. La fel. Dacã depisteazã un pote nþial duºman. scrisã în secolul VI î. Orice om care a consumat asemenea medicamente îºi poate curãþa organismul de aceste mole cule analoage. consumatorii reacþioneazã ºi opun rezistenþã cumpãrãrii noului produs. Dupã 20 de ani se inst azã însã oboseala. Întrebarea este CINE a ordonat soldaþilor sã ia drogul ºi DE CE? Rãspunsul este simplu: experþii ! Aceiaºi experþi ne învaþã sã mâncãm ulei de soia ºi de canola. iar metamorfoza devine completã.Ch. Rãzboi la piaþã Este nevoie de 20 de ani pentru a crea o piaþã pentru un produs. iar în cele din urmã creaþi o stare de teamã. citaþi din statistici. care promoveazã pilulele anticoncepþionale. Acest drog interfereazã cu acetilcolinesteraza o enzimã absolut necesarã pentru buna funcþionare a funcþiei sinapselor nervoase (transmiterea semnalului nervos). a muºchilor. dupã care începe recons rucþia oaselor ºi cartilagiilor. de Sun Tzu ºi care poate fi sintetizatã astfel: Creaþi un plan. Efectele secundare erau cunoscute ºi predictibile! BP stã la originea aºa-numitului sindrom al veteranilor Rãzboiului din Golf.Sindromul Rãzboiului din Golf Veteranilor din Rãzboiul din Golf li s-a ordonat sã ia zilnic un drog numit Bromurã de Piridostigminã (BP). pe scurt. rutina. Majoritatea celor care încep sã consume aceste produse experimenteazã o activitate bio logicã observabilã dupã numai 24-72 de ore de la prima ingerare. ligamentelor ºi tendoanelor. bãrbaþii cu afecþiuni ale prostatei pot înceta complet sã îºi probleme. cu ajutorul precurso rilor racemizaþi ai hormonilor ºi al unor produse precum Yucca Herbal Blend ºi PAC.

Sun Tzu a avut dreptate! Jocul descris mai sus se numeºte divide et impera (divize azã ºi cucereºte)! Este un joc cât se poate de simplu. Ascultaþi cu atenþie ce spune mas-media. Destupaþi-vã urechile ºi ascultaþi ce spun experþii.nduce la panicã. 180 . dupã ce v-aþi lãmurit. Sper cã înþelegeþi acum maniera în care a acþionat cartelul soiei pentru a crea în timp o ver tabilã antipatie faþã de unt. de uleiul de cocos ºi de grãsimea animalã. Cartea lui a fost manualul oficia l al creãrii Imperiului Sovietic. înlocuind aceste produse cu o cerere uriaºã pentru uleiurile industriale de soia ºi canola. d iaþã sãnãtoasã ºi plinã de energie! Nu respingeþi acest obiectiv. considerându-l imposibil sau ridicol. În sfârºit. Funcþioneazã perfect. iar panica la victorie. lua direcþia opusã! Clubul 250 În Clubul 250 poate intra orice om care doreºte sã trãiascã pânã la vârsta de 250 de ani. Deschideþi-vã ochii ºi vedeþi încotro se masele largi. El poate fi atin s de orice om care îºi doreºte cu adevãrat acest lucru.

promovând vindecarea. iar vârsta de 250 de ani poate deveni pentru dumneavoastrã o realitate. dar au creat o nouã teorie. Acest produs cu rezonanþe în Lumea cu Patru Dimensiuni foloseºte principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului. exclusiv din orgoliu . Mai devreme sau mai târziu. Viaþa pe pãmânt ar deveni o bucurie. cu semenii lor ºi cu Dumnezeu. Experþii recunosc astãzi cã teoria de mai sus nu este corectã. pe braþe ºi pe mâini i-a cicatrice. acceptarea convenienþelor. Ilustraþie Înainte Dupã Glen Roundtree este o dovadã vie a eficacitãþii Apei de Argint Armonizate în cazul arsur ilor grave. folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi SUPER-ALIMENTELE. Aceastã teorie a pornit de la un model medical incorect. Efectele ei le depãºesc pe cele ale soluþiilor coloidale. Roger Bacon Milioane de oameni suferã pierderi ale vederii din cauza glaucomului. bazate pe PPM (pãrþi per m ilion). De aceea. Ani la rând. experþii le-au spus oamenilor cã glaucomul are la bazã o acumulare a presiunii fluidelor la nivelul ochiului. Capitolul 26 Orbirea ºi uleiurile Încã din vremurile revelaþiilor. care conduce la deteriorarea nervului o ptic. De data as ta.Societatea are nevoie de obiective ºi de modele. Este idealã pentru rãcealã ºi gripã. acceptarea prejude cãþilor generalizate. dar ºi pentru zeci de alte afecþiuni. acolo unde a fost tratat de medicii alopatici prin terapiile convenþionale. Orice om ar trebui sã aibã în permanenþã la dispoziþie o sticluþã cu ac pã. ascunderea ignoranþei prin afiºarea ostentativã a unei cunoaºteri false . ºi mai rãu decât toate. Gândiþi-vã la toatã suferinþa care ar putea fi eliminatã prin transferul acestui mod sãnãtos viaþã nepoþilor ºi strãnepoþilor noºtri. trebuie sã recunoaºtem cã se aflã pe calea cea bunã. Faþalui s-a vindecat fãrã nici o cicatrice . umanitatea a repetat mereu ºi mereu aceleaºi patru greºeli: supunerea în faþa autoritãþilor mincinoase ºi nevrednice. ei vor descoperi cu siguranþã cã glaucom . o boalã care p resupune atrofierea (deteriorarea) nervului optic. În schimb. Gândiþi-vã la toate lucrurile bune pe c are le-ar putea face un grup de oameni care au trãit timp de cinci generaþii Membrii acestui Club i-ar put ea ajuta treptat ºi pe ceilalþi oameni sã înveþe sã trãiascã în armonie cu natura. Apa de Argint Armonizatã este acordatã pe frecvenþe hertziene complementare corpului bio electric uman. care susþine cã glaucomul este provocat de un deficit de oxigen ºi al fluxului sanguin. vã sfãtuiesc din nou: trupul.

ul este rezultatul fluxului sanguin insuficient ºi al aglutinãrii celulelor roºii. Atunci când celulele mor. Moartea mitocondriilor din celulele ochiului posterior se datoreazã lipsei de oxig en. iar celulele moarte se transformã în deºeuri acide. la fel cum nu p oate elimina deºeurile de la acest nivel. þesuturile ochiului posterior se atrofi azã. scleroza multiplã. În mod evident. fibromialgia ºi tulburãrile de auz. dublatã de lipsa substanþe or nutritive ºi dezechilibrele hormonale. pentru deblocarea receptorilor de substanþele analoage horm onilor (un analog de hormon este o moleculã care pãcãleºte neuro-receptorii. Aceeaºi acumulare a deºeurilor acide. Rapiþã sau canola? 181 . intoxicãrii cu sodiu ºi acumulãrii de deºeuri. Sângele aglutinat NU POATE trece prin capilarele extrem de fine ale ochiului poste rior. ºi deci nu poate furniza oxigenul ºi substanþele nutritive celulelor ºi mitocondriilor. paralizia cerebralã. blocându-le funcþionarea normalã). ºi al dezechilibrelor hormonale. stã la baza pierderii pãrului ºi a unor afecþiuni precum Alzhe imer. al acumulãrii de deºeuri t oxice în fluidele ºi spaþiile intercelulare. problema hormon ilor este una din primele care trebuie abordate.

Planta este absolut otrãvitoare. uleiul de rapiþã a fost folosit pe scarã largã în Europa la hrãnirea imalelor. fiind necesarã împuºcarea lor! La scurt timp dupã apariþia primei ediþii a acestei lucrãri. Deteri orarea completã a sistemului dureazã însã ani de zile. Unul din efect ele secundare bine cunoscute ale consumului uleiului de rapiþã este pierderea vederii. experþii dãdeau vina pe o boalã viralã. deopotrivã la animale ºi la oameni. Interesant! În rapoartele pe care le-am citit eu. cel de rapiþã blocheazã sistemul nervos central ºi pe cel periferic. ca sã nu mai vorbim de nebunia care le apuca pe animale. ºi oricum.Numele de canola este un termen inventat. probleme respiratorii. o plantã care face parte din familia m uºtarului. Uleiul din seminþele de rapiþã este de o sutã de ori mai toxic decât cel din soia!! Uleiul de canola este folosit industrial ca lubrifiant. Uleiul de rapiþã (canola) provoacã emfizem pulmonar. Canola chiar este un ulei industrial. Dintre toate uleiurile alimentare. Între anii 1986 ºi 1991. pânã atunci. ºi pentru luciul paginilor colorate pe care le vedeþi în reviste . ca bazã pentru producerea cauciucului sintetic. dar MULT MAI pronunþat. Doamna respectivã mi-a relatat cã a vãzut la televizor o ºtire în care oamenilor li se cerea sã nu intre în pa nicã dacã au folosit în dieta lor alimentarã uleiul de rapiþã ºi dacã aveau peste 65 de ani. Curios este f . Poate vã mai amintiþi de cazurile relatate în presã de orbire a vacilor. dar mult mai puternic. El NU are ce cãuta în corpul uman! La fel ca ºi cel de soia. el dã naºtere unei substanþe de tip latex care provoacã ag lutinarea celulelor roºii din sânge. sãpun. Pe cealaltã faþã a monedei de canola scrie: RAPIÞÃ! Trebuie sã recunoaºteþi cã termenul de ca sunã mai bine decât rapiþã. cuvântul a apãrut de nicãieri. Experþii susþineau cã efecte rãrii uleiului de rapiþã au nevoie de 10 ani pentru a se manifesta. El nu apare decât în sursele de referinþã cele mai recente. porcilor ºi oilor. rapiþa este CEA MAI TOXICÃ. majoritatea celo r trecuþi de vârsta respectivã aveau sã moarã din cauze naturale. la fel ca în cazul uleiului de soia. Spre exemplu. combustibil. anemie. uleiul de canola prezintã anumite caracteristici ºi efecte i nteresante asupra sistemelor vii. iritabilitate ºi orbire. am fost sunat de o femeie d in Chicago care mi-a povestit cã se afla în Marea Britanie în perioada în care boala vacii nebune se afla la apogeu. fiind letalã. Nici chiar insectele nu se a ting de rapiþã. Practic. La fel ca ºi uleiu l de soia. dupã care s-a renunþat la el. care atacau chiar oamenii. co nstipaþie. El a mascat practic introducerea uleiului de rapiþã în America! Uleiul de canola provine din seminþele de rapiþã.

transformându-se astfel în altceva. dar vã sugere iviþi etichetele de pe untul de arahide.ptul cã dupãce din dieta animalelor s-a eliminat uleiul de rapiþã. El este folosit pe scarã largã în mii de alimente procesate. Ei recunosc cã uleiul este obþinut din seminþele de r apiþã. Î schimb. precum acizii graºi omega 3. invitându-ne sã recurgem la uleiul de canola pentru a fi salvaþi de efectele dezastruoase ale acestora. uleiul de rapiþã este folosit astãzi în SUA. 6 ºi 12. Nu este minunat felul în care cartelurile multinaþionale ale uleiului ajutã þãrile în curs de dezvoltare? Nu vã aminteºte aceastã poveste de introducerea cuptoarelor cu mic rounde? Termenul de canola oferã acoperirea perfectã pentru interesele financiare ale cartel ului care doreºte sã facã miliarde de dolari din aceastã nouã piaþã. boala viralã a dispãrut. despre structura ei nesaturatã ºi despre digestibilitatea ei. cu binecuvântarea agenþiilor guvernamentale de specialitate. datoritã aromei ei savuroase. Numele de canola sunã frumos. Veþi constata cã uleiul de arahide a fost înlocuit cu cel de rapiþã. Insistã chiar asupra felului pozitiv în care þãrile din Asia au receptat canola. adicã în canola! La fel de neobosiþi sunt experþii ºi atunci când povestesc despre nenumãratele calitãþi ale c nolei. care au fost însã modificate genetic (iradiate!). Armele chimice 182 . evident. uleiul de canola este cunoscut sub iniþialele LEAR. uleiul de canola a devenit problema noastrã. Experþii în industrie nu mai obosesc sã repete felul în care aceastã plantã a apãrut în Canad cât de sigurã este ea pentru alimentaþia omului. ªi astfel. În mod oficial. de la low erucic acid rape (rapiþã). Ei demonizeazã grãsimile saturate naturale.

seminþele de muºtar alb (rapiþã) au fost iradiate în Suedia pentru a s pori producþia de seminþe ºi conþinutul în ulei al acestora. blocându-le act ivitatea. care a ars pielea ºi plãmânii a sute de mii de soldaþi ºi civili. iar în 1995 în Texas. În mod normal. molecula energeticã ce alimenteazã corpul uman. pe care i-am numit însã alimente nesãnãtoase. Funcþiile nervilor ºi organofosfaþii Acetilcolina este absolut esenþialã pentru transmisia impulsurilor NERVOASE. Uleiul de canola conþine mari cantitãþi de izo-tio-cianaþi. medicamente. Rapoarte rece te ale francezilor atestã cã gazul a fost folosit inclusiv în Rãzboiul din Golf. Spre exemplu. ATP este acronimul chimic al adenozin-trifosf atului. împiedicând-o sã îºi mai desfãºoare activitatea normalã. componente ale cianurilor. Substanþele toxice din uleiurile de canola ºi de soia stimuleazã formarea legãturilor co valente. în locuitorilor de estrogen ºi steroizilor anabolici folosiþi de atleþi. Acesta se leagã chimic de enzima numitã acetilcolinesterazã. respectiv de a a acetilcolina în colinã ºi acetat. Am vorbit ºi noi pe larg de aceºti inhibitori. Soluþia la aceste molecule periculoase constã în folosirea REGULATà a precursorilor de hormoni Nugestrine II ºi Totally Male. A fost împrãºtiat din nou în fe ruarie ºi martie 1994. Hormonii din mediul înconjurãtor sun t atât de omniprezenþi încât practic nu pot fi evitaþi. În biochimie. Un alt exemplu de folosire greºitã a tehnologiei de cãtre oamenii de ºtiinþã ºi de inducere în eroare a opiniei publice datoritã unor interese financiare puternice este modificarea geneticã a fructelor ºi legumelor. menþinându-ne sãnãtoºi ºi tineri! Uleiul de canola ºi metabolismul corpului Existã multe substanþe care se pot lega chimic de enzimele metabolice. una din armele chimice folosite în Primul Rãzboi Mondial. sã analizãm pesticidul numit malation. Iradierea este acelaºi procedeu prin care ex perþii doresc sã obþinã alimente sigure pentru hrana noastrã. Malationul este un pesticid benefic împrãºtiat în California cu câþiva ani în urmã pentru a o insectã ºi care s-a depus ca un praf alb pe întreaga regiune.GAZUL DE MUªTAR. energie negativã. etc. aceste substanþe sunt numite inhibitori. produse cu energie orientatã cãtre stânga. C ianura INHIBà producþia de ATP de cãtre mitocondrii. Malationul este un organofosfat. aceste legãturi sunt ireversibile ºi NU MAI POT fi rupte de corp dupã formarea lor. deºeuri toxice. Atunci . Acest lucru este cu deosebire valabil în cazul analogilor de hormoni conþinuþi în pilulele anticoncepþionale. este obþinut din uleiul de rapiþã. Între anii 1950-1953.

La fel ºi organofosfaþii (insecticide) folosiþi în industria alime ntarã. uºanu se deschide. în numele eficienþei.când aceastã substanþã este inhibatã. Dacã ea nu trimite s emnalul. În cazul corpului. folosite în Vietnam la defolierea jung lei. Spre exemplu. La fel se petrec lucrurile ºi în cazul oamenilor! Armele chimice numite portocaliu ºi albastru. Uleiurile de soia ºi canola joacã un rol important în apariþia acestor boli. Inhibarea acetilcolinesterazei provoacã paralizia muºchilor striaþi (scheletali) ºi spas me ale sistemului respirator. iar muºchii nu rãspund. Veteranii care au luptat în Vietnam ºi localnicii le cunosc foarte bine. mielomul. El ucide insectele prin paralizia muºchilor la fel ca rotenonul din boabele de soia! Altfel spus. Aºa se explicã opþiunea experþilor în ceea ce priveºte alegerea malationului ca insecticid. sunt compuºi organofosfatici. inhibã enzimele insectelor. sinapsele nervilor nu funcþioneazã normal. Poate aþi remarcat uriaºa creºtere din ultimii ani a incidenþei unor boli precum lupusul sistemic. Experþii guvernamentali care au aprobat folosirea lor ºi companiile chimice care le-au produs s-au fãcut vin ovaþi de efectele toxice asupra OAMENILOR ºi mediului înconjurãtor. gândiþi-vã la telecomanda pentru garajul dumneavoastrã. mâinile sau picioarele nu rãspund la come nzile creierului. paralizia cerebralã. ceea ce nu-i împiedicã pe experþii din zilele noa stre sã continue 183 . hipertensiunea pulmonarã ºi neuropatia. sclero za multiplã.

Aceste uleiu i modificã mediul intern al corpului ºi atrag dupã sine boala. Dacã numãrul acestora este normal. alt e forme de viaþã existente în sânge ºi în limfã se metamorfozeazã ºi se manifestã sub forma unor boli precum hepatita. antibioticele ºi alimentele nesãnãtoase de tip fast-food joacã un rol complementar în prãbuºirea sistemului imunitar. Din cauza glicoziþilor din veninul sãu. herpesul. dr. Alcoolii din uleiurile de soia ºi canola sunt foarte reactivi. silind mecanismu l de apãrare al celulelor albe din sânge aºa-numitele celule T sã intre într-un fel de comã. William Campball Douglass îºi nea întrebarea: Chiar credeþi cã niºte maimuþe verzi au muºcat pe cineva de fund. imunizãrile. HIV-ul ºi SIDA Glicoziþii din uleiurile de soia ºi canola deprimã sistemul imunitar. vir usul se multiplicã ºi într-o bunã zi BANG! vã treziþi cã muriþi de SIDA. enzimele muºchilor ictimei sunt inhibate. iar victima este imobilizatã. Dupã cum spunea Claude Barnard: Mediu l intern este totul! Odatã ajuns în interiorul celulelor. SIDA ºi maimuþele verzi În cutremurãtoarea sa carte. siguranþa datelor ºtiinþifice ºi despre cât de ieft Uleiul de canola este bogat în glicoziþi. dar dupã ani de zile (recitiþi în aceastã direcþie secþiunea referitoare la proteinele dulci din capitolul despre soia). HIV preia controlul asupra ARN-ului ºi ADN-ului. El se foloseºtede mitocondrii pentru a produce energie în folos propriu. ºi gata. Aceºtia provoacã probleme grave organismului u man prin blocarea funcþiilor enzimelor ºi a receptorilor hormonali ºi neuronali. Un alcool este un concept chimic care desemneazã o grupã de substanþe chimice ce reacþio neazã cu o moleculã organicã. Atunci când experþii medicali fac analiza sângelui pentru a depista prezenþa virusului H IV. ei vã vor spune cã NU aveþi HIV. Daunele apar. ei numãrã practic celulele albe din sânge. Ce nu vã spun este cã celulele T se aflã într-o stare de comã toxicã. Alcoolii ºi glicoziþii din uleiurile de soia ºi canola blocheazã acest mecanism de prote cþie care este sistemul nostru imunitar. HIV. Din cauza acestui blocaj. SIDA sfârºitul civilizaþiei. a apã . Ei s unt la fel de toxici ca ºi bãuturile alcoolice. punând stãpânire pe trupul dumneavoastrã prin anihilarea mecanismelor de apãrare ale sistemului dumneavoastrã imunitar (celulele T). dar efectele lor se manifestã diferit. Uleiul de canola. p monia. Gândiþi-vã la efectul pe care î are muºcãtura unui ºarpe cu clopoþei.sã ne ameþeascã cu poveºtile lor despre mâncarea dacã sunt folosite diferite otrãvuri. În liniºte. Glicoziþii interfereazã cu biochimia oamenilor ºi animalelor. Fluorul.

Dacã ar fi stabilit pH-ul salivei.IDA? Cartea lui Douglass descrie întreaga poveste a creãrii virusului HIV în laboratoarele militare de la Ft. oferã un alt exemplu revelator despre cât de depart e se poate rãtãci ºtiinþa medicalã ºi cât de contorsionatã poate deveni mintea ºtiinþificã. Patrick. experþii ºi-ar fi putut da seama pe loc care este problema. Ca de ob icei. Uleiul lui Lorenzo. în cazul de faþã). aducând argumente documentate. Uleiul lui Lorenzo Un alt film. cu pH-ul. Laryland. Sesizaþi asemãnarea dintre aceastã descriere ºi zecile de boli dege nerative ale nervilor din zilele noastre? 184 . Bãiatul murea din cauza unui pH al corpului foarte coborât! Atât de coborât încât fluidele sale corporale dizolvau înveliºul de mielinã care îi proteja fibrele nervoase. care confirmã tema unor filme futu riste precum Outbreak ºi The Twelve Monkeys. pe care vi le recomand cu cãldurã. Experþii din film afirmã cã ma copilului care moare nu are legãturã cu matematica (respectiv. urinei ºi sângelui. experþii se înºealã. Aceasta era ca uza dezintegrãrii sistemului sãu nervos.

Învãþaþi sã vã protejaþi sãnãtatea ºi interesele DUMNEAVOASTRà economice. pe de o parte. proteine din soia ºi aditivi chimici. bãiatului i s-a administrat uleiul lui Lorenzo. dieta ali astronomicã a alimentelor procesate care conþin ulei de soia ºi induce organismului o stare de CONFUZIE ºi îi slãbeºte sistemul i Nu trebuie sã vã surprindã aºadar faptul cã orice om care doreºte sã se bucure din nou de o s te perfectã ºi de longevitate TREBUIE sã preia din nou controlul asupra vieþii sale. Mai mult. Hipocrat Despre vibraþii ºi alte cãrþi care meritã citite . pentru a-i creºte nivelul ene rgetic ºi pentru a-i detoxifia corpul de otrãvurile metabolice. fratele meu a asistat la o d ezbatere televizatã în care un expert afirma nici mai mult nici mai puþin decât cã acesta este ulei de rapiþã. Sângele ºi uleiurile Cred cã v-a devenit deja iv fiecare parte a corpului nostru. Industria sãnãtãþii este un oximoron. ºi cancerul la prostatã pe de altã parte. asumându -ºi responsabilitatea care îi revine pentru propria sa sãnãtate. Notã: Tocmai am auzit la ºtiri un raport despre un studiu ºtiinþific ce confirmã legãtura di rectã dintre uleiurile de soia ºi canola. Daþi-i unei persoane bolnave ulei de rapiþã ºi îi veþi grãbi imediat sfârºitul. Ac easta este o minciunã sfruntatã. La scurt timp dupã ce pe piaþã a apãrut uleiul lui Lorenzo. ficat ºi procesul de bãtrânire. Uleiul lui Lorenzo nu este altceva decât uleiul de MÃSLINE! Atunci când es te ingerat în cantitãþi mari. aflând CE aveþi de fãcut ºi CUM trebuie sã acþionaþi. Ac este decât un alt exemplu de dezinformare a publicului. Uleiul i-a provocat o stare de ºoc printr -o reducere masivã a aciditãþii corpului sãu. munitar. Din fericire. creºterea canola. nu existã practic problemã de sãnãta e care sã nu poatã fi alinatã sau chiar inversatã.În film. Ra portul a fost transmis în data de 15 februarie 1994. Toate aceste minciuni ar trebui sã vã punã în gardã în legãturã cu interesele majore care se ascund în spatele modelãrii opiniei publice. Ceea ce nu-i împiedicã pe experþi sã promoveze mai nou implanturile l a sâni cu ulei din soia. Ea nu îºi protejeazã decât propria sãnãtate ºi propri conomice. el provoacã o stare de ªOC ºi ajustarea pH-ului corporal. Este important sã vã atârnaþi de ceva ºi sã vã întindeþi coloana în fiecare zi! Orice exces se opune naturii . Uluitor! Preambul: capitolul urmãtor analizeazã legãtura care existã între ceapã. clar cã fluxul congestionat al sângelui ºi limfei afecteazã negat fel de evidentã legãtura directã care existã între boalã. Este la mentarã ºi apa pe care o bem.

De altfel. înainte ca agenþia guvernamentalã FDA sã decidã sã ne salveze nenorocirea numitã tãtãneasã. 185 . pent ru a alunga durerea dintr-un loc rãnit sau dintr-o încheieturã inflamatã. Ea face parte din trilogia care mai include Trusa pendulului ºi Mãsurãtorile e nergetice. ºi pentru a elimina câmpurile energeti ce negative din cãminul dumneavoastrã. În vremurile bune de altãdatã. Despre vibraþii este lucrarea scrisã dupã o viaþã de studiu de un Vrãj r în vârstã de 87 de ani. vã veþi îndrãgosti cu siguranþã de minunata capodoperã ilustratã în care sunt descri de ani de mãsurãtori energetice ºi intitulatã Mâna divinatorie (vezi Pachetul informativ). Astãzi.Aflaþi cum puteþi folosi un lanþ vibratoriu pentru a stabili orientarea energiei. orice om inteligent va face ex act acest lucru. dacã dore uri aceastã plantã trebuie sã þi-o cultivi singur. aceasta putea fi gãsitã în toate magazinele. Dacã vã place istoria.

Adãugaþi puþin ulei de din mere ºi veþi obþine o masã cât se poate de hrãnitoare ºi de gustoasã. dintre cele mai sãnãtoase. fãrã sã-ºi piardã însã culoarea verde. pe care nimic nu pare sã o deranjeze. Folosiþi-le o singurã datã ºi vã asigur cã nu veþi mai întreba a doua oarã dacã sunt eficient ltfel. produsele racemizate vã aduc beneficii mult mai mari la acelaºi preþ. acordaþi-le spaþiul necesar. vindecã ulce tic ºi intestinal! Poate aºa se explicã interdicþia pe care i-au impus-o companiile farmaceut ice Ce este un precursor Un precursor este o substanþã chimicã ce precede formarea unei alte substanþe.5 metri. Rãdãcinile ei cresc pânã la o adâncime de 12 metri. Poate fi cultivatã inclusiv în ghi ece ºi se multiplicã extrem de uºor. El reprezintã principalul org an de eliminare a . De aceea. ºi ne sim . sunt nevoit sã tai din plante pentru a permite creºterea unor lãs tari noi. pe care nu o vei gãsi la piaþã. Ce sã menþioneze reclama era cã uleiul de canola este el însuºi o otravã sistemicã cu efecte pe t en lung! Capitolul 27 Ficatul ºi ceapa Cum funcþioneazã ficatul.Faceþi rost de câþiva lãstari cu rãdãcini ºi plantaþi-i în sol. FDA afirmã cã tãtãneasa este periculoasã.2 metri. Fãrã pesticide? Am vãzut recent o reclamã uriaºã la uleiul de canola. De multe ori. în care se spunea: Fãrã pesticide . pânã când se înmoaie. Frunzele ei pot fi amestecate în salate sau puse în sandviciuri. Un precur sor racemizat accelereazã viteza de transformare. care cresc pânã la o înãlþime de 1. ani la rând. aºa funcþioneazã ºi corpul . Rãdãcina de tãtãneasã mãcinatã. Puteþi culege frunzele ºi florile plantei din primãvarã pânã toa târziu. Anonim Ficatul este organul cel mai abuzat din întregul corp. eu ºi familia a am fi fost de mult morþi! Am mâncat tãtãneasã de mai multe ori pe sãptãmânã. Toate produsele racemizate produc rezultate excelente. Ideal este sã le pregãt iþi la fel ca spanacul. Este suficient sã plantaþi tãtãneasa o singurã datã ºi veþi obþine hranã pentru ani de zile. Dupã câteva sãptãmâni vei obþ extrem de vitale. întinzându-se pe un diametru de 1. Dacã acest lucru ar fi fost adevãrat. pe abur. Tãtãneasa are o vitalitate excepþionalã. care le depãºesc cu mult pe c ele ale suplimentelor din magazine. la care se adaugã sucul de aloe.

Ficatul metabolizeazã alimentele. capacitatea de regenerare a ficatului îi indicã impor tanþa în organism. Aºa se 186 . þesutul stromatic invadeazã spaþiul rãmas liber ºi formeazã cicatrice.deºeurilor toxice. Celulele funcþionale ale ficatului sunt numite hepatocite (de la hepat ficat ºi cite celule). Spaþiul rãmas în urma lor este umplut de un þesut conjunctiv de tip cicatrice . medicamentele. ºi implicit asupra celorlalte organe ºi glande ale corpului. alcãtuit din celulele strome care acoperã în mod normal sup rafaþa exterioarã a ficatului. hepatocitele mor. Ficatul este o incredibilã uzinã chimicã. c are ajung în el prin intermediul dublei aprovizionãri cu sânge. inclusiv p ntru inversarea procesului de îmbãtrânire. Est e al doilea organ ca mãrime din corp ºi UNICUL organ care se autoregenereazã din proprie voinþã chiar dacã di el nu a mai rãmas intact decât 25%. Când hepatocitele mor. Aceste substanþe toxice impun un mare stres asupra ficatului. Un ficat sãnãtos este esenþial pentru o stare bunã de sãnãtate. pesticidele. Sunt clasificate în categoria celulelor parencime. Când ficatul devine excedat de toxine. De altfel. în care se produc mii de reacþii biochimice. deºeurile ºi alcoolii.

lucru indicat în lucrarea Ucigaºii ascunºi (vezi Pachetul informativ). încheieturilor ºi þesuturilor moi ale corpului au ÎNTOTDEA UNA la bazã un ficat bolnav! Hepatita (de la hepat ficat ºi ita inflamare) este o boalã a ficatului. D. bila acþioneazã ca emulsificator. Toate aceste afecþiuni reflectã o încãrcare cu toxine ÎN EXCES a organismului ºi un dezechilibru hormonal. este furnizat de vena portã hepaticã. În mod oficial. Ciroza determinã îngãlbenirea ºi împietrirea ficatului. . Celulele Kupffer care cãptuºesc vasele de sânge ale ficatului au o importanþã vitalã pentru sãnãtatea ºi vitalitatea noastrã. hranei ºi apei toxice) el oboseºte ºi sfârºeºte prin a se îmbolnãvi. Toate aceste afecþiuni s unt predominante în Statele Unite. iar cel neoxig enat.petrec lucrurile în ciroza ficatului. Fagocitele eliminã microbii. De asemenea. se înºealã. etc. El primeºte o DUBLà cantitate de sânge. funcþia ficatului este atât de compromisã încât corpul aj sã îºi clãdeascã rezerve de grãsimi ºi de celulitã. hepatita este clasificatã în A. ºi cit e celule). Ficatul filtreazã deºeurile toxice din sânge. fricii. Guenther Enderlein a arãtat suita exactã a metamorfozei microbiene care se petre ce în bolile degenerative. a limfei. Grãsimile asigurã colesterolul NECESAR pentru producerea hormonilor corticosteroizi de cãtre glandele adrenale (cel mai cunoscut steroid este cortizonul). presiunea sângelui creºte. o boalã a EXCESULUI care este confundatã deseori cu o boalã a deficitului. prin intestine ºi colon. afecþiunea fiind numitã hipertensiune portalã. Ele sunt simultan hepatocite ºi fagocite (de la fag a mânca. Sângele oxigenat venit din inimã este furnizat de artera hepaticã. Pentru a-ºi duce la bun sfârºit sarcinile. ca de obicei.) sa u fizic (datoritã medicamentelor. sau E. deºi nu este cazul. Într-un corp bolnav sau îmbãtrânit. Medicii dau vina pe gunoierii naturii vi rusurile dar. încãrcat cu substanþe nutritive. Intoxicarea sângelui. corpurile strãine ºi celulele albe ºi roºii care au ieºit din circulaþie. C. grijilor. Atunci când vedeþi un corp gras. vedeþi practic organism bolnav. B. Dacã se aflã în stare de stres mental (datoritã gândirii negative. ficatul are nevoie de o cantitate uriaºã de ene rgie. mâniei. Dacã deºeurile se acumuleazã pe pereþii ven ei porte. ªtim astãzi inclusiv ce trebuie sã facem în asemenea cazuri. Ficatul este un organ puternic vascularizat cu vase ale sângelui. dizolvând grãsimile pen tru o asimilare corectã. dar pot fi inversate uºor dacã persoana este dispusã sã coopereze. Dr. La fel sunt mononucleoza. EpsteinBarr ºi Sindromul Oboselii Cronice. eliminându-le în mod normal prin intermediul bilei.

n. pe care le-a numit umor i . dar au cãpãtat nume noi. Personalitãþile colerice Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. În mare parte. O mare parte din istoria dezastruoasã a medicinii occidentale este rezultatul teor iilor medicului ºi scriitorului grec Claudius Galen (circa 130-200 e. ce reflectã starea ficatului persoanei respective. dificilã ºi greu de suportat. 187 . Detoxifi carea. Galen credea în cele patru tipuri esenþiale de personalitate. Colericul are o persona litate acrã. exerciþiile fizice. Cele patru tipuri de personalitate continuã sã fie la modã. Chole se refer sucul digestiv al ficatului. O umoare esteun fluid corporal despre care se credea cã influenþeazã personalitatea. sanguinã ºi flegmaticã). Acesta a fost medicul per sonal al împãratului roman Marcus Aurelius. Cuvântul coleric vine de la chole. care înseamnã bilã în greceºte. precum: tipul A. Vestiþi în aceastã direcþ nt alcoolicii ºi unii vârstnici (vechii greci credeau cã existã patru tipuri de personalitate: colericã. oamenii îºi schimbã personalitatea. în timp ce în SUA el este folosit doar de câþiva veterinari pentru a trata câinii ºi pisicile agresive. precursorii racemizaþi ai hormonilor.În regiunile centrale din China. melan colicã. bila. PAC ºi Yucca Herbal Blend sunt extrem de utile. la fel ca ºi ceaiul de Kombucha. teoria lui Galen s-a dovedit greºitã. colericã. ceaiul lui Rene este folosit intravenos în cazul bo lilor virale. cu mare succes. Existã un tip de personalitate.). O persoanã biliarã are o personalitate dificilã. apa de calitate ºi odihna joacã un rol la fel de im portant în procesul de vindecare.

eliminând indigestia. celulita. etc. ster grãs ol alcool. Ele uºureazã de asemenea durerile provocate d e hernia hietalã (o afecþiune de care se plâng în mod frecvent femeile) prin eliminarea presiunii abdominale asupra diafragmei. Ea conþine ioni minerali. Producerea insuficientã a acidul ui clorhidric de cãtre celulele stomacului LIMITEAZà digerarea proteinelor ºi permite instalarea în organ ism a paraziþilor ºi a ouãlor lor. Indigestia este pusã de multe ori pe seama unui exces de acid stomacal. INUNDÂND corpul cu un flux nesfârºit de substanþe toxice. bila ºi procesul de îmbãtrânire Îmbãtrânirea organelor vitale limiteazã serios capacitatea noastrã de a prelucra alimentel e ingerate. Bilirubina este cea care dã bilei culoarea sa galbenã. membranele stomacului îºi redobândesc starea de sãnãtate. afecþiunile tiroidei ºi lipsa energiei toate sunt avertismente serioase îndeosebi în cazul femeilor! Acidul stomacal are un pH foarte redus (0. grãsim ea. Ele sunt foarte comune ºi reprezintã o afecþiune gravã. Cel duodenal apare la nivelul pereþilor intestinuluisubþire. maro nie sau verzuie. stabilindu-se în vezica biliarã. Un ficat bolnav NU eliminã suficientã bilã. Un ficat sãnãtos produce circa 1. balonarea. Acidul clorhidric. Din cauza problemelor hormonale. membranele mucoase ale stomacului prote jeazã pereþii acestuia de acest acid atât de puternic.15 litri de bilã pe zi. cole sterol ºi bilirubina preluatã din celulele roºii moarte. Aceasta reprezintã un suc digestiv de cu loare galben-maronie. stresul ºi bacteria H. Yucca Herbal Blend ºi DiSorb Aid fac minuni în cazu l problemelor digestive. constatãm cã acesta este alcãtuit din chole bilã. Imunitatea umoralã se referã la anticorpii ºi antigenii aflaþi în circulaþie în sângele uman ºi în fluidele limfatice. lucru observabil îndeosebi seara sau dupã o masã bogatã în g rãsimi. problemele legate de pãr. dar în realitate se petrece exact cazul opus. El este atât de acid încât o singurã picãturã cãzutã pe piele ar face o gaurã în ea. Gazele. HCI racemizat. Hormonii ºi digestia sunt strâns legate între ele. ca sã nu mai vorbim de calitatea acesteia.8). Pylori sunt trei dintre factorii care stau la baza ulcerului peptic. Îmbãtrânirea. gazele ºi balonarea.tipul B. dupã ce s-au pietrificat. Dacã indicaþiile din aceastã carte sunt respect ate. Ulcerul peptic apare la nivelul pereþilor stomacali. Pietrele la vezica biliarã au o legãturã FOARTE STRÂNSà cu problemele digestive. indigestia. Mãrimea lor oscileazã de la ace ea a unui bob de linte la . cu un pH extrem de alcalin. Dacã analizãm cuvântul colesterol. incidenþa lor est e de zece ori mai mare în cazul femeilor decât în cel al bãrbaþilor! Pietrele la vezica biliarã sunt pietre al e ficatului care au migrat. Ficatul are un rol esenþial în procesul digestiv. uneori maroniu-verzuie. Atunci când sunt sãnãtoase.

For marea micelelor este esenþialã pentru absorbþia vitaminelor liposolubile A. vã recomand clismele la ficat.aceea a unei mingi de golf. Dacã nu existã suficientã bilã. E ºi K. cãci 40% din energia noastrã provine din oxidarea grãsimii. grãsimile alimentare nu pot fi digerate. Mâncarea parþial digeratã (numitã chim) iese din stomac ºi pãtrunde în prima din cele trei se uni ale intestinului subþire. Ele se divid ºi emulsif icã globulele mari de grãsime. Aceste secreþii sunt EXTREM DE alcaline ºi au scopul de a ridica pH-ul chimului. Puþinã Yucca Blend la fiecare masã face minuni în cazul aces tei tulburãri. unde este amestecatã cu secreþiile pancreasului ºi cu bila din ficat. D. Metabolismul insuficie nt al grãsimilor conduce 188 . uºor de absorbit de organism . Vezica biliarã depoziteazã bila secretatã de ficat. creând mediul perfect pentru instalarea paraziþilor un mediu alcãtuit din resturi alimentare în putrefacþie la care s e adaugã o mare cantitate de toxine. Digestia parþialã pr veazã organismul de energie. care îmbolnãvesc ºi îmbãtrânesc organismul-gazdã. eliberând-o în intestinul subþire ori de câte ori procesul digestiv impune acest lucru. Pentru digestie. pe care le divid în molecule mici numite micele. astfel încât l egãturile chimice ale carbohidraþilor sã poatã fi rupte ºi zaharurile digerate. numitã duoden. bila reprezintã ceea ce reprezintã det ergentul pentru vasele murdare cu grãsime. Dacã doriþi sã scãpaþi complet de aceastã problemã. Micelele Bila (ºi Yucca Blend) opereazã la fel ca ºi detergentul de vase. Notã: bãutul lichidelor la masã dilueazã acizii ºi enzimele stomacale.

Soluþia perfectã pentru cei cu defici t de fier sunt algele Klammath. Nivelul ridicat de zahãr în sânge (diabetul) este legat de nivelul redus de fier din hem.la probleme grave de sãnãtate ºi la o cantitate redusã de energie. iar capacitatea sângelui de a aproviziona mitocondriile ºi hepatocitele va scãde a corespunzãtor. Gãlbinarea este un SEMN al unei disfuncþii grave a ficatului. constipaþia . Suferinzii de hepatitã. apendicita. Acest lucru este valabil îndeoseb i în cazul femeilor aflate la menstruaþie. Suplimentele pe bazã de fier alimentar sunt dezastruoase pentru organism. cultivate în grãdinã (fãrã îngrãºãminte). toate pot fi tratate acasã. Anemia rezultatã ca urmare a deficitului de fier poate fi tratatã cu uºur inþã. Aceste molecule d e fier sunt mult mai active din punct de vedere biologic decât fierul alimentar. Aceste pietre îº u originea în ficat. La fel de utile sunt legumele proaspete cu frunze verzi (de pildã. care asigurã materia primã necesarã într-o formã uºor asimilabilã de cãtre organism pentru a duce hemul necesar. Acneea. spanac ul). icterul. colesterolul. . Fierul e ste un oxidant ºi participã direct la formarea radicalilor liberi. Pierderea hemului (purtãtorul oxigenului în hemoglobi nã) conduce automat la o pierdere de energie ºi de vitalitate. Pe mãsurã ce corpul îmbãtrâneºte ºi pH-ul sãu se modificã. de d ezechilibrele hormonale ºi de o dietã alimentarã necorespunzãtoare. oxidarea glucozei (conversia glucozei în ATP. Cea mai mare parte a fierului din hem este absorbitã în intestine. Dacã apare un deficit de fier la nivelul hemului din corp. sarea. Emulsificatorul grãsimilor din bilã care menþine colesterolul în soluþie este lecitina. ci a încetinirii funcþiilor organelor vitale datoratã toxicitãþii sistemice ºi de zechilibrelor hormonale (exceselor). Anemia rezultatã ca urmare a deficitului de fier NU reprezintã însã o conseci nþã a deficitului de fier alimentar. Dacã ficatul este toxic ºi nu poate separa bilirubina din sânge. Din fericire. cirozã ºi mononucleozã au adesea un ten gãlbui. deºeurile se rãspândesc înap i în organism. care gener eazã o culoare galbenã la nivelul globulelor ochilor. psoriazisul ºi dificultãþile de învãþare sunt simptome ale unor disfuncþii ale ficatului ºi a unei toxicitãþi sistemice. molecula noastrã energeticã) de cãtr e mitocondrii va fi mult redusã. efectele sale fiind c atastrofale (aºa se întâmplã de pildã în cazul programelor dietetice ºi al produselor alimentare care nu conþin grãsimi ) Bila conþine hem (fier organic). medicamentele ºi mineralele din b e decanteazã ºi determinã apariþia ºi creºterea în dimensiuni a pietrelor la vezica biliarã. bãºicile. Copiii suferã adeseori de disfuncþii ale ficatului. dacã sunt înþelese adevãratele sale cauze. Icterul este rezultatul unui exces de bilã ºi de bilirubinã în sânge.

Þesuturile cangrenoase sunt þesuturi moarte care putreze sc în absenþa oxigenului. cangrena se va instala în numai câteva ore. splinã. O vezicã biliarã cangrenoasã trebuie extirpatã chirurgical. testicule. dar picãturã cu picãturã.. Acþiunile imediate de remediere a situaþiei sunt absolut necesare în acest caz. Este bine însã ca oamenii sã înþeleagã CAUZELE care stau la baza formãrii pietr lor la vezicã. nu toatã odatã imediat dupã masã. dar preþul plãtit va fi sãnãtatea ºi itatea sa. 189 . Omul poa te trãi fãrã vezica biliarã. creând a n stres similar celui impus organismului de gustãrile dintre mesele principale. Medicina modernã a avansat foarte mult în procedeele chirurgicale. fãrã apendice. Pierderea vezicii biliare conduce de regulã la dia bet în urmãtorii 20 de ani. fi catul îºi va secreta bila direct în intestin.dar ajung la proporþii gigantice numai în vezica biliarã. ele putând resta bili calitatea vieþii persoanei. adãugându-i mulþi ani de viaþã. dacã persoana nu face nimic pentru a preveni acest lucru. Dacã pietrele din vezica biliarã BLOCHEAZà traseul bilei dintre ficat ºi intestinul subþir e. etc. persoana va mu ri din cauza ºocului rezultat prin otrãvire (toxemie). în caz contrar. DACà pacientul nu face nimic pentru a veni în ajutorul corpului sãu. eliminând cu uºurinþã vez ica biliarã a bolnavilor. Pie trele la vezica biliarã sunt responsabile pentru circa 8. Odatã eliminatã. ovare.000 de morþi ºi peste UN MILIARD de dolari anual nu mai în Statele Unite. Pietrele la vezicã sunt o confirmare a faptului cã bãtrâneþea s-a instalat deja. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a evita pierderea vezicii biliare. fãrã sã se bazeze pe progresele tehnologice pentru a fi salvaþi de la o moarte sigurã. indiferen t de vârsta biologicã a omului! Pierderea vezicii biliare echivaleazã cu o îmbãtrânire mai acceleratã ºi cu o viaþã trãitã pe l de subzistenþã.

situatã în pa stângã a corpului. Max Gerson obiºnuia sã foloseascã sucul proaspãt. diverticulita. Este un lucru obiºnuit sã gãseºti într-un ficat inflamat bacili din colon (E. din cauza stãrii în care e aflã animalele. sub plãmânul drept. Este situat deasupra colonului ascendent. cam la aceeaºi înãlþime. Algele Klammath. DiSorb Aid. generatoare de stres. ficatul proaspãt nu se mai gãseºte de mult pe piaþã. crescute fãrã îngrãºãminte. Yucca Herbal ºi R/HCI asigurã o d igestie de 100% ºi restabilirea rapidã a stãrii de sãnãtate. Acestea conþin proteine grele. De aceea. care golesc sistemul de energ ie. fãrã sã prezinte nici unul din inconven ientele cãrnii. o alternativã mai sigurã constã în folosirea tabletelor de ficat de viþel organic r acemizat ºi predigerat. în partea d reaptã. Afecþiunea este fr ecvent asociatã cu colita. altele care vor urma! O descoperire recen tã pe care v-o recomandãm este Rollerul Limfatic Biogen. organice. Abdomenul umflat Abdomenul umflat reprezintã un SEMN clasic al unor probleme la ficat ºi al unui corp aflat sub asediu. În Statele Unite. obþinut din ficat de viþel. al cãrui masaj permite dislocarea ºi eliminarea unor . dar de aceastã datã cauza lor sunt problemele HORMONALE. organic. Lactatele precum iaurtul. Localizarea anatomicã a ficatului Ficatul este localizat direct sub ultimele coaste ale cutiei toracice. polenul armonizat. Un colon congestionat reprezintã un teren ideal pentru boalã ºi un bilet sigur cãtre cim itir. Harmonic Synerg y. Acestea reprezintã energizante foarte puternice. tru a-ºitrata bolnavii de cancer. Este un SEMN evident de acumulare a deºeurilor toxice. guta. unele existente. Paraziþii intestinali ajung de multe ori la ficat prin vena portã. Ceaiul de Kombucha ºi sucul proaspãt de lãmâie reprezintã suplimenþi alimentari ideali. lângã stomac ºi în opoziþie cu splina. constipaþie ºi probleme ale intestinului gros. tabletele de ficat organic racemizat. Dr. coli). sau direct prin c onducta prin care trece bila. -toate aceste produse reprezintã SUPER-ALIMENTE uºor de digerat. Orice abdomen umflat înseamnã probleme. problemele prostatei. sunt la fel de UTILE pe tru ficat. Infecþii similare apar ºi în c azul femeilor. Un abdomen umflat reprezintã doar parþial un depozit de grãsime. pe canalul vaginal.Igiena ficatului Bolnavii de cancer ar trebui sã se abþinã temporar de la consumul cãrnii (de orice fel) ºi al brânzeturilor. Fructele ºi legumele proaspete. Acest lichid este ÎNCÃRCAT cu substanþe nutritive ºi cu enzime biologic active. artrita ºi problemele cardiace ca sã numi m numai o parte dintre ele. plantele taoiste. lucru care se întâmplã în caz de cirozã. sana ºi kefirul sunt extrem de sãnãtoase. având drept cauzã princip alã colonul inflamat ºi deformat.

mononucleozã. Doamna în cauzã avea un ficat stresat. exerciþiile fizice ºi o alimentaþie cât mai corectã pent ru inversarea procesului de îmbãtrânire. i -am simþit imediat mirosul respiraþiei ºi am recunoscut simptomul. 190 . Oamenii care au ficatul stresat fac uºor hepatitã. cunoscutã ºi sub de respiraþie a ficatului.cantitãþi masive de deºeuri din colon. Sperãm cã cititorii noºtri au înþeles cât de importante sunt mestecatul aten t al hranei. Am auzit odatã. Din aceeaºi categorie fac parte suferinzii de psoriazis. mãtreaþã abundentã. în care prima se plângea de problemele ei de sãnãtate. o conversaþie între asistenta profesorului meu de biochimie ºi o altã persoanã. Ceapa crudã este un detoxifiant puternic. sau dobândesc sindromul oboselii cronice. care produce un mi ros metalic în respiraþia anumitor persoane. Toate problemele intestinului gros sunt rezultatul unui mod de viaþã nesãnãtos ºi al unei diete dezechilibrate. Respiraþia ficatului Existã alimente precum ceapa crudã care provoacã o respiraþie neplãcutã. fãrã sã vreau. bãutul apei de calitate de-a lungul întregii zile. cei care au viermi inelari. Când mi-a cerut ajutorul.

Sauna NU foloseºte cãldura sau lumina. mergeam împreunã cu familia la Izvoarele Calde din Deºert. Aºa se explicã de ce am insistat atât de tare asupra necesitãþii detoxifierii cu orice preþ a organismului. Personal. pe mine mã obosesc cumplit! Oamenii cu ficatul slãbit trebuie sã fie foarte atenþi atunci când se scaldã în izvoare cu apa caldã. cele calde ºi locurile cu nãmol terapeutic au atras mulþi oamenidornici sã îºi redobândeascã sãnãtatea. Îmi amintesc cã pe vremea când l. Sauna cu infraroºii la distanþã (SID) reprezintã o modalitate excelentã de a experimenta b eneficiile unei bãi cu apã mineralã caldã chiar acasã la dumneavoastrã. deºi mulþi oameni se simt revigoraþi de ele. Dacã nu sunteþi pregãtit sã faceþi aþã acestei cantitãþi. În loc sã continui pe aceeaºi cale. diverticulitã. eliminând-o urgent. Pot confirma personal eficacitatea acestor bãi (minerale ºi de nãmol) în procesul de det oxifiere. sfatul meu este sã priviþi în faþã realitatea. Alzheimer. Acest dispozitiv minunat dizolvã ºi e inã din þesuturile moi deºeurile acide. m-am trezit la vârsta de 45 de ani. echilibrãrii hormonilor ºi i ngerãrii SUPERalimentelor. Atrag însã atenþia cã. Ace cru îl puteþi face ºi dumneavoastrã! Bãile minerale ºi ficatul De-a lungul timpului. cancer. ºi a ltele. sindromul colonului iritabil. la vârsta de 53 de ani. Existã modalitãþi diferite de a dobândi o stare idealã de sãnãtate. Se produce de asemenea o pierdere a ele ctroliþilor minerali. Ori de câte ori aplicaþi procedee de detoxifier e prin intermediul pielii. un loc din California. În cazul în care constataþi totuºi cã sãnãtatea dumneavoastrã nu mai este la fel de bunã sau cã aþi încep accelerat. Nu mai puþin de 90% din populaþie are ficatul stresat. când amdescoperit cã am probleme serioase. despre care vom mai vorbi în capitolul urmãtor. este foarte indicat sã beþi cantitãþi mari de apã cu minerale marine racemizate. izvoarele minerale. unghii fragile. iar eu nu mã opun nici un . întrucât acestea esc organismul sã elimine brusc o cantitate foarte mare de toxine în sânge. am preferat sã-mi croiesc o cale nouã. colitã.picior de atlet. în care numeroºi vizitat ori se scãldau în apele minerale ºi fãceau bãi de nãmol. Un ficat sãnãtos reprezintã o condiþie sine qua non pentru a redeveni tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom discuta despre fluxul de energie ºi despre vitalita tea nelimitatã a organismului. probleme periodontale ale gingiilor. vã veþi simþi foarte obosit. infecþii cu paraziþi. regenerând ficatul. SUPER-ALIMENTE pentru o SUPER-VIAÞà . mi-am recãpãtat integral viaþa înapoi. pielea uscatã. constipaþie. astfel încât astãzi.

Mai mult. dupã o vreme nu prea îndelungatã.Iatã care sunt super-alimentele care alcãtuiesc principala mea dietã alimentarã (având în ve dere cã nu mãnânc decât o singurã datã pe zi). Harmonic Synergy Tablete ETVC Taoist Rice Polish Harmonic Pollen Taoist 5 Elements Harmonic Royal Jelly Klammath Algae Biogen Skin & Body Biogen Liver Biogen HGH VitaLight Tablets Precursori Racemizaþi 191 . Folosiþi-le ºi veþi constata cã senzaþia de foame dispare ce energia ºi luciditatea dumneavoastrã mentalã vor atinge un nivel pe care nici mãcar nu vi-l puteþi imagina la ora actualã. veþi constata cã greutatea dumneavoastrã se va n ormaliza. iar pãrul va începe din nou sã creascã.

Toate substanþele cu o energie orientatã cãtre dreapta p rimesc valoarea de referinþã staticã de 0. Procesul de racemiz are ridicã aceastã valoare de zece ori. stabilizeazã ºi bl cheazã frecvenþa energeticã. amplificã. Ilustraþie Efectele vindecãtoare ale terapiei magnetice Haos Ordine Înainte Magnet Dupã Masajul molecular al mineralelor marine ionizate în sânge ºi în fluidul limfatic De ce vorbim atâta de racemizare Produsele racemizate sunt combinaþii de câmpuri energetice circulare. ºi mai puþin la putere. completez procesul digestiv cu DiSorb Aid.Adaug uneori la aceste produse ºi un mãr sau o parã. o piersicã sau l egume proaspete. Produsele racemizate au o dublã valoare. ci în activitatea forþei vitale din sis emele vii. lipide. Procesul se realizeazã în patru trepte ºi unificã. Unificarea câmpurilor energetice ale substanþelor nutritive ficã viteza de rotaþie a energiei. Efectul pe care îl au produsele racemizate asupra moleculelor substanþelor nutritive bogate în energie este cel mai bine descris prin cuvântul viabilitate. precum ºi profunzimea câmpului energetic rezultat intensificând astf el activitatea biologicã în interiorul organismului. astfel încât câmpurile individuale ºi compuse sã nu poatã reveni la un nivel ener etic inferior noii valori atinse ºi sã nu se deterioreze o perioadã foarte lungã de timp. ceea . Toate produsele intitulate Biogen ºi Harmonic au o valoare de referinþã de 10/10. Viabilitatea se referã mai degr abã la utilitatea ºi activitatea biologicã. în ceea ce priveºte profilul lor energetic. un fruct de mango. Produsele racemizate sunt extrem de active din punct de vedere biologic. unificate prin suprapunere pentru a atinge efecte biologice maxime. Racemizarea amplificã enorm profilul energetic al sub stanþelor nutritive. proteine ºi calorii. Yucca Blend ºi R/HCI. homeopatia sau alte procese c unoscute ºi aplicate pânã acum în domeniul sãnãtãþii. Pentru o absorbþie perfectã ºi o eliberare cât mai deplinã a energiei. Aceºti termeni indicã existenþa unei energii potenþiale disponibile ºi un rãspuns biologic aº eptat. Racemizarea nu are nimic de-a face cu magnetismul. legatã de activitatea biologicã ºi de amprenta ra emicã . Scala racemicã este de la 0-10. producând aproape instantaneu beneficii maxime. Nu se mãsoarã în carbohidraþi.

Apa ionizatã le revigoreazã trupurile. El se sinucide . întrucât usteºte de electricitate. Mersul cu picioarele goale pri n nisip permite scurgerea unei pãrþi importante a energiei toxice prin tãlpi (mai exact. prin punctele reflexe ale ac estora). Capitolul 28 Mineralele din apa mãrii Omul nu moare. Seneca Oamenii adorã litoralul mãrii! Aerul de acolo îi face sã se simtã automat mai bine. Produsele racemizate NU au egal pe piaþã. apei ºi nisipului de pe litoral este datã de ionii minerali încãrc aþi electric. De aceea. efectele lor asupra vitalitãþii celor care le folosesc sunt incredibile. Valoarea vindecãtoare a aerului. 192 .ce înseamnã cã sunt de zece ori mai viabile în interiorul organismului decât în starea lor ne-racemiz atã.

în timp ce alþii nu pot face a est lucru. Aceºtia permit transferul energiei (semnalelor) electrice de la un capãt la altul al corpului nostru. Sãrurile su nt STABILE ºi îºi menþinforma de cristale PÂNà CÂND sunt hidrolizate (dizolvate în apã). Înþelegerea sursei din care provine ener gia mãrii este esenþialã pentru inversarea procesului de îmbãtrânire ºi pentru sãnãtatea noastrã. precum sarea de bucãtãrie (clorura de sodiu). conti nuându-ºi drumul. Sp re deosebire de acest proces. De aceea. Semnalele electrice întrerupte provoacã miºcãri spastice care îngreuneazã deplasarea ºi funcþ area .Marea este principala baterie în care natura îºi stocheazã ENERGIA ei orientatã cãtre dreapt a! Eareprezintã un fenomen de o importanþã extremã. Atunci când sunt dizolvate în apã sau în fluidele corporale. ionii minerali sunt numiþi electroliþi. întrucât poate salva viaþa în caz de atac sau epuizare din cauza cãlduri i excesive. ionii minerali renunþã la electronii lor. Un corp care dis pune de o cantitate suficientã de ioni se bucurã deopotrivã de sãnãtate ºi de vitalitate. apar bolile ºi obosea a. inclusiv cele coloidale. Dacã aceºti ioni provin dintr-o sursã anorganicã precum sarea de bucãtãrie sau c rbonatul de calciu ei destabilizeazã sistemul ºi creeazã condiþii pentru acumularea de excese în organism. Celulele Schwann þin poarta deschisã prin producerea unor hormoni care deblocheazã rec eptorii sinapselor. Fibrele ºi celulele noastre nervoase sunt înþesate de as menea electroliþi. cãtre picior sau cãtre un deget). Compuºii ionici sunt alcãtuiþi din doi sau mai mulþi ioni care au format o legãturã himicã între ei. corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu ioni. Corpul îºi conduce afacerile zilnice folosind ca monedã electricitatea. iar ionii minerali asigurã energia necesarã pentru ca semnalul sã poatã trece de poartã. moleculele sãrurilor se divid în ioni minerali instabili. Sinapsele ar putea fi comparate cu niºte ecluze de-a lungul axonului nervului. Mineralele care nu se aflã într-o formã ionizatã nu sunt suficiente în acest scop. furnizând astfel energia necesarã procesului. Compuºii ionici sunt cristale. O unitate de m onedã electricã este numitã un ion mineral. Sângele ºi limfa conþin electroliþi. prin intermediul fibrelor nervoase ºi al ionilor minerali furnizaþi de sânge. lucru important de ºtiut. de-a lungul sinapselor (sã spunem. Existã ioni capabili sã conducã electricitatea într-o soluþie. Barierele Am putea compara sistemul nervos cu un sistem de bariere la care trebuie plãtit un preþ înainte ca semnalelor electrice sã li se permitã continuarea drumului cãtre destinaþie. Atunci când impulsurile electrice traverseazã sinapsele. În soluþie. ionii minerali racemizaþi echilibreazã sistemul. în caz contrar. Ionii sunt atomi care au pierdut sau au dobândit electroni în plus.

Semnãtura energeticã ºi amprenta electricã a acestor ioni est e inferioarã ionilor 193 . dar spre deosebire de atleþi. Cei care au trecut prin ciclul carbonului ºi au cãpãtat o structurã racemizatã sunt mult mai activi în corpul uman. SOC ºi Biogen Skin & sunt douã produse extrem de eficiente pentru restaurarea acestui înveliº. prin pierderea celulelor Schwann ºi deteriorarea înveliºului de mielinã. ei ºi reduc rezervele de ioni minerali mult mai lent. Aceste minerale stau de asemenea la baza produce rii Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã. nivelul lor de activitate este deneegalat. Atunci când sunt racemizaþi. cãci trupurile lor se aflã sub un mare stres fizic. ªi oamenii obiºnuiþi folosesc electroliþii. care îºi epuizeazã rez rvele în numai câþiva ani. Nu toþi ionii minerali sunt la fel. în cantitãþi corespunzãtoare. necontrolate. Atleþii clasice d aceste proble Body Toner ai horm Electroliþii sunt EXTREM DE importanþi pentru atleþi. Paralizia cerebralã ºi scleroza multiplã sunt exemple e impulsuri electrice sporadice.normalã a unei persoane. Atleþii FOLOSESC cantitãþi mari de electroliþi. Neuropatia ºi mielomul împãrtãºesc ºi ele o parte din me. Precursorii racemizaþi onilor asigurã activitatea hormonalã necesarã pentru restabilirea celulelor Schwann. Scoaterea la suprafaþã a vechilor depozite marine ºi hidrolizarea lor pentru a obþine io ni minerali nu reprezintã o idee foarte bunã. Aceºtia ºtiu foarte bine cã performanþa puterea ºi vitalitatea sunt asociate cu electroliþii. Ei ºtiu cã trupurile lor nu vor putea obþine mari realizãri sportive fãrã ajutorul electroliþilor.

Amprenta ei energeticã se naºte din restructurarea moleculelor de apã ºi ºtergerea memoriei contaminanþilor toxici care se gãs esc în apa obiºnuitã. Dacã mai adãugaþi la aceastã apã ºi ale marine ionizate. cad miul ºi mercurul. apa BEV ºi energia Mulþi atleþi folosesc bãuturile energizante comerciale pentru a-ºi suplini necesarul de ioni minerali. O plimbare de numai cinci minute pe zi cu picioarele goale elibereazã o cantitate MASIVà de energie negativã ºi de stres din or ganism. Procesul BEV mãreºte unghiul legãturilor moleculare ºi ale atomilor de hidrogen ºi ridicã fr ecvenþa vibratorie a apei. fiind con centraþi dintr-un mediu activ din punct de vedere biologic apa de mare . Atleþii care folosesc cantitãþi mari din aceste bãuturi exper imenteazã o îmbãtrânire rapidã a organelor lor interne ºi a þesuturilor conjunctive. Fãrã sã-i oblig eu. Am cunoscut oameni cu dureri insuportabile de spate. Noi avem nevoie de sodiu. ca sã nu numim decât câteva. Ionii minerali racemizaþi ne menþin tineri ºi puternici. Îi spun chiar apã de putere ! Toþi colegii lor beau apã de la ei! Apa BEV are un potenþial POR specific punctului de concepþie . Le place gustul ei. în sti depolicarbonaþi. în plus.minerali racemizaþi. Bãuturile energizante pentru sportivi. care nu costã decât câþiva penny. Atleþii inteligenþi parã propriile lor bãuturi energizante. ei sunt ÎNCÃRCAÞI cu metale grele toxice precum plumbul. potenþialul lor fiind apoi amplifi cat prin procedeul de racemizare. Sodiul este un electrolit care contribui e la fluxul energiei electrice în corpul uman. veþi obþine o apã de bãut fãrã egal. dupã 15 minute de plimbare cu picioarele goale prin nisipul plajei ºi-au revenit complet! O altã modalitate con stã în a purta un lanþ vibratoriu. care . Aceste bãuturi nu sunt însã deloc indicate! Amprenta lor energeticã este nesãnãtoasã pentru c rpul uman. plimbânduvã cu picioarele goale prin nisip sau prin iarbã. Spre exemplu. iar performanþele lor ºcolare ºi sportive sunt mul t mai bune. folosind ioni marini racemizaþi ºi apã V. ori îmbrãþiºând un copac cu picioarele goale. incapabili sã stea cu coloana dreaptã. Transferul de energie poate fi obþinut ºi prin alte mijloace. Sarea de masã este alcãtuitã din sodiu ºi clor. Aceste acþiuni modificã frecvenþele anormale ale corpului ºi îl pun pe acesta la unison cu pãmântul-mamã. copiii mei se duc în fiecare zi la ºcoalã cu apa lor BEV ionizatã. Dacã organismul nu are altã opþiune. fãcând-o prietenoasã din punct de vedere biologic. Prea m ult sodiu dezechilibreazã raportul sodiu/potasiu ºi pregãteºte terenul pentru instalarea cancerului. dar în cantitãþi foarte mici. el va folosi ionii de sodiu în locul altor ioni min erali de care are nevoie. iar semnãtura lor este incompletã. Chiropracticienii susþin cã orientarea vertebrelor este direct asociatã cu .

Corpul uman are nevoie de o aprovizionare constantã cu ioni minerali electroliþi. iar fluxul de electricitate a început imediat sã curgã prin lichidul a stfel obþinut. pentru simplul motiv cã sodiul este un electrolit.000 de dolari pentru rezolvarea un ei probleme legatã de electrolizã într-un magazin de cromare. 10. În flu idele corporale precum sângele ºi limfa. Electricitatea care trece printr-un lichid dã naºtere procesului de e lectrolizã (de la electro electricitate ºi lizã disoluþie).000 de dolari pentru un sac cu sare Ionii în soluþie permit trecerea electricitãþii. Înlocuirea sãrii de bucãtãrie mente de sodiu aºa cum se procedeazã în cercurile medicale alopatice nu rezolvã problema decât pe termen sc urt. nu reuºea sã punã aparatul în funcþiune. Carry Reams a primit odatã nu mai puþin de 10. lãsând însã 194 . Dacã un lichid nu conþine ioni. Nici unul din cei prezenþi. nici chiar prod ucãtorul tancului de electrolizã. pentru a-ºi menþine o sãnãtate optimã. curentul este transportat prin intermediul ionilo r minerali ionizaþi. curentul el ectric nu poate trece prin el. Dr. Clorura de sodiu a rezolvat pe loc problema elect rolizei apei.stresul organelor vitale. Curentul electric reprezintã o miºcare a energiei de-a lungul unui cablu metalic. iar plimbarea prin nisip este o dovadã cã atunci când energia toxicã este eliminatã din organi sm. într -o proporþieechilibratã. durerea ºi bolile dispar. permiþând începerea procesului de placare. Reams nu a fãcut altceva decât sã toarn a kilograme de sare în soluþie.

ei afirmã cã manitolul. vã veþi pierde vitalitatea ºi veþi îmbãtrâni mai ra Am discutat mai devreme în aceastã carte despre ceaiul de Kombucha. Mai exact. roºu. sorbitolul ºi xilitolul nu sunt periculoase pentru organismul uman. Când ionii se leagã de zahãr. Ei susþin cã NU existã nici o diferen zaharozã. modifi cându-ºi astfel structura. ºi vã asigur cã ei cunosc foarte bine acest lucru. hormoni º organici benefici. Unele zaharuri accelereazã procesul de îmbãtrânire prin neutralizarea rezervelor natural e ale corpului de ioni minerali. Este important sã înþe legeþi cã organismul Kombucha are capacitatea de a converti aceastã substanþã cu energia orienta tã cãtre stânga zahãrul de bucãtãrie într-un câmp energetic orientat cãtre dreapta ºi încãrcat cu enzime. Experþii afirmã cã zahãrul nu este altceva decât zahãr. Kombucha este un produs alimentar viu. În cazul în care cantitatea de ioni din org anism scade. Marea majoritate a oamenilor îºi trãiesc viaþa la limita înfometãrii. Zaharurile purificate (zahãrul de bucãtãrie. aceste molecule pierd sau câºtigã electroni. Mai mult. toate acestea sunt m inciuni. maltozã. dar NU conduce electricitatea atunci când este dizolvatã în apã. întrucât se leagã de ionii noºtri minerali. foarte concentratã . dieta lor furnizându-le doar cantitatea necesarã de ioni minerali pentru a rezista între subzistenþã ºi boalã. corpului nu-i pasã cu ce tip de zahãr îl hrãnim. Zaharoza nu este un electrolit. energia lor este neutralizatã. alb ºi albastru. iar procesul de îmbãtrânire se accelereazã. Conform opiniei lor. Zahãrul este o subst anþã cu o energie orientatã cãtre stânga. care reduce frecvenþa vibratorie a corpului ºi îi diminue ura acestuia. al cãrui câmp energetic a fost inversat. exceptând structura molecularã a acestor produse. Aceste diferenþe au la bazã orientarea energeticã a produselor. Zaharoza saboteazã fluxul de energie din corp. fructoza.neatinsã adevãrata cauzã. la fel cum face ºi dif renþa între tipurile de grãsimi. Zaharurile albe ºi artificiale distrug energia alimentelor prin i onizare sau prin deteriorarea moleculelor alimentare. Aºa cum spuneam mai devreme. cãci nu conþine ioni minerali. Dacã mâncaþi frecvent zahãr de bucãtãrie. Zahãrul a dispãrut. siropurile) ºi cele artificiale p recum aspartamul (mai bine cunoscut prin eticheta în trei culori. Aºa-zisele stãri psihice melan colice datorate excesului de zahãr sunt în viziunea lor doar o iluzie. dextrozã ºi lactozã. apare imediat o crizã de sãnãtate. Sodiul este o otravã! Zahãrul Zaharoza (zahãrul de masã) este un cristal. sodiul creeazã condiþiile pentru EXCE S ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. Bacteriile produc acest rezultat prin intermediul alchimiei biologice. La fel ºi aspartamul. de pe etichetele pr . Corpul face o diferenþã cât se poate de clarã între tipurile de zahãr. Ei bine. dar energia a rãmas.

195 .oduselor alimentare) . molibdenul ºi alte circa 60. Gândacii nu le atacã. dar ºi de cel e secundare (oligoelemente). Încercaþi totuºi sã nu vã faceþi un obicei din consumul de zahãr! Minerale principale ºi secundare Pentru a funcþiona corect. la diminuarea activitãþii glandu lare ºi la dezechilibrele hormonale. la care se adaugã aditivii alimentari. întrucât nu savureazã deloc alimen tele pline de zahãr sau de sare. corpul are nevoie de mineralele principale. precum calciul. ªtiu ei ce ºtiu! Dacã TREBUIE sã faceþi o alegere între zahãrul de masã ºi aspartam sau alte zaharuri de sinte alegeþi zahãrul de masã! Câteva tablete de VitaLight vã vor ajuta apoi sã neutralizaþi acest ahãr. borul. au proprietãþi radiomimetice care imitã efectele radiaþiei nucleare asupra ADNului celular. Alimentele prelucrate care conþin cantitãþi mari de zahãr sau sare nu se stricã prea uºor to cmai pentru cã enzimele lor au fost deteriorate. fierul. ªtiinþa a pus în evidenþã de multã vreme necesitatea mineralelor principale . Aceste otrãvuri zãpãcesc energia corpului ºi echivaleazã cu hrana gãtitã la microu Ele conduc în timp la albirea pãrului. prin blocarea receptorilor corpului. la apariþia ridurilor. sulful ºi fosforul. Problema poate fi inversatã cu ajuto rul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. iodul . Cât despre oligoelementele precum manganul.

Gândiþi-vã cât de absurd este sã iei carbonat de calciu pentru a obþine mai mult calciu. precum ºi din suplimentele cu ioni minerali racemizaþi. Azotul joacã un rol cheie în procesul vieþii. ierburile taoiste. Forma lor determinã efectele pe care le au mineralele asupra sãnãtãþii umane. de regulã un aminoacid. Produsele care conþin minerale într-o formã elementalã nu sunt deloc utile corpului. Ce se ºtie mai puþin este faptul cã la fel de importantã ca ºi mineralele însele forma în care se prezintã acestea. Procesul de chelare pãcãleºte corpul sã accepte în sânge substanþe pe care nu le-a putut prod ce în mod normal. Sufixul at ne aratã cã el se aflã într-o formã de sare sau cristalinã. lipsa lor accelerând proc sul de îmbãtrânire. pânã în sânge.importanþa acestora pentru nutriþia umanã a fost descoperitã abia recent (ºtiinþa a acceptat cu greu dependenþa omului de minerale. Purtãtorul transportã mineralele prin tra ctul gastrointestinal. Produsele care conþin minerale într-o formã elementalã NU au ce cãuta în corpul uman. Rezolvã o problemã. Se ºtie astãzi cã mineralele sunt esenþiale pentru o bunã nutriþie. polenul armonic. dar nu ezitã sã ridice în slãvi soia ºi canola. Ele reprezintã molecule proteice care funcþioneazã în inter iorul organismului ca niºte ingineri. Enzimele creeazã zone deschise în care sângele ºi limfa sã p oatã furniza substanþele nutritive de care are nevoie corpul. Acest lucru NU este deloc de dorit! Aceºti compuºi minerali reprezintã câmpuri ergetice dezechilibrate care NU au trecut prin ciclul carbonului. aspartamul ºi alimentele modificate genetic). folosit frecvent pentru a completa aºa-numitul deficit de calciu (o eroare de diagnostic în cazul osteoporozei) este carbonatul de calciu sau carapacea de scoicã. Ei streseazã sistemul ºi cr eeazã excese. dar creeazã mai multe probleme noi. negeneratoare de stres. alcãtuit din calciu ºi carbon. Ionii minerali activi din punct de vedere biologic provin de la animalele ºi plant ele sãnãtoase. Ele sunt echivalentul unei bancnote false. NU îi utilizaþi. mineralele ºi azotul Enzimele depind de minerale. Toate proteinele ºi toþi aminoacizii conþin az . Est e ca ºi cum o femeie lãuzã ar bea mai mult lapte pentru a putea produce mai mult lapte matern! Mineralele chelate provoacã probleme organismului. Ele da u peste cap echilibrul acestuia ºi produc efecte secundare asupra sãnãtãþii noastre. SUPER-alimentele precum algele Klam math. Enzimele. Este vorba de produºii în care mine ralele sunt legate de un purtãtor. Harmonic Synergy ºi ficatul biogen reprezintã substanþe nu tritive excelente. Un asemenea produs.

ot. Din pãcate. pornind de la premisa cã orice aliment este hrãnitor. nutriþio niºtii ºi fermierii se referã de fapt la conþinutul în azot al acestora. azotul este eliberat (gândiþi-vã la compost sau la un ca davru în putrefacþie). Azotul este un gaz extrem de acid (pH 1-2). dar funcþioneazã totuºi ca ºi cum ar fi. Valoarea proteinelor alimentare este mãsuratã prin conþinutul lor în azot. c onduce electricitatea ºi acþioneazã ca un electrolit. bogate în proteine ciudate . Natura rãspunde în oducând alimente cu energia orientatã cãtre stânga. Atmosfera este alcãtuitã într-o proporþie de 78% di n azot. Proteinele ciudate Proteinele ciudate sunt proteine care induc corpului o stare de confuzie. Cel mai clasic exemplu sunt proteinele din soia. Atunci când vorbesc despre procentajul în proteine al unui aliment sau al unei recolte. Azotul (care are simbolul atomic N ) este extrem de important pentru conductivitate a electricã ºi pentru transferul energiei în corp. Ei cred cã pot mitui natura sã producã alimente bogate în vitalitate cu ajutorul îngrãºãmintelor pe bazã de azot. Azotul NU este un ion mineral în sensul clasic al cuvântului (fiind un gaz). În forma sa metalicã. Plantele ºi animalele au nevoie de azot pentru a creºte. El poate fi gãsit în numeroase forme. 196 . experþii folosesc a zotul pentru a FORÞA plantele sã creascã. Când proteinele sunt digerate ºi divizate în pãrþile lor componente. Viaþa NU POATE exista în lipsa azotului.

. În fiecare zi. În cazul ost eoporozei. miliard e de celule mor. fãcându-l încã ºi cid. Pentru a anihila efectele prote inelor ciudate bogate în azot (care este eliberat în timpul procesului de digestie) este necesarã o cantitate uriaºã d e calciu. ele elibereazã azotul în sânge. veþi obþine cantitatea de proteine utilizabile. Nu cu mulþi ani în urmã.5%. Dacã sunt ingerate. Proteinele ciudate conþin azot. Astãzi. Veþi gãsi afiºatã aici lista totalã a pr teinelor ºi o listã a proteinelor inutilizabile de cãtre organism. Nu este mai puþin adevãrat cã dacã receptorii sãi hormonali se blocheazã. cãci receptorii de la capãtul lanþului de transmis ie a semnalului sunt blocaþi din cauza analogilor hormonali. datorat cantitãþii prea mari de proteine ciudate ingerate.Azotul are multe forme diferite. ea depãºeºte curent 2% din cantitatea totalã! Cu fiecare dublare a cantitãþii de proteine ciudate ingerate sã spunem de la 0. dar într-o formã nepo trivitã pentru corp. Pe mãsurã ce nivelul proteinelor ciudate în sânge creºte. puteþi fi siguri cã aveþi în faþã o persoanã cu o aciditate int re. aceste proteine produc EXCESE. Citiþi eticheta unui produs pentru câini sau pisici. organismul trece pe vibraþia de su pravieþuire ºi începe sã îºi retragã mineralele din oase.5% la 1 % -cantitatea de calciu necesarã pentru a stabiliza pH-ul sângelui creºte de 200 de ori! Am afirmat în repetate rânduri cã nu existã boli ale deficitului. dublatã de o serie de clisme la ficat. problema apare din cauza unui exces de azot în sânge. el intrã într-o sta de confuzie. Dacã vedeþi cã cineva îmbãtrâneºte rapid. cantitatea de proteine inutilizabile era de sub 0. Toate bolile etichetat e în aceastã categoriesunt rezultatul unor EXCESE în interiorul sistemului. nemaiºtiind ce trebuie sã facã. ªtiinþa m calã numeºte acest proces osteoporozã ºi strigã în gura mare cã pacientului îi lipseºte calciul. Deteriorarea mediului înconjurãtor. ºi dacã nu sunt eliminate imediat din sistem. Odatã cu creºterea incidenþei acestor proteine a crescut ºi numãrul celor bolnavi de boli degenerative. îngrãºãmintele chimice de mare putere ºi otrãvurile împrã câmpuri explicã de ce tot mai multe proteine ciudate fac astãzi parte din lanþul aliment ar. Ceamai rapidã cale de a inversa procesul de acidifiere constã în ingerarea Apei Io nizate de Înaltã Valoare Medicinalã. pentru a CONTRACARA aciditatea sângelui. Þesuturile corpului sunt alcãtuite din proteine care conþin azot. la care se adaugã dezechilibrele hormonale (dominarea excesivã a estrogenului ºi blocarea receptorilor ) ºi acumularea deºeurilor metabolice. Acest luc u nu este adevãrat! Organismul are o inteligenþã înnãscutã ºi ºtie foarte bine ce trebuie sã facã pentru a se men iaþã atunci când se confruntã cu o situaþie de exces. Dacã le veþi scãdea pe ultimele din prime le.

cã plantele chimizate nu diferã cu nimic de cele naturale. Natura a aranjat astfel lucrurile încât elementele sã fie nevoite sã treacã prin ciclul ca rbonului înainte de a-ºi putea câºtiga dreptul de a intra în organismul uman. Agricultura puternic chimizatã a învãþat cum poate fi manipulat procesul vieþii în cazul pla ntelor. singurii cãrora nu le lipseºte aceastã inteligenþã sunt experþii!! Chelarea are la bazã aceeaºi mentalitate c re afirmã cã alimentele modificate genetic sunt la fel de bune pentru sãnãtatea umanã ca ºi cele natu rale în ceea ce priveºte substanþele nutritive. Procesul ste similar chelãrii mineralelor elementale pentru a pãcãli organismul uman sã ignore protocolul sãu normal d e funcþionare. pãcãlindu-le pe acestea sã accepte minerale ºi otrãvuri nedorite în þesuturile lor. sau cã mâncarea gãtitã la microunde este identicã cu cea gãtitã la foc. la fel ca ºi plantele sau corpul uman. Dorinþa de a chela compuºii minerali sau de a forþa recoltele sã creascã cu orice preþ porneº e de la premisa cã Dumnezeu ºi natura sunt lipsiþi de inteligenþã. Ciclul carbonului 197 .Azotul ºi plantele Azotul este deviza electricã ce permite plata pentru deschiderea barierei în cazul p lantelor. astfel încât energia ºi ionii minerali sã poatã trece cãtre locurile de schimb create de enzime în þesutu rile plantei.

Atunci când apa mãrii este activatã prin racemizare. dar se ºtie cã depind întru totul de mineral nþa a aflat de importanþa lor pornind de la aºa-numite boli ale deficitului. grãsi mi. care este carbonul atmosferic + hidrogenul secretat de rãdãcinile plantelor. cu energia orientatã cãtre dreapta. ionii nutritivi ajung în apa mãrii. mai ales dacã este dublat de ingerarea unor proteine de calitate ºi de eliminarea . Una din aceste boli este pelagra. Apa mãrii este o soluþie de ioni minerali încãrcaþi electric. Toate aceste substanþe vii conþin ioni minerali activi din punct d e vedere biologic. Enzimele acþioneazã ca niºte casieri care supervizeazã retragerea. puternic energizatã. Rolul lor este destul de puþin înþeles de ºtiinþa contemporanã. vitalitatea ºi tinereþea. Animalele mãnâncã plantele ºi îºi eliminã deºeurile pe sol. CICLUL CARBONULUI = ploaie + s ol + soare + microbi + plante + animale = ioni minerali activi din punct de vedere biologic. pe care oamenii le pot ingera pentru a-ºi pãstra sãnãtatea. Boala rãspunde bine la tratamentul cu vitamina B. Ea indicã un deficit al niacinei (vitamina B-3).Ciclul carbonului explicã felul în care sunt ionizate ºi asimilate mineralele pãmântului p entru a fi transformate în molecule alimentare sau în apã de mare. plantele cresc. ciuperci ºi fungi. Efectul lor asupra organismului conf irmã amprenta lor energeticã. În timp. Ei sunt cei care dau apei mãrii gustul ei sãrat caracteristic ºi cantitãþile uriaºe de oligoelemente îi confer NERGIA specificã! Este vorba chiar de energia care permite ionilor minerali racemizaþi sã anihileze ef ectul Rouleau în sânge. mo oziteazã reziduurile în acelaºi sol. Ionii mineral i sunt o monedã electricã. pentru a putea fi consumate de bacterii. Bacteriile din sol sunt bancherii care deþin în depozitele lor mineralele pãmântului. fiind chiar sângele ºi limfa pã luimamã. într-o formã dinamicã. carbohidraþi. pânã când planta devine capabilã sã îi foloseascã. unde se transformã într-o soluþie biologic activã de ioni mine rali. schimbându-le sarcina electricã. La rândul lor. retrãgând ontul sãu bancar. Bacteriile preiau ºi modificã ionii minerali. Plantele combinã aceºti ioni cu energia solarã pentru a produce proteine. în ea sunt prezenþi TOÞI ionii minerali ai pãmântului. Ac este minerale devin utilizabile numai atunci când reacþioneazã cu acizii slabi precum acidul carbonic. vitamine ºi enzime. Vitaminele Vitaminele nu pot funcþiona decât dacã ionii minerali sunt prezenþi într-o formã echilibratã. Ciclul carbonului transformã mineralele inactive din punct de vedere biologic ale pãmântului în câmpuri energetice active.

Folosite regulat. cu atât mai numeroase devin þesu ile sale cicatrizate. care sunt înlocuite cu þesuturi vii. Cu cât omul îmbãtrâneºte mai tare. vitaminele conþin ºi ele carbon. lipidele ºi carbohidraþii sunt molecule organice produse de sistemele v ii prin activitatea lor anabolicã.exceselor din corp. distrugându-ne ficatul ºi otrãvindu-ne 198 numite cloramine . la care se adaugã s xul aminã numele chimic al unei molecule care conþine azot. Capsulele SOC vã ajutã sã redeveniþi s pli! Aminoacizii. Cuvântul amino este asociat de a semenea cu amina. alãturi de azot. care înseamnã necesar. sulf ºi carbon. În aceste substanþe. Carbohidraþii conþin la rândul lor carbon. folosite de m trata apa potabilã. capsulele SOC permit dizolvarea AUTOMATÃ a þesuturilor cicatrizate interne ºi externe. Capsulele SOC conþin carbon ºi sul f racemizat (care nu trebuie confundate cu formele elementale ale celor douã substanþe chimice). Am vorbit mai devreme de acea familie de chimicale unicipalitãþileoraºelor din Statele Unite pentru a clorul este combinat cu un grup de amine organice care ucid bacteriile din apa de bãut. . ori de câte ori facem baie. Viaþa este imposibilã fãrã carbon. alcãtuite din proteine funcþionale. pãcate. Conceptul de vitaminã derivã din cuvântul vital . Orice materie vie conþine carbon. cloraminele pãtrund cu uºurinþã p intestinele. care dau acea senzaþie de corp înþepenit. azot. Aminele se unesc ºi formeazã proteine care conþin azot. Nu întâmplãtor. Din rin piele. contribu ind astfel la construirea legãturilor sulfhidrilice care unesc proteinele. Moleculele organice conþin oxigen. Corpul este for mat într-o proporþie de 90% din þesuturi conjunctive. Cuvântul organic însea mnã care conþine carbon .

Existã la ora actualã un produs biodinamic uºor de folosit. Carbonul este barometrul aure i solului ºi al câmpului magnetic al acestuia. Ele imitã efectul celor naturale. vã recomand cu cãldurã volumele 1 ºi 2 din Biodinamica lui Alex Podolinsky (v ezi Pachetul informativ). datoritã formei sale moleculare uni ce. Vitaminele au nevoie de ionii minerali pentru a funcþiona. Conexiunea carbonului. El este nu mitorul comun al unor alimente extrem de hrãnitoare ºi al unui sol sãnãtos. Singurul supliment pe care îl folosesc personal este VitaLi ght. Carbonul este un factor extrem de important pentru procesul de îmbãtrânire. Plantele care cresc pe solurile paramagnetice au o ener gie orientatã cãtre dreapta ºi o semnãturã energeticã completã. Solul bolnav este sãrac în carbon. Conexiunea carbonului În nepreþuita sa lucrare. FÃRà aplicarea de îngrãºãminte chimice. ªtiinþa modernã foloseºte carbonul pentru a crea otrãvuri organice precum pesticidele ºi erbicidele. iar elementele sale nu pot contribui l a sãnãtatea oamenilor. dar nu au capacitatea de a construi þesuturi sãnãtoase. din produsele alimentare. ci din energia furnizatã de reacþiile chi mice pe care le alimenteazã acestea. Este elementul care stã la baza întregii vieþi. Nu uitaþi cã hrana vie. Reþineþi urmãtoarea afirmaþie º nu o uitaþi niciodatã: Noi NU trãim din vitamine.Autorul lucrãrii de faþã respinge folosirea vitaminelor de sintezã (chiar dacã sunt etiche tate drept naturale ). Pentru . Solul devitalizat NU conþine paramagnetism. ºi viceversa. cultivatã în grãdina personalã. vitaminele sunt cunoscute sub denumirea de co-factori sau co -enzime. Vita minele produse de om STRESEAZà ficatul ºi sunt toxice pentru corp. bunul meu prieten Leonard Ridzon de fineºte carbonul ca fiind Elementul hotãrâtor care determinã vitalitatea recoltelor (ºi a vieþii pe pãmânt) . este de o mie de ori mai bunã decât orice supliment. animalelor sau plantelor. Dacã doriþi sã aflaþi mai multe în legãturã cu minunatul domeniu al agriculturii esoterice. care poate transforma oric e sol poluat într-o grãdinã paradisiacã încã din primul an. în activitatea microbianã ºi în ioni minerali activi din punct de vedere biologic. Solul care conþine un câmp magnetic foarte puternic este definit de regulã prin sintag ma: paramagnetic (de la para dincolo de). Carbonul se poate combina în milioane de feluri. minerale ºi enzime. ºi mult ai ieftinã! În biochimie ºi nutriþie. Cea mai rapidã cale de a transforma un sol bolnav într-unul puternic energizat constã în aplicarea principiilor biodinamice. recomandându-le exclusiv pe cele naturale.

pline de substanþe nutritive vii ºi care conþin o amprentã energeticã orientatã cãtre dreapta. Ele îmi dinamizea zã procesele biochimice. Eu unul doresc sã rãmân tânãr cât mai multã vreme. Speranþa mea este ca aceastã carte sã fie pentr u dumneavoastrã un catalizator care sã vã ajute sã redeveniþi tineri! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre sistemul imunitar ºi despre cancer. Mineralele racemizate lichide au capacitatea de a neutraliza efectul Rouleau al sângelui. Fiecare om t uie sã-ºi asume responsabilitatea pentru viaþa sa. previn apariþia efectului Rouleau ºi mã fac sã mã simt bine! Dacã veþi respecta aceste principii. putem adãuga în dieta noastrã urmãtoarea sursã recomandabilã: mineralele m arine ionizate ºi racemizate.informaþii. 199 . motiv pentru care îmi procur energia din m ralele racemizate. Vom in dica aici cum pot fi evitate anumite boli precum SIDA. din SUPER -alimente ºi din VitaLight. Alimentele ideale sunt cele crescute în grãdina personalã. nu veþi îmbãtrâni ºi nu veþi muri prematur. îmi obþin mineralele de care am nevoie din alimentele proaspete. Dacã hrana pe care o consumãm nu conþine toate m neralele de care avem nevoie. Acestea îmi furnizeazã electricitatea de care am nevoie. citiþi Pachetul informativ. cum sunt cele din VitaLight. Personal.

Schemã Producþia de ATP ºi gestionarea energiei Cheia cãtre o sãnãtate perfectã ºi cãtre o vitalit eplinã (Potenþialul de oxidoreducere) ATP molecula de depozitare a energiei primare din corpul uman OXIDARE REDUCERE Îmbãtrânire acceleratã Regenerarea þesuturilor Blocarea glicolizei Accelerarea glicolizei Pierderea ATP-ului stocat Sporirea producþiei de ATP Elemente ACIDE Elemente BAZICE Sulf transfer de electroni transfer de electroni Calciu Clor FORÞA VIEÞII Magneziu Fosfor Ovul + Spermã Potasiu Punct de concepþie Rãu 350 (+) POR 350 (-) POR Apa de la robinet Apã din fântâni MoarteApa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã alimenteazã ºi accelereazã producþia de ATP a mitocondriilor (regenerare sistemicã a corpului) Apã BEV Laptele matern Orientare cãtre stânga Oameni bolnavi Orientare cãtre dreapta Cancer / Diabet / Atacuri de inimã / Artritã / Boli degenerative / Boli de toate felurile Atacuri de inimã / Infarct (descãrcare masivã de electroni) Sãnãtate foarte .Punctele reflexe de la nivelul tãlpilor sunt conectate la organele vitale ale corp ului. Pentru cei care cunosc însã regulile jocului. ele devin întru totul explicabile. Efectele benefice ale plimbãrilor prin nisip ºi iarbã cu picioarele goale sau ale îmbrãþiºãrii copacilor par la pri vedere magie curatã.

Ilustraþie 200 .bunã Vitalitate Punct de echilibru Super-sãnãtate Tinereþe /vitalitate Regenerare Inversarea procesului de îmbãtrânire Nici o boalã! Forþa vieþii sub punctul de concepþie Forþa vieþii peste punctul de concepþie Stare entropicã ÎNALTÃ Stare entropicã REDUSÃ Entropie: mãsura gradului de dezordine ºi de haos (dizarmonie) dintr-un sistem (viu) .

iar corpul devine mai suplu ºi mai liber . energia orientându-se cãtre stânga. dezechilibrele hormonale ºi excesele joacã la rândul lor un rol important în declanºarea acestor boli. Exportarea maselor canceroase ºi dispersarea energiei Masele nu se calcifiazã ºi nu apar în radiografii.Tumorile canceroase Importarea ºi condensarea energiei Tumorile se calcifiazã. ºi astfel apare sângele EFECTUL aºa-numitei boli a lui Rouleau. apar în radiografii. Fãrã îndoialã. cu atât ma i rapid îmbãtrânim. Sângele îngro capacitatea corpuscu Încetinirea miºcãrii bilaterale a oxigenului. pe ca re le dizolvã. nu au o fazã ascunsã. Introduceþi 5 picãturi de minerale marine racemizate într-un pahar de apã BEV sau de Apã I . Corpusculii din sânge intrã ºi ies din aceste capilare (arteriole) în rânduri de câte unul. lilor din sânge de a pãtrunde în þesuturi ºi de a deservi celulele este grav compromisã. Îmbãtrânirea nu este altc decât o deteriorare a casei în care locuim. amprenta s se modificã. astfel încât schimbul de substanþe nutritive ºi de oxigen se accele reazã. Pe mãsurã ce procesul se pune în miºcare. Una din cele mai interesante caracteristici ale capsulelor SOC constã în faptul cã ace stea înmoaie membranele celulare. sunt moi la atingere ºi invizibile în t impul perioadei ascunse. fibromialgia. artrita. Oul poate fi cu nucleul ei. SOC ajutã corpul sã producã proteinele bazate pe sulfonil. pot fi simþite cu mâna. îºi au rãdãcinile în stagnare fluidelor intra ºi extracelulare. Tumorile ºi masele de cancer NU sunt unul ºi acelaºi lucru! Efectul Rouleau ºi capsulele SOC Bãtãlia pentru sãnãtate ºi regenerare poate fi câºtigatã sau pierdutã numai la nivel celular. care le înlocuiesc pe cele cicatrizate. pe scanere. Boli precu m cancerul. Când aceastã afecþiune se instaleazã. Pe mãsurã ce celulele devin supraîncãrcate cu deºeuri acide. Stagnarea fluidelor intracelulare din celule provoacã moartea acestora. ºi sute de alte asemenea afecþiuni. sclerodermia. comparat cu o celulã. ºi cu cât aceasta se deterioreazã mai tare. Gândiþi-vã la un ou fãrã gãlbenuº. durerile dispar. substanþelor nutritive. ul în care capilarele extrem de fine ale sângelui interfereazã cu celulele. Un corpuscul este o celulã fãrã nucleu. i energeticã a sângelui s îngroºat. dioxidului de carb on ºi deºeurilor de o parte ºi de alta a membranei celulare poartã numele de îmbãtrânire.

Fluxul constant de apã de calita te. ºi corpul se va regenera rapid. determinã apariþia unui veritabil miracol. la care se adaugã aceste substanþe energetice.onizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã (cu POR ridicat). este EXTREM DE important sã îi as corpului un flux constant de minerale racemizate. Efectul apare ca o combinaþie între potenþialul apei ºi orientarea impulsului ele ctric al mineralelor (vezi paginile xxx ºi xxx). iar efectul Rouleau va dispãrea din sânge. Capitolul 29 Dinamica fluidelor corporale Dacã ºtiinþa dã greº. acest lucru se petrece deoarece nimeni nu îºi pune întrebãrile corecte Charles Voltaire 201 . Dacã doriþi sã vã recâºtigaþi sau sã vã pãstraþi sãnãtatea. Acest miracol poartã nu mele de inversare a procesului de îmbãtrânire.

ºi eliminã dioxidul de carbon ºi deºeurile din celule ºi din întregul sistem. înot. care sunt continue. Sistemul limfatic este alcãtuit dintr-o reþea de capilare ºi de vase similarã arterelor ºi venelor prin care circulã sângele. în timp ce vârstnicii au tendinþa sã le evite. Aºa se explicã de ce ele sunt umflate ºi dure. sângele este filtrat de rinichi ºi de ficat. Sistemul limfatic prezintã noduri. prin alergare. pânã rpul devine capabil sã se ocupe de ele. Tinerii fac în mod natural aceste activitãþi. Pereþii capilarelor limfatice sunt mai permeabili decât cei ai vaselor de sânge. ceea ce simþiþi în re litate suntcâmpuri de energie condensatã . respiraþii profunde ºi printr-o muncã fizicã grea. Fluidul sãu este incolor. plãmânilor ºi pielii. spre deosebire de vasele sanguine. Aceasta poate fi accelerat rin plimbãri viguroase. O limfã sãnãtoasã este absolut esenþialã pentru o stare bunã de sãnãtate ºi de vitalitate. În d normal. ar trebui sã fie moi ºi plastice. în timp ce s istemul circulator al sângelui nu prezintã aºa ceva. exerciþii aerobice. al intestinelor. El transportã oxigenul ºi substanþele nutritive cãtre celule. nimeni nu vã va cere sã donaþi acest fluid. Capilarele limfei au întotdeauna o terminaþie . Ele se . Este extrem de important sã înþelegem cã nodurile limfatice sunt în realitate locuri de st ocare a energiei. pe braþe. ºi nu opereazã DECÂT într-o singurã direcþie. Odatã ce intrã într-un capilar al lim uidul extracelular nu mai poate scãpa pânã când nu ajunge în sângele din vena subclavianã situatã î opierea bazei anterioare a gâtului. Dacã simþiþi noduli limfatici umflaþi sub maxilare. Reprezintã un barometru foarte util al bolilo r deja declanºate ºi al celor care se pot declanºa în orice moment. motiv pen tru care joacã un rol central în orice analize medicale. fiind una din cele douã surse de informare pe ca re le oferã fluidele corporale. Mai târziu. Câmpurile de energie toxicã sunt stocate ºi pãstrate aici în toatã siguranþa. Sângele are un frate geamãn care îndeplineºte multe funcþii similare cu ale sale. Capilarele sale eliminã d eºeurile ºi deservesc fluidul extracelular din spaþiile situate între celule. sub sâni sau în exteriorul acestora.Sângele este un element central al metabolismului corporal. Dacã apare o urgenþã medicalã. Acest si stem diferit NU are o inimã care sã-l deserveascã precum o pompã. Sistemul limfatic este înainte de toate un sistem de comunicaþie a proteinelor plasma tice . nu umflate! Amigdalele sunt asemenea noduri limfatice. prin intermediul rinichilor. responsabil pentru miºcarea a 75% din proteinele lichide ale corpului. cu câteva diferenþe notabile. ori în zona inghinalã (în jurul zonei pubiene). Es sibil sã inversezi procesul de îmbãtrânire fãrã o bunã circulaþie a limfei. Sângele este un element sistemic. El deserveºte TOATE sistemele corporale. Numele sãu este LIMFA ºi el face parte din sis temul limfatic.

toxinele ºi deºeurile NU se vor acumula în sistem. Canalele limfatice returneazã diferenþa de 10% în sânge. astfel încât ficatul sã o poatã e a mai târziu din sânge. Sistemul limfatic îndeplineºte o funcþie criticã. 10% din sângele care pãrãseºte inima scapã sub formã plasmã prin pereþii capilarelor. Lipsa exerciþiilor fizice ºi ingerarea unei cantitãþi insuficiente de apã conduc la apariþia unor þesuturi congestionate. Acest fluid extra celular este cel care deserveºte în realitate celulele ºi þesuturile. sub forma lichidului limfatic. Sãriturile ºi masarea limfei pun în miºcare energia toxicã.umflã ºi devin inflamate atunci când se instaleazã o boalã. PAC. Organele limfatice ºi procesul de îmbãtrânire Sistemul limfatic este unul din cele mai importante sisteme din organism. ajungând în spaþiile extracelulare DINTRE celule. Corpusculii din sânge (celulele roºii fãrã nucleu) sunt pompaþi în artere sub presiunea inimii. Atât sta rea de sãnãtate cât ºi cea de boalã îºi au rãdãcinile în acest fluid apos numit limfã. Sângele este pompat acolo unde limfa nu ajunge. deºeurile se vor amesteca cu 202 . iar mai târziu la boalã. Dacã circulaþia limfei este a pH-ul corpuluieste echilibrat. Venele returneazã 90% din volumul de sânge în inimã. Procesul este mult uºurat dacã adãugaþi Yucca Herbal Blend. SOC ºi cea de Kombucha. pe care sistemul sanguin nu o poate înde plini. În caz contrar.

dând p este cap þesuturile ºi blocând funcþiile organelor vitale. iar raportul dintre sodiu ºi potasiu se inverseazã. Limfocitele ºi macrofagele fac parte integrantã di n sistemul limfatic. splina ºi mãduva oaselor. exact cele pe care le infecteazã virusul HIV. cu mineralele din apa de la robinet. cu sãrurile ºi grãsimile. Limfocitele includ celulele T ºi B. Mini-trambulina amplificã mult circulaþi a limfei. O parte dintre ele devin celule ale plasmei care secretã anticorpi. Corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu potasiu organic. care nu trebuie neglijate. Grãsimile ºi sistemul imunitar Sistemul limfatic transportã grãsimile alimentare dinspre intestine cãtre sânge. Aceste SEMNE sunt avertismente ale bolii. Pe mãsurã ce deºeurile se acumuleazã în fluidele extrac elulare dintre celule. sodiul pãtrunde în acestea ºi îl înlocuieºte. La baza lor stau adeseori ºi a numite dezechilibre hormonale. Ar fi mult mai bine însã d lãsa braþele sã atârne înainte ºi înapoi. amigdalele. Ciupercile de sub unghii sunt asociate cu o circulaþie lentã a limfei. întrucât transferul acesteia depinde de miºcãrile corpului ºi de contracþiile musculare. Organele limfatice ale corpului sunt nodurile limfei. Acest balans natural al braþelor exer . Gestul instinctiv al femeilor de a-ºi ridica mâinile ºi de a gesticula atunci când vorbesc repr ezintã o încercare de îmbunãtãþire a circulaþiei limfei la nivelul pieptului ºi sânilor.otrãvurile organice. cu toxicitate a ºi cu pierderea pãrului corporal. Ce lulele B îºi au originea în mãduva oaselor. de unde îºi încep activitatea specificã. Oriunde existã proteine. fluxul de oxigen ºi de substanþe nutritive devine mai lent. pH-ul corpului se modificã. Un sistem limfatic lent este echivalent cu un sistem ÎMBÃTRÂNIT! Retenþia fluidelor în pic ioare sedatoreazã acumulãrii deºeurilor ÎN EXCES. Când þesuturile sunt congestionate ºi corpul devine incapabil sã se cureþe singur. producþia moleculei de ATP de cãtre mitocondrii înceteazã (fiind blocatã). Limfoci tele ºi macrofagele din sânge ºi din fluidul limfatic protejeazã corpul de microbi ºi de corpuri le strãine. aºa cum le-a creat Dumnezeu. Când potasiul iese din celule. Dacã nu reuºeºte sã-l o bþinã. Cancerul ÎNCEPE în sistemul limfatic ºi se extinde (metastazã) pe autostrada proteinelor plasmatice ale corpului respectiv prin acelaºi sistem limfatic. apa se acumulea zã. Anticorpii se concentreazã apoi în sânge ºi în limfã. glanda timus (situatã între in imã ºi baza gâtului). În acest fel. el îl FURà din interiorul celulelor. Exerciþiile fizice ºi limfa Exerciþiile fizice joacã un rol fundamental în buna circulaþie a limfei.

cele car e ne conferã înãlþimea specificã.citã o influenþã mai mare asupra sistemului limfatic decât prescripþiile ridicole ale experþilor. Iatã un exerciþiu interesant care demonstreazã dinamica miºcãrii limfei. mãduva oaselor ºi fluorul Mãduva oaselor face parte integrantã din sistemul limfatic. Pierderea de putere este asociatã cu pune rea în miºcare a limfei ºi a ionilor minerali încãrcaþi electric (vã reamintesc cã ionii renunþã la energia lor în schimbu recerii semnalelor electrice). Rugaþi persoana sã s ea înpicioare ºi sã îºi ridice braþele pe lateralã. Repetaþi apoi exerciþiul cu braþel inse ºi remarcaþi pierderea rezistenþei naturale a acestora. Pastele de dinþi ºi bãuturile rãcoritoare care conþin fluor pot genera o anemie periculoasã. Rugaþi apoi persoana sã alerge p e loc. Limfa. timp de zece secunde. cu genunchii sus la piept ºi miºcându-ºi braþele. pânã la înãlþimea umerilor. Fluorul interfereazã cu producerea celulelor roºii. Între epifize ºi diafize (partea prelungitã a oaselor) se aflã discurile de creºtere. 203 . El blocheazã activitatea enzimelor ºi slãbeºte oasele. fiind responsabilã de prod ucerea celulelor roºii ale sângelui. observând rezistenþa naturalã pe care o opune. dar cu putere. Este localizatã în oasele plate ale corpului ºi în epifizele (terminaþiil ) oaselor lungi. Împingeþi-i a delicat.

Romanii cunoºteau puterea sãrii de bucãtãrie. diverticulitã. Când au învins Cartagina lui Hanibal. Formarea cicatricelor ºi congestionarea sistemului limfatic merg mânã în mânã. care pot provoca moartea! Un colon ineficient ºi un sistem limfatic lent reprezintã simptome asociate cu un fi cat toxic. doar cã se petrece mult mai lent! Sarea de bucãtãrie afecteazã în mod negativ metabolismul corpului. Cicatricele sunt precum un câmp de luptã în care diferite armate desfãºoarã un rãzboi energet c. Tocmai de aceea. Acneea nu este altceva decât un caz acut de reducere a eficienþei sistemului limfati c la nivelul straturilor subcutanate ale pielii ºi de acumulare a deºeurilor toxice. la care se adaugã folosirea regulatã a creme cu precursori racemizaþi ai hormonilor Nugestrine II. ale orga nelor (de pildã. Oamenii care se îmbolnãvesc de a pendicitã. iar deºeurile acide se acumuleazã membrane. adicã a celulelor ACTIVE. colitã sau sindromul colonului iritabil sunt avertizaþi astfel cã pot urma probleme mu lt mai grave de sãnãtate dacã nu vor lua mãsuri. Traumele la nivelul celulelor parenchime conduc la apariþia cicatricelor atunci când . este saturatã de noduli limfatici. funcþionale. ele reduc producþia de ATP. Cicatricele r ezultã ca urmare a lezãrii celulelor parenchime. prevenind astfel moartea. Apendicele porneºte din cecum. Efectul fluorului asupr a sãnãtãþii ºi energiei corpului este similar cu cel al chimioterapiei în cazul bolnavilor de can cer. Cecumul e ste punctul de joncþiune între intestinul subþire inferior (ileul) ºi începutul intestinului gros (colonu l). ei s-au asigurat cã oraºul nu va mai renaºte niciodatã. sãrându-i solul. þesuturile conjunctive se rup ºi apare acneea (în cazul adulþilor se adaugã ºi ridurile). Aceastã zonã este cea mai toxicã din organism. care izoleazã ºi gestioneazã deºeurile toxice. care genereazã problemele de la nivelul intestinului gros. Acneea ºi cicatricele Pe mãsurã ce circulaþia fluidului limfatic se încetineºte. Cicatricele provocate de acnee pot fi eliminate cu uºurinþã cu ajutorul loþiunii ºi capsulelor SOC. Apendicita este o co nfirmare a unui surplus de deºeuri toxice. Ele sunt dovada cã cele care au învins au fost forþele rãului (energia negativã). Sistemul limfatic deserveºte inclusiv colonul. care începe odatã cu cecumul. pielea devine zbârcitã.Oamenii anemici sunt lipsiþi de vitalitate ºi obosesc cu uºurinþã. ale pielii). În centrul acestei problem e stã un ficat TOXIC. Efectele devin ºi mai negative în cazul în care combinãm fluorul cu sodiul. în timp ce fluorurile limiteazã capacit atea sângelui de a transporta oxigenul (mai puþine celule roºii produse de mãduva oaselor înseamnã mai p uþin oxigentransportat). Sodiul în exces streseazã metabolismul corpului. Împreunã.

s-a dovedit cã þesuturile mele conjunctive nu se aflau într-o stare pr ea bunã. Medicul meu a rãmas uimit sã constate cã organele mele vitale arãtau la fel ca ale pacienþilor cu vârste d e 15 ani! Am surprins aceste imagini pe o casetã video. ºi parþial datoritã unor probleme hormonale cu care mã confruntam în perioada aceea. Un chirurg experimentat poate ghici vârsta fizicã a pacientului sãu dupã numãrul de cicatr ice de pe organele sale vitale. Cea mai bunã sursã pentru aceste substanþe este SOC. Din cauza unui accident. parþial datoritã unei diete vegetariene (am fost vegetarian timp de opt ani). cicatricele ºi membrele noi 204 .în sistem se acumuleazã deºeuri acide. Capsulele SOC au fãcut minuni în reconstruirea înche ieturilor ºi þesuturilor mele conjunctive. De atunci ºi pânã în prezent mi-am reînnoit întregul corp prin tehnicile prezen tate în aceastã carte ºi am trecut la o dietã mai echilibratã. Unul din efectele secundare ale dietei vegetariene ºi macrobiotice este prãbuºirea sis temicã a þesuturilor conjunctive. Pe de altã parte. Celulele parenchime pot ºterge cicatricele produse de acnee dacã þesuturile sunt curãþate de deºeuri. Formarea noilor þesuturi necesitã apoi prezenþa sulfhidrilului de carbo n ºi a sulfului. la vârsta de 48 de ani am fãcut o ope raþie de hernie. ºi pot sã atest cã arãt ºi mã simt mai tânãr la vârsta de 53 de ani pe care la ora actualã decât oricând înainte! La fel puteþi ºi dumneavoastrã! Arsurile.

þesu turile nervoase ºi oasele. datoratã unui accident. mã refer la o regenerare TOTALà a membrelor ºi la o rest aurare deplinã a funcþiilor organismului. Inima pompeazã apoi sângele cãtre plãmâni. Vindecarea s-a produs însã fãrã sã lase nic atrice vizibilã. iar mai recent de japonezi. care au ajutat o persoanã diabeticã sã îºi refacã inte gral un picior lipsã cuajutorul Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã! Caseta video care atestã acest lucru este disponibilã ºi poate fi înþeleasã mai bine cu ajutorul Cãrþii Apei (ambele pot fi procurate din Pachetul informativ). Îngustarea arterelor ºi limfa Ateroscleroza (îngustarea arterelor) este o problemã majorã în Statele Unite. Când afirm acest lucru. De ce nu au apãrut cicatrice? Rãspu nsul este legat de funcþionarea organelor mele vitale. Corpul are capacitatea de a se regenera integral. chiar sub clavicule. La vremea respectivã aveam vârsta de 43 de ani. care a schimbat istoria medicinii prin regenerarea integralã a pielii. Acest lucru a fost amplu demonst rat de dr.În anul 1983 am suferit din cauza unei arsuri severe. dar nimeni nu spune nimic despre legãtura care existã între sistemul limfatic sau hormoni ºi problemele cardiovasc ulare. dincolo de legile aparente ale ºtiinþei ºi medicinii. Miracolul regenerãrii a fost experimentat personal de Mitchell May. cele douã artere coronare (stânga ºi dreapta) hrãnesc muºchiul inimii. Adevãrata stare de sãnãtate înseamnã o vindecare fãrã cicatrice ºi formarea unor þesuturi noi. de circulaþia sângelui ºi a limfei ºi de modul meu de viaþã. în partea din faþã. unde se petrec DOUà lucruri: sângele este reoxigen t. oaselor ºi þesuturilor nervoase dupã ce a suferit p este 40 de rupturi ale femurului. fãrã nici o urmã de cicatrice. Sângele revine apoi în partea stângã a inimii e unde estedistribuit în restul corpului. Melvin Saunders. Venele sub claviene se varsã în vena cavã superioarã. Trebuie sã menþionez cã nu m-am dus la nici un doctor. În timp ce sângele pãrãseºte inima prin artera aor tã. care alimenteazã partea dreaptã a inimii. iar energia toxicã este ELIBERATà în atmosferã. eram un om bãtrân ºi ar fi trebuit sã rãmân cu niºte cicatrice îngrozitoare. Miracolele medicale sunt strâns legate de principiile medicinii vibraþionale ºi de man ipularea forþelor energetice subtile la nivelul corpului bioelectric. Cele douã ramuri principale ale sistemului limfatic se unesc cu sistemul sanguin l a nivelul venelor subclaviene situate la baza gâtului. Acestea sunt faimoasele artere care se bloc heazã ºi care au nevoie . El îºi poate regenera membrele. Dupã standardele medicale. Pielea ºi þesuturile de pe partea interioarã a cotului meu drept au fost arse ºi distruse de o bucatã de metal in candescent care mi-a cãzut peste mânã.

este numitã trombozã coronarã. Aceasta este legatã de MOBILITATE ºi de miºcarea fluidelor. o parte din þesutul muscular al inimii sale moare di n cauza lipsei de oxigen generatã de blocarea arterelor care hrãnesc inima. Existã însã ºi o diferenþã majorã între cele do . Grãsimile toxice precum uleiul de soia ºi canola sau margarinele hidrogenate SE COMB INÃ cu clorul. Unii oameni îmbãtrânesc atât de rapid la nivelul organelor lor vitale încât pur ºi simplu mor ca seceraþi! Angina pectoralã este un exemplu de dureri de piept datorate deficitului de oxigen ºi lipsei de ATP. enzime ºi energia ionilor. Dacã implicã o blocare a arterei. Boala poartã numele de infarct de m iocard. fiind întru totul depende nte de acþiunea capilarelor lor. ceea ce rezultã este placa ateroscleroticã.de intervenþiile chirurgicale coronariene. de osmozã. fluorul ºi cloraminele (din apa de la robinet). Oamenii au nevoie de activitate fizicã pentru a-ºi pune în miºcare fluidul limfatic ºi de inimã pentru a le pompa sângele. plantele nu au o inimã. ºi hemia car e aparþine sângelui). necesare pentru a învinge gravitaþia ºi a pune în miºcare apa ºi substanþele nutritive de care au nevoie þesuturile lor. la care se adaugã deºeurile metabolice din sânge. Oamenii ºi plantele Oamenii ºi plantele au foarte multe ÎN COMUN. Când omul face un atac de cord. Spre deosebire de ei. 205 . Deficitul de oxigen furnizat inimii poartã numele de ischemie (de la ischein a reþine.

promovând astfel adevãrata vindecare în lumea tridimensionalã. salturile pe mini-trambulinã. Prin ºtergerea amprentei energetice toxice în lumea cu patru dimensiuni noi rezolvãm b oli care nu au apucat încã sã se manifeste. cãtre vârful ana bolic. Numai aºa vom putea redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre cancer! Veþi afla aici CUM puteþi evita sã dev eniþi o cifrã în statisticile referitoare la aceastã boalã. Viaþa este o manifestare a spiritului. Plantele nu se bucurã de prea multã mobilitate. Tendinþa actualã cãtre lipsa miºcãrii este un veritabil BLESTEM pentru umanitate. Orice boalã apare mai întâi la nivelul limfei. Cele mai bune exemple sun t: munca grea. Cele ale plantelor clorofilã ºi sevã. I îmbãtrânirii presupune asistarea corpului fizic în procesul de purificare internã ºi de funcþ onare a sistemului limfatic printr-o mai bunã dinamicã a fluidelor corporale. în timp ce remediile homeopatice avansate realizeazã detoxifierea pe nivelele superioare invizibile. Învãþând cum sã ne controlãm mediul intern. Dacã veþi învãþa sã vã întreþineþi sistemul limfatic. P lantele se bazeazã pe clorofilã ºi pe cloroplaste. Fluidele corporale ale oamenilor sunt numite sânge ºi limfã. detoxifierea corpului necesitã o perspectivã dualã. chi sau prana. dupã cum afirmã orientalii. sufletului sau graþiei. terapia colonului accelereazã eliminarea deºeurilor metabolice toxice la nivel fizic. Lipsa exerciþiilor fizice ºi a muncii grele ÎNCETINEªTE sângele ºi fluidul limfatic. exerciþiile fizice ºi masajul limfei. Oamenii au nevoie de miºcare. sistemul limfatic influenþeazã direct chimia sângelui. Oamenii îºi obþin rezervele de oxigen cu ajutorul celulelor roºii din sânge. . Afecþiunile limfei oglindesc prob leme ale sistemului sanguin.Oamenii depind de mitocondrii pentru a obþine energia ATP care alimenteazã procesele lor corporale. noi putem sã controlãm procesul de îmbãtrânire. Invers. Ulterior. Viaþa! O perspectivã dualã! Noi îmbãtrânim ºi murim în lumea invizibilã cu patru dimensiuni ÎNAINTE de a experimenta bãtr în lumea tridimensionalã în care ne trãim viaþa actualã. ea se manifestã la nivelul sângelu . Ca sã fie cu adevãrat eficientã. invitând boala. boala nu va putea pãtrunde în corpul dumneavoastr Calea pe care putem urca din nou latura catabolicã a piramidei vârstei. dupã cum spun occidenta lii. Plantele se folosesc de ionii minerali. este calea limfei. de fotosintezã ºi de energia solarã pentru a-ºi alimenta procesele metabolice. qi. exerciþii fizice ºi munci grele pentru a-ºi utea repara ºi întreþine þesuturile. sau a forþei vieþii. Spre ex emplu. Sângele ºi limfa sunt cele douã feþe ale aceleiaºi monede.

Treceþi pe mini-trambulinã ºi dansaþi timp de 5 minute. Faceþi exerciþii de întindere. Treziþi-vã devreme. 2. O zi obiºnuitã 1. ºi în general. Clismele la ficat. 3. un corp cu probleme. urmate de un masaj al limfei cu rollerul. 206 .Adevãrata sãnãtate ºi regenerarea corpului fizic presupun o perspectivã dualã. dezechilibre hormonale. ºi beþi imediat douã pahare MARI de apã nã de Kombucha. terapia colonului ºi precursorii racemizaþi ai hormonilor pot inversa acest fenomen. de jos în su s. Mai beþi niºte apã. La fel ºi ilum narea spiritualã. Liniile faciale Liniile care pornesc din colþurile gurii cãtre marginea obrajilor aratã existenþa unor p robleme ale colonului sau ficatului. la aceeaºi orã în fiecare zi.

în timp. reþineþi-vã cât mai mult timp vezica. De pre ferinþã. eu mãnânc o lingurã de Yucca Blend. o conversaþie plãcutã xerciþii de respiraþie. nu veþi mai simþi nevoia sã serviþi prânzu Dacã totuºi insistaþi. Dacã aveþi dureri. Menþineþi acest ritm timp de 12 minute. Mergeþi la culcare în fiecare zi la aceeaºi orã. 7. rugãciune orice activitate care vã relaxeazã este indicatã imediat dupã prânz. apoi faceþi un nou masaj al limfei cu rolle rul. completa eai de Kombucha. la care adaug SUPER-ALIMENTELE enumerate la pagina xxx. continuaþi sã beþi apã. Faceþi un duº fierbinte. 6. aplicând puterea minþii asu ra corpului pentru a vã pãstra cãldura corporalã. una de Harmonic Synergy ºi una de Taoist Rice Polish într-un pahar de suc sau de apã. Ridicaþi lucruri grele. plus 2 DiSorb Aid ºi 2 R/HCI. Mutaþi dulapuri. De fiecare datã când urinaþi în timpul zilei. Faceþi zilnic o muncã grea. 10. Faceþi câteva exerciþii fizice cu greutãþi. astfel încât ritmul c iac sã creascã pânã la 80% din ritmul dumneavoastrã maxim. de preferinþã alcãtuit din SUPER-ALIMENTE ºi câteva fructe proaspete. Prânzul: dacã faceþi tot ce am descris mai sus. faceþi acest lucru în aer liber. apoi exerciþii aerobice. Gândiþi pozitiv. meditaþia. Mâine va urma o zi mai bunã! Microbiologia apei de bãut Principalii agenþi bacterieni implicaþi în bolile intestinale asociate cu apa de bãut su nt: Salmonella typhi: febrã tifoidã Salmonella paratiphy: febrã paratifoidã A Alte specii de salmonella: salmonelozã. urmat de unul rece ca gheaþa. Între mese. M jos pânã la magazin. 13. Mulþumiþi divinitãþii în care credeþi pentru fapt iu. aveþi rãbdare. luaþi niºte SOC. . Faceþi ridicãri de greu de întinderi (de douã ori pe zi). veþi deveni pu 12. 11. de sus în jos. Cãraþi-vã singur cumpãrãturile pânã acasã (nu cu maºina). 8. Mâncaþi un mic dejun sãnãtos. Dacã vã simþiþi slãbit. bine aerisitã. puþinã muzicã de relaxare.4. Dacã este posibil. febrã entericã Bacteria Shigella: dizenterie bacilarã Amoebele: dizenteria amoebicã Vibrio cholerae: holera Diferite specii de leptospire: leptospirozã . Forþaþi-vã corpul sã devinã puternic! El a fost creat special entru a munci. Pentru a ajuta miºcãrile intestinelor. Spre exemplu. 9. Rugaþi-vã. Folosiþi Bio en Colon Prep Formula pentru a elibera colonul ºi mãriþi în fiecare zi numãrul miºcãrilor pentru colon. Desfãºuraþi o activi ate de grãdinãrit cu mâna (nu cu maºinile de grãdinãrit). reluaþi lista cu SUPER-ALIMENTE. chiar dacã este frig. Folosiþi o maºinã de tuns iarba manualã. Un mãr sau câteva legume proaspete sunt întotd eauna binevenite. Nu faceþi greºeala sã ascultaþi problemele altora ºi nu insistaþi prea mult nici asupra celor person ale. dormiþi în aer liber au într-o camerã rãcoroasã. 5. Beþi o nouã canã de Kombucha cu SOC ºi R/A. cât mai sumar îmbrãcat. Luaþi o cinã sãnãtoasã ºi bucuraþi-vã de familie/prieteni. O plimbare scurtã prin aer liber.

coli): gastroenteritã Pseudomonas aeruginosa: diferite infecþii Cryptosporidium: criptosporidiozã 207 .Yersinia enterocolitica: gastroenteritã Francisella tularensis: tulararemia Escherichia coli (E.

Altfel spus. coli. microorganismele se multiplicã însã cu viteze ameþitoare. Ea face parte integrantã din procesul vi eþii. lactic. ignoranþa bine organizatã trece adeseori drept înþelepciune . Noi folosim sarea pentr u a ne condimenta mâncarea. Statele Unite se îndreaptã cãtre o crizã catastrofalã a apei publice de bãut. rezulta tele putând fi dezastruoase. sunt clasificate în categoria celor facultative anaerobe. O cantitate micã de sare nu vã va face prea mult rãu. tratamentul conve nþional al rezervelor publice de apã implicã o serie de etape precum coagularea. Timp de mai bine de o sutã de ani. Hrana cu adevãrat nutritivã NU nec întrucât conþine suficient de mulþi ioni minerali pentru a cãpãta savoare. dar ºi din cel al morþii. În China Anticã. douã linguri mari de sare repre zentau o modalitate acceptabilã din punct de vedere social de sinucidere. Protejaþi-vã! Capitolul 30 Cancerul ºi sarea Din pãcate. sedimentarea. Noi ne vom concentra asupra EFECTELOR sistemice ale sãrii asupra m ediului intern. Paraziþii. Sarea a servit dr ept monedã. etc. În timpul sezonului cald. virusurile sunt paraziþi intracelulari ºi nu se pot mult iplica în afara celulei gazdã. dar una mai mare vã poate uc ide.Bacteriile enterice (care aparþin intestinului subþire) precum E. Nici un alt sistem de filtrare a apei nu asigurã puritatea. cloramine.) pentru a obþine apa potabilã. Spre deosebire de bacterii. Salmonella ºi Shigella. Au capacitatea de a fermenta zahãrul ºi de a produce acizi organici (acidul acetic. Hepatita A (cea infecþioasã) este rezultatul unui virus care se gãseºte în apa de bãut La fel ºi poliomielita.) ºi gaze (prin fermentaþie mixã-acidã). grãbindu-ne astfel cu bunã ºtiinþã îmbãtrânirea. Din acest motiv. Anonim Sarea (clorura de sodiu) este un paradox. Istoria poate fi scrisã în funcþie de sare. gradul de protecþie ºi pot enþialul de oxidoreducere pecare le asigurã procedeul BEV ºi cel de obþinere a Apei Ioni zate de Înaltã Valoare Medicinalã. Mâncarea nehrãnito are nevoie de . medicina s-a focalizat asu pra relaþiei sãrii cu hipertensiunea. filtrarea ºi dezinfectarea (cu clor. for mic. ele pot funcþiona ºi trãi cu sau fãrã oxigen. drept articol de troc ºi drept laxativ. bacteriile patogene ºi virusurile sunt complet eliminate prin procedeul B ev de filtrare a apei. etc. Virusurile ºi bacteriile abundã în apele netratate. Umanitatea a tulburat echilibrul instaurat de mama-naturã. Aceste etape reduc inf estarea cu microorganisme. acid mercuric.

Boala provocatã de aceste bact erii este numitã botulism! Marinarii de altãdatã sufereau îngrozitor din cauza lor. Clostridium este o bacterie facultativ anaerobã. Alimentele la cutie au apãrut în anul 1859. cãrnii pe care o consumau pe vasele ºi cu populaþia civilã. când compania H. Sodiul dezechili breazã balanþa ionilor dinorganism ºi distruge echilibrul energetic al solului. Ea poate supravieþui cu sau fãrã oxigen . ea îºi pierde forþa energeticã ºi calitãþile este un conservant care dezechilibreazã puternic echilibrul îi îngraºã numai pe patronii pompelor funebre. La fel s-au petrecut lucrurile dintotdeauna conservatã cu ajutorul sãrii. Heinz a produs primele 57 de produse de acest tip. în ti mp ce alimentele procesate ºi nesãnãtoase (de tip fast food) au exact raportul invers. Deºeurile sale sunt printre cele mai toxice otrãvuri sistemice cunoscute. Ea Alimentele organice au un conþinut natural ridicat de potasiu ºi redus de sodiu. G. extrem de sãratã.sare pentru a cãpãta gust. Priviþi orice cutie sau pachet cu hranã procesatã ºi veþi constata cã aceasta este înþesatã de sare. Clorura de sodiu (sarea de buc potasiu/sodiu în corpul uman. Acelaºi lucru se petrece în interiorul corpului atunci când ingerãm 208 . Îngrãºãmintel pe bazã de sare creeazã condiþiile pentru apariþia EXCESELOR la nivelul solului. Sarea a fost folositã încã de la început pentru a crea un mediu ostil bact eriei Clostridium botulinum. Când carnea este nutritive. dar ºi pentru a nu se strica.

în car e concentraþia ionilor minerali ºi cea de zaharuri este echilibratã ºi în care nu existã excese. le lãsa la umbra unui copac pânã lu dimineaþa. Carey Reams obiºnuia sã afirme cã alimentele de calitate mai degrabã se deshidrateazã decât sã putrezeascã. de calitate. Portocalele bogate în zaharuri se stafidesc. SAREA: Paul Bragg împotriva atleþilor . Calitatea este întotdeauna asociatã cu o semnãturã energeticã orientatã cãtre dre Acres USA a relatat o poveste despre un vânzãtor ambulant care a dus în maºina sa trei v erze timp de nouã luni. cu o energie orientatã cãtre stân a. Ceea ce dorim sã demonstrãm este faptul cã un conþinut bogat în minerale ºi zah ruri naturale este esenþial pentru calitatea fructelor ºi legumelor. când le decojea de frunza exterioarã ºi pornea din nou la drum. trei ani la rând! Hrana proaspãtã. Oligoelementele ºi acizii humici stropiþi peste frunzele plantelor sporesc conþinutul în zaharuri ºi minerale ale sucurilor acestor plante ºi le protejeazã de daunele produse prin congelare. prin comparaþie cu cea a plantelor crescute cu îngrãºãminte pe bazã de sare ºi cu diferite otrãvur care nu pot decât sã-i îmbolnãveascã pe cei care le consumã. O stare bunã de sãnãtate este strâns asociatã cu o concentraþie corectã de glucozã din sânge ºi de glicogen d hi. Astã nu mai cântãreºte decât 12 kilograme. fãrã a-ºi p gustul ºi savoarea! Nivelul ridicat de zahãr din sucurile de plante indicã un conþinut bogat de minerale. care nu are ce cãuta în corpul uman. În week-end-uri. fãrã ca acestea sã se strice. Îngheþata preparatã în casã cu un conþinut mare de zahãr nu îngheaþã complet. Cu cât energia pozitivã este mai concentratã. orientatã cãtre dreapta. Conservanþii naturii Dr. Boala nu poate supravieþui într-un mediu intern cu o energie elevatã. În zilele de altãdatã. o gãleatã de fasole verde proaspãt culeasã cântãrea 16 kilograme. un gust foarte bun ºi excelente calitãþi de conservare. dar nu intrã în putrefacþie. este bogatã în zaharuri naturale ºi în minerale ale pãmântului. Când nu a mai avut ce mânca. El ºi-a dovedit afirmaþia prezentând un pepene pe care l-a cultivat în grãdina personalã la un târg local. Diferenþa este datã de lipsa mineralelor pãmântului ºi de conc a redusã de zahãr. Salata ºi legumele cultivate în grãdina personalã pot fi pãstrate în frigider peste o lunã. el a tãiat verzele ºi le-a mâncat crude. Sarea este un câmp energetic concentrat. Niv elul ridicat de zahãr al unui produs vegetal reprezintã întotdeauna un indicator al unui aliment bogat în substanþe nu tritive. cu atât mai mare devine greutatea pro duselor vegetale.aceastã substanþã. indiferent cât ste temperatura la care este pãstratã.

dar joacã întotdeauna un rol important în instalarea bolilor la nivel subclinic. a provocat un grup de atleþi de la un colegiu sã alerge împreunã cu el pe o distanþã de 30 de mile de-a lungul Vãii Morþii. la care se adãuga sarea din mâncare. Singurul care a terminat cursa a fost Bragg. NU a luat sare ºi nu a acceptat nici un fel de hranã. Indienii americani nu consumau decât foarte puþinã sare. fãrã sã fie deloc afectaþi de cãldurã sau de deshidratare. 209 . Când soldaþii au fost în sfârºit capturaþi. absolut toþi au necesitat îngrijiri medicale pentru a-ºi reveni din epuizare ºi in solaþie.Iatã o poveste adevãratã legatã de maniera în care afecteazã sarea starea de sãnãtate ºi de v tate. Experþii i-au sfãtuit pe atleþi sã ia tablete de sare ! Atleþii au primit apa rece ºi hran re aveau nevoie. Cât despre atleþi. Vârsta lui depãºea 65 de ani! Era însã un om TÂNÃR ºi activ. a reluat cursa pe drumul de întoarcere. dr. Americanii loseau pastile de sare. dar a fost capabil sã ducã câteva din cele mai mari bãtãlii în deºert. dupã care. care evita complet s Celebrul corp de elitã al lui Rommel nu consuma deloc sare în dieta sa alimentarã. at cã se aflau într-o stare excelentã. Paul Bragg. care conduc mai apoi la manifestarea lor fizicã. în timp ce Bragg nu a bãut decât apã distilatã caldã (în acea perioadã apa BEV nu era isponibilã). Era luna august ºi afarã era o temperaturã de 40oC. La începutul anilor 60. Bragg a terminat cursa în 10 ore ºi jumãtate. Când oamenii civilizaþi au venit peste ei ºi i-au deprins cu sarea. starea lor de sãnãtate s-a deteriorat. Sarea nu este unica premisã a bolii. un mare promotor al sãnãtãþii ºi unul din mentorii mei. a doua zi. aºa cã nu este de mirare cã sarea le-a venit de hac. a dormit în cort peste noapte.

folosind termeni precum orien tare cãtre stânga sau cãtre dreapta. aerob ºi anaerob. Radicalii liberi fac parte integrantã din viaþa oricãruia dintre noi. în speranþa de a ajuta cititorul sã înþele gã natura energiei ºi relaþia ei cu procesul de îmbãtrânire. dieta ºi apa pe care o consumãm sunt alterate într-o mare mãsurã de otrãvurile din mediul înconjurãtor care ne bombardeazã corpul bioelectric din toate direcþiile. Modul de viaþã dezec hilibrat. sedeazã mitoco driile. iar în final ucide celula. Celulele aflate la limita dintre viaþã ºi moarte aproape cã nu mai produc ATP. sodiul ºi mitocondriile Când concentraþia de sodiu este ridicatã. corpul se aflã într-o stare energeticã negativã. ea e ste EXTREM DE instabilã ºi de reactivã. negativ. Odatã ajuns în interiorul celulei. Prezenþa þesutur ilor moarte ºi bolnave consumã multã energie vitalã. Energia ºi radicalii liberi Am vorbit foarte mult în aceastã carte despre energie. Ele nu se pot multiplica (reproduce) dacã sodiul le-a invadat teritoriul. Termenul de radical liber ne vine în minte ori de câte ori vorbim despre energie ºi canc er. în timp ce sodiul este ionul predominant în ex teriorul acestora (în fluidul extracelular). Potasiul este ionul predominant din interiorul celulelor. Celulele moarte produc acizi care trebuie eliminaþi. Din acest motiv. Edemele (retenþia fluide lor în þesuturi) reprezintã un SEMN al unui exces de sodiu ºi de deºeuri proteice în spaþiile intercelulare. Când organismul primeºte prea mult sodiu. el este silit sã fure potasiul din celule ºi sãl înlocuiascã cu sodiul. Un radical liber este o moleculã care conþine un numãr inegal de electroni. Ambii ioni au o sarcinã electricã pozitivã ºi ambii sunt electroliþi. Energia ATP care ar putea fi folositã pe creºtere ºi d ezvoltare este utilizatã pentru neutralizarea stresului provocat de prezenþa sodiului. pozitiv. dar sodiul a re o orientare energeticã spre stânga. care iese de sub control. = Într-un corp sãnãtos. sodiul scurtcircuiteazã maºinãria celularã. Într-un corp supus stresului . Mitocondriile nu pot funcþiona într-un mediu bogat în sodiu.Celulele. În . devenind o povarã pentru organism. reacþiile radicalilor liberi se petrec tot timpul ºi aratã astfel: O2 + O2 + H2 H2O2 + O2 (dubla sãgeatã indicã faptul cã reacþia se poate inversa). în timp ce potasiul are o orientare cãtre dreapta. O ietã bogatã în sodiu dezechilibreazã raportul sodiu/potasiu ºi accelereazã pierderea potasiului din celule. reacþiile în lanþinverse provoacã un furt al electronilor.

Þesuturile nediferenþiate sunt acele þesuturi din care ne-am nãscut ÎNAINTE DE apariþia infl uenþelor hormonale care au dus la apariþia diferitelor organe (unele celule s-au diferenþiat. ci doar îºi schimbã forma. Oxidarea necontrolatã a radicalilor liberi poate fi prevenitã printr-o detoxifiere ºi prin folosirea diferitelor produse racemizate ºi a programelor despre care am vorbit pânã acum. Consu mul Apei Ionizate deÎnaltã Valoare Medicinalã este însã instrumentul suprem de luptã împotriv cancerului.acest fel. care se manifestã mai devreme sau mai târziu sub forma aºa-numitelor boli ale deficitelor. Vom discuta imediat despre cara cteristicile diferite ale acestora. sãnãtatea reprezintã o stare existenþialã cumulativã . pentru a prolifera. Aceste reacþii sãlbatice atrag dupã sine producerea unor þesuturi nediferenþiate (þesuturi c anceroase) ºi a unor EXCESE sistemice. Cancerul absoarbe ºi utilizeazã în folos personal ATP-ul celular. Ambele stãri reflectã propriil re opþiuni. neavând o identitate anumitã. energia nu se pierde N ICIODATÃ. Conform celei de-a doua legi a termodinamicii. altele oase. Reacþiile radicalilor liberi în interiorul unui corp atacat de cancer reflectã o pierd ere completã a controlului asupra mediului intern. altele creier. î ism începe formarea unei tumori sau a unei mase canceroase. Producþia de radicali liberi influenþeazã într-o mãsurã determinantã îmbãtrânirea ºi apariþia . procesul de îmbãtrânire este accelerat. etc. Oxidarea necontrolatã a þesuturilor conduce la acumulãri de deºeuri în sistem ºi provoacã dezechilibre hormonale. Aceste þesuturi nu þin cont de nici o lege. 210 .). devenind piele. Reþineþi: la fel ca ºi boala. Când energia toxicã în exces ajunge sã depãºeascã puterea corpului de a-i face faþã.

putând fi observatã la razele X. fericitã. Invers. rinic hii. corpul îºi dizolvã el însuºi tumorile. De cele mai multe ori. are furã ºi izoleazã forþa vieþii organismului gazdã. este cazul sã treceþi la mãsuri imedi . care doreºte sã ne transmitã cã nu se simte bine. Pe mãsurã ce concentrea zã din ce în ce mai multã energie. 90% din bãtãlie se câºtigã în planul minþii. Tumorile chiar ºi cele benigne sunt un AVERTISMENT. sã se vindece decele vechi. Evident. scoþându-le astfel din circulaþie. De aceea. Ea este mai degrabã o declaraþie din partea corpului. plinã de iubire. aºa cum se crede de regulã. Tumoarea reprezintã un efort din partea corpului de a se apãra în faþa duºmanului.Energia ºi cancerul Cancerul este o manifestare a unei energii negative. tehnicile de vindecare necesitã de regulã o reprogramare a fe lului în care gândesc oamenii. Poate fi chiar simþitã prin palpare. O tumoare NU este un duºman . dacã nu se aflã la o adâncime prea mare în interiorul corpulu i. intestinul gros ºi pielea. Ele rãmân pe propriul lor teritoriu ºi îºi importã energia care au nevoie. Ele concentreazã energia. Tumorile canceroase NU sunt acelaºi lucru cu masele canceroase. În primele etape ale bolii. Tumorile sunt niºte naþionaliste. corpul este slãbit într-o mãsurã suficient de mare pentru a se grãbi sã-ºi alcãtuiascã alte tumori. nu pe cea obiectivã. Tumorile sunt aglo merãri de þesuturi care importã energia ºi pe care corpul le formeazã pentru a IZOLA câmpurile energetice t oxice. Tumorile canceroase se înconj oarã întotdeauna de þesuturi bogate în SODIU. opþiunile sale mentale corecte trebuie transpuse ºi în plan fizic pentru ca s uccesul sã fie deplin. acþionând ca niºte gãuri negre anaerobe. tumoarea canceroasã trece neobservatã. Uneori. o persoanã cu gândire pozitivã. Chiar dacã acþionezi corect. el preferã însã sã le c ieze (sã le pietrifice prin depozitarea de minerale). legând astfel energia toxicã de o bazã perma nentã. prin scanare ºi radiografie. ea devine mai densã . poate elimina orice for mã de cancer. În general. Mai mult. Ne referim aici la energia toxicã pe care orga nismul nu mai este capabil sã o neutralizeze ºi sã o elimine prin cele patru canale principale ale sale: plãmânii. tumorile canceroase NU ar trebui eliminate c hirurgical. cãci corpul percepe realitatea minþii. ea reprezintã o mãsurã de autoapãrare luatã de co p pentru a preveni condensarea energiei toxice letale. gândirea negativã te poate doborî. Duºmanul este de regulã chiar persoana care locuieºte în el. Când sunt extirpate prin intervenþii c hirurgicale. Dumnezeu realizeazã miracole. NU se rãspândesc. dar îndeosebi pentru oamenii care iau decizii corecte! AÞI ÎNÞELES? Dacã vi s-a descoperit o tumoare (sau o masã) malignã.

neºtiute de nimeni. cu o energie orientatã cãtre stânga. NU t rebuie sã aveþi nici cea mai micã îndoialã. teamã. mânie. Ele existã în zona crepuscul arã dintre viaþã ºi moarte. aºa cum este o tumoare. care nu-ºi au rostul. de fericire maximã. poroasã ºi greu de identificat pr in atingere. Mult mai recomandabile ºi mai umane sunt fo rmele alternative de terapie. întrucât n are graniþe definitive.ate. Masele canceroase apar ºi cresc în liniºte. pe scanere sau în radiografii. grijã. vã recomand cu cãldurã cãrþile: Corpul crede fiecare cuvânt pe care îl spui sul holografic (vezi Pachetul informativ). iar cei doi termeni nu trebuie folosiþi unul în locul celuilalt. bogat în sodiu. Cele douã forme de terapie reprezintã o turã ºi o mare cheltuialã financiarã. dar trebuie sã faceþi dovada unei anumite discipline ºi sã înfruntaþi cu curaj moar tea. urã. Este aproape imp osibil sã îþi dai seama unde se 211 . Ea nu poate fi simþitã prin palpare. Masa canceroasã este moale ca un burete. O masã nu este densã. Masele canceroase O masã canceroasã nu reprezintã o tumoare. Terapia alternativã presupune o atitudine cu adevãrat pozitivã. UNICELE lucruri pe care le au în comun tumorile ºi masele canceroase sunt virusurile ºi mediul anaerob. Pentru o mai bunã înþelegere. Apar rareori la razele X. nu trebuie sã învinovãþiþi pe nimeni ot numai iubire! Dorinþa de a trãi trebuie sã fie intensã ºi sã transceandã cu mult teama de moa te. Radiaþia ºi chimioterapia nu reprezintã o opþiune înþeleaptã.

Masele urmeazã autostrada limfaticã. modul de viaþã al persoanei. invizibilã ºi nedetectabilã de cãtr e gazdã sau prin mijloacele convenþionale de testare. Urmãriþi cu atenþie dacã nu cumva vi s-au umflat picioarele. masa de cancer este ascunsã. ia spre sfârºitul . felul în care gândeºte ea ºi opþiunile sale îºi spun . plinã de apã. fãrã ca gazda sã ºtie ceva. în ceea ce priveºte mediul sãu intern. de multe ori FÃRà sã-ºi schimbe cu nimic obiºnuinþele alimentare.terminã o masã canceroasã ºi unde începe þesutul sãnãtos folosind aceste mijloace tehnice. anii care preced depistarea unei mase canceroase sunt pri ntre cei mai buni din viaþapersoanei. ba chiar simþindu-se bine! Din pãcate. Urmãriþi dacã pielea dumneavoastrã a devenit pufoasã. sabotând sistemul limfatic ºi pe cel im unitar. cãci au o densitate redusã ºi se ascund în spatele altor þesuturi. gleznele sau mâinile. De multe ori. întrucât apa este mai grea decât grãsimea (raportatã la acelaºi vol um). Edemele cronice reprezintã echiva lentul unei proclamaþii tãcute de RÃZBOI ºi nu trebuie niciodatã ignorate. De aceea. pe care cercurile medicale o numesc perioada o cultã (adicã faza ascunsã). Ele sunt ceva anormal. Imaginaþi-vi-le ca pe niºte avanpos turi ale expansionismului colonial dintr-o þarã în curs de dezvoltare (corpul dumneavoastrã). din punctul de vedere al înfãþiºãrii EXTERIOARE ºi al s În schimb. Masele canceroase sunt ofensive prin natura lor. orice creºtere în greutate fãrã modificarea volumului ar trebui sã vã ridice semne serioase de într bare. când ea devine conºtientã de existenþa mase canceroase. Col oniile de mase se stabilizeazã într-o perioadã de ºapte ani. problema este de multe ori prea gravã pentru a mai putea fi rezolvatã! Perioada de camuflare ºi sodiul În timpul perioadei oculte. O masã canceroasã apare ºi creºte în corpul uman cu mult înainte ca gazda ei sã dev onºtientã de existenþa ei. masa foloseºte o tehnicã de cam uflare pentru a nu putea fi depistatã. lãsând urme vinete la cea mai micã atin ere. Ele semnaleazã o invazie a so diului la nivel celular ºi o acumulare MASIVà a proteinelor plasmatice în spaþiile interstiþiale dintre ce lule. Edemele reprezintã un SEMN. fãrã ca dimensiunile sale exterioare sã se modifice (prea mult). Masele canceroase determinã o creºtere în greutate a persoanei. Aceste SEMNE su nt asociate inclusiv cu o inimã congestionatã ºi cu dezechilibrele hormonale. Altfel spus. Oamenii aflaþi în primele etape ale formãrii maselor de cancer câºtigã adeseori substanþial î reutate fãrã nici un motiv aparent. pa rþial din cauza sodiului ºi parþial din cauza acumulãrii proteinelor plasmatice din spaþiile extracelula re. Persoanele intoxicate cu sodiu suferã întotdeauna de edeme (retenþia apei în þesuturi). Ma e sunt invizibile. procesul de îmbãtrânire accelerându-se rapid.

cãci la momentu l respectiv. devenind brusc numai piele ºi oase.perioadei oculte încep ei sã se simtã rãu. Confirmarea POZITIVà a cancerului nu reprezintã nici ea o binecuvântare. corpul canceros se auto-consumã (fenomen cunoscut ºi drept auto-canibalis m). Oamenii NU îºi dau seama de acest lucru! Pur ºi simplu. cancerul renunþã la perioada de camuflare ºi îºi anunþã prezenþa. Din cauza naturii invizib ile a maselor de cancer. Corpul lor pare sã se evaporeze subit! Când se petrece acest lucru. Corpul ajunge sã trãiascã exclusiv din energia stocatã. ºi începe teroarea! Când concentraþia de sodiu din celule ºi de proteine plasmatice din þesuturi trece de pu nctul critic. El experimenteazã o oxidare masivã a radicalilor liberi. de cãtre niºte oameni orbi în halate albe. bãtrâneþea! În timpul camuflare. Deh. jocul s-a terminat. urmeazã o explorare chirurgicalã efectuatã asupra bietului pacient. Sunt convinºi cã totul este în regulã. masa canceroasã a ieºit din perioada de camuflare ºi a declanºat rãzboiul într-o formã deschisã! Edemul este modalitatea de camuflare a cancerului. Victima devine peste noapte numai pie le ºi os. Dupã epuizarea rezervelor sale de energie. proces numit autodigestie. greutatea ºi energia bolnavului sunt minime. digerându-ºi propriile þesuturi. BANG!. care încã nu bãnuieºte nimic. Un asemenea corp se aflã într-o stare catabolicã. slãbindu-l dincolo de orice speranþã de revenire. Aceastã agresiune saboteazã bruma de energie care i-a mai rãmas pac ientului. Este viaþa dumneavoastrã 212 . ei nu înþeleg.

este cazul sã deveniþi atent. Dacã aveþi probleme. Meditaþia ºi respiraþia profundã repre zintã instrumente extrem de eficiente. ci ºi pentru cei din jur. nu numai pentru dumneavoastrã. dar existã destule SEMNE în aceastã direcþie. Infecþiile urinare. cele ale colonului ºi albirea pãrului toate au consecinþe pe termen lung. reducerea energiei personale toate sunt SEMNE ale unor boli la nivel subclinic. Dez intoxicarea este absolut obligatorie. Detoxifierea ficatului este obligatorie. Reducerea cantitãþii de hranã este ºi ea dorit. Timpul petrecut în grãdinã (cu picioarele goale). Nu v Poveºtile medicilor sunt amãgitoare. este dedatoria dumneavoastrã sã îi asiguraþi mediul necesar pentru ca vindecarea sã se poatã produce. cultivarea plan telor ºi contemplarea naturii vã apropie mai mult ca orice altceva de Paradis! Faceþi-vã timp pentru a-i ajuta pe ce i din jur. Când vedeþi cã cineva câºtigã în greutate. ºi astfel. cultivate în grãdina personalã. Oame simt uºuraþi când duºmanul lor este identificat. cu atât mai mult veþi primi. Acneea. chelirea . Fo . nu au egal. Grijile ºi teama nu sunt permise. umflãturile. Dacã nu gãsiþi o asemenea persoanã. Cu cât veþi dãrui mai mult. Sãriturile ºi masajul limfei ar trebui sã devinã parte integrantã din rutina dumneavoastrã zilnicã. Fiþi însã precaut în faþa terapiilor convenþionale. Conºtientizaþi schim scã a stãrilor psihice ºi stãrile depresive datorate oscilaþiei nivelului de zahãr din sânge. dacã nu doriþi sã deveniþi o profeþie împlinitã. Dormiþi pe o s ltea magneticã cu valoare medicinalã. începeþi singur lupta! Reþineþi: cel care executã vindecarea este întotdeauna corpul! În calitate de stãpân al corpu ui. Controlaþi-vã gândurile. Apa Ionizatã de Înaltã Valoar e Medicinalã este mai bunã decât orice internare în vreo clinicã medicalã din lume ºi poate fi preparatã chiar acasã la dumneavoastrã. Amintiþi-vã de pute i. Cel mai b ine este sã cãutaþi pe cineva care nu este ostaticul AMA (American Medical Association). Învãþaþi sã citiþi aceste SEMNE. p roblemele prostatei. Gândirea ºi vizualizarea pozitivã sunt cruciale. cãutaþi ajutor. La fel stau lucrurile ºi în ceea ce priveºte intoxicarea cu proteine pl asmatice la nivel extracelular. al lanþurilor fa rmaceutice sau al FDA. perioadele dumneavoastrã de odihnã vor deveni perioade de vindecare . Problemelehormonale TREBUIE rezolvate. Alimentele curate. Plimbãrile sunt extrem de benefice. Râsul ºi amuzamentul ar trebui sã vã caracterizeze fiecare zi. Prob lemele menstruale ºi sindromul premenstrual nu trebuie niciodatã neglijate.Nu existã analize care sã stabileascã nivelul de intoxicare cu sodiu al celulelor. Ei doresc sã îºi creadã pe cuvânt medicul. Auto-diagnosticul ºi auto-tratamentul Cele mai simple instrumente pentru diagnostic sunt pendulul ºi lanþul vibratoriu. Odihniþi-vã atât cât are corpul nevoie. ºi nu pot conduce decât la decizii greºite. Învãþaþi sã controlaþi mediul intern! Terapia colonului este crucialã în aceastã direcþie.

dar nu trebuie nici sã cãdeþi în e trema opusã. produsele din comerþ sunt contaminate. Învãþaþi sã le utilizaþi pentru a stabil profunzimea aurei dumneavoastrã de astãzi. în timp ce sucul sãu poate fi bãut în num uã secunde. Rezultatele vor fi incredibile! Vindecarea este aproape gar antatã. ele suntniºte instrumente fantastice. De aceea . Sucurile dau peste cap sistemul. Sucurile proaspete sunt niºte detoxifianþi FOARTE puternici ºi pot inunda corpul cu to xine eliberate. Încredeþi-vã întotdeauna în instinct. Nu vã grãbiþi. folosesc tablete din ficat organic de vitã predigerat. Cel mai bine este sã o luaþi încet! Ab ordarea idealã este ca bolnavul sã renunþe complet la alimentele obiºnuite ºi sã consume exclusiv SUPER-ALIMENTEL E pe care le-am menþionat pânã acum. adrenalele ºi rinichii. veþi avea astfel o referinþã pentru viitor. 213 . ceapã. Ficatul este un aliment minunat dacã poate fi suportat de sistemul dumneavoastrã dig estiv! Personal. cu toate pãrerile contrarii. Aveþi nevoie de cantitãþi mari de potasiu organic. DiSorb Aid ºi clorurã de hidrogen racemizatã pentru a obþine eneficii maxime. varzã. Mâncaþi alimente integrale proaspete. ele trebuie evitate. îndeosebi dacã aþi fost diagnost icat deja cu cancer. NU este deloc uºor sã scapi de sodiul acumulat în organism. Dacã v-aþi stabilit ºi vârsta bioelectricã . Este un aliment senzaþional. Sorbiþi-le lent ucul.losite corect. Terapia cancerului ar trebui sã includã întotdeauna ficatul. Reþineþi: un mãr este mâncat corect în 5-10 minute. ave ouã puncte dereferinþã. precum morcovi. Folosiþi moderaþia ºi aveþi grijã sã adãugaþi întotdeauna puþinã Yucca Blend. dând astfel peste cap ficatul. Din pãcate. lãmâi ºi sfeclã.

pastilele de PAC ºi Aspar-Max. Pl uitaþi de puterea rugãciunii ºi de impactul gândirii pozi INTERIORUL dumneavoastrã. Aceas a este o apã moartã din punct de vedere biologic ºi este încãrcatã cu contaminanþi de la peturile din plastic. Vorbiþi cu trupul dumneavoastrã ºi spuneþi-i ce aºteptaþi de la el. Urmãriþi sãgãsiþi puterea ÎN n afarã pentru a te ajuta sã te întorci în universul sãnãtãþii. Cuvântul antiseptic este alcãtuit din anti împotri va ºi septic stare cauzatoare de febrã. cele bune vor deveni însã d in ce în ce mai numeroase. iar cele proaste din ce în ce mai rare. cu atât mai mare va fi ENERGIA de care va dispu ne corpul dumneavoastrã pentru a se vindeca. Pãstrarea unor obiºnui nþe regulate ajutã la vindecare. dar trebuie sã ignoraþi asemenea semnale ºi sã-l asiguraþi cã fi bine în final. Proce constã în doi paºi înainte. Cu cât vor fi mai multe. Salturile uºoare pe mini-trambulinã pun în miºca re fluidele corpului. Odatã puse în circulaþie. În timp. Corpul TREBUIE asistat în aceastã direcþie. De îndatã ce potasiul începe sã înlocuiascã sodiul din celule. vã veþi simþi mai bine. vi se pare cumva cã chimioterapia folositã asupra pacienþilor de cancer se potriveºte acestei descrieri? ªtiaþi cã trebuie sã semnaþi un formular înainte de a vi se permite aceas tã terapie miraculoasã ? . unul înapoi. dar treptat. PAC ºi Yucca Herbal Blend permit cu uºurinþã acest lucru.Ceaiul de Kombucha este ºi el recomandat. Detoxifierea deºeurilor proteice NU se petrece de la sine. Detoxifierea poate fi foarte greu suportatã de unii pacienþi. aceste toxine trebuie eliminate cât mai rapid! Clismele la col on. Evitaþi apa de la robinet. Aºteptaþi-vã la reacþii neplãcute Ori de câte ori iniþiaþi un proces stfel pentru propriile dumneavoastrã pãcate! NU tive. de detoxifiere. Pãstraþi-vã cu orice preþ energia. provocatã de bacterii sau de produsele toxice ale acestora. Dacã pornim de la aceastã definiþie din dicþionar. nu vã veþi vindeca niciodatã! Chimioterapia Chimioterapia este definitã ca o prevenire sau un tratament al bolilor infecþioase c u ajutorul unor substanþe chimice care acþioneazã în sensul prevenirii stãrii antiseptice . Este plãcut sã te bazezi pe cine dar asemenea persoane sunt rare. Înainte de toate. vã puteþi aºtepta la reacþii neplãcute. cãci veþi mai avea nevoie de ea! Zilele bune vormai fi urmate de zile proaste. Cei care o recomandã nu ºtiu ce spun. Dacã intraþi în panicã ºi renunþaþi. este u n fel de joc al minþii. Masajul limfei cu rollerul este EXTREM DE eficient. Corpul strigã: Mã simt rãu! . Existã opþiuni MULT superioare. mitocondriile revin la viaþã º sã se multiplice. Nu vã grãbiþi sã i xtaz la primele semne de refacere metabolicã. simultan cu evit rea efectelor secundare grave asupra pacientului. Nu beþi apã distilatã. La început vã veþi simþi rãu. La fel.

Când semneazã formularul standard . ºtiinþa medica eri depline asupra sa. pentru cã nu accepþi sã îþi cedezi jurisdicþia asupr ropriului tãu corp. Numele jocului în sistemul nostru legal este jurisdicþie! Medicina ºi tribunalul pot a vea jurisdicþie asupra corpului unei persoane. Medicina ºi companiile farmaceutice se dispenseazã de eventualele responsabilitãþi. la fel cum poate avea ºi aceasta. Când sistemul medical capãtã jurisdicþie asupra corpului persoanei. dar sunt totuºi administrate unor persoane c are nu bãnuiesc nimic. dar nu în acelaºi timp. aceasta din urmã nu ma i are putere legalã sã dispunã de propriul sãu corp. Dacã u semnezi formularul þi se refuzã orice tratament. oamenii îºi dau acceptul legal. punând pacienþii sã semneze înainte de a li se administra tratamentul. conform jurisdicþiei în oare. Dacã persoana îºi cedeazã acest drept. astfel încât sã nu poatã fi trase la rãspundere p entru oribilele consecinþe care vor urma.Medicamente care NU sunt aprobate Medicamentele folosite în chimioterapia cancerului sunt niºte iluzii. 214 . În cazul pacienþilor de cancer. opþiunile în interiorul sistemului medical sunt nule. Ele NU SUNT AP ROBATE ca fiind sigure pentru tratamentul cancerului.

EVITAÞI oroarea cancerului ºi a bolilor degenerative prin aplicarea lucruri lor învãþate în aceastã carte. În cazul anumitor oameni. poþi sã pleci acasã ºi sã mori în liniºte! Numai pentru uz experimental este o afirmaþie ºocantã. Canalele rãdãcinilor dinþilor devin o problemã numai dacã MEDIUL INTERN este slãbit. numai 20% dintre oameni au canale a le rãdãcinilor dinþilor. dinþii morþi din gurã produc o reacþie din partea sistemului imunitar car e le compromite starea de sãnãtate. S-a dovedit însã cã 90% din bolnavii de cancer au canale ale acestor rãdãcini în gu a lor! Se pare cã existã o legãturã între cancer ºi canalele rãdãcinilor. Aceasta afirmã cã: medicamentele experimentale pot fi folosite numai DACÃ efectele lor secundare NU sunt mai rele decât efectele finale ale bolii netratate . nu este cazul sã vã faceþi probleme în legãturã cu canalele rãdãcinilor dentare. nu Cum vi se pare? Cum vã simþiþi ºtiind cã riscul MAXIM pe care îl suportã bietul pacient nu po te fi mai rãu decât dacã tratamentul nu ar fi administrat deloc? Frumoasã alternativã: dacã nu semnezi pe linia punctatã. în încercarea disperatã de a mai salva ce se poate din sãnãtatea dumnea oastrã. Sistemul medical are nevo ie de jurisdicþie întrucât foloseºte medicamente EXPERIMENTALE în tratamentul cancerului ºi în distrugerea corpului pacientului. Adevãrata sãnãtate nu este de vânzare! Ea presupune în schimb multã disciplinã. angajament. acesta poartã ºtampila magicã: mai pentru uz experimental . în car tu îþi asumi toate riscurile. M . Cancerul ºi canalele rãdãcinilor dinþilor Potrivit doctorului Issels. Oricum pe cont propriu. deºi împarþi beneficiile (eventuale) cu sistemul.Altfel spus. un medic german. Sãnãtatea ºi viaþa dumneavoastrã valoreazã mult mai mult decât toþi banii pe care îi puteþi a sistemul de sãnãtate. Aºa cã cel mai bun lucru este sã staþi liniºtit acasã ºi sã vã trãiþi viaþa! Pi ce nu au nici un efect! Auto-tratamentul este mai sigur. Toatã lumea ar trebui sã înþeleagã principiul cunoscut în cercurile juridice ºi medicale ºi n t Regula cauzei probabile . suficientã pentru a determina orice om care gândeºte sã înþeleagã cã este cazul sã facã ceva împotriva procesului de îmbãtrânire. în condiþiile unor costuri infinit mai mici. evident. semnãtura ta înseamnã un contract cu rãspundere limitatã pentru medicinã. Implicaþiile par înspãimân lucrãrile dentare ºi implanturile au ºi ele dezavantajele lor. iar ºansele de recuperare mult mai mari . responsabi litate ºi putere de decizie. Dacã vã aflaþi însã la apogeul sãnãtãþii dumneavoastrã sau dacã faceþi ef direcþie. totul cu binecuvântarea agenþiilor de omologare a medicamentelor. Numai pentru uz experimental Indiferent de tipul de medicament împotriva cancerului.

de la plombe ºi pânã la canalele rãdãcinilor. Dacã sunteþi nevoit sã face dentare complexe. Controlaþi-vã MEDIUL INTERN ºi veþi putea redeveni tânãr! Preambul: capitolul urmãtor trateazã despre universul spaþiului ºi timpului. 215 . sunaþi ºi aflaþi cum vã puteþi pregãti corpul pentru înlãturarea plombei. indiferent dacã aveþi sau nu canale dentare în gurã. Dacã aveþi un dinte infectat. nu ezitaþi sã îl scoateþi din gurã. de aceea. Rezultatul final depinde în mare mãsurã de cee a ce faceþi ÎNAINTE de lucrarea dentarã.ntern este cel care dicteazã dacã vã veþi bucura de o stare bunã de sãnãtate ºi de vitalitate mult timp de a încolo sau nu. astfel în itaþi ºoculasociat cu mediul intern bolnav. cel mai bun lucru pe care îl puteþi face este sã aveþ rijã de dinþii dumneavoastrã. despre relaþi a acestuia cu lumea cu patru dimensiuni. despre viaþa fãrã bãtrâneþe ºi despre NECUNOSCUTUL infinit! Lucrarea Viitorul furat discutã despre chestiunea hormonalã . TOATE problemele dentare sunt neplãcu te.

Obiectele materiale devin astfel simultan ºi evenimente. Dacã existã o creaþie. sau este creatã energia în decursul timpului? Dacã energia este c reatã. atunci trebuie sã existe ºi o miºcare. rezultã cã timpul este ENERGIE. Noi nu concepem timpul ºi spaþiul ca niºte tãþi. Aplicaþi sfaturile recomandat e în aceastã carte ºi vã veþi putea feri pe dumneavoastrã ºi pe cei dragi de tortura de dinaintea morþii! Optaþi pentru a vã trãi viaþa ºi moartea aºa cum doriþi dumneavoastrã! Capitolul 31 Timpul ºi spaþiul Timpul ºi spaþiul sunt umbrele în funcþie de care omul îºi defineºte existenþa . Nu vã bucuraþi prea devreme pentru faptul cã asi gurãrile medicale acoperã costul tratamentului. Pãstraþivã controlul asupra vieþii dumneavoastrã. Unul dintre acestea constã în a deveni o vi ctimã a tratamentul convenþional al cancerului. Umanitatea urmãreºte sã defineascã aceste aspecte intangibile pe care le numim timp ºi spaþi u folosind cuvinte ºi concepte. Dacã aºa stau lucrurile. Totuºi. Dacã privim spaþiul ca pe ceva creat.Este viaþa dumneavoastrã! Unele lucruri sunt mai rele decât moartea. Filosofia ne învaþã cã timpul ºi spaþiul reprezintã o relaþie între entitãþi. ambele fiind considerate entitãþi. Feriþi-vã de doctori. Foarte bine. considerãm entitãþi numai fiinþele ºi evenimentele care ocupã acest timp ºi acest spaþiu. Sepio Timpul înseamnã duratã. Dacã existã miºcar ebuie sã existe în mod evident ºi cineva care sã punã în miºcare. rezultã cã cineva l-a creat. Platon spunea: Timpul ºi spaþiul sunt substanþa care conþine identitatea ºi diversitatea s ltan . rezultã cã . Cine anume? Metafizic a rãspunde: timpul. Noi nu dispunem de organe fizice pentru a simþi timpul ºi spaþiul. Dac unoaºtem existenþa unui corp material pentru cã ocupã un loc în spaþiu. cã existã o cosuccesiune de entitãþi sau evenimente. Spaþiul înseamnã extensie. Metafizica (de la meta dincolo de) ne învaþã în schi b cã timpul ºi spaþiul nu pot fi distinse între ele atâta vreme cât nu excludem una dintre ele. adicã o sursã a miºcãrii. ce putem spune despre un ev eniment? Un eveniment este un grup de circumstanþe care ocupã un loc în timp. Metafizica afirmã cã ii este timpul. n oi suntem conºtienþi de trecerea timpului. Le putem anticipa însã cu ajutorul intuiþiei noastre. Este timpul energie. Putem spune aºadar cã intuiþia este un al ºaselea simþ o proiec a corpului fizic ceva ce invocãm pentru a înþelege timpul ºi spaþiul. Preocupaþi-vã mai bine de ceea ce vã vor face în spital! Fiþi independent.

080 de mile pe orã. vom da acestei stãri necunoscute un nume: a patra variabilã .00 fix. Ne-am miºcat dintr-un punct al pãmântului în altul. de aceea. ne pierdem astfel centrul ºi punctul de referinþã deºi intu iþia ne spune cã trebuie sã existe un asemenea centru. dar timpul nu s-a schimbat deloc. urmãrind soarele cu ace aºi vitezã cu care se îndepãrteazã el. 216 . când ajungem la Los An es.avem de-a face cu o miºcare perpetuã care nu se desfãºoarã în linie dreaptã. Un matematician care ar încerca sã rezolve aceastã dilemã ar avea dificultãþi.00 fix. trebuie sã tragem concluzia cã timpul NU est e un punct fix de care ne putem ancora vieþile. Dacã por nim de la premisa cã timpul nu este un punct fix. adicã aproximativ 1. Sã ilustrãm acest lucru. ci într-un cerc. Dacã meditãm mai profund asupra chestiunii. aþiul devine astfel un efect al timpului. ora este tot 12. ºi cã ne îndreptãm spre vest. ºi vom restabili echilibrul impunând ca variabilã fixã timpul. Se poate demonstra cã timpul ºi spaþiul sunt statice. ci mai degrabã un miraj într-o lume fantomaticã. Suntem prinºi înt re spaþiu ºi timp. Ce s-a petrecut? Timpul a devenit o miºcare a spaþiului. Ne începem cãlãtoria în New York la ora 12. indistincte între ele ºi non-existente. iar spaþiul o relaxare a timp ului. El nu se poate miºca. întrucât timpul a fost acela care a creat ENERGIA în expansiune. ºi deci spaþiul. Sã presupunem cã ne aflãm într-un avion care zboarã cu o vitezã egalã cu viteza de rotaþie a lui.

Înt rucât în anumite puncte specifice spaþiul ºi timpul sunt interschimbabile. auto-analizarea gândurilor ºiexperienþelor noastre senzoriale devine imposib ilã. Întrucât omul nu pare capabil sã înþeleagã decât lumea tridimensionalã e. Intuiþia este o extensie a minþii noastre. timpul înseamnã spaþiu în miºcare. putând deveni viitor sau trecut. fiin . La urma urmei. Este oare prezentul doar o amintire dublatã de aºteptare? În caz afirmativ. cui putem atribui acest eveniment? Divinitãþii? A violat el vreo lege naturalã? Sau a invocat pu r ºi simplu cunoaºterea celei de-a patra dimensiuni? Dacã pãtrundem în arena celei de-a patra dimensiuni. nu putem decât sã tragem concluzia cã nu existã nici o diferenþã între spaþiu ºi tim ngurã conºtiinþa noastrã este definitã de timp. prezentul ºi viitorul. În asemene a condiþii. Deºi era o fiinþã tridimensionalã. Acest lucru nu rezolvã însã problema. cã timpul nu existã per se. omul împarte timpul în trei pãrþi: trecutul. Extensia în timpeste o proiecþie în spaþiul necunoscut al celei de-a patra dimensiuni. suntem nevoiþi sã vizualizãm un hipersp aþiu care nu dincolo de). spaþiul devine un timp proiecta t un timp orizontal untimp care persistã. nu face decât sã-i amplifice dilema. existenþa celei de-a patra dimensiuni nu poate fi negatã. Prezentul este viitorul înainte de a ne putea gândi la el. lãþimea ºi înãlþimea) devine astfel o simplã secþiune din spaþiul cu mai multe dimensiuni. Cunoaºterea existenþei celeilalte dimensiuni este cu totul altceva decât înþelegerea ei. cãreia îi lipseºte atât dimensionalitatea cât ºi durata. cãci prezentul nu reprezintã decât o tranziþi de la trecut la viitor. timpul devine o dimensiune a spaþiului. aceea a lungimii. care a trecut prin zidul Templului.Pentru a compensa necesitatea unui centru. el a trecut prin zidul Templului! De vreme ce atât el cât ºi Templul erau alcãtuiþi din ma terie solidã. La rândul lui. Vã sã analizãm cu mai multã atenþie acest lucru. nu mai existã nici un motiv pentru ca omul sã trebu iascã sã moarã ºi sã-ºi pãrãseascã acest înveliº terestru pentru a cunoaºte aceastã dimensiune incognoscibilã. lãþimii ºi înãlþimii. În acest caz. ªi totuºi. Ea înseamnã mult mai mult decât un simplu instrument intangibil cu ajutorul cãruia interpretãm timpul ºi spaþiul. Întrucât spaþiul nu poate f urat decât de timp. ideea existenþei unei alte dimensiuni. complet invizi ilã pentru el. Suntem aºadar siliþi sã recunoaºtem cã prezentul este etern. un timp în miºcare. Altfel spus . poate cã cea de-a patra dimensiune nu este incognoscibilã. la fel ca ºi ceilalþi oameni. fiind definit de viteza luminii. Intuiþia este realã. cum putem rezolva dilema referitoare la cei doi poli ai eternitãþii: trecutul ºi viitorul? Cele douã extreme trecutul ºi viitorul ne-au atras într-o enigmã pe care o numim a Patra Dimensiune. cea incognoscibilã . Lungimea unei succesiuni de evenimente nu este conþinutã în spaþiul cu trei dimensiuni. înmomentul în care ne gândim la el a devenit deja trecut. Gân diþi-vã la Iisus. cu un corp fizic. ci pur ºi si mplu interpretatãgreºit. Lumea noastrã cu tre poate fi mãsurat decât printr-o meta-geometrie (meta i dimensiuni (lungimea.

nici spaþiul . Noi suntem cei care trecem pe lângã ele! Cu cât ne luptãm mai mult sã le înþelegem. Creatura numitã om existã în douã lumi: una vizibilã ºi alta invizibilã. Es te acesta doar produsul imaginaþiei lor. sau o realitate? ªi dacã este o realitate. cãci nici el. Noi suntem nevoiþi sã invocãm intuiþia pentru a mãsura trecerea timpului. cu atât mai profund ne scufundãm în vastitatea necunoscutulu . Suntem din nou la cheremul necunoscutului. al lumii cu patru dimensiuni în care de pindem exclusiv de intuiþia noastrã de al ºaselea simþ al nostru.relativ la persoana care îl percepe. cãci trecerea aces tuia se produce la nivelul subatomic al existenþei noastre adicã la nivelul corpului nostru bioelectric invizibil. Oamenii care au îmbãtrânit afirmã deseori: Timpul pare cã zboarã. La rândul lor. cum putem mãsura ac est fenomen? Timpul nu poate fi mãsurat în termenii lumii tridimensionale. Lumea invizibilã est lume a forþelor energetice pozitive ºi negative. nu existã aici. 217 . De aceea. ºi cu cât îmbãtrâneºti mai atât mai repede pare sã zboare el! Zilele acestor oameni se terminã înainte de a începe. ni se pare normal ca timpul sã treacã mai rapid pentru omul catabolic. al cãror joc determinã în ultimã instanþã percepþ asupra realitãþii din lumea vizibilã în care existãm. Evenimentele nu se succed. lumea vizibilã ºi corpul fizic neazã ca o punte de legãturã cu sfera necunoscutului acolo unde existã ºi funcþioneazã corpul nostru bioelectri . care a trecut de momentul apogeului sãu anabolic ºi ale cãrui celule îmbãtrânesc cu o vitezã acceleratã.

Elementul Lemn reprezintã ficatul ºi vezica biliarã.Timpul trece încet atunci când suntem TINERI. Deºi corpul fizic este limitat de spaþiu ºi timp. purificarea energiei shen ºi acumularea de energie jing prin manipularea celor Cinci Elemente. în timp ce noi ne rosto golim la vale pe panta catabolicã. Procesul de reciclare NU înseamnã o retrãire a experienþelor anterioare. Ei au s tudiat în profunzime schimbãrile ciclice care guverneazã întreaga naturã. Timpul ne oferã posibilitatea de a schimba vechiul corp cu unul nou ºi tânãr. Descoperirile lor sunt confirmate astãzi de fizica modernã avansatã. când urcãm pe panta ascendentã a piramidei vâr stelor. timpul trece din ce în ce mai rapid. stabilind principii ºi cor elaþii care descriu efectul naturii asupra omului ºi rãspunsul acestuia din urmã. Maeºtrii taoiºti credeau cã cele Cinci Elemente descriu ciclul natural al vieþii ºi cã omul urmeazã structurile ciclice ale naturii cãtre universul sãu interior . Taoismul ºi super-alimentele taoiste Taoiºtii din China Anticã considerau omul o reflexie în miniaturã a universului. Elementul Pãmânt reprezintã stomacul ºi splina. în care mintea ºi emoþiil e noastre nu sunt altceva decât ferestre ale sufletului nostru. promovau cultivarea de sine. la fel cum ai recicl a nisipul într-o clepsidrã. el extrage ºi se ea ce este pur . El este o extensie a Sinelui ºi un punct al celei de-a patra dimensiuni. dar ºi cu sãnãtatea ºi creºterea fizicã ºi mentalã. Acesta a fost subiectul real al acestei cãrþi: Cum sã redevii tânãr! Preambul: în capitolul urmãtor se vorbeºte despre regenerarea corpului bioelectric pri n odihnã. t ranscenzând lumea fizicã ºi materialã. necesarã unui sistem nervos puternic ºi purificãrii toxinelor din corp. ci mai degrabã o re-experimentare a timpului însuºi. care controleazã armonia emoþionalã ºi c rgerea linã a lui chi (energia). Am ajuns astfel la rãspunsul pe care îl cãutam ºi care reprezintã însãºi esenþa acestei cãrþi e fi sintetizatã astfel: încetinirea procesului de îmbãtrânire conduce la încetinirea timpului. îþi procuri practic mai mult tim p. Elementul Foc este reprezentat de inimã ºi de intestinul subþire. perfecþionare a. Dupã depãºirea acestei culmi. fiind asociat cu sângele. Remediile din plante au fost create pentru a ajuta omul sã se adapteze naturii. corpul bioelectric es te LIBER. Au descris aceste princi pii în termenii lui Yin ºi Yang. Ma eºtrii taoiºti insistau asupra unui echilibru ºi armonii depline. Corpul bioelectric este spiritul ºi su fletul nostru. limfa ºi creierul . post negru ºi evitarea stresului fiziologic auto-impus. Sã-þi procuri timp! Atunci când opreºti ceasul bioelectric.

218 . Special pentru tine! Aceastã carte a fost scrisã cu scopul de a-i ajuta pe cititori sã înþeleagã care sunt forþele care acþioneazã în viaþa lor ºi care. Elementul Apã reprezintã r inichii ºi vezica urinarã. Taoiºtii cred cã trupul nu poate funcþiona decât cu o alimentaþie integralã. iar SUPER-alimentele ºi practicile taoiste aduc dupã sine o mai bunã sãnãtate ºi regenerarea corpului fizic (vezi Pachetul informativ). Ei afirmã cã oamenii pot atinge iluminarea prin echilibru. SUPER-ALIMENTELE taoiste au o vechime de 3. urmãrind sã-l ajute pe cititor sã îºi creeze un fundament solid. le FURà sãnãtatea ºi fericirea. Iluminarea ºi adevãrul aduc dupã sine înþelegerea. iatã cu sistemul hormonal ºi cu cel reproducãtor. SCURTÂNDU-LE calea cãtre ci Autorul ºi-a dat osteneala sã foloseascã exemple cât mai semnificative.500 de ani ºi sunt toate într-o formã racem izatã. luciditate ºi exprimarea persoanei din interior. Taoiºtii credeau cã energia jing (esenþa vieþii) sãlãºluieºte în apa din interiorul corpului. de care depind pãstrarea tinereþii noastre ºi funcþia gland ularã. Filosofia taoistã susþine cã trupul are puterea de a se auto-regenera ori de câte ori ap are un stres fizic sau mental. din pãcate. Elementul Metal simbolizeazã plãmânii ºi colonul.de ceea ce este impur în corpul fizic. s e crede cã influenþeazã respiraþia ºi sistemul chi-ului defensiv (sistemul imunitar). având la bazã deopotrivã ºtiinþele recunoscute oficial ºi cele i puþin cunoscute.

nu ºi ce este de fãcut. ba chia r sã-l acuze pe autor de simplificare. Cei care se închinã ºtiinþei medicale nu vor gusta aceastã carte. Avem cu toþii datoria sã facem mai mult pentru i înºine. dar eu nu mi-am propus sã le aduc asemenea do vezi. încetinind totodatã procesul de îmbãtrânir are nouã zi poate fi privitã ca prima zi a restului vieþii pe care o mai aveþi de trãit. Ei vor aduce în apãrarea op niilor lor tot felul de citate din ea. Fiecare pas nou în d recþia cea bunã aduce dupã sine o stare mai bunã de sãnãtate. Aceasta nu reprezintã însã o scuzã. respectiv propria lor viaþã. vor urmãri sã o desfiinþeze. ºi foarte adevãrate ceconstã însã problema? În ceea ce mâncãm? Mâncãm prea mult? Prea des? Sau toate la un loc? . dar numai dacã vã afl aþi într-adevãr în cãutarea ADEVÃRULUI. Fiecare zi aduce cu sine noi oportunitãþi de a face alegeri sãnãtoase . atenþie ºi rãbdare. Experþii afirmã cã deþin toate rãspunsuril r nu pot aduce cea mai elementarã dovadã în acest sens. al observaþiilor. Autorul nu este ºi nu a fost vreodatã un expert . Oamenii îmbãtrânesc di ignoranþã. Ea nu reprezintã o bucurie. deºi susþin cã deþin cunoaºterea necesarã pentru a se feri de acestea. filosofiei ºi modului de viaþã al acestuia. Ei nu ºtiu decât sã vorbeascã. Nu întotdeauna procesul de regenerare se dovedeºte plãcut. nu pentru cei care doresc sã organizeze dezbateri. Aceastã cart NU a fost scrisã pentru a satisface pretenþiile experþilor. Aceastã carte a fost scrisã pentru cei care doresc sã obþinã rezultate. Din nou tânãr! este mai mult decât o afirmaþie. este o ofertã ºi un model. Sãnãtatea este o opþiune personalã. Demagogia lor nu îi salveazã însã. ªi mai bine încã: dormi atât cât trebuie . Reþineþi: bãtrâneþea NU este ceva amuzant. Vor cere dovezi ºtiinþifice . rãsplata va depãºi orice aºteptare iniþialã. Este rezultatul e xperienþei de viaþã a autorului. Conþinutul lucrãrii vã poate fi de mare folos. Benjamin Franklin Se spune cã ne sãpãm singuri mormântul cu dinþii! Cutremurãtoare cuvinte. dar dacã sunteþi dispus sã vã cons craþi toate energiile acestui scop. Cu toþii suferã d boli. Nimeni nu se poate transforma însã împotriva propriei sale voinþe! 32 Odihna ºi postul Nu mânca mult la cinã. nici la dejun. o vor ironiza în fel ºi chip.Dorim sã-i reamintim cititorului cã aceastã cunoaºtere trebuie aplicatã ºi cã revenirea stãri e sãnãtate ºi de vitalitate necesitã timp.

Cop ii (la fel ca ºi adulþii) sunt încurajaþi sã mãnânce orice ºi oricât de mult doresc. Alimentaþia în exces Americanii trãiesc într-o þarã în care mâncarea este abundentã ºi ieftinã. Senzaþia de foame a devenit înºelãtoare. 219 . Ni se sp ne cã orice tip de mâncare este la fel ca alta. fiind luatã drept un s emnal cã putem sã mâncãm. sã se îmbuibe. ºi mai ales înainte de culcare. Vã propun sã examinãm acum problemele degenerative care rezultã din alte obiºnuinþe legate de dieta noastrã alimentarã. obiºnuinþe care accelereazã din pãcate procesul de nostru de îmbãtrânire. devin adulþi ºi continuã sã creadã în ele pânã când mor. Copiii cresc cu aceste convingeri. Am ajuns sã credem cã un stomac plin este de preferat unuia gol. deºi s-ar a cu mai puþin. ne-am înv anumite lucruri ºi nu mai acordãm prea multã importanþã obiºnuinþelor noastre alimentare.Am discutat deja extensiv despre efectele dãunãtoare ale ingerãrii unor alimente nepot rivite. Treptat. sã serveascã tot felul de gustãri între mese.

Dacã mâncãm prea mult sau prea des. refuzând o rganelor vitale odihna de care au nevoie. Stomacul umflat Aceastã afecþiune este vizibilã în cazul bãrbaþilor a cãror burtã atârnã peste curea sau al f al cãror abdomen le umple întreaga jumãtate inferioarã a corpului. Atunci când mâncãm. ºi implicit a organelor viscerale (este vorba de organele din cavitatea abdominalã. prostata ºi vezica). P RD este influenþatã de stres. proces ce conduce la o stare de obosealã. pierderea de energie ºi procesul de produce re a radicalilor liberi pot fi substanþiale. printre care se numãrã ficatul. cân ºi cât trebuie sã mãnânce. intestinele. Atunci mâncãm prea mult. ele devin supra-stimulate. mâncarea nesãnãtoasã a devenit astãzi o normã general acceptatã. momentul orar. aceastã tu lburare conduce la comprimarea coloanei vertebrale. pancreasul. La urma urmei. cantitatea de hranã ingeratã. ªi mai rãu î nimeni nu mai urmãreºte sã-ºi cultive o disciplinã dieteticã. sau deprimaþi din punct de vedere psihic. stabilind astfel singur ce. Dacã alimentele ingerate conþin ºi substanþe toxice precum a ditivii alimentari.Din nefericire. . Aºa se explicã de ce ne simþim goliþi de energie dupã ce mâncãm. Cu cât masa este mai consistentã. Încã ºi mai puþini oameni îºi dau seama cã organele vitale au nevoie ºi ele de odihnã. În cazul oamenilor vârstnici. activitatea fizicã. Gustãrile dintre mese creeazã acelaºi efect ca ºi supraalimentarea. n u ne gândim cã ar trebui sã dormim mai mult. cu atât mai putern ste aceastã senzaþie (de lipsã de energie). organele feminine. somnul este considerat ceva normal ºi toatã lumea este unanim de acord în aceastã privinþã. organele sunt forþate sã prelucreze cantitatea de hranã suplimentarã. cât de des mâncãm ºi are este ritmul obiºnuinþelor noastre. numitã perioadã de reacþie la digestie (PRD). epuizare ºi crizã. Stresul indus de supra-alimentaþie Atunci când ne simþim obosiþi fizic ºi mental. Supr a-alimentaþia induce o stare de stres glandelor. organele noastre vitale reacþioneazã. Digestia NU este o activitate voluntarã. Efortul fizic trebuie evitat timp de o orã imediat dupã masã. splina. soia sau canola. Organismul are nevoie de timp pentru a începe procesul de digestie înainte de a putea disponibiliza sângele din zona abdomina lã. Tabelele digestive indicate ceva mai devreme aratã cã organismul are nevoie de o anu mitã perioadã de timp pentru a putea digera alimentele. Oamenii vorbesc despre e xcesul abdominal referindu-se la grãsime . sare ºi zaharuri prelucrate. dar adevãrata problemã o constituie întinderea þesuturilor conjunc ive care susþin organele viscerale ºi congestionarea colonului.

astfel încât sã poatã fi hrãnitã ºi reconstruitã. acestea devin grele ºi umflate. pânã când puteþi rezista timp de câteva minute Scopul acestui exerciþiu constã în ÎNTINDEREA încheieturilor. Terapia colonului ºi masajul limfei restabilesc tonusul viscerelor ºi al þesuturilor c onjunctive. Altfel spus. muºchi) ºi deschiderea coloanei vertebrale pentru mai buna circulaþie a sângel ui ºi a limfei. ceea ce genereazã efectul de stomac umflat. începeþi gradat. Rãmâneþi atârnat t nci secunde. a þesuturilor conjunctive (lig amente. În plus. Pentru cei a cãror înãlþime SE REDUCE odatã cu vârsta. ºi aºa mai departe. ºi purificatã de deºeuri. pe atât de eficiente (vezi P achetul informativ). apoi timp de zece secunde. Folosiþi capsulele SOC pentru a scãpa de durerile de în cheieturi. Rollerele pentru masajul limfei sunt pe cât de simplu de folosit. coloana trebuie alimentatã cu oxigen ubstanþe nutritive. atârnarea ºi întinderea coloanei verte sunt procedee obligatorii.Intestinul subþire ºi cel gros sunt menþinute la locurile lor de anumite þesuturi conjun ctive numitemezenter. pe ntru a stimula regenerarea þesuturilor. În timp. Le recomand celor din aceastã categorie atârnarea de o barã sau chiar de o creangã de copac de mai multe ori pe zi. ridicaþi greutãþi. Beþi apã BEV sau Mikrowater. pentru a restabili supleþea þesuturilor ºi pentru a dizolva cicatricele la nivelul acestora. datoritã acumulãrilor de substanþe mucoase ºi forþei gravitaþi nale. tendoane. întinzând mezenterul mai mult decât ar fi normal. vã recomand precursorii racemizaþi ai hormonilor. Sãriturile ºi masajul limfei trebuie efectuate zilnic. Dacã sunteþi mai în vârstã. aplicaþi exerciþiile de înti ndere. Mâncaþi legume proaspete s b formã de 220 . aplicaþi terapia colonului.

plantele ºi activitatea microbianã se aflã la APOGEU! .cruditãþi. când apare roua. dar de cele mai multe ori. Harmonic Synergy. Lãcomia este una din principalele cauze pentru care omul contemporan moare atât de des de boli degenerative. R/HCI ºi Yucca Blend sunt indispensabile pentru o digestie completã. chiar mai mult! Gândiþi-vã la toate lucrurile bune pe care le vor realiza oamenii în viitor. Uneori. indiferent de cantitate). Mâncaþi mai rar Corpul nu a fost conceput pentru a fi suprasaturat cu alimente 24 de ore pe zi. Mestecarea corectã reduce stresul alimentar ºi tendinþa cãtre obezitate. Plantele au ºi ele un ciclu al lor. vã veþi recãpãta viaþa înapoi ºi vã veþi regãsi tine Personal. Ori de câte ori mâncãm mai mult decât este necesar pentru a atinge pragul saþietã minime (recitiþi în acest sens capitolul 9). tabletele de ficat bio gen. o încãlcare a celei de-a ºas a porunci. lãcomia este provocatã de o senzaþie de foame autenticã. el inspirã. radicali liberi ºi a lte substanþe toxice. ea este rezultatul înfometãrii alimentare (gener atã de sãrãcia în substanþe nutritive a alimentelor pe care le ingerãm. Dezintoxicaþi-vã. la marile d escoperiri ale acestuia! Viaþa trebuie sã fie o sãrbãtoare! Dacã vã veþi acorda ºansa unei a doua vieþi. Antrenaþi-vã mintea. orezul taoist. polenul armonic. inclusiv de câte o zi liberã. Momentul când se produce roua are o s emnificaþie specialã. Cea mai rapi dã cale de a scãpa de nevoia de a mânca sunt SUPER-alimentele precum algele. ci faptul cã lãcomia atrage dupã sine îmb irea prematurã ºi moartea. Dimineaþa. Noaptea. dezintoxic intoxicaþivã! Dacã veþi respecta toate aceste sfaturi. noi ne supraîncãrcãm organismul cu deºeuri. mi s-a spus cã lãcomia este un pãcat. acestea din urmã se petrec în princ ipal în timpul somnului. Ele îºi prelucreazã hrana în timpul zilei. Glandelor trebuie sã li se p ermitã sã se odihneascã între mese. Nu acest lucru ne preocupã pe noi în aceastã carte. Faceþi o vizitã dimineaþa devreme în grãdina dumneavoastrã ºi ascultaþi cum mbul. am de gând sã trãiesc 250 de ani. repararea þesuturilor ºi creºtere. aceasta va fi uºoarã decât prima! Lãcomia Pe vremea când eram copil. pãmântul expirã. Organele au nevoie de o perioadã de odihnã ºi regenerare. Cultivaþi plante într-o grãdinã. În timpul zilei. Mesele nocturne ºi gustãrile dintre mese priveazã organismul de energia vita lã de care are nevoie pentru detoxifiere. Lãcomia este cauza. ºi de ce nu. Produsele racem izate precum DiSorb Aid. Existã niºte zgomote specifice în aceastã direcþie care pot fi auzite. efectul este obezitatea. la care se adaugã fructele ºi legumele proaspete. dar cresc ºi î reparã þesuturile în timpul nopþii.

detoxifierea ºi glicoliza Corpul se simte atât de odihnit dupã un somn bun deoarece reuºeºte sã îºi proceseze deºeuri e ºi sã neutralizeze câmpurile de energie anormalã. În plus. oxigenul. care conduce la o ardere i nsuficientã a glucidelor. Neutralizarea lactaþilor se petrece în timpul somnului. Durerile musculare ºi oboseala care rezultã dupã un efort fizic extensiv sunt rezultatul formãrii de lactaþi la nivelul muºchilor (caps ulele SOC pot fi luate înaintesau dupã efortul fizic pentru a preveni/uºura durerile m usculare. Lactaþii apar datoritã oxigenului insuficient din celule. 221 . Formarea lactaþilor apare în primele etape ale procesului de ardere a glucidelor. nu mit ºi glicolizã. Lactaþii sunt deºeuri de tranziþie. Somnul. ele grãbesc vindecarea ºi reduc apariþia cicatricelor tisulare atunci când sunt luate înaintea unei operaþii chirurgicale). Altfel spus. formarea lactaþilor este rezultatul unui sistem care a devenit anaerob la ni vel celular.Ritmicitatea are o importanþã crucialã pentru sãnãtate ºi vitalitate. Somnul ºi odihna asigurã energia vitalã necesarã pentru a recicla lactaþii. Somnul trebuie sã aibã loc în perioadele de t ransformare a energiei. Organizaþi-vã viaþa în e ritmurile naturii.

acestea conduc la boalã. rganismul este forþat sã apeleze la rezervele sale energetice. Dacã acest lucru vã este chiar imposibil. uitând sã încãrcãm bateriile timpul nopþii. Rezultatul? Ne trezim cu acea senzaþie de amorþealã. evitaþi mesele de seara târziu ºi gustãrile dinaintea culcãrii. Digestia ºi absorbþia proastã produc excese ºi deºeuri acide. Dig estia normalã este încetinitã sau se opreºte complet. Pentru a preveni formarea lactaþilor ºi apariþia oboselii. corpul foloseºte mari cantitãþi de energie VITALÃ pentru a se vindeca ºi a creºte. la fel ca ºi alcoolii. nu uitaþi sã luaþi imediat dupã masã niºte DiSorb Aid. apa BEV ºi ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. precum ºi în cadrul sistemului de transport al electronilor (prin care mitocondriile produc ATP). Disciplina. Yucca Blend ºi R/HCI. De aceea. vã recomand sã beþ cantitãþi cât mai mari de apã BEV sau Mikrowater la intervale de 30 de minute în timpul lucrului. Ex erciþiile aerobice. necesar pentru vindecarea corpur ilor bolnave. Somnul. cu o diferenþã: noi nu suntem un simplu aparat electric! Fãrã o odihnã ºi o detoxifiere adecvatã.Sufixul at (din lactat) ne spune cã aceste substanþe sunt sãruri ale acidului lactic. Somnul cu stomacul plin saboteazã procesul de detoxifiere ºi blocheazã vindecarea. Somnul ºi odihna alimentarã sunt premise importante ale stãrii de sãnãtate. Som nul cu stomacul plin conduce la o fermentaþie anaerobã ºi la apariþia gazelor urât mirositoare. Deficitul de oxigen din celule blocheazã conversia glucozei în molecula energeticã ATP de cãtre mitocondrii. împreu nã cu SOC. ca ºi cum nu ne-am fi odihnit deloc! Chiar ºi mâncarea de calitate poate deveni toxicã dacã este ingeratã înainte de culcare. Lactaþii sunt produse secundare ale procesului de fermentare. digestia ºi momentul de vârf al metabolismului În timpul somnului. rãrirea meselor ºi gustãrile dintre mese Pentru a învãþa sã nu mãnânci în exces ai nevoie de disciplinã. Alcoolul este produsul unei fermentãri anaerobe . Disciplina ali rã IMPUNE sã NE HRÃNIM corpul! . El saboteazã producþia de energie în cadrul ciclului Krebs ºi al acidului c itric. La rândul lor. Acest mod de viaþã genereazã stres ºi un exc s metabolic. Kombucha foloseºte fermentarea aerobã pentru a produce mari cantitãþi de acid glucoronic. Sãr urile înseamnã o energie legatã. La fel ºi pentru a mânca mai Introducerea unui ritm în viaþa noastrã necesitã încã ºi mai multã disciplinã. Lipsa unui som n suficient este echivalentã cu folosirea unui aparat cu baterii în timpul zilei. sãriturile ºi masaju imfei vindecã bolile prin punerea în miºcare a deºeurilor ºi sporirea cantitãþii de oxigen din þesuturi. M ediul anaerob determinã intrarea în putrefacþie a alimentelor nedigerate la nivelul intestinelor ºi la apariþia deºeurilor toxice.

Gustãrile sunt niºte mese în miniaturã. Pur ºi simplu NU-mi este foame. Atunci când luãm o gustare.Nu mâncaþi sub nici o formã mai devreme de patru ore de la ultima masã. fãrã sã-mi fie deloc greu. nu mai mãnânc dec ngurã datã pe zi. chiar dacã se manifestã într-un mod diferit. care întrerup pauza de odihnã a corpu ui. o persoanã insistentã sã vã trezeas care datã? La fel se petrec lucrurile ºi cu mesele prea frecvente. din cauza sãrãciei alimentelor în substanþe nutritive. a rãt ºi mã simt mai bine decât oricând anterior. Pot depune mãrturie în aceastã direcþie. o apã de calitate ºi minerale marine racemizate. De aceea. Copiii b ine hrãniþi nu mãnâncã fãrã încetare. Din pãcate. Cândva. Cum v-ar plãcea ca ori de câte ori încercaþi sã adormiþi. cea mai bunã soluþie este sã folosiþi în dieta dumneavoastrã SUPER-alimentele. Fiþi un exemplu pentru ei. Acestea au darul de a anihila senzaþi a de foame. Acestea le vor grãbi sfârºitul. Efectele lor pe termen ng sunt MAI RELE decât cele ale alcoolului. mâncam 3-4 mese pe zi. Bãuturile rãcoritoare trebuie INTERZISE cu desãvârºire. Cu toate acestea. în cei 53 de ani ai vieþii mele. Este OBLIGATORIU c a cei mici sã primeascã alimente hrãnitoare. ºi devenim epuizaþi. ei mãnâncã mai mult. Acest lucru este valabil inclusiv pentru gustãri. peste capacitatea lor fire ascã. 222 . transformându-se într-un mod de viaþã nesãnãtos. NU vã încurajaþi copiii sã îºi dezvolte obiºnuinþe proaste. Dacã nu vã puteþi lipsi de gustãri . Copiii cresc ºi îºi reparã þesuturile. copiii din e noastre sunt subnutriþi. noi forþãm glandele sã lucreze ca niºte sclavi. Astãzi.

California. am ºtiut cã drumul pe care am apucat-o cu 22 de ani înainte. CHIAR DACà puteþi funcþiona ºi cu mai puþin somn. Ele au o sutã de gustãri pe zi ºi îºi accelereazã astfel drumul cãtre mormânt. Bragg ºi al fiicei sale Patricia vorbesc de la sine în aceastã direcþie! Miracolul postului Ceea ce vã voi relata în continuare este o poveste adevãratã. iar ea mi-a dat o carte. ajungând la cimitir cu câteva d i mai devreme decât ar fi fost normal. Practicaþi icitatea. când o doamnã amabilã s-a apropiat de mine ºi m-a întrebat: -Aþi luat una din cãrþile mele referitoare la cidrul din mere? I-am rãspuns cã nu. iar sfaturile din aceastã carte vor deveni uºor de aplicat ºi de susþinut. Modul de viaþã al dr. luaþi-vã mesele la aceeaºi orã. etc. În acel moment. faceþi exer ulcaþi-vã la aceeaºi orã. Povestea a început la data de 1 mai 1993. Ritmicitatea se referã la curgerea ritmicã a energiei în viaþa noastrã de zi cu zi. Un corp bolnav poate avea prea multã voinþã. dupã întâlnirea u Bob . Alimentele cultivate în grãdina personalã ºi SUPER-alimentele alternative menþionate în aceastã carte contribuie la formarea unei minþi sãnãtoase într-un corp sãnãtos. Ritmicitatea Unul din secretele sãnãtãþii ºi longevitãþii constã în stabilirea unui ritm regulat în viaþa tmul este atât de important încât inversarea procesului de îmbãtrânire nu se poate produce dacã vo ignora acest secret simplu. puterea voinþei reprezintã produsul unei minþi sãnãtoase într-un corp sãnãtos. alcoolul. Treziþivã în fiecare dimineaþã la aceeaºi orã. Luam parte l a o cinã festivã. Alimentele bogate în substanþe nutritive ºi detoxifierea organismului amplificã puterea voinþei! Da.Rãrirea meselor asigurã un anumit ritm ºi un control al obiceiurilor alimentare. îºi au rãdãcinile într-o alimentaþie greºitã ºi în acidifierea þesuturilor.. Hrãnire a corectã tempereazã senzaþia de foame. jocurile de noroc. dupã un seminar. în Santa Barbara. istorisitã exact aºa cum s-a p etrecut în realitate! Sper sã vã facã plãcere. Am întrebat-o imediat: -Cine sunteþi? -Sunt Pactricia Bragg! mi-a rãspuns ea. Dormiþi 7-8 ore. Fumatul. Persoanele cãrora le lipsesc substanþele nutritive de bazã þipã tot timpul dupã mâncare. lãcomia. drogurile. obezitatea. Sãnãtatea ºi vitalitat a depind de ritmicitate. beþi cât mai multã apã.

McLeod (ºi despre care am vorbit în capitolul 1 din aceastã carte) a ajuns la destinaþie . -Cum a murit tatãl tãu? am întrebat-o pe Patricia. Am râs mult. Am continuam sã vorbim. S-a înecat. Paul Bragg! -Vã rog. Doresc sã vorbim. Am auzit tot felul de zvonuri ºi sunt curios sã ºtiu care este adevãrul. A doua zi mi-am fãcut timp sã vizitez Bragg Worldwi de Headquarters din Santa Barbara. ce vârstã avea? 223 . Dupã care i-am spus: -Tatãl dumneavoastrã mi-a salvat viaþa. -A murit într-un accident de surf în Hawaii. i-am spus. unde am putut vedea tabloul cu o înãlþime de 7 metri a marelui Vrãjitor Paul Bragg. luaþi loc. Nu pot sã vã spun cât de mare este plãcerea de a vã c aºte! Arãtaþi exact ca în fotografia din cartea tatãlui dumneavoastrã referitoare la post. -Spune-mi. Mã aflam în faþa fiicei marelui Vrãjitor.

Patricia a ajutat milioane de o ameni. Paul ºi Patricia sunt DOVEZI absolute care demonstreazã faptul cã orice om poate exper imenta tinereþea fãrã sfârºit. ºi pe Patricia Bragg. Arãta minunat! Era o femeie în vârstã din punct de vedere calendaristic. Mulþi dintre cititorii acestei cãrþi sunt prea tineri ca sã fi auzit de dr. La fel ca ºi tatãl ei. o puteþi considera un mare compliment. ca re se gãseºte în corpul dumneavoastrã ºi în apa pe care o beþi. sunt convinsã cã ar fi trãit pânã la vârsta de 125 de ani. doctor în medicinã. Nu a fost un Vrãjitor al înaltei tehnologii. fiica Marelui Vrãjitor. Paul Bragg. crima nu poate fi ascunsã . f iica sa.-Avea 97 de ani! ªi dacã nu ar fi suferit acel accident. Datã fiind sursa acestui comentariu . acesta le-a încercat pe amândouã. -Eu sunt la fel ca tatãl meu. Tatãl Patriciei. a fost un Vrãjitor al ºtiinþei. Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre CEL MAI TOXIC element de pe acest pãmânt. NU AM VÂRSTÃ! ªi chiar aºa era. dar a fost totuºi un Vrãjit or. William Shakespeare . Veþi învãþa apoi ce se poate face î vinþã. Paul Bragg. în cuvinte simple. Patricia? am întrebat-o cu un nod în gât. Miracolul postului. Voi rãmâne de-a pururi recunoscãtor destinului pentru cã mi-a permis sã o cunos aceastã fiinþã minunatã. cãrora le-am dedicat aceastã carte. Cât despre aut rul acestei cãrþi. 33 Cãmila sau palmierul? Adevãrul va ieºi la ivealã. Bragg. Sunt fericit cã pot sã le calc pe urme. -Ce vârstã ai tu. Un membru recent al Asociaþie i Chirurgilor Americani (cea mai înaltã instituþie medicalã din SUA) a declarat cã Paul Bragg a fãcut la f l de multe pentru sãnãtatea ºi vitalitatea americanilor ca orice medic . Alimentaþia bazatã pe carne sau vegetarianism? O discuþie mai amplã în legãturã cu acest subiect va fi oferitã la pagina xxx. Dacã veþi avea ºansa de a-i citi cartea. Cei doi au ajutat milioane de oameni sã se vindece ºi sã-ºi r egãseascã tinereþea. aveþi grijã sã o faceþi cu toatã atenþia! Bragg descrie ADE VÃRURI simple. Dumnezeu sã-i binecuvânteze pe dr. d ar nimeni nu ºi-ar fi putut da seama! Patricia pãrea sã nu fi împlinit 50 de ani.

din cauza n turii sale greu de 224 . Pisicile înnebuneau. Mercurul provenea de la o uzinã industrialã situatã în apropiere.În limba japonezã. tulburãri nervoase. Tulburãrile au devenit rapid cunoscute sub numele de Boala Minamata . age ntul toxic care a stat la baza ciudatelor simptome ºi SEMNE ale acestei boli a fost descoperi t: mercurul. din sud-vestul coastei Kyushu. le amorþeau extremitãþile ºi aveau arsuri la nivelul picioarelor. În anul 1957. I se mai spune uneori ºi argint viu. Termenul se referã la seria de boli ciudat e au apãrut prin anii 50 în micul sat de pescari Minamata. Ciorile cãdeau din seninul cerului. Oamenii aveau ameþeli ºi viziun i tunelare. în Japonia. apã ºi sol. Mercurul ºi îmbãtrânirea Mercurul este CEA MAI TOXICÃ substanþã cunoscutã de om! Este singurul metal care se gãseºte sub formã elementalã în naturã în stare lichidã. TOAT E formele de viaþã din regiune au avut de suferit din cauza concentraþiei mari de mercur din aer. kibyo înseamnã boalã ciudatã.

diaree cu sânge. Singura cale de a scãpa de el este sã vã cultivaþi propriile plante. Mercurul este atât de omniprezent încât se regãseºte în TOATE alimentele comercializate pe p iaþã. Principalele surse care conduc la otrãvirea cu mercur sunt: tonul ºi merluciul. anxietate nervoasã ºi pierderea poftei de mâncare. A fost folosit de industrie timp de mai multe sute de ani. fãtul nenãscu mercur conduc acestora). vops elele pe bazã de apã. Ea conduce însã în final enerative care afecteazã milioane de oameni. ceea ce nu i-a împiedicat pe industriaºi sã îl foloseascã pânã în prin anii 1950! Expresia nebun ca un pãlãrier 14 derivã din faptul cã lucrãtorii în domeniul confecþiilor ºi lor sufereau din când în când de tremurãturi ºi de o nebunie temporarã. Otrãvirea cu e la dezintegrarea sistemului nervos ºi distruge nefronii rinichilor (filtrele de sânge ale Otrãvirea cu mercur se petrece lent. putând dura un numãr considerabil de ani. vãduvele nu mai primesc nimic! Mercurul a devenit echivalentul industrial al alimentelor nesãnãtoase. Cel puþin. În plus. insomnie. la acele boli deg Otrãvirea acutã cu mercur conduce la simptome de vomã.fixat. industria blãnurilor a folosit mercurul la prelucrarea blãnurilor animale încã din timpu rile Revoluþiei Industriale. fungicidele (inclusiv detergenþii pentru baie) ºi zeci de mii de alte produse cu care oamenii intrã zilnic în contact. Prima otrãvire cu mercur în domeniu a fost constatatã în anul 1865. oamenii afectaþi de o otrãvire medie suferã de obosealã. Dacã se sparge un termometru. Folosirea regen eratorului pentru sol numit . insecticidele. În zilele noa stre. Microbii dintr-un s ol sãnãtos neutralizeazã mercurul. mercurul din interiorul acestuia se divide im ediat în picãturi care o iau la fugã. ataºându-le de regulã cuvântul sindrom . La fel ºi durerile de picioare în timpul nopþii la oamenii în vârstã. el îºi pierdea rapid licenþa ºi nu mai putea practica medicina. Medicina dã num e noi bolilor misterioase pe care le genereazã el. El se depune în organele noastre vitale ºi le scurtcircuiteazã activitatea. pleoapelor ºi limbii. Dacã vreun medic îndrãzne unã ceva. Eritismul (roºeala feþei ) este probabil cea mai caracteristic simptom al otrãvirii cu mercur. Metalul pare sã se evapore la fel ca apa! Mercurul are o importanþã deosebitã pentru procesul de îmbãtrânire din cauza naturii sale to xice ºi a prezenþei sale pretutindeni în jurul nostru. plumbul ºi alte metale organice ºi substanþe chimice toxice. Echivalentul japonez al cu tului sindrom este kibyo ! Despre mercur Mercurul are capacitatea de a trece de bariera placentei ºi de a deforma t. dureri de cap. De pildã. în acele vremuri vãduva unui pãlãrierprimea un ceas de aur ºi o coroanã de flori pentru sicriu. tremur nervos la nivelulextremitãþilor.

Nu ºtim exact dacã nu au existat ºi alte oraºe afectate. dar adevãrata problemã era legatã de mercur. CEA MAI MARE sursã de mercur este apa potabilã (de la robinet). când cererea de apã potabilã depãºeºte capacitatea exi tentã de a o trata.Bio-Grow (un catalizator al solului biodinamic. 14 N. În Milwaukee au murit oameni! Autoritãþile au dat vin a pe bacterii. ºi Chicag o. Municipalitãþile NU au timpul necesar pentru a trata apa înainte de a o pompa în reþelele de distribuþie. Tr. În Statele Unite. Washington D. astfel încât acesta sã redevinã sãnãtos ºi organic. Creºterea continuã a populaþiei sporeºte ºi mai mult presiunea. motiv pentru care folosesc ac id mercuric ºi ultima invenþie în domeniul produselor clorurate numitã cloraminã. Acidul mercuric este folosit în timpul sezonului cald. Specificã anglo-saxonilor. cu energia orientatã cãtre dreapta) reprezintã cea mai rapidã cale de a schimba compoziþia solului. 225 . Apel e publice sunt tratate de municipalitãþi cu sãruri ale acidului mercuric. în toamna anului 1993. sute de copii inocenþi s-au îmbolnãvit ºi unii chiar AU MURIT din ca uza apei de la robinet contaminatã cu bacterii patogene. Oraºele în care s-a petrecut aceastã epidemie au fost Milwaukee.C. Problema este extrem de gra vã. Acest lucru se face fãrã informarea opiniei publice ºi este contestat cu vehemenþã de auto ritãþi. Spre exemplu. cãci aceste probleme sunt foarte rapid muºamalizate pentru a nucrea panicã. Oraºele din toatã þara trateazã apa potabilã cu cloramine ªI cu acid mercuric pentru a ucide bacteriile.

Pe de altã parte. chiar dacã mai are încã în gurã plombe. toleranþã ZERO! Simultan. ºi Chicago. oamenii se simt în siguranþã. deºi lentã. Dacã greºesc însã calculele. Poluarea apei din rezervele publice este o bombã cu ceas care aºteaptã sã explodeze dintro clipã în alta. Interese puternice au însã grijã ca mercurul sã poatã fi folosit în continuare în procesele industriale. ºi la fel ºtiu ºi guvernanþii noºtri. de îmbãtrânire. Mercurul reprezintã o industrie în valoare de 6 miliarde de d olari! Nu întâmplãtor. Mercurul se împarte în trei clase: mercur elemental sub formã de vapori (care se evapo rã la fel ca apa). ºi toþi au pret enþia la un medicamentminune! Oamenii bolnavi reprezintã o afacere excelentã! Soluþia idealã pentru a rezolva problema apei sunt filtrele de apã BEV sau de apã ioniza tã de înaltã valoare medicinalã. Mii de oameni umplu spitalele din cauza mercurului. ca ºi cum ar fi protejaþi. mercurul reprezintã o cauzã sigurã.C. dupã care trimit apa potabilã cãtre o populaþie credulã! Filtrele apei potabile din marile oraºe ar merita cel puþin ace eaºi atenþie pe care o acordãm pisicii pe care o creºtem în casã ºi cãreia în schimbãm zilnic apa! Noi ºtim ce avem t. rezultatul este o explozie de bacterii patogene la nivelul filtrelor ºi liniilor de distribuþie precum cea care s-a petrecut în oraºele Milwaukee. municipalitãþile nu mai folosesc acidul mercuric . SOC are o afinitate EXTREM DE puternicã pentru metalele grele ºi poate fi folosit de orice om pentru a-ºi purifica þesuturile de mercur. NU MAI BEÞI NICIODATà APà DE LA ROBINET! Morþi accidentale. Washington D. guvernul corporatist refuzã sã-l interzicã. Toamna. Agenþiile federale ºi statale din SUA ar trebui sã înãspreascã legile referitoare la puritat ea alimentelor ºi apei pe care le consumãm. FDA a stabilit un nivel acceptabil pentru mercur. îmbolnãvind milioane de oameni. Acestea vã vor permite sã vã deconectaþi de la sistemul medical. chiar dacã nu aplicã acest lucru. Rareori le schi mbã! În schimb. Fãrã mercur. precum mercurocromul (folosit cândva pentru rãni uºoare. dupã încheierea sezonului cald. Repet. ele utilizeazã acid mercuric pentru a ucide bacteriile ºi virusurile din aceste filtre. rezervele de apã publicã devin o sursã potenþialã de epidemii provocate de bacte ii patogene. îngãduind industriaºilor sã îºi stabileascã propr rme de folosire a acestuia. Nimic nu este mai departe de adevãr . î e ºi o moarte în chinuri.Municipalitãþile folosesc la infinit aceleaºi filtre murdare de nisip. soluþii de sãruri mercurice. bombe ºi muniþii Departamentul de Stat al Agriculturii din Statele Unite a declarat toleranþã zero pent ru mercur. Când citesc asemenea cifre. acum interzis prin lege) ºi .

Guvernul corporatist al Statelor Unite. Dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial. dar nu s-au sfiit de loc sã-l arunce pe piaþã. au fost folosite peste 100. În condiþi ile obiºnuite. este cel mai mare furnizor de mercur cãtre industrie. Yucca Blend. precum mercurul metilic.000 de tone. 226 . în producþia alimentarã au fost folosite circa 3. prin intermediul Comisiei pentru Energia A tomicã. aºa cum ar fi întâmplat în cazul unei bombe fãrã mercur. împiedicând derularea unor reacþii biochimice esenþiale . În ultimii 40 de ani. Bacteriile A EROBE convertesc mercurul industrial în alte forme mult mai toxice. în industria ambalajelor. agricultura foloseºte cantitãþi masive de mercur în producþia de HRANÃ! În anul 14. El poate fi însã cu uºur inþã eliminat cu ajutorul SOC. care au o mare af initate pentru metale grele. Remediile homeovite pot ºterge amprenta vibratorie lãsatã de mercur în þesuturi. PAC ºi al algelor Klammath. oficial itãþile ºi-au fãcut rezerve uriaºe de mercur. care se referã la mercurul legat de proteine le alimentare. Este posibil ca bomba folositã pentru a demola clãdirea primãriei din Oklahoma City în a prilie 1995 sã fi folosit cantitãþi mari de mercur pentru accelerarea exploziei. mercurul în formã metilicã este foarte greu de eliminat de þesuturile corpului.acidul mercuric. Imaginile filmate aratã o ACCELERARE a exploziei pe mãsurã ce aceasta avansa cãtre faþada clãdirii. Mercurul este folosit la tratarea seminþelor. SOC-ul este alcãtuit din carbon ºi sulf racemizat. în loc sã se disipeze. La rândul ei. orice reacþie din corpul uman are nevoie de enzime de naturã proteicã. ªtiau perfect de toxicitatea acestui element. Mercurul blocheazã însã buna desfãºurare a acestor proteine. ºi o a treia categorie. Pentru a se putea produce. chimiºtii au descoperit cã mercurul este un fungicid eficient.000 de tone de mercur. Dacã este sã calculãm de la începutul secolului.

pentru simplul motiv cã NU s-au pregãtit înainte. dar pacienþii lor îºi pie a ºi viaþa. nu l-aþi ales bine! Algele Klammath au capacitatea de a se lega ºi de a elimina metalele grele mercurul din þesuturi. Îngãduiþi-mi sã ilustrez alternativele reºite printr-un exemplu din copilãria mea. dentiºtii evitã folosirea cuvântului me r . Evitaþi-i însã pe cei care NU sunt certific aþi în aceastã direcþie! Dacã un dentist vã oferã o plombã sau o lucrare pe bazã de aliaj. Folosirea lui conduce la rezultate p revizibile. NU le înlãturaþi pânã când nu v-aþi pregãtit sis cum vã indicã aceastã carte. . încercând sã vã convingã cã aþi fost pãcãlit. De altfel. preferându-l pe cel de aliaj sau chiar de argint . datoritã sistemului imunitar slãbit ºi vârstei mai avansate a pacientului. Este uºor sã faci alegerea justã. Metalele în formã elementalã sunt toxice pentru organism. care invadeazã þesuturile ºi îºi începe acþ ea murdarã. oamenii sunt puºi în faþa dilemei de a alege între medicina conv enþionalã ºi terapiile holistice. Dacã aveþi în gurã plombe pe bazã de mercur.Plombele cu mercur Dentiºtii au început sã aplice plombele cu mercur de peste o sutã de ani. Aceste câmpuri energetice antiviaþã pot fi mãsurate în milivolþi. EVITAÞI-I cu or Mai bine sunaþi la numerele de telefon afiºate la sfârºitul acestui capitol pentru a gãsi un dentist care acceptã protocoalele ºtiinþei dentare holistice. Bacteriile din gura noastrã convertesc mercurul din plombe în mercur metilic. Ele interfereazã cu metabolismul corpului. ªi aurul creeazã probleme. Pacienþilor ignoranþi li se spune cã singura diferenþã dintre aur ºi aliajele cu mercur se referã la cost ºi la felul în care aratã. consider cã este un pãcat de moarte sã plombezi d nþii unor oameni nevinovaþi cu cel mai toxic element de pe pãmânt. Cãmila sau palmierul? precum Astãzi mai mult ca oricând. Pregãtir ea trebuie sã dureze cel puþin ºase luni! Nu vã duceþi NICIODATà la un dentist obiºnuit pentru a vã scoate plombele pe bazã de mercur. PAC protejeazã sistemul ºi accelereazã mult acest proces. dar de un tip diferit. Plombele cu mercur reprezintã o MARE afacere! Dentiºtii sunt învãþaþi încã din ºcoalã cã plom mercur nu sunt toxice. provocând noi ºi noi sindromuri ale bolii. Personal. Am vãzut mulþi oameni bolnavi ºi sufe rinzi din cauza eliminãrii plombelor de mercur. Acesta se va opune prin toate mijloacele. Plombele pe bazã de aliaj de mercur atrag dupã sine o moarte LENTÃ. la fel ca ºi în cazul pãlãrierilor. Pr ofesioniºtii care le introduc dau vina pe ignoranþã ºi pe lipsa dovezilor ºtiinþifice . Eliminarea este mult mai periculoasã decât introducerea lor. Lucrãrile dentare pe bazã de aur conþin pe lângã acesta ºi zeci de alte metale.

Otrãvirea cu provenite din apa de la robinet. Unde te-ai adãposti: sub palmier sau sub cãmilã? (aºa cum se ºtie. spunându-i: Sã presupunem cã te afli în aceastã pozã. în timp ce alþii preferau cãmila. acesta era greºit. Nu vã lãsaþi induºi în eroare de alternativele false atunci când vine vorba de sãnã dumneavoastrã.Pe vremea când eram copil. Indiferent de rãspuns. un palmier ºi câteva piramide). 227 . noi procedam atunci exact cum pro cedeazã medicina astãzi cu oamenii disperaþi. De fapt. unul din jocurile noastre preferate consta în a gãsi un pac het de þigãri Camel gol ºi sã i-l arãtãm cuiva. mineralele coloidale sau plombele den tare este o problemã cu adevãrat gravã. pe faþa pachetul de Camel sunt ilustrate o cãmilã. afarã plouã cu gãleata ºi tu trebuie sã fugi ca sã adãpost. cãci nu veþi face decât sã vã acceleraþi îmbãtrânirea ºi sã suferiþi îngrozitor. alimente. ambele greºite! Rãspun sul corect era sã dai colþul pachetului ºi sã te duci la un hotel! În lumea medicinii convenþionale ºi a opiniilor experþilor trebuie sã alegi întotdeauna între ilã ºi palmier . Unii rãspundeau cã s-ar adãposti sub palmier. Le ofeream oamenilor douã alternative.

Faceþi-vã timp pentru urmãtoarele 12 lucruri Faceþi-vã timp pentru a lucra. încheieturi dureroase. Asociaþia Dentiºtilor Americani ºi lacheii acesteia sunt mult prea orgolioºi pentru a-ºi recunoaºte greºelile! Alternative dentare Eliminarea plombelor ºi lucrãrilor pe bazã de aliaj de mercur necesitã protocoale specia le pentru siguranþa pacientului. Faceþi-vã timp pentru a vã juca. Indienii americani cunoºteau rãspunsul! Avertismente Arãtaþi-mi o femeie care are probleme cu tiroida. care ºi-a pierdut apetitul sexual. Munca este preþul succesului. nici al ta! Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a vã proteja de otrãvirea cu metale grele ºi veþi redeveni tineri! O veste de ultimã orã: al doilea producãtor mondial de aliaje pe bazã de mercur pentru p lombe a fost de acord sã introducã în TOATE cabinetele dentare din California afiºe care AVERTIZEAZÃ pacie nþii de pericolele cancerigene. Nu ezitaþi sã mergeþi la altcineva. mutagene ºi teratogene ale mercurului. Gândirea este sura puterii. mercur. Dentiºtii care susþin cã nu dureazã nule introduc corect. Plombele pe bazã de asemenea materiale sunt mai solicitante pentru dentist decât cele pe bazã de mercur. dar ºi în Germania sau alte þãri europene. pot dura foarte mulþi ani. a chelit sau a albit ºi ºi-a pierdut energia ºi vã voi spune cã aveþi în faþã o persoanã care ºi-a pierdut controlul asupr pului. îndeosebi pentru copii ºi femeile în sãrcinate. ci sã aveþi grijã de sãnãtatea dumneavoastrã! Preambul: în capitolul urmãtor vom vorbi despre tutun ºi despre modul în care afecteazã ac esta sãnãtatea ºi vitalitatea. Nu acceptaþi lucrãri pe bazã de porþelan. . dar dacã sunt introduse corect. gingii subþiate sau care oboseºt e uºor ºi vã voi spune cã aveþi în faþã pe cineva cu probleme ale ovarelor. un exces de grãsime. SPM. Alternativa preferabilã este amestecul de materiale plastice. care ºi-a pierdut controlul asupra corpu lui sãu. Jocul este secretul tinereþii. sau apa sigurã dupã standardele industriale? Rãspunsul corect la aceastã întrebare de tip cãmila sau palmierul? este: nici una. tumori fibroide. cloramine ºi flu or. sodiu. Arãtaþi-mi un bãrbat gras. un pãr subþiat sau rãrit. Faceþi-vã timp pentru a gândi. În cazul de fa este recomandabil sã vã uitaþi la preþ.Ce aþi prefera sã beþi: apã contaminatã cu microbi patogeni. În þãrile scandinave. plombele pe bazã de aliaj de rcur sunt INTERZISE. care are afecþiuni ale prostatei. infecþii urinare.

Iubirea este esenþa vieþii. Adoraþia este calea cãtre desãvârºire ºi spalã pra pãmântului de pe ochii noºtri. Râsul uºureazã poverile vieþii. Visele înalþã sufletul cãtre stele. Faceþi-vã timp pentru a vã face planuri. Faceþi-vã timp pentru a savura frumuseþea.Faceþi-vã timp pentru a adora divinitatea. Faceþi-vã timp pentru a râde. 228 . Sãnãtatea este adevãrata comoarã a vieþii. Frumuseþea poate fi regãsitã pretutindeni în natur Faceþi-vã timp pentru sãnãtate. Faceþi-vã timp pentru a vã ajuta ºi pentru a vã bucura de prietenii dumneavoastrã. Aceasta e ste sursa fericirii. Acesta este secretul care vã va ajuta sã vã faceþi t mp pentru primele 11 sfaturi. Faceþi-vã timp pentru a iubi. Faceþi-vã timp pentru a visa.

Remediile homeovite NU se gãses c în magazine ºi sunt SUPERIOARE remediilor homeopate. O stare bunã de sãnãtate este o reflectare a une i armonii vibratorii. bacteriile ºi proteinele din vaccinuri. Folosiþi remediile homeovite pentru a vã reechilibra sistemul. Când auziþi cuvântul Hertz. c urentul electric are 60 de cicluri sau pulsaþii pe secundã. fiind vitalizate pe frecvenþe mixte 9x. ul 2012. Remediile homeovite au o amprentã energeticã similarã cu cea a substanþei cu care suntem intoxicaþi. frecvenþa sistemicã trebuie restabilitã. fãcând-o astfel mai puternicã decât era iniþial. 100x ºi 200x. Dumnezeu a creat tutunul . Dacã trupul este bolnav. În SUA. gândiþi-vã la pulsaþi oscilantã orizontalã de pe ecranul unui osciloscop se referã la aceste pulsaþii. Îmbunãtãþiþi-vã frecvenþa folosind remedii homeovite ºi luaþi capsulele SOC pentru a elimin reziduurile pe bazã de mercur ºi amprenta energeticã a acestora din þesuturile corpului dumneavoastrã. Aceasta est ata hertzianã sau vibraþia pãmântului. manipulând câmpuril e energetice prin intermediul unor substanþe numite remedii. Remediile homeovite as igurã un suport biogen ºi nutritiv. 20x. Remediile homeovite BLOCHEAZÃ virusurile. Ele NU sunt medic amente. a pierderii auzului ºi a altor efe cte secundare derivate din folosirea vaccinurilor ºi a drogurilor. aceastã deviaþie produce o pulsaþie. prin care rata hertzianã e ste modificatã. Unele remedii sunt extrem de punctuale (specifice). 34 Cele trei surori sacre Mai întâi.1. rata hertzianã a pãmântului era 7.Remediile homeovite sunt eficiente Medicina homeovitã opereazã pe nivelul subtil energetic al corpului. se aºteaptã ca ea sã ajungã la 13.8. în timp ce altele sunt foarte genera le. Ori de câte ori se învârteºte. . Rata hertzianã ºi frecvenþa sunt înrudite. Axa pãmântului este strâmbã ca ºi cum am avea de-a face cu o roatã dezechilibratã fiind m ea într-o parte. ceea ce face ca remediile homeovite sã fie SUPERIOARE celor homeopate. 30x. Remediile homeovite restabilesc frecvenþa vibratorie a corpului. Pânã recent. în timp ce altele se adreseazã celor emoþionale. pentru a c orecta schimbãrile energetice specifice tranziþiei pe mãsurã ce vindecarea progreseazã. Astãzi a ajuns la 8. Unele trateazã problemele fizice. Diviziunea (aducerea substanþei pe o vibraþie specificã) ºi diluþia (diluarea remediului) sunt douã procedee utilizate pentru a genera procesele de rezonanþã ºi transfer. Potenþarea este procesul de energizare a unei substanþe. pr otejându-vã organismul împotriva afecþiunilor sistemului nervos ºi cerebral.

229 . fasolea ºi dovleacul. Dar înaint e sã ne fi dat porumbul.Kanonsionni-Kayeneren-Kowa Din înþelepciunea indienilor iroquioi Cine controleazã sãnãtatea alimentarã a unei naþiuni controleazã întregul popor. el a descoperit cã principalele elemente ale dietei indienilor nativi erau porumbul. În plus. Ei au înþeles de a semenea ºi importanþa unui alt ALIMENT. fasolea ºi dovleacul. El ne-a dat TUTUNUL . Când omul alb a venit în America. Indienii au înþeles foarte bine importanþa acestor alimente în dieta lor. pentru care aveau cel mai înalt respect: TUTUNUL! Indienii i-au spus omului alb: Dumnezeu ne-a dat cele trei surori sacre. Acest lucru se datora faptului cã ei a u descoperit virtuþile NUTRITIVE ale tutunului. Ei numeau aceste trei alimente cele trei surori . cin ontroleazã rezervele financiare ale acelui popor deþine monopolul perfect. Descoperirea lor a fost încorporatã apoi în credinþele lor reli gioase. Indienii considerau tutunul ca fiind sacru.

dar planta a ajuns sã fie respectatã dintr-o perspectivã religioasã. medicul spaniol Casal a descris o boalã printr-unul din SEMNELE predom inante prin care se manifesta aceasta. Aceastã ignoranþã NU este accidentalã! Înainte de a fi fost descoperite în America. în þãri precum Italia. tutunul are o anumitã importanþã pentru inversarea pro cesului de îmbãtrânire ªI pentru sãnãtatea ºi vitalitatea corpului fizic. faptul cã porumbul a devenit principalul aliment al oamenilor. un medic italian a descris SEMNELE unei alte afecþiuni alimentare. Nimeni nu ºtie NIMIC despre valoarea terapeuticã ºi dieteticã a tutun ului. Cei care sufereau ce l mai mult de aceastã boalã erau þãranii care mâncau foarte mult porumb. Din pãcate pentru milioane de oameni. El nu a fãcut conexiunea dintre dietã ºi sãnãtate decât 498 de ani mai târziu (în 1990). în detrimentul altora. Spania. Tutunul În pofida imaginii sale negative. vor bind de o piele . El a numit-o mal de la rosa. a cond us la noi dezechilibre ºi excese. Nimeni nu ºtia la acea vreme care anum e este cauza acestor boli! Lãnþiºorul lui Casal În anul 1735. a apãrut aceeaºi boalã. Dupã descoperirea lor. fasole sau dovleac. Grecia ºi Portugalia. Oamenii nu au auzit decât de efectele negative ale tutunului. Dezec hilibrele dietetice au dus în timp la acele EXCESE care au grevat omul alb ºi civilizaþia lui. dar cu deosebire în bazin ul mediteranian. ei n u fac acest lucru fãrã motiv. generând un val de boli care s-au manifestat în întreaga Europã. care a ajuns sã fie numit lãnþiºorul lui Casal . Aceastã conexiune a fost fãcutã de un individ singuratic pe nume Tom Mahoney. Aceste alimente importante lipseau complet din dieta europenilor. Afecþiunea se manifesta prin apariþia unu i inel de culoare roºie în jurul gâtului. boala roºeþei . Aceastã plantã este înþeleasã de publicul american. omul alb nu s-a inspirat din cultura ºi din convingerile religioase ale indienilor. Fumatul a fost o prelungire a st atutului dietetic pe care îl avea tutunul în cultura indianã. Porumbul creºte uºor ºi a devenit în timp principalul aliment al s lor. Când nativii indieni acordã unui aliment sau unui eveniment un statut religios. În sudul Americii d unde culturile de porumb erau predominante. În anul 1771. În secolul XVI. dar nu li s-a spus nimic de adevãrata poveste care se ascu nde în spatele acestuia. europenii NU cultivau ºi nu mâncau porumb. cele trei surori au fost duse în Europa ºi statutul nutritiv al oamenilor s-aîmbunãtãþit. cãci dincolo de fumul acestuia se ascunde un ADEVÃR care a fost contestat multã vreme.Statutul tutunului în civilizaþia indianã avea la bazã valoarea NUTRITIVÃ a acestuia.

asprã. dar pelagra îºi are rãdãcinile în trecerea de la o agriculturã echilibratã la una dezechilibratã. pentru a fi jatã de botulism. Oamenii au dat vina pe co ndiþiile economice. reducerea greutãþii corporale ºi pierderea poftei de mâncare. nimeni nu a fãcut vreo conex une între alimentaþia bazatã pe porumb ºi aceastã boalã a EXCESULUI numitã pelagrã. Excesul de porumb creeazã un pH acid. Acestea au fost primele alimente industriale nesãnãtoase care au apãrut pe piaþã. Excesele au devenit generalizate. Rãzboiul Civil a adus cu sine modificãri masive ale obiºnuinþelor alimentare ale oamenil or. demenþa ºi amãgirea. specifi ocii industriale. lucrurile s-au înrãutãþit. Chiar ºi la ora actualã existã zeci de m i de oameni care suferã de aceastã boalã. Cuvântul pellagra (pelagrã) este echivalentul englezesc al expresiei it aliene care desemna aceastã afecþiune (piele asprã). Orice dietã dezechilibratã produce EXCESE la plante. La fel ca majoritatea bolilor. animale ºi oameni. cu numeroase efecte secundare.J. care includ pierderea energiei. Mâncarea conservatã conþine în plus sare. indiferent în ce constã ea. când H. Principalele SEMNE ale bolii sunt: ameþeala. 230 . boala a apãrut prin anii 1850. În Statele Unite. Dupã 1859. Ei mâncau prea mult porumb ºi prea puþine legu me verzi ºi proteine. Sãracii nu mai mâncau alimente echilibrate. prelucrarea termicã distruge ºi modificã proteinele enzimelor. În plus. îndeosebi ale fermierilor din sud. pelagra se manifestã în primele etape printr-o succes iune de simptome. dureroasã . depresia. Heinz a produs pri ma conservã alimentarã. Pânã la începutul secolului XX.

Pe la sfârºitul secolului, pelagra ºi boala numitã beriberi au devenit larg rãspândite. Oame nii sãraci mâncau prea mult porumb, îndeosebi în sudul Americii (unde porumbul continuã sã fie ºi astãzi principalul aliment). Mai mult decât atât, porumbul folosit în alimentaþia oamenilor a fost sãrãcit prin scoaterea germenilor. Germenul nu este altceva decât cauza care genereazã încolþirea ºi creºterea seminþei. El este practic esenþa VIEÞII seminþei!

Companiile alimentare au descoperit curând cã porumbul fãrã germeni, devitalizat, poate fi pãstrat mai multã vreme. El a fost unul din primele alimente naturale nesãnãtoase care au fost intro duse pe piaþã. Porumbul curãþat de germeni este precum pâinea albã. Ambele produse sunt considerate de publicul ignorant alimente de bazã. Mâncarea procesatã a devenit curând cu valoare adãugatã , inclusiv cu preþ ai mari, ºi deci generând un profit mai mare. Sãrmanii oameni nu-ºi dãdeau seama ce cumpãrã. Din pãcate, u-ºi dau seama nici astãzi! Pelagra a devenit endemicã (boalã asociatã cu anumite zone geografice ºi cu o dietã specif icã). Zeci de mii de oameni au suferit de pelagrã ºi de beriberi. La câini, pelagra este numitã boala limbii negre. Aceste afecþiuni ar fi putut fi uºor prevenite DACÃ omul alb ar fi fost mai atent la dieta in dianã care include ºi tutunul. Tutunul conþine întregul complex de vitamine B-12. El este un ALIMENT extrem de valo ros! Porumbul natural (nu hibrid) care nu a fost degerminat este un aliment valoros. La fel ca orice alt exces, prea mult porumb aduce dupã sine dezechilibre ºi boli. Acestea pot fi însã cu uºuri nþã evitate printr-o dietã care include legume verzi (alcaloide), proteine de calitate, ºi în general VARIETATE . Deficitul digestiv de orice fel ºi dezechilibrele hormonale afecteazã rãspunsul organismului la orice tip de hranã. Obiceiul mexicanilor de a uda porumbul cu apã de var neutralizeazã aciditatea acestu ia ºi previne incidenþa pelagrei. Obiceiul a fost adoptat de la indienii americani, alãturi de combinarea lui cu fasolea, pentru un mai bun echilibru alimentar. Povestea vitaminei B Complexul de vitamine B reduce excesele alimentare de orice fel ºi eliminã pericolul pelagrei ºi al boliiberiberi prin reechilibrarea sistemului. Îndeosebi niacina este c onsideratã agentul terapeutic activ al pelagrei (acest lucru NU este adevãrat, dar sã presupunem deocamdatã cã ar fi).

Niacina mai este cunoscutã ºi sub numele de vitamina B-3. Ea este implicatã în TOATE pro cesele metabolice ale corpului. Aceste procese reprezintã o sumã de reacþii extrem de complex e care ne permit sã rãmânem în viaþã, sã ne pãstrãm sãnãtatea ºi sã fim fericiþi. Un corp bioelectric sãnãtos est unei activitãþi consistente a acestor reacþii.

Niacina conþine douã molecule: DNN (dinucleotida nicotinicã) ºi PDAN (fosfatul dinucleot idei adeninnicotinicã). Aceste substanþe sunt folosite în ciclul Krebs ºi în cel al acidului citric, precum ºi în Si stemul de Transport al Electronilor prin care molecula de ATP este creatã, arsã ºi transformatã în e nergie. Toate vitaminele B, inclusiv niacina, sunt implicate în reacþiile de FUZIUNE de la n ivelul intestinelor ºi ficatului. Mitocondriile au nevoie de aceste vitamine pentru a produce energia n ecesarã corpului, pentru a clãdi ºi repara þesuturile, ºi pentru a pãstra puterea sistemului imun. Vitaminele B, pH-ul ºi bãuturile rãcoritoare

Indienii cunoºteau foarte bine proprietãþile dãtãtoare de viaþã ale tutunului. Tutunul este c a mai bogatã sursã naturalã de vitamina B din lume! Nimic nu se comparã cu el în aceastã privinþã, nimic! oncentraþia de vitamina B din tutun ajunge pânã la 30%! Dacã introducem cantitãþi mici de frunze uscate sa proaspete de tutun în salatele noastre, în fasole sau în ciorbe, noi obþinem toatã cantitatea de vitami na B de care avem nevoie. Se recomandã adãugarea unei cantitãþi de suc de lãmâie sau de oþet din mere pentru ca frunzel de tutun sã devinã digerabile. PH-ul tutunului alimentar este de 10-11. Sucul de 2. Acidul stomacal are un pH cuprins între 1 ºi +1. Pentru scara pH-ului (7 este considerat a fi pH-ul neutru; valorile superioare oare acide), pH-ul se modificã de 10 ori. Aºadar, un pH de 10 este de 1.000 de ori mai 231 lãmâie ºi oþetul din mere au un pH de fiecare unitate în plus sau în minus pe sunt alcaline, iar cele inferi alcalin decât unul de 7.

Efectele secundare ale bãuturilor rãcoritoare încãrcate cu acid fosforic sunt insesizabi le la prima vedere ºi nu se referã numai la pH. Ori de câte ori sunt bãute, corpul este silit sã scoatã calciu din oase pentru a neutraliza acidul introdus în sistem ºi care modificã puternic raportul calciu/fosfor, i nclusiv metabolismul corpului. Dacã adãugãm ºi efectele secundare ale aspartamului, este de mirare cã nu murim pur ºi simplu! Vitamine B naturale ºi sintetice

Adevãratele vitamine B sunt niºte substanþe cu o mare putere, cu o energie orientatã cãtre dreapta, chiar dacã în plan fizic ele reprezintã cantitãþi infinitezimale. TOATE vitaminele B din comerþ c excepþia celor derivate din surse ALIMENTARE sunt sintetice ºi au o energie orientatã cãtre stânga. Pent u a mima efectele celor reale, este nevoie de cantitãþi mari de vitamine de sintezã. Deºi majoritatea etichetelor de pe aceste produse nu uitã sã precizeze cã sunt naturale , d acã vitaminele nu sunt derivate din surse alimentare, ele sunt sintetice. Niacina, c omplexul de vitamine B, vitaminele A, C ºi D sintetice nu sunt tot una cu cele naturale. Corpul este INCAPABIL sã îºi const ruiascã þesuturi sãnãtoase cu ajutorul vitaminelor sintetice. Când rezervele corpului de vitamina B nat uralã scad, reacþiile metabolice de fuziune se reduc ºi apare anemia pernicioasã (reducerea periculoasã a nu mãrului de celule roºii din sânge, cele care transportã oxigenul). Dacã acest simptom este ignorat, el poate c onduce la prãbuºirea completã a sistemului imunitar. Atunci când suntem bolnavi, numãrul t lucru nu se întâmplã, apare boala. Lipsit de lipsit de apãrare. Câteva surse excelente de vitamina B realã th, polenul armonic, Harmonic Synergy, orezul taoist, legumele cu celulelor albe din sânge ar trebui sã creascã. Dacã aces o cantitate suficientã de vitamine B, corpul devine sunt: tabletele de ficat biogen, algele Klamma frunze verzi ºi carnea roºie organicã.

Tutunul verde sunt înþesate de vitamina B. Cel uscat este chiar mai concentrat. Sucu l de tutun verde conþine nicotinã, care este un alcaloid. Tutunul uscat conþine acid nicotinic. Acidul nicotinic, niacina ºi nicotinamida sunt forme acide ale nicotinei.

Niacina este promovatã la ora actualã ca fiind vitamina inimii , lucru care este adevãrat , DACÃ derivã dintr-o sursã alimentarã naturalã. Niacina naturalã îmbunãtãþeºte circulaþia sângelui ºi are anticoagulante. Experþii susþin cã înroºirea pielii care însoþeºte ingerarea niacinei se dato zã efectului acestei vitamine asupra sângelui. Acest lucru NU este adevãrat. Efectul de înroºire se datoreazã u nei reacþii alergice (manifestatã sub forma unui ºoc moderat) în faþa moleculelor sintetice de niacinã. Singurel surse sigure de vitamina B sunt cele alimentare. Legumele organice verzi se numãrã printre cele mai bune surse de vitamina B. Carnea

conþine cantitãþi limitate de triptofan, miligrame de triptofan rale (FDA) au interzis mã priveºte, prefer sã biogen ºi algele Klammath.

un aminoacid pe care ficatul îl transformã în niacinã (din 60 de seobþine un miligram de niacinã). Este uluitor cã autoritãþile fede acest aminoacid. În ceea ce îmi iau aminoacizii din super-alimentele integrale precum ficatul

Alcaloizii din alimente pot deveni otrãvitori dacã sunt consumaþi în exces. Alcaloizii s unt niºte compuºi pe bazã de azot care au proprietãþi fiziologice de scriere . Altfel spus, ei determinã declanºa ea anumitor procese. Pe scala pH-ului, alcaloizii sunt alcalini. Printre alimentele alcaloide comune se numãrã spanacul, ceea ce explicã de ce atâþia oameni au dificultãþi în a digera acest aliment. El este extrem de hrãni or, dar trebuie preparat cu lãmâie sau cu oþet pentru ca organismul sã-l poatã digera. Existã ºi plante din c re se obþinfaimoasele droguri alcaloide: digitalis (degeþelul roºu), belladonna, lobel ia ºi marijuana. În ceea ce priveºte tutunul, trebuie sã menþionãm cã existã diferite specii, NU toate fiind indicate pentru co nsum. Nu trebuie confundate varietãþile de tutun de grãdinã ºi comercial cu tutunul comestibil (pentru semi nþe, vezi Pachetul informativ). Povestea niacinei Nicotina a fost numitã astfel dupã numele lui Jean Nicot, ambasadorul francez în Portu galia care a trimis primele seminþe de tutun la Paris în anul 1550. Nu mai târziu de 1571, nicotina în stare empiricã fusese dejaizolatã din tutun. În 1828 a fost izolatã nicotina purificatã. În anul 1867, s-a demonstrat cã nicotina vindecã limba neagrã ºi pelagra, dar acest lucru a fost ignorat de majoritatea medicilor. 232

Nicotina în stare naturalã este o sursã ALIMENTARÃ extrem de bogatã în vitamina B. În schimb, purificatã sau sintetizatã, ea devine extrem de periculoasã. Mâncatã sub formã de frunze ºi î antitãþi mici, ea nu genereazã probleme. Indienii o consumau cu regularitate. Nicotina din frunzele uscate de tutun nu este atât de toxicã pe cât am fost învãþaþi. În caz trar, fumãtorii ºi cei care mestecã tutun ar muri pe loc. Doresc sã vã reamintesc cã membranele de pe tractul respiratoriu sunt cele mai delicate, absorbþia fiind extrem de rapidã prin ele. Þigãrile sunt PERICULOASE nu din cauza nicotinei, ci din cauza celorlalþi compuºi din ele, ºi nu vorbesc acum de tut un ! Nu acelaºi lucru se poate spune însã despre trabucuri (care nu sunt aproape deloc toxice), lucru uºor de i dentificat ºi dupã mirosul lor fin. Istoria vitaminei PP

De la începutul secolului, acidul nicotinic a fost cunoscut sub un nume de împrumut fa ctorul PP , o prescurtare de la Pellagra Preventive (acest nume a fost folosit pânã când generaþia vre mii a murit. Mai târziu, prin anii 30, când cuvântul vitaminã a ajuns la modã, el a fost înlocuit de vitamina PP ). În anul 1899, dr. Joseph Goldberger de la Serviciul de Sãnãtate Publicã al Statelor Unit e a efectuat un studiu referitor la efectele factorului PP ºi la relaþia acestuia cu pelagra. Studiu l a durat 16 ani înainte de a ajunge la concluzia cã existã o asemenea relaþie, deºi acest lucru era cunoscut încã din anu l 1867! Acest lucru NU a fost accidental. A existat un motiv serios pentru aceastã întârziere. În tot acest rãstimp, companiile farmaceutice ºi cele petroliere au reuºit sã creeze vitam ina PP de sintezã. Interese puternice nu doreau ca oamenii sã ºtie cã îºi puteau vindeca pelagra, beriberi ºi b olile derivate din acestea cu ajutorul unei plante cultivate în curtea proprie. NU se dorea ca oameni i sã facã legãtura între factorul PP, nicotinã ºi tutun.

Companiile farmaceutice au gãsit în cele din urmã o cale de a produce ieftin vitamina PP SINTETICÃ, folosind piridinã de carbon din cãrbune ºi petrol, extrem de puþin costisitoare la acea datã. Factorul PP sintetic nu are însã aceeaºi valoare ca ºi cel natural. Vitamina PP realã are o energie orientatã cãtr dreapta, în timp ce cea sinteticã are o energie orientatã cãtre stânga.

Companiile farmaceutice nu au putut patenta tutunul, dar au putut face acest lucru în ceea ce priveºte moleculele de sintezã . Acelaºi lucru s-a întâmplat cu analogii de hormoni din supl mentele de estrogen ºi din pilulele anticoncepþionale care au fãcut atât de mult rãu femeilor. Pãstraþi confuzia oamenilor! Niacina este un termen menit sã inducã o stare de confuzie, un nume inventat, precum canola! A fost creat

de establishment-ul medical ºi farmaceutic prin anii 1950, pentru a ascunde faptul cã acidul nicotinic (forma acidã a nicotinei din tutunul uscat) este ingredientul activ care neutralizeazã exce sele ce conduc la manifestarea pelagrei ºi a bolii beriberi. Interesele anumitor corporaþii ºi-au propus sã câºtige controlul asupra stãrii de sãnãtate a gii Americi. Eforturile de a DEMONIZA tutunul au fost imense. Ele continuã ºi astãzi.

Pentru a crea confuzie ºi a-ºi acoperi urmele, experþii au împãrþit complexul de vitamine B î grupe separate de vitamine, numite de la B-1 la B-12. Au mers chiar atât de departe încât au dat vitaminei B-12 un nume special: factorul intrinsec . Puteþi gãsi astãzi acest termen în toate tratatele medic ale ºi de nutriþie. Factorul intrinsec TREBUIE sã fie prezent în sucurile gastrice pentru o digestie cor ectã. Factorul intrinsec este esenþial pentru reacþiile de FUZIUNE care se petrec la nivel ul intestinelor ºi ficatului. Aceste reacþii ne asigurã vitalitatea ºi energia, ºi fac parte din alchimia b iologicã. Este vorba de o fuziune la rece . Fãrã ajutorul factorului intrinsec apare anemia pernicioasã, iar sistem ul imunitar este afectat. Factorul intrinsec mai este cunoscut ºi sub numele de albastru de cobalt sau cobal t 60. Citiþi eticheta oricãrei cutii cu vitamine ºi veþi descoperi cã vitamina B-12 este numitã cianocobalaminã , la cian albastru, cobal prescurtarea de la cobalt, ºi aminã. 233

Cobaltul ºi sãnãtatea

Cobaltul 60 este o substanþã radioactivã naturalã care trebuie sã fie prezentã pentru ca viaþ sã fie posibilã. Este un element crucial în reacþiile de fuziune de la nivelul corpului bioel ectric al omului (inclusiv al animalelor). Este implicat în producerea masivelor cantitãþi de energie necesare pentr u a ne menþine în viaþã. Tutunul conþine o cantitate enormã de albastru de cobalt. El este înþesat de complexul v itaminelor B. Atunci când mâncãm alimente naturale integrale precum legumele verzi sau tutun, noi îi asigurãm corp ului cantitãþile naturale de DNN ºi PDAN, de albastru de cobalt ºi toate vitaminele B de care are nev oie pentru ca mitocondriile sale sã poatã produce moleculele de ATP.

Fiecare om ar trebui sã creascã în grãdina sa tutun. Din fericire, statul nu a interzis în cã cultivarea acestuia. Tutunul poate fi mâncat crud sau fiert pe abur, poate fi congelat sau us cat. Specia comestibilã de care vorbesc este o plantã frumoasã, care se ridicã pânã la o înãlþime de 2-3,5 metri, cu frunze c cresc pânã la o jumãtate de metru. Gândacii nu atacã tutunul. Este o plantã mult prea puternicã pentru ei. Dilema Pe de o parte, opiniei publice i s-a spus cã tutunul ºi nicotina sunt ceva rãu. Pe de altã parte, i se spune cã niacina ºi vitamina B este ceva bun. Se pare cã NU ni se spune tot adevãrul! Încã din prima jumãtate a acestui secol a început o campanie de lungã duratã, cu scopul de a -i împiedica pe oameni sã foloseascã tutunul. Astãzi, efortul de convingere a devenit masiv! S-a cr eat o adevãratã frenezie în a convinge oamenii sã nu mai fumeze ºi sã nu mai mestece tutun. Vina pentru toate boli le posibile, de la diferitele probleme ale plãmânilor la cancer, este aruncatã asupra tutunului. Tutunul este un þap i spãºitor, iar experþii sunt niºte MINCINOªI patentaþi! ADEVÃRUL este cu totul altul: produsele pe bazã de tutun au fost modificate li s-a s cos nicotina, care afost înlocuitã cu alte substanþe mai ieftine, de sintezã. În realitate , oamenii fumeazã ºi mestecã ceva TOXIC, nu tutun de calitate! Dacã doriþi sã fumaþi, vã recomand trabucurile fine. Noi ºi noi minciuni Personal, NU fumez ºi NU mestec tutun. Nu discut însã aici de preferinþele mele personal e, ci de faptul cã am fost minþiþi sã refuzãm un produs care ne putea dinamiza fantastic sistemul imunitar, tocmai într-un moment în care calitatea alimentaþiei s-a degradat îngrozitor. Simultan cu campania de demonizare a tutunului, Guvernul SUA este cel mai mare c ultivator de tutun hibridizat din lume! Implicaþiile sunt teribile, dar nu se datoreazã tutunului în sine .

Unul din motivele pentru care tutunul este demonizat în plan social este acela de a acoperi urmele cumplitelor efecte secundare ale miliardelor de tone de deºeuri chimice toxice ars e în incineratoarele din SUA.

Tutunul reprezintã acoperirea perfectã. Adevãrata problemã sunt companiile farmaceutice ºi guvernul corporatist , nu tutunul. Oamenii TREBUIE sã se trezeascã ºi sã realizeze cã îºi pot îmbunãt bil sãnãtatea cultivând ºi mâncând tutun în cantitãþi MICI.

Cu cât o credinþã pare mai adevãratã ºi cu cât numãrul celor care cred în ea este mai mare, c mai mari sunt ºansele ca ea sã fie FALSÃ!

Fermierii de altãdatã din Tennessee ºtiau cã dacã vrei sã ai cei mai frumoºi ºi mai buni cai lume, trebuie sã îi hrãneºti cu TUTUN! Dupã pãrerea mea, oamenii valoreazã cel puþin tot atât de mu caii. Cultivaþi tutun ºi consumaþi-l în cantitãþi mici în salate ºi ciorbe. Congelaþi-l verde sau u pentru a-l consuma mai târziu în timpul anului. Tutunul a fost cadoul indienilor americani fãcut omului alb. Cel din urmã a acceptat Cele Trei Surori Sacre, DAR a ignorat cel mai mare dar între toate. Tutunul cultivat în grãdina persona lã fortificã sistemul imunitar, îmbunãtãþeºte oxidarea mitocondrialã (producþia de energie) ºi amplificã reacþiile ice ale ficatului. 234

Dispariþia pelagrei în anul 1935 nu are nimic de-a face cu aºa-zisa îmbogãþire a alimentelo u vitamine de sintezã. Pelagra a încetat sã mai fie o problemã odatã cu varietatea alimentarã º proteinele de calitate care au invadat piaþa americanã.

Oamenii de astãzi suferã de pelagrã la nivel subclinic, duc o viaþã marginalã ºi suferã de ex e alimentare. Când sãnãtatea se deterioreazã, medicina decreteazã: sindrom . Japonezii ar spun kybio . Eu îi spun: bãtrâneþe . Preambul: capitolul urmãtor este cel final. Are o singurã paginã, iar titlul sãu este de fapt titlul unui poem. Citiþi-l ºi meditaþi asupra semnificaþiei sale. Dacã nu înþelegi ºi nu vezi cauza unui fenomen, cauza acestuia trebuie sã fie diavolul! Apendicele Apendicele porneºte din cecum ºi se prelungeºte în jos. Aceasta este cea mai toxicã parte a corpului fizic (vezi desenul de la pagina xx). Scopul acestui organ este acela de a sifona o pa rte din energia toxicã în exces provenitã din zona colonului (cecumului). Apendicele este înconjurat de aglomerãri de noduri limfatice numite plasturele lui Peyer . Cecumul este capãtul intestinului subþire ºi începutul celui gros. L ocul este preferat de paraziþi. Este situat la doi metri de anus ºi reprezintã punctul terminus al terapiei colonului. Paºi simpli pentru o mai bunã sãnãtate

O stare bunã de sãnãtate poate fi obþinutã printr-un proces gradual. Iatã câþiva paºi simpli, obligatorii, care trebuie fãcuþi pentru o mai bunã sãnãtate ºi vitalitate: 1. Beþi numai apã biologic activã. 2. Începeþi un program serios de detoxifiere. 3. Mâncaþi legume proaspete, crude, cultivate în grãdina personalã. 4. Evitaþi extremele. Cãutaþi echilibrul în TOATE domeniile vieþii. 5. Practicaþi postul terapeutic. 6. Folosiþi numai suplimente racemizate ºi provenite din produse alimentare naturale . 7. Echilibraþi-vã hormonii ºi deschideþi-vã receptorii. 8. Evitaþi orice formã de alimentaþie nesãnãtoasã (de tip fast food). 9. Faceþi cât mai multe exerciþii aerobice. 10. Folosiþi ZILNIC precursorii racemizaþi ai hormonilor. 11. Feriþi-vã de doctori. 12. Controlaþi-vã mintea. 13. Râdeþi! Iubiþi! Ajutaþi-i pe cei din jur! 14. Nu vã lãsaþi niciodatã cuprinºi de urã, mânie, lãcomie, invidie sau vinovãþie. 15. Evitaþi medicamentele, drogurile ºi alcoolul. 16. Urmaþi-vã instinctele. 17. Vizualizaþi corpul pe care aþi dori sã-l aveþi ºi viaþa pe care aþi dori sã o duceþi. 18. Refuzaþi sã gândiþi negativ. 19. ªtergeþi amprenta câmpurilor energetice ale vaccinurilor din trupul dumneavoastrã. 235

20. Eliminaþi mercurul ºi metalele grele din trupul dumneavoastrã. 21. Rugaþi-vã regulat. Creaþi-vã o viaþã interioarã bogatã. 22. Folosiþi o mini-trambulinã pentru a pune în miºcare fluidul limfatic. 23. Practicaþi masajul limfatic dimineaþa ºi seara. 24. Folosiþi ETVC pentru a obþine mai multã energie, pentru echilibrarea nivelului de zahãr din sânge ºi pentru arderea grãsimilor. 25. Trãiþi aici ºi acum. Uitaþi de ziua de ieri. Nu vã gândiþi excesiv la ziua de mâine. 26. Beþi ceai de Kombucha pentru a vã regenera pãrul ºi a-i reda culoarea naturalã. 27. Faceþi zilnic eforturi fizice grele (ridicãri de greutãþi). 28. Simplificaþi-vã cât mai mult viaþa. 29. Scoateþi-vã plombele pe bazã de mercur din gurã. 30. Amestecaþi minerale marine racemizate în apa pe care o beþi. 31. Faceþi-vã o grãdinã personalã ºi cultivaþi plante în ea! 32. Învãþaþi sã folosiþi pendulul ºi lanþul vibratoriu. 33. Folosiþi SUPER-alimentele taoiste, pentru a vã bucura de o sãnãtate perfectã. 34. Mâncaþi numai alimente organice. 35. Nu consumaþi ulei de soia ºi canola sau produse din soia. 36. Mulþumiþi zilnic pentru faptul cã sunteþi în viaþã. 37. Aveþi rãbdare cu dumneavoastrã. Oferiþi-i corpului dumneavoastrã o ºansã. 38. Experimentaþi miracolul regenerãrii. 39. Trãiþi corect 90% din viaþa dumneavoastrã ºi faceþi-vã de cap în ceea ce priveºte celelal %. 40. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a vã bucura de o viaþã sãnãtoasã. Filosofia acestei cãrþi ºi folosirea produselor racemizate permit trecerea uºoarã peste di ficultãþile etapei de tranziþie de la un corp bãtrân ºi bolnav la unul tânãr ºi sãnãtos. 35 Fãrã milã Ce minunat; oamenii se leagã singuri, cu propriile lor mâini, ªi se aruncã în faþa morþii, iau parte la rãzboaiele Regilor, care îi plãtesc pe nimic din preaplinul lor. Omul este stãpânul tuturor lucrurilor dintre cer ºi pãmânt, Dar el nu ºtie acest lucru; iar dacã cineva îndrãzneºte Sã-i spunã acest adevãr, el îl ucide fãrã milã. Tomasso Campanella, Oamenii Inversarea procesului de îmbãtrânire este un proces gradual (pas cu pas) care se petre ce treptat (în fiecare zi câte puþin), dar în sens invers.

Puneþi-vã urmãtoarele întrebãri: Doresc sã îmi asum cu adevãrat responsabilitatea pentru pro meu viitor ºi sã aduc în viaþa mea miracolul reîntineririi? Doresc cu adevãrat sã fac tot ce îmi puteri pentru a-mi pãstra tinereþea sau pentru a regãsi anii pierduþi? Doresc eu sã acþionez numai în interesul eu? ªi asta nu în viitor, ci chiar acum? 236

Tot ce trãim are un preþ. Durerea! Suferinþa! Banii! Sper din tot sufletul sã mã urmaþi ºi sã sumaþi destinul, oricât de greu vi s-ar pãrea la început. Nu vã mai faceþi iluzii cu privire la a jutorul statului sau al sistemului de sãnãtate public. Sãnãtatea ºi vitalitatea sunt apanajul celor care sunt disp uºi sã plãteascã preþul corect. Vã doresc sã redeveniþi tineri! Cu sinceritate, John Thomas Hormonii ºi detoxificarea Întrebarea care mi se pune cel mai frecvent este: Ce pot sã fac pentru a accelera pro cesul de inversare a îmbãtrânirii?

Rãspunsul meu este urmãtorul: Începeþi întotdeauna prin a vã purifica ficatul ºi vezica bili e pietrele care blocheazã eliminarea deºeurilor biliare din corp . Este de domeniul evidenþei faptul cã organismul nu poate reveni la o stare de tinereþe dacã nu scapã de excesele toxice care s-au acumulat în þesuturile sale moi!

Toate informaþiile ºi produsele necesare pentru a efectua clisma la ficat pot fi obþin ute de la noi la pachet. Procesul dureazã opt sãptãmâni, perioadã în care vã puteþi continua viaþa normalã în toate pr Singurul moment mai special în care trebuie sã vã pregãtiþi este cel a doua zi. Pentru a se putea odihni a doua zi, majoritatea oamenilor efectueazã ea de vineri spre sâmbãtã. Corpul trebuie pregãtit timp de trei sãptãmâni înainte de efectuarea e mai sunt efectuate alte cinci clisme sãptãmânal. Procesul nu prezintã dificultãþi ºi nu reprezintã primul pas pentru a putea ieºi din închisoarea propriului trup. La fel de important Echilibrarea sistemului hormonal ºi el de importantã ca ºi purificarea ficatului. deblocarea receptorilor acestui sistem este la f din noaptea clismei ºi clisma în noapt primei clisme, dupã car

este deloc periculos. El

Ideal este sã începeþi programul hormonal, care dureazã 90 de zile, simultan cu cel de p urificare a ficatului. Eliminarea deºeurilor goleºte corpul de excesele pe care era nevoit sã le poarte, în tim p ce precursorii racemizaþi ai hormonilor deblocheazã receptorii neuronali ºi hormonali astfel încât corpul poatã avea din nou grijã de sine (prin repunerea în funcþiune a circuitelor energetice).

Produsele noastre sunt disponibile deopotrivã pentru femei ºi bãrbaþi. Programul îmbunãtãþeºt

funcþionarea sistemului nervos, reduce durerile încheieturilor, purificã mintea de ace a senzaþie de înceþoºare , normalizeazã problemele menstruale, repune în funcþiune circuitele energetice, reduce grãsimea corporalã, eliminã senzaþia de îngheþare a extremitãþilor, amplificã apetitul sexual, regenereazã pãru eazã infecþiile urinare, normalizeazã problemele prostatei ºi eliminã tumorile fibroide din o rganism la nivelul uterului ºi sânilor. Sauna cu infraroºii la distanþã Pãmântul este bombardat cu raze energetice din gama spectrului infraroºiilor. Oamenii nu pot vedea aceastã energie, dar ea existã pretutindeni în jurul lor. Soldaþii folosesc un echipamen t special cu infraroºii pentru a putea vedea noaptea. Cei care au descoperit cum pot folosi energia infr aroºiilor pentru a promova sãnãtatea ºi longevitatea au fost japonezii.

Energia infraroºie este orientatã cãtre dreapta, fiind deopotrivã sigurã ºi beneficã pentru o ganism. Tehnologia cea mai uºor de aplicat a razelor infraroºii este cea încorporatã în sauna cu i nfraroºii la distanþã. 237

Cu numai 15 cenþi pe zi, acest dispozitiv converteºte energia electricã în energia infra roºie atât de beneficã organismului. Saunele cu infraroºii mi-au captat atenþia deoarece încap fãrã probleme în orice apartament. Ele produc o energie vindecãtoare, fãrã ajutorul apei, cãldurii sau luminii.

Cãldura razelor infraroºii mai este cunoscutã uneori ºi sub numele de cãldurã blândã . Un lu e cert: cãldura razelor infraroºii dizolvã ºi eliminã deºeurile acide din þesuturile cutanate º ubcutanate ale pielii. În traducere liberã, acest lucru înseamnã eliminarea acneii, dispariþia durerilor de încheie turi, a dispoziþiilor proaste din timpul iernii, a multor plângeri asociate cu bãtrâneþea ºi a mirosurilor corpo rale.

Dacã sunt lãsate sã se acumuleze în þesuturi, deºeurile acide produc inflamaþii, bãºici ºi du xcesul de deºeuri conduce la boli degenerative precum cancerul, artrita ºi diabetul, ca sã le numim numai pe cele mai cunoscute dintre ele. Dacã fac zilnic o saunã cu infraroºii, oamenii în vârstã îºi pot îmbunã erabil viaþa, circulând mai liber ºi devenind mai puþin arþãgoºi . În plus, energia infraroºie stimuleazã rata metabolismului bazal. Cei care suferã de bol i degenerative precum fibromialgia, lupisul sistemic sau hipertensiunea simt o alinare atunci cân d se supun terapiei cu infraroºii. Suferinzii de inimã ºi cei care au avut atacuri de cord pot face saunã cu in fraroºii în toatã siguranþa! Saunele cu infraroºii la distanþã sunt construite de profesioniºti, au un design modular , sunt uºor de instalat ºi de mutat, au o garanþie de cinci ani ºi sunt decorate cu lemn de cedru în in terior ºi de pin în exterior. În plus, primiþi la ele ºi un echipament stereo pentru ascultat muzicã, mufã pentru telefo n ºi lampã pentru citit. Folosiþi o saunã SID pentru a vã elibera de dependenþa de sistemul medical.

Regim pe bazã de carne sau vegetarian?

Omul înþelept nu mãnâncã foarte multã carne, dar nici nu este un vegetarian radical. Secretu constã în calea de mijloc!

Existã o dogmã adânc înrãdãcinatã în convingerile celor preocupaþi de sãnãtate potrivit cãrei vegetarienii ar fi mai inteligenþi ºi mai sãnãtoºi decât cei care preferã carnea. Orice veget rian ºtie pe bunã dreptate cã atunci când un mâncãtor de carne se îmbolnãveºte sau îmbãtrâneºte ºi trece la u vegetarian , sãnãtatea lui se îmbunãtãþeºte rapid.

Întrebarea este de ce se bucurã mâncãtorii de carne de o sãnãtate mai bunã atunci când trec regim bazat îndeosebi pe legume ºi fructe proaspete? Pentru simplul motiv cã ei îºi echili breazã în acest fel dieta alimentarã. Personal, am trecut de ambele pãrþi ale baricadei: am fost mai întâi un mare mâncãtor de car

dar ºi cantitatea totalã de alimente pe care le consumaþi. Sãnãtatea ºi vitalitatea depind de capacitatea sau de incapacitatea noastrã de a prelucr a integral alimentele . pentru cã e ste predigerat. Iau douã asemenea tablete. Orice aliment impune un anumit stres asupra corpului fizic. de douã ori pe zi. Existã totuºi ºi probleme secundare de sãnãtate specifice vegetarienilor datorate lipsei de varietate ºi incapacitãþii de a PROCESA proteinele (aceeaºi problemã apare ºi în cazul mâncãt r de carne). organic ºi racemizat. NU de faptul cã suntem vegetarieni sau mâncãtori de carne. Ficatul racemizat nu genereazã NICI UN FEL DE STRES asupra organismului. pentru o mai bunã asimilare. Secretul sãnãtãþii ºi al vitalitãþii constã în pãstrarea echilibrului.ne. dacã doriþi sã beneficiaþi de o sãnãtate op olosiþi tabletele de ficat organic. Iatã ce am învãþat însã din aceastã e 1. În plus. ºi sã reduceþi cantitatea de carne ing eratã. Vegetarienii se bucurã de o mai bunã sãnãtate ºi îºi pãstreazã înfãþiºarea tinereascã mai mul mâncãtorii de carne. dupã care mi-am revenit în simþiri. 2. cu atât mai mult vom trãi. Aceasta este carnea pe care o prefer eu. apoi un vegetarian radical. împreunã cu clorurã de hidrogen racemizatã ºi cu DiSorb Aid. care nu genereazã un stres prea mare asupra organismului. Calitatea digestiei este cea care dicteazã rezultatele. 238 . De aceea. sfatul meu este sã mâncaþi legume ºi fructe p oaspete. 3. Realitatea este cã cu cât mâncãm mai puþin. predigerat.

pojarului. cãtre glanda pinealã ºi cea pituitarã. Nu este vorba de filtre luminoase false sau de alte asemenea lucrur i. gri pei porcine ºi rubeolei prin intermediul alimentelor consumate. Plantele cultivate fãrã chimicale chiar ºi în cantitãþi mici au efecte uluitoare asupra s de sãnãtate. c riaþi împreunã cu alte persoane un teren sau cã angajaþi un grãdinar care sã facã acest lucru în locul dumn eavoastrã. Dacã veþi combina terapia prin cu precursorii racemizaþi ai hormonilor veþi obþine rezultate de-a dreptul spectaculoase! Pentru informaþii suplimentare. ºi îndeosebi a americanilor? Complotul se referã la folosirea unor fructe ºi legume modificate genetic pentru a l e transmite consumatorilor virusurile hepatitei B. La or a actualã existã însã un produs numit Bio-Grow. poliomelitei. Cromo-terapia secolului XXI Tehnologia cromo-terapiei a fãcut un salt cuantic în ultima vreme! Au apãrut astãzi echi pamente clinice capabile sã formeze frecvenþele PURE (la nivel de nanometru) al diferitelor culori ºi sã le amestece. Îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate este rapidã. Dacã doriþi sã trãiþi o viaþã sãnãtoasã ºi fericitã. cu ajutorul cãruia solul poate fi purificat în mai puþin de 30 de zile. tetanusului. . Este un produs energetic care þine de a patra d imensiune ºi care reproduce principiile Biodinamicii.Iatã câteva sfaturi: carnea roºie este mai bunã decât cea de pui. margarina nu. dar cu mult mai puþin efort. Soia ºi canola sunt letale. stabilind nivelul de intensitate ºi ceilalþi parametri indicaþi pentru terapie. Bio-Grow creeazã o energie pozitivã la nivelul solului. Cel mai bun moment sã vã apucaþi de grãdinãrit este astãzi! În mod normal. ºi cãtre hipotalamus. indiferent cã o faceþi în grãdina personalã. care vor avea apoi nevoie de stimulente de forþare a imunitãþii ºi vor menþine spitalele pline. Mãnâncã-þi vaccinul. comandaþi caseta audio Medicina luminii viitorului ºi alte tehnici. un sol nu poate fi neutralizat ºi purificat de energiile sale negative anterioare decât într-o perioadã de câþiva ani. Peºtele este situat undeva la mijloc. cãci LUMINA este o energie rezonantã . Untul este un aliment bun. Modificarea genelor din alimente va îmbolnãvi milioane de oameni. ESTE ABSOLUT NECESAR sã vã cultivaþi pro legume ºi fructe. în ghivece þinute pe balcon. vã recomand cele douã volume ale Biodinamicii (vezi Pachetul informativ). dragã! ªtiaþi cã guvernul. Energia luminii este trimisã apoi direct în corp prin intermediul ochilor ºi neuro-receptorilor pacientului. companiile farmaceutice ºi giganticele mul tinaþionale ale industriei alimentare au pus la cale un plan diabolic care va avea efecte dezast ruoase asupra oamenilor din întreaga lume. Dacã doriþi sã înþelegeþi mai în profu me acest fenomen. establishment-ul medical.

Copiii hiperactivi sau cu deficit de atenþie Unul din lucrurile comune pe care le au aceºti copii este faptul cã au receptorii ne urologici blocaþi . aþi aflat deja cum poate fi rezolvatã aceastã problemã. Mai mult receptorii lor hormonali nu sunt capabili sã citeascã ºi sã regleze funcþiile sis temului lor. ceea ce face ca procesul de învãþare sã fie FOARTE dificil pentru ei. Veþi constata cã pof ele dumneavoastrã dispar pur ºi simplu! Procesul de detoxificare este însoþit frecvent de mâncãrimi anale. SOC 239 . Gata cu poftele! Dacã vã este tot timpul poftã de mâncare. Dacã aþi citit cu atenþie aceastã ca . de alcool sau de droguri. de o þigarã. mâncaþi SUPER-alimente ºi folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor. purificaþiatul.

aºa cum îi numesc eu). 18 Alchimia biologicã Dupã Einstein. Din pãcate. am obþinut SOC. cum Rãspunsurile la toate aceste întrebãri pot fi gãsite în opera geniilor nerecunoscute (a VRÃJ ITORILOR. Alchimia! Este ceva imposibil! Ea reprezintã doar un exemplu al greºelilor ºtiinþei de altãdatã! Aºa s-au încheiat cercetãrile pe care le-am fãcut la nivelul comunitãþii universit Ele NU m-au determinat însã sã mã opresc! Întregul scandal a fost declanºat de cuvântul transmutaþie . Mai ales dacã le pui cui nu trebuie. adicã din procesu l de transmutaþie . fizica a devenit o anexã a matematicii. cãruia nu-i plãceau implicaþiile într ebãrii puse de mine. de vreme ce nu conþine f ier? Cum este posibil ca o prunã uscatã sã conþinã mai multe minerale decât una proaspãtã? Într-adevãr.DMSO (dimetil-sulfoxidul) a existat pe piaþã timp de peste 50 de ani. care deþineau o cunoaºtere ignoratã astãzi ºi demult uitatã. pierzând orice contact cu realit atea. o formã racemizatã de MSM care amplificã activitatea biologicã de zece ori (10x) ºi nu are miros. A apãrut apoi MSM. de genul: Cum îþi explici cã alimentele vegetale conþin minerale pe care plantele n u aveau cum sã le extragã din solul în care au crescut? Cum reuºeºte vaca sã producã lapte care conþine o ntitate mult mai mare de minerale decât iarba cu care s-a hrãnit? De unde îºi extrage gãina minera lele de care are nevoie pentru a produce coaja ouãlor sale. ea s-a izbit de zidul prostiei genera le . este un produs cât se poate de util. a chimicalelor de tot felul ºi a legilor DEFINITE ale chimiei ºi f izicii. de vreme ce acestea nu se regãsesc în d ieta sa? De ce îngroaºã ºi întãreºte unghiile coada-calului (planta). te poþi alege cu necazuri mari. Louis Kervran ºi de descoperirea sa. . deºi ea nu aduce un aport de calciu? C poate produce magneziul organic creºterea cantitãþii de fier din sânge. potrivit cãrei a miºcarea vieþii derivã din transformarea continuã a unui mineral în altul. În sfârºit. Fantastica dumneavoastrã descoperire legatã de transmutaþiile energiei slabe ar fi tre buit sã marcheze un punct de cotiturã în evoluþia ºtiinþei. Ren de Puymorin vorbind de opera profesorului C. ºi cu excepþia fap tului cã miroase . Simpla ridicare a acestor întrebãri declanºeazã o reacþie de genul celei pe care ai provoc a-o dacã ai declara cã ai descoperit secretul lui perpetuum mobile. dar cu un atom deoxigen mai puþin ceea ce permite dispariþia mirosului neplãcut. care are aceeaºi structurã molec ularã. Atacatorul a fost un profesor de chimie. care aminteºte prea pregnant de alchimie. În lumea în care trãim.

ci de im plicaþiile pe care le presupune ea. 240 . Unii oamenii de ºtiinþã se simt intimidaþi de întrebãrile la care nu cunosc rãspunsurile. fiind imediat ars pe rug! Energia mineralã Viaþa profesorului C.aceste întrebãri nu îºi gãsesc rãspunsuri. Problema nu este legatã de întrebarea propriu-zisã. Louis Kervran (1899-1990) are implicaþii deosebite asupra inve rsãrii procesului de îmbãtrânire. Ele sunt totuºi întrebãri corecte. de genul celor re ºi le punea profesorul Kervran. suficient de grav pentru a fi catalogat drept eretic al ºtiinþei . Rid carea lor înseamnã pentru ei un atac la DOGMÃ.

ºi o rearanjare a an ionilor ºi cationilor. o fuziune LA RECE! Descoperirile lui Kervran au venit din interiorul lumii ºtiinþifice. colegii de breaslã ai lui Kervran l-au atacat ºi l-a u ridiculizat. dar NU au t contesta ADEVÃRUL descoperit de el. El a numit acest proces transmutaþie . În plus . Au încercat sã-l ignore. Viziunile Kervran a pornit de la premisa cã mineralele conþin câmpuri concentrate de energie în ca drul legãturilor lor chimice. Ei au vorbit despre aceleaºi fenomene din perspectiva lor p ersonalã ºi au interpretat ceea ce au observat. a încãlcat regulile unanim acceptate. el nu mai poate fi în chis. care l-a orporat . Marii Vrãjitori NU au colegi de breaslã! Ei au o viziune asupra creaþiei divine pe care o proclamã în mod profetic asumându-ºi astfel blestemele dispreþuitoare ale ºtiinþei! La fel ca ºi în cazul lui Copernic. Altfel spus. Reams ºi-a numit viziunea: Teoria Biologicã a Ionizãrii. Carey Reams. transmutaþia p resupune o schimbare a structurii elementare pe nivel atomic ºi subatomic. Viziunea sa asupra creaþiei divine nu diferea prea mult de cea a contemporanului sãu. Cei doi mari oameni de ºtiinþã nu s-au întâlnit niciodatã. Procesul conduce la o eliberare de energie. cele mai prestigioase avan posturi ale ºtiinþei moderne. refuzând sã îºi supunã descoperirile aprobãrii colegilor e breaslã. Amândoi au afirmat cã energia are o amprentã sau o semnãturã. Amândoi au vorbit de forþe energetice care permit existenþa vieþi i. Noi ne vom referi la el folosindu-ne de expresia alchimie biologicã. Fiecare ºi-a eat propria sa viziune independentã. fenomen descris ºi de Vincent. Când un vas al ADEVÃRULUI este deschis. dr.Kervran a emis ipoteza cã fenomenele energetice pe care le numim VIAÞà sunt legate de transformarea unui mineral în altul. Profesorul Kervran a îndrãznit sã punã întrebãrile corecte. Dacã forþele energetice din interiorul unui element sunt modificate. Adevãrul este precum o Cutie a Pandorei pentru cei care trãiesc în ignoranþã ºi care se tem de el îndeosebi pentru cei care se complac în mod egoist în acceptarea a tot felul de grade ºi t itluri. cea francezã ºi cea americanã. El a pãcãtuit împotriva ªtiinþei ceptate de aceasta atunci când le-a oferit semenilor sãi rãspunsul lui Dumnezeu. la fel cum fãcuserã cu atâþia alþi Vrãjitori înaintea lui. Kervran ºi-a numit-o pe a sa: T eoria Transmutaþiei Biologice. ªtiinþa preferã i spunã alchimie. Kervran credea cã aceastã energ ie alimenteazã procesele metabolice. din el va rezul ta un element diferit. În viziunea lui. fiind forþa care stã la baza vieþii. Savantul a fost membru al douã Academii Naþionale ale ªtiinþelor.

dar ºi în pielea ºi limfa pãmântu ui adicã în sol ºi în apã. Reams a vorbit de energia care se roteºte de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga ºi de eliberarea forþelor cosmice încãtuºate în legãturile chimice ale mineralelor (legãturile ioni e). principiul central al procesului descris era soarele. Dumnezeu le-a rãspuns dându-le exemple v te de importanþa hranei vii din punct de vedere biologic. animalele ºi microbii simpli mediatori între soare ºi pãmânt. În viziunea amândurora. Reams a vorbit de ionii de energie pozitivã numiþi anioni ºi de ionii de energie negat ivã numiþi cationi. El i-a rãspuns lui Reams în englezã ºi lui Kervran în francezã. pe care noi ne-am pus-o în capitolul doi. Versiun noastrã va fi o traducere a ambelor limbi . a apei cu un coeficient POR ridi cat ºi a unui mod de viaþã disciplinat. Amândoi au cãutat rãs suri la întrebarea De ce existã aceastã viaþã? . Ei con siderau plantele. Kervran a descris rearanjarea forþelor energetice ºi fuziunea acestor forþe p e nivelele atomice ºi subatomice. Kervran a descris transmutaþia mineralelor în intestinele animalelor.în conceptele de apã BEV ºi Apã Microionizatã cu Valoare Terapeuticã. al sãnãtãþii ºi bolii. încercând ge misterul vieþii ºi al morþii. 241 .

fan le reacþii biochimice pe care Kervran le-a numit transmutaþii NU ar putea avea loc. cum sunt muºchii ºi oasele ei. mineralele ingerate de ei trebuie sã fie într-o formã biologic activã maximã. . pentru a fi eficie nte. câmpurile energetice ale mineralelor din sistemele vii sunt în permanenþã dinamice. lipide. vaca nu s-arputea hrãni. glucide. Ea le asigurã un cãmin. în stomacul multiplu al unui animal erbivor SÃNÃTOS. schimbându-se din unele în altele. Fãrã microbi. Fãrã microbi ºi fãrã enzime. De aceea. Ea presupune transmutarea unui câmp energetic în altul. animalele ºi microbii Plantele reprezintã o verigã între soare ºi lumea animalã (cãreia îi aparþine ºi trupul omulu Plantele convertesc energia solarã în molecule de carbohidraþi. Pentru el. Microbii se aflã în centrul acelui proces alchimic pe care îl numim fuziune. Spre exemplu. ele trebui e sã fie într-o formã ionizatã racemizatã ! În viziunea lui Kervran. Ea mãnâncã plante (alcãtuite d in carbon. cu ajutorul microbilor .Plantele. hidrogen. azot. Bacteriile care trãiesc în acest mediu intern au o relaþie simbioticã cu vaca. animale ºi microbiene. calcarul este transmutat de bacterii pentru a satisface nevoil e energetice ale animalului. Plantele aduc viaþa ºi energia pe pãmânt. Altfel spus. mediul intern trebuie sã fie echilibrat din punct de vedere electric. sulf. Oamenii nu au decât un singur stomac. Tot cu ajutorul microbilor. sãnãtatea era o manifestare a fiestei microbiene din intestinele ºi din ficatul omului (sau ale animalelor)! Pentru ca aceastã fiesta sã se poatã desfãºura. Fuziunea la rece permite manifestarea ºi menþinerea vieþii. În mod similar. energia vieþii se naºte din jocul elementelor minerale. proteine ºi minerale) pe care le co nverteºte în forme energetice NOI ºi DIFERITE. Vaca reuºeºte acest lucru cu ajutorul enzimelor ºi microbilor din ficatul ºi din tractul ei gastrointestinal. Deºeurile a nimale devin parte integrantã din pielea pãmântului. În viziunea lui Kervran. Vacile ºi oamenii Vaca este un animal care utilizeazã procesul de transmutaþie. Transmutarea câmpurilor energetice ale mineralelor încetineºte procesul de îmbãtrânire ºi menþine sãnãtatea la apogeu. catalizând astfel noile procese ale vieþii deopotrivã v le. omul ar îmbãtrâni ºi ar muri mai rapi Microbii sunt paºaportul care îi permite omului sã îºi continue existenþa pe pãmânt. Rãtãcirile omului au fãcut însã ca microbii sã se revolte împotriva lui. fãrã microbi. iar ele îi dãruiesc energie ºi vitalitate. animalele prelucreazã þesuturile vegetale ºi îºi trãiesc viaþa cu ajutorul energiei electronilor eliberatã în timpul procesului de digestie.

în timp ce cei patogeni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre stânga din mediile toxice. minerale ionizate . Aºa-numiþii microbi buni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre dreapta. Sãnãtatea ºi vitalitatea omului depind de starea mediului sãu intern ºi de pro cesele pe care Kervran ºi Reams le-au numit transmutaþie sau ionizare. Ele tulburã echilibrul florei intestinale prin schimbarea mediului intern al corpului. orientate cãtre dreapta. la fel a ºi un om bolnav. nici animalele ºi nici oamenii nu mai reuºesc sã utilizeze în mod eficient proc esul de transmutaþie. ºi pierderea vitalitãþii ºi a animalului. 242 . aºa cã pãrãsesc corpul în care apare o asemenea stare. exerciþii fizice ºi un mediu intern curat. O vacã bolnavã. Or ice mediu anaerob conþine o energie orientatã cãtre stânga. O viaþã sãnãtoasã presupune o al mentaþie nutritivã. cu câmpuri energetice puternice. Atunci când se îmbolnãvesc.Vacile bolnave au foarte multe lucruri în comun cu oamenii bolnavi. o apã bio-activã cu un coeficient POR ridicat. Dacã o vacã bea apã cloruratã. Antibioticele au un efect similar. nu sunt altceva decât reflectãri ale unui mediu intern propice bolii. Bacteriile aerobe (benefice pentru cor p) nu pot trãi întrun mediu anaerob. Rezultatul acestei schimbãri energet ice este încetinirea activitãþii metabolice a intestinelor ºi ficatului. chimicalele din aceasta creeazã un dezechilibru energetic c e determinã mutaþii ale microbilor în forme patogene.

A cesta dã amprenta energeticã a aurei pãmântului. mâncarea iradiatã. Dimpotrivã. procesul de fisiune poate deveni catabolic. pielea sa dã naºtere unor bãºici. Yucca Blend ºi DiSorb Aid. Fuziunea se petrece ºi la suprafaþa soarelui. care poate fi inversat cu ajutorul unor produse precum Enhan ced PAC. fisiunea biologicã este beneficã. în plante ºi animale. Pielea. al dezechilibrelor hormonale sau al introducerii de substanþe r adiomimetice care produc sau mimeazã efectele fiziologice ale unei radiaþii nucleare. Dacã ne pierdem însã controlul asupra mediului nostru intern (prin acidifierea þesuturilor). etc. fisiunea descompune moleculele ºi atomii. se transformã în sol. Esenþa vieþii este apa. Exemple de reacþii distructive de fisiune sunt reacþiile nucleare. mâncarea gãtitã la microunde. Altfel spus. limfa sa devine tox . Energia ºi profunzimea solului sunt controlate de carbon. În condiþii biologice normale. Solul este viu din punct de vedere biologic. Toate acestea produc oxidãri ale þesuturilor ºi formarea de radicali liberi. Unii îi spun chiar noroi . medicamentele. Un exemplu de fuziune biologicã anormalã este cancerul. Când pãmântul este supus unor tensiuni. terapia cu ajutorul radiaþiilor. murdãria. care alcãtuiesc molecule mai mari. n oi favorizãm reacþiile negative de fisiune ºi declanºarea bolilor din cauza microbilor patogeni (ca re au suferit mutaþii). conservanþii. atât în fuziune cât ºi în fisiune. dar dacã ne pierdem controlul asupra ei. Oxidarea necontrolatã nu înseamnã altceva decât un proces ACCELERAT de îmbãtrânire. gãtitul la microunde. Reacþiile de fisiune orchestrate de microbii prietenoºi sun t benefice. aceastã activitate energeticã este pozitivã. fiind capabilã sã trans orte cantitãþi uriaºe de energie. Transmutaþia ºi ioni zarea sunt implicate în ambele categorii de schimbãri energetice biologice. materii organice ºi carbon. fãcând parte integrantã din procesul de creºtere pe care îl numim anabolism.Fuziune ºi fisiune Viaþa este un teatru de rãzboi pe care opereazã forþe energetice opuse. Procesul de fuziune presupune unirea atomilor. Acesta poate fi rezultatul u nei acumulãri de toxine. În mod normal. dar dacã est energizat de microbi. solul ºi limfa Pielea pãmântului este numitã sol. etc. Acesta este mort. atât în cele pozit ive cât ºi în cele negative. Ea reprezintã fluidul limfatic al pãmântului. Din aceastã catego rie fac parte aditivii. în inte riorul solului.

în cazu l unor intestine anaerobe ºi al unui ficat toxic. animalele intrã în suferinþã. transformându-se în câmpuri energetice cu o energie orientatã cãtre stânga. problema desincronizãrii energetice nu se mai pune deloc. D cã reacþia se opreºte din cauza insuficienþei cantitãþii unui reactiv. Sincronizarea Sincronizarea poate fi rezultatul final al unei reacþii chimice cum ar fi amesteca rea oþetului cu praful de copt între un acid ºi o bazã. În urma reacþiei este eliberatã o anumitã cantitate energie (cãldurã). iar între substanþele reactive iniþiale se declanºeazã procesul de sincronizare. Î esenþã. în urma ei rãmâne o energie potenþia -o formã sincronizatã. iar omul se îmbolnãveºte. Starea pielii ºi a limfei pãmântului alitatea vieþii la suprafaþa acestuia ªI formele de viaþã care supravieþuiesc sau care mor. SUPERALIMENTELE precum algele Klammath. viaþa este un proces microbian care implicã transmutarea ºi ionizarea energiei mineralelor . chiar ºi alimentele cu o energie orientatã cãtre dreapt a se pot sincroniza. Microbii ºi mineralele sunt paºaportul omului cãtre longevitate dacã acesta are înþelepciunea de a le recunoaºte importanþa cuvenitã ºi de a respecta legile naturii. Gestionarea energiei în corpul viu este similarã. polenul armonizat. Stãr 243 . ficatul biogen ºi aºa-numitele produse taoiste. Ea depinde de capacitatea sau de i ncapacitatea corpului de a digera hrana ºi de a rupe legãturile care unesc elementele alimentelor.cã. Dimpotrivã.

Dacã legãturile sunt rupte într-un mediu preponderent anaerob. Ei sunt incapabili sã îºi neutraliz eze câmpurile energetice negative ºi prea slabi sã elibereze energia potenþial pozitivã a alimentelor. în care p oate . pot sparge blocajul energetic intestinal. cu o energie orientatã cãtre stânga). dinamizând dramatic vitalitatea organismului. chiar dacã la origini a fost pozitivã. Învãþaþi CUM sã vã gestionaþi mediul intern. corpul îºi pierde strãlucirea . Ea NU stã la dispoziþia corpului. Energia sincronizatã este o energie blocatã. Boala este produsul finit al unei stãri catabolice (al unui mediu intern anaerob. Energia nu se pierde niciodatã. Asta doream sã spu n mai devreme atunci când afirmam cã o energie orientatã cãtre dreapta care pãtrunde într-un mediu intern cu o energie orientatã cãtre stânga poate fi deturnatã ºi folositã pentru a promova boala. anaerob. energia poate deveni negativã. iar viaþa devine imposibilã! Dacã sincronizarea tinde sã devinã totalã. Oamenii bolnãvicioºi sunt blocaþi din punct de vedere energetic. Gazele ºi balonarea sunt DOVEZI ale unei digestii incomplete. iar corpul moare. Persoana care suferã de constipaþie este supusã unui stres de naturã anaerobã. dar îºi schimbã forma ºi se recicleazã. iar cancerul nu vã va putea ataca niciodatã. PROCESUL DE ÎMBÃTRÂNIRE DEVINE ACCELERAT. Preluarea puterii Atunci când legãturile chimice care susþin energia sincronizatã sunt rupte. Detoxifierea ficatului ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã.anaerobe pot fi remediate cu uºurinþã prin folosirea terapiei colonului ºi cu ajutorul u nor produse precum DiSorb Aid. Încercaþi! Atunci când corpul bioelectric suferã din cauza unei sincronizãri sistemice. energia elib eratã se poate orienta cãtre AMBELE direcþii. Un corp bolnav produce o mare cantitate de e nergie negativã. Constipaþia ÎNCETINEªTE procesele de ionizare ºi transmutaþie a energiei mineralelor. Aura sa se diminueazã ºi pãleºte în intensita dispare cu totul. Intestinele anaerobe reprezintã mediul perfect pentru proliferarea câmpurilor energe tice negative precum cancerul. Secretul sãnãtã e mediul intern. fiind reintegratã în solul pãmântului. Energia lor negativã o neutralizeazã pe cea pozitivã. Cancerul este susþinut de energia negativã existentã într-un corp bolnãvicios. El adorã mediul anaerob. cu un coeficient POR ridicat. Energia sincronizatã continuã sã rãmânã chiar ºi dupã moa a corpului fizic. permiþând apariþia paraziþilor care se hrãnesc cu energie toxicã. Cancerul loveºte numai dupã ani de abuzuri personale. DiSorb Aid ajutã la eliminarea acestor probleme. Yucca Blend sau Enhanced PAC.

244 . deoarece medicul ºi pacientul nu înþeleg cã reg lile s-au schimbat. Yucc a Blend ºi R/HCI. orezul taoist toate fiind considerate SUPER-alimente care nu po tenþeazã stresul organismului. Bolnavii de cancer nu trebuie sã mãnânce NICIODATÃ mari cantitãþi de proteine. Tumorile canceroase sunt veritabile gãuri negre virale. care atrag ºi modificã întreaga energie disponibilã. Cancerul se foloseºte ºi e l de alchimia biologicã pentru a RUPE legãturile sincronizate. decât dacã se trateazã simultan cu DiSorb Aid. ori din fasole. Personal. alimentându-ºi astfel creºterea.deturna energia pozitivã. ficatul biogen. tablete cu proteine. care reprezi ntã o stare catabolicã. În plus. Nutriþia clinicã nu mai este valabilã în acest caz! Cancerul deturneazã ene rgia corpului. persoana canceroasã este extrem de fragilã. Cancerul un set de reguli diferite Regulile vieþii devin diferite pentru cei care s-au îmbolnãvit de cancer. Abordãrile acestei boli eºueazã de multe ori. pe care o EXPORTÃ apoi în alte colonii exterioare. prefer sã-mi procur proteinele din alge Klammath. folosind-o în scopuri malefice cum ar fi creºterea unei mase ( tumori). polenul armonic. cum ar fi cel e din carnea roºie sau albã.

dacã regulile jocului ºi suntem dispuºi sã ne asumãm responsabilitatea care ne revine. Aceastã boalã sfideazã regulile ºi nu respectã nici una din LEGILE unui corp sãnãtos. apoi se sinucide. îndeosebi de gaze (inclusiv de cele emise de materialele de construcþie. Pentru a afla informaþii sup limentare. Starea de sãnãtate ºi vitalitate reprezintã EFECTUL procesului pe care îl numim alchimie biologicã. covoare ºi draperii. caseta video referitoare la apã ºi cartea care o însoþeºte (vezi pachetul informativ). Un generator de ozon/ionizator este un instrument foarte util pentru pãstrarea sãnãtãþii ºi evitareaacelor aglomerãri microbiene care favorizeazã izbucnirea rãcelilor ºi a gripei. Mulþi bolnavi care suf erã de afecþiuni respiratorii constatã cã acestea se reduc sau dispar în numai câteva zile. pentru alinarea astmei. coli care au ucis foarte mulþi oameni în anul 1993. Protejaþi-vã pe dumneavoastrã. Îl puteþi folosi pentru eliminarea congestiilor pulmonare ºi al e bronhiolelor. Opera lor aratã calea cãtre regenerarea corpului fizic ºi cãtre redobândirea sãnãtãþii. dar este agentul dublu perfect. a virusurilor ºi bacteriilor patogen e din aer. mai ales iarna. Numai aºa vom putea redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor va vorbi despre intestinul subþire ºi despre infecþiile cu b acteria E. Veþi afla de asemenea ce anume se ascunde în spatele rãzbunãrii lui Montezuma . Kervran ºi Reams au descoperit un aspect esenþial al procesului pe care îl numim îmbãtrânire . O SINCRONIZARE perfectã! Omul care îºi controleazã mediul intern îºi controleazã practic viaþa ºi acele procese magice care Kervran ºi Reams le-au descris atât de elocvent.Nu va exista NICIODATà un remediu magic pentru cancer. Mai întâi îºi ucide gazda. familia dumneavoastrã ºi animalele din casã de poluanþii din a r. Ozonaþi-vã casa ºi maºina Ozonul are numeroase forme. mobila ºi chi micalele din casã). Toþi cei cu o sensibilitate crescutã la mediu vor beneficia enorm de pe urma acestui aparat. El nu are decât un singur scop: sã-ºi uci dã gazda ºi sã scape pãmântul de un alt organism slab. Acest proces depinde de prietenii noºtri microbieni ºi de mediul intern pe care ºtim sã li-l asigurãm. În deosebi vârstnicii pot beneficia enorm de pe urma acestor aparate. comandaþi manuscrisul referitor la apa BEV ºi cel japonez. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este un instrument extrem de puternic pentru restaurarea controlului TOTAL asupra mediului intern. Ozonul cu valoare medicinalã este extrem de benefic pe ntrusãnãtatea dumneavoastrã. Cancerul NU este un duºman. . oxidarea mirosurilor.

Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru aparatele de ionizare a apei. Repetãm: nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru a fi ionizatã! 245 . cu un coeficient POR ridicat. Numai astfel poate fi obþinutã o apã sigurã. putând crea probleme foa serioase pentru organism. Producþia Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã necesitã do uã tipuri de echipament. la care se adaugã mineralele marine racemizate. întrucât ac estea concentreazã ºi activeazã OTRÃVURILE ºi substanþele chimice din apã.

ferma. negii ºi ciuperc ile la acest nivel. mi-a luat 50 de ani pentru a înþelege acest mecanism. Nu lipse sc nici fisele. Nu mai strigaþi: Bietul de mine! Râdeþi! vã mai cramponaþi de sentimentele de urã. care bineînþeles cã sunt mãs uite în favoarea casei. Casa câºtigã întotdeauna atunci când oamenii joacã dupã regulile ei. au licenþe ºi sunt antrenaþi sã facã numai anumite lucruri). care par sã câºtige suficient de mult pentru a-þi justifica apetitul de a juca. Depinde care eveniment se produce primul. de viaþã. Folosiþi-vã mintea pentru a vã cre n trup nou. În cazul ruletei cancerului. Spãlarea cu aceastã apã are efecte miraculoase în ter apia împotriva ochilor înroºiþi. la consultaþia de dinaintea jocului. gripei intes tinale. Ilustraþie . avem de-a face cu regulile casei. iar mesajul meu pentru voi est e acesta: mintea are capacitatea de a crea sau de a distruge! Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea o viaþã mai b unã într-o lume mai bunã! Bucuraþi-vã! Sunteþi VIU ºi dacã veþi face ceea ce trebuie. jocul se terminã automat atun ci când rãmâi fãrã bani sau când mori.Terapia convenþionalã a cancerului este un joc de ruletã! Terapia convenþionalã a cancerului seamãnã teribil de mult cu un joc de ruletã! La fel ca în tr-un cazinou. tãieturilor ºi rãnilor. Existã de asemenea alþ jucãtori. sã vã vedeþi strãnepoþii crescând ºi sã experimentaþi toate acele minuni p orul le rezervã celor care iubesc viaþa mai mult decât cei care se tem de moarte. Toate jocurile au un sfârºit. veþi continua încã multã vreme sã bucuraþi de viaþã. Pe rsonal. casa. a ciupercilor care atacã unghiile. Avem zaruri. acesta poartã halat alb ºi este controlat de comisiile de licenþiere ºi de industria farmaceuticã). iguarzii sunt numiþi Teama ºi Speranþa. iar ºansele de joc sunt cele 75 de procente cu care te-a în curajat dealerul în halat alb. a piciorului de atlet. în cazul nostru asigurãrile medicale. cu un dealer al casei (în cazul nostru. teamã sau mânie. Aþi înþeles? Corpul crede întotdeauna ceea ce îi spune mintea! El devine ceea ce gândeºte aceasta. ºi infecþiile urinare. Nu întreþineþi niciodatã gânduri negative. Existã vr soluþie? Evident! Nu jucaþi! Aveþi oricând alternativa de a vã purifica trupul. O viaþã trãitã ca o ruletã (hazardat) este o viaþã stupidã! Infecþiile Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate elimina herpesul genital. cu oamenii ei. Existã ºi alcool în cazul de faþã sub forma radiaþiilor ºi chimioterapiei. o echipã de spe cialiºti (care poartã uniforme.

medicinalã suc lãmâie salivã apã de la robinet 246 . medicinalã cu val.Piramida tinereþii fãrã bãtrâneþe Viaþa este un manual plin de lecþii ea nu greºeºte niciodatã! Scala pH-ului ACID(+) Neutru ALCALIN(-) 7.0 tutun (uscat) HCL apã oxidatã apã redusã Stomac acid cu val.

5 de metri pãtraþi. Prin comparaþie cu pielea. secreþia unor fluide ºi transportul deºeurilor. colon (ºi vagin). Tubul exterior pielea are o suprafaþã totalã de circa 7. cãci alimentele ºi apa induc MARI tensiuni corporale. ca re începe la nivelul gurii ºi se terminã la nivelul anusului. Scopul unor produse precum DiSorb Aid. raportul fiind de 1:600. Alcãtuiesc un traseu continuu. Acest proces de r egularizare amplificã . ºi de a transporta alimentele ºi deºeurile. pentru a înþelege ce rol jo ceasta în procesul pe care îl numim îmbãtrânire. a cãrui sarcinã este de a ABSORBI substanþele nutritive. Membranele acestuia sunt alcãtuite dintr-un epiteliu simplu. de a SECRETA mucoase ºi enzime. Membranele mucoase au o semnificaþie cu totul aparte în procesul de îmbãtrânire ºi în declanºarea bolilor. capacitatea de digestie ºi absorbþie a corpului se reduce exponenþi al. iar principala lor sarcinã constã în protejarea þesuturilor anexe. de a proteja þesuturile anexe. stomac. de 600 de ori mai mar e decât cea a pielii. sistemul respirator ºi membranele mucoase s unt numite epiteliu stratificat. Corpul uman este ca un tub în interiorul altui tub.200 de pori sau deschizãturi. absorbþie ºi eliminare. ACEST LUCRU ESTE IMPORTANT! La oamenii sãnãtoºi. Fiecare centi etru pãtrat de piele conþine nu mai puþin de 1. membranele mucoase au o suprafaþã de circa 4. cãile nazale. Þesuturile care înconjoarã gura. în t imp ce membranele mucoase alcãtuiesc tubul interior. Ceea ce rãmâne din tubul interior este tractul gastrointestinal. cãile nazale. Yucca Blend ºi R/HCI este de a elimina aceste tensiuni ºi resturile inutile de mâncare. alimentaþia include un proces de digestie. Spot: Existã întotdeauna foarfece! Am descris mai devreme câteva dintre caracteristicile sistemului integumentului (p ielii) legate de starea de sãnãtate. Dupã vârsta de 24 de ani. Altfel spus. Vom studia în continuare pielea interioarã .sânge var bilã enzime pancreatice oþet ceai kombucha urinã amoniac tutun (verde) leºie clorurã apã BEV praf de copt 19 Tubul din interiorul tubului Dr. tractul respiratoriu. Pielea este tubul exterior.500 de metri pãtraþi. unui centimetru pãtrat de piele exterioarã îi corespund 600 de ce ntimetri pãtraþi de membrane interioare. intestine. Ele includ þesuturile moi din gurã.

vaginului ºi sistemului respirator. previne gazele ºi balonarea. Infectarea intestinelor cu agenþi patogeni de tipul salmonella. coli ºi intestinele Absorbþia celor mai multe substanþe nutritive se produce la nivelul mucoaselor intes tinale. În mod normal. cu atât mai multe toxine producem ºi absorbim. E. tifos sau E. Acesta este mediul cel mai vulnerabil ºi cel mai important al corpului. Cu cât perioada de tranzit dintre alimentaþie ºi toaletã este mai mare. Membranele mucoase sunt un mediu ideal de transport al medicamentelor chimice. aceastã activitate conduce la eliminarea a circa 20 de milioane 247 . medicamentele sublinguale ºi aerosolii sunt cu uºurinþã absorbite prin me mbranele rectului. ºi susþine un colon sãnãtos. coli provoacã o intensificare a activitãþii naturale de nãpârlire a mucoaselor. nici un medic nu îndrãzneºte sã pr escrie aceeaºi cantitate de medicamente administrate prin membranele mucoase prin comparaþie cu c ele luate oral sau prin injecþii subcutanate ori intramusculare. normalizeazã greutatea corporalã. De aceea.imediat energia. Supozitoarele.

coli a invadat restaurant . deºeurile lor acide intrã în putrefacþie ºi conduc la o toxemi e puternicã. coli. Toxemie = tox otravã ºi emia sânge. coli care locuiesc în intestine). care a provocat în SUA numeroase contaminãri cu hamburgeri la începutul anului 1993. Aceºtia au o rezistenþã foarte mare. malnutriþie ºi ºoc electrolitic. capacitatea slabã de digestie ºi absorbþie a organismului. coli 0157. dar sunt de mult e ori prost hrãniþi ºi intoxicaþi. coli 0157. coli sunt la fel! Viaþa ar fi imposibilã fãrã anumite tulpini benefice de E. E.H7. putând conduce chiar la necesitatea dializei (filtrãrii artificiale a sângelui) pentru a preveni to xemia sistemicã (a întregului corp). precum ºi ingerarea unei ape oxidate. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã (acidã) eliminã aceste infecþii. Bolile provo de un nivel crescut de toxicitate a organismului. au drept ca uze: încetinirea miºcãrii de eliminare a intestinelor. În plus.de celule uzate pe zi. dietele alimentare nesãnãtoase. toxinã-otravã) care LEZEAZÃ puternic þesuturile funcþionale ale ficatului ºi rinichilor. produce o exfoliere masivã a mucoase intestinale. Un cadavru care nu este þinut la rece sau îmbãlsãmat se umflã ca un balon . sau chiar la cangrenã. Infecþiile p atogene amplificã într-o asemenea mãsurã rata de nãpârlire a mucoaselor încât digestia ºi absorbþia substanþe ve ºi a fluidelor se reduc considerabil. Bacteria E. deopotrivã la copii ºi adulþi. MOARTÃ din punct de ve dere biologic ºi cu un coeficient POR redus. Un mediu intern stresat este o invitaþie sigurã pentru infecþiile bacteriene precum cele cu E. La extrema opusã se situeazã copiii. Celulele moarte (necrotice