Cum sã ne redobândim tinereþea Un ghid al tinereþii fãrã bãtrâneþe sau Cum poate fi inversat procesul de îmbãtrânire John Thomas

Despre autor

Când John Thomas ºi-a început studiile despre tinereþea fãrã bãtrâneþe, vârsta sa calendarist e numai 27 de ani, în timp ce vârsta realã, adicã cea bioelectricã, era de 39 de ani. Astãzi, el are 53 de ani, conform calendarului, DAR vârsta sa bioelectricã s-a redus la numai 19 ani! Thomas este el îns uºi cea mai bunã dovadã a posibilitãþii inversãrii procesului de îmbãtrânire, pentru toþi cei care doresc sã experiment personal acest lucru. John a fost puternic influenþat de vieþile exemplare trãite de Paul C. Bragg ºi Jack LaL anne. ªi-a petrecut 26 de ani studiind fiecare aspect al procesului de îmbãtrânire, refuzând dog mele unanim acceptate la ora actualã, deopotrivã ale medicinii convenþionale ºi alternative.

Thomas a descoperit faptul cã ºtiinþa medicalã nu pune întrebãrile corecte, motiv pentru ca nu gãseºte rãspunsurile cele mai bune, în timp ce medicina alternativã porneºte de la jumãtãþi de adev de la premise complet greºite, care nu conduc la rezultate pe termen lung.

John Thomas a simþit dorinþa de a scrie Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe pentru simplul motiv nu îmbãtrâneºte! Pentru el, timpul s-a oprit în loc, cãci el a descoperit misterul care stã la b za procesului de îmbãtrânire, a aplicat descoperirile fãcute ºi a reuºit astfel sã inverseze acest proces, aju gând astãzi la vârsta bioelectricã de numai 19 ani.

Pentru ca o asemenea carte sã fie credibilã, este absolut necesar ca autorul însuºi sã fi t rãit personal ceea ce descrie în ea, astfel încât sã fie dovada vie a posibilitãþii inversãrii procesului de îmb e ºi respectiv de reîntinerire a corpului fizic. Este necesar ca el sã aibã o cunoaºtere vastã în domeniul ºtii i, filosofiei, politicii, istoriei ºi nutriþiei, dar ºi sã scrie într-o manierã suficient de accesibilã pentru ca toþi itorii sã poatã înþelege cu uºurinþã mesajul sãu.

John a scris Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe ca o carte practicã, utilã, precizând exact ce t e fãcut pentru a ne regãsi tinereþea pierdutã, pentru a elimina bolile ºi pentru a ne prelungi viaþa cu cât eva sute de ani, arãtând ºi simþindu-ne deopotrivã din ce în ce mai tineri. Aceastã lucrare NU a fost scrisã pentru acei dar nu pot experþi

care pretind cã ºtiu toate rãspunsuril

demonstra acest lucru prin vieþile lor sau ale pacienþilor lor. Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este o dovadã vie, un mozaic de secrete ale naturii revelate adunate laolaltã pentru prima oarã. El ne inspirã nu numai sã vorbim despre acest subiect tabu, dar ºi sã punem în practicã sfaturile incluse aici, transformându-ne viaþa. Bucuraþi-vã de aceastã carte! Cuvânt Înainte de Patricia Bragg

Ce capodoperã! Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este o carte care va ajuta milioane de oameni. Din pãcate, am ajuns o naþiune pe jumãtate moartã! Suntem mãcinaþi de cancer, boli ale inimi i, hipertensiune, osteoporozã, etc. Sãnãtatea noastrã este din ce în ce mai ºubredã. De ce?

O stare bunã de sãnãtate nu va putea fi niciodatã obþinutã urmând sfaturile unui medic sau în nd tot felul de pastile. Ea nu poate fi decât rezultatul unui mod de viaþã sãnãtos. Oamenii trebu ie sã afle mai multe despre felul în care pot atinge aceastã stare de vitalitate ºi de bunãstare interioarã. Nu întâmplãtor, principalul mesaj al acestei cãrþi este felul în care ne putem pãstra ºi redobândi tinereþea. Tatãl meu, medicul Paul C. Bragg, doctor în filosofie, a fost în adolescenþã pe punctul de a muri detuberculozã. În acele momente de cotiturã, el a preferat sã aleagã un alt mod de viaþã. A murit la vârsta de 97 de 1

ani, într-un accident de surfboard! Cât timp a trãit, a ajutat mii de oameni sã descoper e calea cãtre tinereþea fãrã bãtrâneþe. Unul din aceºti oameni a fost Jack LaLanne.

Jack a fost un copil bolnãvicios. Starea sa precarã de sãnãtate l-a forþat sã renunþe la ºcoa esajul lui tata i-a schimbat însã viaþa. La ora actualã, Jack LaLanne a ajuns o legendã vie, fiind ce a mai bunã dovadã a autenticitãþii mesajului potrivit cãruia tinereþea fãrã bãtrâneþe este posibilã.

Tata obiºnuia sã spunã cã acestei lumi îi lipsesc oamenii curajoºi, care sã nu se teamã sã re a dogmele consumerismului, la produsele nesãnãtoase pe care ni le oferã industria alimen tarã, dar ºi la principiile rigide ale artelor vindecãtoare acceptate la ora actualã, oameni care sã-ºi pãstreze coloa na vertebralã dreaptã.

Autorul lucrãrii de faþã este un asemenea om, un cruciat care crede în mesajul tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi care trãieºte þinând cont de aceste principii. Minunata carte a lui John Thomas este un superb cadou fãcut umanitãþii.

Dragã cititorule, a venit rândul tãu sã experimentezi o viaþã a tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi a esecat de energie. Aceastã carte îþi oferã toate secretele. Citeºte-o ºi urmeazã sfaturile incluse î a, iar cartea îþi va schimba cursul vieþii. Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe reprezintã cel mai concis ºi mai compl nual scris vreodatã pe tema preceptelor unei vieþi sãnãtoase.

Nu cãuta scuze. Acum ºtii ce trebuie sã faci. Nu uita: eºti ceea ce mãnânci ºi ceea ce bei! P fii un om bolnav, sau unul sãnãtos. A sosit timpul sã alegi. Astãzi! Chiar acum!

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este ghidul tãu personal, prin care poþi inversa definitiv pr sul de îmbãtrânire, regãsindu-þi o tinereþe perpetuã. Sunt fericitã cã mi-am putut aduce mica mea co uþie la aceastãcarte prin acest Cuvânt Înainte. Introducere de Robert B. Stephan D.D.S. Cãile alese de om sunt în opoziþie cu cele ale Naturii. Metodele vindecãtoare ale oameni lor nu au nimic dea face cu procesul natural de vindecare al organismului. Natura este principalul rezervor de vitalitate ºi conþine potenþialul de a-l ajuta pe om sã-ºi corecteze tendinþa de a se îmbolnãvi în permanenþã. Din medicina bazatã pe medicamente chimice a preferat calea creºterii productivitãþii proceselor de v indecare, în detrimentul identificãrii constrângerilor care previn sãnãtatea ºi conduc la declanºarea bolilor. Medicina alopaticã a ajuns sclava tehnologiei, a unor medicamente din ce în ce mai p uternice, care nu fac altceva decât sã suprime simptomele. Ea preferã sã taie, sã otrãveascã ºi sã ardã þesuturile uman, deºi ar putea atinge aceleaºi rezultate prin metode mult mai puþin agresive. Medicina actualã nu cunoaºte altã lume decât cea fizicã ºi chimicã.

Aceastã carte ne propune sã ne îndepãrtãm de acest univers fizico-chimic, îndreptându-ne aten cãtre cel energetic ºi spiritual. Nu este o abordare nouã, ci o redescoperire a unei înþelepciuni antice. Mai precis, este un amestec de înþelepciune ºi tehnologie. Dacã dorim sã ne gãsim calea în acest univers fascinant, dar complet nou pentru noi, al sistemului vindecãtor preocupat de sãnãtate, nu de boalã, vom avea nevoie de o hartã ºi de instrumentel e de navigare cele mai potrivite.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe reprezintã un minunat instrument de navigare în acest ocean a unoaºterii tradiþionale, dar ºi un manual de supravieþuire. Este o carte uºor de citit, dar include un mare numãr de informaþii utile. Cititorii vor gãsi în ea tot ce le trebuie pentru a putea duce o viaþã sãnãtoasã, plin e vitalitate, pe care medicina alopaticã nu le-o va putea oferi niciodatã. Este un mare privilegiu pentru mine sã pot contribui prin aceste câteva cuvinte la a propierea de un viitor previzibil ºi o mare plãcere sã contribui la prezentarea cãrþii lui John Thomas de pe poziþi a mea de Dentist Biologic Holistic. Descoperiþi prin aceastã carte bucuria ºi calea cãtre o stare perfectã de sãnãtate. Dr. Robert B. Stephan, D.D.S., B.S., F.A.P.D Spokane, Washington Membru în Comitetul Director al Asociaþiei Dentiºtilor Holistici 2

Academia Internaþionalã de Medicinã ºi Toxicologie Oralã Academia Americanã de Medicinã Dentarã Biologicã Institutul Occidental, Secþia Cercetare Asociaþia Dentiºtilor Preocupaþi de Mediu Introducere de dr. John A. Briggs

Corpul nostru este o incredibilã operã de artã. Din pãcate, noi nu îl primim împreunã cu un m nual al utilizatorului cum se întâmplã, spre exemplu, în cazul unei maºini care sã ne spunã cum t e sã avem grijã de el.

Gândiþi-vã la un mecanic auto. Acesta ºtie cum funcþioneazã fiecare piesã a maºinii sale, cum ate proteja investiþia. Universul sãu este alcãtuit dintr-o lume a întreþinerii regulate ºi a fu ncþiilor mecanice. Cunoscându-le perfect, el poate evita cu uºurinþã pierderea sau deteriorarea proprietãþii sa le prin acte de responsabilitate individualã. Altfel spus, ºtie cum sã pãstreze tinereþea ºi puterea maºinii ale.

Lumea medicalã nu seamãnã deloc cu cea a mecanicului. Cunosc oameni care au tot felul de probleme de sãnãtate legate de regulã de modul de viaþã modern care ar fi putut fi cu uºurinþã evitat fi avut un manual al utilizatorului.

Aceºti oameni vin la mine gata sã îºi cheltuiascã întreaga avere de dragul sãnãtãþii. Au gust amãrãciunea bolii ºi a bãtrâneþii, ºi îºi doresc sã iasã din acest cerc vicios. Mai mult, VIS scã starea de sãnãtate pe care au avut-o în tinereþe. Îi ajut pe toþi, dupã puterile mele. Le indic calea pe care o au de parcurs, dar timpu l meu este limitat; la felºi banii pe care îi au. În realitate, oamenii ar avea nevoie de un manual al utilizatorului, din care sã afle cum trebuie îngrijit ºi reparat corpul. Personal, mi-aº fi dorit sã am acces la vremea potri vitã la un asemenea manual.

Dorinþa mea s-a împlinit atunci când John Thomas a scris Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe. Pot ite aici toate informaþiile de care au nevoie pacienþii mei pentru a-ºi pãstra sãnãtatea ºi tinereþea.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe le oferã cititorilor informaþii practice, extrem de preþioase tea se integreazã perfect în conceptele medicinii naturiste. Ea îi poate ajuta pe cititori sã rãmânã tineri indiferent de vârsta pe care o au. Cercetãrile lui Thomas sunt exhaustive. El cunoaºte în profunzime artele vindecãtoare, i ar sfaturile sale sunt redate într-un limbaj simplu, pe înþelesul tuturor, dublat de exemple uºor de înþeles.

Citiþi aceastã carte ºi urmaþi instrucþiunile incluse în ea. Numai în acest fel vã veþi putea aceeaºi stare de sãnãtate pe care am observat-o la John Thomas atunci când l-am cunoscut pentr

u prima oarã. Dr. John A. Briggs Medic naturist Clatskanie, Oregon Cuvânt Înainte de Charles Walters

În funcþie de felul în care se hrãnesc, oamenii pot trãi în pace sau pe picior de rãzboi, po di raþional sau visa, pot lucra sau dormi, pot fi puternici sau slabi, se pot dezvolta din p unct de vedere fizic, mental ºi spiritual, sau dimpotrivã, pot involua din aceste perspective, ºi pot avansa în orice direcþie doresc, în limitele mecanice ale organismului lor . Aceste rânduri au fost scrise de regretatul Albert Carter Savage la începutul Primul ui Rãzboi Mondial. Ele au fost luate foarte în serios de cãtre Winston Churchill, care considera cã singurul obstacol care mai stãtea între libertatea englezilor ºi setea de putere a hitleriºtilor era chiar starea de sãnãtate a soldaþilor britanici. Oamenii politici ai timpului au înþeles cã alimentele cu care erau hrãniþi soldaþii trebuiau sã conþinã cantitatea corectã de minerale pentru a putea conferi o stare de sãnãtate celor care l e ingereazã, iar ideea cã 3

vitaminele pot opera la fel de bine fãrã minerale a fost consideratã iniþial la fel de b izarã ca ºi aceea cã medicamentele pe bazã de cãrbune capabile sã îmbolnãveascã un om perfect sãnãtos puteau l e bine sã vindece un bolnav. Aceste câteva gânduri mi-au venit în minte de îndatã ce am primit pe biroul meu editorial manualul Tinereþii fãrã bãtrâneþe al lui John Thomas.

Starea de sãnãtate a oamenilor este mult prea importantã pentru a fi lãsatã exclusiv în mâini e medicilor. Cum poate lua însã o persoanã deciziile corecte, nu numai pentru a-ºi pãstra sãnãtatea, dar º entru a învinge boala? Majoritatea cãrþilor care se ocupã de asemenea subiecte trateazã despre problemel e individuale ceea ce noi numim analizã unifactorialã (pe baza unui singur factor) lãsând fãrã rãspuns întrebãril e de acel ucigaº tãcut din viaþa noastrã, a tuturor, ºi anume consumerismul excesiv, sau ceea ce am putea numi metaforic dependenþa de raft (viaþa petrecutã printre rafturile marilor lanþuri de magazine, cumpãrând în neºtire ºi fãrã discernãmânt produsele oferite pe ele).

Pe vremea când adulþii de astãzi erau încã tineri, în vocabularul nostru au apãrut o serie de cuvinte ciudate, scrise cu caractere atât de mici încât nimeni nu îºi dãdea osteneala sã le citeascã. Primele fel de cuvinte au fost emulsificatorii ºi stabilizatorii, care apãreau pe etichetele unor produse precum brân zeturile topite, ciocolata, laptele degresat, îngheþata ºi lactatele. Din pãcate, toate aceste dovezi ale mutageneze i, carcinogenezei ºi teratogenezei au rãmas accesibile numai celor familiarizaþi cu literatura ºtiinþificã. Astfel, oamenii au început sã cumpere produse pentru bebeluºi care conþineau dioctil-sul fosuccinat de sodiu, deºi acestea genereazã o iritare gastrointestinalã ºi reduc rata de creºtere a copi ilor. De asemenea, au apãrut zeci de coloranþi ºi aromatizanþi, cu efecte dezastruoase asupra stãrii de sãnãtate a omului . Aspartamul (Nutrasweet-ul) este un îndulcitor cu o putere de 160 de ori mai mare decât cea a za hãrului. Din pãcate, oamenii care suferã de fenilketonurie nu îl pot digera. De aceea, el se acumuleazã în organism ºi poate provoca retardarea mentalã ºi chiar moartea. Fulgii de cereale, guma de mestecat ºi gelatinele sunt pline de aspartam.

Pe mãsurã ce civilizaþia raftului se dezvolta, în rândul populaþiei au început sã aparã o ser anomalii ciudate. Zeci ce rapoarte au fost publicate, vorbind de crime bizare (precum cel e comise de tineri care turnau benzinã pe bãtrâne, dupã care le dãdeau foc), azilurile de nebuni au devenit o industrie înf loritoare, iar odatã cu ele a apãrut o nouã nomenclaturã ºi o nouã pãturã socialã cea a psihiatrilor! Oare putea sã existe vreo legãturã între toate aceste fenomene ºi ºelacul, sau xilitolul (un substitut al zahãrului care este diuretic ºi care s-a constatat cã provoacã tumori ºi leziuni ale organ elor la animale), sau cu

glicol-alginatul de propilen, sau cu oxistearinele (gliceride modificate), sau c u esterul de glicerol obþinut din rãºini ale lemnului, etc.? Toate aceste substanþe pe care le regãsim în alimentele pe care le ingerãm au efecte dezastruoase asupra celulelor corpului ºi ne submineazã sãnãtatea puþin câte puþin.

Mesajul lui John Thomas transmis în aceastã carte este clar ºi la obiect. ªtiinþa a adus c u sine multe nenorociri, dar noi nu suntem lipsiþi de apãrare. Tot ce trebuie sã facem este sã ne luãm destinul în propriile mâini ºi sã luãm deciziile care ni se par cele mai potrivite pentru starea noastrã de sãnãtate, fãr mai þine cont de ceea ce spun autoritãþile în domeniu.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe nu are nimic de-a face cu vanitatea privitului în oglindã. În mb, este o carte care ne spune totul despre limitele mecanice ale organismului nostru , dupã cum s-ar fi exprimat Albert Carter Savage; altfel spus, despre propriul nostru corp.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe trebuie citit cu markerul în mânã, cãci este o veritabilã enc a sãnãtãþii. El reveleazã o serie de secrete pe care strãmoºii noºtri din Antichitate le cunoºt dar vorbeºte ºi despre cuceririle moderne ale ºtiinþei, precum spectrul electromagnetic. Chiar dacã nu toþi cititorii care vor aplica sfaturile incluse în aceastã carte vor constata o inversare totalã a procesului de îmbãtrâni re, cu siguranþã toþi vor observa o încetinire ºi o oprire a acestui proces. Charles Walters Editor, Acres SUA Kansas City, Missouri 4

Þintiþi cât mai sus!

Scopul acestei cãrþi este acela de a-i oferi cititorului rãspunsuri la toate întrebãrile l egate de sãnãtate, dar mai ales de a îmbunãtãþi calitatea vieþii sale. Speranþa autorului este cã toþi cei care au c at cartea au fãcut-o din aceste motive.

Abordarea noastrã legatã de sãnãtate ºi longevitate este deopotrivã totalã ºi ELEMENTARÃ! Noi credem în medicamente care acþioneazã pe bazã rulantã ºi în pastile magice. Tot ce ne propune este sã explicãm cititorului felul în care poate pierde controlul asupra corpului sãu ºi ce trebuie sã fa cã pentru a putea experimenta inversarea procesului de îmbãtrânire.

Nu stã în intenþia noastrã sã manifestãm un zel excesiv (sã oferim soluþii absolute, valabile ntru toate situaþiile). Puþini oameni vor putea aplica în proporþie de 100% toate sfaturile oferite în aceastã carte. De aceea, îi încurajãm pe cititori sã avanseze pe tãrâmul cunoaºterii personale în propriul lor ritm. Nu t ebuie sã vã simþiþi descurajaþi dacã nu puteþi respecta de la început toate indicaþiile incluse în aceastã lucrar . Important este sã înþelegeþi cã sfaturile oferite în acest material reprezintã IDEALUL, scopul pe care trebuie sã vi-l propuneþi ºi cãtre care trebuie sã tindeþi!

Lumea idealã a sãnãtãþii reprezintã un mod de viaþã bazat pe o alimentaþie integralã, inclusi urã, pe practicarea unor exerciþii moderate, dublatã de suficientã odihnã, cât mai puþin stres, pã trarea igienei corporale ºi cultivarea unei minþi puternice. Meritã sã faceþi toate eforturile pentru a integra ace ste lucruri în viaþa dumneavoastrã, chiar dacã un mod de viaþã perfect rãmâne dificil de dus într-o lume în care b a ºi suferinþa reprezintã norma fireascã.

Speranþa noastrã este cã aceastã lucrare vã va ajuta sã gãsiþi acea cale de mijloc care sã vã sã vã bucuraþi de viaþã într-o stare de sãnãtate perfectã. Trãim într-o lume imperfectã, în care id sunt foarte greu de atins. Uneori, circumstanþele exterioare ne scapã de sub control. ªi totuºi, avem în fi ecare zi ocazia sã facem alegeri care ne influenþeazã viaþa ºi starea de sãnãtate, inclusiv vieþile celor din jurul u, în bine sau în rãu. Important este sã facem efortul de a opta CORECT în fiecare zi din viaþa noastrã.

Reamintim cititorului cã boala ºi sãnãtatea reprezintã stãri existenþiale cumulative, iar alt rnativa la o stare bunã de sãnãtate este o existenþã tristã ºi penibilã, trãitã în suferinþã. Lipsa stãrii fericirea de a trãi, deci inclusiv viaþa .

De aceea, þintiþi cât mai sus ºi faceþi tot ce vã stã în putinþã. O stare bunã de sãnãtate me vatã mai presus de orice, indiferent cât de mari ar putea pãrea eforturile pentru atinger ea ei! Meditaþi asupra acestei idei!

În universul sãnãtãþii nu existã decât douã tipuri de oameni: cei tineri ºi sãnãtoºi, ºi cei Primii se agaþã de tinereþea lor, iar ceilalþi îºi doresc cu disperare sã revinã la condiþia pe care au pierdut-o . John Thomas 1 O valoare nepreþuitã

Dacã doriþi sã arãtaþi ºi sã vã simþiþi la fel de bine ca ºi mine atunci când veþi atinge vâ sã începeþi sã faceþi ceva! Robert McLeod Întâlnirea cu persoana care avea sã-mi devinã mentor nu a fost deloc una banalã. Încã ºi mai date au fost circumstanþele în care s-a produs ea: în sala de aºteptare a unui restaurant din Sa n Bernardino, California, în anul 1971, cu ocazia unei întâlniri de afaceri a distribuitorilor companiei ARCO (At lantic Richfield Company), fosta Richfield Oil Company. 5

Absolvisem colegiul cu numai câteva luni înainte ºi eram deja angajat la una din maril e companii ale lumii, în domeniul petrolier. Iar acum mã aflam la o convenþie la care participau alþi a ngajaþi ai companiei. Eram fascinat.

Ne-am împãrþit instinctiv în grupuri, în funcþie de poziþia socialã pe care o ocupam în ierar ompaniei.

Cum conversaþiile nu erau foarte animate, l-am putut auzi pe ºeful meu râzând ºi fãcând glume (destul de nesãrate) pe seama unui coleg din grupul lor, o persoanã pe nume Bob McLeod. McLeod prefera sã nu socializeze cu cei din grupul sãu social (ceea ce sociologii nu mesc statutinconsistent ). La rândul lor, aceºtia îl respingeau, fãcând glume pe seama lui. timp ce ascultam fãrã sã vreau conversaþia lor, ceva mi-a atras atenþia. -ªtiþi, a spus unul dintre ei, McLeod este vegetarian. Nu mãnâncã deloc carne. Este un om c iudat! -Da, a rãspuns altul, este interesat de sãnãtate. Nu înþeleg ce preocupare mai poate fi ºi a sta! Era greu sã-l compari pe McLeod cu acest grup de directori aroganþi ºi egocentrici. Mi -a fost imposibil sã nu remarc diferenþele dintre acel grup de oameni ºi obiectul ironiilor lor, acel McL eod.

Acesta arãta foarte tânãr. Zâmbetul sãu, ochii, râsul nimic nu amintea faptul cã avea 49 de i. Pãrul sãu era închis la culoare ºi avea o alurã tinereascã! Abdomenul era perfect drept, iar þinuta era aceea a unui adolescent. Pe scurt, l-am privit cu încântare.

Cât despre ceilalþi directori, aceºtia arãtau cu 20 de ani mai bãtrâni decât McLeod. Burþile se revãrsau peste curele, pãrul lor era albit, unii cheliserã, aveau pungi de grãsime sub ochi, fu mau încontinuu ºi nu lãsaupaharele cu bãuturã din mânã. Toþi aveau ceasuri de aur la mânã. În au trecut anii, ºi cei mai mulþi dintre ei au înlocuit ceasurile de aur cu epitaful pe piatra de mormânt: A fost un bãiat bun! McLeod ºtia el ce ºtia McLeod ºtia ceva de care ceilalþi nu aveau habar. Metaforic vorbind, putem spune cã er a cu 49 de ani mai tânãr decât ei. Deºi majoritatea celor din grupul respectiv aveau vârste cuprinse între 30 de ani, cu toþii arãtau mai bãtrâni decât el!

Am fãcut primul pas cãtre lumea tinereþii fãrã bãtrâneþe îndreptându-mã cãtre McLeod. Dupã în el, viaþa mea avea sã se schimbe pentru totdeauna. Destinul a fost cel care m-a cond us la aceastã convenþie în acea zi, în care Bob McLeod a devenit mentorul meu. Cu adevãrat, se poate spune cã Dumnezeu lucreazã pe cãi misterioase! M-am prezentat singur acestui m dat tânãr

enigmatic în vârstã de 49 de ani ºi în timp ce vorbeam,

cu claritate seama cã era un om cu totul deosebit. În sinea mea, m-am hotãrât pe loc: Când voi avea 49 de ani, doresc sã ARÃT ºi sã MÃ SIMT la acest om! I-am vorbit despre intenþia mea, iar el mi-a rãspuns: -Este o poveste lungã, ºi va trebuie sã îþi descoperi propria cale, dar aº considera un priv ilegiu sã îþi pot fi de folos. Am devenit pe loc cei mai buni prieteni. Drumurile noastre nu s-au încruciºat decât de câteva ori în lunile care au urmat. Ori de câte ori ne-am întâlnit însã, m-a luat sub aripa sa protectoare ºi mia indicat calea pe care o aveam de urmat.

-Dacã doreºti sã înþelegi cum am reuºit sã arãt ºi sã mã simt cu 20 de ani mai tânãr decât vâ va trebui sã studiezi. Îþi recomand sã citeºti cartea doctorului Paul C. Bragg, Miracolul postului negru. Nu vei gãsi acolo toate rãspunsurile, dar aceastã carte reprezintã un bun început.

La ºase luni dupã prima mea întâlnire cu Bob, am pãrãsit compania ºi am pierdut orice contact cu el, pânã în august 1993. Aratã ºi astãzi la fel de tânãr ºi de plin de energie! Dacã l-aþi vedea pe st u aþi crede cã are mai mult de 40 ºi ceva de ani. Nu e rãu pentru cineva de 69 de ani

Au trecut 26 de ani ºi a sosit rândul meu sã îmi spun povestea. Mã apropii de vârsta de 53 d e ani ºi doresc sã vã confirm cã puteþi opri ceasul biologic, inversând procesul de îmbãtrânire. Nu trebuie d sã citiþi aceste sfaturi ºi sã le urmaþi. 6

Teama

De cele mai multe ori, oamenii se tem sã se aventureze pe un tãrâm necunoscut, sã treacã g raniþele, sã navigheze pe ape strãine mai ales dacã acest lucru presupune sã fie diferiþi de ceilalþi. Este vorba ºi de o anumitã presiune socialã. Poate sunt convinºi cã renunþã la ceva de valoare. Din pãcate, teama ºi ign ranþa sunt primele blocaje care îi împiedicã pe oameni sã urmeze calea corectã a sãnãtãþii. Ei se agaþã de vechi iºnuinþe, care devin astfel lopata cu care îºi sapã singuri mormântul!

Cei mai mulþi dintre participanþii de vârsta mea la convenþia despre care am vorbit la înc eputul acestei cãrþi sunt deja oameni bãtrâni. Cu toþii au trecut de APOGEUL anabolic ºi suferã astãzi de procese degenerative. Unii dintre ei au murit. Cu toþii aratã mai bãtrâni decât vârsta realã pe care o au, iar acest luc u este rezultatul propriilor lor opþiuni . Nimeni nu poate fi învinovãþit pentru aceastã stare de lucruri decât ei înºiºi el, cu toþii suntem responsabili pentru OPÞIUNILE noastre!

Oamenii refuzã sã creadã cã ºi ei vor îmbãtrâni. Cu toþii ºtim cã vom muri odatã ºi odatã, da ne gândim cã primul care va îmbãtrâni ºi va muri va fi vecinul nostru, nu noi. ªi într-o bunã ne trezim în faþa oglinzii, iar mintea noastrã ne spune: Hei, bucurã-te cât mai poþi, cãci timpul care þi-a rã este scurt! Prietenii noºtri îmbãtrânesc ºi mor, iar imaginea din oglindã ne confirmã acest lucru: am atins vârsta ii ºi a bãtrâneþii.

Este important sã înþelegem diferenþa dintre o boalã ºi o tulburare. O boalã este o tulburare care a primit un nume oficial . Viaþa noastrã nu este afectatã numai de boli, ci ºi de tulburãrile ºi dezechi rele care nu s-au manifestat încã sub forma unor simptome severe (care sã justifice titlul de boalã ). Ambele categorii ne împiedicã sã ne bucurãm plenar de viaþã, aºa cum am face-o dacã am avea o stare bunã de sãnãt

Nici o boalã nu vine din senin. Ea reprezintã un dezechilibru care SE DEZVOLTÃ. Cuvântul disease ar trebui scris dis-ease1, iar noi vom pãstra aceastã ortografie pânã la sfârºitul cãrþii, pentr -i reaminti continuu cititorului de acest principiu: nimeni nu moare din cauza unui disconfort (boalã), ci din cauza unei tulburãri (a unui dezechilibru)!

Felul în care definim starea de sãnãtate influenþeazã într-o mare mãsurã atitudinea noastrã l e procesul de îmbãtrânire ºi capacitatea sau incapacitatea noastrã de a prelua frâiele propriu lui nostru destin, redirecþionând acele forþe care determinã ÎMBÃTRÂNIREA corpului fizic (sau bioelectric). Este decizia dumneavoastrã

Doriþi CU ADEVÃRAT sã deveniþi din nou tânãr? Dacã da, tot ce trebuie sã faceþi este sã citiþ carte ºi sã integraþi în viaþa dumneavoastrã sfaturile sugerate de ea. Dacã doriþi sã experim miracolul inversãrii procesului de îmbãtrânire, ESTE NECESAR sã vizualizaþi mental rezultatul final al acestui proces.

Miracolul este posibil pentru toþi cei care încearcã, dar NU se produce gratuit. Existã un preþ pentru fiecare victorie, pe care îl veþi gãsi prezentat în capitolele urmãtoare. Dacã veþi înþelege în ce constã procesul de îmbãtrânire, veþi înþelege la fel de uºor ºi cum at el!

Preambul: în capitolul urmãtor veþi afla cã fiecare om are patru vârste diferite. Vã veþi put a calcula APOGEUL anabolic ºi veþi învãþa care este semnificaþia acestuia în viaþa dumneavoastrã. Ilustraþie: VREME ÎNCHISÃ SOARE STRÃLUCITOR STIL DE VIAÞÃ NESÃNÃTOS STIL DE VIAÞÃ SÃNÃTOS OPÞIUNEA DUMNEAVOASTRÃ 1 N. Tr. Joc de cuvinte intraductibil: disease 7 boalã; dis-ease disconfort.

fãrã nici un interpret care sã le facã traducerea. Trupul pe care îl cunoºteam cândva se rãtãceºte în meandrele Timpului u mai ºtie sã comunice cu mintea. luaþi deciziile corecte. Acest lucru este cu deopotri valabil în ceea ce îi priveºte pe tineri. orizontul? Oamenii tineri au tendinþa sã vadã mai degrabã orizontul. sãnãtoasã. El singur poate decide dacã doreºte sã ajungã într-o fundãturã sau sã trãiascã un mod de viaþã sãnãtos. autorul dovedeºte cu o mie de argumente cã pânã ºi în aceastã lume în care ne este ameninþatã de tot felul de procese de poluare. iar imaginea reflectatã de ea nu seamãnã cu cea pe care v-o amintiþi n tinereþea dumneavoastrã. cãci trupul nu reuºeºte sã þin asul cu mintea. Ce crimã sã o risipeºti numai pe copii! George Bernard Shaw Bãtrâneþea urmeazã întotdeauna dupã acele zile în care ne fãceam speranþe ºi vise în legãturã zilele care vor urma. Boli care altãdatã erau apanajul bãtrânilor fac astãzi ravagii p . ce vedeþi mai întâi: semnul Trecere interzisã . cel mai bine este sã daþi crezare imaginii din oglindã. dar cele douã aspecte ale sale încep sã emene cu cele douã feþe ale unei monede: o minte tânãrã ºi un corp îmbãtrânit.Alegerea drumului pe care doreºte sã o apuce þine de fiecare individ în parte. dar este infinit accelerat din cauza ignoranþei ºi i mplicit prin OPÞIUNILE pe care le facem singuri! Oamenii îmbãtrânesc deoarece nu ºtiu CUM sã rãmânã tineri mul îmbãtrânirii este mult mai rapid decât în vremurile de altãdatã. Procesul de îmbãtrânire este natural. Mai bine concentraþi-vã asupra zilei rezente. Dacã priviþi în oglindã. activ ºi fer AUTOVERIFICAREA PERCEPÞIEI REALITÃÞII Atunci când priviþi de-a lungul unei strãzi. Primel e semne ale bãtrâneþii apar în jurul vârstei de 24 de ani. Aceasta nu minte! În aceastã carte. ºi chiar mai fericitã . El nu reprezintã altceva decât confirmarea unei opþiuni greºite fãcute de dumneavoastrã în trecut. Nu vã faceþi niciodatã griji din cauza unui diagnostic medical. Secretele vieþii plantelor 2 Din nou tânãr! Tinereþea este un lucru minunat. cãci au întreaga viaþã ÎN FAÞA lor. Speranþele noastre se împlinesc rareori. Fiinþa rãmâne o singurã unitate. Un corp îmbãtrânit ºi neputincios în care sãlãºluieºte o minte tânãrã nu poate genera altceva cte ºi o stare de tensiune. ºi mai ales pe femeile cu vârste cuprinse între 25-45 de ani. iar ziua de mâine va fi mai bunã. avem încã la îndemânã destule instrume te cu ajutorul cãrora putem trãi o viaþã lungã. fiecare exprimându-se într-un lim erit. Christopher Bird.

speranþa de viaþã nu este mai mare astãzi de în timpurile de demult. incidenþa bolilor contagioase e ste în creºtere ºi pare sã se producã astãzi o rãzbunare a acestora. problema poate fi însã inversatã! În pofida afirmaþiilor optimiste ale experþilor. Creºterea statisticã a speranþei de viaþã din ultimii 50 de ani i-a determinat pe oamenii naivi sã accepte pretenþiile false ale medicinii legate de victoriile sale în prelungirea vieþii. Tulburãri degenerative au înlocuit bolile infecþioase. 8 . care nu mai nu doresc sã se conformeze planurilor naturii. ele reprezintã CEVA MAI MULT decât un simp lu duºman care s-a întors printre noi. De fapt. Oamenii moderni nu trãiesc mai bine ºi nu sunt mai sãnãtoºi astãzi decât în trecut. Mai mult. Aceas tã concluzie este greºitã. Din fericire. Statisticile folosite pentru a argumenta aceastã viziune (a unei speranþe de viaþã mai mari) nu þin cont de numãrul de copii care ating stadiul de adulþi. Pe timpuri. Aºa se explicã ponderea redusã a speranþei de viaþã din acel timpuri (prezentatã statistic). Revenirea lor rãspândeºte boala în rândul celor nepregãtiþi. jumãtate din populaþia Sta telor Unite murea înainte de a ajunge la vârsta de 20 de ani.rintre tineri.

Activitatea catabolicã ne poate þine în viaþã. Existã alþii care îl experimenteazã ceva mai târziu. care reprezintã linia de demarcaþie între cele douã procese. Vârsta de 24 de ani. atunci când folosim cuvin ele anabolism ºi catabolism ne referim de fapt la starea GENERALà a organismului ºi la direcþia în care s e îndreaptã corpul bioelectric. Catabolismul este opu sul anabolismului. Prin catabolism. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. El implicã regenerarea normalã a muºchilor. se considera cã sarea ceasului biologic este un proces extrem de dificil dacã omul a supravieþuit deja 35 de ani într-un mod de viaþã NORMAL. Un organism tânãr este prin excelenþã anabolic. Energia produsã prin activitatea catabolicã este o energie a înfometãrii. care înseamnã a senþa distrugerii þesuturilor în organism. este pen tru noi momentul de APOGEU anabolic. corpul începe sã funcþioneze din ce în ce mai lent. starea noastrã de sãnãtate se aflã la apogeu ºi corpul ºtie sã se are rapid ºi fãrã probleme. În cartea de faþã. A fost odatã ca niciodatã Au fost vremuri când era ceva cu totul neobiºnuit sã vezi primele semne de îmbãtrânire pânã l . dar NU trebuie în nici un caz echivalatã cu sã ea ºi cu longevitatea. Existã oameni care experimenteazã acest moment chiar mai devreme de vârsta de 2 4 de ani. oaselor ºi pielii. Atunci când îmbãtrâneºte. La ora actualã ar trebui sã reducem aceastã limitã la numai 24 de ani. el devine catabolic dent. Important este cã acest moment soseºte mult pr ea devreme pentru om. necesarã pentru a acoperi numai nevoile minime de energie ale corpului. cu toate implicaþiile acesteia pentru procesul de îmbãtrânire. Catabolismul îºi trage rãdãcinile în procesul morþii. Linia de demarcaþie În anul 1971. iar noi devenim e în ce mai fragili. Acest p u îºi propune sã îl demonstreze aceastã carte. Este un fel de auto-digestie prin care co rpul se hrãneºte chiar cu energia eliberatã prin digerarea propriilor þesuturi. care înseamnã degenerarea sau distrugerea þesuturilor corporale. existã diferite grade între aceste douã extreme. Linia de demarcaþie între tinereþe ºi bãtrâneþe scade rapid! Atunci când suntem tineri. Aceastã stare este foarte bine descrisã de cuvântul anabolism. când am fost iniþiat pentru prima datã în teoria îmbãtrânirii.Orice om se naºte pentru a experimenta o viaþã lungã ºi SÃNÃTOASà pe aceastã planetã. Este o energie a supravieþuirii. este acel moment temporal când tânãrul începe sã se îndrept e cãtre îmbãtrânire. Altf el spus. Rãnile nu ni se mai vindecã la fel de uºor. Aceastã stare este descrisã perfe ct de cuvântul catabolism. Altfel spus. energia este eliberatã. este un proces de reconstrucþie.

Procesul de îmbãtrânire începe discret. pierderea apetitului sexual. fãrã sã facã valuri. vom deveni conºtienþi ºi de forþele invizibile ale îmbãtrânirii. chelirea. care ne fac sã ne zim bãtrâni. deºi în sufletul nostru ne simþim în continuare tineri. omul se aflã la o rãscruce de drumuri.sta de 40-45 de ani. 9 . El este pr ins între miracolul tinereþii ºi apropierea îmbãtrânirii. Schimbaþi aceastã stare de lucruri Nu este obligatoriu ca viaþa noastrã sã se petreacã în acest fel! Noi avem libertatea sã sch imbãm aceastã stare de lucruri indiferent de vârsta pe care o avem! Putem inversa cursul v ieþii noastre. Atunci când atinge apogeul anabolic. dacã dorim cu adevãrat sã învãþãm ºi sã transpunem apoi în practicã aceastã nouã cunoaºtere. El nu este altceva decât un proc autodestructurare care grãbeºte trecerea timpului ºi ne apropie de momentul morþii. Este important de asemenea sã înþelegem cum se manifestã ele. albirea pãru ui. este important sã înþelegem cum apa r ele. cu excepþia unei vieþi trãite în greutãþi foarte mari. Obezitatea. ridurile ºi reducerea vitalitãþii toate acestea reprezintã semne ale procesului de îmbãtrânire. Atunci când vom deveni CONªTIENÞI de trecerea timpului. Înainte de a afla cum pot fi inversate aceste semne.

este vorba de simple cuvinte goale. Pentru ei. Trebuie sã acceptaþi aceastã realitate. Aceºtia nu vor citi cartea. u manitãþii nu îi lipseºte cunoaºterea. acest es de însãnãtoºire dã naºtere unui jargon menit sã fie înþeles numai de cãtre specialiºti. Am renunþat la primul titlu. care îºi croiesc drum în subconºtientul nostru. La început. În timp. Pentru cei mai mulþi dintre ei. fãrã nici un conþinut. Numai cei care realizeazã cã au trecut de momentul apogeului anabolic pot înþelege cu ad evãrat semnificaþiile cuvântului BÃTRÂN. oamenii nu se tem atât de ideea de îmbãtrânire. menite sã ne dete rmine sã acceptãm ºi sã raþionalizãm aceste fenomene naturale numite viaþã ºi moarte. medicii se consultã ºi delibereazã îndelu dându-ºi cupãrerea despre ce poate fi fãcut pentru însãnãtoºirea pacientului.În realitate. deoarece nu pot înþelege semnificaþia cuvântului bãtrân. Medicul Când omul este pe moarte. punctul de cotiturã în care tinereþea începe sã disparã ºi apar primele se Atunci când am ales titlul acestei cãrþi. Universul în care trãiesc este cel al tinereþii. tradus de noi: Cum sã ne redobândim tinereþea). Nu este vorba de unul ºi acelaº ru. înlocuindu-l cu expresiile de mai sus. durerii. dar ºi SPERANÞEI pacientului. îi auzim deseori pe medici spunând: Nu mai este nimic de fãcut! . a singurãtãþii. În ceea ce îi priveºte pe pacienþii aflaþi în faze considerate terminale ale bolilor. suferinþei. deoarec e el nu li se potriveºte acelor cititori care se mai aflã încã în perioada anabolicã a vieþii lor. ci înþelepciunea care sã-i permitã sã facã diferenþa între cunoaºterea a falsã. Hosea spunea: Poporul meu este distrus din cauza lipsei de cunoaºtere . În realitate. gândul bãtrâne este asociat cu viziunea unei fundãturi. Ilustraþie APOGEU anabolic catabolic tânãr bãtrân Apogeul anabolic ale bãtrâneþii. cãci ea nu mai poate fi schimbatã! ºi alte expresii de acelaºi el. subminându-ne dorinþa de a trãi în momentele de cumpãnã. menite sã ne d . ideea de a redeveni tineri pare o utopie. cât de faptul cã acest proces l va rãpi desfãtãrile de care se bucurau cândva gratuit. Bãtrâneþea nu este neapãrat sinonimã cu ideea de a fi bãtrân. ºtiinþa dicalã îºi epuizeazã rapid jargonul savant. Tr. Ei convinºi cã nu vor îmbãtrâni niciodatã. când boala abia începe sã se manifeste. am ezitat între De-a pururi tânãr ºi titlul de faþã nou tânãr (N. ºi în final a morþii. În realitate.

rãmâne în continuare n Ilustraþie Apogeu Vârstã -0. misterul sãnãtãþii ºi al fericirii. Pacientul rãspunde acestei chemãri fie pregãti ndu-se în vederea marelui sfârºit. Medicul este cel care anunþã chemarea morþii.24 80 Piramida îmbãtrânirii remarcaþi cât de departe de centru este localizat momentul de apogeu anabolic. Preoþii 10 . el este situat în jurul vârstei de 24 de ani. al vieþii ºi al morþii. fie prin frustrare ºi prin întrebãri de genul: De ce? Cum este po il? ªi astfel.ucã cu gândul la piatra de mormânt care ne aºteaptã. În cazul de faþã.

de ziare ºi de universitãþi. deºi în realitate am putea inversa în orice clipã mersul acelor ac stui ceas. Din pãcate. noi ridicãm la rang de dogmã tot ceea ce nu înþelegem. pentru cã oamenii NU mai ºtiu unde sã caute rãspunsurile. acuzându-i cã sunt responsabili de pro lemele noastre de sãnãtate. renunþãm sã mai luptãm. dar urmãreºte la rândul lui sã ne amo moþiile ºi sã ne determine sã acceptãm realitatea momentului. dupã care este voia lui Dumnezeu sã plecãm în lumea c rgonul preoþesc este altfel decât cel al oamenilor de ºtiinþã. pe altarul cãruia cu toþii. ªtiinþa ºi medicina dau vina pe bacterii ºi pe viruºi. noi ne oferim voluntar sã mergem în pelerinaj la altarul ªtiinþei pentru a ne aduce omagiul în faþa ideii cã efectele ºi cauzele pot fi explicate prin analize bazate pe factori sing ulari. pentru cã aºa ni s-a spu e sã se întâmple lucrurile ºi murim cu câteva decenii înainte de timpul care ne-a fost predest inat. al cãrei pãcat originar a aruncat anatema asupra lui Adam ºi a urmaºilor sãi. Raþiunea nu are nici un cuvânt de spus în aceastã privinþã. deci inclusiv o pilulã care poate vindec a fiecare tulburare. fãrã sã stãm niciodatã sã ne punem întrebãri fireºti precum De ce? sau Cum de este posibil? . sã acceptãm aberaþiile emanate de c de guverne. Zeul civilizaþiei noastre. dar din pãcate nu ºtie sã rãspundã tipul: De ce? sau Cum de este posibil? Pelerinajul noastrã. ni se spune cã avem în interiorul nostru un ceas biologic care semnal eazã momentul în care trebuie sã murim. retrãind din nou zilele fericite ale tinereþii ºi vitalitãþii. noi continuãm sã ne prosternãm î faþa Altarului ªtiinþei ºi sã plãtim preþul corespunzãtor.Dogmele religioase îºi propun sã ne convingã cã avem cu toþii un anumit interval de timp des emnat în care ar trebui sã rãmânem pe acest pãmânt. aducând în viaþa acestora boala ºi moartea. Din toate pãrþile. De ce? sau Cum este pos Incapacitatea noastrã de a discerne adevãrul de minciunã nu este în întregime vina De mici copii. o religie naþionalã. noi suntem învãþaþi sã gândim într-un anume fel. Societatea umanã anihileazã cu cinism întrebãrile fireºti de tipul l? . este ªtiinþa. cei care n ne închinã la întrebã În fiecare zi. numai pentru cã aºa au considerat medicii ºi preoþii cã este firesc. Acceptãm procesul de îmbãtrânire. În loc sã ne asumãm propria responsabilitate care ne revine. Ne urmãm orbeºte convinger le. în timp ce religia preferã sã dea vina pe Eva. ªi astfel. Cumpãrãm medicamente ºi pastile pentru ata . Puþini oameni îndrãznesc sã punã la îndoialã dog religioase. Aceasta a devenit un cult. Noi acceptãm teorii de genul cã existã un microb pentru fiecare boalã.

Cartea de faþã a fost scrisã tocmai pentru a oferi rãspunsuri la întrebã ile mult evitate de ºtiinþã: De ce? ºi Cum de este posibil? .simptomele. conducându-i de multe ori în eroare chiar pe medici. Textele care însoþesc medicamentele (scrise cu litere foarte micuþe) nu fac altceva decât pãcãleascã pacientul. umanitatea continuã sã tr b aceastã hipnozã indusã de ºtiinþa medicalã. cam aºa opereazã ºtiinþa medicalã de astãzi: ne reazã SIMPTOMELE (MANIFESTÃRILE EXTERIOARE). Sã fie limpede: 99% din procesul de îmbãtrânire la care suntem supuºi depinde direct de no i (se aflã sub controlul nostru direct). DACà doreºte acest lucru. fãrã sã-ºi punã vreodatã întrebãri legate de mecanismele vieþii ºi morþii. Medicamentele de sintezã chimicã produc schimbãri în funcþiile organismului. Din pãcate. precum ºi o min cidã. acestea rãmân chiar neidentificate ! Altfel spus. Cât de diferitã ar fi aceastã viaþã dacã oamenii ar înþelege corect în ce constã boala ºi pro îmbãtrânire. indicând astfel calea cãtre o viaþã a tinereþii Ce vârstã avem? 11 . Orice om îºi poate pãstra un corp tânãr ºi sãnãtos. Mai mult. dar nu umblãm deloc la cauze. trãim din paleative. ale sãnãtãþii ºi bolii. De altfel. acþionând apoi pe baza acestei cunoaºteri. dar nu schimbã cu nimic cauzele care le-au pr ovocat. Ele sunt pres crise pentru a preveni. diagnostica sau vindeca bolile.

În acest caz. Felul în care poate f . Orice aþi spune. Din pãcate. indiferent de limitãrile noastre mentale sau fizice care ne împied icã sã ducem un mod de viaþã cu adevãrat sãnãtos. Iatã în ce constã fiecare din acestea: Vârsta calendaristicã se referã la anii pe care i-am petrecut pânã acum pe acest pãmânt. Este un fel de capsulã a timpului în care este prinsã mintea noastrã. pierzândritmul cu mintea sa. Definiþiile din categoria celei de mai sus m-au deranjat întotdeauna. existã oameni care au crescut în perioada Marii Depresiuni.Felul în care definim vârsta poate aduce o mare diferenþã în atitudinea noastrã faþã de viaþã tã atitudine este cea care dicteazã acþiunile noastre de zi cu zi. noi sãrbãtorim trecutul nând cã am îmbãtrânit cu atâþia ani. noi celebrãm aceastã vârstã dând o petrecere de ziua noastrã. Acest gen de definiþii ciudate acceptã existenþa unor tulburãri degenerative. de zi u zi. Din punct de vedere mental. indiferent de câte zil e mai aveþi de trãit. Indiferent cât de tânãrã se crede însã persoana respectivã. iar ei continuã sã se cramponeze de ea). Vârsta bioelectricã poate fi mãsuratã ºi manipulatã într-un sens sau în altul. Subiectul acestei cãrþi se referã la inversarea vârstei bioelectrice. Ea þine de perspectiva noastrã asupra v eþii. plin de vitalitate. nu este o perspectivã prea rozã! Vârsta funcþionalã se referã la capacitatea noastrã de a funcþiona. în funcþie de o perioadã sau al a din trecutul pe care lam trãit. de cea mentalã. de cea funcþionalã l mai important între toate. deoarece le in duc oamenilor o stare de confuzie. Medicina aºa-zis holistic efineºte sãnãtatea funcþionalã drept capacitatea noastrã de a experimenta activitãþile normale. este evident cã trupul ei a trecut de mult de perioada a pogeului anabolic. La rândul lor. aceste acþiuni ne determinã viitorul fiziologic ºi vârsta bioelectricã. avem de-a face cu o mi nte tânãrã într-un trup bãtrân. Apogeul sãnãtãþii nu poate fi cu adevãrat experimentat decât în ABSENÞA bolii. ei au rãmas tineri (perioad a care i-a marcat s-a petrecut de regulã în tinereþe. de vârsta bioelectricã. Cartea de faþã cum sã atingeþi acest obiectiv în fiecare zi din viaþa dumneavoastrã. Vârsta poate fi definitã în funcþie de vârsta cronologicã. deºi ar trebui sã spunem cã am întinerit cu atâþia ani2! Vârsta mentalã este definitã de felul în care gândim. Spre exemplu. Existã nenumãraþi oameni în vârstã care reprezintã cea mai bu acestui efect de capsulã a timpului. fiind marcaþi pe viaþã de aceastã perioadã a vieþii lor3. Ele nu scot nici un cuvânt referitor la cauzele procesului de îmbãtrânire ºi ale bolilor! Practic. considerând cã bunãstarea ar la bazã felul în care ne auto-percepem. Cunoaºtem cu toþii asemenea persoane. adicã a vârstei reale a corpului. dar din punct de vedere fi zic au îmbãtrânit. nu reprezintã altceva decât simple afirmaþii golite de orice conþinut. de multe ori chiar în familia noastrã. În f are an.

12 . darnude la bun început. lucrurile nu stau chiar aºa. Nu poþi fi din nou tânãr decât atunci când ARÃÞI. dar prin pierderea pãrului pe care îl au deja (nu se nasc chei). La fel. vârs ta este desemnatã folosind cuvântul old (bãtrân) dupã numãrul de ani. Tr. veþi afla cum vã puteþi stabili vârsta REALà ºi cum puteþi de na factorii care genereazã procesul de îmbãtrânire înainte de vreme. 2 N. diabetul. TE SIMÞI ºi GÂNDEªTI din nou ca un om tânãr! Preambul: în capitolul urmãtor. În realitate. Copiii se nasc cu ochii albaºtri. 3 N. în România existã oameni care au crescut în perioada comunismului. Sunteþi pregãtiþi? Ochii verzi-cãprui Ni se spune pe toate canalele cã procesul de chelire. fiin d marcaþi pe viaþã de aceasta. Odatã ce veþi învãþa sã manipulaþi ºi sã controlaþi forþele care influenþeazã vârsta b tul timpului asupra vieþii dumneavoastrã va înceta sã mai fie o preocupare majorã în ceea ce vã p iveºte. Alþi oameni devin diabetici! Femeile au anumite proble me specifice. Informaþiile prezentate în l reprezintã însãºi esenþa acestei cãrþi. pentru ca mai târziu culoarea lor sã se schimbe în negru sau în cãprui. Oamenii chelesc. Este vorba de un joc de cuvinte specific limbii engleze: în aceastã limbã.ut acest lucru va fi arãtat în capitolul urmãtor. nu se nasc graºi. Tr. obezitatea ºi problemelefeminine sunt de naturã geneticã . Oamenii se îngraºã. culoarea ochilor. Ne grãbim sã revelãm acest secret pentru a vã stimula sã termina citit aceastã carte.

7) curbura sigmoidã. deºi am depãºit vârsta de 50 de ani! La fel puteþi face ºi dumneavoastrã! Cine deþine adevãratul control? Puneþi la îndoialã autoritatea medicilor. . În timp ce noi ne pregãtim în aceastã direcþie. 3) cecumul. C. noi facem tot ce ne stã în puteri pentru a ne asigura cã nu vom rãmâne în urma celor care ne-au luat-o înainte 3 Nu orice drum vechi Dacã nu ºtii încotro te îndrepþi. Colon inflamat Colonul aflat într-o stare de inflamare datoratã constipaþiei. B. Programaþi sã murim Noi ne auto-programãm sã murim prin acþiunile. 8) rectul. Colon spastic Colonul aflat într-o stare de constipaþie spasticã. 2) apendicele.Personal. 4) colonul ascendent. dar niciodatã cauzative. Luaþi frâiele viitorului dumneavoastrã în propriile mâini. moartea ne rãpeºte rudele ºi prietenii. am asistat la regenerarea pãru lui meu ºi la re-înflorirea vieþii mele. Ridicaþi-vã din genunchi. Aceste p robleme aºa-zis genetice sunt simptomatice. Diabeticii pot redeveni normali. D. cuvinte ºi gândurile noastre. aflat într-o poziþie corectã faþã de celelalte structuri: 1) stomacul. semn cã ni se apropie ºi nouã ti Din pãcate. nu orice drum vechi te poate duce înapoi. cu deplasarea poziþiei normale a st omacului. Oamenii graºi pot slãbi. cum ai putea sã ºtii cum ai ajuns acolo? Dacã nu ºtii cum ai ajuns acolo. Personal. am avut cândva ochii de culoare cãprui închis. Ilustraþie UN COLON NORMAL ªI MAI MULTE EXEMPLE DE COLONURI BOLNAVE A. prin restaurarea echilibrului hormonal ºi prin consumarea unor super-alimente. Oam enilor chei le poate creºte din nou pãrul. 5) colonul transversal. Este corpul DUMNEAVOAS TRà ºi viaþa DUMNEAVOASTRÃ. Problemele aºa-zis genetice pot fi rezolvate prin curãþarea corpului de de rile metabolice. Colon normal Colonul normal. Femeile îºi pot recãpãta starea de sãnãtate. Astãzi îi am pe jumãtate verzi. Colon rãsucit Colonul transversal rãsucit (într-o stare de ptozã). 6) colonul descendent.

dar reprezintã simultan ºi SEMNELE procesului de îmbãtrânire! 13 . diabetul. Ele sun t simptomatice. Creºterea normalã ne permite sã ieºim din copilãrie sã atingemapogeul anabolic. p ierderea vitalitãþii. reducerea apetitului sexual ºi obezitatea.John Thomas Oamenii considerã cã procesul de îmbãtrânire este un aspect normal al unei vieþi normale. Îmbãtrânirea prematurã ne conduce de la acest moment de vârf cãtr mormânt. Îmbãtrânirea se produce ca urmare a unei serii de evenimente legate de timp (care defi nesc de altfel simptomele ei) precum: albirea pãrului. ridurile. Aceste evenimente atestã trecerea timpului. În ealitate. el reprezintã partea anormalã a procesului. menopauza. chelirea.

Procesul de îmbãtrânire poate fi încetinit. iar omul îmbãtrâneºte! Gândiþi-vã la boalã ca la o trecere acceleratã a Timpului. anxietatea. Acest gen de simptome trec de regulã neobservate de ceilalþi oame 80 ani 80 ani 80 ani 80 ani sau mai mult . conceptele de îmbãtrânire ºi de timp vor cãpãta o semnificaþie mai tangibilã ru dumneavoastrã. Lãsaþiultima linie goalã pânã când aþi stabilit vârsta bioelectricã pe care o aveþi. În acest fel. Evaluaþi-vã singuri vârsta În rândurile de mai jos sunteþi rugat sã personalizaþi tipurile de vârstã despre care am disc tat în capitolul 2. Aceste semne ºi simptome reprezintã schimbãrile care s-au produs ºi diminuarea funcþiilor organelor vitale ºi glandelor. Vârsta mentalã 0 Vârsta calendaristicã 0 Vârsta funcþionalã 0 Vârsta pe care o simþiþi 0 Semne ºi simptome Timpul trãit greºit dã naºtere la o serie de SEMNE ºi SIMPTOME ale bolii ºi ale îmbãtrânirii ectrice. anorexia ºi reducerea apetitului sexual. stopat ºi inversat. Putem proceda însã ºi altfel: putem opta pentru o re-expe rimentare a timpului. uscãciunea gu rii. corpul nostru experimenteazã un blocaj în echilibrul sãu bioelect ric. Acest lucru nu devine însã po ibil decât dacã deþinem cunoaºterea corectã ºi o punem în aplicare. Factorul sãu de control este acþiunea con entã. Cancerul determinã o accelerare a trece rii Timpului. în timp ce Timpul este vehiculul îmbãtrânirii. ci printr-o retrãire a timpului însuºi a acelui TIMP pe care lam trãit deja. Estimaþi ºi notaþi vârsta pe care o aveþi în locurile goale de os. Spre exemplu. Ea ne priveazã de intervalul de t imp la care am fi avut dreptul pe acest pãmânt. LA S estui capitol. ei îºi reduc cu bunã ºtiinþã ºederea pe acest pãmânt rocesul de îmbãtrânire se produce de la sine. Simptomele bolilor reprezintã modificãrile subiective ale funcþiilor corporale care NU sunt aparente observatorului exterior cum ar fi senzaþia de greaþã. dar nu ºi identice. Când se petrece acest lucru. În acest fel. Folosiþi un creion ºi o gumã. b li precum cancerul sunt consecinþe ale unui Timp trãit în mod greºit. Îmbãtrânirea ºi Timpul sunt douã lucruri legate între ele. Îmbãtrânirea e ultatul unui Timp trãit în mod greºit. Rezultatul este procesul de îmbãtrânire o confirmare a deteriorãri biologice. Oamenii îºi accelereazã singuri procesul de îmbãtrânire ºi trecerea timpului prin IGNORAREA SEMNELOR mai sus amintite. nu prin retrãirea experienþelor noastre anterioare. durerea.

ºi/sau poate fi confirmatã prin diagnosticului unui medic. Ele pot fi confirmate pr n diagnosticului unui medic. Timpul devenit vizibil Semnele sunt altceva decât simptomele. mai exa t a corpului bioelectric. ele reprezintã o confirmare a procesului de îmbãtrânire ºi a trecerii timpului. Ele se referã la evenimente exterioare ºi sunt observabile. ea poate fi vãzutã cu ochiul liber. Semnele ne permit sã devenim conºtienþi în mod dureros de modificarea funcþiilor normale ale organismului (de pildã febra sau inflamaþiile). Ele indicã însã apariþia unor modificãri subtile la nivelul þesuturilor corporale. 14 . al hormonilor ºi fluidelor. Semnele nu sunt altceva d ecât timpul devenit vizibil! Ele sunt capsule bioelectrice ale timpului. în ogli ndã. De aceea. care stabileºte o stare morbidã. Procesul de îmbãtrânire nu este altceva decât un cuvânt elegant pentru o încetinire a funcþiilor organismului. SEMNELE de îmbãtrânire ºi/sau de boalã pot fi observate ºi mãsurate.ni. ºi orice înce tinire conduce mai devreme sau mai târziu la blocare. Îmbãtrânirea apare mai întâi de toate la nivelul acelei lumi invizibile a corpului. În etapele ulterioare.

Criteriil individualizate vor fi adãugate pe liste separate (pentru bãrbaþi ºi femei). De regulã însã. Þineþi cont de bolile grave din trecut. manifestarea plenarã a procesului de îmbãtrânire se manifestã abia mai târziu. când veþi înþelege mult mai bine importanþa fiecãrui criteriu în parte. Faceþi acest exerciþiu acum. Dacã le considerãm normale.Semnele mai pot fi definite ca niºte evenimente anormale care se petrec la nivelul procesului vieþii. Fiecare dintr stea adaugã o anumitã semnificaþie ºi vã direcþioneazã în efortul dumneavoastrã cãtre reîntinerire. Ma t. Procesul de îmbãtrânire ºi boala sunt u ºi acelaºi lucru. Nu diminuaþi importanþa criteriilor listate ºi nu vã grãbiþi sã le judecaþi din perspectiva d . Aceste criterii reprezintã puncte de evaluare bazate pe efecte cumulative pe terme n lung. Ele se manifestã sub formã de boli ºi evenimente patologice. O boalã este precum un oaspete nedorit care dã buzna în casa noastrã. Timpul se accelereazã atunci pentru noi. le dimin uãm practic impactul asupra conºtiinþei noastre ºi le amplificãm efectele. dacã ºi-au lãsa mprenta asupra dumneavoastrã sau dacã sunt recente. Þineþi de asemenea cont de situaþia în care vã aflaþi ch în prezent: dacã sunteþi sub îngrijire medicalã sau dacã luaþi medicamente. ceastã umbrã este foarte evidentã. Umbra bolii se manifestã de regulã prin deteriorarea funcþiilor organelor vitale. Apariþia sa ne provo acã o serie de neplãceri temporare. Stabiliþi vârsta bioelectricã pe care o aveþi Lista de mai jos îºi propune sã vã ajute sã stabiliþi vârsta bioelectricã pe care o aveþi. NOTÃ: aceastã listã nu reprezintã un diagnostic al unei boli particulare. Uneori. Existã de asemenea ºi o listã care cupr nde factorii contributori. aplicându-se deopotrivã bãrbaþilor ºi femeilor. Chiar ºi dupã ce pleacã. dar º upã terminarea cãrþii. schimbându-ne modul de viaþã înainte de a fi prea târziu. Bifaþi cãsuþele care vi se potrivesc. dar numai în mãsura în care sunteþi cinstit cu dumneavoastrã înºivã. Cele mai multe dintre ele nu au legãturã cu sexul. ci mai degrabã o succesiune de indicatori. ea are menirea sã vã permitã sã înþelegeþi de ce aþi ajuns sã aveþi aceastã vârstã. Restul cãrþii de faþã nu va face altceva decât sã dezvolte fiecare subiect din a listã. ea lasã în urma ei o umbrã de iritare. dupã o î a acestor semne sau dupã o boalã mai gravã. indicându-vã ce aveþi de fãcut pentru a cesul de îmbãtrânire. Înceti nirea ºi încetarea funcþiilor vitale este cel mai important semn de care trebuie sã þinem seama. Ea reprezintã ha rã personalã pe drumul cãtre o tinereþe fãrã bãtrâneþe. cãci ne trezim cã nu mai putem face o serie de lucruri care altãdatã ne e rau la îndemânã. Ea vã oferã o aproximare destul de riguroasã a vârstei bioelectrice pe care o aveþi.

dureri 20 50 18 15 . simbolurile & factorii contributori care permit evaluarea vârstei bioelec trice Pentru ambele sexe Înãlþime: pierderea înãlþimii fizice Cu circa 7-8 mm Cu circa 1. leziuni Flasci. simptome.5 cm sau mai mult 50 200 Gutã: 40 Ochi: riduri în jurul ochilor (nu foarte accentuate) Riduri accentuate 8 15 Muºchii: deteriorare. Vã asigur cã fiecare criteriu meritã atenþia dumneavoastrã. Lista este alcãtuitã exclusiv din semne. Efectul lor cumulat vã poate BLO CA cu uºurinþã calea ºi vã poate împiedica sã redeveniþi tânãr! Semnele. fãrã putere Crampe. efecte ºi factori care contribuie l a procesul de îmbãtrânire.eavoastrã.

datorate unei afecþiuni la ficat 40 Se învineþeºte rapid.Stomac (intestine): pântecos Umflat (bombat. se exfoliazã (inclusiv mãtreaþa) 10 Psoriazis/seboree (pe scalp sau pe corp) 50 Ridatã (pe mâini sau pe faþã) 10 Umflãturi datorate grãsimii pe spatele braþelor 10 Coºuri/acnee/pete 30 Transpiraþie insuficientã sau lentã 20 Pete maronii pe mâini/corp. mustaþã & barbã Predominant albit 30 Chelie 30 Pierderea pãrului corporal (de pe picioare) 60 Creºtere lentã a pãrului de pe cap 30 Netezirea pãrului care era cândva cârlionþat 40 Albirea pãrului pubian. fãrã stabilitate 25 Mirosuri corporale: necesitã deodorant Depãºesc puterea deodorantului 20 40 Respiraþie urât mirositoare: cronicã 30 Dinþi: stricaþi 40 Necesitã curãþarea plãcii la dentist o datã pe an 25 Necesitã curãþare la ºase luni 40 Necesitã plombe cu un amestec pe bazã de mercur 150 Existã dinþi obturaþi pânã la rãdãcinã 40 Gingivitã (gingii inflamate) 30 Unghii: la mâini/picioare 20 Fragile: se rup uºor. condiþie instalatã prematur. pãtate. care avanseazã progresiv 30 Piele: Uscatã. de sub braþe sau de pe picioare 40 16 . stufoase 15 Pãr în nas ºi urechi (exterior) 18 Haine: pantaloni & cãmãºi/bluze Numere din ce în ce mai mari dupã vârsta de 24 de ani 20 Energie (vitalitate): haoticã. vânãtãile sunt dureroase la atingere 60 Secreþii grase abundente 15 Pãr. brãzdate 30 Cresc greu 40 Îngroºarea unghiilor de la degetele mari de la picioare 30 Auz: slãbit. ca în cazul bãutorilor de bere) 8 40 Sprâncene: groase.

dar fãrã febrã 20 Rãceli mai dese decât o datã pe an 25 Gripe în fiecare an 20 Boli degenerative diagnosticate 80 Ochii: Necesitã ochelari de citire 8 Sensibili la lumina solarã 40 Incapacitatea de adaptare la întuneric 20 Pete maronii pe iris (pe partea coloratã a ochilor) 30 Pungi sub ochi 30 Pleoape umflate 8 Pleoapele nu se închid/deschid în mod egal 20 Degenerare macularã 50 Retinitã/vedere tunelarã/glaucom 50 17 . imposibilitatea de a-þi aduna gândurile 30 Nevoia de a bea cafea pentru a-þi pãstra luciditatea 20 Evacuarea deºeurilor: Schimbarea culorii acestora într-o altã nuanþã decât acel maroniu 30 moderat specific 20 Fecale uscate (constipaþie) 20 Defecaþie cu efort fizic/tensiuni 40 Tranzit intestinal care dureazã mai mult de 24 de ore 40 Balonãri/gaze excesive ºi urât mirositoare 15 Fecale cu sânge Defecaþie incompletã 20 Boli: Senzaþii frecvente de slãbire/neplãcere fizicã.Activitate fizicã: Incapacitatea de a mai efectua munci fizice grele 20 Dureri/inflamaþii în timpul activitãþii sau dupã muncã 20 Somn dereglat care necesitã odihnã suplimentarã 30 Greutate: Creºtere în greutate. manifestatã prin necesitatea unei cantitãþi mai 20 mare de hranã Pierderea inexplicabilã a greutãþii 40 Mental: Pierderi de memorie pe termen lung sau scurt 20 Obosealã mentalã 30 Înceþoºarea minþii. manifestatã prin purtarea unor haine mai largi 30 Creºtere în greutate.

încovoiere (medie) Cocoºare. nu se adunã sub piele) 30 Culoarea sângelui este roºu închis. reumatism sau dureri reumatismale 40 60 Staturã: Cocoºare. nu roºu strãlucitor 30 Când unghiile de la mâini sau de la picioare sunt apãsate pe pãrþile laterale. culoarea lor nu revine instantaneu la normal 40 Ameþealã datorate unei circulaþii proaste 30 Efectul Rouleau (sânge îngroºat) 50 Folosirea frecventã de pastile pentru subþierea sângelui (aspirine sau alte anticoagulante) 50 Plãmâni (capacitate respiratorie): Respiraþie dificilã / senzaþia cã îþi lipseºte aerul 70 Plãmâni plini cu fluide (respiraþie cu expectoraþii) 80 Anginã pectoralã 40 Astm 80 Colon (intestine): Constipaþie (cronicã) 50 Defecaþie neregulatã 30 Alternanþã diaree/constipaþie 30 Probleme repetate ale apendicelui 50 Operaþie de apendicitã efectuatã (eliminarea apendicelui) 20 Colitã 75 Diverticulitã 75 Eliminarea chirurgicalã a vreunei pãrþi din intestinul subþire 90 Colostomie 60 18 . iar apoi relaxate.Obraji: Scobiþi. încovoiere (severã) 80 120 Rãni minore: Refacerea rãnilor minore dureazã mai bine de o sãptãmânã 20 Rãnile minore se infecteazã uºor 30 Apariþia prea uºoarã a cicatricelor 40 Circulaþia capilarã a sângelui: Nu apare forma de perlã atunci când zona este apãsatã cu degetul (sângele curge în continuare. adânciþi în orbite 8 Maxilare inflamate/slãbite/scofâlcite 25 Obraji roºii (capilare inflamate) 40 Încheieturi: Dureri la nivelul încheieturilor (generale) Artritã diagnosticatã.

dar la marginea de sus a scalei 30 Tumori alcãtuite din grãsime sub piele 50 Ingerarea de grãsimi în proporþie de cel puþin 20% din alimentaþie 10 Folosirea ORICÃRUI tip de margarine 30 Folosirea de uleiuri sau produse din soia 60 Refuzarea oricãror grãsimi alimentare 30 Sistemul urinar: Albuminã cronicã în urinã 50 Nivel ridicat de uree în urinã 40 Greutate specificã redusã a urinei 30 Predispus pentru pietre la rinichi 40 Culoare închisã a urinei 25 Miros urât al urinei 30 Miros dulceag al urinei 50 Infecþii ale vezicii urinare (de regulã. al subsuorilor sau al gâtului 50 Noduli limfatici eliminaþi chirurgical 50 Cancer la nivelul sistemului limfatic (limfom) 90 Eliminarea chirurgicalã a splinei 60 Grãsimi corporale: Depãºirea greutãþii cu 15-25 de kilograme 90 Greutatea corporalã în limitele admise.Paraziþi 90 Circulaþia sângelui: Atacuri de cord 80 Anemie (procent redus de celule roºii) cronicã 40 Nivel redus al hemoglobinei 30 Aterosclerozã diagnosticatã 100 Circulaþie sanguinã proastã 30 Sistemul limfatic: Noduli limfatici umflaþi în mod dureros / dureroºi la nivelul încheieturilor.5-2 litri de apã pe zi 40 Bãutul de lichide la masã 20 Bãutul apei clorurate sau fluorizate 60 Înlocuirea apei cu bãuturi rãcoritoare Lipsa ingerãrii a cel puþin 300 de mililitri de apã la fiecare 15-30 de 60 minute în timpul activitãþii fizice grele 30 19 . la femei) 75 Volum redus de urinare (mai puþin de 150 de mililitri) 35 Metabolism general: Ingerarea a mai puþin de 1.

ºi în particular funcþiile creierului 20 Obosealã sau agitaþie dupã masã Stres ºi dureri de cap (migrene): Incapacitatea de a funcþiona în condiþii de stres 30 Cedãri repetate din motive de stres 40 Migrene cronice 40 Tractul gastrointestinal: Crampe dupã mese 30 Gaze cronice 50 Gaze urât mirositoare 40 Balonarea abdomenului dupã masã 50 20 . sau Sindromul Oboselii Cronice 60 Saliva: Gurã uscatã Mestecarea lichidelor pentru a le putea ingera 20 30 Temperatura corpului: Febrã cronicã de intensitate redusã sau temperaturã sub cea normalã 35 Mâini ºi picioare reci 60 Sensibilitate la temperaturi reduse 30 Incapacitatea de a rezista la temperaturi ridicate 30 Þesuturi/energii conjunctive: Lupus sistemic diagnosticat. miastenie sau tulburãri degenerative ale 200 nervilor 20 Orice tulburare diagnosticatã la acest nivel 20 Încheieturi rigide / pierderea flexibilitãþii 40 Lipsã de energie 30 Necesitatea de a mânca frecvent pentru a avea energie 30 Schimbãri rapide de dispoziþie / cãderi de energie 20 Digestia reduce energia corpului.Folosirea pastelor de dinþi cu fluor 20 Folosirea deodoranþilor obiºnuiþi 30 Bãutul apei de la robinet 30 Bãutul apei din sticlã. malarie. mononucleozitã. a apei distilate sau filtratã în mod obiºnuit 50 Ingerarea repetatã de medicamente pentru dureri de cap (de tip 40 algocalmin) 40 Ingerarea repetatã de orice fel de medicamente Ficat/vezicã biliarã/indigestii Probleme diagnosticate ale vezicii biliare 60 Eliminarea chirurgicalã a vezicii biliare 60 Hepatitã. Epstein-Barr.

dublat de creºterea greutãþii corporale 30 Aciditate stomacalã supãrãtoare 30 Stomac nervos 20 Foame continuã 60 Apetit redus 25 Laptele provoacã indigestie sau balonare 20 Mâncãrurile condimentate sunt suportate greu 20 21 .Colitã. boala lui Crohn 60 Cancer: Orice tip de cancer diagnosticat 200 Chimioterapie sau terapie cu ajutorul radiaþiilor 200 Chisturi sau tumori de orice fel 50 Tutun: Fumat sau mestecat 95 Limbã: Limbã încãrcatã. care dureazã circa 15 40 minute) Dietã: Nefolosirea de multi-vitamine/minerale 20 Ingerarea de vitamine/minerale nealimentare 20 Ingerarea unor suplimenþi pe bazã de calciu 20 Gât umflat (înghiþire cu dificultate) 50 Accelerarea pulsului dupã mese 10 Vomãri frecvente 40 Mâncatul în timpul unei stãri de nervozitate 30 Apetit excesiv 30 Apetit sporit. în timpul zilei 40 Limbã încãrcatã dimineaþa. albicioasã. la trezire 20 Limbã crestatã 40 Somn: Mai puþin de 7 ore pe noapte 7 Mai puþin de 6 ore pe noapte 30 Somn întrerupt în mod regulat 20 Somn cu ferestrele închise 30 Dormitul sub o pãturã electricã 50 Somnambulism 60 Insomnie 20 Hipersomnie (somn excesiv) 40 Narcolepsie (somn involuntar în timpul zilei. diverticulitã diagnosticatã.

dar frecvente Mese sau gustãri mai frecvente decât din 4 în 4 ore Devorarea rapidã a alimentelor Mâncãruri sãrate Ingerarea unor cantitãþi mari de frunze de lucernã Ingerarea de alimente care nu au fost produse personal Mese regulate la restaurant Ingerarea frecventã de alimente preambalate (care nu sunt proaspete) Folosirea cuptoarelor cu microunde 50 30 25 30 30 20 40 50 40 50 Statul la calculator: Mai mult de o orã zilnic La o distanþã mai apropiatã de 75 de centimetri de monitor 8 30 Luminã fluorescentã: Folositã la lucru 20 Folosirea aparatelor de citire electronicã a preþului 20 Folosirea regulatã a telefonului celular 30 Lucrul cu radarul (poliþiºti. de trei ori pe sãptãmânã 30 Ritm metabolic redus 50 Trezire lentã din somn. militari) 40 Expunerea zilnicã în faþa unor echipamente electronice 30 Folosirea detectoarelor de fum în timpul somnului sau la serviciu 20 Lipsa exerciþiilor fizice. care necesitã mai multe ore 40 Pulsul în timpul stãrii de odihnã: peste 75 20 Presiunea sanguinã: peste 90/130 În timpul stãrii de odihnã În timpul stãrii de odihnã peste 80/120 50 20 Emoþiile: Reþinute în interior incapacitate de a se relaxa Stãri de depresie/melancolie Persoanã excesiv de emoþionalã 30 40 30 Numai pentru femei Menstruaþie & menopauzã Obosesc cu uºurinþã 20 Tensiuni premenstruale (PMS) 50 Depresii înaintea menstruaþiei 50 Înlãturarea chirurgicalã a ovarelor/uterului 20 22 .Mâncãrurile grase provoacã indigestie Gustãri uºoare . de tip aerobic.

.

Spre exemplu: dacã sunteþi bãrbat ºi aþi obþinut un punctaj total de 1838.92. dureri în timpul urinãrii 90 Urinãri nocturne frecvente 80 Dureri la nivelul picioarelor sau cãlcâielor 30 Spasme la nivelul picioarelor. mâncãrimi vaginale 90 Endometrozã 80 Pofte alimentare excentrice înaintea ciclului 200 Confuzie mentalã 80 Lipsa interesului sexual 90 90 Numai pentru bãrbaþi Impotenþã 90 Inflamarea prostatei 90 Eliminarea chirurgicalã a prostatei 80 PSA peste 5 60 Ejaculare dureroasã 60 Imposibilitatea de a urina. aceasta este de 70 de ani. Aceasta este vârsta dumneavoastrã rea lã ! 23 . împãrþiþi acest numãr la 232 ºi obþineþi un scor de referinþã de 7. În continuare. folosiþi scala de conversie pentru a afla care este vârsta dumneavoastrã bioelectricã.Frigiditate/pierderea apetitului sexual 80 Ciclu neregulat 40 Înrãutãþirea acneii în timpul ciclului 40 Sâni dureroºi 30 Dureri corporale la atingere 60 Chisturi ovariene/tumori fibroide uterine 60 Puseuri de cãldurã 95 Pot detecta ovarul activ în fiecare lunã 95 Au folosit deja pastile anticoncepþionale 60 Au folosit înlocuitori pe bazã de estrogen 150 Tulburãri tiroidiene (medicaþie pentru tiroidã) 150 Subþierea pereþilor vaginali/dureri în timpul actului sexual 90 Infecþii ale vezicii urinare. pentru a obþine scorul de referinþã bioelectric. În exemplul de mai sus. crampe nocturne 20 Lipsa interesului sexual 100 Scor total Se împarte la 232 în cazul bãrbaþilor ºi la 244 în cazul femeilor Aþi obþinut scorul de referinþã bioelectric de Adunaþi punctele pe care le-aþi obþinut ºi împãrþiþi totalul la 232 dacã sunteþi bãrbat ºi la teþi femeie.

am destul . 60 sau MAI MULÞI ani bioelectrici.18 = 18 0. 0. cu atât mai mic va fi impactul în plus. Vârsta mea calendaristicã este de 53 de ani. iar mãsurile trebuie luate de urgenþã.0 = 80 + Vârsta bioelectricã pe care o aveþi ar trebui sã vã motiveze sã vã evaluaþi modul de viaþã ºi aritãþile trupului dumneavoastrã. ÎN SCHIMB. dar cea bioelectricã este de numai 19 ani ! Personal. NU mai aveþi timp de pierdut! Terminaþi cât mai rapid aceastã carte ºi aplicaþi viaþa de zi cu zi ce aþi învãþat din ea. se poate spune cã impul nu mai lucreazã în favoarea dumneavoastrã. fiecare an în plus va însemna deja foar te mult. tulburãrile tiroidei. grãsimea/obezitatea.3 = 45 3. Rãspunsurile pe care le cãutaþi sunt conþinute în aceste pagini. sau dimpotrivã. dacã aþi întinerit. procesul nu trebuie ignorat.86 = 40 3. Cei doi indicatori vor trebui r ecalculaþi în fiecare an.22 = 20 0. 40. artrita.96 = 50 4.33 = 24 0. cancerul.1 = 30 2. atacurile de cord. Vârsta bioelect ezintã un indicator de referinþã extrem de important.81 = 75 11. Deocamdatã. lipsa energie i. albirea pãrului. Cele mai multe asemenea semne apar atunci când vârsta bioelectricã este cuprinsã între 30-50 de ani: problemele de ordin feminin sau masculin. 50. scleroza multiplã.30 = 22 0. Sã ne gândim! Dacã vârsta dumneavoastrã calendaristicã este de 27 de ani. De aceea. infecþiile urinare. Gândiþi-vã ce impact va avea asupra dumneavoastrã fiecare nou an bioelectric la cei pe care îiaveþi deja! Cu cât sunteþi mai tânãr. fibromialgia.28 = 60 6. Cel din dreapta reprezintã vârsta bioelect icã. Dacã vârsta bioelectricã este egalã sau mai mare decât cea calendaristicã.4 = 55 5.6 = 65 7. et c. Este evident cã aveþi nevoie de ceva timp pentru a putea repara pagubele pr oduse. cu atât mai repede zboarã timpul pentru dumneavoastrã ºi cu atât m celerat devine procesul de îmbãtrânire! Veþi ºti cu siguranþã acest lucru atunci când vor apãrea pr NE. dacã aveþi deja 35. pentru a stabili dacã aþi mai îmbãtrânit. încercuiþi vârsta obþinutã ºi scorul care a stat la baza ei. Nu aveþi nici un motiv sã INTRAÞI ÎN PANICÃ dacã obþineþi o vârstã bi mai mare decât cea la care vã aºteptaþi! Ea nu este altceva decât o vârstã de referinþã.Scala de conversie a scorului bioelectric Numãrul din stânga reprezintã scorul de referinþã.92 = 70 8. iar cea bioelectricã de 39 ani aºa cum sa întâmplat în cazul meu atunci când am început procesul de inversare sunteþi foarte de pierderea bãtãliei.42 = 35 2. În acest caz. de aproap adãuga unui a Cu cât sunteþi mai bãtrân.66 = 28 1. Reþineþi: actuala dumneavoastrã vârstã bioelectricã este rezultatul întregii vieþi pe care aþ -o pânã în prezent.

Urmaþi paºii descriºi în aceastã carte ºi corpul dumneav oastrã se va vindecasingur. 4.timp înainte. 3. Indiferent în ce situaþie vã aflaþi. PAªII CARE TREBUIE URMAÞI PENTRU A REDEVENI TÂNÃR 1. 5. Învãþaþi sã aveþi grijã ce cuvinte rostiþi ºi ce gânduri vã trec prin minte. dovedindu-vã cã poate redeveni astfel TÂNÃR. ºi la fel puteþi avea ºi dumneavoastrã. 24 Evaluaþi-vã scorul ºi reconsideraþi fiecare criteriu în parte. aceasta nu trebuie consideratã disperatã! Trupul bioele ctric are o capacitate uluitoare de regenerare. Recalculaþi-vã scorul o datã pe an. Terminaþi de citit aceastã carte. ACÞIONAÞI în conformitate cu cunoaºterea recent dobânditã. 2. dacã veþi transpune în practicã sugesti uprinse aici. .

Experþii ºtiu foarte bine acest lucru ºi este important sã îl egeþi ºi . de la 33 la 45 (de ani) ºi de la 45 la 78 (de ani). În ceea ce îi priveºte pe oamenii de rând . ingerarea de minerale NU ajutã pe nimeni. Precursorii horm onilor purificã receptorii. La vârsta de 45 de ani nu puteþi fi încã siguri. Dacã doriþi sã evitaþi sã ajungeþi la vârsta (bioelectricã) de 78 de ani încã de la vârs daristicã) de 45. apare o întreagã suitã de experþi cu agend ele lor. Preambul: în capitolul urmãtor vã vom face cunoºtinþã cu câþiva dintre marii oameni de ºtiinþ putea face astfel o pãrere despre culisele medicinii. Experþii De îndatã ce un sistem devine excesiv de complex. Problemele de tip feminin au un singur n umitor comun pe care vi-l vom revela în paginile care urmeazã ale acestei cãrþi. dar la 78 de a ni vã puteþi considera scos din joc. Jocul s-a încheiat Viaþa este precum un mare jucãtor care joacã în trei reprize: pânã la 33 (de ani). inclusiv despre felul în care poate fi explicatã actuala dilemã în care se zbate umanitatea în ceea ce priveºte mediul înconjurãtor. Cele mai multe adevãruri care ni se predau ºi chiar o bunã parte din convingerile noastr e nu sunt autentice sau nu funcþioneazã. tot ce aveþi de fãcut este sã reduceþi vârsta bioelectricã la 0. Contrar co nvingerii populare. revitalizeazã sistemul nervos ºi permit reîntinerirea organismului. Probleme ale femeilor ULTIMUL lucru de care ar avea nevoie femeile sunt calciul ºi magneziul.33! Ilustraþie Triunghiul sãnãtãþii Echilibrare hormonalã/purificarea receptorilor Detoxifierea ficatului ºi a þesuturilor Mâncaþi super-alimente Apã BEV ionizatã Apã cu un coeficient POR ridicat Triunghiul Tinereþii fãrã bãtrâneþe. Efectul combinat al mai multor paºi este sinergetic. Mai mulþi paºi mici sunt m i eficienþi decât un singur pas mare. Detoxifierea þesuturilor uºoare ºi a ficatului eliminã d din organele vitale ºi din þesuturile conjunctive ale organismului.(Citiþi în aceastã direcþie capitolul Corpul crede fiecare cuvânt pe care îl rostiþi) Fiecare pas pe care îl veþi face pentru îmbunãtãþirea stãrii dumneavoastrã de sãnãtate indi cât de mic vi s-ar pãrea pe moment vã va aduce beneficii uriaºe. SUPERALIMENTELE au rolul de a reconstrui corpul fizic. acest fenomen trezeºte resentimente ºi scepticism referitor la autenticitatea sistemului. cujargonul ºi vocabularul lor specific.

Cele trei cãrþi ar trebui sã reprezinte o lecturã obligatorie pentru elevii din toate clasele. vã recomand sã citiþi cãrþ fiþi bogaþi ºi fericiþi.dumneavoastrã. Pentru a învãþa regulile jocului ºi cum pot fi evitaþi experþii . nu mergeþi la ºcoalã. 25 . Victoria prin intimidare ºi Cãutarea numãrului Ultimele douã lucrãri vorbesc în realitate de opusul mesajul inclus în titlul pe care îl a u.

Veþi afla mai multe despre acest subiect în capitolele care urmeazã. De multe o ei se aflã cu câþiva ani-luminã înaintea epocii în care trãiesc. caz în care femeile cunosc iadul pe pãmânt . nu doar sã priviþi Dorothy i-a spus Vrãjitorului: -Eºti un om foarte rãu! -O. femeile se îngraºã foarte tare. Bãieþii devin niºte armãsari nãr tele capãtã formele lor specifice. încep probleme menstruale. Auzim puþine lucr uri despre ei. Pubertatea Fereastra cãtre vârsta de mijloc Transformarea copiilor în adulþi este provocatã de hormoni. apar problemele tiroidiene. La vârsta de 25 de ani. NU felul în care ar trebui sã stea ele. Între 28-35 de ani. ei reprezintã o problemã tru cei care doresc sã controleze ºi sã manipuleze societatea. 4 Urmãriþi sã vedeþi.Faceþi-vã marele serviciu de a citi aceste trei cãrþi clasice. departe de curentele general acceptate. Ceea ce dorim sã subliniem este faptul cã toate aceste tulburãri sunt provocate de hor moni. în pofida abuzurilor la care se supun. Adevãraþii Mari Vrãjitori ai ºtiinþei ºi ai medicinii reprezintã o specie în sine. Odatã înþelese aceste forþe. primele ciuperci ºi infecþii urinare. În cazul fem eilor tinere. Din acest motiv. Majoritatea adolescenþilor se bucurã de o sãnãtate perfectã. pãrul le albeºte ºi/sau se subþiazã lista nu se opreºte aici. Atunci când hormonii declanºea zã acest proces. cititorul va re foarte uºor de ce secretul tinereþii fãrã bãtrâneþe poate fi revelat atât de simplu în lucrãri precum cea aþã. Nu sunt decât un Vrãjitor foarte rãu! ia cu ajutorul precursorilor h Este dificil sã înþelegi dilema umanã dacã nu cunoºti forþele cu care acþioneazã ºtiinþa ºi m care ne întunecã viziunea ºi ne tulburã minþile. Femeile NU sunt obligate sã sufere. Singurul lucru care conte azã cu adevãrat este felul în care stau lucrurile. efectele DEZASTRUOASE ale pastilelor anticoncepþionale asupra corpului fizic încep sã se manife ste pe mãsurã ce receptorii hormonali se blocheazã . procesul de degenerare a organelor vitale a început deja. energia dispare. nu! i-a rãspuns Vrãjitorul. Analele ºtiinþei ºi ale medicinii sunt pline de a semenea oameni. dar impactul . Mulþi ºi-au trãit vieþile în anonimat. unduioase. grãsimea corporalã se transformã în muºchi viguroºi. dar nu ºi în literatura ºtiinþificã de specialitate. Secretul constã în a pãstra deschisã fereastra vârstei mijlocii rmonali. putând fi cu uºurinþã inversate.

Viziunea lor a creat adevãrate cratere în lumea ºtiinþificã contemporanã. foarte curajoºi. ci a fost planificatã. indiferent de interesele care l-ar fi mânat. Iatã o scurtã istorie a câ orva Vrãjitori ai medicinii. pentru a înþelege mai bine în ce constã politica medicalã ºi de ce este necesar sã acceptãm asumarea r onsabilitãþii pentru propria noastrã viaþã. 26 . De altfel. Doar câþiva dintre ei. rãtãcirea ºtiinþei medicale nu s-a petrecut accidental. recunoscute astãzi. Totul þine de manipulare ºi de culisele istoriei. au preferat sã f uncþioneze în interiorul sistemului. ieºind din actualul sistem medical oficial. Sã vedem cum a arãtat adevãratul peisaj al marilor oameni de ºtiinþã din domeniul medicinii. Eu îi numesc pe aceºti oameni VRÃJITORI. pe car e nimeni nu le-a putut contesta sau ºterge. Vrãjitorii înþeleg foarte bine direcþia greºitã în c îndreaptã ºtiinþa medicalã ºi dilema care existã între ADEVÃR ºi teoriile în vigoare.pe care l-a avut viziunea lor asupra vieþii noastre pluteºte pretutindeni în jurul nos tru fiind de multe ori asumat de alte nume.

Dr. La fel ca ºi alþii înaintea sa. s-a folosit de proceduri simple. a explicat cu precizie felul în care diferitele forme de viaþã. . modul de viaþã ºi apariþia . A încercat sã redea aceste daruri lumii. de la virusuri ºi bacterii ºi pânã la ciuperci ºi fungi apar în mod predictibil în sânge pe mãsurã ce oamenii îºi pierd controlu supra corpului lor. dar a fost nevoit sã înfrunte ridiculizarea din p artea semenilor sãi ºi chiar rigorile legii (aplicate în mod abuziv). Wilhelm Pfeiffer de la Universitatea din Leipzig a pus la îndoialã înþelegerea lui Enderlein asupra vieþii. a preferat sã îi felicite pe Watson ºi pe Crick atunci când aceºtia ºi-au anunþat descoperirea. Reams a prefera t sã nu meargã pe cãile bãtãtorite ale medicinii alopatice. punându-i întrebarea: Care este diferenþa între plante ºi animale? derlein a rãspuns: Nu existã nici o diferenþã . A fost ºi el ridiculizat de colegii sãi de profesie. Enderlein a fost primul om care s-a folosit de pH-ul fluidelor corp orale pentru a detecta prezenþa cancerului în organism. Milioane de oameni îi datoreazã doctorului Pauling vindecarea lor. necostisitoare. Dr. A murit la vârsta de 94 de ani. deºi a fost adevãratul desc operitor al moleculei de ADN. preferând sã descopere ADEVÃRURI care necesitau s tudii nesfârºite. Descoperirile sale în legãturã cu vitamina C s unt monumentale. tot felul de proceduri complicate ºi nenumãrate dovezi! Reams a îndrãznit sã reveleze conexiunea care existã între dietã. Ele refuzau sã vadã ceea ce era evident. Pauling a fost un slu jitor al umanitãþii. Reams ºtia perfect cã ºtiinþa ºi medicina s-au rãtãcit de pe evãrului. Dr. El a arãtat cã sângele NU este un mediu s teril ºi a demonstrat natura pleomorficã a formelor de viaþã microbiene întotdeauna prezente în sângele fiinþei umane sãnãtoase. la care se adãuga o hartã a capilarelor la nivelul globilor oculari. Linus Pauling a fost un alt Vrãjitor. Mai mult. în anul 1954. De asemenea. El a avut un al ºaselea simþ în legãturã cu nat ura. În aceastã pr ivinþã. în tim p ce preda încã la Universitatea Stanford. Dr. intuindforþele energetice ale vieþii care existã la un nivel subatomic. Carey Reams a fost un asemenea Vrãjitor. Un adevãrat gentleman. În acest scop. Guenther Enderlein a fost ºi el un Vrãjitor. prea puþin onorat din pãcate de ºtiinþa pe care a propulsat-o atât de departe. acest credit nu i-a fost recunoscut.Marii Vrãjitori Dr. Adevãrul trebuie pus înaintea celebritãþii ºi averii. Avea dreptate ºi descoperirile sale au demonstrat acest lucru. El ºtia foarte bine cã sãnãtatea ºi vitalitatea sunt daruri primi te de la Dumnezeu. Mai mult. a manifestat din plin toate instinctele ºi virtuþile geniului. A fost un minunat om de ºtiinþã ºi un veritabil monument al ADEVÃRULUI. De altfel. acesta este criteriul care desparte u n om de ºtiinþã autentic de unul fals. care nu necesitau decât sta bilirea pH-ului urinei ºi al salivei.

Noi deþinem reþeta ei. cãci descoperirile sale puneau la îndoialã poziþia oficialã dogmaticã asupra natur ii cancerului. Max Gerson a fost ºi el un Vrãjitor. a îi îngrijea. A fost un excelent exemplu de geniu medical naturist. Dr. dar mai ales a cãror frecvenþã de vibraþie este foarte înaltã. ºi a înþeles viaþa pe nivelele energetice subtile. Ea s-a f olosit de un vechi remediu indian cu ajutorul cãruia a vindecat mii de bolnavi de toate tipurile de c ancere ºi de diabet. fiind vestitã în întreaga Canada. Ceaiul lui Rene este SINGURUL produs vibraþional pe care îl importã China. Rene a studiat îndelung natura manifestat o mare compasiune faþã de cei pe care care l-a propovãduit continuã sã fie la ursa EXACTÃ a ierburilor pe care le folosea. ºi a aplicat terapii necostisitoare. motiv pentru care a fost atacat ºi dat afarã din Asociaþia Medicilor A mericani ºi din diferite consilii medicale. În plus. dând dovadã de un bun s imþ ºi de un instinct ieºite din comun. 27 . necostisitoare. A imigrat din Germania în Statele Unite. A murit în anul 1959. Gerson a studiat tipurile de cancer. Era un observator foarte atent. Ce l-a diferenþiat pe Gerson de alþi pretinºi medici de acelaºi fel era faptul cã terapiil e sale au funcþionat. Vindeca bolile de c ancer prin modalitãþi simple. dar ADEVÃRUL fel de valabil ºi astãzi. prin anii 20. A fost ridiculizatã de oficialitãþi. obosit ºi epuizat. Îi pãsa foarte mult de pacienþii sãi.Rene M. tocmai pent ru tratamentul diabetului. Caisse a fost Vrãjitoarea cancerului. cancerului ºi al altor boli degenerative. Descoperirile sale au o importanþã covârºitoare pen tru înþelegerea procesului de îmbãtrânire.

În anul 1959 a scris o carte. l-au ostracizat din punct de vedere profesional. Era în anul 1840. Rachel a fost primul om care a legitimat miºcarea luptãtorilor pe ntru mediu. cât ºi dupã ce a murit. Galileo ºi Copernic c are au fost ostracizaþi ºi chiar uciºi. Am adãugat acest codicil cu scopul de a lãrgi ºi mai mult perspectiva cititorului. Epitaful ei ar putea fi alcãtuit dintr-un singur cuvânt: ADEVÃR! Dr. iar sp italele erau pline de pacienþi. d rele lupte cu metodele tradiþionale ale contrapãrþii lor feminine: moºitul. Se presupune cã scopul licenþelor este acela de a proteja publicul. consiliile profesionale ºi organizaþiile medicilor îi m onitorizeazã pe medici. spãlaþi-vã pe mâini între doi pacienþi! Era în timpul unei epidemii de scarlatinã care a afectat mii de femei adulte. Nu uitaþi de acest lucrupe mãsurã ce veþi avansa cu lectura acestei cãrþi. fiind înregistrate sute de morþi. dar a presupus un bun simþ cu totul neobiºnuit atribut periculos în faþa arog anþei ºtiinþifice. Primãvara tãcutã. În plus. metodã ce nu putea da greº la vremea respectivã. Dacã Statul îºi dã permisiunea. În culise. A profesat medicina în Budapesta la jumãtatea secolului al X IX-lea. permise pentru efectul lor teatral. Un medic nu este altceva decât o fiinþã politicã aflatã la dispoziþia Statului. ele servesc de multe ori unor interese oculte. scoþând la luminã toxicitatea pesticidelor. þinându-i sub control pe cei care îndrãznesc sã vadã adevãrul ºi sã punã la îndoialã dogmel ºtiinþei medicale. Chiar ºi astãzi se recurge la practica retragerii licenþei medicale. apare un nou profesioni st. care. Ignaz Semmelweis a fost un alt Vrãjitor. controlul este ÎNTOTDEAUNA pãstrat cu mare grijã. Descoperirile sale au o importanþã cu tot ul particularã pentru ºtiinþa medicalã ºi pentru noi. El a afirmat un singur lucru: Doctori. A fost proclamatã ereticã ºi a fost arsã pe rug verbal. S-a ocupat de complexul militar industrial. Semmelweis a fãcut greºeala sã punã la îndoialã metodele unei profesii dominate de bãrbaþi. Sta tutul profesiei medicale trebuie avizat de Stat. fiind contestatã atât nte de moarte. aparent haotice. reprezintã mijloace ideale de þinere SUB CONTROL a medicilor care ar îndrãzni sã punã la îndoialã metodele oficia e de vindecare. În realitate. atestat pe baza unei licenþe. În istorie. Descoperirile sale au pus la grea încercare canavaua de minciuni oficiale ale ºtiinþei . Indiferent de evenimentele politice.Rachel Carson a fost ºi ea o Vrãjitoare. Detractorii sãi l-au izgonit pentru bunul doctorSemmelweis de pe scena medicalã ºi i-au distrus reputaþia prin mij loace murdare. în anul 1964. Numele jocului este controlul. nimic u se petrece accidental! . alãturi de distrugerea reputaþiei ºi de detractarea prin presã. Analele istoriei sunt pline de Vrãjitori ai ºtiinþei spre exemplu. Contribuþia sa la p rogresul ºtiinþei medicale a fost simplã.

Condamnând pãcatul originar ºi cãderea din Grãdina Paradisului. De altfel. ci de interpretarea ºi implementarea ei. aici vom gãsi primele indicii. în numele lui Dumnezeu. animale ºi oameni decât oricare alta. Semmelweis le-a sugerat medicilor sã se spele pe mâini între doi pacienþi. Ce s-a întâmplat Ca sã înþelegem cum s-a produs procesul de rãtãcire al ºtiinþei ºi medicinii ºi de ce se aflã ior de rãzboi umanitatea cu planeta-mamã. iar apoi aplicatã eronat. .De pildã. inile în aceastã stare de vinovãþie. ªi Dumnezeu i-a spus lui Adam: Ia în stãpânire pãmântul ºi toate creaturile sale . cãrþile de istorie afirmã cã dr. a fãcut mai mult rãu planetei ºi locuitorilor sãi otrivã plante. atribuitã Creatorului. vã propunem sã ne întoarcem la rãdãcinile creºtinismului. d Interpretatã greºit. nici de spre femeile care au murit sau despre banii deturnaþi de la pacienþii care s-au prosternat pe altarul ºtiinþei medi cale. edictul biblic de a lua în stãpânire pãmântul aturile sale a stabilit cursul ºi destinul istoriei din timpurile lui Adam ºi pânã la Isaac Newto n ºi în zilele noastre. care înlocuieºte respectul reciproc 28 în loc sã recunoascã faptul c au dogmatizat jurisdicþia asu Dilema prezentã a umanitãþii pentru orice formã de viaþã. Aceastã poruncã. bãrbaþii ra femeilor ºi au declarat rãzboi naturii ºi pãmântului. bãrbaþii cât ºi femeile au luat propriile lor decizii. Atât! Ele nu spun nimic despre manevrele politice ale semenilor sãi. ªi totul. problema nu este legatã de porunca în s ine.

o marfã care poate fi controlatã. cu atât mai puþine ºanse au aceºtia sã le impunã pe piaþã. va trebui sã recunoaºtem cã în domeniul sãnãtãþii ºi al finanþelor lucrurile NU sunt ceea ce sist din nou sã citiþi cãrþile: Victorie prin intimidare ºi Cãutarea numãrului 1). Începând din aceastã zi. Omul a ajuns mai presus de Dumnezeu. la g raniþa realitãþiiacceptate. dupã cum spune Biblia. da mai presus de toate. Totul era o afacere mult prea profitabilã pentru a fi lãsatã sã e scape din mâini. Dacã dorim sã pãstrãm controlul asupra propriilor noastre vieþi ºi destine. ci a fost învinovãþitã d rminat pe bãrbat sã pãcãtuiascã. Femeia a încetat sã mai fie slãvitã ºi recunoscutã drept nãscãtoare a vieþii. Liniile genealogice nu s-au mai stabilit pe linie m aternã. cumpãratã. deºi aceasta s-a datorat propriei decizii a acestuia. Ilustraþie Organele viscerale din cavitatea abdominalã Glanda salivarã parotidã Faringe Glandele salivare de sub maxilare ºi sublinguale care CONTROLEAZÃ . medi pe care le-a transformat într-un veritabil cult. Ce conteazã dacã o femeie moare atâta vreme cât noi continuãm sã PÃSTRÃM CONTROLUL în domeniul m l. În aceastã zonã crepuscularã se încadreazã ºi cartea de faþã. Eva a fost cea care l-a determinat pe Adam sã pãcãtuiascã . ADEVÃRUL în medicinã genereazã probleme ºi cu cât interesele oculte ale oamenilor de afaceri din acest domeniu sunt puse la încercare de noile descoperiri ale Vrãjitorilor. cãci. ci paternã. inclusiv asupra uriaºei cantitãþi de bani implicate în acest domeniu . Evident. singurul care are de pierdut este ADEVÃRUL. vei experimenta durerea la naºtere.Adam ºi Eva Stãpânirea naturii ºi a creaturilor sale stã la baza ºtiinþei ºi a copilului acesteia. ªi astfel. Bãrbatul este mai presus de femeie. aceea de societate matriarhalã. femeia a devenit inferioarã. vândutã. întru aducerea aminte a pãcatul i tãu . Numele jocului este controlul. la una patriarhalã. El nu a înþeles cã puterilor din culise prea puþin le pãsa de scarlatinã. Rezultatul tragic al acestei legende a fost tranziþia de la starea primordialã a uma nitãþii. În asemenea domenii. El stãpâneºte pãmân tul. ADEVÃRUL nu poate fi victorios decât în afara scenei oficiale. Aceasta a fost scena în care ºi-a jucat rolul dr. Preambul: în capitolul urmãtor vã veþi familiariza cu forþele energetice procesul de îmbãtrânire ºi veþi învãþa CUM pot fi ele identificate. învinovãþitã pentru cãderea lui Adam. Semmelweis.

Esofag Vezica biliarã Pancreas Ficat Stomac Duoden Flexura hepaticã Flexura splenicã Colonul transversal Colonul ascendent 29 .

nu medicamente chimice. H omeopatia foloseºte remedii vibraþionale . Este vorba de substanþe cu o mare putere. dar ºi viaþa de zi cu zi. Schimbarea modului de viaþã ºi a dietei pot elimina acest SEMN al îmbãtrânirii premature. al subhidratãrii. Acest lucru este cu deosebire adevãrat în ceea ce priveºte artele vindecãtoare. Aceasta este terapia medicalã care predominã în Occident la ora actualã. care. Dacã este pusã în faþa nebuniilor ºi pasiunilor umanitãþii. Spre exemplu. Medicina homeopaticã reprezintã opusul medicinii alopatice. ea pare încã ºi mai slab Albert Einstein Aproape nici un domeniu al vieþii nu poate fi privit doar în alb ºi negru. care vibreazã pe frecvenþe opuse vieþii. adicã o restaurare a stãrii de sãnãtate indusã chimic . trebuie sã recu . 5 Energie ºi materie Evident. al funcþionãrii defectuoase a rinichilor.Jejunul Colonul descendent Ileul Cecumul Sigmoidul Apendicele vermiform Rectul Cearcãnele de sub ochi (ochii încercãnaþi) Ochii încercãnaþi sunt un SEMN al suprasolicitãrii ficatului. Mai este numitã ºi medicina p rincipiilor similare . ne controleazã aproape în întregime destinul. sã examinãm diferenþele care xistã între terapiile vindecãtoare folosite la ora actualã: Medicina alopaticã urmãreºte vindecarea prin chimioterapie. Ea foloseºte medicamente chimi ce pentru a forþa mecanismele corporale sã accepte anumite schimbãri. care s unt acordate pe frecvenþe capabile sã anihileze frecvenþele negative din organism. medicina de urgenþã ºi calm ele. dacã este comparatã cu propriile sarcini pe care ºi le asumã ºi care sunt nesfârºit raþiunea pare slabã. printre care se numãrã . creând astfel un stres la nivelul organelor vitale ºi dezechilibre în întregul sistem. Se focalizeazã asupra câmpurilor energetice negative din corp. al congestiei limfatice ºi al toxicitãþii sistemice. Aici sunt incluse ºi intervenþiile chirurgicale. Principiul care stã la baza alopat iei este urmãtorul: Orice poate fi vindecat prin opusul sãu .

ºi implicit a influenþelor acestora asupra nervilor care alcãtuiesc plexul solar. fixã). adicã a homeostazei (homo identic. Remediile ºterg semnãtura câmpului energetic negativ ºi permit astfel restabilirea stãrii de sãnãtate a pacientului. Alinierea greºitã in fluenþeazã negativ organele vitale deservite de sistemul nervos central ºi de cel periferic. care îºi 30 . stasis stare verticalã. chiropracticienii sunt foarte deschiºi faþã de celelalte terapii alternative. Chiropractica est e o metodã vindecãtoare ce are multe în comun cu alte terapii vibraþionale. cãci un bun chiropractici n este învãþat înainte de toate sã fie orientat cãtre pacient ºi cãtre obþinerea unor rezultate concrete. vaccinurile. Medicina oficialã îi priveºte însã cu dispreþ. Procesul de vindecare are loc pe fundalul eliberãrii ansamblului corp-minte. De aceea. Aºa se ºi explicã de ce mulþi chiropracticieni practicã simultan ºi alte terapii alternative. Analiza Spinalã în Reþea (Network Spinal Analysis NSA) este o metodã nouã de chiropracticã e integreazã diferite nivele de îngrijire în aºa fel încât sã trezeascã ºi sã punã în miºcare care curge prin coloana vertebralã. Chiropracticienii considerã boala ca fiind rezultatul alinierii incorecte a verteb relor. etc.inclusiv medicamentele.

Ea îi ajutã pe oameni s conºtientizeze convingerile subconºtiente care stau la baza comportamentului lor. A fost creatã de Robert Williams. Analiza Spinalã în Reþea genereazã o îmbunãtãþire semnificativã a conºtiinþei de sine a pacie capacitãþii acestuia de a îºi schimba viaþa. Altfel spus. sub numele de Chiropracticã în Reþea. este uºor de în vãþat ºi extrem de eficientã. poate fi practicatã acasã. NSA le permite pa cienþilor sã îºi elibereze acele structuri neurologice neproductive care blocheazã procesul de vindecare. absolut minunatã. eliminã vech oieli ºi temeri. ºi este oferitã publicului de vindecãtori care au urmat cursuri de lungã duratã. funcþioneazã! Existã mii de oameni care au beneficiat de pe urma Psihologiei-K ºi care nu au putut fi ajutaþi anterior de nici o altã formã de terapie. cu aplicaþii multiple pentru acei oameni . ªi culmea.poate utiliza astfel propria sa capacitate naturalã de autoreglare. Eficienþa ei se datoreazã faptului cã opereazã pe nivelul ener getic subtil al fiinþei noastre. v indecarea nu este rezultatul direct al chiropracticii. convingerile stau la baza atitudinilor noastre. Este o terapie preluatã din Orientul Îndepãrtat. ºi este predatã în seminarii de afaceri ºi publice în întreaga þarã. În viz iunea ei. Aceastã terapie promiþãtoare a fost creatã de Do Epstein D. Acupunctura vindecã ºi alinã durerea prin introducerea unor ace pentru manipularea mer idianelor energetice. ºi îi ajutã pe oameni sã scape de vechile stresuri nedorite. care ne dicteazã acþiunile. Ea amplificã încrederea în sine. Psihologia-K îi ajutã pe oameni sã îºi reprogrameze subconºtientul la fel cum o casetã audi te fi ºtearsã ºi apoi reînregistratã cu un nou mesaj. declanºând as tfel inteligenþa naturalã ºi forþa vitalã a pacientului. Psihologia-K este o altã terapie vibraþionalã nouã. Biomagnetismul vindecã prin folosirea energiei unor magneþi folosiþi în scopuri terapeut ice. Gua Sha este o terapie veche de 3. Notã: convingerea autorului acestei cãrþi este cã NSA provocã vindecarea ajutând pacientul sã devinã conºtient de structurile de memorie asociate cu energia negativã la nivel celular ºi c hiar mai jos de acesta.. Vindecã ºi alinã durerea prin eliberarea energiei chi. ºtergându-le de la nivelul þesuturilor. ci al forþelor vieþii declanºate la nivel subtil energetic. Este o modalitate vindecãtoare extrem de promiþãtoare.C. înaintea practicii chiropractice propriu-zise. din care rezultã apoi structurile de comportame nt bune sau rele .000 de ani. Scopul NSA este acela de a stabili care sunt momentele cele mai potrivite de a a plica o forþã mecanicã asupra þesuturilor. Este disponibilã pe case tele video ale lui John Thomas. M.A.

Magneþii terapeutici variazã în mãrime ºi formã ºi pot fi aplicaþi pe scaune sau introduºi în e de care ne sprijinim. stimulând producþia de ATP. Din pãcate. þesutur med în Japonia suf Medicina vibraþionalã este un nume generic care include zeci de terapii bazate pe ma nipulareacâmpurilor energetice subtile ale corpului. Sunt cu deosebire utili împotriva stresului ºi anul eazã efectele dãunãtoare ale câmpurilor electromagnetice provocate de curenþii electrici de 110 volþi. pentru a induce astfel o star e de sãnãtate. care le permite sã scape de icamentele analgezice ºi sã îºi îmbunãtãþeascã în mod natural starea de sãnãtate. Energia lor vibratorie trezeºte meridianele energetice ºi are efecte asupra d urerii. Este folositã pe scarã largã establishment-ul medical refuzã sã accepte aplicarea ei. pentru ca pacientul sã redevinã o persoa nã întreagã . Magneþii terapeutici reprezintã ei înºiºi câmpuri rgetice cu fluxuri directe. Este necostisitoare ºi poate fi apl icatã acasã. Vindecarea intervine dupã repolarizarea la nivel celular. aceºti magneþi spe ciali stimuleazã circulaþia sângelui ºi a fluidului limfatic. Milioane de oameni preferã aceastã terapie.care doresc sã-ºi pãstreze controlul personal asupra stãrii de sãnãtate. singurii care erã de pe urma acestei decizii sunt pacienþii. 31 . Protejeazã sis temul imunitar ºi stimuleazã rãspunsul imun al organismului. sãnãtatea ºi boala sunt manifestãri ale unor structuri energetice anormale pe nivelul su btil al fiinþei noastre. În viziunea acestei filosofii. iar vindecarea presupune o reechilibrare a lor. în pantofi ºi saltele. Magneþii terapeutici echilibreazã câmpurile energetice din interiorul ºi din jurul ilor lezate sau inflamate. În plus.

aroma-terapia. planul fizic nu reprezintã altceva decât aceeaºi energie luminoasã îngheþatã . materia elibereazã energie . intuiþie. Toate aceste metode vindecã în mod natural. care considerã trupul un fel de computer biologic în carne ºi oase. respiraþia profundã. uleiurile esenþiale. Spre exemplu. gân e conºtientã ºi subconºtientã. ele reprezintã o energie condensatã care vibreazã pe frecvenþe co recte (stare echivalentã cu . aceastã viziune a fost înlocuitã de un model nou. Sir Isaac Newton con sidera lumea un mecanism foarte elaborat. A apãrut cu mii de ani înaintea medicinii alopatice. folosirea esenþelor din plante. Cuvântul paradigmã înseamnã: para dincolo de. Acestea aparþin celei de-a patra dimensiuni. Faceþi diferenþa Medicina alopaticã are la bazã viziunea newtonianã asupra realitãþii. ºi digma un exemplu care serveºte drept model. prin evitarea traumelor chirur gicale ºi prin promovarea fluxurilor energetice din interiorul corpului bioelectric. biofeedback adicã acele manifestãri energetice care alcãtuiesc acel aºa-z al ºaselea simþ. lãþime ºi înãlþime (primele trei dimensiuni). Altfel spus. divizarea unui atom produce energia atomicã. potrivit cãreia atun ci când este divizatã. Schimbarea paradigmei Medicina vibraþionalã considerã corpul fizic un fel de semnãturã sau de amprentã a corpului lectric invizibil. Nu existã nici cea mai micã îndoialã cã. NEFIIND de naturã fizicã. Viziunea newtonianã ignorã cu desãvârºire acele forþe energetice numite spirit. Asemenea abordãri pierd din vedere faptul cã adevãrata realitate a vieþii se manifestã pe nivelul energetic subtil al fiinþei.Medicina vibraþionalã a rezultat din amestecul gândirii occidentale ºi orientale. conducând la tot felul de metode aberante. aceastã formã de medicinã va înlocui acest Frankenstein pe car e îl numim alopatie . chiropractica în reþea. tai chi-ul. Ele NU POT fi mãs urate în lungime. rezult atele ei fiind de-a dreptul spectaculoase. La ora actualã. Piuliþele ºi ºuruburile au fost înlocuite de circuite el ectronice ºi de condensatori. Modelul lui Einstein considerã fiinþa umanã o reþea de câmpuri energetice care coexistã ºi in eracþioneazã reciproc. Aceastã viziune reprezintã o schimbare MAJORÃ a paradigmei. În mod paradoxal. qi gong-ul . El a influenþat într-o asemenea mãsurã medicina alopaticã încât în imii 300 de ani corpul a fost privit ca o mare maºinãrie subordonatã creierului prin intermediul siste mului nervos central ºi al celui periferic. mai devreme sau mai târziu. Câteva exemple de medicinã vibraþionalã sunt terapia prin laser. homeopatia ºi folosirea apei BEV ºi a apei ionizate cu înaltã valoare medicinalã. magneþii terapeutici. aparþinând lumii metafizicii (meta dincolo de ul fizic). chiropractica. prin luminã (foto-terapia ). Ea are la bazã viziunea lui Einstein asupra materiei. inclusiv a viziunii medicinii occidentale asupra sãnãtãþii.

sãnãtatea) sau incorecte (boala). ºi nu inv ers. Un medicament este un drog! El modificã funcþiile organismului într-o manierã negativã. în timp ce medicina alopaticã se foloseºte de energia negativã a medicamentelor chimice pentru a forþa în mod nenatural corpul sã se supunã (trecând astfel peste inteligenþa înnãscutã a organismului). fãrã sã vindeceînsã niciodatã boala în sine. medicina vibraþionalã evitã folosirea medicamentelo r.8-8. cu e fecte dramatice asupra corpului. În al doilea rând. Sp re exemplu. Frecvenþa pãmântului-mamã este de 7. E a considerã cã cel care controleazã bacteriile ºi virusurile este câmpul bioelectric al corpului. Medicina vibraþionalã nu susþine Teoria Microorganismelor care stau la baza bolilor. optând în schimb pentru manipularea mult mai puþin traumaticã ºi mult mai sigurã a corpului bioelectric. negativã. În ultimã instanþã. terapia actualã care se foloseºte de medicamente chimice este în realit ate un amestec de efecte terapeutice sperate ºi de efecte adverse CUNOSCUTE.1 Hz. extrem de puternicã. Vindecarea prin manipulare 32 . medicamentele pentru artritã conþin o energie chimicã. Medicii nu pot decât sã spe re cã efectele pozitive le vor depãºi pe cele negative! Dimpotrivã. Uºureazã durerile pacientului prin eliminarea simptomelor. sfârºesc prin a tul. Procesul de vindecare vibraþionalã presupune o manipulare a unor câmpuri energetice op use. ºi mai ales asupra ficatului.

pentru a se produce o fuziune a energiei). unde va fi captatã de s ol. Presupune emiterea unei energii pe anumite frecvenþe în mediul înconjurãtor. MHD previne în mod eficie nt formarea cariilor ºi trateazã problemele periodontale ale gingiei. iar energia este materie. placa este dizolvatã. animale ºi microbi. Formarea plãcilor pe dinþi genereazã carii. este evident cã neutralizarea câmpului energetic negativ nu poate conduce decât la o ameliorare a stãrii de sãnãtate. proces pr in care ionii de hidrogen sunt eliberaþi din moleculele de H2O. Am putea compara metoda cu o staþie de radio care transmite o melodie. plante. Dacã echivalãm mesajul energetic scris pe disc cu o boalã. care ne permite sã o ascultãm ºi sã ne bucurãm de ea. Obiectul de lucru ºi instrumentul cu care opereazã medicina vibraþionalã este energia . MHD utilizeazã un mic dispozitiv care pompeazã apã într-un câmp electromagnetic. Aceºti ioni liberi sunt încãrcaþi cu o sa cinã electricã pozitivã. Este aceeaºi medicinã a principiilor similare aplicatã solului. dacã gura este spãlatã cu aceastã apã încãrcatã pozitiv. o dietã îmbunãtãþitã. Aplicatã în mod corect. deopotrivã pentru dinþii dumneavoastrã sau cei ai animalelor dumneavoastrã d e casã! Dacã adãugaþi la MHD ºi controlul PH-ului salivei. Obiectul sãu de activitate este legat de prevenirea problemelor dentare. câteva clisme ale ficatul erapie hormonalã.Un exemplu de manipulare a energiei se referã la trecerea unui magnet pe deasupra unei dischete de computer sau a unei benzi de casetofon. re ceptatã apoi de radioul nostru. datorate nu de puþine ori unei alimentaþii nesãnãtoase. MHD este o terapie simplã ºi necostisito . care poate fi aplicatã acasã. Biodinamica este o agriculturã homeopaticã. S-a doved it cã aceastã soluþie afecteazã dramatic solul. Magnetul neutralizeazã energia înmagazinatã pe dischetã. microbii. problemele dentare se vor reduce sau vor dispãrea cu desãvârºire. Ori de câte ori forþele energeticepozitive câºtigã bãtãlia. Magneto-hidrodinamica (MHD) este un domeniu relativ nou al medicinii vibraþionale. Presupune folosirea unor cantitãþi minuscule de îngrãºãminte naturale biodinamice ( un vârf de cuþit la 75 de litri de apã purã ºi energizatã. Moleculele din care este alcãtuitã placa dentarã au o sarcinã electricã negativã. recoltele ºi buruienile. De aceea. radionica poate mãri considerabil producþia alimentelor cu înaltã valoare nutriþionalã prin împiedicarea proliferãrii insectelo ºi a buruienilor. Prevenirea formãrii plãcii împiedicã apariþia ace r manifestãri neplãcute. Radionica este o metodã folositã de unii fermieri care practicã o agriculturã alternativã. anulând frecvenþa opusã ºi ºtergându-i semnãtura. Procesul constã în introducerea une i cantitãþi de îngrãºãmânt natural de vitã în cornul unei vaci ºi îngroparea lui între cele douã echinocþii în perioad . corpul revine la starea sa de sãnãtate obiºn rucât viaþa este energie. nu putem decât sã tragem concluzia cã viaþa ºi energia sunt manifestãri ale unuia ºi aceluiaºi fenomen.

extrem de puternic. Inversarea procesului de îmbãtrânire es energie care alcãtuiesc împreunã corpul bioelectric. Folosirea greºitã a acestora din urmã a condus la foarte mu lte probleme pentru umanitate.tembrie-martie astfel încât sã absoarbã energia cosmicã ºi sã suporte o TRANSMUTARE a propriei energii. Viziunea intuitivã ar trebui sã preceadã cercetãrile de laborator. Ele pun la îndoialã teorii care au fost ridicate de-a lungul t impului la statutul de LEGI prin aºa-numitele metode ºtiinþifice. deoarece împiedicã procesul de creativitate ind ividualã. cu cheltuieli ºi riscuri minime! Aceastã carte prezintã o privire de ansamblu generalã referitoare la cunoaºterea legatã de vindecarea vibraþionalã. ce conduc la REZULTATE concrete. fiecare om domenii noi. Întrucât medicina vibraþionalã . aplicându-le cu fiecare ocazie te posibilã în principal prin manipularea câmpurilor de are tendinþa de a înlocui vechile teorii moarte cu modele noi ar trebui sã fie preocupat în cea mai înaltã mãsurã de aceste în viaþa de zi cu zi. Ceea ce rezultã nu mai poate fi descris ca un îngrãºãmânt. Ele ar trebui abandonate. Conflictul cu medicina ºi ºtiinþa Medicina ºi ºtiinþa se simt ameninþate de aceste schimbãri ale paradigmei. Tinereþea fãrã bãtrâneþe are la bazã aplicarea medicinii vibraþionale în viaþa noastrã obiºnu deþinem CUNOAªTEREA necesarã ºi instrumentele corespunzãtoare. Aplicarea tehnicilor discutate aici ºi rãspunsul pe care îl vor experimenta cititorii vor fi însã specifice fiecãrui individ în parte. putem produce rezultate ulu itoare în viaþa noastrã ºi a celor dragi. care nu au nimi c de-a face cu dogmele sale clasice. II ºi III). ci ca un câmp energetic nou. cu o vibraþie complet diferitã (vezi lucrarea Biodinamica. ºi nu invers. 33 . volumele I.

noi suntem energie. fiind creaþi dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. înseamnã cã medicamentele ubstanþele chimice. ale bolilor ºi medicamentelor. noi facem part e integrantã din cosmos. accelereazã procesul de îmbãtrânire la persoanele tinere. sunt ºi ele alcãtuite din energie lucru cât se poa te de adevãrat! Din pãcate. Este important sã înþelegem cã medicamentele ºi intervenþiile ale presupun riscuri substanþiale ºi un preþ ridicat. care reprezintã tot materie. implicã o anumitã energie care ne influenþeazã corpul bio ric. îndeosebi în domeniul înlocuirii anumitor pãrþi corporale ºi în med de urgenþã. Procesul de îmbãtrânire este un proces cumulativ. preþul plãtit fiind însãºi sãnãtatea ºi longevitatea noastrã pe termen lung. Efectele combinate ale neglijãrii pers onale. Mai presus de toate. Inversarea procesului de îmbãtrânire presupune manip ularea acestor forþe astfel încât schimbãrile sã nu se mai producã deloc sau sã poatã reveni cât mai rapid la normal. pe care îl plãtesc tot bolnavii. Bolile sunt manifestãri ale forþelor energetice negative în corpul nostru. Este important sã înþelegem cã noi suntem ceva mai mult decât un simplu trup din carne ºi oa se. De aceea. Numai dacã vom ºti sã identificãm aceste forþe vom putea învãþa apoi sã le manipulãm fãrã un aport de me ºi fãrã a apela la medicina chirurgicalã.O nouã viziune Universul este alcãtuit din douã principii: ENERGIA ºi MATERIA. ne referim de fapt la un corp în care controlul este deþinut de le energiei pozitive. Nimeni nu poate contest rogresele pe care lea fãcut medicina alopaticã. adicã materie. Tot ceea ce facem. Ea manipuleazã boala pe termen scurt. eliminã bolile ºi permite omului obiºnuit sã d CONTROLUL asupra propriei sale stãri de sãnãtate ºi asupra vieþii sale. Atu când vorbim de un corp tânãr (fãrã vârstã). mâncãm ºi bem. Din aceastã perspectivã. Ea are însã ºi o laturã negativã. Medicina vi braþionalã opreºte ºi inverseazã procesul de îmbãtrânire. Dacã acest lucru este adevãrat. care reprezintã la rândul lui ENERGIE. energia din care sunt alcãtuite ele este de polaritate NEGATIVÃ. o energie pozitivã ºi minunatã! . Corpul nostru nu este altceva decât luminã solidificatã. Schimbarea energiei Dacã ignorãm modul de viaþã sãnãtos. astfel încât acesta sã nu mai aibã nevoie tot timpul de noi ºi noi medicamente sau interve nþii chirurgicale pentru a putea funcþiona. în fiinþa noastrã se produce o schimbare a frecvenþei de a energiei. este foarte important sã învãþãm CUM putem descifra influenþele pozitive de cele n egative. decât o maºinãrie biologicã sau decât o fiinþã spiritualã prinsã în capcana corpului material în timp sale pe pãmânt. Rezultatul sunt bolile.

Anioni ºi cationi Anionii ºi cationii reprezintã aspecte ale energiei electronilor eliberate în timpul rea cþiilor chimice. oþelul este obþi nut cu ajutorul structurii energetice a anionilor ºi cationilor. Spre exemplu. inclusiv în stomacul ºi în ficatul nostru. pe care îl identificãm ca fiind o lingurã de oþel. noi recunoaºtem produsul finit. Dacã este modelat în forma unei lingu ri. Energia bunã este cea care se învârteºte cãtre dreapta. una pozitivã ºi cealaltã negativã. Dacã rupem forþele ce þin laolaltã ato sau moleculele unei substanþe. 34 . în timpul digestiei alimentelor ingerate. Întreaga materie reprezintã o combinaþie a acestor energii. Eli berarea acestei energii de polaritãþi opuse. Modificarea prin fuziune a str ucturii energetice a materiei ne poate permite sã obþinem plumb sau aur în loc de oþel. Aceastã energie poate fi pozitivã sau nega tivã. în timp ce miºcarea de rotaþie a energiei rele este inversã ele douã tipuri de energie pot fi diferenþiate prin EFECTELE pe care le au asupra stãrii noastre de sãnãtat e ºi asupra corpului bioelectric. genereazã o activitate electricã ce perm existenþa vieþii. Energia bunã ºi energia rea Conceptul de energie pozitivã ºi negativã echivaleazã cu cel de energie bunã ºi rea. ceea ce obþinem este energie.

Prima ne menþine pe latura anabolicã piramidei ilustrate în capitolul 1. Ilustraþie Orientarea cãtre stânga Orientarea cãtre dreapta Cum putem stabili miºcarea de rotaþie Existã mai multe maniere prin care putem stabili miºcarea de rotaþie a energiei. ele sunt atrase cãtre pãmânt. cee . care p pânã în oase. Cãldura produsã de lemn este o energie anionicã. orientatã cãtre dreapta. fiind extrem de distructivã pentru toate formele de viaþã. Ceea ce ne intereseazã pe noi este maniera în care aceste forþe energ etice afecteazãfiinþele vii ºi FELUL ÎN CARE influenþeazã ele procesul de îmbãtrânire. este cea care provoacã procesul de îmbãtrânire. adicã în sens invers acelor de ceasornic. Procesul este similar cu cel de încãlzire al cuptoarelor cu micro unde. Van Allen a emis ipoteza existenþei acestei centuri. provocând miºcarea sa de rotaþie. extrem de importantã: energia microundelor este orientatã cãtre stânga. Pe mãsurã ce aceste particule de en ergie pãtrund în stratul de ozon. Cea negativã. ce provine de la soare. dacã vom analiza o sticlã cu vitamina E. în anul 1948. care pãtrunde în Centura lui Van Allen (stratul de ozon). Aþi remarcat vreodatã diferenþa dintre cãldura produsã de un lemn ºi cea produsã de gaz sau de e lectricitate? Dacã aþi trãit în climatul nordic. Cea de-a doua ne plaseazã pe latura catabolicã a piramidei. deter minând astfel efectul pe care îl va avea o substanþã asupra corpului bioelectric. pe care îl bombardeazã. Altfel spus. ºtiþi cât de plãcutã este cãldura produsã de lemnele de foc. vom constata cã termenul tocofer ol este precedat de litera d sau de literele dl . ea capãtã o miºcare de rotaþie orientatã cãtre dreapta. adicã în sensul acelor de ceasornic. Prima se învâr teºte cãtre DREAPTA. în sensul acelor de ceasornic. când NASA a pierdut contactul cu astronautul John Glenn exact când acesta trecea prin s tratul de ozon la întoarcerea sa pe pãmânt. o rientatã cãtre dreapta. adicã în sensul acelor de ceasornic . Efectul sãu est e unul orientat cãtre dreapta ºi ne încãlzeºte deoarece anionii eliberaþi prin oxidarea (arderea) lemnului t rec prin corpul nostru ºi ne încãlzesc celulele. Energia anionicã poate trece prin materie. Miºcarea de rotaþie a pãmântului este rezultatul energiei anionice. ea este o energie dãtãtoare de viaþã. Energia pozitivã. d indicã faptul cã atunci când lumina infraroºie este t in tocoferol.Energia pozitivã are o miºcare de rotaþie cãtre dreapta. Spre exemplu. Rãzbun area a venit mai târziu. orientatã cãtre stânga. este cea care ne menþine tineri. Energia solarã este o energie de tip anionic. Efectele ei asupra organismelor vii est e unul de alinare. cu o singurã excepþie. Energia negativã are o miºcare inversã. cealaltã cãtre STÂNGA. experþii l-au ridiculizat.

vã recomandã olosiþi decât capsulele cu ulei din germeni de grâu sau forme uscate de vitamina E. coloranþii. despre care vom discuta în detaliu mai târziu. Acest principiu este valabil deopotrivã în ceea ce priveºte aliment ele ºi substanþele nealimentare. dl are efec De remarcat cã atunci când vitamina E de tip d se regãseºte în uleiul de SOIA sau de CANOLA energia ei pozitivã este neutralizatã ºi convertitã într-o substanþã negativã (de aceea. Atunci când spunem cã trupul trebui e sã îºi neutralizeze substanþele toxice. va trebui sã-l definim mai clar. care trebuie dez-energizate de corp. Tocoferolul de tip e exact opuse. Procesul de dezenergizare necesitã el însuºi energie. este e l însuºi un cuvânt neutru. Într-un fel. sau încãrcate cu o energie orientatã cãtre stânga. Sã ne reamintim de exemplul cu magnetul ºi cu caseta audio. Am bele 35 . furândune practic forþa vieþii. De aceea. sãrurile ºi toate celelalte sub stanþe nocive.e indicã faptul cã vitamina E este purtãtoarea unei energii dãtãtoare de viaþã. aditivii alimentari. Evitaþi soia ºi canola ca pe ciumã!). eliminate rapid sau izolate. precum medicamentele. Toate aspectele care exercitã o influenþã negativã asupra organismului uman trebuie neut ralizate. ne referim de fapt la acele substanþe care exercitã o influenþã negativã asupra organismului nostru. Neutralizarea Cuvântul neutru nu înseamnã mare lucru pentru majoritatea oamenilor.

Efectul este unul de tip catabolic. morcovii. O substanþã înzestratã cu o energie orientatã cãtre stânga lãsatã sã circule liber prin corpu u are efectul unui bulgãre de zãpadã lãsat în cãdere liberã la vale. Mulþi practicanþi ai artelor vindecãtoare se folose sc de ea pentru a pune diagnostice ºi pentru a conduce procesul de vindecare. energiile toxice ale cartofului vor circula liber prin organismul nostru.reprezintã forme de energie stocatã. forþa vitalã a organismului este risipitã. produc efecte similare asupra corpului nostru! Un cartof cu o energie negativã sileºte corpul sã apeleze la rezerva sa energeticã pentr u a prelucra ºi neutraliza respectivul câmp de energie negativã. Corpul opereazã cu energia negativã exact în aceeaºi manierã. NU toþi cartofii. adicã o pierdere de sãnãtate ºi vitalitat e. Ori de câte ori este hrãnit cu o energie orientatã cãtre stânga. etc. Energia magnetului neutralizeazã energia casetei tocmai pentru cã are o miºcare de rotaþie în sens opus. Kinestetica este o tehnicã foarte utilã de diagnosticare. Atunci când spunem orientat cãtre dreapta. care rezultã în procesul de îmbãtrânire! Sã revenim la miºcarea de rotaþie a energiei. Ki nestetica se referã la . Mai mult. Dacã el nu este capabil sã ducã la bun sfârº t aceastã sarcinã. Kinestetica se referã la simþurile musculare ºi mai este cunoscutã ºi sub denumirea de Ana liza Dinamicã a Reflexelor sau testarea muºchilor. producân d leziuni la nivelul organelor vitale ºi ale corpului bioelectric. Ea poate fi folositã pentru a determina efectul imediat pe care îl poate avea o substanþã asupra corpului. stocatã de plantãpentru nevoile sale viitoare. Pare simplist. Existã ºi alte tehnici care asig rã informaþii ulterioare. el poate produce asupra organismului uman efecte pozitive sau negative. cum ar fi efectul pe termen lung al unei anumite substanþe asupra corpului fizic. dacã trupul nu reuºeºte sã elimine din circulaþie energia toxicã. care reprezintã o formã naturalã de stocare a energiei. Atunci când spunem orientat cãtre stânga. generând un deficit de energie. Kineziologia Kineziologia reprezintã studiul dinamicii fluidelor (miºcãrii fluidelor). la fel cum nu toate merele ºi piersicile. kineziologia se ocupã cu dinamica energeticã pe care o imprimã asupra þesuturilor ºi fluid elor corpului bioelectric o anumitã substanþã. În funcþie de felul în care a fos t crescut cartoful. El nu este altceva decât o energie sub formã de ca rbohidraþi. ne referim la ideea de rãu pentru corpul meu . Sã ne gândim la un cartof. Oprirea lui presupune o cheltu alã de forþã vitalã din partea corpului. n e referim de fapt la ideea de bun pentru corpul meu . dar chiar aºa stau lucrurile.. efectele acesteia asupra sistemului vit al vor fi dezastruoase. În medicina vi braþionalã.

Este foarte important ca el sã observe cantitatea de efort 36 . Acestea sunt: efectul benefic / poziti v / orientat cãtre dreapta ºi efectul malefic / negativ / orientat cãtre stânga. Pur ificarea câmpurilor energetice modificã serios regulile de care vom discuta mai departe. cu fermitate. substanþele exercitã douã tipuri de EFECTE energetice subtile asu pra corpului bioelectric ºi asupra stãrii noastre de sãnãtate. Acest procedeu permite accesul la inteligenþa corporalã prin intermediul sistemului nervos autonom. Pentru a recapitula. substanþele active din punct de vedere biologic cum ar fi produsele purif icate produc de regulã crize vindecãtoare ºi FALSE efecte negative care pot afecta rezultatele acestor teste. medicamentul sau supl imentul pe caredoriþi sã îl testaþi. dar necesitã un anumit antrenament. Începeþi prin a alcãtui un inel cu ajutorul degetului ma e ºi a degetului mijlociu de la mânadominantã (dreapta pentru dreptaci). Este o excelentã metodã de testare. Nu trebuie aplicatã NICIODATÃ fãrã acest antrenament. În continuare. Cum trebuie efectuat testul Singurele accesorii necesare sunt: o altã persoanã ºi alimentul. Testarea muºchilor este influenþatã MASIV de prezenþa metalelor grele în þesuturi.amplificarea sau la slãbirea puterii la nivelul degetelor sau al membrelor. de u nul singur. care este scurt circuitat de prezenþa metalelor grele. Spre exemplu. îndeosebi e cele provenite de la amestecurile pe bazã de mercur utilizate pentru plombele dentare. dar fãrã sã forþeze excesiv. rugaþi-l pe prietenul dumneavoastrã sã încerce sã desprindã degetele unite.

acest gen de oameni nu se pot vindeca. degetele vor deveni mai PUTERNICE. Acelaºi gen de ficat au ºi suferinzii de hepatitã sau de mononucleozã. Vã reamintim însã cã le purificate special produc de regulã reacþii negative. cu mâna goalã. acea reflexie a vitalitãþii organelor vitale ºi glandelor corpului. Apo taþi testul. roºiile au fost retur nate. La fel ca ºi pro esul de creºtere. corpul sãu bioelectric ar fi avut de suferit. Pendulul lui Foucault Pendulul este unul din instrumentele mele preferate de mãsurare a celor douã tipuri de energie. folosind procedeul descris mai sus. corpul însuºi induce rezultate false. din acelea care s e ofilesc înainte de a ajunge cu ele acasã. Dacã ficatul lor es te slãbit. Puteþi face testul respectiv ºi singur. Uneori. ele vo r deveni mai SLABE. Procedeul de mai sus mai poate fi aplicat ºi prin întinderea braþului dominant astfel în cât acesta sã ajungã la nivelul umerilor. suferã de c iroza ficatului). unul anterior ºi altul celui propriu-zis. Antenele pot trimite SAU recepta semnale energetice. cu excepþia faptului cã este o antenã în miºcare. cãci ºi-ar fi introdus în organism o substanþã negativã care i-ar fi afectat aura.necesar pentru a despãrþi degetele. Le-am testat împreunã. exact ca cea a unei staþii de radio sau cea de pe acope riºul casei dumneavoastrã. în special dacã ºtie cã proprietarul sãu nu doreºte cu adevãrat sã se vindece sau nu este pregãtit sã coopereze. atingându-le zona ficatului (pe partea dreaptã. cel de reîntinerire este un proces stresant. Orice pendul funcþioneazã ca o antenã. D n nefericire. Alte exemple Oamenii care beau foarte mult alcool au un ficat cirotic (altfel spus. pentru a verifica rezistenþa naturalã a braþului. rugând apoi persoana care ne ajutã sã împingã în jos braþul. rugându-i sã-ºi întindã braþul ºi verificând rezistenþa la împingere a acestuia. Toate substanþele emit asemenea semnale! Corpul însuºi trimite semnale energetice orie . Am un prieten care ºi-a cumpãrat recent niºte roºii de la supermarket. Aceºtia pot fi testaþi cu uºurinþã aceþi mai întâi un test general. ei îºi vor pierde imediat puterea. Rezult atul a fost cã prietenul meu ºi-a pierdut COMPLET puterea pe care o avea în braþ! Drept urmare. Dacã acesta este po iv pentru corpul dumneavoastrã. în timp ce în pumn substanþa testatã. întrucât ªTIE instinctiv cã substanþa va produc o crizã vindecãtoare ºi va forþa corpul bioelectric sã se purifice ºi sã se vindece. Dacã produsul este negativ. sub cutia toracicã). Nu uitaþi sã faceþi încã douã teste. Dacã le-ar fi mâncat. iar corpul are tendinþa sã minimizeze orice formã de stres. În mâna opusã þineþi produsul testat. þinând obiectul testat în gurã. din cauza activitãþii lor biologice extrem de puternice.

canola. substanþele reprezintã transmiþãtorii.. cu care pendulul intrã în rezona nþã. Rotaþia pendulului reflectã statutul câmpului energetic al obiectului verificat. pendulul antena receptoare. Secretul constã în transferul energiei de la o persoanã sãnãtoasã cãtre cea bolnavã. Alte terapii vibraþionale Atingerea terapeuticã (bioenergeticã) presupune un transfer de energie pozitivã de la terapeut la pacient. Pietrele. Fotografiile Kirlian pot surprinde în imagine aceste aure. Este folositã în terapiile bioenergetice ºi în masaj. 37 .ntate într-un sens sau în altul. urmãrind astfel transformarea câmpurilor energetice ale celei din urmã. el va începe sã se roteascã înspre dreapta sau înspre stânga. medicamentele. intrând într-o miºcare similarã. zahãrul alb. Spre ex emplu. alimentele ºi corpurile v ii toate au o asemenea aurã. Dacã pendulul este atârnat de o sfoarã sau de un lanþ ºi þinut deasupra unui aliment. Reversul medaliei este la fel de adevãrat (un corp cu o vitalitate redusã emite semnale orientate cãtre stânga). Un corp cu o vitalitate ridicatã emite semnale orientate cãtre dreapta. Unele pendule sunt mai sensibile decâ altele. soia toate emit semnale orientate cãtre stânga. Energia corporalã mai este cunoscutã uneori ºi sub numele de aurã . Acesta este marele secret al pendulului! Nu este vorba în nici un caz de o vrãjitori e! Învãþarea folosirii corecte a pendulului ºi a lanþului vibratoriu necesitã o anumitã practicã ucrãri precum Trusa pendulului sau Vibraþiile sunt foarte utile pentru înþelegerea acestor fenomene. medica ment. i ar corpul interpretul. etc. În acest caz.

mi-a propus sã facem exerciþiul degetului pe care tocmai l-am descris. fie la nivelul pielii. nu existã nici cea mai micã diferenþã între ele! (vã recomand în aceast irecþie sã citiþi lucrarea Universul holografic). Þesuturile afectate de cicatrice reprezintã câmpuri energetice negative. Þesuturile sunt alcãtuite din celule funcþionale numite celule parenchime. Cu cât mergi mai departe. noi avem datoria . ic apar d). Câmpurile energetice sunt reale! Ele stau la baza tuturor proceselor vitale. dentistul meu a observat cã am su b piele o cicatrice de peste doi centimetri ºi m-a întrebat cum s-a produs ea. Cicatricele sunt amintiri negative. dar în loc sã þin o substanþã în mâna stâng ting cicatricea cu ea. aveam zece ani ºi o sãnãtate f oarte precarã. Dacã aº fi ºtiut la vremea respectivã. o pr acticã chinezã. graph înregistrare. De aceea. pãstrate în memor ia holograficã a pielii (holo luminã reflectatã în jur de un obiect central. Cicatricea mea a rezultat ca urmare a unei cãderi. fie interne.Plasarea mâinilor pe persoana bolnavã este o practicã religioasã. Cele de la nivelul organelor vitale modificã funcþionarea acestora ºi accel ereazã procesul de îmbãtrânire. Þesuturile ci catricelor NU sunt funcþionale. S-a dovedit cã a avut dreptate! Degetele mele ºi-au pierdut pe loc orice pute re! EFECTUL cicatricei era extrem de puternic deoarece se afla chiar pe unul din mer idianele energetice principale. Cicatricele Când l-am rugat sã-mi scoatã plombele pe bazã de mercur. Pentru a ºterge temporar amintirea provocatã de cicatrice. Ele apar atunci cân d sistemul este supus unui stres. cu atât mai mari devin pagubele. Ne vom ocupa mai amãnunþit de aceste subiecte într-un capitol ulterior. Instantaneu. aº fi putut folosi capsulele ºi loþiunea SOC. astfel încât cicatricea nu s-ar fi produs. face parte din aceeaºi categorie de terapii ca ºi atingerea terapeuticã. degetele mele ºi-au recãpãtat întreaga putere. S-a dovedit cã cicatricea îmi bloca fluxul energiei. Modificarea unei funcþii corporale ar putea fi asemãnatã cu mersul cu o maºinã c are un cauciuc dezumflat. la fel ca ºi informaþiile înregistrate pe o casetã audio sau pe hard discul unui computer. dentistul mi-a injectat un remediu homeopatic chiar în interiorul ei. cel care fãcea legãtura între chakra mea abdominalã (centrul energiei) cu cr eºtetul capului. Alãturi de Qi Gong. Procesul de îmbãtrânire reprezintã efectul CUMULATIV al forþelor energetice negative asupr a corpului bioelectric. Traumele produc cicatrice. repre zintã cheia înþelegerii tuturor misterelor vieþii ºi controleazã procesul de îmbãtrânire. mesaje energetice magnetice. Dupã ce i-am pove stit.

astfel încât sã puteþi aprecia mai bine valoarea adevãra stãri de sãnãtate. Este important ca cititorul sã înþeleagã cã trãim într-o lume a fenomenelor energetice. curãþã placa arterialã. al vindecãrii. cu obiectele ºi cu diferite evenimente. De fa t. Noi facem instinctiv acest lucru atunci când ne folosim de intuiþie pentru a lua anu mite decizii în legãturã cu oamenii. De ce nu ne-am folosi de acelaºi proces ºi în domeniul medicinii. regenereazã cartilagiile încheieturilor ºi deschide meridianele energeti ce. Sperãm sã vã dovedim astfel inutilit atea tehnicilor de vindecare rapidã a acestor metode. 38 . di zolvã cicatricele interne. regenereazã pielea arsã. eliminã le la nivelul încheieturilor.sã le înþelegem ºi sã învãþãm cum trebuie interpretate ele în viaþa noastrã de zi cu zi. al opþiunilor noastre legate de dieta alimentarã? Vom învãþa mai m ulte despre acest subiect în capitolele care urmeazã. ajutã la creºterea pãrului. reduce ridurile. curãþã pielea de coºurile provocate de acnee. Preambul: capitolul urmãtor prezintã o privire de ansamblu asupra medicinii de înaltã teh nologie ºi asupra promisiunilor legate de gloanþele sale magice . fiecare om ar trebui sã înveþe sã mãsoare ºi sã manipuleze energia. Þesuturile cicatrizate ºi încheieturile rigidizate SOC eliminã cicatricele.

Ea nu ºtie aproape nimic în legãturã cu unele mecanisme de bazã precum somnul. cancerul ºi artrita. problemele legate de boli ºi de procesul de îmbãtrânire nu au dispãrut ºi nu s-au redus deloc. · Nu necesitã apã ºi sistem de canalizare · Dizolvã acneea ºi deºeurile acide la nivelul pielii · Îmbunãtãþeºte circulaþia sângelui ºi a limfei · Arde caloriile ºi reduce greutatea · Alinã durerile asociate cu diferite boli · Este necostisitoare · Este portabilã. nu obosit. În mod . Are efecte benefice inclusiv la nivelul tulburãril or nervoase ºi al celor legate de þesuturile conjunctive. Este frumoasã. Elasticizeazã membranele celulare. Promisiunile eiseamãnã cu gloanþele magice folosite în industria cinematograficã. cu tot apetitul nostru din ce în ce mai ridicat pentr u tehnologie. Medicina modernã urmãreºte sã manipuleze aceste func fãrã sã le înþeleagã însã. La ora actualã. Tratame ntul acestor boli presupune echipamente de diagnosticare din ce în ce mai sofisticate ºi un ºir nesfârºit de experþi car e sã le manipuleze. tehnologia RID face ca organismul sã se simtã regener at. Într-un trecut nu prea îndepãrtat. Zilnic apar noi ºi noi medicamente ºi înalte tehnologii. procesul de creºtere. Sauna cu raze infraroºii la distanþã Sauna RID provoacã ºocul hipertermic. create pentru a trata boli de generative precum cele cardiovasculare. care pot efectu a astfel mai bine schimbul de substanþe nutritive ºi deºeuri. Medicina de înaltã tehnologie a devenit o veritabilã extensie a conºtiinþei noastre naþional e. dar fãrã sã se foloseascã d uminã. la fel ca orice altã saunã. pentru a numi numai câteva dintre ele. abordarea medicinii era de tipul: Ia o pastilã ºi îþi va ce . Nu necesitã instrumente pentru reparaþii. abur sau cãldurã în acest scop. iar apoi din întregul c orp. Pe scurt. de îmbãtrânire. Bolile contagioas din trecut au fost la rândul lor înlocuite de cele ale civilizaþiei. Albert Szent-Gyurgyi Medicina alopaticã nu se aflã astãzi mai aproape de înþelegerea esenþei vieþii decât se afla m o sutã de ani. Vezi pagina xxx pentru mai multe informaþii 6 Gloanþele magice Viaþa nu poate fi cunoscutã decât prin simptomele sale . Eliminã metalele grele din creier. aceastã viziune a fost înlocuitã de medicina înaltei tehnologii . despre durere ºi vindecare.SOC redã flexibilitatea corpului. De aceea.

Teh nologia bazatã pe gloanþe magice mascheazã adevãratele probleme legate de sãnãtate. în loc sã ne bucurãm plenar de o stare de sãnãtate la APOGEU.corect. Ieri ºi astãzi 39 . care nu fac decât sã se înrãutãþeas nea marilor cuceriri ale ºtiinþei ne tulburã minþile. oamenii au ajuns sã punã un semn de egalitate între eforturile eroice ale medicinii ºi adevãrata vindecare. astfel încât ajungem sã acceptãm viaþa în termeni m i.

Sistemul a eliminat respectul pentru fiinþa umanã. Din fericire. la fel au ajuns sã creadã ºi oamenii. Sãrmanii oameni continuã sã umple saloanele spitalelor. se poate trãi ºi altfel. nici pacienþii nu se pot bucura de avantajele acestora. în cel mai bun caz. dar ne pierdem sãnãtatea. Sun eni disperaþi. Ea nu face altceva decât sã di agnosticheze boala cu ajutorul testelor. Ar fi în stare sã plãteascã oricât pentru a-ºi recupera sãnãtatea pierdutã. Profesioniºtii sãi sunt ant renaþi sã creadã numai în gloanþe magice ºi în speranþã. Zilnic. Din pãcate. Ea nu mai crede decât în gloanþele magice . Pe de o parte. fãrã sã înþeleagã însã nici o clipã care este adevãrata cau iei prin care trec. Suferinþa este eneratã de sistem. Din pãcate. dar este într-adevãr extrem de neplãcutã ºi îngr de costisitoare. cel mai bine este sã evaluãm ce anume este cu adevãrat important pentru noi. Medicina modernã a substituit demnitatea. Majoritatea oamenilor din ziua de astãzi împãrtãºesc mentalitatea glonþului magic deoarece a ceasta le oferã o rezolvare rapidã a problemelor lor. eliminând din viaþa noastrã celela lte aspecte. Pentru cea de astãzi nu mai reprezentãm decât niºte numere într-un catalog. banii nu mai co nteazã aproape deloc pentru el. Când omul devine grav bolnav. medicilor li se refuzã dreptulde a se pregãti în domeniul nutriþional ºi în medicina vibraþi nalã.Medicina de ieri ne cunoºtea în calitate de fiinþe individuale. ºi asta tocm ai pentru cã am neglijat cea mai mare comoarã între toate: sãnãtatea. Medicii moderni au cãpãtat alura unor vrãjitori ai înaltei tehnologii îmbrãcaþi în halate alb Vrãjiþi de aceastã imagine. în loc sã trateze la rãdãcinã cauzele bolilor degenerative. o acceptare a unui corp uzat în speranþa unui miracol care se va produce . care recurg la gesturi disperate. înlocuind-o cu tehnol ogia. În acest fel. la ambele extreme. ea nu reprezintã decât un fel de t rusã de prim ajutor. cei care pierdem suntem noi. oamenii uitã de promisiunile neonorate ale medicinii moderne ºi de sp eranþele veºnic amânate. Medicina NU înþelege mecanismul bolii la nivel energetic. O viaþã trãitã în simplitate vã va permite sã preluaþi controlul asupra sãnãtãþii dumneavoast obstacolele în calea acestei simplitãþi? Goana dupã bani ºi dupã obiecte materiale. ziarele sunt pline de articole laudative la adresa noilor descoperiri ºi p romisiuni ale tehnologiei. Dacã alergãm dupã bani. Sãnãtatea precarã ºi viaþa trãitã în simplitate Starea de sãnãtate precarã nu este un pãcat. Gloanþele magice au devenit un pretext. fiindu-ne rãpitã astfel demnitatea umanã. Banii câºtigaþ e vor duce pe cheltuielile de vindecare extrem de mari în sistemul în care trãim . De aceea . înghesuindu-se la fel ca niºte vit e într-un staul ºi continuând sã spere cã ºtiinþa va descoperi în curând un glonþ magic ºi pentru boala lor. al razelor X ºi al scanerelor.

tinerele generaþii repetã din nou ºi din nou aceeaºi greºealã. Ilustraþie Corpul uman este alcãtuit în proporþie de 65% din apã 40 . întrebaþi un om în vârstã. Numai atunci când ajungi din nou tânãr îþi poþi permite luxul de a renunþa la medicamente ºi la gloanþele magi gãsindu-þi controlul asupra corpului tãu. când puteþi sã vã bucuraþi la nesfârºit de aceeaºi s eþe fãrã bãtrâneþe? Atunci când eºti cu adevãrat sãnãtos. Preambul: în capitolul urmãtor veþi învãþa DE CE nu vã furnizeazã alimentaþia ENERGIA de care nevoie pentru a rãmâne tânãr ºi CE puteþi face pentru a remedia aceastã situaþie. De a t ce vã stã în puteri pentru a vã readuce corpul bioelectric la un indice de referinþã mai mic de 0. De ce sã experimentaþi iadul bãtrâneþii. Dacã nu credeþi. Viitorul es te doar la câþiva paºi de noi. asta nu înseamnã cã vã veþi bu mâine. Chiar dacã vã bucuraþi în prezent de o stare bunã de sãnãtate.mâine. timpul pare sã se opreascã în loc. Pres nerea lor se dovedeºte însã de fiecare datã eronatã. prefer sã îmi redobândesc ºi sã îmi PÃSTREZ Este o prostie sã vã periclitaþi sãnãtatea de dragul exceselor zilei prezente. Personal.33. În mod regretabil.

care s-a concent în douã bãºici purulente. durerea a dispãrut ºi am putut sã-mi folosesc din nou mâna. Existã o femeie din California de sud care a fost muºcatã de un pãianjen. medicina nu are gloanþe magice atunci când vine vorba de muºcãturile de pãi anjen. Un bãrbat suplu poate ajunge la un procentaj al apei de 70%. dar va riazã considerabil de la om la om. în timp ce o femeie poate avea numai 52% apã. Medicul curant nu a ºtiut ce sfat sã-mi dea! Mi-am vizitat atunci dentistul meu holistic . picioarele. din cauza þesuturilor sale grase (care nu reþin apa). ºi chiar de la o parte corporalã la alta (vezi ilustraþia din partea d reaptã). Instantaneu. am zdrobit un cartof organic. anihilând astfel la nivel subtil veninul pãianjenului . iatã ºi o poveste personalã. Cataplasma a redus imediat umflãtura braþului. afectând de regulã femeilede toate vârstele. m-am trezit la ora 2. Dupã cum puteþi constata. astfel încât veninul pãianjenului nu a p ovocat leziuni majore mâinii mele. Unii oameni manifestã reacþii severe la a este muºcãturi. Învãþaþi sã vã controlaþi corpul fizic ºi veþi experimenta o viaþã ivel pe care nici mãcar nu l-aþi bãnuit pânã acum. În capitolele urmãtoare e vom ocupa mai îndeaproape de . Pentru comparaþie. care genereazã dorinþa de a bea apã. mi-aº fi putut pierde întregul braþ.00 dimineaþa ºi a constatat cã mâna îmi era umflatã ºi îmi pulsa de durere. numai pentru a constata cã i-au fost amputate braþele. Rapid. Muºcãturile de pãianjen Muºcãtura unui pãianjen este un proces energetic . Apa purã este cea mai bunã bãuturã pentru un om înþelept . Odatã. Este important sã î atura forþelor energetice care provoacã asemenea reacþii. Acesta mi-a creat pe loc un remediu h omeopatic în generatorul sãu de frecvenþe MORA. starea mea generalã de sãnãtate era bunã la momentul respectiv. Henry Thoreau Hormonii Hormonii sunt substanþele care GUVERNEAZà sãnãtatea organismului nostru. Din feri cire.Cantitatea de apã din corpul uman reprezintã în medie 65% din volumul acestuia. a intrat în comã ºi s-a trezit abia ºase luni mai târziu. Reducerea conþinutului de apã în organism determinã hipotalamus ul (centrul setei la nivel cerebral) sã trimitã semnalul specific. nasul ºi o ureche. l-am com binat cu niºte sare amarã ºi am fãcut o priºniþã. care a stat inclusiv la baza acestei cãrþi. Dacã aº fi depins numai de medicina alopaticã. Aceastã poveste este o dovadã clarã a eficacitãþii medicinii vibraþionale ºi a abordãrii ener ice a stãrii desãnãtate. în timp ce alþii îºi pot pierde chiar anumite pãrþi corporale.

Acelaºi proces întunecã ochii verz albaºtri. de care depinde apogeul stãrii noastre de sãnãtate. 7 Budinca de ciocolatã provoacã moartea 41 . Toxicitatea ºi pierderea pãrului Ce au în comun chimioterapia. Când pãrul începe sã se regenereze. el creºte de regulã c chiar dacã înainte era drept! La baza oricãrui pãr cârlionþat stã toxicitatea sistemicã. pãrul cârlionþat. Toxicitatea determinã pãrul ºi ochii sã îºi piardã strãlu lor naturalã.aceastã abordare. Sãnãtatea descurajeazã boala. apa la plãmâni ºi apendicita? Nivelul ridicat de toxicitate! Chimioterapia produce cãderea pãrului deoarece suprasolicitã pielea. a cãrei capacitate naturalã de eliminare a deºeurilor o depãºeºte. care devin astfel cãprui sau negri.

de culoare ºi aromã. cu o structurã terapeuticã ºi cu un indice POR foarte înalt po vindeca un corp bolnav. Ni se spune pretutindeni cã apa este apã.Mestecaþi lichidele ca ºi cum ar fi solide ºi mestecaþi substanþele solide pânã când devin l e . Importanþa ei deosebitã nu derivã din substanþele sale nutritive. deoarece NU conþine substanþe utritive. întrucât nu o cons iderã un aliment. diferitele subs tanþe nutritive pe care le conþin. De aceea. Dr. fãrã reocupaþi însã de tipul de apã. Toþi cei care beau aceastã apã spun despre ea cã este diferitã . ea reprezintã CEL MAI IMPORTANT aliment pe c are îl ingerãm. care nu conþine deloc substanþe contaminante. experþii afirmã cã trebuie sã reducem alimentele ingerate. cãci nu conþine ni i una. dar lucrurile sunt mult mai complicate. Apa este consideratã o necesitate a vieþii. Ceea ce ne preocupã în mod deosebit pe noi sunt diferenþele între alimente ºi inf luenþele pe care le au ele asupra procesului de îmbãtrânire. în timp ce altele sunt moarte ºi a dupã sine moartea. dar mai presus de toate amprentele energetice ale al imentelor. adicã proteine. Paul Bragg Cartea Budinca de ciocolatã provoacã moartea m-a învãþat cã NU toate alimentele sunt la fel Unele mâncãruri sunt vii ºi promoveazã starea de sãnãtate. pe care oamenii le pot simþi la gust. de MEMORIA vibraþionalã a acesteia sau de potenþialul sãu de oxidare/redu cere (POR). Aceastã amprentã este reflectatã de sensul de rotaþie a energiei sale ºi poate fi mãsuratã pr n potenþialul ei POR. Apa BEV este un ALIMENT pur ºi chiar un remediu. Este un veritabil medicament pentru corp. trebuie sã facem din start a ceastã precizare: nu toate tipurile de apã sunt la fel! Noi ne alegem alimentele în funcþie de preferinþele personale. la fel ca orice alt tip de hranã. cãci nici un organism viu nu poate trãi fãrã ea. Apa este un aliment. îl hidrateazã ºi îl detoxificã. foarte puþini oameni sunt preocupaþi de apa pe care o beau. Alim entele sunt clasificate ºi conþin etichete în care sunt afiºate valoarea lor caloricã. ci din ENERGIA pe care ar trebui sã o conþinã. cu o memorie vibraþionalã curatã. Amprenta ei energeticã influenþeazã decisiv viaþa sau moart nismelor vii. Ap a mai are ºi alte calitãþi în afarã de faptul cã este udã . Apa extrem de purã. lipide ºi glucide. Apa ESTE un aliment. dar cu o mare deosebire. În mod paradoxal. de felul în care aratã. Mai mult decât atât. Din pãcate. etc. pe care îl energizeazã. Existã asemenea diferenþe ºi între diferitele tipuri de apã. Apa îmbuteliatã nu este clasificatã în acest fel. dar sã bem cât mai multã apã. Ea are calitãþi specifice energiei or ientate cãtre dreapta.

dacã se consumã oxigenul.Hrana vieþii În mod tradiþional. modificaþi sau distruºi ca urmare a reacþiilor pe care le dinamizeazã. prin procese succesive de oxidãri ºi reduc eri (în capitolele urmãtoare veþi învãþa cum puteþi folosi reacþiile de tip oxidare ºi reducere în beneficiul du oastrã). Vã propun sã discutãm mai întâi despre enzime. minerale ionizate. Un ex emplu sunt platina sau radiul folosite în convertoarele catalitice ale maºinilor. De aceea. Dacã nu existã oxig en. se considerã cã hrana biologic activã are o amprentã energeticã orientatã e dreapta ºi produce efecte similare în organism. focul nu poate exista. accelerând sau provocând reacþii care altfel nu s-ar produce sau s-ar produce cu o vitezã mult mai mi cã. el t rebuie menajat cu deosebire de cãtre cei care doresc sã îºi pãstreze starea de sãnãtate. Aceste componente ale hranei vii reprezintã însuºi ndamentul vieþii. Ea conþine enzime. Enzimele nu sunt altceva decât niºte proteine biochimice. Adevãraþii catalizatori nu îºi î azã niciodatã activitatea. ei trebuie produºi continuu de cãtre corp. Aceste metale nobile conv ertesc gazele toxice precum monoxidul de carbon în dioxid de carbon ºi apã. 42 . PRINCIPALUL organ de producere a enzimelor ºi substanþelor catalitice este ficatul. Din acest motiv. majoritatea cataliticilor biochimici sunt consumaþi. În organismul viu. Ele au o funcþie de cataliza tori. La fel. Enzimele pot fi comparate cu efectele oxigenului asupra focului. vitamine ºi o energie pozitivã absolut necesare pentru o bunã sãnãtate. focul se stinge. Ei nu sunt modificaþi sau distruºi în urma reacþiei pe care o provoacã.

care nu numai cã nu contribuie la menþinerea unei stãri bune de sãnãtate. Atunci când în organism existã un EXCES de toxine ºi deºeuri. Ele reprezintã forþe energetice or ientate cãtre stânga. Mai mult. Mâncarea gãtitã Orice proces de gãtire la foc distruge enzimele. Vitaminele nu pot opera în corpul nostru în absenþa tuturor mineralelor principale ºi se cundare (oligoelementelor). vitaminele sunt numite c o-factori. întrucât îºi pierd caracteristicile iniþiale. ele se do edesc inutile în cel mai bun caz. reacþiile biochimice încetinesc iar circulaþia sângelui ºi a limfei se face cu dificultate. Câteva remedii utile împotriva acestui proces sunt: fol sirea plantei numite Yucca. Fãrã biocatalizatori. hrana îºi pierde de regulã calitã e. formã în care ar trebui evitate (vom discuta mai amãnunþit în legãturã cu acest subiect mai târziu). Nu dorim sã vã sugerãm neapãrat renunþarea completã la procesul de gãtire. În ceea ce priveºte suplimenþii gãsiþi în comerþ (indifer orba de vitamine sau minerale). Alimentele moarte ºi apa impurã aduc un aport de energie negativã. CEA MAI BUNà sursã de vitamine ºi minerale biologic active sunt legumele ºi fructele pro aspete. aproape toþi sunt substanþe de sintezã care aduc un aport ener getic negativ. întrucât nu potopera decât ÎMPREUNà cu mineralele ºi enzimele. Având în vedere cã itatea vitaminelor sub formã de suplimenþi sunt de sintezã (fãcute de om) chit cã etichetele susþin contrariul . deoarece se aflã într-o formã e lementarã . ci doar sã pãstraþ . Odatã modificate. sucul unei lãmâi proaspete bãut dimineaþa ºi seara. ºi chiar toxice pentru organele vitale în anumite cazuri extreme.Producerea constantã a unor noi enzime presupune o cantitate uriaºã de energie orienta tã cãtre dreapta. PAC. terapia colonului ºi folosir ea Apei BEV ºi a ApeiIonizate de Înaltã Valoare Medicinalã. care se petr ec de milioane de ori mai rapid decât în absenþa lor. Auto-masajul limfatic este ºi el foarte util. iar acumularea lor conduce la o degenerar e sistemicã (a întregului organism) ºi la o îmbãtrânire rapidã. acestea nu îºi mai po t îndeplini funcþiile. crescute fãrã îngrãºãminte chimice. Biocatalizatorii Catalizatorii biologici determinã o accelerare a reacþiilor biochimice. dar BLOCHEAZà inclusiv beneficiile promovate de substanþele cu o energie orientatã cãtre dreapta. La fel. Odatã gãtitã. În biochimie. viaþa aºa cum o cunoaºtem noi nu ar put ta. tensionând astfel organele vitale ºi generând efecte secundare. Toxinele ºi deºeurile în exces bloch eazã buna funcþionare a organelor vitale ºi echilibrul hormonal. care nu poate proveni decât din acele substanþe considerate vii ºi în rezonanþã cu corpul b lectric. m ajoritatea mineralelor comercializate sub formã de suplimenþi se dovedesc inutile. gãtirea incorectã distruge în totalitate valoarea energeticã ºi enzimele alimentelor. într-o proporþie echilibratã.

de preferinþã crescute ina personalã (fãrã chimicale). Evitaþi gãtitul la temperaturi foarte înalte ºi nu îl prelungiþi mai mult decât este necesar. Este vorba de energia opusã celei generate de fisiunea nuclearã (din bombele atomice. aromatizanþii ºi coloranþii. este tãtãneasa. prin pier erea energiei vitale. Ingerarea lor nu face decât sã vã ameninþe sãnãtatea.porþie cât mai înaltã de alimente crude ºi proaspete în dieta dumneavoastrã. Semnificaþia lui este de bio-transformare. sarea de bucãtãrie. Una din plantele mele preferate. De pildã. Reacþiile de fuziune sunt anaboli ce ºi orientate cãtre dreapta. Metabolismul Atunci când vorbim de asemenea procese. care poate fi crescutã cu uºurinþã ºi fãrã turi în grãdina personalã. Este vorba de un proces prin care moleculele alimentel or sunt transformate în molecule de energie care sunt conduse apoi prin circuitele energetice ale corpului. din deºeurile nucleare ale uzinelor atomoelectrice sau din cuptoarele cu microunde). în loc de fierbere este de preferat gãtitul pe abur. cuvântul metabolism ne vine automat în minte. Metab olismul presupune o serie de reacþii de fuziune care determinã unirea atomilor individuali în molecule energetice orienta te cãtre dreapta. Evitaþi cuptoarele cu microunde. Aceste substanþe dau peste cap câmpurile energetice ale corpului ºi blocheazã o serie de reacþii biochimice absolut esenþiale. Creºte între martie ºi noiembrie ºi poate fi gãsitã inclusiv în ma ea pieþelor þãrãneºti. 43 .

devenind la fel de bolnãvicioase ca ºi oamenii. dar ele reprezintã o sabie cu douã tãiºuri ºi trebuie folosite cu înþelepciune. Dacã animalele nu au fost însã sãnãtoase. susþinând viaþa. Proteinele de origine animalã Omul industrializat mãnâncã mai mult decât este necesar. hormonii). În particular. inclusiv de eliminare a deºeurilor rezultate din ele. proteinele lor au o amprentã energeticã orie ntatã cãtre dreapta. cu atât carnea este mai savuroasã. Fatu Hiva. ºi it produs rezultat. Cuvântul este alcãtuit din co mponentele: meta dincolo de. Metaboliþii sunt deºeuri. alimente. Proteinele de origine animalã se aflã în vâr lanþului alimentar. dar ºi substanþele chimice de sintezã organicã (otrãvuri precum pesticidele ºi e bicidele). proteinele lor vor avea o amprentã geticã orientatã cãtre stânga ºi vor provoca boli ºi îmbãtrânirea prematurã. maniera în care sunt prelucrate ele de ficatul ºi rinichii noºtri. Reacþiile de fisiune sunt catabolice ºi orientat e cãtre stânga. Dacã animalele sacrificate au fost sãnãtoase. care conþin componenþi analogi estrogenului ce blocheazã receptorii hormonali. Principalele probleme legate de p roteinele de origine animalã sunt: cantitatea pe care o ingerãm. Acestea suferã din cauza supra-alimentaþiei ºi a mediului toxic (a poluãrii d in aer. un lanþ de insule situat l a 1. ºi a metaboliþilor în exces). apã. Proteinele de origine animalã pot fi o excelentã sursã de energie ºi substanþe nutritive. ºi perioada de tranzit dintre ingerare ºi el iminarea deºeurilor (vom discuta pe larg toate aceste subiecte). cu ultimul canibal în viaþã din Insulele Marchize. include m aici toxinele ºi metaboliþii. nivelul de subs tanþe analoage estrogenului pe care le conþin (de pildã. sunt distructive. alãturi de soþia sa. Altfel spus. felul în care o metabolizãm. Este mai dulce! La fel este ºi carnea unei vaci care înainte de a fi tãiatã s-a aflat într-o stare c atabolicã ºi a fost bolnavã. Toxinele sunt mai concentrate . Atunci când vorbim de deºeuri metabolice. Energia alimentelor derivate din animale bolnave provoacã boli la oameni de mii de ori mai rapid decât energia alimentelor derivate din plante bolnave. Thor Heyerdahl descrie experienþa pe care a avuto în anul 1937. el mãnâncã prea multe oteine de origine animalã ºi prea puþine legume ºi fructe. Canibalul le-a povestit urmãtoarele: Carnea umanã este diferitã de cea a celorl alte animale.Altfel spus. din cauza numeroaselor deºeuri toxice din mediul înconjurãtor ºi a concentratelor metabolice cu care sunt hrãnite animalele. Cu cât este mai toxicã.200 de mile nord-vest de Tahiti. ele sunt constructive. Metaboliþii sunt deºeuri rezultate din reacþiile biochimice. Este vorba aºadar de produse ca re nu mai pot fi supuse transformãrii. bol transformare. Cele mai multe proteine de origine animalã din vremea noastrã au o energie orientatã cãt re stânga. În minunata sa lucrare.

Alimentele care conþin o energie negativã. Reziduurile otrãvitoare sunt stocate ºi concentrate încarnea sa. pãsãri sau peºti bolnavi. În acest fel. toxinele ºi metaboliþii concentrându-se în organismul nostru. printr-un exemplu ce am vrut sã spunem atunci când am afirmat cã proteinele de ori gine animalã se aflã în vârful lanþului alimentar. ele avanseazã ÎN SUS de-a lungul lanþului trofic. Un iepure mãnâncã morcovi contaminaþi cu pesticide. urmãriþi ca ele sã provinã de la animale sãnãtoase ºi mai limitate. indiferent de sursa de la care provin fie cã este vorba de animale sau de plante sunt alimente toxice. Într-o zi.în grãsimile animale decât în þesuturile slabe. Lanþul alimentar Iatã. fermierul decide cã în mulþirea iepurilor a scãpat de subcontrol ºi foloseºte o substanþã toxicã pentru a-i otrãvi. din motive asupra cãrora vom insista în detaliu mai târziu. ntinuare. Orice aliment care conþine o energie orientatã cãtre stânga determinã risipa unei m ari cantitãþi de energie 44 . Dacã intenþionaþi sã mâncaþi proteine de origine animalã. Ele trebuie reduse în substanþe componen te ºi neutralizate de cãtre ficat. Atunci când mâncãm carnea provenitã de la animale. noi devenim prec m vulturul din exemplul de mai sus. Toxinele aflate în iepur e trec acum în trupul vulturului. cu deosebire în þesuturile grase. un vultur coboarã ºi se hrãneºte din cadavruliepurelui.

Majoritatea moleculelor sunt divizate înainte de absorbþie. Îmbunãtãþeºte starea de sãnãtate a colonului ºi reduce bugetul alocat alimentaþiei. extrem de toxice. Substanþe precum indolii. favorizând instalarea bolilor. sindromul intestinelor iritate. rezultate ca urmare a unei digestii proas te! Cartofii absorb substanþe toxice din îngrãºãmintele naturale. divert iculita. un nas fin poate detecta tipul de îngrãºãminte naturale care au fost folosite la cultivarea lor dacã ele au proveni t de la porci. recomand cu tãrie folosirea unor produºi precum Disorb Aid sau R/HCI. Mâncatã în stare crudã într-o salatã sau servitã direct. Aceste molecule toxice trec direct în þesuturile cartofilor intacte ºi integrale (nedivizate). Atunci când imente bolnave. Indolii. sub formã de frunze.vitalã din partea organismului pentru ca noi sã putem rãmâne tineri ºi sãnãtoºi. Preambul: capitolul urmãtor se referã la digestie. Alimentele nedigerate putrezesc în intestine. produc gaze urât mirositoare ºi provoacã probleme ale colonului. În plus. Nu este însã cazul produselor secundare din deºeuri. vaci sau pui. procesul de îmbãtrânire prematurã ºi cancerul. precum colita. scatolii ºi fenolii fac parte din aceastã categorie. devin un mediu fertil pentru paraziþi. proces prin care ni se o ferã o anumitã protecþie. scatolii ºi fenolii sunt molecule INTEGRALE care sunt absorbite direct pr in pereþii intestinali. Poate fi cultivatã în gh ivece sau în grãdinã. genereazã obezitate. Acest proces este fundamental pentru a putea redeveni din nou tineri. Moleculele toxice absorbite în acest fel trec de mecanismele de apãrare ale corpului ºi ne pun în pericol sãnãtatea. la alimentele nesãnãtoase ºi la MOTIVUL pentru care acestea accelereazã procesul de îmbãtrânire. . cantitatea de energie pierdutã este mai mare decât cea câºtigatã! Proteinele de origine animalã ºi intestinele Proteinele de origine animalã TREBUIE eliminate din intestine în maximum 18 ore. ele intrã în putrefacþie ºi eliminã o serie de otrãvuri de sorgin te organicã. Este o legumã non-hibridã. are un gust dul crocant. Planta Collard 4 Planta Collard este uºor de cultivat ºi creºte pretutindeni în SUA. artrita. care asigurã o digestie de 100% ºi absorbþia tuturor substanþelor nutritive. Atunci când cartofii sunt fie rþi. diabetul sau problem ele cardiovasculare. ºi chiar cancerul. Masticaþia Mestecarea corectã a hranei este esenþialã pentru o stare bunã de sãnãtate. apendicita. Dacã rãmân mai mult de acest interval de timp.

Planta este foarte bunã pentru colon. puii ºi caprele adorã tãtãneasa. dacã este acoperitã cu paie. planta nu moare iarna. cu mult timp înainte ca alte plante sã poatã fi mã ar cultivate. iar planta va continua sã produ cã altele. Deºi administraþia americanã nu iubeºte deloc aceastã plantã. Mãci e. Insectele nu atacã planta collard. Orice om ca re doreºte sã-ºi îmbunãtãþeascã starea de sãnãtate ar trebui sã cultive tãtãneasã. din care iese un spanac absolut divin. Frunzele de tãtãneasã cresc în luna martie ºi sunt foarte bogate în substanþe nutritive. Este suficient sã o plantaþ ea va creºte tot timpul! 4 N.Plantatã în timpul verii. Poftã bunã! Frunzele de tãtãneasã Frunzele de tãtãneasã sunt delicioase! Rãdãcinile plantei produc o mare cantitate de frunz e. Primãvara ur mãtoare revine la viaþã ºi produce din nou frunze proaspete. Tr. animalele ºi o nii o preferã! Astfel. 45 . Nu existã un echivalent românesc. gãtit la foc mic sau pe abur ºi dres cu ulei de mãsline ºi oþet d e mere. rãdãcinile vindecã ulcerul. Rupeþi câteva frunze.

precum ºi a relaþiilor sale cu procesul de îmbãtrânire ºi cu boala. Pentru a-i aprecia întreaga profunzime pentru sãnãtatea ºi longe vitatea umanã. Mai mult. astfel încât moleculele încep acel dans de care vorbeam. De aceea. Ele sunt benefice. ele sfideazã fizica newtonianã. Frecvenþa energiei sale este extrem de beneficã pentru organism. osmoza inversatã. Pe de altã parte. Oamenii preferã aceastã apã deoarece trezeºte la nivel celular ºi chiar mai jos de acesta frecvenþe naturale armonice. transformân du-se într-o muzicã lichidã ºi într-o hranã electronicã pentru trup ºi pentru spirit. ea trebuie testatã personal. Apa BEV nu este altceva decât apã de la robinet filtratã printr-un dispozitiv BEV. În afarã de aer. Procedeul este supus legilor proprietãþii (copyright-ului). generând un veritabil dans al cel ulelor.Apa Esenþa vieþii! Apa are memorie! Ea absoarbe frecvenþele substanþelor contaminante dizolvate în ea ºi cont inuã sã vibreze pe frecvenþele lor multã vreme dupã eliminarea lor. noi consumãm mai multã apã decât orice altã marfã. Procedeul BEV a surprins esenþa vieþii pe planeta pãmânt într-o fo rmã lichidã. Metode pre cum distilaþia. pot fi gãsite în formã de manuscris ( i Pachetul informativ). folosirea filtrelor de carbon ºi a cartuºelor de ceramicã nu opereazã decât la ni vel mecanic. urmãriþi sã nu mai ceva decât apã BEV. Apa BEV reprogrameazã ritmul electric al corpului. dar nu merg suficient de departe. Apa este CEVA MAI MULT decât un simplu lichid. dar descrierea teoriei ºi aplicaþiilor. procesul BEV reprezintã o abordare specificã celei de-a patra dimens iuni ºi furnizeazã o apã cu un gust mai bun ºi pe care organismul o resimte diferit. Amprenta sa electromagneticã este perfectã. Substanþele contaminante reprezintã câmpuri energetice care îºi lasã amprenta asupra apei. Apa BEV este o autenticã muzicã lichidã! Procesul BEV goleºte câmpurile energetice ale apei de deºeuri ºi modificã unghiurile legãtu or dintre atomii de hidrogen. Pro cesul pe care îlnumim BEV transformã apa de bãut într-o apã cu o frecvenþã extrem de beneficã ntru organismul uman. s ilind moleculele acesteia sã vibreze pe frecvenþe dãunãtoare organismului uman. Ea este un ALIMENT! Ilustraþie Ciclul estrogenului ºi hormonilor la femei . Abordãrile convenþionale referitoare la purificarea apei sunt incomplete. Teoria ºi aplicaþiile BEV transcend metodele tradiþionale de testare ºi de comparare a a pei.

ºi restaurarea cartilagi ilor. pi erderi de memorie ºi o minte confuzã. asistãm astãzi la o veritabilã epidemie a acestei afecþiuni. Precursorii racemizaþi ai hormonilor deschid rece ptorii ºi eliminã hormonii analogi ºi periculoºi din organism. fiind apoi confirmate pe termen lung prin întãrirea oaselor. schimbãrile fiind rapid observabile. eliminarea S EMNELOR ºi simptomelor legate de dezechilibrele hormonale (afiºate la pagina xxx). 46 . normalizarea ciclului menstrual. Ovulaþia se produce în zilele 14-16. când în corpus luteum apare un folicul ovarian care va produce un ovul. Pentru mai multe informaþii. vã recomandãm lucrarea Viitorul furat. Femeile care folosesc pilule anticonc epþionale sau înlocuitori ai estrogenului experimenteazã o blocare a receptorilor ºi îºi pierd astfel controlul asupr a vieþii ºi a corpului lor. dacã este ignora aveazã drumul cãtre cancerele feminine ºi cãtre osteoporozã. Estrogenul determinã endometrul din interiorul uterului sã prolifereze .Producþia de estrogen începe sã urce în cea de-a patra zi a ciclului menstrual ºi atinge a pogeul în ziua a 12 a. Precursorii racemizaþi ai hormonilor previn ºi inverseazã producþia de estrogen în exces. Din pãcate. pregãtindu-se astfel pentru fertilizare. provoacã pierderea pãrului. apariþia ridurilor. ºi eventual osteoporozã. indiferent de vârstã. estrogenul produs anterior genereazã SPM (sindromul premenstrual) ºi favorizeazã apariþi a ºi creºterea tumorilor fibroide la nivelul sânilor sau al uterului. care. TOATE femeile aflate la menopauzã suferã de o producþie excesivã de estrogen care le afecteazã oasele. în mai puþin de 30 de z ile. Dacã procesul de ovulaþie nu se produce sau dacã corpus luteum nu reuºeºte sã se menþinã pânã în z 6-a.

Oamenii care mãnâncã alimente artificiale sfârºesc înt eauna prin a constata efectele dietei lor în oglindã. mutilând activitatea celularã. n m corect. Aceste presupuneri sunt INCORECTE. Helen A. Se considerã de asemenea cã ÎNTREAGA energie a substanþelor nutritive produce efecte poziti ve asupra organismului nostru. considerând cã expresia descrie mai bine despre ce este vorba. Oficial. Calitatea hranei ingerate se mãsoarã în substanþele nutritive pe care le conþin alimentele . . Se vorbeºte atât de mult de o alimentaþie nesãnãtoasã5 tocmai pentru cã suntem literalmente i undaþi de acest gen de mâncãruri. Dacã organismul nu reuºeºte sã digere sau sã elimine aceastã energie. O alimentaþie moartã înseamnã de fapt o moarte lentã Alimentele nesãnãtoase din punct de vedere biologic modificã reacþiile biochimice din ca uza amprentei lor energetice care se opune vieþii. Transferul se produce pe nivelele energetice subtile ale corpului nostru. Guthrie Toate alimentele conþin energie. Hrana bio-nesãnãtoasã conþine o energie orientatã cãtre stânga. prin acoperirea energiei toxice într-un depozit de GRÃSIME pe care îl cons truieºte special în acest scop (vom dezvolta acest subiect în capitolul referitor la obezitate). care accelereazã în mare mãsu ul de îmbãtrânire. Direcþia procesului de rotire ºi intensitatea acestuia determinã capacitatea alimentelor de a satisface senzaþia de foame ºi de a co nstrui ºi susþine þesuturile ºi oasele sãnãtoase. De aceea. este necesar sã aflãm în ce direcþie se roteºte energia alimentelor pe care le consumãm. el o iz de restul sistemului. Oamenii identificã alimentele nesãnãtoase cu gustãrile rapide ºi cu r staurantele de tip fast food. Asocierea este cât se poate de corectã. ci numai diete nesãnãtoase . Ele conþin calitãþi radiomimetice care mime ul radiaþiei nucleare asupra þesuturilor. Dr. Din pãcate. Ele distrug sau blocheazã principalele canale a le corpului. nu este greºit sã echivalãm alimentele nesãnãtoase cu o otravã . alimentele nesãnãtoase au capacitatea de a-ºi multiplica sfera iniþialã de influenþã prin transferul amprentei lor energetice (al frecvenþei lor specifice de vibraþie) la niv elul tuturor þesuturilor organismului.8 Dietele nesãnãtoase ºi stresul Nu existã alimente sãrace în substanþe nutritive. dar noi preferãm sã numim aceste alim ente bio-nesãnãtoase. se considerã cã în mãsura în care consumãm alimente afiºate în listele cu substanþe nutritive. Pentru a înþelege mai bine procesul de îm bãtrânire. Efectele lor bune sau rele asupra corpului bioele ctric sunt determinate de natura energiei ºi de amprenta lor electricã.

Alimentele nesãnãtoase au capacitatea de a-ºi MODIFICA amprenta energeticã inclusiv dupã c e pãtrund în organism. În original: junk food. Tr. Altfel spus. ele au o viaþã a lor. este imposibil sã elimini toate substanþele toxice din sistemul organic. Rinichii 5 N. care debl ocheazã receptorii. 47 . întrucât acestea sunt omniprezente. Practic. Continuã apoi sã modifice metabolismul n ormal PÂNÃ CÂND sunt eliminate din sistem. Prezenþa lor în tractul digestiv declanºeazã o serie de reacþii perverse care da u naºtere unor radicali liberi. putem neutraliza efectele lor prin ingerarea capsule lor Enhanced PAC. cu ajutorul amestecurilor pe bazã de Yucca ºi al precursorilor racemizaþi ai hormonilor. folosit cu deosebire pe ntru mâncarea din restaurantele de tip fast food ºi care ar putea fi tradus mai corect prin gunoi . Din fericire. termen specific american. Amprenta energeticã a acestor substanþe este atât de volatilã încât influenþeazã câmpurile energetice ale organismu chiar din momentulîn care interfereazã cu ele. diferitã de cea a mediului în care trãiesc. al limfei ºi al sângelui. Aceºtia provoacã mari daune organelor vitale ºi în special ficatului ºi rinichilor . atâta vreme cât se aflã în interiorul sistemului. Dieta pe bazã de alimente nesãnãtoase conduce la acumularea câmpurilor energetice toxice la nivelul þesuturilor.

iar declinul lor reprezintã o premisã a ins alãrii cancerului ºi a altor boli grave. Bãutul unei cantitãþi cât mai mari de apã între mese este secretul care ne permite sã evitãm bãutul apei u al altor lichide) în timpul meselor.Rinichii au o importanþã crucialã pentru menþinerea sãnãtãþii ºi meritã sã acordãm toatã aten elemente care îi afecteazã în sens negativ. prin procesul de masticaþie. digestia începe prin stimularea vizualã/mental AINTE ca alimentul sã pãtrundã în gurã. Aceastã obiºnuinþã menþine volumul necesar de fluide în organism ºi permite eliminarea deºeur r. D acã aveþi probleme cu digestia . Lichidele reci sunt suportate cu dificultate de corp. Taoiºtii cred cã Jing esenþa vieþii este conþinutã în apã. a cãror sarcinã NU trebuie sã se suprapunã cu cea a ficatului! Digestia ºi lichidele Dacã ar fi sã ne luãm dupã câinele lui Pavlov. Apa BEV ºi cea cu POR (potenþial de oxidare/reducere) ridicat menþin tinereþea rinichilor ºi permit eliminarea mai acceleratã a deºeurilor fãrã suprasolicitarea acestor organe. fluxul sucurilor digestive din gurã. Acest ea dilueazã sucurile gastrice care conþin enzime ºi acizi. Digestia începe în gurã. prin care hrana este amestecatã cu s alivã. vom produce suficientã salivã pentru a iniþia acel proces de divizare a alimentelor pe car e îl numim digestie. Temperatura corectã este una din premisele necesare pentru o bunã desfãºurare a reacþiilor biochimice. acestea întârzie ºi pot chiar OPRI procesul de dige stie. În plus. Taoismul susþine cã sistemul urinar (rinichii ºi vezica urinarã) este asociat cu element ul Apã. în organism se creeazã un deficit de sucuri dige stive care limiteazã digestia. precu m cele din stomac ºi din intestine. Dacã în timpul unei mese bem lichide reci. dar mai ales de stomac ºi de organele digestive. Dacã bem suficientã apã. Dacã nu bem suficientã apã în timpul zilei. Este extrem de important sã ne obiºnuim sã bem o ceaºcã de apã la fiecare orã atunci când sun treji. în timpul ºi cu o orã dupã mese. Altfel spus. Beþi apã tot timpul zilei ºi EVITAÞI bãutul oricãror lichide cu o jumãtate ainte. Rinichii reprez intã cel de-al doilea organ ca importanþã (dupã ficat) în eliminarea deºeurilor. Fluxul de salivã ºi cel al sucurilor digestive depind de nivelul de hidratare al corpului. Bãutul lichidelor în timpul meselor este extrem de distructiv. Temperaturile joase în tractul digestiv promoveazã bolile degenerative. În convingerea lor. Alimentele nesãnãtoase provoacã daune uriaºe pe t rmen lung nefronilor rinichilor (filtrelor de sânge de la nivelul acestora). cheia tinereþii fãrã bãt ea atentã a elementului Apã. saliva lichefiazã hrana astfel încât sã poatã fi înghiþitã fãrã probleme. stomac ºi intestine este asociat cu vederea ºi cu procesul de gândire.

De aceea. Franz Morell afirmã cã scopul salivei este de a proteja enzimele din alimente. da r nici sã nu lezeze aceste organe. orientate cãtre dreap ta. ceea ce explicã de ce numãrul femeilor care su nt supuse unor operaþii chirurgicale de eliminare a bilei este de zece ori mai mare decât cel al bãrb aþilor. Natura a aranjat astfel lucrurile încât sunt necesare 5-10 minute pentru a mânca un mãr. în timp ce DiSorb Aid ajunge în duoden. Lichidele bãute în timpul meselor dilueazã aceste sucuri ºi afecteazã întregul sistem digestiv. Altfel spus. aceste celule îºi înceteazã activitatea. Ficatul º creasul îºi secretã sucurile specifice prin intermediul unor canale direct în duodenul intestinal. funcþi onarea ficatului feminin depinde de buna funcþionare a ovarelor. Dacã sunt expuse sucurilor digestive într-un moment nepotrivit. Acidul clorhidric este secretat în stomac de celulele care alcãtuiesc cãptuºeala interioarã a ace stuia. dar numai 5 secunde pentru a-i bea sucul . Notã: indigestia la femei este de multe ori asociatã cu dezechilibrele hormonale. Sucurile sunt un fel de sabie cu douã tãiºuri. Hidratarea corectã a corpului accelereazã circuitul sucurilor digestive ºi îmbunãtãþeºte în mod radical digestia. afl at chiar sub stomac. vã recomandãm remediile naturiste pentru facilitarea digestiei precum Di Sorb Aid. Sucurile digestive reprezintã câmpuri energetice de mare putere. vã recoman dãm sã le folosiþi cu mãsurã! 48 . Dr. R/HCI rupe legãturile chimice ale peptidelor parazite din stomac. unde opereazã asupra moleculelor substanþelor nutritive. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. R/HCI sau Yucca Blend. catalizatorii biochi mici îºi pierd operabilitatea. as tfel încât acestea sã nu fie distruse de cãtre sucurile digestive din stomac ºi din tractul intestinal. Yucca Blend acþioneazã ca emuls ifiant.sau balonãri.

absolut unic. SEMNELE îmbãtrânirii privite din afara or anismului nu fac decât sã reflecte realitatea interioarã. În timp. Cremele transdermale racemizate Nugestrine II (pentru femei) ºi Totally Male (pent ru bãrbaþi) sunt folosite cu un succes deplin în curãþarea receptorilor ºi în eliminarea surplusului de est rogen la femei. Încã de la concepþie. Nivelele reduse de hidratare a þesuturilor restricþioneazã activitatea hormonalã. o activitate hormonalã redusã ºi un ficat cu probleme. ratare neadecvatã. glandele lipsite de canale îºi opresc funcþionarea. În forma lor racemizatã. Un alt precursor. Precursorii racemizaþi ai hormonilor Un precursor este ceva care precede altceva. dar ºi în cel de reîntinerire. El este convertit de corp în diferiþi hormoni cortic osteroizi.Hormonii ºi hidratarea Glandele lipsite de canale îºi secretã hormonii direct în sânge. care reprezintã un precursor natural al vitaminei A. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. sau de . este cel obþinut din planta Dioscoria Macho Stachya. Spre exemplu. implicâ EGUL organism ºi toate subsistemele sale. Urmea de regulã diagnosticul medicului. Toþi cei care folosesc cremel pe bazã de precursori racemizaþi ai hormonilor depun mãrturie în ceea ce priveºte eficacitatea lor în restabilirea vitalitãþii ºi a poftei de viaþã indiferent dacã este vorba de adolescenþi. creºterea ºi dezvoltarea sunt controlate tot de hormoni. Ac eºtia provoacã spectaculoasele schimbãri din timpul pubertãþii. dar ºi cele de la menopauzã ºi andropauzã. îndeosebi dacã este în formã racemizatã6. inclusiv pilule a nticoncepþionale sau suplimenþi pe bazã de estrogen. noi mâncãm morcovi pentru a obþine beta carotenul. Folosirea regulatã a precursorilor racemizaþi ai hormonilor vã poate ajuta sã vã pãstr aþi echilibrul hormonal atât de necesar. care îi transportã în într nism. deopotrivã la bãrbaþi ºi la femei. femei aflate la menopauzã sau vârstnici. aceºtia dicteazã dacã noul nã cut va fi bãiat sau fetiþã. Scenariul îmbãtrânirii nu constã în altceva decât într-o combinaþie de acumulare de deºeuri. activit hormonalã este ÎNCETINITÃ. potenþa sexualã ºi chelire. Oamenii sunt creaturi conduse de hormoni. precursor ii hormonilor produc rezultate fantastice. Existã trei precursori racemizaþi diferiþi necesari pentru pãstrarea echilibrului sistemului organic uman. H rmonii joacã un rolcentral în procesul de îmbãtrânire. Hormonii controleazã procesul de îmbãtrânire ºi vitalitatea. Precursorii NU presupun nici un fel de risc ºi NU incumbã nici unul din pericolele la care nesupunem dacã ingerãm hormoni . Deºeurile în exces încetin sc buna funcþionare a organelor vitale ºi grãbesc drumul cãtre mormânt. Femeile trebuie sã foloseascã alþi precursori decât bãrbaþii! eºtia din urmã sunt preocupaþi mai degrabã de prostatã. oameni de vârst cie. La rândul lor. Nu folosiþi niciodatã hormoni propriu-ziºi.

dar minore. precum ºi a substanþelor analoage cu estrogenul la ambele sexe.testosteron la bãrbaþi. hrana ºi câinele lui Pavlov Stresul sau circumstanþele neplãcute afecteazã în mare mãsurã producþia de hormoni. Rapoartele ºtiinþifice c are le fac reclamã nu precizeazã ºi faptul cã ele reprezintã molecule analoage. Canada ºi Australia. iar 6 N. Folosirea lor este la fel de t oxicã precum cea a steroizilor anabolici de cãtre sportivi sau a pilulelor anticoncepþionale de cãtre femei. Evitaþi mai presus de orice DHEA ºi melatonina. atât în cazul bãrbaþi al femeilor. dar ºi pr sul de digestie/absorbþie. Stresul. EXCESELE hormonale accelereazã procesul de îmbãtrânire ºi provoacã îmbolnãvirea de cancer. foarte puþini oameni mai mãnâncã astfel în zilele noastre. care existã inclusiv în limba ro care se traduce prin structurã în formã de strugure . dublate de conversaþii plãcute sunt vitale pentru o bunã sãnãtate. Regula au devenit mesele luate pe fugã. Mesele liniºtite. Cuvântul racemizat nu existã în limba românã. Tr. Cremele pe bazã de yam sãlbatic sunt cunoscute de mulþi ani. 49 . astfel încât ficatul sã fie protejat de corticosteroiz i înainte de oxidarea lor în interiorul organismului. sunt cât se poate de periculoase. Din pãcate. Presupunerea noastrã este cã provine de la cuvântul racem . Într-adevãr. Ambele au f ost interzise în Europa. aºa cum nu existã nici în limba engl d un neologism introdus recent. Cele mai multe nu sunt bu ne de nimic. Refacerea echilibrului hormonal presupune un proces de racemizare a ingredientelor biologic active. Procedeul ar putea fi deci unul prin care structura respectivelo r elemente capãtã o formã de strugure. Altele au anumite efecte.

circumstanþele în care mâncãm corespund rareori idealului. Alimentele nedigerate se transformã într-o energie orientatã cãtre stânga. mentale ºi fizice. începeþi prin a vã pregãti. Ca ncerul are o cauzã principalã. Alimentele nesãnãtoase creeazã un deficit energetic. Lipsa e nzimelor viabile ºi a hormonilor înrãutãþeºte ºi mai mult lucrurile. Mesele luate în condiþii de stres încurajeazã mediul anaerob ºi accentueazã producþia de gaze urât mirositoare. carnea de toate tipurile ºi brânza intrã însã într-un proces de putrefacþie ºi produc toxine extrem de periculoase ºi gaze intestinale. a primit în anul 1931 unul din cel e douã premii pentru cercetãrile fãcute asupra unuia din factorii vitali care permit apariþia cancerului. cu atât mai preocupaþi ar trebui sã fim. în mijlocul unei atmosfere zgomotoase ºi confuze. despre care am vorbit anterior. În intestinele co nstipate ºi anaerobe ºi în colon. Max Gerson. E ectele meselor ultra-rapide asupra sãnãtãþii sunt MORTALE. care conduc în timp la boli degenerative. Gazele în exces sau foarte urât miros itoare indicã o supraîncãrcare sistematicã a organismului ºi trebuie considerate ANORMALE! Carnea putrezitã este un aliment necrotic. calitatea ali mentelor ºi hormonii CONTROLEAZà sãnãtatea. carnea este prelevatã de la animal e moarte. Pavlov a fãcut experimente pe câini. Digestia determinã organismul sã cheltuiascã energie. Atmosfera de la masã. Atât War . dublu laureat al premiului Nobel. Oamenii mãnâncã rapid. chiar dacã aþi mânca cea mai bunã hranã posibilã. În sine. O masã ar bui sã fie o sãrbãtoare a forþelor spirituale. ºi anume înlocuirea respiraþiei aerobe (oxigenate) a celulelor cu o respiraþie anaerobã . Cu cât gazele sunt mai urât mirositoare. pentru a obþine apoi mai multã energ ie. Hrana nedigeratã produce gaze ºi balonãri. enzimele digestive. Dr. abia mai au timp sã mestece ºi îºi completeazã dieta cu bãuturi reci. dar nu estenecroticã. Pavlov a descoperit cã enzimele digestive ale câinilor începeau sã fie secretate de îndatã ce suna clopoþelul care anunþa masa. atunci când sunã clopoþelul. Gazele Gazele îndeosebi cele extrem de urât mirositoare reprezintã un excelent indicator al s tãrii de echilibru a organelor vitale ºi a tractului digestiv. cãci este limpede cã lucrurile NU sunt în regulã. Un mediu anaerob este un mediu specific cancerului! Gazele nu trebuie sã aibã NICIODATà miros de brânzã stricatã! Otto Warburg. Cam la fel stau lucrurile ºi cu oamenii moderni! Având în vedere cã dige stia este un proces stresant pentru organism. bacteriile transformã hrana nedigeratã în gaze ºi în deºeuri toxice mor e. Aceºtia sunt recunoscuþi pentru capacitatea lor de a-ºi înghiþi rapid hrana. neaerat. Într-un mediu digestiv constipat. a fãcut o serie de studii pentru a stabili rolul sodiului (unul din cele douã ingrediente principale ale sãrii de bucãtãrie) în apariþia cancerului.

Un organism care tânjeºte dupã sare este sãrac în ioni ai mineralelor. Mai mult. Sarea de bucãtãrie NU trebuie folositã în exces. ea ar trebui chiar complet ev itatã. o alimentaþie prea sãratã. cãci acesta este omniprezent în naturã. cãci este mortalã pentru celulele corpului ºi pentru bacteriile (mitocondriile) care produc mo leculele noastre energetice necesare digestiei. este extrem de util în restabilirea echilibrului ionic al þesuturilor. Senzaþia de sete dupã masã indicã o sub-hidratare. Se pare cã autorul nu vorbeºte exclusiv de exerciþiile consacrate la noi sub denumirea de aerobice . Un program com plet de detoxificare. folosesc combinaþii din plante ºi ierburi marine. alãturi de sãruri de mare racemizate. pe care le presar pe mâncare. Sarea de bucãtãrie Este imposibil sã evitãm sodiul. dar ºi în apa furnizatã de marile oraºe. Tr. Dacã simþiþi nevoia sã mâncaþi sãrat înse de aºanumitul sindrom al sãrii . 50 . urmate de un automasaj limfatic cu ajutorul unui roller pentru limfã pot face minuni pentru un corp bolnav. ci de toate exerciþiile fizice care implicã o respiraþie mai profundã ºi o mai bunã oxigenare a organismului. sau tensiuni la nivelul adrenalelor ori al pancreasului. Cancerul nu poate apãrea într-un mediu bogat în oxigen! Exerciþiile aerobice7 moderate. 7 N. Personal. care sã includã ºi eliminarea (pe cale naturalã) a pietrelor de la ficat. Aceastã tulburare poate fi reglatã cu ajutorul mineralelor marine ioni zate ºi al apei BEV.urg cât ºi Gerson au fost de acord cã proliferarea celulelor canceroase se face într-un mediu neoxigenat ºi bogat în radicali liberi. Îl gãsim în aproape te alimentele preparate.

Atomul de oxigen este încãrcat negativ (-). Aceste calitãþi dau naºtere unei a pe cu o amprentã energeticã ce permite o stare idealã de sãnãtate ºi vindecã organismele bolnave. Liniile din interiorul chenarului indicã legãturile moleculare din cadr ul moleculei de apã. Chenarul aratã o moleculã de apã (din lanþ). iar cei doi atomi de hidrogen au o sarcinã pozitivã (+). apa de la robinet. dar cu un pH ridicat ( cãci potenþialul POR este amplificat prin ambele extreme ale scalei pH-ului). stimulând producþia sucurilor gastrice. Priviþi forma acesto olecule polare . Cea ionizatã medi ste o apã terapeuticã. cu atât mai uºor poate ntra ea în celulele noastre. Apa TREBUIE sã poarte energia CÃTRE celule ºi sã conducã produºii finali toxici ai metabolis mului ÎN AFARA sistemului. Remarcaþi cã cei doi atomi de hidrogen ai fiecãrei molecule sunt situaþi de aceeaºi parte. pe de o parte. cu un grad mic de tensiuni de suprafaþã. De ce ar trebui sã bem numai apã BEV Apa BEV este o apã biologic activã. Atunci când bem o apã cu un indice POR slab. Liniile continue indicã punctele de legãturã între atomii încãrcaþi cu sarcin rice opuse. Linia întreruptã care uneºte atomul de oxigen încadrat în chenar cu atomul de oxigen al unei alte molecule de apã aratã puntea de legãturã între molecule. abordãrile conve ale asupra apei ºi aºa-zisele standarde testate nu fac douã parale prin comparaþie cu apa BEV ºi cu cea ionizatã cu valoare medi cinalã. cea obþinutã prin osmozã inversatã. ozonatã sau filtratã în mod obiºnuit noi ne opunem propriei sãnãtãþi ºi creãm condiþii favorabile acumulãrii de excese. Cu cât apa este mai purã ºi are un indice POR mai mare. Este caracterizatã p rintr-o moleculã de H2O redusã ca mãrime. Privitã din aceastã perspectivã. nesãnãtoasã din punct de ve dere biologic cum ar fi apa distilatã. care sfârº n a conduce la aºa-numitele boli ale deficienþelor . Apa BEV este esenþialã pentru viaþã. chiar din apa de la robin . Unghiul dintre legãturi. care se stabi leºte prin intermediul hidrogenului. ºi celelaltetipuri de apã pe de altã parte. În ultimã instanþã. eficacitatea apei poate fi mãsuratã prin potenþialul ei de oxidare/reducere (POR). Ea poate fi produsã acasã. Puterea legãturilor care susþin moleculele de apã este determinatã de nivelul de electro ni liberi care existã în ea. dând moleculei o formã de val. cantitatea e lectronilor liberi (POR) ºi pHul sunt elementele care fac diferenþa între apa BEV ºi cea ionizatã cu valoare medicinalã. Vã prezentãm mai jos o schiþã a moleculelor de apã ºi a legãturilor lor.Molecula de apã Cea mai importantã funcþie a apei este aceea de a acþiona ca un solvent ºi ca o sursã de e lectroni liberi . Apa BEV stã la baza creãrii apei ionizate cu înaltã valoare medicinalã.

et. În timp ce majoritatea mecanismelor de filtrare existente pe piaþã eliminã doar o parte a toxinel or din apã (50-90%), filtrele BEV eliminã într-o proporþie de 99,5% toate microorganismele din apã, radioactivitatea ºi toxinele de naturã organicã sau chimicã. Mai mult, procesul de filtrare modificã unghiul legãturilor dintre atomi, ridicã indicele POR ºi conferã apei caracteristicile pe care le are lichidul specific concepþiei (când ovulu l ºi spermatozoidul se unesc). Altfel spus, apa devine un factor al vieþii .

Apa BEV are structura perfectã pentru sistemele vii. Ea este diferitã de alte ape ºi e ste extrem de reactivã în organismul uman. Prin reactiv înþelegem faptul cã acþioneazã ca un magnet, datoritã pute i sale sarcini electrice orientate cãtre dreapta ºi a frecvenþei sale de rezonanþã. Toate instrumentele d e mãsurare a acestor indicatori (aurametre, pendule, etc.) confirmã aceastã orientare energeticã a apei BEV ºi intensitatea sarcinii sale. Evident, cel mai bun test pe care îl puteþi face este prin ingerarea ei personalã.

Alte tipuri de apã nu posedã caracteristicile apei BEV. Aceasta din urmã hidrateazã þesutu rile ºi energizeazã celulele, eliminând deºeurile toxice din sistem. Toþi cei care beau aceastã apã minunatã ºi ciudatã declarã cã li se întâmplã lucruri deosebite. Apa BEV nu reprezintã numai o substanþã tridimen nalã, ci are ºi o reflexie energeticã în spaþiul cu patru dimensiuni (vom insista asupra acestor concept e în paginile urmãtoare). Hrana vie 51

Plantele cultivate acasã sunt calea cea mai ieftinã cãtre o stare perfectã de sãnãtate, acce sibilã inclusiv sãracilor. Cei bogaþi pot beneficia la rândul lor de pe urma acestei alimentaþii corecte .

Dacã nu aveþi o grãdinã, puteþi cultiva legume în ghivece, în bidoane de plastic, etc. Este u mitor cât demulte plante pot fi crescute în acest fel. În afara plãcerii de a o cultiva personal, realitatea este cã alimentele pe care le gãsim în comerþ nu oferã prea multe alternative pentru un mod de viaþã sãnãtos.

Dacã aveþi posibilitatea, integraþi-vã într-un club al cultivatorilor de plante organice. Mulþi oferã spaþiu pentru închiriere în grãdinile lor, care au un sol bogat ºi curat din punct de vedere ch imic. La fel de bine, puteþi arenda o anumitã suprafaþã unei persoane interesate sã cultive pãmântul. Existã mulþi oameni nici care au timpul necesar ºi care doresc sã facã ceva, cu atât mai mult cu cât este vorba de cultivar ea unor alimente mult mai sãnãtoase decât cele oferite de piaþã. Nu puþini sunt deja specializaþi în grãdinãrit. Sfatul te sã-i plãtiþi bine, cãci grãdinãritul nu este o muncã uºoarã. Oamenii îºi meritã banii, iar dumneavoastrã aveþi n legume proaspete.

Grãdinãritul presupune multã activitate fizicã ºi reprezintã o manierã excelentã de a vã menþ rmã. Munca grea este foarte recomandabilã pentru corp. În plus, uneltele agricole manuale sunt necostisitoare ºi nu polueazã. În cazul celor care nu se pot ocupa de aceastã activitate existã magazine specializate în vânzarea de alimente organice. Existã chiar fermieri care practicã agricultura organicã ce fac liv rãri la domiciliu sau care au puncte de desfacere în marile oraºe. Amestecurile de îngrãºãminte organice (bãlegar) ºi grãdinãritul

Dacã doriþi sã vã ocupaþi de grãdinãrit, este bine sã ºtiþi cum trebuie amestecate materiile e folosite ca îngrãºãmânt. Metoda corectã de amestecare a materiilor organice controleazã procesul de de compunere chimicã, astfel încât sã obþineþi în final un produs cu o înaltã valoare energeticã. Mediul a eeazã un amestec organic cu o energie orientatã cãtre dreapta. Amestecurile organice încãrcate pozitiv catalizeazã la nivelul solului o serie de reacþi i energetice benefice pentru sãnãtatea umanã. Descompunerea controlatã a furajelor din ierburi, buruienilor, f runzelor, bãlegarului ºi a celorlalte materii organice folosite ca îngrãºãminte nu genereazã mirosuri neplãcute (pestil enþiale) decât dacã devin anaerobe. Mediul anaerob de depozitare este cel care produce mirosul neplãcu t al îngrãºãmintelor organice, la fel ca ºi cel al fecalelor umane!

Pentru a iniþializa procesul de descompunere, începeþi întotdeauna cu materii organice l ichefiate din bãlegar de vacã sau din gãinaþ de pui. Un îngrãºãmânt organic înseamnã ceva mai mult decât un

stec de deºeuri maronii. El este o sursã de forþã a vieþii pentru grãdina dumneavoastrã. Pentru maþii suplimentare, existã câteva cãrþi excelente pe tema grãdinãritului biodinamic (vezi pachetul informativ).

Grãdinãritul reprezintã o terapie minunatã pentru corp, minte ºi spirit. El simplificã viaþa vã ajutã sã vã focalizaþi energiile asupra unor obiceiuri sãnãtoase. Cine se îndrãgosteºte de aceastã activi ate nu mai renunþã niciodatã la ea! Paºaportul dumneavoastrã cãtre tinereþea fãrã bãtrâneþe este asigurat de hra de apa biologic activã.

Alimentele devitalizate au ajuns atât de obiºnuite în dieta celor mai mulþi dintre oamen i încât aceºtia au nevoie de suplimenþi. PAC-ul biogenic, polenul armonic, algele klamate, super-alim entele taoiste ºi ficatul organic biogenic predigerat sunt câteva din alimentele integrale ideale pe care le-aº recomand a oricui. În ceea ce priveºte vitaminele, dacã doriþi sã înlocuiþi 20 de sticluþe diferite cu una singurã, vã reco tabletele de VitaLight. Acest produs NU afecteazã ficatul ºi nu genereazã efecte secundare pentru o rganism. Super-alimentele sunt pline de vitamine reale . VitaLight-ul asigurã mineralele racemizate. Cum ne putem regãsi tinereþea! · Mâncaþi cât mai multe alimente organice · Cultivaþi plante în grãdina personalã · Evitaþi sarea de bucãtãrie ºi MSG 52

· Folosiþi minerale marine racemizate · Faceþi cât mai multe exerciþii fizice · Evitaþi alcoolul ºi bãuturile rãcoritoare carbogazoase · Mâncaþi legume CRUDE · Evitaþi toate alimentele prelucrate · Beþi cât mai multã apã BEV · Dormiþi atât cât simte nevoia organismul · Evitaþi lichidele în timpul meselor · Evitaþi soia ºi canola · Mestecaþi lichidele ºi mestecaþi substanþele solide pânã când devin lichide 90% din activitãþile dumneavoastrã conteazã în procesul de reîntinerire. Inversarea îmbãtrâni resupunefocalizare ºi angajament, cãci corpul este BÃTRÂN ºi LENT, iar dumneavoastrã nu sunt eþi încã tânãr! Urmaþi sfaturile descrise mai sus ºi integraþi informaþiile prezentate în aceastã carte, ºi veþi red veni astfel tineri! Preambul: capitolul urmãtor explicã DE CE preferã oamenii sã ia gustãri rapide, DE CE se îng raºã ei ºi CE se întâmplã cu corpul nostru atunci când mâncãm prea mult sau prea des! Apa de Argint Armonicã ºi SOC Puþine leziuni provoacã traume ºi dureri atât de mari precum cele ale pacienþilor arºi. Din punct de vedere medical, problema este legatã de infecþii. Din punct de vedere social, cicatricele c are rãmân sunt extrem de neplãcute. Atât infecþiile cât ºi cicatricele sunt efecte ale ENERGIEI. Pentru a uºura durerea ºi a preveni infecþiile vã recomand Apa de Argint Armonicã. chiar ºi în cazul arsurilor de gradul trei

Apa de Argint Armonicã are o amprentã energeticã ºi vibraþionalã beneficã pentru organismul u an. Dacã se aºeazã cataplasme cu aceastã apã peste þesuturile arse sau dacã este luatã oral, amprenta nergeticã este transferatã organismului. Orice proces de vindecare presupune o rezonanþã ºi un transfer de energie.

Se afirmã cã o soluþie coloidalã de argint este cu atât mai bunã cu cât conþine mai multe pãr milion (PPM) de argint. Acest lucru NU este adevãrat! Este extrem de important ca ionii d e argint sã fie menþinuþi la un nivel de sub 1 PPM, pentru a nu intoxica cu metal organismul. Apa de Argint Armo nicã foloseºte frecvenþa de vibraþie a argintului în doze homeopatice.

În cazul victimelor arse, recomand loþiunea numitã SOC ºi cremele care conþin precursori r acemizaþi ai hormonilor Nugest II sau Totally Male, pentru ca pielea sã se refacã frumos ºi sã fie el iberatã de durere. Aceste produse regenereazã ºi înlocuiesc þesuturile conjunctive afectate. Ele sunt la fel de ef iciente ºi asupra ridurilor feþei sau a coºurilor provocate de acnee. Cunosc o persoanã care a reuºit sã-ºi reducã o cica rice care i-a afectat întregul corp, rezultatã dintr-o arsurã veche de 20 de ani, la o urmã de numai 5 centimetri! Dacã luaþi SOC sub formã de capsule, corpul începe automat sã dizolve þesuturile interne ale

cicatricei, înlocuindu-le cu þesuturi sãnãtoase vii . Acest produs m-a ajutat personal sã redevin la fel de suplu ºi de liber cala vârsta de 10 ani. În plus, SOC eliminã metalele grele din þesutu rile organice, ºi îndeosebi din creier ºi din þesuturile nervoase. Regula 90/10 a sãnãtãþii

Urmãriþi ca 90% din activitãþile dumneavoastrã sã fie corecte ºi bucuraþi-vã de pãcatele dumn rã (restul de 10 procente) în toatã libertatea ºi fãrã sã vã simþiþi vinovat! 53

Fundamentul sãnãtãþii este echilibrul în toate activitãþile . 9 Melancolia provocatã de saþietate Faceþi totul cu moderaþie . Diane DeFelice

Saturaþie mai presus de dorinþã! Împlinirea unui instinct primar! Ce senzaþie poate fi mai presus de cea a unui stomac plin dupã o masã perfectã? Cu siguranþã, mâncarea este una din marile plãceri ale vieþii. Ce arome! Ce priveliºti! Ce gusturi! Meritã sã trãieºti pentru asemenea lucruri! Din pãcate, mânaþi de inþa noastrã de a ne satisface o nevoie fiziologicã primarã, noi semãnãm singuri seminþele îmbãtrânirii ºi ale mor

Alimentaþia necesitã o anumitã perioadã de timp pentru ca digestia sã fie încheiatã. Dacã mân a mult sau prea curând dupã o masã anterioarã, corpul suferã de aºa-zisul ºoc al supraîncãrcãri e tip de ºoc supune organele vitale (ficatul, tiroida, adrenalele, rinichii, paratiroida, pan creasul, glanda pituitarã ºi organele sexuale) unor tensiuni. Meritã sã ne focalizãm atenþia asupra ºocului alimentar, întrucât ace ta accelereazã procesul de îmbãtrânire. Gustãrile rapide ºi stresul asociat cu digestia

Oamenii adorã sã ia tot timpul ceva în gurã. Ei apeleazã la gustãri fie pentru cã le este foa e, fie dintr-o obiºnuinþã personalã sau socialã. Experþii susþin cã este recomandabil sã mâncãm la fiecare c Ei afirmã cã mesele dese, cu cantitãþi mai mici de mâncare, induc mai puþine tensiuni sistemului org anic ºi au efecte benefice asupra sãnãtãþii noastre. Mai mult, insistã asupra faptului cã aceste gustãri menþin nstant nivelul de zahãr în sânge, ºi chiar cã ele cresc productivitatea muncii.

Din pãcate, experþii SE ÎNªEALÃ! Toate aceste afirmaþii NU sunt adevãrate. Ele nu au fost NIC ODATÃ adevãrate. Sã ne oprim o clipã ºi sã analizãm ce se întâmplã cu corpul atunci când mâncãm pre prea des, chiar dacã este vorba de niºte simple gustãri. De altfel, gustãrile nu sunt altceva decât niºte mese obiºnuite, dar ceva mai reduse cantitativ. Alimentaþia induce organismului o stare de stres, cãci presupune un proces de digest ie. Digestia este procesul metabolic care antreneazã cea mai mare cantitate de energie personalã din p artea corpului fizic. Moleculele energetice ale alimentelor trebuie descompuse, transportate ºi reasambl ate în forme energetice noi, care sã poatã fi folosite de organism. Substanþele inutile trebuie depozitate sau elim inate. Ori de câte ori mâncãm, noi apelãm la depozitul nostru energetic, de unde împrumutãm o parte din

rezerva de care dispunem. Dacã energia furnizatã de alimentele digerate nu înlocuieºte c u dobândã energia împrumutatã, ajungem sã suferim de un deficit energetic, reflectat în pierderea sãnãtãþii ºi alitãþii organelor vitale.

Organele vitale au o capacitate ºi o rezistenþã limitate. Ele necesitã odihnã ÎNTRE mese. Da cã nu li se asigurã aceastã odihnã în mod regulat, ele sunt supuse unui stres îngrozitor. Alimentaþia înt e mese sau la intervale de timp mai dese de patru ore conduce la PIERDEREA capacitãþii de regenerare a organ elor vitale ºi a glandelor.

Stresul alimentar conduce la o epuizare a organelor. Epuizarea este echivalentã cu o INCAPACITATE dea mai funcþiona. Organele ajung astfel sã îmbãtrâneascã ÎMPREUNÃ, unele dup ele, la fel ca într-o reacþie în lanþ. Acest scenariu este valabil inclusiv dacã alimentele sunt încãrcate cu o energie p ozitivã ºi bogate în substanþe nutritive. Trei dintre factorii cei mai importanþi care afecteazã procesul digestiv sunt: cantitatea, calitatea ºi frecvenþa. Dacã alimentele ingerate conþin o energie negativã (orientatã cãtre stânga), stresul digesti v este infinit amplificat. Dacã ºi mesele servite sunt prea frecvente, organismul NU mai are altã alt ernativã decât sã intre într-o stare de panicã, în încercarea de a folosi, neutraliza, depozita ºi elimina câmpurile ener getice ale alimentelor ingerate. 54

Stresul alimentar creeazã o serie involuntarã de reacþii în interiorul corpului, întrucât a ta NU are altã alternativã decât aceea de a procesa materiile prime pe care le-a primit chiar dacã ac est proces se dovedeºte în detrimentul sãu. Atunci când este hrãnit prea mult, prea des, sau când este forþat sã preluc reze alimente nesãnãtoase, corpul nu are de ales decât sã-ºi facã datoria, chiar dacã nu beneficiazã de pe a acestor procese.

La fel ca ºi alimentele nesãnãtoase, gustãrile rapide supraîncarcã organele VITALE cu deºeuri

dezechilibreazã sistemul hormonal, distruge vitalitatea, afecteazã producþia de enzime ºi ATOTPUTERNIC pe scurt, genereazã un proces de îmbãtrânire. O altã forþã energeticã puternicã ce amplificã ace cte este stresul mental. Energia stresului nu se pierde niciodatã; ea nu face decât sã-ºi schimbe forma. În cazul de faþã, tinereþea este înlocuitã de bãtrâneþe. Trofia ºi diabetul Stresul digestiv conduce la un fenomen de trofie la nivelul organelor vitale. Tr ofia înseamnã o schimbare generatã de alimentaþie. Dacã îi aplicãm prefixul hiper sau hipo, ne referim la o modifica re a activitãþii fiziologice care se situeazã peste sau sub norma medie. Atât tulburãrile hiper cât ºi cele hipo conduc la disfuncþii ºi dezechilibre la nivelul organelor interne. Spre exemplu, hipoglicemia se referã la o tulburare cunoscutã de regulã sub numele de conþinut redus de zahãr în sânge. Dacã analizãm cuvântul, constatãm cã acesta este alcãtuit din prefixul hipo are datoratã unei reduceri a activitãþii, glic dulce, ºi emia care aparþine sângelui. Organele corpului uman sunt interdependente. De aceea, dacã o glandã este afectatã, su nt afectate ºi celelalte glande. Tulburãrile de sãnãtate sunt întotdeauna multiple. O boalã nu este NICIO DATà singularã (izolatã). Bolile sunt întotdeauna simptomatice fiind tulburãri secundare ce indicã tensiuni la n ivelul organelor vitale, dezechilibre hormonale ºi prezenþa unor excese în organism. Bolile ºi tulburãrile deficienþelor Auzim deseori vorbindu-se de boli ºi de tulburãri ale deficienþelor, dar în realitate NU existã aºa ceva. Întregul concept derivã din perioada de pionierat a medicinii alopatice, ºi mai ales a influenþei infamei teorii asupra agriculturii inventatã de Justus von Liebig ºi numitã Legea minimului . Justus von Liebig ºi-a creat teoria pe la 1830. Este considerat pãrintele industriei fertilizatorilor de sintezã ºi al metodelor distructive practicate în agricultura modernã. Legea sa afirmã cã Solul nu trebuie îngrãºat decât cu substanþele nutritive minim necesare . Pentru von Liebig, solul nu însemna altceva decât un fel de noroi

murdar. El credea cã plantelor nu le sunt necesare decât trei sãruri esenþiale: azotul, fosforul ºi potasiul, cunoscute ºi sub iniþialele NPK.

Pasteur ºi von Liebig au fost contemporani. La fel ca ºi în cazul teoriei incorecte a lui Pasteur referitoare la cauzele bolilor (pe care el le punea pe seama microorganismelor), ºtiinþa medicalã a a doptat ºi teoria eronatã a lui von Liebig referitoare la nutriþie. Nutriþioniºtii clinici continuã sã perpetueze ºi astãzi a eastã teorie eronatã, promovând ideea cã bolile se datoreazã DEFICIENÞELOR. Aºa cum se înºealã experþii în domeniul l, la fel se înºealã ºi cei care se ocupã de domeniile alternative ale perpetuãrii vieþii. Bolile sunt chiar opusul credinþei populare. Ele reprezintã manifestãri ale unor EXCES E în interiorul organismului. Excesele se manifestã întotdeauna sub formã de deficienþe. Ele sunt dezech ilibre ale câmpurilor energetice care modificã starea de sãnãtate la nivel subtil.

Tulburãrile puse pe seama deficienþelor apar atunci când excesele de energie toxicã DEPêES capacitatea naturalã a organismului de a le compensa. Spre exemplu, ºtiinþa medicalã susþi ne cã diabeticii suferã de un deficit al hormonului numit insulinã. Ea îi clasificã pe aceºti bolnavi, numin u-i intoleranþi laglucozã sau insulino-rezistenþi. În realitate, diabeticii suferã de un e xces de substanþe toxice în þesuturile ºi fluidele corpului. Corpul lor pãstreazã carbonul din zahãr, care circulã prin sânge pentru a ATENUA eºeurile acide care circulã prin sistem. Zahãrul este o moleculã pe bazã de carbon (C6H12O6). Atomii de carbon acþioneazã ca un TAMPON, moderând întreaga viaþã pe pãmânt. Pentru a înþelege mai bine rolul acestora, vã r nd sã citiþi Conexiunea carbonului ºi Ciclul carbonului (vezi pachetul informativ). 55

Cu alte cuvinte, problema diabeticilor este legatã de toxinele în exces ºi de probleme le hormonale. În cazul femeilor (ºi al bãrbaþilor în vârstã), FACTORUL care declanºeazã diabetul este întotdeauna de rã hormonalã, datorându-se predominanþei estrogenului ºi blocãrii receptorilor adicã unui dezechilibru c mulativ rezultat ca urmare a substanþelor ANALOAGE estrogenului (vezi glosarul pentru definiþii) care se gãsesc în carne, lapte, brânzã, materialele din plastic folosite pentru ambalarea produselor alimentare ºi pes ticidelor (altfel spus, otrãvurilor) împrãºtiate pe câmpuri. Normalizarea tulburãrii diabetice este uºor de atins dac uferindul îºi doreºte cu adevãrat sã reatingã starea de apogeu a sãnãtãþii sale.

Problemele diabeticilor de tip 1 (care suferã încã din copilãrie de aceastã tulburare) sun t ASOCIATE cu substanþele super-antigene conþinute în vaccinurile anti-poliomielitã ºi DTP. Existã un numãr infinit de dovezi medicale care atestã pericolele imunizãrii. 75% din copiii care suferã de diabet sau de tulburãri ale auzului au fost atacaþi de v irusuri ºi bacterii patogene mutante sau de proteinele din seruri (toate fiind câmpuri energetice ), intr oduse în corpurile sãnãtoase ale copiilor de cãtre niºte oameni nebuni! DEBLOCAREA receptorilor neurologici ºi horm onali îi permite corpului sã se vindece ºi este o terapie INEVITABILÃ pentru toþi oamenii bolnavi (vezi p achetul informativ). În loc sã vã faceþi griji legate de microbii le corpurile micuþe ºi hrãniþi-le cu SUPER-ALIMENTE pentru bolile fie ele contagioase sau nu sã nu-i mai poatã ataca. ul pe care se manifestã toate aceste forþe energetice). Aþi

care vã pot afecta copiii, mai bine detoxifica a le DINAMIZA sistemul imunitar, astfel încât Secretul constã în controlul corpului (teren înþeles?

50 de milioane de oameni suferã de diabet clinic sau subclinic. Incapacitatea ºtiinþei de a înþelege aceastã boalã la nivel subtil/energetic conduce la perpetuarea ºi amplificarea suferinþei. De aceea, acþiunea independentã, fãrã binecuvântarea autoritãþilor medicale, este o premisã absolut necesarã pentru revenirea a o stare bunã de sãnãtate. Nu vã mai bazaþi pe alþii. GÂNDIÞI de unul singur! Sã recapitulãm. Nu existã boli ale deficienþelor, ci doar excese. Mai mult, procesul de îm bãtrânire este o tulburare cumulativã, iar moartea o confirmare a exceselor care nu au mai putut fi controlate .

Organele vitale funcþioneazã la fel ca giroscoapele de pe un vas. Ele ne menþin pe lin ia de plutire, gestionând schimbãrile care se produc în interiorul corpului. DACÃ nu le sabotãm prin inter ediul gustãrilor noastre neîncetate, al alimentelor nesãnãtoase, al apei toxice, aº deºeurilor în exces ºi al ubstanþelor analoage hormonilor, ele ne vor menþine o stare de sãnãtate optimã.

Felul în care ne simþim NU reprezintã un barometru foarte exact al adevãratei noastre stãr i de sãnãtate. Cu mult înainte ca SEMNELE bolii sã devinã vizibile, forþele negative lucreazã deja pe nivele le energetice subtile. Cea mai bunã dovadã sunt toþi acei oamenii bolnavi subclinic, din care unii aflaþi deja pe patul de moarte, care ieri se simþeau foarte bine! Decalajul dintre manifestarea bolii (vizibil prin SEMNE ºi sim ptome) ºi instalarea ei poate fi de circa 20 de ani! Euforia mentalã ºi abuzurile asupra corpului fizic Euforia mentalã este o epidemie care afecteazã întreaga lume. Oamenii au devenit experþi în a-ºi folosi puterea minþii asupra corpului, dar ºi puterea drogurilor asupra minþii. Ei se foloses c de amândouã pentru a-ºi batejoc de corpul lor bioelectric. Când sunt întrebaþi cum se simt , majoritatea oamenilor rãspund: Grozav! În acelaºi timp, peste 80% din populaþia Statelor Unite suferã de boli subclinice.

Euforia mentalã merge mânã în mânã cu dezechilibrul, cu lipsa de realism. Ea îi conduce pe oa eni la abuzuri asupra corpului fizic mai presus de capacitatea acestuia de suportabilit ate. Alimentele toxice, cafeaua, drogurile de toate felurile (inclusiv medicamentele) ºi atât de popularii suplimenþi (în realitate, niºte simple gloanþe magice ) contribuie din plin la aceastã euforie. Euforia mentalã biciuieºte corpul bioelectric, silindu-l sã intre în pului, în care procesul de îmbãtrânire ºi trecerea timpului se accelereazã. zona crepuscularã

a ti

Simptomele bolilor generate de aceastã stare de euforie mentalã nu sunt întotdeauna vi zibile cu uºurinþã, dar SEMNELE lor pot fi vãzute destul de uºor de cei care sunt suficient de atenþi. Când medicul ne pune diagnosticul de boalã, aceastã euforie dispare, dar atunci este de regulã prea târziu. 56

Boala este o manifestare a stresului, o confirmare a procesului de îmbãtrânire, o mani festare a celei de-a patra dimensiuni în interiorul lumii tridimensionale a omului. Îmbãtrânirea ºi boala sunt rezultatul incapacitãþii noastre de a gestiona corect depozitul de energie de care dispunem. Moartea este un faliment energetic, iar starea de euforie mentalã o inflaþie energeticã. Aceasta din urmã reprezintã cãlcâiul lui Ahile al o ului modern, cãci are la bazã o gândire pozitivã nerealistã ºi un mod de viaþã dezechilibrat. Procesul de îmbãtrâni cerea timpului se pot opri, cu condiþia sã renunþãm la aceastã euforie mentalã ºi sã ducem un mod d iaþã simplu ºi corect. Tabelele digestiei alimentare

Urmãtoarele tabele indicã timpul necesar pentru ca diferite alimente sã pãrãseascã stomacul. Ele nu includ decât alimentele de bazã, la care am adãugat ºi douã alimente din categoria celor nesãnãtoase deoarece consumul lor predominã în societatea modernã: cafeaua ºi pâinea albã. De reþinut cã aceste informaþii se aplicã numai unui stomac normal, sãnãtos, lipsit de tensi uni, de probleme digestive, ulcere, etc. De reþinut de asemenea cã am folosit numai cantitãþi ex trem de reduse de alimente(15 grame). Digestia cantitãþilor mari de alimente dureazã m ult mai mult. În plus, dacã o masã este urmatã prea rapid de o alta, hrana nedigeratã este forþatã sã pãtrundã prematur în intestinul subþire ºi n, unde bacteriile ºi condiþiile anaerobe de mediu produc cantitãþi uriaºe de otrãvuri metabolice. Produse natu rale precum DiSorb Aid, R/HCI sau Yucca Blend accelereazã digestia ºi absorbþia energiei alimentelor, OPR IND TOTODATÃ aportul de paraziþi morþi datoritã descompunerii legãturilor lor peptidice, pe care îi neu tralizeazã. Între 0,5-2 ore Apã purã Vin Ceai Lapte Cafea Supã Bere Ouã moi Între 2-3 ore Cafea cu friºcã/lapte Cacao cu lapte Sparanghel (fiert) Piure de cartofi Peºte la grãtar Pâine albã Scoici Unt Ouã fierte tari, prãjite Între 3-4 ore Pui la grãtar, prãjit Pâine (integralã) Morcovi (fierþi) Spanac (fiert) Castraveþi cruzi Mere crude Carne de vitã Somon prãjit

Ton prãjit ªuncã Linte (fiartã) Fasole (fiartã) Fasole verde (fiartã) Salatã verde O poveste despre saþietate 57

Dr. Carey Reams povesteºte o istorie petrecutã în perioada când îºi creºtea, alãturi de soþia numeroasa familie. Odatã, în casa lor s-au strâns mai mulþi vecini, împreunã cu familiile lor, pentru a lua masa. Când s-a adus mâncarea, vecinii au fãcut ochii mari de uimire, vãzând cantitãþile extrem de reduse de poru mb, mazãre, piure de cartofi, carne ºi dulciuri.

Aºteptându-se la o asemenea reacþie, Reams a început sã râdã în stilul sãu caracteristic , -le vecinilor cã dupã terminarea mesei va rãmâne încã destulã mâncare. Dupã cum puteþi ghici, exa au petrecut lucrurile. Toatã lumea s-a distrat de minune, a mâncat pe sãturate, ºi toþi au pl ecat acasã complet ghiftuiþi! V-am povestit aceastã istorie pentru a vã atrage atenþia asupra nivelului de saþietate c are poate fi atins cu uºurinþã, cu o cantitate limitatã de mâncare. Povestea din casa lui Reams reprezintã exact O PUSUL modului de viaþã curent. Oamenii din ziua de astãzi reuºesc de minune uimitorul paradox de a se înfom eta cu stomacurile PLINE! În ce constã diferenþa? Alimentele pe care le-a pus pe masã Reams erau vii pline de enzi me, de minerale ºi vitamine bio-active. Alimentele din ziua de astãzi sunt MOARTE ºi COMPLET GOLITE DE VALOARE NUTRITIVÃ. Ele nu asigurã decât o cantitate minimã de energie pentru corp, silindu-i pe oameni sã se ghiftuiascã pentru a se simþi sãtui, cãci forþele energetice pozitive lipsesc cu desãvârºire alimentaþia lor. Aproape TOATE alimentele procesate conþin substanþe cu o energie orientatã cãtre stânga. C orpul nu poate folosi aceastã energie, pe care trebuie sã o neutralizeze sau sã o depoziteze sub formã de GRÃSIM E!

Sper cã aþi înþeles acest mesaj, cãci în rândurile ºi capitolele care urmeazã vom vorbi foart t despre epidemia de obezitate care îi afecteazã pe 75% dintre americanii contemporani cu noi.

Unii cititori ar putea suspecta cã ceea ce s-a petrecut în realitate la masa datã de R eams a fost cã, din politeþe, majoritatea mesenilor s-a abþinut de la a mânca în exces, oamenii pãrãsind masa înf metaþi, prefãcânduse încântaþi! Reams nu era însã un mincinos. El a relatat povestea numai pentru a sublinia cã o alimentaþie corectã, bio-activã, încãrcatã cu o energie orientatã cãtre dreapta, este extrem de hrãnitoare! Puteþi convinºi cã toþi cei care au participat la acea cinã au pãrãsit masa complet sãtui, cu o stare deplinã de satis facþie, DINCOLO de orice dorinþã suplimentarã, pentru cã tocmai aceasta este definiþia corectã a cuvântului saþietate.

În vremurile pe care le trãim, puþini oameni experimenteazã o stare realã de saþietate. Ei n u cunosc de regulã decât varianta pseudo-saþietãþii, experimentatã atunci când stomacul este plin, dar co pul nu se simte deloc hrãnit. Cu alte cuvinte, oamenii înceteazã sã mai mãnânce numai pentru cã nu mai au unde sã d ziteze

iar senzaþia de foame dispar e. Gustãrile rapide sunt o combinaþie a AMBELOR cauze. Receptorul se închide. dar prea plini pentru a mai putea mânca! Este imposibil sã îþ atisfaci nevoile energetice ale corpului cu alimente goale sau care conþin o energie orient atã cãtre stânga. indicândui cã nevoile sale au fost satisfãcute.alimentele în stomac. Avem dea face cu un sistem de 58 . centrul saþietãþii trimite un mesaj cãtre centrul foa . dar mecanismul ei de funcþionare este asemãnãtor. Cor pul foloseºte douã mecanisme inhibitorii pentru a regla senzaþia de foame: stomacul plin din punct de vedere fizic ºi satisfa cþia nutritivã a corpului. Cu adevãrat. Oamenii pãrãsesc masa flãmânzi. Ame rica este o naþiune de oameni supraponderali. o glandã aflatã la nivelul creierului. Se cunoaºte de multã vreme cãcentrul foamei este ÎNTOTDEAUNA activ. NU pentru cã se simt satisfãcuþi din punct de vedere nutritiv. Adevãrata saþietate este o hrãnire MAI PRESUS de dorinþã! Falsa saþietate este cu totul altceva. o combi naþie mortalã! Atunci când suntem cu adevãrat hrãniþi. El este controlat d e centrii saþietãþii ºi ai foamei din interiorul hipotalamusului. Majori tatea oamenilor rãspund nevoii trupului lor de energie nutritivã (adevãrata senzaþie de foame) prin inge rarea unor calorii GOALE (euforia fizicã). ale cãror nevoi nutritive rãmân constant nesatisfãcute. dublatã de o satisfacþie cognitivã (euforie mentalã). Centrul foamei este un nod de celule nervoase care genereazã senzaþii ce reprezintã o combinaþie între nevoia fizicã ºi dorinþa mentalã. lipsite de substanþele nutritive atât de necesare vieþii! Apetitul Apetitul reprezintã o combinaþie de nevoi fizice ºi dorinþe mentale. cãci se bazeazã pe un stomac PLIN! Centrul foamei primeºte mesajul de la cel al saþietãþii DEOPOTRIVÃ atunci când stomacul este plin ªI când nevoile nutritive reale ale corpului nostru au fost satisfãcute. dacã nu este inhibat.

Societatea în care trãim a ajuns sã pr iveascã acest gen de activitate ca pe un blestem ceva care trebuie evitat cu orice preþ! Acest mod de a privi lucrurile este fundamental greºit: corpul fizic trebuie exersat! De vreme ce oamenii detestã cuvântul muncã . Nevoia de hranã este doar unul din motivele pentru graºã. care este împãrþit la rândul lui în sistemul nervos simpatic ºi sistemul nervos parasimpatic. expresie care se potriveºte mai bine cu înclinaþia modernã cãtre spo rt. deoarece nevoile energetice ale corpului lor nu sunt istemul lor hormonal este complet dat peste cap. DAR UMAI dacã nu îl sabotãm prin opþiunile noastre stupide! Iarãºi mi-e foame Când stomacul se goleºte doar parþial. Munca grea Munca grea este exact ceea ce îi spune numele o muncã grea. De aceea. oamenii moderni nu mai efectueazã asemenea munci.inhibiþie negativ. Oamenii veºnic flãmânzi care trãiesc într-o societate bazatã pe o alimentaþie nesãnãtoasã c⺠în greutate. aceste exerciþii sunt practicate mai nou pe aparate destul de comode. Când corpul fizic este exersat regulat. Sistemul nervos este divizat în sistemul nervos central ºi sistemul nervos periferic . proc esul de reîntinerire se accelereazã. El funcþioneazã impecabil. Stomacul este controlat de sistemul nervos periferic. cãci un sistem îl controleazã pe celãlalt. bazatã pe un efort mare! D in pãcate. plus DETOXIFIEREA þesuturilor. pe care îl pu tem gestiona cu ajutorul gândurilor noastre. ive sunt: incapacitatea sistemului enzimatic de a face faþã digestiei. Un alt motiv este excesul de toxicitate. Din pãcate. poate ar trebui sã-i spunem exerciþii fizice grele. iar ciclul reîncepe din nou. corpul persoanei înfometate CERE din nou hranã. Ambele sisteme comunicã cu stomacul. Aceastã activitate este numitã anabolism. Un al treilea este dezechilibrul hormonal. care este involuntar. dar NU deþinem controlul asupra sistemului nervos parasimpatic. . ape titul revine (ca un fel de rãzbunare). vom face un compromis ºi vom numi aceastã muncã: activitate fizicã grea! Corpul rãspunde activitãþii fizice grele prin construcþia unor þesuturi noi ºi prin reparare a celor vechi. lipsa exerciþiului e! satisfãcute. sângelui ºi limfei. Noi deþinem controlul asupra sistemului nervos simpatic. antrenamentul prin ridicarea greutãþilor ºi grãdinãritul. alte mot fizic ºi a muncii grel Þinerea sub control a greutãþii naturale presupune satisfacerea nevoilor nutritive ºi ho rmonale ale organismului. iar s care oamenii se în În sfârºit. Câteva exemple de activitãþi fizice grele care corpul rãspunde printr-o regen erare acceleratã sunt: miºcarea aerobicã.

ca sã nu mai vorb im de pierderea mobilitãþii. dar ºi unei lipse de dorinþã ºi de energie sonalã. Modul de viaþã ºi sistemul hormonal stabilesc dacã noul corp este mai puternic sau mai slab decât cel de dinainte. Cocoºarea Fenomenul de cocoºare este un SEMN clasic al OSTEOPOROZEI sistemice (degenerarea o aselor ºi a þesuturilor conjunctive).Corpul se reînnoieºte complet la fiecare ºapte ani (inclusiv oasele. cu atât mai rapid îmbãtrânim. c ea ce explicã de ce oamenii care fac exerciþii ºi eforturi fizice se bucurã de o sãnãtate mai bunã. 59 . îndeosebi femei. tendoanele ºi pielea). specificã pe vremuri numai oam lor în vârstã. Alura cocoºatã sau aplecatã în faþã. Ace nomen se datoreazã parþial incapacitãþii sistemului fizic. în funcþie de modul de viaþã ºi de statutul sãnãtãþii fiecãruia. ligamentele. muºchii . a devenit astãzi comunã inclusiv la tot mai mulþi tineri. Aceastã regulã nu poate fi încãlcatã. Fenomenul este uºor de inversat. procesul poate fi accelerat sa u încetinit. Cu cât suntem mai sedentari. cartilagiile. Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. iar soluþia se apl icã la fel de bine bãtrânilor ºi tinerilor. În plus. Un mod de viaþã sedentar distruge corpul ºi precipitã reducerea masei muscularã ºi osoasã. ale cãror sisteme organice sunt afectate de o producþie prea mare de estrogen. Activitãþile FIZICE GRELE accelereazã circulaþia deºeurilor metabolice toxice. oamenii îºi pierd capacitatea ºi dorinþa de a face efort fizic.

Orice femeie care suferã de tulburãri menstruale sau asimilate menopauzei. NOTÃ: atunci când o femeie începe sã acumuleze g rãsimi (indiferent de vârstã). Pe vremuri. care erau rezervate sãracilor.Dacã priviþi scheletul unei persoane în vârstã (vezi pagina xxx). Sãr acii mureau de regulã prea devreme pentru a mai apuca sã se cocoºeze din cauza vârstei înaintate. când tulburãri feminine. Aceºti centimetri pierduþi se scad de regulã din coloana vertebralã. fibromialgie. P. cum ar fi tumori fibroide. Schimbãrile petrecute la nivelul coloanei vertebrale ºi al cutiei toracice afecteazã o rganele interne. vezi pachetul informativ). Se adaugã în plus ºi un colon prolapsic Organele interne sunt forþate sã iasã din poziþiile lor clasice ºi sã se înghesuie unele lângã altele.S. tulburãri cardiace precum aritmia. bogaþii nu practicau munci fizice grele. Pe mãsurã ce aceste fenomene se adâncesc. puseuri de cãldurã. Procesul începe din momentul în care hormonii femini de sub control. veþi constata cã ºira spinã suturile conjunctive conexe ºi-au redus dimensiunile. Procesul este lent. edeme. cocoºarea era un fenomen specific îndeosebi în cazul persoanelor bogate. ea TREBUIE sã se opreascã ºi sã înceapã inversarea procesului de îmbãtrânire. MS. a ºoldurilor sau a umerilor. deteriorarea mielinei din jurul fibrelor nervoase. cutia toracicã începe sã coboare pânã când ajunge sã se sprijine pelvis. inclusiv legate de energie sau de glanda tiroidã. transpiraþia excesivã. pot scãpa cu uºurinþã . Vã prezentãm în continuare câteva metode prin care orice femeie (dar ºi orice bãrbat) poate OPRI ºi INVERSA procesul osteoporozei ºi al degenerãrii fizice. Tasarea coloanei vertebrale conduce de a semenea la o burtã proeminentã ºi la o înfãþiºare cocoºatã. înceþoºare mentalã. foarte mult ti mp (pe bãrbaþi de asemenea). pierderi de memorie. Persoana a pierdut centimetri întregi d in înãlþimea pe care a avut-o atunci când se afla la momentul de apogeu anabolic. dureri la nivelul încheieturilor. Terapia hormonalã este absolut obligatorie pentru toþi cei care doresc sã îºi redobândeascã c ntrolulasupra vieþii lor! În aceastã privinþã NU EXISTà ALTERNATIVÃ. adicã ABIA DUPà erea unei proporþii substanþiale a masei osoase. ceea ce explicã de ce osteoporoza se declanºeazã la majoritatea femeilor în jur ul vârstei de 30 de ani. ligamentelor ºi discurilor i ntervertebrale. Aceastã boalã oribilã este de regulã diagnosticatã abia dupã menopauzã. când pãrul începe sã i se subþieze. înainte ca acest lucru sã devinã oficial prin sticul pus de doctor: Eºti la menopauzã! (pentru soluþii. proc esul este absolut sigur. modificând cavitãþile în care îºi au sãlaºul acestea. degenerarea cartilagiilo r în zona genunchilor. NU implicã nici un fel de pericol ºi le poate þine pe femei tinere foarte. tendoanelor. sã-i cadã sau sã-i albeascã. Pe de a ltã parte. putând dura pânã la 40 de ani. iar remediile necesare p ntru a o pune în aplicare NU pot fi cumpãrate din magazine sau de la doctori. datoritã deteriorãrii vertebrelor. explicã de ce atât de mulþi vârstnici au probleme cu intestinele. lupis. Tocmai de aceea.

gluconat de calciu. dar creeazã în plus ºi probleme suplimentare. sau table te de calciu efervescent. Recomandarea n oastrã este sã nu folosiþi decât minerale care au trecut prin ciclul carbonului (vom discuta despre ac est subiect mai târziu). înlocuindu-le cu þesuturi noi . Osteoporoza & Cocoºarea & Calciul Femeilor li se spune frecvent cã trebuie sã ia mari cantitãþi de calciu elemental. este bine sã ºtiþi cã principala funcþie a calciului în ceea ce priveºte atât corpul uman c ul este aceea de tampon în calea deºeurilor toxice. Contrar opiniei experþilor. Atârnarea reprezintã un procedeu simplu. care nu sunt altceva decât dezechilibre hormonale. de întindere a coloanei vertebr ale. regen erate ºi mai flexibile. lucru care a plificã circulaþia sângelui ºi a limfei. care dizolvã þesuturile cicatricelor. iar corpul lor este silit sã ia minerale din oase pentru a neutraliza toxinele din sânge ºi limfã. Începeþi lent ºi avansaþi gradat în fiecare . De asemenea. ca sã numim numai câteva dintre remediile recomandate. Teoria medicalã referitoare la osteoporoza la femeile de DUPÃ menopauzã (datoratã estrog enului insuficient ) este o MINCIUNÃ CURATÃ ªI PE FAÞÃ! Osteoporoza este definitã ca o reducere a d itãþii oaselor ºi apariþia efectului de fagure ca urmare a deficitului de calciu. Atârnaþi-vã de un trapez sau de o barã. orice om care suferã de artritã. sau chiar de creanga unui copac. sub f ormã de carbonat de calciu (din carapace de scoici). dar eficient.este probleme. 60 . Pentru info rmaþia dumneavoastrã. cãci nu numai cã NU rezolvã problema. citrat de calciu. Faceþi acest lucru de douã ori pe zi. Atârnarea presupune sã nu staþi cu picioarele la sol ºi sã vã relaxaþi coloana vertebralã. Persoanele osteoporotice sunt TOXICE. osteoporozã sau dureri de spate ar trebui sã ia capsule de SOC. ºi lãsaþi greutatea corpului sã vã tragã în jos coloana vertebralã. aceste substa nþe trebuie EVITATE.

Dacã înãlþimea dumneavoastrã actualã este mai micã decât cea pe care aþi avut-o în perioada d apogeu. Dupã cum veþi vedea. Ei nu au nevoie de calciu. Ei trebuie sã înþeleagã cã hormonii lor (estrogenul în cazul femeilor ºi testosteronul în cazul bãrbaþilor) LOCAT activitatea celulelor osteoblaste ºi osteoclaste (responsabile de reînnoirea oaselor). ci doar de o detoxificar e a corpului lor. oboseala cronicã. vã aflaþi deja pe calea cãtre o tine ! Preambul: capitolul urmãtor aruncã o privire în lumea umbrelor ºi a convingerilor populare (comune).Medicina ºi nutriþioniºtii clinici promoveazã în mod stupid suplimentele pe bazã de calciu p entru prevenirea ºi tratarea osteoporozei. trebuie sã începeþi DEJA acþiunile în vederea procesului de reîntinerire! Conexiunea dintre efectul Rouleau ºi cocoºare Deteriorarea oaselor ºi a þesuturilor conjunctive este o problemã cât se poate de serioa sã. Ei acþioneazã ca ºi cum problema este hipocalcemia (procentul redus de calciu în sânge). Grãsimea dieteticã Hormonii sunt substanþe alcãtuite din colesterol . Efectul Rouleau apare cu 5-20de ani ÎNAINTE ca medicul sã poatã da un diagnostic refer itor la o boalã gravã. Folosite zilnic. EVITAÞI dietele fãrã grãsimi cãci ucid!! O carte pe care meritã sã o citiþi Cartea Multiplele nevoi ale corpului legate de APÃ descrie maniera în care apa poate vindeca o multitudine de boli. efectul Rouleau la nivelul sângelui înseamnã cã în interiorul celulelor corpului ajung mai puþin oxigen ºi mai p ne substanþe nutritive. ceea ce conduce la o deteriorare a þesuturilor conjunctive. efectele lor sunt uluitoare. xxx). alergiile. În traducere. Iisus din Nazaret ºi Marea Piramidã a lui Cheops au multe în comun. Recapitulare: inversarea procesului de îmbãtrânire este un pas în timp DAR ÎNAPOI! Dacã înc sã puneþi în aplicare ceea ce aþi învãþat în acest capitol. la fel cum este fen omenul de cocoºare sau efectul Rouleau. Mineralele marine ionizate ºi racemizate eliminã efectul Rouleau. ne tând fi operative. . a pãrului. care afecteazã milioane de oameni! Ea reprezintã însã numai un EFECT simptomatic. ºi cã ele pot elimina mai puþine toxine ºi mai puþin dioxid de carbon. Efectul Rouleau este un precursor al bolii ºi poate fi observat l a microscop sub forma unui sânge îngroºat . urechilor ºi nervilor (vezi pag. angina ºi hipertensiunea. ochilor. Realitatea este cã sub-hidratarea cronicã alimenteazã artrita reu matoidã. Toate aceste tulburãri sunt SEMNE ale unui stres legat de hidratare. Nici vorbã de aºa ceva! Suferinzii de osteoporozã au de regulã un procent obiºnuit sau excesiv de calciu în sânge (hipercalcemie). Este imposibil sã fim sãnãtoºi dacã renun et la grãsimile alimentare. astmul. în care celulele roºii se strâng în ciorchine.

Nevoile corpului legate de hidratare NU pot fi însã înlocuite de aceste substitute lichide. Descoperirile autorului sunt absolut uimitoare. el a fost ignorat ºi ridiculizat de establis ment-ul medical american! Se pare cã oficialitãþile nu îºi doresc o societate alcãtuitã din oameni sãnãtoºi! Implicaþiile descoperirilor autorului sunt extrem de vaste ºi au nenumãrate aplicaþii co ncrete (vezi pachetul informativ). ceaiul ºi bãuturile alcoolice. Din pãcate. Asparagusul racemizat 61 . Oamenii nu mai acordã importanþa cuvenitã ape i. aºa cum se întâmplã întotdeauna în asemenea cazuri.Autorul susþine cã civilizaþiile avansate sunt învãþate sã ignore aceste semnale legate de înlocuind apa cu cafeaua. pentru cã este aproape gratuitã ºi uºor disponibilã. fiind susþinute de dovezi incontes tabile. chiar dacã ele conþin apã.

Asparagusul racemizat face minuni în cazul aritmiilor cardiace. Ea nu poate fi negatã. printre care afecþiuni ale rinichilor ºi vezicii. Socrate afirma cã adevãrul nu poate fi dovedit. Charles Walters Se spune cã la judecata lui Iisus. Testosteronul este hormonul masculin. nici infirmat. îndeosebi dacã mincinosul are auto ritate. Dacã doriþi sã rãmâneþi sau sã redeveniþi ti de vârsta pe care o aveþi. cu referire la menirea lui Christos. insomnie ºi tulburãri psihice. Mai degr abã se poate spune cã el stã la baza convingerilor noastre. iar bãrbaþii andropauza. Acest lucru este întru totul POSIBIL! 10 Þinutul umbrelor Cei mai mulþi dintre oameni preferã minciuna adevãrului. cancer. probleme specific feminine sau masculine. Hormonii Estrogenul este hormonul feminin. luând apoi mãsurile necesare pentru ca masa lor osoasã sã REVINà la cea specificã unei femei tinere. la fel ca un lichior fin . Marea Piramidã a lui Cheops face parte dintre ADEVÃRURILE zilelor noastre. probleme oculare. AsparMax a fost creat în sprijinul oamenilor vârstnici care suferã de o multitudine de probleme. s-a demonstrat cã este util ºi în cazul copiilor cu tulburãrilor de atenþie ºi al celor hiperactivi. al congestiilor pu lmonare ºi ale bronhiolelor. iar dezinformarea alinã durerea. scopul întrebãrii lui Pilat nu a fost unul interogator. La rândul lui. Pontius Pilat a trecut de partea acestuia ºi l-a în trebat: Ce este adevãrul? Iisus nu a dat nici un rãspuns. le sfãtuiesc pe femei sã îºi facã un test al densitãþii oaselor. precum ºi ale sinusurilor înfundate. pe mâinile hazardate ale medicinii moderne? Rãspunsul la ambele întrebãri este simplu: individul este eliberat de rãspunderea person alã pe care o . prin realitatea existenþei sale. Pârghiile de control ale procesului de îmbãtrânire sunt hormonii. ci mai degrabã unul afirmativ. precursorii racemizaþi ai hormonilor vã pot fi de mare folos. De altfel. AMB LE sexe trebuie sã îºi regleze echilibrul hormonal specific. Se foloseºte împreunã cu Yucca Blend ºi Pac. modul de viaþã ºi dieta ali entarã. Într-un capitol anterior ne-am pus întrebarea: De ce îi ascultã oamenii pe experþi ºi opinii e lor? O completãm acum cu o altã întrebare: Cum este posibil sã-þi laºi cel mai de preþ bun între to sãnãtatea. deoarece existã. Recent. Femeile experimenteazã menopauza. Dacã doresc sã se bucure de o stare bunã de sãnãtate. diabet. ca sã menþionãm doar o parte dintre ele. Persona l.

cã osteoporoza poate fi prevenitã cu ajutorul suplimentelor de calciu. teoria legãturii dintre cole sterol ºi bolile de inimã.implicã procesul de luare a unei decizii. teoria microorganismelor care stau la baza bolilor. sau tineri! Sindromul experþilor Mult prea des. chiar dacã acestea se dovedesc adeseori comp let absurde cum ar fi. Pasarea respons abilitãþii ne oferã o scuzã ºi o persoanã pe care o putem învinovãþi dacã lucrurile nu merg aºa cum ne-am dori noi. adesea complet diferite sau chiar opuse primelor. cea a imunizãrii prin vaccinare. ºtiinþa medicalã ne spune sã facem exact ce nu ar trebui sã facem. 62 . Tot acest proces seamãnã cu magia cinematog rafelor! Publicul naiv crede TEORIILE ºtiinþifice. chiar dacã mâine-poimâine ele sunt înlo cuite de altele. ºi atâtea altele. de pildã. ideea cã femeile aflate la menopauzã au un deficit de estrogen. Din pãca e. cazul fluorizãrii apei ºi a pastei de dinþi. învinovãþirea altor persoane NU are darul de a ne menþine sãnãtoºi. teoria benefic iilor uleiurilor de soia ºi de canola. Teoriile sale sunt acceptate la ora actualã mai ceva ca o evanghelie. lãsându-l pe seama experþilor.

Aceastã lege pur ºi simplu NU ar e excepþii. cu atât mai mare este înclinaþia lor de a lua decizii absurde în masã de regulã cu ajutorul experþilor. de aceea li se ºi spune experþi. durere ºi bani. exceptând douã situaþii comune: când nu au deloc bani sau când sunt deja morþi! Opþiunile medicale NU ar trebui sã aibã nici o legãturã cu cel care plãteºte factura. El demonstra aici cât de incredibil de naivi sunt oamenii. arãtând cã cu cât circumstanþele sunt mai disp erate. dar îºi revin în simþiri individual. care funcþioneazã impecabil.Noi suntem învãþaþi de mici sã ACCEPTÃM fãrã a GÂNDI personal. Medicina alopaticã este o eroare. În greºealã se aflã ºi cei care se bazeazã pe ea pentru a-º . Fascinaþia noastrã faþã de EXPERÞI m-a convins cã acest fenomen este IDE TIC cu cel care stã la baza Legii Birocraþiei. asta dacã mai suntem vii dupã ce au termi at cu noi! Un expert este prin definiþie cineva aflat la mare distanþã faþã de noi (nu poate fi nicio datã cineva din apropierea noastrã). Dacã ar învãþa sã îºi citeascã SEMNALELE pe care le transmit propriile lor corpuri ºi sã ascu INDICIILE acestora. în care aproape tot ceea ce vedem ºi auzim pa re sã fie adevãrat. econo isind astfel foarte multã suferinþã. MacKay scria lucrarea Extraordinarele iluzii în masã ºi nebunia mulþimilor. industrie sau guvernare. dar nu este. Oamenii îi cautã pe experþii în probleme medicale în speranþa cã îºi vor putea rezolva cu aju lor anumite probleme de sãnãtate. Cu câ rarea dumneavoastrã este mai bunã. oamenii ar putea sã previnã foarte uºor deteriorarea sãnãtãþii lor. Ea afirmã: Rezultatul final va fi exact opusul celui dorit . cu atât mai rãu pentru dumneavoastrã! Experþii prind gustul ba or ºi ne oferã în schimb doar un oscior de la masa lor îmbelºugatã. Se aflã î evoie ºi au nevoie de un ajutor imediat care sã le rezolve problema. Cu cât ceva este considerat într-o mai mare mãsurã adevãrat ºi cu cât ul de oameni care cred acest lucru este mai mare. Ei sunt cei care ne-au învãþat sã ne îndoim de iþiile noastre ºi sã nu mai þinem cont de bunul simþ. Foarte puþini oam eni reuºesc sã scape din ghearele lacome ale ºtiinþei. Trãim într-o lume a umbrelor. Oame ii înnebunesc în masã. cu atât mai mare este probabilitatea c a el sã fie FALS. a cãror singurã ºtiinþã te cea a manipulãrii. sã NE IGNORÃM instinctele ºi s ne bazãm pe pãrerile experþilor în medicinã. Ei nu ºtiu încotro altundeva ar putea sã se îndrepte. Iluziile în masã În anul 1850. Viziunea lor asupra realitãþii este una tunel arã. Sumele URIAªE de bani cum sunt cele rezultate din asigurãrile de sãnãtate le permit expe rþilor sã perpetueze ºi sã amplifice acest mecanism de înlãnþuire a opiniei publice. NU AR TREBUI sã ne bazãm niciodatã pe experþi.

orecta propriile decizii eronate ºi propriul mod de viaþã stupid. Flanagan a intuit cã creierul este o hologramã ºi cã diferitele sale zone au capacit atea de a realiza funcþii multiple SAU de a duplica funcþiile. fibre nervoase. Cauza ºi efectul Am vorbit mai devreme de ceea ce am numit analiza unifactorialã. Patrick Flanagan a inventat neurofonul un aparat menit sã-i ajute pe surzi sã audã. pentru orice boalã existã un singur agent patogen responsabil. Organismul poate regenera celule no i ale creierului. iar ca instrument Teoria ªtiinþificã. cartilagii. Potrivit acesteia . el s-a folosit de piele ca de o cale de a ajunge la creier ºi ca de un organ al auzului. Ace astã viziune academicã tunelarã ne-a condus la toate problemele cu care ne confruntãm astãzi în domeniul medica l. pentru orice efect existã o singurã cauzã. Flanagan a fost un vizionar. dr. Noul creier al persoanei surde putea acum sã audã. Gândiþi-vã la diferenþele care existã între abordarea medicinii convenþionale ºi cea a medici vibraþionale în rezolvarea problemelor unei persoane surde. Flanagan a rezolvat problema auzului prin vizualizare. El a înþeles opera Creatorului. La vârsta de 15 ani. aºa cum se predã în ºcolile medicale. În consecinþã. oase. Modelul medicinii are la ba zã Teoria Microorganismelor care stau la originea bolilor. Ea este nerealistã. Noi avem capacitatea de a crea membre noi. Creierul nu este neregenerabil. piele ºi þe suturi conjunctive noi. nu prin intervenþie chirurg icalã. 63 .

Mai existã ºi o a doua metodã ºtiinþific nescrisã. Walters a continuat: Esenþa sistemului ºtiinþific este p rea întrebãrilor corecte. în lucrarea sa. Watson a oferit ºi antidotul. Ei nu înþeleg fenomenul vieþii pe nivelul energetic subtil. viziune care îl aj utã sã punã întrebarea justã. ºtiinþa legitimã are de suferit. Ori de câte ori încercãm sã FORÞÃM realitatea pentru ca ea sã se cã teoriei. gelozia ºi luptel e pentru atragerea de fonduri pentru proiecte ºtiinþifice. Dupã care. Este absolut evident cã nu poþi obþine rãspunsul co ect dacã nu cunoºti întrebarea justã . cãci influenþeazã maniera în care percepem boala. Un om de ºtiinþã nu poate pune întrebãrile corecte decât dupã ce o viaþã întreagã a perienþe care l-au condus cãtre o anumitã viziune asupra operei Creatorului. iar problemele nu m ai contenesc. care rãtãcesc prin întuneric. ºi mai puþin testele. de conferinþele la care se adunã numai aceleaºi e lite ºi de publicarea revistelor ºtiinþifice . Watson. remarcând cã descoperirile ºtiinþifice implicã mai degrabã gândirea ºi viziunea umanã. . unul din descoperitorii moleculei d e ADN. Teoria Microorganismelor care stau la baza Bolii (TMB) este fundamentalã pentru pr ocesul de îmbãtrânire. procedurile ice ºi microscoapele. Exact aºa se petrec lucrurile ºi cu mult-lãudata metodã ºtiinþificã Charles Walters a sintetizat perfect problemele specifice metodei ºtiinþifice. deci nici manifestarea bolii. Medicina nu înþelege cã adevãrata bãtãlie pentru viaþã ºi s ontrast cu moartea ºi boala. Dubla elice ºi teoria microorganismelor Aceastã viziune l-a ajutat pe James D. neputând fi redusã la un procedeu ºtiinþific mecanic.întrucât NU este adevãratã. temându-se de lumina adevãrului. afirmân d: O mare parte din ceea ce se numeºte sistemul ºtiinþific nu are nimic de-a face cu ºtiinþa. Ea ne-a orbit într-o asemenea cât am ajuns sã nu mai vedem efectele subtile ºi cumulative ale obiceiurilor proaste pe car e le avem ºi ale modului de viaþã impropriu pe care îl ducem. sã zguduie lumea medicalã atunci când a dezvãluit jocurile de culise ale puterii. Dubla elice. Este vorba de adunarea fondurilor pentru un anumit proiect. fiind doar un as pect procedural care impune executarea de experimente pentru eliminarea altor posibilitãþi sau construire a unor instrumente care sã-i permitã investigatorului sã descopere ceea ce cautã. Din pãcate. noi nu ne putem baza pe medicinã ºi pe ºtiinþã pentru a ne rezolva problemele pe ntru simplul motiv cã cei doi factori nu cunosc care sunt acestea. Oamenii de ºtiinþã sunt ca niºte orbi cu egouri uriaºe. [ ] O descoperire autenticã nu poate fi fãcutã decât de mintea ºi sufletul unei persoa e. ADEVÃRUL devine un produs secundar. aceasta are un impact mult mai mare asupra oamenilor de ºtiinþã ºi a descoperirilor lor. se duce pe un câmp care nu are nimic de-a face cu TMB.

care aparþine lumii cu patru dimensiuni. fiind folosite pentru o vindecare holisticã.99999% din comunitatea me icalã o integreazã ºi trãieºte în funcþie de ea. dar ºtiinþa medicalã o trateazã ca pe o scripturã. Un corp bioelectric sãnãtos este echivalent cu vibraþia la unison a rezultantei câmpuril or energetice ale corpului cu Pãmântul-Mamã. grãsim i. TMB este o simplã teorie. încep sã fie recunoscute deopotrivã. cad pradã aceloraºi boli. boala apare de nicãieri! Numai prostii Din pãcate. Toate pr e medicale convenþionale de la diagnostic ºi pânã la tratament se bazeazã pe acest model teoretic al bolii. pãtrundem astãzi într-o epocã în care realitatea corpulu fizic tridimensional ºi cea a corpului energetic. 64 . Ei îmbãtrânesc. din proteine. Modelul susþine cã noi suntem alcãtuiþi exclusiv din substanþe chimice. sânge ºi carne. Boala rezultã atunci când organismul viu este invadat de un micr oorganism. Altfel spus. care îl îmbolnãveºte.Cea mai bunã dovadã în acest sens este chiar faptul cã experþii suferã de aceleaºi probleme c ºi restul populaþiei. care este fals. Probabil cã la fel faceþi ºi dumneavoastrã. apã. loialitatea f aþã de model împiedicã schimbarea sistemului. Ea reprezintã pi tra de temelie pe care era construit modelul medical arhaic. Din pãcate. dar a rãmas valabilã pânã astãzi. Cu toatã aceastã orbire a medicinii. fãrã ca magia pe care o practicã asup ei sã-i poatã salva. este ca un bolovan legat de gâtul nostru! TMB este acceptatã într-o asemenea mãsurã încât 99. acizi nucleici.

A redeveni tânãr presupune recunoaºterea aplicarea ADEVÃRULUI. Medicii convenþionali scriu cãrþi ºi articole ca re pretind cã au autoritate. care se ascund în spatele GATT (Acordul General a supra Comerþului ºi Tarifelor). semnalând în mod oficial marea schimbare care începe sã se producã de la medicina al opaticã. care pare imuabilã ºi eternã. Filmul The Medicine Man este pur ºi simplu un film al viitorului. Experþii pot ignora ADEVÃRUL. Canada ºi Australia. Presa le semnaleazã jucãtorilor importanþi cã trebuie sã ia poziþie pentru a nu pierde controlul asu procesului de tranziþie de la medicina alopaticã la cea vibraþionalã. la fel ca ºi Marea Piramidã a lui Cheops. de un Ce an. El a fost lansat pe piaþã cu un anumit scop.Lucrurile se schimbã Reviste de prestigiu precum Lancet ºi New England Journal of Medicine promoveazã astãz i metode de vindecare alternative. de teama sã nu-ºi piardã acreditarea. Forþa maleficã ce animã toate aceste iºcãri de trupe este legatã de companiile farmaceutice. bazatã pe teoriile aiuritoare ale chimiei organice. care poate fi invocatã împotriva oricãrui biroc rat sau oficial care. Sã ne gândim numai la faptul cã în anul 1994. Cu adevãrat. abuzeazã într-un fel sau altul. Oamenii încep sã înþeleagã faptul cã medicina conve este limitatã. cu bunã ºtiinþã sau din neglijenþã. cãci ADEVÃRUL este prezent. dar nu-l pot nega. aºa cã nu sunt dispuse sã renunþe uºor la luptã. în care combat noile metode. Puþini medici oficiali îndrãznesc sã iasã din graniþele strâmte ale disciplinei lor. Avem ºi noi o modalitate de a rãspunde acestor provocãri. Este vorba de Legea Imunitãþii S uverane Strãine (Foreign Soverign Immunity Act). Aceste companii pri mesc profituri uriaºe de pe urma comerþului cu medicamente. 40% dintre locuitorii Statelor Unite au apelat la o formã sau alta de medicinã alternativã. . Medicina alternativã se rãspândeºte astãzi în lume cu o vitezã exponenþialã. Nu vã lãsaþi prinºi în aceastã capcanã. care ascute competiþia în Europa. revistele de specialitate ºi emisiunile de televiziune au primit undã verd e pentru a arunca în ridicol metodele naturale de vindecare. de-a dreptul fascinant) din Pachetu l informativ. invocând legea. Nu este de mirare cã universul medical actual ºi sistemul e conomic în vigoare sunt sistematic zguduite. Simultan. Preambul: capitolul urmãtor descrie FELUL în care funcþioneazã apa la nivelul corpului b ioelectric. este vorba de o schimbare cu 180 de grade faþã de ultimii 80 de ani. Dacã doriþi sã învãþaþi sã vã protejaþi libertãþile. Agenþia spec izatã din Statele Unite (FDA) este ºi ea dispusã sã implementeze CODEX-ul negociat prin GATT. la alte terapii mai naturale. inclusiv sã cãpãtaþi acces la terapiile aþi cele ºase casete (care conþin un curs de 12 ore.

33 Gât sau femur 65 . Elixirul Ti ereþii oferã rãspunsuri la întrebãri pe care ni le punem rareori. Locaþiile corporale în care durerea ºi suferinþa ating cote maxime Coaste Humerus Oasele mici ale mâinii Oasele mici ale tãlpii picioarelor Cele mai comune: #1 ºi #2 Vertebra spinalã nr. iar presiunea asupra organelor ºi viscerelor determinã umflarea abdomenului.Este un capitol de o importanþã capitalã în procesul de inversare a îmbãtrânirii. Ilustraþie Deformarea progresivã a coloanei vertebrale datoritã osteoporozei Fracturile vertebrelor toracice datorate compresiei conduc la o pierdere a greutãþii ºi la o cocoºare (cifozã) progresivã în zona toracicã. Coastele inferioare ajung treptat sã se sprijine de creasta iliacã.

apã Ludwig. corpurile celor mai mulþi dintre oameni suferã simultan de abuz ºi de neglijenþã. Ea este principalul factor di etetic care influenþeazã într-un sens sau în altul procesul de îmbãtrânire. corpul uman este alcãtuit într-o proporþie mai mare de 90% din apã. apa purã se dovedeºte o binecuvântare fãrã e bãutura datã de Dumnezeu pentru a stinge setea oamenilor ºi animalelor. La vârsta de trei ani. 11 Elixirul tinereþii fãrã bãtrâneþe Atât când eºti sãnãtos cât ºi când eºti bolnav. corpul bioelectric are nevoie de apã. muºchii de 75%. Ce calitãþi diferenþiazã într-o mãsurã atât de mare aceastã substanþã aparent extrem de simplã? Sã fie oare vorba de fântâna din care a f st extrasã sau de pãmântul din care a ieºit la suprafaþã? Sau poate de nici unul din aceºti factori? . apã electrostaticã ºi apã BEV. putem pune acest lucru pe seama neglijenþei. Apa poartã diferite nume. apã miraculoasã. din care ucide anual 300. Unele ape sunt pure ºi integra în timp ce altele sunt promotoare ale bolii ºi morþii. apã Grander. dar ºi pentru a elimina otrãvurile din sistemul nostru organic . Dacã avem un deficit d e apã. dacã avem un surplus de apã. Ele explicã în bunã mãsurã de ce îmbãtrânim ºi ne indicã ce avem de fãcut pentru t proces. Byrne La naºtere. Aceste cifre au o semnificaþie deosebitã. uºoarã. nivelul de hidratare scade la 75%.Osteoporoza afecteazã 20 de milioane de americani. apã Pi. de la robinet. Putem vorbi astfel de apã distilatã. el poate ajunge la 65% la bãrbaþi ºi la 52 % la femei. Pânã la moarte. Întrebãri legate de apã Cei care cãlãtoresc prin diferite locuri din lume descriu ape atât de uscate încât aproape cã nu reuºesc sã seude atunci când fac duº. apã de ouã. dar pentru asta are nevoie de o apã bio-activã (care sã rezoneze cu frecvenþa de vibraþie a corpului nostru)! Apa are numeroase faþete. ionizatã. de apã obþinutã prin osmozã inversatã. Unele ape sunt mai umede. unele sunt mai grele. apã Willard izatã cu valoare medicinalã. de apã gr ea. Corpul bioelectric se poate reface cu uºurinþã dupã asemenea abuzuri (într-un sens sau în altul). Apa stã la baza oricãrei stãri bune de sãnãtate ºi vitalitate. Pentru a putea funcþiona. de apã filtratã prin filtre de carbon sau ceramice. În alte locuri. altele mai uscate.000. nivelul de hidratare mai poate scãdea cu 5-10%. cãci influenþe azã procesul de îmbãtrânire. ei vorbesc de ape foarte umede. apã Ange. pe seama abuzului. de apã de-ionizatã. apã salinã. iar creierul de 75-85%. Grãsimile sunt alcãtuite într-o proporþie de 55% din apã. La adulþi. altele mai bine structurate. În mod paradoxal.

Apa este principalul ingredient al amân durora.De ce au unele ape un gust atât de bun. pentru a sângera. ºi altele unul atât de rãu? De ce sting setea un ele ape. sunt toate la fel? De ce este fluorizatã ºi cloruratã apa în marile oraºe? De ce e ste folositã ea pentru diluarea pesticidelor ºi erbicidelor? De ce adãugãm otrãvuri (precum clorurile ºi fluorurile) la ap a noastrã de bãut? De ce le place turiºtilor sã-ºi instaleze corturile lângã râuri ºi lacuri? ªi în sfârºit. ce are de-a cu inversarea procesului de îmbãtrânire? Apa din corpul uman În corpul uman existã DOUÃ fluide: sângele ºi limfa. Noi avem nevoie de apã pentru a transpira. pentru 66 . în timp ce altele ne oferã o satisfacþie atât de redusã încât ajungem sã le evitãm? De ce ridicã anumite gii capele în jurul anumitor izvoare? Ce semnificaþie au acele bazine cu apã (caldã sau nu) considerate bi nefãcãtoare pentru sãnãtate (ºi în jurul cãrora s-au construit staþiuni balneoclimaterice)? De ce este folositã apa în r itualul botezului? De ce cresc mai bine plantele atunci când plouã în mod natural decât atunci când le irigãm a rtificial? Dar ploile. pentru a ne sufla nasul. pe ntru a respira.

Toate cele patru cor idoare excretorii PIELEA. cu atât mai multã ENERGIE va poseda ea ºi cu atât mai bine se vor simþi cei care o vor bea. Cu cât apa este mai coezivã.menstruaþie. Apa cu o amprentã energeticã ridicatã are o mare capacitate de adeziune (de a îmbrãca lucr urile). pentru a tuºi ºi pentru a defeca. Experþii vorbesc adesea despre apa purã . restructuratã . dând apoi naºtere corpului nostru). Acest procedeu dã cuvânt ului APÃ DE BÃUT o nouã semnificaþie. din care au fost ºterse amintirile energ tice ale toxinelor. Opþiunea pe care o facem atunci când bem apã reprezintã decizia DE DEPARTE CEA MAI IMPORTANTÃ pe car e o putem lua în legãturã cu sãnãtatea noastrã. În plus. care acþioneazã ca un magnet ichid în interiorul corpului. veþi constata cã molecule e sunt legate între ele prin intermediul atomilor de hidrogen. dar nu este cu adevãrat purã ºi nici sãnãtoasã! Apa cu adevãrat purã este golitã de ORICE alte substanþe în afara atomului de oxigen ºi a ce lor doi atomi de hidrogen care stau la baza moleculei sale. chimiºtii susþin cã apa purã este apa distilatã. Apa BEV este o apã extrem de purã. Astfel. o apã cu adevãrat purã trebuie EL IBERATÃ de toate frecvenþele de vibraþie care i-au fost induse de substanþele contaminante pe care le-a conþinut cândva. lucru care nu este adevãrat . dar nu reuºesc sã cadã de acord asupra conceptului de puritate a apei. cu atât mai mari vor fi calitãþile coezive al e apei. Aceºtia sunt cei care dau apei coez iunea ei. . opþiunea mea este Apa Ionizatã cu Î oare Medicinalã. cu atât mai mare va fi calitatea adezivã a apei ºi cu atât mai mari vor fi efectele ei asupra corpului uman. Cu cât legãturile atomilor de hidrogen sunt mai puternice. membranele mucoase care cãptuºesc cãile respiratorii ºi tractul gastrointestinal nu ar putea funcþiona. La fel ca ºi în cazul anterior. pentru a scuipa. PLÃMÂNII. opþiunea mea în legãturã cu apa de bãut este al cãrei potenþial POR este aproape identic cu cel al mediului concepþiei (mediul în care s-au aflat spermatozoidul ºi ovulul atunci când s-au unit. Apa distilatã este mai purã decât cea de la robinet. RINICHII ºi INTESTINELE funcþioneazã pe bazã de apã! Apa este SINGURA substanþã alimentarã asupra cãreia putem exercita un control complet ºi d eplin. Personal. Fãrã apã. Dacã vã veþi întoarce la diagrama moleculei de apã de la pagina xx. din cauza POR-ului ºi pH-ului ei fenomenale. Este o substanþã energeticã orientatã cãtre dreapta. cu cât legãturile dintre atomii de hidrogen vor fi mai puternic e. Apa Bev este EXTREM DE coezivã. În ceea ce priveºte apa terapeuticã . Apa BEV Apa afecteazã toate sistemele corporale pe nivelul cel mai fundamental al existenþei umane.

. dar mai presus de orice. are un coeficient de coeziune ºi de adeziune EXTREM DE REDUS. Ceea ce rezultã în final este o apã cu loare 67 .5o la temperatura camerei ºi de 109o atunci când apa este îngheþatã. virusuri. este plãcutã la atingere. are un coeficient POR care depãºeºte or ice imaginaþie (fiind deci o apã cu o amprentã energeticã extrem de înaltã). ridicând astfel ºi mai sus coeficientul POR astfel încât apa BEV devine încã ºi mai vie! Apa care conþine minerale anorganice.Apa BEV are un gust excelent. Unitãþile tradiþionale de procesare a apei sunt primitive prin comparaþie cu sistemul de filtrare BEV. Procesul de filtrare BEV amplificã ampren ta ºi semnãtura energeticã a apei prin manipularea unghiurilor din interiorul moleculelor de apã ºi di ntre acestea. Simpla eliminare a substanþelor contaminante nu este însã de ajuns. s lãbesc amprenta magneticã a apei ºi îi diminueazã semnãtura electricã. Unghiul normal al legãturii dintre cei doi atomi este de 104. ºi legãturi între atomii de hi drogen la fel de SLABE. Memoria ape i TREBUIE la rândul ei ºtearsã pentru a ridica potenþialul POR al acesteia. Toþi cei care au bãut apã BEV afirmã cã: Aceastã apã are un gust diferit atât în gurã. cât ºi dup orpul ºi psihicul meu se simt mai bine atunci când beau aceastã apã ! Poluanþii care se lipesc de moleculele de apã modificã unghiurile de legãturã între atomi. în interiorul moleculelor de apã ºi între acestea. Reveniþi din nou la diagrama de la pagina xx ºi observaþi cã fiecare atom de hidrogen es te legat de un atom de oxigen la un anumit unghi. substanþe chimice toxice. radioactivitate. etc. bacterii. ªI ASTA NU E TOT! Calitãþile enumerate mai sus sunt amplificate prin manipularea unghiurilor care exis tã între atomii de hidrogen ºi între molecule.

sunt generate de îmbãierea în apa de la robinet. Bãu ul acei ape slãbeºte pielea din interior ºi afecteazã organele interne. cea distilatã ºi cea obþinutã prin osmozã inversatã convenþionalã NU sunt e pentru sãnãtate. Cert este cã oricine bea aceastã apã se simte mai bine ºi are mai multã energie. Pielea care nu transpirã liber acumuleazã în þesuturile subcutanate o cantitate mare de toxine. Apa BEV trebuie depozitatã în sticle sau în containere din policarbonaþi inerþi. molecula energe ticã a corpului. Pot enþialul sãu POR ridicat favorizeazã atragerea unor substanþe poluante din aceste materiale. Acestea blocheazã canalele extrem de impor tante ale pielii de eliminare a deºeurilor ºi forþeazã circulaþia acestora cãtre rinichi.bioenergeticã SCÃZUTÃ. inclusiv accelerarea procesulu i ei de îmbãtrânire. extrem de oxidatã ºi cu un coeficient POR redus. plãmâni ºi colon. reducând numãr ul de electroni de înaltã valoare energeticã din apã. Se întâmplã frecvent ca cei care beau apã BEV sã constate atenuãri ale unor congestii ale si nusurilor sau ale plãmânilor care i-au afectat ani la rând. PH-ul ei este de asemenea ridicat. noi secretãm o apã care conþine energ ia toxinelor dizolvate în grãsimile noastre. ace te ape devin consumatoare ºi nu furnizoare de energie. care ºi aºa sunt uprasolicitate. acest lucru înseamnã cã apa are o ENERGIE suplimentarã disponibilã. Ele nu sunt pure. ci coeficientul POR! Pielea. sub forma electronilor liberi Apa oxigenatã este o apã moartã. cantitatea de energie capabilã sã elimine deºeurile în afara sistemulu fiind chiar mai redusã decât media. Cei care nu obiºnuiau sã bea prea multã a devin subit mari iubitori ai acestui aliment! Apa de la robinet. transpiraþia ºi plãmânii Pielea este o barierã mecanicã în calea infecþiilor bacteriene. Apa BEV NU trebuie expusã la aer sau þinutã în recipiente din plastic ori din metal. poluatã. iar potenþialul lor POR este scãzut. Capacitatea de a transpira liber este un SEMN bun. Având în vedere cã organismu este nevoit sã restructureze apa procesatã în mod obiºnuit ÎNAINTE de a o putea folosi. Obiºnuinþele alimentare se schimbã ºi ele. . cãci conþine un numãr suplim ar de electroni liberi care sunt folosiþi de mitocondrii pentru producerea de ATP. POR este o siglã care vine de la iniþialele expresiei potenþial de oxidare/reducere. Dacã nu bem suficient de m ultã apã. Ori de câte ori transpirãm. Alte tensiuni la nivelul pielii. Deshidratarea (lipsa ingerãrii unei cantitãþi suficiente de apã) nu îi permite pielii sã sca pe de toxine prin intermediul transpiraþiei. În traducere liberã. pielea devine tensionatã. Apa supusã procesului de reducere este vie . dar nu acest indicator este cel care ne intereseazã cel mai mult aici.

reduce volumul sângelui ºi al limfei. Mucoasele îmbracã ºi protejeazã þesuturile sto acului ºi ale intestinelor. inclusiv datoritã faptului cã nivelul redus de hidratare lezeazã sistemul respi rator. diverticulita ºi sindromul colonului iritabil îºi au rãdãcinile într-o reducere a secreþiilor de mucoase.Toxinele care nu pot fi eliminate din corp sunt acumulate în depozitele de GRÃSIMI p e care corpul le produce special în acest scop. ºi ridicã presiunea arterialã ºi pulsul cardiac. Ele sunt cele care transportã în afara corpului toxinele din aer. Nivelele reduse d e hidratare a þesuturilor provoacã mari tensiuni la nivelul mucoaselor secretate în gurã. proces descris în minunata lucrare Multitudinea de nevoi ale corpului legate de apã (vezi Pachetul informativ). Multe simptome ale bolilor dispar ca prin farmec odatã cu cr eºterea cantitãþii de apã bãute. deci implicit ºi oxigenul disponibil. Ei depind ÎNTRU TOTUL de secreþiile mucoase care protejeazã aceste þesuturi extrem de delicate de substanþele con taminante din aer. Mucoasele au un rol de lubrifiere a cãilor nazale. Apa ºi plãmânii Plãmânii reprezintã o altã cale prin care organismul eliminã toxinele. Producþia de mucoase depinde de cantitatea de apã pe care o ingerãm. Alte nevoi legate de apã 68 . Lipsa ingerãrii unei cantitãþi suficient de mari de apã accelereazã r apid procesul de îmbãtrânire. Afecþiuni precum colita. a celor respiratorii ºi a canalul ui vaginal. gât. sistemul respirator ºi tractul gastrointestinal.

Din pãcate. rezultatele nu sunt greu de anticipat. aceasta trebuie descompusã de organism pentru a putea fi folositã. Fluide precum laptele. Deºi conþin apã. Dacã adãugãm dieta nesãnã sã ºi gândirea negativã. Artrita. Majoritatea bãrbaþilor impotenþi sunt de regulã sub-hidrataþi. fãrã aport de medicamente euforizante). Combinate cu apa de la robinet. americanii nu prea folosesc remediile pentru colon. Oamenii bolnavi. îndeosebi la nivelul oamenilor în vârstã (depresia este o tulburare UªOR de inversat. aflaþi în imobilitate sau þinuþi la pat. Pietrele la rinichi ºi indigestiile apar atunci când nu b em suficientã apã. lucru reflectat ºi de afecþiunile lor. a duºurilor în trei trepte ºi a f iltrelor de baie (vezi Pachetul informativ). Terapia c olonului prin utilizarea apei BEV este unul din cele mai BUNE lucruri care pot fi fãcute pentru a-þi redobândi ºi a-þi pãstra sãnãtatea. lupusul sistemic ºi zeci de alte a fecþiuni rãspund imediat la corectarea nivelelor de hidratare. medicamentele prescrise de med ici reprezintã o reþetã sigurã pentru inducerea tristeþii. guta. Sub-hidratarea este o problemã de proporþii EPIDEMICE care afecteazã întreaga populaþie a globului. Acestea sun t foarte utile însã. Bolile colonului apar ºi se multiplicã la oamenii care nu beau suficientã apã. proces ca re dã naºtere unui deficit de energie. iar apa este una din premisele fun damentale care stau la baza acestor tulburãri. fibromialgia. Este vorba de o b oalã legatã de volumul redus de fluide corporale (sânge ºi limfã). iar sistemul lor hormonal este c omplet dat peste cap (de altfel. acrelii ºi depresiei. Scopul este sã fie DESC HISE cât mai multe canale de ieºire pentru a elimina o cantitate cât mai mare de deºeuri toxice. au o cantitate excesiv de mare de toxine în corp.Atunci când vorbim de apã. cãci nu beau suficientã apã. Bolile ºi terapia colonului Fluxul de bilã depinde de apã. Impotenþa este de regulã un precursor al diabetului de tip II. sucurile. îndeosebi dacã sunt combinate cu programele de purificare a ficatului. prin minte ne trece cuvântul hipovolemie. vârstnicii ºi suferinzii ar trebui sã EVITE APA DE LA ROBINET. . plinã de chimicale. Proble este uºor de remediat cu ajutorul produsului Biogenic. atât în ceea ce priveºte ingerarea cât ºi îmbãierea în ea. suferã adeseori de hipovolemie. Mai mult decât toþi. BÃUTURILE RÃCORITOARE ºi berea sunt alimente lichide. nu existã nici o deosebire între problemele masculine ale bãrbaþilor ºi cele feminine ale fe r). ºi îndeosebi persoanele în vârstã ºi cele suferinde notorii pentru faptul cã nu beau suficient de multã apã. Oamenii rãspund foarte rapid la precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi la apa BEV cu minerale marine racemizate. myasthenia gravis.

la a utopsie au fost scoase din colonul lui nu mai puþin de 35 de kilograme de materii mucoide. Se spune cã miro sul depãºea orice imaginaþie! Colonul transversal al marelui actor (partea care atârnã deasupra liniei t aliei) avea un diametru de aproape 60 de centimetri! CULMEA.Din pãcate. lumenul (deschizãtura) prin care ieºeau deºeurile fe cale nu depãºea 2. Nu trebuie uitat nici o clipã cã scopul lor este ac ela al ELIMINÃRII toxinelor. Regularitatea NU este un criteriu suficient în acest caz. Ori de câte ori vedeþi un bãrbat a cãrui burtã se revarsã deasupra centurii sau o femeie al cãrei abdomen umple întreaga zonã pelvianã. multe programe de purificare au mai degrabã efectul de agitare a sistemu lui decât de ELIMINARE propriu-zisã a deºeurilor. toxine ºi medicamente. luc u pe care îl putem demonstra! Atât oamenii graºi CÂT ªI cei slabi au o mare cantitate de mucoase în colonul lor. Programele discutate în aceastã carte au o mare eficienþã în aceastã direcþie. cãci ies cu regularitate în fieca re zi . Mulþi oam eni afirmã: O. Când a murit cel mai popular cowboy din istoria cinematografiei (John Wayne). Diametrul unui colon sãnãtos nu trebuie sã depãºeascã 5 centimetri. aveþi practic în faþã un colon EXTREM DE umflat ºi de t ionat plin de deºeuri toxice! 69 . Acumularea de deºeuri muco ide începe lavârsta de ºase ani ºi SE ÎNRÃUTÃÞEªTE cu timpul.5 centimetri! Diferenþa era acumulatã sub formã de materii mucoide. n-am nevoie de nici o terapie a colonului.

ªi nu uitaþi: respi aþia profundã nu costã nimic! Bãuturile rãcoritoare Consumul de bãuturi rãcoritoare în societatea industrialã este epidemic. Respiraþia profundã are ºi efectul uluitor de a amplifica puterea de concentr are mentalã. Veþi constata cum pãrul înc epe sã creascã din nou. cu ioni de sodiu ºi aluminiu (d e la cutiile în care sunt ambalate). Elesunt ÎNCÃRCATE cu acid fosforic. prin alterarea p roporþiei de fosfor. nici elimina suficiente toxine înapoi în aer. combinarea remediilor pentru purificarea fi catului cu cele pentru colon. îndeosebi dacã este combinatã cu o clismã la f icat. precum ºi accelerarea eliminãrii energiei toxice din plãmâni. Aceºtia afecteazã nefronii (filtrele) rinichilor ºi dezechilibreazã pH-ul corpului. iar îndulcitoarele artificiale precum asp artamul distrug ficatul. Ei sunt predispuºi cãtre infecþii ºi favorizeazã formarea þesuturilor cicatrizate. va trezi aproape instantaneu la viaþã co rpul prin eliminarea grãsimilor din jurul ficatului ºi amplificarea fluxului de bilã. Aceste terapii simple ºi eficiente amelioreazã rapid starea de sãnãtate prin creºterea nivelului de oxige n din sânge ºi din þesuturi. Slãbirea s stemului respiratoriu anticipeazã numeroase boli inclusiv efectul Rouleau (sângele îngroºat). iar efectele sa le nu sunt mai puþin grave decât cele generate de consumul de alcool.Remedii pentru colon în sticluþe Terapia colonului este extrem de eficientã. Dacã aveþi probleme grave sau multiple de sãnãtate. Plãmânii slãbiþi nu pot prelucra o cantitate suficientã de oxigen. Bãuturile rãcoritoare sunt acceptate într-o mãsurã atât de mare la scarã socialã deoarece sun . firele de pãr alb dispar în cazul unora aºa cum mi s-a întâmplat mie! ochii cãprui devin verzi! Oare ce s-a schimbat în interiorul meu? Respiraþia profundã ºi exerciþiile aerobice Respiraþia profundã ºi exerciþiile aerobice au un efect extraordinar asupra stãrii de sãnãtat . dar ºi a bunãstãrii interioare. stimularea activitãþii imunitare ºi creºterea numãrului de leucocite. Numele de soda9 derivã de la cantitatea mare de sodiu pe c are o conþine orice bãuturã rãcoritoare. viaþa sexualã se îmbunãtãþeºte. Este nevoie de 40 de pahare de apã ionizatã alcalinã cu înalt efect terapeutic ºi cu un potenþial POR ridicat pentru a neutraliza efectele unei singuri cutii de suc acidulat (mai multe infor maþii despre apa ionizatã vor fi oferite la pagina xxx). vechi de 14 zile (preparat în casã). durerile devin mai uºor de suportat. Bãuturile rãcoritoare dau peste cap echilibrul calciului în organism. Yucca Blend ºi consu mul ceaiului de Kombucha8. la care se adaugã terapia cu precursori racemizaþi ai hormonilor. Zahãrul din bãuturile rãcoritoare neutralizeazã ionii minerali din organism.

Ei bine. care prolifereazã extrem de rapid ºi dau un gust sifonat apei. care presupune transportul atomilor de hid rogen în interiorul mitocondriilor. 70 . Numele popular al oricãrei bãuturi rãcoritoare la americani. Tr. asemãnãtor socatei. Este vorba de o ardere fãrã flacãrã. un proces catalitic. Ceaiul de Kombucha este obþinut dintr-o culturã vie de ciuperci (unii spun alge) þinute în apã. toate pot fi inversate. 8 N. Se gãseºte ºi la noi în þarã. 9 N. drogurile ºi alcoolul deoarece efectele lor se manifestã abia dupã perioade lungi de t imp NICIODATÃ în timp real prin comparaþie cu consumul lor. dependenþii de bãuturi rãcoritoare nu d iferã prin nimic de dependenþii de tutun. la nivelul cãrora sistemul de transport al electronilor elibereazã aceºt i electroni în vederea respiraþiei celulare ºi a producerii moleculei de energie ATP. transmiþ e regulã de la o persoanã la alta (nu se cumpãrã din magazine). droguri sau alcool. nu sunt deloc sigure! Noi le privim cu alþi ochi d ecât cafeaua. Mitocondriile din celul ele noastre folosesc acest oxigen pentru arderea (oxidarea) glucozei printr-un proces numit glicolizã. Producþia de energie ºi apa Corpul uman foloseºte oxigenul din apã pentru respiraþia celularã . tutunul. enzimatic.onsiderate sigure pentru sãnãtatea umanã. Din fericire. cafea. Lista bolilor asociate cu bãuturile rãcoritoare este interminabilã. Tr. În realitate.

Unii oameni aparentã a acestor ape. tulburãri nervoase ºi ale þesuturilor conjunctive (artritã. În schimb. Procesul implicã un transfer al electronilor elementelor acide racemizate (precum sulful ºi fosforul) cãtre elementele alcaline (precum calciul ºi magneziul). chimiei ºi valenþelor. adicã având un pH de 10un POR de (-) 600-900. ridicarea potenþialului apei la o valoare medicinalã (terapeuticã) presupune un echipament CLINIC EXTREM DE SCUMP. Pentru a produce aceastã apã este necesar mai întâi sã obþineþi apa BEV. Fãrã un POR ridicat. pH-ul este lipsit de semnificaþie. Aceastã apã sfideazã toate legile fizicii. Coeficient ul POR mãsoarãnivelul electronilor liberi dintr-o soluþie. În Japonia. coeficientul factorii care controleazã activitatea biologicã în interiorul corpului. Sistemul de filtrare a fluxului de apã necesitã un aparat suplimentar pentru a obþine acest efect.) ºi cancer. Puritatea. apa capãtã o putere de vindecare de-a dreptul miraculoasã. cãci eliminã toxine într-un ritm prea rapid. lupus. Apa ionizatã medical este folositã îndeosebi în clinicile japoneze pentru a-i vindeca pe oameni de diabet. dar mai ales apa ionizatã cu efect terapeutic ºi conþin un mare numãr de electroni liberi. De menþionat însã cã sistemele de filtrare a fluxului de apã au unele av antaje suplimentare în cazul în care sunt folosite de familii numeroase. etc. În acest fel. myasthenia gravis. PH-ul este un indicator care mãsoarã nivelul de aciditate ºi de alcalinitate. boli cardiovasculare. Sunt fericit sã vã pot anunþa cã începând din luna ianuarie 1996 aveþ la dispoziþie în Statele Unite un echipament special care poate fi folosit acasã pentru p roducerea unei ape ai cãrei parametri îi DEPêESC pe cei ai apei folosite în aceste clinici speciale. Ele sunt uºo r de asamblat ºi au devenit preferatele mele. ceea ce conduce la un potenþial POR s ut. iar frecvenþa ei de vibraþie este g reºitã. Ionizarea apei de la robinet concentreazã ºi dã viaþã substanþelor poluante. pH-ul. fibrom ialgie. combinarea p . Ridicarea coeficientului POR ridicã automat ºi pH-ul apei. Apa oxidatã ºi apa redusã cu un înalt efect terapeutic Apa cu valoare terapeuticã cu un potenþial POR ridicat NU POATE ºi NU TREBUIE obþinutã din apã de la robinet! Aceasta din urmã este mult prea poluatã. provocând astfel Apa ionizatã cu un potenþial POR ridicat. În continuare sunt f site minerale racemizate pentru a ridica nivelul de rezistivitate al apei pe nivelele necesare. POR ºi mãrimea molecularã sunt manifestã iniþial o respingere crize de vindecare . Scopul nostru este de a obþine o apã redusã cu valoare medicinalã.Apa BEV. ceea ce co nfirmã faptul cã toþi cei care promoveazã pH-ul ca factor de vindecare nu ºtiu ce vorbesc.

aceastã apã distruge TOATE bacteriile patogene. apa alcalinã este redusã ºi încãrcatã cu un masiv de electroni suplimentari. Avem la dispoziþie o casetã ºi niºte ilustraþii care prezi z care a reuºit sã-ºi regenereze piciorul amputat cu ajutorul apei! Omul nu a fãcut altceva decât sã îºi îmbã ciotul într-o apã acidã cu valoare medicinalã ºi cu POR ridicat. Nimic nu poate trece de ea! Apa oxidatã (acidã) cu un POR ridicat face ca pielea sã devinã frumoasã. bând în acelaºi timp o apã alcalinã cu valoare dicinalã ºi cu POR ridicat.200.4. Apa acidã oxidatã este folositã pentru uz extern. vindecã rãnile ºi in ile ºi dã naºtere unei înfãþiºãri tinereºti. ciupercile ºi sporii cu care intrã în contact. Piciorul sãu s-a refãcut într-o perioadã de 90 de zile! Apa alcalinã cu POR ridicat este opusul exact al apei acide cu POR ridicat. virusurile. PH-ul ei este de 1. iar POR depãºeº (+) 1. În schimb.5-2. Deºi are un pH extrem de mic. pe care îl puteþi împãrtãºi cu familia ºi cu ietenii dumneavoastrã.H-ului cu POR conduce la obþinerea unui produs foarte valoros. ea NU arde þesuturile delicate precum cele din jurul o chilor. 71 . În timp ce apa acidã este oxidatã (prin reducerea numãrului de electroni).

Un pH acid (sub 7) indicã cu totul alte circumstanþe. Urina Urina este un produs metabolic al rinichilor. Aceastã apã NU vindecã boala. demonstrându-le experþilor cã greºesc. Lactatul este sarea acidului l actic. dar redã controlul asupra corpului adevãratului sãu posesor. Alãturi de apa BEV. scãzând astfel valenþa ei pozitivã. Analiza ei aratã ce se întâmplã în corp.Reducerea este un concept care aparþine biochimiei organice ºi indicã o îmbogãþire a unei su bstanþe cu electroni suplimentari. Îndeo sebi pH-ul urinei este un indicator extrem de important. Capacitatea de a produce aceastã apã vã permite sã vã debranºaþi de la sistemul medical ºi preluaþi controlul asupra vieþii ºi sãnãtãþii dumneavoastrã ºi ale familiei dumneavoastrã. Sã nu mã înþelegeþi greºit: dacã aº suferi de o boalã degenerativã de orice fel. C ontrolul terenului este conceptul care a stat la baza creãrii apei BEV. este eviden t cã aveþi nevoie de îngrijiri suplimentare. Dacã pacienþii ei reprezintã media întregii populaþii. Dacã vã simþiþi tot timpul obosit ºi aveþi nevoie de mai mult somn decât ar fi normal. În timpul somnului.5. lactatul este produsul unei oxidãri incomplete. PH-ul urinei majoritãþii oamenilor este sub 6. Atunci când facem un efort fizic excesiv ºi experimentãm dureri musculare. Le-aº da astfel o lecþie binemeritatã. apa ioniza tã cu înaltã valoare terapeuticã aduce beneficii incredibile tuturor celor care o folosesc (producând-o c hiar acasã la ei). La fel ca ºi monoxidul de carbon emis de automobile. iar rezerv ele de ATP sunt reduse. O asistentã care îmi este prietenã mi-a spu s cã 90% din analizele pe care le face indicã un pH al urinei cuprins între 5-5. despre care ea afirmã cã este normal . ceea ce conduce la o oxidare incompletã a glucozei din sânge. aº ÎNCETA pe distrugerea ficatului meu din cauza medicamentelor ºi aº începe imediat procesul de de toxificare ºi regenerare. trãind mai mult cât oricare dintre ei. Un pH alcalin (peste 7) indicã anumite circ umstanþe. care este la rândul lui un produs secundar al procesului de fermentaþie. Oboseala ºi apa Oboseala este un SEMN cã trupul a acumulat o cantitate excesivã de acizi. ave m de-a face cu o cantitate excesivã de acizi în sistem. Este o realitate confirmatã de toþi cei care o beau! Saunele cu infraroºii la distanþã regenereazã corpul prin neutralizarea deºeurilor acide d in þesuturi ºi prin accelerarea metabolismului (vezi paginile xxx ºi xxx). organismul eliminã lactatul ºi cel elalte deºeuri. Apa ionizatã cu POR ridicat vã va ajuta imediat sã vã regãsiþi energi ºi sã obosiþi mai greu. înseamnã cã suntem o naþiune cu o populaþie i sãnãtate este . Lactatul apare atunci când nu existã suficient oxigen la ni velul celulelor.

apa de la robin et este de zece ori mai alcalinã decât 72 . fluidele corporale cu un pH scãzut semnificã veºti proaste ºi un SEMNAL cã trupu l dã o luptã pe viaþã ºi pe moarte la nivel celular. PH-ul apei ºi sodiul Apa de la robinet are de regulã un pH cuprins între 7-9.SERIOS ameninþatã.5. Ac esta este pH-ul normal! PH-ul redus al urinei este un PREVESTITOR al cancerului. ceea c e înseamnã cã nu conþine forþa vieþii ºi cã este extrem de toxicã. Pentru ca acest indicator sã fie concludent. iar cele ce vor urma (inclusiv lucrãrile din Pachetul informativ) vã vor oferi remediile necesare pentru a schimba situaþia. deºi este clasificatã drept potabilã . Cu fiecare unitate cu care ne deplasãm în sus sau în jos de-a lungul scalei pH-ului. la un pH de 8. indifer ent dacã este vorba de o etapã incipientã sau avansatã. mai trebuie luate în considerar e ºi pH-ul sângelui ºi al salivei. Cancerul apare atunci cân d pH-ul urinei scade la 4. Este puternic oxidatã. PH-ul redus semnaleazã o boalã degenerativã. În general.2. A rezultat un pH de 7. Astfel. Elementele pe care le-am discutat pânã acum descriu cauze le acestei situaþii. Am rugat-o sã-mi verifice ºi propria urinã. a ciditatea sau alcalinitatea creºte sau scade de zece ori.

De regulã. Un lucru este ce rt: albumina în urinã este un indicator clar al procesului de îmbãtrânire. Substanþele poluante au o energie orientatã cãtre stânga ºi un impact negativ asupra corpului. Cu cât apa conþine mai multe substanþe. Atunci când ies la analize. urina ar trebui sã aibã între mese culoarea paiului ºi dupã mese o culoare galben strãlucitoare. m dicii cer pentru analizã o mostrã de urinã de la prima urinare din ziua respectivã. urinarea poate fi chiar un proces d ureros). Cu cât aduce un aport mai mare de substa nþe prin ingerarea ei. cu atât mai micã este cantitatea de deºeuri pe care o poate ELIMINA apa. ele reprezintã un INDICATOR DE ALARMÃ! Indicã un dezechilibru al pH-ului. Hidroxidul de sodiu (NaOH) este extrem de alcalin (pH 12). dar sodiul este foarte toxic pentru celule.2.8. sub-hidratare ºi un exces de sãruri minerale. la un pH de 9. De aceea. Albumina este o proteinã plasmaticã ce poate fi gãsitã în sânge ºi în limfã. Este vorba de depozite de sãruri minerale (cum sunt cele din apa de bãut). ea este de o mie de ori mai alcalinã. Acelaºi lucru este valabil ºi în cazul celor care asimileazã prea multã sare (fãrã sã bea suficientã apã). sau î celor care transpirã mult. de 6. nici DUMNEAVOASTRÃ nu ar trebui sã o Atunci când apa de la robinet are un pH mai mare de 7. Poate indica o infecþie u rinarã sau ceva mai rãu cum ar fi probleme la nivelul nefronilor rinichilor (filtrele de sânge). Este nevoie de FOARTE MULTE substanþe poluante ºi minerale dizolvate pentru a ridica pH-u l apei de la cel ideal. hialinã ºi proteine plasmatice (albuminã) care au luat forma tuburilor minuscule ale rinichilor prin care au trecut. În schimb. dar urineazã puþin (în aceastã situaþie. la unul de 8 sau 9. pe bunã dreptate numite astfel. Prezenþa ei NU e eascã în interiorul urinei.la un pH de 7. sodiul. Dacã beþi o cantitate suficient de mare de apã. cu atâ mai micã este energia disponibilã pentru cei care o beau. Deºeurile ºi albumina din urinã În urinã se gãsesc uneori depozite de deºeuri. Aceasta este mult mai închisã la culoare ºi are un miros puternic. Aceste tuburi colecteazã urina ºi eventualele deºeuri pe care le conþine aceasta. Urina celor care nu beau suficient de multã apã aratã la fel ºi în timpul zilei. înseamnã cã ea conþine o mare can titate de substanþe poluante ataºatã de moleculele sale. degenerare. aluminiul ºi potasi ul ridicã pH-ul apei. Carbonatul de calciu (varul). Dacã doriþi sã rãmâneþi sãnãtoºi ºi sã aveþi o longevitate de invidiat. bolnavilor de cancer li se interzice cu desãvârºire sã bea apã de la robinet. atestând de fiecare datã un dezechilibru. Analiza urinei oferã foarte multe informaþii. . dar mai ales hidroxidul de so diu (leºia) pentru a schimba pH-ul apei din canalizare. Municipalitãþile oraºelor folosesc toate aceste substanþe. din c auza scalei logaritmice.

rinichii nu mai funcþioneazã corect. Intestinele 73 . Tulburãrile cardiace conduc în mod evident la o slabã funcþionare a rinichilor ºi la acumularea unui exces de toxine în fluidele limfa tice ºi în þesuturi.Dacã veþi þine un post negru cu suc de lãmâie ºi miere timp de trei zile. Pentru a afla mai multe informaþii interesante le gate de acest proces. Pentru inimã. veþi tata cã în ea se formeazã CRISTALE cu o formã de diamant. ceea ce conduce la o supraîncãrcare a sistemului cu toxine ºi fluide. este bine sã ºtiþi cã inima sa cedeazã (nu-ºi mai face datoria). Pentru eliminarea proteinelor plasmatice. vã recomand Yucca Blend ºi Apã Ionizatã cu valoare medicinalã. vã recomand lucrãrile Miracolul postului negru ºi Remediul perfect pe care îl produce corpul (în car e este descrisã urinoterapia bãutul urinei în scopuri terapeutice). iar plãmânii sãi sunt încãrcaþi cu aceste fl Restaurarea bunei funcþionãri a rinichilor poate fi obþinutã cu ajutorul unor preparate precum Aspar-Max ( sparanghel racemizat). de culoare maroniu închis. Dacã o veþi colecta într-o sticluþã transparentã. prima urinã din c -a doua zi va fi extrem de întunecatã la culoare. puteþi folosi un Aparat Biogen ic de Masaj al Limfei. Conexiunea dintre rinichi ºi inimã Nefronii rinichilor filtreazã peste 900 de litri de sânge pe zi. Dacã auziþi cã cineva este pe moarte din cauza unor disfuncþii ale unei inimi congestive . PAC ºi minerale marine racemizate. alcãtuite din deºeuril e proteinelor plasmatice cum este acidul uric.

dar rezultatele erau nenumãrate alte destinaþii utile. El a numit aceastã perio dã: etapa analã. Temperatura mi-a urcat la 40o. Compania de laxative cu care avea contract avea o echipã de marketing foarte inteligentã. Dupã numai 15 minute. copiii. Nu era spectacol sã nu facã haz pe se ama laxativelor. Nu m-a ajutat cu nimic! Disperat. iar efortul fizic este mult mai intens. Data viitoare când veþi fi întrebat de medic când v aþi golit intestinele. singurul lucru care mi-a trecut prin minte a fost sã fac un duº rece. În anul 1983. primul lucru pe ru golirea intestinelor. etc. Freud spunea cã în primii ani de viaþã suntem obsedaþi de defecaþie. Clismele ficatului ºi remediile pentru c olon pot fi de mare ajutor. Mã simþeam foarte rãu. un sistem hormonal haotic ºi sub-hidratare. aceastã þintã de piaþã ar începe de la vârsta de cinci ani.00 dimineaþa. La origini în emna cârnat (intestinele chiar seamãnã cu un cârnat). apa poate avea itã pentru reducerea febrei.Atunci când suntem tineri. La 2. mi-am fãcut o iriga re a colonului ºi mi-am golit intestinele. am fãcut eforturi foarte mari. problema este realã! Problemele legate de intestine sunt asociate cu disfuncþiile ficatului. prostatã . Masajul abdominal cu un roller (aparat de masaj cu roþi) biogenic al limfe i poate elimina cantitãþi uriaºe de deºeuri toxice. o dietã alim entarã nesãnãtoasã. eram bolnavi. ului de bilã din ficat. prima întrebare pe care v-o va pune va fi: lit ultima oarã intestinele? Rãspunsul oferit reprezintã pentru el un adevãrat diagnostic. constipaþie. Ea poate fi folo curãþarea colonului ªI pentru stimularea flux care îl fãcea mama era sã ne facã o clismã pent întotdeauna foarte eficiente. lucrurile se schimbã ºi odatã cu ele ºi starea noastrã de sãnãtate. Când þi- Cuvântul intestine (bowel în limba englezã) provine din francezã ºi din latinã. . im. Hemoroizi. Pe mãsu rã ce îmbãtrânim. puteþi sã-i rãspundeþi: Mi-am golit cârnatul acum o zi acum o sãptãmânã. eliminarea constipaþiei. cãci tonusul musculaturi i organelor viscerale (din cavitatea abdominalã) este bun. Nu am luat nici un medicam ent. organismul meu s-a epuizat ºi m-am îmbolnãvit de gripã. Terapia cu ajutorul apei În afarã de bãut ºi spãlat. Se spune despre Gandhi cã îºi întreba în fiecare zi soþiile dacã ºi-au golit intestine Chiar ºi Lawrence Welk pãrea obsedat de constipaþie. febra a scãzut la 37o. Specialiºtii sãi ºtiau cã audienþa spectacolelor lui Welk era alcãtuitã din oameni cu vârste de peste 40 d ani þinta perfectã de piaþã pentru ei! La ora actualã. iar recuperarea a venit foarte rapid. miºcarea intestinelor este regulatã. Dacã vã veþi adresa unui medic clasic . Detestam acest lucru. Când noi.

merele. Dacã veþi întreba o sutã de medici ce anume cauzeazã constipaþia ºi hemoroizii. stimuleazã peristaltice (miºcãrile ritmice ale intestinelor) ºi produce gaze ºi crampe. chiar dacã simþiþi cã vã va exploda vezica! Urinãrile frecvente împiedicã miºcarea intestinelor ºi accel procesul de îmbãtrânire. continuaþi sãbeþi apã de fiecare datã când urinaþi. Fie care o favorizeazã pe cealaltã. etc. iar împreunã alcãtuiesc o echipã teribilã! Toate sunt precedate de constipaþie.Hemoroizii ºi apendicita sunt veri primari. vibraþiilo r maºinii ºi drumurilor proaste. Fibrele alimentare reþin apa ºi acþioneazã ca o mãturã intestinalã ºi ca un lubrifiant în tim efecaþiei. care intens ificã miºcarea intestinelor. pe stomacul gol. nu trebuie sã neglijaþi niciodatã aceastã afecþiune. prunele uscate ºi bãutul unor cantitãþi mari de ceai de Kombucha. ªoferii de camion cred cã boala se datoreazã scaunelor neergonomice. 74 . Alte remedii naturale pe care le puteþi folosi sunt Colon Prep Formula. La fel sunt colita ºi diverticulita. REÞINEÞI-VÃ PE CÂT POSI rinare. pe obiecte reci . De ceea. Acestea sunt însã PROSTII. Oamenii cred cã hemoroizii apar din cauza statului pe scaune tari. dietele bo gate în legume crude. Lipsa apei conduce la u scarea acestora. lucru la fel de puþin adevãrat. În timpul zilei. Ulterior. O vezicã urinarã plinã exercitã o anumitã presiune asupra colonului. beþi trei pahare MARI de apã dimineaþa. Aportul de apã menþine umezeala ºi moliciunea deºeurilor fecale. nu ºtiu dacã unul singur vã va rãspunde: APA ! Dacã sunteþi constipat.

Constipaþia determinã o umflare a col onului. Nu folosiþi intern sarea amarã. AMBELE tulburãri au drept cauzã un dezechil ibru hormonal. necesitând deseori o operaþie chirurgicalã urgentã. Din acest motiv. Ajuns între douã u se mai gândeºte decât cum sã facã bani. Inflamarea care rezultã este numitã prostatitã. Depozitarea lor conduce la blocarea canalelor bil iare. Adevãrata problemã este legatã însã de dezechilibrele hormonale SEVERE ºi de constipaþie. De multe ori. aceºti bãrbaþi nu mai pot produce apã! Atunci când un bãrbat este tânãr. împiedicându-le sã iasã din organism ºi ccelerând astfel procesul de îmbãtrânire. care restricþioneazã fluxul urinei prin uretrã. le veþi putea obþine pe toate trei! Preambul: în capitolul urmãtor veþi învãþa cum puteþi economisi mii de dolari pentru facturil dentistului ºi cum sã vã simþiþi bine! Aruncaþi pietrele! Pietrele la ficat BLOCHEAZÃ fluxul deºeurilor acide. Procesul este mult mai profund decât metodele superfici ale folosite de medici în ultima sutã de ani. cãci este TOXICÃ. O soluþie mai simplã ºi mai sigurã constã într-o clismã la fic Toþi oamenii. . adulþii trebuie sã facã o serie de ºase clisme. rigiditate ºi degenerare. nu se mai gândeºte decât cum sã producã apã! Dacã veþi învãþa sã redeveniþi tineri. iar restul sãptãmânal. el nu se gândeºte decât sã facã dragoste. cãci nu mai au unde sã fie depozit ate. În mod normal. Cea mai sãnãtoasã manierã de a scãpa de e le constã într-o clismã a ficatului. care exercitã astfel o presiune asupra prostatei. Folosiþi preparate p ecum Yucca Blend. Pietrele la ficat conduc la o acumulare a acizilor în þesuturile corpului.50% dintre bãrbaþii cu vârste peste 45 de ani au tulburãri subclinice ale prostatei. toxinele erup în afarã sub formã de coºuri sau psoriazis. au pietre la ficat. corpul fiind deja supraîncãrcat. ce provoacã dureri. în timp ce a femei se umflã tiroida. Primul lucru pe care îl face medicul în aceste cazuri este sã verifice prostata bãrbaþilor ºi orice deformare a þesuturilor sau întãrirea cervixului la femei. Din nefericire pentr u ei. cea care se umflã este prostata. Când ÎMBÃTRÂNEªTE. sub-hidratarea ºi dietele alimentare sãrace în substanþe nutritive. La bãrbaþi. Bãrbaþii în vârstã sunt vestiþi pentru incapacitatea de a urina plenar (ei urineazã picurat n cauza umflãrii prostatei. inclusiv copiii. bacteriile migreazã dinspre c olon cãtre prostatã. care gene reazã o fixare a toxinelor la nivelul încheieturilor ºi a þesuturilor conjunctive. aso ciate cu obezitatea. cea de-a doua la un interva l de trei sãptãmâni dupã prima. Pietrele la vezica biliarã nu sunt altceva decât pietre la ficat (care se desprind d e acesta ºi se acumuleazã în vezicã) ºi pot avea mãrimi diferite.

ma ro. Mai devreme sau mai târziu. Veþi putea observa pietrele plutind în apa de la toaletã.PAC. 75 . autorul lucrãrii de faþã a fãcut 1 clisme ºi a eliminat câteva sute de pietre. Biogenic Colon Prep Formula ºi soluþii pentru înmuierea pietrelor. negru ºi roºu. colorate în verde. Orice om are asemenea pietre! Pânã la vârsta de 52 de ani. Nu mã simt bine! Nuanþele intermediare nu ne plac. noi o facem de regulã în termeni de alb ºi neg ru: Mã simt bine! . 12 Mã simt bine Stresul este la fel ca un pui de gãinã. Procesul este sigur ºi nu este deloc dureros. el se întoarce acasã ca sã cotcodãceascã! John Thomas Atunci când descriem felul în care ne simþim.

la pat sau eventual într -un spital. Boala clinicã este OFICIALÃ! Când vã aflaþi într-o stare clinicã . în timp ce respiraþia profundã îi permite corpului sã îºi elimine toxinele ºi declanºeazã pro e reîntinerire. mul tã energie ºi o mare putere de focalizare. Clinic ºi subclinic Procesul de îmbãtrânire începe la nivel celular. Respiraþia superficialã dã naºtere unui deficit de oxigen. SIMPTOMELE nu sunt observabil e. ºi mult mai târziu poate fi remarcat în ogli dã. întrucât se petrece ÎN INTERIORUL celulelor. Deºi ni se pare cã îmbãtrânim în dimensiunea fizicã (în planul tridimensional fizic). Glucoza (zahãrul din sânge) este arsã (oxidatã) la nivel celular. descrierea noastrã capãt intermediarã. Respiraþia se produce pe douã nivele: unul extern ºi altul intern. unei lipse de energie ºi unei p uteri reduse de focalizare. Schimbul de dioxid de carbon (CO2) ºi oxigen (O2) la nivelul plãmânilor este numit res piraþie externã. SEMNELE exterioare sun t observabile ºi reprezintã dovezi clinice ale bolii. nu avem aer . avem aer . Medicii se folosesc de SEMNE pentru a diagnostica bolile. Ambele stã Respiraþia superficialã stimuleazã acumularea de toxine în þesuturi ºi accelereazã procesul d îmbãtrânire. ajutându-ne în schimb sã înþ DE CE ne simþim bine sau rãu. reprezentând dovezi subclinice cã ceva nu este în regulã.Dacã înlocuim cuvântul bine cu aerob ºi cuvântul rãu cu anaerob. Omul bolnav clinic se aflã de regulã sub supraveghere medicalã. proces din care rezultã moleculele de energie ATP. Exerciþiile fizice ºi activitatea susþinutã amplificã puterea de rezistenþã a corpului ºi cap tatea respiratorie a plãmânilor. Ele conduc la acea stare aerobã deopotrivã la nivel mental ºi fizic. Schimbul de dioxid de carbon ºi oxigen care se petrece la nivel celular est e numit respiraþie internã. în realitate acest oces reprezintã un concept energetic care transcende planul tridimensional în care ne trãim viaþa fizicã. în timp ce respiraþia internã este oa recum esotericã. Respiraþia externã este un proces mai degrabã mecanic care se petrece la nivelul plãmânilor. Respiraþia Atunci când suntem aerobi. Aceste molecule reprezintã însãºi esenþa alimentaþiei. Cuvintele nu mai par sã aibã aceeaºi semnificaþie. Atunci când suntem anaerobi. o mai mare rezistenþã. i sunt influenþate de felul în care respirãm. înseamnã cã aveþi probleme! . Respiraþia profundã genereazã un surplus de oxigen. Pe de altã parte.

descrisã un ori prin sintagma nu mã simt prea grozav . Ea se petrece pe nivelul e nergetic subtil al existenþei noastre. Agenþii aerobi sunt de regulã microbi nepatogeni cãrora le p lace mediul BOGAT în 76 . ceea ce conduce la grave neînþelegeri. Un corp cu o amprentã energeticã sãnãtoasã are nevoie de agenþi aerobi nepatogeni pentru a-ºi menþine starea de sãnãtate la apogeu. dând naºtere SEMNELOR clinice ºi conducând la diagnosticul oficial al medicului. nici neagrã). Microbii Microbii îºi schimbã forma în funcþie de mediu ºi de starea sãnãtãþii gazdei lor. Cei mai mulþi dintre oameni îºi trãiesc viaþa pe nivelul SUBCLINIC. Din pãcate. ele se agraveazã în timp. aceastã situ face ca ceea ce este anormal sã fie considerat drept normal. sperând cã vor dispãrea de la ine. cãci se adapteazã la mediu ºi nu sunt specii difer ite de organisme decât în aparenþã. Din pãcate. Oamenii ignorã adeseori aceste senzaþii. în acea zonã gri situatã adevãrata starea de sãnãtate ºi boala clinicã (recunoscutã oficial). În consec sunt consideraþi poli sau pleo morfici.Aspectul subclinic este etapa ocultã sau ascunsã a bolii. Reprezintã o stare existenþialã gri (nici albã.

sângelui sau urinei reprezintã un semnal de alarmã foarte impo rtant.oxigen. ci perci ºi fungi. dar nu au nevoie de el). substanþã care dizolvã smalþul dinþilor. Dacã amprenta energeticã a corpului devine orientatã cãtre stânga. pentru a o elimina de pe suprafaþa pãmântului. Problemele periodontale sunt uºor de tratat ºi de vindecat cu ajutorul unui irigator dentar biomagnetic. Un colon constipat este un mediu anaerob. Când tehnicianul dentar eliminã placa depusã pe dinþi. el modificã mediul natural al bacter . Scopul formelor de viaþã patogene este sã ATACE gazda atunci când aceasta este slãbitã ºi sup sã unor tensiuni. Toþi trãiesc în interiorul sângelui. responsabile printre altele de botulism (o boalã mor talã). PH-ul redus al salivei. coli un anaerob facultativ EXTREM DE important care trãieºte în colon. care NU este un mediu steril. Ele nu îºi pot desfãºura activitatea decât în mediul u salive cu pH redus. Aceste bacterii facultative nu fac altceva decât sã îºi creeze mediul de care au nevoie pentru a-ºi duce la îndeplinire munca. Procedeul este desãvârºit de o clismã a ficatului pentru dez-acidizarea salivei ºi ridicarea pH-ului. care favorizeazã instalarea ºi înmulþirea agenþilor anaerobi. Microbii patogeni au fost cândva organisme prietenoase care s-au transformat în duºmanii organismului care îi gãzduieºte. aºa cum am fost învãþaþi la ºco n momentul concepþiei. Bacteriile care produc cariile dentare secretã o substanþã protectoare pentru a se apãra de aer (oxigen). pe care le ELIMINà din organism. reprezintã indicatori ai unei activitãþi microbiene în interiorul gurii ºi ai unui pH dezechilibrat al fluidelor corporale. ºi E. clostridium un anaerob facultativ care produce enterotoxine (entero = legat de toxine de origine intestinalã). Printre microbii cei mai comuni organismului uman se numãrã: stafilococul un agent a erob implicat deseori în infecþiile pielii. Unul din motivele pentru care oamenii care fac exerciþii fizice se bucurã de o stare de sãnãtate mai bunã este acela cã efortul pune în miºcare fluxul de sânge ºi de limfã. Situarea pHului oricãrui fluid corporal în afara mediei normale poate fi tradusã printr-o boalã aflatã deo camdatã pe nivel subclinic. Pãcatele tatãlui se rãsfrâng asupra noastrã pânã la a zecea generaþie (ºi dincolo de ea) . sau în agenþi facu ltativ anaerobi (microbi care tolereazã oxigenul. agenþii aerobi su ferã mutaþii care îi transformã în agenþi anaerobi (microbi care preferã un mediu neoxigenat). sângele nostru devine un purtãtor al SEMINÞELOR propriei noastre distrugeri. amplificând nivelul de oxigen din organism ºi punând în circulaþie substanþele nutritive. Cariile ºi placa dentarã Cariile ºi afecþiunile periodontale cum sunt gingivita. Printre ei se numãrã diferite bacterii. virusuri. pioreea ºi gingiile care sângere azã. in clusiv deºeurile metabolice ºi dioxidul de carbon. rãzbunându-se pe el.

sângerarea gingiilor ºi pioreea ot fi tratate CU UªURINÞÃ cu ajutorul unui aparat simplu ºi ieftin numit irigatorul dentar biomagnetic ca re foloseºte apa platã (vezi pagina xxx ºi pachetul informativ). Unii dentiºti acoperã dinþii cu un înveliº din plastic pentru a piedica instalareabacteriilor.ilor anaerobe. În timp. pacientul trebuie sã revinã ºi s e supunã din nou ºi din nou aceleiaºi operaþiuni. Învelirea dinþilor în plastic este varianta dentarã a alinãrii. Adevãrata igienã dentarã ºi controlul asupra corpului este singura metodã care permite împie dicarea formãrii plãcii ºi a degenerãrii dinþilor. deºi nu am mai fost la dentist de cinci an i! Iatã cum lucreazã irigatorul ºi de ce ar trebui sã nu existe familie fãrã sã aibã un asemenea aparat în casã. gingivita. Acest aparat simplu vã poate ajuta sã economisiþi o micã av ere din facturile dentare. dar NU împiedicã formarea unei noi plãci. În loc sã vã curãþaþi la dentist dinþii de douã ori pe an. Aparatul poate fi folosit chiar ºi pentru curãþarea dinþilor câinelui dumneavoast rã evident. fãrã a rezolva definitiv problema. Metoda ajutã. Placa. dar nu rezolvã problema ºi este destul de costisitoare. numai cu acordul acestuia! Sã nu uitãm cã tariful unui medic veterinar pentru curãþarea dinþilor unui animal este de 100 de dolari! Dinþii mei sunt curaþi ºi strãlucitori. Magneto-hidrodinamica 77 . mai bine cumpãraþi-vã un irigator ic ºi rezolvaþi-vã singuri problemele.

Descope rirea ei a fost salutatã în întreaga lume. care SE HRÃNESC cu aceastã energie toxicã. iriga ul biomagnetic transformã apa într-o substanþã care curãþã eficient dinþii ºi gingiile. Motivul pentru care nu aþi auzit nimic de ea pânã acum are legãtur u uriaºele pierderi pe care le poate suferi medicina dentarã de îndatã ce oamenii se vor trezi ºi vor înþelege cã se pot bucura de MULT MAI PUÞINE probleme dentare ºi cã pot economisi o grãmadã de bani dacã îºi vor cumpãra u plu irigator biomagnetic. Procesul de . rupând astfel ciclul bolii! Nivelul redus de vitalitate reflectã o stare energeticã negativã. Înveliºul protector pe care îl secretã bacteriil e are la suprafaþã o sarcinã electricã negativã (-). Un corp plin de toxine NU poate experimenta procesul de reîntinerire pânã când toxinele sale nu sunt neutralizate ºi eliminate din sis tem. Personal. Pe mãsurã ce placa îºi pierde înveliºul protector . Un corp bolnav tinde sã devinã ªI MAI bolnav dacã omul nu face eforturi sã creeze un mediu sãnãtos în organismul sãu. Ese nþa procesului este transferul de electroni. Irigatorul biomagnetic este rãspunsul medicinii vibraþionale la problemele dinþilor! Pãsãrile cu acelaºi penaj ZBOARà împreunã Boala este o expresie a predominanþei energiei negative! Contrar gândirii convenþional e. Procesul descris mai sus este de naturã electricã ºi poate fi comparat cu ruginirea fi erului sau cu dispariþia ecranelor de aluminiu de la ferestre într-un mediu cu atmosferã oceanicã. Energia negativã activ eazã virusurile ºi bacteriile patogene. Magneto-hidrodinamica este o sintezã a medicinii vibraþionale cu tehnologia. Atomii de hidrogen din molecula de apã au o sarcinã elec tricã pozitivã (+). Apa Ionizatã cu Valoare Medicinalã presupune de asemenea un transfer de electroni. care nu trebuie confundat cu dispozitivele care nu fac altceva decât sã împrãºtie apã. nu am mai sesizat nici o prob lemã legatã de degenerarea dinþilor mei. energia atrage o energie DE ACELAªI FEL. pentru ca aceºtia sã poatã reacþiona cu suprafaþa negativã (-) a plãcii. de când am început sã folosesc acest irigator. aºa cum aratã diagrama de la pagina xx. bacteriile dispar de la sine din acest mediu devenit ostil pentru ele. Procedeul care stã la baza irigãrii biomagnetice este Magneto-hidrodinamica (MHD).Placa reprezintã un câmp energetic negativ. Spre deosebire de dispozitivele stupide care nu fac altceva decât sã împrãºtie apã pe dinþi ºi pe gingii. Este vorba de un apa erapeutic. Protonii de hidrogen încãrcaþi pozitiv (H oxideazã înveliºul protector încãrcat negativ al plãcii prin atragerea electronilor proces numit oxidare. M HD foloseºte un electromagnet pentru eliberarea ionilor de hidrogen (H+) din apa pompatã asupra di nþilor.

locul ºi maniera în care se va declanºa boala. Ultimele patru boli din lista de mai sus sunt declanºate de dezechilibrul hormonal ºi presupun deteriorarea înveliºului de mielinã care protejeazã fibrele nervoase. Stresul ºi atitudinea noastrã Persoanele aflate într-o stare de stres fizic ºi mental se îmbolnãvesc frecvent. stresul atacã de regulã o ranã veche sau declanºeazã o boalã la nive lul unei zone slãbite a organismului. Astfel. iar dumneavoast rã vã veþi bucura de o energie nelimitatã ºi de un corp tânãr. stresul cautã întotdeauna o cale de ieºire ºi se foloseºte de calea rezistenþei minime pentru a se manifesta. precum ºi dispariþia c elulelor lui Schwann 78 . ci pentru cã stresul este o stare energeticã ce vine în întâmpinarea NE VOILOR agenþilor patogeni. Într-un corp intoxicat. fibromialgia sunt acutizate de stres ºi par sã aparã din nimic. energia pozitivã este deturnatã ºi folositã pe tru susþinerea ºi promovarea bolii! EFECTELE pe care le genereazã în ultimã instanþã câmpurile energetice sunt determinate de fu ndalul corpului fizic. Afecþiuni precum hepatita. în realitate. MS. ceasul bioelectric va începe din nou sã meargã. punându-vã via la unison cu frecvenþa lui de vibraþie. sindromul oboselii cronice. rãdãcinile lor se aflã adânc înfipte într-un trup obosit ºi slãbit. adicã de corpul bioelectric. NU microbii.detoxificare este la fel de important pentru regenerarea corpului cum sunt alime ntaþia corectã ºi apa purã pentru starea sa de sãnãtate. nu din cauza microbilor ºi a microorganismelor. Dacã vã racordaþi la corpul bioelectric. lupisul. astmul. artri ta. ci mediul în care trãiesc ei determinã momentul. Altfel spus. myasthenia gravis.

Boala se declanºeazã atunci când nivelul de toxicitate DEPêEªTE capacitatea naturalã a corpului de a usþine homeostaza. febra face o treabã foarte bunã. Aceste celule sp ecializate sunt responsabile de menþinerea unor receptori deschiºi la nivelul neuronilor ºi de transferul semnalelor n ervoase. febrã eliminarea unor gaze foarte urât mirositoare. Febra reprezintã una din cãile prin care corpul s capã de câmpurile energetice toxice. F elul în care gândim ºi atitudinea noastrã sunt forþe puternice care ne pot ajuta sã luptãm cu boala ºi sã menþinem o stare bunã de sãnãtate. Mucoasele care însoþesc rãcelile ºi gripa reprezintã VEHICULUL prin intermediul cãruia toxin ele sunt eliminate afarã din corp. dar de înd atã ce tensiunile dispar. dizolvã deºeurile acide ºi ucid agenþii patogeni cu ajutorul energiei razelor infraroºii la distanþã. Pe de altã parte. Boala se declanºeazã adesea pe fundalul unui stres puternic sau al gândirii negative c ronicizate. mintea ºi spiritul sunt legate între ele. Un deget infectat reprezin tã o stare febrilãlocalã. De multe ori. boala apare de nicãieri. sis stare). Contrar credinþei populare. NU utilizeazã cãldura. Sub asediu: febra Existã douã tipuri de stãri febrile: cea localã ºi cea sistemicã. gen aflat la originea. Ea reprezintã EFECTUL unei rate metabolice accelerate. oamenii par sã se descurce cu stresul atunci când se aflã sub tirul lui. silindu l astfel sã reacþioneze! Bolile sistemice implicã de regulã: senzaþii de vomã. Aceasta este una din manierele prin care organismul îºi elim inã deºeurile.localizate la nivelul sinapselor nervoase de-a lungul axonilor. flegmã. Aceste saune terapeutice pãtrund în profunzimea þesuturilor . gata sã câºtige din nou la puncte. fiind o stare de hiper-termogenezã (termo care produce cãldurã. Este extrem de important sã înþelegem cã trupul. Febra care însoþeºte boala reprezintã modalitatea de a reacþie a corpului la prezenþa unei c ondiþii morbide ºi NU ar trebui sã fie consideratã de rãu augur. ea poate afecta protei nele enzimelor din creier ºi . apa sau lumina). distrugând bacteriile ºi proteinele virale prin modificarea condiþiilor de mediu (saun a RID vezi pagina xx provoacã beneficii similare. dacã febra urcã prea sus (peste 42o). Febra distruge de asemenea elementele cu care se hrãnesc microbii. Pe de altã parte. îndeosebi la nive lul colonului (intestinul gros) ºi al apendicelui. iar pacientul este PLENAR hidratat. în timp ce o boalã sistemicã pune ÎNTREGUL corp sub asediu. frisoane. febra este be neficã ºi serveºte unui scop util. Dacã nu i se permite sã treacã de 40o. erupþia intestinelor. o atitudine pozitivã nu poate compensa problemele crea te la nivel fizic de acumularea toxinelor ºi de sub-hidratare.

Acelaºi efect îl are starea febrilã (generatoare de febrã) asupra bacteriilor. Astfel. Cãldura denatu reazã enzimele proteice ale oului. oamenii asociau pãduchii cu sãnãtatea. Fe ra slãbeºte enzimele proteice ºi reduce electroliþii minerali responsabili de menþinerea tonusului muscular . coagulându-se. Medicina ºi societatea au avut de-a lungul timpului o atitudine ciudatã faþã de febrã. proteinele oului îºi schimbã forma. pe care le distruge prin modificarea en zimelor lor proteice.poate fi astfel mortalã. Spr e exemplu. le modificã forma ºi conduce la solidificarea oului. la fel ca ºi moleculele hormonilor analogi. în perioada revoluþiei americane. Acest tonus ne permite sã 79 . pânã când acestea mor. Tonusul muscular Când temperatura corpului creºte foarte mult aºa cum se întâmplã în accesele de febrã sau î rile de cãldurã enzimele din întregul corp sunt modificate ºi organismul necesitã odihnã la pat. Exemplul este i ustrativ pentru problemele pe care le poate genera un mod de gândire incorect. pãduchii pãrãseau corpul ºi bolnavul murea. Proteinele denaturate Prin fierbere sau prãjire. Aditivii ºi coloranþii alimentari au un efect sim ilar. deci implicit a structurii lor. dacã febra u rca prea sus. La asemenea concluzii conduce analiza unifactorialã ( sã asociezi pãduchii cu starea de sãnãtate!! Ai pãduchi = eºti sãnãtos. Nu ai pãduchi = vei muri).

În pofida rezultatelor lo parent pozitive pe termen scurt. sau care s-a internat în spital pentru niºte simple analize ºi a ieºit cu picioarele înainte? Dacã veþi aplica lecþiile din aceastã carte. În traducere. Noile medicamente su nt ÎNTOTDEAUNA mai scumpe ºi fiecare nouã generaþie de medicamente este mai periculoasã decât precedentele. Lucrul de care nu se vorbeºte NICIODATà sunt efectele pe termen lung ale medicamente lor asupra organelor vitale ºi glandelor. Terapia colonului reprezintã o intervenþie directã.stãm în picioare. pierderea tonusului muscular nu face decât sã ten sioneze ºi mai mult organelevitale. NU existã nici o diferenþã! Cum sã rãmâi sãnãtos pânã îþi vine vremea sã mori Instinctul de supravieþuire ne învaþã sã trãim în armonie cu natura. Companiile farmaceutice cheltuiesc sume uriaºe pentru a produce ºi a promova medicam ente NOI . pentru restaurarea echilibrului corp oral prin eliminarea deºeurilor toxice. Medicamentele Antibioticele. de aceea. În realitate. nici un medicament nu este sigur. efectul lor pe termen lung asupra corpului este unul dezastruos. Dincolo de propaganda fãcutã de companiile farmaceutice. Muºchii ce controleazã organele vitale îºi primesc comenzile cerebrale prin intermediul sistemului nervos parasimpatic involuntar. la nivel fizic. corpu fi ca un jeleu. O singurã privire aruncatã asupra CONTRAindicaþiilor prezentate în orice prospect al medicamentelor ar f i suficientã pentru a determina orice om care gândeºte cu adevãrat sã opteze pentru remedii alternative. ºi drogurile ilegal . NU veþi mai avea nevoie de sistemul medical ºi nu veþi mai alimenta stati sticile medicale. astfel încât sã NU avem de medicamente! Cine nu cunoaºte mãcar pe cineva care a suferit din cauza efectelor secundare ale me dicamentelor. Propaganda oficialã face o mare diferenþã între medicamentele prescrise . Toate medicamentele modificã funcþiile corpului ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. aspirina ºi celelalte medicamente reprezintã forme de chimioterapie. Foarte mulþi vârstnici iau nu mai puþin de CINCIZECI (50) de pastile pe zi! Efectele pe termen scurt ºi lung al acestor substanþe cu o energie orientatã spre stânga este cum plit. ABSOLUT TOATE au efecte secundare. Medicamentele sunt prezentate publicului la fel ca ºi n ecesitatea clorurãrii apeipotabile din marile oraºe sau a folosirii substanþelor toxic e în agriculturã. sã ne ridicãm capul sau sã pãstrãm o anumitã poziþie fizicã. terapia colonului ºi c lismele se dovedesc extrem de utile. medicamentul poate fi prescris . aceastã prezentare ar suna astfel: Dacã beneficiile depãºesc riscurile. caresã le înlocuiascã pe cele ale cãror patente au expirat. Fãrã el. În accesele de febrã puternicã.

remedi ile colonice sunt considerate deseori niºte clisme MAI PROFUNDE. Terapia colonului Cea mai simplã ºi mai rapidã formã a unui remediu colonic este clisma. Un remediu colonic bine aplicat eli minã deºeurile mucoide din rect. sub forma bilei ºi a materiilor fecale.Medicamentele afecteazã activitatea ficatului ºi suprasolicitã rinichii. acele c elule fundamentale care realizeazã mii de reacþii biochimice care ne permit sã rãmânem în viaþã ºi sã ne pãstrãm star Un corp bolnav este un corp aflat sub stare de asediu. Ele lezeazã nef ronii rinichilor (acele filtre care purificã sângele). Deºeuril e mucoide sunt o combinaþie 80 . Nu trebuie sã uitãm cã 75% din toxine pãrãsesc prin intermediul FICATULUI. Un ficat funcþional este atât de important pentru sãnãtate încât orice modalitate de recuper are convenþionalã sau alternativã care nu urmãreºte în mod deosebit recuperarea ºi buna funcþio a ficatului sfârºeºte prin a face mai mult rãu decât bine. din colonul descendent. reducându-le eficacitatea (îndeosebi a ficatu lui). De altfel. din cel transversal ºi din cel ascendent. iar medicamentele nu fac altceva decât sã tulbure ºi mai tare activitatea organelor vitale. Medicamentele distrug hepatocitele ficatului.

Personal. Deºi nu curãþã decât porþiunea inferioarã a colonului. Colon Prep Formula ºi PAC curãþã colonul ºi ereazã valva ileocecalã. medicamente ºi materii fecale. ceaiul lui Rene sau cafeaua. îndeosebi dacã sunt folosite cu s iringa rectalã pe care o includ. Apa. o pungã de mãrimea unui pumn de care atârnã apendicele (vezi pagina xx) . ceaiul Kombucha. trebuie sã ajungã pânã la cecum (la circa doi metri în interiorul rectului). În plus. Valva ileocecalã controleazã fluxul materiilor fecale între intestinul gros ºi intestinu l subþire. Este localizatã în cecum. pânã când umplu cecumul. dar au avantajul cã dureazã o viaþã. dar po t depune mãrturiepersonalã în ceea ce priveºte eficacitatea lui pentru o stare de sãnãtate v . Bolnavii de cancer au de regulã valva ileocecalã blocatã pe poziþia deschis. fo util la nevoie. Când devin excesive. În cazul bolilor grave. dar eficacitatea ei nu trebuie subestimatã. Trusele de duº feminine sunt la fel de utile.între mucoase. Yucca Herbal Blend. datoratã eliberãrii otrãvurilor. Un remediu corect aplicat colonului. Echipamentele pentru tratamentul colonului sunt mai scumpe decât trusele pentru cl isme. terapia colonului stimuleazã activitatea peristalticã ºi eliminarea bilei din f icat ºi din vezica biliarã. Clisma NU este un substitut pentru un tratament colonic. Hrana nedigeratã ºi bila (secretatã de ficat) pãtrund în colon prin valva ileocecalã. acest echipament vã poate salva viaþa. Procedeul poate pãrea neamerican. de apendicitã sau de febre. în speranþa cã vei reuºi sã ajungi pe toaletã înainte de a vãrsa punga. am un asemenea echipament de 19 ani! Este uºor de folosit ºi m ai plãcut decât sã te aºezi pe o podea rece. trusa pentru clisme ºi baia hotelului vã pot feri oricând de o vizitã inuti lã la spital. Orice om ar trebui sã aibã la el un sãculeþ pentru clisme (nu costã decât zece dolari). care provoacã uneori o tulburare de moment ºi o stare generalã de obosealã ºi iritare. Tratamentele pentru colon sunt mult mai plãcute atunci când sunt efectuate acasã decât l a spital. ridicându-te ºi lãsându-te din nou pe vine pentru a umple punga pen tru clisme. ºi asta numai DACÃ gãsiþi pe cineva dispus sã vã facã o clismã! Acasã aveþi avantajul cã puteþi folosi ca soluþi aþie apa BEV. Ele se acumuleazã în ani de zile pe pereþii colonului. Clinicile taxeazã de regulã un asemenea tratament cu nu mai puþin de o sutã de dolari sau mai mult . clisma reprezintã un remediu rapid ºi uºor. Toatã lumea ar trebui sã-ºi doteze casa cu un echipament pentru tratamentul colonului. Cecumul este locul în care se terminã intestinul subþire ºi în care începe intestinul gros. Ea declanºeazã o sumedenie de mecanisme. care circulã o vreme prin organism (pân a eliminarea lor). ele blocheazã valva ileocecalã pe poziþia deschis . îndeo ebi atunci când cãlãtoreºte. precedat de o serie de clisme ale ficatului.

iar apoi. ci ºi în cel al o amenilor! Eliminaþi 81 . vedeþi cu och Hormonii sunt substanþele responsabile de procesul de maturizare. Veþi afla cã existã o conexiune importantã între buruieni ºi virusuri. de procesul de îmbãtrânire al oamenilor ºi animalelor. minerale marine racemizate lichide. iar corpu rile lor rãspund în mod similar la tratamentele de regenerare ºi reîntinerire. Aceste animale suferã de aceleaºi probleme metabolice cu care se confruntã oamenii. am asistat de nenumãrate ori la acest miracol petrecut nu numai în cazul animalelor. ºi frecaþi-le abdomenul cu pre cursori racemizaþi ai hormonilor. PAC. deºi merg pe patru picioare. P ersonal.ibrantã. puþinã Yucca Blend. Începeþi chiar astãzi ºi veþi ajunge în curând sã strigaþi: Mã simt bine! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre virusul HIV ºi despre presupusa sa progeni turã: SIDA. este foarte uºor sã le ri reîntinerind ºi revenind la viaþã. Câinii ºi pisicile Din punct de vedere organic. Veþi constata cã animalul dumneavoastrã revine aproape instantaneu la viaþã. Dacã aveþi un animal de casã pe care îl iubiþi. Klammath Alg e. hrãniþi-l cu Biogenic VitaLight. Întrucât animalele îmbãtrânesc mai rapid decât oamenii. câinii ºi pisicile sunt la fel ca ºi oamenii. în asoci ere cu toxinele.

deschideþi receptorii ºi hrãniþi-vã cu SUPER-alimente. Dacã eu pot practica sfaturile descrise în aceastã carte. iar viaþa dumne voastrã (ºi a celor dragi) va deveni un miracol permanent. de care ºtiinþa medicalã se folos eºte din plin. Adevãratul scop al acestui joc est nþinã confuzia oamenilor. este imposibil sã nu te bucuri de o stare excelentã de sãnãtate. Ei trãie sc într-o lume a cifrelor cifre care dovedesc cã ceva este sau nu este aºa cum vor ei. îþi pãstrezi intestinele curate ºi faci alte asemenea lucruri (cele descrise în aceastã carte). ce om onest vã va spune cã nu sunt deloc de aur ! Procesul poate fi descris mult mai corect p rin termenul de îmbãtrânire. Anii de aur Anii de aur ai bãtrâneþii ne afecteazã astãzi mult mai repede decât în vremurile de demult.toxinele din þesuturi. la fel puteþi face ºi dumneavoas trã. cu sãnãtatea la apogeu. faci exerciþii fizice. Statisticile ºi alinarea simptomelor Este greu sã vorbeºti despre sãnãtate cu cei ºcoliþi prin metoda ºtiinþificã. Parolele de intrare în lu mea lor sunt statisticile aratã ºi dovezi ºtiinþifice . Ea le cere oamenilor interesaþi de sãnãtate sã ia parte la jocul sãu statist u sã fie acoperiþi de ridicol. pe care le alternezi cu perioade corespunzãtoare de odihnã. ªtiinþa medicalã cunoaºte foarte bine riscurile care însoþesc folosirea medicamentelor. Alinarea simptomelor se preteazã de minune acestui joc al cifrelor numit statisticã . apare boala. ªtiinþa medicalã considerã sãnãtatea ºi boala probleme singulare care necesitã rãspunsuri uni azate pe descoperiri . ameþindu-i cu o veritabilã gimnasticã a studiilor ºi statisticilor. Oamenii cu adevãrat orientaþi cãtre sãnãtate ºtiu cã dacã mãnânci alimente nutri ei suficient de multã apã purã. dar lumea lor este clãditã exclusiv pe statistici ºi studii medicale. puteþi aºtepta sã mai trãiþi 50-100 de ani. DOVADA lor constã în milioanele de oameni bolnavi subclinic care depun mãrturie pentru descoperirile medi cinii. sub pretextul cã nu au dovezi ºtiinþifice . care nu corespunde deloc cu concepþia mea despre un viitor DE AUR. Culm . DOVADA noastrã sunt oamenii sãnãtoºi care armonie cu legile naturii. Nu cã s-ar op Nici vorbã. Orice om de bun simþ ºtie cã dacã doreºti sã te bucuri de sãnãtate trebuie sã ai grijã de tin contrar. A linarea (vezi glosarul) este un instrument puternic de manipulare. Dacã veþi ap lica lecþiile din aceastã carte. ªtiinþa medicalã considerã sãnãtatea un joc al cifrelor. Alinarea îi permite ºtiinþei sã îºi susþinã pe termen scurt adevãrurile ºi sã-ºi batã joc de orice tend tceva. cultivi gânduri pozitive.

Natura le rãsplãteºte eforturile printr-o stare de sãnãtate LA APOGEU. acest joc nu este altceva decât un exerciþiu stupid. Ce i cu adevãrat interesaþi de sãnãtatea lor cunosc o stare de vitalitate perfectã. pe care o ating trãind la unison cu legile naturii. De fapt. savantul care a creat standardele teoretice ale apei de bãut potrivitã din punct de vedere bi ologic pentru organismul uman. Scopul meu este sã trãiesc pânã la vârsta de 250 de ani! Dumneavoastrã cât v-aþi propus sã trãiþi? Apa BEV Numele de BEV10 i-a fost dat acestei ape în onoarea profesorului francez Louis-Cla ude Vincent. ºtiinþa medicalã ºi-ar pierde statutul pe care îl are în f aþa populaþiei ºi uriaºele avantaje financiare care derivã din acesta. nu prin statistici ºi boli. Oamenii cu adevãrat orientaþi cãtre sãnãtate nu se tem de studiile ºi de statisticile ºtiinþe edicale. . Fãrã aceste instrumente de manipulare. Noi ne mãsurãm rezultatele prin STAREA NOASTRÃ DE TINEREÞE. Pentru ei.ea este cã tocmai aceste medicamente sunt cele care susþin credibilitatea ºi dovezile ºtiinþifice ale medicinii oficiale. 10 BEV 82 iniþialele de la bioelectric Vincent. ei le ignorã.

veþi afla din ea de legãtura care existã între plombele pe bazã de mercur ºi declanºarea bolii. datoritã unghiurilor dintre legãturile atomilor sãi. Pânã în an 2005 se aºteaptã ca nu mai puþin de 50. · Apa BEV este lichidul cu frecvenþa cea mai apropiatã de frecvenþa noastrã biologicã ºi stã baza Apei Ionizate cu înaltã Valoare Medicalã (coeficient POR ridicat). Citind cartea. bacteriilor.000. cloraminelor. · Unitãþile de procesare a apei BEV nu folosesc electricitatea. Dr. a trihalometanilor. Cum sã învingem boala lui Alzheimer Cum sã învingem boala lui Alzheimer este o carte care meritã cititã cu orice preþ. Veþi învãþa de asemenea care este conexiunea hormonalã (vezi pachetul informativ). 13 Virusurile ºi buruienile Nu existã nici o diferenþã între plante ºi animale . aºa cã aceastã apã nu conþine emente impure. viru surilor. Moleculele ei determinã eliminarea deºeurilor la nivel celular ºi dinamizeazã producþia mitocondrialã a moleculei de înaltã valoare energeticã ATP î adrul lanþului de transport al electronilor. a coeficientului POR care corespunde momentului de concepþie ºi a rezistivitãþii sale redu se. Coeficientul POR al acestei ape este foarte apropiat de cel pe care îl aveau ovulul ºi spermatozoidul în m omentul concepþiei fiinþei noastre. · Apa BEV ajutã la menþinerea controlului corporal ºi este foarte bunã la gust. · Apa BEV OPREªTE circulaþia mineralelor toxice. · Apa BEV este un solvent natural cu o mare putere biologicã de dizolvare a toxinelo r din organism. Guenther Enderlein. fluorurilor ºi chimicalelor toxice prin organism. Vezi în aceastã direcþie º pachetul informativ.Iatã care sunt câteva dintre caracteristicile acestei ape: · Apa BEV amplificã metabolismul celular. · Apa BEV aplicã în organism principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului. · Apa BEV este EXTREM DE agresivã ºi acþioneazã ca un sistem de transport magnetic lichid cãtre þesuturi ºi celule. veþi învãþa cum puteþi purifica organismul de metalele grele cu ajutorul SOC. Bãuturile rãcoritoare sunt încãrcate cu metale grele toxice . scãpând astfel e numeroase tulburãri neuronale ºi ale creierului. Cei care n u obiºnuiesc sã bea prea multã apã devin mari bãutori ai acestui lichid dupã primul pahar ingerat.000 de persoane sã sufere de aceastã boalã. insuf lându-i acestuia viaþa de care are nevoie. · Apa BEV hidrateazã eficient þesuturile. 1898 . clorurilor.

Omul de rând nu ºt ape nimic despre acestea. un microorganism care poate fi prins într-un fel sau altul! Antibioticele nu au nici un efect asupra virusurilor. dar existã ºi o te ai bunã decât aceasta. medi cul vã va spune probabil sã staþi la cãldurã ºi sã beþi multe lichide. Sfatul nu este rãu. Dacã aveþi o infecþie viralã. Majoritatea oamenilor cred cã un virus este ceva asemãnãtor cu o bacterie.ªtiinþa medicalã cunoaºte foarte puþine lucruri în legãturã cu virusurile. 83 .

Fiind practic om niprezente. trebuie sã aflãm care sunt condiþiile în care prolif rusurile. o baie fierbinte cu sare ama rã. virusurile NU reprezintã un pericol pentru gazdã. de origine. deci implicit asupra vieþii noastre pe nivelul energetic subtil. neputându-se reproduce ºi fiin ncapabile sã execute singure funcþiile unei vieþi normale. virusurile apar ºi preiau controlul asupra maºinãriei celulare. herpes. Virusurile sunt atât de mici încât multã vreme nu au putut fi vãzute decât cu ajutorul micro scopului electronic. eliminând astfel otrãvurile ºi vi din organism. aºa cum nici profesorii lor nu înþeleg probabil. dar ele nu sunt nici moarte. ªtiinþa NU considerã virusurile forme de viaþã. În consecinþã. Aceste stãri virale afecteazã milioane de contemporani ai noºtri. ghimber ºi peroxid de hidrogen. Ele sunt clasificate în funcþie de structura lor (ADN sau AR N). Virusurile sunt câmpuri energetice ºi au o amprentã energeticã a lor.O persoanã informatã va face un TRATAMENT AL COLONULUI. Aceastã imagine nu este însã completã. hepatitã. Virusurile nu se pot reproduce singure. va lua o gurã de whisky ºi câteva capsule de SOC. este IMPOSIBIL sã fie evitate. dintr-o perspectivã energeticã. se poate spune cã virusurile nu . Dacã dor im sã înþelegem în ce constã un mod de viaþã sãnãtos ºi curat. un paradox ºi un stãpân de sclavi. sindromul oboseli i cronice ºi mononucleozã. modul de transport. dar într-un corp sãnãtos. Un om informat nu va aºtepta sã i se spunã cã trebuie sã îºi cureþe intestinele. Un virus este o anomalie. Ele sunt organisme OPORTUNISTE la fel ca ºi bacteriile. Cel mai bun tratament pentru orice tip de condiþie viralã este prevenirea ei. înlocuit mai recent de microscopul condensor Nassens. Studenþii la medicinã aflã foarte puþine lucruri despre virusuri în colegiu. Este important sã înþelegem conexiunea care existã între aceste forme de viaþã zdrenþuite ºi pro bãtrânire. Ei nu înþeleg ma e lucru în legãturã cu acestea. Un virus este un f ragment de ADN (acid dezoxiribonucleic) sau ARN (acid ribonucleic) protejat de o capsulã proteicã ( un înveliº energetic). Virusurile existã în zona crepuscularã dintre viaþã ºi moarte. cãc i mediul în care trãiesc nu este propice pentru proliferarea lor. gripã. Virusurile sunt în întregime dependente de energia generatã ÎN INTERIORUL celulei-gazdã. Dacã le creãm un mediu propice prin pierderea controlului asu pra corpului nostru. NU li se spune stude nþilor de unde provin aceste virusuri ºi cum trebuie abordate ele. Virusurile din vremurile noastre În zilele noastre auzim tot timpul de SIDA. metodele de reproducere ºi de locul în care se manifestã mai întâi în organismul gazdã.

Dacã analizãm cuvântul limfotrofic. La fel ca ºi verii lor. restaurând homeosta za. De aceea HIV mai este numit ºi retrovirus (retro înseamnã ult erior sau inversat). În mod normal. dar NUMAI DACà îi asigurãm mediul necesar pentru ca acest proces sã se poatã desfãºura. II sau III. HIV se foloseºte de o enzimã numitã transcriptazã inversatã care îi p rmite sã infecteze inversat organismul gazdã. pierzând controlul a supra corpului sãu. 84 . sistemul imunitar poate anihila activitatea viralã. etc. bacteriile ºi fungii. indiferent dacã este vorba de plante. trof schimbare. câmpurile noastre energetice s unt dezechilibrate. ºi ic care þine de. Sistemul imunitar este doar unul din aceste sisteme. iar sistemele de protecþie ale corpului sunt ameninþate. Un virus limfotrofic produc e o schimbare în anumite celule care existã în interiorul fluidelor limfatice. Ace asta constã în a scãpa pãmântul de formele slabe de viaþã. animale sau oameni! Virusul HIV ºi SIDA HIV (virusul imunodeficienþei umane) este virusul asociat cu diferitele manifestãri ale SIDA (sindromul deficienþei autoimune). virusul HIV capãtã alte nume. Atunci când ne aflãm în condiþii de stres mental sau fizic. mai puþin corpusculii (amintiþi-vã de acel fluid limpede care curge dintr-o ranã atunci când se vindecã).au acces la maºinãria celularã a organismului gazdã decât dacã omul le permite acest lucru. Dacã suferã mutaþii. HTLV se referã la virusul limfotrofic care atacã celulele T. observãm cã acesta es te alcãtuit din: limfo lichidul apos ºi curat din sânge. virusurile au o sarcinã de îndeplinit. precum HTLV I.

Scopul virusului constã în uciderea gazdei ºi în eliberarea pãmântului de încã un organism slab. Contrar credinþei populare. În cazul de faþã. NOTÃ: oamenii care beau Apã Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicalã. ele sunt prezente în or . muºcãturi de insecte. sifonând energia ATP produsã de mitocondriile celulare ºi preluând controlul asupra reze rvelor energetice ale corpului. Practic. piciorul atletului. etc. Sabotajul Retrovirusurile cum este HIV saboteazã baza de informaþii genetice ale celulei (ADN sau ARN). moartea se produce atunci când mitocondriile din interiorul celulelor nu mai reuºesc sã producã suficient ATP pentru a ne menþine în viaþã). infecþii cu ciuperci. SIDA nu este un virus SIDA nu este un virus. vorbim de celulele T. orientânducãtre stânga. Majoritatea fa c parte dintr-o campanie de dezinformare orchestratã cu bunã ºtiinþã pentru a menþine o stare de confuzie generalizatã. De altfel. Alimentele nesãnãtoase. bolnavul nu moare de SIDA. Aceastã clasã de vi rusuri este OPORTUNISTà ºi genereazã de regulã moartea ca urmare a unor infecþii la nivelul cavitãþii pie tului. iar sistemul imunitar slãbeºte. Procesul descris mai sus este predictibil ºi chiar de aºteptat într-un organism bogat în toxine. slãbesc ºi mai m lt funcþionarea celulelor T. fo arte puþine lucruri din cele care au fost comunicate opiniei publice în legãturã cu SIDA sunt reale.Celulele T Virusul HIV are o afinitate deosebitã pentru celulele T. O limfocitã este aºadar o celulã din fluidul limf atic. Cyte înseamnã celulã. centrul sistemului imunitar. cum este pneumonia (de fapt. indicând lipsa prezenþei virusului HIV. El este un sindrom secundar provocat de un sistem imunita r slãbit. SIDA nu este o boalã de origine homosexualã. care se îmbãiazã ºi care fac în ea îºi pot lua definitiv adio de la bolile infecþioase. hepatitã. NU usurile sunt duºmanul! Împreunã cu verii lor.. niºte limfocite produse de glanda timus. so uþia idealã constã în folosirea acestei ape. ci din cauza unor complicaþii secun dare. ochi înroºiþi. viermi inelari. în timp ce se reproduc exponenþial. fungii ºi ciupercile. Când sistemul organic este infectat cu virusul HIV. bacteriile. Aºa se explicã de ce de m lte ori eºantioanele de sânge dau rezultate negative la testele anti-SIDA. Dacã suferiþi de herpes. HIV este un adenovirus (aden cavitate. cum sunt cele din plãmâni sau din piept). Virusurile genereazã un adevãrat rãzboi în proteinele plasmatice (în fluidele limfei) CUMULT TIMP ÎNAINTE ca acestea sã aparã în sânge. Pe mãsurã ce toxinele din plasmã se acumuleazã. sifilis. inclusiv soia ºi canola. în el apare un sindrom de probleme numit SIDA. cum este pneumonia. câmpurile energetice ale corpului îºi schimbã direcþia de rotaþie. cangrenã.

absolut de necontestat. care mãnâncã alimente mo arte. în pofida tuturor evidenþelor contrare. Împreunã. consumul apei cu un înalt potenþial POR. 85 . degradate. Virusurile nu îi atacã decât pe oamenii cu organisme foarte toxice. Ele nu sunt altceva decât forme polim orfe mutante de viaþã carenu se manifestã DECÂT atunci când omul PIERDE controlul asupra co pului sãu. al DiSorb Aid. Sângele NU este steril Contrar afirmaþiilor medicilor. Guenther Enderlein ºi de Gaston Nassens ºi prezentate în lucrãrile de mare valoare U cigaºii ascunºi ºi Procesul ºi judecarea lui Gaston Nassens (vezi pachetul informativ). arãtându-ne cã avem un organism slãbit. care nu digerã ºi nu îºi absorb bine hrana. ªtiinþa medicalã a perpet uat mitul sterilitãþii sângelui. clismele la ficat ºi ter apia colonului contribuie la revenirea corpului pe culmea stãrii sale de sãnãtate. dem onstrate printre alþii de dr. care sunt constipaþi ºi anaerobi. sângele NU este un mediu steril. favorabil înmulþirii virusurilor. care ar trebui sã ne dea de gândit. Proliferarea viralã reprezintã o confirmare a faptului cã existã probleme serioase.ganismul nostru încã din momentul fuziunii dintre spermatozoid ºi ovul.

iar gloanþele cu care trag sunt gloanþe de energie negativã. Virusurile cancerului prolifereazã numai în organismele anaerobe. Cea mai bunã DOVADÃ a acestei afirmaþii sunt milioanele de morþi ºi de muribunzi din cauza acestei boli! Adevãrata soluþie este un mod de viaþã sãnãtos. Corpurile bãtrâne nu se mai pot regenera di n cauza insuficienþei moleculelor de ATP. pe care ºi-l subordoneazã propriei sfere de influenþã. Enderlein atunci când afirma cã nu existã nici o diferenþã între animale te . scribi. nu un recviem. avocaþi. Bolile nu sunt altceva decât niºte rãzboaie energetice . care stã la baza actua lei medicini alopatice. Milioane de oameni au suferit ºi au murit inutil din cauza acestor minciu ni acceptate. Tumorile canceroase reprezintã câmpuri URIAªE de energie negativã ce controleazã în tregul metabolism.Orice formã de viaþã conþine seminþele propriei sale distrugeri în chiar fluidele sale vital Asta dorea sã spunã dr. nu sunt afectate de virusuri. Dupã cum spunea Christos în Evanghelia dupã Luca: Vai vouã. Virusurile furã energia ATP a corpului. Recunoaºterea fa ptului cã sângele NU este steril ar conduce la contestarea Teoriei Microorganismelor. Numai în aceste condiþii pot prelua virusurile controlul asupra maºinãriei celulare. Sarcina electricã a celulei Celulele ºi þesuturile puternice. Gloanþele magice ale medicinii convenþionale sunt comple t inutile pe câmpul de luptã al cancerului. mai exact asupra ech ilibrului energetic al acestuia. dar îi împiedicaþi ºi pe cei care ar dori sã intre . Un corp de zechilibrat are un sistem enzimatic ineficient ºi o cantitate insuficientã de oxigen. încãrcate pozitiv. Acest ea din urmã nu pot ataca decât þesuturile slãbite de toxine. reproducându-se. intrând într iclu alcãtuit din 21 de etape care conduce direct la cimitir. Viaþa a fost fi o sãrbãtoare. Orgoliul ºi lãcomia împiedicã ºtiinþa medicalã sã respingã teoriile false care au stat la baz pânã în prezent. companiile fa rmaceutice ºi sistemul medical actual ar risca sã piardã mii de miliarde de dolari. . microbii ies automat din ciclul lor sãnãtos de viaþã. nu numai cã nu intraþi în împãrãþie. Din pãcate. Un organism anaerob este un organism BÃTRÂN. dupã cum se plângea Hosea: Oamenii mei pier din cauz a lipsei de CUNOAªTERE . alcãtuit din trei etape. Dacã informaþiile prezentate mai sus ar fi fãcute publice ºi predate în ºcoli. în care s-a creat un mediu anaerob. Deºi deþineþi cheile c aºterii. pe care o utilizeazã pentru a se multiplica ºi pentru a genera cancere. ale cãror celule sunt încãrcate de sodiu. El a descoperit cã prin pierderea controlului asupra organismului. farisei. detoxifierea imediatã a þ turilor ºi restaurarea dezechilibrelor hormonale.

obþinând rezultate bune.Forme utile de oxigen Peroxidul de hidrogen (H2O2) ºi azotul (molecula cu trei atomi de oxigen. De aceea. Este important sã ÎNÞELEGEÞI cã ozonul în ca iritã membranele mucoase ale cavitãþii sinusurilor ºi plãmânilor. Pacienþii bolnavi de emfizem rãspund bine la terapia prin o zon. Administrat intravenos sau prin infuzie de apã ºi rect ori în vagin. oxidând alimentele cu care se hrãnesc acestea. Eficacitatea lor are la bazã cantitatea sporitã de oxigen disponibil ºi instabilitatea lor molecularã. fungii. reprezintã o bunã protecþie împotriva bolilor de iarnã. Mirosul de þigarã dispare din h aine. Acasã. ciupercile. microor ganismele ºi virusurile din praf. terapia prin ozon poate fi la fel de eficientã. puteþi folosi un generator de ozon cu valoare medicinalã . foarte puþine aparate din cele care se gãsesc p e piaþã pot produceozon cu valoare medicinalã . casã ar trebui sã fie înzestratã cu un asemenea generator de ozon. În plus. O3) sunt produse utile. Acesta este uºor de folosit. care le permite sã renunþe cu uºurinþã la un atom de oxigen. din casã ºi dinmaºinã. Terapia prin oxigen poate fi utilã în tratamentul tumorilor canceroase. Vindecãtorii c alificaþi injecteazã uneori H2O2 sau O3 direct în tumorile canceroase. de care depinde forma sinusoidã a moleculei de apã (ilustratã la pagina xx). Oxigenul este un element cu o mare putere mag neticã. trebuie sã vã procuraþi echipament corect. Din pãcate. Cel pe care 86 . care va purifica aerul ºi va uºura problemele respiratorii. parþial datoritã oxidãrii poluanþilor din casã ºi parþial datoritã eliminãrii mediului microbian din covoare ºi draperi . Ozonul cu valoare medicinalã distruge sporii patogeni.

dupã care îmi fac un masaj VIGUROS cu rollerul pentru limfã. Senzaþi ilã este generatã de miºcarea fluidelor extracelulare DINTRE celule. pânã o uºoarã senzaþie pulsatilã. Ambele proceduri sunt extrem de utile pentru regenerarea pãrului. Citeam într-un articol recent : Beneficiile exerciþiilor aerobice au fost supraestimate. Miºcarea sângelui ºi a limfei reduce a ularea deºeurilor toxice în organism ºi creeazã un mediu ostil agenþilor patogeni. presa a în ceput sã ridiculizeze aceastã idee. Efort ul fizic intensificã circulaþia sângelui ºi a limfei ºi amplificã nivelul de oxigenare a plasmei ºi a celulelor. Salteaua are un diametru de circa un metru ºi se ridicã la 15 centimetri deasupra solului. Oamenii care vor accepta aceastã idee nu vor avea decât d e suferit ºi vor îmbãtrâni mai rapid! La fel de malefice sunt articolele care promoveazã exerciþiile aerobice în exce s. Ignoraþi aceste articole ºi urmãriþi un program de exerciþii moderat ºi echilibrat. Vã asigur cã este una din ce le mai importante piese din echipamentul pentru sãnãtate de care aveþi nevoie. Exerciþiile contribuie la revitalizarea organelor ºi glandelor ºi accelereazã detoxificarea sistemului. Salteaua elasticã Salteaua elasticã (vezi pagina xxx) este o mini-trambulinã. urmatã de rotirea împreunã a braþelor. pentru ca sângele sã fie circulat mai rapid de pompa ini mii. Poate fi folosit ºi în maºinã pentru a neutraliza efectele gazelor din trafic (vezi pachetul info rmativ). Orice extremã se traduce prin: abu z! Buna circulaþia a sângelui este o premisã a unei stãri bune de sãnãtate. Pentru a-ºi putea pune în ci rculaþie aceste fluide. Un simplu roller (aparat de masaj) pentru limfã sau o saltea elasticã îmbunãtãþeºte radical circulaþia fluidelor ºi a deºeurilor printr-un cu toxine. mai întâi în faþã ºi apoi cãtre spate. Nimic nu poate fi mai fals! Este în mod evident o campanie de dezinformare iniþiatã de experþi pe socoteala opiniei publice. Personal. corpul are nevoie de MIªCARE. De aceea. S-au scris foarte multe despre beneficiile exerciþiilor aerobice.îl utilizez acasã la mine este dublat de un generator de ioni ºi este înzestrat cu o fun cþie de autocurãþare. un mod de viaþã sedentar se traduce printr-o invitaþie deschisã adresatã bolii. susþinând cã nu avem nevoie de aceste exerciþii. Oamenii care fac regulat exerciþii fizice se îmbolnãvesc mai rar. Oamenii fac suficiente exerciþii atunci când îºi curãþã casa sau când ies sã ducã gunoiul în curte . Recent. fac exerciþi i pe salteaua elasticã în fiecare dimineaþã ºi seara. restaurarea auzu . Picioarele nu trebuie sã pãrãseascã nici o clipã salteaua. Exerciþiile fizice ºi virusurile Exerciþiile aerobice sunt cruciale pentru o stare bunã de sãnãtate pe termen lung. Maniera corectã de folosire a saltelei este cu tãlpile lipite de ea (deci nu pe vârfuri).

capila rele extrem de fine ale scalpului. care explicã de ce existã atât de multe femei care se umflã înainte d lul menstrual. În timp. PAC ºi a prec ursorilor racemizaþi ai hormonilor. cu atât mai accelerat va fi acest proces de curãþare. Majoritatea acestor probleme pot fi inversate prin folosirea unor produse precum Yucca Blend. riduri. astfel încât ficatul sã le poatã imina prin intermediul bilei. Aspar-Max. Folosirea saltelei elastice trebuie urmatã imediat de un masaj limfatic pentru a s timula activitatea limfei subcutanate ºi pentru a pune în circulaþie deºeurile toxice. Capul primeºte nu mai puþin de 40% din sângele ºi toxinele pompate de inimã. Cu cât veþi bea o cantitate mai mare de ceai Kombucha vechi de 14 zile. îndeosebi la nivelul picioarelor. ºi deci nu trebuie ignorat. proces care este urmat de apariþia SEMNELOR bãtrâneþii chelire. Culoarea lor indicã nivelul de toxic itate al substanþelor respective. Virusurile ºi paraziþii din alimente Aþi observat vreodatã cã legumele ºi fructele sunt acoperite de un fel de mucegai care l e stricã? Acesta este nivelul cel mai radical al creºterii paraziþilor. În mod evident. ele previn stagnarea deºeurilor pr teice în plasmã. În plus. NU este un semn bun.lui. ochilor ºi urechilor se colmateazã. ºiîmbunãtãþirea tonusului pielii. albirea ºi subþierea pãrului. a vederii. Edemul (retenþia apei) este un SEMN al stagnãrii fluidelor care NU treb uie ignorat! El are ºi o componentã hormonalã. Soia ºi canola TREBUIE evitate. surzenie ºi probleme oculare. 87 .

La ora actualã. Ele prolifereazã ºi curãþã so de formele slabe de viaþã. cu atât mai cumplitã este rãzbunarea acesto r dãunãtori asupra produselor finite! Natura NU poate fi înºelatã. Exp erþii le spun fermierilor sã foloseascã îngrãºãminte ºi substanþe chimice pentru a feri plantele de dãunãto buruieni. Oamenii îmbãtrânesc mai rapid ºi mor mai curând cã ceea ce aceºti experþi numesc hranã ! Este vorba de aceiaºi experþi pe care Rachel Carson i-a des ris în mod satiric în best-seller-ul ei. Fungii catifelaþi ºi pufoºi reprezintã acelaºi lucru. ultimele douã c d niºte hormoni analogi EXTREM DE puternici. Misiunea oricãrei buruieni este de a abso rbi câmpurile energetice toxice din atmosferã ºi din sol. Deºi par sã fie o veritabilã problemã. În fiecare an. care murdãresc planeta ºi creeazã acele cumplite co mplicaþii hormonale de care suferã deopotrivã femeile ºi bãrbaþii (citiþi în aceastã direcþie secþiun furat ºi pachetul informativ). iar ele nu înþeleg sã renunþe la sarcina primitã! Leonard Ridzon este fermier. astfel încât microbii sã le poatã descompune pentru a se reîntoarce sol sau în atmosferã . A scri s cãrþile Conexiunea carbonului ºi Ciclul carbonului.Albul reprezintã nivelul de toxicitate minim. Sarcina lor este sã protejeze pãmântul-mamã ºi sã scoatã în evidenþã a comise asupra solului ºi aerului cu ajutorul microbilor. griu l ºi negrul sunt nuanþe intermediare. Fructele din magazine nu mai au nici un gust ºi aproape cã nu mai conþin minerale. Cartea reprezintã o lecturã obligatorie dacã doriþi sã î mai bine natura dilemei cu care ne confruntãm. ele nu fac altceva decât sã reacþioneze la schi de la nivelul solului ºi al aerului. Ridzon vorbeºte de buruieni care au atins o înãlþime de peste 1. aducând asupra întregii um anitãþi blestemul bolii ºi al deteriorãrii rapide a sãnãtãþii. Experþii îºi dau de multã vreme cu pãrerea în legãturã cu hrana pe care o ingerãm. Singurii care plãtesc preþul sunt oamenii Buruienile ºi procesul de îmbãtrânire Priviþi buruienile! Cu toate cantitãþile uriaºe de erbicide aruncate asupra lor. buruienile cresc din ce în ce mai înal Ele suferã mutaþii! Natura le-a încredinþat un rol de îndeplinit.2 metri! Rolul buruienil or pentru sol este similar cu cel al agenþilor patogeni pentru viaþa animalã. Verdele. un om care iubeºte pãmântul. Primãvara tãcutã. Este unul din acei Vrãjitori în viaþã de care vorbeam ºi unul din cei mai originali gânditori pe care i-am cunoscut vreodatã. Ambele trebuie citite. Experþii nu au fãcut altceva decât sã tulbure echilibrul naturii. pesticide ºi erbicide. ele reuºe sc sã supravieþuiascãºi sã prolifereze. Cu cât aceste substanþe sunt folosite mai intens. Ei i-au co pe fermieri sã foloseascã îngrãºãminte chimice puternice. primãvara este chiar mai tãcutã decât atunci când a fost scrisã cartea. iar roºul nivelul maxim.

deºi nu le v gãsi nici în presã. Bolile sunt avertismente ale morþii. nu trebuie sã ne mirãm de consecinþe. noi declanºãm un adevãrat rãzboi cu ! Dacã otrãvim plantele pe care le-a creat Dumnezeu ºi poluãm aerul. Buruienile nu sunt niºte excentricitãþi ale naturii. la fel cum nu este întâmplãtoare prezenþa microorganismelor în alimente sau a vi rusurilor în trupurile noastre. ele ilustreazã o populaþie de oameni bolnavi ºi o violenþã în creºtere. Privire de ansamblu Dacã folosim diferite otrãvuri împotriva pãmântului-mamã. Toate acestea sunt SEMNE. nici în literatura de specialitate. Proliferarea buruienilor dãunãtoare n u reprezintã un accident. dar o întrebare incorectã genereazã un rãspuns incorect. La nivel subclinic. ªtiinþa pune întrebãri parþiale de multe ori chiar întrebãri greºite ºi MITIZEAZà rãspunsurile la ele. in fericire. existã destule rãspunsuri CORECTE la întrebãrile pe care ni le-am pus pânã acum.într-o stare sãnãtoasã. Noi ne 88 . care conduc mai devreme sau mai târziu la diagn osticul medicilor. Rãspunsurile Orice întrebare implicã un rãspuns. Nu veþi gãsi aici decât rãspunsuri parþiale sau in omplete.

el existã pur ºi simplu. Orice om cu o fãrâmã de bun simþ ºtie cã lucrurile nu sunt corecte. ºtiinþa a proclamat-o o vrãjitoare. Rãspunsul sãu este singurul pe care îl cunoaºte: virusuri ºi bacterii. al cãror preþ este plãtit colectiv de cãtre toþi locuitorii pãmântului. dar conduce într-un loc în care nu existã boalã ºi în care îmbãtrânirea n oduce. autoarea Primãverii tãcute. Sindromul Tunelului lui Carpal. În realitate. planeta va nimici aroganþa atacurilor noastre.aflãm în rãzboi cu toate fiinþele vii de pe aceastã planetã ntru acest lucru! inclusiv cu noi înºine ºi plã Rachel Carson. Au ars-o pe rug. a murit la scurt timp dupã publicarea lucrãri i ei. lucru care asalvat-o de rãzbunarea celor a cãror urã imensã a declanºat-o. ADEVÃRUL este simplu. N ici chiar astãzi nu s-au stins ecourile acestui rãzboi. . rad iaþii ºi iradierea mâncãrii. care se deschide ºi seînchide periodic. cuptoarele cu microunde. Uraganele care ne afecteazã pe toþi nu sunt întâmplãtoare. încercându-se în continuare ºtergerea amintirii ei din conºti inþa noastrã colectivã. Mai devreme sau mai târziu. Cal evãrului este dreaptã ºi îngustã. La fel ca ºi Marea Piramidã. Pãmântul-mamã vomitã Pãmântul-mamã este bolnav de moarte! El vomitã. cu preþul ADEVÃRULUI pe care l-a revelat. inundaþii ºi buruieni. dând afarã conþinutul otrãvit pe care l-a îng e nevoie. fenomene me teorologice anormale. El reprezintã întotdeauna calea cea dreaptã. o parte din aceastã energie a morþii est e eliberatã în spaþiul cosmic. vindecarea prin pl asarea mâinilor pe corpul pacientului. Toate acestea sunt rezultatul direct al cercetãrilor ºtiinþi fice ºi al banilor folosiþi în scopuri MALEFICE. Întrucât pro enea din mediul academic. Presiunea anormalã creatã de forþele energetice negative afecteazã stratul de ozon. ADEVÃRUL nu poate dispãrea însã. Inundaþiile ºi dezast e naturale de toate felurile nu sunt haotice. cãrarea îngu tã pe care puþini oameni o gãsesc. Aceste energii anormale produc mutaþii ale copiilor noºtri. totul devine exagerat de simplu. Câmpurile energetice toxice create de om modificã viaþa pe nivelul ei subtil. Unele sunt camuflate. înainte ca toate fiinþele vii de pe planetã sã moarã sufocate. În acest fel. Procesul de industrializare aºa cum îl cunoaºte noi este incompatibil cu pãmântul. Cãutaþi aceastã cale ºi veþi redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor discutã despre transferul de energie. Gaura din stratul de ozo n nu este accidentalã. dar se potrivesc atât de perfect unele cu altele încât dacã ajungem sã înþelegem CUM se produce acest fenomen (al îmbãtrânirii). ciudate. nutriþiei ºi medicinii. Pãmântul ºi locuitorii sãi strigã disperaþi: Do suntem bolnavi! Un cuvânt din partea autorului Procesul de îmbãtrânire are numeroase aspecte. îndeosebi experþii în domeniile ºtiinþei.

Fotografiile surprind celulele roºii din sânge (care nu au nucleu). ceea ce explicã efectele lor terapeutice . putâ trece cu uºurinþã prin cele mai delicate capilare. Sângele sãnãtos nu se adunã (monedele sunt libere. nu adunate într-un fiºic). Sângele îngroºat aratã ca niºte fiºicuri cu bani. Comparaþii între diferite tipuri de apã 89 . livrând oxigenul ºi substanþele nutritive necesare ºi e liminând deºeurile toxice. Fotografiile au fost fãcute cu ajutorul unui microscop Nikon Opithat cu o lampã de 100 de waþi ºi un condensator Nass ens cu o putere de mãrire de 15.Ilustraþie Efectul Rouleau Înainte Dupã Eliminarea efectului Rouleau din sângele viu la o orã dupã ce omul a bãut minerale marin e ionizate lichide.000 de ori. Efectul este produs ca urmare a deºeurilo rgetice negative din sânge. Magneþii ºi produsel e magnetizate produc un efect similar asupra fluidelor corporale.

Costul unui g alon este de aproximativ 0. oferã o senzaþie mãtãsoasã . Concentreazã gaze volatile (PCB. care nu corespunde frecvenþei energetice a corpului uman. Are un efect de eliminare a contaminanþilor. Apa purificatã prin filtre de carbon/ceramice: are un nivel rezonabil de puritate. pe frecvenþa corpului uman. Consumã foarte multã electricitate. Costul unui galon este de aproximativ 0. . Nu asigurã restructurare BEV.Apa ionizatã cu înalt potenþial terapeutic: porneºte de la apa BEV. ºi o apã redusã folositã (în aceeaºi þarã) pentru a inversa artrita. Permite acumularea în timp a microbilor ºi toxinelor. Timp de expunere la carbon limitat. Are efecte lente. Potenþialul POR este la nivelul momentului concepþiei. Nu are efect de auto-purificare. Folos principiul rezonanþei pentru a ridica potenþialul POR ºi principiul transferului pentru a acceler a metabolismul. Este scumpã. Dinamizeazã producþia ATP-ului mitocondrial. Apa îmbuteliatã: are o puritate îndoielnicã. THM.15-0. chimicaleleorganice toxice). parþial purificatã. Reduce frecvenþa de vibraþie a corpului. Energizeazã corpul. Structura apei este distrusã. Apa BEV: este o apã bioactivã.78 l itri). Producerea ei nu implicã folosirea electricitãþii. inclusiv paraziþii. TCE. Permite proliferarea microbilor. Are un potenþial POR m ult mai înalt decât cel din momentul concepþiei. Apa distilatã: este o apã moartã din punct de vedere biologic. Are un gust plat ºi un potenþial POR negativ. virusurile. bacteriile. Implicaþiile pe termen lung asupra stãrii de sãnãtate depãºesc orice imaginaþie. Are o calitate mai înal un gust mai bun decât apa distilatã.8 dolari. metalele g rele. Costã circa 5-10 dolari galonul (3.150. Apa are un potenþial POR redus. Este excelentã la gust. Cartuºele ceramice se pot sparge sau gãuri cu uºurinþã. Nu aplicã aproape deloc principiile rezonanþei ºi transferului. în schimb. Este extrem de purã (eliminã pânã a 99.4 dolari. Producerea ei este destul de costisitoare. Costul unui galon este de aproximativ 0. modul de operare este ieftin. Apa purificatã prin filtre ceramice: oferã o puritate redusã. ºi sunt scumpe. Potenþialul POR este sub ce l al punctului de concepþie (BEV). Are un gust rezo nabil.2 dolari. Existã documentaþie disponibilã ºi reprezintã o bunã investiþie. Neces itã o întreþinere continuã. Are un gust plãcut.5% din substanþele contaminante. radioactivitatea. diabe atacurile de cord ºi cancerul. Apa obþinutã prin osmozã inversatã: este parþial purificatã (75-90%). Unghiurile inter-atomice ºi moleculare sunt modificate. În gurã. cl oruri. dar are un cost de înlocuire ridicat. Timpul de expunere la carbon este zero. virusurile ºi paraziþii. Include o apã oxigenatã folositã în Japonia pentru a trata/preveni infecþiile pielii. cloramine). Eliminã parþial bacteriile. Calitatea apei produse diferã foarte mult. dar nu are efect de auto-purificare. 5-0.

Dupã cele trei luni. Ei atacã receptorii corpului.Apa înseamnã ceva mai mult decât un lichid! Apa este un ALIMENT! Hormonii analogi Chimicalele radiomimetice existã pretutindeni în jurul nostru. FÃRà sã fie totuºi originali. ºi singura cale prin care vã puteþi elibera de ele constã în polizarea receptorilor ºi oxid a acestor substanþe oribile cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. la fel ca ºi hormonii pe care ni-i prescrie doctorul. puteþi spune însã cã v-aþi redobândit controlul asupra organismului dumneavoastrã. deopotrivã la bãrbaþi. femei ºi animale. dupã care omul devine prizonieru l lor. nemaifiind capabil sã îºi monitorizeze ºi sã îºi controleze singur trupul. DDT-ul est e un bun exemplu de radical liber radiomimetic. chimicalele radiomimetice mimeazã radiaþia nuclearã. Este nevoie de un i nterval de timp de 90 de zile pentru a deschide receptorii ºi pentru a goli corpul de moleculele hormonilor analogi. Clismele la ficat accelereazã dramatic procesul de purificare. Hormonii analogi acþioneazã la fel ca ºi cei originali. Procesul r staureazã funcþiile corporale. Substanþele chimice analoage fac ca organis mul sã devinã un adevãrat iad. Pesticidele ºi erbicide le fac parte din aceastã categorie. Rãtãciþi la 180o 90 . Aºa cum le spune numele.

cã trebuie sã luãm suplimenþi pe bazã de calciu pentru a evi a osteoporoza. Dacã doriþi dovezi cã ceea ce spun eu este adevãrat. inclusiv ducerea guno iului. Dr. cã soia ºi canola sunt bune pentru noi. cã trebuie sã luãm aspirinã. Toþi sunt bãtrâni ºi bolnavi. care sunt întotdeauna prezenþi în þesutur ricãrui cadavru. ºi ceea ce spun ei este fals. Toate aceste afirmaþii fac parte dintr-o campanie de dezin formare susþinutã la unison de mijloacele mass media ºi de mediile academice. cã nu trebuie sã mâncãm carne roºie. cã boala este un rezultat al invaziei mic robilor ºi cã genetica poate controla totul. pentru cã trãiesc în MINCIUNÃ! 14 Un proces de zi cu zi Forma de viaþã cea mai ostilã o reprezintã fungii. parþial energetic. Pe de altã parte. carnea de pui este bu ntru organism. cã activitãþile zilnice prin casã. Urmaþi sfaturile experþilor ºi vã veþi accelera singuri îm rânirea. El este un proces de zi cu zi. cã nu existã nici o difere aminele de sintezã ºi cele din alimente. Aºezarea mâinilor pe trupul pacientului bolnav Un exemplu de energie pozitivã care curge între lumea vizibilã ºi cea invizibilã este cel oferit de practica aºezãrii mâinilor pe trupul pacientului bolnav. cãci aceasta este dãunãtoare. grãbindu-vã astfel moartea. cã trebuie sã evitãm ouãle. parþial fizic. Aproape cã nu existã religie care sã nu desc . ºtim cã corpul bioelectric es te un corp complex. iar adesea ºi în þesuturile pacienþilor bolnavi . Guenther Enderlein. echivaleazã cu exerciþiile aerobice. dar ºi mai bun este peºtele. cã v rianta ºtiinþificã a unei diete echilibrate ne face bine. în schimb. ªtim de asemenea cã boala este manifestarea unui confl ict între câmpurile energetice în care predominã cele cu energia orientatã cãtre stânga. 1916 Trãim într-o lume fizicã ºi percepem boala ca fiind un proces fizic deoarece îi putem vedea simþi ºi mãsura EFECTELE la nivelul corpului fizic . Procesul de îmbãtrânire se petrece în aceeaºi lume izibilã. cã nu trebuie sã mâncãm unt. cã alimentele procesate sunt la fel de sãnãtoase ca ºi cele cru de (dacã materiile prime care au stat la baza lor au fost sãnãtoase). deºi este prezentã alãturi de noi. cã tutunul ºi fumatul pasiv au o legãturã cu cancerul la p cã alcoolul în cantitãþi moderate ne face bine. Acest conflict între câmpurile energetice se petrece în lumea invizibilã o lume pe care NU o putem vedea. cã alimentele lichide înlocuiesc cu succes apa. este su ficient sã-i priviþi pe experþi .Ni se spune tot timpul sã ne ferim de soare pentru a nu ne îmbolnãvi de cancer. Toate aceste afirmaþii sunt false.

91 . Este o practicã ce necesitã o mare pu tere de concentrare. Acest lucr u trezeºte nu de puþine ori scepticismul ºi ironia incredulilor. Singura deosebire constã în faptul cã procesul se desfãºoarã într-un mediu religios care implicã el însuºi o anumitã energie. Aºezarea Mâinilor poate vindeca spontan o persoanã bolnavã. rezultatele pozitive sunt numite miracole. este vorba de o modalitate terapeuticã religioasã care implicã un transfer de energie! AM nu produce întotdeauna schimbãrile pozitive aºteptate la persoana bolnavã. Atunci când se produc. dar este cert cã le pasã de persoana pe care o îngrijesc ºi pe care o iubesc. de utilizarea pendulului pentru a determina orientarea energiei într-un aliment sau mãsurarea câmpurilor energetice cu ajutorul unui aurametru. Foarte puþini practic anþi înþeleg fenomenele electrice care stau la baza procesului. AM este un fenomen care implicã manipularea energiei electrice.rie o variantã sau alta a acestei tehnici. multã focalizare re. Aºezarea Mâinilor (AM) face legãtura între puterea rugãciunii ºi corpul fizic. Ea presupune un transfer de energie pozitivã de la un om sãnãtos la unul bolnav. Deºi nu are nimic de-a face cu ºtiinþa. deºi ar trebui recunoscut ca atare: o tentativã de acordare de ajutor din partea unei persoane cu intenþii bune de a-ºi ajuta semenul. Principiile sale n u diferã de cele folosite pentru purificarea apei.

o gândire pozitivã ºi o focalizare intensã. vindecat sau eliberat vindecarea sã poatã avea loc. pentru ca energia chi sã poatã curge liber. Dacã am putea vindeca cu ajutorul unui dispozitiv fizic.În context religios. aºa cum se petrec lucrurile în AM. Atingerea terapeuticã Multe asistente medicale se folosesc cu succes de acel fenomen cunoscut sub nume le de atingere terapeuticã. gând irea negativã sau dispreþul nu fac decât sã BLOCHEZE fluxul de energie. Pentru vindecãtorii vibraþioniºti. procesul are însã o valoare practicã foarte mare. oamenii acceptã vindecãrile fãrã prea multe explicaþii. unde ºi cum). care implicã o manipulare a câmp urilor energetice. redirecþionând fluxul de energie ATP pentru a pr omova vindecarea. ªtiinþa o numeºte ºarlatanie. fiind folosit zilnic de cãtre surorile cu ex perienþã. fie el ºi o cutie neagrã cu l uminiþe ºi clopoþei. utilizarea pendulului. cel mai dezvoltat simþ al nostru este atingerea. La naºtere. Mai întâi. Incredulitatea. indiferent dacã se p etrec într-o bisericã. purificarea. Subiectul nostru este practic manipularea ENERGIEI în scopul vindecãrii. Chi este denumirea pe care o folosesc chinezii pentru energia vieþii (mai este scrisã ºi Qi). Avem nevoie de aceeaºi obiectivita te ºi atunci când discutãm de fenomenele energetice ºi de vindecãrile paranormale. Atinger ea terapeuticã. Va trebui sã învãþãm sã acceptãm ºi beneficiile care rezultã din alte ter care manipuleazã energia. chi (ATP) ºi învãþarea . sora stabileºte nivelul energetic al persoanei folosindu-se de intuiþie ºi citin d aura corpuluiacesteia. Copiii recunosc întotdeau na atingerea unei alte fiinþe umane. Atingerea Terapeuticã are puterea de a vindeca! Gândiþi-vã la cineva în prezenþa cãruia vã simþiþi iubi i atingere o strângere de mânã. Dacã este combinatã cu iubirea. nimeni nu ar pune în discuþie rezultatele vindecãrii. existã totuºi destule dovezi ale eficacitãþii sale pentru a fi predat în ºcolile superioare pentru asistente medicale. Atunci când combinãm concentrarea mentalã cu atinge ea fizicã. Acesta implicã atingerea pacienþilor bolnavi. cãci ºi acestea au rezultate la fel de pozitive. În continuare. de pildã aºezarea mâinilor pe tru pul lor. atingerea practicatã de o sorã medicalã poate eschide centrii energetici congestionaþi ai corpului. Deºi nu produce întotdeauna rezultate. rezultatele sunt întotdeauna pozitive. o îmbrãþiºare vã face sã vã simþiþi în siguranþã. ea deschide meridianele energetice ale corp ului. Inversarea procesului de îmbãtrânire implicã producerea de energie metodelor de folosire a ei (când. terapia magneticã ºi testarea muºchilor sunt aspecte diferite ale aceluiaºi fenomen. într-un spital sau în prezenþa unui vindecãtor. LOH. ambele persoane trebuie cã coopereze. cãci rezultatele finale sunt benefice pentru ei.

Ni s-a vorbit pe larg despre beneficiile lor asupra sãnãtãþii noastre! Îmi amintesc perfect campaniile pe care le-au dus companiile de electricitate. susþi nând beneficiile minunate ale epocii cuptoarelor cu microunde. despre care toatã lumea a fost unanim de acord cã sunt nebuni de legat . cuptoarele cu microunde. În localitatea în care trãiam eu. În facturile electrice au apãrut sfaturi culinare ºi reþete pentru microunde. cu excepþia veºn icilor cârcotaºi . ele au desemnat chiar un expertpentru a-i asista pe oameni în procesul de tranziþie de la vechiul mod de a gãti la cel nou. care nu bãnuia nimic! Erau considerate rãspunsul potrivit pentru mamele care nu avea u timp de gospodãrie ºi pentru conservarea energiei. 92 .Abuzul de energie Proliferarea poluãrii cu energie electricã negativã reprezintã o problemã cu adevãrat gravã. oluarea electricã are efecte subtile ºi consecinþe dezastruoase asupra sãnãtãþii oamenilor. Îmi amintesc când au apãrut pentru prima oarã: ce entuziasm au stârnit în rândul opiniei publice. spre exemplu. Orice ecþii au fost ignorate. Puþini oameni ºi-au pus întrebãri Foarte puþini oameni ºi-au pus întrebãri legate de cuptoarele cu microunde. Sã luãm. Acestea sunt foarte populare în SUA ºi în þãr leindustrializate.

Prepararea hranei devenea incredibil de uºoarã. au apãrut în mai toate restaurantele din þarã. enzimele din alimente conþin o energie orientatã cãtre dreapta. Aceste apara te electrice sunt considerate la ora actualã o necesitate pentru toþi oamenii aflaþi pe fugã. Mâncarea gãtitã la microunde nu este însã vie. ele se ard ºi devin inutile. Enzimele sunt niºte substanþe care fac posibilã viaþa! În starea lor naturalã. care ne stã la îndemânã. reacþiile biochimice nu se mai produc. O ri de câte ori o fiinþã sãnãtoasã este expusã unei energii cu o frecvenþã incompatibilã cu ea. Corpul le foloseºte pentru a-ºi clãdi ºi pentru a-ºi repara ropriile þesuturi(anabolism). Ele sunt periculoase chiar pentru adulþii ºi copiii care se aflã în aceeaºi camerã cu ele. de aceea. Astãzi. ar trebui sã ne folosim de acest drept. alãturi de o lingurã de Yucca Blend. cãci uºureazã atât de mult procesul de gãtire. sunt MORTALE! Energia microundelor distruge enzimele din alimente prin modificarea structurii lor moleculare. absolut incompatibilã cu fiinþele vii. Cât despre ea alimentelor pe care le preparãm la ele. Pe scurt. ea se îmbolnãveºte sub începe sã sufere de diferite simptome descrise uneori drept sindromuri .Iniþial. Orice energii de ace st fel accelereazã procesul de îmbãtrânire prin modificarea structurii enzimelor corpului. au exact efectele inverse. Ea trebuie evitatã cu o e preþ. neutralizându-le pe primele!) Douã secunde Mâncarea gãtitã timp de numai douã secunde într-un cuptor cu microunde devine moartã. Aceste aparate produc o energie cu frecvenþe anti-viaþã. eºti considerat în epoca de piatrã dacã nu ai un cuptor cu microunde. cãci IRADIAZÃ sistemul imunitar. Oamenii le înd rãgesc deoarece pun un semn de egalitate între hranã ºi o masã caldã. Proprietarii lor le-au înd it imediat. Curând. nici nu susþine viaþa. cuptoarele cu microunde au fost popularizate în ºcoli ºi de agenþiile guvernament ale în numele eficienþei. Evitarea cup toarelor cu microunde este un proces simplu. ia r farfuriile ºi mâncarea erau scoase fierbinþi din cuptor. În consecinþã. Când aceste molecule vii sunt iradiate prin microunde. Enzimele arse nu pot susþine viaþa. iar efectul lor este catabolic! (enzimele racemizate precum Disorb Aid ºi R/HCI. cãci are efecte NEGATIVE asupra câmpurilor energetice ale corpului. iar îmbãtrânirea este acceleratã. Organi smul care o ingereazã este forþat sã prelucreze ºi sã neutralizeze aceste molecule energetice ciudat . în beneficiul sãnãtãþii noastre! Efectele microundelor Cuptoarele cu microunde produc o energie orientatã cãtre stânga. efectele sale sunt exact cele OPUSE remediilor homeopatice folosite pentru a vindeca corpurile bolnave.

slãbindu-ne. în pofida opiniilor contrare ale experþilor. transformând aceastã substa nþã care ar trebui sã fie dãtãtoare de viaþã în ceva care se opune vieþii. Existã rapoarte ale unui spital din Oklahoma în care o sorã medicalã obiºnuia sã încãlzeascã la un cuptor cu microunde. Pacienþii cãrora li s-a administrat acest sânge au murit! Sângel e este o substanþã vie. Mã îndoiesc cã 93 . Evident. Apa iradiatã cu microunde dena eazã enzimele dinsânge. Doar douã secunde într-un cuptor cu microunde sunt suficiente pentru a distruge viaþa din sânge. Atunci când mâncaþi alimente gãtite la un cuptor cu microunde sau când beþi apã ir diatã cu microunde. Toate cuptoarele cu microunde emanã în jurul lor un câmp energetic. care este alcãtuit el însuºi într-o proporþie de 90% din apã. Sângele iradiat cu microunde ENERGIA microundelor distruge structura molecularã a apei. energia microundelor este invizibilã ºi modificã frecvenþa energiei u mane tot într-un univers invizibil. În plus sioneazã sistemul imunitar prin intermediul lichidelor limfatice.e. înainte de a putea trece din nou la acele procese legate de viaþã ºi sãnãtate pe care le numim anabolism. principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului reduc potenþialul POR la o valo are atât de coborâtã încât se poate spune cã alimentele ingerate mai degrabã ne golesc de rezervele energetice pe ca re le avem.

Principala cauzã este consideratã în mod oficial activitatea repetitivã. dar cu REF NÞE. la oamenii care sunt expuºi un ei energii reduse. dar continue. Ar însemna ca judecãtorul sã muºte mâna care îl ajutã i interesele sunt foarte puternice în acest domeniu. a microundelor. Terminalele calculatoarelor Se spun foarte puþine lucruri despre problemele pe care le genereazã calculatoarele. Microundele afecteazã fibrele nervoase ºi þesuturile conjunctive (ligamente. muºchi ºi cartilagii). care acþioneazã lent ºi discret. Microundele creeazã boli degenerative cu NUMEROASE faþete în lumile invizibile. Aceºti magneþi de pãmânt au câmpuri permanente de energie DC de 12. tendoane. sindr omul apare îndeosebi la vânzãtorii din marile supermarketuri care citesc preþurile produselor cu aparate de ci tire a codurilor de barã sau la cei care lucreazã foarte mult la calculator pe scurt. Cel e pe termen scurt sunt greu de mãsurat ºi le asigurã experþilor o acoperire. Din pãcate. Unii oameni sunt mai afectaþi din cauza lor decât alþii. c re neutralizeazã . Nu trebuie sã vã aºteptaþi ca un tribunal sã le dea dreptate celor care intenteazã procese îm otriva producãtorilor de aparate cu microunde. cu excepþia oboselii la nivelul ochilor. De aceea. iar unii capãtã sindromuri care ni i nu au nume încã. ªtiaþi cã vã puteþi p oteja sistemul imunitar purtând în dreptul glandei timusului un super-magnet? Super-magneþii vã protejeazã de frecvenþele energetice ale radiaþiilor de 110 volþi. Nu aþi remarcat însã niciodatã cum vã simþiþi dupã ce aþi stat mai multe ore unui monitor? Obosit! Poate ar fi mai corect spus: golit de energie. În realitate. care sã depunã mãrturie cum cã nu existã dovezi ºtiinþifice care sã ateste vreun pericol! Sindromul Tunelului lui Carpal (STC) este o problemã foarte gravã care afecteazã zeci de mii de oameni.va exista vreun expert care sã-mi demonstreze contrariul acceptând personal o transfuz ie cu un asemenea sânge! Poliþiºtii ºi Sindromul Tunelului lui Carpal Toatã þara s-a umplut de procese intentate de poliþiºti care au filat maºinile prin RADAR.000 de gauss. afecþiunile încheieturilor ºi tulburãrile þesuturilor co njunctive. cu o al ternanþã de 60 de cicluri. Se vor gãsi întotdeauna experþi fãrã faþã. problema tinde sã se acutizeze dramatic. Cei care lucreazã mult la c alculator suferã frecvent de sindromul tunelului lui Carpal ºi de afecþiuni ale sistemului imunitar. Alte rezultat e previzibile ale expunerii la microunde sunt cataracta ochilor. nimeni nu le-a spus cã aceste aparate cu microunde sunt cancerigene. Ceea ce trebuie sã ne îngrijoreze sunt efectele PE TERMEN LUNG ale microundelor. ori de câte ori cineva lucreazã într-un mediu cu microunde.

Simptomele poluãrii electromagnetice sunt de regulã subclinice. Înt tivitatea organelor vitale slãbeºte. iar medicul se grãbeºte sã punã diagnosticul. lipi ndu-i deasupra ovarelor (pe pãrþile laterale faþã). televizoare ºi monitoarele calculatoarelor. 94 . SEMNELE bolii apar ca prin farmec. emise d e luminile fluorescente. cãci se manifestã la nivel subtil. nu toatã lumea experimenteazã aceleaºi probleme în urma expunerii la câmpurile energetice ale curenþilor alternativi cel puþin nu de la bun început. Problemele legate de sinusuri ºi congestiile datorate rãcelii rãspund d e asemenea foarte bine la acest tratament (vezi pachetul informativ). Dorm pe un pat cu o saltea magneticã cu valoar e terapeuticã ºi folosesc o pernã magneticã. Pentru c ei mai mulþi oameni. efectele sunt aparent lente. Procesul de degenera re se produce discretºi lent sub acoperire pânã când boala îºi face simþitã prezenþa. S-a dovedit cã pacienþii bolnavi de cancer ºi de Alzheimer care f losesc aceºti magneþi dorm mai bine.efectele neplãcute ale radiaþiilor de 110 volþi. Filtrele pentru ecran ajutã în ceea ce pri veºte luminozitatea. Produsele magnetizate cu valoare terapeuticã pot neutraliza aceste efecte ale radi aþiilor. dar NU blocheazã câmpul energetic propriu-zis. Femeile pot folosi super-magneþii pentru a-ºi uºura durerile menstruale. cu o alternanþã de 60 de cicluri. La fel ca ºi în cazul microundelor. Personal. Când corpul bioelectri c nu mai poate suporta. port un super-magnet pentru a-mi proteja organele vitale ºi sistemul imu nitar chiar în timp ce scriu aceste cuvinte la calculator.

Cartea vibraþii (vezi pachetul informativ) oferã multe a lte soluþii. cum este lumina emisã de un bec. Implicã faptul cã energia are o anumitã substanþã ºi cã lasã în urma ei o anumitã amprentã. Oamenii se tem pe bunã dreptate de energia nuclearã. Iradierea se implicã asupra actului propriu-zis. refuzã sã mãnânce alimente modificate sau iradi nu acceptã sã îºi supunã organismul efectelor curentului alternativ de 110 volþi cu 60 de ciclu ri care emanã din monitoarele calculatoarelor ºi din neoanele fluorescente. ºi mai puþin asupra efectelor pe care le produce acesta. Când aud cuvântul iradiere. nu prea ºtiu ce sã creadã. Cuvântul iradiere este confuz ºi este folosit adeseori pentru a-i induce în eroare pe oa meni. înþelegem de fapt arde . Sursa energiei fisiunii folositã pentru a iradia rezervele de hranã ale americanilor sunt izotopii ra dioactivi ºi deºeurile nucleare. nici negru. Iradierea este un alt termen foarte des folosit în mass media. dar el descrie ºi energia privitã ca substanþã ºi ca stare. Acest tip de energie agreseazã þesuturile vii ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. Când spunem ionizeazã. echivalând practic cu un suicid lent. Radiaþii. Una din cele mai bune modalitãþi constã în plasarea unui super-magnet deasupra glandei timusului. El descrie actul io nizãrii fiinþelor vii. folosit pentru a distorsiona ADEVÃRUL ºi pentru a promova minci una. Practic. În ochii opiniei publice. Energia fisiunii este o radiaþie emanatã de aparatele nucleare sau de deºeurile lor ra dioactive. În schimb.ALIMENTELE: radiaþie ºi iradiere Cuvântul radiaþie ne duce cu gândul la o energie emanatã dintr-un punct central. Oricine mãnâncã alimente iradiate va îmbãtrâni ºi va muri id. Aºa se ile cu iradierea mâncãrii. oamenii se gândesc imediat la radiaþiile nucleare. ele red uc forþa vitalã. Este un cuvânt cenuºiu! Omul înþelept evitã cuptoarele cu microunde. Existã mai multe posibilitãþi prin care efectele acestor radiaþii negative pot fi neutralizate. lipsindu-le de valoare energeticã. Arderea moleculelor vii face viaþa imposibil produce suferinþã. Alimentele iradiate nu au NIMIC de oferit corpului bioelectric. Orice om care doreºte sã trãiascã o viaþã lungã ºi sã aibã o stare bunã de sãnãtate trebuie sã înveþe sã se uri. în care energia negativã a ionizãrii este folositã pentru a arde energia moleculelor din alimente. Cuvântul iradier e nu este nici alb. El este un termen cvasi-ºtiinþific. iradierea nu înseamnã acelaºi lucru cu radiaþiile. iradiere ºi alimente modificate genetic . Aceastã energie a fisiunii ionize azã moleculele vii.

Nu cumpãraþi niciodatã mâncare iradiatã. Ei citesc semnalele energetice emise de alimente (orientate cãtre stânga) ºi le evitã din instinct . Experþii vorbesc în cei mai laudativi termeni despre miracolul conservãrii alimentelor prin iradiere. folosiþi un pendul sau un lanþ vibratoriu pentru a verifica un aliment înainte de a-l ingera! Aceste metode þin în epoca noastrã de o veritabilã luptã pentru supravieþuire .Expresia modificat genetic este un sinonim de datã recentã pentru iradiere. dar care ne conduc direct în cimitir. El pare ac ceptabil pentruopinia publicã pentru cã sunã ºtiinþific ºi nu pomeneºte nimic de radiaþii . Hrana iradiatã capãtã un înveliº de protecþie care rezistã de-a pururi . Ei ne sperie vorbindu-ne de contaminarea apei ºi a hranei cu microbi precum E. Ei ºtiu foarte bine cã alimentele tratate chimic nu mai au nici un fel de rezistenþã ºi trebuie iradiate pentru a nu se strica direct pe rafturile magazinelor de prezen tare. Ambele categorii sunt niºte monstruozitãþi energetice . ori alte poveºti asemãnãtoare. Veþi învãþa cu aceastã ocazie cã nu existã nici o dife limentele modificate genetic ºi cele iradiate. coli 0158 . Mãsurarea câmpurilor energetice 95 .H7 sau Cryptosporidium. Nu mâncaþi alimente gãtite la cuptorul cu microunde. Viaþa dumneavoastrã depinde de el vezi pachetul informativ). Microbii NU se mai adunã în aceste alimente pentru cã ei NU mãnâncã molecule a . Au creat astfel o industrie a alimentelor care rezistã de-a pururi. lele urmãtoare ne vom ocupa de cãderea pãrului. chelire ºi orbire. Moleculele sale vii imele) sunt însã distruse. Ce uitã sã menþioneze ei sunt adevãratele motive care stau la baza iradierii alimentelor pe care le consumã americanii.

Reþineþi. Medicina ºi radiaþiile Terapia prin radiaþii ºi chimioterapia radioactivã folosite în tratamentul cancerului au efecte devastatoare asupra organismului. Nu folosiþi niciodatã pãturi electrice. aduceþi volumul la maximum ºi apropiaþi radioul de monitorul calcu latorului. de televizor sau de cuptorul cu microunde. fãrã o vindecare autenticã a bolii care le-a decla nºat). osind salteaua elasticã. În mod similar. Când radioul începe sã bâzâie. Pacienþii sunt învãþaþi sã SPERE cã se vor vindeca. de pildã un calculator. În realitate. legate de radiaþiile microundelor. dar nu li se spune nimic despre violenþa cu care radiaþiile ionizante lovesc corpulfizic. Întrebaþi-i pe experþi Dacã subiectele despre care discutãm. înseamnã cã aþi pãtruns în câmpu nþã electricã al aparatului respectiv. Oamenii cred în propaganda medicinii alopatice ºi fac coadã la cl inicile medicale. ea nu poate bloca efectele unui câmp electromagnetic al unui curent de 110 volþi sã provoace leziuni cor pului viu. Ele intrã în ca egoria paleativelor (tratamentul semnelor ºi simptomelor. Ei nuînþeleg cã existã o mare diferenþã între diagnosticul pe bazã de raze efectul ucigaº al terapiei prin radiaþii. TOTUªI. suntem învãþaþi sã apreciem iradierea hranei p e care o mâncãm. Conectaþi un radio la un prelungitor ºi localizaþi o frecvenþã între douã staþii de emisie în nu se aude nimic. luând precursori de hormoni ºi aplicând ETVC (acest procedeu va fi descris ult erior). dar PE TERMEN LUNG ne priveazã de sãnãtate ºi de vitalitate. mâncarea iradia tã ºi ingineria . radiaþiile nu pot reprezenta o terapie . Dacã vã este frig. În continuare. cãci ele se opun vieþii. EFECTELE acestor câmp rgetice anti-viaþã sunt de naturã subtilã la fel ca ºi efectele mâncãrii preparate la microunde asu sãnãtãþii. dar mai su nt ºi alte asemenea câmpuri. Metoda prezentatã în continuare mãsoarã O PARTE din energia negativã. prezenþã care depãºeºte de departe radi O placã de plumb cu o grosime de 5 centimetri poate bloca radiaþia nuclearã. Efectele pe termen scurt rãmân neobservate. aceasta este doar o parte din energia ele ctromagneticã din casã. rezolvaþi problema fãcând exerciþii aerobice. Atunci când folosiþi aparate electrice conectate la un curent alternativ de 110 volþi.Prezenþa câmpurilor electromagnetice care emanã din aparatele ºi echipamentele electrice este uºor de depistat. rãpindu-ne în cele din urmã viaþa! Câmpurile energetice ale curentului alternativ au o nuclearã. fãrã sã ni se spunã nimic de bolile ºi moartea la care conduce în mod garantat aceasta. plasaþi-vã în spatele câmpului sãu de forþã ºi purtaþi un super-magnet. Ceea ce ne preocupã pe noi este lungimea timpului petrecut în câmpul de forþã negativ ºi intensitate a câmpului.

SISTEMUL DE ALOCARE A FONDURILOR aparþine marilor companii ºi guvernului. care nu vã va salva de la îmbãtrânire. sau dimp otrivã.geneticã sunt adevãrate. 96 . Practic. care nu vor accepta niciodatã cont estarea celor douã mari monopoluri ale istoriei: generarea electricitãþii ºi industria farmaceuticã a medic amentelor alopatice. Ignoranþa este un pretext penibil. Preambul: capitolul urmãtor se ocupã de riduri. de ce nu ne spun nimic experþii în legãturã cu ele? Deoarece cercetarea acestor zone de risc NU este finanþatã de cãtre experþi. Nu depinde decât de dumneavoastrã sã vã auto-protejaþi. Nu veþi redeveni tineri decât i nversând procesul prin care aþi îmbãtrânit. îmbãtrânir reprezintã TOTALITATEA influenþelor negative din viaþa dumneavoastrã. reducerea acestei vitalitãþi. Fiecare nouã zi poate aduce cu sine mai multã vitalitate. DE CE apar acestea ºi CE se poate face în legãturã cu ele? Vom discuta de asemenea despre mirosurile corporale care se accentueazã odatã c u procesul de îmbãtrânire.

incidenþa dia ului este foarte redusã. impotenþa anunþã de multe ori un diabet nedetecta t. ºi im plicit a unei noi vieþi. Pãrul devine tot mai subþire. dar aceasta nu se numãrã printre ele. timusului. în þãrile umii a treia.Apetitul sexual Pierderea apetitului sexual indicã o deteriorare ºi o atrofiere a organelor vitale i nterne. concentrarea. infecþiile cu ciuperci. Dacã veþi face acest lucru. afecþiunile pielii. scãderea masei musculare ºi apariþia cut elor sunt veri primari cu pierderea apetitului sexual. tiroidei. prostatei ºi uterului. Incontinenþa NU este o problemã la femei! Ce este diabetul Milioane de oameni din societãþile occidentale suferã de diabet. Cea mai comunã formã de diabet este cel de tip II. Pierderea apetitului sexual indicã disfuncþii ale ovarelor ºi testiculelor. Producþia de DHEA înceteazã la vârsta de 24 de ani. pancreasului ºi ficatului. Rãbdarea. Pe de altã parte. mai sãnãtoasã ºi mai exuberantã. Ea apare la oameni cu vârste cuprin se între 33-55 de ani. la fel ca ºi strãmoºii lor. ªtiinþa medicalã aruncã vina pe geneticã pentru apariþia diabetului. apetit sexual aidoma. subþierea pãrului ºi chelirea. La bãrbaþi. energia scade. . Rãspunsul ei este greºit roblema are patru cauze. Pe mãsurã ce producþia de hormoni se reduce. Aceºtia sunt anii când bãrbaþii ªI femeile avanseazã rapid cãtre bãtrâneþe ºi când ferea sã în perioada pubertãþii începe sã se ÎNCHIDÃ. al disfuncþi ilor la nivelul vezicii biliare ºi al problemelor auto-imune rezultate din IMUNIZARE. atitudinea mentalã ºi voinþa de a pune în aplicare remediile necesare fac parte integrantã din tratamentul aplicat pentru recuperarea apetitului sexual. adrenalelor. TREBUIE sã vã purificaþi sistemul hormonal ºi recepto rii neuronali ºi sã reduceþi excesele hormonale în organismul dumneavoastrã. Problema este sistemicã ºi nu þine numai de organele sexuale. Condiþii precum obezitatea. în care oamenii continuã sã mãnânce alimente naturale. veþi cu noaºte din nou miracolul vieþii. metabolismul încetineºte ºi excesele se acumuleazã în sis tem. proces urmat curând de încetarea producþiei de pro gesteron. Diabetul este rezultatul exceselor de toxine din interiorul corpului. fragilizare a unghiilor ºi pãrului. tulburãrile intestinelor. Diabetul este o dovadã a încetinirii funcþionãrii organelor vitale ºi a dezechilibrelor ho rmonale. La baza tuturor acestor probleme de sãnãtate stau hormonii! Pentru a recupera apetitul sexual.

Diabetul de tip I (diabetul juvenil AKA) este o tulburare gravã în care sistemul imu nitar al copilului atacã celulele pancreasului responsabile de producþia de insulinã. pertusis. Este o afecþiune autoimunã pr ovocatã de introducerea SUPER antigenilor în organism. Precursorii racemizaþi ai horm onilor ºi clismele la ficat OPRESC acest fenomen. iar muºchii devin flasci. tetanus) ºi anti-polio conþin superantige ni care provoacã diabetul de tip I ºi surzenia.grãsimea începe sã se acumuleze. Din pãcate. e femei la fiecare bãrbat suportã extirparea chirurgicalã a vezicii biliare. D PT ºi antigripale! EVITAÞI VACCINURILE CU ORICE PREÞ! Extirparea vezicii biliare reprezintã o garanþie de 99% pentru apariþia diabetului întrun interval de timp de 20 de ani dacã persoana nu îºi ia mãsuri de protecþie împotriva acestui lucru. 97 . Un superantigen este o proteinã strãinã care dã peste cap sistemul imunitar. Associated Press a confirmat recent cã tulpinile atenuate ale virusului polio pot s uferi mutaþii odatã introduse în organism! La fel se petrec lucrurile cu vaccinurile anti-hepatita B. apar semne de cancer. pielea se rideazã. 75% din copiii cu aceste afecþiuni suferã din cauza sup erantigenilor mutanþi din sistemul lor. probleme ale tiroidei. Vaccinurile DPT (anti -difterie. tulburãril e degenerative ale nervilor prolifereazã.

Sângerarea gingiilor ºi paradontoza Probleme precum gingivita.Apa Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicinalã face miracole în cazul diabeticilor. Biogenic hGH ºi precursorilor racemizaþi ai hormonilor pot fi dramatice. Dacã gura vã miroase urât. Pentru a afla mai multe informaþii. Efectele combinate ale Tonifiantului Biogenic al Pielii ºi Corpului. cervixul îºi pierde elasticitatea. corpul lor începe sã ca pete o înfãþiºare mai tinereascã. comandaþi Pachetu l Sursã (vezi pachetul informativ). Corpul le foloseºte pentru creºterea ºi diferenþierea cel lelor ºi þesuturilor în organe specializate. În cazul bãrbaþilor. prostata se umflã ºi s e întãreºte. Ca întotdeauna. Acest aparat simplu transformã apa d e la robinet într-o substanþã puternicã ce împiedicã formarea plãcii ºi apariþia cariilor. Tonifiantul Biogenic al Pielii ºi a Corpului Priviþi-vã în oglindã. Mulþi copii d evin diabetici la pubertate din cauza dezechilibrelor hormonale. iar tiroida se umflã. un ficat sãnãtos ºi purificarea þesuturilor conduc la rezultate încã ºi mai spectaculoase. Proteinele antigenice au niºte proprietãþi absolu speciale ºi nu sunt de regulã disponibile decât fetuºilor. Remediile homeovitice ºterg ampren ta energeticã lãsatã de vaccinuri. Problema este identicã! Nu acceptaþi niciodatã masajul medicului! Clismele la ficat sunt remediile cele mai utile pentr u eliminarea toxinelor din organism. precum inima. Ea poat e fi inversatã cu ajutorul precursorului de hormon Totally Male. el se afla în prezenþa unor proteine antigenice ºi a unor hormoni echilibraþi. creierul. sângerarea gingiilor ºi alte afecþiuni periodontale pot fi rezolvate cu uºurinþã cu ajutorul unui irigator dentar biomagnetic. Aveþi pungi de piele care atârnã sub bãrbie ºi sub braþe? V-au apãrut colþurile gurii. este de cã aveþi o problemã! (vezi pachetul informativ) . oasele. sau flasci? Aveþi un pântec bombat sau pungi de grãsime pe ºolduri? Vi s-au lãsat sânii? Vã m i amintiþi de felul în care arãtaþi pe vremea când eraþi tânãr(ã)? Atunci când organismul dumneavoastrã se dezvolta în pântecul matern. etc. în timp ce în cazul femeilor. sau acele riduri ale buzei superioare? Dar în jurul ochilor? Ce puteþi spune despre torsul dumneavoastrã? Aveþi grãsime în exces sau celulitã? Muºchii sun tonifiaþi. Prostatita ºi impotenþa Prostatita sau HPB (hiperplazia prostaticã benignã) este o disfuncþie hormonalã. Dacã adulþilor li se administreazã proteine antigenice racemizate.

Fecalele deschise la culoare indicã disfuncþii ale ficatului. lipsa ritmicitãþii. o gândire negativã. Culoarea obiºnuitã a fecalelor trebuie sã fie maronie. infecþii virale (fecalel e albe indicã hepatita). colitã. un stres puternic. Fecalele cu sânge indicã hemoroizi sau ulceraþii. Fecalele sub formã de cocoloaºe indicã un tranzit digestiv lent.Un colon sãnãtos Cum trebuie citite materiile fecale Fecalele care plutesc indicã o cantitate excesivã de grãsimi ingerate ºi/sau un metaboli sm redus al grãsimilor. stres. curbat. contractarea involuntarã a m uºchilor aferenþi colonului datoratã tensiunii nervoase. o dietã sãracã în fibre ºi/sau o lipsã de ritmicitate (vezi glosarul). infecþii bacteriene. un dezechilibru hormonal. Fecalele fibroase indicã un colon congestionat. sub-hidratare. lipsa exerciþiilor fizice ºi a fibrelor alimentare. un ficat cu disfuncþii. sub-hidratare. 98 .

ca sã numim doar câteva dintre ele. El include pãrul ºi unghiile . . rinichii ºi plãmânii un tegument aflat într-o stare bunã de funcþionare permite prevenirea acumulãrii de toxine. Pielea este prima linie de apãrare a organismului împotriva bolii.5-2 litri de apã pe zi pentru ca tulburãrile descrise mai s us sã se amelioreze sensibil. bolile vor apãre a cât de curând. micuþul Herman ºi fratele sãu Therman. ignorarea necesitãþilor o vreme prea îndelungatã. Dacã ea este lezatã. a psoriazisului. Aveau o aversiune faþã de spãlatul urechilor. sf ecla crudã sau verdeþurile. Pielea funcþioneazã aproape la fel ca ºi plãmânii. ridurilor. care nu mai reþine nimic. indiferent de cauze. care în caz contrar pot lua forma acneii. Adãugaþi la acest tratament ºi o lingurã de Yucca Blend la fiecare masã. normal . Evacuarea completã a fecalelor caracterizeazã un colon Se încheie adeseori prin eliminarea zgomotoasã a gazelor. nici prea subþiri. Mâncaþi cât mai multe legume ºi fructe. ies uºor din colon. secreþii de grãsimi ºi uleiuri. iar spre final devin subþiri indicã o forþa re a rectului. urmate de un nou pahar de fiecare datã când urinaþi. Dr. subhidratare. sânge închegat din cauza unui ulcer ma i vechi. sau anumite influenþe ale dietei. Sângele idele extracelulare care circulã între celule asigurã lichidele necesare pentru transpiraþie. lipsa fibrelor alimentare ºi a exerciþiilo r fizice. absoarbe substanþe ºi eliminã prin transpiraþie. Ea respirã. o evacuare incompletã. Fecalele normale au o culoare maronie obiºnuitã. ulceraþiilor pielii ºi bãºicilor. La fel ca ºi rudele sale intestinele. ºi este una din cele PATRU guri de scurgere pentru eliminarea deºeurilor toxice. Roger Lent Tegumentul (pielea) este organul cu cea mai mare suprafaþã. ºi prin creºterea unghiilor ºi pãrului. cum sunt prunele uscate. Bunica le-a spãlat urechile cu un sãpun din leºie. ºi indicã un tranzit digestiv mai redus de 12 ore. Faceþi exerciþii fizice.Fecalele închise la culoare indicã un stomac leneº. colitã. NOTÃ: este suficient sã beþi 1. Beþi întotdeauna cel puþin douã pahare MARI cu apã dimineaþa la trezire. Iar ei nu au mai auzit nimic câþiva ani la rând . Fecalele care la început sunt foarte groase. sub-hidratare. nu sunt nici prea groase. 15 Sãpunul pe bazã de leºie de pe vremea bunicii Oh.

Pielea ºi sânii care atârnã sunt exemple de degenerare a þesuturilor conjunctive. Tumorile canceroase sunt de multe ori calcifiate. Deºeurile care nu reuºesc sã scape din organism rãmân prinse în þesuturile dermice (straturil de suprafaþã ale pielii) ºi subcutanate (cele de sub straturile dermice). La rândul lor. iar tuberculoza o calcifiere a plãmânilor. Astfel. tendoane ºi cartilagii). ligamente. Þesuturile conjunctive sãnãtoase sunt alcãtuite din carbon ºi sulfidridã de sulf racemizate are se regãsesc ºi în SOC. Pielea ridatã este alcãtuitã din colagen ºi fibre elastice ºi reticul are. Ele îºi aratã vârsta prin dureri ºi inflamaþii (artritã ºi gutã). Þesuturile conjunctive dure sunt cartilagiile ºi oasele. în încercarea organismului de a izola aceste câmpuri de înaltã energie toxicã. bãºicilor sau a ridurilor. la pi erderea elasticitãþii ºi la degenerarea lor. Deºeurile depozitate în þesuturile conjunctive moi conduc la calcifierea acestora. Colagenul intrã în structura þesuturilor conjunctive într-o proporþie de 30% (piele. muºchi.Glandele sebacee (care produc uleiuri) secretã toxinele bazate pe grãsimi ºi uleiuri. Acumularea deºeurilor acide conduce la calcifierea þesuturilor moi. SOC-ul este util de asemenea în dizolvarea þesuturilor cicatricelor . acestea alcãtuiesc corpul într-o proporþie de 90%. 99 . oase. artrita implicã o calcifiere a încheieturilor. Matricea oaselor este alcãtuitã dintr-un schelet din proteine de colagen umplut cu minerale. þâºnind mai devreme sau mai târziu la suprafaþã sub forma coºurilor.

Substanþa realã nu poate fi patentatã ºi to t ce este natural nu este profitabil pentru industrie. De îndatã ce se vor ataºa de receptorii dumneavo astrã. Schimbãrile hormonale ºi încetinirea funcþionãrii hormonilor DHEA este unul din hormonii analogi cu rol de (gloanþe magice) care au apãrut ca ciu percile dupã ploaie. Personal. Fluidele extracelulare nu sunt tot una cu cele intr acelulare. Mai mult decât atât. iar producþia ei se reduce dupã vârsta de 24 de ani. Þesuturile cicatrizate pot fi interne ºi/sau externe. pe care îi elibereazã astfel din blocajul în care au fost prinºi. Pielea ºi þesuturile cicatrizate Existã numai DOUà clase de þesuturi: cele funcþionale sãnãtoase ºi cele cicatrizate. corpul devine incapabil sã îºi construiascã þesuturi puternice. DHEA realã este produsã în corp de cãtre glandele adrenale. încheieturi slãbite ºi intoxicaþie cu metale grele. subþierea pãrului. depresi a ºi reducerea apetitului sexual. hormonii analogi au o duratã de viaþã veºnicã ºi nu se des isul DHEA natural pe care îl gãsiþi pe piaþã este o minciunã pe faþã! Tot ce au fãcut chimiºtii a ute grupul R în molecula organicã pentru a o putea patenta. steroizii anabolici. Atunci când sunt culese de vasele capilare limfatice ºi resorbite în sâng e. . Atunci când carbonul ºi sulful act ive biologic sunt în cantitãþi insuficiente. purificând receptorii umani. Fe riþi-vã de aceste droguri atât de populare astãzi. glanda pituitarã ºi cea pinealã) sã menþinã echilibrul hormonal. deoarece blocheazã receptorii din organism ºi împiedicã centrii de reglare din creier (hipotalamusul. folosesc precursori racemizaþi ai ho rmonilor (în varianta masculinã) deoarece aceºtia îi permit corpului sã îºi producã propriii hormoni. T oate aceste substanþe sunt EXTREM DE periculoase. Corpul î construieºte þesuturi cicatrizate ca rãspuns la diferite traume ºi din incapacitatea de a construi þesuturi sãnãtoase. Vom discuta despre ambele categorii ceva mai târziu în aceastã c arte. Aºa explicã de ce capsulele de SOC foarte bogate în carbon ºi sulf racemizate produc rezultate atât de d ramatice în cazul suferinzilor de artritã. infecþiile cu ciuperci ºi cele ale vezicii. grãsimea. Urmãtoarele boli sunt AVERTISMENTE serioase legate de un dezechilibru hormonal la femei: afecþiunile tiroidei. ºi implici trolul asupra corpului. adicã din interiorul celulelor. veþi deveni un prizonier în propriul dumneavoastrã corp. nimeni nu spune opiniei publice cã NU existã nic i o diferenþã între DHEA analog. la fel ca ºi producþia altor hormoni precum progesteronul sau melatonina.Procesul de îmbãtrânire presupune acumularea de deºeuri toxice în fluidele care circulã ÎNTRE celulele þesuturilor moi. Cu toatã publicitatea care i se face. pilulele anticoncepþionale ºi înlocuitorii de estrogen. Ele NU sunt sigure. sãnãtoase. aceste fluide extracelulare sunt numite limfã .

straturile exterioare ale pielii devin tot mai strâns unite. îndeosebi la oamenii în vârstã. Printre produsele care sunt cu adevãrat efi ciente ºi care opereazã foarte bine alãturi de loþiunile pe bazã de SOC vã recomand: crema cu precursori Nugest II. 100 . Industria cosmeticã încearcã marea cu degetul .Pielea ridatã. SOC-ul ºi GH3 Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Vedetele de cinema. Ridurile îi deranjeazã pe cei care doresc sã arate tineri. Ele ºtiu foarte bine cã cu cât arãþi mai tânãr. în punctele în care pielea se freacã mai mul turi ºi sângerãri. mai ri gide ºi mai puþin elastice. cu atât ma t îþi vei putea prelungi viaþa artisticã ºi statutul de vedetã. conºt iente cã o faþã tânãrã atrage un succes de casã mai mare. Pe mãsurã ce situaþia se înrãutãþeºte. Tonifiantul Biogenic pentru Piele ºi Corp. subþierea/albirea firelor de pãr ºi încheieturile artritice pot fi consider ate oricum. Vedetele de cinema recurg la lifting-uri faciale pentru a-ºi remedia ridurile. Ele sunt un SEMN al unei pr obleme interioare. adãugând colagen în produsele sale. dar nu semne ale tinereþii ºi vitalitãþii. Ele sunt legate de deteriorarea ºi încetinirea activitãþi etabolice. ºi acidul glicolic cu valoare terapeuticã. acidul glicolic. dar cola ul industrial nu este rãspunsul pe care îl aºteaptã organismul. bucurându-te de beneficiile lor. de acumularea deºeurilor în depozite ºi de reducerea producþiei de ATP.

iar pielea mea aratã ca la 20 de ani (deºi am 53). deoarece acidul uric le ajutã sã-ºi menþinã pielea m faþã tânãrã. Capacitatea noastrã de a produce enzime digestive ºi absorbante PUTERNICE scade dupã vâr sta de 30 de ani. Acestea pot dispãrea complet. Capsulele de SOC sunt luate oral. Urina conþine acizi care înfrumuseþeazã p ielea. motiv pentru care metaboliþii proteici se acumuleazã în urinã. Când sunt folosite loþiunea SOC ºi Totally Male (pentru bãrbaþi) sau Nugest II (pentru fem ei). Cartea oþetului de mere ºi Cartea ceaiului Ko mbucha). De altfel. Loþiunea SOC face minuni ºi în caz de acnee sau cicatrice rãmase ca urmare a unor arsuri . Personal. cea vie). Oþetul natural co nþine acizi organici naturali care au un gust acru. un organism bãt rân îºi mãnâncã propriile þesuturi pentru a-ºi satisface nevoia de proteine. ridurile aproape cã dispar. iar pielea capãtã o strãlucire sãnãt oasã care are un mare efect asupra celor din jur. în urinã apar produse secundare toxice. Bolnavii de cancer ºi cei care þin cure de slãbire sunt exemple triste de oameni care suferã din cauza acestui canibalism intern. precum acidul uric. dermatologii folosesc acid glicolic premium cel mai mic dintre hidroxi-acizii alfa. Acidul glicolic cu valoare profesionalã se combinã cu straturile exterioare uscate a le pielii (stratum corneum). Straturile dermice se prind de cele exterioare (epidermice) prin membrane subcutanate. De aceea. Produsele de mai sus reprezintã o veritabilã hranã pentru piele NU sunt doar niºte produse cosmetice. le folosesc cu religiozitate. Existã femei scandinave care îºi spalã faþa cu urinã. este ceaiul de Komb ucha ºi Gh3+11. uscând pielea moartã. Un alt secret personal pentru a-mi pãstra pãrul negru. Acizii naturali au o mare putere de vindecare. care poate fi astfel eliminatã prin spãlare. Mulþi oameni îºi beau urina pentru a se vindeca de cancer ºi de alte boli (vã recomand în ac eastã direcþie cãrþile: Propriul dumneavoastrã medicament ideal. Un acid este un donator de hidrogen. În plus. Acizii naturali precum cei din oþetul de mere ºi din ceaiul de Kombucha regenereazã organismul. fãrã fire degradate.Societatea este extrem de subiectivã. dar sunt foarte scumpe ºi NU rezolvã problema. Un nivel ridicat . SOC-ul stim uleazã formarea colagenului NOU în straturile dermice (adevãrata piele. tiner se bucurã de un avantaj comparativ evident! Lifting-urile faciale ajutã. În timp. fiind înclinatã sã respingã bãtrâneþea. pielea devine incredibil de moale. iar efectele combinate ale cel or douã produse sunt absolut minunate! Urina ºi faþa Acid este un termen chimic.

Pe piaþã existã numeroase produse pen uºurarea digestiei. Gerovitalul doctoriþei Ana Aslan. R estul digestiei ºi întreaga absorbþie se petrece în intestinul subþire. Pentru oamenii în vârstã. otrãvesc organele vitale ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. dar NICI UNUL dintre ele nu se comparã nici pe departe cu combinaþia dint re DiSorb Aid. alimentele nedigerate di n intestine alimenteazã paraziþii. Testul suprem apare însã în cazul bolnavilor de cancer. care produceau un exces de acid uric. Boala bogaþilor Oamenii care mãnâncã prea multe proteine de origine animalã ºi care au o digestie slabã se îm olnãvescdeseori de gutã. Digerarea proteine lor prin ruperea legãturilor peptidice nu se poate produce decât într-un mediu PUTERNIC acid. guta era cunoscutã sub numele de boala bogaþilor.de acid uric în urinãreprezintã un AVERTISMENT serios! În plus. 101 . din cauzã cã îºi supraîncãrcau org smele cu proteine de origine animalã. R/HCL ºi Yucca Blend corespund perfect din ace st punct de vedere. degetelor de la picioare ºi mâinilor. iar aceste produse trec cu succes acest test. În trecut. Tr. Aceºti a sufereau de inflamaþii la nivelul picioarelor. care mor literalmente prin înfometare. Acumulãrile de deºeuri afecteazã organismul ºi determinã 11 N. Aceasta este ordinea strictã pe care trebuie sã o respecte orice produs pentru digestie. enzimele digestive sunt absolut CRUCIALE. R/HCI ºi Yucca Blend. DiSorb Aid.

Guta nu se mai manifestã numai în lumea opulentã a bogaþilor. Mâncãrurile grase încarcã organismul cu purine (deºeuri proteice din carnea bogatã în azot) º uprasolicitã rinichii. provocând inflamaþii ºi suferinþã. Medica împotriva gutei nu trateazã decât simptomele. Toxemia este principala ameninþare la adresa femeilor gravi de! Apa de bãut de slabã calitate alimenteazã problemele de care am discutat mai sus. afectând inclusiv clasa mijlocie ºi sãracii. Corpul n e ce sã facã cu aceste precipitate. Pacienþii sunt mai degrabã preocupaþi de cine plãteºte factura (asigurarea medicalã) decât de pierderea pe termen lun g a sãnãtãþii lor. ºi apariþia pintenilor osoºi sunt manifestãri ANORMALE. Ea e ste plinã de chimicale toxice ºi de minerale inutile.apariþia pietrelor la ficat. guta nu reprezenta o problemã pentru clasa mijlocie ºi pentru oamenii sãraci. emia a sângelui). conducând la o creºtere accentuatã a nivelului de acid uric din sânge ºi din þesut uri. nimeni nu le spune pacienþilor cã medicamentele împotriva gutei distrug ficatul. Aceste acumulãri de cristale se depun la încheieturil e degetelor de la picioare ºi la extremitãþi. fãrã o rezolvare a cauzelor). dacã acestea blocheazã canalele interne ºi nu sunt eliminate chirurg ical în maximum 24 de ore. Eliminarea pietrelor din ficat ºi din vezica biliarã este nedureroasã ºi sigurã. Alcoolul. manifestându-ºi iritarea prin inflamaþii ºi dureri. fãrã sã afecteze în vreun fel cauzele care au dus la apa riþia lor! Tot ce a reuºitsã producã ºtiinþa ºi în acest domeniu este tot un paliativ (o alin a durerilor. iar corpul intrã în toxemie (tox toxic. Acidul uric excesiv din sânge ºi din limfã se combinã cu anumite baze minerale alcaline precum calciul ºi dau naºtere cristalelor de sare. mesele luate seara târziu ºi excesul de carne conduc la îmbolnãvirea de gutã. odatã cu apariþia societãþii serviciilor ºi a calculatorului. cu condiþia sã vã pregãtiþi corpul ºi sã urmaþi cu precizie instrucþiunile care vor urma. Guta este un SEMN clasic de bãtrâneþe. În cazul pietrelor. Ele reprezintã SEMNE ale îmbãtrânirii. Precipitatele precum cristalele de acid uric. pietrele la ficat. Modul de viaþã sedentar era apanajul exclusi v al bogaþilor. întregul sistem intrã curând într-o stare de ºoc. Astãzi. care blocheazã fluxul bilei. Dacã o piatrã la ficat sau la vezica biliarã blocheazã principalul canal al bilei care conduce la intestinul subþire. Bila este un emulsificator al grãsimilor ºi vehiculul prin care corpul eliminã 75% din deºeurile sale. În plus. care fãceau de regulã toate muncile grele din societate. rinichi ºi vezica biliarã. ele pot provoca moartea. Presiunile sociale fac aproape imposibil un mod de viaþã sãnãtos. . O prostie! În trecut. iar acest lucru devine cu atât mai dificil cu cât eºti mai bogat. modul de viaþã sedentar a devenit e emic.

ªi mai grav este faptul cã sunt luate imediat dupã masã. bogatã în minerale grele. Calciul ºi grãsimile În pofida opiniilor medicale. Formarea plãcilor în artere reprezintã un SEMN de boalã. Uleiurile de soia ºi canola joacã un rol crucial în for marea acestor plãci sanguine. blocând capilarele. rezultat din reacþia mine ralelor grele cu sãpunul. Plãcile sunt o combinaþie de cloruri. despre care vom discuta mai multe în capitolele care urmeazã).Bunica obiºnuia sã amestece grãsimile animale topite cu leºie (hidroxid de sodiu). dar ºi produsul unui mod de viaþã ne lijent ºi al unei diete alimentare nesãnãtoase. dar creeazã probleme noi! Me dicii prescriu carbonat de calciu elementar (cochilii de scoici) ºi compuºi ai acidului citric de calciu. porni nd de la premisa cã organismul are o lipsã de calciu. Precipitatele rezultate din interacþiunea uleiurilor de soia ºi canola cu deºeurile to xice din corp produc efecte similare asupra sângelui ºi limfei. fluoruri. acestea nu pot 102 . d naºtere plãcii ºi pintenilor osoºi. Arterele îngroºate (atero-ºi arterioscleroza) sunt pavate cu plãci precum cele depuse pe f undul cãzii bunicii. deºeuri organice ºi minerale. obþinând sãpun de casã prin procedeul numit saponificare. îngreunând astfe ivitatea stomacului ºi digestia proteinelor. Aceste elemente precipitã în fluidele corporale ºi se combinã cu alte deºeuri metabolice. cloramine. Vom discuta în mare detaliu despre uleiurile malefice. uleiuri ºi grãsimi. Dar atunci când sãpunul ei era folosit împreunã cu ap a de la robinet. Ei încearcã sã FORÞEZE corpul sã accepte mineralele în forma lor eleme tarã (adicã mineralele care nu au trecut prin ciclul carbonului. pe fundul cãzii se depunea un precipitat. Dacã lanþurile peptidice ale proteinelor nu sunt r upte în stomac. suplimenþii care conþin minerale elementare luaþi pentru a rtritã ºi osteoporozã sunt absolut inutili! Ei nu numai cã nu rezolvã problema.

otrãvind c orpul ºi alimentând paraziþii. Iatã care sunt primele SEMNE ale menopauzei la femei ºi ale andropauzei la bãrbaþi: grãsim ea/celulita. anii intermediari dintre pubertate ºi menopauzã po t fi prelungiþi indefinit. Proteinele neprelucrate putrezesc în intestine. Lãsaþi prejudecãþile la o parte ºi acceptaþi faptul cã NU este necesar sã îmbãtrâniþi sau sã chiar doriþi acest lucru. afecþiunile tiroidei. dar ADEVÃRATA ei instalare se produce în anii de dinai ntea menopauzei (25-40 de ani). dar prezintã riscuri mult mai mari.fi prelucrate ºi asimilate. el nu este altcev a decât mirosul moleculelor aromate toxice care se evaporã din corp. De aceea. El nu apare decât atunci când deºeu rile toxice se acumuleazã într-o mãsurã atât de mare încât ajung în þesuturile subcutanate. depresia. Boala predominã îndeosebi la femei. am descoperit cum poate fi ELIMINAT riscul de can cer la bãrbaþi ºi la femei. Dacã veþi face ce vã voi spune eu. De fapt. unde alimenteazã iile care se hrãnesc cu asemenea deºeuri. Fereastra deschisã la pubertate poate fi menþinutã deschisã atâta vrem e cât doreºte femeia (sau bãrbatul). infecþiile vaginale (venerice sau nu). Mirosul corporal este neplãcut din punct de vedere social . Cu cât . cãderea sânilor. artrita. evitaþi aceºti suplimenþi! Pierderea masei osoase este numitã osteoporozã. Altfel spus. infecþiile cu ciuperci/ale vezic ii urinare. ciclul dureros. eliberaþi de orice teamã! Mirosul corporal Mirosul corporal este un SEMN al unui corp poluat. În plus. tumorile fibroide. scãderea energiei. care a transf ormat fetiþa în femeie ºi bãiatul în bãrbat. La adulþi ºi uneori chi la copii ºi adolescenþi mirosul corporal este strâns legat de încetinirea funcþiilor organelor vitale ºi de deze chilibrul hormonal. precum ºi cel de osteoporozã. Am descoperit personal CUM poate fi oprit ºi INVERSAT el. Pânã atunci. acumulãrile de gaze dupã mese. etc. SPM. asistând neputincioasã la dispariþia frumuseþii ºi bucuriei ei. De regulã. confuzia mentalã. femeia trece printr-un adevãrat iad . aceste SEMNE ne previn cã fereastra deschisã în timpul pubertãþii. veþi putea trãi o via ngã. începe sã se închidã. Acest proces este uºor de OPRIT. pierderea apetitului se xual. el apa e ca urmare a activitãþii corporale ºi al secreþiei crescute de deºeuri toxice. Pe scurt. Prima oarã când devenim conºtienþi de acest miros este momentul pubertãþii. El este umbra bãtrâneþii care se apropie ameninþãtor. problemele intestinelor. Este consideratã o problemã care apare dupã menopauzã. cancerul la femei. subþierea/albirea pãrului. umflãrile/balo nãrile. Acest proces nu este recunoscut de medici atunci când se instaleazã menopauza (în cazul femeilor). Calciul ºi magneziul elementar neutralizeazã acizii din stomac. responsabili de dige stia proteinelor.

El este un simptom al îmbãtrânirii ºi al activitãþii c atabolice. Altfel spus. ei miros imediat bãtrâneþea! Priviþi felul în care aratã pielea oamenilor în vârstã: c . Cea deacþiune este legatã de sistemul hormonal. Ei detecteazã imediat toxinele care emanã din bunicii lor. Clismele la ficat nu au drept activitate principalã purificarea ficatului ºi eliminarea pietrelor. ci eliminarea fãrã efecte secundare a d eºeurilor acide localizate înspaþiile celulare ºi în grãsimile din ÎNTREGUL corp. mirosul va depãºi puterea oricãrui deodorant. care poate fi considerat pe bunã dreptate una din cele douã acþiuni fundamentale pe ca re trebuie sã le execute omul care doreºte sã îºi inverseze procesul de îmbãtrânire ºi sã se vindece de boalã. dar bãtrân din punct de vedere corporal. ci ºi fizic. paloarea ºi lipsa ei de vitalitate. nu numai ca numãr d e ani. Imaginea este deplorabilã ºi explicã în plan vizual de ce aceºti oameni au un miros corporal atât de puternic. Toate celul le din organism sunt afectate de acest proces. Un miros corpo ral puternic este un SEMN care nu trebuie ignorat! Nu trebuie sã fii foarte în vârstã pentru a avea un miros corporal puternic.acest miros este mai puternic. Un corp sãnãtos ºi curat a roape cã nu are miros. 103 . Oamenii cu un miros corporal puternic se pot spãla de cinci ori pe zi cu sãpunul cu leºie al bunicii ºi pot folosi cele mai bune deodorante fãrã a obþine vreun rezultat. Copiii au un simþ excelent al mirosului. Poþi sã fii tânã in punct de vedere calendaristic. cu atât mai toxicã este persoana în cauzã. Dacã bãtrâneþea corporalã este dublatã de ani. Copiii au un miros atât de proaspãt pentru cã sunt TINERI. ºi sã ai un miros puterni c. mirosul corporal este ANORMAL. Deºi comun.

cãci reprezintã SEMNUL oficial al apropierii bãtrâneþii. formele de viaþã care existã în el se schimbã ºi ele. Precursorii racemizaþi ai hormonilor diminueazã schimbãrile hormonale experimentate de cele douã sexe ºi pot prelu ngi indefinit vârsta mijlocie. Deodoranþii ºi menstruaþia Deodoranþii anti-transpiraþie nu trebuie folosiþi NICIODATÃ. implicaþi în afecþiuni degenerative p recum Alzheimer. pauzã încetare). gâtul ºi capul. este imposibil sã elimini o tumoare canceroasã dacã sistemul limfatic nu funcþio neazã corect. Un exemplu ilustrativ în acest sens este menstr uaþia. precum zona inghinalã. dar modificã mediul intern într-o mãsurã suficient de mare pentru ca aceastã boalã sã disparã . Majoritatea antiperspirantelor conþin ioni toxici de ALUMINIU. cu deosebirea testiculelor ºi ovarelor. Se cunosc cazuri de urºi care au atacat femei aflate la menstruaþi e. deºi buna funcþionare a ace stuia este crucialã pentru o stare bunã de sãnãtate. Apa Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicinalã are capacitatea de a scãpa corpul de mirosul put ernic ºi de cancer. Acestea sunt zonel e în care existã noduri de mare concentrare limfaticã. iar echivalentul menopauzei în cazul lor este numit andropauzã (andro hormonii androgeni masculini. Ei BLOCHEAZà glandele sudorip are. Oamenii mai vârstnici îi pot folosi pentru a-ºi redeschide fereastra deja închisã La începutul secolului XX. dar unele a nimale (cum sunt urºii) au aceastã capacitate. încãrcând astfel corpul cu metale grele ºi sufocând fluxul deºeurilor prin sistemul limfatic . ele ar trebui numite sch imbãri hormonale . Oamenii nu detecteazã schimbãrile mirosurilor subtile. Capacitatea limitatã de a transpira liber indicã un sistem limfatic leneº. Remarcaþi zonele din corp în care transpiraþia este foarte puternicã. Când corpul feminin se goleºte de toxine prin intermediul ciclului. Vestea bunã este cã efectel lor pot fi . Menopauza (ºi andropauza) sunt cuvinte la timpul trecut . sânii. În mod corect. Menopauza ºi andropauza apar dupã o reducere a nivelului de funcþionare a organelor vi tale. menopauza era numitã apogeul . În realitat .Pe mãsurã ce mediul intern se modificã. subsuoarele. Ea NU vindecã cancerul. Cancerul îºi are originea în sistemul limfatic ºi cãlãtoreºte prin in ul acestuia. procesele care le corespund încep cu 15-20 de ani înainte de declanºarea oficialã. Hormonii afecteazã mirosul corporal. dar au totuºi un ciclu lunar al hormonilor. Bãrbaþii experimenteazã ºi ei o schimbare hormonalã lunarã a mirosului corporal. schimbãrile hormonale care s e produc accelereazã emisia de molecule aromate. De altfel. Ei nu au un ciclu menstrual. ce am discutat pânã acum în aceastã carte este legat de CONTROLUL asupra mediului intern.

semnul este foarte bun. cu condiþia sã aprovizionaþi din belºug c orpul cu apã ºi cu minerale ionice. Femeile nu vor mai fi nevoite sã îmbãtrâneascã (sau sã arate bãtrâne)! Noi ne reînnoim corpul la fiecare ºapte ani. Transpiraþia este un indicator excelent al eficienþei cu care funcþioneazã pielea ca ºi ca nal de eliminare a toxinelor. Lipsa transpiraþiei Toatã lumea transpirã. Soluþia pe care am ales-o a fost sã fac în fiecare zi exerciþii aerobice ºi saunã cu infraroºii la distanþã. Cei care nu fac acest lucru îºi reduc cu bunã ºtiinþã zilele. este important sã învãþaþi sã ASISTAÞI cor est proces. Dacã nu transpiraþi cu uºurinþã. Dacã noul lab decât cel vechi depinde numai de dumneavoastrã. este necesar sã asistaþi co astã direcþie sau sã suportaþi consecinþele. Corpul ne-a fost dat pentru a fi exersat ºi folosit. Sauna cu infraroºii la distanþã Bãile cu abur ºi izvoarele minerale calde sunt o cale minunatã prin care vã puteþi curãþa org nismul. nu transpir deloc uºor. Unii transpirã foarte abundent. Apa nu este 104 . Dacã nu transpiraþi prea uºor. faptul cã nu sunt portabile ºi costul ridicat. corp va fi mai puternic sau mai s Dacã transpiraþi abundent. dar ºi o serie de neajunsuri legate de lipsa spaþiu lui. Sauna cu infraroºii la distanþã prezintã TOATE beneficiile ºi NICI UN neaj uns. Personal.INVERSATE. în timp ce alþii nu transpirã aproape deloc. Bãile fierbinþi au ºi ele efecte benefice.

Dacã mediul este suficient de toxic. experþii au dat rãspunsul greºi t! De fapt. îmbolnãvindu-se de eczeme. proces numit respiraþie internã). deºi noi putem absorbi o cantitate uriaºã de otrãvuri prin piele. Puþini oameni realizeazã cât de masive sunt cantitãþile de otrãvuri din mediul înconjurãtor c ne intrã în corp prin aceastã poartã deschisã care este pielea. În realitate. Toþi cei care au investit într-o asemenea saunã declarã cã s-au îndrãgostit de ea icii ºi suferinzii de artritã sau de tulburãri degenerative ale nervilor au parte de o mare alinare dacã folosesc cu regularitate sauna cu infraroºii (vezi pachetul informativ). corpul cedeazã. Corpul nu a fost creat pentru a face faþã tuturor otrãvurilor în care este . Foarte curând se preconizeazã însã apariþia unor produse cosmetice sigure . Dan Skow vorbeºte de o întrebare care i-a preocupat cândva pe medici: Dacã ai doi litri de apã contaminatã cu o substanþã chimicã volatilã într-o proporþi pãrþi la un milion. Pielea are o dublã direcþie. Costul unei saune este de 15 cenþi pe zi. Medicamentele topice s unt foarte uºor absorbite prin piele (cremele pe bazã de precursori de hormoni Nugestrine II ºi Tota lly Male sunt transdermale ºi sunt absorbite prin piele direct în sânge. de astm ºi de boli degenerative. Majoritatea chimicalelor produse de om sunt toxice pentru fiinþele vii. proces numit respiraþie externã. gâtul ºi tractul gastrointestinal au o suprafaþã reunitã de 600 de ori mai ma e decât cea a pielii. Pielea: o poartã cu douã ieºiri În cartea sa. inclusiv p entru organismul uman. au o capacitate de absorbþie mult mai bunã. dr. Agricultura secolului XXI. întrebarea însãºi era ridicolã. Din nou. inclusiv prin bronhiole ºi plãmâni (vã re mintim cã trupul respirã prin intermediul plãmânilor. ce este mai bine: sã faci baie în ea sau sã o bei? Experþii au rãspuns: Sã o bei. de care vor beneficia deopotrivã emeile ºi bãrbaþii (vezi pachetul informativ).necesarã pentru acest tip de saunã. membranele mucoase care cãptuºesc gura. cãci nu poþi face baie în doi litri de apã! Cel mai bun rãspuns ar fi tr sã fie: Nici una din cele douã variante . ºi prin intermediul ce lulelor. cãci printr-o baie pãtrund în corp de patru ori mai multe sub tanþe chimice decât atunci când bei apa . FÃRà Sà FIE însã droguri!). Aceastã no uã tehnologie permite eliminarea unor cantitãþi masive de toxine acide din corp. Întrebaþi un cosmetician dacã este posibil sã acumulezi toxine prin piele ºi prin plãmâni. O saunã SID este confecþionatã din lemn ºi este portabilã. Ea poate elimina ºi poate absorbi. în plus. Mu oameni îmbãtrânesc prematur ºi suferã cumplit din cauza expunerii prelungite la substanþe chimice.

apei. cu toate expunerile la toxine la care ne supunem prin inte rmediul alimentaþiei. NU UITAÞI cã hormonii sunt cei care deschid fereastra pubertãþii.nevoit sã se îmbãieze zilnic. cã suferã d sau cã îi sângereazã vaginul ori rectul. orice am face. Bombele cu ceas Dacã nu are la dispoziþie precursori it sã apeleze la o combinaþie între opþiunile 2 ºi 3 de ci doar amânã ziua judecãþii . aceste opþiuni nu rezolvã problema. ui disconfort anormal. Având în vedere cã expunerea toxicã este inevitabilã în timpurile moderne. Nu sunt suficient de bãtrân ca sã fiu bolnav de cancer. Din pãcate. cã îl dor oasele spune: AI CANCER ! racemizaþi de hormoni. în artere ºi încheieturi (o toate simultan!). produselor cosmetice ºi aerului. vã ecomand sã folosiþi Nustregine II ºi Totally Male pentru a vã menþine deschiºi receptorii nervoºi ºi hor onali. iar doctorul îi Singurele gânduri care îi mai trec atunci prin minte sunt: De ce eu? Ce am fãcut ca sã me rit aºa ceva? Nu este posibil. ºi în special estrogenilor analogi din mediu. Când aceastã zi soseºte. corpul intoxicat este nevo mai sus. 105 . Cu siguranþã. diagno sticul este greºit . Atunci când vine vorba de chimicalele toxice. omul constatã cã i-a apãrut un nodul la sân. corpul nu are decât trei opþiuni: sã le el imine din sistem. sã le îngroape în grãsimi sau sã le depoziteze în membranele pielii. în timp ce precursorii racemizaþi a i hormonilor pot pãstra deschisã aceastã fereastrã.

Singurul responsabil sunteþi dumneavoastrã. dar la fel de mortalã! PÃRUL: ce trebuie sã facem cu el! Ceaiul de Kombucha vechi de 14 zile este un regenerant foarte puternic al corpul ui. Ea îºi protejea t propria sãnãtate ºi interesele economice. ea reprezintã numele comercial al glutamatului monosodic (GMS). Industria sãnãtãþii este un oximoron sãnãtos din punct de vedere financiar. inclusiv al repigmentãrii lui naturale . Pierderea culorii pãrului. Învãþaþi ºi dumneavoastrã sã vã protejaþi sãnãtatea economice.Din pãcate. în plus. rolul sãu în declanºarea bolii a fost precumpãnitor. Aspartamul este numele chimic al popularului îndulcitor prezentat în culorile roºu. nu-i învinovãþiþi niciodatã pe alþii. alb ºi albatru. Cel mai bine este sã EVITAÞI cancerul! Imprimaþi-vã aceste gânduri în memorie ºi TRÃIÞI în acord cu ele. Dacã aveþi peste 50 de ani ºi pãrul dumneavoa ar (de sub braþ) începe sã vã albeascã. Atunci când am scris aceastã c rte. GMS conþine glutamat + aspartam + acid citoic toate otrãvuri cunoscute. dar acesta a fost creat cu un anumit scop. Aveþi probleme cu prostata? Totally Male le poate rezolva! Jocul de-a Cuvintele morþii Proteina vegetalã hidrolizatã (PVH) este folositã în sute de alimente inclusiv în cele des tinate refacerii sãnãtãþii! În realitate. Problemele legate de pãr sunt întotdeauna un SEMN al îmbãtrânirii. în trei culori. Nici guvernul ºi nici ºtiinþa nu vã vor putea proteja. el uºureazã durerile încheieturilor ºi îmbu activitatea intestinelor. puteþi fi convins cã urmãtorul pas va fi pierderea pãrului. De aceea. edicalã ignorã importanþa pãrului. . Prevenirea este infinit mai nã decât tratarea. niciodatã al întineririi! Omul albeºte ºi îºi pierde pãrul de sus în jos. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentr vã îmbunãtãþi sãnãtatea ºi pentru a vã prelungi longevitatea. nu vã pierdeþi tim ul cu pretexte. având grijã aºa cum trebuie de dumneavoastrã. Domeniul în care ceaiul exceleazã de-a dreptul este însã cel al regenerãrii pãrului. Aceste exocitotoxine distrug celulele nerv ilor/cerebrale. subþierea firelor de pãr ºi chelirea sunt SEMNE ale unor afecþi uni interne. Redeveniþi tineri! Nu depinde decât de dumne avoastrã! Preambul: capitolul urmãtor se referã la pisicile sãlbatice . dupã care i s-a schimbat numele ºi i s-a dat o siglã drãguþã. Acestea nu vã vor salva din iadul prin care veþi fi nevoit sã treceþi. GMS a fost retras din aliment ele pentru copii. care are capacitatea de a elimina deºeurile toxice din organism. Când opinia publicã a aflat de acest lucru ºi ºi-a manifestat furia. a fost unul din capitolele mele preferate. Atunci când vine vorba de sãnãtate.

Cea mai sigurã cale de a obþine acest lucru este fo losirea ceaiului de Kombucha. astfel încât nimeni nu se poa te plânge cã nu ºi-l poate permite! Pentru a vã bucura plenar de beneficiile ceaiului de Kombucha. beau câte 10-12 litri de ceai de Kombucha vechi de 14 zile pe sãptãmânã. cãci Kombucha se reproduce singur ºi nu are nevoie de prea multe îngrijiri. Pãrul care revine la culoarea sa naturalã sau care începe sã creascã din nou dupã ani de absenþã reprezintã un SEMN bun.Pãrul preia toxinele din þesuturile de sub piele ºi le eliminã astfel din corp. În plus. dublat de GH3 ºi de precursorii racemizaþi ai hormonilor. Alte secrete sunt legate de precursorii racemizaþi ai hormonilor. Acestea sunt secretele mele pentru pãrul negru ca pana co rbului pe care îl am la vârsta de 53 de ani. Personal. purificarea þesuturilor ºi ingerarea SUPER-alimentelor. lãs aþi-l la macerat timp de 14 zile. creºterea rapidã a pãrului reprezintã un SEMN bun. Ceaiul de Kombucha este FOARTE ieftin de preparat acasã. 106 . pentru ca acidul glucoronic sã ajungã la o cotã maximã. iau o capsulã de GH3+ de douã ori pe zi. cl ismele la ficat. De aceea . puteþi sã o faceþi pe viaþã. Dacã vã hotãrâþi sã vã preparaþi propriul ceai de Kombucha.

aceastã carte vã va aju tãrâþi ºi sã începeþi aplicarea remediilor colonice. colonul este foarte încãrcat. din cauza substanþei mucoide acumulate în colon ºi uscate. Hormonii DESCHID ºi ÎNCHID fereastra numitã vârsta mijlocie . Cele douã intestine sunt unite printr-o valvã (ileocecalã) care contr oleazã miºcarea deºeurilor ºi absorbþia substanþelor nutritive din tractul intestinal. Acea tã tulburare provoacã moartea prin înfometare a bolnavilor de cancer. iar dupã patru ani pot afirma cã am devenit tot mai puternic. La 50 de ani. Nu es te nimic complicat ºi nu depinde decât de dumneavoastrã sã reuºiþi acest lucru (vezi pachetul informativ). care costã 40 de dolari! Dacã doriþi un pãr natural. Bolnavii de cancer au aproa pe întotdeauna valva ileocecalã blocatã pe poziþia deschis.Personal. Capsulele de PAC sunt folosite pentru a elimina deºeurile acide din organism în timp ul procesului de purificare a ficatului (prin clisme). Terapia colonului eliminã povara deºeurilor din corp ºi accelereazã considerabil perioadele de convalescenþã. Nimic nu se comparã cu ea în aceastã direcþie! Valva ileocecalã ºi cancerul La doi metri de anus se aflã punctul în care începe intestinul gros (colonul) ºi în care s e terminã intestinul subþire (ileumul). am început de la o boalã certificatã . Primele depuneri pe pereþii colonului încep nu mai târziu de vârsta de 5 ani. aceste capsule eliminã placa d e pe artere ºi vene. contribuie decisiv la inversarea tulburãrilor cardiace (de tipul atacului de cord) ºi uºureazã durerile ºi . La aproape 35 de ani. Pãstraþi de-a pururi DESCHISÃ aceastã fereastrã prin aplicarea principiilor descrise în aceastã carte! Terapia colonului Aceastã carte are la bazã o experienþã personalã directã de 50 de ani în aplicarea terapiei c lonului ºi include 40 de fotografii ilustrate ale þesuturilor colonului. reduc presiunea sanguinã. alcãtuit din mai mulþi fito-factori biologic activi. Terapia colonului curãþã valva ileocecalã ºi restaureazã normalizarea funcþiei sale în acea de importantã a organismului. Dacã nu aþi mai practicat niciodatã aceastã terapie ºi dacã vã simþiþi stânjenit. starea sa este indescriptibilã! Enhanced PAC Enhanced PAC este un adjuvant uimitor. cu o culoare frumoasã. ceaiul de Kombucha. Cartea trebuie cititã de toþi cei care sunt interesaþi cu adevãrat de sãnãtatea ºi longevitat a lor. GH3 ºi precursorii racemizaþi aihormonilor pot face minuni. vã veþi regenera ÎNTREGUL corp. Luate zilnic. toþi racemizaþi. obþinând un pro dus net superior celui de la magazin. Cert este cã pot prepara 4 litri de ceai cu numai 50 de cenþi. Simultan. O viaþã sãnãtoasã nu poate fi conceputã fãrã un colon curat.

La fel ca mercurul ºi plumbul. PAC reprezintã produsul cel mai economic disponibil pe piaþã. Ingredien e sale nu sunt obþinute prin procedeul extracþiei cu ajutorul solvenþilor. 107 . conducând m ai devreme sau mai târziu la Alzheimer. o amprentã racemicã de 1 activitate biologicã similarã (de 10/10). Otrãvirea cu aluminiu Aluminiul este un metal greu extrem de toxic pentru organism.problemele ochilor. lucru nemaiîntâlnit în industrie (vezi pachetul informativ) . având 24.660 de unitãþi active într-o sticluþã. unde scurtcircuiteazã funcþiile neuronilor. Toate aceste afecþiuni sunt consecinþe ale unui nivel ridicat al toxinelor! Enhanced PAC conþine antioxidanþi racemizaþi solubili deopotrivã în apã ºi grãsimi. se acumuleazã în þesuturile creierului.

evitaþi-le! În anul 1920. Sursele cele mai IMPORTANTE de aluminiu care pãtrunde în dieta noastrã alimentarã sunt: apa de la robinet. myasthenia gravis. John Thomas Halogenii sunt cunoscuþi sub numele de pisicile sãlbatice ale elementelor pãmântului. Sunt . Nu cumpãraþi niciodatã alimente gãtite care conþin praf de copt. Detoxificarea de metale grele serealizeazã cu ajutorul SOC. mielomul. PAC. Apa cu Înaltã Valoare Medicinalã accelereazã considerabil procesul de purificare. Vasele din aluminiu care au deasupra un strat subþire de teflon (o rãºinã care nu permite lipirea) nu fac decât sã creeze probleme suplimentare. etc. industria aluminiului ºi AMA au reacþionat violent. aluminiul reacþioneazã cu deºeurile toxice ºi atacã sistemul nervos. fibromialgia. Nu aveþi niciodatã încredere în aceste agenþii guvernamentale care ilesc în locul dumneavoastrã ce anume este sau nu este sigur pentru sãnãtatea dumneavoastrã. g enerând boli degenerative precum MS. d ezechilibrele hormonale. Ajuns în corpul uman. pilulele anticoncepþionale ºi înlocuitorii de estrogen. discreditând lucrarea. paralizia cerebralã. praful de copt ºi bãuturile rãcoritoare. Folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi puteþi scoate definitiv cuvântul cancer din vocabularul dumneavoastrã. Jethro Kloss a descris efectele negative ale gãtitului în vase de al uminiu în cartea sa. Evident. Cancerul la femei Cancerul la femei nu este de naturã geneticã. Evitaþi mineralele coloidale .Aluminiul conþine fluoruri. Ionii acestui metal greu se desprind de vasele în care gãt im ºi pãtrund în mâncare. Yucca Blend ºi al super-alimentelor precum algele Klammath. datoritã omniprezenþei lor ºi a faptului cã sunt acceptate din punct de vedere social. De aceea. Pâinea ºi produsele fãinoase obþinute industrial sunt încãrcate cu aluminiu (puteþi obþine pr ri de copt fãrã aluminiu de la magazinele naturiste). 16 Pisicile sãlbatice Pielea este pentru corp ceea ce este solul pentru pãmânt . Municipalitãþile folosesc cantitãþi masive e ALUM la tratarea apei potabile. e le fac mult mai mult rãu decât alcoolul. Înapoi la Eden (vezi pachetul informativ). Asumaþi-vã res ponsabilitatea propriilor decizii. dr. care îl considerã sigur . Cât despre bã turile rãcoritoare. neuropatiile. fiind provocat direct de modul de viaþã. cãci sunt ÎNCÃRCATE cu metale grele. Alumul este un adjuvant alimentar aprobat care se aflã pe lista FDA.

atunci când omul izoleazã halogenii ºi îi foloseºte pentru diferite produse dezec hilibrate. Când un atom de halogen (acid) se combinã cu atomul unui meta l alcalin. ele îºi schimbã natura. Natura izoleazã acest produs ºi îl depoziteazã în sol. Altfel spus. Termenul de halogen vine de la hals = sare în limba greacã ºi gen = a produce. ele devin sãruri diluate în apã. Sã luãm spre exemplu sarea de rocã. 108 . Atunci când aceste gaze s unt dizolvate în apã. cum sunt cei din sol sau din apa mãrii. Halogenii sunt IMPORTANÞI pentru procesul de îmbãtrânire. Atunci când fac parte integrantã dintr-un amestec natural de ioni minerali. Clorul vin clorurã. sfidând legile alimentare ale naturii. întrucât se aflã în echilibru. cum este fluorura d in pasta de dinþi.substanþe gazoase extrem de reactive din punct de vedere chimic. care nu ste altceva decât clorurã de sodiu (sare de bucãtãrie). în urma reacþiei se formeazã o sare. procesul de îmbãtrânire se accelereazã dramatic. calciul sau magneziul. Fluorul devin fluorurã. îl extrage din sol ºi îl pune pe masa din bucãtãrie. În schimb. cum sunt sodiul. Ele sunt substanþe gazoase. legându-se de ionii metalelor ºi contaminanþilor din apã. halogenii nu pun probleme sãnãtãþii. Clorul ºi fluorul sunt HALOGENI. Atunci când un halogen se combinã cu un hidrogen. l vine. de pildã clorura de sodiu. în urma reacþiei apare un acid.

infarctul coronarian nu era o boalã recunoscutã statistic în State le Unite. extre m de toxic. Spre exemplu. Existã o relaþie foarte strânsã între introducerea clorului în rezervele de apã publicã (1908 creºterea statisticã alarmantã a atacurilor de cord ºi a bolilor cardiovasculare.Gazele halogene sunt extrem de instabile ºi FOARTE active din punct de vedere chim ic. industria îi depoziteazã sub formã de sãruri solide . deºi este EXTREM DE toxic pentru ficat. întrucât au nevoie de un singur electron pentru a-ºi echilibra valenþa. Am spus subtile . Clorul Clorul este un bactericid. Apa de bãut ºi pasta de dinþi cu fluor sunt letal e. Popularitatea pe care a cãpãtat-o iniþial introducerea clorului în apa de bãut trebuie exp . El se leagã de alte substanþe componente din sânge. cloroformul a înlocuit eterul ca anestezic general în spitale. deoarece nimeni nu moare pentru cã bea apã de la robinet (cu clor). iar experþii ºtiu foarte bine acest lucru. ºi ambele au trebuit sã fie înlocuite de alte substanþe mai puþin toxice . ªi totuºi. Caracteristicile carcinogene ale clorului sunt binecunoscute ºi se manifestã pe nume roase nivele subtile în interiorul corpului. care ucide fãrã discriminare bacteriile bune ºi rele din intestine ºi din þesuturi. lysis a rupe). Înainte de anul 1920. Ateroscleroza (crearea plãcii arteriale) are o legãturã directã cu clorurarea apei publi ce. formând compuºi n imprevizibili ºi ostili delicatelor procese ale vieþii. clorul a fost ales pentru tratarea apelor pentru consumul populaþiei. În sistemele vii. Folosirea clorului în apele publice este justificatã prin ceea ce ºtiinþa medicalã numeºte r aportul beneficiu-risc . municipalitãþile din America ºi din întreaga lume continuã sã îºi sil ii sã consume aceste produse. cloroformul este un produs secundar al apei de bãut clorurate. acest principiu se traduce astfel: beneficiul pe care îl primeºte populaþia în ansamblul ei justificã eventualele daune pe care trebuie sã le suporte anumiþi indiviz i (vaccinurile sunt promovate pornind de la acelaºi principiu). Aplicat populaþiei. atunci când este folosit la spãlarea rufelor). La începutul secolului XX. fluorul O IA RAZNA atunci când legãturile sale chimice sunt rupte pr in hidrolizã (hydro apã. Ambele substanþe sunt letale. El ucide fãrã discriminare bacteriile ºi este extrem de efi cient ca dezinfectant (spre exemplu. Acest tip de gândire face ca spitalele sã fie pline! Aveþi datoria faþã de dumneavoastrã înºivã sã evitaþi aceastã capcanã. Din cauza calitãþilor sale bactericide. Pentru a contracara inst abilitatea halogenilor. Este o otravã cu un spectru larg de acþiune.

Singurul rãspuns corect este prepararea apei BEV ºi a Apei Ionizate c u Înaltã Valoare Medicinalã. dar NU acesta este rãspunsul la dilema preocupã pe noi. Majoritatea oamenilor din SUA au ca principalã sursã de apã potabilã apa de la robinet. În acele vremuri nu pr ea existau alternative. radioactivitatea ºi mineralele. decuplaþi-vã de la sistem ºi luaþi-vã soarta în propriile mâini! Recentele infestãri ale apelor publice cu E. Odatã încheiat acest proces de purificare. În acelaºi timp. coli ºi cu cryptosporidium au determina t oficialitãþile federale sã forþeze municipalitãþile sã foloseascã substanþe chimice încã ºi mai toxice. Tot mai mulþi oameni îºi cumpãrã apã platã (îmbuteliatã). precum cloram Cloraminele sunt extraordinar de toxice pentru ficat. nimeni din ce care sunt cu adevãrat preocupaþi de sãnãtatea ºi longevitatea lor nu îndrãzneºte sã bea o apã gest oficialitãþi. 109 . iau cu mine un filtru de capacitate mai micã. Sistemul BEV le eliminã. la fel cum eliminã fluorul. Altfel spus. personal folosesc un filtru de oxidare/reducere în trei etape. Pentru baie ºi duº. iar apa este restructuratã.licatã prin epidemiile care fãceau ravagii în Statele Unite între anii 1910-1920. virusurile ºi bacteriile. pentru a evita sã fa c baie într-o apã toxicã. care sunt de micã capacitate. memoria energeticã a acestor contaminanþi este ºtearsã . Ace ste filtre se deosebesc de cele obiºnuite. care îºi aveau sorgi ntea în apa de bãutinfestatã ºi care ucideau zeci de mii de oameni. Atunci când cãlãtoresc. Se obþine astfe apã de bãut cu adevãrat bioactivã (beneficã pentru organismul viu). dar astãzi timpurile sau schimbat. Filtrele la care mã refer m-au þinut PE STE patru ani ºi jumãtate. Nimeni nu doreºte sã bea o apã contaminatã cu agenþi patogeni.

fiind un avertisment c lar cã mediul este dezechilibrat. Sodiul es iar clorurã extrem de acidã.Hipocloritul de sodiu Clorul dizolvat în apele publice este luat din blocuri de sare. clorul ucide bacterii le. Nivelele ridicate de sodi u din þesuturi se manifestã deseori sub formã de hipertensiune. dar interese industriale puternice susþin clorurarea. Dacã dieta alimentarã nu cuprinde o cantitate suficientã de p otasiu. pentru ca apa sã capete gust. Din discuþiile de pânã acum. Cuvântul îmbãtrânire ne indicã problema. Ajunºi în corp. corpul furã acest element din celule. Invazia sodiului înceti eºte activitatea mitocondrialã ºi schimbã mediul aerob (cu aer) într-un mediu anaerob (lipsit de aer). Apa bioactivã. Corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu potasiu organic pentru a menþine e chilibrul sodiupotasiu. Ba cteriile aerobe (cum sunt mitocondriile) nu pot funcþiona într-un mediu bogat în sodiu. hipocloritul de sodiu se separã. Aceºtia sunt indic atorii care vindecã un corp bolnav ºi care redau controlul asupra sa. el dã peste cap echilibrul sodiu-potasiu al organismului. Împreunã. Sarea este mai sta bilã decât un gaz sau un lichid. hipocloritul este o formã de hipocloritul de sodiu. iar hidroxidul ridicã pH-ul. este o combinaþie de pH. Problemele corpului Chimicalele toxice pãtrund în corp legate de ionii minerali. Legumele cu frunze verzi. PH-ul oricãrei ape de la robinet este cupr ins între 8-9. clorul ºi flu orul se leagã de deºeurile ºi uleiurile metabolice (cum sunt cele de soia ºi canola). Corpusculii din sânge apar grupaþi sub influenþa acestui efect. Apa cloruratã de la robinet bogatã în sodiu slãbeºte o întreagã populaþie. Pe mãsurã ce excesul de sodiu invadeazã fluidele int erstiþiale DINTRE celule. (bazã). cum este BEV. ºtim cã sarea este o combinaþie între un halogen (acid) ºi un me impune folosirea hipocloritului de sodiu. Situaþia în care ne aflãm astãzi nu dife rã prea mult de cea care . reactivitate ºi potenþial POR. Cuvântul degenerare o descrie per Sodiul este unul din jucãtorii din scenariul de mai sus. Existã alternative bune. Motivul pentru care clorul este folosit sub formã de sare este legat de pH . Protocolul de tratare a apei te un metal alcalin (bazic). dând naºtere unor tox ine hibride care MODIFICÃ mediul. despre care vom discuta în continuare. aceste douã substanþe alcãtui Atunci când este dizolvat în apã. fãrã chimicale (cultivate în grãdina personalã) sunt cea mai bunã sursã de potasiu organic natural. creând premisele n ecesare cancerului. în timp ce sodiul le invadeazã ºi îl înlocuieºte. Aceste schimbãri se manifestã în starea electricã a sângelui sub forma efec tului Rouleau.

Mentalitatea publicã Fluorura este o Instituþie Americanã. fluorurile ºi cloraminele sunt ideale pentru afaceri. Semmelweis. Industria. a societãþii ºi guvernului în ansamblul sãu. medicina. DE CE? Aceastã carte oferã rãspunsurile necesare celor care doresc sã-ºi înlocuiascã ignoranþa cu CUNOAªTEREA. Cl orul. Guvernul corporatist este un stat strãin ILEGAL care opereazã sub steagul galben . aflatã pe locul doi. Gândiþi-vã la efectele pe care le-ar avea o apã de bãut bioactivã ºi sigurã asupra medicinii anizate. dupã hot dogs ºi plãcinta cu mere . a sistemului juridic.exista atunci când a izbucnit epidemia de scarlatinã de pe vremea dr. Oamenii bolnavi ºi morþi sunt ideali pen ru colectarea de taxe ºi impozite. El ar n interes major ca populaþia sã fie menþinutã bolnavã. cabinetele dentare ºi companiile farmaceutice ºi-au dat mâna ºi au reuºit sã spele minþile americanilor în ceea ce priveºte beneficiile fluorurilor. Americanii au o veritabilã idilã cu pasiunea vieþii lor: halogenul fluor (fluorura este sarea acestuia ). cãci menþin spitalele pline. 110 .

Ea este numãrul unu pe lista elementelor atomice în ceea ce priveºte reactivitatea. care depãºesc de departe orice beneficii colaterale. izolând-o în apele subte rane ºi în depozitele minerale. se poate spune cã ai realizat ceva! Profiturile obþinute în urma unei asemenea afaceri depãºesc orice imaginaþie ºi lãcomie. Fluorura de cositor este un deºeu al industriei cositorului. Când omul a descoperit beneficiile industriale ale fluorurilor. Se leagã într-adevãr de proteinele din oase ºi de m ineralele din corp. Fluorul este toxic pentru toate fiinþele vii.Fluorura este pisica sãlbaticã a halogenilor. Bazându-se pe ea. O pastã de dinþi introdusã la sfârºitul anilor 50 a primit susþinerea Asociaþiei Dentiºtilor ricani. Compuºii pe bazã de fluor ai acestui element reprezintã câmpuri energetice orientate cãtre stânga EXTREM DE puternice. oamenii ajung sã neg eze responsabilitatea personalã pe care o au pentru starea lor de sãnãtate. Semnãtura ºi amprenta lor energeticã se opun vieþii ºi sunt foar te active biologic. Ea cautã ceva de care sã se lege. dar ºi oasele capului în ansamblul sãu. Fiind o otravã sistemicã . cum ar fi enzimele noastre proteice. Fluorura otrãveºte þesuturile ºi se manifestã prin sute de simptome. ea este o maºinã de fãcut bani pentru sistemul medical. Fluorura este uºor de absorbit prin piele ºi prin membranele mucoase ale gurii. Apa fluorizatã este crimã! CAPETELE TARI (dinþii. Dacã reuºeºti sã transformi fluorura de cositor dintr-un deºeu toxic într-un med cament susþinut ºtiinþific ºi acceptat de publicul larg. Dumnezeu a pus aceastã substanþã sub cheie. fiind promovatã de acei nebuni care ne conduc. Fluorura are un efect de îndobitocire. el a des chis practic Cutia Pandorei. sistemului respira tor ºi intestinelor. fluorura se disociazã ºi devine EXTREM DE instabilã. Explicaþia ºtiinþei medical e. Fluorura de cositor e ste o sare. potrivit cãreia nu existã nici o dovadã ºtiinþificã reprezintã un pretext ideal pentru otrãvirea la scarã indus a populaþiei americane. lucru indicat ºi de sufixul urã. O asigurare medicalã bunã creeazã iluzia siguranþei. Într-un sistem viu. Ea conþine fluor ºi cositor. oasele ºi pielea) Fluorurile întãresc dinþii. ce are nevoie de ani de zile pentru a se manifesta . Cositorul este un mineral ºi un metal. rezultã o SARE (un cristal). încetinind metabolismul. Prin amestecarea unui acid (gazul fluor) cu ionii unui metal alcalin (cositorul). Unul din obiceiurile favorite ale fluorurii este acela de a ataca fibrele de col . Ea încetineºte activitatea cerebralã ºi ne face docili ºi mai uºor de ma . fluorura îºi poate face liniºtitã de cap. Fluorura este folositã pe scarã largã în mii de procese industriale. Ceea ce uitã sã menþionez erþii sunt efectele secundare toxice ale fluorurilor. Pe scurt.

Pielea ridatã este un bun exemplu al efect elor secundare pe care le au ingerarea fluorurilor ºi acidifierea þesuturilor corpului. În realitate. pielii. înlocuitorii de estrogen ºi analogii chimici din alimente ºi din apã. muºchilor ºi ligamentelor. De ce? Ceva s-a schimbat! Una din cauzele care au contribuit decisiv la acest fenom en este fluorul din apã ºi din 111 . oamenii care folosesc apa fluorizatã ºi pastele de dinþi cu fluor acumuleazã excese de fluor în þesuturile lor. Când aceºtia din urmã interfereazã cu osteoblastele (celule le care construiesc oasele) ºi cu osteoclastele (celulele care dizolvã oasele). mineralele vor trece în soluþie ºi ceea ce va rãmâne va fi ubstanþã ca guma care va semãna cu un fir de spaghete (fiert). care conduc la un proces grav de degenerare. Ultimul apãrut pe listã este sindromul þesutu rilor conjunctive. Ei nu înþeleg ce se întâmplã! Dacã dizolvãm un os într-un acid. Fluorurile acþioneazã la fel ca hormonii din pilulele anticoncepþionale. dar americanii conti nuã sã foloseascã apa ºi pasta de dinþi fluorizate. lupus ºi expunerea la soare. De-a lungul anilor. Nimeni nu îºi doreºte o piele ridatã. la fel ca un copac sãnãtos. Aceastã substanþã este matricea de co lagen în care au fost depozitate mineralele de cãtre osteoblaste.agen care conferã elasticitate oaselor. Experþii dau vin a pe osteoporozã. Ruperea oaselor ºi încheieturile slabe au devenit comune printre adolescenþi. oase le nu trebuie sã fie dure ºi fragile. Pe scurt. ca sã nu mai vorbi m de oamenii în vârstã. oase fragile ºi un pãr care cade. ci rigide ºi flexibile. avem de-a face cu un proces de degenerare a þesuturilor. sclerodermie. fluorurile determinã întãrirea ºi fragilizarea proteinelor din colagen. OPRIND producþia de þesuturi conjunctive ºi osoase noi.

Sinergia poate produce rezultate benefice SAU malefice pentru fiinþa umanã. medicilor ºi farmaciºtilor influenþeazã politica pub licã legatã de chestiuni precum fluorizarea apei potabile. este mai uºor sã treacã o cãmilã prin urechile acului decât sã de ºtiinþã sã treacã printr-o uºã deschisã . Sistemele vii sunt DINAMICE. Sinteza este un concept destul de apropiat de primul. Opinia publicã nu ºtie cã toate studiile referitoare la beneficiile fluorului în apa de bãut ºi asupra cariilor dentare sunt apã de ploaie. apa BEV. aditivi alimentari. Sinergie ºi sintezã Sinergia este un concept care meritã sã fie înþeles. capsulele SOC. este rezultatul sintezei anabolice (al sinergiei biochimice pozi a d . ªtiinþa medicalã a acceptat folosirea fluorurilor ºi este prea orgolioasã ºi prea încãpãþânat recunoascã greºeala. Yucca Herbal Blend ºi toate SUPER-ALIMENTELE menþionate pânã acum pot inversa e fectele fluorurilor ºi ale hormonilor sintetici. dupã care creeazã noi medicamente pentru tratarea acestor a. PAC. Precursorii racemizaþi ai hormonilor. ca sã nu mai vorbim de acea inocentã ceaºcã de otravã pe care le-o oferã co iilor asistenta ºcolarã ºi dentistul. Banii dicteazã! Aceleaºi puternice interese materiale stabilesc programa ºcolarã a facultãþilor de medicinã º au grijã ca manualele sã serveascã acestor scopuri. sãnãtos. Interese private se folosesc de guvernul corp oratist ºi de cel judiciar pentru a-ºi face mendrele. Sistemul de finanþare al statului deci de CINE trebuie sã primeascã bani publici ºi CE proiecte ºtiinþifice trebuie sprijinite. Ceea ce refuzã sã precizeze experþii este faptul cã sodiul pro cesat de om ºi fluorurile de cositor sunt MULT mai reactive ºi mai ostile þesuturilor vii decât fluorurile din natu rã. ca sã nu mai vorbim de cãldura organismului. Oamenii nu sunt niºte eprubete sterile de laborator. inventând tot felul de denumiri pentru bolile de generative pentru a menþine confuzia publicului. Un corp tânãr. Puternicele interese ale dentiºtilor. Tonifiantul Biogenic al Pieli i ºi Corpului. El se referã la acþiunea combinatã u mai mulþi agenþi chimici. Experþii acþioneazã pe principiul etichetelor. fluorurile reacþioneazã.pastele de dinþi. Atunci când în corpul u man sunt prezente pesticide. El se referã la structurarea moleculelor ºi la localizarea grupului R care identificã moleculele ºi efectele lor asupra sistemului viu . uleiuri de soia ºi canola ºi deºeuri metabolice. revãrsând deºeurile lor letale în apa unui public care nu bãnuieºt nimic. Vã reamintesc în aceastã direcþie ce spunea odatã Sir Arthur Edington de pre mintea ºtiinþificã: Adevãr vã spun.

aerul poluat. Dacã sistemul imunitar. ca o nouã modalitate de a induce în eroare opinia publicã. mercurul. Oxidarea necontrolatã este o activitate catabo licã ce ucide celulele. Cuvântul organic este folosit pentru a le descrie deoarece aceste molecul e letale conþin CARBON (cel de-al 12-lea element atomic). vaccinurile. prefer sã le numesc otrãvuri! Pesticidele sunt substanþe organice prin definiþie. Acþiunea radicalilor liberi poate fi ÎMPIEDICATÃ prin utilizarea antioxidanþi lor racemizaþi puternici de tipul Enhanced PAC. Industria se foloseºt e de cuvântul organic în mod imoral.tive). pesticidele. Alimentele organice naturale. 112 . Aceºtia declanºeazã oxidarea necontrolatã a celule or ºi þesuturilor. PAC opreºte oxidarea necontrolatã. cloraminele ºi anumite forme de oxigen declanºeazã în organismul viu re acþii în lanþ. Personal. Fluorurile. Radicalii liberi. apa BEV ºi SUPER-ALIMENTELE racemizate sunt câteva exemple de pre mise care dinamizeazã sinteza biochimicã pozitivã. Pesticidele sunt un alt exemplu de radicali liberi. Orice proces de oxidare pres upune un schimb de electroni între substanþele moleculare. Activitatea catabolicã este legatã de radicalii liberi ºi de procesul de auto-canibali sm. uleiurile de soia ºi canola. clorul. cel digestiv sau cel hormonal sunt lezate. Carbonul este esenþa vieþii pe pãmânt. Ele sunt chimicale organice produse de om concept care poate induce în eroare. antioxidanþii ºi alimentele organice Substanþele toxice sunt radicali liberi . reacþiile de sintezã n egativã distrug celulele ºi genereazã produse secundare sub forma deºeurilor toxice ACIDE. aditivii ºi coloranþii alimentari.

publicul igno rant ºi colegiile medicilor. Adevãratul scop este întotdeauna profitul. Medicii ºi dentiºtii Establishment-ul medical. chiar dacã nu are la dispoziþie decât cât eva ghivece sau o bucãþicã micã de pãmânt. Ei refuzã sã accepte literatura alterna tivã pentru a-ºi trata pacienþii într-o manierã umanã.Aceºti scamatori ai cuvintelor ºi-au denumit în aºa fel produsele încât sã PARà prietenoase f viaþa pe pãmânt în ochii oamenilor dezorientaþi. Pe de altã parte. Chiar ºi cantitãþile mici de hranã sãnãtoasã au un e asupra sãnãtãþii noastre. companiile de asigurare. care au fost cultivate cu fertilizatori naturali. Simultan oniºtii sunt supravegheaþi cu atenþie de cel care le acordã licenþele. În general. sunt cele mai bune! Orice om ar trebui sã-ºi cultive legume proaspete. alimentele organice sunt mai bune decât le neorganice. nu comerciali. Asta înseamnã mai puþin de 1%! Toþi ceilalþi iau ca pr text ignoranþa ºi se apãrã cu citatele din manualele de specialitate. de ti pul îngrãºãmintelor pe bazã de sãruriNPK. M-am mutat recent într-un oraº cu peste 200 de dentiºti. dar cele cultivate personal. Mulþi dint re ei sunt produsele învãþãturii primite ºi puþini reuºesc sã gândeascã în afara acestui cadru. ºtiinþific ºi farmaceutic nu are nici cel mai mic interes sã m odifice statu quo-ul care îi aduce atâþia bani ºi atâta putere personalã. Cu excepþia a doi dintre ei. animale ºi plante bolnave! Acesta este motivul pentru care nu obosesc sã le reamintesc cititorilor m ei sã ignore întotdeauna recomandãrile experþilor . adicã de stat. toþi ceilalþi folosesc fluorul ºi plombele pe bazã de mercur. nu uitaþi cã un om sãnãtos nu este ne voit sã apeleze la nimeni pentru a fi îngrijit cum se cuvine. Nu stricã niciodatã sã cunoaºteþi în zona în care vã aflaþi niºte medici profesioniºti preocu metodele alternative de vindecare. Toþi cei care îndr sã calce strâmb ºi sã punã interesul pacienþilor lor mai presus de cel al breslei sunt taxaþi pe mãs colegii lor! Medicii ºi dentiºtii care doresc sã pãºeascã pe calea ADEVÃRULUI sunt nevoiþi sã fie foarte p ºi sã nu iasã prea mult în evidenþã. în grãdina proprie. acestea sunt evidente : oameni. Sfaturile lor nu pot face altceva decât sã vã sigileze mormântul! Când aplicãm cuvântul organic alimentelor. dorim sã spunem cã otrãvurile nu sunt prezente în ceste alimente. Multe companii de asigurãri medicale refuzã sã îi asigure pe cei care lucreazã în cabinete d . Cei mai mulþi dintre ei REFUZà sã gândeascã sau sã acþioneze în afara p lor acceptate ale profesiunii lor chiar dacã nu sunt întotdeauna atât de ignoranþi precum par Sunt prinºi între necesitatea de a face un profit personal. Miopia profesionalã este un fenomen care îi afecteazã deseori pe profesioniºti. Instrumentul pe care ºtiu sã îl foloseascã cel mai ne este confuzia. Cât despre rezultate.

Fluorurile rigidizeazã membranele celulare ºi legãturile sulfhidrice care alcãtuiesc þesut urile conjunctive proteice. ºi îndeosebi al americanilor. fluorul ºi apa BEV Nu este de glumit cu metalele grele precum mercurul. iar la baza lor stau fluorurile. mielomul. Când o fluorurã se combinã cu mercurul.entare din cauza incidenþei foarte mari a bolilor în cazul acestor persoane. Astãzi. încep sã se formeze þesuturi cicatrizate. Mercurul ºi fluorul pe care îi folosesc sunt niºte veritabili cai troieni în propria lor tabãrã. Viaþa omului devi ne acum un IAD pe pãmânt! 113 . sistemul imunitar intrã în comã. algele Kl ammath ºi Yucca Blend sunt câteva produse care au aceastã putere. iar ei plãtesc cu sãnãtatea ºi cu viaþa fel ca mulþi dintre pacienþii pe care îi îngrijesc. Acestea i nterfereazã cu creierul ºi cu activitatea nervoasã ºi TREBUIE eliminate cu orice preþ din þesuturi. cadmiul ºi plumbul. scler oza multiplã ºi tumorile afecþiuni necunoscute sau foarte rar întâlnite pânã acum 30 de ani a crescut foa te mult în rândul occidentalilor. Mercurul. Incidenþa tulburãrilor neurologice ale CREIERULUI. Pe mãsurã celulele Schwann sau neurilemele mor. metalele grele ºi hormonii analogi. aceste boli sunt comune. precum Alzheimer. SOC.

Þãrile din lumea a treia suferã din ce în ce mai mult din cauza utilizãrii necontrolate a fluorurilor industria le. aºteptaþi pânã când vã îmbolnãviþi. Gândiþi-vã A fost suferindul de cancer întotdeauna bolnav de cancer? Nu! A fost diabeticul înto tdeauna diabetic? Nu! A avut întotdeauna bãtrâna doamnã artritã? Nu! Toþi aceºti oameni ªI-AU PIERDUT CONTROLUL asu corpului lor. inhibã sistemul imunitar ºi adu c dupã sine boala. Atunci când emitem gânduri negative. · Lipsa alimentelor cu o energie orientatã cãtre dreapta ºi cu o înaltã valoare energeticã. · Incapacitatea de a duce o viaþã disciplinatã. sau scrieþi pe adresa: Young Again! P. · Lipsa apei biologic active. Boala nu este altce va decât un . Box 1240 Mead Washington 99021-1240 USA. Gândurile ºi cuvintele sunt gloanþe energetice! 2. fax (509) 466-8103. sunaþi la (800) 659-1882 sau (509) 465-4154. Feþele acelor locuitori aratã BÃTRÂNE! Fluorurile sunt otrãvuri sistemice.Mineritul ºi industriile siderurgice sunt vestite pentru poluarea aerului cu fluor uri. ºi veþi vedea costã boala! Merlyn Anderberg Pachetul informativ Pentru mai multe informaþii. pline de teamã sau deprimate afecteazã producþia substanþelor chimice din creier. aura corpului se reduce. Dacã vi se pare cã sãnãtatea este scumpã. datoritã urmãtorilor factori: · Incapacitatea de a înþelege principiile elementare care stau la baza funcþionãrii sale. · Incapacitatea de a-ºi echilibra hormonii. Iatã câteva din ideile pe care le sintetizeazã ele: 1. furioase. · Incapacitatea de a-ºi elimina deºeurile din þesuturi. Existã numeroase cãrþi foarte bune scrise pe tema puterii minþii. vorbesc în fiecare zi cu oameni care nu pot fi ajutaþi pentru cã refuzã sã-ºi controleze gândurile. Gândurile ºi cuvintele negative. critice.O. nefericite. Ingerarea lor este incompatibilã cu dorinþa d e a rãmâne tânãr ºi de a-þi prelungi viaþa! Preambul: în capitolul urmãtor veþi afla DE CE se modificã producþia hormonilor sexuali pe mãsurã ce organismul îmbãtrâneºte. Incapa citatea de a lua aceste decizii reprezintã tot o OPÞIUNE personalã! Mintea ºi corpul Nu subestimaþi niciodatã puterea minþii. a hormonilor. Sãnãtatea ºi longevitatea noastrã depind de capacitatea de a lua decizii corecte. Personal.

Invers.gând întrupat. O atitudine pozitivã promoveazã procesul de vindecare. Supravegheaþivã gândurile! 114 . 3. o atitudine mentalã negativã blocheazã vindecarea indiferent cât de bune sunt alimentele cu care ne hrãnim sau modul nostru de viaþã.

dar nu poate fi înþeles fãrã a þine cont de conexiunea sa cu celelalte ºi cu corpul în ansamblul sãu . Ex ersaþi zilnic. Vã recomand lucrarea: Corpul dumneavoastrã crede fiecare cuvânt pe care i-l spuneþi. Arnold Lorand Epoca de Aur a Medicinii a durat de pe la 1840 pânã pe la 1930. Mai mult. Refuzaþi sã gãzduiþi gânduri negative! 7.4. e a nu este decât un . Faceþi exerciþii de forþã. Gândurile pozitive sunt chiar mai bune decât laxativele. Gândurile pozitive. al transplanturilor de organe ºi în medicina de urgenþã. Ea exceleazã în domeniul diagnosticãrii. Cauzele ºi efectele. Observaþiile acelor medici au p recedat apariþia omului modern ºi a greºelilor acestuia legate de mediul în care trãieºte. 6. Observaþiile clinice ale medicilor din aceastã perioadã prezintã un interes deosebit pen tru noi. Vizualizarea unor imagini pozitive atrage dupã sine rezultate palpabile. Exerciþiile sunt la fel de recomandate pentru minte ca ºi pentru corpul fizic. 8. diagnosticul ºi prognozele a veau la bazã observaþiile atente. de viaþã ºi de cei din jur ne afecteazã direc t. Buna funcþionare a intestinelor ºi a ficatului sunt afectate de emoþiile ºi de gânduril e noastre. Dr. Epoca de Aur a Medicinii a fost o perioadã a medicinii de dinainte de tehnologie ºi de epoca medicamentelor. Dacã terapia aleasã nu dãdea rezultate. nu nesfârºitele teste ºi analize. Medicina modernã Tehnologia medicalã din zilele noastre poate fi consideratã parþial ca o binecuvântare. Regula de aur era bunul simþ. datoritã impactului pe care îl au asupra procesului de îmbãtrânire. Medicii îºi sfãtuiau pacienþii pe baza unor observaþii atente. 17 Diagnostic sau post mortem? Organele corpului pot fi asemãnate cu oraºele de pe o hartã. pe care ajungeau sã-i cunoascã de multe ori chiar mai bine decât se cu noºteau ei înºiºi. pacienþii erau priviþi in camera ca o unitate nu ca niºt e pãrþi separate. Cuvântul sindrom nu era la modã în acele timpuri. bunãtatea faþã de cei din jur ºi iubirea de sine accelereazã fundamen tal procesul de reîntinerire. Ei îºi petrece u mult mai mult timp cu pacienþii lor. Plimbaþivã. Convingerile legate de sine. Fiecare este o unitate în si ne. pe noi ºi pe cei din jurul nostru. El creeazã ceea ce spune. 5. A fost o perioadã cara cterizatã de o adevãratã explozie de cunoºtinþe în toate domeniile de activitate. În rest. medicii nu aveau p osibilitatea sã arunce vina pe alþii. Omul e xperimenteazã ceea ce gândeºte. de viitor.

Medicina alopaticã se bazeazã absurd de mult pe miracolele tehnologiei de vârf ºi pe med icamentele chimice cu o amprentã energeticã orientatã cãtre stânga. cãci medicii ºi asistentele NU sunt antrenaþi sã diagnosticheze bolile la nivel subclinic. Medicii n u ne privesc ca pe niºte fiinþe energetice dinamice ºi nu înþeleg cã adevãrata lume în care trãim este cea a forþelor energet dinamice care susþin organele vitale ºi mediul corporal.nesfârºit proces de luare a unor fotografii izolate ale pacientului bolnav. 115 . care nu oferã niciodatã o imagine de ansamblu. Medicina modernã de înaltã tehnologie suferã de miopie. în care vitalitatea dispare înainte ca boala sã se manifeste în spaþiul fizic vizibil. Observaþiile de altãdatã sunt considerate de pãºite chiar primitive cãci nu beneficiau de precizia instrumentelor moderne. Medicina nu înþelege conceptul de ENERGIE pe nivelele subtile a esteia. Ea considerã omul o maºinãrie alcãtu carne ºi sânge ºi formatã din pãrþi .

La ora actualã. Sistemul endocrin . putea descifra simptomele subclinice înainte de a se transforma în S EMNE. Prin aceastã definiþie nici nivelul prezent nici cel anterior nu corespund vreunui standard clar stabilit. Semnificaþii ciudate Pentru a compensa universalitatea unei populaþii bolnave subclinic. Încercând sã înþeleg toate aceste concepte ºi definiþii din ce în ce mai ciudate. Spre exemplu. timusul. cãci nu mai vedem decât organe a ormale. explicã-mi aceste cuvinte ºi semnificaþii ciudate . iar dacã era un bun observator. pancreasul ºi gonadele (testiculele ºi ovarele) ef ectele obiºnuinþelor pe care le avem ne-ar deveni mult mai evidente. spune a odatã cã noi nu mai ºtim nici mãcar cum aratã organele sãnãtoase ale animalelor. oamenii bolnavi subclinic au devenit majoritari. Inversarea procesului de îmbãtrânire presupune sã ºtim DE CE îmbãtrânim. ºi în special glandele cea pi tuitarã. tiroida. William Albrech. aºa-zisa medicinã holi sticã predatã în ºcolile medicale tradiþionale defineºte boala ca pe o stare anormalã în care nivelul actual de funcþionare a scãzut prin comparaþie cu un nivel anterior. un eminent profesor de la Universitatea din Missouri. De aceea. avem datoria sã învãþãm CUM putem sã asistãm corpul bioelectric printr-un mod de viaþã sãnãtos ºi cu ajuto simþ. ºtiinþa medicalã a r escris STANDARDELE dupã care sunt definite sãnãtatea ºi boala. altfel spus. Boala a devenit neutrã! Definiþiile aiuritoare ale sãnãtãþii ºi bolii din ziua de astãzi sunt construite în jurul con tului de percepþie personalã a individului în legãturã cu starea sa. adrenalele. Aproximativ 85% din populaþie suferã de efectul Rouleau la nivelul sângelui. noi nu putem privi direct aceste organe. medicul putea identifica boala încã din etapele ei iniþial . Aceasta este calea pe care a apucat-o medicina modernã. Nu mai putem pasa responsabilitatea pentru starea noastrã de sãnãtate unei ºtiinþe medicale care habar nu ar e care sunt cauzele bolii ºi îmbãtrânirii. Ceea ce ne intereseazã pe noi este altceva: vindecarea tulburãrilor. Acest efe ct nu înseamnã altceva decât primul nivel pe care se manifestã boala. Dr. Din pãcate. A existat o vreme când medicul putea examina atât organele sãnãtoase cât ºi cele patogene. în timp ce eforturile medicinii s e limiteazã la numirea noilor boli. Definiþiile tradiþionale nu mai definesc boala ca pe absenþa sãnãtãþii ºi sãnãtatea ca pe absenþa bolii. ªtiind cum aratã un organ sãnãtos. al felului în care se simte omul. c omparândule.Diagnostic sau post mortem? Dacã ar fi posibil sã privim organele vitale ale corpului. mi-am adus aminte de repl ica unui ziarist chinez: Te rog. paratiroida.

Semnalele sunt transmise în intervale de timp de ordinul milisecundelor cu o vitezã mai mare decât cea a luminii. neurilemele care acoperã fibrele nervoase (numite ºi înveliºul de mi se deterioreazã ºi astfel apar tulburãrile degenerative precum Alzheimer. cãci miºcarea sau stagnarea proteinelor plasmatice care ies din vasele capilare în spaþiile intercelul are. senzaþia de cãldurã la nivelul picioarelor ºi lupisul. Sistemul nervos transmite impulsurile electrice emise de neuroni prin intermediul fibrelo r dendritice ale axonilor. vã propun sã analizãm sistemu rin al corpului uman. mielomul. Ele se deplaseazã de-a lungul axonilor. din sinapsã în sinapsã. 116 . Sistemul nervos ºi cel endocrin sunt irevocabil legate unul de celãlalt. prin intermediu l unor celule specializate numite Schwann. cãrora le asigurã hrana necesarã. Celãlalt este sistemul ne rvos. dar funcþione azã diferit. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Acest sistem este unul din cele douã sisteme de reglare ºi comunic are care transmit ºi coordoneazã mesajele cãtre diferitele pãrþi ale corpului nostru. al treilea sistem de comunicaþii al proteinelor corpului.Pentru a înþelege mai bine ce înseamnã procesul de îmbãtrânire. ªtiinþa medicalã ignorã sistemul limfatic. n europatia. Aceste celule sunt critice pentru neurileme ºi lipsesc în cazul tulb urãrilor degenerative nervoase. MS.

rãspunsul organismului la cererile formulate de hormoni poate dura ore. glandele lipsite de canale depind unele de celelalte ºi acþioneazã concertat cu restul corpului prin inter mediul receptorilor . Hormonii controleazã mediul nostru intern. Ei au nevoie uneori de ore întregi pentru a provo ca un rãspuns. Hormonii sintetici NU mai elibereazã receptorii cu de la sine putere. Efectele acestei substanþ ontinuã sã fie resimþite ore întregi dupã ce evenimentul a trecut). Glandele lipsite de canale ale sistemului endocrin îºi secretã hormonii direct în spaþiile extracelulare din jurul ºi dintre celulele secretoare. iar la ora actualã acest lucru poate fi realizat de toþi cei care doresc. Aºadar. Mesagerii hormonali sunt diferiþi. care poate fi o altã glandã. este nevoie însã de un sistem endocrin funcþional. Producþia de hormoni ºi echilibrul lor sunt ABSOLUT esenþiale pentru invers area procesului de îmbãtrânire. zile ºi sãptãmâni întregi (gândiþi-vã la efectele pe care le experimentaþi dupã un eveniment deosebit. lu cru posibil cu ajutorul . când corpul a p rodus o mare cantitate de adrenalinã pentru a vã ajuta sã faceþi faþã situaþiei. Corpul are o capacitate de regenerare imensã. care pot construi un întreg sistem nervos no u ºi funcþional. persoana îºi pierde controlul asupra corpului sãu ºi devine prizonierul acestu ia. aºa cum este cazul femeilor care au folosit MÃCAR O DATà pil le anticoncepþionale. pãrul de mul t cãzut. Sistemul endocrin îºi comunicã dorinþele prin intermediul unor mesageri chimici ºi hormona li. puteþi sã-i mai daþi o ºa pului. inclusiv DHEA sau melatoninã. Glandele endocrine ºi exocrine Majoritatea glandelor exocrine îºi varsã secreþiile în canale care conduc la anumite cavitãþi ale corpului precum stomacul sau intestinele. Unii hormoni sunt transportaþi de sânge la destinaþie. Dacã aceºti receptori se blocheazã . care au luat suplimenþi de estrogen sau au folosit steroizi anabo lici. ajutându-l cu precursori racemizaþi ai hormonilor. putând sã-ºi reconstruiascã membrele amputate. Spaþiile extracelulare sunt umplute cu un fluid specific ºi gãzduiesc capilarele sângelui ºi ale limfei. precum cele sudoripare (ale transpiraþiei) ºi cele sebacee (care secretã uleiuri). Pe tru ca aceste miracole sã devinã posibile. sã transforme grãsimea în muºchi ºi sã construiascã noi cartilagii la nivelul încheieturilor.Dacã procesul de degenerare a avansat suficient de mult pentru a fi diagnosticat d e medic. se poate spune cã pacientul a încurcat-o! Chiar ºi în asemenea situaþii disperate. Mesagerii chimici reprezintã o formã de energie chimicã ce provoacã un rãspuns rapid în interiorul org anismului. Pe de altã parte. Ei trebuie forþaþi sã facã acest lucru. asigurând funcþionarea normalã a corpului ºi ec hilibrul sãu energetic. ale cãror secreþii ies direct la suprafaþa pielii. Existã însã ºi glande exocrine.

pielea. Excesele hormonale se manifestã prin aºa-numitele boli ale deficitul ui. Atunci când receptorii celulelor þintã rãspund la mesajul unui hormon. fie de ficat ºi rinichi. Adevãrata problemã este legatã de dezech ilibrul hormonal. Unii hormoni sunt transportaþi liber de sânge. un ficat tensionat amplificã stresul în rest ul organelor ºi glandelor. de capacitatea glandei de a-i prod uce ºi de capacitatea corpului de a-i utiliza. Hormonii rãmaºi în exc es se degradeazã ºi sunt eliminaþi. Atunci când o glandã este lezatã.cremelor Nugestrine II sau Totally Male. intestinul s ubþire. rãspunsul lor este transmis glandeicare a secretat hormonii pentru a ÎNCETA producþia. Printre exemple se numãrã pancreasul. ovarele. Cant itatea de hormoni pusã în circulaþie depinde de nevoile organismului. spre exemplu. 117 . inima ºi placenta. efectul este resimþit în întregul sistem. rinichii. stomacul. datoritã dominanþei estrogenului! Existã ºi glande endocrine care îºi varsã secreþiile deopotrivã în canale ºi în spaþiile extr . Proteine le purtãtoare din plasma sângelui sunt produse de ficat. Hormonii menþin starea de sãnãtate prin schimbarea ratei de activitate în organism. Alþii au nevoie de proteinele purtãtoare di n plasma sângelui de care sã se lege pentru a fi transportaþi. De aceea. insulina. fie chiar de celulele þintã. aºa cum se petrec de pildã lucrurile în cazul femeilor care suferã de tiroidã. testiculele.

Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. Ele permit crearea unor avanposturi ºi declanºarea unui rãzboi rece de cãtre virusurile ºi bacteriile întãrite d mediul acid creat în organism. unul dinefectele secundare este ºi dispariþia balonãrii ºi a gazelor. proteine ºi diferite substanþe chimic ºi minerale. Albumina este o proteinã existentã în sânge care scapã prin capilarele rinichilor. balonarea ºi letargia. O lingurã de Yucca Blend. pulsul accelerat. depresia. se .Apariþia simptomelor bãtrâneþii la tineri Printre SEMNELE de îmbãtrânire prematurã la adulþii tineri se numãrã: obezitatea. pierderea memoriei. al ovarelor. care nu pot prolifera. chelirea. iar unghiile li se îngroaºã. Deºeurile din urinã sunt alcãtuite din sãruri. Puls ul accelerat indicã o tulburare sistemicã în care organismul este suprasolicitat din cauza exceselor din sistem. DiSorb Aid ºi R/HCI aduc o alinare imediatã! Digestia ºi absorbþia completã le permit oamenilor sã se bucure plenar de alimentele lor favorite. îngheþarea extrem itãþilor. reducerea apetitului sexual. În plus. digestia completã previne edemele ºi acidifierea þesuturilor din cauza acumulãrii de proteine plasmatice toxice în spaþiile þesuturilor. ªi cum ri nichii sunt unul din PRINCIPALELE organe de eliminare a toxinelor. prezenþa albuminei în urinã indicã potenþial e probleme grave. ci de o incapacitate a organismului de a produce enzime digestive. Edemul este un semn al unei toxicitãþi grave ºi este una din principalele cauze ale cãde rii pãrului. ridurile. Aºa-nu ita aciditate la stomac este o afecþiune simptomaticã experimentatã dupã masã. Constipaþia este o altã tulburare sistemicã ce influenþeazã TOATE funcþiile corporale. Simptomele care servesc drept indicatori ai unei stãri precare de sãnãtate sunt amenor eea (menstruaþia neregulatã). hialinã. Toate aceste deºeuri iau forma tuburilor prin care sunt filtrate de rinichi. ºi excese hormo ale. tendinþa cãtre constipaþie. Energia deºeurilor acide are o orientare cãtre stânga. alergiile nu se mai pot manifesta. excesul de albuminã ºi de deºeuri în u rinã. impotenþa. subþierea º irea pãrului. Fluxul rapid a l alimentelor complet digerate prin intestine nu asigurã hrana necesarã microorganismelor ºi paraziþilor. oamenii îºi pierd pãrul de pe corp. Edemul (retenþia apei în þesuturi) este asociat cu excesul de proteine plasmatice în flu idele extracelulare. Toate aceste simptome sunt asociate cu lezarea ficatului furnalul de ardere al corpului. Prezenþa albuminei în urinã reprezintã un indicator SERIOS al unei disfuncþii la nivelul rinichilor. Disfuncþiile rinichilor sunt o premisã a instalãrii cancerului ºi a infecþiil or virale. Atunci când mâncarea este complet digeratã. NU este vorba de un mediu cu adevãrat acid. Îngheþarea extremitãþilor indicã disfuncþii la nivelul tiroidei. Preze nþa lor indicã o activitate catabolicã ºi degenerare. edemele.

Mixedemul glandei tiroide alãt uri de reducerea energiei ºi un corp rece indicã o încetinire a activitãþii glandei tiroide ºi a secreþiei hormonilor roidieni T3 ºi T4. adrenalelor. Multe din femeile dependente de medicamentele pentru tiroidã revin la normal dupã ce folosesc precursorul racemizat hormonal Nugestrine II ºi dupã ce fac un tratament de purifica re a ficatului. pancreasului ºi receptorilor hormonali din organism. guta. Oxidarea este un alt cuvânt pentru îmbãtrânirea ºi descompunerea þesuturilor. artrita. 118 . precum diabetul. Opusul ei este reducerea . Hormonii joacã un rol cheie în metabolismul glandular ºi în producerea moleculelor de AT P. ºi prin asociere. etc. obezitatea. oxidarea conduce la o încetinire a producþiei ºi depozitãrii moleculelor de energie ATP. generând umflarea acestora. pancreasul ºi ovarele devin incapabile sã funcþioneze corect ori de câte ori corpul NU r euºeºte sã îºi elimine toxinele în exces din cauza scãderii activitãþii ficatului. În centrul oricãrei boli se aflã disfuncþiile ficatului.devin distorsionate. În sens larg. Oxidare ºi reducere În anul 1903 s-a demonstrat cã glandele care nu îºi varsã secreþiile în canale controleazã TO procesele de oxidare. Medicamentele ºi deºeurile proteice se acumuleazã la nivelul pici oarelor. Consecinþa directã a disfuncþiilor acestor glande importante sun t bolile metabolismului. Adrenalele. bolile cardiace. ale ovarelor ºi te sticulelor.

aveþi nevoie de un ficat p funcþional. Dacã ºtiþi pe cineva care bea. Aceste tulburãri afecteazã puternic ficatul. În continuare. Rugaþi persoana alcoolicã sã se ridice în picioare ºi sã îºi întindã în faþ continuare. Veþi simþi o masã tare. sf u este sã le preparaþi singuri. ºi un masaj prea viguros poate îmbolnãvi persoana r espectivã! În mod normal. ºi sã îºi ridice uºor genunchii pentru a-ºi relaxa abdomenul. Obezitatea este un SEMN al unei încetiniri a ritmului metabol ic ºi al unui dezechilibru hormonal. din cauza afluxului de energie electricã în ficatul lor bolnav. chiar sub cutia toracicã. Pierderea ovarelor (castrarea femininã) conduce pe loc la încetinirea metaboli . cãci zona poate fi extrem de delicatã. ciroza ºi testarea ficatului þesuturile lor sunt înlocuite de celule nefun nivelul ficatului. Suferinzii de hepatitã. vã recomand un test. la fel ca ºi problemele legate de adrenal e. Dacã þineþi neapãrat sã beþi vin sau bere. obezitate. mononucleozã sau sindromul oboselii cronice au de regulã un fi cat umflat ºi dilatat. Pentru informaþia dumneavoastrã. da pe partea dreaptã a abdomenului sãu. Alcoolul este o OTRAVÃ! El ucide hepatocitele din ficat. Iatã un alt test. Oamenii cu disfuncþii la ficat îºi pierd imediat puterea în braþ. cyme celulã). apãsaþi uºor. Ori de c alcool. Dacã doriþi sã INVERSAÞI procesul de îmbãtrânire. Atrofierea glandelor sexuale ºi obezitatea Atrofierea (deteriorarea) glandelor sexuale este direct legatã de toxicitatea sist emicã. acasã. Aºa se explicã de ce se spune despre omul beat cã este intoxicat12 . Atunci când hepatocitele mor. tiroidã ºi tulburãrile ficatului. vã pot spune cã industria alcoolului (la fel ca ºi cea a lactatelor ºi a îngheþatei) nu este obligatã prin lege sã afiºeze pe eticheta produsului lista ingrediente lor toxice pe care le adaugã. ficatul trebuie sã fie moale ºi puþin ascuns sub coaste. vã otrãviþi singur. împingeþi uºor în jos braþul ei. Tox (prefix care se regãseºte ºi în toxinã) înseamnã otravã . Unii dintre ei simt chiar o senzaþie de greaþã ºi sunt nevoiþi sã se aºeze. cþionale (strome) care dau naºtere unui þesut cicatrizat. Celulele strome acoperã ºi celulele strome invadeazã spaþiul rãmas gol ºi dau naºtere Alcoolul. La t numite hepatocite (hepat ficat. este necesar sã evitaþi consumul de alcool. unor þesuturi cicatrizate. celulele parencime sun protejeazã ficatul.Celulele strome ºi parencime Când celulele funcþionale (parencime) mor. gonade ºi pancreas. Atrofierea ovarelor (inclusiv a foliculului din care coboarã oul) ºi a tes ticulelor se produce în ani de zile. Rugaþi persoana în cauzã sã se întindã la e spate. chiar durã FICATUL! Pr cedaþi cu atenþie. precum sulfiþii (în vinuri) ºi ureea (în bere). în timp ce atingeþi cu cealaltã mânã regiunea fi . Pentru aceasta.

citiþi contra indicaþiile de pe prospectul medicamentelor).smului. În limba englezã. care nu numai cã NU rezo lvã nimic. Tr. dar aproape cã garanteazã apariþia cancerului uterin sau la sân (pentru mai multe lãmuriri. Precursorii racemizaþi ai hormonilor sunt de mare folos pentru ambele se xe. Femeile care au dificultãþi PMS nu trebuie sã sufer e cu orice preþ ºi îºi pot 12 N. Femeile TREBUIE sã înveþe sã îºi gestioneze singure sãnãtatea ºi sã nu mai depindã de sfaturile expe te. 119 . asigurând fundamentul pentru o prevenire eficientã ºi pentru tratamentul problemelor f eminine. intoxicated înseamnã intoxicat sau beat. Amenoreea (rãrirea ciclului menstrual) ºi obezitatea NU sunt normale ºi reprezintã dovez i ale unui organism în care predominã estrogenul. Reþineþi: o problemã evitatã este o problemã REZ Detoxificarea þesuturilor face minuni în ceea ce priveºte menþinerea tinereþii ºi a frumuseþi femeilor. Femeile NU ar trebui sã aºtepte pânã când încep sã aparã problemele. majoritatea medicilor ginecologi chiar dacã sunt ei înºiºi de sex feminin NU au alt rãspu s pentru problemele feminine decât clasicele produse analoage ale estrogenului. Mulþi doctori recomandã fãrã sã stea prea mult pe gânduri extirparea chirurgicalã a organelor feminine (ut erul ºi ovarele). dacã doresc sã evite problemele specific feminine. Extirparea ovarelor la femei este echivalentã cu castrarea la bãrbaþi. Câþi bãrbaþi dornici s ie castraþi cunoaºteþi? Femeile TREBUIE sã înveþe CUM sã rãmânã sãnãtoase.

Vasele de sânge sunt pr imii soldaþi ai organismului. greutatea dumneavoastrã corectã ar fi probabil de 59 de kil ograme. a sprijini ºi a separa celelalte þesuturi. a devenit posibilã inversarea cocoºãrii oamenilor în vârstã ºi redobândirea p ii normale a coloanei vertebrale. Ea nu reprezintã cauza pierderii masei osoase. cãutaþi pe cineva care suferã de aceastã neplãcere ºi priviþi cum se ecã el. Osteopor oza este o afecþiune comunã la oamenii în vârstã. dar nu are nimic de-a face cu suplimenþii pe bazã de calciu. într cât este legatã DIRECT de excesul de estrogen. ci este asociatã cu dezechilibrul hormonal ºi cu acumu larea exceselor de toxicitate sub forma depozitelor de deºeuri acide. În medicina convenþionalã.uºura situaþia. Osteoporoza este un EFECT simp tomatic. Sunt alcãtuite dintr-un nu . Diferenþa dintre obezitate ºi greutatea idealã este în acest caz de 78 59 = 19 kilograme. i mplicã un proces de vascularizare (invazie) a oaselor de cãtre vasele de sânge. medicina convenþionalã NU vã considerã obez decât dacã greutatea dumneavoas trã a depãºit 78 de kilograme! Pentru a starea de sãnãtate. ºi mai ales la femeile de dupã menopauzã. Tipurile de þesuturi Þesuturile conjunctive sunt doar unul din cele patru tipuri de þesuturi principale a le organismului. Dacã doriþi DOVEZI. Ea reprezintã un avertisment ºi trebuie lua t ca atare. Acest lucru poate fi obþinut cu ajutorul aceloraºi pr oduse menþionate mai sus. Obezitatea este un SEMN al unui dezechilibru hormonal. evitând totodatã pierderea organelor feminine. al unei digestii precare ºi al unui metabolismlent. Spre exemplu. deopotrivã de cãtre bãrbaþi ºi femei. Analiza densitãþii oaselor va atesta la rândul ei miracolul intern al refacerii densitãþii oaselor ºi al formãrii de NOI cartilagii. care devin la fel ca un fagure de miere. 19 kil ograme înseamnã o depãºire a greutãþii cu 32%! Obezitatea este un SEMN uºor de constatat. ea este definitã ca o depãºire cu cel puþ n 20% a greutãþii standard din tabelele care prezintã raportul greutate/înãlþime. Ele au rolul de a lega. cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. Este atât de simplu! La ora actualã. Osteoporoza Osteoporoza sau rãrirea densitãþii oaselor. dacã greutatea dumneavoastrã dezirab ilã maximã este de 65 de kilograme. fiind datoratã INCAPACITÃÞII ace de a ovula din cauza atrofierii foliculilor. Osteoporoza poate fi prevenitã ºi tratatã cu uºurinþã. Ele preced atât formarea oaselor cât ºi dizolvarea lor. care conduc la o reducere a fenomenului de formare a oaselor de cãtre celulele osteoblaste (responsabile de crearea noilor oase ºi cartilagii).

O piele frumoasã Ultimele douã cuvinte din definiþia þesuturilor conjunctive (substanþã intercelularã) au o i mportanþã deosebitã pentru procesul de îmbãtrânire. provocând întãrirea ºi îngroºarea pielii exterio din cauza PIERDERII elasticitãþii ºi a rezistenþei. 120 . sãruri minerale ºi GRÃSIMI. Aici îºi construieºte corpul depozitele sale de deºeuri acide. cel epitelial (al pielii). între dife ritele straturi ale pielii. Aceastã zonã este deservitã de sistemele de capilare ale sângelui ºi ale limf ei. Când þesuturile devin supraîncãrcate de deºeuri ºi nu mai pot funcþiona normal.mãr relativ mic de celule într-o mare de substanþã intercelularã . din cola gen. þesuturile co nctive ale pielii se crapã ºi astfel apar ridurile. vorbim de fapt de straturile dermice ºi subcutanate alcãt uite din þesuturi CONJUNCTIVE. Substanþa intercelularã se referã la materialul din re celule. Cele patru tipuri principale de þesuturi sunt: þesutul conjunctiv (elastic. cel muscular (al muºchilor) ºi cel nervos. Deºeurile metabolice de sub piele descompun þes uturile conjunctive care fac legãtura între diferitele straturi de piele. reticular). Aceste deºeuri sunt depozitate de cãtre capilarele sângelui în spaþiile dintre celule. Atunci când vorbim de piele.

O boalã venericã nu poate fi luatã decât dacã mediul intern al organi smului este pregãtit pentru infecþie. Bolile venerice ºi excesele sexuale Incidenþa bolilor infecþioase sexuale este în continuã creºtere. Un corp sãnãtos este imun la bolile venerice. fiind asociatã cu un flux sanguin redus. Acesta este adevãrul despre miracolul numit soia! . Chiar acum am pe birou un fax în care se afirmã cã o analizã de laborator a evidenþiat cã uleiul de canola a provocat sterilitatea la iepuri. Dacã toateaceste produse sunt folosite împreunã cu Apa Ionizatã cu Înaltã Valoa re Medicinalã. negii vaginali. hepatitã. Excesele amoroase altereazã funcþionarea glandei tiroide. afecþiuni la limita diabetului. gripã ºi numeroase alte boli infecþioase. Aveam în armatã un tovar㺠care vizita regulat bordelurile. fiind un SEMN de activitate sexualã intensã. iar capsulele SOC dizolvã þesuturile cicatrizate interne ºi stimuleazã formarea unor þesuturi noi dinspre interior cãtre exterior. efectele de îmbunãtãþire pot fi de-a dreptul DRAMATICE! Un corp bãtrân nu este o ruºine. arãtând promiscuitatea în ca trãiesc oamenii ºi starea precarã de sãnãtate. Contractarea unei boli ve nerice (de la venus iubire ºi ic aparþinând) a devenit deloc întâmplãtor foarte comunã în zilele noastre. Puþini oameni mai ajung astãzi la starea de adult virgini. Dacã acesta era umflat. Uleiurile de soia ºi canola joacã un anumit rol în funcþia sexualã. la fel cum este imun la pojar. Când l-am întrebat de câte ori a contractat boli venerice mi-a rãspuns: Niciodatã! Imediat dupã actul sexual. Eliminarea deºeur ilor se realizeazã cu ajutorul suplimenþilor de Yucca Blend ºi Enhanced PAC. era semn cã mariajul fusese consumat. Afecþiuni precum herpesul genital. sifilisul ºi gonor eea RÃSPUND la tratamentulcu Apã Ionizatã (acidã) cu Înaltã Valoare Medicinalã sub formã de d plicaþii locale.Crema de piele glicolicã acidã (menþionatã anterior) desprinde ºi eliminã straturile exterio are moarte ale pielii. o slabã hidratare. o storc ºi mã spãl jos! Toþi r face acest lucru se pot proteja ºi vindeca cu uºurinþã. DECÂT în cazul în care refuzaþi s plicaþi remediile descrise aici. Incapacitatea bãrbaþilor de a atinge erecþia sau frigiditatea femeilor este de naturã ho rmonalã. Lucrarea Viitorul furat descrie ravagiile pe care le face mitul soiei prin încãrcarea corpului cu analo gi de estrogen. folosind aceastã apã specialã. din cauza stresului la care îºi supun ovarele. probleme cu tiroida sau cu alte gland e. lucru bine cunoscut evreil or din Antichitate. Aceºtia obiºnuiau sã examineze gâtul miresei dupã noaptea nunþii. Loþiunea SOC înmoaie þesuturile cicatrizate. iau o lãmâie proaspãtã. la care se adaugã din nou capsu lele de SOC. tensiuni la nivelul ficatului ºi/sau atrofierea ovarelor ºi a testiculelor. Adulþii tineri care abuz eazã din punct de vedere sexual de trupurile lor îºi pierd rapid înfãþiºarea tinereascã ºi îmbãtrânesc accelerat înd e.

ETVC ºi prec ursorii racemizaþi ai hormonilor fac minuni în asemenea cazuri. n u subestimaþi valoarea precursorilor racemizaþi ai hormonilor în procesul de curãþare a receptorilor ºi în restaurarea funcþiilor pierdute ale nervilor un ect secundar obiºnuit în cazul bolilor venerice. lactaþia prelungitã însoþitã de o dietã precarã. Naºterile prea dese. În plus. Diabetul de tip II (la adulþi) este forma cea mai frecventã a bolii. lipsa energiei. redându-vã tinereþea ºi energia. asociate cu nivelul zahãrului din sânge ºi lipsa energiei. 121 . reduce deºeurile acidedin þesuturi ºi restaureazã echilibrul. care poate fi cu uºurinþã purifi cat de Apa Ionizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã. Îngheþarea mâinilor ºi picioarelor. Corpul feminin are nevoie de CEL PUÞIN doi ani de odihnã ºi hranã înainte de a mai da viaþã u ui alt copil. Suprasolicitarea ficatului alimenteazã tulburãrile menstruale ºi ovariene.Bolile venerice sunt tulburãri legate de mediul intern. proces ce dinamizeazã producerea molecule i de energie ATP. obezitatea ºi problemele legate de tiroidã. Precursorii ajutã de asemenea femeile predispuse cãtre pier derea sarcinii în primul trimestru de graviditate. pot precipita apariþia a femei. incapacitatea de a te scula dimineaþa ºi obezitatea sunt tulburãri de naturã hormonalã. le fo losesc peAMÂNDOUÃ. Diabetul Diabetul ºi obezitatea sunt veri primari. Personal.

Dar mai presus de orice. a acumulãrii deºeurilor ºi a subnutriþiei. pre sorii racemizaþi ai hormonilor se dovedesc un tratament ABSOLUT NECESAR! Zahãrul este o moleculã de carbon. solul foloseºte carbonul ºi calciul în acelaºi scop). terapia colo nului ºi clismele la ficat pot face minuni în cazul diabeticilor. De aceea. Dacã este administrat u nei persoane care suferã de un dezechilibru alimentar. Pierderea a uzului la copii este strâns legatã de vaccinuri. ETVC îi ajutã pe diabeticii care manifestã intoleranþã la glucozã ºi rezistenþã la insulinã. S timularea glandei tiroide din cauza insuficienþei alimentare este inutilã. la fel ca ºi folosirea cronicã a suplimenþilor de orice fel pentru tiroidã. un aparat c re foloseºte pielea capului în locul nervului auditiv ºi care se gãseºte acum pe piaþã (vezi pachetul informativ ). simple paleative ale naturii care nu remediazã funcþia normalã a glandei .Nu existã nici o îndoialã cã acumularea deºeurilor metabolice ºi încetinirea funcþiilor organ r interne precipitã apariþia diabetului la adulþi. Deºi este un element vital. Atunci când energia deºeurilor DEPêEªTE puterea org smului de a le elimina. De aceea. Ceaiul lui Rene ºi Yucca Blend sunt folosite cu succes în China la tratamentul diabe tului ºi al bolilor degenerative. În ceea ce priveºte diabetul juvenil (de tip I). iodul poate provoca guºã ºi epuizarea glandei tiroide. el mai mult stricã decât reparã. deºi adevãrata cauzã care stã la baza lor sunt excesele . iar diabetul va dispãrea de multe ori de la sine. Recapitulare Organele sunt supuse stresului din cauza activitãþii în exces. la care se adaugã produse tiroidiene sintetice ºi glandulare. Stresul modificã buna funcþionare a organelor vitale ºi conduce la apariþia unor boli ca re se manifestã sub forma unor deficienþe aparente. Mult mai recomandabil este sã faceþi o serie de clisme la ficat. Scopul terapiei pentru diabetici (sau al oricãrui alt tip de terapie) nu trebuie sã fie altul decât revenirea la NORMAL a bolnavului! Iodul Tratamentul tradiþional pentru tulburãrile hipotiroidiene constã în administrarea suplim enþilor de iod. Diabeticii folosesc aceste molecule pentru a neut raliza deºeurile acide (de altfel. nivelul zahãrului în sânge o ia razna. este cert cã vaccinurile anti-polio ºi DPT joacã un rol decisiv în 75% din cazuri (datoritã mutaþiilor suferite în interiorul organismului). iodul este ºi un stimulent puternic al tiroidei. . Ei îºi pot redobândi însã auzul dacã vor folosi Neurophonul. combinate cu precursorii racemizaþi ai horm onilor ºi cu o dietã bazatã pe SUPER-ALIMENTE. Luarea oralã a celor douã produse neutralizeazã virusurile din sânge. Eliminaþi deºeurile acide ºi echilibraþi hormonii.

Inversarea procesului presupune rãbdare ºi efort douã cal itãþi pe care puþini oameni le mai au în zilele noastre! Crizele legate de vindecare ºi experimentate în timpul detoxificãrii reflectã direct nivel ul de toxicitate al persoanei. Nimeni nu poate scãpa de moarte. care scade în intensitate pe mãsurã ce îm bãtrânim. Examinarea post-mortem este o modalitate târzie de a descoperi cã modul de viaþã ºi sistemul de convi ngeri alese au fost greºite. ºi astfel apare boala. Vã asigur cã acest preþ este mic prin c omparaþie cu îmbãtrânirea ºi suferinþa! Corpul uman are un câmp energetic vital DINAMIC. dar este o etapã absolut necesarã. fãrã de car e nu pot fi puse fundamentele inversãrii pe termen lung a procesului de îmbãtrânire.Când corpul este stresat. el experimenteazã o inversare a miºcãrii de rotaþie a energiei. 122 . care devine NEGATIVÃ. dar putem totuºi sã pãstrãm deschisã fereastra deschisã în timpul perioadei de pubertate încã foarte mult timp de acum înainte. în loc sã-l sabotaþ veþi putea redeveni tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom discuta despre FELUL în care produce corpul substanþele care îi sunt necesare cu ajutorul bacteriilor ºi despre maniera în care energia mineralelor dinamizeazã procesele vii. Dacã vã veþi asista trupul în eforturile lui de regenerare. Crizele legate de vind ecare sunt preþul pe care trebuie sã-l plãtim pentru pãcatele noastre. Detoxificarea nu este o plãcere. din cauza greºelilor repetate pe care le facem.

ªi nu uitaþi: toate problemele menþionate mai sus sunt strâns legate de sistemul dumneav oastrã hormonal ºi de ficat. energiei ºi regenerãrii þesuturilor. vã recomand câteva produse care vã vor ajuta sã redobândiþi controlul asupra vieþii dumneavoastrã. Ele îmbunãtãþesc digest orbþia hranei. iar confuzia ºi depresia dispar. Acest aparat converteºte apa de la robinet într-una dintre cele mai eficiente substanþe de curãþare prin manipularea ionilor de hidrogen ai moleculei de apã astfel încât placa ºi calculii sã fie oxidate de pe suprafaþa lor ºi spãlate de jetul de apã. masei musculare. Grãsimea în exces este eliminatã ºi înlocuitã cu o masã muscularã suplã. Yucca Blend ºi R/HCI. Tulbu gate de concentraþia zahãrului din sânge precum diabetul ºi hipoglicemia scad în intensitate ºi d ar cu timpul. eliminând astfel probleme legate de paraziþi. Apetitul sexual se îmbunãtãþeºte. ETVC se ia împreunã cu micul dejun sau cu prânzul ºi menþine un nivel ridicat al energiei de-a lungul întregii zile. PAC conþine 24. ETVC îi ajutã pe oameni sã imtã ºi sã arate mai bine prin deschiderea cãilor lor metabolice. a intoleranþei la glucozã ºi a rezistenþei la insulinã. deºi mi-am mai curãþat dinþii de peste cinci ani! Lipsa plãcii este echivalentã cu lipsa degenerãrii ac estora ºi cu absenþa bolilor gingiilor (vezi paginile xx ºi xx. obezitate sau depresie. Nu confundaþi acest aparat cu irigatoarele obiºnuite sau cu periuþele de dinþi vibratori i! NU EXISTÃ NICI CEA MAI MICÃ COMPARAÞIE! Dinþii mei sunt perfecþi ºi gingiile mele sunt sãnãtoase. Precursorii racemizaþi ai hormonilor au o efica citate inegalabilã în deschiderea receptorilor ºi restaurarea CONTROLULUI asupra corpului (vezi Pachetul informativ).660 de unitãþi de antioxidanþi într-o singurã sticlã! Îngrijiþi-vã dinþii Cea mai bunã cale de îngrijire a dinþilor ºi gingiilor este Irigatorul Biomagnetic Denta r. DiSorb Aid ºi R/HCI contribuie alãturi de ETVC la extragerea unei cantitãþi maxime de en ergie din alimentele ingerate ºi la oprirea procesului de putrefacþie a hranei nedigerate din in testine. Rezultatele false la teste . precum gazele ºi balonarea. Aceste produse sunt extrem de utile în cazul diabeticilor. îndeosebi în cazul femeilor.Luaþi din nou în mâini frâiele asupra vieþii dumneavoastrã Dacã suferiþi de lipsã de energie. Aceste produse contribuie la mai buna gestionare a zahãrului din sânge (proces esenþia l pentru controlul greutãþii). DiSorb Aid. a îmbãtrânirii. precum ºi Pachetul informativ). Acestea sunt: ETVC. întrucât contribuie la redu cerea dependenþei de insulinã.

Acest tip de reacþie este numit crizã asociatã cu vindecarea ºi apare frecvent în cazul oam nilor cu o toxicitate foarte mare. Testarea muºchilor NU este relevantã în situaþia contaminãrii cu metale grele a þesuturilor. alimentul sau suplimentul de care are nevoie.Energia pozitivã poate induce sistemului o stare de agitaþie atât de mare încât poate fi c onfundatã cu boala. corpul îºi pãcãleºte proprietarul dând rezultate false la testele musculaturii sau cele cu ajutorul pendulului. el le respinge deoarece ºtie prin ce va trebui sã treacã. deoarece ºtie cã persoana NU îºi doreºte cu adevãrat sã se vindece sau sã suporte suferinþa care însoþeºte procesul de vindecare. corpul bioelectric respinge deseori terapia. Alteori. Aceste rezultate eronate apar deseori la testarea produselor racemizate. multe practici de purificare presupun o ascuþire a instinctului ºi o golire a minþii celui care le pune în aplicare. Dupã o perioadã scurtã de timp. din cauza activitãþii lor biologice extrem de intense atunci când pãtrund în organism. care ºtie ºi poate anticipa efectele unei substanþe cu o rgie pozitivã asupra sa. Uneori. Corpul are o inteligenþã înnãscutã. lucrurile se aºeazã ºi oamenii se vindec id. De aceea. Uneori. 123 . Rãspunsurile ºi interpretãrile false îi conduc de multe ori pe oameni pe cãi greºite. Pentru a fi cu adevãrat utile. Aceste metale acþioneazã asupra sistemului nervos automat ºi interfereazã cu rezultatele testãrii.

pierzând orice contact cu realit atea. aºa cum îi numesc eu). 18 Alchimia biologicã Dupã Einstein. fizica a devenit o anexã a matematicii. ea s-a izbit de zidul prostiei generale . Cartea Trusa pendulului este furnizatã cu un frumos pendul din bronz ºi este o carte minunat ilustratã. care aminteºte prea pregnant de alchimie. Ren de Puymorin vorbind de opera profesorului C. Ea ne cesitã disciplinã ºi focalizare. . tra Alchimia! Este ceva imposibil! Ea reprezintã doar un exemplu al greºelilor ºtiinþei de al tãdatã! Aºa sau încheiat cercetãrile pe care le-am fãcut la nivelul comunitãþii universitare. Louis Kervran ºi de descoperirea sa. Ele NU mau determinat însã sã mã opresc! Întregul scandal a fost declanºat de cuvântul transmutaþie . Vã recomand în aceastã direcþie cãrþile Trusa pendulului ºi Vibraþiile. cum? Rãspunsurile la toate aceste întrebãri pot fi gãsite în opera geniilor nerecunoscute (a VRÃJITORILOR. de vreme ce nu conþine fier? Cum este posibil ca o prunã uscatã sã conþinã mai multe minerale decât una p oaspãtã? Întradevãr. care deþineau o cunoaºtere ignoratã astãzi ºi demult uit Simpla ridicare a acestor întrebãri declanºeazã o reacþie de genul celei pe care ai provoc a-o dacã ai declara cã ai descoperit secretul lui perpetuum mobile. Atacatorul a fost un profesor de chimie. Fantastica dumneavoastrã descoperire legatã de transmutaþiile energiei slabe ar fi trebuit sã march eze un punct de cotiturã în evoluþia ºtiinþei. adicã din procesul de nsmutaþie .Pendulul Învãþarea folosirii eficiente a pendulului este o NECESITATE în vremurile noastre. cãruia nu-i plãceau implicaþiile întrebãrii puse de mine. Mai ales dacã le pui cui nu trebuie. La fel. cartea Vibraþiile este furnizatã cu un lanþ vibratoriu. potrivit cãrei a miºcarea vieþii derivã din transformarea continuã a unui mineral în altul. de genul: Cum îþi explici cã alimentele vegetale conþin minerale pe care plantele nu aveau cum sã le ext ragã din solul în care au crescut? Cum reuºeºte vaca sã producã lapte care conþine o cantitate mult mai mare de mine rale decât iarba cu care s-a hrãnit? De unde îºi extrage gãina mineralele de care are nevoie pentru a produc e coaja ouãlor sale. de vreme ce acestea nu se regãsesc în dieta sa? De ce îngroaºã ºi întãreºte unghiile coada-calul lanta). deºi ea nu aduce un aport de calciu? Cum poate produce magneziul organic creºterea cantitãþii de fier din sânge. Din pãcate. calea cea mai simplã necostisitoare de a învãþa cum puteþi pãtrunde în lumea invizibilã a testelor energetice.

te poþi alege cu necazuri mari. În lumea în care trãim. de genul celor pe care punea profesorul Kervran. Rid carea lor înseamnã pentru ei un atac la DOGMÃ. 124 . a chimicalelor de tot felul ºi a legilor DEFINITE ale chimiei ºi f izicii. Ele sunt totuºi întrebãri corecte. Problema nu este legatã de întrebarea propriu-zisã. suficient de grav pentru a fi catalogat drept eret ic al ºtiinþei . Unii oamenii de ºtiinþã se simt intimidaþi de întrebãrile la care nu cunosc rãspunsurile. ci de implicaþiile pe care le presupune ea. aceste întrebãri nu îºi gãsesc rãspunsuri. Louis Kervran (1899-1990) are implicaþii deosebite asupra inve rsãrii procesului de îmbãtrânire. fiind imediat ars pe rug! Energia mineralã Viaþa profesorului C.

Reams a vorbit de ionii de energie pozitivã numiþi anioni ºi de ionii de energie negat . colegii de breaslã ai lui Kervran l-au atacat ºi l-a u ridiculizat. Reams ºi-a numit viziunea: Teoria Biologicã a Ionizãrii.Kervran a emis ipoteza cã fenomenele energetice pe care le numim VIAÞà sunt legate de transformarea unui mineral în altul. Ei au vorbit despre aceleaºi fenomene din perspectiva lor personalã ºi au interpretat ceea c e au observat. Au încercat sã-l ignore. fenomen descris ºi de Vincent. din el va rezul ta un element diferit. A devãrul este precum o Cutie a Pandorei pentru cei care trãiesc în ignoranþã ºi care se tem de el îndeosebi pentru cei care se complac în mod egoist în acceptarea a tot felul de grade ºi titluri. Amândoi au vorbit de forþe energetice care permit existenþa vieþi i. Viziunea sa asupra creaþiei divine nu diferea prea mult de cea a contempo ranului sãu. ºi o rearanjare a anionilor ºi cationilor. el nu mai poate fi închis. refuzând sã îºi supunã descoperirile aprobãrii colegilor sãi de breaslã. Profesorul Kervran a îndrãznit sã punã întrebãrile corecte. Când un vas al ADEVÃRULUI este deschis. El a pãcãtuit împotriva ªtiinþei ceptate de aceasta atunci când le-a oferit semenilor sãi rãspunsul lui Dumnezeu. fiind forþa care stã la baza vieþii. Cei doi mari oameni de ºtiinþã nu s-au întâlnit niciodatã. Amândoi au afirmat cã energia are o amprentã sau o semnãturã. Savantul a fost membru al douã Academii Naþionale ale ªtiinþelor. cele mai prestigioase avanposturi a le ºtiinþei moderne. ªtiinþa preferã sã-i spunã alc . dr. Carey Reams. a încãlcat regulile unanim acceptate. În plus . Procesul conduce la o eliberare de energie. dar NU au putut cont ADEVÃRUL descoperit de el. transmutaþia presupune o schimbare a structurii elementare pe nivel atomic ºi subatomic. care l-a încorpor conceptele de apã BEV ºi Apã Microionizatã cu Valoare Terapeuticã. În viziunea lui. o f uziune LA RECE! Descoperirile lui Kervran au venit din interiorul lumii ºtiinþifice. la fel cum fãcuserã cu atâþia alþi Vrãjitori înaintea lui. Viziunile Kervran a pornit de la premisa cã mineralele conþin câmpuri concentrate de energie în ca drul legãturilor lor chimice. cea francezã ºi cea americanã. Kervran credea cã aceastã energie alimen teazã procesele metabolice. Noi ne vom referi la el folosindu-ne de expresia alchimie biologicã. El a numit acest proces transmutaþie . Kervran ºi-a numit-o pe a sa: T eoria Transmutaþiei Biologice. Ma Vrãjitori NU au colegi de breaslã! Ei au o viziune asupra creaþiei divine pe care o proclamã în mod prof etic asumându-ºi astfel blestemele dispreþuitoare ale ºtiinþei! La fel ca ºi în cazul lui Copernic. Altfel spus. Fiecare ºi-a creat propria sa vizi ne independentã. Dacã forþele energetice din interiorul unui element sunt modificate.

Plantel e aduc viaþa ºi energia pe pãmânt. principiul central al procesului descris era soarele. Plantele. animalele ºi microbii Plantele reprezintã o verigã între soare ºi lumea animalã (cãreia îi aparþine ºi trupul omulu lantele convertesc energia solarã în molecule de carbohidraþi. pe care noi ne-am pus-o în capitolul doi. catalizând astfel noile procese ale vieþii deopotrivã vegetale. al sãnãtãþii ºi bolii. Amândoi au cãutat rãspunsuri la ebarea De ce existã aceastã viaþã? . Kervran a descris rearanjarea forþelor energetice ºi fuziunea acestor forþe pe nivelel e atomice ºi subatomice.ivã numiþi cationi. El i-a rãspuns lui Reams în englezã ºi lui Kervran în francezã. Kervra a descris transmutaþia mineralelor în intestinele animalelor. Dumnezeu le-a rãspuns dându-le exemple vii legate de importanþa hranei v punct de vedere biologic. animale ºi micr biene. 125 . animalele ºi microbii simpli mediatori între soare ºi pãmânt. Reams a vorbit de energia care se roteºte de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga ºi de eliberarea forþelor cosmice încãtuºate în legãturile chimice ale mineralelor (legãturile ionice). Deºeurile animale devin parte integrantã din pielea pãmântului. încercând sã dezlege mister eþii ºi al morþii. În viziunea amândurora. Versiunea noastrã va fi o traducere a ambelor limbi . Tot cu ajutorul microbilor. a apei cu un coeficient POR ridicat ºi a unui mod de viaþã disciplina t. Ei con siderau plantele. dar ºi în pielea ºi limfa pãmântului ad sol ºi în apã. cu ajutorul microbilor. animalele prelucreazã þesuturile vegetale ºi îºi trãiesc viaþa cu ajutorul energiei electronilor eliberatã în timpul procesului de digestie.

schimbându-se din unele în altele. Microbii sunt paºaportul care îi permite omului sã îºi continue existenþa pe pãmânt. Rezultatul acestei schimbãri energetice este încetinirea activitãþii . Pentru el. fantasticele reacþii biochimice care Kervran le-a numit transmutaþii NU ar putea avea loc. Dacã o vacã bea apã cloruratã. azot. cum sunt muºchii ºi oasele ei. omul ar îmbãtrâni ºi ar muri mai rapid. Oamenii nu au decât un singur stomac. Microbii se aflã în centrul acelui proces alchimic pe care îl numim fuziune. calcarul este transmutat de bacterii pentru a satisface nevoile energetice al e animalului. exerciþii fizice ºi un mediu intern curat. Fuziunea la rece permite manifest area ºi menþinerea vieþii. în stomacul multiplu al unu i animal erbivor SÃNÃTOS. glucide. mineralele ingerate de ei trebuie sã fie într-o formã biologic activã maximã. Vacile bolnave au foarte multe lucruri în comun cu oamenii bolnavi. În mod si milar. Vacile ºi oamenii Vaca este un animal care utilizeazã procesul de transmutaþie. câmpurile energetice ale mineralelor din sistemele vii sunt în permanenþã dinamice. sulf. O viaþã sãnãtoasã presupune o alimentaþie nutritivã. nici animalele ºi nici oamenii nu mai reuºesc sã utilizeze în mod eficient procesul de transm utaþie. Bacteriile care trãiesc în acest mediu intern au o relaþie simbioticã cu vaca. fãrã microbi. Fãrã microbi ºi fãrã enzime. Altfel spus. Vaca reuºeºte acest lucru cu ajutorul enzimelor ºi microbilor din ficatul ºi din tractul ei gastrointestinal. proteine ºi minerale) pe care le converteºte în forme energetice NOI ºi DIFERITE.În viziunea lui Kervran. Spre exemplu. pentru a fi eficiente. Atunci când se îmb olnãvesc. chimicalele din aceasta creeazã un dezechilibru energetic c e determinã mutaþii ale microbilor în forme patogene. Transmutarea câmpurilor energetic e ale mineralelor încetineºte procesul de îmbãtrânire ºi menþine sãnãtatea la apogeu. Fãrã microbi. orientate cãtre dreapta. iar ele îi dãruiesc energie ºi vitalitate. mediul intern trebuie sã fie echilibrat din punct de vedere electri c. Ea mãnâncã plante (alcãtuite d in carbon. Ea presupune transmutarea unui câmp energetic în altul. ele trebuie sã fie într-o formã ionizatã racemizatã ! În viziunea lui Kervran. o apã bio-activã cu un coeficient POR ridi cat. cu câmpuri en ice puternice. energia vieþii se naºte din jocul elementelor minerale. hidrogen. vaca nu s-ar putea hrãni. Rãtãciri omului au fãcut însã ca microbii sã se revolte împotriva lui. Ea le asi gurã un cãmin. sãnãtatea era o manifestare a fiestei microbiene din intestinele ºi din ficatul omului (sau ale an imalelor)! Pentru ca aceastã fiesta sã se poatã desfãºura. Sãnãtatea ºi vitalitatea omului depind de starea mediului sãu intern ºi de procesele pe care Kerv ran ºi Reams le-au numit transmutaþie sau ionizare. De aceea. lipide. minerale ionizate.

aºa cã pãrãsesc corpul în care apare o asemenea stare. Transmutaþia ºi ioni zarea sunt implicate în ambele categorii de schimbãri energetice biologice. Bacteriile aerobe (benefice pentru corp) nu pot trãi într-un mediu anaerob. Procesul de fuziune presupune unirea atomilor. al dezechilibrelor hormonale sau al introducerii de substanþe radiomimetic e care produc sau mimeazã efectele fiziologice ale unei radiaþii nucleare. aceastã activitate energeticã este pozitivã. O vacã bolnavã. fãcând parte integrantã din procesul d e creºtere pe care îl numim anabolism. la fel ca ºi un om bolnav. Din aceastã categorie fac parte adi tivii. Ele tulburã echilibrul florei intestinale prin schimbarea mediului intern al corpului. În condiþii biologice normale. atât în cele pozitive cât ºi în cele negative. nu sunt altceva decât reflectãri ale unui mediu intern propice bolii. Aºa-numiþii microbi buni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre dreapta. în interiorul solului. Acesta poate fi rezultatul u nei acumulãri de toxine. care alcãtuiesc molecule mai mari. în tim e cei patogeni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre stânga din mediile toxice. Altfel spus. Antibioticele au un efect similar. Fuziune ºi fisiune Viaþa este un teatru de rãzboi pe care opereazã forþe energetice opuse. 126 . Fuziunea se petrece ºi la suprafaþa soarelui. atât în fuziune cât ºi în fisiune. medicamentele. conservanþii. Un exemplu de fuziune biologicã anormalã este cancerul. ºi pierderea vitalitãþii ºi a sãnãtãþii animalului. Orice mediu anaerob conþine o energie orientatã cãtre stânga. în plante ºi animale.metabolice a intestinelor ºi ficatului.

mâncarea iradiatã. ste un proces microbian care implicã transmutarea ºi ionizarea energiei mineralelor. SUPER-ALIMEN TELE precum algele Klammath. Acesta dã amprenta energeticã a aurei pãmântului. se transformã în sol. fiind capabilã sã trans orte cantitãþi uriaºe de energie.mâncarea gãtitã la microunde. Microbii ºi mineralele sunt paºaportul omului cãtre longevitate dacã acesta are înþelepciun a de a le recunoaºte importanþa cuvenitã ºi de a respecta legile naturii. iar între substanþele reactive iniþiale se declanºeazã procesul de sincronizare. dar dacã est energizat de microbi. procesul de fisiune poate deveni cataboli c. limfa sa devine tox cã. Toate acestea produc oxidãri ale þesuturilor ºi formarea de radicali liberi. ficatul biogen ºi aºa-numitele produse taoiste. Starea pielii ºi a limfei pãmântului dicteazã c vieþii la suprafaþaacestuia ªI formele de viaþã care supravieþuiesc sau care mor. etc. Ea reprezintã fluidul limfatic al pãmântului. fisiunea biologicã este beneficã. Oxidarea necontrolatã nu înseamnã altceva decât un proces ACCELERAT de îmbãtrânire. Unii îi spun chiar noroi . Dacã reacþia se opreºt din cauza insuficienþei cantitãþii unui reactiv. pielea sa dã naºtere unor bãºici. Esenþa vieþii este apa. murdãria. Yucca Blend ºi DiSorb Aid. noi favorizãm reacþiile negativ e de fisiune ºi declanºarea bolilor din cauza microbilor patogeni (care au suferit mutaþii). polenul armonizat. Exemple de reacþii distructive de fisiune sunt reacþiile nucleare. Acesta este mort. Pielea. Solul este viu din punct de vedere biologic. în urma ei rãmâne o energie potenþialã într-o formã si atã. terapia cu ajutorul radiaþiilor. În esenþã. materii organice ºi carbon. iar omul se îmbolnãveºte. În urma reacþiei este eliberatã o anumitã cantitate de energi cãldurã). Gestionarea energiei în corpul viu este similarã. Dacã ne pierdem însã controlul asupra mediului nostru intern (prin acidifierea þesuturilor). Ea depinde de capacitatea sau de i ncapacitatea corpului de a digera hrana ºi de a rupe legãturile care unesc elementele alimentelor. Energia ºi profunzimea solului sunt controlate de carbon. În mod normal. fisiunea descompune moleculele ºi atomii. etc. Dimpotrivã. Reacþiile de fisiune orchestrate de microbii prietenoºi sunt benefice. animalele intrã în suferinþã. gãtitul la microunde. Sincronizarea Sincronizarea poate fi rezultatul final al unei reacþii chimice cum ar fi amesteca rea oþetului cu praful de copt între un acid ºi o bazã. dar dacã ne pierdem controlul asupra ei. problem a desincronizãrii energetice . solul ºi limfa Pielea pãmântului este numitã sol. Când pãmântul este supus unor tensiuni. care poat fi inversat cu ajutorul unor produse precum Enhanced PAC.

corpul îºi pierde strãlucirea . cu o energie orientatã cãtre stânga). Încercaþi! Atunci când corpul bioelectric suferã din cauza unei sincronizãri sistemice. Boala este produsul fini t al unei stãri catabolice (al unui mediu intern anaerob. Detoxifierea ficatului ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. dinamizând dramatic vitalitatea organism ului. pot sparge blocajul energetic intestinal. pânã când d ul. chiar ºi alimentele cu o energie orientatã cãtre dreapta se pot sincroniza. Intestinele anaerobe reprezintã mediul perfect pentru proliferarea câmpurilor energe tice negative precum cancerul. Stãrile anaerobe pot fi remediate cu uºurinþã prin folosirea terapi lonului ºi cu ajutorul unor produse precum DiSorb Aid. cu un coeficient POR ridicat. Un corp bolnav produce o mare cantitate de energie negativã. Dimpotrivã. transformându-se în câmpuri energetice cu o energie orientatã cãtre stânga.nu se mai pune deloc. iar 127 . în cazul unor intestine anaerobe ºi al unui ficat to xic. iar viaþa devine imposibilã! Dacã sincronizarea tinde sã devinã talã. Energia lor negativã o neut ralizeazã pe cea pozitivã. PROCESUL DE ÎMBÃTRÂNIRE DEVINE ACCELERAT. Energia sincronizatã este o energie blocatã. Ei sunt incapabili sã îºi neutralizeze câmpurile en ergetice negative ºi prea slabi sã elibereze energia potenþial pozitivã a alimentelor. Oamenii b olnãvicioºi sunt blocaþi din punct de vedere energetic. Yucca Blend sau Enhanced PAC. Aura sa se diminueazã ºi pãleºte în intensitate. Ea NU stã la dispoziþia corpului.

În plus. care reprezi ntã o stare catabolicã. Persoana care suferã de constipaþie este supusã unui stres de naturã anaerobã. ficatul biogen. f d reintegratã în solul pãmântului. polenul armonic. tablete cu proteine. DiSorb Aid ajutã la eliminarea acestor probleme. ori din fasole. Nutriþia clinicã nu mai este valabilã în acest caz! Cancerul deturneazã energia corpului. Asta doream sã spun mai devreme atunci când afirmam cã o energie orientatã cãtre dreapta care pãtrunde într-un mediu intern cu o energie orientatã cãtre stânga poate fi deturnatã ºi folositã pentru a promova boala. anaerob. dar îºi schimbã forma ºi se recicleazã. Învãþ CUM sã vã gestionaþi mediul intern. iar cancerul nu vã va putea ataca niciodatã. Bolnavii de cancer nu trebuie sã mãnânce NICIODATà mari cantitãþi de proteine. Energia nu se pierde niciodatã. Preluarea puterii Atunci când legãturile chimice care susþin energia sincronizatã sunt rupte. prefer sã-m i procur proteinele din alge Klammath. Tumorile canceroase sunt veritabile gãuri negre virale. permiþând apariþia paraziþilor care se hrãnesc cu energie toxicã. chiar dacã la origini a fost pozitivã. Personal. orezul taoi st toate fiind considerate SUPER-alimente care nu potenþeazã stresul organismului. folosind-o în scopuri malefice cum ar fi creºterea unei mase (tumori). Yucca Blend ºi R/HCI. Nu va exista NICIODATà un remediu magic pentru cancer. persoana canceroasã este extrem de fragilã. în care p oate deturna energia pozitivã. Constipaþia ÎN ETINEªTE procesele de ionizare ºi transmutaþie a energiei mineralelor. Cancerul se foloseºte ºi el de alchimia biologi cã pentru a RUPE legãturile sincronizate. Energia sincronizatã continuã sã rãmânã chiar ºi dupã moartea corpului fizic. pe care o EXPORTà apoi în alte colonii exterioare. energia poate deveni negativã.corpul moare. Abordãrile acestei boli eºueazã de multe ori. Cancerul este susþinut de energia negativã existentã într-un corp bolnãvicios. Cancerul loveºte numai dupã ani de abuzuri personale. deoarece medicul ºi pacientul nu înþeleg cã reg lile s-au schimbat. Dacã legãturile sunt rupte într-un mediu preponderent anaer ob. Cancerul un set de reguli diferite Regulile vieþii devin diferite pentru cei care s-au îmbolnãvit de cancer. Gazele ºi balonarea sunt DOVEZI ale unei digestii incomplete. cum ar fi cele din carnea roºie sau lbã. Aceastã boalã sfideazã regulile ºi n respectã nici una din LEGILE unui corp sãnãtos. alimentându-ºi astfel creºterea. Secretul sãnãtãþii este mediul intern. El nu are decât un singur scop: sã-ºi ucidã g zda ºi sã scape . decât dacã se trateazã simultan cu DiSorb Aid. energia elib eratã se poate orienta cãtre AMBELE direcþii. El adorã mediul anaerob. care atrag ºi modificã întreaga energie d isponibilã.

Mai întâi îºi ucide gazda. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este un instrument extrem de puternic pentru restaurarea controlului TOTAL asupra mediului intern. Starea de sãnãtate ºi vitalitate reprezintã EFECTUL procesului pe care îl numim alchimie b iologicã. dacã înþelegem cului ºi suntem dispuºi sã ne asumãm responsabilitatea care ne revine. Acest proces depinde de prietenii noºtri microbieni ºi de mediul intern pe care ºtim sã li-l a sigurãm. Opera lor aratã calea cãtre regenerarea corpului fizic ºi cãtre redobândirea sãnãtãþii. Numai aºa vom putea redeve ni tineri! 128 . caseta video referitoare la apã ºi ca rtea care o însoþeºte (vezi pachetul informativ).pãmântul de un alt organism slab. comandaþi manuscrisul referitor la apa BEV ºi cel japonez. Pentru a afla informaþii sup limentare. apoi se sinucide. Kervran ºi Reams au descoperit un aspect esenþial al procesului pe care îl numim îmbãtrânire . Cancerul NU este un duºman. dar este agentul dublu p erfect. O SINCRONIZARE perfectã! Omul care îºi controleazã mediul intern îºi controleazã practic viaþa ºi acele procese magice care Kervran ºi Reams le-au descris atât de elocvent.

Protejaþi-vã pe dumneavoastrã. Existã ºi alcool î ul de faþã sub forma radiaþiilor ºi chimioterapiei. familia dumneavoastrã ºi animalele din casã de poluanþii din a r. În deosebi vârstnicii pot beneficia enorm de pe urma acestor aparate. casa. pentru alinarea astmei. Ozonaþi-vã casa ºi maºina Ozonul are numeroase forme. Veþi afla de asemenea ce anume se ascunde în s patele rãzbunãrii lui Montezuma . Un generator de ozon/ionizator este un instrument foarte util pentru pãstrarea sãnãtãþii ºi evitarea aceloraglomerãri microbiene care favorizeazã izbucnirea rãcelilor ºi a gripei. cu un dealer al casei (în cazul nostru. Numai astfel poate fi obþinutã o apã sigurã. care bineînþeles cã sunt mãsluite în favoarea casei. Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru aparatele de ionizare a apei. au licenþe ºi sunt antrenaþi sã facã numai anumite lucruri). la care se adaugã mineralele marine racemizate. Producþia Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã necesitã douã tipuri de echipament. . Bodiguarzii sunt numiþi Teama ºi Speranþa. acesta p oartã halat alb ºi este controlat de comisiile de licenþiere ºi de industria farmaceuticã). de viaþã. covoa re ºi draperii. mobila ºi chimicalele din casã). îndeosebi de gaze (inclusiv de cele emise de materialele de construcþie. Avem zaruri. Mulþi bolnavi care suferã de afecþiuni respir atorii constatã cã acestea se reduc sau dispar în numai câteva zile. cu un coefici ent POR ridicat. Repetãm: nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru a fi ionizatã! Terapia convenþionalã a cancerului este un joc de ruletã! Terapia convenþionalã a cancerului seamãnã teribil de mult cu un joc de ruletã! La fel ca în tr-un cazinou. în cazul nostru as igurãrile medicale. iar ºansele de joc sunt cele 75 de procente cu care te-a încurajat dealerul în halat alb. a virusurilor ºi bacteriilor patogene din aer. oxidarea mirosurilor.Preambul: capitolul urmãtor va vorbi despre intestinul subþire ºi despre infecþiile cu b acteria E. Existã de asemenea alþi jucãtori. putând crea probleme foarte serioase pe ntru organism. Toþi cei cu o sensibilitate crescutã la mediu vor beneficia enorm de pe urma acestui aparat. Nu lipsesc nici fisele. întrucât ac estea concentreazã ºi activeazã OTRÃVURILE ºi substanþele chimice din apã. la consultaþia de dinaintea jocul ui. mai ales iarna. avem de-a face cu regulile casei. care par sã câºti ficient de mult pentru a-þi justifica apetitul de a juca. coli care au ucis foarte mulþi oameni în anul 1993. Îl puteþi folosi pentru eliminarea congestiilor pulmonare ºi ale bronhiol elor. ferma. Ozonul cu valoare medicinalã este extrem de benefic pe ntru sãnãtatea dumneavoastrã. o echipã de specialiºti (care poartã uniforme.

Nu întreþineþi niciodatã gânduri negative. sã vã vedeþi strãnepoþii crescând ºi sã experimentaþi toate acele minuni pe care vi rezervã celor care iubesc viaþa mai mult decât cei care se tem de moarte. Pe rsonal. Casa câºtigã întotdeauna atunci când oamenii joacã dupã regulile ei. cu oamenii ei. mi-a luat 50 de ani pentru a înþelege acest mecanism. În cazul ruletei cancerului. Aþi înþeles? Corpul crede întotdeauna ceea ce îi spune mintea! El devine ceea ce gândeºte aceasta. O viaþã trãitã ca o ruletã (hazardat) este o viaþã stupidã! 129 . iar mesajul meu pentru voi este acesta: mintea are capacitatea de a crea sau de a distruge! Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea o viaþã mai bunã într-o lume mai unã! Bucuraþi-vã! Sunteþi VIU ºi dacã veþi face ceea ce trebuie.Toate jocurile au un sfârºit. teamã sau mânie. Existã vr soluþie? Evident! Nu jucaþi! Aveþi oricând alternativa de a vã purifica trupul. jocul se terminã automat atun ci când rãmâi fãrã bani sau când mori. Depinde care eveniment se produce primul. Nu mai strigaþi: Bietul de mine! Râdeþi! vã mai cramponaþi de sentimentele de urã. veþi continua încã multã vreme sã de viaþã. Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea un tr p nou.

stomac. Ele includ þesuturile moi din gurã. Spot: Existã întotdeauna foarfece! Am descris mai devreme câteva dintre caracteristicile sistemului integumentului (p ielii) legate de starea de sãnãtate. medicinalã cu val. ºi infecþiile urinare. care începe la nivelul gur ii ºi se terminã la nivelul anusului.0 tutun (uscat) HCL apã oxidatã apã redusã Stomac acid cu val. Corpul uman este ca un tub în interiorul altui tub. sistemul respirator ºi membranele mucoase s unt numite epiteliu stratificat. tãieturi lor ºi rãnilor. tra ctul respiratoriu. iar principala lor sarcinã constã în protejarea þesuturilor anexe. a ciupercilor care atacã unghiile. pentru a înþelege ce rol joacã aceast ocesul pe care îl numim îmbãtrânire. cãile nazale. . Ilustraþie Piramida tinereþii fãrã bãtrâneþe Viaþa este un manual plin de lecþii ea nu greºeºte niciodatã! Scala pH-ului ACID(+) Neutru ALCALIN(-) 7. Vom studia în continuare pielea interioarã . Membranele mucoase au o semnificaþie cu totul aparte în procesul de îmbãtrânire ºi în declanºarea bolilor. gripei intestinale. a piciorului de atlet. Alcãtuiesc un traseu continuu. Þesuturile care înconjoarã gura. colon (ºi vagin). intestine. medicinalã suc lãmâie salivã apã de la robinet sânge var bilã enzime pancreatice oþet ceai kombucha urinã amoniac tutun (verde) leºie clorurã apã BEV praf de copt 19 Tubul din interiorul tubului Dr. secreþia unor fluide ºi transportul deºeurilor. negii ºi ciuperc ile la acest nivel. Spãlarea cu aceastã apã are efecte miraculoase în terapia împot iva ochilor înroºiþi. cãile nazale.Infecþiile Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate elimina herpesul genital. Pielea este tubul exterior. în t imp ce membranele mucoase alcãtuiesc tubul interior.

Ceea ce rãmâne din tubul interior este tractul gastrointestinal. Membranele acestuia sunt alcãtuite dintr-un epiteliu simplu, a cãrui sarcinã este de a ABSORBI substanþele nutritive, de a proteja þesuturile anexe, de a SECRETA mucoase ºi enzime, ºi de a transporta alimentele ºi deºeurile.

Tubul exterior pielea are o suprafaþã totalã de circa 7,5 de metri pãtraþi. Fiecare centi etru pãtrat de piele conþine nu mai puþin de 1.200 de pori sau deschizãturi. Prin comparaþie cu pielea, membranele mucoase au o suprafaþã de circa 4.500 de metri pãtraþi, de 600 de ori mai mare decât cea a pielii. Altf el spus, unui centimetru 130

pãtrat de piele exterioarã îi corespund 600 de centimetri pãtraþi de membrane interioare, raportul fiind de 1:600. ACEST LUCRU ESTE IMPORTANT! La oamenii sãnãtoºi, alimentaþia include un proces de digestie, absorbþie ºi eliminare. Dupã sta de 24 de ani, capacitatea de digestie ºi absorbþie a corpului se reduce exponenþial, cãci aliment ele ºi apa induc MARI tensiuni corporale. Scopul unor produse precum DiSorb Aid, Yucca Blend ºi R/HCI es te de a elimina aceste tensiuni ºi resturile inutile de mâncare. Acest proces de regularizare amplificã imedi at energia, normalizeazã greutatea corporalã, previne gazele ºi balonarea, ºi susþine un colon sãnãtos. Cu cât perioada de tranzit dintre alimentaþie ºi toaletã este mai mare, cu atât mai multe toxine producem ºi absorbim. Membranele mucoase sunt un mediu ideal de transport al medicamentelor chimice. S upozitoarele, medicamentele sublinguale ºi aerosolii sunt cu uºurinþã absorbite prin membranele rectul ui, vaginului ºi sistemului respirator. De aceea, nici un medic nu îndrãzneºte sã prescrie aceeaºi cantitat e de medicamente administrate prin membranele mucoase prin comparaþie cu cele luate oral sau prin i njecþii subcutanate ori intramusculare.

E. coli ºi intestinele Absorbþia celor mai multe substanþe nutritive se produce la nivelul mucoaselor intes tinale. Acesta este mediul cel mai vulnerabil ºi cel mai important al corpului. Infectarea intestinelo r cu agenþi patogeni de tipulsalmonella, tifos sau E. coli provoacã o intensificare a activitãþii naturale de nãpârlire a mucoaselor. În mod normal, aceastã activitate conduce la eliminarea a circa 20 de milioane de celule uzate pe zi. Aceste celule eliminate reprezintã o sursã importantã de producere a enzimelor intestinale cu o cont ribuþie decisivã în procesele de eliminare a deºeurilor. Infecþiile patogene amplificã într-o asemenea mãsurã rata de nãpâ a mucoaselor încât digestia ºi absorbþia substanþelor nutritive ºi a fluidelor se reduc considerabil, cee a ce conduce la diaree ºi la malnutriþie. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã (acidã) eliminã aceste infecþii. Bacteria E. coli 0157.H7, care a provocat în SUA numeroase contaminãri cu hamburgeri la începutul anului 1993, produce o exfoliere masivã a mucoase intestinale, urmatã de diaree cu sânge , deshidratare, malnutriþie ºi ºoc electrolitic. E. coli 0157.H7 produce o exotoxinã (exo a exporta, toxinã-otravã) care LEZEAZÃ puternic þesuturile funcþionale ale ficatului ºi rinichilor. Celulele moarte (necrotice) TREBUIE elimina te imediat din organism; în caz contrar, deºeurile lor acide intrã în putrefacþie ºi conduc la o toxemie puternicã, sau chia r la cangrenã. Un cadavru care nu este þinut la rece sau îmbãlsãmat se umflã ca un balon, din cauza gazelor produse de cangrenã; de aici ºi expresia cangrenã gazoasã .

Necesitatea eliminãrii unei cantitãþi excedentare de toxine suprasolicitã rinichii, putând conduce chiar la necesitatea dializei (filtrãrii artificiale a sângelui) pentru a preveni toxemia sis temicã (a întregului corp). Toxemie = tox otravã ºi emia sânge. Tineri ºi bãtrâni

Oamenii în vârstã sunt foarte uºor afectaþi de infecþiile cu E. coli, deoarece organele ºi gl ndele lor suntslãbite, iar metabolismul lor este lent. În plus, rezervele lor de mol ecule ATP sunt reduse, iar nivelul de toxicitate este ridicat. Corpurile lor sunt catabolice ºi de regulã anaerobe. Cãlcâiul lui Ahile al oricãrui om bãtrân este lipsa rezistenþei organismului.

La extrema opusã se situeazã copiii. Aceºtia au o rezistenþã foarte mare, dar sunt de mult e ori prost hrãniþi ºi intoxicaþi, cãci mãnâncã alimente obiºnuite ale dietei moderne. Bolile provocate de un niv l crescut de toxicitate a organismului, deopotrivã la copii ºi adulþi, au drept cauze: încetinirea miºcãr ii de eliminare a intestinelor, dietele alimentare nesãnãtoase, capacitatea slabã de digestie ºi absorbþie a organismului, precum ºi ingerarea unei ape oxidate, MOARTÃ din punct de vedere biologic ºi cu un coeficient POR redus. Un mediu intern stresat este o invitaþie sigurã pentru infecþiile bacteriene precum cele cu E. coli 0157.H7 (nu toate bacteriile E. coli sunt la fel! Viaþa ar fi imposibilã fãrã anumite tulpini benefice de E. coli car e locuiesc în intestine). 131

Nu toþi au murit În anul 1993, peste 500 de tone de carne contaminatã cu E. coli a invadat restaurant ele fast food din America, dar numai câteva sute de oameni s-au îmbolnãvit, din care numai ºase au murit. DE CE? Rãspunsul este direct legat de frecvenþa de vibraþie a mediului intern al oamenilor bolnavi ºi al cel or decedaþi. Microorganismele patogene se hrãnesc cu energia negativã produsã de un mediu TOXIC, ceea ce explicã de ce, într-o familie cu trei copii din care toþi au mâncat alimente contaminate numai unul moare. Nu este vorba de nici un mister.

Câmpul energetic al corpului MEDIUL INTERN este cel care dicteazã dacã organismul trãieºt ºi se bucurã de sãnãtate, sau dimpotrivã, dacã se îmbolnãveºte ºi moare. Bolile contagioase care au afectat umanitatea de-a lungul secolelor ciuma buboni cã, pojarul, febra tifoidã, etc. NU au ucis întreaga populaþie. De fapt, cei mai mulþi oameni au supravieþuit . Cei care au murit aveau cu siguranþã un mediu intern viciat, toxic, sub-hidratat ºi subnutrit.

Aceastã abordare ridicã semne serioase de întrebare asupra absurditãþii imunizãrii organismu lui împotriva bolii un mit sacru în Statele Unite. Rãspunsul corect pare sã fie menþinerea unui mediu intern sãnãtos. ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate imuniza corpul împotriva oricã infecþii, rezolvând DEFINITIV problema bolilor contagioase . Panica din filmul recent intitulat Outbreak este de înþeles în lumina ignoranþei care pred ominã în lume cu privire la bolile contagioase. Purificaþi-vã mediul intern ºi virusurile de tipul E bola, Hanta, bacteria Cryptosporidium sau microbul care se hrãneºte cu carne vor trece pe lângã dumneavoastrã fãrã vã atingã. Lipsa de înþelegere

Oamenii de ºtiinþã refuzã sã accepte acest gen de argumente din cauza felului în care au fos t pregãtiþi. Gândirea ºtiinþificã nu acceptã decât metoda ºtiinþificã ºi Teoria Microorganismelor. Argum ul celor de mai sus nu se integreazã în acest model .

Ori de câte ori sunã telefonul ºi vocea de la capãtul firului mã întreabã: Care sunt referin dumneavoastrã? , ºtiu cã am de-a face cu un expert sau cu cineva care doreºte sã apere ceva eferinþele nu servesc decât egoului ºi Comisiilor de acreditare. Profesioniºtii modeºti nu þin cont d e asemenea prejudecãþi ºi nu considerã diplomele ºi referinþele altceva decât niºte hârtii inutile, fãrã fel de relevanþã. Ele nu sunt neapãrat dãunãtoare, DAR NUMAI dacã nu îþi stau în cale. Aþi înþeles?

Medicina vibraþionalã pune întrebãrile corecte ºi dã rãspunsuri corecte. Ea abordeazã problem legate de sãnãtate dintr-o perspectivã ENERGETICÃ ºi nu se lasã influenþatã de Teoria microorganismelor

re stau la baza bolii sau de alte invenþii artificiale. Reþineþi: un corp sãnãtos nu poate fi decât un corp bine hrãnit, curat, cu o condiþie fizicã care produce ºi înmagazineazã cantitãþi uriaºe de energie ATP. Un asemenea corp nu va accepta nic iodatã proliferarea agenþilor patogeni. Spaþiile inter-ciliare Intestinul subþire are nenumãrate pliuri ºi convoluþiuni, numite plicae circularis (pliu ri circulare), de-a lungul cãrora existã villi (degete micuþe) ºi microvilli (structuri asemãnãtoare firelor de pãr, cili), care mãresc suprafaþa intestinului pânã când aceasta ajunge la un ordin de mãrime de 600 de ori mai ma re decât cea a pielii exterioare. Micro-cilii conþin celulele care absorb ºi transportã energia substanþelor n utritive din hranã. Spaþiile dintre ei sunt cunoscute sub denumirea de Criptele lui Lieberkuhn. Ele sunt cãptuºit e cu acele celule care secretã enzimele ºi mucoasele digestive.

Pe mãsurã ce îmbãtrânim, aceste spaþii inter-ciliare intestinale devin superficiale. Cilii ºi micro-cilii se atrofiazã, iar perioada de tranzit alimentar de la gurã la anus se reduce. Apar astf el constipaþia ºi paraziþii, iar cilii ºi micro-cilii se îmbâcsesc cu materii fecale, substanþe mucoase ºi deºeuri metabolice cu tranzit lent. 132

Condiþiile anaerobe din colon produc modificãri serioase la nivelul materiilor fecal e care cãptuºesc pereþii intestinali. Ele se transformã într-un material mucos, destul de dur, cauciucat, car e rigidizeazã pereþii intestinali. Pe mãsurã ce trec anii, acest material se îngroaºã ºi îngusteazã deschizãtura (lumenul) prin trebuie sã treacã deºeurile. Povesteam mai devreme cum intestinul gros al unui cowboy vestit de la Hollywood a crescut, ajungând la un diametru de aproape 30 de centimetri, în timp ce lumenul prin care trebuiau sã tr eacã deºeurile era de numai 2,5 centimetri. Restul erau numai substanþe mucoase. Nu mai puþin de 85% din populaþie are nevoie de o terapie a colonului pentru a-ºi regl a starea de sãnãtate. Efectul Rouleau care poate fi observat în sângele acestui procent din populaþie nu est e deloc întâmplãtor.

Efectul combinat al unei puteri limitate de digestie ºi absorbþie, al unei funcþionãri r eduse a ficatului ºi al unei pieli congestionate conduce la blocarea a 75% din capacitatea de procesare a corpului! Singurele canale de ieºire care rãmân, plãmânii ºi rinichii, NU reuºesc sã facã faþã acestui surplus. Rezultatul? ioelectric este invadat de toxine, iar procesul de îmbãtrânire se accelereazã.

Diferenþa dintre un corp tânãr ºi vital, pe de o parte, ºi unul bãtrân, în prag de moarte, pe altã parte, este legatã de curãþenia intestinelor ºi de buna funcþionare a ficatului. Terapia colonului nu este consideratã specific americanã, dar ea NU ar trebui trecutã cu vederea. Îndeosebi în cazul oamenilor bolnãvicioºi ºi obezi, ea reprezintã O CALE RAPIDÃ cãtre o stare mai bunã sãnãtate. Este chiar calea pe care am apucat eu însumi cu mulþi ani în urmã. Deºi sunt 18 ani de când aplic terapia colonului, lunga serie de clisme la ficat pe care le-am fãcut a scos din trupul meu nu mai puþi n de 1.600 de pietre, dupã care urma de fiecare datã o golire masivã a colonului. O carte minunatã pe tema terapiei colonului este Curãþarea þesuturilor ºi gestiunea intest inelor. Vã recomand cu cãldurã aceastã carte întrucât ea prezintã în 40 de poze color felul în care realizatã terapia colonului (vezi pachetul informativ). Povestea mea În anul 1977 am atins o stare de platou în ceea ce priveºte sãnãtatea personalã. Am vizitato în acel moment pe o doamnã care fusese pregãtitã de dr. Reams în Teoria Biologicã a Ionizãrii. Dolly lua mostre de urinã ºi de salivã, pe care le analiza; în plus, citea în albul ochilor, proces diferit de cit itul în iris (iridologie). Rezultatele au arãtat cã aveam un colon infestat cu substanþe mucoase. Terapia pe care am urmat-o ulterior a confirmat acest lucru, întrucât am vãzut cu ochii materiile fecale dure ºi compacte ca

re au ieºit din trupul meu. Dupã curãþarea intestinelor, starea mea de sãnãtate a atins un nou apogeu, iar corpul meu a fãcut un salt înapoi, revenind la anii tinereþii. Fãrã terapia colonului nu aº fi reuºit niciodatã sã ating aceste ezultate.

Terapia colonului poate fi practicatã acasã ºi este absolut sigurã. Dacã vã îmbolnãviþi grav, poate chiar salva viaþa.

DEBRANªAÞI-VÃ de la sistemul medical, urmaþi calea recomandatã în aceastã carte ºi vã veþi si minunat. Acesta este subiectul cãrþii de faþã. Dacã eu am reuºit, la fel de bine puteþi reuºi umneavoastrã!

Preambul: capitolul urmãtor se referã la aurã. De ce urcã oamenii pe munþii stâncoºi? CUM a r uºit Iisus sã treacã prin pereþii templului? Oxidare = Îmbãtrânire

Enhanced PAC previne oxidarea necontrolatã a celulelor mai bine decât orice alt prod us disponibil pe piaþã, întrucât este racemizat, amplificând astfel rata activitãþii metabolice. Oxidarea neco trolatã conduce la autocanibalism. De fapt, oxidarea nu este decât un alt cuvânt pentru îmbãtrânire.

Pe mãsurã ce îmbãtrânim, þesuturile corpului încep sã se oxideze din ce în ce mai rapid. Un e u de oxidare extremã este atacul de cord masiv, în care muºchiul inimii se poate dezinte gra aproape instantaneu. 133

Atunci când vorbesc despre inima care a trecut printr-un atac de cord masiv, docto rii o descriu uneori ca o masã amorfã . Un mãturãtor de radicali liberi este o substanþã chimicã ce se leagã de radicalii liberi, su bstanþe extrem de reactive, care au un surplus sau un deficit de electroni. PAC previne oxidarea r apidã ºi distructivele reacþii în lanþ care genereazã radicalii liberi.

Noi ingerãm cantitãþi uriaºe de radicali liberi în fiecare zi, prin aer, apã ºi alimente. Cor ul însuºi produce aceste substanþe în cadrul procesului de metabolism.

Atunci când pãtrund în corp, substanþele toxice îºi schimbã forma chimicã ºi devin încã ºi ma Exemple în acest sens sunt aditivii alimentari, fluorurile ºi cloraminele din apa de la robinet, uleiurile de soia ºi canola, pesticidele, mâncarea gãtitã la microunde, virusurile ºi bacteriile care pãtrund în corp prin vaccinare, precum ºi proteinele din serul animal care le transportã. Enhanced PAC stabilizeazã deºeurile puse în circulaþie în timpul procesului de detoxifiere ºi al clismelor la ficat, prevenind reabsorbirea deºeurilor acide de-a lungul traseului intestinelor, în drumul lor cãtre toaletã.

Atunci când PAC este încorporat în dieta alimentarã, toate bolile rãspund favorabil. Dacã adã gaþisimultan ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã, efectul combinat al celor douã rem dii poate fi de-a dreptul dramatic. Alþi adjuvanþi benefici sunt Yucca Herbal Blend, Aspar-Max, precursorii ra cemizaþi ai hormonilor ºi SUPER-alimentele.

Enhanced PAC conþine nu mai puþin de 24.660 de unitãþi antioxidante în fiecare sticluþã, elim nând COMPLET necesitatea altor antioxidanþi comuni precum tabletele de vitamine A, C ºi E , sau cele de zinc, care au efecte secundare.

Inversarea procesului de îmbãtrânire nu este un lucru banal. Cu cât sunteþi mai bãtrân sau ma bolnav, cu atât mai mare devine aceastã provocare. Graþie procesului de racemizare, aproape orice tulburare poate fiinversatã, sau cel puþin uºuratã. Încercaþi câteva dintre produsele racemi ate ºi veþi constata acest lucru pe pielea dumneavoastrã (vezi pachetul informativ). Ilustraþie Circuitul schematic al organelor vitale Ficat Adrenale Pancreas Tiroidã Splinã Testicule Ovare Prostatã

Pe mãsurã ce un organ vital îºi reduce activitatea, el le influenþeazã ºi pe celelalte. Disfu cþiile la nivelul fiecãrui organ afecteazã celelalte organe, declanºând o întreagã cascadã de simptome ºi boli e se manifestã prin zeci de tulburãri ºi SEMNE (spre exemplu, ovarele afecteazã ficatul/tiroida/adrenalele

). Pentru ca trupul sã revinã la starea de sãnãtate, TREBUIE sã intervenim simultan asupra tuturor organelor ºi sistem elor glandulare, ceea ce explicã de ce eºueazã atâtea tratamente tradiþionale ºi alternative. Notã: toate sistemele co porale clacheazãsimultan ºi toate trebuie vindecate ÎMPREUNÃ. Vezi în aceastã direcþie ºi Tri hiul Sãnãtãþii de la pagina xx. 20 Efectul aurei Mintea omului care a trecut într-o nouã dimensiune, superioarã, nu mai revine niciodatã l a dimensiunea sa anterioarã . Oliver Wendel Holmes

Rana s-a produs cu o noapte în urmã, dar Jerry nu era încã conºtient de ea. Când am intrat îm reunã cu el în magazin, proprietara s-a apropiat de el ºi i-a spus: -Oh, probabil cã vã doare foarte tare! 134

Jerry s-a uitat la ea fãrã sã înþeleagã ce vrea sã spunã. -O, aura dumneavoastrã! Aveþi o gaurã foarte mare în regiunea inghinalã. V-aþi lovit? Într-adevãr, Jerry era bolnav. Se pare cã fãcuse o hernie la nivelul þesuturilor conjuncti ve din regiunea pelvianã cu o noapte înainte.

Curios era cã doamna respectivã era o strãinã care nu ºtia nimic despre Jerry, ºi totuºi, i-a putut vedea imediat aura ºi gaura din ea. ªi eu ºi Jerry auziserãm de asemenea oameni, dar nici unul dintre noi nu cunoscuserãm vreunul pânã atunci. Strãlucirea sãnãtãþii Corpul este înconjurat de un câmp energetic. Acest lucru este astãzi recunoscut în mod o ficial. Fotografiile Kirlian pot surprinde aceastã aurã pe o placã fotograficã, inclusiv forma, mãrimea ºi culoar ea ei, care sunt strâns legate de vitalitatea persoanei în cauzã.

Se spune despre Iisus cã avea în jurul corpului o aurã strãlucitoare. Ori de câte ori este pictat, aceastã aurã este prezentatã în jurul capului. Haloul sau aura reprezintã o energie orientatã cãtre dre apta. Mulþi oameni cred cã cu cât aceastã aurã este mai mare, cu atât mai avansatã este fiinþa din punct de vedere spir itual. Tot ce se poate. Ce este absolut sigur este cã avem cu toþii aceastã aurã ºi cu cât ea este mai mare, cu atât mai sãnãtoºi suntem!

Atunci când ne îmbolnãvim, sarcina corpului bioelectric îºi schimbã direcþia, cãpãtând o miºc taþie orientatã cãtre stânga, adicã patogenã. Ori de câte ori observãm paloarea unui om bolnav, asi tãm fãrã sã vrem la aura sa diminuatã, deºi nu o recunoaºtem ca atare. În mod similar, ne putem da seama de restaurarea stãrii sale de sãnãtate atunci când vedem culoarea din obraji ºi felul diferit în care aratã. Scurgerile de energie Existã oameni foarte obositori, care te golesc de energie ºi te lasã epuizat. Aceºti oam eni sunt ca niºte gãuri negre energetice! Unii sunt de-a dreptul simpatici, dar prezenþa lor lasã întotdea una urme asupra stãrii noastre energetice. De mulþi ani, Sue este proprietara unui cabinet de masaj ºi iridologie. Ea mi-a pove stit odatã cã existã oameni care o golesc atât de tare de energie încât nu poate lucra cu ei. Mai târziu, am aflat cã soþia mea a rupt prietenia cu una din pacientele pe care Sue a refuzat sã o mai trateze. Motivul? D oamna respectivã era prea obositoare!

Sue este o persoanã interesantã. Are capacitatea incontestabilã de a vedea ºi dea înþelege d iferite lucruri legate de viaþa pacienþilor ei. Mulþi dintre aceºtia o considerã o vindecãtoare . La fel o c ider ºi eu. În plus, are

o grãdinã organicã absolut senzaþionalã. Plantele ei au o vitalitate excepþionalã ºi nu trebu tratate ca sã se descurce cu buruienile sau cu insectele. Într-o zi, am întrebat-o: Sue, care este secretul tãu? S-a limitat sã-mi zâmbeascã. Pe mãsu m cunoscut-o mai bine, mi-am dat seama cã poate accelera frecvenþa corpului uman prin plasarea mâinilor pe trupul pacientului. Este ceea ce s-ar putea numi o terapie prin masaj. Sue poate accele ra circuitul electronilor prin trup într-o mãsurã atât de mare, încât persoana care trece prin acest tratament pãrãseºte cabinetu COMPLET revigoratã ºi fericitã cã trãieºte.

Prin accelerarea fluxului de energie, Sue întãreºte câmpurile de energie pozitivã din corp ºi eliminã forþele energetice negative. Efectele devin imediat vizibile în aura ºi în vibraþia pacien tului. Sue a învãþat arta manipulãrii energetice. Ea a înþeles cã viaþa este un câmp de bãtãlie între forþe energetice Din când în când, ea îºi scuturã mâinile, se plimbã cu picioarele goale prin iarbã sau prin nisip, ori îm un copac pentru a elimina energia negativã pe care a acumulat-o de la pacienþii ei bolnavi. 135

Energia ºi aura

Întregul univers este alcãtuit dintr-un singur lucru: energie! În forma sa condensatã, e nergia este numitã materie. Materia are trei stãri: gazoasã, lichidã ºi solidã. Orice substanþã reprezintã o var a densitãþii energiei ºi a frecvenþei moleculare de vibraþie.

Pietrele sunt tari ºi solide. Pielea are o anumitã texturã ºi poate fi întinsã. În realitate, pietrele ºi pielea nu sunt cu adevãrat solide, dar aºa le clasificãm noi. Solidele sunt câmpuri energetice a cãro structurã le permite sã aibã o formã ºi anumite caracteristici care pot fi simþite prin intermediul simþurilor ºi are ne permit sã le identificãm drept pietre, piele, roºii, etc. Toate obiectele vii sau inerte sunt înzestrate cu aurã. Aura unei pietre ºi efectele e i implicite asupra obiectelor din jur pot fi pozitive sau negative. Dacã starea energeticã a pietrei es te pozitivã, ea va avea un efect terapeutic asupra plantelor, ºi viceversa.

Dacã amplificãm fluxul de electroni care se rotesc în jurul nucleelor atomici dintr-o piatrã, ea îºi va schimba forma. Spre exemplu, dacã încãlzim sulful, acesta va trece dintr-o formã solidã într -una lichidã, iar apoi gazoasã. Apa face acelaºi lucru: dacã este încãlzitã, gheaþa se transformã în apã, iar apoi î Pietrele ºi munþii În Biblie, pietrelor li se acordã un statut particular în ceea ce priveºte starea de sãnãtat e. De altfel, ele au un rol sacru în marea majoritate a religiilor. Deºi nu sunt vii în înþelesul animal al cuvântul ui, pietrele posedã totuºi o anumitã viaþã. Viaþa unei pietre se exprimã prin semnãtura ºi amprenta sa energeticã. Oamenii iubesc pietrele. Montaniarzii sunt întrebaþi adeseori DE CE le place sã urce p e munþi. Deºi nu toþi reuºesc sã dea un rãspuns precis, este cert cã aceºtia sunt revigoranþi. Iubitorii muntelui absorb o cantitate fantasticã de ENERGIE de la formaþiunile minerale stâncoase. Pietrele emanã ENERGIE, punân du-l pe om în rezonanþã cu Pãmântul-mamã.

Omul transmutã energia pietrelor în energie personalã. Cãþãratul pe munþi este una din modali e prin care omul poate avea acces la depozitul de energie al naturii. Alte modalitãþi sunt scãldatul în apa mãrii sau mersul desculþ prin iarbã sau prin nisip, ori îmbrãþiºarea unui copac cu picioarele goale. Energia pãmântului se transferã astfel corpului ºi ne face sã ne simþim mai bine. Iisus ºi zidul Se spune cã atunci când Iisus era pe punctul de a fi lapidat cu pietre în faþa Templului , el a trecut prin zid ºi a dispãrut, spre marea frustrare a duºmanilor sãi. Pe când eram copil, am acceptat acea stã poveste, dar nu am

crezut niciodatã cu adevãrat în ea, cãci orice om ºtie cã nu poþi trece printr-un zid.

Astãzi, privesc povestea cu alþi ochi. Este evident cã Iisus poseda puterea de a-ºi acce lera fluxul electronilor în trup. În acest fel, el a putut trece prin zidul Templului. Accelerându -ºi fluxul de electroni pânã la pragul dezintegrãrii (gândiþi-vã la gheaþa care se transformã în aburi), el s-a strecurat pri tre atomii pietrelor ºi a dispãrut. Nici el nici zidul Templului nu erau cu adevãrat substanþe solide, ci particu le de energie! Christos nu a violat în nici un fel legea naturii, dar a ºtiut cum sã o manipuleze.

Viaþa este un joc între forþele energetice pozitive (+) ºi negative (-). Omul le dã acesto ra diferite nume ºi le clasificã astfel încât sã poatã fi mai uºor recunoscute, de pildã, în: bine ºi rãu, luminã ºi orect ºi greºit, stânga ºi dreapta, TÂNÃR ºi BÃTRÂN, etc. În realitate, toate acestea nu sunt altceva decât fe e ENERGETICE! Reflexii Aura trupului este o reflexie a stãrii noastre interne de sãnãtate. Ea poate fi mãsuratã c u ajutorul unui pendul, a unui lanþ vibratoriu sau a unui aurametru. Acest lucru este uºor de fãcut, d ar presupune o concentrare a minþii (procesul de mãsurare este descris cu lux de amãnunte în trei cãrþi pe care vi le rec omand insistent: Trusa pendulului, Vibraþiile ºi Mãsurarea aurei). 136

Un pendul nu este altceva decât o antenã care primeºte ºi emite o energie electricã. Minte a noastrã recepteazã informaþia ºi o interpreteazã . Mãsurarea aurei personale stabileºte un punct de erinþã pe care îl putem folosi pentru a determina schimbãrile care se produc sau efectele unei subst anþe asupra corpului nostru. Secretul constã în golirea minþii ºi în punerea întrebãrilor corecte. Care va fi efectul imed at al acestui produs? Dar pe termen lung? Trebuie sã mã aºtept la o crizã de vindecare? ªi aºa mai departe. Folosiþi pendulul sau aurametrul pentru a verifica alimentele pe care le mâncaþi. Stab iliþi care sunt merele, morcovii, etc., cu o energie orientatã cãtre dreapta ºi care au o energie de semn cont rar. Un obiect mãsurat arputea fi comparat cu o staþie radio care trimite semnale EN ERGETICE. În cazul de faþã, antena receptoare este pendulul, care poate fi folosit ºi pentru a trimite semnale. Atunci când ne folosim de intuiþie, care este un fel de al ºaselea simþ, noi emitem ºi rec eptãm semnale electrice. Vom discuta mai multe despre aceste concepte legate de cea de a Patra Dimensiune într-un capitol ulterior.

Pe mãsurã ce inversaþi procesul de îmbãtrânire, aura dumneavoastrã se va dilata, iar VITALITA EA fizicã va creºte. Când aura va reveni la dimensiunea pe care o avea în momentul în care aþi trecu t la procesul de îmbãtrânire, veþi putea considera cã aþi revenit la APOGEUL dumneavoastrã anabolic. Procesul mplicã o încetinire a timpului, iar apoi chiar o oprire completã a acestuia. Acesta este tãrâmul tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi al vieþii fãrã de moarte!

Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre energie ºi numere. ªtiaþi cã mare poate însemna m c, iar slab poate însemna puternic? Ilustraþie Manifestaþi semne de îmbãtrânire PREMATURÃ? Vi se pare cã tot ceea ce faceþi necesitã un mare efort? ªi-a pierdut pielea dumneavoastrã strãlucirea? Dar muºchii, ºi-au pierdut tonusul? Vã iritã lucrurile mãrunte? Aþi început sã uitaþi? Vã simþiþi confuz? Auziþi la fel de clar ca înainte? Vederea dumneavoastrã este la fel de bunã? Vã clãtinaþi puþin atunci când mergeþi? Rãmâneþi fãrã respiraþie atunci când urcaþi scãrile? Cât de drept este spatele dumneavoastrã? Au început sã scârþâie încheieturile dumneavoastrã? Când de bine vã adaptaþi la cãldurã ºi la frig? Puneþi-vã aceastã întrebare importantã: am început sã alunec la vale ºi sã nu mã mai plac la mult ca înainte? Dacã rãspunsul este da , este momentul sã faceþi ceva. ÎNCEPEÞI ASTÃZI Aceasta este prima zi a vieþii care v-a mai rãmas!

Exces de grãsime 3. Astm/emfizem 2. Pierderea auzului 137 de hormoni . Probleme cu tiroida 4.Afecþiuni provocate 1.

Infecþii urinare 13. Celulita (pe coapse ºi ºolduri) 28. Lipsa energiei 11. Artrita ºi reumatismul 37. picioare) . Albirea pãrului 9. Cancerul 17. Chisturile ovariene 21. Edemele la mâini sau picioare 26. Lipsa apetitului sexual 24. Afecþiunile prostatei 7. Osteoporoza 18. Corpul dureros la atingere . Gazele ºi balonarea dupã masã . Tumorile fibroase 31. Dureri abdominale în timpul ciclului 41. Corpul rece/îngheþarea extremitãþilor (mâini. Sentimentul de pierdere a autocontrolului 138 . Ciclul dureros . Pierderea în înãlþime 22. Îngustarea firelor de pãr 8. Alergiile ºi sinuzita 38. Indispoziþie în timpul menstruaþiei 42. Afecþiunile genunchilor/ºoldurilor 23. Depresia 34. Sexul dureros (la femei) . Incapacitatea de a concepe copii . Ridurile pielii . Endometroza 33. Pierderea masei musculare 27.. Chisturile la nivelul sânilor 39. Lãsarea obrajilor. încreþirea pielii gâtului 14. Sindromul premenstrual 6. Avortul spontan 19. Durerile de încheieturi/rigidizarea corpului 16. Menstruaþia neregulatã 29. Impotenþã 12. Transpiraþiile nocturne/ puseurile de cãldurã 36. Durerile la nivelul sânilor 32.

43. Benjamin Disraeli Era o zi de varã fierbinte. 21 Carbon 12. -Ba am. obþinutã printr-un filtru de oxidoreducere cu trei ni vele. ºi Totally Male în cazul bãrbaþilor). Mi-a spus: -Sunt de la Primãria din Madison ºi fac o verificare a tuturor plãcuþelor cu numere ale caselor. Urmaþi sugestiile din aceastã carte ºi folosiþi precursori racemizaþi ai hormonilor (Nugest II în cazul femeilor. care au o duratã FOARTE LUNGà de funcþionare (în cazul meu. în august 1975. -Pãi. folosesc de mai bine de patru ani un asemenea filtru. a apãrut un fel de hippy cu o agendã în mânã. glaucom) 48. iar aceste probleme se vor reduce. Ne-am op rit toþi trei în . myasthenia gravis) 46. Constipaþia 44. Doresc sã ºtiu ce aveþi de gând sã fac entru a remedia situaþia. m-am uitat ºi nu am vãzut nimic de genul acesta. fluturându-mi pe sub nas o hârtie de la primãrie care ar fi trebuit sã-i confere autoritate ºi sã mã intimideze. iar în timp vor dispãrea (ci tiþi ºi lucrarea Viitorul furat). fibromialgia. L-am rugat ºi pe Dale sã vinã cu noi. lupis. Afecþiunile nervoase (scleroza multiplã. mi-a rânjit el. Duºurile ºi baia Baia efectuatã în apã biologic activã. retinitã. Din sen in. i-am rãspuns eu. Afecþiunile ochilor (degenerare macularã. Deficitul de concentrare sau hiper-activitatea la copii Numitorul comun al TUTUROR SEMNELOR ºi simptomelor de mai sus sunt hormonii . Mai mult. fãrã probleme). sunt foarte puþin costisitoare ºi uºor de instalat (vezi pagina xxx). protejeazã ficatul º menþin sãnãtatea corpului. Apa curge liber prin aceste dispozitive. Bãile efectuate î recutã prin filtre cu oxidoreducere conferã un aspect mai sãnãtos pielii ºi pãrului. depãºeºte CU MULT bãile efectuate în apã obiºnuitã (sau obþinutã prin filtre comune). Îngustarea pereþilor vaginali 45. Tulburãrile de memorie 47. Mercurul termometrelor arãta 40oC. ºi pot sã demonstrez acest lucru! Ne-am îndreptat cãtre frontispiciul clãdirii. Se pare cã dumneavoastrã nu aveþi aºa ceva! -Ba am.01115 C 6 Numãrul lui Avogadro Sãnãtatea este fundamentul pe care se clãdeºte fericirea oamenilor . am insistat eu.

faþa uºii. Main. care era complet goalã. domnul de la Primãrie insistã sã afirme cã nu suntem în legalitate cu dispoziþia priv ind numerele caselor. M-am adresat lui Dale: -Dale. Uite! Acolo scrie: 505 S. Care-i problema? Omul de la Primãrie m-a privit confuz: -Bine. dar pe uºã nu scrie nimic! 139 .

aceastã soluþie energizatã dã naºtere la o veritabilã explozie energeticã la nivelul solului. Medicina homeopaticã aplicã principiile diluþiei. care permite obþinerea unor recolte foarte mari. Omul s-a uitat la mine. Ele solicitã dovezi ºtiinþifice care sã corespundã literaturii de specialitate . În homeopatie. ºtiinþa nu ºtie sã procedeze la Dimpotrivã. divizãrii. Ea aºteaptã dovezi. rezonanþei ºi transferului pent ru a crea substanþe energetice (numite remedii) care trateazã bolile pe nivelul energetic al c . transferând energia de la una la c ealaltã prin proceduri de rotaþie care ridicã frecvenþa energiei ºi o concentreazã. sã înnebunim sau pur ºi simplu sã plecãm. în loc sã se intereseze de REZULTATE. noi sau el. Câteva fenomene Iatã câteva exemple de fenomene electrice care ne-ar putea ajuta sã înþelegem mai bine pro cesul de îmbãtrânire. Main pe uºa noastrã? -Ba da! Chiar acolo. nimic poate însemna ceva. Se pierd în teorii ºi metode. Nu întotdeauna ne putem încrede în ochii noºtr i. Ceva slab poate fi puternic. î sã studieze cu mintea deschisã despre ce este vorba. ªtiinþa nu poate explica acest fenomen. altminteri.-Hmmm! Am rãspuns eu. Din pãcate. Uneori. ceea ce este slab se dovedeºte puternic. Dale. Ceva mi c poate fi de fapt foarte mare. putem sã ne rãtãcim. ea încearcã sã potriveascã fenomenele naturale pentru ca acestea sã se încadreze în LEGILE ei ratând cu acest prilej o ocazie fericitã de a mai învãþa ceva din lecþiile pe care i le oferã natura. iar logica nu reuºeºte sã explice toate circumstanþele sau experienþele noastre conflictuale. Ceea ce nu existã se dovedeºte cã existã. dupã care a clãtinat din cap. Lucrurile nu sunt ceea ce par Lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par. fãrã sã fie sigur cine este nebun. când ar trebui sã fie interesatã de rezultate. Aceste contradicþii aparente determinã ºtiinþa ºi medicina sã arunce anatema ridicolului. mi-a þinut Dale partea. dar diferitã. Uneori trebuie sã ne lãsãm în seama instinctelor. apoi la Dale. pe uºã. tu nu vezi cã scrie 505 S. dupã care a plecat. uitând cã eºi studiile ºi descoperirile lor sunt copleºite de contradicþii. Nimicul devine ceva. Omul din povestea noastrã a ºtiut când sã plece. Practicile agriculturii biodinamice transmutã îngrãºãmântul (bãlegarul de vacã) într-o substa e eficientã. Aplicatã pe sute de acri de sol mo rt. pentru simplul motiv cã el nu se integreazã în modelul sãu. Adepþii acestui mod de a face agriculturã amestecã o cantitate re dusã din aceastã substanþã puternicã cu 72 de litri de apã extrem de energizatã.

care sã anihil eze frecvenþa de vibraþie a bolii. 200x. veþi obþine o c iar influenþa ei asupra ce redusã va fi influenþa vopselei fizicã . Un remediu potenþat trateazã pacientul pe nivelul celei de-a Patra D imensiuni. 50x. cu frecvenþe de vibraþie diferite.). ºi mai p uþin influenþa fizicã. Evident. În homeopatie. produsul este divizat. astfel încât sã absoarbã diferite frecvenþe (10x 20x. Homeopatia începe de la o substanþã e are aceeaºi frecvenþã de vibraþie ca ºi cea a bolii pe care îºi propune sã o trateze. iar acest exemplu se r Medicina homeopaticã studiazã influenþa câmpurilor energetice invizibile între ele. lei albe ar fi foarte redusã. etc. Potenþarea Remediile opereazã pe baza principiului similaritãþii . Ideea este de a crea diluþii multiple. 100x. precum în exemplul de mai sus. culoarea neagrã ar fi extrem de diluatã.elei de-a Patra Dimensiuni. Substanþa e poi diluatã. 140 . Dacã adãugaþi un singur strop de vopsea neagrã într-o gãleatã AMESTECATÃ. Acest proces este numit potenþare. cu atât mai e. Cu cât veþi adãuga mai multã vopsea albã. iar remediul poartã numele de soluþie potenþatã . Cu fiecare nouã diluþie. Aceasta este o diluþie influenþa fizicã a vopselei negre asupra celei albe. ceea ce nu înseamnã însã cã aceasta va dispãrea. de vopsea albã.

Homeopatia manipuleazã ºi transferã semnãtura electricã (frecvenþa de vibraþie) a unei substa cãtre o altã substanþã. generând procesul de vindec are. În homeopatie. al cãrei numãr de atomi era cunoscut. iar vrãjitorii nu au colegi. nu pe cea a fenomenelor care opereazã în cea de-a Pa tra Dimensiune. La fel ca ºi Reams. Logica afirmã cã un remediu în care substanþa originalã este di n ce în ce mai slabã aproape inexistentã ar trebui sã nu exercite nici o influenþã. cu atât mai mare es te energia sa. În cazul de faþã logica nu poate s. Unicul lucru care conteazã sunt rezultatele! Totul este o chestiune legatã de numere Amedeo Avogadro (1776-1856) a fost un chimist italian care a descoperit numere m ari în lucrurile mici. în onoarea descoperitorului sãu. . cu modelele. Nu conteazã dacã o modalitate de vindecare se potriveºte sau nu cu teoriile medicale a cceptate. sau [N]. Din punct de vedere electronic. fãrã a consuma remediul propriu-zis. Pauling.diluþia ºi diviziunea adaugã mai multã putere. Frecvenþa duplicatã este apoi transferatã persoanei bolnave. Avogadro a fost ridiculizat de colegii sãi pentru viziunea pe care a avut-o . Remediul este plasat într-un aparat de scanat. în timp ce în exemplul de mai sus vopseaua ne agrã îºi pierde influenþa cu fiecare nouã adãugare de vopsea albã. Remediile sunt câmpuri de energie CONCENTRATà obþinute pornind de la frecve nþele de vibraþie ale unor substanþe fizice . MORA copiazã semnãtu rile energetice ºi le transferã pacientului. Cu cât remediul este mai diluat ºi mai divizat. De aceea. În primul caz avem de-a face cu fenomene electrice. Avogadro a fost un vrãjitor. În acest fel. îl ridiculizeazã ºi îºi exprimã dispreþul faþã de cei care cred în el! MORA este o ramurã a homeopatiei. în care frecvenþa sa este duplicatã. Din pãcate. C aisse. procesul poate fi repetat la infinit. El a creat o metodã pentru a estima numãrul de atomi dintr-o substanþã prin compararea aces teia cu o substanþã de referinþã. cãci ea are la bazã fizica tridimensionalã. dogmele ºi LEGILE ºtiinþei. ceva ce nu ar trebui sã existe EXISTà totuºi. în homeopatie ceea ce pare sã nu existe existã ºi se dovedeºte eficient. la f el cum scanerul unui computer citeºte o paginã tipãritã ºi o converteºte în coduri ºi semnale cu care sã poatã luc ulatorul. Carson ºi Gerson. Acest numãr de referinþã fost numit numãrul lui Avogadro. ªtiinþa nu poate explica acest fenomen. cel puþin teoretic. ei sunt adeseori înconjuraþi de cãþei care doresc sã-ºi punã numele pe descoperirile lor. ºi deci cu atât mai puternic devine el. Semmelweis. Transferul energetic care se produce de la o diviziune la alta pune în încurcãturã mintea ºtiinþificã . aplicând astfel principiile rezonanþei ºi transferului. Dupã cum pu tem constata. Diluþiile homeopatice diferã fundamental de cele fizice. FÃRà a mai folosi remediul propriu-zis. deoarece el nu se integreazã în model ul sãu.

Din punct d ere fizic.Substanþa de referinþã a lui Avogadro a fost carbonul-12. deºi pare sã nu aibã substanþã deloc. un remediu de 30x rap ortul depãºeºte numãrul lui Avogadro cu 30 de zerouri. Remediile hemovitice sunt c ombinaþii de 9x. în locul ei nu mai rãmâne NIMIC. Acelaºi 141 . aflate în schimbare. astfel încât sã rãspundã cerin romagnetice ale corpului. 000. într-o cantitate de 12 grame. Atomul de carboneste extrem de mic. substanþa nu mai existã odatã ce a depãºit numãrul lui Avogadro. 000. 30x. Îmbãtrânirea ºi numãrul lui Avogadro Numãrul lui Avogadro este foarte important pentru procesul de îmbãtrânire. Logica spune cã dacã substan iginalã nu mai existã. ªi totuºi. 000 atomi! În homeopatie se considerã cã remediul cel mai puternic este cel în care substanþa a fost diluatã ºi potenþatã pânã la punctul în care nu mai rãmâne NIMIC din substanþa sa originalã. ºi aºa mai departe. 000. este evident cã transferul de energie negativã rezultat dintr-un mod de viaþã defectuos. Dacã energia po zitivã conþinutã într-un remediu homeopatic de înaltã diluþie poate provoca schimbãri atât de MASIVE ne . 000. 100x ºi 200x. 000. Un remediu de 9x echivaleazã cu o parte la un miliard (ppb). 000. numãrul de atomi care existã în 12 grame de carbon-12 este extrem de mare! Este estimat la aproximativ 602. 20x. ºi asigurã o bio-rezonanþã în spectru larg. dint r-o alimentaþie nesãnãtoasã ºi din folosirea unei ape moarte are efecte absolut DEZASTRUOASE pentru viaþã ºi longevi tate. În schimb. un remediu homeopatic are o amprentã en icã uriaºã.

Alopatia este medicina opuºilor . Cum a fost descoperitã homeopatia Hahnemann a fost extrem de deziluzionat de medicina convenþionalã. Mai departe. El a dezvoltat noua metodã de tratament. un ceai din scoarþã de chininã cunoscut pentru eficienþa sa împotriva malariei . care NU avea malari e. dar incumbã un factor de risc. des pre care am mai vorbit. A fost un savant german de înaltã valoare. Medicamentele induc o reacþie patologicã ce streseazã organ ismul. Medicina alopaticã gândeºte pe termen scurt. Medicina alopaticã folose câmpuri puternice de energie orientatã cãtre stânga (medicamentele). provocând dau ne organelor vitale. el a descoperit cã dacã administra unei persoane sãnãtoase.raþionament este valabil ºi pentru acþiunile ºi gândurile negative. La fel ca ºi valurile provocat e de o piatrã aruncatã în apa unui lac. aceasta manifesta accese spon tane de febrã. þinând cont de toate tulburãrile pac . þesu turile ºi glandele. Fenomenul electric pe care l-a descoperit este cuno scut astãzi sub numele de medicina factorilor similari sau homeopatie. O reacþie patologicã este acea reacþie care induce boa Medicamentele sunt prescrise pentru a obþine anumite beneficii. acþionând pe principiul ceea ce este similar vinde cã ceea ce este similar . Ea este medicina factorilor similari . astfel încât corpul sã nu intre într-o stare de ºoc. Dr. care produc efecte mal efice de milioane de ori mai mari decât evenimentele care au stat la baza lor. Haideþi sã comparãm medicina homeopaticã cu cea alopaticã. Homeopatia este o ramurã legitimã a medicinii holistice. manifestându-se prin consecinþe negative. care afecteazã organele. pentru a ANIHILA frecvenþele bo lii. Homeopatia este exact opusul alopatiei. Hahnemann a descoperit cã o substanþã diluatã este mai puternicã decât într-o fo mã concentratã. aducându-l într-o stare de boalã sub-clinicã. Medicina alopaticã (convenþionalã) urmãreºte tratarea bolilor cu ajutorul medicamentelor c himice opuse simptomelor bolii tratate. fiecare gând ºi fiecare acþiune negativã dau naºtere unui efect exponenþial asupra stãri de sãnãtate. mergând pe principiul: opusul vindecã opusul . ca ºi cum ar fi avut boala. folo sind câmpuri energetice pozitive cu frecvenþe de vibraþie similare. pentru a vedea în ce mãsurã ne poa ajuta contrastul dintre conceptele lor diferite sã înþelegem mai bine procesul de îmbãtrânire. Samuel Hahnemann Samuel Hahnemann (1755-1843) este considerat pãrintele medicinii homeopatice modern e . În timp ce îºi trata pa cienþii de malarie. Farmacologia recunoaºte cã toate medicamentele presupun anumite RISCURI. urmãrind sã depãºeascã boala cu ajutorul dicamentelor care ªOCHEAZà corpul.

emoþionale ºi mentale. daunele pe termen lung nu pot f i dovedite. el era testat mai departe pe persoana bolnavã pentru a vedea dacã produce vindecarea. Din fericire pentru ea. Dacã remediul producea o reacþie similarã. 142 . fãrã NICI UN efect secundar. ªi-a creat remediile prin metoda încercãrii ºi eºecului. Ea merge pe o funie subþire. a acþiunii. situaþia nu s-a schimbat cu nimic! Efectele legate de dozaj metodã practicatã de farmaco-cinetica modernã (care studiazã di namica efectelor medicamentelor chimice în corpul uman) analizeazã acþiunea medicamentelor as upra metabolismului. oscilând între beneficiile pe termen scur t ºi distrugerea pe termen lung a organelor vitale. Altfel spus.ientului: fizice. CU CÂT dilua ºi diviza mai mult reme diul. cu atât mai eficient era el asupra pacientului! Descoperirile sale se opuneau direct dogmelo r oficial acceptate ale medicinii timpului sãu. observând cap tatea lor de a produce efecte similare la persoana bolnavã. Remediile actuale folosi te în homeopatie NU induc propriu-zis boala la o persoanã sãnãtoasã. Ele se manifestã sub formã de noi boli. Medicina alopaticã este perfect conºtientã de problemele pe care le genereazã administra rea medicamentelor. care sunt tratate pe aceeaºi cale. punând accent pe durata absorbþiei. Hahnemann a avut numeroase succese cu remediile sale ºi a observat cã eficacitatea l or creºte direct proporþional cu diluþia ºi potenþarea lor. Aceºti factori determinã nivelul de activitate al medicamentului prin raport cu nivelul d e saturaþie din sânge ºi þesuturi. La ora actualã. Ele nu fac decât sã anihileze câmpurile energetice negative care existã în trupul pacientului. distribuþia în sistem ºi metoda de excreþie d n organism.

Celu lele ºi þesuturile sunt forþate sã accepte aceste droguri! Daunele produse corpului bioelectric variazã în funcþie de tipul ºi cantitatea de droguri. Ele induc celulelor o sta re de rezonanþã cu principiul sãnãtãþii ! Gândiþi în cifre mici Americanilor le placã sã gândeascã în cifre cât mai mari sã aibã maºini mari. al potenþãrii ºi al transferului). pânã când acestea depãºesc capacitatea naturalã a rinichilor. dar ºi de durata de timp în care acestea rãmân în sistem. vii. ficatului. ªtiinþa medicalã aplicã ciocanul opuºilor . trebu ont . case mari. LEGILE newtoniene stau la baza mentalitãþii moderne a ch mioterapiei. Remediile sale acþioneazã pe nivelele energetice subtil e care s-a produs iniþial boala. sticluþe uriaºe cu tot felul de pastile! De fapt. si ndromul lui mare a devenit atât de generalizat încât oamenii se plâng cã dau sume uriaºe de bani pentru niºte sticluþe atât d ici! În chestiunile legate de sãnãtate trebuie sã învãþãm sã gândim în cifre mici. Plantele cultivate personal pot compensa o sumedenie de greºeli le gate de stilul de viaþã. se folosesc cantitãþi FOARTE mic e otravã amestecate cu cantitãþi mari de apã. Fermele ºi companiile farmaceutice au clonat principiile lui Hahnemann (principiul diluþiei. Descoperirile sale intrã în conflict cu fizica newtonianã. Experþii se aflã în stare de rãzboi c pãmântul ºi cu locuitorii acestuia.Hahnemann a obþinut rezultate uluitoare folosind remedii care depãºeau numãrul lui Avoga dro. homeopatia preferã remediile delicate bazate pe principiul similaritãþii. deturnându-le în scopuri MALEFICE. operaþii chirurgicale complicate. Principiul este homeopatic. Acesta este principalul motiv pentru care îmi încurajez cititorii sã îºi planteze singuri plantele pe care doresc sã le mãnânce. Mai nou. Aºa cum le cunoaºtem la ora actualã. me te. care susþine cã oriunde existã o cþiune. existã implicit ºi o reacþie egalã ºi de semn opus . Homeopatia este singura modalitate de vindecare ce meritã sã fie aplicatã de cãtre pacie nþii ºi medicii interesaþi cu adevãrat de sãnãtate . Homeopatia ºi agricultura Agricultura modernã foloseºte otrãvuri SUPER-puternice pentru a opri atacul insectelor ºi al buruienilor. sunt un dar de la Dumnezeu. plãmânilor ºi pielii de a le elimina. farmacologia ºi medicina se folosesc de cantitãþi URIAªE de medicamente pentru a produce un nivel de activitate mãsurabil. Mai mult. Alimentele proaspete. Pânã recent se foloseau cantitãþi uriaºe de otravã. Medicina alopaticã încarcã organismul cu medicamente chimice. dar rezultatele sunt exact opuse.

ca re gândesc în termenii numãrului lui Avogadro. Substanþele chimice ne asalteazã de pretutindeni. numai oamenii prudenþi. folositã în anumite clinic i japoneze pentru a trata o gamã largã de boli. În Japonia. conceputtocmai pentru asemenea clinici. apa 143 .de efectele secundare URIAªE ale substanþelor energetice negative pe care le introdu cem în trupul nostru. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã Este vorba de o categorie cu totul specialã de apã terapeuticã. în care nivelul de poluare al apei de la robinet este foarte mare. În SUA. Vom analiza în continuare mediul intern al corpului nostru bioelectric ºi vom reconsidera obsesia lui Pasteur legatã de microorganisme. de la diabet ºi tulburãri nervoase ºi pânã la cancer ºi atacuri d ord. De aceea. asupra stãrii noastre de sãnãtate. Trebuie sã înþelegem cã trupul este afectat deopotrivã de forþele energetice pozitive ºi negative ºi cantitate minusculã de substanþe toxice este suficientã pentru a exercita un efect masiv. aceastã apã specialã este produsã cu ajutorul unui echipament extrem de scump. au ºansa de a redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor priveºte corpul uman dintr-o perspectivã multidimensionalã. pe terme n lung.

ci POR-ul sãu. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este una din cele mai mari descoperiri din ist oria medicinii. Apa cu potenþial POR ridicat este alcãtuitã din molecule minuscule de apã care trec cu uºu rinþã prin membranele celulare. devenind activã din punct de vedere biologic.5-12. (vezi paginile 107-110 ºi pachetul informativ) 22 Schimbarea mediului intern Nici un copac nu are crengi atât de stupide încât sã se lupte între ele . cu un potenþial POR ridicat ºi cu o memorie curatã. tratamentul her pesului genital ºi pentru obþinerea unei pieli frumoase. Orice boalã îºi are rãdãcinile la nivel celular. Pentru a afla informaþii suplimentare. comandaþi caseta video ºi cartea referitoare la apã. pentru a energiza corpul ºi a neutraliza deºeurile acide. nefiind întrecutã decât de recentele studii referitoare la precursorii racemizaþi ai hor monilor care îi elibereazã deopotrivã pe femei ºi pe bãrbaþi de închisoarea lor personalã adicã de trupul bolnav în ptorii sunt blocaþi . Apa oxidatã este folositã extern. Este de o importanþã vitalã ca cititorul sã înþeleagã cã NU pH-ul (aciditatea/alcalinitatea) stei ape speciale este cel care produce vindecarea. astfel încât apa redusã poate furniza surplusul sãu de electroni mi tocondriilor pentru creºterea producþiei de ATP ºi regenerarea þesuturilor. Beneficiile unei ape cu POR ridicat derivã din puritatea ei. rezistivitatea înaltã ºi pH-ul. aburi sau luminã. adicã exact la nivelul în care acþioneazã Ap izatã deÎnaltã Valoare Medicinalã ºi cu POR ridicat. Mi-au fost necesari trei ani pentru a descoperi formula prin care se poate obþine acasã o Apã Ionizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã care o depãºeºte cu mult în proprietãþi cura produsã în clinicile japoneze. pentru vindecarea infecþiilor. Sistemele BEV pot fi programate sã producã inclusiv Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. iar cele ale coeficientului POR de 900 ºi respectiv +1200. la care se adaugã POR-u l ridicat. Apa de la robinet nu trebuie folositã NICIODATà pentru producerea apei ionizate. duºuri.trebuie purificatã mai întâi printr-un proces BEV pentru a fi adusã la nivelul punctului de concepþie . Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este obþinutã din aceastã apã BEV la care se adaugã minerale lichide racemizate. Apa acidã puternic redusã ºi cea alcalinã puternic oxidatã au valori ale pHi de 1.4 ºi respectiv 10.5-2. într-o cantitate d e 3-4 litri pe zi. adicã acel coeficient care mãsoarã disponibi litatea electronilor pentru producþia mitocondrialã a moleculei de energie ATP. . Apa redusã se ia pe cale oralã. la fel cum sauna cu infraroºii la dis tanþã neutralizeazã acizii din þesuturile moi FÃRà aport de cãldurã.

Ei nu pot prosper a decât dacã mediul este propice pentru creºterea lor. Corpul multidimensional Oamenii sunt fiinþe multidimensionale care trãiesc simultan în planul fizic. Microbii îºi extrag puterea din mediul în care trãiesc. fungii. Mai 144 . în cel ment al ºi în cel spiritual. lãþime ºi înãlþime. putem constata cã aceºtia nu sunt decât niºte simpli parti cipanþi la o schemã mai mare. Viaþa merge chiar mai departe de aceste planuri. Microbii includ bacteriile. Ceea ce ne intereseazã pe noi este mediul intern. ciup ercile ºi paraziþii. Mediul intern este multidimensional ºi TRANSCENDE lumea în trei dimensiuni cu care s untem noi obiºnuiþi. Claude Bernard. Acesta este poarta prin care int rã boala ºi bãtrâneþea. Noi învãþãm de la vârste fragede sã percepem sã interpretãm lumea în care trãim în termeni fizici ºi în concepte geometrice pe care le numim lungime.Watashi Wa Marele bacteriolog francez Pasteur afirma: Le microbe c est tout! Microbii sunt tot ul! Un medic contemporan. virusurile. l-a contrazis: Le microbe c est rien! Microbii nu înseam nã nimic! Mediul intern este singurul care conteazã! Dacã privim dincolo de microbi.

sau chiar vederea unor gãuri în aura unei al te persoane. Procesul de îmbãtrânire ºi cea de-a Patra Dimensiune Aceste dimensiuni superioare sunt invizibile pentru cei mai mulþi dintre oameni. pe care le experimentãm din când în când. chi . dar neglijãm corpul spiritual.existã însã ºi alte dimensiuni. Existenþa în lumea cu patru dimensiuni este în general invizibilã. Îi puteþi spune cer. mãsurãtorile energetice. acolo unde rezidã corpul spiritual. viaþa sa . Tot ceea ce afecteazã corpul bioelectric (care trãieºte în lumea cu patru di mensiuni) afecteazã implicit ºi corpul fizic (tridimensional). corpul eteric. spirit. Nimeni nu ºtie cu sig uranþã. moartea fizicã survine instantaneu. telepatia. Toate aceste denumiri se referã la acelaºi lucru. Punctul de inflexiune Corpul bioelectric trebuie privit ca o extensie a corpului fizic. prana. Atunci când încercãm sã vindecãm corpul fizic. Dacã îi permitem corpului bioelectric sã îmbãtrâneascã. trãind ene precum intuiþia. situat în lumeacu patru dimensiuni. dar ne pãstrãm conºtiinþa asupra corpului spiritua NU putem spune cã am murit cu adevãrat. superioare. qi. etc. sau chiar mai sus. dar asta nu înseamnã cã ea nu existã. Unii încearcã sã-i conteste existenþa. iar corpul fiz ic ca o expresie a celui bioelectric. pe un nivel energetic su perior. Dacã experimentãm moartea în lumea fizicã. într-un sistem sau altul de gândire. asemenea oameni se întorc în planul fizic ºi ne povestesc experie nþele lor din lumea de dincolo (acestea sunt aºa-numitele experienþe de moarte clinicã). Sãnãtatea ºi boala sunt expresii ale jocurilor energetice din lumea invizibilã cu patru dimensiuni. Forþele negative au învins! Forþa vitalã ( piritul) pãrãseºte corpul fizic. corpul astral. iar viaþa pe pãmânt înceteazã complet. iad. Atunci când omul moare. Dacã moartea se petrec e însã în lumea cu patru dimensiuni. P rocesul de îmbãtrânire se petrece în lumile superioare înainte de a fi experimentat în lumea noastrã tridimensiona lã (adicã înainte de a-l putea constata în oglindã). vindecarea va fi marginalã. dar asta nu-i schimbã realitatea ºi nu îi modificã inf nþa asupra existenþa noastre pãmânteºti. suflet. lumea de dincolo. corpul bioelectric. ºi invers. întorcându-se în lumea din care a provenit. Toate acestea aparþin unei lumi cu mai multe dimensiuni. corpul invizibil. sau oricum altcumva. Corpul multidimensional este cel care susþine sãnãtatea sau boala. Corpul cu patru dimensiuni este cunoscut sub diferite denumiri precum: corpul su btil energetic. corpul fizic nu va putea face altceva decât sã-i urmeze. Vitalitatea ºi sãnãtatea sunt controlate de forþele energetice e lectrice ale celei de-a Patra Dimensiuni. jocul energetic înceteazã.

145 . omul trebuie sã f forturi sã înþeleagã ideea de lume invizibilã în care acþioneazã forþe energetice antagoniste. medicamentele. dar ea reprezintã scena pe care se desfãºoarã rãzboiul pentru sãnãtate sau boalã. Urmãriþi sã înþelegeþi conceptele descrise mai sus. obiºnuinþele negative ºi efectele lor. Lumea invizibilã este foarte puþin înþeleasã de omul contemporan.u moartea. Exemple de asemenea forþe negative sunt: alimentele nesãnãtoase. Numai în acest fel veþi putea înþelege di terestrã în care vã zbateþi (vã recomand în aceastã direcþie lucrarea Universul holografic). Cu mult înainte ca boala sã se manifeste în lumea fizicã. apa cu potenþial POR redus. Pentru a înþelege care sunt forþele care determinã procesul de îmbãtrânire. gânduril e ºi cuvintele negative. Ceea ce ne preocupã pe noi este mediul intern AMBELOR lumi cea vizibilã ºi cea invizibilã precum ºi câmpurile energetice care le influenþeazã ºi le azã. corpul bioelectric trãieºte o seri e de modificãri vibraþionale care pregãtesc terenul pentru apariþia simptomelor bolii la nivelul corpu lui fizic. este necesar sã adoptãm viziunea vibraþionalã asupra sãnãtãþii ºi bolii. sub forma SEMNELOR confirmate prin diagnosticul medicului. Influen r forþe invizibile poate fi simþitã atunci când ele îºi fac simþitã prezenþa în lumea noastrã fizicã. Asta dorea sã spunã Bernard atunci când afirma cã Mediul intern este totul! Înainte de a învãþa cum sã manipulãm forþele energetice care acþioneazã deopotrivã în corpul el bioelectric.

hidrogen. ei dizolvã automat þesuturile cicatrizate. Corpul are nevoie de sulf ºi de carbon în formã sulfhidricã. cu ajutorul ionilor minerali ºi al enzimelor furnizate de bacteriile din sol. Atunci când sulfaþii sunt preze nþi într-o cantitate suficientã. ce pot fi folosite drept hranã de cãtre animale. pentru simplul motiv cã ºi ele au o existenþã dua Plantele au diverse funcþii. În procesul de sintetizare a moleculelo r alimentare. Miracolul fotosintezei similar cu metabolism ul la om nu este posibil decât cu ajutorul a miliarde ºi miliarde de lucrãtori invizibili care trãiesc în s ol: microbii. animalele ºi oamenii au nevoie de ajutorul microbilor pe ntru a-ºi putea asigura existenþa. Microbii se hrãnesc la rândul lor cu energia cosmicã. Plantele sunt niºte mediatori ai energiei solare. Ele recepteazã constant energia ziua pe cea solarã ºi noaptea pe cea cosmicã. Moleculele alimentare organice conþin. Mediatorii În calitatea lor de mediatori. oxigen. Aceste molecule sunt active di n punct de vedere biologic ºi participã la activitãþile anabolice pe care le numim creºtere ºi regenerare. Energia nu se pierde. precum alimentele sau lemnul. Toate formele superioare de viaþã plantele. carbon elementul atomic cu numãrul 12). carbon. în care ea arde suficiente zaharuri ºi eliminã suficientã cãldurã pentru a permite formarea ºi condensarea rouãi . ci doa r îºi schimbã forma! Plantele pot fi comparate cu niºte ANTENE vii. Roua este momentul de apogeu al alimentaþiei plantei. redând astfel elasticit atea þesuturilor nesãnãtoase. douã se referã la producerea de energie a limentarã ºi ladifuzarea energiei solare în sol. Ziua. Dintre acestea. Omul are foarte multe lucruri în comun cu plantele ºi cu ins ectele. Noaptea. Acestea ne pot ajuta sã înþelegem mai bine existenþa noastrã dualã. Capsulele SOC furnizeazã cantitãþi masive de sulfaþi. facilitând astfel vindecarea. plantele folosesc moleculele de zahãr ºi mineralele din sol pentru a c reºte.Plantele alimentare ºi insectele Taoiºtii chinezi afirmã cã oamenii sunt o reflexie a universului ºi cã orice formã de viaþã e o ilustrare a spiritului Creatorului. sulf ºi alte minerale ionice . Plantele NU pot crea prin ele însele. pe care o capteazã ºi o transformã în mo lecule complexe de naturã organicã. pe care le convertesc în forme energetice noi. Ei consumã zaharurile pe bazã de car bon pe care le produc plantele. plantele preiau din atmosferã CARBONUL ºi îl difuzeazã în pielea pãmântului-mamã suprafaþa superficialã a solului prin r. ele convertesc energia solarã în zaharuri sub formã de hid rocarburi (hydro apã. azot. Rãdãcinile celor din urmã se hrãnesc cu energia emisã ca urmare a ruperii legãturilor covalente ºi . plantele recepteazã energia solarã ºi cea cosmicã.

Printre exemplele cele mai cunoscute de pro bleme generate de stres la nivel fizic sunt afecþiunile coloanei ºi cele ale gâtului. Plantele dau comanda de absorbþie a energiei nutritive la nivelul rãdãcinilor. Dacã nu es sipatã. tulpinile. Printre tehnicile vestite pentru efectul lor de neutralizare a stresului se numãrã: tehnicile de yoga. din care sunt confecþionate frunzele. plimbarea prin nisip sau prin iarbã cu picioarele desculþe. La fel ºi oamenii. respiraþia profundã. tai chi-ul. exerciþiile fizice. bãlegarul.divizarea celulozei (substanþã pe bazã de carbon. astfel încât sã se disipeze ºi sã nu se acumuleze. Nu uitaþi: stresul cautã întotdeauna o portiþã de ieºire. rugãciunea. la fel cum electricitatea cautã sol l. meditaþia. Planta TRANSMITE astfel semnale energetice negative cãtre mãturãtorii naturii: insectele ºi vir usurile. gândirea pozitivã. Plantele se hrãnesc cu energia rezultatã. Oricine doreºte sã se bucure de o stare bunã de sãnãtate ºi de o vitalitate continuã trebuie veþe sã îºi GESTIONEZE stresul . Bacteri ile primesc aceastãcomandã ºi o executã. râsul. Lãsaþi-i întotdeauna o asemenea portiþã.) din sol. În cazul în care comanda nu este respectatã. Cei care rup aceste legãturi care asigurã compactarea mineralelor din sol ºi a pietrel or sunt microbii. Modificãrile cauzate de stres în mediul intern al plantei reduc frecvenþa de vi braþie a acesteia. 146 . planta trãieºte o stare de tensiune care îi modificã rotaþia ene rgeticã (reorientatã cãtre stânga). etc. energia stresului sfârºeºte prin a lua o formã fizicã. qi-gong-ul. CU CONDIÞIA CA solul sã se afle într-o stare energet cã POZITIVÃ. etc.

sub pretextul cã o ftinã la preþuri foarte populare este de dorit . Carbonul este o substanþã UNICÃ. El credea cu convingere cã p lantele ºi animalele trãiesc folosind energia emisã ca urmare a diviziunii legãturilor dintre min erale. fosfor ºi potasiu) pentru a produce hrana ce poate susþine viaþa. Experþii afirmã cã plantele nu au nevoie decât de NPK (nitrogen. Toate sunt otrãvuri organice! Substanþele toxice organice au câmpuri orientate cãtre stânga EXTREM DE PUTERNICE. dar numai dupã moartea agresorului. A numit aceste reacþii explozii ! Exploziile se produc atunci când APA reacþioneazã cu solul (îndeosebi apa de ploaie). Exploziile Carey Reams a studiat întreaga viaþã domeniul agriculturii. Acest lucru NU este adevãrat! Este o afirmaþie falsã. sãnãtatea acestora are foarte mult de suferit. Pl oaia accelereazãîn mare mãsurã creºterea plantelor. Carbonul are numãrul 12 în tabloul elementelor atomice. Aceste modificãri pot fi confirmate de fiecare datã. Ea reacþioneazã cu mineralele ºi cu acizii din sol. producând energie. Grupul R (grup reactiv) ºi localizarea sa pe molecula de carbon sunt singurele elem ente care diferenþiazã DDTul. Un stomac plin cu calorii goale. Este vorba prin definiþie de molecule organice. Ele sunt niºte veritabile miracol e ale vieþii. Când su nt folosite pe plante. de d ezechilibre hormonale ºi de o încetinire a funcþiilor metabolice. Animalele ºi oameni i care ingereazã acestesubstanþe au de asemenea de suferit de pe urma lor. Plantele înseamnã ceva mai mult decât niºte forme verzi. Urmeazã apoi o ameninþare implicitã: O hranã ieftinã este pr ferabilã lipsei de hranã . Otrãvurile sunt susþinute masiv de ºtiinþã. malathionul ºi dioxina. ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã ºi cu POR ridicat are efecte sim . criminalitatea a atins culmi nebãnuite. Sulfonilii sunt proteine aminoacide care conþi n în structura lor sulf ºi carbon. otrãvite. putându-se lega de elemente extrem de diferite. În mod evident.Conexiunea carbonului Corpul este construit din proteine. NU poate susþine o fiinþã sãnãtoasã sau o naþiune fericitã. Bãtrâneþea prematurã ºi incapacitatea de a te trezi la timp conduc la o moart e prematurã. partici pând la milioane de reacþii diferite. Practicile agricole controleazã naþiunile. pãstrând în acelaºi timp cozile interminabile la clinicile medicale. Oamenii violenþi suferã de excese toxice. Aceasta este caracteristica ce permite otrãvurilor organice sã se lege de atomul de carbon. apa de ploaie este o apã iologic activã. De când energia alimentelor a devenit preponderent o ntatã cãtre stânga. întrucât conþin carbon. În numai câte va decenii. otrãvurile organice folosite de om au alterat grav viaþa pe pãmânt. pe care plantele o folosesc în pro cesul de creºtere. fãcutã cu scopul d a manipula opinia publicã.

cu o naturã anabolicã. Aceastã secreþie es te cea care menþine solul fertil în forma sa specificã. Sol ul bogat în carbon biogen NU permite flotaþia mineralelor. le digerã ºi le stocheazã în soluþii sau le secretã în amestec cu zaharurile. El este elementul care stã la baza sãnãtãþii sau a procesului de îmbãtrânire. Solul bogat în carbon este un sol tânãr. Carbonul este fundamentul întregii vieþi. El susþine mineralele ºi substanþele nutritive înt r-o formã coloidalã (sub formã de ioni pozitivi ºi negativi). El este viu. asigurând un mare numãr de electroni necesari pentru creºtere ºi vindecare. bacteriile folosesc procesul de alchimie/transmutaþie despre care am vorbit anterior pentru a-i transmuta în elementele de care planta are nevoie. Rãdãcinile plantelor secretã acidul carbonic (carbon + hidrogen) care dizolvã ºi elibereazã ionii minerali din pietre. cu ajutorul apei. Procesul poate fi descris prin expresia: fuziune la rece . 147 . pentru ca plantele ºi viermii sã se poatã hrãni cu ele. sub forma unei substanþe lipicioase. Carbonul acþioneazã ca o punte în reacþiile de fuziune la rece.ilare. indiferent dacã acest lucr u se petrece în interiorul solului sau în intestinele ºi ficatul omului. întrucât ste bogat în ceea ce Leonard Ridzon numea în cartea sa Conexiunea carbonului : carbonul biogen . Dacã planta comandã ioni ei aflaþi la îndemânã. Bacteriile absorb mineralele în corpul lor. Ionii mineralelor ionizate sunt pãstraþi într-o formã coloidalã pânã când planta dã o comandã. activ.

Natura pune în acord ant nele fiecãrei insecte cu semnalele emise de o anumitã plantã. Ambele structuri sunt acordate pe frecvenþele bolnave emise de plante le tensionate. fiind atraºi de semnalele de genul: Sunt bolnav! Vino ºi mãnâncã-mã! Insectele sunt înzestrate cu niºte antene pe cap ºi cu foarte mulþi cili (niºte prelungiri asemãnãtoare firelor de pãr) pe corp. Insectele mãnâncã plantele bolnave. Insectele nu fac al ceva decât sã îºi îndeplineascã mandatul încredinþat de naturã. cea cu laser ºi cea cu ultrasunete sunt aplicaþii diferite ale frecvenþel or terapeutice ale luminii care stimuleazã vindecarea. dar care se opun vieþii. Nu veþi gãsi niciodatã gândaci de Colorado mâncând porumb. Microundele ºi radarele fac parte tot din categoria frecvenþelo r luminoase. Lumina albã conþine toate frecvenþele culorilor vizibile. Cele care s-au dezvoltat cu ajutorul îngrãºãmintelor chimice diferitelor otrãvuri emanã cu totul alt fel de semnale: Sunt bolnavã! Mãnâncã-mã! Phil Callahan a descoperit felul în care insectele se folosesc de antenele lor pen tru a capta aceste semnale ºi a naviga în funcþie de ele. Acest lucru poate fi mãsurat cu uºur inþã cu ajutorul unui pendul. la fel ca un avion care se foloseºte de radar. care nu sunt audibile ºi vizibile de cãtre om. fãcând parte integrantã din lumea tridimensionalã. Aceste semnale sunt transmise în spect rul infraroºiilor îndepãrtate. Dacã veþi mânca asemenea alimente ºi veþi absorbi frecvenþele lor malefice. ceea ce înseamnã cã orice aspect electric care existã în naturã est asociat luminii. Când o plantã devine bolnavã ºi stresatã. dar nu declarã rãzboi nimãnui. care emanã semnale energetice sãnãtoase . insectele o vor nãpãdi imediat. Natura ei este electricã. Dacã un fermier fol e insecticide pentru a obþine o recoltã.Transmiþãtori ºi receptori Plantele care s-au dezvoltat aºa cum trebuie (în acord cu planul naturii) au o aurã sãnãto asã. Diferite insecte sunt aco rdate pe frecvenþe diferite. Terapia prin culori. etc. Orice recoltã care are nevoie de ajutorul otrãvurilor pentru a pãstra insectele la dis tanþã asigurã o hranã bolnavã. ºi anume acela de a elimina organismele slabe de pe suprafaþa pãmântului. nu veþi e altceva decât sã . Boala aparþine lumii frecvenþelor energetice invizibile. În cazul organismului uman. Câmpurile ºi grãdinile nu sunt zone de rãzboi. acumulãrile de deºeuri acide tensioneazã corpul bioelectric ºi slãbeºte funcþionarea organelor vitale. Insectele ºtiu exact care plante trebuie mâncate ºi care nu. puteþi fi convinºi cã natura acesteia va fi opusã hom eopatiei ºi cã plantele respective vor slãbi orice persoanã care le va mânca. Microbii detecteazã acest stres ºi opereazã la fel ca ins ectele în cazul solului. al unei brãþãri vibratorii.

În mod similar. putem oare pr esupune cã plantele sãnãtoase le resping? Rãspunsul este DA cu majuscule! Aceeaºi regulã se aplicã ºi corpului bi electric. comandaþi caseta referitoare la apã (vezi pachetul informativ). Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã înlocuieºte fãrã probleme de siguranþã atât imunizã insecticidele. înzestrat cu o energie pozitivã. Folosirea otrãvurilor organice pentru obþinerea produselor alimentare nu diferã cu nim ic de insistenþaºtiinþei medicale de a imuniza în masã populaþia. oamenii sãnãtoºi nu au nevoie de imunizare pentru a-ºi pãstra sãnãtatea. Dacã doriþi dovezi documentate. 148 . virusurile ºi viermii. Otrãvurile organice Otrãvurile organice sunt câmpuri energetice negative extrem de puternice. Ele operea zã la fel ca ºi remediile homeopatice. respinge boala. Refractometrul ºi mediul intern De vreme ce plantele bolnave atrag insectele.invitaþi singuri boala sã pãtrundã în organismul dumneavoastrã. iar efectul lor asupra corpului uma n sau animal depãºeºte înþelegerea imediatã. O recoltã sãnãtoasã nu are de otrãvuri pentru a creºte. în timp ce energia negati vã atrage acelaºi tip de energie dacã omul nu face un efort concertat de a rupe cercul vicios ºi de a prelua controlul asupra mediului sãu intern. dar CU SEMN SCHIMBAT. Un mediu intern sãnãtos.

O alternativã mai bunã ar fi terapi a colonului. cu atât mai mare va fi infestarea plantei cu insecte ºi cu atât mai precarã va fi starea ei de sãnãtate. Plantele care cresc într-un mediu bogat în carbon ºi minerale conþin un numãr mare de micr obi cu un nivel brix ridicat. dar aceastã metodã nu spune nimic de amprenta ºi semnãtu a energeticã a proteinelor. dupã care puteþi bea o înghiþiturã de whiskey înainte de a merg are. Acþioneazã ca un me dicament. Nivelul brix aratã cantitatea de minerale dizolvate în sucul plantei. Cu cât nivelul brix (brix este o unitate de mãsurã) este mai mare. un aparat s implu de mânã care refractã lumina ºi mãsoarã nivelul brix al zaharurilor din sucurile plantelor. .Dr. Cu cât acest nivel este mai ridicat. este util sã faceþi o baie fierbinte în care aþi dizolvat puþinã sare amarã. lipidelor sau glucidelor (negativã în cazul anumitor plante. Totuºi. urmatã de aceeaºibaie ca ºi cea de mai sus ºi o înghiþiturã de apã de argint arm cã sau de Apã Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. iar insecta moare. În c azul porumbului dulce. cu atât mai ridicat e ste conþinutul în minerale al sucurilor. gunoierii naturii încep sã evite planta la 18 brix ºi înceteazã sã mai fie o problemã peste 2 de brix. N ivelul maxim înseamnã o plantã extrem de sãnãtoasã ºi perfect nutritivã pentru om ºi pentru animale. Scala refractometrului este de la 0 la 32 de brix. Acestea se transformã rapid în alcool. un litru de peroxid de hidro gen de 3% ºi niºte rãdãcinã mãcinatã de ghimber. Carey Reams a descoperit o modalitate unicã de a determina sãnãtatea ºi nivelul nutr itiv al plantelor alimentare. Cu cât nivelul de zahãr ºi minerale este mai înalt. plantele NU emanã acea energie negativã de tipu l: Sunt bolnavã! Vino ºi mãnâncã-mã! De altfel. cu atât mai nutritivã este planta ºi cu atât mai mare este forþa sa vitalã . nu veþi vedea insecte în apropierea unei asemenea plante. El a stabilit acest lucru cu ajutorul unui refractometru. cu atât mai sãnãto sã este planta ºi cu atât mai mare va fi satisfacþia culinarã ºi nutritivã (vã mai amintiþi de povestea din capitolul 9 despre saþietate ºi despre felul în care ºi-a sãturat oaspeþii dr. Concentraþia de eine este o altã modalitate de a mãsura forþa vitalã. Reams?). Recoltele obþinu cu ajutorul chimicalelor au un nivel brix redus ºi sunt infestate de insecte. Beþia le este fatalã insectelor! Alcoolul este o toxinã (OTRAVÃ) pentru sistemele vii. precum soi a ºi canola). atunci când sunteþi bolnavi. dacã o insectã gustã din greºealã din plantã. ea moa conþinutului concentrat de zaharuri pentru care aparatul ei digestiv nu este pregãti t. Cu cât numãrul de brix este mai m ic. dar nu poate fi contestat. El a descoperit cã plantele sãnãtoase au în sucurile lor o concentraþie înaltã de minerale solide dizolvate. Când concentraþia de zaharuri este mare. Alcoolul ucide microorganismele ºi induce sistemului o stare de ºoc. iar efectul sãu este doar de alinare. Cât despre nivelul maxim al scalei.

Alimentele cu o vitalitate redusã stimuleazã violenþa. au stat la baza campaniei de popularizare a iradierii mâncãrii ºi a manipulãrii genetice a recoltelor. Roma anticã a urmat aceeaºi cale Într-o naþiune ale cãrei legiuni comandau cândva întreaga lume cunoscutã. Ea stim uleazã EXCESELE sociale. ºi nu invers. Defectele la naºtere fac ºi ele parte din acest tablou. minþile slabe ºi violenþa fac parte integrantã din obsesia noastrã naþionalã pentru sport. Femeile gravide nasc în condiþii de stres maxim la ficat. care nu rezistã prea mult pe rafturile magazinelor. deopotrivã la copi i ºi adulþi. dragã Alimentele inferioare. Aceasta este alimentaþia perfectã pentru perpetuarea unei societãþi militariste. Mãnâncã-þi vaccinul.99% din recoltele obþinute în SUA au un nivel brix redus. Populaþia supusã stresului alimentar este slãbitã. Alimentaþia nesãnãtoa sã se manifestã prin cele mai variate modalitãþi. ªtiaþi cã oameni de iinþã nebuni au început sã facã experimente de introducere a genelor care genereazã hepatita B ºi alte mec anisme ale bolilor în ADN-ul fructelor ºi legumelor? 149 . fiind a sociate cu hrana ºi cu apa otrãvitã. Alimentele bolnave. poporul nu cere de douã lucruri: pâine ºi tot mai mult circ . în care populaþia sã facã ea ce i se spune de cãtre forþele care o manipuleazã. plantele având o vitalitate foarte micã ºi stricându-se uºor. Aceste probleme pot fi rez olvate cu uºurinþã cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor precum Nugestrine II ºi Totally Male. Pliniu Civilizaþiile decad datoritã ignorãrii legilor alimentare ale naturii.

Ea le oferã bolnavilo peranþa de a mai trãi. acizi graºi cu catena scurtã sau lungã. Supravieþuirea celui mai puternic . omega nu ºtiu cât.În cazul în care credeþi în mituri. ceea ce este similar atrage ceea ce este similar . Atât vegetarienii cât ºi cei care se hrãnesc cu carne trebuie sã facã efortul de a deveni ma i echilibraþi în dieta lor alimentarã. a ficatului bio gen predigerat. Nutriþia parenteralã Mâncarea pe care o ingerãm este metabolizatã în glucozã. de bãuturile . în caz contrar. corpul lor va claca mai devreme sau mai târziu. Nutriþia parenteralã reprezintã orice formã de hrãnire administratã pe altã cale decât pe gur re exemplu. a polenului armonic ºi a ceaiurilor taoiste (vezi pachetul informativ). Procedura medicalã standard actualã constã în adãugarea câtorva minerale ºi vitamine în soluþ de glucozã perfuzate celor aflaþi într-o stare de nutriþie parenteralã în spitale pentru mai mu lt de câteva zile. Încruciºarea speciilor conduce la vietãþi ale cãror ADN ºi semnãturi energetice devi niºte monstruozitãþi. Atunci când încruciºãm diferite specii. saturate s au nesaturate. mai este numitã ºi glicogen. Diferenþa dintr e ele este mult mai mare decât pare la prima vedere ºi nu constã numai în faptul cã sunt lichide sau solide. vor suferi îngrozitor ºi vor muri prematur. aº dori sã vã reamintesc cã Atlantida a fost distrusã pen ruzimile salegenetice ºi pentru încruciºarea formelor de viaþã. fãrã sã le spunã nimic de modul lor de viaþã. progeniturile lor vor trãi patol ogii cumplite. O altã greºealã gravã pe care o facem constã în clasificarea grãsimilor animale ºi a uleiuril lichide într-o singurã categorie. Nutriþia parenteralã este o cale perversã de a þine pacientul în viaþã. au puterea de a corecta multe greºeli dietetice. pentru simplul motiv cã au caracteristici similare. Plantele cultivate în grãdina personalã. propovãduitã de Darwin. Glucoza este depozitatã în ficat ºi în muºchi. fãrã chimicale. noi încãlcãm legile naturii. Predicþia mea este urmãtoarea: oamenii care vor mânca alimente modificate genetic vor slãbi mai rapid. În cazul celor care nu-ºi pot cultiva propriile plante. cea intravenoasã sau cea cu ajutorul unui tub inserat direct în intestinul subþire. Mai mult. le recomand cu tãrie folosirea algelor Klammath. Ceea ce este similar atr ge ceea ce este similar. Geneza însãºi afirmã: În ord urilor. etc. de alimentele nesãnãtoase pe care le mã. Avem cu toþii nevoie de glucoz r nu putem trãi numai cu ea. fãrã vreo speranþã de vindecare. Aceasta alimenteazã circuitul elect ronilor la nivelul mitocondriilor celulare care produc molecula de energie ATP care ne menþin e în viaþã. va cãpãta semnificaþii (vezi pagina xxx).

rãcoritoare. Acest rol constã în absorbirea energiei negative din sol ºi din atmosferã. Definiþia popularã a buruienii este: Ceva care creºte acolo unde nu-i este locul . iar prezenþa lor adaugã o anumitã semnificaþie în logica lucrurilor. To t ce am fãcut a fost sã smulg 150 . Soluþia era simplã. Peste un an. vecinii au râs de mine. Altfel spus. având la bazã ignoranþa. Nici un grãdinar ºi nici un fermier nu ar trebu i sã le priveascã ca pe un blestem. în be neficiul întregii vieþi. Când le-am spus anul voi scãpa de buruieni ºi voi obþine o recoltã bogatã de legume. au renunþat sã mai râdã când le-am dat un coº cu legume proaspete. ele regenereazã solul. iar buruienile au dispãrut! Buruienile cresc numai pe solurile sãrace în materii organice. pe care s-a aplicat un sistem de fertilizare dezechilibrat ºi cu un exces de aluminiu. Tot ce am fãcut a fost sã sch vibraþia solului. Aceastã definiþie este complet absurdã. La fel ca ºi bacteriile ºi virusurile. Buruienile cresc acolo unde cresc tocmai pentr u cã au un rol de îndeplinit. de apa toxicã ºi de ignorarea legilor naturii! Terenul pe care cresc buruienile Buruienile sunt unitatea de mãsurã a fertilitãþii unui sol. buruienile nu cresc DECÂT acolo unde terenul le este propice! Am cumpãrat o casã cu câþiva metri pãtraþi de grãdinã infestatã cu buruieni. Ele au ceva de povestit. cu un pH ridicat.

Ele nu pr fereazã DECÂT atunci când terenul le dicteazã acest lucru. ºi adeseori puternic finanþaþi foloseascã aceste seminþe noi. Nu tre buie sã ne mirãm cã omul care le mãnâncã devine la rândul lui bolnav! Alimentele hibride Apariþia seminþelor hibride are o semnificaþie particularã pentru omul orientat cãtre sãnãtat . care permite obþinerea unor recolte mai mari. bunicu micului meu a cumpãrat o asemenea fermã pãrãsitã. frunze. apariþia unor proteine distorsionate ºi un aport redus de minerale. Buruienile. ele buruieni cresc acolo unde plantele alimentare nu pot creºte. buruienile nu au mai crescut în grãdina mea nici chiar dacã le planta m personal. Hibrizii au fost prezentaþi ca un fel de miracol. le-am rãspândit pe Dupã acest proces. praf iatrã ºi viermi roºii. bãlegar proaspãt. Seminþele hibride au devenit la modã din cauza campaniilor de mediatizare care li s-au fãcut. Motivul? Am schimbat natura solului. fosfaþi de douã luni. iar în anul urmãtor ea a început sã pro l ºtia cãburuienile joacã un rol important în menþinerea vieþii pe aceastã planetã. a unui porumb mai dulce. insectele. Îmi amintesc de o poveste pe care mi-a relatat-o o cunoºtinþã. Urmãriþi sã le înþelegeþi ºi vã veþi bucura de o viaþã mai bunã! Alimentele noastre sunt bolnave deoarece solul pe care cresc este bolnav. Nici o buruianã nu creºte oriunde ºi oricând.rãdãcinile ºi sã sap solul. dar existã ºi un revers al medaliei. practic pe nimic. iarbã. Am ajutat pãmântul-mamã sã îºi regenereze pielea. Altele cresc împreunã cu acestea. la care am adãugat gãinaþ de pui. Ei gãseau pãmânturi foarte fertile. Trebuie remarcat în treacãt ºi faptul cã recoltele hibride suportã mai bine fertilizatorii ºi otrãvurile chimice folosite pentru a forþa obþinerea unor recolte mai bogate pe soluri sãrace. care constã în dezechilibrarea raportului dintre enzime ºi vita mine. Dupã cum spunea un fermier: Am înlocuit seminþele obþinute . O parte din aceste lucruri sunt adevãrate. Dupã strat de zece centimetri de pãmânt amestecat cu îngrãºãmânt. bo gate în energie ºi substanþe nutritive. viitorul s-a dovedit un coºmar. De douã ori pe sãptãmânã. de îngrãºãminte naturale (com materii organice inclusi de granit. Dacã îi schimbi mediul. Dupã ce le secãtuiau. Fermierii veºnic dependenþi de împrumuturile bancare au fost convinºi. ea va înceta sã mai constituie o problemã. Dupã zece ani. dupã care am alcãtuit patru grãmezi care le-am aºezat în jurul grãdinii ºi pentru care am folosit tot felul de v buruienile culese. despre abuzurile pe care le-au comis asupra solului pionierii care au venit în vestul sãlbatic. cu sco pul de a menþine echilibrul energetic. rãscoleam grãmezile de îngrãºãmânt. le pãrãseau ºi se mutau în altã parte. a unei germinãri mai bune ºi a unui control superior în agriculturã. bacteriile ºi virusurile sun t prietenii noºtri. Experþii ºtiinþei ºi ai guvernului au spus: Hibrizii sunt viitorul devenit pr nt! Din pãcate. ghips.

înnebuniþi. Cele patru colþuri ale pãtratului se opun unele altora . luptându-se între ei ºi cu lumea în care trãiesc. 151 . conf uzi.prin polenizare liberã. cu a ceste seminþe hibride nenorocite pe care trebuie sã le cumpãrãm în fiecare an . Oamenii trec de la o extremã la alta. Nici un copac nu are r e se luptã între ele . Numele sãu nativ este Watashi W a. care erau un dar de la Dumnezeu ºi care ne rãmâneau de la recolta anterioarã. au fost înlocuite cu calorii goale ºi recolte otrãvite. crescute pe soluri bolnave. Watashi Wa mi-a oferit numeroase perle ale înþelepciunii indiene. Ei au nevoie înþelepciune ºi ghidare. ºtiinþa. Prietenul meu face parte din tribul indian Lakota. frustraþi. care se traduce prin Sunt aici ! Mã bucur cã este. crescute pe soluri sãnãtoase . Filosofia. justiþia ºi religia ºi-au pierdut semnificaþia. deprimaþi ºi tot mai violenþi. La ora actualã. iar plantele cu o înaltã vitalitate. pãmântul ºi locuitori i sãi plãtesc preþul pentru aceastã tranzacþie. pe care oamenii cu adevãrat interesaþi de sãnãtate ar trebui sã le înþeleagã ºi sã le integreze în vieþile lor. Interese puternice au preluat co ntrolul asupra politicii alimentare a populaþiei. Înþelepciunea nativilor Trãim într-o lume a conflictelor.

Dincolo de retorica lor nu v eþi gãsi decât niºte alimente bolnave ºi FOARTE MULTà suferinþã umanã. Indiferent dacã aveþi probleme sau nu cu greutatea. Vã veþi bucura astfel de o stare de sãnãtate mai bunã ºi o mare vitalitate. Veþi afla din el care este adevãrata c auzã a obezitãþii. Nu ne vom putea împlini niciodatã destinul atâta vreme cât vom mânca alimente ºi vom bea apã care se opun vieþii. Amintiþi-vã de acest lucru atunci când experþii din mas-media vorbesc despre miracolul r ecoltelor de plante modificate genetic ºi al alimentelor iradiate. obþinute prin tehnici controlate. Sãnãtatea magneticã Depolarizarea þesuturilor corpului se petrece atunci când oamenii sunt expuºi unor rad iaþii exterioare (precum cele ale microundelor) ºi poluanþilor chimici prezenþi pretutindeni în lumea în ca re trãim. Hibr izii nu se reproduc conform legilor naturii. Seminþele hibride sunt niºte progenituri mutante. capitolul vã va oferi info rmaþii PREÞIOASE.Nu ne vom bucura niciodatã de o stare bunã de sãnãtate ºi de longevitate atâta vreme cât vom i în conflict cu semenii noºtri ºi cu lumea în care trãim. folositã pentru a vindeca trupul bolnav ºi pentru activitãþile meta bolice curente. Mâncaþi alimente sãnãtoas ºi beþi apã cu POR ridicat. Energia lor este orientatã cãtre stânga! Mâncarea hibridã este o hranã IN ERIOARÃ. activând mitocondriile ºi producerea de ATP molecula energeticã a corpului. ºi veþi redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor se referã la OBEZITATE . Ei sfideazã testul suprem al autenticitãþii unei fiinþe vii: pr ogeniturile capabile sã îºi imite pãrinþii. absolut necesare pentru mai buna înþelegere a acestei cãrþi. Inferioritatea hibrizilor Alimentele obþinute din seminþe hibride sunt slãbite din punct de vedere genetic. care distruge echilibrul celular. biologic activã. nu o jucãrie în mâna omului. Folosirea calculatoarelor reprezintã cea mai puternicã sursã de radiaþii ionizante. Supermagneþii DINAMIZEAZà PUTERNIC activitatea sistemului imunitar un element cheie pentru menþine . Super-magneþii stimuleazã activitatea celulelor. inclusiv ale rezervelor de hranã ale întregii lumi. Recoltele obþinute din seminþe hibride sunt produsul acelor demoni manipulatori care c ontroleazã pieþele ºi preþurile mãrfurilor. Tele foanele celulare ºi antenele lor transmit de asemenea cantitãþi URIAªE de energie ELF (extreme low frequen cy de frecvenþã foarte joasã). Su nt create în laborator ºi deci inferioare. Alimentele sunt un dar de la Dumnezeu.

Pentru a fi cu adevãrat utile. gro simea. Ei sunt utili în sindromul tunelului carpel. Magneþii introduºi în pantofi stimuleazã pun de reflexologie din tãlpi. Foarte puþine produse magnetice care existã pe piaþã meritã sã fie purtate de oameni. 152 . întrucât încetinesc rãspuns ul histaminic ºi accelereazã circulaþia sângelui ºi a limfei..rea sãnãtãþii. etc. locul în care sunt plasaþi. valoarea în gauss. Saltele le de pat magnetizate cu valoare medicinalã REpolarizeazã þesuturile corporale. Medicina modernã clasificã folosirea magneþilor drept vrãjitorie. pentru reglarea tulburãrilor de somn . ºi AJUTÃ în urgenþe precum cãderile. Lãnþiºo u supermagnet este suspendat de gât ºi cade deasupra timusului (partea superioarã a pieptului ). dar utilizatorii produ selor din gama Biogen vã vor confirma cã acestea sunt extrem de utile (vezi diagrama de la pagina x xx). suprafaþa ºi direcþia câmpului. fracturarea oaselor. putând fi folosit cu succes pentru neutralizarea energiei radiaþiilor ºi stimularea sistemului imunitar. Super-saltelele biogene sunt construite astfel încât sã întruneascã toate cele ºase condiþii. loviturile la cap. saltelele de pat magnetizate cu valoare medicinalã TR EBUIE sã aibã ºase caracteristici: puterea magnetului.

legãturile peptidice ale proteinelor care alcãtuiesc trupul paraziþilor se rup. 23 Grãsanul Falstaff Lasã lãcomia. DiSorb Aid ºi clorurã de hidrogen racemizatã. în intimitate ºi la un cost re . iar ac eºtia sunt digeraþi . fiind într-o formulã racemizatã. dar cei care fac efortul sã îºi cureþe colonul îºi vãd întreaga viaþã transformatã. Pentru a rezolva problema noilor paraziþi ingeraþi ºi a ouãlor lor. Procesul reprezintã însuºi punctul de cotiturã pentru modificarea mediului intern ºi resta urarea stãrii de sãnãtate. Ea vã aratã cum puteþi face aceastã terapie acasã. DACà sistemul dumneavoastrã digestiv lucreazã la parametri optimi (ceea ce se întâmplã rareo ri). Shakespeare Obezitatea este blestemul lumii industrializate! Oamenii mãnâncã ceea ce nu ar trebui sã mãnânce. plãmâni. Mulþi oameni sunt rezervaþi când vine vorba de acest subiect. inimã. altminteri. Utilizarea simultanã a Purgativului pentru Paraziþi ºi a melor de purificare a ficatului ºi a þesuturilor conduce la obþinerea unor rezultate uimitoare. splinã ºi din alte or e vitale. dar NU reprezintã un duºman! Ei reflectã mai degrabã pierder ea controlului asupra mediului intern. Nu vã veþi îmbolnãvi ºi nu veþi face diaree. De unde ºtiu acest lucru? Pentru cã de fiecare datã când beþi apã sau când mâncaþi ceva. inclusiv cei din intestine. Încercaþi.Terapia colonului Terapia colonului accelereazã eliminarea deºeurilor ºi detoxifierea þesuturilor ºi fluidel or corporale. dar depãºeºte cu mult produsel e obiºnuite împotrivaparaziþilor. Paraziþii din corpul DUMNEAVOASTRà Paraziþii sunt o mare problemã. Clisma contra Paraziþilor eliminã paraziþii din creier. Cartea colonului conþine 40 de ilustraþii frumos colorate ale bolilor legate de colo n ºi de eliminarea deºeurilor. Aceastã combinaþie este atât de puternicã încât st descrisã de toþi cãlãtorii în India ºi Mexic. puteþi lua la fiecare masã Yucca Blend. Procedeul dureazã 90 de zile. groapa mormântului tãu Va fi de trei ori mai mare decât în cazul oamenilor obiºnuiþi . introduceþi singuri în dumneavoastrã ouã ºi paraziþi adulþi. Comandaþi Cartea curãþãrii þesuturilor . ºi vã asigur cã trupul dumneavoastrã este plin de pa raziþi. trãiesc .

La fel ca ºi cancerul. Ea prevesteºte însã tulburãri mult mai grave. Un corp prea gras rãspund e diferit la stimuli. Modul de viaþã care st muleazã instalarea obezitãþii presupune activitatea fizicã redusã (lipsa miºcãrii corporale) ºi super activitatea organelor vitale. Obezitatea este o confirmare a încetinirii procesului metabolic ºi a pierderii de vita litate a mediului intern. ETVC. Ea nu are aproape nimic de-a face cu moºtenirea g eneticã. exerciþiile fizice ºi apa biologic activã. De aceea. precursorii racemizaþi ai hormonilor. Obezitatea nu este decât un EFECT. Personal. în timp c e lipsa miºcãrii fizice slãbeºte þesuturile conjunctive ºi conduce la degenerare. Ne propunem în acest capitol sã analizãm cauzele obezitãþii ºi uenþa acesteia asupra procesului de îmbãtrânire. Obezitatea este o boalã. obezitatea îºi are propriile ei reguli. prefer sã folosesc tehnicile de purificare a ficatului. Ea reprezintã cel mai evident SEMN al procesului de îmbãtrânire.pentru a mânca în loc sã mãnânce pentru a trãi ºi mãnâncã mult deºi ar trebui sã mãnânce puþi singuri mormântul. epuizându-le. Nu este ceva ca re se întâmplã pur ºi 153 . S UPER-alimentele. ci numai cu obiceiurile greºite din viaþã. abordãrile dietetice tradiþionale nu au aproape nici un efect asupra obezitãþii. Activitatea metabolicã în exces streseazã organele vitale.

În cazul lor. De multe ori. O aurã vibrantã acþioneazã la fel ca un scut de apãrare nimic nu o poate penetra. gutã. ci o tulburare auto-impusã care apare datoritã ignoranþei. Aceastã combinaþie este extrem de efici entã! Ficatul îºi evacueazã bila amestecatã cu deºeuri în intestinul subþire. limfã ºi ntestine.simplu. digestia incompletã ºi alimentele nesãnãtoase. dar alþi factori. ci doar o confirmare cã aceastã încetinire devi ne acceleratã. Ea poate fi comp aratã cu scutul de apãrare instalat pe nava cosmicã Enterprise. la numai câþiva centi . Obezitatea reprezintã un cerc vicios. hipertensiune. iar cea de-a doua eliminã deºeurile. dar ºi miºcarea deºeurilor toxice de la ficat cãtre col on. sunt: dezechilibrele hormonale. Fluxul încetinit de sânge ºi limfã reduce respiraþia c elularã (producþia mitocondrialã a moleculei de ATP). Grãsimea nu este o cauzã a încetinirii metabolismului. lipsei de iubire de sine ºi deciziilor incorecte. Obezitatea este menþinutã prin ignoranþã ºi prin credinþa în convingerile convenþionale ºi în experþilor care perpetueazã problema. frustrãri psihice. prin intermediul bilei. pot rezulta dureri de cap . o imagine de sine dezastruoasã ºi o garderobã plinã cu haine de mãrimi neobiºnuite. boala poate pãtrunde cu uºurinþã în organism. chia r mai gravi decât primul. care trec în sânge. transpiraþii reci. Pe mãsurã ce grãsimea corporalã creºte. De aceea. reflectatã în scãderea energiei sale. Detoxifierea corpului unui om gras produce multe crize de vindecare. iar digestia incompletã conduce la un flux masiv de deºeuri în putrefacþie ºi la generarea de produºi secundari to xici. A cestea din urmã reprezintã chiar un act de sabotaj . aura se diminueazã. gaze. iar calea cãtre redobândirea tinereþii devine din ce în ce mai greu de parcurs. încetinirea devine din ce în ce mai pregnantã. vitalitatea ºi buna funcþionare a organelor se reduc. Obezitatea deschide calea cãtre diabet. etc. Acestea au loc din cauza eliberãrii deºeurilor toxice ºi a câmpurilor lor energetice corespondente. terapia colonului e te recomandatã CU TÃRIE. Un corp gras are o capacitate electricã LIMITATÃ. Dezechilibrele hormonale încetinesc metabolismul. în caz contrar. Pe mãsurã ce nivelul toxinelor din organism creºte. Alãturi de terapia colonului sunt recomandate terapia hormonalã ºi clismele la fi cat. persoanele obeze nu reuºesc sã înþeleagã cã tocmai din cauza obezitãþii lor tre e sã facãeforturi mai mari pentru a-ºi redobândi sãnãtatea. Prima dã din nou drumul la energie. Pe mãsurã ce grãsimea se acumuleazã. ameþeli. Dacã este slabã. Aceste deºeuri trebuie evacuate rapid din sistem. omul gras se îngraºã tot mai tare. Factorii care contribuie la apariþia obezitãþii Mâncarea în exces contribuie în mod evident la instalarea obezitãþii.

SUPER-alimentele asigurã o super-nutriþie. cãci toate sistemele corporale care au stat multã vreme blocate sau care de-abia fun cþionau trebuie sã-ºi revinã rapid la statutul normal. Cât despre grãsime. apare de multe ori un efect de montagne russe. Dacã fluxul bilei este împiedicat de acumulãri le de materii fecale ºi de mucoase. la care se adaugã fructele proaspete. Pentru ca vindecarea sã devinã posibilã. algele Klammath ºi ficatul organic predigerat biogen. aceasta va dispãrea rapid! 154 . La cinã mai adaug uneori o salatã verd e sau alte cruditãþi. Yucca Herbal Blend conduce deºeurile la ficat sub formã de soluþie. ETVC amplificã nivelul de energie ºi arde grãsimile. deºeurile toxice trebuie sã pãrãseascã organismul. iar DiSorb Aid ºi R/HCI intensificã digestia.sub stomac. Micul meu dejun este întotdeau na alcãtuit din aceste alimente. Cei care doresc sã urmeze acest regim nu vor suferi NICIODATÃ din cauza lipsei de energie ºi se vor simþi fantastic. cu ondiþia sã vã hrãniþi cu alimente pline de vitalitate. ºi nu cu cele care se gãsesc în mod normal pe piaþã. Taoist Five Elements and High Performance. PAC con tribuie la eliminarea deºeurilor. Colon Pr ep Formula contribuie la eliminarea unor cantitãþi masive de materii fecale depozitate pe pereþii colonului. SUPER-alimentele sunt: polenul armonic. otrãvurile sunt resorbite în sistem ºi induc crizele de vindecare de care vor beam mai sus. orezul taoi st ºi combinaþiile Harmonic Synergy. ia r tabletele de VitaLight asigurã mineralele de care are nevoie corpul. Pe mãsurã ce ele sunt eliminate din corpul omului gras. Mâncaþi mai puþin ºi trãiþi mai mult Pentru a avea o stare bunã de sãnãtate nu aveþi nevoie de cantitãþi prea mari de mâncare. dar la circa ºapte metri de anus.

dar ºi dietetici (ce. Înainte de arderea acestor grã trebuie sã vã asiguraþi cã toxinele eliberate vor fi eliminate rapid din sistem. omul îºi suprasolicitã organismul ºi moare. su pravieþuind. merele ºi celelalte fructe fac parte din tre alimentele ideale. Mai devreme sau mai târziu. dar nu o poate face la infinit. Urmãriþi sã vã cultivaþi propriile plante alimentare. Ele scurtcircui teazã enzimele care ard grãsimile. NIMIC nu se poate compara cu plantel e proaspãt smulse din grãdina personalã. Medi ul intern anaerob. aºa cum se întâmplã într-un corp gras.Evitaþi mâncarea gãtitã prea mult. într-un corp gras pânã ºi alimentele cele mai nutritive devin un surplus. Toate studiile au demonstrat cã animalele trãiesc mai mult dacã hrana lor este redusã la aproximativ 75% din nivelul considerat optim pentru ele. GRÃSIMEA trebuie înþeleasã în termeni energetici. Redeschiderea cãilor de ardere a grãsimilor presupune o cantitate MASIVà de energie. converteºte energ zitivã în grãsime. Uneori. Corpurile grase sunt corpuri bolnave. Alimentaþia de sabotaj ºi instinctul corporal Alimentele nesãnãtoase ºi apa care nu este biologic activã se opun vieþii. sfecla. este imposibil sã reduci grãsimea corporalã ºi sã restabileºti echilibrul n mai prin reducerea cantitãþii de hranã. El ºtie intuitiv ce trebuie sã facã pentru a-ºi pãstra vi ildã sã îndepãrteze toxinele de organele vitale. Din pãcate. cu o energie orientatã cãtre stânga. C orpul nu se poate vindeca ºi regenera fãrã energie. la fel cum nu vã puteþi plimba cu maºina prin oraº dacã ave zervorul de benzinã gol. închid cãile de ardere ºi blocheazã oxidarea mitocondrialã. Celelalte ingrediente abso lut necesare sunt: echilibrarea hormonalã ºi clismele la ficat pentru eliminarea pietrelor. Corpul poate suporta abuzuri îngrozitoare. Corpul are o inteligenþã înnãscutã. Pentru a putea reduce cantitatea de hra nã ingeratã fãrã a simþi senzaþia de foame va trebui sã împliniþi însã necesarul de substanþe nutritive al organismului. Cel puþin o treime din alimentaþia dumneavoastrã ar trebui sã fie alcãtuitã din CRUDITÃÞI! Varza. iar corpurile bolnave RESPING chiar substa nþele nutritive de care au nevoie. nutritivã ºi apa bioactivã sunt esenþiale în procesul de slãbire. Un corp gras se opune miºcãri i! Grãsimea corporalã conþine cantitãþi uriaºe de deºeuri toxice. Dupã ce corpu îºi încetineºte activitatea. Programul de slãbire trebuie sã includã toate aspectele menþio ate mai sus. corpul SE REVOLTà ºi se îmbolnãveºte chiar mai tare în prezenþa alimentelo . Pe de altã parte. el nu mai poate fi reactivat decât cu greu. Un petic de pãmânt sau câteva ghivece mari pot produce o can titate impresionantã de mâncare de bunã calitate. cât ºi când mâncãm). morcovii.

obezitatea este însoþitã adeseori iverticulitã. Legumele cu frunze verzi sunt extrem dehrãnitoare ºi asigurã exact tipul de tranzit de care au nevoie intestin ele. În plus. Obezitatea ºi constipaþia sunt surori. dacã þesuturile sale nu sunt detoxificate ºi eliminate simultan din sistem. În plus. colitã ºi sindromul colonului iritabil. carbohidraþii complecºi ºi legumele verzi proaspete. Nu se pune problema cã trupul gras a uitat ce trebuie sã facã cu alimentele hrãnitoare. Carbohidraþii complecºi sun t molecule alimentare cu ardere îndelungatã cum sunt cele din cereale ºi din pâinea integralã. corpul începe sã accepte proteinele de calitate superioarã.nutritive. Carbohidraþii complecºi pot susþine o persoanã timp de 4-6 ore. asta nu înseamnãcã el este perfect sãnãtos. Arderea lemnului ºi arderea grãsimilor Dacã s-a început procesul de purificare a ficatului. Chiar dacã aveþi goliri regulate ale intestinului gros. El ºtie însã instinctiv cã în prezenþa acumulãrilor de toxine. sunt încãrcate de clorofilã sângele plantelor! Frunzele de tãtãneasã sunt delicioase dacã sunt fierte uºor pe abur ºi d cu ulei de mãsline 155 . hrana nu face decât sã înrãutãþeascã ºi mai tare lucru acitatea corpului de a prelucra ºi de a metaboliza alimentele cu o energie orientatã cãtre drea pta este asociatã cu EXCESELE din sistem.

înainte lsul ºi temperatura corpului sã creascã ºi înainte ca emoþiile sã înceapã sã ne asalteze. Necesitãþil ale ale corpului pe care le gãsiþi în tabelele ºi graficele din cãrþi (cele care prezintã coresponden dintre înãlþime. ÎNAINTE de a apela la rezer vele de grãsime. Sfecla roºie proaspãtã adãugatã te este minunatã. corpul are nevoie de ei pentru a-ºi da grãsimile. Rata metabolicã bazalã se mãsoarã de regulã la trezire. Dacã sunteþi gras ºi vã doriþi viaþa înapoi. Carbohidraþii complecºi reprezintã pentru arderea grãsimilor ceea ce reprezintã lemnul pen tru focul din sobã. adicã la 12 ore dupã ultima masã. El nu se grãbeºte sã elibereze toxinele din depozitele de grãs ime înainte de a se asigura cã ele vor fi rapid eliminate din sistem. Oamenii confundã carbohidraþii complecºi cu amidonul ºi cu glucidele obiºnuite din aliment ele procesate. Din pãcate. corpul va extrage energie din proteinele sale din muºchi. . bazat pe o alimentaþie defectuoasã. NU exerciþiile propriu-zise ard grãsimea (ele nu contribuie decât la arderea unei cantitãþi mici de grãsi me). cifrele referitoare la c alorii sunt foarte înºelãtoare. Cu cât veþi face mai multe exerciþii fizice. Carbohidraþii complecºi nu îngraºã. Oxidarea grãsimilor Exerciþiile aerobice activeazã enzimele care ard grãsimile. Exerciþiile nu vor înlocui însã NICIODATà un mod de viaþã nesãnãtos. dar ele determinã creºterea producþiei de enzime ºi intensificarea activitãþii metabolice. Ace astã metodã terapeuticã asigurã fundamentul necesar pentru declanºarea auto-purificãrii corpului ºi repornirea generat orilor energetici mitocondriali.ºi oþet din mere. inclusiv circulaþia fluidelor corporale (a sângelui ºi a limfei). Ele trebuie sã dureze cel puþi n 12 minute ºi sã solicite inima la 60-80% din ritmul ei maxim pentru a determina ficatul sã producã e nzimele necesare. Altfel spus. Acesta este scopul clismei la ficat. greutate ºi activitate) sunt bazate pe aceastã ratã. Mai mult decât atât. cu atât mai mare va fi cantitatea de grãsime arsã. Obezitatea nu înceteazã sã mai fie o problemã decât atunci când oamenii îºi schi ul de viaþã. va trebui sã COOPERAÞI. Metabolismul bazal Metabolismul bazal se referã la cantitatea minimã de energie necesarã pentru a ne menþin e în viaþã. Acestea vor oxida mici cantitãþi de grãsimi în timpul exerciþiului ºi MARI cantitãþi în timpul zilei. corpul nu-ºi poate arde grãsimile decât dacã este aprins ºi alimentat continuu Grãsimea corporalã este ULTIMA sursã de energie la care va apela el pentru a rãspunde nevoilor sale energetice. Varza creaþã este de asemenea foarte bunã. întrucâtgrãsimea este o energie sincronizatã.

meditaþia ºi DETOXIFIEREA joacã un rol central în aceste procese. eu am o înãlþime de 1. corpul meu are nevoie de aproximativ 2. fructe. Gestiune deºeurilor acide este ESENÞIALà pentru slãbire. respiraþia . Acesta este necesarul meu energetic zilnic. lapte). carne roºie. miºcãrile peristaltice. corpul va fi nevoit sã le extragã din rezervele de grãsime. 156 . Omul gras are nevoie de aceeaºi rãbdare ºi putere de concentrare ca ºi bolnavul de cancer. Un alt motiv pentru care oamenii graºi nu slãbesc este acela cã trupul lor este program at sã NU slãbeascã. necesarul energetic nu creºte decât cu 300 de kilocalorii. Dacã adaug 20 de minute de exerciþii aerobice la rutina ziln icã. Altfel spus. Controlaþ deºeurile ºi veþi deþine cheia unei vieþi îndelungate ºi sãnãtoase. procesele mentale. la fel ca ºi pentru inversarea procesului de îmbãtrânire.200 de kilocalorii de care am nevoie. Din cele 2. peºte.Spre exemplu. ceea ce înseamnã foarte puþin. grãs imi. legume. proteine.000 de c alorii) zilnic pentru a-mi împlini nevoile minime þinând cont de activitatea pe care o desfãºor. Controlul mental. Dacã NU adaug aceste kilo calorii la dieta mea alimentarã obiºnuitã. Corpul are cap acitatea de a anticipa. dar numai cu condiþia ca dieta mea sã fie echilibratã ºi problema toxicitãþii sã nu fie o ameninþare pentru sistem. cãci slãbirea ºi restaurarea sãnãtãþii cte de lungã duratã. peste 80% sunt folosite pentru nevoile mele energetice fiziologice minimale cum ar fi bãtãile inimii. Aceste unitãþi energetice trebuie obþinute din TOATE sursele de hranã (carbohidraþi. Potrivit nutr iþioniºtilor.200 de kilocalorii (o kilocalorie are 1.85 m ºi o greutate de 80 de kilograme. aveþi nevoie de multã rãbdare. etc. producerea cãldurii corporale.

ºi modificã mediul intern într-unul aerob. dar produc enzimele necesare pentru acest proces . Detoxifierea trebuie sã precead ucerea grãsimilor. precum MaHuang (Ephedra). RENUNÞAÞI la sare. iar femeile cel puþin 2. întrucât BICIUIESC corpul. Lipsa oxigenului înseamnã lipsa oxidã . sunt utile. exerciþiile aerobice ºi ozonul cu valoare medicinalã asigurã mitocondriilor din celule o cantitate suficientã de oxigen pentru a putea arde grãsimea din corp. Bãrbaþii ar trebui sã bea cel puþin 3. Luaþi-o treptat. ci în toate activitãþile descris în aceastã carte). În al doilea rând. Suplimenþii termogeni (precum ETVC) acþioneazã cel mai bine atunci când sunt folosiþi împreu nã cu dietaºi cu precursorii hormonali. Faceþi aceste exerciþii pentru a pune în miºcare d eºeurile. Apa joacã ºi ea un rol central (nu numai în procesul de slãbire. corpul trebu ie echilibrat. Evitaþi legumele sezon care conþin glutamat de monosodiu ºi proteine vegetale hidrolizate. Altele. NU pentru a arde grãsimile. folosiþi echipamente aerob ice care nu suprasolicitã încheieturile. Dacã sunteþi o persoanã obezã.5-3 litri pe zi. Creºteþi în fiecare zi perioada de practicã cu câteva minute. ETVC arde grãsimea ºi elibereazã energie. dar numai în combinaþie cu alte produse. La fel.El dispune de un al ºaselea simþ. la mâncãrurile gãtite. pânã când ajungeþi sã practicaþi timp de 20 de minute zilnic. Produºii termogeni cu o complexitate redusã sau care nu acþioneazã în combinaþie cu alte mãsuri nu fac decât sã biciuiascã sistemul. reduc pofta de mânc re ºi elibereazã energie pe mãsurã ce EXCESELE sunt eliminate din sistem. la restaurante. ceaiul de Kombucha ºi Yu cca Herbal Blend. În timp ce îºi arde excesul de grãsime. În plus. intensificã circulaþia sângelui ºi a limfei. Suplimenþii termogeni Suplimenþii termogeni (thermo cãldurã. Procuraþi-vã electroliþii m . fiind la l de periculoºi ca ºi medicamentele de sintezã. Apa cu un coeficient POR ridicat. Adãugaþi la fiecare pahar cu apãBEV (sau Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã) 5 picãtu de minerale marine racemizate. Oamenii obezi sunt greu de pus în miºcare. Eliminarea pietrelor din ficat ºi din vezica biliarã genereazã modificãri dramatice ale activitãþii metabolice. p recum Guarana ºi Capsicum. Orice alte modalitãþi de slãbire nu produc decât cel mult rezultate trecãtoare.5-4 litri pe zi. gen producere de) ajutã corpul sã îºi ardã grãsimi însã ºi plante periculoase. de o inteligenþã înnãscutã. Enhanced PAC contribuie la procesul de termogenezã. mai ales prin exerciþii aerobice. În acest caz. Oxigenul. exerciþiile ºi sarea Grãsimea NU poate fi arsã decât în prezenþa oxigenului. Omul gras trebuie sã fie atent la regulile de bazã! Exerciþiile fizice NU ard grãsimea. exerciþiile vi se pot pãrea dificile la început.

Obezitatea ºi toxicitatea sodiului sunt strâns legate. se produce fenomenul rete nþiei de apã. Personal.5% oligo-minerale ºi mai puþin de 0. care le transportã cãtre ficat.5% sodiu. Chiar ºi suplimentele pe bazã de potasiu sunt bune în acest caz. Exerciþiile fizice ºi eliminarea pietrelor din ficatul elim inã cantitãþi masive de deºeuri în sânge. cum sunt tabletele VitaLight.inerali din complexele minerale marine racemizate. Sarea Celt icã conþine numai 35% sodiu. cãtre intestinu l subþire ºi colon. 157 . Dacã þineþi morþiº sã folosiþi sare granularã. Când deºeurile proteice se acumul eazã ºi stagneazã în fluidele extracelulare datoritã lipsei exerciþiilor ºi miºcãrii. PAC ºi Yucca Herbal Blend servesc drept emulsifianþi ºi factori de protecþie în cursul acestui proces . nu folosesc nici un fel de sare. Legumele cu frunze verzi ºi sucurile de fru cte reprezintã surse excelente de potasiu. Totuºi. DACÃ organismul are l e dispoziþie o cantitate suficientã de potasiu organic. cumpãraþi sare Celticã. cãci ambele tipuri dau peste cap chimia corpului. iar apoi. Curãþarea fluidelor ºi celulelor de sodiu se produce în mod natural. sarea celticã conþine mai multe minerale decât cea de bucãtãrie obiºnuitã. Mineralele marine R ACEMIZATE eliminã efectul Rouleau din sânge ºi amplificã energia corpului. Oamenii obezi sunt endemici (reþin apa). prin intermediul bilei. Mineralele rine lichide racemizate conþin 99. Sarea obiºnuitã de bucãtãrie (inclusiv cea de mare) conþine 96% clorurã de sodiu.

Corpul are nevoie de ATP pentru a SUSÞINE ENERGETIC trans formarea sa într-un corp mlãdios ºi sãnãtos. Alergiile ºi astmul sunt afecþiuni provocate . Alergiile provocate de mâncare reprezintã un indicator serios cã trupul este INTOXICAT ºi cã este necesarã o purificare grabnicã a ficatului. cantitate ºi sursa de provenienþã. Proteinele manipulateNU POT susþine viaþa. acestea trebuie sortate cu atenþie în funcþie de calitate. Dacã sistemul nu dispune de aceste grãsimi. Obezitatea înceteazã sã mai fie o problemã atunci când ficatul este sãnãtos. Nu trebuie sã vã temeþi de grãsimile saturate în mod natural. Ele trebuie sã reprezinte 20% din dieta noastrã alimentarã. Ignoraþi sfaturil e experþilor. fasolea ºi legumele (cu excepþia soiei) sunt recomandate.Atunci când celulele renunþã la sodiu în favoarea potasiului. când fluidele li tice circulã liber ºi când nivelul general de sãnãtate se îmbunãtãþeºte. Nu sunt! De altfel. dar numai dacã includ ºi SUPER-alimente. proteinele ºi alergiile Grãsimile ºi acizii graºi sunt extrem de importante pentru metabolismul normal al corp ului. precum cele din vegetalele texturate. precum ºi cele de in. ori de câte ori experþi i vã recomandã ceva. cel mai bine este sã faceþi întotdeauna pe dos. precum cele din uleiul de cocos sau grãsimile animale. În schimb. mitocondriile celulare se multiplicã ºi produc mai multã energie. Fãrã ea. cãci corpul dumneavoastrã are evoie deele! În lucrarea sa de largã circulaþie. Spre exemplu. Grãsimile. lintea. Am fost sclav în Rusia. nu veþi gãsi în ea reþete cu produse texturate. în care relateazã d espre perioada când a fost prizonier într-un gulag rusesc (1945-1954). Nu eliminaþi NICIODATÃ toate uleiurile ºi grãsimile din dietã. floarea soarelui ºi nuci. cu soia sau ca nola. producþia hormonului corticosteroid înceteazã. A lte opþiuni la fel de bune sunt: uleiul de mãsline. hepatocitele din ficat convertesc grãsimea corporalã în ene rgia necesarã pentru a produce molecula de ATP. dacã nu existã o aprovizionare suficient de mare cu grãsimi. vã asigur cã nu vã vor face nici un rãu. Dietele alimentare complet lipsite de grãsimi ucid oamenii! În ceea ce priveºte proteinele. Dacã veþi ajunge vreodatã în lumea de dincolo ºi veþi consulta cartea de bucate a lui Dumnezeu. Nu mâncaþi NICIOD teinegunoi. Nu exageraþi cu carnea ºi evitaþi pe cât posibil brânzeturile. prizonierii ar fi murit! Pânã la 40% din ener gia corpului trebuie sã provinã din grãsimi alimentare. Simultan. care susþin cã acestea sunt bune pentru organism. Nu folosiþi NICIODATÃ margarine vegetale sau uleiul de soia ºi canola. multe cãi inte rioare se blocheazã. John Noble povesteºte cum prizonierilorsclavi li se dãdea zilnic câte o canã cu ulei de floarea soarelui. dublatã de un ficat sãnãtos ºi de o bunã funcþionare a glandelor adrenale.

ºi îmi dau seama de calea pe care trebuie sã meargã pacientul.de hormoni. Personal. cu o energie orientatã cãtre dreapta. cu un efect d eosebit în arderea grãsimilor. Eu am ajuns sã îl fac chiar în mi te. Un test corect trebuie sã porneascã de la înt rebãrile juste. aºa cã nu vã grãbiþi sã condamnaþi alimentele bune sau produsele racemizate dacã ndecã o persoanã bolnavã sau obezã. Testul ind icã dacã este vorba de o crizã de vindecare sau de o problemã serioasã. Reprezintã una din cele mai puternice substanþe naturale care existã pe acea stã planetã. Nu aveþi nevoie decât de un creion ºi de o foaie de hârtie. O altã asemenea substanþã este polenul armonic. fãrã a mai avea nevoie sã scriu. Algele Klammath ºi polenul armonic Algele Klammath sunt unul dintre cele mai bune produse alimentare. alþii îºi lasã m ea sã le controleze rãspunsul pe care ar trebui sã-l dea corpul. Existã pacienþi care cautã (subconºtient) pretexte pentru a nu se face bine. le mãnânc e amândouã. îl folosesc de multe ori atunci când mi se cere sã pun un diagnostic la telefon. în mãsura în care este respectatã procedura. Personal. agitã sistemul pe mãsur Testarea vibraþionalã nu are nimic de-a face cu subiectivitatea! Foarte mulþi oameni ( inclusiv profesioniºti) nu îºi dau seama cã testul cu muºchii dã greº atunci când sunt verificate prod le racemizate. O metodã prost aplicatã este mai rea decât lipsa oricãrei metode! Învãþaþi sã folosiþi schema vitezome i de la pagina xxx. Este unul din cele mai bune teste pe care le cunosc ºi asigurã rãspunsuri clare ºi corecte. 158 .

Semnãtura electricã a algelor Klammath corespunde energetic limfei (mai mult decât sânge lui). în statul american Oregon. Mineralele ºi enzimele pe care le conþine polenul armonic sunt impresionante. cryptosporidium. minerale biologic active ºi enzime care alimenteazã reacþiile de fuziune la rece din f icat ºi din intestine. Nu trebuie sã vã temeþi de tacticile de înspãimântare folosite de marile companii. algele Klammath neutralizeazã radicalii liberi ºi regleazã întregul metabolism al corpului. nu mi se pa re deloc întâmplãtor cã marile epidemii de E. algele ard grãsimea! În plus. coli. care fac tot posibilul pentru a opri folosirea laptelui proaspãt în alimentaþia omului. Vitamina B-12 din algele Klammath este foarte uºor de asimilat. Personal. Îndeosebi vârstnicii beneficiazã foar te mult de pe urma laptelui proaspãt. Laptele nefiert. dar puteþi cumpãra lapt e proaspãt de la cineva carecreºte asemenea animale. obþinute fãrã amestecul omului. o lingurã de polen ºi un mãr alcãtuiesc un prânz excelent. Pasteurizarea ºi omogenizarea laptelui distrug calitãþile minunate ale acestui aliment.Algele Klammath cresc în lacul cu acelaºi nume. Ambel e alimente conþin toate proteinele necesare organismului uman. extrem de hrãnitor ºi foarte energizant.. Aceste alimente NU sunt hibride ºi nu au fost manipulate genetic. etc. Toate alimentele cu o semnãturã energeticã de înaltã vibraþie ºi cu o amprentã energeticã rac sigurã îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a persoanelor obeze. hrana realã ºi obezitatea Laptele nefiert ºi nepasteurizat este un aliment perfect ºi o sursã excelentã de substanþe nutritive ºi de enzime. În spatele obezitãþii se ascunde foamea. ceea ce explicã rolul lor în procesul de detoxifiere. i le foamei boala. O altã combinaþie minunatã este cea alcãtuitã din alge. Atunci când sunt folosite împreunã. Apa ºi obezitatea . polen ºi Orezul Taoist. reducân d pofta de mâncare exageratã. Ele conþin o canti tate mare de clorofilã. Polenul arm onic este produs de albine în regiunile sãlbatice din nordul Columbiei Britanice. Sunt un aliment extrem de eficient în echilibrarea metabolismului persoanelor obeze. algele K lammath ºi polenul armonic stimuleazã sistemul imunitar ºi joacã un rol cheie în metabolismul grãsimilor. Alt fel spus. Ambele sunt produse naturale. Douã tab lete de alge. Digestia lor este aproape instantanee. Puþini oameni cresc vaci sau capre pentru laptele lor. lucru important pe ntru vegetarieni. izbucnesc exact atunci când opinia pub licã trebuie speriatã ºi manipulatã. Obezitatea ºi sãnãtatea nu pot merge mânã în mânã.

În cazul persoanelor obeze. întrucât corpul lor es te atât de suprasolicitat încât regulile jocului normal nu se mai aplicã. încheieturile sunt tensionate. Depozitele de grãsime adunã c ntitãþi uriaºe de toxine. Toate sisteme le corporale îmbãtrânesc împreunã. aceste trei variabile sunt critice. dar ºi din compasiune. inima este suprasolicitatã. Calea cãtre tinereþe ºi vitalitate poate fi dificilã chiar ºi pentru un corp normal. ETVC accelereazã procesul de ardere a grãsimilor ºi 159 . Yucca Herbal Blend ºi PAC dislocã ºi stabilizeazã deºeurile. Cele trei variabile ale consumului de apã sunt: canti tatea consumatã.Apa este un aliment foarte important pentru obezitate. frecvenþa consumului ºi calitatea apei. miºcarea fl uidelor limfatice este lentã. Din acest motiv. Apa cu un coeficient POR ridicat asigurã energia intercelularã necesarã. toate sistemele din trupul obez opereazã la maximum . În cazu l obezilor. calea trebuie sã fie puþin diferitã. din motive de siguranþã. acþionând ca un cãr deºeurilor. iar acumulãrile intercelulare de deºeuri depãºesc orice imaginaþie. Din punct de vedere metabolic. Datoritã capacitãþii sale uriaºe de neutralizare a radicalilor liberi. din cauza funcþiei sale ESE NÞIALE în reglarea tuturor funcþiilor metabolice. ea anih ileazã deºeurile acide. energia lipseºte. iar în cazul corpurilor obeze acest proces este avansat.

ele creeazã vârtejuri de energie pozitivã care DINAMIZEAZÃ chimia celularã ºi stimuleazã metaboli mul prin producþia suplimentarã de ATP din fiecare celulã a corpului. Controlul strict al calitãþii vã va garanta satisfacþia. Aparatele de producere a apei BEV sunt realizate în SUA. VitaLight este un produs racemic folosit în principal pentru densitatea sa mare de minerale racemizate.construcþia muscularã. Modelele pentru acasã nu necesitã electricitate. Existã diferite mo dele de aparate. 4. Plãcile aterosclerotice de pe artere se dizolvã. de mai bine de 15 ani nu folosesc nici un alt supliment! Reacþia organismului la administrarea lui poate fi observatã pract ic imediat. Sunt trimise beneficiarului numai dupã ce au fost testate individual. Acest produs conþine vitaminele A. filtrele lor dureazã multã vreme. Sticla ºi policarbonaþii sunt singurele substanþe ca re nu reacþioneazã cu aceastã apã. BEV este un proces de prelucrare a apei aflat sub incidenþa legii copyright-ului. calciu ºi magneziu. urechilor ºi capului reacþioneazã favorabil . zinc. Atunci când l crezi cu oameni obezi trebuie sã fii întotdeauna atent la ameninþarea diabetului. Calitatea ap ei este monitorizatã de un aparat de mãsurare a conductivitãþii . De aceea. Apa BEV este o substanþã ciudatã! Coeficientul sãu POR este apropiat de punctul de concepþi e . ca în cazul distilatoarelor. Apa BEV ºi micro-apa pot fi preparate în casã. care mai mult blocheazã ficatul decât îl ajutã. B. nu au elemente care trebuie cu rãþate. C. D. E. Grãsimea se diminueazã. Deºi puritatea ei este importantã. Personal. ceea ce o face cu adevãrat unicã este activitatea ei bio logicã. Capilarele din partea posterioarã a ochilor. diferite extracte din plante. În decursul procesului. În circumstanþe normale. extrem de utile în dinamizarea reacþiilor metabolice (deopotrivã la oamenii sãnãtoºi sau bol navi). ea trebuie pãstratã în propriul ei recipient din sticlã sau din policarbonaþi. El înlocuieºte cu succes zeci de alþi suplimenþi. iar tehnologia lor este s upusã legii copyrightului. Sticlele din policarbonaþi pot fi gãsite la dimensiuni diferite (2. etc. Apa BEV poate fi bãutã însine sau poate fi folositã la obþinerea Apei Ionizate de Înaltã Valo re Medicinalã (cu un POR mai înalt). Când intrã încontact cu toxinele corpului. astfel încât vã puteþi da seama când trebuie schimbat l. 12 ºi 20 de litri). pentru a ver ifica dacã corespund standardelor BEV. Sistemele obiºnuite de procesare ºi purificare a apei nu se comparã nici pe departe cu procedeul BEV. inclusiv pentru þãrile din lumea a treia. feri tã de contaminanþii din aer (pentru a nu i se reduce POR-ul). gestionând nivelul de zahãr din sânge în limite normale. Buretele magnetic Apa BEV ºi cea cu POR ridicat acþioneazã la fel ca un burete magnetic într-o formã lichidã. ele se leagã chimic de acestea ºi le ELIMINÃ din sistem. care permit obþinerea a circa 7-8 litri pe o rã la presiunea standard de 60 psi. La or . din apa de la robinet.

aceste reacþii sunt blocate. singura apã pe care o mai consum este apa BEV. enzimele. hormonii ºi energia de care are nevoie.a actualã. ceaiul de 160 . Un ficat SLAB nu poate prelucra aceste molecule ciudate. cãci îi lipsesc catalizatorii. DiSorb Aid. Nici rinichii nu se descurcã mai bine cu aceste otrãvuri. la majoritatea oamenilor. Corpul nu dispune decât de trei posibilitãþi de prelucrare a toxinelor din alimente ºi apã. Paraziþii din ficat se hrãnesc cu aceste câmpuri de energie toxicã. care imitã hormonii. Dacã trupului îi lipsesc materiile prime de care are nevoie SAU dacã opereazã în condiþii de excese sistemice. care îi ajutã sã se repro ucã ºi sã se rãspândeascã în tot corpul. Alimentele nesãnãtoase conþin substanþe chimice radiomimetice. sã le elimine din sistem sau sã le stocheze într-un NOU strat de grãsime. El poate încerca sã oxideze mole culele toxice. Gustul ei este plat. creat special în ace st scop. Când metabolismul se reduce. Evitaþi apa distilatã. este scumpã ºi reprezintã un veritabil depozit de virusu ri. procesul de îmbãtrânire devine accelerat. Ele sun atât de puternice încât de multe ori corpul se vede nevoit sã le izoleze ºi sã le înmagazineze într-u depozit de grãsime. De altfel. cãci nu este bunã din punct de vedere biologic! Toxinele volatile se concentreazã în aceastã apã. ficatul este atât de încãrcat cu pietre încât fluxul de bilã devine limitat. Grãsimea ºi reacþiile în lanþ Metabolismul se petrece printr-o serie continuã de reacþii biochimice. pentru a se proteja.

Diureticele Nu folosiþi NICIODATÃ diuretice (pastile pentru eliminarea apei) în scopul reducerii g reutãþii! Diureticele tulburã echilibrul electrolitic. sigur ºi nedureros. Pastilele cu potasiu NU înlocuiesc potasiul pierdut. Mai presus de orice. sãnãtoºi ºi sã nu cer iodatã despãgubiri! Mai întâi vã veþi simþi mai rãu! În timpul primelor etape ale procesului de detoxifiere trebuie sã vã aºteptaþi sã vã simþiþi AINTE de a vã simþi mai bine. vitalita te ºi GRÃSIMEA MARONIE! . Este ne voie de o perioadã de trei sãptãmâni de pregãtire. sângele ºi limfa circulã tot mai încet. Oamenii obezi nu au nevoie de diuretice. Cea mai bunã cale de a învinge companiile de asigurãri pe terenul lor este sã fiþi supli. negre ºi roºii. având ca efect blocarea procesului de producere a moleculei energetice ATP de cãtre mitocondrii. timp în care duceþi o viaþã normalã ºi nu renunþaþi la dieta obiºnuit iu-zisã se face noaptea. Nu întâmplãtor. Pierderea potasiului din organism conduce la o veritabilã invazie a sodiu lui în celule. ci d e restaurarea echilibrului intern. Supleþea dobânditã dupã obezitate echivaleazã cu un proces de reîntinerire! Preambul: capitolul urmãtor descrie relaþia care existã între fulgere. peste 75% din beneficii sunt obþinute în timpul perioadei pregãtitoare. Clismele de eliminare a pietrelor la ficat sunt proceduri foarte simple. De altfel. rezolvaþi simultan mai mult de o sutã de probleme ale organismului. Dupã prima clismã mai urmeazã cinci. Edemele sunt o confirmare a exist enþei unui EXCES de proteine plasmatice intercelulare. Procesul este absolut unic.Kombucha ºi clismele la ficat ridicã povara care apasã pe aceste organe ºi ajutã corpul sã d escompunã deºeurile ºi sã ardã excesul de grãsime. energie. Potasiul eliminã sodiul din celule. în special cel al potasiului. unul înapoi . iar pietrele încep sã fie evacuate prin intestine în urmãtoarele 24 de ore. apoi cele ma ronii. Procesul este numit metaforic: doi paºi înainte. Ele ºtiu cã obezitatea este un indicator excelent pentru potenþiale daune pe care vor trebui sã le plãteascã. dar numai dacã provine din alimente vii. Circulaþia sângelui ºi a limfei Pe mãsurã ce grãsimea se acumuleazã. Orice acþiune indicã însã cã se petrece ceva! Tratamentele colonului ºi clismele vã vor ajuta rapid sã vã s mai bine prin evacuarea deºeurilor. funcþioneazã! Atunci când efectuaþi o clismã la ficat. La început sunt evacuate pietrele verzi. e de asigurãri folosesc înãlþimea ºi greutatea drept bazã de referinþã pentru primele pe care l ercep. efectuate sãptãmânal.

Evitaþi acest ulei în toate formele: atât în dieta alimentarã cât ºi sub formã de implant . ºi le eliminã din þ turi. la fel ca ºi cele de metale grele. dizolvând totodatã cicatricele tisulare ºi creând þesuturi noi. care le-au spus cã acestea sunt sigure . Problema siliconului poate fi rezolvatã cu uºurinþã. dar trebuie sã luaþi anumite mãsuri! Cap ulele de SOC mãturã moleculele rãtãcite de silicon. afectând grav sistemul i munitar. nu forþaþi NICIODATÃ sistemul imunitar. Dacã aveþi un asemenea implant.Implanturile la sâni: silicon sau soia? Mii de femei suferã din cauza efectelor secundare toxice ale implanturilor de sili con la sâni. TOATE au de suferit. Vezi în aceastã direcþie P chetul informativ. Ultima manipulare legatã de implanturile cu silicon absolut sigure este cea legatã de u leiul de soia . fãrã nici o excepþie! Siliconul este TIXOTROFIC (migreazã prin inte rmediul proteinelor plasmatice intercelulare în sistemul limfatic). tocmai pentru cã au avut încredere în experþi . 161 . nedureroase.

Înfãþiºarea tinereascã NU ARE EGAL! Ea se traduce printr-o slujbã mai bunã. fibromialgia. Linia maxilarelor îºi recapã forma tinereascã (pe mãsurã ce oamenii îmbãtrânesc. Este fo arte util ºi în cazul copiilor cu deficit de învãþare sau hiperactivi ºi se gãseºte pe piaþã. Dacã doriþi sã vã bucuraþi de o înfãþare tinereascã. lupusul. tr ari ºi SASE. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Problemele legate de auz ºi cele de învãþare Cunoaºteþi pe cineva care este surd? Existã la ora actualã un nou aparat care le permite surzilor sã audã prin piele. asemãnãtoare cu cea pe care o vedeþi în or de cinema. linia maxilarelor lor îºi schimbã forma). GH3 regenereazã þesuturile FÃRà nici un fel de efecte secundare. GH3+ ºi ceaiul de Kombucha Corpul uman ar trebui sã se regenereze la fiecare ºapte ani. GH3+ este un stimulator al celulelor. Aparatul a fost folosit chiar pentru a comunica cu delfinii. Dacã sunteþi gras ºi doriþi sã redeveniþi suplu. prin câºtigarea respectului celor din jur ºi prin amplificarea respectului de sine. iar pãrul albit revine la culoarea sa lã (la 53 de ani. Dacã doriþi documentaþia legatã de el. precum MS. pãrul meu este negru ca pana corbului!). Petel orate afecþiunilor ficatului dispar mai ales dacã folosiþi cu regularitate creme pe bazã de pr ecursori racemizaþi ai hormonilor. Toate problemele legate de nervi. iar în cazul oamenilor bolnavi subclinic el poate dura pânã la 12 ani. integraþi în viaþa dumneavoastrã ideile din aceastã carte. iar înveliºul de mielinã care protejeazã nervii încep e sã se deterioreze. . Metabolismul este contro lat de hormoni. Celulele Schwann sunt situate în sinapsele nervilor sãnãtoºi. iar noul corp e ste de multe ori mai rãu decât cel vechi! Dacã doriþi ca noul dumneavoastrã corp sã fie mai tânãr. procesu încetineºte. folosiþi GH3 ºi ceai de Kombucha vechi de 14 zile. Este folosit în combinaþie cu ceaiul de Kombuc ha vechi de 14 zile pentru regenerarea firelor de pãr ºi pentru repigmentarea acestora. Pielea îºi recapãtã înfãþiºarea tinereascã. contribuind la transmiterea semnalului de-a lungul axonului. sunaþi ºi cereþi ajutor.Oamenii care se îngraºã continuu Mai bine de jumãtate din populaþia Statelor Unite este obezã. deci ºi obezitatea este legatã tot de aceºtia. mai puternic ºi mai bun decât cel pe re îl aveþi la ora actualã. myasthenia gravis. O linie întreruptã seamãnã cu axonul unei fibre nervoase. Adãugaþi de asemen niºte GH3 ºi niºte ceai de Kombucha. Proces ul de îmbãtrânire ºi boala reduc activitatea celulelor Schwann. Acumulãrile de deºeuri toxice înrãutãþesc ºi m situaþia.

Vaccinurile ar trebui sã stimuleze organismul sã-ºi producã propriii anticorpi în lupta împo triva unei eventuale infestãri ulterioare. 162 .. Dilema vaccinãrii Vaccinurile fac astãzi parte integrantã din viaþa occidentalilor. Procesul presupune introducerea unor forme de viaþã pa togene în corpul uman. întrun ser alcãtuit din proteine strãine. Ele au ajuns atât de o mniprezente încât cei care doresc cu adevãrat sã-ºi pãstreze sãnãtatea trebuie sã înþeleagã natura lor (de tip Jeck e). Diferenþa dintre un om bãtrân ºi un domn bãtrân constã în felul în care se îmbracã ºi aratã doi .etc. sunt provocate de dezechilibrele HORMONALE.

recvenþa lor de vibraþie interfereazã cu sãnãtatea ºi longevitatea prin crearea unor dizarmonii pe nivel le energetice subtile ale organismului.Imunitatea ºi anticorpii meritã cultivate. Vaccinurile creeazã câmpuri electrice statice.D. întrucât semnãtura lor este strãinã corpului. dacã doriþi sã evitaþi MOARTEA. Acest proces NU modi ficã imunitatea deja prezentã sau anticorpii existenþi. De fapt. Cunoaºterea alungã ignoranþa ºi teama! Homeopatie ºi produse homeovitice Homeopatia poate satisface necesitãþile terapeutice ale acestei epoci mai bine decât or ice alt sistem sau ºcoalã de medicinã . Rãspunsul sistemului imunitar la vaccinuri reprezintã un act de au toapãrare al organismului care nu are nimic de-a face cu pretenþiile medicilor. 100x ºi 200 x. Dacã aþi fost vaccinat. Pentru a afla cum vã puteþi proteja pe dumneavoastrã sau pe copilul dumneavoastrã. este foarte important sã INVERSAÞI procesul ºi sã eliminaþi câmpurile ergetice ale proteinelor strãine din sistemul dumneavoastrã. Cea mai bunã cale de a combate proteinele strãine introduse în corp de vaccinuri constã în ºtergerea semnãturilor lor. când organismul devine bãtrân ºi bolnav. dar printre efectele sale secundare se pot numãra atacurile de cord îndeosebi în cazul copiilor mici. cu potenþe multiple care sã acopere întregul spectru: de 9x. Cel mai bine este sã evitaþi vaccinarea copilului dumneavoastrã. Charles F. Mai târziu. Menninger. 20x. proces care poate fi realizat prin folosirea remediilor homeovit e biogene. Scopul imunizãrii este unul admirabil. M. solic itaþi Pachetul Homeovit (vezi pachetul informativ). sunaþi la (505) 983-1856 s au contactaþi Centrul Naþional pentru Informaþii referitoare la Vaccinuri. dar efectele pe termen lung ale vaccinuri lor nu sunt de naturã sã ne facã sã le susþinem. Imunitatea naturalã a celulelor nu este tot una cu încercãrile de forþare a producerii d e anticorpi prin vaccinuri. ale cãror sisteme imunitare nu sunt încã dezvoltate. ele vor sfârºi prin a se manifesta sub forma unor boli cronice degenerative. . 30x. Dacã aceste substanþe nu sunt neutra lizate ºi eliminate din corp. aceste trupe organizeazã revolte din interior. pierderea auzului sau apariþia diabetului de tip I. Pentru o documentaþie suplimentarã referitoare la pericolele imunizãrii ºi felul în care le puteþi evita legal pentru a vã proteja copiii. acestea nu fac altceva decât sã introducã în organism trupele inamic e. Detoxifierea homeoviticã reprezintã un pas crucial în tratamentul bolii ºi al tulburãrilor cronice.

un corp bolnav! Transferul de rezonanþã cãtre toxine se petrece atunci când substanþa vitalizatã (vitic) est e similarã (homeo) cu cea mai puþin activã. potrivit cãreia ceva nu poate fi vindecat decât de ceva similar . În acest fel. printr-un proces de rezonanþã ºi transfer. ele trebuind mai degrabã încurajate decât suprimate. 163 . Acest principiu este aplicat. Cercetãrile recente în domeniul homeopatiei au condus la îmbogãþirea remediilor tradiþionale cu un suport biogen ºi nutritiv (homeovitic + bio + nutritiv). astfel încât energia sã poatã fi tr feratã de la substanþa vitalizatã cãtre o substanþã sau un sistem mai puþin active spre exemplu. Acest suport ajutã la intensificar ea capacitãþii înnãscute de vindecare a corpului printr-o mai bunã vitalizare a acestuia. Vitalizarea fortificã amprenta energeticã a unei substanþe printr-o serie armonioasã de diluþii ºi diviziuni menite sã amplifice rezonanþa sa (frecvenþa de vibraþie). Cauza este remediul. spre exemplu. atunci când mercu rul în forma sa vitalizatã este folosit pentru eliminarea din organism a reziduurilor pe bazã de mer cur.Homeopatia susþine cã simptomele bolii reprezintã o expresie naturalã a procesului de vi ndecare. toate substanþele vitalizate ascultã de leg ea similitudinilor (homeovitice).

dar pot fi comandate prin poºtã ºi sunt foarte eficiente în urmãtoarele tulburãri: · Dependenþa de alcool · Alergeni · Dependenþa de tutun · Infectarea cu bacterii · Infectarea cu virusuri · Intoxicarea cu substanþe chimice · Probleme ale dinþilor · Infectarea cu fungi · Infectarea cu ciuperci · Intoxicarea cu metale · Infectarea cu paraziþi · Radiaþii · Stres · Muºcãturi de pãianjen · Aditivi · Nematode · Stres acut · Suport de sistem · Curãþarea sistemului 24 Grãsimea maronie Acolo unde sunt eu. 20x. capitala Chinei. roºii.000 de persoane. Dimineaþa devrem pe cerul din zona epicentrului vor putea fi vãzute lumini multicolore. eu nu sunt . prezentate sub forma unei soluþii unice de potenþe mu ltiple amestecate. Acolo unde este moartea. Remediile homeovite NU sunt disponibile în magazine. Cutremu rul ar fi în acest caz EFECTUL. Clãdirile ºi obiectele ar urma sã aibã o aurã verde-albãstruie în jurul lor. de 9x. Remediile homeovite amplificate. nu CAUZA unei descãrcãri masive de energie electricã. 100x ºi 200x. a suferit din cauza unui cutremur masiv de pãmânt care a ucis 650. moartea dispare. 30x. Peking. Evenimentele care s-au produs înaintea cutremurului au coresp uns întru totul predicþiilor marelui vrãjitor al ºtiinþei Nicola Tesla (1865-1942). 164 . albastre ºi aurii.Transferul de energie de la substanþa vitalizatã la toxine accelereazã procesul de vin decare ºi reduce stresul asupra rezervelor de energie vitalã ale organismului. tratând problemele de sãnãtate pe nivelul lor subtil (solicitaþi pachetul homeovitic). Epicur În anul 1976. asigurã suportul biogen ºi regenerarea celu larã. Tesla afirmase cã cutremurele pot fi create prin manipularea unor cantitãþi masive de ENERGIE electricã! Tesla a enumerat printre efectele care prezic un cutremur existenþa unei atmosfere puternic ionizate.

.

Aura noastrã aparþine ºi ea lumii cu patru dimensiuni. þiparii elect rici ºi alte creaturi marine emit suficientã electricitate pentru a lumina întunericul nopþii. aþi citit bine!). Ne ntereseazã aceastã sursã deoarece energia DEFINEªTE procesul de îmbãtrânire. Energia este puntea dublã care uneºte tinereþea de bãtrâneþe. În acea clipã sunt descãrcaþi nu mai puþin de 480. Starea de apogeu a sãnãtãþii depinde de capacitatea corpului bioelectric de a ge nera ºi de a stoca ENERGIA electricã! Noi depindem de o sursã de combustibil. Noi extragem energie electricã din depozitele corpului atunci când avem nevoie de ea . sau chiar pentru a ucide un om. este util sã înþelegem SURSA de bioelectricitate care ne ne înviaþã.000 de volþi de ele itate (da. Gândiþi-vã la spectacolul electric care se produce atunci când spermatozoidul uman intrã în ovul ºi îlfertilizeazã. Energia generatã trebuie sã aibã o sursã. Energia bioelectricã este varianta corporalã a fulgerului! Fulgerul bioelectric! Animalele produc descãrcãri electrice asemãnãtoare fulgerelor. este un eveniment electric de proporþii masive care genereazã o nouã viaþã! Moartea este tot un eveniment el ectric dar de sens contrar . inclusiv capacitatea sau incapac itatea de control al acestui proces. corpul electric aparþine lumii cu pa tru dimensiuni o lume electricã invizibilã. Evenimentul coincide cu începutul unei noi forme de viaþã. Pe de altã parte. dar care poate ucide orice vietate care intrã sub umbrela sa de tentacule. printr-o descãrcare MASIVÃ de el ectricitate. de un sistem de stocare ºi de unul de transmisie care sã distribuie energia noastrã. Altfel sp us.Fulgerele pe care le vedem pe cer ºi aºa-numitul corp bioelectric au foarte multe în c omun. Descãrcarea de electricitate coaguleazã suprafaþa exterioarã a ovulului ºi previne penetra rea ei de cãtre un alt spermatozoid. dar care existã totuºi. iar metabolism ul înceteazã. care înmagazineazã electricitat ea ºi care o poate genera. Spre exemplu. AMBELE sunt expresii ale energiei electrice. Existã o meduzã care nu reprezintã altceva decât o masã de protoplasmã transparentã. prin care energia spiritului se întoarce de unde a provenit. Ea reprezintã un câmp energetic gene rat care emanã din corpul fizic. precum ºi de o metodã de a controla fluctuaþiile acest ei energii. Corpul fizic reprezintã energie condensatã (sau luminã îngheþatã). care poate fi vãzutã ºi at l aparþine lumii tridimensionale. ceva care sã o producã. Atâta vreme cât ne aflãm pe pãmânt. Înþelegerea ei reprezintã una din cheile tinereþii fãrã bãtrâneþe! Corpul electric Corpul poate fi privit ca o baterie din carne ºi oase.

mitocondriile au fost considerate deºeuri saucorpusculi existenþi în interiorul celulelor. NU funcþiile lor. ºi nu li s-a dat numele actual decât în anul 1935. capabile sã ducã o existenþã independentã. La origini. Dacã nu reuºim sã restabilim echilibrul electric. Nu au fost însã identificate în mod oficial drept o rganisme vii . Procesul de îmbãtrânire este oversiune prescurtatã a acestuia! Îmbãtrânirea reprezintã o con mare a PIERDERII de vitalitate electricã.ºi o înlocuim prin odihnã. Mitocondriile Mitocondriile sunt bacterii care locuiesc în celulele tuturor animalelor. Energia ATP este sinonimã cu forþa vieþii. Ea nu este altceva decât o moarte lentã. Un cadavru descompus este un exemplu perfect de deficit total. Gluc oza este combustibilul 165 . fun cþiile organelor vitale ºi producþia energiei ATP încetinesc. Ele sunt cele care proceseazã glucoza ºi produc mol ecula de energie numitã adenozin trifosfat (ATP). detoxifiere ºi alimentaþie. iar în cele din urmã înceteazã complet. Numele de mitocondrie derivã de la substantivele greceºti mitos fir ºi chondros grãunte. Au fost observate pentru prima oarã prin microscop în jurul anului 1800. În cele din u rmã s-a descoperit cã ele reprezintã SURSA noastrã de energie bioelectricã! Viaþa ar fi imposibilã fãrã mitocondrii. cãdem î -un deficit total sau parþial de energie. Aceste douã cuvinte descriu forma pe care o au. Odatã pierdut controlul asupra mediului intern.

Mai sunt cunoscute ºi sub numele de uzina electricã a celulei. Când funcþia mitocondriilor devine limitatã. Când discurile creºterii dintre diafize ºi epifize (cele douã capete ale oaselor lungi) se închid . Ea este însã incomple . Exerciþiile aerobice ajutã celulele funcþionale ale ficatului (hepatocitele) sã producã enzimele care CONVERTESC grãsimea în g lucoza care urmeazã sã fie arsã de mitocondrii. Mitocondriile controleazã procesul de îmbãtrânire Mitocondriile sunt SIMULTAN generatoare de energie ºi baterii de stocare a energie i. Imediat ce am atins momentul de apogeu anabolic. Anabolismul este o premisã a tinereþii ºi se opune catabolismului . iar bãtrâneþea devine o realitate. Definiþia ºtiinþei referitoare la procesul de îmbãtrânire se focalizeazã asupra extensiei oaselor lungi. anabolismul face loc catabolismului. Discurile creºterii Linia de demarcaþie pe care o pune ºtiinþa medicalã între tinereþe ºi bãtrâneþe are drept cri xtensia oaselor lungi. Pe mãsurã ce îmbãtrânim.care o produce. iar mitocondriile oxideazã glucoza printr-un proces numit glicolizã. Ele convertesc energia din alimente în electricitate metabolicã. la fel ºi producþia de en au cea de hormoni. care conþine instrucþiuni genetice. celulele convertesc glicogenul în glucozã. Sãnãtatea ºi vitalitatea scad. deºi locuiesc în celulele noastre ºi sunt influenþate de mediul intern. ATP-ul mitocondrial este o energie pozitivã. Mitocondriile se reproduc singure. Când producþi e energie nu mai face faþã nici mãcar cerinþelor minime ale corpului. efectele pot fi vãzute în oglindã. Creº at în mod oficial. Activitatea mitocondriilor stã la baza anabolismului acel proces de construire ºi re paraþie a þesuturilor corporale. viaþa înceteazã. spre deosebire de res piraþia externã. deoarece se petrece în interiorul celulelor. capacitatea de a-ºi produce propriii hormoni ºi schema de utilizare). El este cel care ne menþine în viaþã. în urma cãruia rezultã ATP-ul. care are loc la nivelul plãmânilor. ºtiinþa afirmã cã am trecut pragul cãtre zona crepuscularã dintre tinereþe ºi bãtrâneþe. Acest lucru este important de reþinut! Ele NU d epind de gazdele lor. orientatã cãtre dreapta. Conversia grãsimilor corporale în energie se produce la nivelul ficatului. Ea este înmagazinatã în ficat ºi în muºchi sub formã de glicogen. Atunci când nevoie de energie. creºterea ºi reparaþia þesuturilor încep sã încetineascã. Acestea din urmã CONTROLEAZÃ respiraþia celularã aerobã. Acest eveniment se produce de regulã între vârstele de 18 ºi 22 de ani. Au propriul lor cod ADN (gândiþi-vã la ADN ca la un soft de programare celularã. itã ºi respiraþie internã.

Zonele de transpiraþie Zonele prin care corpul transpirã sunt generatoare de cãldurã ºi locuri prin care sunt e liminate toxinele. noi îmbãtrânim. Abordarea noastrã are în vedere creºterea ºi repararea perpetuã a þesutu . În aceste zone se produc miºcãri ample ale fluidului limfatic. mitocondriile. care p oate fi acceleratã sau inversatã la voinþã.tã. TIMPUL este controlat de prietenii noºtri. 166 . este important CUM pot fi ajutate mitocondriile. Îmbãtrânirea ºi trecerea TIMPULUI bioelectric înseamnã u. Definiþia noastrã se focalizeazã asupra trecerii de la anabolism la catabolism. nu extensia oaselor lungi. Dacã dorim sã inversãm procesul de îmbãtrânire ºi sã oprim trecerea timpului. Atunci când mitocondriile nu mai pot produce suficient ATP pentru a acoperi necesi tãþile corpului de creºtere ºi reparaþii. Concentraþiile de mitocondrii în aceste zone confirmã relaþia care existã între funcþia mitoc ndrialã ºi eliminarea ENERGIEI deºeurilor. esenþi ale pentru o stare bunã de sãnãtate.

dar LA TIMPUL TRECUT. pielea capului ºi a feþei. care creºte repede ºi îºi pãstreazã culoarea naturalã. altminteri extrem de util.Sistemul limfatic reprezintã autostrada electricã a cancerului. Pãrul reprezintã una din modalitãþile organismului de eliminare a energiei toxice. analiza la microscop a celulelor din sânge este folositã frecvent pentru a prescrie remedii. sistemul limfatic reprezintã principalul sistem proteic de comunicare al corpului. Guenther Enderlein încã acum mai bine de un secol în ceea ce priveºte analizele de laborator. Cei mai numeroºi noduli limfatici se gãsesc în zonele de trans piraþie ale corpului. Deficie nþele sunt una din capcanele amãgitoare ale acestui secol! Orice om îºi doreºte un pãr sãnãtos. Un exemplu ilustrativ în acest sens îl reprezintã u mflarea amigdalelor. Pãrul corporal se gãseºte în zone de înaltã toxicitate. Acest lucru este benefic! ªtim cel puþin cã trupul nostru eliminã mer curul. Printre ele se numãrã gestiunea toxinelor ºi recircularea fluidelor extracelulare. Analiza pãrului Analiza pãrului mãsoarã EXCESELE care sunt eliminate de organism. care folosesc analiza pãrului ºi a celulelor sângelui pentru a p rescrie diferite remedii. Sã spunem cã analiza indicã faptul cã pãrul conþine mercur. care reprezintã doar o e nsie a pielii) nu funcþioneazã eficient ºi cã o anumitã cantitate periculoasã de mercur este pãstratã în þesutu eþi: deficienþele NU existã! Singurul lucru deficient în exemplul nostru este gândirea limitatã ºi opacã a uno r practicanþi ai medicinii alternative. organism ul excretã mercurul prin intermediul pãrului. Încã ºi mai important. Din pãcate. încãlcând astfel principiile stabilite de dr. Nodulii limfatici su nt generatoarele electrice ale acestuia. cãci noi NU suferim niciodatã din cauza deficienþelor. deºi avem dinþii plom Ceînseamnã acest lucru? Înseamnã cã pielea noastrã (inclusiv pãrul. precum cea inghinalã. Indiferent care este sursa lui. ci nu mai a exceselor. subsuoare. a ceaiului de Kombucha. Nodulii limfatici înmagazineazã câmpurile energetice toxice ºi n u le elibereazã decât atunci când corpul le poate elimina. braþ picioare. Ea NU reprezintã o mãsurã a deficienþelor din organism. Analiza pãrului ºi a celulelor sângelui nu reprezintã DECÂT un instrument de observare ºi nu ar trebui folositã NICIODATà pentru a prescrie remedii. a pa . Funcþiile sistemului limfatic sunt multiple. Folosirea greºitã a acestui instrument. Este posibil ca acest metal sã pr vinã din plombele dinþilor sau din dieta alimentarã. lucru complet neadevãrat. A devine cu uºurinþã posibil prin folosirea capsulelor SOC. are la bazã premisa FALSà potrivit cãreia noi suferim din cauza deficienþelor. Analiza pãrului indicã starea organismului. Sã spunem însã cã analiza pãrului NU indicã nici o cantitate de mercur.

Dacã împãrþim mãrimea ovulului la cea a sperma tozoidului. în timp ce cea a spermatozoid ului este de 25. Într-o altã ordine de idei. la descãrcarea electricã de 480.stilelor de GH3. unul de dimensiuni foarte mari.0002 microni.157 de ori MAI MARE decât cea a ovulului! O diferenþã enormã! Diferenþa nu se opreºte însã aici. Volumul ovulului este de 1. a amestecului mãcinat de Yucca (Yucca Herbal Blend) ºi a celorlalte produse de care am discutat pânã acum. pãsãrile ºi sperma Insectele ºi pãsãrile conþin mari concentraþii de mitocondrii în zona muºchilor responsabili e zbor. obþinem 167 . aceasta fiind zona în care sunt necesare.263. Pãrul sãnãtos este direct legat de cantitatea de grãsime maronie ºi de nivelul de activita te a mitocondriilor de la nivelul scalpului. clismele de eliminare a pietrelor la ficat.000 de volþi care se produce contribuie deopotrivã spermatozoidul ºi ov ulul. sperma este nevoitã sã facã o cãlãtorie foarte lungã pânã în tubu piene ale femeii pentru a fecunda ovulul. Atunci când un spermatozoid fecundeazã ovulul.19 volþi. a tabletelor PAC ºi VitaLight. Descãrcarea electricã a ovulului este de numai 0. Baza cozii spermatozoizilor este saturatã cu mitocondrii. în timp ce cel al spermatozoidului este de numai 212 microni. stocate ºi utilizate cele mai mari cantitãþi de ATP. cât mai multã apã cu POR ridica t. folosindu-se în acest scop de aceeaºi putere a mitoc ondriilor. Insectele. precum ºi folosirea regulatã a rolerului limfatic Biogen. curãþarea intestinelor. altul de dimensiuni reduse. La fel de utile sunt exerciþiile fizice.760. Ambele celule sunt corpuri energetice.

de aceea. eliberând ºi redirecþionând energia ATP cãtre procesele metabolice critice. Atunci când cineva se îmbolnãveºte de gri pã. etc. cancer. hepatitã. Apoi. Toþi cei care au aceastã sen aþie de frig interior trebuie sã ºtie cã problema lor este de naturã HORMONALÃ. detoxifierea ºi boala Odihna face parte integrantã din procesul de regenerare. Pe mãsurã ce corpul bioelectric devine toxic ºi dezechilibrat din punct de vedere horm onal. dubla tã de dezechilibre hormonale ºi de o toxicitate a þesuturilor.un raport de 83. odatã cu dispariþia din sistem a grãsimii MARONII. rezervele de ATP se reduc. Într-o nouã etapã. Ea îi permite corpului bioe lectric sã se vindece. ceea ce permite apariþi a bolii (inclusiv a doctorului. pe care noi o numim fulger bioelectric! Naºterea La naºtere. este evident cã organismul nu dispune de suficientã energie pentru a vi ndeca trupul ºi pentru a-ºi continua activitãþile normale.000 de volþi. iar creºterea lo r fizicã se opreºte. pãstrându-ºi cãldura chiar ºi atunci când afarã este frig. Odihna. producþiamitocondrialã de ATP se reduce. el are nevoie de odihnã! Oamenii tineri ºi cei bolnavi au nevoie de foarte multã odihnã. Pe mãsurã ce cresc. Nu este însã obligatoriu sã trãim a stfel! Procesul de îmbãtrânire este uºor de prevenit ºi de inversat. iniþiind procesul de regenera re. în timp ce oamenii care îmbãtrânesc prematur precum femeile care ng la menopauzã la începutul anilor 30 suferã de o senzaþie de frig. Când ajung la starea de adult. discurile de creºtere din oasele lungi se închid. La fel este ºi nivelul de GRÃSIME MARONIE (despre care vom discuta în continuare pe scurt). numãrul de mitocondrii ºi nivelul lor de activitate sunt foarte ridicate. care are acum posibilitatea de a pune un diagnostic). Procesul de îmbãtrânire nu este aºadar decât o pierdere a funcþiilor organelor vitale. omul experimenteazã o schimbare a nivelului energetic ºi îºi în cepe coborârea cãtre bãtrâneþe CU EXCEPÞIA CAZULUI în care acceptã sã preia controlul asupra propriei sale vieþi asume responsabilitatea pentru starea pe care o are. Dincolo de pragul apogeului anabolic. cãci trupurile lor se af lã sub presiune. . Bolile nu sunt altceva decât crize de vindecare. Aºa se explicã de ce c opiii ºi oamenii tineri au sângele cald. multiplicarea mitocondri ilor scade ºi ea.809! Aceste diferenþe între mãrimea fizicã ºi sarcina electricã genereazã des carea celor 480. ei trec prin acele oscilaþii ale energiei pe care le numim sãnãtate ºi b oalã. Mitocondriile produc uriaºa cantitate de energie de care au nevoie copiii pentru a creºte atât de mult în numai câþiva ani.

dacã ne echilibrãm hormonii ºi dacã ne hrãnim cu SUPE -ALIMENTE. mitocondriile A U NEVOIE de asistenþa noastrã. Multiplicarea mitocondriilor implicã dublarea ADN-ului ºi a materialului genetic. Pentru a putea restaura nivelul energetic ºi vitalitatea corpului.Dacã forþãm organismul sã lucreze în condiþii de mare stres indiferent dacã este vorba de o alã diagnosticatã sau de un stres mental noi epuizãm cantitatea de ATP mitocondrial care a r trebui sã fie folositã pentru detoxifiere ºi vindecare. cu dezechilibrele hormonale ºi cu blocarea fluxului de b ilã datoritã pietrelor de la ficat. Am asistat cu toþii la acest pr care se produce uneori într-un timp uluitor de scurt cu pãrinþii sau cu prietenii noºtri. cu acumularea în þesuturi a deºeurilor acide. 168 . Pe mãsurã ce numãrul de mitocon drii creºte. Dacã mitocondriile nu reuºesc sã revinã la nivelul lor de activitate anterior. care o iau lit eralmente la vale pe partea catabolicã a piramidei. cantitatea de ATP produsã de ele se mãreºte la rândul ei. Acest proces este numit mitozã. Ele îºi sporesc automat numãrul ºi activitatea dacã ne facem datoria de a elimina d in sistem deºeurilemetabolice ÎN EXCES. a activitãþii mitocondr iale. Procesul de îmbãtrânire se accelereazã direct proporþional cu reducerea respiraþiei celulare. Încetinirea metabolicã conduce la un efect de platou. pe ntru ca dintr-o singurã bacterie sã fie create douã. noi trece m printr-un fel de barierã a timpului ºi experimentãm procesul de îmbãtrânire.

dar o cantitate insuficientã de potasiu. ºi trebuie considerate ca fiind la fel de toxice ca ºi alcoolul. DAR CEEA CE ESTE ÎNCÃ ªI MAI IMPORTANT. iar profilul sãu energetic poate fi cu uºurinþã modificat datoritã stresului ºi sub influenþa dietei. Este un fluid dinamic ºi viu. mai exact în citoplasmã (cyt celulã. potrivit cãreia deteriorarea neuronilor cerebrali ºi a fibr elor nervoase din organism este direct legatã de creºterea consumului de bãuturi rãcoritoare. plasma fluid). Bãuturile rãcoritoare (de tip cola. În societatea în care trãim este imposibil sã ingerãm prea puþin sodiu. am o bãnuialã fermã. Clorura de sodiu (sarea de bucãtãrie) are o importanþã particularã pentru discuþia noastrã le atã demitocondrii. a metale lor grele (de tip mercur). precum ºi a acumulãrii de toxine acide în þesuturi. Aceastã abordare este greºitã. Acest fluid NU este steril. Mineralele ionizate marine racemizate reprezintã un rãspuns mult mai corect la deficitul de electroliþi.Sodiul ºi deºeurile Îmbãtrânirea. Potasiul este fratele geamãn al sodiului. Personal. Eliminarea efectului Rouleau (vezi pag. El este folosit în interiorul celulei. Medicina convenþionalã sol icitã o creºtere a consumului de sodiu în aceste cazuri. Sodiul e ste un electrolit. Fluidul intercelular este alcãtuit din proteinele aflate în plasma sângel ui ºi se gãseºte în vasele de sânge.) modificã dramatic pH-ul sângelui ºi al fluidului limfatic. excesele hormonale care afecteazã în mod dramatic celulele Schwann ºi înveliºul de mielinã careprotejeazã fibrele nervoase. Una dintre ele este c lorura de sodiu. toxicitatea ºi catabolismul sunt ca niºte boabe într-o pãstaie. noi ingerãm o ca titate de sodiu ÎN EXCES. inversarea procesului de îmbãtrânire din Pachetul informativ). dezechilibrând astfel balanþa acestor gemeni . xxx) din sânge poate fi foarte uºor obþinutã cu ajutorul mi neralelor marine racemizate. Pentru a afla mai multe în legãturã cu acest subiect. Cu cât co nsumãm mai mult sodiu . acolo unde o ve gãsi pe una. precum cea din fluidele intercelulare aflate în spaþiile dintre celule. sodiul devine o otravã. aºa cum se predã de regulã în ºcolile de medicinã. le veþi gãsi ºi pe celelalte. citiþi secþiunea Învingerea bolii Alzheimer. El conduce electricitatea atunci când se aflã într-o soluþie. ÎN AFARA membranelor celulare (în fluidul extracelular) nu rãmâne decât cantitate redusã de sodiu. În condiþii normale. În exces. Existã însã foarte mu eni care suferã de simptome asociate cu un nivel redus de electroliþi. El este însã ºi un conservant. În cazul bolnavilor de Alzheimer putem adãuga ºi inactivitateacreierului datoratã privitului în exces la televizor ºi a reduceri i lecturilor. Un corp sãnãtos pãstreazã un raport echilibrat între sodiul ºi potas ingerat. sau din sânge. Substanþele toxice sunt foarte variate. cãci nu þine cont de ch estiunea EXCESULUI de toxicitate. Atunci cândmâncãm însã alimente devitalizate ºi excesiv procesate. etc.

în 169 . El joacã un rol important în ciclul menstrual. vitalitatea dispare ºi pe mãsurã ce deºeurile met abolice se acumuleazã. acest proces devine însã imposibil. pentru a se putea menþine în viaþã. Ionii de sodiu ºi de potasiu sunt încãrcaþi cu o sarcinã electricã pozitivã ºi nu diferã prea ca mãrime. cu atât mai mare este pierderea de potasiu din celule. Sodiul afecteazã de asemenea ech ilibrul hormonal. organismul nu permite decât unui numãr mic de ioni de sodiu sã pãtrundã interiorul celulelor. activitatea mitocondriilor este blocatã. O dietã dezechilibratã SILEªTE organismul sã fure potasiu din celule. Dacã toate sistemele sale sunt funcþionale. De aceea. el îºi poate produce singur subs tanþele de care are nevoie. RENUNÞAÞI la sare În condiþii normale. Când ionii de sodiu invadeazã celulele. Fiecare ion de po tasiu care pãrãseºte celula este înlocuit cu un ion de sodiu. EXCESUL de sodiu permite cu uºurinþã înlocuirea potasiului.ºi cu cât acumulãm mai multe deºeuri acide. Sodiul în exces poate atrage dupã sine chiar moartea. În condiþii de exces. Aceastã legitate este datã peste cap dacã celulele sunt nevoite sã renunþe la o parte din cantitatea de ioni de potasiu de care dispun. care sunt necesari în altã parte în corp. Corpul nostru depinde de acel proces pe care l-am numit alchimia biologicã pentru a-ºi acoperi nevoile metabolice.

Nu folosiþi NICIODATà diuretice în cazul edemelor! Înl ocuiþi aceste medicamente cu detoxifierea þesuturilor. Dacã veþi urma procedurile descrise în continuare. Acesta este mediul în care se produce auto-canibalismu l (audo-digerarea proteinelor muºchilor). Când rãmâne fãrã aceste rezerve. glezne ºi tãlpi). greu ea persoanei se prãbuºeºte peste noapte. În decursul procesului. dar este cu siguranþã unul din principalii fac tori contributori. Tumorile ºi masele canceroase se înconjoarã cu un þesut saturat în ioni de sodiu. pentru a obþine orit. Cancerul reprezintã un câmp de energie extrem de puternic într-un mediu saturat cu sod iu. PAC ºi sparanghel racemizat (Aspar -Max). Mai bine dizolvaþi puþinã sare într-un pahar cu apã ºi adãugaþi-o la reþetã. Nu folosiþi niciodatã cantitatea de sare pe care o solicitã reþe tele de bucãtãrie. iar corpul este forþat sã îºi auto-digere propr iile proteine musculare ºi propriile grãsimi. Încã ºi mai bine ar fi dacã aþi folosi plante cultivate în grãdina personalã. Medicina alopaticã forþeazã eliminarea fluidelor în EXCES din organism cu ajutorul diure ticelor. potasiul se pierde. Reducerea pãrul corp oral este un semn evident cã organismul se aflã pe o pantã descendentã. iar celulele canceroase nu iubesc nimic mai mult d ecât un mediu bogat în sodiu. Tumorile canceroase importã ºi condenseazã energia toxicã. folosind minerale marine racemizate. Ele reprezintã un SEMN al unu i exces de proteine plasmatice toxice în þesuturi. ca sursã alternativã de combustibil. Vârstnicii ºi suferinzii de boli degenerative acumuleazã cantitãþi MASIVE de toxine în organ ismul lor. Alte semne ale p esului sunt apariþia ciupercilor sub unghiile de la picioare ºi neregularitãþile tãlpilor. al cãror corp cheleºte complet (în special picioarele). pãrul corporal se rãreºte. foarte bogate în ioni mine rali ºi care nu au deloc nevoie de sare. Acest lucru este co mun printre oamenii în vârstã. Pãrul este un canal crucial pentru d etoxifierea corpului. Efectele sãrii sunt insidioase. Masele canceroase exportã ener negativã (vezi pagina xxx). Edemele înseamnã ceva mai mult decât o simplã retenþie a apei. Eliminaþi sarea de la masã. Invazia sodiului în celule reprezintã echivalentul tãierii curentului electric în Jurass . într-o stare foarte criticã. Aceastã retenþie a apei es te comunã în zonele situate la extremitãþi (mâini. N u dorim sã spunem cã sodiul este singura cauzã a cancerului. picioare. Rezistenþa pielii la deformaþii dispare ºi se instaleazã edemele. el va începe din nou sã creas cã (pe întregul corp). al unei slabe funcþionãri a inimii ºi al unei înceti niri a bunei funcþionãri arinichilor.organism se instaleazã boala. Pe mãsurã ce toxicitatea organismului creºte. iar omul ajunge numai piele ºi oase.

8. Dacã vã înþepaþi degetul iar în locul ciupiturii nu apare o perlã distinctã de sânge. Existã numeroase cazuri în care aparatele amintite mai sus au vindecat dureri de dinþi. 32. Rata lor de proliferare este ex ponenþialã (2. Înþeparea degetului reprezintã o metodã foarte eficientã de stabilire a stãrii generale de sã ate. de un roºu ST . 256. Când nu mai existã electricitate. a inductorului de ATP ºi a Inductorului Limfatic. genunchi rãniþi. se multiplicã ºi produc ATP! Repolarizarea celularã precede întotdeauna producerea de ATP. ia r detoxifierea este 170 . noi devenim propriii noºtri sabotori! Apa BEV. Þesuturile inflamate ºi deteriorate ºi înc heieturile rigide se vindecã rapid dacã activitatea mitocondriilor este acceleratã. dacã sângele se scurge pe deget sau nu curge deloc. Virusurile nu pot prolifera în celulele noastre DECÂT dacã sistemul nostru de apãrare es te sabotat.ic Park. vindecarea este u n proces care necesitã energie. de spat e sau de sinusuri. atunci aveþi probleme serioase. multiplicându-se în interiorul celulelor. Atunci când sodiul din celule este înlocuit cu potasiul. Reþineþi. iar generatoarele care produc aceastã energie sunt mitocondriile. fiind solvenþi PERFECÞI datoritã potenþia lului de oxidoreducereridicat pe care îl au. 4. nu închis. Incluzând sarea în dieta noastrã alimentarã. Sodiul trebuie ELIMINAT din celule ºi înlocuit cu potasiul. dinozaurii naturii virusurile cancerului SE ACTIVEAZÃ ºi preiau controlul asupra ADNului ºi ARN-ului. 16. Ele transportã sodiul în exces ÎN AFARA cel ulelor ºi a corpului. Sarcina lor este aceea de a elimina organismele slabe din n aturã. 128. 64. mitocondriile devin mult ma i active. Polarizarea celularã ºi activarea mitocondriilor pot fi cu uºurinþã stimulate cu ajutorul maºinii Chi Gong. etc.). Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã ºi mineralele marine racemizate sunt EX TREM DE eficiente în procesul de detoxifiere a sodiului.

TAM genereazã foar te mult ATP. TAM este intens vascularizat. cu atât mai suplu veþi fi ºi cu atât mai mare va fi energia de care dispuneþi ! Pentru a înþelege mai bine acest fenomen. Copiii au concentraþii mult mai mari de TAM prin comparaþie cu adulþii. În mod oficial. Cu cât aveþi o conce ntraþie mai mare de TAM. þesutul adipos alb. nici în ceea ce priveºte forma. Tremuratul este o funcþie normalã a corpului care face parte integrantã din procesul de generare a cãldurii în condiþii de frig sau de stres foarte p uternic (de pildã. TAM este considerat responsabil pentru termogeneza fãrã tremurat . adicã de producerea de cãldurã în absenþa tremuratului. oameni i care trãiesc ºi lucreazã într-un climat rece au mult mai mult TAM decât cei care trãiesc într-un climat ma i cald. constatãm cã ele sunt alcãtuite din: termo cãldurã. La fel. Oamenii bolnavi subclinic sau care suferã de boli degenerative au concentraþii redus e de TAM! La fel. ei au o concent raþie foarte mare de TAA (þesut adipos alb). grãsimea maronie este numitã þesut adipos maroniu. lucru c are le ajutã sã suporte ore întregi temperatura redusã a mediului submarin. vã propun sã analizãm procesul fiziologic numit hiperfagie ter mogenicã. Sângele prea fluid ºi închis la culoare este un precursor al cancerului ºi indicã prezenþa efectului Rouleau. În mod oficial. Culoarea maronie se datoreazã acumulãrilor masive de mitocondrii. oamenii supli au o concentraþie mult mai mare de TAM decât cei graºi. sau TAA (grãsimea normalã). Creºterea procentajului de TAA în organism se face direct prop . TAM a fost d escoperit relativ recent. sp re deosebire de TAA. De aceea. iar alþii scheletici. Grãsimea maronie ºi mitocondriile Grãsimea maronie este direct asociatã cu vitalitatea ºi cu procesul de regenerare. La fel. Oamenii sãnãtoºi au o concentraþie de TAM mult mai mare decât a oamenilor bolnavi. genic legat de produc re/generare. În schimb. sau TAM. bolnavi. Douã elemente contribuie la acest lucr u: concentraþia ridicatã de TAM ºi dieta lor bogatã în alimente cu o energie orientatã cãtre dreapta. obezii nu dispun de concentraþii ridicate de TAM. hiper peste medie. fagie care consumã (mãnâncã). nici în ceea ce priveºte funcþiile sale. Dacã analizãm aceste cuvinte. Pielea japonezelor care trãiesc din scufundãri marine conþine concentraþii mari de TAM. aceste þesuturi sunt extrem de active. etc. Deºi include cuvântul adipos . TAM nu se amãnã deloc cu ruda sa mai bine cunoscutã.obligatorie. slabi. oamenii tremurã în timpul sau imediat dupã un accident grav). plini de energie . Ea ne ajutã sã înþelegem de ce unii oameni sunt graºi. din punct de vedere biologic.

cu apariþia problemelor hormonale ºi cu acumularea de toxine în or ganism. faceþi plimbãri prelungite ºi munciþi în grãdinã în zilele friguroase de iarnã. vitalitatea scade. obezitate a devine o problemã. antre namentul la frig este EXTREMDE benefic. pierderea de TAM în rândul femeilor (d ar ºi al bãrbaþilor) este epidemicã! Simptomele premenopauzale apar astãzi cu 20 de ani ÎNAINTEA instalãrii m enopauzei ca atare! Simptome care altãdatã apãreau în jurul vârstei de 50 de ani sunt deja evidente la multe d in femeile care nu au împlinit 30 de ani. Clismele la f icat. Dupã depãºirea momentului de apogeu anabolic. pierderea de TAM se accelereazã. de acumulare a EXCESELOR ºi de dezechilibru hormonal. În societãþile industriale. Obezitatea este unul din cele mai evidente SEMNE de încetini re a procesului metabolic. exerciþiile aerobice ºi masajul limfei sunt la fel de importante. Înotaþi cu regularitate în apa rece a oceanulu i. FÃRà NICI UN FEL DE PERICOL. faceþi un duº RECE CA GHEAÞA! 171 .orþional cu descreºterea procentajului de TAM. Aceastã spiralã escendentã începe de regulã pe la mijlocul anilor 20. Semnele ºi simptomele îmbãtrânirii apar într-o relaþie direct proporþiona reducerea concentraþiei de TAM. îmbrãcaþi cât entru a stimula producerea de TAM ºi fortificarea sistemului imunitar. Nu intraþi însã prea brusc în apã. De asemenea. Alergaþi. cãci acest lucru poate provoca o paralizie temporarã sau c iar moartea. Folosirea precursorilor racemizaþi ai hormonilor stimuleazã producerea de TAM ºi inver seazã simptomele menopauzale ºi andropauzale la AMBELE sexe. a unui râu sau a unui lac (ori pur ºi simplu în piscinã). Dupã baie. iar procesul de îmbãtrânire avanseazã dramatic. cel mai târziu la începutul anilor 30. cum sunt Statele Unite.

ETVC stimuleazã producerea de TAM. Când veþi atinge din nou acel moment. fãrã sã þinã cont de condiþiile de mediu. Pentru pacient. De aceea. vã veþi putea considera din nou tânãr! Preambul: capitolul urmãtor vã va ªOCA! Veþi afla din el DE CE chelesc femeile ºi bãrbaþii se poate face în legãturã cu acest fenomen! Veþi descoperi de asemenea relaþia care existã între anumite uleiuri alimentare ºi virusul HIV/SIDA. Autorul afirmã cã cercetãtorii au falsificat timp de mai bine de un deceniu stud iile referitoare la cancerul mamar. dar mesajul lor trebuie înþeles. aceºtia cred cu naivitate în c redibilitatea studiilor medicale. Sãnãtatea ºi longevitatea sunt daruri pe care le putem primi numai dacã ne asumãm responsabilitatea de a ne informa ºi de a acþiona în mod conºtien t. Am în faþã un articol de ziar care se numeºte Falsificarea cercetãrilor medicale referitoar e la cancerul mamar . majoritatea acestor studii sunt falsificate. Un alt raport condamnã mamogramele. Nu vã feriþi sã-i contemplaþi pe cei bolnavi sau morþi! Studiile medicale Oamenii cred orbeºte în sfaturile medicilor. Din pãcate. faceþi eforturile necesare în acest scop. Învãþaþi sã gândiþi studiile ºtiinþifice ºi experþii nu vã vor putea salva atunci când vã veþi afla la nevoie esta este motivul pentru care citiþi aceastã carte. Dacã doriþi sã vã recãpãtaþi viaþ i.Terapia mea favoritã constã în practicarea exerciþiilor aerobice în aer liber. Dar mai presus de orice. nu cãdeþi în capcana in ventãrii de motive pentru a explica de ce nu aplicaþi tehnicile indicate aici. Vã asigur cã este minunat sã te simþi la 53 de ani ca la 19! Capitolul 25 . sau cel puþin o suferinþã nedreaptã. afirmând cã provoacã leziuni la nivelul þesutur ilor mamare ale femeilor. Stimulaþi prin orice mijloace producerea de TAM ºi vã veþi întoarce astfel la apogeul anab olic pe care l-aþi trãit cândva. La rândul lor. cãci aceastã naivitate îl poate costa viaþa. efectele sunt mult mai dramatice. fãrã sã port a eva decât un ºort indiferent dacã afarã este varã sau iarnã! Exerciþiile LA RECE stimuleazã c lesc mintea sã se focalizeze mai bine. contribuie la creºt rea þesuturilor musculare (care conþin mai multe mitocondrii decât grãsimea) ºi echilibreazã niv elul de zahãr din sânge. încãlzeºte corpul cãruia îi este frig. treceþi la treabã ºi experimentaþi ºi dumneavoastrã miracolul pe care l-am experimentat personal. Scuzele nu þin de cald. Asemenea rapoarte sunt înspãimântãtoare.

pe piept. Exper afirmã cã acest fenomen are o naturã geneticã. Chelirea ste detestatã de oameni. La fel ºi subþierea firelor de pãr. ortul deficitar de oxigen. de reducerea producþiei de ATP. experþii greºesc! Chelirea nu este nici ine vitabilã nici geneticã. de dezechilibrele hormonale. Ea depinde de dieta noastrã alimentarã greºitã. dar este totuºi acceptatã ca inevitabilã dacã este o moºtenire de familie . dar nu ºi pe cap! Unchiul Ross Chelirea este un SEMN de îmbãtrânire prematurã.Chelia ºi uleiurile alimentare Am pãr pe picioare. Ca de obicei. ºi în nici un caz nu trebuie sã rãmânã permanentã. de acumulãrile EXCESELOR de toxine din þesu turile pielii capului. Foliculele firelor de pãr dintr-un scalp toxic mor sa u intrã într-o stare de hibernare! 172 .

în schim b. Tot ul este o manipulare ºi o minciunã. care au înlocuit uleiul d n seminþe de bumbac. Dacã veþi mânca uleiurile recomandate de experþi aveþi toate ºansele sã cheliþi ºi sã suferiþi de boli erative precum artrita. De data aceasta. aceasta nu mai era consuma tã decât de cei foarte sãraci. Populaþia a fost înspãimântatã prin toate mijloacele. Experþii ºi mas-media au atacat din toate puterile untul ºi osânza. principalul lor cap de pod fiind Teoria Colesterolului care stã la baza Bolilor Cardiovasculare. iar prin anii 50 când eu eram copil margarina a devenit un subs titut al untului acceptabil. inclusiv în tot felul de alimente procesate. Producãtorii l-au numit oleomargarinã. Aproape tot ce ni se spune în legãturã cu uleiurile ºi grãsimile alimentare este greºit. americanii au avut parte de o altã schimbare fundamentalã în dieta lor legatã de uleiuri ºi grãsimi dietetice. deºi erau mai scumpe. pentru a înlocui pe deplin grãsimile solide precum untul. ajungând sã respingã aproape complet untul. Pe scena alimentaþiei au apãrut uleiurile de porumb ºi de ºofrãnaº. grãsimea ºi ouãle.Toxicitatea ºi congestionarea scalpului sunt asociate cu consumul anumitor uleiuri alimentare. la loc de cinste fiind puse margarinele lichide ºi semi-hidrog enate. Uleiurile din seminþe de bumbac. margarinã. Pe la începutul anilor 60. Zilele de glorie ale grãsimilor solide au apus. osânza ºi ole rgarina. O scurtã istorie a uleiurilor Începând din anii 30. Curând. uleiul din seminþe de bumbac a devenit principalul ulei dietetic l ichid folosit casubstitut pentru grãsimi precum untul ºi osânza. în alimentaþia lor au fost introduse un ulei încã ºi mai sãnãtos ºi o margarinã încã ºi mai gustoasã. Pe la sfârºitul anilor 60. uleiul din seminþe de bumbac a fost hidrogenat pentru a crea un substitut al untului solid la tempe ratura camerei. Rezultatul? O veritabilã explozie a bolilor degenerative ale inimii în rândul americanilor. precum nesa turat ºi polinesaturat. A sosit timpul sã ne trezim. pe rafturile supermarketurilor a apãrut uleiul din BOABE DE SOIA. Foarte puþini oameni mai mâncau unt. . În timpul celui de-al D oilea Rãzboi Mondial. sau pe scurt. infarctul ºi cancerul. osânza ºi uleiul de cocos a devenit mai p rofundã ºi mai argumentatã ca oricând. Mentalitatea specificã rãzboiului i-a dete rminat pe oameni sã accepte margarina. la care s-a adãugat clorurarea ºi fluorurarea apei potabile. vocabularul americanilor s-a îmbogãþit cu noi cuvinte semnificative. Cât despre osânzã. problemele cardiace. dar dieteticienii s-au concentrat acum pe un nou cuvânt: sãnãtatea! Uleiul din so ia a devenit sinonim cu sãnãtatea ºi cu miºcarea pentru sãnãtate prin alimentaþie! Renunþarea la grãsimile naturale precum untul. margarina se afla la apogeu. de porumb ºi de ºofrãnaº era u încã folosite pe scarã largã. guta.

Uleiuri nesaturate aflate în mãsline ºi peºte. vã propun sã vã familiarizaþi cu urmãto ermeni: 13 N. cãrora li se face foarte multã recl amã inclusiv în zilele noastre. a fost cel al chelirii . specialist în domeniul agricol. Odatã cu apariþia noilor uleiuri sãnãtoase ºi a margarinelor uºoare. NICIDECUM una dieteticã. Ele au fost concepute numai pentru a vã menþine într-o stare de confuzie. pe care l-au ignorat. Pentru a înþelege mai bine ceea ce dorim sã explicãm.Experþii au aruncat vina pe grãsimile saturate naturale ºi pe colesterol pentru proble mele cardiovasculare ºi pentru incidenþa în creºtere a bolilor degenerative. con siderat o problemã geneticã . ambele sexe au început ere de chelire ºi de subþierea pãrului. 173 . secundar. precum omega 3 ºi omega 613. Spre exemplu. Tr. ori grãsimi saturate ºi nesatu rate. aceºti termeni nu au nici o semnificaþie. Pentru omul mediu. Mult mai semnificative sunt efectel e îmbãtrânirii premature. Carey Reams. acizi graºi cu lanþul scurt sau lung. Una din marile plãceri ale experþilor este aceea de a ne ameþi cu cuvinte ºi expresii co mplicate. El a fost vocea strigând în deºert. priviþi cât de numeroºi au devenit astãzi tinerii afectaþi de che lire. ignorând complet modificãrile dietet ice introduse în ultima vreme. Singurul om care a observat cã se pet rece ceva a fost dr. ca fiind extrem de sãnãtoase ºi indicate pentru curãþarea arterelor de colesterol. Un alt fenomen. sau tinerele cu pãrul subþiat! Nu mai ascultaþi aceste cuvinte complicate. indiferent de vârstã.

Hialinizare infuzie normalã de hialinã. formã simplã de arteriosclerozã în care pe pereþii interiori ai arterelor se Depozite ateromatoase degenerarea pereþilor arteriali din cauza infiltrãrii lipidelo r. Reams era sigur cã existã o legãturã între soia alimentarã. Aterosclerozã epun blocuri ateromatoase. Carey Reams mi-a vorbit deseori de incidenþa în creºtere a chelirii. este depozitatã în filtrele glomer lor rinichilor. cunoscutã sub numele de Fabale. Ela observat cã dacã vacile sau oile pasc pe un câmp de soia. formând un fel de tunicã Legãtura cu soia Dr. sau P G. Peretele interior arterial. Cheia misterului se aflã în domeniul agricol. orice modificare la nivelul celulelor sau al spaþiilor extrace lulare care presupune o depunere de hialinã. datoratã în principal î oºãrii fibroase a þesuturilor conective ale acestor pereþi. Placã masã de colesterol depusã pe pereþii interiori ai arterelor. cel mai interior din cele trei straturi care alcãtuiesc peretele Hialinã substanþã care stã la baza degenerãrii amiloide. Amiloid depozite anormale de hialinã. sãnãtatea lor se deterioreazã rapid. Observaþiile lui Tom mi-au permis sã rezolv vechea problemã care l-a preocupat timp de 30 de ani pe dr. lutinin lipici din proteine vegetale. formate în þesuturi în timpul stãrilor patologice (b olilor). iar pãrul lo r cade sau se subþiazã. Tom Mahoney. chelire ºi procesul de îmb e. Reams. . dar cel care mi-a deschis cu adevãrat ochii a fost prietenul meu. Dacã analizãm expresia. Tom mi-a vorbit de o familie ciudatã de plante. constatãm cã ea conþine urmãtorii termeni: phyt din plante. hem sânge. Uleiul de soia ºi PHG-ul Uleiul ºi laptele de soia (tofu) conþin o substanþã toxicã numitã phyto-hema-glutininã. este consideratã normalã în matricea cartilagiilor .Arteriosclerozã îngroºarea pereþilor arteriolelor (arterelor mici). deºeuri toxice ºi depozite de calciu. PHG este o moleculã proteicã mare care are capacitatea de a aglutina sângele uman. hialinizãrii ºi infiltrãrii lipidelor (grãsimilo r) în zona interioarã a pereþilor arteriolelor. dar anormalã în orice alte þesuturi. Includ resturi de celule moarte.

inducând efectul Rouleau. Prin 174 . cantitatea consumatã. S-a constatat cã PHG ucide ºobolanii! Este o substanþã otrãvitoare pentru toate fiinþele vii . perioada de expunere ºi predispoz iþia individualã sunt principalii factori care indicã toleranþa la soia. Uleiul din soia ºi toate produsele pe bazã de soia sun t bogate în PHG. încetinind astfel funcþionarea organelor vitale. Boabele de soia produc gaze ºi dezechilibreazã bi ochimia corpului. a determina o aderare .A aglutina înseamnã a lipi . care afecteazã astãzi mai bine de 85% dintre americani. La fel ca în cazul oricãrei otrãvi sistemice. Modificã activitatea hormonalã ºi o influenþe azã pe cea endocrinã ºi exocrinã. PHG blocheazã celulele T ale sistemului imu nitar ºi influenþeazã negativ sistemul nervos central ºi pe cel periferic. urechilor ºi SCALPULUI. PHG determinã încetinirea circulaþiei sângelui ºi coagularea acestuia. blocând astfel capilarele fine a e ochilor. Un alt membru faimos al familiei Fabalelor sunt arahidele. Mulþi oameni nu pot dig era untul din arahide. Este unul din principalii factori contributori ai efectului Rouleau ( sânge îngroºat). a combina într-o masã ! Efectul Roulea rezintã un bun exemplu de aglutinare. Soia ºi digestia Soia interfereazã cu digestia normalã. El se combinã cu impu ritãþile din sânge ºi formeazã aºa-zisa placã de pe pereþii arteriolelor. chiar dacã uleiul ºi proteinele acest ei plante sunt extrem de toxice pentru organismul uman! Efectele PHG-ului din soia sunt cumulative .

Abia DUPÃ acest ciclu ajunge sângele în fi cat. Apa de la robinet halogenatã (cloruratã ºi fluorura eacþioneazã cu uleiurile alimentare ºi cu alte deºeuri care circulã prin sânge. cloraminele ºi fluorul. Ele se pot dovedi uneori letale. Inima pompeazã apoi sângele cãtre plãmâni. Spre deosebire de proteine ºi glucide. arahidele nu conþin decât o cantitate micã de PHG. înainte ca el sã revinã în partea stângã a i ii. Alt exemplu din f amilia Fabalelor este lintea. Când o bucatã de placã se desprinde ºi formeazã un cheag. dând naºtere unor substanþe care seamãnã cu depunerile de pe vana di n baie. care nu este altceva decât o combinaþie între aceste produse (de remarcat. precipitând. pre cum clorul. Hidroxidul de sodiu (leºia) este exact substanþa pe c are o folosea bunica la fabricarea sãpunului ei. Aceste precipitate s unt câmpuri energetice încãrcate electric care se agaþã de pereþii arterelor coronare din jurul inimii. Aceste ierbur i au o orientare diferitã a rotaþiei moleculelor lor prin comparaþie cu soia. cã placa nu este greu de eli minat din organism prin folosirea produselor ºi a programelor recomandate în aceastã carte). lucerna ºi trifoiul. Vacile.comparaþie cu soia. 40% din sângele care pãrãseºte inima alimenteazã capul prin intermediul arterei carotide. ele NU sunt absorbite direct de capilarele sângelui. în vederea oxigenãrii ªI a transferului de energie. Soia reacþioneazã cu toxinele ºi produsele chimice din sânge. naºtere unui . PHG-ul din soia reacþioneazã cu mineralele din sânge ºi cu gazele dizolvate în acesta. Lactealele conduc cãtre niºte vase mai mari care se varsã în cele de sânge la nivelul venelor subclaviene care se golesc în ven a clavã superioarã. precipitatele formeazã placa ce sufocã inima ºi înfometeazã firele de pãr. prin care sângele este returnat cãtre inimã pe partea dreaptã a acesteia. încetinind fluxul sanguin ºi alimentarea cu oxigen. Hidroxidul este folosit p entru a ridica pH-ul astfel încât apa prea acidã sã nu ucidã oamenii. dând naºtere plãcii. pentru a fi purificat. între altele. ºi provoacã balonarea rumegãt oarelor. cl orul este extrem de acid (pH între 2 ºi +2) ºi este folosit pentru a ucide bacteriile. Împreunã. caii ºi oile cautã de regulã ierburi care conþin proteine ºi zaharuri necesare creºterii. Între timp. ea poate migra pânã în zona gâtului ºi a capului. Douã plante din categoria Fabalelor care provoacã probleme serioase pe termen lung a nimalelor care pasc sunt trifoiul ºi lucerna. Lipidele (uleiurile ºi grãsimile) sunt absorbite de capilarele limfatice numite lact eale. de pildã atunci când folosim un sãpun de leºie pentru a spãla într-o apã durã. Este o substanþã extrem de alcalinã (pH 12). de unde este trimiscãtre restul corpului. ele alcãtuiesc placa arterialã! Formarea plãcii provoacã deteriorarea pereþilor interiori ai arterelor ºi apariþia cheagur ilor. Pe de altã parte. Aceasta nu conþine însã aproape deloc PHG. Municipalitãþile folosesc substanþe chimice precum hipocloritul de sodiu (hidroxid de sodiu + clor)pentru a trata rezervele de apã potabilã.

Proteinele plasmatice care scapã în spaþiile extracelulare blocheazã la rândul lor capilarele limfatice. Oamenii care au probleme cu sistemul imunitar sau cu ficatul (bolnavii de SIDA. urechi. cirozã. hepatitã. lucerna nu provoacã probleme. Când sângele ajunge în zona gâtului. deºeurile toxice se depun pe pereþii arterelor. etc. urechilor ºi scalpul. Ei conþin niºte fitotoxine extrem de puternice care slãbesc sistemul imunitar. aceºtia ar trebui evit aþi la fel ca ciuma! Pacienþii bolnavi de cancer nu ar trebui sã mãnânce NICIODATÃ germeni de lucernã. Deºeurile ajung pânã la capilarele EXTREM DE INE care hrãnesc posteriorul ochilor. ochi. generând noi probleme pent ru scalp. îngustân arotida care alimenteazã creierul ºi capul în ansamblul sãu. întrucât ac slãbesc puternic sistemul imunitar. blocându-le. dar ascund un per icol. Chelirea ºi albirea pãrului sunt SEMNE clare de deteriorare. Pe de altã parte. inima poate suferi un atac de cord. Germenii de lucernã Germenii de lucernã sunt un produs vegetarian extrem de popular. dacã oxigenul din sângele care aprovizioneazã inima est e insuficient din cauza plãcii. care începe din nou sã creascã. Sub formã de frunze u scate ºi mãcinate. obosealã cronicã.atac cerebral. adãugate în alimentaþie. cãci ac ia streseazã ficatul. mononucleozã. foliculii pãrului ºi fibrele nervoase. 175 . creând produse toxice ÎN EXCES care alimenteazã celu lele canceroase. Cât despre germenii vii . Ceaiul de kombucha ºi GH3-ul sunt douã remedii ideale în aceastã direcþie. Eliminarea deºeurilor aci de din organism determinã regenerarea pãrului.) ar trebui sã evite la rândul lor germenii de lucernã.

dublatã de un exces de toxine ºi o blocare a receptorilor hormonali ºi neuronali. astfel încât organismul se poate regenera singur. Foliculii pãrului reprezintã canalele prin care se realizeazã alimentarea firelor de pãr . oamenii procedeazã exact la fel. Alte informaþii legate de soia Boabele de soia nu seamãnã cu alte boabe. reprezintã o problemã GR AVÃ ºi un avertisment serios. înm gazinându-ºi deºeurile toxice în grãsimea corporalã. soia creºte pe solurile toxice ºi suportã de m inune aerul poluat. Ochii. Dincolo de aceste probleme se ascund marile acumulãr i de proteine plasmatice toxice ºi dezechilibrele hormonale. retinita ºi degenerarea macularã au aceleaºi cauze ca ºi cãderea ºi albirea pãrulu . Pierderea pãrului de pe corp. este una din cele douã plante principale crescute la scarã industrialã pentru uleiul din seminþele sale. Soia înmagazineazã o energie toxicã în uleiul sãu. adicã o cantitate insuficientã de oxigen ºi de substanþe nutritive care ajunge la aceste organ e. insectele aproape cã nu se ating de aceastã plantã. capsulele SOC ºi clismele la ficat deblocheazã receptorii ºi eliminã surplusul de toxine.Bolile ocazionale nu reprezintã o problemã. tot ce face ea este sã-ºi schimbe forma. Ele atestã faptul cã sistemul nostru imunita r funcþioneazã ºi cã organismul nostru ªTIE când apar dezechilibrele. Cât despre pãrul alb. Încetinirea creºterii pãrului ºi a unghiilor reprezintã un SEMN al reducerii activitãþii metabolice. Proteinele din soia au cãi energetice puternic orientate cãtre stânga ºi nu ar trebui co nsumate niciodatã. cum ar fi sindromul bâþâitului. Puþini oameni ºtiu cã boabele de soia au fost modificate genetic pe la mijlocul anilor 50 printr-un proces inocent numit iradiere. ele pot fi cu uºurinþã INVERSATE. Reþineþi: energia nu se pierde niciodatã. De altfel. urechile ºi chimioterapia Glaucomul. degetele deformate ºi tulburãri ale þesuturilor conjunctive ºi nervoa re conduc la senzaþiile de arsuri specifice. La fel ca ºi canola. De p ildã. bãtãturile. cu scopul de a CREªTE conþinutul în ulei al plantelor ºi de a crea mutanþi care sã creascã pe solurile toxice. îndeosebi a celui de pe picioare. Acumularea deºeurilor genereazã probleme la nivelul picioarelor. Soia este o plantã toxicã! Din pãcate. Interese de grup puternice au avut grijã ca guvernul corporatist sã susþinã financiar cerc etãrile asupra soiei. Subþierea pãrului nu este altceva decât o altã formã de che ire. Totally Male. acesta vorbeºte de la sine. Produse precum Nugestrine II. Este vorba de aceiaºi oameni care au promovat vaccinurile ºi au inventat Teor iile Germenilor ºi . Din fericire. În acest scop. ei aunevoie de o bunã circulaþie a sângelui ºi limfei.

Dacã introduceþi aceste uleiuri într-un corp uman. Uleiul de soia este un ulei industrial prezentat astãzi ca ulei alimentar. Soia se oxideazã imediat în organism. Uleiurile industriale nu au ce cãuta în corpul uman! Pe de altã parte. În schimb. Prea puþin i-a pãsat acestui cartel al soiei de efectele pe termen lung a l plantei asupra sãnãtãþii oamenilor. veþi observa cã acestea se sub uleiurile de soia ºi de canola se îngroaºã prin încãlzire. a cãrui temperaturã este de 36o. Uleiurile lipicioase ºi îmbolnãvirea oamenilor Natura toxicã a soiei este cunoscutã de foarte multã vreme. uleiul de arahide este un ulei interesant. Dacã încãlziþi ulei de mãsline. Proteina din soia este o otravã. îndeosebi dupã r . Pe cât de benefic este în exterior.Colesterolului. rezultatul nu poate fi decât unul singur: boala. Ei aveau nevoie de recolte care sã creascã pe solurile tratate chimi c ºi îngrãºate cu fertilizatori sintetici. devenind gumoase. producând radicali liberi. pe atât de dãunãtor este în interior. în interiorul corpului poate declanºa un adevãrat iad. ceea ce nu-i împiedicã pe indu striaºii de astãzi sã îl adauge în MII de alimente procesate (citiþi etichetele de pe produse ºi convingeþi-vã!) Soia a ajuns sã înlocuiascã chiar produsele lactate ºi cele pentru sugari. unt sau osânzã într-o tigaie. Edgar Cayce îl recomand a pentru masarea pielii. 176 .

muºchii. Extragerea proteinelor ºi uleiurilor din boabele de soia se face cu ajutorul unor SOLVENÞI chimici extrem de periculoºi. ligamentele. Temperaturile ridicate folosite pentru preluc rarea soiei deterioreazã proteinele. Soia este o otravã! Produsele pe bazã de soia pentru sugari sunt produse de sintezã care provoacã mari pro bleme pe termen scurt ºi lung copiilor. Din pãcat e. cartilagiile. Proteinele din soia sunt extrem de greu de digerat. Contaminarea cu metale grele este de zece ori mai mare în aceste produse decât în boabele propriu-zise de soia. fãcând din ele o adevãratã ameninþare pentru s gari. Uleiul de mãsline este obþinut dintr-un fruct mãslina! Dacã însuºi Iisus îl consuma. fãcându-le chiar mai nesãnãtoase. soia este bogatã în fitaþi. Mulþi oameni întreabã: Bine. este foarte bogat în PHG. Fitaþii priveazã organismul de zincul necesar pentru a-ºi proteja pancreasu l ºi pentru a-ºi întãri sistemul imunitar. dar au o ener gie orientatã cãtre stânga ºi nu sunt foarte folositoare. o substanþã dãunãtoare care inhi ia ºi mãreºte pancreasul. ºofrãnaº ºi seminþe de bumbac. dar ce se întâmplã cu proteinele din soia? Rãspunsul meu este vitaþi pe cât posibil. Mamele sunt nevoite sã apeleze la produsele pe bazã de soia din cauza intoleranþei copiilor lor la . Tofu nu ar trebui NICIODATÃ consumat de b lnavii de cancer aflaþi în proces de recuperare! NOTÃ: 99% din capsulele cu vitamina E conþin ca purtãtor u leiul de soia. Tofu (laptele din soia) este o bãuturã extrem de popularã printre vegetarieni. Cercetãrile fãcute asupra cobailor de laborator ºi copiilor care consumã soia au scos în evidenþã tulburãri ale þesuturilor conjunctive la aceºtia. Vã recomand în locul acestuia uleiul din germeni de grâu. sãruri ale acidului fitic. tendoane le. iar soia are cel mai mare conþinut de fitaþi din toate plantele studiate vreodatã. accele reazã procesul de îmbãtrânire ºi deterioreazã þesuturile conjunctive. Nu sunt la fel de toxice ca ºi uleiul. ºi deci toxic. afectând oasele. este evident cã m consuma ºi noi! Uleiurile din nuci. Toate substanþele au o semnãturã energeticã inclusiv proteinele. întrucât conþin cantitãþi mari de tripsinã. Oamenii de ºtiinþã susþin cã o proteinã este o proteinã. dar tot ei firmã ºi cã toate glucidele sunt la fel. Fitaþii provoacã mari dezechi ibre ale mineralelor. Consumul regulat de tofu afecteazã sãnãtatea pe termen lung. susan ºi in sunt recomandabile. care conþine PHG. Evitaþi însã uleiurile din poru mb. dupã care urmeazã cel de floarea soare lui.Cel mai bun ulei alimentar este cel de mãsline. pielea ºi înveliºul de mielinã care protejeazã fibrele nervoase. Chiar mai bun decât vitamina E în ceea ce priveºte activitatea antioxidantã este PAC. Alimentele bogate în tripsinã alimenteazã inclusiv celulele canceroase! În plus. Veg etarienii care consumã soia ºi tofu sfârºesc mai devreme sau mai târziu prin a suferi de degenerarea þesuturilor conjun ctive ºi de acumulãri ale toxinelor.

Rotenonul este obþinut din boabele de soia. ignorând logica ºi bunul simþ. Toatã lumea îmi cere sã dezbat pe larg problema. peºtii ºi insectele Rotenonul este folosit de grãdinarii organici ca pesticid organic natural .lactozã. dupã care urmeazã laptele de caprã ºi reþeta oferitã la pagina xxx. Îm are rãu. Rotenonul. Este folo sit de asemenea pentru otrãvirea peºtilor nedoriþi în lacurile din întreaga Americã de Nord. confirmarea digestiei proaste. Alegerea vã aparþine. Rãdãcina cuvântului înseamnã t cea care dã numele speciei din care fac parte boabele de soia. În cazul adulþilor. Laptele matern este cea mai bunã soluþie. Dezbaterea problemei Sunt perfect conºtient de faptul cã ceea ce am scris în aceste pagini se opune în totali tate sfaturilor experþilor referitoare la beneficiile consumului de soia. Nu trece o sãptãmânã fãrã ca sã-mi trimis un nou studiu cu privire la miracolul soiei . 177 . a acumulãrilor de toxine ºi a dezechilibrelor hormonale se manifestã sub forma alergiilor. Puteþi crede orice doriþi. dar nu este nimic de dezbãtut. a distruge ºi este Grãdinarii au aflat de la experþi cã rotenonul este foarte folositor! Este suficient sã citeºti însã eticheta produsului pentru a afla cã trebuie sã te fereºti chiar ºi sã inspiri acest praf. aceastã convingere este ucigãtoar . Nu aveþi decât sã-i deþi pe experþi. Vã asigur cã pe termen lung. Intoleranþa copiilor la alimentele cu adevãrat hrãnitoare dispare dacã sugarii sunt hrãniþi cu DiSorb Aid ºi puþinã Yucca.

Un sfert de kilogram de rotenon este echivalentul a 60. de unde afecteazã sistemul imunitar.500 de ori mai multe ppm. Procesele industriale concentreazã glicina printr -un proces numit hidrolizã. Glicoziþii din rotenon paralizeazã muºchii. rotenonul provoacã o serie de modificãri metabolice care îi împiedicã pe peºti sã extragã ENERGIA de care au nevoie din substanþele nutritive! Rotenonul poate ucide T OÞI peºtii dintr-un lac dacã este deversat într-o proporþie de numai o parte la un milion (ppm). dar dureazã ceva mai mult! Deversat în lacuri. Aceste molecule au în plus ataºatã ºi o moleculã de alcool. Dacã un singur ppm poate ucide toþi peºtii dintr-un lac. calculele experþilor în ceea ce priveºte siguranþa acestui produs pentru fi inþa umanã sunt cam nesigure. în cazul unui om? Dupã cum vedeþi. în efo tul ei de a-i avertiza pe oameni asupra pericolelor pesticidelor. Acelaºi proces se petrece ºi în cazul oamenilor care c onsumã soia.Dacã este inhalat. Rezultã astfel un glicerol lichid extrem de dulce ºi de si ropos. Evitaþi acest produs! Proteinele dulci Glicina este unul din cei aproximativ 23 de aminoacizi care alcãtuiesc acele molec ule mai mari numite proteine. Glicoli a este procesul prin care mitocondriile produc moleculele energetice de ATP (glic dulce. Adevãrul este cã ei nu au habar (ºi probabil cã nici nu le pasã) care este c antitatea sigurã pentrufiinþa umanã. care conþin de 7. ajungând în limfã ºi în sânge. rotenonul este imediat absorbit de membranele mucoase. Vã sugerez sã citiþi lucrãrile ei: Primãvara tãcutã ºi Viitorul fur Ori de câte ori mâncaþi ulei de soia. cid înseamnã moarte prin împiedicarea glicolozei). . adicã în glucoza stocatã în muºchii noºtri. Saponificarea (procesul prin care bunicele noastre îºi obþineau sãpunul lor din leºie) est e procedeul folosit la concentrarea glicinei. Boabele de soia sunt extrem de bogate în proteine alcãtuite din glicinã. insectele paralizeazã! Aceastã substanþã inocentã obþinutã din BOABELE DE SOIA blocheazã comp sistemul nervos ºi musculatura insectelor. toc mai pentru cã au fost iradiate ºi modificate genetic în acest scop. rãdãcina apare ºi în termenul e glicogen. Experþii înºiºi afirmã cã su nt suficiente 3 grame de rotenon pentru a ucide un om de 75 de kilograme. Este foarte revelator sã privim o insectã stropitã cu pulbere de rotenon (PHG). În numai câteva secunde. O singurã inspirare de rotenon este ca ºi cum ai primi un pumn în sistemul nervos central ºi în cel periferic. ingeraþi PHG care vã îngroaºã sângele ºi vã pune în pericol sistemul imunitar l nervos. Împotriva lor a luptat toatã viaþa Rachel Carson. lizã a divide) .000 ppm. vã puteþi imagina ce pot face 3 grame. Rezultã astfel un concentrat de glicocid (glic înseamnã dulce.

Acesta este unul din motivele pentru care are un gust atât de neplãcut. Alcooli i sunt excelenþi solvenþi ne-polari¸ ceea ce înseamnã cã dizolvã substanþele grase precum cele din m ranele noastre celulare. Alcoolii ne distrug celulele ºi atacã înveliºul de mielinã care ne protejeazã fibr ele nervoase. Dacã molecula de soia este supusã unui proces de încãlzire în prezenþa unor compuºi organici precum cei din sângele nostru. 178 . Industria chimicã foloseºte pe scarã largã glicerolul numit glycine-max. pe care îl utiliz eazã ca solvent ºi ca plasticizant în producerea a sute de articole din plastic. Nu uitaþi însã cã acest proces este foarte le derulându-se pe parcursul mai multor ani de zile! Corpul nu poate tolera aceste rãºini. Apa BEV nu poate fi transportatã în recipiente din plastic sau procesatã prin filtre d e carbon. Apa îmbuteliatã în petu din plastic. Degenerarea vaselor de sânge ºi formarea plãcii fac parte integrantã di cest scenariu. inclusiv conductele de apã din PVC. pe care le dizolvã. îndeosebi cea distilatã.Sufixul ol la sfârºitul unui termen chimic înseamnã cã avem de-a face cu un alcool. ea genereazã producerea unor rãºini termoplastice . Un alt dezavantaj al procesului de distilare este concentrare a substanþelor volatile otrãvitoare. întrucât reacþioneazã cu plasticizanþii ºi cu lipiciurile. motiv pentru care le stocheazã în þesuturile uºoare ºi în grãsimi. care blocheazã capilarele. este plinã de izolaþi desprinºi din plasticul sticlelor. Rezultat ul este îngroºarea sângelui.

c itatele din nenumãraþii experþi abundã în ea. Toate cele trei substanþe. atropina ºi digitalisul. Într-adevãr. care consumã câte puþin din hrana am belor categorii de animale descrise mai sus? Poate cã oamenii ar trebui sã-ºi aleagã un model de pedigriu canin. Unii producãtori de hranã pentru câini evitã sã punã pe etichetele produselor lor asemenea anunþuri. Problemele pe care le genereazã soia în alimentaþia câinilor ºi a erbivorelor ar trebui sã d ea de gândit inclusiv oamenilor care consumã aceastã plantã. muºchii respirato rii ºi cei intestinali. O puteþi gãsi pe rafturile din oricare din supermarketurile din apropierea dumneavoastrã.Glicoziþii. Pe piaþã a apãrut recent o carte dedicatã miracolului soiei. Este foarte uºor digerabilã . au împied . Iatã ce scrie pe ea: Nu conþine soia. Glucoziþii sint etici au ºi alte efecte secundare importante asupra pacienþilor trataþi cu ei. opiul. sunt droguri controlate de stat care au fost izolate ºi concentrate. Experþii susþin cã nu existã nici o deosebire în re o substanþã realã ºi una de sintezã. Ea afecteazã controlul muscular. Morfina ºi atropina sunt exemple de droguri care conþin concentraþii ridicate de glico ziþi. Dacã hrana care conþine soia este toxicã pentru câini (carnivore) ºi pentru animalele erbi vore. morfin a. Ea mo dificã rãspunsul la semnalele electrice ºi provoacã paralizia sistemului nervos parasimpatic. Atropina este obþinutã din belladonne (o familie de plante). ea este promovatã de cãtre experþi ca fiind alimentul perfect . care credeþi cã poate fi influenþa ei asupra oamenilor (omnivore). Evident. Implicaþiile acestor cuvinte ºi cele ale anunþurilor publicitare transmise la televizi une în data de 6 ianuarie 1994 sugereazã existenþa unei probleme legate de proteinele din soia în alimentaþia câinil or. puternic susþinute de guvern. uºor digerabilã! Evitaþi alimentele care conþin ulei de soia. pentru a beneficia l a rândul lor de o hranã fãrã soia. Digitalis este un glicozit obþinut din degeþelul roºu. proteine din s ia ºi tofu punct! Notã: interese puternice ale cartelului soiei. Dimpotrivã. morfina ºi atropina Glicoziþii (rotenonul) din boabele de soia provoacã reacþii fiziologice deopotrivã la an imale ºi oameni. dil atã pupilele ºi este extrem de reactivã în organism. acea parte a sistemului nostru nervos asupra cãreia NU avem nici un control direct precum muºchiul inimii. Oare aºa sã fie? Soia ºi hrana pentru câini Am în faþã o etichetã de pe cutia uneia dintre cele mai cunoscute mãrci de mâncare pentru câi i. dar nimeni nu o eliminã din alimentaþie. de teama ca rtelului soiei. Morfina este obþinutã din opiu ºi dã peste cap sistemul nervos central. soia provoacã probleme degenera tive extrem de grave la oameni.

Pentru cei care pot gândi fãrã bine a unei autoritãþi superioare. Se pare cã puterea cartelului soiei influenþeazã chiar deciziile guvernamentale! Concluzie Cunoaºtem acum efectele cumulative ale uleiului din soia. existã suficientã documentaþie în aceastã carte. 179 . ale germenil or de lucernã ºi ale laptelui din soia asupra animalelor ºi oamenilor. sistemului imunitar. nu îl sunaþi pe editor. din canola. glaucom uleiul de canola! Femeile ar trebui sã-ºi facã un test al densitãþii oaselor în fiecare an . Ignoraþi-i pe experþi toate ºansele sã redeveniþi tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom învãþa despre conexiunea care existã între orbire. precum ºi maniera în care blocheazã el e receptorii hormonali. Cunoaºtem efectele acestor produse asupra sângelui. Lucrurile sunt evidente pentru cei care au ochi de vãzut! Vã rog. cerându-i documentaþie . sistemului nervos central ºi periferic.icat recent cel mai mare lanþ de hamburgeri din lume sã revinã la folosirea grãsimii animale în prepararea pro duselor sale.

iar în cele din urmã creaþi o stare de teamã. Efectele secundare erau cunoscute ºi predictibile! BP stã la originea aºa-numitului sindrom al veteranilor Rãzboiului din Golf. Majoritatea celor care încep sã consume aceste produse experimenteazã o activitate bio logicã observabilã dupã numai 24-72 de ore de la prima ingerare. iar metamorfoza devine completã. pe scurt. memoria scade. Dupã 20 de ani se inst azã însã oboseala. citaþi din statistici. Rãzboi la piaþã Este nevoie de 20 de ani pentru a crea o piaþã pentru un produs. Aceste produse sunt recomandabile în egalã mãsurã veteranilor. Primele semne apar în domeniul transmi terii semnalului nervos ºi în cel al reconstrucþiei înveliºului de mielinã al fibrelor nervoase. La fel. creaþi confuzie ºi disensiuni. Orice om care a consumat asemenea medicamente îºi poate curãþa organismul de aceste mole cule analoage. tuturor categoriilor de oameni ai cãror receptori sunt blocaþi. Întrebarea este CINE a ordonat soldaþilor sã ia drogul ºi DE CE? Rãspunsul este simplu: experþii ! Aceiaºi experþi ne învaþã sã mâncãm ulei de soia ºi de canola.Ch. consumatorii reacþioneazã ºi opun rezistenþã cumpãrãrii noului produs. care promoveazã pilulele anticoncepþionale. dupã care începe recons rucþia oaselor ºi cartilagiilor. ligamentelor ºi tendoanelor. Le recomand în aceastã direcþie cititorilor celebra lucrare Arta rãzboiului.Sindromul Rãzboiului din Golf Veteranilor din Rãzboiul din Golf li s-a ordonat sã ia zilnic un drog numit Bromurã de Piridostigminã (BP). ridicaþi o armatã xperþi. cu ajutorul precurso rilor racemizaþi ai hormonilor ºi al unor produse precum Yucca Herbal Blend ºi PAC. de Sun Tzu ºi care poate fi sintetizatã astfel: Creaþi un plan. Femeile care dau SEMNE de îmbãtrânire prematurã sau care experimenteazã dificultãþi menstrual trãiesc o adevãratã renaºtere. Teama co . aplicaþi diversiunea. scrisã în secolul VI î. deblocându-ºi astfel receptorii hormonali ºi neuronali. Dacã depisteazã un pote nþial duºman. a muºchilor. rãspândiþi informaþii false. bãrbaþii cu afecþiuni ale prostatei pot înceta complet sã îºi probleme. rutina. Regulile pentru crearea unei pieþe pentru un produs fals nu sunt foarte diferite d e cele ale rãzboiului. femeilor osteoporotice ºi c opiilor hiperactivi sau cu deficit de atenþie. înlocuitorii d e estrogen ºi inofensivele otrãvuri organofosfate precum malationul. Acest drog interfereazã cu acetilcolinesteraza o enzimã absolut necesarã pentru buna funcþionare a funcþiei sinapselor nervoase (transmiterea semnalului nervos).

Ascultaþi cu atenþie ce spune mas-media. dupã ce v-aþi lãmurit. înlocuind aceste produse cu o cerere uriaºã pentru uleiurile industriale de soia ºi canola. El poate fi atin s de orice om care îºi doreºte cu adevãrat acest lucru. d iaþã sãnãtoasã ºi plinã de energie! Nu respingeþi acest obiectiv. Destupaþi-vã urechile ºi ascultaþi ce spun experþii.nduce la panicã. considerându-l imposibil sau ridicol. Funcþioneazã perfect. de uleiul de cocos ºi de grãsimea animalã. În sfârºit. Sper cã înþelegeþi acum maniera în care a acþionat cartelul soiei pentru a crea în timp o ver tabilã antipatie faþã de unt. Deschideþi-vã ochii ºi vedeþi încotro se masele largi. Sun Tzu a avut dreptate! Jocul descris mai sus se numeºte divide et impera (divize azã ºi cucereºte)! Este un joc cât se poate de simplu. Cartea lui a fost manualul oficia l al creãrii Imperiului Sovietic. 180 . iar panica la victorie. lua direcþia opusã! Clubul 250 În Clubul 250 poate intra orice om care doreºte sã trãiascã pânã la vârsta de 250 de ani.

ºi mai rãu decât toate. Efectele ei le depãºesc pe cele ale soluþiilor coloidale. Roger Bacon Milioane de oameni suferã pierderi ale vederii din cauza glaucomului. iar vârsta de 250 de ani poate deveni pentru dumneavoastrã o realitate.Societatea are nevoie de obiective ºi de modele. o boalã care p resupune atrofierea (deteriorarea) nervului optic. Viaþa pe pãmânt ar deveni o bucurie. promovând vindecarea. acceptarea prejude cãþilor generalizate. Capitolul 26 Orbirea ºi uleiurile Încã din vremurile revelaþiilor. bazate pe PPM (pãrþi per m ilion). vã sfãtuiesc din nou: trupul. Este idealã pentru rãcealã ºi gripã. Gândiþi-vã la toate lucrurile bune pe c are le-ar putea face un grup de oameni care au trãit timp de cinci generaþii Membrii acestui Club i-ar put ea ajuta treptat ºi pe ceilalþi oameni sã înveþe sã trãiascã în armonie cu natura. Acest produs cu rezonanþe în Lumea cu Patru Dimensiuni foloseºte principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului. trebuie sã recunoaºtem cã se aflã pe calea cea bunã. Orice om ar trebui sã aibã în permanenþã la dispoziþie o sticluþã cu ac pã. dar au creat o nouã teorie. pe braþe ºi pe mâini i-a cicatrice. Faþalui s-a vindecat fãrã nici o cicatrice . dar ºi pentru zeci de alte afecþiuni. care conduce la deteriorarea nervului o ptic. exclusiv din orgoliu . cu semenii lor ºi cu Dumnezeu. Experþii recunosc astãzi cã teoria de mai sus nu este corectã. experþii le-au spus oamenilor cã glaucomul are la bazã o acumulare a presiunii fluidelor la nivelul ochiului. acolo unde a fost tratat de medicii alopatici prin terapiile convenþionale. Mai devreme sau mai târziu. acceptarea convenienþelor. ei vor descoperi cu siguranþã cã glaucom . care susþine cã glaucomul este provocat de un deficit de oxigen ºi al fluxului sanguin. umanitatea a repetat mereu ºi mereu aceleaºi patru greºeli: supunerea în faþa autoritãþilor mincinoase ºi nevrednice. Apa de Argint Armonizatã este acordatã pe frecvenþe hertziene complementare corpului bio electric uman. Aceastã teorie a pornit de la un model medical incorect. Gândiþi-vã la toatã suferinþa care ar putea fi eliminatã prin transferul acestui mod sãnãtos viaþã nepoþilor ºi strãnepoþilor noºtri. folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi SUPER-ALIMENTELE. ascunderea ignoranþei prin afiºarea ostentativã a unei cunoaºteri false . Ilustraþie Înainte Dupã Glen Roundtree este o dovadã vie a eficacitãþii Apei de Argint Armonizate în cazul arsur ilor grave. Ani la rând. În schimb. De data as ta. De aceea.

al acumulãrii de deºeuri t oxice în fluidele ºi spaþiile intercelulare. Aceeaºi acumulare a deºeurilor acide. ºi al dezechilibrelor hormonale. dublatã de lipsa substanþe or nutritive ºi dezechilibrele hormonale. stã la baza pierderii pãrului ºi a unor afecþiuni precum Alzhe imer. fibromialgia ºi tulburãrile de auz. ºi deci nu poate furniza oxigenul ºi substanþele nutritive celulelor ºi mitocondriilor. blocându-le funcþionarea normalã). Atunci când celulele mor. þesuturile ochiului posterior se atrofi azã. Rapiþã sau canola? 181 . intoxicãrii cu sodiu ºi acumulãrii de deºeuri. scleroza multiplã. Sângele aglutinat NU POATE trece prin capilarele extrem de fine ale ochiului poste rior.ul este rezultatul fluxului sanguin insuficient ºi al aglutinãrii celulelor roºii. paralizia cerebralã. În mod evident. Moartea mitocondriilor din celulele ochiului posterior se datoreazã lipsei de oxig en. problema hormon ilor este una din primele care trebuie abordate. iar celulele moarte se transformã în deºeuri acide. la fel cum nu p oate elimina deºeurile de la acest nivel. pentru deblocarea receptorilor de substanþele analoage horm onilor (un analog de hormon este o moleculã care pãcãleºte neuro-receptorii.

uleiul de rapiþã a fost folosit pe scarã largã în Europa la hrãnirea imalelor. Spre exemplu. Experþii susþineau cã efecte rãrii uleiului de rapiþã au nevoie de 10 ani pentru a se manifesta. rapiþa este CEA MAI TOXICÃ. Practic. la fel ca în cazul uleiului de soia. anemie. majoritatea celo r trecuþi de vârsta respectivã aveau sã moarã din cauze naturale. Între anii 1986 ºi 1991. el dã naºtere unei substanþe de tip latex care provoacã ag lutinarea celulelor roºii din sânge. dar MULT MAI pronunþat. care atacau chiar oamenii. experþii dãdeau vina pe o boalã viralã. Dintre toate uleiurile alimentare. ºi pentru luciul paginilor colorate pe care le vedeþi în reviste . pânã atunci. Unul din efect ele secundare bine cunoscute ale consumului uleiului de rapiþã este pierderea vederii. ca sã nu mai vorbim de nebunia care le apuca pe animale. uleiul de canola prezintã anumite caracteristici ºi efecte i nteresante asupra sistemelor vii. dar mult mai puternic. El nu apare decât în sursele de referinþã cele mai recente. combustibil. cuvântul a apãrut de nicãieri. o plantã care face parte din familia m uºtarului. Planta este absolut otrãvitoare. El a mascat practic introducerea uleiului de rapiþã în America! Uleiul de canola provine din seminþele de rapiþã. cel de rapiþã blocheazã sistemul nervos central ºi pe cel periferic. porcilor ºi oilor. Deteri orarea completã a sistemului dureazã însã ani de zile. Interesant! În rapoartele pe care le-am citit eu. Doamna respectivã mi-a relatat cã a vãzut la televizor o ºtire în care oamenilor li se cerea sã nu intre în pa nicã dacã au folosit în dieta lor alimentarã uleiul de rapiþã ºi dacã aveau peste 65 de ani. Nici chiar insectele nu se a ting de rapiþã. Pe cealaltã faþã a monedei de canola scrie: RAPIÞÃ! Trebuie sã recunoaºteþi cã termenul de ca sunã mai bine decât rapiþã. Canola chiar este un ulei industrial. co nstipaþie. La fel ca ºi uleiu l de soia. fiind necesarã împuºcarea lor! La scurt timp dupã apariþia primei ediþii a acestei lucrãri. fiind letalã. Poate vã mai amintiþi de cazurile relatate în presã de orbire a vacilor. Uleiul din seminþele de rapiþã este de o sutã de ori mai toxic decât cel din soia!! Uleiul de canola este folosit industrial ca lubrifiant. iritabilitate ºi orbire. am fost sunat de o femeie d in Chicago care mi-a povestit cã se afla în Marea Britanie în perioada în care boala vacii nebune se afla la apogeu. Curios este f . probleme respiratorii. ºi oricum. Uleiul de rapiþã (canola) provoacã emfizem pulmonar. deopotrivã la animale ºi la oameni.Numele de canola este un termen inventat. sãpun. El NU are ce cãuta în corpul uman! La fel ca ºi cel de soia. ca bazã pentru producerea cauciucului sintetic. dupã care s-a renunþat la el.

precum acizii graºi omega 3. ªi astfel. datoritã aromei ei savuroase. În mod oficial. invitându-ne sã recurgem la uleiul de canola pentru a fi salvaþi de efectele dezastruoase ale acestora. Veþi constata cã uleiul de arahide a fost înlocuit cu cel de rapiþã. adicã în canola! La fel de neobosiþi sunt experþii ºi atunci când povestesc despre nenumãratele calitãþi ale c nolei. dar vã sugere iviþi etichetele de pe untul de arahide. uleiul de rapiþã este folosit astãzi în SUA. transformându-se astfel în altceva. Insistã chiar asupra felului pozitiv în care þãrile din Asia au receptat canola. Ei recunosc cã uleiul este obþinut din seminþele de r apiþã. Î schimb. Experþii în industrie nu mai obosesc sã repete felul în care aceastã plantã a apãrut în Canad cât de sigurã este ea pentru alimentaþia omului. 6 ºi 12. Armele chimice 182 . care au fost însã modificate genetic (iradiate!). Nu este minunat felul în care cartelurile multinaþionale ale uleiului ajutã þãrile în curs de dezvoltare? Nu vã aminteºte aceastã poveste de introducerea cuptoarelor cu mic rounde? Termenul de canola oferã acoperirea perfectã pentru interesele financiare ale cartel ului care doreºte sã facã miliarde de dolari din aceastã nouã piaþã. Ei demonizeazã grãsimile saturate naturale. uleiul de canola este cunoscut sub iniþialele LEAR. boala viralã a dispãrut. evident. de la low erucic acid rape (rapiþã).ptul cã dupãce din dieta animalelor s-a eliminat uleiul de rapiþã. cu binecuvântarea agenþiilor guvernamentale de specialitate. despre structura ei nesaturatã ºi despre digestibilitatea ei. uleiul de canola a devenit problema noastrã. Numele de canola sunã frumos. El este folosit pe scarã largã în mii de alimente procesate.

este obþinut din uleiul de rapiþã. respectiv de a a acetilcolina în colinã ºi acetat. în locuitorilor de estrogen ºi steroizilor anabolici folosiþi de atleþi. Un alt exemplu de folosire greºitã a tehnologiei de cãtre oamenii de ºtiinþã ºi de inducere în eroare a opiniei publice datoritã unor interese financiare puternice este modificarea geneticã a fructelor ºi legumelor. Substanþele toxice din uleiurile de canola ºi de soia stimuleazã formarea legãturilor co valente. energie negativã. aceste legãturi sunt ireversibile ºi NU MAI POT fi rupte de corp dupã formarea lor. produse cu energie orientatã cãtre stânga. iar în 1995 în Texas. Soluþia la aceste molecule periculoase constã în folosirea REGULATà a precursorilor de hormoni Nugestrine II ºi Totally Male. pe care i-am numit însã alimente nesãnãtoase. Acesta se leagã chimic de enzima numitã acetilcolinesterazã. Malationul este un organofosfat. componente ale cianurilor.GAZUL DE MUªTAR. sã analizãm pesticidul numit malation. Hormonii din mediul înconjurãtor sun t atât de omniprezenþi încât practic nu pot fi evitaþi. aceste substanþe sunt numite inhibitori. Atunci . Uleiul de canola conþine mari cantitãþi de izo-tio-cianaþi. C ianura INHIBà producþia de ATP de cãtre mitocondrii. Spre exemplu. Iradierea este acelaºi procedeu prin care ex perþii doresc sã obþinã alimente sigure pentru hrana noastrã. medicamente. seminþele de muºtar alb (rapiþã) au fost iradiate în Suedia pentru a s pori producþia de seminþe ºi conþinutul în ulei al acestora. molecula energeticã ce alimenteazã corpul uman. Între anii 1950-1953. Malationul este un pesticid benefic împrãºtiat în California cu câþiva ani în urmã pentru a o insectã ºi care s-a depus ca un praf alb pe întreaga regiune. Funcþiile nervilor ºi organofosfaþii Acetilcolina este absolut esenþialã pentru transmisia impulsurilor NERVOASE. deºeuri toxice. În biochimie. menþinându-ne sãnãtoºi ºi tineri! Uleiul de canola ºi metabolismul corpului Existã multe substanþe care se pot lega chimic de enzimele metabolice. Rapoarte rece te ale francezilor atestã cã gazul a fost folosit inclusiv în Rãzboiul din Golf. una din armele chimice folosite în Primul Rãzboi Mondial. În mod normal. ATP este acronimul chimic al adenozin-trifosf atului. împiedicând-o sã îºi mai desfãºoare activitatea normalã. blocându-le act ivitatea. Acest lucru este cu deosebire valabil în cazul analogilor de hormoni conþinuþi în pilulele anticoncepþionale. A fost împrãºtiat din nou în fe ruarie ºi martie 1994. care a ars pielea ºi plãmânii a sute de mii de soldaþi ºi civili. etc. Am vorbit ºi noi pe larg de aceºti inhibitori.

folosite în Vietnam la defolierea jung lei. iar muºchii nu rãspund. gândiþi-vã la telecomanda pentru garajul dumneavoastrã. La fel se petrec lucrurile ºi în cazul oamenilor! Armele chimice numite portocaliu ºi albastru. Poate aþi remarcat uriaºa creºtere din ultimii ani a incidenþei unor boli precum lupusul sistemic.când aceastã substanþã este inhibatã. În cazul corpului. Uleiurile de soia ºi canola joacã un rol important în apariþia acestor boli. La fel ºi organofosfaþii (insecticide) folosiþi în industria alime ntarã. Experþii guvernamentali care au aprobat folosirea lor ºi companiile chimice care le-au produs s-au fãcut vin ovaþi de efectele toxice asupra OAMENILOR ºi mediului înconjurãtor. Spre exemplu. Aºa se explicã opþiunea experþilor în ceea ce priveºte alegerea malationului ca insecticid. sunt compuºi organofosfatici. în numele eficienþei. uºanu se deschide. sclero za multiplã. Veteranii care au luptat în Vietnam ºi localnicii le cunosc foarte bine. mâinile sau picioarele nu rãspund la come nzile creierului. paralizia cerebralã. Inhibarea acetilcolinesterazei provoacã paralizia muºchilor striaþi (scheletali) ºi spas me ale sistemului respirator. sinapsele nervilor nu funcþioneazã normal. Dacã ea nu trimite s emnalul. hipertensiunea pulmonarã ºi neuropatia. El ucide insectele prin paralizia muºchilor la fel ca rotenonul din boabele de soia! Altfel spus. inhibã enzimele insectelor. mielomul. ceea ce nu-i împiedicã pe experþii din zilele noa stre sã continue 183 .

Fluorul. Atunci când experþii medicali fac analiza sângelui pentru a depista prezenþa virusului H IV. antibioticele ºi alimentele nesãnãtoase de tip fast-food joacã un rol complementar în prãbuºirea sistemului imunitar. Din cauza glicoziþilor din veninul sãu.sã ne ameþeascã cu poveºtile lor despre mâncarea dacã sunt folosite diferite otrãvuri. William Campball Douglass îºi nea întrebarea: Chiar credeþi cã niºte maimuþe verzi au muºcat pe cineva de fund. Alcoolii din uleiurile de soia ºi canola sunt foarte reactivi. El se foloseºtede mitocondrii pentru a produce energie în folos propriu. SIDA ºi maimuþele verzi În cutremurãtoarea sa carte. HIV. Uleiul de canola. iar victima este imobilizatã. În liniºte. Din cauza acestui blocaj. HIV-ul ºi SIDA Glicoziþii din uleiurile de soia ºi canola deprimã sistemul imunitar. p monia. SIDA sfârºitul civilizaþiei. ºi gata. enzimele muºchilor ictimei sunt inhibate. Daunele apar. ei vã vor spune cã NU aveþi HIV. a apã . HIV preia controlul asupra ARN-ului ºi ADN-ului. Dupã cum spunea Claude Barnard: Mediu l intern este totul! Odatã ajuns în interiorul celulelor. Ei s unt la fel de toxici ca ºi bãuturile alcoolice. Ce nu vã spun este cã celulele T se aflã într-o stare de comã toxicã. vir usul se multiplicã ºi într-o bunã zi BANG! vã treziþi cã muriþi de SIDA. alt e forme de viaþã existente în sânge ºi în limfã se metamorfozeazã ºi se manifestã sub forma unor boli precum hepatita. dr. Gândiþi-vã la efectul pe care î are muºcãtura unui ºarpe cu clopoþei. silind mecanismu l de apãrare al celulelor albe din sânge aºa-numitele celule T sã intre într-un fel de comã. Aceºtia provoacã probleme grave organismului u man prin blocarea funcþiilor enzimelor ºi a receptorilor hormonali ºi neuronali. siguranþa datelor ºtiinþifice ºi despre cât de ieft Uleiul de canola este bogat în glicoziþi. punând stãpânire pe trupul dumneavoastrã prin anihilarea mecanismelor de apãrare ale sistemului dumneavoastrã imunitar (celulele T). Glicoziþii interfereazã cu biochimia oamenilor ºi animalelor. Dacã numãrul acestora este normal. imunizãrile. Alcoolii ºi glicoziþii din uleiurile de soia ºi canola blocheazã acest mecanism de prote cþie care este sistemul nostru imunitar. ei numãrã practic celulele albe din sânge. herpesul. dar efectele lor se manifestã diferit. Aceste uleiu i modificã mediul intern al corpului ºi atrag dupã sine boala. dar dupã ani de zile (recitiþi în aceastã direcþie secþiunea referitoare la proteinele dulci din capitolul despre soia). Un alcool este un concept chimic care desemneazã o grupã de substanþe chimice ce reacþio neazã cu o moleculã organicã.

Uleiul lui Lorenzo. Patrick. experþii ºi-ar fi putut da seama pe loc care este problema. Experþii din film afirmã cã ma copilului care moare nu are legãturã cu matematica (respectiv. cu pH-ul. Uleiul lui Lorenzo Un alt film. Laryland. oferã un alt exemplu revelator despre cât de depart e se poate rãtãci ºtiinþa medicalã ºi cât de contorsionatã poate deveni mintea ºtiinþificã. pe care vi le recomand cu cãldurã. Dacã ar fi stabilit pH-ul salivei. Bãiatul murea din cauza unui pH al corpului foarte coborât! Atât de coborât încât fluidele sale corporale dizolvau înveliºul de mielinã care îi proteja fibrele nervoase. Ca de ob icei. urinei ºi sângelui. aducând argumente documentate. Sesizaþi asemãnarea dintre aceastã descriere ºi zecile de boli dege nerative ale nervilor din zilele noastre? 184 . experþii se înºealã. Aceasta era ca uza dezintegrãrii sistemului sãu nervos. care confirmã tema unor filme futu riste precum Outbreak ºi The Twelve Monkeys. în cazul de faþã).IDA? Cartea lui Douglass descrie întreaga poveste a creãrii virusului HIV în laboratoarele militare de la Ft.

Industria sãnãtãþii este un oximoron. fratele meu a asistat la o d ezbatere televizatã în care un expert afirma nici mai mult nici mai puþin decât cã acesta este ulei de rapiþã. nu existã practic problemã de sãnãta e care sã nu poatã fi alinatã sau chiar inversatã. Este la mentarã ºi apa pe care o bem. Este important sã vã atârnaþi de ceva ºi sã vã întindeþi coloana în fiecare zi! Orice exces se opune naturii . Mai mult. Ceea ce nu-i împiedicã pe experþi sã promoveze mai nou implanturile l a sâni cu ulei din soia. Sângele ºi uleiurile Cred cã v-a devenit deja iv fiecare parte a corpului nostru. ºi cancerul la prostatã pe de altã parte. creºterea canola. Ac easta este o minciunã sfruntatã. pe de o parte. Uluitor! Preambul: capitolul urmãtor analizeazã legãtura care existã între ceapã. munitar. Uleiul lui Lorenzo nu este altceva decât uleiul de MÃSLINE! Atunci când es te ingerat în cantitãþi mari. clar cã fluxul congestionat al sângelui ºi limfei afecteazã negat fel de evidentã legãtura directã care existã între boalã. Învãþaþi sã vã protejaþi sãnãtatea ºi interesele DUMNEAVOASTRà economice. proteine din soia ºi aditivi chimici. dieta ali astronomicã a alimentelor procesate care conþin ulei de soia ºi induce organismului o stare de CONFUZIE ºi îi slãbeºte sistemul i Nu trebuie sã vã surprindã aºadar faptul cã orice om care doreºte sã se bucure din nou de o s te perfectã ºi de longevitate TREBUIE sã preia din nou controlul asupra vieþii sale. Ra portul a fost transmis în data de 15 februarie 1994. Hipocrat Despre vibraþii ºi alte cãrþi care meritã citite . Ac este decât un alt exemplu de dezinformare a publicului. Ea nu îºi protejeazã decât propria sãnãtate ºi propri conomice. Uleiul i-a provocat o stare de ºoc printr -o reducere masivã a aciditãþii corpului sãu. ficat ºi procesul de bãtrânire. el provoacã o stare de ªOC ºi ajustarea pH-ului corporal. asumându -ºi responsabilitatea care îi revine pentru propria sa sãnãtate. pentru a-i creºte nivelul ene rgetic ºi pentru a-i detoxifia corpul de otrãvurile metabolice.În film. Notã: Tocmai am auzit la ºtiri un raport despre un studiu ºtiinþific ce confirmã legãtura di rectã dintre uleiurile de soia ºi canola. Din fericire. aflând CE aveþi de fãcut ºi CUM trebuie sã acþionaþi. Daþi-i unei persoane bolnave ulei de rapiþã ºi îi veþi grãbi imediat sfârºitul. bãiatului i s-a administrat uleiul lui Lorenzo. La scurt timp dupã ce pe piaþã a apãrut uleiul lui Lorenzo. Toate aceste minciuni ar trebui sã vã punã în gardã în legãturã cu interesele majore care se ascund în spatele modelãrii opiniei publice.

Astãzi. Ea face parte din trilogia care mai include Trusa pendulului ºi Mãsurãtorile e nergetice. 185 . aceasta putea fi gãsitã în toate magazinele. dacã dore uri aceastã plantã trebuie sã þi-o cultivi singur. Despre vibraþii este lucrarea scrisã dupã o viaþã de studiu de un Vrãj r în vârstã de 87 de ani. ºi pentru a elimina câmpurile energeti ce negative din cãminul dumneavoastrã. vã veþi îndrãgosti cu siguranþã de minunata capodoperã ilustratã în care sunt descri de ani de mãsurãtori energetice ºi intitulatã Mâna divinatorie (vezi Pachetul informativ). De altfel. pent ru a alunga durerea dintr-un loc rãnit sau dintr-o încheieturã inflamatã. În vremurile bune de altãdatã. Dacã vã place istoria.Aflaþi cum puteþi folosi un lanþ vibratoriu pentru a stabili orientarea energiei. orice om inteligent va face ex act acest lucru. înainte ca agenþia guvernamentalã FDA sã decidã sã ne salveze nenorocirea numitã tãtãneasã.

Folosiþi-le o singurã datã ºi vã asigur cã nu veþi mai întreba a doua oarã dacã sunt eficient ltfel. pe care nimic nu pare sã o deranjeze. sunt nevoit sã tai din plante pentru a permite creºterea unor lãs tari noi. Dupã câteva sãptãmâni vei obþ extrem de vitale. ani la rând. Anonim Ficatul este organul cel mai abuzat din întregul corp. dintre cele mai sãnãtoase. care cresc pânã la o înãlþime de 1. De multe ori. pe care nu o vei gãsi la piaþã. Frunzele ei pot fi amestecate în salate sau puse în sandviciuri.2 metri. Ce sã menþioneze reclama era cã uleiul de canola este el însuºi o otravã sistemicã cu efecte pe t en lung! Capitolul 27 Ficatul ºi ceapa Cum funcþioneazã ficatul. Rãdãcinile ei cresc pânã la o adâncime de 12 metri. Un precur sor racemizat accelereazã viteza de transformare. Rãdãcina de tãtãneasã mãcinatã. în care se spunea: Fãrã pesticide . FDA afirmã cã tãtãneasa este periculoasã. vindecã ulce tic ºi intestinal! Poate aºa se explicã interdicþia pe care i-au impus-o companiile farmaceut ice Ce este un precursor Un precursor este o substanþã chimicã ce precede formarea unei alte substanþe. aºa funcþioneazã ºi corpul . pânã când se înmoaie. Dacã acest lucru ar fi fost adevãrat. Toate produsele racemizate produc rezultate excelente. pe abur. Tãtãneasa are o vitalitate excepþionalã. acordaþi-le spaþiul necesar.Faceþi rost de câþiva lãstari cu rãdãcini ºi plantaþi-i în sol. El reprezintã principalul org an de eliminare a . fãrã sã-ºi piardã însã culoarea verde. întinzându-se pe un diametru de 1. Ideal este sã le pregãt iþi la fel ca spanacul. Puteþi culege frunzele ºi florile plantei din primãvarã pânã toa târziu. Fãrã pesticide? Am vãzut recent o reclamã uriaºã la uleiul de canola. care le depãºesc cu mult pe c ele ale suplimentelor din magazine. Poate fi cultivatã inclusiv în ghi ece ºi se multiplicã extrem de uºor.5 metri. ºi ne sim . De aceea. Este suficient sã plantaþi tãtãneasa o singurã datã ºi veþi obþine hranã pentru ani de zile. produsele racemizate vã aduc beneficii mult mai mari la acelaºi preþ. Adãugaþi puþin ulei de din mere ºi veþi obþine o masã cât se poate de hrãnitoare ºi de gustoasã. la care se adaugã sucul de aloe. eu ºi familia a am fi fost de mult morþi! Am mâncat tãtãneasã de mai multe ori pe sãptãmânã.

în care se produc mii de reacþii biochimice. De altfel. capacitatea de regenerare a ficatului îi indicã impor tanþa în organism. Când hepatocitele mor. Celulele funcþionale ale ficatului sunt numite hepatocite (de la hepat ficat ºi cite celule). Spaþiul rãmas în urma lor este umplut de un þesut conjunctiv de tip cicatrice . Aceste substanþe toxice impun un mare stres asupra ficatului. inclusiv p ntru inversarea procesului de îmbãtrânire. ºi implicit asupra celorlalte organe ºi glande ale corpului. Est e al doilea organ ca mãrime din corp ºi UNICUL organ care se autoregenereazã din proprie voinþã chiar dacã di el nu a mai rãmas intact decât 25%.deºeurilor toxice. Un ficat sãnãtos este esenþial pentru o stare bunã de sãnãtate. deºeurile ºi alcoolii. hepatocitele mor. c are ajung în el prin intermediul dublei aprovizionãri cu sânge. Sunt clasificate în categoria celulelor parencime. Ficatul este o incredibilã uzinã chimicã. pesticidele. medicamentele. alcãtuit din celulele strome care acoperã în mod normal sup rafaþa exterioarã a ficatului. Când ficatul devine excedat de toxine. Aºa se 186 . Ficatul metabolizeazã alimentele. þesutul stromatic invadeazã spaþiul rãmas liber ºi formeazã cicatrice.

încãrcat cu substanþe nutritive. Celulele Kupffer care cãptuºesc vasele de sânge ale ficatului au o importanþã vitalã pentru sãnãtatea ºi vitalitatea noastrã. Toate aceste afecþiuni reflectã o încãrcare cu toxine ÎN EXCES a organismului ºi un dezechilibru hormonal. încheieturilor ºi þesuturilor moi ale corpului au ÎNTOTDEA UNA la bazã un ficat bolnav! Hepatita (de la hepat ficat ºi ita inflamare) este o boalã a ficatului. dizolvând grãsimile pen tru o asimilare corectã. bila acþioneazã ca emulsificator. ªtim astãzi inclusiv ce trebuie sã facem în asemenea cazuri. fricii. presiunea sângelui creºte. D. ca de obicei. Într-un corp bolnav sau îmbãtrânit. Sângele oxigenat venit din inimã este furnizat de artera hepaticã. Guenther Enderlein a arãtat suita exactã a metamorfozei microbiene care se petre ce în bolile degenerative. a limfei. De asemenea. ºi cit e celule). În mod oficial. dar pot fi inversate uºor dacã persoana este dispusã sã coopereze. eliminându-le în mod normal prin intermediul bilei. Dacã deºeurile se acumuleazã pe pereþii ven ei porte.) sa u fizic (datoritã medicamentelor. C. deºi nu este cazul. grijilor. Intoxicarea sângelui. Grãsimile asigurã colesterolul NECESAR pentru producerea hormonilor corticosteroizi de cãtre glandele adrenale (cel mai cunoscut steroid este cortizonul). Dacã se aflã în stare de stres mental (datoritã gândirii negative. Ficatul filtreazã deºeurile toxice din sânge. Fagocitele eliminã microbii. corpurile strãine ºi celulele albe ºi roºii care au ieºit din circulaþie. iar cel neoxig enat. mâniei. B. funcþia ficatului este atât de compromisã încât corpul aj sã îºi clãdeascã rezerve de grãsimi ºi de celulitã. Pentru a-ºi duce la bun sfârºit sarcinile. prin intestine ºi colon. lucru indicat în lucrarea Ucigaºii ascunºi (vezi Pachetul informativ). Atunci când vedeþi un corp gras. Ficatul este un organ puternic vascularizat cu vase ale sângelui. La fel sunt mononucleoza. Toate aceste afecþiuni s unt predominante în Statele Unite. . sau E. hepatita este clasificatã în A. EpsteinBarr ºi Sindromul Oboselii Cronice. Ciroza determinã îngãlbenirea ºi împietrirea ficatului. Medicii dau vina pe gunoierii naturii vi rusurile dar. ficatul are nevoie de o cantitate uriaºã de ene rgie. etc.petrec lucrurile în ciroza ficatului. hranei ºi apei toxice) el oboseºte ºi sfârºeºte prin a se îmbolnãvi. afecþiunea fiind numitã hipertensiune portalã. o boalã a EXCESULUI care este confundatã deseori cu o boalã a deficitului. Dr. vedeþi practic organism bolnav. El primeºte o DUBLà cantitate de sânge. se înºealã. este furnizat de vena portã hepaticã. Ele sunt simultan hepatocite ºi fagocite (de la fag a mânca.

O persoanã biliarã are o personalitate dificilã. cu mare succes. Colericul are o persona litate acrã. oamenii îºi schimbã personalitatea. dar au cãpãtat nume noi. care înseamnã bilã în greceºte. exerciþiile fizice. Chole se refer sucul digestiv al ficatului.n. ce reflectã starea ficatului persoanei respective. Acesta a fost medicul per sonal al împãratului roman Marcus Aurelius. Vestiþi în aceastã direcþ nt alcoolicii ºi unii vârstnici (vechii greci credeau cã existã patru tipuri de personalitate: colericã.). precursorii racemizaþi ai hormonilor. O mare parte din istoria dezastruoasã a medicinii occidentale este rezultatul teor iilor medicului ºi scriitorului grec Claudius Galen (circa 130-200 e. teoria lui Galen s-a dovedit greºitã. bila. Cuvântul coleric vine de la chole. pe care le-a numit umor i . melan colicã. la fel ca ºi ceaiul de Kombucha. Personalitãþile colerice Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. în timp ce în SUA el este folosit doar de câþiva veterinari pentru a trata câinii ºi pisicile agresive. colericã. Existã un tip de personalitate.În regiunile centrale din China. Cele patru tipuri de personalitate continuã sã fie la modã. 187 . apa de calitate ºi odihna joacã un rol la fel de im portant în procesul de vindecare. PAC ºi Yucca Herbal Blend sunt extrem de utile. O umoare esteun fluid corporal despre care se credea cã influenþeazã personalitatea. Galen credea în cele patru tipuri esenþiale de personalitate. precum: tipul A. În mare parte. dificilã ºi greu de suportat. ceaiul lui Rene este folosit intravenos în cazul bo lilor virale. sanguinã ºi flegmaticã). Detoxifi carea.

Ea conþine ioni minerali. Ele uºureazã de asemenea durerile provocate d e hernia hietalã (o afecþiune de care se plâng în mod frecvent femeile) prin eliminarea presiunii abdominale asupra diafragmei. bila ºi procesul de îmbãtrânire Îmbãtrânirea organelor vitale limiteazã serios capacitatea noastrã de a prelucra alimentel e ingerate. Hormonii ºi digestia sunt strâns legate între ele. Yucca Herbal Blend ºi DiSorb Aid fac minuni în cazu l problemelor digestive. Imunitatea umoralã se referã la anticorpii ºi antigenii aflaþi în circulaþie în sângele uman ºi în fluidele limfatice. Un ficat sãnãtos produce circa 1. Ulcerul peptic apare la nivelul pereþilor stomacali. stabilindu-se în vezica biliarã. Pietrele la vezica biliarã au o legãturã FOARTE STRÂNSà cu problemele digestive. Bilirubina este cea care dã bilei culoarea sa galbenã. Mãrimea lor oscileazã de la ace ea a unui bob de linte la . Acidul clorhidric. Cel duodenal apare la nivelul pereþilor intestinuluisubþire. INUNDÂND corpul cu un flux nesfârºit de substanþe toxice. stresul ºi bacteria H. Ele sunt foarte comune ºi reprezintã o afecþiune gravã. Din cauza problemelor hormonale. cu un pH extrem de alcalin. celulita. dupã ce s-au pietrificat. eliminând indigestia. maro nie sau verzuie. Aceasta reprezintã un suc digestiv de cu loare galben-maronie. incidenþa lor est e de zece ori mai mare în cazul femeilor decât în cel al bãrbaþilor! Pietrele la vezica biliarã sunt pietre al e ficatului care au migrat. membranele mucoase ale stomacului prote jeazã pereþii acestuia de acest acid atât de puternic.8). El este atât de acid încât o singurã picãturã cãzutã pe piele ar face o gaurã în ea. HCI racemizat.tipul B. Pylori sunt trei dintre factorii care stau la baza ulcerului peptic. gazele ºi balonarea. grãsim ea. Dacã analizãm cuvântul colesterol. Îmbãtrânirea. problemele legate de pãr. balonarea. ca sã nu mai vorbim de calitatea acesteia. lucru observabil îndeosebi seara sau dupã o masã bogatã în g rãsimi. cole sterol ºi bilirubina preluatã din celulele roºii moarte. Gazele. Atunci când sunt sãnãtoase. dar în realitate se petrece exact cazul opus. indigestia. etc. membranele stomacului îºi redobândesc starea de sãnãtate. Ficatul are un rol esenþial în procesul digestiv. ster grãs ol alcool. constatãm cã acesta este alcãtuit din chole bilã. Indigestia este pusã de multe ori pe seama unui exces de acid stomacal. Dacã indicaþiile din aceastã carte sunt respect ate.15 litri de bilã pe zi. afecþiunile tiroidei ºi lipsa energiei toate sunt avertismente serioase îndeosebi în cazul femeilor! Acidul stomacal are un pH foarte redus (0. Producerea insuficientã a acidul ui clorhidric de cãtre celulele stomacului LIMITEAZà digerarea proteinelor ºi permite instalarea în organ ism a paraziþilor ºi a ouãlor lor. uneori maroniu-verzuie. Un ficat bolnav NU eliminã suficientã bilã.

Digestia parþialã pr veazã organismul de energie. D. Notã: bãutul lichidelor la masã dilueazã acizii ºi enzimele stomacale. Aceste secreþii sunt EXTREM DE alcaline ºi au scopul de a ridica pH-ul chimului. Vezica biliarã depoziteazã bila secretatã de ficat. E ºi K. eliberând-o în intestinul subþire ori de câte ori procesul digestiv impune acest lucru. numitã duoden. grãsimile alimentare nu pot fi digerate. creând mediul perfect pentru instalarea paraziþilor un mediu alcãtuit din resturi alimentare în putrefacþie la care s e adaugã o mare cantitate de toxine. uºor de absorbit de organism . care îmbolnãvesc ºi îmbãtrânesc organismul-gazdã. For marea micelelor este esenþialã pentru absorbþia vitaminelor liposolubile A. Dacã nu existã suficientã bilã.aceea a unei mingi de golf. Micelele Bila (ºi Yucca Blend) opereazã la fel ca ºi detergentul de vase. unde este amestecatã cu secreþiile pancreasului ºi cu bila din ficat. bila reprezintã ceea ce reprezintã det ergentul pentru vasele murdare cu grãsime. Puþinã Yucca Blend la fiecare masã face minuni în cazul aces tei tulburãri. astfel încât l egãturile chimice ale carbohidraþilor sã poatã fi rupte ºi zaharurile digerate. cãci 40% din energia noastrã provine din oxidarea grãsimii. Metabolismul insuficie nt al grãsimilor conduce 188 . Dacã doriþi sã scãpaþi complet de aceastã problemã. Mâncarea parþial digeratã (numitã chim) iese din stomac ºi pãtrunde în prima din cele trei se uni ale intestinului subþire. vã recomand clismele la ficat. Pentru digestie. Ele se divid ºi emulsif icã globulele mari de grãsime. pe care le divid în molecule mici numite micele.

sarea. colesterolul. iar capacitatea sângelui de a aproviziona mitocondriile ºi hepatocitele va scãde a corespunzãtor. Aceste molecule d e fier sunt mult mai active din punct de vedere biologic decât fierul alimentar. Icterul este rezultatul unui exces de bilã ºi de bilirubinã în sânge. Acest lucru este valabil îndeoseb i în cazul femeilor aflate la menstruaþie. icterul. Dacã ficatul este toxic ºi nu poate separa bilirubina din sânge. Soluþia perfectã pentru cei cu defici t de fier sunt algele Klammath. oxidarea glucozei (conversia glucozei în ATP. psoriazisul ºi dificultãþile de învãþare sunt simptome ale unor disfuncþii ale ficatului ºi a unei toxicitãþi sistemice. spanac ul). Acneea. Emulsificatorul grãsimilor din bilã care menþine colesterolul în soluþie este lecitina. Cea mai mare parte a fierului din hem este absorbitã în intestine. Pierderea hemului (purtãtorul oxigenului în hemoglobi nã) conduce automat la o pierdere de energie ºi de vitalitate. Din fericire. de d ezechilibrele hormonale ºi de o dietã alimentarã necorespunzãtoare. dacã sunt înþelese adevãratele sale cauze. deºeurile se rãspândesc înap i în organism. Anemia rezultatã ca urmare a deficitului de fier NU reprezintã însã o conseci nþã a deficitului de fier alimentar.la probleme grave de sãnãtate ºi la o cantitate redusã de energie. La fel de utile sunt legumele proaspete cu frunze verzi (de pildã. cirozã ºi mononucleozã au adesea un ten gãlbui. efectele sale fiind c atastrofale (aºa se întâmplã de pildã în cazul programelor dietetice ºi al produselor alimentare care nu conþin grãsimi ) Bila conþine hem (fier organic). Dacã apare un deficit de fier la nivelul hemului din corp. Fierul e ste un oxidant ºi participã direct la formarea radicalilor liberi. constipaþia . Pe mãsurã ce corpul îmbãtrâneºte ºi pH-ul sãu se modificã. medicamentele ºi mineralele din b e decanteazã ºi determinã apariþia ºi creºterea în dimensiuni a pietrelor la vezica biliarã. molecula noastrã energeticã) de cãtr e mitocondrii va fi mult redusã. . toate pot fi tratate acasã. Suplimentele pe bazã de fier alimentar sunt dezastruoase pentru organism. ci a încetinirii funcþiilor organelor vitale datoratã toxicitãþii sistemice ºi de zechilibrelor hormonale (exceselor). bãºicile. Anemia rezultatã ca urmare a deficitului de fier poate fi tratatã cu uºur inþã. Nivelul ridicat de zahãr în sânge (diabetul) este legat de nivelul redus de fier din hem. Gãlbinarea este un SEMN al unei disfuncþii grave a ficatului. Aceste pietre îº u originea în ficat. care gener eazã o culoare galbenã la nivelul globulelor ochilor. Copiii suferã adeseori de disfuncþii ale ficatului. apendicita. Suferinzii de hepatitã. cultivate în grãdinã (fãrã îngrãºãminte). care asigurã materia primã necesarã într-o formã uºor asimilabilã de cãtre organism pentru a duce hemul necesar.

adãugându-i mulþi ani de viaþã. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a evita pierderea vezicii biliare. O vezicã biliarã cangrenoasã trebuie extirpatã chirurgical. Dacã pietrele din vezica biliarã BLOCHEAZà traseul bilei dintre ficat ºi intestinul subþir e. în caz contrar. persoana va mu ri din cauza ºocului rezultat prin otrãvire (toxemie). Þesuturile cangrenoase sunt þesuturi moarte care putreze sc în absenþa oxigenului. DACà pacientul nu face nimic pentru a veni în ajutorul corpului sãu. etc. cangrena se va instala în numai câteva ore.dar ajung la proporþii gigantice numai în vezica biliarã. indiferen t de vârsta biologicã a omului! Pierderea vezicii biliare echivaleazã cu o îmbãtrânire mai acceleratã ºi cu o viaþã trãitã pe l de subzistenþã. Omul poa te trãi fãrã vezica biliarã. fi catul îºi va secreta bila direct în intestin. eliminând cu uºurinþã vez ica biliarã a bolnavilor. nu toatã odatã imediat dupã masã. Pie trele la vezica biliarã sunt responsabile pentru circa 8. fãrã sã se bazeze pe progresele tehnologice pentru a fi salvaþi de la o moarte sigurã. dar preþul plãtit va fi sãnãtatea ºi itatea sa. ele putând resta bili calitatea vieþii persoanei. fãrã apendice. 189 .000 de morþi ºi peste UN MILIARD de dolari anual nu mai în Statele Unite. Este bine însã ca oamenii sã înþeleagã CAUZELE care stau la baza formãrii pietr lor la vezicã.. creând a n stres similar celui impus organismului de gustãrile dintre mesele principale. Pietrele la vezicã sunt o confirmare a faptului cã bãtrâneþea s-a instalat deja. ovare. Odatã eliminatã. testicule. dacã persoana nu face nimic pentru a preveni acest lucru. Acþiunile imediate de remediere a situaþiei sunt absolut necesare în acest caz. splinã. Medicina modernã a avansat foarte mult în procedeele chirurgicale. Pierderea vezicii biliare conduce de regulã la dia bet în urmãtorii 20 de ani. dar picãturã cu picãturã.

Abdomenul umflat Abdomenul umflat reprezintã un SEMN clasic al unor probleme la ficat ºi al unui corp aflat sub asediu. cam la aceeaºi înãlþime. unele existente. Acest lichid este ÎNCÃRCAT cu substanþe nutritive ºi cu enzime biologic active. crescute fãrã îngrãºãminte. Este un lucru obiºnuit sã gãseºti într-un ficat inflamat bacili din colon (E. pe canalul vaginal.Igiena ficatului Bolnavii de cancer ar trebui sã se abþinã temporar de la consumul cãrnii (de orice fel) ºi al brânzeturilor. Acestea reprezintã energizante foarte puternice. -toate aceste produse reprezintã SUPER-ALIMENTE uºor de digerat. Infecþii similare apar ºi în c azul femeilor. generatoare de stres. constipaþie ºi probleme ale intestinului gros. polenul armonizat. tru a-ºitrata bolnavii de cancer. al cãrui masaj permite dislocarea ºi eliminarea unor . Fructele ºi legumele proaspete. Yucca Herbal ºi R/HCI asigurã o d igestie de 100% ºi restabilirea rapidã a stãrii de sãnãtate. Paraziþii intestinali ajung de multe ori la ficat prin vena portã. lucru care se întâmplã în caz de cirozã. ficatul proaspãt nu se mai gãseºte de mult pe piaþã. Este un SEMN evident de acumulare a deºeurilor toxice. o alternativã mai sigurã constã în folosirea tabletelor de ficat de viþel organic r acemizat ºi predigerat. guta. sana ºi kefirul sunt extrem de sãnãtoase. Ceaiul de Kombucha ºi sucul proaspãt de lãmâie reprezintã suplimenþi alimentari ideali. De aceea. din cauza stãrii în care e aflã animalele. Max Gerson obiºnuia sã foloseascã sucul proaspãt. Lactatele precum iaurtul. problemele prostatei. Orice abdomen umflat înseamnã probleme. tabletele de ficat organic racemizat. situatã în pa stângã a corpului. în partea d reaptã. În Statele Unite. Dr. altele care vor urma! O descoperire recen tã pe care v-o recomandãm este Rollerul Limfatic Biogen. plantele taoiste. Afecþiunea este fr ecvent asociatã cu colita. care golesc sistemul de energ ie. fãrã sã prezinte nici unul din inconven ientele cãrnii. Localizarea anatomicã a ficatului Ficatul este localizat direct sub ultimele coaste ale cutiei toracice. Este situat deasupra colonului ascendent. DiSorb Aid. lângã stomac ºi în opoziþie cu splina. Un colon congestionat reprezintã un teren ideal pentru boalã ºi un bilet sigur cãtre cim itir. organice. Acestea conþin proteine grele. obþinut din ficat de viþel. Un abdomen umflat reprezintã doar parþial un depozit de grãsime. Harmonic Synerg y. Algele Klammath. organic. sub plãmânul drept. artrita ºi problemele cardiace ca sã numi m numai o parte dintre ele. având drept cauzã princip alã colonul inflamat ºi deformat. dar de aceastã datã cauza lor sunt problemele HORMONALE. coli). sunt la fel de UTILE pe tru ficat. sau direct prin c onducta prin care trece bila. diverticulita.

bãutul apei de calitate de-a lungul întregii zile. cunoscutã ºi sub de respiraþie a ficatului. sau dobândesc sindromul oboselii cronice. i -am simþit imediat mirosul respiraþiei ºi am recunoscut simptomul. 190 . Ceapa crudã este un detoxifiant puternic. fãrã sã vreau. Respiraþia ficatului Existã alimente precum ceapa crudã care provoacã o respiraþie neplãcutã. mãtreaþã abundentã. în care prima se plângea de problemele ei de sãnãtate. Am auzit odatã. o conversaþie între asistenta profesorului meu de biochimie ºi o altã persoanã. Toate problemele intestinului gros sunt rezultatul unui mod de viaþã nesãnãtos ºi al unei diete dezechilibrate. exerciþiile fizice ºi o alimentaþie cât mai corectã pent ru inversarea procesului de îmbãtrânire. Oamenii care au ficatul stresat fac uºor hepatitã. cei care au viermi inelari. mononucleozã. care produce un mi ros metalic în respiraþia anumitor persoane. Doamna în cauzã avea un ficat stresat. Din aceeaºi categorie fac parte suferinzii de psoriazis. Sperãm cã cititorii noºtri au înþeles cât de importante sunt mestecatul aten t al hranei.cantitãþi masive de deºeuri din colon. Când mi-a cerut ajutorul.

Aºa se explicã de ce am insistat atât de tare asupra necesitãþii detoxifierii cu orice preþ a organismului. Ace cru îl puteþi face ºi dumneavoastrã! Bãile minerale ºi ficatul De-a lungul timpului. izvoarele minerale. regenerând ficatul. Sauna cu infraroºii la distanþã (SID) reprezintã o modalitate excelentã de a experimenta b eneficiile unei bãi cu apã mineralã caldã chiar acasã la dumneavoastrã. Atrag însã atenþia cã. infecþii cu paraziþi. Alzheimer. SUPER-ALIMENTE pentru o SUPER-VIAÞà . sfatul meu este sã priviþi în faþã realitatea. echilibrãrii hormonilor ºi i ngerãrii SUPERalimentelor. un loc din California. eliminând-o urgent. am preferat sã-mi croiesc o cale nouã. Ori de câte ori aplicaþi procedee de detoxifier e prin intermediul pielii. despre care vom mai vorbi în capitolul urmãtor. În cazul în care constataþi totuºi cã sãnãtatea dumneavoastrã nu mai este la fel de bunã sau cã aþi încep accelerat. colitã. vã veþi simþi foarte obosit. constipaþie. deºi mulþi oameni se simt revigoraþi de ele. sindromul colonului iritabil. În loc sã continui pe aceeaºi cale. Acest dispozitiv minunat dizolvã ºi e inã din þesuturile moi deºeurile acide. cancer. astfel încât astãzi. Personal. este foarte indicat sã beþi cantitãþi mari de apã cu minerale marine racemizate. diverticulitã. Nu mai puþin de 90% din populaþie are ficatul stresat. iar eu nu mã opun nici un . m-am trezit la vârsta de 45 de ani. Sauna NU foloseºte cãldura sau lumina. unghii fragile. mi-am recãpãtat integral viaþa înapoi. probleme periodontale ale gingiilor. cele calde ºi locurile cu nãmol terapeutic au atras mulþi oamenidornici sã îºi redobândeascã sãnãtatea. când amdescoperit cã am probleme serioase. Existã modalitãþi diferite de a dobândi o stare idealã de sãnãtate. Un ficat sãnãtos reprezintã o condiþie sine qua non pentru a redeveni tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom discuta despre fluxul de energie ºi despre vitalita tea nelimitatã a organismului. întrucât acestea esc organismul sã elimine brusc o cantitate foarte mare de toxine în sânge. în care numeroºi vizitat ori se scãldau în apele minerale ºi fãceau bãi de nãmol. Îmi amintesc cã pe vremea când l. Pot confirma personal eficacitatea acestor bãi (minerale ºi de nãmol) în procesul de det oxifiere. Dacã nu sunteþi pregãtit sã faceþi aþã acestei cantitãþi.picior de atlet. mergeam împreunã cu familia la Izvoarele Calde din Deºert. pielea uscatã. la vârsta de 53 de ani. Se produce de asemenea o pierdere a ele ctroliþilor minerali. pe mine mã obosesc cumplit! Oamenii cu ficatul slãbit trebuie sã fie foarte atenþi atunci când se scaldã în izvoare cu apa caldã. ºi a ltele.

Harmonic Synergy Tablete ETVC Taoist Rice Polish Harmonic Pollen Taoist 5 Elements Harmonic Royal Jelly Klammath Algae Biogen Skin & Body Biogen Liver Biogen HGH VitaLight Tablets Precursori Racemizaþi 191 . Folosiþi-le ºi veþi constata cã senzaþia de foame dispare ce energia ºi luciditatea dumneavoastrã mentalã vor atinge un nivel pe care nici mãcar nu vi-l puteþi imagina la ora actualã. iar pãrul va începe din nou sã creascã. dupã o vreme nu prea îndelungatã. Mai mult.Iatã care sunt super-alimentele care alcãtuiesc principala mea dietã alimentarã (având în ve dere cã nu mãnânc decât o singurã datã pe zi). veþi constata cã greutatea dumneavoastrã se va n ormaliza.

precum ºi profunzimea câmpului energetic rezultat intensificând astf el activitatea biologicã în interiorul organismului. producând aproape instantaneu beneficii maxime.Adaug uneori la aceste produse ºi un mãr sau o parã. Unificarea câmpurilor energetice ale substanþelor nutritive ficã viteza de rotaþie a energiei. Viabilitatea se referã mai degr abã la utilitatea ºi activitatea biologicã. Produsele racemizate sunt extrem de active din punct de vedere biologic. ci în activitatea forþei vitale din sis emele vii. Ilustraþie Efectele vindecãtoare ale terapiei magnetice Haos Ordine Înainte Magnet Dupã Masajul molecular al mineralelor marine ionizate în sânge ºi în fluidul limfatic De ce vorbim atâta de racemizare Produsele racemizate sunt combinaþii de câmpuri energetice circulare. completez procesul digestiv cu DiSorb Aid. Racemizarea amplificã enorm profilul energetic al sub stanþelor nutritive. Produsele racemizate au o dublã valoare. ºi mai puþin la putere. Yucca Blend ºi R/HCI. Aceºti termeni indicã existenþa unei energii potenþiale disponibile ºi un rãspuns biologic aº eptat. un fruct de mango. Toate substanþele cu o energie orientatã cãtre dreapta p rimesc valoarea de referinþã staticã de 0. o piersicã sau l egume proaspete. Procesul de racemiz are ridicã aceastã valoare de zece ori. amplificã. legatã de activitatea biologicã ºi de amprenta ra emicã . Scala racemicã este de la 0-10. homeopatia sau alte procese c unoscute ºi aplicate pânã acum în domeniul sãnãtãþii. proteine ºi calorii. stabilizeazã ºi bl cheazã frecvenþa energeticã. Procesul se realizeazã în patru trepte ºi unificã. Toate produsele intitulate Biogen ºi Harmonic au o valoare de referinþã de 10/10. lipide. Pentru o absorbþie perfectã ºi o eliberare cât mai deplinã a energiei. astfel încât câmpurile individuale ºi compuse sã nu poatã reveni la un nivel ener etic inferior noii valori atinse ºi sã nu se deterioreze o perioadã foarte lungã de timp. Efectul pe care îl au produsele racemizate asupra moleculelor substanþelor nutritive bogate în energie este cel mai bine descris prin cuvântul viabilitate. unificate prin suprapunere pentru a atinge efecte biologice maxime. Nu se mãsoarã în carbohidraþi. ceea . în ceea ce priveºte profilul lor energetic. Racemizarea nu are nimic de-a face cu magnetismul.

El se sinucide . prin punctele reflexe ale ac estora). Apa ionizatã le revigoreazã trupurile. Mersul cu picioarele goale pri n nisip permite scurgerea unei pãrþi importante a energiei toxice prin tãlpi (mai exact. Capitolul 28 Mineralele din apa mãrii Omul nu moare. 192 . efectele lor asupra vitalitãþii celor care le folosesc sunt incredibile. apei ºi nisipului de pe litoral este datã de ionii minerali încãrc aþi electric. Produsele racemizate NU au egal pe piaþã.ce înseamnã cã sunt de zece ori mai viabile în interiorul organismului decât în starea lor ne-racemiz atã. De aceea. Seneca Oamenii adorã litoralul mãrii! Aerul de acolo îi face sã se simtã automat mai bine. întrucât usteºte de electricitate. Valoarea vindecãtoare a aerului.

în timp ce alþii nu pot face a est lucru. ionii minerali renunþã la electronii lor. în caz contrar. precum sarea de bucãtãrie (clorura de sodiu). Sp re deosebire de acest proces. Atunci când impulsurile electrice traverseazã sinapsele. corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu ioni. apar bolile ºi obosea a. furnizând astfel energia necesarã procesului. Existã ioni capabili sã conducã electricitatea într-o soluþie. Sãrurile su nt STABILE ºi îºi menþinforma de cristale PÂNà CÂND sunt hidrolizate (dizolvate în apã). cãtre picior sau cãtre un deget). O unitate de m onedã electricã este numitã un ion mineral. De aceea. Ionii sunt atomi care au pierdut sau au dobândit electroni în plus. ionii minerali racemizaþi echilibreazã sistemul. inclusiv cele coloidale. Sinapsele ar putea fi comparate cu niºte ecluze de-a lungul axonului nervului. iar ionii minerali asigurã energia necesarã pentru ca semnalul sã poatã trece de poartã. Semnalele electrice întrerupte provoacã miºcãri spastice care îngreuneazã deplasarea ºi funcþ area . Fibrele ºi celulele noastre nervoase sunt înþesate de as menea electroliþi. Aceºtia permit transferul energiei (semnalelor) electrice de la un capãt la altul al corpului nostru. Compuºii ionici sunt cristale.Marea este principala baterie în care natura îºi stocheazã ENERGIA ei orientatã cãtre dreapt a! Eareprezintã un fenomen de o importanþã extremã. Un corp care dis pune de o cantitate suficientã de ioni se bucurã deopotrivã de sãnãtate ºi de vitalitate. Sângele ºi limfa conþin electroliþi. Barierele Am putea compara sistemul nervos cu un sistem de bariere la care trebuie plãtit un preþ înainte ca semnalelor electrice sã li se permitã continuarea drumului cãtre destinaþie. Dacã aceºti ioni provin dintr-o sursã anorganicã precum sarea de bucãtãrie sau c rbonatul de calciu ei destabilizeazã sistemul ºi creeazã condiþii pentru acumularea de excese în organism. conti nuându-ºi drumul. În soluþie. moleculele sãrurilor se divid în ioni minerali instabili. lucru important de ºtiut. Corpul îºi conduce afacerile zilnice folosind ca monedã electricitatea. ionii minerali sunt numiþi electroliþi. Mineralele care nu se aflã într-o formã ionizatã nu sunt suficiente în acest scop. Celulele Schwann þin poarta deschisã prin producerea unor hormoni care deblocheazã rec eptorii sinapselor. de-a lungul sinapselor (sã spunem. întrucât poate salva viaþa în caz de atac sau epuizare din cauza cãlduri i excesive. Atunci când sunt dizolvate în apã sau în fluidele corporale. Compuºii ionici sunt alcãtuiþi din doi sau mai mulþi ioni care au format o legãturã himicã între ei. prin intermediul fibrelor nervoase ºi al ionilor minerali furnizaþi de sânge. Înþelegerea sursei din care provine ener gia mãrii este esenþialã pentru inversarea procesului de îmbãtrânire ºi pentru sãnãtatea noastrã.

normalã a unei persoane. Neuropatia ºi mielomul împãrtãºesc ºi ele o parte din me. Ei ºtiu cã trupurile lor nu vor putea obþine mari realizãri sportive fãrã ajutorul electroliþilor. Aceºtia ºtiu foarte bine cã performanþa puterea ºi vitalitatea sunt asociate cu electroliþii. Semnãtura energeticã ºi amprenta electricã a acestor ioni est e inferioarã ionilor 193 . SOC ºi Biogen Skin & sunt douã produse extrem de eficiente pentru restaurarea acestui înveliº. Paralizia cerebralã ºi scleroza multiplã sunt exemple e impulsuri electrice sporadice. cãci trupurile lor se aflã sub un mare stres fizic. Atleþii clasice d aceste proble Body Toner ai horm Electroliþii sunt EXTREM DE importanþi pentru atleþi. ªi oamenii obiºnuiþi folosesc electroliþii. Precursorii racemizaþi onilor asigurã activitatea hormonalã necesarã pentru restabilirea celulelor Schwann. care îºi epuizeazã rez rvele în numai câþiva ani. dar spre deosebire de atleþi. Aceste minerale stau de asemenea la baza produce rii Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã. Atleþii FOLOSESC cantitãþi mari de electroliþi. necontrolate. Cei care au trecut prin ciclul carbonului ºi au cãpãtat o structurã racemizatã sunt mult mai activi în corpul uman. prin pierderea celulelor Schwann ºi deteriorarea înveliºului de mielinã. Atunci când sunt racemizaþi. nivelul lor de activitate este deneegalat. ei ºi reduc rezervele de ioni minerali mult mai lent. în cantitãþi corespunzãtoare. Scoaterea la suprafaþã a vechilor depozite marine ºi hidrolizarea lor pentru a obþine io ni minerali nu reprezintã o idee foarte bunã. Nu toþi ionii minerali sunt la fel.

dar în cantitãþi foarte mici. care . care nu costã decât câþiva penny. iar semnãtura lor este incompletã. Aceste acþiuni modificã frecvenþele anormale ale corpului ºi îl pun pe acesta la unison cu pãmântul-mamã. Bãuturile energizante pentru sportivi. potenþialul lor fiind apoi amplifi cat prin procedeul de racemizare. Dacã mai adãugaþi la aceastã apã ºi ale marine ionizate. iar performanþele lor ºcolare ºi sportive sunt mul t mai bune. veþi obþine o apã de bãut fãrã egal. apa BEV ºi energia Mulþi atleþi folosesc bãuturile energizante comerciale pentru a-ºi suplini necesarul de ioni minerali. dupã 15 minute de plimbare cu picioarele goale prin nisipul plajei ºi-au revenit complet! O altã modalitate con stã în a purta un lanþ vibratoriu. ori îmbrãþiºând un copac cu picioarele goale. Transferul de energie poate fi obþinut ºi prin alte mijloace. incapabili sã stea cu coloana dreaptã. ca sã nu numim decât câteva. folosind ioni marini racemizaþi ºi apã V. în plus. Aceste bãuturi nu sunt însã deloc indicate! Amprenta lor energeticã este nesãnãtoasã pentru c rpul uman. Procesul BEV mãreºte unghiul legãturilor moleculare ºi ale atomilor de hidrogen ºi ridicã fr ecvenþa vibratorie a apei. Sodiul este un electrolit care contribui e la fluxul energiei electrice în corpul uman. plimbânduvã cu picioarele goale prin nisip sau prin iarbã. în sti depolicarbonaþi. Îi spun chiar apã de putere ! Toþi colegii lor beau apã de la ei! Apa BEV are un potenþial POR specific punctului de concepþie . fãcând-o prietenoasã din punct de vedere biologic. Dacã organismul nu are altã opþiune. ei sunt ÎNCÃRCAÞI cu metale grele toxice precum plumbul. Noi avem nevoie de sodiu. Prea m ult sodiu dezechilibreazã raportul sodiu/potasiu ºi pregãteºte terenul pentru instalarea cancerului. fiind con centraþi dintr-un mediu activ din punct de vedere biologic apa de mare .minerali racemizaþi. Amprenta ei energeticã se naºte din restructurarea moleculelor de apã ºi ºtergerea memoriei contaminanþilor toxici care se gãs esc în apa obiºnuitã. Atleþii care folosesc cantitãþi mari din aceste bãuturi exper imenteazã o îmbãtrânire rapidã a organelor lor interne ºi a þesuturilor conjunctive. Atleþii inteligenþi parã propriile lor bãuturi energizante. Chiropracticienii susþin cã orientarea vertebrelor este direct asociatã cu . Ionii minerali racemizaþi ne menþin tineri ºi puternici. Fãrã sã-i oblig eu. el va folosi ionii de sodiu în locul altor ioni min erali de care are nevoie. Am cunoscut oameni cu dureri insuportabile de spate. O plimbare de numai cinci minute pe zi cu picioarele goale elibereazã o cantitate MASIVà de energie negativã ºi de stres din or ganism. cad miul ºi mercurul. Spre exemplu. Le place gustul ei. Sarea de masã este alcãtuitã din sodiu ºi clor. copiii mei se duc în fiecare zi la ºcoalã cu apa lor BEV ionizatã.

000 de dolari pentru un sac cu sare Ionii în soluþie permit trecerea electricitãþii. curentul el ectric nu poate trece prin el. Înlocuirea sãrii de bucãtãrie mente de sodiu aºa cum se procedeazã în cercurile medicale alopatice nu rezolvã problema decât pe termen sc urt. Carry Reams a primit odatã nu mai puþin de 10. Electricitatea care trece printr-un lichid dã naºtere procesului de e lectrolizã (de la electro electricitate ºi lizã disoluþie). într -o proporþieechilibratã. iar fluxul de electricitate a început imediat sã curgã prin lichidul a stfel obþinut.000 de dolari pentru rezolvarea un ei probleme legatã de electrolizã într-un magazin de cromare. pentru a-ºi menþine o sãnãtate optimã. 10. Dr. lãsând însã 194 . În flu idele corporale precum sângele ºi limfa. nu reuºea sã punã aparatul în funcþiune. Curentul electric reprezintã o miºcare a energiei de-a lungul unui cablu metalic. pentru simplul motiv cã sodiul este un electrolit. nici chiar prod ucãtorul tancului de electrolizã. Dacã un lichid nu conþine ioni.stresul organelor vitale. permiþând începerea procesului de placare. Reams nu a fãcut altceva decât sã toarn a kilograme de sare în soluþie. curentul este transportat prin intermediul ionilo r minerali ionizaþi. durerea ºi bolile dispar. Corpul uman are nevoie de o aprovizionare constantã cu ioni minerali electroliþi. iar plimbarea prin nisip este o dovadã cã atunci când energia toxicã este eliminatã din organi sm. Clorura de sodiu a rezolvat pe loc problema elect rolizei apei. Nici unul din cei prezenþi.

hormoni º organici benefici. aceste molecule pierd sau câºtigã electroni. Unele zaharuri accelereazã procesul de îmbãtrânire prin neutralizarea rezervelor natural e ale corpului de ioni minerali. La fel ºi aspartamul. Ei susþin cã NU existã nici o diferen zaharozã. Aceste diferenþe au la bazã orientarea energeticã a produselor. Zaharoza nu este un electrolit. alb ºi albastru. energia lor este neutralizatã. Corpul face o diferenþã cât se poate de clarã între tipurile de zahãr. Zaharoza saboteazã fluxul de energie din corp. Zahãrul este o subst anþã cu o energie orientatã cãtre stânga. Zaharurile albe ºi artificiale distrug energia alimentelor prin i onizare sau prin deteriorarea moleculelor alimentare. de pe etichetele pr . Bacteriile produc acest rezultat prin intermediul alchimiei biologice. siropurile) ºi cele artificiale p recum aspartamul (mai bine cunoscut prin eticheta în trei culori. toate acestea sunt m inciuni. Aºa cum spuneam mai devreme.neatinsã adevãrata cauzã. Experþii afirmã cã zahãrul nu este altceva decât zahãr. dar NU conduce electricitatea atunci când este dizolvatã în apã. ei afirmã cã manitolul. Este important sã înþe legeþi cã organismul Kombucha are capacitatea de a converti aceastã substanþã cu energia orienta tã cãtre stânga zahãrul de bucãtãrie într-un câmp energetic orientat cãtre dreapta ºi încãrcat cu enzime. foarte concentratã . apare imediat o crizã de sãnãtate. dieta lor furnizându-le doar cantitatea necesarã de ioni minerali pentru a rezista între subzistenþã ºi boalã. exceptând structura molecularã a acestor produse. Zahãrul a dispãrut. Mai exact. sodiul creeazã condiþiile pentru EXCE S ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. dextrozã ºi lactozã. vã veþi pierde vitalitatea ºi veþi îmbãtrâni mai ra Am discutat mai devreme în aceastã carte despre ceaiul de Kombucha. fructoza. În cazul în care cantitatea de ioni din org anism scade. corpului nu-i pasã cu ce tip de zahãr îl hrãnim. dar energia a rãmas. Mai mult. sorbitolul ºi xilitolul nu sunt periculoase pentru organismul uman. ºi vã asigur cã ei cunosc foarte bine acest lucru. întrucât se leagã de ionii noºtri minerali. modifi cându-ºi astfel structura. Aºa-zisele stãri psihice melan colice datorate excesului de zahãr sunt în viziunea lor doar o iluzie. al cãrui câmp energetic a fost inversat. maltozã. Kombucha este un produs alimentar viu. la fel cum face ºi dif renþa între tipurile de grãsimi. Conform opiniei lor. roºu. iar procesul de îmbãtrânire se accelereazã. Sodiul este o otravã! Zahãrul Zaharoza (zahãrul de masã) este un cristal. Marea majoritate a oamenilor îºi trãiesc viaþa la limita înfometãrii. Când ionii se leagã de zahãr. Zaharurile purificate (zahãrul de bucãtãrie. Ei bine. care reduce frecvenþa vibratorie a corpului ºi îi diminue ura acestuia. Dacã mâncaþi frecvent zahãr de bucãtãrie. cãci nu conþine ioni minerali.

corpul are nevoie de mineralele principale. Gândacii nu le atacã. au proprietãþi radiomimetice care imitã efectele radiaþiei nucleare asupra ADNului celular. 195 . la apariþia ridurilor. la care se adaugã aditivii alimentari. la diminuarea activitãþii glandu lare ºi la dezechilibrele hormonale. Cât despre oligoelementele precum manganul. sulful ºi fosforul. Aceste otrãvuri zãpãcesc energia corpului ºi echivaleazã cu hrana gãtitã la microu Ele conduc în timp la albirea pãrului. Încercaþi totuºi sã nu vã faceþi un obicei din consumul de zahãr! Minerale principale ºi secundare Pentru a funcþiona corect. ªtiinþa a pus în evidenþã de multã vreme necesitatea mineralelor principale . dar ºi de cel e secundare (oligoelemente). molibdenul ºi alte circa 60. ªtiu ei ce ºtiu! Dacã TREBUIE sã faceþi o alegere între zahãrul de masã ºi aspartam sau alte zaharuri de sinte alegeþi zahãrul de masã! Câteva tablete de VitaLight vã vor ajuta apoi sã neutralizaþi acest ahãr. borul. precum calciul. prin blocarea receptorilor corpului. fierul. Problema poate fi inversatã cu ajuto rul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. Alimentele prelucrate care conþin cantitãþi mari de zahãr sau sare nu se stricã prea uºor to cmai pentru cã enzimele lor au fost deteriorate.oduselor alimentare) . iodul . întrucât nu savureazã deloc alimen tele pline de zahãr sau de sare.

Azotul joacã un rol cheie în procesul vieþii. Un asemenea produs. Est e ca ºi cum o femeie lãuzã ar bea mai mult lapte pentru a putea produce mai mult lapte matern! Mineralele chelate provoacã probleme organismului. de regulã un aminoacid. polenul armonic. Produsele care conþin minerale într-o formã elementalã NU au ce cãuta în corpul uman. Sufixul at ne aratã cã el se aflã într-o formã de sare sau cristalinã. SUPER-alimentele precum algele Klam math. dar creeazã mai multe probleme noi.importanþa acestora pentru nutriþia umanã a fost descoperitã abia recent (ºtiinþa a acceptat cu greu dependenþa omului de minerale. Harmonic Synergy ºi ficatul biogen reprezintã substanþe nu tritive excelente. Ele da u peste cap echilibrul acestuia ºi produc efecte secundare asupra sãnãtãþii noastre. dar nu ezitã sã ridice în slãvi soia ºi canola. Este vorba de produºii în care mine ralele sunt legate de un purtãtor. Se ºtie astãzi cã mineralele sunt esenþiale pentru o bunã nutriþie. Enzimele creeazã zone deschise în care sângele ºi limfa sã p oatã furniza substanþele nutritive de care are nevoie corpul. pânã în sânge. Toate proteinele ºi toþi aminoacizii conþin az . Forma lor determinã efectele pe care le au mineralele asupra sãnãtãþii umane. folosit frecvent pentru a completa aºa-numitul deficit de calciu (o eroare de diagnostic în cazul osteoporozei) este carbonatul de calciu sau carapacea de scoicã. Ce se ºtie mai puþin este faptul cã la fel de importantã ca ºi mineralele însele forma în care se prezintã acestea. Gândiþi-vã cât de absurd este sã iei carbonat de calciu pentru a obþine mai mult calciu. Produsele care conþin minerale într-o formã elementalã nu sunt deloc utile corpului. negeneratoare de stres. Purtãtorul transportã mineralele prin tra ctul gastrointestinal. Ele reprezintã molecule proteice care funcþioneazã în inter iorul organismului ca niºte ingineri. NU îi utilizaþi. ierburile taoiste. aspartamul ºi alimentele modificate genetic). Ele sunt echivalentul unei bancnote false. Acest lucru NU este deloc de dorit! Aceºti compuºi minerali reprezintã câmpuri ergetice dezechilibrate care NU au trecut prin ciclul carbonului. Ei streseazã sistemul ºi cr eeazã excese. mineralele ºi azotul Enzimele depind de minerale. alcãtuit din calciu ºi carbon. Rezolvã o problemã. Ionii minerali activi din punct de vedere biologic provin de la animalele ºi plant ele sãnãtoase. Procesul de chelare pãcãleºte corpul sã accepte în sânge substanþe pe care nu le-a putut prod ce în mod normal. lipsa lor accelerând proc sul de îmbãtrânire. precum ºi din suplimentele cu ioni minerali racemizaþi. Enzimele.

Natura rãspunde în oducând alimente cu energia orientatã cãtre stânga. Cel mai clasic exemplu sunt proteinele din soia. Valoarea proteinelor alimentare este mãsuratã prin conþinutul lor în azot. Proteinele ciudate Proteinele ciudate sunt proteine care induc corpului o stare de confuzie. Ei cred cã pot mitui natura sã producã alimente bogate în vitalitate cu ajutorul îngrãºãmintelor pe bazã de azot. pornind de la premisa cã orice aliment este hrãnitor. Atmosfera este alcãtuitã într-o proporþie de 78% di n azot. nutriþio niºtii ºi fermierii se referã de fapt la conþinutul în azot al acestora. În forma sa metalicã. bogate în proteine ciudate . c onduce electricitatea ºi acþioneazã ca un electrolit. azotul este eliberat (gândiþi-vã la compost sau la un ca davru în putrefacþie). Azotul (care are simbolul atomic N ) este extrem de important pentru conductivitate a electricã ºi pentru transferul energiei în corp.ot. 196 . experþii folosesc a zotul pentru a FORÞA plantele sã creascã. Atunci când vorbesc despre procentajul în proteine al unui aliment sau al unei recolte. Viaþa NU POATE exista în lipsa azotului. Plantele ºi animalele au nevoie de azot pentru a creºte. Din pãcate. El poate fi gãsit în numeroase forme. Când proteinele sunt digerate ºi divizate în pãrþile lor componente. Azotul NU este un ion mineral în sensul clasic al cuvântului (fiind un gaz). Azotul este un gaz extrem de acid (pH 1-2). dar funcþioneazã totuºi ca ºi cum ar fi.

dublatã de o serie de clisme la ficat. Þesuturile corpului sunt alcãtuite din proteine care conþin azot. fãcându-l încã ºi cid. ea depãºeºte curent 2% din cantitatea totalã! Cu fiecare dublare a cantitãþii de proteine ciudate ingerate sã spunem de la 0. el intrã într-o sta de confuzie. la care se adaugã dezechilibrele hormonale (dominarea excesivã a estrogenului ºi blocarea receptorilor ) ºi acumularea deºeurilor metabolice. Pe mãsurã ce nivelul proteinelor ciudate în sânge creºte. Pentru a anihila efectele prote inelor ciudate bogate în azot (care este eliberat în timpul procesului de digestie) este necesarã o cantitate uriaºã d e calciu. În fiecare zi. ºi dacã nu sunt eliminate imediat din sistem. Nu cu mulþi ani în urmã. Dacã vedeþi cã cineva îmbãtrâneºte rapid. Nu este mai puþin adevãrat cã dacã receptorii sãi hormonali se blocheazã. ªtiinþa m calã numeºte acest proces osteoporozã ºi strigã în gura mare cã pacientului îi lipseºte calciul. Dacã sunt ingerate. problema apare din cauza unui exces de azot în sânge. Toate bolile etichetat e în aceastã categoriesunt rezultatul unor EXCESE în interiorul sistemului. Veþi gãsi afiºatã aici lista totalã a pr teinelor ºi o listã a proteinelor inutilizabile de cãtre organism. Citiþi eticheta unui produs pentru câini sau pisici. Odatã cu creºterea incidenþei acestor proteine a crescut ºi numãrul celor bolnavi de boli degenerative. organismul trece pe vibraþia de su pravieþuire ºi începe sã îºi retragã mineralele din oase. . datorat cantitãþii prea mari de proteine ciudate ingerate. miliard e de celule mor. ele elibereazã azotul în sânge. veþi obþine cantitatea de proteine utilizabile. Acest luc u nu este adevãrat! Organismul are o inteligenþã înnãscutã ºi ºtie foarte bine ce trebuie sã facã pentru a se men iaþã atunci când se confruntã cu o situaþie de exces. Ceamai rapidã cale de a inversa procesul de acidifiere constã în ingerarea Apei Io nizate de Înaltã Valoare Medicinalã. puteþi fi siguri cã aveþi în faþã o persoanã cu o aciditate int re.5% la 1 % -cantitatea de calciu necesarã pentru a stabiliza pH-ul sângelui creºte de 200 de ori! Am afirmat în repetate rânduri cã nu existã boli ale deficitului. Proteinele ciudate conþin azot. aceste proteine produc EXCESE. pentru a CONTRACARA aciditatea sângelui. Astãzi. cantitatea de proteine inutilizabile era de sub 0. nemaiºtiind ce trebuie sã facã. dar într-o formã nepo trivitã pentru corp.5%.Azotul are multe forme diferite. Deteriorarea mediului înconjurãtor. îngrãºãmintele chimice de mare putere ºi otrãvurile împrã câmpuri explicã de ce tot mai multe proteine ciudate fac astãzi parte din lanþul aliment ar. În cazul ost eoporozei. cãci receptorii de la capãtul lanþului de transmis ie a semnalului sunt blocaþi din cauza analogilor hormonali. Dacã le veþi scãdea pe ultimele din prime le.

cã plantele chimizate nu diferã cu nimic de cele naturale. Dorinþa de a chela compuºii minerali sau de a forþa recoltele sã creascã cu orice preþ porneº e de la premisa cã Dumnezeu ºi natura sunt lipsiþi de inteligenþã. sau cã mâncarea gãtitã la microunde este identicã cu cea gãtitã la foc. astfel încât energia ºi ionii minerali sã poatã trece cãtre locurile de schimb create de enzime în þesutu rile plantei.Azotul ºi plantele Azotul este deviza electricã ce permite plata pentru deschiderea barierei în cazul p lantelor. pãcãlindu-le pe acestea sã accepte minerale ºi otrãvuri nedorite în þesuturile lor. singurii cãrora nu le lipseºte aceastã inteligenþã sunt experþii!! Chelarea are la bazã aceeaºi mentalitate c re afirmã cã alimentele modificate genetic sunt la fel de bune pentru sãnãtatea umanã ca ºi cele natu rale în ceea ce priveºte substanþele nutritive. Ciclul carbonului 197 . Procesul ste similar chelãrii mineralelor elementale pentru a pãcãli organismul uman sã ignore protocolul sãu normal d e funcþionare. Agricultura puternic chimizatã a învãþat cum poate fi manipulat procesul vieþii în cazul pla ntelor. Natura a aranjat astfel lucrurile încât elementele sã fie nevoite sã treacã prin ciclul ca rbonului înainte de a-ºi putea câºtiga dreptul de a intra în organismul uman. la fel ca ºi plantele sau corpul uman.

Ionii mineral i sunt o monedã electricã. carbohidraþi. Ac este minerale devin utilizabile numai atunci când reacþioneazã cu acizii slabi precum acidul carbonic. Toate aceste substanþe vii conþin ioni minerali activi din punct d e vedere biologic. Efectul lor asupra organismului conf irmã amprenta lor energeticã. Bacteriile preiau ºi modificã ionii minerali. Atunci când apa mãrii este activatã prin racemizare. retrãgând ontul sãu bancar. CICLUL CARBONULUI = ploaie + s ol + soare + microbi + plante + animale = ioni minerali activi din punct de vedere biologic. plantele cresc. în ea sunt prezenþi TOÞI ionii minerali ai pãmântului.Ciclul carbonului explicã felul în care sunt ionizate ºi asimilate mineralele pãmântului p entru a fi transformate în molecule alimentare sau în apã de mare. pânã când planta devine capabilã sã îi foloseascã. Animalele mãnâncã plantele ºi îºi eliminã deºeurile pe sol. Plantele combinã aceºti ioni cu energia solarã pentru a produce proteine. În timp. cu energia orientatã cãtre dreapta. schimbându-le sarcina electricã. într-o formã dinamicã. Apa mãrii este o soluþie de ioni minerali încãrcaþi electric. puternic energizatã. mai ales dacã este dublat de ingerarea unor proteine de calitate ºi de eliminarea . vitamine ºi enzime. La rândul lor. ionii nutritivi ajung în apa mãrii. Ei sunt cei care dau apei mãrii gustul ei sãrat caracteristic ºi cantitãþile uriaºe de oligoelemente îi confer NERGIA specificã! Este vorba chiar de energia care permite ionilor minerali racemizaþi sã anihileze ef ectul Rouleau în sânge. pentru a putea fi consumate de bacterii. dar se ºtie cã depind întru totul de mineral nþa a aflat de importanþa lor pornind de la aºa-numite boli ale deficitului. Enzimele acþioneazã ca niºte casieri care supervizeazã retragerea. Vitaminele Vitaminele nu pot funcþiona decât dacã ionii minerali sunt prezenþi într-o formã echilibratã. Ciclul carbonului transformã mineralele inactive din punct de vedere biologic ale pãmântului în câmpuri energetice active. pe care oamenii le pot ingera pentru a-ºi pãstra sãnãtatea. fiind chiar sângele ºi limfa pã luimamã. unde se transformã într-o soluþie biologic activã de ioni mine rali. Ea indicã un deficit al niacinei (vitamina B-3). Rolul lor este destul de puþin înþeles de ºtiinþa contemporanã. Una din aceste boli este pelagra. vitalitatea ºi tinereþea. Bacteriile din sol sunt bancherii care deþin în depozitele lor mineralele pãmântului. ciuperci ºi fungi. mo oziteazã reziduurile în acelaºi sol. Boala rãspunde bine la tratamentul cu vitamina B. care este carbonul atmosferic + hidrogenul secretat de rãdãcinile plantelor. grãsi mi.

Aminele se unesc ºi formeazã proteine care conþin azot. alãturi de azot. vitaminele conþin ºi ele carbon. Cu cât omul îmbãtrâneºte mai tare. Viaþa este imposibilã fãrã carbon. Cuvântul amino este asociat de a semenea cu amina. pãcate. Capsulele SOC conþin carbon ºi sul f racemizat (care nu trebuie confundate cu formele elementale ale celor douã substanþe chimice). sulf ºi carbon. distrugându-ne ficatul ºi otrãvindu-ne 198 numite cloramine . azot. Din rin piele. contribu ind astfel la construirea legãturilor sulfhidrilice care unesc proteinele. care înseamnã necesar. folosite de m trata apa potabilã. În aceste substanþe. Conceptul de vitaminã derivã din cuvântul vital . cu atât mai numeroase devin þesu ile sale cicatrizate. Carbohidraþii conþin la rândul lor carbon. capsulele SOC permit dizolvarea AUTOMATÃ a þesuturilor cicatrizate interne ºi externe. Capsulele SOC vã ajutã sã redeveniþi s pli! Aminoacizii. cloraminele pãtrund cu uºurinþã p intestinele. . alcãtuite din proteine funcþionale. Folosite regulat. Moleculele organice conþin oxigen. Cuvântul organic însea mnã care conþine carbon .exceselor din corp. care sunt înlocuite cu þesuturi vii. ori de câte ori facem baie. Nu întâmplãtor. lipidele ºi carbohidraþii sunt molecule organice produse de sistemele v ii prin activitatea lor anabolicã. care dau acea senzaþie de corp înþepenit. Am vorbit mai devreme de acea familie de chimicale unicipalitãþileoraºelor din Statele Unite pentru a clorul este combinat cu un grup de amine organice care ucid bacteriile din apa de bãut. Corpul este for mat într-o proporþie de 90% din þesuturi conjunctive. Orice materie vie conþine carbon. la care se adaugã s xul aminã numele chimic al unei molecule care conþine azot.

ºi viceversa. Carbonul se poate combina în milioane de feluri.Autorul lucrãrii de faþã respinge folosirea vitaminelor de sintezã (chiar dacã sunt etiche tate drept naturale ). este de o mie de ori mai bunã decât orice supliment. bunul meu prieten Leonard Ridzon de fineºte carbonul ca fiind Elementul hotãrâtor care determinã vitalitatea recoltelor (ºi a vieþii pe pãmânt) . ºi mult ai ieftinã! În biochimie ºi nutriþie. Vitaminele au nevoie de ionii minerali pentru a funcþiona. minerale ºi enzime. Carbonul este barometrul aure i solului ºi al câmpului magnetic al acestuia. ªtiinþa modernã foloseºte carbonul pentru a crea otrãvuri organice precum pesticidele ºi erbicidele. cultivatã în grãdina personalã. Solul bolnav este sãrac în carbon. Solul care conþine un câmp magnetic foarte puternic este definit de regulã prin sintag ma: paramagnetic (de la para dincolo de). Reþineþi urmãtoarea afirmaþie º nu o uitaþi niciodatã: Noi NU trãim din vitamine. vã recomand cu cãldurã volumele 1 ºi 2 din Biodinamica lui Alex Podolinsky (v ezi Pachetul informativ). Nu uitaþi cã hrana vie. iar elementele sale nu pot contribui l a sãnãtatea oamenilor. ci din energia furnizatã de reacþiile chi mice pe care le alimenteazã acestea. din produsele alimentare. în activitatea microbianã ºi în ioni minerali activi din punct de vedere biologic. dar nu au capacitatea de a construi þesuturi sãnãtoase. vitaminele sunt cunoscute sub denumirea de co-factori sau co -enzime. care poate transforma oric e sol poluat într-o grãdinã paradisiacã încã din primul an. Plantele care cresc pe solurile paramagnetice au o ener gie orientatã cãtre dreapta ºi o semnãturã energeticã completã. datoritã formei sale moleculare uni ce. Vita minele produse de om STRESEAZà ficatul ºi sunt toxice pentru corp. El este nu mitorul comun al unor alimente extrem de hrãnitoare ºi al unui sol sãnãtos. Dacã doriþi sã aflaþi mai multe în legãturã cu minunatul domeniu al agriculturii esoterice. Cea mai rapidã cale de a transforma un sol bolnav într-unul puternic energizat constã în aplicarea principiilor biodinamice. FÃRà aplicarea de îngrãºãminte chimice. Ele imitã efectul celor naturale. Carbonul este un factor extrem de important pentru procesul de îmbãtrânire. animalelor sau plantelor. Conexiunea carbonului. Este elementul care stã la baza întregii vieþi. Pentru . Singurul supliment pe care îl folosesc personal este VitaLi ght. Conexiunea carbonului În nepreþuita sa lucrare. recomandându-le exclusiv pe cele naturale. Solul devitalizat NU conþine paramagnetism. Existã la ora actualã un produs biodinamic uºor de folosit.

citiþi Pachetul informativ. Personal. putem adãuga în dieta noastrã urmãtoarea sursã recomandabilã: mineralele m arine ionizate ºi racemizate. Dacã hrana pe care o consumãm nu conþine toate m neralele de care avem nevoie. nu veþi îmbãtrâni ºi nu veþi muri prematur. previn apariþia efectului Rouleau ºi mã fac sã mã simt bine! Dacã veþi respecta aceste principii. cum sunt cele din VitaLight. Vom in dica aici cum pot fi evitate anumite boli precum SIDA. Speranþa mea este ca aceastã carte sã fie pentr u dumneavoastrã un catalizator care sã vã ajute sã redeveniþi tineri! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre sistemul imunitar ºi despre cancer. Alimentele ideale sunt cele crescute în grãdina personalã. Fiecare om t uie sã-ºi asume responsabilitatea pentru viaþa sa. pline de substanþe nutritive vii ºi care conþin o amprentã energeticã orientatã cãtre dreapta.informaþii. din SUPER -alimente ºi din VitaLight. Mineralele racemizate lichide au capacitatea de a neutraliza efectul Rouleau al sângelui. Eu unul doresc sã rãmân tânãr cât mai multã vreme. Acestea îmi furnizeazã electricitatea de care am nevoie. îmi obþin mineralele de care am nevoie din alimentele proaspete. 199 . motiv pentru care îmi procur energia din m ralele racemizate. Ele îmi dinamizea zã procesele biochimice.

Punctele reflexe de la nivelul tãlpilor sunt conectate la organele vitale ale corp ului. Pentru cei care cunosc însã regulile jocului. Efectele benefice ale plimbãrilor prin nisip ºi iarbã cu picioarele goale sau ale îmbrãþiºãrii copacilor par la pri vedere magie curatã. Schemã Producþia de ATP ºi gestionarea energiei Cheia cãtre o sãnãtate perfectã ºi cãtre o vitalit eplinã (Potenþialul de oxidoreducere) ATP molecula de depozitare a energiei primare din corpul uman OXIDARE REDUCERE Îmbãtrânire acceleratã Regenerarea þesuturilor Blocarea glicolizei Accelerarea glicolizei Pierderea ATP-ului stocat Sporirea producþiei de ATP Elemente ACIDE Elemente BAZICE Sulf transfer de electroni transfer de electroni Calciu Clor FORÞA VIEÞII Magneziu Fosfor Ovul + Spermã Potasiu Punct de concepþie Rãu 350 (+) POR 350 (-) POR Apa de la robinet Apã din fântâni MoarteApa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã alimenteazã ºi accelereazã producþia de ATP a mitocondriilor (regenerare sistemicã a corpului) Apã BEV Laptele matern Orientare cãtre stânga Oameni bolnavi Orientare cãtre dreapta Cancer / Diabet / Atacuri de inimã / Artritã / Boli degenerative / Boli de toate felurile Atacuri de inimã / Infarct (descãrcare masivã de electroni) Sãnãtate foarte . ele devin întru totul explicabile.

bunã Vitalitate Punct de echilibru Super-sãnãtate Tinereþe /vitalitate Regenerare Inversarea procesului de îmbãtrânire Nici o boalã! Forþa vieþii sub punctul de concepþie Forþa vieþii peste punctul de concepþie Stare entropicã ÎNALTÃ Stare entropicã REDUSÃ Entropie: mãsura gradului de dezordine ºi de haos (dizarmonie) dintr-un sistem (viu) . Ilustraþie 200 .

i energeticã a sângelui s îngroºat. Exportarea maselor canceroase ºi dispersarea energiei Masele nu se calcifiazã ºi nu apar în radiografii. Una din cele mai interesante caracteristici ale capsulelor SOC constã în faptul cã ace stea înmoaie membranele celulare. nu au o fazã ascunsã. Pe mãsurã ce celulele devin supraîncãrcate cu deºeuri acide. ul în care capilarele extrem de fine ale sângelui interfereazã cu celulele. Pe mãsurã ce procesul se pune în miºcare. Fãrã îndoialã.Tumorile canceroase Importarea ºi condensarea energiei Tumorile se calcifiazã. Sângele îngro capacitatea corpuscu Încetinirea miºcãrii bilaterale a oxigenului. ºi cu cât aceasta se deterioreazã mai tare. lilor din sânge de a pãtrunde în þesuturi ºi de a deservi celulele este grav compromisã. Când aceastã afecþiune se instaleazã. artrita. Introduceþi 5 picãturi de minerale marine racemizate într-un pahar de apã BEV sau de Apã I . sunt moi la atingere ºi invizibile în t impul perioadei ascunse. pe ca re le dizolvã. pe scanere. Un corpuscul este o celulã fãrã nucleu. Boli precu m cancerul. ºi astfel apare sângele EFECTUL aºa-numitei boli a lui Rouleau. sclerodermia. amprenta s se modificã. ºi sute de alte asemenea afecþiuni. fibromialgia. substanþelor nutritive. cu atât ma i rapid îmbãtrânim. Stagnarea fluidelor intracelulare din celule provoacã moartea acestora. Oul poate fi cu nucleul ei. iar corpul devine mai suplu ºi mai liber . îºi au rãdãcinile în stagnare fluidelor intra ºi extracelulare. Tumorile ºi masele de cancer NU sunt unul ºi acelaºi lucru! Efectul Rouleau ºi capsulele SOC Bãtãlia pentru sãnãtate ºi regenerare poate fi câºtigatã sau pierdutã numai la nivel celular. SOC ajutã corpul sã producã proteinele bazate pe sulfonil. apar în radiografii. pot fi simþite cu mâna. Îmbãtrânirea nu este altc decât o deteriorare a casei în care locuim. care le înlocuiesc pe cele cicatrizate. astfel încât schimbul de substanþe nutritive ºi de oxigen se accele reazã. comparat cu o celulã. energia orientându-se cãtre stânga. dezechilibrele hormonale ºi excesele joacã la rândul lor un rol important în declanºarea acestor boli. Gândiþi-vã la un ou fãrã gãlbenuº. dioxidului de carb on ºi deºeurilor de o parte ºi de alta a membranei celulare poartã numele de îmbãtrânire. Corpusculii din sânge intrã ºi ies din aceste capilare (arteriole) în rânduri de câte unul. durerile dispar.

Capitolul 29 Dinamica fluidelor corporale Dacã ºtiinþa dã greº. determinã apariþia unui veritabil miracol. Fluxul constant de apã de calita te. este EXTREM DE important sã îi as corpului un flux constant de minerale racemizate. Dacã doriþi sã vã recâºtigaþi sau sã vã pãstraþi sãnãtatea. Efectul apare ca o combinaþie între potenþialul apei ºi orientarea impulsului ele ctric al mineralelor (vezi paginile xxx ºi xxx). Acest miracol poartã nu mele de inversare a procesului de îmbãtrânire. acest lucru se petrece deoarece nimeni nu îºi pune întrebãrile corecte Charles Voltaire 201 .onizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã (cu POR ridicat). ºi corpul se va regenera rapid. iar efectul Rouleau va dispãrea din sânge. la care se adaugã aceste substanþe energetice.

Pereþii capilarelor limfatice sunt mai permeabili decât cei ai vaselor de sânge. responsabil pentru miºcarea a 75% din proteinele lichide ale corpului. care sunt continue. Tinerii fac în mod natural aceste activitãþi. O limfã sãnãtoasã este absolut esenþialã pentru o stare bunã de sãnãtate ºi de vitalitate. pânã rpul devine capabil sã se ocupe de ele. El transportã oxigenul ºi substanþele nutritive cãtre celule. înot. Ele se . Sângele este un element sistemic. prin alergare. În d normal. ceea ce simþiþi în re litate suntcâmpuri de energie condensatã . nu umflate! Amigdalele sunt asemenea noduri limfatice. ºi eliminã dioxidul de carbon ºi deºeurile din celule ºi din întregul sistem. ar trebui sã fie moi ºi plastice. Sistemul limfatic este înainte de toate un sistem de comunicaþie a proteinelor plasma tice . în timp ce vârstnicii au tendinþa sã le evite. Mai târziu. în timp ce s istemul circulator al sângelui nu prezintã aºa ceva. prin intermediul rinichilor. Dacã apare o urgenþã medicalã. Sistemul limfatic este alcãtuit dintr-o reþea de capilare ºi de vase similarã arterelor ºi venelor prin care circulã sângele. al intestinelor. Es sibil sã inversezi procesul de îmbãtrânire fãrã o bunã circulaþie a limfei. sângele este filtrat de rinichi ºi de ficat. Aºa se explicã de ce ele sunt umflate ºi dure. ºi nu opereazã DECÂT într-o singurã direcþie. plãmânilor ºi pielii. fiind una din cele douã surse de informare pe ca re le oferã fluidele corporale. Aceasta poate fi accelerat rin plimbãri viguroase. pe braþe. sub sâni sau în exteriorul acestora.Sângele este un element central al metabolismului corporal. respiraþii profunde ºi printr-o muncã fizicã grea. Numele sãu este LIMFA ºi el face parte din sis temul limfatic. nimeni nu vã va cere sã donaþi acest fluid. spre deosebire de vasele sanguine. Reprezintã un barometru foarte util al bolilo r deja declanºate ºi al celor care se pot declanºa în orice moment. Câmpurile de energie toxicã sunt stocate ºi pãstrate aici în toatã siguranþa. cu câteva diferenþe notabile. Capilarele limfei au întotdeauna o terminaþie . Sistemul limfatic prezintã noduri. El deserveºte TOATE sistemele corporale. motiv pen tru care joacã un rol central în orice analize medicale. exerciþii aerobice. Dacã simþiþi noduli limfatici umflaþi sub maxilare. Acest si stem diferit NU are o inimã care sã-l deserveascã precum o pompã. Odatã ce intrã într-un capilar al lim uidul extracelular nu mai poate scãpa pânã când nu ajunge în sângele din vena subclavianã situatã î opierea bazei anterioare a gâtului. Fluidul sãu este incolor. Este extrem de important sã înþelegem cã nodurile limfatice sunt în realitate locuri de st ocare a energiei. Sângele are un frate geamãn care îndeplineºte multe funcþii similare cu ale sale. Capilarele sale eliminã d eºeurile ºi deservesc fluidul extracelular din spaþiile situate între celule. ori în zona inghinalã (în jurul zonei pubiene).

Acest fluid extra celular este cel care deserveºte în realitate celulele ºi þesuturile. Organele limfatice ºi procesul de îmbãtrânire Sistemul limfatic este unul din cele mai importante sisteme din organism. toxinele ºi deºeurile NU se vor acumula în sistem. Atât sta rea de sãnãtate cât ºi cea de boalã îºi au rãdãcinile în acest fluid apos numit limfã.umflã ºi devin inflamate atunci când se instaleazã o boalã. Corpusculii din sânge (celulele roºii fãrã nucleu) sunt pompaþi în artere sub presiunea inimii. Sistemul limfatic îndeplineºte o funcþie criticã. deºeurile se vor amesteca cu 202 . sub forma lichidului limfatic. Sãriturile ºi masarea limfei pun în miºcare energia toxicã. PAC. ajungând în spaþiile extracelulare DINTRE celule. Canalele limfatice returneazã diferenþa de 10% în sânge. Dacã circulaþia limfei este a pH-ul corpuluieste echilibrat. SOC ºi cea de Kombucha. pe care sistemul sanguin nu o poate înde plini. Procesul este mult uºurat dacã adãugaþi Yucca Herbal Blend. astfel încât ficatul sã o poatã e a mai târziu din sânge. În caz contrar. Lipsa exerciþiilor fizice ºi ingerarea unei cantitãþi insuficiente de apã conduc la apariþia unor þesuturi congestionate. 10% din sângele care pãrãseºte inima scapã sub formã plasmã prin pereþii capilarelor. iar mai târziu la boalã. Venele returneazã 90% din volumul de sânge în inimã. Sângele este pompat acolo unde limfa nu ajunge.

Cancerul ÎNCEPE în sistemul limfatic ºi se extinde (metastazã) pe autostrada proteinelor plasmatice ale corpului respectiv prin acelaºi sistem limfatic. Limfocitele includ celulele T ºi B. exact cele pe care le infecteazã virusul HIV. Acest balans natural al braþelor exer . Organele limfatice ale corpului sunt nodurile limfei. glanda timus (situatã între in imã ºi baza gâtului). Limfoci tele ºi macrofagele din sânge ºi din fluidul limfatic protejeazã corpul de microbi ºi de corpuri le strãine. apa se acumulea zã. Oriunde existã proteine. întrucât transferul acesteia depinde de miºcãrile corpului ºi de contracþiile musculare. splina ºi mãduva oaselor. dând p este cap þesuturile ºi blocând funcþiile organelor vitale. Limfocitele ºi macrofagele fac parte integrantã di n sistemul limfatic. Ar fi mult mai bine însã d lãsa braþele sã atârne înainte ºi înapoi. Aceste SEMNE sunt avertismente ale bolii. producþia moleculei de ATP de cãtre mitocondrii înceteazã (fiind blocatã). Ciupercile de sub unghii sunt asociate cu o circulaþie lentã a limfei. cu toxicitate a ºi cu pierderea pãrului corporal. Gestul instinctiv al femeilor de a-ºi ridica mâinile ºi de a gesticula atunci când vorbesc repr ezintã o încercare de îmbunãtãþire a circulaþiei limfei la nivelul pieptului ºi sânilor. sodiul pãtrunde în acestea ºi îl înlocuieºte. Un sistem limfatic lent este echivalent cu un sistem ÎMBÃTRÂNIT! Retenþia fluidelor în pic ioare sedatoreazã acumulãrii deºeurilor ÎN EXCES. iar raportul dintre sodiu ºi potasiu se inverseazã. Dacã nu reuºeºte sã-l o bþinã. amigdalele. Exerciþiile fizice ºi limfa Exerciþiile fizice joacã un rol fundamental în buna circulaþie a limfei. Când potasiul iese din celule. cu mineralele din apa de la robinet. cu sãrurile ºi grãsimile. fluxul de oxigen ºi de substanþe nutritive devine mai lent. Mini-trambulina amplificã mult circulaþi a limfei. care nu trebuie neglijate. pH-ul corpului se modificã. de unde îºi încep activitatea specificã. aºa cum le-a creat Dumnezeu. Anticorpii se concentreazã apoi în sânge ºi în limfã. Grãsimile ºi sistemul imunitar Sistemul limfatic transportã grãsimile alimentare dinspre intestine cãtre sânge. Când þesuturile sunt congestionate ºi corpul devine incapabil sã se cureþe singur.otrãvurile organice. La baza lor stau adeseori ºi a numite dezechilibre hormonale. Pe mãsurã ce deºeurile se acumuleazã în fluidele extrac elulare dintre celule. O parte dintre ele devin celule ale plasmei care secretã anticorpi. Corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu potasiu organic. Ce lulele B îºi au originea în mãduva oaselor. el îl FURà din interiorul celulelor. În acest fel.

dar cu putere. Repetaþi apoi exerciþiul cu braþel inse ºi remarcaþi pierderea rezistenþei naturale a acestora. Pastele de dinþi ºi bãuturile rãcoritoare care conþin fluor pot genera o anemie periculoasã.citã o influenþã mai mare asupra sistemului limfatic decât prescripþiile ridicole ale experþilor. timp de zece secunde. Rugaþi persoana sã s ea înpicioare ºi sã îºi ridice braþele pe lateralã. Iatã un exerciþiu interesant care demonstreazã dinamica miºcãrii limfei. observând rezistenþa naturalã pe care o opune. Împingeþi-i a delicat. Fluorul interfereazã cu producerea celulelor roºii. Rugaþi apoi persoana sã alerge p e loc. 203 . mãduva oaselor ºi fluorul Mãduva oaselor face parte integrantã din sistemul limfatic. cele car e ne conferã înãlþimea specificã. Pierderea de putere este asociatã cu pune rea în miºcare a limfei ºi a ionilor minerali încãrcaþi electric (vã reamintesc cã ionii renunþã la energia lor în schimbu recerii semnalelor electrice). El blocheazã activitatea enzimelor ºi slãbeºte oasele. pânã la înãlþimea umerilor. Limfa. cu genunchii sus la piept ºi miºcându-ºi braþele. fiind responsabilã de prod ucerea celulelor roºii ale sângelui. Este localizatã în oasele plate ale corpului ºi în epifizele (terminaþiil ) oaselor lungi. Între epifize ºi diafize (partea prelungitã a oaselor) se aflã discurile de creºtere.

ei s-au asigurat cã oraºul nu va mai renaºte niciodatã. la care se adaugã folosirea regulatã a creme cu precursori racemizaþi ai hormonilor Nugestrine II. þesuturile conjunctive se rup ºi apare acneea (în cazul adulþilor se adaugã ºi ridurile). Când au învins Cartagina lui Hanibal. Împreunã. În centrul acestei problem e stã un ficat TOXIC. iar deºeurile acide se acumuleazã membrane. adicã a celulelor ACTIVE. ale orga nelor (de pildã. în timp ce fluorurile limiteazã capacit atea sângelui de a transporta oxigenul (mai puþine celule roºii produse de mãduva oaselor înseamnã mai p uþin oxigentransportat). Acneea nu este altceva decât un caz acut de reducere a eficienþei sistemului limfati c la nivelul straturilor subcutanate ale pielii ºi de acumulare a deºeurilor toxice. Ele sunt dovada cã cele care au învins au fost forþele rãului (energia negativã). este saturatã de noduli limfatici. Efectele devin ºi mai negative în cazul în care combinãm fluorul cu sodiul. Romanii cunoºteau puterea sãrii de bucãtãrie. Oamenii care se îmbolnãvesc de a pendicitã. Cicatricele sunt precum un câmp de luptã în care diferite armate desfãºoarã un rãzboi energet c. Cecumul e ste punctul de joncþiune între intestinul subþire inferior (ileul) ºi începutul intestinului gros (colonu l). care începe odatã cu cecumul. care genereazã problemele de la nivelul intestinului gros. funcþionale. diverticulitã. ale pielii). Efectul fluorului asupr a sãnãtãþii ºi energiei corpului este similar cu cel al chimioterapiei în cazul bolnavilor de can cer. pielea devine zbârcitã. prevenind astfel moartea. Aceastã zonã este cea mai toxicã din organism. Sistemul limfatic deserveºte inclusiv colonul. Acneea ºi cicatricele Pe mãsurã ce circulaþia fluidului limfatic se încetineºte. Apendicita este o co nfirmare a unui surplus de deºeuri toxice. Tocmai de aceea. sãrându-i solul. doar cã se petrece mult mai lent! Sarea de bucãtãrie afecteazã în mod negativ metabolismul corpului. care izoleazã ºi gestioneazã deºeurile toxice. Sodiul în exces streseazã metabolismul corpului. Formarea cicatricelor ºi congestionarea sistemului limfatic merg mânã în mânã. Cicatricele r ezultã ca urmare a lezãrii celulelor parenchime.Oamenii anemici sunt lipsiþi de vitalitate ºi obosesc cu uºurinþã. Cicatricele provocate de acnee pot fi eliminate cu uºurinþã cu ajutorul loþiunii ºi capsulelor SOC. ele reduc producþia de ATP. care pot provoca moartea! Un colon ineficient ºi un sistem limfatic lent reprezintã simptome asociate cu un fi cat toxic. Apendicele porneºte din cecum. Traumele la nivelul celulelor parenchime conduc la apariþia cicatricelor atunci când . colitã sau sindromul colonului iritabil sunt avertizaþi astfel cã pot urma probleme mu lt mai grave de sãnãtate dacã nu vor lua mãsuri.

Celulele parenchime pot ºterge cicatricele produse de acnee dacã þesuturile sunt curãþate de deºeuri. ºi parþial datoritã unor probleme hormonale cu care mã confruntam în perioada aceea. cicatricele ºi membrele noi 204 . Capsulele SOC au fãcut minuni în reconstruirea înche ieturilor ºi þesuturilor mele conjunctive. Pe de altã parte. s-a dovedit cã þesuturile mele conjunctive nu se aflau într-o stare pr ea bunã. Cea mai bunã sursã pentru aceste substanþe este SOC. De atunci ºi pânã în prezent mi-am reînnoit întregul corp prin tehnicile prezen tate în aceastã carte ºi am trecut la o dietã mai echilibratã. Formarea noilor þesuturi necesitã apoi prezenþa sulfhidrilului de carbo n ºi a sulfului. la vârsta de 48 de ani am fãcut o ope raþie de hernie. Unul din efectele secundare ale dietei vegetariene ºi macrobiotice este prãbuºirea sis temicã a þesuturilor conjunctive. Din cauza unui accident. Un chirurg experimentat poate ghici vârsta fizicã a pacientului sãu dupã numãrul de cicatr ice de pe organele sale vitale. parþial datoritã unei diete vegetariene (am fost vegetarian timp de opt ani). ºi pot sã atest cã arãt ºi mã simt mai tânãr la vârsta de 53 de ani pe care la ora actualã decât oricând înainte! La fel puteþi ºi dumneavoastrã! Arsurile.în sistem se acumuleazã deºeuri acide. Medicul meu a rãmas uimit sã constate cã organele mele vitale arãtau la fel ca ale pacienþilor cu vârste d e 15 ani! Am surprins aceste imagini pe o casetã video.

La vremea respectivã aveam vârsta de 43 de ani. Acest lucru a fost amplu demonst rat de dr. datoratã unui accident. care alimenteazã partea dreaptã a inimii. Acestea sunt faimoasele artere care se bloc heazã ºi care au nevoie . unde se petrec DOUà lucruri: sângele este reoxigen t.În anul 1983 am suferit din cauza unei arsuri severe. Adevãrata stare de sãnãtate înseamnã o vindecare fãrã cicatrice ºi formarea unor þesuturi noi. chiar sub clavicule. care a schimbat istoria medicinii prin regenerarea integralã a pielii. cele douã artere coronare (stânga ºi dreapta) hrãnesc muºchiul inimii. Pielea ºi þesuturile de pe partea interioarã a cotului meu drept au fost arse ºi distruse de o bucatã de metal in candescent care mi-a cãzut peste mânã. Inima pompeazã apoi sângele cãtre plãmâni. care au ajutat o persoanã diabeticã sã îºi refacã inte gral un picior lipsã cuajutorul Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã! Caseta video care atestã acest lucru este disponibilã ºi poate fi înþeleasã mai bine cu ajutorul Cãrþii Apei (ambele pot fi procurate din Pachetul informativ). Melvin Saunders. Vindecarea s-a produs însã fãrã sã lase nic atrice vizibilã. Îngustarea arterelor ºi limfa Ateroscleroza (îngustarea arterelor) este o problemã majorã în Statele Unite. Cele douã ramuri principale ale sistemului limfatic se unesc cu sistemul sanguin l a nivelul venelor subclaviene situate la baza gâtului. Sângele revine apoi în partea stângã a inimii e unde estedistribuit în restul corpului. de circulaþia sângelui ºi a limfei ºi de modul meu de viaþã. Dupã standardele medicale. oaselor ºi þesuturilor nervoase dupã ce a suferit p este 40 de rupturi ale femurului. iar mai recent de japonezi. Corpul are capacitatea de a se regenera integral. fãrã nici o urmã de cicatrice. în partea din faþã. Când afirm acest lucru. Trebuie sã menþionez cã nu m-am dus la nici un doctor. Venele sub claviene se varsã în vena cavã superioarã. În timp ce sângele pãrãseºte inima prin artera aor tã. Miracolul regenerãrii a fost experimentat personal de Mitchell May. þesu turile nervoase ºi oasele. De ce nu au apãrut cicatrice? Rãspu nsul este legat de funcþionarea organelor mele vitale. dincolo de legile aparente ale ºtiinþei ºi medicinii. El îºi poate regenera membrele. dar nimeni nu spune nimic despre legãtura care existã între sistemul limfatic sau hormoni ºi problemele cardiovasc ulare. eram un om bãtrân ºi ar fi trebuit sã rãmân cu niºte cicatrice îngrozitoare. Miracolele medicale sunt strâns legate de principiile medicinii vibraþionale ºi de man ipularea forþelor energetice subtile la nivelul corpului bioelectric. mã refer la o regenerare TOTALà a membrelor ºi la o rest aurare deplinã a funcþiilor organismului. iar energia toxicã este ELIBERATà în atmosferã.

Spre deosebire de ei. de osmozã. 205 . o parte din þesutul muscular al inimii sale moare di n cauza lipsei de oxigen generatã de blocarea arterelor care hrãnesc inima. Existã însã ºi o diferenþã majorã între cele do . Deficitul de oxigen furnizat inimii poartã numele de ischemie (de la ischein a reþine. este numitã trombozã coronarã. Când omul face un atac de cord. Grãsimile toxice precum uleiul de soia ºi canola sau margarinele hidrogenate SE COMB INÃ cu clorul. Aceasta este legatã de MOBILITATE ºi de miºcarea fluidelor. Oamenii au nevoie de activitate fizicã pentru a-ºi pune în miºcare fluidul limfatic ºi de inimã pentru a le pompa sângele. enzime ºi energia ionilor. Boala poartã numele de infarct de m iocard. ºi hemia car e aparþine sângelui). Dacã implicã o blocare a arterei. la care se adaugã deºeurile metabolice din sânge. ceea ce rezultã este placa ateroscleroticã. plantele nu au o inimã.de intervenþiile chirurgicale coronariene. Oamenii ºi plantele Oamenii ºi plantele au foarte multe ÎN COMUN. Unii oameni îmbãtrânesc atât de rapid la nivelul organelor lor vitale încât pur ºi simplu mor ca seceraþi! Angina pectoralã este un exemplu de dureri de piept datorate deficitului de oxigen ºi lipsei de ATP. fiind întru totul depende nte de acþiunea capilarelor lor. necesare pentru a învinge gravitaþia ºi a pune în miºcare apa ºi substanþele nutritive de care au nevoie þesuturile lor. fluorul ºi cloraminele (din apa de la robinet).

invitând boala. este calea limfei. boala nu va putea pãtrunde în corpul dumneavoastr Calea pe care putem urca din nou latura catabolicã a piramidei vârstei. salturile pe mini-trambulinã. chi sau prana. Oamenii îºi obþin rezervele de oxigen cu ajutorul celulelor roºii din sânge. Invers. Tendinþa actualã cãtre lipsa miºcãrii este un veritabil BLESTEM pentru umanitate. dupã cum afirmã orientalii. Ulterior. Spre ex emplu. . qi. de fotosintezã ºi de energia solarã pentru a-ºi alimenta procesele metabolice. Viaþa este o manifestare a spiritului. Cele mai bune exemple sun t: munca grea. Oamenii au nevoie de miºcare. Viaþa! O perspectivã dualã! Noi îmbãtrânim ºi murim în lumea invizibilã cu patru dimensiuni ÎNAINTE de a experimenta bãtr în lumea tridimensionalã în care ne trãim viaþa actualã. promovând astfel adevãrata vindecare în lumea tridimensionalã. Dacã veþi învãþa sã vã întreþineþi sistemul limfatic. Învãþând cum sã ne controlãm mediul intern. Fluidele corporale ale oamenilor sunt numite sânge ºi limfã. Orice boalã apare mai întâi la nivelul limfei. Prin ºtergerea amprentei energetice toxice în lumea cu patru dimensiuni noi rezolvãm b oli care nu au apucat încã sã se manifeste. ea se manifestã la nivelul sângelu . Plantele nu se bucurã de prea multã mobilitate. Sângele ºi limfa sunt cele douã feþe ale aceleiaºi monede.Oamenii depind de mitocondrii pentru a obþine energia ATP care alimenteazã procesele lor corporale. sufletului sau graþiei. exerciþiile fizice ºi masajul limfei. Numai aºa vom putea redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre cancer! Veþi afla aici CUM puteþi evita sã dev eniþi o cifrã în statisticile referitoare la aceastã boalã. noi putem sã controlãm procesul de îmbãtrânire. I îmbãtrânirii presupune asistarea corpului fizic în procesul de purificare internã ºi de funcþ onare a sistemului limfatic printr-o mai bunã dinamicã a fluidelor corporale. Plantele se folosesc de ionii minerali. exerciþii fizice ºi munci grele pentru a-ºi utea repara ºi întreþine þesuturile. în timp ce remediile homeopatice avansate realizeazã detoxifierea pe nivelele superioare invizibile. Afecþiunile limfei oglindesc prob leme ale sistemului sanguin. sau a forþei vieþii. cãtre vârful ana bolic. terapia colonului accelereazã eliminarea deºeurilor metabolice toxice la nivel fizic. detoxifierea corpului necesitã o perspectivã dualã. P lantele se bazeazã pe clorofilã ºi pe cloroplaste. Cele ale plantelor clorofilã ºi sevã. Lipsa exerciþiilor fizice ºi a muncii grele ÎNCETINEªTE sângele ºi fluidul limfatic. Ca sã fie cu adevãrat eficientã. sistemul limfatic influenþeazã direct chimia sângelui. dupã cum spun occidenta lii.

206 . Mai beþi niºte apã. terapia colonului ºi precursorii racemizaþi ai hormonilor pot inversa acest fenomen. Liniile faciale Liniile care pornesc din colþurile gurii cãtre marginea obrajilor aratã existenþa unor p robleme ale colonului sau ficatului.Adevãrata sãnãtate ºi regenerarea corpului fizic presupun o perspectivã dualã. 3. O zi obiºnuitã 1. la aceeaºi orã în fiecare zi. urmate de un masaj al limfei cu rollerul. Clismele la ficat. de jos în su s. Faceþi exerciþii de întindere. ºi beþi imediat douã pahare MARI de apã nã de Kombucha. un corp cu probleme. 2. La fel ºi ilum narea spiritualã. ºi în general. Treceþi pe mini-trambulinã ºi dansaþi timp de 5 minute. dezechilibre hormonale. Treziþi-vã devreme.

Ridicaþi lucruri grele. 9. de preferinþã alcãtuit din SUPER-ALIMENTE ºi câteva fructe proaspete. completa eai de Kombucha. Faceþi zilnic o muncã grea. veþi deveni pu 12. Mulþumiþi divinitãþii în care credeþi pentru fapt iu. febrã entericã Bacteria Shigella: dizenterie bacilarã Amoebele: dizenteria amoebicã Vibrio cholerae: holera Diferite specii de leptospire: leptospirozã . Mutaþi dulapuri. Spre exemplu. continuaþi sã beþi apã. 6. eu mãnânc o lingurã de Yucca Blend. rugãciune orice activitate care vã relaxeazã este indicatã imediat dupã prânz. chiar dacã este frig. De fiecare datã când urinaþi în timpul zilei. Luaþi o cinã sãnãtoasã ºi bucuraþi-vã de familie/prieteni. în timp. luaþi niºte SOC. Nu faceþi greºeala sã ascultaþi problemele altora ºi nu insistaþi prea mult nici asupra celor person ale. nu veþi mai simþi nevoia sã serviþi prânzu Dacã totuºi insistaþi. Faceþi ridicãri de greu de întinderi (de douã ori pe zi). aveþi rãbdare. 8. O plimbare scurtã prin aer liber. Dacã este posibil. Pentru a ajuta miºcãrile intestinelor. faceþi acest lucru în aer liber. Forþaþi-vã corpul sã devinã puternic! El a fost creat special entru a munci. 11. dormiþi în aer liber au într-o camerã rãcoroasã. Prânzul: dacã faceþi tot ce am descris mai sus. Dacã aveþi dureri. Între mese. cât mai sumar îmbrãcat. reþineþi-vã cât mai mult timp vezica. Cãraþi-vã singur cumpãrãturile pânã acasã (nu cu maºina). apoi exerciþii aerobice. Folosiþi Bio en Colon Prep Formula pentru a elibera colonul ºi mãriþi în fiecare zi numãrul miºcãrilor pentru colon.4. Faceþi un duº fierbinte. 5. Menþineþi acest ritm timp de 12 minute. 7. meditaþia. Desfãºuraþi o activi ate de grãdinãrit cu mâna (nu cu maºinile de grãdinãrit). o conversaþie plãcutã xerciþii de respiraþie. Beþi o nouã canã de Kombucha cu SOC ºi R/A. reluaþi lista cu SUPER-ALIMENTE. aplicând puterea minþii asu ra corpului pentru a vã pãstra cãldura corporalã. de sus în jos. Gândiþi pozitiv. Dacã vã simþiþi slãbit. Rugaþi-vã. Mâncaþi un mic dejun sãnãtos. De pre ferinþã. urmat de unul rece ca gheaþa. 10. astfel încât ritmul c iac sã creascã pânã la 80% din ritmul dumneavoastrã maxim. Un mãr sau câteva legume proaspete sunt întotd eauna binevenite. Faceþi câteva exerciþii fizice cu greutãþi. apoi faceþi un nou masaj al limfei cu rolle rul. la care adaug SUPER-ALIMENTELE enumerate la pagina xxx. 13. M jos pânã la magazin. Mergeþi la culcare în fiecare zi la aceeaºi orã. una de Harmonic Synergy ºi una de Taoist Rice Polish într-un pahar de suc sau de apã. bine aerisitã. Mâine va urma o zi mai bunã! Microbiologia apei de bãut Principalii agenþi bacterieni implicaþi în bolile intestinale asociate cu apa de bãut su nt: Salmonella typhi: febrã tifoidã Salmonella paratiphy: febrã paratifoidã A Alte specii de salmonella: salmonelozã. puþinã muzicã de relaxare. Folosiþi o maºinã de tuns iarba manualã. . plus 2 DiSorb Aid ºi 2 R/HCI.

Yersinia enterocolitica: gastroenteritã Francisella tularensis: tulararemia Escherichia coli (E. coli): gastroenteritã Pseudomonas aeruginosa: diferite infecþii Cryptosporidium: criptosporidiozã 207 .

Protejaþi-vã! Capitolul 30 Cancerul ºi sarea Din pãcate. dar una mai mare vã poate uc ide. tratamentul conve nþional al rezervelor publice de apã implicã o serie de etape precum coagularea. Altfel spus.) ºi gaze (prin fermentaþie mixã-acidã). etc. cloramine. filtrarea ºi dezinfectarea (cu clor.Bacteriile enterice (care aparþin intestinului subþire) precum E. În China Anticã. coli. virusurile sunt paraziþi intracelulari ºi nu se pot mult iplica în afara celulei gazdã. acid mercuric. ele pot funcþiona ºi trãi cu sau fãrã oxigen. bacteriile patogene ºi virusurile sunt complet eliminate prin procedeul B ev de filtrare a apei. for mic. ignoranþa bine organizatã trece adeseori drept înþelepciune . Noi folosim sarea pentr u a ne condimenta mâncarea. etc. Anonim Sarea (clorura de sodiu) este un paradox. Din acest motiv. Istoria poate fi scrisã în funcþie de sare. Mâncarea nehrãnito are nevoie de . Umanitatea a tulburat echilibrul instaurat de mama-naturã.) pentru a obþine apa potabilã. dar ºi din cel al morþii. Ea face parte integrantã din procesul vi eþii. Paraziþii. Statele Unite se îndreaptã cãtre o crizã catastrofalã a apei publice de bãut. rezulta tele putând fi dezastruoase. Salmonella ºi Shigella. Hepatita A (cea infecþioasã) este rezultatul unui virus care se gãseºte în apa de bãut La fel ºi poliomielita. medicina s-a focalizat asu pra relaþiei sãrii cu hipertensiunea. gradul de protecþie ºi pot enþialul de oxidoreducere pecare le asigurã procedeul BEV ºi cel de obþinere a Apei Ioni zate de Înaltã Valoare Medicinalã. Spre deosebire de bacterii. grãbindu-ne astfel cu bunã ºtiinþã îmbãtrânirea. Au capacitatea de a fermenta zahãrul ºi de a produce acizi organici (acidul acetic. Hrana cu adevãrat nutritivã NU nec întrucât conþine suficient de mulþi ioni minerali pentru a cãpãta savoare. Timp de mai bine de o sutã de ani. Nici un alt sistem de filtrare a apei nu asigurã puritatea. Sarea a servit dr ept monedã. În timpul sezonului cald. Aceste etape reduc inf estarea cu microorganisme. microorganismele se multiplicã însã cu viteze ameþitoare. Noi ne vom concentra asupra EFECTELOR sistemice ale sãrii asupra m ediului intern. lactic. drept articol de troc ºi drept laxativ. sunt clasificate în categoria celor facultative anaerobe. sedimentarea. Virusurile ºi bacteriile abundã în apele netratate. douã linguri mari de sare repre zentau o modalitate acceptabilã din punct de vedere social de sinucidere. O cantitate micã de sare nu vã va face prea mult rãu.

Ea Alimentele organice au un conþinut natural ridicat de potasiu ºi redus de sodiu. Ea poate supravieþui cu sau fãrã oxigen . La fel s-au petrecut lucrurile dintotdeauna conservatã cu ajutorul sãrii. când compania H. Priviþi orice cutie sau pachet cu hranã procesatã ºi veþi constata cã aceasta este înþesatã de sare. dar ºi pentru a nu se strica. Sarea a fost folositã încã de la început pentru a crea un mediu ostil bact eriei Clostridium botulinum. ea îºi pierde forþa energeticã ºi calitãþile este un conservant care dezechilibreazã puternic echilibrul îi îngraºã numai pe patronii pompelor funebre. Acelaºi lucru se petrece în interiorul corpului atunci când ingerãm 208 . cãrnii pe care o consumau pe vasele ºi cu populaþia civilã. Clorura de sodiu (sarea de buc potasiu/sodiu în corpul uman. Boala provocatã de aceste bact erii este numitã botulism! Marinarii de altãdatã sufereau îngrozitor din cauza lor. Alimentele la cutie au apãrut în anul 1859. Când carnea este nutritive. extrem de sãratã. în ti mp ce alimentele procesate ºi nesãnãtoase (de tip fast food) au exact raportul invers. G. Deºeurile sale sunt printre cele mai toxice otrãvuri sistemice cunoscute. Îngrãºãmintel pe bazã de sare creeazã condiþiile pentru apariþia EXCESELOR la nivelul solului.sare pentru a cãpãta gust. Sodiul dezechili breazã balanþa ionilor dinorganism ºi distruge echilibrul energetic al solului. Heinz a produs primele 57 de produse de acest tip. Clostridium este o bacterie facultativ anaerobã.

O stare bunã de sãnãtate este strâns asociatã cu o concentraþie corectã de glucozã din sânge ºi de glicogen d hi. El ºi-a dovedit afirmaþia prezentând un pepene pe care l-a cultivat în grãdina personalã la un târg local. indiferent cât ste temperatura la care este pãstratã. Conservanþii naturii Dr. Boala nu poate supravieþui într-un mediu intern cu o energie elevatã. când le decojea de frunza exterioarã ºi pornea din nou la drum. Portocalele bogate în zaharuri se stafidesc. Astã nu mai cântãreºte decât 12 kilograme. Când nu a mai avut ce mânca. Diferenþa este datã de lipsa mineralelor pãmântului ºi de conc a redusã de zahãr. fãrã ca acestea sã se strice. Niv elul ridicat de zahãr al unui produs vegetal reprezintã întotdeauna un indicator al unui aliment bogat în substanþe nu tritive. trei ani la rând! Hrana proaspãtã. Ceea ce dorim sã demonstrãm este faptul cã un conþinut bogat în minerale ºi zah ruri naturale este esenþial pentru calitatea fructelor ºi legumelor. el a tãiat verzele ºi le-a mâncat crude. orientatã cãtre dreapta. le lãsa la umbra unui copac pânã lu dimineaþa. cu atât mai mare devine greutatea pro duselor vegetale. Calitatea este întotdeauna asociatã cu o semnãturã energeticã orientatã cãtre dre Acres USA a relatat o poveste despre un vânzãtor ambulant care a dus în maºina sa trei v erze timp de nouã luni. În week-end-uri. SAREA: Paul Bragg împotriva atleþilor . fãrã a-ºi p gustul ºi savoarea! Nivelul ridicat de zahãr din sucurile de plante indicã un conþinut bogat de minerale. care nu are ce cãuta în corpul uman. prin comparaþie cu cea a plantelor crescute cu îngrãºãminte pe bazã de sare ºi cu diferite otrãvur care nu pot decât sã-i îmbolnãveascã pe cei care le consumã. este bogatã în zaharuri naturale ºi în minerale ale pãmântului. Oligoelementele ºi acizii humici stropiþi peste frunzele plantelor sporesc conþinutul în zaharuri ºi minerale ale sucurilor acestor plante ºi le protejeazã de daunele produse prin congelare. În zilele de altãdatã. Salata ºi legumele cultivate în grãdina personalã pot fi pãstrate în frigider peste o lunã. un gust foarte bun ºi excelente calitãþi de conservare. cu o energie orientatã cãtre stân a. Îngheþata preparatã în casã cu un conþinut mare de zahãr nu îngheaþã complet.aceastã substanþã. o gãleatã de fasole verde proaspãt culeasã cântãrea 16 kilograme. de calitate. dar nu intrã în putrefacþie. Carey Reams obiºnuia sã afirme cã alimentele de calitate mai degrabã se deshidrateazã decât sã putrezeascã. Cu cât energia pozitivã este mai concentratã. Sarea este un câmp energetic concentrat. în car e concentraþia ionilor minerali ºi cea de zaharuri este echilibratã ºi în care nu existã excese.

a reluat cursa pe drumul de întoarcere. aºa cã nu este de mirare cã sarea le-a venit de hac. dar a fost capabil sã ducã câteva din cele mai mari bãtãlii în deºert. Experþii i-au sfãtuit pe atleþi sã ia tablete de sare ! Atleþii au primit apa rece ºi hran re aveau nevoie. Sarea nu este unica premisã a bolii. a dormit în cort peste noapte. Când oamenii civilizaþi au venit peste ei ºi i-au deprins cu sarea.Iatã o poveste adevãratã legatã de maniera în care afecteazã sarea starea de sãnãtate ºi de v tate. at cã se aflau într-o stare excelentã. a provocat un grup de atleþi de la un colegiu sã alerge împreunã cu el pe o distanþã de 30 de mile de-a lungul Vãii Morþii. care evita complet s Celebrul corp de elitã al lui Rommel nu consuma deloc sare în dieta sa alimentarã. a doua zi. dr. 209 . La începutul anilor 60. Indienii americani nu consumau decât foarte puþinã sare. Vârsta lui depãºea 65 de ani! Era însã un om TÂNÃR ºi activ. Era luna august ºi afarã era o temperaturã de 40oC. dar joacã întotdeauna un rol important în instalarea bolilor la nivel subclinic. Paul Bragg. un mare promotor al sãnãtãþii ºi unul din mentorii mei. Singurul care a terminat cursa a fost Bragg. Când soldaþii au fost în sfârºit capturaþi. care conduc mai apoi la manifestarea lor fizicã. Cât despre atleþi. la care se adãuga sarea din mâncare. Bragg a terminat cursa în 10 ore ºi jumãtate. NU a luat sare ºi nu a acceptat nici un fel de hranã. în timp ce Bragg nu a bãut decât apã distilatã caldã (în acea perioadã apa BEV nu era isponibilã). dupã care. Americanii loseau pastile de sare. absolut toþi au necesitat îngrijiri medicale pentru a-ºi reveni din epuizare ºi in solaþie. starea lor de sãnãtate s-a deteriorat. fãrã sã fie deloc afectaþi de cãldurã sau de deshidratare.

Mitocondriile nu pot funcþiona într-un mediu bogat în sodiu. Edemele (retenþia fluide lor în þesuturi) reprezintã un SEMN al unui exces de sodiu ºi de deºeuri proteice în spaþiile intercelulare. dieta ºi apa pe care o consumãm sunt alterate într-o mare mãsurã de otrãvurile din mediul înconjurãtor care ne bombardeazã corpul bioelectric din toate direcþiile. Prezenþa þesutur ilor moarte ºi bolnave consumã multã energie vitalã. Celulele moarte produc acizi care trebuie eliminaþi. Din acest motiv. folosind termeni precum orien tare cãtre stânga sau cãtre dreapta. Odatã ajuns în interiorul celulei. dar sodiul a re o orientare energeticã spre stânga. Când organismul primeºte prea mult sodiu. În . Celulele aflate la limita dintre viaþã ºi moarte aproape cã nu mai produc ATP. reacþiile radicalilor liberi se petrec tot timpul ºi aratã astfel: O2 + O2 + H2 H2O2 + O2 (dubla sãgeatã indicã faptul cã reacþia se poate inversa).Celulele. sodiul ºi mitocondriile Când concentraþia de sodiu este ridicatã. care iese de sub control. Potasiul este ionul predominant din interiorul celulelor. O ietã bogatã în sodiu dezechilibreazã raportul sodiu/potasiu ºi accelereazã pierderea potasiului din celule. devenind o povarã pentru organism. Ele nu se pot multiplica (reproduce) dacã sodiul le-a invadat teritoriul. în timp ce potasiul are o orientare cãtre dreapta. Radicalii liberi fac parte integrantã din viaþa oricãruia dintre noi. aerob ºi anaerob. Într-un corp supus stresului . Un radical liber este o moleculã care conþine un numãr inegal de electroni. el este silit sã fure potasiul din celule ºi sãl înlocuiascã cu sodiul. iar în final ucide celula. sodiul scurtcircuiteazã maºinãria celularã. Ambii ioni au o sarcinã electricã pozitivã ºi ambii sunt electroliþi. ea e ste EXTREM DE instabilã ºi de reactivã. pozitiv. corpul se aflã într-o stare energeticã negativã. Termenul de radical liber ne vine în minte ori de câte ori vorbim despre energie ºi canc er. reacþiile în lanþinverse provoacã un furt al electronilor. Modul de viaþã dezec hilibrat. Energia ATP care ar putea fi folositã pe creºtere ºi d ezvoltare este utilizatã pentru neutralizarea stresului provocat de prezenþa sodiului. sedeazã mitoco driile. în timp ce sodiul este ionul predominant în ex teriorul acestora (în fluidul extracelular). negativ. Energia ºi radicalii liberi Am vorbit foarte mult în aceastã carte despre energie. = Într-un corp sãnãtos. în speranþa de a ajuta cititorul sã înþele gã natura energiei ºi relaþia ei cu procesul de îmbãtrânire.

Vom discuta imediat despre cara cteristicile diferite ale acestora. Producþia de radicali liberi influenþeazã într-o mãsurã determinantã îmbãtrânirea ºi apariþia . neavând o identitate anumitã. devenind piele. altele oase. Ambele stãri reflectã propriil re opþiuni. Reþineþi: la fel ca ºi boala. etc. procesul de îmbãtrânire este accelerat. Oxidarea necontrolatã a radicalilor liberi poate fi prevenitã printr-o detoxifiere ºi prin folosirea diferitelor produse racemizate ºi a programelor despre care am vorbit pânã acum. sãnãtatea reprezintã o stare existenþialã cumulativã . Aceste þesuturi nu þin cont de nici o lege.). Reacþiile radicalilor liberi în interiorul unui corp atacat de cancer reflectã o pierd ere completã a controlului asupra mediului intern. Aceste reacþii sãlbatice atrag dupã sine producerea unor þesuturi nediferenþiate (þesuturi c anceroase) ºi a unor EXCESE sistemice.acest fel. energia nu se pierde N ICIODATÃ. Oxidarea necontrolatã a þesuturilor conduce la acumulãri de deºeuri în sistem ºi provoacã dezechilibre hormonale. Conform celei de-a doua legi a termodinamicii. ci doar îºi schimbã forma. î ism începe formarea unei tumori sau a unei mase canceroase. pentru a prolifera. care se manifestã mai devreme sau mai târziu sub forma aºa-numitelor boli ale deficitelor. Cancerul absoarbe ºi utilizeazã în folos personal ATP-ul celular. Consu mul Apei Ionizate deÎnaltã Valoare Medicinalã este însã instrumentul suprem de luptã împotriv cancerului. altele creier. Þesuturile nediferenþiate sunt acele þesuturi din care ne-am nãscut ÎNAINTE DE apariþia infl uenþelor hormonale care au dus la apariþia diferitelor organe (unele celule s-au diferenþiat. Când energia toxicã în exces ajunge sã depãºeascã puterea corpului de a-i face faþã. 210 .

are furã ºi izoleazã forþa vieþii organismului gazdã. plinã de iubire. Ne referim aici la energia toxicã pe care orga nismul nu mai este capabil sã o neutralizeze ºi sã o elimine prin cele patru canale principale ale sale: plãmânii. corpul este slãbit într-o mãsurã suficient de mare pentru a se grãbi sã-ºi alcãtuiascã alte tumori. Invers. Uneori. legând astfel energia toxicã de o bazã perma nentã. opþiunile sale mentale corecte trebuie transpuse ºi în plan fizic pentru ca s uccesul sã fie deplin.Energia ºi cancerul Cancerul este o manifestare a unei energii negative. De cele mai multe ori. Tumorile chiar ºi cele benigne sunt un AVERTISMENT. intestinul gros ºi pielea. ea reprezintã o mãsurã de autoapãrare luatã de co p pentru a preveni condensarea energiei toxice letale. Duºmanul este de regulã chiar persoana care locuieºte în el. scoþându-le astfel din circulaþie. cãci corpul percepe realitatea minþii. fericitã. Tumorile canceroase NU sunt acelaºi lucru cu masele canceroase. gândirea negativã te poate doborî. Pe mãsurã ce concentrea zã din ce în ce mai multã energie. Tumoarea reprezintã un efort din partea corpului de a se apãra în faþa duºmanului. corpul îºi dizolvã el însuºi tumorile. Tumorile sunt aglo merãri de þesuturi care importã energia ºi pe care corpul le formeazã pentru a IZOLA câmpurile energetice t oxice. poate elimina orice for mã de cancer. Chiar dacã acþionezi corect. De aceea. O tumoare NU este un duºman . el preferã însã sã le c ieze (sã le pietrifice prin depozitarea de minerale). ea devine mai densã . putând fi observatã la razele X. acþionând ca niºte gãuri negre anaerobe. prin scanare ºi radiografie. În general. Când sunt extirpate prin intervenþii c hirurgicale. Ele rãmân pe propriul lor teritoriu ºi îºi importã energia care au nevoie. care doreºte sã ne transmitã cã nu se simte bine. este cazul sã treceþi la mãsuri imedi . rinic hii. NU se rãspândesc. nu pe cea obiectivã. Tumorile canceroase se înconj oarã întotdeauna de þesuturi bogate în SODIU. Ea este mai degrabã o declaraþie din partea corpului. 90% din bãtãlie se câºtigã în planul minþii. dacã nu se aflã la o adâncime prea mare în interiorul corpulu i. Tumorile sunt niºte naþionaliste. tumorile canceroase NU ar trebui eliminate c hirurgical. În primele etape ale bolii. dar îndeosebi pentru oamenii care iau decizii corecte! AÞI ÎNÞELES? Dacã vi s-a descoperit o tumoare (sau o masã) malignã. Dumnezeu realizeazã miracole. tumoarea canceroasã trece neobservatã. aºa cum se crede de regulã. Poate fi chiar simþitã prin palpare. Mai mult. Evident. tehnicile de vindecare necesitã de regulã o reprogramare a fe lului în care gândesc oamenii. Ele concentreazã energia. o persoanã cu gândire pozitivã. sã se vindece decele vechi.

care nu-ºi au rostul. vã recomand cu cãldurã cãrþile: Corpul crede fiecare cuvânt pe care îl spui sul holografic (vezi Pachetul informativ). poroasã ºi greu de identificat pr in atingere. Masa canceroasã este moale ca un burete. aºa cum este o tumoare. întrucât n are graniþe definitive. de fericire maximã. neºtiute de nimeni. cu o energie orientatã cãtre stânga. teamã. iar cei doi termeni nu trebuie folosiþi unul în locul celuilalt. NU t rebuie sã aveþi nici cea mai micã îndoialã. UNICELE lucruri pe care le au în comun tumorile ºi masele canceroase sunt virusurile ºi mediul anaerob. bogat în sodiu. Este aproape imp osibil sã îþi dai seama unde se 211 . Ele existã în zona crepuscul arã dintre viaþã ºi moarte.ate. pe scanere sau în radiografii. Apar rareori la razele X. dar trebuie sã faceþi dovada unei anumite discipline ºi sã înfruntaþi cu curaj moar tea. Terapia alternativã presupune o atitudine cu adevãrat pozitivã. O masã nu este densã. nu trebuie sã învinovãþiþi pe nimeni ot numai iubire! Dorinþa de a trãi trebuie sã fie intensã ºi sã transceandã cu mult teama de moa te. mânie. Mult mai recomandabile ºi mai umane sunt fo rmele alternative de terapie. grijã. Pentru o mai bunã înþelegere. Radiaþia ºi chimioterapia nu reprezintã o opþiune înþeleaptã. Masele canceroase O masã canceroasã nu reprezintã o tumoare. Cele douã forme de terapie reprezintã o turã ºi o mare cheltuialã financiarã. Ea nu poate fi simþitã prin palpare. urã. Masele canceroase apar ºi cresc în liniºte.

Masele urmeazã autostrada limfaticã.terminã o masã canceroasã ºi unde începe þesutul sãnãtos folosind aceste mijloace tehnice. orice creºtere în greutate fãrã modificarea volumului ar trebui sã vã ridice semne serioase de într bare. fãrã ca dimensiunile sale exterioare sã se modifice (prea mult). din punctul de vedere al înfãþiºãrii EXTERIOARE ºi al s În schimb. problema este de multe ori prea gravã pentru a mai putea fi rezolvatã! Perioada de camuflare ºi sodiul În timpul perioadei oculte. masa de cancer este ascunsã. gleznele sau mâinile. în ceea ce priveºte mediul sãu intern. Imaginaþi-vi-le ca pe niºte avanpos turi ale expansionismului colonial dintr-o þarã în curs de dezvoltare (corpul dumneavoastrã). anii care preced depistarea unei mase canceroase sunt pri ntre cei mai buni din viaþapersoanei. Oamenii aflaþi în primele etape ale formãrii maselor de cancer câºtigã adeseori substanþial î reutate fãrã nici un motiv aparent. Col oniile de mase se stabilizeazã într-o perioadã de ºapte ani. De multe ori. plinã de apã. fãrã ca gazda sã ºtie ceva. Aceste SEMNE su nt asociate inclusiv cu o inimã congestionatã ºi cu dezechilibrele hormonale. felul în care gândeºte ea ºi opþiunile sale îºi spun . pe care cercurile medicale o numesc perioada o cultã (adicã faza ascunsã). Urmãriþi dacã pielea dumneavoastrã a devenit pufoasã. de multe ori FÃRà sã-ºi schimbe cu nimic obiºnuinþele alimentare. Edemele cronice reprezintã echiva lentul unei proclamaþii tãcute de RÃZBOI ºi nu trebuie niciodatã ignorate. ba chiar simþindu-se bine! Din pãcate. Ele semnaleazã o invazie a so diului la nivel celular ºi o acumulare MASIVà a proteinelor plasmatice în spaþiile interstiþiale dintre ce lule. masa foloseºte o tehnicã de cam uflare pentru a nu putea fi depistatã. Ele sunt ceva anormal. Ma e sunt invizibile. procesul de îmbãtrânire accelerându-se rapid. Altfel spus. sabotând sistemul limfatic ºi pe cel im unitar. invizibilã ºi nedetectabilã de cãtr e gazdã sau prin mijloacele convenþionale de testare. lãsând urme vinete la cea mai micã atin ere. pa rþial din cauza sodiului ºi parþial din cauza acumulãrii proteinelor plasmatice din spaþiile extracelula re. Persoanele intoxicate cu sodiu suferã întotdeauna de edeme (retenþia apei în þesuturi). întrucât apa este mai grea decât grãsimea (raportatã la acelaºi vol um). De aceea. când ea devine conºtientã de existenþa mase canceroase. cãci au o densitate redusã ºi se ascund în spatele altor þesuturi. Urmãriþi cu atenþie dacã nu cumva vi s-au umflat picioarele. O masã canceroasã apare ºi creºte în corpul uman cu mult înainte ca gazda ei sã dev onºtientã de existenþa ei. modul de viaþã al persoanei. ia spre sfârºitul . Edemele reprezintã un SEMN. Masele canceroase sunt ofensive prin natura lor. Masele canceroase determinã o creºtere în greutate a persoanei.

Aceastã agresiune saboteazã bruma de energie care i-a mai rãmas pac ientului. digerându-ºi propriile þesuturi. Corpul ajunge sã trãiascã exclusiv din energia stocatã. Un asemenea corp se aflã într-o stare catabolicã. Dupã epuizarea rezervelor sale de energie. ei nu înþeleg. El experimenteazã o oxidare masivã a radicalilor liberi. proces numit autodigestie. care încã nu bãnuieºte nimic. ºi începe teroarea! Când concentraþia de sodiu din celule ºi de proteine plasmatice din þesuturi trece de pu nctul critic. cãci la momentu l respectiv. Deh. jocul s-a terminat. devenind brusc numai piele ºi oase. Este viaþa dumneavoastrã 212 . Confirmarea POZITIVà a cancerului nu reprezintã nici ea o binecuvântare. Corpul lor pare sã se evaporeze subit! Când se petrece acest lucru. Din cauza naturii invizib ile a maselor de cancer. urmeazã o explorare chirurgicalã efectuatã asupra bietului pacient. slãbindu-l dincolo de orice speranþã de revenire. BANG!.perioadei oculte încep ei sã se simtã rãu. Sunt convinºi cã totul este în regulã. Oamenii NU îºi dau seama de acest lucru! Pur ºi simplu. corpul canceros se auto-consumã (fenomen cunoscut ºi drept auto-canibalis m). bãtrâneþea! În timpul camuflare. greutatea ºi energia bolnavului sunt minime. masa canceroasã a ieºit din perioada de camuflare ºi a declanºat rãzboiul într-o formã deschisã! Edemul este modalitatea de camuflare a cancerului. de cãtre niºte oameni orbi în halate albe. Victima devine peste noapte numai pie le ºi os. cancerul renunþã la perioada de camuflare ºi îºi anunþã prezenþa.

Dormiþi pe o s ltea magneticã cu valoare medicinalã. Conºtientizaþi schim scã a stãrilor psihice ºi stãrile depresive datorate oscilaþiei nivelului de zahãr din sânge. Problemelehormonale TREBUIE rezolvate. Când vedeþi cã cineva câºtigã în greutate. cultivate în grãdina personalã.Nu existã analize care sã stabileascã nivelul de intoxicare cu sodiu al celulelor. Apa Ionizatã de Înaltã Valoar e Medicinalã este mai bunã decât orice internare în vreo clinicã medicalã din lume ºi poate fi preparatã chiar acasã la dumneavoastrã. Amintiþi-vã de pute i. al lanþurilor fa rmaceutice sau al FDA. Acneea. Sãriturile ºi masajul limfei ar trebui sã devinã parte integrantã din rutina dumneavoastrã zilnicã. nu au egal. Plimbãrile sunt extrem de benefice. Dez intoxicarea este absolut obligatorie. Reducerea cantitãþii de hranã este ºi ea dorit. Controlaþi-vã gândurile. Infecþiile urinare. nu numai pentru dumneavoastrã. Învãþaþi sã controlaþi mediul intern! Terapia colonului este crucialã în aceastã direcþie. perioadele dumneavoastrã de odihnã vor deveni perioade de vindecare . Cu cât veþi dãrui mai mult. cãutaþi ajutor. Timpul petrecut în grãdinã (cu picioarele goale). cu atât mai mult veþi primi. Cel mai b ine este sã cãutaþi pe cineva care nu este ostaticul AMA (American Medical Association). reducerea energiei personale toate sunt SEMNE ale unor boli la nivel subclinic. Râsul ºi amuzamentul ar trebui sã vã caracterizeze fiecare zi. dacã nu doriþi sã deveniþi o profeþie împlinitã. Dacã aveþi probleme. Ei doresc sã îºi creadã pe cuvânt medicul. Învãþaþi sã citiþi aceste SEMNE. Alimentele curate. Fo . cele ale colonului ºi albirea pãrului toate au consecinþe pe termen lung. Detoxifierea ficatului este obligatorie. ºi nu pot conduce decât la decizii greºite. Prob lemele menstruale ºi sindromul premenstrual nu trebuie niciodatã neglijate. Grijile ºi teama nu sunt permise. ci ºi pentru cei din jur. Fiþi însã precaut în faþa terapiilor convenþionale. La fel stau lucrurile ºi în ceea ce priveºte intoxicarea cu proteine pl asmatice la nivel extracelular. dar existã destule SEMNE în aceastã direcþie. cultivarea plan telor ºi contemplarea naturii vã apropie mai mult ca orice altceva de Paradis! Faceþi-vã timp pentru a-i ajuta pe ce i din jur. începeþi singur lupta! Reþineþi: cel care executã vindecarea este întotdeauna corpul! În calitate de stãpân al corpu ui. p roblemele prostatei. Auto-diagnosticul ºi auto-tratamentul Cele mai simple instrumente pentru diagnostic sunt pendulul ºi lanþul vibratoriu. este dedatoria dumneavoastrã sã îi asiguraþi mediul necesar pentru ca vindecarea sã se poatã produce. ºi astfel. umflãturile. Odihniþi-vã atât cât are corpul nevoie. este cazul sã deveniþi atent. Dacã nu gãsiþi o asemenea persoanã. Meditaþia ºi respiraþia profundã repre zintã instrumente extrem de eficiente. Gândirea ºi vizualizarea pozitivã sunt cruciale. Oame simt uºuraþi când duºmanul lor este identificat. chelirea . Nu v Poveºtile medicilor sunt amãgitoare.

dar nu trebuie nici sã cãdeþi în e trema opusã. Nu vã grãbiþi. ele suntniºte instrumente fantastice. Sucurile proaspete sunt niºte detoxifianþi FOARTE puternici ºi pot inunda corpul cu to xine eliberate. Reþineþi: un mãr este mâncat corect în 5-10 minute. Cel mai bine este sã o luaþi încet! Ab ordarea idealã este ca bolnavul sã renunþe complet la alimentele obiºnuite ºi sã consume exclusiv SUPER-ALIMENTEL E pe care le-am menþionat pânã acum. precum morcovi. folosesc tablete din ficat organic de vitã predigerat. ave ouã puncte dereferinþã.losite corect. Ficatul este un aliment minunat dacã poate fi suportat de sistemul dumneavoastrã dig estiv! Personal. Mâncaþi alimente integrale proaspete. Încredeþi-vã întotdeauna în instinct. Este un aliment senzaþional. Din pãcate. Dacã v-aþi stabilit ºi vârsta bioelectricã . ceapã. ele trebuie evitate. Sucurile dau peste cap sistemul. cu toate pãrerile contrarii. îndeosebi dacã aþi fost diagnost icat deja cu cancer. varzã. 213 . NU este deloc uºor sã scapi de sodiul acumulat în organism. lãmâi ºi sfeclã. Sorbiþi-le lent ucul. DiSorb Aid ºi clorurã de hidrogen racemizatã pentru a obþine eneficii maxime. produsele din comerþ sunt contaminate. în timp ce sucul sãu poate fi bãut în num uã secunde. Terapia cancerului ar trebui sã includã întotdeauna ficatul. Rezultatele vor fi incredibile! Vindecarea este aproape gar antatã. adrenalele ºi rinichii. Folosiþi moderaþia ºi aveþi grijã sã adãugaþi întotdeauna puþinã Yucca Blend. dând astfel peste cap ficatul. veþi avea astfel o referinþã pentru viitor. Învãþaþi sã le utilizaþi pentru a stabil profunzimea aurei dumneavoastrã de astãzi. Aveþi nevoie de cantitãþi mari de potasiu organic. De aceea .

Aceas a este o apã moartã din punct de vedere biologic ºi este încãrcatã cu contaminanþi de la peturile din plastic. Pl uitaþi de puterea rugãciunii ºi de impactul gândirii pozi INTERIORUL dumneavoastrã. Aºteptaþi-vã la reacþii neplãcute Ori de câte ori iniþiaþi un proces stfel pentru propriile dumneavoastrã pãcate! NU tive. iar cele proaste din ce în ce mai rare. vi se pare cumva cã chimioterapia folositã asupra pacienþilor de cancer se potriveºte acestei descrieri? ªtiaþi cã trebuie sã semnaþi un formular înainte de a vi se permite aceas tã terapie miraculoasã ? . Corpul strigã: Mã simt rãu! . Dacã intraþi în panicã ºi renunþaþi. Evitaþi apa de la robinet. Cuvântul antiseptic este alcãtuit din anti împotri va ºi septic stare cauzatoare de febrã. Cei care o recomandã nu ºtiu ce spun. Proce constã în doi paºi înainte. dar trebuie sã ignoraþi asemenea semnale ºi sã-l asiguraþi cã fi bine în final. vã puteþi aºtepta la reacþii neplãcute. Detoxifierea poate fi foarte greu suportatã de unii pacienþi. Este plãcut sã te bazezi pe cine dar asemenea persoane sunt rare. PAC ºi Yucca Herbal Blend permit cu uºurinþã acest lucru. este u n fel de joc al minþii. aceste toxine trebuie eliminate cât mai rapid! Clismele la col on. unul înapoi. pastilele de PAC ºi Aspar-Max. Nu vã grãbiþi sã i xtaz la primele semne de refacere metabolicã. vã veþi simþi mai bine. cu atât mai mare va fi ENERGIA de care va dispu ne corpul dumneavoastrã pentru a se vindeca. Înainte de toate. dar treptat. cele bune vor deveni însã d in ce în ce mai numeroase. Detoxifierea deºeurilor proteice NU se petrece de la sine. Dacã pornim de la aceastã definiþie din dicþionar. Nu beþi apã distilatã. provocatã de bacterii sau de produsele toxice ale acestora. simultan cu evit rea efectelor secundare grave asupra pacientului. De îndatã ce potasiul începe sã înlocuiascã sodiul din celule. cãci veþi mai avea nevoie de ea! Zilele bune vormai fi urmate de zile proaste. Salturile uºoare pe mini-trambulinã pun în miºca re fluidele corpului. Cu cât vor fi mai multe. nu vã veþi vindeca niciodatã! Chimioterapia Chimioterapia este definitã ca o prevenire sau un tratament al bolilor infecþioase c u ajutorul unor substanþe chimice care acþioneazã în sensul prevenirii stãrii antiseptice . Masajul limfei cu rollerul este EXTREM DE eficient. Corpul TREBUIE asistat în aceastã direcþie. de detoxifiere. În timp. Pãstrarea unor obiºnui nþe regulate ajutã la vindecare. Vorbiþi cu trupul dumneavoastrã ºi spuneþi-i ce aºteptaþi de la el. mitocondriile revin la viaþã º sã se multiplice. Existã opþiuni MULT superioare. La fel. Urmãriþi sãgãsiþi puterea ÎN n afarã pentru a te ajuta sã te întorci în universul sãnãtãþii.Ceaiul de Kombucha este ºi el recomandat. Pãstraþi-vã cu orice preþ energia. La început vã veþi simþi rãu. Odatã puse în circulaþie.

la fel cum poate avea ºi aceasta. oamenii îºi dau acceptul legal. Când semneazã formularul standard . conform jurisdicþiei în oare. Numele jocului în sistemul nostru legal este jurisdicþie! Medicina ºi tribunalul pot a vea jurisdicþie asupra corpului unei persoane. Dacã u semnezi formularul þi se refuzã orice tratament. astfel încât sã nu poatã fi trase la rãspundere p entru oribilele consecinþe care vor urma. dar nu în acelaºi timp. ºtiinþa medica eri depline asupra sa. 214 . dar sunt totuºi administrate unor persoane c are nu bãnuiesc nimic. Când sistemul medical capãtã jurisdicþie asupra corpului persoanei.Medicamente care NU sunt aprobate Medicamentele folosite în chimioterapia cancerului sunt niºte iluzii. punând pacienþii sã semneze înainte de a li se administra tratamentul. aceasta din urmã nu ma i are putere legalã sã dispunã de propriul sãu corp. opþiunile în interiorul sistemului medical sunt nule. Ele NU SUNT AP ROBATE ca fiind sigure pentru tratamentul cancerului. Medicina ºi companiile farmaceutice se dispenseazã de eventualele responsabilitãþi. În cazul pacienþilor de cancer. pentru cã nu accepþi sã îþi cedezi jurisdicþia asupr ropriului tãu corp. Dacã persoana îºi cedeazã acest drept.

deºi împarþi beneficiile (eventuale) cu sistemul. un medic german. S-a dovedit însã cã 90% din bolnavii de cancer au canale ale acestor rãdãcini în gu a lor! Se pare cã existã o legãturã între cancer ºi canalele rãdãcinilor. Aºa cã cel mai bun lucru este sã staþi liniºtit acasã ºi sã vã trãiþi viaþa! Pi ce nu au nici un efect! Auto-tratamentul este mai sigur. Toatã lumea ar trebui sã înþeleagã principiul cunoscut în cercurile juridice ºi medicale ºi n t Regula cauzei probabile . totul cu binecuvântarea agenþiilor de omologare a medicamentelor. Numai pentru uz experimental Indiferent de tipul de medicament împotriva cancerului. responsabi litate ºi putere de decizie. dinþii morþi din gurã produc o reacþie din partea sistemului imunitar car e le compromite starea de sãnãtate. semnãtura ta înseamnã un contract cu rãspundere limitatã pentru medicinã. angajament. Dacã vã aflaþi însã la apogeul sãnãtãþii dumneavoastrã sau dacã faceþi ef direcþie. în car tu îþi asumi toate riscurile.Altfel spus. M . Aceasta afirmã cã: medicamentele experimentale pot fi folosite numai DACÃ efectele lor secundare NU sunt mai rele decât efectele finale ale bolii netratate . Cancerul ºi canalele rãdãcinilor dinþilor Potrivit doctorului Issels. Implicaþiile par înspãimân lucrãrile dentare ºi implanturile au ºi ele dezavantajele lor. evident. nu este cazul sã vã faceþi probleme în legãturã cu canalele rãdãcinilor dentare. În cazul anumitor oameni. numai 20% dintre oameni au canale a le rãdãcinilor dinþilor. Adevãrata sãnãtate nu este de vânzare! Ea presupune în schimb multã disciplinã. în condiþiile unor costuri infinit mai mici. nu Cum vi se pare? Cum vã simþiþi ºtiind cã riscul MAXIM pe care îl suportã bietul pacient nu po te fi mai rãu decât dacã tratamentul nu ar fi administrat deloc? Frumoasã alternativã: dacã nu semnezi pe linia punctatã. Sãnãtatea ºi viaþa dumneavoastrã valoreazã mult mai mult decât toþi banii pe care îi puteþi a sistemul de sãnãtate. acesta poartã ºtampila magicã: mai pentru uz experimental . poþi sã pleci acasã ºi sã mori în liniºte! Numai pentru uz experimental este o afirmaþie ºocantã. EVITAÞI oroarea cancerului ºi a bolilor degenerative prin aplicarea lucruri lor învãþate în aceastã carte. Canalele rãdãcinilor dinþilor devin o problemã numai dacã MEDIUL INTERN este slãbit. în încercarea disperatã de a mai salva ce se poate din sãnãtatea dumnea oastrã. Oricum pe cont propriu. Sistemul medical are nevo ie de jurisdicþie întrucât foloseºte medicamente EXPERIMENTALE în tratamentul cancerului ºi în distrugerea corpului pacientului. suficientã pentru a determina orice om care gândeºte sã înþeleagã cã este cazul sã facã ceva împotriva procesului de îmbãtrânire. iar ºansele de recuperare mult mai mari .

de aceea. Dacã sunteþi nevoit sã face dentare complexe. Rezultatul final depinde în mare mãsurã de cee a ce faceþi ÎNAINTE de lucrarea dentarã. de la plombe ºi pânã la canalele rãdãcinilor. indiferent dacã aveþi sau nu canale dentare în gurã. 215 . astfel în itaþi ºoculasociat cu mediul intern bolnav. TOATE problemele dentare sunt neplãcu te. sunaþi ºi aflaþi cum vã puteþi pregãti corpul pentru înlãturarea plombei. Dacã aveþi un dinte infectat. despre relaþi a acestuia cu lumea cu patru dimensiuni. despre viaþa fãrã bãtrâneþe ºi despre NECUNOSCUTUL infinit! Lucrarea Viitorul furat discutã despre chestiunea hormonalã . cel mai bun lucru pe care îl puteþi face este sã aveþ rijã de dinþii dumneavoastrã.ntern este cel care dicteazã dacã vã veþi bucura de o stare bunã de sãnãtate ºi de vitalitate mult timp de a încolo sau nu. nu ezitaþi sã îl scoateþi din gurã. Controlaþi-vã MEDIUL INTERN ºi veþi putea redeveni tânãr! Preambul: capitolul urmãtor trateazã despre universul spaþiului ºi timpului.

Pãstraþivã controlul asupra vieþii dumneavoastrã. Dacã existã miºcar ebuie sã existe în mod evident ºi cineva care sã punã în miºcare. rezultã cã . Dac unoaºtem existenþa unui corp material pentru cã ocupã un loc în spaþiu. Sepio Timpul înseamnã duratã. considerãm entitãþi numai fiinþele ºi evenimentele care ocupã acest timp ºi acest spaþiu. Feriþi-vã de doctori. Metafizica (de la meta dincolo de) ne învaþã în schi b cã timpul ºi spaþiul nu pot fi distinse între ele atâta vreme cât nu excludem una dintre ele. Nu vã bucuraþi prea devreme pentru faptul cã asi gurãrile medicale acoperã costul tratamentului. Aplicaþi sfaturile recomandat e în aceastã carte ºi vã veþi putea feri pe dumneavoastrã ºi pe cei dragi de tortura de dinaintea morþii! Optaþi pentru a vã trãi viaþa ºi moartea aºa cum doriþi dumneavoastrã! Capitolul 31 Timpul ºi spaþiul Timpul ºi spaþiul sunt umbrele în funcþie de care omul îºi defineºte existenþa . atunci trebuie sã existe ºi o miºcare. ambele fiind considerate entitãþi. Dacã aºa stau lucrurile. Obiectele materiale devin astfel simultan ºi evenimente. Putem spune aºadar cã intuiþia este un al ºaselea simþ o proiec a corpului fizic ceva ce invocãm pentru a înþelege timpul ºi spaþiul. Filosofia ne învaþã cã timpul ºi spaþiul reprezintã o relaþie între entitãþi. Noi nu dispunem de organe fizice pentru a simþi timpul ºi spaþiul.Este viaþa dumneavoastrã! Unele lucruri sunt mai rele decât moartea. Totuºi. Cine anume? Metafizic a rãspunde: timpul. rezultã cã timpul este ENERGIE. Noi nu concepem timpul ºi spaþiul ca niºte tãþi. Metafizica afirmã cã ii este timpul. Foarte bine. Umanitatea urmãreºte sã defineascã aceste aspecte intangibile pe care le numim timp ºi spaþi u folosind cuvinte ºi concepte. Unul dintre acestea constã în a deveni o vi ctimã a tratamentul convenþional al cancerului. n oi suntem conºtienþi de trecerea timpului. Le putem anticipa însã cu ajutorul intuiþiei noastre. rezultã cã cineva l-a creat. cã existã o cosuccesiune de entitãþi sau evenimente. Preocupaþi-vã mai bine de ceea ce vã vor face în spital! Fiþi independent. Dacã existã o creaþie. Spaþiul înseamnã extensie. Este timpul energie. Platon spunea: Timpul ºi spaþiul sunt substanþa care conþine identitatea ºi diversitatea s ltan . adicã o sursã a miºcãrii. ce putem spune despre un ev eniment? Un eveniment este un grup de circumstanþe care ocupã un loc în timp. sau este creatã energia în decursul timpului? Dacã energia este c reatã. Dacã privim spaþiul ca pe ceva creat.

ºi vom restabili echilibrul impunând ca variabilã fixã timpul. Un matematician care ar încerca sã rezolve aceastã dilemã ar avea dificultãþi. întrucât timpul a fost acela care a creat ENERGIA în expansiune. ºi cã ne îndreptãm spre vest. de aceea. aþiul devine astfel un efect al timpului. când ajungem la Los An es. dar timpul nu s-a schimbat deloc.080 de mile pe orã.avem de-a face cu o miºcare perpetuã care nu se desfãºoarã în linie dreaptã. Ce s-a petrecut? Timpul a devenit o miºcare a spaþiului. Ne începem cãlãtoria în New York la ora 12. Sã presupunem cã ne aflãm într-un avion care zboarã cu o vitezã egalã cu viteza de rotaþie a lui. Suntem prinºi înt re spaþiu ºi timp. vom da acestei stãri necunoscute un nume: a patra variabilã . adicã aproximativ 1. indistincte între ele ºi non-existente. ci într-un cerc. Ne-am miºcat dintr-un punct al pãmântului în altul. Se poate demonstra cã timpul ºi spaþiul sunt statice. trebuie sã tragem concluzia cã timpul NU est e un punct fix de care ne putem ancora vieþile. ora este tot 12. Dacã por nim de la premisa cã timpul nu este un punct fix. ºi deci spaþiul. El nu se poate miºca.00 fix. urmãrind soarele cu ace aºi vitezã cu care se îndepãrteazã el.00 fix. iar spaþiul o relaxare a timp ului. ci mai degrabã un miraj într-o lume fantomaticã. Dacã meditãm mai profund asupra chestiunii. ne pierdem astfel centrul ºi punctul de referinþã deºi intu iþia ne spune cã trebuie sã existe un asemenea centru. 216 . Sã ilustrãm acest lucru.

ªi totuºi. cãreia îi lipseºte atât dimensionalitatea cât ºi durata. Vã sã analizãm cu mai multã atenþie acest lucru. Intuiþia este realã. Întrucât spaþiul nu poate f urat decât de timp. complet invizi ilã pentru el. Deºi era o fiinþã tridimensionalã. înmomentul în care ne gândim la el a devenit deja trecut. Ea înseamnã mult mai mult decât un simplu instrument intangibil cu ajutorul cãruia interpretãm timpul ºi spaþiul. nu putem decât sã tragem concluzia cã nu existã nici o diferenþã între spaþiu ºi tim ngurã conºtiinþa noastrã este definitã de timp. omul împarte timpul în trei pãrþi: trecutul. cea incognoscibilã . timpul înseamnã spaþiu în miºcare. putând deveni viitor sau trecut. nu face decât sã-i amplifice dilema. la fel ca ºi ceilalþi oameni. Suntem aºadar siliþi sã recunoaºtem cã prezentul este etern. timpul devine o dimensiune a spaþiului. Înt rucât în anumite puncte specifice spaþiul ºi timpul sunt interschimbabile. existenþa celei de-a patra dimensiuni nu poate fi negatã. Lumea noastrã cu tre poate fi mãsurat decât printr-o meta-geometrie (meta i dimensiuni (lungimea. fiind definit de viteza luminii. Acest lucru nu rezolvã însã problema. În asemene a condiþii. el a trecut prin zidul Templului! De vreme ce atât el cât ºi Templul erau alcãtuiþi din ma terie solidã. Extensia în timpeste o proiecþie în spaþiul necunoscut al celei de-a patra dimensiuni. Gân diþi-vã la Iisus. În acest caz. Prezentul este viitorul înainte de a ne putea gândi la el. aceea a lungimii. nu mai existã nici un motiv pentru ca omul sã trebu iascã sã moarã ºi sã-ºi pãrãseascã acest înveliº terestru pentru a cunoaºte aceastã dimensiune incognoscibilã. lãþimea ºi înãlþimea) devine astfel o simplã secþiune din spaþiul cu mai multe dimensiuni. Întrucât omul nu pare capabil sã înþeleagã decât lumea tridimensionalã e. ideea existenþei unei alte dimensiuni. spaþiul devine un timp proiecta t un timp orizontal untimp care persistã. un timp în miºcare.Pentru a compensa necesitatea unui centru. suntem nevoiþi sã vizualizãm un hipersp aþiu care nu dincolo de). cu un corp fizic. cum putem rezolva dilema referitoare la cei doi poli ai eternitãþii: trecutul ºi viitorul? Cele douã extreme trecutul ºi viitorul ne-au atras într-o enigmã pe care o numim a Patra Dimensiune. care a trecut prin zidul Templului. Cunoaºterea existenþei celeilalte dimensiuni este cu totul altceva decât înþelegerea ei. fiin . cui putem atribui acest eveniment? Divinitãþii? A violat el vreo lege naturalã? Sau a invocat pu r ºi simplu cunoaºterea celei de-a patra dimensiuni? Dacã pãtrundem în arena celei de-a patra dimensiuni. poate cã cea de-a patra dimensiune nu este incognoscibilã. Este oare prezentul doar o amintire dublatã de aºteptare? În caz afirmativ. La urma urmei. cã timpul nu existã per se. Altfel spus . Intuiþia este o extensie a minþii noastre. lãþimii ºi înãlþimii. Lungimea unei succesiuni de evenimente nu este conþinutã în spaþiul cu trei dimensiuni. La rândul lui. prezentul ºi viitorul. auto-analizarea gândurilor ºiexperienþelor noastre senzoriale devine imposib ilã. cãci prezentul nu reprezintã decât o tranziþi de la trecut la viitor. ci pur ºi si mplu interpretatãgreºit.

cu atât mai profund ne scufundãm în vastitatea necunoscutulu . nici spaþiul . Evenimentele nu se succed. ºi cu cât îmbãtrâneºti mai atât mai repede pare sã zboare el! Zilele acestor oameni se terminã înainte de a începe. cãci trecerea aces tuia se produce la nivelul subatomic al existenþei noastre adicã la nivelul corpului nostru bioelectric invizibil. 217 . Creatura numitã om existã în douã lumi: una vizibilã ºi alta invizibilã. al cãror joc determinã în ultimã instanþã percepþ asupra realitãþii din lumea vizibilã în care existãm. La rândul lor. cãci nici el. lumea vizibilã ºi corpul fizic neazã ca o punte de legãturã cu sfera necunoscutului acolo unde existã ºi funcþioneazã corpul nostru bioelectri . Noi suntem nevoiþi sã invocãm intuiþia pentru a mãsura trecerea timpului. Oamenii care au îmbãtrânit afirmã deseori: Timpul pare cã zboarã. De aceea. cum putem mãsura ac est fenomen? Timpul nu poate fi mãsurat în termenii lumii tridimensionale. al lumii cu patru dimensiuni în care de pindem exclusiv de intuiþia noastrã de al ºaselea simþ al nostru. care a trecut de momentul apogeului sãu anabolic ºi ale cãrui celule îmbãtrânesc cu o vitezã acceleratã. Es te acesta doar produsul imaginaþiei lor. ni se pare normal ca timpul sã treacã mai rapid pentru omul catabolic. Suntem din nou la cheremul necunoscutului. Noi suntem cei care trecem pe lângã ele! Cu cât ne luptãm mai mult sã le înþelegem. Lumea invizibilã est lume a forþelor energetice pozitive ºi negative.relativ la persoana care îl percepe. sau o realitate? ªi dacã este o realitate. nu existã aici.

timpul trece din ce în ce mai rapid. Corpul bioelectric este spiritul ºi su fletul nostru. Ei au s tudiat în profunzime schimbãrile ciclice care guverneazã întreaga naturã. Deºi corpul fizic este limitat de spaþiu ºi timp. fiind asociat cu sângele. Acesta a fost subiectul real al acestei cãrþi: Cum sã redevii tânãr! Preambul: în capitolul urmãtor se vorbeºte despre regenerarea corpului bioelectric pri n odihnã. promovau cultivarea de sine. necesarã unui sistem nervos puternic ºi purificãrii toxinelor din corp. Remediile din plante au fost create pentru a ajuta omul sã se adapteze naturii. t ranscenzând lumea fizicã ºi materialã. când urcãm pe panta ascendentã a piramidei vâr stelor. Taoismul ºi super-alimentele taoiste Taoiºtii din China Anticã considerau omul o reflexie în miniaturã a universului. Descoperirile lor sunt confirmate astãzi de fizica modernã avansatã. ci mai degrabã o re-experimentare a timpului însuºi. Elementul Lemn reprezintã ficatul ºi vezica biliarã. în care mintea ºi emoþiil e noastre nu sunt altceva decât ferestre ale sufletului nostru. Dupã depãºirea acestei culmi. Sã-þi procuri timp! Atunci când opreºti ceasul bioelectric. Elementul Pãmânt reprezintã stomacul ºi splina.Timpul trece încet atunci când suntem TINERI. perfecþionare a. post negru ºi evitarea stresului fiziologic auto-impus. îþi procuri practic mai mult tim p. dar ºi cu sãnãtatea ºi creºterea fizicã ºi mentalã. în timp ce noi ne rosto golim la vale pe panta catabolicã. care controleazã armonia emoþionalã ºi c rgerea linã a lui chi (energia). Au descris aceste princi pii în termenii lui Yin ºi Yang. El este o extensie a Sinelui ºi un punct al celei de-a patra dimensiuni. Maeºtrii taoiºti credeau cã cele Cinci Elemente descriu ciclul natural al vieþii ºi cã omul urmeazã structurile ciclice ale naturii cãtre universul sãu interior . Ma eºtrii taoiºti insistau asupra unui echilibru ºi armonii depline. stabilind principii ºi cor elaþii care descriu efectul naturii asupra omului ºi rãspunsul acestuia din urmã. purificarea energiei shen ºi acumularea de energie jing prin manipularea celor Cinci Elemente. Elementul Foc este reprezentat de inimã ºi de intestinul subþire. el extrage ºi se ea ce este pur . la fel cum ai recicl a nisipul într-o clepsidrã. Am ajuns astfel la rãspunsul pe care îl cãutam ºi care reprezintã însãºi esenþa acestei cãrþi e fi sintetizatã astfel: încetinirea procesului de îmbãtrânire conduce la încetinirea timpului. Timpul ne oferã posibilitatea de a schimba vechiul corp cu unul nou ºi tânãr. corpul bioelectric es te LIBER. Procesul de reciclare NU înseamnã o retrãire a experienþelor anterioare. limfa ºi creierul .

din pãcate. Filosofia taoistã susþine cã trupul are puterea de a se auto-regenera ori de câte ori ap are un stres fizic sau mental. de care depind pãstrarea tinereþii noastre ºi funcþia gland ularã. Iluminarea ºi adevãrul aduc dupã sine înþelegerea. Elementul Apã reprezintã r inichii ºi vezica urinarã. s e crede cã influenþeazã respiraþia ºi sistemul chi-ului defensiv (sistemul imunitar). Ei afirmã cã oamenii pot atinge iluminarea prin echilibru. iar SUPER-alimentele ºi practicile taoiste aduc dupã sine o mai bunã sãnãtate ºi regenerarea corpului fizic (vezi Pachetul informativ). SCURTÂNDU-LE calea cãtre ci Autorul ºi-a dat osteneala sã foloseascã exemple cât mai semnificative. luciditate ºi exprimarea persoanei din interior.500 de ani ºi sunt toate într-o formã racem izatã. iatã cu sistemul hormonal ºi cu cel reproducãtor. având la bazã deopotrivã ºtiinþele recunoscute oficial ºi cele i puþin cunoscute. Taoiºtii credeau cã energia jing (esenþa vieþii) sãlãºluieºte în apa din interiorul corpului. le FURà sãnãtatea ºi fericirea. SUPER-ALIMENTELE taoiste au o vechime de 3. 218 . Elementul Metal simbolizeazã plãmânii ºi colonul. urmãrind sã-l ajute pe cititor sã îºi creeze un fundament solid. Taoiºtii cred cã trupul nu poate funcþiona decât cu o alimentaþie integralã. Special pentru tine! Aceastã carte a fost scrisã cu scopul de a-i ajuta pe cititori sã înþeleagã care sunt forþele care acþioneazã în viaþa lor ºi care.de ceea ce este impur în corpul fizic.

Dorim sã-i reamintim cititorului cã aceastã cunoaºtere trebuie aplicatã ºi cã revenirea stãri e sãnãtate ºi de vitalitate necesitã timp. Aceastã carte a fost scrisã pentru cei care doresc sã obþinã rezultate. ºi foarte adevãrate ceconstã însã problema? În ceea ce mâncãm? Mâncãm prea mult? Prea des? Sau toate la un loc? . deºi susþin cã deþin cunoaºterea necesarã pentru a se feri de acestea. este o ofertã ºi un model. Cei care se închinã ºtiinþei medicale nu vor gusta aceastã carte. dar dacã sunteþi dispus sã vã cons craþi toate energiile acestui scop. Conþinutul lucrãrii vã poate fi de mare folos. filosofiei ºi modului de viaþã al acestuia. respectiv propria lor viaþã. Ea nu reprezintã o bucurie. Ei nu ºtiu decât sã vorbeascã. Avem cu toþii datoria sã facem mai mult pentru i înºine. nu ºi ce este de fãcut. al observaþiilor. Sãnãtatea este o opþiune personalã. Oamenii îmbãtrânesc di ignoranþã. Aceasta nu reprezintã însã o scuzã. Din nou tânãr! este mai mult decât o afirmaþie. încetinind totodatã procesul de îmbãtrânir are nouã zi poate fi privitã ca prima zi a restului vieþii pe care o mai aveþi de trãit. Aceastã cart NU a fost scrisã pentru a satisface pretenþiile experþilor. dar numai dacã vã afl aþi într-adevãr în cãutarea ADEVÃRULUI. nu pentru cei care doresc sã organizeze dezbateri. Demagogia lor nu îi salveazã însã. o vor ironiza în fel ºi chip. dar eu nu mi-am propus sã le aduc asemenea do vezi. Experþii afirmã cã deþin toate rãspunsuril r nu pot aduce cea mai elementarã dovadã în acest sens. ba chia r sã-l acuze pe autor de simplificare. Cu toþii suferã d boli. Autorul nu este ºi nu a fost vreodatã un expert . Ei vor aduce în apãrarea op niilor lor tot felul de citate din ea. ªi mai bine încã: dormi atât cât trebuie . nici la dejun. atenþie ºi rãbdare. Nimeni nu se poate transforma însã împotriva propriei sale voinþe! 32 Odihna ºi postul Nu mânca mult la cinã. vor urmãri sã o desfiinþeze. Nu întotdeauna procesul de regenerare se dovedeºte plãcut. Este rezultatul e xperienþei de viaþã a autorului. Fiecare zi aduce cu sine noi oportunitãþi de a face alegeri sãnãtoase . rãsplata va depãºi orice aºteptare iniþialã. Vor cere dovezi ºtiinþifice . Benjamin Franklin Se spune cã ne sãpãm singuri mormântul cu dinþii! Cutremurãtoare cuvinte. Fiecare pas nou în d recþia cea bunã aduce dupã sine o stare mai bunã de sãnãtate. Reþineþi: bãtrâneþea NU este ceva amuzant.

fiind luatã drept un s emnal cã putem sã mâncãm. ºi mai ales înainte de culcare. Senzaþia de foame a devenit înºelãtoare. Treptat. deºi s-ar a cu mai puþin.Am discutat deja extensiv despre efectele dãunãtoare ale ingerãrii unor alimente nepot rivite. devin adulþi ºi continuã sã creadã în ele pânã când mor. Alimentaþia în exces Americanii trãiesc într-o þarã în care mâncarea este abundentã ºi ieftinã. Ni se sp ne cã orice tip de mâncare este la fel ca alta. Cop ii (la fel ca ºi adulþii) sunt încurajaþi sã mãnânce orice ºi oricât de mult doresc. Copiii cresc cu aceste convingeri. sã se îmbuibe. Am ajuns sã credem cã un stomac plin este de preferat unuia gol. 219 . sã serveascã tot felul de gustãri între mese. Vã propun sã examinãm acum problemele degenerative care rezultã din alte obiºnuinþe legate de dieta noastrã alimentarã. obiºnuinþe care accelereazã din pãcate procesul de nostru de îmbãtrânire. ne-am înv anumite lucruri ºi nu mai acordãm prea multã importanþã obiºnuinþelor noastre alimentare.

prostata ºi vezica). splina. sare ºi zaharuri prelucrate. Dacã alimentele ingerate conþin ºi substanþe toxice precum a ditivii alimentari. epuizare ºi crizã. stabilind astfel singur ce. n u ne gândim cã ar trebui sã dormim mai mult. organele sunt forþate sã prelucreze cantitatea de hranã suplimentarã. cu atât mai putern ste aceastã senzaþie (de lipsã de energie). Tabelele digestive indicate ceva mai devreme aratã cã organismul are nevoie de o anu mitã perioadã de timp pentru a putea digera alimentele. Stomacul umflat Aceastã afecþiune este vizibilã în cazul bãrbaþilor a cãror burtã atârnã peste curea sau al f al cãror abdomen le umple întreaga jumãtate inferioarã a corpului.Din nefericire. Cu cât masa este mai consistentã. proces ce conduce la o stare de obosealã. printre care se numãrã ficatul. Gustãrile dintre mese creeazã acelaºi efect ca ºi supraalimentarea. Oamenii vorbesc despre e xcesul abdominal referindu-se la grãsime . soia sau canola. P RD este influenþatã de stres. aceastã tu lburare conduce la comprimarea coloanei vertebrale. Dacã mâncãm prea mult sau prea des. cantitatea de hranã ingeratã. ªi mai rãu î nimeni nu mai urmãreºte sã-ºi cultive o disciplinã dieteticã. Încã ºi mai puþini oameni îºi dau seama cã organele vitale au nevoie ºi ele de odihnã. somnul este considerat ceva normal ºi toatã lumea este unanim de acord în aceastã privinþã. numitã perioadã de reacþie la digestie (PRD). cân ºi cât trebuie sã mãnânce. organele feminine. momentul orar. pierderea de energie ºi procesul de produce re a radicalilor liberi pot fi substanþiale. Atunci mâncãm prea mult. ºi implicit a organelor viscerale (este vorba de organele din cavitatea abdominalã. activitatea fizicã. intestinele. Atunci când mâncãm. Supr a-alimentaþia induce o stare de stres glandelor. Aºa se explicã de ce ne simþim goliþi de energie dupã ce mâncãm. sau deprimaþi din punct de vedere psihic. refuzând o rganelor vitale odihna de care au nevoie. mâncarea nesãnãtoasã a devenit astãzi o normã general acceptatã. organele noastre vitale reacþioneazã. pancreasul. . cât de des mâncãm ºi are este ritmul obiºnuinþelor noastre. La urma urmei. Organismul are nevoie de timp pentru a începe procesul de digestie înainte de a putea disponibiliza sângele din zona abdomina lã. ele devin supra-stimulate. În cazul oamenilor vârstnici. Efortul fizic trebuie evitat timp de o orã imediat dupã masã. Stresul indus de supra-alimentaþie Atunci când ne simþim obosiþi fizic ºi mental. Digestia NU este o activitate voluntarã. dar adevãrata problemã o constituie întinderea þesuturilor conjunc ive care susþin organele viscerale ºi congestionarea colonului.

Sãriturile ºi masajul limfei trebuie efectuate zilnic. începeþi gradat. pe atât de eficiente (vezi P achetul informativ). astfel încât sã poatã fi hrãnitã ºi reconstruitã. În timp. Terapia colonului ºi masajul limfei restabilesc tonusul viscerelor ºi al þesuturilor c onjunctive. Pentru cei a cãror înãlþime SE REDUCE odatã cu vârsta. acestea devin grele ºi umflate. atârnarea ºi întinderea coloanei verte sunt procedee obligatorii. ºi aºa mai departe. pentru a restabili supleþea þesuturilor ºi pentru a dizolva cicatricele la nivelul acestora. tendoane. pânã când puteþi rezista timp de câteva minute Scopul acestui exerciþiu constã în ÎNTINDEREA încheieturilor. muºchi) ºi deschiderea coloanei vertebrale pentru mai buna circulaþie a sângel ui ºi a limfei. apoi timp de zece secunde. ºi purificatã de deºeuri.Intestinul subþire ºi cel gros sunt menþinute la locurile lor de anumite þesuturi conjun ctive numitemezenter. Le recomand celor din aceastã categorie atârnarea de o barã sau chiar de o creangã de copac de mai multe ori pe zi. aplicaþi exerciþiile de înti ndere. Rãmâneþi atârnat t nci secunde. Folosiþi capsulele SOC pentru a scãpa de durerile de în cheieturi. În plus. coloana trebuie alimentatã cu oxigen ubstanþe nutritive. întinzând mezenterul mai mult decât ar fi normal. a þesuturilor conjunctive (lig amente. Altfel spus. datoritã acumulãrilor de substanþe mucoase ºi forþei gravitaþi nale. Mâncaþi legume proaspete s b formã de 220 . vã recomand precursorii racemizaþi ai hormonilor. Rollerele pentru masajul limfei sunt pe cât de simplu de folosit. pe ntru a stimula regenerarea þesuturilor. ridicaþi greutãþi. aplicaþi terapia colonului. Dacã sunteþi mai în vârstã. Beþi apã BEV sau Mikrowater. ceea ce genereazã efectul de stomac umflat.

el inspirã. Uneori. mi s-a spus cã lãcomia este un pãcat. ºi de ce nu. Plantele au ºi ele un ciclu al lor. Noaptea. noi ne supraîncãrcãm organismul cu deºeuri. ci faptul cã lãcomia atrage dupã sine îmb irea prematurã ºi moartea. Dezintoxicaþi-vã. o încãlcare a celei de-a ºas a porunci. Harmonic Synergy. chiar mai mult! Gândiþi-vã la toate lucrurile bune pe care le vor realiza oamenii în viitor. R/HCI ºi Yucca Blend sunt indispensabile pentru o digestie completã. aceasta va fi uºoarã decât prima! Lãcomia Pe vremea când eram copil. tabletele de ficat bio gen. Faceþi o vizitã dimineaþa devreme în grãdina dumneavoastrã ºi ascultaþi cum mbul. am de gând sã trãiesc 250 de ani. acestea din urmã se petrec în princ ipal în timpul somnului. inclusiv de câte o zi liberã. lãcomia este provocatã de o senzaþie de foame autenticã. Antrenaþi-vã mintea. Produsele racem izate precum DiSorb Aid. dar cresc ºi î reparã þesuturile în timpul nopþii. vã veþi recãpãta viaþa înapoi ºi vã veþi regãsi tine Personal. Mesele nocturne ºi gustãrile dintre mese priveazã organismul de energia vita lã de care are nevoie pentru detoxifiere. la marile d escoperiri ale acestuia! Viaþa trebuie sã fie o sãrbãtoare! Dacã vã veþi acorda ºansa unei a doua vieþi. Momentul când se produce roua are o s emnificaþie specialã. Nu acest lucru ne preocupã pe noi în aceastã carte. ea este rezultatul înfometãrii alimentare (gener atã de sãrãcia în substanþe nutritive a alimentelor pe care le ingerãm. indiferent de cantitate). dezintoxic intoxicaþivã! Dacã veþi respecta toate aceste sfaturi. În timpul zilei. Ori de câte ori mâncãm mai mult decât este necesar pentru a atinge pragul saþietã minime (recitiþi în acest sens capitolul 9). Dimineaþa. polenul armonic. Ele îºi prelucreazã hrana în timpul zilei. repararea þesuturilor ºi creºtere. Lãcomia este una din principalele cauze pentru care omul contemporan moare atât de des de boli degenerative. Existã niºte zgomote specifice în aceastã direcþie care pot fi auzite. Organele au nevoie de o perioadã de odihnã ºi regenerare. Lãcomia este cauza.cruditãþi. pãmântul expirã. Mestecarea corectã reduce stresul alimentar ºi tendinþa cãtre obezitate. efectul este obezitatea. Cultivaþi plante într-o grãdinã. la care se adaugã fructele ºi legumele proaspete. când apare roua. Glandelor trebuie sã li se p ermitã sã se odihneascã între mese. radicali liberi ºi a lte substanþe toxice. Cea mai rapi dã cale de a scãpa de nevoia de a mânca sunt SUPER-alimentele precum algele. plantele ºi activitatea microbianã se aflã la APOGEU! . Mâncaþi mai rar Corpul nu a fost conceput pentru a fi suprasaturat cu alimente 24 de ore pe zi. dar de cele mai multe ori. orezul taoist.

Somnul ºi odihna asigurã energia vitalã necesarã pentru a recicla lactaþii. Lactaþii apar datoritã oxigenului insuficient din celule. formarea lactaþilor este rezultatul unui sistem care a devenit anaerob la ni vel celular. Somnul trebuie sã aibã loc în perioadele de t ransformare a energiei. Organizaþi-vã viaþa în e ritmurile naturii. Durerile musculare ºi oboseala care rezultã dupã un efort fizic extensiv sunt rezultatul formãrii de lactaþi la nivelul muºchilor (caps ulele SOC pot fi luate înaintesau dupã efortul fizic pentru a preveni/uºura durerile m usculare. Somnul. detoxifierea ºi glicoliza Corpul se simte atât de odihnit dupã un somn bun deoarece reuºeºte sã îºi proceseze deºeuri e ºi sã neutralizeze câmpurile de energie anormalã. În plus. Lactaþii sunt deºeuri de tranziþie. Neutralizarea lactaþilor se petrece în timpul somnului. ele grãbesc vindecarea ºi reduc apariþia cicatricelor tisulare atunci când sunt luate înaintea unei operaþii chirurgicale). care conduce la o ardere i nsuficientã a glucidelor. nu mit ºi glicolizã.Ritmicitatea are o importanþã crucialã pentru sãnãtate ºi vitalitate. Altfel spus. Formarea lactaþilor apare în primele etape ale procesului de ardere a glucidelor. 221 . oxigenul.

Acest mod de viaþã genereazã stres ºi un exc s metabolic. Yucca Blend ºi R/HCI. Rezultatul? Ne trezim cu acea senzaþie de amorþealã. rganismul este forþat sã apeleze la rezervele sale energetice. La fel ºi pentru a mânca mai Introducerea unui ritm în viaþa noastrã necesitã încã ºi mai multã disciplinã. Somnul ºi odihna alimentarã sunt premise importante ale stãrii de sãnãtate. Kombucha foloseºte fermentarea aerobã pentru a produce mari cantitãþi de acid glucoronic. Disciplina ali rã IMPUNE sã NE HRÃNIM corpul! . Somnul cu stomacul plin saboteazã procesul de detoxifiere ºi blocheazã vindecarea. evitaþi mesele de seara târziu ºi gustãrile dinaintea culcãrii. uitând sã încãrcãm bateriile timpul nopþii.Sufixul at (din lactat) ne spune cã aceste substanþe sunt sãruri ale acidului lactic. apa BEV ºi ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. nu uitaþi sã luaþi imediat dupã masã niºte DiSorb Aid. sãriturile ºi masaju imfei vindecã bolile prin punerea în miºcare a deºeurilor ºi sporirea cantitãþii de oxigen din þesuturi. vã recomand sã beþ cantitãþi cât mai mari de apã BEV sau Mikrowater la intervale de 30 de minute în timpul lucrului. împreu nã cu SOC. Deficitul de oxigen din celule blocheazã conversia glucozei în molecula energeticã ATP de cãtre mitocondrii. Disciplina. Lactaþii sunt produse secundare ale procesului de fermentare. Ex erciþiile aerobice. Lipsa unui som n suficient este echivalentã cu folosirea unui aparat cu baterii în timpul zilei. Pentru a preveni formarea lactaþilor ºi apariþia oboselii. Dacã acest lucru vã este chiar imposibil. Som nul cu stomacul plin conduce la o fermentaþie anaerobã ºi la apariþia gazelor urât mirositoare. necesar pentru vindecarea corpur ilor bolnave. cu o diferenþã: noi nu suntem un simplu aparat electric! Fãrã o odihnã ºi o detoxifiere adecvatã. Alcoolul este produsul unei fermentãri anaerobe . Somnul. Dig estia normalã este încetinitã sau se opreºte complet. corpul foloseºte mari cantitãþi de energie VITALÃ pentru a se vindeca ºi a creºte. De aceea. Digestia ºi absorbþia proastã produc excese ºi deºeuri acide. precum ºi în cadrul sistemului de transport al electronilor (prin care mitocondriile produc ATP). ca ºi cum nu ne-am fi odihnit deloc! Chiar ºi mâncarea de calitate poate deveni toxicã dacã este ingeratã înainte de culcare. acestea conduc la boalã. la fel ca ºi alcoolii. Sãr urile înseamnã o energie legatã. La rândul lor. M ediul anaerob determinã intrarea în putrefacþie a alimentelor nedigerate la nivelul intestinelor ºi la apariþia deºeurilor toxice. digestia ºi momentul de vârf al metabolismului În timpul somnului. rãrirea meselor ºi gustãrile dintre mese Pentru a învãþa sã nu mãnânci în exces ai nevoie de disciplinã. El saboteazã producþia de energie în cadrul ciclului Krebs ºi al acidului c itric.

Cândva. din cauza sãrãciei alimentelor în substanþe nutritive. Copiii b ine hrãniþi nu mãnâncã fãrã încetare. copiii din e noastre sunt subnutriþi.Nu mâncaþi sub nici o formã mai devreme de patru ore de la ultima masã. nu mai mãnânc dec ngurã datã pe zi. Pot depune mãrturie în aceastã direcþie. Gustãrile sunt niºte mese în miniaturã. Pur ºi simplu NU-mi este foame. mâncam 3-4 mese pe zi. Fiþi un exemplu pentru ei. a rãt ºi mã simt mai bine decât oricând anterior. ei mãnâncã mai mult. Cum v-ar plãcea ca ori de câte ori încercaþi sã adormiþi. Bãuturile rãcoritoare trebuie INTERZISE cu desãvârºire. o apã de calitate ºi minerale marine racemizate. NU vã încurajaþi copiii sã îºi dezvolte obiºnuinþe proaste. 222 . Din pãcate. Copiii cresc ºi îºi reparã þesuturile. De aceea. Acestea au darul de a anihila senzaþi a de foame. Efectele lor pe termen ng sunt MAI RELE decât cele ale alcoolului. transformându-se într-un mod de viaþã nesãnãtos. Dacã nu vã puteþi lipsi de gustãri . Acest lucru este valabil inclusiv pentru gustãri. în cei 53 de ani ai vieþii mele. Atunci când luãm o gustare. noi forþãm glandele sã lucreze ca niºte sclavi. chiar dacã se manifestã într-un mod diferit. o persoanã insistentã sã vã trezeas care datã? La fel se petrec lucrurile ºi cu mesele prea frecvente. Este OBLIGATORIU c a cei mici sã primeascã alimente hrãnitoare. cea mai bunã soluþie este sã folosiþi în dieta dumneavoastrã SUPER-alimentele. ºi devenim epuizaþi. fãrã sã-mi fie deloc greu. Acestea le vor grãbi sfârºitul. Cu toate acestea. peste capacitatea lor fire ascã. care întrerup pauza de odihnã a corpu ui. Astãzi.

Fumatul. În acel moment. Povestea a început la data de 1 mai 1993. beþi cât mai multã apã. jocurile de noroc. Ele au o sutã de gustãri pe zi ºi îºi accelereazã astfel drumul cãtre mormânt. dupã întâlnirea u Bob . iar ea mi-a dat o carte. Practicaþi icitatea. obezitatea. drogurile. lãcomia. alcoolul. Treziþivã în fiecare dimineaþã la aceeaºi orã. etc. Ritmicitatea se referã la curgerea ritmicã a energiei în viaþa noastrã de zi cu zi. dupã un seminar. am ºtiut cã drumul pe care am apucat-o cu 22 de ani înainte. iar sfaturile din aceastã carte vor deveni uºor de aplicat ºi de susþinut. Un corp bolnav poate avea prea multã voinþã. Am întrebat-o imediat: -Cine sunteþi? -Sunt Pactricia Bragg! mi-a rãspuns ea. Alimentele cultivate în grãdina personalã ºi SUPER-alimentele alternative menþionate în aceastã carte contribuie la formarea unei minþi sãnãtoase într-un corp sãnãtos. Hrãnire a corectã tempereazã senzaþia de foame. Ritmicitatea Unul din secretele sãnãtãþii ºi longevitãþii constã în stabilirea unui ritm regulat în viaþa tmul este atât de important încât inversarea procesului de îmbãtrânire nu se poate produce dacã vo ignora acest secret simplu. ajungând la cimitir cu câteva d i mai devreme decât ar fi fost normal. Persoanele cãrora le lipsesc substanþele nutritive de bazã þipã tot timpul dupã mâncare.Rãrirea meselor asigurã un anumit ritm ºi un control al obiceiurilor alimentare. Dormiþi 7-8 ore. California. luaþi-vã mesele la aceeaºi orã. Alimentele bogate în substanþe nutritive ºi detoxifierea organismului amplificã puterea voinþei! Da. când o doamnã amabilã s-a apropiat de mine ºi m-a întrebat: -Aþi luat una din cãrþile mele referitoare la cidrul din mere? I-am rãspuns cã nu. puterea voinþei reprezintã produsul unei minþi sãnãtoase într-un corp sãnãtos. istorisitã exact aºa cum s-a p etrecut în realitate! Sper sã vã facã plãcere. Bragg ºi al fiicei sale Patricia vorbesc de la sine în aceastã direcþie! Miracolul postului Ceea ce vã voi relata în continuare este o poveste adevãratã. CHIAR DACà puteþi funcþiona ºi cu mai puþin somn. în Santa Barbara. Luam parte l a o cinã festivã. Modul de viaþã al dr. îºi au rãdãcinile într-o alimentaþie greºitã ºi în acidifierea þesuturilor. Sãnãtatea ºi vitalitat a depind de ritmicitate. faceþi exer ulcaþi-vã la aceeaºi orã..

Mã aflam în faþa fiicei marelui Vrãjitor. -A murit într-un accident de surf în Hawaii. unde am putut vedea tabloul cu o înãlþime de 7 metri a marelui Vrãjitor Paul Bragg. Am continuam sã vorbim. -Cum a murit tatãl tãu? am întrebat-o pe Patricia. S-a înecat. Dupã care i-am spus: -Tatãl dumneavoastrã mi-a salvat viaþa. i-am spus. ce vârstã avea? 223 . Am râs mult. -Spune-mi. Am auzit tot felul de zvonuri ºi sunt curios sã ºtiu care este adevãrul.McLeod (ºi despre care am vorbit în capitolul 1 din aceastã carte) a ajuns la destinaþie . Paul Bragg! -Vã rog. Nu pot sã vã spun cât de mare este plãcerea de a vã c aºte! Arãtaþi exact ca în fotografia din cartea tatãlui dumneavoastrã referitoare la post. luaþi loc. Doresc sã vorbim. A doua zi mi-am fãcut timp sã vizitez Bragg Worldwi de Headquarters din Santa Barbara.

Bragg. Mulþi dintre cititorii acestei cãrþi sunt prea tineri ca sã fi auzit de dr.-Avea 97 de ani! ªi dacã nu ar fi suferit acel accident. Paul Bragg. William Shakespeare . Sunt fericit cã pot sã le calc pe urme. în cuvinte simple. fiica Marelui Vrãjitor. ca re se gãseºte în corpul dumneavoastrã ºi în apa pe care o beþi. Patricia? am întrebat-o cu un nod în gât. o puteþi considera un mare compliment. sunt convinsã cã ar fi trãit pânã la vârsta de 125 de ani. Cei doi au ajutat milioane de oameni sã se vindece ºi sã-ºi r egãseascã tinereþea. Paul ºi Patricia sunt DOVEZI absolute care demonstreazã faptul cã orice om poate exper imenta tinereþea fãrã sfârºit. Veþi învãþa apoi ce se poate face î vinþã. aveþi grijã sã o faceþi cu toatã atenþia! Bragg descrie ADE VÃRURI simple. doctor în medicinã. Datã fiind sursa acestui comentariu . Arãta minunat! Era o femeie în vârstã din punct de vedere calendaristic. -Ce vârstã ai tu. cãrora le-am dedicat aceastã carte. Dacã veþi avea ºansa de a-i citi cartea. a fost un Vrãjitor al ºtiinþei. acesta le-a încercat pe amândouã. Voi rãmâne de-a pururi recunoscãtor destinului pentru cã mi-a permis sã o cunos aceastã fiinþã minunatã. Nu a fost un Vrãjitor al înaltei tehnologii. f iica sa. Dumnezeu sã-i binecuvânteze pe dr. 33 Cãmila sau palmierul? Adevãrul va ieºi la ivealã. Paul Bragg. Un membru recent al Asociaþie i Chirurgilor Americani (cea mai înaltã instituþie medicalã din SUA) a declarat cã Paul Bragg a fãcut la f l de multe pentru sãnãtatea ºi vitalitatea americanilor ca orice medic . NU AM VÂRSTÃ! ªi chiar aºa era. Patricia a ajutat milioane de o ameni. Alimentaþia bazatã pe carne sau vegetarianism? O discuþie mai amplã în legãturã cu acest subiect va fi oferitã la pagina xxx. d ar nimeni nu ºi-ar fi putut da seama! Patricia pãrea sã nu fi împlinit 50 de ani. -Eu sunt la fel ca tatãl meu. dar a fost totuºi un Vrãjit or. Miracolul postului. Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre CEL MAI TOXIC element de pe acest pãmânt. Tatãl Patriciei. La fel ca ºi tatãl ei. crima nu poate fi ascunsã . Cât despre aut rul acestei cãrþi. ºi pe Patricia Bragg.

Tulburãrile au devenit rapid cunoscute sub numele de Boala Minamata . tulburãri nervoase. Oamenii aveau ameþeli ºi viziun i tunelare. în Japonia. din sud-vestul coastei Kyushu. apã ºi sol. Pisicile înnebuneau. Mercurul ºi îmbãtrânirea Mercurul este CEA MAI TOXICÃ substanþã cunoscutã de om! Este singurul metal care se gãseºte sub formã elementalã în naturã în stare lichidã. age ntul toxic care a stat la baza ciudatelor simptome ºi SEMNE ale acestei boli a fost descoperi t: mercurul. TOAT E formele de viaþã din regiune au avut de suferit din cauza concentraþiei mari de mercur din aer. le amorþeau extremitãþile ºi aveau arsuri la nivelul picioarelor. Ciorile cãdeau din seninul cerului.În limba japonezã. kibyo înseamnã boalã ciudatã. În anul 1957. Termenul se referã la seria de boli ciudat e au apãrut prin anii 50 în micul sat de pescari Minamata. din cauza n turii sale greu de 224 . Mercurul provenea de la o uzinã industrialã situatã în apropiere. I se mai spune uneori ºi argint viu.

Principalele surse care conduc la otrãvirea cu mercur sunt: tonul ºi merluciul. Medicina dã num e noi bolilor misterioase pe care le genereazã el. dureri de cap. ceea ce nu i-a împiedicat pe industriaºi sã îl foloseascã pânã în prin anii 1950! Expresia nebun ca un pãlãrier 14 derivã din faptul cã lucrãtorii în domeniul confecþiilor ºi lor sufereau din când în când de tremurãturi ºi de o nebunie temporarã.fixat. Echivalentul japonez al cu tului sindrom este kibyo ! Despre mercur Mercurul are capacitatea de a trece de bariera placentei ºi de a deforma t. A fost folosit de industrie timp de mai multe sute de ani. Cel puþin. Eritismul (roºeala feþei ) este probabil cea mai caracteristic simptom al otrãvirii cu mercur. mercurul din interiorul acestuia se divide im ediat în picãturi care o iau la fugã. Otrãvirea cu e la dezintegrarea sistemului nervos ºi distruge nefronii rinichilor (filtrele de sânge ale Otrãvirea cu mercur se petrece lent. diaree cu sânge. industria blãnurilor a folosit mercurul la prelucrarea blãnurilor animale încã din timpu rile Revoluþiei Industriale. în acele vremuri vãduva unui pãlãrierprimea un ceas de aur ºi o coroanã de flori pentru sicriu. Metalul pare sã se evapore la fel ca apa! Mercurul are o importanþã deosebitã pentru procesul de îmbãtrânire din cauza naturii sale to xice ºi a prezenþei sale pretutindeni în jurul nostru. În zilele noa stre. vãduvele nu mai primesc nimic! Mercurul a devenit echivalentul industrial al alimentelor nesãnãtoase. vops elele pe bazã de apã. Ea conduce însã în final enerative care afecteazã milioane de oameni. El se depune în organele noastre vitale ºi le scurtcircuiteazã activitatea. oamenii afectaþi de o otrãvire medie suferã de obosealã. Mercurul este atât de omniprezent încât se regãseºte în TOATE alimentele comercializate pe p iaþã. fungicidele (inclusiv detergenþii pentru baie) ºi zeci de mii de alte produse cu care oamenii intrã zilnic în contact. ataºându-le de regulã cuvântul sindrom . insomnie. În plus. insecticidele. Microbii dintr-un s ol sãnãtos neutralizeazã mercurul. tremur nervos la nivelulextremitãþilor. anxietate nervoasã ºi pierderea poftei de mâncare. el îºi pierdea rapid licenþa ºi nu mai putea practica medicina. Singura cale de a scãpa de el este sã vã cultivaþi propriile plante. Prima otrãvire cu mercur în domeniu a fost constatatã în anul 1865. plumbul ºi alte metale organice ºi substanþe chimice toxice. pleoapelor ºi limbii. La fel ºi durerile de picioare în timpul nopþii la oamenii în vârstã. Dacã se sparge un termometru. Folosirea regen eratorului pentru sol numit . la acele boli deg Otrãvirea acutã cu mercur conduce la simptome de vomã. putând dura un numãr considerabil de ani. De pildã. fãtul nenãscu mercur conduc acestora). Dacã vreun medic îndrãzne unã ceva.

dar adevãrata problemã era legatã de mercur. motiv pentru care folosesc ac id mercuric ºi ultima invenþie în domeniul produselor clorurate numitã cloraminã. Washington D. În Milwaukee au murit oameni! Autoritãþile au dat vin a pe bacterii. Apel e publice sunt tratate de municipalitãþi cu sãruri ale acidului mercuric. Spre exemplu. când cererea de apã potabilã depãºeºte capacitatea exi tentã de a o trata. astfel încât acesta sã redevinã sãnãtos ºi organic. Nu ºtim exact dacã nu au existat ºi alte oraºe afectate. Creºterea continuã a populaþiei sporeºte ºi mai mult presiunea. ºi Chicag o. În Statele Unite.Bio-Grow (un catalizator al solului biodinamic. cu energia orientatã cãtre dreapta) reprezintã cea mai rapidã cale de a schimba compoziþia solului. Specificã anglo-saxonilor. Municipalitãþile NU au timpul necesar pentru a trata apa înainte de a o pompa în reþelele de distribuþie. Oraºele din toatã þara trateazã apa potabilã cu cloramine ªI cu acid mercuric pentru a ucide bacteriile. sute de copii inocenþi s-au îmbolnãvit ºi unii chiar AU MURIT din ca uza apei de la robinet contaminatã cu bacterii patogene. cãci aceste probleme sunt foarte rapid muºamalizate pentru a nucrea panicã. în toamna anului 1993. Tr. Problema este extrem de gra vã. CEA MAI MARE sursã de mercur este apa potabilã (de la robinet). Acest lucru se face fãrã informarea opiniei publice ºi este contestat cu vehemenþã de auto ritãþi.C. Oraºele în care s-a petrecut aceastã epidemie au fost Milwaukee. 14 N. Acidul mercuric este folosit în timpul sezonului cald. 225 .

chiar dacã mai are încã în gurã plombe. municipalitãþile nu mai folosesc acidul mercuric . rezultatul este o explozie de bacterii patogene la nivelul filtrelor ºi liniilor de distribuþie precum cea care s-a petrecut în oraºele Milwaukee. ºi toþi au pret enþia la un medicamentminune! Oamenii bolnavi reprezintã o afacere excelentã! Soluþia idealã pentru a rezolva problema apei sunt filtrele de apã BEV sau de apã ioniza tã de înaltã valoare medicinalã. Fãrã mercur. Agenþiile federale ºi statale din SUA ar trebui sã înãspreascã legile referitoare la puritat ea alimentelor ºi apei pe care le consumãm. Când citesc asemenea cifre. Interese puternice au însã grijã ca mercurul sã poatã fi folosit în continuare în procesele industriale. de îmbãtrânire. oamenii se simt în siguranþã. Poluarea apei din rezervele publice este o bombã cu ceas care aºteaptã sã explodeze dintro clipã în alta.C. guvernul corporatist refuzã sã-l interzicã. Mii de oameni umplu spitalele din cauza mercurului. acum interzis prin lege) ºi . toleranþã ZERO! Simultan. ele utilizeazã acid mercuric pentru a ucide bacteriile ºi virusurile din aceste filtre. îngãduind industriaºilor sã îºi stabileascã propr rme de folosire a acestuia. Acestea vã vor permite sã vã deconectaþi de la sistemul medical. Repet. Toamna. dupã care trimit apa potabilã cãtre o populaþie credulã! Filtrele apei potabile din marile oraºe ar merita cel puþin ace eaºi atenþie pe care o acordãm pisicii pe care o creºtem în casã ºi cãreia în schimbãm zilnic apa! Noi ºtim ce avem t. Nimic nu este mai departe de adevãr . deºi lentã. îmbolnãvind milioane de oameni. Dacã greºesc însã calculele. Pe de altã parte. rezervele de apã publicã devin o sursã potenþialã de epidemii provocate de bacte ii patogene. ca ºi cum ar fi protejaþi. precum mercurocromul (folosit cândva pentru rãni uºoare. Mercurul reprezintã o industrie în valoare de 6 miliarde de d olari! Nu întâmplãtor. FDA a stabilit un nivel acceptabil pentru mercur. ºi la fel ºtiu ºi guvernanþii noºtri. Washington D.Municipalitãþile folosesc la infinit aceleaºi filtre murdare de nisip. soluþii de sãruri mercurice. NU MAI BEÞI NICIODATà APà DE LA ROBINET! Morþi accidentale. dupã încheierea sezonului cald. î e ºi o moarte în chinuri. ºi Chicago. chiar dacã nu aplicã acest lucru. bombe ºi muniþii Departamentul de Stat al Agriculturii din Statele Unite a declarat toleranþã zero pent ru mercur. mercurul reprezintã o cauzã sigurã. SOC are o afinitate EXTREM DE puternicã pentru metalele grele ºi poate fi folosit de orice om pentru a-ºi purifica þesuturile de mercur. Rareori le schi mbã! În schimb. Mercurul se împarte în trei clase: mercur elemental sub formã de vapori (care se evapo rã la fel ca apa).

SOC-ul este alcãtuit din carbon ºi sulf racemizat. oficial itãþile ºi-au fãcut rezerve uriaºe de mercur. în loc sã se disipeze. Bacteriile A EROBE convertesc mercurul industrial în alte forme mult mai toxice. Guvernul corporatist al Statelor Unite. mercurul în formã metilicã este foarte greu de eliminat de þesuturile corpului. în producþia alimentarã au fost folosite circa 3. 226 . Mercurul blocheazã însã buna desfãºurare a acestor proteine. PAC ºi al algelor Klammath. chimiºtii au descoperit cã mercurul este un fungicid eficient. prin intermediul Comisiei pentru Energia A tomicã.acidul mercuric. La rândul ei. care se referã la mercurul legat de proteine le alimentare. care au o mare af initate pentru metale grele. aºa cum ar fi întâmplat în cazul unei bombe fãrã mercur. Yucca Blend. este cel mai mare furnizor de mercur cãtre industrie. ºi o a treia categorie. Remediile homeovite pot ºterge amprenta vibratorie lãsatã de mercur în þesuturi. orice reacþie din corpul uman are nevoie de enzime de naturã proteicã. Pentru a se putea produce. dar nu s-au sfiit de loc sã-l arunce pe piaþã. Imaginile filmate aratã o ACCELERARE a exploziei pe mãsurã ce aceasta avansa cãtre faþada clãdirii. În condiþi ile obiºnuite. ªtiau perfect de toxicitatea acestui element. agricultura foloseºte cantitãþi masive de mercur în producþia de HRANÃ! În anul 14.000 de tone de mercur. Mercurul este folosit la tratarea seminþelor. Dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial. El poate fi însã cu uºur inþã eliminat cu ajutorul SOC. precum mercurul metilic. În ultimii 40 de ani. au fost folosite peste 100.000 de tone. împiedicând derularea unor reacþii biochimice esenþiale . în industria ambalajelor. Dacã este sã calculãm de la începutul secolului. Este posibil ca bomba folositã pentru a demola clãdirea primãriei din Oklahoma City în a prilie 1995 sã fi folosit cantitãþi mari de mercur pentru accelerarea exploziei.

ªi aurul creeazã probleme. care invadeazã þesuturile ºi îºi începe acþ ea murdarã. Metalele în formã elementalã sunt toxice pentru organism. Bacteriile din gura noastrã convertesc mercurul din plombe în mercur metilic. consider cã este un pãcat de moarte sã plombezi d nþii unor oameni nevinovaþi cu cel mai toxic element de pe pãmânt. încercând sã vã convingã cã aþi fost pãcãlit. Lucrãrile dentare pe bazã de aur conþin pe lângã acesta ºi zeci de alte metale. Folosirea lui conduce la rezultate p revizibile. nu l-aþi ales bine! Algele Klammath au capacitatea de a se lega ºi de a elimina metalele grele mercurul din þesuturi. De altfel. NU le înlãturaþi pânã când nu v-aþi pregãtit sis cum vã indicã aceastã carte. dentiºtii evitã folosirea cuvântului me r . Am vãzut mulþi oameni bolnavi ºi sufe rinzi din cauza eliminãrii plombelor de mercur. EVITAÞI-I cu or Mai bine sunaþi la numerele de telefon afiºate la sfârºitul acestui capitol pentru a gãsi un dentist care acceptã protocoalele ºtiinþei dentare holistice. . Pr ofesioniºtii care le introduc dau vina pe ignoranþã ºi pe lipsa dovezilor ºtiinþifice . preferându-l pe cel de aliaj sau chiar de argint . Pacienþilor ignoranþi li se spune cã singura diferenþã dintre aur ºi aliajele cu mercur se referã la cost ºi la felul în care aratã. Ele interfereazã cu metabolismul corpului. dar de un tip diferit.Plombele cu mercur Dentiºtii au început sã aplice plombele cu mercur de peste o sutã de ani. dar pacienþii lor îºi pie a ºi viaþa. Aceste câmpuri energetice antiviaþã pot fi mãsurate în milivolþi. Evitaþi-i însã pe cei care NU sunt certific aþi în aceastã direcþie! Dacã un dentist vã oferã o plombã sau o lucrare pe bazã de aliaj. oamenii sunt puºi în faþa dilemei de a alege între medicina conv enþionalã ºi terapiile holistice. PAC protejeazã sistemul ºi accelereazã mult acest proces. Cãmila sau palmierul? precum Astãzi mai mult ca oricând. la fel ca ºi în cazul pãlãrierilor. Pregãtir ea trebuie sã dureze cel puþin ºase luni! Nu vã duceþi NICIODATà la un dentist obiºnuit pentru a vã scoate plombele pe bazã de mercur. Dacã aveþi în gurã plombe pe bazã de mercur. Personal. provocând noi ºi noi sindromuri ale bolii. Îngãduiþi-mi sã ilustrez alternativele reºite printr-un exemplu din copilãria mea. pentru simplul motiv cã NU s-au pregãtit înainte. datoritã sistemului imunitar slãbit ºi vârstei mai avansate a pacientului. Plombele pe bazã de aliaj de mercur atrag dupã sine o moarte LENTÃ. Acesta se va opune prin toate mijloacele. Este uºor sã faci alegerea justã. Eliminarea este mult mai periculoasã decât introducerea lor. Plombele cu mercur reprezintã o MARE afacere! Dentiºtii sunt învãþaþi încã din ºcoalã cã plom mercur nu sunt toxice.

mineralele coloidale sau plombele den tare este o problemã cu adevãrat gravã. Nu vã lãsaþi induºi în eroare de alternativele false atunci când vine vorba de sãnã dumneavoastrã. pe faþa pachetul de Camel sunt ilustrate o cãmilã. alimente. 227 . Unii rãspundeau cã s-ar adãposti sub palmier. acesta era greºit. Indiferent de rãspuns. spunându-i: Sã presupunem cã te afli în aceastã pozã. Le ofeream oamenilor douã alternative. Unde te-ai adãposti: sub palmier sau sub cãmilã? (aºa cum se ºtie. cãci nu veþi face decât sã vã acceleraþi îmbãtrânirea ºi sã suferiþi îngrozitor. un palmier ºi câteva piramide).Pe vremea când eram copil. ambele greºite! Rãspun sul corect era sã dai colþul pachetului ºi sã te duci la un hotel! În lumea medicinii convenþionale ºi a opiniilor experþilor trebuie sã alegi întotdeauna între ilã ºi palmier . unul din jocurile noastre preferate consta în a gãsi un pac het de þigãri Camel gol ºi sã i-l arãtãm cuiva. afarã plouã cu gãleata ºi tu trebuie sã fugi ca sã adãpost. în timp ce alþii preferau cãmila. Otrãvirea cu provenite din apa de la robinet. noi procedam atunci exact cum pro cedeazã medicina astãzi cu oamenii disperaþi. De fapt.

a chelit sau a albit ºi ºi-a pierdut energia ºi vã voi spune cã aveþi în faþã o persoanã care ºi-a pierdut controlul asupr pului. care are afecþiuni ale prostatei. SPM. Faceþi-vã timp pentru a vã juca. sau apa sigurã dupã standardele industriale? Rãspunsul corect la aceastã întrebare de tip cãmila sau palmierul? este: nici una. Indienii americani cunoºteau rãspunsul! Avertismente Arãtaþi-mi o femeie care are probleme cu tiroida. Asociaþia Dentiºtilor Americani ºi lacheii acesteia sunt mult prea orgolioºi pentru a-ºi recunoaºte greºelile! Alternative dentare Eliminarea plombelor ºi lucrãrilor pe bazã de aliaj de mercur necesitã protocoale specia le pentru siguranþa pacientului. care ºi-a pierdut apetitul sexual. îndeosebi pentru copii ºi femeile în sãrcinate. dar dacã sunt introduse corect. pot dura foarte mulþi ani. În cazul de fa este recomandabil sã vã uitaþi la preþ. sodiu. Alternativa preferabilã este amestecul de materiale plastice. nici al ta! Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a vã proteja de otrãvirea cu metale grele ºi veþi redeveni tineri! O veste de ultimã orã: al doilea producãtor mondial de aliaje pe bazã de mercur pentru p lombe a fost de acord sã introducã în TOATE cabinetele dentare din California afiºe care AVERTIZEAZÃ pacie nþii de pericolele cancerigene. ci sã aveþi grijã de sãnãtatea dumneavoastrã! Preambul: în capitolul urmãtor vom vorbi despre tutun ºi despre modul în care afecteazã ac esta sãnãtatea ºi vitalitatea. Dentiºtii care susþin cã nu dureazã nule introduc corect. Faceþi-vã timp pentru a gândi. În þãrile scandinave. . Plombele pe bazã de asemenea materiale sunt mai solicitante pentru dentist decât cele pe bazã de mercur. care ºi-a pierdut controlul asupra corpu lui sãu. plombele pe bazã de aliaj de rcur sunt INTERZISE. Nu ezitaþi sã mergeþi la altcineva. infecþii urinare. Arãtaþi-mi un bãrbat gras. mutagene ºi teratogene ale mercurului. gingii subþiate sau care oboseºt e uºor ºi vã voi spune cã aveþi în faþã pe cineva cu probleme ale ovarelor.Ce aþi prefera sã beþi: apã contaminatã cu microbi patogeni. dar ºi în Germania sau alte þãri europene. cloramine ºi flu or. mercur. Gândirea este sura puterii. Jocul este secretul tinereþii. încheieturi dureroase. tumori fibroide. un pãr subþiat sau rãrit. Faceþi-vã timp pentru urmãtoarele 12 lucruri Faceþi-vã timp pentru a lucra. un exces de grãsime. Nu acceptaþi lucrãri pe bazã de porþelan. Munca este preþul succesului.

Acesta este secretul care vã va ajuta sã vã faceþi t mp pentru primele 11 sfaturi. Faceþi-vã timp pentru a vã face planuri. Faceþi-vã timp pentru a savura frumuseþea.Faceþi-vã timp pentru a adora divinitatea. Faceþi-vã timp pentru a iubi. Iubirea este esenþa vieþii. Sãnãtatea este adevãrata comoarã a vieþii. Frumuseþea poate fi regãsitã pretutindeni în natur Faceþi-vã timp pentru sãnãtate. Râsul uºureazã poverile vieþii. Faceþi-vã timp pentru a visa. Aceasta e ste sursa fericirii. Faceþi-vã timp pentru a vã ajuta ºi pentru a vã bucura de prietenii dumneavoastrã. 228 . Adoraþia este calea cãtre desãvârºire ºi spalã pra pãmântului de pe ochii noºtri. Faceþi-vã timp pentru a râde. Visele înalþã sufletul cãtre stele.

Remediile homeovite restabilesc frecvenþa vibratorie a corpului. Îmbunãtãþiþi-vã frecvenþa folosind remedii homeovite ºi luaþi capsulele SOC pentru a elimin reziduurile pe bazã de mercur ºi amprenta energeticã a acestora din þesuturile corpului dumneavoastrã. Ele NU sunt medic amente.1. pr otejându-vã organismul împotriva afecþiunilor sistemului nervos ºi cerebral. Astãzi a ajuns la 8. aceastã deviaþie produce o pulsaþie. fiind vitalizate pe frecvenþe mixte 9x. a pierderii auzului ºi a altor efe cte secundare derivate din folosirea vaccinurilor ºi a drogurilor. Remediile homeovite as igurã un suport biogen ºi nutritiv. frecvenþa sistemicã trebuie restabilitã. . O stare bunã de sãnãtate este o reflectare a une i armonii vibratorii. prin care rata hertzianã e ste modificatã. Pânã recent. se aºteaptã ca ea sã ajungã la 13. 34 Cele trei surori sacre Mai întâi. Când auziþi cuvântul Hertz. fãcând-o astfel mai puternicã decât era iniþial. Potenþarea este procesul de energizare a unei substanþe. Remediile homeovite au o amprentã energeticã similarã cu cea a substanþei cu care suntem intoxicaþi. Ori de câte ori se învârteºte. 30x. în timp ce altele sunt foarte genera le. Dumnezeu a creat tutunul . Unele remedii sunt extrem de punctuale (specifice). Axa pãmântului este strâmbã ca ºi cum am avea de-a face cu o roatã dezechilibratã fiind m ea într-o parte. Rata hertzianã ºi frecvenþa sunt înrudite. rata hertzianã a pãmântului era 7. În SUA. pentru a c orecta schimbãrile energetice specifice tranziþiei pe mãsurã ce vindecarea progreseazã. Aceasta est ata hertzianã sau vibraþia pãmântului. Remediile homeovite BLOCHEAZÃ virusurile. ul 2012. Remediile homeovite NU se gãses c în magazine ºi sunt SUPERIOARE remediilor homeopate. Unele trateazã problemele fizice. manipulând câmpuril e energetice prin intermediul unor substanþe numite remedii. Diviziunea (aducerea substanþei pe o vibraþie specificã) ºi diluþia (diluarea remediului) sunt douã procedee utilizate pentru a genera procesele de rezonanþã ºi transfer.Remediile homeovite sunt eficiente Medicina homeovitã opereazã pe nivelul subtil energetic al corpului. 100x ºi 200x. Folosiþi remediile homeovite pentru a vã reechilibra sistemul. bacteriile ºi proteinele din vaccinuri. Dacã trupul este bolnav. ceea ce face ca remediile homeovite sã fie SUPERIOARE celor homeopate.8. gândiþi-vã la pulsaþi oscilantã orizontalã de pe ecranul unui osciloscop se referã la aceste pulsaþii. 20x. în timp ce altele se adreseazã celor emoþionale. c urentul electric are 60 de cicluri sau pulsaþii pe secundã.

pentru care aveau cel mai înalt respect: TUTUNUL! Indienii i-au spus omului alb: Dumnezeu ne-a dat cele trei surori sacre. el a descoperit cã principalele elemente ale dietei indienilor nativi erau porumbul. cin ontroleazã rezervele financiare ale acelui popor deþine monopolul perfect. El ne-a dat TUTUNUL . Acest lucru se datora faptului cã ei a u descoperit virtuþile NUTRITIVE ale tutunului. Ei numeau aceste trei alimente cele trei surori . 229 . Ei au înþeles de a semenea ºi importanþa unui alt ALIMENT. În plus. Indienii au înþeles foarte bine importanþa acestor alimente în dieta lor. fasolea ºi dovleacul. Dar înaint e sã ne fi dat porumbul. Indienii considerau tutunul ca fiind sacru.Kanonsionni-Kayeneren-Kowa Din înþelepciunea indienilor iroquioi Cine controleazã sãnãtatea alimentarã a unei naþiuni controleazã întregul popor. Când omul alb a venit în America. fasolea ºi dovleacul. Descoperirea lor a fost încorporatã apoi în credinþele lor reli gioase.

Tutunul În pofida imaginii sale negative. Porumbul creºte uºor ºi a devenit în timp principalul aliment al s lor. Afecþiunea se manifesta prin apariþia unu i inel de culoare roºie în jurul gâtului. Aceastã ignoranþã NU este accidentalã! Înainte de a fi fost descoperite în America. Fumatul a fost o prelungire a st atutului dietetic pe care îl avea tutunul în cultura indianã. tutunul are o anumitã importanþã pentru inversarea pro cesului de îmbãtrânire ªI pentru sãnãtatea ºi vitalitatea corpului fizic. Dupã descoperirea lor. În sudul Americii d unde culturile de porumb erau predominante. Aceste alimente importante lipseau complet din dieta europenilor. Când nativii indieni acordã unui aliment sau unui eveniment un statut religios. Dezec hilibrele dietetice au dus în timp la acele EXCESE care au grevat omul alb ºi civilizaþia lui. europenii NU cultivau ºi nu mâncau porumb. dar planta a ajuns sã fie respectatã dintr-o perspectivã religioasã. dar nu li s-a spus nimic de adevãrata poveste care se ascu nde în spatele acestuia. ei n u fac acest lucru fãrã motiv. fasole sau dovleac. cele trei surori au fost duse în Europa ºi statutul nutritiv al oamenilor s-aîmbunãtãþit. medicul spaniol Casal a descris o boalã printr-unul din SEMNELE predom inante prin care se manifesta aceasta. Oamenii nu au auzit decât de efectele negative ale tutunului. un medic italian a descris SEMNELE unei alte afecþiuni alimentare. care a ajuns sã fie numit lãnþiºorul lui Casal . În secolul XVI. În anul 1771. El a numit-o mal de la rosa. generând un val de boli care s-au manifestat în întreaga Europã. Aceastã conexiune a fost fãcutã de un individ singuratic pe nume Tom Mahoney. Nimeni nu ºtie NIMIC despre valoarea terapeuticã ºi dieteticã a tutun ului. Grecia ºi Portugalia. Din pãcate pentru milioane de oameni. Cei care sufereau ce l mai mult de aceastã boalã erau þãranii care mâncau foarte mult porumb. Aceastã plantã este înþeleasã de publicul american. vor bind de o piele . Spania. a cond us la noi dezechilibre ºi excese.Statutul tutunului în civilizaþia indianã avea la bazã valoarea NUTRITIVÃ a acestuia. El nu a fãcut conexiunea dintre dietã ºi sãnãtate decât 498 de ani mai târziu (în 1990). omul alb nu s-a inspirat din cultura ºi din convingerile religioase ale indienilor. Nimeni nu ºtia la acea vreme care anum e este cauza acestor boli! Lãnþiºorul lui Casal În anul 1735. boala roºeþei . dar cu deosebire în bazin ul mediteranian. în detrimentul altora. faptul cã porumbul a devenit principalul aliment al oamenilor. a apãrut aceeaºi boalã. în þãri precum Italia. cãci dincolo de fumul acestuia se ascunde un ADEVÃR care a fost contestat multã vreme.

boala a apãrut prin anii 1850. dureroasã . Pânã la începutul secolului XX. pelagra se manifestã în primele etape printr-o succes iune de simptome. prelucrarea termicã distruge ºi modificã proteinele enzimelor. Rãzboiul Civil a adus cu sine modificãri masive ale obiºnuinþelor alimentare ale oamenil or. lucrurile s-au înrãutãþit. depresia. Mâncarea conservatã conþine în plus sare. În Statele Unite. 230 . Heinz a produs pri ma conservã alimentarã. Excesele au devenit generalizate. reducerea greutãþii corporale ºi pierderea poftei de mâncare. care includ pierderea energiei. Acestea au fost primele alimente industriale nesãnãtoase care au apãrut pe piaþã. demenþa ºi amãgirea. pentru a fi jatã de botulism. Sãracii nu mai mâncau alimente echilibrate.J. cu numeroase efecte secundare. când H.asprã. specifi ocii industriale. Excesul de porumb creeazã un pH acid. Principalele SEMNE ale bolii sunt: ameþeala. La fel ca majoritatea bolilor. îndeosebi ale fermierilor din sud. dar pelagra îºi are rãdãcinile în trecerea de la o agriculturã echilibratã la una dezechilibratã. Ei mâncau prea mult porumb ºi prea puþine legu me verzi ºi proteine. Oamenii au dat vina pe co ndiþiile economice. Orice dietã dezechilibratã produce EXCESE la plante. Cuvântul pellagra (pelagrã) este echivalentul englezesc al expresiei it aliene care desemna aceastã afecþiune (piele asprã). Chiar ºi la ora actualã existã zeci de m i de oameni care suferã de aceastã boalã. Dupã 1859. animale ºi oameni. indiferent în ce constã ea. nimeni nu a fãcut vreo conex une între alimentaþia bazatã pe porumb ºi aceastã boalã a EXCESULUI numitã pelagrã. În plus.

Pe la sfârºitul secolului, pelagra ºi boala numitã beriberi au devenit larg rãspândite. Oame nii sãraci mâncau prea mult porumb, îndeosebi în sudul Americii (unde porumbul continuã sã fie ºi astãzi principalul aliment). Mai mult decât atât, porumbul folosit în alimentaþia oamenilor a fost sãrãcit prin scoaterea germenilor. Germenul nu este altceva decât cauza care genereazã încolþirea ºi creºterea seminþei. El este practic esenþa VIEÞII seminþei!

Companiile alimentare au descoperit curând cã porumbul fãrã germeni, devitalizat, poate fi pãstrat mai multã vreme. El a fost unul din primele alimente naturale nesãnãtoase care au fost intro duse pe piaþã. Porumbul curãþat de germeni este precum pâinea albã. Ambele produse sunt considerate de publicul ignorant alimente de bazã. Mâncarea procesatã a devenit curând cu valoare adãugatã , inclusiv cu preþ ai mari, ºi deci generând un profit mai mare. Sãrmanii oameni nu-ºi dãdeau seama ce cumpãrã. Din pãcate, u-ºi dau seama nici astãzi! Pelagra a devenit endemicã (boalã asociatã cu anumite zone geografice ºi cu o dietã specif icã). Zeci de mii de oameni au suferit de pelagrã ºi de beriberi. La câini, pelagra este numitã boala limbii negre. Aceste afecþiuni ar fi putut fi uºor prevenite DACÃ omul alb ar fi fost mai atent la dieta in dianã care include ºi tutunul. Tutunul conþine întregul complex de vitamine B-12. El este un ALIMENT extrem de valo ros! Porumbul natural (nu hibrid) care nu a fost degerminat este un aliment valoros. La fel ca orice alt exces, prea mult porumb aduce dupã sine dezechilibre ºi boli. Acestea pot fi însã cu uºuri nþã evitate printr-o dietã care include legume verzi (alcaloide), proteine de calitate, ºi în general VARIETATE . Deficitul digestiv de orice fel ºi dezechilibrele hormonale afecteazã rãspunsul organismului la orice tip de hranã. Obiceiul mexicanilor de a uda porumbul cu apã de var neutralizeazã aciditatea acestu ia ºi previne incidenþa pelagrei. Obiceiul a fost adoptat de la indienii americani, alãturi de combinarea lui cu fasolea, pentru un mai bun echilibru alimentar. Povestea vitaminei B Complexul de vitamine B reduce excesele alimentare de orice fel ºi eliminã pericolul pelagrei ºi al boliiberiberi prin reechilibrarea sistemului. Îndeosebi niacina este c onsideratã agentul terapeutic activ al pelagrei (acest lucru NU este adevãrat, dar sã presupunem deocamdatã cã ar fi).

Niacina mai este cunoscutã ºi sub numele de vitamina B-3. Ea este implicatã în TOATE pro cesele metabolice ale corpului. Aceste procese reprezintã o sumã de reacþii extrem de complex e care ne permit sã rãmânem în viaþã, sã ne pãstrãm sãnãtatea ºi sã fim fericiþi. Un corp bioelectric sãnãtos est unei activitãþi consistente a acestor reacþii.

Niacina conþine douã molecule: DNN (dinucleotida nicotinicã) ºi PDAN (fosfatul dinucleot idei adeninnicotinicã). Aceste substanþe sunt folosite în ciclul Krebs ºi în cel al acidului citric, precum ºi în Si stemul de Transport al Electronilor prin care molecula de ATP este creatã, arsã ºi transformatã în e nergie. Toate vitaminele B, inclusiv niacina, sunt implicate în reacþiile de FUZIUNE de la n ivelul intestinelor ºi ficatului. Mitocondriile au nevoie de aceste vitamine pentru a produce energia n ecesarã corpului, pentru a clãdi ºi repara þesuturile, ºi pentru a pãstra puterea sistemului imun. Vitaminele B, pH-ul ºi bãuturile rãcoritoare

Indienii cunoºteau foarte bine proprietãþile dãtãtoare de viaþã ale tutunului. Tutunul este c a mai bogatã sursã naturalã de vitamina B din lume! Nimic nu se comparã cu el în aceastã privinþã, nimic! oncentraþia de vitamina B din tutun ajunge pânã la 30%! Dacã introducem cantitãþi mici de frunze uscate sa proaspete de tutun în salatele noastre, în fasole sau în ciorbe, noi obþinem toatã cantitatea de vitami na B de care avem nevoie. Se recomandã adãugarea unei cantitãþi de suc de lãmâie sau de oþet din mere pentru ca frunzel de tutun sã devinã digerabile. PH-ul tutunului alimentar este de 10-11. Sucul de 2. Acidul stomacal are un pH cuprins între 1 ºi +1. Pentru scara pH-ului (7 este considerat a fi pH-ul neutru; valorile superioare oare acide), pH-ul se modificã de 10 ori. Aºadar, un pH de 10 este de 1.000 de ori mai 231 lãmâie ºi oþetul din mere au un pH de fiecare unitate în plus sau în minus pe sunt alcaline, iar cele inferi alcalin decât unul de 7.

Efectele secundare ale bãuturilor rãcoritoare încãrcate cu acid fosforic sunt insesizabi le la prima vedere ºi nu se referã numai la pH. Ori de câte ori sunt bãute, corpul este silit sã scoatã calciu din oase pentru a neutraliza acidul introdus în sistem ºi care modificã puternic raportul calciu/fosfor, i nclusiv metabolismul corpului. Dacã adãugãm ºi efectele secundare ale aspartamului, este de mirare cã nu murim pur ºi simplu! Vitamine B naturale ºi sintetice

Adevãratele vitamine B sunt niºte substanþe cu o mare putere, cu o energie orientatã cãtre dreapta, chiar dacã în plan fizic ele reprezintã cantitãþi infinitezimale. TOATE vitaminele B din comerþ c excepþia celor derivate din surse ALIMENTARE sunt sintetice ºi au o energie orientatã cãtre stânga. Pent u a mima efectele celor reale, este nevoie de cantitãþi mari de vitamine de sintezã. Deºi majoritatea etichetelor de pe aceste produse nu uitã sã precizeze cã sunt naturale , d acã vitaminele nu sunt derivate din surse alimentare, ele sunt sintetice. Niacina, c omplexul de vitamine B, vitaminele A, C ºi D sintetice nu sunt tot una cu cele naturale. Corpul este INCAPABIL sã îºi const ruiascã þesuturi sãnãtoase cu ajutorul vitaminelor sintetice. Când rezervele corpului de vitamina B nat uralã scad, reacþiile metabolice de fuziune se reduc ºi apare anemia pernicioasã (reducerea periculoasã a nu mãrului de celule roºii din sânge, cele care transportã oxigenul). Dacã acest simptom este ignorat, el poate c onduce la prãbuºirea completã a sistemului imunitar. Atunci când suntem bolnavi, numãrul t lucru nu se întâmplã, apare boala. Lipsit de lipsit de apãrare. Câteva surse excelente de vitamina B realã th, polenul armonic, Harmonic Synergy, orezul taoist, legumele cu celulelor albe din sânge ar trebui sã creascã. Dacã aces o cantitate suficientã de vitamine B, corpul devine sunt: tabletele de ficat biogen, algele Klamma frunze verzi ºi carnea roºie organicã.

Tutunul verde sunt înþesate de vitamina B. Cel uscat este chiar mai concentrat. Sucu l de tutun verde conþine nicotinã, care este un alcaloid. Tutunul uscat conþine acid nicotinic. Acidul nicotinic, niacina ºi nicotinamida sunt forme acide ale nicotinei.

Niacina este promovatã la ora actualã ca fiind vitamina inimii , lucru care este adevãrat , DACÃ derivã dintr-o sursã alimentarã naturalã. Niacina naturalã îmbunãtãþeºte circulaþia sângelui ºi are anticoagulante. Experþii susþin cã înroºirea pielii care însoþeºte ingerarea niacinei se dato zã efectului acestei vitamine asupra sângelui. Acest lucru NU este adevãrat. Efectul de înroºire se datoreazã u nei reacþii alergice (manifestatã sub forma unui ºoc moderat) în faþa moleculelor sintetice de niacinã. Singurel surse sigure de vitamina B sunt cele alimentare. Legumele organice verzi se numãrã printre cele mai bune surse de vitamina B. Carnea

conþine cantitãþi limitate de triptofan, miligrame de triptofan rale (FDA) au interzis mã priveºte, prefer sã biogen ºi algele Klammath.

un aminoacid pe care ficatul îl transformã în niacinã (din 60 de seobþine un miligram de niacinã). Este uluitor cã autoritãþile fede acest aminoacid. În ceea ce îmi iau aminoacizii din super-alimentele integrale precum ficatul

Alcaloizii din alimente pot deveni otrãvitori dacã sunt consumaþi în exces. Alcaloizii s unt niºte compuºi pe bazã de azot care au proprietãþi fiziologice de scriere . Altfel spus, ei determinã declanºa ea anumitor procese. Pe scala pH-ului, alcaloizii sunt alcalini. Printre alimentele alcaloide comune se numãrã spanacul, ceea ce explicã de ce atâþia oameni au dificultãþi în a digera acest aliment. El este extrem de hrãni or, dar trebuie preparat cu lãmâie sau cu oþet pentru ca organismul sã-l poatã digera. Existã ºi plante din c re se obþinfaimoasele droguri alcaloide: digitalis (degeþelul roºu), belladonna, lobel ia ºi marijuana. În ceea ce priveºte tutunul, trebuie sã menþionãm cã existã diferite specii, NU toate fiind indicate pentru co nsum. Nu trebuie confundate varietãþile de tutun de grãdinã ºi comercial cu tutunul comestibil (pentru semi nþe, vezi Pachetul informativ). Povestea niacinei Nicotina a fost numitã astfel dupã numele lui Jean Nicot, ambasadorul francez în Portu galia care a trimis primele seminþe de tutun la Paris în anul 1550. Nu mai târziu de 1571, nicotina în stare empiricã fusese dejaizolatã din tutun. În 1828 a fost izolatã nicotina purificatã. În anul 1867, s-a demonstrat cã nicotina vindecã limba neagrã ºi pelagra, dar acest lucru a fost ignorat de majoritatea medicilor. 232

Nicotina în stare naturalã este o sursã ALIMENTARÃ extrem de bogatã în vitamina B. În schimb, purificatã sau sintetizatã, ea devine extrem de periculoasã. Mâncatã sub formã de frunze ºi î antitãþi mici, ea nu genereazã probleme. Indienii o consumau cu regularitate. Nicotina din frunzele uscate de tutun nu este atât de toxicã pe cât am fost învãþaþi. În caz trar, fumãtorii ºi cei care mestecã tutun ar muri pe loc. Doresc sã vã reamintesc cã membranele de pe tractul respiratoriu sunt cele mai delicate, absorbþia fiind extrem de rapidã prin ele. Þigãrile sunt PERICULOASE nu din cauza nicotinei, ci din cauza celorlalþi compuºi din ele, ºi nu vorbesc acum de tut un ! Nu acelaºi lucru se poate spune însã despre trabucuri (care nu sunt aproape deloc toxice), lucru uºor de i dentificat ºi dupã mirosul lor fin. Istoria vitaminei PP

De la începutul secolului, acidul nicotinic a fost cunoscut sub un nume de împrumut fa ctorul PP , o prescurtare de la Pellagra Preventive (acest nume a fost folosit pânã când generaþia vre mii a murit. Mai târziu, prin anii 30, când cuvântul vitaminã a ajuns la modã, el a fost înlocuit de vitamina PP ). În anul 1899, dr. Joseph Goldberger de la Serviciul de Sãnãtate Publicã al Statelor Unit e a efectuat un studiu referitor la efectele factorului PP ºi la relaþia acestuia cu pelagra. Studiu l a durat 16 ani înainte de a ajunge la concluzia cã existã o asemenea relaþie, deºi acest lucru era cunoscut încã din anu l 1867! Acest lucru NU a fost accidental. A existat un motiv serios pentru aceastã întârziere. În tot acest rãstimp, companiile farmaceutice ºi cele petroliere au reuºit sã creeze vitam ina PP de sintezã. Interese puternice nu doreau ca oamenii sã ºtie cã îºi puteau vindeca pelagra, beriberi ºi b olile derivate din acestea cu ajutorul unei plante cultivate în curtea proprie. NU se dorea ca oameni i sã facã legãtura între factorul PP, nicotinã ºi tutun.

Companiile farmaceutice au gãsit în cele din urmã o cale de a produce ieftin vitamina PP SINTETICÃ, folosind piridinã de carbon din cãrbune ºi petrol, extrem de puþin costisitoare la acea datã. Factorul PP sintetic nu are însã aceeaºi valoare ca ºi cel natural. Vitamina PP realã are o energie orientatã cãtr dreapta, în timp ce cea sinteticã are o energie orientatã cãtre stânga.

Companiile farmaceutice nu au putut patenta tutunul, dar au putut face acest lucru în ceea ce priveºte moleculele de sintezã . Acelaºi lucru s-a întâmplat cu analogii de hormoni din supl mentele de estrogen ºi din pilulele anticoncepþionale care au fãcut atât de mult rãu femeilor. Pãstraþi confuzia oamenilor! Niacina este un termen menit sã inducã o stare de confuzie, un nume inventat, precum canola! A fost creat

de establishment-ul medical ºi farmaceutic prin anii 1950, pentru a ascunde faptul cã acidul nicotinic (forma acidã a nicotinei din tutunul uscat) este ingredientul activ care neutralizeazã exce sele ce conduc la manifestarea pelagrei ºi a bolii beriberi. Interesele anumitor corporaþii ºi-au propus sã câºtige controlul asupra stãrii de sãnãtate a gii Americi. Eforturile de a DEMONIZA tutunul au fost imense. Ele continuã ºi astãzi.

Pentru a crea confuzie ºi a-ºi acoperi urmele, experþii au împãrþit complexul de vitamine B î grupe separate de vitamine, numite de la B-1 la B-12. Au mers chiar atât de departe încât au dat vitaminei B-12 un nume special: factorul intrinsec . Puteþi gãsi astãzi acest termen în toate tratatele medic ale ºi de nutriþie. Factorul intrinsec TREBUIE sã fie prezent în sucurile gastrice pentru o digestie cor ectã. Factorul intrinsec este esenþial pentru reacþiile de FUZIUNE care se petrec la nivel ul intestinelor ºi ficatului. Aceste reacþii ne asigurã vitalitatea ºi energia, ºi fac parte din alchimia b iologicã. Este vorba de o fuziune la rece . Fãrã ajutorul factorului intrinsec apare anemia pernicioasã, iar sistem ul imunitar este afectat. Factorul intrinsec mai este cunoscut ºi sub numele de albastru de cobalt sau cobal t 60. Citiþi eticheta oricãrei cutii cu vitamine ºi veþi descoperi cã vitamina B-12 este numitã cianocobalaminã , la cian albastru, cobal prescurtarea de la cobalt, ºi aminã. 233

Cobaltul ºi sãnãtatea

Cobaltul 60 este o substanþã radioactivã naturalã care trebuie sã fie prezentã pentru ca viaþ sã fie posibilã. Este un element crucial în reacþiile de fuziune de la nivelul corpului bioel ectric al omului (inclusiv al animalelor). Este implicat în producerea masivelor cantitãþi de energie necesare pentr u a ne menþine în viaþã. Tutunul conþine o cantitate enormã de albastru de cobalt. El este înþesat de complexul v itaminelor B. Atunci când mâncãm alimente naturale integrale precum legumele verzi sau tutun, noi îi asigurãm corp ului cantitãþile naturale de DNN ºi PDAN, de albastru de cobalt ºi toate vitaminele B de care are nev oie pentru ca mitocondriile sale sã poatã produce moleculele de ATP.

Fiecare om ar trebui sã creascã în grãdina sa tutun. Din fericire, statul nu a interzis în cã cultivarea acestuia. Tutunul poate fi mâncat crud sau fiert pe abur, poate fi congelat sau us cat. Specia comestibilã de care vorbesc este o plantã frumoasã, care se ridicã pânã la o înãlþime de 2-3,5 metri, cu frunze c cresc pânã la o jumãtate de metru. Gândacii nu atacã tutunul. Este o plantã mult prea puternicã pentru ei. Dilema Pe de o parte, opiniei publice i s-a spus cã tutunul ºi nicotina sunt ceva rãu. Pe de altã parte, i se spune cã niacina ºi vitamina B este ceva bun. Se pare cã NU ni se spune tot adevãrul! Încã din prima jumãtate a acestui secol a început o campanie de lungã duratã, cu scopul de a -i împiedica pe oameni sã foloseascã tutunul. Astãzi, efortul de convingere a devenit masiv! S-a cr eat o adevãratã frenezie în a convinge oamenii sã nu mai fumeze ºi sã nu mai mestece tutun. Vina pentru toate boli le posibile, de la diferitele probleme ale plãmânilor la cancer, este aruncatã asupra tutunului. Tutunul este un þap i spãºitor, iar experþii sunt niºte MINCINOªI patentaþi! ADEVÃRUL este cu totul altul: produsele pe bazã de tutun au fost modificate li s-a s cos nicotina, care afost înlocuitã cu alte substanþe mai ieftine, de sintezã. În realitate , oamenii fumeazã ºi mestecã ceva TOXIC, nu tutun de calitate! Dacã doriþi sã fumaþi, vã recomand trabucurile fine. Noi ºi noi minciuni Personal, NU fumez ºi NU mestec tutun. Nu discut însã aici de preferinþele mele personal e, ci de faptul cã am fost minþiþi sã refuzãm un produs care ne putea dinamiza fantastic sistemul imunitar, tocmai într-un moment în care calitatea alimentaþiei s-a degradat îngrozitor. Simultan cu campania de demonizare a tutunului, Guvernul SUA este cel mai mare c ultivator de tutun hibridizat din lume! Implicaþiile sunt teribile, dar nu se datoreazã tutunului în sine .

Unul din motivele pentru care tutunul este demonizat în plan social este acela de a acoperi urmele cumplitelor efecte secundare ale miliardelor de tone de deºeuri chimice toxice ars e în incineratoarele din SUA.

Tutunul reprezintã acoperirea perfectã. Adevãrata problemã sunt companiile farmaceutice ºi guvernul corporatist , nu tutunul. Oamenii TREBUIE sã se trezeascã ºi sã realizeze cã îºi pot îmbunãt bil sãnãtatea cultivând ºi mâncând tutun în cantitãþi MICI.

Cu cât o credinþã pare mai adevãratã ºi cu cât numãrul celor care cred în ea este mai mare, c mai mari sunt ºansele ca ea sã fie FALSÃ!

Fermierii de altãdatã din Tennessee ºtiau cã dacã vrei sã ai cei mai frumoºi ºi mai buni cai lume, trebuie sã îi hrãneºti cu TUTUN! Dupã pãrerea mea, oamenii valoreazã cel puþin tot atât de mu caii. Cultivaþi tutun ºi consumaþi-l în cantitãþi mici în salate ºi ciorbe. Congelaþi-l verde sau u pentru a-l consuma mai târziu în timpul anului. Tutunul a fost cadoul indienilor americani fãcut omului alb. Cel din urmã a acceptat Cele Trei Surori Sacre, DAR a ignorat cel mai mare dar între toate. Tutunul cultivat în grãdina persona lã fortificã sistemul imunitar, îmbunãtãþeºte oxidarea mitocondrialã (producþia de energie) ºi amplificã reacþiile ice ale ficatului. 234

Dispariþia pelagrei în anul 1935 nu are nimic de-a face cu aºa-zisa îmbogãþire a alimentelo u vitamine de sintezã. Pelagra a încetat sã mai fie o problemã odatã cu varietatea alimentarã º proteinele de calitate care au invadat piaþa americanã.

Oamenii de astãzi suferã de pelagrã la nivel subclinic, duc o viaþã marginalã ºi suferã de ex e alimentare. Când sãnãtatea se deterioreazã, medicina decreteazã: sindrom . Japonezii ar spun kybio . Eu îi spun: bãtrâneþe . Preambul: capitolul urmãtor este cel final. Are o singurã paginã, iar titlul sãu este de fapt titlul unui poem. Citiþi-l ºi meditaþi asupra semnificaþiei sale. Dacã nu înþelegi ºi nu vezi cauza unui fenomen, cauza acestuia trebuie sã fie diavolul! Apendicele Apendicele porneºte din cecum ºi se prelungeºte în jos. Aceasta este cea mai toxicã parte a corpului fizic (vezi desenul de la pagina xx). Scopul acestui organ este acela de a sifona o pa rte din energia toxicã în exces provenitã din zona colonului (cecumului). Apendicele este înconjurat de aglomerãri de noduri limfatice numite plasturele lui Peyer . Cecumul este capãtul intestinului subþire ºi începutul celui gros. L ocul este preferat de paraziþi. Este situat la doi metri de anus ºi reprezintã punctul terminus al terapiei colonului. Paºi simpli pentru o mai bunã sãnãtate

O stare bunã de sãnãtate poate fi obþinutã printr-un proces gradual. Iatã câþiva paºi simpli, obligatorii, care trebuie fãcuþi pentru o mai bunã sãnãtate ºi vitalitate: 1. Beþi numai apã biologic activã. 2. Începeþi un program serios de detoxifiere. 3. Mâncaþi legume proaspete, crude, cultivate în grãdina personalã. 4. Evitaþi extremele. Cãutaþi echilibrul în TOATE domeniile vieþii. 5. Practicaþi postul terapeutic. 6. Folosiþi numai suplimente racemizate ºi provenite din produse alimentare naturale . 7. Echilibraþi-vã hormonii ºi deschideþi-vã receptorii. 8. Evitaþi orice formã de alimentaþie nesãnãtoasã (de tip fast food). 9. Faceþi cât mai multe exerciþii aerobice. 10. Folosiþi ZILNIC precursorii racemizaþi ai hormonilor. 11. Feriþi-vã de doctori. 12. Controlaþi-vã mintea. 13. Râdeþi! Iubiþi! Ajutaþi-i pe cei din jur! 14. Nu vã lãsaþi niciodatã cuprinºi de urã, mânie, lãcomie, invidie sau vinovãþie. 15. Evitaþi medicamentele, drogurile ºi alcoolul. 16. Urmaþi-vã instinctele. 17. Vizualizaþi corpul pe care aþi dori sã-l aveþi ºi viaþa pe care aþi dori sã o duceþi. 18. Refuzaþi sã gândiþi negativ. 19. ªtergeþi amprenta câmpurilor energetice ale vaccinurilor din trupul dumneavoastrã. 235

20. Eliminaþi mercurul ºi metalele grele din trupul dumneavoastrã. 21. Rugaþi-vã regulat. Creaþi-vã o viaþã interioarã bogatã. 22. Folosiþi o mini-trambulinã pentru a pune în miºcare fluidul limfatic. 23. Practicaþi masajul limfatic dimineaþa ºi seara. 24. Folosiþi ETVC pentru a obþine mai multã energie, pentru echilibrarea nivelului de zahãr din sânge ºi pentru arderea grãsimilor. 25. Trãiþi aici ºi acum. Uitaþi de ziua de ieri. Nu vã gândiþi excesiv la ziua de mâine. 26. Beþi ceai de Kombucha pentru a vã regenera pãrul ºi a-i reda culoarea naturalã. 27. Faceþi zilnic eforturi fizice grele (ridicãri de greutãþi). 28. Simplificaþi-vã cât mai mult viaþa. 29. Scoateþi-vã plombele pe bazã de mercur din gurã. 30. Amestecaþi minerale marine racemizate în apa pe care o beþi. 31. Faceþi-vã o grãdinã personalã ºi cultivaþi plante în ea! 32. Învãþaþi sã folosiþi pendulul ºi lanþul vibratoriu. 33. Folosiþi SUPER-alimentele taoiste, pentru a vã bucura de o sãnãtate perfectã. 34. Mâncaþi numai alimente organice. 35. Nu consumaþi ulei de soia ºi canola sau produse din soia. 36. Mulþumiþi zilnic pentru faptul cã sunteþi în viaþã. 37. Aveþi rãbdare cu dumneavoastrã. Oferiþi-i corpului dumneavoastrã o ºansã. 38. Experimentaþi miracolul regenerãrii. 39. Trãiþi corect 90% din viaþa dumneavoastrã ºi faceþi-vã de cap în ceea ce priveºte celelal %. 40. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a vã bucura de o viaþã sãnãtoasã. Filosofia acestei cãrþi ºi folosirea produselor racemizate permit trecerea uºoarã peste di ficultãþile etapei de tranziþie de la un corp bãtrân ºi bolnav la unul tânãr ºi sãnãtos. 35 Fãrã milã Ce minunat; oamenii se leagã singuri, cu propriile lor mâini, ªi se aruncã în faþa morþii, iau parte la rãzboaiele Regilor, care îi plãtesc pe nimic din preaplinul lor. Omul este stãpânul tuturor lucrurilor dintre cer ºi pãmânt, Dar el nu ºtie acest lucru; iar dacã cineva îndrãzneºte Sã-i spunã acest adevãr, el îl ucide fãrã milã. Tomasso Campanella, Oamenii Inversarea procesului de îmbãtrânire este un proces gradual (pas cu pas) care se petre ce treptat (în fiecare zi câte puþin), dar în sens invers.

Puneþi-vã urmãtoarele întrebãri: Doresc sã îmi asum cu adevãrat responsabilitatea pentru pro meu viitor ºi sã aduc în viaþa mea miracolul reîntineririi? Doresc cu adevãrat sã fac tot ce îmi puteri pentru a-mi pãstra tinereþea sau pentru a regãsi anii pierduþi? Doresc eu sã acþionez numai în interesul eu? ªi asta nu în viitor, ci chiar acum? 236

Tot ce trãim are un preþ. Durerea! Suferinþa! Banii! Sper din tot sufletul sã mã urmaþi ºi sã sumaþi destinul, oricât de greu vi s-ar pãrea la început. Nu vã mai faceþi iluzii cu privire la a jutorul statului sau al sistemului de sãnãtate public. Sãnãtatea ºi vitalitatea sunt apanajul celor care sunt disp uºi sã plãteascã preþul corect. Vã doresc sã redeveniþi tineri! Cu sinceritate, John Thomas Hormonii ºi detoxificarea Întrebarea care mi se pune cel mai frecvent este: Ce pot sã fac pentru a accelera pro cesul de inversare a îmbãtrânirii?

Rãspunsul meu este urmãtorul: Începeþi întotdeauna prin a vã purifica ficatul ºi vezica bili e pietrele care blocheazã eliminarea deºeurilor biliare din corp . Este de domeniul evidenþei faptul cã organismul nu poate reveni la o stare de tinereþe dacã nu scapã de excesele toxice care s-au acumulat în þesuturile sale moi!

Toate informaþiile ºi produsele necesare pentru a efectua clisma la ficat pot fi obþin ute de la noi la pachet. Procesul dureazã opt sãptãmâni, perioadã în care vã puteþi continua viaþa normalã în toate pr Singurul moment mai special în care trebuie sã vã pregãtiþi este cel a doua zi. Pentru a se putea odihni a doua zi, majoritatea oamenilor efectueazã ea de vineri spre sâmbãtã. Corpul trebuie pregãtit timp de trei sãptãmâni înainte de efectuarea e mai sunt efectuate alte cinci clisme sãptãmânal. Procesul nu prezintã dificultãþi ºi nu reprezintã primul pas pentru a putea ieºi din închisoarea propriului trup. La fel de important Echilibrarea sistemului hormonal ºi el de importantã ca ºi purificarea ficatului. deblocarea receptorilor acestui sistem este la f din noaptea clismei ºi clisma în noapt primei clisme, dupã car

este deloc periculos. El

Ideal este sã începeþi programul hormonal, care dureazã 90 de zile, simultan cu cel de p urificare a ficatului. Eliminarea deºeurilor goleºte corpul de excesele pe care era nevoit sã le poarte, în tim p ce precursorii racemizaþi ai hormonilor deblocheazã receptorii neuronali ºi hormonali astfel încât corpul poatã avea din nou grijã de sine (prin repunerea în funcþiune a circuitelor energetice).

Produsele noastre sunt disponibile deopotrivã pentru femei ºi bãrbaþi. Programul îmbunãtãþeºt

funcþionarea sistemului nervos, reduce durerile încheieturilor, purificã mintea de ace a senzaþie de înceþoºare , normalizeazã problemele menstruale, repune în funcþiune circuitele energetice, reduce grãsimea corporalã, eliminã senzaþia de îngheþare a extremitãþilor, amplificã apetitul sexual, regenereazã pãru eazã infecþiile urinare, normalizeazã problemele prostatei ºi eliminã tumorile fibroide din o rganism la nivelul uterului ºi sânilor. Sauna cu infraroºii la distanþã Pãmântul este bombardat cu raze energetice din gama spectrului infraroºiilor. Oamenii nu pot vedea aceastã energie, dar ea existã pretutindeni în jurul lor. Soldaþii folosesc un echipamen t special cu infraroºii pentru a putea vedea noaptea. Cei care au descoperit cum pot folosi energia infr aroºiilor pentru a promova sãnãtatea ºi longevitatea au fost japonezii.

Energia infraroºie este orientatã cãtre dreapta, fiind deopotrivã sigurã ºi beneficã pentru o ganism. Tehnologia cea mai uºor de aplicat a razelor infraroºii este cea încorporatã în sauna cu i nfraroºii la distanþã. 237

Cu numai 15 cenþi pe zi, acest dispozitiv converteºte energia electricã în energia infra roºie atât de beneficã organismului. Saunele cu infraroºii mi-au captat atenþia deoarece încap fãrã probleme în orice apartament. Ele produc o energie vindecãtoare, fãrã ajutorul apei, cãldurii sau luminii.

Cãldura razelor infraroºii mai este cunoscutã uneori ºi sub numele de cãldurã blândã . Un lu e cert: cãldura razelor infraroºii dizolvã ºi eliminã deºeurile acide din þesuturile cutanate º ubcutanate ale pielii. În traducere liberã, acest lucru înseamnã eliminarea acneii, dispariþia durerilor de încheie turi, a dispoziþiilor proaste din timpul iernii, a multor plângeri asociate cu bãtrâneþea ºi a mirosurilor corpo rale.

Dacã sunt lãsate sã se acumuleze în þesuturi, deºeurile acide produc inflamaþii, bãºici ºi du xcesul de deºeuri conduce la boli degenerative precum cancerul, artrita ºi diabetul, ca sã le numim numai pe cele mai cunoscute dintre ele. Dacã fac zilnic o saunã cu infraroºii, oamenii în vârstã îºi pot îmbunã erabil viaþa, circulând mai liber ºi devenind mai puþin arþãgoºi . În plus, energia infraroºie stimuleazã rata metabolismului bazal. Cei care suferã de bol i degenerative precum fibromialgia, lupisul sistemic sau hipertensiunea simt o alinare atunci cân d se supun terapiei cu infraroºii. Suferinzii de inimã ºi cei care au avut atacuri de cord pot face saunã cu in fraroºii în toatã siguranþa! Saunele cu infraroºii la distanþã sunt construite de profesioniºti, au un design modular , sunt uºor de instalat ºi de mutat, au o garanþie de cinci ani ºi sunt decorate cu lemn de cedru în in terior ºi de pin în exterior. În plus, primiþi la ele ºi un echipament stereo pentru ascultat muzicã, mufã pentru telefo n ºi lampã pentru citit. Folosiþi o saunã SID pentru a vã elibera de dependenþa de sistemul medical.

Regim pe bazã de carne sau vegetarian?

Omul înþelept nu mãnâncã foarte multã carne, dar nici nu este un vegetarian radical. Secretu constã în calea de mijloc!

Existã o dogmã adânc înrãdãcinatã în convingerile celor preocupaþi de sãnãtate potrivit cãrei vegetarienii ar fi mai inteligenþi ºi mai sãnãtoºi decât cei care preferã carnea. Orice veget rian ºtie pe bunã dreptate cã atunci când un mâncãtor de carne se îmbolnãveºte sau îmbãtrâneºte ºi trece la u vegetarian , sãnãtatea lui se îmbunãtãþeºte rapid.

Întrebarea este de ce se bucurã mâncãtorii de carne de o sãnãtate mai bunã atunci când trec regim bazat îndeosebi pe legume ºi fructe proaspete? Pentru simplul motiv cã ei îºi echili breazã în acest fel dieta alimentarã. Personal, am trecut de ambele pãrþi ale baricadei: am fost mai întâi un mare mâncãtor de car

În plus. apoi un vegetarian radical. Iatã ce am învãþat însã din aceastã e 1. De aceea.ne. Iau douã asemenea tablete. Vegetarienii se bucurã de o mai bunã sãnãtate ºi îºi pãstreazã înfãþiºarea tinereascã mai mul mâncãtorii de carne. Aceasta este carnea pe care o prefer eu. dacã doriþi sã beneficiaþi de o sãnãtate op olosiþi tabletele de ficat organic. 238 . cu atât mai mult vom trãi. Ficatul racemizat nu genereazã NICI UN FEL DE STRES asupra organismului. Sãnãtatea ºi vitalitatea depind de capacitatea sau de incapacitatea noastrã de a prelucr a integral alimentele . dar ºi cantitatea totalã de alimente pe care le consumaþi. Existã totuºi ºi probleme secundare de sãnãtate specifice vegetarienilor datorate lipsei de varietate ºi incapacitãþii de a PROCESA proteinele (aceeaºi problemã apare ºi în cazul mâncãt r de carne). împreunã cu clorurã de hidrogen racemizatã ºi cu DiSorb Aid. sfatul meu este sã mâncaþi legume ºi fructe p oaspete. 3. Calitatea digestiei este cea care dicteazã rezultatele. de douã ori pe zi. ºi sã reduceþi cantitatea de carne ing eratã. Secretul sãnãtãþii ºi al vitalitãþii constã în pãstrarea echilibrului. NU de faptul cã suntem vegetarieni sau mâncãtori de carne. organic ºi racemizat. pentru o mai bunã asimilare. dupã care mi-am revenit în simþiri. Realitatea este cã cu cât mâncãm mai puþin. 2. pentru cã e ste predigerat. predigerat. Orice aliment impune un anumit stres asupra corpului fizic. care nu genereazã un stres prea mare asupra organismului.

indiferent cã o faceþi în grãdina personalã. poliomelitei. cãtre glanda pinealã ºi cea pituitarã. ºi îndeosebi a americanilor? Complotul se referã la folosirea unor fructe ºi legume modificate genetic pentru a l e transmite consumatorilor virusurile hepatitei B. cu ajutorul cãruia solul poate fi purificat în mai puþin de 30 de zile. Plantele cultivate fãrã chimicale chiar ºi în cantitãþi mici au efecte uluitoare asupra s de sãnãtate. stabilind nivelul de intensitate ºi ceilalþi parametri indicaþi pentru terapie. Energia luminii este trimisã apoi direct în corp prin intermediul ochilor ºi neuro-receptorilor pacientului. margarina nu. Îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate este rapidã. Bio-Grow creeazã o energie pozitivã la nivelul solului. comandaþi caseta audio Medicina luminii viitorului ºi alte tehnici. ESTE ABSOLUT NECESAR sã vã cultivaþi pro legume ºi fructe. Modificarea genelor din alimente va îmbolnãvi milioane de oameni. dar cu mult mai puþin efort. Cel mai bun moment sã vã apucaþi de grãdinãrit este astãzi! În mod normal. gri pei porcine ºi rubeolei prin intermediul alimentelor consumate. Peºtele este situat undeva la mijloc. Soia ºi canola sunt letale. . un sol nu poate fi neutralizat ºi purificat de energiile sale negative anterioare decât într-o perioadã de câþiva ani. Dacã doriþi sã trãiþi o viaþã sãnãtoasã ºi fericitã. Mãnâncã-þi vaccinul. în ghivece þinute pe balcon. tetanusului. c riaþi împreunã cu alte persoane un teren sau cã angajaþi un grãdinar care sã facã acest lucru în locul dumn eavoastrã. Dacã veþi combina terapia prin cu precursorii racemizaþi ai hormonilor veþi obþine rezultate de-a dreptul spectaculoase! Pentru informaþii suplimentare. ºi cãtre hipotalamus. care vor avea apoi nevoie de stimulente de forþare a imunitãþii ºi vor menþine spitalele pline. establishment-ul medical. pojarului. vã recomand cele douã volume ale Biodinamicii (vezi Pachetul informativ). cãci LUMINA este o energie rezonantã . Untul este un aliment bun. Dacã doriþi sã înþelegeþi mai în profu me acest fenomen. dragã! ªtiaþi cã guvernul. La or a actualã existã însã un produs numit Bio-Grow. Nu este vorba de filtre luminoase false sau de alte asemenea lucrur i. Este un produs energetic care þine de a patra d imensiune ºi care reproduce principiile Biodinamicii. Cromo-terapia secolului XXI Tehnologia cromo-terapiei a fãcut un salt cuantic în ultima vreme! Au apãrut astãzi echi pamente clinice capabile sã formeze frecvenþele PURE (la nivel de nanometru) al diferitelor culori ºi sã le amestece.Iatã câteva sfaturi: carnea roºie este mai bunã decât cea de pui. companiile farmaceutice ºi giganticele mul tinaþionale ale industriei alimentare au pus la cale un plan diabolic care va avea efecte dezast ruoase asupra oamenilor din întreaga lume.

de o þigarã.Copiii hiperactivi sau cu deficit de atenþie Unul din lucrurile comune pe care le au aceºti copii este faptul cã au receptorii ne urologici blocaþi . purificaþiatul. mâncaþi SUPER-alimente ºi folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor. Dacã aþi citit cu atenþie aceastã ca . ceea ce face ca procesul de învãþare sã fie FOARTE dificil pentru ei. Mai mult receptorii lor hormonali nu sunt capabili sã citeascã ºi sã regleze funcþiile sis temului lor. Gata cu poftele! Dacã vã este tot timpul poftã de mâncare. de alcool sau de droguri. Veþi constata cã pof ele dumneavoastrã dispar pur ºi simplu! Procesul de detoxificare este însoþit frecvent de mâncãrimi anale. aþi aflat deja cum poate fi rezolvatã aceastã problemã. SOC 239 .

În lumea în care trãim. 18 Alchimia biologicã Dupã Einstein. adicã din procesu l de transmutaþie . potrivit cãrei a miºcarea vieþii derivã din transformarea continuã a unui mineral în altul. Din pãcate. o formã racemizatã de MSM care amplificã activitatea biologicã de zece ori (10x) ºi nu are miros. fizica a devenit o anexã a matematicii. a chimicalelor de tot felul ºi a legilor DEFINITE ale chimiei ºi f izicii. cãruia nu-i plãceau implicaþiile într ebãrii puse de mine.DMSO (dimetil-sulfoxidul) a existat pe piaþã timp de peste 50 de ani. Fantastica dumneavoastrã descoperire legatã de transmutaþiile energiei slabe ar fi tre buit sã marcheze un punct de cotiturã în evoluþia ºtiinþei. care are aceeaºi structurã molec ularã. . de genul: Cum îþi explici cã alimentele vegetale conþin minerale pe care plantele n u aveau cum sã le extragã din solul în care au crescut? Cum reuºeºte vaca sã producã lapte care conþine o ntitate mult mai mare de minerale decât iarba cu care s-a hrãnit? De unde îºi extrage gãina minera lele de care are nevoie pentru a produce coaja ouãlor sale. În sfârºit. ea s-a izbit de zidul prostiei genera le . Simpla ridicare a acestor întrebãri declanºeazã o reacþie de genul celei pe care ai provoc a-o dacã ai declara cã ai descoperit secretul lui perpetuum mobile. de vreme ce nu conþine f ier? Cum este posibil ca o prunã uscatã sã conþinã mai multe minerale decât una proaspãtã? Într-adevãr. Atacatorul a fost un profesor de chimie. care deþineau o cunoaºtere ignoratã astãzi ºi demult uitatã. Louis Kervran ºi de descoperirea sa. Mai ales dacã le pui cui nu trebuie. pierzând orice contact cu realit atea. de vreme ce acestea nu se regãsesc în d ieta sa? De ce îngroaºã ºi întãreºte unghiile coada-calului (planta). te poþi alege cu necazuri mari. care aminteºte prea pregnant de alchimie. am obþinut SOC. A apãrut apoi MSM. aºa cum îi numesc eu). cum Rãspunsurile la toate aceste întrebãri pot fi gãsite în opera geniilor nerecunoscute (a VRÃJ ITORILOR. dar cu un atom deoxigen mai puþin ceea ce permite dispariþia mirosului neplãcut. Alchimia! Este ceva imposibil! Ea reprezintã doar un exemplu al greºelilor ºtiinþei de altãdatã! Aºa s-au încheiat cercetãrile pe care le-am fãcut la nivelul comunitãþii universit Ele NU m-au determinat însã sã mã opresc! Întregul scandal a fost declanºat de cuvântul transmutaþie . ºi cu excepþia fap tului cã miroase . deºi ea nu aduce un aport de calciu? C poate produce magneziul organic creºterea cantitãþii de fier din sânge. Ren de Puymorin vorbind de opera profesorului C. este un produs cât se poate de util.

fiind imediat ars pe rug! Energia mineralã Viaþa profesorului C. Louis Kervran (1899-1990) are implicaþii deosebite asupra inve rsãrii procesului de îmbãtrânire. 240 .aceste întrebãri nu îºi gãsesc rãspunsuri. suficient de grav pentru a fi catalogat drept eretic al ºtiinþei . de genul celor re ºi le punea profesorul Kervran. Problema nu este legatã de întrebarea propriu-zisã. Unii oamenii de ºtiinþã se simt intimidaþi de întrebãrile la care nu cunosc rãspunsurile. Ele sunt totuºi întrebãri corecte. ci de im plicaþiile pe care le presupune ea. Rid carea lor înseamnã pentru ei un atac la DOGMÃ.

Kervran credea cã aceastã energ ie alimenteazã procesele metabolice. El a numit acest proces transmutaþie . Fiecare ºi-a eat propria sa viziune independentã. Au încercat sã-l ignore. la fel cum fãcuserã cu atâþia alþi Vrãjitori înaintea lui. Amândoi au afirmat cã energia are o amprentã sau o semnãturã. colegii de breaslã ai lui Kervran l-au atacat ºi l-a u ridiculizat. El a pãcãtuit împotriva ªtiinþei ceptate de aceasta atunci când le-a oferit semenilor sãi rãspunsul lui Dumnezeu. Kervran ºi-a numit-o pe a sa: T eoria Transmutaþiei Biologice. Savantul a fost membru al douã Academii Naþionale ale ªtiinþelor. Adevãrul este precum o Cutie a Pandorei pentru cei care trãiesc în ignoranþã ºi care se tem de el îndeosebi pentru cei care se complac în mod egoist în acceptarea a tot felul de grade ºi t itluri. Dacã forþele energetice din interiorul unui element sunt modificate. a încãlcat regulile unanim acceptate. transmutaþia p resupune o schimbare a structurii elementare pe nivel atomic ºi subatomic. Ei au vorbit despre aceleaºi fenomene din perspectiva lor p ersonalã ºi au interpretat ceea ce au observat. dar NU au t contesta ADEVÃRUL descoperit de el. Când un vas al ADEVÃRULUI este deschis. În viziunea lui. dr. Reams ºi-a numit viziunea: Teoria Biologicã a Ionizãrii. Altfel spus. din el va rezul ta un element diferit. Viziunile Kervran a pornit de la premisa cã mineralele conþin câmpuri concentrate de energie în ca drul legãturilor lor chimice. cea francezã ºi cea americanã. Amândoi au vorbit de forþe energetice care permit existenþa vieþi i. ªtiinþa preferã i spunã alchimie. cele mai prestigioase avan posturi ale ºtiinþei moderne. În plus . Viziunea sa asupra creaþiei divine nu diferea prea mult de cea a contemporanului sãu.Kervran a emis ipoteza cã fenomenele energetice pe care le numim VIAÞà sunt legate de transformarea unui mineral în altul. o fuziune LA RECE! Descoperirile lui Kervran au venit din interiorul lumii ºtiinþifice. Noi ne vom referi la el folosindu-ne de expresia alchimie biologicã. refuzând sã îºi supunã descoperirile aprobãrii colegilor e breaslã. Procesul conduce la o eliberare de energie. Profesorul Kervran a îndrãznit sã punã întrebãrile corecte. Cei doi mari oameni de ºtiinþã nu s-au întâlnit niciodatã. fiind forþa care stã la baza vieþii. Carey Reams. ºi o rearanjare a an ionilor ºi cationilor. Marii Vrãjitori NU au colegi de breaslã! Ei au o viziune asupra creaþiei divine pe care o proclamã în mod profetic asumându-ºi astfel blestemele dispreþuitoare ale ºtiinþei! La fel ca ºi în cazul lui Copernic. fenomen descris ºi de Vincent. care l-a orporat . el nu mai poate fi în chis.

încercând ge misterul vieþii ºi al morþii. Versiun noastrã va fi o traducere a ambelor limbi . Reams a vorbit de energia care se roteºte de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga ºi de eliberarea forþelor cosmice încãtuºate în legãturile chimice ale mineralelor (legãturile ioni e). Dumnezeu le-a rãspuns dându-le exemple v te de importanþa hranei vii din punct de vedere biologic. În viziunea amândurora. pe care noi ne-am pus-o în capitolul doi. a apei cu un coeficient POR ridi cat ºi a unui mod de viaþã disciplinat. al sãnãtãþii ºi bolii. 241 . Kervran a descris transmutaþia mineralelor în intestinele animalelor. animalele ºi microbii simpli mediatori între soare ºi pãmânt. Amândoi au cãutat rãs suri la întrebarea De ce existã aceastã viaþã? . dar ºi în pielea ºi limfa pãmântu ui adicã în sol ºi în apã. principiul central al procesului descris era soarele. El i-a rãspuns lui Reams în englezã ºi lui Kervran în francezã. Ei con siderau plantele. Kervran a descris rearanjarea forþelor energetice ºi fuziunea acestor forþe p e nivelele atomice ºi subatomice.în conceptele de apã BEV ºi Apã Microionizatã cu Valoare Terapeuticã. Reams a vorbit de ionii de energie pozitivã numiþi anioni ºi de ionii de energie negat ivã numiþi cationi.

fãrã microbi. cu ajutorul microbilor . Fãrã microbi ºi fãrã enzime. calcarul este transmutat de bacterii pentru a satisface nevoil e energetice ale animalului. Spre exemplu. fan le reacþii biochimice pe care Kervran le-a numit transmutaþii NU ar putea avea loc. mediul intern trebuie sã fie echilibrat din punct de vedere electric. Transmutarea câmpurilor energetice ale mineralelor încetineºte procesul de îmbãtrânire ºi menþine sãnãtatea la apogeu. vaca nu s-arputea hrãni. Oamenii nu au decât un singur stomac. Vaca reuºeºte acest lucru cu ajutorul enzimelor ºi microbilor din ficatul ºi din tractul ei gastrointestinal. Pentru el. De aceea. animalele ºi microbii Plantele reprezintã o verigã între soare ºi lumea animalã (cãreia îi aparþine ºi trupul omulu Plantele convertesc energia solarã în molecule de carbohidraþi. Fuziunea la rece permite manifestarea ºi menþinerea vieþii. Plantele aduc viaþa ºi energia pe pãmânt. lipide. Deºeurile a nimale devin parte integrantã din pielea pãmântului. pentru a fi eficie nte. omul ar îmbãtrâni ºi ar muri mai rapi Microbii sunt paºaportul care îi permite omului sã îºi continue existenþa pe pãmânt. Ea mãnâncã plante (alcãtuite d in carbon. Fãrã microbi. cum sunt muºchii ºi oasele ei. Tot cu ajutorul microbilor. în stomacul multiplu al unui animal erbivor SÃNÃTOS. glucide. ele trebui e sã fie într-o formã ionizatã racemizatã ! În viziunea lui Kervran. animalele prelucreazã þesuturile vegetale ºi îºi trãiesc viaþa cu ajutorul energiei electronilor eliberatã în timpul procesului de digestie. sãnãtatea era o manifestare a fiestei microbiene din intestinele ºi din ficatul omului (sau ale animalelor)! Pentru ca aceastã fiesta sã se poatã desfãºura. mineralele ingerate de ei trebuie sã fie într-o formã biologic activã maximã. azot. Ea presupune transmutarea unui câmp energetic în altul. proteine ºi minerale) pe care le co nverteºte în forme energetice NOI ºi DIFERITE. schimbându-se din unele în altele.Plantele. În mod similar. sulf. catalizând astfel noile procese ale vieþii deopotrivã v le. animale ºi microbiene. iar ele îi dãruiesc energie ºi vitalitate. Rãtãcirile omului au fãcut însã ca microbii sã se revolte împotriva lui. Microbii se aflã în centrul acelui proces alchimic pe care îl numim fuziune. câmpurile energetice ale mineralelor din sistemele vii sunt în permanenþã dinamice. Bacteriile care trãiesc în acest mediu intern au o relaþie simbioticã cu vaca. energia vieþii se naºte din jocul elementelor minerale. Altfel spus. hidrogen. Vacile ºi oamenii Vaca este un animal care utilizeazã procesul de transmutaþie. În viziunea lui Kervran. Ea le asigurã un cãmin. .

Antibioticele au un efect similar. Aºa-numiþii microbi buni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre dreapta. Or ice mediu anaerob conþine o energie orientatã cãtre stânga. în timp ce cei patogeni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre stânga din mediile toxice. chimicalele din aceasta creeazã un dezechilibru energetic c e determinã mutaþii ale microbilor în forme patogene. exerciþii fizice ºi un mediu intern curat. la fel a ºi un om bolnav. Atunci când se îmbolnãvesc. nu sunt altceva decât reflectãri ale unui mediu intern propice bolii. aºa cã pãrãsesc corpul în care apare o asemenea stare. O vacã bolnavã. Ele tulburã echilibrul florei intestinale prin schimbarea mediului intern al corpului. Rezultatul acestei schimbãri energet ice este încetinirea activitãþii metabolice a intestinelor ºi ficatului. Sãnãtatea ºi vitalitatea omului depind de starea mediului sãu intern ºi de pro cesele pe care Kervran ºi Reams le-au numit transmutaþie sau ionizare. nici animalele ºi nici oamenii nu mai reuºesc sã utilizeze în mod eficient proc esul de transmutaþie. minerale ionizate . cu câmpuri energetice puternice. o apã bio-activã cu un coeficient POR ridicat. Bacteriile aerobe (benefice pentru cor p) nu pot trãi întrun mediu anaerob. ºi pierderea vitalitãþii ºi a animalului. 242 .Vacile bolnave au foarte multe lucruri în comun cu oamenii bolnavi. Dacã o vacã bea apã cloruratã. orientate cãtre dreapta. O viaþã sãnãtoasã presupune o al mentaþie nutritivã.

fisiunea descompune moleculele ºi atomii. etc. Transmutaþia ºi ioni zarea sunt implicate în ambele categorii de schimbãri energetice biologice. În condiþii biologice normale. care alcãtuiesc molecule mai mari. fiind capabilã sã trans orte cantitãþi uriaºe de energie. gãtitul la microunde. Toate acestea produc oxidãri ale þesuturilor ºi formarea de radicali liberi. atât în cele pozit ive cât ºi în cele negative. Procesul de fuziune presupune unirea atomilor. se transformã în sol. În mod normal. conservanþii. materii organice ºi carbon. murdãria. etc. Când pãmântul este supus unor tensiuni. Un exemplu de fuziune biologicã anormalã este cancerul. Ea reprezintã fluidul limfatic al pãmântului. procesul de fisiune poate deveni catabolic. Solul este viu din punct de vedere biologic. fãcând parte integrantã din procesul de creºtere pe care îl numim anabolism. dar dacã est energizat de microbi. medicamentele. Reacþiile de fisiune orchestrate de microbii prietenoºi sun t benefice. dar dacã ne pierdem controlul asupra ei. Dacã ne pierdem însã controlul asupra mediului nostru intern (prin acidifierea þesuturilor). Acesta poate fi rezultatul u nei acumulãri de toxine. Oxidarea necontrolatã nu înseamnã altceva decât un proces ACCELERAT de îmbãtrânire. n oi favorizãm reacþiile negative de fisiune ºi declanºarea bolilor din cauza microbilor patogeni (ca re au suferit mutaþii). terapia cu ajutorul radiaþiilor. Energia ºi profunzimea solului sunt controlate de carbon. Exemple de reacþii distructive de fisiune sunt reacþiile nucleare. Unii îi spun chiar noroi .Fuziune ºi fisiune Viaþa este un teatru de rãzboi pe care opereazã forþe energetice opuse. Din aceastã catego rie fac parte aditivii. în inte riorul solului. Esenþa vieþii este apa. A cesta dã amprenta energeticã a aurei pãmântului. în plante ºi animale. solul ºi limfa Pielea pãmântului este numitã sol. Pielea. Fuziunea se petrece ºi la suprafaþa soarelui. Altfel spus. Yucca Blend ºi DiSorb Aid. Dimpotrivã. aceastã activitate energeticã este pozitivã. care poate fi inversat cu ajutorul unor produse precum Enhan ced PAC. pielea sa dã naºtere unor bãºici. limfa sa devine tox . Acesta este mort. mâncarea gãtitã la microunde. mâncarea iradiatã. fisiunea biologicã este beneficã. al dezechilibrelor hormonale sau al introducerii de substanþe r adiomimetice care produc sau mimeazã efectele fiziologice ale unei radiaþii nucleare. atât în fuziune cât ºi în fisiune.

Stãr 243 . viaþa este un proces microbian care implicã transmutarea ºi ionizarea energiei mineralelor . animalele intrã în suferinþã. Microbii ºi mineralele sunt paºaportul omului cãtre longevitate dacã acesta are înþelepciunea de a le recunoaºte importanþa cuvenitã ºi de a respecta legile naturii. Starea pielii ºi a limfei pãmântului alitatea vieþii la suprafaþa acestuia ªI formele de viaþã care supravieþuiesc sau care mor. iar omul se îmbolnãveºte. transformându-se în câmpuri energetice cu o energie orientatã cãtre stânga. SUPERALIMENTELE precum algele Klammath. În urma reacþiei este eliberatã o anumitã cantitate energie (cãldurã). în urma ei rãmâne o energie potenþia -o formã sincronizatã.cã. D cã reacþia se opreºte din cauza insuficienþei cantitãþii unui reactiv. Gestionarea energiei în corpul viu este similarã. Sincronizarea Sincronizarea poate fi rezultatul final al unei reacþii chimice cum ar fi amesteca rea oþetului cu praful de copt între un acid ºi o bazã. chiar ºi alimentele cu o energie orientatã cãtre dreapt a se pot sincroniza. Ea depinde de capacitatea sau de i ncapacitatea corpului de a digera hrana ºi de a rupe legãturile care unesc elementele alimentelor. iar între substanþele reactive iniþiale se declanºeazã procesul de sincronizare. Î esenþã. Dimpotrivã. în cazu l unor intestine anaerobe ºi al unui ficat toxic. problema desincronizãrii energetice nu se mai pune deloc. polenul armonizat. ficatul biogen ºi aºa-numitele produse taoiste.

Învãþaþi CUM sã vã gestionaþi mediul intern. Gazele ºi balonarea sunt DOVEZI ale unei digestii incomplete. Yucca Blend sau Enhanced PAC. permiþând apariþia paraziþilor care se hrãnesc cu energie toxicã. PROCESUL DE ÎMBÃTRÂNIRE DEVINE ACCELERAT. cu un coeficient POR ridicat. Ea NU stã la dispoziþia corpului. Aura sa se diminueazã ºi pãleºte în intensita dispare cu totul. Cancerul este susþinut de energia negativã existentã într-un corp bolnãvicios. El adorã mediul anaerob. Energia sincronizatã continuã sã rãmânã chiar ºi dupã moa a corpului fizic. energia elib eratã se poate orienta cãtre AMBELE direcþii. dar îºi schimbã forma ºi se recicleazã. Detoxifierea ficatului ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. Energia lor negativã o neutralizeazã pe cea pozitivã. dinamizând dramatic vitalitatea organismului. în care p oate . chiar dacã la origini a fost pozitivã. Intestinele anaerobe reprezintã mediul perfect pentru proliferarea câmpurilor energe tice negative precum cancerul. Încercaþi! Atunci când corpul bioelectric suferã din cauza unei sincronizãri sistemice. Energia nu se pierde niciodatã. Oamenii bolnãvicioºi sunt blocaþi din punct de vedere energetic. DiSorb Aid ajutã la eliminarea acestor probleme. iar cancerul nu vã va putea ataca niciodatã. Energia sincronizatã este o energie blocatã. Preluarea puterii Atunci când legãturile chimice care susþin energia sincronizatã sunt rupte. Cancerul loveºte numai dupã ani de abuzuri personale. pot sparge blocajul energetic intestinal. Secretul sãnãtã e mediul intern. Dacã legãturile sunt rupte într-un mediu preponderent anaerob. iar corpul moare. anaerob. Un corp bolnav produce o mare cantitate de e nergie negativã. Asta doream sã spu n mai devreme atunci când afirmam cã o energie orientatã cãtre dreapta care pãtrunde într-un mediu intern cu o energie orientatã cãtre stânga poate fi deturnatã ºi folositã pentru a promova boala. iar viaþa devine imposibilã! Dacã sincronizarea tinde sã devinã totalã. energia poate deveni negativã. fiind reintegratã în solul pãmântului.anaerobe pot fi remediate cu uºurinþã prin folosirea terapiei colonului ºi cu ajutorul u nor produse precum DiSorb Aid. corpul îºi pierde strãlucirea . Constipaþia ÎNCETINEªTE procesele de ionizare ºi transmutaþie a energiei mineralelor. Persoana care suferã de constipaþie este supusã unui stres de naturã anaerobã. Boala este produsul finit al unei stãri catabolice (al unui mediu intern anaerob. cu o energie orientatã cãtre stânga). Ei sunt incapabili sã îºi neutraliz eze câmpurile energetice negative ºi prea slabi sã elibereze energia potenþial pozitivã a alimentelor.

deturna energia pozitivã. Personal. decât dacã se trateazã simultan cu DiSorb Aid. orezul taoist toate fiind considerate SUPER-alimente care nu po tenþeazã stresul organismului. tablete cu proteine. care reprezi ntã o stare catabolicã. Nutriþia clinicã nu mai este valabilã în acest caz! Cancerul deturneazã ene rgia corpului. persoana canceroasã este extrem de fragilã. folosind-o în scopuri malefice cum ar fi creºterea unei mase ( tumori). polenul armonic. Abordãrile acestei boli eºueazã de multe ori. pe care o EXPORTÃ apoi în alte colonii exterioare. deoarece medicul ºi pacientul nu înþeleg cã reg lile s-au schimbat. ficatul biogen. cum ar fi cel e din carnea roºie sau albã. care atrag ºi modificã întreaga energie disponibilã. În plus. ori din fasole. 244 . Tumorile canceroase sunt veritabile gãuri negre virale. Yucc a Blend ºi R/HCI. Cancerul un set de reguli diferite Regulile vieþii devin diferite pentru cei care s-au îmbolnãvit de cancer. prefer sã-mi procur proteinele din alge Klammath. Cancerul se foloseºte ºi e l de alchimia biologicã pentru a RUPE legãturile sincronizate. alimentându-ºi astfel creºterea. Bolnavii de cancer nu trebuie sã mãnânce NICIODATÃ mari cantitãþi de proteine.

îndeosebi de gaze (inclusiv de cele emise de materialele de construcþie. familia dumneavoastrã ºi animalele din casã de poluanþii din a r. mobila ºi chi micalele din casã). Opera lor aratã calea cãtre regenerarea corpului fizic ºi cãtre redobândirea sãnãtãþii. Mai întâi îºi ucide gazda. Îl puteþi folosi pentru eliminarea congestiilor pulmonare ºi al e bronhiolelor. caseta video referitoare la apã ºi cartea care o însoþeºte (vezi pachetul informativ). Veþi afla de asemenea ce anume se ascunde în spatele rãzbunãrii lui Montezuma . Numai aºa vom putea redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor va vorbi despre intestinul subþire ºi despre infecþiile cu b acteria E. comandaþi manuscrisul referitor la apa BEV ºi cel japonez. Ozonaþi-vã casa ºi maºina Ozonul are numeroase forme. . covoare ºi draperii. a virusurilor ºi bacteriilor patogen e din aer. O SINCRONIZARE perfectã! Omul care îºi controleazã mediul intern îºi controleazã practic viaþa ºi acele procese magice care Kervran ºi Reams le-au descris atât de elocvent. dar este agentul dublu perfect. pentru alinarea astmei.Nu va exista NICIODATà un remediu magic pentru cancer. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este un instrument extrem de puternic pentru restaurarea controlului TOTAL asupra mediului intern. El nu are decât un singur scop: sã-ºi uci dã gazda ºi sã scape pãmântul de un alt organism slab. dacã regulile jocului ºi suntem dispuºi sã ne asumãm responsabilitatea care ne revine. Cancerul NU este un duºman. Toþi cei cu o sensibilitate crescutã la mediu vor beneficia enorm de pe urma acestui aparat. Ozonul cu valoare medicinalã este extrem de benefic pe ntrusãnãtatea dumneavoastrã. coli care au ucis foarte mulþi oameni în anul 1993. oxidarea mirosurilor. Kervran ºi Reams au descoperit un aspect esenþial al procesului pe care îl numim îmbãtrânire . Protejaþi-vã pe dumneavoastrã. Acest proces depinde de prietenii noºtri microbieni ºi de mediul intern pe care ºtim sã li-l asigurãm. Aceastã boalã sfideazã regulile ºi nu respectã nici una din LEGILE unui corp sãnãtos. apoi se sinucide. Mulþi bolnavi care suf erã de afecþiuni respiratorii constatã cã acestea se reduc sau dispar în numai câteva zile. În deosebi vârstnicii pot beneficia enorm de pe urma acestor aparate. mai ales iarna. Pentru a afla informaþii sup limentare. Un generator de ozon/ionizator este un instrument foarte util pentru pãstrarea sãnãtãþii ºi evitareaacelor aglomerãri microbiene care favorizeazã izbucnirea rãcelilor ºi a gripei. Starea de sãnãtate ºi vitalitate reprezintã EFECTUL procesului pe care îl numim alchimie biologicã.

întrucât ac estea concentreazã ºi activeazã OTRÃVURILE ºi substanþele chimice din apã. Numai astfel poate fi obþinutã o apã sigurã. putând crea probleme foa serioase pentru organism. Repetãm: nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru a fi ionizatã! 245 .Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru aparatele de ionizare a apei. Producþia Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã necesitã do uã tipuri de echipament. la care se adaugã mineralele marine racemizate. cu un coeficient POR ridicat.

iar mesajul meu pentru voi est e acesta: mintea are capacitatea de a crea sau de a distruge! Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea o viaþã mai b unã într-o lume mai bunã! Bucuraþi-vã! Sunteþi VIU ºi dacã veþi face ceea ce trebuie. O viaþã trãitã ca o ruletã (hazardat) este o viaþã stupidã! Infecþiile Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate elimina herpesul genital. jocul se terminã automat atun ci când rãmâi fãrã bani sau când mori. iguarzii sunt numiþi Teama ºi Speranþa. cu un dealer al casei (în cazul nostru. Avem zaruri. a ciupercilor care atacã unghiile. Nu mai strigaþi: Bietul de mine! Râdeþi! vã mai cramponaþi de sentimentele de urã. avem de-a face cu regulile casei. mi-a luat 50 de ani pentru a înþelege acest mecanism. Ilustraþie . gripei intes tinale. sã vã vedeþi strãnepoþii crescând ºi sã experimentaþi toate acele minuni p orul le rezervã celor care iubesc viaþa mai mult decât cei care se tem de moarte.Terapia convenþionalã a cancerului este un joc de ruletã! Terapia convenþionalã a cancerului seamãnã teribil de mult cu un joc de ruletã! La fel ca în tr-un cazinou. în cazul nostru asigurãrile medicale. casa. Pe rsonal. Spãlarea cu aceastã apã are efecte miraculoase în ter apia împotriva ochilor înroºiþi. de viaþã. la consultaþia de dinaintea jocului. Existã de asemenea alþ jucãtori. au licenþe ºi sunt antrenaþi sã facã numai anumite lucruri). Toate jocurile au un sfârºit. tãieturilor ºi rãnilor. o echipã de spe cialiºti (care poartã uniforme. Nu întreþineþi niciodatã gânduri negative. Existã vr soluþie? Evident! Nu jucaþi! Aveþi oricând alternativa de a vã purifica trupul. Depinde care eveniment se produce primul. care bineînþeles cã sunt mãs uite în favoarea casei. acesta poartã halat alb ºi este controlat de comisiile de licenþiere ºi de industria farmaceuticã). Aþi înþeles? Corpul crede întotdeauna ceea ce îi spune mintea! El devine ceea ce gândeºte aceasta. Nu lipse sc nici fisele. cu oamenii ei. veþi continua încã multã vreme sã bucuraþi de viaþã. negii ºi ciuperc ile la acest nivel. a piciorului de atlet. În cazul ruletei cancerului. Casa câºtigã întotdeauna atunci când oamenii joacã dupã regulile ei. care par sã câºtige suficient de mult pentru a-þi justifica apetitul de a juca. iar ºansele de joc sunt cele 75 de procente cu care te-a în curajat dealerul în halat alb. teamã sau mânie. Existã ºi alcool în cazul de faþã sub forma radiaþiilor ºi chimioterapiei. ferma. ºi infecþiile urinare. Folosiþi-vã mintea pentru a vã cre n trup nou.

medicinalã cu val. medicinalã suc lãmâie salivã apã de la robinet 246 .0 tutun (uscat) HCL apã oxidatã apã redusã Stomac acid cu val.Piramida tinereþii fãrã bãtrâneþe Viaþa este un manual plin de lecþii ea nu greºeºte niciodatã! Scala pH-ului ACID(+) Neutru ALCALIN(-) 7.

de a proteja þesuturile anexe. ACEST LUCRU ESTE IMPORTANT! La oamenii sãnãtoºi. cãile nazale. Alcãtuiesc un traseu continuu. Ceea ce rãmâne din tubul interior este tractul gastrointestinal. Ele includ þesuturile moi din gurã. alimentaþia include un proces de digestie.500 de metri pãtraþi. colon (ºi vagin). Vom studia în continuare pielea interioarã . Tubul exterior pielea are o suprafaþã totalã de circa 7. Fiecare centi etru pãtrat de piele conþine nu mai puþin de 1. absorbþie ºi eliminare. membranele mucoase au o suprafaþã de circa 4. Pielea este tubul exterior. stomac. Prin comparaþie cu pielea. Altfel spus. iar principala lor sarcinã constã în protejarea þesuturilor anexe. a cãrui sarcinã este de a ABSORBI substanþele nutritive. ºi de a transporta alimentele ºi deºeurile. de 600 de ori mai mar e decât cea a pielii. de a SECRETA mucoase ºi enzime. cãile nazale. Scopul unor produse precum DiSorb Aid. Corpul uman este ca un tub în interiorul altui tub. în t imp ce membranele mucoase alcãtuiesc tubul interior. Dupã vârsta de 24 de ani. cãci alimentele ºi apa induc MARI tensiuni corporale. unui centimetru pãtrat de piele exterioarã îi corespund 600 de ce ntimetri pãtraþi de membrane interioare. intestine. Acest proces de r egularizare amplificã . secreþia unor fluide ºi transportul deºeurilor. raportul fiind de 1:600. ca re începe la nivelul gurii ºi se terminã la nivelul anusului. tractul respiratoriu.sânge var bilã enzime pancreatice oþet ceai kombucha urinã amoniac tutun (verde) leºie clorurã apã BEV praf de copt 19 Tubul din interiorul tubului Dr. Yucca Blend ºi R/HCI este de a elimina aceste tensiuni ºi resturile inutile de mâncare.5 de metri pãtraþi. Þesuturile care înconjoarã gura.200 de pori sau deschizãturi. pentru a înþelege ce rol jo ceasta în procesul pe care îl numim îmbãtrânire. Membranele mucoase au o semnificaþie cu totul aparte în procesul de îmbãtrânire ºi în declanºarea bolilor. sistemul respirator ºi membranele mucoase s unt numite epiteliu stratificat. Spot: Existã întotdeauna foarfece! Am descris mai devreme câteva dintre caracteristicile sistemului integumentului (p ielii) legate de starea de sãnãtate. Membranele acestuia sunt alcãtuite dintr-un epiteliu simplu. capacitatea de digestie ºi absorbþie a corpului se reduce exponenþi al.

În mod normal. Supozitoarele. Cu cât perioada de tranzit dintre alimentaþie ºi toaletã este mai mare. vaginului ºi sistemului respirator. Infectarea intestinelor cu agenþi patogeni de tipul salmonella. De aceea. ºi susþine un colon sãnãtos. aceastã activitate conduce la eliminarea a circa 20 de milioane 247 . coli ºi intestinele Absorbþia celor mai multe substanþe nutritive se produce la nivelul mucoaselor intes tinale. coli provoacã o intensificare a activitãþii naturale de nãpârlire a mucoaselor. medicamentele sublinguale ºi aerosolii sunt cu uºurinþã absorbite prin me mbranele rectului. previne gazele ºi balonarea. Membranele mucoase sunt un mediu ideal de transport al medicamentelor chimice. E.imediat energia. nici un medic nu îndrãzneºte sã pr escrie aceeaºi cantitate de medicamente administrate prin membranele mucoase prin comparaþie cu c ele luate oral sau prin injecþii subcutanate ori intramusculare. tifos sau E. cu atât mai multe toxine producem ºi absorbim. Acesta este mediul cel mai vulnerabil ºi cel mai important al corpului. normalizeazã greutatea corporalã.

în caz contrar. coli 0157. care a provocat în SUA numeroase contaminãri cu hamburgeri la începutul anului 1993. deshidratare. Bolile provo de un nivel crescut de toxicitate a organismului. urmatã de diare e cu sânge. precum ºi ingerarea unei ape oxidate. coli. ceea ce conduce la diaree ºi la malnutriþie. putând conduce chiar la necesitatea dializei (filtrãrii artificiale a sângelui) pentru a preveni to xemia sistemicã (a întregului corp). Aceste celule eliminate reprezintã o sursã importantã de produc ere a enzimelor intestinale cu o contribuþie decisivã în procesele de eliminare a deºeurilor. Infecþiile p atogene amplificã într-o asemenea mãsurã rata de nãpârlire a mucoaselor încât digestia ºi absorbþia substanþe ve ºi a fluidelor se reduc considerabil. dar sunt de mult e ori prost hrãniþi ºi intoxicaþi. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã (acidã) eliminã aceste infecþii. dietele alimentare nesãnãtoase. coli a invadat restaurant . rezervele lor de mol ecule ATP sunt reduse. coli 0157. iar nivelul de toxicitate este ridicat. Necesitatea eliminãrii unei cantitãþi excedentare de toxine suprasolicitã rinichii. Un mediu intern stresat este o invitaþie sigurã pentru infecþiile bacteriene precum cele cu E. Bacteria E. coli 0157.de celule uzate pe zi.H7 produce o exotoxinã (exo a exporta.H7 (nu toate bacteriile E. coli care locuiesc în intestine). E. iar metabolismul lor este lent. Tineri ºi bãtrâni Oamenii în vârstã sunt foarte uºor afectaþi de infecþiile cu E. peste 500 de tone de carne contaminatã cu E. Nu toþi au murit În anul 1993. capacitatea slabã de digestie ºi absorbþie a organismului. sau chiar la cangrenã. deopotrivã la copii ºi adulþi. MOARTÃ din punct de ve dere biologic ºi cu un coeficient POR redus. din cauza gazelor produse de cangrenã. toxinã-otravã) care LEZEAZÃ puternic þesuturile funcþionale ale ficatului ºi rinichilor. malnutriþie ºi ºoc electrolitic. produce o exfoliere masivã a mucoase intestinale. La extrema opusã se situeazã copiii. În plus. deoarece organele ºi gl ndelelor sunt slãbite. coli sunt la fel! Viaþa ar fi imposibilã fãrã anumite tulpini benefice de E. Celulele moarte (necrotice) TREBUI E eliminate imediat din organism. Un cadavru care nu este þinut la rece sau îmbãlsãmat se umflã ca un balon . cãci mãnâncã alimente obiºnuite ale dietei moderne. deºeurile lor acide intrã în putrefacþie ºi conduc la o toxemi e puternicã. Corpurile lor sunt catabolice ºi de regulã anaer obe. au drept ca uze: încetinirea miºcãrii de eliminare a intestinelor. Toxemie = tox otravã ºi emia sânge.H7. Cãlcâiul lui Ahile al oricãrui om bãtrân este lipsa rezistenþei organismului. de aici ºi expresia cangrenã gazoasã . Aceºtia au o rezistenþã foarte mare.

dar numai câteva sute de oameni s-au îmbolnãvit. De fapt. Aceastã abordare ridicã semne serioase de întrebare asupra absurditãþii imunizãrii organismu lui împotriva bolii un mit sacru în Statele Unite. rezolvând DEFINITIV problema bolilor contagioase . febra tifoidã. Cei care au murit aveau cu siguranþã un mediu intern viciat. din care numai ºase au mur it. Bolile contagioase care au afectat umanitatea de-a lungul secolelor ciuma buboni cã. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate imuniza corpul împotriva oric i infecþii. DE CE? Rãspunsul este direct legat de frecvenþa de vibraþie a mediului intern al oamenilor bo lnavi ºi al celor decedaþi. NU au ucis întreaga populaþie. sau dimpotrivã. 248 . sub-hidratat ºi subnut rit.ele fast food din America. Rãspunsul corect pare sã fie menþinerea unu i mediu intern sãnãtos. dacã se îmbolnãveºte ºi moare. pojarul. Microorganismele patogene se hrãnesc cu energia negativã produsã de un mediu TOXIC. într-o familie cu trei copii ate numai unul moare. etc. Câmpul energetic al corpului MEDIUL INTERN este cel care dicteazã dacã organismul trãieºte ºi se bucurã de sãnãtate. Nu este vorba de nici un mister. toxic. ceea din care toþi au mâncat alimente contamin ce explicã de ce. cei mai mulþi oameni au supr avieþuit.

Apar a stfel constipaþia ºi paraziþii. Ele sunt cãptuºite cu acele celule care secretã enzimele ºi mucoasele digest ive. Ea abordeazã problem legate de sãnãtate dintr-o perspectivã ENERGETICÃ ºi nu se lasã influenþatã de Teoria microorganismelor care stau la baza bolii sau de alte invenþii artificiale. cili). Aþi înþeles? Medicina vibraþionalã pune întrebãrile corecte ºi dã rãspunsuri corecte. Gândirea ºtiinþificã nu acceptã decât metoda ºtiinþificã ºi Teoria Microorganism Argumente de tipul celor de mai sus nu se integreazã în acest model . Ori de câte ori sunã telefonul ºi vocea de la capãtul firului mã întreabã: Care sunt referinþele dumneavoastrã? . iar cilii ºi micro-cilii se îmbâcsesc cu materii fecale. Reþineþi: un corp sãnãtos nu poate fi decât un corp bine hrãnit. Purificaþi-vã mediul intern ºi virusurile de t ipul Ebola. iar perioada de tranzit alimentar de la gurã la anus se reduce. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Condiþiile anaerobe din colon produc modificãri serioase la nivelul materiilor fecal e care . bacteria Cryptosporidium sau microbul care se hrãneºte cu carne vor trece pe lângã dumne avoastrã fãrã sã vã atingã. cu o condiþie fizicã care produce ºi înmagazineazã cantitãþi uriaºe de energie ATP.Panica din filmul recent intitulat Outbreak este de înþeles în lumina ignoranþei care pred ominã în lume cu privire la bolile contagioase. Micro-cilii conþin celulele care absorb ºi transportã energia substanþelor nutritive din hranã. Spaþiile inter-ciliare Intestinul subþire are nenumãrate pliuri ºi convoluþiuni. Lipsa de înþelegere Oamenii de ºtiinþã refuzã sã accepte acest gen de argumente din cauza felului în care au fos t pregãtiþi. Ele nu sunt neapãrat dãunãtoare. Cilii ºi microcilii se atrofiazã. Hanta. substanþe ucoase ºi deºeuri metabolice cu tranzit lent. numite plicae circularis (pliu ri circulare). care mãresc suprafaþa intestinului pânã când aceasta ajunge la un ordin de mãrime de 600 de ori mai mare decât cea a pielii exterioare. Un asemenea corp nu va accept a niciodatã proliferarea agenþilor patogeni. ºtiu cã am de-a face cu un expert sau cu cineva care doreºte s apere ceva. aceste spaþii inter-ciliare intestinale devin superficiale. de-a lungul cãrora existã villi (degete micuþe) ºi microvilli (structuri ase mãnãtoare firelor de pãr. Referinþele nu servesc decât egoului ºi Comisiilor de acreditare. fãrã nici un fel de relevanþã. Spaþiile dintre ei sunt cunoscute sub denumirea de C riptele lui Lieberkuhn. DAR NUMAI dac nu îþi stau în cale. Profesio niºtii modeºti nu þin cont de asemenea prejudecãþi ºi nu considerã diplomele ºi referinþele altceva decât ni hârtii inutile. curat.

iar procesul de îm bãtrânire se accelereazã. Efectul combinat al unei puteri limitate de digestie ºi absorbþie. ajungând la un diametru de aproape 30 de centimetri. Nu mai puþin de 85% din populaþie are nevoie de o terapie a colonului pentru a-ºi regl a starea de sãnãtate. plãmânii ºi rinichii. Povesteam mai devreme cum intestinul gros al unui cowboy vestit de la Hollywood a crescut. în timp ce lumenul prin care tr ebuiau sã treacã deºeurile era de numai 2. Efectul Rouleau care poate fi observat în sângele acestui procent din populaþie nu este deloc întâmplãtor. care rigidizeazã pereþii intestinali. Ele se transformã într-un material mucos. Restul erau numai substanþe mucoase. Rezultatul? Corpul bioelectric este invadat de toxine. al unei funcþionãri r eduse a ficatului ºi al unei pieli congestionate conduce la blocarea a 75% din capacitatea de procesare a corpului! Singurele canale de ieºire care rãmân. 249 . Pe mãsurã ce trec anii. acest material se îngroaºã ºi îngust deschizãtura (lumenul) prin care trebuie sã treacã deºeurile.cãptuºesc pereþii intestinali. NU reuºesc sã facã faþ surplus. destul de dur. ca uciucat.5 centimetri.

ea reprezintã O CALE RAPIDÃ cãtre o stare i bunã de sãnãtate. starea mea de sãnãtate a atins un nou apogeu. poate chiar salva viaþa. pe care le analiza. Oxidarea necontrolatã conduce la auto-canibalism. ºi unul bãtrân. în prag de moarte. Deºi sun 8 ani de când aplic terapia colonului. Dupã curãþarea intestinelor. în plus. Fãrã terapia colonului nu aº fi reuºit niciodatã sã ating aceste rezultate. urmaþi calea recomandatã în aceastã carte ºi vã veþi simþi minunat. Dolly lua mostre de urinã ºi de salivã. De fapt. pe de o parte. DEBRANªAÞI-VÃ de la sistemul medical. dupã care urma de fiecare datã o golire masivã a colonului . întrucât am vãzut cu ochii materiile fecale dure ºi compacte care au ieºit din trupul meu. proces diferit de cititul în iris (iridologie). lunga serie de clisme la ficat pe care le-am fãcut a s cos din trupul meu nu mai puþin de 1. dar ea NU ar trebui trecutã cu vederea. iar corpul meu a fãcut un salt înapoi. Este chiar calea pe care am apucat eu însumi cu mulþi ani în urmã. este legatã de curãþenia intestinelor ºi de buna funcþionare a ficatului.600 de pietre. Terapia colonului nu este consideratã specific americanã. Am vizitato în acel moment pe o doamnã care fusese pregãtitã de dr. la fel de bine puteþi uºi ºi dumneavoastrã! Preambul: capitolul urmãtor se referã la aurã. Terapia pe care am urmat-o ulterior a confirmat acest lucru. Dacã vã îmbolnãviþi grav. Rezultatele au arãtat cã aveam un colon infestat cu substanþe mucoase. pe altã parte. Îndeosebi în cazul oamenilor bolnãvicioºi ºi obezi. Vã recomand cu cãldurã aceastã carte întrucât ea prezintã în 40 de poze color felul în ca e realizatã terapia colonului (vezi pachetul informativ). Dacã eu am reuºit. Acesta este subiectul cãrþii de faþã. revenind la anii tinereþii. De ce urcã oamenii pe munþii stâncoºi? CUM a reuºit Iisus sã treacã prin pereþii templului? Oxidare =