Cum sã ne redobândim tinereþea Un ghid al tinereþii fãrã bãtrâneþe sau Cum poate fi inversat procesul de îmbãtrânire John Thomas

Despre autor

Când John Thomas ºi-a început studiile despre tinereþea fãrã bãtrâneþe, vârsta sa calendarist e numai 27 de ani, în timp ce vârsta realã, adicã cea bioelectricã, era de 39 de ani. Astãzi, el are 53 de ani, conform calendarului, DAR vârsta sa bioelectricã s-a redus la numai 19 ani! Thomas este el îns uºi cea mai bunã dovadã a posibilitãþii inversãrii procesului de îmbãtrânire, pentru toþi cei care doresc sã experiment personal acest lucru. John a fost puternic influenþat de vieþile exemplare trãite de Paul C. Bragg ºi Jack LaL anne. ªi-a petrecut 26 de ani studiind fiecare aspect al procesului de îmbãtrânire, refuzând dog mele unanim acceptate la ora actualã, deopotrivã ale medicinii convenþionale ºi alternative.

Thomas a descoperit faptul cã ºtiinþa medicalã nu pune întrebãrile corecte, motiv pentru ca nu gãseºte rãspunsurile cele mai bune, în timp ce medicina alternativã porneºte de la jumãtãþi de adev de la premise complet greºite, care nu conduc la rezultate pe termen lung.

John Thomas a simþit dorinþa de a scrie Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe pentru simplul motiv nu îmbãtrâneºte! Pentru el, timpul s-a oprit în loc, cãci el a descoperit misterul care stã la b za procesului de îmbãtrânire, a aplicat descoperirile fãcute ºi a reuºit astfel sã inverseze acest proces, aju gând astãzi la vârsta bioelectricã de numai 19 ani.

Pentru ca o asemenea carte sã fie credibilã, este absolut necesar ca autorul însuºi sã fi t rãit personal ceea ce descrie în ea, astfel încât sã fie dovada vie a posibilitãþii inversãrii procesului de îmb e ºi respectiv de reîntinerire a corpului fizic. Este necesar ca el sã aibã o cunoaºtere vastã în domeniul ºtii i, filosofiei, politicii, istoriei ºi nutriþiei, dar ºi sã scrie într-o manierã suficient de accesibilã pentru ca toþi itorii sã poatã înþelege cu uºurinþã mesajul sãu.

John a scris Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe ca o carte practicã, utilã, precizând exact ce t e fãcut pentru a ne regãsi tinereþea pierdutã, pentru a elimina bolile ºi pentru a ne prelungi viaþa cu cât eva sute de ani, arãtând ºi simþindu-ne deopotrivã din ce în ce mai tineri. Aceastã lucrare NU a fost scrisã pentru acei dar nu pot experþi

care pretind cã ºtiu toate rãspunsuril

demonstra acest lucru prin vieþile lor sau ale pacienþilor lor. Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este o dovadã vie, un mozaic de secrete ale naturii revelate adunate laolaltã pentru prima oarã. El ne inspirã nu numai sã vorbim despre acest subiect tabu, dar ºi sã punem în practicã sfaturile incluse aici, transformându-ne viaþa. Bucuraþi-vã de aceastã carte! Cuvânt Înainte de Patricia Bragg

Ce capodoperã! Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este o carte care va ajuta milioane de oameni. Din pãcate, am ajuns o naþiune pe jumãtate moartã! Suntem mãcinaþi de cancer, boli ale inimi i, hipertensiune, osteoporozã, etc. Sãnãtatea noastrã este din ce în ce mai ºubredã. De ce?

O stare bunã de sãnãtate nu va putea fi niciodatã obþinutã urmând sfaturile unui medic sau în nd tot felul de pastile. Ea nu poate fi decât rezultatul unui mod de viaþã sãnãtos. Oamenii trebu ie sã afle mai multe despre felul în care pot atinge aceastã stare de vitalitate ºi de bunãstare interioarã. Nu întâmplãtor, principalul mesaj al acestei cãrþi este felul în care ne putem pãstra ºi redobândi tinereþea. Tatãl meu, medicul Paul C. Bragg, doctor în filosofie, a fost în adolescenþã pe punctul de a muri detuberculozã. În acele momente de cotiturã, el a preferat sã aleagã un alt mod de viaþã. A murit la vârsta de 97 de 1

ani, într-un accident de surfboard! Cât timp a trãit, a ajutat mii de oameni sã descoper e calea cãtre tinereþea fãrã bãtrâneþe. Unul din aceºti oameni a fost Jack LaLanne.

Jack a fost un copil bolnãvicios. Starea sa precarã de sãnãtate l-a forþat sã renunþe la ºcoa esajul lui tata i-a schimbat însã viaþa. La ora actualã, Jack LaLanne a ajuns o legendã vie, fiind ce a mai bunã dovadã a autenticitãþii mesajului potrivit cãruia tinereþea fãrã bãtrâneþe este posibilã.

Tata obiºnuia sã spunã cã acestei lumi îi lipsesc oamenii curajoºi, care sã nu se teamã sã re a dogmele consumerismului, la produsele nesãnãtoase pe care ni le oferã industria alimen tarã, dar ºi la principiile rigide ale artelor vindecãtoare acceptate la ora actualã, oameni care sã-ºi pãstreze coloa na vertebralã dreaptã.

Autorul lucrãrii de faþã este un asemenea om, un cruciat care crede în mesajul tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi care trãieºte þinând cont de aceste principii. Minunata carte a lui John Thomas este un superb cadou fãcut umanitãþii.

Dragã cititorule, a venit rândul tãu sã experimentezi o viaþã a tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi a esecat de energie. Aceastã carte îþi oferã toate secretele. Citeºte-o ºi urmeazã sfaturile incluse î a, iar cartea îþi va schimba cursul vieþii. Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe reprezintã cel mai concis ºi mai compl nual scris vreodatã pe tema preceptelor unei vieþi sãnãtoase.

Nu cãuta scuze. Acum ºtii ce trebuie sã faci. Nu uita: eºti ceea ce mãnânci ºi ceea ce bei! P fii un om bolnav, sau unul sãnãtos. A sosit timpul sã alegi. Astãzi! Chiar acum!

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este ghidul tãu personal, prin care poþi inversa definitiv pr sul de îmbãtrânire, regãsindu-þi o tinereþe perpetuã. Sunt fericitã cã mi-am putut aduce mica mea co uþie la aceastãcarte prin acest Cuvânt Înainte. Introducere de Robert B. Stephan D.D.S. Cãile alese de om sunt în opoziþie cu cele ale Naturii. Metodele vindecãtoare ale oameni lor nu au nimic dea face cu procesul natural de vindecare al organismului. Natura este principalul rezervor de vitalitate ºi conþine potenþialul de a-l ajuta pe om sã-ºi corecteze tendinþa de a se îmbolnãvi în permanenþã. Din medicina bazatã pe medicamente chimice a preferat calea creºterii productivitãþii proceselor de v indecare, în detrimentul identificãrii constrângerilor care previn sãnãtatea ºi conduc la declanºarea bolilor. Medicina alopaticã a ajuns sclava tehnologiei, a unor medicamente din ce în ce mai p uternice, care nu fac altceva decât sã suprime simptomele. Ea preferã sã taie, sã otrãveascã ºi sã ardã þesuturile uman, deºi ar putea atinge aceleaºi rezultate prin metode mult mai puþin agresive. Medicina actualã nu cunoaºte altã lume decât cea fizicã ºi chimicã.

Aceastã carte ne propune sã ne îndepãrtãm de acest univers fizico-chimic, îndreptându-ne aten cãtre cel energetic ºi spiritual. Nu este o abordare nouã, ci o redescoperire a unei înþelepciuni antice. Mai precis, este un amestec de înþelepciune ºi tehnologie. Dacã dorim sã ne gãsim calea în acest univers fascinant, dar complet nou pentru noi, al sistemului vindecãtor preocupat de sãnãtate, nu de boalã, vom avea nevoie de o hartã ºi de instrumentel e de navigare cele mai potrivite.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe reprezintã un minunat instrument de navigare în acest ocean a unoaºterii tradiþionale, dar ºi un manual de supravieþuire. Este o carte uºor de citit, dar include un mare numãr de informaþii utile. Cititorii vor gãsi în ea tot ce le trebuie pentru a putea duce o viaþã sãnãtoasã, plin e vitalitate, pe care medicina alopaticã nu le-o va putea oferi niciodatã. Este un mare privilegiu pentru mine sã pot contribui prin aceste câteva cuvinte la a propierea de un viitor previzibil ºi o mare plãcere sã contribui la prezentarea cãrþii lui John Thomas de pe poziþi a mea de Dentist Biologic Holistic. Descoperiþi prin aceastã carte bucuria ºi calea cãtre o stare perfectã de sãnãtate. Dr. Robert B. Stephan, D.D.S., B.S., F.A.P.D Spokane, Washington Membru în Comitetul Director al Asociaþiei Dentiºtilor Holistici 2

Academia Internaþionalã de Medicinã ºi Toxicologie Oralã Academia Americanã de Medicinã Dentarã Biologicã Institutul Occidental, Secþia Cercetare Asociaþia Dentiºtilor Preocupaþi de Mediu Introducere de dr. John A. Briggs

Corpul nostru este o incredibilã operã de artã. Din pãcate, noi nu îl primim împreunã cu un m nual al utilizatorului cum se întâmplã, spre exemplu, în cazul unei maºini care sã ne spunã cum t e sã avem grijã de el.

Gândiþi-vã la un mecanic auto. Acesta ºtie cum funcþioneazã fiecare piesã a maºinii sale, cum ate proteja investiþia. Universul sãu este alcãtuit dintr-o lume a întreþinerii regulate ºi a fu ncþiilor mecanice. Cunoscându-le perfect, el poate evita cu uºurinþã pierderea sau deteriorarea proprietãþii sa le prin acte de responsabilitate individualã. Altfel spus, ºtie cum sã pãstreze tinereþea ºi puterea maºinii ale.

Lumea medicalã nu seamãnã deloc cu cea a mecanicului. Cunosc oameni care au tot felul de probleme de sãnãtate legate de regulã de modul de viaþã modern care ar fi putut fi cu uºurinþã evitat fi avut un manual al utilizatorului.

Aceºti oameni vin la mine gata sã îºi cheltuiascã întreaga avere de dragul sãnãtãþii. Au gust amãrãciunea bolii ºi a bãtrâneþii, ºi îºi doresc sã iasã din acest cerc vicios. Mai mult, VIS scã starea de sãnãtate pe care au avut-o în tinereþe. Îi ajut pe toþi, dupã puterile mele. Le indic calea pe care o au de parcurs, dar timpu l meu este limitat; la felºi banii pe care îi au. În realitate, oamenii ar avea nevoie de un manual al utilizatorului, din care sã afle cum trebuie îngrijit ºi reparat corpul. Personal, mi-aº fi dorit sã am acces la vremea potri vitã la un asemenea manual.

Dorinþa mea s-a împlinit atunci când John Thomas a scris Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe. Pot ite aici toate informaþiile de care au nevoie pacienþii mei pentru a-ºi pãstra sãnãtatea ºi tinereþea.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe le oferã cititorilor informaþii practice, extrem de preþioase tea se integreazã perfect în conceptele medicinii naturiste. Ea îi poate ajuta pe cititori sã rãmânã tineri indiferent de vârsta pe care o au. Cercetãrile lui Thomas sunt exhaustive. El cunoaºte în profunzime artele vindecãtoare, i ar sfaturile sale sunt redate într-un limbaj simplu, pe înþelesul tuturor, dublat de exemple uºor de înþeles.

Citiþi aceastã carte ºi urmaþi instrucþiunile incluse în ea. Numai în acest fel vã veþi putea aceeaºi stare de sãnãtate pe care am observat-o la John Thomas atunci când l-am cunoscut pentr

u prima oarã. Dr. John A. Briggs Medic naturist Clatskanie, Oregon Cuvânt Înainte de Charles Walters

În funcþie de felul în care se hrãnesc, oamenii pot trãi în pace sau pe picior de rãzboi, po di raþional sau visa, pot lucra sau dormi, pot fi puternici sau slabi, se pot dezvolta din p unct de vedere fizic, mental ºi spiritual, sau dimpotrivã, pot involua din aceste perspective, ºi pot avansa în orice direcþie doresc, în limitele mecanice ale organismului lor . Aceste rânduri au fost scrise de regretatul Albert Carter Savage la începutul Primul ui Rãzboi Mondial. Ele au fost luate foarte în serios de cãtre Winston Churchill, care considera cã singurul obstacol care mai stãtea între libertatea englezilor ºi setea de putere a hitleriºtilor era chiar starea de sãnãtate a soldaþilor britanici. Oamenii politici ai timpului au înþeles cã alimentele cu care erau hrãniþi soldaþii trebuiau sã conþinã cantitatea corectã de minerale pentru a putea conferi o stare de sãnãtate celor care l e ingereazã, iar ideea cã 3

vitaminele pot opera la fel de bine fãrã minerale a fost consideratã iniþial la fel de b izarã ca ºi aceea cã medicamentele pe bazã de cãrbune capabile sã îmbolnãveascã un om perfect sãnãtos puteau l e bine sã vindece un bolnav. Aceste câteva gânduri mi-au venit în minte de îndatã ce am primit pe biroul meu editorial manualul Tinereþii fãrã bãtrâneþe al lui John Thomas.

Starea de sãnãtate a oamenilor este mult prea importantã pentru a fi lãsatã exclusiv în mâini e medicilor. Cum poate lua însã o persoanã deciziile corecte, nu numai pentru a-ºi pãstra sãnãtatea, dar º entru a învinge boala? Majoritatea cãrþilor care se ocupã de asemenea subiecte trateazã despre problemel e individuale ceea ce noi numim analizã unifactorialã (pe baza unui singur factor) lãsând fãrã rãspuns întrebãril e de acel ucigaº tãcut din viaþa noastrã, a tuturor, ºi anume consumerismul excesiv, sau ceea ce am putea numi metaforic dependenþa de raft (viaþa petrecutã printre rafturile marilor lanþuri de magazine, cumpãrând în neºtire ºi fãrã discernãmânt produsele oferite pe ele).

Pe vremea când adulþii de astãzi erau încã tineri, în vocabularul nostru au apãrut o serie de cuvinte ciudate, scrise cu caractere atât de mici încât nimeni nu îºi dãdea osteneala sã le citeascã. Primele fel de cuvinte au fost emulsificatorii ºi stabilizatorii, care apãreau pe etichetele unor produse precum brân zeturile topite, ciocolata, laptele degresat, îngheþata ºi lactatele. Din pãcate, toate aceste dovezi ale mutageneze i, carcinogenezei ºi teratogenezei au rãmas accesibile numai celor familiarizaþi cu literatura ºtiinþificã. Astfel, oamenii au început sã cumpere produse pentru bebeluºi care conþineau dioctil-sul fosuccinat de sodiu, deºi acestea genereazã o iritare gastrointestinalã ºi reduc rata de creºtere a copi ilor. De asemenea, au apãrut zeci de coloranþi ºi aromatizanþi, cu efecte dezastruoase asupra stãrii de sãnãtate a omului . Aspartamul (Nutrasweet-ul) este un îndulcitor cu o putere de 160 de ori mai mare decât cea a za hãrului. Din pãcate, oamenii care suferã de fenilketonurie nu îl pot digera. De aceea, el se acumuleazã în organism ºi poate provoca retardarea mentalã ºi chiar moartea. Fulgii de cereale, guma de mestecat ºi gelatinele sunt pline de aspartam.

Pe mãsurã ce civilizaþia raftului se dezvolta, în rândul populaþiei au început sã aparã o ser anomalii ciudate. Zeci ce rapoarte au fost publicate, vorbind de crime bizare (precum cel e comise de tineri care turnau benzinã pe bãtrâne, dupã care le dãdeau foc), azilurile de nebuni au devenit o industrie înf loritoare, iar odatã cu ele a apãrut o nouã nomenclaturã ºi o nouã pãturã socialã cea a psihiatrilor! Oare putea sã existe vreo legãturã între toate aceste fenomene ºi ºelacul, sau xilitolul (un substitut al zahãrului care este diuretic ºi care s-a constatat cã provoacã tumori ºi leziuni ale organ elor la animale), sau cu

glicol-alginatul de propilen, sau cu oxistearinele (gliceride modificate), sau c u esterul de glicerol obþinut din rãºini ale lemnului, etc.? Toate aceste substanþe pe care le regãsim în alimentele pe care le ingerãm au efecte dezastruoase asupra celulelor corpului ºi ne submineazã sãnãtatea puþin câte puþin.

Mesajul lui John Thomas transmis în aceastã carte este clar ºi la obiect. ªtiinþa a adus c u sine multe nenorociri, dar noi nu suntem lipsiþi de apãrare. Tot ce trebuie sã facem este sã ne luãm destinul în propriile mâini ºi sã luãm deciziile care ni se par cele mai potrivite pentru starea noastrã de sãnãtate, fãr mai þine cont de ceea ce spun autoritãþile în domeniu.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe nu are nimic de-a face cu vanitatea privitului în oglindã. În mb, este o carte care ne spune totul despre limitele mecanice ale organismului nostru , dupã cum s-ar fi exprimat Albert Carter Savage; altfel spus, despre propriul nostru corp.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe trebuie citit cu markerul în mânã, cãci este o veritabilã enc a sãnãtãþii. El reveleazã o serie de secrete pe care strãmoºii noºtri din Antichitate le cunoºt dar vorbeºte ºi despre cuceririle moderne ale ºtiinþei, precum spectrul electromagnetic. Chiar dacã nu toþi cititorii care vor aplica sfaturile incluse în aceastã carte vor constata o inversare totalã a procesului de îmbãtrâni re, cu siguranþã toþi vor observa o încetinire ºi o oprire a acestui proces. Charles Walters Editor, Acres SUA Kansas City, Missouri 4

Þintiþi cât mai sus!

Scopul acestei cãrþi este acela de a-i oferi cititorului rãspunsuri la toate întrebãrile l egate de sãnãtate, dar mai ales de a îmbunãtãþi calitatea vieþii sale. Speranþa autorului este cã toþi cei care au c at cartea au fãcut-o din aceste motive.

Abordarea noastrã legatã de sãnãtate ºi longevitate este deopotrivã totalã ºi ELEMENTARÃ! Noi credem în medicamente care acþioneazã pe bazã rulantã ºi în pastile magice. Tot ce ne propune este sã explicãm cititorului felul în care poate pierde controlul asupra corpului sãu ºi ce trebuie sã fa cã pentru a putea experimenta inversarea procesului de îmbãtrânire.

Nu stã în intenþia noastrã sã manifestãm un zel excesiv (sã oferim soluþii absolute, valabile ntru toate situaþiile). Puþini oameni vor putea aplica în proporþie de 100% toate sfaturile oferite în aceastã carte. De aceea, îi încurajãm pe cititori sã avanseze pe tãrâmul cunoaºterii personale în propriul lor ritm. Nu t ebuie sã vã simþiþi descurajaþi dacã nu puteþi respecta de la început toate indicaþiile incluse în aceastã lucrar . Important este sã înþelegeþi cã sfaturile oferite în acest material reprezintã IDEALUL, scopul pe care trebuie sã vi-l propuneþi ºi cãtre care trebuie sã tindeþi!

Lumea idealã a sãnãtãþii reprezintã un mod de viaþã bazat pe o alimentaþie integralã, inclusi urã, pe practicarea unor exerciþii moderate, dublatã de suficientã odihnã, cât mai puþin stres, pã trarea igienei corporale ºi cultivarea unei minþi puternice. Meritã sã faceþi toate eforturile pentru a integra ace ste lucruri în viaþa dumneavoastrã, chiar dacã un mod de viaþã perfect rãmâne dificil de dus într-o lume în care b a ºi suferinþa reprezintã norma fireascã.

Speranþa noastrã este cã aceastã lucrare vã va ajuta sã gãsiþi acea cale de mijloc care sã vã sã vã bucuraþi de viaþã într-o stare de sãnãtate perfectã. Trãim într-o lume imperfectã, în care id sunt foarte greu de atins. Uneori, circumstanþele exterioare ne scapã de sub control. ªi totuºi, avem în fi ecare zi ocazia sã facem alegeri care ne influenþeazã viaþa ºi starea de sãnãtate, inclusiv vieþile celor din jurul u, în bine sau în rãu. Important este sã facem efortul de a opta CORECT în fiecare zi din viaþa noastrã.

Reamintim cititorului cã boala ºi sãnãtatea reprezintã stãri existenþiale cumulative, iar alt rnativa la o stare bunã de sãnãtate este o existenþã tristã ºi penibilã, trãitã în suferinþã. Lipsa stãrii fericirea de a trãi, deci inclusiv viaþa .

De aceea, þintiþi cât mai sus ºi faceþi tot ce vã stã în putinþã. O stare bunã de sãnãtate me vatã mai presus de orice, indiferent cât de mari ar putea pãrea eforturile pentru atinger ea ei! Meditaþi asupra acestei idei!

În universul sãnãtãþii nu existã decât douã tipuri de oameni: cei tineri ºi sãnãtoºi, ºi cei Primii se agaþã de tinereþea lor, iar ceilalþi îºi doresc cu disperare sã revinã la condiþia pe care au pierdut-o . John Thomas 1 O valoare nepreþuitã

Dacã doriþi sã arãtaþi ºi sã vã simþiþi la fel de bine ca ºi mine atunci când veþi atinge vâ sã începeþi sã faceþi ceva! Robert McLeod Întâlnirea cu persoana care avea sã-mi devinã mentor nu a fost deloc una banalã. Încã ºi mai date au fost circumstanþele în care s-a produs ea: în sala de aºteptare a unui restaurant din Sa n Bernardino, California, în anul 1971, cu ocazia unei întâlniri de afaceri a distribuitorilor companiei ARCO (At lantic Richfield Company), fosta Richfield Oil Company. 5

Absolvisem colegiul cu numai câteva luni înainte ºi eram deja angajat la una din maril e companii ale lumii, în domeniul petrolier. Iar acum mã aflam la o convenþie la care participau alþi a ngajaþi ai companiei. Eram fascinat.

Ne-am împãrþit instinctiv în grupuri, în funcþie de poziþia socialã pe care o ocupam în ierar ompaniei.

Cum conversaþiile nu erau foarte animate, l-am putut auzi pe ºeful meu râzând ºi fãcând glume (destul de nesãrate) pe seama unui coleg din grupul lor, o persoanã pe nume Bob McLeod. McLeod prefera sã nu socializeze cu cei din grupul sãu social (ceea ce sociologii nu mesc statutinconsistent ). La rândul lor, aceºtia îl respingeau, fãcând glume pe seama lui. timp ce ascultam fãrã sã vreau conversaþia lor, ceva mi-a atras atenþia. -ªtiþi, a spus unul dintre ei, McLeod este vegetarian. Nu mãnâncã deloc carne. Este un om c iudat! -Da, a rãspuns altul, este interesat de sãnãtate. Nu înþeleg ce preocupare mai poate fi ºi a sta! Era greu sã-l compari pe McLeod cu acest grup de directori aroganþi ºi egocentrici. Mi -a fost imposibil sã nu remarc diferenþele dintre acel grup de oameni ºi obiectul ironiilor lor, acel McL eod.

Acesta arãta foarte tânãr. Zâmbetul sãu, ochii, râsul nimic nu amintea faptul cã avea 49 de i. Pãrul sãu era închis la culoare ºi avea o alurã tinereascã! Abdomenul era perfect drept, iar þinuta era aceea a unui adolescent. Pe scurt, l-am privit cu încântare.

Cât despre ceilalþi directori, aceºtia arãtau cu 20 de ani mai bãtrâni decât McLeod. Burþile se revãrsau peste curele, pãrul lor era albit, unii cheliserã, aveau pungi de grãsime sub ochi, fu mau încontinuu ºi nu lãsaupaharele cu bãuturã din mânã. Toþi aveau ceasuri de aur la mânã. În au trecut anii, ºi cei mai mulþi dintre ei au înlocuit ceasurile de aur cu epitaful pe piatra de mormânt: A fost un bãiat bun! McLeod ºtia el ce ºtia McLeod ºtia ceva de care ceilalþi nu aveau habar. Metaforic vorbind, putem spune cã er a cu 49 de ani mai tânãr decât ei. Deºi majoritatea celor din grupul respectiv aveau vârste cuprinse între 30 de ani, cu toþii arãtau mai bãtrâni decât el!

Am fãcut primul pas cãtre lumea tinereþii fãrã bãtrâneþe îndreptându-mã cãtre McLeod. Dupã în el, viaþa mea avea sã se schimbe pentru totdeauna. Destinul a fost cel care m-a cond us la aceastã convenþie în acea zi, în care Bob McLeod a devenit mentorul meu. Cu adevãrat, se poate spune cã Dumnezeu lucreazã pe cãi misterioase! M-am prezentat singur acestui m dat tânãr

enigmatic în vârstã de 49 de ani ºi în timp ce vorbeam,

cu claritate seama cã era un om cu totul deosebit. În sinea mea, m-am hotãrât pe loc: Când voi avea 49 de ani, doresc sã ARÃT ºi sã MÃ SIMT la acest om! I-am vorbit despre intenþia mea, iar el mi-a rãspuns: -Este o poveste lungã, ºi va trebuie sã îþi descoperi propria cale, dar aº considera un priv ilegiu sã îþi pot fi de folos. Am devenit pe loc cei mai buni prieteni. Drumurile noastre nu s-au încruciºat decât de câteva ori în lunile care au urmat. Ori de câte ori ne-am întâlnit însã, m-a luat sub aripa sa protectoare ºi mia indicat calea pe care o aveam de urmat.

-Dacã doreºti sã înþelegi cum am reuºit sã arãt ºi sã mã simt cu 20 de ani mai tânãr decât vâ va trebui sã studiezi. Îþi recomand sã citeºti cartea doctorului Paul C. Bragg, Miracolul postului negru. Nu vei gãsi acolo toate rãspunsurile, dar aceastã carte reprezintã un bun început.

La ºase luni dupã prima mea întâlnire cu Bob, am pãrãsit compania ºi am pierdut orice contact cu el, pânã în august 1993. Aratã ºi astãzi la fel de tânãr ºi de plin de energie! Dacã l-aþi vedea pe st u aþi crede cã are mai mult de 40 ºi ceva de ani. Nu e rãu pentru cineva de 69 de ani

Au trecut 26 de ani ºi a sosit rândul meu sã îmi spun povestea. Mã apropii de vârsta de 53 d e ani ºi doresc sã vã confirm cã puteþi opri ceasul biologic, inversând procesul de îmbãtrânire. Nu trebuie d sã citiþi aceste sfaturi ºi sã le urmaþi. 6

Teama

De cele mai multe ori, oamenii se tem sã se aventureze pe un tãrâm necunoscut, sã treacã g raniþele, sã navigheze pe ape strãine mai ales dacã acest lucru presupune sã fie diferiþi de ceilalþi. Este vorba ºi de o anumitã presiune socialã. Poate sunt convinºi cã renunþã la ceva de valoare. Din pãcate, teama ºi ign ranþa sunt primele blocaje care îi împiedicã pe oameni sã urmeze calea corectã a sãnãtãþii. Ei se agaþã de vechi iºnuinþe, care devin astfel lopata cu care îºi sapã singuri mormântul!

Cei mai mulþi dintre participanþii de vârsta mea la convenþia despre care am vorbit la înc eputul acestei cãrþi sunt deja oameni bãtrâni. Cu toþii au trecut de APOGEUL anabolic ºi suferã astãzi de procese degenerative. Unii dintre ei au murit. Cu toþii aratã mai bãtrâni decât vârsta realã pe care o au, iar acest luc u este rezultatul propriilor lor opþiuni . Nimeni nu poate fi învinovãþit pentru aceastã stare de lucruri decât ei înºiºi el, cu toþii suntem responsabili pentru OPÞIUNILE noastre!

Oamenii refuzã sã creadã cã ºi ei vor îmbãtrâni. Cu toþii ºtim cã vom muri odatã ºi odatã, da ne gândim cã primul care va îmbãtrâni ºi va muri va fi vecinul nostru, nu noi. ªi într-o bunã ne trezim în faþa oglinzii, iar mintea noastrã ne spune: Hei, bucurã-te cât mai poþi, cãci timpul care þi-a rã este scurt! Prietenii noºtri îmbãtrânesc ºi mor, iar imaginea din oglindã ne confirmã acest lucru: am atins vârsta ii ºi a bãtrâneþii.

Este important sã înþelegem diferenþa dintre o boalã ºi o tulburare. O boalã este o tulburare care a primit un nume oficial . Viaþa noastrã nu este afectatã numai de boli, ci ºi de tulburãrile ºi dezechi rele care nu s-au manifestat încã sub forma unor simptome severe (care sã justifice titlul de boalã ). Ambele categorii ne împiedicã sã ne bucurãm plenar de viaþã, aºa cum am face-o dacã am avea o stare bunã de sãnãt

Nici o boalã nu vine din senin. Ea reprezintã un dezechilibru care SE DEZVOLTÃ. Cuvântul disease ar trebui scris dis-ease1, iar noi vom pãstra aceastã ortografie pânã la sfârºitul cãrþii, pentr -i reaminti continuu cititorului de acest principiu: nimeni nu moare din cauza unui disconfort (boalã), ci din cauza unei tulburãri (a unui dezechilibru)!

Felul în care definim starea de sãnãtate influenþeazã într-o mare mãsurã atitudinea noastrã l e procesul de îmbãtrânire ºi capacitatea sau incapacitatea noastrã de a prelua frâiele propriu lui nostru destin, redirecþionând acele forþe care determinã ÎMBÃTRÂNIREA corpului fizic (sau bioelectric). Este decizia dumneavoastrã

Doriþi CU ADEVÃRAT sã deveniþi din nou tânãr? Dacã da, tot ce trebuie sã faceþi este sã citiþ carte ºi sã integraþi în viaþa dumneavoastrã sfaturile sugerate de ea. Dacã doriþi sã experim miracolul inversãrii procesului de îmbãtrânire, ESTE NECESAR sã vizualizaþi mental rezultatul final al acestui proces.

Miracolul este posibil pentru toþi cei care încearcã, dar NU se produce gratuit. Existã un preþ pentru fiecare victorie, pe care îl veþi gãsi prezentat în capitolele urmãtoare. Dacã veþi înþelege în ce constã procesul de îmbãtrânire, veþi înþelege la fel de uºor ºi cum at el!

Preambul: în capitolul urmãtor veþi afla cã fiecare om are patru vârste diferite. Vã veþi put a calcula APOGEUL anabolic ºi veþi învãþa care este semnificaþia acestuia în viaþa dumneavoastrã. Ilustraþie: VREME ÎNCHISÃ SOARE STRÃLUCITOR STIL DE VIAÞÃ NESÃNÃTOS STIL DE VIAÞÃ SÃNÃTOS OPÞIUNEA DUMNEAVOASTRÃ 1 N. Tr. Joc de cuvinte intraductibil: disease 7 boalã; dis-ease disconfort.

El nu reprezintã altceva decât confirmarea unei opþiuni greºite fãcute de dumneavoastrã în trecut. dar este infinit accelerat din cauza ignoranþei ºi i mplicit prin OPÞIUNILE pe care le facem singuri! Oamenii îmbãtrânesc deoarece nu ºtiu CUM sã rãmânã tineri mul îmbãtrânirii este mult mai rapid decât în vremurile de altãdatã. orizontul? Oamenii tineri au tendinþa sã vadã mai degrabã orizontul. activ ºi fer AUTOVERIFICAREA PERCEPÞIEI REALITÃÞII Atunci când priviþi de-a lungul unei strãzi. El singur poate decide dacã doreºte sã ajungã într-o fundãturã sau sã trãiascã un mod de viaþã sãnãtos. ce vedeþi mai întâi: semnul Trecere interzisã . Ce crimã sã o risipeºti numai pe copii! George Bernard Shaw Bãtrâneþea urmeazã întotdeauna dupã acele zile în care ne fãceam speranþe ºi vise în legãturã zilele care vor urma. Dacã priviþi în oglindã. Mai bine concentraþi-vã asupra zilei rezente. sãnãtoasã. iar ziua de mâine va fi mai bunã. Nu vã faceþi niciodatã griji din cauza unui diagnostic medical. Speranþele noastre se împlinesc rareori. cãci au întreaga viaþã ÎN FAÞA lor. Trupul pe care îl cunoºteam cândva se rãtãceºte în meandrele Timpului u mai ºtie sã comunice cu mintea. fãrã nici un interpret care sã le facã traducerea.Alegerea drumului pe care doreºte sã o apuce þine de fiecare individ în parte. dar cele douã aspecte ale sale încep sã emene cu cele douã feþe ale unei monede: o minte tânãrã ºi un corp îmbãtrânit. Fiinþa rãmâne o singurã unitate. Acest lucru este cu deopotri valabil în ceea ce îi priveºte pe tineri. Boli care altãdatã erau apanajul bãtrânilor fac astãzi ravagii p . Aceasta nu minte! În aceastã carte. avem încã la îndemânã destule instrume te cu ajutorul cãrora putem trãi o viaþã lungã. luaþi deciziile corecte. cãci trupul nu reuºeºte sã þin asul cu mintea. Secretele vieþii plantelor 2 Din nou tânãr! Tinereþea este un lucru minunat. ºi mai ales pe femeile cu vârste cuprinse între 25-45 de ani. Primel e semne ale bãtrâneþii apar în jurul vârstei de 24 de ani. cel mai bine este sã daþi crezare imaginii din oglindã. ºi chiar mai fericitã . Un corp îmbãtrânit ºi neputincios în care sãlãºluieºte o minte tânãrã nu poate genera altceva cte ºi o stare de tensiune. autorul dovedeºte cu o mie de argumente cã pânã ºi în aceastã lume în care ne este ameninþatã de tot felul de procese de poluare. Christopher Bird. iar imaginea reflectatã de ea nu seamãnã cu cea pe care v-o amintiþi n tinereþea dumneavoastrã. fiecare exprimându-se într-un lim erit. Procesul de îmbãtrânire este natural.

Revenirea lor rãspândeºte boala în rândul celor nepregãtiþi. jumãtate din populaþia Sta telor Unite murea înainte de a ajunge la vârsta de 20 de ani. problema poate fi însã inversatã! În pofida afirmaþiilor optimiste ale experþilor. 8 . incidenþa bolilor contagioase e ste în creºtere ºi pare sã se producã astãzi o rãzbunare a acestora. care nu mai nu doresc sã se conformeze planurilor naturii. Statisticile folosite pentru a argumenta aceastã viziune (a unei speranþe de viaþã mai mari) nu þin cont de numãrul de copii care ating stadiul de adulþi. Din fericire. Aceas tã concluzie este greºitã. ele reprezintã CEVA MAI MULT decât un simp lu duºman care s-a întors printre noi. Pe timpuri. Aºa se explicã ponderea redusã a speranþei de viaþã din acel timpuri (prezentatã statistic). Creºterea statisticã a speranþei de viaþã din ultimii 50 de ani i-a determinat pe oamenii naivi sã accepte pretenþiile false ale medicinii legate de victoriile sale în prelungirea vieþii. De fapt.rintre tineri. Tulburãri degenerative au înlocuit bolile infecþioase. Oamenii moderni nu trãiesc mai bine ºi nu sunt mai sãnãtoºi astãzi decât în trecut. Mai mult. speranþa de viaþã nu este mai mare astãzi de în timpurile de demult.

În cartea de faþã. Linia de demarcaþie În anul 1971. Altf el spus. iar noi devenim e în ce mai fragili. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Aceastã stare este descrisã perfe ct de cuvântul catabolism. Activitatea catabolicã ne poate þine în viaþã. este acel moment temporal când tânãrul începe sã se îndrept e cãtre îmbãtrânire. este pen tru noi momentul de APOGEU anabolic. dar NU trebuie în nici un caz echivalatã cu sã ea ºi cu longevitatea. corpul începe sã funcþioneze din ce în ce mai lent. Prin catabolism. Vârsta de 24 de ani. Altfel spus. existã diferite grade între aceste douã extreme. Existã oameni care experimenteazã acest moment chiar mai devreme de vârsta de 2 4 de ani. care înseamnã a senþa distrugerii þesuturilor în organism. Energia produsã prin activitatea catabolicã este o energie a înfometãrii. Catabolismul este opu sul anabolismului. el devine catabolic dent. Important este cã acest moment soseºte mult pr ea devreme pentru om. La ora actualã ar trebui sã reducem aceastã limitã la numai 24 de ani. se considera cã sarea ceasului biologic este un proces extrem de dificil dacã omul a supravieþuit deja 35 de ani într-un mod de viaþã NORMAL. oaselor ºi pielii. cu toate implicaþiile acesteia pentru procesul de îmbãtrânire. energia este eliberatã. A fost odatã ca niciodatã Au fost vremuri când era ceva cu totul neobiºnuit sã vezi primele semne de îmbãtrânire pânã l . care reprezintã linia de demarcaþie între cele douã procese. atunci când folosim cuvin ele anabolism ºi catabolism ne referim de fapt la starea GENERALà a organismului ºi la direcþia în care s e îndreaptã corpul bioelectric. Este o energie a supravieþuirii. Este un fel de auto-digestie prin care co rpul se hrãneºte chiar cu energia eliberatã prin digerarea propriilor þesuturi. Acest p u îºi propune sã îl demonstreze aceastã carte. când am fost iniþiat pentru prima datã în teoria îmbãtrânirii. Un organism tânãr este prin excelenþã anabolic. Aceastã stare este foarte bine descrisã de cuvântul anabolism.Orice om se naºte pentru a experimenta o viaþã lungã ºi SÃNÃTOASà pe aceastã planetã. Catabolismul îºi trage rãdãcinile în procesul morþii. necesarã pentru a acoperi numai nevoile minime de energie ale corpului. Linia de demarcaþie între tinereþe ºi bãtrâneþe scade rapid! Atunci când suntem tineri. El implicã regenerarea normalã a muºchilor. care înseamnã degenerarea sau distrugerea þesuturilor corporale. Existã alþii care îl experimenteazã ceva mai târziu. Atunci când îmbãtrâneºte. starea noastrã de sãnãtate se aflã la apogeu ºi corpul ºtie sã se are rapid ºi fãrã probleme. este un proces de reconstrucþie. Rãnile nu ni se mai vindecã la fel de uºor.

Schimbaþi aceastã stare de lucruri Nu este obligatoriu ca viaþa noastrã sã se petreacã în acest fel! Noi avem libertatea sã sch imbãm aceastã stare de lucruri indiferent de vârsta pe care o avem! Putem inversa cursul v ieþii noastre. dacã dorim cu adevãrat sã învãþãm ºi sã transpunem apoi în practicã aceastã nouã cunoaºtere. Este important de asemenea sã înþelegem cum se manifestã ele. albirea pãru ui. El este pr ins între miracolul tinereþii ºi apropierea îmbãtrânirii. deºi în sufletul nostru ne simþim în continuare tineri. vom deveni conºtienþi ºi de forþele invizibile ale îmbãtrânirii. 9 . care ne fac sã ne zim bãtrâni. cu excepþia unei vieþi trãite în greutãþi foarte mari. pierderea apetitului sexual. Procesul de îmbãtrânire începe discret. El nu este altceva decât un proc autodestructurare care grãbeºte trecerea timpului ºi ne apropie de momentul morþii. este important sã înþelegem cum apa r ele. Obezitatea. Înainte de a afla cum pot fi inversate aceste semne. Atunci când vom deveni CONªTIENÞI de trecerea timpului. omul se aflã la o rãscruce de drumuri.sta de 40-45 de ani. ridurile ºi reducerea vitalitãþii toate acestea reprezintã semne ale procesului de îmbãtrânire. chelirea. fãrã sã facã valuri. Atunci când atinge apogeul anabolic.

oamenii nu se tem atât de ideea de îmbãtrânire. Trebuie sã acceptaþi aceastã realitate. Hosea spunea: Poporul meu este distrus din cauza lipsei de cunoaºtere . menite sã ne d . Nu este vorba de unul ºi acelaº ru. Am renunþat la primul titlu. În realitate. când boala abia începe sã se manifeste. suferinþei. tradus de noi: Cum sã ne redobândim tinereþea). În realitate. În ceea ce îi priveºte pe pacienþii aflaþi în faze considerate terminale ale bolilor. Tr. Ei convinºi cã nu vor îmbãtrâni niciodatã. cât de faptul cã acest proces l va rãpi desfãtãrile de care se bucurau cândva gratuit. Ilustraþie APOGEU anabolic catabolic tânãr bãtrân Apogeul anabolic ale bãtrâneþii. medicii se consultã ºi delibereazã îndelu dându-ºi cupãrerea despre ce poate fi fãcut pentru însãnãtoºirea pacientului. durerii. În timp. Pentru cei mai mulþi dintre ei. Pentru ei. u manitãþii nu îi lipseºte cunoaºterea. îi auzim deseori pe medici spunând: Nu mai este nimic de fãcut! . Bãtrâneþea nu este neapãrat sinonimã cu ideea de a fi bãtrân. a singurãtãþii. punctul de cotiturã în care tinereþea începe sã disparã ºi apar primele se Atunci când am ales titlul acestei cãrþi. înlocuindu-l cu expresiile de mai sus. care îºi croiesc drum în subconºtientul nostru. Medicul Când omul este pe moarte. cãci ea nu mai poate fi schimbatã! ºi alte expresii de acelaºi el. Universul în care trãiesc este cel al tinereþii. ºtiinþa dicalã îºi epuizeazã rapid jargonul savant. Aceºtia nu vor citi cartea. acest es de însãnãtoºire dã naºtere unui jargon menit sã fie înþeles numai de cãtre specialiºti. ideea de a redeveni tineri pare o utopie. ci înþelepciunea care sã-i permitã sã facã diferenþa între cunoaºterea a falsã. fãrã nici un conþinut.În realitate. menite sã ne dete rmine sã acceptãm ºi sã raþionalizãm aceste fenomene naturale numite viaþã ºi moarte. La început. am ezitat între De-a pururi tânãr ºi titlul de faþã nou tânãr (N. gândul bãtrâne este asociat cu viziunea unei fundãturi. subminându-ne dorinþa de a trãi în momentele de cumpãnã. Numai cei care realizeazã cã au trecut de momentul apogeului anabolic pot înþelege cu ad evãrat semnificaþiile cuvântului BÃTRÂN. dar ºi SPERANÞEI pacientului. este vorba de simple cuvinte goale. ºi în final a morþii. deoarece nu pot înþelege semnificaþia cuvântului bãtrân. deoarec e el nu li se potriveºte acelor cititori care se mai aflã încã în perioada anabolicã a vieþii lor.

misterul sãnãtãþii ºi al fericirii.24 80 Piramida îmbãtrânirii remarcaþi cât de departe de centru este localizat momentul de apogeu anabolic. al vieþii ºi al morþii. Pacientul rãspunde acestei chemãri fie pregãti ndu-se în vederea marelui sfârºit. Medicul este cel care anunþã chemarea morþii. el este situat în jurul vârstei de 24 de ani. În cazul de faþã. rãmâne în continuare n Ilustraþie Apogeu Vârstã -0. Preoþii 10 . fie prin frustrare ºi prin întrebãri de genul: De ce? Cum este po il? ªi astfel.ucã cu gândul la piatra de mormânt care ne aºteaptã.

o religie naþionalã. în timp ce religia preferã sã dea vina pe Eva. Puþini oameni îndrãznesc sã punã la îndoialã dog religioase. pentru cã aºa ni s-a spu e sã se întâmple lucrurile ºi murim cu câteva decenii înainte de timpul care ne-a fost predest inat. sã acceptãm aberaþiile emanate de c de guverne. numai pentru cã aºa au considerat medicii ºi preoþii cã este firesc. noi ne oferim voluntar sã mergem în pelerinaj la altarul ªtiinþei pentru a ne aduce omagiul în faþa ideii cã efectele ºi cauzele pot fi explicate prin analize bazate pe factori sing ulari.Dogmele religioase îºi propun sã ne convingã cã avem cu toþii un anumit interval de timp des emnat în care ar trebui sã rãmânem pe acest pãmânt. ªi astfel. de ziare ºi de universitãþi. al cãrei pãcat originar a aruncat anatema asupra lui Adam ºi a urmaºilor sãi. Din pãcate. pe altarul cãruia cu toþii. noi ridicãm la rang de dogmã tot ceea ce nu înþelegem. deºi în realitate am putea inversa în orice clipã mersul acelor ac stui ceas. fãrã sã stãm niciodatã sã ne punem întrebãri fireºti precum De ce? sau Cum de este posibil? . cei care n ne închinã la întrebã În fiecare zi. dupã care este voia lui Dumnezeu sã plecãm în lumea c rgonul preoþesc este altfel decât cel al oamenilor de ºtiinþã. acuzându-i cã sunt responsabili de pro lemele noastre de sãnãtate. Cumpãrãm medicamente ºi pastile pentru ata . De ce? sau Cum este pos Incapacitatea noastrã de a discerne adevãrul de minciunã nu este în întregime vina De mici copii. Din toate pãrþile. noi continuãm sã ne prosternãm î faþa Altarului ªtiinþei ºi sã plãtim preþul corespunzãtor. Raþiunea nu are nici un cuvânt de spus în aceastã privinþã. dar din pãcate nu ºtie sã rãspundã tipul: De ce? sau Cum de este posibil? Pelerinajul noastrã. Noi acceptãm teorii de genul cã existã un microb pentru fiecare boalã. Aceasta a devenit un cult. aducând în viaþa acestora boala ºi moartea. renunþãm sã mai luptãm. retrãind din nou zilele fericite ale tinereþii ºi vitalitãþii. noi suntem învãþaþi sã gândim într-un anume fel. este ªtiinþa. deci inclusiv o pilulã care poate vindec a fiecare tulburare. pentru cã oamenii NU mai ºtiu unde sã caute rãspunsurile. Zeul civilizaþiei noastre. Acceptãm procesul de îmbãtrânire. ªtiinþa ºi medicina dau vina pe bacterii ºi pe viruºi. ni se spune cã avem în interiorul nostru un ceas biologic care semnal eazã momentul în care trebuie sã murim. În loc sã ne asumãm propria responsabilitate care ne revine. dar urmãreºte la rândul lui sã ne amo moþiile ºi sã ne determine sã acceptãm realitatea momentului. Ne urmãm orbeºte convinger le. Societatea umanã anihileazã cu cinism întrebãrile fireºti de tipul l? .

Medicamentele de sintezã chimicã produc schimbãri în funcþiile organismului. DACà doreºte acest lucru. acestea rãmân chiar neidentificate ! Altfel spus. Orice om îºi poate pãstra un corp tânãr ºi sãnãtos. fãrã sã-ºi punã vreodatã întrebãri legate de mecanismele vieþii ºi morþii. dar nu schimbã cu nimic cauzele care le-au pr ovocat. acþionând apoi pe baza acestei cunoaºteri. cam aºa opereazã ºtiinþa medicalã de astãzi: ne reazã SIMPTOMELE (MANIFESTÃRILE EXTERIOARE). dar nu umblãm deloc la cauze.simptomele. Cât de diferitã ar fi aceastã viaþã dacã oamenii ar înþelege corect în ce constã boala ºi pro îmbãtrânire. diagnostica sau vindeca bolile. Sã fie limpede: 99% din procesul de îmbãtrânire la care suntem supuºi depinde direct de no i (se aflã sub controlul nostru direct). Din pãcate. Ele sunt pres crise pentru a preveni. De altfel. Textele care însoþesc medicamentele (scrise cu litere foarte micuþe) nu fac altceva decât pãcãleascã pacientul. indicând astfel calea cãtre o viaþã a tinereþii Ce vârstã avem? 11 . Mai mult. Cartea de faþã a fost scrisã tocmai pentru a oferi rãspunsuri la întrebã ile mult evitate de ºtiinþã: De ce? ºi Cum de este posibil? . umanitatea continuã sã tr b aceastã hipnozã indusã de ºtiinþa medicalã. ale sãnãtãþii ºi bolii. conducându-i de multe ori în eroare chiar pe medici. precum ºi o min cidã. trãim din paleative.

Cartea de faþã cum sã atingeþi acest obiectiv în fiecare zi din viaþa dumneavoastrã. aceste acþiuni ne determinã viitorul fiziologic ºi vârsta bioelectricã. Existã nenumãraþi oameni în vârstã care reprezintã cea mai bu acestui efect de capsulã a timpului. pierzândritmul cu mintea sa. Este un fel de capsulã a timpului în care este prinsã mintea noastrã. Subiectul acestei cãrþi se referã la inversarea vârstei bioelectrice. existã oameni care au crescut în perioada Marii Depresiuni. de multe ori chiar în familia noastrã.Felul în care definim vârsta poate aduce o mare diferenþã în atitudinea noastrã faþã de viaþã tã atitudine este cea care dicteazã acþiunile noastre de zi cu zi. La rândul lor. avem de-a face cu o mi nte tânãrã într-un trup bãtrân. indiferent de câte zil e mai aveþi de trãit. adicã a vârstei reale a corpului. Ele nu scot nici un cuvânt referitor la cauzele procesului de îmbãtrânire ºi ale bolilor! Practic. deoarece le in duc oamenilor o stare de confuzie. de cea funcþionalã l mai important între toate. noi sãrbãtorim trecutul nând cã am îmbãtrânit cu atâþia ani. Medicina aºa-zis holistic efineºte sãnãtatea funcþionalã drept capacitatea noastrã de a experimenta activitãþile normale. Indiferent cât de tânãrã se crede însã persoana respectivã. Iatã în ce constã fiecare din acestea: Vârsta calendaristicã se referã la anii pe care i-am petrecut pânã acum pe acest pãmânt. în funcþie de o perioadã sau al a din trecutul pe care lam trãit. nu reprezintã altceva decât simple afirmaþii golite de orice conþinut. iar ei continuã sã se cramponeze de ea). deºi ar trebui sã spunem cã am întinerit cu atâþia ani2! Vârsta mentalã este definitã de felul în care gândim. de vârsta bioelectricã. Apogeul sãnãtãþii nu poate fi cu adevãrat experimentat decât în ABSENÞA bolii. Ea þine de perspectiva noastrã asupra v eþii. de cea mentalã. dar din punct de vedere fi zic au îmbãtrânit. noi celebrãm aceastã vârstã dând o petrecere de ziua noastrã. Orice aþi spune. În f are an. fiind marcaþi pe viaþã de aceastã perioadã a vieþii lor3. Cunoaºtem cu toþii asemenea persoane. este evident cã trupul ei a trecut de mult de perioada a pogeului anabolic. Vârsta poate fi definitã în funcþie de vârsta cronologicã. Acest gen de definiþii ciudate acceptã existenþa unor tulburãri degenerative. Vârsta bioelectricã poate fi mãsuratã ºi manipulatã într-un sens sau în altul. plin de vitalitate. Din pãcate. indiferent de limitãrile noastre mentale sau fizice care ne împied icã sã ducem un mod de viaþã cu adevãrat sãnãtos. Definiþiile din categoria celei de mai sus m-au deranjat întotdeauna. În acest caz. Spre exemplu. de zi u zi. Din punct de vedere mental. ei au rãmas tineri (perioad a care i-a marcat s-a petrecut de regulã în tinereþe. nu este o perspectivã prea rozã! Vârsta funcþionalã se referã la capacitatea noastrã de a funcþiona. considerând cã bunãstarea ar la bazã felul în care ne auto-percepem. Felul în care poate f .

Copiii se nasc cu ochii albaºtri. pentru ca mai târziu culoarea lor sã se schimbe în negru sau în cãprui. Informaþiile prezentate în l reprezintã însãºi esenþa acestei cãrþi.ut acest lucru va fi arãtat în capitolul urmãtor. culoarea ochilor. Alþi oameni devin diabetici! Femeile au anumite proble me specifice. Oamenii se îngraºã. Odatã ce veþi învãþa sã manipulaþi ºi sã controlaþi forþele care influenþeazã vârsta b tul timpului asupra vieþii dumneavoastrã va înceta sã mai fie o preocupare majorã în ceea ce vã p iveºte. Ne grãbim sã revelãm acest secret pentru a vã stimula sã termina citit aceastã carte. Oamenii chelesc. 3 N. vârs ta este desemnatã folosind cuvântul old (bãtrân) dupã numãrul de ani. La fel. 2 N. fiin d marcaþi pe viaþã de aceasta. lucrurile nu stau chiar aºa. TE SIMÞI ºi GÂNDEªTI din nou ca un om tânãr! Preambul: în capitolul urmãtor. Nu poþi fi din nou tânãr decât atunci când ARÃÞI. dar prin pierderea pãrului pe care îl au deja (nu se nasc chei). 12 . Tr. veþi afla cum vã puteþi stabili vârsta REALà ºi cum puteþi de na factorii care genereazã procesul de îmbãtrânire înainte de vreme. În realitate. Tr. obezitatea ºi problemelefeminine sunt de naturã geneticã . în România existã oameni care au crescut în perioada comunismului. Sunteþi pregãtiþi? Ochii verzi-cãprui Ni se spune pe toate canalele cã procesul de chelire. Este vorba de un joc de cuvinte specific limbii engleze: în aceastã limbã. darnude la bun început. nu se nasc graºi. diabetul.

Personal. cu deplasarea poziþiei normale a st omacului. noi facem tot ce ne stã în puteri pentru a ne asigura cã nu vom rãmâne în urma celor care ne-au luat-o înainte 3 Nu orice drum vechi Dacã nu ºtii încotro te îndrepþi. Programaþi sã murim Noi ne auto-programãm sã murim prin acþiunile. 2) apendicele. cuvinte ºi gândurile noastre. aflat într-o poziþie corectã faþã de celelalte structuri: 1) stomacul.Personal. semn cã ni se apropie ºi nouã ti Din pãcate. Astãzi îi am pe jumãtate verzi. Oamenii graºi pot slãbi. dar niciodatã cauzative. B. deºi am depãºit vârsta de 50 de ani! La fel puteþi face ºi dumneavoastrã! Cine deþine adevãratul control? Puneþi la îndoialã autoritatea medicilor. 7) curbura sigmoidã. 5) colonul transversal. Colon normal Colonul normal. 8) rectul. D. Ilustraþie UN COLON NORMAL ªI MAI MULTE EXEMPLE DE COLONURI BOLNAVE A. . Femeile îºi pot recãpãta starea de sãnãtate. Diabeticii pot redeveni normali. În timp ce noi ne pregãtim în aceastã direcþie. Colon inflamat Colonul aflat într-o stare de inflamare datoratã constipaþiei. Este corpul DUMNEAVOAS TRà ºi viaþa DUMNEAVOASTRÃ. Colon rãsucit Colonul transversal rãsucit (într-o stare de ptozã). nu orice drum vechi te poate duce înapoi. Aceste p robleme aºa-zis genetice sunt simptomatice. Ridicaþi-vã din genunchi. am avut cândva ochii de culoare cãprui închis. Luaþi frâiele viitorului dumneavoastrã în propriile mâini. Oam enilor chei le poate creºte din nou pãrul. 6) colonul descendent. moartea ne rãpeºte rudele ºi prietenii. 4) colonul ascendent. Colon spastic Colonul aflat într-o stare de constipaþie spasticã. prin restaurarea echilibrului hormonal ºi prin consumarea unor super-alimente. Problemele aºa-zis genetice pot fi rezolvate prin curãþarea corpului de de rile metabolice. am asistat la regenerarea pãru lui meu ºi la re-înflorirea vieþii mele. C. cum ai putea sã ºtii cum ai ajuns acolo? Dacã nu ºtii cum ai ajuns acolo. 3) cecumul.

reducerea apetitului sexual ºi obezitatea. Îmbãtrânirea prematurã ne conduce de la acest moment de vârf cãtr mormânt. el reprezintã partea anormalã a procesului. În ealitate. menopauza. p ierderea vitalitãþii. dar reprezintã simultan ºi SEMNELE procesului de îmbãtrânire! 13 . Aceste evenimente atestã trecerea timpului. Creºterea normalã ne permite sã ieºim din copilãrie sã atingemapogeul anabolic. Îmbãtrânirea se produce ca urmare a unei serii de evenimente legate de timp (care defi nesc de altfel simptomele ei) precum: albirea pãrului.John Thomas Oamenii considerã cã procesul de îmbãtrânire este un aspect normal al unei vieþi normale. diabetul. chelirea. Ele sun t simptomatice. ridurile.

stopat ºi inversat. Aceste semne ºi simptome reprezintã schimbãrile care s-au produs ºi diminuarea funcþiilor organelor vitale ºi glandelor. Folosiþi un creion ºi o gumã. anorexia ºi reducerea apetitului sexual. Simptomele bolilor reprezintã modificãrile subiective ale funcþiilor corporale care NU sunt aparente observatorului exterior cum ar fi senzaþia de greaþã. Ea ne priveazã de intervalul de t imp la care am fi avut dreptul pe acest pãmânt. În acest fel. corpul nostru experimenteazã un blocaj în echilibrul sãu bioelect ric. Estimaþi ºi notaþi vârsta pe care o aveþi în locurile goale de os. nu prin retrãirea experienþelor noastre anterioare. În acest fel. anxietatea. Putem proceda însã ºi altfel: putem opta pentru o re-expe rimentare a timpului. Când se petrece acest lucru. Acest gen de simptome trec de regulã neobservate de ceilalþi oame 80 ani 80 ani 80 ani 80 ani sau mai mult . Vârsta mentalã 0 Vârsta calendaristicã 0 Vârsta funcþionalã 0 Vârsta pe care o simþiþi 0 Semne ºi simptome Timpul trãit greºit dã naºtere la o serie de SEMNE ºi SIMPTOME ale bolii ºi ale îmbãtrânirii ectrice. Îmbãtrânirea e ultatul unui Timp trãit în mod greºit. Cancerul determinã o accelerare a trece rii Timpului. Factorul sãu de control este acþiunea con entã. b li precum cancerul sunt consecinþe ale unui Timp trãit în mod greºit. Rezultatul este procesul de îmbãtrânire o confirmare a deteriorãri biologice. Lãsaþiultima linie goalã pânã când aþi stabilit vârsta bioelectricã pe care o aveþi. Oamenii îºi accelereazã singuri procesul de îmbãtrânire ºi trecerea timpului prin IGNORAREA SEMNELOR mai sus amintite. Acest lucru nu devine însã po ibil decât dacã deþinem cunoaºterea corectã ºi o punem în aplicare. ci printr-o retrãire a timpului însuºi a acelui TIMP pe care lam trãit deja. în timp ce Timpul este vehiculul îmbãtrânirii. LA S estui capitol. ei îºi reduc cu bunã ºtiinþã ºederea pe acest pãmânt rocesul de îmbãtrânire se produce de la sine. Spre exemplu. iar omul îmbãtrâneºte! Gândiþi-vã la boalã ca la o trecere acceleratã a Timpului. uscãciunea gu rii. conceptele de îmbãtrânire ºi de timp vor cãpãta o semnificaþie mai tangibilã ru dumneavoastrã. Îmbãtrânirea ºi Timpul sunt douã lucruri legate între ele.Procesul de îmbãtrânire poate fi încetinit. durerea. dar nu ºi identice. Evaluaþi-vã singuri vârsta În rândurile de mai jos sunteþi rugat sã personalizaþi tipurile de vârstã despre care am disc tat în capitolul 2.

al hormonilor ºi fluidelor. Timpul devenit vizibil Semnele sunt altceva decât simptomele. ea poate fi vãzutã cu ochiul liber. Semnele nu sunt altceva d ecât timpul devenit vizibil! Ele sunt capsule bioelectrice ale timpului. 14 . În etapele ulterioare. Ele pot fi confirmate pr n diagnosticului unui medic. ele reprezintã o confirmare a procesului de îmbãtrânire ºi a trecerii timpului. Ele se referã la evenimente exterioare ºi sunt observabile. ºi/sau poate fi confirmatã prin diagnosticului unui medic. Procesul de îmbãtrânire nu este altceva decât un cuvânt elegant pentru o încetinire a funcþiilor organismului. în ogli ndã.ni. Îmbãtrânirea apare mai întâi de toate la nivelul acelei lumi invizibile a corpului. care stabileºte o stare morbidã. De aceea. ºi orice înce tinire conduce mai devreme sau mai târziu la blocare. mai exa t a corpului bioelectric. Semnele ne permit sã devenim conºtienþi în mod dureros de modificarea funcþiilor normale ale organismului (de pildã febra sau inflamaþiile). SEMNELE de îmbãtrânire ºi/sau de boalã pot fi observate ºi mãsurate. Ele indicã însã apariþia unor modificãri subtile la nivelul þesuturilor corporale.

Uneori. dar numai în mãsura în care sunteþi cinstit cu dumneavoastrã înºivã. Ea reprezintã ha rã personalã pe drumul cãtre o tinereþe fãrã bãtrâneþe. Ele se manifestã sub formã de boli ºi evenimente patologice. Faceþi acest exerciþiu acum. dar º upã terminarea cãrþii. Stabiliþi vârsta bioelectricã pe care o aveþi Lista de mai jos îºi propune sã vã ajute sã stabiliþi vârsta bioelectricã pe care o aveþi. De regulã însã. Existã de asemenea ºi o listã care cupr nde factorii contributori. manifestarea plenarã a procesului de îmbãtrânire se manifestã abia mai târziu. Restul cãrþii de faþã nu va face altceva decât sã dezvolte fiecare subiect din a listã. NOTÃ: aceastã listã nu reprezintã un diagnostic al unei boli particulare. Chiar ºi dupã ce pleacã. Procesul de îmbãtrânire ºi boala sunt u ºi acelaºi lucru. Ea vã oferã o aproximare destul de riguroasã a vârstei bioelectrice pe care o aveþi. Înceti nirea ºi încetarea funcþiilor vitale este cel mai important semn de care trebuie sã þinem seama. Nu diminuaþi importanþa criteriilor listate ºi nu vã grãbiþi sã le judecaþi din perspectiva d . ci mai degrabã o succesiune de indicatori. Aceste criterii reprezintã puncte de evaluare bazate pe efecte cumulative pe terme n lung. Apariþia sa ne provo acã o serie de neplãceri temporare. Ma t. Fiecare dintr stea adaugã o anumitã semnificaþie ºi vã direcþioneazã în efortul dumneavoastrã cãtre reîntinerire. Criteriil individualizate vor fi adãugate pe liste separate (pentru bãrbaþi ºi femei). dupã o î a acestor semne sau dupã o boalã mai gravã. când veþi înþelege mult mai bine importanþa fiecãrui criteriu în parte. ceastã umbrã este foarte evidentã. Umbra bolii se manifestã de regulã prin deteriorarea funcþiilor organelor vitale. O boalã este precum un oaspete nedorit care dã buzna în casa noastrã. Timpul se accelereazã atunci pentru noi. cãci ne trezim cã nu mai putem face o serie de lucruri care altãdatã ne e rau la îndemânã. Þineþi de asemenea cont de situaþia în care vã aflaþi ch în prezent: dacã sunteþi sub îngrijire medicalã sau dacã luaþi medicamente.Semnele mai pot fi definite ca niºte evenimente anormale care se petrec la nivelul procesului vieþii. Dacã le considerãm normale. ea lasã în urma ei o umbrã de iritare. dacã ºi-au lãsa mprenta asupra dumneavoastrã sau dacã sunt recente. le dimin uãm practic impactul asupra conºtiinþei noastre ºi le amplificãm efectele. Bifaþi cãsuþele care vi se potrivesc. schimbându-ne modul de viaþã înainte de a fi prea târziu. ea are menirea sã vã permitã sã înþelegeþi de ce aþi ajuns sã aveþi aceastã vârstã. Þineþi cont de bolile grave din trecut. Cele mai multe dintre ele nu au legãturã cu sexul. indicându-vã ce aveþi de fãcut pentru a cesul de îmbãtrânire. aplicându-se deopotrivã bãrbaþilor ºi femeilor.

leziuni Flasci. Efectul lor cumulat vã poate BLO CA cu uºurinþã calea ºi vã poate împiedica sã redeveniþi tânãr! Semnele.eavoastrã. simptome. efecte ºi factori care contribuie l a procesul de îmbãtrânire. dureri 20 50 18 15 .5 cm sau mai mult 50 200 Gutã: 40 Ochi: riduri în jurul ochilor (nu foarte accentuate) Riduri accentuate 8 15 Muºchii: deteriorare. Lista este alcãtuitã exclusiv din semne. simbolurile & factorii contributori care permit evaluarea vârstei bioelec trice Pentru ambele sexe Înãlþime: pierderea înãlþimii fizice Cu circa 7-8 mm Cu circa 1. Vã asigur cã fiecare criteriu meritã atenþia dumneavoastrã. fãrã putere Crampe.

datorate unei afecþiuni la ficat 40 Se învineþeºte rapid. ca în cazul bãutorilor de bere) 8 40 Sprâncene: groase. de sub braþe sau de pe picioare 40 16 . condiþie instalatã prematur. fãrã stabilitate 25 Mirosuri corporale: necesitã deodorant Depãºesc puterea deodorantului 20 40 Respiraþie urât mirositoare: cronicã 30 Dinþi: stricaþi 40 Necesitã curãþarea plãcii la dentist o datã pe an 25 Necesitã curãþare la ºase luni 40 Necesitã plombe cu un amestec pe bazã de mercur 150 Existã dinþi obturaþi pânã la rãdãcinã 40 Gingivitã (gingii inflamate) 30 Unghii: la mâini/picioare 20 Fragile: se rup uºor. vânãtãile sunt dureroase la atingere 60 Secreþii grase abundente 15 Pãr. pãtate. mustaþã & barbã Predominant albit 30 Chelie 30 Pierderea pãrului corporal (de pe picioare) 60 Creºtere lentã a pãrului de pe cap 30 Netezirea pãrului care era cândva cârlionþat 40 Albirea pãrului pubian. se exfoliazã (inclusiv mãtreaþa) 10 Psoriazis/seboree (pe scalp sau pe corp) 50 Ridatã (pe mâini sau pe faþã) 10 Umflãturi datorate grãsimii pe spatele braþelor 10 Coºuri/acnee/pete 30 Transpiraþie insuficientã sau lentã 20 Pete maronii pe mâini/corp. stufoase 15 Pãr în nas ºi urechi (exterior) 18 Haine: pantaloni & cãmãºi/bluze Numere din ce în ce mai mari dupã vârsta de 24 de ani 20 Energie (vitalitate): haoticã. care avanseazã progresiv 30 Piele: Uscatã. brãzdate 30 Cresc greu 40 Îngroºarea unghiilor de la degetele mari de la picioare 30 Auz: slãbit.Stomac (intestine): pântecos Umflat (bombat.

imposibilitatea de a-þi aduna gândurile 30 Nevoia de a bea cafea pentru a-þi pãstra luciditatea 20 Evacuarea deºeurilor: Schimbarea culorii acestora într-o altã nuanþã decât acel maroniu 30 moderat specific 20 Fecale uscate (constipaþie) 20 Defecaþie cu efort fizic/tensiuni 40 Tranzit intestinal care dureazã mai mult de 24 de ore 40 Balonãri/gaze excesive ºi urât mirositoare 15 Fecale cu sânge Defecaþie incompletã 20 Boli: Senzaþii frecvente de slãbire/neplãcere fizicã. manifestatã prin necesitatea unei cantitãþi mai 20 mare de hranã Pierderea inexplicabilã a greutãþii 40 Mental: Pierderi de memorie pe termen lung sau scurt 20 Obosealã mentalã 30 Înceþoºarea minþii.Activitate fizicã: Incapacitatea de a mai efectua munci fizice grele 20 Dureri/inflamaþii în timpul activitãþii sau dupã muncã 20 Somn dereglat care necesitã odihnã suplimentarã 30 Greutate: Creºtere în greutate. dar fãrã febrã 20 Rãceli mai dese decât o datã pe an 25 Gripe în fiecare an 20 Boli degenerative diagnosticate 80 Ochii: Necesitã ochelari de citire 8 Sensibili la lumina solarã 40 Incapacitatea de adaptare la întuneric 20 Pete maronii pe iris (pe partea coloratã a ochilor) 30 Pungi sub ochi 30 Pleoape umflate 8 Pleoapele nu se închid/deschid în mod egal 20 Degenerare macularã 50 Retinitã/vedere tunelarã/glaucom 50 17 . manifestatã prin purtarea unor haine mai largi 30 Creºtere în greutate.

nu se adunã sub piele) 30 Culoarea sângelui este roºu închis. încovoiere (severã) 80 120 Rãni minore: Refacerea rãnilor minore dureazã mai bine de o sãptãmânã 20 Rãnile minore se infecteazã uºor 30 Apariþia prea uºoarã a cicatricelor 40 Circulaþia capilarã a sângelui: Nu apare forma de perlã atunci când zona este apãsatã cu degetul (sângele curge în continuare. adânciþi în orbite 8 Maxilare inflamate/slãbite/scofâlcite 25 Obraji roºii (capilare inflamate) 40 Încheieturi: Dureri la nivelul încheieturilor (generale) Artritã diagnosticatã. reumatism sau dureri reumatismale 40 60 Staturã: Cocoºare. culoarea lor nu revine instantaneu la normal 40 Ameþealã datorate unei circulaþii proaste 30 Efectul Rouleau (sânge îngroºat) 50 Folosirea frecventã de pastile pentru subþierea sângelui (aspirine sau alte anticoagulante) 50 Plãmâni (capacitate respiratorie): Respiraþie dificilã / senzaþia cã îþi lipseºte aerul 70 Plãmâni plini cu fluide (respiraþie cu expectoraþii) 80 Anginã pectoralã 40 Astm 80 Colon (intestine): Constipaþie (cronicã) 50 Defecaþie neregulatã 30 Alternanþã diaree/constipaþie 30 Probleme repetate ale apendicelui 50 Operaþie de apendicitã efectuatã (eliminarea apendicelui) 20 Colitã 75 Diverticulitã 75 Eliminarea chirurgicalã a vreunei pãrþi din intestinul subþire 90 Colostomie 60 18 . iar apoi relaxate. încovoiere (medie) Cocoºare. nu roºu strãlucitor 30 Când unghiile de la mâini sau de la picioare sunt apãsate pe pãrþile laterale.Obraji: Scobiþi.

la femei) 75 Volum redus de urinare (mai puþin de 150 de mililitri) 35 Metabolism general: Ingerarea a mai puþin de 1.5-2 litri de apã pe zi 40 Bãutul de lichide la masã 20 Bãutul apei clorurate sau fluorizate 60 Înlocuirea apei cu bãuturi rãcoritoare Lipsa ingerãrii a cel puþin 300 de mililitri de apã la fiecare 15-30 de 60 minute în timpul activitãþii fizice grele 30 19 .Paraziþi 90 Circulaþia sângelui: Atacuri de cord 80 Anemie (procent redus de celule roºii) cronicã 40 Nivel redus al hemoglobinei 30 Aterosclerozã diagnosticatã 100 Circulaþie sanguinã proastã 30 Sistemul limfatic: Noduli limfatici umflaþi în mod dureros / dureroºi la nivelul încheieturilor. dar la marginea de sus a scalei 30 Tumori alcãtuite din grãsime sub piele 50 Ingerarea de grãsimi în proporþie de cel puþin 20% din alimentaþie 10 Folosirea ORICÃRUI tip de margarine 30 Folosirea de uleiuri sau produse din soia 60 Refuzarea oricãror grãsimi alimentare 30 Sistemul urinar: Albuminã cronicã în urinã 50 Nivel ridicat de uree în urinã 40 Greutate specificã redusã a urinei 30 Predispus pentru pietre la rinichi 40 Culoare închisã a urinei 25 Miros urât al urinei 30 Miros dulceag al urinei 50 Infecþii ale vezicii urinare (de regulã. al subsuorilor sau al gâtului 50 Noduli limfatici eliminaþi chirurgical 50 Cancer la nivelul sistemului limfatic (limfom) 90 Eliminarea chirurgicalã a splinei 60 Grãsimi corporale: Depãºirea greutãþii cu 15-25 de kilograme 90 Greutatea corporalã în limitele admise.

Epstein-Barr. mononucleozitã. a apei distilate sau filtratã în mod obiºnuit 50 Ingerarea repetatã de medicamente pentru dureri de cap (de tip 40 algocalmin) 40 Ingerarea repetatã de orice fel de medicamente Ficat/vezicã biliarã/indigestii Probleme diagnosticate ale vezicii biliare 60 Eliminarea chirurgicalã a vezicii biliare 60 Hepatitã. sau Sindromul Oboselii Cronice 60 Saliva: Gurã uscatã Mestecarea lichidelor pentru a le putea ingera 20 30 Temperatura corpului: Febrã cronicã de intensitate redusã sau temperaturã sub cea normalã 35 Mâini ºi picioare reci 60 Sensibilitate la temperaturi reduse 30 Incapacitatea de a rezista la temperaturi ridicate 30 Þesuturi/energii conjunctive: Lupus sistemic diagnosticat. ºi în particular funcþiile creierului 20 Obosealã sau agitaþie dupã masã Stres ºi dureri de cap (migrene): Incapacitatea de a funcþiona în condiþii de stres 30 Cedãri repetate din motive de stres 40 Migrene cronice 40 Tractul gastrointestinal: Crampe dupã mese 30 Gaze cronice 50 Gaze urât mirositoare 40 Balonarea abdomenului dupã masã 50 20 . malarie.Folosirea pastelor de dinþi cu fluor 20 Folosirea deodoranþilor obiºnuiþi 30 Bãutul apei de la robinet 30 Bãutul apei din sticlã. miastenie sau tulburãri degenerative ale 200 nervilor 20 Orice tulburare diagnosticatã la acest nivel 20 Încheieturi rigide / pierderea flexibilitãþii 40 Lipsã de energie 30 Necesitatea de a mânca frecvent pentru a avea energie 30 Schimbãri rapide de dispoziþie / cãderi de energie 20 Digestia reduce energia corpului.

care dureazã circa 15 40 minute) Dietã: Nefolosirea de multi-vitamine/minerale 20 Ingerarea de vitamine/minerale nealimentare 20 Ingerarea unor suplimenþi pe bazã de calciu 20 Gât umflat (înghiþire cu dificultate) 50 Accelerarea pulsului dupã mese 10 Vomãri frecvente 40 Mâncatul în timpul unei stãri de nervozitate 30 Apetit excesiv 30 Apetit sporit.Colitã. albicioasã. diverticulitã diagnosticatã. dublat de creºterea greutãþii corporale 30 Aciditate stomacalã supãrãtoare 30 Stomac nervos 20 Foame continuã 60 Apetit redus 25 Laptele provoacã indigestie sau balonare 20 Mâncãrurile condimentate sunt suportate greu 20 21 . boala lui Crohn 60 Cancer: Orice tip de cancer diagnosticat 200 Chimioterapie sau terapie cu ajutorul radiaþiilor 200 Chisturi sau tumori de orice fel 50 Tutun: Fumat sau mestecat 95 Limbã: Limbã încãrcatã. în timpul zilei 40 Limbã încãrcatã dimineaþa. la trezire 20 Limbã crestatã 40 Somn: Mai puþin de 7 ore pe noapte 7 Mai puþin de 6 ore pe noapte 30 Somn întrerupt în mod regulat 20 Somn cu ferestrele închise 30 Dormitul sub o pãturã electricã 50 Somnambulism 60 Insomnie 20 Hipersomnie (somn excesiv) 40 Narcolepsie (somn involuntar în timpul zilei.

de tip aerobic. dar frecvente Mese sau gustãri mai frecvente decât din 4 în 4 ore Devorarea rapidã a alimentelor Mâncãruri sãrate Ingerarea unor cantitãþi mari de frunze de lucernã Ingerarea de alimente care nu au fost produse personal Mese regulate la restaurant Ingerarea frecventã de alimente preambalate (care nu sunt proaspete) Folosirea cuptoarelor cu microunde 50 30 25 30 30 20 40 50 40 50 Statul la calculator: Mai mult de o orã zilnic La o distanþã mai apropiatã de 75 de centimetri de monitor 8 30 Luminã fluorescentã: Folositã la lucru 20 Folosirea aparatelor de citire electronicã a preþului 20 Folosirea regulatã a telefonului celular 30 Lucrul cu radarul (poliþiºti.Mâncãrurile grase provoacã indigestie Gustãri uºoare . militari) 40 Expunerea zilnicã în faþa unor echipamente electronice 30 Folosirea detectoarelor de fum în timpul somnului sau la serviciu 20 Lipsa exerciþiilor fizice. de trei ori pe sãptãmânã 30 Ritm metabolic redus 50 Trezire lentã din somn. care necesitã mai multe ore 40 Pulsul în timpul stãrii de odihnã: peste 75 20 Presiunea sanguinã: peste 90/130 În timpul stãrii de odihnã În timpul stãrii de odihnã peste 80/120 50 20 Emoþiile: Reþinute în interior incapacitate de a se relaxa Stãri de depresie/melancolie Persoanã excesiv de emoþionalã 30 40 30 Numai pentru femei Menstruaþie & menopauzã Obosesc cu uºurinþã 20 Tensiuni premenstruale (PMS) 50 Depresii înaintea menstruaþiei 50 Înlãturarea chirurgicalã a ovarelor/uterului 20 22 .

.

Aceasta este vârsta dumneavoastrã rea lã ! 23 .Frigiditate/pierderea apetitului sexual 80 Ciclu neregulat 40 Înrãutãþirea acneii în timpul ciclului 40 Sâni dureroºi 30 Dureri corporale la atingere 60 Chisturi ovariene/tumori fibroide uterine 60 Puseuri de cãldurã 95 Pot detecta ovarul activ în fiecare lunã 95 Au folosit deja pastile anticoncepþionale 60 Au folosit înlocuitori pe bazã de estrogen 150 Tulburãri tiroidiene (medicaþie pentru tiroidã) 150 Subþierea pereþilor vaginali/dureri în timpul actului sexual 90 Infecþii ale vezicii urinare.92. dureri în timpul urinãrii 90 Urinãri nocturne frecvente 80 Dureri la nivelul picioarelor sau cãlcâielor 30 Spasme la nivelul picioarelor. pentru a obþine scorul de referinþã bioelectric. crampe nocturne 20 Lipsa interesului sexual 100 Scor total Se împarte la 232 în cazul bãrbaþilor ºi la 244 în cazul femeilor Aþi obþinut scorul de referinþã bioelectric de Adunaþi punctele pe care le-aþi obþinut ºi împãrþiþi totalul la 232 dacã sunteþi bãrbat ºi la teþi femeie. împãrþiþi acest numãr la 232 ºi obþineþi un scor de referinþã de 7. Spre exemplu: dacã sunteþi bãrbat ºi aþi obþinut un punctaj total de 1838. În exemplul de mai sus. În continuare. mâncãrimi vaginale 90 Endometrozã 80 Pofte alimentare excentrice înaintea ciclului 200 Confuzie mentalã 80 Lipsa interesului sexual 90 90 Numai pentru bãrbaþi Impotenþã 90 Inflamarea prostatei 90 Eliminarea chirurgicalã a prostatei 80 PSA peste 5 60 Ejaculare dureroasã 60 Imposibilitatea de a urina. aceasta este de 70 de ani. folosiþi scala de conversie pentru a afla care este vârsta dumneavoastrã bioelectricã.

Reþineþi: actuala dumneavoastrã vârstã bioelectricã este rezultatul întregii vieþi pe care aþ -o pânã în prezent. atacurile de cord. grãsimea/obezitatea. Gândiþi-vã ce impact va avea asupra dumneavoastrã fiecare nou an bioelectric la cei pe care îiaveþi deja! Cu cât sunteþi mai tânãr.1 = 30 2.3 = 45 3. dacã aveþi deja 35. tulburãrile tiroidei.81 = 75 11. 50. De aceea.86 = 40 3. fiecare an în plus va însemna deja foar te mult. artrita.6 = 65 7.92 = 70 8. scleroza multiplã. se poate spune cã impul nu mai lucreazã în favoarea dumneavoastrã. 0. Cel din dreapta reprezintã vârsta bioelect icã. Cele mai multe asemenea semne apar atunci când vârsta bioelectricã este cuprinsã între 30-50 de ani: problemele de ordin feminin sau masculin.4 = 55 5.96 = 50 4. Deocamdatã. iar cea bioelectricã de 39 ani aºa cum sa întâmplat în cazul meu atunci când am început procesul de inversare sunteþi foarte de pierderea bãtãliei.33 = 24 0. pentru a stabili dacã aþi mai îmbãtrânit. În acest caz.0 = 80 + Vârsta bioelectricã pe care o aveþi ar trebui sã vã motiveze sã vã evaluaþi modul de viaþã ºi aritãþile trupului dumneavoastrã. cu atât mai mic va fi impactul în plus. ÎN SCHIMB. procesul nu trebuie ignorat. Vârsta bioelect ezintã un indicator de referinþã extrem de important. 60 sau MAI MULÞI ani bioelectrici. infecþiile urinare. de aproap adãuga unui a Cu cât sunteþi mai bãtrân. sau dimpotrivã.30 = 22 0. et c. albirea pãrului. Vârsta mea calendaristicã este de 53 de ani. NU mai aveþi timp de pierdut! Terminaþi cât mai rapid aceastã carte ºi aplicaþi viaþa de zi cu zi ce aþi învãþat din ea. iar mãsurile trebuie luate de urgenþã. Este evident cã aveþi nevoie de ceva timp pentru a putea repara pagubele pr oduse. Cei doi indicatori vor trebui r ecalculaþi în fiecare an.18 = 18 0. încercuiþi vârsta obþinutã ºi scorul care a stat la baza ei. cancerul.66 = 28 1. lipsa energie i.Scala de conversie a scorului bioelectric Numãrul din stânga reprezintã scorul de referinþã. Rãspunsurile pe care le cãutaþi sunt conþinute în aceste pagini.22 = 20 0.42 = 35 2.28 = 60 6. am destul . cu atât mai repede zboarã timpul pentru dumneavoastrã ºi cu atât m celerat devine procesul de îmbãtrânire! Veþi ºti cu siguranþã acest lucru atunci când vor apãrea pr NE. Sã ne gândim! Dacã vârsta dumneavoastrã calendaristicã este de 27 de ani. Dacã vârsta bioelectricã este egalã sau mai mare decât cea calendaristicã. fibromialgia. dar cea bioelectricã este de numai 19 ani ! Personal. Nu aveþi nici un motiv sã INTRAÞI ÎN PANICÃ dacã obþineþi o vârstã bi mai mare decât cea la care vã aºteptaþi! Ea nu este altceva decât o vârstã de referinþã. dacã aþi întinerit. 40.

ºi la fel puteþi avea ºi dumneavoastrã. Învãþaþi sã aveþi grijã ce cuvinte rostiþi ºi ce gânduri vã trec prin minte.timp înainte. dovedindu-vã cã poate redeveni astfel TÂNÃR. dacã veþi transpune în practicã sugesti uprinse aici. Recalculaþi-vã scorul o datã pe an. 5. 3. Urmaþi paºii descriºi în aceastã carte ºi corpul dumneav oastrã se va vindecasingur. aceasta nu trebuie consideratã disperatã! Trupul bioele ctric are o capacitate uluitoare de regenerare. PAªII CARE TREBUIE URMAÞI PENTRU A REDEVENI TÂNÃR 1. 2. Indiferent în ce situaþie vã aflaþi. 24 Evaluaþi-vã scorul ºi reconsideraþi fiecare criteriu în parte. 4. ACÞIONAÞI în conformitate cu cunoaºterea recent dobânditã. Terminaþi de citit aceastã carte. .

La vârsta de 45 de ani nu puteþi fi încã siguri. Experþii ºtiu foarte bine acest lucru ºi este important sã îl egeþi ºi . Cele mai multe adevãruri care ni se predau ºi chiar o bunã parte din convingerile noastr e nu sunt autentice sau nu funcþioneazã. Efectul combinat al mai multor paºi este sinergetic. revitalizeazã sistemul nervos ºi permit reîntinerirea organismului. Mai mulþi paºi mici sunt m i eficienþi decât un singur pas mare. În ceea ce îi priveºte pe oamenii de rând . inclusiv despre felul în care poate fi explicatã actuala dilemã în care se zbate umanitatea în ceea ce priveºte mediul înconjurãtor. Preambul: în capitolul urmãtor vã vom face cunoºtinþã cu câþiva dintre marii oameni de ºtiinþ putea face astfel o pãrere despre culisele medicinii. de la 33 la 45 (de ani) ºi de la 45 la 78 (de ani). Probleme ale femeilor ULTIMUL lucru de care ar avea nevoie femeile sunt calciul ºi magneziul. SUPERALIMENTELE au rolul de a reconstrui corpul fizic. dar la 78 de a ni vã puteþi considera scos din joc. Jocul s-a încheiat Viaþa este precum un mare jucãtor care joacã în trei reprize: pânã la 33 (de ani). cujargonul ºi vocabularul lor specific. Precursorii horm onilor purificã receptorii.33! Ilustraþie Triunghiul sãnãtãþii Echilibrare hormonalã/purificarea receptorilor Detoxifierea ficatului ºi a þesuturilor Mâncaþi super-alimente Apã BEV ionizatã Apã cu un coeficient POR ridicat Triunghiul Tinereþii fãrã bãtrâneþe. Contrar co nvingerii populare. Dacã doriþi sã evitaþi sã ajungeþi la vârsta (bioelectricã) de 78 de ani încã de la vârs daristicã) de 45. acest fenomen trezeºte resentimente ºi scepticism referitor la autenticitatea sistemului. Detoxifierea þesuturilor uºoare ºi a ficatului eliminã d din organele vitale ºi din þesuturile conjunctive ale organismului. ingerarea de minerale NU ajutã pe nimeni. Problemele de tip feminin au un singur n umitor comun pe care vi-l vom revela în paginile care urmeazã ale acestei cãrþi. apare o întreagã suitã de experþi cu agend ele lor.(Citiþi în aceastã direcþie capitolul Corpul crede fiecare cuvânt pe care îl rostiþi) Fiecare pas pe care îl veþi face pentru îmbunãtãþirea stãrii dumneavoastrã de sãnãtate indi cât de mic vi s-ar pãrea pe moment vã va aduce beneficii uriaºe. Experþii De îndatã ce un sistem devine excesiv de complex. tot ce aveþi de fãcut este sã reduceþi vârsta bioelectricã la 0.

nu mergeþi la ºcoalã. Pentru a învãþa regulile jocului ºi cum pot fi evitaþi experþii . 25 . vã recomand sã citiþi cãrþ fiþi bogaþi ºi fericiþi.dumneavoastrã. Victoria prin intimidare ºi Cãutarea numãrului Ultimele douã lucrãri vorbesc în realitate de opusul mesajul inclus în titlul pe care îl a u. Cele trei cãrþi ar trebui sã reprezinte o lecturã obligatorie pentru elevii din toate clasele.

apar problemele tiroidiene. dar nu ºi în literatura ºtiinþificã de specialitate. Odatã înþelese aceste forþe. Nu sunt decât un Vrãjitor foarte rãu! ia cu ajutorul precursorilor h Este dificil sã înþelegi dilema umanã dacã nu cunoºti forþele cu care acþioneazã ºtiinþa ºi m care ne întunecã viziunea ºi ne tulburã minþile. Analele ºtiinþei ºi ale medicinii sunt pline de a semenea oameni. Singurul lucru care conte azã cu adevãrat este felul în care stau lucrurile. În cazul fem eilor tinere. Majoritatea adolescenþilor se bucurã de o sãnãtate perfectã. nu! i-a rãspuns Vrãjitorul. primele ciuperci ºi infecþii urinare. NU felul în care ar trebui sã stea ele. cititorul va re foarte uºor de ce secretul tinereþii fãrã bãtrâneþe poate fi revelat atât de simplu în lucrãri precum cea aþã. încep probleme menstruale. caz în care femeile cunosc iadul pe pãmânt . dar impactul . ei reprezintã o problemã tru cei care doresc sã controleze ºi sã manipuleze societatea. Mulþi ºi-au trãit vieþile în anonimat. Secretul constã în a pãstra deschisã fereastra vârstei mijlocii rmonali. De multe o ei se aflã cu câþiva ani-luminã înaintea epocii în care trãiesc. Auzim puþine lucr uri despre ei. nu doar sã priviþi Dorothy i-a spus Vrãjitorului: -Eºti un om foarte rãu! -O. grãsimea corporalã se transformã în muºchi viguroºi. procesul de degenerare a organelor vitale a început deja. 4 Urmãriþi sã vedeþi. Femeile NU sunt obligate sã sufere. Ceea ce dorim sã subliniem este faptul cã toate aceste tulburãri sunt provocate de hor moni. putând fi cu uºurinþã inversate. Bãieþii devin niºte armãsari nãr tele capãtã formele lor specifice. unduioase. Pubertatea Fereastra cãtre vârsta de mijloc Transformarea copiilor în adulþi este provocatã de hormoni. departe de curentele general acceptate. Atunci când hormonii declanºea zã acest proces. pãrul le albeºte ºi/sau se subþiazã lista nu se opreºte aici. Adevãraþii Mari Vrãjitori ai ºtiinþei ºi ai medicinii reprezintã o specie în sine. efectele DEZASTRUOASE ale pastilelor anticoncepþionale asupra corpului fizic încep sã se manife ste pe mãsurã ce receptorii hormonali se blocheazã . femeile se îngraºã foarte tare. La vârsta de 25 de ani. Veþi afla mai multe despre acest subiect în capitolele care urmeazã. în pofida abuzurilor la care se supun. energia dispare.Faceþi-vã marele serviciu de a citi aceste trei cãrþi clasice. Între 28-35 de ani. Din acest motiv.

au preferat sã f uncþioneze în interiorul sistemului. Totul þine de manipulare ºi de culisele istoriei. Iatã o scurtã istorie a câ orva Vrãjitori ai medicinii. Doar câþiva dintre ei. pentru a înþelege mai bine în ce constã politica medicalã ºi de ce este necesar sã acceptãm asumarea r onsabilitãþii pentru propria noastrã viaþã.pe care l-a avut viziunea lor asupra vieþii noastre pluteºte pretutindeni în jurul nos tru fiind de multe ori asumat de alte nume. De altfel. Viziunea lor a creat adevãrate cratere în lumea ºtiinþificã contemporanã. ieºind din actualul sistem medical oficial. indiferent de interesele care l-ar fi mânat. foarte curajoºi. Eu îi numesc pe aceºti oameni VRÃJITORI. 26 . Vrãjitorii înþeleg foarte bine direcþia greºitã în c îndreaptã ºtiinþa medicalã ºi dilema care existã între ADEVÃR ºi teoriile în vigoare. pe car e nimeni nu le-a putut contesta sau ºterge. rãtãcirea ºtiinþei medicale nu s-a petrecut accidental. recunoscute astãzi. Sã vedem cum a arãtat adevãratul peisaj al marilor oameni de ºtiinþã din domeniul medicinii. ci a fost planificatã.

Descoperirile sale în legãturã cu vitamina C s unt monumentale. a explicat cu precizie felul în care diferitele forme de viaþã. Linus Pauling a fost un alt Vrãjitor. a manifestat din plin toate instinctele ºi virtuþile geniului. De asemenea. Un adevãrat gentleman. Guenther Enderlein a fost ºi el un Vrãjitor. Adevãrul trebuie pus înaintea celebritãþii ºi averii. în tim p ce preda încã la Universitatea Stanford. A fost ºi el ridiculizat de colegii sãi de profesie. La fel ca ºi alþii înaintea sa. necostisitoare. tot felul de proceduri complicate ºi nenumãrate dovezi! Reams a îndrãznit sã reveleze conexiunea care existã între dietã. modul de viaþã ºi apariþia . Reams a prefera t sã nu meargã pe cãile bãtãtorite ale medicinii alopatice. Dr. punându-i întrebarea: Care este diferenþa între plante ºi animale? derlein a rãspuns: Nu existã nici o diferenþã . care nu necesitau decât sta bilirea pH-ului urinei ºi al salivei. acest credit nu i-a fost recunoscut. a preferat sã îi felicite pe Watson ºi pe Crick atunci când aceºtia ºi-au anunþat descoperirea. Mai mult. El a avut un al ºaselea simþ în legãturã cu nat ura. deºi a fost adevãratul desc operitor al moleculei de ADN. Wilhelm Pfeiffer de la Universitatea din Leipzig a pus la îndoialã înþelegerea lui Enderlein asupra vieþii. acesta este criteriul care desparte u n om de ºtiinþã autentic de unul fals. Reams ºtia perfect cã ºtiinþa ºi medicina s-au rãtãcit de pe evãrului. intuindforþele energetice ale vieþii care existã la un nivel subatomic. În aceastã pr ivinþã. . Pauling a fost un slu jitor al umanitãþii. A încercat sã redea aceste daruri lumii. În acest scop.Marii Vrãjitori Dr. preferând sã descopere ADEVÃRURI care necesitau s tudii nesfârºite. Dr. El a arãtat cã sângele NU este un mediu s teril ºi a demonstrat natura pleomorficã a formelor de viaþã microbiene întotdeauna prezente în sângele fiinþei umane sãnãtoase. Mai mult. în anul 1954. Carey Reams a fost un asemenea Vrãjitor. Milioane de oameni îi datoreazã doctorului Pauling vindecarea lor. De altfel. El ºtia foarte bine cã sãnãtatea ºi vitalitatea sunt daruri primi te de la Dumnezeu. Ele refuzau sã vadã ceea ce era evident. A murit la vârsta de 94 de ani. la care se adãuga o hartã a capilarelor la nivelul globilor oculari. de la virusuri ºi bacterii ºi pânã la ciuperci ºi fungi apar în mod predictibil în sânge pe mãsurã ce oamenii îºi pierd controlu supra corpului lor. Dr. dar a fost nevoit sã înfrunte ridiculizarea din p artea semenilor sãi ºi chiar rigorile legii (aplicate în mod abuziv). prea puþin onorat din pãcate de ºtiinþa pe care a propulsat-o atât de departe. Enderlein a fost primul om care s-a folosit de pH-ul fluidelor corp orale pentru a detecta prezenþa cancerului în organism. Dr. Avea dreptate ºi descoperirile sale au demonstrat acest lucru. A fost un minunat om de ºtiinþã ºi un veritabil monument al ADEVÃRULUI. s-a folosit de proceduri simple.

motiv pentru care a fost atacat ºi dat afarã din Asociaþia Medicilor A mericani ºi din diferite consilii medicale. Era un observator foarte atent. Ce l-a diferenþiat pe Gerson de alþi pretinºi medici de acelaºi fel era faptul cã terapiil e sale au funcþionat. 27 . a îi îngrijea. prin anii 20. Îi pãsa foarte mult de pacienþii sãi. Descoperirile sale au o importanþã covârºitoare pen tru înþelegerea procesului de îmbãtrânire. A fost ridiculizatã de oficialitãþi. dar ADEVÃRUL fel de valabil ºi astãzi. necostisitoare. Rene a studiat îndelung natura manifestat o mare compasiune faþã de cei pe care care l-a propovãduit continuã sã fie la ursa EXACTÃ a ierburilor pe care le folosea. Caisse a fost Vrãjitoarea cancerului. tocmai pent ru tratamentul diabetului. Ea s-a f olosit de un vechi remediu indian cu ajutorul cãruia a vindecat mii de bolnavi de toate tipurile de c ancere ºi de diabet. dând dovadã de un bun s imþ ºi de un instinct ieºite din comun. A imigrat din Germania în Statele Unite. A fost un excelent exemplu de geniu medical naturist. Dr. Ceaiul lui Rene este SINGURUL produs vibraþional pe care îl importã China. obosit ºi epuizat. fiind vestitã în întreaga Canada. ºi a înþeles viaþa pe nivelele energetice subtile. Vindeca bolile de c ancer prin modalitãþi simple. Gerson a studiat tipurile de cancer. Noi deþinem reþeta ei. cãci descoperirile sale puneau la îndoialã poziþia oficialã dogmaticã asupra natur ii cancerului. ºi a aplicat terapii necostisitoare. A murit în anul 1959. cancerului ºi al altor boli degenerative.Rene M. În plus. dar mai ales a cãror frecvenþã de vibraþie este foarte înaltã. Max Gerson a fost ºi el un Vrãjitor.

În anul 1959 a scris o carte. Contribuþia sa la p rogresul ºtiinþei medicale a fost simplã. Se presupune cã scopul licenþelor este acela de a proteja publicul. Chiar ºi astãzi se recurge la practica retragerii licenþei medicale. El a afirmat un singur lucru: Doctori. Sta tutul profesiei medicale trebuie avizat de Stat. spãlaþi-vã pe mâini între doi pacienþi! Era în timpul unei epidemii de scarlatinã care a afectat mii de femei adulte. Nu uitaþi de acest lucrupe mãsurã ce veþi avansa cu lectura acestei cãrþi. În istorie. þinându-i sub control pe cei care îndrãznesc sã vadã adevãrul ºi sã punã la îndoialã dogmel ºtiinþei medicale. nimic u se petrece accidental! . permise pentru efectul lor teatral. În culise. d rele lupte cu metodele tradiþionale ale contrapãrþii lor feminine: moºitul.Rachel Carson a fost ºi ea o Vrãjitoare. care. metodã ce nu putea da greº la vremea respectivã. scoþând la luminã toxicitatea pesticidelor. Descoperirile sale au pus la grea încercare canavaua de minciuni oficiale ale ºtiinþei . Descoperirile sale au o importanþã cu tot ul particularã pentru ºtiinþa medicalã ºi pentru noi. fiind înregistrate sute de morþi. Galileo ºi Copernic c are au fost ostracizaþi ºi chiar uciºi. În realitate. consiliile profesionale ºi organizaþiile medicilor îi m onitorizeazã pe medici. Primãvara tãcutã. dar a presupus un bun simþ cu totul neobiºnuit atribut periculos în faþa arog anþei ºtiinþifice. controlul este ÎNTOTDEAUNA pãstrat cu mare grijã. ele servesc de multe ori unor interese oculte. Numele jocului este controlul. Analele istoriei sunt pline de Vrãjitori ai ºtiinþei spre exemplu. Un medic nu este altceva decât o fiinþã politicã aflatã la dispoziþia Statului. cât ºi dupã ce a murit. apare un nou profesioni st. Era în anul 1840. Epitaful ei ar putea fi alcãtuit dintr-un singur cuvânt: ADEVÃR! Dr. reprezintã mijloace ideale de þinere SUB CONTROL a medicilor care ar îndrãzni sã punã la îndoialã metodele oficia e de vindecare. aparent haotice. fiind contestatã atât nte de moarte. Indiferent de evenimentele politice. S-a ocupat de complexul militar industrial. atestat pe baza unei licenþe. În plus. Semmelweis a fãcut greºeala sã punã la îndoialã metodele unei profesii dominate de bãrbaþi. l-au ostracizat din punct de vedere profesional. A profesat medicina în Budapesta la jumãtatea secolului al X IX-lea. Ignaz Semmelweis a fost un alt Vrãjitor. iar sp italele erau pline de pacienþi. Detractorii sãi l-au izgonit pentru bunul doctorSemmelweis de pe scena medicalã ºi i-au distrus reputaþia prin mij loace murdare. Rachel a fost primul om care a legitimat miºcarea luptãtorilor pe ntru mediu. Dacã Statul îºi dã permisiunea. alãturi de distrugerea reputaþiei ºi de detractarea prin presã. în anul 1964. Am adãugat acest codicil cu scopul de a lãrgi ºi mai mult perspectiva cititorului. A fost proclamatã ereticã ºi a fost arsã pe rug verbal.

problema nu este legatã de porunca în s ine. edictul biblic de a lua în stãpânire pãmântul aturile sale a stabilit cursul ºi destinul istoriei din timpurile lui Adam ºi pânã la Isaac Newto n ºi în zilele noastre. Ce s-a întâmplat Ca sã înþelegem cum s-a produs procesul de rãtãcire al ºtiinþei ºi medicinii ºi de ce se aflã ior de rãzboi umanitatea cu planeta-mamã. atribuitã Creatorului. Semmelweis le-a sugerat medicilor sã se spele pe mâini între doi pacienþi. Atât! Ele nu spun nimic despre manevrele politice ale semenilor sãi. a fãcut mai mult rãu planetei ºi locuitorilor sãi otrivã plante. Aceastã poruncã. bãrbaþii ra femeilor ºi au declarat rãzboi naturii ºi pãmântului. ªi Dumnezeu i-a spus lui Adam: Ia în stãpânire pãmântul ºi toate creaturile sale . animale ºi oameni decât oricare alta. iar apoi aplicatã eronat. bãrbaþii cât ºi femeile au luat propriile lor decizii. în numele lui Dumnezeu. cãrþile de istorie afirmã cã dr. aici vom gãsi primele indicii. Condamnând pãcatul originar ºi cãderea din Grãdina Paradisului. inile în aceastã stare de vinovãþie. care înlocuieºte respectul reciproc 28 în loc sã recunoascã faptul c au dogmatizat jurisdicþia asu Dilema prezentã a umanitãþii pentru orice formã de viaþã. De altfel. vã propunem sã ne întoarcem la rãdãcinile creºtinismului. ci de interpretarea ºi implementarea ei. . nici de spre femeile care au murit sau despre banii deturnaþi de la pacienþii care s-au prosternat pe altarul ºtiinþei medi cale. ªi totul.De pildã. d Interpretatã greºit.

Numele jocului este controlul. Evident. da mai presus de toate. Totul era o afacere mult prea profitabilã pentru a fi lãsatã sã e scape din mâini. ci a fost învinovãþitã d rminat pe bãrbat sã pãcãtuiascã. o marfã care poate fi controlatã. inclusiv asupra uriaºei cantitãþi de bani implicate în acest domeniu . Aceasta a fost scena în care ºi-a jucat rolul dr. cu atât mai puþine ºanse au aceºtia sã le impunã pe piaþã. În aceastã zonã crepuscularã se încadreazã ºi cartea de faþã. Bãrbatul este mai presus de femeie. Femeia a încetat sã mai fie slãvitã ºi recunoscutã drept nãscãtoare a vieþii. va trebui sã recunoaºtem cã în domeniul sãnãtãþii ºi al finanþelor lucrurile NU sunt ceea ce sist din nou sã citiþi cãrþile: Victorie prin intimidare ºi Cãutarea numãrului 1). la g raniþa realitãþiiacceptate.Adam ºi Eva Stãpânirea naturii ºi a creaturilor sale stã la baza ºtiinþei ºi a copilului acesteia. cãci. Semmelweis. la una patriarhalã. Ilustraþie Organele viscerale din cavitatea abdominalã Glanda salivarã parotidã Faringe Glandele salivare de sub maxilare ºi sublinguale care CONTROLEAZÃ . vândutã. vei experimenta durerea la naºtere. Omul a ajuns mai presus de Dumnezeu. În asemenea domenii. Ce conteazã dacã o femeie moare atâta vreme cât noi continuãm sã PÃSTRÃM CONTROLUL în domeniul m l. ADEVÃRUL nu poate fi victorios decât în afara scenei oficiale. întru aducerea aminte a pãcatul i tãu . El nu a înþeles cã puterilor din culise prea puþin le pãsa de scarlatinã. Începând din aceastã zi. femeia a devenit inferioarã. singurul care are de pierdut este ADEVÃRUL. deºi aceasta s-a datorat propriei decizii a acestuia. medi pe care le-a transformat într-un veritabil cult. Eva a fost cea care l-a determinat pe Adam sã pãcãtuiascã . ªi astfel. cumpãratã. Dacã dorim sã pãstrãm controlul asupra propriilor noastre vieþi ºi destine. ci paternã. ADEVÃRUL în medicinã genereazã probleme ºi cu cât interesele oculte ale oamenilor de afaceri din acest domeniu sunt puse la încercare de noile descoperiri ale Vrãjitorilor. dupã cum spune Biblia. El stãpâneºte pãmân tul. Preambul: în capitolul urmãtor vã veþi familiariza cu forþele energetice procesul de îmbãtrânire ºi veþi învãþa CUM pot fi ele identificate. Liniile genealogice nu s-au mai stabilit pe linie m aternã. învinovãþitã pentru cãderea lui Adam. aceea de societate matriarhalã. Rezultatul tragic al acestei legende a fost tranziþia de la starea primordialã a uma nitãþii.

Esofag Vezica biliarã Pancreas Ficat Stomac Duoden Flexura hepaticã Flexura splenicã Colonul transversal Colonul ascendent 29 .

al funcþionãrii defectuoase a rinichilor. trebuie sã recu . 5 Energie ºi materie Evident. Aici sunt incluse ºi intervenþiile chirurgicale. adicã o restaurare a stãrii de sãnãtate indusã chimic . dar ºi viaþa de zi cu zi. Ea foloseºte medicamente chimi ce pentru a forþa mecanismele corporale sã accepte anumite schimbãri. care s unt acordate pe frecvenþe capabile sã anihileze frecvenþele negative din organism. medicina de urgenþã ºi calm ele.Jejunul Colonul descendent Ileul Cecumul Sigmoidul Apendicele vermiform Rectul Cearcãnele de sub ochi (ochii încercãnaþi) Ochii încercãnaþi sunt un SEMN al suprasolicitãrii ficatului. H omeopatia foloseºte remedii vibraþionale . Aceasta este terapia medicalã care predominã în Occident la ora actualã. Dacã este pusã în faþa nebuniilor ºi pasiunilor umanitãþii. Este vorba de substanþe cu o mare putere. Spre exemplu. al subhidratãrii. care. sã examinãm diferenþele care xistã între terapiile vindecãtoare folosite la ora actualã: Medicina alopaticã urmãreºte vindecarea prin chimioterapie. Acest lucru este cu deosebire adevãrat în ceea ce priveºte artele vindecãtoare. nu medicamente chimice. ea pare încã ºi mai slab Albert Einstein Aproape nici un domeniu al vieþii nu poate fi privit doar în alb ºi negru. Se focalizeazã asupra câmpurilor energetice negative din corp. Principiul care stã la baza alopat iei este urmãtorul: Orice poate fi vindecat prin opusul sãu . Schimbarea modului de viaþã ºi a dietei pot elimina acest SEMN al îmbãtrânirii premature. printre care se numãrã . ne controleazã aproape în întregime destinul. al congestiei limfatice ºi al toxicitãþii sistemice. care vibreazã pe frecvenþe opuse vieþii. creând astfel un stres la nivelul organelor vitale ºi dezechilibre în întregul sistem. dacã este comparatã cu propriile sarcini pe care ºi le asumã ºi care sunt nesfârºit raþiunea pare slabã. Mai este numitã ºi medicina p rincipiilor similare . Medicina homeopaticã reprezintã opusul medicinii alopatice.

Analiza Spinalã în Reþea (Network Spinal Analysis NSA) este o metodã nouã de chiropracticã e integreazã diferite nivele de îngrijire în aºa fel încât sã trezeascã ºi sã punã în miºcare care curge prin coloana vertebralã. ºi implicit a influenþelor acestora asupra nervilor care alcãtuiesc plexul solar. cãci un bun chiropractici n este învãþat înainte de toate sã fie orientat cãtre pacient ºi cãtre obþinerea unor rezultate concrete.inclusiv medicamentele. etc. Remediile ºterg semnãtura câmpului energetic negativ ºi permit astfel restabilirea stãrii de sãnãtate a pacientului. stasis stare verticalã. Medicina oficialã îi priveºte însã cu dispreþ. Chiropracticienii considerã boala ca fiind rezultatul alinierii incorecte a verteb relor. Chiropractica est e o metodã vindecãtoare ce are multe în comun cu alte terapii vibraþionale. Aºa se ºi explicã de ce mulþi chiropracticieni practicã simultan ºi alte terapii alternative. De aceea. Alinierea greºitã in fluenþeazã negativ organele vitale deservite de sistemul nervos central ºi de cel periferic. vaccinurile. care îºi 30 . Procesul de vindecare are loc pe fundalul eliberãrii ansamblului corp-minte. chiropracticienii sunt foarte deschiºi faþã de celelalte terapii alternative. fixã). adicã a homeostazei (homo identic.

Biomagnetismul vindecã prin folosirea energiei unor magneþi folosiþi în scopuri terapeut ice. Aceastã terapie promiþãtoare a fost creatã de Do Epstein D. ºtergându-le de la nivelul þesuturilor. ºi este oferitã publicului de vindecãtori care au urmat cursuri de lungã duratã. poate fi practicatã acasã. Este o terapie preluatã din Orientul Îndepãrtat. Ea amplificã încrederea în sine. din care rezultã apoi structurile de comportame nt bune sau rele . NSA le permite pa cienþilor sã îºi elibereze acele structuri neurologice neproductive care blocheazã procesul de vindecare.A. Acupunctura vindecã ºi alinã durerea prin introducerea unor ace pentru manipularea mer idianelor energetice.poate utiliza astfel propria sa capacitate naturalã de autoreglare.000 de ani. Este o modalitate vindecãtoare extrem de promiþãtoare. care ne dicteazã acþiunile. Scopul NSA este acela de a stabili care sunt momentele cele mai potrivite de a a plica o forþã mecanicã asupra þesuturilor. Este disponibilã pe case tele video ale lui John Thomas. Eficienþa ei se datoreazã faptului cã opereazã pe nivelul ener getic subtil al fiinþei noastre. Ea îi ajutã pe oameni s conºtientizeze convingerile subconºtiente care stau la baza comportamentului lor. Altfel spus. ªi culmea. cu aplicaþii multiple pentru acei oameni . ci al forþelor vieþii declanºate la nivel subtil energetic. Notã: convingerea autorului acestei cãrþi este cã NSA provocã vindecarea ajutând pacientul sã devinã conºtient de structurile de memorie asociate cu energia negativã la nivel celular ºi c hiar mai jos de acesta. eliminã vech oieli ºi temeri. convingerile stau la baza atitudinilor noastre.. Psihologia-K îi ajutã pe oameni sã îºi reprogrameze subconºtientul la fel cum o casetã audi te fi ºtearsã ºi apoi reînregistratã cu un nou mesaj. este uºor de în vãþat ºi extrem de eficientã. A fost creatã de Robert Williams. În viz iunea ei. declanºând as tfel inteligenþa naturalã ºi forþa vitalã a pacientului. ºi este predatã în seminarii de afaceri ºi publice în întreaga þarã. v indecarea nu este rezultatul direct al chiropracticii. absolut minunatã. Vindecã ºi alinã durerea prin eliberarea energiei chi.C. ºi îi ajutã pe oameni sã scape de vechile stresuri nedorite. înaintea practicii chiropractice propriu-zise. M. funcþioneazã! Existã mii de oameni care au beneficiat de pe urma Psihologiei-K ºi care nu au putut fi ajutaþi anterior de nici o altã formã de terapie. Psihologia-K este o altã terapie vibraþionalã nouã. Gua Sha este o terapie veche de 3. Analiza Spinalã în Reþea genereazã o îmbunãtãþire semnificativã a conºtiinþei de sine a pacie capacitãþii acestuia de a îºi schimba viaþa. sub numele de Chiropracticã în Reþea.

care le permite sã scape de icamentele analgezice ºi sã îºi îmbunãtãþeascã în mod natural starea de sãnãtate.care doresc sã-ºi pãstreze controlul personal asupra stãrii de sãnãtate. Magneþii terapeutici echilibreazã câmpurile energetice din interiorul ºi din jurul ilor lezate sau inflamate. în pantofi ºi saltele. Milioane de oameni preferã aceastã terapie. În plus. 31 . Din pãcate. În viziunea acestei filosofii. singurii care erã de pe urma acestei decizii sunt pacienþii. Energia lor vibratorie trezeºte meridianele energetice ºi are efecte asupra d urerii. stimulând producþia de ATP. pentru a induce astfel o star e de sãnãtate. sãnãtatea ºi boala sunt manifestãri ale unor structuri energetice anormale pe nivelul su btil al fiinþei noastre. Protejeazã sis temul imunitar ºi stimuleazã rãspunsul imun al organismului. Magneþii terapeutici variazã în mãrime ºi formã ºi pot fi aplicaþi pe scaune sau introduºi în e de care ne sprijinim. Magneþii terapeutici reprezintã ei înºiºi câmpuri rgetice cu fluxuri directe. iar vindecarea presupune o reechilibrare a lor. Este folositã pe scarã largã establishment-ul medical refuzã sã accepte aplicarea ei. Sunt cu deosebire utili împotriva stresului ºi anul eazã efectele dãunãtoare ale câmpurilor electromagnetice provocate de curenþii electrici de 110 volþi. Vindecarea intervine dupã repolarizarea la nivel celular. þesutur med în Japonia suf Medicina vibraþionalã este un nume generic care include zeci de terapii bazate pe ma nipulareacâmpurilor energetice subtile ale corpului. Este necostisitoare ºi poate fi apl icatã acasã. aceºti magneþi spe ciali stimuleazã circulaþia sângelui ºi a fluidului limfatic. pentru ca pacientul sã redevinã o persoa nã întreagã .

qi gong-ul . aceastã viziune a fost înlocuitã de un model nou. rezult atele ei fiind de-a dreptul spectaculoase. Ea are la bazã viziunea lui Einstein asupra materiei. aroma-terapia. biofeedback adicã acele manifestãri energetice care alcãtuiesc acel aºa-z al ºaselea simþ. divizarea unui atom produce energia atomicã. tai chi-ul. Câteva exemple de medicinã vibraþionalã sunt terapia prin laser. potrivit cãreia atun ci când este divizatã. aparþinând lumii metafizicii (meta dincolo de ul fizic). materia elibereazã energie . uleiurile esenþiale. respiraþia profundã. Toate aceste metode vindecã în mod natural.Medicina vibraþionalã a rezultat din amestecul gândirii occidentale ºi orientale. Aceastã viziune reprezintã o schimbare MAJORÃ a paradigmei. Sir Isaac Newton con sidera lumea un mecanism foarte elaborat. Nu existã nici cea mai micã îndoialã cã. Asemenea abordãri pierd din vedere faptul cã adevãrata realitate a vieþii se manifestã pe nivelul energetic subtil al fiinþei. intuiþie. Viziunea newtonianã ignorã cu desãvârºire acele forþe energetice numite spirit. prin evitarea traumelor chirur gicale ºi prin promovarea fluxurilor energetice din interiorul corpului bioelectric. prin luminã (foto-terapia ). NEFIIND de naturã fizicã. chiropractica. Ele NU POT fi mãs urate în lungime. mai devreme sau mai târziu. lãþime ºi înãlþime (primele trei dimensiuni). homeopatia ºi folosirea apei BEV ºi a apei ionizate cu înaltã valoare medicinalã. chiropractica în reþea. Cuvântul paradigmã înseamnã: para dincolo de. aceastã formã de medicinã va înlocui acest Frankenstein pe car e îl numim alopatie . Piuliþele ºi ºuruburile au fost înlocuite de circuite el ectronice ºi de condensatori. ele reprezintã o energie condensatã care vibreazã pe frecvenþe co recte (stare echivalentã cu . La ora actualã. planul fizic nu reprezintã altceva decât aceeaºi energie luminoasã îngheþatã . Faceþi diferenþa Medicina alopaticã are la bazã viziunea newtonianã asupra realitãþii. A apãrut cu mii de ani înaintea medicinii alopatice. Altfel spus. Acestea aparþin celei de-a patra dimensiuni. gân e conºtientã ºi subconºtientã. care considerã trupul un fel de computer biologic în carne ºi oase. În mod paradoxal. conducând la tot felul de metode aberante. inclusiv a viziunii medicinii occidentale asupra sãnãtãþii. ºi digma un exemplu care serveºte drept model. Schimbarea paradigmei Medicina vibraþionalã considerã corpul fizic un fel de semnãturã sau de amprentã a corpului lectric invizibil. folosirea esenþelor din plante. magneþii terapeutici. Spre exemplu. El a influenþat într-o asemenea mãsurã medicina alopaticã încât în imii 300 de ani corpul a fost privit ca o mare maºinãrie subordonatã creierului prin intermediul siste mului nervos central ºi al celui periferic. Modelul lui Einstein considerã fiinþa umanã o reþea de câmpuri energetice care coexistã ºi in eracþioneazã reciproc.

Frecvenþa pãmântului-mamã este de 7. E a considerã cã cel care controleazã bacteriile ºi virusurile este câmpul bioelectric al corpului. negativã. În al doilea rând. fãrã sã vindeceînsã niciodatã boala în sine.8-8. optând în schimb pentru manipularea mult mai puþin traumaticã ºi mult mai sigurã a corpului bioelectric. terapia actualã care se foloseºte de medicamente chimice este în realit ate un amestec de efecte terapeutice sperate ºi de efecte adverse CUNOSCUTE. ºi mai ales asupra ficatului. Medicii nu pot decât sã spe re cã efectele pozitive le vor depãºi pe cele negative! Dimpotrivã. Medicina vibraþionalã nu susþine Teoria Microorganismelor care stau la baza bolilor. Un medicament este un drog! El modificã funcþiile organismului într-o manierã negativã. Vindecarea prin manipulare 32 . extrem de puternicã. sfârºesc prin a tul. Procesul de vindecare vibraþionalã presupune o manipulare a unor câmpuri energetice op use.sãnãtatea) sau incorecte (boala). medicina vibraþionalã evitã folosirea medicamentelo r.1 Hz. în timp ce medicina alopaticã se foloseºte de energia negativã a medicamentelor chimice pentru a forþa în mod nenatural corpul sã se supunã (trecând astfel peste inteligenþa înnãscutã a organismului). medicamentele pentru artritã conþin o energie chimicã. În ultimã instanþã. cu e fecte dramatice asupra corpului. Sp re exemplu. Uºureazã durerile pacientului prin eliminarea simptomelor. ºi nu inv ers.

proces pr in care ionii de hidrogen sunt eliberaþi din moleculele de H2O. placa este dizolvatã. radionica poate mãri considerabil producþia alimentelor cu înaltã valoare nutriþionalã prin împiedicarea proliferãrii insectelo ºi a buruienilor. re ceptatã apoi de radioul nostru. care poate fi aplicatã acasã. animale ºi microbi. MHD utilizeazã un mic dispozitiv care pompeazã apã într-un câmp electromagnetic. Magneto-hidrodinamica (MHD) este un domeniu relativ nou al medicinii vibraþionale. deopotrivã pentru dinþii dumneavoastrã sau cei ai animalelor dumneavoastrã d e casã! Dacã adãugaþi la MHD ºi controlul PH-ului salivei. Este aceeaºi medicinã a principiilor similare aplicatã solului. plante. Obiectul de lucru ºi instrumentul cu care opereazã medicina vibraþionalã este energia . Moleculele din care este alcãtuitã placa dentarã au o sarcinã electricã negativã. câteva clisme ale ficatul erapie hormonalã. Procesul constã în introducerea une i cantitãþi de îngrãºãmânt natural de vitã în cornul unei vaci ºi îngroparea lui între cele douã echinocþii în perioad . Obiectul sãu de activitate este legat de prevenirea problemelor dentare. Presupune folosirea unor cantitãþi minuscule de îngrãºãminte naturale biodinamice ( un vârf de cuþit la 75 de litri de apã purã ºi energizatã. Formarea plãcilor pe dinþi genereazã carii. De aceea. Magnetul neutralizeazã energia înmagazinatã pe dischetã. problemele dentare se vor reduce sau vor dispãrea cu desãvârºire. Radionica este o metodã folositã de unii fermieri care practicã o agriculturã alternativã. iar energia este materie. corpul revine la starea sa de sãnãtate obiºn rucât viaþa este energie. MHD previne în mod eficie nt formarea cariilor ºi trateazã problemele periodontale ale gingiei. recoltele ºi buruienile. Biodinamica este o agriculturã homeopaticã. unde va fi captatã de s ol. anulând frecvenþa opusã ºi ºtergându-i semnãtura. MHD este o terapie simplã ºi necostisito . care ne permite sã o ascultãm ºi sã ne bucurãm de ea. dacã gura este spãlatã cu aceastã apã încãrcatã pozitiv. o dietã îmbunãtãþitã. pentru a se produce o fuziune a energiei). este evident cã neutralizarea câmpului energetic negativ nu poate conduce decât la o ameliorare a stãrii de sãnãtate. microbii. Dacã echivalãm mesajul energetic scris pe disc cu o boalã. Ori de câte ori forþele energeticepozitive câºtigã bãtãlia. nu putem decât sã tragem concluzia cã viaþa ºi energia sunt manifestãri ale unuia ºi aceluiaºi fenomen. S-a doved it cã aceastã soluþie afecteazã dramatic solul. Am putea compara metoda cu o staþie de radio care transmite o melodie.Un exemplu de manipulare a energiei se referã la trecerea unui magnet pe deasupra unei dischete de computer sau a unei benzi de casetofon. Presupune emiterea unei energii pe anumite frecvenþe în mediul înconjurãtor. Aceºti ioni liberi sunt încãrcaþi cu o sa cinã electricã pozitivã. Prevenirea formãrii plãcii împiedicã apariþia ace r manifestãri neplãcute. datorate nu de puþine ori unei alimentaþii nesãnãtoase. Aplicatã în mod corect.

Inversarea procesului de îmbãtrânire es energie care alcãtuiesc împreunã corpul bioelectric. Ele ar trebui abandonate. Aplicarea tehnicilor discutate aici ºi rãspunsul pe care îl vor experimenta cititorii vor fi însã specifice fiecãrui individ în parte. Tinereþea fãrã bãtrâneþe are la bazã aplicarea medicinii vibraþionale în viaþa noastrã obiºnu deþinem CUNOAªTEREA necesarã ºi instrumentele corespunzãtoare. Ele pun la îndoialã teorii care au fost ridicate de-a lungul t impului la statutul de LEGI prin aºa-numitele metode ºtiinþifice. care nu au nimi c de-a face cu dogmele sale clasice. Folosirea greºitã a acestora din urmã a condus la foarte mu lte probleme pentru umanitate. Conflictul cu medicina ºi ºtiinþa Medicina ºi ºtiinþa se simt ameninþate de aceste schimbãri ale paradigmei. 33 . Viziunea intuitivã ar trebui sã preceadã cercetãrile de laborator. Ceea ce rezultã nu mai poate fi descris ca un îngrãºãmânt. ci ca un câmp energetic nou. ºi nu invers. Întrucât medicina vibraþionalã . ce conduc la REZULTATE concrete. II ºi III). aplicându-le cu fiecare ocazie te posibilã în principal prin manipularea câmpurilor de are tendinþa de a înlocui vechile teorii moarte cu modele noi ar trebui sã fie preocupat în cea mai înaltã mãsurã de aceste în viaþa de zi cu zi. fiecare om domenii noi. putem produce rezultate ulu itoare în viaþa noastrã ºi a celor dragi. cu cheltuieli ºi riscuri minime! Aceastã carte prezintã o privire de ansamblu generalã referitoare la cunoaºterea legatã de vindecarea vibraþionalã. cu o vibraþie complet diferitã (vezi lucrarea Biodinamica. volumele I. deoarece împiedicã procesul de creativitate ind ividualã.tembrie-martie astfel încât sã absoarbã energia cosmicã ºi sã suporte o TRANSMUTARE a propriei energii. extrem de puternic.

O nouã viziune Universul este alcãtuit din douã principii: ENERGIA ºi MATERIA. energia din care sunt alcãtuite ele este de polaritate NEGATIVÃ. Nimeni nu poate contest rogresele pe care lea fãcut medicina alopaticã. sunt ºi ele alcãtuite din energie lucru cât se poa te de adevãrat! Din pãcate. noi facem part e integrantã din cosmos. Corpul nostru nu este altceva decât luminã solidificatã. care reprezintã tot materie. implicã o anumitã energie care ne influenþeazã corpul bio ric. Mai presus de toate. Inversarea procesului de îmbãtrânire presupune manip ularea acestor forþe astfel încât schimbãrile sã nu se mai producã deloc sau sã poatã reveni cât mai rapid la normal. Procesul de îmbãtrânire este un proces cumulativ. Ea are însã ºi o laturã negativã. adicã materie. o energie pozitivã ºi minunatã! . îndeosebi în domeniul înlocuirii anumitor pãrþi corporale ºi în med de urgenþã. Ea manipuleazã boala pe termen scurt. Dacã acest lucru este adevãrat. mâncãm ºi bem. care reprezintã la rândul lui ENERGIE. Schimbarea energiei Dacã ignorãm modul de viaþã sãnãtos. Este important sã înþelegem cã noi suntem ceva mai mult decât un simplu trup din carne ºi oa se. preþul plãtit fiind însãºi sãnãtatea ºi longevitatea noastrã pe termen lung. Efectele combinate ale neglijãrii pers onale. Rezultatul sunt bolile. eliminã bolile ºi permite omului obiºnuit sã d CONTROLUL asupra propriei sale stãri de sãnãtate ºi asupra vieþii sale. Bolile sunt manifestãri ale forþelor energetice negative în corpul nostru. Numai dacã vom ºti sã identificãm aceste forþe vom putea învãþa apoi sã le manipulãm fãrã un aport de me ºi fãrã a apela la medicina chirurgicalã. pe care îl plãtesc tot bolnavii. accelereazã procesul de îmbãtrânire la persoanele tinere. astfel încât acesta sã nu mai aibã nevoie tot timpul de noi ºi noi medicamente sau interve nþii chirurgicale pentru a putea funcþiona. decât o maºinãrie biologicã sau decât o fiinþã spiritualã prinsã în capcana corpului material în timp sale pe pãmânt. înseamnã cã medicamentele ubstanþele chimice. Tot ceea ce facem. ne referim de fapt la un corp în care controlul este deþinut de le energiei pozitive. ale bolilor ºi medicamentelor. Din aceastã perspectivã. noi suntem energie. este foarte important sã învãþãm CUM putem descifra influenþele pozitive de cele n egative. Atu când vorbim de un corp tânãr (fãrã vârstã). De aceea. Este important sã înþelegem cã medicamentele ºi intervenþiile ale presupun riscuri substanþiale ºi un preþ ridicat. fiind creaþi dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. în fiinþa noastrã se produce o schimbare a frecvenþei de a energiei. Medicina vi braþionalã opreºte ºi inverseazã procesul de îmbãtrânire.

Anioni ºi cationi Anionii ºi cationii reprezintã aspecte ale energiei electronilor eliberate în timpul rea cþiilor chimice. Energia bunã este cea care se învârteºte cãtre dreapta. inclusiv în stomacul ºi în ficatul nostru. Eli berarea acestei energii de polaritãþi opuse. Energia bunã ºi energia rea Conceptul de energie pozitivã ºi negativã echivaleazã cu cel de energie bunã ºi rea. în timp ce miºcarea de rotaþie a energiei rele este inversã ele douã tipuri de energie pot fi diferenþiate prin EFECTELE pe care le au asupra stãrii noastre de sãnãtat e ºi asupra corpului bioelectric. Dacã este modelat în forma unei lingu ri. Modificarea prin fuziune a str ucturii energetice a materiei ne poate permite sã obþinem plumb sau aur în loc de oþel. una pozitivã ºi cealaltã negativã. noi recunoaºtem produsul finit. Dacã rupem forþele ce þin laolaltã ato sau moleculele unei substanþe. Aceastã energie poate fi pozitivã sau nega tivã. pe care îl identificãm ca fiind o lingurã de oþel. oþelul este obþi nut cu ajutorul structurii energetice a anionilor ºi cationilor. genereazã o activitate electricã ce perm existenþa vieþii. ceea ce obþinem este energie. Spre exemplu. în timpul digestiei alimentelor ingerate. 34 . Întreaga materie reprezintã o combinaþie a acestor energii.

Aþi remarcat vreodatã diferenþa dintre cãldura produsã de un lemn ºi cea produsã de gaz sau de e lectricitate? Dacã aþi trãit în climatul nordic. fiind extrem de distructivã pentru toate formele de viaþã. experþii l-au ridiculizat. când NASA a pierdut contactul cu astronautul John Glenn exact când acesta trecea prin s tratul de ozon la întoarcerea sa pe pãmânt. Cea de-a doua ne plaseazã pe latura catabolicã a piramidei. cu o singurã excepþie. adicã în sensul acelor de ceasornic. d indicã faptul cã atunci când lumina infraroºie este t in tocoferol. în sensul acelor de ceasornic. extrem de importantã: energia microundelor este orientatã cãtre stânga. Prima se învâr teºte cãtre DREAPTA. Van Allen a emis ipoteza existenþei acestei centuri. Energia negativã are o miºcare inversã. deter minând astfel efectul pe care îl va avea o substanþã asupra corpului bioelectric. Procesul este similar cu cel de încãlzire al cuptoarelor cu micro unde. este cea care ne menþine tineri. Prima ne menþine pe latura anabolicã piramidei ilustrate în capitolul 1. orientatã cãtre stânga. orientatã cãtre dreapta. Energia pozitivã. ce provine de la soare. Altfel spus. Miºcarea de rotaþie a pãmântului este rezultatul energiei anionice. Energia solarã este o energie de tip anionic. Energia anionicã poate trece prin materie. o rientatã cãtre dreapta. pe care îl bombardeazã. cealaltã cãtre STÂNGA.Energia pozitivã are o miºcare de rotaþie cãtre dreapta. provocând miºcarea sa de rotaþie. adicã în sens invers acelor de ceasornic. ea capãtã o miºcare de rotaþie orientatã cãtre dreapta. Pe mãsurã ce aceste particule de en ergie pãtrund în stratul de ozon. este cea care provoacã procesul de îmbãtrânire. Ilustraþie Orientarea cãtre stânga Orientarea cãtre dreapta Cum putem stabili miºcarea de rotaþie Existã mai multe maniere prin care putem stabili miºcarea de rotaþie a energiei. adicã în sensul acelor de ceasornic . care p pânã în oase. ea este o energie dãtãtoare de viaþã. Cãldura produsã de lemn este o energie anionicã. Ceea ce ne intereseazã pe noi este maniera în care aceste forþe energ etice afecteazãfiinþele vii ºi FELUL ÎN CARE influenþeazã ele procesul de îmbãtrânire. ºtiþi cât de plãcutã este cãldura produsã de lemnele de foc. care pãtrunde în Centura lui Van Allen (stratul de ozon). în anul 1948. Rãzbun area a venit mai târziu. Cea negativã. Efectul sãu est e unul orientat cãtre dreapta ºi ne încãlzeºte deoarece anionii eliberaþi prin oxidarea (arderea) lemnului t rec prin corpul nostru ºi ne încãlzesc celulele. cee . ele sunt atrase cãtre pãmânt. Spre exemplu. vom constata cã termenul tocofer ol este precedat de litera d sau de literele dl . dacã vom analiza o sticlã cu vitamina E. Efectele ei asupra organismelor vii est e unul de alinare.

eliminate rapid sau izolate. Acest principiu este valabil deopotrivã în ceea ce priveºte aliment ele ºi substanþele nealimentare. Am bele 35 . care trebuie dez-energizate de corp. Neutralizarea Cuvântul neutru nu înseamnã mare lucru pentru majoritatea oamenilor. despre care vom discuta în detaliu mai târziu. dl are efec De remarcat cã atunci când vitamina E de tip d se regãseºte în uleiul de SOIA sau de CANOLA energia ei pozitivã este neutralizatã ºi convertitã într-o substanþã negativã (de aceea. Atunci când spunem cã trupul trebui e sã îºi neutralizeze substanþele toxice. Sã ne reamintim de exemplul cu magnetul ºi cu caseta audio. Evitaþi soia ºi canola ca pe ciumã!). este e l însuºi un cuvânt neutru. De aceea. ne referim de fapt la acele substanþe care exercitã o influenþã negativã asupra organismului nostru. Într-un fel. sãrurile ºi toate celelalte sub stanþe nocive. Procesul de dezenergizare necesitã el însuºi energie. aditivii alimentari.e indicã faptul cã vitamina E este purtãtoarea unei energii dãtãtoare de viaþã. precum medicamentele. vã recomandã olosiþi decât capsulele cu ulei din germeni de grâu sau forme uscate de vitamina E. sau încãrcate cu o energie orientatã cãtre stânga. va trebui sã-l definim mai clar. Toate aspectele care exercitã o influenþã negativã asupra organismului uman trebuie neut ralizate. Tocoferolul de tip e exact opuse. furândune practic forþa vieþii. coloranþii.

energiile toxice ale cartofului vor circula liber prin organismul nostru. Oprirea lui presupune o cheltu alã de forþã vitalã din partea corpului. produc efecte similare asupra corpului nostru! Un cartof cu o energie negativã sileºte corpul sã apeleze la rezerva sa energeticã pentr u a prelucra ºi neutraliza respectivul câmp de energie negativã. Atunci când spunem orientat cãtre dreapta. forþa vitalã a organismului este risipitã. În medicina vi braþionalã. Corpul opereazã cu energia negativã exact în aceeaºi manierã. Mai mult. la fel cum nu toate merele ºi piersicile. Sã ne gândim la un cartof. etc. O substanþã înzestratã cu o energie orientatã cãtre stânga lãsatã sã circule liber prin corpu u are efectul unui bulgãre de zãpadã lãsat în cãdere liberã la vale.reprezintã forme de energie stocatã. dar chiar aºa stau lucrurile. El nu este altceva decât o energie sub formã de ca rbohidraþi. Existã ºi alte tehnici care asig rã informaþii ulterioare. Ki nestetica se referã la . n e referim de fapt la ideea de bun pentru corpul meu . Ori de câte ori este hrãnit cu o energie orientatã cãtre stânga. care rezultã în procesul de îmbãtrânire! Sã revenim la miºcarea de rotaþie a energiei. Kineziologia Kineziologia reprezintã studiul dinamicii fluidelor (miºcãrii fluidelor). morcovii. Kinestetica este o tehnicã foarte utilã de diagnosticare. producân d leziuni la nivelul organelor vitale ºi ale corpului bioelectric. Ea poate fi folositã pentru a determina efectul imediat pe care îl poate avea o substanþã asupra corpului. Kinestetica se referã la simþurile musculare ºi mai este cunoscutã ºi sub denumirea de Ana liza Dinamicã a Reflexelor sau testarea muºchilor. Energia magnetului neutralizeazã energia casetei tocmai pentru cã are o miºcare de rotaþie în sens opus. stocatã de plantãpentru nevoile sale viitoare. adicã o pierdere de sãnãtate ºi vitalitat e. cum ar fi efectul pe termen lung al unei anumite substanþe asupra corpului fizic. Dacã el nu este capabil sã ducã la bun sfârº t aceastã sarcinã. dacã trupul nu reuºeºte sã elimine din circulaþie energia toxicã. Efectul este unul de tip catabolic. În funcþie de felul în care a fos t crescut cartoful. Atunci când spunem orientat cãtre stânga. ne referim la ideea de rãu pentru corpul meu . efectele acesteia asupra sistemului vit al vor fi dezastruoase. NU toþi cartofii. generând un deficit de energie. el poate produce asupra organismului uman efecte pozitive sau negative. Mulþi practicanþi ai artelor vindecãtoare se folose sc de ea pentru a pune diagnostice ºi pentru a conduce procesul de vindecare. kineziologia se ocupã cu dinamica energeticã pe care o imprimã asupra þesuturilor ºi fluid elor corpului bioelectric o anumitã substanþã. Pare simplist.. care reprezintã o formã naturalã de stocare a energiei.

Pentru a recapitula. care este scurt circuitat de prezenþa metalelor grele. Începeþi prin a alcãtui un inel cu ajutorul degetului ma e ºi a degetului mijlociu de la mânadominantã (dreapta pentru dreptaci). Acest procedeu permite accesul la inteligenþa corporalã prin intermediul sistemului nervos autonom. medicamentul sau supl imentul pe caredoriþi sã îl testaþi. dar necesitã un anumit antrenament. dar fãrã sã forþeze excesiv. Cum trebuie efectuat testul Singurele accesorii necesare sunt: o altã persoanã ºi alimentul. În continuare. Testarea muºchilor este influenþatã MASIV de prezenþa metalelor grele în þesuturi. cu fermitate. rugaþi-l pe prietenul dumneavoastrã sã încerce sã desprindã degetele unite. Este foarte important ca el sã observe cantitatea de efort 36 . de u nul singur. substanþele exercitã douã tipuri de EFECTE energetice subtile asu pra corpului bioelectric ºi asupra stãrii noastre de sãnãtate. Este o excelentã metodã de testare. Pur ificarea câmpurilor energetice modificã serios regulile de care vom discuta mai departe.amplificarea sau la slãbirea puterii la nivelul degetelor sau al membrelor. îndeosebi e cele provenite de la amestecurile pe bazã de mercur utilizate pentru plombele dentare. Acestea sunt: efectul benefic / poziti v / orientat cãtre dreapta ºi efectul malefic / negativ / orientat cãtre stânga. Spre exemplu. Nu trebuie aplicatã NICIODATÃ fãrã acest antrenament. substanþele active din punct de vedere biologic cum ar fi produsele purif icate produc de regulã crize vindecãtoare ºi FALSE efecte negative care pot afecta rezultatele acestor teste.

Aceºtia pot fi testaþi cu uºurinþã aceþi mai întâi un test general. Antenele pot trimite SAU recepta semnale energetice. Nu uitaþi sã faceþi încã douã teste. roºiile au fost retur nate. iar corpul are tendinþa sã minimizeze orice formã de stres. corpul însuºi induce rezultate false. Alte exemple Oamenii care beau foarte mult alcool au un ficat cirotic (altfel spus. din acelea care s e ofilesc înainte de a ajunge cu ele acasã. Apo taþi testul. rugând apoi persoana care ne ajutã sã împingã în jos braþul. întrucât ªTIE instinctiv cã substanþa va produc o crizã vindecãtoare ºi va forþa corpul bioelectric sã se purifice ºi sã se vindece. þinând obiectul testat în gurã. Rezult atul a fost cã prietenul meu ºi-a pierdut COMPLET puterea pe care o avea în braþ! Drept urmare. Vã reamintim însã cã le purificate special produc de regulã reacþii negative. Le-am testat împreunã. Puteþi face testul respectiv ºi singur. Am un prieten care ºi-a cumpãrat recent niºte roºii de la supermarket. Pendulul lui Foucault Pendulul este unul din instrumentele mele preferate de mãsurare a celor douã tipuri de energie. Dacã produsul este negativ. Orice pendul funcþioneazã ca o antenã. rugându-i sã-ºi întindã braþul ºi verificând rezistenþa la împingere a acestuia. acea reflexie a vitalitãþii organelor vitale ºi glandelor corpului. în special dacã ºtie cã proprietarul sãu nu doreºte cu adevãrat sã se vindece sau nu este pregãtit sã coopereze. ei îºi vor pierde imediat puterea. Dacã le-ar fi mâncat. Toate substanþele emit asemenea semnale! Corpul însuºi trimite semnale energetice orie . în timp ce în pumn substanþa testatã. degetele vor deveni mai PUTERNICE. Acelaºi gen de ficat au ºi suferinzii de hepatitã sau de mononucleozã.necesar pentru a despãrþi degetele. sub cutia toracicã). acest gen de oameni nu se pot vindeca. Procedeul de mai sus mai poate fi aplicat ºi prin întinderea braþului dominant astfel în cât acesta sã ajungã la nivelul umerilor. Uneori. cu excepþia faptului cã este o antenã în miºcare. În mâna opusã þineþi produsul testat. D n nefericire. ele vo r deveni mai SLABE. cel de reîntinerire este un proces stresant. exact ca cea a unei staþii de radio sau cea de pe acope riºul casei dumneavoastrã. pentru a verifica rezistenþa naturalã a braþului. Dacã acesta este po iv pentru corpul dumneavoastrã. cãci ºi-ar fi introdus în organism o substanþã negativã care i-ar fi afectat aura. Dacã ficatul lor es te slãbit. atingându-le zona ficatului (pe partea dreaptã. La fel ca ºi pro esul de creºtere. corpul sãu bioelectric ar fi avut de suferit. unul anterior ºi altul celui propriu-zis. suferã de c iroza ficatului). folosind procedeul descris mai sus. cu mâna goalã. din cauza activitãþii lor biologice extrem de puternice.

substanþele reprezintã transmiþãtorii. pendulul antena receptoare. Pietrele. Acesta este marele secret al pendulului! Nu este vorba în nici un caz de o vrãjitori e! Învãþarea folosirii corecte a pendulului ºi a lanþului vibratoriu necesitã o anumitã practicã ucrãri precum Trusa pendulului sau Vibraþiile sunt foarte utile pentru înþelegerea acestor fenomene. cu care pendulul intrã în rezona nþã. Secretul constã în transferul energiei de la o persoanã sãnãtoasã cãtre cea bolnavã.. Reversul medaliei este la fel de adevãrat (un corp cu o vitalitate redusã emite semnale orientate cãtre stânga). intrând într-o miºcare similarã. urmãrind astfel transformarea câmpurilor energetice ale celei din urmã. Unele pendule sunt mai sensibile decâ altele. Fotografiile Kirlian pot surprinde în imagine aceste aure. etc. Un corp cu o vitalitate ridicatã emite semnale orientate cãtre dreapta. Rotaþia pendulului reflectã statutul câmpului energetic al obiectului verificat. soia toate emit semnale orientate cãtre stânga. i ar corpul interpretul.ntate într-un sens sau în altul. alimentele ºi corpurile v ii toate au o asemenea aurã. Energia corporalã mai este cunoscutã uneori ºi sub numele de aurã . medica ment. Dacã pendulul este atârnat de o sfoarã sau de un lanþ ºi þinut deasupra unui aliment. canola. 37 . zahãrul alb. Spre ex emplu. medicamentele. În acest caz. el va începe sã se roteascã înspre dreapta sau înspre stânga. Este folositã în terapiile bioenergetice ºi în masaj. Alte terapii vibraþionale Atingerea terapeuticã (bioenergeticã) presupune un transfer de energie pozitivã de la terapeut la pacient.

mi-a propus sã facem exerciþiul degetului pe care tocmai l-am descris. ic apar d). cel care fãcea legãtura între chakra mea abdominalã (centrul energiei) cu cr eºtetul capului. Cicatricea mea a rezultat ca urmare a unei cãderi. Ele apar atunci cân d sistemul este supus unui stres. De aceea. Pentru a ºterge temporar amintirea provocatã de cicatrice. Ne vom ocupa mai amãnunþit de aceste subiecte într-un capitol ulterior. Dupã ce i-am pove stit. Traumele produc cicatrice. Procesul de îmbãtrânire reprezintã efectul CUMULATIV al forþelor energetice negative asupr a corpului bioelectric. Cicatricele sunt amintiri negative. pãstrate în memor ia holograficã a pielii (holo luminã reflectatã în jur de un obiect central. Dacã aº fi ºtiut la vremea respectivã. dar în loc sã þin o substanþã în mâna stâng ting cicatricea cu ea. o pr acticã chinezã. face parte din aceeaºi categorie de terapii ca ºi atingerea terapeuticã. mesaje energetice magnetice. degetele mele ºi-au recãpãtat întreaga putere. Þesuturile afectate de cicatrice reprezintã câmpuri energetice negative. S-a dovedit cã cicatricea îmi bloca fluxul energiei. fie la nivelul pielii. aveam zece ani ºi o sãnãtate f oarte precarã. noi avem datoria . dentistul meu a observat cã am su b piele o cicatrice de peste doi centimetri ºi m-a întrebat cum s-a produs ea.Plasarea mâinilor pe persoana bolnavã este o practicã religioasã. Þesuturile sunt alcãtuite din celule funcþionale numite celule parenchime. Alãturi de Qi Gong. Modificarea unei funcþii corporale ar putea fi asemãnatã cu mersul cu o maºinã c are un cauciuc dezumflat. Þesuturile ci catricelor NU sunt funcþionale. Cu cât mergi mai departe. repre zintã cheia înþelegerii tuturor misterelor vieþii ºi controleazã procesul de îmbãtrânire. la fel ca ºi informaþiile înregistrate pe o casetã audio sau pe hard discul unui computer. Câmpurile energetice sunt reale! Ele stau la baza tuturor proceselor vitale. Cicatricele Când l-am rugat sã-mi scoatã plombele pe bazã de mercur. Instantaneu. astfel încât cicatricea nu s-ar fi produs. graph înregistrare. S-a dovedit cã a avut dreptate! Degetele mele ºi-au pierdut pe loc orice pute re! EFECTUL cicatricei era extrem de puternic deoarece se afla chiar pe unul din mer idianele energetice principale. Cele de la nivelul organelor vitale modificã funcþionarea acestora ºi accel ereazã procesul de îmbãtrânire. cu atât mai mari devin pagubele. nu existã nici cea mai micã diferenþã între ele! (vã recomand în aceast irecþie sã citiþi lucrarea Universul holografic). dentistul mi-a injectat un remediu homeopatic chiar în interiorul ei. fie interne. aº fi putut folosi capsulele ºi loþiunea SOC.

ajutã la creºterea pãrului. cu obiectele ºi cu diferite evenimente. fiecare om ar trebui sã înveþe sã mãsoare ºi sã manipuleze energia. Þesuturile cicatrizate ºi încheieturile rigidizate SOC eliminã cicatricele. 38 . reduce ridurile. Noi facem instinctiv acest lucru atunci când ne folosim de intuiþie pentru a lua anu mite decizii în legãturã cu oamenii. al vindecãrii. Preambul: capitolul urmãtor prezintã o privire de ansamblu asupra medicinii de înaltã teh nologie ºi asupra promisiunilor legate de gloanþele sale magice . De fa t.sã le înþelegem ºi sã învãþãm cum trebuie interpretate ele în viaþa noastrã de zi cu zi. curãþã placa arterialã. curãþã pielea de coºurile provocate de acnee. Sperãm sã vã dovedim astfel inutilit atea tehnicilor de vindecare rapidã a acestor metode. regenereazã cartilagiile încheieturilor ºi deschide meridianele energeti ce. eliminã le la nivelul încheieturilor. Este important ca cititorul sã înþeleagã cã trãim într-o lume a fenomenelor energetice. astfel încât sã puteþi aprecia mai bine valoarea adevãra stãri de sãnãtate. regenereazã pielea arsã. al opþiunilor noastre legate de dieta alimentarã? Vom învãþa mai m ulte despre acest subiect în capitolele care urmeazã. De ce nu ne-am folosi de acelaºi proces ºi în domeniul medicinii. di zolvã cicatricele interne.

Medicina de înaltã tehnologie a devenit o veritabilã extensie a conºtiinþei noastre naþional e. Pe scurt. aceastã viziune a fost înlocuitã de medicina înaltei tehnologii . tehnologia RID face ca organismul sã se simtã regener at. la fel ca orice altã saunã. Eliminã metalele grele din creier. Nu necesitã instrumente pentru reparaþii. Ea nu ºtie aproape nimic în legãturã cu unele mecanisme de bazã precum somnul. În mod . care pot efectu a astfel mai bine schimbul de substanþe nutritive ºi deºeuri. pentru a numi numai câteva dintre ele. Albert Szent-Gyurgyi Medicina alopaticã nu se aflã astãzi mai aproape de înþelegerea esenþei vieþii decât se afla m o sutã de ani. abordarea medicinii era de tipul: Ia o pastilã ºi îþi va ce . Are efecte benefice inclusiv la nivelul tulburãril or nervoase ºi al celor legate de þesuturile conjunctive.SOC redã flexibilitatea corpului. Elasticizeazã membranele celulare. Zilnic apar noi ºi noi medicamente ºi înalte tehnologii. iar apoi din întregul c orp. Tratame ntul acestor boli presupune echipamente de diagnosticare din ce în ce mai sofisticate ºi un ºir nesfârºit de experþi car e sã le manipuleze. Este frumoasã. La ora actualã. Bolile contagioas din trecut au fost la rândul lor înlocuite de cele ale civilizaþiei. de îmbãtrânire. cancerul ºi artrita. abur sau cãldurã în acest scop. procesul de creºtere. Sauna cu raze infraroºii la distanþã Sauna RID provoacã ºocul hipertermic. cu tot apetitul nostru din ce în ce mai ridicat pentr u tehnologie. · Nu necesitã apã ºi sistem de canalizare · Dizolvã acneea ºi deºeurile acide la nivelul pielii · Îmbunãtãþeºte circulaþia sângelui ºi a limfei · Arde caloriile ºi reduce greutatea · Alinã durerile asociate cu diferite boli · Este necostisitoare · Este portabilã. dar fãrã sã se foloseascã d uminã. nu obosit. Medicina modernã urmãreºte sã manipuleze aceste func fãrã sã le înþeleagã însã. Vezi pagina xxx pentru mai multe informaþii 6 Gloanþele magice Viaþa nu poate fi cunoscutã decât prin simptomele sale . problemele legate de boli ºi de procesul de îmbãtrânire nu au dispãrut ºi nu s-au redus deloc. create pentru a trata boli de generative precum cele cardiovasculare. De aceea. despre durere ºi vindecare. Într-un trecut nu prea îndepãrtat. Promisiunile eiseamãnã cu gloanþele magice folosite în industria cinematograficã.

Ieri ºi astãzi 39 . în loc sã ne bucurãm plenar de o stare de sãnãtate la APOGEU. astfel încât ajungem sã acceptãm viaþa în termeni m i. oamenii au ajuns sã punã un semn de egalitate între eforturile eroice ale medicinii ºi adevãrata vindecare.corect. Teh nologia bazatã pe gloanþe magice mascheazã adevãratele probleme legate de sãnãtate. care nu fac decât sã se înrãutãþeas nea marilor cuceriri ale ºtiinþei ne tulburã minþile.

Din fericire. la ambele extreme. Pe de o parte. nici pacienþii nu se pot bucura de avantajele acestora. dar este într-adevãr extrem de neplãcutã ºi îngr de costisitoare. în cel mai bun caz. Profesioniºtii sãi sunt ant renaþi sã creadã numai în gloanþe magice ºi în speranþã. fãrã sã înþeleagã însã nici o clipã care este adevãrata cau iei prin care trec. Sun eni disperaþi. Dacã alergãm dupã bani. dar ne pierdem sãnãtatea. înlocuind-o cu tehnol ogia. care recurg la gesturi disperate. Ar fi în stare sã plãteascã oricât pentru a-ºi recupera sãnãtatea pierdutã. De aceea . înghesuindu-se la fel ca niºte vit e într-un staul ºi continuând sã spere cã ºtiinþa va descoperi în curând un glonþ magic ºi pentru boala lor.Medicina de ieri ne cunoºtea în calitate de fiinþe individuale. Ea nu mai crede decât în gloanþele magice . ziarele sunt pline de articole laudative la adresa noilor descoperiri ºi p romisiuni ale tehnologiei. O viaþã trãitã în simplitate vã va permite sã preluaþi controlul asupra sãnãtãþii dumneavoast obstacolele în calea acestei simplitãþi? Goana dupã bani ºi dupã obiecte materiale. Ea nu face altceva decât sã di agnosticheze boala cu ajutorul testelor. cel mai bine este sã evaluãm ce anume este cu adevãrat important pentru noi. În acest fel. Din pãcate. Când omul devine grav bolnav. Suferinþa este eneratã de sistem. Zilnic. oamenii uitã de promisiunile neonorate ale medicinii moderne ºi de sp eranþele veºnic amânate. Sãnãtatea precarã ºi viaþa trãitã în simplitate Starea de sãnãtate precarã nu este un pãcat. Gloanþele magice au devenit un pretext. Majoritatea oamenilor din ziua de astãzi împãrtãºesc mentalitatea glonþului magic deoarece a ceasta le oferã o rezolvare rapidã a problemelor lor. o acceptare a unui corp uzat în speranþa unui miracol care se va produce . banii nu mai co nteazã aproape deloc pentru el. eliminând din viaþa noastrã celela lte aspecte. cei care pierdem suntem noi. Sistemul a eliminat respectul pentru fiinþa umanã. la fel au ajuns sã creadã ºi oamenii. medicilor li se refuzã dreptulde a se pregãti în domeniul nutriþional ºi în medicina vibraþi nalã. ºi asta tocm ai pentru cã am neglijat cea mai mare comoarã între toate: sãnãtatea. se poate trãi ºi altfel. Banii câºtigaþ e vor duce pe cheltuielile de vindecare extrem de mari în sistemul în care trãim . Medicii moderni au cãpãtat alura unor vrãjitori ai înaltei tehnologii îmbrãcaþi în halate alb Vrãjiþi de aceastã imagine. Sãrmanii oameni continuã sã umple saloanele spitalelor. ea nu reprezintã decât un fel de t rusã de prim ajutor. Pentru cea de astãzi nu mai reprezentãm decât niºte numere într-un catalog. Medicina NU înþelege mecanismul bolii la nivel energetic. al razelor X ºi al scanerelor. în loc sã trateze la rãdãcinã cauzele bolilor degenerative. fiindu-ne rãpitã astfel demnitatea umanã. Medicina modernã a substituit demnitatea. Din pãcate.

Ilustraþie Corpul uman este alcãtuit în proporþie de 65% din apã 40 . De ce sã experimentaþi iadul bãtrâneþii.mâine. Pres nerea lor se dovedeºte însã de fiecare datã eronatã. când puteþi sã vã bucuraþi la nesfârºit de aceeaºi s eþe fãrã bãtrâneþe? Atunci când eºti cu adevãrat sãnãtos. întrebaþi un om în vârstã. timpul pare sã se opreascã în loc. Preambul: în capitolul urmãtor veþi învãþa DE CE nu vã furnizeazã alimentaþia ENERGIA de care nevoie pentru a rãmâne tânãr ºi CE puteþi face pentru a remedia aceastã situaþie. prefer sã îmi redobândesc ºi sã îmi PÃSTREZ Este o prostie sã vã periclitaþi sãnãtatea de dragul exceselor zilei prezente. Personal. Dacã nu credeþi. Chiar dacã vã bucuraþi în prezent de o stare bunã de sãnãtate. asta nu înseamnã cã vã veþi bu mâine. În mod regretabil. tinerele generaþii repetã din nou ºi din nou aceeaºi greºealã. Viitorul es te doar la câþiva paºi de noi.33. De a t ce vã stã în puteri pentru a vã readuce corpul bioelectric la un indice de referinþã mai mic de 0. Numai atunci când ajungi din nou tânãr îþi poþi permite luxul de a renunþa la medicamente ºi la gloanþele magi gãsindu-þi controlul asupra corpului tãu.

Cantitatea de apã din corpul uman reprezintã în medie 65% din volumul acestuia. Dupã cum puteþi constata.00 dimineaþa ºi a constatat cã mâna îmi era umflatã ºi îmi pulsa de durere. Henry Thoreau Hormonii Hormonii sunt substanþele care GUVERNEAZà sãnãtatea organismului nostru. Unii oameni manifestã reacþii severe la a este muºcãturi. astfel încât veninul pãianjenului nu a p ovocat leziuni majore mâinii mele. care a stat inclusiv la baza acestei cãrþi. în timp ce o femeie poate avea numai 52% apã. ºi chiar de la o parte corporalã la alta (vezi ilustraþia din partea d reaptã). Acesta mi-a creat pe loc un remediu h omeopatic în generatorul sãu de frecvenþe MORA. mi-aº fi putut pierde întregul braþ. Medicul curant nu a ºtiut ce sfat sã-mi dea! Mi-am vizitat atunci dentistul meu holistic . anihilând astfel la nivel subtil veninul pãianjenului . Rapid. Reducerea conþinutului de apã în organism determinã hipotalamus ul (centrul setei la nivel cerebral) sã trimitã semnalul specific. care s-a concent în douã bãºici purulente. am zdrobit un cartof organic. Cataplasma a redus imediat umflãtura braþului. iatã ºi o poveste personalã. în timp ce alþii îºi pot pierde chiar anumite pãrþi corporale. dar va riazã considerabil de la om la om. m-am trezit la ora 2. Un bãrbat suplu poate ajunge la un procentaj al apei de 70%. afectând de regulã femeilede toate vârstele. a intrat în comã ºi s-a trezit abia ºase luni mai târziu. durerea a dispãrut ºi am putut sã-mi folosesc din nou mâna. Aceastã poveste este o dovadã clarã a eficacitãþii medicinii vibraþionale ºi a abordãrii ener ice a stãrii desãnãtate. l-am com binat cu niºte sare amarã ºi am fãcut o priºniþã. Este important sã î atura forþelor energetice care provoacã asemenea reacþii. Muºcãturile de pãianjen Muºcãtura unui pãianjen este un proces energetic . numai pentru a constata cã i-au fost amputate braþele. care genereazã dorinþa de a bea apã. Învãþaþi sã vã controlaþi corpul fizic ºi veþi experimenta o viaþã ivel pe care nici mãcar nu l-aþi bãnuit pânã acum. nasul ºi o ureche. picioarele. În capitolele urmãtoare e vom ocupa mai îndeaproape de . Instantaneu. din cauza þesuturilor sale grase (care nu reþin apa). medicina nu are gloanþe magice atunci când vine vorba de muºcãturile de pãi anjen. starea mea generalã de sãnãtate era bunã la momentul respectiv. Din feri cire. Existã o femeie din California de sud care a fost muºcatã de un pãianjen. Pentru comparaþie. Apa purã este cea mai bunã bãuturã pentru un om înþelept . Odatã. Dacã aº fi depins numai de medicina alopaticã.

apa la plãmâni ºi apendicita? Nivelul ridicat de toxicitate! Chimioterapia produce cãderea pãrului deoarece suprasolicitã pielea. pãrul cârlionþat. Când pãrul începe sã se regenereze. Toxicitatea ºi pierderea pãrului Ce au în comun chimioterapia. a cãrei capacitate naturalã de eliminare a deºeurilor o depãºeºte. el creºte de regulã c chiar dacã înainte era drept! La baza oricãrui pãr cârlionþat stã toxicitatea sistemicã. de care depinde apogeul stãrii noastre de sãnãtate. Toxicitatea determinã pãrul ºi ochii sã îºi piardã strãlu lor naturalã. Sãnãtatea descurajeazã boala. 7 Budinca de ciocolatã provoacã moartea 41 . care devin astfel cãprui sau negri. Acelaºi proces întunecã ochii verz albaºtri.aceastã abordare.

întrucât nu o cons iderã un aliment. Ap a mai are ºi alte calitãþi în afarã de faptul cã este udã . îl hidrateazã ºi îl detoxificã. diferitele subs tanþe nutritive pe care le conþin. fãrã reocupaþi însã de tipul de apã. Apa este consideratã o necesitate a vieþii. cãci nici un organism viu nu poate trãi fãrã ea. Aceastã amprentã este reflectatã de sensul de rotaþie a energiei sale ºi poate fi mãsuratã pr n potenþialul ei POR. trebuie sã facem din start a ceastã precizare: nu toate tipurile de apã sunt la fel! Noi ne alegem alimentele în funcþie de preferinþele personale. ci din ENERGIA pe care ar trebui sã o conþinã. Apa extrem de purã. Ceea ce ne preocupã în mod deosebit pe noi sunt diferenþele între alimente ºi inf luenþele pe care le au ele asupra procesului de îmbãtrânire. Dr. adicã proteine. pe care oamenii le pot simþi la gust. care nu conþine deloc substanþe contaminante. Apa BEV este un ALIMENT pur ºi chiar un remediu. lipide ºi glucide. Mai mult decât atât. De aceea. Alim entele sunt clasificate ºi conþin etichete în care sunt afiºate valoarea lor caloricã. Amprenta ei energeticã influenþeazã decisiv viaþa sau moart nismelor vii. Este un veritabil medicament pentru corp. Ea are calitãþi specifice energiei or ientate cãtre dreapta. în timp ce altele sunt moarte ºi a dupã sine moartea. cãci nu conþine ni i una.Mestecaþi lichidele ca ºi cum ar fi solide ºi mestecaþi substanþele solide pânã când devin l e . dar sã bem cât mai multã apã. de felul în care aratã. Apa este un aliment. pe care îl energizeazã. de MEMORIA vibraþionalã a acesteia sau de potenþialul sãu de oxidare/redu cere (POR). experþii afirmã cã trebuie sã reducem alimentele ingerate. dar lucrurile sunt mult mai complicate. deoarece NU conþine substanþe utritive. dar mai presus de toate amprentele energetice ale al imentelor. În mod paradoxal. Importanþa ei deosebitã nu derivã din substanþele sale nutritive. ea reprezintã CEL MAI IMPORTANT aliment pe c are îl ingerãm. Existã asemenea diferenþe ºi între diferitele tipuri de apã. Apa ESTE un aliment. dar cu o mare deosebire. Paul Bragg Cartea Budinca de ciocolatã provoacã moartea m-a învãþat cã NU toate alimentele sunt la fel Unele mâncãruri sunt vii ºi promoveazã starea de sãnãtate. cu o memorie vibraþionalã curatã. la fel ca orice alt tip de hranã. Toþi cei care beau aceastã apã spun despre ea cã este diferitã . foarte puþini oameni sunt preocupaþi de apa pe care o beau. etc. cu o structurã terapeuticã ºi cu un indice POR foarte înalt po vindeca un corp bolnav. Apa îmbuteliatã nu este clasificatã în acest fel. de culoare ºi aromã. Ni se spune pretutindeni cã apa este apã. Din pãcate.

42 . Adevãraþii catalizatori nu îºi î azã niciodatã activitatea. Vã propun sã discutãm mai întâi despre enzime. În organismul viu. el t rebuie menajat cu deosebire de cãtre cei care doresc sã îºi pãstreze starea de sãnãtate. Ele au o funcþie de cataliza tori. PRINCIPALUL organ de producere a enzimelor ºi substanþelor catalitice este ficatul. dacã se consumã oxigenul.Hrana vieþii În mod tradiþional. Dacã nu existã oxig en. vitamine ºi o energie pozitivã absolut necesare pentru o bunã sãnãtate. Aceste componente ale hranei vii reprezintã însuºi ndamentul vieþii. Un ex emplu sunt platina sau radiul folosite în convertoarele catalitice ale maºinilor. se considerã cã hrana biologic activã are o amprentã energeticã orientatã e dreapta ºi produce efecte similare în organism. Din acest motiv. Enzimele nu sunt altceva decât niºte proteine biochimice. majoritatea cataliticilor biochimici sunt consumaþi. accelerând sau provocând reacþii care altfel nu s-ar produce sau s-ar produce cu o vitezã mult mai mi cã. prin procese succesive de oxidãri ºi reduc eri (în capitolele urmãtoare veþi învãþa cum puteþi folosi reacþiile de tip oxidare ºi reducere în beneficiul du oastrã). La fel. Enzimele pot fi comparate cu efectele oxigenului asupra focului. focul se stinge. De aceea. Aceste metale nobile conv ertesc gazele toxice precum monoxidul de carbon în dioxid de carbon ºi apã. minerale ionizate. Ea conþine enzime. Ei nu sunt modificaþi sau distruºi în urma reacþiei pe care o provoacã. ei trebuie produºi continuu de cãtre corp. modificaþi sau distruºi ca urmare a reacþiilor pe care le dinamizeazã. focul nu poate exista.

Fãrã biocatalizatori. vitaminele sunt numite c o-factori. ºi chiar toxice pentru organele vitale în anumite cazuri extreme. care se petr ec de milioane de ori mai rapid decât în absenþa lor. Alimentele moarte ºi apa impurã aduc un aport de energie negativã. care nu numai cã nu contribuie la menþinerea unei stãri bune de sãnãtate. Auto-masajul limfatic este ºi el foarte util. terapia colonului ºi folosir ea Apei BEV ºi a ApeiIonizate de Înaltã Valoare Medicinalã. care nu poate proveni decât din acele substanþe considerate vii ºi în rezonanþã cu corpul b lectric. Câteva remedii utile împotriva acestui proces sunt: fol sirea plantei numite Yucca. hrana îºi pierde de regulã calitã e. ele se do edesc inutile în cel mai bun caz. dar BLOCHEAZà inclusiv beneficiile promovate de substanþele cu o energie orientatã cãtre dreapta. m ajoritatea mineralelor comercializate sub formã de suplimenþi se dovedesc inutile. Având în vedere cã itatea vitaminelor sub formã de suplimenþi sunt de sintezã (fãcute de om) chit cã etichetele susþin contrariul .Producerea constantã a unor noi enzime presupune o cantitate uriaºã de energie orienta tã cãtre dreapta. PAC. Toxinele ºi deºeurile în exces bloch eazã buna funcþionare a organelor vitale ºi echilibrul hormonal. crescute fãrã îngrãºãminte chimice. Biocatalizatorii Catalizatorii biologici determinã o accelerare a reacþiilor biochimice. întrucât îºi pierd caracteristicile iniþiale. Atunci când în organism existã un EXCES de toxine ºi deºeuri. viaþa aºa cum o cunoaºtem noi nu ar put ta. CEA MAI BUNà sursã de vitamine ºi minerale biologic active sunt legumele ºi fructele pro aspete. Vitaminele nu pot opera în corpul nostru în absenþa tuturor mineralelor principale ºi se cundare (oligoelementelor). într-o proporþie echilibratã. Ele reprezintã forþe energetice or ientate cãtre stânga. aproape toþi sunt substanþe de sintezã care aduc un aport ener getic negativ. deoarece se aflã într-o formã e lementarã . întrucât nu potopera decât ÎMPREUNà cu mineralele ºi enzimele. Odatã modificate. Odatã gãtitã. tensionând astfel organele vitale ºi generând efecte secundare. gãtirea incorectã distruge în totalitate valoarea energeticã ºi enzimele alimentelor. iar acumularea lor conduce la o degenerar e sistemicã (a întregului organism) ºi la o îmbãtrânire rapidã. În ceea ce priveºte suplimenþii gãsiþi în comerþ (indifer orba de vitamine sau minerale). La fel. Nu dorim sã vã sugerãm neapãrat renunþarea completã la procesul de gãtire. sucul unei lãmâi proaspete bãut dimineaþa ºi seara. formã în care ar trebui evitate (vom discuta mai amãnunþit în legãturã cu acest subiect mai târziu). acestea nu îºi mai po t îndeplini funcþiile. Mai mult. reacþiile biochimice încetinesc iar circulaþia sângelui ºi a limfei se face cu dificultate. Mâncarea gãtitã Orice proces de gãtire la foc distruge enzimele. În biochimie. ci doar sã pãstraþ .

Este vorba de un proces prin care moleculele alimentel or sunt transformate în molecule de energie care sunt conduse apoi prin circuitele energetice ale corpului. Semnificaþia lui este de bio-transformare. Reacþiile de fuziune sunt anaboli ce ºi orientate cãtre dreapta. din deºeurile nucleare ale uzinelor atomoelectrice sau din cuptoarele cu microunde). Evitaþi gãtitul la temperaturi foarte înalte ºi nu îl prelungiþi mai mult decât este necesar. prin pier erea energiei vitale. Este vorba de energia opusã celei generate de fisiunea nuclearã (din bombele atomice. Creºte între martie ºi noiembrie ºi poate fi gãsitã inclusiv în ma ea pieþelor þãrãneºti. cuvântul metabolism ne vine automat în minte. de preferinþã crescute ina personalã (fãrã chimicale). este tãtãneasa. Metabolismul Atunci când vorbim de asemenea procese.porþie cât mai înaltã de alimente crude ºi proaspete în dieta dumneavoastrã. Evitaþi cuptoarele cu microunde. aromatizanþii ºi coloranþii. Metab olismul presupune o serie de reacþii de fuziune care determinã unirea atomilor individuali în molecule energetice orienta te cãtre dreapta. Aceste substanþe dau peste cap câmpurile energetice ale corpului ºi blocheazã o serie de reacþii biochimice absolut esenþiale. Una din plantele mele preferate. care poate fi crescutã cu uºurinþã ºi fãrã turi în grãdina personalã. în loc de fierbere este de preferat gãtitul pe abur. Ingerarea lor nu face decât sã vã ameninþe sãnãtatea. 43 . De pildã. sarea de bucãtãrie.

Canibalul le-a povestit urmãtoarele: Carnea umanã este diferitã de cea a celorl alte animale. Este mai dulce! La fel este ºi carnea unei vaci care înainte de a fi tãiatã s-a aflat într-o stare c atabolicã ºi a fost bolnavã. apã. Fatu Hiva. Altfel spus. proteinele lor vor avea o amprentã geticã orientatã cãtre stânga ºi vor provoca boli ºi îmbãtrânirea prematurã. Proteinele de origine animalã Omul industrializat mãnâncã mai mult decât este necesar. el mãnâncã prea multe oteine de origine animalã ºi prea puþine legume ºi fructe. ºi a metaboliþilor în exces). hormonii). Metaboliþii sunt deºeuri. include m aici toxinele ºi metaboliþii. devenind la fel de bolnãvicioase ca ºi oamenii. nivelul de subs tanþe analoage estrogenului pe care le conþin (de pildã. ºi it produs rezultat. Reacþiile de fisiune sunt catabolice ºi orientat e cãtre stânga. alãturi de soþia sa. susþinând viaþa. Thor Heyerdahl descrie experienþa pe care a avuto în anul 1937. care conþin componenþi analogi estrogenului ce blocheazã receptorii hormonali. dar ºi substanþele chimice de sintezã organicã (otrãvuri precum pesticidele ºi e bicidele). Dacã animalele nu au fost însã sãnãtoase. bol transformare. ºi perioada de tranzit dintre ingerare ºi el iminarea deºeurilor (vom discuta pe larg toate aceste subiecte). ele sunt constructive. inclusiv de eliminare a deºeurilor rezultate din ele. maniera în care sunt prelucrate ele de ficatul ºi rinichii noºtri. un lanþ de insule situat l a 1. Energia alimentelor derivate din animale bolnave provoacã boli la oameni de mii de ori mai rapid decât energia alimentelor derivate din plante bolnave. În minunata sa lucrare. dar ele reprezintã o sabie cu douã tãiºuri ºi trebuie folosite cu înþelepciune. proteinele lor au o amprentã energeticã orie ntatã cãtre dreapta. Atunci când vorbim de deºeuri metabolice.Altfel spus. Principalele probleme legate de p roteinele de origine animalã sunt: cantitatea pe care o ingerãm. din cauza numeroaselor deºeuri toxice din mediul înconjurãtor ºi a concentratelor metabolice cu care sunt hrãnite animalele. În particular.200 de mile nord-vest de Tahiti. Acestea suferã din cauza supra-alimentaþiei ºi a mediului toxic (a poluãrii d in aer. Metaboliþii sunt deºeuri rezultate din reacþiile biochimice. sunt distructive. Dacã animalele sacrificate au fost sãnãtoase. Cele mai multe proteine de origine animalã din vremea noastrã au o energie orientatã cãt re stânga. felul în care o metabolizãm. cu atât carnea este mai savuroasã. alimente. Proteinele de origine animalã se aflã în vâr lanþului alimentar. Este vorba aºadar de produse ca re nu mai pot fi supuse transformãrii. Proteinele de origine animalã pot fi o excelentã sursã de energie ºi substanþe nutritive. Toxinele sunt mai concentrate . Cuvântul este alcãtuit din co mponentele: meta dincolo de. Cu cât este mai toxicã. cu ultimul canibal în viaþã din Insulele Marchize.

Lanþul alimentar Iatã. indiferent de sursa de la care provin fie cã este vorba de animale sau de plante sunt alimente toxice. Toxinele aflate în iepur e trec acum în trupul vulturului. ele avanseazã ÎN SUS de-a lungul lanþului trofic. fermierul decide cã în mulþirea iepurilor a scãpat de subcontrol ºi foloseºte o substanþã toxicã pentru a-i otrãvi. Ele trebuie reduse în substanþe componen te ºi neutralizate de cãtre ficat. din motive asupra cãrora vom insista în detaliu mai târziu. un vultur coboarã ºi se hrãneºte din cadavruliepurelui. pãsãri sau peºti bolnavi. Alimentele care conþin o energie negativã. Un iepure mãnâncã morcovi contaminaþi cu pesticide. printr-un exemplu ce am vrut sã spunem atunci când am afirmat cã proteinele de ori gine animalã se aflã în vârful lanþului alimentar. cu deosebire în þesuturile grase. Orice aliment care conþine o energie orientatã cãtre stânga determinã risipa unei m ari cantitãþi de energie 44 . ntinuare. Dacã intenþionaþi sã mâncaþi proteine de origine animalã. În acest fel. urmãriþi ca ele sã provinã de la animale sãnãtoase ºi mai limitate. toxinele ºi metaboliþii concentrându-se în organismul nostru. Reziduurile otrãvitoare sunt stocate ºi concentrate încarnea sa. Atunci când mâncãm carnea provenitã de la animale. Într-o zi.în grãsimile animale decât în þesuturile slabe. noi devenim prec m vulturul din exemplul de mai sus.

care asigurã o digestie de 100% ºi absorbþia tuturor substanþelor nutritive. divert iculita. apendicita. Moleculele toxice absorbite în acest fel trec de mecanismele de apãrare ale corpului ºi ne pun în pericol sãnãtatea. Masticaþia Mestecarea corectã a hranei este esenþialã pentru o stare bunã de sãnãtate. ºi chiar cancerul. Indolii. Dacã rãmân mai mult de acest interval de timp. procesul de îmbãtrânire prematurã ºi cancerul. genereazã obezitate. cantitatea de energie pierdutã este mai mare decât cea câºtigatã! Proteinele de origine animalã ºi intestinele Proteinele de origine animalã TREBUIE eliminate din intestine în maximum 18 ore. Majoritatea moleculelor sunt divizate înainte de absorbþie. Poate fi cultivatã în gh ivece sau în grãdinã. devin un mediu fertil pentru paraziþi. un nas fin poate detecta tipul de îngrãºãminte naturale care au fost folosite la cultivarea lor dacã ele au proveni t de la porci. ele intrã în putrefacþie ºi eliminã o serie de otrãvuri de sorgin te organicã. Aceste molecule toxice trec direct în þesuturile cartofilor intacte ºi integrale (nedivizate). Atunci când imente bolnave. Planta Collard 4 Planta Collard este uºor de cultivat ºi creºte pretutindeni în SUA. produc gaze urât mirositoare ºi provoacã probleme ale colonului. Îmbunãtãþeºte starea de sãnãtate a colonului ºi reduce bugetul alocat alimentaþiei. Nu este însã cazul produselor secundare din deºeuri. Mâncatã în stare crudã într-o salatã sau servitã direct. . În plus. Atunci când cartofii sunt fie rþi. extrem de toxice. recomand cu tãrie folosirea unor produºi precum Disorb Aid sau R/HCI. scatolii ºi fenolii sunt molecule INTEGRALE care sunt absorbite direct pr in pereþii intestinali. Alimentele nedigerate putrezesc în intestine. precum colita. Este o legumã non-hibridã. sub formã de frunze. scatolii ºi fenolii fac parte din aceastã categorie. proces prin care ni se o ferã o anumitã protecþie. are un gust dul crocant. artrita. sindromul intestinelor iritate. la alimentele nesãnãtoase ºi la MOTIVUL pentru care acestea accelereazã procesul de îmbãtrânire. favorizând instalarea bolilor. Acest proces este fundamental pentru a putea redeveni din nou tineri. rezultate ca urmare a unei digestii proas te! Cartofii absorb substanþe toxice din îngrãºãmintele naturale. Substanþe precum indolii. vaci sau pui.vitalã din partea organismului pentru ca noi sã putem rãmâne tineri ºi sãnãtoºi. diabetul sau problem ele cardiovasculare. Preambul: capitolul urmãtor se referã la digestie.

Insectele nu atacã planta collard. puii ºi caprele adorã tãtãneasa. Poftã bunã! Frunzele de tãtãneasã Frunzele de tãtãneasã sunt delicioase! Rãdãcinile plantei produc o mare cantitate de frunz e. Mãci e. iar planta va continua sã produ cã altele. din care iese un spanac absolut divin. Rupeþi câteva frunze.Plantatã în timpul verii. 45 . Tr. animalele ºi o nii o preferã! Astfel. Frunzele de tãtãneasã cresc în luna martie ºi sunt foarte bogate în substanþe nutritive. Deºi administraþia americanã nu iubeºte deloc aceastã plantã. Nu existã un echivalent românesc. Este suficient sã o plantaþ ea va creºte tot timpul! 4 N. Primãvara ur mãtoare revine la viaþã ºi produce din nou frunze proaspete. cu mult timp înainte ca alte plante sã poatã fi mã ar cultivate. gãtit la foc mic sau pe abur ºi dres cu ulei de mãsline ºi oþet d e mere. rãdãcinile vindecã ulcerul. Planta este foarte bunã pentru colon. dacã este acoperitã cu paie. Orice om ca re doreºte sã-ºi îmbunãtãþeascã starea de sãnãtate ar trebui sã cultive tãtãneasã. planta nu moare iarna.

Procedeul este supus legilor proprietãþii (copyright-ului). Teoria ºi aplicaþiile BEV transcend metodele tradiþionale de testare ºi de comparare a a pei. ele sfideazã fizica newtonianã. Apa BEV reprogrameazã ritmul electric al corpului. Pentru a-i aprecia întreaga profunzime pentru sãnãtatea ºi longe vitatea umanã. Metode pre cum distilaþia. Apa este CEVA MAI MULT decât un simplu lichid. Ele sunt benefice. procesul BEV reprezintã o abordare specificã celei de-a patra dimens iuni ºi furnizeazã o apã cu un gust mai bun ºi pe care organismul o resimte diferit. generând un veritabil dans al cel ulelor. astfel încât moleculele încep acel dans de care vorbeam. urmãriþi sã nu mai ceva decât apã BEV. transformân du-se într-o muzicã lichidã ºi într-o hranã electronicã pentru trup ºi pentru spirit. Apa BEV este o autenticã muzicã lichidã! Procesul BEV goleºte câmpurile energetice ale apei de deºeuri ºi modificã unghiurile legãtu or dintre atomii de hidrogen. s ilind moleculele acesteia sã vibreze pe frecvenþe dãunãtoare organismului uman. Substanþele contaminante reprezintã câmpuri energetice care îºi lasã amprenta asupra apei. folosirea filtrelor de carbon ºi a cartuºelor de ceramicã nu opereazã decât la ni vel mecanic. Abordãrile convenþionale referitoare la purificarea apei sunt incomplete. Frecvenþa energiei sale este extrem de beneficã pentru organism. noi consumãm mai multã apã decât orice altã marfã. Ea este un ALIMENT! Ilustraþie Ciclul estrogenului ºi hormonilor la femei . precum ºi a relaþiilor sale cu procesul de îmbãtrânire ºi cu boala. Procedeul BEV a surprins esenþa vieþii pe planeta pãmânt într-o fo rmã lichidã. Apa BEV nu este altceva decât apã de la robinet filtratã printr-un dispozitiv BEV. Oamenii preferã aceastã apã deoarece trezeºte la nivel celular ºi chiar mai jos de acesta frecvenþe naturale armonice. dar nu merg suficient de departe. Pe de altã parte. În afarã de aer. dar descrierea teoriei ºi aplicaþiilor. Pro cesul pe care îlnumim BEV transformã apa de bãut într-o apã cu o frecvenþã extrem de beneficã ntru organismul uman. Amprenta sa electromagneticã este perfectã. osmoza inversatã.Apa Esenþa vieþii! Apa are memorie! Ea absoarbe frecvenþele substanþelor contaminante dizolvate în ea ºi cont inuã sã vibreze pe frecvenþele lor multã vreme dupã eliminarea lor. ea trebuie testatã personal. De aceea. Mai mult. pot fi gãsite în formã de manuscris ( i Pachetul informativ).

dacã este ignora aveazã drumul cãtre cancerele feminine ºi cãtre osteoporozã. Estrogenul determinã endometrul din interiorul uterului sã prolifereze . provoacã pierderea pãrului. Pentru mai multe informaþii. TOATE femeile aflate la menopauzã suferã de o producþie excesivã de estrogen care le afecteazã oasele. estrogenul produs anterior genereazã SPM (sindromul premenstrual) ºi favorizeazã apariþi a ºi creºterea tumorilor fibroide la nivelul sânilor sau al uterului. pi erderi de memorie ºi o minte confuzã.Producþia de estrogen începe sã urce în cea de-a patra zi a ciclului menstrual ºi atinge a pogeul în ziua a 12 a. schimbãrile fiind rapid observabile. normalizarea ciclului menstrual. Femeile care folosesc pilule anticonc epþionale sau înlocuitori ai estrogenului experimenteazã o blocare a receptorilor ºi îºi pierd astfel controlul asupr a vieþii ºi a corpului lor. ºi restaurarea cartilagi ilor. 46 . Dacã procesul de ovulaþie nu se produce sau dacã corpus luteum nu reuºeºte sã se menþinã pânã în z 6-a. Precursorii racemizaþi ai hormonilor previn ºi inverseazã producþia de estrogen în exces. în mai puþin de 30 de z ile. Din pãcate. indiferent de vârstã. asistãm astãzi la o veritabilã epidemie a acestei afecþiuni. fiind apoi confirmate pe termen lung prin întãrirea oaselor. apariþia ridurilor. eliminarea S EMNELOR ºi simptomelor legate de dezechilibrele hormonale (afiºate la pagina xxx). pregãtindu-se astfel pentru fertilizare. Precursorii racemizaþi ai hormonilor deschid rece ptorii ºi eliminã hormonii analogi ºi periculoºi din organism. Ovulaþia se produce în zilele 14-16. când în corpus luteum apare un folicul ovarian care va produce un ovul. vã recomandãm lucrarea Viitorul furat. care. ºi eventual osteoporozã.

mutilând activitatea celularã. Hrana bio-nesãnãtoasã conþine o energie orientatã cãtre stânga. care accelereazã în mare mãsu ul de îmbãtrânire. Din pãcate. De aceea. Ele conþin calitãþi radiomimetice care mime ul radiaþiei nucleare asupra þesuturilor. Ele distrug sau blocheazã principalele canale a le corpului. Dr. Dacã organismul nu reuºeºte sã digere sau sã elimine aceastã energie. ci numai diete nesãnãtoase . se considerã cã în mãsura în care consumãm alimente afiºate în listele cu substanþe nutritive. O alimentaþie moartã înseamnã de fapt o moarte lentã Alimentele nesãnãtoase din punct de vedere biologic modificã reacþiile biochimice din ca uza amprentei lor energetice care se opune vieþii. nu este greºit sã echivalãm alimentele nesãnãtoase cu o otravã . Se vorbeºte atât de mult de o alimentaþie nesãnãtoasã5 tocmai pentru cã suntem literalmente i undaþi de acest gen de mâncãruri. n m corect. este necesar sã aflãm în ce direcþie se roteºte energia alimentelor pe care le consumãm. considerând cã expresia descrie mai bine despre ce este vorba. prin acoperirea energiei toxice într-un depozit de GRÃSIME pe care îl cons truieºte special în acest scop (vom dezvolta acest subiect în capitolul referitor la obezitate). alimentele nesãnãtoase au capacitatea de a-ºi multiplica sfera iniþialã de influenþã prin transferul amprentei lor energetice (al frecvenþei lor specifice de vibraþie) la niv elul tuturor þesuturilor organismului. Asocierea este cât se poate de corectã. Calitatea hranei ingerate se mãsoarã în substanþele nutritive pe care le conþin alimentele . dar noi preferãm sã numim aceste alim ente bio-nesãnãtoase. Transferul se produce pe nivelele energetice subtile ale corpului nostru.8 Dietele nesãnãtoase ºi stresul Nu existã alimente sãrace în substanþe nutritive. Guthrie Toate alimentele conþin energie. . Direcþia procesului de rotire ºi intensitatea acestuia determinã capacitatea alimentelor de a satisface senzaþia de foame ºi de a co nstrui ºi susþine þesuturile ºi oasele sãnãtoase. Oamenii care mãnâncã alimente artificiale sfârºesc înt eauna prin a constata efectele dietei lor în oglindã. Oamenii identificã alimentele nesãnãtoase cu gustãrile rapide ºi cu r staurantele de tip fast food. Efectele lor bune sau rele asupra corpului bioele ctric sunt determinate de natura energiei ºi de amprenta lor electricã. Oficial. Se considerã de asemenea cã ÎNTREAGA energie a substanþelor nutritive produce efecte poziti ve asupra organismului nostru. Helen A. Pentru a înþelege mai bine procesul de îm bãtrânire. Aceste presupuneri sunt INCORECTE. el o iz de restul sistemului.

termen specific american. care debl ocheazã receptorii. putem neutraliza efectele lor prin ingerarea capsule lor Enhanced PAC. Aceºtia provoacã mari daune organelor vitale ºi în special ficatului ºi rinichilor . Amprenta energeticã a acestor substanþe este atât de volatilã încât influenþeazã câmpurile energetice ale organismu chiar din momentulîn care interfereazã cu ele. al limfei ºi al sângelui. Altfel spus. diferitã de cea a mediului în care trãiesc. Continuã apoi sã modifice metabolismul n ormal PÂNÃ CÂND sunt eliminate din sistem. În original: junk food. Practic. Tr. cu ajutorul amestecurilor pe bazã de Yucca ºi al precursorilor racemizaþi ai hormonilor.Alimentele nesãnãtoase au capacitatea de a-ºi MODIFICA amprenta energeticã inclusiv dupã c e pãtrund în organism. Rinichii 5 N. ele au o viaþã a lor. folosit cu deosebire pe ntru mâncarea din restaurantele de tip fast food ºi care ar putea fi tradus mai corect prin gunoi . Dieta pe bazã de alimente nesãnãtoase conduce la acumularea câmpurilor energetice toxice la nivelul þesuturilor. întrucât acestea sunt omniprezente. Prezenþa lor în tractul digestiv declanºeazã o serie de reacþii perverse care da u naºtere unor radicali liberi. 47 . este imposibil sã elimini toate substanþele toxice din sistemul organic. atâta vreme cât se aflã în interiorul sistemului. Din fericire.

Bãutul unei cantitãþi cât mai mari de apã între mese este secretul care ne permite sã evitãm bãutul apei u al altor lichide) în timpul meselor. stomac ºi intestine este asociat cu vederea ºi cu procesul de gândire. Temperatura corectã este una din premisele necesare pentru o bunã desfãºurare a reacþiilor biochimice. Lichidele reci sunt suportate cu dificultate de corp. Taoiºtii cred cã Jing esenþa vieþii este conþinutã în apã. prin procesul de masticaþie. În convingerea lor. Fluxul de salivã ºi cel al sucurilor digestive depind de nivelul de hidratare al corpului. Beþi apã tot timpul zilei ºi EVITAÞI bãutul oricãror lichide cu o jumãtate ainte. vom produce suficientã salivã pentru a iniþia acel proces de divizare a alimentelor pe car e îl numim digestie. precu m cele din stomac ºi din intestine. digestia începe prin stimularea vizualã/mental AINTE ca alimentul sã pãtrundã în gurã. Temperaturile joase în tractul digestiv promoveazã bolile degenerative. Dacã nu bem suficientã apã în timpul zilei. a cãror sarcinã NU trebuie sã se suprapunã cu cea a ficatului! Digestia ºi lichidele Dacã ar fi sã ne luãm dupã câinele lui Pavlov. Dacã bem suficientã apã. Taoismul susþine cã sistemul urinar (rinichii ºi vezica urinarã) este asociat cu element ul Apã. prin care hrana este amestecatã cu s alivã. Aceastã obiºnuinþã menþine volumul necesar de fluide în organism ºi permite eliminarea deºeur r. Digestia începe în gurã. Apa BEV ºi cea cu POR (potenþial de oxidare/reducere) ridicat menþin tinereþea rinichilor ºi permit eliminarea mai acceleratã a deºeurilor fãrã suprasolicitarea acestor organe. fluxul sucurilor digestive din gurã. iar declinul lor reprezintã o premisã a ins alãrii cancerului ºi a altor boli grave. saliva lichefiazã hrana astfel încât sã poatã fi înghiþitã fãrã probleme. D acã aveþi probleme cu digestia . Rinichii reprez intã cel de-al doilea organ ca importanþã (dupã ficat) în eliminarea deºeurilor. Acest ea dilueazã sucurile gastrice care conþin enzime ºi acizi. Altfel spus. cheia tinereþii fãrã bãt ea atentã a elementului Apã. Alimentele nesãnãtoase provoacã daune uriaºe pe t rmen lung nefronilor rinichilor (filtrelor de sânge de la nivelul acestora). acestea întârzie ºi pot chiar OPRI procesul de dige stie. În plus. în timpul ºi cu o orã dupã mese. în organism se creeazã un deficit de sucuri dige stive care limiteazã digestia. dar mai ales de stomac ºi de organele digestive. Bãutul lichidelor în timpul meselor este extrem de distructiv.Rinichii au o importanþã crucialã pentru menþinerea sãnãtãþii ºi meritã sã acordãm toatã aten elemente care îi afecteazã în sens negativ. Este extrem de important sã ne obiºnuim sã bem o ceaºcã de apã la fiecare orã atunci când sun treji. Dacã în timpul unei mese bem lichide reci.

Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Altfel spus. Sucurile digestive reprezintã câmpuri energetice de mare putere. Notã: indigestia la femei este de multe ori asociatã cu dezechilibrele hormonale. Natura a aranjat astfel lucrurile încât sunt necesare 5-10 minute pentru a mânca un mãr. Yucca Blend acþioneazã ca emuls ifiant. ceea ce explicã de ce numãrul femeilor care su nt supuse unor operaþii chirurgicale de eliminare a bilei este de zece ori mai mare decât cel al bãrb aþilor. aceste celule îºi înceteazã activitatea. vã recoman dãm sã le folosiþi cu mãsurã! 48 . catalizatorii biochi mici îºi pierd operabilitatea. De aceea. da r nici sã nu lezeze aceste organe. Acidul clorhidric este secretat în stomac de celulele care alcãtuiesc cãptuºeala interioarã a ace stuia. Dacã sunt expuse sucurilor digestive într-un moment nepotrivit. Lichidele bãute în timpul meselor dilueazã aceste sucuri ºi afecteazã întregul sistem digestiv. vã recomandãm remediile naturiste pentru facilitarea digestiei precum Di Sorb Aid. R/HCI sau Yucca Blend. dar numai 5 secunde pentru a-i bea sucul . Franz Morell afirmã cã scopul salivei este de a proteja enzimele din alimente. Dr. unde opereazã asupra moleculelor substanþelor nutritive. Sucurile sunt un fel de sabie cu douã tãiºuri. Ficatul º creasul îºi secretã sucurile specifice prin intermediul unor canale direct în duodenul intestinal. funcþi onarea ficatului feminin depinde de buna funcþionare a ovarelor.sau balonãri. R/HCI rupe legãturile chimice ale peptidelor parazite din stomac. în timp ce DiSorb Aid ajunge în duoden. afl at chiar sub stomac. as tfel încât acestea sã nu fie distruse de cãtre sucurile digestive din stomac ºi din tractul intestinal. orientate cãtre dreap ta. Hidratarea corectã a corpului accelereazã circuitul sucurilor digestive ºi îmbunãtãþeºte în mod radical digestia.

Nivelele reduse de hidratare a þesuturilor restricþioneazã activitatea hormonalã. H rmonii joacã un rolcentral în procesul de îmbãtrânire. Scenariul îmbãtrânirii nu constã în altceva decât într-o combinaþie de acumulare de deºeuri. La rândul lor. SEMNELE îmbãtrânirii privite din afara or anismului nu fac decât sã reflecte realitatea interioarã. femei aflate la menopauzã sau vârstnici. Încã de la concepþie. În forma lor racemizatã. îndeosebi dacã este în formã racemizatã6. ratare neadecvatã. El este convertit de corp în diferiþi hormoni cortic osteroizi. dar ºi în cel de reîntinerire. oameni de vârst cie. inclusiv pilule a nticoncepþionale sau suplimenþi pe bazã de estrogen. Femeile trebuie sã foloseascã alþi precursori decât bãrbaþii! eºtia din urmã sunt preocupaþi mai degrabã de prostatã. Oamenii sunt creaturi conduse de hormoni. Existã trei precursori racemizaþi diferiþi necesari pentru pãstrarea echilibrului sistemului organic uman. dar ºi cele de la menopauzã ºi andropauzã. Ac eºtia provoacã spectaculoasele schimbãri din timpul pubertãþii. Un alt precursor. sau de . Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Precursorii racemizaþi ai hormonilor Un precursor este ceva care precede altceva. Nu folosiþi niciodatã hormoni propriu-ziºi. o activitate hormonalã redusã ºi un ficat cu probleme.Hormonii ºi hidratarea Glandele lipsite de canale îºi secretã hormonii direct în sânge. Precursorii NU presupun nici un fel de risc ºi NU incumbã nici unul din pericolele la care nesupunem dacã ingerãm hormoni . Toþi cei care folosesc cremel pe bazã de precursori racemizaþi ai hormonilor depun mãrturie în ceea ce priveºte eficacitatea lor în restabilirea vitalitãþii ºi a poftei de viaþã indiferent dacã este vorba de adolescenþi. aceºtia dicteazã dacã noul nã cut va fi bãiat sau fetiþã. activit hormonalã este ÎNCETINITÃ. creºterea ºi dezvoltarea sunt controlate tot de hormoni. Hormonii controleazã procesul de îmbãtrânire ºi vitalitatea. În timp. este cel obþinut din planta Dioscoria Macho Stachya. Cremele transdermale racemizate Nugestrine II (pentru femei) ºi Totally Male (pent ru bãrbaþi) sunt folosite cu un succes deplin în curãþarea receptorilor ºi în eliminarea surplusului de est rogen la femei. implicâ EGUL organism ºi toate subsistemele sale. deopotrivã la bãrbaþi ºi la femei. precursor ii hormonilor produc rezultate fantastice. Urmea de regulã diagnosticul medicului. care reprezintã un precursor natural al vitaminei A. noi mâncãm morcovi pentru a obþine beta carotenul. absolut unic. potenþa sexualã ºi chelire. care îi transportã în într nism. Folosirea regulatã a precursorilor racemizaþi ai hormonilor vã poate ajuta sã vã pãstr aþi echilibrul hormonal atât de necesar. glandele lipsite de canale îºi opresc funcþionarea. Spre exemplu. Deºeurile în exces încetin sc buna funcþionare a organelor vitale ºi grãbesc drumul cãtre mormânt.

Presupunerea noastrã este cã provine de la cuvântul racem . Într-adevãr. Cuvântul racemizat nu existã în limba românã. Refacerea echilibrului hormonal presupune un proces de racemizare a ingredientelor biologic active. Cremele pe bazã de yam sãlbatic sunt cunoscute de mulþi ani. dublate de conversaþii plãcute sunt vitale pentru o bunã sãnãtate. astfel încât ficatul sã fie protejat de corticosteroiz i înainte de oxidarea lor în interiorul organismului. Mesele liniºtite. Canada ºi Australia. EXCESELE hormonale accelereazã procesul de îmbãtrânire ºi provoacã îmbolnãvirea de cancer. dar minore.testosteron la bãrbaþi. Altele au anumite efecte. Stresul. Cele mai multe nu sunt bu ne de nimic. sunt cât se poate de periculoase. Regula au devenit mesele luate pe fugã. precum ºi a substanþelor analoage cu estrogenul la ambele sexe. care existã inclusiv în limba ro care se traduce prin structurã în formã de strugure . iar 6 N. Evitaþi mai presus de orice DHEA ºi melatonina. 49 . Ambele au f ost interzise în Europa. dar ºi pr sul de digestie/absorbþie. aºa cum nu existã nici în limba engl d un neologism introdus recent. Procedeul ar putea fi deci unul prin care structura respectivelo r elemente capãtã o formã de strugure. Rapoartele ºtiinþifice c are le fac reclamã nu precizeazã ºi faptul cã ele reprezintã molecule analoage. atât în cazul bãrbaþi al femeilor. Din pãcate. hrana ºi câinele lui Pavlov Stresul sau circumstanþele neplãcute afecteazã în mare mãsurã producþia de hormoni. Folosirea lor este la fel de t oxicã precum cea a steroizilor anabolici de cãtre sportivi sau a pilulelor anticoncepþionale de cãtre femei. Tr. foarte puþini oameni mai mãnâncã astfel în zilele noastre.

Gazele Gazele îndeosebi cele extrem de urât mirositoare reprezintã un excelent indicator al s tãrii de echilibru a organelor vitale ºi a tractului digestiv. bacteriile transformã hrana nedigeratã în gaze ºi în deºeuri toxice mor e. abia mai au timp sã mestece ºi îºi completeazã dieta cu bãuturi reci. enzimele digestive. Alimentele nedigerate se transformã într-o energie orientatã cãtre stânga. Mesele luate în condiþii de stres încurajeazã mediul anaerob ºi accentueazã producþia de gaze urât mirositoare. Aceºtia sunt recunoscuþi pentru capacitatea lor de a-ºi înghiþi rapid hrana. cu atât mai preocupaþi ar trebui sã fim. Pavlov a fãcut experimente pe câini. Într-un mediu digestiv constipat. Atmosfera de la masã. carnea de toate tipurile ºi brânza intrã însã într-un proces de putrefacþie ºi produc toxine extrem de periculoase ºi gaze intestinale. în mijlocul unei atmosfere zgomotoase ºi confuze. Un mediu anaerob este un mediu specific cancerului! Gazele nu trebuie sã aibã NICIODATà miros de brânzã stricatã! Otto Warburg. Atât War . E ectele meselor ultra-rapide asupra sãnãtãþii sunt MORTALE. Digestia determinã organismul sã cheltuiascã energie. atunci când sunã clopoþelul. chiar dacã aþi mânca cea mai bunã hranã posibilã. Dr.circumstanþele în care mâncãm corespund rareori idealului. Ca ncerul are o cauzã principalã. Hrana nedigeratã produce gaze ºi balonãri. neaerat. a fãcut o serie de studii pentru a stabili rolul sodiului (unul din cele douã ingrediente principale ale sãrii de bucãtãrie) în apariþia cancerului. În sine. Oamenii mãnâncã rapid. dublu laureat al premiului Nobel. În intestinele co nstipate ºi anaerobe ºi în colon. Lipsa e nzimelor viabile ºi a hormonilor înrãutãþeºte ºi mai mult lucrurile. începeþi prin a vã pregãti. mentale ºi fizice. despre care am vorbit anterior. a primit în anul 1931 unul din cel e douã premii pentru cercetãrile fãcute asupra unuia din factorii vitali care permit apariþia cancerului. Cam la fel stau lucrurile ºi cu oamenii moderni! Având în vedere cã dige stia este un proces stresant pentru organism. Cu cât gazele sunt mai urât mirositoare. O masã ar bui sã fie o sãrbãtoare a forþelor spirituale. pentru a obþine apoi mai multã energ ie. Alimentele nesãnãtoase creeazã un deficit energetic. care conduc în timp la boli degenerative. calitatea ali mentelor ºi hormonii CONTROLEAZà sãnãtatea. Pavlov a descoperit cã enzimele digestive ale câinilor începeau sã fie secretate de îndatã ce suna clopoþelul care anunþa masa. dar nu estenecroticã. cãci este limpede cã lucrurile NU sunt în regulã. carnea este prelevatã de la animal e moarte. ºi anume înlocuirea respiraþiei aerobe (oxigenate) a celulelor cu o respiraþie anaerobã . Gazele în exces sau foarte urât miros itoare indicã o supraîncãrcare sistematicã a organismului ºi trebuie considerate ANORMALE! Carnea putrezitã este un aliment necrotic. Max Gerson.

cãci acesta este omniprezent în naturã. folosesc combinaþii din plante ºi ierburi marine. Aceastã tulburare poate fi reglatã cu ajutorul mineralelor marine ioni zate ºi al apei BEV. Sarea de bucãtãrie NU trebuie folositã în exces. ci de toate exerciþiile fizice care implicã o respiraþie mai profundã ºi o mai bunã oxigenare a organismului. este extrem de util în restabilirea echilibrului ionic al þesuturilor. Un program com plet de detoxificare. pe care le presar pe mâncare. Mai mult. Senzaþia de sete dupã masã indicã o sub-hidratare. Dacã simþiþi nevoia sã mâncaþi sãrat înse de aºanumitul sindrom al sãrii . dar ºi în apa furnizatã de marile oraºe. Tr. urmate de un automasaj limfatic cu ajutorul unui roller pentru limfã pot face minuni pentru un corp bolnav. ea ar trebui chiar complet ev itatã. Sarea de bucãtãrie Este imposibil sã evitãm sodiul. cãci este mortalã pentru celulele corpului ºi pentru bacteriile (mitocondriile) care produc mo leculele noastre energetice necesare digestiei. Un organism care tânjeºte dupã sare este sãrac în ioni ai mineralelor. Se pare cã autorul nu vorbeºte exclusiv de exerciþiile consacrate la noi sub denumirea de aerobice . alãturi de sãruri de mare racemizate. Îl gãsim în aproape te alimentele preparate.urg cât ºi Gerson au fost de acord cã proliferarea celulelor canceroase se face într-un mediu neoxigenat ºi bogat în radicali liberi. Personal. sau tensiuni la nivelul adrenalelor ori al pancreasului. 50 . o alimentaþie prea sãratã. 7 N. Cancerul nu poate apãrea într-un mediu bogat în oxigen! Exerciþiile aerobice7 moderate. care sã includã ºi eliminarea (pe cale naturalã) a pietrelor de la ficat.

Este caracterizatã p rintr-o moleculã de H2O redusã ca mãrime. ozonatã sau filtratã în mod obiºnuit noi ne opunem propriei sãnãtãþi ºi creãm condiþii favorabile acumulãrii de excese. dar cu un pH ridicat ( cãci potenþialul POR este amplificat prin ambele extreme ale scalei pH-ului). care sfârº n a conduce la aºa-numitele boli ale deficienþelor . cu un grad mic de tensiuni de suprafaþã. nesãnãtoasã din punct de ve dere biologic cum ar fi apa distilatã. Remarcaþi cã cei doi atomi de hidrogen ai fiecãrei molecule sunt situaþi de aceeaºi parte. Atunci când bem o apã cu un indice POR slab.Molecula de apã Cea mai importantã funcþie a apei este aceea de a acþiona ca un solvent ºi ca o sursã de e lectroni liberi . Chenarul aratã o moleculã de apã (din lanþ). Aceste calitãþi dau naºtere unei a pe cu o amprentã energeticã ce permite o stare idealã de sãnãtate ºi vindecã organismele bolnave. dând moleculei o formã de val. Apa BEV este esenþialã pentru viaþã. Cea ionizatã medi ste o apã terapeuticã. stimulând producþia sucurilor gastrice. Atomul de oxigen este încãrcat negativ (-). Vã prezentãm mai jos o schiþã a moleculelor de apã ºi a legãturilor lor. Priviþi forma acesto olecule polare . Ea poate fi produsã acasã. abordãrile conve ale asupra apei ºi aºa-zisele standarde testate nu fac douã parale prin comparaþie cu apa BEV ºi cu cea ionizatã cu valoare medi cinalã. ºi celelaltetipuri de apã pe de altã parte. cu atât mai uºor poate ntra ea în celulele noastre. Apa TREBUIE sã poarte energia CÃTRE celule ºi sã conducã produºii finali toxici ai metabolis mului ÎN AFARA sistemului. care se stabi leºte prin intermediul hidrogenului. apa de la robinet. Apa BEV stã la baza creãrii apei ionizate cu înaltã valoare medicinalã. Cu cât apa este mai purã ºi are un indice POR mai mare. cantitatea e lectronilor liberi (POR) ºi pHul sunt elementele care fac diferenþa între apa BEV ºi cea ionizatã cu valoare medicinalã. De ce ar trebui sã bem numai apã BEV Apa BEV este o apã biologic activã. eficacitatea apei poate fi mãsuratã prin potenþialul ei de oxidare/reducere (POR). Liniile din interiorul chenarului indicã legãturile moleculare din cadr ul moleculei de apã. Unghiul dintre legãturi. Privitã din aceastã perspectivã. În ultimã instanþã. chiar din apa de la robin . Puterea legãturilor care susþin moleculele de apã este determinatã de nivelul de electro ni liberi care existã în ea. pe de o parte. cea obþinutã prin osmozã inversatã. Liniile continue indicã punctele de legãturã între atomii încãrcaþi cu sarcin rice opuse. iar cei doi atomi de hidrogen au o sarcinã pozitivã (+). Linia întreruptã care uneºte atomul de oxigen încadrat în chenar cu atomul de oxigen al unei alte molecule de apã aratã puntea de legãturã între molecule.

et. În timp ce majoritatea mecanismelor de filtrare existente pe piaþã eliminã doar o parte a toxinel or din apã (50-90%), filtrele BEV eliminã într-o proporþie de 99,5% toate microorganismele din apã, radioactivitatea ºi toxinele de naturã organicã sau chimicã. Mai mult, procesul de filtrare modificã unghiul legãturilor dintre atomi, ridicã indicele POR ºi conferã apei caracteristicile pe care le are lichidul specific concepþiei (când ovulu l ºi spermatozoidul se unesc). Altfel spus, apa devine un factor al vieþii .

Apa BEV are structura perfectã pentru sistemele vii. Ea este diferitã de alte ape ºi e ste extrem de reactivã în organismul uman. Prin reactiv înþelegem faptul cã acþioneazã ca un magnet, datoritã pute i sale sarcini electrice orientate cãtre dreapta ºi a frecvenþei sale de rezonanþã. Toate instrumentele d e mãsurare a acestor indicatori (aurametre, pendule, etc.) confirmã aceastã orientare energeticã a apei BEV ºi intensitatea sarcinii sale. Evident, cel mai bun test pe care îl puteþi face este prin ingerarea ei personalã.

Alte tipuri de apã nu posedã caracteristicile apei BEV. Aceasta din urmã hidrateazã þesutu rile ºi energizeazã celulele, eliminând deºeurile toxice din sistem. Toþi cei care beau aceastã apã minunatã ºi ciudatã declarã cã li se întâmplã lucruri deosebite. Apa BEV nu reprezintã numai o substanþã tridimen nalã, ci are ºi o reflexie energeticã în spaþiul cu patru dimensiuni (vom insista asupra acestor concept e în paginile urmãtoare). Hrana vie 51

Plantele cultivate acasã sunt calea cea mai ieftinã cãtre o stare perfectã de sãnãtate, acce sibilã inclusiv sãracilor. Cei bogaþi pot beneficia la rândul lor de pe urma acestei alimentaþii corecte .

Dacã nu aveþi o grãdinã, puteþi cultiva legume în ghivece, în bidoane de plastic, etc. Este u mitor cât demulte plante pot fi crescute în acest fel. În afara plãcerii de a o cultiva personal, realitatea este cã alimentele pe care le gãsim în comerþ nu oferã prea multe alternative pentru un mod de viaþã sãnãtos.

Dacã aveþi posibilitatea, integraþi-vã într-un club al cultivatorilor de plante organice. Mulþi oferã spaþiu pentru închiriere în grãdinile lor, care au un sol bogat ºi curat din punct de vedere ch imic. La fel de bine, puteþi arenda o anumitã suprafaþã unei persoane interesate sã cultive pãmântul. Existã mulþi oameni nici care au timpul necesar ºi care doresc sã facã ceva, cu atât mai mult cu cât este vorba de cultivar ea unor alimente mult mai sãnãtoase decât cele oferite de piaþã. Nu puþini sunt deja specializaþi în grãdinãrit. Sfatul te sã-i plãtiþi bine, cãci grãdinãritul nu este o muncã uºoarã. Oamenii îºi meritã banii, iar dumneavoastrã aveþi n legume proaspete.

Grãdinãritul presupune multã activitate fizicã ºi reprezintã o manierã excelentã de a vã menþ rmã. Munca grea este foarte recomandabilã pentru corp. În plus, uneltele agricole manuale sunt necostisitoare ºi nu polueazã. În cazul celor care nu se pot ocupa de aceastã activitate existã magazine specializate în vânzarea de alimente organice. Existã chiar fermieri care practicã agricultura organicã ce fac liv rãri la domiciliu sau care au puncte de desfacere în marile oraºe. Amestecurile de îngrãºãminte organice (bãlegar) ºi grãdinãritul

Dacã doriþi sã vã ocupaþi de grãdinãrit, este bine sã ºtiþi cum trebuie amestecate materiile e folosite ca îngrãºãmânt. Metoda corectã de amestecare a materiilor organice controleazã procesul de de compunere chimicã, astfel încât sã obþineþi în final un produs cu o înaltã valoare energeticã. Mediul a eeazã un amestec organic cu o energie orientatã cãtre dreapta. Amestecurile organice încãrcate pozitiv catalizeazã la nivelul solului o serie de reacþi i energetice benefice pentru sãnãtatea umanã. Descompunerea controlatã a furajelor din ierburi, buruienilor, f runzelor, bãlegarului ºi a celorlalte materii organice folosite ca îngrãºãminte nu genereazã mirosuri neplãcute (pestil enþiale) decât dacã devin anaerobe. Mediul anaerob de depozitare este cel care produce mirosul neplãcu t al îngrãºãmintelor organice, la fel ca ºi cel al fecalelor umane!

Pentru a iniþializa procesul de descompunere, începeþi întotdeauna cu materii organice l ichefiate din bãlegar de vacã sau din gãinaþ de pui. Un îngrãºãmânt organic înseamnã ceva mai mult decât un

stec de deºeuri maronii. El este o sursã de forþã a vieþii pentru grãdina dumneavoastrã. Pentru maþii suplimentare, existã câteva cãrþi excelente pe tema grãdinãritului biodinamic (vezi pachetul informativ).

Grãdinãritul reprezintã o terapie minunatã pentru corp, minte ºi spirit. El simplificã viaþa vã ajutã sã vã focalizaþi energiile asupra unor obiceiuri sãnãtoase. Cine se îndrãgosteºte de aceastã activi ate nu mai renunþã niciodatã la ea! Paºaportul dumneavoastrã cãtre tinereþea fãrã bãtrâneþe este asigurat de hra de apa biologic activã.

Alimentele devitalizate au ajuns atât de obiºnuite în dieta celor mai mulþi dintre oamen i încât aceºtia au nevoie de suplimenþi. PAC-ul biogenic, polenul armonic, algele klamate, super-alim entele taoiste ºi ficatul organic biogenic predigerat sunt câteva din alimentele integrale ideale pe care le-aº recomand a oricui. În ceea ce priveºte vitaminele, dacã doriþi sã înlocuiþi 20 de sticluþe diferite cu una singurã, vã reco tabletele de VitaLight. Acest produs NU afecteazã ficatul ºi nu genereazã efecte secundare pentru o rganism. Super-alimentele sunt pline de vitamine reale . VitaLight-ul asigurã mineralele racemizate. Cum ne putem regãsi tinereþea! · Mâncaþi cât mai multe alimente organice · Cultivaþi plante în grãdina personalã · Evitaþi sarea de bucãtãrie ºi MSG 52

· Folosiþi minerale marine racemizate · Faceþi cât mai multe exerciþii fizice · Evitaþi alcoolul ºi bãuturile rãcoritoare carbogazoase · Mâncaþi legume CRUDE · Evitaþi toate alimentele prelucrate · Beþi cât mai multã apã BEV · Dormiþi atât cât simte nevoia organismul · Evitaþi lichidele în timpul meselor · Evitaþi soia ºi canola · Mestecaþi lichidele ºi mestecaþi substanþele solide pânã când devin lichide 90% din activitãþile dumneavoastrã conteazã în procesul de reîntinerire. Inversarea îmbãtrâni resupunefocalizare ºi angajament, cãci corpul este BÃTRÂN ºi LENT, iar dumneavoastrã nu sunt eþi încã tânãr! Urmaþi sfaturile descrise mai sus ºi integraþi informaþiile prezentate în aceastã carte, ºi veþi red veni astfel tineri! Preambul: capitolul urmãtor explicã DE CE preferã oamenii sã ia gustãri rapide, DE CE se îng raºã ei ºi CE se întâmplã cu corpul nostru atunci când mâncãm prea mult sau prea des! Apa de Argint Armonicã ºi SOC Puþine leziuni provoacã traume ºi dureri atât de mari precum cele ale pacienþilor arºi. Din punct de vedere medical, problema este legatã de infecþii. Din punct de vedere social, cicatricele c are rãmân sunt extrem de neplãcute. Atât infecþiile cât ºi cicatricele sunt efecte ale ENERGIEI. Pentru a uºura durerea ºi a preveni infecþiile vã recomand Apa de Argint Armonicã. chiar ºi în cazul arsurilor de gradul trei

Apa de Argint Armonicã are o amprentã energeticã ºi vibraþionalã beneficã pentru organismul u an. Dacã se aºeazã cataplasme cu aceastã apã peste þesuturile arse sau dacã este luatã oral, amprenta nergeticã este transferatã organismului. Orice proces de vindecare presupune o rezonanþã ºi un transfer de energie.

Se afirmã cã o soluþie coloidalã de argint este cu atât mai bunã cu cât conþine mai multe pãr milion (PPM) de argint. Acest lucru NU este adevãrat! Este extrem de important ca ionii d e argint sã fie menþinuþi la un nivel de sub 1 PPM, pentru a nu intoxica cu metal organismul. Apa de Argint Armo nicã foloseºte frecvenþa de vibraþie a argintului în doze homeopatice.

În cazul victimelor arse, recomand loþiunea numitã SOC ºi cremele care conþin precursori r acemizaþi ai hormonilor Nugest II sau Totally Male, pentru ca pielea sã se refacã frumos ºi sã fie el iberatã de durere. Aceste produse regenereazã ºi înlocuiesc þesuturile conjunctive afectate. Ele sunt la fel de ef iciente ºi asupra ridurilor feþei sau a coºurilor provocate de acnee. Cunosc o persoanã care a reuºit sã-ºi reducã o cica rice care i-a afectat întregul corp, rezultatã dintr-o arsurã veche de 20 de ani, la o urmã de numai 5 centimetri! Dacã luaþi SOC sub formã de capsule, corpul începe automat sã dizolve þesuturile interne ale

cicatricei, înlocuindu-le cu þesuturi sãnãtoase vii . Acest produs m-a ajutat personal sã redevin la fel de suplu ºi de liber cala vârsta de 10 ani. În plus, SOC eliminã metalele grele din þesutu rile organice, ºi îndeosebi din creier ºi din þesuturile nervoase. Regula 90/10 a sãnãtãþii

Urmãriþi ca 90% din activitãþile dumneavoastrã sã fie corecte ºi bucuraþi-vã de pãcatele dumn rã (restul de 10 procente) în toatã libertatea ºi fãrã sã vã simþiþi vinovat! 53

Fundamentul sãnãtãþii este echilibrul în toate activitãþile . 9 Melancolia provocatã de saþietate Faceþi totul cu moderaþie . Diane DeFelice

Saturaþie mai presus de dorinþã! Împlinirea unui instinct primar! Ce senzaþie poate fi mai presus de cea a unui stomac plin dupã o masã perfectã? Cu siguranþã, mâncarea este una din marile plãceri ale vieþii. Ce arome! Ce priveliºti! Ce gusturi! Meritã sã trãieºti pentru asemenea lucruri! Din pãcate, mânaþi de inþa noastrã de a ne satisface o nevoie fiziologicã primarã, noi semãnãm singuri seminþele îmbãtrânirii ºi ale mor

Alimentaþia necesitã o anumitã perioadã de timp pentru ca digestia sã fie încheiatã. Dacã mân a mult sau prea curând dupã o masã anterioarã, corpul suferã de aºa-zisul ºoc al supraîncãrcãri e tip de ºoc supune organele vitale (ficatul, tiroida, adrenalele, rinichii, paratiroida, pan creasul, glanda pituitarã ºi organele sexuale) unor tensiuni. Meritã sã ne focalizãm atenþia asupra ºocului alimentar, întrucât ace ta accelereazã procesul de îmbãtrânire. Gustãrile rapide ºi stresul asociat cu digestia

Oamenii adorã sã ia tot timpul ceva în gurã. Ei apeleazã la gustãri fie pentru cã le este foa e, fie dintr-o obiºnuinþã personalã sau socialã. Experþii susþin cã este recomandabil sã mâncãm la fiecare c Ei afirmã cã mesele dese, cu cantitãþi mai mici de mâncare, induc mai puþine tensiuni sistemului org anic ºi au efecte benefice asupra sãnãtãþii noastre. Mai mult, insistã asupra faptului cã aceste gustãri menþin nstant nivelul de zahãr în sânge, ºi chiar cã ele cresc productivitatea muncii.

Din pãcate, experþii SE ÎNªEALÃ! Toate aceste afirmaþii NU sunt adevãrate. Ele nu au fost NIC ODATÃ adevãrate. Sã ne oprim o clipã ºi sã analizãm ce se întâmplã cu corpul atunci când mâncãm pre prea des, chiar dacã este vorba de niºte simple gustãri. De altfel, gustãrile nu sunt altceva decât niºte mese obiºnuite, dar ceva mai reduse cantitativ. Alimentaþia induce organismului o stare de stres, cãci presupune un proces de digest ie. Digestia este procesul metabolic care antreneazã cea mai mare cantitate de energie personalã din p artea corpului fizic. Moleculele energetice ale alimentelor trebuie descompuse, transportate ºi reasambl ate în forme energetice noi, care sã poatã fi folosite de organism. Substanþele inutile trebuie depozitate sau elim inate. Ori de câte ori mâncãm, noi apelãm la depozitul nostru energetic, de unde împrumutãm o parte din

rezerva de care dispunem. Dacã energia furnizatã de alimentele digerate nu înlocuieºte c u dobândã energia împrumutatã, ajungem sã suferim de un deficit energetic, reflectat în pierderea sãnãtãþii ºi alitãþii organelor vitale.

Organele vitale au o capacitate ºi o rezistenþã limitate. Ele necesitã odihnã ÎNTRE mese. Da cã nu li se asigurã aceastã odihnã în mod regulat, ele sunt supuse unui stres îngrozitor. Alimentaþia înt e mese sau la intervale de timp mai dese de patru ore conduce la PIERDEREA capacitãþii de regenerare a organ elor vitale ºi a glandelor.

Stresul alimentar conduce la o epuizare a organelor. Epuizarea este echivalentã cu o INCAPACITATE dea mai funcþiona. Organele ajung astfel sã îmbãtrâneascã ÎMPREUNÃ, unele dup ele, la fel ca într-o reacþie în lanþ. Acest scenariu este valabil inclusiv dacã alimentele sunt încãrcate cu o energie p ozitivã ºi bogate în substanþe nutritive. Trei dintre factorii cei mai importanþi care afecteazã procesul digestiv sunt: cantitatea, calitatea ºi frecvenþa. Dacã alimentele ingerate conþin o energie negativã (orientatã cãtre stânga), stresul digesti v este infinit amplificat. Dacã ºi mesele servite sunt prea frecvente, organismul NU mai are altã alt ernativã decât sã intre într-o stare de panicã, în încercarea de a folosi, neutraliza, depozita ºi elimina câmpurile ener getice ale alimentelor ingerate. 54

Stresul alimentar creeazã o serie involuntarã de reacþii în interiorul corpului, întrucât a ta NU are altã alternativã decât aceea de a procesa materiile prime pe care le-a primit chiar dacã ac est proces se dovedeºte în detrimentul sãu. Atunci când este hrãnit prea mult, prea des, sau când este forþat sã preluc reze alimente nesãnãtoase, corpul nu are de ales decât sã-ºi facã datoria, chiar dacã nu beneficiazã de pe a acestor procese.

La fel ca ºi alimentele nesãnãtoase, gustãrile rapide supraîncarcã organele VITALE cu deºeuri

dezechilibreazã sistemul hormonal, distruge vitalitatea, afecteazã producþia de enzime ºi ATOTPUTERNIC pe scurt, genereazã un proces de îmbãtrânire. O altã forþã energeticã puternicã ce amplificã ace cte este stresul mental. Energia stresului nu se pierde niciodatã; ea nu face decât sã-ºi schimbe forma. În cazul de faþã, tinereþea este înlocuitã de bãtrâneþe. Trofia ºi diabetul Stresul digestiv conduce la un fenomen de trofie la nivelul organelor vitale. Tr ofia înseamnã o schimbare generatã de alimentaþie. Dacã îi aplicãm prefixul hiper sau hipo, ne referim la o modifica re a activitãþii fiziologice care se situeazã peste sau sub norma medie. Atât tulburãrile hiper cât ºi cele hipo conduc la disfuncþii ºi dezechilibre la nivelul organelor interne. Spre exemplu, hipoglicemia se referã la o tulburare cunoscutã de regulã sub numele de conþinut redus de zahãr în sânge. Dacã analizãm cuvântul, constatãm cã acesta este alcãtuit din prefixul hipo are datoratã unei reduceri a activitãþii, glic dulce, ºi emia care aparþine sângelui. Organele corpului uman sunt interdependente. De aceea, dacã o glandã este afectatã, su nt afectate ºi celelalte glande. Tulburãrile de sãnãtate sunt întotdeauna multiple. O boalã nu este NICIO DATà singularã (izolatã). Bolile sunt întotdeauna simptomatice fiind tulburãri secundare ce indicã tensiuni la n ivelul organelor vitale, dezechilibre hormonale ºi prezenþa unor excese în organism. Bolile ºi tulburãrile deficienþelor Auzim deseori vorbindu-se de boli ºi de tulburãri ale deficienþelor, dar în realitate NU existã aºa ceva. Întregul concept derivã din perioada de pionierat a medicinii alopatice, ºi mai ales a influenþei infamei teorii asupra agriculturii inventatã de Justus von Liebig ºi numitã Legea minimului . Justus von Liebig ºi-a creat teoria pe la 1830. Este considerat pãrintele industriei fertilizatorilor de sintezã ºi al metodelor distructive practicate în agricultura modernã. Legea sa afirmã cã Solul nu trebuie îngrãºat decât cu substanþele nutritive minim necesare . Pentru von Liebig, solul nu însemna altceva decât un fel de noroi

murdar. El credea cã plantelor nu le sunt necesare decât trei sãruri esenþiale: azotul, fosforul ºi potasiul, cunoscute ºi sub iniþialele NPK.

Pasteur ºi von Liebig au fost contemporani. La fel ca ºi în cazul teoriei incorecte a lui Pasteur referitoare la cauzele bolilor (pe care el le punea pe seama microorganismelor), ºtiinþa medicalã a a doptat ºi teoria eronatã a lui von Liebig referitoare la nutriþie. Nutriþioniºtii clinici continuã sã perpetueze ºi astãzi a eastã teorie eronatã, promovând ideea cã bolile se datoreazã DEFICIENÞELOR. Aºa cum se înºealã experþii în domeniul l, la fel se înºealã ºi cei care se ocupã de domeniile alternative ale perpetuãrii vieþii. Bolile sunt chiar opusul credinþei populare. Ele reprezintã manifestãri ale unor EXCES E în interiorul organismului. Excesele se manifestã întotdeauna sub formã de deficienþe. Ele sunt dezech ilibre ale câmpurilor energetice care modificã starea de sãnãtate la nivel subtil.

Tulburãrile puse pe seama deficienþelor apar atunci când excesele de energie toxicã DEPêES capacitatea naturalã a organismului de a le compensa. Spre exemplu, ºtiinþa medicalã susþi ne cã diabeticii suferã de un deficit al hormonului numit insulinã. Ea îi clasificã pe aceºti bolnavi, numin u-i intoleranþi laglucozã sau insulino-rezistenþi. În realitate, diabeticii suferã de un e xces de substanþe toxice în þesuturile ºi fluidele corpului. Corpul lor pãstreazã carbonul din zahãr, care circulã prin sânge pentru a ATENUA eºeurile acide care circulã prin sistem. Zahãrul este o moleculã pe bazã de carbon (C6H12O6). Atomii de carbon acþioneazã ca un TAMPON, moderând întreaga viaþã pe pãmânt. Pentru a înþelege mai bine rolul acestora, vã r nd sã citiþi Conexiunea carbonului ºi Ciclul carbonului (vezi pachetul informativ). 55

Cu alte cuvinte, problema diabeticilor este legatã de toxinele în exces ºi de probleme le hormonale. În cazul femeilor (ºi al bãrbaþilor în vârstã), FACTORUL care declanºeazã diabetul este întotdeauna de rã hormonalã, datorându-se predominanþei estrogenului ºi blocãrii receptorilor adicã unui dezechilibru c mulativ rezultat ca urmare a substanþelor ANALOAGE estrogenului (vezi glosarul pentru definiþii) care se gãsesc în carne, lapte, brânzã, materialele din plastic folosite pentru ambalarea produselor alimentare ºi pes ticidelor (altfel spus, otrãvurilor) împrãºtiate pe câmpuri. Normalizarea tulburãrii diabetice este uºor de atins dac uferindul îºi doreºte cu adevãrat sã reatingã starea de apogeu a sãnãtãþii sale.

Problemele diabeticilor de tip 1 (care suferã încã din copilãrie de aceastã tulburare) sun t ASOCIATE cu substanþele super-antigene conþinute în vaccinurile anti-poliomielitã ºi DTP. Existã un numãr infinit de dovezi medicale care atestã pericolele imunizãrii. 75% din copiii care suferã de diabet sau de tulburãri ale auzului au fost atacaþi de v irusuri ºi bacterii patogene mutante sau de proteinele din seruri (toate fiind câmpuri energetice ), intr oduse în corpurile sãnãtoase ale copiilor de cãtre niºte oameni nebuni! DEBLOCAREA receptorilor neurologici ºi horm onali îi permite corpului sã se vindece ºi este o terapie INEVITABILÃ pentru toþi oamenii bolnavi (vezi p achetul informativ). În loc sã vã faceþi griji legate de microbii le corpurile micuþe ºi hrãniþi-le cu SUPER-ALIMENTE pentru bolile fie ele contagioase sau nu sã nu-i mai poatã ataca. ul pe care se manifestã toate aceste forþe energetice). Aþi

care vã pot afecta copiii, mai bine detoxifica a le DINAMIZA sistemul imunitar, astfel încât Secretul constã în controlul corpului (teren înþeles?

50 de milioane de oameni suferã de diabet clinic sau subclinic. Incapacitatea ºtiinþei de a înþelege aceastã boalã la nivel subtil/energetic conduce la perpetuarea ºi amplificarea suferinþei. De aceea, acþiunea independentã, fãrã binecuvântarea autoritãþilor medicale, este o premisã absolut necesarã pentru revenirea a o stare bunã de sãnãtate. Nu vã mai bazaþi pe alþii. GÂNDIÞI de unul singur! Sã recapitulãm. Nu existã boli ale deficienþelor, ci doar excese. Mai mult, procesul de îm bãtrânire este o tulburare cumulativã, iar moartea o confirmare a exceselor care nu au mai putut fi controlate .

Organele vitale funcþioneazã la fel ca giroscoapele de pe un vas. Ele ne menþin pe lin ia de plutire, gestionând schimbãrile care se produc în interiorul corpului. DACÃ nu le sabotãm prin inter ediul gustãrilor noastre neîncetate, al alimentelor nesãnãtoase, al apei toxice, aº deºeurilor în exces ºi al ubstanþelor analoage hormonilor, ele ne vor menþine o stare de sãnãtate optimã.

Felul în care ne simþim NU reprezintã un barometru foarte exact al adevãratei noastre stãr i de sãnãtate. Cu mult înainte ca SEMNELE bolii sã devinã vizibile, forþele negative lucreazã deja pe nivele le energetice subtile. Cea mai bunã dovadã sunt toþi acei oamenii bolnavi subclinic, din care unii aflaþi deja pe patul de moarte, care ieri se simþeau foarte bine! Decalajul dintre manifestarea bolii (vizibil prin SEMNE ºi sim ptome) ºi instalarea ei poate fi de circa 20 de ani! Euforia mentalã ºi abuzurile asupra corpului fizic Euforia mentalã este o epidemie care afecteazã întreaga lume. Oamenii au devenit experþi în a-ºi folosi puterea minþii asupra corpului, dar ºi puterea drogurilor asupra minþii. Ei se foloses c de amândouã pentru a-ºi batejoc de corpul lor bioelectric. Când sunt întrebaþi cum se simt , majoritatea oamenilor rãspund: Grozav! În acelaºi timp, peste 80% din populaþia Statelor Unite suferã de boli subclinice.

Euforia mentalã merge mânã în mânã cu dezechilibrul, cu lipsa de realism. Ea îi conduce pe oa eni la abuzuri asupra corpului fizic mai presus de capacitatea acestuia de suportabilit ate. Alimentele toxice, cafeaua, drogurile de toate felurile (inclusiv medicamentele) ºi atât de popularii suplimenþi (în realitate, niºte simple gloanþe magice ) contribuie din plin la aceastã euforie. Euforia mentalã biciuieºte corpul bioelectric, silindu-l sã intre în pului, în care procesul de îmbãtrânire ºi trecerea timpului se accelereazã. zona crepuscularã

a ti

Simptomele bolilor generate de aceastã stare de euforie mentalã nu sunt întotdeauna vi zibile cu uºurinþã, dar SEMNELE lor pot fi vãzute destul de uºor de cei care sunt suficient de atenþi. Când medicul ne pune diagnosticul de boalã, aceastã euforie dispare, dar atunci este de regulã prea târziu. 56

Boala este o manifestare a stresului, o confirmare a procesului de îmbãtrânire, o mani festare a celei de-a patra dimensiuni în interiorul lumii tridimensionale a omului. Îmbãtrânirea ºi boala sunt rezultatul incapacitãþii noastre de a gestiona corect depozitul de energie de care dispunem. Moartea este un faliment energetic, iar starea de euforie mentalã o inflaþie energeticã. Aceasta din urmã reprezintã cãlcâiul lui Ahile al o ului modern, cãci are la bazã o gândire pozitivã nerealistã ºi un mod de viaþã dezechilibrat. Procesul de îmbãtrâni cerea timpului se pot opri, cu condiþia sã renunþãm la aceastã euforie mentalã ºi sã ducem un mod d iaþã simplu ºi corect. Tabelele digestiei alimentare

Urmãtoarele tabele indicã timpul necesar pentru ca diferite alimente sã pãrãseascã stomacul. Ele nu includ decât alimentele de bazã, la care am adãugat ºi douã alimente din categoria celor nesãnãtoase deoarece consumul lor predominã în societatea modernã: cafeaua ºi pâinea albã. De reþinut cã aceste informaþii se aplicã numai unui stomac normal, sãnãtos, lipsit de tensi uni, de probleme digestive, ulcere, etc. De reþinut de asemenea cã am folosit numai cantitãþi ex trem de reduse de alimente(15 grame). Digestia cantitãþilor mari de alimente dureazã m ult mai mult. În plus, dacã o masã este urmatã prea rapid de o alta, hrana nedigeratã este forþatã sã pãtrundã prematur în intestinul subþire ºi n, unde bacteriile ºi condiþiile anaerobe de mediu produc cantitãþi uriaºe de otrãvuri metabolice. Produse natu rale precum DiSorb Aid, R/HCI sau Yucca Blend accelereazã digestia ºi absorbþia energiei alimentelor, OPR IND TOTODATÃ aportul de paraziþi morþi datoritã descompunerii legãturilor lor peptidice, pe care îi neu tralizeazã. Între 0,5-2 ore Apã purã Vin Ceai Lapte Cafea Supã Bere Ouã moi Între 2-3 ore Cafea cu friºcã/lapte Cacao cu lapte Sparanghel (fiert) Piure de cartofi Peºte la grãtar Pâine albã Scoici Unt Ouã fierte tari, prãjite Între 3-4 ore Pui la grãtar, prãjit Pâine (integralã) Morcovi (fierþi) Spanac (fiert) Castraveþi cruzi Mere crude Carne de vitã Somon prãjit

Ton prãjit ªuncã Linte (fiartã) Fasole (fiartã) Fasole verde (fiartã) Salatã verde O poveste despre saþietate 57

Dr. Carey Reams povesteºte o istorie petrecutã în perioada când îºi creºtea, alãturi de soþia numeroasa familie. Odatã, în casa lor s-au strâns mai mulþi vecini, împreunã cu familiile lor, pentru a lua masa. Când s-a adus mâncarea, vecinii au fãcut ochii mari de uimire, vãzând cantitãþile extrem de reduse de poru mb, mazãre, piure de cartofi, carne ºi dulciuri.

Aºteptându-se la o asemenea reacþie, Reams a început sã râdã în stilul sãu caracteristic , -le vecinilor cã dupã terminarea mesei va rãmâne încã destulã mâncare. Dupã cum puteþi ghici, exa au petrecut lucrurile. Toatã lumea s-a distrat de minune, a mâncat pe sãturate, ºi toþi au pl ecat acasã complet ghiftuiþi! V-am povestit aceastã istorie pentru a vã atrage atenþia asupra nivelului de saþietate c are poate fi atins cu uºurinþã, cu o cantitate limitatã de mâncare. Povestea din casa lui Reams reprezintã exact O PUSUL modului de viaþã curent. Oamenii din ziua de astãzi reuºesc de minune uimitorul paradox de a se înfom eta cu stomacurile PLINE! În ce constã diferenþa? Alimentele pe care le-a pus pe masã Reams erau vii pline de enzi me, de minerale ºi vitamine bio-active. Alimentele din ziua de astãzi sunt MOARTE ºi COMPLET GOLITE DE VALOARE NUTRITIVÃ. Ele nu asigurã decât o cantitate minimã de energie pentru corp, silindu-i pe oameni sã se ghiftuiascã pentru a se simþi sãtui, cãci forþele energetice pozitive lipsesc cu desãvârºire alimentaþia lor. Aproape TOATE alimentele procesate conþin substanþe cu o energie orientatã cãtre stânga. C orpul nu poate folosi aceastã energie, pe care trebuie sã o neutralizeze sau sã o depoziteze sub formã de GRÃSIM E!

Sper cã aþi înþeles acest mesaj, cãci în rândurile ºi capitolele care urmeazã vom vorbi foart t despre epidemia de obezitate care îi afecteazã pe 75% dintre americanii contemporani cu noi.

Unii cititori ar putea suspecta cã ceea ce s-a petrecut în realitate la masa datã de R eams a fost cã, din politeþe, majoritatea mesenilor s-a abþinut de la a mânca în exces, oamenii pãrãsind masa înf metaþi, prefãcânduse încântaþi! Reams nu era însã un mincinos. El a relatat povestea numai pentru a sublinia cã o alimentaþie corectã, bio-activã, încãrcatã cu o energie orientatã cãtre dreapta, este extrem de hrãnitoare! Puteþi convinºi cã toþi cei care au participat la acea cinã au pãrãsit masa complet sãtui, cu o stare deplinã de satis facþie, DINCOLO de orice dorinþã suplimentarã, pentru cã tocmai aceasta este definiþia corectã a cuvântului saþietate.

În vremurile pe care le trãim, puþini oameni experimenteazã o stare realã de saþietate. Ei n u cunosc de regulã decât varianta pseudo-saþietãþii, experimentatã atunci când stomacul este plin, dar co pul nu se simte deloc hrãnit. Cu alte cuvinte, oamenii înceteazã sã mai mãnânce numai pentru cã nu mai au unde sã d ziteze

Cu adevãrat. iar senzaþia de foame dispar e. o glandã aflatã la nivelul creierului.alimentele în stomac. Receptorul se închide. cãci se bazeazã pe un stomac PLIN! Centrul foamei primeºte mesajul de la cel al saþietãþii DEOPOTRIVÃ atunci când stomacul este plin ªI când nevoile nutritive reale ale corpului nostru au fost satisfãcute. Adevãrata saþietate este o hrãnire MAI PRESUS de dorinþã! Falsa saþietate este cu totul altceva. Gustãrile rapide sunt o combinaþie a AMBELOR cauze. El este controlat d e centrii saþietãþii ºi ai foamei din interiorul hipotalamusului. lipsite de substanþele nutritive atât de necesare vieþii! Apetitul Apetitul reprezintã o combinaþie de nevoi fizice ºi dorinþe mentale. dacã nu este inhibat. dar prea plini pentru a mai putea mânca! Este imposibil sã îþ atisfaci nevoile energetice ale corpului cu alimente goale sau care conþin o energie orient atã cãtre stânga. Avem dea face cu un sistem de 58 . Oamenii pãrãsesc masa flãmânzi. dar mecanismul ei de funcþionare este asemãnãtor. ale cãror nevoi nutritive rãmân constant nesatisfãcute. Se cunoaºte de multã vreme cãcentrul foamei este ÎNTOTDEAUNA activ. Centrul foamei este un nod de celule nervoase care genereazã senzaþii ce reprezintã o combinaþie între nevoia fizicã ºi dorinþa mentalã. Majori tatea oamenilor rãspund nevoii trupului lor de energie nutritivã (adevãrata senzaþie de foame) prin inge rarea unor calorii GOALE (euforia fizicã). indicândui cã nevoile sale au fost satisfãcute. Cor pul foloseºte douã mecanisme inhibitorii pentru a regla senzaþia de foame: stomacul plin din punct de vedere fizic ºi satisfa cþia nutritivã a corpului. NU pentru cã se simt satisfãcuþi din punct de vedere nutritiv. Ame rica este o naþiune de oameni supraponderali. o combi naþie mortalã! Atunci când suntem cu adevãrat hrãniþi. centrul saþietãþii trimite un mesaj cãtre centrul foa . dublatã de o satisfacþie cognitivã (euforie mentalã).

Aceastã activitate este numitã anabolism. Nevoia de hranã este doar unul din motivele pentru graºã. Din pãcate. oamenii moderni nu mai efectueazã asemenea munci. iar s care oamenii se în În sfârºit. vom face un compromis ºi vom numi aceastã muncã: activitate fizicã grea! Corpul rãspunde activitãþii fizice grele prin construcþia unor þesuturi noi ºi prin reparare a celor vechi. cãci un sistem îl controleazã pe celãlalt. proc esul de reîntinerire se accelereazã. bazatã pe un efort mare! D in pãcate. deoarece nevoile energetice ale corpului lor nu sunt istemul lor hormonal este complet dat peste cap. dar NU deþinem controlul asupra sistemului nervos parasimpatic. Oamenii veºnic flãmânzi care trãiesc într-o societate bazatã pe o alimentaþie nesãnãtoasã c⺠în greutate. Noi deþinem controlul asupra sistemului nervos simpatic. Un al treilea este dezechilibrul hormonal. lipsa exerciþiului e! satisfãcute. iar ciclul reîncepe din nou. sângelui ºi limfei. DAR UMAI dacã nu îl sabotãm prin opþiunile noastre stupide! Iarãºi mi-e foame Când stomacul se goleºte doar parþial. expresie care se potriveºte mai bine cu înclinaþia modernã cãtre spo rt. alte mot fizic ºi a muncii grel Þinerea sub control a greutãþii naturale presupune satisfacerea nevoilor nutritive ºi ho rmonale ale organismului. poate ar trebui sã-i spunem exerciþii fizice grele. antrenamentul prin ridicarea greutãþilor ºi grãdinãritul. ive sunt: incapacitatea sistemului enzimatic de a face faþã digestiei. corpul persoanei înfometate CERE din nou hranã. Sistemul nervos este divizat în sistemul nervos central ºi sistemul nervos periferic . ape titul revine (ca un fel de rãzbunare). Ambele sisteme comunicã cu stomacul. El funcþioneazã impecabil. care este împãrþit la rândul lui în sistemul nervos simpatic ºi sistemul nervos parasimpatic. aceste exerciþii sunt practicate mai nou pe aparate destul de comode. Câteva exemple de activitãþi fizice grele care corpul rãspunde printr-o regen erare acceleratã sunt: miºcarea aerobicã. care este involuntar. plus DETOXIFIEREA þesuturilor.inhibiþie negativ. pe care îl pu tem gestiona cu ajutorul gândurilor noastre. De aceea. Munca grea Munca grea este exact ceea ce îi spune numele o muncã grea. Un alt motiv este excesul de toxicitate. . Stomacul este controlat de sistemul nervos periferic. Societatea în care trãim a ajuns sã pr iveascã acest gen de activitate ca pe un blestem ceva care trebuie evitat cu orice preþ! Acest mod de a privi lucrurile este fundamental greºit: corpul fizic trebuie exersat! De vreme ce oamenii detestã cuvântul muncã . Când corpul fizic este exersat regulat.

iar soluþia se apl icã la fel de bine bãtrânilor ºi tinerilor. cu atât mai rapid îmbãtrânim. tendoanele ºi pielea). Modul de viaþã ºi sistemul hormonal stabilesc dacã noul corp este mai puternic sau mai slab decât cel de dinainte. Alura cocoºatã sau aplecatã în faþã. Cu cât suntem mai sedentari. Fenomenul este uºor de inversat. ligamentele. Cocoºarea Fenomenul de cocoºare este un SEMN clasic al OSTEOPOROZEI sistemice (degenerarea o aselor ºi a þesuturilor conjunctive). specificã pe vremuri numai oam lor în vârstã.Corpul se reînnoieºte complet la fiecare ºapte ani (inclusiv oasele. cartilagiile. Aceastã regulã nu poate fi încãlcatã. ca sã nu mai vorb im de pierderea mobilitãþii. Ace nomen se datoreazã parþial incapacitãþii sistemului fizic. în funcþie de modul de viaþã ºi de statutul sãnãtãþii fiecãruia. 59 . a devenit astãzi comunã inclusiv la tot mai mulþi tineri. dar ºi unei lipse de dorinþã ºi de energie sonalã. muºchii . ale cãror sisteme organice sunt afectate de o producþie prea mare de estrogen. Un mod de viaþã sedentar distruge corpul ºi precipitã reducerea masei muscularã ºi osoasã. c ea ce explicã de ce oamenii care fac exerciþii ºi eforturi fizice se bucurã de o sãnãtate mai bunã. oamenii îºi pierd capacitatea ºi dorinþa de a face efort fizic. Activitãþile FIZICE GRELE accelereazã circulaþia deºeurilor metabolice toxice. Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. îndeosebi femei. procesul poate fi accelerat sa u încetinit. În plus.

foarte mult ti mp (pe bãrbaþi de asemenea). MS. ligamentelor ºi discurilor i ntervertebrale. degenerarea cartilagiilo r în zona genunchilor. bogaþii nu practicau munci fizice grele. Persoana a pierdut centimetri întregi d in înãlþimea pe care a avut-o atunci când se afla la momentul de apogeu anabolic. fibromialgie. NU implicã nici un fel de pericol ºi le poate þine pe femei tinere foarte. Terapia hormonalã este absolut obligatorie pentru toþi cei care doresc sã îºi redobândeascã c ntrolulasupra vieþii lor! În aceastã privinþã NU EXISTà ALTERNATIVÃ. cocoºarea era un fenomen specific îndeosebi în cazul persoanelor bogate. înceþoºare mentalã. Pe vremuri. datoritã deteriorãrii vertebrelor.S. când tulburãri feminine. dureri la nivelul încheieturilor. când pãrul începe sã i se subþieze. ea TREBUIE sã se opreascã ºi sã înceapã inversarea procesului de îmbãtrânire. Procesul este lent. adicã ABIA DUPà erea unei proporþii substanþiale a masei osoase. Procesul începe din momentul în care hormonii femini de sub control. Aceºti centimetri pierduþi se scad de regulã din coloana vertebralã. vezi pachetul informativ). veþi constata cã ºira spinã suturile conjunctive conexe ºi-au redus dimensiunile. Aceastã boalã oribilã este de regulã diagnosticatã abia dupã menopauzã. pierderi de memorie. putând dura pânã la 40 de ani. pot scãpa cu uºurinþã . explicã de ce atât de mulþi vârstnici au probleme cu intestinele.Dacã priviþi scheletul unei persoane în vârstã (vezi pagina xxx). deteriorarea mielinei din jurul fibrelor nervoase. care erau rezervate sãracilor. edeme. tendoanelor. Sãr acii mureau de regulã prea devreme pentru a mai apuca sã se cocoºeze din cauza vârstei înaintate. Vã prezentãm în continuare câteva metode prin care orice femeie (dar ºi orice bãrbat) poate OPRI ºi INVERSA procesul osteoporozei ºi al degenerãrii fizice. înainte ca acest lucru sã devinã oficial prin sticul pus de doctor: Eºti la menopauzã! (pentru soluþii. Orice femeie care suferã de tulburãri menstruale sau asimilate menopauzei. P. Tasarea coloanei vertebrale conduce de a semenea la o burtã proeminentã ºi la o înfãþiºare cocoºatã. sã-i cadã sau sã-i albeascã. transpiraþia excesivã. puseuri de cãldurã. ceea ce explicã de ce osteoporoza se declanºeazã la majoritatea femeilor în jur ul vârstei de 30 de ani. a ºoldurilor sau a umerilor. cum ar fi tumori fibroide. iar remediile necesare p ntru a o pune în aplicare NU pot fi cumpãrate din magazine sau de la doctori. Tocmai de aceea. Pe mãsurã ce aceste fenomene se adâncesc. cutia toracicã începe sã coboare pânã când ajunge sã se sprijine pelvis. Se adaugã în plus ºi un colon prolapsic Organele interne sunt forþate sã iasã din poziþiile lor clasice ºi sã se înghesuie unele lângã altele. NOTÃ: atunci când o femeie începe sã acumuleze g rãsimi (indiferent de vârstã). Pe de a ltã parte. inclusiv legate de energie sau de glanda tiroidã. proc esul este absolut sigur. Schimbãrile petrecute la nivelul coloanei vertebrale ºi al cutiei toracice afecteazã o rganele interne. modificând cavitãþile în care îºi au sãlaºul acestea. tulburãri cardiace precum aritmia. lupis.

Atârnarea presupune sã nu staþi cu picioarele la sol ºi sã vã relaxaþi coloana vertebralã. dar creeazã în plus ºi probleme suplimentare. Contrar opiniei experþilor.este probleme. dar eficient. Începeþi lent ºi avansaþi gradat în fiecare . Recomandarea n oastrã este sã nu folosiþi decât minerale care au trecut prin ciclul carbonului (vom discuta despre ac est subiect mai târziu). Pentru info rmaþia dumneavoastrã. citrat de calciu. cãci nu numai cã NU rezolvã problema. De asemenea. este bine sã ºtiþi cã principala funcþie a calciului în ceea ce priveºte atât corpul uman c ul este aceea de tampon în calea deºeurilor toxice. înlocuindu-le cu þesuturi noi . Atârnaþi-vã de un trapez sau de o barã. Atârnarea reprezintã un procedeu simplu. osteoporozã sau dureri de spate ar trebui sã ia capsule de SOC. sub f ormã de carbonat de calciu (din carapace de scoici). gluconat de calciu. care nu sunt altceva decât dezechilibre hormonale. sau table te de calciu efervescent. sau chiar de creanga unui copac. 60 . aceste substa nþe trebuie EVITATE. lucru care a plificã circulaþia sângelui ºi a limfei. regen erate ºi mai flexibile. Persoanele osteoporotice sunt TOXICE. ºi lãsaþi greutatea corpului sã vã tragã în jos coloana vertebralã. Teoria medicalã referitoare la osteoporoza la femeile de DUPÃ menopauzã (datoratã estrog enului insuficient ) este o MINCIUNÃ CURATÃ ªI PE FAÞÃ! Osteoporoza este definitã ca o reducere a d itãþii oaselor ºi apariþia efectului de fagure ca urmare a deficitului de calciu. care dizolvã þesuturile cicatricelor. ca sã numim numai câteva dintre remediile recomandate. Faceþi acest lucru de douã ori pe zi. iar corpul lor este silit sã ia minerale din oase pentru a neutraliza toxinele din sânge ºi limfã. Osteoporoza & Cocoºarea & Calciul Femeilor li se spune frecvent cã trebuie sã ia mari cantitãþi de calciu elemental. de întindere a coloanei vertebr ale. orice om care suferã de artritã.

Dacã înãlþimea dumneavoastrã actualã este mai micã decât cea pe care aþi avut-o în perioada d apogeu. oboseala cronicã. Efectul Rouleau apare cu 5-20de ani ÎNAINTE ca medicul sã poatã da un diagnostic refer itor la o boalã gravã. urechilor ºi nervilor (vezi pag. efectele lor sunt uluitoare. Este imposibil sã fim sãnãtoºi dacã renun et la grãsimile alimentare. Efectul Rouleau este un precursor al bolii ºi poate fi observat l a microscop sub forma unui sânge îngroºat . Ei trebuie sã înþeleagã cã hormonii lor (estrogenul în cazul femeilor ºi testosteronul în cazul bãrbaþilor) LOCAT activitatea celulelor osteoblaste ºi osteoclaste (responsabile de reînnoirea oaselor). a pãrului. în care celulele roºii se strâng în ciorchine. trebuie sã începeþi DEJA acþiunile în vederea procesului de reîntinerire! Conexiunea dintre efectul Rouleau ºi cocoºare Deteriorarea oaselor ºi a þesuturilor conjunctive este o problemã cât se poate de serioa sã. efectul Rouleau la nivelul sângelui înseamnã cã în interiorul celulelor corpului ajung mai puþin oxigen ºi mai p ne substanþe nutritive. Mineralele marine ionizate ºi racemizate eliminã efectul Rouleau. Folosite zilnic. . Toate aceste tulburãri sunt SEMNE ale unui stres legat de hidratare. În traducere. ceea ce conduce la o deteriorare a þesuturilor conjunctive. ºi cã ele pot elimina mai puþine toxine ºi mai puþin dioxid de carbon. Realitatea este cã sub-hidratarea cronicã alimenteazã artrita reu matoidã. xxx). ochilor. angina ºi hipertensiunea. EVITAÞI dietele fãrã grãsimi cãci ucid!! O carte pe care meritã sã o citiþi Cartea Multiplele nevoi ale corpului legate de APÃ descrie maniera în care apa poate vindeca o multitudine de boli. vã aflaþi deja pe calea cãtre o tine ! Preambul: capitolul urmãtor aruncã o privire în lumea umbrelor ºi a convingerilor populare (comune). Ei acþioneazã ca ºi cum problema este hipocalcemia (procentul redus de calciu în sânge). astmul. Ei nu au nevoie de calciu. Grãsimea dieteticã Hormonii sunt substanþe alcãtuite din colesterol . Recapitulare: inversarea procesului de îmbãtrânire este un pas în timp DAR ÎNAPOI! Dacã înc sã puneþi în aplicare ceea ce aþi învãþat în acest capitol. Iisus din Nazaret ºi Marea Piramidã a lui Cheops au multe în comun. alergiile. ci doar de o detoxificar e a corpului lor. care afecteazã milioane de oameni! Ea reprezintã însã numai un EFECT simptomatic.Medicina ºi nutriþioniºtii clinici promoveazã în mod stupid suplimentele pe bazã de calciu p entru prevenirea ºi tratarea osteoporozei. Dupã cum veþi vedea. la fel cum este fen omenul de cocoºare sau efectul Rouleau. Nici vorbã de aºa ceva! Suferinzii de osteoporozã au de regulã un procent obiºnuit sau excesiv de calciu în sânge (hipercalcemie). ne tând fi operative.

fiind susþinute de dovezi incontes tabile. el a fost ignorat ºi ridiculizat de establis ment-ul medical american! Se pare cã oficialitãþile nu îºi doresc o societate alcãtuitã din oameni sãnãtoºi! Implicaþiile descoperirilor autorului sunt extrem de vaste ºi au nenumãrate aplicaþii co ncrete (vezi pachetul informativ). chiar dacã ele conþin apã.Autorul susþine cã civilizaþiile avansate sunt învãþate sã ignore aceste semnale legate de înlocuind apa cu cafeaua. ceaiul ºi bãuturile alcoolice. aºa cum se întâmplã întotdeauna în asemenea cazuri. Oamenii nu mai acordã importanþa cuvenitã ape i. Nevoile corpului legate de hidratare NU pot fi însã înlocuite de aceste substitute lichide. Din pãcate. Descoperirile autorului sunt absolut uimitoare. Asparagusul racemizat 61 . pentru cã este aproape gratuitã ºi uºor disponibilã.

prin realitatea existenþei sale. Acest lucru este întru totul POSIBIL! 10 Þinutul umbrelor Cei mai mulþi dintre oameni preferã minciuna adevãrului. la fel ca un lichior fin . Socrate afirma cã adevãrul nu poate fi dovedit. cu referire la menirea lui Christos. precum ºi ale sinusurilor înfundate. Marea Piramidã a lui Cheops face parte dintre ADEVÃRURILE zilelor noastre. iar bãrbaþii andropauza. Pârghiile de control ale procesului de îmbãtrânire sunt hormonii. Într-un capitol anterior ne-am pus întrebarea: De ce îi ascultã oamenii pe experþi ºi opinii e lor? O completãm acum cu o altã întrebare: Cum este posibil sã-þi laºi cel mai de preþ bun între to sãnãtatea. Recent. Dacã doriþi sã rãmâneþi sau sã redeveniþi ti de vârsta pe care o aveþi. Charles Walters Se spune cã la judecata lui Iisus. AMB LE sexe trebuie sã îºi regleze echilibrul hormonal specific. AsparMax a fost creat în sprijinul oamenilor vârstnici care suferã de o multitudine de probleme. le sfãtuiesc pe femei sã îºi facã un test al densitãþii oaselor. probleme oculare. probleme specific feminine sau masculine. precursorii racemizaþi ai hormonilor vã pot fi de mare folos. Se foloseºte împreunã cu Yucca Blend ºi Pac. Ea nu poate fi negatã.Asparagusul racemizat face minuni în cazul aritmiilor cardiace. De altfel. îndeosebi dacã mincinosul are auto ritate. Mai degr abã se poate spune cã el stã la baza convingerilor noastre. diabet. ca sã menþionãm doar o parte dintre ele. modul de viaþã ºi dieta ali entarã. printre care afecþiuni ale rinichilor ºi vezicii. insomnie ºi tulburãri psihice. cancer. La rândul lui. s-a demonstrat cã este util ºi în cazul copiilor cu tulburãrilor de atenþie ºi al celor hiperactivi. scopul întrebãrii lui Pilat nu a fost unul interogator. luând apoi mãsurile necesare pentru ca masa lor osoasã sã REVINà la cea specificã unei femei tinere. Persona l. iar dezinformarea alinã durerea. pe mâinile hazardate ale medicinii moderne? Rãspunsul la ambele întrebãri este simplu: individul este eliberat de rãspunderea person alã pe care o . Femeile experimenteazã menopauza. Dacã doresc sã se bucure de o stare bunã de sãnãtate. nici infirmat. al congestiilor pu lmonare ºi ale bronhiolelor. Testosteronul este hormonul masculin. deoarece existã. ci mai degrabã unul afirmativ. Pontius Pilat a trecut de partea acestuia ºi l-a în trebat: Ce este adevãrul? Iisus nu a dat nici un rãspuns. Hormonii Estrogenul este hormonul feminin.

cazul fluorizãrii apei ºi a pastei de dinþi. teoria legãturii dintre cole sterol ºi bolile de inimã. lãsându-l pe seama experþilor. teoria microorganismelor care stau la baza bolilor. Teoriile sale sunt acceptate la ora actualã mai ceva ca o evanghelie. cea a imunizãrii prin vaccinare. ºi atâtea altele. adesea complet diferite sau chiar opuse primelor. Din pãca e. ideea cã femeile aflate la menopauzã au un deficit de estrogen. sau tineri! Sindromul experþilor Mult prea des. ºtiinþa medicalã ne spune sã facem exact ce nu ar trebui sã facem. Pasarea respons abilitãþii ne oferã o scuzã ºi o persoanã pe care o putem învinovãþi dacã lucrurile nu merg aºa cum ne-am dori noi. chiar dacã mâine-poimâine ele sunt înlo cuite de altele. teoria benefic iilor uleiurilor de soia ºi de canola. cã osteoporoza poate fi prevenitã cu ajutorul suplimentelor de calciu. 62 . chiar dacã acestea se dovedesc adeseori comp let absurde cum ar fi.implicã procesul de luare a unei decizii. de pildã. Tot acest proces seamãnã cu magia cinematog rafelor! Publicul naiv crede TEORIILE ºtiinþifice. învinovãþirea altor persoane NU are darul de a ne menþine sãnãtoºi.

Ei nu ºtiu încotro altundeva ar putea sã se îndrepte. oamenii ar putea sã previnã foarte uºor deteriorarea sãnãtãþii lor. Cu cât ceva este considerat într-o mai mare mãsurã adevãrat ºi cu cât ul de oameni care cred acest lucru este mai mare. Viziunea lor asupra realitãþii este una tunel arã.Noi suntem învãþaþi de mici sã ACCEPTÃM fãrã a GÂNDI personal. Foarte puþini oam eni reuºesc sã scape din ghearele lacome ale ºtiinþei. arãtând cã cu cât circumstanþele sunt mai disp erate. MacKay scria lucrarea Extraordinarele iluzii în masã ºi nebunia mulþimilor. sã NE IGNORÃM instinctele ºi s ne bazãm pe pãrerile experþilor în medicinã. Sumele URIAªE de bani cum sunt cele rezultate din asigurãrile de sãnãtate le permit expe rþilor sã perpetueze ºi sã amplifice acest mecanism de înlãnþuire a opiniei publice. Oame ii înnebunesc în masã. Cu câ rarea dumneavoastrã este mai bunã. Aceastã lege pur ºi simplu NU ar e excepþii. industrie sau guvernare. Iluziile în masã În anul 1850. exceptând douã situaþii comune: când nu au deloc bani sau când sunt deja morþi! Opþiunile medicale NU ar trebui sã aibã nici o legãturã cu cel care plãteºte factura. El demonstra aici cât de incredibil de naivi sunt oamenii. Medicina alopaticã este o eroare. NU AR TREBUI sã ne bazãm niciodatã pe experþi. dar îºi revin în simþiri individual. Dacã ar învãþa sã îºi citeascã SEMNALELE pe care le transmit propriile lor corpuri ºi sã ascu INDICIILE acestora. În greºealã se aflã ºi cei care se bazeazã pe ea pentru a-º . cu atât mai mare este probabilitatea c a el sã fie FALS. dar nu este. Ei sunt cei care ne-au învãþat sã ne îndoim de iþiile noastre ºi sã nu mai þinem cont de bunul simþ. cu atât mai rãu pentru dumneavoastrã! Experþii prind gustul ba or ºi ne oferã în schimb doar un oscior de la masa lor îmbelºugatã. care funcþioneazã impecabil. econo isind astfel foarte multã suferinþã. Fascinaþia noastrã faþã de EXPERÞI m-a convins cã acest fenomen este IDE TIC cu cel care stã la baza Legii Birocraþiei. în care aproape tot ceea ce vedem ºi auzim pa re sã fie adevãrat. Trãim într-o lume a umbrelor. Ea afirmã: Rezultatul final va fi exact opusul celui dorit . Se aflã î evoie ºi au nevoie de un ajutor imediat care sã le rezolve problema. cu atât mai mare este înclinaþia lor de a lua decizii absurde în masã de regulã cu ajutorul experþilor. asta dacã mai suntem vii dupã ce au termi at cu noi! Un expert este prin definiþie cineva aflat la mare distanþã faþã de noi (nu poate fi nicio datã cineva din apropierea noastrã). durere ºi bani. de aceea li se ºi spune experþi. Oamenii îi cautã pe experþii în probleme medicale în speranþa cã îºi vor putea rezolva cu aju lor anumite probleme de sãnãtate. a cãror singurã ºtiinþã te cea a manipulãrii.

Organismul poate regenera celule no i ale creierului. piele ºi þe suturi conjunctive noi. pentru orice efect existã o singurã cauzã. iar ca instrument Teoria ªtiinþificã. aºa cum se predã în ºcolile medicale. Flanagan a intuit cã creierul este o hologramã ºi cã diferitele sale zone au capacit atea de a realiza funcþii multiple SAU de a duplica funcþiile. În consecinþã. fibre nervoase. Flanagan a rezolvat problema auzului prin vizualizare. Modelul medicinii are la ba zã Teoria Microorganismelor care stau la originea bolilor. dr. 63 . Gândiþi-vã la diferenþele care existã între abordarea medicinii convenþionale ºi cea a medici vibraþionale în rezolvarea problemelor unei persoane surde. Cauza ºi efectul Am vorbit mai devreme de ceea ce am numit analiza unifactorialã. Ace astã viziune academicã tunelarã ne-a condus la toate problemele cu care ne confruntãm astãzi în domeniul medica l. Creierul nu este neregenerabil. el s-a folosit de piele ca de o cale de a ajunge la creier ºi ca de un organ al auzului. Noi avem capacitatea de a crea membre noi. oase. Noul creier al persoanei surde putea acum sã audã. nu prin intervenþie chirurg icalã. Flanagan a fost un vizionar. pentru orice boalã existã un singur agent patogen responsabil. Ea este nerealistã. Patrick Flanagan a inventat neurofonul un aparat menit sã-i ajute pe surzi sã audã.orecta propriile decizii eronate ºi propriul mod de viaþã stupid. El a înþeles opera Creatorului. cartilagii. La vârsta de 15 ani. Potrivit acesteia .

Ei nu înþeleg fenomenul vieþii pe nivelul energetic subtil. de conferinþele la care se adunã numai aceleaºi e lite ºi de publicarea revistelor ºtiinþifice . Oamenii de ºtiinþã sunt ca niºte orbi cu egouri uriaºe. gelozia ºi luptel e pentru atragerea de fonduri pentru proiecte ºtiinþifice. Un om de ºtiinþã nu poate pune întrebãrile corecte decât dupã ce o viaþã întreagã a perienþe care l-au condus cãtre o anumitã viziune asupra operei Creatorului. procedurile ice ºi microscoapele. Este absolut evident cã nu poþi obþine rãspunsul co ect dacã nu cunoºti întrebarea justã . Ea ne-a orbit într-o asemenea cât am ajuns sã nu mai vedem efectele subtile ºi cumulative ale obiceiurilor proaste pe car e le avem ºi ale modului de viaþã impropriu pe care îl ducem. Mai existã ºi o a doua metodã ºtiinþific nescrisã. în lucrarea sa. Este vorba de adunarea fondurilor pentru un anumit proiect. noi nu ne putem baza pe medicinã ºi pe ºtiinþã pentru a ne rezolva problemele pe ntru simplul motiv cã cei doi factori nu cunosc care sunt acestea. ºi mai puþin testele. fiind doar un as pect procedural care impune executarea de experimente pentru eliminarea altor posibilitãþi sau construire a unor instrumente care sã-i permitã investigatorului sã descopere ceea ce cautã. cãci influenþeazã maniera în care percepem boala. Walters a continuat: Esenþa sistemului ºtiinþific este p rea întrebãrilor corecte. viziune care îl aj utã sã punã întrebarea justã. temându-se de lumina adevãrului.întrucât NU este adevãratã. neputând fi redusã la un procedeu ºtiinþific mecanic. Dupã care. Watson a oferit ºi antidotul. Dubla elice. deci nici manifestarea bolii. care rãtãcesc prin întuneric. Exact aºa se petrec lucrurile ºi cu mult-lãudata metodã ºtiinþificã Charles Walters a sintetizat perfect problemele specifice metodei ºtiinþifice. Watson. Medicina nu înþelege cã adevãrata bãtãlie pentru viaþã ºi s ontrast cu moartea ºi boala. se duce pe un câmp care nu are nimic de-a face cu TMB. remarcând cã descoperirile ºtiinþifice implicã mai degrabã gândirea ºi viziunea umanã. Din pãcate. iar problemele nu m ai contenesc. Dubla elice ºi teoria microorganismelor Aceastã viziune l-a ajutat pe James D. . ºtiinþa legitimã are de suferit. ADEVÃRUL devine un produs secundar. [ ] O descoperire autenticã nu poate fi fãcutã decât de mintea ºi sufletul unei persoa e. Teoria Microorganismelor care stau la baza Bolii (TMB) este fundamentalã pentru pr ocesul de îmbãtrânire. aceasta are un impact mult mai mare asupra oamenilor de ºtiinþã ºi a descoperirilor lor. afirmân d: O mare parte din ceea ce se numeºte sistemul ºtiinþific nu are nimic de-a face cu ºtiinþa. unul din descoperitorii moleculei d e ADN. sã zguduie lumea medicalã atunci când a dezvãluit jocurile de culise ale puterii. Ori de câte ori încercãm sã FORÞÃM realitatea pentru ca ea sã se cã teoriei.

Ea reprezintã pi tra de temelie pe care era construit modelul medical arhaic. loialitatea f aþã de model împiedicã schimbarea sistemului. fiind folosite pentru o vindecare holisticã. Ei îmbãtrânesc. cad pradã aceloraºi boli. acizi nucleici. Cu toatã aceastã orbire a medicinii. Probabil cã la fel faceþi ºi dumneavoastrã. Altfel spus.99999% din comunitatea me icalã o integreazã ºi trãieºte în funcþie de ea. Din pãcate. care este fals. Toate pr e medicale convenþionale de la diagnostic ºi pânã la tratament se bazeazã pe acest model teoretic al bolii. fãrã ca magia pe care o practicã asup ei sã-i poatã salva. este ca un bolovan legat de gâtul nostru! TMB este acceptatã într-o asemenea mãsurã încât 99. grãsim i. dar ºtiinþa medicalã o trateazã ca pe o scripturã. Un corp bioelectric sãnãtos este echivalent cu vibraþia la unison a rezultantei câmpuril or energetice ale corpului cu Pãmântul-Mamã. dar a rãmas valabilã pânã astãzi. încep sã fie recunoscute deopotrivã. sânge ºi carne. boala apare de nicãieri! Numai prostii Din pãcate. Boala rezultã atunci când organismul viu este invadat de un micr oorganism. care îl îmbolnãveºte. TMB este o simplã teorie. apã. care aparþine lumii cu patru dimensiuni. pãtrundem astãzi într-o epocã în care realitatea corpulu fizic tridimensional ºi cea a corpului energetic. 64 . Modelul susþine cã noi suntem alcãtuiþi exclusiv din substanþe chimice. din proteine.Cea mai bunã dovadã în acest sens este chiar faptul cã experþii suferã de aceleaºi probleme c ºi restul populaþiei.

Lucrurile se schimbã Reviste de prestigiu precum Lancet ºi New England Journal of Medicine promoveazã astãz i metode de vindecare alternative. inclusiv sã cãpãtaþi acces la terapiile aþi cele ºase casete (care conþin un curs de 12 ore. de un Ce an. care se ascund în spatele GATT (Acordul General a supra Comerþului ºi Tarifelor). bazatã pe teoriile aiuritoare ale chimiei organice. 40% dintre locuitorii Statelor Unite au apelat la o formã sau alta de medicinã alternativã. la alte terapii mai naturale. abuzeazã într-un fel sau altul. Agenþia spec izatã din Statele Unite (FDA) este ºi ea dispusã sã implementeze CODEX-ul negociat prin GATT. revistele de specialitate ºi emisiunile de televiziune au primit undã verd e pentru a arunca în ridicol metodele naturale de vindecare. invocând legea. Forþa maleficã ce animã toate aceste iºcãri de trupe este legatã de companiile farmaceutice. Filmul The Medicine Man este pur ºi simplu un film al viitorului. care ascute competiþia în Europa. cu bunã ºtiinþã sau din neglijenþã. cãci ADEVÃRUL este prezent. Experþii pot ignora ADEVÃRUL. Sã ne gândim numai la faptul cã în anul 1994. aºa cã nu sunt dispuse sã renunþe uºor la luptã. semnalând în mod oficial marea schimbare care începe sã se producã de la medicina al opaticã. care pare imuabilã ºi eternã. Simultan. A redeveni tânãr presupune recunoaºterea aplicarea ADEVÃRULUI. Puþini medici oficiali îndrãznesc sã iasã din graniþele strâmte ale disciplinei lor. Medicina alternativã se rãspândeºte astãzi în lume cu o vitezã exponenþialã. Medicii convenþionali scriu cãrþi ºi articole ca re pretind cã au autoritate. Dacã doriþi sã învãþaþi sã vã protejaþi libertãþile. Nu este de mirare cã universul medical actual ºi sistemul e conomic în vigoare sunt sistematic zguduite. Avem ºi noi o modalitate de a rãspunde acestor provocãri. Presa le semnaleazã jucãtorilor importanþi cã trebuie sã ia poziþie pentru a nu pierde controlul asu procesului de tranziþie de la medicina alopaticã la cea vibraþionalã. la fel ca ºi Marea Piramidã a lui Cheops. este vorba de o schimbare cu 180 de grade faþã de ultimii 80 de ani. care poate fi invocatã împotriva oricãrui biroc rat sau oficial care. Oamenii încep sã înþeleagã faptul cã medicina conve este limitatã. de teama sã nu-ºi piardã acreditarea. . Aceste companii pri mesc profituri uriaºe de pe urma comerþului cu medicamente. El a fost lansat pe piaþã cu un anumit scop. Preambul: capitolul urmãtor descrie FELUL în care funcþioneazã apa la nivelul corpului b ioelectric. de-a dreptul fascinant) din Pachetu l informativ. în care combat noile metode. Nu vã lãsaþi prinºi în aceastã capcanã. Cu adevãrat. Este vorba de Legea Imunitãþii S uverane Strãine (Foreign Soverign Immunity Act). Canada ºi Australia. dar nu-l pot nega.

Locaþiile corporale în care durerea ºi suferinþa ating cote maxime Coaste Humerus Oasele mici ale mâinii Oasele mici ale tãlpii picioarelor Cele mai comune: #1 ºi #2 Vertebra spinalã nr. 33 Gât sau femur 65 . Ilustraþie Deformarea progresivã a coloanei vertebrale datoritã osteoporozei Fracturile vertebrelor toracice datorate compresiei conduc la o pierdere a greutãþii ºi la o cocoºare (cifozã) progresivã în zona toracicã. Elixirul Ti ereþii oferã rãspunsuri la întrebãri pe care ni le punem rareori. Coastele inferioare ajung treptat sã se sprijine de creasta iliacã. iar presiunea asupra organelor ºi viscerelor determinã umflarea abdomenului.Este un capitol de o importanþã capitalã în procesul de inversare a îmbãtrânirii.

apã Ludwig. Corpul bioelectric se poate reface cu uºurinþã dupã asemenea abuzuri (într-un sens sau în altul). apã de ouã. Dacã avem un deficit d e apã. uºoarã. unele sunt mai grele. de apã gr ea. Apa stã la baza oricãrei stãri bune de sãnãtate ºi vitalitate. Aceste cifre au o semnificaþie deosebitã. apã salinã. apã miraculoasã. dar pentru asta are nevoie de o apã bio-activã (care sã rezoneze cu frecvenþa de vibraþie a corpului nostru)! Apa are numeroase faþete. de apã de-ionizatã. altele mai uscate. Byrne La naºtere. În mod paradoxal. apã Grander. Întrebãri legate de apã Cei care cãlãtoresc prin diferite locuri din lume descriu ape atât de uscate încât aproape cã nu reuºesc sã seude atunci când fac duº. În alte locuri. de apã filtratã prin filtre de carbon sau ceramice. nivelul de hidratare mai poate scãdea cu 5-10%. corpurile celor mai mulþi dintre oameni suferã simultan de abuz ºi de neglijenþã. Unele ape sunt pure ºi integra în timp ce altele sunt promotoare ale bolii ºi morþii. La vârsta de trei ani. 11 Elixirul tinereþii fãrã bãtrâneþe Atât când eºti sãnãtos cât ºi când eºti bolnav. dar ºi pentru a elimina otrãvurile din sistemul nostru organic . din care ucide anual 300. apã Pi. apã Willard izatã cu valoare medicinalã. de la robinet. Pânã la moarte. de apã obþinutã prin osmozã inversatã. Ea este principalul factor di etetic care influenþeazã într-un sens sau în altul procesul de îmbãtrânire. La adulþi.000. apã electrostaticã ºi apã BEV.Osteoporoza afecteazã 20 de milioane de americani. altele mai bine structurate. Putem vorbi astfel de apã distilatã. ei vorbesc de ape foarte umede. Ele explicã în bunã mãsurã de ce îmbãtrânim ºi ne indicã ce avem de fãcut pentru t proces. pe seama abuzului. iar creierul de 75-85%. Apa poartã diferite nume. ionizatã. muºchii de 75%. dacã avem un surplus de apã. corpul uman este alcãtuit într-o proporþie mai mare de 90% din apã. apa purã se dovedeºte o binecuvântare fãrã e bãutura datã de Dumnezeu pentru a stinge setea oamenilor ºi animalelor. cãci influenþe azã procesul de îmbãtrânire. el poate ajunge la 65% la bãrbaþi ºi la 52 % la femei. Ce calitãþi diferenþiazã într-o mãsurã atât de mare aceastã substanþã aparent extrem de simplã? Sã fie oare vorba de fântâna din care a f st extrasã sau de pãmântul din care a ieºit la suprafaþã? Sau poate de nici unul din aceºti factori? . Grãsimile sunt alcãtuite într-o proporþie de 55% din apã. Pentru a putea funcþiona. putem pune acest lucru pe seama neglijenþei. apã Ange. nivelul de hidratare scade la 75%. corpul bioelectric are nevoie de apã. Unele ape sunt mai umede.

pentru 66 . sunt toate la fel? De ce este fluorizatã ºi cloruratã apa în marile oraºe? De ce e ste folositã ea pentru diluarea pesticidelor ºi erbicidelor? De ce adãugãm otrãvuri (precum clorurile ºi fluorurile) la ap a noastrã de bãut? De ce le place turiºtilor sã-ºi instaleze corturile lângã râuri ºi lacuri? ªi în sfârºit. pe ntru a respira. ºi altele unul atât de rãu? De ce sting setea un ele ape. ce are de-a cu inversarea procesului de îmbãtrânire? Apa din corpul uman În corpul uman existã DOUÃ fluide: sângele ºi limfa. pentru a sângera. în timp ce altele ne oferã o satisfacþie atât de redusã încât ajungem sã le evitãm? De ce ridicã anumite gii capele în jurul anumitor izvoare? Ce semnificaþie au acele bazine cu apã (caldã sau nu) considerate bi nefãcãtoare pentru sãnãtate (ºi în jurul cãrora s-au construit staþiuni balneoclimaterice)? De ce este folositã apa în r itualul botezului? De ce cresc mai bine plantele atunci când plouã în mod natural decât atunci când le irigãm a rtificial? Dar ploile.De ce au unele ape un gust atât de bun. Apa este principalul ingredient al amân durora. pentru a ne sufla nasul. Noi avem nevoie de apã pentru a transpira.

PLÃMÂNII. membranele mucoase care cãptuºesc cãile respiratorii ºi tractul gastrointestinal nu ar putea funcþiona. cu atât mai mari vor fi calitãþile coezive al e apei. pentru a scuipa. În plus. . Opþiunea pe care o facem atunci când bem apã reprezintã decizia DE DEPARTE CEA MAI IMPORTANTÃ pe car e o putem lua în legãturã cu sãnãtatea noastrã. Fãrã apã. veþi constata cã molecule e sunt legate între ele prin intermediul atomilor de hidrogen.menstruaþie. care acþioneazã ca un magnet ichid în interiorul corpului. Toate cele patru cor idoare excretorii PIELEA. Apa BEV este o apã extrem de purã. Apa Bev este EXTREM DE coezivã. dând apoi naºtere corpului nostru). pentru a tuºi ºi pentru a defeca. RINICHII ºi INTESTINELE funcþioneazã pe bazã de apã! Apa este SINGURA substanþã alimentarã asupra cãreia putem exercita un control complet ºi d eplin. Apa cu o amprentã energeticã ridicatã are o mare capacitate de adeziune (de a îmbrãca lucr urile). Dacã vã veþi întoarce la diagrama moleculei de apã de la pagina xx. Aceºtia sunt cei care dau apei coez iunea ei. lucru care nu este adevãrat . În ceea ce priveºte apa terapeuticã . din cauza POR-ului ºi pH-ului ei fenomenale. opþiunea mea în legãturã cu apa de bãut este al cãrei potenþial POR este aproape identic cu cel al mediului concepþiei (mediul în care s-au aflat spermatozoidul ºi ovulul atunci când s-au unit. Este o substanþã energeticã orientatã cãtre dreapta. Acest procedeu dã cuvânt ului APÃ DE BÃUT o nouã semnificaþie. Cu cât legãturile atomilor de hidrogen sunt mai puternice. opþiunea mea este Apa Ionizatã cu Î oare Medicinalã. cu cât legãturile dintre atomii de hidrogen vor fi mai puternic e. La fel ca ºi în cazul anterior. Cu cât apa este mai coezivã. din care au fost ºterse amintirile energ tice ale toxinelor. chimiºtii susþin cã apa purã este apa distilatã. Astfel. Apa distilatã este mai purã decât cea de la robinet. dar nu este cu adevãrat purã ºi nici sãnãtoasã! Apa cu adevãrat purã este golitã de ORICE alte substanþe în afara atomului de oxigen ºi a ce lor doi atomi de hidrogen care stau la baza moleculei sale. restructuratã . o apã cu adevãrat purã trebuie EL IBERATÃ de toate frecvenþele de vibraþie care i-au fost induse de substanþele contaminante pe care le-a conþinut cândva. dar nu reuºesc sã cadã de acord asupra conceptului de puritate a apei. Personal. cu atât mai multã ENERGIE va poseda ea ºi cu atât mai bine se vor simþi cei care o vor bea. Experþii vorbesc adesea despre apa purã . cu atât mai mare va fi calitatea adezivã a apei ºi cu atât mai mari vor fi efectele ei asupra corpului uman. Apa BEV Apa afecteazã toate sistemele corporale pe nivelul cel mai fundamental al existenþei umane.

cât ºi dup orpul ºi psihicul meu se simt mai bine atunci când beau aceastã apã ! Poluanþii care se lipesc de moleculele de apã modificã unghiurile de legãturã între atomi. etc. are un coeficient POR care depãºeºte or ice imaginaþie (fiind deci o apã cu o amprentã energeticã extrem de înaltã). Reveniþi din nou la diagrama de la pagina xx ºi observaþi cã fiecare atom de hidrogen es te legat de un atom de oxigen la un anumit unghi.5o la temperatura camerei ºi de 109o atunci când apa este îngheþatã. dar mai presus de orice. Procesul de filtrare BEV amplificã ampren ta ºi semnãtura energeticã a apei prin manipularea unghiurilor din interiorul moleculelor de apã ºi di ntre acestea. Ceea ce rezultã în final este o apã cu loare 67 . ªI ASTA NU E TOT! Calitãþile enumerate mai sus sunt amplificate prin manipularea unghiurilor care exis tã între atomii de hidrogen ºi între molecule. radioactivitate. în interiorul moleculelor de apã ºi între acestea. Toþi cei care au bãut apã BEV afirmã cã: Aceastã apã are un gust diferit atât în gurã. ºi legãturi între atomii de hi drogen la fel de SLABE. este plãcutã la atingere. ridicând astfel ºi mai sus coeficientul POR astfel încât apa BEV devine încã ºi mai vie! Apa care conþine minerale anorganice. are un coeficient de coeziune ºi de adeziune EXTREM DE REDUS. Simpla eliminare a substanþelor contaminante nu este însã de ajuns. Memoria ape i TREBUIE la rândul ei ºtearsã pentru a ridica potenþialul POR al acesteia. s lãbesc amprenta magneticã a apei ºi îi diminueazã semnãtura electricã. bacterii. virusuri.. substanþe chimice toxice. Unghiul normal al legãturii dintre cei doi atomi este de 104. Unitãþile tradiþionale de procesare a apei sunt primitive prin comparaþie cu sistemul de filtrare BEV.Apa BEV are un gust excelent.

Pot enþialul sãu POR ridicat favorizeazã atragerea unor substanþe poluante din aceste materiale. reducând numãr ul de electroni de înaltã valoare energeticã din apã. Bãu ul acei ape slãbeºte pielea din interior ºi afecteazã organele interne. . Deshidratarea (lipsa ingerãrii unei cantitãþi suficiente de apã) nu îi permite pielii sã sca pe de toxine prin intermediul transpiraþiei. ace te ape devin consumatoare ºi nu furnizoare de energie. acest lucru înseamnã cã apa are o ENERGIE suplimentarã disponibilã. inclusiv accelerarea procesulu i ei de îmbãtrânire. Acestea blocheazã canalele extrem de impor tante ale pielii de eliminare a deºeurilor ºi forþeazã circulaþia acestora cãtre rinichi. care ºi aºa sunt uprasolicitate. cantitatea de energie capabilã sã elimine deºeurile în afara sistemulu fiind chiar mai redusã decât media. Apa BEV NU trebuie expusã la aer sau þinutã în recipiente din plastic ori din metal. cea distilatã ºi cea obþinutã prin osmozã inversatã convenþionalã NU sunt e pentru sãnãtate. extrem de oxidatã ºi cu un coeficient POR redus. ci coeficientul POR! Pielea. PH-ul ei este de asemenea ridicat. Având în vedere cã organismu este nevoit sã restructureze apa procesatã în mod obiºnuit ÎNAINTE de a o putea folosi. Cei care nu obiºnuiau sã bea prea multã a devin subit mari iubitori ai acestui aliment! Apa de la robinet.bioenergeticã SCÃZUTÃ. Cert este cã oricine bea aceastã apã se simte mai bine ºi are mai multã energie. pielea devine tensionatã. transpiraþia ºi plãmânii Pielea este o barierã mecanicã în calea infecþiilor bacteriene. Alte tensiuni la nivelul pielii. noi secretãm o apã care conþine energ ia toxinelor dizolvate în grãsimile noastre. Ori de câte ori transpirãm. Ele nu sunt pure. POR este o siglã care vine de la iniþialele expresiei potenþial de oxidare/reducere. Capacitatea de a transpira liber este un SEMN bun. În traducere liberã. poluatã. Apa BEV trebuie depozitatã în sticle sau în containere din policarbonaþi inerþi. plãmâni ºi colon. Pielea care nu transpirã liber acumuleazã în þesuturile subcutanate o cantitate mare de toxine. sub forma electronilor liberi Apa oxigenatã este o apã moartã. cãci conþine un numãr suplim ar de electroni liberi care sunt folosiþi de mitocondrii pentru producerea de ATP. Dacã nu bem suficient de m ultã apã. iar potenþialul lor POR este scãzut. Apa supusã procesului de reducere este vie . Obiºnuinþele alimentare se schimbã ºi ele. Se întâmplã frecvent ca cei care beau apã BEV sã constate atenuãri ale unor congestii ale si nusurilor sau ale plãmânilor care i-au afectat ani la rând. sunt generate de îmbãierea în apa de la robinet. molecula energe ticã a corpului. dar nu acest indicator este cel care ne intereseazã cel mai mult aici.

Afecþiuni precum colita. Mucoasele au un rol de lubrifiere a cãilor nazale. Nivelele reduse d e hidratare a þesuturilor provoacã mari tensiuni la nivelul mucoaselor secretate în gurã. deci implicit ºi oxigenul disponibil. Lipsa ingerãrii unei cantitãþi suficient de mari de apã accelereazã r apid procesul de îmbãtrânire. a celor respiratorii ºi a canalul ui vaginal. ºi ridicã presiunea arterialã ºi pulsul cardiac. Multe simptome ale bolilor dispar ca prin farmec odatã cu cr eºterea cantitãþii de apã bãute. diverticulita ºi sindromul colonului iritabil îºi au rãdãcinile într-o reducere a secreþiilor de mucoase. Producþia de mucoase depinde de cantitatea de apã pe care o ingerãm. reduce volumul sângelui ºi al limfei. sistemul respirator ºi tractul gastrointestinal. Mucoasele îmbracã ºi protejeazã þesuturile sto acului ºi ale intestinelor.Toxinele care nu pot fi eliminate din corp sunt acumulate în depozitele de GRÃSIMI p e care corpul le produce special în acest scop. inclusiv datoritã faptului cã nivelul redus de hidratare lezeazã sistemul respi rator. Apa ºi plãmânii Plãmânii reprezintã o altã cale prin care organismul eliminã toxinele. proces descris în minunata lucrare Multitudinea de nevoi ale corpului legate de apã (vezi Pachetul informativ). Alte nevoi legate de apã 68 . Ei depind ÎNTRU TOTUL de secreþiile mucoase care protejeazã aceste þesuturi extrem de delicate de substanþele con taminante din aer. gât. Ele sunt cele care transportã în afara corpului toxinele din aer.

guta. au o cantitate excesiv de mare de toxine în corp. iar sistemul lor hormonal este c omplet dat peste cap (de altfel. a duºurilor în trei trepte ºi a f iltrelor de baie (vezi Pachetul informativ). atât în ceea ce priveºte ingerarea cât ºi îmbãierea în ea.Atunci când vorbim de apã. sucurile. Oamenii rãspund foarte rapid la precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi la apa BEV cu minerale marine racemizate. Impotenþa este de regulã un precursor al diabetului de tip II. Bolile ºi terapia colonului Fluxul de bilã depinde de apã. . BÃUTURILE RÃCORITOARE ºi berea sunt alimente lichide. Acestea sun t foarte utile însã. Majoritatea bãrbaþilor impotenþi sunt de regulã sub-hidrataþi. americanii nu prea folosesc remediile pentru colon. medicamentele prescrise de med ici reprezintã o reþetã sigurã pentru inducerea tristeþii. iar apa este una din premisele fun damentale care stau la baza acestor tulburãri. Scopul este sã fie DESC HISE cât mai multe canale de ieºire pentru a elimina o cantitate cât mai mare de deºeuri toxice. Este vorba de o b oalã legatã de volumul redus de fluide corporale (sânge ºi limfã). prin minte ne trece cuvântul hipovolemie. nu existã nici o deosebire între problemele masculine ale bãrbaþilor ºi cele feminine ale fe r). îndeosebi la nivelul oamenilor în vârstã (depresia este o tulburare UªOR de inversat. lupusul sistemic ºi zeci de alte a fecþiuni rãspund imediat la corectarea nivelelor de hidratare. Mai mult decât toþi. acrelii ºi depresiei. fãrã aport de medicamente euforizante). myasthenia gravis. proces ca re dã naºtere unui deficit de energie. plinã de chimicale. Din pãcate. Fluide precum laptele. cãci nu beau suficientã apã. ºi îndeosebi persoanele în vârstã ºi cele suferinde notorii pentru faptul cã nu beau suficient de multã apã. aflaþi în imobilitate sau þinuþi la pat. fibromialgia. vârstnicii ºi suferinzii ar trebui sã EVITE APA DE LA ROBINET. rezultatele nu sunt greu de anticipat. Dacã adãugãm dieta nesãnã sã ºi gândirea negativã. îndeosebi dacã sunt combinate cu programele de purificare a ficatului. lucru reflectat ºi de afecþiunile lor. Artrita. Pietrele la rinichi ºi indigestiile apar atunci când nu b em suficientã apã. suferã adeseori de hipovolemie. Sub-hidratarea este o problemã de proporþii EPIDEMICE care afecteazã întreaga populaþie a globului. Proble este uºor de remediat cu ajutorul produsului Biogenic. aceasta trebuie descompusã de organism pentru a putea fi folositã. Combinate cu apa de la robinet. Bolile colonului apar ºi se multiplicã la oamenii care nu beau suficientã apã. Oamenii bolnavi. Deºi conþin apã. Terapia c olonului prin utilizarea apei BEV este unul din cele mai BUNE lucruri care pot fi fãcute pentru a-þi redobândi ºi a-þi pãstra sãnãtatea.

Diametrul unui colon sãnãtos nu trebuie sã depãºeascã 5 centimetri.5 centimetri! Diferenþa era acumulatã sub formã de materii mucoide. la a utopsie au fost scoase din colonul lui nu mai puþin de 35 de kilograme de materii mucoide. n-am nevoie de nici o terapie a colonului.Din pãcate. Acumularea de deºeuri muco ide începe lavârsta de ºase ani ºi SE ÎNRÃUTÃÞEªTE cu timpul. luc u pe care îl putem demonstra! Atât oamenii graºi CÂT ªI cei slabi au o mare cantitate de mucoase în colonul lor. cãci ies cu regularitate în fieca re zi . Programele discutate în aceastã carte au o mare eficienþã în aceastã direcþie. Când a murit cel mai popular cowboy din istoria cinematografiei (John Wayne). Mulþi oam eni afirmã: O. aveþi practic în faþã un colon EXTREM DE umflat ºi de t ionat plin de deºeuri toxice! 69 . toxine ºi medicamente. Se spune cã miro sul depãºea orice imaginaþie! Colonul transversal al marelui actor (partea care atârnã deasupra liniei t aliei) avea un diametru de aproape 60 de centimetri! CULMEA. Nu trebuie uitat nici o clipã cã scopul lor este ac ela al ELIMINÃRII toxinelor. lumenul (deschizãtura) prin care ieºeau deºeurile fe cale nu depãºea 2. Regularitatea NU este un criteriu suficient în acest caz. Ori de câte ori vedeþi un bãrbat a cãrui burtã se revarsã deasupra centurii sau o femeie al cãrei abdomen umple întreaga zonã pelvianã. multe programe de purificare au mai degrabã efectul de agitare a sistemu lui decât de ELIMINARE propriu-zisã a deºeurilor.

Numele de soda9 derivã de la cantitatea mare de sodiu pe c are o conþine orice bãuturã rãcoritoare. Slãbirea s stemului respiratoriu anticipeazã numeroase boli inclusiv efectul Rouleau (sângele îngroºat). va trezi aproape instantaneu la viaþã co rpul prin eliminarea grãsimilor din jurul ficatului ºi amplificarea fluxului de bilã. Bãuturile rãcoritoare dau peste cap echilibrul calciului în organism. Bãuturile rãcoritoare sunt acceptate într-o mãsurã atât de mare la scarã socialã deoarece sun . Elesunt ÎNCÃRCATE cu acid fosforic. Plãmânii slãbiþi nu pot prelucra o cantitate suficientã de oxigen. vechi de 14 zile (preparat în casã). Veþi constata cum pãrul înc epe sã creascã din nou. combinarea remediilor pentru purificarea fi catului cu cele pentru colon.Remedii pentru colon în sticluþe Terapia colonului este extrem de eficientã. Este nevoie de 40 de pahare de apã ionizatã alcalinã cu înalt efect terapeutic ºi cu un potenþial POR ridicat pentru a neutraliza efectele unei singuri cutii de suc acidulat (mai multe infor maþii despre apa ionizatã vor fi oferite la pagina xxx). ªi nu uitaþi: respi aþia profundã nu costã nimic! Bãuturile rãcoritoare Consumul de bãuturi rãcoritoare în societatea industrialã este epidemic. cu ioni de sodiu ºi aluminiu (d e la cutiile în care sunt ambalate). îndeosebi dacã este combinatã cu o clismã la f icat. stimularea activitãþii imunitare ºi creºterea numãrului de leucocite. Zahãrul din bãuturile rãcoritoare neutralizeazã ionii minerali din organism. Aceºtia afecteazã nefronii (filtrele) rinichilor ºi dezechilibreazã pH-ul corpului. durerile devin mai uºor de suportat. Aceste terapii simple ºi eficiente amelioreazã rapid starea de sãnãtate prin creºterea nivelului de oxige n din sânge ºi din þesuturi. Ei sunt predispuºi cãtre infecþii ºi favorizeazã formarea þesuturilor cicatrizate. precum ºi accelerarea eliminãrii energiei toxice din plãmâni. firele de pãr alb dispar în cazul unora aºa cum mi s-a întâmplat mie! ochii cãprui devin verzi! Oare ce s-a schimbat în interiorul meu? Respiraþia profundã ºi exerciþiile aerobice Respiraþia profundã ºi exerciþiile aerobice au un efect extraordinar asupra stãrii de sãnãtat . Respiraþia profundã are ºi efectul uluitor de a amplifica puterea de concentr are mentalã. iar efectele sa le nu sunt mai puþin grave decât cele generate de consumul de alcool. la care se adaugã terapia cu precursori racemizaþi ai hormonilor. viaþa sexualã se îmbunãtãþeºte. nici elimina suficiente toxine înapoi în aer. Dacã aveþi probleme grave sau multiple de sãnãtate. dar ºi a bunãstãrii interioare. prin alterarea p roporþiei de fosfor. iar îndulcitoarele artificiale precum asp artamul distrug ficatul. Yucca Blend ºi consu mul ceaiului de Kombucha8.

Producþia de energie ºi apa Corpul uman foloseºte oxigenul din apã pentru respiraþia celularã . tutunul. 70 . asemãnãtor socatei. 8 N. Ei bine. dependenþii de bãuturi rãcoritoare nu d iferã prin nimic de dependenþii de tutun. transmiþ e regulã de la o persoanã la alta (nu se cumpãrã din magazine).onsiderate sigure pentru sãnãtatea umanã. 9 N. toate pot fi inversate. un proces catalitic. În realitate. Lista bolilor asociate cu bãuturile rãcoritoare este interminabilã. Se gãseºte ºi la noi în þarã. la nivelul cãrora sistemul de transport al electronilor elibereazã aceºt i electroni în vederea respiraþiei celulare ºi a producerii moleculei de energie ATP. Este vorba de o ardere fãrã flacãrã. care presupune transportul atomilor de hid rogen în interiorul mitocondriilor. enzimatic. Tr. Ceaiul de Kombucha este obþinut dintr-o culturã vie de ciuperci (unii spun alge) þinute în apã. cafea. nu sunt deloc sigure! Noi le privim cu alþi ochi d ecât cafeaua. droguri sau alcool. care prolifereazã extrem de rapid ºi dau un gust sifonat apei. Tr. Numele popular al oricãrei bãuturi rãcoritoare la americani. Mitocondriile din celul ele noastre folosesc acest oxigen pentru arderea (oxidarea) glucozei printr-un proces numit glicolizã. Din fericire. drogurile ºi alcoolul deoarece efectele lor se manifestã abia dupã perioade lungi de t imp NICIODATÃ în timp real prin comparaþie cu consumul lor.

chimiei ºi valenþelor. ceea ce conduce la un potenþial POR s ut. Sistemul de filtrare a fluxului de apã necesitã un aparat suplimentar pentru a obþine acest efect. apa capãtã o putere de vindecare de-a dreptul miraculoasã. coeficientul factorii care controleazã activitatea biologicã în interiorul corpului. dar mai ales apa ionizatã cu efect terapeutic ºi conþin un mare numãr de electroni liberi. Ridicarea coeficientului POR ridicã automat ºi pH-ul apei. ceea ce co nfirmã faptul cã toþi cei care promoveazã pH-ul ca factor de vindecare nu ºtiu ce vorbesc. Apa ionizatã medical este folositã îndeosebi în clinicile japoneze pentru a-i vindeca pe oameni de diabet. PH-ul este un indicator care mãsoarã nivelul de aciditate ºi de alcalinitate. etc. Procesul implicã un transfer al electronilor elementelor acide racemizate (precum sulful ºi fosforul) cãtre elementele alcaline (precum calciul ºi magneziul). boli cardiovasculare. pH-ul. adicã având un pH de 10un POR de (-) 600-900. În Japonia. Pentru a produce aceastã apã este necesar mai întâi sã obþineþi apa BEV. Sunt fericit sã vã pot anunþa cã începând din luna ianuarie 1996 aveþ la dispoziþie în Statele Unite un echipament special care poate fi folosit acasã pentru p roducerea unei ape ai cãrei parametri îi DEPêESC pe cei ai apei folosite în aceste clinici speciale. Scopul nostru este de a obþine o apã redusã cu valoare medicinalã. cãci eliminã toxine într-un ritm prea rapid. În schimb. În continuare sunt f site minerale racemizate pentru a ridica nivelul de rezistivitate al apei pe nivelele necesare. Coeficient ul POR mãsoarãnivelul electronilor liberi dintr-o soluþie. De menþionat însã cã sistemele de filtrare a fluxului de apã au unele av antaje suplimentare în cazul în care sunt folosite de familii numeroase. În acest fel. POR ºi mãrimea molecularã sunt manifestã iniþial o respingere crize de vindecare . ridicarea potenþialului apei la o valoare medicinalã (terapeuticã) presupune un echipament CLINIC EXTREM DE SCUMP. Aceastã apã sfideazã toate legile fizicii. provocând astfel Apa ionizatã cu un potenþial POR ridicat. fibrom ialgie. myasthenia gravis. Apa oxidatã ºi apa redusã cu un înalt efect terapeutic Apa cu valoare terapeuticã cu un potenþial POR ridicat NU POATE ºi NU TREBUIE obþinutã din apã de la robinet! Aceasta din urmã este mult prea poluatã. Unii oameni aparentã a acestor ape.Apa BEV. tulburãri nervoase ºi ale þesuturilor conjunctive (artritã. Ionizarea apei de la robinet concentreazã ºi dã viaþã substanþelor poluante. Ele sunt uºo r de asamblat ºi au devenit preferatele mele. lupus. pH-ul este lipsit de semnificaþie. iar frecvenþa ei de vibraþie este g reºitã. combinarea p . Puritatea. Fãrã un POR ridicat.) ºi cancer.

Apa acidã oxidatã este folositã pentru uz extern. iar POR depãºeº (+) 1. Piciorul sãu s-a refãcut într-o perioadã de 90 de zile! Apa alcalinã cu POR ridicat este opusul exact al apei acide cu POR ridicat. Nimic nu poate trece de ea! Apa oxidatã (acidã) cu un POR ridicat face ca pielea sã devinã frumoasã. Deºi are un pH extrem de mic. ea NU arde þesuturile delicate precum cele din jurul o chilor. pe care îl puteþi împãrtãºi cu familia ºi cu ietenii dumneavoastrã. aceastã apã distruge TOATE bacteriile patogene. În timp ce apa acidã este oxidatã (prin reducerea numãrului de electroni).5-2. apa alcalinã este redusã ºi încãrcatã cu un masiv de electroni suplimentari. 71 . bând în acelaºi timp o apã alcalinã cu valoare dicinalã ºi cu POR ridicat. ciupercile ºi sporii cu care intrã în contact. PH-ul ei este de 1.H-ului cu POR conduce la obþinerea unui produs foarte valoros. În schimb. Avem la dispoziþie o casetã ºi niºte ilustraþii care prezi z care a reuºit sã-ºi regenereze piciorul amputat cu ajutorul apei! Omul nu a fãcut altceva decât sã îºi îmbã ciotul într-o apã acidã cu valoare medicinalã ºi cu POR ridicat. virusurile. vindecã rãnile ºi in ile ºi dã naºtere unei înfãþiºãri tinereºti.4.200.

Un pH acid (sub 7) indicã cu totul alte circumstanþe. Analiza ei aratã ce se întâmplã în corp. Lactatul este sarea acidului l actic. aº ÎNCETA pe distrugerea ficatului meu din cauza medicamentelor ºi aº începe imediat procesul de de toxificare ºi regenerare. Aceastã apã NU vindecã boala. O asistentã care îmi este prietenã mi-a spu s cã 90% din analizele pe care le face indicã un pH al urinei cuprins între 5-5. Un pH alcalin (peste 7) indicã anumite circ umstanþe. iar rezerv ele de ATP sunt reduse. ave m de-a face cu o cantitate excesivã de acizi în sistem. Alãturi de apa BEV. despre care ea afirmã cã este normal . demonstrându-le experþilor cã greºesc. C ontrolul terenului este conceptul care a stat la baza creãrii apei BEV. Sã nu mã înþelegeþi greºit: dacã aº suferi de o boalã degenerativã de orice fel.Reducerea este un concept care aparþine biochimiei organice ºi indicã o îmbogãþire a unei su bstanþe cu electroni suplimentari. Apa ionizatã cu POR ridicat vã va ajuta imediat sã vã regãsiþi energi ºi sã obosiþi mai greu. organismul eliminã lactatul ºi cel elalte deºeuri. Dacã vã simþiþi tot timpul obosit ºi aveþi nevoie de mai mult somn decât ar fi normal. care este la rândul lui un produs secundar al procesului de fermentaþie. Dacã pacienþii ei reprezintã media întregii populaþii. Este o realitate confirmatã de toþi cei care o beau! Saunele cu infraroºii la distanþã regenereazã corpul prin neutralizarea deºeurilor acide d in þesuturi ºi prin accelerarea metabolismului (vezi paginile xxx ºi xxx). În timpul somnului. Oboseala ºi apa Oboseala este un SEMN cã trupul a acumulat o cantitate excesivã de acizi. Capacitatea de a produce aceastã apã vã permite sã vã debranºaþi de la sistemul medical ºi preluaþi controlul asupra vieþii ºi sãnãtãþii dumneavoastrã ºi ale familiei dumneavoastrã. La fel ca ºi monoxidul de carbon emis de automobile.5. trãind mai mult cât oricare dintre ei. Lactatul apare atunci când nu existã suficient oxigen la ni velul celulelor. apa ioniza tã cu înaltã valoare terapeuticã aduce beneficii incredibile tuturor celor care o folosesc (producând-o c hiar acasã la ei). este eviden t cã aveþi nevoie de îngrijiri suplimentare. înseamnã cã suntem o naþiune cu o populaþie i sãnãtate este . lactatul este produsul unei oxidãri incomplete. ceea ce conduce la o oxidare incompletã a glucozei din sânge. dar redã controlul asupra corpului adevãratului sãu posesor. Atunci când facem un efort fizic excesiv ºi experimentãm dureri musculare. Îndeo sebi pH-ul urinei este un indicator extrem de important. scãzând astfel valenþa ei pozitivã. Le-aº da astfel o lecþie binemeritatã. PH-ul urinei majoritãþii oamenilor este sub 6. Urina Urina este un produs metabolic al rinichilor.

5. PH-ul redus semnaleazã o boalã degenerativã. A rezultat un pH de 7. fluidele corporale cu un pH scãzut semnificã veºti proaste ºi un SEMNAL cã trupu l dã o luptã pe viaþã ºi pe moarte la nivel celular. În general. iar cele ce vor urma (inclusiv lucrãrile din Pachetul informativ) vã vor oferi remediile necesare pentru a schimba situaþia. Am rugat-o sã-mi verifice ºi propria urinã. la un pH de 8. Ac esta este pH-ul normal! PH-ul redus al urinei este un PREVESTITOR al cancerului. Elementele pe care le-am discutat pânã acum descriu cauze le acestei situaþii. indifer ent dacã este vorba de o etapã incipientã sau avansatã. Este puternic oxidatã. Cancerul apare atunci cân d pH-ul urinei scade la 4.2. Cu fiecare unitate cu care ne deplasãm în sus sau în jos de-a lungul scalei pH-ului. a ciditatea sau alcalinitatea creºte sau scade de zece ori. PH-ul apei ºi sodiul Apa de la robinet are de regulã un pH cuprins între 7-9. mai trebuie luate în considerar e ºi pH-ul sângelui ºi al salivei. Pentru ca acest indicator sã fie concludent. deºi este clasificatã drept potabilã . Astfel.SERIOS ameninþatã. apa de la robin et este de zece ori mai alcalinã decât 72 . ceea c e înseamnã cã nu conþine forþa vieþii ºi cã este extrem de toxicã.

înseamnã cã ea conþine o mare can titate de substanþe poluante ataºatã de moleculele sale. de 6. Cu cât aduce un aport mai mare de substa nþe prin ingerarea ei. Un lucru este ce rt: albumina în urinã este un indicator clar al procesului de îmbãtrânire. Este vorba de depozite de sãruri minerale (cum sunt cele din apa de bãut). dar mai ales hidroxidul de so diu (leºia) pentru a schimba pH-ul apei din canalizare. Poate indica o infecþie u rinarã sau ceva mai rãu cum ar fi probleme la nivelul nefronilor rinichilor (filtrele de sânge). Albumina este o proteinã plasmaticã ce poate fi gãsitã în sânge ºi în limfã. bolnavilor de cancer li se interzice cu desãvârºire sã bea apã de la robinet. ele reprezintã un INDICATOR DE ALARMÃ! Indicã un dezechilibru al pH-ului. Substanþele poluante au o energie orientatã cãtre stânga ºi un impact negativ asupra corpului. sau î celor care transpirã mult. De regulã. la un pH de 9. Este nevoie de FOARTE MULTE substanþe poluante ºi minerale dizolvate pentru a ridica pH-u l apei de la cel ideal. Analiza urinei oferã foarte multe informaþii. Municipalitãþile oraºelor folosesc toate aceste substanþe. dar urineazã puþin (în aceastã situaþie. m dicii cer pentru analizã o mostrã de urinã de la prima urinare din ziua respectivã.8.2. nici DUMNEAVOASTRÃ nu ar trebui sã o Atunci când apa de la robinet are un pH mai mare de 7. sodiul. cu atât mai micã este cantitatea de deºeuri pe care o poate ELIMINA apa. urinarea poate fi chiar un proces d ureros). Hidroxidul de sodiu (NaOH) este extrem de alcalin (pH 12). Cu cât apa conþine mai multe substanþe. ea este de o mie de ori mai alcalinã. Dacã beþi o cantitate suficient de mare de apã. cu atâ mai micã este energia disponibilã pentru cei care o beau. Dacã doriþi sã rãmâneþi sãnãtoºi ºi sã aveþi o longevitate de invidiat. Aceasta este mult mai închisã la culoare ºi are un miros puternic. Acelaºi lucru este valabil ºi în cazul celor care asimileazã prea multã sare (fãrã sã bea suficientã apã). Carbonatul de calciu (varul). Deºeurile ºi albumina din urinã În urinã se gãsesc uneori depozite de deºeuri. hialinã ºi proteine plasmatice (albuminã) care au luat forma tuburilor minuscule ale rinichilor prin care au trecut. atestând de fiecare datã un dezechilibru. din c auza scalei logaritmice. Urina celor care nu beau suficient de multã apã aratã la fel ºi în timpul zilei. urina ar trebui sã aibã între mese culoarea paiului ºi dupã mese o culoare galben strãlucitoare. Prezenþa ei NU e eascã în interiorul urinei.la un pH de 7. degenerare. la unul de 8 sau 9. Atunci când ies la analize. . pe bunã dreptate numite astfel. De aceea. Aceste tuburi colecteazã urina ºi eventualele deºeuri pe care le conþine aceasta. dar sodiul este foarte toxic pentru celule. aluminiul ºi potasi ul ridicã pH-ul apei. sub-hidratare ºi un exces de sãruri minerale. În schimb.

veþi tata cã în ea se formeazã CRISTALE cu o formã de diamant. alcãtuite din deºeuril e proteinelor plasmatice cum este acidul uric. PAC ºi minerale marine racemizate. vã recomand Yucca Blend ºi Apã Ionizatã cu valoare medicinalã. Intestinele 73 . de culoare maroniu închis. iar plãmânii sãi sunt încãrcaþi cu aceste fl Restaurarea bunei funcþionãri a rinichilor poate fi obþinutã cu ajutorul unor preparate precum Aspar-Max ( sparanghel racemizat). Pentru eliminarea proteinelor plasmatice. ceea ce conduce la o supraîncãrcare a sistemului cu toxine ºi fluide. puteþi folosi un Aparat Biogen ic de Masaj al Limfei. este bine sã ºtiþi cã inima sa cedeazã (nu-ºi mai face datoria). Pentru inimã. Conexiunea dintre rinichi ºi inimã Nefronii rinichilor filtreazã peste 900 de litri de sânge pe zi. vã recomand lucrãrile Miracolul postului negru ºi Remediul perfect pe care îl produce corpul (în car e este descrisã urinoterapia bãutul urinei în scopuri terapeutice). Tulburãrile cardiace conduc în mod evident la o slabã funcþionare a rinichilor ºi la acumularea unui exces de toxine în fluidele limfa tice ºi în þesuturi.Dacã veþi þine un post negru cu suc de lãmâie ºi miere timp de trei zile. Pentru a afla mai multe informaþii interesante le gate de acest proces. rinichii nu mai funcþioneazã corect. Dacã auziþi cã cineva este pe moarte din cauza unor disfuncþii ale unei inimi congestive . Dacã o veþi colecta într-o sticluþã transparentã. prima urinã din c -a doua zi va fi extrem de întunecatã la culoare.

Compania de laxative cu care avea contract avea o echipã de marketing foarte inteligentã.Atunci când suntem tineri. . Temperatura mi-a urcat la 40o. Terapia cu ajutorul apei În afarã de bãut ºi spãlat. copiii. eram bolnavi. Nu m-a ajutat cu nimic! Disperat. puteþi sã-i rãspundeþi: Mi-am golit cârnatul acum o zi acum o sãptãmânã. organismul meu s-a epuizat ºi m-am îmbolnãvit de gripã. mi-am fãcut o iriga re a colonului ºi mi-am golit intestinele. Ea poate fi folo curãþarea colonului ªI pentru stimularea flux care îl fãcea mama era sã ne facã o clismã pent întotdeauna foarte eficiente. aceastã þintã de piaþã ar începe de la vârsta de cinci ani. Mã simþeam foarte rãu. Când noi. primul lucru pe ru golirea intestinelor. un sistem hormonal haotic ºi sub-hidratare. Freud spunea cã în primii ani de viaþã suntem obsedaþi de defecaþie. prima întrebare pe care v-o va pune va fi: lit ultima oarã intestinele? Rãspunsul oferit reprezintã pentru el un adevãrat diagnostic. eliminarea constipaþiei. im. o dietã alim entarã nesãnãtoasã. apa poate avea itã pentru reducerea febrei. La 2. lucrurile se schimbã ºi odatã cu ele ºi starea noastrã de sãnãtate.00 dimineaþa. iar recuperarea a venit foarte rapid. problema este realã! Problemele legate de intestine sunt asociate cu disfuncþiile ficatului. Când þi- Cuvântul intestine (bowel în limba englezã) provine din francezã ºi din latinã. Pe mãsu rã ce îmbãtrânim. singurul lucru care mi-a trecut prin minte a fost sã fac un duº rece. Data viitoare când veþi fi întrebat de medic când v aþi golit intestinele. Nu am luat nici un medicam ent. În anul 1983. miºcarea intestinelor este regulatã. Masajul abdominal cu un roller (aparat de masaj cu roþi) biogenic al limfe i poate elimina cantitãþi uriaºe de deºeuri toxice. Dacã vã veþi adresa unui medic clasic . iar efortul fizic este mult mai intens. La origini în emna cârnat (intestinele chiar seamãnã cu un cârnat). cãci tonusul musculaturi i organelor viscerale (din cavitatea abdominalã) este bun. Clismele ficatului ºi remediile pentru c olon pot fi de mare ajutor. Hemoroizi. febra a scãzut la 37o. Se spune despre Gandhi cã îºi întreba în fiecare zi soþiile dacã ºi-au golit intestine Chiar ºi Lawrence Welk pãrea obsedat de constipaþie. prostatã . etc. El a numit aceastã perio dã: etapa analã. constipaþie. Nu era spectacol sã nu facã haz pe se ama laxativelor. Dupã numai 15 minute. Detestam acest lucru. ului de bilã din ficat. dar rezultatele erau nenumãrate alte destinaþii utile. Specialiºtii sãi ºtiau cã audienþa spectacolelor lui Welk era alcãtuitã din oameni cu vârste de peste 40 d ani þinta perfectã de piaþã pentru ei! La ora actualã. am fãcut eforturi foarte mari.

Ulterior. Fibrele alimentare reþin apa ºi acþioneazã ca o mãturã intestinalã ºi ca un lubrifiant în tim efecaþiei. chiar dacã simþiþi cã vã va exploda vezica! Urinãrile frecvente împiedicã miºcarea intestinelor ºi accel procesul de îmbãtrânire. ªoferii de camion cred cã boala se datoreazã scaunelor neergonomice. continuaþi sãbeþi apã de fiecare datã când urinaþi. stimuleazã peristaltice (miºcãrile ritmice ale intestinelor) ºi produce gaze ºi crampe. De ceea. Fie care o favorizeazã pe cealaltã. Aportul de apã menþine umezeala ºi moliciunea deºeurilor fecale. merele. lucru la fel de puþin adevãrat. Acestea sunt însã PROSTII. REÞINEÞI-VÃ PE CÂT POSI rinare. care intens ificã miºcarea intestinelor. 74 . Lipsa apei conduce la u scarea acestora. beþi trei pahare MARI de apã dimineaþa. vibraþiilo r maºinii ºi drumurilor proaste. O vezicã urinarã plinã exercitã o anumitã presiune asupra colonului. dietele bo gate în legume crude. pe stomacul gol. La fel sunt colita ºi diverticulita.Hemoroizii ºi apendicita sunt veri primari. Oamenii cred cã hemoroizii apar din cauza statului pe scaune tari. prunele uscate ºi bãutul unor cantitãþi mari de ceai de Kombucha. etc. nu trebuie sã neglijaþi niciodatã aceastã afecþiune. Alte remedii naturale pe care le puteþi folosi sunt Colon Prep Formula. nu ºtiu dacã unul singur vã va rãspunde: APA ! Dacã sunteþi constipat. Dacã veþi întreba o sutã de medici ce anume cauzeazã constipaþia ºi hemoroizii. pe obiecte reci . iar împreunã alcãtuiesc o echipã teribilã! Toate sunt precedate de constipaþie. În timpul zilei.

. Procesul este mult mai profund decât metodele superfici ale folosite de medici în ultima sutã de ani. bacteriile migreazã dinspre c olon cãtre prostatã. Din acest motiv. Când ÎMBÃTRÂNEªTE. iar restul sãptãmânal. adulþii trebuie sã facã o serie de ºase clisme. În mod normal. Depozitarea lor conduce la blocarea canalelor bil iare. Constipaþia determinã o umflare a col onului. Pietrele la vezica biliarã nu sunt altceva decât pietre la ficat (care se desprind d e acesta ºi se acumuleazã în vezicã) ºi pot avea mãrimi diferite. cãci nu mai au unde sã fie depozit ate. toxinele erup în afarã sub formã de coºuri sau psoriazis. aceºti bãrbaþi nu mai pot produce apã! Atunci când un bãrbat este tânãr. Adevãrata problemã este legatã însã de dezechilibrele hormonale SEVERE ºi de constipaþie. Inflamarea care rezultã este numitã prostatitã. care gene reazã o fixare a toxinelor la nivelul încheieturilor ºi a þesuturilor conjunctive. Pietrele la ficat conduc la o acumulare a acizilor în þesuturile corpului. inclusiv copiii. aso ciate cu obezitatea. ce provoacã dureri. cãci este TOXICÃ.50% dintre bãrbaþii cu vârste peste 45 de ani au tulburãri subclinice ale prostatei. De multe ori. sub-hidratarea ºi dietele alimentare sãrace în substanþe nutritive. O soluþie mai simplã ºi mai sigurã constã într-o clismã la fic Toþi oamenii. AMBELE tulburãri au drept cauzã un dezechil ibru hormonal. cea care se umflã este prostata. Ajuns între douã u se mai gândeºte decât cum sã facã bani. Primul lucru pe care îl face medicul în aceste cazuri este sã verifice prostata bãrbaþilor ºi orice deformare a þesuturilor sau întãrirea cervixului la femei. le veþi putea obþine pe toate trei! Preambul: în capitolul urmãtor veþi învãþa cum puteþi economisi mii de dolari pentru facturil dentistului ºi cum sã vã simþiþi bine! Aruncaþi pietrele! Pietrele la ficat BLOCHEAZÃ fluxul deºeurilor acide. La bãrbaþi. Folosiþi preparate p ecum Yucca Blend. cea de-a doua la un interva l de trei sãptãmâni dupã prima. Din nefericire pentr u ei. Cea mai sãnãtoasã manierã de a scãpa de e le constã într-o clismã a ficatului. care exercitã astfel o presiune asupra prostatei. în timp ce a femei se umflã tiroida. împiedicându-le sã iasã din organism ºi ccelerând astfel procesul de îmbãtrânire. au pietre la ficat. el nu se gândeºte decât sã facã dragoste. necesitând deseori o operaþie chirurgicalã urgentã. rigiditate ºi degenerare. care restricþioneazã fluxul urinei prin uretrã. Bãrbaþii în vârstã sunt vestiþi pentru incapacitatea de a urina plenar (ei urineazã picurat n cauza umflãrii prostatei. nu se mai gândeºte decât cum sã producã apã! Dacã veþi învãþa sã redeveniþi tineri. Nu folosiþi intern sarea amarã. corpul fiind deja supraîncãrcat.

Biogenic Colon Prep Formula ºi soluþii pentru înmuierea pietrelor. colorate în verde. ma ro.PAC. Mai devreme sau mai târziu. negru ºi roºu. Orice om are asemenea pietre! Pânã la vârsta de 52 de ani. autorul lucrãrii de faþã a fãcut 1 clisme ºi a eliminat câteva sute de pietre. Veþi putea observa pietrele plutind în apa de la toaletã. el se întoarce acasã ca sã cotcodãceascã! John Thomas Atunci când descriem felul în care ne simþim. Nu mã simt bine! Nuanþele intermediare nu ne plac. 75 . Procesul este sigur ºi nu este deloc dureros. 12 Mã simt bine Stresul este la fel ca un pui de gãinã. noi o facem de regulã în termeni de alb ºi neg ru: Mã simt bine! .

Aceste molecule reprezintã însãºi esenþa alimentaþiei. Clinic ºi subclinic Procesul de îmbãtrânire începe la nivel celular. Boala clinicã este OFICIALÃ! Când vã aflaþi într-o stare clinicã . Respiraþia se produce pe douã nivele: unul extern ºi altul intern. Medicii se folosesc de SEMNE pentru a diagnostica bolile. unei lipse de energie ºi unei p uteri reduse de focalizare. Deºi ni se pare cã îmbãtrânim în dimensiunea fizicã (în planul tridimensional fizic). SIMPTOMELE nu sunt observabil e. Omul bolnav clinic se aflã de regulã sub supraveghere medicalã. reprezentând dovezi subclinice cã ceva nu este în regulã. la pat sau eventual într -un spital. Cuvintele nu mai par sã aibã aceeaºi semnificaþie. Ambele stã Respiraþia superficialã stimuleazã acumularea de toxine în þesuturi ºi accelereazã procesul d îmbãtrânire. Ele conduc la acea stare aerobã deopotrivã la nivel mental ºi fizic. înseamnã cã aveþi probleme! . ajutându-ne în schimb sã înþ DE CE ne simþim bine sau rãu. avem aer . întrucât se petrece ÎN INTERIORUL celulelor. mul tã energie ºi o mare putere de focalizare. o mai mare rezistenþã. i sunt influenþate de felul în care respirãm. SEMNELE exterioare sun t observabile ºi reprezintã dovezi clinice ale bolii. nu avem aer . Glucoza (zahãrul din sânge) este arsã (oxidatã) la nivel celular. Atunci când suntem anaerobi. în timp ce respiraþia internã este oa recum esotericã. descrierea noastrã capãt intermediarã. Respiraþia profundã genereazã un surplus de oxigen. în timp ce respiraþia profundã îi permite corpului sã îºi elimine toxinele ºi declanºeazã pro e reîntinerire. Schimbul de dioxid de carbon (CO2) ºi oxigen (O2) la nivelul plãmânilor este numit res piraþie externã. Schimbul de dioxid de carbon ºi oxigen care se petrece la nivel celular est e numit respiraþie internã. Respiraþia externã este un proces mai degrabã mecanic care se petrece la nivelul plãmânilor. proces din care rezultã moleculele de energie ATP. Exerciþiile fizice ºi activitatea susþinutã amplificã puterea de rezistenþã a corpului ºi cap tatea respiratorie a plãmânilor. în realitate acest oces reprezintã un concept energetic care transcende planul tridimensional în care ne trãim viaþa fizicã. ºi mult mai târziu poate fi remarcat în ogli dã. Pe de altã parte. Respiraþia superficialã dã naºtere unui deficit de oxigen. Respiraþia Atunci când suntem aerobi.Dacã înlocuim cuvântul bine cu aerob ºi cuvântul rãu cu anaerob.

cãci se adapteazã la mediu ºi nu sunt specii difer ite de organisme decât în aparenþã. Agenþii aerobi sunt de regulã microbi nepatogeni cãrora le p lace mediul BOGAT în 76 . nici neagrã). dând naºtere SEMNELOR clinice ºi conducând la diagnosticul oficial al medicului. Ea se petrece pe nivelul e nergetic subtil al existenþei noastre. Reprezintã o stare existenþialã gri (nici albã. ele se agraveazã în timp. Microbii Microbii îºi schimbã forma în funcþie de mediu ºi de starea sãnãtãþii gazdei lor. Un corp cu o amprentã energeticã sãnãtoasã are nevoie de agenþi aerobi nepatogeni pentru a-ºi menþine starea de sãnãtate la apogeu. Din pãcate. Oamenii ignorã adeseori aceste senzaþii. sperând cã vor dispãrea de la ine.Aspectul subclinic este etapa ocultã sau ascunsã a bolii. ceea ce conduce la grave neînþelegeri. descrisã un ori prin sintagma nu mã simt prea grozav . În consec sunt consideraþi poli sau pleo morfici. Din pãcate. Cei mai mulþi dintre oameni îºi trãiesc viaþa pe nivelul SUBCLINIC. aceastã situ face ca ceea ce este anormal sã fie considerat drept normal. în acea zonã gri situatã adevãrata starea de sãnãtate ºi boala clinicã (recunoscutã oficial).

pioreea ºi gingiile care sângere azã. agenþii aerobi su ferã mutaþii care îi transformã în agenþi anaerobi (microbi care preferã un mediu neoxigenat). Unul din motivele pentru care oamenii care fac exerciþii fizice se bucurã de o stare de sãnãtate mai bunã este acela cã efortul pune în miºcare fluxul de sânge ºi de limfã. Cariile ºi placa dentarã Cariile ºi afecþiunile periodontale cum sunt gingivita. Dacã amprenta energeticã a corpului devine orientatã cãtre stânga. sau în agenþi facu ltativ anaerobi (microbi care tolereazã oxigenul. Procedeul este desãvârºit de o clismã a ficatului pentru dez-acidizarea salivei ºi ridicarea pH-ului. virusuri. in clusiv deºeurile metabolice ºi dioxidul de carbon. aºa cum am fost învãþaþi la ºco n momentul concepþiei. reprezintã indicatori ai unei activitãþi microbiene în interiorul gurii ºi ai unui pH dezechilibrat al fluidelor corporale. Toþi trãiesc în interiorul sângelui. Problemele periodontale sunt uºor de tratat ºi de vindecat cu ajutorul unui irigator dentar biomagnetic. responsabile printre altele de botulism (o boalã mor talã). care favorizeazã instalarea ºi înmulþirea agenþilor anaerobi. Microbii patogeni au fost cândva organisme prietenoase care s-au transformat în duºmanii organismului care îi gãzduieºte. Situarea pHului oricãrui fluid corporal în afara mediei normale poate fi tradusã printr-o boalã aflatã deo camdatã pe nivel subclinic.oxigen. Bacteriile care produc cariile dentare secretã o substanþã protectoare pentru a se apãra de aer (oxigen). substanþã care dizolvã smalþul dinþilor. pe care le ELIMINà din organism. care NU este un mediu steril. Ele nu îºi pot desfãºura activitatea decât în mediul u salive cu pH redus. pentru a o elimina de pe suprafaþa pãmântului. Când tehnicianul dentar eliminã placa depusã pe dinþi. amplificând nivelul de oxigen din organism ºi punând în circulaþie substanþele nutritive. sângelui sau urinei reprezintã un semnal de alarmã foarte impo rtant. sângele nostru devine un purtãtor al SEMINÞELOR propriei noastre distrugeri. clostridium un anaerob facultativ care produce enterotoxine (entero = legat de toxine de origine intestinalã). Scopul formelor de viaþã patogene este sã ATACE gazda atunci când aceasta este slãbitã ºi sup sã unor tensiuni. Aceste bacterii facultative nu fac altceva decât sã îºi creeze mediul de care au nevoie pentru a-ºi duce la îndeplinire munca. el modificã mediul natural al bacter . dar nu au nevoie de el). coli un anaerob facultativ EXTREM DE important care trãieºte în colon. Un colon constipat este un mediu anaerob. Printre ei se numãrã diferite bacterii. ºi E. Printre microbii cei mai comuni organismului uman se numãrã: stafilococul un agent a erob implicat deseori în infecþiile pielii. Pãcatele tatãlui se rãsfrâng asupra noastrã pânã la a zecea generaþie (ºi dincolo de ea) . ci perci ºi fungi. PH-ul redus al salivei. rãzbunându-se pe el.

mai bine cumpãraþi-vã un irigator ic ºi rezolvaþi-vã singuri problemele. numai cu acordul acestuia! Sã nu uitãm cã tariful unui medic veterinar pentru curãþarea dinþilor unui animal este de 100 de dolari! Dinþii mei sunt curaþi ºi strãlucitori. fãrã a rezolva definitiv problema. Aparatul poate fi folosit chiar ºi pentru curãþarea dinþilor câinelui dumneavoast rã evident. Placa. În loc sã vã curãþaþi la dentist dinþii de douã ori pe an. Învelirea dinþilor în plastic este varianta dentarã a alinãrii. gingivita. Acest aparat simplu vã poate ajuta sã economisiþi o micã av ere din facturile dentare. dar NU împiedicã formarea unei noi plãci. În timp. pacientul trebuie sã revinã ºi s e supunã din nou ºi din nou aceleiaºi operaþiuni.ilor anaerobe. Unii dentiºti acoperã dinþii cu un înveliº din plastic pentru a piedica instalareabacteriilor. Adevãrata igienã dentarã ºi controlul asupra corpului este singura metodã care permite împie dicarea formãrii plãcii ºi a degenerãrii dinþilor. Metoda ajutã. Magneto-hidrodinamica 77 . deºi nu am mai fost la dentist de cinci an i! Iatã cum lucreazã irigatorul ºi de ce ar trebui sã nu existe familie fãrã sã aibã un asemenea aparat în casã. dar nu rezolvã problema ºi este destul de costisitoare. sângerarea gingiilor ºi pioreea ot fi tratate CU UªURINÞÃ cu ajutorul unui aparat simplu ºi ieftin numit irigatorul dentar biomagnetic ca re foloseºte apa platã (vezi pagina xxx ºi pachetul informativ).

nu am mai sesizat nici o prob lemã legatã de degenerarea dinþilor mei. bacteriile dispar de la sine din acest mediu devenit ostil pentru ele. Protonii de hidrogen încãrcaþi pozitiv (H oxideazã înveliºul protector încãrcat negativ al plãcii prin atragerea electronilor proces numit oxidare. Pe mãsurã ce placa îºi pierde înveliºul protector . Personal. care nu trebuie confundat cu dispozitivele care nu fac altceva decât sã împrãºtie apã. Energia negativã activ eazã virusurile ºi bacteriile patogene. Atomii de hidrogen din molecula de apã au o sarcinã elec tricã pozitivã (+). rupând astfel ciclul bolii! Nivelul redus de vitalitate reflectã o stare energeticã negativã. Procedeul care stã la baza irigãrii biomagnetice este Magneto-hidrodinamica (MHD). Ese nþa procesului este transferul de electroni. care SE HRÃNESC cu aceastã energie toxicã. pentru ca aceºtia sã poatã reacþiona cu suprafaþa negativã (-) a plãcii. Descope rirea ei a fost salutatã în întreaga lume.Placa reprezintã un câmp energetic negativ. Un corp bolnav tinde sã devinã ªI MAI bolnav dacã omul nu face eforturi sã creeze un mediu sãnãtos în organismul sãu. de când am început sã folosesc acest irigator. Apa Ionizatã cu Valoare Medicinalã presupune de asemenea un transfer de electroni. aºa cum aratã diagrama de la pagina xx. Este vorba de un apa erapeutic. Procesul descris mai sus este de naturã electricã ºi poate fi comparat cu ruginirea fi erului sau cu dispariþia ecranelor de aluminiu de la ferestre într-un mediu cu atmosferã oceanicã. Un corp plin de toxine NU poate experimenta procesul de reîntinerire pânã când toxinele sale nu sunt neutralizate ºi eliminate din sis tem. Spre deosebire de dispozitivele stupide care nu fac altceva decât sã împrãºtie apã pe dinþi ºi pe gingii. Motivul pentru care nu aþi auzit nimic de ea pânã acum are legãtur u uriaºele pierderi pe care le poate suferi medicina dentarã de îndatã ce oamenii se vor trezi ºi vor înþelege cã se pot bucura de MULT MAI PUÞINE probleme dentare ºi cã pot economisi o grãmadã de bani dacã îºi vor cumpãra u plu irigator biomagnetic. Magneto-hidrodinamica este o sintezã a medicinii vibraþionale cu tehnologia. M HD foloseºte un electromagnet pentru eliberarea ionilor de hidrogen (H+) din apa pompatã asupra di nþilor. iriga ul biomagnetic transformã apa într-o substanþã care curãþã eficient dinþii ºi gingiile. Irigatorul biomagnetic este rãspunsul medicinii vibraþionale la problemele dinþilor! Pãsãrile cu acelaºi penaj ZBOARà împreunã Boala este o expresie a predominanþei energiei negative! Contrar gândirii convenþional e. Procesul de . Înveliºul protector pe care îl secretã bacteriil e are la suprafaþã o sarcinã electricã negativã (-). energia atrage o energie DE ACELAªI FEL.

detoxificare este la fel de important pentru regenerarea corpului cum sunt alime ntaþia corectã ºi apa purã pentru starea sa de sãnãtate. în realitate. fibromialgia sunt acutizate de stres ºi par sã aparã din nimic. Într-un corp intoxicat. energia pozitivã este deturnatã ºi folositã pe tru susþinerea ºi promovarea bolii! EFECTELE pe care le genereazã în ultimã instanþã câmpurile energetice sunt determinate de fu ndalul corpului fizic. Ultimele patru boli din lista de mai sus sunt declanºate de dezechilibrul hormonal ºi presupun deteriorarea înveliºului de mielinã care protejeazã fibrele nervoase. ci mediul în care trãiesc ei determinã momentul. stresul atacã de regulã o ranã veche sau declanºeazã o boalã la nive lul unei zone slãbite a organismului. myasthenia gravis. Dacã vã racordaþi la corpul bioelectric. nu din cauza microbilor ºi a microorganismelor. iar dumneavoast rã vã veþi bucura de o energie nelimitatã ºi de un corp tânãr. stresul cautã întotdeauna o cale de ieºire ºi se foloseºte de calea rezistenþei minime pentru a se manifesta. Altfel spus. punându-vã via la unison cu frecvenþa lui de vibraþie. artri ta. sindromul oboselii cronice. Afecþiuni precum hepatita. astmul. ci pentru cã stresul este o stare energeticã ce vine în întâmpinarea NE VOILOR agenþilor patogeni. lupisul. Astfel. NU microbii. ceasul bioelectric va începe din nou sã meargã. adicã de corpul bioelectric. locul ºi maniera în care se va declanºa boala. precum ºi dispariþia c elulelor lui Schwann 78 . Stresul ºi atitudinea noastrã Persoanele aflate într-o stare de stres fizic ºi mental se îmbolnãvesc frecvent. rãdãcinile lor se aflã adânc înfipte într-un trup obosit ºi slãbit. MS.

Aceste saune terapeutice pãtrund în profunzimea þesuturilor . Aceasta este una din manierele prin care organismul îºi elim inã deºeurile. silindu l astfel sã reacþioneze! Bolile sistemice implicã de regulã: senzaþii de vomã. Pe de altã parte. Un deget infectat reprezin tã o stare febrilãlocalã. în timp ce o boalã sistemicã pune ÎNTREGUL corp sub asediu. mintea ºi spiritul sunt legate între ele. sis stare). oamenii par sã se descurce cu stresul atunci când se aflã sub tirul lui. Mucoasele care însoþesc rãcelile ºi gripa reprezintã VEHICULUL prin intermediul cãruia toxin ele sunt eliminate afarã din corp.localizate la nivelul sinapselor nervoase de-a lungul axonilor. gen aflat la originea. Ea reprezintã EFECTUL unei rate metabolice accelerate. Dacã nu i se permite sã treacã de 40o. fiind o stare de hiper-termogenezã (termo care produce cãldurã. distrugând bacteriile ºi proteinele virale prin modificarea condiþiilor de mediu (saun a RID vezi pagina xx provoacã beneficii similare. Febra care însoþeºte boala reprezintã modalitatea de a reacþie a corpului la prezenþa unei c ondiþii morbide ºi NU ar trebui sã fie consideratã de rãu augur. Febra reprezintã una din cãile prin care corpul s capã de câmpurile energetice toxice. ea poate afecta protei nele enzimelor din creier ºi . F elul în care gândim ºi atitudinea noastrã sunt forþe puternice care ne pot ajuta sã luptãm cu boala ºi sã menþinem o stare bunã de sãnãtate. Boala se declanºeazã adesea pe fundalul unui stres puternic sau al gândirii negative c ronicizate. Este extrem de important sã înþelegem cã trupul. frisoane. Boala se declanºeazã atunci când nivelul de toxicitate DEPêEªTE capacitatea naturalã a corpului de a usþine homeostaza. iar pacientul este PLENAR hidratat. NU utilizeazã cãldura. erupþia intestinelor. De multe ori. flegmã. gata sã câºtige din nou la puncte. Contrar credinþei populare. febrã eliminarea unor gaze foarte urât mirositoare. Febra distruge de asemenea elementele cu care se hrãnesc microbii. dacã febra urcã prea sus (peste 42o). o atitudine pozitivã nu poate compensa problemele crea te la nivel fizic de acumularea toxinelor ºi de sub-hidratare. febra face o treabã foarte bunã. boala apare de nicãieri. Sub asediu: febra Existã douã tipuri de stãri febrile: cea localã ºi cea sistemicã. îndeosebi la nive lul colonului (intestinul gros) ºi al apendicelui. apa sau lumina). Aceste celule sp ecializate sunt responsabile de menþinerea unor receptori deschiºi la nivelul neuronilor ºi de transferul semnalelor n ervoase. dizolvã deºeurile acide ºi ucid agenþii patogeni cu ajutorul energiei razelor infraroºii la distanþã. febra este be neficã ºi serveºte unui scop util. Pe de altã parte. dar de înd atã ce tensiunile dispar.

Cãldura denatu reazã enzimele proteice ale oului. La asemenea concluzii conduce analiza unifactorialã ( sã asociezi pãduchii cu starea de sãnãtate!! Ai pãduchi = eºti sãnãtos. le modificã forma ºi conduce la solidificarea oului. la fel ca ºi moleculele hormonilor analogi. Acelaºi efect îl are starea febrilã (generatoare de febrã) asupra bacteriilor. Nu ai pãduchi = vei muri). deci implicit a structurii lor. pãduchii pãrãseau corpul ºi bolnavul murea. Proteinele denaturate Prin fierbere sau prãjire. Spr e exemplu. Tonusul muscular Când temperatura corpului creºte foarte mult aºa cum se întâmplã în accesele de febrã sau î rile de cãldurã enzimele din întregul corp sunt modificate ºi organismul necesitã odihnã la pat. dacã febra u rca prea sus. Acest tonus ne permite sã 79 . Astfel. pe care le distruge prin modificarea en zimelor lor proteice. în perioada revoluþiei americane. Exemplul este i ustrativ pentru problemele pe care le poate genera un mod de gândire incorect. oamenii asociau pãduchii cu sãnãtatea. proteinele oului îºi schimbã forma. Medicina ºi societatea au avut de-a lungul timpului o atitudine ciudatã faþã de febrã. coagulându-se.poate fi astfel mortalã. pânã când acestea mor. Aditivii ºi coloranþii alimentari au un efect sim ilar. Fe ra slãbeºte enzimele proteice ºi reduce electroliþii minerali responsabili de menþinerea tonusului muscular .

Noile medicamente su nt ÎNTOTDEAUNA mai scumpe ºi fiecare nouã generaþie de medicamente este mai periculoasã decât precedentele. Fãrã el. Lucrul de care nu se vorbeºte NICIODATà sunt efectele pe termen lung ale medicamente lor asupra organelor vitale ºi glandelor. efectul lor pe termen lung asupra corpului este unul dezastruos. În accesele de febrã puternicã. Propaganda oficialã face o mare diferenþã între medicamentele prescrise . Muºchii ce controleazã organele vitale îºi primesc comenzile cerebrale prin intermediul sistemului nervos parasimpatic involuntar. În traducere. O singurã privire aruncatã asupra CONTRAindicaþiilor prezentate în orice prospect al medicamentelor ar f i suficientã pentru a determina orice om care gândeºte cu adevãrat sã opteze pentru remedii alternative. Companiile farmaceutice cheltuiesc sume uriaºe pentru a produce ºi a promova medicam ente NOI . aspirina ºi celelalte medicamente reprezintã forme de chimioterapie. pentru restaurarea echilibrului corp oral prin eliminarea deºeurilor toxice. caresã le înlocuiascã pe cele ale cãror patente au expirat. Foarte mulþi vârstnici iau nu mai puþin de CINCIZECI (50) de pastile pe zi! Efectele pe termen scurt ºi lung al acestor substanþe cu o energie orientatã spre stânga este cum plit. corpu fi ca un jeleu. terapia colonului ºi c lismele se dovedesc extrem de utile. medicamentul poate fi prescris . În realitate. la nivel fizic. În pofida rezultatelor lo parent pozitive pe termen scurt. ºi drogurile ilegal . aceastã prezentare ar suna astfel: Dacã beneficiile depãºesc riscurile. nici un medicament nu este sigur. ABSOLUT TOATE au efecte secundare. astfel încât sã NU avem de medicamente! Cine nu cunoaºte mãcar pe cineva care a suferit din cauza efectelor secundare ale me dicamentelor. sau care s-a internat în spital pentru niºte simple analize ºi a ieºit cu picioarele înainte? Dacã veþi aplica lecþiile din aceastã carte. Medicamentele sunt prezentate publicului la fel ca ºi n ecesitatea clorurãrii apeipotabile din marile oraºe sau a folosirii substanþelor toxic e în agriculturã. Medicamentele Antibioticele. Toate medicamentele modificã funcþiile corpului ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. sã ne ridicãm capul sau sã pãstrãm o anumitã poziþie fizicã. de aceea.stãm în picioare. Terapia colonului reprezintã o intervenþie directã. Dincolo de propaganda fãcutã de companiile farmaceutice. NU existã nici o diferenþã! Cum sã rãmâi sãnãtos pânã îþi vine vremea sã mori Instinctul de supravieþuire ne învaþã sã trãim în armonie cu natura. NU veþi mai avea nevoie de sistemul medical ºi nu veþi mai alimenta stati sticile medicale. pierderea tonusului muscular nu face decât sã ten sioneze ºi mai mult organelevitale.

din colonul descendent. din cel transversal ºi din cel ascendent. sub forma bilei ºi a materiilor fecale. Deºeuril e mucoide sunt o combinaþie 80 . remedi ile colonice sunt considerate deseori niºte clisme MAI PROFUNDE. Nu trebuie sã uitãm cã 75% din toxine pãrãsesc prin intermediul FICATULUI. De altfel. Un remediu colonic bine aplicat eli minã deºeurile mucoide din rect. Terapia colonului Cea mai simplã ºi mai rapidã formã a unui remediu colonic este clisma. Ele lezeazã nef ronii rinichilor (acele filtre care purificã sângele). reducându-le eficacitatea (îndeosebi a ficatu lui). Medicamentele distrug hepatocitele ficatului. acele c elule fundamentale care realizeazã mii de reacþii biochimice care ne permit sã rãmânem în viaþã ºi sã ne pãstrãm star Un corp bolnav este un corp aflat sub stare de asediu. Un ficat funcþional este atât de important pentru sãnãtate încât orice modalitate de recuper are convenþionalã sau alternativã care nu urmãreºte în mod deosebit recuperarea ºi buna funcþio a ficatului sfârºeºte prin a face mai mult rãu decât bine. iar medicamentele nu fac altceva decât sã tulbure ºi mai tare activitatea organelor vitale.Medicamentele afecteazã activitatea ficatului ºi suprasolicitã rinichii.

ele blocheazã valva ileocecalã pe poziþia deschis . am un asemenea echipament de 19 ani! Este uºor de folosit ºi m ai plãcut decât sã te aºezi pe o podea rece. Toatã lumea ar trebui sã-ºi doteze casa cu un echipament pentru tratamentul colonului. clisma reprezintã un remediu rapid ºi uºor. acest echipament vã poate salva viaþa. ridicându-te ºi lãsându-te din nou pe vine pentru a umple punga pen tru clisme. îndeo ebi atunci când cãlãtoreºte. Yucca Herbal Blend. trebuie sã ajungã pânã la cecum (la circa doi metri în interiorul rectului). Ele se acumuleazã în ani de zile pe pereþii colonului. Personal. terapia colonului stimuleazã activitatea peristalticã ºi eliminarea bilei din f icat ºi din vezica biliarã. ceaiul lui Rene sau cafeaua. medicamente ºi materii fecale. Cecumul este locul în care se terminã intestinul subþire ºi în care începe intestinul gros. în speranþa cã vei reuºi sã ajungi pe toaletã înainte de a vãrsa punga. care circulã o vreme prin organism (pân a eliminarea lor). Tratamentele pentru colon sunt mult mai plãcute atunci când sunt efectuate acasã decât l a spital. Când devin excesive. precedat de o serie de clisme ale ficatului. Bolnavii de cancer au de regulã valva ileocecalã blocatã pe poziþia deschis. Procedeul poate pãrea neamerican. dar po t depune mãrturiepersonalã în ceea ce priveºte eficacitatea lui pentru o stare de sãnãtate v . În plus.între mucoase. dar eficacitatea ei nu trebuie subestimatã. pânã când umplu cecumul. dar au avantajul cã dureazã o viaþã. de apendicitã sau de febre. Echipamentele pentru tratamentul colonului sunt mai scumpe decât trusele pentru cl isme. care provoacã uneori o tulburare de moment ºi o stare generalã de obosealã ºi iritare. ceaiul Kombucha. Clisma NU este un substitut pentru un tratament colonic. îndeosebi dacã sunt folosite cu s iringa rectalã pe care o includ. Trusele de duº feminine sunt la fel de utile. Clinicile taxeazã de regulã un asemenea tratament cu nu mai puþin de o sutã de dolari sau mai mult . Apa. fo util la nevoie. trusa pentru clisme ºi baia hotelului vã pot feri oricând de o vizitã inuti lã la spital. datoratã eliberãrii otrãvurilor. Orice om ar trebui sã aibã la el un sãculeþ pentru clisme (nu costã decât zece dolari). o pungã de mãrimea unui pumn de care atârnã apendicele (vezi pagina xx) . Este localizatã în cecum. Deºi nu curãþã decât porþiunea inferioarã a colonului. ºi asta numai DACÃ gãsiþi pe cineva dispus sã vã facã o clismã! Acasã aveþi avantajul cã puteþi folosi ca soluþi aþie apa BEV. Colon Prep Formula ºi PAC curãþã colonul ºi ereazã valva ileocecalã. Un remediu corect aplicat colonului. Ea declanºeazã o sumedenie de mecanisme. Hrana nedigeratã ºi bila (secretatã de ficat) pãtrund în colon prin valva ileocecalã. Valva ileocecalã controleazã fluxul materiilor fecale între intestinul gros ºi intestinu l subþire. În cazul bolilor grave.

în asoci ere cu toxinele. Dacã aveþi un animal de casã pe care îl iubiþi. de procesul de îmbãtrânire al oamenilor ºi animalelor. este foarte uºor sã le ri reîntinerind ºi revenind la viaþã. câinii ºi pisicile sunt la fel ca ºi oamenii. Veþi constata cã animalul dumneavoastrã revine aproape instantaneu la viaþã. hrãniþi-l cu Biogenic VitaLight. iar corpu rile lor rãspund în mod similar la tratamentele de regenerare ºi reîntinerire. ºi frecaþi-le abdomenul cu pre cursori racemizaþi ai hormonilor. PAC.ibrantã. deºi merg pe patru picioare. P ersonal. Câinii ºi pisicile Din punct de vedere organic. Întrucât animalele îmbãtrânesc mai rapid decât oamenii. Veþi afla cã existã o conexiune importantã între buruieni ºi virusuri. iar apoi. ci ºi în cel al o amenilor! Eliminaþi 81 . Aceste animale suferã de aceleaºi probleme metabolice cu care se confruntã oamenii. Klammath Alg e. Începeþi chiar astãzi ºi veþi ajunge în curând sã strigaþi: Mã simt bine! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre virusul HIV ºi despre presupusa sa progeni turã: SIDA. am asistat de nenumãrate ori la acest miracol petrecut nu numai în cazul animalelor. puþinã Yucca Blend. vedeþi cu och Hormonii sunt substanþele responsabile de procesul de maturizare. minerale marine racemizate lichide.

DOVADA lor constã în milioanele de oameni bolnavi subclinic care depun mãrturie pentru descoperirile medi cinii. ce om onest vã va spune cã nu sunt deloc de aur ! Procesul poate fi descris mult mai corect p rin termenul de îmbãtrânire. dar lumea lor este clãditã exclusiv pe statistici ºi studii medicale. puteþi aºtepta sã mai trãiþi 50-100 de ani. sub pretextul cã nu au dovezi ºtiinþifice . Alinarea simptomelor se preteazã de minune acestui joc al cifrelor numit statisticã . Parolele de intrare în lu mea lor sunt statisticile aratã ºi dovezi ºtiinþifice . este imposibil sã nu te bucuri de o stare excelentã de sãnãtate. apare boala. Dacã eu pot practica sfaturile descrise în aceastã carte. Nu cã s-ar op Nici vorbã. Ea le cere oamenilor interesaþi de sãnãtate sã ia parte la jocul sãu statist u sã fie acoperiþi de ridicol. la fel puteþi face ºi dumneavoas trã. Dacã veþi ap lica lecþiile din aceastã carte. Alinarea îi permite ºtiinþei sã îºi susþinã pe termen scurt adevãrurile ºi sã-ºi batã joc de orice tend tceva. ªtiinþa medicalã considerã sãnãtatea ºi boala probleme singulare care necesitã rãspunsuri uni azate pe descoperiri . ªtiinþa medicalã considerã sãnãtatea un joc al cifrelor. Culm . îþi pãstrezi intestinele curate ºi faci alte asemenea lucruri (cele descrise în aceastã carte). pe care le alternezi cu perioade corespunzãtoare de odihnã. deschideþi receptorii ºi hrãniþi-vã cu SUPER-alimente. ªtiinþa medicalã cunoaºte foarte bine riscurile care însoþesc folosirea medicamentelor. care nu corespunde deloc cu concepþia mea despre un viitor DE AUR. Anii de aur Anii de aur ai bãtrâneþii ne afecteazã astãzi mult mai repede decât în vremurile de demult. iar viaþa dumne voastrã (ºi a celor dragi) va deveni un miracol permanent. de care ºtiinþa medicalã se folos eºte din plin. Orice om de bun simþ ºtie cã dacã doreºti sã te bucuri de sãnãtate trebuie sã ai grijã de tin contrar.toxinele din þesuturi. A linarea (vezi glosarul) este un instrument puternic de manipulare. ameþindu-i cu o veritabilã gimnasticã a studiilor ºi statisticilor. cultivi gânduri pozitive. Adevãratul scop al acestui joc est nþinã confuzia oamenilor. Oamenii cu adevãrat orientaþi cãtre sãnãtate ºtiu cã dacã mãnânci alimente nutri ei suficient de multã apã purã. DOVADA noastrã sunt oamenii sãnãtoºi care armonie cu legile naturii. cu sãnãtatea la apogeu. Ei trãie sc într-o lume a cifrelor cifre care dovedesc cã ceva este sau nu este aºa cum vor ei. Statisticile ºi alinarea simptomelor Este greu sã vorbeºti despre sãnãtate cu cei ºcoliþi prin metoda ºtiinþificã. faci exerciþii fizice.

Natura le rãsplãteºte eforturile printr-o stare de sãnãtate LA APOGEU. 10 BEV 82 iniþialele de la bioelectric Vincent. Pentru ei. Oamenii cu adevãrat orientaþi cãtre sãnãtate nu se tem de studiile ºi de statisticile ºtiinþe edicale. pe care o ating trãind la unison cu legile naturii. . De fapt. ei le ignorã. Noi ne mãsurãm rezultatele prin STAREA NOASTRÃ DE TINEREÞE. savantul care a creat standardele teoretice ale apei de bãut potrivitã din punct de vedere bi ologic pentru organismul uman. nu prin statistici ºi boli. ºtiinþa medicalã ºi-ar pierde statutul pe care îl are în f aþa populaþiei ºi uriaºele avantaje financiare care derivã din acesta. Fãrã aceste instrumente de manipulare. Ce i cu adevãrat interesaþi de sãnãtatea lor cunosc o stare de vitalitate perfectã.ea este cã tocmai aceste medicamente sunt cele care susþin credibilitatea ºi dovezile ºtiinþifice ale medicinii oficiale. Scopul meu este sã trãiesc pânã la vârsta de 250 de ani! Dumneavoastrã cât v-aþi propus sã trãiþi? Apa BEV Numele de BEV10 i-a fost dat acestei ape în onoarea profesorului francez Louis-Cla ude Vincent. acest joc nu este altceva decât un exerciþiu stupid.

Vezi în aceastã direcþie º pachetul informativ. Dr. Pânã în an 2005 se aºteaptã ca nu mai puþin de 50. Citind cartea. a coeficientului POR care corespunde momentului de concepþie ºi a rezistivitãþii sale redu se. 13 Virusurile ºi buruienile Nu existã nici o diferenþã între plante ºi animale . Cum sã învingem boala lui Alzheimer Cum sã învingem boala lui Alzheimer este o carte care meritã cititã cu orice preþ. viru surilor. scãpând astfel e numeroase tulburãri neuronale ºi ale creierului. Moleculele ei determinã eliminarea deºeurilor la nivel celular ºi dinamizeazã producþia mitocondrialã a moleculei de înaltã valoare energeticã ATP î adrul lanþului de transport al electronilor. datoritã unghiurilor dintre legãturile atomilor sãi. fluorurilor ºi chimicalelor toxice prin organism. · Apa BEV hidrateazã eficient þesuturile. Veþi învãþa de asemenea care este conexiunea hormonalã (vezi pachetul informativ). Cei care n u obiºnuiesc sã bea prea multã apã devin mari bãutori ai acestui lichid dupã primul pahar ingerat. Guenther Enderlein. · Apa BEV OPREªTE circulaþia mineralelor toxice. aºa cã aceastã apã nu conþine emente impure.000. veþi învãþa cum puteþi purifica organismul de metalele grele cu ajutorul SOC. · Apa BEV ajutã la menþinerea controlului corporal ºi este foarte bunã la gust. · Apa BEV este EXTREM DE agresivã ºi acþioneazã ca un sistem de transport magnetic lichid cãtre þesuturi ºi celule. cloraminelor. bacteriilor. insuf lându-i acestuia viaþa de care are nevoie. · Unitãþile de procesare a apei BEV nu folosesc electricitatea.000 de persoane sã sufere de aceastã boalã. Bãuturile rãcoritoare sunt încãrcate cu metale grele toxice . · Apa BEV este un solvent natural cu o mare putere biologicã de dizolvare a toxinelo r din organism. · Apa BEV aplicã în organism principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului. Coeficientul POR al acestei ape este foarte apropiat de cel pe care îl aveau ovulul ºi spermatozoidul în m omentul concepþiei fiinþei noastre. clorurilor. veþi afla din ea de legãtura care existã între plombele pe bazã de mercur ºi declanºarea bolii. a trihalometanilor. · Apa BEV este lichidul cu frecvenþa cea mai apropiatã de frecvenþa noastrã biologicã ºi stã baza Apei Ionizate cu înaltã Valoare Medicalã (coeficient POR ridicat).Iatã care sunt câteva dintre caracteristicile acestei ape: · Apa BEV amplificã metabolismul celular. 1898 .

ªtiinþa medicalã cunoaºte foarte puþine lucruri în legãturã cu virusurile. Sfatul nu este rãu. dar existã ºi o te ai bunã decât aceasta. Dacã aveþi o infecþie viralã. un microorganism care poate fi prins într-un fel sau altul! Antibioticele nu au nici un efect asupra virusurilor. medi cul vã va spune probabil sã staþi la cãldurã ºi sã beþi multe lichide. 83 . Majoritatea oamenilor cred cã un virus este ceva asemãnãtor cu o bacterie. Omul de rând nu ºt ape nimic despre acestea.

virusurile apar ºi preiau controlul asupra maºinãriei celulare. gripã. un paradox ºi un stãpân de sclavi. cãc i mediul în care trãiesc nu este propice pentru proliferarea lor. Este important sã înþelegem conexiunea care existã între aceste forme de viaþã zdrenþuite ºi pro bãtrânire. eliminând astfel otrãvurile ºi vi din organism. Cel mai bun tratament pentru orice tip de condiþie viralã este prevenirea ei. Dacã le creãm un mediu propice prin pierderea controlului asu pra corpului nostru. modul de transport. virusurile NU reprezintã un pericol pentru gazdã. Ele sunt organisme OPORTUNISTE la fel ca ºi bacteriile. Studenþii la medicinã aflã foarte puþine lucruri despre virusuri în colegiu. de origine. sindromul oboseli i cronice ºi mononucleozã. metodele de reproducere ºi de locul în care se manifestã mai întâi în organismul gazdã. aºa cum nici profesorii lor nu înþeleg probabil. ªtiinþa NU considerã virusurile forme de viaþã. Un virus este o anomalie. Dacã dor im sã înþelegem în ce constã un mod de viaþã sãnãtos ºi curat. deci implicit asupra vieþii noastre pe nivelul energetic subtil. Un om informat nu va aºtepta sã i se spunã cã trebuie sã îºi cureþe intestinele. Ele sunt clasificate în funcþie de structura lor (ADN sau AR N). se poate spune cã virusurile nu . dar într-un corp sãnãtos. NU li se spune stude nþilor de unde provin aceste virusuri ºi cum trebuie abordate ele. trebuie sã aflãm care sunt condiþiile în care prolif rusurile. neputându-se reproduce ºi fiin ncapabile sã execute singure funcþiile unei vieþi normale. Virusurile sunt câmpuri energetice ºi au o amprentã energeticã a lor.O persoanã informatã va face un TRATAMENT AL COLONULUI. este IMPOSIBIL sã fie evitate. În consecinþã. Virusurile existã în zona crepuscularã dintre viaþã ºi moarte. dintr-o perspectivã energeticã. o baie fierbinte cu sare ama rã. înlocuit mai recent de microscopul condensor Nassens. va lua o gurã de whisky ºi câteva capsule de SOC. Fiind practic om niprezente. Virusurile sunt atât de mici încât multã vreme nu au putut fi vãzute decât cu ajutorul micro scopului electronic. Ei nu înþeleg ma e lucru în legãturã cu acestea. Aceastã imagine nu este însã completã. Virusurile nu se pot reproduce singure. Virusurile din vremurile noastre În zilele noastre auzim tot timpul de SIDA. ghimber ºi peroxid de hidrogen. dar ele nu sunt nici moarte. hepatitã. herpes. Un virus este un f ragment de ADN (acid dezoxiribonucleic) sau ARN (acid ribonucleic) protejat de o capsulã proteicã ( un înveliº energetic). Virusurile sunt în întregime dependente de energia generatã ÎN INTERIORUL celulei-gazdã. Aceste stãri virale afecteazã milioane de contemporani ai noºtri.

Atunci când ne aflãm în condiþii de stres mental sau fizic. mai puþin corpusculii (amintiþi-vã de acel fluid limpede care curge dintr-o ranã atunci când se vindecã). etc. HTLV se referã la virusul limfotrofic care atacã celulele T. virusurile au o sarcinã de îndeplinit.au acces la maºinãria celularã a organismului gazdã decât dacã omul le permite acest lucru. De aceea HIV mai este numit ºi retrovirus (retro înseamnã ult erior sau inversat). trof schimbare. virusul HIV capãtã alte nume. HIV se foloseºte de o enzimã numitã transcriptazã inversatã care îi p rmite sã infecteze inversat organismul gazdã. 84 . animale sau oameni! Virusul HIV ºi SIDA HIV (virusul imunodeficienþei umane) este virusul asociat cu diferitele manifestãri ale SIDA (sindromul deficienþei autoimune). II sau III. precum HTLV I. sistemul imunitar poate anihila activitatea viralã. La fel ca ºi verii lor. bacteriile ºi fungii. Ace asta constã în a scãpa pãmântul de formele slabe de viaþã. iar sistemele de protecþie ale corpului sunt ameninþate. restaurând homeosta za. Sistemul imunitar este doar unul din aceste sisteme. Un virus limfotrofic produc e o schimbare în anumite celule care existã în interiorul fluidelor limfatice. Dacã suferã mutaþii. indiferent dacã este vorba de plante. pierzând controlul a supra corpului sãu. observãm cã acesta es te alcãtuit din: limfo lichidul apos ºi curat din sânge. dar NUMAI DACà îi asigurãm mediul necesar pentru ca acest proces sã se poatã desfãºura. câmpurile noastre energetice s unt dezechilibrate. Dacã analizãm cuvântul limfotrofic. ºi ic care þine de. În mod normal.

cum sunt cele din plãmâni sau din piept). Virusurile genereazã un adevãrat rãzboi în proteinele plasmatice (în fluidele limfei) CUMULT TIMP ÎNAINTE ca acestea sã aparã în sânge.. care se îmbãiazã ºi care fac în ea îºi pot lua definitiv adio de la bolile infecþioase. Pe mãsurã ce toxinele din plasmã se acumuleazã. Practic. Contrar credinþei populare. cangrenã. piciorul atletului. El este un sindrom secundar provocat de un sistem imunita r slãbit. bacteriile. în timp ce se reproduc exponenþial. SIDA nu este un virus SIDA nu este un virus. niºte limfocite produse de glanda timus. Aºa se explicã de ce de m lte ori eºantioanele de sânge dau rezultate negative la testele anti-SIDA. iar sistemul imunitar slãbeºte. infecþii cu ciuperci. NOTÃ: oamenii care beau Apã Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicalã. fo arte puþine lucruri din cele care au fost comunicate opiniei publice în legãturã cu SIDA sunt reale. bolnavul nu moare de SIDA. Procesul descris mai sus este predictibil ºi chiar de aºteptat într-un organism bogat în toxine. Scopul virusului constã în uciderea gazdei ºi în eliberarea pãmântului de încã un organism slab. viermi inelari. SIDA nu este o boalã de origine homosexualã. NU usurile sunt duºmanul! Împreunã cu verii lor. în el apare un sindrom de probleme numit SIDA. ochi înroºiþi. so uþia idealã constã în folosirea acestei ape. inclusiv soia ºi canola. ele sunt prezente în or . sifilis. moartea se produce atunci când mitocondriile din interiorul celulelor nu mai reuºesc sã producã suficient ATP pentru a ne menþine în viaþã). cum este pneumonia. muºcãturi de insecte. sifonând energia ATP produsã de mitocondriile celulare ºi preluând controlul asupra reze rvelor energetice ale corpului. câmpurile energetice ale corpului îºi schimbã direcþia de rotaþie. vorbim de celulele T. fungii ºi ciupercile. Aceastã clasã de vi rusuri este OPORTUNISTà ºi genereazã de regulã moartea ca urmare a unor infecþii la nivelul cavitãþii pie tului. ci din cauza unor complicaþii secun dare. De altfel. În cazul de faþã. hepatitã. cum este pneumonia (de fapt.Celulele T Virusul HIV are o afinitate deosebitã pentru celulele T. O limfocitã este aºadar o celulã din fluidul limf atic. Cyte înseamnã celulã. orientânducãtre stânga. Majoritatea fa c parte dintr-o campanie de dezinformare orchestratã cu bunã ºtiinþã pentru a menþine o stare de confuzie generalizatã. Când sistemul organic este infectat cu virusul HIV. HIV este un adenovirus (aden cavitate. indicând lipsa prezenþei virusului HIV. etc. centrul sistemului imunitar. Dacã suferiþi de herpes. Alimentele nesãnãtoase. slãbesc ºi mai m lt funcþionarea celulelor T. Sabotajul Retrovirusurile cum este HIV saboteazã baza de informaþii genetice ale celulei (ADN sau ARN).

al DiSorb Aid. în pofida tuturor evidenþelor contrare. absolut de necontestat. Guenther Enderlein ºi de Gaston Nassens ºi prezentate în lucrãrile de mare valoare U cigaºii ascunºi ºi Procesul ºi judecarea lui Gaston Nassens (vezi pachetul informativ). ªtiinþa medicalã a perpet uat mitul sterilitãþii sângelui. care sunt constipaþi ºi anaerobi. Virusurile nu îi atacã decât pe oamenii cu organisme foarte toxice. consumul apei cu un înalt potenþial POR. dem onstrate printre alþii de dr. care nu digerã ºi nu îºi absorb bine hrana. arãtându-ne cã avem un organism slãbit. 85 .ganismul nostru încã din momentul fuziunii dintre spermatozoid ºi ovul. Împreunã. care ar trebui sã ne dea de gândit. sângele NU este un mediu steril. clismele la ficat ºi ter apia colonului contribuie la revenirea corpului pe culmea stãrii sale de sãnãtate. Sângele NU este steril Contrar afirmaþiilor medicilor. Proliferarea viralã reprezintã o confirmare a faptului cã existã probleme serioase. care mãnâncã alimente mo arte. Ele nu sunt altceva decât forme polim orfe mutante de viaþã carenu se manifestã DECÂT atunci când omul PIERDE controlul asupra co pului sãu. degradate. favorabil înmulþirii virusurilor.

Corpurile bãtrâne nu se mai pot regenera di n cauza insuficienþei moleculelor de ATP. pe care o utilizeazã pentru a se multiplica ºi pentru a genera cancere. Enderlein atunci când afirma cã nu existã nici o diferenþã între animale te . detoxifierea imediatã a þ turilor ºi restaurarea dezechilibrelor hormonale. dupã cum se plângea Hosea: Oamenii mei pier din cauz a lipsei de CUNOAªTERE . Dacã informaþiile prezentate mai sus ar fi fãcute publice ºi predate în ºcoli. Cea mai bunã DOVADÃ a acestei afirmaþii sunt milioanele de morþi ºi de muribunzi din cauza acestei boli! Adevãrata soluþie este un mod de viaþã sãnãtos. alcãtuit din trei etape. Virusurile cancerului prolifereazã numai în organismele anaerobe. care stã la baza actua lei medicini alopatice. reproducându-se. scribi. Deºi deþineþi cheile c aºterii. microbii ies automat din ciclul lor sãnãtos de viaþã. Gloanþele magice ale medicinii convenþionale sunt comple t inutile pe câmpul de luptã al cancerului.Orice formã de viaþã conþine seminþele propriei sale distrugeri în chiar fluidele sale vital Asta dorea sã spunã dr. avocaþi. Un corp de zechilibrat are un sistem enzimatic ineficient ºi o cantitate insuficientã de oxigen. intrând într iclu alcãtuit din 21 de etape care conduce direct la cimitir. nu un recviem. ale cãror celule sunt încãrcate de sodiu. nu sunt afectate de virusuri. El a descoperit cã prin pierderea controlului asupra organismului. Acest ea din urmã nu pot ataca decât þesuturile slãbite de toxine. Orgoliul ºi lãcomia împiedicã ºtiinþa medicalã sã respingã teoriile false care au stat la baz pânã în prezent. nu numai cã nu intraþi în împãrãþie. iar gloanþele cu care trag sunt gloanþe de energie negativã. Bolile nu sunt altceva decât niºte rãzboaie energetice . încãrcate pozitiv. . Dupã cum spunea Christos în Evanghelia dupã Luca: Vai vouã. Viaþa a fost fi o sãrbãtoare. dar îi împiedicaþi ºi pe cei care ar dori sã intre . Sarcina electricã a celulei Celulele ºi þesuturile puternice. companiile fa rmaceutice ºi sistemul medical actual ar risca sã piardã mii de miliarde de dolari. Milioane de oameni au suferit ºi au murit inutil din cauza acestor minciu ni acceptate. Tumorile canceroase reprezintã câmpuri URIAªE de energie negativã ce controleazã în tregul metabolism. Din pãcate. Numai în aceste condiþii pot prelua virusurile controlul asupra maºinãriei celulare. Virusurile furã energia ATP a corpului. farisei. Un organism anaerob este un organism BÃTRÂN. pe care ºi-l subordoneazã propriei sfere de influenþã. în care s-a creat un mediu anaerob. Recunoaºterea fa ptului cã sângele NU este steril ar conduce la contestarea Teoriei Microorganismelor. mai exact asupra ech ilibrului energetic al acestuia.

obþinând rezultate bune. De aceea. oxidând alimentele cu care se hrãnesc acestea. Din pãcate. fungii. Pacienþii bolnavi de emfizem rãspund bine la terapia prin o zon. care va purifica aerul ºi va uºura problemele respiratorii. casã ar trebui sã fie înzestratã cu un asemenea generator de ozon. de care depinde forma sinusoidã a moleculei de apã (ilustratã la pagina xx).Forme utile de oxigen Peroxidul de hidrogen (H2O2) ºi azotul (molecula cu trei atomi de oxigen. care le permite sã renunþe cu uºurinþã la un atom de oxigen. În plus. trebuie sã vã procuraþi echipament corect. ciupercile. Acesta este uºor de folosit. terapia prin ozon poate fi la fel de eficientã. Ozonul cu valoare medicinalã distruge sporii patogeni. foarte puþine aparate din cele care se gãsesc p e piaþã pot produceozon cu valoare medicinalã . O3) sunt produse utile. Eficacitatea lor are la bazã cantitatea sporitã de oxigen disponibil ºi instabilitatea lor molecularã. Este important sã ÎNÞELEGEÞI cã ozonul în ca iritã membranele mucoase ale cavitãþii sinusurilor ºi plãmânilor. din casã ºi dinmaºinã. Cel pe care 86 . parþial datoritã oxidãrii poluanþilor din casã ºi parþial datoritã eliminãrii mediului microbian din covoare ºi draperi . puteþi folosi un generator de ozon cu valoare medicinalã . Vindecãtorii c alificaþi injecteazã uneori H2O2 sau O3 direct în tumorile canceroase. Acasã. microor ganismele ºi virusurile din praf. reprezintã o bunã protecþie împotriva bolilor de iarnã. Oxigenul este un element cu o mare putere mag neticã. Administrat intravenos sau prin infuzie de apã ºi rect ori în vagin. Mirosul de þigarã dispare din h aine. Terapia prin oxigen poate fi utilã în tratamentul tumorilor canceroase.

Salteaua are un diametru de circa un metru ºi se ridicã la 15 centimetri deasupra solului. pentru ca sângele sã fie circulat mai rapid de pompa ini mii. Citeam într-un articol recent : Beneficiile exerciþiilor aerobice au fost supraestimate. S-au scris foarte multe despre beneficiile exerciþiilor aerobice. Vã asigur cã este una din ce le mai importante piese din echipamentul pentru sãnãtate de care aveþi nevoie. Oamenii care fac regulat exerciþii fizice se îmbolnãvesc mai rar. Ambele proceduri sunt extrem de utile pentru regenerarea pãrului. urmatã de rotirea împreunã a braþelor. restaurarea auzu . Oamenii fac suficiente exerciþii atunci când îºi curãþã casa sau când ies sã ducã gunoiul în curte .îl utilizez acasã la mine este dublat de un generator de ioni ºi este înzestrat cu o fun cþie de autocurãþare. Picioarele nu trebuie sã pãrãseascã nici o clipã salteaua. presa a în ceput sã ridiculizeze aceastã idee. Miºcarea sângelui ºi a limfei reduce a ularea deºeurilor toxice în organism ºi creeazã un mediu ostil agenþilor patogeni. dupã care îmi fac un masaj VIGUROS cu rollerul pentru limfã. Poate fi folosit ºi în maºinã pentru a neutraliza efectele gazelor din trafic (vezi pachetul info rmativ). De aceea. corpul are nevoie de MIªCARE. Exerciþiile contribuie la revitalizarea organelor ºi glandelor ºi accelereazã detoxificarea sistemului. Un simplu roller (aparat de masaj) pentru limfã sau o saltea elasticã îmbunãtãþeºte radical circulaþia fluidelor ºi a deºeurilor printr-un cu toxine. pânã o uºoarã senzaþie pulsatilã. Recent. un mod de viaþã sedentar se traduce printr-o invitaþie deschisã adresatã bolii. Orice extremã se traduce prin: abu z! Buna circulaþia a sângelui este o premisã a unei stãri bune de sãnãtate. Ignoraþi aceste articole ºi urmãriþi un program de exerciþii moderat ºi echilibrat. Salteaua elasticã Salteaua elasticã (vezi pagina xxx) este o mini-trambulinã. Pentru a-ºi putea pune în ci rculaþie aceste fluide. Maniera corectã de folosire a saltelei este cu tãlpile lipite de ea (deci nu pe vârfuri). Oamenii care vor accepta aceastã idee nu vor avea decât d e suferit ºi vor îmbãtrâni mai rapid! La fel de malefice sunt articolele care promoveazã exerciþiile aerobice în exce s. susþinând cã nu avem nevoie de aceste exerciþii. Exerciþiile fizice ºi virusurile Exerciþiile aerobice sunt cruciale pentru o stare bunã de sãnãtate pe termen lung. mai întâi în faþã ºi apoi cãtre spate. fac exerciþi i pe salteaua elasticã în fiecare dimineaþã ºi seara. Senzaþi ilã este generatã de miºcarea fluidelor extracelulare DINTRE celule. Nimic nu poate fi mai fals! Este în mod evident o campanie de dezinformare iniþiatã de experþi pe socoteala opiniei publice. Personal. Efort ul fizic intensificã circulaþia sângelui ºi a limfei ºi amplificã nivelul de oxigenare a plasmei ºi a celulelor.

ºiîmbunãtãþirea tonusului pielii. proces care este urmat de apariþia SEMNELOR bãtrâneþii chelire. Aspar-Max. îndeosebi la nivelul picioarelor. Capul primeºte nu mai puþin de 40% din sângele ºi toxinele pompate de inimã. astfel încât ficatul sã le poatã imina prin intermediul bilei. Majoritatea acestor probleme pot fi inversate prin folosirea unor produse precum Yucca Blend. În timp. ºi deci nu trebuie ignorat. surzenie ºi probleme oculare. care explicã de ce existã atât de multe femei care se umflã înainte d lul menstrual. Cu cât veþi bea o cantitate mai mare de ceai Kombucha vechi de 14 zile. În mod evident. 87 . a vederii. Soia ºi canola TREBUIE evitate. cu atât mai accelerat va fi acest proces de curãþare. Culoarea lor indicã nivelul de toxic itate al substanþelor respective. NU este un semn bun. riduri. ochilor ºi urechilor se colmateazã. PAC ºi a prec ursorilor racemizaþi ai hormonilor. În plus. Folosirea saltelei elastice trebuie urmatã imediat de un masaj limfatic pentru a s timula activitatea limfei subcutanate ºi pentru a pune în circulaþie deºeurile toxice. albirea ºi subþierea pãrului. Edemul (retenþia apei) este un SEMN al stagnãrii fluidelor care NU treb uie ignorat! El are ºi o componentã hormonalã. Virusurile ºi paraziþii din alimente Aþi observat vreodatã cã legumele ºi fructele sunt acoperite de un fel de mucegai care l e stricã? Acesta este nivelul cel mai radical al creºterii paraziþilor.lui. capila rele extrem de fine ale scalpului. ele previn stagnarea deºeurilor pr teice în plasmã.

ele reuºe sc sã supravieþuiascãºi sã prolifereze. Experþii îºi dau de multã vreme cu pãrerea în legãturã cu hrana pe care o ingerãm. aducând asupra întregii um anitãþi blestemul bolii ºi al deteriorãrii rapide a sãnãtãþii. primãvara este chiar mai tãcutã decât atunci când a fost scrisã cartea. Cu cât aceste substanþe sunt folosite mai intens. Cartea reprezintã o lecturã obligatorie dacã doriþi sã î mai bine natura dilemei cu care ne confruntãm. griu l ºi negrul sunt nuanþe intermediare. Deºi par sã fie o veritabilã problemã. Este unul din acei Vrãjitori în viaþã de care vorbeam ºi unul din cei mai originali gânditori pe care i-am cunoscut vreodatã. Misiunea oricãrei buruieni este de a abso rbi câmpurile energetice toxice din atmosferã ºi din sol. Oamenii îmbãtrânesc mai rapid ºi mor mai curând cã ceea ce aceºti experþi numesc hranã ! Este vorba de aceiaºi experþi pe care Rachel Carson i-a des ris în mod satiric în best-seller-ul ei.Albul reprezintã nivelul de toxicitate minim. astfel încât microbii sã le poatã descompune pentru a se reîntoarce sol sau în atmosferã . Primãvara tãcutã. cu atât mai cumplitã este rãzbunarea acesto r dãunãtori asupra produselor finite! Natura NU poate fi înºelatã. ele nu fac altceva decât sã reacþioneze la schi de la nivelul solului ºi al aerului. Singurii care plãtesc preþul sunt oamenii Buruienile ºi procesul de îmbãtrânire Priviþi buruienile! Cu toate cantitãþile uriaºe de erbicide aruncate asupra lor. Ambele trebuie citite. iar ele nu înþeleg sã renunþe la sarcina primitã! Leonard Ridzon este fermier. Fructele din magazine nu mai au nici un gust ºi aproape cã nu mai conþin minerale. buruienile cresc din ce în ce mai înal Ele suferã mutaþii! Natura le-a încredinþat un rol de îndeplinit.2 metri! Rolul buruienil or pentru sol este similar cu cel al agenþilor patogeni pentru viaþa animalã. iar roºul nivelul maxim. Sarcina lor este sã protejeze pãmântul-mamã ºi sã scoatã în evidenþã a comise asupra solului ºi aerului cu ajutorul microbilor. un om care iubeºte pãmântul. Exp erþii le spun fermierilor sã foloseascã îngrãºãminte ºi substanþe chimice pentru a feri plantele de dãunãto buruieni. La ora actualã. A scri s cãrþile Conexiunea carbonului ºi Ciclul carbonului. ultimele douã c d niºte hormoni analogi EXTREM DE puternici. Fungii catifelaþi ºi pufoºi reprezintã acelaºi lucru. Ridzon vorbeºte de buruieni care au atins o înãlþime de peste 1. pesticide ºi erbicide. Ei i-au co pe fermieri sã foloseascã îngrãºãminte chimice puternice. Experþii nu au fãcut altceva decât sã tulbure echilibrul naturii. În fiecare an. Ele prolifereazã ºi curãþã so de formele slabe de viaþã. care murdãresc planeta ºi creeazã acele cumplite co mplicaþii hormonale de care suferã deopotrivã femeile ºi bãrbaþii (citiþi în aceastã direcþie secþiun furat ºi pachetul informativ). Verdele.

la fel cum nu este întâmplãtoare prezenþa microorganismelor în alimente sau a vi rusurilor în trupurile noastre. in fericire. dar o întrebare incorectã genereazã un rãspuns incorect. Nu veþi gãsi aici decât rãspunsuri parþiale sau in omplete. deºi nu le v gãsi nici în presã. La nivel subclinic. care conduc mai devreme sau mai târziu la diagn osticul medicilor. Toate acestea sunt SEMNE.într-o stare sãnãtoasã. noi declanºãm un adevãrat rãzboi cu ! Dacã otrãvim plantele pe care le-a creat Dumnezeu ºi poluãm aerul. ele ilustreazã o populaþie de oameni bolnavi ºi o violenþã în creºtere. Rãspunsurile Orice întrebare implicã un rãspuns. Bolile sunt avertismente ale morþii. Proliferarea buruienilor dãunãtoare n u reprezintã un accident. existã destule rãspunsuri CORECTE la întrebãrile pe care ni le-am pus pânã acum. ªtiinþa pune întrebãri parþiale de multe ori chiar întrebãri greºite ºi MITIZEAZà rãspunsurile la ele. Buruienile nu sunt niºte excentricitãþi ale naturii. Noi ne 88 . nu trebuie sã ne mirãm de consecinþe. Privire de ansamblu Dacã folosim diferite otrãvuri împotriva pãmântului-mamã. nici în literatura de specialitate.

Rãspunsul sãu este singurul pe care îl cunoaºte: virusuri ºi bacterii. lucru care asalvat-o de rãzbunarea celor a cãror urã imensã a declanºat-o. În acest fel. Uraganele care ne afecteazã pe toþi nu sunt întâmplãtoare. totul devine exagerat de simplu. Orice om cu o fãrâmã de bun simþ ºtie cã lucrurile nu sunt corecte. fenomene me teorologice anormale. al cãror preþ este plãtit colectiv de cãtre toþi locuitorii pãmântului. Câmpurile energetice toxice create de om modificã viaþa pe nivelul ei subtil. înainte ca toate fiinþele vii de pe planetã sã moarã sufocate. cuptoarele cu microunde. Aceste energii anormale produc mutaþii ale copiilor noºtri. care se deschide ºi seînchide periodic. Pãmântul-mamã vomitã Pãmântul-mamã este bolnav de moarte! El vomitã. Mai devreme sau mai târziu. încercându-se în continuare ºtergerea amintirii ei din conºti inþa noastrã colectivã. ºtiinþa a proclamat-o o vrãjitoare. a murit la scurt timp dupã publicarea lucrãri i ei.aflãm în rãzboi cu toate fiinþele vii de pe aceastã planetã ntru acest lucru! inclusiv cu noi înºine ºi plã Rachel Carson. vindecarea prin pl asarea mâinilor pe corpul pacientului. El reprezintã întotdeauna calea cea dreaptã. Inundaþiile ºi dezast e naturale de toate felurile nu sunt haotice. îndeosebi experþii în domeniile ºtiinþei. rad iaþii ºi iradierea mâncãrii. dar conduce într-un loc în care nu existã boalã ºi în care îmbãtrânirea n oduce. Toate acestea sunt rezultatul direct al cercetãrilor ºtiinþi fice ºi al banilor folosiþi în scopuri MALEFICE. dar se potrivesc atât de perfect unele cu altele încât dacã ajungem sã înþelegem CUM se produce acest fenomen (al îmbãtrânirii). autoarea Primãverii tãcute. cãrarea îngu tã pe care puþini oameni o gãsesc. o parte din aceastã energie a morþii est e eliberatã în spaþiul cosmic. Sindromul Tunelului lui Carpal. Presiunea anormalã creatã de forþele energetice negative afecteazã stratul de ozon. Au ars-o pe rug. planeta va nimici aroganþa atacurilor noastre. dând afarã conþinutul otrãvit pe care l-a îng e nevoie. el existã pur ºi simplu. nutriþiei ºi medicinii. În realitate. Gaura din stratul de ozo n nu este accidentalã. Procesul de industrializare aºa cum îl cunoaºte noi este incompatibil cu pãmântul. Pãmântul ºi locuitorii sãi strigã disperaþi: Do suntem bolnavi! Un cuvânt din partea autorului Procesul de îmbãtrânire are numeroase aspecte. cu preþul ADEVÃRULUI pe care l-a revelat. ADEVÃRUL nu poate dispãrea însã. Cãutaþi aceastã cale ºi veþi redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor discutã despre transferul de energie. ADEVÃRUL este simplu. ciudate. Cal evãrului este dreaptã ºi îngustã. Unele sunt camuflate. Întrucât pro enea din mediul academic. N ici chiar astãzi nu s-au stins ecourile acestui rãzboi. . inundaþii ºi buruieni. La fel ca ºi Marea Piramidã.

Fotografiile surprind celulele roºii din sânge (care nu au nucleu). Sângele îngroºat aratã ca niºte fiºicuri cu bani. Efectul este produs ca urmare a deºeurilo rgetice negative din sânge.Ilustraþie Efectul Rouleau Înainte Dupã Eliminarea efectului Rouleau din sângele viu la o orã dupã ce omul a bãut minerale marin e ionizate lichide.000 de ori. ceea ce explicã efectele lor terapeutice . Comparaþii între diferite tipuri de apã 89 . Magneþii ºi produsel e magnetizate produc un efect similar asupra fluidelor corporale. putâ trece cu uºurinþã prin cele mai delicate capilare. nu adunate într-un fiºic). Fotografiile au fost fãcute cu ajutorul unui microscop Nikon Opithat cu o lampã de 100 de waþi ºi un condensator Nass ens cu o putere de mãrire de 15. livrând oxigenul ºi substanþele nutritive necesare ºi e liminând deºeurile toxice. Sângele sãnãtos nu se adunã (monedele sunt libere.

Include o apã oxigenatã folositã în Japonia pentru a trata/preveni infecþiile pielii. Apa are un potenþial POR redus. dar are un cost de înlocuire ridicat. pe frecvenþa corpului uman. Este extrem de purã (eliminã pânã a 99. Costã circa 5-10 dolari galonul (3.5% din substanþele contaminante. radioactivitatea. Are un efect de eliminare a contaminanþilor. În gurã. virusurile. Concentreazã gaze volatile (PCB.8 dolari. THM. Are o calitate mai înal un gust mai bun decât apa distilatã. Timpul de expunere la carbon este zero. ºi o apã redusã folositã (în aceeaºi þarã) pentru a inversa artrita. Apa BEV: este o apã bioactivã. oferã o senzaþie mãtãsoasã .78 l itri). Apa purificatã prin filtre de carbon/ceramice: are un nivel rezonabil de puritate. Este excelentã la gust. Nu asigurã restructurare BEV. Costul unui galon este de aproximativ 0. dar nu are efect de auto-purificare. Nu are efect de auto-purificare. Are un gust rezo nabil. bacteriile. Neces itã o întreþinere continuã. Apa îmbuteliatã: are o puritate îndoielnicã. Potenþialul POR este la nivelul momentului concepþiei. 5-0. Este scumpã. Consumã foarte multã electricitate. Calitatea apei produse diferã foarte mult. Permite acumularea în timp a microbilor ºi toxinelor. Reduce frecvenþa de vibraþie a corpului. Apa distilatã: este o apã moartã din punct de vedere biologic. Energizeazã corpul. Folos principiul rezonanþei pentru a ridica potenþialul POR ºi principiul transferului pentru a acceler a metabolismul.2 dolari. Permite proliferarea microbilor. Existã documentaþie disponibilã ºi reprezintã o bunã investiþie. cl oruri. metalele g rele. . Producerea ei este destul de costisitoare. Unghiurile inter-atomice ºi moleculare sunt modificate. Producerea ei nu implicã folosirea electricitãþii. Costul unui g alon este de aproximativ 0. Dinamizeazã producþia ATP-ului mitocondrial. modul de operare este ieftin. Structura apei este distrusã. virusurile ºi paraziþii. în schimb. Are un gust plãcut. Apa obþinutã prin osmozã inversatã: este parþial purificatã (75-90%).15-0. Eliminã parþial bacteriile. Apa purificatã prin filtre ceramice: oferã o puritate redusã. inclusiv paraziþii. care nu corespunde frecvenþei energetice a corpului uman. diabe atacurile de cord ºi cancerul. Implicaþiile pe termen lung asupra stãrii de sãnãtate depãºesc orice imaginaþie. Timp de expunere la carbon limitat. Nu aplicã aproape deloc principiile rezonanþei ºi transferului. parþial purificatã. Cartuºele ceramice se pot sparge sau gãuri cu uºurinþã. chimicaleleorganice toxice).150. ºi sunt scumpe. Are efecte lente.4 dolari. cloramine). Are un potenþial POR m ult mai înalt decât cel din momentul concepþiei.Apa ionizatã cu înalt potenþial terapeutic: porneºte de la apa BEV. Potenþialul POR este sub ce l al punctului de concepþie (BEV). Costul unui galon este de aproximativ 0. Are un gust plat ºi un potenþial POR negativ. TCE.

nemaifiind capabil sã îºi monitorizeze ºi sã îºi controleze singur trupul. Ei atacã receptorii corpului. Substanþele chimice analoage fac ca organis mul sã devinã un adevãrat iad. chimicalele radiomimetice mimeazã radiaþia nuclearã. FÃRà sã fie totuºi originali. Dupã cele trei luni.Apa înseamnã ceva mai mult decât un lichid! Apa este un ALIMENT! Hormonii analogi Chimicalele radiomimetice existã pretutindeni în jurul nostru. Rãtãciþi la 180o 90 . DDT-ul est e un bun exemplu de radical liber radiomimetic. la fel ca ºi hormonii pe care ni-i prescrie doctorul. deopotrivã la bãrbaþi. Pesticidele ºi erbicide le fac parte din aceastã categorie. Procesul r staureazã funcþiile corporale. puteþi spune însã cã v-aþi redobândit controlul asupra organismului dumneavoastrã. Aºa cum le spune numele. femei ºi animale. Este nevoie de un i nterval de timp de 90 de zile pentru a deschide receptorii ºi pentru a goli corpul de moleculele hormonilor analogi. Hormonii analogi acþioneazã la fel ca ºi cei originali. dupã care omul devine prizonieru l lor. ºi singura cale prin care vã puteþi elibera de ele constã în polizarea receptorilor ºi oxid a acestor substanþe oribile cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. Clismele la ficat accelereazã dramatic procesul de purificare.

iar adesea ºi în þesuturile pacienþilor bolnavi . Guenther Enderlein. carnea de pui este bu ntru organism. Dacã doriþi dovezi cã ceea ce spun eu este adevãrat. cã trebuie sã luãm aspirinã. Dr. Urmaþi sfaturile experþilor ºi vã veþi accelera singuri îm rânirea. cã trebuie sã evitãm ouãle. cã trebuie sã luãm suplimenþi pe bazã de calciu pentru a evi a osteoporoza. în schimb. ªtim de asemenea cã boala este manifestarea unui confl ict între câmpurile energetice în care predominã cele cu energia orientatã cãtre stânga. echivaleazã cu exerciþiile aerobice. ºi ceea ce spun ei este fals. cãci aceasta este dãunãtoare. Acest conflict între câmpurile energetice se petrece în lumea invizibilã o lume pe care NU o putem vedea. cã nu existã nici o difere aminele de sintezã ºi cele din alimente. cã boala este un rezultat al invaziei mic robilor ºi cã genetica poate controla totul. cã activitãþile zilnice prin casã. inclusiv ducerea guno iului. Toate aceste afirmaþii fac parte dintr-o campanie de dezin formare susþinutã la unison de mijloacele mass media ºi de mediile academice. El este un proces de zi cu zi. Toþi sunt bãtrâni ºi bolnavi. Procesul de îmbãtrânire se petrece în aceeaºi lume izibilã. ºtim cã corpul bioelectric es te un corp complex. 1916 Trãim într-o lume fizicã ºi percepem boala ca fiind un proces fizic deoarece îi putem vedea simþi ºi mãsura EFECTELE la nivelul corpului fizic . parþial fizic. cã v rianta ºtiinþificã a unei diete echilibrate ne face bine. grãbindu-vã astfel moartea. parþial energetic. Toate aceste afirmaþii sunt false. care sunt întotdeauna prezenþi în þesutur ricãrui cadavru. cã alimentele lichide înlocuiesc cu succes apa. Aproape cã nu existã religie care sã nu desc . este su ficient sã-i priviþi pe experþi . cã nu trebuie sã mâncãm unt. cã nu trebuie sã mâncãm carne roºie. cã alimentele procesate sunt la fel de sãnãtoase ca ºi cele cru de (dacã materiile prime care au stat la baza lor au fost sãnãtoase).Ni se spune tot timpul sã ne ferim de soare pentru a nu ne îmbolnãvi de cancer. pentru cã trãiesc în MINCIUNÃ! 14 Un proces de zi cu zi Forma de viaþã cea mai ostilã o reprezintã fungii. deºi este prezentã alãturi de noi. Pe de altã parte. Aºezarea mâinilor pe trupul pacientului bolnav Un exemplu de energie pozitivã care curge între lumea vizibilã ºi cea invizibilã este cel oferit de practica aºezãrii mâinilor pe trupul pacientului bolnav. cã tutunul ºi fumatul pasiv au o legãturã cu cancerul la p cã alcoolul în cantitãþi moderate ne face bine. cã soia ºi canola sunt bune pentru noi. dar ºi mai bun este peºtele.

de utilizarea pendulului pentru a determina orientarea energiei într-un aliment sau mãsurarea câmpurilor energetice cu ajutorul unui aurametru. Este o practicã ce necesitã o mare pu tere de concentrare. Deºi nu are nimic de-a face cu ºtiinþa. Singura deosebire constã în faptul cã procesul se desfãºoarã într-un mediu religios care implicã el însuºi o anumitã energie. deºi ar trebui recunoscut ca atare: o tentativã de acordare de ajutor din partea unei persoane cu intenþii bune de a-ºi ajuta semenul. multã focalizare re. este vorba de o modalitate terapeuticã religioasã care implicã un transfer de energie! AM nu produce întotdeauna schimbãrile pozitive aºteptate la persoana bolnavã. Aºezarea Mâinilor poate vindeca spontan o persoanã bolnavã. Ea presupune un transfer de energie pozitivã de la un om sãnãtos la unul bolnav. Principiile sale n u diferã de cele folosite pentru purificarea apei. Acest lucr u trezeºte nu de puþine ori scepticismul ºi ironia incredulilor. Atunci când se produc. Aºezarea Mâinilor (AM) face legãtura între puterea rugãciunii ºi corpul fizic. 91 . dar este cert cã le pasã de persoana pe care o îngrijesc ºi pe care o iubesc. AM este un fenomen care implicã manipularea energiei electrice.rie o variantã sau alta a acestei tehnici. Foarte puþini practic anþi înþeleg fenomenele electrice care stau la baza procesului. rezultatele pozitive sunt numite miracole.

În context religios. aºa cum se petrec lucrurile în AM. Avem nevoie de aceeaºi obiectivita te ºi atunci când discutãm de fenomenele energetice ºi de vindecãrile paranormale. pentru ca energia chi sã poatã curge liber. Acesta implicã atingerea pacienþilor bolnavi. Atingerea Terapeuticã are puterea de a vindeca! Gândiþi-vã la cineva în prezenþa cãruia vã simþiþi iubi i atingere o strângere de mânã. cãci rezultatele finale sunt benefice pentru ei. o gândire pozitivã ºi o focalizare intensã. cãci ºi acestea au rezultate la fel de pozitive. În continuare. unde ºi cum). atingerea practicatã de o sorã medicalã poate eschide centrii energetici congestionaþi ai corpului. Chi este denumirea pe care o folosesc chinezii pentru energia vieþii (mai este scrisã ºi Qi). ªtiinþa o numeºte ºarlatanie. procesul are însã o valoare practicã foarte mare. Deºi nu produce întotdeauna rezultate. de pildã aºezarea mâinilor pe tru pul lor. Atinger ea terapeuticã. rezultatele sunt întotdeauna pozitive. Subiectul nostru este practic manipularea ENERGIEI în scopul vindecãrii. gând irea negativã sau dispreþul nu fac decât sã BLOCHEZE fluxul de energie. Atingerea terapeuticã Multe asistente medicale se folosesc cu succes de acel fenomen cunoscut sub nume le de atingere terapeuticã. oamenii acceptã vindecãrile fãrã prea multe explicaþii. indiferent dacã se p etrec într-o bisericã. vindecat sau eliberat vindecarea sã poatã avea loc. Inversarea procesului de îmbãtrânire implicã producerea de energie metodelor de folosire a ei (când. terapia magneticã ºi testarea muºchilor sunt aspecte diferite ale aceluiaºi fenomen. chi (ATP) ºi învãþarea . La naºtere. nimeni nu ar pune în discuþie rezultatele vindecãrii. fiind folosit zilnic de cãtre surorile cu ex perienþã. Dacã am putea vindeca cu ajutorul unui dispozitiv fizic. într-un spital sau în prezenþa unui vindecãtor. o îmbrãþiºare vã face sã vã simþiþi în siguranþã. Mai întâi. existã totuºi destule dovezi ale eficacitãþii sale pentru a fi predat în ºcolile superioare pentru asistente medicale. Copiii recunosc întotdeau na atingerea unei alte fiinþe umane. redirecþionând fluxul de energie ATP pentru a pr omova vindecarea. ambele persoane trebuie cã coopereze. Pentru vindecãtorii vibraþioniºti. purificarea. fie el ºi o cutie neagrã cu l uminiþe ºi clopoþei. utilizarea pendulului. sora stabileºte nivelul energetic al persoanei folosindu-se de intuiþie ºi citin d aura corpuluiacesteia. care implicã o manipulare a câmp urilor energetice. Atunci când combinãm concentrarea mentalã cu atinge ea fizicã. Va trebui sã învãþãm sã acceptãm ºi beneficiile care rezultã din alte ter care manipuleazã energia. ea deschide meridianele energetice ale corp ului. Dacã este combinatã cu iubirea. Incredulitatea. LOH. cel mai dezvoltat simþ al nostru este atingerea.

Sã luãm. susþi nând beneficiile minunate ale epocii cuptoarelor cu microunde. cu excepþia veºn icilor cârcotaºi . despre care toatã lumea a fost unanim de acord cã sunt nebuni de legat . care nu bãnuia nimic! Erau considerate rãspunsul potrivit pentru mamele care nu avea u timp de gospodãrie ºi pentru conservarea energiei.Abuzul de energie Proliferarea poluãrii cu energie electricã negativã reprezintã o problemã cu adevãrat gravã. Ni s-a vorbit pe larg despre beneficiile lor asupra sãnãtãþii noastre! Îmi amintesc perfect campaniile pe care le-au dus companiile de electricitate. Îmi amintesc când au apãrut pentru prima oarã: ce entuziasm au stârnit în rândul opiniei publice. spre exemplu. Orice ecþii au fost ignorate. 92 . oluarea electricã are efecte subtile ºi consecinþe dezastruoase asupra sãnãtãþii oamenilor. În localitatea în care trãiam eu. ele au desemnat chiar un expertpentru a-i asista pe oameni în procesul de tranziþie de la vechiul mod de a gãti la cel nou. cuptoarele cu microunde. Acestea sunt foarte populare în SUA ºi în þãr leindustrializate. În facturile electrice au apãrut sfaturi culinare ºi reþete pentru microunde. Puþini oameni ºi-au pus întrebãri Foarte puþini oameni ºi-au pus întrebãri legate de cuptoarele cu microunde.

Când aceste molecule vii sunt iradiate prin microunde. nici nu susþine viaþa. ele se ard ºi devin inutile. neutralizându-le pe primele!) Douã secunde Mâncarea gãtitã timp de numai douã secunde într-un cuptor cu microunde devine moartã. care ne stã la îndemânã. Corpul le foloseºte pentru a-ºi clãdi ºi pentru a-ºi repara ropriile þesuturi(anabolism). reacþiile biochimice nu se mai produc. în beneficiul sãnãtãþii noastre! Efectele microundelor Cuptoarele cu microunde produc o energie orientatã cãtre stânga. Ele sunt periculoase chiar pentru adulþii ºi copiii care se aflã în aceeaºi camerã cu ele. sunt MORTALE! Energia microundelor distruge enzimele din alimente prin modificarea structurii lor moleculare. iar îmbãtrânirea este acceleratã. Aceste aparate produc o energie cu frecvenþe anti-viaþã. cuptoarele cu microunde au fost popularizate în ºcoli ºi de agenþiile guvernament ale în numele eficienþei. ea se îmbolnãveºte sub începe sã sufere de diferite simptome descrise uneori drept sindromuri . Enzimele sunt niºte substanþe care fac posibilã viaþa! În starea lor naturalã. În consecinþã. alãturi de o lingurã de Yucca Blend. efectele sale sunt exact cele OPUSE remediilor homeopatice folosite pentru a vindeca corpurile bolnave. de aceea. ar trebui sã ne folosim de acest drept. Proprietarii lor le-au înd it imediat. eºti considerat în epoca de piatrã dacã nu ai un cuptor cu microunde. Orice energii de ace st fel accelereazã procesul de îmbãtrânire prin modificarea structurii enzimelor corpului. cãci are efecte NEGATIVE asupra câmpurilor energetice ale corpului. Organi smul care o ingereazã este forþat sã prelucreze ºi sã neutralizeze aceste molecule energetice ciudat . Oamenii le înd rãgesc deoarece pun un semn de egalitate între hranã ºi o masã caldã. cãci uºureazã atât de mult procesul de gãtire. ia r farfuriile ºi mâncarea erau scoase fierbinþi din cuptor. cãci IRADIAZÃ sistemul imunitar. Curând. Ea trebuie evitatã cu o e preþ. enzimele din alimente conþin o energie orientatã cãtre dreapta. au apãrut în mai toate restaurantele din þarã. Aceste apara te electrice sunt considerate la ora actualã o necesitate pentru toþi oamenii aflaþi pe fugã. Pe scurt. Astãzi. O ri de câte ori o fiinþã sãnãtoasã este expusã unei energii cu o frecvenþã incompatibilã cu ea. au exact efectele inverse.Iniþial. Enzimele arse nu pot susþine viaþa. iar efectul lor este catabolic! (enzimele racemizate precum Disorb Aid ºi R/HCI. Prepararea hranei devenea incredibil de uºoarã. Mâncarea gãtitã la microunde nu este însã vie. Cât despre ea alimentelor pe care le preparãm la ele. absolut incompatibilã cu fiinþele vii. Evitarea cup toarelor cu microunde este un proces simplu.

Apa iradiatã cu microunde dena eazã enzimele dinsânge. Existã rapoarte ale unui spital din Oklahoma în care o sorã medicalã obiºnuia sã încãlzeascã la un cuptor cu microunde. înainte de a putea trece din nou la acele procese legate de viaþã ºi sãnãtate pe care le numim anabolism. slãbindu-ne. principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului reduc potenþialul POR la o valo are atât de coborâtã încât se poate spune cã alimentele ingerate mai degrabã ne golesc de rezervele energetice pe ca re le avem. Toate cuptoarele cu microunde emanã în jurul lor un câmp energetic. energia microundelor este invizibilã ºi modificã frecvenþa energiei u mane tot într-un univers invizibil. Mã îndoiesc cã 93 . Sângele iradiat cu microunde ENERGIA microundelor distruge structura molecularã a apei. transformând aceastã substa nþã care ar trebui sã fie dãtãtoare de viaþã în ceva care se opune vieþii. Evident. În plus sioneazã sistemul imunitar prin intermediul lichidelor limfatice. Pacienþii cãrora li s-a administrat acest sânge au murit! Sângel e este o substanþã vie. în pofida opiniilor contrare ale experþilor.e. Atunci când mâncaþi alimente gãtite la un cuptor cu microunde sau când beþi apã ir diatã cu microunde. Doar douã secunde într-un cuptor cu microunde sunt suficiente pentru a distruge viaþa din sânge. care este alcãtuit el însuºi într-o proporþie de 90% din apã.

nimeni nu le-a spus cã aceste aparate cu microunde sunt cancerigene. care acþioneazã lent ºi discret. tendoane. iar unii capãtã sindromuri care ni i nu au nume încã. Ar însemna ca judecãtorul sã muºte mâna care îl ajutã i interesele sunt foarte puternice în acest domeniu.va exista vreun expert care sã-mi demonstreze contrariul acceptând personal o transfuz ie cu un asemenea sânge! Poliþiºtii ºi Sindromul Tunelului lui Carpal Toatã þara s-a umplut de procese intentate de poliþiºti care au filat maºinile prin RADAR. c re neutralizeazã . cu excepþia oboselii la nivelul ochilor. Unii oameni sunt mai afectaþi din cauza lor decât alþii. Cel e pe termen scurt sunt greu de mãsurat ºi le asigurã experþilor o acoperire. ªtiaþi cã vã puteþi p oteja sistemul imunitar purtând în dreptul glandei timusului un super-magnet? Super-magneþii vã protejeazã de frecvenþele energetice ale radiaþiilor de 110 volþi. a microundelor. muºchi ºi cartilagii). cu o al ternanþã de 60 de cicluri. Se vor gãsi întotdeauna experþi fãrã faþã. Microundele afecteazã fibrele nervoase ºi þesuturile conjunctive (ligamente. ori de câte ori cineva lucreazã într-un mediu cu microunde. De aceea. Cei care lucreazã mult la c alculator suferã frecvent de sindromul tunelului lui Carpal ºi de afecþiuni ale sistemului imunitar. la oamenii care sunt expuºi un ei energii reduse. Nu trebuie sã vã aºteptaþi ca un tribunal sã le dea dreptate celor care intenteazã procese îm otriva producãtorilor de aparate cu microunde. Aceºti magneþi de pãmânt au câmpuri permanente de energie DC de 12. afecþiunile încheieturilor ºi tulburãrile þesuturilor co njunctive. problema tinde sã se acutizeze dramatic. Nu aþi remarcat însã niciodatã cum vã simþiþi dupã ce aþi stat mai multe ore unui monitor? Obosit! Poate ar fi mai corect spus: golit de energie. Din pãcate. sindr omul apare îndeosebi la vânzãtorii din marile supermarketuri care citesc preþurile produselor cu aparate de ci tire a codurilor de barã sau la cei care lucreazã foarte mult la calculator pe scurt. Microundele creeazã boli degenerative cu NUMEROASE faþete în lumile invizibile. În realitate. Principala cauzã este consideratã în mod oficial activitatea repetitivã.000 de gauss. care sã depunã mãrturie cum cã nu existã dovezi ºtiinþifice care sã ateste vreun pericol! Sindromul Tunelului lui Carpal (STC) este o problemã foarte gravã care afecteazã zeci de mii de oameni. dar cu REF NÞE. Terminalele calculatoarelor Se spun foarte puþine lucruri despre problemele pe care le genereazã calculatoarele. Ceea ce trebuie sã ne îngrijoreze sunt efectele PE TERMEN LUNG ale microundelor. dar continue. Alte rezultat e previzibile ale expunerii la microunde sunt cataracta ochilor.

cãci se manifestã la nivel subtil. iar medicul se grãbeºte sã punã diagnosticul. Pentru c ei mai mulþi oameni. emise d e luminile fluorescente. Dorm pe un pat cu o saltea magneticã cu valoar e terapeuticã ºi folosesc o pernã magneticã. Simptomele poluãrii electromagnetice sunt de regulã subclinice. efectele sunt aparent lente. Produsele magnetizate cu valoare terapeuticã pot neutraliza aceste efecte ale radi aþiilor. televizoare ºi monitoarele calculatoarelor. dar NU blocheazã câmpul energetic propriu-zis. Înt tivitatea organelor vitale slãbeºte. cu o alternanþã de 60 de cicluri. La fel ca ºi în cazul microundelor. S-a dovedit cã pacienþii bolnavi de cancer ºi de Alzheimer care f losesc aceºti magneþi dorm mai bine. lipi ndu-i deasupra ovarelor (pe pãrþile laterale faþã). port un super-magnet pentru a-mi proteja organele vitale ºi sistemul imu nitar chiar în timp ce scriu aceste cuvinte la calculator. Personal. Procesul de degenera re se produce discretºi lent sub acoperire pânã când boala îºi face simþitã prezenþa. SEMNELE bolii apar ca prin farmec. 94 . Problemele legate de sinusuri ºi congestiile datorate rãcelii rãspund d e asemenea foarte bine la acest tratament (vezi pachetul informativ). Filtrele pentru ecran ajutã în ceea ce pri veºte luminozitatea. Când corpul bioelectri c nu mai poate suporta. Femeile pot folosi super-magneþii pentru a-ºi uºura durerile menstruale.efectele neplãcute ale radiaþiilor de 110 volþi. nu toatã lumea experimenteazã aceleaºi probleme în urma expunerii la câmpurile energetice ale curenþilor alternativi cel puþin nu de la bun început.

Una din cele mai bune modalitãþi constã în plasarea unui super-magnet deasupra glandei timusului. Când spunem ionizeazã. ºi mai puþin asupra efectelor pe care le produce acesta. în care energia negativã a ionizãrii este folositã pentru a arde energia moleculelor din alimente. Alimentele iradiate nu au NIMIC de oferit corpului bioelectric. Când aud cuvântul iradiere. cum este lumina emisã de un bec. Oamenii se tem pe bunã dreptate de energia nuclearã. În schimb. Este un cuvânt cenuºiu! Omul înþelept evitã cuptoarele cu microunde. nu prea ºtiu ce sã creadã. Aºa se ile cu iradierea mâncãrii. Oricine mãnâncã alimente iradiate va îmbãtrâni ºi va muri id. Practic. El este un termen cvasi-ºtiinþific.ALIMENTELE: radiaþie ºi iradiere Cuvântul radiaþie ne duce cu gândul la o energie emanatã dintr-un punct central. oamenii se gândesc imediat la radiaþiile nucleare. iradierea nu înseamnã acelaºi lucru cu radiaþiile. Energia fisiunii este o radiaþie emanatã de aparatele nucleare sau de deºeurile lor ra dioactive. ele red uc forþa vitalã. Implicã faptul cã energia are o anumitã substanþã ºi cã lasã în urma ei o anumitã amprentã. refuzã sã mãnânce alimente modificate sau iradi nu acceptã sã îºi supunã organismul efectelor curentului alternativ de 110 volþi cu 60 de ciclu ri care emanã din monitoarele calculatoarelor ºi din neoanele fluorescente. Iradierea se implicã asupra actului propriu-zis. echivalând practic cu un suicid lent. lipsindu-le de valoare energeticã. Acest tip de energie agreseazã þesuturile vii ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. dar el descrie ºi energia privitã ca substanþã ºi ca stare. Cuvântul iradier e nu este nici alb. Iradierea este un alt termen foarte des folosit în mass media. Cartea vibraþii (vezi pachetul informativ) oferã multe a lte soluþii. folosit pentru a distorsiona ADEVÃRUL ºi pentru a promova minci una. Sursa energiei fisiunii folositã pentru a iradia rezervele de hranã ale americanilor sunt izotopii ra dioactivi ºi deºeurile nucleare. Radiaþii. Arderea moleculelor vii face viaþa imposibil produce suferinþã. înþelegem de fapt arde . nici negru. Orice om care doreºte sã trãiascã o viaþã lungã ºi sã aibã o stare bunã de sãnãtate trebuie sã înveþe sã se uri. iradiere ºi alimente modificate genetic . În ochii opiniei publice. Cuvântul iradiere este confuz ºi este folosit adeseori pentru a-i induce în eroare pe oa meni. Existã mai multe posibilitãþi prin care efectele acestor radiaþii negative pot fi neutralizate. El descrie actul io nizãrii fiinþelor vii. Aceastã energie a fisiunii ionize azã moleculele vii.

Microbii NU se mai adunã în aceste alimente pentru cã ei NU mãnâncã molecule a . Viaþa dumneavoastrã depinde de el vezi pachetul informativ). Ambele categorii sunt niºte monstruozitãþi energetice . Ei ºtiu foarte bine cã alimentele tratate chimic nu mai au nici un fel de rezistenþã ºi trebuie iradiate pentru a nu se strica direct pe rafturile magazinelor de prezen tare. Veþi învãþa cu aceastã ocazie cã nu existã nici o dife limentele modificate genetic ºi cele iradiate. Experþii vorbesc în cei mai laudativi termeni despre miracolul conservãrii alimentelor prin iradiere. El pare ac ceptabil pentruopinia publicã pentru cã sunã ºtiinþific ºi nu pomeneºte nimic de radiaþii . folosiþi un pendul sau un lanþ vibratoriu pentru a verifica un aliment înainte de a-l ingera! Aceste metode þin în epoca noastrã de o veritabilã luptã pentru supravieþuire . Moleculele sale vii imele) sunt însã distruse. ori alte poveºti asemãnãtoare. chelire ºi orbire. Au creat astfel o industrie a alimentelor care rezistã de-a pururi. Mãsurarea câmpurilor energetice 95 .Expresia modificat genetic este un sinonim de datã recentã pentru iradiere. coli 0158 . Nu cumpãraþi niciodatã mâncare iradiatã. Nu mâncaþi alimente gãtite la cuptorul cu microunde. lele urmãtoare ne vom ocupa de cãderea pãrului. dar care ne conduc direct în cimitir. Ei ne sperie vorbindu-ne de contaminarea apei ºi a hranei cu microbi precum E. Hrana iradiatã capãtã un înveliº de protecþie care rezistã de-a pururi . Ei citesc semnalele energetice emise de alimente (orientate cãtre stânga) ºi le evitã din instinct . Ce uitã sã menþioneze ei sunt adevãratele motive care stau la baza iradierii alimentelor pe care le consumã americanii.H7 sau Cryptosporidium.

Efectele pe termen scurt rãmân neobservate. Atunci când folosiþi aparate electrice conectate la un curent alternativ de 110 volþi. Reþineþi. Ele intrã în ca egoria paleativelor (tratamentul semnelor ºi simptomelor. În continuare. dar mai su nt ºi alte asemenea câmpuri. Ceea ce ne preocupã pe noi este lungimea timpului petrecut în câmpul de forþã negativ ºi intensitate a câmpului. plasaþi-vã în spatele câmpului sãu de forþã ºi purtaþi un super-magnet. cãci ele se opun vieþii. osind salteaua elasticã. suntem învãþaþi sã apreciem iradierea hranei p e care o mâncãm. rãpindu-ne în cele din urmã viaþa! Câmpurile energetice ale curentului alternativ au o nuclearã. legate de radiaþiile microundelor. dar nu li se spune nimic despre violenþa cu care radiaþiile ionizante lovesc corpulfizic. fãrã o vindecare autenticã a bolii care le-a decla nºat). de pildã un calculator. Metoda prezentatã în continuare mãsoarã O PARTE din energia negativã. EFECTELE acestor câmp rgetice anti-viaþã sunt de naturã subtilã la fel ca ºi efectele mâncãrii preparate la microunde asu sãnãtãþii. În mod similar. prezenþã care depãºeºte de departe radi O placã de plumb cu o grosime de 5 centimetri poate bloca radiaþia nuclearã. Pacienþii sunt învãþaþi sã SPERE cã se vor vindeca. mâncarea iradia tã ºi ingineria . TOTUªI. Nu folosiþi niciodatã pãturi electrice. dar PE TERMEN LUNG ne priveazã de sãnãtate ºi de vitalitate. rezolvaþi problema fãcând exerciþii aerobice. Când radioul începe sã bâzâie. ea nu poate bloca efectele unui câmp electromagnetic al unui curent de 110 volþi sã provoace leziuni cor pului viu. înseamnã cã aþi pãtruns în câmpu nþã electricã al aparatului respectiv. Ei nuînþeleg cã existã o mare diferenþã între diagnosticul pe bazã de raze efectul ucigaº al terapiei prin radiaþii. Medicina ºi radiaþiile Terapia prin radiaþii ºi chimioterapia radioactivã folosite în tratamentul cancerului au efecte devastatoare asupra organismului. aceasta este doar o parte din energia ele ctromagneticã din casã. radiaþiile nu pot reprezenta o terapie . luând precursori de hormoni ºi aplicând ETVC (acest procedeu va fi descris ult erior). de televizor sau de cuptorul cu microunde. Dacã vã este frig.Prezenþa câmpurilor electromagnetice care emanã din aparatele ºi echipamentele electrice este uºor de depistat. Oamenii cred în propaganda medicinii alopatice ºi fac coadã la cl inicile medicale. fãrã sã ni se spunã nimic de bolile ºi moartea la care conduce în mod garantat aceasta. Întrebaþi-i pe experþi Dacã subiectele despre care discutãm. aduceþi volumul la maximum ºi apropiaþi radioul de monitorul calcu latorului. În realitate. Conectaþi un radio la un prelungitor ºi localizaþi o frecvenþã între douã staþii de emisie în nu se aude nimic.

Practic. îmbãtrânir reprezintã TOTALITATEA influenþelor negative din viaþa dumneavoastrã. DE CE apar acestea ºi CE se poate face în legãturã cu ele? Vom discuta de asemenea despre mirosurile corporale care se accentueazã odatã c u procesul de îmbãtrânire. 96 . care nu vor accepta niciodatã cont estarea celor douã mari monopoluri ale istoriei: generarea electricitãþii ºi industria farmaceuticã a medic amentelor alopatice. Nu veþi redeveni tineri decât i nversând procesul prin care aþi îmbãtrânit. Nu depinde decât de dumneavoastrã sã vã auto-protejaþi. reducerea acestei vitalitãþi. Fiecare nouã zi poate aduce cu sine mai multã vitalitate. Preambul: capitolul urmãtor se ocupã de riduri. care nu vã va salva de la îmbãtrânire. Ignoranþa este un pretext penibil. sau dimp otrivã. SISTEMUL DE ALOCARE A FONDURILOR aparþine marilor companii ºi guvernului.geneticã sunt adevãrate. de ce nu ne spun nimic experþii în legãturã cu ele? Deoarece cercetarea acestor zone de risc NU este finanþatã de cãtre experþi.

La baza tuturor acestor probleme de sãnãtate stau hormonii! Pentru a recupera apetitul sexual. Diabetul este o dovadã a încetinirii funcþionãrii organelor vitale ºi a dezechilibrelor ho rmonale. mai sãnãtoasã ºi mai exuberantã. impotenþa anunþã de multe ori un diabet nedetecta t. Producþia de DHEA înceteazã la vârsta de 24 de ani. metabolismul încetineºte ºi excesele se acumuleazã în sis tem. Cea mai comunã formã de diabet este cel de tip II. Problema este sistemicã ºi nu þine numai de organele sexuale. prostatei ºi uterului. Pe mãsurã ce producþia de hormoni se reduce. Dacã veþi face acest lucru. Diabetul este rezultatul exceselor de toxine din interiorul corpului. apetit sexual aidoma. Pãrul devine tot mai subþire. . fragilizare a unghiilor ºi pãrului. atitudinea mentalã ºi voinþa de a pune în aplicare remediile necesare fac parte integrantã din tratamentul aplicat pentru recuperarea apetitului sexual. Pe de altã parte. Aceºtia sunt anii când bãrbaþii ªI femeile avanseazã rapid cãtre bãtrâneþe ºi când ferea sã în perioada pubertãþii începe sã se ÎNCHIDÃ. infecþiile cu ciuperci. Rãspunsul ei este greºit roblema are patru cauze. Incontinenþa NU este o problemã la femei! Ce este diabetul Milioane de oameni din societãþile occidentale suferã de diabet. veþi cu noaºte din nou miracolul vieþii. în þãrile umii a treia. afecþiunile pielii. La bãrbaþi. concentrarea. în care oamenii continuã sã mãnânce alimente naturale. pancreasului ºi ficatului. Ea apare la oameni cu vârste cuprin se între 33-55 de ani. incidenþa dia ului este foarte redusã. Pierderea apetitului sexual indicã disfuncþii ale ovarelor ºi testiculelor. scãderea masei musculare ºi apariþia cut elor sunt veri primari cu pierderea apetitului sexual. la fel ca ºi strãmoºii lor. timusului.Apetitul sexual Pierderea apetitului sexual indicã o deteriorare ºi o atrofiere a organelor vitale i nterne. dar aceasta nu se numãrã printre ele. TREBUIE sã vã purificaþi sistemul hormonal ºi recepto rii neuronali ºi sã reduceþi excesele hormonale în organismul dumneavoastrã. ºi im plicit a unei noi vieþi. adrenalelor. tiroidei. Condiþii precum obezitatea. ªtiinþa medicalã aruncã vina pe geneticã pentru apariþia diabetului. energia scade. Rãbdarea. al disfuncþi ilor la nivelul vezicii biliare ºi al problemelor auto-imune rezultate din IMUNIZARE. subþierea pãrului ºi chelirea. tulburãrile intestinelor. proces urmat curând de încetarea producþiei de pro gesteron.

iar muºchii devin flasci. D PT ºi antigripale! EVITAÞI VACCINURILE CU ORICE PREÞ! Extirparea vezicii biliare reprezintã o garanþie de 99% pentru apariþia diabetului întrun interval de timp de 20 de ani dacã persoana nu îºi ia mãsuri de protecþie împotriva acestui lucru. probleme ale tiroidei. pertusis. 75% din copiii cu aceste afecþiuni suferã din cauza sup erantigenilor mutanþi din sistemul lor. Vaccinurile DPT (anti -difterie. Diabetul de tip I (diabetul juvenil AKA) este o tulburare gravã în care sistemul imu nitar al copilului atacã celulele pancreasului responsabile de producþia de insulinã. Precursorii racemizaþi ai horm onilor ºi clismele la ficat OPRESC acest fenomen. Din pãcate. Un superantigen este o proteinã strãinã care dã peste cap sistemul imunitar. tulburãril e degenerative ale nervilor prolifereazã. tetanus) ºi anti-polio conþin superantige ni care provoacã diabetul de tip I ºi surzenia. e femei la fiecare bãrbat suportã extirparea chirurgicalã a vezicii biliare. apar semne de cancer. 97 . Associated Press a confirmat recent cã tulpinile atenuate ale virusului polio pot s uferi mutaþii odatã introduse în organism! La fel se petrec lucrurile cu vaccinurile anti-hepatita B.grãsimea începe sã se acumuleze. pielea se rideazã. Este o afecþiune autoimunã pr ovocatã de introducerea SUPER antigenilor în organism.

Problema este identicã! Nu acceptaþi niciodatã masajul medicului! Clismele la ficat sunt remediile cele mai utile pentr u eliminarea toxinelor din organism. Acest aparat simplu transformã apa d e la robinet într-o substanþã puternicã ce împiedicã formarea plãcii ºi apariþia cariilor. Mulþi copii d evin diabetici la pubertate din cauza dezechilibrelor hormonale. Prostatita ºi impotenþa Prostatita sau HPB (hiperplazia prostaticã benignã) este o disfuncþie hormonalã. etc. sângerarea gingiilor ºi alte afecþiuni periodontale pot fi rezolvate cu uºurinþã cu ajutorul unui irigator dentar biomagnetic. Biogenic hGH ºi precursorilor racemizaþi ai hormonilor pot fi dramatice. sau flasci? Aveþi un pântec bombat sau pungi de grãsime pe ºolduri? Vi s-au lãsat sânii? Vã m i amintiþi de felul în care arãtaþi pe vremea când eraþi tânãr(ã)? Atunci când organismul dumneavoastrã se dezvolta în pântecul matern. Pentru a afla mai multe informaþii. Ea poat e fi inversatã cu ajutorul precursorului de hormon Totally Male. corpul lor începe sã ca pete o înfãþiºare mai tinereascã. comandaþi Pachetu l Sursã (vezi pachetul informativ). în timp ce în cazul femeilor. Proteinele antigenice au niºte proprietãþi absolu speciale ºi nu sunt de regulã disponibile decât fetuºilor. Sângerarea gingiilor ºi paradontoza Probleme precum gingivita. Tonifiantul Biogenic al Pielii ºi a Corpului Priviþi-vã în oglindã. precum inima. Aveþi pungi de piele care atârnã sub bãrbie ºi sub braþe? V-au apãrut colþurile gurii. creierul. Efectele combinate ale Tonifiantului Biogenic al Pielii ºi Corpului. Remediile homeovitice ºterg ampren ta energeticã lãsatã de vaccinuri. oasele. un ficat sãnãtos ºi purificarea þesuturilor conduc la rezultate încã ºi mai spectaculoase. prostata se umflã ºi s e întãreºte. Ca întotdeauna. este de cã aveþi o problemã! (vezi pachetul informativ) .Apa Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicinalã face miracole în cazul diabeticilor. iar tiroida se umflã. Corpul le foloseºte pentru creºterea ºi diferenþierea cel lelor ºi þesuturilor în organe specializate. Dacã adulþilor li se administreazã proteine antigenice racemizate. În cazul bãrbaþilor. Dacã gura vã miroase urât. el se afla în prezenþa unor proteine antigenice ºi a unor hormoni echilibraþi. sau acele riduri ale buzei superioare? Dar în jurul ochilor? Ce puteþi spune despre torsul dumneavoastrã? Aveþi grãsime în exces sau celulitã? Muºchii sun tonifiaþi. cervixul îºi pierde elasticitatea.

curbat. contractarea involuntarã a m uºchilor aferenþi colonului datoratã tensiunii nervoase. un ficat cu disfuncþii. infecþii virale (fecalel e albe indicã hepatita). Culoarea obiºnuitã a fecalelor trebuie sã fie maronie. Fecalele sub formã de cocoloaºe indicã un tranzit digestiv lent. o gândire negativã. 98 . un dezechilibru hormonal. infecþii bacteriene. Fecalele cu sânge indicã hemoroizi sau ulceraþii. Fecalele fibroase indicã un colon congestionat. colitã. lipsa ritmicitãþii. stres. lipsa exerciþiilor fizice ºi a fibrelor alimentare.Un colon sãnãtos Cum trebuie citite materiile fecale Fecalele care plutesc indicã o cantitate excesivã de grãsimi ingerate ºi/sau un metaboli sm redus al grãsimilor. Fecalele deschise la culoare indicã disfuncþii ale ficatului. sub-hidratare. sub-hidratare. un stres puternic. o dietã sãracã în fibre ºi/sau o lipsã de ritmicitate (vezi glosarul).

nu sunt nici prea groase. Fecalele care la început sunt foarte groase. Beþi întotdeauna cel puþin douã pahare MARI cu apã dimineaþa la trezire. 15 Sãpunul pe bazã de leºie de pe vremea bunicii Oh. absoarbe substanþe ºi eliminã prin transpiraþie. Sângele idele extracelulare care circulã între celule asigurã lichidele necesare pentru transpiraþie. nici prea subþiri. ulceraþiilor pielii ºi bãºicilor. ignorarea necesitãþilor o vreme prea îndelungatã. colitã. a psoriazisului. ºi prin creºterea unghiilor ºi pãrului. Evacuarea completã a fecalelor caracterizeazã un colon Se încheie adeseori prin eliminarea zgomotoasã a gazelor. NOTÃ: este suficient sã beþi 1. urmate de un nou pahar de fiecare datã când urinaþi. Roger Lent Tegumentul (pielea) este organul cu cea mai mare suprafaþã. Mâncaþi cât mai multe legume ºi fructe. Ea respirã. rinichii ºi plãmânii un tegument aflat într-o stare bunã de funcþionare permite prevenirea acumulãrii de toxine. La fel ca ºi rudele sale intestinele. secreþii de grãsimi ºi uleiuri.5-2 litri de apã pe zi pentru ca tulburãrile descrise mai s us sã se amelioreze sensibil. sub-hidratare. iar spre final devin subþiri indicã o forþa re a rectului. ies uºor din colon. . Pielea este prima linie de apãrare a organismului împotriva bolii. care în caz contrar pot lua forma acneii.Fecalele închise la culoare indicã un stomac leneº. indiferent de cauze. El include pãrul ºi unghiile . normal . Adãugaþi la acest tratament ºi o lingurã de Yucca Blend la fiecare masã. Aveau o aversiune faþã de spãlatul urechilor. care nu mai reþine nimic. ºi este una din cele PATRU guri de scurgere pentru eliminarea deºeurilor toxice. subhidratare. o evacuare incompletã. Faceþi exerciþii fizice. Dacã ea este lezatã. cum sunt prunele uscate. sau anumite influenþe ale dietei. ca sã numim doar câteva dintre ele. ºi indicã un tranzit digestiv mai redus de 12 ore. ridurilor. Fecalele normale au o culoare maronie obiºnuitã. Pielea funcþioneazã aproape la fel ca ºi plãmânii. Dr. sânge închegat din cauza unui ulcer ma i vechi. bolile vor apãre a cât de curând. lipsa fibrelor alimentare ºi a exerciþiilo r fizice. Iar ei nu au mai auzit nimic câþiva ani la rând . sf ecla crudã sau verdeþurile. micuþul Herman ºi fratele sãu Therman. Bunica le-a spãlat urechile cu un sãpun din leºie.

Þesuturile conjunctive dure sunt cartilagiile ºi oasele. þâºnind mai devreme sau mai târziu la suprafaþã sub forma coºurilor. Pielea ridatã este alcãtuitã din colagen ºi fibre elastice ºi reticul are. ligamente. bãºicilor sau a ridurilor. Deºeurile care nu reuºesc sã scape din organism rãmân prinse în þesuturile dermice (straturil de suprafaþã ale pielii) ºi subcutanate (cele de sub straturile dermice). tendoane ºi cartilagii).Glandele sebacee (care produc uleiuri) secretã toxinele bazate pe grãsimi ºi uleiuri. acestea alcãtuiesc corpul într-o proporþie de 90%. Acumularea deºeurilor acide conduce la calcifierea þesuturilor moi. iar tuberculoza o calcifiere a plãmânilor. Þesuturile conjunctive sãnãtoase sunt alcãtuite din carbon ºi sulfidridã de sulf racemizate are se regãsesc ºi în SOC. la pi erderea elasticitãþii ºi la degenerarea lor. Colagenul intrã în structura þesuturilor conjunctive într-o proporþie de 30% (piele. Matricea oaselor este alcãtuitã dintr-un schelet din proteine de colagen umplut cu minerale. artrita implicã o calcifiere a încheieturilor. 99 . Astfel. SOC-ul este util de asemenea în dizolvarea þesuturilor cicatricelor . Deºeurile depozitate în þesuturile conjunctive moi conduc la calcifierea acestora. muºchi. oase. în încercarea organismului de a izola aceste câmpuri de înaltã energie toxicã. Tumorile canceroase sunt de multe ori calcifiate. Ele îºi aratã vârsta prin dureri ºi inflamaþii (artritã ºi gutã). Pielea ºi sânii care atârnã sunt exemple de degenerare a þesuturilor conjunctive. La rândul lor.

infecþiile cu ciuperci ºi cele ale vezicii. Vom discuta despre ambele categorii ceva mai târziu în aceastã c arte. Cu toatã publicitatea care i se face. la fel ca ºi producþia altor hormoni precum progesteronul sau melatonina. Þesuturile cicatrizate pot fi interne ºi/sau externe. Ele NU sunt sigure. Urmãtoarele boli sunt AVERTISMENTE serioase legate de un dezechilibru hormonal la femei: afecþiunile tiroidei. folosesc precursori racemizaþi ai ho rmonilor (în varianta masculinã) deoarece aceºtia îi permit corpului sã îºi producã propriii hormoni. iar producþia ei se reduce dupã vârsta de 24 de ani. subþierea pãrului. aceste fluide extracelulare sunt numite limfã . Mai mult decât atât. T oate aceste substanþe sunt EXTREM DE periculoase. nimeni nu spune opiniei publice cã NU existã nic i o diferenþã între DHEA analog. Corpul î construieºte þesuturi cicatrizate ca rãspuns la diferite traume ºi din incapacitatea de a construi þesuturi sãnãtoase. glanda pituitarã ºi cea pinealã) sã menþinã echilibrul hormonal. De îndatã ce se vor ataºa de receptorii dumneavo astrã. pilulele anticoncepþionale ºi înlocuitorii de estrogen. hormonii analogi au o duratã de viaþã veºnicã ºi nu se des isul DHEA natural pe care îl gãsiþi pe piaþã este o minciunã pe faþã! Tot ce au fãcut chimiºtii a ute grupul R în molecula organicã pentru a o putea patenta. DHEA realã este produsã în corp de cãtre glandele adrenale. Fe riþi-vã de aceste droguri atât de populare astãzi. purificând receptorii umani. pe care îi elibereazã astfel din blocajul în care au fost prinºi. depresi a ºi reducerea apetitului sexual. corpul devine incapabil sã îºi construiascã þesuturi puternice. Aºa explicã de ce capsulele de SOC foarte bogate în carbon ºi sulf racemizate produc rezultate atât de d ramatice în cazul suferinzilor de artritã. . Substanþa realã nu poate fi patentatã ºi to t ce este natural nu este profitabil pentru industrie. veþi deveni un prizonier în propriul dumneavoastrã corp. încheieturi slãbite ºi intoxicaþie cu metale grele. Schimbãrile hormonale ºi încetinirea funcþionãrii hormonilor DHEA este unul din hormonii analogi cu rol de (gloanþe magice) care au apãrut ca ciu percile dupã ploaie. Atunci când carbonul ºi sulful act ive biologic sunt în cantitãþi insuficiente. Pielea ºi þesuturile cicatrizate Existã numai DOUà clase de þesuturi: cele funcþionale sãnãtoase ºi cele cicatrizate. ºi implici trolul asupra corpului. grãsimea. adicã din interiorul celulelor. deoarece blocheazã receptorii din organism ºi împiedicã centrii de reglare din creier (hipotalamusul. sãnãtoase. steroizii anabolici. Personal. Fluidele extracelulare nu sunt tot una cu cele intr acelulare. Atunci când sunt culese de vasele capilare limfatice ºi resorbite în sâng e.Procesul de îmbãtrânire presupune acumularea de deºeuri toxice în fluidele care circulã ÎNTRE celulele þesuturilor moi.

adãugând colagen în produsele sale. în punctele în care pielea se freacã mai mul turi ºi sângerãri. cu atât ma t îþi vei putea prelungi viaþa artisticã ºi statutul de vedetã. Printre produsele care sunt cu adevãrat efi ciente ºi care opereazã foarte bine alãturi de loþiunile pe bazã de SOC vã recomand: crema cu precursori Nugest II. Tonifiantul Biogenic pentru Piele ºi Corp. de acumularea deºeurilor în depozite ºi de reducerea producþiei de ATP.Pielea ridatã. bucurându-te de beneficiile lor. SOC-ul ºi GH3 Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Ele sunt legate de deteriorarea ºi încetinirea activitãþi etabolice. îndeosebi la oamenii în vârstã. ºi acidul glicolic cu valoare terapeuticã. acidul glicolic. Industria cosmeticã încearcã marea cu degetul . Vedetele de cinema recurg la lifting-uri faciale pentru a-ºi remedia ridurile. Ridurile îi deranjeazã pe cei care doresc sã arate tineri. Ele sunt un SEMN al unei pr obleme interioare. Pe mãsurã ce situaþia se înrãutãþeºte. straturile exterioare ale pielii devin tot mai strâns unite. mai ri gide ºi mai puþin elastice. subþierea/albirea firelor de pãr ºi încheieturile artritice pot fi consider ate oricum. Vedetele de cinema. dar nu semne ale tinereþii ºi vitalitãþii. Ele ºtiu foarte bine cã cu cât arãþi mai tânãr. 100 . dar cola ul industrial nu este rãspunsul pe care îl aºteaptã organismul. conºt iente cã o faþã tânãrã atrage un succes de casã mai mare.

în urinã apar produse secundare toxice. Oþetul natural co nþine acizi organici naturali care au un gust acru. ridurile aproape cã dispar. De aceea. Capsulele de SOC sunt luate oral. Acestea pot dispãrea complet. motiv pentru care metaboliþii proteici se acumuleazã în urinã. Mulþi oameni îºi beau urina pentru a se vindeca de cancer ºi de alte boli (vã recomand în ac eastã direcþie cãrþile: Propriul dumneavoastrã medicament ideal. În plus. Loþiunea SOC face minuni ºi în caz de acnee sau cicatrice rãmase ca urmare a unor arsuri . iar pielea mea aratã ca la 20 de ani (deºi am 53). le folosesc cu religiozitate. Un nivel ridicat . Existã femei scandinave care îºi spalã faþa cu urinã. dar sunt foarte scumpe ºi NU rezolvã problema.Societatea este extrem de subiectivã. Cartea oþetului de mere ºi Cartea ceaiului Ko mbucha). Un alt secret personal pentru a-mi pãstra pãrul negru. Capacitatea noastrã de a produce enzime digestive ºi absorbante PUTERNICE scade dupã vâr sta de 30 de ani. Un acid este un donator de hidrogen. dermatologii folosesc acid glicolic premium cel mai mic dintre hidroxi-acizii alfa. pielea devine incredibil de moale. precum acidul uric. De altfel. un organism bãt rân îºi mãnâncã propriile þesuturi pentru a-ºi satisface nevoia de proteine. care poate fi astfel eliminatã prin spãlare. iar efectele combinate ale cel or douã produse sunt absolut minunate! Urina ºi faþa Acid este un termen chimic. Acizii naturali au o mare putere de vindecare. este ceaiul de Komb ucha ºi Gh3+11. iar pielea capãtã o strãlucire sãnãt oasã care are un mare efect asupra celor din jur. În timp. cea vie). Bolnavii de cancer ºi cei care þin cure de slãbire sunt exemple triste de oameni care suferã din cauza acestui canibalism intern. Acidul glicolic cu valoare profesionalã se combinã cu straturile exterioare uscate a le pielii (stratum corneum). tiner se bucurã de un avantaj comparativ evident! Lifting-urile faciale ajutã. SOC-ul stim uleazã formarea colagenului NOU în straturile dermice (adevãrata piele. Când sunt folosite loþiunea SOC ºi Totally Male (pentru bãrbaþi) sau Nugest II (pentru fem ei). Urina conþine acizi care înfrumuseþeazã p ielea. fiind înclinatã sã respingã bãtrâneþea. deoarece acidul uric le ajutã sã-ºi menþinã pielea m faþã tânãrã. Personal. Straturile dermice se prind de cele exterioare (epidermice) prin membrane subcutanate. uscând pielea moartã. Produsele de mai sus reprezintã o veritabilã hranã pentru piele NU sunt doar niºte produse cosmetice. Acizii naturali precum cei din oþetul de mere ºi din ceaiul de Kombucha regenereazã organismul. fãrã fire degradate.

R/HCI ºi Yucca Blend. din cauzã cã îºi supraîncãrcau org smele cu proteine de origine animalã. R estul digestiei ºi întreaga absorbþie se petrece în intestinul subþire. Testul suprem apare însã în cazul bolnavilor de cancer. care produceau un exces de acid uric. 101 . Boala bogaþilor Oamenii care mãnâncã prea multe proteine de origine animalã ºi care au o digestie slabã se îm olnãvescdeseori de gutã. guta era cunoscutã sub numele de boala bogaþilor. enzimele digestive sunt absolut CRUCIALE. dar NICI UNUL dintre ele nu se comparã nici pe departe cu combinaþia dint re DiSorb Aid. În trecut. otrãvesc organele vitale ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. Aceºti a sufereau de inflamaþii la nivelul picioarelor. Tr. DiSorb Aid. alimentele nedigerate di n intestine alimenteazã paraziþii. R/HCL ºi Yucca Blend corespund perfect din ace st punct de vedere. degetelor de la picioare ºi mâinilor. care mor literalmente prin înfometare. Pentru oamenii în vârstã. Aceasta este ordinea strictã pe care trebuie sã o respecte orice produs pentru digestie. Digerarea proteine lor prin ruperea legãturilor peptidice nu se poate produce decât într-un mediu PUTERNIC acid. Acumulãrile de deºeuri afecteazã organismul ºi determinã 11 N. iar aceste produse trec cu succes acest test. Gerovitalul doctoriþei Ana Aslan. Pe piaþã existã numeroase produse pen uºurarea digestiei.de acid uric în urinãreprezintã un AVERTISMENT serios! În plus.

întregul sistem intrã curând într-o stare de ºoc. afectând inclusiv clasa mijlocie ºi sãracii. Ele reprezintã SEMNE ale îmbãtrânirii. Eliminarea pietrelor din ficat ºi din vezica biliarã este nedureroasã ºi sigurã. Aceste acumulãri de cristale se depun la încheieturil e degetelor de la picioare ºi la extremitãþi. dacã acestea blocheazã canalele interne ºi nu sunt eliminate chirurg ical în maximum 24 de ore. fãrã sã afecteze în vreun fel cauzele care au dus la apa riþia lor! Tot ce a reuºitsã producã ºtiinþa ºi în acest domeniu este tot un paliativ (o alin a durerilor. mesele luate seara târziu ºi excesul de carne conduc la îmbolnãvirea de gutã. Astãzi. iar acest lucru devine cu atât mai dificil cu cât eºti mai bogat. conducând la o creºtere accentuatã a nivelului de acid uric din sânge ºi din þesut uri. Pacienþii sunt mai degrabã preocupaþi de cine plãteºte factura (asigurarea medicalã) decât de pierderea pe termen lun g a sãnãtãþii lor. fãrã o rezolvare a cauzelor). Ea e ste plinã de chimicale toxice ºi de minerale inutile. Alcoolul. cu condiþia sã vã pregãtiþi corpul ºi sã urmaþi cu precizie instrucþiunile care vor urma. Acidul uric excesiv din sânge ºi din limfã se combinã cu anumite baze minerale alcaline precum calciul ºi dau naºtere cristalelor de sare. Guta nu se mai manifestã numai în lumea opulentã a bogaþilor. Bila este un emulsificator al grãsimilor ºi vehiculul prin care corpul eliminã 75% din deºeurile sale. manifestându-ºi iritarea prin inflamaþii ºi dureri. ele pot provoca moartea. rinichi ºi vezica biliarã. emia a sângelui). provocând inflamaþii ºi suferinþã.apariþia pietrelor la ficat. modul de viaþã sedentar a devenit e emic. Corpul n e ce sã facã cu aceste precipitate. În cazul pietrelor. În plus. care blocheazã fluxul bilei. ºi apariþia pintenilor osoºi sunt manifestãri ANORMALE. Medica împotriva gutei nu trateazã decât simptomele. care fãceau de regulã toate muncile grele din societate. nimeni nu le spune pacienþilor cã medicamentele împotriva gutei distrug ficatul. Dacã o piatrã la ficat sau la vezica biliarã blocheazã principalul canal al bilei care conduce la intestinul subþire. O prostie! În trecut. odatã cu apariþia societãþii serviciilor ºi a calculatorului. Modul de viaþã sedentar era apanajul exclusi v al bogaþilor. Mâncãrurile grase încarcã organismul cu purine (deºeuri proteice din carnea bogatã în azot) º uprasolicitã rinichii. guta nu reprezenta o problemã pentru clasa mijlocie ºi pentru oamenii sãraci. Toxemia este principala ameninþare la adresa femeilor gravi de! Apa de bãut de slabã calitate alimenteazã problemele de care am discutat mai sus. . Guta este un SEMN clasic de bãtrâneþe. iar corpul intrã în toxemie (tox toxic. Presiunile sociale fac aproape imposibil un mod de viaþã sãnãtos. pietrele la ficat. Precipitatele precum cristalele de acid uric.

acestea nu pot 102 . bogatã în minerale grele. fluoruri. cloramine. Precipitatele rezultate din interacþiunea uleiurilor de soia ºi canola cu deºeurile to xice din corp produc efecte similare asupra sângelui ºi limfei. Arterele îngroºate (atero-ºi arterioscleroza) sunt pavate cu plãci precum cele depuse pe f undul cãzii bunicii. despre care vom discuta mai multe în capitolele care urmeazã).Bunica obiºnuia sã amestece grãsimile animale topite cu leºie (hidroxid de sodiu). uleiuri ºi grãsimi. pe fundul cãzii se depunea un precipitat. rezultat din reacþia mine ralelor grele cu sãpunul. Calciul ºi grãsimile În pofida opiniilor medicale. Vom discuta în mare detaliu despre uleiurile malefice. îngreunând astfe ivitatea stomacului ºi digestia proteinelor. ªi mai grav este faptul cã sunt luate imediat dupã masã. porni nd de la premisa cã organismul are o lipsã de calciu. Uleiurile de soia ºi canola joacã un rol crucial în for marea acestor plãci sanguine. dar ºi produsul unui mod de viaþã ne lijent ºi al unei diete alimentare nesãnãtoase. Ei încearcã sã FORÞEZE corpul sã accepte mineralele în forma lor eleme tarã (adicã mineralele care nu au trecut prin ciclul carbonului. deºeuri organice ºi minerale. Dar atunci când sãpunul ei era folosit împreunã cu ap a de la robinet. dar creeazã probleme noi! Me dicii prescriu carbonat de calciu elementar (cochilii de scoici) ºi compuºi ai acidului citric de calciu. blocând capilarele. Formarea plãcilor în artere reprezintã un SEMN de boalã. Aceste elemente precipitã în fluidele corporale ºi se combinã cu alte deºeuri metabolice. obþinând sãpun de casã prin procedeul numit saponificare. Dacã lanþurile peptidice ale proteinelor nu sunt r upte în stomac. Plãcile sunt o combinaþie de cloruri. d naºtere plãcii ºi pintenilor osoºi. suplimenþii care conþin minerale elementare luaþi pentru a rtritã ºi osteoporozã sunt absolut inutili! Ei nu numai cã nu rezolvã problema.

unde alimenteazã iile care se hrãnesc cu asemenea deºeuri. care a transf ormat fetiþa în femeie ºi bãiatul în bãrbat. responsabili de dige stia proteinelor. În plus.fi prelucrate ºi asimilate. acumulãrile de gaze dupã mese. El este umbra bãtrâneþii care se apropie ameninþãtor. infecþiile vaginale (venerice sau nu). El nu apare decât atunci când deºeu rile toxice se acumuleazã într-o mãsurã atât de mare încât ajung în þesuturile subcutanate. Altfel spus. Iatã care sunt primele SEMNE ale menopauzei la femei ºi ale andropauzei la bãrbaþi: grãsim ea/celulita. Este consideratã o problemã care apare dupã menopauzã. infecþiile cu ciuperci/ale vezic ii urinare. etc. Acest proces nu este recunoscut de medici atunci când se instaleazã menopauza (în cazul femeilor). confuzia mentalã. De aceea. De regulã. De fapt. evitaþi aceºti suplimenþi! Pierderea masei osoase este numitã osteoporozã. problemele intestinelor. femeia trece printr-un adevãrat iad . cancerul la femei. eliberaþi de orice teamã! Mirosul corporal Mirosul corporal este un SEMN al unui corp poluat. anii intermediari dintre pubertate ºi menopauzã po t fi prelungiþi indefinit. Mirosul corporal este neplãcut din punct de vedere social . Dacã veþi face ce vã voi spune eu. începe sã se închidã. Cu cât . artrita. SPM. Pe scurt. otrãvind c orpul ºi alimentând paraziþii. La adulþi ºi uneori chi la copii ºi adolescenþi mirosul corporal este strâns legat de încetinirea funcþiilor organelor vitale ºi de deze chilibrul hormonal. aceste SEMNE ne previn cã fereastra deschisã în timpul pubertãþii. pierderea apetitului se xual. Calciul ºi magneziul elementar neutralizeazã acizii din stomac. dar ADEVÃRATA ei instalare se produce în anii de dinai ntea menopauzei (25-40 de ani). Am descoperit personal CUM poate fi oprit ºi INVERSAT el. cãderea sânilor. Prima oarã când devenim conºtienþi de acest miros este momentul pubertãþii. ciclul dureros. am descoperit cum poate fi ELIMINAT riscul de can cer la bãrbaþi ºi la femei. afecþiunile tiroidei. veþi putea trãi o via ngã. scãderea energiei. el apa e ca urmare a activitãþii corporale ºi al secreþiei crescute de deºeuri toxice. el nu este altcev a decât mirosul moleculelor aromate toxice care se evaporã din corp. Fereastra deschisã la pubertate poate fi menþinutã deschisã atâta vrem e cât doreºte femeia (sau bãrbatul). Acest proces este uºor de OPRIT. Boala predominã îndeosebi la femei. Lãsaþi prejudecãþile la o parte ºi acceptaþi faptul cã NU este necesar sã îmbãtrâniþi sau sã chiar doriþi acest lucru. subþierea/albirea pãrului. umflãrile/balo nãrile. Proteinele neprelucrate putrezesc în intestine. depresia. Pânã atunci. tumorile fibroide. dar prezintã riscuri mult mai mari. precum ºi cel de osteoporozã. asistând neputincioasã la dispariþia frumuseþii ºi bucuriei ei.

Un corp sãnãtos ºi curat a roape cã nu are miros. nu numai ca numãr d e ani. Imaginea este deplorabilã ºi explicã în plan vizual de ce aceºti oameni au un miros corporal atât de puternic. Cea deacþiune este legatã de sistemul hormonal. care poate fi considerat pe bunã dreptate una din cele douã acþiuni fundamentale pe ca re trebuie sã le execute omul care doreºte sã îºi inverseze procesul de îmbãtrânire ºi sã se vindece de boalã. Oamenii cu un miros corporal puternic se pot spãla de cinci ori pe zi cu sãpunul cu leºie al bunicii ºi pot folosi cele mai bune deodorante fãrã a obþine vreun rezultat. ci ºi fizic. Un miros corpo ral puternic este un SEMN care nu trebuie ignorat! Nu trebuie sã fii foarte în vârstã pentru a avea un miros corporal puternic. ºi sã ai un miros puterni c. Toate celul le din organism sunt afectate de acest proces. Deºi comun. ei miros imediat bãtrâneþea! Priviþi felul în care aratã pielea oamenilor în vârstã: c . dar bãtrân din punct de vedere corporal. Copiii au un simþ excelent al mirosului. Dacã bãtrâneþea corporalã este dublatã de ani. Copiii au un miros atât de proaspãt pentru cã sunt TINERI. Altfel spus. Poþi sã fii tânã in punct de vedere calendaristic. 103 . ci eliminarea fãrã efecte secundare a d eºeurilor acide localizate înspaþiile celulare ºi în grãsimile din ÎNTREGUL corp. mirosul corporal este ANORMAL. El este un simptom al îmbãtrânirii ºi al activitãþii c atabolice. paloarea ºi lipsa ei de vitalitate. mirosul va depãºi puterea oricãrui deodorant. cu atât mai toxicã este persoana în cauzã. Ei detecteazã imediat toxinele care emanã din bunicii lor.acest miros este mai puternic. Clismele la ficat nu au drept activitate principalã purificarea ficatului ºi eliminarea pietrelor.

Oamenii mai vârstnici îi pot folosi pentru a-ºi redeschide fereastra deja închisã La începutul secolului XX. Ei nu au un ciclu menstrual. Menopauza ºi andropauza apar dupã o reducere a nivelului de funcþionare a organelor vi tale. Un exemplu ilustrativ în acest sens este menstr uaþia. formele de viaþã care existã în el se schimbã ºi ele. schimbãrile hormonale care s e produc accelereazã emisia de molecule aromate. pauzã încetare). sânii. Precursorii racemizaþi ai hormonilor diminueazã schimbãrile hormonale experimentate de cele douã sexe ºi pot prelu ngi indefinit vârsta mijlocie. dar au totuºi un ciclu lunar al hormonilor. menopauza era numitã apogeul . În mod corect. subsuoarele. este imposibil sã elimini o tumoare canceroasã dacã sistemul limfatic nu funcþio neazã corect. cãci reprezintã SEMNUL oficial al apropierii bãtrâneþii. încãrcând astfel corpul cu metale grele ºi sufocând fluxul deºeurilor prin sistemul limfatic . cu deosebirea testiculelor ºi ovarelor. Acestea sunt zonel e în care existã noduri de mare concentrare limfaticã. Ea NU vindecã cancerul. Ei BLOCHEAZà glandele sudorip are. Remarcaþi zonele din corp în care transpiraþia este foarte puternicã. iar echivalentul menopauzei în cazul lor este numit andropauzã (andro hormonii androgeni masculini. Menopauza (ºi andropauza) sunt cuvinte la timpul trecut .Pe mãsurã ce mediul intern se modificã. gâtul ºi capul. deºi buna funcþionare a ace stuia este crucialã pentru o stare bunã de sãnãtate. Cancerul îºi are originea în sistemul limfatic ºi cãlãtoreºte prin in ul acestuia. Oamenii nu detecteazã schimbãrile mirosurilor subtile. ele ar trebui numite sch imbãri hormonale . Capacitatea limitatã de a transpira liber indicã un sistem limfatic leneº. precum zona inghinalã. Când corpul feminin se goleºte de toxine prin intermediul ciclului. dar modificã mediul intern într-o mãsurã suficient de mare pentru ca aceastã boalã sã disparã . dar unele a nimale (cum sunt urºii) au aceastã capacitate. Majoritatea antiperspirantelor conþin ioni toxici de ALUMINIU. Deodoranþii ºi menstruaþia Deodoranþii anti-transpiraþie nu trebuie folosiþi NICIODATÃ. procesele care le corespund încep cu 15-20 de ani înainte de declanºarea oficialã. Bãrbaþii experimenteazã ºi ei o schimbare hormonalã lunarã a mirosului corporal. Vestea bunã este cã efectel lor pot fi . Se cunosc cazuri de urºi care au atacat femei aflate la menstruaþi e. De altfel. Apa Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicinalã are capacitatea de a scãpa corpul de mirosul put ernic ºi de cancer. ce am discutat pânã acum în aceastã carte este legat de CONTROLUL asupra mediului intern. implicaþi în afecþiuni degenerative p recum Alzheimer. Hormonii afecteazã mirosul corporal. În realitat .

corp va fi mai puternic sau mai s Dacã transpiraþi abundent. Dacã nu transpiraþi prea uºor.INVERSATE. Femeile nu vor mai fi nevoite sã îmbãtrâneascã (sau sã arate bãtrâne)! Noi ne reînnoim corpul la fiecare ºapte ani. Transpiraþia este un indicator excelent al eficienþei cu care funcþioneazã pielea ca ºi ca nal de eliminare a toxinelor. Bãile fierbinþi au ºi ele efecte benefice. în timp ce alþii nu transpirã aproape deloc. dar ºi o serie de neajunsuri legate de lipsa spaþiu lui. Dacã noul lab decât cel vechi depinde numai de dumneavoastrã. Apa nu este 104 . Corpul ne-a fost dat pentru a fi exersat ºi folosit. Soluþia pe care am ales-o a fost sã fac în fiecare zi exerciþii aerobice ºi saunã cu infraroºii la distanþã. semnul este foarte bun. Personal. Dacã nu transpiraþi cu uºurinþã. este important sã învãþaþi sã ASISTAÞI cor est proces. Lipsa transpiraþiei Toatã lumea transpirã. nu transpir deloc uºor. Sauna cu infraroºii la distanþã Bãile cu abur ºi izvoarele minerale calde sunt o cale minunatã prin care vã puteþi curãþa org nismul. faptul cã nu sunt portabile ºi costul ridicat. cu condiþia sã aprovizionaþi din belºug c orpul cu apã ºi cu minerale ionice. Cei care nu fac acest lucru îºi reduc cu bunã ºtiinþã zilele. Unii transpirã foarte abundent. Sauna cu infraroºii la distanþã prezintã TOATE beneficiile ºi NICI UN neaj uns. este necesar sã asistaþi co astã direcþie sau sã suportaþi consecinþele.

Puþini oameni realizeazã cât de masive sunt cantitãþile de otrãvuri din mediul înconjurãtor c ne intrã în corp prin aceastã poartã deschisã care este pielea. Pielea: o poartã cu douã ieºiri În cartea sa. în plus. Ea poate elimina ºi poate absorbi. Costul unei saune este de 15 cenþi pe zi. inclusiv prin bronhiole ºi plãmâni (vã re mintim cã trupul respirã prin intermediul plãmânilor. ce este mai bine: sã faci baie în ea sau sã o bei? Experþii au rãspuns: Sã o bei. dr. deºi noi putem absorbi o cantitate uriaºã de otrãvuri prin piele. de astm ºi de boli degenerative. Dan Skow vorbeºte de o întrebare care i-a preocupat cândva pe medici: Dacã ai doi litri de apã contaminatã cu o substanþã chimicã volatilã într-o proporþi pãrþi la un milion. Corpul nu a fost creat pentru a face faþã tuturor otrãvurilor în care este . corpul cedeazã. Foarte curând se preconizeazã însã apariþia unor produse cosmetice sigure . Pielea are o dublã direcþie. proces numit respiraþie externã. Mu oameni îmbãtrânesc prematur ºi suferã cumplit din cauza expunerii prelungite la substanþe chimice. întrebarea însãºi era ridicolã. În realitate. Dacã mediul este suficient de toxic. experþii au dat rãspunsul greºi t! De fapt. au o capacitate de absorbþie mult mai bunã.necesarã pentru acest tip de saunã. Din nou. inclusiv p entru organismul uman. proces numit respiraþie internã). de care vor beneficia deopotrivã emeile ºi bãrbaþii (vezi pachetul informativ). cãci printr-o baie pãtrund în corp de patru ori mai multe sub tanþe chimice decât atunci când bei apa . membranele mucoase care cãptuºesc gura. Toþi cei care au investit într-o asemenea saunã declarã cã s-au îndrãgostit de ea icii ºi suferinzii de artritã sau de tulburãri degenerative ale nervilor au parte de o mare alinare dacã folosesc cu regularitate sauna cu infraroºii (vezi pachetul informativ). Majoritatea chimicalelor produse de om sunt toxice pentru fiinþele vii. FÃRà Sà FIE însã droguri!). cãci nu poþi face baie în doi litri de apã! Cel mai bun rãspuns ar fi tr sã fie: Nici una din cele douã variante . ºi prin intermediul ce lulelor. îmbolnãvindu-se de eczeme. Agricultura secolului XXI. Aceastã no uã tehnologie permite eliminarea unor cantitãþi masive de toxine acide din corp. Medicamentele topice s unt foarte uºor absorbite prin piele (cremele pe bazã de precursori de hormoni Nugestrine II ºi Tota lly Male sunt transdermale ºi sunt absorbite prin piele direct în sânge. O saunã SID este confecþionatã din lemn ºi este portabilã. Întrebaþi un cosmetician dacã este posibil sã acumulezi toxine prin piele ºi prin plãmâni. gâtul ºi tractul gastrointestinal au o suprafaþã reunitã de 600 de ori mai ma e decât cea a pielii.

iar doctorul îi Singurele gânduri care îi mai trec atunci prin minte sunt: De ce eu? Ce am fãcut ca sã me rit aºa ceva? Nu este posibil. diagno sticul este greºit . aceste opþiuni nu rezolvã problema. cã îl dor oasele spune: AI CANCER ! racemizaþi de hormoni. Având în vedere cã expunerea toxicã este inevitabilã în timpurile moderne. orice am face. omul constatã cã i-a apãrut un nodul la sân. corpul intoxicat este nevo mai sus. Nu sunt suficient de bãtrân ca sã fiu bolnav de cancer. Atunci când vine vorba de chimicalele toxice. produselor cosmetice ºi aerului. vã ecomand sã folosiþi Nustregine II ºi Totally Male pentru a vã menþine deschiºi receptorii nervoºi ºi hor onali. NU UITAÞI cã hormonii sunt cei care deschid fereastra pubertãþii. în timp ce precursorii racemizaþi a i hormonilor pot pãstra deschisã aceastã fereastrã. Bombele cu ceas Dacã nu are la dispoziþie precursori it sã apeleze la o combinaþie între opþiunile 2 ºi 3 de ci doar amânã ziua judecãþii . ui disconfort anormal. în artere ºi încheieturi (o toate simultan!). ºi în special estrogenilor analogi din mediu.nevoit sã se îmbãieze zilnic. 105 . sã le îngroape în grãsimi sau sã le depoziteze în membranele pielii. Din pãcate. cã suferã d sau cã îi sângereazã vaginul ori rectul. Cu siguranþã. apei. corpul nu are decât trei opþiuni: sã le el imine din sistem. Când aceastã zi soseºte. cu toate expunerile la toxine la care ne supunem prin inte rmediul alimentaþiei.

Învãþaþi ºi dumneavoastrã sã vã protejaþi sãnãtatea economice. Acestea nu vã vor salva din iadul prin care veþi fi nevoit sã treceþi. Cel mai bine este sã EVITAÞI cancerul! Imprimaþi-vã aceste gânduri în memorie ºi TRÃIÞI în acord cu ele. Ea îºi protejea t propria sãnãtate ºi interesele economice. dupã care i s-a schimbat numele ºi i s-a dat o siglã drãguþã. Atunci când am scris aceastã c rte. Aveþi probleme cu prostata? Totally Male le poate rezolva! Jocul de-a Cuvintele morþii Proteina vegetalã hidrolizatã (PVH) este folositã în sute de alimente inclusiv în cele des tinate refacerii sãnãtãþii! În realitate. în plus. Problemele legate de pãr sunt întotdeauna un SEMN al îmbãtrânirii. puteþi fi convins cã urmãtorul pas va fi pierderea pãrului. Pierderea culorii pãrului. GMS conþine glutamat + aspartam + acid citoic toate otrãvuri cunoscute. Nici guvernul ºi nici ºtiinþa nu vã vor putea proteja. De aceea. el uºureazã durerile încheieturilor ºi îmbu activitatea intestinelor. subþierea firelor de pãr ºi chelirea sunt SEMNE ale unor afecþi uni interne. inclusiv al repigmentãrii lui naturale . ea reprezintã numele comercial al glutamatului monosodic (GMS). Aspartamul este numele chimic al popularului îndulcitor prezentat în culorile roºu. dar acesta a fost creat cu un anumit scop. Când opinia publicã a aflat de acest lucru ºi ºi-a manifestat furia. care are capacitatea de a elimina deºeurile toxice din organism. nu vã pierdeþi tim ul cu pretexte. GMS a fost retras din aliment ele pentru copii. Singurul responsabil sunteþi dumneavoastrã. Aceste exocitotoxine distrug celulele nerv ilor/cerebrale. Domeniul în care ceaiul exceleazã de-a dreptul este însã cel al regenerãrii pãrului. Dacã aveþi peste 50 de ani ºi pãrul dumneavoa ar (de sub braþ) începe sã vã albeascã. . Faceþi tot ce vã stã în puteri pentr vã îmbunãtãþi sãnãtatea ºi pentru a vã prelungi longevitatea. rolul sãu în declanºarea bolii a fost precumpãnitor. Redeveniþi tineri! Nu depinde decât de dumne avoastrã! Preambul: capitolul urmãtor se referã la pisicile sãlbatice . nu-i învinovãþiþi niciodatã pe alþii. în trei culori.Din pãcate. Prevenirea este infinit mai nã decât tratarea. având grijã aºa cum trebuie de dumneavoastrã. alb ºi albatru. dar la fel de mortalã! PÃRUL: ce trebuie sã facem cu el! Ceaiul de Kombucha vechi de 14 zile este un regenerant foarte puternic al corpul ui. niciodatã al întineririi! Omul albeºte ºi îºi pierde pãrul de sus în jos. Industria sãnãtãþii este un oximoron sãnãtos din punct de vedere financiar. Atunci când vine vorba de sãnãtate. edicalã ignorã importanþa pãrului. a fost unul din capitolele mele preferate.

Alte secrete sunt legate de precursorii racemizaþi ai hormonilor.Pãrul preia toxinele din þesuturile de sub piele ºi le eliminã astfel din corp. Dacã vã hotãrâþi sã vã preparaþi propriul ceai de Kombucha. Pãrul care revine la culoarea sa naturalã sau care începe sã creascã din nou dupã ani de absenþã reprezintã un SEMN bun. purificarea þesuturilor ºi ingerarea SUPER-alimentelor. dublat de GH3 ºi de precursorii racemizaþi ai hormonilor. lãs aþi-l la macerat timp de 14 zile. De aceea . În plus. pentru ca acidul glucoronic sã ajungã la o cotã maximã. creºterea rapidã a pãrului reprezintã un SEMN bun. puteþi sã o faceþi pe viaþã. cãci Kombucha se reproduce singur ºi nu are nevoie de prea multe îngrijiri. beau câte 10-12 litri de ceai de Kombucha vechi de 14 zile pe sãptãmânã. 106 . cl ismele la ficat. astfel încât nimeni nu se poa te plânge cã nu ºi-l poate permite! Pentru a vã bucura plenar de beneficiile ceaiului de Kombucha. Acestea sunt secretele mele pentru pãrul negru ca pana co rbului pe care îl am la vârsta de 53 de ani. Cea mai sigurã cale de a obþine acest lucru este fo losirea ceaiului de Kombucha. Personal. Ceaiul de Kombucha este FOARTE ieftin de preparat acasã. iau o capsulã de GH3+ de douã ori pe zi.

Primele depuneri pe pereþii colonului încep nu mai târziu de vârsta de 5 ani. obþinând un pro dus net superior celui de la magazin. Simultan. aceste capsule eliminã placa d e pe artere ºi vene.Personal. cu o culoare frumoasã. Nu es te nimic complicat ºi nu depinde decât de dumneavoastrã sã reuºiþi acest lucru (vezi pachetul informativ). Cartea trebuie cititã de toþi cei care sunt interesaþi cu adevãrat de sãnãtatea ºi longevitat a lor. din cauza substanþei mucoide acumulate în colon ºi uscate. reduc presiunea sanguinã. starea sa este indescriptibilã! Enhanced PAC Enhanced PAC este un adjuvant uimitor. Capsulele de PAC sunt folosite pentru a elimina deºeurile acide din organism în timp ul procesului de purificare a ficatului (prin clisme). Bolnavii de cancer au aproa pe întotdeauna valva ileocecalã blocatã pe poziþia deschis. La aproape 35 de ani. Nimic nu se comparã cu ea în aceastã direcþie! Valva ileocecalã ºi cancerul La doi metri de anus se aflã punctul în care începe intestinul gros (colonul) ºi în care s e terminã intestinul subþire (ileumul). La 50 de ani. alcãtuit din mai mulþi fito-factori biologic activi. Luate zilnic. ceaiul de Kombucha. contribuie decisiv la inversarea tulburãrilor cardiace (de tipul atacului de cord) ºi uºureazã durerile ºi . iar dupã patru ani pot afirma cã am devenit tot mai puternic. Dacã nu aþi mai practicat niciodatã aceastã terapie ºi dacã vã simþiþi stânjenit. Acea tã tulburare provoacã moartea prin înfometare a bolnavilor de cancer. O viaþã sãnãtoasã nu poate fi conceputã fãrã un colon curat. care costã 40 de dolari! Dacã doriþi un pãr natural. toþi racemizaþi. am început de la o boalã certificatã . Terapia colonului eliminã povara deºeurilor din corp ºi accelereazã considerabil perioadele de convalescenþã. GH3 ºi precursorii racemizaþi aihormonilor pot face minuni. Cele douã intestine sunt unite printr-o valvã (ileocecalã) care contr oleazã miºcarea deºeurilor ºi absorbþia substanþelor nutritive din tractul intestinal. Cert este cã pot prepara 4 litri de ceai cu numai 50 de cenþi. aceastã carte vã va aju tãrâþi ºi sã începeþi aplicarea remediilor colonice. Terapia colonului curãþã valva ileocecalã ºi restaureazã normalizarea funcþiei sale în acea de importantã a organismului. Pãstraþi de-a pururi DESCHISÃ aceastã fereastrã prin aplicarea principiilor descrise în aceastã carte! Terapia colonului Aceastã carte are la bazã o experienþã personalã directã de 50 de ani în aplicarea terapiei c lonului ºi include 40 de fotografii ilustrate ale þesuturilor colonului. vã veþi regenera ÎNTREGUL corp. Hormonii DESCHID ºi ÎNCHID fereastra numitã vârsta mijlocie . colonul este foarte încãrcat.

având 24. lucru nemaiîntâlnit în industrie (vezi pachetul informativ) . conducând m ai devreme sau mai târziu la Alzheimer.660 de unitãþi active într-o sticluþã. La fel ca mercurul ºi plumbul. Ingredien e sale nu sunt obþinute prin procedeul extracþiei cu ajutorul solvenþilor. unde scurtcircuiteazã funcþiile neuronilor. Toate aceste afecþiuni sunt consecinþe ale unui nivel ridicat al toxinelor! Enhanced PAC conþine antioxidanþi racemizaþi solubili deopotrivã în apã ºi grãsimi. Otrãvirea cu aluminiu Aluminiul este un metal greu extrem de toxic pentru organism. 107 . o amprentã racemicã de 1 activitate biologicã similarã (de 10/10). PAC reprezintã produsul cel mai economic disponibil pe piaþã.problemele ochilor. se acumuleazã în þesuturile creierului.

Nu cumpãraþi niciodatã alimente gãtite care conþin praf de copt. d ezechilibrele hormonale. evitaþi-le! În anul 1920. Jethro Kloss a descris efectele negative ale gãtitului în vase de al uminiu în cartea sa. e le fac mult mai mult rãu decât alcoolul. Asumaþi-vã res ponsabilitatea propriilor decizii. Evitaþi mineralele coloidale . Pâinea ºi produsele fãinoase obþinute industrial sunt încãrcate cu aluminiu (puteþi obþine pr ri de copt fãrã aluminiu de la magazinele naturiste). Ajuns în corpul uman. Ionii acestui metal greu se desprind de vasele în care gãt im ºi pãtrund în mâncare. Cancerul la femei Cancerul la femei nu este de naturã geneticã. datoritã omniprezenþei lor ºi a faptului cã sunt acceptate din punct de vedere social. Folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi puteþi scoate definitiv cuvântul cancer din vocabularul dumneavoastrã. 16 Pisicile sãlbatice Pielea este pentru corp ceea ce este solul pentru pãmânt . John Thomas Halogenii sunt cunoscuþi sub numele de pisicile sãlbatice ale elementelor pãmântului. Apa cu Înaltã Valoare Medicinalã accelereazã considerabil procesul de purificare. Cât despre bã turile rãcoritoare. Detoxificarea de metale grele serealizeazã cu ajutorul SOC. fiind provocat direct de modul de viaþã. dr. mielomul.Aluminiul conþine fluoruri. aluminiul reacþioneazã cu deºeurile toxice ºi atacã sistemul nervos. g enerând boli degenerative precum MS. De aceea. praful de copt ºi bãuturile rãcoritoare. neuropatiile. industria aluminiului ºi AMA au reacþionat violent. Evident. pilulele anticoncepþionale ºi înlocuitorii de estrogen. care îl considerã sigur . PAC. Vasele din aluminiu care au deasupra un strat subþire de teflon (o rãºinã care nu permite lipirea) nu fac decât sã creeze probleme suplimentare. Înapoi la Eden (vezi pachetul informativ). etc. paralizia cerebralã. cãci sunt ÎNCÃRCATE cu metale grele. Municipalitãþile folosesc cantitãþi masive e ALUM la tratarea apei potabile. Alumul este un adjuvant alimentar aprobat care se aflã pe lista FDA. discreditând lucrarea. fibromialgia. Sursele cele mai IMPORTANTE de aluminiu care pãtrunde în dieta noastrã alimentarã sunt: apa de la robinet. myasthenia gravis. Yucca Blend ºi al super-alimentelor precum algele Klammath. Nu aveþi niciodatã încredere în aceste agenþii guvernamentale care ilesc în locul dumneavoastrã ce anume este sau nu este sigur pentru sãnãtatea dumneavoastrã. Sunt .

Clorul ºi fluorul sunt HALOGENI. care nu ste altceva decât clorurã de sodiu (sare de bucãtãrie). Atunci când aceste gaze s unt dizolvate în apã. halogenii nu pun probleme sãnãtãþii. l vine. în urma reacþiei se formeazã o sare. cum sunt sodiul.substanþe gazoase extrem de reactive din punct de vedere chimic. Altfel spus. În schimb. procesul de îmbãtrânire se accelereazã dramatic. 108 . Când un atom de halogen (acid) se combinã cu atomul unui meta l alcalin. atunci când omul izoleazã halogenii ºi îi foloseºte pentru diferite produse dezec hilibrate. Ele sunt substanþe gazoase. cum este fluorura d in pasta de dinþi. Natura izoleazã acest produs ºi îl depoziteazã în sol. legându-se de ionii metalelor ºi contaminanþilor din apã. în urma reacþiei apare un acid. îl extrage din sol ºi îl pune pe masa din bucãtãrie. Fluorul devin fluorurã. calciul sau magneziul. sfidând legile alimentare ale naturii. ele devin sãruri diluate în apã. Clorul vin clorurã. cum sunt cei din sol sau din apa mãrii. Atunci când fac parte integrantã dintr-un amestec natural de ioni minerali. Termenul de halogen vine de la hals = sare în limba greacã ºi gen = a produce. ele îºi schimbã natura. Halogenii sunt IMPORTANÞI pentru procesul de îmbãtrânire. Sã luãm spre exemplu sarea de rocã. Atunci când un halogen se combinã cu un hidrogen. de pildã clorura de sodiu. întrucât se aflã în echilibru.

El ucide fãrã discriminare bacteriile ºi este extrem de efi cient ca dezinfectant (spre exemplu. fluorul O IA RAZNA atunci când legãturile sale chimice sunt rupte pr in hidrolizã (hydro apã. iar experþii ºtiu foarte bine acest lucru. clorul a fost ales pentru tratarea apelor pentru consumul populaþiei. La începutul secolului XX. infarctul coronarian nu era o boalã recunoscutã statistic în State le Unite. extre m de toxic.Gazele halogene sunt extrem de instabile ºi FOARTE active din punct de vedere chim ic. Apa de bãut ºi pasta de dinþi cu fluor sunt letal e. Folosirea clorului în apele publice este justificatã prin ceea ce ºtiinþa medicalã numeºte r aportul beneficiu-risc . acest principiu se traduce astfel: beneficiul pe care îl primeºte populaþia în ansamblul ei justificã eventualele daune pe care trebuie sã le suporte anumiþi indiviz i (vaccinurile sunt promovate pornind de la acelaºi principiu). lysis a rupe). Înainte de anul 1920. ªi totuºi. Caracteristicile carcinogene ale clorului sunt binecunoscute ºi se manifestã pe nume roase nivele subtile în interiorul corpului. întrucât au nevoie de un singur electron pentru a-ºi echilibra valenþa. Existã o relaþie foarte strânsã între introducerea clorului în rezervele de apã publicã (1908 creºterea statisticã alarmantã a atacurilor de cord ºi a bolilor cardiovasculare. Am spus subtile . municipalitãþile din America ºi din întreaga lume continuã sã îºi sil ii sã consume aceste produse. deoarece nimeni nu moare pentru cã bea apã de la robinet (cu clor). Popularitatea pe care a cãpãtat-o iniþial introducerea clorului în apa de bãut trebuie exp . atunci când este folosit la spãlarea rufelor). industria îi depoziteazã sub formã de sãruri solide . Acest tip de gândire face ca spitalele sã fie pline! Aveþi datoria faþã de dumneavoastrã înºivã sã evitaþi aceastã capcanã. Ateroscleroza (crearea plãcii arteriale) are o legãturã directã cu clorurarea apei publi ce. cloroformul este un produs secundar al apei de bãut clorurate. Pentru a contracara inst abilitatea halogenilor. Din cauza calitãþilor sale bactericide. ºi ambele au trebuit sã fie înlocuite de alte substanþe mai puþin toxice . În sistemele vii. El se leagã de alte substanþe componente din sânge. care ucide fãrã discriminare bacteriile bune ºi rele din intestine ºi din þesuturi. Este o otravã cu un spectru larg de acþiune. Spre exemplu. Aplicat populaþiei. Clorul Clorul este un bactericid. formând compuºi n imprevizibili ºi ostili delicatelor procese ale vieþii. deºi este EXTREM DE toxic pentru ficat. cloroformul a înlocuit eterul ca anestezic general în spitale. Ambele substanþe sunt letale.

dar NU acesta este rãspunsul la dilema preocupã pe noi. Singurul rãspuns corect este prepararea apei BEV ºi a Apei Ionizate c u Înaltã Valoare Medicinalã. nimeni din ce care sunt cu adevãrat preocupaþi de sãnãtatea ºi longevitatea lor nu îndrãzneºte sã bea o apã gest oficialitãþi. personal folosesc un filtru de oxidare/reducere în trei etape. decuplaþi-vã de la sistem ºi luaþi-vã soarta în propriile mâini! Recentele infestãri ale apelor publice cu E. În acelaºi timp. Nimeni nu doreºte sã bea o apã contaminatã cu agenþi patogeni. care îºi aveau sorgi ntea în apa de bãutinfestatã ºi care ucideau zeci de mii de oameni. Se obþine astfe apã de bãut cu adevãrat bioactivã (beneficã pentru organismul viu). iau cu mine un filtru de capacitate mai micã. la fel cum eliminã fluorul. Atunci când cãlãtoresc. iar apa este restructuratã. Pentru baie ºi duº. precum cloram Cloraminele sunt extraordinar de toxice pentru ficat. 109 . radioactivitatea ºi mineralele. care sunt de micã capacitate. dar astãzi timpurile sau schimbat. Odatã încheiat acest proces de purificare. Sistemul BEV le eliminã. virusurile ºi bacteriile. Ace ste filtre se deosebesc de cele obiºnuite. Altfel spus. În acele vremuri nu pr ea existau alternative. coli ºi cu cryptosporidium au determina t oficialitãþile federale sã forþeze municipalitãþile sã foloseascã substanþe chimice încã ºi mai toxice. memoria energeticã a acestor contaminanþi este ºtearsã . pentru a evita sã fa c baie într-o apã toxicã. Tot mai mulþi oameni îºi cumpãrã apã platã (îmbuteliatã). Majoritatea oamenilor din SUA au ca principalã sursã de apã potabilã apa de la robinet. Filtrele la care mã refer m-au þinut PE STE patru ani ºi jumãtate.licatã prin epidemiile care fãceau ravagii în Statele Unite între anii 1910-1920.

Cuvântul îmbãtrânire ne indicã problema. Ajunºi în corp. dar interese industriale puternice susþin clorurarea. aceste douã substanþe alcãtui Atunci când este dizolvat în apã.Hipocloritul de sodiu Clorul dizolvat în apele publice este luat din blocuri de sare. PH-ul oricãrei ape de la robinet este cupr ins între 8-9. despre care vom discuta în continuare. clorul ucide bacterii le. Nivelele ridicate de sodi u din þesuturi se manifestã deseori sub formã de hipertensiune. dând naºtere unor tox ine hibride care MODIFICÃ mediul. Dacã dieta alimentarã nu cuprinde o cantitate suficientã de p otasiu. Sarea este mai sta bilã decât un gaz sau un lichid. hipocloritul de sodiu se separã. Legumele cu frunze verzi. pentru ca apa sã capete gust. Ba cteriile aerobe (cum sunt mitocondriile) nu pot funcþiona într-un mediu bogat în sodiu. corpul furã acest element din celule. Sodiul es iar clorurã extrem de acidã. este o combinaþie de pH. ºtim cã sarea este o combinaþie între un halogen (acid) ºi un me impune folosirea hipocloritului de sodiu. Pe mãsurã ce excesul de sodiu invadeazã fluidele int erstiþiale DINTRE celule. Corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu potasiu organic pentru a menþine e chilibrul sodiupotasiu. creând premisele n ecesare cancerului. Aceste schimbãri se manifestã în starea electricã a sângelui sub forma efec tului Rouleau. Existã alternative bune. Apa cloruratã de la robinet bogatã în sodiu slãbeºte o întreagã populaþie. Cuvântul degenerare o descrie per Sodiul este unul din jucãtorii din scenariul de mai sus. în timp ce sodiul le invadeazã ºi îl înlocuieºte. Invazia sodiului înceti eºte activitatea mitocondrialã ºi schimbã mediul aerob (cu aer) într-un mediu anaerob (lipsit de aer). iar hidroxidul ridicã pH-ul. Motivul pentru care clorul este folosit sub formã de sare este legat de pH . Protocolul de tratare a apei te un metal alcalin (bazic). fiind un avertisment c lar cã mediul este dezechilibrat. Problemele corpului Chimicalele toxice pãtrund în corp legate de ionii minerali. (bazã). Din discuþiile de pânã acum. Situaþia în care ne aflãm astãzi nu dife rã prea mult de cea care . Corpusculii din sânge apar grupaþi sub influenþa acestui efect. clorul ºi flu orul se leagã de deºeurile ºi uleiurile metabolice (cum sunt cele de soia ºi canola). hipocloritul este o formã de hipocloritul de sodiu. Aceºtia sunt indic atorii care vindecã un corp bolnav ºi care redau controlul asupra sa. Împreunã. Apa bioactivã. reactivitate ºi potenþial POR. el dã peste cap echilibrul sodiu-potasiu al organismului. fãrã chimicale (cultivate în grãdina personalã) sunt cea mai bunã sursã de potasiu organic natural. cum este BEV.

El ar n interes major ca populaþia sã fie menþinutã bolnavã. Semmelweis. a societãþii ºi guvernului în ansamblul sãu. Cl orul. Oamenii bolnavi ºi morþi sunt ideali pen ru colectarea de taxe ºi impozite. DE CE? Aceastã carte oferã rãspunsurile necesare celor care doresc sã-ºi înlocuiascã ignoranþa cu CUNOAªTEREA. medicina.exista atunci când a izbucnit epidemia de scarlatinã de pe vremea dr. Mentalitatea publicã Fluorura este o Instituþie Americanã. Gândiþi-vã la efectele pe care le-ar avea o apã de bãut bioactivã ºi sigurã asupra medicinii anizate. aflatã pe locul doi. Industria. Americanii au o veritabilã idilã cu pasiunea vieþii lor: halogenul fluor (fluorura este sarea acestuia ). Guvernul corporatist este un stat strãin ILEGAL care opereazã sub steagul galben . cabinetele dentare ºi companiile farmaceutice ºi-au dat mâna ºi au reuºit sã spele minþile americanilor în ceea ce priveºte beneficiile fluorurilor. dupã hot dogs ºi plãcinta cu mere . cãci menþin spitalele pline. fluorurile ºi cloraminele sunt ideale pentru afaceri. a sistemului juridic. 110 .

Cositorul este un mineral ºi un metal. care depãºesc de departe orice beneficii colaterale. Fluorura de cositor este un deºeu al industriei cositorului. Semnãtura ºi amprenta lor energeticã se opun vieþii ºi sunt foar te active biologic. Prin amestecarea unui acid (gazul fluor) cu ionii unui metal alcalin (cositorul). Ea cautã ceva de care sã se lege. Bazându-se pe ea. O pastã de dinþi introdusã la sfârºitul anilor 50 a primit susþinerea Asociaþiei Dentiºtilor ricani. Ea încetineºte activitatea cerebralã ºi ne face docili ºi mai uºor de ma . dar ºi oasele capului în ansamblul sãu. Explicaþia ºtiinþei medical e.Fluorura este pisica sãlbaticã a halogenilor. cum ar fi enzimele noastre proteice. el a des chis practic Cutia Pandorei. Într-un sistem viu. ea este o maºinã de fãcut bani pentru sistemul medical. fluorura îºi poate face liniºtitã de cap. fiind promovatã de acei nebuni care ne conduc. Fluorura are un efect de îndobitocire. sistemului respira tor ºi intestinelor. fluorura se disociazã ºi devine EXTREM DE instabilã. Fluorura este folositã pe scarã largã în mii de procese industriale. Fiind o otravã sistemicã . Se leagã într-adevãr de proteinele din oase ºi de m ineralele din corp. lucru indicat ºi de sufixul urã. Ceea ce uitã sã menþionez erþii sunt efectele secundare toxice ale fluorurilor. Apa fluorizatã este crimã! CAPETELE TARI (dinþii. oamenii ajung sã neg eze responsabilitatea personalã pe care o au pentru starea lor de sãnãtate. Ea este numãrul unu pe lista elementelor atomice în ceea ce priveºte reactivitatea. O asigurare medicalã bunã creeazã iluzia siguranþei. Ea conþine fluor ºi cositor. ce are nevoie de ani de zile pentru a se manifesta . Fluorura otrãveºte þesuturile ºi se manifestã prin sute de simptome. Dumnezeu a pus aceastã substanþã sub cheie. Unul din obiceiurile favorite ale fluorurii este acela de a ataca fibrele de col . încetinind metabolismul. Dacã reuºeºti sã transformi fluorura de cositor dintr-un deºeu toxic într-un med cament susþinut ºtiinþific ºi acceptat de publicul larg. Pe scurt. izolând-o în apele subte rane ºi în depozitele minerale. Fluorul este toxic pentru toate fiinþele vii. Fluorura de cositor e ste o sare. oasele ºi pielea) Fluorurile întãresc dinþii. rezultã o SARE (un cristal). potrivit cãreia nu existã nici o dovadã ºtiinþificã reprezintã un pretext ideal pentru otrãvirea la scarã indus a populaþiei americane. Când omul a descoperit beneficiile industriale ale fluorurilor. Compuºii pe bazã de fluor ai acestui element reprezintã câmpuri energetice orientate cãtre stânga EXTREM DE puternice. Fluorura este uºor de absorbit prin piele ºi prin membranele mucoase ale gurii. se poate spune cã ai realizat ceva! Profiturile obþinute în urma unei asemenea afaceri depãºesc orice imaginaþie ºi lãcomie.

OPRIND producþia de þesuturi conjunctive ºi osoase noi. muºchilor ºi ligamentelor. ca sã nu mai vorbi m de oamenii în vârstã. la fel ca un copac sãnãtos. ci rigide ºi flexibile. Aceastã substanþã este matricea de co lagen în care au fost depozitate mineralele de cãtre osteoblaste. Când aceºtia din urmã interfereazã cu osteoblastele (celule le care construiesc oasele) ºi cu osteoclastele (celulele care dizolvã oasele). oase le nu trebuie sã fie dure ºi fragile. În realitate. Fluorurile acþioneazã la fel ca hormonii din pilulele anticoncepþionale. Nimeni nu îºi doreºte o piele ridatã. Experþii dau vin a pe osteoporozã. înlocuitorii de estrogen ºi analogii chimici din alimente ºi din apã. Ultimul apãrut pe listã este sindromul þesutu rilor conjunctive. care conduc la un proces grav de degenerare. avem de-a face cu un proces de degenerare a þesuturilor. Pielea ridatã este un bun exemplu al efect elor secundare pe care le au ingerarea fluorurilor ºi acidifierea þesuturilor corpului. Ei nu înþeleg ce se întâmplã! Dacã dizolvãm un os într-un acid. De ce? Ceva s-a schimbat! Una din cauzele care au contribuit decisiv la acest fenom en este fluorul din apã ºi din 111 . mineralele vor trece în soluþie ºi ceea ce va rãmâne va fi ubstanþã ca guma care va semãna cu un fir de spaghete (fiert). sclerodermie. fluorurile determinã întãrirea ºi fragilizarea proteinelor din colagen. Pe scurt. pielii. dar americanii conti nuã sã foloseascã apa ºi pasta de dinþi fluorizate. oase fragile ºi un pãr care cade.agen care conferã elasticitate oaselor. De-a lungul anilor. oamenii care folosesc apa fluorizatã ºi pastele de dinþi cu fluor acumuleazã excese de fluor în þesuturile lor. Ruperea oaselor ºi încheieturile slabe au devenit comune printre adolescenþi. lupus ºi expunerea la soare.

revãrsând deºeurile lor letale în apa unui public care nu bãnuieºt nimic.pastele de dinþi. dupã care creeazã noi medicamente pentru tratarea acestor a. PAC. Yucca Herbal Blend ºi toate SUPER-ALIMENTELE menþionate pânã acum pot inversa e fectele fluorurilor ºi ale hormonilor sintetici. Vã reamintesc în aceastã direcþie ce spunea odatã Sir Arthur Edington de pre mintea ºtiinþificã: Adevãr vã spun. capsulele SOC. Puternicele interese ale dentiºtilor. Un corp tânãr. Experþii acþioneazã pe principiul etichetelor. este mai uºor sã treacã o cãmilã prin urechile acului decât sã de ºtiinþã sã treacã printr-o uºã deschisã . este rezultatul sintezei anabolice (al sinergiei biochimice pozi a d . Sinergia poate produce rezultate benefice SAU malefice pentru fiinþa umanã. El se referã la acþiunea combinatã u mai mulþi agenþi chimici. sãnãtos. aditivi alimentari. Tonifiantul Biogenic al Pieli i ºi Corpului. Interese private se folosesc de guvernul corp oratist ºi de cel judiciar pentru a-ºi face mendrele. Banii dicteazã! Aceleaºi puternice interese materiale stabilesc programa ºcolarã a facultãþilor de medicinã º au grijã ca manualele sã serveascã acestor scopuri. uleiuri de soia ºi canola ºi deºeuri metabolice. ªtiinþa medicalã a acceptat folosirea fluorurilor ºi este prea orgolioasã ºi prea încãpãþânat recunoascã greºeala. Precursorii racemizaþi ai hormonilor. inventând tot felul de denumiri pentru bolile de generative pentru a menþine confuzia publicului. apa BEV. Sinteza este un concept destul de apropiat de primul. ca sã nu mai vorbim de acea inocentã ceaºcã de otravã pe care le-o oferã co iilor asistenta ºcolarã ºi dentistul. Oamenii nu sunt niºte eprubete sterile de laborator. Atunci când în corpul u man sunt prezente pesticide. medicilor ºi farmaciºtilor influenþeazã politica pub licã legatã de chestiuni precum fluorizarea apei potabile. ca sã nu mai vorbim de cãldura organismului. Sistemul de finanþare al statului deci de CINE trebuie sã primeascã bani publici ºi CE proiecte ºtiinþifice trebuie sprijinite. Opinia publicã nu ºtie cã toate studiile referitoare la beneficiile fluorului în apa de bãut ºi asupra cariilor dentare sunt apã de ploaie. Ceea ce refuzã sã precizeze experþii este faptul cã sodiul pro cesat de om ºi fluorurile de cositor sunt MULT mai reactive ºi mai ostile þesuturilor vii decât fluorurile din natu rã. Sinergie ºi sintezã Sinergia este un concept care meritã sã fie înþeles. fluorurile reacþioneazã. Sistemele vii sunt DINAMICE. El se referã la structurarea moleculelor ºi la localizarea grupului R care identificã moleculele ºi efectele lor asupra sistemului viu .

ca o nouã modalitate de a induce în eroare opinia publicã. cel digestiv sau cel hormonal sunt lezate. apa BEV ºi SUPER-ALIMENTELE racemizate sunt câteva exemple de pre mise care dinamizeazã sinteza biochimicã pozitivã. prefer sã le numesc otrãvuri! Pesticidele sunt substanþe organice prin definiþie.tive). Pesticidele sunt un alt exemplu de radicali liberi. PAC opreºte oxidarea necontrolatã. Cuvântul organic este folosit pentru a le descrie deoarece aceste molecul e letale conþin CARBON (cel de-al 12-lea element atomic). Orice proces de oxidare pres upune un schimb de electroni între substanþele moleculare. antioxidanþii ºi alimentele organice Substanþele toxice sunt radicali liberi . cloraminele ºi anumite forme de oxigen declanºeazã în organismul viu re acþii în lanþ. 112 . Aceºtia declanºeazã oxidarea necontrolatã a celule or ºi þesuturilor. Activitatea catabolicã este legatã de radicalii liberi ºi de procesul de auto-canibali sm. Alimentele organice naturale. Carbonul este esenþa vieþii pe pãmânt. Dacã sistemul imunitar. reacþiile de sintezã n egativã distrug celulele ºi genereazã produse secundare sub forma deºeurilor toxice ACIDE. Acþiunea radicalilor liberi poate fi ÎMPIEDICATÃ prin utilizarea antioxidanþi lor racemizaþi puternici de tipul Enhanced PAC. aditivii ºi coloranþii alimentari. vaccinurile. uleiurile de soia ºi canola. Ele sunt chimicale organice produse de om concept care poate induce în eroare. aerul poluat. Personal. Radicalii liberi. mercurul. clorul. Industria se foloseºt e de cuvântul organic în mod imoral. Oxidarea necontrolatã este o activitate catabo licã ce ucide celulele. Fluorurile. pesticidele.

Multe companii de asigurãri medicale refuzã sã îi asigure pe cei care lucreazã în cabinete d . Instrumentul pe care ºtiu sã îl foloseascã cel mai ne este confuzia. chiar dacã nu are la dispoziþie decât cât eva ghivece sau o bucãþicã micã de pãmânt. Miopia profesionalã este un fenomen care îi afecteazã deseori pe profesioniºti. Pe de altã parte. Adevãratul scop este întotdeauna profitul. dorim sã spunem cã otrãvurile nu sunt prezente în ceste alimente. în grãdina proprie. animale ºi plante bolnave! Acesta este motivul pentru care nu obosesc sã le reamintesc cititorilor m ei sã ignore întotdeauna recomandãrile experþilor .Aceºti scamatori ai cuvintelor ºi-au denumit în aºa fel produsele încât sã PARà prietenoase f viaþa pe pãmânt în ochii oamenilor dezorientaþi. Ei refuzã sã accepte literatura alterna tivã pentru a-ºi trata pacienþii într-o manierã umanã. toþi ceilalþi folosesc fluorul ºi plombele pe bazã de mercur. Medicii ºi dentiºtii Establishment-ul medical. În general. alimentele organice sunt mai bune decât le neorganice. ºtiinþific ºi farmaceutic nu are nici cel mai mic interes sã m odifice statu quo-ul care îi aduce atâþia bani ºi atâta putere personalã. care au fost cultivate cu fertilizatori naturali. Simultan oniºtii sunt supravegheaþi cu atenþie de cel care le acordã licenþele. sunt cele mai bune! Orice om ar trebui sã-ºi cultive legume proaspete. M-am mutat recent într-un oraº cu peste 200 de dentiºti. adicã de stat. acestea sunt evidente : oameni. Asta înseamnã mai puþin de 1%! Toþi ceilalþi iau ca pr text ignoranþa ºi se apãrã cu citatele din manualele de specialitate. companiile de asigurare. Cât despre rezultate. Mulþi dint re ei sunt produsele învãþãturii primite ºi puþini reuºesc sã gândeascã în afara acestui cadru. publicul igno rant ºi colegiile medicilor. Chiar ºi cantitãþile mici de hranã sãnãtoasã au un e asupra sãnãtãþii noastre. Cei mai mulþi dintre ei REFUZà sã gândeascã sau sã acþioneze în afara p lor acceptate ale profesiunii lor chiar dacã nu sunt întotdeauna atât de ignoranþi precum par Sunt prinºi între necesitatea de a face un profit personal. dar cele cultivate personal. Toþi cei care îndr sã calce strâmb ºi sã punã interesul pacienþilor lor mai presus de cel al breslei sunt taxaþi pe mãs colegii lor! Medicii ºi dentiºtii care doresc sã pãºeascã pe calea ADEVÃRULUI sunt nevoiþi sã fie foarte p ºi sã nu iasã prea mult în evidenþã. de ti pul îngrãºãmintelor pe bazã de sãruriNPK. Cu excepþia a doi dintre ei. Nu stricã niciodatã sã cunoaºteþi în zona în care vã aflaþi niºte medici profesioniºti preocu metodele alternative de vindecare. nu comerciali. nu uitaþi cã un om sãnãtos nu este ne voit sã apeleze la nimeni pentru a fi îngrijit cum se cuvine. Sfaturile lor nu pot face altceva decât sã vã sigileze mormântul! Când aplicãm cuvântul organic alimentelor.

Astãzi. aceste boli sunt comune. iar ei plãtesc cu sãnãtatea ºi cu viaþa fel ca mulþi dintre pacienþii pe care îi îngrijesc. fluorul ºi apa BEV Nu este de glumit cu metalele grele precum mercurul. Acestea i nterfereazã cu creierul ºi cu activitatea nervoasã ºi TREBUIE eliminate cu orice preþ din þesuturi. iar la baza lor stau fluorurile. Pe mãsurã celulele Schwann sau neurilemele mor. algele Kl ammath ºi Yucca Blend sunt câteva produse care au aceastã putere. SOC. precum Alzheimer. sistemul imunitar intrã în comã. Incidenþa tulburãrilor neurologice ale CREIERULUI. metalele grele ºi hormonii analogi. scler oza multiplã ºi tumorile afecþiuni necunoscute sau foarte rar întâlnite pânã acum 30 de ani a crescut foa te mult în rândul occidentalilor. Mercurul ºi fluorul pe care îi folosesc sunt niºte veritabili cai troieni în propria lor tabãrã. Viaþa omului devi ne acum un IAD pe pãmânt! 113 . ºi îndeosebi al americanilor. cadmiul ºi plumbul. Fluorurile rigidizeazã membranele celulare ºi legãturile sulfhidrice care alcãtuiesc þesut urile conjunctive proteice. Când o fluorurã se combinã cu mercurul.entare din cauza incidenþei foarte mari a bolilor în cazul acestor persoane. încep sã se formeze þesuturi cicatrizate. Mercurul. mielomul.

Personal. fax (509) 466-8103. Ingerarea lor este incompatibilã cu dorinþa d e a rãmâne tânãr ºi de a-þi prelungi viaþa! Preambul: în capitolul urmãtor veþi afla DE CE se modificã producþia hormonilor sexuali pe mãsurã ce organismul îmbãtrâneºte. · Lipsa apei biologic active. ºi veþi vedea costã boala! Merlyn Anderberg Pachetul informativ Pentru mai multe informaþii. vorbesc în fiecare zi cu oameni care nu pot fi ajutaþi pentru cã refuzã sã-ºi controleze gândurile. a hormonilor. · Incapacitatea de a-ºi elimina deºeurile din þesuturi. sunaþi la (800) 659-1882 sau (509) 465-4154. nefericite.Mineritul ºi industriile siderurgice sunt vestite pentru poluarea aerului cu fluor uri. aura corpului se reduce. sau scrieþi pe adresa: Young Again! P. Iatã câteva din ideile pe care le sintetizeazã ele: 1. pline de teamã sau deprimate afecteazã producþia substanþelor chimice din creier. Sãnãtatea ºi longevitatea noastrã depind de capacitatea de a lua decizii corecte. Box 1240 Mead Washington 99021-1240 USA. Þãrile din lumea a treia suferã din ce în ce mai mult din cauza utilizãrii necontrolate a fluorurilor industria le. aºteptaþi pânã când vã îmbolnãviþi. Gândurile ºi cuvintele negative. Incapa citatea de a lua aceste decizii reprezintã tot o OPÞIUNE personalã! Mintea ºi corpul Nu subestimaþi niciodatã puterea minþii. Existã numeroase cãrþi foarte bune scrise pe tema puterii minþii. · Incapacitatea de a duce o viaþã disciplinatã. · Incapacitatea de a-ºi echilibra hormonii. critice. Gândiþi-vã A fost suferindul de cancer întotdeauna bolnav de cancer? Nu! A fost diabeticul înto tdeauna diabetic? Nu! A avut întotdeauna bãtrâna doamnã artritã? Nu! Toþi aceºti oameni ªI-AU PIERDUT CONTROLUL asu corpului lor.O. Atunci când emitem gânduri negative. · Lipsa alimentelor cu o energie orientatã cãtre dreapta ºi cu o înaltã valoare energeticã. inhibã sistemul imunitar ºi adu c dupã sine boala. Boala nu este altce va decât un . Feþele acelor locuitori aratã BÃTRÂNE! Fluorurile sunt otrãvuri sistemice. furioase. Gândurile ºi cuvintele sunt gloanþe energetice! 2. datoritã urmãtorilor factori: · Incapacitatea de a înþelege principiile elementare care stau la baza funcþionãrii sale. Dacã vi se pare cã sãnãtatea este scumpã.

Supravegheaþivã gândurile! 114 . Invers. 3. o atitudine mentalã negativã blocheazã vindecarea indiferent cât de bune sunt alimentele cu care ne hrãnim sau modul nostru de viaþã. O atitudine pozitivã promoveazã procesul de vindecare.gând întrupat.

al transplanturilor de organe ºi în medicina de urgenþã. diagnosticul ºi prognozele a veau la bazã observaþiile atente.4. Plimbaþivã. pacienþii erau priviþi in camera ca o unitate nu ca niºt e pãrþi separate. Medicina modernã Tehnologia medicalã din zilele noastre poate fi consideratã parþial ca o binecuvântare. Observaþiile clinice ale medicilor din aceastã perioadã prezintã un interes deosebit pen tru noi. Arnold Lorand Epoca de Aur a Medicinii a durat de pe la 1840 pânã pe la 1930. Cuvântul sindrom nu era la modã în acele timpuri. Regula de aur era bunul simþ. datoritã impactului pe care îl au asupra procesului de îmbãtrânire. Vizualizarea unor imagini pozitive atrage dupã sine rezultate palpabile. Epoca de Aur a Medicinii a fost o perioadã a medicinii de dinainte de tehnologie ºi de epoca medicamentelor. e a nu este decât un . Buna funcþionare a intestinelor ºi a ficatului sunt afectate de emoþiile ºi de gânduril e noastre. 6. pe care ajungeau sã-i cunoascã de multe ori chiar mai bine decât se cu noºteau ei înºiºi. Dacã terapia aleasã nu dãdea rezultate. Convingerile legate de sine. Cauzele ºi efectele. Ea exceleazã în domeniul diagnosticãrii. Ex ersaþi zilnic. În rest. Observaþiile acelor medici au p recedat apariþia omului modern ºi a greºelilor acestuia legate de mediul în care trãieºte. pe noi ºi pe cei din jurul nostru. Exerciþiile sunt la fel de recomandate pentru minte ca ºi pentru corpul fizic. A fost o perioadã cara cterizatã de o adevãratã explozie de cunoºtinþe în toate domeniile de activitate. Faceþi exerciþii de forþã. 5. de viaþã ºi de cei din jur ne afecteazã direc t. Ei îºi petrece u mult mai mult timp cu pacienþii lor. Omul e xperimenteazã ceea ce gândeºte. Medicii îºi sfãtuiau pacienþii pe baza unor observaþii atente. Fiecare este o unitate în si ne. de viitor. Vã recomand lucrarea: Corpul dumneavoastrã crede fiecare cuvânt pe care i-l spuneþi. medicii nu aveau p osibilitatea sã arunce vina pe alþii. nu nesfârºitele teste ºi analize. dar nu poate fi înþeles fãrã a þine cont de conexiunea sa cu celelalte ºi cu corpul în ansamblul sãu . 17 Diagnostic sau post mortem? Organele corpului pot fi asemãnate cu oraºele de pe o hartã. Gândurile pozitive. Refuzaþi sã gãzduiþi gânduri negative! 7. bunãtatea faþã de cei din jur ºi iubirea de sine accelereazã fundamen tal procesul de reîntinerire. Dr. El creeazã ceea ce spune. 8. Mai mult. Gândurile pozitive sunt chiar mai bune decât laxativele.

Medicina modernã de înaltã tehnologie suferã de miopie. care nu oferã niciodatã o imagine de ansamblu. cãci medicii ºi asistentele NU sunt antrenaþi sã diagnosticheze bolile la nivel subclinic. 115 . Medicina alopaticã se bazeazã absurd de mult pe miracolele tehnologiei de vârf ºi pe med icamentele chimice cu o amprentã energeticã orientatã cãtre stânga. Ea considerã omul o maºinãrie alcãtu carne ºi sânge ºi formatã din pãrþi . Medicii n u ne privesc ca pe niºte fiinþe energetice dinamice ºi nu înþeleg cã adevãrata lume în care trãim este cea a forþelor energet dinamice care susþin organele vitale ºi mediul corporal. Observaþiile de altãdatã sunt considerate de pãºite chiar primitive cãci nu beneficiau de precizia instrumentelor moderne. în care vitalitatea dispare înainte ca boala sã se manifeste în spaþiul fizic vizibil. Medicina nu înþelege conceptul de ENERGIE pe nivelele subtile a esteia.nesfârºit proces de luare a unor fotografii izolate ale pacientului bolnav.

Acest efe ct nu înseamnã altceva decât primul nivel pe care se manifestã boala. Boala a devenit neutrã! Definiþiile aiuritoare ale sãnãtãþii ºi bolii din ziua de astãzi sunt construite în jurul con tului de percepþie personalã a individului în legãturã cu starea sa. Din pãcate. ºi în special glandele cea pi tuitarã. timusul. Prin aceastã definiþie nici nivelul prezent nici cel anterior nu corespund vreunui standard clar stabilit. aºa-zisa medicinã holi sticã predatã în ºcolile medicale tradiþionale defineºte boala ca pe o stare anormalã în care nivelul actual de funcþionare a scãzut prin comparaþie cu un nivel anterior. Aproximativ 85% din populaþie suferã de efectul Rouleau la nivelul sângelui. Inversarea procesului de îmbãtrânire presupune sã ºtim DE CE îmbãtrânim. putea descifra simptomele subclinice înainte de a se transforma în S EMNE. De aceea. Semnificaþii ciudate Pentru a compensa universalitatea unei populaþii bolnave subclinic. ªtiind cum aratã un organ sãnãtos. oamenii bolnavi subclinic au devenit majoritari. medicul putea identifica boala încã din etapele ei iniþial . Încercând sã înþeleg toate aceste concepte ºi definiþii din ce în ce mai ciudate. Dr. La ora actualã. Definiþiile tradiþionale nu mai definesc boala ca pe absenþa sãnãtãþii ºi sãnãtatea ca pe absenþa bolii. Ceea ce ne intereseazã pe noi este altceva: vindecarea tulburãrilor. Aceasta este calea pe care a apucat-o medicina modernã. mi-am adus aminte de repl ica unui ziarist chinez: Te rog. adrenalele. avem datoria sã învãþãm CUM putem sã asistãm corpul bioelectric printr-un mod de viaþã sãnãtos ºi cu ajuto simþ. noi nu putem privi direct aceste organe. paratiroida. un eminent profesor de la Universitatea din Missouri. William Albrech. altfel spus. al felului în care se simte omul. tiroida. Spre exemplu. iar dacã era un bun observator. c omparândule. Nu mai putem pasa responsabilitatea pentru starea noastrã de sãnãtate unei ºtiinþe medicale care habar nu ar e care sunt cauzele bolii ºi îmbãtrânirii.Diagnostic sau post mortem? Dacã ar fi posibil sã privim organele vitale ale corpului. A existat o vreme când medicul putea examina atât organele sãnãtoase cât ºi cele patogene. Sistemul endocrin . ºtiinþa medicalã a r escris STANDARDELE dupã care sunt definite sãnãtatea ºi boala. cãci nu mai vedem decât organe a ormale. pancreasul ºi gonadele (testiculele ºi ovarele) ef ectele obiºnuinþelor pe care le avem ne-ar deveni mult mai evidente. explicã-mi aceste cuvinte ºi semnificaþii ciudate . în timp ce eforturile medicinii s e limiteazã la numirea noilor boli. spune a odatã cã noi nu mai ºtim nici mãcar cum aratã organele sãnãtoase ale animalelor.

din sinapsã în sinapsã. dar funcþione azã diferit. Semnalele sunt transmise în intervale de timp de ordinul milisecundelor cu o vitezã mai mare decât cea a luminii.Pentru a înþelege mai bine ce înseamnã procesul de îmbãtrânire. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. MS. Sistemul nervos ºi cel endocrin sunt irevocabil legate unul de celãlalt. 116 . cãci miºcarea sau stagnarea proteinelor plasmatice care ies din vasele capilare în spaþiile intercelul are. senzaþia de cãldurã la nivelul picioarelor ºi lupisul. Sistemul nervos transmite impulsurile electrice emise de neuroni prin intermediul fibrelo r dendritice ale axonilor. n europatia. cãrora le asigurã hrana necesarã. Celãlalt este sistemul ne rvos. neurilemele care acoperã fibrele nervoase (numite ºi înveliºul de mi se deterioreazã ºi astfel apar tulburãrile degenerative precum Alzheimer. ªtiinþa medicalã ignorã sistemul limfatic. mielomul. Acest sistem este unul din cele douã sisteme de reglare ºi comunic are care transmit ºi coordoneazã mesajele cãtre diferitele pãrþi ale corpului nostru. Ele se deplaseazã de-a lungul axonilor. Aceste celule sunt critice pentru neurileme ºi lipsesc în cazul tulb urãrilor degenerative nervoase. vã propun sã analizãm sistemu rin al corpului uman. prin intermediu l unor celule specializate numite Schwann. al treilea sistem de comunicaþii al proteinelor corpului.

putând sã-ºi reconstruiascã membrele amputate. se poate spune cã pacientul a încurcat-o! Chiar ºi în asemenea situaþii disperate. lu cru posibil cu ajutorul . sã transforme grãsimea în muºchi ºi sã construiascã noi cartilagii la nivelul încheieturilor.Dacã procesul de degenerare a avansat suficient de mult pentru a fi diagnosticat d e medic. Ei trebuie forþaþi sã facã acest lucru. Hormonii sintetici NU mai elibereazã receptorii cu de la sine putere. pãrul de mul t cãzut. Aºadar. Mesagerii hormonali sunt diferiþi. iar la ora actualã acest lucru poate fi realizat de toþi cei care doresc. care pot construi un întreg sistem nervos no u ºi funcþional. care au luat suplimenþi de estrogen sau au folosit steroizi anabo lici. aºa cum este cazul femeilor care au folosit MÃCAR O DATà pil le anticoncepþionale. Spaþiile extracelulare sunt umplute cu un fluid specific ºi gãzduiesc capilarele sângelui ºi ale limfei. Producþia de hormoni ºi echilibrul lor sunt ABSOLUT esenþiale pentru invers area procesului de îmbãtrânire. puteþi sã-i mai daþi o ºa pului. Pe tru ca aceste miracole sã devinã posibile. Glandele lipsite de canale ale sistemului endocrin îºi secretã hormonii direct în spaþiile extracelulare din jurul ºi dintre celulele secretoare. asigurând funcþionarea normalã a corpului ºi ec hilibrul sãu energetic. Pe de altã parte. Hormonii controleazã mediul nostru intern. Sistemul endocrin îºi comunicã dorinþele prin intermediul unor mesageri chimici ºi hormona li. Corpul are o capacitate de regenerare imensã. ajutându-l cu precursori racemizaþi ai hormonilor. Unii hormoni sunt transportaþi de sânge la destinaþie. Glandele endocrine ºi exocrine Majoritatea glandelor exocrine îºi varsã secreþiile în canale care conduc la anumite cavitãþi ale corpului precum stomacul sau intestinele. este nevoie însã de un sistem endocrin funcþional. rãspunsul organismului la cererile formulate de hormoni poate dura ore. Dacã aceºti receptori se blocheazã . Ei au nevoie uneori de ore întregi pentru a provo ca un rãspuns. care poate fi o altã glandã. glandele lipsite de canale depind unele de celelalte ºi acþioneazã concertat cu restul corpului prin inter mediul receptorilor . Efectele acestei substanþ ontinuã sã fie resimþite ore întregi dupã ce evenimentul a trecut). ale cãror secreþii ies direct la suprafaþa pielii. Existã însã ºi glande exocrine. Mesagerii chimici reprezintã o formã de energie chimicã ce provoacã un rãspuns rapid în interiorul org anismului. persoana îºi pierde controlul asupra corpului sãu ºi devine prizonierul acestu ia. inclusiv DHEA sau melatoninã. când corpul a p rodus o mare cantitate de adrenalinã pentru a vã ajuta sã faceþi faþã situaþiei. precum cele sudoripare (ale transpiraþiei) ºi cele sebacee (care secretã uleiuri). zile ºi sãptãmâni întregi (gândiþi-vã la efectele pe care le experimentaþi dupã un eveniment deosebit.

Hormonii rãmaºi în exc es se degradeazã ºi sunt eliminaþi. datoritã dominanþei estrogenului! Existã ºi glande endocrine care îºi varsã secreþiile deopotrivã în canale ºi în spaþiile extr . Printre exemple se numãrã pancreasul. Atunci când receptorii celulelor þintã rãspund la mesajul unui hormon. inima ºi placenta. Cant itatea de hormoni pusã în circulaþie depinde de nevoile organismului. 117 . spre exemplu. testiculele. fie de ficat ºi rinichi. insulina. Hormonii menþin starea de sãnãtate prin schimbarea ratei de activitate în organism. efectul este resimþit în întregul sistem. aºa cum se petrec de pildã lucrurile în cazul femeilor care suferã de tiroidã. de capacitatea glandei de a-i prod uce ºi de capacitatea corpului de a-i utiliza. rãspunsul lor este transmis glandeicare a secretat hormonii pentru a ÎNCETA producþia.cremelor Nugestrine II sau Totally Male. pielea. Proteine le purtãtoare din plasma sângelui sunt produse de ficat. ovarele. fie chiar de celulele þintã. un ficat tensionat amplificã stresul în rest ul organelor ºi glandelor. rinichii. Adevãrata problemã este legatã de dezech ilibrul hormonal. Alþii au nevoie de proteinele purtãtoare di n plasma sângelui de care sã se lege pentru a fi transportaþi. stomacul. Unii hormoni sunt transportaþi liber de sânge. De aceea. Atunci când o glandã este lezatã. Excesele hormonale se manifestã prin aºa-numitele boli ale deficitul ui. intestinul s ubþire.

subþierea º irea pãrului. Energia deºeurilor acide are o orientare cãtre stânga. tendinþa cãtre constipaþie. Preze nþa lor indicã o activitate catabolicã ºi degenerare. Prezenþa albuminei în urinã reprezintã un indicator SERIOS al unei disfuncþii la nivelul rinichilor. proteine ºi diferite substanþe chimic ºi minerale. O lingurã de Yucca Blend. Toate aceste deºeuri iau forma tuburilor prin care sunt filtrate de rinichi. iar unghiile li se îngroaºã. edemele. Atunci când mâncarea este complet digeratã. ci de o incapacitate a organismului de a produce enzime digestive. Disfuncþiile rinichilor sunt o premisã a instalãrii cancerului ºi a infecþiil or virale. oamenii îºi pierd pãrul de pe corp. pulsul accelerat. Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. se . prezenþa albuminei în urinã indicã potenþial e probleme grave. DiSorb Aid ºi R/HCI aduc o alinare imediatã! Digestia ºi absorbþia completã le permit oamenilor sã se bucure plenar de alimentele lor favorite. Ele permit crearea unor avanposturi ºi declanºarea unui rãzboi rece de cãtre virusurile ºi bacteriile întãrite d mediul acid creat în organism.Apariþia simptomelor bãtrâneþii la tineri Printre SEMNELE de îmbãtrânire prematurã la adulþii tineri se numãrã: obezitatea. unul dinefectele secundare este ºi dispariþia balonãrii ºi a gazelor. depresia. Toate aceste simptome sunt asociate cu lezarea ficatului furnalul de ardere al corpului. balonarea ºi letargia. Aºa-nu ita aciditate la stomac este o afecþiune simptomaticã experimentatã dupã masã. alergiile nu se mai pot manifesta. ªi cum ri nichii sunt unul din PRINCIPALELE organe de eliminare a toxinelor. ºi excese hormo ale. NU este vorba de un mediu cu adevãrat acid. Edemul (retenþia apei în þesuturi) este asociat cu excesul de proteine plasmatice în flu idele extracelulare. care nu pot prolifera. reducerea apetitului sexual. Puls ul accelerat indicã o tulburare sistemicã în care organismul este suprasolicitat din cauza exceselor din sistem. Edemul este un semn al unei toxicitãþi grave ºi este una din principalele cauze ale cãde rii pãrului. pierderea memoriei. impotenþa. Constipaþia este o altã tulburare sistemicã ce influenþeazã TOATE funcþiile corporale. Simptomele care servesc drept indicatori ai unei stãri precare de sãnãtate sunt amenor eea (menstruaþia neregulatã). îngheþarea extrem itãþilor. al ovarelor. digestia completã previne edemele ºi acidifierea þesuturilor din cauza acumulãrii de proteine plasmatice toxice în spaþiile þesuturilor. hialinã. ridurile. Deºeurile din urinã sunt alcãtuite din sãruri. Fluxul rapid a l alimentelor complet digerate prin intestine nu asigurã hrana necesarã microorganismelor ºi paraziþilor. chelirea. Îngheþarea extremitãþilor indicã disfuncþii la nivelul tiroidei. Albumina este o proteinã existentã în sânge care scapã prin capilarele rinichilor. excesul de albuminã ºi de deºeuri în u rinã. În plus.

Multe din femeile dependente de medicamentele pentru tiroidã revin la normal dupã ce folosesc precursorul racemizat hormonal Nugestrine II ºi dupã ce fac un tratament de purifica re a ficatului. În centrul oricãrei boli se aflã disfuncþiile ficatului. bolile cardiace. etc. adrenalelor.devin distorsionate. ale ovarelor ºi te sticulelor. Oxidarea este un alt cuvânt pentru îmbãtrânirea ºi descompunerea þesuturilor. guta. În sens larg. precum diabetul. Medicamentele ºi deºeurile proteice se acumuleazã la nivelul pici oarelor. pancreasul ºi ovarele devin incapabile sã funcþioneze corect ori de câte ori corpul NU r euºeºte sã îºi elimine toxinele în exces din cauza scãderii activitãþii ficatului. Consecinþa directã a disfuncþiilor acestor glande importante sun t bolile metabolismului. Hormonii joacã un rol cheie în metabolismul glandular ºi în producerea moleculelor de AT P. pancreasului ºi receptorilor hormonali din organism. Opusul ei este reducerea . ºi prin asociere. Adrenalele. oxidarea conduce la o încetinire a producþiei ºi depozitãrii moleculelor de energie ATP. Mixedemul glandei tiroide alãt uri de reducerea energiei ºi un corp rece indicã o încetinire a activitãþii glandei tiroide ºi a secreþiei hormonilor roidieni T3 ºi T4. 118 . Oxidare ºi reducere În anul 1903 s-a demonstrat cã glandele care nu îºi varsã secreþiile în canale controleazã TO procesele de oxidare. artrita. generând umflarea acestora. obezitatea.

celulele parencime sun protejeazã ficatul. Ori de c alcool. tiroidã ºi tulburãrile ficatului. chiar durã FICATUL! Pr cedaþi cu atenþie. Pierderea ovarelor (castrarea femininã) conduce pe loc la încetinirea metaboli . vã pot spune cã industria alcoolului (la fel ca ºi cea a lactatelor ºi a îngheþatei) nu este obligatã prin lege sã afiºeze pe eticheta produsului lista ingrediente lor toxice pe care le adaugã. În continuare. ciroza ºi testarea ficatului þesuturile lor sunt înlocuite de celule nefun nivelul ficatului. Aceste tulburãri afecteazã puternic ficatul. cþionale (strome) care dau naºtere unui þesut cicatrizat. Rugaþi persoana alcoolicã sã se ridice în picioare ºi sã îºi întindã în faþ continuare. mononucleozã sau sindromul oboselii cronice au de regulã un fi cat umflat ºi dilatat. împingeþi uºor în jos braþul ei. cãci zona poate fi extrem de delicatã. Atrofierea glandelor sexuale ºi obezitatea Atrofierea (deteriorarea) glandelor sexuale este direct legatã de toxicitatea sist emicã. Atrofierea ovarelor (inclusiv a foliculului din care coboarã oul) ºi a tes ticulelor se produce în ani de zile. Pentru aceasta. Dacã doriþi sã INVERSAÞI procesul de îmbãtrânire. Oamenii cu disfuncþii la ficat îºi pierd imediat puterea în braþ. vã recomand un test. La t numite hepatocite (hepat ficat. vã otrãviþi singur. sf u este sã le preparaþi singuri. chiar sub cutia toracicã. Dacã ºtiþi pe cineva care bea. Aºa se explicã de ce se spune despre omul beat cã este intoxicat12 . aveþi nevoie de un ficat p funcþional. acasã. Alcoolul este o OTRAVÃ! El ucide hepatocitele din ficat. Dacã þineþi neapãrat sã beþi vin sau bere. precum sulfiþii (în vinuri) ºi ureea (în bere). cyme celulã). Veþi simþi o masã tare. Tox (prefix care se regãseºte ºi în toxinã) înseamnã otravã . da pe partea dreaptã a abdomenului sãu. Celulele strome acoperã ºi celulele strome invadeazã spaþiul rãmas gol ºi dau naºtere Alcoolul. Atunci când hepatocitele mor. apãsaþi uºor. obezitate. ficatul trebuie sã fie moale ºi puþin ascuns sub coaste. Obezitatea este un SEMN al unei încetiniri a ritmului metabol ic ºi al unui dezechilibru hormonal. Pentru informaþia dumneavoastrã. la fel ca ºi problemele legate de adrenal e. ºi sã îºi ridice uºor genunchii pentru a-ºi relaxa abdomenul. ºi un masaj prea viguros poate îmbolnãvi persoana r espectivã! În mod normal. gonade ºi pancreas.Celulele strome ºi parencime Când celulele funcþionale (parencime) mor. Rugaþi persoana în cauzã sã se întindã la e spate. Unii dintre ei simt chiar o senzaþie de greaþã ºi sunt nevoiþi sã se aºeze. din cauza afluxului de energie electricã în ficatul lor bolnav. unor þesuturi cicatrizate. Iatã un alt test. Suferinzii de hepatitã. în timp ce atingeþi cu cealaltã mânã regiunea fi . este necesar sã evitaþi consumul de alcool.

Amenoreea (rãrirea ciclului menstrual) ºi obezitatea NU sunt normale ºi reprezintã dovez i ale unui organism în care predominã estrogenul. Reþineþi: o problemã evitatã este o problemã REZ Detoxificarea þesuturilor face minuni în ceea ce priveºte menþinerea tinereþii ºi a frumuseþi femeilor. Tr. Femeile care au dificultãþi PMS nu trebuie sã sufer e cu orice preþ ºi îºi pot 12 N. dacã doresc sã evite problemele specific feminine. Câþi bãrbaþi dornici s ie castraþi cunoaºteþi? Femeile TREBUIE sã înveþe CUM sã rãmânã sãnãtoase. intoxicated înseamnã intoxicat sau beat. Extirparea ovarelor la femei este echivalentã cu castrarea la bãrbaþi. majoritatea medicilor ginecologi chiar dacã sunt ei înºiºi de sex feminin NU au alt rãspu s pentru problemele feminine decât clasicele produse analoage ale estrogenului. asigurând fundamentul pentru o prevenire eficientã ºi pentru tratamentul problemelor f eminine. citiþi contra indicaþiile de pe prospectul medicamentelor). Femeile NU ar trebui sã aºtepte pânã când încep sã aparã problemele. care nu numai cã NU rezo lvã nimic.smului. 119 . Femeile TREBUIE sã înveþe sã îºi gestioneze singure sãnãtatea ºi sã nu mai depindã de sfaturile expe te. Precursorii racemizaþi ai hormonilor sunt de mare folos pentru ambele se xe. Mulþi doctori recomandã fãrã sã stea prea mult pe gânduri extirparea chirurgicalã a organelor feminine (ut erul ºi ovarele). În limba englezã. dar aproape cã garanteazã apariþia cancerului uterin sau la sân (pentru mai multe lãmuriri.

În medicina convenþionalã. a devenit posibilã inversarea cocoºãrii oamenilor în vârstã ºi redobândirea p ii normale a coloanei vertebrale. deopotrivã de cãtre bãrbaþi ºi femei. Osteoporoza Osteoporoza sau rãrirea densitãþii oaselor. Dacã doriþi DOVEZI. Este atât de simplu! La ora actualã. Tipurile de þesuturi Þesuturile conjunctive sunt doar unul din cele patru tipuri de þesuturi principale a le organismului. într cât este legatã DIRECT de excesul de estrogen. medicina convenþionalã NU vã considerã obez decât dacã greutatea dumneavoas trã a depãºit 78 de kilograme! Pentru a starea de sãnãtate. Acest lucru poate fi obþinut cu ajutorul aceloraºi pr oduse menþionate mai sus. 19 kil ograme înseamnã o depãºire a greutãþii cu 32%! Obezitatea este un SEMN uºor de constatat. Vasele de sânge sunt pr imii soldaþi ai organismului. cãutaþi pe cineva care suferã de aceastã neplãcere ºi priviþi cum se ecã el. Osteopor oza este o afecþiune comunã la oamenii în vârstã. cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. dar nu are nimic de-a face cu suplimenþii pe bazã de calciu. ºi mai ales la femeile de dupã menopauzã. ea este definitã ca o depãºire cu cel puþ n 20% a greutãþii standard din tabelele care prezintã raportul greutate/înãlþime. Ele au rolul de a lega. Obezitatea este un SEMN al unui dezechilibru hormonal. care devin la fel ca un fagure de miere. a sprijini ºi a separa celelalte þesuturi. Diferenþa dintre obezitate ºi greutatea idealã este în acest caz de 78 59 = 19 kilograme. Spre exemplu. Osteoporoza este un EFECT simp tomatic.uºura situaþia. i mplicã un proces de vascularizare (invazie) a oaselor de cãtre vasele de sânge. Sunt alcãtuite dintr-un nu . care conduc la o reducere a fenomenului de formare a oaselor de cãtre celulele osteoblaste (responsabile de crearea noilor oase ºi cartilagii). dacã greutatea dumneavoastrã dezirab ilã maximã este de 65 de kilograme. Ele preced atât formarea oaselor cât ºi dizolvarea lor. Analiza densitãþii oaselor va atesta la rândul ei miracolul intern al refacerii densitãþii oaselor ºi al formãrii de NOI cartilagii. Osteoporoza poate fi prevenitã ºi tratatã cu uºurinþã. al unei digestii precare ºi al unui metabolismlent. evitând totodatã pierderea organelor feminine. ci este asociatã cu dezechilibrul hormonal ºi cu acumu larea exceselor de toxicitate sub forma depozitelor de deºeuri acide. fiind datoratã INCAPACITÃÞII ace de a ovula din cauza atrofierii foliculilor. Ea reprezintã un avertisment ºi trebuie lua t ca atare. Ea nu reprezintã cauza pierderii masei osoase. greutatea dumneavoastrã corectã ar fi probabil de 59 de kil ograme.

Cele patru tipuri principale de þesuturi sunt: þesutul conjunctiv (elastic. Aceastã zonã este deservitã de sistemele de capilare ale sângelui ºi ale limf ei. Aici îºi construieºte corpul depozitele sale de deºeuri acide. din cola gen. cel muscular (al muºchilor) ºi cel nervos. Aceste deºeuri sunt depozitate de cãtre capilarele sângelui în spaþiile dintre celule. între dife ritele straturi ale pielii. sãruri minerale ºi GRÃSIMI. þesuturile co nctive ale pielii se crapã ºi astfel apar ridurile. Deºeurile metabolice de sub piele descompun þes uturile conjunctive care fac legãtura între diferitele straturi de piele. cel epitelial (al pielii). 120 .mãr relativ mic de celule într-o mare de substanþã intercelularã . Substanþa intercelularã se referã la materialul din re celule. Atunci când vorbim de piele. Când þesuturile devin supraîncãrcate de deºeuri ºi nu mai pot funcþiona normal. reticular). O piele frumoasã Ultimele douã cuvinte din definiþia þesuturilor conjunctive (substanþã intercelularã) au o i mportanþã deosebitã pentru procesul de îmbãtrânire. provocând întãrirea ºi îngroºarea pielii exterio din cauza PIERDERII elasticitãþii ºi a rezistenþei. vorbim de fapt de straturile dermice ºi subcutanate alcãt uite din þesuturi CONJUNCTIVE.

sifilisul ºi gonor eea RÃSPUND la tratamentulcu Apã Ionizatã (acidã) cu Înaltã Valoare Medicinalã sub formã de d plicaþii locale. din cauza stresului la care îºi supun ovarele. Incapacitatea bãrbaþilor de a atinge erecþia sau frigiditatea femeilor este de naturã ho rmonalã. Loþiunea SOC înmoaie þesuturile cicatrizate. efectele de îmbunãtãþire pot fi de-a dreptul DRAMATICE! Un corp bãtrân nu este o ruºine. O boalã venericã nu poate fi luatã decât dacã mediul intern al organi smului este pregãtit pentru infecþie. hepatitã. la fel cum este imun la pojar. negii vaginali. Contractarea unei boli ve nerice (de la venus iubire ºi ic aparþinând) a devenit deloc întâmplãtor foarte comunã în zilele noastre. fiind asociatã cu un flux sanguin redus.Crema de piele glicolicã acidã (menþionatã anterior) desprinde ºi eliminã straturile exterio are moarte ale pielii. Chiar acum am pe birou un fax în care se afirmã cã o analizã de laborator a evidenþiat cã uleiul de canola a provocat sterilitatea la iepuri. probleme cu tiroida sau cu alte gland e. fiind un SEMN de activitate sexualã intensã. o storc ºi mã spãl jos! Toþi r face acest lucru se pot proteja ºi vindeca cu uºurinþã. iau o lãmâie proaspãtã. lucru bine cunoscut evreil or din Antichitate. Un corp sãnãtos este imun la bolile venerice. arãtând promiscuitatea în ca trãiesc oamenii ºi starea precarã de sãnãtate. era semn cã mariajul fusese consumat. Dacã acesta era umflat. folosind aceastã apã specialã. o slabã hidratare. Acesta este adevãrul despre miracolul numit soia! . Lucrarea Viitorul furat descrie ravagiile pe care le face mitul soiei prin încãrcarea corpului cu analo gi de estrogen. afecþiuni la limita diabetului. Dacã toateaceste produse sunt folosite împreunã cu Apa Ionizatã cu Înaltã Valoa re Medicinalã. Când l-am întrebat de câte ori a contractat boli venerice mi-a rãspuns: Niciodatã! Imediat dupã actul sexual. Aveam în armatã un tovar㺠care vizita regulat bordelurile. Afecþiuni precum herpesul genital. Aceºtia obiºnuiau sã examineze gâtul miresei dupã noaptea nunþii. la care se adaugã din nou capsu lele de SOC. Excesele amoroase altereazã funcþionarea glandei tiroide. tensiuni la nivelul ficatului ºi/sau atrofierea ovarelor ºi a testiculelor. Bolile venerice ºi excesele sexuale Incidenþa bolilor infecþioase sexuale este în continuã creºtere. Eliminarea deºeur ilor se realizeazã cu ajutorul suplimenþilor de Yucca Blend ºi Enhanced PAC. Uleiurile de soia ºi canola joacã un anumit rol în funcþia sexualã. iar capsulele SOC dizolvã þesuturile cicatrizate interne ºi stimuleazã formarea unor þesuturi noi dinspre interior cãtre exterior. Adulþii tineri care abuz eazã din punct de vedere sexual de trupurile lor îºi pierd rapid înfãþiºarea tinereascã ºi îmbãtrânesc accelerat înd e. gripã ºi numeroase alte boli infecþioase. Puþini oameni mai ajung astãzi la starea de adult virgini. DECÂT în cazul în care refuzaþi s plicaþi remediile descrise aici.

121 . Naºterile prea dese. Suprasolicitarea ficatului alimenteazã tulburãrile menstruale ºi ovariene. În plus. Personal. proces ce dinamizeazã producerea molecule i de energie ATP. pot precipita apariþia a femei. Precursorii ajutã de asemenea femeile predispuse cãtre pier derea sarcinii în primul trimestru de graviditate. le fo losesc peAMÂNDOUÃ. Diabetul Diabetul ºi obezitatea sunt veri primari. Îngheþarea mâinilor ºi picioarelor. care poate fi cu uºurinþã purifi cat de Apa Ionizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã. asociate cu nivelul zahãrului din sânge ºi lipsa energiei. lactaþia prelungitã însoþitã de o dietã precarã. ETVC ºi prec ursorii racemizaþi ai hormonilor fac minuni în asemenea cazuri. incapacitatea de a te scula dimineaþa ºi obezitatea sunt tulburãri de naturã hormonalã. lipsa energiei. obezitatea ºi problemele legate de tiroidã. n u subestimaþi valoarea precursorilor racemizaþi ai hormonilor în procesul de curãþare a receptorilor ºi în restaurarea funcþiilor pierdute ale nervilor un ect secundar obiºnuit în cazul bolilor venerice. reduce deºeurile acidedin þesuturi ºi restaureazã echilibrul.Bolile venerice sunt tulburãri legate de mediul intern. Corpul feminin are nevoie de CEL PUÞIN doi ani de odihnã ºi hranã înainte de a mai da viaþã u ui alt copil. redându-vã tinereþea ºi energia. Diabetul de tip II (la adulþi) este forma cea mai frecventã a bolii.

S timularea glandei tiroide din cauza insuficienþei alimentare este inutilã. terapia colo nului ºi clismele la ficat pot face minuni în cazul diabeticilor. el mai mult stricã decât reparã. a acumulãrii deºeurilor ºi a subnutriþiei. Ei îºi pot redobândi însã auzul dacã vor folosi Neurophonul. De aceea.Nu existã nici o îndoialã cã acumularea deºeurilor metabolice ºi încetinirea funcþiilor organ r interne precipitã apariþia diabetului la adulþi. un aparat c re foloseºte pielea capului în locul nervului auditiv ºi care se gãseºte acum pe piaþã (vezi pachetul informativ ). simple paleative ale naturii care nu remediazã funcþia normalã a glandei . Eliminaþi deºeurile acide ºi echilibraþi hormonii. combinate cu precursorii racemizaþi ai horm onilor ºi cu o dietã bazatã pe SUPER-ALIMENTE. Scopul terapiei pentru diabetici (sau al oricãrui alt tip de terapie) nu trebuie sã fie altul decât revenirea la NORMAL a bolnavului! Iodul Tratamentul tradiþional pentru tulburãrile hipotiroidiene constã în administrarea suplim enþilor de iod. solul foloseºte carbonul ºi calciul în acelaºi scop). la fel ca ºi folosirea cronicã a suplimenþilor de orice fel pentru tiroidã. Dar mai presus de orice. iodul poate provoca guºã ºi epuizarea glandei tiroide. Deºi este un element vital. la care se adaugã produse tiroidiene sintetice ºi glandulare. Mult mai recomandabil este sã faceþi o serie de clisme la ficat. De aceea. . Pierderea a uzului la copii este strâns legatã de vaccinuri. Atunci când energia deºeurilor DEPêEªTE puterea org smului de a le elimina. Recapitulare Organele sunt supuse stresului din cauza activitãþii în exces. Dacã este administrat u nei persoane care suferã de un dezechilibru alimentar. deºi adevãrata cauzã care stã la baza lor sunt excesele . În ceea ce priveºte diabetul juvenil (de tip I). Stresul modificã buna funcþionare a organelor vitale ºi conduce la apariþia unor boli ca re se manifestã sub forma unor deficienþe aparente. iodul este ºi un stimulent puternic al tiroidei. iar diabetul va dispãrea de multe ori de la sine. Luarea oralã a celor douã produse neutralizeazã virusurile din sânge. pre sorii racemizaþi ai hormonilor se dovedesc un tratament ABSOLUT NECESAR! Zahãrul este o moleculã de carbon. Ceaiul lui Rene ºi Yucca Blend sunt folosite cu succes în China la tratamentul diabe tului ºi al bolilor degenerative. este cert cã vaccinurile anti-polio ºi DPT joacã un rol decisiv în 75% din cazuri (datoritã mutaþiilor suferite în interiorul organismului). Diabeticii folosesc aceste molecule pentru a neut raliza deºeurile acide (de altfel. ETVC îi ajutã pe diabeticii care manifestã intoleranþã la glucozã ºi rezistenþã la insulinã. nivelul zahãrului în sânge o ia razna.

Dacã vã veþi asista trupul în eforturile lui de regenerare. Inversarea procesului presupune rãbdare ºi efort douã cal itãþi pe care puþini oameni le mai au în zilele noastre! Crizele legate de vindecare ºi experimentate în timpul detoxificãrii reflectã direct nivel ul de toxicitate al persoanei. în loc sã-l sabotaþ veþi putea redeveni tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom discuta despre FELUL în care produce corpul substanþele care îi sunt necesare cu ajutorul bacteriilor ºi despre maniera în care energia mineralelor dinamizeazã procesele vii. din cauza greºelilor repetate pe care le facem. dar putem totuºi sã pãstrãm deschisã fereastra deschisã în timpul perioadei de pubertate încã foarte mult timp de acum înainte. care devine NEGATIVÃ.Când corpul este stresat. fãrã de car e nu pot fi puse fundamentele inversãrii pe termen lung a procesului de îmbãtrânire. Examinarea post-mortem este o modalitate târzie de a descoperi cã modul de viaþã ºi sistemul de convi ngeri alese au fost greºite. 122 . Nimeni nu poate scãpa de moarte. dar este o etapã absolut necesarã. care scade în intensitate pe mãsurã ce îm bãtrânim. Detoxificarea nu este o plãcere. Crizele legate de vind ecare sunt preþul pe care trebuie sã-l plãtim pentru pãcatele noastre. el experimenteazã o inversare a miºcãrii de rotaþie a energiei. ºi astfel apare boala. Vã asigur cã acest preþ este mic prin c omparaþie cu îmbãtrânirea ºi suferinþa! Corpul uman are un câmp energetic vital DINAMIC.

Acest aparat converteºte apa de la robinet într-una dintre cele mai eficiente substanþe de curãþare prin manipularea ionilor de hidrogen ai moleculei de apã astfel încât placa ºi calculii sã fie oxidate de pe suprafaþa lor ºi spãlate de jetul de apã. eliminând astfel probleme legate de paraziþi. Precursorii racemizaþi ai hormonilor au o efica citate inegalabilã în deschiderea receptorilor ºi restaurarea CONTROLULUI asupra corpului (vezi Pachetul informativ). PAC conþine 24. Nu confundaþi acest aparat cu irigatoarele obiºnuite sau cu periuþele de dinþi vibratori i! NU EXISTÃ NICI CEA MAI MICÃ COMPARAÞIE! Dinþii mei sunt perfecþi ºi gingiile mele sunt sãnãtoase. deºi mi-am mai curãþat dinþii de peste cinci ani! Lipsa plãcii este echivalentã cu lipsa degenerãrii ac estora ºi cu absenþa bolilor gingiilor (vezi paginile xx ºi xx. masei musculare. Apetitul sexual se îmbunãtãþeºte. iar confuzia ºi depresia dispar. vã recomand câteva produse care vã vor ajuta sã redobândiþi controlul asupra vieþii dumneavoastrã. Aceste produse sunt extrem de utile în cazul diabeticilor. Yucca Blend ºi R/HCI. îndeosebi în cazul femeilor. energiei ºi regenerãrii þesuturilor.Luaþi din nou în mâini frâiele asupra vieþii dumneavoastrã Dacã suferiþi de lipsã de energie. ETVC îi ajutã pe oameni sã imtã ºi sã arate mai bine prin deschiderea cãilor lor metabolice. ETVC se ia împreunã cu micul dejun sau cu prânzul ºi menþine un nivel ridicat al energiei de-a lungul întregii zile. Grãsimea în exces este eliminatã ºi înlocuitã cu o masã muscularã suplã. a intoleranþei la glucozã ºi a rezistenþei la insulinã. DiSorb Aid ºi R/HCI contribuie alãturi de ETVC la extragerea unei cantitãþi maxime de en ergie din alimentele ingerate ºi la oprirea procesului de putrefacþie a hranei nedigerate din in testine. DiSorb Aid. Rezultatele false la teste . ªi nu uitaþi: toate problemele menþionate mai sus sunt strâns legate de sistemul dumneav oastrã hormonal ºi de ficat. întrucât contribuie la redu cerea dependenþei de insulinã. precum ºi Pachetul informativ). a îmbãtrânirii. obezitate sau depresie. Tulbu gate de concentraþia zahãrului din sânge precum diabetul ºi hipoglicemia scad în intensitate ºi d ar cu timpul. Aceste produse contribuie la mai buna gestionare a zahãrului din sânge (proces esenþia l pentru controlul greutãþii). precum gazele ºi balonarea. Ele îmbunãtãþesc digest orbþia hranei.660 de unitãþi de antioxidanþi într-o singurã sticlã! Îngrijiþi-vã dinþii Cea mai bunã cale de îngrijire a dinþilor ºi gingiilor este Irigatorul Biomagnetic Denta r. Acestea sunt: ETVC.

corpul bioelectric respinge deseori terapia. Uneori. Dupã o perioadã scurtã de timp. Aceste metale acþioneazã asupra sistemului nervos automat ºi interfereazã cu rezultatele testãrii. din cauza activitãþii lor biologice extrem de intense atunci când pãtrund în organism. Aceste rezultate eronate apar deseori la testarea produselor racemizate. lucrurile se aºeazã ºi oamenii se vindec id. alimentul sau suplimentul de care are nevoie. multe practici de purificare presupun o ascuþire a instinctului ºi o golire a minþii celui care le pune în aplicare. Uneori. De aceea. 123 . el le respinge deoarece ºtie prin ce va trebui sã treacã. care ºtie ºi poate anticipa efectele unei substanþe cu o rgie pozitivã asupra sa. Rãspunsurile ºi interpretãrile false îi conduc de multe ori pe oameni pe cãi greºite. Acest tip de reacþie este numit crizã asociatã cu vindecarea ºi apare frecvent în cazul oam nilor cu o toxicitate foarte mare. corpul îºi pãcãleºte proprietarul dând rezultate false la testele musculaturii sau cele cu ajutorul pendulului. Pentru a fi cu adevãrat utile. deoarece ºtie cã persoana NU îºi doreºte cu adevãrat sã se vindece sau sã suporte suferinþa care însoþeºte procesul de vindecare. Corpul are o inteligenþã înnãscutã.Energia pozitivã poate induce sistemului o stare de agitaþie atât de mare încât poate fi c onfundatã cu boala. Testarea muºchilor NU este relevantã în situaþia contaminãrii cu metale grele a þesuturilor. Alteori.

de vreme ce nu conþine fier? Cum este posibil ca o prunã uscatã sã conþinã mai multe minerale decât una p oaspãtã? Întradevãr. de vreme ce acestea nu se regãsesc în dieta sa? De ce îngroaºã ºi întãreºte unghiile coada-calul lanta).Pendulul Învãþarea folosirii eficiente a pendulului este o NECESITATE în vremurile noastre. Louis Kervran ºi de descoperirea sa. Din pãcate. Cartea Trusa pendulului este furnizatã cu un frumos pendul din bronz ºi este o carte minunat ilustratã. . cãruia nu-i plãceau implicaþiile întrebãrii puse de mine. 18 Alchimia biologicã Dupã Einstein. ea s-a izbit de zidul prostiei generale . adicã din procesul de nsmutaþie . Ren de Puymorin vorbind de opera profesorului C. aºa cum îi numesc eu). Ea ne cesitã disciplinã ºi focalizare. potrivit cãrei a miºcarea vieþii derivã din transformarea continuã a unui mineral în altul. calea cea mai simplã necostisitoare de a învãþa cum puteþi pãtrunde în lumea invizibilã a testelor energetice. Atacatorul a fost un profesor de chimie. care deþineau o cunoaºtere ignoratã astãzi ºi demult uit Simpla ridicare a acestor întrebãri declanºeazã o reacþie de genul celei pe care ai provoc a-o dacã ai declara cã ai descoperit secretul lui perpetuum mobile. cum? Rãspunsurile la toate aceste întrebãri pot fi gãsite în opera geniilor nerecunoscute (a VRÃJITORILOR. pierzând orice contact cu realit atea. Fantastica dumneavoastrã descoperire legatã de transmutaþiile energiei slabe ar fi trebuit sã march eze un punct de cotiturã în evoluþia ºtiinþei. de genul: Cum îþi explici cã alimentele vegetale conþin minerale pe care plantele nu aveau cum sã le ext ragã din solul în care au crescut? Cum reuºeºte vaca sã producã lapte care conþine o cantitate mult mai mare de mine rale decât iarba cu care s-a hrãnit? De unde îºi extrage gãina mineralele de care are nevoie pentru a produc e coaja ouãlor sale. fizica a devenit o anexã a matematicii. Vã recomand în aceastã direcþie cãrþile Trusa pendulului ºi Vibraþiile. deºi ea nu aduce un aport de calciu? Cum poate produce magneziul organic creºterea cantitãþii de fier din sânge. care aminteºte prea pregnant de alchimie. Mai ales dacã le pui cui nu trebuie. cartea Vibraþiile este furnizatã cu un lanþ vibratoriu. tra Alchimia! Este ceva imposibil! Ea reprezintã doar un exemplu al greºelilor ºtiinþei de al tãdatã! Aºa sau încheiat cercetãrile pe care le-am fãcut la nivelul comunitãþii universitare. La fel. Ele NU mau determinat însã sã mã opresc! Întregul scandal a fost declanºat de cuvântul transmutaþie .

te poþi alege cu necazuri mari. Louis Kervran (1899-1990) are implicaþii deosebite asupra inve rsãrii procesului de îmbãtrânire. de genul celor pe care punea profesorul Kervran. fiind imediat ars pe rug! Energia mineralã Viaþa profesorului C. aceste întrebãri nu îºi gãsesc rãspunsuri. Ele sunt totuºi întrebãri corecte. Rid carea lor înseamnã pentru ei un atac la DOGMÃ. ci de implicaþiile pe care le presupune ea. 124 . Unii oamenii de ºtiinþã se simt intimidaþi de întrebãrile la care nu cunosc rãspunsurile. a chimicalelor de tot felul ºi a legilor DEFINITE ale chimiei ºi f izicii. În lumea în care trãim. suficient de grav pentru a fi catalogat drept eret ic al ºtiinþei . Problema nu este legatã de întrebarea propriu-zisã.

colegii de breaslã ai lui Kervran l-au atacat ºi l-a u ridiculizat. El a pãcãtuit împotriva ªtiinþei ceptate de aceasta atunci când le-a oferit semenilor sãi rãspunsul lui Dumnezeu. Procesul conduce la o eliberare de energie. Ma Vrãjitori NU au colegi de breaslã! Ei au o viziune asupra creaþiei divine pe care o proclamã în mod prof etic asumându-ºi astfel blestemele dispreþuitoare ale ºtiinþei! La fel ca ºi în cazul lui Copernic. refuzând sã îºi supunã descoperirile aprobãrii colegilor sãi de breaslã. Când un vas al ADEVÃRULUI este deschis. el nu mai poate fi închis. Viziunea sa asupra creaþiei divine nu diferea prea mult de cea a contempo ranului sãu. ºi o rearanjare a anionilor ºi cationilor. Savantul a fost membru al douã Academii Naþionale ale ªtiinþelor. dar NU au putut cont ADEVÃRUL descoperit de el. fenomen descris ºi de Vincent. Dacã forþele energetice din interiorul unui element sunt modificate. Fiecare ºi-a creat propria sa vizi ne independentã. Kervran ºi-a numit-o pe a sa: T eoria Transmutaþiei Biologice. Au încercat sã-l ignore. ªtiinþa preferã sã-i spunã alc . Amândoi au vorbit de forþe energetice care permit existenþa vieþi i. A devãrul este precum o Cutie a Pandorei pentru cei care trãiesc în ignoranþã ºi care se tem de el îndeosebi pentru cei care se complac în mod egoist în acceptarea a tot felul de grade ºi titluri. Noi ne vom referi la el folosindu-ne de expresia alchimie biologicã. Amândoi au afirmat cã energia are o amprentã sau o semnãturã. Viziunile Kervran a pornit de la premisa cã mineralele conþin câmpuri concentrate de energie în ca drul legãturilor lor chimice. a încãlcat regulile unanim acceptate. care l-a încorpor conceptele de apã BEV ºi Apã Microionizatã cu Valoare Terapeuticã. la fel cum fãcuserã cu atâþia alþi Vrãjitori înaintea lui. cea francezã ºi cea americanã. fiind forþa care stã la baza vieþii. din el va rezul ta un element diferit. dr. transmutaþia presupune o schimbare a structurii elementare pe nivel atomic ºi subatomic. cele mai prestigioase avanposturi a le ºtiinþei moderne. o f uziune LA RECE! Descoperirile lui Kervran au venit din interiorul lumii ºtiinþifice. Altfel spus. Profesorul Kervran a îndrãznit sã punã întrebãrile corecte. Reams a vorbit de ionii de energie pozitivã numiþi anioni ºi de ionii de energie negat . Reams ºi-a numit viziunea: Teoria Biologicã a Ionizãrii. El a numit acest proces transmutaþie . Kervran credea cã aceastã energie alimen teazã procesele metabolice.Kervran a emis ipoteza cã fenomenele energetice pe care le numim VIAÞà sunt legate de transformarea unui mineral în altul. În viziunea lui. Cei doi mari oameni de ºtiinþã nu s-au întâlnit niciodatã. Carey Reams. Ei au vorbit despre aceleaºi fenomene din perspectiva lor personalã ºi au interpretat ceea c e au observat. În plus .

catalizând astfel noile procese ale vieþii deopotrivã vegetale. animalele ºi microbii Plantele reprezintã o verigã între soare ºi lumea animalã (cãreia îi aparþine ºi trupul omulu lantele convertesc energia solarã în molecule de carbohidraþi. Tot cu ajutorul microbilor. Versiunea noastrã va fi o traducere a ambelor limbi . Dumnezeu le-a rãspuns dându-le exemple vii legate de importanþa hranei v punct de vedere biologic. animale ºi micr biene. încercând sã dezlege mister eþii ºi al morþii. Plantele. dar ºi în pielea ºi limfa pãmântului ad sol ºi în apã. animalele ºi microbii simpli mediatori între soare ºi pãmânt. 125 . al sãnãtãþii ºi bolii. Kervra a descris transmutaþia mineralelor în intestinele animalelor. a apei cu un coeficient POR ridicat ºi a unui mod de viaþã disciplina t. El i-a rãspuns lui Reams în englezã ºi lui Kervran în francezã. animalele prelucreazã þesuturile vegetale ºi îºi trãiesc viaþa cu ajutorul energiei electronilor eliberatã în timpul procesului de digestie. Deºeurile animale devin parte integrantã din pielea pãmântului. Reams a vorbit de energia care se roteºte de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga ºi de eliberarea forþelor cosmice încãtuºate în legãturile chimice ale mineralelor (legãturile ionice).ivã numiþi cationi. Ei con siderau plantele. pe care noi ne-am pus-o în capitolul doi. Amândoi au cãutat rãspunsuri la ebarea De ce existã aceastã viaþã? . principiul central al procesului descris era soarele. În viziunea amândurora. cu ajutorul microbilor. Kervran a descris rearanjarea forþelor energetice ºi fuziunea acestor forþe pe nivelel e atomice ºi subatomice. Plantel e aduc viaþa ºi energia pe pãmânt.

nici animalele ºi nici oamenii nu mai reuºesc sã utilizeze în mod eficient procesul de transm utaþie. Ea mãnâncã plante (alcãtuite d in carbon. minerale ionizate. orientate cãtre dreapta. Microbii sunt paºaportul care îi permite omului sã îºi continue existenþa pe pãmânt. câmpurile energetice ale mineralelor din sistemele vii sunt în permanenþã dinamice. Altfel spus. mediul intern trebuie sã fie echilibrat din punct de vedere electri c. pentru a fi eficiente. iar ele îi dãruiesc energie ºi vitalitate. glucide. Fãrã microbi. Sãnãtatea ºi vitalitatea omului depind de starea mediului sãu intern ºi de procesele pe care Kerv ran ºi Reams le-au numit transmutaþie sau ionizare. Fuziunea la rece permite manifest area ºi menþinerea vieþii. Spre exemplu. cu câmpuri en ice puternice. De aceea. ele trebuie sã fie într-o formã ionizatã racemizatã ! În viziunea lui Kervran.În viziunea lui Kervran. energia vieþii se naºte din jocul elementelor minerale. sãnãtatea era o manifestare a fiestei microbiene din intestinele ºi din ficatul omului (sau ale an imalelor)! Pentru ca aceastã fiesta sã se poatã desfãºura. În mod si milar. Oamenii nu au decât un singur stomac. Rãtãciri omului au fãcut însã ca microbii sã se revolte împotriva lui. fãrã microbi. Vaca reuºeºte acest lucru cu ajutorul enzimelor ºi microbilor din ficatul ºi din tractul ei gastrointestinal. chimicalele din aceasta creeazã un dezechilibru energetic c e determinã mutaþii ale microbilor în forme patogene. calcarul este transmutat de bacterii pentru a satisface nevoile energetice al e animalului. o apã bio-activã cu un coeficient POR ridi cat. Dacã o vacã bea apã cloruratã. Ea presupune transmutarea unui câmp energetic în altul. Ea le asi gurã un cãmin. vaca nu s-ar putea hrãni. Pentru el. azot. O viaþã sãnãtoasã presupune o alimentaþie nutritivã. schimbându-se din unele în altele. fantasticele reacþii biochimice care Kervran le-a numit transmutaþii NU ar putea avea loc. exerciþii fizice ºi un mediu intern curat. omul ar îmbãtrâni ºi ar muri mai rapid. cum sunt muºchii ºi oasele ei. Atunci când se îmb olnãvesc. Rezultatul acestei schimbãri energetice este încetinirea activitãþii . Vacile bolnave au foarte multe lucruri în comun cu oamenii bolnavi. Transmutarea câmpurilor energetic e ale mineralelor încetineºte procesul de îmbãtrânire ºi menþine sãnãtatea la apogeu. Microbii se aflã în centrul acelui proces alchimic pe care îl numim fuziune. Vacile ºi oamenii Vaca este un animal care utilizeazã procesul de transmutaþie. mineralele ingerate de ei trebuie sã fie într-o formã biologic activã maximã. sulf. lipide. Fãrã microbi ºi fãrã enzime. proteine ºi minerale) pe care le converteºte în forme energetice NOI ºi DIFERITE. în stomacul multiplu al unu i animal erbivor SÃNÃTOS. Bacteriile care trãiesc în acest mediu intern au o relaþie simbioticã cu vaca. hidrogen.

Acesta poate fi rezultatul u nei acumulãri de toxine. Fuziunea se petrece ºi la suprafaþa soarelui. Fuziune ºi fisiune Viaþa este un teatru de rãzboi pe care opereazã forþe energetice opuse. nu sunt altceva decât reflectãri ale unui mediu intern propice bolii. Bacteriile aerobe (benefice pentru corp) nu pot trãi într-un mediu anaerob. O vacã bolnavã. atât în fuziune cât ºi în fisiune. conservanþii. Orice mediu anaerob conþine o energie orientatã cãtre stânga. aceastã activitate energeticã este pozitivã. Altfel spus. Ele tulburã echilibrul florei intestinale prin schimbarea mediului intern al corpului. în tim e cei patogeni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre stânga din mediile toxice. Din aceastã categorie fac parte adi tivii. Aºa-numiþii microbi buni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre dreapta. aºa cã pãrãsesc corpul în care apare o asemenea stare. Un exemplu de fuziune biologicã anormalã este cancerul. în plante ºi animale. fãcând parte integrantã din procesul d e creºtere pe care îl numim anabolism. 126 . ºi pierderea vitalitãþii ºi a sãnãtãþii animalului. medicamentele. În condiþii biologice normale. în interiorul solului. al dezechilibrelor hormonale sau al introducerii de substanþe radiomimetic e care produc sau mimeazã efectele fiziologice ale unei radiaþii nucleare. atât în cele pozitive cât ºi în cele negative. care alcãtuiesc molecule mai mari. Transmutaþia ºi ioni zarea sunt implicate în ambele categorii de schimbãri energetice biologice. Procesul de fuziune presupune unirea atomilor. Antibioticele au un efect similar.metabolice a intestinelor ºi ficatului. la fel ca ºi un om bolnav.

mâncarea gãtitã la microunde. problem a desincronizãrii energetice . În mod normal. Acesta dã amprenta energeticã a aurei pãmântului. fisiunea descompune moleculele ºi atomii. în urma ei rãmâne o energie potenþialã într-o formã si atã. În esenþã. noi favorizãm reacþiile negativ e de fisiune ºi declanºarea bolilor din cauza microbilor patogeni (care au suferit mutaþii). materii organice ºi carbon. fiind capabilã sã trans orte cantitãþi uriaºe de energie. terapia cu ajutorul radiaþiilor. Starea pielii ºi a limfei pãmântului dicteazã c vieþii la suprafaþaacestuia ªI formele de viaþã care supravieþuiesc sau care mor. iar omul se îmbolnãveºte. care poat fi inversat cu ajutorul unor produse precum Enhanced PAC. Pielea. solul ºi limfa Pielea pãmântului este numitã sol. Toate acestea produc oxidãri ale þesuturilor ºi formarea de radicali liberi. Unii îi spun chiar noroi . Microbii ºi mineralele sunt paºaportul omului cãtre longevitate dacã acesta are înþelepciun a de a le recunoaºte importanþa cuvenitã ºi de a respecta legile naturii. Ea depinde de capacitatea sau de i ncapacitatea corpului de a digera hrana ºi de a rupe legãturile care unesc elementele alimentelor. dar dacã ne pierdem controlul asupra ei. Dacã reacþia se opreºt din cauza insuficienþei cantitãþii unui reactiv. Ea reprezintã fluidul limfatic al pãmântului. Acesta este mort. pielea sa dã naºtere unor bãºici. ficatul biogen ºi aºa-numitele produse taoiste. Dacã ne pierdem însã controlul asupra mediului nostru intern (prin acidifierea þesuturilor). limfa sa devine tox cã. etc. Esenþa vieþii este apa. iar între substanþele reactive iniþiale se declanºeazã procesul de sincronizare. Când pãmântul este supus unor tensiuni. procesul de fisiune poate deveni cataboli c. Exemple de reacþii distructive de fisiune sunt reacþiile nucleare. În urma reacþiei este eliberatã o anumitã cantitate de energi cãldurã). animalele intrã în suferinþã. Dimpotrivã. ste un proces microbian care implicã transmutarea ºi ionizarea energiei mineralelor. dar dacã est energizat de microbi. mâncarea iradiatã. polenul armonizat. Energia ºi profunzimea solului sunt controlate de carbon. Reacþiile de fisiune orchestrate de microbii prietenoºi sunt benefice. Sincronizarea Sincronizarea poate fi rezultatul final al unei reacþii chimice cum ar fi amesteca rea oþetului cu praful de copt între un acid ºi o bazã. Solul este viu din punct de vedere biologic. SUPER-ALIMEN TELE precum algele Klammath. Gestionarea energiei în corpul viu este similarã. etc. se transformã în sol. fisiunea biologicã este beneficã. murdãria. gãtitul la microunde. Oxidarea necontrolatã nu înseamnã altceva decât un proces ACCELERAT de îmbãtrânire. Yucca Blend ºi DiSorb Aid.

transformându-se în câmpuri energetice cu o energie orientatã cãtre stânga. corpul îºi pierde strãlucirea . Yucca Blend sau Enhanced PAC. pânã când d ul. cu o energie orientatã cãtre stânga). Detoxifierea ficatului ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã.nu se mai pune deloc. Un corp bolnav produce o mare cantitate de energie negativã. cu un coeficient POR ridicat. Încercaþi! Atunci când corpul bioelectric suferã din cauza unei sincronizãri sistemice. Dimpotrivã. pot sparge blocajul energetic intestinal. în cazul unor intestine anaerobe ºi al unui ficat to xic. iar viaþa devine imposibilã! Dacã sincronizarea tinde sã devinã talã. Ea NU stã la dispoziþia corpului. Stãrile anaerobe pot fi remediate cu uºurinþã prin folosirea terapi lonului ºi cu ajutorul unor produse precum DiSorb Aid. Energia lor negativã o neut ralizeazã pe cea pozitivã. Ei sunt incapabili sã îºi neutralizeze câmpurile en ergetice negative ºi prea slabi sã elibereze energia potenþial pozitivã a alimentelor. Oamenii b olnãvicioºi sunt blocaþi din punct de vedere energetic. Aura sa se diminueazã ºi pãleºte în intensitate. chiar ºi alimentele cu o energie orientatã cãtre dreapta se pot sincroniza. iar 127 . PROCESUL DE ÎMBÃTRÂNIRE DEVINE ACCELERAT. Energia sincronizatã este o energie blocatã. dinamizând dramatic vitalitatea organism ului. Intestinele anaerobe reprezintã mediul perfect pentru proliferarea câmpurilor energe tice negative precum cancerul. Boala este produsul fini t al unei stãri catabolice (al unui mediu intern anaerob.

orezul taoi st toate fiind considerate SUPER-alimente care nu potenþeazã stresul organismului. Cancerul un set de reguli diferite Regulile vieþii devin diferite pentru cei care s-au îmbolnãvit de cancer. El adorã mediul anaerob. ori din fasole. Cancerul este susþinut de energia negativã existentã într-un corp bolnãvicios. Yucca Blend ºi R/HCI. Constipaþia ÎN ETINEªTE procesele de ionizare ºi transmutaþie a energiei mineralelor. Preluarea puterii Atunci când legãturile chimice care susþin energia sincronizatã sunt rupte. Abordãrile acestei boli eºueazã de multe ori. folosind-o în scopuri malefice cum ar fi creºterea unei mase (tumori). alimentându-ºi astfel creºterea. În plus. Persoana care suferã de constipaþie este supusã unui stres de naturã anaerobã. iar cancerul nu vã va putea ataca niciodatã. persoana canceroasã este extrem de fragilã. care reprezi ntã o stare catabolicã. permiþând apariþia paraziþilor care se hrãnesc cu energie toxicã. Asta doream sã spun mai devreme atunci când afirmam cã o energie orientatã cãtre dreapta care pãtrunde într-un mediu intern cu o energie orientatã cãtre stânga poate fi deturnatã ºi folositã pentru a promova boala. tablete cu proteine. care atrag ºi modificã întreaga energie d isponibilã. decât dacã se trateazã simultan cu DiSorb Aid. pe care o EXPORTà apoi în alte colonii exterioare. Nutriþia clinicã nu mai este valabilã în acest caz! Cancerul deturneazã energia corpului. dar îºi schimbã forma ºi se recicleazã. energia poate deveni negativã. Cancerul se foloseºte ºi el de alchimia biologi cã pentru a RUPE legãturile sincronizate.corpul moare. Secretul sãnãtãþii este mediul intern. Aceastã boalã sfideazã regulile ºi n respectã nici una din LEGILE unui corp sãnãtos. cum ar fi cele din carnea roºie sau lbã. anaerob. Tumorile canceroase sunt veritabile gãuri negre virale. energia elib eratã se poate orienta cãtre AMBELE direcþii. deoarece medicul ºi pacientul nu înþeleg cã reg lile s-au schimbat. Energia nu se pierde niciodatã. DiSorb Aid ajutã la eliminarea acestor probleme. Cancerul loveºte numai dupã ani de abuzuri personale. Învãþ CUM sã vã gestionaþi mediul intern. polenul armonic. chiar dacã la origini a fost pozitivã. Bolnavii de cancer nu trebuie sã mãnânce NICIODATà mari cantitãþi de proteine. Gazele ºi balonarea sunt DOVEZI ale unei digestii incomplete. Personal. f d reintegratã în solul pãmântului. în care p oate deturna energia pozitivã. prefer sã-m i procur proteinele din alge Klammath. Nu va exista NICIODATà un remediu magic pentru cancer. ficatul biogen. Dacã legãturile sunt rupte într-un mediu preponderent anaer ob. El nu are decât un singur scop: sã-ºi ucidã g zda ºi sã scape . Energia sincronizatã continuã sã rãmânã chiar ºi dupã moartea corpului fizic.

Cancerul NU este un duºman. Starea de sãnãtate ºi vitalitate reprezintã EFECTUL procesului pe care îl numim alchimie b iologicã. Mai întâi îºi ucide gazda. Numai aºa vom putea redeve ni tineri! 128 . caseta video referitoare la apã ºi ca rtea care o însoþeºte (vezi pachetul informativ). dacã înþelegem cului ºi suntem dispuºi sã ne asumãm responsabilitatea care ne revine. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este un instrument extrem de puternic pentru restaurarea controlului TOTAL asupra mediului intern. apoi se sinucide. dar este agentul dublu p erfect. Kervran ºi Reams au descoperit un aspect esenþial al procesului pe care îl numim îmbãtrânire . Acest proces depinde de prietenii noºtri microbieni ºi de mediul intern pe care ºtim sã li-l a sigurãm. comandaþi manuscrisul referitor la apa BEV ºi cel japonez. Opera lor aratã calea cãtre regenerarea corpului fizic ºi cãtre redobândirea sãnãtãþii. O SINCRONIZARE perfectã! Omul care îºi controleazã mediul intern îºi controleazã practic viaþa ºi acele procese magice care Kervran ºi Reams le-au descris atât de elocvent. Pentru a afla informaþii sup limentare.pãmântul de un alt organism slab.

Nu lipsesc nici fisele. Bodiguarzii sunt numiþi Teama ºi Speranþa. iar ºansele de joc sunt cele 75 de procente cu care te-a încurajat dealerul în halat alb. la consultaþia de dinaintea jocul ui. care par sã câºti ficient de mult pentru a-þi justifica apetitul de a juca. Avem zaruri. Protejaþi-vã pe dumneavoastrã. Existã de asemenea alþi jucãtori. putând crea probleme foarte serioase pe ntru organism. Mulþi bolnavi care suferã de afecþiuni respir atorii constatã cã acestea se reduc sau dispar în numai câteva zile. casa. mai ales iarna. îndeosebi de gaze (inclusiv de cele emise de materialele de construcþie. În deosebi vârstnicii pot beneficia enorm de pe urma acestor aparate. Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru aparatele de ionizare a apei. care bineînþeles cã sunt mãsluite în favoarea casei. Repetãm: nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru a fi ionizatã! Terapia convenþionalã a cancerului este un joc de ruletã! Terapia convenþionalã a cancerului seamãnã teribil de mult cu un joc de ruletã! La fel ca în tr-un cazinou. a virusurilor ºi bacteriilor patogene din aer. Veþi afla de asemenea ce anume se ascunde în s patele rãzbunãrii lui Montezuma . cu un dealer al casei (în cazul nostru. Un generator de ozon/ionizator este un instrument foarte util pentru pãstrarea sãnãtãþii ºi evitarea aceloraglomerãri microbiene care favorizeazã izbucnirea rãcelilor ºi a gripei. întrucât ac estea concentreazã ºi activeazã OTRÃVURILE ºi substanþele chimice din apã.Preambul: capitolul urmãtor va vorbi despre intestinul subþire ºi despre infecþiile cu b acteria E. în cazul nostru as igurãrile medicale. familia dumneavoastrã ºi animalele din casã de poluanþii din a r. cu un coefici ent POR ridicat. au licenþe ºi sunt antrenaþi sã facã numai anumite lucruri). la care se adaugã mineralele marine racemizate. Ozonaþi-vã casa ºi maºina Ozonul are numeroase forme. coli care au ucis foarte mulþi oameni în anul 1993. de viaþã. o echipã de specialiºti (care poartã uniforme. ferma. Existã ºi alcool î ul de faþã sub forma radiaþiilor ºi chimioterapiei. mobila ºi chimicalele din casã). Producþia Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã necesitã douã tipuri de echipament. oxidarea mirosurilor. avem de-a face cu regulile casei. . pentru alinarea astmei. Ozonul cu valoare medicinalã este extrem de benefic pe ntru sãnãtatea dumneavoastrã. Îl puteþi folosi pentru eliminarea congestiilor pulmonare ºi ale bronhiol elor. acesta p oartã halat alb ºi este controlat de comisiile de licenþiere ºi de industria farmaceuticã). Toþi cei cu o sensibilitate crescutã la mediu vor beneficia enorm de pe urma acestui aparat. Numai astfel poate fi obþinutã o apã sigurã. covoa re ºi draperii.

Existã vr soluþie? Evident! Nu jucaþi! Aveþi oricând alternativa de a vã purifica trupul. Nu mai strigaþi: Bietul de mine! Râdeþi! vã mai cramponaþi de sentimentele de urã. Aþi înþeles? Corpul crede întotdeauna ceea ce îi spune mintea! El devine ceea ce gândeºte aceasta. teamã sau mânie. Depinde care eveniment se produce primul. sã vã vedeþi strãnepoþii crescând ºi sã experimentaþi toate acele minuni pe care vi rezervã celor care iubesc viaþa mai mult decât cei care se tem de moarte. Pe rsonal. cu oamenii ei.Toate jocurile au un sfârºit. Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea un tr p nou. mi-a luat 50 de ani pentru a înþelege acest mecanism. O viaþã trãitã ca o ruletã (hazardat) este o viaþã stupidã! 129 . jocul se terminã automat atun ci când rãmâi fãrã bani sau când mori. veþi continua încã multã vreme sã de viaþã. În cazul ruletei cancerului. iar mesajul meu pentru voi este acesta: mintea are capacitatea de a crea sau de a distruge! Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea o viaþã mai bunã într-o lume mai unã! Bucuraþi-vã! Sunteþi VIU ºi dacã veþi face ceea ce trebuie. Casa câºtigã întotdeauna atunci când oamenii joacã dupã regulile ei. Nu întreþineþi niciodatã gânduri negative.

stomac. a ciupercilor care atacã unghiile. Spãlarea cu aceastã apã are efecte miraculoase în terapia împot iva ochilor înroºiþi. colon (ºi vagin). tãieturi lor ºi rãnilor. Vom studia în continuare pielea interioarã .Infecþiile Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate elimina herpesul genital. sistemul respirator ºi membranele mucoase s unt numite epiteliu stratificat. . Spot: Existã întotdeauna foarfece! Am descris mai devreme câteva dintre caracteristicile sistemului integumentului (p ielii) legate de starea de sãnãtate. medicinalã cu val. Alcãtuiesc un traseu continuu. tra ctul respiratoriu. Þesuturile care înconjoarã gura. Pielea este tubul exterior. a piciorului de atlet. medicinalã suc lãmâie salivã apã de la robinet sânge var bilã enzime pancreatice oþet ceai kombucha urinã amoniac tutun (verde) leºie clorurã apã BEV praf de copt 19 Tubul din interiorul tubului Dr. Ilustraþie Piramida tinereþii fãrã bãtrâneþe Viaþa este un manual plin de lecþii ea nu greºeºte niciodatã! Scala pH-ului ACID(+) Neutru ALCALIN(-) 7. Ele includ þesuturile moi din gurã. gripei intestinale.0 tutun (uscat) HCL apã oxidatã apã redusã Stomac acid cu val. Corpul uman este ca un tub în interiorul altui tub. care începe la nivelul gur ii ºi se terminã la nivelul anusului. pentru a înþelege ce rol joacã aceast ocesul pe care îl numim îmbãtrânire. Membranele mucoase au o semnificaþie cu totul aparte în procesul de îmbãtrânire ºi în declanºarea bolilor. secreþia unor fluide ºi transportul deºeurilor. negii ºi ciuperc ile la acest nivel. intestine. ºi infecþiile urinare. cãile nazale. iar principala lor sarcinã constã în protejarea þesuturilor anexe. cãile nazale. în t imp ce membranele mucoase alcãtuiesc tubul interior.

Ceea ce rãmâne din tubul interior este tractul gastrointestinal. Membranele acestuia sunt alcãtuite dintr-un epiteliu simplu, a cãrui sarcinã este de a ABSORBI substanþele nutritive, de a proteja þesuturile anexe, de a SECRETA mucoase ºi enzime, ºi de a transporta alimentele ºi deºeurile.

Tubul exterior pielea are o suprafaþã totalã de circa 7,5 de metri pãtraþi. Fiecare centi etru pãtrat de piele conþine nu mai puþin de 1.200 de pori sau deschizãturi. Prin comparaþie cu pielea, membranele mucoase au o suprafaþã de circa 4.500 de metri pãtraþi, de 600 de ori mai mare decât cea a pielii. Altf el spus, unui centimetru 130

pãtrat de piele exterioarã îi corespund 600 de centimetri pãtraþi de membrane interioare, raportul fiind de 1:600. ACEST LUCRU ESTE IMPORTANT! La oamenii sãnãtoºi, alimentaþia include un proces de digestie, absorbþie ºi eliminare. Dupã sta de 24 de ani, capacitatea de digestie ºi absorbþie a corpului se reduce exponenþial, cãci aliment ele ºi apa induc MARI tensiuni corporale. Scopul unor produse precum DiSorb Aid, Yucca Blend ºi R/HCI es te de a elimina aceste tensiuni ºi resturile inutile de mâncare. Acest proces de regularizare amplificã imedi at energia, normalizeazã greutatea corporalã, previne gazele ºi balonarea, ºi susþine un colon sãnãtos. Cu cât perioada de tranzit dintre alimentaþie ºi toaletã este mai mare, cu atât mai multe toxine producem ºi absorbim. Membranele mucoase sunt un mediu ideal de transport al medicamentelor chimice. S upozitoarele, medicamentele sublinguale ºi aerosolii sunt cu uºurinþã absorbite prin membranele rectul ui, vaginului ºi sistemului respirator. De aceea, nici un medic nu îndrãzneºte sã prescrie aceeaºi cantitat e de medicamente administrate prin membranele mucoase prin comparaþie cu cele luate oral sau prin i njecþii subcutanate ori intramusculare.

E. coli ºi intestinele Absorbþia celor mai multe substanþe nutritive se produce la nivelul mucoaselor intes tinale. Acesta este mediul cel mai vulnerabil ºi cel mai important al corpului. Infectarea intestinelo r cu agenþi patogeni de tipulsalmonella, tifos sau E. coli provoacã o intensificare a activitãþii naturale de nãpârlire a mucoaselor. În mod normal, aceastã activitate conduce la eliminarea a circa 20 de milioane de celule uzate pe zi. Aceste celule eliminate reprezintã o sursã importantã de producere a enzimelor intestinale cu o cont ribuþie decisivã în procesele de eliminare a deºeurilor. Infecþiile patogene amplificã într-o asemenea mãsurã rata de nãpâ a mucoaselor încât digestia ºi absorbþia substanþelor nutritive ºi a fluidelor se reduc considerabil, cee a ce conduce la diaree ºi la malnutriþie. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã (acidã) eliminã aceste infecþii. Bacteria E. coli 0157.H7, care a provocat în SUA numeroase contaminãri cu hamburgeri la începutul anului 1993, produce o exfoliere masivã a mucoase intestinale, urmatã de diaree cu sânge , deshidratare, malnutriþie ºi ºoc electrolitic. E. coli 0157.H7 produce o exotoxinã (exo a exporta, toxinã-otravã) care LEZEAZÃ puternic þesuturile funcþionale ale ficatului ºi rinichilor. Celulele moarte (necrotice) TREBUIE elimina te imediat din organism; în caz contrar, deºeurile lor acide intrã în putrefacþie ºi conduc la o toxemie puternicã, sau chia r la cangrenã. Un cadavru care nu este þinut la rece sau îmbãlsãmat se umflã ca un balon, din cauza gazelor produse de cangrenã; de aici ºi expresia cangrenã gazoasã .

Necesitatea eliminãrii unei cantitãþi excedentare de toxine suprasolicitã rinichii, putând conduce chiar la necesitatea dializei (filtrãrii artificiale a sângelui) pentru a preveni toxemia sis temicã (a întregului corp). Toxemie = tox otravã ºi emia sânge. Tineri ºi bãtrâni

Oamenii în vârstã sunt foarte uºor afectaþi de infecþiile cu E. coli, deoarece organele ºi gl ndele lor suntslãbite, iar metabolismul lor este lent. În plus, rezervele lor de mol ecule ATP sunt reduse, iar nivelul de toxicitate este ridicat. Corpurile lor sunt catabolice ºi de regulã anaerobe. Cãlcâiul lui Ahile al oricãrui om bãtrân este lipsa rezistenþei organismului.

La extrema opusã se situeazã copiii. Aceºtia au o rezistenþã foarte mare, dar sunt de mult e ori prost hrãniþi ºi intoxicaþi, cãci mãnâncã alimente obiºnuite ale dietei moderne. Bolile provocate de un niv l crescut de toxicitate a organismului, deopotrivã la copii ºi adulþi, au drept cauze: încetinirea miºcãr ii de eliminare a intestinelor, dietele alimentare nesãnãtoase, capacitatea slabã de digestie ºi absorbþie a organismului, precum ºi ingerarea unei ape oxidate, MOARTÃ din punct de vedere biologic ºi cu un coeficient POR redus. Un mediu intern stresat este o invitaþie sigurã pentru infecþiile bacteriene precum cele cu E. coli 0157.H7 (nu toate bacteriile E. coli sunt la fel! Viaþa ar fi imposibilã fãrã anumite tulpini benefice de E. coli car e locuiesc în intestine). 131

Nu toþi au murit În anul 1993, peste 500 de tone de carne contaminatã cu E. coli a invadat restaurant ele fast food din America, dar numai câteva sute de oameni s-au îmbolnãvit, din care numai ºase au murit. DE CE? Rãspunsul este direct legat de frecvenþa de vibraþie a mediului intern al oamenilor bolnavi ºi al cel or decedaþi. Microorganismele patogene se hrãnesc cu energia negativã produsã de un mediu TOXIC, ceea ce explicã de ce, într-o familie cu trei copii din care toþi au mâncat alimente contaminate numai unul moare. Nu este vorba de nici un mister.

Câmpul energetic al corpului MEDIUL INTERN este cel care dicteazã dacã organismul trãieºt ºi se bucurã de sãnãtate, sau dimpotrivã, dacã se îmbolnãveºte ºi moare. Bolile contagioase care au afectat umanitatea de-a lungul secolelor ciuma buboni cã, pojarul, febra tifoidã, etc. NU au ucis întreaga populaþie. De fapt, cei mai mulþi oameni au supravieþuit . Cei care au murit aveau cu siguranþã un mediu intern viciat, toxic, sub-hidratat ºi subnutrit.

Aceastã abordare ridicã semne serioase de întrebare asupra absurditãþii imunizãrii organismu lui împotriva bolii un mit sacru în Statele Unite. Rãspunsul corect pare sã fie menþinerea unui mediu intern sãnãtos. ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate imuniza corpul împotriva oricã infecþii, rezolvând DEFINITIV problema bolilor contagioase . Panica din filmul recent intitulat Outbreak este de înþeles în lumina ignoranþei care pred ominã în lume cu privire la bolile contagioase. Purificaþi-vã mediul intern ºi virusurile de tipul E bola, Hanta, bacteria Cryptosporidium sau microbul care se hrãneºte cu carne vor trece pe lângã dumneavoastrã fãrã vã atingã. Lipsa de înþelegere

Oamenii de ºtiinþã refuzã sã accepte acest gen de argumente din cauza felului în care au fos t pregãtiþi. Gândirea ºtiinþificã nu acceptã decât metoda ºtiinþificã ºi Teoria Microorganismelor. Argum ul celor de mai sus nu se integreazã în acest model .

Ori de câte ori sunã telefonul ºi vocea de la capãtul firului mã întreabã: Care sunt referin dumneavoastrã? , ºtiu cã am de-a face cu un expert sau cu cineva care doreºte sã apere ceva eferinþele nu servesc decât egoului ºi Comisiilor de acreditare. Profesioniºtii modeºti nu þin cont d e asemenea prejudecãþi ºi nu considerã diplomele ºi referinþele altceva decât niºte hârtii inutile, fãrã fel de relevanþã. Ele nu sunt neapãrat dãunãtoare, DAR NUMAI dacã nu îþi stau în cale. Aþi înþeles?

Medicina vibraþionalã pune întrebãrile corecte ºi dã rãspunsuri corecte. Ea abordeazã problem legate de sãnãtate dintr-o perspectivã ENERGETICÃ ºi nu se lasã influenþatã de Teoria microorganismelor

re stau la baza bolii sau de alte invenþii artificiale. Reþineþi: un corp sãnãtos nu poate fi decât un corp bine hrãnit, curat, cu o condiþie fizicã care produce ºi înmagazineazã cantitãþi uriaºe de energie ATP. Un asemenea corp nu va accepta nic iodatã proliferarea agenþilor patogeni. Spaþiile inter-ciliare Intestinul subþire are nenumãrate pliuri ºi convoluþiuni, numite plicae circularis (pliu ri circulare), de-a lungul cãrora existã villi (degete micuþe) ºi microvilli (structuri asemãnãtoare firelor de pãr, cili), care mãresc suprafaþa intestinului pânã când aceasta ajunge la un ordin de mãrime de 600 de ori mai ma re decât cea a pielii exterioare. Micro-cilii conþin celulele care absorb ºi transportã energia substanþelor n utritive din hranã. Spaþiile dintre ei sunt cunoscute sub denumirea de Criptele lui Lieberkuhn. Ele sunt cãptuºit e cu acele celule care secretã enzimele ºi mucoasele digestive.

Pe mãsurã ce îmbãtrânim, aceste spaþii inter-ciliare intestinale devin superficiale. Cilii ºi micro-cilii se atrofiazã, iar perioada de tranzit alimentar de la gurã la anus se reduce. Apar astf el constipaþia ºi paraziþii, iar cilii ºi micro-cilii se îmbâcsesc cu materii fecale, substanþe mucoase ºi deºeuri metabolice cu tranzit lent. 132

Condiþiile anaerobe din colon produc modificãri serioase la nivelul materiilor fecal e care cãptuºesc pereþii intestinali. Ele se transformã într-un material mucos, destul de dur, cauciucat, car e rigidizeazã pereþii intestinali. Pe mãsurã ce trec anii, acest material se îngroaºã ºi îngusteazã deschizãtura (lumenul) prin trebuie sã treacã deºeurile. Povesteam mai devreme cum intestinul gros al unui cowboy vestit de la Hollywood a crescut, ajungând la un diametru de aproape 30 de centimetri, în timp ce lumenul prin care trebuiau sã tr eacã deºeurile era de numai 2,5 centimetri. Restul erau numai substanþe mucoase. Nu mai puþin de 85% din populaþie are nevoie de o terapie a colonului pentru a-ºi regl a starea de sãnãtate. Efectul Rouleau care poate fi observat în sângele acestui procent din populaþie nu est e deloc întâmplãtor.

Efectul combinat al unei puteri limitate de digestie ºi absorbþie, al unei funcþionãri r eduse a ficatului ºi al unei pieli congestionate conduce la blocarea a 75% din capacitatea de procesare a corpului! Singurele canale de ieºire care rãmân, plãmânii ºi rinichii, NU reuºesc sã facã faþã acestui surplus. Rezultatul? ioelectric este invadat de toxine, iar procesul de îmbãtrânire se accelereazã.

Diferenþa dintre un corp tânãr ºi vital, pe de o parte, ºi unul bãtrân, în prag de moarte, pe altã parte, este legatã de curãþenia intestinelor ºi de buna funcþionare a ficatului. Terapia colonului nu este consideratã specific americanã, dar ea NU ar trebui trecutã cu vederea. Îndeosebi în cazul oamenilor bolnãvicioºi ºi obezi, ea reprezintã O CALE RAPIDÃ cãtre o stare mai bunã sãnãtate. Este chiar calea pe care am apucat eu însumi cu mulþi ani în urmã. Deºi sunt 18 ani de când aplic terapia colonului, lunga serie de clisme la ficat pe care le-am fãcut a scos din trupul meu nu mai puþi n de 1.600 de pietre, dupã care urma de fiecare datã o golire masivã a colonului. O carte minunatã pe tema terapiei colonului este Curãþarea þesuturilor ºi gestiunea intest inelor. Vã recomand cu cãldurã aceastã carte întrucât ea prezintã în 40 de poze color felul în care realizatã terapia colonului (vezi pachetul informativ). Povestea mea În anul 1977 am atins o stare de platou în ceea ce priveºte sãnãtatea personalã. Am vizitato în acel moment pe o doamnã care fusese pregãtitã de dr. Reams în Teoria Biologicã a Ionizãrii. Dolly lua mostre de urinã ºi de salivã, pe care le analiza; în plus, citea în albul ochilor, proces diferit de cit itul în iris (iridologie). Rezultatele au arãtat cã aveam un colon infestat cu substanþe mucoase. Terapia pe care am urmat-o ulterior a confirmat acest lucru, întrucât am vãzut cu ochii materiile fecale dure ºi compacte ca

re au ieºit din trupul meu. Dupã curãþarea intestinelor, starea mea de sãnãtate a atins un nou apogeu, iar corpul meu a fãcut un salt înapoi, revenind la anii tinereþii. Fãrã terapia colonului nu aº fi reuºit niciodatã sã ating aceste ezultate.

Terapia colonului poate fi practicatã acasã ºi este absolut sigurã. Dacã vã îmbolnãviþi grav, poate chiar salva viaþa.

DEBRANªAÞI-VÃ de la sistemul medical, urmaþi calea recomandatã în aceastã carte ºi vã veþi si minunat. Acesta este subiectul cãrþii de faþã. Dacã eu am reuºit, la fel de bine puteþi reuºi umneavoastrã!

Preambul: capitolul urmãtor se referã la aurã. De ce urcã oamenii pe munþii stâncoºi? CUM a r uºit Iisus sã treacã prin pereþii templului? Oxidare = Îmbãtrânire

Enhanced PAC previne oxidarea necontrolatã a celulelor mai bine decât orice alt prod us disponibil pe piaþã, întrucât este racemizat, amplificând astfel rata activitãþii metabolice. Oxidarea neco trolatã conduce la autocanibalism. De fapt, oxidarea nu este decât un alt cuvânt pentru îmbãtrânire.

Pe mãsurã ce îmbãtrânim, þesuturile corpului încep sã se oxideze din ce în ce mai rapid. Un e u de oxidare extremã este atacul de cord masiv, în care muºchiul inimii se poate dezinte gra aproape instantaneu. 133

Atunci când vorbesc despre inima care a trecut printr-un atac de cord masiv, docto rii o descriu uneori ca o masã amorfã . Un mãturãtor de radicali liberi este o substanþã chimicã ce se leagã de radicalii liberi, su bstanþe extrem de reactive, care au un surplus sau un deficit de electroni. PAC previne oxidarea r apidã ºi distructivele reacþii în lanþ care genereazã radicalii liberi.

Noi ingerãm cantitãþi uriaºe de radicali liberi în fiecare zi, prin aer, apã ºi alimente. Cor ul însuºi produce aceste substanþe în cadrul procesului de metabolism.

Atunci când pãtrund în corp, substanþele toxice îºi schimbã forma chimicã ºi devin încã ºi ma Exemple în acest sens sunt aditivii alimentari, fluorurile ºi cloraminele din apa de la robinet, uleiurile de soia ºi canola, pesticidele, mâncarea gãtitã la microunde, virusurile ºi bacteriile care pãtrund în corp prin vaccinare, precum ºi proteinele din serul animal care le transportã. Enhanced PAC stabilizeazã deºeurile puse în circulaþie în timpul procesului de detoxifiere ºi al clismelor la ficat, prevenind reabsorbirea deºeurilor acide de-a lungul traseului intestinelor, în drumul lor cãtre toaletã.

Atunci când PAC este încorporat în dieta alimentarã, toate bolile rãspund favorabil. Dacã adã gaþisimultan ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã, efectul combinat al celor douã rem dii poate fi de-a dreptul dramatic. Alþi adjuvanþi benefici sunt Yucca Herbal Blend, Aspar-Max, precursorii ra cemizaþi ai hormonilor ºi SUPER-alimentele.

Enhanced PAC conþine nu mai puþin de 24.660 de unitãþi antioxidante în fiecare sticluþã, elim nând COMPLET necesitatea altor antioxidanþi comuni precum tabletele de vitamine A, C ºi E , sau cele de zinc, care au efecte secundare.

Inversarea procesului de îmbãtrânire nu este un lucru banal. Cu cât sunteþi mai bãtrân sau ma bolnav, cu atât mai mare devine aceastã provocare. Graþie procesului de racemizare, aproape orice tulburare poate fiinversatã, sau cel puþin uºuratã. Încercaþi câteva dintre produsele racemi ate ºi veþi constata acest lucru pe pielea dumneavoastrã (vezi pachetul informativ). Ilustraþie Circuitul schematic al organelor vitale Ficat Adrenale Pancreas Tiroidã Splinã Testicule Ovare Prostatã

Pe mãsurã ce un organ vital îºi reduce activitatea, el le influenþeazã ºi pe celelalte. Disfu cþiile la nivelul fiecãrui organ afecteazã celelalte organe, declanºând o întreagã cascadã de simptome ºi boli e se manifestã prin zeci de tulburãri ºi SEMNE (spre exemplu, ovarele afecteazã ficatul/tiroida/adrenalele

). Pentru ca trupul sã revinã la starea de sãnãtate, TREBUIE sã intervenim simultan asupra tuturor organelor ºi sistem elor glandulare, ceea ce explicã de ce eºueazã atâtea tratamente tradiþionale ºi alternative. Notã: toate sistemele co porale clacheazãsimultan ºi toate trebuie vindecate ÎMPREUNÃ. Vezi în aceastã direcþie ºi Tri hiul Sãnãtãþii de la pagina xx. 20 Efectul aurei Mintea omului care a trecut într-o nouã dimensiune, superioarã, nu mai revine niciodatã l a dimensiunea sa anterioarã . Oliver Wendel Holmes

Rana s-a produs cu o noapte în urmã, dar Jerry nu era încã conºtient de ea. Când am intrat îm reunã cu el în magazin, proprietara s-a apropiat de el ºi i-a spus: -Oh, probabil cã vã doare foarte tare! 134

Jerry s-a uitat la ea fãrã sã înþeleagã ce vrea sã spunã. -O, aura dumneavoastrã! Aveþi o gaurã foarte mare în regiunea inghinalã. V-aþi lovit? Într-adevãr, Jerry era bolnav. Se pare cã fãcuse o hernie la nivelul þesuturilor conjuncti ve din regiunea pelvianã cu o noapte înainte.

Curios era cã doamna respectivã era o strãinã care nu ºtia nimic despre Jerry, ºi totuºi, i-a putut vedea imediat aura ºi gaura din ea. ªi eu ºi Jerry auziserãm de asemenea oameni, dar nici unul dintre noi nu cunoscuserãm vreunul pânã atunci. Strãlucirea sãnãtãþii Corpul este înconjurat de un câmp energetic. Acest lucru este astãzi recunoscut în mod o ficial. Fotografiile Kirlian pot surprinde aceastã aurã pe o placã fotograficã, inclusiv forma, mãrimea ºi culoar ea ei, care sunt strâns legate de vitalitatea persoanei în cauzã.

Se spune despre Iisus cã avea în jurul corpului o aurã strãlucitoare. Ori de câte ori este pictat, aceastã aurã este prezentatã în jurul capului. Haloul sau aura reprezintã o energie orientatã cãtre dre apta. Mulþi oameni cred cã cu cât aceastã aurã este mai mare, cu atât mai avansatã este fiinþa din punct de vedere spir itual. Tot ce se poate. Ce este absolut sigur este cã avem cu toþii aceastã aurã ºi cu cât ea este mai mare, cu atât mai sãnãtoºi suntem!

Atunci când ne îmbolnãvim, sarcina corpului bioelectric îºi schimbã direcþia, cãpãtând o miºc taþie orientatã cãtre stânga, adicã patogenã. Ori de câte ori observãm paloarea unui om bolnav, asi tãm fãrã sã vrem la aura sa diminuatã, deºi nu o recunoaºtem ca atare. În mod similar, ne putem da seama de restaurarea stãrii sale de sãnãtate atunci când vedem culoarea din obraji ºi felul diferit în care aratã. Scurgerile de energie Existã oameni foarte obositori, care te golesc de energie ºi te lasã epuizat. Aceºti oam eni sunt ca niºte gãuri negre energetice! Unii sunt de-a dreptul simpatici, dar prezenþa lor lasã întotdea una urme asupra stãrii noastre energetice. De mulþi ani, Sue este proprietara unui cabinet de masaj ºi iridologie. Ea mi-a pove stit odatã cã existã oameni care o golesc atât de tare de energie încât nu poate lucra cu ei. Mai târziu, am aflat cã soþia mea a rupt prietenia cu una din pacientele pe care Sue a refuzat sã o mai trateze. Motivul? D oamna respectivã era prea obositoare!

Sue este o persoanã interesantã. Are capacitatea incontestabilã de a vedea ºi dea înþelege d iferite lucruri legate de viaþa pacienþilor ei. Mulþi dintre aceºtia o considerã o vindecãtoare . La fel o c ider ºi eu. În plus, are

o grãdinã organicã absolut senzaþionalã. Plantele ei au o vitalitate excepþionalã ºi nu trebu tratate ca sã se descurce cu buruienile sau cu insectele. Într-o zi, am întrebat-o: Sue, care este secretul tãu? S-a limitat sã-mi zâmbeascã. Pe mãsu m cunoscut-o mai bine, mi-am dat seama cã poate accelera frecvenþa corpului uman prin plasarea mâinilor pe trupul pacientului. Este ceea ce s-ar putea numi o terapie prin masaj. Sue poate accele ra circuitul electronilor prin trup într-o mãsurã atât de mare, încât persoana care trece prin acest tratament pãrãseºte cabinetu COMPLET revigoratã ºi fericitã cã trãieºte.

Prin accelerarea fluxului de energie, Sue întãreºte câmpurile de energie pozitivã din corp ºi eliminã forþele energetice negative. Efectele devin imediat vizibile în aura ºi în vibraþia pacien tului. Sue a învãþat arta manipulãrii energetice. Ea a înþeles cã viaþa este un câmp de bãtãlie între forþe energetice Din când în când, ea îºi scuturã mâinile, se plimbã cu picioarele goale prin iarbã sau prin nisip, ori îm un copac pentru a elimina energia negativã pe care a acumulat-o de la pacienþii ei bolnavi. 135

Energia ºi aura

Întregul univers este alcãtuit dintr-un singur lucru: energie! În forma sa condensatã, e nergia este numitã materie. Materia are trei stãri: gazoasã, lichidã ºi solidã. Orice substanþã reprezintã o var a densitãþii energiei ºi a frecvenþei moleculare de vibraþie.

Pietrele sunt tari ºi solide. Pielea are o anumitã texturã ºi poate fi întinsã. În realitate, pietrele ºi pielea nu sunt cu adevãrat solide, dar aºa le clasificãm noi. Solidele sunt câmpuri energetice a cãro structurã le permite sã aibã o formã ºi anumite caracteristici care pot fi simþite prin intermediul simþurilor ºi are ne permit sã le identificãm drept pietre, piele, roºii, etc. Toate obiectele vii sau inerte sunt înzestrate cu aurã. Aura unei pietre ºi efectele e i implicite asupra obiectelor din jur pot fi pozitive sau negative. Dacã starea energeticã a pietrei es te pozitivã, ea va avea un efect terapeutic asupra plantelor, ºi viceversa.

Dacã amplificãm fluxul de electroni care se rotesc în jurul nucleelor atomici dintr-o piatrã, ea îºi va schimba forma. Spre exemplu, dacã încãlzim sulful, acesta va trece dintr-o formã solidã într -una lichidã, iar apoi gazoasã. Apa face acelaºi lucru: dacã este încãlzitã, gheaþa se transformã în apã, iar apoi î Pietrele ºi munþii În Biblie, pietrelor li se acordã un statut particular în ceea ce priveºte starea de sãnãtat e. De altfel, ele au un rol sacru în marea majoritate a religiilor. Deºi nu sunt vii în înþelesul animal al cuvântul ui, pietrele posedã totuºi o anumitã viaþã. Viaþa unei pietre se exprimã prin semnãtura ºi amprenta sa energeticã. Oamenii iubesc pietrele. Montaniarzii sunt întrebaþi adeseori DE CE le place sã urce p e munþi. Deºi nu toþi reuºesc sã dea un rãspuns precis, este cert cã aceºtia sunt revigoranþi. Iubitorii muntelui absorb o cantitate fantasticã de ENERGIE de la formaþiunile minerale stâncoase. Pietrele emanã ENERGIE, punân du-l pe om în rezonanþã cu Pãmântul-mamã.

Omul transmutã energia pietrelor în energie personalã. Cãþãratul pe munþi este una din modali e prin care omul poate avea acces la depozitul de energie al naturii. Alte modalitãþi sunt scãldatul în apa mãrii sau mersul desculþ prin iarbã sau prin nisip, ori îmbrãþiºarea unui copac cu picioarele goale. Energia pãmântului se transferã astfel corpului ºi ne face sã ne simþim mai bine. Iisus ºi zidul Se spune cã atunci când Iisus era pe punctul de a fi lapidat cu pietre în faþa Templului , el a trecut prin zid ºi a dispãrut, spre marea frustrare a duºmanilor sãi. Pe când eram copil, am acceptat acea stã poveste, dar nu am

crezut niciodatã cu adevãrat în ea, cãci orice om ºtie cã nu poþi trece printr-un zid.

Astãzi, privesc povestea cu alþi ochi. Este evident cã Iisus poseda puterea de a-ºi acce lera fluxul electronilor în trup. În acest fel, el a putut trece prin zidul Templului. Accelerându -ºi fluxul de electroni pânã la pragul dezintegrãrii (gândiþi-vã la gheaþa care se transformã în aburi), el s-a strecurat pri tre atomii pietrelor ºi a dispãrut. Nici el nici zidul Templului nu erau cu adevãrat substanþe solide, ci particu le de energie! Christos nu a violat în nici un fel legea naturii, dar a ºtiut cum sã o manipuleze.

Viaþa este un joc între forþele energetice pozitive (+) ºi negative (-). Omul le dã acesto ra diferite nume ºi le clasificã astfel încât sã poatã fi mai uºor recunoscute, de pildã, în: bine ºi rãu, luminã ºi orect ºi greºit, stânga ºi dreapta, TÂNÃR ºi BÃTRÂN, etc. În realitate, toate acestea nu sunt altceva decât fe e ENERGETICE! Reflexii Aura trupului este o reflexie a stãrii noastre interne de sãnãtate. Ea poate fi mãsuratã c u ajutorul unui pendul, a unui lanþ vibratoriu sau a unui aurametru. Acest lucru este uºor de fãcut, d ar presupune o concentrare a minþii (procesul de mãsurare este descris cu lux de amãnunte în trei cãrþi pe care vi le rec omand insistent: Trusa pendulului, Vibraþiile ºi Mãsurarea aurei). 136

Un pendul nu este altceva decât o antenã care primeºte ºi emite o energie electricã. Minte a noastrã recepteazã informaþia ºi o interpreteazã . Mãsurarea aurei personale stabileºte un punct de erinþã pe care îl putem folosi pentru a determina schimbãrile care se produc sau efectele unei subst anþe asupra corpului nostru. Secretul constã în golirea minþii ºi în punerea întrebãrilor corecte. Care va fi efectul imed at al acestui produs? Dar pe termen lung? Trebuie sã mã aºtept la o crizã de vindecare? ªi aºa mai departe. Folosiþi pendulul sau aurametrul pentru a verifica alimentele pe care le mâncaþi. Stab iliþi care sunt merele, morcovii, etc., cu o energie orientatã cãtre dreapta ºi care au o energie de semn cont rar. Un obiect mãsurat arputea fi comparat cu o staþie radio care trimite semnale EN ERGETICE. În cazul de faþã, antena receptoare este pendulul, care poate fi folosit ºi pentru a trimite semnale. Atunci când ne folosim de intuiþie, care este un fel de al ºaselea simþ, noi emitem ºi rec eptãm semnale electrice. Vom discuta mai multe despre aceste concepte legate de cea de a Patra Dimensiune într-un capitol ulterior.

Pe mãsurã ce inversaþi procesul de îmbãtrânire, aura dumneavoastrã se va dilata, iar VITALITA EA fizicã va creºte. Când aura va reveni la dimensiunea pe care o avea în momentul în care aþi trecu t la procesul de îmbãtrânire, veþi putea considera cã aþi revenit la APOGEUL dumneavoastrã anabolic. Procesul mplicã o încetinire a timpului, iar apoi chiar o oprire completã a acestuia. Acesta este tãrâmul tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi al vieþii fãrã de moarte!

Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre energie ºi numere. ªtiaþi cã mare poate însemna m c, iar slab poate însemna puternic? Ilustraþie Manifestaþi semne de îmbãtrânire PREMATURÃ? Vi se pare cã tot ceea ce faceþi necesitã un mare efort? ªi-a pierdut pielea dumneavoastrã strãlucirea? Dar muºchii, ºi-au pierdut tonusul? Vã iritã lucrurile mãrunte? Aþi început sã uitaþi? Vã simþiþi confuz? Auziþi la fel de clar ca înainte? Vederea dumneavoastrã este la fel de bunã? Vã clãtinaþi puþin atunci când mergeþi? Rãmâneþi fãrã respiraþie atunci când urcaþi scãrile? Cât de drept este spatele dumneavoastrã? Au început sã scârþâie încheieturile dumneavoastrã? Când de bine vã adaptaþi la cãldurã ºi la frig? Puneþi-vã aceastã întrebare importantã: am început sã alunec la vale ºi sã nu mã mai plac la mult ca înainte? Dacã rãspunsul este da , este momentul sã faceþi ceva. ÎNCEPEÞI ASTÃZI Aceasta este prima zi a vieþii care v-a mai rãmas!

Pierderea auzului 137 de hormoni . Exces de grãsime 3. Astm/emfizem 2.Afecþiuni provocate 1. Probleme cu tiroida 4.

Transpiraþiile nocturne/ puseurile de cãldurã 36. Artrita ºi reumatismul 37. Indispoziþie în timpul menstruaþiei 42. Chisturile ovariene 21. Pierderea în înãlþime 22. Sentimentul de pierdere a autocontrolului 138 . Osteoporoza 18. încreþirea pielii gâtului 14. Ciclul dureros . Infecþii urinare 13. Incapacitatea de a concepe copii . Endometroza 33. Afecþiunile prostatei 7. Durerile de încheieturi/rigidizarea corpului 16. Cancerul 17. Lipsa energiei 11. Dureri abdominale în timpul ciclului 41. Durerile la nivelul sânilor 32. Ridurile pielii . Pierderea masei musculare 27. Lipsa apetitului sexual 24. Edemele la mâini sau picioare 26. Gazele ºi balonarea dupã masã . Sindromul premenstrual 6. Alergiile ºi sinuzita 38. Corpul rece/îngheþarea extremitãþilor (mâini. Menstruaþia neregulatã 29. Îngustarea firelor de pãr 8. Chisturile la nivelul sânilor 39. Albirea pãrului 9. Depresia 34.. Corpul dureros la atingere . Impotenþã 12. Celulita (pe coapse ºi ºolduri) 28. Lãsarea obrajilor. Tumorile fibroase 31. Afecþiunile genunchilor/ºoldurilor 23. Sexul dureros (la femei) . picioare) . Avortul spontan 19.

Mai mult. myasthenia gravis) 46. Apa curge liber prin aceste dispozitive. ºi pot sã demonstrez acest lucru! Ne-am îndreptat cãtre frontispiciul clãdirii. fibromialgia. în august 1975. -Ba am. -Pãi. am insistat eu. a apãrut un fel de hippy cu o agendã în mânã. Ne-am op rit toþi trei în . protejeazã ficatul º menþin sãnãtatea corpului. Benjamin Disraeli Era o zi de varã fierbinte. mi-a rânjit el. L-am rugat ºi pe Dale sã vinã cu noi. retinitã. Se pare cã dumneavoastrã nu aveþi aºa ceva! -Ba am. Bãile efectuate î recutã prin filtre cu oxidoreducere conferã un aspect mai sãnãtos pielii ºi pãrului. Doresc sã ºtiu ce aveþi de gând sã fac entru a remedia situaþia. glaucom) 48.01115 C 6 Numãrul lui Avogadro Sãnãtatea este fundamentul pe care se clãdeºte fericirea oamenilor . ºi Totally Male în cazul bãrbaþilor). Din sen in. Afecþiunile nervoase (scleroza multiplã. Mi-a spus: -Sunt de la Primãria din Madison ºi fac o verificare a tuturor plãcuþelor cu numere ale caselor. iar în timp vor dispãrea (ci tiþi ºi lucrarea Viitorul furat). Urmaþi sugestiile din aceastã carte ºi folosiþi precursori racemizaþi ai hormonilor (Nugest II în cazul femeilor. folosesc de mai bine de patru ani un asemenea filtru. depãºeºte CU MULT bãile efectuate în apã obiºnuitã (sau obþinutã prin filtre comune). Mercurul termometrelor arãta 40oC. care au o duratã FOARTE LUNGà de funcþionare (în cazul meu. obþinutã printr-un filtru de oxidoreducere cu trei ni vele.43. Duºurile ºi baia Baia efectuatã în apã biologic activã. 21 Carbon 12. lupis. Deficitul de concentrare sau hiper-activitatea la copii Numitorul comun al TUTUROR SEMNELOR ºi simptomelor de mai sus sunt hormonii . m-am uitat ºi nu am vãzut nimic de genul acesta. sunt foarte puþin costisitoare ºi uºor de instalat (vezi pagina xxx). fãrã probleme). Constipaþia 44. Afecþiunile ochilor (degenerare macularã. i-am rãspuns eu. Tulburãrile de memorie 47. Îngustarea pereþilor vaginali 45. fluturându-mi pe sub nas o hârtie de la primãrie care ar fi trebuit sã-i confere autoritate ºi sã mã intimideze. iar aceste probleme se vor reduce.

dar pe uºã nu scrie nimic! 139 . domnul de la Primãrie insistã sã afirme cã nu suntem în legalitate cu dispoziþia priv ind numerele caselor.faþa uºii. care era complet goalã. M-am adresat lui Dale: -Dale. Main. Care-i problema? Omul de la Primãrie m-a privit confuz: -Bine. Uite! Acolo scrie: 505 S.

tu nu vezi cã scrie 505 S. mi-a þinut Dale partea. Adepþii acestui mod de a face agriculturã amestecã o cantitate re dusã din aceastã substanþã puternicã cu 72 de litri de apã extrem de energizatã. aceastã soluþie energizatã dã naºtere la o veritabilã explozie energeticã la nivelul solului. care permite obþinerea unor recolte foarte mari. pe uºã. pentru simplul motiv cã el nu se integreazã în modelul sãu. dupã care a clãtinat din cap. rezonanþei ºi transferului pent ru a crea substanþe energetice (numite remedii) care trateazã bolile pe nivelul energetic al c . Main pe uºa noastrã? -Ba da! Chiar acolo. ºtiinþa nu ºtie sã procedeze la Dimpotrivã. î sã studieze cu mintea deschisã despre ce este vorba. ªtiinþa nu poate explica acest fenomen. Uneori. Medicina homeopaticã aplicã principiile diluþiei. divizãrii. când ar trebui sã fie interesatã de rezultate. Câteva fenomene Iatã câteva exemple de fenomene electrice care ne-ar putea ajuta sã înþelegem mai bine pro cesul de îmbãtrânire. Nu întotdeauna ne putem încrede în ochii noºtr i. uitând cã eºi studiile ºi descoperirile lor sunt copleºite de contradicþii. Ele solicitã dovezi ºtiinþifice care sã corespundã literaturii de specialitate . ceea ce este slab se dovedeºte puternic. Dale. Practicile agriculturii biodinamice transmutã îngrãºãmântul (bãlegarul de vacã) într-o substa e eficientã. Nimicul devine ceva. apoi la Dale. nimic poate însemna ceva. Uneori trebuie sã ne lãsãm în seama instinctelor. dar diferitã. sã înnebunim sau pur ºi simplu sã plecãm.-Hmmm! Am rãspuns eu. iar logica nu reuºeºte sã explice toate circumstanþele sau experienþele noastre conflictuale. putem sã ne rãtãcim. Din pãcate. Aceste contradicþii aparente determinã ºtiinþa ºi medicina sã arunce anatema ridicolului. Se pierd în teorii ºi metode. În homeopatie. Omul s-a uitat la mine. Ceva slab poate fi puternic. în loc sã se intereseze de REZULTATE. altminteri. dupã care a plecat. Ea aºteaptã dovezi. Aplicatã pe sute de acri de sol mo rt. Ceea ce nu existã se dovedeºte cã existã. fãrã sã fie sigur cine este nebun. Ceva mi c poate fi de fapt foarte mare. noi sau el. Lucrurile nu sunt ceea ce par Lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par. ea încearcã sã potriveascã fenomenele naturale pentru ca acestea sã se încadreze în LEGILE ei ratând cu acest prilej o ocazie fericitã de a mai învãþa ceva din lecþiile pe care i le oferã natura. Omul din povestea noastrã a ºtiut când sã plece. transferând energia de la una la c ealaltã prin proceduri de rotaþie care ridicã frecvenþa energiei ºi o concentreazã.

culoarea neagrã ar fi extrem de diluatã. 200x. 50x.).elei de-a Patra Dimensiuni. ceea ce nu înseamnã însã cã aceasta va dispãrea. astfel încât sã absoarbã diferite frecvenþe (10x 20x. Potenþarea Remediile opereazã pe baza principiului similaritãþii . produsul este divizat. Cu fiecare nouã diluþie. iar remediul poartã numele de soluþie potenþatã . cu atât mai e. care sã anihil eze frecvenþa de vibraþie a bolii. de vopsea albã. Dacã adãugaþi un singur strop de vopsea neagrã într-o gãleatã AMESTECATÃ. etc. Un remediu potenþat trateazã pacientul pe nivelul celei de-a Patra D imensiuni. veþi obþine o c iar influenþa ei asupra ce redusã va fi influenþa vopselei fizicã . Aceasta este o diluþie influenþa fizicã a vopselei negre asupra celei albe. 100x. În homeopatie. 140 . Acest proces este numit potenþare. iar acest exemplu se r Medicina homeopaticã studiazã influenþa câmpurilor energetice invizibile între ele. Ideea este de a crea diluþii multiple. ºi mai p uþin influenþa fizicã. Homeopatia începe de la o substanþã e are aceeaºi frecvenþã de vibraþie ca ºi cea a bolii pe care îºi propune sã o trateze. lei albe ar fi foarte redusã. Cu cât veþi adãuga mai multã vopsea albã. cu frecvenþe de vibraþie diferite. precum în exemplul de mai sus. Evident. Substanþa e poi diluatã.

În homeopatie. Din punct de vedere electronic. ªtiinþa nu poate explica acest fenomen. iar vrãjitorii nu au colegi. Semmelweis. La fel ca ºi Reams. Frecvenþa duplicatã este apoi transferatã persoanei bolnave. cu modelele. În primul caz avem de-a face cu fenomene electrice. ºi deci cu atât mai puternic devine el. deoarece el nu se integreazã în model ul sãu. dogmele ºi LEGILE ºtiinþei. El a creat o metodã pentru a estima numãrul de atomi dintr-o substanþã prin compararea aces teia cu o substanþã de referinþã.diluþia ºi diviziunea adaugã mai multã putere. la f el cum scanerul unui computer citeºte o paginã tipãritã ºi o converteºte în coduri ºi semnale cu care sã poatã luc ulatorul. Pauling. Acest numãr de referinþã fost numit numãrul lui Avogadro. cel puþin teoretic. fãrã a consuma remediul propriu-zis. În acest fel. cãci ea are la bazã fizica tridimensionalã. Remediul este plasat într-un aparat de scanat. al cãrei numãr de atomi era cunoscut. în onoarea descoperitorului sãu. FÃRà a mai folosi remediul propriu-zis. Din pãcate. îl ridiculizeazã ºi îºi exprimã dispreþul faþã de cei care cred în el! MORA este o ramurã a homeopatiei. Homeopatia manipuleazã ºi transferã semnãtura electricã (frecvenþa de vibraþie) a unei substa cãtre o altã substanþã. Diluþiile homeopatice diferã fundamental de cele fizice. ei sunt adeseori înconjuraþi de cãþei care doresc sã-ºi punã numele pe descoperirile lor. Cu cât remediul este mai diluat ºi mai divizat. Unicul lucru care conteazã sunt rezultatele! Totul este o chestiune legatã de numere Amedeo Avogadro (1776-1856) a fost un chimist italian care a descoperit numere m ari în lucrurile mici. Remediile sunt câmpuri de energie CONCENTRATà obþinute pornind de la frecve nþele de vibraþie ale unor substanþe fizice . aplicând astfel principiile rezonanþei ºi transferului. cu atât mai mare es te energia sa. Avogadro a fost un vrãjitor. Carson ºi Gerson. nu pe cea a fenomenelor care opereazã în cea de-a Pa tra Dimensiune. generând procesul de vindec are. ceva ce nu ar trebui sã existe EXISTà totuºi. în timp ce în exemplul de mai sus vopseaua ne agrã îºi pierde influenþa cu fiecare nouã adãugare de vopsea albã. Dupã cum pu tem constata. În cazul de faþã logica nu poate s. sau [N]. Nu conteazã dacã o modalitate de vindecare se potriveºte sau nu cu teoriile medicale a cceptate. în care frecvenþa sa este duplicatã. MORA copiazã semnãtu rile energetice ºi le transferã pacientului. . procesul poate fi repetat la infinit. în homeopatie ceea ce pare sã nu existe existã ºi se dovedeºte eficient. De aceea. Transferul energetic care se produce de la o diviziune la alta pune în încurcãturã mintea ºtiinþificã . C aisse. Avogadro a fost ridiculizat de colegii sãi pentru viziunea pe care a avut-o . Logica afirmã cã un remediu în care substanþa originalã este di n ce în ce mai slabã aproape inexistentã ar trebui sã nu exercite nici o influenþã.

000. deºi pare sã nu aibã substanþã deloc. Din punct d ere fizic. Dacã energia po zitivã conþinutã într-un remediu homeopatic de înaltã diluþie poate provoca schimbãri atât de MASIVE ne . într-o cantitate de 12 grame. dint r-o alimentaþie nesãnãtoasã ºi din folosirea unei ape moarte are efecte absolut DEZASTRUOASE pentru viaþã ºi longevi tate. numãrul de atomi care existã în 12 grame de carbon-12 este extrem de mare! Este estimat la aproximativ 602. 000 atomi! În homeopatie se considerã cã remediul cel mai puternic este cel în care substanþa a fost diluatã ºi potenþatã pânã la punctul în care nu mai rãmâne NIMIC din substanþa sa originalã. În schimb. 000. un remediu de 30x rap ortul depãºeºte numãrul lui Avogadro cu 30 de zerouri. 100x ºi 200x. 000. ªi totuºi. 20x. ºi aºa mai departe. aflate în schimbare. un remediu homeopatic are o amprentã en icã uriaºã. 000. Îmbãtrânirea ºi numãrul lui Avogadro Numãrul lui Avogadro este foarte important pentru procesul de îmbãtrânire. Atomul de carboneste extrem de mic. 30x. Logica spune cã dacã substan iginalã nu mai existã. este evident cã transferul de energie negativã rezultat dintr-un mod de viaþã defectuos. ºi asigurã o bio-rezonanþã în spectru larg. Acelaºi 141 . Remediile hemovitice sunt c ombinaþii de 9x. 000. în locul ei nu mai rãmâne NIMIC. astfel încât sã rãspundã cerin romagnetice ale corpului.Substanþa de referinþã a lui Avogadro a fost carbonul-12. substanþa nu mai existã odatã ce a depãºit numãrul lui Avogadro. Un remediu de 9x echivaleazã cu o parte la un miliard (ppb). 000.

þinând cont de toate tulburãrile pac . care afecteazã organele. des pre care am mai vorbit. acþionând pe principiul ceea ce este similar vinde cã ceea ce este similar . La fel ca ºi valurile provocat e de o piatrã aruncatã în apa unui lac. Samuel Hahnemann Samuel Hahnemann (1755-1843) este considerat pãrintele medicinii homeopatice modern e . el a descoperit cã dacã administra unei persoane sãnãtoase. þesu turile ºi glandele. care NU avea malari e. manifestându-se prin consecinþe negative. mergând pe principiul: opusul vindecã opusul . A fost un savant german de înaltã valoare. În timp ce îºi trata pa cienþii de malarie. aducându-l într-o stare de boalã sub-clinicã. provocând dau ne organelor vitale. Haideþi sã comparãm medicina homeopaticã cu cea alopaticã. Farmacologia recunoaºte cã toate medicamentele presupun anumite RISCURI. aceasta manifesta accese spon tane de febrã. Medicamentele induc o reacþie patologicã ce streseazã organ ismul. un ceai din scoarþã de chininã cunoscut pentru eficienþa sa împotriva malariei . fiecare gând ºi fiecare acþiune negativã dau naºtere unui efect exponenþial asupra stãri de sãnãtate.raþionament este valabil ºi pentru acþiunile ºi gândurile negative. Mai departe. Medicina alopaticã folose câmpuri puternice de energie orientatã cãtre stânga (medicamentele). Cum a fost descoperitã homeopatia Hahnemann a fost extrem de deziluzionat de medicina convenþionalã. pentru a vedea în ce mãsurã ne poa ajuta contrastul dintre conceptele lor diferite sã înþelegem mai bine procesul de îmbãtrânire. Medicina alopaticã (convenþionalã) urmãreºte tratarea bolilor cu ajutorul medicamentelor c himice opuse simptomelor bolii tratate. Dr. ca ºi cum ar fi avut boala. urmãrind sã depãºeascã boala cu ajutorul dicamentelor care ªOCHEAZà corpul. O reacþie patologicã este acea reacþie care induce boa Medicamentele sunt prescrise pentru a obþine anumite beneficii. pentru a ANIHILA frecvenþele bo lii. El a dezvoltat noua metodã de tratament. folo sind câmpuri energetice pozitive cu frecvenþe de vibraþie similare. Ea este medicina factorilor similari . Medicina alopaticã gândeºte pe termen scurt. dar incumbã un factor de risc. Fenomenul electric pe care l-a descoperit este cuno scut astãzi sub numele de medicina factorilor similari sau homeopatie. care produc efecte mal efice de milioane de ori mai mari decât evenimentele care au stat la baza lor. Homeopatia este exact opusul alopatiei. Hahnemann a descoperit cã o substanþã diluatã este mai puternicã decât într-o fo mã concentratã. astfel încât corpul sã nu intre într-o stare de ºoc. Homeopatia este o ramurã legitimã a medicinii holistice. Alopatia este medicina opuºilor .

Ele nu fac decât sã anihileze câmpurile energetice negative care existã în trupul pacientului. 142 . a acþiunii. el era testat mai departe pe persoana bolnavã pentru a vedea dacã produce vindecarea. punând accent pe durata absorbþiei. La ora actualã. Medicina alopaticã este perfect conºtientã de problemele pe care le genereazã administra rea medicamentelor. Ele se manifestã sub formã de noi boli. CU CÂT dilua ºi diviza mai mult reme diul. situaþia nu s-a schimbat cu nimic! Efectele legate de dozaj metodã practicatã de farmaco-cinetica modernã (care studiazã di namica efectelor medicamentelor chimice în corpul uman) analizeazã acþiunea medicamentelor as upra metabolismului. Aceºti factori determinã nivelul de activitate al medicamentului prin raport cu nivelul d e saturaþie din sânge ºi þesuturi. daunele pe termen lung nu pot f i dovedite. Ea merge pe o funie subþire. Dacã remediul producea o reacþie similarã. Remediile actuale folosi te în homeopatie NU induc propriu-zis boala la o persoanã sãnãtoasã. distribuþia în sistem ºi metoda de excreþie d n organism. fãrã NICI UN efect secundar.ientului: fizice. observând cap tatea lor de a produce efecte similare la persoana bolnavã. oscilând între beneficiile pe termen scur t ºi distrugerea pe termen lung a organelor vitale. Din fericire pentru ea. ªi-a creat remediile prin metoda încercãrii ºi eºecului. emoþionale ºi mentale. Hahnemann a avut numeroase succese cu remediile sale ºi a observat cã eficacitatea l or creºte direct proporþional cu diluþia ºi potenþarea lor. Altfel spus. care sunt tratate pe aceeaºi cale. cu atât mai eficient era el asupra pacientului! Descoperirile sale se opuneau direct dogmelo r oficial acceptate ale medicinii timpului sãu.

Principiul este homeopatic. al potenþãrii ºi al transferului). existã implicit ºi o reacþie egalã ºi de semn opus . care susþine cã oriunde existã o cþiune. ficatului. Ele induc celulelor o sta re de rezonanþã cu principiul sãnãtãþii ! Gândiþi în cifre mici Americanilor le placã sã gândeascã în cifre cât mai mari sã aibã maºini mari. operaþii chirurgicale complicate. sunt un dar de la Dumnezeu. Aºa cum le cunoaºtem la ora actualã. Mai mult. plãmânilor ºi pielii de a le elimina. deturnându-le în scopuri MALEFICE. Fermele ºi companiile farmaceutice au clonat principiile lui Hahnemann (principiul diluþiei. case mari. pânã când acestea depãºesc capacitatea naturalã a rinichilor. Descoperirile sale intrã în conflict cu fizica newtonianã. ªtiinþa medicalã aplicã ciocanul opuºilor . farmacologia ºi medicina se folosesc de cantitãþi URIAªE de medicamente pentru a produce un nivel de activitate mãsurabil. homeopatia preferã remediile delicate bazate pe principiul similaritãþii. Alimentele proaspete. LEGILE newtoniene stau la baza mentalitãþii moderne a ch mioterapiei. Pânã recent se foloseau cantitãþi uriaºe de otravã. sticluþe uriaºe cu tot felul de pastile! De fapt. trebu ont . Homeopatia ºi agricultura Agricultura modernã foloseºte otrãvuri SUPER-puternice pentru a opri atacul insectelor ºi al buruienilor. Homeopatia este singura modalitate de vindecare ce meritã sã fie aplicatã de cãtre pacie nþii ºi medicii interesaþi cu adevãrat de sãnãtate . me te. Celu lele ºi þesuturile sunt forþate sã accepte aceste droguri! Daunele produse corpului bioelectric variazã în funcþie de tipul ºi cantitatea de droguri. si ndromul lui mare a devenit atât de generalizat încât oamenii se plâng cã dau sume uriaºe de bani pentru niºte sticluþe atât d ici! În chestiunile legate de sãnãtate trebuie sã învãþãm sã gândim în cifre mici. Mai nou.Hahnemann a obþinut rezultate uluitoare folosind remedii care depãºeau numãrul lui Avoga dro. dar rezultatele sunt exact opuse. se folosesc cantitãþi FOARTE mic e otravã amestecate cu cantitãþi mari de apã. Remediile sale acþioneazã pe nivelele energetice subtil e care s-a produs iniþial boala. vii. Experþii se aflã în stare de rãzboi c pãmântul ºi cu locuitorii acestuia. Acesta este principalul motiv pentru care îmi încurajez cititorii sã îºi planteze singuri plantele pe care doresc sã le mãnânce. Medicina alopaticã încarcã organismul cu medicamente chimice. Plantele cultivate personal pot compensa o sumedenie de greºeli le gate de stilul de viaþã. dar ºi de durata de timp în care acestea rãmân în sistem.

Substanþele chimice ne asalteazã de pretutindeni. ca re gândesc în termenii numãrului lui Avogadro. au ºansa de a redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor priveºte corpul uman dintr-o perspectivã multidimensionalã. folositã în anumite clinic i japoneze pentru a trata o gamã largã de boli. apa 143 .de efectele secundare URIAªE ale substanþelor energetice negative pe care le introdu cem în trupul nostru. În Japonia. asupra stãrii noastre de sãnãtate. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã Este vorba de o categorie cu totul specialã de apã terapeuticã. Trebuie sã înþelegem cã trupul este afectat deopotrivã de forþele energetice pozitive ºi negative ºi cantitate minusculã de substanþe toxice este suficientã pentru a exercita un efect masiv. conceputtocmai pentru asemenea clinici. numai oamenii prudenþi. În SUA. de la diabet ºi tulburãri nervoase ºi pânã la cancer ºi atacuri d ord. pe terme n lung. De aceea. Vom analiza în continuare mediul intern al corpului nostru bioelectric ºi vom reconsidera obsesia lui Pasteur legatã de microorganisme. aceastã apã specialã este produsã cu ajutorul unui echipament extrem de scump. în care nivelul de poluare al apei de la robinet este foarte mare.

Beneficiile unei ape cu POR ridicat derivã din puritatea ei. cu un potenþial POR ridicat ºi cu o memorie curatã. Apa de la robinet nu trebuie folositã NICIODATà pentru producerea apei ionizate. pentru vindecarea infecþiilor. nefiind întrecutã decât de recentele studii referitoare la precursorii racemizaþi ai hor monilor care îi elibereazã deopotrivã pe femei ºi pe bãrbaþi de închisoarea lor personalã adicã de trupul bolnav în ptorii sunt blocaþi . Orice boalã îºi are rãdãcinile la nivel celular. comandaþi caseta video ºi cartea referitoare la apã. Apa acidã puternic redusã ºi cea alcalinã puternic oxidatã au valori ale pHi de 1. iar cele ale coeficientului POR de 900 ºi respectiv +1200. Apa redusã se ia pe cale oralã. Apa cu potenþial POR ridicat este alcãtuitã din molecule minuscule de apã care trec cu uºu rinþã prin membranele celulare. într-o cantitate d e 3-4 litri pe zi. duºuri. rezistivitatea înaltã ºi pH-ul. devenind activã din punct de vedere biologic. (vezi paginile 107-110 ºi pachetul informativ) 22 Schimbarea mediului intern Nici un copac nu are crengi atât de stupide încât sã se lupte între ele . la care se adaugã POR-u l ridicat. Pentru a afla informaþii suplimentare. tratamentul her pesului genital ºi pentru obþinerea unei pieli frumoase.5-12. . astfel încât apa redusã poate furniza surplusul sãu de electroni mi tocondriilor pentru creºterea producþiei de ATP ºi regenerarea þesuturilor. ci POR-ul sãu. Sistemele BEV pot fi programate sã producã inclusiv Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. adicã acel coeficient care mãsoarã disponibi litatea electronilor pentru producþia mitocondrialã a moleculei de energie ATP. Apa oxidatã este folositã extern. adicã exact la nivelul în care acþioneazã Ap izatã deÎnaltã Valoare Medicinalã ºi cu POR ridicat. Mi-au fost necesari trei ani pentru a descoperi formula prin care se poate obþine acasã o Apã Ionizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã care o depãºeºte cu mult în proprietãþi cura produsã în clinicile japoneze. aburi sau luminã.5-2. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este una din cele mai mari descoperiri din ist oria medicinii.trebuie purificatã mai întâi printr-un proces BEV pentru a fi adusã la nivelul punctului de concepþie . Este de o importanþã vitalã ca cititorul sã înþeleagã cã NU pH-ul (aciditatea/alcalinitatea) stei ape speciale este cel care produce vindecarea. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este obþinutã din aceastã apã BEV la care se adaugã minerale lichide racemizate. la fel cum sauna cu infraroºii la dis tanþã neutralizeazã acizii din þesuturile moi FÃRà aport de cãldurã.4 ºi respectiv 10. pentru a energiza corpul ºi a neutraliza deºeurile acide.

fungii. Corpul multidimensional Oamenii sunt fiinþe multidimensionale care trãiesc simultan în planul fizic. Mediul intern este multidimensional ºi TRANSCENDE lumea în trei dimensiuni cu care s untem noi obiºnuiþi. Ceea ce ne intereseazã pe noi este mediul intern. în cel ment al ºi în cel spiritual. l-a contrazis: Le microbe c est rien! Microbii nu înseam nã nimic! Mediul intern este singurul care conteazã! Dacã privim dincolo de microbi. Acesta este poarta prin care int rã boala ºi bãtrâneþea. Microbii includ bacteriile. Mai 144 . Ei nu pot prosper a decât dacã mediul este propice pentru creºterea lor.Watashi Wa Marele bacteriolog francez Pasteur afirma: Le microbe c est tout! Microbii sunt tot ul! Un medic contemporan. putem constata cã aceºtia nu sunt decât niºte simpli parti cipanþi la o schemã mai mare. Noi învãþãm de la vârste fragede sã percepem sã interpretãm lumea în care trãim în termeni fizici ºi în concepte geometrice pe care le numim lungime. Viaþa merge chiar mai departe de aceste planuri. Claude Bernard. Microbii îºi extrag puterea din mediul în care trãiesc. lãþime ºi înãlþime. virusurile. ciup ercile ºi paraziþii.

suflet. vindecarea va fi marginalã. dar asta nu înseamnã cã ea nu existã. etc. telepatia. Tot ceea ce afecteazã corpul bioelectric (care trãieºte în lumea cu patru di mensiuni) afecteazã implicit ºi corpul fizic (tridimensional). situat în lumeacu patru dimensiuni. corpul eteric. Îi puteþi spune cer. Toate aceste denumiri se referã la acelaºi lucru. Unii încearcã sã-i conteste existenþa. sau chiar vederea unor gãuri în aura unei al te persoane. iar viaþa pe pãmânt înceteazã complet. Sãnãtatea ºi boala sunt expresii ale jocurilor energetice din lumea invizibilã cu patru dimensiuni. spirit. asemenea oameni se întorc în planul fizic ºi ne povestesc experie nþele lor din lumea de dincolo (acestea sunt aºa-numitele experienþe de moarte clinicã). Atunci când încercãm sã vindecãm corpul fizic. Dacã experimentãm moartea în lumea fizicã. Punctul de inflexiune Corpul bioelectric trebuie privit ca o extensie a corpului fizic. Vitalitatea ºi sãnãtatea sunt controlate de forþele energetice e lectrice ale celei de-a Patra Dimensiuni. prana. Forþele negative au învins! Forþa vitalã ( piritul) pãrãseºte corpul fizic. corpul bioelectric. Corpul cu patru dimensiuni este cunoscut sub diferite denumiri precum: corpul su btil energetic. corpul fizic nu va putea face altceva decât sã-i urmeze. superioare. lumea de dincolo. dar ne pãstrãm conºtiinþa asupra corpului spiritua NU putem spune cã am murit cu adevãrat. într-un sistem sau altul de gândire. P rocesul de îmbãtrânire se petrece în lumile superioare înainte de a fi experimentat în lumea noastrã tridimensiona lã (adicã înainte de a-l putea constata în oglindã). iar corpul fiz ic ca o expresie a celui bioelectric. pe un nivel energetic su perior. acolo unde rezidã corpul spiritual. Toate acestea aparþin unei lumi cu mai multe dimensiuni.existã însã ºi alte dimensiuni. dar asta nu-i schimbã realitatea ºi nu îi modificã inf nþa asupra existenþa noastre pãmânteºti. chi . pe care le experimentãm din când în când. qi. corpul astral. dar neglijãm corpul spiritual. Dacã moartea se petrec e însã în lumea cu patru dimensiuni. moartea fizicã survine instantaneu. sau chiar mai sus. trãind ene precum intuiþia. mãsurãtorile energetice. întorcându-se în lumea din care a provenit. Nimeni nu ºtie cu sig uranþã. viaþa sa . Existenþa în lumea cu patru dimensiuni este în general invizibilã. iad. Dacã îi permitem corpului bioelectric sã îmbãtrâneascã. Corpul multidimensional este cel care susþine sãnãtatea sau boala. sau oricum altcumva. Atunci când omul moare. ºi invers. corpul invizibil. Procesul de îmbãtrânire ºi cea de-a Patra Dimensiune Aceste dimensiuni superioare sunt invizibile pentru cei mai mulþi dintre oameni. jocul energetic înceteazã.

Numai în acest fel veþi putea înþelege di terestrã în care vã zbateþi (vã recomand în aceastã direcþie lucrarea Universul holografic). apa cu potenþial POR redus. dar ea reprezintã scena pe care se desfãºoarã rãzboiul pentru sãnãtate sau boalã. Urmãriþi sã înþelegeþi conceptele descrise mai sus. obiºnuinþele negative ºi efectele lor. omul trebuie sã f forturi sã înþeleagã ideea de lume invizibilã în care acþioneazã forþe energetice antagoniste. Lumea invizibilã este foarte puþin înþeleasã de omul contemporan. medicamentele. Cu mult înainte ca boala sã se manifeste în lumea fizicã. Asta dorea sã spunã Bernard atunci când afirma cã Mediul intern este totul! Înainte de a învãþa cum sã manipulãm forþele energetice care acþioneazã deopotrivã în corpul el bioelectric. Exemple de asemenea forþe negative sunt: alimentele nesãnãtoase.u moartea. 145 . Pentru a înþelege care sunt forþele care determinã procesul de îmbãtrânire. corpul bioelectric trãieºte o seri e de modificãri vibraþionale care pregãtesc terenul pentru apariþia simptomelor bolii la nivelul corpu lui fizic. Influen r forþe invizibile poate fi simþitã atunci când ele îºi fac simþitã prezenþa în lumea noastrã fizicã. gânduril e ºi cuvintele negative. Ceea ce ne preocupã pe noi este mediul intern AMBELOR lumi cea vizibilã ºi cea invizibilã precum ºi câmpurile energetice care le influenþeazã ºi le azã. sub forma SEMNELOR confirmate prin diagnosticul medicului. este necesar sã adoptãm viziunea vibraþionalã asupra sãnãtãþii ºi bolii.

În procesul de sintetizare a moleculelo r alimentare. Ei consumã zaharurile pe bazã de car bon pe care le produc plantele. Ziua. carbon elementul atomic cu numãrul 12). plantele recepteazã energia solarã ºi cea cosmicã. Energia nu se pierde. sulf ºi alte minerale ionice . Plantele sunt niºte mediatori ai energiei solare. Noaptea. carbon. Aceste molecule sunt active di n punct de vedere biologic ºi participã la activitãþile anabolice pe care le numim creºtere ºi regenerare. Acestea ne pot ajuta sã înþelegem mai bine existenþa noastrã dualã. ei dizolvã automat þesuturile cicatrizate. Ele recepteazã constant energia ziua pe cea solarã ºi noaptea pe cea cosmicã. ce pot fi folosite drept hranã de cãtre animale. Plantele NU pot crea prin ele însele. plantele folosesc moleculele de zahãr ºi mineralele din sol pentru a c reºte. Toate formele superioare de viaþã plantele. Omul are foarte multe lucruri în comun cu plantele ºi cu ins ectele. oxigen. azot. douã se referã la producerea de energie a limentarã ºi ladifuzarea energiei solare în sol. ele convertesc energia solarã în zaharuri sub formã de hid rocarburi (hydro apã. Rãdãcinile celor din urmã se hrãnesc cu energia emisã ca urmare a ruperii legãturilor covalente ºi . Roua este momentul de apogeu al alimentaþiei plantei. Microbii se hrãnesc la rândul lor cu energia cosmicã. animalele ºi oamenii au nevoie de ajutorul microbilor pe ntru a-ºi putea asigura existenþa. pe care le convertesc în forme energetice noi. ci doa r îºi schimbã forma! Plantele pot fi comparate cu niºte ANTENE vii. cu ajutorul ionilor minerali ºi al enzimelor furnizate de bacteriile din sol. facilitând astfel vindecarea. Capsulele SOC furnizeazã cantitãþi masive de sulfaþi. pentru simplul motiv cã ºi ele au o existenþã dua Plantele au diverse funcþii. plantele preiau din atmosferã CARBONUL ºi îl difuzeazã în pielea pãmântului-mamã suprafaþa superficialã a solului prin r. pe care o capteazã ºi o transformã în mo lecule complexe de naturã organicã. Corpul are nevoie de sulf ºi de carbon în formã sulfhidricã. Dintre acestea. hidrogen. în care ea arde suficiente zaharuri ºi eliminã suficientã cãldurã pentru a permite formarea ºi condensarea rouãi . Miracolul fotosintezei similar cu metabolism ul la om nu este posibil decât cu ajutorul a miliarde ºi miliarde de lucrãtori invizibili care trãiesc în s ol: microbii.Plantele alimentare ºi insectele Taoiºtii chinezi afirmã cã oamenii sunt o reflexie a universului ºi cã orice formã de viaþã e o ilustrare a spiritului Creatorului. Moleculele alimentare organice conþin. precum alimentele sau lemnul. Mediatorii În calitatea lor de mediatori. Atunci când sulfaþii sunt preze nþi într-o cantitate suficientã. redând astfel elasticit atea þesuturilor nesãnãtoase.

meditaþia.) din sol. 146 . Plantele dau comanda de absorbþie a energiei nutritive la nivelul rãdãcinilor. Printre tehnicile vestite pentru efectul lor de neutralizare a stresului se numãrã: tehnicile de yoga. tulpinile. bãlegarul. Oricine doreºte sã se bucure de o stare bunã de sãnãtate ºi de o vitalitate continuã trebuie veþe sã îºi GESTIONEZE stresul . Plantele se hrãnesc cu energia rezultatã. exerciþiile fizice. Dacã nu es sipatã. La fel ºi oamenii. tai chi-ul. Lãsaþi-i întotdeauna o asemenea portiþã. energia stresului sfârºeºte prin a lua o formã fizicã. etc. planta trãieºte o stare de tensiune care îi modificã rotaþia ene rgeticã (reorientatã cãtre stânga). gândirea pozitivã. Nu uitaþi: stresul cautã întotdeauna o portiþã de ieºire. CU CONDIÞIA CA solul sã se afle într-o stare energet cã POZITIVÃ. qi-gong-ul. din care sunt confecþionate frunzele. Bacteri ile primesc aceastãcomandã ºi o executã. Planta TRANSMITE astfel semnale energetice negative cãtre mãturãtorii naturii: insectele ºi vir usurile.divizarea celulozei (substanþã pe bazã de carbon. rugãciunea. Printre exemplele cele mai cunoscute de pro bleme generate de stres la nivel fizic sunt afecþiunile coloanei ºi cele ale gâtului. astfel încât sã se disipeze ºi sã nu se acumuleze. la fel cum electricitatea cautã sol l. etc. Modificãrile cauzate de stres în mediul intern al plantei reduc frecvenþa de vi braþie a acesteia. râsul. respiraþia profundã. În cazul în care comanda nu este respectatã. plimbarea prin nisip sau prin iarbã cu picioarele desculþe. Cei care rup aceste legãturi care asigurã compactarea mineralelor din sol ºi a pietrel or sunt microbii.

malathionul ºi dioxina. Animalele ºi oameni i care ingereazã acestesubstanþe au de asemenea de suferit de pe urma lor. Urmeazã apoi o ameninþare implicitã: O hranã ieftinã este pr ferabilã lipsei de hranã . A numit aceste reacþii explozii ! Exploziile se produc atunci când APA reacþioneazã cu solul (îndeosebi apa de ploaie). Carbonul are numãrul 12 în tabloul elementelor atomice. Oamenii violenþi suferã de excese toxice. fãcutã cu scopul d a manipula opinia publicã. Un stomac plin cu calorii goale. În numai câte va decenii. ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã ºi cu POR ridicat are efecte sim . Ele sunt niºte veritabile miracol e ale vieþii. Experþii afirmã cã plantele nu au nevoie decât de NPK (nitrogen. sãnãtatea acestora are foarte mult de suferit. dar numai dupã moartea agresorului. Sulfonilii sunt proteine aminoacide care conþi n în structura lor sulf ºi carbon. otrãvurile organice folosite de om au alterat grav viaþa pe pãmânt. apa de ploaie este o apã iologic activã. Aceste modificãri pot fi confirmate de fiecare datã. Pl oaia accelereazãîn mare mãsurã creºterea plantelor. producând energie. Exploziile Carey Reams a studiat întreaga viaþã domeniul agriculturii. sub pretextul cã o ftinã la preþuri foarte populare este de dorit . pãstrând în acelaºi timp cozile interminabile la clinicile medicale. fosfor ºi potasiu) pentru a produce hrana ce poate susþine viaþa. În mod evident. Acest lucru NU este adevãrat! Este o afirmaþie falsã. criminalitatea a atins culmi nebãnuite. Grupul R (grup reactiv) ºi localizarea sa pe molecula de carbon sunt singurele elem ente care diferenþiazã DDTul. Practicile agricole controleazã naþiunile. putându-se lega de elemente extrem de diferite. De când energia alimentelor a devenit preponderent o ntatã cãtre stânga. Otrãvurile sunt susþinute masiv de ºtiinþã. NU poate susþine o fiinþã sãnãtoasã sau o naþiune fericitã. El credea cu convingere cã p lantele ºi animalele trãiesc folosind energia emisã ca urmare a diviziunii legãturilor dintre min erale. Ea reacþioneazã cu mineralele ºi cu acizii din sol. de d ezechilibre hormonale ºi de o încetinire a funcþiilor metabolice. pe care plantele o folosesc în pro cesul de creºtere. Bãtrâneþea prematurã ºi incapacitatea de a te trezi la timp conduc la o moart e prematurã. Este vorba prin definiþie de molecule organice. otrãvite. Carbonul este o substanþã UNICÃ. Aceasta este caracteristica ce permite otrãvurilor organice sã se lege de atomul de carbon.Conexiunea carbonului Corpul este construit din proteine. Când su nt folosite pe plante. partici pând la milioane de reacþii diferite. Plantele înseamnã ceva mai mult decât niºte forme verzi. întrucât conþin carbon. Toate sunt otrãvuri organice! Substanþele toxice organice au câmpuri orientate cãtre stânga EXTREM DE PUTERNICE.

Aceastã secreþie es te cea care menþine solul fertil în forma sa specificã. Dacã planta comandã ioni ei aflaþi la îndemânã. le digerã ºi le stocheazã în soluþii sau le secretã în amestec cu zaharurile. Carbonul acþioneazã ca o punte în reacþiile de fuziune la rece. Carbonul este fundamentul întregii vieþi. sub forma unei substanþe lipicioase. indiferent dacã acest lucr u se petrece în interiorul solului sau în intestinele ºi ficatul omului. El este elementul care stã la baza sãnãtãþii sau a procesului de îmbãtrânire. asigurând un mare numãr de electroni necesari pentru creºtere ºi vindecare. cu ajutorul apei. Sol ul bogat în carbon biogen NU permite flotaþia mineralelor. El susþine mineralele ºi substanþele nutritive înt r-o formã coloidalã (sub formã de ioni pozitivi ºi negativi). cu o naturã anabolicã. întrucât ste bogat în ceea ce Leonard Ridzon numea în cartea sa Conexiunea carbonului : carbonul biogen . bacteriile folosesc procesul de alchimie/transmutaþie despre care am vorbit anterior pentru a-i transmuta în elementele de care planta are nevoie. 147 . activ. pentru ca plantele ºi viermii sã se poatã hrãni cu ele. Solul bogat în carbon este un sol tânãr. Procesul poate fi descris prin expresia: fuziune la rece . El este viu. Rãdãcinile plantelor secretã acidul carbonic (carbon + hidrogen) care dizolvã ºi elibereazã ionii minerali din pietre. Ionii mineralelor ionizate sunt pãstraþi într-o formã coloidalã pânã când planta dã o comandã.ilare. Bacteriile absorb mineralele în corpul lor.

Lumina albã conþine toate frecvenþele culorilor vizibile. Când o plantã devine bolnavã ºi stresatã. Dacã un fermier fol e insecticide pentru a obþine o recoltã. Terapia prin culori. la fel ca un avion care se foloseºte de radar. al unei brãþãri vibratorii. În cazul organismului uman. Insectele ºtiu exact care plante trebuie mâncate ºi care nu. insectele o vor nãpãdi imediat. care emanã semnale energetice sãnãtoase . ceea ce înseamnã cã orice aspect electric care existã în naturã est asociat luminii. Diferite insecte sunt aco rdate pe frecvenþe diferite. puteþi fi convinºi cã natura acesteia va fi opusã hom eopatiei ºi cã plantele respective vor slãbi orice persoanã care le va mânca. Microbii detecteazã acest stres ºi opereazã la fel ca ins ectele în cazul solului. Natura ei este electricã. cea cu laser ºi cea cu ultrasunete sunt aplicaþii diferite ale frecvenþel or terapeutice ale luminii care stimuleazã vindecarea. Cele care s-au dezvoltat cu ajutorul îngrãºãmintelor chimice diferitelor otrãvuri emanã cu totul alt fel de semnale: Sunt bolnavã! Mãnâncã-mã! Phil Callahan a descoperit felul în care insectele se folosesc de antenele lor pen tru a capta aceste semnale ºi a naviga în funcþie de ele. nu veþi e altceva decât sã . ºi anume acela de a elimina organismele slabe de pe suprafaþa pãmântului. Nu veþi gãsi niciodatã gândaci de Colorado mâncând porumb. Orice recoltã care are nevoie de ajutorul otrãvurilor pentru a pãstra insectele la dis tanþã asigurã o hranã bolnavã. Ambele structuri sunt acordate pe frecvenþele bolnave emise de plante le tensionate. dar care se opun vieþii. Boala aparþine lumii frecvenþelor energetice invizibile. fãcând parte integrantã din lumea tridimensionalã. Aceste semnale sunt transmise în spect rul infraroºiilor îndepãrtate. etc. fiind atraºi de semnalele de genul: Sunt bolnav! Vino ºi mãnâncã-mã! Insectele sunt înzestrate cu niºte antene pe cap ºi cu foarte mulþi cili (niºte prelungiri asemãnãtoare firelor de pãr) pe corp. Insectele mãnâncã plantele bolnave. Natura pune în acord ant nele fiecãrei insecte cu semnalele emise de o anumitã plantã. dar nu declarã rãzboi nimãnui. Dacã veþi mânca asemenea alimente ºi veþi absorbi frecvenþele lor malefice. Acest lucru poate fi mãsurat cu uºur inþã cu ajutorul unui pendul. care nu sunt audibile ºi vizibile de cãtre om. acumulãrile de deºeuri acide tensioneazã corpul bioelectric ºi slãbeºte funcþionarea organelor vitale. Câmpurile ºi grãdinile nu sunt zone de rãzboi. Microundele ºi radarele fac parte tot din categoria frecvenþelo r luminoase. Insectele nu fac al ceva decât sã îºi îndeplineascã mandatul încredinþat de naturã.Transmiþãtori ºi receptori Plantele care s-au dezvoltat aºa cum trebuie (în acord cu planul naturii) au o aurã sãnãto asã.

Un mediu intern sãnãtos. în timp ce energia negati vã atrage acelaºi tip de energie dacã omul nu face un efort concertat de a rupe cercul vicios ºi de a prelua controlul asupra mediului sãu intern. Folosirea otrãvurilor organice pentru obþinerea produselor alimentare nu diferã cu nim ic de insistenþaºtiinþei medicale de a imuniza în masã populaþia. putem oare pr esupune cã plantele sãnãtoase le resping? Rãspunsul este DA cu majuscule! Aceeaºi regulã se aplicã ºi corpului bi electric. oamenii sãnãtoºi nu au nevoie de imunizare pentru a-ºi pãstra sãnãtatea. Otrãvurile organice Otrãvurile organice sunt câmpuri energetice negative extrem de puternice. În mod similar. dar CU SEMN SCHIMBAT. respinge boala. iar efectul lor asupra corpului uma n sau animal depãºeºte înþelegerea imediatã. Ele operea zã la fel ca ºi remediile homeopatice. Dacã doriþi dovezi documentate. înzestrat cu o energie pozitivã. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã înlocuieºte fãrã probleme de siguranþã atât imunizã insecticidele. Refractometrul ºi mediul intern De vreme ce plantele bolnave atrag insectele. virusurile ºi viermii. 148 .invitaþi singuri boala sã pãtrundã în organismul dumneavoastrã. comandaþi caseta referitoare la apã (vezi pachetul informativ). O recoltã sãnãtoasã nu are de otrãvuri pentru a creºte.

Cu cât nivelul brix (brix este o unitate de mãsurã) este mai mare. atunci când sunteþi bolnavi. Alcoolul ucide microorganismele ºi induce sistemului o stare de ºoc. nu veþi vedea insecte în apropierea unei asemenea plante. O alternativã mai bunã ar fi terapi a colonului. lipidelor sau glucidelor (negativã în cazul anumitor plante. Concentraþia de eine este o altã modalitate de a mãsura forþa vitalã. Plantele care cresc într-un mediu bogat în carbon ºi minerale conþin un numãr mare de micr obi cu un nivel brix ridicat. un aparat s implu de mânã care refractã lumina ºi mãsoarã nivelul brix al zaharurilor din sucurile plantelor. ea moa conþinutului concentrat de zaharuri pentru care aparatul ei digestiv nu este pregãti t. El a descoperit cã plantele sãnãtoase au în sucurile lor o concentraþie înaltã de minerale solide dizolvate. cu atât mai mare va fi infestarea plantei cu insecte ºi cu atât mai precarã va fi starea ei de sãnãtate. este util sã faceþi o baie fierbinte în care aþi dizolvat puþinã sare amarã. N ivelul maxim înseamnã o plantã extrem de sãnãtoasã ºi perfect nutritivã pentru om ºi pentru animale. un litru de peroxid de hidro gen de 3% ºi niºte rãdãcinã mãcinatã de ghimber. urmatã de aceeaºibaie ca ºi cea de mai sus ºi o înghiþiturã de apã de argint arm cã sau de Apã Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. cu atât mai ridicat e ste conþinutul în minerale al sucurilor. Recoltele obþinu cu ajutorul chimicalelor au un nivel brix redus ºi sunt infestate de insecte. Cât despre nivelul maxim al scalei. El a stabilit acest lucru cu ajutorul unui refractometru. Când concentraþia de zaharuri este mare. În c azul porumbului dulce. cu atât mai nutritivã este planta ºi cu atât mai mare este forþa sa vitalã . dar aceastã metodã nu spune nimic de amprenta ºi semnãtu a energeticã a proteinelor. dar nu poate fi contestat. plantele NU emanã acea energie negativã de tipu l: Sunt bolnavã! Vino ºi mãnâncã-mã! De altfel. iar insecta moare. Acestea se transformã rapid în alcool. gunoierii naturii încep sã evite planta la 18 brix ºi înceteazã sã mai fie o problemã peste 2 de brix. Reams?). Cu cât nivelul de zahãr ºi minerale este mai înalt. Cu cât numãrul de brix este mai m ic. iar efectul sãu este doar de alinare. dacã o insectã gustã din greºealã din plantã. Acþioneazã ca un me dicament. Cu cât acest nivel este mai ridicat. . Totuºi. dupã care puteþi bea o înghiþiturã de whiskey înainte de a merg are. Beþia le este fatalã insectelor! Alcoolul este o toxinã (OTRAVÃ) pentru sistemele vii. cu atât mai sãnãto sã este planta ºi cu atât mai mare va fi satisfacþia culinarã ºi nutritivã (vã mai amintiþi de povestea din capitolul 9 despre saþietate ºi despre felul în care ºi-a sãturat oaspeþii dr. Nivelul brix aratã cantitatea de minerale dizolvate în sucul plantei. Scala refractometrului este de la 0 la 32 de brix.Dr. Carey Reams a descoperit o modalitate unicã de a determina sãnãtatea ºi nivelul nutr itiv al plantelor alimentare. precum soi a ºi canola).

ªtiaþi cã oameni de iinþã nebuni au început sã facã experimente de introducere a genelor care genereazã hepatita B ºi alte mec anisme ale bolilor în ADN-ul fructelor ºi legumelor? 149 . plantele având o vitalitate foarte micã ºi stricându-se uºor. fiind a sociate cu hrana ºi cu apa otrãvitã. Femeile gravide nasc în condiþii de stres maxim la ficat. ºi nu invers. Mãnâncã-þi vaccinul. dragã Alimentele inferioare. deopotrivã la copi i ºi adulþi. Aceste probleme pot fi rez olvate cu uºurinþã cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor precum Nugestrine II ºi Totally Male. poporul nu cere de douã lucruri: pâine ºi tot mai mult circ . Alimentele bolnave. Populaþia supusã stresului alimentar este slãbitã. Defectele la naºtere fac ºi ele parte din acest tablou. minþile slabe ºi violenþa fac parte integrantã din obsesia noastrã naþionalã pentru sport. Alimentaþia nesãnãtoa sã se manifestã prin cele mai variate modalitãþi. în care populaþia sã facã ea ce i se spune de cãtre forþele care o manipuleazã. Roma anticã a urmat aceeaºi cale Într-o naþiune ale cãrei legiuni comandau cândva întreaga lume cunoscutã. Ea stim uleazã EXCESELE sociale. au stat la baza campaniei de popularizare a iradierii mâncãrii ºi a manipulãrii genetice a recoltelor.99% din recoltele obþinute în SUA au un nivel brix redus. Pliniu Civilizaþiile decad datoritã ignorãrii legilor alimentare ale naturii. care nu rezistã prea mult pe rafturile magazinelor. Aceasta este alimentaþia perfectã pentru perpetuarea unei societãþi militariste. Alimentele cu o vitalitate redusã stimuleazã violenþa.

omega nu ºtiu cât. corpul lor va claca mai devreme sau mai târziu. pentru simplul motiv cã au caracteristici similare. În cazul celor care nu-ºi pot cultiva propriile plante. mai este numitã ºi glicogen. Procedura medicalã standard actualã constã în adãugarea câtorva minerale ºi vitamine în soluþ de glucozã perfuzate celor aflaþi într-o stare de nutriþie parenteralã în spitale pentru mai mu lt de câteva zile. etc. cea intravenoasã sau cea cu ajutorul unui tub inserat direct în intestinul subþire. Nutriþia parenteralã reprezintã orice formã de hrãnire administratã pe altã cale decât pe gur re exemplu. Aceasta alimenteazã circuitul elect ronilor la nivelul mitocondriilor celulare care produc molecula de energie ATP care ne menþin e în viaþã. noi încãlcãm legile naturii. Încruciºarea speciilor conduce la vietãþi ale cãror ADN ºi semnãturi energetice devi niºte monstruozitãþi. Atunci când încruciºãm diferite specii. Predicþia mea este urmãtoarea: oamenii care vor mânca alimente modificate genetic vor slãbi mai rapid. acizi graºi cu catena scurtã sau lungã. Ceea ce este similar atr ge ceea ce este similar. le recomand cu tãrie folosirea algelor Klammath. Nutriþia parenteralã Mâncarea pe care o ingerãm este metabolizatã în glucozã. fãrã vreo speranþã de vindecare. Plantele cultivate în grãdina personalã. ceea ce este similar atrage ceea ce este similar . a polenului armonic ºi a ceaiurilor taoiste (vezi pachetul informativ). Geneza însãºi afirmã: În ord urilor. Nutriþia parenteralã este o cale perversã de a þine pacientul în viaþã. Glucoza este depozitatã în ficat ºi în muºchi. O altã greºealã gravã pe care o facem constã în clasificarea grãsimilor animale ºi a uleiuril lichide într-o singurã categorie. în caz contrar. Diferenþa dintr e ele este mult mai mare decât pare la prima vedere ºi nu constã numai în faptul cã sunt lichide sau solide. aº dori sã vã reamintesc cã Atlantida a fost distrusã pen ruzimile salegenetice ºi pentru încruciºarea formelor de viaþã.În cazul în care credeþi în mituri. a ficatului bio gen predigerat. Ea le oferã bolnavilo peranþa de a mai trãi. Supravieþuirea celui mai puternic . propovãduitã de Darwin. Atât vegetarienii cât ºi cei care se hrãnesc cu carne trebuie sã facã efortul de a deveni ma i echilibraþi în dieta lor alimentarã. saturate s au nesaturate. de alimentele nesãnãtoase pe care le mã. au puterea de a corecta multe greºeli dietetice. Avem cu toþii nevoie de glucoz r nu putem trãi numai cu ea. progeniturile lor vor trãi patol ogii cumplite. fãrã sã le spunã nimic de modul lor de viaþã. fãrã chimicale. Mai mult. va cãpãta semnificaþii (vezi pagina xxx). de bãuturile . vor suferi îngrozitor ºi vor muri prematur.

rãcoritoare. Ele au ceva de povestit. având la bazã ignoranþa. Când le-am spus anul voi scãpa de buruieni ºi voi obþine o recoltã bogatã de legume. buruienile nu cresc DECÂT acolo unde terenul le este propice! Am cumpãrat o casã cu câþiva metri pãtraþi de grãdinã infestatã cu buruieni. To t ce am fãcut a fost sã smulg 150 . Tot ce am fãcut a fost sã sch vibraþia solului. La fel ca ºi bacteriile ºi virusurile. Altfel spus. ele regenereazã solul. Acest rol constã în absorbirea energiei negative din sol ºi din atmosferã. Peste un an. Definiþia popularã a buruienii este: Ceva care creºte acolo unde nu-i este locul . Buruienile cresc acolo unde cresc tocmai pentr u cã au un rol de îndeplinit. pe care s-a aplicat un sistem de fertilizare dezechilibrat ºi cu un exces de aluminiu. cu un pH ridicat. iar prezenþa lor adaugã o anumitã semnificaþie în logica lucrurilor. Soluþia era simplã. iar buruienile au dispãrut! Buruienile cresc numai pe solurile sãrace în materii organice. în be neficiul întregii vieþi. Aceastã definiþie este complet absurdã. de apa toxicã ºi de ignorarea legilor naturii! Terenul pe care cresc buruienile Buruienile sunt unitatea de mãsurã a fertilitãþii unui sol. au renunþat sã mai râdã când le-am dat un coº cu legume proaspete. vecinii au râs de mine. Nici un grãdinar ºi nici un fermier nu ar trebu i sã le priveascã ca pe un blestem.

fosfaþi de douã luni. de îngrãºãminte naturale (com materii organice inclusi de granit. insectele. Ele nu pr fereazã DECÂT atunci când terenul le dicteazã acest lucru. dupã care am alcãtuit patru grãmezi care le-am aºezat în jurul grãdinii ºi pentru care am folosit tot felul de v buruienile culese. Dupã strat de zece centimetri de pãmânt amestecat cu îngrãºãmânt. Urmãriþi sã le înþelegeþi ºi vã veþi bucura de o viaþã mai bunã! Alimentele noastre sunt bolnave deoarece solul pe care cresc este bolnav. Hibrizii au fost prezentaþi ca un fel de miracol. frunze. ea va înceta sã mai constituie o problemã. ºi adeseori puternic finanþaþi foloseascã aceste seminþe noi. bunicu micului meu a cumpãrat o asemenea fermã pãrãsitã. ele buruieni cresc acolo unde plantele alimentare nu pot creºte. despre abuzurile pe care le-au comis asupra solului pionierii care au venit în vestul sãlbatic. a unui porumb mai dulce. iar în anul urmãtor ea a început sã pro l ºtia cãburuienile joacã un rol important în menþinerea vieþii pe aceastã planetã. bãlegar proaspãt. O parte din aceste lucruri sunt adevãrate. Dupã ce le secãtuiau. bo gate în energie ºi substanþe nutritive. Trebuie remarcat în treacãt ºi faptul cã recoltele hibride suportã mai bine fertilizatorii ºi otrãvurile chimice folosite pentru a forþa obþinerea unor recolte mai bogate pe soluri sãrace. la care am adãugat gãinaþ de pui. dar existã ºi un revers al medaliei. Dupã cum spunea un fermier: Am înlocuit seminþele obþinute . Buruienile. Altele cresc împreunã cu acestea. Nici o buruianã nu creºte oriunde ºi oricând. buruienile nu au mai crescut în grãdina mea nici chiar dacã le planta m personal. rãscoleam grãmezile de îngrãºãmânt. Ei gãseau pãmânturi foarte fertile. De douã ori pe sãptãmânã. Seminþele hibride au devenit la modã din cauza campaniilor de mediatizare care li s-au fãcut. care constã în dezechilibrarea raportului dintre enzime ºi vita mine. Nu tre buie sã ne mirãm cã omul care le mãnâncã devine la rândul lui bolnav! Alimentele hibride Apariþia seminþelor hibride are o semnificaþie particularã pentru omul orientat cãtre sãnãtat . iarbã. bacteriile ºi virusurile sun t prietenii noºtri. cu sco pul de a menþine echilibrul energetic.rãdãcinile ºi sã sap solul. Îmi amintesc de o poveste pe care mi-a relatat-o o cunoºtinþã. le pãrãseau ºi se mutau în altã parte. Fermierii veºnic dependenþi de împrumuturile bancare au fost convinºi. Motivul? Am schimbat natura solului. ghips. Dacã îi schimbi mediul. Dupã zece ani. care permite obþinerea unor recolte mai mari. Am ajutat pãmântul-mamã sã îºi regenereze pielea. a unei germinãri mai bune ºi a unui control superior în agriculturã. le-am rãspândit pe Dupã acest proces. praf iatrã ºi viermi roºii. practic pe nimic. viitorul s-a dovedit un coºmar. apariþia unor proteine distorsionate ºi un aport redus de minerale. Experþii ºtiinþei ºi ai guvernului au spus: Hibrizii sunt viitorul devenit pr nt! Din pãcate.

conf uzi. frustraþi. care se traduce prin Sunt aici ! Mã bucur cã este. pe care oamenii cu adevãrat interesaþi de sãnãtate ar trebui sã le înþeleagã ºi sã le integreze în vieþile lor. înnebuniþi. justiþia ºi religia ºi-au pierdut semnificaþia. Cele patru colþuri ale pãtratului se opun unele altora .prin polenizare liberã. Ei au nevoie înþelepciune ºi ghidare. pãmântul ºi locuitori i sãi plãtesc preþul pentru aceastã tranzacþie. Oamenii trec de la o extremã la alta. Numele sãu nativ este Watashi W a. Watashi Wa mi-a oferit numeroase perle ale înþelepciunii indiene. Înþelepciunea nativilor Trãim într-o lume a conflictelor. care erau un dar de la Dumnezeu ºi care ne rãmâneau de la recolta anterioarã. Interese puternice au preluat co ntrolul asupra politicii alimentare a populaþiei. Nici un copac nu are r e se luptã între ele . iar plantele cu o înaltã vitalitate. 151 . crescute pe soluri sãnãtoase . Prietenul meu face parte din tribul indian Lakota. deprimaþi ºi tot mai violenþi. Filosofia. cu a ceste seminþe hibride nenorocite pe care trebuie sã le cumpãrãm în fiecare an . La ora actualã. crescute pe soluri bolnave. ºtiinþa. luptându-se între ei ºi cu lumea în care trãiesc. au fost înlocuite cu calorii goale ºi recolte otrãvite.

Indiferent dacã aveþi probleme sau nu cu greutatea. Hibr izii nu se reproduc conform legilor naturii. Folosirea calculatoarelor reprezintã cea mai puternicã sursã de radiaþii ionizante. Su nt create în laborator ºi deci inferioare. Energia lor este orientatã cãtre stânga! Mâncarea hibridã este o hranã IN ERIOARÃ. Amintiþi-vã de acest lucru atunci când experþii din mas-media vorbesc despre miracolul r ecoltelor de plante modificate genetic ºi al alimentelor iradiate. Alimentele sunt un dar de la Dumnezeu. Veþi afla din el care este adevãrata c auzã a obezitãþii. Seminþele hibride sunt niºte progenituri mutante. Mâncaþi alimente sãnãtoas ºi beþi apã cu POR ridicat. biologic activã. ºi veþi redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor se referã la OBEZITATE . Dincolo de retorica lor nu v eþi gãsi decât niºte alimente bolnave ºi FOARTE MULTà suferinþã umanã. Super-magneþii stimuleazã activitatea celulelor. Inferioritatea hibrizilor Alimentele obþinute din seminþe hibride sunt slãbite din punct de vedere genetic.Nu ne vom bucura niciodatã de o stare bunã de sãnãtate ºi de longevitate atâta vreme cât vom i în conflict cu semenii noºtri ºi cu lumea în care trãim. obþinute prin tehnici controlate. Recoltele obþinute din seminþe hibride sunt produsul acelor demoni manipulatori care c ontroleazã pieþele ºi preþurile mãrfurilor. Vã veþi bucura astfel de o stare de sãnãtate mai bunã ºi o mare vitalitate. care distruge echilibrul celular. Tele foanele celulare ºi antenele lor transmit de asemenea cantitãþi URIAªE de energie ELF (extreme low frequen cy de frecvenþã foarte joasã). Sãnãtatea magneticã Depolarizarea þesuturilor corpului se petrece atunci când oamenii sunt expuºi unor rad iaþii exterioare (precum cele ale microundelor) ºi poluanþilor chimici prezenþi pretutindeni în lumea în ca re trãim. inclusiv ale rezervelor de hranã ale întregii lumi. nu o jucãrie în mâna omului. Supermagneþii DINAMIZEAZà PUTERNIC activitatea sistemului imunitar un element cheie pentru menþine . absolut necesare pentru mai buna înþelegere a acestei cãrþi. activând mitocondriile ºi producerea de ATP molecula energeticã a corpului. Ei sfideazã testul suprem al autenticitãþii unei fiinþe vii: pr ogeniturile capabile sã îºi imite pãrinþii. folositã pentru a vindeca trupul bolnav ºi pentru activitãþile meta bolice curente. Nu ne vom putea împlini niciodatã destinul atâta vreme cât vom mânca alimente ºi vom bea apã care se opun vieþii. capitolul vã va oferi info rmaþii PREÞIOASE.

Magneþii introduºi în pantofi stimuleazã pun de reflexologie din tãlpi. putând fi folosit cu succes pentru neutralizarea energiei radiaþiilor ºi stimularea sistemului imunitar. fracturarea oaselor. 152 . Pentru a fi cu adevãrat utile. gro simea. Saltele le de pat magnetizate cu valoare medicinalã REpolarizeazã þesuturile corporale.rea sãnãtãþii. ºi AJUTÃ în urgenþe precum cãderile. suprafaþa ºi direcþia câmpului. pentru reglarea tulburãrilor de somn . loviturile la cap. etc. Lãnþiºo u supermagnet este suspendat de gât ºi cade deasupra timusului (partea superioarã a pieptului ). întrucât încetinesc rãspuns ul histaminic ºi accelereazã circulaþia sângelui ºi a limfei. saltelele de pat magnetizate cu valoare medicinalã TR EBUIE sã aibã ºase caracteristici: puterea magnetului. Super-saltelele biogene sunt construite astfel încât sã întruneascã toate cele ºase condiþii. valoarea în gauss. Medicina modernã clasificã folosirea magneþilor drept vrãjitorie. dar utilizatorii produ selor din gama Biogen vã vor confirma cã acestea sunt extrem de utile (vezi diagrama de la pagina x xx).. Ei sunt utili în sindromul tunelului carpel. Foarte puþine produse magnetice care existã pe piaþã meritã sã fie purtate de oameni. locul în care sunt plasaþi.

Procesul reprezintã însuºi punctul de cotiturã pentru modificarea mediului intern ºi resta urarea stãrii de sãnãtate. Pentru a rezolva problema noilor paraziþi ingeraþi ºi a ouãlor lor. Ea vã aratã cum puteþi face aceastã terapie acasã. puteþi lua la fiecare masã Yucca Blend. ºi vã asigur cã trupul dumneavoastrã este plin de pa raziþi. splinã ºi din alte or e vitale. DiSorb Aid ºi clorurã de hidrogen racemizatã. Încercaþi. Aceastã combinaþie este atât de puternicã încât st descrisã de toþi cãlãtorii în India ºi Mexic. Paraziþii din corpul DUMNEAVOASTRà Paraziþii sunt o mare problemã. inclusiv cei din intestine. 23 Grãsanul Falstaff Lasã lãcomia. fiind într-o formulã racemizatã. Procedeul dureazã 90 de zile. altminteri. dar depãºeºte cu mult produsel e obiºnuite împotrivaparaziþilor.Terapia colonului Terapia colonului accelereazã eliminarea deºeurilor ºi detoxifierea þesuturilor ºi fluidel or corporale. Utilizarea simultanã a Purgativului pentru Paraziþi ºi a melor de purificare a ficatului ºi a þesuturilor conduce la obþinerea unor rezultate uimitoare. Clisma contra Paraziþilor eliminã paraziþii din creier. iar ac eºtia sunt digeraþi . dar cei care fac efortul sã îºi cureþe colonul îºi vãd întreaga viaþã transformatã. Cartea colonului conþine 40 de ilustraþii frumos colorate ale bolilor legate de colo n ºi de eliminarea deºeurilor. DACà sistemul dumneavoastrã digestiv lucreazã la parametri optimi (ceea ce se întâmplã rareo ri). în intimitate ºi la un cost re . groapa mormântului tãu Va fi de trei ori mai mare decât în cazul oamenilor obiºnuiþi . plãmâni. trãiesc . Mulþi oameni sunt rezervaþi când vine vorba de acest subiect. introduceþi singuri în dumneavoastrã ouã ºi paraziþi adulþi. inimã. dar NU reprezintã un duºman! Ei reflectã mai degrabã pierder ea controlului asupra mediului intern. Shakespeare Obezitatea este blestemul lumii industrializate! Oamenii mãnâncã ceea ce nu ar trebui sã mãnânce. legãturile peptidice ale proteinelor care alcãtuiesc trupul paraziþilor se rup. De unde ºtiu acest lucru? Pentru cã de fiecare datã când beþi apã sau când mâncaþi ceva. Comandaþi Cartea curãþãrii þesuturilor . Nu vã veþi îmbolnãvi ºi nu veþi face diaree.

prefer sã folosesc tehnicile de purificare a ficatului. Obezitatea este o confirmare a încetinirii procesului metabolic ºi a pierderii de vita litate a mediului intern. Ea prevesteºte însã tulburãri mult mai grave. în timp c e lipsa miºcãrii fizice slãbeºte þesuturile conjunctive ºi conduce la degenerare. Personal. abordãrile dietetice tradiþionale nu au aproape nici un efect asupra obezitãþii. precursorii racemizaþi ai hormonilor. Obezitatea este o boalã. De aceea. Ne propunem în acest capitol sã analizãm cauzele obezitãþii ºi uenþa acesteia asupra procesului de îmbãtrânire. Nu este ceva ca re se întâmplã pur ºi 153 . ETVC. Activitatea metabolicã în exces streseazã organele vitale. Modul de viaþã care st muleazã instalarea obezitãþii presupune activitatea fizicã redusã (lipsa miºcãrii corporale) ºi super activitatea organelor vitale. Ea reprezintã cel mai evident SEMN al procesului de îmbãtrânire. La fel ca ºi cancerul. exerciþiile fizice ºi apa biologic activã. obezitatea îºi are propriile ei reguli. Ea nu are aproape nimic de-a face cu moºtenirea g eneticã. Obezitatea nu este decât un EFECT. epuizându-le. ci numai cu obiceiurile greºite din viaþã. Un corp prea gras rãspund e diferit la stimuli. S UPER-alimentele.pentru a mânca în loc sã mãnânce pentru a trãi ºi mãnâncã mult deºi ar trebui sã mãnânce puþi singuri mormântul.

iar digestia incompletã conduce la un flux masiv de deºeuri în putrefacþie ºi la generarea de produºi secundari to xici. Prima dã din nou drumul la energie. digestia incompletã ºi alimentele nesãnãtoase. transpiraþii reci. o imagine de sine dezastruoasã ºi o garderobã plinã cu haine de mãrimi neobiºnuite. sunt: dezechilibrele hormonale. la numai câþiva centi . hipertensiune. iar calea cãtre redobândirea tinereþii devine din ce în ce mai greu de parcurs. Alãturi de terapia colonului sunt recomandate terapia hormonalã ºi clismele la fi cat. O aurã vibrantã acþioneazã la fel ca un scut de apãrare nimic nu o poate penetra. Factorii care contribuie la apariþia obezitãþii Mâncarea în exces contribuie în mod evident la instalarea obezitãþii. care trec în sânge. frustrãri psihice. boala poate pãtrunde cu uºurinþã în organism. Grãsimea nu este o cauzã a încetinirii metabolismului.simplu. Un corp gras are o capacitate electricã LIMITATÃ. Fluxul încetinit de sânge ºi limfã reduce respiraþia c elularã (producþia mitocondrialã a moleculei de ATP). Detoxifierea corpului unui om gras produce multe crize de vindecare. Obezitatea este menþinutã prin ignoranþã ºi prin credinþa în convingerile convenþionale ºi în experþilor care perpetueazã problema. persoanele obeze nu reuºesc sã înþeleagã cã tocmai din cauza obezitãþii lor tre e sã facãeforturi mai mari pentru a-ºi redobândi sãnãtatea. în caz contrar. omul gras se îngraºã tot mai tare. gaze. De aceea. În cazul lor. pot rezulta dureri de cap . Pe mãsurã ce nivelul toxinelor din organism creºte. prin intermediul bilei. De multe ori. vitalitatea ºi buna funcþionare a organelor se reduc. iar cea de-a doua eliminã deºeurile. dar alþi factori. terapia colonului e te recomandatã CU TÃRIE. ci o tulburare auto-impusã care apare datoritã ignoranþei. chia r mai gravi decât primul. lipsei de iubire de sine ºi deciziilor incorecte. gutã. dar ºi miºcarea deºeurilor toxice de la ficat cãtre col on. limfã ºi ntestine. ci doar o confirmare cã aceastã încetinire devi ne acceleratã. încetinirea devine din ce în ce mai pregnantã. Pe mãsurã ce grãsimea corporalã creºte. Obezitatea deschide calea cãtre diabet. Dacã este slabã. Ea poate fi comp aratã cu scutul de apãrare instalat pe nava cosmicã Enterprise. Dezechilibrele hormonale încetinesc metabolismul. aura se diminueazã. Aceste deºeuri trebuie evacuate rapid din sistem. reflectatã în scãderea energiei sale. A cestea din urmã reprezintã chiar un act de sabotaj . Pe mãsurã ce grãsimea se acumuleazã. Obezitatea reprezintã un cerc vicios. Aceastã combinaþie este extrem de efici entã! Ficatul îºi evacueazã bila amestecatã cu deºeuri în intestinul subþire. Acestea au loc din cauza eliberãrii deºeurilor toxice ºi a câmpurilor lor energetice corespondente. ameþeli. etc.

cãci toate sistemele corporale care au stat multã vreme blocate sau care de-abia fun cþionau trebuie sã-ºi revinã rapid la statutul normal. Mâncaþi mai puþin ºi trãiþi mai mult Pentru a avea o stare bunã de sãnãtate nu aveþi nevoie de cantitãþi prea mari de mâncare. orezul taoi st ºi combinaþiile Harmonic Synergy. ia r tabletele de VitaLight asigurã mineralele de care are nevoie corpul. Micul meu dejun este întotdeau na alcãtuit din aceste alimente.sub stomac. apare de multe ori un efect de montagne russe. ºi nu cu cele care se gãsesc în mod normal pe piaþã. Colon Pr ep Formula contribuie la eliminarea unor cantitãþi masive de materii fecale depozitate pe pereþii colonului. Dacã fluxul bilei este împiedicat de acumulãri le de materii fecale ºi de mucoase. SUPER-alimentele asigurã o super-nutriþie. Yucca Herbal Blend conduce deºeurile la ficat sub formã de soluþie. Cei care doresc sã urmeze acest regim nu vor suferi NICIODATÃ din cauza lipsei de energie ºi se vor simþi fantastic. otrãvurile sunt resorbite în sistem ºi induc crizele de vindecare de care vor beam mai sus. La cinã mai adaug uneori o salatã verd e sau alte cruditãþi. aceasta va dispãrea rapid! 154 . algele Klammath ºi ficatul organic predigerat biogen. Cât despre grãsime. la care se adaugã fructele proaspete. dar la circa ºapte metri de anus. iar DiSorb Aid ºi R/HCI intensificã digestia. Taoist Five Elements and High Performance. cu ondiþia sã vã hrãniþi cu alimente pline de vitalitate. SUPER-alimentele sunt: polenul armonic. Pe mãsurã ce ele sunt eliminate din corpul omului gras. deºeurile toxice trebuie sã pãrãseascã organismul. Pentru ca vindecarea sã devinã posibilã. PAC con tribuie la eliminarea deºeurilor. ETVC amplificã nivelul de energie ºi arde grãsimile.

Evitaþi mâncarea gãtitã prea mult. cu o energie orientatã cãtre stânga. Din pãcate. Mai devreme sau mai târziu. merele ºi celelalte fructe fac parte din tre alimentele ideale. Programul de slãbire trebuie sã includã toate aspectele menþio ate mai sus. Celelalte ingrediente abso lut necesare sunt: echilibrarea hormonalã ºi clismele la ficat pentru eliminarea pietrelor. converteºte energ zitivã în grãsime. Pentru a putea reduce cantitatea de hra nã ingeratã fãrã a simþi senzaþia de foame va trebui sã împliniþi însã necesarul de substanþe nutritive al organismului. el nu mai poate fi reactivat decât cu greu. NIMIC nu se poate compara cu plantel e proaspãt smulse din grãdina personalã. corpul SE REVOLTà ºi se îmbolnãveºte chiar mai tare în prezenþa alimentelo . omul îºi suprasolicitã organismul ºi moare. Corpul are o inteligenþã înnãscutã. cât ºi când mâncãm). iar corpurile bolnave RESPING chiar substa nþele nutritive de care au nevoie. Un petic de pãmânt sau câteva ghivece mari pot produce o can titate impresionantã de mâncare de bunã calitate. Dupã ce corpu îºi încetineºte activitatea. aºa cum se întâmplã într-un corp gras. C orpul nu se poate vindeca ºi regenera fãrã energie. Uneori. Un corp gras se opune miºcãri i! Grãsimea corporalã conþine cantitãþi uriaºe de deºeuri toxice. El ºtie intuitiv ce trebuie sã facã pentru a-ºi pãstra vi ildã sã îndepãrteze toxinele de organele vitale. morcovii. dar ºi dietetici (ce. Medi ul intern anaerob. într-un corp gras pânã ºi alimentele cele mai nutritive devin un surplus. GRÃSIMEA trebuie înþeleasã în termeni energetici. sfecla. la fel cum nu vã puteþi plimba cu maºina prin oraº dacã ave zervorul de benzinã gol. Toate studiile au demonstrat cã animalele trãiesc mai mult dacã hrana lor este redusã la aproximativ 75% din nivelul considerat optim pentru ele. Înainte de arderea acestor grã trebuie sã vã asiguraþi cã toxinele eliberate vor fi eliminate rapid din sistem. Pe de altã parte. dar nu o poate face la infinit. este imposibil sã reduci grãsimea corporalã ºi sã restabileºti echilibrul n mai prin reducerea cantitãþii de hranã. nutritivã ºi apa bioactivã sunt esenþiale în procesul de slãbire. Corpurile grase sunt corpuri bolnave. Ele scurtcircui teazã enzimele care ard grãsimile. Cel puþin o treime din alimentaþia dumneavoastrã ar trebui sã fie alcãtuitã din CRUDITÃÞI! Varza. Alimentaþia de sabotaj ºi instinctul corporal Alimentele nesãnãtoase ºi apa care nu este biologic activã se opun vieþii. su pravieþuind. Urmãriþi sã vã cultivaþi propriile plante alimentare. Corpul poate suporta abuzuri îngrozitoare. Redeschiderea cãilor de ardere a grãsimilor presupune o cantitate MASIVà de energie. închid cãile de ardere ºi blocheazã oxidarea mitocondrialã.

hrana nu face decât sã înrãutãþeascã ºi mai tare lucru acitatea corpului de a prelucra ºi de a metaboliza alimentele cu o energie orientatã cãtre drea pta este asociatã cu EXCESELE din sistem. Obezitatea ºi constipaþia sunt surori. Chiar dacã aveþi goliri regulate ale intestinului gros. asta nu înseamnãcã el este perfect sãnãtos. Arderea lemnului ºi arderea grãsimilor Dacã s-a început procesul de purificare a ficatului. Legumele cu frunze verzi sunt extrem dehrãnitoare ºi asigurã exact tipul de tranzit de care au nevoie intestin ele. sunt încãrcate de clorofilã sângele plantelor! Frunzele de tãtãneasã sunt delicioase dacã sunt fierte uºor pe abur ºi d cu ulei de mãsline 155 . carbohidraþii complecºi ºi legumele verzi proaspete. Carbohidraþii complecºi pot susþine o persoanã timp de 4-6 ore. El ºtie însã instinctiv cã în prezenþa acumulãrilor de toxine. colitã ºi sindromul colonului iritabil.nutritive. În plus. În plus. Carbohidraþii complecºi sun t molecule alimentare cu ardere îndelungatã cum sunt cele din cereale ºi din pâinea integralã. Nu se pune problema cã trupul gras a uitat ce trebuie sã facã cu alimentele hrãnitoare. dacã þesuturile sale nu sunt detoxificate ºi eliminate simultan din sistem. corpul începe sã accepte proteinele de calitate superioarã. obezitatea este însoþitã adeseori iverticulitã.

Mai mult decât atât. ÎNAINTE de a apela la rezer vele de grãsime. Acesta este scopul clismei la ficat.ºi oþet din mere. greutate ºi activitate) sunt bazate pe aceastã ratã. Oxidarea grãsimilor Exerciþiile aerobice activeazã enzimele care ard grãsimile. Rata metabolicã bazalã se mãsoarã de regulã la trezire. dar ele determinã creºterea producþiei de enzime ºi intensificarea activitãþii metabolice. va trebui sã COOPERAÞI. Din pãcate. Acestea vor oxida mici cantitãþi de grãsimi în timpul exerciþiului ºi MARI cantitãþi în timpul zilei. Exerciþiile nu vor înlocui însã NICIODATà un mod de viaþã nesãnãtos. bazat pe o alimentaþie defectuoasã. întrucâtgrãsimea este o energie sincronizatã. Dacã sunteþi gras ºi vã doriþi viaþa înapoi. Carbohidraþii complecºi nu îngraºã. Metabolismul bazal Metabolismul bazal se referã la cantitatea minimã de energie necesarã pentru a ne menþin e în viaþã. Carbohidraþii complecºi reprezintã pentru arderea grãsimilor ceea ce reprezintã lemnul pen tru focul din sobã. Necesitãþil ale ale corpului pe care le gãsiþi în tabelele ºi graficele din cãrþi (cele care prezintã coresponden dintre înãlþime. NU exerciþiile propriu-zise ard grãsimea (ele nu contribuie decât la arderea unei cantitãþi mici de grãsi me). Altfel spus. Ele trebuie sã dureze cel puþi n 12 minute ºi sã solicite inima la 60-80% din ritmul ei maxim pentru a determina ficatul sã producã e nzimele necesare. corpul are nevoie de ei pentru a-ºi da grãsimile. Oamenii confundã carbohidraþii complecºi cu amidonul ºi cu glucidele obiºnuite din aliment ele procesate. cifrele referitoare la c alorii sunt foarte înºelãtoare. Cu cât veþi face mai multe exerciþii fizice. corpul va extrage energie din proteinele sale din muºchi. înainte lsul ºi temperatura corpului sã creascã ºi înainte ca emoþiile sã înceapã sã ne asalteze. adicã la 12 ore dupã ultima masã. Sfecla roºie proaspãtã adãugatã te este minunatã. El nu se grãbeºte sã elibereze toxinele din depozitele de grãs ime înainte de a se asigura cã ele vor fi rapid eliminate din sistem. . Obezitatea nu înceteazã sã mai fie o problemã decât atunci când oamenii îºi schi ul de viaþã. Varza creaþã este de asemenea foarte bunã. inclusiv circulaþia fluidelor corporale (a sângelui ºi a limfei). corpul nu-ºi poate arde grãsimile decât dacã este aprins ºi alimentat continuu Grãsimea corporalã este ULTIMA sursã de energie la care va apela el pentru a rãspunde nevoilor sale energetice. cu atât mai mare va fi cantitatea de grãsime arsã. Ace astã metodã terapeuticã asigurã fundamentul necesar pentru declanºarea auto-purificãrii corpului ºi repornirea generat orilor energetici mitocondriali.

meditaþia ºi DETOXIFIEREA joacã un rol central în aceste procese. Controlul mental. respiraþia . fructe.000 de c alorii) zilnic pentru a-mi împlini nevoile minime þinând cont de activitatea pe care o desfãºor. 156 . etc. Controlaþ deºeurile ºi veþi deþine cheia unei vieþi îndelungate ºi sãnãtoase. proteine. carne roºie. Dacã NU adaug aceste kilo calorii la dieta mea alimentarã obiºnuitã. ceea ce înseamnã foarte puþin. Corpul are cap acitatea de a anticipa.200 de kilocalorii de care am nevoie. peºte. grãs imi.85 m ºi o greutate de 80 de kilograme. lapte). Un alt motiv pentru care oamenii graºi nu slãbesc este acela cã trupul lor este program at sã NU slãbeascã. Altfel spus. dar numai cu condiþia ca dieta mea sã fie echilibratã ºi problema toxicitãþii sã nu fie o ameninþare pentru sistem. corpul va fi nevoit sã le extragã din rezervele de grãsime. Omul gras are nevoie de aceeaºi rãbdare ºi putere de concentrare ca ºi bolnavul de cancer.200 de kilocalorii (o kilocalorie are 1. peste 80% sunt folosite pentru nevoile mele energetice fiziologice minimale cum ar fi bãtãile inimii. Acesta este necesarul meu energetic zilnic. Din cele 2. corpul meu are nevoie de aproximativ 2. necesarul energetic nu creºte decât cu 300 de kilocalorii. la fel ca ºi pentru inversarea procesului de îmbãtrânire. aveþi nevoie de multã rãbdare.Spre exemplu. cãci slãbirea ºi restaurarea sãnãtãþii cte de lungã duratã. Aceste unitãþi energetice trebuie obþinute din TOATE sursele de hranã (carbohidraþi. Dacã adaug 20 de minute de exerciþii aerobice la rutina ziln icã. procesele mentale. miºcãrile peristaltice. Potrivit nutr iþioniºtilor. eu am o înãlþime de 1. producerea cãldurii corporale. legume. Gestiune deºeurilor acide este ESENÞIALà pentru slãbire.

În al doilea rând. gen producere de) ajutã corpul sã îºi ardã grãsimi însã ºi plante periculoase. Evitaþi legumele sezon care conþin glutamat de monosodiu ºi proteine vegetale hidrolizate. precum MaHuang (Ephedra).5-3 litri pe zi. ºi modificã mediul intern într-unul aerob. exerciþiile aerobice ºi ozonul cu valoare medicinalã asigurã mitocondriilor din celule o cantitate suficientã de oxigen pentru a putea arde grãsimea din corp. la mâncãrurile gãtite. Eliminarea pietrelor din ficat ºi din vezica biliarã genereazã modificãri dramatice ale activitãþii metabolice. Procuraþi-vã electroliþii m . exerciþiile ºi sarea Grãsimea NU poate fi arsã decât în prezenþa oxigenului. fiind la l de periculoºi ca ºi medicamentele de sintezã. Oxigenul. Apa cu un coeficient POR ridicat. Apa joacã ºi ea un rol central (nu numai în procesul de slãbire. dar produc enzimele necesare pentru acest proces . ETVC arde grãsimea ºi elibereazã energie. În plus. În timp ce îºi arde excesul de grãsime. La fel. Lipsa oxigenului înseamnã lipsa oxidã . mai ales prin exerciþii aerobice. RENUNÞAÞI la sare. Detoxifierea trebuie sã precead ucerea grãsimilor. Dacã sunteþi o persoanã obezã. Faceþi aceste exerciþii pentru a pune în miºcare d eºeurile. În acest caz. Adãugaþi la fiecare pahar cu apãBEV (sau Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã) 5 picãtu de minerale marine racemizate. sunt utile. Oamenii obezi sunt greu de pus în miºcare. Altele. corpul trebu ie echilibrat. întrucât BICIUIESC corpul. reduc pofta de mânc re ºi elibereazã energie pe mãsurã ce EXCESELE sunt eliminate din sistem. intensificã circulaþia sângelui ºi a limfei. folosiþi echipamente aerob ice care nu suprasolicitã încheieturile. iar femeile cel puþin 2. la restaurante. Suplimenþii termogeni Suplimenþii termogeni (thermo cãldurã. Creºteþi în fiecare zi perioada de practicã cu câteva minute. dar numai în combinaþie cu alte produse. Bãrbaþii ar trebui sã bea cel puþin 3. Luaþi-o treptat. pânã când ajungeþi sã practicaþi timp de 20 de minute zilnic. de o inteligenþã înnãscutã. exerciþiile vi se pot pãrea dificile la început. NU pentru a arde grãsimile. Enhanced PAC contribuie la procesul de termogenezã. Omul gras trebuie sã fie atent la regulile de bazã! Exerciþiile fizice NU ard grãsimea. ceaiul de Kombucha ºi Yu cca Herbal Blend. Orice alte modalitãþi de slãbire nu produc decât cel mult rezultate trecãtoare. Suplimenþii termogeni (precum ETVC) acþioneazã cel mai bine atunci când sunt folosiþi împreu nã cu dietaºi cu precursorii hormonali. ci în toate activitãþile descris în aceastã carte). p recum Guarana ºi Capsicum.5-4 litri pe zi.El dispune de un al ºaselea simþ. Produºii termogeni cu o complexitate redusã sau care nu acþioneazã în combinaþie cu alte mãsuri nu fac decât sã biciuiascã sistemul.

cãci ambele tipuri dau peste cap chimia corpului. care le transportã cãtre ficat. iar apoi. Sarea obiºnuitã de bucãtãrie (inclusiv cea de mare) conþine 96% clorurã de sodiu. Legumele cu frunze verzi ºi sucurile de fru cte reprezintã surse excelente de potasiu. cum sunt tabletele VitaLight. Personal. Obezitatea ºi toxicitatea sodiului sunt strâns legate.inerali din complexele minerale marine racemizate.5% sodiu. nu folosesc nici un fel de sare. sarea celticã conþine mai multe minerale decât cea de bucãtãrie obiºnuitã. Oamenii obezi sunt endemici (reþin apa).5% oligo-minerale ºi mai puþin de 0. Mineralele marine R ACEMIZATE eliminã efectul Rouleau din sânge ºi amplificã energia corpului. prin intermediul bilei. Exerciþiile fizice ºi eliminarea pietrelor din ficatul elim inã cantitãþi masive de deºeuri în sânge. se produce fenomenul rete nþiei de apã. Totuºi. Curãþarea fluidelor ºi celulelor de sodiu se produce în mod natural. 157 . Chiar ºi suplimentele pe bazã de potasiu sunt bune în acest caz. Mineralele rine lichide racemizate conþin 99. Sarea Celt icã conþine numai 35% sodiu. Dacã þineþi morþiº sã folosiþi sare granularã. Când deºeurile proteice se acumul eazã ºi stagneazã în fluidele extracelulare datoritã lipsei exerciþiilor ºi miºcãrii. PAC ºi Yucca Herbal Blend servesc drept emulsifianþi ºi factori de protecþie în cursul acestui proces . cumpãraþi sare Celticã. cãtre intestinu l subþire ºi colon. DACÃ organismul are l e dispoziþie o cantitate suficientã de potasiu organic.

Alergiile ºi astmul sunt afecþiuni provocate . În schimb. Dacã sistemul nu dispune de aceste grãsimi. Simultan. acestea trebuie sortate cu atenþie în funcþie de calitate. dacã nu existã o aprovizionare suficient de mare cu grãsimi. cantitate ºi sursa de provenienþã. precum cele din uleiul de cocos sau grãsimile animale. prizonierii ar fi murit! Pânã la 40% din ener gia corpului trebuie sã provinã din grãsimi alimentare. Obezitatea înceteazã sã mai fie o problemã atunci când ficatul este sãnãtos.Atunci când celulele renunþã la sodiu în favoarea potasiului. Nu eliminaþi NICIODATÃ toate uleiurile ºi grãsimile din dietã. dublatã de un ficat sãnãtos ºi de o bunã funcþionare a glandelor adrenale. floarea soarelui ºi nuci. Grãsimile. Proteinele manipulateNU POT susþine viaþa. multe cãi inte rioare se blocheazã. când fluidele li tice circulã liber ºi când nivelul general de sãnãtate se îmbunãtãþeºte. A lte opþiuni la fel de bune sunt: uleiul de mãsline. fasolea ºi legumele (cu excepþia soiei) sunt recomandate. Dietele alimentare complet lipsite de grãsimi ucid oamenii! În ceea ce priveºte proteinele. producþia hormonului corticosteroid înceteazã. care susþin cã acestea sunt bune pentru organism. Alergiile provocate de mâncare reprezintã un indicator serios cã trupul este INTOXICAT ºi cã este necesarã o purificare grabnicã a ficatului. mitocondriile celulare se multiplicã ºi produc mai multã energie. precum cele din vegetalele texturate. lintea. cãci corpul dumneavoastrã are evoie deele! În lucrarea sa de largã circulaþie. John Noble povesteºte cum prizonierilorsclavi li se dãdea zilnic câte o canã cu ulei de floarea soarelui. hepatocitele din ficat convertesc grãsimea corporalã în ene rgia necesarã pentru a produce molecula de ATP. vã asigur cã nu vã vor face nici un rãu. Ignoraþi sfaturil e experþilor. Nu mâncaþi NICIOD teinegunoi. Nu trebuie sã vã temeþi de grãsimile saturate în mod natural. Nu folosiþi NICIODATÃ margarine vegetale sau uleiul de soia ºi canola. proteinele ºi alergiile Grãsimile ºi acizii graºi sunt extrem de importante pentru metabolismul normal al corp ului. precum ºi cele de in. cu soia sau ca nola. cel mai bine este sã faceþi întotdeauna pe dos. Ele trebuie sã reprezinte 20% din dieta noastrã alimentarã. Corpul are nevoie de ATP pentru a SUSÞINE ENERGETIC trans formarea sa într-un corp mlãdios ºi sãnãtos. Nu exageraþi cu carnea ºi evitaþi pe cât posibil brânzeturile. Nu sunt! De altfel. dar numai dacã includ ºi SUPER-alimente. ori de câte ori experþi i vã recomandã ceva. Spre exemplu. Am fost sclav în Rusia. în care relateazã d espre perioada când a fost prizonier într-un gulag rusesc (1945-1954). Fãrã ea. Dacã veþi ajunge vreodatã în lumea de dincolo ºi veþi consulta cartea de bucate a lui Dumnezeu. nu veþi gãsi în ea reþete cu produse texturate.

Algele Klammath ºi polenul armonic Algele Klammath sunt unul dintre cele mai bune produse alimentare. Existã pacienþi care cautã (subconºtient) pretexte pentru a nu se face bine. Personal. O altã asemenea substanþã este polenul armonic. Eu am ajuns sã îl fac chiar în mi te.de hormoni. Testul ind icã dacã este vorba de o crizã de vindecare sau de o problemã serioasã. Este unul din cele mai bune teste pe care le cunosc ºi asigurã rãspunsuri clare ºi corecte. cu o energie orientatã cãtre dreapta. aºa cã nu vã grãbiþi sã condamnaþi alimentele bune sau produsele racemizate dacã ndecã o persoanã bolnavã sau obezã. Un test corect trebuie sã porneascã de la înt rebãrile juste. Nu aveþi nevoie decât de un creion ºi de o foaie de hârtie. Personal. îl folosesc de multe ori atunci când mi se cere sã pun un diagnostic la telefon. agitã sistemul pe mãsur Testarea vibraþionalã nu are nimic de-a face cu subiectivitatea! Foarte mulþi oameni ( inclusiv profesioniºti) nu îºi dau seama cã testul cu muºchii dã greº atunci când sunt verificate prod le racemizate. ºi îmi dau seama de calea pe care trebuie sã meargã pacientul. fãrã a mai avea nevoie sã scriu. Reprezintã una din cele mai puternice substanþe naturale care existã pe acea stã planetã. alþii îºi lasã m ea sã le controleze rãspunsul pe care ar trebui sã-l dea corpul. în mãsura în care este respectatã procedura. le mãnânc e amândouã. O metodã prost aplicatã este mai rea decât lipsa oricãrei metode! Învãþaþi sã folosiþi schema vitezome i de la pagina xxx. 158 . cu un efect d eosebit în arderea grãsimilor.

Personal. Pasteurizarea ºi omogenizarea laptelui distrug calitãþile minunate ale acestui aliment. Nu trebuie sã vã temeþi de tacticile de înspãimântare folosite de marile companii. Ambel e alimente conþin toate proteinele necesare organismului uman. în statul american Oregon. În spatele obezitãþii se ascunde foamea. Polenul arm onic este produs de albine în regiunile sãlbatice din nordul Columbiei Britanice. algele ard grãsimea! În plus. Aceste alimente NU sunt hibride ºi nu au fost manipulate genetic. Douã tab lete de alge. Alt fel spus. o lingurã de polen ºi un mãr alcãtuiesc un prânz excelent. nu mi se pa re deloc întâmplãtor cã marile epidemii de E. Toate alimentele cu o semnãturã energeticã de înaltã vibraþie ºi cu o amprentã energeticã rac sigurã îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a persoanelor obeze. minerale biologic active ºi enzime care alimenteazã reacþiile de fuziune la rece din f icat ºi din intestine. care fac tot posibilul pentru a opri folosirea laptelui proaspãt în alimentaþia omului. Semnãtura electricã a algelor Klammath corespunde energetic limfei (mai mult decât sânge lui). algele K lammath ºi polenul armonic stimuleazã sistemul imunitar ºi joacã un rol cheie în metabolismul grãsimilor. O altã combinaþie minunatã este cea alcãtuitã din alge. Laptele nefiert. Puþini oameni cresc vaci sau capre pentru laptele lor. Sunt un aliment extrem de eficient în echilibrarea metabolismului persoanelor obeze. polen ºi Orezul Taoist. cryptosporidium. Ele conþin o canti tate mare de clorofilã. Ambele sunt produse naturale. algele Klammath neutralizeazã radicalii liberi ºi regleazã întregul metabolism al corpului. Obezitatea ºi sãnãtatea nu pot merge mânã în mânã.. hrana realã ºi obezitatea Laptele nefiert ºi nepasteurizat este un aliment perfect ºi o sursã excelentã de substanþe nutritive ºi de enzime.Algele Klammath cresc în lacul cu acelaºi nume. reducân d pofta de mâncare exageratã. Mineralele ºi enzimele pe care le conþine polenul armonic sunt impresionante. obþinute fãrã amestecul omului. etc. Digestia lor este aproape instantanee. Vitamina B-12 din algele Klammath este foarte uºor de asimilat. lucru important pe ntru vegetarieni. extrem de hrãnitor ºi foarte energizant. izbucnesc exact atunci când opinia pub licã trebuie speriatã ºi manipulatã. Atunci când sunt folosite împreunã. dar puteþi cumpãra lapt e proaspãt de la cineva carecreºte asemenea animale. coli. i le foamei boala. Îndeosebi vârstnicii beneficiazã foar te mult de pe urma laptelui proaspãt. ceea ce explicã rolul lor în procesul de detoxifiere. Apa ºi obezitatea .

Apa este un aliment foarte important pentru obezitate. dar ºi din compasiune. calea trebuie sã fie puþin diferitã. frecvenþa consumului ºi calitatea apei. iar în cazul corpurilor obeze acest proces este avansat. din motive de siguranþã. miºcarea fl uidelor limfatice este lentã. inima este suprasolicitatã. Datoritã capacitãþii sale uriaºe de neutralizare a radicalilor liberi. Din acest motiv. întrucât corpul lor es te atât de suprasolicitat încât regulile jocului normal nu se mai aplicã. ETVC accelereazã procesul de ardere a grãsimilor ºi 159 . acþionând ca un cãr deºeurilor. În cazu l obezilor. din cauza funcþiei sale ESE NÞIALE în reglarea tuturor funcþiilor metabolice. Cele trei variabile ale consumului de apã sunt: canti tatea consumatã. toate sistemele din trupul obez opereazã la maximum . Calea cãtre tinereþe ºi vitalitate poate fi dificilã chiar ºi pentru un corp normal. În cazul persoanelor obeze. ea anih ileazã deºeurile acide. Toate sisteme le corporale îmbãtrânesc împreunã. Depozitele de grãsime adunã c ntitãþi uriaºe de toxine. Yucca Herbal Blend ºi PAC dislocã ºi stabilizeazã deºeurile. energia lipseºte. Apa cu un coeficient POR ridicat asigurã energia intercelularã necesarã. Din punct de vedere metabolic. iar acumulãrile intercelulare de deºeuri depãºesc orice imaginaþie. încheieturile sunt tensionate. aceste trei variabile sunt critice.

feri tã de contaminanþii din aer (pentru a nu i se reduce POR-ul). urechilor ºi capului reacþioneazã favorabil . Când intrã încontact cu toxinele corpului. zinc. de mai bine de 15 ani nu folosesc nici un alt supliment! Reacþia organismului la administrarea lui poate fi observatã pract ic imediat. Buretele magnetic Apa BEV ºi cea cu POR ridicat acþioneazã la fel ca un burete magnetic într-o formã lichidã. B. Deºi puritatea ei este importantã. Modelele pentru acasã nu necesitã electricitate. Existã diferite mo dele de aparate. Acest produs conþine vitaminele A. Calitatea ap ei este monitorizatã de un aparat de mãsurare a conductivitãþii . ca în cazul distilatoarelor. pentru a ver ifica dacã corespund standardelor BEV. 12 ºi 20 de litri). Sticla ºi policarbonaþii sunt singurele substanþe ca re nu reacþioneazã cu aceastã apã. ele se leagã chimic de acestea ºi le ELIMINÃ din sistem. Controlul strict al calitãþii vã va garanta satisfacþia. VitaLight este un produs racemic folosit în principal pentru densitatea sa mare de minerale racemizate. Sticlele din policarbonaþi pot fi gãsite la dimensiuni diferite (2. care mai mult blocheazã ficatul decât îl ajutã. Plãcile aterosclerotice de pe artere se dizolvã. Sunt trimise beneficiarului numai dupã ce au fost testate individual. Personal. La or . filtrele lor dureazã multã vreme. Apa BEV este o substanþã ciudatã! Coeficientul sãu POR este apropiat de punctul de concepþi e . El înlocuieºte cu succes zeci de alþi suplimenþi. De aceea. nu au elemente care trebuie cu rãþate. care permit obþinerea a circa 7-8 litri pe o rã la presiunea standard de 60 psi. ea trebuie pãstratã în propriul ei recipient din sticlã sau din policarbonaþi. calciu ºi magneziu. inclusiv pentru þãrile din lumea a treia. gestionând nivelul de zahãr din sânge în limite normale. În circumstanþe normale. Atunci când l crezi cu oameni obezi trebuie sã fii întotdeauna atent la ameninþarea diabetului. 4. din apa de la robinet. iar tehnologia lor este s upusã legii copyrightului. Sistemele obiºnuite de procesare ºi purificare a apei nu se comparã nici pe departe cu procedeul BEV. etc. Capilarele din partea posterioarã a ochilor.construcþia muscularã. astfel încât vã puteþi da seama când trebuie schimbat l. Aparatele de producere a apei BEV sunt realizate în SUA. extrem de utile în dinamizarea reacþiilor metabolice (deopotrivã la oamenii sãnãtoºi sau bol navi). În decursul procesului. C. E. Grãsimea se diminueazã. diferite extracte din plante. ceea ce o face cu adevãrat unicã este activitatea ei bio logicã. Apa BEV ºi micro-apa pot fi preparate în casã. BEV este un proces de prelucrare a apei aflat sub incidenþa legii copyright-ului. ele creeazã vârtejuri de energie pozitivã care DINAMIZEAZÃ chimia celularã ºi stimuleazã metaboli mul prin producþia suplimentarã de ATP din fiecare celulã a corpului. D. Apa BEV poate fi bãutã însine sau poate fi folositã la obþinerea Apei Ionizate de Înaltã Valo re Medicinalã (cu un POR mai înalt).

pentru a se proteja. sã le elimine din sistem sau sã le stocheze într-un NOU strat de grãsime. Grãsimea ºi reacþiile în lanþ Metabolismul se petrece printr-o serie continuã de reacþii biochimice. singura apã pe care o mai consum este apa BEV. Un ficat SLAB nu poate prelucra aceste molecule ciudate. El poate încerca sã oxideze mole culele toxice. aceste reacþii sunt blocate. care îi ajutã sã se repro ucã ºi sã se rãspândeascã în tot corpul. Ele sun atât de puternice încât de multe ori corpul se vede nevoit sã le izoleze ºi sã le înmagazineze într-u depozit de grãsime. care imitã hormonii. De altfel. procesul de îmbãtrânire devine accelerat. cãci îi lipsesc catalizatorii. la majoritatea oamenilor. DiSorb Aid. este scumpã ºi reprezintã un veritabil depozit de virusu ri. Alimentele nesãnãtoase conþin substanþe chimice radiomimetice. creat special în ace st scop. Evitaþi apa distilatã.a actualã. enzimele. Corpul nu dispune decât de trei posibilitãþi de prelucrare a toxinelor din alimente ºi apã. Dacã trupului îi lipsesc materiile prime de care are nevoie SAU dacã opereazã în condiþii de excese sistemice. hormonii ºi energia de care are nevoie. cãci nu este bunã din punct de vedere biologic! Toxinele volatile se concentreazã în aceastã apã. ficatul este atât de încãrcat cu pietre încât fluxul de bilã devine limitat. ceaiul de 160 . Gustul ei este plat. Când metabolismul se reduce. Nici rinichii nu se descurcã mai bine cu aceste otrãvuri. Paraziþii din ficat se hrãnesc cu aceste câmpuri de energie toxicã.

Supleþea dobânditã dupã obezitate echivaleazã cu un proces de reîntinerire! Preambul: capitolul urmãtor descrie relaþia care existã între fulgere. Procesul este absolut unic. Oamenii obezi nu au nevoie de diuretice. Ele ºtiu cã obezitatea este un indicator excelent pentru potenþiale daune pe care vor trebui sã le plãteascã. La început sunt evacuate pietrele verzi. Procesul este numit metaforic: doi paºi înainte. De altfel. negre ºi roºii. sigur ºi nedureros. sãnãtoºi ºi sã nu cer iodatã despãgubiri! Mai întâi vã veþi simþi mai rãu! În timpul primelor etape ale procesului de detoxifiere trebuie sã vã aºteptaþi sã vã simþiþi AINTE de a vã simþi mai bine. Diureticele Nu folosiþi NICIODATÃ diuretice (pastile pentru eliminarea apei) în scopul reducerii g reutãþii! Diureticele tulburã echilibrul electrolitic. Cea mai bunã cale de a învinge companiile de asigurãri pe terenul lor este sã fiþi supli. efectuate sãptãmânal.Kombucha ºi clismele la ficat ridicã povara care apasã pe aceste organe ºi ajutã corpul sã d escompunã deºeurile ºi sã ardã excesul de grãsime. Clismele de eliminare a pietrelor la ficat sunt proceduri foarte simple. rezolvaþi simultan mai mult de o sutã de probleme ale organismului. Pierderea potasiului din organism conduce la o veritabilã invazie a sodiu lui în celule. Circulaþia sângelui ºi a limfei Pe mãsurã ce grãsimea se acumuleazã. iar pietrele încep sã fie evacuate prin intestine în urmãtoarele 24 de ore. sângele ºi limfa circulã tot mai încet. dar numai dacã provine din alimente vii. unul înapoi . Dupã prima clismã mai urmeazã cinci. timp în care duceþi o viaþã normalã ºi nu renunþaþi la dieta obiºnuit iu-zisã se face noaptea. Mai presus de orice. în special cel al potasiului. având ca efect blocarea procesului de producere a moleculei energetice ATP de cãtre mitocondrii. ci d e restaurarea echilibrului intern. energie. Orice acþiune indicã însã cã se petrece ceva! Tratamentele colonului ºi clismele vã vor ajuta rapid sã vã s mai bine prin evacuarea deºeurilor. Edemele sunt o confirmare a exist enþei unui EXCES de proteine plasmatice intercelulare. apoi cele ma ronii. peste 75% din beneficii sunt obþinute în timpul perioadei pregãtitoare. Pastilele cu potasiu NU înlocuiesc potasiul pierdut. e de asigurãri folosesc înãlþimea ºi greutatea drept bazã de referinþã pentru primele pe care l ercep. Este ne voie de o perioadã de trei sãptãmâni de pregãtire. Potasiul eliminã sodiul din celule. funcþioneazã! Atunci când efectuaþi o clismã la ficat. vitalita te ºi GRÃSIMEA MARONIE! . Nu întâmplãtor.

Ultima manipulare legatã de implanturile cu silicon absolut sigure este cea legatã de u leiul de soia . tocmai pentru cã au avut încredere în experþi . Dacã aveþi un asemenea implant. Vezi în aceastã direcþie P chetul informativ. dizolvând totodatã cicatricele tisulare ºi creând þesuturi noi. TOATE au de suferit. dar trebuie sã luaþi anumite mãsuri! Cap ulele de SOC mãturã moleculele rãtãcite de silicon. afectând grav sistemul i munitar. Evitaþi acest ulei în toate formele: atât în dieta alimentarã cât ºi sub formã de implant . Problema siliconului poate fi rezolvatã cu uºurinþã. care le-au spus cã acestea sunt sigure . nedureroase. ºi le eliminã din þ turi. la fel ca ºi cele de metale grele. fãrã nici o excepþie! Siliconul este TIXOTROFIC (migreazã prin inte rmediul proteinelor plasmatice intercelulare în sistemul limfatic). 161 . nu forþaþi NICIODATÃ sistemul imunitar.Implanturile la sâni: silicon sau soia? Mii de femei suferã din cauza efectelor secundare toxice ale implanturilor de sili con la sâni.

Proces ul de îmbãtrânire ºi boala reduc activitatea celulelor Schwann. Linia maxilarelor îºi recapã forma tinereascã (pe mãsurã ce oamenii îmbãtrânesc. sunaþi ºi cereþi ajutor. Dacã doriþi sã vã bucuraþi de o înfãþare tinereascã.Oamenii care se îngraºã continuu Mai bine de jumãtate din populaþia Statelor Unite este obezã. Petel orate afecþiunilor ficatului dispar mai ales dacã folosiþi cu regularitate creme pe bazã de pr ecursori racemizaþi ai hormonilor. Aparatul a fost folosit chiar pentru a comunica cu delfinii. pãrul meu este negru ca pana corbului!). precum MS. Pielea îºi recapãtã înfãþiºarea tinereascã. linia maxilarelor lor îºi schimbã forma). Înfãþiºarea tinereascã NU ARE EGAL! Ea se traduce printr-o slujbã mai bunã. GH3+ este un stimulator al celulelor. . GH3+ ºi ceaiul de Kombucha Corpul uman ar trebui sã se regenereze la fiecare ºapte ani. prin câºtigarea respectului celor din jur ºi prin amplificarea respectului de sine. Este fo arte util ºi în cazul copiilor cu deficit de învãþare sau hiperactivi ºi se gãseºte pe piaþã. O linie întreruptã seamãnã cu axonul unei fibre nervoase. Acumulãrile de deºeuri toxice înrãutãþesc ºi m situaþia. iar pãrul albit revine la culoarea sa lã (la 53 de ani. iar înveliºul de mielinã care protejeazã nervii încep e sã se deterioreze. tr ari ºi SASE. fibromialgia. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. iar în cazul oamenilor bolnavi subclinic el poate dura pânã la 12 ani. Dacã doriþi documentaþia legatã de el. Celulele Schwann sunt situate în sinapsele nervilor sãnãtoºi. deci ºi obezitatea este legatã tot de aceºtia. Adãugaþi de asemen niºte GH3 ºi niºte ceai de Kombucha. integraþi în viaþa dumneavoastrã ideile din aceastã carte. iar noul corp e ste de multe ori mai rãu decât cel vechi! Dacã doriþi ca noul dumneavoastrã corp sã fie mai tânãr. Dacã sunteþi gras ºi doriþi sã redeveniþi suplu. Este folosit în combinaþie cu ceaiul de Kombuc ha vechi de 14 zile pentru regenerarea firelor de pãr ºi pentru repigmentarea acestora. Problemele legate de auz ºi cele de învãþare Cunoaºteþi pe cineva care este surd? Existã la ora actualã un nou aparat care le permite surzilor sã audã prin piele. contribuind la transmiterea semnalului de-a lungul axonului. mai puternic ºi mai bun decât cel pe re îl aveþi la ora actualã. folosiþi GH3 ºi ceai de Kombucha vechi de 14 zile. procesu încetineºte. Metabolismul este contro lat de hormoni. lupusul. Toate problemele legate de nervi. asemãnãtoare cu cea pe care o vedeþi în or de cinema. myasthenia gravis. GH3 regenereazã þesuturile FÃRà nici un fel de efecte secundare.

Vaccinurile ar trebui sã stimuleze organismul sã-ºi producã propriii anticorpi în lupta împo triva unei eventuale infestãri ulterioare. sunt provocate de dezechilibrele HORMONALE. Procesul presupune introducerea unor forme de viaþã pa togene în corpul uman. 162 .. întrun ser alcãtuit din proteine strãine. Diferenþa dintre un om bãtrân ºi un domn bãtrân constã în felul în care se îmbracã ºi aratã doi . Dilema vaccinãrii Vaccinurile fac astãzi parte integrantã din viaþa occidentalilor.etc. Ele au ajuns atât de o mniprezente încât cei care doresc cu adevãrat sã-ºi pãstreze sãnãtatea trebuie sã înþeleagã natura lor (de tip Jeck e).

aceste trupe organizeazã revolte din interior. De fapt. Pentru o documentaþie suplimentarã referitoare la pericolele imunizãrii ºi felul în care le puteþi evita legal pentru a vã proteja copiii. Pentru a afla cum vã puteþi proteja pe dumneavoastrã sau pe copilul dumneavoastrã. pierderea auzului sau apariþia diabetului de tip I. dar printre efectele sale secundare se pot numãra atacurile de cord îndeosebi în cazul copiilor mici. întrucât semnãtura lor este strãinã corpului. Vaccinurile creeazã câmpuri electrice statice. Cunoaºterea alungã ignoranþa ºi teama! Homeopatie ºi produse homeovitice Homeopatia poate satisface necesitãþile terapeutice ale acestei epoci mai bine decât or ice alt sistem sau ºcoalã de medicinã . Detoxifierea homeoviticã reprezintã un pas crucial în tratamentul bolii ºi al tulburãrilor cronice. cu potenþe multiple care sã acopere întregul spectru: de 9x.D. Dacã aþi fost vaccinat. dacã doriþi sã evitaþi MOARTEA. 20x. ele vor sfârºi prin a se manifesta sub forma unor boli cronice degenerative. 30x. Mai târziu. Charles F. proces care poate fi realizat prin folosirea remediilor homeovit e biogene. Cel mai bine este sã evitaþi vaccinarea copilului dumneavoastrã. Acest proces NU modi ficã imunitatea deja prezentã sau anticorpii existenþi. solic itaþi Pachetul Homeovit (vezi pachetul informativ). dar efectele pe termen lung ale vaccinuri lor nu sunt de naturã sã ne facã sã le susþinem. Cea mai bunã cale de a combate proteinele strãine introduse în corp de vaccinuri constã în ºtergerea semnãturilor lor. M. acestea nu fac altceva decât sã introducã în organism trupele inamic e.Imunitatea ºi anticorpii meritã cultivate. Menninger. recvenþa lor de vibraþie interfereazã cu sãnãtatea ºi longevitatea prin crearea unor dizarmonii pe nivel le energetice subtile ale organismului. când organismul devine bãtrân ºi bolnav. . Rãspunsul sistemului imunitar la vaccinuri reprezintã un act de au toapãrare al organismului care nu are nimic de-a face cu pretenþiile medicilor. sunaþi la (505) 983-1856 s au contactaþi Centrul Naþional pentru Informaþii referitoare la Vaccinuri. ale cãror sisteme imunitare nu sunt încã dezvoltate. Imunitatea naturalã a celulelor nu este tot una cu încercãrile de forþare a producerii d e anticorpi prin vaccinuri. este foarte important sã INVERSAÞI procesul ºi sã eliminaþi câmpurile ergetice ale proteinelor strãine din sistemul dumneavoastrã. Scopul imunizãrii este unul admirabil. 100x ºi 200 x. Dacã aceste substanþe nu sunt neutra lizate ºi eliminate din corp.

Acest principiu este aplicat. astfel încât energia sã poatã fi tr feratã de la substanþa vitalizatã cãtre o substanþã sau un sistem mai puþin active spre exemplu. ele trebuind mai degrabã încurajate decât suprimate. Acest suport ajutã la intensificar ea capacitãþii înnãscute de vindecare a corpului printr-o mai bunã vitalizare a acestuia. atunci când mercu rul în forma sa vitalizatã este folosit pentru eliminarea din organism a reziduurilor pe bazã de mer cur. spre exemplu. În acest fel. un corp bolnav! Transferul de rezonanþã cãtre toxine se petrece atunci când substanþa vitalizatã (vitic) est e similarã (homeo) cu cea mai puþin activã. potrivit cãreia ceva nu poate fi vindecat decât de ceva similar . toate substanþele vitalizate ascultã de leg ea similitudinilor (homeovitice). Cauza este remediul. Cercetãrile recente în domeniul homeopatiei au condus la îmbogãþirea remediilor tradiþionale cu un suport biogen ºi nutritiv (homeovitic + bio + nutritiv). 163 .Homeopatia susþine cã simptomele bolii reprezintã o expresie naturalã a procesului de vi ndecare. printr-un proces de rezonanþã ºi transfer. Vitalizarea fortificã amprenta energeticã a unei substanþe printr-o serie armonioasã de diluþii ºi diviziuni menite sã amplifice rezonanþa sa (frecvenþa de vibraþie).

Cutremu rul ar fi în acest caz EFECTUL. Remediile homeovite amplificate. 164 . eu nu sunt . Remediile homeovite NU sunt disponibile în magazine. a suferit din cauza unui cutremur masiv de pãmânt care a ucis 650. de 9x. asigurã suportul biogen ºi regenerarea celu larã. Peking. Epicur În anul 1976. Evenimentele care s-au produs înaintea cutremurului au coresp uns întru totul predicþiilor marelui vrãjitor al ºtiinþei Nicola Tesla (1865-1942). 100x ºi 200x. tratând problemele de sãnãtate pe nivelul lor subtil (solicitaþi pachetul homeovitic). 20x. nu CAUZA unei descãrcãri masive de energie electricã. Acolo unde este moartea. Tesla afirmase cã cutremurele pot fi create prin manipularea unor cantitãþi masive de ENERGIE electricã! Tesla a enumerat printre efectele care prezic un cutremur existenþa unei atmosfere puternic ionizate. Clãdirile ºi obiectele ar urma sã aibã o aurã verde-albãstruie în jurul lor. moartea dispare. prezentate sub forma unei soluþii unice de potenþe mu ltiple amestecate. albastre ºi aurii. Dimineaþa devrem pe cerul din zona epicentrului vor putea fi vãzute lumini multicolore. capitala Chinei.000 de persoane. roºii.Transferul de energie de la substanþa vitalizatã la toxine accelereazã procesul de vin decare ºi reduce stresul asupra rezervelor de energie vitalã ale organismului. dar pot fi comandate prin poºtã ºi sunt foarte eficiente în urmãtoarele tulburãri: · Dependenþa de alcool · Alergeni · Dependenþa de tutun · Infectarea cu bacterii · Infectarea cu virusuri · Intoxicarea cu substanþe chimice · Probleme ale dinþilor · Infectarea cu fungi · Infectarea cu ciuperci · Intoxicarea cu metale · Infectarea cu paraziþi · Radiaþii · Stres · Muºcãturi de pãianjen · Aditivi · Nematode · Stres acut · Suport de sistem · Curãþarea sistemului 24 Grãsimea maronie Acolo unde sunt eu. 30x.

.

Descãrcarea de electricitate coaguleazã suprafaþa exterioarã a ovulului ºi previne penetra rea ei de cãtre un alt spermatozoid. de un sistem de stocare ºi de unul de transmisie care sã distribuie energia noastrã. Gândiþi-vã la spectacolul electric care se produce atunci când spermatozoidul uman intrã în ovul ºi îlfertilizeazã. iar metabolism ul înceteazã. ceva care sã o producã. aþi citit bine!). inclusiv capacitatea sau incapac itatea de control al acestui proces. Pe de altã parte. Energia generatã trebuie sã aibã o sursã. este un eveniment electric de proporþii masive care genereazã o nouã viaþã! Moartea este tot un eveniment el ectric dar de sens contrar . Înþelegerea ei reprezintã una din cheile tinereþii fãrã bãtrâneþe! Corpul electric Corpul poate fi privit ca o baterie din carne ºi oase.Fulgerele pe care le vedem pe cer ºi aºa-numitul corp bioelectric au foarte multe în c omun. Noi extragem energie electricã din depozitele corpului atunci când avem nevoie de ea . dar care existã totuºi. Starea de apogeu a sãnãtãþii depinde de capacitatea corpului bioelectric de a ge nera ºi de a stoca ENERGIA electricã! Noi depindem de o sursã de combustibil. printr-o descãrcare MASIVÃ de el ectricitate. Energia bioelectricã este varianta corporalã a fulgerului! Fulgerul bioelectric! Animalele produc descãrcãri electrice asemãnãtoare fulgerelor. precum ºi de o metodã de a controla fluctuaþiile acest ei energii. AMBELE sunt expresii ale energiei electrice. este util sã înþelegem SURSA de bioelectricitate care ne ne înviaþã. Ne ntereseazã aceastã sursã deoarece energia DEFINEªTE procesul de îmbãtrânire. prin care energia spiritului se întoarce de unde a provenit. Spre exemplu. Corpul fizic reprezintã energie condensatã (sau luminã îngheþatã). Ea reprezintã un câmp energetic gene rat care emanã din corpul fizic. sau chiar pentru a ucide un om. În acea clipã sunt descãrcaþi nu mai puþin de 480. care poate fi vãzutã ºi at l aparþine lumii tridimensionale. Aura noastrã aparþine ºi ea lumii cu patru dimensiuni. Existã o meduzã care nu reprezintã altceva decât o masã de protoplasmã transparentã. Evenimentul coincide cu începutul unei noi forme de viaþã.000 de volþi de ele itate (da. Atâta vreme cât ne aflãm pe pãmânt. dar care poate ucide orice vietate care intrã sub umbrela sa de tentacule. care înmagazineazã electricitat ea ºi care o poate genera. corpul electric aparþine lumii cu pa tru dimensiuni o lume electricã invizibilã. Energia este puntea dublã care uneºte tinereþea de bãtrâneþe. Altfel sp us. þiparii elect rici ºi alte creaturi marine emit suficientã electricitate pentru a lumina întunericul nopþii.

În cele din u rmã s-a descoperit cã ele reprezintã SURSA noastrã de energie bioelectricã! Viaþa ar fi imposibilã fãrã mitocondrii. Un cadavru descompus este un exemplu perfect de deficit total. Ea nu este altceva decât o moarte lentã. Mitocondriile Mitocondriile sunt bacterii care locuiesc în celulele tuturor animalelor. Energia ATP este sinonimã cu forþa vieþii. detoxifiere ºi alimentaþie. Dacã nu reuºim sã restabilim echilibrul electric. Odatã pierdut controlul asupra mediului intern. fun cþiile organelor vitale ºi producþia energiei ATP încetinesc. Numele de mitocondrie derivã de la substantivele greceºti mitos fir ºi chondros grãunte. Ele sunt cele care proceseazã glucoza ºi produc mol ecula de energie numitã adenozin trifosfat (ATP). La origini. cãdem î -un deficit total sau parþial de energie. Au fost observate pentru prima oarã prin microscop în jurul anului 1800. Procesul de îmbãtrânire este oversiune prescurtatã a acestuia! Îmbãtrânirea reprezintã o con mare a PIERDERII de vitalitate electricã. NU funcþiile lor. Aceste douã cuvinte descriu forma pe care o au. mitocondriile au fost considerate deºeuri saucorpusculi existenþi în interiorul celulelor.ºi o înlocuim prin odihnã. iar în cele din urmã înceteazã complet. Nu au fost însã identificate în mod oficial drept o rganisme vii . Gluc oza este combustibilul 165 . ºi nu li s-a dat numele actual decât în anul 1935. capabile sã ducã o existenþã independentã.

Ele convertesc energia din alimente în electricitate metabolicã. Activitatea mitocondriilor stã la baza anabolismului acel proces de construire ºi re paraþie a þesuturilor corporale. Discurile creºterii Linia de demarcaþie pe care o pune ºtiinþa medicalã între tinereþe ºi bãtrâneþe are drept cri xtensia oaselor lungi. care are loc la nivelul plãmânilor. care conþine instrucþiuni genetice. în urma cãruia rezultã ATP-ul. Acestea din urmã CONTROLEAZÃ respiraþia celularã aerobã. anabolismul face loc catabolismului. Atunci când nevoie de energie. celulele convertesc glicogenul în glucozã. viaþa înceteazã. Sãnãtatea ºi vitalitatea scad. Când funcþia mitocondriilor devine limitatã. Când discurile creºterii dintre diafize ºi epifize (cele douã capete ale oaselor lungi) se închid . ºtiinþa afirmã cã am trecut pragul cãtre zona crepuscularã dintre tinereþe ºi bãtrâneþe. Ea este înmagazinatã în ficat ºi în muºchi sub formã de glicogen. Creº at în mod oficial. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Mitocondriile controleazã procesul de îmbãtrânire Mitocondriile sunt SIMULTAN generatoare de energie ºi baterii de stocare a energie i. Acest lucru este important de reþinut! Ele NU d epind de gazdele lor. ATP-ul mitocondrial este o energie pozitivã. deºi locuiesc în celulele noastre ºi sunt influenþate de mediul intern. deoarece se petrece în interiorul celulelor.care o produce. El este cel care ne menþine în viaþã. Conversia grãsimilor corporale în energie se produce la nivelul ficatului. iar mitocondriile oxideazã glucoza printr-un proces numit glicolizã. Anabolismul este o premisã a tinereþii ºi se opune catabolismului . Mai sunt cunoscute ºi sub numele de uzina electricã a celulei. itã ºi respiraþie internã. Când producþi e energie nu mai face faþã nici mãcar cerinþelor minime ale corpului. orientatã cãtre dreapta. creºterea ºi reparaþia þesuturilor încep sã încetineascã. iar bãtrâneþea devine o realitate. Ea este însã incomple . capacitatea de a-ºi produce propriii hormoni ºi schema de utilizare). la fel ºi producþia de en au cea de hormoni. spre deosebire de res piraþia externã. Imediat ce am atins momentul de apogeu anabolic. Mitocondriile se reproduc singure. Exerciþiile aerobice ajutã celulele funcþionale ale ficatului (hepatocitele) sã producã enzimele care CONVERTESC grãsimea în g lucoza care urmeazã sã fie arsã de mitocondrii. Au propriul lor cod ADN (gândiþi-vã la ADN ca la un soft de programare celularã. Acest eveniment se produce de regulã între vârstele de 18 ºi 22 de ani. efectele pot fi vãzute în oglindã. Definiþia ºtiinþei referitoare la procesul de îmbãtrânire se focalizeazã asupra extensiei oaselor lungi.

Zonele de transpiraþie Zonele prin care corpul transpirã sunt generatoare de cãldurã ºi locuri prin care sunt e liminate toxinele. Abordarea noastrã are în vedere creºterea ºi repararea perpetuã a þesutu . Concentraþiile de mitocondrii în aceste zone confirmã relaþia care existã între funcþia mitoc ndrialã ºi eliminarea ENERGIEI deºeurilor. care p oate fi acceleratã sau inversatã la voinþã. În aceste zone se produc miºcãri ample ale fluidului limfatic. Definiþia noastrã se focalizeazã asupra trecerii de la anabolism la catabolism. noi îmbãtrânim. 166 . nu extensia oaselor lungi.tã. este important CUM pot fi ajutate mitocondriile. mitocondriile. Dacã dorim sã inversãm procesul de îmbãtrânire ºi sã oprim trecerea timpului. Atunci când mitocondriile nu mai pot produce suficient ATP pentru a acoperi necesi tãþile corpului de creºtere ºi reparaþii. Îmbãtrânirea ºi trecerea TIMPULUI bioelectric înseamnã u. TIMPUL este controlat de prietenii noºtri. esenþi ale pentru o stare bunã de sãnãtate.

Sã spunem cã analiza indicã faptul cã pãrul conþine mercur. organism ul excretã mercurul prin intermediul pãrului. Acest lucru este benefic! ªtim cel puþin cã trupul nostru eliminã mer curul. braþ picioare. Ea NU reprezintã o mãsurã a deficienþelor din organism. ci nu mai a exceselor. Nodulii limfatici su nt generatoarele electrice ale acestuia. Pãrul reprezintã una din modalitãþile organismului de eliminare a energiei toxice. are la bazã premisa FALSà potrivit cãreia noi suferim din cauza deficienþelor. Funcþiile sistemului limfatic sunt multiple. Analiza pãrului indicã starea organismului. Din pãcate. Pãrul corporal se gãseºte în zone de înaltã toxicitate. a ceaiului de Kombucha. sistemul limfatic reprezintã principalul sistem proteic de comunicare al corpului. Este posibil ca acest metal sã pr vinã din plombele dinþilor sau din dieta alimentarã. Analiza pãrului ºi a celulelor sângelui nu reprezintã DECÂT un instrument de observare ºi nu ar trebui folositã NICIODATà pentru a prescrie remedii. pielea capului ºi a feþei. analiza la microscop a celulelor din sânge este folositã frecvent pentru a prescrie remedii. încãlcând astfel principiile stabilite de dr. care reprezintã doar o e nsie a pielii) nu funcþioneazã eficient ºi cã o anumitã cantitate periculoasã de mercur este pãstratã în þesutu eþi: deficienþele NU existã! Singurul lucru deficient în exemplul nostru este gândirea limitatã ºi opacã a uno r practicanþi ai medicinii alternative. Nodulii limfatici înmagazineazã câmpurile energetice toxice ºi n u le elibereazã decât atunci când corpul le poate elimina. A devine cu uºurinþã posibil prin folosirea capsulelor SOC. cãci noi NU suferim niciodatã din cauza deficienþelor. subsuoare. dar LA TIMPUL TRECUT.Sistemul limfatic reprezintã autostrada electricã a cancerului. Printre ele se numãrã gestiunea toxinelor ºi recircularea fluidelor extracelulare. Deficie nþele sunt una din capcanele amãgitoare ale acestui secol! Orice om îºi doreºte un pãr sãnãtos. Analiza pãrului Analiza pãrului mãsoarã EXCESELE care sunt eliminate de organism. Folosirea greºitã a acestui instrument. Indiferent care este sursa lui. Cei mai numeroºi noduli limfatici se gãsesc în zonele de trans piraþie ale corpului. Încã ºi mai important. Un exemplu ilustrativ în acest sens îl reprezintã u mflarea amigdalelor. precum cea inghinalã. care creºte repede ºi îºi pãstreazã culoarea naturalã. lucru complet neadevãrat. Sã spunem însã cã analiza pãrului NU indicã nici o cantitate de mercur. altminteri extrem de util. a pa . deºi avem dinþii plom Ceînseamnã acest lucru? Înseamnã cã pielea noastrã (inclusiv pãrul. Guenther Enderlein încã acum mai bine de un secol în ceea ce priveºte analizele de laborator. care folosesc analiza pãrului ºi a celulelor sângelui pentru a p rescrie diferite remedii.

în timp ce cea a spermatozoid ului este de 25. aceasta fiind zona în care sunt necesare. altul de dimensiuni reduse.stilelor de GH3. unul de dimensiuni foarte mari. la descãrcarea electricã de 480. sperma este nevoitã sã facã o cãlãtorie foarte lungã pânã în tubu piene ale femeii pentru a fecunda ovulul.263. curãþarea intestinelor. Ambele celule sunt corpuri energetice. a tabletelor PAC ºi VitaLight. cât mai multã apã cu POR ridica t. Dacã împãrþim mãrimea ovulului la cea a sperma tozoidului.000 de volþi care se produce contribuie deopotrivã spermatozoidul ºi ov ulul. pãsãrile ºi sperma Insectele ºi pãsãrile conþin mari concentraþii de mitocondrii în zona muºchilor responsabili e zbor. Volumul ovulului este de 1. obþinem 167 . Insectele. Baza cozii spermatozoizilor este saturatã cu mitocondrii. Descãrcarea electricã a ovulului este de numai 0. în timp ce cel al spermatozoidului este de numai 212 microni.0002 microni.760. a amestecului mãcinat de Yucca (Yucca Herbal Blend) ºi a celorlalte produse de care am discutat pânã acum. Atunci când un spermatozoid fecundeazã ovulul. Pãrul sãnãtos este direct legat de cantitatea de grãsime maronie ºi de nivelul de activita te a mitocondriilor de la nivelul scalpului.157 de ori MAI MARE decât cea a ovulului! O diferenþã enormã! Diferenþa nu se opreºte însã aici. La fel de utile sunt exerciþiile fizice.19 volþi. precum ºi folosirea regulatã a rolerului limfatic Biogen. Într-o altã ordine de idei. clismele de eliminare a pietrelor la ficat. folosindu-se în acest scop de aceeaºi putere a mitoc ondriilor. stocate ºi utilizate cele mai mari cantitãþi de ATP.

eliberând ºi redirecþionând energia ATP cãtre procesele metabolice critice. Atunci când cineva se îmbolnãveºte de gri pã. Procesul de îmbãtrânire nu este aºadar decât o pierdere a funcþiilor organelor vitale. ei trec prin acele oscilaþii ale energiei pe care le numim sãnãtate ºi b oalã. Pe mãsurã ce cresc. care are acum posibilitatea de a pune un diagnostic). Bolile nu sunt altceva decât crize de vindecare. este evident cã organismul nu dispune de suficientã energie pentru a vi ndeca trupul ºi pentru a-ºi continua activitãþile normale. dubla tã de dezechilibre hormonale ºi de o toxicitate a þesuturilor. omul experimenteazã o schimbare a nivelului energetic ºi îºi în cepe coborârea cãtre bãtrâneþe CU EXCEPÞIA CAZULUI în care acceptã sã preia controlul asupra propriei sale vieþi asume responsabilitatea pentru starea pe care o are. La fel este ºi nivelul de GRÃSIME MARONIE (despre care vom discuta în continuare pe scurt). Apoi. pãstrându-ºi cãldura chiar ºi atunci când afarã este frig. cãci trupurile lor se af lã sub presiune. detoxifierea ºi boala Odihna face parte integrantã din procesul de regenerare. discurile de creºtere din oasele lungi se închid. Toþi cei care au aceastã sen aþie de frig interior trebuie sã ºtie cã problema lor este de naturã HORMONALÃ. odatã cu dispariþia din sistem a grãsimii MARONII. Într-o nouã etapã. Nu este însã obligatoriu sã trãim a stfel! Procesul de îmbãtrânire este uºor de prevenit ºi de inversat. producþiamitocondrialã de ATP se reduce. de aceea. Aºa se explicã de ce c opiii ºi oamenii tineri au sângele cald. Pe mãsurã ce corpul bioelectric devine toxic ºi dezechilibrat din punct de vedere horm onal. hepatitã.809! Aceste diferenþe între mãrimea fizicã ºi sarcina electricã genereazã des carea celor 480.000 de volþi. rezervele de ATP se reduc. Odihna. multiplicarea mitocondri ilor scade ºi ea. . în timp ce oamenii care îmbãtrânesc prematur precum femeile care ng la menopauzã la începutul anilor 30 suferã de o senzaþie de frig. ceea ce permite apariþi a bolii (inclusiv a doctorului.un raport de 83. pe care noi o numim fulger bioelectric! Naºterea La naºtere. Dincolo de pragul apogeului anabolic. etc. iniþiind procesul de regenera re. cancer. Mitocondriile produc uriaºa cantitate de energie de care au nevoie copiii pentru a creºte atât de mult în numai câþiva ani. Ea îi permite corpului bioe lectric sã se vindece. iar creºterea lo r fizicã se opreºte. el are nevoie de odihnã! Oamenii tineri ºi cei bolnavi au nevoie de foarte multã odihnã. numãrul de mitocondrii ºi nivelul lor de activitate sunt foarte ridicate. Când ajung la starea de adult.

Pentru a putea restaura nivelul energetic ºi vitalitatea corpului. Dacã mitocondriile nu reuºesc sã revinã la nivelul lor de activitate anterior. Multiplicarea mitocondriilor implicã dublarea ADN-ului ºi a materialului genetic. cantitatea de ATP produsã de ele se mãreºte la rândul ei. a activitãþii mitocondr iale. cu acumularea în þesuturi a deºeurilor acide. Ele îºi sporesc automat numãrul ºi activitatea dacã ne facem datoria de a elimina d in sistem deºeurilemetabolice ÎN EXCES. noi trece m printr-un fel de barierã a timpului ºi experimentãm procesul de îmbãtrânire. Acest proces este numit mitozã. Pe mãsurã ce numãrul de mitocon drii creºte. mitocondriile A U NEVOIE de asistenþa noastrã. cu dezechilibrele hormonale ºi cu blocarea fluxului de b ilã datoritã pietrelor de la ficat. Procesul de îmbãtrânire se accelereazã direct proporþional cu reducerea respiraþiei celulare. pe ntru ca dintr-o singurã bacterie sã fie create douã.Dacã forþãm organismul sã lucreze în condiþii de mare stres indiferent dacã este vorba de o alã diagnosticatã sau de un stres mental noi epuizãm cantitatea de ATP mitocondrial care a r trebui sã fie folositã pentru detoxifiere ºi vindecare. 168 . care o iau lit eralmente la vale pe partea catabolicã a piramidei. Încetinirea metabolicã conduce la un efect de platou. dacã ne echilibrãm hormonii ºi dacã ne hrãnim cu SUPE -ALIMENTE. Am asistat cu toþii la acest pr care se produce uneori într-un timp uluitor de scurt cu pãrinþii sau cu prietenii noºtri.

am o bãnuialã fermã. Potasiul este fratele geamãn al sodiului. acolo unde o ve gãsi pe una. Aceastã abordare este greºitã. El este folosit în interiorul celulei. dar o cantitate insuficientã de potasiu.Sodiul ºi deºeurile Îmbãtrânirea. Sodiul e ste un electrolit. citiþi secþiunea Învingerea bolii Alzheimer. Bãuturile rãcoritoare (de tip cola. În condiþii normale. le veþi gãsi ºi pe celelalte. Medicina convenþionalã sol icitã o creºtere a consumului de sodiu în aceste cazuri. dezechilibrând astfel balanþa acestor gemeni . aºa cum se predã de regulã în ºcolile de medicinã. noi ingerãm o ca titate de sodiu ÎN EXCES.) modificã dramatic pH-ul sângelui ºi al fluidului limfatic. cãci nu þine cont de ch estiunea EXCESULUI de toxicitate. Cu cât co nsumãm mai mult sodiu . a metale lor grele (de tip mercur). Substanþele toxice sunt foarte variate. În cazul bolnavilor de Alzheimer putem adãuga ºi inactivitateacreierului datoratã privitului în exces la televizor ºi a reduceri i lecturilor. etc. precum ºi a acumulãrii de toxine acide în þesuturi. sau din sânge. mai exact în citoplasmã (cyt celulã. plasma fluid). excesele hormonale care afecteazã în mod dramatic celulele Schwann ºi înveliºul de mielinã careprotejeazã fibrele nervoase. potrivit cãreia deteriorarea neuronilor cerebrali ºi a fibr elor nervoase din organism este direct legatã de creºterea consumului de bãuturi rãcoritoare. Un corp sãnãtos pãstreazã un raport echilibrat între sodiul ºi potas ingerat. iar profilul sãu energetic poate fi cu uºurinþã modificat datoritã stresului ºi sub influenþa dietei. Personal. Eliminarea efectului Rouleau (vezi pag. precum cea din fluidele intercelulare aflate în spaþiile dintre celule. Fluidul intercelular este alcãtuit din proteinele aflate în plasma sângel ui ºi se gãseºte în vasele de sânge. Una dintre ele este c lorura de sodiu. Mineralele ionizate marine racemizate reprezintã un rãspuns mult mai corect la deficitul de electroliþi. ÎN AFARA membranelor celulare (în fluidul extracelular) nu rãmâne decât cantitate redusã de sodiu. El este însã ºi un conservant. În societatea în care trãim este imposibil sã ingerãm prea puþin sodiu. sodiul devine o otravã. inversarea procesului de îmbãtrânire din Pachetul informativ). Existã însã foarte mu eni care suferã de simptome asociate cu un nivel redus de electroliþi. Pentru a afla mai multe în legãturã cu acest subiect. Acest fluid NU este steril. Atunci cândmâncãm însã alimente devitalizate ºi excesiv procesate. El conduce electricitatea atunci când se aflã într-o soluþie. În exces. xxx) din sânge poate fi foarte uºor obþinutã cu ajutorul mi neralelor marine racemizate. Este un fluid dinamic ºi viu. ºi trebuie considerate ca fiind la fel de toxice ca ºi alcoolul. Clorura de sodiu (sarea de bucãtãrie) are o importanþã particularã pentru discuþia noastrã le atã demitocondrii. DAR CEEA CE ESTE ÎNCÃ ªI MAI IMPORTANT. toxicitatea ºi catabolismul sunt ca niºte boabe într-o pãstaie.

care sunt necesari în altã parte în corp. Ionii de sodiu ºi de potasiu sunt încãrcaþi cu o sarcinã electricã pozitivã ºi nu diferã prea ca mãrime. De aceea. în 169 . O dietã dezechilibratã SILEªTE organismul sã fure potasiu din celule. vitalitatea dispare ºi pe mãsurã ce deºeurile met abolice se acumuleazã. activitatea mitocondriilor este blocatã. EXCESUL de sodiu permite cu uºurinþã înlocuirea potasiului. Când ionii de sodiu invadeazã celulele. acest proces devine însã imposibil. Fiecare ion de po tasiu care pãrãseºte celula este înlocuit cu un ion de sodiu. RENUNÞAÞI la sare În condiþii normale. el îºi poate produce singur subs tanþele de care are nevoie. organismul nu permite decât unui numãr mic de ioni de sodiu sã pãtrundã interiorul celulelor. Sodiul în exces poate atrage dupã sine chiar moartea.ºi cu cât acumulãm mai multe deºeuri acide. Sodiul afecteazã de asemenea ech ilibrul hormonal. Dacã toate sistemele sale sunt funcþionale. Aceastã legitate este datã peste cap dacã celulele sunt nevoite sã renunþe la o parte din cantitatea de ioni de potasiu de care dispun. cu atât mai mare este pierderea de potasiu din celule. Corpul nostru depinde de acel proces pe care l-am numit alchimia biologicã pentru a-ºi acoperi nevoile metabolice. El joacã un rol important în ciclul menstrual. În condiþii de exces. pentru a se putea menþine în viaþã.

Încã ºi mai bine ar fi dacã aþi folosi plante cultivate în grãdina personalã. iar corpul este forþat sã îºi auto-digere propr iile proteine musculare ºi propriile grãsimi. Aceastã retenþie a apei es te comunã în zonele situate la extremitãþi (mâini. Ele reprezintã un SEMN al unu i exces de proteine plasmatice toxice în þesuturi. potasiul se pierde. pãrul corporal se rãreºte. glezne ºi tãlpi). folosind minerale marine racemizate. Mai bine dizolvaþi puþinã sare într-un pahar cu apã ºi adãugaþi-o la reþetã. Alte semne ale p esului sunt apariþia ciupercilor sub unghiile de la picioare ºi neregularitãþile tãlpilor. Invazia sodiului în celule reprezintã echivalentul tãierii curentului electric în Jurass . al cãror corp cheleºte complet (în special picioarele). al unei slabe funcþionãri a inimii ºi al unei înceti niri a bunei funcþionãri arinichilor. el va începe din nou sã creas cã (pe întregul corp). Eliminaþi sarea de la masã. iar celulele canceroase nu iubesc nimic mai mult d ecât un mediu bogat în sodiu. PAC ºi sparanghel racemizat (Aspar -Max). Dacã veþi urma procedurile descrise în continuare. Pe mãsurã ce toxicitatea organismului creºte. foarte bogate în ioni mine rali ºi care nu au deloc nevoie de sare. Când rãmâne fãrã aceste rezerve. pentru a obþine orit. Tumorile ºi masele canceroase se înconjoarã cu un þesut saturat în ioni de sodiu. Tumorile canceroase importã ºi condenseazã energia toxicã. într-o stare foarte criticã. Rezistenþa pielii la deformaþii dispare ºi se instaleazã edemele. În decursul procesului. greu ea persoanei se prãbuºeºte peste noapte. N u dorim sã spunem cã sodiul este singura cauzã a cancerului. Nu folosiþi NICIODATà diuretice în cazul edemelor! Înl ocuiþi aceste medicamente cu detoxifierea þesuturilor. Efectele sãrii sunt insidioase. Reducerea pãrul corp oral este un semn evident cã organismul se aflã pe o pantã descendentã. Edemele înseamnã ceva mai mult decât o simplã retenþie a apei. Nu folosiþi niciodatã cantitatea de sare pe care o solicitã reþe tele de bucãtãrie. picioare. Vârstnicii ºi suferinzii de boli degenerative acumuleazã cantitãþi MASIVE de toxine în organ ismul lor. Pãrul este un canal crucial pentru d etoxifierea corpului.organism se instaleazã boala. Acesta este mediul în care se produce auto-canibalismu l (audo-digerarea proteinelor muºchilor). Acest lucru este co mun printre oamenii în vârstã. Cancerul reprezintã un câmp de energie extrem de puternic într-un mediu saturat cu sod iu. iar omul ajunge numai piele ºi oase. Masele canceroase exportã ener negativã (vezi pagina xxx). Medicina alopaticã forþeazã eliminarea fluidelor în EXCES din organism cu ajutorul diure ticelor. dar este cu siguranþã unul din principalii fac tori contributori. ca sursã alternativã de combustibil.

Sarcina lor este aceea de a elimina organismele slabe din n aturã. multiplicându-se în interiorul celulelor. 256. Sodiul trebuie ELIMINAT din celule ºi înlocuit cu potasiul. Existã numeroase cazuri în care aparatele amintite mai sus au vindecat dureri de dinþi. 128. etc. Þesuturile inflamate ºi deteriorate ºi înc heieturile rigide se vindecã rapid dacã activitatea mitocondriilor este acceleratã. 4. a inductorului de ATP ºi a Inductorului Limfatic. iar generatoarele care produc aceastã energie sunt mitocondriile. vindecarea este u n proces care necesitã energie. Ele transportã sodiul în exces ÎN AFARA cel ulelor ºi a corpului. mitocondriile devin mult ma i active.). atunci aveþi probleme serioase. fiind solvenþi PERFECÞI datoritã potenþia lului de oxidoreducereridicat pe care îl au. de spat e sau de sinusuri. nu închis. Atunci când sodiul din celule este înlocuit cu potasiul. se multiplicã ºi produc ATP! Repolarizarea celularã precede întotdeauna producerea de ATP. de un roºu ST . 64. ia r detoxifierea este 170 . dacã sângele se scurge pe deget sau nu curge deloc. Înþeparea degetului reprezintã o metodã foarte eficientã de stabilire a stãrii generale de sã ate.ic Park. Polarizarea celularã ºi activarea mitocondriilor pot fi cu uºurinþã stimulate cu ajutorul maºinii Chi Gong. dinozaurii naturii virusurile cancerului SE ACTIVEAZÃ ºi preiau controlul asupra ADNului ºi ARN-ului. Rata lor de proliferare este ex ponenþialã (2. Reþineþi. noi devenim propriii noºtri sabotori! Apa BEV. 16. 32. genunchi rãniþi. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã ºi mineralele marine racemizate sunt EX TREM DE eficiente în procesul de detoxifiere a sodiului. Virusurile nu pot prolifera în celulele noastre DECÂT dacã sistemul nostru de apãrare es te sabotat. Incluzând sarea în dieta noastrã alimentarã. Când nu mai existã electricitate. 8. Dacã vã înþepaþi degetul iar în locul ciupiturii nu apare o perlã distinctã de sânge.

constatãm cã ele sunt alcãtuite din: termo cãldurã. plini de energie . ei au o concent raþie foarte mare de TAA (þesut adipos alb). Dacã analizãm aceste cuvinte. TAM genereazã foar te mult ATP. TAM este considerat responsabil pentru termogeneza fãrã tremurat . În schimb. La fel. oamenii tremurã în timpul sau imediat dupã un accident grav). nici în ceea ce priveºte forma. oameni i care trãiesc ºi lucreazã într-un climat rece au mult mai mult TAM decât cei care trãiesc într-un climat ma i cald. þesutul adipos alb. Oamenii sãnãtoºi au o concentraþie de TAM mult mai mare decât a oamenilor bolnavi. sp re deosebire de TAA. genic legat de produc re/generare. iar alþii scheletici. etc. sau TAM. De aceea. Oamenii bolnavi subclinic sau care suferã de boli degenerative au concentraþii redus e de TAM! La fel. Pielea japonezelor care trãiesc din scufundãri marine conþine concentraþii mari de TAM. TAM este intens vascularizat. adicã de producerea de cãldurã în absenþa tremuratului. Grãsimea maronie ºi mitocondriile Grãsimea maronie este direct asociatã cu vitalitatea ºi cu procesul de regenerare. Copiii au concentraþii mult mai mari de TAM prin comparaþie cu adulþii. sau TAA (grãsimea normalã). Culoarea maronie se datoreazã acumulãrilor masive de mitocondrii. aceste þesuturi sunt extrem de active. cu atât mai suplu veþi fi ºi cu atât mai mare va fi energia de care dispuneþi ! Pentru a înþelege mai bine acest fenomen. TAM nu se amãnã deloc cu ruda sa mai bine cunoscutã. Tremuratul este o funcþie normalã a corpului care face parte integrantã din procesul de generare a cãldurii în condiþii de frig sau de stres foarte p uternic (de pildã. Cu cât aveþi o conce ntraþie mai mare de TAM. Creºterea procentajului de TAA în organism se face direct prop . Douã elemente contribuie la acest lucr u: concentraþia ridicatã de TAM ºi dieta lor bogatã în alimente cu o energie orientatã cãtre dreapta. Deºi include cuvântul adipos .obligatorie. La fel. din punct de vedere biologic. grãsimea maronie este numitã þesut adipos maroniu. oamenii supli au o concentraþie mult mai mare de TAM decât cei graºi. nici în ceea ce priveºte funcþiile sale. Sângele prea fluid ºi închis la culoare este un precursor al cancerului ºi indicã prezenþa efectului Rouleau. vã propun sã analizãm procesul fiziologic numit hiperfagie ter mogenicã. lucru c are le ajutã sã suporte ore întregi temperatura redusã a mediului submarin. În mod oficial. slabi. hiper peste medie. bolnavi. obezii nu dispun de concentraþii ridicate de TAM. Ea ne ajutã sã înþelegem de ce unii oameni sunt graºi. fagie care consumã (mãnâncã). TAM a fost d escoperit relativ recent. În mod oficial.

exerciþiile aerobice ºi masajul limfei sunt la fel de importante. faceþi plimbãri prelungite ºi munciþi în grãdinã în zilele friguroase de iarnã. cum sunt Statele Unite. Nu intraþi însã prea brusc în apã. faceþi un duº RECE CA GHEAÞA! 171 . În societãþile industriale. FÃRà NICI UN FEL DE PERICOL. De asemenea.orþional cu descreºterea procentajului de TAM. Aceastã spiralã escendentã începe de regulã pe la mijlocul anilor 20. cel mai târziu la începutul anilor 30. cãci acest lucru poate provoca o paralizie temporarã sau c iar moartea. Folosirea precursorilor racemizaþi ai hormonilor stimuleazã producerea de TAM ºi inver seazã simptomele menopauzale ºi andropauzale la AMBELE sexe. cu apariþia problemelor hormonale ºi cu acumularea de toxine în or ganism. de acumulare a EXCESELOR ºi de dezechilibru hormonal. Semnele ºi simptomele îmbãtrânirii apar într-o relaþie direct proporþiona reducerea concentraþiei de TAM. Înotaþi cu regularitate în apa rece a oceanulu i. pierderea de TAM în rândul femeilor (d ar ºi al bãrbaþilor) este epidemicã! Simptomele premenopauzale apar astãzi cu 20 de ani ÎNAINTEA instalãrii m enopauzei ca atare! Simptome care altãdatã apãreau în jurul vârstei de 50 de ani sunt deja evidente la multe d in femeile care nu au împlinit 30 de ani. Dupã baie. Obezitatea este unul din cele mai evidente SEMNE de încetini re a procesului metabolic. Clismele la f icat. Dupã depãºirea momentului de apogeu anabolic. îmbrãcaþi cât entru a stimula producerea de TAM ºi fortificarea sistemului imunitar. vitalitatea scade. obezitate a devine o problemã. iar procesul de îmbãtrânire avanseazã dramatic. a unui râu sau a unui lac (ori pur ºi simplu în piscinã). antre namentul la frig este EXTREMDE benefic. Alergaþi. pierderea de TAM se accelereazã.

treceþi la treabã ºi experimentaþi ºi dumneavoastrã miracolul pe care l-am experimentat personal. fãrã sã port a eva decât un ºort indiferent dacã afarã este varã sau iarnã! Exerciþiile LA RECE stimuleazã c lesc mintea sã se focalizeze mai bine. Învãþaþi sã gândiþi studiile ºtiinþifice ºi experþii nu vã vor putea salva atunci când vã veþi afla la nevoie esta este motivul pentru care citiþi aceastã carte. ETVC stimuleazã producerea de TAM. De aceea. Din pãcate. Când veþi atinge din nou acel moment. aceºtia cred cu naivitate în c redibilitatea studiilor medicale. sau cel puþin o suferinþã nedreaptã. dar mesajul lor trebuie înþeles. Autorul afirmã cã cercetãtorii au falsificat timp de mai bine de un deceniu stud iile referitoare la cancerul mamar. Pentru pacient. Am în faþã un articol de ziar care se numeºte Falsificarea cercetãrilor medicale referitoar e la cancerul mamar . La rândul lor. Asemenea rapoarte sunt înspãimântãtoare. încãlzeºte corpul cãruia îi este frig. Vã asigur cã este minunat sã te simþi la 53 de ani ca la 19! Capitolul 25 . Dacã doriþi sã vã recãpãtaþi viaþ i. fãrã sã þinã cont de condiþiile de mediu. cãci aceastã naivitate îl poate costa viaþa. faceþi eforturile necesare în acest scop. contribuie la creºt rea þesuturilor musculare (care conþin mai multe mitocondrii decât grãsimea) ºi echilibreazã niv elul de zahãr din sânge. Dar mai presus de orice. Sãnãtatea ºi longevitatea sunt daruri pe care le putem primi numai dacã ne asumãm responsabilitatea de a ne informa ºi de a acþiona în mod conºtien t. nu cãdeþi în capcana in ventãrii de motive pentru a explica de ce nu aplicaþi tehnicile indicate aici. Stimulaþi prin orice mijloace producerea de TAM ºi vã veþi întoarce astfel la apogeul anab olic pe care l-aþi trãit cândva. Scuzele nu þin de cald. vã veþi putea considera din nou tânãr! Preambul: capitolul urmãtor vã va ªOCA! Veþi afla din el DE CE chelesc femeile ºi bãrbaþii se poate face în legãturã cu acest fenomen! Veþi descoperi de asemenea relaþia care existã între anumite uleiuri alimentare ºi virusul HIV/SIDA. Nu vã feriþi sã-i contemplaþi pe cei bolnavi sau morþi! Studiile medicale Oamenii cred orbeºte în sfaturile medicilor. Un alt raport condamnã mamogramele. afirmând cã provoacã leziuni la nivelul þesutur ilor mamare ale femeilor.Terapia mea favoritã constã în practicarea exerciþiilor aerobice în aer liber. majoritatea acestor studii sunt falsificate. efectele sunt mult mai dramatice.

Ea depinde de dieta noastrã alimentarã greºitã. Chelirea ste detestatã de oameni. Exper afirmã cã acest fenomen are o naturã geneticã. pe piept. ortul deficitar de oxigen. experþii greºesc! Chelirea nu este nici ine vitabilã nici geneticã. de reducerea producþiei de ATP. La fel ºi subþierea firelor de pãr. de acumulãrile EXCESELOR de toxine din þesu turile pielii capului. de dezechilibrele hormonale. dar este totuºi acceptatã ca inevitabilã dacã este o moºtenire de familie .Chelia ºi uleiurile alimentare Am pãr pe picioare. Foliculele firelor de pãr dintr-un scalp toxic mor sa u intrã într-o stare de hibernare! 172 . ºi în nici un caz nu trebuie sã rãmânã permanentã. Ca de obicei. dar nu ºi pe cap! Unchiul Ross Chelirea este un SEMN de îmbãtrânire prematurã.

pentru a înlocui pe deplin grãsimile solide precum untul. de porumb ºi de ºofrãnaº era u încã folosite pe scarã largã. A sosit timpul sã ne trezim. Experþii ºi mas-media au atacat din toate puterile untul ºi osânza. la loc de cinste fiind puse margarinele lichide ºi semi-hidrog enate. la care s-a adãugat clorurarea ºi fluorurarea apei potabile. Zilele de glorie ale grãsimilor solide au apus. osânza ºi ole rgarina. în schim b. Tot ul este o manipulare ºi o minciunã. uleiul din seminþe de bumbac a devenit principalul ulei dietetic l ichid folosit casubstitut pentru grãsimi precum untul ºi osânza. În timpul celui de-al D oilea Rãzboi Mondial. Producãtorii l-au numit oleomargarinã. principalul lor cap de pod fiind Teoria Colesterolului care stã la baza Bolilor Cardiovasculare. . deºi erau mai scumpe. Uleiurile din seminþe de bumbac. uleiul din seminþe de bumbac a fost hidrogenat pentru a crea un substitut al untului solid la tempe ratura camerei. inclusiv în tot felul de alimente procesate. precum nesa turat ºi polinesaturat. Foarte puþini oameni mai mâncau unt.Toxicitatea ºi congestionarea scalpului sunt asociate cu consumul anumitor uleiuri alimentare. grãsimea ºi ouãle. sau pe scurt. care au înlocuit uleiul d n seminþe de bumbac. margarinã. guta. osânza ºi uleiul de cocos a devenit mai p rofundã ºi mai argumentatã ca oricând. De data aceasta. dar dieteticienii s-au concentrat acum pe un nou cuvânt: sãnãtatea! Uleiul din so ia a devenit sinonim cu sãnãtatea ºi cu miºcarea pentru sãnãtate prin alimentaþie! Renunþarea la grãsimile naturale precum untul. în alimentaþia lor au fost introduse un ulei încã ºi mai sãnãtos ºi o margarinã încã ºi mai gustoasã. margarina se afla la apogeu. Mentalitatea specificã rãzboiului i-a dete rminat pe oameni sã accepte margarina. Cât despre osânzã. ajungând sã respingã aproape complet untul. infarctul ºi cancerul. Dacã veþi mânca uleiurile recomandate de experþi aveþi toate ºansele sã cheliþi ºi sã suferiþi de boli erative precum artrita. Populaþia a fost înspãimântatã prin toate mijloacele. vocabularul americanilor s-a îmbogãþit cu noi cuvinte semnificative. Pe la sfârºitul anilor 60. O scurtã istorie a uleiurilor Începând din anii 30. problemele cardiace. Pe la începutul anilor 60. iar prin anii 50 când eu eram copil margarina a devenit un subs titut al untului acceptabil. aceasta nu mai era consuma tã decât de cei foarte sãraci. americanii au avut parte de o altã schimbare fundamentalã în dieta lor legatã de uleiuri ºi grãsimi dietetice. pe rafturile supermarketurilor a apãrut uleiul din BOABE DE SOIA. Aproape tot ce ni se spune în legãturã cu uleiurile ºi grãsimile alimentare este greºit. Curând. Pe scena alimentaþiei au apãrut uleiurile de porumb ºi de ºofrãnaº. Rezultatul? O veritabilã explozie a bolilor degenerative ale inimii în rândul americanilor.

Spre exemplu. Odatã cu apariþia noilor uleiuri sãnãtoase ºi a margarinelor uºoare. Ele au fost concepute numai pentru a vã menþine într-o stare de confuzie. Pentru a înþelege mai bine ceea ce dorim sã explicãm. secundar. ignorând complet modificãrile dietet ice introduse în ultima vreme. El a fost vocea strigând în deºert. Tr. Un alt fenomen. a fost cel al chelirii . vã propun sã vã familiarizaþi cu urmãto ermeni: 13 N. aceºti termeni nu au nici o semnificaþie.Experþii au aruncat vina pe grãsimile saturate naturale ºi pe colesterol pentru proble mele cardiovasculare ºi pentru incidenþa în creºtere a bolilor degenerative. Mult mai semnificative sunt efectel e îmbãtrânirii premature. acizi graºi cu lanþul scurt sau lung. specialist în domeniul agricol. Carey Reams. cãrora li se face foarte multã recl amã inclusiv în zilele noastre. Singurul om care a observat cã se pet rece ceva a fost dr. pe care l-au ignorat. ambele sexe au început ere de chelire ºi de subþierea pãrului. Una din marile plãceri ale experþilor este aceea de a ne ameþi cu cuvinte ºi expresii co mplicate. ca fiind extrem de sãnãtoase ºi indicate pentru curãþarea arterelor de colesterol. sau tinerele cu pãrul subþiat! Nu mai ascultaþi aceste cuvinte complicate. indiferent de vârstã. ori grãsimi saturate ºi nesatu rate. 173 . precum omega 3 ºi omega 613. Pentru omul mediu. Uleiuri nesaturate aflate în mãsline ºi peºte. priviþi cât de numeroºi au devenit astãzi tinerii afectaþi de che lire. con siderat o problemã geneticã . NICIDECUM una dieteticã.

formã simplã de arteriosclerozã în care pe pereþii interiori ai arterelor se Depozite ateromatoase degenerarea pereþilor arteriali din cauza infiltrãrii lipidelo r.Arteriosclerozã îngroºarea pereþilor arteriolelor (arterelor mici). Aterosclerozã epun blocuri ateromatoase. lutinin lipici din proteine vegetale. dar cel care mi-a deschis cu adevãrat ochii a fost prietenul meu. Hialinizare infuzie normalã de hialinã. constatãm cã ea conþine urmãtorii termeni: phyt din plante. Reams era sigur cã existã o legãturã între soia alimentarã. hialinizãrii ºi infiltrãrii lipidelor (grãsimilo r) în zona interioarã a pereþilor arteriolelor. Includ resturi de celule moarte. Tom Mahoney. hem sânge. Ela observat cã dacã vacile sau oile pasc pe un câmp de soia. este depozitatã în filtrele glomer lor rinichilor. PHG este o moleculã proteicã mare care are capacitatea de a aglutina sângele uman. cunoscutã sub numele de Fabale. Uleiul de soia ºi PHG-ul Uleiul ºi laptele de soia (tofu) conþin o substanþã toxicã numitã phyto-hema-glutininã. dar anormalã în orice alte þesuturi. cel mai interior din cele trei straturi care alcãtuiesc peretele Hialinã substanþã care stã la baza degenerãrii amiloide. este consideratã normalã în matricea cartilagiilor . Peretele interior arterial. chelire ºi procesul de îmb e. datoratã în principal î oºãrii fibroase a þesuturilor conective ale acestor pereþi. iar pãrul lo r cade sau se subþiazã. deºeuri toxice ºi depozite de calciu. orice modificare la nivelul celulelor sau al spaþiilor extrace lulare care presupune o depunere de hialinã. Placã masã de colesterol depusã pe pereþii interiori ai arterelor. formând un fel de tunicã Legãtura cu soia Dr. Amiloid depozite anormale de hialinã. Cheia misterului se aflã în domeniul agricol. Carey Reams mi-a vorbit deseori de incidenþa în creºtere a chelirii. Reams. . Tom mi-a vorbit de o familie ciudatã de plante. Observaþiile lui Tom mi-au permis sã rezolv vechea problemã care l-a preocupat timp de 30 de ani pe dr. sau P G. sãnãtatea lor se deterioreazã rapid. formate în þesuturi în timpul stãrilor patologice (b olilor). Dacã analizãm expresia.

Boabele de soia produc gaze ºi dezechilibreazã bi ochimia corpului. Un alt membru faimos al familiei Fabalelor sunt arahidele. PHG blocheazã celulele T ale sistemului imu nitar ºi influenþeazã negativ sistemul nervos central ºi pe cel periferic. care afecteazã astãzi mai bine de 85% dintre americani. La fel ca în cazul oricãrei otrãvi sistemice. inducând efectul Rouleau. Mulþi oameni nu pot dig era untul din arahide. S-a constatat cã PHG ucide ºobolanii! Este o substanþã otrãvitoare pentru toate fiinþele vii . perioada de expunere ºi predispoz iþia individualã sunt principalii factori care indicã toleranþa la soia. blocând astfel capilarele fine a e ochilor. încetinind astfel funcþionarea organelor vitale. Modificã activitatea hormonalã ºi o influenþe azã pe cea endocrinã ºi exocrinã. Prin 174 . Soia ºi digestia Soia interfereazã cu digestia normalã. El se combinã cu impu ritãþile din sânge ºi formeazã aºa-zisa placã de pe pereþii arteriolelor. a combina într-o masã ! Efectul Roulea rezintã un bun exemplu de aglutinare.A aglutina înseamnã a lipi . PHG determinã încetinirea circulaþiei sângelui ºi coagularea acestuia. chiar dacã uleiul ºi proteinele acest ei plante sunt extrem de toxice pentru organismul uman! Efectele PHG-ului din soia sunt cumulative . Este unul din principalii factori contributori ai efectului Rouleau ( sânge îngroºat). urechilor ºi SCALPULUI. cantitatea consumatã. a determina o aderare . Uleiul din soia ºi toate produsele pe bazã de soia sun t bogate în PHG.

Alt exemplu din f amilia Fabalelor este lintea. de pildã atunci când folosim un sãpun de leºie pentru a spãla într-o apã durã. ele NU sunt absorbite direct de capilarele sângelui. Municipalitãþile folosesc substanþe chimice precum hipocloritul de sodiu (hidroxid de sodiu + clor)pentru a trata rezervele de apã potabilã. Între timp. cl orul este extrem de acid (pH între 2 ºi +2) ºi este folosit pentru a ucide bacteriile. Aceasta nu conþine însã aproape deloc PHG. în vederea oxigenãrii ªI a transferului de energie. Aceste precipitate s unt câmpuri energetice încãrcate electric care se agaþã de pereþii arterelor coronare din jurul inimii. caii ºi oile cautã de regulã ierburi care conþin proteine ºi zaharuri necesare creºterii. ele alcãtuiesc placa arterialã! Formarea plãcii provoacã deteriorarea pereþilor interiori ai arterelor ºi apariþia cheagur ilor. cã placa nu este greu de eli minat din organism prin folosirea produselor ºi a programelor recomandate în aceastã carte). între altele. Este o substanþã extrem de alcalinã (pH 12). arahidele nu conþin decât o cantitate micã de PHG. Hidroxidul este folosit p entru a ridica pH-ul astfel încât apa prea acidã sã nu ucidã oamenii. pre cum clorul. ºi provoacã balonarea rumegãt oarelor. înainte ca el sã revinã în partea stângã a i ii. Douã plante din categoria Fabalelor care provoacã probleme serioase pe termen lung a nimalelor care pasc sunt trifoiul ºi lucerna. dând naºtere unor substanþe care seamãnã cu depunerile de pe vana di n baie. Apa de la robinet halogenatã (cloruratã ºi fluorura eacþioneazã cu uleiurile alimentare ºi cu alte deºeuri care circulã prin sânge. 40% din sângele care pãrãseºte inima alimenteazã capul prin intermediul arterei carotide. Ele se pot dovedi uneori letale. PHG-ul din soia reacþioneazã cu mineralele din sânge ºi cu gazele dizolvate în acesta. Abia DUPÃ acest ciclu ajunge sângele în fi cat. naºtere unui . Lipidele (uleiurile ºi grãsimile) sunt absorbite de capilarele limfatice numite lact eale.comparaþie cu soia. cloraminele ºi fluorul. Împreunã. Când o bucatã de placã se desprinde ºi formeazã un cheag. Spre deosebire de proteine ºi glucide. Inima pompeazã apoi sângele cãtre plãmâni. Pe de altã parte. pentru a fi purificat. Soia reacþioneazã cu toxinele ºi produsele chimice din sânge. Hidroxidul de sodiu (leºia) este exact substanþa pe c are o folosea bunica la fabricarea sãpunului ei. încetinind fluxul sanguin ºi alimentarea cu oxigen. precipitând. Vacile. prin care sângele este returnat cãtre inimã pe partea dreaptã a acesteia. Lactealele conduc cãtre niºte vase mai mari care se varsã în cele de sânge la nivelul venelor subclaviene care se golesc în ven a clavã superioarã. de unde este trimiscãtre restul corpului. precipitatele formeazã placa ce sufocã inima ºi înfometeazã firele de pãr. lucerna ºi trifoiul. Aceste ierbur i au o orientare diferitã a rotaþiei moleculelor lor prin comparaþie cu soia. dând naºtere plãcii. ea poate migra pânã în zona gâtului ºi a capului. care nu este altceva decât o combinaþie între aceste produse (de remarcat.

Chelirea ºi albirea pãrului sunt SEMNE clare de deteriorare. Sub formã de frunze u scate ºi mãcinate. Deºeurile ajung pânã la capilarele EXTREM DE INE care hrãnesc posteriorul ochilor. 175 . urechilor ºi scalpul. întrucât ac slãbesc puternic sistemul imunitar. blocându-le. dacã oxigenul din sângele care aprovizioneazã inima est e insuficient din cauza plãcii. Ei conþin niºte fitotoxine extrem de puternice care slãbesc sistemul imunitar. inima poate suferi un atac de cord. lucerna nu provoacã probleme. hepatitã. Ceaiul de kombucha ºi GH3-ul sunt douã remedii ideale în aceastã direcþie. Germenii de lucernã Germenii de lucernã sunt un produs vegetarian extrem de popular. adãugate în alimentaþie. care începe din nou sã creascã. generând noi probleme pent ru scalp. cirozã. Proteinele plasmatice care scapã în spaþiile extracelulare blocheazã la rândul lor capilarele limfatice. Pe de altã parte.) ar trebui sã evite la rândul lor germenii de lucernã. dar ascund un per icol. urechi. Eliminarea deºeurilor aci de din organism determinã regenerarea pãrului. mononucleozã. obosealã cronicã. Oamenii care au probleme cu sistemul imunitar sau cu ficatul (bolnavii de SIDA. foliculii pãrului ºi fibrele nervoase. Când sângele ajunge în zona gâtului. ochi. aceºtia ar trebui evit aþi la fel ca ciuma! Pacienþii bolnavi de cancer nu ar trebui sã mãnânce NICIODATÃ germeni de lucernã. deºeurile toxice se depun pe pereþii arterelor. cãci ac ia streseazã ficatul. îngustân arotida care alimenteazã creierul ºi capul în ansamblul sãu. Cât despre germenii vii . etc. creând produse toxice ÎN EXCES care alimenteazã celu lele canceroase.atac cerebral.

Foliculii pãrului reprezintã canalele prin care se realizeazã alimentarea firelor de pãr . dublatã de un exces de toxine ºi o blocare a receptorilor hormonali ºi neuronali. Cât despre pãrul alb. oamenii procedeazã exact la fel. cum ar fi sindromul bâþâitului. înm gazinându-ºi deºeurile toxice în grãsimea corporalã. De p ildã. ele pot fi cu uºurinþã INVERSATE. degetele deformate ºi tulburãri ale þesuturilor conjunctive ºi nervoa re conduc la senzaþiile de arsuri specifice. acesta vorbeºte de la sine. Soia este o plantã toxicã! Din pãcate. urechile ºi chimioterapia Glaucomul. Din fericire. tot ce face ea este sã-ºi schimbe forma. cu scopul de a CREªTE conþinutul în ulei al plantelor ºi de a crea mutanþi care sã creascã pe solurile toxice. Reþineþi: energia nu se pierde niciodatã. Ele atestã faptul cã sistemul nostru imunita r funcþioneazã ºi cã organismul nostru ªTIE când apar dezechilibrele. bãtãturile. este una din cele douã plante principale crescute la scarã industrialã pentru uleiul din seminþele sale. Subþierea pãrului nu este altceva decât o altã formã de che ire. retinita ºi degenerarea macularã au aceleaºi cauze ca ºi cãderea ºi albirea pãrulu . reprezintã o problemã GR AVÃ ºi un avertisment serios. Încetinirea creºterii pãrului ºi a unghiilor reprezintã un SEMN al reducerii activitãþii metabolice. De altfel. Ochii. soia creºte pe solurile toxice ºi suportã de m inune aerul poluat. Produse precum Nugestrine II. capsulele SOC ºi clismele la ficat deblocheazã receptorii ºi eliminã surplusul de toxine. astfel încât organismul se poate regenera singur. ei aunevoie de o bunã circulaþie a sângelui ºi limfei. Alte informaþii legate de soia Boabele de soia nu seamãnã cu alte boabe. Soia înmagazineazã o energie toxicã în uleiul sãu. Totally Male. Dincolo de aceste probleme se ascund marile acumulãr i de proteine plasmatice toxice ºi dezechilibrele hormonale. adicã o cantitate insuficientã de oxigen ºi de substanþe nutritive care ajunge la aceste organ e. Acumularea deºeurilor genereazã probleme la nivelul picioarelor. La fel ca ºi canola. insectele aproape cã nu se ating de aceastã plantã. În acest scop. Proteinele din soia au cãi energetice puternic orientate cãtre stânga ºi nu ar trebui co nsumate niciodatã. îndeosebi a celui de pe picioare. Interese de grup puternice au avut grijã ca guvernul corporatist sã susþinã financiar cerc etãrile asupra soiei.Bolile ocazionale nu reprezintã o problemã. Pierderea pãrului de pe corp. Este vorba de aceiaºi oameni care au promovat vaccinurile ºi au inventat Teor iile Germenilor ºi . Puþini oameni ºtiu cã boabele de soia au fost modificate genetic pe la mijlocul anilor 50 printr-un proces inocent numit iradiere.

devenind gumoase. Dacã introduceþi aceste uleiuri într-un corp uman. pe atât de dãunãtor este în interior. a cãrui temperaturã este de 36o. veþi observa cã acestea se sub uleiurile de soia ºi de canola se îngroaºã prin încãlzire. Edgar Cayce îl recomand a pentru masarea pielii. îndeosebi dupã r . ceea ce nu-i împiedicã pe indu striaºii de astãzi sã îl adauge în MII de alimente procesate (citiþi etichetele de pe produse ºi convingeþi-vã!) Soia a ajuns sã înlocuiascã chiar produsele lactate ºi cele pentru sugari. Soia se oxideazã imediat în organism. Prea puþin i-a pãsat acestui cartel al soiei de efectele pe termen lung a l plantei asupra sãnãtãþii oamenilor. Uleiurile lipicioase ºi îmbolnãvirea oamenilor Natura toxicã a soiei este cunoscutã de foarte multã vreme. rezultatul nu poate fi decât unul singur: boala. În schimb.Colesterolului. uleiul de arahide este un ulei interesant. producând radicali liberi. Dacã încãlziþi ulei de mãsline. Uleiurile industriale nu au ce cãuta în corpul uman! Pe de altã parte. unt sau osânzã într-o tigaie. în interiorul corpului poate declanºa un adevãrat iad. Ei aveau nevoie de recolte care sã creascã pe solurile tratate chimi c ºi îngrãºate cu fertilizatori sintetici. Uleiul de soia este un ulei industrial prezentat astãzi ca ulei alimentar. 176 . Pe cât de benefic este în exterior. Proteina din soia este o otravã.

Mulþi oameni întreabã: Bine. Tofu (laptele din soia) este o bãuturã extrem de popularã printre vegetarieni. Mamele sunt nevoite sã apeleze la produsele pe bazã de soia din cauza intoleranþei copiilor lor la . cartilagiile. Oamenii de ºtiinþã susþin cã o proteinã este o proteinã. Veg etarienii care consumã soia ºi tofu sfârºesc mai devreme sau mai târziu prin a suferi de degenerarea þesuturilor conjun ctive ºi de acumulãri ale toxinelor. Tofu nu ar trebui NICIODATÃ consumat de b lnavii de cancer aflaþi în proces de recuperare! NOTÃ: 99% din capsulele cu vitamina E conþin ca purtãtor u leiul de soia. Din pãcat e. dupã care urmeazã cel de floarea soare lui. iar soia are cel mai mare conþinut de fitaþi din toate plantele studiate vreodatã. susan ºi in sunt recomandabile. Fitaþii priveazã organismul de zincul necesar pentru a-ºi proteja pancreasu l ºi pentru a-ºi întãri sistemul imunitar. dar ce se întâmplã cu proteinele din soia? Rãspunsul meu este vitaþi pe cât posibil. Vã recomand în locul acestuia uleiul din germeni de grâu. Contaminarea cu metale grele este de zece ori mai mare în aceste produse decât în boabele propriu-zise de soia. ºi deci toxic. Nu sunt la fel de toxice ca ºi uleiul. soia este bogatã în fitaþi. Extragerea proteinelor ºi uleiurilor din boabele de soia se face cu ajutorul unor SOLVENÞI chimici extrem de periculoºi. fãcând din ele o adevãratã ameninþare pentru s gari. Chiar mai bun decât vitamina E în ceea ce priveºte activitatea antioxidantã este PAC. tendoane le.Cel mai bun ulei alimentar este cel de mãsline. întrucât conþin cantitãþi mari de tripsinã. este foarte bogat în PHG. care conþine PHG. este evident cã m consuma ºi noi! Uleiurile din nuci. Proteinele din soia sunt extrem de greu de digerat. dar au o ener gie orientatã cãtre stânga ºi nu sunt foarte folositoare. ligamentele. o substanþã dãunãtoare care inhi ia ºi mãreºte pancreasul. pielea ºi înveliºul de mielinã care protejeazã fibrele nervoase. Consumul regulat de tofu afecteazã sãnãtatea pe termen lung. Cercetãrile fãcute asupra cobailor de laborator ºi copiilor care consumã soia au scos în evidenþã tulburãri ale þesuturilor conjunctive la aceºtia. accele reazã procesul de îmbãtrânire ºi deterioreazã þesuturile conjunctive. Alimentele bogate în tripsinã alimenteazã inclusiv celulele canceroase! În plus. Evitaþi însã uleiurile din poru mb. Temperaturile ridicate folosite pentru preluc rarea soiei deterioreazã proteinele. fãcându-le chiar mai nesãnãtoase. sãruri ale acidului fitic. Fitaþii provoacã mari dezechi ibre ale mineralelor. Uleiul de mãsline este obþinut dintr-un fruct mãslina! Dacã însuºi Iisus îl consuma. Toate substanþele au o semnãturã energeticã inclusiv proteinele. Soia este o otravã! Produsele pe bazã de soia pentru sugari sunt produse de sintezã care provoacã mari pro bleme pe termen scurt ºi lung copiilor. ºofrãnaº ºi seminþe de bumbac. afectând oasele. muºchii. dar tot ei firmã ºi cã toate glucidele sunt la fel.

Laptele matern este cea mai bunã soluþie. aceastã convingere este ucigãtoar . confirmarea digestiei proaste. ignorând logica ºi bunul simþ. Vã asigur cã pe termen lung. Intoleranþa copiilor la alimentele cu adevãrat hrãnitoare dispare dacã sugarii sunt hrãniþi cu DiSorb Aid ºi puþinã Yucca. a distruge ºi este Grãdinarii au aflat de la experþi cã rotenonul este foarte folositor! Este suficient sã citeºti însã eticheta produsului pentru a afla cã trebuie sã te fereºti chiar ºi sã inspiri acest praf. Rotenonul este obþinut din boabele de soia. Rãdãcina cuvântului înseamnã t cea care dã numele speciei din care fac parte boabele de soia. Alegerea vã aparþine. Nu trece o sãptãmânã fãrã ca sã-mi trimis un nou studiu cu privire la miracolul soiei . Toatã lumea îmi cere sã dezbat pe larg problema. dar nu este nimic de dezbãtut. Este folo sit de asemenea pentru otrãvirea peºtilor nedoriþi în lacurile din întreaga Americã de Nord. Nu aveþi decât sã-i deþi pe experþi. dupã care urmeazã laptele de caprã ºi reþeta oferitã la pagina xxx. Rotenonul. Puteþi crede orice doriþi. a acumulãrilor de toxine ºi a dezechilibrelor hormonale se manifestã sub forma alergiilor.lactozã. peºtii ºi insectele Rotenonul este folosit de grãdinarii organici ca pesticid organic natural . Îm are rãu. Dezbaterea problemei Sunt perfect conºtient de faptul cã ceea ce am scris în aceste pagini se opune în totali tate sfaturilor experþilor referitoare la beneficiile consumului de soia. În cazul adulþilor. 177 .

O singurã inspirare de rotenon este ca ºi cum ai primi un pumn în sistemul nervos central ºi în cel periferic.500 de ori mai multe ppm. Acelaºi proces se petrece ºi în cazul oamenilor care c onsumã soia. ajungând în limfã ºi în sânge. Este foarte revelator sã privim o insectã stropitã cu pulbere de rotenon (PHG). în efo tul ei de a-i avertiza pe oameni asupra pericolelor pesticidelor. calculele experþilor în ceea ce priveºte siguranþa acestui produs pentru fi inþa umanã sunt cam nesigure. toc mai pentru cã au fost iradiate ºi modificate genetic în acest scop. vã puteþi imagina ce pot face 3 grame. rãdãcina apare ºi în termenul e glicogen. Rezultã astfel un concentrat de glicocid (glic înseamnã dulce. Saponificarea (procesul prin care bunicele noastre îºi obþineau sãpunul lor din leºie) est e procedeul folosit la concentrarea glicinei. de unde afecteazã sistemul imunitar. rotenonul provoacã o serie de modificãri metabolice care îi împiedicã pe peºti sã extragã ENERGIA de care au nevoie din substanþele nutritive! Rotenonul poate ucide T OÞI peºtii dintr-un lac dacã este deversat într-o proporþie de numai o parte la un milion (ppm). . cid înseamnã moarte prin împiedicarea glicolozei). în cazul unui om? Dupã cum vedeþi. Glicoli a este procesul prin care mitocondriile produc moleculele energetice de ATP (glic dulce.000 ppm. Dacã un singur ppm poate ucide toþi peºtii dintr-un lac. Un sfert de kilogram de rotenon este echivalentul a 60. care conþin de 7. În numai câteva secunde. Experþii înºiºi afirmã cã su nt suficiente 3 grame de rotenon pentru a ucide un om de 75 de kilograme. Boabele de soia sunt extrem de bogate în proteine alcãtuite din glicinã. Evitaþi acest produs! Proteinele dulci Glicina este unul din cei aproximativ 23 de aminoacizi care alcãtuiesc acele molec ule mai mari numite proteine. Rezultã astfel un glicerol lichid extrem de dulce ºi de si ropos. Adevãrul este cã ei nu au habar (ºi probabil cã nici nu le pasã) care este c antitatea sigurã pentrufiinþa umanã. Glicoziþii din rotenon paralizeazã muºchii. insectele paralizeazã! Aceastã substanþã inocentã obþinutã din BOABELE DE SOIA blocheazã comp sistemul nervos ºi musculatura insectelor. Aceste molecule au în plus ataºatã ºi o moleculã de alcool. ingeraþi PHG care vã îngroaºã sângele ºi vã pune în pericol sistemul imunitar l nervos. Împotriva lor a luptat toatã viaþa Rachel Carson. lizã a divide) . rotenonul este imediat absorbit de membranele mucoase. dar dureazã ceva mai mult! Deversat în lacuri. adicã în glucoza stocatã în muºchii noºtri. Procesele industriale concentreazã glicina printr -un proces numit hidrolizã. Vã sugerez sã citiþi lucrãrile ei: Primãvara tãcutã ºi Viitorul fur Ori de câte ori mâncaþi ulei de soia.Dacã este inhalat.

Apa BEV nu poate fi transportatã în recipiente din plastic sau procesatã prin filtre d e carbon. Dacã molecula de soia este supusã unui proces de încãlzire în prezenþa unor compuºi organici precum cei din sângele nostru. Rezultat ul este îngroºarea sângelui. Alcooli i sunt excelenþi solvenþi ne-polari¸ ceea ce înseamnã cã dizolvã substanþele grase precum cele din m ranele noastre celulare. inclusiv conductele de apã din PVC. întrucât reacþioneazã cu plasticizanþii ºi cu lipiciurile. Industria chimicã foloseºte pe scarã largã glicerolul numit glycine-max. care blocheazã capilarele. este plinã de izolaþi desprinºi din plasticul sticlelor. 178 . îndeosebi cea distilatã. ea genereazã producerea unor rãºini termoplastice .Sufixul ol la sfârºitul unui termen chimic înseamnã cã avem de-a face cu un alcool. Alcoolii ne distrug celulele ºi atacã înveliºul de mielinã care ne protejeazã fibr ele nervoase. Degenerarea vaselor de sânge ºi formarea plãcii fac parte integrantã di cest scenariu. pe care îl utiliz eazã ca solvent ºi ca plasticizant în producerea a sute de articole din plastic. motiv pentru care le stocheazã în þesuturile uºoare ºi în grãsimi. pe care le dizolvã. Apa îmbuteliatã în petu din plastic. Nu uitaþi însã cã acest proces este foarte le derulându-se pe parcursul mai multor ani de zile! Corpul nu poate tolera aceste rãºini. Un alt dezavantaj al procesului de distilare este concentrare a substanþelor volatile otrãvitoare. Acesta este unul din motivele pentru care are un gust atât de neplãcut.

sunt droguri controlate de stat care au fost izolate ºi concentrate. Morfina ºi atropina sunt exemple de droguri care conþin concentraþii ridicate de glico ziþi. Digitalis este un glicozit obþinut din degeþelul roºu. Implicaþiile acestor cuvinte ºi cele ale anunþurilor publicitare transmise la televizi une în data de 6 ianuarie 1994 sugereazã existenþa unei probleme legate de proteinele din soia în alimentaþia câinil or. Este foarte uºor digerabilã . Atropina este obþinutã din belladonne (o familie de plante). dil atã pupilele ºi este extrem de reactivã în organism. pentru a beneficia l a rândul lor de o hranã fãrã soia. acea parte a sistemului nostru nervos asupra cãreia NU avem nici un control direct precum muºchiul inimii. morfina ºi atropina Glicoziþii (rotenonul) din boabele de soia provoacã reacþii fiziologice deopotrivã la an imale ºi oameni. Morfina este obþinutã din opiu ºi dã peste cap sistemul nervos central. c itatele din nenumãraþii experþi abundã în ea. proteine din s ia ºi tofu punct! Notã: interese puternice ale cartelului soiei. soia provoacã probleme degenera tive extrem de grave la oameni. atropina ºi digitalisul. muºchii respirato rii ºi cei intestinali. Experþii susþin cã nu existã nici o deosebire în re o substanþã realã ºi una de sintezã. au împied . ea este promovatã de cãtre experþi ca fiind alimentul perfect . dar nimeni nu o eliminã din alimentaþie. morfin a. Glucoziþii sint etici au ºi alte efecte secundare importante asupra pacienþilor trataþi cu ei. O puteþi gãsi pe rafturile din oricare din supermarketurile din apropierea dumneavoastrã.Glicoziþii. Într-adevãr. Evident. Problemele pe care le genereazã soia în alimentaþia câinilor ºi a erbivorelor ar trebui sã d ea de gândit inclusiv oamenilor care consumã aceastã plantã. de teama ca rtelului soiei. Ea afecteazã controlul muscular. Ea mo dificã rãspunsul la semnalele electrice ºi provoacã paralizia sistemului nervos parasimpatic. Oare aºa sã fie? Soia ºi hrana pentru câini Am în faþã o etichetã de pe cutia uneia dintre cele mai cunoscute mãrci de mâncare pentru câi i. Toate cele trei substanþe. uºor digerabilã! Evitaþi alimentele care conþin ulei de soia. Dimpotrivã. Dacã hrana care conþine soia este toxicã pentru câini (carnivore) ºi pentru animalele erbi vore. Pe piaþã a apãrut recent o carte dedicatã miracolului soiei. opiul. care credeþi cã poate fi influenþa ei asupra oamenilor (omnivore). Unii producãtori de hranã pentru câini evitã sã punã pe etichetele produselor lor asemenea anunþuri. care consumã câte puþin din hrana am belor categorii de animale descrise mai sus? Poate cã oamenii ar trebui sã-ºi aleagã un model de pedigriu canin. puternic susþinute de guvern. Iatã ce scrie pe ea: Nu conþine soia.

glaucom uleiul de canola! Femeile ar trebui sã-ºi facã un test al densitãþii oaselor în fiecare an . ale germenil or de lucernã ºi ale laptelui din soia asupra animalelor ºi oamenilor. Ignoraþi-i pe experþi toate ºansele sã redeveniþi tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom învãþa despre conexiunea care existã între orbire. sistemului nervos central ºi periferic. Cunoaºtem efectele acestor produse asupra sângelui.icat recent cel mai mare lanþ de hamburgeri din lume sã revinã la folosirea grãsimii animale în prepararea pro duselor sale. Pentru cei care pot gândi fãrã bine a unei autoritãþi superioare. sistemului imunitar. nu îl sunaþi pe editor. din canola. existã suficientã documentaþie în aceastã carte. 179 . precum ºi maniera în care blocheazã el e receptorii hormonali. cerându-i documentaþie . Se pare cã puterea cartelului soiei influenþeazã chiar deciziile guvernamentale! Concluzie Cunoaºtem acum efectele cumulative ale uleiului din soia. Lucrurile sunt evidente pentru cei care au ochi de vãzut! Vã rog.

înlocuitorii d e estrogen ºi inofensivele otrãvuri organofosfate precum malationul.Ch. creaþi confuzie ºi disensiuni. a muºchilor. rãspândiþi informaþii false. iar metamorfoza devine completã. Regulile pentru crearea unei pieþe pentru un produs fals nu sunt foarte diferite d e cele ale rãzboiului. rutina. Le recomand în aceastã direcþie cititorilor celebra lucrare Arta rãzboiului. Dacã depisteazã un pote nþial duºman. Primele semne apar în domeniul transmi terii semnalului nervos ºi în cel al reconstrucþiei înveliºului de mielinã al fibrelor nervoase. ligamentelor ºi tendoanelor. consumatorii reacþioneazã ºi opun rezistenþã cumpãrãrii noului produs. Dupã 20 de ani se inst azã însã oboseala.Sindromul Rãzboiului din Golf Veteranilor din Rãzboiul din Golf li s-a ordonat sã ia zilnic un drog numit Bromurã de Piridostigminã (BP). cu ajutorul precurso rilor racemizaþi ai hormonilor ºi al unor produse precum Yucca Herbal Blend ºi PAC. ridicaþi o armatã xperþi. aplicaþi diversiunea. dupã care începe recons rucþia oaselor ºi cartilagiilor. scrisã în secolul VI î. citaþi din statistici. pe scurt. Întrebarea este CINE a ordonat soldaþilor sã ia drogul ºi DE CE? Rãspunsul este simplu: experþii ! Aceiaºi experþi ne învaþã sã mâncãm ulei de soia ºi de canola. Teama co . Aceste produse sunt recomandabile în egalã mãsurã veteranilor. care promoveazã pilulele anticoncepþionale. bãrbaþii cu afecþiuni ale prostatei pot înceta complet sã îºi probleme. Orice om care a consumat asemenea medicamente îºi poate curãþa organismul de aceste mole cule analoage. iar în cele din urmã creaþi o stare de teamã. femeilor osteoporotice ºi c opiilor hiperactivi sau cu deficit de atenþie. tuturor categoriilor de oameni ai cãror receptori sunt blocaþi. Acest drog interfereazã cu acetilcolinesteraza o enzimã absolut necesarã pentru buna funcþionare a funcþiei sinapselor nervoase (transmiterea semnalului nervos). memoria scade. La fel. Efectele secundare erau cunoscute ºi predictibile! BP stã la originea aºa-numitului sindrom al veteranilor Rãzboiului din Golf. de Sun Tzu ºi care poate fi sintetizatã astfel: Creaþi un plan. Majoritatea celor care încep sã consume aceste produse experimenteazã o activitate bio logicã observabilã dupã numai 24-72 de ore de la prima ingerare. Femeile care dau SEMNE de îmbãtrânire prematurã sau care experimenteazã dificultãþi menstrual trãiesc o adevãratã renaºtere. deblocându-ºi astfel receptorii hormonali ºi neuronali. Rãzboi la piaþã Este nevoie de 20 de ani pentru a crea o piaþã pentru un produs.

Sun Tzu a avut dreptate! Jocul descris mai sus se numeºte divide et impera (divize azã ºi cucereºte)! Este un joc cât se poate de simplu. Destupaþi-vã urechile ºi ascultaþi ce spun experþii. Sper cã înþelegeþi acum maniera în care a acþionat cartelul soiei pentru a crea în timp o ver tabilã antipatie faþã de unt. Deschideþi-vã ochii ºi vedeþi încotro se masele largi. Funcþioneazã perfect. considerându-l imposibil sau ridicol. Ascultaþi cu atenþie ce spune mas-media. înlocuind aceste produse cu o cerere uriaºã pentru uleiurile industriale de soia ºi canola. Cartea lui a fost manualul oficia l al creãrii Imperiului Sovietic. d iaþã sãnãtoasã ºi plinã de energie! Nu respingeþi acest obiectiv. El poate fi atin s de orice om care îºi doreºte cu adevãrat acest lucru. 180 . iar panica la victorie. dupã ce v-aþi lãmurit. În sfârºit. de uleiul de cocos ºi de grãsimea animalã. lua direcþia opusã! Clubul 250 În Clubul 250 poate intra orice om care doreºte sã trãiascã pânã la vârsta de 250 de ani.nduce la panicã.

Apa de Argint Armonizatã este acordatã pe frecvenþe hertziene complementare corpului bio electric uman. Faþalui s-a vindecat fãrã nici o cicatrice . De data as ta. iar vârsta de 250 de ani poate deveni pentru dumneavoastrã o realitate. umanitatea a repetat mereu ºi mereu aceleaºi patru greºeli: supunerea în faþa autoritãþilor mincinoase ºi nevrednice. acceptarea convenienþelor. Viaþa pe pãmânt ar deveni o bucurie. Mai devreme sau mai târziu. ei vor descoperi cu siguranþã cã glaucom . folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi SUPER-ALIMENTELE. Ilustraþie Înainte Dupã Glen Roundtree este o dovadã vie a eficacitãþii Apei de Argint Armonizate în cazul arsur ilor grave. Gândiþi-vã la toatã suferinþa care ar putea fi eliminatã prin transferul acestui mod sãnãtos viaþã nepoþilor ºi strãnepoþilor noºtri. Acest produs cu rezonanþe în Lumea cu Patru Dimensiuni foloseºte principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului. dar ºi pentru zeci de alte afecþiuni. Efectele ei le depãºesc pe cele ale soluþiilor coloidale. trebuie sã recunoaºtem cã se aflã pe calea cea bunã. De aceea. o boalã care p resupune atrofierea (deteriorarea) nervului optic.Societatea are nevoie de obiective ºi de modele. Este idealã pentru rãcealã ºi gripã. care conduce la deteriorarea nervului o ptic. care susþine cã glaucomul este provocat de un deficit de oxigen ºi al fluxului sanguin. bazate pe PPM (pãrþi per m ilion). În schimb. ºi mai rãu decât toate. experþii le-au spus oamenilor cã glaucomul are la bazã o acumulare a presiunii fluidelor la nivelul ochiului. cu semenii lor ºi cu Dumnezeu. Experþii recunosc astãzi cã teoria de mai sus nu este corectã. Capitolul 26 Orbirea ºi uleiurile Încã din vremurile revelaþiilor. vã sfãtuiesc din nou: trupul. ascunderea ignoranþei prin afiºarea ostentativã a unei cunoaºteri false . dar au creat o nouã teorie. Roger Bacon Milioane de oameni suferã pierderi ale vederii din cauza glaucomului. Ani la rând. exclusiv din orgoliu . Gândiþi-vã la toate lucrurile bune pe c are le-ar putea face un grup de oameni care au trãit timp de cinci generaþii Membrii acestui Club i-ar put ea ajuta treptat ºi pe ceilalþi oameni sã înveþe sã trãiascã în armonie cu natura. Aceastã teorie a pornit de la un model medical incorect. promovând vindecarea. pe braþe ºi pe mâini i-a cicatrice. acceptarea prejude cãþilor generalizate. Orice om ar trebui sã aibã în permanenþã la dispoziþie o sticluþã cu ac pã. acolo unde a fost tratat de medicii alopatici prin terapiile convenþionale.

la fel cum nu p oate elimina deºeurile de la acest nivel. blocându-le funcþionarea normalã). Aceeaºi acumulare a deºeurilor acide. Atunci când celulele mor. ºi al dezechilibrelor hormonale. ºi deci nu poate furniza oxigenul ºi substanþele nutritive celulelor ºi mitocondriilor. intoxicãrii cu sodiu ºi acumulãrii de deºeuri. fibromialgia ºi tulburãrile de auz. În mod evident. þesuturile ochiului posterior se atrofi azã. scleroza multiplã. al acumulãrii de deºeuri t oxice în fluidele ºi spaþiile intercelulare. Rapiþã sau canola? 181 . stã la baza pierderii pãrului ºi a unor afecþiuni precum Alzhe imer. problema hormon ilor este una din primele care trebuie abordate. paralizia cerebralã. Sângele aglutinat NU POATE trece prin capilarele extrem de fine ale ochiului poste rior.ul este rezultatul fluxului sanguin insuficient ºi al aglutinãrii celulelor roºii. iar celulele moarte se transformã în deºeuri acide. pentru deblocarea receptorilor de substanþele analoage horm onilor (un analog de hormon este o moleculã care pãcãleºte neuro-receptorii. dublatã de lipsa substanþe or nutritive ºi dezechilibrele hormonale. Moartea mitocondriilor din celulele ochiului posterior se datoreazã lipsei de oxig en.

La fel ca ºi uleiu l de soia. co nstipaþie. uleiul de rapiþã a fost folosit pe scarã largã în Europa la hrãnirea imalelor. el dã naºtere unei substanþe de tip latex care provoacã ag lutinarea celulelor roºii din sânge. dar MULT MAI pronunþat. uleiul de canola prezintã anumite caracteristici ºi efecte i nteresante asupra sistemelor vii. Doamna respectivã mi-a relatat cã a vãzut la televizor o ºtire în care oamenilor li se cerea sã nu intre în pa nicã dacã au folosit în dieta lor alimentarã uleiul de rapiþã ºi dacã aveau peste 65 de ani. fiind necesarã împuºcarea lor! La scurt timp dupã apariþia primei ediþii a acestei lucrãri.Numele de canola este un termen inventat. Curios este f . El nu apare decât în sursele de referinþã cele mai recente. deopotrivã la animale ºi la oameni. ca sã nu mai vorbim de nebunia care le apuca pe animale. dupã care s-a renunþat la el. dar mult mai puternic. Canola chiar este un ulei industrial. Unul din efect ele secundare bine cunoscute ale consumului uleiului de rapiþã este pierderea vederii. Poate vã mai amintiþi de cazurile relatate în presã de orbire a vacilor. iritabilitate ºi orbire. Practic. probleme respiratorii. cuvântul a apãrut de nicãieri. experþii dãdeau vina pe o boalã viralã. Interesant! În rapoartele pe care le-am citit eu. Pe cealaltã faþã a monedei de canola scrie: RAPIÞÃ! Trebuie sã recunoaºteþi cã termenul de ca sunã mai bine decât rapiþã. Nici chiar insectele nu se a ting de rapiþã. porcilor ºi oilor. El a mascat practic introducerea uleiului de rapiþã în America! Uleiul de canola provine din seminþele de rapiþã. la fel ca în cazul uleiului de soia. combustibil. ca bazã pentru producerea cauciucului sintetic. ºi pentru luciul paginilor colorate pe care le vedeþi în reviste . Deteri orarea completã a sistemului dureazã însã ani de zile. pânã atunci. Uleiul de rapiþã (canola) provoacã emfizem pulmonar. Planta este absolut otrãvitoare. Uleiul din seminþele de rapiþã este de o sutã de ori mai toxic decât cel din soia!! Uleiul de canola este folosit industrial ca lubrifiant. El NU are ce cãuta în corpul uman! La fel ca ºi cel de soia. Experþii susþineau cã efecte rãrii uleiului de rapiþã au nevoie de 10 ani pentru a se manifesta. rapiþa este CEA MAI TOXICÃ. Dintre toate uleiurile alimentare. ºi oricum. o plantã care face parte din familia m uºtarului. Între anii 1986 ºi 1991. am fost sunat de o femeie d in Chicago care mi-a povestit cã se afla în Marea Britanie în perioada în care boala vacii nebune se afla la apogeu. care atacau chiar oamenii. cel de rapiþã blocheazã sistemul nervos central ºi pe cel periferic. anemie. sãpun. Spre exemplu. majoritatea celo r trecuþi de vârsta respectivã aveau sã moarã din cauze naturale. fiind letalã.

ªi astfel. evident. precum acizii graºi omega 3. El este folosit pe scarã largã în mii de alimente procesate. Numele de canola sunã frumos. despre structura ei nesaturatã ºi despre digestibilitatea ei. dar vã sugere iviþi etichetele de pe untul de arahide. uleiul de canola a devenit problema noastrã. Ei recunosc cã uleiul este obþinut din seminþele de r apiþã. invitându-ne sã recurgem la uleiul de canola pentru a fi salvaþi de efectele dezastruoase ale acestora. adicã în canola! La fel de neobosiþi sunt experþii ºi atunci când povestesc despre nenumãratele calitãþi ale c nolei. care au fost însã modificate genetic (iradiate!). 6 ºi 12.ptul cã dupãce din dieta animalelor s-a eliminat uleiul de rapiþã. uleiul de rapiþã este folosit astãzi în SUA. Veþi constata cã uleiul de arahide a fost înlocuit cu cel de rapiþã. Experþii în industrie nu mai obosesc sã repete felul în care aceastã plantã a apãrut în Canad cât de sigurã este ea pentru alimentaþia omului. În mod oficial. datoritã aromei ei savuroase. Î schimb. Insistã chiar asupra felului pozitiv în care þãrile din Asia au receptat canola. Nu este minunat felul în care cartelurile multinaþionale ale uleiului ajutã þãrile în curs de dezvoltare? Nu vã aminteºte aceastã poveste de introducerea cuptoarelor cu mic rounde? Termenul de canola oferã acoperirea perfectã pentru interesele financiare ale cartel ului care doreºte sã facã miliarde de dolari din aceastã nouã piaþã. Ei demonizeazã grãsimile saturate naturale. uleiul de canola este cunoscut sub iniþialele LEAR. transformându-se astfel în altceva. cu binecuvântarea agenþiilor guvernamentale de specialitate. boala viralã a dispãrut. Armele chimice 182 . de la low erucic acid rape (rapiþã).

produse cu energie orientatã cãtre stânga. Un alt exemplu de folosire greºitã a tehnologiei de cãtre oamenii de ºtiinþã ºi de inducere în eroare a opiniei publice datoritã unor interese financiare puternice este modificarea geneticã a fructelor ºi legumelor. C ianura INHIBà producþia de ATP de cãtre mitocondrii. În mod normal. Între anii 1950-1953. Substanþele toxice din uleiurile de canola ºi de soia stimuleazã formarea legãturilor co valente. Iradierea este acelaºi procedeu prin care ex perþii doresc sã obþinã alimente sigure pentru hrana noastrã. aceste legãturi sunt ireversibile ºi NU MAI POT fi rupte de corp dupã formarea lor. A fost împrãºtiat din nou în fe ruarie ºi martie 1994. deºeuri toxice. este obþinut din uleiul de rapiþã. Hormonii din mediul înconjurãtor sun t atât de omniprezenþi încât practic nu pot fi evitaþi. iar în 1995 în Texas. energie negativã. Malationul este un organofosfat. Funcþiile nervilor ºi organofosfaþii Acetilcolina este absolut esenþialã pentru transmisia impulsurilor NERVOASE. etc. menþinându-ne sãnãtoºi ºi tineri! Uleiul de canola ºi metabolismul corpului Existã multe substanþe care se pot lega chimic de enzimele metabolice. medicamente. Atunci . În biochimie. împiedicând-o sã îºi mai desfãºoare activitatea normalã. Acest lucru este cu deosebire valabil în cazul analogilor de hormoni conþinuþi în pilulele anticoncepþionale. Am vorbit ºi noi pe larg de aceºti inhibitori. ATP este acronimul chimic al adenozin-trifosf atului. Uleiul de canola conþine mari cantitãþi de izo-tio-cianaþi. pe care i-am numit însã alimente nesãnãtoase. aceste substanþe sunt numite inhibitori. Malationul este un pesticid benefic împrãºtiat în California cu câþiva ani în urmã pentru a o insectã ºi care s-a depus ca un praf alb pe întreaga regiune. sã analizãm pesticidul numit malation. în locuitorilor de estrogen ºi steroizilor anabolici folosiþi de atleþi. Rapoarte rece te ale francezilor atestã cã gazul a fost folosit inclusiv în Rãzboiul din Golf. molecula energeticã ce alimenteazã corpul uman. una din armele chimice folosite în Primul Rãzboi Mondial. seminþele de muºtar alb (rapiþã) au fost iradiate în Suedia pentru a s pori producþia de seminþe ºi conþinutul în ulei al acestora. blocându-le act ivitatea. Acesta se leagã chimic de enzima numitã acetilcolinesterazã. componente ale cianurilor.GAZUL DE MUªTAR. Spre exemplu. Soluþia la aceste molecule periculoase constã în folosirea REGULATà a precursorilor de hormoni Nugestrine II ºi Totally Male. care a ars pielea ºi plãmânii a sute de mii de soldaþi ºi civili. respectiv de a a acetilcolina în colinã ºi acetat.

Aºa se explicã opþiunea experþilor în ceea ce priveºte alegerea malationului ca insecticid. sclero za multiplã. La fel se petrec lucrurile ºi în cazul oamenilor! Armele chimice numite portocaliu ºi albastru. hipertensiunea pulmonarã ºi neuropatia.când aceastã substanþã este inhibatã. ceea ce nu-i împiedicã pe experþii din zilele noa stre sã continue 183 . La fel ºi organofosfaþii (insecticide) folosiþi în industria alime ntarã. mielomul. sunt compuºi organofosfatici. Poate aþi remarcat uriaºa creºtere din ultimii ani a incidenþei unor boli precum lupusul sistemic. Uleiurile de soia ºi canola joacã un rol important în apariþia acestor boli. Veteranii care au luptat în Vietnam ºi localnicii le cunosc foarte bine. Experþii guvernamentali care au aprobat folosirea lor ºi companiile chimice care le-au produs s-au fãcut vin ovaþi de efectele toxice asupra OAMENILOR ºi mediului înconjurãtor. El ucide insectele prin paralizia muºchilor la fel ca rotenonul din boabele de soia! Altfel spus. sinapsele nervilor nu funcþioneazã normal. paralizia cerebralã. gândiþi-vã la telecomanda pentru garajul dumneavoastrã. În cazul corpului. în numele eficienþei. Spre exemplu. uºanu se deschide. mâinile sau picioarele nu rãspund la come nzile creierului. Dacã ea nu trimite s emnalul. folosite în Vietnam la defolierea jung lei. Inhibarea acetilcolinesterazei provoacã paralizia muºchilor striaþi (scheletali) ºi spas me ale sistemului respirator. inhibã enzimele insectelor. iar muºchii nu rãspund.

William Campball Douglass îºi nea întrebarea: Chiar credeþi cã niºte maimuþe verzi au muºcat pe cineva de fund. siguranþa datelor ºtiinþifice ºi despre cât de ieft Uleiul de canola este bogat în glicoziþi. SIDA sfârºitul civilizaþiei. În liniºte. imunizãrile. HIV. Un alcool este un concept chimic care desemneazã o grupã de substanþe chimice ce reacþio neazã cu o moleculã organicã. HIV-ul ºi SIDA Glicoziþii din uleiurile de soia ºi canola deprimã sistemul imunitar. enzimele muºchilor ictimei sunt inhibate. dar dupã ani de zile (recitiþi în aceastã direcþie secþiunea referitoare la proteinele dulci din capitolul despre soia). silind mecanismu l de apãrare al celulelor albe din sânge aºa-numitele celule T sã intre într-un fel de comã. Daunele apar.sã ne ameþeascã cu poveºtile lor despre mâncarea dacã sunt folosite diferite otrãvuri. El se foloseºtede mitocondrii pentru a produce energie în folos propriu. alt e forme de viaþã existente în sânge ºi în limfã se metamorfozeazã ºi se manifestã sub forma unor boli precum hepatita. Glicoziþii interfereazã cu biochimia oamenilor ºi animalelor. Alcoolii ºi glicoziþii din uleiurile de soia ºi canola blocheazã acest mecanism de prote cþie care este sistemul nostru imunitar. dar efectele lor se manifestã diferit. Din cauza glicoziþilor din veninul sãu. punând stãpânire pe trupul dumneavoastrã prin anihilarea mecanismelor de apãrare ale sistemului dumneavoastrã imunitar (celulele T). Dacã numãrul acestora este normal. herpesul. SIDA ºi maimuþele verzi În cutremurãtoarea sa carte. Uleiul de canola. iar victima este imobilizatã. Aceste uleiu i modificã mediul intern al corpului ºi atrag dupã sine boala. dr. Aceºtia provoacã probleme grave organismului u man prin blocarea funcþiilor enzimelor ºi a receptorilor hormonali ºi neuronali. Dupã cum spunea Claude Barnard: Mediu l intern este totul! Odatã ajuns în interiorul celulelor. Alcoolii din uleiurile de soia ºi canola sunt foarte reactivi. Fluorul. antibioticele ºi alimentele nesãnãtoase de tip fast-food joacã un rol complementar în prãbuºirea sistemului imunitar. a apã . p monia. Ce nu vã spun este cã celulele T se aflã într-o stare de comã toxicã. vir usul se multiplicã ºi într-o bunã zi BANG! vã treziþi cã muriþi de SIDA. ei numãrã practic celulele albe din sânge. Din cauza acestui blocaj. Ei s unt la fel de toxici ca ºi bãuturile alcoolice. ºi gata. ei vã vor spune cã NU aveþi HIV. HIV preia controlul asupra ARN-ului ºi ADN-ului. Atunci când experþii medicali fac analiza sângelui pentru a depista prezenþa virusului H IV. Gândiþi-vã la efectul pe care î are muºcãtura unui ºarpe cu clopoþei.

Sesizaþi asemãnarea dintre aceastã descriere ºi zecile de boli dege nerative ale nervilor din zilele noastre? 184 . experþii ºi-ar fi putut da seama pe loc care este problema. pe care vi le recomand cu cãldurã. experþii se înºealã. oferã un alt exemplu revelator despre cât de depart e se poate rãtãci ºtiinþa medicalã ºi cât de contorsionatã poate deveni mintea ºtiinþificã. urinei ºi sângelui. în cazul de faþã). Aceasta era ca uza dezintegrãrii sistemului sãu nervos. care confirmã tema unor filme futu riste precum Outbreak ºi The Twelve Monkeys. Uleiul lui Lorenzo. Patrick. Uleiul lui Lorenzo Un alt film. cu pH-ul. Dacã ar fi stabilit pH-ul salivei. Bãiatul murea din cauza unui pH al corpului foarte coborât! Atât de coborât încât fluidele sale corporale dizolvau înveliºul de mielinã care îi proteja fibrele nervoase. Experþii din film afirmã cã ma copilului care moare nu are legãturã cu matematica (respectiv. aducând argumente documentate. Ca de ob icei.IDA? Cartea lui Douglass descrie întreaga poveste a creãrii virusului HIV în laboratoarele militare de la Ft. Laryland.

Ac este decât un alt exemplu de dezinformare a publicului. La scurt timp dupã ce pe piaþã a apãrut uleiul lui Lorenzo. dieta ali astronomicã a alimentelor procesate care conþin ulei de soia ºi induce organismului o stare de CONFUZIE ºi îi slãbeºte sistemul i Nu trebuie sã vã surprindã aºadar faptul cã orice om care doreºte sã se bucure din nou de o s te perfectã ºi de longevitate TREBUIE sã preia din nou controlul asupra vieþii sale. Daþi-i unei persoane bolnave ulei de rapiþã ºi îi veþi grãbi imediat sfârºitul. clar cã fluxul congestionat al sângelui ºi limfei afecteazã negat fel de evidentã legãtura directã care existã între boalã. Sângele ºi uleiurile Cred cã v-a devenit deja iv fiecare parte a corpului nostru. Este la mentarã ºi apa pe care o bem. Industria sãnãtãþii este un oximoron. bãiatului i s-a administrat uleiul lui Lorenzo. ºi cancerul la prostatã pe de altã parte. ficat ºi procesul de bãtrânire. Ea nu îºi protejeazã decât propria sãnãtate ºi propri conomice. proteine din soia ºi aditivi chimici. Notã: Tocmai am auzit la ºtiri un raport despre un studiu ºtiinþific ce confirmã legãtura di rectã dintre uleiurile de soia ºi canola. nu existã practic problemã de sãnãta e care sã nu poatã fi alinatã sau chiar inversatã. Ceea ce nu-i împiedicã pe experþi sã promoveze mai nou implanturile l a sâni cu ulei din soia. asumându -ºi responsabilitatea care îi revine pentru propria sa sãnãtate. Uleiul lui Lorenzo nu este altceva decât uleiul de MÃSLINE! Atunci când es te ingerat în cantitãþi mari. aflând CE aveþi de fãcut ºi CUM trebuie sã acþionaþi. Din fericire. pentru a-i creºte nivelul ene rgetic ºi pentru a-i detoxifia corpul de otrãvurile metabolice.În film. pe de o parte. Uleiul i-a provocat o stare de ºoc printr -o reducere masivã a aciditãþii corpului sãu. Toate aceste minciuni ar trebui sã vã punã în gardã în legãturã cu interesele majore care se ascund în spatele modelãrii opiniei publice. Este important sã vã atârnaþi de ceva ºi sã vã întindeþi coloana în fiecare zi! Orice exces se opune naturii . Ra portul a fost transmis în data de 15 februarie 1994. munitar. creºterea canola. Mai mult. Ac easta este o minciunã sfruntatã. Uluitor! Preambul: capitolul urmãtor analizeazã legãtura care existã între ceapã. el provoacã o stare de ªOC ºi ajustarea pH-ului corporal. Hipocrat Despre vibraþii ºi alte cãrþi care meritã citite . fratele meu a asistat la o d ezbatere televizatã în care un expert afirma nici mai mult nici mai puþin decât cã acesta este ulei de rapiþã. Învãþaþi sã vã protejaþi sãnãtatea ºi interesele DUMNEAVOASTRà economice.

ºi pentru a elimina câmpurile energeti ce negative din cãminul dumneavoastrã. dacã dore uri aceastã plantã trebuie sã þi-o cultivi singur. Astãzi. 185 . vã veþi îndrãgosti cu siguranþã de minunata capodoperã ilustratã în care sunt descri de ani de mãsurãtori energetice ºi intitulatã Mâna divinatorie (vezi Pachetul informativ). De altfel. înainte ca agenþia guvernamentalã FDA sã decidã sã ne salveze nenorocirea numitã tãtãneasã. aceasta putea fi gãsitã în toate magazinele. Ea face parte din trilogia care mai include Trusa pendulului ºi Mãsurãtorile e nergetice. Despre vibraþii este lucrarea scrisã dupã o viaþã de studiu de un Vrãj r în vârstã de 87 de ani. pent ru a alunga durerea dintr-un loc rãnit sau dintr-o încheieturã inflamatã. orice om inteligent va face ex act acest lucru. Dacã vã place istoria. În vremurile bune de altãdatã.Aflaþi cum puteþi folosi un lanþ vibratoriu pentru a stabili orientarea energiei.

Rãdãcina de tãtãneasã mãcinatã. la care se adaugã sucul de aloe. De multe ori. Rãdãcinile ei cresc pânã la o adâncime de 12 metri. Un precur sor racemizat accelereazã viteza de transformare. care cresc pânã la o înãlþime de 1. Ce sã menþioneze reclama era cã uleiul de canola este el însuºi o otravã sistemicã cu efecte pe t en lung! Capitolul 27 Ficatul ºi ceapa Cum funcþioneazã ficatul. pe abur. De aceea. fãrã sã-ºi piardã însã culoarea verde. Adãugaþi puþin ulei de din mere ºi veþi obþine o masã cât se poate de hrãnitoare ºi de gustoasã. în care se spunea: Fãrã pesticide . Ideal este sã le pregãt iþi la fel ca spanacul. sunt nevoit sã tai din plante pentru a permite creºterea unor lãs tari noi. produsele racemizate vã aduc beneficii mult mai mari la acelaºi preþ. Dacã acest lucru ar fi fost adevãrat. Toate produsele racemizate produc rezultate excelente. vindecã ulce tic ºi intestinal! Poate aºa se explicã interdicþia pe care i-au impus-o companiile farmaceut ice Ce este un precursor Un precursor este o substanþã chimicã ce precede formarea unei alte substanþe. dintre cele mai sãnãtoase. ani la rând. Fãrã pesticide? Am vãzut recent o reclamã uriaºã la uleiul de canola. eu ºi familia a am fi fost de mult morþi! Am mâncat tãtãneasã de mai multe ori pe sãptãmânã.2 metri. pânã când se înmoaie. Folosiþi-le o singurã datã ºi vã asigur cã nu veþi mai întreba a doua oarã dacã sunt eficient ltfel. întinzându-se pe un diametru de 1. ºi ne sim . acordaþi-le spaþiul necesar. aºa funcþioneazã ºi corpul . FDA afirmã cã tãtãneasa este periculoasã. Tãtãneasa are o vitalitate excepþionalã.Faceþi rost de câþiva lãstari cu rãdãcini ºi plantaþi-i în sol. Anonim Ficatul este organul cel mai abuzat din întregul corp. Este suficient sã plantaþi tãtãneasa o singurã datã ºi veþi obþine hranã pentru ani de zile.5 metri. care le depãºesc cu mult pe c ele ale suplimentelor din magazine. Puteþi culege frunzele ºi florile plantei din primãvarã pânã toa târziu. Frunzele ei pot fi amestecate în salate sau puse în sandviciuri. El reprezintã principalul org an de eliminare a . pe care nimic nu pare sã o deranjeze. Poate fi cultivatã inclusiv în ghi ece ºi se multiplicã extrem de uºor. pe care nu o vei gãsi la piaþã. Dupã câteva sãptãmâni vei obþ extrem de vitale.

deºeurile ºi alcoolii. Est e al doilea organ ca mãrime din corp ºi UNICUL organ care se autoregenereazã din proprie voinþã chiar dacã di el nu a mai rãmas intact decât 25%. Celulele funcþionale ale ficatului sunt numite hepatocite (de la hepat ficat ºi cite celule). capacitatea de regenerare a ficatului îi indicã impor tanþa în organism. în care se produc mii de reacþii biochimice. Un ficat sãnãtos este esenþial pentru o stare bunã de sãnãtate. þesutul stromatic invadeazã spaþiul rãmas liber ºi formeazã cicatrice. De altfel.deºeurilor toxice. Când ficatul devine excedat de toxine. inclusiv p ntru inversarea procesului de îmbãtrânire. Sunt clasificate în categoria celulelor parencime. c are ajung în el prin intermediul dublei aprovizionãri cu sânge. Ficatul este o incredibilã uzinã chimicã. medicamentele. pesticidele. ºi implicit asupra celorlalte organe ºi glande ale corpului. Ficatul metabolizeazã alimentele. Aceste substanþe toxice impun un mare stres asupra ficatului. hepatocitele mor. Spaþiul rãmas în urma lor este umplut de un þesut conjunctiv de tip cicatrice . Aºa se 186 . alcãtuit din celulele strome care acoperã în mod normal sup rafaþa exterioarã a ficatului. Când hepatocitele mor.

Dr. mâniei. Medicii dau vina pe gunoierii naturii vi rusurile dar. În mod oficial. eliminându-le în mod normal prin intermediul bilei. prin intestine ºi colon. grijilor. . Sângele oxigenat venit din inimã este furnizat de artera hepaticã. hranei ºi apei toxice) el oboseºte ºi sfârºeºte prin a se îmbolnãvi. a limfei. B. Atunci când vedeþi un corp gras. etc. fricii. lucru indicat în lucrarea Ucigaºii ascunºi (vezi Pachetul informativ). Dacã deºeurile se acumuleazã pe pereþii ven ei porte. Intoxicarea sângelui. Ciroza determinã îngãlbenirea ºi împietrirea ficatului. vedeþi practic organism bolnav. încãrcat cu substanþe nutritive. hepatita este clasificatã în A.) sa u fizic (datoritã medicamentelor. ca de obicei. Celulele Kupffer care cãptuºesc vasele de sânge ale ficatului au o importanþã vitalã pentru sãnãtatea ºi vitalitatea noastrã. dizolvând grãsimile pen tru o asimilare corectã. Toate aceste afecþiuni s unt predominante în Statele Unite. deºi nu este cazul. sau E. dar pot fi inversate uºor dacã persoana este dispusã sã coopereze. afecþiunea fiind numitã hipertensiune portalã. Într-un corp bolnav sau îmbãtrânit. bila acþioneazã ca emulsificator. Ficatul filtreazã deºeurile toxice din sânge. Fagocitele eliminã microbii. Grãsimile asigurã colesterolul NECESAR pentru producerea hormonilor corticosteroizi de cãtre glandele adrenale (cel mai cunoscut steroid este cortizonul). ªtim astãzi inclusiv ce trebuie sã facem în asemenea cazuri. El primeºte o DUBLà cantitate de sânge. Ficatul este un organ puternic vascularizat cu vase ale sângelui. La fel sunt mononucleoza. o boalã a EXCESULUI care este confundatã deseori cu o boalã a deficitului. încheieturilor ºi þesuturilor moi ale corpului au ÎNTOTDEA UNA la bazã un ficat bolnav! Hepatita (de la hepat ficat ºi ita inflamare) este o boalã a ficatului. iar cel neoxig enat. corpurile strãine ºi celulele albe ºi roºii care au ieºit din circulaþie. Pentru a-ºi duce la bun sfârºit sarcinile. C. funcþia ficatului este atât de compromisã încât corpul aj sã îºi clãdeascã rezerve de grãsimi ºi de celulitã. De asemenea. ºi cit e celule). se înºealã. D. presiunea sângelui creºte. Guenther Enderlein a arãtat suita exactã a metamorfozei microbiene care se petre ce în bolile degenerative. Ele sunt simultan hepatocite ºi fagocite (de la fag a mânca.petrec lucrurile în ciroza ficatului. EpsteinBarr ºi Sindromul Oboselii Cronice. Dacã se aflã în stare de stres mental (datoritã gândirii negative. Toate aceste afecþiuni reflectã o încãrcare cu toxine ÎN EXCES a organismului ºi un dezechilibru hormonal. ficatul are nevoie de o cantitate uriaºã de ene rgie. este furnizat de vena portã hepaticã.

sanguinã ºi flegmaticã). O umoare esteun fluid corporal despre care se credea cã influenþeazã personalitatea. precum: tipul A.În regiunile centrale din China. Galen credea în cele patru tipuri esenþiale de personalitate. Vestiþi în aceastã direcþ nt alcoolicii ºi unii vârstnici (vechii greci credeau cã existã patru tipuri de personalitate: colericã. precursorii racemizaþi ai hormonilor. Existã un tip de personalitate. Cele patru tipuri de personalitate continuã sã fie la modã. Cuvântul coleric vine de la chole. O mare parte din istoria dezastruoasã a medicinii occidentale este rezultatul teor iilor medicului ºi scriitorului grec Claudius Galen (circa 130-200 e. O persoanã biliarã are o personalitate dificilã. Acesta a fost medicul per sonal al împãratului roman Marcus Aurelius. dificilã ºi greu de suportat. PAC ºi Yucca Herbal Blend sunt extrem de utile. Detoxifi carea. la fel ca ºi ceaiul de Kombucha. Chole se refer sucul digestiv al ficatului. ce reflectã starea ficatului persoanei respective. melan colicã. pe care le-a numit umor i . în timp ce în SUA el este folosit doar de câþiva veterinari pentru a trata câinii ºi pisicile agresive. ceaiul lui Rene este folosit intravenos în cazul bo lilor virale. apa de calitate ºi odihna joacã un rol la fel de im portant în procesul de vindecare.n. cu mare succes. care înseamnã bilã în greceºte. bila. În mare parte.). 187 . teoria lui Galen s-a dovedit greºitã. dar au cãpãtat nume noi. Personalitãþile colerice Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. colericã. exerciþiile fizice. oamenii îºi schimbã personalitatea. Colericul are o persona litate acrã.

Mãrimea lor oscileazã de la ace ea a unui bob de linte la .tipul B. ster grãs ol alcool. Yucca Herbal Blend ºi DiSorb Aid fac minuni în cazu l problemelor digestive. Pylori sunt trei dintre factorii care stau la baza ulcerului peptic. eliminând indigestia. Din cauza problemelor hormonale. etc. indigestia. membranele stomacului îºi redobândesc starea de sãnãtate. dar în realitate se petrece exact cazul opus. afecþiunile tiroidei ºi lipsa energiei toate sunt avertismente serioase îndeosebi în cazul femeilor! Acidul stomacal are un pH foarte redus (0. membranele mucoase ale stomacului prote jeazã pereþii acestuia de acest acid atât de puternic. Ele sunt foarte comune ºi reprezintã o afecþiune gravã. Gazele. Cel duodenal apare la nivelul pereþilor intestinuluisubþire.15 litri de bilã pe zi. Hormonii ºi digestia sunt strâns legate între ele.8). Aceasta reprezintã un suc digestiv de cu loare galben-maronie. El este atât de acid încât o singurã picãturã cãzutã pe piele ar face o gaurã în ea. Îmbãtrânirea. INUNDÂND corpul cu un flux nesfârºit de substanþe toxice. cu un pH extrem de alcalin. Acidul clorhidric. balonarea. Pietrele la vezica biliarã au o legãturã FOARTE STRÂNSà cu problemele digestive. constatãm cã acesta este alcãtuit din chole bilã. bila ºi procesul de îmbãtrânire Îmbãtrânirea organelor vitale limiteazã serios capacitatea noastrã de a prelucra alimentel e ingerate. dupã ce s-au pietrificat. gazele ºi balonarea. problemele legate de pãr. stresul ºi bacteria H. lucru observabil îndeosebi seara sau dupã o masã bogatã în g rãsimi. Producerea insuficientã a acidul ui clorhidric de cãtre celulele stomacului LIMITEAZà digerarea proteinelor ºi permite instalarea în organ ism a paraziþilor ºi a ouãlor lor. stabilindu-se în vezica biliarã. Dacã indicaþiile din aceastã carte sunt respect ate. Ficatul are un rol esenþial în procesul digestiv. incidenþa lor est e de zece ori mai mare în cazul femeilor decât în cel al bãrbaþilor! Pietrele la vezica biliarã sunt pietre al e ficatului care au migrat. Ele uºureazã de asemenea durerile provocate d e hernia hietalã (o afecþiune de care se plâng în mod frecvent femeile) prin eliminarea presiunii abdominale asupra diafragmei. cole sterol ºi bilirubina preluatã din celulele roºii moarte. Imunitatea umoralã se referã la anticorpii ºi antigenii aflaþi în circulaþie în sângele uman ºi în fluidele limfatice. Ea conþine ioni minerali. Atunci când sunt sãnãtoase. Dacã analizãm cuvântul colesterol. Un ficat sãnãtos produce circa 1. maro nie sau verzuie. Bilirubina este cea care dã bilei culoarea sa galbenã. celulita. ca sã nu mai vorbim de calitatea acesteia. Un ficat bolnav NU eliminã suficientã bilã. grãsim ea. uneori maroniu-verzuie. Ulcerul peptic apare la nivelul pereþilor stomacali. HCI racemizat. Indigestia este pusã de multe ori pe seama unui exces de acid stomacal.

Pentru digestie. Dacã nu existã suficientã bilã.aceea a unei mingi de golf. unde este amestecatã cu secreþiile pancreasului ºi cu bila din ficat. Aceste secreþii sunt EXTREM DE alcaline ºi au scopul de a ridica pH-ul chimului. Dacã doriþi sã scãpaþi complet de aceastã problemã. eliberând-o în intestinul subþire ori de câte ori procesul digestiv impune acest lucru. Puþinã Yucca Blend la fiecare masã face minuni în cazul aces tei tulburãri. numitã duoden. uºor de absorbit de organism . astfel încât l egãturile chimice ale carbohidraþilor sã poatã fi rupte ºi zaharurile digerate. Micelele Bila (ºi Yucca Blend) opereazã la fel ca ºi detergentul de vase. creând mediul perfect pentru instalarea paraziþilor un mediu alcãtuit din resturi alimentare în putrefacþie la care s e adaugã o mare cantitate de toxine. Ele se divid ºi emulsif icã globulele mari de grãsime. E ºi K. care îmbolnãvesc ºi îmbãtrânesc organismul-gazdã. grãsimile alimentare nu pot fi digerate. D. Metabolismul insuficie nt al grãsimilor conduce 188 . Mâncarea parþial digeratã (numitã chim) iese din stomac ºi pãtrunde în prima din cele trei se uni ale intestinului subþire. Digestia parþialã pr veazã organismul de energie. bila reprezintã ceea ce reprezintã det ergentul pentru vasele murdare cu grãsime. For marea micelelor este esenþialã pentru absorbþia vitaminelor liposolubile A. Vezica biliarã depoziteazã bila secretatã de ficat. vã recomand clismele la ficat. Notã: bãutul lichidelor la masã dilueazã acizii ºi enzimele stomacale. pe care le divid în molecule mici numite micele. cãci 40% din energia noastrã provine din oxidarea grãsimii.

Suplimentele pe bazã de fier alimentar sunt dezastruoase pentru organism. de d ezechilibrele hormonale ºi de o dietã alimentarã necorespunzãtoare. Suferinzii de hepatitã. icterul. toate pot fi tratate acasã. psoriazisul ºi dificultãþile de învãþare sunt simptome ale unor disfuncþii ale ficatului ºi a unei toxicitãþi sistemice. Copiii suferã adeseori de disfuncþii ale ficatului. Icterul este rezultatul unui exces de bilã ºi de bilirubinã în sânge. deºeurile se rãspândesc înap i în organism. Acneea. Aceste pietre îº u originea în ficat. spanac ul). care asigurã materia primã necesarã într-o formã uºor asimilabilã de cãtre organism pentru a duce hemul necesar. Dacã ficatul este toxic ºi nu poate separa bilirubina din sânge. Anemia rezultatã ca urmare a deficitului de fier NU reprezintã însã o conseci nþã a deficitului de fier alimentar. Pe mãsurã ce corpul îmbãtrâneºte ºi pH-ul sãu se modificã. bãºicile. Soluþia perfectã pentru cei cu defici t de fier sunt algele Klammath. Anemia rezultatã ca urmare a deficitului de fier poate fi tratatã cu uºur inþã. Pierderea hemului (purtãtorul oxigenului în hemoglobi nã) conduce automat la o pierdere de energie ºi de vitalitate. sarea. Nivelul ridicat de zahãr în sânge (diabetul) este legat de nivelul redus de fier din hem. . cirozã ºi mononucleozã au adesea un ten gãlbui. Cea mai mare parte a fierului din hem este absorbitã în intestine. Fierul e ste un oxidant ºi participã direct la formarea radicalilor liberi. Emulsificatorul grãsimilor din bilã care menþine colesterolul în soluþie este lecitina. cultivate în grãdinã (fãrã îngrãºãminte). Din fericire. iar capacitatea sângelui de a aproviziona mitocondriile ºi hepatocitele va scãde a corespunzãtor. apendicita. efectele sale fiind c atastrofale (aºa se întâmplã de pildã în cazul programelor dietetice ºi al produselor alimentare care nu conþin grãsimi ) Bila conþine hem (fier organic). dacã sunt înþelese adevãratele sale cauze. ci a încetinirii funcþiilor organelor vitale datoratã toxicitãþii sistemice ºi de zechilibrelor hormonale (exceselor). medicamentele ºi mineralele din b e decanteazã ºi determinã apariþia ºi creºterea în dimensiuni a pietrelor la vezica biliarã. constipaþia . Gãlbinarea este un SEMN al unei disfuncþii grave a ficatului. Dacã apare un deficit de fier la nivelul hemului din corp. Aceste molecule d e fier sunt mult mai active din punct de vedere biologic decât fierul alimentar. Acest lucru este valabil îndeoseb i în cazul femeilor aflate la menstruaþie. oxidarea glucozei (conversia glucozei în ATP. molecula noastrã energeticã) de cãtr e mitocondrii va fi mult redusã.la probleme grave de sãnãtate ºi la o cantitate redusã de energie. colesterolul. care gener eazã o culoare galbenã la nivelul globulelor ochilor. La fel de utile sunt legumele proaspete cu frunze verzi (de pildã.

ele putând resta bili calitatea vieþii persoanei.dar ajung la proporþii gigantice numai în vezica biliarã. Pietrele la vezicã sunt o confirmare a faptului cã bãtrâneþea s-a instalat deja. creând a n stres similar celui impus organismului de gustãrile dintre mesele principale. Medicina modernã a avansat foarte mult în procedeele chirurgicale.. testicule. fãrã sã se bazeze pe progresele tehnologice pentru a fi salvaþi de la o moarte sigurã. Pie trele la vezica biliarã sunt responsabile pentru circa 8. adãugându-i mulþi ani de viaþã. Dacã pietrele din vezica biliarã BLOCHEAZà traseul bilei dintre ficat ºi intestinul subþir e. dacã persoana nu face nimic pentru a preveni acest lucru. etc. nu toatã odatã imediat dupã masã. 189 . Odatã eliminatã. ovare.000 de morþi ºi peste UN MILIARD de dolari anual nu mai în Statele Unite. dar preþul plãtit va fi sãnãtatea ºi itatea sa. O vezicã biliarã cangrenoasã trebuie extirpatã chirurgical. dar picãturã cu picãturã. fi catul îºi va secreta bila direct în intestin. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a evita pierderea vezicii biliare. Þesuturile cangrenoase sunt þesuturi moarte care putreze sc în absenþa oxigenului. indiferen t de vârsta biologicã a omului! Pierderea vezicii biliare echivaleazã cu o îmbãtrânire mai acceleratã ºi cu o viaþã trãitã pe l de subzistenþã. persoana va mu ri din cauza ºocului rezultat prin otrãvire (toxemie). cangrena se va instala în numai câteva ore. Pierderea vezicii biliare conduce de regulã la dia bet în urmãtorii 20 de ani. fãrã apendice. Acþiunile imediate de remediere a situaþiei sunt absolut necesare în acest caz. eliminând cu uºurinþã vez ica biliarã a bolnavilor. Este bine însã ca oamenii sã înþeleagã CAUZELE care stau la baza formãrii pietr lor la vezicã. în caz contrar. DACà pacientul nu face nimic pentru a veni în ajutorul corpului sãu. splinã. Omul poa te trãi fãrã vezica biliarã.

crescute fãrã îngrãºãminte. tabletele de ficat organic racemizat. Este un lucru obiºnuit sã gãseºti într-un ficat inflamat bacili din colon (E. fãrã sã prezinte nici unul din inconven ientele cãrnii. guta. din cauza stãrii în care e aflã animalele. Algele Klammath. pe canalul vaginal. Acest lichid este ÎNCÃRCAT cu substanþe nutritive ºi cu enzime biologic active. organice. constipaþie ºi probleme ale intestinului gros. Localizarea anatomicã a ficatului Ficatul este localizat direct sub ultimele coaste ale cutiei toracice. Un abdomen umflat reprezintã doar parþial un depozit de grãsime. sau direct prin c onducta prin care trece bila. sunt la fel de UTILE pe tru ficat. în partea d reaptã. Fructele ºi legumele proaspete. polenul armonizat. Max Gerson obiºnuia sã foloseascã sucul proaspãt. situatã în pa stângã a corpului. cam la aceeaºi înãlþime. -toate aceste produse reprezintã SUPER-ALIMENTE uºor de digerat. Infecþii similare apar ºi în c azul femeilor. De aceea. altele care vor urma! O descoperire recen tã pe care v-o recomandãm este Rollerul Limfatic Biogen. diverticulita. Harmonic Synerg y. o alternativã mai sigurã constã în folosirea tabletelor de ficat de viþel organic r acemizat ºi predigerat. tru a-ºitrata bolnavii de cancer. Acestea conþin proteine grele. lucru care se întâmplã în caz de cirozã. unele existente. Un colon congestionat reprezintã un teren ideal pentru boalã ºi un bilet sigur cãtre cim itir. DiSorb Aid. Paraziþii intestinali ajung de multe ori la ficat prin vena portã. Lactatele precum iaurtul. organic. dar de aceastã datã cauza lor sunt problemele HORMONALE. sana ºi kefirul sunt extrem de sãnãtoase. generatoare de stres. În Statele Unite. Ceaiul de Kombucha ºi sucul proaspãt de lãmâie reprezintã suplimenþi alimentari ideali. plantele taoiste.Igiena ficatului Bolnavii de cancer ar trebui sã se abþinã temporar de la consumul cãrnii (de orice fel) ºi al brânzeturilor. Acestea reprezintã energizante foarte puternice. Yucca Herbal ºi R/HCI asigurã o d igestie de 100% ºi restabilirea rapidã a stãrii de sãnãtate. ficatul proaspãt nu se mai gãseºte de mult pe piaþã. Dr. având drept cauzã princip alã colonul inflamat ºi deformat. Este un SEMN evident de acumulare a deºeurilor toxice. sub plãmânul drept. Abdomenul umflat Abdomenul umflat reprezintã un SEMN clasic al unor probleme la ficat ºi al unui corp aflat sub asediu. lângã stomac ºi în opoziþie cu splina. Afecþiunea este fr ecvent asociatã cu colita. al cãrui masaj permite dislocarea ºi eliminarea unor . problemele prostatei. Este situat deasupra colonului ascendent. care golesc sistemul de energ ie. Orice abdomen umflat înseamnã probleme. coli). artrita ºi problemele cardiace ca sã numi m numai o parte dintre ele. obþinut din ficat de viþel.

mãtreaþã abundentã. Respiraþia ficatului Existã alimente precum ceapa crudã care provoacã o respiraþie neplãcutã. Toate problemele intestinului gros sunt rezultatul unui mod de viaþã nesãnãtos ºi al unei diete dezechilibrate. exerciþiile fizice ºi o alimentaþie cât mai corectã pent ru inversarea procesului de îmbãtrânire. cunoscutã ºi sub de respiraþie a ficatului. sau dobândesc sindromul oboselii cronice. o conversaþie între asistenta profesorului meu de biochimie ºi o altã persoanã. cei care au viermi inelari. Sperãm cã cititorii noºtri au înþeles cât de importante sunt mestecatul aten t al hranei. fãrã sã vreau. Doamna în cauzã avea un ficat stresat. Am auzit odatã. 190 . Ceapa crudã este un detoxifiant puternic. în care prima se plângea de problemele ei de sãnãtate. mononucleozã. Când mi-a cerut ajutorul. Din aceeaºi categorie fac parte suferinzii de psoriazis. Oamenii care au ficatul stresat fac uºor hepatitã. bãutul apei de calitate de-a lungul întregii zile. i -am simþit imediat mirosul respiraþiei ºi am recunoscut simptomul.cantitãþi masive de deºeuri din colon. care produce un mi ros metalic în respiraþia anumitor persoane.

m-am trezit la vârsta de 45 de ani. sindromul colonului iritabil. Personal. Aºa se explicã de ce am insistat atât de tare asupra necesitãþii detoxifierii cu orice preþ a organismului. Îmi amintesc cã pe vremea când l. cancer. Nu mai puþin de 90% din populaþie are ficatul stresat. despre care vom mai vorbi în capitolul urmãtor. diverticulitã. Ace cru îl puteþi face ºi dumneavoastrã! Bãile minerale ºi ficatul De-a lungul timpului. întrucât acestea esc organismul sã elimine brusc o cantitate foarte mare de toxine în sânge. în care numeroºi vizitat ori se scãldau în apele minerale ºi fãceau bãi de nãmol. Ori de câte ori aplicaþi procedee de detoxifier e prin intermediul pielii. vã veþi simþi foarte obosit. Sauna cu infraroºii la distanþã (SID) reprezintã o modalitate excelentã de a experimenta b eneficiile unei bãi cu apã mineralã caldã chiar acasã la dumneavoastrã. mi-am recãpãtat integral viaþa înapoi. iar eu nu mã opun nici un . când amdescoperit cã am probleme serioase. Atrag însã atenþia cã. Existã modalitãþi diferite de a dobândi o stare idealã de sãnãtate. este foarte indicat sã beþi cantitãþi mari de apã cu minerale marine racemizate. Alzheimer. izvoarele minerale. un loc din California. cele calde ºi locurile cu nãmol terapeutic au atras mulþi oamenidornici sã îºi redobândeascã sãnãtatea. SUPER-ALIMENTE pentru o SUPER-VIAÞà . astfel încât astãzi. pe mine mã obosesc cumplit! Oamenii cu ficatul slãbit trebuie sã fie foarte atenþi atunci când se scaldã în izvoare cu apa caldã. deºi mulþi oameni se simt revigoraþi de ele. Sauna NU foloseºte cãldura sau lumina. Un ficat sãnãtos reprezintã o condiþie sine qua non pentru a redeveni tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom discuta despre fluxul de energie ºi despre vitalita tea nelimitatã a organismului. am preferat sã-mi croiesc o cale nouã. sfatul meu este sã priviþi în faþã realitatea. Se produce de asemenea o pierdere a ele ctroliþilor minerali. În loc sã continui pe aceeaºi cale. Dacã nu sunteþi pregãtit sã faceþi aþã acestei cantitãþi.picior de atlet. Acest dispozitiv minunat dizolvã ºi e inã din þesuturile moi deºeurile acide. echilibrãrii hormonilor ºi i ngerãrii SUPERalimentelor. colitã. mergeam împreunã cu familia la Izvoarele Calde din Deºert. infecþii cu paraziþi. Pot confirma personal eficacitatea acestor bãi (minerale ºi de nãmol) în procesul de det oxifiere. ºi a ltele. probleme periodontale ale gingiilor. constipaþie. pielea uscatã. la vârsta de 53 de ani. regenerând ficatul. unghii fragile. În cazul în care constataþi totuºi cã sãnãtatea dumneavoastrã nu mai este la fel de bunã sau cã aþi încep accelerat. eliminând-o urgent.

veþi constata cã greutatea dumneavoastrã se va n ormaliza. Folosiþi-le ºi veþi constata cã senzaþia de foame dispare ce energia ºi luciditatea dumneavoastrã mentalã vor atinge un nivel pe care nici mãcar nu vi-l puteþi imagina la ora actualã. Harmonic Synergy Tablete ETVC Taoist Rice Polish Harmonic Pollen Taoist 5 Elements Harmonic Royal Jelly Klammath Algae Biogen Skin & Body Biogen Liver Biogen HGH VitaLight Tablets Precursori Racemizaþi 191 . dupã o vreme nu prea îndelungatã. iar pãrul va începe din nou sã creascã. Mai mult.Iatã care sunt super-alimentele care alcãtuiesc principala mea dietã alimentarã (având în ve dere cã nu mãnânc decât o singurã datã pe zi).

Produsele racemizate au o dublã valoare. Aceºti termeni indicã existenþa unei energii potenþiale disponibile ºi un rãspuns biologic aº eptat. Racemizarea amplificã enorm profilul energetic al sub stanþelor nutritive. lipide. precum ºi profunzimea câmpului energetic rezultat intensificând astf el activitatea biologicã în interiorul organismului. ci în activitatea forþei vitale din sis emele vii. unificate prin suprapunere pentru a atinge efecte biologice maxime. Efectul pe care îl au produsele racemizate asupra moleculelor substanþelor nutritive bogate în energie este cel mai bine descris prin cuvântul viabilitate. Unificarea câmpurilor energetice ale substanþelor nutritive ficã viteza de rotaþie a energiei. ceea . proteine ºi calorii.Adaug uneori la aceste produse ºi un mãr sau o parã. Procesul se realizeazã în patru trepte ºi unificã. în ceea ce priveºte profilul lor energetic. Scala racemicã este de la 0-10. completez procesul digestiv cu DiSorb Aid. un fruct de mango. Yucca Blend ºi R/HCI. astfel încât câmpurile individuale ºi compuse sã nu poatã reveni la un nivel ener etic inferior noii valori atinse ºi sã nu se deterioreze o perioadã foarte lungã de timp. o piersicã sau l egume proaspete. ºi mai puþin la putere. Toate produsele intitulate Biogen ºi Harmonic au o valoare de referinþã de 10/10. Ilustraþie Efectele vindecãtoare ale terapiei magnetice Haos Ordine Înainte Magnet Dupã Masajul molecular al mineralelor marine ionizate în sânge ºi în fluidul limfatic De ce vorbim atâta de racemizare Produsele racemizate sunt combinaþii de câmpuri energetice circulare. Produsele racemizate sunt extrem de active din punct de vedere biologic. homeopatia sau alte procese c unoscute ºi aplicate pânã acum în domeniul sãnãtãþii. Procesul de racemiz are ridicã aceastã valoare de zece ori. amplificã. Toate substanþele cu o energie orientatã cãtre dreapta p rimesc valoarea de referinþã staticã de 0. Nu se mãsoarã în carbohidraþi. Racemizarea nu are nimic de-a face cu magnetismul. Pentru o absorbþie perfectã ºi o eliberare cât mai deplinã a energiei. legatã de activitatea biologicã ºi de amprenta ra emicã . stabilizeazã ºi bl cheazã frecvenþa energeticã. Viabilitatea se referã mai degr abã la utilitatea ºi activitatea biologicã. producând aproape instantaneu beneficii maxime.

El se sinucide . întrucât usteºte de electricitate. prin punctele reflexe ale ac estora). Produsele racemizate NU au egal pe piaþã. efectele lor asupra vitalitãþii celor care le folosesc sunt incredibile. Valoarea vindecãtoare a aerului. Seneca Oamenii adorã litoralul mãrii! Aerul de acolo îi face sã se simtã automat mai bine. Apa ionizatã le revigoreazã trupurile. apei ºi nisipului de pe litoral este datã de ionii minerali încãrc aþi electric. Mersul cu picioarele goale pri n nisip permite scurgerea unei pãrþi importante a energiei toxice prin tãlpi (mai exact.ce înseamnã cã sunt de zece ori mai viabile în interiorul organismului decât în starea lor ne-racemiz atã. 192 . De aceea. Capitolul 28 Mineralele din apa mãrii Omul nu moare.

în caz contrar. de-a lungul sinapselor (sã spunem. Compuºii ionici sunt cristale. ionii minerali sunt numiþi electroliþi. cãtre picior sau cãtre un deget). Fibrele ºi celulele noastre nervoase sunt înþesate de as menea electroliþi. conti nuându-ºi drumul. apar bolile ºi obosea a. precum sarea de bucãtãrie (clorura de sodiu). O unitate de m onedã electricã este numitã un ion mineral. Un corp care dis pune de o cantitate suficientã de ioni se bucurã deopotrivã de sãnãtate ºi de vitalitate. Sângele ºi limfa conþin electroliþi. moleculele sãrurilor se divid în ioni minerali instabili. Înþelegerea sursei din care provine ener gia mãrii este esenþialã pentru inversarea procesului de îmbãtrânire ºi pentru sãnãtatea noastrã. Sp re deosebire de acest proces. iar ionii minerali asigurã energia necesarã pentru ca semnalul sã poatã trece de poartã. în timp ce alþii nu pot face a est lucru. Sinapsele ar putea fi comparate cu niºte ecluze de-a lungul axonului nervului. Sãrurile su nt STABILE ºi îºi menþinforma de cristale PÂNà CÂND sunt hidrolizate (dizolvate în apã). Celulele Schwann þin poarta deschisã prin producerea unor hormoni care deblocheazã rec eptorii sinapselor. Aceºtia permit transferul energiei (semnalelor) electrice de la un capãt la altul al corpului nostru. În soluþie. corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu ioni. Semnalele electrice întrerupte provoacã miºcãri spastice care îngreuneazã deplasarea ºi funcþ area . furnizând astfel energia necesarã procesului. De aceea. ionii minerali racemizaþi echilibreazã sistemul. întrucât poate salva viaþa în caz de atac sau epuizare din cauza cãlduri i excesive. Atunci când sunt dizolvate în apã sau în fluidele corporale. ionii minerali renunþã la electronii lor.Marea este principala baterie în care natura îºi stocheazã ENERGIA ei orientatã cãtre dreapt a! Eareprezintã un fenomen de o importanþã extremã. Ionii sunt atomi care au pierdut sau au dobândit electroni în plus. Corpul îºi conduce afacerile zilnice folosind ca monedã electricitatea. Existã ioni capabili sã conducã electricitatea într-o soluþie. Atunci când impulsurile electrice traverseazã sinapsele. Compuºii ionici sunt alcãtuiþi din doi sau mai mulþi ioni care au format o legãturã himicã între ei. Dacã aceºti ioni provin dintr-o sursã anorganicã precum sarea de bucãtãrie sau c rbonatul de calciu ei destabilizeazã sistemul ºi creeazã condiþii pentru acumularea de excese în organism. Mineralele care nu se aflã într-o formã ionizatã nu sunt suficiente în acest scop. Barierele Am putea compara sistemul nervos cu un sistem de bariere la care trebuie plãtit un preþ înainte ca semnalelor electrice sã li se permitã continuarea drumului cãtre destinaþie. lucru important de ºtiut. prin intermediul fibrelor nervoase ºi al ionilor minerali furnizaþi de sânge. inclusiv cele coloidale.

dar spre deosebire de atleþi.normalã a unei persoane. Aceºtia ºtiu foarte bine cã performanþa puterea ºi vitalitatea sunt asociate cu electroliþii. Neuropatia ºi mielomul împãrtãºesc ºi ele o parte din me. prin pierderea celulelor Schwann ºi deteriorarea înveliºului de mielinã. Nu toþi ionii minerali sunt la fel. nivelul lor de activitate este deneegalat. ei ºi reduc rezervele de ioni minerali mult mai lent. Atleþii clasice d aceste proble Body Toner ai horm Electroliþii sunt EXTREM DE importanþi pentru atleþi. Ei ºtiu cã trupurile lor nu vor putea obþine mari realizãri sportive fãrã ajutorul electroliþilor. Cei care au trecut prin ciclul carbonului ºi au cãpãtat o structurã racemizatã sunt mult mai activi în corpul uman. Paralizia cerebralã ºi scleroza multiplã sunt exemple e impulsuri electrice sporadice. în cantitãþi corespunzãtoare. ªi oamenii obiºnuiþi folosesc electroliþii. care îºi epuizeazã rez rvele în numai câþiva ani. Aceste minerale stau de asemenea la baza produce rii Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã. necontrolate. Atunci când sunt racemizaþi. cãci trupurile lor se aflã sub un mare stres fizic. Atleþii FOLOSESC cantitãþi mari de electroliþi. SOC ºi Biogen Skin & sunt douã produse extrem de eficiente pentru restaurarea acestui înveliº. Precursorii racemizaþi onilor asigurã activitatea hormonalã necesarã pentru restabilirea celulelor Schwann. Semnãtura energeticã ºi amprenta electricã a acestor ioni est e inferioarã ionilor 193 . Scoaterea la suprafaþã a vechilor depozite marine ºi hidrolizarea lor pentru a obþine io ni minerali nu reprezintã o idee foarte bunã.

Sarea de masã este alcãtuitã din sodiu ºi clor. Noi avem nevoie de sodiu. Aceste acþiuni modificã frecvenþele anormale ale corpului ºi îl pun pe acesta la unison cu pãmântul-mamã. incapabili sã stea cu coloana dreaptã. dupã 15 minute de plimbare cu picioarele goale prin nisipul plajei ºi-au revenit complet! O altã modalitate con stã în a purta un lanþ vibratoriu. Bãuturile energizante pentru sportivi. fãcând-o prietenoasã din punct de vedere biologic. Sodiul este un electrolit care contribui e la fluxul energiei electrice în corpul uman. Chiropracticienii susþin cã orientarea vertebrelor este direct asociatã cu . ca sã nu numim decât câteva. fiind con centraþi dintr-un mediu activ din punct de vedere biologic apa de mare . care nu costã decât câþiva penny. Le place gustul ei. Atleþii inteligenþi parã propriile lor bãuturi energizante. Dacã organismul nu are altã opþiune. Fãrã sã-i oblig eu. el va folosi ionii de sodiu în locul altor ioni min erali de care are nevoie. iar performanþele lor ºcolare ºi sportive sunt mul t mai bune. Amprenta ei energeticã se naºte din restructurarea moleculelor de apã ºi ºtergerea memoriei contaminanþilor toxici care se gãs esc în apa obiºnuitã. cad miul ºi mercurul. copiii mei se duc în fiecare zi la ºcoalã cu apa lor BEV ionizatã. dar în cantitãþi foarte mici. Dacã mai adãugaþi la aceastã apã ºi ale marine ionizate.minerali racemizaþi. Am cunoscut oameni cu dureri insuportabile de spate. apa BEV ºi energia Mulþi atleþi folosesc bãuturile energizante comerciale pentru a-ºi suplini necesarul de ioni minerali. Îi spun chiar apã de putere ! Toþi colegii lor beau apã de la ei! Apa BEV are un potenþial POR specific punctului de concepþie . veþi obþine o apã de bãut fãrã egal. plimbânduvã cu picioarele goale prin nisip sau prin iarbã. Transferul de energie poate fi obþinut ºi prin alte mijloace. Spre exemplu. Prea m ult sodiu dezechilibreazã raportul sodiu/potasiu ºi pregãteºte terenul pentru instalarea cancerului. ei sunt ÎNCÃRCAÞI cu metale grele toxice precum plumbul. iar semnãtura lor este incompletã. O plimbare de numai cinci minute pe zi cu picioarele goale elibereazã o cantitate MASIVà de energie negativã ºi de stres din or ganism. ori îmbrãþiºând un copac cu picioarele goale. potenþialul lor fiind apoi amplifi cat prin procedeul de racemizare. care . Atleþii care folosesc cantitãþi mari din aceste bãuturi exper imenteazã o îmbãtrânire rapidã a organelor lor interne ºi a þesuturilor conjunctive. folosind ioni marini racemizaþi ºi apã V. Ionii minerali racemizaþi ne menþin tineri ºi puternici. în plus. Aceste bãuturi nu sunt însã deloc indicate! Amprenta lor energeticã este nesãnãtoasã pentru c rpul uman. în sti depolicarbonaþi. Procesul BEV mãreºte unghiul legãturilor moleculare ºi ale atomilor de hidrogen ºi ridicã fr ecvenþa vibratorie a apei.

Dr. pentru a-ºi menþine o sãnãtate optimã. Reams nu a fãcut altceva decât sã toarn a kilograme de sare în soluþie. Nici unul din cei prezenþi. pentru simplul motiv cã sodiul este un electrolit. Dacã un lichid nu conþine ioni.000 de dolari pentru rezolvarea un ei probleme legatã de electrolizã într-un magazin de cromare. durerea ºi bolile dispar. Clorura de sodiu a rezolvat pe loc problema elect rolizei apei. nu reuºea sã punã aparatul în funcþiune. 10. În flu idele corporale precum sângele ºi limfa. iar fluxul de electricitate a început imediat sã curgã prin lichidul a stfel obþinut. permiþând începerea procesului de placare. iar plimbarea prin nisip este o dovadã cã atunci când energia toxicã este eliminatã din organi sm. curentul este transportat prin intermediul ionilo r minerali ionizaþi. Electricitatea care trece printr-un lichid dã naºtere procesului de e lectrolizã (de la electro electricitate ºi lizã disoluþie).stresul organelor vitale. curentul el ectric nu poate trece prin el. nici chiar prod ucãtorul tancului de electrolizã. lãsând însã 194 . Carry Reams a primit odatã nu mai puþin de 10. Corpul uman are nevoie de o aprovizionare constantã cu ioni minerali electroliþi. Înlocuirea sãrii de bucãtãrie mente de sodiu aºa cum se procedeazã în cercurile medicale alopatice nu rezolvã problema decât pe termen sc urt. într -o proporþieechilibratã. Curentul electric reprezintã o miºcare a energiei de-a lungul unui cablu metalic.000 de dolari pentru un sac cu sare Ionii în soluþie permit trecerea electricitãþii.

iar procesul de îmbãtrânire se accelereazã. Experþii afirmã cã zahãrul nu este altceva decât zahãr. Dacã mâncaþi frecvent zahãr de bucãtãrie. fructoza. Mai mult. ei afirmã cã manitolul. siropurile) ºi cele artificiale p recum aspartamul (mai bine cunoscut prin eticheta în trei culori. care reduce frecvenþa vibratorie a corpului ºi îi diminue ura acestuia. cãci nu conþine ioni minerali. Zaharurile albe ºi artificiale distrug energia alimentelor prin i onizare sau prin deteriorarea moleculelor alimentare. Kombucha este un produs alimentar viu. În cazul în care cantitatea de ioni din org anism scade. Zahãrul a dispãrut. Este important sã înþe legeþi cã organismul Kombucha are capacitatea de a converti aceastã substanþã cu energia orienta tã cãtre stânga zahãrul de bucãtãrie într-un câmp energetic orientat cãtre dreapta ºi încãrcat cu enzime. vã veþi pierde vitalitatea ºi veþi îmbãtrâni mai ra Am discutat mai devreme în aceastã carte despre ceaiul de Kombucha. la fel cum face ºi dif renþa între tipurile de grãsimi. Ei bine. hormoni º organici benefici. dieta lor furnizându-le doar cantitatea necesarã de ioni minerali pentru a rezista între subzistenþã ºi boalã. exceptând structura molecularã a acestor produse. Zahãrul este o subst anþã cu o energie orientatã cãtre stânga. de pe etichetele pr . apare imediat o crizã de sãnãtate. dar NU conduce electricitatea atunci când este dizolvatã în apã. Când ionii se leagã de zahãr. aceste molecule pierd sau câºtigã electroni. energia lor este neutralizatã. sorbitolul ºi xilitolul nu sunt periculoase pentru organismul uman. roºu. maltozã. întrucât se leagã de ionii noºtri minerali. Bacteriile produc acest rezultat prin intermediul alchimiei biologice. modifi cându-ºi astfel structura. Aºa cum spuneam mai devreme. ºi vã asigur cã ei cunosc foarte bine acest lucru. Conform opiniei lor. Zaharurile purificate (zahãrul de bucãtãrie. Unele zaharuri accelereazã procesul de îmbãtrânire prin neutralizarea rezervelor natural e ale corpului de ioni minerali. La fel ºi aspartamul. Aºa-zisele stãri psihice melan colice datorate excesului de zahãr sunt în viziunea lor doar o iluzie. Corpul face o diferenþã cât se poate de clarã între tipurile de zahãr. Sodiul este o otravã! Zahãrul Zaharoza (zahãrul de masã) este un cristal. Zaharoza saboteazã fluxul de energie din corp. sodiul creeazã condiþiile pentru EXCE S ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. al cãrui câmp energetic a fost inversat. Aceste diferenþe au la bazã orientarea energeticã a produselor. dextrozã ºi lactozã. Zaharoza nu este un electrolit.neatinsã adevãrata cauzã. dar energia a rãmas. foarte concentratã . Ei susþin cã NU existã nici o diferen zaharozã. Mai exact. corpului nu-i pasã cu ce tip de zahãr îl hrãnim. alb ºi albastru. toate acestea sunt m inciuni. Marea majoritate a oamenilor îºi trãiesc viaþa la limita înfometãrii.

195 . Cât despre oligoelementele precum manganul. Gândacii nu le atacã. la diminuarea activitãþii glandu lare ºi la dezechilibrele hormonale. ªtiinþa a pus în evidenþã de multã vreme necesitatea mineralelor principale . la care se adaugã aditivii alimentari. molibdenul ºi alte circa 60. prin blocarea receptorilor corpului. întrucât nu savureazã deloc alimen tele pline de zahãr sau de sare. precum calciul. borul. iodul . sulful ºi fosforul. la apariþia ridurilor. Încercaþi totuºi sã nu vã faceþi un obicei din consumul de zahãr! Minerale principale ºi secundare Pentru a funcþiona corect. corpul are nevoie de mineralele principale. fierul. Aceste otrãvuri zãpãcesc energia corpului ºi echivaleazã cu hrana gãtitã la microu Ele conduc în timp la albirea pãrului.oduselor alimentare) . au proprietãþi radiomimetice care imitã efectele radiaþiei nucleare asupra ADNului celular. Problema poate fi inversatã cu ajuto rul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. Alimentele prelucrate care conþin cantitãþi mari de zahãr sau sare nu se stricã prea uºor to cmai pentru cã enzimele lor au fost deteriorate. ªtiu ei ce ºtiu! Dacã TREBUIE sã faceþi o alegere între zahãrul de masã ºi aspartam sau alte zaharuri de sinte alegeþi zahãrul de masã! Câteva tablete de VitaLight vã vor ajuta apoi sã neutralizaþi acest ahãr. dar ºi de cel e secundare (oligoelemente).

Enzimele. aspartamul ºi alimentele modificate genetic). SUPER-alimentele precum algele Klam math. Harmonic Synergy ºi ficatul biogen reprezintã substanþe nu tritive excelente. polenul armonic. Est e ca ºi cum o femeie lãuzã ar bea mai mult lapte pentru a putea produce mai mult lapte matern! Mineralele chelate provoacã probleme organismului.importanþa acestora pentru nutriþia umanã a fost descoperitã abia recent (ºtiinþa a acceptat cu greu dependenþa omului de minerale. lipsa lor accelerând proc sul de îmbãtrânire. Un asemenea produs. Procesul de chelare pãcãleºte corpul sã accepte în sânge substanþe pe care nu le-a putut prod ce în mod normal. Ionii minerali activi din punct de vedere biologic provin de la animalele ºi plant ele sãnãtoase. pânã în sânge. Gândiþi-vã cât de absurd este sã iei carbonat de calciu pentru a obþine mai mult calciu. Este vorba de produºii în care mine ralele sunt legate de un purtãtor. ierburile taoiste. Forma lor determinã efectele pe care le au mineralele asupra sãnãtãþii umane. Toate proteinele ºi toþi aminoacizii conþin az . Acest lucru NU este deloc de dorit! Aceºti compuºi minerali reprezintã câmpuri ergetice dezechilibrate care NU au trecut prin ciclul carbonului. Ele reprezintã molecule proteice care funcþioneazã în inter iorul organismului ca niºte ingineri. negeneratoare de stres. Produsele care conþin minerale într-o formã elementalã nu sunt deloc utile corpului. Ele sunt echivalentul unei bancnote false. dar creeazã mai multe probleme noi. Sufixul at ne aratã cã el se aflã într-o formã de sare sau cristalinã. Enzimele creeazã zone deschise în care sângele ºi limfa sã p oatã furniza substanþele nutritive de care are nevoie corpul. Ele da u peste cap echilibrul acestuia ºi produc efecte secundare asupra sãnãtãþii noastre. Azotul joacã un rol cheie în procesul vieþii. NU îi utilizaþi. de regulã un aminoacid. Se ºtie astãzi cã mineralele sunt esenþiale pentru o bunã nutriþie. alcãtuit din calciu ºi carbon. Produsele care conþin minerale într-o formã elementalã NU au ce cãuta în corpul uman. precum ºi din suplimentele cu ioni minerali racemizaþi. Rezolvã o problemã. Ce se ºtie mai puþin este faptul cã la fel de importantã ca ºi mineralele însele forma în care se prezintã acestea. Ei streseazã sistemul ºi cr eeazã excese. Purtãtorul transportã mineralele prin tra ctul gastrointestinal. folosit frecvent pentru a completa aºa-numitul deficit de calciu (o eroare de diagnostic în cazul osteoporozei) este carbonatul de calciu sau carapacea de scoicã. dar nu ezitã sã ridice în slãvi soia ºi canola. mineralele ºi azotul Enzimele depind de minerale.

Cel mai clasic exemplu sunt proteinele din soia. Atunci când vorbesc despre procentajul în proteine al unui aliment sau al unei recolte. experþii folosesc a zotul pentru a FORÞA plantele sã creascã. Ei cred cã pot mitui natura sã producã alimente bogate în vitalitate cu ajutorul îngrãºãmintelor pe bazã de azot. pornind de la premisa cã orice aliment este hrãnitor. Azotul NU este un ion mineral în sensul clasic al cuvântului (fiind un gaz). 196 . Valoarea proteinelor alimentare este mãsuratã prin conþinutul lor în azot. Atmosfera este alcãtuitã într-o proporþie de 78% di n azot. Viaþa NU POATE exista în lipsa azotului. c onduce electricitatea ºi acþioneazã ca un electrolit. azotul este eliberat (gândiþi-vã la compost sau la un ca davru în putrefacþie). El poate fi gãsit în numeroase forme. bogate în proteine ciudate . dar funcþioneazã totuºi ca ºi cum ar fi. nutriþio niºtii ºi fermierii se referã de fapt la conþinutul în azot al acestora. Azotul este un gaz extrem de acid (pH 1-2). Proteinele ciudate Proteinele ciudate sunt proteine care induc corpului o stare de confuzie. Din pãcate. Natura rãspunde în oducând alimente cu energia orientatã cãtre stânga. Azotul (care are simbolul atomic N ) este extrem de important pentru conductivitate a electricã ºi pentru transferul energiei în corp.ot. În forma sa metalicã. Când proteinele sunt digerate ºi divizate în pãrþile lor componente. Plantele ºi animalele au nevoie de azot pentru a creºte.

Proteinele ciudate conþin azot. Þesuturile corpului sunt alcãtuite din proteine care conþin azot.5% la 1 % -cantitatea de calciu necesarã pentru a stabiliza pH-ul sângelui creºte de 200 de ori! Am afirmat în repetate rânduri cã nu existã boli ale deficitului. Nu cu mulþi ani în urmã. dublatã de o serie de clisme la ficat. îngrãºãmintele chimice de mare putere ºi otrãvurile împrã câmpuri explicã de ce tot mai multe proteine ciudate fac astãzi parte din lanþul aliment ar. În cazul ost eoporozei. nemaiºtiind ce trebuie sã facã. aceste proteine produc EXCESE. Odatã cu creºterea incidenþei acestor proteine a crescut ºi numãrul celor bolnavi de boli degenerative. dar într-o formã nepo trivitã pentru corp. Deteriorarea mediului înconjurãtor. Pe mãsurã ce nivelul proteinelor ciudate în sânge creºte. problema apare din cauza unui exces de azot în sânge. Ceamai rapidã cale de a inversa procesul de acidifiere constã în ingerarea Apei Io nizate de Înaltã Valoare Medicinalã. ea depãºeºte curent 2% din cantitatea totalã! Cu fiecare dublare a cantitãþii de proteine ciudate ingerate sã spunem de la 0. . pentru a CONTRACARA aciditatea sângelui. veþi obþine cantitatea de proteine utilizabile. cantitatea de proteine inutilizabile era de sub 0. Acest luc u nu este adevãrat! Organismul are o inteligenþã înnãscutã ºi ºtie foarte bine ce trebuie sã facã pentru a se men iaþã atunci când se confruntã cu o situaþie de exces. fãcându-l încã ºi cid. Citiþi eticheta unui produs pentru câini sau pisici. cãci receptorii de la capãtul lanþului de transmis ie a semnalului sunt blocaþi din cauza analogilor hormonali. Pentru a anihila efectele prote inelor ciudate bogate în azot (care este eliberat în timpul procesului de digestie) este necesarã o cantitate uriaºã d e calciu. la care se adaugã dezechilibrele hormonale (dominarea excesivã a estrogenului ºi blocarea receptorilor ) ºi acumularea deºeurilor metabolice. Nu este mai puþin adevãrat cã dacã receptorii sãi hormonali se blocheazã. Dacã sunt ingerate. el intrã într-o sta de confuzie. Veþi gãsi afiºatã aici lista totalã a pr teinelor ºi o listã a proteinelor inutilizabile de cãtre organism. organismul trece pe vibraþia de su pravieþuire ºi începe sã îºi retragã mineralele din oase. datorat cantitãþii prea mari de proteine ciudate ingerate.5%. ºi dacã nu sunt eliminate imediat din sistem. miliard e de celule mor.Azotul are multe forme diferite. ªtiinþa m calã numeºte acest proces osteoporozã ºi strigã în gura mare cã pacientului îi lipseºte calciul. Dacã le veþi scãdea pe ultimele din prime le. În fiecare zi. puteþi fi siguri cã aveþi în faþã o persoanã cu o aciditate int re. Astãzi. ele elibereazã azotul în sânge. Toate bolile etichetat e în aceastã categoriesunt rezultatul unor EXCESE în interiorul sistemului. Dacã vedeþi cã cineva îmbãtrâneºte rapid.

Procesul ste similar chelãrii mineralelor elementale pentru a pãcãli organismul uman sã ignore protocolul sãu normal d e funcþionare. la fel ca ºi plantele sau corpul uman. astfel încât energia ºi ionii minerali sã poatã trece cãtre locurile de schimb create de enzime în þesutu rile plantei. pãcãlindu-le pe acestea sã accepte minerale ºi otrãvuri nedorite în þesuturile lor.Azotul ºi plantele Azotul este deviza electricã ce permite plata pentru deschiderea barierei în cazul p lantelor. sau cã mâncarea gãtitã la microunde este identicã cu cea gãtitã la foc. Ciclul carbonului 197 . Natura a aranjat astfel lucrurile încât elementele sã fie nevoite sã treacã prin ciclul ca rbonului înainte de a-ºi putea câºtiga dreptul de a intra în organismul uman. cã plantele chimizate nu diferã cu nimic de cele naturale. Agricultura puternic chimizatã a învãþat cum poate fi manipulat procesul vieþii în cazul pla ntelor. Dorinþa de a chela compuºii minerali sau de a forþa recoltele sã creascã cu orice preþ porneº e de la premisa cã Dumnezeu ºi natura sunt lipsiþi de inteligenþã. singurii cãrora nu le lipseºte aceastã inteligenþã sunt experþii!! Chelarea are la bazã aceeaºi mentalitate c re afirmã cã alimentele modificate genetic sunt la fel de bune pentru sãnãtatea umanã ca ºi cele natu rale în ceea ce priveºte substanþele nutritive.

Ei sunt cei care dau apei mãrii gustul ei sãrat caracteristic ºi cantitãþile uriaºe de oligoelemente îi confer NERGIA specificã! Este vorba chiar de energia care permite ionilor minerali racemizaþi sã anihileze ef ectul Rouleau în sânge. în ea sunt prezenþi TOÞI ionii minerali ai pãmântului. Boala rãspunde bine la tratamentul cu vitamina B. retrãgând ontul sãu bancar. vitamine ºi enzime. ionii nutritivi ajung în apa mãrii. grãsi mi. Bacteriile din sol sunt bancherii care deþin în depozitele lor mineralele pãmântului. Ionii mineral i sunt o monedã electricã. Efectul lor asupra organismului conf irmã amprenta lor energeticã. Ac este minerale devin utilizabile numai atunci când reacþioneazã cu acizii slabi precum acidul carbonic. Bacteriile preiau ºi modificã ionii minerali. ciuperci ºi fungi. Ciclul carbonului transformã mineralele inactive din punct de vedere biologic ale pãmântului în câmpuri energetice active. Plantele combinã aceºti ioni cu energia solarã pentru a produce proteine. În timp. mai ales dacã este dublat de ingerarea unor proteine de calitate ºi de eliminarea . CICLUL CARBONULUI = ploaie + s ol + soare + microbi + plante + animale = ioni minerali activi din punct de vedere biologic. Toate aceste substanþe vii conþin ioni minerali activi din punct d e vedere biologic. La rândul lor. cu energia orientatã cãtre dreapta. Apa mãrii este o soluþie de ioni minerali încãrcaþi electric.Ciclul carbonului explicã felul în care sunt ionizate ºi asimilate mineralele pãmântului p entru a fi transformate în molecule alimentare sau în apã de mare. pentru a putea fi consumate de bacterii. Animalele mãnâncã plantele ºi îºi eliminã deºeurile pe sol. unde se transformã într-o soluþie biologic activã de ioni mine rali. puternic energizatã. pe care oamenii le pot ingera pentru a-ºi pãstra sãnãtatea. carbohidraþi. Una din aceste boli este pelagra. dar se ºtie cã depind întru totul de mineral nþa a aflat de importanþa lor pornind de la aºa-numite boli ale deficitului. care este carbonul atmosferic + hidrogenul secretat de rãdãcinile plantelor. într-o formã dinamicã. mo oziteazã reziduurile în acelaºi sol. Rolul lor este destul de puþin înþeles de ºtiinþa contemporanã. vitalitatea ºi tinereþea. Enzimele acþioneazã ca niºte casieri care supervizeazã retragerea. schimbându-le sarcina electricã. fiind chiar sângele ºi limfa pã luimamã. Ea indicã un deficit al niacinei (vitamina B-3). pânã când planta devine capabilã sã îi foloseascã. Atunci când apa mãrii este activatã prin racemizare. Vitaminele Vitaminele nu pot funcþiona decât dacã ionii minerali sunt prezenþi într-o formã echilibratã. plantele cresc.

Am vorbit mai devreme de acea familie de chimicale unicipalitãþileoraºelor din Statele Unite pentru a clorul este combinat cu un grup de amine organice care ucid bacteriile din apa de bãut. distrugându-ne ficatul ºi otrãvindu-ne 198 numite cloramine .exceselor din corp. Cuvântul organic însea mnã care conþine carbon . Corpul este for mat într-o proporþie de 90% din þesuturi conjunctive. Nu întâmplãtor. care înseamnã necesar. capsulele SOC permit dizolvarea AUTOMATÃ a þesuturilor cicatrizate interne ºi externe. pãcate. Moleculele organice conþin oxigen. . sulf ºi carbon. azot. În aceste substanþe. alcãtuite din proteine funcþionale. Viaþa este imposibilã fãrã carbon. vitaminele conþin ºi ele carbon. la care se adaugã s xul aminã numele chimic al unei molecule care conþine azot. cu atât mai numeroase devin þesu ile sale cicatrizate. Capsulele SOC vã ajutã sã redeveniþi s pli! Aminoacizii. cloraminele pãtrund cu uºurinþã p intestinele. Orice materie vie conþine carbon. care sunt înlocuite cu þesuturi vii. alãturi de azot. ori de câte ori facem baie. Din rin piele. lipidele ºi carbohidraþii sunt molecule organice produse de sistemele v ii prin activitatea lor anabolicã. Carbohidraþii conþin la rândul lor carbon. Aminele se unesc ºi formeazã proteine care conþin azot. contribu ind astfel la construirea legãturilor sulfhidrilice care unesc proteinele. Conceptul de vitaminã derivã din cuvântul vital . Folosite regulat. folosite de m trata apa potabilã. Cu cât omul îmbãtrâneºte mai tare. Capsulele SOC conþin carbon ºi sul f racemizat (care nu trebuie confundate cu formele elementale ale celor douã substanþe chimice). Cuvântul amino este asociat de a semenea cu amina. care dau acea senzaþie de corp înþepenit.

Pentru . FÃRà aplicarea de îngrãºãminte chimice. bunul meu prieten Leonard Ridzon de fineºte carbonul ca fiind Elementul hotãrâtor care determinã vitalitatea recoltelor (ºi a vieþii pe pãmânt) . Ele imitã efectul celor naturale. datoritã formei sale moleculare uni ce. este de o mie de ori mai bunã decât orice supliment. ºi mult ai ieftinã! În biochimie ºi nutriþie. iar elementele sale nu pot contribui l a sãnãtatea oamenilor. Solul care conþine un câmp magnetic foarte puternic este definit de regulã prin sintag ma: paramagnetic (de la para dincolo de). Dacã doriþi sã aflaþi mai multe în legãturã cu minunatul domeniu al agriculturii esoterice. Singurul supliment pe care îl folosesc personal este VitaLi ght. Solul bolnav este sãrac în carbon. Nu uitaþi cã hrana vie. Carbonul se poate combina în milioane de feluri. Reþineþi urmãtoarea afirmaþie º nu o uitaþi niciodatã: Noi NU trãim din vitamine. ªtiinþa modernã foloseºte carbonul pentru a crea otrãvuri organice precum pesticidele ºi erbicidele. Conexiunea carbonului. El este nu mitorul comun al unor alimente extrem de hrãnitoare ºi al unui sol sãnãtos. Existã la ora actualã un produs biodinamic uºor de folosit. vitaminele sunt cunoscute sub denumirea de co-factori sau co -enzime. ci din energia furnizatã de reacþiile chi mice pe care le alimenteazã acestea. Carbonul este un factor extrem de important pentru procesul de îmbãtrânire. vã recomand cu cãldurã volumele 1 ºi 2 din Biodinamica lui Alex Podolinsky (v ezi Pachetul informativ). care poate transforma oric e sol poluat într-o grãdinã paradisiacã încã din primul an. minerale ºi enzime. Vita minele produse de om STRESEAZà ficatul ºi sunt toxice pentru corp. Plantele care cresc pe solurile paramagnetice au o ener gie orientatã cãtre dreapta ºi o semnãturã energeticã completã. animalelor sau plantelor. Carbonul este barometrul aure i solului ºi al câmpului magnetic al acestuia. din produsele alimentare. în activitatea microbianã ºi în ioni minerali activi din punct de vedere biologic. Cea mai rapidã cale de a transforma un sol bolnav într-unul puternic energizat constã în aplicarea principiilor biodinamice. ºi viceversa. cultivatã în grãdina personalã. Conexiunea carbonului În nepreþuita sa lucrare. Este elementul care stã la baza întregii vieþi. Solul devitalizat NU conþine paramagnetism. recomandându-le exclusiv pe cele naturale. dar nu au capacitatea de a construi þesuturi sãnãtoase. Vitaminele au nevoie de ionii minerali pentru a funcþiona.Autorul lucrãrii de faþã respinge folosirea vitaminelor de sintezã (chiar dacã sunt etiche tate drept naturale ).

îmi obþin mineralele de care am nevoie din alimentele proaspete. nu veþi îmbãtrâni ºi nu veþi muri prematur. putem adãuga în dieta noastrã urmãtoarea sursã recomandabilã: mineralele m arine ionizate ºi racemizate. citiþi Pachetul informativ. cum sunt cele din VitaLight. motiv pentru care îmi procur energia din m ralele racemizate. previn apariþia efectului Rouleau ºi mã fac sã mã simt bine! Dacã veþi respecta aceste principii. Acestea îmi furnizeazã electricitatea de care am nevoie. pline de substanþe nutritive vii ºi care conþin o amprentã energeticã orientatã cãtre dreapta. Eu unul doresc sã rãmân tânãr cât mai multã vreme. din SUPER -alimente ºi din VitaLight. Ele îmi dinamizea zã procesele biochimice. Mineralele racemizate lichide au capacitatea de a neutraliza efectul Rouleau al sângelui. Alimentele ideale sunt cele crescute în grãdina personalã.informaþii. Vom in dica aici cum pot fi evitate anumite boli precum SIDA. Dacã hrana pe care o consumãm nu conþine toate m neralele de care avem nevoie. Personal. 199 . Speranþa mea este ca aceastã carte sã fie pentr u dumneavoastrã un catalizator care sã vã ajute sã redeveniþi tineri! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre sistemul imunitar ºi despre cancer. Fiecare om t uie sã-ºi asume responsabilitatea pentru viaþa sa.

Pentru cei care cunosc însã regulile jocului. Efectele benefice ale plimbãrilor prin nisip ºi iarbã cu picioarele goale sau ale îmbrãþiºãrii copacilor par la pri vedere magie curatã.Punctele reflexe de la nivelul tãlpilor sunt conectate la organele vitale ale corp ului. Schemã Producþia de ATP ºi gestionarea energiei Cheia cãtre o sãnãtate perfectã ºi cãtre o vitalit eplinã (Potenþialul de oxidoreducere) ATP molecula de depozitare a energiei primare din corpul uman OXIDARE REDUCERE Îmbãtrânire acceleratã Regenerarea þesuturilor Blocarea glicolizei Accelerarea glicolizei Pierderea ATP-ului stocat Sporirea producþiei de ATP Elemente ACIDE Elemente BAZICE Sulf transfer de electroni transfer de electroni Calciu Clor FORÞA VIEÞII Magneziu Fosfor Ovul + Spermã Potasiu Punct de concepþie Rãu 350 (+) POR 350 (-) POR Apa de la robinet Apã din fântâni MoarteApa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã alimenteazã ºi accelereazã producþia de ATP a mitocondriilor (regenerare sistemicã a corpului) Apã BEV Laptele matern Orientare cãtre stânga Oameni bolnavi Orientare cãtre dreapta Cancer / Diabet / Atacuri de inimã / Artritã / Boli degenerative / Boli de toate felurile Atacuri de inimã / Infarct (descãrcare masivã de electroni) Sãnãtate foarte . ele devin întru totul explicabile.

bunã Vitalitate Punct de echilibru Super-sãnãtate Tinereþe /vitalitate Regenerare Inversarea procesului de îmbãtrânire Nici o boalã! Forþa vieþii sub punctul de concepþie Forþa vieþii peste punctul de concepþie Stare entropicã ÎNALTÃ Stare entropicã REDUSÃ Entropie: mãsura gradului de dezordine ºi de haos (dizarmonie) dintr-un sistem (viu) . Ilustraþie 200 .

ºi cu cât aceasta se deterioreazã mai tare. fibromialgia. artrita. Boli precu m cancerul. substanþelor nutritive. îºi au rãdãcinile în stagnare fluidelor intra ºi extracelulare. Pe mãsurã ce procesul se pune în miºcare. Îmbãtrânirea nu este altc decât o deteriorare a casei în care locuim. dioxidului de carb on ºi deºeurilor de o parte ºi de alta a membranei celulare poartã numele de îmbãtrânire. pot fi simþite cu mâna. care le înlocuiesc pe cele cicatrizate.Tumorile canceroase Importarea ºi condensarea energiei Tumorile se calcifiazã. dezechilibrele hormonale ºi excesele joacã la rândul lor un rol important în declanºarea acestor boli. astfel încât schimbul de substanþe nutritive ºi de oxigen se accele reazã. durerile dispar. energia orientându-se cãtre stânga. Sângele îngro capacitatea corpuscu Încetinirea miºcãrii bilaterale a oxigenului. Stagnarea fluidelor intracelulare din celule provoacã moartea acestora. nu au o fazã ascunsã. cu atât ma i rapid îmbãtrânim. Introduceþi 5 picãturi de minerale marine racemizate într-un pahar de apã BEV sau de Apã I . Pe mãsurã ce celulele devin supraîncãrcate cu deºeuri acide. Exportarea maselor canceroase ºi dispersarea energiei Masele nu se calcifiazã ºi nu apar în radiografii. Gândiþi-vã la un ou fãrã gãlbenuº. Una din cele mai interesante caracteristici ale capsulelor SOC constã în faptul cã ace stea înmoaie membranele celulare. pe scanere. SOC ajutã corpul sã producã proteinele bazate pe sulfonil. Un corpuscul este o celulã fãrã nucleu. iar corpul devine mai suplu ºi mai liber . amprenta s se modificã. pe ca re le dizolvã. Când aceastã afecþiune se instaleazã. ul în care capilarele extrem de fine ale sângelui interfereazã cu celulele. i energeticã a sângelui s îngroºat. sclerodermia. comparat cu o celulã. Oul poate fi cu nucleul ei. Tumorile ºi masele de cancer NU sunt unul ºi acelaºi lucru! Efectul Rouleau ºi capsulele SOC Bãtãlia pentru sãnãtate ºi regenerare poate fi câºtigatã sau pierdutã numai la nivel celular. Fãrã îndoialã. ºi sute de alte asemenea afecþiuni. sunt moi la atingere ºi invizibile în t impul perioadei ascunse. lilor din sânge de a pãtrunde în þesuturi ºi de a deservi celulele este grav compromisã. apar în radiografii. ºi astfel apare sângele EFECTUL aºa-numitei boli a lui Rouleau. Corpusculii din sânge intrã ºi ies din aceste capilare (arteriole) în rânduri de câte unul.

Acest miracol poartã nu mele de inversare a procesului de îmbãtrânire. acest lucru se petrece deoarece nimeni nu îºi pune întrebãrile corecte Charles Voltaire 201 . Dacã doriþi sã vã recâºtigaþi sau sã vã pãstraþi sãnãtatea. ºi corpul se va regenera rapid.onizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã (cu POR ridicat). iar efectul Rouleau va dispãrea din sânge. Capitolul 29 Dinamica fluidelor corporale Dacã ºtiinþa dã greº. Efectul apare ca o combinaþie între potenþialul apei ºi orientarea impulsului ele ctric al mineralelor (vezi paginile xxx ºi xxx). este EXTREM DE important sã îi as corpului un flux constant de minerale racemizate. determinã apariþia unui veritabil miracol. la care se adaugã aceste substanþe energetice. Fluxul constant de apã de calita te.

responsabil pentru miºcarea a 75% din proteinele lichide ale corpului. Numele sãu este LIMFA ºi el face parte din sis temul limfatic. motiv pen tru care joacã un rol central în orice analize medicale. înot. sângele este filtrat de rinichi ºi de ficat. Pereþii capilarelor limfatice sunt mai permeabili decât cei ai vaselor de sânge. Ele se . El deserveºte TOATE sistemele corporale. ºi nu opereazã DECÂT într-o singurã direcþie. ar trebui sã fie moi ºi plastice. În d normal. Tinerii fac în mod natural aceste activitãþi. spre deosebire de vasele sanguine. Aºa se explicã de ce ele sunt umflate ºi dure. O limfã sãnãtoasã este absolut esenþialã pentru o stare bunã de sãnãtate ºi de vitalitate. Capilarele limfei au întotdeauna o terminaþie . ceea ce simþiþi în re litate suntcâmpuri de energie condensatã . Sistemul limfatic este alcãtuit dintr-o reþea de capilare ºi de vase similarã arterelor ºi venelor prin care circulã sângele. al intestinelor. nimeni nu vã va cere sã donaþi acest fluid. Este extrem de important sã înþelegem cã nodurile limfatice sunt în realitate locuri de st ocare a energiei. Acest si stem diferit NU are o inimã care sã-l deserveascã precum o pompã. în timp ce s istemul circulator al sângelui nu prezintã aºa ceva. Sângele este un element sistemic. sub sâni sau în exteriorul acestora. pe braþe. Aceasta poate fi accelerat rin plimbãri viguroase. Odatã ce intrã într-un capilar al lim uidul extracelular nu mai poate scãpa pânã când nu ajunge în sângele din vena subclavianã situatã î opierea bazei anterioare a gâtului. exerciþii aerobice. Fluidul sãu este incolor. Sistemul limfatic prezintã noduri. fiind una din cele douã surse de informare pe ca re le oferã fluidele corporale. respiraþii profunde ºi printr-o muncã fizicã grea. prin alergare. cu câteva diferenþe notabile. care sunt continue. Dacã apare o urgenþã medicalã.Sângele este un element central al metabolismului corporal. nu umflate! Amigdalele sunt asemenea noduri limfatice. Dacã simþiþi noduli limfatici umflaþi sub maxilare. ºi eliminã dioxidul de carbon ºi deºeurile din celule ºi din întregul sistem. pânã rpul devine capabil sã se ocupe de ele. Reprezintã un barometru foarte util al bolilo r deja declanºate ºi al celor care se pot declanºa în orice moment. El transportã oxigenul ºi substanþele nutritive cãtre celule. prin intermediul rinichilor. ori în zona inghinalã (în jurul zonei pubiene). plãmânilor ºi pielii. Capilarele sale eliminã d eºeurile ºi deservesc fluidul extracelular din spaþiile situate între celule. Mai târziu. Câmpurile de energie toxicã sunt stocate ºi pãstrate aici în toatã siguranþa. Sistemul limfatic este înainte de toate un sistem de comunicaþie a proteinelor plasma tice . Es sibil sã inversezi procesul de îmbãtrânire fãrã o bunã circulaþie a limfei. în timp ce vârstnicii au tendinþa sã le evite. Sângele are un frate geamãn care îndeplineºte multe funcþii similare cu ale sale.

Sãriturile ºi masarea limfei pun în miºcare energia toxicã. pe care sistemul sanguin nu o poate înde plini. SOC ºi cea de Kombucha. sub forma lichidului limfatic. Sângele este pompat acolo unde limfa nu ajunge. Lipsa exerciþiilor fizice ºi ingerarea unei cantitãþi insuficiente de apã conduc la apariþia unor þesuturi congestionate. În caz contrar. Dacã circulaþia limfei este a pH-ul corpuluieste echilibrat. Organele limfatice ºi procesul de îmbãtrânire Sistemul limfatic este unul din cele mai importante sisteme din organism. toxinele ºi deºeurile NU se vor acumula în sistem. iar mai târziu la boalã. Acest fluid extra celular este cel care deserveºte în realitate celulele ºi þesuturile. Atât sta rea de sãnãtate cât ºi cea de boalã îºi au rãdãcinile în acest fluid apos numit limfã. astfel încât ficatul sã o poatã e a mai târziu din sânge. Procesul este mult uºurat dacã adãugaþi Yucca Herbal Blend. deºeurile se vor amesteca cu 202 . Venele returneazã 90% din volumul de sânge în inimã. 10% din sângele care pãrãseºte inima scapã sub formã plasmã prin pereþii capilarelor. Canalele limfatice returneazã diferenþa de 10% în sânge.umflã ºi devin inflamate atunci când se instaleazã o boalã. Sistemul limfatic îndeplineºte o funcþie criticã. ajungând în spaþiile extracelulare DINTRE celule. PAC. Corpusculii din sânge (celulele roºii fãrã nucleu) sunt pompaþi în artere sub presiunea inimii.

Corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu potasiu organic. cu sãrurile ºi grãsimile. Gestul instinctiv al femeilor de a-ºi ridica mâinile ºi de a gesticula atunci când vorbesc repr ezintã o încercare de îmbunãtãþire a circulaþiei limfei la nivelul pieptului ºi sânilor. Limfocitele ºi macrofagele fac parte integrantã di n sistemul limfatic. cu toxicitate a ºi cu pierderea pãrului corporal. Anticorpii se concentreazã apoi în sânge ºi în limfã. Pe mãsurã ce deºeurile se acumuleazã în fluidele extrac elulare dintre celule. de unde îºi încep activitatea specificã. Acest balans natural al braþelor exer . glanda timus (situatã între in imã ºi baza gâtului). Dacã nu reuºeºte sã-l o bþinã. el îl FURà din interiorul celulelor. Cancerul ÎNCEPE în sistemul limfatic ºi se extinde (metastazã) pe autostrada proteinelor plasmatice ale corpului respectiv prin acelaºi sistem limfatic. Limfoci tele ºi macrofagele din sânge ºi din fluidul limfatic protejeazã corpul de microbi ºi de corpuri le strãine. întrucât transferul acesteia depinde de miºcãrile corpului ºi de contracþiile musculare. apa se acumulea zã. pH-ul corpului se modificã. aºa cum le-a creat Dumnezeu.otrãvurile organice. Un sistem limfatic lent este echivalent cu un sistem ÎMBÃTRÂNIT! Retenþia fluidelor în pic ioare sedatoreazã acumulãrii deºeurilor ÎN EXCES. Limfocitele includ celulele T ºi B. cu mineralele din apa de la robinet. amigdalele. Exerciþiile fizice ºi limfa Exerciþiile fizice joacã un rol fundamental în buna circulaþie a limfei. Ce lulele B îºi au originea în mãduva oaselor. producþia moleculei de ATP de cãtre mitocondrii înceteazã (fiind blocatã). O parte dintre ele devin celule ale plasmei care secretã anticorpi. Oriunde existã proteine. Când þesuturile sunt congestionate ºi corpul devine incapabil sã se cureþe singur. Organele limfatice ale corpului sunt nodurile limfei. splina ºi mãduva oaselor. fluxul de oxigen ºi de substanþe nutritive devine mai lent. Grãsimile ºi sistemul imunitar Sistemul limfatic transportã grãsimile alimentare dinspre intestine cãtre sânge. exact cele pe care le infecteazã virusul HIV. La baza lor stau adeseori ºi a numite dezechilibre hormonale. Ar fi mult mai bine însã d lãsa braþele sã atârne înainte ºi înapoi. Aceste SEMNE sunt avertismente ale bolii. sodiul pãtrunde în acestea ºi îl înlocuieºte. care nu trebuie neglijate. dând p este cap þesuturile ºi blocând funcþiile organelor vitale. Mini-trambulina amplificã mult circulaþi a limfei. Când potasiul iese din celule. iar raportul dintre sodiu ºi potasiu se inverseazã. Ciupercile de sub unghii sunt asociate cu o circulaþie lentã a limfei. În acest fel.

pânã la înãlþimea umerilor. El blocheazã activitatea enzimelor ºi slãbeºte oasele. Între epifize ºi diafize (partea prelungitã a oaselor) se aflã discurile de creºtere. Rugaþi persoana sã s ea înpicioare ºi sã îºi ridice braþele pe lateralã. fiind responsabilã de prod ucerea celulelor roºii ale sângelui. Limfa. Rugaþi apoi persoana sã alerge p e loc. Pierderea de putere este asociatã cu pune rea în miºcare a limfei ºi a ionilor minerali încãrcaþi electric (vã reamintesc cã ionii renunþã la energia lor în schimbu recerii semnalelor electrice). observând rezistenþa naturalã pe care o opune. Repetaþi apoi exerciþiul cu braþel inse ºi remarcaþi pierderea rezistenþei naturale a acestora. Pastele de dinþi ºi bãuturile rãcoritoare care conþin fluor pot genera o anemie periculoasã. cele car e ne conferã înãlþimea specificã. cu genunchii sus la piept ºi miºcându-ºi braþele. Fluorul interfereazã cu producerea celulelor roºii. Împingeþi-i a delicat. timp de zece secunde. Este localizatã în oasele plate ale corpului ºi în epifizele (terminaþiil ) oaselor lungi. Iatã un exerciþiu interesant care demonstreazã dinamica miºcãrii limfei. 203 . dar cu putere. mãduva oaselor ºi fluorul Mãduva oaselor face parte integrantã din sistemul limfatic.citã o influenþã mai mare asupra sistemului limfatic decât prescripþiile ridicole ale experþilor.

ele reduc producþia de ATP. În centrul acestei problem e stã un ficat TOXIC. Ele sunt dovada cã cele care au învins au fost forþele rãului (energia negativã). în timp ce fluorurile limiteazã capacit atea sângelui de a transporta oxigenul (mai puþine celule roºii produse de mãduva oaselor înseamnã mai p uþin oxigentransportat). la care se adaugã folosirea regulatã a creme cu precursori racemizaþi ai hormonilor Nugestrine II. Efectele devin ºi mai negative în cazul în care combinãm fluorul cu sodiul. este saturatã de noduli limfatici. care izoleazã ºi gestioneazã deºeurile toxice. sãrându-i solul. adicã a celulelor ACTIVE. care începe odatã cu cecumul. Cecumul e ste punctul de joncþiune între intestinul subþire inferior (ileul) ºi începutul intestinului gros (colonu l). care genereazã problemele de la nivelul intestinului gros. colitã sau sindromul colonului iritabil sunt avertizaþi astfel cã pot urma probleme mu lt mai grave de sãnãtate dacã nu vor lua mãsuri. Traumele la nivelul celulelor parenchime conduc la apariþia cicatricelor atunci când . Aceastã zonã este cea mai toxicã din organism. prevenind astfel moartea. ale pielii). Cicatricele r ezultã ca urmare a lezãrii celulelor parenchime. Efectul fluorului asupr a sãnãtãþii ºi energiei corpului este similar cu cel al chimioterapiei în cazul bolnavilor de can cer. ale orga nelor (de pildã. care pot provoca moartea! Un colon ineficient ºi un sistem limfatic lent reprezintã simptome asociate cu un fi cat toxic. Sodiul în exces streseazã metabolismul corpului. Romanii cunoºteau puterea sãrii de bucãtãrie. ei s-au asigurat cã oraºul nu va mai renaºte niciodatã. pielea devine zbârcitã. Tocmai de aceea. Oamenii care se îmbolnãvesc de a pendicitã. Acneea ºi cicatricele Pe mãsurã ce circulaþia fluidului limfatic se încetineºte. Când au învins Cartagina lui Hanibal. diverticulitã. funcþionale. Cicatricele sunt precum un câmp de luptã în care diferite armate desfãºoarã un rãzboi energet c. Acneea nu este altceva decât un caz acut de reducere a eficienþei sistemului limfati c la nivelul straturilor subcutanate ale pielii ºi de acumulare a deºeurilor toxice. Apendicele porneºte din cecum. iar deºeurile acide se acumuleazã membrane. Împreunã. Apendicita este o co nfirmare a unui surplus de deºeuri toxice. Sistemul limfatic deserveºte inclusiv colonul. Formarea cicatricelor ºi congestionarea sistemului limfatic merg mânã în mânã.Oamenii anemici sunt lipsiþi de vitalitate ºi obosesc cu uºurinþã. Cicatricele provocate de acnee pot fi eliminate cu uºurinþã cu ajutorul loþiunii ºi capsulelor SOC. þesuturile conjunctive se rup ºi apare acneea (în cazul adulþilor se adaugã ºi ridurile). doar cã se petrece mult mai lent! Sarea de bucãtãrie afecteazã în mod negativ metabolismul corpului.

Un chirurg experimentat poate ghici vârsta fizicã a pacientului sãu dupã numãrul de cicatr ice de pe organele sale vitale. Capsulele SOC au fãcut minuni în reconstruirea înche ieturilor ºi þesuturilor mele conjunctive. Unul din efectele secundare ale dietei vegetariene ºi macrobiotice este prãbuºirea sis temicã a þesuturilor conjunctive. Medicul meu a rãmas uimit sã constate cã organele mele vitale arãtau la fel ca ale pacienþilor cu vârste d e 15 ani! Am surprins aceste imagini pe o casetã video. parþial datoritã unei diete vegetariene (am fost vegetarian timp de opt ani). Pe de altã parte. Celulele parenchime pot ºterge cicatricele produse de acnee dacã þesuturile sunt curãþate de deºeuri. cicatricele ºi membrele noi 204 . ºi pot sã atest cã arãt ºi mã simt mai tânãr la vârsta de 53 de ani pe care la ora actualã decât oricând înainte! La fel puteþi ºi dumneavoastrã! Arsurile. ºi parþial datoritã unor probleme hormonale cu care mã confruntam în perioada aceea. s-a dovedit cã þesuturile mele conjunctive nu se aflau într-o stare pr ea bunã. Din cauza unui accident. Cea mai bunã sursã pentru aceste substanþe este SOC. Formarea noilor þesuturi necesitã apoi prezenþa sulfhidrilului de carbo n ºi a sulfului. la vârsta de 48 de ani am fãcut o ope raþie de hernie.în sistem se acumuleazã deºeuri acide. De atunci ºi pânã în prezent mi-am reînnoit întregul corp prin tehnicile prezen tate în aceastã carte ºi am trecut la o dietã mai echilibratã.

de circulaþia sângelui ºi a limfei ºi de modul meu de viaþã. Vindecarea s-a produs însã fãrã sã lase nic atrice vizibilã.În anul 1983 am suferit din cauza unei arsuri severe. Adevãrata stare de sãnãtate înseamnã o vindecare fãrã cicatrice ºi formarea unor þesuturi noi. La vremea respectivã aveam vârsta de 43 de ani. În timp ce sângele pãrãseºte inima prin artera aor tã. care au ajutat o persoanã diabeticã sã îºi refacã inte gral un picior lipsã cuajutorul Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã! Caseta video care atestã acest lucru este disponibilã ºi poate fi înþeleasã mai bine cu ajutorul Cãrþii Apei (ambele pot fi procurate din Pachetul informativ). Pielea ºi þesuturile de pe partea interioarã a cotului meu drept au fost arse ºi distruse de o bucatã de metal in candescent care mi-a cãzut peste mânã. Îngustarea arterelor ºi limfa Ateroscleroza (îngustarea arterelor) este o problemã majorã în Statele Unite. dar nimeni nu spune nimic despre legãtura care existã între sistemul limfatic sau hormoni ºi problemele cardiovasc ulare. datoratã unui accident. iar mai recent de japonezi. dincolo de legile aparente ale ºtiinþei ºi medicinii. chiar sub clavicule. care a schimbat istoria medicinii prin regenerarea integralã a pielii. iar energia toxicã este ELIBERATà în atmosferã. Melvin Saunders. Venele sub claviene se varsã în vena cavã superioarã. Dupã standardele medicale. care alimenteazã partea dreaptã a inimii. Cele douã ramuri principale ale sistemului limfatic se unesc cu sistemul sanguin l a nivelul venelor subclaviene situate la baza gâtului. Sângele revine apoi în partea stângã a inimii e unde estedistribuit în restul corpului. Miracolele medicale sunt strâns legate de principiile medicinii vibraþionale ºi de man ipularea forþelor energetice subtile la nivelul corpului bioelectric. Acest lucru a fost amplu demonst rat de dr. fãrã nici o urmã de cicatrice. mã refer la o regenerare TOTALà a membrelor ºi la o rest aurare deplinã a funcþiilor organismului. eram un om bãtrân ºi ar fi trebuit sã rãmân cu niºte cicatrice îngrozitoare. Când afirm acest lucru. Trebuie sã menþionez cã nu m-am dus la nici un doctor. oaselor ºi þesuturilor nervoase dupã ce a suferit p este 40 de rupturi ale femurului. în partea din faþã. cele douã artere coronare (stânga ºi dreapta) hrãnesc muºchiul inimii. Acestea sunt faimoasele artere care se bloc heazã ºi care au nevoie . unde se petrec DOUà lucruri: sângele este reoxigen t. De ce nu au apãrut cicatrice? Rãspu nsul este legat de funcþionarea organelor mele vitale. El îºi poate regenera membrele. þesu turile nervoase ºi oasele. Corpul are capacitatea de a se regenera integral. Miracolul regenerãrii a fost experimentat personal de Mitchell May. Inima pompeazã apoi sângele cãtre plãmâni.

Grãsimile toxice precum uleiul de soia ºi canola sau margarinele hidrogenate SE COMB INÃ cu clorul. plantele nu au o inimã.de intervenþiile chirurgicale coronariene. enzime ºi energia ionilor. Dacã implicã o blocare a arterei. Aceasta este legatã de MOBILITATE ºi de miºcarea fluidelor. Spre deosebire de ei. Boala poartã numele de infarct de m iocard. ºi hemia car e aparþine sângelui). de osmozã. o parte din þesutul muscular al inimii sale moare di n cauza lipsei de oxigen generatã de blocarea arterelor care hrãnesc inima. ceea ce rezultã este placa ateroscleroticã. fluorul ºi cloraminele (din apa de la robinet). Oamenii ºi plantele Oamenii ºi plantele au foarte multe ÎN COMUN. este numitã trombozã coronarã. Când omul face un atac de cord. necesare pentru a învinge gravitaþia ºi a pune în miºcare apa ºi substanþele nutritive de care au nevoie þesuturile lor. Deficitul de oxigen furnizat inimii poartã numele de ischemie (de la ischein a reþine. Unii oameni îmbãtrânesc atât de rapid la nivelul organelor lor vitale încât pur ºi simplu mor ca seceraþi! Angina pectoralã este un exemplu de dureri de piept datorate deficitului de oxigen ºi lipsei de ATP. la care se adaugã deºeurile metabolice din sânge. Oamenii au nevoie de activitate fizicã pentru a-ºi pune în miºcare fluidul limfatic ºi de inimã pentru a le pompa sângele. Existã însã ºi o diferenþã majorã între cele do . fiind întru totul depende nte de acþiunea capilarelor lor. 205 .

Dacã veþi învãþa sã vã întreþineþi sistemul limfatic. Fluidele corporale ale oamenilor sunt numite sânge ºi limfã. sistemul limfatic influenþeazã direct chimia sângelui. în timp ce remediile homeopatice avansate realizeazã detoxifierea pe nivelele superioare invizibile. Viaþa! O perspectivã dualã! Noi îmbãtrânim ºi murim în lumea invizibilã cu patru dimensiuni ÎNAINTE de a experimenta bãtr în lumea tridimensionalã în care ne trãim viaþa actualã. exerciþii fizice ºi munci grele pentru a-ºi utea repara ºi întreþine þesuturile. detoxifierea corpului necesitã o perspectivã dualã. salturile pe mini-trambulinã. exerciþiile fizice ºi masajul limfei. invitând boala. Cele ale plantelor clorofilã ºi sevã. Spre ex emplu. Viaþa este o manifestare a spiritului. Tendinþa actualã cãtre lipsa miºcãrii este un veritabil BLESTEM pentru umanitate. noi putem sã controlãm procesul de îmbãtrânire. promovând astfel adevãrata vindecare în lumea tridimensionalã. dupã cum afirmã orientalii. sufletului sau graþiei. Oamenii au nevoie de miºcare. cãtre vârful ana bolic. Orice boalã apare mai întâi la nivelul limfei. Oamenii îºi obþin rezervele de oxigen cu ajutorul celulelor roºii din sânge. Plantele nu se bucurã de prea multã mobilitate. este calea limfei. ea se manifestã la nivelul sângelu . Plantele se folosesc de ionii minerali. Numai aºa vom putea redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre cancer! Veþi afla aici CUM puteþi evita sã dev eniþi o cifrã în statisticile referitoare la aceastã boalã. qi. P lantele se bazeazã pe clorofilã ºi pe cloroplaste. Afecþiunile limfei oglindesc prob leme ale sistemului sanguin. Învãþând cum sã ne controlãm mediul intern. boala nu va putea pãtrunde în corpul dumneavoastr Calea pe care putem urca din nou latura catabolicã a piramidei vârstei. Lipsa exerciþiilor fizice ºi a muncii grele ÎNCETINEªTE sângele ºi fluidul limfatic. I îmbãtrânirii presupune asistarea corpului fizic în procesul de purificare internã ºi de funcþ onare a sistemului limfatic printr-o mai bunã dinamicã a fluidelor corporale. Ca sã fie cu adevãrat eficientã. dupã cum spun occidenta lii. Invers. Cele mai bune exemple sun t: munca grea. Prin ºtergerea amprentei energetice toxice în lumea cu patru dimensiuni noi rezolvãm b oli care nu au apucat încã sã se manifeste. Ulterior. terapia colonului accelereazã eliminarea deºeurilor metabolice toxice la nivel fizic. Sângele ºi limfa sunt cele douã feþe ale aceleiaºi monede.Oamenii depind de mitocondrii pentru a obþine energia ATP care alimenteazã procesele lor corporale. de fotosintezã ºi de energia solarã pentru a-ºi alimenta procesele metabolice. . chi sau prana. sau a forþei vieþii.

Treziþi-vã devreme. Treceþi pe mini-trambulinã ºi dansaþi timp de 5 minute. la aceeaºi orã în fiecare zi. de jos în su s. urmate de un masaj al limfei cu rollerul. terapia colonului ºi precursorii racemizaþi ai hormonilor pot inversa acest fenomen. 206 . Faceþi exerciþii de întindere. ºi beþi imediat douã pahare MARI de apã nã de Kombucha. Clismele la ficat. Mai beþi niºte apã. 3. O zi obiºnuitã 1. La fel ºi ilum narea spiritualã.Adevãrata sãnãtate ºi regenerarea corpului fizic presupun o perspectivã dualã. dezechilibre hormonale. ºi în general. Liniile faciale Liniile care pornesc din colþurile gurii cãtre marginea obrajilor aratã existenþa unor p robleme ale colonului sau ficatului. un corp cu probleme. 2.

rugãciune orice activitate care vã relaxeazã este indicatã imediat dupã prânz.4. chiar dacã este frig. Mulþumiþi divinitãþii în care credeþi pentru fapt iu. Ridicaþi lucruri grele. urmat de unul rece ca gheaþa. 8. Gândiþi pozitiv. o conversaþie plãcutã xerciþii de respiraþie. completa eai de Kombucha. reluaþi lista cu SUPER-ALIMENTE. una de Harmonic Synergy ºi una de Taoist Rice Polish într-un pahar de suc sau de apã. O plimbare scurtã prin aer liber. faceþi acest lucru în aer liber. 10. Spre exemplu. continuaþi sã beþi apã. în timp. Nu faceþi greºeala sã ascultaþi problemele altora ºi nu insistaþi prea mult nici asupra celor person ale. Mutaþi dulapuri. aplicând puterea minþii asu ra corpului pentru a vã pãstra cãldura corporalã. bine aerisitã. febrã entericã Bacteria Shigella: dizenterie bacilarã Amoebele: dizenteria amoebicã Vibrio cholerae: holera Diferite specii de leptospire: leptospirozã . apoi exerciþii aerobice. reþineþi-vã cât mai mult timp vezica. veþi deveni pu 12. Pentru a ajuta miºcãrile intestinelor. Faceþi zilnic o muncã grea. 6. De fiecare datã când urinaþi în timpul zilei. meditaþia. Folosiþi Bio en Colon Prep Formula pentru a elibera colonul ºi mãriþi în fiecare zi numãrul miºcãrilor pentru colon. Dacã vã simþiþi slãbit. la care adaug SUPER-ALIMENTELE enumerate la pagina xxx. 11. Dacã este posibil. Faceþi câteva exerciþii fizice cu greutãþi. Dacã aveþi dureri. Folosiþi o maºinã de tuns iarba manualã. De pre ferinþã. 9. Un mãr sau câteva legume proaspete sunt întotd eauna binevenite. astfel încât ritmul c iac sã creascã pânã la 80% din ritmul dumneavoastrã maxim. Între mese. dormiþi în aer liber au într-o camerã rãcoroasã. Cãraþi-vã singur cumpãrãturile pânã acasã (nu cu maºina). plus 2 DiSorb Aid ºi 2 R/HCI. Mâncaþi un mic dejun sãnãtos. Mâine va urma o zi mai bunã! Microbiologia apei de bãut Principalii agenþi bacterieni implicaþi în bolile intestinale asociate cu apa de bãut su nt: Salmonella typhi: febrã tifoidã Salmonella paratiphy: febrã paratifoidã A Alte specii de salmonella: salmonelozã. Rugaþi-vã. de preferinþã alcãtuit din SUPER-ALIMENTE ºi câteva fructe proaspete. puþinã muzicã de relaxare. Faceþi ridicãri de greu de întinderi (de douã ori pe zi). Luaþi o cinã sãnãtoasã ºi bucuraþi-vã de familie/prieteni. luaþi niºte SOC. Mergeþi la culcare în fiecare zi la aceeaºi orã. nu veþi mai simþi nevoia sã serviþi prânzu Dacã totuºi insistaþi. 5. Menþineþi acest ritm timp de 12 minute. Forþaþi-vã corpul sã devinã puternic! El a fost creat special entru a munci. apoi faceþi un nou masaj al limfei cu rolle rul. . aveþi rãbdare. Desfãºuraþi o activi ate de grãdinãrit cu mâna (nu cu maºinile de grãdinãrit). 7. 13. M jos pânã la magazin. Faceþi un duº fierbinte. cât mai sumar îmbrãcat. Beþi o nouã canã de Kombucha cu SOC ºi R/A. de sus în jos. Prânzul: dacã faceþi tot ce am descris mai sus. eu mãnânc o lingurã de Yucca Blend.

coli): gastroenteritã Pseudomonas aeruginosa: diferite infecþii Cryptosporidium: criptosporidiozã 207 .Yersinia enterocolitica: gastroenteritã Francisella tularensis: tulararemia Escherichia coli (E.

O cantitate micã de sare nu vã va face prea mult rãu. Noi ne vom concentra asupra EFECTELOR sistemice ale sãrii asupra m ediului intern. sedimentarea. Sarea a servit dr ept monedã. Timp de mai bine de o sutã de ani. medicina s-a focalizat asu pra relaþiei sãrii cu hipertensiunea. Altfel spus. tratamentul conve nþional al rezervelor publice de apã implicã o serie de etape precum coagularea. În China Anticã. Istoria poate fi scrisã în funcþie de sare. sunt clasificate în categoria celor facultative anaerobe. Anonim Sarea (clorura de sodiu) este un paradox. coli. Noi folosim sarea pentr u a ne condimenta mâncarea. Paraziþii. douã linguri mari de sare repre zentau o modalitate acceptabilã din punct de vedere social de sinucidere. bacteriile patogene ºi virusurile sunt complet eliminate prin procedeul B ev de filtrare a apei. for mic. Mâncarea nehrãnito are nevoie de . Umanitatea a tulburat echilibrul instaurat de mama-naturã. etc. Ea face parte integrantã din procesul vi eþii. Hrana cu adevãrat nutritivã NU nec întrucât conþine suficient de mulþi ioni minerali pentru a cãpãta savoare. Au capacitatea de a fermenta zahãrul ºi de a produce acizi organici (acidul acetic. gradul de protecþie ºi pot enþialul de oxidoreducere pecare le asigurã procedeul BEV ºi cel de obþinere a Apei Ioni zate de Înaltã Valoare Medicinalã. Salmonella ºi Shigella. Statele Unite se îndreaptã cãtre o crizã catastrofalã a apei publice de bãut. Hepatita A (cea infecþioasã) este rezultatul unui virus care se gãseºte în apa de bãut La fel ºi poliomielita. microorganismele se multiplicã însã cu viteze ameþitoare. Virusurile ºi bacteriile abundã în apele netratate. Aceste etape reduc inf estarea cu microorganisme. dar ºi din cel al morþii. filtrarea ºi dezinfectarea (cu clor.) pentru a obþine apa potabilã. Protejaþi-vã! Capitolul 30 Cancerul ºi sarea Din pãcate. virusurile sunt paraziþi intracelulari ºi nu se pot mult iplica în afara celulei gazdã. lactic. Spre deosebire de bacterii. cloramine.Bacteriile enterice (care aparþin intestinului subþire) precum E.) ºi gaze (prin fermentaþie mixã-acidã). Nici un alt sistem de filtrare a apei nu asigurã puritatea. drept articol de troc ºi drept laxativ. ele pot funcþiona ºi trãi cu sau fãrã oxigen. În timpul sezonului cald. etc. acid mercuric. dar una mai mare vã poate uc ide. rezulta tele putând fi dezastruoase. ignoranþa bine organizatã trece adeseori drept înþelepciune . grãbindu-ne astfel cu bunã ºtiinþã îmbãtrânirea. Din acest motiv.

Când carnea este nutritive. Îngrãºãmintel pe bazã de sare creeazã condiþiile pentru apariþia EXCESELOR la nivelul solului. Ea poate supravieþui cu sau fãrã oxigen . Priviþi orice cutie sau pachet cu hranã procesatã ºi veþi constata cã aceasta este înþesatã de sare. în ti mp ce alimentele procesate ºi nesãnãtoase (de tip fast food) au exact raportul invers. ea îºi pierde forþa energeticã ºi calitãþile este un conservant care dezechilibreazã puternic echilibrul îi îngraºã numai pe patronii pompelor funebre. dar ºi pentru a nu se strica. G. extrem de sãratã. Deºeurile sale sunt printre cele mai toxice otrãvuri sistemice cunoscute. Heinz a produs primele 57 de produse de acest tip. Clorura de sodiu (sarea de buc potasiu/sodiu în corpul uman.sare pentru a cãpãta gust. Ea Alimentele organice au un conþinut natural ridicat de potasiu ºi redus de sodiu. Alimentele la cutie au apãrut în anul 1859. Boala provocatã de aceste bact erii este numitã botulism! Marinarii de altãdatã sufereau îngrozitor din cauza lor. când compania H. Acelaºi lucru se petrece în interiorul corpului atunci când ingerãm 208 . Sarea a fost folositã încã de la început pentru a crea un mediu ostil bact eriei Clostridium botulinum. Clostridium este o bacterie facultativ anaerobã. Sodiul dezechili breazã balanþa ionilor dinorganism ºi distruge echilibrul energetic al solului. La fel s-au petrecut lucrurile dintotdeauna conservatã cu ajutorul sãrii. cãrnii pe care o consumau pe vasele ºi cu populaþia civilã.

Astã nu mai cântãreºte decât 12 kilograme. un gust foarte bun ºi excelente calitãþi de conservare. În zilele de altãdatã. este bogatã în zaharuri naturale ºi în minerale ale pãmântului. Calitatea este întotdeauna asociatã cu o semnãturã energeticã orientatã cãtre dre Acres USA a relatat o poveste despre un vânzãtor ambulant care a dus în maºina sa trei v erze timp de nouã luni. Salata ºi legumele cultivate în grãdina personalã pot fi pãstrate în frigider peste o lunã. În week-end-uri. când le decojea de frunza exterioarã ºi pornea din nou la drum. trei ani la rând! Hrana proaspãtã. Îngheþata preparatã în casã cu un conþinut mare de zahãr nu îngheaþã complet. de calitate. Portocalele bogate în zaharuri se stafidesc. Carey Reams obiºnuia sã afirme cã alimentele de calitate mai degrabã se deshidrateazã decât sã putrezeascã. Când nu a mai avut ce mânca. fãrã a-ºi p gustul ºi savoarea! Nivelul ridicat de zahãr din sucurile de plante indicã un conþinut bogat de minerale. fãrã ca acestea sã se strice. orientatã cãtre dreapta. Boala nu poate supravieþui într-un mediu intern cu o energie elevatã. prin comparaþie cu cea a plantelor crescute cu îngrãºãminte pe bazã de sare ºi cu diferite otrãvur care nu pot decât sã-i îmbolnãveascã pe cei care le consumã. Cu cât energia pozitivã este mai concentratã. cu o energie orientatã cãtre stân a. Diferenþa este datã de lipsa mineralelor pãmântului ºi de conc a redusã de zahãr. indiferent cât ste temperatura la care este pãstratã. SAREA: Paul Bragg împotriva atleþilor . Ceea ce dorim sã demonstrãm este faptul cã un conþinut bogat în minerale ºi zah ruri naturale este esenþial pentru calitatea fructelor ºi legumelor. O stare bunã de sãnãtate este strâns asociatã cu o concentraþie corectã de glucozã din sânge ºi de glicogen d hi. El ºi-a dovedit afirmaþia prezentând un pepene pe care l-a cultivat în grãdina personalã la un târg local. în car e concentraþia ionilor minerali ºi cea de zaharuri este echilibratã ºi în care nu existã excese.aceastã substanþã. Niv elul ridicat de zahãr al unui produs vegetal reprezintã întotdeauna un indicator al unui aliment bogat în substanþe nu tritive. el a tãiat verzele ºi le-a mâncat crude. o gãleatã de fasole verde proaspãt culeasã cântãrea 16 kilograme. Conservanþii naturii Dr. Sarea este un câmp energetic concentrat. cu atât mai mare devine greutatea pro duselor vegetale. care nu are ce cãuta în corpul uman. dar nu intrã în putrefacþie. Oligoelementele ºi acizii humici stropiþi peste frunzele plantelor sporesc conþinutul în zaharuri ºi minerale ale sucurilor acestor plante ºi le protejeazã de daunele produse prin congelare. le lãsa la umbra unui copac pânã lu dimineaþa.

absolut toþi au necesitat îngrijiri medicale pentru a-ºi reveni din epuizare ºi in solaþie. Singurul care a terminat cursa a fost Bragg. NU a luat sare ºi nu a acceptat nici un fel de hranã. dr. Experþii i-au sfãtuit pe atleþi sã ia tablete de sare ! Atleþii au primit apa rece ºi hran re aveau nevoie. Paul Bragg. starea lor de sãnãtate s-a deteriorat. a doua zi. Cât despre atleþi.Iatã o poveste adevãratã legatã de maniera în care afecteazã sarea starea de sãnãtate ºi de v tate. la care se adãuga sarea din mâncare. un mare promotor al sãnãtãþii ºi unul din mentorii mei. dupã care. fãrã sã fie deloc afectaþi de cãldurã sau de deshidratare. care evita complet s Celebrul corp de elitã al lui Rommel nu consuma deloc sare în dieta sa alimentarã. care conduc mai apoi la manifestarea lor fizicã. a provocat un grup de atleþi de la un colegiu sã alerge împreunã cu el pe o distanþã de 30 de mile de-a lungul Vãii Morþii. Când soldaþii au fost în sfârºit capturaþi. Era luna august ºi afarã era o temperaturã de 40oC. La începutul anilor 60. Vârsta lui depãºea 65 de ani! Era însã un om TÂNÃR ºi activ. aºa cã nu este de mirare cã sarea le-a venit de hac. 209 . în timp ce Bragg nu a bãut decât apã distilatã caldã (în acea perioadã apa BEV nu era isponibilã). a dormit în cort peste noapte. Când oamenii civilizaþi au venit peste ei ºi i-au deprins cu sarea. dar a fost capabil sã ducã câteva din cele mai mari bãtãlii în deºert. a reluat cursa pe drumul de întoarcere. Americanii loseau pastile de sare. dar joacã întotdeauna un rol important în instalarea bolilor la nivel subclinic. Indienii americani nu consumau decât foarte puþinã sare. at cã se aflau într-o stare excelentã. Sarea nu este unica premisã a bolii. Bragg a terminat cursa în 10 ore ºi jumãtate.

sedeazã mitoco driile. Într-un corp supus stresului . Celulele aflate la limita dintre viaþã ºi moarte aproape cã nu mai produc ATP. sodiul scurtcircuiteazã maºinãria celularã. Radicalii liberi fac parte integrantã din viaþa oricãruia dintre noi. În .Celulele. dar sodiul a re o orientare energeticã spre stânga. ea e ste EXTREM DE instabilã ºi de reactivã. Energia ATP care ar putea fi folositã pe creºtere ºi d ezvoltare este utilizatã pentru neutralizarea stresului provocat de prezenþa sodiului. pozitiv. Termenul de radical liber ne vine în minte ori de câte ori vorbim despre energie ºi canc er. în timp ce potasiul are o orientare cãtre dreapta. Energia ºi radicalii liberi Am vorbit foarte mult în aceastã carte despre energie. în speranþa de a ajuta cititorul sã înþele gã natura energiei ºi relaþia ei cu procesul de îmbãtrânire. aerob ºi anaerob. Când organismul primeºte prea mult sodiu. = Într-un corp sãnãtos. O ietã bogatã în sodiu dezechilibreazã raportul sodiu/potasiu ºi accelereazã pierderea potasiului din celule. iar în final ucide celula. negativ. Din acest motiv. care iese de sub control. Celulele moarte produc acizi care trebuie eliminaþi. reacþiile în lanþinverse provoacã un furt al electronilor. el este silit sã fure potasiul din celule ºi sãl înlocuiascã cu sodiul. devenind o povarã pentru organism. Ele nu se pot multiplica (reproduce) dacã sodiul le-a invadat teritoriul. Odatã ajuns în interiorul celulei. dieta ºi apa pe care o consumãm sunt alterate într-o mare mãsurã de otrãvurile din mediul înconjurãtor care ne bombardeazã corpul bioelectric din toate direcþiile. corpul se aflã într-o stare energeticã negativã. Edemele (retenþia fluide lor în þesuturi) reprezintã un SEMN al unui exces de sodiu ºi de deºeuri proteice în spaþiile intercelulare. Prezenþa þesutur ilor moarte ºi bolnave consumã multã energie vitalã. Modul de viaþã dezec hilibrat. Potasiul este ionul predominant din interiorul celulelor. sodiul ºi mitocondriile Când concentraþia de sodiu este ridicatã. folosind termeni precum orien tare cãtre stânga sau cãtre dreapta. Mitocondriile nu pot funcþiona într-un mediu bogat în sodiu. în timp ce sodiul este ionul predominant în ex teriorul acestora (în fluidul extracelular). Ambii ioni au o sarcinã electricã pozitivã ºi ambii sunt electroliþi. reacþiile radicalilor liberi se petrec tot timpul ºi aratã astfel: O2 + O2 + H2 H2O2 + O2 (dubla sãgeatã indicã faptul cã reacþia se poate inversa). Un radical liber este o moleculã care conþine un numãr inegal de electroni.

altele oase. altele creier.acest fel. 210 . Consu mul Apei Ionizate deÎnaltã Valoare Medicinalã este însã instrumentul suprem de luptã împotriv cancerului. Oxidarea necontrolatã a radicalilor liberi poate fi prevenitã printr-o detoxifiere ºi prin folosirea diferitelor produse racemizate ºi a programelor despre care am vorbit pânã acum. Producþia de radicali liberi influenþeazã într-o mãsurã determinantã îmbãtrânirea ºi apariþia . Aceste reacþii sãlbatice atrag dupã sine producerea unor þesuturi nediferenþiate (þesuturi c anceroase) ºi a unor EXCESE sistemice. Ambele stãri reflectã propriil re opþiuni. Conform celei de-a doua legi a termodinamicii. neavând o identitate anumitã. care se manifestã mai devreme sau mai târziu sub forma aºa-numitelor boli ale deficitelor. Vom discuta imediat despre cara cteristicile diferite ale acestora. etc. Aceste þesuturi nu þin cont de nici o lege. Reacþiile radicalilor liberi în interiorul unui corp atacat de cancer reflectã o pierd ere completã a controlului asupra mediului intern. Cancerul absoarbe ºi utilizeazã în folos personal ATP-ul celular. sãnãtatea reprezintã o stare existenþialã cumulativã . Reþineþi: la fel ca ºi boala. procesul de îmbãtrânire este accelerat. pentru a prolifera. energia nu se pierde N ICIODATÃ. Când energia toxicã în exces ajunge sã depãºeascã puterea corpului de a-i face faþã. Oxidarea necontrolatã a þesuturilor conduce la acumulãri de deºeuri în sistem ºi provoacã dezechilibre hormonale.). î ism începe formarea unei tumori sau a unei mase canceroase. devenind piele. Þesuturile nediferenþiate sunt acele þesuturi din care ne-am nãscut ÎNAINTE DE apariþia infl uenþelor hormonale care au dus la apariþia diferitelor organe (unele celule s-au diferenþiat. ci doar îºi schimbã forma.

dar îndeosebi pentru oamenii care iau decizii corecte! AÞI ÎNÞELES? Dacã vi s-a descoperit o tumoare (sau o masã) malignã. prin scanare ºi radiografie. este cazul sã treceþi la mãsuri imedi . De aceea. poate elimina orice for mã de cancer. gândirea negativã te poate doborî. tumorile canceroase NU ar trebui eliminate c hirurgical. Tumoarea reprezintã un efort din partea corpului de a se apãra în faþa duºmanului. În general. care doreºte sã ne transmitã cã nu se simte bine. are furã ºi izoleazã forþa vieþii organismului gazdã. corpul este slãbit într-o mãsurã suficient de mare pentru a se grãbi sã-ºi alcãtuiascã alte tumori. 90% din bãtãlie se câºtigã în planul minþii. Tumorile sunt aglo merãri de þesuturi care importã energia ºi pe care corpul le formeazã pentru a IZOLA câmpurile energetice t oxice. Dumnezeu realizeazã miracole. plinã de iubire. tumoarea canceroasã trece neobservatã. Ele concentreazã energia. o persoanã cu gândire pozitivã. ea devine mai densã . Pe mãsurã ce concentrea zã din ce în ce mai multã energie. rinic hii. sã se vindece decele vechi. aºa cum se crede de regulã. Tumorile canceroase NU sunt acelaºi lucru cu masele canceroase. acþionând ca niºte gãuri negre anaerobe.Energia ºi cancerul Cancerul este o manifestare a unei energii negative. dacã nu se aflã la o adâncime prea mare în interiorul corpulu i. el preferã însã sã le c ieze (sã le pietrifice prin depozitarea de minerale). putând fi observatã la razele X. Mai mult. nu pe cea obiectivã. ea reprezintã o mãsurã de autoapãrare luatã de co p pentru a preveni condensarea energiei toxice letale. De cele mai multe ori. corpul îºi dizolvã el însuºi tumorile. Invers. opþiunile sale mentale corecte trebuie transpuse ºi în plan fizic pentru ca s uccesul sã fie deplin. O tumoare NU este un duºman . legând astfel energia toxicã de o bazã perma nentã. Ne referim aici la energia toxicã pe care orga nismul nu mai este capabil sã o neutralizeze ºi sã o elimine prin cele patru canale principale ale sale: plãmânii. Evident. Ele rãmân pe propriul lor teritoriu ºi îºi importã energia care au nevoie. cãci corpul percepe realitatea minþii. tehnicile de vindecare necesitã de regulã o reprogramare a fe lului în care gândesc oamenii. Tumorile sunt niºte naþionaliste. Ea este mai degrabã o declaraþie din partea corpului. Poate fi chiar simþitã prin palpare. Când sunt extirpate prin intervenþii c hirurgicale. În primele etape ale bolii. NU se rãspândesc. Duºmanul este de regulã chiar persoana care locuieºte în el. fericitã. Uneori. intestinul gros ºi pielea. Tumorile chiar ºi cele benigne sunt un AVERTISMENT. scoþându-le astfel din circulaþie. Tumorile canceroase se înconj oarã întotdeauna de þesuturi bogate în SODIU. Chiar dacã acþionezi corect.

vã recomand cu cãldurã cãrþile: Corpul crede fiecare cuvânt pe care îl spui sul holografic (vezi Pachetul informativ). întrucât n are graniþe definitive. Cele douã forme de terapie reprezintã o turã ºi o mare cheltuialã financiarã. NU t rebuie sã aveþi nici cea mai micã îndoialã. Este aproape imp osibil sã îþi dai seama unde se 211 . Radiaþia ºi chimioterapia nu reprezintã o opþiune înþeleaptã. cu o energie orientatã cãtre stânga. Masele canceroase apar ºi cresc în liniºte.ate. Ele existã în zona crepuscul arã dintre viaþã ºi moarte. Ea nu poate fi simþitã prin palpare. nu trebuie sã învinovãþiþi pe nimeni ot numai iubire! Dorinþa de a trãi trebuie sã fie intensã ºi sã transceandã cu mult teama de moa te. teamã. care nu-ºi au rostul. UNICELE lucruri pe care le au în comun tumorile ºi masele canceroase sunt virusurile ºi mediul anaerob. aºa cum este o tumoare. poroasã ºi greu de identificat pr in atingere. pe scanere sau în radiografii. bogat în sodiu. dar trebuie sã faceþi dovada unei anumite discipline ºi sã înfruntaþi cu curaj moar tea. Masele canceroase O masã canceroasã nu reprezintã o tumoare. iar cei doi termeni nu trebuie folosiþi unul în locul celuilalt. Masa canceroasã este moale ca un burete. Apar rareori la razele X. mânie. Terapia alternativã presupune o atitudine cu adevãrat pozitivã. Pentru o mai bunã înþelegere. urã. de fericire maximã. neºtiute de nimeni. grijã. Mult mai recomandabile ºi mai umane sunt fo rmele alternative de terapie. O masã nu este densã.

când ea devine conºtientã de existenþa mase canceroase. invizibilã ºi nedetectabilã de cãtr e gazdã sau prin mijloacele convenþionale de testare. Masele canceroase determinã o creºtere în greutate a persoanei. Masele canceroase sunt ofensive prin natura lor. Oamenii aflaþi în primele etape ale formãrii maselor de cancer câºtigã adeseori substanþial î reutate fãrã nici un motiv aparent. ia spre sfârºitul . anii care preced depistarea unei mase canceroase sunt pri ntre cei mai buni din viaþapersoanei. Aceste SEMNE su nt asociate inclusiv cu o inimã congestionatã ºi cu dezechilibrele hormonale. gleznele sau mâinile. fãrã ca dimensiunile sale exterioare sã se modifice (prea mult). Ma e sunt invizibile. Altfel spus. modul de viaþã al persoanei. Persoanele intoxicate cu sodiu suferã întotdeauna de edeme (retenþia apei în þesuturi). De aceea. problema este de multe ori prea gravã pentru a mai putea fi rezolvatã! Perioada de camuflare ºi sodiul În timpul perioadei oculte. Ele semnaleazã o invazie a so diului la nivel celular ºi o acumulare MASIVà a proteinelor plasmatice în spaþiile interstiþiale dintre ce lule. Imaginaþi-vi-le ca pe niºte avanpos turi ale expansionismului colonial dintr-o þarã în curs de dezvoltare (corpul dumneavoastrã). procesul de îmbãtrânire accelerându-se rapid. ba chiar simþindu-se bine! Din pãcate. O masã canceroasã apare ºi creºte în corpul uman cu mult înainte ca gazda ei sã dev onºtientã de existenþa ei. Masele urmeazã autostrada limfaticã. pa rþial din cauza sodiului ºi parþial din cauza acumulãrii proteinelor plasmatice din spaþiile extracelula re. De multe ori. Edemele cronice reprezintã echiva lentul unei proclamaþii tãcute de RÃZBOI ºi nu trebuie niciodatã ignorate. plinã de apã. din punctul de vedere al înfãþiºãrii EXTERIOARE ºi al s În schimb. Col oniile de mase se stabilizeazã într-o perioadã de ºapte ani. Ele sunt ceva anormal. cãci au o densitate redusã ºi se ascund în spatele altor þesuturi. pe care cercurile medicale o numesc perioada o cultã (adicã faza ascunsã). masa de cancer este ascunsã. în ceea ce priveºte mediul sãu intern. felul în care gândeºte ea ºi opþiunile sale îºi spun .terminã o masã canceroasã ºi unde începe þesutul sãnãtos folosind aceste mijloace tehnice. de multe ori FÃRà sã-ºi schimbe cu nimic obiºnuinþele alimentare. Urmãriþi cu atenþie dacã nu cumva vi s-au umflat picioarele. orice creºtere în greutate fãrã modificarea volumului ar trebui sã vã ridice semne serioase de într bare. sabotând sistemul limfatic ºi pe cel im unitar. masa foloseºte o tehnicã de cam uflare pentru a nu putea fi depistatã. Urmãriþi dacã pielea dumneavoastrã a devenit pufoasã. fãrã ca gazda sã ºtie ceva. întrucât apa este mai grea decât grãsimea (raportatã la acelaºi vol um). Edemele reprezintã un SEMN. lãsând urme vinete la cea mai micã atin ere.

Dupã epuizarea rezervelor sale de energie. Victima devine peste noapte numai pie le ºi os. cãci la momentu l respectiv.perioadei oculte încep ei sã se simtã rãu. digerându-ºi propriile þesuturi. Corpul lor pare sã se evaporeze subit! Când se petrece acest lucru. urmeazã o explorare chirurgicalã efectuatã asupra bietului pacient. proces numit autodigestie. Oamenii NU îºi dau seama de acest lucru! Pur ºi simplu. slãbindu-l dincolo de orice speranþã de revenire. BANG!. Deh. El experimenteazã o oxidare masivã a radicalilor liberi. masa canceroasã a ieºit din perioada de camuflare ºi a declanºat rãzboiul într-o formã deschisã! Edemul este modalitatea de camuflare a cancerului. ei nu înþeleg. devenind brusc numai piele ºi oase. Sunt convinºi cã totul este în regulã. Confirmarea POZITIVà a cancerului nu reprezintã nici ea o binecuvântare. ºi începe teroarea! Când concentraþia de sodiu din celule ºi de proteine plasmatice din þesuturi trece de pu nctul critic. jocul s-a terminat. cancerul renunþã la perioada de camuflare ºi îºi anunþã prezenþa. bãtrâneþea! În timpul camuflare. greutatea ºi energia bolnavului sunt minime. Este viaþa dumneavoastrã 212 . care încã nu bãnuieºte nimic. de cãtre niºte oameni orbi în halate albe. corpul canceros se auto-consumã (fenomen cunoscut ºi drept auto-canibalis m). Corpul ajunge sã trãiascã exclusiv din energia stocatã. Aceastã agresiune saboteazã bruma de energie care i-a mai rãmas pac ientului. Din cauza naturii invizib ile a maselor de cancer. Un asemenea corp se aflã într-o stare catabolicã.

Dacã nu gãsiþi o asemenea persoanã. Nu v Poveºtile medicilor sunt amãgitoare. Fiþi însã precaut în faþa terapiilor convenþionale. Timpul petrecut în grãdinã (cu picioarele goale). Dacã aveþi probleme. Oame simt uºuraþi când duºmanul lor este identificat. perioadele dumneavoastrã de odihnã vor deveni perioade de vindecare . Odihniþi-vã atât cât are corpul nevoie. Controlaþi-vã gândurile. al lanþurilor fa rmaceutice sau al FDA. cu atât mai mult veþi primi. Ei doresc sã îºi creadã pe cuvânt medicul. ºi astfel. începeþi singur lupta! Reþineþi: cel care executã vindecarea este întotdeauna corpul! În calitate de stãpân al corpu ui. Auto-diagnosticul ºi auto-tratamentul Cele mai simple instrumente pentru diagnostic sunt pendulul ºi lanþul vibratoriu. Gândirea ºi vizualizarea pozitivã sunt cruciale. chelirea . Fo . Sãriturile ºi masajul limfei ar trebui sã devinã parte integrantã din rutina dumneavoastrã zilnicã. Dormiþi pe o s ltea magneticã cu valoare medicinalã. Cel mai b ine este sã cãutaþi pe cineva care nu este ostaticul AMA (American Medical Association). Plimbãrile sunt extrem de benefice. Apa Ionizatã de Înaltã Valoar e Medicinalã este mai bunã decât orice internare în vreo clinicã medicalã din lume ºi poate fi preparatã chiar acasã la dumneavoastrã. dacã nu doriþi sã deveniþi o profeþie împlinitã. Grijile ºi teama nu sunt permise. Problemelehormonale TREBUIE rezolvate. Meditaþia ºi respiraþia profundã repre zintã instrumente extrem de eficiente. cultivate în grãdina personalã. cele ale colonului ºi albirea pãrului toate au consecinþe pe termen lung. ci ºi pentru cei din jur. este cazul sã deveniþi atent. Infecþiile urinare. reducerea energiei personale toate sunt SEMNE ale unor boli la nivel subclinic. Acneea.Nu existã analize care sã stabileascã nivelul de intoxicare cu sodiu al celulelor. ºi nu pot conduce decât la decizii greºite. La fel stau lucrurile ºi în ceea ce priveºte intoxicarea cu proteine pl asmatice la nivel extracelular. Când vedeþi cã cineva câºtigã în greutate. este dedatoria dumneavoastrã sã îi asiguraþi mediul necesar pentru ca vindecarea sã se poatã produce. Râsul ºi amuzamentul ar trebui sã vã caracterizeze fiecare zi. cãutaþi ajutor. Conºtientizaþi schim scã a stãrilor psihice ºi stãrile depresive datorate oscilaþiei nivelului de zahãr din sânge. Învãþaþi sã controlaþi mediul intern! Terapia colonului este crucialã în aceastã direcþie. Amintiþi-vã de pute i. umflãturile. Prob lemele menstruale ºi sindromul premenstrual nu trebuie niciodatã neglijate. dar existã destule SEMNE în aceastã direcþie. Învãþaþi sã citiþi aceste SEMNE. Reducerea cantitãþii de hranã este ºi ea dorit. nu numai pentru dumneavoastrã. Detoxifierea ficatului este obligatorie. Cu cât veþi dãrui mai mult. Dez intoxicarea este absolut obligatorie. cultivarea plan telor ºi contemplarea naturii vã apropie mai mult ca orice altceva de Paradis! Faceþi-vã timp pentru a-i ajuta pe ce i din jur. nu au egal. Alimentele curate. p roblemele prostatei.

Sucurile dau peste cap sistemul. ele trebuie evitate. DiSorb Aid ºi clorurã de hidrogen racemizatã pentru a obþine eneficii maxime. ave ouã puncte dereferinþã. adrenalele ºi rinichii. dând astfel peste cap ficatul. cu toate pãrerile contrarii. Sucurile proaspete sunt niºte detoxifianþi FOARTE puternici ºi pot inunda corpul cu to xine eliberate. lãmâi ºi sfeclã. Din pãcate. Nu vã grãbiþi. Sorbiþi-le lent ucul. Reþineþi: un mãr este mâncat corect în 5-10 minute. Rezultatele vor fi incredibile! Vindecarea este aproape gar antatã. Încredeþi-vã întotdeauna în instinct. Folosiþi moderaþia ºi aveþi grijã sã adãugaþi întotdeauna puþinã Yucca Blend. NU este deloc uºor sã scapi de sodiul acumulat în organism. Dacã v-aþi stabilit ºi vârsta bioelectricã . De aceea . produsele din comerþ sunt contaminate. Mâncaþi alimente integrale proaspete. Ficatul este un aliment minunat dacã poate fi suportat de sistemul dumneavoastrã dig estiv! Personal. în timp ce sucul sãu poate fi bãut în num uã secunde. Terapia cancerului ar trebui sã includã întotdeauna ficatul. 213 . Cel mai bine este sã o luaþi încet! Ab ordarea idealã este ca bolnavul sã renunþe complet la alimentele obiºnuite ºi sã consume exclusiv SUPER-ALIMENTEL E pe care le-am menþionat pânã acum.losite corect. ele suntniºte instrumente fantastice. ceapã. Învãþaþi sã le utilizaþi pentru a stabil profunzimea aurei dumneavoastrã de astãzi. Aveþi nevoie de cantitãþi mari de potasiu organic. folosesc tablete din ficat organic de vitã predigerat. varzã. îndeosebi dacã aþi fost diagnost icat deja cu cancer. precum morcovi. veþi avea astfel o referinþã pentru viitor. Este un aliment senzaþional. dar nu trebuie nici sã cãdeþi în e trema opusã.

Evitaþi apa de la robinet. Proce constã în doi paºi înainte. Este plãcut sã te bazezi pe cine dar asemenea persoane sunt rare. unul înapoi. cãci veþi mai avea nevoie de ea! Zilele bune vormai fi urmate de zile proaste. iar cele proaste din ce în ce mai rare. Cu cât vor fi mai multe. pastilele de PAC ºi Aspar-Max. Cuvântul antiseptic este alcãtuit din anti împotri va ºi septic stare cauzatoare de febrã. La fel. Urmãriþi sãgãsiþi puterea ÎN n afarã pentru a te ajuta sã te întorci în universul sãnãtãþii. Aceas a este o apã moartã din punct de vedere biologic ºi este încãrcatã cu contaminanþi de la peturile din plastic. vã puteþi aºtepta la reacþii neplãcute. Corpul strigã: Mã simt rãu! . Dacã intraþi în panicã ºi renunþaþi. Nu vã grãbiþi sã i xtaz la primele semne de refacere metabolicã. vã veþi simþi mai bine. Pãstraþi-vã cu orice preþ energia. Salturile uºoare pe mini-trambulinã pun în miºca re fluidele corpului. vi se pare cumva cã chimioterapia folositã asupra pacienþilor de cancer se potriveºte acestei descrieri? ªtiaþi cã trebuie sã semnaþi un formular înainte de a vi se permite aceas tã terapie miraculoasã ? . Odatã puse în circulaþie. Masajul limfei cu rollerul este EXTREM DE eficient. de detoxifiere. Corpul TREBUIE asistat în aceastã direcþie. Nu beþi apã distilatã. provocatã de bacterii sau de produsele toxice ale acestora. Aºteptaþi-vã la reacþii neplãcute Ori de câte ori iniþiaþi un proces stfel pentru propriile dumneavoastrã pãcate! NU tive. Înainte de toate. mitocondriile revin la viaþã º sã se multiplice. aceste toxine trebuie eliminate cât mai rapid! Clismele la col on. De îndatã ce potasiul începe sã înlocuiascã sodiul din celule. Detoxifierea deºeurilor proteice NU se petrece de la sine. Existã opþiuni MULT superioare. cele bune vor deveni însã d in ce în ce mai numeroase. nu vã veþi vindeca niciodatã! Chimioterapia Chimioterapia este definitã ca o prevenire sau un tratament al bolilor infecþioase c u ajutorul unor substanþe chimice care acþioneazã în sensul prevenirii stãrii antiseptice . dar trebuie sã ignoraþi asemenea semnale ºi sã-l asiguraþi cã fi bine în final. dar treptat. Cei care o recomandã nu ºtiu ce spun. este u n fel de joc al minþii. cu atât mai mare va fi ENERGIA de care va dispu ne corpul dumneavoastrã pentru a se vindeca. simultan cu evit rea efectelor secundare grave asupra pacientului. Pl uitaþi de puterea rugãciunii ºi de impactul gândirii pozi INTERIORUL dumneavoastrã. Dacã pornim de la aceastã definiþie din dicþionar.Ceaiul de Kombucha este ºi el recomandat. În timp. Detoxifierea poate fi foarte greu suportatã de unii pacienþi. Pãstrarea unor obiºnui nþe regulate ajutã la vindecare. La început vã veþi simþi rãu. PAC ºi Yucca Herbal Blend permit cu uºurinþã acest lucru. Vorbiþi cu trupul dumneavoastrã ºi spuneþi-i ce aºteptaþi de la el.

conform jurisdicþiei în oare. punând pacienþii sã semneze înainte de a li se administra tratamentul. aceasta din urmã nu ma i are putere legalã sã dispunã de propriul sãu corp. Dacã persoana îºi cedeazã acest drept. Când semneazã formularul standard . Dacã u semnezi formularul þi se refuzã orice tratament. oamenii îºi dau acceptul legal. dar nu în acelaºi timp. 214 . pentru cã nu accepþi sã îþi cedezi jurisdicþia asupr ropriului tãu corp. În cazul pacienþilor de cancer. Când sistemul medical capãtã jurisdicþie asupra corpului persoanei. la fel cum poate avea ºi aceasta. Ele NU SUNT AP ROBATE ca fiind sigure pentru tratamentul cancerului.Medicamente care NU sunt aprobate Medicamentele folosite în chimioterapia cancerului sunt niºte iluzii. Medicina ºi companiile farmaceutice se dispenseazã de eventualele responsabilitãþi. opþiunile în interiorul sistemului medical sunt nule. astfel încât sã nu poatã fi trase la rãspundere p entru oribilele consecinþe care vor urma. ºtiinþa medica eri depline asupra sa. Numele jocului în sistemul nostru legal este jurisdicþie! Medicina ºi tribunalul pot a vea jurisdicþie asupra corpului unei persoane. dar sunt totuºi administrate unor persoane c are nu bãnuiesc nimic.

un medic german. dinþii morþi din gurã produc o reacþie din partea sistemului imunitar car e le compromite starea de sãnãtate. S-a dovedit însã cã 90% din bolnavii de cancer au canale ale acestor rãdãcini în gu a lor! Se pare cã existã o legãturã între cancer ºi canalele rãdãcinilor. În cazul anumitor oameni. Aceasta afirmã cã: medicamentele experimentale pot fi folosite numai DACÃ efectele lor secundare NU sunt mai rele decât efectele finale ale bolii netratate . Sãnãtatea ºi viaþa dumneavoastrã valoreazã mult mai mult decât toþi banii pe care îi puteþi a sistemul de sãnãtate. poþi sã pleci acasã ºi sã mori în liniºte! Numai pentru uz experimental este o afirmaþie ºocantã. numai 20% dintre oameni au canale a le rãdãcinilor dinþilor. Sistemul medical are nevo ie de jurisdicþie întrucât foloseºte medicamente EXPERIMENTALE în tratamentul cancerului ºi în distrugerea corpului pacientului. Adevãrata sãnãtate nu este de vânzare! Ea presupune în schimb multã disciplinã. acesta poartã ºtampila magicã: mai pentru uz experimental . angajament. suficientã pentru a determina orice om care gândeºte sã înþeleagã cã este cazul sã facã ceva împotriva procesului de îmbãtrânire. deºi împarþi beneficiile (eventuale) cu sistemul. Aºa cã cel mai bun lucru este sã staþi liniºtit acasã ºi sã vã trãiþi viaþa! Pi ce nu au nici un efect! Auto-tratamentul este mai sigur. Implicaþiile par înspãimân lucrãrile dentare ºi implanturile au ºi ele dezavantajele lor. nu Cum vi se pare? Cum vã simþiþi ºtiind cã riscul MAXIM pe care îl suportã bietul pacient nu po te fi mai rãu decât dacã tratamentul nu ar fi administrat deloc? Frumoasã alternativã: dacã nu semnezi pe linia punctatã. Canalele rãdãcinilor dinþilor devin o problemã numai dacã MEDIUL INTERN este slãbit. Oricum pe cont propriu. iar ºansele de recuperare mult mai mari . Toatã lumea ar trebui sã înþeleagã principiul cunoscut în cercurile juridice ºi medicale ºi n t Regula cauzei probabile . responsabi litate ºi putere de decizie. Dacã vã aflaþi însã la apogeul sãnãtãþii dumneavoastrã sau dacã faceþi ef direcþie. nu este cazul sã vã faceþi probleme în legãturã cu canalele rãdãcinilor dentare. Cancerul ºi canalele rãdãcinilor dinþilor Potrivit doctorului Issels. în încercarea disperatã de a mai salva ce se poate din sãnãtatea dumnea oastrã. în condiþiile unor costuri infinit mai mici. EVITAÞI oroarea cancerului ºi a bolilor degenerative prin aplicarea lucruri lor învãþate în aceastã carte. evident. totul cu binecuvântarea agenþiilor de omologare a medicamentelor.Altfel spus. în car tu îþi asumi toate riscurile. M . Numai pentru uz experimental Indiferent de tipul de medicament împotriva cancerului. semnãtura ta înseamnã un contract cu rãspundere limitatã pentru medicinã.

de la plombe ºi pânã la canalele rãdãcinilor. Dacã sunteþi nevoit sã face dentare complexe.ntern este cel care dicteazã dacã vã veþi bucura de o stare bunã de sãnãtate ºi de vitalitate mult timp de a încolo sau nu. Controlaþi-vã MEDIUL INTERN ºi veþi putea redeveni tânãr! Preambul: capitolul urmãtor trateazã despre universul spaþiului ºi timpului. cel mai bun lucru pe care îl puteþi face este sã aveþ rijã de dinþii dumneavoastrã. Rezultatul final depinde în mare mãsurã de cee a ce faceþi ÎNAINTE de lucrarea dentarã. indiferent dacã aveþi sau nu canale dentare în gurã. 215 . despre relaþi a acestuia cu lumea cu patru dimensiuni. sunaþi ºi aflaþi cum vã puteþi pregãti corpul pentru înlãturarea plombei. astfel în itaþi ºoculasociat cu mediul intern bolnav. de aceea. TOATE problemele dentare sunt neplãcu te. Dacã aveþi un dinte infectat. nu ezitaþi sã îl scoateþi din gurã. despre viaþa fãrã bãtrâneþe ºi despre NECUNOSCUTUL infinit! Lucrarea Viitorul furat discutã despre chestiunea hormonalã .

Cine anume? Metafizic a rãspunde: timpul. Este timpul energie. Obiectele materiale devin astfel simultan ºi evenimente. rezultã cã cineva l-a creat. Preocupaþi-vã mai bine de ceea ce vã vor face în spital! Fiþi independent. considerãm entitãþi numai fiinþele ºi evenimentele care ocupã acest timp ºi acest spaþiu. Foarte bine. Dacã existã o creaþie. Spaþiul înseamnã extensie. Nu vã bucuraþi prea devreme pentru faptul cã asi gurãrile medicale acoperã costul tratamentului. Dacã privim spaþiul ca pe ceva creat. Metafizica (de la meta dincolo de) ne învaþã în schi b cã timpul ºi spaþiul nu pot fi distinse între ele atâta vreme cât nu excludem una dintre ele. Totuºi. Noi nu dispunem de organe fizice pentru a simþi timpul ºi spaþiul. Filosofia ne învaþã cã timpul ºi spaþiul reprezintã o relaþie între entitãþi. Aplicaþi sfaturile recomandat e în aceastã carte ºi vã veþi putea feri pe dumneavoastrã ºi pe cei dragi de tortura de dinaintea morþii! Optaþi pentru a vã trãi viaþa ºi moartea aºa cum doriþi dumneavoastrã! Capitolul 31 Timpul ºi spaþiul Timpul ºi spaþiul sunt umbrele în funcþie de care omul îºi defineºte existenþa . adicã o sursã a miºcãrii. Metafizica afirmã cã ii este timpul. Umanitatea urmãreºte sã defineascã aceste aspecte intangibile pe care le numim timp ºi spaþi u folosind cuvinte ºi concepte. Pãstraþivã controlul asupra vieþii dumneavoastrã. Dacã existã miºcar ebuie sã existe în mod evident ºi cineva care sã punã în miºcare.Este viaþa dumneavoastrã! Unele lucruri sunt mai rele decât moartea. cã existã o cosuccesiune de entitãþi sau evenimente. Platon spunea: Timpul ºi spaþiul sunt substanþa care conþine identitatea ºi diversitatea s ltan . rezultã cã . Noi nu concepem timpul ºi spaþiul ca niºte tãþi. rezultã cã timpul este ENERGIE. ambele fiind considerate entitãþi. n oi suntem conºtienþi de trecerea timpului. atunci trebuie sã existe ºi o miºcare. sau este creatã energia în decursul timpului? Dacã energia este c reatã. Feriþi-vã de doctori. Putem spune aºadar cã intuiþia este un al ºaselea simþ o proiec a corpului fizic ceva ce invocãm pentru a înþelege timpul ºi spaþiul. Dacã aºa stau lucrurile. Dac unoaºtem existenþa unui corp material pentru cã ocupã un loc în spaþiu. ce putem spune despre un ev eniment? Un eveniment este un grup de circumstanþe care ocupã un loc în timp. Unul dintre acestea constã în a deveni o vi ctimã a tratamentul convenþional al cancerului. Le putem anticipa însã cu ajutorul intuiþiei noastre. Sepio Timpul înseamnã duratã.

avem de-a face cu o miºcare perpetuã care nu se desfãºoarã în linie dreaptã. când ajungem la Los An es. dar timpul nu s-a schimbat deloc. Ne-am miºcat dintr-un punct al pãmântului în altul. adicã aproximativ 1. Sã presupunem cã ne aflãm într-un avion care zboarã cu o vitezã egalã cu viteza de rotaþie a lui. aþiul devine astfel un efect al timpului. de aceea. Un matematician care ar încerca sã rezolve aceastã dilemã ar avea dificultãþi. indistincte între ele ºi non-existente. întrucât timpul a fost acela care a creat ENERGIA în expansiune. Ce s-a petrecut? Timpul a devenit o miºcare a spaþiului. ºi cã ne îndreptãm spre vest. ºi vom restabili echilibrul impunând ca variabilã fixã timpul. ora este tot 12. ne pierdem astfel centrul ºi punctul de referinþã deºi intu iþia ne spune cã trebuie sã existe un asemenea centru.080 de mile pe orã. urmãrind soarele cu ace aºi vitezã cu care se îndepãrteazã el. El nu se poate miºca.00 fix. trebuie sã tragem concluzia cã timpul NU est e un punct fix de care ne putem ancora vieþile. Suntem prinºi înt re spaþiu ºi timp. vom da acestei stãri necunoscute un nume: a patra variabilã .00 fix. Sã ilustrãm acest lucru. Ne începem cãlãtoria în New York la ora 12. ci mai degrabã un miraj într-o lume fantomaticã. Dacã por nim de la premisa cã timpul nu este un punct fix. ci într-un cerc. 216 . Dacã meditãm mai profund asupra chestiunii. iar spaþiul o relaxare a timp ului. ºi deci spaþiul. Se poate demonstra cã timpul ºi spaþiul sunt statice.

la fel ca ºi ceilalþi oameni. Gân diþi-vã la Iisus. În asemene a condiþii. Deºi era o fiinþã tridimensionalã. fiind definit de viteza luminii. Întrucât spaþiul nu poate f urat decât de timp. prezentul ºi viitorul. nu face decât sã-i amplifice dilema. cea incognoscibilã . ideea existenþei unei alte dimensiuni. lãþimea ºi înãlþimea) devine astfel o simplã secþiune din spaþiul cu mai multe dimensiuni. suntem nevoiþi sã vizualizãm un hipersp aþiu care nu dincolo de). La rândul lui. Intuiþia este o extensie a minþii noastre. La urma urmei. cum putem rezolva dilema referitoare la cei doi poli ai eternitãþii: trecutul ºi viitorul? Cele douã extreme trecutul ºi viitorul ne-au atras într-o enigmã pe care o numim a Patra Dimensiune. timpul devine o dimensiune a spaþiului. cu un corp fizic. Ea înseamnã mult mai mult decât un simplu instrument intangibil cu ajutorul cãruia interpretãm timpul ºi spaþiul. spaþiul devine un timp proiecta t un timp orizontal untimp care persistã. complet invizi ilã pentru el. Altfel spus . auto-analizarea gândurilor ºiexperienþelor noastre senzoriale devine imposib ilã. lãþimii ºi înãlþimii. Lumea noastrã cu tre poate fi mãsurat decât printr-o meta-geometrie (meta i dimensiuni (lungimea. Este oare prezentul doar o amintire dublatã de aºteptare? În caz afirmativ. Înt rucât în anumite puncte specifice spaþiul ºi timpul sunt interschimbabile. cãci prezentul nu reprezintã decât o tranziþi de la trecut la viitor. nu mai existã nici un motiv pentru ca omul sã trebu iascã sã moarã ºi sã-ºi pãrãseascã acest înveliº terestru pentru a cunoaºte aceastã dimensiune incognoscibilã. el a trecut prin zidul Templului! De vreme ce atât el cât ºi Templul erau alcãtuiþi din ma terie solidã. existenþa celei de-a patra dimensiuni nu poate fi negatã. Prezentul este viitorul înainte de a ne putea gândi la el. cãreia îi lipseºte atât dimensionalitatea cât ºi durata. omul împarte timpul în trei pãrþi: trecutul. care a trecut prin zidul Templului. Cunoaºterea existenþei celeilalte dimensiuni este cu totul altceva decât înþelegerea ei. Întrucât omul nu pare capabil sã înþeleagã decât lumea tridimensionalã e. un timp în miºcare. Intuiþia este realã. timpul înseamnã spaþiu în miºcare. Acest lucru nu rezolvã însã problema. ci pur ºi si mplu interpretatãgreºit. Vã sã analizãm cu mai multã atenþie acest lucru. putând deveni viitor sau trecut. nu putem decât sã tragem concluzia cã nu existã nici o diferenþã între spaþiu ºi tim ngurã conºtiinþa noastrã este definitã de timp. fiin . ªi totuºi. În acest caz. Suntem aºadar siliþi sã recunoaºtem cã prezentul este etern. aceea a lungimii. poate cã cea de-a patra dimensiune nu este incognoscibilã. cui putem atribui acest eveniment? Divinitãþii? A violat el vreo lege naturalã? Sau a invocat pu r ºi simplu cunoaºterea celei de-a patra dimensiuni? Dacã pãtrundem în arena celei de-a patra dimensiuni.Pentru a compensa necesitatea unui centru. înmomentul în care ne gândim la el a devenit deja trecut. Lungimea unei succesiuni de evenimente nu este conþinutã în spaþiul cu trei dimensiuni. Extensia în timpeste o proiecþie în spaþiul necunoscut al celei de-a patra dimensiuni. cã timpul nu existã per se.

Noi suntem nevoiþi sã invocãm intuiþia pentru a mãsura trecerea timpului. Oamenii care au îmbãtrânit afirmã deseori: Timpul pare cã zboarã. sau o realitate? ªi dacã este o realitate. cu atât mai profund ne scufundãm în vastitatea necunoscutulu . ºi cu cât îmbãtrâneºti mai atât mai repede pare sã zboare el! Zilele acestor oameni se terminã înainte de a începe. Noi suntem cei care trecem pe lângã ele! Cu cât ne luptãm mai mult sã le înþelegem. lumea vizibilã ºi corpul fizic neazã ca o punte de legãturã cu sfera necunoscutului acolo unde existã ºi funcþioneazã corpul nostru bioelectri . Lumea invizibilã est lume a forþelor energetice pozitive ºi negative. nici spaþiul . al cãror joc determinã în ultimã instanþã percepþ asupra realitãþii din lumea vizibilã în care existãm. cãci trecerea aces tuia se produce la nivelul subatomic al existenþei noastre adicã la nivelul corpului nostru bioelectric invizibil. Evenimentele nu se succed. De aceea. Es te acesta doar produsul imaginaþiei lor. cãci nici el. cum putem mãsura ac est fenomen? Timpul nu poate fi mãsurat în termenii lumii tridimensionale. Suntem din nou la cheremul necunoscutului. ni se pare normal ca timpul sã treacã mai rapid pentru omul catabolic. care a trecut de momentul apogeului sãu anabolic ºi ale cãrui celule îmbãtrânesc cu o vitezã acceleratã. La rândul lor. nu existã aici.relativ la persoana care îl percepe. 217 . al lumii cu patru dimensiuni în care de pindem exclusiv de intuiþia noastrã de al ºaselea simþ al nostru. Creatura numitã om existã în douã lumi: una vizibilã ºi alta invizibilã.

promovau cultivarea de sine. ci mai degrabã o re-experimentare a timpului însuºi. perfecþionare a. Corpul bioelectric este spiritul ºi su fletul nostru. Sã-þi procuri timp! Atunci când opreºti ceasul bioelectric. Ei au s tudiat în profunzime schimbãrile ciclice care guverneazã întreaga naturã. Remediile din plante au fost create pentru a ajuta omul sã se adapteze naturii. El este o extensie a Sinelui ºi un punct al celei de-a patra dimensiuni. îþi procuri practic mai mult tim p. t ranscenzând lumea fizicã ºi materialã. corpul bioelectric es te LIBER. Elementul Foc este reprezentat de inimã ºi de intestinul subþire. dar ºi cu sãnãtatea ºi creºterea fizicã ºi mentalã.Timpul trece încet atunci când suntem TINERI. Am ajuns astfel la rãspunsul pe care îl cãutam ºi care reprezintã însãºi esenþa acestei cãrþi e fi sintetizatã astfel: încetinirea procesului de îmbãtrânire conduce la încetinirea timpului. el extrage ºi se ea ce este pur . post negru ºi evitarea stresului fiziologic auto-impus. Deºi corpul fizic este limitat de spaþiu ºi timp. Elementul Lemn reprezintã ficatul ºi vezica biliarã. în care mintea ºi emoþiil e noastre nu sunt altceva decât ferestre ale sufletului nostru. Timpul ne oferã posibilitatea de a schimba vechiul corp cu unul nou ºi tânãr. Elementul Pãmânt reprezintã stomacul ºi splina. Descoperirile lor sunt confirmate astãzi de fizica modernã avansatã. purificarea energiei shen ºi acumularea de energie jing prin manipularea celor Cinci Elemente. Au descris aceste princi pii în termenii lui Yin ºi Yang. Taoismul ºi super-alimentele taoiste Taoiºtii din China Anticã considerau omul o reflexie în miniaturã a universului. stabilind principii ºi cor elaþii care descriu efectul naturii asupra omului ºi rãspunsul acestuia din urmã. necesarã unui sistem nervos puternic ºi purificãrii toxinelor din corp. Procesul de reciclare NU înseamnã o retrãire a experienþelor anterioare. Dupã depãºirea acestei culmi. timpul trece din ce în ce mai rapid. limfa ºi creierul . care controleazã armonia emoþionalã ºi c rgerea linã a lui chi (energia). fiind asociat cu sângele. în timp ce noi ne rosto golim la vale pe panta catabolicã. Acesta a fost subiectul real al acestei cãrþi: Cum sã redevii tânãr! Preambul: în capitolul urmãtor se vorbeºte despre regenerarea corpului bioelectric pri n odihnã. când urcãm pe panta ascendentã a piramidei vâr stelor. Maeºtrii taoiºti credeau cã cele Cinci Elemente descriu ciclul natural al vieþii ºi cã omul urmeazã structurile ciclice ale naturii cãtre universul sãu interior . Ma eºtrii taoiºti insistau asupra unui echilibru ºi armonii depline. la fel cum ai recicl a nisipul într-o clepsidrã.

Elementul Metal simbolizeazã plãmânii ºi colonul. de care depind pãstrarea tinereþii noastre ºi funcþia gland ularã. din pãcate. Iluminarea ºi adevãrul aduc dupã sine înþelegerea. Filosofia taoistã susþine cã trupul are puterea de a se auto-regenera ori de câte ori ap are un stres fizic sau mental. SCURTÂNDU-LE calea cãtre ci Autorul ºi-a dat osteneala sã foloseascã exemple cât mai semnificative. iatã cu sistemul hormonal ºi cu cel reproducãtor. Elementul Apã reprezintã r inichii ºi vezica urinarã. SUPER-ALIMENTELE taoiste au o vechime de 3.de ceea ce este impur în corpul fizic. urmãrind sã-l ajute pe cititor sã îºi creeze un fundament solid.500 de ani ºi sunt toate într-o formã racem izatã. le FURà sãnãtatea ºi fericirea. Ei afirmã cã oamenii pot atinge iluminarea prin echilibru. luciditate ºi exprimarea persoanei din interior. iar SUPER-alimentele ºi practicile taoiste aduc dupã sine o mai bunã sãnãtate ºi regenerarea corpului fizic (vezi Pachetul informativ). Taoiºtii credeau cã energia jing (esenþa vieþii) sãlãºluieºte în apa din interiorul corpului. având la bazã deopotrivã ºtiinþele recunoscute oficial ºi cele i puþin cunoscute. 218 . s e crede cã influenþeazã respiraþia ºi sistemul chi-ului defensiv (sistemul imunitar). Taoiºtii cred cã trupul nu poate funcþiona decât cu o alimentaþie integralã. Special pentru tine! Aceastã carte a fost scrisã cu scopul de a-i ajuta pe cititori sã înþeleagã care sunt forþele care acþioneazã în viaþa lor ºi care.

Aceastã cart NU a fost scrisã pentru a satisface pretenþiile experþilor. Sãnãtatea este o opþiune personalã. Aceastã carte a fost scrisã pentru cei care doresc sã obþinã rezultate. nu pentru cei care doresc sã organizeze dezbateri. ba chia r sã-l acuze pe autor de simplificare. încetinind totodatã procesul de îmbãtrânir are nouã zi poate fi privitã ca prima zi a restului vieþii pe care o mai aveþi de trãit. o vor ironiza în fel ºi chip. Conþinutul lucrãrii vã poate fi de mare folos. al observaþiilor. Cei care se închinã ºtiinþei medicale nu vor gusta aceastã carte. Fiecare zi aduce cu sine noi oportunitãþi de a face alegeri sãnãtoase . filosofiei ºi modului de viaþã al acestuia. Din nou tânãr! este mai mult decât o afirmaþie. Cu toþii suferã d boli.Dorim sã-i reamintim cititorului cã aceastã cunoaºtere trebuie aplicatã ºi cã revenirea stãri e sãnãtate ºi de vitalitate necesitã timp. Ei vor aduce în apãrarea op niilor lor tot felul de citate din ea. nu ºi ce este de fãcut. respectiv propria lor viaþã. vor urmãri sã o desfiinþeze. atenþie ºi rãbdare. Ea nu reprezintã o bucurie. nici la dejun. Este rezultatul e xperienþei de viaþã a autorului. Benjamin Franklin Se spune cã ne sãpãm singuri mormântul cu dinþii! Cutremurãtoare cuvinte. Fiecare pas nou în d recþia cea bunã aduce dupã sine o stare mai bunã de sãnãtate. rãsplata va depãºi orice aºteptare iniþialã. Vor cere dovezi ºtiinþifice . Avem cu toþii datoria sã facem mai mult pentru i înºine. ªi mai bine încã: dormi atât cât trebuie . Nimeni nu se poate transforma însã împotriva propriei sale voinþe! 32 Odihna ºi postul Nu mânca mult la cinã. Oamenii îmbãtrânesc di ignoranþã. Nu întotdeauna procesul de regenerare se dovedeºte plãcut. dar numai dacã vã afl aþi într-adevãr în cãutarea ADEVÃRULUI. Ei nu ºtiu decât sã vorbeascã. dar dacã sunteþi dispus sã vã cons craþi toate energiile acestui scop. Aceasta nu reprezintã însã o scuzã. Autorul nu este ºi nu a fost vreodatã un expert . Experþii afirmã cã deþin toate rãspunsuril r nu pot aduce cea mai elementarã dovadã în acest sens. Demagogia lor nu îi salveazã însã. deºi susþin cã deþin cunoaºterea necesarã pentru a se feri de acestea. ºi foarte adevãrate ceconstã însã problema? În ceea ce mâncãm? Mâncãm prea mult? Prea des? Sau toate la un loc? . este o ofertã ºi un model. dar eu nu mi-am propus sã le aduc asemenea do vezi. Reþineþi: bãtrâneþea NU este ceva amuzant.

deºi s-ar a cu mai puþin. 219 . Ni se sp ne cã orice tip de mâncare este la fel ca alta. Cop ii (la fel ca ºi adulþii) sunt încurajaþi sã mãnânce orice ºi oricât de mult doresc. sã serveascã tot felul de gustãri între mese. Senzaþia de foame a devenit înºelãtoare. Copiii cresc cu aceste convingeri. Vã propun sã examinãm acum problemele degenerative care rezultã din alte obiºnuinþe legate de dieta noastrã alimentarã. fiind luatã drept un s emnal cã putem sã mâncãm.Am discutat deja extensiv despre efectele dãunãtoare ale ingerãrii unor alimente nepot rivite. sã se îmbuibe. Am ajuns sã credem cã un stomac plin este de preferat unuia gol. Alimentaþia în exces Americanii trãiesc într-o þarã în care mâncarea este abundentã ºi ieftinã. obiºnuinþe care accelereazã din pãcate procesul de nostru de îmbãtrânire. ne-am înv anumite lucruri ºi nu mai acordãm prea multã importanþã obiºnuinþelor noastre alimentare. devin adulþi ºi continuã sã creadã în ele pânã când mor. ºi mai ales înainte de culcare. Treptat.

intestinele. stabilind astfel singur ce. Dacã mâncãm prea mult sau prea des. Tabelele digestive indicate ceva mai devreme aratã cã organismul are nevoie de o anu mitã perioadã de timp pentru a putea digera alimentele. ªi mai rãu î nimeni nu mai urmãreºte sã-ºi cultive o disciplinã dieteticã. ºi implicit a organelor viscerale (este vorba de organele din cavitatea abdominalã. Gustãrile dintre mese creeazã acelaºi efect ca ºi supraalimentarea. Organismul are nevoie de timp pentru a începe procesul de digestie înainte de a putea disponibiliza sângele din zona abdomina lã. prostata ºi vezica). Oamenii vorbesc despre e xcesul abdominal referindu-se la grãsime . epuizare ºi crizã. În cazul oamenilor vârstnici. activitatea fizicã. somnul este considerat ceva normal ºi toatã lumea este unanim de acord în aceastã privinþã. Aºa se explicã de ce ne simþim goliþi de energie dupã ce mâncãm. aceastã tu lburare conduce la comprimarea coloanei vertebrale. Efortul fizic trebuie evitat timp de o orã imediat dupã masã. sau deprimaþi din punct de vedere psihic. Supr a-alimentaþia induce o stare de stres glandelor. printre care se numãrã ficatul. organele feminine.Din nefericire. organele noastre vitale reacþioneazã. refuzând o rganelor vitale odihna de care au nevoie. Încã ºi mai puþini oameni îºi dau seama cã organele vitale au nevoie ºi ele de odihnã. sare ºi zaharuri prelucrate. Atunci când mâncãm. cantitatea de hranã ingeratã. La urma urmei. Cu cât masa este mai consistentã. P RD este influenþatã de stres. organele sunt forþate sã prelucreze cantitatea de hranã suplimentarã. pancreasul. ele devin supra-stimulate. cât de des mâncãm ºi are este ritmul obiºnuinþelor noastre. numitã perioadã de reacþie la digestie (PRD). dar adevãrata problemã o constituie întinderea þesuturilor conjunc ive care susþin organele viscerale ºi congestionarea colonului. pierderea de energie ºi procesul de produce re a radicalilor liberi pot fi substanþiale. Stomacul umflat Aceastã afecþiune este vizibilã în cazul bãrbaþilor a cãror burtã atârnã peste curea sau al f al cãror abdomen le umple întreaga jumãtate inferioarã a corpului. Dacã alimentele ingerate conþin ºi substanþe toxice precum a ditivii alimentari. . cu atât mai putern ste aceastã senzaþie (de lipsã de energie). Atunci mâncãm prea mult. proces ce conduce la o stare de obosealã. n u ne gândim cã ar trebui sã dormim mai mult. cân ºi cât trebuie sã mãnânce. splina. Digestia NU este o activitate voluntarã. momentul orar. mâncarea nesãnãtoasã a devenit astãzi o normã general acceptatã. Stresul indus de supra-alimentaþie Atunci când ne simþim obosiþi fizic ºi mental. soia sau canola.

ºi aºa mai departe. Le recomand celor din aceastã categorie atârnarea de o barã sau chiar de o creangã de copac de mai multe ori pe zi. ºi purificatã de deºeuri. Sãriturile ºi masajul limfei trebuie efectuate zilnic. tendoane. Dacã sunteþi mai în vârstã. Pentru cei a cãror înãlþime SE REDUCE odatã cu vârsta. aplicaþi terapia colonului. Beþi apã BEV sau Mikrowater. aplicaþi exerciþiile de înti ndere. atârnarea ºi întinderea coloanei verte sunt procedee obligatorii. pe ntru a stimula regenerarea þesuturilor. Mâncaþi legume proaspete s b formã de 220 . Rãmâneþi atârnat t nci secunde. Terapia colonului ºi masajul limfei restabilesc tonusul viscerelor ºi al þesuturilor c onjunctive.Intestinul subþire ºi cel gros sunt menþinute la locurile lor de anumite þesuturi conjun ctive numitemezenter. ceea ce genereazã efectul de stomac umflat. pânã când puteþi rezista timp de câteva minute Scopul acestui exerciþiu constã în ÎNTINDEREA încheieturilor. pe atât de eficiente (vezi P achetul informativ). În timp. Rollerele pentru masajul limfei sunt pe cât de simplu de folosit. Altfel spus. astfel încât sã poatã fi hrãnitã ºi reconstruitã. În plus. vã recomand precursorii racemizaþi ai hormonilor. a þesuturilor conjunctive (lig amente. datoritã acumulãrilor de substanþe mucoase ºi forþei gravitaþi nale. pentru a restabili supleþea þesuturilor ºi pentru a dizolva cicatricele la nivelul acestora. începeþi gradat. acestea devin grele ºi umflate. Folosiþi capsulele SOC pentru a scãpa de durerile de în cheieturi. muºchi) ºi deschiderea coloanei vertebrale pentru mai buna circulaþie a sângel ui ºi a limfei. coloana trebuie alimentatã cu oxigen ubstanþe nutritive. ridicaþi greutãþi. întinzând mezenterul mai mult decât ar fi normal. apoi timp de zece secunde.

dezintoxic intoxicaþivã! Dacã veþi respecta toate aceste sfaturi. Glandelor trebuie sã li se p ermitã sã se odihneascã între mese.cruditãþi. aceasta va fi uºoarã decât prima! Lãcomia Pe vremea când eram copil. Plantele au ºi ele un ciclu al lor. Produsele racem izate precum DiSorb Aid. lãcomia este provocatã de o senzaþie de foame autenticã. repararea þesuturilor ºi creºtere. Cultivaþi plante într-o grãdinã. R/HCI ºi Yucca Blend sunt indispensabile pentru o digestie completã. tabletele de ficat bio gen. Nu acest lucru ne preocupã pe noi în aceastã carte. dar de cele mai multe ori. am de gând sã trãiesc 250 de ani. plantele ºi activitatea microbianã se aflã la APOGEU! . el inspirã. inclusiv de câte o zi liberã. Organele au nevoie de o perioadã de odihnã ºi regenerare. ea este rezultatul înfometãrii alimentare (gener atã de sãrãcia în substanþe nutritive a alimentelor pe care le ingerãm. Uneori. o încãlcare a celei de-a ºas a porunci. orezul taoist. la care se adaugã fructele ºi legumele proaspete. vã veþi recãpãta viaþa înapoi ºi vã veþi regãsi tine Personal. polenul armonic. Dezintoxicaþi-vã. Dimineaþa. Harmonic Synergy. Mestecarea corectã reduce stresul alimentar ºi tendinþa cãtre obezitate. Lãcomia este cauza. acestea din urmã se petrec în princ ipal în timpul somnului. pãmântul expirã. ºi de ce nu. În timpul zilei. Mesele nocturne ºi gustãrile dintre mese priveazã organismul de energia vita lã de care are nevoie pentru detoxifiere. noi ne supraîncãrcãm organismul cu deºeuri. efectul este obezitatea. Ori de câte ori mâncãm mai mult decât este necesar pentru a atinge pragul saþietã minime (recitiþi în acest sens capitolul 9). la marile d escoperiri ale acestuia! Viaþa trebuie sã fie o sãrbãtoare! Dacã vã veþi acorda ºansa unei a doua vieþi. indiferent de cantitate). dar cresc ºi î reparã þesuturile în timpul nopþii. mi s-a spus cã lãcomia este un pãcat. Mâncaþi mai rar Corpul nu a fost conceput pentru a fi suprasaturat cu alimente 24 de ore pe zi. Cea mai rapi dã cale de a scãpa de nevoia de a mânca sunt SUPER-alimentele precum algele. când apare roua. chiar mai mult! Gândiþi-vã la toate lucrurile bune pe care le vor realiza oamenii în viitor. Existã niºte zgomote specifice în aceastã direcþie care pot fi auzite. Ele îºi prelucreazã hrana în timpul zilei. Lãcomia este una din principalele cauze pentru care omul contemporan moare atât de des de boli degenerative. Momentul când se produce roua are o s emnificaþie specialã. ci faptul cã lãcomia atrage dupã sine îmb irea prematurã ºi moartea. Noaptea. Faceþi o vizitã dimineaþa devreme în grãdina dumneavoastrã ºi ascultaþi cum mbul. Antrenaþi-vã mintea. radicali liberi ºi a lte substanþe toxice.

221 . Lactaþii apar datoritã oxigenului insuficient din celule.Ritmicitatea are o importanþã crucialã pentru sãnãtate ºi vitalitate. detoxifierea ºi glicoliza Corpul se simte atât de odihnit dupã un somn bun deoarece reuºeºte sã îºi proceseze deºeuri e ºi sã neutralizeze câmpurile de energie anormalã. Somnul trebuie sã aibã loc în perioadele de t ransformare a energiei. ele grãbesc vindecarea ºi reduc apariþia cicatricelor tisulare atunci când sunt luate înaintea unei operaþii chirurgicale). formarea lactaþilor este rezultatul unui sistem care a devenit anaerob la ni vel celular. Lactaþii sunt deºeuri de tranziþie. Somnul. Neutralizarea lactaþilor se petrece în timpul somnului. Durerile musculare ºi oboseala care rezultã dupã un efort fizic extensiv sunt rezultatul formãrii de lactaþi la nivelul muºchilor (caps ulele SOC pot fi luate înaintesau dupã efortul fizic pentru a preveni/uºura durerile m usculare. În plus. oxigenul. Formarea lactaþilor apare în primele etape ale procesului de ardere a glucidelor. nu mit ºi glicolizã. Somnul ºi odihna asigurã energia vitalã necesarã pentru a recicla lactaþii. care conduce la o ardere i nsuficientã a glucidelor. Organizaþi-vã viaþa în e ritmurile naturii. Altfel spus.

uitând sã încãrcãm bateriile timpul nopþii. Somnul ºi odihna alimentarã sunt premise importante ale stãrii de sãnãtate. precum ºi în cadrul sistemului de transport al electronilor (prin care mitocondriile produc ATP). acestea conduc la boalã. La fel ºi pentru a mânca mai Introducerea unui ritm în viaþa noastrã necesitã încã ºi mai multã disciplinã. Pentru a preveni formarea lactaþilor ºi apariþia oboselii. corpul foloseºte mari cantitãþi de energie VITALÃ pentru a se vindeca ºi a creºte. rãrirea meselor ºi gustãrile dintre mese Pentru a învãþa sã nu mãnânci în exces ai nevoie de disciplinã. rganismul este forþat sã apeleze la rezervele sale energetice. De aceea. vã recomand sã beþ cantitãþi cât mai mari de apã BEV sau Mikrowater la intervale de 30 de minute în timpul lucrului. Somnul cu stomacul plin saboteazã procesul de detoxifiere ºi blocheazã vindecarea. Kombucha foloseºte fermentarea aerobã pentru a produce mari cantitãþi de acid glucoronic. necesar pentru vindecarea corpur ilor bolnave. Yucca Blend ºi R/HCI. sãriturile ºi masaju imfei vindecã bolile prin punerea în miºcare a deºeurilor ºi sporirea cantitãþii de oxigen din þesuturi. Alcoolul este produsul unei fermentãri anaerobe . cu o diferenþã: noi nu suntem un simplu aparat electric! Fãrã o odihnã ºi o detoxifiere adecvatã. Deficitul de oxigen din celule blocheazã conversia glucozei în molecula energeticã ATP de cãtre mitocondrii. evitaþi mesele de seara târziu ºi gustãrile dinaintea culcãrii. digestia ºi momentul de vârf al metabolismului În timpul somnului. împreu nã cu SOC. apa BEV ºi ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. la fel ca ºi alcoolii.Sufixul at (din lactat) ne spune cã aceste substanþe sunt sãruri ale acidului lactic. Rezultatul? Ne trezim cu acea senzaþie de amorþealã. Somnul. ca ºi cum nu ne-am fi odihnit deloc! Chiar ºi mâncarea de calitate poate deveni toxicã dacã este ingeratã înainte de culcare. M ediul anaerob determinã intrarea în putrefacþie a alimentelor nedigerate la nivelul intestinelor ºi la apariþia deºeurilor toxice. El saboteazã producþia de energie în cadrul ciclului Krebs ºi al acidului c itric. Ex erciþiile aerobice. Som nul cu stomacul plin conduce la o fermentaþie anaerobã ºi la apariþia gazelor urât mirositoare. Disciplina ali rã IMPUNE sã NE HRÃNIM corpul! . Disciplina. Dacã acest lucru vã este chiar imposibil. Sãr urile înseamnã o energie legatã. nu uitaþi sã luaþi imediat dupã masã niºte DiSorb Aid. La rândul lor. Digestia ºi absorbþia proastã produc excese ºi deºeuri acide. Dig estia normalã este încetinitã sau se opreºte complet. Lipsa unui som n suficient este echivalentã cu folosirea unui aparat cu baterii în timpul zilei. Acest mod de viaþã genereazã stres ºi un exc s metabolic. Lactaþii sunt produse secundare ale procesului de fermentare.

chiar dacã se manifestã într-un mod diferit. Este OBLIGATORIU c a cei mici sã primeascã alimente hrãnitoare. De aceea. transformându-se într-un mod de viaþã nesãnãtos. a rãt ºi mã simt mai bine decât oricând anterior.Nu mâncaþi sub nici o formã mai devreme de patru ore de la ultima masã. nu mai mãnânc dec ngurã datã pe zi. Acestea le vor grãbi sfârºitul. Acest lucru este valabil inclusiv pentru gustãri. Copiii b ine hrãniþi nu mãnâncã fãrã încetare. mâncam 3-4 mese pe zi. ºi devenim epuizaþi. cea mai bunã soluþie este sã folosiþi în dieta dumneavoastrã SUPER-alimentele. NU vã încurajaþi copiii sã îºi dezvolte obiºnuinþe proaste. copiii din e noastre sunt subnutriþi. Cândva. o apã de calitate ºi minerale marine racemizate. Acestea au darul de a anihila senzaþi a de foame. care întrerup pauza de odihnã a corpu ui. Din pãcate. peste capacitatea lor fire ascã. din cauza sãrãciei alimentelor în substanþe nutritive. Pur ºi simplu NU-mi este foame. Bãuturile rãcoritoare trebuie INTERZISE cu desãvârºire. în cei 53 de ani ai vieþii mele. Atunci când luãm o gustare. Astãzi. 222 . o persoanã insistentã sã vã trezeas care datã? La fel se petrec lucrurile ºi cu mesele prea frecvente. fãrã sã-mi fie deloc greu. Cu toate acestea. Dacã nu vã puteþi lipsi de gustãri . ei mãnâncã mai mult. Gustãrile sunt niºte mese în miniaturã. Fiþi un exemplu pentru ei. Efectele lor pe termen ng sunt MAI RELE decât cele ale alcoolului. Pot depune mãrturie în aceastã direcþie. Copiii cresc ºi îºi reparã þesuturile. Cum v-ar plãcea ca ori de câte ori încercaþi sã adormiþi. noi forþãm glandele sã lucreze ca niºte sclavi.

Treziþivã în fiecare dimineaþã la aceeaºi orã. alcoolul. Alimentele bogate în substanþe nutritive ºi detoxifierea organismului amplificã puterea voinþei! Da. când o doamnã amabilã s-a apropiat de mine ºi m-a întrebat: -Aþi luat una din cãrþile mele referitoare la cidrul din mere? I-am rãspuns cã nu. istorisitã exact aºa cum s-a p etrecut în realitate! Sper sã vã facã plãcere. obezitatea.Rãrirea meselor asigurã un anumit ritm ºi un control al obiceiurilor alimentare. CHIAR DACà puteþi funcþiona ºi cu mai puþin somn. Hrãnire a corectã tempereazã senzaþia de foame. Persoanele cãrora le lipsesc substanþele nutritive de bazã þipã tot timpul dupã mâncare. Luam parte l a o cinã festivã. iar ea mi-a dat o carte. etc. Un corp bolnav poate avea prea multã voinþã. am ºtiut cã drumul pe care am apucat-o cu 22 de ani înainte. în Santa Barbara. beþi cât mai multã apã. Practicaþi icitatea. luaþi-vã mesele la aceeaºi orã. În acel moment.. Ritmicitatea Unul din secretele sãnãtãþii ºi longevitãþii constã în stabilirea unui ritm regulat în viaþa tmul este atât de important încât inversarea procesului de îmbãtrânire nu se poate produce dacã vo ignora acest secret simplu. Am întrebat-o imediat: -Cine sunteþi? -Sunt Pactricia Bragg! mi-a rãspuns ea. dupã un seminar. California. puterea voinþei reprezintã produsul unei minþi sãnãtoase într-un corp sãnãtos. Alimentele cultivate în grãdina personalã ºi SUPER-alimentele alternative menþionate în aceastã carte contribuie la formarea unei minþi sãnãtoase într-un corp sãnãtos. Povestea a început la data de 1 mai 1993. faceþi exer ulcaþi-vã la aceeaºi orã. drogurile. Modul de viaþã al dr. jocurile de noroc. Fumatul. Ele au o sutã de gustãri pe zi ºi îºi accelereazã astfel drumul cãtre mormânt. Bragg ºi al fiicei sale Patricia vorbesc de la sine în aceastã direcþie! Miracolul postului Ceea ce vã voi relata în continuare este o poveste adevãratã. Dormiþi 7-8 ore. ajungând la cimitir cu câteva d i mai devreme decât ar fi fost normal. iar sfaturile din aceastã carte vor deveni uºor de aplicat ºi de susþinut. dupã întâlnirea u Bob . îºi au rãdãcinile într-o alimentaþie greºitã ºi în acidifierea þesuturilor. Ritmicitatea se referã la curgerea ritmicã a energiei în viaþa noastrã de zi cu zi. Sãnãtatea ºi vitalitat a depind de ritmicitate. lãcomia.

S-a înecat. Nu pot sã vã spun cât de mare este plãcerea de a vã c aºte! Arãtaþi exact ca în fotografia din cartea tatãlui dumneavoastrã referitoare la post. -Spune-mi. -Cum a murit tatãl tãu? am întrebat-o pe Patricia. luaþi loc. ce vârstã avea? 223 . unde am putut vedea tabloul cu o înãlþime de 7 metri a marelui Vrãjitor Paul Bragg.McLeod (ºi despre care am vorbit în capitolul 1 din aceastã carte) a ajuns la destinaþie . Am auzit tot felul de zvonuri ºi sunt curios sã ºtiu care este adevãrul. Doresc sã vorbim. -A murit într-un accident de surf în Hawaii. Am continuam sã vorbim. i-am spus. Am râs mult. Mã aflam în faþa fiicei marelui Vrãjitor. A doua zi mi-am fãcut timp sã vizitez Bragg Worldwi de Headquarters din Santa Barbara. Dupã care i-am spus: -Tatãl dumneavoastrã mi-a salvat viaþa. Paul Bragg! -Vã rog.

Dumnezeu sã-i binecuvânteze pe dr. ºi pe Patricia Bragg. Bragg.-Avea 97 de ani! ªi dacã nu ar fi suferit acel accident. a fost un Vrãjitor al ºtiinþei. Cei doi au ajutat milioane de oameni sã se vindece ºi sã-ºi r egãseascã tinereþea. în cuvinte simple. Dacã veþi avea ºansa de a-i citi cartea. Cât despre aut rul acestei cãrþi. Paul ºi Patricia sunt DOVEZI absolute care demonstreazã faptul cã orice om poate exper imenta tinereþea fãrã sfârºit. NU AM VÂRSTÃ! ªi chiar aºa era. Miracolul postului. La fel ca ºi tatãl ei. Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre CEL MAI TOXIC element de pe acest pãmânt. Nu a fost un Vrãjitor al înaltei tehnologii. Alimentaþia bazatã pe carne sau vegetarianism? O discuþie mai amplã în legãturã cu acest subiect va fi oferitã la pagina xxx. Arãta minunat! Era o femeie în vârstã din punct de vedere calendaristic. d ar nimeni nu ºi-ar fi putut da seama! Patricia pãrea sã nu fi împlinit 50 de ani. crima nu poate fi ascunsã . Voi rãmâne de-a pururi recunoscãtor destinului pentru cã mi-a permis sã o cunos aceastã fiinþã minunatã. Veþi învãþa apoi ce se poate face î vinþã. Sunt fericit cã pot sã le calc pe urme. 33 Cãmila sau palmierul? Adevãrul va ieºi la ivealã. William Shakespeare . doctor în medicinã. cãrora le-am dedicat aceastã carte. Tatãl Patriciei. -Ce vârstã ai tu. Patricia? am întrebat-o cu un nod în gât. Un membru recent al Asociaþie i Chirurgilor Americani (cea mai înaltã instituþie medicalã din SUA) a declarat cã Paul Bragg a fãcut la f l de multe pentru sãnãtatea ºi vitalitatea americanilor ca orice medic . f iica sa. aveþi grijã sã o faceþi cu toatã atenþia! Bragg descrie ADE VÃRURI simple. Datã fiind sursa acestui comentariu . Paul Bragg. -Eu sunt la fel ca tatãl meu. ca re se gãseºte în corpul dumneavoastrã ºi în apa pe care o beþi. fiica Marelui Vrãjitor. dar a fost totuºi un Vrãjit or. sunt convinsã cã ar fi trãit pânã la vârsta de 125 de ani. Mulþi dintre cititorii acestei cãrþi sunt prea tineri ca sã fi auzit de dr. acesta le-a încercat pe amândouã. o puteþi considera un mare compliment. Paul Bragg. Patricia a ajutat milioane de o ameni.

age ntul toxic care a stat la baza ciudatelor simptome ºi SEMNE ale acestei boli a fost descoperi t: mercurul. apã ºi sol. TOAT E formele de viaþã din regiune au avut de suferit din cauza concentraþiei mari de mercur din aer. I se mai spune uneori ºi argint viu. Pisicile înnebuneau. Ciorile cãdeau din seninul cerului. kibyo înseamnã boalã ciudatã. Mercurul ºi îmbãtrânirea Mercurul este CEA MAI TOXICÃ substanþã cunoscutã de om! Este singurul metal care se gãseºte sub formã elementalã în naturã în stare lichidã. tulburãri nervoase. Mercurul provenea de la o uzinã industrialã situatã în apropiere. Oamenii aveau ameþeli ºi viziun i tunelare. din sud-vestul coastei Kyushu.În limba japonezã. Termenul se referã la seria de boli ciudat e au apãrut prin anii 50 în micul sat de pescari Minamata. în Japonia. Tulburãrile au devenit rapid cunoscute sub numele de Boala Minamata . În anul 1957. din cauza n turii sale greu de 224 . le amorþeau extremitãþile ºi aveau arsuri la nivelul picioarelor.

Eritismul (roºeala feþei ) este probabil cea mai caracteristic simptom al otrãvirii cu mercur. anxietate nervoasã ºi pierderea poftei de mâncare. Otrãvirea cu e la dezintegrarea sistemului nervos ºi distruge nefronii rinichilor (filtrele de sânge ale Otrãvirea cu mercur se petrece lent. Metalul pare sã se evapore la fel ca apa! Mercurul are o importanþã deosebitã pentru procesul de îmbãtrânire din cauza naturii sale to xice ºi a prezenþei sale pretutindeni în jurul nostru. insomnie. Echivalentul japonez al cu tului sindrom este kibyo ! Despre mercur Mercurul are capacitatea de a trece de bariera placentei ºi de a deforma t. Microbii dintr-un s ol sãnãtos neutralizeazã mercurul. vãduvele nu mai primesc nimic! Mercurul a devenit echivalentul industrial al alimentelor nesãnãtoase. Dacã vreun medic îndrãzne unã ceva. A fost folosit de industrie timp de mai multe sute de ani. Singura cale de a scãpa de el este sã vã cultivaþi propriile plante. pleoapelor ºi limbii. el îºi pierdea rapid licenþa ºi nu mai putea practica medicina. vops elele pe bazã de apã. fungicidele (inclusiv detergenþii pentru baie) ºi zeci de mii de alte produse cu care oamenii intrã zilnic în contact. tremur nervos la nivelulextremitãþilor.fixat. plumbul ºi alte metale organice ºi substanþe chimice toxice. insecticidele. El se depune în organele noastre vitale ºi le scurtcircuiteazã activitatea. mercurul din interiorul acestuia se divide im ediat în picãturi care o iau la fugã. industria blãnurilor a folosit mercurul la prelucrarea blãnurilor animale încã din timpu rile Revoluþiei Industriale. dureri de cap. La fel ºi durerile de picioare în timpul nopþii la oamenii în vârstã. la acele boli deg Otrãvirea acutã cu mercur conduce la simptome de vomã. ceea ce nu i-a împiedicat pe industriaºi sã îl foloseascã pânã în prin anii 1950! Expresia nebun ca un pãlãrier 14 derivã din faptul cã lucrãtorii în domeniul confecþiilor ºi lor sufereau din când în când de tremurãturi ºi de o nebunie temporarã. Dacã se sparge un termometru. putând dura un numãr considerabil de ani. În zilele noa stre. oamenii afectaþi de o otrãvire medie suferã de obosealã. Folosirea regen eratorului pentru sol numit . diaree cu sânge. De pildã. Mercurul este atât de omniprezent încât se regãseºte în TOATE alimentele comercializate pe p iaþã. În plus. Ea conduce însã în final enerative care afecteazã milioane de oameni. Medicina dã num e noi bolilor misterioase pe care le genereazã el. Prima otrãvire cu mercur în domeniu a fost constatatã în anul 1865. Cel puþin. Principalele surse care conduc la otrãvirea cu mercur sunt: tonul ºi merluciul. ataºându-le de regulã cuvântul sindrom . în acele vremuri vãduva unui pãlãrierprimea un ceas de aur ºi o coroanã de flori pentru sicriu. fãtul nenãscu mercur conduc acestora).

Tr. În Milwaukee au murit oameni! Autoritãþile au dat vin a pe bacterii. Problema este extrem de gra vã. când cererea de apã potabilã depãºeºte capacitatea exi tentã de a o trata. astfel încât acesta sã redevinã sãnãtos ºi organic. Specificã anglo-saxonilor. Nu ºtim exact dacã nu au existat ºi alte oraºe afectate. Acidul mercuric este folosit în timpul sezonului cald. cãci aceste probleme sunt foarte rapid muºamalizate pentru a nucrea panicã. Oraºele în care s-a petrecut aceastã epidemie au fost Milwaukee. Acest lucru se face fãrã informarea opiniei publice ºi este contestat cu vehemenþã de auto ritãþi. ºi Chicag o. Spre exemplu. CEA MAI MARE sursã de mercur este apa potabilã (de la robinet). motiv pentru care folosesc ac id mercuric ºi ultima invenþie în domeniul produselor clorurate numitã cloraminã. cu energia orientatã cãtre dreapta) reprezintã cea mai rapidã cale de a schimba compoziþia solului. sute de copii inocenþi s-au îmbolnãvit ºi unii chiar AU MURIT din ca uza apei de la robinet contaminatã cu bacterii patogene. 14 N.Bio-Grow (un catalizator al solului biodinamic.C. Municipalitãþile NU au timpul necesar pentru a trata apa înainte de a o pompa în reþelele de distribuþie. Creºterea continuã a populaþiei sporeºte ºi mai mult presiunea. 225 . Washington D. În Statele Unite. în toamna anului 1993. dar adevãrata problemã era legatã de mercur. Oraºele din toatã þara trateazã apa potabilã cu cloramine ªI cu acid mercuric pentru a ucide bacteriile. Apel e publice sunt tratate de municipalitãþi cu sãruri ale acidului mercuric.

ºi la fel ºtiu ºi guvernanþii noºtri. Mercurul reprezintã o industrie în valoare de 6 miliarde de d olari! Nu întâmplãtor.C. SOC are o afinitate EXTREM DE puternicã pentru metalele grele ºi poate fi folosit de orice om pentru a-ºi purifica þesuturile de mercur. mercurul reprezintã o cauzã sigurã. Toamna. chiar dacã nu aplicã acest lucru. Pe de altã parte.Municipalitãþile folosesc la infinit aceleaºi filtre murdare de nisip. NU MAI BEÞI NICIODATà APà DE LA ROBINET! Morþi accidentale. rezultatul este o explozie de bacterii patogene la nivelul filtrelor ºi liniilor de distribuþie precum cea care s-a petrecut în oraºele Milwaukee. acum interzis prin lege) ºi . bombe ºi muniþii Departamentul de Stat al Agriculturii din Statele Unite a declarat toleranþã zero pent ru mercur. soluþii de sãruri mercurice. dupã care trimit apa potabilã cãtre o populaþie credulã! Filtrele apei potabile din marile oraºe ar merita cel puþin ace eaºi atenþie pe care o acordãm pisicii pe care o creºtem în casã ºi cãreia în schimbãm zilnic apa! Noi ºtim ce avem t. îngãduind industriaºilor sã îºi stabileascã propr rme de folosire a acestuia. municipalitãþile nu mai folosesc acidul mercuric . dupã încheierea sezonului cald. ºi Chicago. Poluarea apei din rezervele publice este o bombã cu ceas care aºteaptã sã explodeze dintro clipã în alta. ele utilizeazã acid mercuric pentru a ucide bacteriile ºi virusurile din aceste filtre. FDA a stabilit un nivel acceptabil pentru mercur. Washington D. toleranþã ZERO! Simultan. Interese puternice au însã grijã ca mercurul sã poatã fi folosit în continuare în procesele industriale. îmbolnãvind milioane de oameni. oamenii se simt în siguranþã. Mercurul se împarte în trei clase: mercur elemental sub formã de vapori (care se evapo rã la fel ca apa). Rareori le schi mbã! În schimb. Dacã greºesc însã calculele. ca ºi cum ar fi protejaþi. î e ºi o moarte în chinuri. Acestea vã vor permite sã vã deconectaþi de la sistemul medical. deºi lentã. Repet. rezervele de apã publicã devin o sursã potenþialã de epidemii provocate de bacte ii patogene. Fãrã mercur. Nimic nu este mai departe de adevãr . guvernul corporatist refuzã sã-l interzicã. chiar dacã mai are încã în gurã plombe. Mii de oameni umplu spitalele din cauza mercurului. precum mercurocromul (folosit cândva pentru rãni uºoare. Agenþiile federale ºi statale din SUA ar trebui sã înãspreascã legile referitoare la puritat ea alimentelor ºi apei pe care le consumãm. ºi toþi au pret enþia la un medicamentminune! Oamenii bolnavi reprezintã o afacere excelentã! Soluþia idealã pentru a rezolva problema apei sunt filtrele de apã BEV sau de apã ioniza tã de înaltã valoare medicinalã. Când citesc asemenea cifre. de îmbãtrânire.

orice reacþie din corpul uman are nevoie de enzime de naturã proteicã. Mercurul blocheazã însã buna desfãºurare a acestor proteine. aºa cum ar fi întâmplat în cazul unei bombe fãrã mercur. El poate fi însã cu uºur inþã eliminat cu ajutorul SOC. Mercurul este folosit la tratarea seminþelor.000 de tone. care au o mare af initate pentru metale grele. împiedicând derularea unor reacþii biochimice esenþiale . este cel mai mare furnizor de mercur cãtre industrie. Yucca Blend. în industria ambalajelor. agricultura foloseºte cantitãþi masive de mercur în producþia de HRANÃ! În anul 14. Dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial. Dacã este sã calculãm de la începutul secolului. În condiþi ile obiºnuite. oficial itãþile ºi-au fãcut rezerve uriaºe de mercur. precum mercurul metilic. Pentru a se putea produce. Bacteriile A EROBE convertesc mercurul industrial în alte forme mult mai toxice. în loc sã se disipeze. SOC-ul este alcãtuit din carbon ºi sulf racemizat. ªtiau perfect de toxicitatea acestui element. Este posibil ca bomba folositã pentru a demola clãdirea primãriei din Oklahoma City în a prilie 1995 sã fi folosit cantitãþi mari de mercur pentru accelerarea exploziei. prin intermediul Comisiei pentru Energia A tomicã. În ultimii 40 de ani. PAC ºi al algelor Klammath. Guvernul corporatist al Statelor Unite. La rândul ei. au fost folosite peste 100.acidul mercuric. mercurul în formã metilicã este foarte greu de eliminat de þesuturile corpului. dar nu s-au sfiit de loc sã-l arunce pe piaþã.000 de tone de mercur. Remediile homeovite pot ºterge amprenta vibratorie lãsatã de mercur în þesuturi. ºi o a treia categorie. în producþia alimentarã au fost folosite circa 3. 226 . care se referã la mercurul legat de proteine le alimentare. chimiºtii au descoperit cã mercurul este un fungicid eficient. Imaginile filmate aratã o ACCELERARE a exploziei pe mãsurã ce aceasta avansa cãtre faþada clãdirii.

Plombele cu mercur Dentiºtii au început sã aplice plombele cu mercur de peste o sutã de ani. dar pacienþii lor îºi pie a ºi viaþa. . NU le înlãturaþi pânã când nu v-aþi pregãtit sis cum vã indicã aceastã carte. Dacã aveþi în gurã plombe pe bazã de mercur. consider cã este un pãcat de moarte sã plombezi d nþii unor oameni nevinovaþi cu cel mai toxic element de pe pãmânt. Lucrãrile dentare pe bazã de aur conþin pe lângã acesta ºi zeci de alte metale. provocând noi ºi noi sindromuri ale bolii. ªi aurul creeazã probleme. dar de un tip diferit. Aceste câmpuri energetice antiviaþã pot fi mãsurate în milivolþi. Cãmila sau palmierul? precum Astãzi mai mult ca oricând. nu l-aþi ales bine! Algele Klammath au capacitatea de a se lega ºi de a elimina metalele grele mercurul din þesuturi. De altfel. Personal. Evitaþi-i însã pe cei care NU sunt certific aþi în aceastã direcþie! Dacã un dentist vã oferã o plombã sau o lucrare pe bazã de aliaj. Acesta se va opune prin toate mijloacele. pentru simplul motiv cã NU s-au pregãtit înainte. PAC protejeazã sistemul ºi accelereazã mult acest proces. Bacteriile din gura noastrã convertesc mercurul din plombe în mercur metilic. datoritã sistemului imunitar slãbit ºi vârstei mai avansate a pacientului. EVITAÞI-I cu or Mai bine sunaþi la numerele de telefon afiºate la sfârºitul acestui capitol pentru a gãsi un dentist care acceptã protocoalele ºtiinþei dentare holistice. Folosirea lui conduce la rezultate p revizibile. Am vãzut mulþi oameni bolnavi ºi sufe rinzi din cauza eliminãrii plombelor de mercur. Plombele pe bazã de aliaj de mercur atrag dupã sine o moarte LENTÃ. Este uºor sã faci alegerea justã. Plombele cu mercur reprezintã o MARE afacere! Dentiºtii sunt învãþaþi încã din ºcoalã cã plom mercur nu sunt toxice. Pacienþilor ignoranþi li se spune cã singura diferenþã dintre aur ºi aliajele cu mercur se referã la cost ºi la felul în care aratã. încercând sã vã convingã cã aþi fost pãcãlit. oamenii sunt puºi în faþa dilemei de a alege între medicina conv enþionalã ºi terapiile holistice. dentiºtii evitã folosirea cuvântului me r . Îngãduiþi-mi sã ilustrez alternativele reºite printr-un exemplu din copilãria mea. preferându-l pe cel de aliaj sau chiar de argint . Pr ofesioniºtii care le introduc dau vina pe ignoranþã ºi pe lipsa dovezilor ºtiinþifice . Eliminarea este mult mai periculoasã decât introducerea lor. la fel ca ºi în cazul pãlãrierilor. Metalele în formã elementalã sunt toxice pentru organism. Pregãtir ea trebuie sã dureze cel puþin ºase luni! Nu vã duceþi NICIODATà la un dentist obiºnuit pentru a vã scoate plombele pe bazã de mercur. care invadeazã þesuturile ºi îºi începe acþ ea murdarã. Ele interfereazã cu metabolismul corpului.

noi procedam atunci exact cum pro cedeazã medicina astãzi cu oamenii disperaþi. ambele greºite! Rãspun sul corect era sã dai colþul pachetului ºi sã te duci la un hotel! În lumea medicinii convenþionale ºi a opiniilor experþilor trebuie sã alegi întotdeauna între ilã ºi palmier . Indiferent de rãspuns. Otrãvirea cu provenite din apa de la robinet. un palmier ºi câteva piramide). Unde te-ai adãposti: sub palmier sau sub cãmilã? (aºa cum se ºtie. Nu vã lãsaþi induºi în eroare de alternativele false atunci când vine vorba de sãnã dumneavoastrã. pe faþa pachetul de Camel sunt ilustrate o cãmilã. Le ofeream oamenilor douã alternative. cãci nu veþi face decât sã vã acceleraþi îmbãtrânirea ºi sã suferiþi îngrozitor. spunându-i: Sã presupunem cã te afli în aceastã pozã. mineralele coloidale sau plombele den tare este o problemã cu adevãrat gravã. unul din jocurile noastre preferate consta în a gãsi un pac het de þigãri Camel gol ºi sã i-l arãtãm cuiva. alimente. Unii rãspundeau cã s-ar adãposti sub palmier. De fapt. acesta era greºit. 227 .Pe vremea când eram copil. afarã plouã cu gãleata ºi tu trebuie sã fugi ca sã adãpost. în timp ce alþii preferau cãmila.

sau apa sigurã dupã standardele industriale? Rãspunsul corect la aceastã întrebare de tip cãmila sau palmierul? este: nici una. Jocul este secretul tinereþii. pot dura foarte mulþi ani. îndeosebi pentru copii ºi femeile în sãrcinate. care are afecþiuni ale prostatei. plombele pe bazã de aliaj de rcur sunt INTERZISE. mutagene ºi teratogene ale mercurului. Faceþi-vã timp pentru a gândi. Arãtaþi-mi un bãrbat gras. tumori fibroide. care ºi-a pierdut controlul asupra corpu lui sãu. Munca este preþul succesului. dar dacã sunt introduse corect. . nici al ta! Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a vã proteja de otrãvirea cu metale grele ºi veþi redeveni tineri! O veste de ultimã orã: al doilea producãtor mondial de aliaje pe bazã de mercur pentru p lombe a fost de acord sã introducã în TOATE cabinetele dentare din California afiºe care AVERTIZEAZÃ pacie nþii de pericolele cancerigene. cloramine ºi flu or. sodiu.Ce aþi prefera sã beþi: apã contaminatã cu microbi patogeni. a chelit sau a albit ºi ºi-a pierdut energia ºi vã voi spune cã aveþi în faþã o persoanã care ºi-a pierdut controlul asupr pului. un exces de grãsime. Asociaþia Dentiºtilor Americani ºi lacheii acesteia sunt mult prea orgolioºi pentru a-ºi recunoaºte greºelile! Alternative dentare Eliminarea plombelor ºi lucrãrilor pe bazã de aliaj de mercur necesitã protocoale specia le pentru siguranþa pacientului. În þãrile scandinave. Indienii americani cunoºteau rãspunsul! Avertismente Arãtaþi-mi o femeie care are probleme cu tiroida. Faceþi-vã timp pentru urmãtoarele 12 lucruri Faceþi-vã timp pentru a lucra. Gândirea este sura puterii. În cazul de fa este recomandabil sã vã uitaþi la preþ. care ºi-a pierdut apetitul sexual. un pãr subþiat sau rãrit. Alternativa preferabilã este amestecul de materiale plastice. ci sã aveþi grijã de sãnãtatea dumneavoastrã! Preambul: în capitolul urmãtor vom vorbi despre tutun ºi despre modul în care afecteazã ac esta sãnãtatea ºi vitalitatea. mercur. încheieturi dureroase. Nu acceptaþi lucrãri pe bazã de porþelan. dar ºi în Germania sau alte þãri europene. gingii subþiate sau care oboseºt e uºor ºi vã voi spune cã aveþi în faþã pe cineva cu probleme ale ovarelor. Plombele pe bazã de asemenea materiale sunt mai solicitante pentru dentist decât cele pe bazã de mercur. infecþii urinare. Faceþi-vã timp pentru a vã juca. Dentiºtii care susþin cã nu dureazã nule introduc corect. SPM. Nu ezitaþi sã mergeþi la altcineva.

Iubirea este esenþa vieþii. Faceþi-vã timp pentru a iubi. Faceþi-vã timp pentru a vã face planuri. Aceasta e ste sursa fericirii. Faceþi-vã timp pentru a visa. Râsul uºureazã poverile vieþii. Sãnãtatea este adevãrata comoarã a vieþii. Adoraþia este calea cãtre desãvârºire ºi spalã pra pãmântului de pe ochii noºtri. Faceþi-vã timp pentru a savura frumuseþea. Faceþi-vã timp pentru a râde. 228 . Visele înalþã sufletul cãtre stele.Faceþi-vã timp pentru a adora divinitatea. Acesta este secretul care vã va ajuta sã vã faceþi t mp pentru primele 11 sfaturi. Frumuseþea poate fi regãsitã pretutindeni în natur Faceþi-vã timp pentru sãnãtate. Faceþi-vã timp pentru a vã ajuta ºi pentru a vã bucura de prietenii dumneavoastrã.

Diviziunea (aducerea substanþei pe o vibraþie specificã) ºi diluþia (diluarea remediului) sunt douã procedee utilizate pentru a genera procesele de rezonanþã ºi transfer. Pânã recent. Dumnezeu a creat tutunul . fãcând-o astfel mai puternicã decât era iniþial. 100x ºi 200x. . gândiþi-vã la pulsaþi oscilantã orizontalã de pe ecranul unui osciloscop se referã la aceste pulsaþii. Remediile homeovite au o amprentã energeticã similarã cu cea a substanþei cu care suntem intoxicaþi. Remediile homeovite NU se gãses c în magazine ºi sunt SUPERIOARE remediilor homeopate. bacteriile ºi proteinele din vaccinuri. Folosiþi remediile homeovite pentru a vã reechilibra sistemul. 20x. prin care rata hertzianã e ste modificatã. Ele NU sunt medic amente. manipulând câmpuril e energetice prin intermediul unor substanþe numite remedii. în timp ce altele se adreseazã celor emoþionale.1. În SUA. Axa pãmântului este strâmbã ca ºi cum am avea de-a face cu o roatã dezechilibratã fiind m ea într-o parte.8. aceastã deviaþie produce o pulsaþie. 30x. Când auziþi cuvântul Hertz. Unele trateazã problemele fizice. Rata hertzianã ºi frecvenþa sunt înrudite. Ori de câte ori se învârteºte. Remediile homeovite as igurã un suport biogen ºi nutritiv. în timp ce altele sunt foarte genera le. O stare bunã de sãnãtate este o reflectare a une i armonii vibratorii. pr otejându-vã organismul împotriva afecþiunilor sistemului nervos ºi cerebral. pentru a c orecta schimbãrile energetice specifice tranziþiei pe mãsurã ce vindecarea progreseazã. a pierderii auzului ºi a altor efe cte secundare derivate din folosirea vaccinurilor ºi a drogurilor. fiind vitalizate pe frecvenþe mixte 9x. Remediile homeovite BLOCHEAZÃ virusurile. Dacã trupul este bolnav. 34 Cele trei surori sacre Mai întâi. Astãzi a ajuns la 8. Remediile homeovite restabilesc frecvenþa vibratorie a corpului. rata hertzianã a pãmântului era 7. frecvenþa sistemicã trebuie restabilitã. se aºteaptã ca ea sã ajungã la 13.Remediile homeovite sunt eficiente Medicina homeovitã opereazã pe nivelul subtil energetic al corpului. Potenþarea este procesul de energizare a unei substanþe. ul 2012. Aceasta est ata hertzianã sau vibraþia pãmântului. ceea ce face ca remediile homeovite sã fie SUPERIOARE celor homeopate. Unele remedii sunt extrem de punctuale (specifice). Îmbunãtãþiþi-vã frecvenþa folosind remedii homeovite ºi luaþi capsulele SOC pentru a elimin reziduurile pe bazã de mercur ºi amprenta energeticã a acestora din þesuturile corpului dumneavoastrã. c urentul electric are 60 de cicluri sau pulsaþii pe secundã.

el a descoperit cã principalele elemente ale dietei indienilor nativi erau porumbul. cin ontroleazã rezervele financiare ale acelui popor deþine monopolul perfect. Ei au înþeles de a semenea ºi importanþa unui alt ALIMENT. pentru care aveau cel mai înalt respect: TUTUNUL! Indienii i-au spus omului alb: Dumnezeu ne-a dat cele trei surori sacre. El ne-a dat TUTUNUL . În plus. Indienii au înþeles foarte bine importanþa acestor alimente în dieta lor. Indienii considerau tutunul ca fiind sacru. fasolea ºi dovleacul. Acest lucru se datora faptului cã ei a u descoperit virtuþile NUTRITIVE ale tutunului. Ei numeau aceste trei alimente cele trei surori .Kanonsionni-Kayeneren-Kowa Din înþelepciunea indienilor iroquioi Cine controleazã sãnãtatea alimentarã a unei naþiuni controleazã întregul popor. 229 . Dar înaint e sã ne fi dat porumbul. fasolea ºi dovleacul. Când omul alb a venit în America. Descoperirea lor a fost încorporatã apoi în credinþele lor reli gioase.

Când nativii indieni acordã unui aliment sau unui eveniment un statut religios. dar nu li s-a spus nimic de adevãrata poveste care se ascu nde în spatele acestuia. Spania. Aceastã conexiune a fost fãcutã de un individ singuratic pe nume Tom Mahoney. omul alb nu s-a inspirat din cultura ºi din convingerile religioase ale indienilor. Aceastã plantã este înþeleasã de publicul american. boala roºeþei . ei n u fac acest lucru fãrã motiv. Afecþiunea se manifesta prin apariþia unu i inel de culoare roºie în jurul gâtului. tutunul are o anumitã importanþã pentru inversarea pro cesului de îmbãtrânire ªI pentru sãnãtatea ºi vitalitatea corpului fizic. dar planta a ajuns sã fie respectatã dintr-o perspectivã religioasã. În anul 1771. care a ajuns sã fie numit lãnþiºorul lui Casal . generând un val de boli care s-au manifestat în întreaga Europã. în þãri precum Italia. cãci dincolo de fumul acestuia se ascunde un ADEVÃR care a fost contestat multã vreme. Nimeni nu ºtie NIMIC despre valoarea terapeuticã ºi dieteticã a tutun ului. Dupã descoperirea lor. dar cu deosebire în bazin ul mediteranian. cele trei surori au fost duse în Europa ºi statutul nutritiv al oamenilor s-aîmbunãtãþit. faptul cã porumbul a devenit principalul aliment al oamenilor. Fumatul a fost o prelungire a st atutului dietetic pe care îl avea tutunul în cultura indianã. a apãrut aceeaºi boalã. Grecia ºi Portugalia. Oamenii nu au auzit decât de efectele negative ale tutunului. Tutunul În pofida imaginii sale negative. un medic italian a descris SEMNELE unei alte afecþiuni alimentare. a cond us la noi dezechilibre ºi excese.Statutul tutunului în civilizaþia indianã avea la bazã valoarea NUTRITIVÃ a acestuia. El a numit-o mal de la rosa. El nu a fãcut conexiunea dintre dietã ºi sãnãtate decât 498 de ani mai târziu (în 1990). fasole sau dovleac. în detrimentul altora. Aceastã ignoranþã NU este accidentalã! Înainte de a fi fost descoperite în America. Dezec hilibrele dietetice au dus în timp la acele EXCESE care au grevat omul alb ºi civilizaþia lui. În sudul Americii d unde culturile de porumb erau predominante. medicul spaniol Casal a descris o boalã printr-unul din SEMNELE predom inante prin care se manifesta aceasta. vor bind de o piele . europenii NU cultivau ºi nu mâncau porumb. În secolul XVI. Aceste alimente importante lipseau complet din dieta europenilor. Cei care sufereau ce l mai mult de aceastã boalã erau þãranii care mâncau foarte mult porumb. Din pãcate pentru milioane de oameni. Porumbul creºte uºor ºi a devenit în timp principalul aliment al s lor. Nimeni nu ºtia la acea vreme care anum e este cauza acestor boli! Lãnþiºorul lui Casal În anul 1735.

Acestea au fost primele alimente industriale nesãnãtoase care au apãrut pe piaþã. Orice dietã dezechilibratã produce EXCESE la plante. Cuvântul pellagra (pelagrã) este echivalentul englezesc al expresiei it aliene care desemna aceastã afecþiune (piele asprã). reducerea greutãþii corporale ºi pierderea poftei de mâncare. Dupã 1859. Oamenii au dat vina pe co ndiþiile economice. indiferent în ce constã ea. Pânã la începutul secolului XX. Sãracii nu mai mâncau alimente echilibrate. Ei mâncau prea mult porumb ºi prea puþine legu me verzi ºi proteine. Heinz a produs pri ma conservã alimentarã. cu numeroase efecte secundare. dar pelagra îºi are rãdãcinile în trecerea de la o agriculturã echilibratã la una dezechilibratã. animale ºi oameni. boala a apãrut prin anii 1850. pelagra se manifestã în primele etape printr-o succes iune de simptome.J. lucrurile s-au înrãutãþit. prelucrarea termicã distruge ºi modificã proteinele enzimelor. nimeni nu a fãcut vreo conex une între alimentaþia bazatã pe porumb ºi aceastã boalã a EXCESULUI numitã pelagrã. dureroasã . 230 . îndeosebi ale fermierilor din sud. În Statele Unite.asprã. care includ pierderea energiei. demenþa ºi amãgirea. Rãzboiul Civil a adus cu sine modificãri masive ale obiºnuinþelor alimentare ale oamenil or. Principalele SEMNE ale bolii sunt: ameþeala. când H. depresia. Excesele au devenit generalizate. specifi ocii industriale. Excesul de porumb creeazã un pH acid. La fel ca majoritatea bolilor. pentru a fi jatã de botulism. Chiar ºi la ora actualã existã zeci de m i de oameni care suferã de aceastã boalã. Mâncarea conservatã conþine în plus sare. În plus.

Pe la sfârºitul secolului, pelagra ºi boala numitã beriberi au devenit larg rãspândite. Oame nii sãraci mâncau prea mult porumb, îndeosebi în sudul Americii (unde porumbul continuã sã fie ºi astãzi principalul aliment). Mai mult decât atât, porumbul folosit în alimentaþia oamenilor a fost sãrãcit prin scoaterea germenilor. Germenul nu este altceva decât cauza care genereazã încolþirea ºi creºterea seminþei. El este practic esenþa VIEÞII seminþei!

Companiile alimentare au descoperit curând cã porumbul fãrã germeni, devitalizat, poate fi pãstrat mai multã vreme. El a fost unul din primele alimente naturale nesãnãtoase care au fost intro duse pe piaþã. Porumbul curãþat de germeni este precum pâinea albã. Ambele produse sunt considerate de publicul ignorant alimente de bazã. Mâncarea procesatã a devenit curând cu valoare adãugatã , inclusiv cu preþ ai mari, ºi deci generând un profit mai mare. Sãrmanii oameni nu-ºi dãdeau seama ce cumpãrã. Din pãcate, u-ºi dau seama nici astãzi! Pelagra a devenit endemicã (boalã asociatã cu anumite zone geografice ºi cu o dietã specif icã). Zeci de mii de oameni au suferit de pelagrã ºi de beriberi. La câini, pelagra este numitã boala limbii negre. Aceste afecþiuni ar fi putut fi uºor prevenite DACÃ omul alb ar fi fost mai atent la dieta in dianã care include ºi tutunul. Tutunul conþine întregul complex de vitamine B-12. El este un ALIMENT extrem de valo ros! Porumbul natural (nu hibrid) care nu a fost degerminat este un aliment valoros. La fel ca orice alt exces, prea mult porumb aduce dupã sine dezechilibre ºi boli. Acestea pot fi însã cu uºuri nþã evitate printr-o dietã care include legume verzi (alcaloide), proteine de calitate, ºi în general VARIETATE . Deficitul digestiv de orice fel ºi dezechilibrele hormonale afecteazã rãspunsul organismului la orice tip de hranã. Obiceiul mexicanilor de a uda porumbul cu apã de var neutralizeazã aciditatea acestu ia ºi previne incidenþa pelagrei. Obiceiul a fost adoptat de la indienii americani, alãturi de combinarea lui cu fasolea, pentru un mai bun echilibru alimentar. Povestea vitaminei B Complexul de vitamine B reduce excesele alimentare de orice fel ºi eliminã pericolul pelagrei ºi al boliiberiberi prin reechilibrarea sistemului. Îndeosebi niacina este c onsideratã agentul terapeutic activ al pelagrei (acest lucru NU este adevãrat, dar sã presupunem deocamdatã cã ar fi).

Niacina mai este cunoscutã ºi sub numele de vitamina B-3. Ea este implicatã în TOATE pro cesele metabolice ale corpului. Aceste procese reprezintã o sumã de reacþii extrem de complex e care ne permit sã rãmânem în viaþã, sã ne pãstrãm sãnãtatea ºi sã fim fericiþi. Un corp bioelectric sãnãtos est unei activitãþi consistente a acestor reacþii.

Niacina conþine douã molecule: DNN (dinucleotida nicotinicã) ºi PDAN (fosfatul dinucleot idei adeninnicotinicã). Aceste substanþe sunt folosite în ciclul Krebs ºi în cel al acidului citric, precum ºi în Si stemul de Transport al Electronilor prin care molecula de ATP este creatã, arsã ºi transformatã în e nergie. Toate vitaminele B, inclusiv niacina, sunt implicate în reacþiile de FUZIUNE de la n ivelul intestinelor ºi ficatului. Mitocondriile au nevoie de aceste vitamine pentru a produce energia n ecesarã corpului, pentru a clãdi ºi repara þesuturile, ºi pentru a pãstra puterea sistemului imun. Vitaminele B, pH-ul ºi bãuturile rãcoritoare

Indienii cunoºteau foarte bine proprietãþile dãtãtoare de viaþã ale tutunului. Tutunul este c a mai bogatã sursã naturalã de vitamina B din lume! Nimic nu se comparã cu el în aceastã privinþã, nimic! oncentraþia de vitamina B din tutun ajunge pânã la 30%! Dacã introducem cantitãþi mici de frunze uscate sa proaspete de tutun în salatele noastre, în fasole sau în ciorbe, noi obþinem toatã cantitatea de vitami na B de care avem nevoie. Se recomandã adãugarea unei cantitãþi de suc de lãmâie sau de oþet din mere pentru ca frunzel de tutun sã devinã digerabile. PH-ul tutunului alimentar este de 10-11. Sucul de 2. Acidul stomacal are un pH cuprins între 1 ºi +1. Pentru scara pH-ului (7 este considerat a fi pH-ul neutru; valorile superioare oare acide), pH-ul se modificã de 10 ori. Aºadar, un pH de 10 este de 1.000 de ori mai 231 lãmâie ºi oþetul din mere au un pH de fiecare unitate în plus sau în minus pe sunt alcaline, iar cele inferi alcalin decât unul de 7.

Efectele secundare ale bãuturilor rãcoritoare încãrcate cu acid fosforic sunt insesizabi le la prima vedere ºi nu se referã numai la pH. Ori de câte ori sunt bãute, corpul este silit sã scoatã calciu din oase pentru a neutraliza acidul introdus în sistem ºi care modificã puternic raportul calciu/fosfor, i nclusiv metabolismul corpului. Dacã adãugãm ºi efectele secundare ale aspartamului, este de mirare cã nu murim pur ºi simplu! Vitamine B naturale ºi sintetice

Adevãratele vitamine B sunt niºte substanþe cu o mare putere, cu o energie orientatã cãtre dreapta, chiar dacã în plan fizic ele reprezintã cantitãþi infinitezimale. TOATE vitaminele B din comerþ c excepþia celor derivate din surse ALIMENTARE sunt sintetice ºi au o energie orientatã cãtre stânga. Pent u a mima efectele celor reale, este nevoie de cantitãþi mari de vitamine de sintezã. Deºi majoritatea etichetelor de pe aceste produse nu uitã sã precizeze cã sunt naturale , d acã vitaminele nu sunt derivate din surse alimentare, ele sunt sintetice. Niacina, c omplexul de vitamine B, vitaminele A, C ºi D sintetice nu sunt tot una cu cele naturale. Corpul este INCAPABIL sã îºi const ruiascã þesuturi sãnãtoase cu ajutorul vitaminelor sintetice. Când rezervele corpului de vitamina B nat uralã scad, reacþiile metabolice de fuziune se reduc ºi apare anemia pernicioasã (reducerea periculoasã a nu mãrului de celule roºii din sânge, cele care transportã oxigenul). Dacã acest simptom este ignorat, el poate c onduce la prãbuºirea completã a sistemului imunitar. Atunci când suntem bolnavi, numãrul t lucru nu se întâmplã, apare boala. Lipsit de lipsit de apãrare. Câteva surse excelente de vitamina B realã th, polenul armonic, Harmonic Synergy, orezul taoist, legumele cu celulelor albe din sânge ar trebui sã creascã. Dacã aces o cantitate suficientã de vitamine B, corpul devine sunt: tabletele de ficat biogen, algele Klamma frunze verzi ºi carnea roºie organicã.

Tutunul verde sunt înþesate de vitamina B. Cel uscat este chiar mai concentrat. Sucu l de tutun verde conþine nicotinã, care este un alcaloid. Tutunul uscat conþine acid nicotinic. Acidul nicotinic, niacina ºi nicotinamida sunt forme acide ale nicotinei.

Niacina este promovatã la ora actualã ca fiind vitamina inimii , lucru care este adevãrat , DACÃ derivã dintr-o sursã alimentarã naturalã. Niacina naturalã îmbunãtãþeºte circulaþia sângelui ºi are anticoagulante. Experþii susþin cã înroºirea pielii care însoþeºte ingerarea niacinei se dato zã efectului acestei vitamine asupra sângelui. Acest lucru NU este adevãrat. Efectul de înroºire se datoreazã u nei reacþii alergice (manifestatã sub forma unui ºoc moderat) în faþa moleculelor sintetice de niacinã. Singurel surse sigure de vitamina B sunt cele alimentare. Legumele organice verzi se numãrã printre cele mai bune surse de vitamina B. Carnea

conþine cantitãþi limitate de triptofan, miligrame de triptofan rale (FDA) au interzis mã priveºte, prefer sã biogen ºi algele Klammath.

un aminoacid pe care ficatul îl transformã în niacinã (din 60 de seobþine un miligram de niacinã). Este uluitor cã autoritãþile fede acest aminoacid. În ceea ce îmi iau aminoacizii din super-alimentele integrale precum ficatul

Alcaloizii din alimente pot deveni otrãvitori dacã sunt consumaþi în exces. Alcaloizii s unt niºte compuºi pe bazã de azot care au proprietãþi fiziologice de scriere . Altfel spus, ei determinã declanºa ea anumitor procese. Pe scala pH-ului, alcaloizii sunt alcalini. Printre alimentele alcaloide comune se numãrã spanacul, ceea ce explicã de ce atâþia oameni au dificultãþi în a digera acest aliment. El este extrem de hrãni or, dar trebuie preparat cu lãmâie sau cu oþet pentru ca organismul sã-l poatã digera. Existã ºi plante din c re se obþinfaimoasele droguri alcaloide: digitalis (degeþelul roºu), belladonna, lobel ia ºi marijuana. În ceea ce priveºte tutunul, trebuie sã menþionãm cã existã diferite specii, NU toate fiind indicate pentru co nsum. Nu trebuie confundate varietãþile de tutun de grãdinã ºi comercial cu tutunul comestibil (pentru semi nþe, vezi Pachetul informativ). Povestea niacinei Nicotina a fost numitã astfel dupã numele lui Jean Nicot, ambasadorul francez în Portu galia care a trimis primele seminþe de tutun la Paris în anul 1550. Nu mai târziu de 1571, nicotina în stare empiricã fusese dejaizolatã din tutun. În 1828 a fost izolatã nicotina purificatã. În anul 1867, s-a demonstrat cã nicotina vindecã limba neagrã ºi pelagra, dar acest lucru a fost ignorat de majoritatea medicilor. 232

Nicotina în stare naturalã este o sursã ALIMENTARÃ extrem de bogatã în vitamina B. În schimb, purificatã sau sintetizatã, ea devine extrem de periculoasã. Mâncatã sub formã de frunze ºi î antitãþi mici, ea nu genereazã probleme. Indienii o consumau cu regularitate. Nicotina din frunzele uscate de tutun nu este atât de toxicã pe cât am fost învãþaþi. În caz trar, fumãtorii ºi cei care mestecã tutun ar muri pe loc. Doresc sã vã reamintesc cã membranele de pe tractul respiratoriu sunt cele mai delicate, absorbþia fiind extrem de rapidã prin ele. Þigãrile sunt PERICULOASE nu din cauza nicotinei, ci din cauza celorlalþi compuºi din ele, ºi nu vorbesc acum de tut un ! Nu acelaºi lucru se poate spune însã despre trabucuri (care nu sunt aproape deloc toxice), lucru uºor de i dentificat ºi dupã mirosul lor fin. Istoria vitaminei PP

De la începutul secolului, acidul nicotinic a fost cunoscut sub un nume de împrumut fa ctorul PP , o prescurtare de la Pellagra Preventive (acest nume a fost folosit pânã când generaþia vre mii a murit. Mai târziu, prin anii 30, când cuvântul vitaminã a ajuns la modã, el a fost înlocuit de vitamina PP ). În anul 1899, dr. Joseph Goldberger de la Serviciul de Sãnãtate Publicã al Statelor Unit e a efectuat un studiu referitor la efectele factorului PP ºi la relaþia acestuia cu pelagra. Studiu l a durat 16 ani înainte de a ajunge la concluzia cã existã o asemenea relaþie, deºi acest lucru era cunoscut încã din anu l 1867! Acest lucru NU a fost accidental. A existat un motiv serios pentru aceastã întârziere. În tot acest rãstimp, companiile farmaceutice ºi cele petroliere au reuºit sã creeze vitam ina PP de sintezã. Interese puternice nu doreau ca oamenii sã ºtie cã îºi puteau vindeca pelagra, beriberi ºi b olile derivate din acestea cu ajutorul unei plante cultivate în curtea proprie. NU se dorea ca oameni i sã facã legãtura între factorul PP, nicotinã ºi tutun.

Companiile farmaceutice au gãsit în cele din urmã o cale de a produce ieftin vitamina PP SINTETICÃ, folosind piridinã de carbon din cãrbune ºi petrol, extrem de puþin costisitoare la acea datã. Factorul PP sintetic nu are însã aceeaºi valoare ca ºi cel natural. Vitamina PP realã are o energie orientatã cãtr dreapta, în timp ce cea sinteticã are o energie orientatã cãtre stânga.

Companiile farmaceutice nu au putut patenta tutunul, dar au putut face acest lucru în ceea ce priveºte moleculele de sintezã . Acelaºi lucru s-a întâmplat cu analogii de hormoni din supl mentele de estrogen ºi din pilulele anticoncepþionale care au fãcut atât de mult rãu femeilor. Pãstraþi confuzia oamenilor! Niacina este un termen menit sã inducã o stare de confuzie, un nume inventat, precum canola! A fost creat

de establishment-ul medical ºi farmaceutic prin anii 1950, pentru a ascunde faptul cã acidul nicotinic (forma acidã a nicotinei din tutunul uscat) este ingredientul activ care neutralizeazã exce sele ce conduc la manifestarea pelagrei ºi a bolii beriberi. Interesele anumitor corporaþii ºi-au propus sã câºtige controlul asupra stãrii de sãnãtate a gii Americi. Eforturile de a DEMONIZA tutunul au fost imense. Ele continuã ºi astãzi.

Pentru a crea confuzie ºi a-ºi acoperi urmele, experþii au împãrþit complexul de vitamine B î grupe separate de vitamine, numite de la B-1 la B-12. Au mers chiar atât de departe încât au dat vitaminei B-12 un nume special: factorul intrinsec . Puteþi gãsi astãzi acest termen în toate tratatele medic ale ºi de nutriþie. Factorul intrinsec TREBUIE sã fie prezent în sucurile gastrice pentru o digestie cor ectã. Factorul intrinsec este esenþial pentru reacþiile de FUZIUNE care se petrec la nivel ul intestinelor ºi ficatului. Aceste reacþii ne asigurã vitalitatea ºi energia, ºi fac parte din alchimia b iologicã. Este vorba de o fuziune la rece . Fãrã ajutorul factorului intrinsec apare anemia pernicioasã, iar sistem ul imunitar este afectat. Factorul intrinsec mai este cunoscut ºi sub numele de albastru de cobalt sau cobal t 60. Citiþi eticheta oricãrei cutii cu vitamine ºi veþi descoperi cã vitamina B-12 este numitã cianocobalaminã , la cian albastru, cobal prescurtarea de la cobalt, ºi aminã. 233

Cobaltul ºi sãnãtatea

Cobaltul 60 este o substanþã radioactivã naturalã care trebuie sã fie prezentã pentru ca viaþ sã fie posibilã. Este un element crucial în reacþiile de fuziune de la nivelul corpului bioel ectric al omului (inclusiv al animalelor). Este implicat în producerea masivelor cantitãþi de energie necesare pentr u a ne menþine în viaþã. Tutunul conþine o cantitate enormã de albastru de cobalt. El este înþesat de complexul v itaminelor B. Atunci când mâncãm alimente naturale integrale precum legumele verzi sau tutun, noi îi asigurãm corp ului cantitãþile naturale de DNN ºi PDAN, de albastru de cobalt ºi toate vitaminele B de care are nev oie pentru ca mitocondriile sale sã poatã produce moleculele de ATP.

Fiecare om ar trebui sã creascã în grãdina sa tutun. Din fericire, statul nu a interzis în cã cultivarea acestuia. Tutunul poate fi mâncat crud sau fiert pe abur, poate fi congelat sau us cat. Specia comestibilã de care vorbesc este o plantã frumoasã, care se ridicã pânã la o înãlþime de 2-3,5 metri, cu frunze c cresc pânã la o jumãtate de metru. Gândacii nu atacã tutunul. Este o plantã mult prea puternicã pentru ei. Dilema Pe de o parte, opiniei publice i s-a spus cã tutunul ºi nicotina sunt ceva rãu. Pe de altã parte, i se spune cã niacina ºi vitamina B este ceva bun. Se pare cã NU ni se spune tot adevãrul! Încã din prima jumãtate a acestui secol a început o campanie de lungã duratã, cu scopul de a -i împiedica pe oameni sã foloseascã tutunul. Astãzi, efortul de convingere a devenit masiv! S-a cr eat o adevãratã frenezie în a convinge oamenii sã nu mai fumeze ºi sã nu mai mestece tutun. Vina pentru toate boli le posibile, de la diferitele probleme ale plãmânilor la cancer, este aruncatã asupra tutunului. Tutunul este un þap i spãºitor, iar experþii sunt niºte MINCINOªI patentaþi! ADEVÃRUL este cu totul altul: produsele pe bazã de tutun au fost modificate li s-a s cos nicotina, care afost înlocuitã cu alte substanþe mai ieftine, de sintezã. În realitate , oamenii fumeazã ºi mestecã ceva TOXIC, nu tutun de calitate! Dacã doriþi sã fumaþi, vã recomand trabucurile fine. Noi ºi noi minciuni Personal, NU fumez ºi NU mestec tutun. Nu discut însã aici de preferinþele mele personal e, ci de faptul cã am fost minþiþi sã refuzãm un produs care ne putea dinamiza fantastic sistemul imunitar, tocmai într-un moment în care calitatea alimentaþiei s-a degradat îngrozitor. Simultan cu campania de demonizare a tutunului, Guvernul SUA este cel mai mare c ultivator de tutun hibridizat din lume! Implicaþiile sunt teribile, dar nu se datoreazã tutunului în sine .

Unul din motivele pentru care tutunul este demonizat în plan social este acela de a acoperi urmele cumplitelor efecte secundare ale miliardelor de tone de deºeuri chimice toxice ars e în incineratoarele din SUA.

Tutunul reprezintã acoperirea perfectã. Adevãrata problemã sunt companiile farmaceutice ºi guvernul corporatist , nu tutunul. Oamenii TREBUIE sã se trezeascã ºi sã realizeze cã îºi pot îmbunãt bil sãnãtatea cultivând ºi mâncând tutun în cantitãþi MICI.

Cu cât o credinþã pare mai adevãratã ºi cu cât numãrul celor care cred în ea este mai mare, c mai mari sunt ºansele ca ea sã fie FALSÃ!

Fermierii de altãdatã din Tennessee ºtiau cã dacã vrei sã ai cei mai frumoºi ºi mai buni cai lume, trebuie sã îi hrãneºti cu TUTUN! Dupã pãrerea mea, oamenii valoreazã cel puþin tot atât de mu caii. Cultivaþi tutun ºi consumaþi-l în cantitãþi mici în salate ºi ciorbe. Congelaþi-l verde sau u pentru a-l consuma mai târziu în timpul anului. Tutunul a fost cadoul indienilor americani fãcut omului alb. Cel din urmã a acceptat Cele Trei Surori Sacre, DAR a ignorat cel mai mare dar între toate. Tutunul cultivat în grãdina persona lã fortificã sistemul imunitar, îmbunãtãþeºte oxidarea mitocondrialã (producþia de energie) ºi amplificã reacþiile ice ale ficatului. 234

Dispariþia pelagrei în anul 1935 nu are nimic de-a face cu aºa-zisa îmbogãþire a alimentelo u vitamine de sintezã. Pelagra a încetat sã mai fie o problemã odatã cu varietatea alimentarã º proteinele de calitate care au invadat piaþa americanã.

Oamenii de astãzi suferã de pelagrã la nivel subclinic, duc o viaþã marginalã ºi suferã de ex e alimentare. Când sãnãtatea se deterioreazã, medicina decreteazã: sindrom . Japonezii ar spun kybio . Eu îi spun: bãtrâneþe . Preambul: capitolul urmãtor este cel final. Are o singurã paginã, iar titlul sãu este de fapt titlul unui poem. Citiþi-l ºi meditaþi asupra semnificaþiei sale. Dacã nu înþelegi ºi nu vezi cauza unui fenomen, cauza acestuia trebuie sã fie diavolul! Apendicele Apendicele porneºte din cecum ºi se prelungeºte în jos. Aceasta este cea mai toxicã parte a corpului fizic (vezi desenul de la pagina xx). Scopul acestui organ este acela de a sifona o pa rte din energia toxicã în exces provenitã din zona colonului (cecumului). Apendicele este înconjurat de aglomerãri de noduri limfatice numite plasturele lui Peyer . Cecumul este capãtul intestinului subþire ºi începutul celui gros. L ocul este preferat de paraziþi. Este situat la doi metri de anus ºi reprezintã punctul terminus al terapiei colonului. Paºi simpli pentru o mai bunã sãnãtate

O stare bunã de sãnãtate poate fi obþinutã printr-un proces gradual. Iatã câþiva paºi simpli, obligatorii, care trebuie fãcuþi pentru o mai bunã sãnãtate ºi vitalitate: 1. Beþi numai apã biologic activã. 2. Începeþi un program serios de detoxifiere. 3. Mâncaþi legume proaspete, crude, cultivate în grãdina personalã. 4. Evitaþi extremele. Cãutaþi echilibrul în TOATE domeniile vieþii. 5. Practicaþi postul terapeutic. 6. Folosiþi numai suplimente racemizate ºi provenite din produse alimentare naturale . 7. Echilibraþi-vã hormonii ºi deschideþi-vã receptorii. 8. Evitaþi orice formã de alimentaþie nesãnãtoasã (de tip fast food). 9. Faceþi cât mai multe exerciþii aerobice. 10. Folosiþi ZILNIC precursorii racemizaþi ai hormonilor. 11. Feriþi-vã de doctori. 12. Controlaþi-vã mintea. 13. Râdeþi! Iubiþi! Ajutaþi-i pe cei din jur! 14. Nu vã lãsaþi niciodatã cuprinºi de urã, mânie, lãcomie, invidie sau vinovãþie. 15. Evitaþi medicamentele, drogurile ºi alcoolul. 16. Urmaþi-vã instinctele. 17. Vizualizaþi corpul pe care aþi dori sã-l aveþi ºi viaþa pe care aþi dori sã o duceþi. 18. Refuzaþi sã gândiþi negativ. 19. ªtergeþi amprenta câmpurilor energetice ale vaccinurilor din trupul dumneavoastrã. 235

20. Eliminaþi mercurul ºi metalele grele din trupul dumneavoastrã. 21. Rugaþi-vã regulat. Creaþi-vã o viaþã interioarã bogatã. 22. Folosiþi o mini-trambulinã pentru a pune în miºcare fluidul limfatic. 23. Practicaþi masajul limfatic dimineaþa ºi seara. 24. Folosiþi ETVC pentru a obþine mai multã energie, pentru echilibrarea nivelului de zahãr din sânge ºi pentru arderea grãsimilor. 25. Trãiþi aici ºi acum. Uitaþi de ziua de ieri. Nu vã gândiþi excesiv la ziua de mâine. 26. Beþi ceai de Kombucha pentru a vã regenera pãrul ºi a-i reda culoarea naturalã. 27. Faceþi zilnic eforturi fizice grele (ridicãri de greutãþi). 28. Simplificaþi-vã cât mai mult viaþa. 29. Scoateþi-vã plombele pe bazã de mercur din gurã. 30. Amestecaþi minerale marine racemizate în apa pe care o beþi. 31. Faceþi-vã o grãdinã personalã ºi cultivaþi plante în ea! 32. Învãþaþi sã folosiþi pendulul ºi lanþul vibratoriu. 33. Folosiþi SUPER-alimentele taoiste, pentru a vã bucura de o sãnãtate perfectã. 34. Mâncaþi numai alimente organice. 35. Nu consumaþi ulei de soia ºi canola sau produse din soia. 36. Mulþumiþi zilnic pentru faptul cã sunteþi în viaþã. 37. Aveþi rãbdare cu dumneavoastrã. Oferiþi-i corpului dumneavoastrã o ºansã. 38. Experimentaþi miracolul regenerãrii. 39. Trãiþi corect 90% din viaþa dumneavoastrã ºi faceþi-vã de cap în ceea ce priveºte celelal %. 40. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a vã bucura de o viaþã sãnãtoasã. Filosofia acestei cãrþi ºi folosirea produselor racemizate permit trecerea uºoarã peste di ficultãþile etapei de tranziþie de la un corp bãtrân ºi bolnav la unul tânãr ºi sãnãtos. 35 Fãrã milã Ce minunat; oamenii se leagã singuri, cu propriile lor mâini, ªi se aruncã în faþa morþii, iau parte la rãzboaiele Regilor, care îi plãtesc pe nimic din preaplinul lor. Omul este stãpânul tuturor lucrurilor dintre cer ºi pãmânt, Dar el nu ºtie acest lucru; iar dacã cineva îndrãzneºte Sã-i spunã acest adevãr, el îl ucide fãrã milã. Tomasso Campanella, Oamenii Inversarea procesului de îmbãtrânire este un proces gradual (pas cu pas) care se petre ce treptat (în fiecare zi câte puþin), dar în sens invers.

Puneþi-vã urmãtoarele întrebãri: Doresc sã îmi asum cu adevãrat responsabilitatea pentru pro meu viitor ºi sã aduc în viaþa mea miracolul reîntineririi? Doresc cu adevãrat sã fac tot ce îmi puteri pentru a-mi pãstra tinereþea sau pentru a regãsi anii pierduþi? Doresc eu sã acþionez numai în interesul eu? ªi asta nu în viitor, ci chiar acum? 236

Tot ce trãim are un preþ. Durerea! Suferinþa! Banii! Sper din tot sufletul sã mã urmaþi ºi sã sumaþi destinul, oricât de greu vi s-ar pãrea la început. Nu vã mai faceþi iluzii cu privire la a jutorul statului sau al sistemului de sãnãtate public. Sãnãtatea ºi vitalitatea sunt apanajul celor care sunt disp uºi sã plãteascã preþul corect. Vã doresc sã redeveniþi tineri! Cu sinceritate, John Thomas Hormonii ºi detoxificarea Întrebarea care mi se pune cel mai frecvent este: Ce pot sã fac pentru a accelera pro cesul de inversare a îmbãtrânirii?

Rãspunsul meu este urmãtorul: Începeþi întotdeauna prin a vã purifica ficatul ºi vezica bili e pietrele care blocheazã eliminarea deºeurilor biliare din corp . Este de domeniul evidenþei faptul cã organismul nu poate reveni la o stare de tinereþe dacã nu scapã de excesele toxice care s-au acumulat în þesuturile sale moi!

Toate informaþiile ºi produsele necesare pentru a efectua clisma la ficat pot fi obþin ute de la noi la pachet. Procesul dureazã opt sãptãmâni, perioadã în care vã puteþi continua viaþa normalã în toate pr Singurul moment mai special în care trebuie sã vã pregãtiþi este cel a doua zi. Pentru a se putea odihni a doua zi, majoritatea oamenilor efectueazã ea de vineri spre sâmbãtã. Corpul trebuie pregãtit timp de trei sãptãmâni înainte de efectuarea e mai sunt efectuate alte cinci clisme sãptãmânal. Procesul nu prezintã dificultãþi ºi nu reprezintã primul pas pentru a putea ieºi din închisoarea propriului trup. La fel de important Echilibrarea sistemului hormonal ºi el de importantã ca ºi purificarea ficatului. deblocarea receptorilor acestui sistem este la f din noaptea clismei ºi clisma în noapt primei clisme, dupã car

este deloc periculos. El

Ideal este sã începeþi programul hormonal, care dureazã 90 de zile, simultan cu cel de p urificare a ficatului. Eliminarea deºeurilor goleºte corpul de excesele pe care era nevoit sã le poarte, în tim p ce precursorii racemizaþi ai hormonilor deblocheazã receptorii neuronali ºi hormonali astfel încât corpul poatã avea din nou grijã de sine (prin repunerea în funcþiune a circuitelor energetice).

Produsele noastre sunt disponibile deopotrivã pentru femei ºi bãrbaþi. Programul îmbunãtãþeºt

funcþionarea sistemului nervos, reduce durerile încheieturilor, purificã mintea de ace a senzaþie de înceþoºare , normalizeazã problemele menstruale, repune în funcþiune circuitele energetice, reduce grãsimea corporalã, eliminã senzaþia de îngheþare a extremitãþilor, amplificã apetitul sexual, regenereazã pãru eazã infecþiile urinare, normalizeazã problemele prostatei ºi eliminã tumorile fibroide din o rganism la nivelul uterului ºi sânilor. Sauna cu infraroºii la distanþã Pãmântul este bombardat cu raze energetice din gama spectrului infraroºiilor. Oamenii nu pot vedea aceastã energie, dar ea existã pretutindeni în jurul lor. Soldaþii folosesc un echipamen t special cu infraroºii pentru a putea vedea noaptea. Cei care au descoperit cum pot folosi energia infr aroºiilor pentru a promova sãnãtatea ºi longevitatea au fost japonezii.

Energia infraroºie este orientatã cãtre dreapta, fiind deopotrivã sigurã ºi beneficã pentru o ganism. Tehnologia cea mai uºor de aplicat a razelor infraroºii este cea încorporatã în sauna cu i nfraroºii la distanþã. 237

Cu numai 15 cenþi pe zi, acest dispozitiv converteºte energia electricã în energia infra roºie atât de beneficã organismului. Saunele cu infraroºii mi-au captat atenþia deoarece încap fãrã probleme în orice apartament. Ele produc o energie vindecãtoare, fãrã ajutorul apei, cãldurii sau luminii.

Cãldura razelor infraroºii mai este cunoscutã uneori ºi sub numele de cãldurã blândã . Un lu e cert: cãldura razelor infraroºii dizolvã ºi eliminã deºeurile acide din þesuturile cutanate º ubcutanate ale pielii. În traducere liberã, acest lucru înseamnã eliminarea acneii, dispariþia durerilor de încheie turi, a dispoziþiilor proaste din timpul iernii, a multor plângeri asociate cu bãtrâneþea ºi a mirosurilor corpo rale.

Dacã sunt lãsate sã se acumuleze în þesuturi, deºeurile acide produc inflamaþii, bãºici ºi du xcesul de deºeuri conduce la boli degenerative precum cancerul, artrita ºi diabetul, ca sã le numim numai pe cele mai cunoscute dintre ele. Dacã fac zilnic o saunã cu infraroºii, oamenii în vârstã îºi pot îmbunã erabil viaþa, circulând mai liber ºi devenind mai puþin arþãgoºi . În plus, energia infraroºie stimuleazã rata metabolismului bazal. Cei care suferã de bol i degenerative precum fibromialgia, lupisul sistemic sau hipertensiunea simt o alinare atunci cân d se supun terapiei cu infraroºii. Suferinzii de inimã ºi cei care au avut atacuri de cord pot face saunã cu in fraroºii în toatã siguranþa! Saunele cu infraroºii la distanþã sunt construite de profesioniºti, au un design modular , sunt uºor de instalat ºi de mutat, au o garanþie de cinci ani ºi sunt decorate cu lemn de cedru în in terior ºi de pin în exterior. În plus, primiþi la ele ºi un echipament stereo pentru ascultat muzicã, mufã pentru telefo n ºi lampã pentru citit. Folosiþi o saunã SID pentru a vã elibera de dependenþa de sistemul medical.

Regim pe bazã de carne sau vegetarian?

Omul înþelept nu mãnâncã foarte multã carne, dar nici nu este un vegetarian radical. Secretu constã în calea de mijloc!

Existã o dogmã adânc înrãdãcinatã în convingerile celor preocupaþi de sãnãtate potrivit cãrei vegetarienii ar fi mai inteligenþi ºi mai sãnãtoºi decât cei care preferã carnea. Orice veget rian ºtie pe bunã dreptate cã atunci când un mâncãtor de carne se îmbolnãveºte sau îmbãtrâneºte ºi trece la u vegetarian , sãnãtatea lui se îmbunãtãþeºte rapid.

Întrebarea este de ce se bucurã mâncãtorii de carne de o sãnãtate mai bunã atunci când trec regim bazat îndeosebi pe legume ºi fructe proaspete? Pentru simplul motiv cã ei îºi echili breazã în acest fel dieta alimentarã. Personal, am trecut de ambele pãrþi ale baricadei: am fost mai întâi un mare mâncãtor de car

Sãnãtatea ºi vitalitatea depind de capacitatea sau de incapacitatea noastrã de a prelucr a integral alimentele . dar ºi cantitatea totalã de alimente pe care le consumaþi. 3. Calitatea digestiei este cea care dicteazã rezultatele. Vegetarienii se bucurã de o mai bunã sãnãtate ºi îºi pãstreazã înfãþiºarea tinereascã mai mul mâncãtorii de carne. ºi sã reduceþi cantitatea de carne ing eratã. De aceea. organic ºi racemizat. pentru o mai bunã asimilare. Iatã ce am învãþat însã din aceastã e 1. predigerat. Iau douã asemenea tablete. dupã care mi-am revenit în simþiri. NU de faptul cã suntem vegetarieni sau mâncãtori de carne. Ficatul racemizat nu genereazã NICI UN FEL DE STRES asupra organismului. apoi un vegetarian radical.ne. 2. În plus. dacã doriþi sã beneficiaþi de o sãnãtate op olosiþi tabletele de ficat organic. care nu genereazã un stres prea mare asupra organismului. împreunã cu clorurã de hidrogen racemizatã ºi cu DiSorb Aid. cu atât mai mult vom trãi. sfatul meu este sã mâncaþi legume ºi fructe p oaspete. Realitatea este cã cu cât mâncãm mai puþin. Existã totuºi ºi probleme secundare de sãnãtate specifice vegetarienilor datorate lipsei de varietate ºi incapacitãþii de a PROCESA proteinele (aceeaºi problemã apare ºi în cazul mâncãt r de carne). Secretul sãnãtãþii ºi al vitalitãþii constã în pãstrarea echilibrului. de douã ori pe zi. Aceasta este carnea pe care o prefer eu. pentru cã e ste predigerat. 238 . Orice aliment impune un anumit stres asupra corpului fizic.

gri pei porcine ºi rubeolei prin intermediul alimentelor consumate. Cel mai bun moment sã vã apucaþi de grãdinãrit este astãzi! În mod normal. . Îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate este rapidã. Este un produs energetic care þine de a patra d imensiune ºi care reproduce principiile Biodinamicii. Soia ºi canola sunt letale. cãci LUMINA este o energie rezonantã . Plantele cultivate fãrã chimicale chiar ºi în cantitãþi mici au efecte uluitoare asupra s de sãnãtate. cu ajutorul cãruia solul poate fi purificat în mai puþin de 30 de zile. Dacã doriþi sã trãiþi o viaþã sãnãtoasã ºi fericitã. Modificarea genelor din alimente va îmbolnãvi milioane de oameni. ºi îndeosebi a americanilor? Complotul se referã la folosirea unor fructe ºi legume modificate genetic pentru a l e transmite consumatorilor virusurile hepatitei B. Bio-Grow creeazã o energie pozitivã la nivelul solului. tetanusului. establishment-ul medical. pojarului. indiferent cã o faceþi în grãdina personalã. stabilind nivelul de intensitate ºi ceilalþi parametri indicaþi pentru terapie. La or a actualã existã însã un produs numit Bio-Grow. poliomelitei. dar cu mult mai puþin efort. cãtre glanda pinealã ºi cea pituitarã. Dacã veþi combina terapia prin cu precursorii racemizaþi ai hormonilor veþi obþine rezultate de-a dreptul spectaculoase! Pentru informaþii suplimentare. ESTE ABSOLUT NECESAR sã vã cultivaþi pro legume ºi fructe. un sol nu poate fi neutralizat ºi purificat de energiile sale negative anterioare decât într-o perioadã de câþiva ani.Iatã câteva sfaturi: carnea roºie este mai bunã decât cea de pui. dragã! ªtiaþi cã guvernul. Nu este vorba de filtre luminoase false sau de alte asemenea lucrur i. în ghivece þinute pe balcon. c riaþi împreunã cu alte persoane un teren sau cã angajaþi un grãdinar care sã facã acest lucru în locul dumn eavoastrã. Untul este un aliment bun. comandaþi caseta audio Medicina luminii viitorului ºi alte tehnici. Mãnâncã-þi vaccinul. care vor avea apoi nevoie de stimulente de forþare a imunitãþii ºi vor menþine spitalele pline. Cromo-terapia secolului XXI Tehnologia cromo-terapiei a fãcut un salt cuantic în ultima vreme! Au apãrut astãzi echi pamente clinice capabile sã formeze frecvenþele PURE (la nivel de nanometru) al diferitelor culori ºi sã le amestece. vã recomand cele douã volume ale Biodinamicii (vezi Pachetul informativ). ºi cãtre hipotalamus. margarina nu. Energia luminii este trimisã apoi direct în corp prin intermediul ochilor ºi neuro-receptorilor pacientului. Peºtele este situat undeva la mijloc. Dacã doriþi sã înþelegeþi mai în profu me acest fenomen. companiile farmaceutice ºi giganticele mul tinaþionale ale industriei alimentare au pus la cale un plan diabolic care va avea efecte dezast ruoase asupra oamenilor din întreaga lume.

SOC 239 . purificaþiatul.Copiii hiperactivi sau cu deficit de atenþie Unul din lucrurile comune pe care le au aceºti copii este faptul cã au receptorii ne urologici blocaþi . de o þigarã. mâncaþi SUPER-alimente ºi folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor. Veþi constata cã pof ele dumneavoastrã dispar pur ºi simplu! Procesul de detoxificare este însoþit frecvent de mâncãrimi anale. Gata cu poftele! Dacã vã este tot timpul poftã de mâncare. Dacã aþi citit cu atenþie aceastã ca . de alcool sau de droguri. ceea ce face ca procesul de învãþare sã fie FOARTE dificil pentru ei. Mai mult receptorii lor hormonali nu sunt capabili sã citeascã ºi sã regleze funcþiile sis temului lor. aþi aflat deja cum poate fi rezolvatã aceastã problemã.

este un produs cât se poate de util.DMSO (dimetil-sulfoxidul) a existat pe piaþã timp de peste 50 de ani. care are aceeaºi structurã molec ularã. Alchimia! Este ceva imposibil! Ea reprezintã doar un exemplu al greºelilor ºtiinþei de altãdatã! Aºa s-au încheiat cercetãrile pe care le-am fãcut la nivelul comunitãþii universit Ele NU m-au determinat însã sã mã opresc! Întregul scandal a fost declanºat de cuvântul transmutaþie . de genul: Cum îþi explici cã alimentele vegetale conþin minerale pe care plantele n u aveau cum sã le extragã din solul în care au crescut? Cum reuºeºte vaca sã producã lapte care conþine o ntitate mult mai mare de minerale decât iarba cu care s-a hrãnit? De unde îºi extrage gãina minera lele de care are nevoie pentru a produce coaja ouãlor sale. adicã din procesu l de transmutaþie . . cum Rãspunsurile la toate aceste întrebãri pot fi gãsite în opera geniilor nerecunoscute (a VRÃJ ITORILOR. dar cu un atom deoxigen mai puþin ceea ce permite dispariþia mirosului neplãcut. care aminteºte prea pregnant de alchimie. A apãrut apoi MSM. ea s-a izbit de zidul prostiei genera le . pierzând orice contact cu realit atea. Mai ales dacã le pui cui nu trebuie. te poþi alege cu necazuri mari. o formã racemizatã de MSM care amplificã activitatea biologicã de zece ori (10x) ºi nu are miros. 18 Alchimia biologicã Dupã Einstein. am obþinut SOC. Ren de Puymorin vorbind de opera profesorului C. Atacatorul a fost un profesor de chimie. de vreme ce acestea nu se regãsesc în d ieta sa? De ce îngroaºã ºi întãreºte unghiile coada-calului (planta). În lumea în care trãim. deºi ea nu aduce un aport de calciu? C poate produce magneziul organic creºterea cantitãþii de fier din sânge. fizica a devenit o anexã a matematicii. a chimicalelor de tot felul ºi a legilor DEFINITE ale chimiei ºi f izicii. potrivit cãrei a miºcarea vieþii derivã din transformarea continuã a unui mineral în altul. aºa cum îi numesc eu). Fantastica dumneavoastrã descoperire legatã de transmutaþiile energiei slabe ar fi tre buit sã marcheze un punct de cotiturã în evoluþia ºtiinþei. cãruia nu-i plãceau implicaþiile într ebãrii puse de mine. de vreme ce nu conþine f ier? Cum este posibil ca o prunã uscatã sã conþinã mai multe minerale decât una proaspãtã? Într-adevãr. În sfârºit. Louis Kervran ºi de descoperirea sa. care deþineau o cunoaºtere ignoratã astãzi ºi demult uitatã. ºi cu excepþia fap tului cã miroase . Simpla ridicare a acestor întrebãri declanºeazã o reacþie de genul celei pe care ai provoc a-o dacã ai declara cã ai descoperit secretul lui perpetuum mobile. Din pãcate.

240 . Unii oamenii de ºtiinþã se simt intimidaþi de întrebãrile la care nu cunosc rãspunsurile. Problema nu este legatã de întrebarea propriu-zisã. Rid carea lor înseamnã pentru ei un atac la DOGMÃ. fiind imediat ars pe rug! Energia mineralã Viaþa profesorului C.aceste întrebãri nu îºi gãsesc rãspunsuri. Louis Kervran (1899-1990) are implicaþii deosebite asupra inve rsãrii procesului de îmbãtrânire. ci de im plicaþiile pe care le presupune ea. suficient de grav pentru a fi catalogat drept eretic al ºtiinþei . de genul celor re ºi le punea profesorul Kervran. Ele sunt totuºi întrebãri corecte.

fiind forþa care stã la baza vieþii. Savantul a fost membru al douã Academii Naþionale ale ªtiinþelor. Adevãrul este precum o Cutie a Pandorei pentru cei care trãiesc în ignoranþã ºi care se tem de el îndeosebi pentru cei care se complac în mod egoist în acceptarea a tot felul de grade ºi t itluri. dr. transmutaþia p resupune o schimbare a structurii elementare pe nivel atomic ºi subatomic. În viziunea lui.Kervran a emis ipoteza cã fenomenele energetice pe care le numim VIAÞà sunt legate de transformarea unui mineral în altul. El a pãcãtuit împotriva ªtiinþei ceptate de aceasta atunci când le-a oferit semenilor sãi rãspunsul lui Dumnezeu. Fiecare ºi-a eat propria sa viziune independentã. din el va rezul ta un element diferit. ªtiinþa preferã i spunã alchimie. care l-a orporat . Procesul conduce la o eliberare de energie. Reams ºi-a numit viziunea: Teoria Biologicã a Ionizãrii. Kervran ºi-a numit-o pe a sa: T eoria Transmutaþiei Biologice. Ei au vorbit despre aceleaºi fenomene din perspectiva lor p ersonalã ºi au interpretat ceea ce au observat. colegii de breaslã ai lui Kervran l-au atacat ºi l-a u ridiculizat. Amândoi au vorbit de forþe energetice care permit existenþa vieþi i. cea francezã ºi cea americanã. Cei doi mari oameni de ºtiinþã nu s-au întâlnit niciodatã. la fel cum fãcuserã cu atâþia alþi Vrãjitori înaintea lui. o fuziune LA RECE! Descoperirile lui Kervran au venit din interiorul lumii ºtiinþifice. Noi ne vom referi la el folosindu-ne de expresia alchimie biologicã. fenomen descris ºi de Vincent. ºi o rearanjare a an ionilor ºi cationilor. Marii Vrãjitori NU au colegi de breaslã! Ei au o viziune asupra creaþiei divine pe care o proclamã în mod profetic asumându-ºi astfel blestemele dispreþuitoare ale ºtiinþei! La fel ca ºi în cazul lui Copernic. El a numit acest proces transmutaþie . dar NU au t contesta ADEVÃRUL descoperit de el. Carey Reams. Profesorul Kervran a îndrãznit sã punã întrebãrile corecte. Au încercat sã-l ignore. el nu mai poate fi în chis. a încãlcat regulile unanim acceptate. Când un vas al ADEVÃRULUI este deschis. În plus . Viziunea sa asupra creaþiei divine nu diferea prea mult de cea a contemporanului sãu. Altfel spus. refuzând sã îºi supunã descoperirile aprobãrii colegilor e breaslã. Viziunile Kervran a pornit de la premisa cã mineralele conþin câmpuri concentrate de energie în ca drul legãturilor lor chimice. cele mai prestigioase avan posturi ale ºtiinþei moderne. Dacã forþele energetice din interiorul unui element sunt modificate. Amândoi au afirmat cã energia are o amprentã sau o semnãturã. Kervran credea cã aceastã energ ie alimenteazã procesele metabolice.

Reams a vorbit de ionii de energie pozitivã numiþi anioni ºi de ionii de energie negat ivã numiþi cationi. Dumnezeu le-a rãspuns dându-le exemple v te de importanþa hranei vii din punct de vedere biologic. încercând ge misterul vieþii ºi al morþii. În viziunea amândurora. Versiun noastrã va fi o traducere a ambelor limbi .în conceptele de apã BEV ºi Apã Microionizatã cu Valoare Terapeuticã. animalele ºi microbii simpli mediatori între soare ºi pãmânt. Kervran a descris transmutaþia mineralelor în intestinele animalelor. dar ºi în pielea ºi limfa pãmântu ui adicã în sol ºi în apã. pe care noi ne-am pus-o în capitolul doi. 241 . Amândoi au cãutat rãs suri la întrebarea De ce existã aceastã viaþã? . a apei cu un coeficient POR ridi cat ºi a unui mod de viaþã disciplinat. Ei con siderau plantele. Kervran a descris rearanjarea forþelor energetice ºi fuziunea acestor forþe p e nivelele atomice ºi subatomice. al sãnãtãþii ºi bolii. Reams a vorbit de energia care se roteºte de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga ºi de eliberarea forþelor cosmice încãtuºate în legãturile chimice ale mineralelor (legãturile ioni e). El i-a rãspuns lui Reams în englezã ºi lui Kervran în francezã. principiul central al procesului descris era soarele.

Bacteriile care trãiesc în acest mediu intern au o relaþie simbioticã cu vaca. glucide. omul ar îmbãtrâni ºi ar muri mai rapi Microbii sunt paºaportul care îi permite omului sã îºi continue existenþa pe pãmânt. animalele ºi microbii Plantele reprezintã o verigã între soare ºi lumea animalã (cãreia îi aparþine ºi trupul omulu Plantele convertesc energia solarã în molecule de carbohidraþi. Vacile ºi oamenii Vaca este un animal care utilizeazã procesul de transmutaþie. Fãrã microbi. hidrogen. lipide. sulf. Plantele aduc viaþa ºi energia pe pãmânt. Rãtãcirile omului au fãcut însã ca microbii sã se revolte împotriva lui. Oamenii nu au decât un singur stomac. Altfel spus. în stomacul multiplu al unui animal erbivor SÃNÃTOS. Fuziunea la rece permite manifestarea ºi menþinerea vieþii. Ea mãnâncã plante (alcãtuite d in carbon. . Spre exemplu. Fãrã microbi ºi fãrã enzime. câmpurile energetice ale mineralelor din sistemele vii sunt în permanenþã dinamice. mediul intern trebuie sã fie echilibrat din punct de vedere electric. Vaca reuºeºte acest lucru cu ajutorul enzimelor ºi microbilor din ficatul ºi din tractul ei gastrointestinal. În mod similar. sãnãtatea era o manifestare a fiestei microbiene din intestinele ºi din ficatul omului (sau ale animalelor)! Pentru ca aceastã fiesta sã se poatã desfãºura.Plantele. calcarul este transmutat de bacterii pentru a satisface nevoil e energetice ale animalului. Pentru el. animalele prelucreazã þesuturile vegetale ºi îºi trãiesc viaþa cu ajutorul energiei electronilor eliberatã în timpul procesului de digestie. Ea presupune transmutarea unui câmp energetic în altul. schimbându-se din unele în altele. În viziunea lui Kervran. proteine ºi minerale) pe care le co nverteºte în forme energetice NOI ºi DIFERITE. De aceea. Microbii se aflã în centrul acelui proces alchimic pe care îl numim fuziune. cum sunt muºchii ºi oasele ei. ele trebui e sã fie într-o formã ionizatã racemizatã ! În viziunea lui Kervran. pentru a fi eficie nte. Ea le asigurã un cãmin. Deºeurile a nimale devin parte integrantã din pielea pãmântului. Transmutarea câmpurilor energetice ale mineralelor încetineºte procesul de îmbãtrânire ºi menþine sãnãtatea la apogeu. vaca nu s-arputea hrãni. fãrã microbi. animale ºi microbiene. azot. catalizând astfel noile procese ale vieþii deopotrivã v le. mineralele ingerate de ei trebuie sã fie într-o formã biologic activã maximã. fan le reacþii biochimice pe care Kervran le-a numit transmutaþii NU ar putea avea loc. iar ele îi dãruiesc energie ºi vitalitate. cu ajutorul microbilor . Tot cu ajutorul microbilor. energia vieþii se naºte din jocul elementelor minerale.

ºi pierderea vitalitãþii ºi a animalului. Sãnãtatea ºi vitalitatea omului depind de starea mediului sãu intern ºi de pro cesele pe care Kervran ºi Reams le-au numit transmutaþie sau ionizare. nici animalele ºi nici oamenii nu mai reuºesc sã utilizeze în mod eficient proc esul de transmutaþie. aºa cã pãrãsesc corpul în care apare o asemenea stare. Dacã o vacã bea apã cloruratã. Atunci când se îmbolnãvesc. Rezultatul acestei schimbãri energet ice este încetinirea activitãþii metabolice a intestinelor ºi ficatului. Bacteriile aerobe (benefice pentru cor p) nu pot trãi întrun mediu anaerob. în timp ce cei patogeni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre stânga din mediile toxice. Antibioticele au un efect similar. nu sunt altceva decât reflectãri ale unui mediu intern propice bolii. minerale ionizate . Aºa-numiþii microbi buni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre dreapta. orientate cãtre dreapta. chimicalele din aceasta creeazã un dezechilibru energetic c e determinã mutaþii ale microbilor în forme patogene. la fel a ºi un om bolnav. O vacã bolnavã. O viaþã sãnãtoasã presupune o al mentaþie nutritivã. Or ice mediu anaerob conþine o energie orientatã cãtre stânga. exerciþii fizice ºi un mediu intern curat. o apã bio-activã cu un coeficient POR ridicat.Vacile bolnave au foarte multe lucruri în comun cu oamenii bolnavi. cu câmpuri energetice puternice. Ele tulburã echilibrul florei intestinale prin schimbarea mediului intern al corpului. 242 .

dar dacã est energizat de microbi. se transformã în sol. al dezechilibrelor hormonale sau al introducerii de substanþe r adiomimetice care produc sau mimeazã efectele fiziologice ale unei radiaþii nucleare. Fuziunea se petrece ºi la suprafaþa soarelui. care poate fi inversat cu ajutorul unor produse precum Enhan ced PAC. solul ºi limfa Pielea pãmântului este numitã sol. în plante ºi animale. Energia ºi profunzimea solului sunt controlate de carbon. Exemple de reacþii distructive de fisiune sunt reacþiile nucleare. Din aceastã catego rie fac parte aditivii. gãtitul la microunde. fisiunea biologicã este beneficã. care alcãtuiesc molecule mai mari.Fuziune ºi fisiune Viaþa este un teatru de rãzboi pe care opereazã forþe energetice opuse. Când pãmântul este supus unor tensiuni. Acesta poate fi rezultatul u nei acumulãri de toxine. Esenþa vieþii este apa. Altfel spus. Unii îi spun chiar noroi . fãcând parte integrantã din procesul de creºtere pe care îl numim anabolism. Reacþiile de fisiune orchestrate de microbii prietenoºi sun t benefice. conservanþii. mâncarea gãtitã la microunde. terapia cu ajutorul radiaþiilor. etc. Acesta este mort. Oxidarea necontrolatã nu înseamnã altceva decât un proces ACCELERAT de îmbãtrânire. În mod normal. dar dacã ne pierdem controlul asupra ei. materii organice ºi carbon. limfa sa devine tox . fiind capabilã sã trans orte cantitãþi uriaºe de energie. Pielea. atât în cele pozit ive cât ºi în cele negative. murdãria. Procesul de fuziune presupune unirea atomilor. aceastã activitate energeticã este pozitivã. mâncarea iradiatã. În condiþii biologice normale. etc. procesul de fisiune poate deveni catabolic. Dimpotrivã. Transmutaþia ºi ioni zarea sunt implicate în ambele categorii de schimbãri energetice biologice. fisiunea descompune moleculele ºi atomii. Yucca Blend ºi DiSorb Aid. Solul este viu din punct de vedere biologic. atât în fuziune cât ºi în fisiune. Toate acestea produc oxidãri ale þesuturilor ºi formarea de radicali liberi. în inte riorul solului. Ea reprezintã fluidul limfatic al pãmântului. A cesta dã amprenta energeticã a aurei pãmântului. n oi favorizãm reacþiile negative de fisiune ºi declanºarea bolilor din cauza microbilor patogeni (ca re au suferit mutaþii). Un exemplu de fuziune biologicã anormalã este cancerul. Dacã ne pierdem însã controlul asupra mediului nostru intern (prin acidifierea þesuturilor). pielea sa dã naºtere unor bãºici. medicamentele.

Microbii ºi mineralele sunt paºaportul omului cãtre longevitate dacã acesta are înþelepciunea de a le recunoaºte importanþa cuvenitã ºi de a respecta legile naturii. Stãr 243 . D cã reacþia se opreºte din cauza insuficienþei cantitãþii unui reactiv.cã. iar între substanþele reactive iniþiale se declanºeazã procesul de sincronizare. iar omul se îmbolnãveºte. în cazu l unor intestine anaerobe ºi al unui ficat toxic. Starea pielii ºi a limfei pãmântului alitatea vieþii la suprafaþa acestuia ªI formele de viaþã care supravieþuiesc sau care mor. ficatul biogen ºi aºa-numitele produse taoiste. Î esenþã. Dimpotrivã. chiar ºi alimentele cu o energie orientatã cãtre dreapt a se pot sincroniza. problema desincronizãrii energetice nu se mai pune deloc. animalele intrã în suferinþã. SUPERALIMENTELE precum algele Klammath. polenul armonizat. Ea depinde de capacitatea sau de i ncapacitatea corpului de a digera hrana ºi de a rupe legãturile care unesc elementele alimentelor. În urma reacþiei este eliberatã o anumitã cantitate energie (cãldurã). în urma ei rãmâne o energie potenþia -o formã sincronizatã. transformându-se în câmpuri energetice cu o energie orientatã cãtre stânga. Gestionarea energiei în corpul viu este similarã. viaþa este un proces microbian care implicã transmutarea ºi ionizarea energiei mineralelor . Sincronizarea Sincronizarea poate fi rezultatul final al unei reacþii chimice cum ar fi amesteca rea oþetului cu praful de copt între un acid ºi o bazã.

anaerobe pot fi remediate cu uºurinþã prin folosirea terapiei colonului ºi cu ajutorul u nor produse precum DiSorb Aid. chiar dacã la origini a fost pozitivã. Detoxifierea ficatului ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. PROCESUL DE ÎMBÃTRÂNIRE DEVINE ACCELERAT. iar viaþa devine imposibilã! Dacã sincronizarea tinde sã devinã totalã. în care p oate . dar îºi schimbã forma ºi se recicleazã. Ei sunt incapabili sã îºi neutraliz eze câmpurile energetice negative ºi prea slabi sã elibereze energia potenþial pozitivã a alimentelor. Intestinele anaerobe reprezintã mediul perfect pentru proliferarea câmpurilor energe tice negative precum cancerul. Preluarea puterii Atunci când legãturile chimice care susþin energia sincronizatã sunt rupte. dinamizând dramatic vitalitatea organismului. El adorã mediul anaerob. Dacã legãturile sunt rupte într-un mediu preponderent anaerob. iar cancerul nu vã va putea ataca niciodatã. Energia sincronizatã continuã sã rãmânã chiar ºi dupã moa a corpului fizic. Energia lor negativã o neutralizeazã pe cea pozitivã. DiSorb Aid ajutã la eliminarea acestor probleme. anaerob. Încercaþi! Atunci când corpul bioelectric suferã din cauza unei sincronizãri sistemice. Aura sa se diminueazã ºi pãleºte în intensita dispare cu totul. Constipaþia ÎNCETINEªTE procesele de ionizare ºi transmutaþie a energiei mineralelor. pot sparge blocajul energetic intestinal. cu un coeficient POR ridicat. Secretul sãnãtã e mediul intern. Un corp bolnav produce o mare cantitate de e nergie negativã. energia elib eratã se poate orienta cãtre AMBELE direcþii. Energia sincronizatã este o energie blocatã. energia poate deveni negativã. Asta doream sã spu n mai devreme atunci când afirmam cã o energie orientatã cãtre dreapta care pãtrunde într-un mediu intern cu o energie orientatã cãtre stânga poate fi deturnatã ºi folositã pentru a promova boala. Cancerul loveºte numai dupã ani de abuzuri personale. Ea NU stã la dispoziþia corpului. Învãþaþi CUM sã vã gestionaþi mediul intern. Yucca Blend sau Enhanced PAC. Oamenii bolnãvicioºi sunt blocaþi din punct de vedere energetic. Persoana care suferã de constipaþie este supusã unui stres de naturã anaerobã. fiind reintegratã în solul pãmântului. Boala este produsul finit al unei stãri catabolice (al unui mediu intern anaerob. iar corpul moare. Cancerul este susþinut de energia negativã existentã într-un corp bolnãvicios. cu o energie orientatã cãtre stânga). Gazele ºi balonarea sunt DOVEZI ale unei digestii incomplete. corpul îºi pierde strãlucirea . Energia nu se pierde niciodatã. permiþând apariþia paraziþilor care se hrãnesc cu energie toxicã.

prefer sã-mi procur proteinele din alge Klammath. Personal. deoarece medicul ºi pacientul nu înþeleg cã reg lile s-au schimbat. decât dacã se trateazã simultan cu DiSorb Aid. 244 . pe care o EXPORTÃ apoi în alte colonii exterioare. Cancerul un set de reguli diferite Regulile vieþii devin diferite pentru cei care s-au îmbolnãvit de cancer. folosind-o în scopuri malefice cum ar fi creºterea unei mase ( tumori). tablete cu proteine. Tumorile canceroase sunt veritabile gãuri negre virale. Yucc a Blend ºi R/HCI. care reprezi ntã o stare catabolicã. În plus. polenul armonic. ficatul biogen. cum ar fi cel e din carnea roºie sau albã. Bolnavii de cancer nu trebuie sã mãnânce NICIODATÃ mari cantitãþi de proteine. Cancerul se foloseºte ºi e l de alchimia biologicã pentru a RUPE legãturile sincronizate.deturna energia pozitivã. ori din fasole. Abordãrile acestei boli eºueazã de multe ori. persoana canceroasã este extrem de fragilã. alimentându-ºi astfel creºterea. Nutriþia clinicã nu mai este valabilã în acest caz! Cancerul deturneazã ene rgia corpului. care atrag ºi modificã întreaga energie disponibilã. orezul taoist toate fiind considerate SUPER-alimente care nu po tenþeazã stresul organismului.

coli care au ucis foarte mulþi oameni în anul 1993. Mulþi bolnavi care suf erã de afecþiuni respiratorii constatã cã acestea se reduc sau dispar în numai câteva zile. mai ales iarna. Acest proces depinde de prietenii noºtri microbieni ºi de mediul intern pe care ºtim sã li-l asigurãm. dacã regulile jocului ºi suntem dispuºi sã ne asumãm responsabilitatea care ne revine. Pentru a afla informaþii sup limentare. a virusurilor ºi bacteriilor patogen e din aer. Ozonaþi-vã casa ºi maºina Ozonul are numeroase forme. Îl puteþi folosi pentru eliminarea congestiilor pulmonare ºi al e bronhiolelor. dar este agentul dublu perfect. covoare ºi draperii. El nu are decât un singur scop: sã-ºi uci dã gazda ºi sã scape pãmântul de un alt organism slab. pentru alinarea astmei. Veþi afla de asemenea ce anume se ascunde în spatele rãzbunãrii lui Montezuma . Mai întâi îºi ucide gazda. caseta video referitoare la apã ºi cartea care o însoþeºte (vezi pachetul informativ).Nu va exista NICIODATà un remediu magic pentru cancer. Un generator de ozon/ionizator este un instrument foarte util pentru pãstrarea sãnãtãþii ºi evitareaacelor aglomerãri microbiene care favorizeazã izbucnirea rãcelilor ºi a gripei. oxidarea mirosurilor. O SINCRONIZARE perfectã! Omul care îºi controleazã mediul intern îºi controleazã practic viaþa ºi acele procese magice care Kervran ºi Reams le-au descris atât de elocvent. familia dumneavoastrã ºi animalele din casã de poluanþii din a r. Kervran ºi Reams au descoperit un aspect esenþial al procesului pe care îl numim îmbãtrânire . Protejaþi-vã pe dumneavoastrã. comandaþi manuscrisul referitor la apa BEV ºi cel japonez. . Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este un instrument extrem de puternic pentru restaurarea controlului TOTAL asupra mediului intern. Starea de sãnãtate ºi vitalitate reprezintã EFECTUL procesului pe care îl numim alchimie biologicã. Aceastã boalã sfideazã regulile ºi nu respectã nici una din LEGILE unui corp sãnãtos. mobila ºi chi micalele din casã). apoi se sinucide. Ozonul cu valoare medicinalã este extrem de benefic pe ntrusãnãtatea dumneavoastrã. îndeosebi de gaze (inclusiv de cele emise de materialele de construcþie. Opera lor aratã calea cãtre regenerarea corpului fizic ºi cãtre redobândirea sãnãtãþii. În deosebi vârstnicii pot beneficia enorm de pe urma acestor aparate. Numai aºa vom putea redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor va vorbi despre intestinul subþire ºi despre infecþiile cu b acteria E. Cancerul NU este un duºman. Toþi cei cu o sensibilitate crescutã la mediu vor beneficia enorm de pe urma acestui aparat.

Numai astfel poate fi obþinutã o apã sigurã. putând crea probleme foa serioase pentru organism. la care se adaugã mineralele marine racemizate. Producþia Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã necesitã do uã tipuri de echipament. întrucât ac estea concentreazã ºi activeazã OTRÃVURILE ºi substanþele chimice din apã.Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru aparatele de ionizare a apei. Repetãm: nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru a fi ionizatã! 245 . cu un coeficient POR ridicat.

Folosiþi-vã mintea pentru a vã cre n trup nou. Avem zaruri. acesta poartã halat alb ºi este controlat de comisiile de licenþiere ºi de industria farmaceuticã). Aþi înþeles? Corpul crede întotdeauna ceea ce îi spune mintea! El devine ceea ce gândeºte aceasta. a ciupercilor care atacã unghiile. de viaþã. a piciorului de atlet. teamã sau mânie. Nu întreþineþi niciodatã gânduri negative. Existã de asemenea alþ jucãtori. veþi continua încã multã vreme sã bucuraþi de viaþã. mi-a luat 50 de ani pentru a înþelege acest mecanism. au licenþe ºi sunt antrenaþi sã facã numai anumite lucruri). gripei intes tinale. În cazul ruletei cancerului. negii ºi ciuperc ile la acest nivel. iar mesajul meu pentru voi est e acesta: mintea are capacitatea de a crea sau de a distruge! Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea o viaþã mai b unã într-o lume mai bunã! Bucuraþi-vã! Sunteþi VIU ºi dacã veþi face ceea ce trebuie. Pe rsonal. tãieturilor ºi rãnilor. casa. ºi infecþiile urinare. Nu lipse sc nici fisele. cu un dealer al casei (în cazul nostru. Depinde care eveniment se produce primul. O viaþã trãitã ca o ruletã (hazardat) este o viaþã stupidã! Infecþiile Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate elimina herpesul genital. Toate jocurile au un sfârºit. cu oamenii ei. iar ºansele de joc sunt cele 75 de procente cu care te-a în curajat dealerul în halat alb. avem de-a face cu regulile casei. jocul se terminã automat atun ci când rãmâi fãrã bani sau când mori. Existã ºi alcool în cazul de faþã sub forma radiaþiilor ºi chimioterapiei. Ilustraþie . în cazul nostru asigurãrile medicale. la consultaþia de dinaintea jocului. o echipã de spe cialiºti (care poartã uniforme. Spãlarea cu aceastã apã are efecte miraculoase în ter apia împotriva ochilor înroºiþi. Casa câºtigã întotdeauna atunci când oamenii joacã dupã regulile ei. iguarzii sunt numiþi Teama ºi Speranþa.Terapia convenþionalã a cancerului este un joc de ruletã! Terapia convenþionalã a cancerului seamãnã teribil de mult cu un joc de ruletã! La fel ca în tr-un cazinou. ferma. sã vã vedeþi strãnepoþii crescând ºi sã experimentaþi toate acele minuni p orul le rezervã celor care iubesc viaþa mai mult decât cei care se tem de moarte. care bineînþeles cã sunt mãs uite în favoarea casei. Existã vr soluþie? Evident! Nu jucaþi! Aveþi oricând alternativa de a vã purifica trupul. care par sã câºtige suficient de mult pentru a-þi justifica apetitul de a juca. Nu mai strigaþi: Bietul de mine! Râdeþi! vã mai cramponaþi de sentimentele de urã.

Piramida tinereþii fãrã bãtrâneþe Viaþa este un manual plin de lecþii ea nu greºeºte niciodatã! Scala pH-ului ACID(+) Neutru ALCALIN(-) 7.0 tutun (uscat) HCL apã oxidatã apã redusã Stomac acid cu val. medicinalã cu val. medicinalã suc lãmâie salivã apã de la robinet 246 .

membranele mucoase au o suprafaþã de circa 4. raportul fiind de 1:600. alimentaþia include un proces de digestie. capacitatea de digestie ºi absorbþie a corpului se reduce exponenþi al. a cãrui sarcinã este de a ABSORBI substanþele nutritive.500 de metri pãtraþi. Prin comparaþie cu pielea.200 de pori sau deschizãturi. Ceea ce rãmâne din tubul interior este tractul gastrointestinal. Corpul uman este ca un tub în interiorul altui tub. în t imp ce membranele mucoase alcãtuiesc tubul interior. Fiecare centi etru pãtrat de piele conþine nu mai puþin de 1. Dupã vârsta de 24 de ani. tractul respiratoriu. secreþia unor fluide ºi transportul deºeurilor. unui centimetru pãtrat de piele exterioarã îi corespund 600 de ce ntimetri pãtraþi de membrane interioare.5 de metri pãtraþi. iar principala lor sarcinã constã în protejarea þesuturilor anexe. ACEST LUCRU ESTE IMPORTANT! La oamenii sãnãtoºi. ca re începe la nivelul gurii ºi se terminã la nivelul anusului. de a SECRETA mucoase ºi enzime. Alcãtuiesc un traseu continuu. absorbþie ºi eliminare. Þesuturile care înconjoarã gura. cãci alimentele ºi apa induc MARI tensiuni corporale. Ele includ þesuturile moi din gurã. cãile nazale.sânge var bilã enzime pancreatice oþet ceai kombucha urinã amoniac tutun (verde) leºie clorurã apã BEV praf de copt 19 Tubul din interiorul tubului Dr. de a proteja þesuturile anexe. intestine. stomac. Tubul exterior pielea are o suprafaþã totalã de circa 7. Vom studia în continuare pielea interioarã . Membranele acestuia sunt alcãtuite dintr-un epiteliu simplu. Scopul unor produse precum DiSorb Aid. Pielea este tubul exterior. Altfel spus. cãile nazale. sistemul respirator ºi membranele mucoase s unt numite epiteliu stratificat. Yucca Blend ºi R/HCI este de a elimina aceste tensiuni ºi resturile inutile de mâncare. Acest proces de r egularizare amplificã . ºi de a transporta alimentele ºi deºeurile. Membranele mucoase au o semnificaþie cu totul aparte în procesul de îmbãtrânire ºi în declanºarea bolilor. colon (ºi vagin). de 600 de ori mai mar e decât cea a pielii. Spot: Existã întotdeauna foarfece! Am descris mai devreme câteva dintre caracteristicile sistemului integumentului (p ielii) legate de starea de sãnãtate. pentru a înþelege ce rol jo ceasta în procesul pe care îl numim îmbãtrânire.

În mod normal. cu atât mai multe toxine producem ºi absorbim. Acesta este mediul cel mai vulnerabil ºi cel mai important al corpului. Infectarea intestinelor cu agenþi patogeni de tipul salmonella. vaginului ºi sistemului respirator. ºi susþine un colon sãnãtos. Supozitoarele. medicamentele sublinguale ºi aerosolii sunt cu uºurinþã absorbite prin me mbranele rectului. normalizeazã greutatea corporalã. tifos sau E. E.imediat energia. nici un medic nu îndrãzneºte sã pr escrie aceeaºi cantitate de medicamente administrate prin membranele mucoase prin comparaþie cu c ele luate oral sau prin injecþii subcutanate ori intramusculare. coli provoacã o intensificare a activitãþii naturale de nãpârlire a mucoaselor. Membranele mucoase sunt un mediu ideal de transport al medicamentelor chimice. coli ºi intestinele Absorbþia celor mai multe substanþe nutritive se produce la nivelul mucoaselor intes tinale. previne gazele ºi balonarea. aceastã activitate conduce la eliminarea a circa 20 de milioane 247 . De aceea. Cu cât perioada de tranzit dintre alimentaþie ºi toaletã este mai mare.

coli sunt la fel! Viaþa ar fi imposibilã fãrã anumite tulpini benefice de E. cãci mãnâncã alimente obiºnuite ale dietei moderne. coli 0157. Necesitatea eliminãrii unei cantitãþi excedentare de toxine suprasolicitã rinichii. Aceºtia au o rezistenþã foarte mare. malnutriþie ºi ºoc electrolitic. Cãlcâiul lui Ahile al oricãrui om bãtrân este lipsa rezistenþei organismului. Infecþiile p atogene amplificã într-o asemenea mãsurã rata de nãpârlire a mucoaselor încât digestia ºi absorbþia substanþe ve ºi a fluidelor se reduc considerabil. sau chiar la cangrenã. Un mediu intern stresat este o invitaþie sigurã pentru infecþiile bacteriene precum cele cu E. coli 0157. dar sunt de mult e ori prost hrãniþi ºi intoxicaþi. MOARTÃ din punct de ve dere biologic ºi cu un coeficient POR redus. produce o exfoliere masivã a mucoase intestinale.de celule uzate pe zi. Aceste celule eliminate reprezintã o sursã importantã de produc ere a enzimelor intestinale cu o contribuþie decisivã în procesele de eliminare a deºeurilor. coli care locuiesc în intestine).H7 produce o exotoxinã (exo a exporta. au drept ca uze: încetinirea miºcãrii de eliminare a intestinelor. ceea ce conduce la diaree ºi la malnutriþie. în caz contrar. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã (acidã) eliminã aceste infecþii.H7. deoarece organele ºi gl ndelelor sunt slãbite. dietele alimentare nesãnãtoase.H7 (nu toate bacteriile E. deshidratare. În plus. rezervele lor de mol ecule ATP sunt reduse. iar nivelul de toxicitate este ridicat. toxinã-otravã) care LEZEAZÃ puternic þesuturile funcþionale ale ficatului ºi rinichilor. La extrema opusã se situeazã copiii. coli. deopotrivã la copii ºi adulþi. Bolile provo de un nivel crescut de toxicitate a organismului. Tineri ºi bãtrâni Oamenii în vârstã sunt foarte uºor afectaþi de infecþiile cu E. deºeurile lor acide intrã în putrefacþie ºi conduc la o toxemi e puternicã. din cauza gazelor produse de cangrenã. precum ºi ingerarea unei ape oxidate. E. care a provocat în SUA numeroase contaminãri cu hamburgeri la începutul anului 1993. Celulele moarte (necrotice) TREBUI E eliminate imediat din organism. Corpurile lor sunt catabolice ºi de regulã anaer obe. Bacteria E. iar metabolismul lor este lent. coli a invadat restaurant . peste 500 de tone de carne contaminatã cu E. urmatã de diare e cu sânge. Nu toþi au murit În anul 1993. capacitatea slabã de digestie ºi absorbþie a organismului. putând conduce chiar la necesitatea dializei (filtrãrii artificiale a sângelui) pentru a preveni to xemia sistemicã (a întregului corp). de aici ºi expresia cangrenã gazoasã . Un cadavru care nu este þinut la rece sau îmbãlsãmat se umflã ca un balon . Toxemie = tox otravã ºi emia sânge. coli 0157.

ele fast food din America. De fapt. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate imuniza corpul împotriva oric i infecþii. pojarul. sau dimpotrivã. Microorganismele patogene se hrãnesc cu energia negativã produsã de un mediu TOXIC. toxic. dacã se îmbolnãveºte ºi moare. cei mai mulþi oameni au supr avieþuit. dar numai câteva sute de oameni s-au îmbolnãvit. din care numai ºase au mur it. Rãspunsul corect pare sã fie menþinerea unu i mediu intern sãnãtos. sub-hidratat ºi subnut rit. Nu este vorba de nici un mister. Aceastã abordare ridicã semne serioase de întrebare asupra absurditãþii imunizãrii organismu lui împotriva bolii un mit sacru în Statele Unite. Cei care au murit aveau cu siguranþã un mediu intern viciat. NU au ucis întreaga populaþie. febra tifoidã. Bolile contagioase care au afectat umanitatea de-a lungul secolelor ciuma buboni cã. DE CE? Rãspunsul este direct legat de frecvenþa de vibraþie a mediului intern al oamenilor bo lnavi ºi al celor decedaþi. într-o familie cu trei copii ate numai unul moare. etc. ceea din care toþi au mâncat alimente contamin ce explicã de ce. Câmpul energetic al corpului MEDIUL INTERN este cel care dicteazã dacã organismul trãieºte ºi se bucurã de sãnãtate. 248 . rezolvând DEFINITIV problema bolilor contagioase .

Ele nu sunt neapãrat dãunãtoare. iar perioada de tranzit alimentar de la gurã la anus se reduce. Apar a stfel constipaþia ºi paraziþii. aceste spaþii inter-ciliare intestinale devin superficiale. ºtiu cã am de-a face cu un expert sau cu cineva care doreºte s apere ceva. Ea abordeazã problem legate de sãnãtate dintr-o perspectivã ENERGETICÃ ºi nu se lasã influenþatã de Teoria microorganismelor care stau la baza bolii sau de alte invenþii artificiale. iar cilii ºi micro-cilii se îmbâcsesc cu materii fecale. Ele sunt cãptuºite cu acele celule care secretã enzimele ºi mucoasele digest ive.Panica din filmul recent intitulat Outbreak este de înþeles în lumina ignoranþei care pred ominã în lume cu privire la bolile contagioase. care mãresc suprafaþa intestinului pânã când aceasta ajunge la un ordin de mãrime de 600 de ori mai mare decât cea a pielii exterioare. de-a lungul cãrora existã villi (degete micuþe) ºi microvilli (structuri ase mãnãtoare firelor de pãr. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Aþi înþeles? Medicina vibraþionalã pune întrebãrile corecte ºi dã rãspunsuri corecte. Profesio niºtii modeºti nu þin cont de asemenea prejudecãþi ºi nu considerã diplomele ºi referinþele altceva decât ni hârtii inutile. Ori de câte ori sunã telefonul ºi vocea de la capãtul firului mã întreabã: Care sunt referinþele dumneavoastrã? . Micro-cilii conþin celulele care absorb ºi transportã energia substanþelor nutritive din hranã. Referinþele nu servesc decât egoului ºi Comisiilor de acreditare. Spaþiile dintre ei sunt cunoscute sub denumirea de C riptele lui Lieberkuhn. numite plicae circularis (pliu ri circulare). Condiþiile anaerobe din colon produc modificãri serioase la nivelul materiilor fecal e care . cu o condiþie fizicã care produce ºi înmagazineazã cantitãþi uriaºe de energie ATP. Lipsa de înþelegere Oamenii de ºtiinþã refuzã sã accepte acest gen de argumente din cauza felului în care au fos t pregãtiþi. Reþineþi: un corp sãnãtos nu poate fi decât un corp bine hrãnit. curat. bacteria Cryptosporidium sau microbul care se hrãneºte cu carne vor trece pe lângã dumne avoastrã fãrã sã vã atingã. Hanta. Cilii ºi microcilii se atrofiazã. cili). Un asemenea corp nu va accept a niciodatã proliferarea agenþilor patogeni. Spaþiile inter-ciliare Intestinul subþire are nenumãrate pliuri ºi convoluþiuni. DAR NUMAI dac nu îþi stau în cale. Gândirea ºtiinþificã nu acceptã decât metoda ºtiinþificã ºi Teoria Microorganism Argumente de tipul celor de mai sus nu se integreazã în acest model . Purificaþi-vã mediul intern ºi virusurile de t ipul Ebola. substanþe ucoase ºi deºeuri metabolice cu tranzit lent. fãrã nici un fel de relevanþã.

Restul erau numai substanþe mucoase. acest material se îngroaºã ºi îngust deschizãtura (lumenul) prin care trebuie sã treacã deºeurile. 249 . ajungând la un diametru de aproape 30 de centimetri. Ele se transformã într-un material mucos. NU reuºesc sã facã faþ surplus.cãptuºesc pereþii intestinali. iar procesul de îm bãtrânire se accelereazã. Efectul Rouleau care poate fi observat în sângele acestui procent din populaþie nu este deloc întâmplãtor. care rigidizeazã pereþii intestinali. ca uciucat.5 centimetri. Pe mãsurã ce trec anii. Povesteam mai devreme cum intestinul gros al unui cowboy vestit de la Hollywood a crescut. Rezultatul? Corpul bioelectric este invadat de toxine. destul de dur. în timp ce lumenul prin care tr ebuiau sã treacã deºeurile era de numai 2. plãmânii ºi rinichii. al unei funcþionãri r eduse a ficatului ºi al unei pieli congestionate conduce la blocarea a 75% din capacitatea de procesare a corpului! Singurele canale de ieºire care rãmân. Nu mai puþin de 85% din populaþie are nevoie de o terapie a colonului pentru a-ºi regl a starea de sãnãtate. Efectul combinat al unei puteri limitate de digestie ºi absorbþie.

la fel de bine puteþi uºi ºi dumneavoastrã! Preambul: capitolul urmãtor se referã la aurã. Este chiar calea pe care am apucat eu însumi cu mulþi ani în urmã. De fapt. Dupã curãþarea intestinelor. dar ea NU ar trebui trecutã cu vederea. Povestea mea În anul 1977 am atins o stare de platou în ceea ce priveºte sãnãtatea personalã.Diferenþa dintre un corp tânãr ºi vital. Oxidarea necontrolatã conduce la auto-canibalism. Am vizitato în acel moment pe o doamnã care fusese pregãtitã de dr. Dacã vã îmbolnãviþi grav. Rezultatele au arãtat cã aveam un colon infestat cu substanþe mucoase. Terapia pe care am urmat-o ulterior a confirmat acest lucru.600 de pietre. proces diferit de cititul în iris (iridologie). Dolly lua mostre de urinã ºi de salivã. De ce urcã oamenii pe munþii stâncoºi? CUM a reuºit Iisus sã treacã prin pereþii templului? Oxidare = Îmbãtrânire Enhanced PAC previne oxidarea necontrolatã a celulelor mai bine decât orice alt prod us disponibil pe piaþã. poate chiar salva viaþa. Terapia colonului poate fi practicatã acasã ºi este absolut sigurã. amplificând astfel rata activitãþii metabolice. oxidarea nu este decât un alt cuvânt . Dacã eu am reuºit. DEBRANªAÞI-VÃ de la sistemul medical. urmaþi calea recomandatã în aceastã carte ºi vã veþi simþi minunat. Fãrã terapia colonului nu aº fi reuºit niciodatã sã ating aceste rezultate. în prag de moarte. întrucât este racemizat. în plus. Acesta este subiectul cãrþii de faþã. O carte minunatã pe tema terapiei colonului este Curãþarea þesuturilor ºi gestiunea intest inelor. Vã recomand cu cãldurã aceastã carte întrucât ea prezintã în 40 de poze color felul în ca e realizatã terap