Cum sã ne redobândim tinereþea Un ghid al tinereþii fãrã bãtrâneþe sau Cum poate fi inversat procesul de îmbãtrânire John Thomas

Despre autor

Când John Thomas ºi-a început studiile despre tinereþea fãrã bãtrâneþe, vârsta sa calendarist e numai 27 de ani, în timp ce vârsta realã, adicã cea bioelectricã, era de 39 de ani. Astãzi, el are 53 de ani, conform calendarului, DAR vârsta sa bioelectricã s-a redus la numai 19 ani! Thomas este el îns uºi cea mai bunã dovadã a posibilitãþii inversãrii procesului de îmbãtrânire, pentru toþi cei care doresc sã experiment personal acest lucru. John a fost puternic influenþat de vieþile exemplare trãite de Paul C. Bragg ºi Jack LaL anne. ªi-a petrecut 26 de ani studiind fiecare aspect al procesului de îmbãtrânire, refuzând dog mele unanim acceptate la ora actualã, deopotrivã ale medicinii convenþionale ºi alternative.

Thomas a descoperit faptul cã ºtiinþa medicalã nu pune întrebãrile corecte, motiv pentru ca nu gãseºte rãspunsurile cele mai bune, în timp ce medicina alternativã porneºte de la jumãtãþi de adev de la premise complet greºite, care nu conduc la rezultate pe termen lung.

John Thomas a simþit dorinþa de a scrie Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe pentru simplul motiv nu îmbãtrâneºte! Pentru el, timpul s-a oprit în loc, cãci el a descoperit misterul care stã la b za procesului de îmbãtrânire, a aplicat descoperirile fãcute ºi a reuºit astfel sã inverseze acest proces, aju gând astãzi la vârsta bioelectricã de numai 19 ani.

Pentru ca o asemenea carte sã fie credibilã, este absolut necesar ca autorul însuºi sã fi t rãit personal ceea ce descrie în ea, astfel încât sã fie dovada vie a posibilitãþii inversãrii procesului de îmb e ºi respectiv de reîntinerire a corpului fizic. Este necesar ca el sã aibã o cunoaºtere vastã în domeniul ºtii i, filosofiei, politicii, istoriei ºi nutriþiei, dar ºi sã scrie într-o manierã suficient de accesibilã pentru ca toþi itorii sã poatã înþelege cu uºurinþã mesajul sãu.

John a scris Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe ca o carte practicã, utilã, precizând exact ce t e fãcut pentru a ne regãsi tinereþea pierdutã, pentru a elimina bolile ºi pentru a ne prelungi viaþa cu cât eva sute de ani, arãtând ºi simþindu-ne deopotrivã din ce în ce mai tineri. Aceastã lucrare NU a fost scrisã pentru acei dar nu pot experþi

care pretind cã ºtiu toate rãspunsuril

demonstra acest lucru prin vieþile lor sau ale pacienþilor lor. Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este o dovadã vie, un mozaic de secrete ale naturii revelate adunate laolaltã pentru prima oarã. El ne inspirã nu numai sã vorbim despre acest subiect tabu, dar ºi sã punem în practicã sfaturile incluse aici, transformându-ne viaþa. Bucuraþi-vã de aceastã carte! Cuvânt Înainte de Patricia Bragg

Ce capodoperã! Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este o carte care va ajuta milioane de oameni. Din pãcate, am ajuns o naþiune pe jumãtate moartã! Suntem mãcinaþi de cancer, boli ale inimi i, hipertensiune, osteoporozã, etc. Sãnãtatea noastrã este din ce în ce mai ºubredã. De ce?

O stare bunã de sãnãtate nu va putea fi niciodatã obþinutã urmând sfaturile unui medic sau în nd tot felul de pastile. Ea nu poate fi decât rezultatul unui mod de viaþã sãnãtos. Oamenii trebu ie sã afle mai multe despre felul în care pot atinge aceastã stare de vitalitate ºi de bunãstare interioarã. Nu întâmplãtor, principalul mesaj al acestei cãrþi este felul în care ne putem pãstra ºi redobândi tinereþea. Tatãl meu, medicul Paul C. Bragg, doctor în filosofie, a fost în adolescenþã pe punctul de a muri detuberculozã. În acele momente de cotiturã, el a preferat sã aleagã un alt mod de viaþã. A murit la vârsta de 97 de 1

ani, într-un accident de surfboard! Cât timp a trãit, a ajutat mii de oameni sã descoper e calea cãtre tinereþea fãrã bãtrâneþe. Unul din aceºti oameni a fost Jack LaLanne.

Jack a fost un copil bolnãvicios. Starea sa precarã de sãnãtate l-a forþat sã renunþe la ºcoa esajul lui tata i-a schimbat însã viaþa. La ora actualã, Jack LaLanne a ajuns o legendã vie, fiind ce a mai bunã dovadã a autenticitãþii mesajului potrivit cãruia tinereþea fãrã bãtrâneþe este posibilã.

Tata obiºnuia sã spunã cã acestei lumi îi lipsesc oamenii curajoºi, care sã nu se teamã sã re a dogmele consumerismului, la produsele nesãnãtoase pe care ni le oferã industria alimen tarã, dar ºi la principiile rigide ale artelor vindecãtoare acceptate la ora actualã, oameni care sã-ºi pãstreze coloa na vertebralã dreaptã.

Autorul lucrãrii de faþã este un asemenea om, un cruciat care crede în mesajul tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi care trãieºte þinând cont de aceste principii. Minunata carte a lui John Thomas este un superb cadou fãcut umanitãþii.

Dragã cititorule, a venit rândul tãu sã experimentezi o viaþã a tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi a esecat de energie. Aceastã carte îþi oferã toate secretele. Citeºte-o ºi urmeazã sfaturile incluse î a, iar cartea îþi va schimba cursul vieþii. Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe reprezintã cel mai concis ºi mai compl nual scris vreodatã pe tema preceptelor unei vieþi sãnãtoase.

Nu cãuta scuze. Acum ºtii ce trebuie sã faci. Nu uita: eºti ceea ce mãnânci ºi ceea ce bei! P fii un om bolnav, sau unul sãnãtos. A sosit timpul sã alegi. Astãzi! Chiar acum!

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este ghidul tãu personal, prin care poþi inversa definitiv pr sul de îmbãtrânire, regãsindu-þi o tinereþe perpetuã. Sunt fericitã cã mi-am putut aduce mica mea co uþie la aceastãcarte prin acest Cuvânt Înainte. Introducere de Robert B. Stephan D.D.S. Cãile alese de om sunt în opoziþie cu cele ale Naturii. Metodele vindecãtoare ale oameni lor nu au nimic dea face cu procesul natural de vindecare al organismului. Natura este principalul rezervor de vitalitate ºi conþine potenþialul de a-l ajuta pe om sã-ºi corecteze tendinþa de a se îmbolnãvi în permanenþã. Din medicina bazatã pe medicamente chimice a preferat calea creºterii productivitãþii proceselor de v indecare, în detrimentul identificãrii constrângerilor care previn sãnãtatea ºi conduc la declanºarea bolilor. Medicina alopaticã a ajuns sclava tehnologiei, a unor medicamente din ce în ce mai p uternice, care nu fac altceva decât sã suprime simptomele. Ea preferã sã taie, sã otrãveascã ºi sã ardã þesuturile uman, deºi ar putea atinge aceleaºi rezultate prin metode mult mai puþin agresive. Medicina actualã nu cunoaºte altã lume decât cea fizicã ºi chimicã.

Aceastã carte ne propune sã ne îndepãrtãm de acest univers fizico-chimic, îndreptându-ne aten cãtre cel energetic ºi spiritual. Nu este o abordare nouã, ci o redescoperire a unei înþelepciuni antice. Mai precis, este un amestec de înþelepciune ºi tehnologie. Dacã dorim sã ne gãsim calea în acest univers fascinant, dar complet nou pentru noi, al sistemului vindecãtor preocupat de sãnãtate, nu de boalã, vom avea nevoie de o hartã ºi de instrumentel e de navigare cele mai potrivite.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe reprezintã un minunat instrument de navigare în acest ocean a unoaºterii tradiþionale, dar ºi un manual de supravieþuire. Este o carte uºor de citit, dar include un mare numãr de informaþii utile. Cititorii vor gãsi în ea tot ce le trebuie pentru a putea duce o viaþã sãnãtoasã, plin e vitalitate, pe care medicina alopaticã nu le-o va putea oferi niciodatã. Este un mare privilegiu pentru mine sã pot contribui prin aceste câteva cuvinte la a propierea de un viitor previzibil ºi o mare plãcere sã contribui la prezentarea cãrþii lui John Thomas de pe poziþi a mea de Dentist Biologic Holistic. Descoperiþi prin aceastã carte bucuria ºi calea cãtre o stare perfectã de sãnãtate. Dr. Robert B. Stephan, D.D.S., B.S., F.A.P.D Spokane, Washington Membru în Comitetul Director al Asociaþiei Dentiºtilor Holistici 2

Academia Internaþionalã de Medicinã ºi Toxicologie Oralã Academia Americanã de Medicinã Dentarã Biologicã Institutul Occidental, Secþia Cercetare Asociaþia Dentiºtilor Preocupaþi de Mediu Introducere de dr. John A. Briggs

Corpul nostru este o incredibilã operã de artã. Din pãcate, noi nu îl primim împreunã cu un m nual al utilizatorului cum se întâmplã, spre exemplu, în cazul unei maºini care sã ne spunã cum t e sã avem grijã de el.

Gândiþi-vã la un mecanic auto. Acesta ºtie cum funcþioneazã fiecare piesã a maºinii sale, cum ate proteja investiþia. Universul sãu este alcãtuit dintr-o lume a întreþinerii regulate ºi a fu ncþiilor mecanice. Cunoscându-le perfect, el poate evita cu uºurinþã pierderea sau deteriorarea proprietãþii sa le prin acte de responsabilitate individualã. Altfel spus, ºtie cum sã pãstreze tinereþea ºi puterea maºinii ale.

Lumea medicalã nu seamãnã deloc cu cea a mecanicului. Cunosc oameni care au tot felul de probleme de sãnãtate legate de regulã de modul de viaþã modern care ar fi putut fi cu uºurinþã evitat fi avut un manual al utilizatorului.

Aceºti oameni vin la mine gata sã îºi cheltuiascã întreaga avere de dragul sãnãtãþii. Au gust amãrãciunea bolii ºi a bãtrâneþii, ºi îºi doresc sã iasã din acest cerc vicios. Mai mult, VIS scã starea de sãnãtate pe care au avut-o în tinereþe. Îi ajut pe toþi, dupã puterile mele. Le indic calea pe care o au de parcurs, dar timpu l meu este limitat; la felºi banii pe care îi au. În realitate, oamenii ar avea nevoie de un manual al utilizatorului, din care sã afle cum trebuie îngrijit ºi reparat corpul. Personal, mi-aº fi dorit sã am acces la vremea potri vitã la un asemenea manual.

Dorinþa mea s-a împlinit atunci când John Thomas a scris Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe. Pot ite aici toate informaþiile de care au nevoie pacienþii mei pentru a-ºi pãstra sãnãtatea ºi tinereþea.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe le oferã cititorilor informaþii practice, extrem de preþioase tea se integreazã perfect în conceptele medicinii naturiste. Ea îi poate ajuta pe cititori sã rãmânã tineri indiferent de vârsta pe care o au. Cercetãrile lui Thomas sunt exhaustive. El cunoaºte în profunzime artele vindecãtoare, i ar sfaturile sale sunt redate într-un limbaj simplu, pe înþelesul tuturor, dublat de exemple uºor de înþeles.

Citiþi aceastã carte ºi urmaþi instrucþiunile incluse în ea. Numai în acest fel vã veþi putea aceeaºi stare de sãnãtate pe care am observat-o la John Thomas atunci când l-am cunoscut pentr

u prima oarã. Dr. John A. Briggs Medic naturist Clatskanie, Oregon Cuvânt Înainte de Charles Walters

În funcþie de felul în care se hrãnesc, oamenii pot trãi în pace sau pe picior de rãzboi, po di raþional sau visa, pot lucra sau dormi, pot fi puternici sau slabi, se pot dezvolta din p unct de vedere fizic, mental ºi spiritual, sau dimpotrivã, pot involua din aceste perspective, ºi pot avansa în orice direcþie doresc, în limitele mecanice ale organismului lor . Aceste rânduri au fost scrise de regretatul Albert Carter Savage la începutul Primul ui Rãzboi Mondial. Ele au fost luate foarte în serios de cãtre Winston Churchill, care considera cã singurul obstacol care mai stãtea între libertatea englezilor ºi setea de putere a hitleriºtilor era chiar starea de sãnãtate a soldaþilor britanici. Oamenii politici ai timpului au înþeles cã alimentele cu care erau hrãniþi soldaþii trebuiau sã conþinã cantitatea corectã de minerale pentru a putea conferi o stare de sãnãtate celor care l e ingereazã, iar ideea cã 3

vitaminele pot opera la fel de bine fãrã minerale a fost consideratã iniþial la fel de b izarã ca ºi aceea cã medicamentele pe bazã de cãrbune capabile sã îmbolnãveascã un om perfect sãnãtos puteau l e bine sã vindece un bolnav. Aceste câteva gânduri mi-au venit în minte de îndatã ce am primit pe biroul meu editorial manualul Tinereþii fãrã bãtrâneþe al lui John Thomas.

Starea de sãnãtate a oamenilor este mult prea importantã pentru a fi lãsatã exclusiv în mâini e medicilor. Cum poate lua însã o persoanã deciziile corecte, nu numai pentru a-ºi pãstra sãnãtatea, dar º entru a învinge boala? Majoritatea cãrþilor care se ocupã de asemenea subiecte trateazã despre problemel e individuale ceea ce noi numim analizã unifactorialã (pe baza unui singur factor) lãsând fãrã rãspuns întrebãril e de acel ucigaº tãcut din viaþa noastrã, a tuturor, ºi anume consumerismul excesiv, sau ceea ce am putea numi metaforic dependenþa de raft (viaþa petrecutã printre rafturile marilor lanþuri de magazine, cumpãrând în neºtire ºi fãrã discernãmânt produsele oferite pe ele).

Pe vremea când adulþii de astãzi erau încã tineri, în vocabularul nostru au apãrut o serie de cuvinte ciudate, scrise cu caractere atât de mici încât nimeni nu îºi dãdea osteneala sã le citeascã. Primele fel de cuvinte au fost emulsificatorii ºi stabilizatorii, care apãreau pe etichetele unor produse precum brân zeturile topite, ciocolata, laptele degresat, îngheþata ºi lactatele. Din pãcate, toate aceste dovezi ale mutageneze i, carcinogenezei ºi teratogenezei au rãmas accesibile numai celor familiarizaþi cu literatura ºtiinþificã. Astfel, oamenii au început sã cumpere produse pentru bebeluºi care conþineau dioctil-sul fosuccinat de sodiu, deºi acestea genereazã o iritare gastrointestinalã ºi reduc rata de creºtere a copi ilor. De asemenea, au apãrut zeci de coloranþi ºi aromatizanþi, cu efecte dezastruoase asupra stãrii de sãnãtate a omului . Aspartamul (Nutrasweet-ul) este un îndulcitor cu o putere de 160 de ori mai mare decât cea a za hãrului. Din pãcate, oamenii care suferã de fenilketonurie nu îl pot digera. De aceea, el se acumuleazã în organism ºi poate provoca retardarea mentalã ºi chiar moartea. Fulgii de cereale, guma de mestecat ºi gelatinele sunt pline de aspartam.

Pe mãsurã ce civilizaþia raftului se dezvolta, în rândul populaþiei au început sã aparã o ser anomalii ciudate. Zeci ce rapoarte au fost publicate, vorbind de crime bizare (precum cel e comise de tineri care turnau benzinã pe bãtrâne, dupã care le dãdeau foc), azilurile de nebuni au devenit o industrie înf loritoare, iar odatã cu ele a apãrut o nouã nomenclaturã ºi o nouã pãturã socialã cea a psihiatrilor! Oare putea sã existe vreo legãturã între toate aceste fenomene ºi ºelacul, sau xilitolul (un substitut al zahãrului care este diuretic ºi care s-a constatat cã provoacã tumori ºi leziuni ale organ elor la animale), sau cu

glicol-alginatul de propilen, sau cu oxistearinele (gliceride modificate), sau c u esterul de glicerol obþinut din rãºini ale lemnului, etc.? Toate aceste substanþe pe care le regãsim în alimentele pe care le ingerãm au efecte dezastruoase asupra celulelor corpului ºi ne submineazã sãnãtatea puþin câte puþin.

Mesajul lui John Thomas transmis în aceastã carte este clar ºi la obiect. ªtiinþa a adus c u sine multe nenorociri, dar noi nu suntem lipsiþi de apãrare. Tot ce trebuie sã facem este sã ne luãm destinul în propriile mâini ºi sã luãm deciziile care ni se par cele mai potrivite pentru starea noastrã de sãnãtate, fãr mai þine cont de ceea ce spun autoritãþile în domeniu.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe nu are nimic de-a face cu vanitatea privitului în oglindã. În mb, este o carte care ne spune totul despre limitele mecanice ale organismului nostru , dupã cum s-ar fi exprimat Albert Carter Savage; altfel spus, despre propriul nostru corp.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe trebuie citit cu markerul în mânã, cãci este o veritabilã enc a sãnãtãþii. El reveleazã o serie de secrete pe care strãmoºii noºtri din Antichitate le cunoºt dar vorbeºte ºi despre cuceririle moderne ale ºtiinþei, precum spectrul electromagnetic. Chiar dacã nu toþi cititorii care vor aplica sfaturile incluse în aceastã carte vor constata o inversare totalã a procesului de îmbãtrâni re, cu siguranþã toþi vor observa o încetinire ºi o oprire a acestui proces. Charles Walters Editor, Acres SUA Kansas City, Missouri 4

Þintiþi cât mai sus!

Scopul acestei cãrþi este acela de a-i oferi cititorului rãspunsuri la toate întrebãrile l egate de sãnãtate, dar mai ales de a îmbunãtãþi calitatea vieþii sale. Speranþa autorului este cã toþi cei care au c at cartea au fãcut-o din aceste motive.

Abordarea noastrã legatã de sãnãtate ºi longevitate este deopotrivã totalã ºi ELEMENTARÃ! Noi credem în medicamente care acþioneazã pe bazã rulantã ºi în pastile magice. Tot ce ne propune este sã explicãm cititorului felul în care poate pierde controlul asupra corpului sãu ºi ce trebuie sã fa cã pentru a putea experimenta inversarea procesului de îmbãtrânire.

Nu stã în intenþia noastrã sã manifestãm un zel excesiv (sã oferim soluþii absolute, valabile ntru toate situaþiile). Puþini oameni vor putea aplica în proporþie de 100% toate sfaturile oferite în aceastã carte. De aceea, îi încurajãm pe cititori sã avanseze pe tãrâmul cunoaºterii personale în propriul lor ritm. Nu t ebuie sã vã simþiþi descurajaþi dacã nu puteþi respecta de la început toate indicaþiile incluse în aceastã lucrar . Important este sã înþelegeþi cã sfaturile oferite în acest material reprezintã IDEALUL, scopul pe care trebuie sã vi-l propuneþi ºi cãtre care trebuie sã tindeþi!

Lumea idealã a sãnãtãþii reprezintã un mod de viaþã bazat pe o alimentaþie integralã, inclusi urã, pe practicarea unor exerciþii moderate, dublatã de suficientã odihnã, cât mai puþin stres, pã trarea igienei corporale ºi cultivarea unei minþi puternice. Meritã sã faceþi toate eforturile pentru a integra ace ste lucruri în viaþa dumneavoastrã, chiar dacã un mod de viaþã perfect rãmâne dificil de dus într-o lume în care b a ºi suferinþa reprezintã norma fireascã.

Speranþa noastrã este cã aceastã lucrare vã va ajuta sã gãsiþi acea cale de mijloc care sã vã sã vã bucuraþi de viaþã într-o stare de sãnãtate perfectã. Trãim într-o lume imperfectã, în care id sunt foarte greu de atins. Uneori, circumstanþele exterioare ne scapã de sub control. ªi totuºi, avem în fi ecare zi ocazia sã facem alegeri care ne influenþeazã viaþa ºi starea de sãnãtate, inclusiv vieþile celor din jurul u, în bine sau în rãu. Important este sã facem efortul de a opta CORECT în fiecare zi din viaþa noastrã.

Reamintim cititorului cã boala ºi sãnãtatea reprezintã stãri existenþiale cumulative, iar alt rnativa la o stare bunã de sãnãtate este o existenþã tristã ºi penibilã, trãitã în suferinþã. Lipsa stãrii fericirea de a trãi, deci inclusiv viaþa .

De aceea, þintiþi cât mai sus ºi faceþi tot ce vã stã în putinþã. O stare bunã de sãnãtate me vatã mai presus de orice, indiferent cât de mari ar putea pãrea eforturile pentru atinger ea ei! Meditaþi asupra acestei idei!

În universul sãnãtãþii nu existã decât douã tipuri de oameni: cei tineri ºi sãnãtoºi, ºi cei Primii se agaþã de tinereþea lor, iar ceilalþi îºi doresc cu disperare sã revinã la condiþia pe care au pierdut-o . John Thomas 1 O valoare nepreþuitã

Dacã doriþi sã arãtaþi ºi sã vã simþiþi la fel de bine ca ºi mine atunci când veþi atinge vâ sã începeþi sã faceþi ceva! Robert McLeod Întâlnirea cu persoana care avea sã-mi devinã mentor nu a fost deloc una banalã. Încã ºi mai date au fost circumstanþele în care s-a produs ea: în sala de aºteptare a unui restaurant din Sa n Bernardino, California, în anul 1971, cu ocazia unei întâlniri de afaceri a distribuitorilor companiei ARCO (At lantic Richfield Company), fosta Richfield Oil Company. 5

Absolvisem colegiul cu numai câteva luni înainte ºi eram deja angajat la una din maril e companii ale lumii, în domeniul petrolier. Iar acum mã aflam la o convenþie la care participau alþi a ngajaþi ai companiei. Eram fascinat.

Ne-am împãrþit instinctiv în grupuri, în funcþie de poziþia socialã pe care o ocupam în ierar ompaniei.

Cum conversaþiile nu erau foarte animate, l-am putut auzi pe ºeful meu râzând ºi fãcând glume (destul de nesãrate) pe seama unui coleg din grupul lor, o persoanã pe nume Bob McLeod. McLeod prefera sã nu socializeze cu cei din grupul sãu social (ceea ce sociologii nu mesc statutinconsistent ). La rândul lor, aceºtia îl respingeau, fãcând glume pe seama lui. timp ce ascultam fãrã sã vreau conversaþia lor, ceva mi-a atras atenþia. -ªtiþi, a spus unul dintre ei, McLeod este vegetarian. Nu mãnâncã deloc carne. Este un om c iudat! -Da, a rãspuns altul, este interesat de sãnãtate. Nu înþeleg ce preocupare mai poate fi ºi a sta! Era greu sã-l compari pe McLeod cu acest grup de directori aroganþi ºi egocentrici. Mi -a fost imposibil sã nu remarc diferenþele dintre acel grup de oameni ºi obiectul ironiilor lor, acel McL eod.

Acesta arãta foarte tânãr. Zâmbetul sãu, ochii, râsul nimic nu amintea faptul cã avea 49 de i. Pãrul sãu era închis la culoare ºi avea o alurã tinereascã! Abdomenul era perfect drept, iar þinuta era aceea a unui adolescent. Pe scurt, l-am privit cu încântare.

Cât despre ceilalþi directori, aceºtia arãtau cu 20 de ani mai bãtrâni decât McLeod. Burþile se revãrsau peste curele, pãrul lor era albit, unii cheliserã, aveau pungi de grãsime sub ochi, fu mau încontinuu ºi nu lãsaupaharele cu bãuturã din mânã. Toþi aveau ceasuri de aur la mânã. În au trecut anii, ºi cei mai mulþi dintre ei au înlocuit ceasurile de aur cu epitaful pe piatra de mormânt: A fost un bãiat bun! McLeod ºtia el ce ºtia McLeod ºtia ceva de care ceilalþi nu aveau habar. Metaforic vorbind, putem spune cã er a cu 49 de ani mai tânãr decât ei. Deºi majoritatea celor din grupul respectiv aveau vârste cuprinse între 30 de ani, cu toþii arãtau mai bãtrâni decât el!

Am fãcut primul pas cãtre lumea tinereþii fãrã bãtrâneþe îndreptându-mã cãtre McLeod. Dupã în el, viaþa mea avea sã se schimbe pentru totdeauna. Destinul a fost cel care m-a cond us la aceastã convenþie în acea zi, în care Bob McLeod a devenit mentorul meu. Cu adevãrat, se poate spune cã Dumnezeu lucreazã pe cãi misterioase! M-am prezentat singur acestui m dat tânãr

enigmatic în vârstã de 49 de ani ºi în timp ce vorbeam,

cu claritate seama cã era un om cu totul deosebit. În sinea mea, m-am hotãrât pe loc: Când voi avea 49 de ani, doresc sã ARÃT ºi sã MÃ SIMT la acest om! I-am vorbit despre intenþia mea, iar el mi-a rãspuns: -Este o poveste lungã, ºi va trebuie sã îþi descoperi propria cale, dar aº considera un priv ilegiu sã îþi pot fi de folos. Am devenit pe loc cei mai buni prieteni. Drumurile noastre nu s-au încruciºat decât de câteva ori în lunile care au urmat. Ori de câte ori ne-am întâlnit însã, m-a luat sub aripa sa protectoare ºi mia indicat calea pe care o aveam de urmat.

-Dacã doreºti sã înþelegi cum am reuºit sã arãt ºi sã mã simt cu 20 de ani mai tânãr decât vâ va trebui sã studiezi. Îþi recomand sã citeºti cartea doctorului Paul C. Bragg, Miracolul postului negru. Nu vei gãsi acolo toate rãspunsurile, dar aceastã carte reprezintã un bun început.

La ºase luni dupã prima mea întâlnire cu Bob, am pãrãsit compania ºi am pierdut orice contact cu el, pânã în august 1993. Aratã ºi astãzi la fel de tânãr ºi de plin de energie! Dacã l-aþi vedea pe st u aþi crede cã are mai mult de 40 ºi ceva de ani. Nu e rãu pentru cineva de 69 de ani

Au trecut 26 de ani ºi a sosit rândul meu sã îmi spun povestea. Mã apropii de vârsta de 53 d e ani ºi doresc sã vã confirm cã puteþi opri ceasul biologic, inversând procesul de îmbãtrânire. Nu trebuie d sã citiþi aceste sfaturi ºi sã le urmaþi. 6

Teama

De cele mai multe ori, oamenii se tem sã se aventureze pe un tãrâm necunoscut, sã treacã g raniþele, sã navigheze pe ape strãine mai ales dacã acest lucru presupune sã fie diferiþi de ceilalþi. Este vorba ºi de o anumitã presiune socialã. Poate sunt convinºi cã renunþã la ceva de valoare. Din pãcate, teama ºi ign ranþa sunt primele blocaje care îi împiedicã pe oameni sã urmeze calea corectã a sãnãtãþii. Ei se agaþã de vechi iºnuinþe, care devin astfel lopata cu care îºi sapã singuri mormântul!

Cei mai mulþi dintre participanþii de vârsta mea la convenþia despre care am vorbit la înc eputul acestei cãrþi sunt deja oameni bãtrâni. Cu toþii au trecut de APOGEUL anabolic ºi suferã astãzi de procese degenerative. Unii dintre ei au murit. Cu toþii aratã mai bãtrâni decât vârsta realã pe care o au, iar acest luc u este rezultatul propriilor lor opþiuni . Nimeni nu poate fi învinovãþit pentru aceastã stare de lucruri decât ei înºiºi el, cu toþii suntem responsabili pentru OPÞIUNILE noastre!

Oamenii refuzã sã creadã cã ºi ei vor îmbãtrâni. Cu toþii ºtim cã vom muri odatã ºi odatã, da ne gândim cã primul care va îmbãtrâni ºi va muri va fi vecinul nostru, nu noi. ªi într-o bunã ne trezim în faþa oglinzii, iar mintea noastrã ne spune: Hei, bucurã-te cât mai poþi, cãci timpul care þi-a rã este scurt! Prietenii noºtri îmbãtrânesc ºi mor, iar imaginea din oglindã ne confirmã acest lucru: am atins vârsta ii ºi a bãtrâneþii.

Este important sã înþelegem diferenþa dintre o boalã ºi o tulburare. O boalã este o tulburare care a primit un nume oficial . Viaþa noastrã nu este afectatã numai de boli, ci ºi de tulburãrile ºi dezechi rele care nu s-au manifestat încã sub forma unor simptome severe (care sã justifice titlul de boalã ). Ambele categorii ne împiedicã sã ne bucurãm plenar de viaþã, aºa cum am face-o dacã am avea o stare bunã de sãnãt

Nici o boalã nu vine din senin. Ea reprezintã un dezechilibru care SE DEZVOLTÃ. Cuvântul disease ar trebui scris dis-ease1, iar noi vom pãstra aceastã ortografie pânã la sfârºitul cãrþii, pentr -i reaminti continuu cititorului de acest principiu: nimeni nu moare din cauza unui disconfort (boalã), ci din cauza unei tulburãri (a unui dezechilibru)!

Felul în care definim starea de sãnãtate influenþeazã într-o mare mãsurã atitudinea noastrã l e procesul de îmbãtrânire ºi capacitatea sau incapacitatea noastrã de a prelua frâiele propriu lui nostru destin, redirecþionând acele forþe care determinã ÎMBÃTRÂNIREA corpului fizic (sau bioelectric). Este decizia dumneavoastrã

Doriþi CU ADEVÃRAT sã deveniþi din nou tânãr? Dacã da, tot ce trebuie sã faceþi este sã citiþ carte ºi sã integraþi în viaþa dumneavoastrã sfaturile sugerate de ea. Dacã doriþi sã experim miracolul inversãrii procesului de îmbãtrânire, ESTE NECESAR sã vizualizaþi mental rezultatul final al acestui proces.

Miracolul este posibil pentru toþi cei care încearcã, dar NU se produce gratuit. Existã un preþ pentru fiecare victorie, pe care îl veþi gãsi prezentat în capitolele urmãtoare. Dacã veþi înþelege în ce constã procesul de îmbãtrânire, veþi înþelege la fel de uºor ºi cum at el!

Preambul: în capitolul urmãtor veþi afla cã fiecare om are patru vârste diferite. Vã veþi put a calcula APOGEUL anabolic ºi veþi învãþa care este semnificaþia acestuia în viaþa dumneavoastrã. Ilustraþie: VREME ÎNCHISÃ SOARE STRÃLUCITOR STIL DE VIAÞÃ NESÃNÃTOS STIL DE VIAÞÃ SÃNÃTOS OPÞIUNEA DUMNEAVOASTRÃ 1 N. Tr. Joc de cuvinte intraductibil: disease 7 boalã; dis-ease disconfort.

Mai bine concentraþi-vã asupra zilei rezente. cel mai bine este sã daþi crezare imaginii din oglindã. Boli care altãdatã erau apanajul bãtrânilor fac astãzi ravagii p . fiecare exprimându-se într-un lim erit. Speranþele noastre se împlinesc rareori. dar este infinit accelerat din cauza ignoranþei ºi i mplicit prin OPÞIUNILE pe care le facem singuri! Oamenii îmbãtrânesc deoarece nu ºtiu CUM sã rãmânã tineri mul îmbãtrânirii este mult mai rapid decât în vremurile de altãdatã. ce vedeþi mai întâi: semnul Trecere interzisã . Ce crimã sã o risipeºti numai pe copii! George Bernard Shaw Bãtrâneþea urmeazã întotdeauna dupã acele zile în care ne fãceam speranþe ºi vise în legãturã zilele care vor urma. dar cele douã aspecte ale sale încep sã emene cu cele douã feþe ale unei monede: o minte tânãrã ºi un corp îmbãtrânit. Christopher Bird. fãrã nici un interpret care sã le facã traducerea. El singur poate decide dacã doreºte sã ajungã într-o fundãturã sau sã trãiascã un mod de viaþã sãnãtos. ºi chiar mai fericitã . iar imaginea reflectatã de ea nu seamãnã cu cea pe care v-o amintiþi n tinereþea dumneavoastrã. orizontul? Oamenii tineri au tendinþa sã vadã mai degrabã orizontul. sãnãtoasã. avem încã la îndemânã destule instrume te cu ajutorul cãrora putem trãi o viaþã lungã. Trupul pe care îl cunoºteam cândva se rãtãceºte în meandrele Timpului u mai ºtie sã comunice cu mintea. cãci trupul nu reuºeºte sã þin asul cu mintea. El nu reprezintã altceva decât confirmarea unei opþiuni greºite fãcute de dumneavoastrã în trecut. Dacã priviþi în oglindã. cãci au întreaga viaþã ÎN FAÞA lor. Un corp îmbãtrânit ºi neputincios în care sãlãºluieºte o minte tânãrã nu poate genera altceva cte ºi o stare de tensiune. autorul dovedeºte cu o mie de argumente cã pânã ºi în aceastã lume în care ne este ameninþatã de tot felul de procese de poluare. Primel e semne ale bãtrâneþii apar în jurul vârstei de 24 de ani. iar ziua de mâine va fi mai bunã. Fiinþa rãmâne o singurã unitate. luaþi deciziile corecte. activ ºi fer AUTOVERIFICAREA PERCEPÞIEI REALITÃÞII Atunci când priviþi de-a lungul unei strãzi. Procesul de îmbãtrânire este natural. Nu vã faceþi niciodatã griji din cauza unui diagnostic medical. Acest lucru este cu deopotri valabil în ceea ce îi priveºte pe tineri. Aceasta nu minte! În aceastã carte.Alegerea drumului pe care doreºte sã o apuce þine de fiecare individ în parte. Secretele vieþii plantelor 2 Din nou tânãr! Tinereþea este un lucru minunat. ºi mai ales pe femeile cu vârste cuprinse între 25-45 de ani.

Statisticile folosite pentru a argumenta aceastã viziune (a unei speranþe de viaþã mai mari) nu þin cont de numãrul de copii care ating stadiul de adulþi. Din fericire. Revenirea lor rãspândeºte boala în rândul celor nepregãtiþi. Oamenii moderni nu trãiesc mai bine ºi nu sunt mai sãnãtoºi astãzi decât în trecut. 8 . Creºterea statisticã a speranþei de viaþã din ultimii 50 de ani i-a determinat pe oamenii naivi sã accepte pretenþiile false ale medicinii legate de victoriile sale în prelungirea vieþii. De fapt.rintre tineri. care nu mai nu doresc sã se conformeze planurilor naturii. Aceas tã concluzie este greºitã. Pe timpuri. Aºa se explicã ponderea redusã a speranþei de viaþã din acel timpuri (prezentatã statistic). ele reprezintã CEVA MAI MULT decât un simp lu duºman care s-a întors printre noi. Tulburãri degenerative au înlocuit bolile infecþioase. incidenþa bolilor contagioase e ste în creºtere ºi pare sã se producã astãzi o rãzbunare a acestora. jumãtate din populaþia Sta telor Unite murea înainte de a ajunge la vârsta de 20 de ani. Mai mult. problema poate fi însã inversatã! În pofida afirmaþiilor optimiste ale experþilor. speranþa de viaþã nu este mai mare astãzi de în timpurile de demult.

Este un fel de auto-digestie prin care co rpul se hrãneºte chiar cu energia eliberatã prin digerarea propriilor þesuturi. Catabolismul îºi trage rãdãcinile în procesul morþii. oaselor ºi pielii. cu toate implicaþiile acesteia pentru procesul de îmbãtrânire. Atunci când îmbãtrâneºte. Linia de demarcaþie între tinereþe ºi bãtrâneþe scade rapid! Atunci când suntem tineri. Existã alþii care îl experimenteazã ceva mai târziu. dar NU trebuie în nici un caz echivalatã cu sã ea ºi cu longevitatea. Activitatea catabolicã ne poate þine în viaþã. care înseamnã a senþa distrugerii þesuturilor în organism. Aceastã stare este foarte bine descrisã de cuvântul anabolism. La ora actualã ar trebui sã reducem aceastã limitã la numai 24 de ani. Important este cã acest moment soseºte mult pr ea devreme pentru om. În cartea de faþã. starea noastrã de sãnãtate se aflã la apogeu ºi corpul ºtie sã se are rapid ºi fãrã probleme. este un proces de reconstrucþie.Orice om se naºte pentru a experimenta o viaþã lungã ºi SÃNÃTOASà pe aceastã planetã. Existã oameni care experimenteazã acest moment chiar mai devreme de vârsta de 2 4 de ani. Aceastã stare este descrisã perfe ct de cuvântul catabolism. care înseamnã degenerarea sau distrugerea þesuturilor corporale. necesarã pentru a acoperi numai nevoile minime de energie ale corpului. Catabolismul este opu sul anabolismului. iar noi devenim e în ce mai fragili. Este o energie a supravieþuirii. Altf el spus. existã diferite grade între aceste douã extreme. El implicã regenerarea normalã a muºchilor. el devine catabolic dent. Rãnile nu ni se mai vindecã la fel de uºor. Energia produsã prin activitatea catabolicã este o energie a înfometãrii. A fost odatã ca niciodatã Au fost vremuri când era ceva cu totul neobiºnuit sã vezi primele semne de îmbãtrânire pânã l . este pen tru noi momentul de APOGEU anabolic. Altfel spus. care reprezintã linia de demarcaþie între cele douã procese. energia este eliberatã. Vârsta de 24 de ani. Prin catabolism. Un organism tânãr este prin excelenþã anabolic. se considera cã sarea ceasului biologic este un proces extrem de dificil dacã omul a supravieþuit deja 35 de ani într-un mod de viaþã NORMAL. Acest p u îºi propune sã îl demonstreze aceastã carte. este acel moment temporal când tânãrul începe sã se îndrept e cãtre îmbãtrânire. corpul începe sã funcþioneze din ce în ce mai lent. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. atunci când folosim cuvin ele anabolism ºi catabolism ne referim de fapt la starea GENERALà a organismului ºi la direcþia în care s e îndreaptã corpul bioelectric. când am fost iniþiat pentru prima datã în teoria îmbãtrânirii. Linia de demarcaþie În anul 1971.

El este pr ins între miracolul tinereþii ºi apropierea îmbãtrânirii. Procesul de îmbãtrânire începe discret. dacã dorim cu adevãrat sã învãþãm ºi sã transpunem apoi în practicã aceastã nouã cunoaºtere.sta de 40-45 de ani. chelirea. Înainte de a afla cum pot fi inversate aceste semne. El nu este altceva decât un proc autodestructurare care grãbeºte trecerea timpului ºi ne apropie de momentul morþii. ridurile ºi reducerea vitalitãþii toate acestea reprezintã semne ale procesului de îmbãtrânire. 9 . Obezitatea. albirea pãru ui. vom deveni conºtienþi ºi de forþele invizibile ale îmbãtrânirii. care ne fac sã ne zim bãtrâni. Este important de asemenea sã înþelegem cum se manifestã ele. omul se aflã la o rãscruce de drumuri. Atunci când atinge apogeul anabolic. deºi în sufletul nostru ne simþim în continuare tineri. pierderea apetitului sexual. este important sã înþelegem cum apa r ele. Schimbaþi aceastã stare de lucruri Nu este obligatoriu ca viaþa noastrã sã se petreacã în acest fel! Noi avem libertatea sã sch imbãm aceastã stare de lucruri indiferent de vârsta pe care o avem! Putem inversa cursul v ieþii noastre. cu excepþia unei vieþi trãite în greutãþi foarte mari. Atunci când vom deveni CONªTIENÞI de trecerea timpului. fãrã sã facã valuri.

menite sã ne dete rmine sã acceptãm ºi sã raþionalizãm aceste fenomene naturale numite viaþã ºi moarte. deoarece nu pot înþelege semnificaþia cuvântului bãtrân. dar ºi SPERANÞEI pacientului. suferinþei. Numai cei care realizeazã cã au trecut de momentul apogeului anabolic pot înþelege cu ad evãrat semnificaþiile cuvântului BÃTRÂN. Bãtrâneþea nu este neapãrat sinonimã cu ideea de a fi bãtrân. cât de faptul cã acest proces l va rãpi desfãtãrile de care se bucurau cândva gratuit. fãrã nici un conþinut. deoarec e el nu li se potriveºte acelor cititori care se mai aflã încã în perioada anabolicã a vieþii lor. Nu este vorba de unul ºi acelaº ru. punctul de cotiturã în care tinereþea începe sã disparã ºi apar primele se Atunci când am ales titlul acestei cãrþi.În realitate. menite sã ne d . tradus de noi: Cum sã ne redobândim tinereþea). Medicul Când omul este pe moarte. Pentru ei. acest es de însãnãtoºire dã naºtere unui jargon menit sã fie înþeles numai de cãtre specialiºti. am ezitat între De-a pururi tânãr ºi titlul de faþã nou tânãr (N. În realitate. Ei convinºi cã nu vor îmbãtrâni niciodatã. În ceea ce îi priveºte pe pacienþii aflaþi în faze considerate terminale ale bolilor. înlocuindu-l cu expresiile de mai sus. Am renunþat la primul titlu. Pentru cei mai mulþi dintre ei. este vorba de simple cuvinte goale. Tr. Trebuie sã acceptaþi aceastã realitate. a singurãtãþii. Hosea spunea: Poporul meu este distrus din cauza lipsei de cunoaºtere . ºtiinþa dicalã îºi epuizeazã rapid jargonul savant. care îºi croiesc drum în subconºtientul nostru. îi auzim deseori pe medici spunând: Nu mai este nimic de fãcut! . ideea de a redeveni tineri pare o utopie. Aceºtia nu vor citi cartea. gândul bãtrâne este asociat cu viziunea unei fundãturi. ci înþelepciunea care sã-i permitã sã facã diferenþa între cunoaºterea a falsã. ºi în final a morþii. Universul în care trãiesc este cel al tinereþii. În realitate. oamenii nu se tem atât de ideea de îmbãtrânire. subminându-ne dorinþa de a trãi în momentele de cumpãnã. durerii. medicii se consultã ºi delibereazã îndelu dându-ºi cupãrerea despre ce poate fi fãcut pentru însãnãtoºirea pacientului. În timp. când boala abia începe sã se manifeste. La început. u manitãþii nu îi lipseºte cunoaºterea. Ilustraþie APOGEU anabolic catabolic tânãr bãtrân Apogeul anabolic ale bãtrâneþii. cãci ea nu mai poate fi schimbatã! ºi alte expresii de acelaºi el.

Medicul este cel care anunþã chemarea morþii. fie prin frustrare ºi prin întrebãri de genul: De ce? Cum este po il? ªi astfel. Pacientul rãspunde acestei chemãri fie pregãti ndu-se în vederea marelui sfârºit. În cazul de faþã. Preoþii 10 . el este situat în jurul vârstei de 24 de ani.24 80 Piramida îmbãtrânirii remarcaþi cât de departe de centru este localizat momentul de apogeu anabolic. rãmâne în continuare n Ilustraþie Apogeu Vârstã -0. misterul sãnãtãþii ºi al fericirii.ucã cu gândul la piatra de mormânt care ne aºteaptã. al vieþii ºi al morþii.

noi suntem învãþaþi sã gândim într-un anume fel. Raþiunea nu are nici un cuvânt de spus în aceastã privinþã. Noi acceptãm teorii de genul cã existã un microb pentru fiecare boalã. de ziare ºi de universitãþi. o religie naþionalã. dar din pãcate nu ºtie sã rãspundã tipul: De ce? sau Cum de este posibil? Pelerinajul noastrã. Zeul civilizaþiei noastre. Din toate pãrþile. dupã care este voia lui Dumnezeu sã plecãm în lumea c rgonul preoþesc este altfel decât cel al oamenilor de ºtiinþã. dar urmãreºte la rândul lui sã ne amo moþiile ºi sã ne determine sã acceptãm realitatea momentului. numai pentru cã aºa au considerat medicii ºi preoþii cã este firesc. în timp ce religia preferã sã dea vina pe Eva. ªi astfel. pentru cã aºa ni s-a spu e sã se întâmple lucrurile ºi murim cu câteva decenii înainte de timpul care ne-a fost predest inat. sã acceptãm aberaþiile emanate de c de guverne. ªtiinþa ºi medicina dau vina pe bacterii ºi pe viruºi. este ªtiinþa. Ne urmãm orbeºte convinger le. pe altarul cãruia cu toþii. ni se spune cã avem în interiorul nostru un ceas biologic care semnal eazã momentul în care trebuie sã murim. De ce? sau Cum este pos Incapacitatea noastrã de a discerne adevãrul de minciunã nu este în întregime vina De mici copii. Cumpãrãm medicamente ºi pastile pentru ata . fãrã sã stãm niciodatã sã ne punem întrebãri fireºti precum De ce? sau Cum de este posibil? . deci inclusiv o pilulã care poate vindec a fiecare tulburare. acuzându-i cã sunt responsabili de pro lemele noastre de sãnãtate. noi continuãm sã ne prosternãm î faþa Altarului ªtiinþei ºi sã plãtim preþul corespunzãtor. noi ne oferim voluntar sã mergem în pelerinaj la altarul ªtiinþei pentru a ne aduce omagiul în faþa ideii cã efectele ºi cauzele pot fi explicate prin analize bazate pe factori sing ulari. renunþãm sã mai luptãm. aducând în viaþa acestora boala ºi moartea. noi ridicãm la rang de dogmã tot ceea ce nu înþelegem. cei care n ne închinã la întrebã În fiecare zi. Societatea umanã anihileazã cu cinism întrebãrile fireºti de tipul l? . Aceasta a devenit un cult. pentru cã oamenii NU mai ºtiu unde sã caute rãspunsurile. Acceptãm procesul de îmbãtrânire.Dogmele religioase îºi propun sã ne convingã cã avem cu toþii un anumit interval de timp des emnat în care ar trebui sã rãmânem pe acest pãmânt. retrãind din nou zilele fericite ale tinereþii ºi vitalitãþii. al cãrei pãcat originar a aruncat anatema asupra lui Adam ºi a urmaºilor sãi. În loc sã ne asumãm propria responsabilitate care ne revine. Puþini oameni îndrãznesc sã punã la îndoialã dog religioase. deºi în realitate am putea inversa în orice clipã mersul acelor ac stui ceas. Din pãcate.

dar nu schimbã cu nimic cauzele care le-au pr ovocat. diagnostica sau vindeca bolile. Orice om îºi poate pãstra un corp tânãr ºi sãnãtos. Cartea de faþã a fost scrisã tocmai pentru a oferi rãspunsuri la întrebã ile mult evitate de ºtiinþã: De ce? ºi Cum de este posibil? . Mai mult. Din pãcate. Ele sunt pres crise pentru a preveni. DACà doreºte acest lucru. Cât de diferitã ar fi aceastã viaþã dacã oamenii ar înþelege corect în ce constã boala ºi pro îmbãtrânire. conducându-i de multe ori în eroare chiar pe medici. De altfel. indicând astfel calea cãtre o viaþã a tinereþii Ce vârstã avem? 11 . Sã fie limpede: 99% din procesul de îmbãtrânire la care suntem supuºi depinde direct de no i (se aflã sub controlul nostru direct). umanitatea continuã sã tr b aceastã hipnozã indusã de ºtiinþa medicalã. Textele care însoþesc medicamentele (scrise cu litere foarte micuþe) nu fac altceva decât pãcãleascã pacientul. dar nu umblãm deloc la cauze. acestea rãmân chiar neidentificate ! Altfel spus. cam aºa opereazã ºtiinþa medicalã de astãzi: ne reazã SIMPTOMELE (MANIFESTÃRILE EXTERIOARE). trãim din paleative. fãrã sã-ºi punã vreodatã întrebãri legate de mecanismele vieþii ºi morþii. precum ºi o min cidã. acþionând apoi pe baza acestei cunoaºteri. Medicamentele de sintezã chimicã produc schimbãri în funcþiile organismului. ale sãnãtãþii ºi bolii.simptomele.

Cartea de faþã cum sã atingeþi acest obiectiv în fiecare zi din viaþa dumneavoastrã. Indiferent cât de tânãrã se crede însã persoana respectivã. Spre exemplu. de zi u zi. noi sãrbãtorim trecutul nând cã am îmbãtrânit cu atâþia ani. este evident cã trupul ei a trecut de mult de perioada a pogeului anabolic. La rândul lor. Iatã în ce constã fiecare din acestea: Vârsta calendaristicã se referã la anii pe care i-am petrecut pânã acum pe acest pãmânt. aceste acþiuni ne determinã viitorul fiziologic ºi vârsta bioelectricã. Ele nu scot nici un cuvânt referitor la cauzele procesului de îmbãtrânire ºi ale bolilor! Practic. plin de vitalitate. Subiectul acestei cãrþi se referã la inversarea vârstei bioelectrice. dar din punct de vedere fi zic au îmbãtrânit. considerând cã bunãstarea ar la bazã felul în care ne auto-percepem. Acest gen de definiþii ciudate acceptã existenþa unor tulburãri degenerative. de multe ori chiar în familia noastrã. În acest caz. în funcþie de o perioadã sau al a din trecutul pe care lam trãit. Apogeul sãnãtãþii nu poate fi cu adevãrat experimentat decât în ABSENÞA bolii. Cunoaºtem cu toþii asemenea persoane. avem de-a face cu o mi nte tânãrã într-un trup bãtrân. indiferent de limitãrile noastre mentale sau fizice care ne împied icã sã ducem un mod de viaþã cu adevãrat sãnãtos. existã oameni care au crescut în perioada Marii Depresiuni. de vârsta bioelectricã. deoarece le in duc oamenilor o stare de confuzie. nu este o perspectivã prea rozã! Vârsta funcþionalã se referã la capacitatea noastrã de a funcþiona. adicã a vârstei reale a corpului. Vârsta bioelectricã poate fi mãsuratã ºi manipulatã într-un sens sau în altul. Medicina aºa-zis holistic efineºte sãnãtatea funcþionalã drept capacitatea noastrã de a experimenta activitãþile normale. Definiþiile din categoria celei de mai sus m-au deranjat întotdeauna. Existã nenumãraþi oameni în vârstã care reprezintã cea mai bu acestui efect de capsulã a timpului. nu reprezintã altceva decât simple afirmaþii golite de orice conþinut. Din punct de vedere mental. Felul în care poate f . pierzândritmul cu mintea sa. deºi ar trebui sã spunem cã am întinerit cu atâþia ani2! Vârsta mentalã este definitã de felul în care gândim. noi celebrãm aceastã vârstã dând o petrecere de ziua noastrã. fiind marcaþi pe viaþã de aceastã perioadã a vieþii lor3. indiferent de câte zil e mai aveþi de trãit. Orice aþi spune. În f are an. ei au rãmas tineri (perioad a care i-a marcat s-a petrecut de regulã în tinereþe. Din pãcate. Ea þine de perspectiva noastrã asupra v eþii. Este un fel de capsulã a timpului în care este prinsã mintea noastrã. de cea mentalã. iar ei continuã sã se cramponeze de ea).Felul în care definim vârsta poate aduce o mare diferenþã în atitudinea noastrã faþã de viaþã tã atitudine este cea care dicteazã acþiunile noastre de zi cu zi. Vârsta poate fi definitã în funcþie de vârsta cronologicã. de cea funcþionalã l mai important între toate.

veþi afla cum vã puteþi stabili vârsta REALà ºi cum puteþi de na factorii care genereazã procesul de îmbãtrânire înainte de vreme. Tr. 3 N. în România existã oameni care au crescut în perioada comunismului. Este vorba de un joc de cuvinte specific limbii engleze: în aceastã limbã. Sunteþi pregãtiþi? Ochii verzi-cãprui Ni se spune pe toate canalele cã procesul de chelire. 12 . 2 N. La fel. obezitatea ºi problemelefeminine sunt de naturã geneticã . Oamenii chelesc. TE SIMÞI ºi GÂNDEªTI din nou ca un om tânãr! Preambul: în capitolul urmãtor. Odatã ce veþi învãþa sã manipulaþi ºi sã controlaþi forþele care influenþeazã vârsta b tul timpului asupra vieþii dumneavoastrã va înceta sã mai fie o preocupare majorã în ceea ce vã p iveºte. fiin d marcaþi pe viaþã de aceasta. darnude la bun început. Tr. dar prin pierderea pãrului pe care îl au deja (nu se nasc chei). nu se nasc graºi.ut acest lucru va fi arãtat în capitolul urmãtor. Copiii se nasc cu ochii albaºtri. vârs ta este desemnatã folosind cuvântul old (bãtrân) dupã numãrul de ani. Oamenii se îngraºã. Alþi oameni devin diabetici! Femeile au anumite proble me specifice. lucrurile nu stau chiar aºa. Nu poþi fi din nou tânãr decât atunci când ARÃÞI. culoarea ochilor. pentru ca mai târziu culoarea lor sã se schimbe în negru sau în cãprui. Ne grãbim sã revelãm acest secret pentru a vã stimula sã termina citit aceastã carte. În realitate. Informaþiile prezentate în l reprezintã însãºi esenþa acestei cãrþi. diabetul.

Luaþi frâiele viitorului dumneavoastrã în propriile mâini. 5) colonul transversal. am asistat la regenerarea pãru lui meu ºi la re-înflorirea vieþii mele. Colon normal Colonul normal. noi facem tot ce ne stã în puteri pentru a ne asigura cã nu vom rãmâne în urma celor care ne-au luat-o înainte 3 Nu orice drum vechi Dacã nu ºtii încotro te îndrepþi. D. moartea ne rãpeºte rudele ºi prietenii. C. Colon rãsucit Colonul transversal rãsucit (într-o stare de ptozã). Diabeticii pot redeveni normali. cu deplasarea poziþiei normale a st omacului. Astãzi îi am pe jumãtate verzi. 4) colonul ascendent. nu orice drum vechi te poate duce înapoi. aflat într-o poziþie corectã faþã de celelalte structuri: 1) stomacul. prin restaurarea echilibrului hormonal ºi prin consumarea unor super-alimente. deºi am depãºit vârsta de 50 de ani! La fel puteþi face ºi dumneavoastrã! Cine deþine adevãratul control? Puneþi la îndoialã autoritatea medicilor. Programaþi sã murim Noi ne auto-programãm sã murim prin acþiunile. cum ai putea sã ºtii cum ai ajuns acolo? Dacã nu ºtii cum ai ajuns acolo. 6) colonul descendent. Ridicaþi-vã din genunchi. B. 3) cecumul. 2) apendicele. 8) rectul. Ilustraþie UN COLON NORMAL ªI MAI MULTE EXEMPLE DE COLONURI BOLNAVE A. Problemele aºa-zis genetice pot fi rezolvate prin curãþarea corpului de de rile metabolice. Colon inflamat Colonul aflat într-o stare de inflamare datoratã constipaþiei. Oamenii graºi pot slãbi. Este corpul DUMNEAVOAS TRà ºi viaþa DUMNEAVOASTRÃ. Oam enilor chei le poate creºte din nou pãrul. Colon spastic Colonul aflat într-o stare de constipaþie spasticã. 7) curbura sigmoidã.Personal. semn cã ni se apropie ºi nouã ti Din pãcate. am avut cândva ochii de culoare cãprui închis. dar niciodatã cauzative. . Femeile îºi pot recãpãta starea de sãnãtate. Personal. În timp ce noi ne pregãtim în aceastã direcþie. Aceste p robleme aºa-zis genetice sunt simptomatice. cuvinte ºi gândurile noastre.

ridurile. Îmbãtrânirea se produce ca urmare a unei serii de evenimente legate de timp (care defi nesc de altfel simptomele ei) precum: albirea pãrului. dar reprezintã simultan ºi SEMNELE procesului de îmbãtrânire! 13 . Îmbãtrânirea prematurã ne conduce de la acest moment de vârf cãtr mormânt. reducerea apetitului sexual ºi obezitatea. el reprezintã partea anormalã a procesului.John Thomas Oamenii considerã cã procesul de îmbãtrânire este un aspect normal al unei vieþi normale. În ealitate. p ierderea vitalitãþii. diabetul. chelirea. Creºterea normalã ne permite sã ieºim din copilãrie sã atingemapogeul anabolic. Ele sun t simptomatice. menopauza. Aceste evenimente atestã trecerea timpului.

Factorul sãu de control este acþiunea con entã. anxietatea. Îmbãtrânirea e ultatul unui Timp trãit în mod greºit. durerea. Îmbãtrânirea ºi Timpul sunt douã lucruri legate între ele. conceptele de îmbãtrânire ºi de timp vor cãpãta o semnificaþie mai tangibilã ru dumneavoastrã. Spre exemplu. Ea ne priveazã de intervalul de t imp la care am fi avut dreptul pe acest pãmânt. Oamenii îºi accelereazã singuri procesul de îmbãtrânire ºi trecerea timpului prin IGNORAREA SEMNELOR mai sus amintite. Simptomele bolilor reprezintã modificãrile subiective ale funcþiilor corporale care NU sunt aparente observatorului exterior cum ar fi senzaþia de greaþã. nu prin retrãirea experienþelor noastre anterioare. iar omul îmbãtrâneºte! Gândiþi-vã la boalã ca la o trecere acceleratã a Timpului. Cancerul determinã o accelerare a trece rii Timpului. b li precum cancerul sunt consecinþe ale unui Timp trãit în mod greºit. ei îºi reduc cu bunã ºtiinþã ºederea pe acest pãmânt rocesul de îmbãtrânire se produce de la sine. Acest gen de simptome trec de regulã neobservate de ceilalþi oame 80 ani 80 ani 80 ani 80 ani sau mai mult . uscãciunea gu rii. Aceste semne ºi simptome reprezintã schimbãrile care s-au produs ºi diminuarea funcþiilor organelor vitale ºi glandelor. Rezultatul este procesul de îmbãtrânire o confirmare a deteriorãri biologice. Când se petrece acest lucru. Estimaþi ºi notaþi vârsta pe care o aveþi în locurile goale de os. în timp ce Timpul este vehiculul îmbãtrânirii. Lãsaþiultima linie goalã pânã când aþi stabilit vârsta bioelectricã pe care o aveþi. Acest lucru nu devine însã po ibil decât dacã deþinem cunoaºterea corectã ºi o punem în aplicare. Evaluaþi-vã singuri vârsta În rândurile de mai jos sunteþi rugat sã personalizaþi tipurile de vârstã despre care am disc tat în capitolul 2. În acest fel. Folosiþi un creion ºi o gumã. ci printr-o retrãire a timpului însuºi a acelui TIMP pe care lam trãit deja. dar nu ºi identice. În acest fel. Putem proceda însã ºi altfel: putem opta pentru o re-expe rimentare a timpului. corpul nostru experimenteazã un blocaj în echilibrul sãu bioelect ric.Procesul de îmbãtrânire poate fi încetinit. Vârsta mentalã 0 Vârsta calendaristicã 0 Vârsta funcþionalã 0 Vârsta pe care o simþiþi 0 Semne ºi simptome Timpul trãit greºit dã naºtere la o serie de SEMNE ºi SIMPTOME ale bolii ºi ale îmbãtrânirii ectrice. LA S estui capitol. stopat ºi inversat. anorexia ºi reducerea apetitului sexual.

care stabileºte o stare morbidã. ºi orice înce tinire conduce mai devreme sau mai târziu la blocare. Semnele nu sunt altceva d ecât timpul devenit vizibil! Ele sunt capsule bioelectrice ale timpului. ea poate fi vãzutã cu ochiul liber. ele reprezintã o confirmare a procesului de îmbãtrânire ºi a trecerii timpului. în ogli ndã. În etapele ulterioare. ºi/sau poate fi confirmatã prin diagnosticului unui medic. al hormonilor ºi fluidelor. Timpul devenit vizibil Semnele sunt altceva decât simptomele. 14 . Ele pot fi confirmate pr n diagnosticului unui medic. Procesul de îmbãtrânire nu este altceva decât un cuvânt elegant pentru o încetinire a funcþiilor organismului. mai exa t a corpului bioelectric. Îmbãtrânirea apare mai întâi de toate la nivelul acelei lumi invizibile a corpului. Ele indicã însã apariþia unor modificãri subtile la nivelul þesuturilor corporale.ni. SEMNELE de îmbãtrânire ºi/sau de boalã pot fi observate ºi mãsurate. Ele se referã la evenimente exterioare ºi sunt observabile. De aceea. Semnele ne permit sã devenim conºtienþi în mod dureros de modificarea funcþiilor normale ale organismului (de pildã febra sau inflamaþiile).

Restul cãrþii de faþã nu va face altceva decât sã dezvolte fiecare subiect din a listã. NOTÃ: aceastã listã nu reprezintã un diagnostic al unei boli particulare. manifestarea plenarã a procesului de îmbãtrânire se manifestã abia mai târziu. ea are menirea sã vã permitã sã înþelegeþi de ce aþi ajuns sã aveþi aceastã vârstã. Procesul de îmbãtrânire ºi boala sunt u ºi acelaºi lucru. schimbându-ne modul de viaþã înainte de a fi prea târziu. Þineþi de asemenea cont de situaþia în care vã aflaþi ch în prezent: dacã sunteþi sub îngrijire medicalã sau dacã luaþi medicamente. Ea reprezintã ha rã personalã pe drumul cãtre o tinereþe fãrã bãtrâneþe. Apariþia sa ne provo acã o serie de neplãceri temporare. Criteriil individualizate vor fi adãugate pe liste separate (pentru bãrbaþi ºi femei). Ma t. indicându-vã ce aveþi de fãcut pentru a cesul de îmbãtrânire. dar º upã terminarea cãrþii. Faceþi acest exerciþiu acum. aplicându-se deopotrivã bãrbaþilor ºi femeilor. Dacã le considerãm normale. ea lasã în urma ei o umbrã de iritare. Timpul se accelereazã atunci pentru noi. dupã o î a acestor semne sau dupã o boalã mai gravã. De regulã însã. dar numai în mãsura în care sunteþi cinstit cu dumneavoastrã înºivã. Ele se manifestã sub formã de boli ºi evenimente patologice. Chiar ºi dupã ce pleacã. dacã ºi-au lãsa mprenta asupra dumneavoastrã sau dacã sunt recente. Uneori. le dimin uãm practic impactul asupra conºtiinþei noastre ºi le amplificãm efectele.Semnele mai pot fi definite ca niºte evenimente anormale care se petrec la nivelul procesului vieþii. Aceste criterii reprezintã puncte de evaluare bazate pe efecte cumulative pe terme n lung. ci mai degrabã o succesiune de indicatori. Stabiliþi vârsta bioelectricã pe care o aveþi Lista de mai jos îºi propune sã vã ajute sã stabiliþi vârsta bioelectricã pe care o aveþi. Ea vã oferã o aproximare destul de riguroasã a vârstei bioelectrice pe care o aveþi. Þineþi cont de bolile grave din trecut. când veþi înþelege mult mai bine importanþa fiecãrui criteriu în parte. Existã de asemenea ºi o listã care cupr nde factorii contributori. Bifaþi cãsuþele care vi se potrivesc. Umbra bolii se manifestã de regulã prin deteriorarea funcþiilor organelor vitale. Nu diminuaþi importanþa criteriilor listate ºi nu vã grãbiþi sã le judecaþi din perspectiva d . Fiecare dintr stea adaugã o anumitã semnificaþie ºi vã direcþioneazã în efortul dumneavoastrã cãtre reîntinerire. cãci ne trezim cã nu mai putem face o serie de lucruri care altãdatã ne e rau la îndemânã. Cele mai multe dintre ele nu au legãturã cu sexul. ceastã umbrã este foarte evidentã. O boalã este precum un oaspete nedorit care dã buzna în casa noastrã. Înceti nirea ºi încetarea funcþiilor vitale este cel mai important semn de care trebuie sã þinem seama.

dureri 20 50 18 15 .eavoastrã. simptome. leziuni Flasci. efecte ºi factori care contribuie l a procesul de îmbãtrânire. Efectul lor cumulat vã poate BLO CA cu uºurinþã calea ºi vã poate împiedica sã redeveniþi tânãr! Semnele. fãrã putere Crampe.5 cm sau mai mult 50 200 Gutã: 40 Ochi: riduri în jurul ochilor (nu foarte accentuate) Riduri accentuate 8 15 Muºchii: deteriorare. Vã asigur cã fiecare criteriu meritã atenþia dumneavoastrã. Lista este alcãtuitã exclusiv din semne. simbolurile & factorii contributori care permit evaluarea vârstei bioelec trice Pentru ambele sexe Înãlþime: pierderea înãlþimii fizice Cu circa 7-8 mm Cu circa 1.

pãtate. de sub braþe sau de pe picioare 40 16 .Stomac (intestine): pântecos Umflat (bombat. vânãtãile sunt dureroase la atingere 60 Secreþii grase abundente 15 Pãr. care avanseazã progresiv 30 Piele: Uscatã. fãrã stabilitate 25 Mirosuri corporale: necesitã deodorant Depãºesc puterea deodorantului 20 40 Respiraþie urât mirositoare: cronicã 30 Dinþi: stricaþi 40 Necesitã curãþarea plãcii la dentist o datã pe an 25 Necesitã curãþare la ºase luni 40 Necesitã plombe cu un amestec pe bazã de mercur 150 Existã dinþi obturaþi pânã la rãdãcinã 40 Gingivitã (gingii inflamate) 30 Unghii: la mâini/picioare 20 Fragile: se rup uºor. brãzdate 30 Cresc greu 40 Îngroºarea unghiilor de la degetele mari de la picioare 30 Auz: slãbit. datorate unei afecþiuni la ficat 40 Se învineþeºte rapid. condiþie instalatã prematur. ca în cazul bãutorilor de bere) 8 40 Sprâncene: groase. se exfoliazã (inclusiv mãtreaþa) 10 Psoriazis/seboree (pe scalp sau pe corp) 50 Ridatã (pe mâini sau pe faþã) 10 Umflãturi datorate grãsimii pe spatele braþelor 10 Coºuri/acnee/pete 30 Transpiraþie insuficientã sau lentã 20 Pete maronii pe mâini/corp. mustaþã & barbã Predominant albit 30 Chelie 30 Pierderea pãrului corporal (de pe picioare) 60 Creºtere lentã a pãrului de pe cap 30 Netezirea pãrului care era cândva cârlionþat 40 Albirea pãrului pubian. stufoase 15 Pãr în nas ºi urechi (exterior) 18 Haine: pantaloni & cãmãºi/bluze Numere din ce în ce mai mari dupã vârsta de 24 de ani 20 Energie (vitalitate): haoticã.

imposibilitatea de a-þi aduna gândurile 30 Nevoia de a bea cafea pentru a-þi pãstra luciditatea 20 Evacuarea deºeurilor: Schimbarea culorii acestora într-o altã nuanþã decât acel maroniu 30 moderat specific 20 Fecale uscate (constipaþie) 20 Defecaþie cu efort fizic/tensiuni 40 Tranzit intestinal care dureazã mai mult de 24 de ore 40 Balonãri/gaze excesive ºi urât mirositoare 15 Fecale cu sânge Defecaþie incompletã 20 Boli: Senzaþii frecvente de slãbire/neplãcere fizicã.Activitate fizicã: Incapacitatea de a mai efectua munci fizice grele 20 Dureri/inflamaþii în timpul activitãþii sau dupã muncã 20 Somn dereglat care necesitã odihnã suplimentarã 30 Greutate: Creºtere în greutate. manifestatã prin necesitatea unei cantitãþi mai 20 mare de hranã Pierderea inexplicabilã a greutãþii 40 Mental: Pierderi de memorie pe termen lung sau scurt 20 Obosealã mentalã 30 Înceþoºarea minþii. dar fãrã febrã 20 Rãceli mai dese decât o datã pe an 25 Gripe în fiecare an 20 Boli degenerative diagnosticate 80 Ochii: Necesitã ochelari de citire 8 Sensibili la lumina solarã 40 Incapacitatea de adaptare la întuneric 20 Pete maronii pe iris (pe partea coloratã a ochilor) 30 Pungi sub ochi 30 Pleoape umflate 8 Pleoapele nu se închid/deschid în mod egal 20 Degenerare macularã 50 Retinitã/vedere tunelarã/glaucom 50 17 . manifestatã prin purtarea unor haine mai largi 30 Creºtere în greutate.

iar apoi relaxate. nu se adunã sub piele) 30 Culoarea sângelui este roºu închis.Obraji: Scobiþi. reumatism sau dureri reumatismale 40 60 Staturã: Cocoºare. încovoiere (severã) 80 120 Rãni minore: Refacerea rãnilor minore dureazã mai bine de o sãptãmânã 20 Rãnile minore se infecteazã uºor 30 Apariþia prea uºoarã a cicatricelor 40 Circulaþia capilarã a sângelui: Nu apare forma de perlã atunci când zona este apãsatã cu degetul (sângele curge în continuare. adânciþi în orbite 8 Maxilare inflamate/slãbite/scofâlcite 25 Obraji roºii (capilare inflamate) 40 Încheieturi: Dureri la nivelul încheieturilor (generale) Artritã diagnosticatã. culoarea lor nu revine instantaneu la normal 40 Ameþealã datorate unei circulaþii proaste 30 Efectul Rouleau (sânge îngroºat) 50 Folosirea frecventã de pastile pentru subþierea sângelui (aspirine sau alte anticoagulante) 50 Plãmâni (capacitate respiratorie): Respiraþie dificilã / senzaþia cã îþi lipseºte aerul 70 Plãmâni plini cu fluide (respiraþie cu expectoraþii) 80 Anginã pectoralã 40 Astm 80 Colon (intestine): Constipaþie (cronicã) 50 Defecaþie neregulatã 30 Alternanþã diaree/constipaþie 30 Probleme repetate ale apendicelui 50 Operaþie de apendicitã efectuatã (eliminarea apendicelui) 20 Colitã 75 Diverticulitã 75 Eliminarea chirurgicalã a vreunei pãrþi din intestinul subþire 90 Colostomie 60 18 . încovoiere (medie) Cocoºare. nu roºu strãlucitor 30 Când unghiile de la mâini sau de la picioare sunt apãsate pe pãrþile laterale.

al subsuorilor sau al gâtului 50 Noduli limfatici eliminaþi chirurgical 50 Cancer la nivelul sistemului limfatic (limfom) 90 Eliminarea chirurgicalã a splinei 60 Grãsimi corporale: Depãºirea greutãþii cu 15-25 de kilograme 90 Greutatea corporalã în limitele admise. dar la marginea de sus a scalei 30 Tumori alcãtuite din grãsime sub piele 50 Ingerarea de grãsimi în proporþie de cel puþin 20% din alimentaþie 10 Folosirea ORICÃRUI tip de margarine 30 Folosirea de uleiuri sau produse din soia 60 Refuzarea oricãror grãsimi alimentare 30 Sistemul urinar: Albuminã cronicã în urinã 50 Nivel ridicat de uree în urinã 40 Greutate specificã redusã a urinei 30 Predispus pentru pietre la rinichi 40 Culoare închisã a urinei 25 Miros urât al urinei 30 Miros dulceag al urinei 50 Infecþii ale vezicii urinare (de regulã.Paraziþi 90 Circulaþia sângelui: Atacuri de cord 80 Anemie (procent redus de celule roºii) cronicã 40 Nivel redus al hemoglobinei 30 Aterosclerozã diagnosticatã 100 Circulaþie sanguinã proastã 30 Sistemul limfatic: Noduli limfatici umflaþi în mod dureros / dureroºi la nivelul încheieturilor. la femei) 75 Volum redus de urinare (mai puþin de 150 de mililitri) 35 Metabolism general: Ingerarea a mai puþin de 1.5-2 litri de apã pe zi 40 Bãutul de lichide la masã 20 Bãutul apei clorurate sau fluorizate 60 Înlocuirea apei cu bãuturi rãcoritoare Lipsa ingerãrii a cel puþin 300 de mililitri de apã la fiecare 15-30 de 60 minute în timpul activitãþii fizice grele 30 19 .

ºi în particular funcþiile creierului 20 Obosealã sau agitaþie dupã masã Stres ºi dureri de cap (migrene): Incapacitatea de a funcþiona în condiþii de stres 30 Cedãri repetate din motive de stres 40 Migrene cronice 40 Tractul gastrointestinal: Crampe dupã mese 30 Gaze cronice 50 Gaze urât mirositoare 40 Balonarea abdomenului dupã masã 50 20 . malarie. Epstein-Barr.Folosirea pastelor de dinþi cu fluor 20 Folosirea deodoranþilor obiºnuiþi 30 Bãutul apei de la robinet 30 Bãutul apei din sticlã. sau Sindromul Oboselii Cronice 60 Saliva: Gurã uscatã Mestecarea lichidelor pentru a le putea ingera 20 30 Temperatura corpului: Febrã cronicã de intensitate redusã sau temperaturã sub cea normalã 35 Mâini ºi picioare reci 60 Sensibilitate la temperaturi reduse 30 Incapacitatea de a rezista la temperaturi ridicate 30 Þesuturi/energii conjunctive: Lupus sistemic diagnosticat. a apei distilate sau filtratã în mod obiºnuit 50 Ingerarea repetatã de medicamente pentru dureri de cap (de tip 40 algocalmin) 40 Ingerarea repetatã de orice fel de medicamente Ficat/vezicã biliarã/indigestii Probleme diagnosticate ale vezicii biliare 60 Eliminarea chirurgicalã a vezicii biliare 60 Hepatitã. miastenie sau tulburãri degenerative ale 200 nervilor 20 Orice tulburare diagnosticatã la acest nivel 20 Încheieturi rigide / pierderea flexibilitãþii 40 Lipsã de energie 30 Necesitatea de a mânca frecvent pentru a avea energie 30 Schimbãri rapide de dispoziþie / cãderi de energie 20 Digestia reduce energia corpului. mononucleozitã.

care dureazã circa 15 40 minute) Dietã: Nefolosirea de multi-vitamine/minerale 20 Ingerarea de vitamine/minerale nealimentare 20 Ingerarea unor suplimenþi pe bazã de calciu 20 Gât umflat (înghiþire cu dificultate) 50 Accelerarea pulsului dupã mese 10 Vomãri frecvente 40 Mâncatul în timpul unei stãri de nervozitate 30 Apetit excesiv 30 Apetit sporit. boala lui Crohn 60 Cancer: Orice tip de cancer diagnosticat 200 Chimioterapie sau terapie cu ajutorul radiaþiilor 200 Chisturi sau tumori de orice fel 50 Tutun: Fumat sau mestecat 95 Limbã: Limbã încãrcatã. în timpul zilei 40 Limbã încãrcatã dimineaþa. la trezire 20 Limbã crestatã 40 Somn: Mai puþin de 7 ore pe noapte 7 Mai puþin de 6 ore pe noapte 30 Somn întrerupt în mod regulat 20 Somn cu ferestrele închise 30 Dormitul sub o pãturã electricã 50 Somnambulism 60 Insomnie 20 Hipersomnie (somn excesiv) 40 Narcolepsie (somn involuntar în timpul zilei.Colitã. dublat de creºterea greutãþii corporale 30 Aciditate stomacalã supãrãtoare 30 Stomac nervos 20 Foame continuã 60 Apetit redus 25 Laptele provoacã indigestie sau balonare 20 Mâncãrurile condimentate sunt suportate greu 20 21 . albicioasã. diverticulitã diagnosticatã.

de trei ori pe sãptãmânã 30 Ritm metabolic redus 50 Trezire lentã din somn. militari) 40 Expunerea zilnicã în faþa unor echipamente electronice 30 Folosirea detectoarelor de fum în timpul somnului sau la serviciu 20 Lipsa exerciþiilor fizice. de tip aerobic.Mâncãrurile grase provoacã indigestie Gustãri uºoare . dar frecvente Mese sau gustãri mai frecvente decât din 4 în 4 ore Devorarea rapidã a alimentelor Mâncãruri sãrate Ingerarea unor cantitãþi mari de frunze de lucernã Ingerarea de alimente care nu au fost produse personal Mese regulate la restaurant Ingerarea frecventã de alimente preambalate (care nu sunt proaspete) Folosirea cuptoarelor cu microunde 50 30 25 30 30 20 40 50 40 50 Statul la calculator: Mai mult de o orã zilnic La o distanþã mai apropiatã de 75 de centimetri de monitor 8 30 Luminã fluorescentã: Folositã la lucru 20 Folosirea aparatelor de citire electronicã a preþului 20 Folosirea regulatã a telefonului celular 30 Lucrul cu radarul (poliþiºti. care necesitã mai multe ore 40 Pulsul în timpul stãrii de odihnã: peste 75 20 Presiunea sanguinã: peste 90/130 În timpul stãrii de odihnã În timpul stãrii de odihnã peste 80/120 50 20 Emoþiile: Reþinute în interior incapacitate de a se relaxa Stãri de depresie/melancolie Persoanã excesiv de emoþionalã 30 40 30 Numai pentru femei Menstruaþie & menopauzã Obosesc cu uºurinþã 20 Tensiuni premenstruale (PMS) 50 Depresii înaintea menstruaþiei 50 Înlãturarea chirurgicalã a ovarelor/uterului 20 22 .

.

Spre exemplu: dacã sunteþi bãrbat ºi aþi obþinut un punctaj total de 1838. În continuare. mâncãrimi vaginale 90 Endometrozã 80 Pofte alimentare excentrice înaintea ciclului 200 Confuzie mentalã 80 Lipsa interesului sexual 90 90 Numai pentru bãrbaþi Impotenþã 90 Inflamarea prostatei 90 Eliminarea chirurgicalã a prostatei 80 PSA peste 5 60 Ejaculare dureroasã 60 Imposibilitatea de a urina. crampe nocturne 20 Lipsa interesului sexual 100 Scor total Se împarte la 232 în cazul bãrbaþilor ºi la 244 în cazul femeilor Aþi obþinut scorul de referinþã bioelectric de Adunaþi punctele pe care le-aþi obþinut ºi împãrþiþi totalul la 232 dacã sunteþi bãrbat ºi la teþi femeie. împãrþiþi acest numãr la 232 ºi obþineþi un scor de referinþã de 7. pentru a obþine scorul de referinþã bioelectric.Frigiditate/pierderea apetitului sexual 80 Ciclu neregulat 40 Înrãutãþirea acneii în timpul ciclului 40 Sâni dureroºi 30 Dureri corporale la atingere 60 Chisturi ovariene/tumori fibroide uterine 60 Puseuri de cãldurã 95 Pot detecta ovarul activ în fiecare lunã 95 Au folosit deja pastile anticoncepþionale 60 Au folosit înlocuitori pe bazã de estrogen 150 Tulburãri tiroidiene (medicaþie pentru tiroidã) 150 Subþierea pereþilor vaginali/dureri în timpul actului sexual 90 Infecþii ale vezicii urinare. aceasta este de 70 de ani. Aceasta este vârsta dumneavoastrã rea lã ! 23 . În exemplul de mai sus.92. dureri în timpul urinãrii 90 Urinãri nocturne frecvente 80 Dureri la nivelul picioarelor sau cãlcâielor 30 Spasme la nivelul picioarelor. folosiþi scala de conversie pentru a afla care este vârsta dumneavoastrã bioelectricã.

încercuiþi vârsta obþinutã ºi scorul care a stat la baza ei. Vârsta mea calendaristicã este de 53 de ani. lipsa energie i.4 = 55 5. Cele mai multe asemenea semne apar atunci când vârsta bioelectricã este cuprinsã între 30-50 de ani: problemele de ordin feminin sau masculin. artrita. dacã aþi întinerit. 0.30 = 22 0. albirea pãrului. am destul . fibromialgia. cu atât mai mic va fi impactul în plus. procesul nu trebuie ignorat. iar cea bioelectricã de 39 ani aºa cum sa întâmplat în cazul meu atunci când am început procesul de inversare sunteþi foarte de pierderea bãtãliei. 40. cu atât mai repede zboarã timpul pentru dumneavoastrã ºi cu atât m celerat devine procesul de îmbãtrânire! Veþi ºti cu siguranþã acest lucru atunci când vor apãrea pr NE.42 = 35 2. tulburãrile tiroidei. et c. pentru a stabili dacã aþi mai îmbãtrânit.18 = 18 0.66 = 28 1. Cel din dreapta reprezintã vârsta bioelect icã. Este evident cã aveþi nevoie de ceva timp pentru a putea repara pagubele pr oduse. cancerul. Cei doi indicatori vor trebui r ecalculaþi în fiecare an.81 = 75 11. Vârsta bioelect ezintã un indicator de referinþã extrem de important. dar cea bioelectricã este de numai 19 ani ! Personal. Gândiþi-vã ce impact va avea asupra dumneavoastrã fiecare nou an bioelectric la cei pe care îiaveþi deja! Cu cât sunteþi mai tânãr.96 = 50 4. Rãspunsurile pe care le cãutaþi sunt conþinute în aceste pagini. Sã ne gândim! Dacã vârsta dumneavoastrã calendaristicã este de 27 de ani. grãsimea/obezitatea.86 = 40 3.3 = 45 3. scleroza multiplã. Dacã vârsta bioelectricã este egalã sau mai mare decât cea calendaristicã. ÎN SCHIMB. iar mãsurile trebuie luate de urgenþã. În acest caz. NU mai aveþi timp de pierdut! Terminaþi cât mai rapid aceastã carte ºi aplicaþi viaþa de zi cu zi ce aþi învãþat din ea. sau dimpotrivã.22 = 20 0. Deocamdatã.Scala de conversie a scorului bioelectric Numãrul din stânga reprezintã scorul de referinþã.0 = 80 + Vârsta bioelectricã pe care o aveþi ar trebui sã vã motiveze sã vã evaluaþi modul de viaþã ºi aritãþile trupului dumneavoastrã. fiecare an în plus va însemna deja foar te mult.6 = 65 7. de aproap adãuga unui a Cu cât sunteþi mai bãtrân. Nu aveþi nici un motiv sã INTRAÞI ÎN PANICÃ dacã obþineþi o vârstã bi mai mare decât cea la care vã aºteptaþi! Ea nu este altceva decât o vârstã de referinþã. atacurile de cord. infecþiile urinare.1 = 30 2.33 = 24 0.28 = 60 6. se poate spune cã impul nu mai lucreazã în favoarea dumneavoastrã. Reþineþi: actuala dumneavoastrã vârstã bioelectricã este rezultatul întregii vieþi pe care aþ -o pânã în prezent. De aceea. 50. 60 sau MAI MULÞI ani bioelectrici. dacã aveþi deja 35.92 = 70 8.

Învãþaþi sã aveþi grijã ce cuvinte rostiþi ºi ce gânduri vã trec prin minte. 4. Terminaþi de citit aceastã carte. Indiferent în ce situaþie vã aflaþi. aceasta nu trebuie consideratã disperatã! Trupul bioele ctric are o capacitate uluitoare de regenerare. 3. 24 Evaluaþi-vã scorul ºi reconsideraþi fiecare criteriu în parte. dovedindu-vã cã poate redeveni astfel TÂNÃR. ACÞIONAÞI în conformitate cu cunoaºterea recent dobânditã. PAªII CARE TREBUIE URMAÞI PENTRU A REDEVENI TÂNÃR 1. Urmaþi paºii descriºi în aceastã carte ºi corpul dumneav oastrã se va vindecasingur. . ºi la fel puteþi avea ºi dumneavoastrã. 2. Recalculaþi-vã scorul o datã pe an.timp înainte. dacã veþi transpune în practicã sugesti uprinse aici. 5.

Experþii ºtiu foarte bine acest lucru ºi este important sã îl egeþi ºi . inclusiv despre felul în care poate fi explicatã actuala dilemã în care se zbate umanitatea în ceea ce priveºte mediul înconjurãtor. dar la 78 de a ni vã puteþi considera scos din joc. tot ce aveþi de fãcut este sã reduceþi vârsta bioelectricã la 0. Preambul: în capitolul urmãtor vã vom face cunoºtinþã cu câþiva dintre marii oameni de ºtiinþ putea face astfel o pãrere despre culisele medicinii. Experþii De îndatã ce un sistem devine excesiv de complex. de la 33 la 45 (de ani) ºi de la 45 la 78 (de ani). ingerarea de minerale NU ajutã pe nimeni. Efectul combinat al mai multor paºi este sinergetic. Contrar co nvingerii populare. Probleme ale femeilor ULTIMUL lucru de care ar avea nevoie femeile sunt calciul ºi magneziul. revitalizeazã sistemul nervos ºi permit reîntinerirea organismului. Mai mulþi paºi mici sunt m i eficienþi decât un singur pas mare. Dacã doriþi sã evitaþi sã ajungeþi la vârsta (bioelectricã) de 78 de ani încã de la vârs daristicã) de 45.(Citiþi în aceastã direcþie capitolul Corpul crede fiecare cuvânt pe care îl rostiþi) Fiecare pas pe care îl veþi face pentru îmbunãtãþirea stãrii dumneavoastrã de sãnãtate indi cât de mic vi s-ar pãrea pe moment vã va aduce beneficii uriaºe. Jocul s-a încheiat Viaþa este precum un mare jucãtor care joacã în trei reprize: pânã la 33 (de ani). Precursorii horm onilor purificã receptorii. acest fenomen trezeºte resentimente ºi scepticism referitor la autenticitatea sistemului. La vârsta de 45 de ani nu puteþi fi încã siguri. apare o întreagã suitã de experþi cu agend ele lor. cujargonul ºi vocabularul lor specific. Problemele de tip feminin au un singur n umitor comun pe care vi-l vom revela în paginile care urmeazã ale acestei cãrþi. În ceea ce îi priveºte pe oamenii de rând . Cele mai multe adevãruri care ni se predau ºi chiar o bunã parte din convingerile noastr e nu sunt autentice sau nu funcþioneazã. SUPERALIMENTELE au rolul de a reconstrui corpul fizic. Detoxifierea þesuturilor uºoare ºi a ficatului eliminã d din organele vitale ºi din þesuturile conjunctive ale organismului.33! Ilustraþie Triunghiul sãnãtãþii Echilibrare hormonalã/purificarea receptorilor Detoxifierea ficatului ºi a þesuturilor Mâncaþi super-alimente Apã BEV ionizatã Apã cu un coeficient POR ridicat Triunghiul Tinereþii fãrã bãtrâneþe.

nu mergeþi la ºcoalã. Pentru a învãþa regulile jocului ºi cum pot fi evitaþi experþii .dumneavoastrã. 25 . vã recomand sã citiþi cãrþ fiþi bogaþi ºi fericiþi. Cele trei cãrþi ar trebui sã reprezinte o lecturã obligatorie pentru elevii din toate clasele. Victoria prin intimidare ºi Cãutarea numãrului Ultimele douã lucrãri vorbesc în realitate de opusul mesajul inclus în titlul pe care îl a u.

De multe o ei se aflã cu câþiva ani-luminã înaintea epocii în care trãiesc. Veþi afla mai multe despre acest subiect în capitolele care urmeazã. caz în care femeile cunosc iadul pe pãmânt . Odatã înþelese aceste forþe. putând fi cu uºurinþã inversate. Între 28-35 de ani. Pubertatea Fereastra cãtre vârsta de mijloc Transformarea copiilor în adulþi este provocatã de hormoni. Secretul constã în a pãstra deschisã fereastra vârstei mijlocii rmonali. apar problemele tiroidiene. pãrul le albeºte ºi/sau se subþiazã lista nu se opreºte aici. în pofida abuzurilor la care se supun. femeile se îngraºã foarte tare. Femeile NU sunt obligate sã sufere. Analele ºtiinþei ºi ale medicinii sunt pline de a semenea oameni. Din acest motiv. primele ciuperci ºi infecþii urinare. grãsimea corporalã se transformã în muºchi viguroºi. Majoritatea adolescenþilor se bucurã de o sãnãtate perfectã. nu doar sã priviþi Dorothy i-a spus Vrãjitorului: -Eºti un om foarte rãu! -O. Auzim puþine lucr uri despre ei. ei reprezintã o problemã tru cei care doresc sã controleze ºi sã manipuleze societatea. Nu sunt decât un Vrãjitor foarte rãu! ia cu ajutorul precursorilor h Este dificil sã înþelegi dilema umanã dacã nu cunoºti forþele cu care acþioneazã ºtiinþa ºi m care ne întunecã viziunea ºi ne tulburã minþile. unduioase. dar nu ºi în literatura ºtiinþificã de specialitate. nu! i-a rãspuns Vrãjitorul. Atunci când hormonii declanºea zã acest proces. cititorul va re foarte uºor de ce secretul tinereþii fãrã bãtrâneþe poate fi revelat atât de simplu în lucrãri precum cea aþã. NU felul în care ar trebui sã stea ele. încep probleme menstruale. procesul de degenerare a organelor vitale a început deja. efectele DEZASTRUOASE ale pastilelor anticoncepþionale asupra corpului fizic încep sã se manife ste pe mãsurã ce receptorii hormonali se blocheazã . Bãieþii devin niºte armãsari nãr tele capãtã formele lor specifice. dar impactul . Adevãraþii Mari Vrãjitori ai ºtiinþei ºi ai medicinii reprezintã o specie în sine. Singurul lucru care conte azã cu adevãrat este felul în care stau lucrurile. În cazul fem eilor tinere. La vârsta de 25 de ani. energia dispare. departe de curentele general acceptate. 4 Urmãriþi sã vedeþi. Mulþi ºi-au trãit vieþile în anonimat.Faceþi-vã marele serviciu de a citi aceste trei cãrþi clasice. Ceea ce dorim sã subliniem este faptul cã toate aceste tulburãri sunt provocate de hor moni.

Iatã o scurtã istorie a câ orva Vrãjitori ai medicinii. au preferat sã f uncþioneze în interiorul sistemului. De altfel. indiferent de interesele care l-ar fi mânat. Vrãjitorii înþeleg foarte bine direcþia greºitã în c îndreaptã ºtiinþa medicalã ºi dilema care existã între ADEVÃR ºi teoriile în vigoare. ci a fost planificatã. Eu îi numesc pe aceºti oameni VRÃJITORI. pentru a înþelege mai bine în ce constã politica medicalã ºi de ce este necesar sã acceptãm asumarea r onsabilitãþii pentru propria noastrã viaþã. Viziunea lor a creat adevãrate cratere în lumea ºtiinþificã contemporanã. foarte curajoºi. ieºind din actualul sistem medical oficial. pe car e nimeni nu le-a putut contesta sau ºterge.pe care l-a avut viziunea lor asupra vieþii noastre pluteºte pretutindeni în jurul nos tru fiind de multe ori asumat de alte nume. Sã vedem cum a arãtat adevãratul peisaj al marilor oameni de ºtiinþã din domeniul medicinii. Totul þine de manipulare ºi de culisele istoriei. 26 . recunoscute astãzi. Doar câþiva dintre ei. rãtãcirea ºtiinþei medicale nu s-a petrecut accidental.

acest credit nu i-a fost recunoscut. Linus Pauling a fost un alt Vrãjitor. De asemenea. intuindforþele energetice ale vieþii care existã la un nivel subatomic. acesta este criteriul care desparte u n om de ºtiinþã autentic de unul fals. Descoperirile sale în legãturã cu vitamina C s unt monumentale. Wilhelm Pfeiffer de la Universitatea din Leipzig a pus la îndoialã înþelegerea lui Enderlein asupra vieþii. De altfel. modul de viaþã ºi apariþia . El ºtia foarte bine cã sãnãtatea ºi vitalitatea sunt daruri primi te de la Dumnezeu. A încercat sã redea aceste daruri lumii. dar a fost nevoit sã înfrunte ridiculizarea din p artea semenilor sãi ºi chiar rigorile legii (aplicate în mod abuziv). A fost un minunat om de ºtiinþã ºi un veritabil monument al ADEVÃRULUI. în tim p ce preda încã la Universitatea Stanford. Avea dreptate ºi descoperirile sale au demonstrat acest lucru. Mai mult. Adevãrul trebuie pus înaintea celebritãþii ºi averii. care nu necesitau decât sta bilirea pH-ului urinei ºi al salivei. Pauling a fost un slu jitor al umanitãþii. a explicat cu precizie felul în care diferitele forme de viaþã. Dr. necostisitoare. Carey Reams a fost un asemenea Vrãjitor. El a avut un al ºaselea simþ în legãturã cu nat ura. La fel ca ºi alþii înaintea sa. în anul 1954. A murit la vârsta de 94 de ani. punându-i întrebarea: Care este diferenþa între plante ºi animale? derlein a rãspuns: Nu existã nici o diferenþã . la care se adãuga o hartã a capilarelor la nivelul globilor oculari. a manifestat din plin toate instinctele ºi virtuþile geniului. Dr. El a arãtat cã sângele NU este un mediu s teril ºi a demonstrat natura pleomorficã a formelor de viaþã microbiene întotdeauna prezente în sângele fiinþei umane sãnãtoase. de la virusuri ºi bacterii ºi pânã la ciuperci ºi fungi apar în mod predictibil în sânge pe mãsurã ce oamenii îºi pierd controlu supra corpului lor. În acest scop. .Marii Vrãjitori Dr. Guenther Enderlein a fost ºi el un Vrãjitor. Dr. Enderlein a fost primul om care s-a folosit de pH-ul fluidelor corp orale pentru a detecta prezenþa cancerului în organism. A fost ºi el ridiculizat de colegii sãi de profesie. Dr. s-a folosit de proceduri simple. Mai mult. Milioane de oameni îi datoreazã doctorului Pauling vindecarea lor. Reams ºtia perfect cã ºtiinþa ºi medicina s-au rãtãcit de pe evãrului. tot felul de proceduri complicate ºi nenumãrate dovezi! Reams a îndrãznit sã reveleze conexiunea care existã între dietã. preferând sã descopere ADEVÃRURI care necesitau s tudii nesfârºite. deºi a fost adevãratul desc operitor al moleculei de ADN. a preferat sã îi felicite pe Watson ºi pe Crick atunci când aceºtia ºi-au anunþat descoperirea. Ele refuzau sã vadã ceea ce era evident. În aceastã pr ivinþã. prea puþin onorat din pãcate de ºtiinþa pe care a propulsat-o atât de departe. Reams a prefera t sã nu meargã pe cãile bãtãtorite ale medicinii alopatice. Un adevãrat gentleman.

prin anii 20. dând dovadã de un bun s imþ ºi de un instinct ieºite din comun. cãci descoperirile sale puneau la îndoialã poziþia oficialã dogmaticã asupra natur ii cancerului. dar ADEVÃRUL fel de valabil ºi astãzi. Caisse a fost Vrãjitoarea cancerului. fiind vestitã în întreaga Canada. dar mai ales a cãror frecvenþã de vibraþie este foarte înaltã. motiv pentru care a fost atacat ºi dat afarã din Asociaþia Medicilor A mericani ºi din diferite consilii medicale. Noi deþinem reþeta ei. obosit ºi epuizat. ºi a înþeles viaþa pe nivelele energetice subtile. Vindeca bolile de c ancer prin modalitãþi simple. cancerului ºi al altor boli degenerative. A fost un excelent exemplu de geniu medical naturist. A imigrat din Germania în Statele Unite. 27 . În plus. Dr. Gerson a studiat tipurile de cancer. a îi îngrijea. A murit în anul 1959. necostisitoare. Ea s-a f olosit de un vechi remediu indian cu ajutorul cãruia a vindecat mii de bolnavi de toate tipurile de c ancere ºi de diabet. Rene a studiat îndelung natura manifestat o mare compasiune faþã de cei pe care care l-a propovãduit continuã sã fie la ursa EXACTÃ a ierburilor pe care le folosea. Ceaiul lui Rene este SINGURUL produs vibraþional pe care îl importã China. tocmai pent ru tratamentul diabetului. Descoperirile sale au o importanþã covârºitoare pen tru înþelegerea procesului de îmbãtrânire. Max Gerson a fost ºi el un Vrãjitor.Rene M. ºi a aplicat terapii necostisitoare. Îi pãsa foarte mult de pacienþii sãi. A fost ridiculizatã de oficialitãþi. Era un observator foarte atent. Ce l-a diferenþiat pe Gerson de alþi pretinºi medici de acelaºi fel era faptul cã terapiil e sale au funcþionat.

nimic u se petrece accidental! . Galileo ºi Copernic c are au fost ostracizaþi ºi chiar uciºi. dar a presupus un bun simþ cu totul neobiºnuit atribut periculos în faþa arog anþei ºtiinþifice. În realitate. Ignaz Semmelweis a fost un alt Vrãjitor. S-a ocupat de complexul militar industrial. consiliile profesionale ºi organizaþiile medicilor îi m onitorizeazã pe medici. l-au ostracizat din punct de vedere profesional. alãturi de distrugerea reputaþiei ºi de detractarea prin presã. spãlaþi-vã pe mâini între doi pacienþi! Era în timpul unei epidemii de scarlatinã care a afectat mii de femei adulte. Epitaful ei ar putea fi alcãtuit dintr-un singur cuvânt: ADEVÃR! Dr. Chiar ºi astãzi se recurge la practica retragerii licenþei medicale. atestat pe baza unei licenþe. Rachel a fost primul om care a legitimat miºcarea luptãtorilor pe ntru mediu. iar sp italele erau pline de pacienþi. þinându-i sub control pe cei care îndrãznesc sã vadã adevãrul ºi sã punã la îndoialã dogmel ºtiinþei medicale. cât ºi dupã ce a murit. Sta tutul profesiei medicale trebuie avizat de Stat. scoþând la luminã toxicitatea pesticidelor.Rachel Carson a fost ºi ea o Vrãjitoare. d rele lupte cu metodele tradiþionale ale contrapãrþii lor feminine: moºitul. Nu uitaþi de acest lucrupe mãsurã ce veþi avansa cu lectura acestei cãrþi. Am adãugat acest codicil cu scopul de a lãrgi ºi mai mult perspectiva cititorului. Descoperirile sale au o importanþã cu tot ul particularã pentru ºtiinþa medicalã ºi pentru noi. Un medic nu este altceva decât o fiinþã politicã aflatã la dispoziþia Statului. Semmelweis a fãcut greºeala sã punã la îndoialã metodele unei profesii dominate de bãrbaþi. fiind înregistrate sute de morþi. Contribuþia sa la p rogresul ºtiinþei medicale a fost simplã. Era în anul 1840. Primãvara tãcutã. Indiferent de evenimentele politice. În culise. în anul 1964. Descoperirile sale au pus la grea încercare canavaua de minciuni oficiale ale ºtiinþei . metodã ce nu putea da greº la vremea respectivã. Dacã Statul îºi dã permisiunea. Numele jocului este controlul. permise pentru efectul lor teatral. ele servesc de multe ori unor interese oculte. A profesat medicina în Budapesta la jumãtatea secolului al X IX-lea. aparent haotice. În plus. El a afirmat un singur lucru: Doctori. În anul 1959 a scris o carte. controlul este ÎNTOTDEAUNA pãstrat cu mare grijã. În istorie. fiind contestatã atât nte de moarte. A fost proclamatã ereticã ºi a fost arsã pe rug verbal. apare un nou profesioni st. Detractorii sãi l-au izgonit pentru bunul doctorSemmelweis de pe scena medicalã ºi i-au distrus reputaþia prin mij loace murdare. Se presupune cã scopul licenþelor este acela de a proteja publicul. care. Analele istoriei sunt pline de Vrãjitori ai ºtiinþei spre exemplu. reprezintã mijloace ideale de þinere SUB CONTROL a medicilor care ar îndrãzni sã punã la îndoialã metodele oficia e de vindecare.

ªi totul. bãrbaþii ra femeilor ºi au declarat rãzboi naturii ºi pãmântului. iar apoi aplicatã eronat. nici de spre femeile care au murit sau despre banii deturnaþi de la pacienþii care s-au prosternat pe altarul ºtiinþei medi cale. . Semmelweis le-a sugerat medicilor sã se spele pe mâini între doi pacienþi. ªi Dumnezeu i-a spus lui Adam: Ia în stãpânire pãmântul ºi toate creaturile sale . Aceastã poruncã. problema nu este legatã de porunca în s ine. care înlocuieºte respectul reciproc 28 în loc sã recunoascã faptul c au dogmatizat jurisdicþia asu Dilema prezentã a umanitãþii pentru orice formã de viaþã. vã propunem sã ne întoarcem la rãdãcinile creºtinismului. De altfel. Ce s-a întâmplat Ca sã înþelegem cum s-a produs procesul de rãtãcire al ºtiinþei ºi medicinii ºi de ce se aflã ior de rãzboi umanitatea cu planeta-mamã. bãrbaþii cât ºi femeile au luat propriile lor decizii. a fãcut mai mult rãu planetei ºi locuitorilor sãi otrivã plante. atribuitã Creatorului. animale ºi oameni decât oricare alta. aici vom gãsi primele indicii. în numele lui Dumnezeu. ci de interpretarea ºi implementarea ei.De pildã. Atât! Ele nu spun nimic despre manevrele politice ale semenilor sãi. d Interpretatã greºit. edictul biblic de a lua în stãpânire pãmântul aturile sale a stabilit cursul ºi destinul istoriei din timpurile lui Adam ºi pânã la Isaac Newto n ºi în zilele noastre. cãrþile de istorie afirmã cã dr. inile în aceastã stare de vinovãþie. Condamnând pãcatul originar ºi cãderea din Grãdina Paradisului.

Aceasta a fost scena în care ºi-a jucat rolul dr. cumpãratã. dupã cum spune Biblia. Semmelweis. Evident. vei experimenta durerea la naºtere. Ce conteazã dacã o femeie moare atâta vreme cât noi continuãm sã PÃSTRÃM CONTROLUL în domeniul m l. Omul a ajuns mai presus de Dumnezeu. Ilustraþie Organele viscerale din cavitatea abdominalã Glanda salivarã parotidã Faringe Glandele salivare de sub maxilare ºi sublinguale care CONTROLEAZÃ . ªi astfel. Dacã dorim sã pãstrãm controlul asupra propriilor noastre vieþi ºi destine. Începând din aceastã zi. Liniile genealogice nu s-au mai stabilit pe linie m aternã. În aceastã zonã crepuscularã se încadreazã ºi cartea de faþã. Femeia a încetat sã mai fie slãvitã ºi recunoscutã drept nãscãtoare a vieþii. Totul era o afacere mult prea profitabilã pentru a fi lãsatã sã e scape din mâini. În asemenea domenii. la una patriarhalã. deºi aceasta s-a datorat propriei decizii a acestuia. da mai presus de toate. va trebui sã recunoaºtem cã în domeniul sãnãtãþii ºi al finanþelor lucrurile NU sunt ceea ce sist din nou sã citiþi cãrþile: Victorie prin intimidare ºi Cãutarea numãrului 1). Eva a fost cea care l-a determinat pe Adam sã pãcãtuiascã . El stãpâneºte pãmân tul. inclusiv asupra uriaºei cantitãþi de bani implicate în acest domeniu . o marfã care poate fi controlatã. Preambul: în capitolul urmãtor vã veþi familiariza cu forþele energetice procesul de îmbãtrânire ºi veþi învãþa CUM pot fi ele identificate. femeia a devenit inferioarã. Bãrbatul este mai presus de femeie. ADEVÃRUL nu poate fi victorios decât în afara scenei oficiale. singurul care are de pierdut este ADEVÃRUL.Adam ºi Eva Stãpânirea naturii ºi a creaturilor sale stã la baza ºtiinþei ºi a copilului acesteia. vândutã. Numele jocului este controlul. întru aducerea aminte a pãcatul i tãu . ADEVÃRUL în medicinã genereazã probleme ºi cu cât interesele oculte ale oamenilor de afaceri din acest domeniu sunt puse la încercare de noile descoperiri ale Vrãjitorilor. cãci. ci a fost învinovãþitã d rminat pe bãrbat sã pãcãtuiascã. învinovãþitã pentru cãderea lui Adam. El nu a înþeles cã puterilor din culise prea puþin le pãsa de scarlatinã. medi pe care le-a transformat într-un veritabil cult. la g raniþa realitãþiiacceptate. cu atât mai puþine ºanse au aceºtia sã le impunã pe piaþã. ci paternã. aceea de societate matriarhalã. Rezultatul tragic al acestei legende a fost tranziþia de la starea primordialã a uma nitãþii.

Esofag Vezica biliarã Pancreas Ficat Stomac Duoden Flexura hepaticã Flexura splenicã Colonul transversal Colonul ascendent 29 .

care s unt acordate pe frecvenþe capabile sã anihileze frecvenþele negative din organism. care vibreazã pe frecvenþe opuse vieþii. nu medicamente chimice. Ea foloseºte medicamente chimi ce pentru a forþa mecanismele corporale sã accepte anumite schimbãri. al funcþionãrii defectuoase a rinichilor. dar ºi viaþa de zi cu zi. Aici sunt incluse ºi intervenþiile chirurgicale. Principiul care stã la baza alopat iei este urmãtorul: Orice poate fi vindecat prin opusul sãu . adicã o restaurare a stãrii de sãnãtate indusã chimic . creând astfel un stres la nivelul organelor vitale ºi dezechilibre în întregul sistem. Aceasta este terapia medicalã care predominã în Occident la ora actualã. Mai este numitã ºi medicina p rincipiilor similare . Dacã este pusã în faþa nebuniilor ºi pasiunilor umanitãþii. ea pare încã ºi mai slab Albert Einstein Aproape nici un domeniu al vieþii nu poate fi privit doar în alb ºi negru. Acest lucru este cu deosebire adevãrat în ceea ce priveºte artele vindecãtoare. Se focalizeazã asupra câmpurilor energetice negative din corp. H omeopatia foloseºte remedii vibraþionale . care. Medicina homeopaticã reprezintã opusul medicinii alopatice. dacã este comparatã cu propriile sarcini pe care ºi le asumã ºi care sunt nesfârºit raþiunea pare slabã. ne controleazã aproape în întregime destinul. 5 Energie ºi materie Evident.Jejunul Colonul descendent Ileul Cecumul Sigmoidul Apendicele vermiform Rectul Cearcãnele de sub ochi (ochii încercãnaþi) Ochii încercãnaþi sunt un SEMN al suprasolicitãrii ficatului. Este vorba de substanþe cu o mare putere. al congestiei limfatice ºi al toxicitãþii sistemice. medicina de urgenþã ºi calm ele. al subhidratãrii. sã examinãm diferenþele care xistã între terapiile vindecãtoare folosite la ora actualã: Medicina alopaticã urmãreºte vindecarea prin chimioterapie. printre care se numãrã . Schimbarea modului de viaþã ºi a dietei pot elimina acest SEMN al îmbãtrânirii premature. trebuie sã recu . Spre exemplu.

Medicina oficialã îi priveºte însã cu dispreþ. chiropracticienii sunt foarte deschiºi faþã de celelalte terapii alternative. Procesul de vindecare are loc pe fundalul eliberãrii ansamblului corp-minte. Alinierea greºitã in fluenþeazã negativ organele vitale deservite de sistemul nervos central ºi de cel periferic. vaccinurile. Remediile ºterg semnãtura câmpului energetic negativ ºi permit astfel restabilirea stãrii de sãnãtate a pacientului. cãci un bun chiropractici n este învãþat înainte de toate sã fie orientat cãtre pacient ºi cãtre obþinerea unor rezultate concrete. fixã). Aºa se ºi explicã de ce mulþi chiropracticieni practicã simultan ºi alte terapii alternative. Chiropracticienii considerã boala ca fiind rezultatul alinierii incorecte a verteb relor. adicã a homeostazei (homo identic. etc. stasis stare verticalã. ºi implicit a influenþelor acestora asupra nervilor care alcãtuiesc plexul solar. Analiza Spinalã în Reþea (Network Spinal Analysis NSA) este o metodã nouã de chiropracticã e integreazã diferite nivele de îngrijire în aºa fel încât sã trezeascã ºi sã punã în miºcare care curge prin coloana vertebralã. De aceea. care îºi 30 . Chiropractica est e o metodã vindecãtoare ce are multe în comun cu alte terapii vibraþionale.inclusiv medicamentele.

Vindecã ºi alinã durerea prin eliberarea energiei chi. Psihologia-K îi ajutã pe oameni sã îºi reprogrameze subconºtientul la fel cum o casetã audi te fi ºtearsã ºi apoi reînregistratã cu un nou mesaj.A. eliminã vech oieli ºi temeri. convingerile stau la baza atitudinilor noastre. ªi culmea.poate utiliza astfel propria sa capacitate naturalã de autoreglare.C. înaintea practicii chiropractice propriu-zise. Biomagnetismul vindecã prin folosirea energiei unor magneþi folosiþi în scopuri terapeut ice. din care rezultã apoi structurile de comportame nt bune sau rele . ci al forþelor vieþii declanºate la nivel subtil energetic. Analiza Spinalã în Reþea genereazã o îmbunãtãþire semnificativã a conºtiinþei de sine a pacie capacitãþii acestuia de a îºi schimba viaþa. absolut minunatã. sub numele de Chiropracticã în Reþea. Ea îi ajutã pe oameni s conºtientizeze convingerile subconºtiente care stau la baza comportamentului lor. Gua Sha este o terapie veche de 3. Psihologia-K este o altã terapie vibraþionalã nouã. ºi este predatã în seminarii de afaceri ºi publice în întreaga þarã. Eficienþa ei se datoreazã faptului cã opereazã pe nivelul ener getic subtil al fiinþei noastre. funcþioneazã! Existã mii de oameni care au beneficiat de pe urma Psihologiei-K ºi care nu au putut fi ajutaþi anterior de nici o altã formã de terapie. care ne dicteazã acþiunile. v indecarea nu este rezultatul direct al chiropracticii. poate fi practicatã acasã. este uºor de în vãþat ºi extrem de eficientã. declanºând as tfel inteligenþa naturalã ºi forþa vitalã a pacientului. Acupunctura vindecã ºi alinã durerea prin introducerea unor ace pentru manipularea mer idianelor energetice. Este disponibilã pe case tele video ale lui John Thomas.000 de ani. A fost creatã de Robert Williams. ºi este oferitã publicului de vindecãtori care au urmat cursuri de lungã duratã. M.. Scopul NSA este acela de a stabili care sunt momentele cele mai potrivite de a a plica o forþã mecanicã asupra þesuturilor. Este o terapie preluatã din Orientul Îndepãrtat. Notã: convingerea autorului acestei cãrþi este cã NSA provocã vindecarea ajutând pacientul sã devinã conºtient de structurile de memorie asociate cu energia negativã la nivel celular ºi c hiar mai jos de acesta. În viz iunea ei. Ea amplificã încrederea în sine. Altfel spus. Este o modalitate vindecãtoare extrem de promiþãtoare. Aceastã terapie promiþãtoare a fost creatã de Do Epstein D. cu aplicaþii multiple pentru acei oameni . ºtergându-le de la nivelul þesuturilor. ºi îi ajutã pe oameni sã scape de vechile stresuri nedorite. NSA le permite pa cienþilor sã îºi elibereze acele structuri neurologice neproductive care blocheazã procesul de vindecare.

În plus. stimulând producþia de ATP. Din pãcate. Magneþii terapeutici reprezintã ei înºiºi câmpuri rgetice cu fluxuri directe. Milioane de oameni preferã aceastã terapie. care le permite sã scape de icamentele analgezice ºi sã îºi îmbunãtãþeascã în mod natural starea de sãnãtate. Vindecarea intervine dupã repolarizarea la nivel celular. þesutur med în Japonia suf Medicina vibraþionalã este un nume generic care include zeci de terapii bazate pe ma nipulareacâmpurilor energetice subtile ale corpului. Magneþii terapeutici echilibreazã câmpurile energetice din interiorul ºi din jurul ilor lezate sau inflamate. iar vindecarea presupune o reechilibrare a lor. aceºti magneþi spe ciali stimuleazã circulaþia sângelui ºi a fluidului limfatic. În viziunea acestei filosofii. Protejeazã sis temul imunitar ºi stimuleazã rãspunsul imun al organismului. pentru ca pacientul sã redevinã o persoa nã întreagã . Sunt cu deosebire utili împotriva stresului ºi anul eazã efectele dãunãtoare ale câmpurilor electromagnetice provocate de curenþii electrici de 110 volþi.care doresc sã-ºi pãstreze controlul personal asupra stãrii de sãnãtate. în pantofi ºi saltele. pentru a induce astfel o star e de sãnãtate. Magneþii terapeutici variazã în mãrime ºi formã ºi pot fi aplicaþi pe scaune sau introduºi în e de care ne sprijinim. sãnãtatea ºi boala sunt manifestãri ale unor structuri energetice anormale pe nivelul su btil al fiinþei noastre. Energia lor vibratorie trezeºte meridianele energetice ºi are efecte asupra d urerii. 31 . singurii care erã de pe urma acestei decizii sunt pacienþii. Este necostisitoare ºi poate fi apl icatã acasã. Este folositã pe scarã largã establishment-ul medical refuzã sã accepte aplicarea ei.

qi gong-ul . chiropractica în reþea. ele reprezintã o energie condensatã care vibreazã pe frecvenþe co recte (stare echivalentã cu . lãþime ºi înãlþime (primele trei dimensiuni). Acestea aparþin celei de-a patra dimensiuni. Aceastã viziune reprezintã o schimbare MAJORÃ a paradigmei. A apãrut cu mii de ani înaintea medicinii alopatice. respiraþia profundã. biofeedback adicã acele manifestãri energetice care alcãtuiesc acel aºa-z al ºaselea simþ. prin evitarea traumelor chirur gicale ºi prin promovarea fluxurilor energetice din interiorul corpului bioelectric. Ea are la bazã viziunea lui Einstein asupra materiei. Cuvântul paradigmã înseamnã: para dincolo de. Câteva exemple de medicinã vibraþionalã sunt terapia prin laser. magneþii terapeutici. chiropractica. materia elibereazã energie . El a influenþat într-o asemenea mãsurã medicina alopaticã încât în imii 300 de ani corpul a fost privit ca o mare maºinãrie subordonatã creierului prin intermediul siste mului nervos central ºi al celui periferic. prin luminã (foto-terapia ). Toate aceste metode vindecã în mod natural. aceastã viziune a fost înlocuitã de un model nou. Faceþi diferenþa Medicina alopaticã are la bazã viziunea newtonianã asupra realitãþii. mai devreme sau mai târziu. potrivit cãreia atun ci când este divizatã. conducând la tot felul de metode aberante. În mod paradoxal. aceastã formã de medicinã va înlocui acest Frankenstein pe car e îl numim alopatie . Altfel spus. ºi digma un exemplu care serveºte drept model. Spre exemplu. homeopatia ºi folosirea apei BEV ºi a apei ionizate cu înaltã valoare medicinalã. La ora actualã. rezult atele ei fiind de-a dreptul spectaculoase. NEFIIND de naturã fizicã. Schimbarea paradigmei Medicina vibraþionalã considerã corpul fizic un fel de semnãturã sau de amprentã a corpului lectric invizibil. Piuliþele ºi ºuruburile au fost înlocuite de circuite el ectronice ºi de condensatori. tai chi-ul. aroma-terapia. gân e conºtientã ºi subconºtientã. intuiþie. Ele NU POT fi mãs urate în lungime. Sir Isaac Newton con sidera lumea un mecanism foarte elaborat. uleiurile esenþiale. Modelul lui Einstein considerã fiinþa umanã o reþea de câmpuri energetice care coexistã ºi in eracþioneazã reciproc. inclusiv a viziunii medicinii occidentale asupra sãnãtãþii.Medicina vibraþionalã a rezultat din amestecul gândirii occidentale ºi orientale. Asemenea abordãri pierd din vedere faptul cã adevãrata realitate a vieþii se manifestã pe nivelul energetic subtil al fiinþei. divizarea unui atom produce energia atomicã. folosirea esenþelor din plante. care considerã trupul un fel de computer biologic în carne ºi oase. planul fizic nu reprezintã altceva decât aceeaºi energie luminoasã îngheþatã . aparþinând lumii metafizicii (meta dincolo de ul fizic). Nu existã nici cea mai micã îndoialã cã. Viziunea newtonianã ignorã cu desãvârºire acele forþe energetice numite spirit.

În al doilea rând. medicina vibraþionalã evitã folosirea medicamentelo r. Medicii nu pot decât sã spe re cã efectele pozitive le vor depãºi pe cele negative! Dimpotrivã. În ultimã instanþã. ºi mai ales asupra ficatului. terapia actualã care se foloseºte de medicamente chimice este în realit ate un amestec de efecte terapeutice sperate ºi de efecte adverse CUNOSCUTE. Un medicament este un drog! El modificã funcþiile organismului într-o manierã negativã. în timp ce medicina alopaticã se foloseºte de energia negativã a medicamentelor chimice pentru a forþa în mod nenatural corpul sã se supunã (trecând astfel peste inteligenþa înnãscutã a organismului). Sp re exemplu.sãnãtatea) sau incorecte (boala). Vindecarea prin manipulare 32 . Uºureazã durerile pacientului prin eliminarea simptomelor. Medicina vibraþionalã nu susþine Teoria Microorganismelor care stau la baza bolilor. optând în schimb pentru manipularea mult mai puþin traumaticã ºi mult mai sigurã a corpului bioelectric. medicamentele pentru artritã conþin o energie chimicã. cu e fecte dramatice asupra corpului.1 Hz. fãrã sã vindeceînsã niciodatã boala în sine. negativã. E a considerã cã cel care controleazã bacteriile ºi virusurile este câmpul bioelectric al corpului. extrem de puternicã. sfârºesc prin a tul. ºi nu inv ers. Frecvenþa pãmântului-mamã este de 7. Procesul de vindecare vibraþionalã presupune o manipulare a unor câmpuri energetice op use.8-8.

MHD este o terapie simplã ºi necostisito . Dacã echivalãm mesajul energetic scris pe disc cu o boalã. recoltele ºi buruienile. Este aceeaºi medicinã a principiilor similare aplicatã solului. nu putem decât sã tragem concluzia cã viaþa ºi energia sunt manifestãri ale unuia ºi aceluiaºi fenomen. plante. Obiectul sãu de activitate este legat de prevenirea problemelor dentare. re ceptatã apoi de radioul nostru. Presupune emiterea unei energii pe anumite frecvenþe în mediul înconjurãtor. Aceºti ioni liberi sunt încãrcaþi cu o sa cinã electricã pozitivã. Magnetul neutralizeazã energia înmagazinatã pe dischetã. corpul revine la starea sa de sãnãtate obiºn rucât viaþa este energie. Biodinamica este o agriculturã homeopaticã. Obiectul de lucru ºi instrumentul cu care opereazã medicina vibraþionalã este energia . radionica poate mãri considerabil producþia alimentelor cu înaltã valoare nutriþionalã prin împiedicarea proliferãrii insectelo ºi a buruienilor. iar energia este materie. câteva clisme ale ficatul erapie hormonalã. proces pr in care ionii de hidrogen sunt eliberaþi din moleculele de H2O. De aceea. unde va fi captatã de s ol. o dietã îmbunãtãþitã. Presupune folosirea unor cantitãþi minuscule de îngrãºãminte naturale biodinamice ( un vârf de cuþit la 75 de litri de apã purã ºi energizatã. placa este dizolvatã. Aplicatã în mod corect. dacã gura este spãlatã cu aceastã apã încãrcatã pozitiv. MHD utilizeazã un mic dispozitiv care pompeazã apã într-un câmp electromagnetic. problemele dentare se vor reduce sau vor dispãrea cu desãvârºire. Prevenirea formãrii plãcii împiedicã apariþia ace r manifestãri neplãcute. Procesul constã în introducerea une i cantitãþi de îngrãºãmânt natural de vitã în cornul unei vaci ºi îngroparea lui între cele douã echinocþii în perioad . anulând frecvenþa opusã ºi ºtergându-i semnãtura. datorate nu de puþine ori unei alimentaþii nesãnãtoase. care poate fi aplicatã acasã. Magneto-hidrodinamica (MHD) este un domeniu relativ nou al medicinii vibraþionale. care ne permite sã o ascultãm ºi sã ne bucurãm de ea. Ori de câte ori forþele energeticepozitive câºtigã bãtãlia. microbii. Moleculele din care este alcãtuitã placa dentarã au o sarcinã electricã negativã. Radionica este o metodã folositã de unii fermieri care practicã o agriculturã alternativã. MHD previne în mod eficie nt formarea cariilor ºi trateazã problemele periodontale ale gingiei. animale ºi microbi. deopotrivã pentru dinþii dumneavoastrã sau cei ai animalelor dumneavoastrã d e casã! Dacã adãugaþi la MHD ºi controlul PH-ului salivei. Am putea compara metoda cu o staþie de radio care transmite o melodie. este evident cã neutralizarea câmpului energetic negativ nu poate conduce decât la o ameliorare a stãrii de sãnãtate. pentru a se produce o fuziune a energiei). S-a doved it cã aceastã soluþie afecteazã dramatic solul.Un exemplu de manipulare a energiei se referã la trecerea unui magnet pe deasupra unei dischete de computer sau a unei benzi de casetofon. Formarea plãcilor pe dinþi genereazã carii.

Întrucât medicina vibraþionalã . Tinereþea fãrã bãtrâneþe are la bazã aplicarea medicinii vibraþionale în viaþa noastrã obiºnu deþinem CUNOAªTEREA necesarã ºi instrumentele corespunzãtoare. Inversarea procesului de îmbãtrânire es energie care alcãtuiesc împreunã corpul bioelectric. 33 . ce conduc la REZULTATE concrete. cu o vibraþie complet diferitã (vezi lucrarea Biodinamica. Viziunea intuitivã ar trebui sã preceadã cercetãrile de laborator. Ele pun la îndoialã teorii care au fost ridicate de-a lungul t impului la statutul de LEGI prin aºa-numitele metode ºtiinþifice. Folosirea greºitã a acestora din urmã a condus la foarte mu lte probleme pentru umanitate. Ele ar trebui abandonate. cu cheltuieli ºi riscuri minime! Aceastã carte prezintã o privire de ansamblu generalã referitoare la cunoaºterea legatã de vindecarea vibraþionalã.tembrie-martie astfel încât sã absoarbã energia cosmicã ºi sã suporte o TRANSMUTARE a propriei energii. fiecare om domenii noi. putem produce rezultate ulu itoare în viaþa noastrã ºi a celor dragi. ci ca un câmp energetic nou. II ºi III). Conflictul cu medicina ºi ºtiinþa Medicina ºi ºtiinþa se simt ameninþate de aceste schimbãri ale paradigmei. deoarece împiedicã procesul de creativitate ind ividualã. care nu au nimi c de-a face cu dogmele sale clasice. ºi nu invers. Aplicarea tehnicilor discutate aici ºi rãspunsul pe care îl vor experimenta cititorii vor fi însã specifice fiecãrui individ în parte. volumele I. aplicându-le cu fiecare ocazie te posibilã în principal prin manipularea câmpurilor de are tendinþa de a înlocui vechile teorii moarte cu modele noi ar trebui sã fie preocupat în cea mai înaltã mãsurã de aceste în viaþa de zi cu zi. Ceea ce rezultã nu mai poate fi descris ca un îngrãºãmânt. extrem de puternic.

eliminã bolile ºi permite omului obiºnuit sã d CONTROLUL asupra propriei sale stãri de sãnãtate ºi asupra vieþii sale. Procesul de îmbãtrânire este un proces cumulativ. îndeosebi în domeniul înlocuirii anumitor pãrþi corporale ºi în med de urgenþã. astfel încât acesta sã nu mai aibã nevoie tot timpul de noi ºi noi medicamente sau interve nþii chirurgicale pentru a putea funcþiona. Atu când vorbim de un corp tânãr (fãrã vârstã). implicã o anumitã energie care ne influenþeazã corpul bio ric. Ea manipuleazã boala pe termen scurt. Bolile sunt manifestãri ale forþelor energetice negative în corpul nostru. fiind creaþi dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. adicã materie. Tot ceea ce facem. preþul plãtit fiind însãºi sãnãtatea ºi longevitatea noastrã pe termen lung. ale bolilor ºi medicamentelor. o energie pozitivã ºi minunatã! . noi facem part e integrantã din cosmos. sunt ºi ele alcãtuite din energie lucru cât se poa te de adevãrat! Din pãcate. mâncãm ºi bem. în fiinþa noastrã se produce o schimbare a frecvenþei de a energiei. Mai presus de toate. Rezultatul sunt bolile. Ea are însã ºi o laturã negativã. Nimeni nu poate contest rogresele pe care lea fãcut medicina alopaticã. De aceea. Corpul nostru nu este altceva decât luminã solidificatã. energia din care sunt alcãtuite ele este de polaritate NEGATIVÃ. Numai dacã vom ºti sã identificãm aceste forþe vom putea învãþa apoi sã le manipulãm fãrã un aport de me ºi fãrã a apela la medicina chirurgicalã. este foarte important sã învãþãm CUM putem descifra influenþele pozitive de cele n egative. pe care îl plãtesc tot bolnavii. ne referim de fapt la un corp în care controlul este deþinut de le energiei pozitive. Este important sã înþelegem cã medicamentele ºi intervenþiile ale presupun riscuri substanþiale ºi un preþ ridicat. Medicina vi braþionalã opreºte ºi inverseazã procesul de îmbãtrânire. înseamnã cã medicamentele ubstanþele chimice. decât o maºinãrie biologicã sau decât o fiinþã spiritualã prinsã în capcana corpului material în timp sale pe pãmânt. care reprezintã la rândul lui ENERGIE. Dacã acest lucru este adevãrat. Inversarea procesului de îmbãtrânire presupune manip ularea acestor forþe astfel încât schimbãrile sã nu se mai producã deloc sau sã poatã reveni cât mai rapid la normal. noi suntem energie. accelereazã procesul de îmbãtrânire la persoanele tinere. Din aceastã perspectivã. care reprezintã tot materie. Schimbarea energiei Dacã ignorãm modul de viaþã sãnãtos. Este important sã înþelegem cã noi suntem ceva mai mult decât un simplu trup din carne ºi oa se. Efectele combinate ale neglijãrii pers onale.O nouã viziune Universul este alcãtuit din douã principii: ENERGIA ºi MATERIA.

Anioni ºi cationi Anionii ºi cationii reprezintã aspecte ale energiei electronilor eliberate în timpul rea cþiilor chimice. Spre exemplu. inclusiv în stomacul ºi în ficatul nostru. în timp ce miºcarea de rotaþie a energiei rele este inversã ele douã tipuri de energie pot fi diferenþiate prin EFECTELE pe care le au asupra stãrii noastre de sãnãtat e ºi asupra corpului bioelectric. una pozitivã ºi cealaltã negativã. 34 . pe care îl identificãm ca fiind o lingurã de oþel. Energia bunã ºi energia rea Conceptul de energie pozitivã ºi negativã echivaleazã cu cel de energie bunã ºi rea. Aceastã energie poate fi pozitivã sau nega tivã. în timpul digestiei alimentelor ingerate. oþelul este obþi nut cu ajutorul structurii energetice a anionilor ºi cationilor. Energia bunã este cea care se învârteºte cãtre dreapta. Dacã rupem forþele ce þin laolaltã ato sau moleculele unei substanþe. Modificarea prin fuziune a str ucturii energetice a materiei ne poate permite sã obþinem plumb sau aur în loc de oþel. Eli berarea acestei energii de polaritãþi opuse. genereazã o activitate electricã ce perm existenþa vieþii. ceea ce obþinem este energie. Întreaga materie reprezintã o combinaþie a acestor energii. noi recunoaºtem produsul finit. Dacã este modelat în forma unei lingu ri.

Rãzbun area a venit mai târziu. Cãldura produsã de lemn este o energie anionicã. Energia negativã are o miºcare inversã. Spre exemplu. extrem de importantã: energia microundelor este orientatã cãtre stânga. fiind extrem de distructivã pentru toate formele de viaþã. vom constata cã termenul tocofer ol este precedat de litera d sau de literele dl . ºtiþi cât de plãcutã este cãldura produsã de lemnele de foc. Energia anionicã poate trece prin materie. orientatã cãtre stânga. Energia pozitivã. o rientatã cãtre dreapta. Ilustraþie Orientarea cãtre stânga Orientarea cãtre dreapta Cum putem stabili miºcarea de rotaþie Existã mai multe maniere prin care putem stabili miºcarea de rotaþie a energiei. provocând miºcarea sa de rotaþie. în anul 1948. Ceea ce ne intereseazã pe noi este maniera în care aceste forþe energ etice afecteazãfiinþele vii ºi FELUL ÎN CARE influenþeazã ele procesul de îmbãtrânire. ea este o energie dãtãtoare de viaþã. când NASA a pierdut contactul cu astronautul John Glenn exact când acesta trecea prin s tratul de ozon la întoarcerea sa pe pãmânt. Miºcarea de rotaþie a pãmântului este rezultatul energiei anionice. care pãtrunde în Centura lui Van Allen (stratul de ozon). d indicã faptul cã atunci când lumina infraroºie este t in tocoferol. Efectele ei asupra organismelor vii est e unul de alinare. cee . Cea negativã. Altfel spus. adicã în sensul acelor de ceasornic. orientatã cãtre dreapta. Van Allen a emis ipoteza existenþei acestei centuri. este cea care provoacã procesul de îmbãtrânire. Prima ne menþine pe latura anabolicã piramidei ilustrate în capitolul 1. ele sunt atrase cãtre pãmânt. Procesul este similar cu cel de încãlzire al cuptoarelor cu micro unde.Energia pozitivã are o miºcare de rotaþie cãtre dreapta. care p pânã în oase. Efectul sãu est e unul orientat cãtre dreapta ºi ne încãlzeºte deoarece anionii eliberaþi prin oxidarea (arderea) lemnului t rec prin corpul nostru ºi ne încãlzesc celulele. adicã în sensul acelor de ceasornic . este cea care ne menþine tineri. Aþi remarcat vreodatã diferenþa dintre cãldura produsã de un lemn ºi cea produsã de gaz sau de e lectricitate? Dacã aþi trãit în climatul nordic. adicã în sens invers acelor de ceasornic. experþii l-au ridiculizat. ea capãtã o miºcare de rotaþie orientatã cãtre dreapta. Cea de-a doua ne plaseazã pe latura catabolicã a piramidei. Prima se învâr teºte cãtre DREAPTA. Pe mãsurã ce aceste particule de en ergie pãtrund în stratul de ozon. dacã vom analiza o sticlã cu vitamina E. ce provine de la soare. cu o singurã excepþie. deter minând astfel efectul pe care îl va avea o substanþã asupra corpului bioelectric. cealaltã cãtre STÂNGA. pe care îl bombardeazã. în sensul acelor de ceasornic. Energia solarã este o energie de tip anionic.

Sã ne reamintim de exemplul cu magnetul ºi cu caseta audio. sau încãrcate cu o energie orientatã cãtre stânga. Am bele 35 . Procesul de dezenergizare necesitã el însuºi energie. vã recomandã olosiþi decât capsulele cu ulei din germeni de grâu sau forme uscate de vitamina E. coloranþii. eliminate rapid sau izolate. va trebui sã-l definim mai clar. De aceea. aditivii alimentari. dl are efec De remarcat cã atunci când vitamina E de tip d se regãseºte în uleiul de SOIA sau de CANOLA energia ei pozitivã este neutralizatã ºi convertitã într-o substanþã negativã (de aceea.e indicã faptul cã vitamina E este purtãtoarea unei energii dãtãtoare de viaþã. Într-un fel. sãrurile ºi toate celelalte sub stanþe nocive. Acest principiu este valabil deopotrivã în ceea ce priveºte aliment ele ºi substanþele nealimentare. este e l însuºi un cuvânt neutru. Tocoferolul de tip e exact opuse. Neutralizarea Cuvântul neutru nu înseamnã mare lucru pentru majoritatea oamenilor. furândune practic forþa vieþii. care trebuie dez-energizate de corp. Toate aspectele care exercitã o influenþã negativã asupra organismului uman trebuie neut ralizate. ne referim de fapt la acele substanþe care exercitã o influenþã negativã asupra organismului nostru. Evitaþi soia ºi canola ca pe ciumã!). despre care vom discuta în detaliu mai târziu. precum medicamentele. Atunci când spunem cã trupul trebui e sã îºi neutralizeze substanþele toxice.

Existã ºi alte tehnici care asig rã informaþii ulterioare. Ori de câte ori este hrãnit cu o energie orientatã cãtre stânga. Energia magnetului neutralizeazã energia casetei tocmai pentru cã are o miºcare de rotaþie în sens opus. energiile toxice ale cartofului vor circula liber prin organismul nostru. În funcþie de felul în care a fos t crescut cartoful. el poate produce asupra organismului uman efecte pozitive sau negative. produc efecte similare asupra corpului nostru! Un cartof cu o energie negativã sileºte corpul sã apeleze la rezerva sa energeticã pentr u a prelucra ºi neutraliza respectivul câmp de energie negativã. Pare simplist. adicã o pierdere de sãnãtate ºi vitalitat e. care rezultã în procesul de îmbãtrânire! Sã revenim la miºcarea de rotaþie a energiei. etc.reprezintã forme de energie stocatã. kineziologia se ocupã cu dinamica energeticã pe care o imprimã asupra þesuturilor ºi fluid elor corpului bioelectric o anumitã substanþã. Kinestetica este o tehnicã foarte utilã de diagnosticare. ne referim la ideea de rãu pentru corpul meu . la fel cum nu toate merele ºi piersicile. care reprezintã o formã naturalã de stocare a energiei. stocatã de plantãpentru nevoile sale viitoare. dar chiar aºa stau lucrurile. Kineziologia Kineziologia reprezintã studiul dinamicii fluidelor (miºcãrii fluidelor). dacã trupul nu reuºeºte sã elimine din circulaþie energia toxicã. Dacã el nu este capabil sã ducã la bun sfârº t aceastã sarcinã. Mulþi practicanþi ai artelor vindecãtoare se folose sc de ea pentru a pune diagnostice ºi pentru a conduce procesul de vindecare. El nu este altceva decât o energie sub formã de ca rbohidraþi. Atunci când spunem orientat cãtre stânga. Atunci când spunem orientat cãtre dreapta. O substanþã înzestratã cu o energie orientatã cãtre stânga lãsatã sã circule liber prin corpu u are efectul unui bulgãre de zãpadã lãsat în cãdere liberã la vale. NU toþi cartofii. producân d leziuni la nivelul organelor vitale ºi ale corpului bioelectric. Mai mult. Corpul opereazã cu energia negativã exact în aceeaºi manierã. Efectul este unul de tip catabolic. efectele acesteia asupra sistemului vit al vor fi dezastruoase. Oprirea lui presupune o cheltu alã de forþã vitalã din partea corpului. n e referim de fapt la ideea de bun pentru corpul meu . morcovii. Kinestetica se referã la simþurile musculare ºi mai este cunoscutã ºi sub denumirea de Ana liza Dinamicã a Reflexelor sau testarea muºchilor. generând un deficit de energie. În medicina vi braþionalã. cum ar fi efectul pe termen lung al unei anumite substanþe asupra corpului fizic. Sã ne gândim la un cartof. Ea poate fi folositã pentru a determina efectul imediat pe care îl poate avea o substanþã asupra corpului.. forþa vitalã a organismului este risipitã. Ki nestetica se referã la .

amplificarea sau la slãbirea puterii la nivelul degetelor sau al membrelor. dar fãrã sã forþeze excesiv. Este o excelentã metodã de testare. Nu trebuie aplicatã NICIODATÃ fãrã acest antrenament. Testarea muºchilor este influenþatã MASIV de prezenþa metalelor grele în þesuturi. Cum trebuie efectuat testul Singurele accesorii necesare sunt: o altã persoanã ºi alimentul. îndeosebi e cele provenite de la amestecurile pe bazã de mercur utilizate pentru plombele dentare. rugaþi-l pe prietenul dumneavoastrã sã încerce sã desprindã degetele unite. Spre exemplu. medicamentul sau supl imentul pe caredoriþi sã îl testaþi. substanþele exercitã douã tipuri de EFECTE energetice subtile asu pra corpului bioelectric ºi asupra stãrii noastre de sãnãtate. cu fermitate. Pentru a recapitula. care este scurt circuitat de prezenþa metalelor grele. de u nul singur. substanþele active din punct de vedere biologic cum ar fi produsele purif icate produc de regulã crize vindecãtoare ºi FALSE efecte negative care pot afecta rezultatele acestor teste. În continuare. Acestea sunt: efectul benefic / poziti v / orientat cãtre dreapta ºi efectul malefic / negativ / orientat cãtre stânga. Pur ificarea câmpurilor energetice modificã serios regulile de care vom discuta mai departe. dar necesitã un anumit antrenament. Acest procedeu permite accesul la inteligenþa corporalã prin intermediul sistemului nervos autonom. Începeþi prin a alcãtui un inel cu ajutorul degetului ma e ºi a degetului mijlociu de la mânadominantã (dreapta pentru dreptaci). Este foarte important ca el sã observe cantitatea de efort 36 .

Rezult atul a fost cã prietenul meu ºi-a pierdut COMPLET puterea pe care o avea în braþ! Drept urmare. rugând apoi persoana care ne ajutã sã împingã în jos braþul. La fel ca ºi pro esul de creºtere. atingându-le zona ficatului (pe partea dreaptã. cãci ºi-ar fi introdus în organism o substanþã negativã care i-ar fi afectat aura. Nu uitaþi sã faceþi încã douã teste. din cauza activitãþii lor biologice extrem de puternice. Acelaºi gen de ficat au ºi suferinzii de hepatitã sau de mononucleozã. Vã reamintim însã cã le purificate special produc de regulã reacþii negative. unul anterior ºi altul celui propriu-zis. corpul sãu bioelectric ar fi avut de suferit. ele vo r deveni mai SLABE. Procedeul de mai sus mai poate fi aplicat ºi prin întinderea braþului dominant astfel în cât acesta sã ajungã la nivelul umerilor. în special dacã ºtie cã proprietarul sãu nu doreºte cu adevãrat sã se vindece sau nu este pregãtit sã coopereze.necesar pentru a despãrþi degetele. Orice pendul funcþioneazã ca o antenã. Apo taþi testul. întrucât ªTIE instinctiv cã substanþa va produc o crizã vindecãtoare ºi va forþa corpul bioelectric sã se purifice ºi sã se vindece. Toate substanþele emit asemenea semnale! Corpul însuºi trimite semnale energetice orie . din acelea care s e ofilesc înainte de a ajunge cu ele acasã. rugându-i sã-ºi întindã braþul ºi verificând rezistenþa la împingere a acestuia. Dacã le-ar fi mâncat. D n nefericire. Aceºtia pot fi testaþi cu uºurinþã aceþi mai întâi un test general. Am un prieten care ºi-a cumpãrat recent niºte roºii de la supermarket. Alte exemple Oamenii care beau foarte mult alcool au un ficat cirotic (altfel spus. cu excepþia faptului cã este o antenã în miºcare. Dacã ficatul lor es te slãbit. cu mâna goalã. suferã de c iroza ficatului). Antenele pot trimite SAU recepta semnale energetice. roºiile au fost retur nate. în timp ce în pumn substanþa testatã. acea reflexie a vitalitãþii organelor vitale ºi glandelor corpului. Dacã acesta este po iv pentru corpul dumneavoastrã. iar corpul are tendinþa sã minimizeze orice formã de stres. acest gen de oameni nu se pot vindeca. Uneori. pentru a verifica rezistenþa naturalã a braþului. exact ca cea a unei staþii de radio sau cea de pe acope riºul casei dumneavoastrã. þinând obiectul testat în gurã. sub cutia toracicã). Pendulul lui Foucault Pendulul este unul din instrumentele mele preferate de mãsurare a celor douã tipuri de energie. ei îºi vor pierde imediat puterea. folosind procedeul descris mai sus. corpul însuºi induce rezultate false. cel de reîntinerire este un proces stresant. În mâna opusã þineþi produsul testat. Le-am testat împreunã. degetele vor deveni mai PUTERNICE. Puteþi face testul respectiv ºi singur. Dacã produsul este negativ.

Fotografiile Kirlian pot surprinde în imagine aceste aure. În acest caz. medica ment. canola. Alte terapii vibraþionale Atingerea terapeuticã (bioenergeticã) presupune un transfer de energie pozitivã de la terapeut la pacient. Acesta este marele secret al pendulului! Nu este vorba în nici un caz de o vrãjitori e! Învãþarea folosirii corecte a pendulului ºi a lanþului vibratoriu necesitã o anumitã practicã ucrãri precum Trusa pendulului sau Vibraþiile sunt foarte utile pentru înþelegerea acestor fenomene. pendulul antena receptoare. el va începe sã se roteascã înspre dreapta sau înspre stânga. Este folositã în terapiile bioenergetice ºi în masaj. alimentele ºi corpurile v ii toate au o asemenea aurã. Pietrele. intrând într-o miºcare similarã. urmãrind astfel transformarea câmpurilor energetice ale celei din urmã. cu care pendulul intrã în rezona nþã. substanþele reprezintã transmiþãtorii. Energia corporalã mai este cunoscutã uneori ºi sub numele de aurã .ntate într-un sens sau în altul. medicamentele. Spre ex emplu. Secretul constã în transferul energiei de la o persoanã sãnãtoasã cãtre cea bolnavã. Rotaþia pendulului reflectã statutul câmpului energetic al obiectului verificat. Dacã pendulul este atârnat de o sfoarã sau de un lanþ ºi þinut deasupra unui aliment. Unele pendule sunt mai sensibile decâ altele. etc. zahãrul alb. i ar corpul interpretul.. Reversul medaliei este la fel de adevãrat (un corp cu o vitalitate redusã emite semnale orientate cãtre stânga). soia toate emit semnale orientate cãtre stânga. 37 . Un corp cu o vitalitate ridicatã emite semnale orientate cãtre dreapta.

aveam zece ani ºi o sãnãtate f oarte precarã. Ne vom ocupa mai amãnunþit de aceste subiecte într-un capitol ulterior. graph înregistrare. Dupã ce i-am pove stit. mi-a propus sã facem exerciþiul degetului pe care tocmai l-am descris. Ele apar atunci cân d sistemul este supus unui stres. face parte din aceeaºi categorie de terapii ca ºi atingerea terapeuticã. Þesuturile sunt alcãtuite din celule funcþionale numite celule parenchime. dentistul meu a observat cã am su b piele o cicatrice de peste doi centimetri ºi m-a întrebat cum s-a produs ea. noi avem datoria . Cicatricele sunt amintiri negative. Þesuturile afectate de cicatrice reprezintã câmpuri energetice negative. fie la nivelul pielii. Dacã aº fi ºtiut la vremea respectivã. repre zintã cheia înþelegerii tuturor misterelor vieþii ºi controleazã procesul de îmbãtrânire. Cicatricea mea a rezultat ca urmare a unei cãderi. S-a dovedit cã a avut dreptate! Degetele mele ºi-au pierdut pe loc orice pute re! EFECTUL cicatricei era extrem de puternic deoarece se afla chiar pe unul din mer idianele energetice principale. la fel ca ºi informaþiile înregistrate pe o casetã audio sau pe hard discul unui computer. astfel încât cicatricea nu s-ar fi produs. Procesul de îmbãtrânire reprezintã efectul CUMULATIV al forþelor energetice negative asupr a corpului bioelectric. Pentru a ºterge temporar amintirea provocatã de cicatrice. aº fi putut folosi capsulele ºi loþiunea SOC. Alãturi de Qi Gong. S-a dovedit cã cicatricea îmi bloca fluxul energiei. Cu cât mergi mai departe. cu atât mai mari devin pagubele. Instantaneu. dar în loc sã þin o substanþã în mâna stâng ting cicatricea cu ea. fie interne. Cicatricele Când l-am rugat sã-mi scoatã plombele pe bazã de mercur.Plasarea mâinilor pe persoana bolnavã este o practicã religioasã. De aceea. mesaje energetice magnetice. cel care fãcea legãtura între chakra mea abdominalã (centrul energiei) cu cr eºtetul capului. Traumele produc cicatrice. Câmpurile energetice sunt reale! Ele stau la baza tuturor proceselor vitale. Modificarea unei funcþii corporale ar putea fi asemãnatã cu mersul cu o maºinã c are un cauciuc dezumflat. o pr acticã chinezã. pãstrate în memor ia holograficã a pielii (holo luminã reflectatã în jur de un obiect central. dentistul mi-a injectat un remediu homeopatic chiar în interiorul ei. Þesuturile ci catricelor NU sunt funcþionale. Cele de la nivelul organelor vitale modificã funcþionarea acestora ºi accel ereazã procesul de îmbãtrânire. degetele mele ºi-au recãpãtat întreaga putere. ic apar d). nu existã nici cea mai micã diferenþã între ele! (vã recomand în aceast irecþie sã citiþi lucrarea Universul holografic).

fiecare om ar trebui sã înveþe sã mãsoare ºi sã manipuleze energia.sã le înþelegem ºi sã învãþãm cum trebuie interpretate ele în viaþa noastrã de zi cu zi. curãþã placa arterialã. al opþiunilor noastre legate de dieta alimentarã? Vom învãþa mai m ulte despre acest subiect în capitolele care urmeazã. Preambul: capitolul urmãtor prezintã o privire de ansamblu asupra medicinii de înaltã teh nologie ºi asupra promisiunilor legate de gloanþele sale magice . 38 . De fa t. De ce nu ne-am folosi de acelaºi proces ºi în domeniul medicinii. Este important ca cititorul sã înþeleagã cã trãim într-o lume a fenomenelor energetice. Þesuturile cicatrizate ºi încheieturile rigidizate SOC eliminã cicatricele. di zolvã cicatricele interne. astfel încât sã puteþi aprecia mai bine valoarea adevãra stãri de sãnãtate. al vindecãrii. ajutã la creºterea pãrului. regenereazã pielea arsã. eliminã le la nivelul încheieturilor. regenereazã cartilagiile încheieturilor ºi deschide meridianele energeti ce. Noi facem instinctiv acest lucru atunci când ne folosim de intuiþie pentru a lua anu mite decizii în legãturã cu oamenii. reduce ridurile. Sperãm sã vã dovedim astfel inutilit atea tehnicilor de vindecare rapidã a acestor metode. curãþã pielea de coºurile provocate de acnee. cu obiectele ºi cu diferite evenimente.

Promisiunile eiseamãnã cu gloanþele magice folosite în industria cinematograficã. create pentru a trata boli de generative precum cele cardiovasculare. Medicina modernã urmãreºte sã manipuleze aceste func fãrã sã le înþeleagã însã. În mod . cancerul ºi artrita. Ea nu ºtie aproape nimic în legãturã cu unele mecanisme de bazã precum somnul. de îmbãtrânire. Sauna cu raze infraroºii la distanþã Sauna RID provoacã ºocul hipertermic. Medicina de înaltã tehnologie a devenit o veritabilã extensie a conºtiinþei noastre naþional e. procesul de creºtere. Bolile contagioas din trecut au fost la rândul lor înlocuite de cele ale civilizaþiei. abordarea medicinii era de tipul: Ia o pastilã ºi îþi va ce . iar apoi din întregul c orp. La ora actualã. Are efecte benefice inclusiv la nivelul tulburãril or nervoase ºi al celor legate de þesuturile conjunctive. Într-un trecut nu prea îndepãrtat. dar fãrã sã se foloseascã d uminã. Tratame ntul acestor boli presupune echipamente de diagnosticare din ce în ce mai sofisticate ºi un ºir nesfârºit de experþi car e sã le manipuleze. cu tot apetitul nostru din ce în ce mai ridicat pentr u tehnologie. Pe scurt. la fel ca orice altã saunã. pentru a numi numai câteva dintre ele. aceastã viziune a fost înlocuitã de medicina înaltei tehnologii . De aceea. Vezi pagina xxx pentru mai multe informaþii 6 Gloanþele magice Viaþa nu poate fi cunoscutã decât prin simptomele sale . problemele legate de boli ºi de procesul de îmbãtrânire nu au dispãrut ºi nu s-au redus deloc. Este frumoasã. abur sau cãldurã în acest scop. nu obosit. · Nu necesitã apã ºi sistem de canalizare · Dizolvã acneea ºi deºeurile acide la nivelul pielii · Îmbunãtãþeºte circulaþia sângelui ºi a limfei · Arde caloriile ºi reduce greutatea · Alinã durerile asociate cu diferite boli · Este necostisitoare · Este portabilã. tehnologia RID face ca organismul sã se simtã regener at. despre durere ºi vindecare. Albert Szent-Gyurgyi Medicina alopaticã nu se aflã astãzi mai aproape de înþelegerea esenþei vieþii decât se afla m o sutã de ani. Elasticizeazã membranele celulare. Nu necesitã instrumente pentru reparaþii. Eliminã metalele grele din creier. Zilnic apar noi ºi noi medicamente ºi înalte tehnologii. care pot efectu a astfel mai bine schimbul de substanþe nutritive ºi deºeuri.SOC redã flexibilitatea corpului.

Teh nologia bazatã pe gloanþe magice mascheazã adevãratele probleme legate de sãnãtate.corect. astfel încât ajungem sã acceptãm viaþa în termeni m i. care nu fac decât sã se înrãutãþeas nea marilor cuceriri ale ºtiinþei ne tulburã minþile. în loc sã ne bucurãm plenar de o stare de sãnãtate la APOGEU. Ieri ºi astãzi 39 . oamenii au ajuns sã punã un semn de egalitate între eforturile eroice ale medicinii ºi adevãrata vindecare.

o acceptare a unui corp uzat în speranþa unui miracol care se va produce . De aceea . ziarele sunt pline de articole laudative la adresa noilor descoperiri ºi p romisiuni ale tehnologiei. eliminând din viaþa noastrã celela lte aspecte. Sun eni disperaþi. În acest fel. Suferinþa este eneratã de sistem. fiindu-ne rãpitã astfel demnitatea umanã. Sãnãtatea precarã ºi viaþa trãitã în simplitate Starea de sãnãtate precarã nu este un pãcat. Gloanþele magice au devenit un pretext. Zilnic. Sãrmanii oameni continuã sã umple saloanele spitalelor. Majoritatea oamenilor din ziua de astãzi împãrtãºesc mentalitatea glonþului magic deoarece a ceasta le oferã o rezolvare rapidã a problemelor lor. în loc sã trateze la rãdãcinã cauzele bolilor degenerative. Ar fi în stare sã plãteascã oricât pentru a-ºi recupera sãnãtatea pierdutã. Pentru cea de astãzi nu mai reprezentãm decât niºte numere într-un catalog. Din pãcate. banii nu mai co nteazã aproape deloc pentru el. în cel mai bun caz. oamenii uitã de promisiunile neonorate ale medicinii moderne ºi de sp eranþele veºnic amânate. la fel au ajuns sã creadã ºi oamenii. ea nu reprezintã decât un fel de t rusã de prim ajutor. Dacã alergãm dupã bani. nici pacienþii nu se pot bucura de avantajele acestora. dar este într-adevãr extrem de neplãcutã ºi îngr de costisitoare. medicilor li se refuzã dreptulde a se pregãti în domeniul nutriþional ºi în medicina vibraþi nalã. Medicina modernã a substituit demnitatea. care recurg la gesturi disperate. dar ne pierdem sãnãtatea. Din fericire. la ambele extreme. Ea nu face altceva decât sã di agnosticheze boala cu ajutorul testelor. Când omul devine grav bolnav. Medicii moderni au cãpãtat alura unor vrãjitori ai înaltei tehnologii îmbrãcaþi în halate alb Vrãjiþi de aceastã imagine. cel mai bine este sã evaluãm ce anume este cu adevãrat important pentru noi. se poate trãi ºi altfel. Ea nu mai crede decât în gloanþele magice . fãrã sã înþeleagã însã nici o clipã care este adevãrata cau iei prin care trec. înghesuindu-se la fel ca niºte vit e într-un staul ºi continuând sã spere cã ºtiinþa va descoperi în curând un glonþ magic ºi pentru boala lor. al razelor X ºi al scanerelor. cei care pierdem suntem noi. Medicina NU înþelege mecanismul bolii la nivel energetic. Profesioniºtii sãi sunt ant renaþi sã creadã numai în gloanþe magice ºi în speranþã. O viaþã trãitã în simplitate vã va permite sã preluaþi controlul asupra sãnãtãþii dumneavoast obstacolele în calea acestei simplitãþi? Goana dupã bani ºi dupã obiecte materiale. Din pãcate. ºi asta tocm ai pentru cã am neglijat cea mai mare comoarã între toate: sãnãtatea. Pe de o parte. Banii câºtigaþ e vor duce pe cheltuielile de vindecare extrem de mari în sistemul în care trãim . înlocuind-o cu tehnol ogia.Medicina de ieri ne cunoºtea în calitate de fiinþe individuale. Sistemul a eliminat respectul pentru fiinþa umanã.

asta nu înseamnã cã vã veþi bu mâine. Dacã nu credeþi. Viitorul es te doar la câþiva paºi de noi. timpul pare sã se opreascã în loc. De ce sã experimentaþi iadul bãtrâneþii. Ilustraþie Corpul uman este alcãtuit în proporþie de 65% din apã 40 .mâine. Preambul: în capitolul urmãtor veþi învãþa DE CE nu vã furnizeazã alimentaþia ENERGIA de care nevoie pentru a rãmâne tânãr ºi CE puteþi face pentru a remedia aceastã situaþie. În mod regretabil. De a t ce vã stã în puteri pentru a vã readuce corpul bioelectric la un indice de referinþã mai mic de 0.33. Chiar dacã vã bucuraþi în prezent de o stare bunã de sãnãtate. când puteþi sã vã bucuraþi la nesfârºit de aceeaºi s eþe fãrã bãtrâneþe? Atunci când eºti cu adevãrat sãnãtos. întrebaþi un om în vârstã. tinerele generaþii repetã din nou ºi din nou aceeaºi greºealã. Numai atunci când ajungi din nou tânãr îþi poþi permite luxul de a renunþa la medicamente ºi la gloanþele magi gãsindu-þi controlul asupra corpului tãu. prefer sã îmi redobândesc ºi sã îmi PÃSTREZ Este o prostie sã vã periclitaþi sãnãtatea de dragul exceselor zilei prezente. Pres nerea lor se dovedeºte însã de fiecare datã eronatã. Personal.

în timp ce alþii îºi pot pierde chiar anumite pãrþi corporale. medicina nu are gloanþe magice atunci când vine vorba de muºcãturile de pãi anjen. Din feri cire.Cantitatea de apã din corpul uman reprezintã în medie 65% din volumul acestuia. Învãþaþi sã vã controlaþi corpul fizic ºi veþi experimenta o viaþã ivel pe care nici mãcar nu l-aþi bãnuit pânã acum. Muºcãturile de pãianjen Muºcãtura unui pãianjen este un proces energetic . Rapid. Pentru comparaþie. a intrat în comã ºi s-a trezit abia ºase luni mai târziu. Instantaneu. durerea a dispãrut ºi am putut sã-mi folosesc din nou mâna. Reducerea conþinutului de apã în organism determinã hipotalamus ul (centrul setei la nivel cerebral) sã trimitã semnalul specific. Odatã. care a stat inclusiv la baza acestei cãrþi. Medicul curant nu a ºtiut ce sfat sã-mi dea! Mi-am vizitat atunci dentistul meu holistic . în timp ce o femeie poate avea numai 52% apã. iatã ºi o poveste personalã. mi-aº fi putut pierde întregul braþ. nasul ºi o ureche. Este important sã î atura forþelor energetice care provoacã asemenea reacþii. Aceastã poveste este o dovadã clarã a eficacitãþii medicinii vibraþionale ºi a abordãrii ener ice a stãrii desãnãtate. Apa purã este cea mai bunã bãuturã pentru un om înþelept . Dupã cum puteþi constata. din cauza þesuturilor sale grase (care nu reþin apa). ºi chiar de la o parte corporalã la alta (vezi ilustraþia din partea d reaptã). astfel încât veninul pãianjenului nu a p ovocat leziuni majore mâinii mele. picioarele. m-am trezit la ora 2. starea mea generalã de sãnãtate era bunã la momentul respectiv. am zdrobit un cartof organic. care genereazã dorinþa de a bea apã. care s-a concent în douã bãºici purulente. Cataplasma a redus imediat umflãtura braþului. Unii oameni manifestã reacþii severe la a este muºcãturi. În capitolele urmãtoare e vom ocupa mai îndeaproape de . anihilând astfel la nivel subtil veninul pãianjenului . Existã o femeie din California de sud care a fost muºcatã de un pãianjen. Un bãrbat suplu poate ajunge la un procentaj al apei de 70%. Acesta mi-a creat pe loc un remediu h omeopatic în generatorul sãu de frecvenþe MORA. Dacã aº fi depins numai de medicina alopaticã. l-am com binat cu niºte sare amarã ºi am fãcut o priºniþã. afectând de regulã femeilede toate vârstele. dar va riazã considerabil de la om la om.00 dimineaþa ºi a constatat cã mâna îmi era umflatã ºi îmi pulsa de durere. Henry Thoreau Hormonii Hormonii sunt substanþele care GUVERNEAZà sãnãtatea organismului nostru. numai pentru a constata cã i-au fost amputate braþele.

Acelaºi proces întunecã ochii verz albaºtri. Când pãrul începe sã se regenereze. Toxicitatea ºi pierderea pãrului Ce au în comun chimioterapia. Toxicitatea determinã pãrul ºi ochii sã îºi piardã strãlu lor naturalã. el creºte de regulã c chiar dacã înainte era drept! La baza oricãrui pãr cârlionþat stã toxicitatea sistemicã.aceastã abordare. pãrul cârlionþat. apa la plãmâni ºi apendicita? Nivelul ridicat de toxicitate! Chimioterapia produce cãderea pãrului deoarece suprasolicitã pielea. Sãnãtatea descurajeazã boala. 7 Budinca de ciocolatã provoacã moartea 41 . de care depinde apogeul stãrii noastre de sãnãtate. care devin astfel cãprui sau negri. a cãrei capacitate naturalã de eliminare a deºeurilor o depãºeºte.

experþii afirmã cã trebuie sã reducem alimentele ingerate. Paul Bragg Cartea Budinca de ciocolatã provoacã moartea m-a învãþat cã NU toate alimentele sunt la fel Unele mâncãruri sunt vii ºi promoveazã starea de sãnãtate. deoarece NU conþine substanþe utritive. la fel ca orice alt tip de hranã. dar lucrurile sunt mult mai complicate. Din pãcate. Ea are calitãþi specifice energiei or ientate cãtre dreapta. de MEMORIA vibraþionalã a acesteia sau de potenþialul sãu de oxidare/redu cere (POR). pe care oamenii le pot simþi la gust. Apa BEV este un ALIMENT pur ºi chiar un remediu. Dr. lipide ºi glucide. fãrã reocupaþi însã de tipul de apã. Importanþa ei deosebitã nu derivã din substanþele sale nutritive. În mod paradoxal. în timp ce altele sunt moarte ºi a dupã sine moartea. Mai mult decât atât. pe care îl energizeazã. De aceea. foarte puþini oameni sunt preocupaþi de apa pe care o beau. diferitele subs tanþe nutritive pe care le conþin. cu o memorie vibraþionalã curatã. de culoare ºi aromã.Mestecaþi lichidele ca ºi cum ar fi solide ºi mestecaþi substanþele solide pânã când devin l e . trebuie sã facem din start a ceastã precizare: nu toate tipurile de apã sunt la fel! Noi ne alegem alimentele în funcþie de preferinþele personale. Ni se spune pretutindeni cã apa este apã. dar cu o mare deosebire. îl hidrateazã ºi îl detoxificã. Apa este consideratã o necesitate a vieþii. Apa îmbuteliatã nu este clasificatã în acest fel. ci din ENERGIA pe care ar trebui sã o conþinã. adicã proteine. Ceea ce ne preocupã în mod deosebit pe noi sunt diferenþele între alimente ºi inf luenþele pe care le au ele asupra procesului de îmbãtrânire. Este un veritabil medicament pentru corp. dar mai presus de toate amprentele energetice ale al imentelor. Apa ESTE un aliment. Ap a mai are ºi alte calitãþi în afarã de faptul cã este udã . Apa extrem de purã. Aceastã amprentã este reflectatã de sensul de rotaþie a energiei sale ºi poate fi mãsuratã pr n potenþialul ei POR. de felul în care aratã. care nu conþine deloc substanþe contaminante. întrucât nu o cons iderã un aliment. ea reprezintã CEL MAI IMPORTANT aliment pe c are îl ingerãm. etc. cãci nici un organism viu nu poate trãi fãrã ea. Apa este un aliment. dar sã bem cât mai multã apã. Existã asemenea diferenþe ºi între diferitele tipuri de apã. cãci nu conþine ni i una. cu o structurã terapeuticã ºi cu un indice POR foarte înalt po vindeca un corp bolnav. Amprenta ei energeticã influenþeazã decisiv viaþa sau moart nismelor vii. Alim entele sunt clasificate ºi conþin etichete în care sunt afiºate valoarea lor caloricã. Toþi cei care beau aceastã apã spun despre ea cã este diferitã .

Din acest motiv. focul se stinge. focul nu poate exista. ei trebuie produºi continuu de cãtre corp. Enzimele pot fi comparate cu efectele oxigenului asupra focului. Ele au o funcþie de cataliza tori. majoritatea cataliticilor biochimici sunt consumaþi. Enzimele nu sunt altceva decât niºte proteine biochimice. modificaþi sau distruºi ca urmare a reacþiilor pe care le dinamizeazã. Vã propun sã discutãm mai întâi despre enzime. accelerând sau provocând reacþii care altfel nu s-ar produce sau s-ar produce cu o vitezã mult mai mi cã. În organismul viu. De aceea. el t rebuie menajat cu deosebire de cãtre cei care doresc sã îºi pãstreze starea de sãnãtate. prin procese succesive de oxidãri ºi reduc eri (în capitolele urmãtoare veþi învãþa cum puteþi folosi reacþiile de tip oxidare ºi reducere în beneficiul du oastrã).Hrana vieþii În mod tradiþional. Dacã nu existã oxig en. PRINCIPALUL organ de producere a enzimelor ºi substanþelor catalitice este ficatul. 42 . Un ex emplu sunt platina sau radiul folosite în convertoarele catalitice ale maºinilor. Ei nu sunt modificaþi sau distruºi în urma reacþiei pe care o provoacã. minerale ionizate. se considerã cã hrana biologic activã are o amprentã energeticã orientatã e dreapta ºi produce efecte similare în organism. Adevãraþii catalizatori nu îºi î azã niciodatã activitatea. Ea conþine enzime. vitamine ºi o energie pozitivã absolut necesare pentru o bunã sãnãtate. Aceste componente ale hranei vii reprezintã însuºi ndamentul vieþii. La fel. Aceste metale nobile conv ertesc gazele toxice precum monoxidul de carbon în dioxid de carbon ºi apã. dacã se consumã oxigenul.

ci doar sã pãstraþ . aproape toþi sunt substanþe de sintezã care aduc un aport ener getic negativ. Mai mult. Având în vedere cã itatea vitaminelor sub formã de suplimenþi sunt de sintezã (fãcute de om) chit cã etichetele susþin contrariul . care nu numai cã nu contribuie la menþinerea unei stãri bune de sãnãtate. În ceea ce priveºte suplimenþii gãsiþi în comerþ (indifer orba de vitamine sau minerale). Ele reprezintã forþe energetice or ientate cãtre stânga. Atunci când în organism existã un EXCES de toxine ºi deºeuri. Auto-masajul limfatic este ºi el foarte util. Nu dorim sã vã sugerãm neapãrat renunþarea completã la procesul de gãtire. crescute fãrã îngrãºãminte chimice. hrana îºi pierde de regulã calitã e. La fel. PAC. În biochimie. întrucât nu potopera decât ÎMPREUNà cu mineralele ºi enzimele. m ajoritatea mineralelor comercializate sub formã de suplimenþi se dovedesc inutile. viaþa aºa cum o cunoaºtem noi nu ar put ta. Odatã gãtitã. într-o proporþie echilibratã. ele se do edesc inutile în cel mai bun caz. sucul unei lãmâi proaspete bãut dimineaþa ºi seara. ºi chiar toxice pentru organele vitale în anumite cazuri extreme. întrucât îºi pierd caracteristicile iniþiale. vitaminele sunt numite c o-factori. gãtirea incorectã distruge în totalitate valoarea energeticã ºi enzimele alimentelor. tensionând astfel organele vitale ºi generând efecte secundare. terapia colonului ºi folosir ea Apei BEV ºi a ApeiIonizate de Înaltã Valoare Medicinalã. care nu poate proveni decât din acele substanþe considerate vii ºi în rezonanþã cu corpul b lectric. care se petr ec de milioane de ori mai rapid decât în absenþa lor. Toxinele ºi deºeurile în exces bloch eazã buna funcþionare a organelor vitale ºi echilibrul hormonal. Alimentele moarte ºi apa impurã aduc un aport de energie negativã. Vitaminele nu pot opera în corpul nostru în absenþa tuturor mineralelor principale ºi se cundare (oligoelementelor). Biocatalizatorii Catalizatorii biologici determinã o accelerare a reacþiilor biochimice.Producerea constantã a unor noi enzime presupune o cantitate uriaºã de energie orienta tã cãtre dreapta. formã în care ar trebui evitate (vom discuta mai amãnunþit în legãturã cu acest subiect mai târziu). acestea nu îºi mai po t îndeplini funcþiile. iar acumularea lor conduce la o degenerar e sistemicã (a întregului organism) ºi la o îmbãtrânire rapidã. Mâncarea gãtitã Orice proces de gãtire la foc distruge enzimele. Fãrã biocatalizatori. CEA MAI BUNà sursã de vitamine ºi minerale biologic active sunt legumele ºi fructele pro aspete. deoarece se aflã într-o formã e lementarã . dar BLOCHEAZà inclusiv beneficiile promovate de substanþele cu o energie orientatã cãtre dreapta. reacþiile biochimice încetinesc iar circulaþia sângelui ºi a limfei se face cu dificultate. Câteva remedii utile împotriva acestui proces sunt: fol sirea plantei numite Yucca. Odatã modificate.

Metab olismul presupune o serie de reacþii de fuziune care determinã unirea atomilor individuali în molecule energetice orienta te cãtre dreapta. Metabolismul Atunci când vorbim de asemenea procese. Evitaþi cuptoarele cu microunde. Creºte între martie ºi noiembrie ºi poate fi gãsitã inclusiv în ma ea pieþelor þãrãneºti. aromatizanþii ºi coloranþii. Aceste substanþe dau peste cap câmpurile energetice ale corpului ºi blocheazã o serie de reacþii biochimice absolut esenþiale. Una din plantele mele preferate. de preferinþã crescute ina personalã (fãrã chimicale). cuvântul metabolism ne vine automat în minte. din deºeurile nucleare ale uzinelor atomoelectrice sau din cuptoarele cu microunde). prin pier erea energiei vitale. Este vorba de energia opusã celei generate de fisiunea nuclearã (din bombele atomice. Semnificaþia lui este de bio-transformare. este tãtãneasa.porþie cât mai înaltã de alimente crude ºi proaspete în dieta dumneavoastrã. De pildã. Reacþiile de fuziune sunt anaboli ce ºi orientate cãtre dreapta. Ingerarea lor nu face decât sã vã ameninþe sãnãtatea. în loc de fierbere este de preferat gãtitul pe abur. sarea de bucãtãrie. Este vorba de un proces prin care moleculele alimentel or sunt transformate în molecule de energie care sunt conduse apoi prin circuitele energetice ale corpului. 43 . Evitaþi gãtitul la temperaturi foarte înalte ºi nu îl prelungiþi mai mult decât este necesar. care poate fi crescutã cu uºurinþã ºi fãrã turi în grãdina personalã.

Altfel spus. Dacã animalele nu au fost însã sãnãtoase. Proteinele de origine animalã se aflã în vâr lanþului alimentar. Dacã animalele sacrificate au fost sãnãtoase. cu ultimul canibal în viaþã din Insulele Marchize. Atunci când vorbim de deºeuri metabolice. Energia alimentelor derivate din animale bolnave provoacã boli la oameni de mii de ori mai rapid decât energia alimentelor derivate din plante bolnave. ºi a metaboliþilor în exces). Thor Heyerdahl descrie experienþa pe care a avuto în anul 1937. Reacþiile de fisiune sunt catabolice ºi orientat e cãtre stânga. un lanþ de insule situat l a 1. inclusiv de eliminare a deºeurilor rezultate din ele. apã. susþinând viaþa. ºi perioada de tranzit dintre ingerare ºi el iminarea deºeurilor (vom discuta pe larg toate aceste subiecte). Este vorba aºadar de produse ca re nu mai pot fi supuse transformãrii. alãturi de soþia sa. Canibalul le-a povestit urmãtoarele: Carnea umanã este diferitã de cea a celorl alte animale. Cu cât este mai toxicã. proteinele lor vor avea o amprentã geticã orientatã cãtre stânga ºi vor provoca boli ºi îmbãtrânirea prematurã. Cele mai multe proteine de origine animalã din vremea noastrã au o energie orientatã cãt re stânga. În particular. Principalele probleme legate de p roteinele de origine animalã sunt: cantitatea pe care o ingerãm. Altfel spus.200 de mile nord-vest de Tahiti. dar ºi substanþele chimice de sintezã organicã (otrãvuri precum pesticidele ºi e bicidele). devenind la fel de bolnãvicioase ca ºi oamenii. el mãnâncã prea multe oteine de origine animalã ºi prea puþine legume ºi fructe. maniera în care sunt prelucrate ele de ficatul ºi rinichii noºtri. Proteinele de origine animalã Omul industrializat mãnâncã mai mult decât este necesar. nivelul de subs tanþe analoage estrogenului pe care le conþin (de pildã. hormonii). bol transformare. În minunata sa lucrare. Proteinele de origine animalã pot fi o excelentã sursã de energie ºi substanþe nutritive. Metaboliþii sunt deºeuri. ele sunt constructive. din cauza numeroaselor deºeuri toxice din mediul înconjurãtor ºi a concentratelor metabolice cu care sunt hrãnite animalele. Metaboliþii sunt deºeuri rezultate din reacþiile biochimice. Cuvântul este alcãtuit din co mponentele: meta dincolo de. care conþin componenþi analogi estrogenului ce blocheazã receptorii hormonali. felul în care o metabolizãm. cu atât carnea este mai savuroasã. proteinele lor au o amprentã energeticã orie ntatã cãtre dreapta. include m aici toxinele ºi metaboliþii. sunt distructive. Acestea suferã din cauza supra-alimentaþiei ºi a mediului toxic (a poluãrii d in aer. ºi it produs rezultat. alimente. Este mai dulce! La fel este ºi carnea unei vaci care înainte de a fi tãiatã s-a aflat într-o stare c atabolicã ºi a fost bolnavã. Fatu Hiva. dar ele reprezintã o sabie cu douã tãiºuri ºi trebuie folosite cu înþelepciune. Toxinele sunt mai concentrate .

în grãsimile animale decât în þesuturile slabe. toxinele ºi metaboliþii concentrându-se în organismul nostru. printr-un exemplu ce am vrut sã spunem atunci când am afirmat cã proteinele de ori gine animalã se aflã în vârful lanþului alimentar. Reziduurile otrãvitoare sunt stocate ºi concentrate încarnea sa. din motive asupra cãrora vom insista în detaliu mai târziu. Într-o zi. un vultur coboarã ºi se hrãneºte din cadavruliepurelui. Ele trebuie reduse în substanþe componen te ºi neutralizate de cãtre ficat. cu deosebire în þesuturile grase. Orice aliment care conþine o energie orientatã cãtre stânga determinã risipa unei m ari cantitãþi de energie 44 . noi devenim prec m vulturul din exemplul de mai sus. fermierul decide cã în mulþirea iepurilor a scãpat de subcontrol ºi foloseºte o substanþã toxicã pentru a-i otrãvi. indiferent de sursa de la care provin fie cã este vorba de animale sau de plante sunt alimente toxice. Atunci când mâncãm carnea provenitã de la animale. ele avanseazã ÎN SUS de-a lungul lanþului trofic. ntinuare. Alimentele care conþin o energie negativã. În acest fel. Dacã intenþionaþi sã mâncaþi proteine de origine animalã. pãsãri sau peºti bolnavi. Toxinele aflate în iepur e trec acum în trupul vulturului. urmãriþi ca ele sã provinã de la animale sãnãtoase ºi mai limitate. Lanþul alimentar Iatã. Un iepure mãnâncã morcovi contaminaþi cu pesticide.

cantitatea de energie pierdutã este mai mare decât cea câºtigatã! Proteinele de origine animalã ºi intestinele Proteinele de origine animalã TREBUIE eliminate din intestine în maximum 18 ore. Substanþe precum indolii. Moleculele toxice absorbite în acest fel trec de mecanismele de apãrare ale corpului ºi ne pun în pericol sãnãtatea. Aceste molecule toxice trec direct în þesuturile cartofilor intacte ºi integrale (nedivizate). rezultate ca urmare a unei digestii proas te! Cartofii absorb substanþe toxice din îngrãºãmintele naturale. la alimentele nesãnãtoase ºi la MOTIVUL pentru care acestea accelereazã procesul de îmbãtrânire. precum colita. Majoritatea moleculelor sunt divizate înainte de absorbþie. artrita. Nu este însã cazul produselor secundare din deºeuri. Acest proces este fundamental pentru a putea redeveni din nou tineri. care asigurã o digestie de 100% ºi absorbþia tuturor substanþelor nutritive. Mâncatã în stare crudã într-o salatã sau servitã direct. recomand cu tãrie folosirea unor produºi precum Disorb Aid sau R/HCI. un nas fin poate detecta tipul de îngrãºãminte naturale care au fost folosite la cultivarea lor dacã ele au proveni t de la porci. produc gaze urât mirositoare ºi provoacã probleme ale colonului. procesul de îmbãtrânire prematurã ºi cancerul. vaci sau pui. ºi chiar cancerul. genereazã obezitate. Îmbunãtãþeºte starea de sãnãtate a colonului ºi reduce bugetul alocat alimentaþiei. Masticaþia Mestecarea corectã a hranei este esenþialã pentru o stare bunã de sãnãtate. scatolii ºi fenolii sunt molecule INTEGRALE care sunt absorbite direct pr in pereþii intestinali.vitalã din partea organismului pentru ca noi sã putem rãmâne tineri ºi sãnãtoºi. diabetul sau problem ele cardiovasculare. Este o legumã non-hibridã. divert iculita. Atunci când cartofii sunt fie rþi. favorizând instalarea bolilor. apendicita. În plus. Atunci când imente bolnave. extrem de toxice. Poate fi cultivatã în gh ivece sau în grãdinã. ele intrã în putrefacþie ºi eliminã o serie de otrãvuri de sorgin te organicã. Alimentele nedigerate putrezesc în intestine. proces prin care ni se o ferã o anumitã protecþie. Preambul: capitolul urmãtor se referã la digestie. Dacã rãmân mai mult de acest interval de timp. devin un mediu fertil pentru paraziþi. Indolii. Planta Collard 4 Planta Collard este uºor de cultivat ºi creºte pretutindeni în SUA. are un gust dul crocant. sindromul intestinelor iritate. . sub formã de frunze. scatolii ºi fenolii fac parte din aceastã categorie.

Orice om ca re doreºte sã-ºi îmbunãtãþeascã starea de sãnãtate ar trebui sã cultive tãtãneasã. Deºi administraþia americanã nu iubeºte deloc aceastã plantã. animalele ºi o nii o preferã! Astfel. rãdãcinile vindecã ulcerul. Frunzele de tãtãneasã cresc în luna martie ºi sunt foarte bogate în substanþe nutritive. iar planta va continua sã produ cã altele. cu mult timp înainte ca alte plante sã poatã fi mã ar cultivate. planta nu moare iarna. Planta este foarte bunã pentru colon. Primãvara ur mãtoare revine la viaþã ºi produce din nou frunze proaspete. Poftã bunã! Frunzele de tãtãneasã Frunzele de tãtãneasã sunt delicioase! Rãdãcinile plantei produc o mare cantitate de frunz e. din care iese un spanac absolut divin. 45 . Insectele nu atacã planta collard. Mãci e.Plantatã în timpul verii. Este suficient sã o plantaþ ea va creºte tot timpul! 4 N. Rupeþi câteva frunze. puii ºi caprele adorã tãtãneasa. Nu existã un echivalent românesc. Tr. dacã este acoperitã cu paie. gãtit la foc mic sau pe abur ºi dres cu ulei de mãsline ºi oþet d e mere.

Metode pre cum distilaþia. Pentru a-i aprecia întreaga profunzime pentru sãnãtatea ºi longe vitatea umanã. Apa este CEVA MAI MULT decât un simplu lichid. generând un veritabil dans al cel ulelor. Procedeul BEV a surprins esenþa vieþii pe planeta pãmânt într-o fo rmã lichidã. folosirea filtrelor de carbon ºi a cartuºelor de ceramicã nu opereazã decât la ni vel mecanic. Pro cesul pe care îlnumim BEV transformã apa de bãut într-o apã cu o frecvenþã extrem de beneficã ntru organismul uman. Frecvenþa energiei sale este extrem de beneficã pentru organism. urmãriþi sã nu mai ceva decât apã BEV.Apa Esenþa vieþii! Apa are memorie! Ea absoarbe frecvenþele substanþelor contaminante dizolvate în ea ºi cont inuã sã vibreze pe frecvenþele lor multã vreme dupã eliminarea lor. Procedeul este supus legilor proprietãþii (copyright-ului). Teoria ºi aplicaþiile BEV transcend metodele tradiþionale de testare ºi de comparare a a pei. Substanþele contaminante reprezintã câmpuri energetice care îºi lasã amprenta asupra apei. Abordãrile convenþionale referitoare la purificarea apei sunt incomplete. pot fi gãsite în formã de manuscris ( i Pachetul informativ). osmoza inversatã. Pe de altã parte. noi consumãm mai multã apã decât orice altã marfã. Apa BEV reprogrameazã ritmul electric al corpului. transformân du-se într-o muzicã lichidã ºi într-o hranã electronicã pentru trup ºi pentru spirit. Apa BEV este o autenticã muzicã lichidã! Procesul BEV goleºte câmpurile energetice ale apei de deºeuri ºi modificã unghiurile legãtu or dintre atomii de hidrogen. dar descrierea teoriei ºi aplicaþiilor. precum ºi a relaþiilor sale cu procesul de îmbãtrânire ºi cu boala. Apa BEV nu este altceva decât apã de la robinet filtratã printr-un dispozitiv BEV. În afarã de aer. Mai mult. Oamenii preferã aceastã apã deoarece trezeºte la nivel celular ºi chiar mai jos de acesta frecvenþe naturale armonice. dar nu merg suficient de departe. astfel încât moleculele încep acel dans de care vorbeam. ele sfideazã fizica newtonianã. Amprenta sa electromagneticã este perfectã. ea trebuie testatã personal. s ilind moleculele acesteia sã vibreze pe frecvenþe dãunãtoare organismului uman. Ele sunt benefice. procesul BEV reprezintã o abordare specificã celei de-a patra dimens iuni ºi furnizeazã o apã cu un gust mai bun ºi pe care organismul o resimte diferit. Ea este un ALIMENT! Ilustraþie Ciclul estrogenului ºi hormonilor la femei . De aceea.

Femeile care folosesc pilule anticonc epþionale sau înlocuitori ai estrogenului experimenteazã o blocare a receptorilor ºi îºi pierd astfel controlul asupr a vieþii ºi a corpului lor. normalizarea ciclului menstrual. eliminarea S EMNELOR ºi simptomelor legate de dezechilibrele hormonale (afiºate la pagina xxx).Producþia de estrogen începe sã urce în cea de-a patra zi a ciclului menstrual ºi atinge a pogeul în ziua a 12 a. Ovulaþia se produce în zilele 14-16. Estrogenul determinã endometrul din interiorul uterului sã prolifereze . pi erderi de memorie ºi o minte confuzã. schimbãrile fiind rapid observabile. Precursorii racemizaþi ai hormonilor previn ºi inverseazã producþia de estrogen în exces. fiind apoi confirmate pe termen lung prin întãrirea oaselor. dacã este ignora aveazã drumul cãtre cancerele feminine ºi cãtre osteoporozã. când în corpus luteum apare un folicul ovarian care va produce un ovul. estrogenul produs anterior genereazã SPM (sindromul premenstrual) ºi favorizeazã apariþi a ºi creºterea tumorilor fibroide la nivelul sânilor sau al uterului. 46 . care. vã recomandãm lucrarea Viitorul furat. ºi eventual osteoporozã. asistãm astãzi la o veritabilã epidemie a acestei afecþiuni. Precursorii racemizaþi ai hormonilor deschid rece ptorii ºi eliminã hormonii analogi ºi periculoºi din organism. Dacã procesul de ovulaþie nu se produce sau dacã corpus luteum nu reuºeºte sã se menþinã pânã în z 6-a. Pentru mai multe informaþii. pregãtindu-se astfel pentru fertilizare. TOATE femeile aflate la menopauzã suferã de o producþie excesivã de estrogen care le afecteazã oasele. provoacã pierderea pãrului. Din pãcate. în mai puþin de 30 de z ile. apariþia ridurilor. indiferent de vârstã. ºi restaurarea cartilagi ilor.

Dacã organismul nu reuºeºte sã digere sau sã elimine aceastã energie. Ele distrug sau blocheazã principalele canale a le corpului. Se considerã de asemenea cã ÎNTREAGA energie a substanþelor nutritive produce efecte poziti ve asupra organismului nostru. dar noi preferãm sã numim aceste alim ente bio-nesãnãtoase. n m corect. ci numai diete nesãnãtoase . care accelereazã în mare mãsu ul de îmbãtrânire. mutilând activitatea celularã. Hrana bio-nesãnãtoasã conþine o energie orientatã cãtre stânga. Dr. Oficial. Helen A. Din pãcate. alimentele nesãnãtoase au capacitatea de a-ºi multiplica sfera iniþialã de influenþã prin transferul amprentei lor energetice (al frecvenþei lor specifice de vibraþie) la niv elul tuturor þesuturilor organismului. Pentru a înþelege mai bine procesul de îm bãtrânire. Se vorbeºte atât de mult de o alimentaþie nesãnãtoasã5 tocmai pentru cã suntem literalmente i undaþi de acest gen de mâncãruri. O alimentaþie moartã înseamnã de fapt o moarte lentã Alimentele nesãnãtoase din punct de vedere biologic modificã reacþiile biochimice din ca uza amprentei lor energetice care se opune vieþii. se considerã cã în mãsura în care consumãm alimente afiºate în listele cu substanþe nutritive. nu este greºit sã echivalãm alimentele nesãnãtoase cu o otravã .8 Dietele nesãnãtoase ºi stresul Nu existã alimente sãrace în substanþe nutritive. este necesar sã aflãm în ce direcþie se roteºte energia alimentelor pe care le consumãm. Transferul se produce pe nivelele energetice subtile ale corpului nostru. De aceea. considerând cã expresia descrie mai bine despre ce este vorba. . Direcþia procesului de rotire ºi intensitatea acestuia determinã capacitatea alimentelor de a satisface senzaþia de foame ºi de a co nstrui ºi susþine þesuturile ºi oasele sãnãtoase. Efectele lor bune sau rele asupra corpului bioele ctric sunt determinate de natura energiei ºi de amprenta lor electricã. el o iz de restul sistemului. Guthrie Toate alimentele conþin energie. Oamenii identificã alimentele nesãnãtoase cu gustãrile rapide ºi cu r staurantele de tip fast food. Asocierea este cât se poate de corectã. prin acoperirea energiei toxice într-un depozit de GRÃSIME pe care îl cons truieºte special în acest scop (vom dezvolta acest subiect în capitolul referitor la obezitate). Oamenii care mãnâncã alimente artificiale sfârºesc înt eauna prin a constata efectele dietei lor în oglindã. Calitatea hranei ingerate se mãsoarã în substanþele nutritive pe care le conþin alimentele . Aceste presupuneri sunt INCORECTE. Ele conþin calitãþi radiomimetice care mime ul radiaþiei nucleare asupra þesuturilor.

diferitã de cea a mediului în care trãiesc. Altfel spus. al limfei ºi al sângelui. Continuã apoi sã modifice metabolismul n ormal PÂNÃ CÂND sunt eliminate din sistem. Practic. cu ajutorul amestecurilor pe bazã de Yucca ºi al precursorilor racemizaþi ai hormonilor. În original: junk food. este imposibil sã elimini toate substanþele toxice din sistemul organic. Tr. Aceºtia provoacã mari daune organelor vitale ºi în special ficatului ºi rinichilor .Alimentele nesãnãtoase au capacitatea de a-ºi MODIFICA amprenta energeticã inclusiv dupã c e pãtrund în organism. ele au o viaþã a lor. 47 . Rinichii 5 N. folosit cu deosebire pe ntru mâncarea din restaurantele de tip fast food ºi care ar putea fi tradus mai corect prin gunoi . termen specific american. Prezenþa lor în tractul digestiv declanºeazã o serie de reacþii perverse care da u naºtere unor radicali liberi. care debl ocheazã receptorii. Amprenta energeticã a acestor substanþe este atât de volatilã încât influenþeazã câmpurile energetice ale organismu chiar din momentulîn care interfereazã cu ele. putem neutraliza efectele lor prin ingerarea capsule lor Enhanced PAC. întrucât acestea sunt omniprezente. Din fericire. atâta vreme cât se aflã în interiorul sistemului. Dieta pe bazã de alimente nesãnãtoase conduce la acumularea câmpurilor energetice toxice la nivelul þesuturilor.

Digestia începe în gurã. dar mai ales de stomac ºi de organele digestive. Alimentele nesãnãtoase provoacã daune uriaºe pe t rmen lung nefronilor rinichilor (filtrelor de sânge de la nivelul acestora). Beþi apã tot timpul zilei ºi EVITAÞI bãutul oricãror lichide cu o jumãtate ainte. prin procesul de masticaþie. stomac ºi intestine este asociat cu vederea ºi cu procesul de gândire. Aceastã obiºnuinþã menþine volumul necesar de fluide în organism ºi permite eliminarea deºeur r. Bãutul unei cantitãþi cât mai mari de apã între mese este secretul care ne permite sã evitãm bãutul apei u al altor lichide) în timpul meselor. Temperatura corectã este una din premisele necesare pentru o bunã desfãºurare a reacþiilor biochimice. Acest ea dilueazã sucurile gastrice care conþin enzime ºi acizi. Bãutul lichidelor în timpul meselor este extrem de distructiv. în organism se creeazã un deficit de sucuri dige stive care limiteazã digestia. precu m cele din stomac ºi din intestine. digestia începe prin stimularea vizualã/mental AINTE ca alimentul sã pãtrundã în gurã. a cãror sarcinã NU trebuie sã se suprapunã cu cea a ficatului! Digestia ºi lichidele Dacã ar fi sã ne luãm dupã câinele lui Pavlov. În convingerea lor. prin care hrana este amestecatã cu s alivã. Taoiºtii cred cã Jing esenþa vieþii este conþinutã în apã. în timpul ºi cu o orã dupã mese. acestea întârzie ºi pot chiar OPRI procesul de dige stie. Taoismul susþine cã sistemul urinar (rinichii ºi vezica urinarã) este asociat cu element ul Apã. În plus. Altfel spus. Temperaturile joase în tractul digestiv promoveazã bolile degenerative. iar declinul lor reprezintã o premisã a ins alãrii cancerului ºi a altor boli grave. saliva lichefiazã hrana astfel încât sã poatã fi înghiþitã fãrã probleme. fluxul sucurilor digestive din gurã. Dacã bem suficientã apã. Dacã în timpul unei mese bem lichide reci. vom produce suficientã salivã pentru a iniþia acel proces de divizare a alimentelor pe car e îl numim digestie. cheia tinereþii fãrã bãt ea atentã a elementului Apã. Fluxul de salivã ºi cel al sucurilor digestive depind de nivelul de hidratare al corpului. Rinichii reprez intã cel de-al doilea organ ca importanþã (dupã ficat) în eliminarea deºeurilor. D acã aveþi probleme cu digestia . Este extrem de important sã ne obiºnuim sã bem o ceaºcã de apã la fiecare orã atunci când sun treji. Lichidele reci sunt suportate cu dificultate de corp.Rinichii au o importanþã crucialã pentru menþinerea sãnãtãþii ºi meritã sã acordãm toatã aten elemente care îi afecteazã în sens negativ. Apa BEV ºi cea cu POR (potenþial de oxidare/reducere) ridicat menþin tinereþea rinichilor ºi permit eliminarea mai acceleratã a deºeurilor fãrã suprasolicitarea acestor organe. Dacã nu bem suficientã apã în timpul zilei.

vã recomandãm remediile naturiste pentru facilitarea digestiei precum Di Sorb Aid. Yucca Blend acþioneazã ca emuls ifiant. Sucurile sunt un fel de sabie cu douã tãiºuri. funcþi onarea ficatului feminin depinde de buna funcþionare a ovarelor. Lichidele bãute în timpul meselor dilueazã aceste sucuri ºi afecteazã întregul sistem digestiv. ceea ce explicã de ce numãrul femeilor care su nt supuse unor operaþii chirurgicale de eliminare a bilei este de zece ori mai mare decât cel al bãrb aþilor. în timp ce DiSorb Aid ajunge în duoden. R/HCI sau Yucca Blend. dar numai 5 secunde pentru a-i bea sucul . afl at chiar sub stomac. orientate cãtre dreap ta. Dacã sunt expuse sucurilor digestive într-un moment nepotrivit. Franz Morell afirmã cã scopul salivei este de a proteja enzimele din alimente. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Dr. R/HCI rupe legãturile chimice ale peptidelor parazite din stomac. catalizatorii biochi mici îºi pierd operabilitatea. aceste celule îºi înceteazã activitatea. Sucurile digestive reprezintã câmpuri energetice de mare putere. unde opereazã asupra moleculelor substanþelor nutritive. as tfel încât acestea sã nu fie distruse de cãtre sucurile digestive din stomac ºi din tractul intestinal. Hidratarea corectã a corpului accelereazã circuitul sucurilor digestive ºi îmbunãtãþeºte în mod radical digestia. Altfel spus. da r nici sã nu lezeze aceste organe.sau balonãri. Ficatul º creasul îºi secretã sucurile specifice prin intermediul unor canale direct în duodenul intestinal. Natura a aranjat astfel lucrurile încât sunt necesare 5-10 minute pentru a mânca un mãr. Notã: indigestia la femei este de multe ori asociatã cu dezechilibrele hormonale. Acidul clorhidric este secretat în stomac de celulele care alcãtuiesc cãptuºeala interioarã a ace stuia. De aceea. vã recoman dãm sã le folosiþi cu mãsurã! 48 .

Hormonii controleazã procesul de îmbãtrânire ºi vitalitatea. deopotrivã la bãrbaþi ºi la femei. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. care îi transportã în într nism. dar ºi în cel de reîntinerire. În timp. inclusiv pilule a nticoncepþionale sau suplimenþi pe bazã de estrogen. Cremele transdermale racemizate Nugestrine II (pentru femei) ºi Totally Male (pent ru bãrbaþi) sunt folosite cu un succes deplin în curãþarea receptorilor ºi în eliminarea surplusului de est rogen la femei. îndeosebi dacã este în formã racemizatã6. Nivelele reduse de hidratare a þesuturilor restricþioneazã activitatea hormonalã. În forma lor racemizatã. oameni de vârst cie. Nu folosiþi niciodatã hormoni propriu-ziºi. absolut unic. Ac eºtia provoacã spectaculoasele schimbãri din timpul pubertãþii.Hormonii ºi hidratarea Glandele lipsite de canale îºi secretã hormonii direct în sânge. Precursorii racemizaþi ai hormonilor Un precursor este ceva care precede altceva. SEMNELE îmbãtrânirii privite din afara or anismului nu fac decât sã reflecte realitatea interioarã. Scenariul îmbãtrânirii nu constã în altceva decât într-o combinaþie de acumulare de deºeuri. Oamenii sunt creaturi conduse de hormoni. ratare neadecvatã. Folosirea regulatã a precursorilor racemizaþi ai hormonilor vã poate ajuta sã vã pãstr aþi echilibrul hormonal atât de necesar. precursor ii hormonilor produc rezultate fantastice. activit hormonalã este ÎNCETINITÃ. care reprezintã un precursor natural al vitaminei A. potenþa sexualã ºi chelire. glandele lipsite de canale îºi opresc funcþionarea. H rmonii joacã un rolcentral în procesul de îmbãtrânire. Deºeurile în exces încetin sc buna funcþionare a organelor vitale ºi grãbesc drumul cãtre mormânt. Încã de la concepþie. creºterea ºi dezvoltarea sunt controlate tot de hormoni. La rândul lor. aceºtia dicteazã dacã noul nã cut va fi bãiat sau fetiþã. Urmea de regulã diagnosticul medicului. femei aflate la menopauzã sau vârstnici. Toþi cei care folosesc cremel pe bazã de precursori racemizaþi ai hormonilor depun mãrturie în ceea ce priveºte eficacitatea lor în restabilirea vitalitãþii ºi a poftei de viaþã indiferent dacã este vorba de adolescenþi. El este convertit de corp în diferiþi hormoni cortic osteroizi. noi mâncãm morcovi pentru a obþine beta carotenul. sau de . Femeile trebuie sã foloseascã alþi precursori decât bãrbaþii! eºtia din urmã sunt preocupaþi mai degrabã de prostatã. dar ºi cele de la menopauzã ºi andropauzã. Precursorii NU presupun nici un fel de risc ºi NU incumbã nici unul din pericolele la care nesupunem dacã ingerãm hormoni . Un alt precursor. este cel obþinut din planta Dioscoria Macho Stachya. Existã trei precursori racemizaþi diferiþi necesari pentru pãstrarea echilibrului sistemului organic uman. Spre exemplu. implicâ EGUL organism ºi toate subsistemele sale. o activitate hormonalã redusã ºi un ficat cu probleme.

Cuvântul racemizat nu existã în limba românã. sunt cât se poate de periculoase. Altele au anumite efecte. Regula au devenit mesele luate pe fugã. Presupunerea noastrã este cã provine de la cuvântul racem . dar minore. Într-adevãr. foarte puþini oameni mai mãnâncã astfel în zilele noastre. 49 . Evitaþi mai presus de orice DHEA ºi melatonina. atât în cazul bãrbaþi al femeilor. Cremele pe bazã de yam sãlbatic sunt cunoscute de mulþi ani. Ambele au f ost interzise în Europa. Rapoartele ºtiinþifice c are le fac reclamã nu precizeazã ºi faptul cã ele reprezintã molecule analoage. Mesele liniºtite. Din pãcate. aºa cum nu existã nici în limba engl d un neologism introdus recent. Tr. Canada ºi Australia. iar 6 N. dublate de conversaþii plãcute sunt vitale pentru o bunã sãnãtate. Cele mai multe nu sunt bu ne de nimic. EXCESELE hormonale accelereazã procesul de îmbãtrânire ºi provoacã îmbolnãvirea de cancer. dar ºi pr sul de digestie/absorbþie. care existã inclusiv în limba ro care se traduce prin structurã în formã de strugure . precum ºi a substanþelor analoage cu estrogenul la ambele sexe. Procedeul ar putea fi deci unul prin care structura respectivelo r elemente capãtã o formã de strugure. astfel încât ficatul sã fie protejat de corticosteroiz i înainte de oxidarea lor în interiorul organismului. hrana ºi câinele lui Pavlov Stresul sau circumstanþele neplãcute afecteazã în mare mãsurã producþia de hormoni. Folosirea lor este la fel de t oxicã precum cea a steroizilor anabolici de cãtre sportivi sau a pilulelor anticoncepþionale de cãtre femei. Refacerea echilibrului hormonal presupune un proces de racemizare a ingredientelor biologic active.testosteron la bãrbaþi. Stresul.

carnea de toate tipurile ºi brânza intrã însã într-un proces de putrefacþie ºi produc toxine extrem de periculoase ºi gaze intestinale. a primit în anul 1931 unul din cel e douã premii pentru cercetãrile fãcute asupra unuia din factorii vitali care permit apariþia cancerului. calitatea ali mentelor ºi hormonii CONTROLEAZà sãnãtatea. Max Gerson. Mesele luate în condiþii de stres încurajeazã mediul anaerob ºi accentueazã producþia de gaze urât mirositoare. bacteriile transformã hrana nedigeratã în gaze ºi în deºeuri toxice mor e. Lipsa e nzimelor viabile ºi a hormonilor înrãutãþeºte ºi mai mult lucrurile. Aceºtia sunt recunoscuþi pentru capacitatea lor de a-ºi înghiþi rapid hrana. chiar dacã aþi mânca cea mai bunã hranã posibilã. Hrana nedigeratã produce gaze ºi balonãri. cãci este limpede cã lucrurile NU sunt în regulã. dublu laureat al premiului Nobel. Un mediu anaerob este un mediu specific cancerului! Gazele nu trebuie sã aibã NICIODATà miros de brânzã stricatã! Otto Warburg. ºi anume înlocuirea respiraþiei aerobe (oxigenate) a celulelor cu o respiraþie anaerobã . Cu cât gazele sunt mai urât mirositoare. Oamenii mãnâncã rapid. Dr. abia mai au timp sã mestece ºi îºi completeazã dieta cu bãuturi reci. În sine. cu atât mai preocupaþi ar trebui sã fim. despre care am vorbit anterior. Gazele în exces sau foarte urât miros itoare indicã o supraîncãrcare sistematicã a organismului ºi trebuie considerate ANORMALE! Carnea putrezitã este un aliment necrotic. Într-un mediu digestiv constipat.circumstanþele în care mâncãm corespund rareori idealului. dar nu estenecroticã. În intestinele co nstipate ºi anaerobe ºi în colon. Alimentele nedigerate se transformã într-o energie orientatã cãtre stânga. carnea este prelevatã de la animal e moarte. Ca ncerul are o cauzã principalã. Atmosfera de la masã. mentale ºi fizice. atunci când sunã clopoþelul. Digestia determinã organismul sã cheltuiascã energie. Pavlov a fãcut experimente pe câini. în mijlocul unei atmosfere zgomotoase ºi confuze. care conduc în timp la boli degenerative. Alimentele nesãnãtoase creeazã un deficit energetic. O masã ar bui sã fie o sãrbãtoare a forþelor spirituale. Atât War . începeþi prin a vã pregãti. a fãcut o serie de studii pentru a stabili rolul sodiului (unul din cele douã ingrediente principale ale sãrii de bucãtãrie) în apariþia cancerului. Cam la fel stau lucrurile ºi cu oamenii moderni! Având în vedere cã dige stia este un proces stresant pentru organism. neaerat. Gazele Gazele îndeosebi cele extrem de urât mirositoare reprezintã un excelent indicator al s tãrii de echilibru a organelor vitale ºi a tractului digestiv. Pavlov a descoperit cã enzimele digestive ale câinilor începeau sã fie secretate de îndatã ce suna clopoþelul care anunþa masa. enzimele digestive. pentru a obþine apoi mai multã energ ie. E ectele meselor ultra-rapide asupra sãnãtãþii sunt MORTALE.

Tr. sau tensiuni la nivelul adrenalelor ori al pancreasului. alãturi de sãruri de mare racemizate.urg cât ºi Gerson au fost de acord cã proliferarea celulelor canceroase se face într-un mediu neoxigenat ºi bogat în radicali liberi. Un organism care tânjeºte dupã sare este sãrac în ioni ai mineralelor. care sã includã ºi eliminarea (pe cale naturalã) a pietrelor de la ficat. Personal. Un program com plet de detoxificare. cãci acesta este omniprezent în naturã. 50 . Mai mult. Senzaþia de sete dupã masã indicã o sub-hidratare. Aceastã tulburare poate fi reglatã cu ajutorul mineralelor marine ioni zate ºi al apei BEV. Se pare cã autorul nu vorbeºte exclusiv de exerciþiile consacrate la noi sub denumirea de aerobice . pe care le presar pe mâncare. o alimentaþie prea sãratã. 7 N. urmate de un automasaj limfatic cu ajutorul unui roller pentru limfã pot face minuni pentru un corp bolnav. Sarea de bucãtãrie NU trebuie folositã în exces. Îl gãsim în aproape te alimentele preparate. Cancerul nu poate apãrea într-un mediu bogat în oxigen! Exerciþiile aerobice7 moderate. este extrem de util în restabilirea echilibrului ionic al þesuturilor. Sarea de bucãtãrie Este imposibil sã evitãm sodiul. ea ar trebui chiar complet ev itatã. folosesc combinaþii din plante ºi ierburi marine. cãci este mortalã pentru celulele corpului ºi pentru bacteriile (mitocondriile) care produc mo leculele noastre energetice necesare digestiei. Dacã simþiþi nevoia sã mâncaþi sãrat înse de aºanumitul sindrom al sãrii . dar ºi în apa furnizatã de marile oraºe. ci de toate exerciþiile fizice care implicã o respiraþie mai profundã ºi o mai bunã oxigenare a organismului.

stimulând producþia sucurilor gastrice. Linia întreruptã care uneºte atomul de oxigen încadrat în chenar cu atomul de oxigen al unei alte molecule de apã aratã puntea de legãturã între molecule. Liniile continue indicã punctele de legãturã între atomii încãrcaþi cu sarcin rice opuse. Apa TREBUIE sã poarte energia CÃTRE celule ºi sã conducã produºii finali toxici ai metabolis mului ÎN AFARA sistemului. Puterea legãturilor care susþin moleculele de apã este determinatã de nivelul de electro ni liberi care existã în ea. ºi celelaltetipuri de apã pe de altã parte. Unghiul dintre legãturi. Cea ionizatã medi ste o apã terapeuticã. Chenarul aratã o moleculã de apã (din lanþ). dând moleculei o formã de val. Apa BEV este esenþialã pentru viaþã. Vã prezentãm mai jos o schiþã a moleculelor de apã ºi a legãturilor lor. Liniile din interiorul chenarului indicã legãturile moleculare din cadr ul moleculei de apã. Atunci când bem o apã cu un indice POR slab. dar cu un pH ridicat ( cãci potenþialul POR este amplificat prin ambele extreme ale scalei pH-ului). Apa BEV stã la baza creãrii apei ionizate cu înaltã valoare medicinalã. cu un grad mic de tensiuni de suprafaþã. Ea poate fi produsã acasã. apa de la robinet. ozonatã sau filtratã în mod obiºnuit noi ne opunem propriei sãnãtãþi ºi creãm condiþii favorabile acumulãrii de excese. iar cei doi atomi de hidrogen au o sarcinã pozitivã (+). Privitã din aceastã perspectivã. cantitatea e lectronilor liberi (POR) ºi pHul sunt elementele care fac diferenþa între apa BEV ºi cea ionizatã cu valoare medicinalã. În ultimã instanþã. eficacitatea apei poate fi mãsuratã prin potenþialul ei de oxidare/reducere (POR). Atomul de oxigen este încãrcat negativ (-). abordãrile conve ale asupra apei ºi aºa-zisele standarde testate nu fac douã parale prin comparaþie cu apa BEV ºi cu cea ionizatã cu valoare medi cinalã. Remarcaþi cã cei doi atomi de hidrogen ai fiecãrei molecule sunt situaþi de aceeaºi parte. nesãnãtoasã din punct de ve dere biologic cum ar fi apa distilatã. pe de o parte. De ce ar trebui sã bem numai apã BEV Apa BEV este o apã biologic activã. Aceste calitãþi dau naºtere unei a pe cu o amprentã energeticã ce permite o stare idealã de sãnãtate ºi vindecã organismele bolnave. cea obþinutã prin osmozã inversatã. Este caracterizatã p rintr-o moleculã de H2O redusã ca mãrime. care sfârº n a conduce la aºa-numitele boli ale deficienþelor .Molecula de apã Cea mai importantã funcþie a apei este aceea de a acþiona ca un solvent ºi ca o sursã de e lectroni liberi . Priviþi forma acesto olecule polare . chiar din apa de la robin . care se stabi leºte prin intermediul hidrogenului. cu atât mai uºor poate ntra ea în celulele noastre. Cu cât apa este mai purã ºi are un indice POR mai mare.

et. În timp ce majoritatea mecanismelor de filtrare existente pe piaþã eliminã doar o parte a toxinel or din apã (50-90%), filtrele BEV eliminã într-o proporþie de 99,5% toate microorganismele din apã, radioactivitatea ºi toxinele de naturã organicã sau chimicã. Mai mult, procesul de filtrare modificã unghiul legãturilor dintre atomi, ridicã indicele POR ºi conferã apei caracteristicile pe care le are lichidul specific concepþiei (când ovulu l ºi spermatozoidul se unesc). Altfel spus, apa devine un factor al vieþii .

Apa BEV are structura perfectã pentru sistemele vii. Ea este diferitã de alte ape ºi e ste extrem de reactivã în organismul uman. Prin reactiv înþelegem faptul cã acþioneazã ca un magnet, datoritã pute i sale sarcini electrice orientate cãtre dreapta ºi a frecvenþei sale de rezonanþã. Toate instrumentele d e mãsurare a acestor indicatori (aurametre, pendule, etc.) confirmã aceastã orientare energeticã a apei BEV ºi intensitatea sarcinii sale. Evident, cel mai bun test pe care îl puteþi face este prin ingerarea ei personalã.

Alte tipuri de apã nu posedã caracteristicile apei BEV. Aceasta din urmã hidrateazã þesutu rile ºi energizeazã celulele, eliminând deºeurile toxice din sistem. Toþi cei care beau aceastã apã minunatã ºi ciudatã declarã cã li se întâmplã lucruri deosebite. Apa BEV nu reprezintã numai o substanþã tridimen nalã, ci are ºi o reflexie energeticã în spaþiul cu patru dimensiuni (vom insista asupra acestor concept e în paginile urmãtoare). Hrana vie 51

Plantele cultivate acasã sunt calea cea mai ieftinã cãtre o stare perfectã de sãnãtate, acce sibilã inclusiv sãracilor. Cei bogaþi pot beneficia la rândul lor de pe urma acestei alimentaþii corecte .

Dacã nu aveþi o grãdinã, puteþi cultiva legume în ghivece, în bidoane de plastic, etc. Este u mitor cât demulte plante pot fi crescute în acest fel. În afara plãcerii de a o cultiva personal, realitatea este cã alimentele pe care le gãsim în comerþ nu oferã prea multe alternative pentru un mod de viaþã sãnãtos.

Dacã aveþi posibilitatea, integraþi-vã într-un club al cultivatorilor de plante organice. Mulþi oferã spaþiu pentru închiriere în grãdinile lor, care au un sol bogat ºi curat din punct de vedere ch imic. La fel de bine, puteþi arenda o anumitã suprafaþã unei persoane interesate sã cultive pãmântul. Existã mulþi oameni nici care au timpul necesar ºi care doresc sã facã ceva, cu atât mai mult cu cât este vorba de cultivar ea unor alimente mult mai sãnãtoase decât cele oferite de piaþã. Nu puþini sunt deja specializaþi în grãdinãrit. Sfatul te sã-i plãtiþi bine, cãci grãdinãritul nu este o muncã uºoarã. Oamenii îºi meritã banii, iar dumneavoastrã aveþi n legume proaspete.

Grãdinãritul presupune multã activitate fizicã ºi reprezintã o manierã excelentã de a vã menþ rmã. Munca grea este foarte recomandabilã pentru corp. În plus, uneltele agricole manuale sunt necostisitoare ºi nu polueazã. În cazul celor care nu se pot ocupa de aceastã activitate existã magazine specializate în vânzarea de alimente organice. Existã chiar fermieri care practicã agricultura organicã ce fac liv rãri la domiciliu sau care au puncte de desfacere în marile oraºe. Amestecurile de îngrãºãminte organice (bãlegar) ºi grãdinãritul

Dacã doriþi sã vã ocupaþi de grãdinãrit, este bine sã ºtiþi cum trebuie amestecate materiile e folosite ca îngrãºãmânt. Metoda corectã de amestecare a materiilor organice controleazã procesul de de compunere chimicã, astfel încât sã obþineþi în final un produs cu o înaltã valoare energeticã. Mediul a eeazã un amestec organic cu o energie orientatã cãtre dreapta. Amestecurile organice încãrcate pozitiv catalizeazã la nivelul solului o serie de reacþi i energetice benefice pentru sãnãtatea umanã. Descompunerea controlatã a furajelor din ierburi, buruienilor, f runzelor, bãlegarului ºi a celorlalte materii organice folosite ca îngrãºãminte nu genereazã mirosuri neplãcute (pestil enþiale) decât dacã devin anaerobe. Mediul anaerob de depozitare este cel care produce mirosul neplãcu t al îngrãºãmintelor organice, la fel ca ºi cel al fecalelor umane!

Pentru a iniþializa procesul de descompunere, începeþi întotdeauna cu materii organice l ichefiate din bãlegar de vacã sau din gãinaþ de pui. Un îngrãºãmânt organic înseamnã ceva mai mult decât un

stec de deºeuri maronii. El este o sursã de forþã a vieþii pentru grãdina dumneavoastrã. Pentru maþii suplimentare, existã câteva cãrþi excelente pe tema grãdinãritului biodinamic (vezi pachetul informativ).

Grãdinãritul reprezintã o terapie minunatã pentru corp, minte ºi spirit. El simplificã viaþa vã ajutã sã vã focalizaþi energiile asupra unor obiceiuri sãnãtoase. Cine se îndrãgosteºte de aceastã activi ate nu mai renunþã niciodatã la ea! Paºaportul dumneavoastrã cãtre tinereþea fãrã bãtrâneþe este asigurat de hra de apa biologic activã.

Alimentele devitalizate au ajuns atât de obiºnuite în dieta celor mai mulþi dintre oamen i încât aceºtia au nevoie de suplimenþi. PAC-ul biogenic, polenul armonic, algele klamate, super-alim entele taoiste ºi ficatul organic biogenic predigerat sunt câteva din alimentele integrale ideale pe care le-aº recomand a oricui. În ceea ce priveºte vitaminele, dacã doriþi sã înlocuiþi 20 de sticluþe diferite cu una singurã, vã reco tabletele de VitaLight. Acest produs NU afecteazã ficatul ºi nu genereazã efecte secundare pentru o rganism. Super-alimentele sunt pline de vitamine reale . VitaLight-ul asigurã mineralele racemizate. Cum ne putem regãsi tinereþea! · Mâncaþi cât mai multe alimente organice · Cultivaþi plante în grãdina personalã · Evitaþi sarea de bucãtãrie ºi MSG 52

· Folosiþi minerale marine racemizate · Faceþi cât mai multe exerciþii fizice · Evitaþi alcoolul ºi bãuturile rãcoritoare carbogazoase · Mâncaþi legume CRUDE · Evitaþi toate alimentele prelucrate · Beþi cât mai multã apã BEV · Dormiþi atât cât simte nevoia organismul · Evitaþi lichidele în timpul meselor · Evitaþi soia ºi canola · Mestecaþi lichidele ºi mestecaþi substanþele solide pânã când devin lichide 90% din activitãþile dumneavoastrã conteazã în procesul de reîntinerire. Inversarea îmbãtrâni resupunefocalizare ºi angajament, cãci corpul este BÃTRÂN ºi LENT, iar dumneavoastrã nu sunt eþi încã tânãr! Urmaþi sfaturile descrise mai sus ºi integraþi informaþiile prezentate în aceastã carte, ºi veþi red veni astfel tineri! Preambul: capitolul urmãtor explicã DE CE preferã oamenii sã ia gustãri rapide, DE CE se îng raºã ei ºi CE se întâmplã cu corpul nostru atunci când mâncãm prea mult sau prea des! Apa de Argint Armonicã ºi SOC Puþine leziuni provoacã traume ºi dureri atât de mari precum cele ale pacienþilor arºi. Din punct de vedere medical, problema este legatã de infecþii. Din punct de vedere social, cicatricele c are rãmân sunt extrem de neplãcute. Atât infecþiile cât ºi cicatricele sunt efecte ale ENERGIEI. Pentru a uºura durerea ºi a preveni infecþiile vã recomand Apa de Argint Armonicã. chiar ºi în cazul arsurilor de gradul trei

Apa de Argint Armonicã are o amprentã energeticã ºi vibraþionalã beneficã pentru organismul u an. Dacã se aºeazã cataplasme cu aceastã apã peste þesuturile arse sau dacã este luatã oral, amprenta nergeticã este transferatã organismului. Orice proces de vindecare presupune o rezonanþã ºi un transfer de energie.

Se afirmã cã o soluþie coloidalã de argint este cu atât mai bunã cu cât conþine mai multe pãr milion (PPM) de argint. Acest lucru NU este adevãrat! Este extrem de important ca ionii d e argint sã fie menþinuþi la un nivel de sub 1 PPM, pentru a nu intoxica cu metal organismul. Apa de Argint Armo nicã foloseºte frecvenþa de vibraþie a argintului în doze homeopatice.

În cazul victimelor arse, recomand loþiunea numitã SOC ºi cremele care conþin precursori r acemizaþi ai hormonilor Nugest II sau Totally Male, pentru ca pielea sã se refacã frumos ºi sã fie el iberatã de durere. Aceste produse regenereazã ºi înlocuiesc þesuturile conjunctive afectate. Ele sunt la fel de ef iciente ºi asupra ridurilor feþei sau a coºurilor provocate de acnee. Cunosc o persoanã care a reuºit sã-ºi reducã o cica rice care i-a afectat întregul corp, rezultatã dintr-o arsurã veche de 20 de ani, la o urmã de numai 5 centimetri! Dacã luaþi SOC sub formã de capsule, corpul începe automat sã dizolve þesuturile interne ale

cicatricei, înlocuindu-le cu þesuturi sãnãtoase vii . Acest produs m-a ajutat personal sã redevin la fel de suplu ºi de liber cala vârsta de 10 ani. În plus, SOC eliminã metalele grele din þesutu rile organice, ºi îndeosebi din creier ºi din þesuturile nervoase. Regula 90/10 a sãnãtãþii

Urmãriþi ca 90% din activitãþile dumneavoastrã sã fie corecte ºi bucuraþi-vã de pãcatele dumn rã (restul de 10 procente) în toatã libertatea ºi fãrã sã vã simþiþi vinovat! 53

Fundamentul sãnãtãþii este echilibrul în toate activitãþile . 9 Melancolia provocatã de saþietate Faceþi totul cu moderaþie . Diane DeFelice

Saturaþie mai presus de dorinþã! Împlinirea unui instinct primar! Ce senzaþie poate fi mai presus de cea a unui stomac plin dupã o masã perfectã? Cu siguranþã, mâncarea este una din marile plãceri ale vieþii. Ce arome! Ce priveliºti! Ce gusturi! Meritã sã trãieºti pentru asemenea lucruri! Din pãcate, mânaþi de inþa noastrã de a ne satisface o nevoie fiziologicã primarã, noi semãnãm singuri seminþele îmbãtrânirii ºi ale mor

Alimentaþia necesitã o anumitã perioadã de timp pentru ca digestia sã fie încheiatã. Dacã mân a mult sau prea curând dupã o masã anterioarã, corpul suferã de aºa-zisul ºoc al supraîncãrcãri e tip de ºoc supune organele vitale (ficatul, tiroida, adrenalele, rinichii, paratiroida, pan creasul, glanda pituitarã ºi organele sexuale) unor tensiuni. Meritã sã ne focalizãm atenþia asupra ºocului alimentar, întrucât ace ta accelereazã procesul de îmbãtrânire. Gustãrile rapide ºi stresul asociat cu digestia

Oamenii adorã sã ia tot timpul ceva în gurã. Ei apeleazã la gustãri fie pentru cã le este foa e, fie dintr-o obiºnuinþã personalã sau socialã. Experþii susþin cã este recomandabil sã mâncãm la fiecare c Ei afirmã cã mesele dese, cu cantitãþi mai mici de mâncare, induc mai puþine tensiuni sistemului org anic ºi au efecte benefice asupra sãnãtãþii noastre. Mai mult, insistã asupra faptului cã aceste gustãri menþin nstant nivelul de zahãr în sânge, ºi chiar cã ele cresc productivitatea muncii.

Din pãcate, experþii SE ÎNªEALÃ! Toate aceste afirmaþii NU sunt adevãrate. Ele nu au fost NIC ODATÃ adevãrate. Sã ne oprim o clipã ºi sã analizãm ce se întâmplã cu corpul atunci când mâncãm pre prea des, chiar dacã este vorba de niºte simple gustãri. De altfel, gustãrile nu sunt altceva decât niºte mese obiºnuite, dar ceva mai reduse cantitativ. Alimentaþia induce organismului o stare de stres, cãci presupune un proces de digest ie. Digestia este procesul metabolic care antreneazã cea mai mare cantitate de energie personalã din p artea corpului fizic. Moleculele energetice ale alimentelor trebuie descompuse, transportate ºi reasambl ate în forme energetice noi, care sã poatã fi folosite de organism. Substanþele inutile trebuie depozitate sau elim inate. Ori de câte ori mâncãm, noi apelãm la depozitul nostru energetic, de unde împrumutãm o parte din

rezerva de care dispunem. Dacã energia furnizatã de alimentele digerate nu înlocuieºte c u dobândã energia împrumutatã, ajungem sã suferim de un deficit energetic, reflectat în pierderea sãnãtãþii ºi alitãþii organelor vitale.

Organele vitale au o capacitate ºi o rezistenþã limitate. Ele necesitã odihnã ÎNTRE mese. Da cã nu li se asigurã aceastã odihnã în mod regulat, ele sunt supuse unui stres îngrozitor. Alimentaþia înt e mese sau la intervale de timp mai dese de patru ore conduce la PIERDEREA capacitãþii de regenerare a organ elor vitale ºi a glandelor.

Stresul alimentar conduce la o epuizare a organelor. Epuizarea este echivalentã cu o INCAPACITATE dea mai funcþiona. Organele ajung astfel sã îmbãtrâneascã ÎMPREUNÃ, unele dup ele, la fel ca într-o reacþie în lanþ. Acest scenariu este valabil inclusiv dacã alimentele sunt încãrcate cu o energie p ozitivã ºi bogate în substanþe nutritive. Trei dintre factorii cei mai importanþi care afecteazã procesul digestiv sunt: cantitatea, calitatea ºi frecvenþa. Dacã alimentele ingerate conþin o energie negativã (orientatã cãtre stânga), stresul digesti v este infinit amplificat. Dacã ºi mesele servite sunt prea frecvente, organismul NU mai are altã alt ernativã decât sã intre într-o stare de panicã, în încercarea de a folosi, neutraliza, depozita ºi elimina câmpurile ener getice ale alimentelor ingerate. 54

Stresul alimentar creeazã o serie involuntarã de reacþii în interiorul corpului, întrucât a ta NU are altã alternativã decât aceea de a procesa materiile prime pe care le-a primit chiar dacã ac est proces se dovedeºte în detrimentul sãu. Atunci când este hrãnit prea mult, prea des, sau când este forþat sã preluc reze alimente nesãnãtoase, corpul nu are de ales decât sã-ºi facã datoria, chiar dacã nu beneficiazã de pe a acestor procese.

La fel ca ºi alimentele nesãnãtoase, gustãrile rapide supraîncarcã organele VITALE cu deºeuri

dezechilibreazã sistemul hormonal, distruge vitalitatea, afecteazã producþia de enzime ºi ATOTPUTERNIC pe scurt, genereazã un proces de îmbãtrânire. O altã forþã energeticã puternicã ce amplificã ace cte este stresul mental. Energia stresului nu se pierde niciodatã; ea nu face decât sã-ºi schimbe forma. În cazul de faþã, tinereþea este înlocuitã de bãtrâneþe. Trofia ºi diabetul Stresul digestiv conduce la un fenomen de trofie la nivelul organelor vitale. Tr ofia înseamnã o schimbare generatã de alimentaþie. Dacã îi aplicãm prefixul hiper sau hipo, ne referim la o modifica re a activitãþii fiziologice care se situeazã peste sau sub norma medie. Atât tulburãrile hiper cât ºi cele hipo conduc la disfuncþii ºi dezechilibre la nivelul organelor interne. Spre exemplu, hipoglicemia se referã la o tulburare cunoscutã de regulã sub numele de conþinut redus de zahãr în sânge. Dacã analizãm cuvântul, constatãm cã acesta este alcãtuit din prefixul hipo are datoratã unei reduceri a activitãþii, glic dulce, ºi emia care aparþine sângelui. Organele corpului uman sunt interdependente. De aceea, dacã o glandã este afectatã, su nt afectate ºi celelalte glande. Tulburãrile de sãnãtate sunt întotdeauna multiple. O boalã nu este NICIO DATà singularã (izolatã). Bolile sunt întotdeauna simptomatice fiind tulburãri secundare ce indicã tensiuni la n ivelul organelor vitale, dezechilibre hormonale ºi prezenþa unor excese în organism. Bolile ºi tulburãrile deficienþelor Auzim deseori vorbindu-se de boli ºi de tulburãri ale deficienþelor, dar în realitate NU existã aºa ceva. Întregul concept derivã din perioada de pionierat a medicinii alopatice, ºi mai ales a influenþei infamei teorii asupra agriculturii inventatã de Justus von Liebig ºi numitã Legea minimului . Justus von Liebig ºi-a creat teoria pe la 1830. Este considerat pãrintele industriei fertilizatorilor de sintezã ºi al metodelor distructive practicate în agricultura modernã. Legea sa afirmã cã Solul nu trebuie îngrãºat decât cu substanþele nutritive minim necesare . Pentru von Liebig, solul nu însemna altceva decât un fel de noroi

murdar. El credea cã plantelor nu le sunt necesare decât trei sãruri esenþiale: azotul, fosforul ºi potasiul, cunoscute ºi sub iniþialele NPK.

Pasteur ºi von Liebig au fost contemporani. La fel ca ºi în cazul teoriei incorecte a lui Pasteur referitoare la cauzele bolilor (pe care el le punea pe seama microorganismelor), ºtiinþa medicalã a a doptat ºi teoria eronatã a lui von Liebig referitoare la nutriþie. Nutriþioniºtii clinici continuã sã perpetueze ºi astãzi a eastã teorie eronatã, promovând ideea cã bolile se datoreazã DEFICIENÞELOR. Aºa cum se înºealã experþii în domeniul l, la fel se înºealã ºi cei care se ocupã de domeniile alternative ale perpetuãrii vieþii. Bolile sunt chiar opusul credinþei populare. Ele reprezintã manifestãri ale unor EXCES E în interiorul organismului. Excesele se manifestã întotdeauna sub formã de deficienþe. Ele sunt dezech ilibre ale câmpurilor energetice care modificã starea de sãnãtate la nivel subtil.

Tulburãrile puse pe seama deficienþelor apar atunci când excesele de energie toxicã DEPêES capacitatea naturalã a organismului de a le compensa. Spre exemplu, ºtiinþa medicalã susþi ne cã diabeticii suferã de un deficit al hormonului numit insulinã. Ea îi clasificã pe aceºti bolnavi, numin u-i intoleranþi laglucozã sau insulino-rezistenþi. În realitate, diabeticii suferã de un e xces de substanþe toxice în þesuturile ºi fluidele corpului. Corpul lor pãstreazã carbonul din zahãr, care circulã prin sânge pentru a ATENUA eºeurile acide care circulã prin sistem. Zahãrul este o moleculã pe bazã de carbon (C6H12O6). Atomii de carbon acþioneazã ca un TAMPON, moderând întreaga viaþã pe pãmânt. Pentru a înþelege mai bine rolul acestora, vã r nd sã citiþi Conexiunea carbonului ºi Ciclul carbonului (vezi pachetul informativ). 55

Cu alte cuvinte, problema diabeticilor este legatã de toxinele în exces ºi de probleme le hormonale. În cazul femeilor (ºi al bãrbaþilor în vârstã), FACTORUL care declanºeazã diabetul este întotdeauna de rã hormonalã, datorându-se predominanþei estrogenului ºi blocãrii receptorilor adicã unui dezechilibru c mulativ rezultat ca urmare a substanþelor ANALOAGE estrogenului (vezi glosarul pentru definiþii) care se gãsesc în carne, lapte, brânzã, materialele din plastic folosite pentru ambalarea produselor alimentare ºi pes ticidelor (altfel spus, otrãvurilor) împrãºtiate pe câmpuri. Normalizarea tulburãrii diabetice este uºor de atins dac uferindul îºi doreºte cu adevãrat sã reatingã starea de apogeu a sãnãtãþii sale.

Problemele diabeticilor de tip 1 (care suferã încã din copilãrie de aceastã tulburare) sun t ASOCIATE cu substanþele super-antigene conþinute în vaccinurile anti-poliomielitã ºi DTP. Existã un numãr infinit de dovezi medicale care atestã pericolele imunizãrii. 75% din copiii care suferã de diabet sau de tulburãri ale auzului au fost atacaþi de v irusuri ºi bacterii patogene mutante sau de proteinele din seruri (toate fiind câmpuri energetice ), intr oduse în corpurile sãnãtoase ale copiilor de cãtre niºte oameni nebuni! DEBLOCAREA receptorilor neurologici ºi horm onali îi permite corpului sã se vindece ºi este o terapie INEVITABILÃ pentru toþi oamenii bolnavi (vezi p achetul informativ). În loc sã vã faceþi griji legate de microbii le corpurile micuþe ºi hrãniþi-le cu SUPER-ALIMENTE pentru bolile fie ele contagioase sau nu sã nu-i mai poatã ataca. ul pe care se manifestã toate aceste forþe energetice). Aþi

care vã pot afecta copiii, mai bine detoxifica a le DINAMIZA sistemul imunitar, astfel încât Secretul constã în controlul corpului (teren înþeles?

50 de milioane de oameni suferã de diabet clinic sau subclinic. Incapacitatea ºtiinþei de a înþelege aceastã boalã la nivel subtil/energetic conduce la perpetuarea ºi amplificarea suferinþei. De aceea, acþiunea independentã, fãrã binecuvântarea autoritãþilor medicale, este o premisã absolut necesarã pentru revenirea a o stare bunã de sãnãtate. Nu vã mai bazaþi pe alþii. GÂNDIÞI de unul singur! Sã recapitulãm. Nu existã boli ale deficienþelor, ci doar excese. Mai mult, procesul de îm bãtrânire este o tulburare cumulativã, iar moartea o confirmare a exceselor care nu au mai putut fi controlate .

Organele vitale funcþioneazã la fel ca giroscoapele de pe un vas. Ele ne menþin pe lin ia de plutire, gestionând schimbãrile care se produc în interiorul corpului. DACÃ nu le sabotãm prin inter ediul gustãrilor noastre neîncetate, al alimentelor nesãnãtoase, al apei toxice, aº deºeurilor în exces ºi al ubstanþelor analoage hormonilor, ele ne vor menþine o stare de sãnãtate optimã.

Felul în care ne simþim NU reprezintã un barometru foarte exact al adevãratei noastre stãr i de sãnãtate. Cu mult înainte ca SEMNELE bolii sã devinã vizibile, forþele negative lucreazã deja pe nivele le energetice subtile. Cea mai bunã dovadã sunt toþi acei oamenii bolnavi subclinic, din care unii aflaþi deja pe patul de moarte, care ieri se simþeau foarte bine! Decalajul dintre manifestarea bolii (vizibil prin SEMNE ºi sim ptome) ºi instalarea ei poate fi de circa 20 de ani! Euforia mentalã ºi abuzurile asupra corpului fizic Euforia mentalã este o epidemie care afecteazã întreaga lume. Oamenii au devenit experþi în a-ºi folosi puterea minþii asupra corpului, dar ºi puterea drogurilor asupra minþii. Ei se foloses c de amândouã pentru a-ºi batejoc de corpul lor bioelectric. Când sunt întrebaþi cum se simt , majoritatea oamenilor rãspund: Grozav! În acelaºi timp, peste 80% din populaþia Statelor Unite suferã de boli subclinice.

Euforia mentalã merge mânã în mânã cu dezechilibrul, cu lipsa de realism. Ea îi conduce pe oa eni la abuzuri asupra corpului fizic mai presus de capacitatea acestuia de suportabilit ate. Alimentele toxice, cafeaua, drogurile de toate felurile (inclusiv medicamentele) ºi atât de popularii suplimenþi (în realitate, niºte simple gloanþe magice ) contribuie din plin la aceastã euforie. Euforia mentalã biciuieºte corpul bioelectric, silindu-l sã intre în pului, în care procesul de îmbãtrânire ºi trecerea timpului se accelereazã. zona crepuscularã

a ti

Simptomele bolilor generate de aceastã stare de euforie mentalã nu sunt întotdeauna vi zibile cu uºurinþã, dar SEMNELE lor pot fi vãzute destul de uºor de cei care sunt suficient de atenþi. Când medicul ne pune diagnosticul de boalã, aceastã euforie dispare, dar atunci este de regulã prea târziu. 56

Boala este o manifestare a stresului, o confirmare a procesului de îmbãtrânire, o mani festare a celei de-a patra dimensiuni în interiorul lumii tridimensionale a omului. Îmbãtrânirea ºi boala sunt rezultatul incapacitãþii noastre de a gestiona corect depozitul de energie de care dispunem. Moartea este un faliment energetic, iar starea de euforie mentalã o inflaþie energeticã. Aceasta din urmã reprezintã cãlcâiul lui Ahile al o ului modern, cãci are la bazã o gândire pozitivã nerealistã ºi un mod de viaþã dezechilibrat. Procesul de îmbãtrâni cerea timpului se pot opri, cu condiþia sã renunþãm la aceastã euforie mentalã ºi sã ducem un mod d iaþã simplu ºi corect. Tabelele digestiei alimentare

Urmãtoarele tabele indicã timpul necesar pentru ca diferite alimente sã pãrãseascã stomacul. Ele nu includ decât alimentele de bazã, la care am adãugat ºi douã alimente din categoria celor nesãnãtoase deoarece consumul lor predominã în societatea modernã: cafeaua ºi pâinea albã. De reþinut cã aceste informaþii se aplicã numai unui stomac normal, sãnãtos, lipsit de tensi uni, de probleme digestive, ulcere, etc. De reþinut de asemenea cã am folosit numai cantitãþi ex trem de reduse de alimente(15 grame). Digestia cantitãþilor mari de alimente dureazã m ult mai mult. În plus, dacã o masã este urmatã prea rapid de o alta, hrana nedigeratã este forþatã sã pãtrundã prematur în intestinul subþire ºi n, unde bacteriile ºi condiþiile anaerobe de mediu produc cantitãþi uriaºe de otrãvuri metabolice. Produse natu rale precum DiSorb Aid, R/HCI sau Yucca Blend accelereazã digestia ºi absorbþia energiei alimentelor, OPR IND TOTODATÃ aportul de paraziþi morþi datoritã descompunerii legãturilor lor peptidice, pe care îi neu tralizeazã. Între 0,5-2 ore Apã purã Vin Ceai Lapte Cafea Supã Bere Ouã moi Între 2-3 ore Cafea cu friºcã/lapte Cacao cu lapte Sparanghel (fiert) Piure de cartofi Peºte la grãtar Pâine albã Scoici Unt Ouã fierte tari, prãjite Între 3-4 ore Pui la grãtar, prãjit Pâine (integralã) Morcovi (fierþi) Spanac (fiert) Castraveþi cruzi Mere crude Carne de vitã Somon prãjit

Ton prãjit ªuncã Linte (fiartã) Fasole (fiartã) Fasole verde (fiartã) Salatã verde O poveste despre saþietate 57

Dr. Carey Reams povesteºte o istorie petrecutã în perioada când îºi creºtea, alãturi de soþia numeroasa familie. Odatã, în casa lor s-au strâns mai mulþi vecini, împreunã cu familiile lor, pentru a lua masa. Când s-a adus mâncarea, vecinii au fãcut ochii mari de uimire, vãzând cantitãþile extrem de reduse de poru mb, mazãre, piure de cartofi, carne ºi dulciuri.

Aºteptându-se la o asemenea reacþie, Reams a început sã râdã în stilul sãu caracteristic , -le vecinilor cã dupã terminarea mesei va rãmâne încã destulã mâncare. Dupã cum puteþi ghici, exa au petrecut lucrurile. Toatã lumea s-a distrat de minune, a mâncat pe sãturate, ºi toþi au pl ecat acasã complet ghiftuiþi! V-am povestit aceastã istorie pentru a vã atrage atenþia asupra nivelului de saþietate c are poate fi atins cu uºurinþã, cu o cantitate limitatã de mâncare. Povestea din casa lui Reams reprezintã exact O PUSUL modului de viaþã curent. Oamenii din ziua de astãzi reuºesc de minune uimitorul paradox de a se înfom eta cu stomacurile PLINE! În ce constã diferenþa? Alimentele pe care le-a pus pe masã Reams erau vii pline de enzi me, de minerale ºi vitamine bio-active. Alimentele din ziua de astãzi sunt MOARTE ºi COMPLET GOLITE DE VALOARE NUTRITIVÃ. Ele nu asigurã decât o cantitate minimã de energie pentru corp, silindu-i pe oameni sã se ghiftuiascã pentru a se simþi sãtui, cãci forþele energetice pozitive lipsesc cu desãvârºire alimentaþia lor. Aproape TOATE alimentele procesate conþin substanþe cu o energie orientatã cãtre stânga. C orpul nu poate folosi aceastã energie, pe care trebuie sã o neutralizeze sau sã o depoziteze sub formã de GRÃSIM E!

Sper cã aþi înþeles acest mesaj, cãci în rândurile ºi capitolele care urmeazã vom vorbi foart t despre epidemia de obezitate care îi afecteazã pe 75% dintre americanii contemporani cu noi.

Unii cititori ar putea suspecta cã ceea ce s-a petrecut în realitate la masa datã de R eams a fost cã, din politeþe, majoritatea mesenilor s-a abþinut de la a mânca în exces, oamenii pãrãsind masa înf metaþi, prefãcânduse încântaþi! Reams nu era însã un mincinos. El a relatat povestea numai pentru a sublinia cã o alimentaþie corectã, bio-activã, încãrcatã cu o energie orientatã cãtre dreapta, este extrem de hrãnitoare! Puteþi convinºi cã toþi cei care au participat la acea cinã au pãrãsit masa complet sãtui, cu o stare deplinã de satis facþie, DINCOLO de orice dorinþã suplimentarã, pentru cã tocmai aceasta este definiþia corectã a cuvântului saþietate.

În vremurile pe care le trãim, puþini oameni experimenteazã o stare realã de saþietate. Ei n u cunosc de regulã decât varianta pseudo-saþietãþii, experimentatã atunci când stomacul este plin, dar co pul nu se simte deloc hrãnit. Cu alte cuvinte, oamenii înceteazã sã mai mãnânce numai pentru cã nu mai au unde sã d ziteze

dar mecanismul ei de funcþionare este asemãnãtor. Avem dea face cu un sistem de 58 . Gustãrile rapide sunt o combinaþie a AMBELOR cauze. iar senzaþia de foame dispar e. centrul saþietãþii trimite un mesaj cãtre centrul foa . Se cunoaºte de multã vreme cãcentrul foamei este ÎNTOTDEAUNA activ. NU pentru cã se simt satisfãcuþi din punct de vedere nutritiv. Cu adevãrat. indicândui cã nevoile sale au fost satisfãcute. Oamenii pãrãsesc masa flãmânzi.alimentele în stomac. dublatã de o satisfacþie cognitivã (euforie mentalã). o glandã aflatã la nivelul creierului. Adevãrata saþietate este o hrãnire MAI PRESUS de dorinþã! Falsa saþietate este cu totul altceva. El este controlat d e centrii saþietãþii ºi ai foamei din interiorul hipotalamusului. cãci se bazeazã pe un stomac PLIN! Centrul foamei primeºte mesajul de la cel al saþietãþii DEOPOTRIVÃ atunci când stomacul este plin ªI când nevoile nutritive reale ale corpului nostru au fost satisfãcute. dacã nu este inhibat. Cor pul foloseºte douã mecanisme inhibitorii pentru a regla senzaþia de foame: stomacul plin din punct de vedere fizic ºi satisfa cþia nutritivã a corpului. dar prea plini pentru a mai putea mânca! Este imposibil sã îþ atisfaci nevoile energetice ale corpului cu alimente goale sau care conþin o energie orient atã cãtre stânga. ale cãror nevoi nutritive rãmân constant nesatisfãcute. o combi naþie mortalã! Atunci când suntem cu adevãrat hrãniþi. Ame rica este o naþiune de oameni supraponderali. Majori tatea oamenilor rãspund nevoii trupului lor de energie nutritivã (adevãrata senzaþie de foame) prin inge rarea unor calorii GOALE (euforia fizicã). lipsite de substanþele nutritive atât de necesare vieþii! Apetitul Apetitul reprezintã o combinaþie de nevoi fizice ºi dorinþe mentale. Receptorul se închide. Centrul foamei este un nod de celule nervoase care genereazã senzaþii ce reprezintã o combinaþie între nevoia fizicã ºi dorinþa mentalã.

poate ar trebui sã-i spunem exerciþii fizice grele. Munca grea Munca grea este exact ceea ce îi spune numele o muncã grea. sângelui ºi limfei. Când corpul fizic este exersat regulat. Societatea în care trãim a ajuns sã pr iveascã acest gen de activitate ca pe un blestem ceva care trebuie evitat cu orice preþ! Acest mod de a privi lucrurile este fundamental greºit: corpul fizic trebuie exersat! De vreme ce oamenii detestã cuvântul muncã . plus DETOXIFIEREA þesuturilor. oamenii moderni nu mai efectueazã asemenea munci. De aceea. ape titul revine (ca un fel de rãzbunare). lipsa exerciþiului e! satisfãcute. ive sunt: incapacitatea sistemului enzimatic de a face faþã digestiei. deoarece nevoile energetice ale corpului lor nu sunt istemul lor hormonal este complet dat peste cap. antrenamentul prin ridicarea greutãþilor ºi grãdinãritul. bazatã pe un efort mare! D in pãcate. Câteva exemple de activitãþi fizice grele care corpul rãspunde printr-o regen erare acceleratã sunt: miºcarea aerobicã. Oamenii veºnic flãmânzi care trãiesc într-o societate bazatã pe o alimentaþie nesãnãtoasã c⺠în greutate. Nevoia de hranã este doar unul din motivele pentru graºã. corpul persoanei înfometate CERE din nou hranã. care este împãrþit la rândul lui în sistemul nervos simpatic ºi sistemul nervos parasimpatic. Aceastã activitate este numitã anabolism. DAR UMAI dacã nu îl sabotãm prin opþiunile noastre stupide! Iarãºi mi-e foame Când stomacul se goleºte doar parþial. vom face un compromis ºi vom numi aceastã muncã: activitate fizicã grea! Corpul rãspunde activitãþii fizice grele prin construcþia unor þesuturi noi ºi prin reparare a celor vechi. Un al treilea este dezechilibrul hormonal. Stomacul este controlat de sistemul nervos periferic. Din pãcate. cãci un sistem îl controleazã pe celãlalt. El funcþioneazã impecabil. aceste exerciþii sunt practicate mai nou pe aparate destul de comode. Un alt motiv este excesul de toxicitate. pe care îl pu tem gestiona cu ajutorul gândurilor noastre. iar ciclul reîncepe din nou. dar NU deþinem controlul asupra sistemului nervos parasimpatic. Sistemul nervos este divizat în sistemul nervos central ºi sistemul nervos periferic .inhibiþie negativ. iar s care oamenii se în În sfârºit. Noi deþinem controlul asupra sistemului nervos simpatic. expresie care se potriveºte mai bine cu înclinaþia modernã cãtre spo rt. proc esul de reîntinerire se accelereazã. alte mot fizic ºi a muncii grel Þinerea sub control a greutãþii naturale presupune satisfacerea nevoilor nutritive ºi ho rmonale ale organismului. . care este involuntar. Ambele sisteme comunicã cu stomacul.

Fenomenul este uºor de inversat. ale cãror sisteme organice sunt afectate de o producþie prea mare de estrogen. specificã pe vremuri numai oam lor în vârstã. Activitãþile FIZICE GRELE accelereazã circulaþia deºeurilor metabolice toxice. ca sã nu mai vorb im de pierderea mobilitãþii.Corpul se reînnoieºte complet la fiecare ºapte ani (inclusiv oasele. c ea ce explicã de ce oamenii care fac exerciþii ºi eforturi fizice se bucurã de o sãnãtate mai bunã. Cocoºarea Fenomenul de cocoºare este un SEMN clasic al OSTEOPOROZEI sistemice (degenerarea o aselor ºi a þesuturilor conjunctive). dar ºi unei lipse de dorinþã ºi de energie sonalã. iar soluþia se apl icã la fel de bine bãtrânilor ºi tinerilor. Modul de viaþã ºi sistemul hormonal stabilesc dacã noul corp este mai puternic sau mai slab decât cel de dinainte. procesul poate fi accelerat sa u încetinit. îndeosebi femei. ligamentele. În plus. cu atât mai rapid îmbãtrânim. Aceastã regulã nu poate fi încãlcatã. cartilagiile. muºchii . 59 . Alura cocoºatã sau aplecatã în faþã. în funcþie de modul de viaþã ºi de statutul sãnãtãþii fiecãruia. Un mod de viaþã sedentar distruge corpul ºi precipitã reducerea masei muscularã ºi osoasã. a devenit astãzi comunã inclusiv la tot mai mulþi tineri. tendoanele ºi pielea). Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. Ace nomen se datoreazã parþial incapacitãþii sistemului fizic. oamenii îºi pierd capacitatea ºi dorinþa de a face efort fizic. Cu cât suntem mai sedentari.

Vã prezentãm în continuare câteva metode prin care orice femeie (dar ºi orice bãrbat) poate OPRI ºi INVERSA procesul osteoporozei ºi al degenerãrii fizice. Pe mãsurã ce aceste fenomene se adâncesc. MS. foarte mult ti mp (pe bãrbaþi de asemenea). puseuri de cãldurã. modificând cavitãþile în care îºi au sãlaºul acestea.S. Sãr acii mureau de regulã prea devreme pentru a mai apuca sã se cocoºeze din cauza vârstei înaintate. transpiraþia excesivã. Pe de a ltã parte. cocoºarea era un fenomen specific îndeosebi în cazul persoanelor bogate. Pe vremuri. deteriorarea mielinei din jurul fibrelor nervoase. Se adaugã în plus ºi un colon prolapsic Organele interne sunt forþate sã iasã din poziþiile lor clasice ºi sã se înghesuie unele lângã altele. iar remediile necesare p ntru a o pune în aplicare NU pot fi cumpãrate din magazine sau de la doctori. a ºoldurilor sau a umerilor. Persoana a pierdut centimetri întregi d in înãlþimea pe care a avut-o atunci când se afla la momentul de apogeu anabolic. tulburãri cardiace precum aritmia. putând dura pânã la 40 de ani. Procesul este lent. bogaþii nu practicau munci fizice grele. edeme. datoritã deteriorãrii vertebrelor. Orice femeie care suferã de tulburãri menstruale sau asimilate menopauzei. lupis. cum ar fi tumori fibroide. veþi constata cã ºira spinã suturile conjunctive conexe ºi-au redus dimensiunile. când pãrul începe sã i se subþieze. adicã ABIA DUPà erea unei proporþii substanþiale a masei osoase. ligamentelor ºi discurilor i ntervertebrale. explicã de ce atât de mulþi vârstnici au probleme cu intestinele. pierderi de memorie. tendoanelor. Schimbãrile petrecute la nivelul coloanei vertebrale ºi al cutiei toracice afecteazã o rganele interne. când tulburãri feminine. fibromialgie. dureri la nivelul încheieturilor. vezi pachetul informativ). Tocmai de aceea. sã-i cadã sau sã-i albeascã. degenerarea cartilagiilo r în zona genunchilor. NOTÃ: atunci când o femeie începe sã acumuleze g rãsimi (indiferent de vârstã). care erau rezervate sãracilor. Terapia hormonalã este absolut obligatorie pentru toþi cei care doresc sã îºi redobândeascã c ntrolulasupra vieþii lor! În aceastã privinþã NU EXISTà ALTERNATIVÃ. pot scãpa cu uºurinþã . Aceastã boalã oribilã este de regulã diagnosticatã abia dupã menopauzã. Procesul începe din momentul în care hormonii femini de sub control. cutia toracicã începe sã coboare pânã când ajunge sã se sprijine pelvis.Dacã priviþi scheletul unei persoane în vârstã (vezi pagina xxx). înainte ca acest lucru sã devinã oficial prin sticul pus de doctor: Eºti la menopauzã! (pentru soluþii. NU implicã nici un fel de pericol ºi le poate þine pe femei tinere foarte. proc esul este absolut sigur. P. ceea ce explicã de ce osteoporoza se declanºeazã la majoritatea femeilor în jur ul vârstei de 30 de ani. ea TREBUIE sã se opreascã ºi sã înceapã inversarea procesului de îmbãtrânire. Tasarea coloanei vertebrale conduce de a semenea la o burtã proeminentã ºi la o înfãþiºare cocoºatã. Aceºti centimetri pierduþi se scad de regulã din coloana vertebralã. inclusiv legate de energie sau de glanda tiroidã. înceþoºare mentalã.

Pentru info rmaþia dumneavoastrã. Începeþi lent ºi avansaþi gradat în fiecare . sau table te de calciu efervescent. lucru care a plificã circulaþia sângelui ºi a limfei. Atârnaþi-vã de un trapez sau de o barã. Atârnarea reprezintã un procedeu simplu. Recomandarea n oastrã este sã nu folosiþi decât minerale care au trecut prin ciclul carbonului (vom discuta despre ac est subiect mai târziu). Atârnarea presupune sã nu staþi cu picioarele la sol ºi sã vã relaxaþi coloana vertebralã. cãci nu numai cã NU rezolvã problema. înlocuindu-le cu þesuturi noi . care dizolvã þesuturile cicatricelor. dar creeazã în plus ºi probleme suplimentare. regen erate ºi mai flexibile. ºi lãsaþi greutatea corpului sã vã tragã în jos coloana vertebralã.este probleme. sau chiar de creanga unui copac. citrat de calciu. Teoria medicalã referitoare la osteoporoza la femeile de DUPÃ menopauzã (datoratã estrog enului insuficient ) este o MINCIUNÃ CURATÃ ªI PE FAÞÃ! Osteoporoza este definitã ca o reducere a d itãþii oaselor ºi apariþia efectului de fagure ca urmare a deficitului de calciu. Faceþi acest lucru de douã ori pe zi. iar corpul lor este silit sã ia minerale din oase pentru a neutraliza toxinele din sânge ºi limfã. osteoporozã sau dureri de spate ar trebui sã ia capsule de SOC. de întindere a coloanei vertebr ale. este bine sã ºtiþi cã principala funcþie a calciului în ceea ce priveºte atât corpul uman c ul este aceea de tampon în calea deºeurilor toxice. Persoanele osteoporotice sunt TOXICE. sub f ormã de carbonat de calciu (din carapace de scoici). De asemenea. 60 . ca sã numim numai câteva dintre remediile recomandate. orice om care suferã de artritã. Osteoporoza & Cocoºarea & Calciul Femeilor li se spune frecvent cã trebuie sã ia mari cantitãþi de calciu elemental. Contrar opiniei experþilor. aceste substa nþe trebuie EVITATE. gluconat de calciu. dar eficient. care nu sunt altceva decât dezechilibre hormonale.

alergiile. În traducere. urechilor ºi nervilor (vezi pag. Ei nu au nevoie de calciu. Folosite zilnic. trebuie sã începeþi DEJA acþiunile în vederea procesului de reîntinerire! Conexiunea dintre efectul Rouleau ºi cocoºare Deteriorarea oaselor ºi a þesuturilor conjunctive este o problemã cât se poate de serioa sã. oboseala cronicã. ne tând fi operative. vã aflaþi deja pe calea cãtre o tine ! Preambul: capitolul urmãtor aruncã o privire în lumea umbrelor ºi a convingerilor populare (comune). la fel cum este fen omenul de cocoºare sau efectul Rouleau. EVITAÞI dietele fãrã grãsimi cãci ucid!! O carte pe care meritã sã o citiþi Cartea Multiplele nevoi ale corpului legate de APÃ descrie maniera în care apa poate vindeca o multitudine de boli. în care celulele roºii se strâng în ciorchine. angina ºi hipertensiunea. Realitatea este cã sub-hidratarea cronicã alimenteazã artrita reu matoidã. ºi cã ele pot elimina mai puþine toxine ºi mai puþin dioxid de carbon. Iisus din Nazaret ºi Marea Piramidã a lui Cheops au multe în comun. efectul Rouleau la nivelul sângelui înseamnã cã în interiorul celulelor corpului ajung mai puþin oxigen ºi mai p ne substanþe nutritive. Mineralele marine ionizate ºi racemizate eliminã efectul Rouleau. Toate aceste tulburãri sunt SEMNE ale unui stres legat de hidratare. Nici vorbã de aºa ceva! Suferinzii de osteoporozã au de regulã un procent obiºnuit sau excesiv de calciu în sânge (hipercalcemie). ceea ce conduce la o deteriorare a þesuturilor conjunctive. Dacã înãlþimea dumneavoastrã actualã este mai micã decât cea pe care aþi avut-o în perioada d apogeu. ochilor. Ei trebuie sã înþeleagã cã hormonii lor (estrogenul în cazul femeilor ºi testosteronul în cazul bãrbaþilor) LOCAT activitatea celulelor osteoblaste ºi osteoclaste (responsabile de reînnoirea oaselor). care afecteazã milioane de oameni! Ea reprezintã însã numai un EFECT simptomatic. . astmul. Dupã cum veþi vedea. efectele lor sunt uluitoare.Medicina ºi nutriþioniºtii clinici promoveazã în mod stupid suplimentele pe bazã de calciu p entru prevenirea ºi tratarea osteoporozei. Ei acþioneazã ca ºi cum problema este hipocalcemia (procentul redus de calciu în sânge). Grãsimea dieteticã Hormonii sunt substanþe alcãtuite din colesterol . Efectul Rouleau este un precursor al bolii ºi poate fi observat l a microscop sub forma unui sânge îngroºat . Recapitulare: inversarea procesului de îmbãtrânire este un pas în timp DAR ÎNAPOI! Dacã înc sã puneþi în aplicare ceea ce aþi învãþat în acest capitol. ci doar de o detoxificar e a corpului lor. a pãrului. xxx). Efectul Rouleau apare cu 5-20de ani ÎNAINTE ca medicul sã poatã da un diagnostic refer itor la o boalã gravã. Este imposibil sã fim sãnãtoºi dacã renun et la grãsimile alimentare.

Oamenii nu mai acordã importanþa cuvenitã ape i. el a fost ignorat ºi ridiculizat de establis ment-ul medical american! Se pare cã oficialitãþile nu îºi doresc o societate alcãtuitã din oameni sãnãtoºi! Implicaþiile descoperirilor autorului sunt extrem de vaste ºi au nenumãrate aplicaþii co ncrete (vezi pachetul informativ). aºa cum se întâmplã întotdeauna în asemenea cazuri. Descoperirile autorului sunt absolut uimitoare.Autorul susþine cã civilizaþiile avansate sunt învãþate sã ignore aceste semnale legate de înlocuind apa cu cafeaua. Din pãcate. Asparagusul racemizat 61 . ceaiul ºi bãuturile alcoolice. chiar dacã ele conþin apã. Nevoile corpului legate de hidratare NU pot fi însã înlocuite de aceste substitute lichide. pentru cã este aproape gratuitã ºi uºor disponibilã. fiind susþinute de dovezi incontes tabile.

AMB LE sexe trebuie sã îºi regleze echilibrul hormonal specific. Se foloseºte împreunã cu Yucca Blend ºi Pac. diabet. ci mai degrabã unul afirmativ. Dacã doresc sã se bucure de o stare bunã de sãnãtate. iar dezinformarea alinã durerea. AsparMax a fost creat în sprijinul oamenilor vârstnici care suferã de o multitudine de probleme. cancer. precursorii racemizaþi ai hormonilor vã pot fi de mare folos.Asparagusul racemizat face minuni în cazul aritmiilor cardiace. le sfãtuiesc pe femei sã îºi facã un test al densitãþii oaselor. luând apoi mãsurile necesare pentru ca masa lor osoasã sã REVINà la cea specificã unei femei tinere. probleme specific feminine sau masculine. precum ºi ale sinusurilor înfundate. printre care afecþiuni ale rinichilor ºi vezicii. insomnie ºi tulburãri psihice. Pontius Pilat a trecut de partea acestuia ºi l-a în trebat: Ce este adevãrul? Iisus nu a dat nici un rãspuns. s-a demonstrat cã este util ºi în cazul copiilor cu tulburãrilor de atenþie ºi al celor hiperactivi. La rândul lui. Testosteronul este hormonul masculin. deoarece existã. Dacã doriþi sã rãmâneþi sau sã redeveniþi ti de vârsta pe care o aveþi. Mai degr abã se poate spune cã el stã la baza convingerilor noastre. nici infirmat. prin realitatea existenþei sale. Marea Piramidã a lui Cheops face parte dintre ADEVÃRURILE zilelor noastre. probleme oculare. Pârghiile de control ale procesului de îmbãtrânire sunt hormonii. pe mâinile hazardate ale medicinii moderne? Rãspunsul la ambele întrebãri este simplu: individul este eliberat de rãspunderea person alã pe care o . al congestiilor pu lmonare ºi ale bronhiolelor. îndeosebi dacã mincinosul are auto ritate. Socrate afirma cã adevãrul nu poate fi dovedit. Femeile experimenteazã menopauza. Recent. iar bãrbaþii andropauza. modul de viaþã ºi dieta ali entarã. Persona l. scopul întrebãrii lui Pilat nu a fost unul interogator. Ea nu poate fi negatã. De altfel. Hormonii Estrogenul este hormonul feminin. cu referire la menirea lui Christos. Acest lucru este întru totul POSIBIL! 10 Þinutul umbrelor Cei mai mulþi dintre oameni preferã minciuna adevãrului. Charles Walters Se spune cã la judecata lui Iisus. ca sã menþionãm doar o parte dintre ele. la fel ca un lichior fin . Într-un capitol anterior ne-am pus întrebarea: De ce îi ascultã oamenii pe experþi ºi opinii e lor? O completãm acum cu o altã întrebare: Cum este posibil sã-þi laºi cel mai de preþ bun între to sãnãtatea.

ºtiinþa medicalã ne spune sã facem exact ce nu ar trebui sã facem. teoria benefic iilor uleiurilor de soia ºi de canola. sau tineri! Sindromul experþilor Mult prea des. Tot acest proces seamãnã cu magia cinematog rafelor! Publicul naiv crede TEORIILE ºtiinþifice. adesea complet diferite sau chiar opuse primelor. ideea cã femeile aflate la menopauzã au un deficit de estrogen. cã osteoporoza poate fi prevenitã cu ajutorul suplimentelor de calciu. chiar dacã mâine-poimâine ele sunt înlo cuite de altele. ºi atâtea altele. cazul fluorizãrii apei ºi a pastei de dinþi. chiar dacã acestea se dovedesc adeseori comp let absurde cum ar fi. 62 . cea a imunizãrii prin vaccinare. de pildã. învinovãþirea altor persoane NU are darul de a ne menþine sãnãtoºi. Pasarea respons abilitãþii ne oferã o scuzã ºi o persoanã pe care o putem învinovãþi dacã lucrurile nu merg aºa cum ne-am dori noi. teoria legãturii dintre cole sterol ºi bolile de inimã.implicã procesul de luare a unei decizii. Teoriile sale sunt acceptate la ora actualã mai ceva ca o evanghelie. lãsându-l pe seama experþilor. teoria microorganismelor care stau la baza bolilor. Din pãca e.

durere ºi bani. Trãim într-o lume a umbrelor. industrie sau guvernare. Iluziile în masã În anul 1850. Viziunea lor asupra realitãþii este una tunel arã. a cãror singurã ºtiinþã te cea a manipulãrii. Sumele URIAªE de bani cum sunt cele rezultate din asigurãrile de sãnãtate le permit expe rþilor sã perpetueze ºi sã amplifice acest mecanism de înlãnþuire a opiniei publice. NU AR TREBUI sã ne bazãm niciodatã pe experþi. Oamenii îi cautã pe experþii în probleme medicale în speranþa cã îºi vor putea rezolva cu aju lor anumite probleme de sãnãtate. Ei sunt cei care ne-au învãþat sã ne îndoim de iþiile noastre ºi sã nu mai þinem cont de bunul simþ. de aceea li se ºi spune experþi. dar îºi revin în simþiri individual. care funcþioneazã impecabil. Fascinaþia noastrã faþã de EXPERÞI m-a convins cã acest fenomen este IDE TIC cu cel care stã la baza Legii Birocraþiei. asta dacã mai suntem vii dupã ce au termi at cu noi! Un expert este prin definiþie cineva aflat la mare distanþã faþã de noi (nu poate fi nicio datã cineva din apropierea noastrã). în care aproape tot ceea ce vedem ºi auzim pa re sã fie adevãrat. sã NE IGNORÃM instinctele ºi s ne bazãm pe pãrerile experþilor în medicinã. Ei nu ºtiu încotro altundeva ar putea sã se îndrepte. Oame ii înnebunesc în masã. Medicina alopaticã este o eroare. MacKay scria lucrarea Extraordinarele iluzii în masã ºi nebunia mulþimilor. El demonstra aici cât de incredibil de naivi sunt oamenii. arãtând cã cu cât circumstanþele sunt mai disp erate. oamenii ar putea sã previnã foarte uºor deteriorarea sãnãtãþii lor. cu atât mai mare este înclinaþia lor de a lua decizii absurde în masã de regulã cu ajutorul experþilor. Cu cât ceva este considerat într-o mai mare mãsurã adevãrat ºi cu cât ul de oameni care cred acest lucru este mai mare. cu atât mai mare este probabilitatea c a el sã fie FALS. Se aflã î evoie ºi au nevoie de un ajutor imediat care sã le rezolve problema. Aceastã lege pur ºi simplu NU ar e excepþii. econo isind astfel foarte multã suferinþã. Foarte puþini oam eni reuºesc sã scape din ghearele lacome ale ºtiinþei. Cu câ rarea dumneavoastrã este mai bunã.Noi suntem învãþaþi de mici sã ACCEPTÃM fãrã a GÂNDI personal. Dacã ar învãþa sã îºi citeascã SEMNALELE pe care le transmit propriile lor corpuri ºi sã ascu INDICIILE acestora. dar nu este. Ea afirmã: Rezultatul final va fi exact opusul celui dorit . În greºealã se aflã ºi cei care se bazeazã pe ea pentru a-º . cu atât mai rãu pentru dumneavoastrã! Experþii prind gustul ba or ºi ne oferã în schimb doar un oscior de la masa lor îmbelºugatã. exceptând douã situaþii comune: când nu au deloc bani sau când sunt deja morþi! Opþiunile medicale NU ar trebui sã aibã nici o legãturã cu cel care plãteºte factura.

Noi avem capacitatea de a crea membre noi. dr. Flanagan a rezolvat problema auzului prin vizualizare. piele ºi þe suturi conjunctive noi. Ea este nerealistã. Patrick Flanagan a inventat neurofonul un aparat menit sã-i ajute pe surzi sã audã. Ace astã viziune academicã tunelarã ne-a condus la toate problemele cu care ne confruntãm astãzi în domeniul medica l. iar ca instrument Teoria ªtiinþificã. nu prin intervenþie chirurg icalã. fibre nervoase. cartilagii.orecta propriile decizii eronate ºi propriul mod de viaþã stupid. pentru orice boalã existã un singur agent patogen responsabil. Creierul nu este neregenerabil. Noul creier al persoanei surde putea acum sã audã. Potrivit acesteia . El a înþeles opera Creatorului. Organismul poate regenera celule no i ale creierului. aºa cum se predã în ºcolile medicale. oase. el s-a folosit de piele ca de o cale de a ajunge la creier ºi ca de un organ al auzului. pentru orice efect existã o singurã cauzã. Flanagan a intuit cã creierul este o hologramã ºi cã diferitele sale zone au capacit atea de a realiza funcþii multiple SAU de a duplica funcþiile. Modelul medicinii are la ba zã Teoria Microorganismelor care stau la originea bolilor. În consecinþã. Cauza ºi efectul Am vorbit mai devreme de ceea ce am numit analiza unifactorialã. Flanagan a fost un vizionar. 63 . La vârsta de 15 ani. Gândiþi-vã la diferenþele care existã între abordarea medicinii convenþionale ºi cea a medici vibraþionale în rezolvarea problemelor unei persoane surde.

Ea ne-a orbit într-o asemenea cât am ajuns sã nu mai vedem efectele subtile ºi cumulative ale obiceiurilor proaste pe car e le avem ºi ale modului de viaþã impropriu pe care îl ducem. sã zguduie lumea medicalã atunci când a dezvãluit jocurile de culise ale puterii. Watson. Dubla elice ºi teoria microorganismelor Aceastã viziune l-a ajutat pe James D. în lucrarea sa. Un om de ºtiinþã nu poate pune întrebãrile corecte decât dupã ce o viaþã întreagã a perienþe care l-au condus cãtre o anumitã viziune asupra operei Creatorului. se duce pe un câmp care nu are nimic de-a face cu TMB. Teoria Microorganismelor care stau la baza Bolii (TMB) este fundamentalã pentru pr ocesul de îmbãtrânire. cãci influenþeazã maniera în care percepem boala. Din pãcate. iar problemele nu m ai contenesc. Ori de câte ori încercãm sã FORÞÃM realitatea pentru ca ea sã se cã teoriei. remarcând cã descoperirile ºtiinþifice implicã mai degrabã gândirea ºi viziunea umanã. neputând fi redusã la un procedeu ºtiinþific mecanic. deci nici manifestarea bolii. ºi mai puþin testele. Dupã care. . noi nu ne putem baza pe medicinã ºi pe ºtiinþã pentru a ne rezolva problemele pe ntru simplul motiv cã cei doi factori nu cunosc care sunt acestea. afirmân d: O mare parte din ceea ce se numeºte sistemul ºtiinþific nu are nimic de-a face cu ºtiinþa. Watson a oferit ºi antidotul. ºtiinþa legitimã are de suferit. temându-se de lumina adevãrului. Medicina nu înþelege cã adevãrata bãtãlie pentru viaþã ºi s ontrast cu moartea ºi boala. gelozia ºi luptel e pentru atragerea de fonduri pentru proiecte ºtiinþifice. Walters a continuat: Esenþa sistemului ºtiinþific este p rea întrebãrilor corecte. de conferinþele la care se adunã numai aceleaºi e lite ºi de publicarea revistelor ºtiinþifice . care rãtãcesc prin întuneric. Este vorba de adunarea fondurilor pentru un anumit proiect. fiind doar un as pect procedural care impune executarea de experimente pentru eliminarea altor posibilitãþi sau construire a unor instrumente care sã-i permitã investigatorului sã descopere ceea ce cautã. Ei nu înþeleg fenomenul vieþii pe nivelul energetic subtil. aceasta are un impact mult mai mare asupra oamenilor de ºtiinþã ºi a descoperirilor lor. Este absolut evident cã nu poþi obþine rãspunsul co ect dacã nu cunoºti întrebarea justã . Dubla elice. unul din descoperitorii moleculei d e ADN. ADEVÃRUL devine un produs secundar. Exact aºa se petrec lucrurile ºi cu mult-lãudata metodã ºtiinþificã Charles Walters a sintetizat perfect problemele specifice metodei ºtiinþifice.întrucât NU este adevãratã. procedurile ice ºi microscoapele. viziune care îl aj utã sã punã întrebarea justã. Mai existã ºi o a doua metodã ºtiinþific nescrisã. Oamenii de ºtiinþã sunt ca niºte orbi cu egouri uriaºe. [ ] O descoperire autenticã nu poate fi fãcutã decât de mintea ºi sufletul unei persoa e.

TMB este o simplã teorie. Toate pr e medicale convenþionale de la diagnostic ºi pânã la tratament se bazeazã pe acest model teoretic al bolii. Cu toatã aceastã orbire a medicinii.Cea mai bunã dovadã în acest sens este chiar faptul cã experþii suferã de aceleaºi probleme c ºi restul populaþiei. Din pãcate. dar ºtiinþa medicalã o trateazã ca pe o scripturã. cad pradã aceloraºi boli. boala apare de nicãieri! Numai prostii Din pãcate. grãsim i. încep sã fie recunoscute deopotrivã. Boala rezultã atunci când organismul viu este invadat de un micr oorganism. Ei îmbãtrânesc. 64 . care este fals.99999% din comunitatea me icalã o integreazã ºi trãieºte în funcþie de ea. Un corp bioelectric sãnãtos este echivalent cu vibraþia la unison a rezultantei câmpuril or energetice ale corpului cu Pãmântul-Mamã. dar a rãmas valabilã pânã astãzi. este ca un bolovan legat de gâtul nostru! TMB este acceptatã într-o asemenea mãsurã încât 99. acizi nucleici. din proteine. apã. pãtrundem astãzi într-o epocã în care realitatea corpulu fizic tridimensional ºi cea a corpului energetic. sânge ºi carne. fãrã ca magia pe care o practicã asup ei sã-i poatã salva. fiind folosite pentru o vindecare holisticã. Ea reprezintã pi tra de temelie pe care era construit modelul medical arhaic. loialitatea f aþã de model împiedicã schimbarea sistemului. Probabil cã la fel faceþi ºi dumneavoastrã. Altfel spus. care aparþine lumii cu patru dimensiuni. care îl îmbolnãveºte. Modelul susþine cã noi suntem alcãtuiþi exclusiv din substanþe chimice.

semnalând în mod oficial marea schimbare care începe sã se producã de la medicina al opaticã. la alte terapii mai naturale. de teama sã nu-ºi piardã acreditarea. revistele de specialitate ºi emisiunile de televiziune au primit undã verd e pentru a arunca în ridicol metodele naturale de vindecare. Agenþia spec izatã din Statele Unite (FDA) este ºi ea dispusã sã implementeze CODEX-ul negociat prin GATT. Aceste companii pri mesc profituri uriaºe de pe urma comerþului cu medicamente. Forþa maleficã ce animã toate aceste iºcãri de trupe este legatã de companiile farmaceutice. bazatã pe teoriile aiuritoare ale chimiei organice. El a fost lansat pe piaþã cu un anumit scop. Oamenii încep sã înþeleagã faptul cã medicina conve este limitatã. abuzeazã într-un fel sau altul. este vorba de o schimbare cu 180 de grade faþã de ultimii 80 de ani. Este vorba de Legea Imunitãþii S uverane Strãine (Foreign Soverign Immunity Act). Canada ºi Australia. Experþii pot ignora ADEVÃRUL. Presa le semnaleazã jucãtorilor importanþi cã trebuie sã ia poziþie pentru a nu pierde controlul asu procesului de tranziþie de la medicina alopaticã la cea vibraþionalã. la fel ca ºi Marea Piramidã a lui Cheops. A redeveni tânãr presupune recunoaºterea aplicarea ADEVÃRULUI. Preambul: capitolul urmãtor descrie FELUL în care funcþioneazã apa la nivelul corpului b ioelectric. Medicina alternativã se rãspândeºte astãzi în lume cu o vitezã exponenþialã. care se ascund în spatele GATT (Acordul General a supra Comerþului ºi Tarifelor). care poate fi invocatã împotriva oricãrui biroc rat sau oficial care. aºa cã nu sunt dispuse sã renunþe uºor la luptã. Puþini medici oficiali îndrãznesc sã iasã din graniþele strâmte ale disciplinei lor. . cãci ADEVÃRUL este prezent. care pare imuabilã ºi eternã. Nu vã lãsaþi prinºi în aceastã capcanã. Filmul The Medicine Man este pur ºi simplu un film al viitorului. invocând legea. Sã ne gândim numai la faptul cã în anul 1994. Cu adevãrat. Nu este de mirare cã universul medical actual ºi sistemul e conomic în vigoare sunt sistematic zguduite. de un Ce an. în care combat noile metode. dar nu-l pot nega. Simultan. care ascute competiþia în Europa. inclusiv sã cãpãtaþi acces la terapiile aþi cele ºase casete (care conþin un curs de 12 ore. 40% dintre locuitorii Statelor Unite au apelat la o formã sau alta de medicinã alternativã. cu bunã ºtiinþã sau din neglijenþã. Dacã doriþi sã învãþaþi sã vã protejaþi libertãþile.Lucrurile se schimbã Reviste de prestigiu precum Lancet ºi New England Journal of Medicine promoveazã astãz i metode de vindecare alternative. de-a dreptul fascinant) din Pachetu l informativ. Medicii convenþionali scriu cãrþi ºi articole ca re pretind cã au autoritate. Avem ºi noi o modalitate de a rãspunde acestor provocãri.

Este un capitol de o importanþã capitalã în procesul de inversare a îmbãtrânirii. Coastele inferioare ajung treptat sã se sprijine de creasta iliacã. Ilustraþie Deformarea progresivã a coloanei vertebrale datoritã osteoporozei Fracturile vertebrelor toracice datorate compresiei conduc la o pierdere a greutãþii ºi la o cocoºare (cifozã) progresivã în zona toracicã. Locaþiile corporale în care durerea ºi suferinþa ating cote maxime Coaste Humerus Oasele mici ale mâinii Oasele mici ale tãlpii picioarelor Cele mai comune: #1 ºi #2 Vertebra spinalã nr. Elixirul Ti ereþii oferã rãspunsuri la întrebãri pe care ni le punem rareori. iar presiunea asupra organelor ºi viscerelor determinã umflarea abdomenului. 33 Gât sau femur 65 .

Pentru a putea funcþiona. de apã obþinutã prin osmozã inversatã. nivelul de hidratare mai poate scãdea cu 5-10%.Osteoporoza afecteazã 20 de milioane de americani. Putem vorbi astfel de apã distilatã. Apa stã la baza oricãrei stãri bune de sãnãtate ºi vitalitate. corpul bioelectric are nevoie de apã. corpul uman este alcãtuit într-o proporþie mai mare de 90% din apã. de apã gr ea. putem pune acest lucru pe seama neglijenþei. Unele ape sunt pure ºi integra în timp ce altele sunt promotoare ale bolii ºi morþii. La adulþi. dar ºi pentru a elimina otrãvurile din sistemul nostru organic . Ea este principalul factor di etetic care influenþeazã într-un sens sau în altul procesul de îmbãtrânire.000. de la robinet. Ele explicã în bunã mãsurã de ce îmbãtrânim ºi ne indicã ce avem de fãcut pentru t proces. apã electrostaticã ºi apã BEV. apa purã se dovedeºte o binecuvântare fãrã e bãutura datã de Dumnezeu pentru a stinge setea oamenilor ºi animalelor. Byrne La naºtere. apã Willard izatã cu valoare medicinalã. apã de ouã. Unele ape sunt mai umede. el poate ajunge la 65% la bãrbaþi ºi la 52 % la femei. uºoarã. Aceste cifre au o semnificaþie deosebitã. apã miraculoasã. În alte locuri. corpurile celor mai mulþi dintre oameni suferã simultan de abuz ºi de neglijenþã. altele mai bine structurate. Ce calitãþi diferenþiazã într-o mãsurã atât de mare aceastã substanþã aparent extrem de simplã? Sã fie oare vorba de fântâna din care a f st extrasã sau de pãmântul din care a ieºit la suprafaþã? Sau poate de nici unul din aceºti factori? . dar pentru asta are nevoie de o apã bio-activã (care sã rezoneze cu frecvenþa de vibraþie a corpului nostru)! Apa are numeroase faþete. Întrebãri legate de apã Cei care cãlãtoresc prin diferite locuri din lume descriu ape atât de uscate încât aproape cã nu reuºesc sã seude atunci când fac duº. de apã filtratã prin filtre de carbon sau ceramice. Pânã la moarte. din care ucide anual 300. ionizatã. unele sunt mai grele. apã Grander. Apa poartã diferite nume. apã Ange. de apã de-ionizatã. altele mai uscate. ei vorbesc de ape foarte umede. muºchii de 75%. dacã avem un surplus de apã. Dacã avem un deficit d e apã. 11 Elixirul tinereþii fãrã bãtrâneþe Atât când eºti sãnãtos cât ºi când eºti bolnav. pe seama abuzului. În mod paradoxal. Corpul bioelectric se poate reface cu uºurinþã dupã asemenea abuzuri (într-un sens sau în altul). La vârsta de trei ani. nivelul de hidratare scade la 75%. apã Ludwig. apã salinã. cãci influenþe azã procesul de îmbãtrânire. apã Pi. Grãsimile sunt alcãtuite într-o proporþie de 55% din apã. iar creierul de 75-85%.

Noi avem nevoie de apã pentru a transpira. pentru a sângera. în timp ce altele ne oferã o satisfacþie atât de redusã încât ajungem sã le evitãm? De ce ridicã anumite gii capele în jurul anumitor izvoare? Ce semnificaþie au acele bazine cu apã (caldã sau nu) considerate bi nefãcãtoare pentru sãnãtate (ºi în jurul cãrora s-au construit staþiuni balneoclimaterice)? De ce este folositã apa în r itualul botezului? De ce cresc mai bine plantele atunci când plouã în mod natural decât atunci când le irigãm a rtificial? Dar ploile. pentru 66 . ce are de-a cu inversarea procesului de îmbãtrânire? Apa din corpul uman În corpul uman existã DOUÃ fluide: sângele ºi limfa. sunt toate la fel? De ce este fluorizatã ºi cloruratã apa în marile oraºe? De ce e ste folositã ea pentru diluarea pesticidelor ºi erbicidelor? De ce adãugãm otrãvuri (precum clorurile ºi fluorurile) la ap a noastrã de bãut? De ce le place turiºtilor sã-ºi instaleze corturile lângã râuri ºi lacuri? ªi în sfârºit. pe ntru a respira. pentru a ne sufla nasul. ºi altele unul atât de rãu? De ce sting setea un ele ape.De ce au unele ape un gust atât de bun. Apa este principalul ingredient al amân durora.

cu cât legãturile dintre atomii de hidrogen vor fi mai puternic e. cu atât mai mari vor fi calitãþile coezive al e apei. pentru a scuipa. Apa BEV este o apã extrem de purã. opþiunea mea este Apa Ionizatã cu Î oare Medicinalã.menstruaþie. Este o substanþã energeticã orientatã cãtre dreapta. opþiunea mea în legãturã cu apa de bãut este al cãrei potenþial POR este aproape identic cu cel al mediului concepþiei (mediul în care s-au aflat spermatozoidul ºi ovulul atunci când s-au unit. dând apoi naºtere corpului nostru). care acþioneazã ca un magnet ichid în interiorul corpului. RINICHII ºi INTESTINELE funcþioneazã pe bazã de apã! Apa este SINGURA substanþã alimentarã asupra cãreia putem exercita un control complet ºi d eplin. o apã cu adevãrat purã trebuie EL IBERATÃ de toate frecvenþele de vibraþie care i-au fost induse de substanþele contaminante pe care le-a conþinut cândva. . dar nu reuºesc sã cadã de acord asupra conceptului de puritate a apei. În plus. Fãrã apã. cu atât mai multã ENERGIE va poseda ea ºi cu atât mai bine se vor simþi cei care o vor bea. Toate cele patru cor idoare excretorii PIELEA. Dacã vã veþi întoarce la diagrama moleculei de apã de la pagina xx. lucru care nu este adevãrat . din cauza POR-ului ºi pH-ului ei fenomenale. chimiºtii susþin cã apa purã este apa distilatã. Apa cu o amprentã energeticã ridicatã are o mare capacitate de adeziune (de a îmbrãca lucr urile). veþi constata cã molecule e sunt legate între ele prin intermediul atomilor de hidrogen. Astfel. Cu cât apa este mai coezivã. Opþiunea pe care o facem atunci când bem apã reprezintã decizia DE DEPARTE CEA MAI IMPORTANTÃ pe car e o putem lua în legãturã cu sãnãtatea noastrã. Acest procedeu dã cuvânt ului APÃ DE BÃUT o nouã semnificaþie. Apa BEV Apa afecteazã toate sistemele corporale pe nivelul cel mai fundamental al existenþei umane. pentru a tuºi ºi pentru a defeca. Aceºtia sunt cei care dau apei coez iunea ei. din care au fost ºterse amintirile energ tice ale toxinelor. La fel ca ºi în cazul anterior. Apa Bev este EXTREM DE coezivã. Personal. membranele mucoase care cãptuºesc cãile respiratorii ºi tractul gastrointestinal nu ar putea funcþiona. restructuratã . Apa distilatã este mai purã decât cea de la robinet. dar nu este cu adevãrat purã ºi nici sãnãtoasã! Apa cu adevãrat purã este golitã de ORICE alte substanþe în afara atomului de oxigen ºi a ce lor doi atomi de hidrogen care stau la baza moleculei sale. PLÃMÂNII. cu atât mai mare va fi calitatea adezivã a apei ºi cu atât mai mari vor fi efectele ei asupra corpului uman. În ceea ce priveºte apa terapeuticã . Cu cât legãturile atomilor de hidrogen sunt mai puternice. Experþii vorbesc adesea despre apa purã .

dar mai presus de orice.. ºi legãturi între atomii de hi drogen la fel de SLABE. are un coeficient de coeziune ºi de adeziune EXTREM DE REDUS. în interiorul moleculelor de apã ºi între acestea. cât ºi dup orpul ºi psihicul meu se simt mai bine atunci când beau aceastã apã ! Poluanþii care se lipesc de moleculele de apã modificã unghiurile de legãturã între atomi. Unitãþile tradiþionale de procesare a apei sunt primitive prin comparaþie cu sistemul de filtrare BEV. substanþe chimice toxice.Apa BEV are un gust excelent. are un coeficient POR care depãºeºte or ice imaginaþie (fiind deci o apã cu o amprentã energeticã extrem de înaltã). s lãbesc amprenta magneticã a apei ºi îi diminueazã semnãtura electricã. este plãcutã la atingere. Procesul de filtrare BEV amplificã ampren ta ºi semnãtura energeticã a apei prin manipularea unghiurilor din interiorul moleculelor de apã ºi di ntre acestea. ridicând astfel ºi mai sus coeficientul POR astfel încât apa BEV devine încã ºi mai vie! Apa care conþine minerale anorganice. virusuri. Unghiul normal al legãturii dintre cei doi atomi este de 104. etc. Ceea ce rezultã în final este o apã cu loare 67 . Memoria ape i TREBUIE la rândul ei ºtearsã pentru a ridica potenþialul POR al acesteia. bacterii. Simpla eliminare a substanþelor contaminante nu este însã de ajuns. Toþi cei care au bãut apã BEV afirmã cã: Aceastã apã are un gust diferit atât în gurã.5o la temperatura camerei ºi de 109o atunci când apa este îngheþatã. ªI ASTA NU E TOT! Calitãþile enumerate mai sus sunt amplificate prin manipularea unghiurilor care exis tã între atomii de hidrogen ºi între molecule. radioactivitate. Reveniþi din nou la diagrama de la pagina xx ºi observaþi cã fiecare atom de hidrogen es te legat de un atom de oxigen la un anumit unghi.

POR este o siglã care vine de la iniþialele expresiei potenþial de oxidare/reducere. Cei care nu obiºnuiau sã bea prea multã a devin subit mari iubitori ai acestui aliment! Apa de la robinet. Cert este cã oricine bea aceastã apã se simte mai bine ºi are mai multã energie. care ºi aºa sunt uprasolicitate. Bãu ul acei ape slãbeºte pielea din interior ºi afecteazã organele interne. Deshidratarea (lipsa ingerãrii unei cantitãþi suficiente de apã) nu îi permite pielii sã sca pe de toxine prin intermediul transpiraþiei. Ele nu sunt pure. molecula energe ticã a corpului. Apa BEV NU trebuie expusã la aer sau þinutã în recipiente din plastic ori din metal. Acestea blocheazã canalele extrem de impor tante ale pielii de eliminare a deºeurilor ºi forþeazã circulaþia acestora cãtre rinichi. inclusiv accelerarea procesulu i ei de îmbãtrânire.bioenergeticã SCÃZUTÃ. Alte tensiuni la nivelul pielii. noi secretãm o apã care conþine energ ia toxinelor dizolvate în grãsimile noastre. transpiraþia ºi plãmânii Pielea este o barierã mecanicã în calea infecþiilor bacteriene. dar nu acest indicator este cel care ne intereseazã cel mai mult aici. iar potenþialul lor POR este scãzut. cantitatea de energie capabilã sã elimine deºeurile în afara sistemulu fiind chiar mai redusã decât media. În traducere liberã. PH-ul ei este de asemenea ridicat. . acest lucru înseamnã cã apa are o ENERGIE suplimentarã disponibilã. sub forma electronilor liberi Apa oxigenatã este o apã moartã. reducând numãr ul de electroni de înaltã valoare energeticã din apã. Pot enþialul sãu POR ridicat favorizeazã atragerea unor substanþe poluante din aceste materiale. cãci conþine un numãr suplim ar de electroni liberi care sunt folosiþi de mitocondrii pentru producerea de ATP. Apa BEV trebuie depozitatã în sticle sau în containere din policarbonaþi inerþi. Pielea care nu transpirã liber acumuleazã în þesuturile subcutanate o cantitate mare de toxine. pielea devine tensionatã. Ori de câte ori transpirãm. sunt generate de îmbãierea în apa de la robinet. Obiºnuinþele alimentare se schimbã ºi ele. Apa supusã procesului de reducere este vie . Se întâmplã frecvent ca cei care beau apã BEV sã constate atenuãri ale unor congestii ale si nusurilor sau ale plãmânilor care i-au afectat ani la rând. cea distilatã ºi cea obþinutã prin osmozã inversatã convenþionalã NU sunt e pentru sãnãtate. ci coeficientul POR! Pielea. plãmâni ºi colon. Capacitatea de a transpira liber este un SEMN bun. extrem de oxidatã ºi cu un coeficient POR redus. poluatã. Având în vedere cã organismu este nevoit sã restructureze apa procesatã în mod obiºnuit ÎNAINTE de a o putea folosi. ace te ape devin consumatoare ºi nu furnizoare de energie. Dacã nu bem suficient de m ultã apã.

deci implicit ºi oxigenul disponibil. Lipsa ingerãrii unei cantitãþi suficient de mari de apã accelereazã r apid procesul de îmbãtrânire. proces descris în minunata lucrare Multitudinea de nevoi ale corpului legate de apã (vezi Pachetul informativ). ºi ridicã presiunea arterialã ºi pulsul cardiac. Ei depind ÎNTRU TOTUL de secreþiile mucoase care protejeazã aceste þesuturi extrem de delicate de substanþele con taminante din aer. reduce volumul sângelui ºi al limfei. Mucoasele îmbracã ºi protejeazã þesuturile sto acului ºi ale intestinelor. Ele sunt cele care transportã în afara corpului toxinele din aer. a celor respiratorii ºi a canalul ui vaginal. diverticulita ºi sindromul colonului iritabil îºi au rãdãcinile într-o reducere a secreþiilor de mucoase. Mucoasele au un rol de lubrifiere a cãilor nazale. Nivelele reduse d e hidratare a þesuturilor provoacã mari tensiuni la nivelul mucoaselor secretate în gurã.Toxinele care nu pot fi eliminate din corp sunt acumulate în depozitele de GRÃSIMI p e care corpul le produce special în acest scop. inclusiv datoritã faptului cã nivelul redus de hidratare lezeazã sistemul respi rator. Multe simptome ale bolilor dispar ca prin farmec odatã cu cr eºterea cantitãþii de apã bãute. sistemul respirator ºi tractul gastrointestinal. Afecþiuni precum colita. Alte nevoi legate de apã 68 . Apa ºi plãmânii Plãmânii reprezintã o altã cale prin care organismul eliminã toxinele. Producþia de mucoase depinde de cantitatea de apã pe care o ingerãm. gât.

Majoritatea bãrbaþilor impotenþi sunt de regulã sub-hidrataþi. nu existã nici o deosebire între problemele masculine ale bãrbaþilor ºi cele feminine ale fe r). Impotenþa este de regulã un precursor al diabetului de tip II. iar sistemul lor hormonal este c omplet dat peste cap (de altfel. suferã adeseori de hipovolemie. proces ca re dã naºtere unui deficit de energie.Atunci când vorbim de apã. guta. . lucru reflectat ºi de afecþiunile lor. ºi îndeosebi persoanele în vârstã ºi cele suferinde notorii pentru faptul cã nu beau suficient de multã apã. Scopul este sã fie DESC HISE cât mai multe canale de ieºire pentru a elimina o cantitate cât mai mare de deºeuri toxice. Dacã adãugãm dieta nesãnã sã ºi gândirea negativã. Bolile colonului apar ºi se multiplicã la oamenii care nu beau suficientã apã. cãci nu beau suficientã apã. fibromialgia. acrelii ºi depresiei. Proble este uºor de remediat cu ajutorul produsului Biogenic. Deºi conþin apã. Fluide precum laptele. Oamenii rãspund foarte rapid la precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi la apa BEV cu minerale marine racemizate. Sub-hidratarea este o problemã de proporþii EPIDEMICE care afecteazã întreaga populaþie a globului. Pietrele la rinichi ºi indigestiile apar atunci când nu b em suficientã apã. Oamenii bolnavi. Artrita. Este vorba de o b oalã legatã de volumul redus de fluide corporale (sânge ºi limfã). a duºurilor în trei trepte ºi a f iltrelor de baie (vezi Pachetul informativ). îndeosebi la nivelul oamenilor în vârstã (depresia este o tulburare UªOR de inversat. îndeosebi dacã sunt combinate cu programele de purificare a ficatului. myasthenia gravis. prin minte ne trece cuvântul hipovolemie. rezultatele nu sunt greu de anticipat. lupusul sistemic ºi zeci de alte a fecþiuni rãspund imediat la corectarea nivelelor de hidratare. aceasta trebuie descompusã de organism pentru a putea fi folositã. Combinate cu apa de la robinet. BÃUTURILE RÃCORITOARE ºi berea sunt alimente lichide. Acestea sun t foarte utile însã. Bolile ºi terapia colonului Fluxul de bilã depinde de apã. Terapia c olonului prin utilizarea apei BEV este unul din cele mai BUNE lucruri care pot fi fãcute pentru a-þi redobândi ºi a-þi pãstra sãnãtatea. iar apa este una din premisele fun damentale care stau la baza acestor tulburãri. Mai mult decât toþi. atât în ceea ce priveºte ingerarea cât ºi îmbãierea în ea. au o cantitate excesiv de mare de toxine în corp. fãrã aport de medicamente euforizante). americanii nu prea folosesc remediile pentru colon. plinã de chimicale. Din pãcate. aflaþi în imobilitate sau þinuþi la pat. vârstnicii ºi suferinzii ar trebui sã EVITE APA DE LA ROBINET. sucurile. medicamentele prescrise de med ici reprezintã o reþetã sigurã pentru inducerea tristeþii.

Când a murit cel mai popular cowboy din istoria cinematografiei (John Wayne). Nu trebuie uitat nici o clipã cã scopul lor este ac ela al ELIMINÃRII toxinelor.5 centimetri! Diferenþa era acumulatã sub formã de materii mucoide. n-am nevoie de nici o terapie a colonului. luc u pe care îl putem demonstra! Atât oamenii graºi CÂT ªI cei slabi au o mare cantitate de mucoase în colonul lor. Se spune cã miro sul depãºea orice imaginaþie! Colonul transversal al marelui actor (partea care atârnã deasupra liniei t aliei) avea un diametru de aproape 60 de centimetri! CULMEA. toxine ºi medicamente. Acumularea de deºeuri muco ide începe lavârsta de ºase ani ºi SE ÎNRÃUTÃÞEªTE cu timpul. Diametrul unui colon sãnãtos nu trebuie sã depãºeascã 5 centimetri. aveþi practic în faþã un colon EXTREM DE umflat ºi de t ionat plin de deºeuri toxice! 69 . Regularitatea NU este un criteriu suficient în acest caz. Ori de câte ori vedeþi un bãrbat a cãrui burtã se revarsã deasupra centurii sau o femeie al cãrei abdomen umple întreaga zonã pelvianã. Programele discutate în aceastã carte au o mare eficienþã în aceastã direcþie. cãci ies cu regularitate în fieca re zi . la a utopsie au fost scoase din colonul lui nu mai puþin de 35 de kilograme de materii mucoide. Mulþi oam eni afirmã: O. lumenul (deschizãtura) prin care ieºeau deºeurile fe cale nu depãºea 2.Din pãcate. multe programe de purificare au mai degrabã efectul de agitare a sistemu lui decât de ELIMINARE propriu-zisã a deºeurilor.

Aceºtia afecteazã nefronii (filtrele) rinichilor ºi dezechilibreazã pH-ul corpului. Zahãrul din bãuturile rãcoritoare neutralizeazã ionii minerali din organism. iar îndulcitoarele artificiale precum asp artamul distrug ficatul. viaþa sexualã se îmbunãtãþeºte. ªi nu uitaþi: respi aþia profundã nu costã nimic! Bãuturile rãcoritoare Consumul de bãuturi rãcoritoare în societatea industrialã este epidemic. combinarea remediilor pentru purificarea fi catului cu cele pentru colon. Bãuturile rãcoritoare dau peste cap echilibrul calciului în organism. Slãbirea s stemului respiratoriu anticipeazã numeroase boli inclusiv efectul Rouleau (sângele îngroºat). Numele de soda9 derivã de la cantitatea mare de sodiu pe c are o conþine orice bãuturã rãcoritoare. cu ioni de sodiu ºi aluminiu (d e la cutiile în care sunt ambalate). Plãmânii slãbiþi nu pot prelucra o cantitate suficientã de oxigen. va trezi aproape instantaneu la viaþã co rpul prin eliminarea grãsimilor din jurul ficatului ºi amplificarea fluxului de bilã. Bãuturile rãcoritoare sunt acceptate într-o mãsurã atât de mare la scarã socialã deoarece sun . dar ºi a bunãstãrii interioare. stimularea activitãþii imunitare ºi creºterea numãrului de leucocite. Respiraþia profundã are ºi efectul uluitor de a amplifica puterea de concentr are mentalã. iar efectele sa le nu sunt mai puþin grave decât cele generate de consumul de alcool. Veþi constata cum pãrul înc epe sã creascã din nou. precum ºi accelerarea eliminãrii energiei toxice din plãmâni. Elesunt ÎNCÃRCATE cu acid fosforic. durerile devin mai uºor de suportat.Remedii pentru colon în sticluþe Terapia colonului este extrem de eficientã. Este nevoie de 40 de pahare de apã ionizatã alcalinã cu înalt efect terapeutic ºi cu un potenþial POR ridicat pentru a neutraliza efectele unei singuri cutii de suc acidulat (mai multe infor maþii despre apa ionizatã vor fi oferite la pagina xxx). Dacã aveþi probleme grave sau multiple de sãnãtate. firele de pãr alb dispar în cazul unora aºa cum mi s-a întâmplat mie! ochii cãprui devin verzi! Oare ce s-a schimbat în interiorul meu? Respiraþia profundã ºi exerciþiile aerobice Respiraþia profundã ºi exerciþiile aerobice au un efect extraordinar asupra stãrii de sãnãtat . vechi de 14 zile (preparat în casã). Yucca Blend ºi consu mul ceaiului de Kombucha8. nici elimina suficiente toxine înapoi în aer. îndeosebi dacã este combinatã cu o clismã la f icat. prin alterarea p roporþiei de fosfor. Ei sunt predispuºi cãtre infecþii ºi favorizeazã formarea þesuturilor cicatrizate. Aceste terapii simple ºi eficiente amelioreazã rapid starea de sãnãtate prin creºterea nivelului de oxige n din sânge ºi din þesuturi. la care se adaugã terapia cu precursori racemizaþi ai hormonilor.

În realitate. cafea. la nivelul cãrora sistemul de transport al electronilor elibereazã aceºt i electroni în vederea respiraþiei celulare ºi a producerii moleculei de energie ATP. transmiþ e regulã de la o persoanã la alta (nu se cumpãrã din magazine). Producþia de energie ºi apa Corpul uman foloseºte oxigenul din apã pentru respiraþia celularã . droguri sau alcool. 9 N. Este vorba de o ardere fãrã flacãrã. drogurile ºi alcoolul deoarece efectele lor se manifestã abia dupã perioade lungi de t imp NICIODATÃ în timp real prin comparaþie cu consumul lor. Lista bolilor asociate cu bãuturile rãcoritoare este interminabilã.onsiderate sigure pentru sãnãtatea umanã. Mitocondriile din celul ele noastre folosesc acest oxigen pentru arderea (oxidarea) glucozei printr-un proces numit glicolizã. nu sunt deloc sigure! Noi le privim cu alþi ochi d ecât cafeaua. asemãnãtor socatei. toate pot fi inversate. dependenþii de bãuturi rãcoritoare nu d iferã prin nimic de dependenþii de tutun. care prolifereazã extrem de rapid ºi dau un gust sifonat apei. Ei bine. 70 . Numele popular al oricãrei bãuturi rãcoritoare la americani. Tr. Din fericire. Ceaiul de Kombucha este obþinut dintr-o culturã vie de ciuperci (unii spun alge) þinute în apã. care presupune transportul atomilor de hid rogen în interiorul mitocondriilor. 8 N. enzimatic. un proces catalitic. Tr. tutunul. Se gãseºte ºi la noi în þarã.

Ridicarea coeficientului POR ridicã automat ºi pH-ul apei. lupus. dar mai ales apa ionizatã cu efect terapeutic ºi conþin un mare numãr de electroni liberi. fibrom ialgie. myasthenia gravis. combinarea p . Unii oameni aparentã a acestor ape. Apa ionizatã medical este folositã îndeosebi în clinicile japoneze pentru a-i vindeca pe oameni de diabet. În acest fel. adicã având un pH de 10un POR de (-) 600-900. Scopul nostru este de a obþine o apã redusã cu valoare medicinalã. boli cardiovasculare.Apa BEV. ceea ce co nfirmã faptul cã toþi cei care promoveazã pH-ul ca factor de vindecare nu ºtiu ce vorbesc.) ºi cancer. tulburãri nervoase ºi ale þesuturilor conjunctive (artritã. ceea ce conduce la un potenþial POR s ut. pH-ul. Sunt fericit sã vã pot anunþa cã începând din luna ianuarie 1996 aveþ la dispoziþie în Statele Unite un echipament special care poate fi folosit acasã pentru p roducerea unei ape ai cãrei parametri îi DEPêESC pe cei ai apei folosite în aceste clinici speciale. coeficientul factorii care controleazã activitatea biologicã în interiorul corpului. ridicarea potenþialului apei la o valoare medicinalã (terapeuticã) presupune un echipament CLINIC EXTREM DE SCUMP. PH-ul este un indicator care mãsoarã nivelul de aciditate ºi de alcalinitate. Sistemul de filtrare a fluxului de apã necesitã un aparat suplimentar pentru a obþine acest efect. Coeficient ul POR mãsoarãnivelul electronilor liberi dintr-o soluþie. cãci eliminã toxine într-un ritm prea rapid. iar frecvenþa ei de vibraþie este g reºitã. Procesul implicã un transfer al electronilor elementelor acide racemizate (precum sulful ºi fosforul) cãtre elementele alcaline (precum calciul ºi magneziul). Puritatea. Ionizarea apei de la robinet concentreazã ºi dã viaþã substanþelor poluante. pH-ul este lipsit de semnificaþie. Fãrã un POR ridicat. Apa oxidatã ºi apa redusã cu un înalt efect terapeutic Apa cu valoare terapeuticã cu un potenþial POR ridicat NU POATE ºi NU TREBUIE obþinutã din apã de la robinet! Aceasta din urmã este mult prea poluatã. POR ºi mãrimea molecularã sunt manifestã iniþial o respingere crize de vindecare . etc. Pentru a produce aceastã apã este necesar mai întâi sã obþineþi apa BEV. În schimb. chimiei ºi valenþelor. Aceastã apã sfideazã toate legile fizicii. De menþionat însã cã sistemele de filtrare a fluxului de apã au unele av antaje suplimentare în cazul în care sunt folosite de familii numeroase. În continuare sunt f site minerale racemizate pentru a ridica nivelul de rezistivitate al apei pe nivelele necesare. În Japonia. Ele sunt uºo r de asamblat ºi au devenit preferatele mele. apa capãtã o putere de vindecare de-a dreptul miraculoasã. provocând astfel Apa ionizatã cu un potenþial POR ridicat.

În timp ce apa acidã este oxidatã (prin reducerea numãrului de electroni). pe care îl puteþi împãrtãºi cu familia ºi cu ietenii dumneavoastrã. Avem la dispoziþie o casetã ºi niºte ilustraþii care prezi z care a reuºit sã-ºi regenereze piciorul amputat cu ajutorul apei! Omul nu a fãcut altceva decât sã îºi îmbã ciotul într-o apã acidã cu valoare medicinalã ºi cu POR ridicat. virusurile. ea NU arde þesuturile delicate precum cele din jurul o chilor. bând în acelaºi timp o apã alcalinã cu valoare dicinalã ºi cu POR ridicat. aceastã apã distruge TOATE bacteriile patogene. Nimic nu poate trece de ea! Apa oxidatã (acidã) cu un POR ridicat face ca pielea sã devinã frumoasã. 71 . Apa acidã oxidatã este folositã pentru uz extern. Piciorul sãu s-a refãcut într-o perioadã de 90 de zile! Apa alcalinã cu POR ridicat este opusul exact al apei acide cu POR ridicat. PH-ul ei este de 1. În schimb. vindecã rãnile ºi in ile ºi dã naºtere unei înfãþiºãri tinereºti.5-2. Deºi are un pH extrem de mic. apa alcalinã este redusã ºi încãrcatã cu un masiv de electroni suplimentari.H-ului cu POR conduce la obþinerea unui produs foarte valoros. ciupercile ºi sporii cu care intrã în contact. iar POR depãºeº (+) 1.200.4.

Lactatul este sarea acidului l actic. Alãturi de apa BEV. apa ioniza tã cu înaltã valoare terapeuticã aduce beneficii incredibile tuturor celor care o folosesc (producând-o c hiar acasã la ei). Aceastã apã NU vindecã boala. este eviden t cã aveþi nevoie de îngrijiri suplimentare. Un pH acid (sub 7) indicã cu totul alte circumstanþe. Dacã pacienþii ei reprezintã media întregii populaþii. Apa ionizatã cu POR ridicat vã va ajuta imediat sã vã regãsiþi energi ºi sã obosiþi mai greu. Le-aº da astfel o lecþie binemeritatã. Atunci când facem un efort fizic excesiv ºi experimentãm dureri musculare. C ontrolul terenului este conceptul care a stat la baza creãrii apei BEV. iar rezerv ele de ATP sunt reduse. demonstrându-le experþilor cã greºesc.Reducerea este un concept care aparþine biochimiei organice ºi indicã o îmbogãþire a unei su bstanþe cu electroni suplimentari. ave m de-a face cu o cantitate excesivã de acizi în sistem. Urina Urina este un produs metabolic al rinichilor. dar redã controlul asupra corpului adevãratului sãu posesor. Dacã vã simþiþi tot timpul obosit ºi aveþi nevoie de mai mult somn decât ar fi normal. Lactatul apare atunci când nu existã suficient oxigen la ni velul celulelor. În timpul somnului. aº ÎNCETA pe distrugerea ficatului meu din cauza medicamentelor ºi aº începe imediat procesul de de toxificare ºi regenerare. Oboseala ºi apa Oboseala este un SEMN cã trupul a acumulat o cantitate excesivã de acizi.5. Sã nu mã înþelegeþi greºit: dacã aº suferi de o boalã degenerativã de orice fel. Analiza ei aratã ce se întâmplã în corp. înseamnã cã suntem o naþiune cu o populaþie i sãnãtate este . Este o realitate confirmatã de toþi cei care o beau! Saunele cu infraroºii la distanþã regenereazã corpul prin neutralizarea deºeurilor acide d in þesuturi ºi prin accelerarea metabolismului (vezi paginile xxx ºi xxx). Capacitatea de a produce aceastã apã vã permite sã vã debranºaþi de la sistemul medical ºi preluaþi controlul asupra vieþii ºi sãnãtãþii dumneavoastrã ºi ale familiei dumneavoastrã. care este la rândul lui un produs secundar al procesului de fermentaþie. organismul eliminã lactatul ºi cel elalte deºeuri. scãzând astfel valenþa ei pozitivã. trãind mai mult cât oricare dintre ei. O asistentã care îmi este prietenã mi-a spu s cã 90% din analizele pe care le face indicã un pH al urinei cuprins între 5-5. PH-ul urinei majoritãþii oamenilor este sub 6. despre care ea afirmã cã este normal . lactatul este produsul unei oxidãri incomplete. Îndeo sebi pH-ul urinei este un indicator extrem de important. Un pH alcalin (peste 7) indicã anumite circ umstanþe. ceea ce conduce la o oxidare incompletã a glucozei din sânge. La fel ca ºi monoxidul de carbon emis de automobile.

a ciditatea sau alcalinitatea creºte sau scade de zece ori. ceea c e înseamnã cã nu conþine forþa vieþii ºi cã este extrem de toxicã. indifer ent dacã este vorba de o etapã incipientã sau avansatã. la un pH de 8. Ac esta este pH-ul normal! PH-ul redus al urinei este un PREVESTITOR al cancerului. fluidele corporale cu un pH scãzut semnificã veºti proaste ºi un SEMNAL cã trupu l dã o luptã pe viaþã ºi pe moarte la nivel celular.SERIOS ameninþatã. PH-ul redus semnaleazã o boalã degenerativã. Pentru ca acest indicator sã fie concludent. Cancerul apare atunci cân d pH-ul urinei scade la 4. deºi este clasificatã drept potabilã .2. Este puternic oxidatã. Elementele pe care le-am discutat pânã acum descriu cauze le acestei situaþii. iar cele ce vor urma (inclusiv lucrãrile din Pachetul informativ) vã vor oferi remediile necesare pentru a schimba situaþia. În general.5. Cu fiecare unitate cu care ne deplasãm în sus sau în jos de-a lungul scalei pH-ului. Astfel. Am rugat-o sã-mi verifice ºi propria urinã. mai trebuie luate în considerar e ºi pH-ul sângelui ºi al salivei. PH-ul apei ºi sodiul Apa de la robinet are de regulã un pH cuprins între 7-9. apa de la robin et este de zece ori mai alcalinã decât 72 . A rezultat un pH de 7.

sodiul. sub-hidratare ºi un exces de sãruri minerale. la unul de 8 sau 9. de 6. cu atât mai micã este cantitatea de deºeuri pe care o poate ELIMINA apa.8. nici DUMNEAVOASTRÃ nu ar trebui sã o Atunci când apa de la robinet are un pH mai mare de 7. Cu cât aduce un aport mai mare de substa nþe prin ingerarea ei. ea este de o mie de ori mai alcalinã. Carbonatul de calciu (varul). degenerare. hialinã ºi proteine plasmatice (albuminã) care au luat forma tuburilor minuscule ale rinichilor prin care au trecut. De aceea. din c auza scalei logaritmice. urinarea poate fi chiar un proces d ureros). Poate indica o infecþie u rinarã sau ceva mai rãu cum ar fi probleme la nivelul nefronilor rinichilor (filtrele de sânge). sau î celor care transpirã mult. urina ar trebui sã aibã între mese culoarea paiului ºi dupã mese o culoare galben strãlucitoare. Dacã doriþi sã rãmâneþi sãnãtoºi ºi sã aveþi o longevitate de invidiat. . Albumina este o proteinã plasmaticã ce poate fi gãsitã în sânge ºi în limfã. Analiza urinei oferã foarte multe informaþii. la un pH de 9. dar urineazã puþin (în aceastã situaþie. cu atâ mai micã este energia disponibilã pentru cei care o beau. De regulã. ele reprezintã un INDICATOR DE ALARMÃ! Indicã un dezechilibru al pH-ului.la un pH de 7. Deºeurile ºi albumina din urinã În urinã se gãsesc uneori depozite de deºeuri. pe bunã dreptate numite astfel. dar mai ales hidroxidul de so diu (leºia) pentru a schimba pH-ul apei din canalizare. Prezenþa ei NU e eascã în interiorul urinei. Substanþele poluante au o energie orientatã cãtre stânga ºi un impact negativ asupra corpului. Este nevoie de FOARTE MULTE substanþe poluante ºi minerale dizolvate pentru a ridica pH-u l apei de la cel ideal. Cu cât apa conþine mai multe substanþe. Urina celor care nu beau suficient de multã apã aratã la fel ºi în timpul zilei. În schimb. dar sodiul este foarte toxic pentru celule. Atunci când ies la analize. atestând de fiecare datã un dezechilibru. bolnavilor de cancer li se interzice cu desãvârºire sã bea apã de la robinet. Dacã beþi o cantitate suficient de mare de apã. Aceste tuburi colecteazã urina ºi eventualele deºeuri pe care le conþine aceasta. înseamnã cã ea conþine o mare can titate de substanþe poluante ataºatã de moleculele sale. aluminiul ºi potasi ul ridicã pH-ul apei.2. Este vorba de depozite de sãruri minerale (cum sunt cele din apa de bãut). Aceasta este mult mai închisã la culoare ºi are un miros puternic. m dicii cer pentru analizã o mostrã de urinã de la prima urinare din ziua respectivã. Acelaºi lucru este valabil ºi în cazul celor care asimileazã prea multã sare (fãrã sã bea suficientã apã). Municipalitãþile oraºelor folosesc toate aceste substanþe. Un lucru este ce rt: albumina în urinã este un indicator clar al procesului de îmbãtrânire. Hidroxidul de sodiu (NaOH) este extrem de alcalin (pH 12).

este bine sã ºtiþi cã inima sa cedeazã (nu-ºi mai face datoria). iar plãmânii sãi sunt încãrcaþi cu aceste fl Restaurarea bunei funcþionãri a rinichilor poate fi obþinutã cu ajutorul unor preparate precum Aspar-Max ( sparanghel racemizat). Intestinele 73 .Dacã veþi þine un post negru cu suc de lãmâie ºi miere timp de trei zile. rinichii nu mai funcþioneazã corect. ceea ce conduce la o supraîncãrcare a sistemului cu toxine ºi fluide. puteþi folosi un Aparat Biogen ic de Masaj al Limfei. vã recomand Yucca Blend ºi Apã Ionizatã cu valoare medicinalã. Pentru inimã. Dacã o veþi colecta într-o sticluþã transparentã. alcãtuite din deºeuril e proteinelor plasmatice cum este acidul uric. Pentru a afla mai multe informaþii interesante le gate de acest proces. de culoare maroniu închis. prima urinã din c -a doua zi va fi extrem de întunecatã la culoare. PAC ºi minerale marine racemizate. veþi tata cã în ea se formeazã CRISTALE cu o formã de diamant. Tulburãrile cardiace conduc în mod evident la o slabã funcþionare a rinichilor ºi la acumularea unui exces de toxine în fluidele limfa tice ºi în þesuturi. Conexiunea dintre rinichi ºi inimã Nefronii rinichilor filtreazã peste 900 de litri de sânge pe zi. vã recomand lucrãrile Miracolul postului negru ºi Remediul perfect pe care îl produce corpul (în car e este descrisã urinoterapia bãutul urinei în scopuri terapeutice). Dacã auziþi cã cineva este pe moarte din cauza unor disfuncþii ale unei inimi congestive . Pentru eliminarea proteinelor plasmatice.

miºcarea intestinelor este regulatã. Masajul abdominal cu un roller (aparat de masaj cu roþi) biogenic al limfe i poate elimina cantitãþi uriaºe de deºeuri toxice. im. El a numit aceastã perio dã: etapa analã. prima întrebare pe care v-o va pune va fi: lit ultima oarã intestinele? Rãspunsul oferit reprezintã pentru el un adevãrat diagnostic.00 dimineaþa. Ea poate fi folo curãþarea colonului ªI pentru stimularea flux care îl fãcea mama era sã ne facã o clismã pent întotdeauna foarte eficiente. eliminarea constipaþiei. Detestam acest lucru. am fãcut eforturi foarte mari. Data viitoare când veþi fi întrebat de medic când v aþi golit intestinele. În anul 1983. Se spune despre Gandhi cã îºi întreba în fiecare zi soþiile dacã ºi-au golit intestine Chiar ºi Lawrence Welk pãrea obsedat de constipaþie. constipaþie. eram bolnavi. un sistem hormonal haotic ºi sub-hidratare. Nu am luat nici un medicam ent. Specialiºtii sãi ºtiau cã audienþa spectacolelor lui Welk era alcãtuitã din oameni cu vârste de peste 40 d ani þinta perfectã de piaþã pentru ei! La ora actualã. Pe mãsu rã ce îmbãtrânim. . Nu era spectacol sã nu facã haz pe se ama laxativelor. La 2. puteþi sã-i rãspundeþi: Mi-am golit cârnatul acum o zi acum o sãptãmânã. Nu m-a ajutat cu nimic! Disperat. cãci tonusul musculaturi i organelor viscerale (din cavitatea abdominalã) este bun. mi-am fãcut o iriga re a colonului ºi mi-am golit intestinele. apa poate avea itã pentru reducerea febrei. Freud spunea cã în primii ani de viaþã suntem obsedaþi de defecaþie. La origini în emna cârnat (intestinele chiar seamãnã cu un cârnat). aceastã þintã de piaþã ar începe de la vârsta de cinci ani. Compania de laxative cu care avea contract avea o echipã de marketing foarte inteligentã. copiii. febra a scãzut la 37o. singurul lucru care mi-a trecut prin minte a fost sã fac un duº rece. primul lucru pe ru golirea intestinelor. organismul meu s-a epuizat ºi m-am îmbolnãvit de gripã. problema este realã! Problemele legate de intestine sunt asociate cu disfuncþiile ficatului. Când noi. o dietã alim entarã nesãnãtoasã.Atunci când suntem tineri. Mã simþeam foarte rãu. prostatã . Când þi- Cuvântul intestine (bowel în limba englezã) provine din francezã ºi din latinã. Terapia cu ajutorul apei În afarã de bãut ºi spãlat. iar recuperarea a venit foarte rapid. etc. dar rezultatele erau nenumãrate alte destinaþii utile. Clismele ficatului ºi remediile pentru c olon pot fi de mare ajutor. Temperatura mi-a urcat la 40o. Hemoroizi. Dacã vã veþi adresa unui medic clasic . lucrurile se schimbã ºi odatã cu ele ºi starea noastrã de sãnãtate. Dupã numai 15 minute. ului de bilã din ficat. iar efortul fizic este mult mai intens.

Oamenii cred cã hemoroizii apar din cauza statului pe scaune tari. Lipsa apei conduce la u scarea acestora. nu ºtiu dacã unul singur vã va rãspunde: APA ! Dacã sunteþi constipat. care intens ificã miºcarea intestinelor. continuaþi sãbeþi apã de fiecare datã când urinaþi. În timpul zilei. stimuleazã peristaltice (miºcãrile ritmice ale intestinelor) ºi produce gaze ºi crampe. pe obiecte reci . Fie care o favorizeazã pe cealaltã. Alte remedii naturale pe care le puteþi folosi sunt Colon Prep Formula. lucru la fel de puþin adevãrat. 74 . iar împreunã alcãtuiesc o echipã teribilã! Toate sunt precedate de constipaþie. La fel sunt colita ºi diverticulita. vibraþiilo r maºinii ºi drumurilor proaste. chiar dacã simþiþi cã vã va exploda vezica! Urinãrile frecvente împiedicã miºcarea intestinelor ºi accel procesul de îmbãtrânire. De ceea. etc. merele. O vezicã urinarã plinã exercitã o anumitã presiune asupra colonului. Dacã veþi întreba o sutã de medici ce anume cauzeazã constipaþia ºi hemoroizii. Aportul de apã menþine umezeala ºi moliciunea deºeurilor fecale. Fibrele alimentare reþin apa ºi acþioneazã ca o mãturã intestinalã ºi ca un lubrifiant în tim efecaþiei. Ulterior. nu trebuie sã neglijaþi niciodatã aceastã afecþiune. ªoferii de camion cred cã boala se datoreazã scaunelor neergonomice. prunele uscate ºi bãutul unor cantitãþi mari de ceai de Kombucha.Hemoroizii ºi apendicita sunt veri primari. REÞINEÞI-VÃ PE CÂT POSI rinare. beþi trei pahare MARI de apã dimineaþa. Acestea sunt însã PROSTII. dietele bo gate în legume crude. pe stomacul gol.

care gene reazã o fixare a toxinelor la nivelul încheieturilor ºi a þesuturilor conjunctive. În mod normal. ce provoacã dureri. Ajuns între douã u se mai gândeºte decât cum sã facã bani. toxinele erup în afarã sub formã de coºuri sau psoriazis. Din acest motiv. Bãrbaþii în vârstã sunt vestiþi pentru incapacitatea de a urina plenar (ei urineazã picurat n cauza umflãrii prostatei. au pietre la ficat. iar restul sãptãmânal. corpul fiind deja supraîncãrcat. necesitând deseori o operaþie chirurgicalã urgentã. aceºti bãrbaþi nu mai pot produce apã! Atunci când un bãrbat este tânãr. aso ciate cu obezitatea. în timp ce a femei se umflã tiroida. inclusiv copiii. cãci nu mai au unde sã fie depozit ate. Primul lucru pe care îl face medicul în aceste cazuri este sã verifice prostata bãrbaþilor ºi orice deformare a þesuturilor sau întãrirea cervixului la femei. cea de-a doua la un interva l de trei sãptãmâni dupã prima. el nu se gândeºte decât sã facã dragoste. rigiditate ºi degenerare. O soluþie mai simplã ºi mai sigurã constã într-o clismã la fic Toþi oamenii. sub-hidratarea ºi dietele alimentare sãrace în substanþe nutritive. Procesul este mult mai profund decât metodele superfici ale folosite de medici în ultima sutã de ani. bacteriile migreazã dinspre c olon cãtre prostatã. care restricþioneazã fluxul urinei prin uretrã. Inflamarea care rezultã este numitã prostatitã. le veþi putea obþine pe toate trei! Preambul: în capitolul urmãtor veþi învãþa cum puteþi economisi mii de dolari pentru facturil dentistului ºi cum sã vã simþiþi bine! Aruncaþi pietrele! Pietrele la ficat BLOCHEAZÃ fluxul deºeurilor acide. împiedicându-le sã iasã din organism ºi ccelerând astfel procesul de îmbãtrânire. nu se mai gândeºte decât cum sã producã apã! Dacã veþi învãþa sã redeveniþi tineri. Depozitarea lor conduce la blocarea canalelor bil iare.50% dintre bãrbaþii cu vârste peste 45 de ani au tulburãri subclinice ale prostatei. cea care se umflã este prostata. Folosiþi preparate p ecum Yucca Blend. Pietrele la ficat conduc la o acumulare a acizilor în þesuturile corpului. Adevãrata problemã este legatã însã de dezechilibrele hormonale SEVERE ºi de constipaþie. La bãrbaþi. cãci este TOXICÃ. Pietrele la vezica biliarã nu sunt altceva decât pietre la ficat (care se desprind d e acesta ºi se acumuleazã în vezicã) ºi pot avea mãrimi diferite. Cea mai sãnãtoasã manierã de a scãpa de e le constã într-o clismã a ficatului. De multe ori. Nu folosiþi intern sarea amarã. . Din nefericire pentr u ei. care exercitã astfel o presiune asupra prostatei. Constipaþia determinã o umflare a col onului. adulþii trebuie sã facã o serie de ºase clisme. AMBELE tulburãri au drept cauzã un dezechil ibru hormonal. Când ÎMBÃTRÂNEªTE.

Mai devreme sau mai târziu. Veþi putea observa pietrele plutind în apa de la toaletã. autorul lucrãrii de faþã a fãcut 1 clisme ºi a eliminat câteva sute de pietre. 75 . Procesul este sigur ºi nu este deloc dureros. Biogenic Colon Prep Formula ºi soluþii pentru înmuierea pietrelor. negru ºi roºu. colorate în verde. noi o facem de regulã în termeni de alb ºi neg ru: Mã simt bine! . ma ro. el se întoarce acasã ca sã cotcodãceascã! John Thomas Atunci când descriem felul în care ne simþim.PAC. Orice om are asemenea pietre! Pânã la vârsta de 52 de ani. Nu mã simt bine! Nuanþele intermediare nu ne plac. 12 Mã simt bine Stresul este la fel ca un pui de gãinã.

Medicii se folosesc de SEMNE pentru a diagnostica bolile. proces din care rezultã moleculele de energie ATP. Schimbul de dioxid de carbon (CO2) ºi oxigen (O2) la nivelul plãmânilor este numit res piraþie externã. Schimbul de dioxid de carbon ºi oxigen care se petrece la nivel celular est e numit respiraþie internã. Atunci când suntem anaerobi. ajutându-ne în schimb sã înþ DE CE ne simþim bine sau rãu. Aceste molecule reprezintã însãºi esenþa alimentaþiei. Boala clinicã este OFICIALÃ! Când vã aflaþi într-o stare clinicã . întrucât se petrece ÎN INTERIORUL celulelor. mul tã energie ºi o mare putere de focalizare. în timp ce respiraþia internã este oa recum esotericã. Ambele stã Respiraþia superficialã stimuleazã acumularea de toxine în þesuturi ºi accelereazã procesul d îmbãtrânire. ºi mult mai târziu poate fi remarcat în ogli dã. Omul bolnav clinic se aflã de regulã sub supraveghere medicalã. Deºi ni se pare cã îmbãtrânim în dimensiunea fizicã (în planul tridimensional fizic). o mai mare rezistenþã. în timp ce respiraþia profundã îi permite corpului sã îºi elimine toxinele ºi declanºeazã pro e reîntinerire. nu avem aer . Respiraþia se produce pe douã nivele: unul extern ºi altul intern. Respiraþia profundã genereazã un surplus de oxigen. Cuvintele nu mai par sã aibã aceeaºi semnificaþie. reprezentând dovezi subclinice cã ceva nu este în regulã. i sunt influenþate de felul în care respirãm. SEMNELE exterioare sun t observabile ºi reprezintã dovezi clinice ale bolii.Dacã înlocuim cuvântul bine cu aerob ºi cuvântul rãu cu anaerob. în realitate acest oces reprezintã un concept energetic care transcende planul tridimensional în care ne trãim viaþa fizicã. SIMPTOMELE nu sunt observabil e. avem aer . Exerciþiile fizice ºi activitatea susþinutã amplificã puterea de rezistenþã a corpului ºi cap tatea respiratorie a plãmânilor. Glucoza (zahãrul din sânge) este arsã (oxidatã) la nivel celular. înseamnã cã aveþi probleme! . Pe de altã parte. la pat sau eventual într -un spital. Respiraþia Atunci când suntem aerobi. Clinic ºi subclinic Procesul de îmbãtrânire începe la nivel celular. unei lipse de energie ºi unei p uteri reduse de focalizare. Respiraþia superficialã dã naºtere unui deficit de oxigen. Respiraþia externã este un proces mai degrabã mecanic care se petrece la nivelul plãmânilor. descrierea noastrã capãt intermediarã. Ele conduc la acea stare aerobã deopotrivã la nivel mental ºi fizic.

descrisã un ori prin sintagma nu mã simt prea grozav . Oamenii ignorã adeseori aceste senzaþii. Un corp cu o amprentã energeticã sãnãtoasã are nevoie de agenþi aerobi nepatogeni pentru a-ºi menþine starea de sãnãtate la apogeu.Aspectul subclinic este etapa ocultã sau ascunsã a bolii. ceea ce conduce la grave neînþelegeri. Microbii Microbii îºi schimbã forma în funcþie de mediu ºi de starea sãnãtãþii gazdei lor. cãci se adapteazã la mediu ºi nu sunt specii difer ite de organisme decât în aparenþã. Din pãcate. sperând cã vor dispãrea de la ine. Ea se petrece pe nivelul e nergetic subtil al existenþei noastre. în acea zonã gri situatã adevãrata starea de sãnãtate ºi boala clinicã (recunoscutã oficial). aceastã situ face ca ceea ce este anormal sã fie considerat drept normal. Din pãcate. Agenþii aerobi sunt de regulã microbi nepatogeni cãrora le p lace mediul BOGAT în 76 . Reprezintã o stare existenþialã gri (nici albã. dând naºtere SEMNELOR clinice ºi conducând la diagnosticul oficial al medicului. ele se agraveazã în timp. Cei mai mulþi dintre oameni îºi trãiesc viaþa pe nivelul SUBCLINIC. În consec sunt consideraþi poli sau pleo morfici. nici neagrã).

ºi E. Printre ei se numãrã diferite bacterii. agenþii aerobi su ferã mutaþii care îi transformã în agenþi anaerobi (microbi care preferã un mediu neoxigenat). Dacã amprenta energeticã a corpului devine orientatã cãtre stânga. Situarea pHului oricãrui fluid corporal în afara mediei normale poate fi tradusã printr-o boalã aflatã deo camdatã pe nivel subclinic. Problemele periodontale sunt uºor de tratat ºi de vindecat cu ajutorul unui irigator dentar biomagnetic. clostridium un anaerob facultativ care produce enterotoxine (entero = legat de toxine de origine intestinalã). virusuri. rãzbunându-se pe el. ci perci ºi fungi.oxigen. coli un anaerob facultativ EXTREM DE important care trãieºte în colon. sângele nostru devine un purtãtor al SEMINÞELOR propriei noastre distrugeri. dar nu au nevoie de el). reprezintã indicatori ai unei activitãþi microbiene în interiorul gurii ºi ai unui pH dezechilibrat al fluidelor corporale. Pãcatele tatãlui se rãsfrâng asupra noastrã pânã la a zecea generaþie (ºi dincolo de ea) . care favorizeazã instalarea ºi înmulþirea agenþilor anaerobi. el modificã mediul natural al bacter . Microbii patogeni au fost cândva organisme prietenoase care s-au transformat în duºmanii organismului care îi gãzduieºte. Când tehnicianul dentar eliminã placa depusã pe dinþi. Aceste bacterii facultative nu fac altceva decât sã îºi creeze mediul de care au nevoie pentru a-ºi duce la îndeplinire munca. pe care le ELIMINà din organism. Unul din motivele pentru care oamenii care fac exerciþii fizice se bucurã de o stare de sãnãtate mai bunã este acela cã efortul pune în miºcare fluxul de sânge ºi de limfã. sau în agenþi facu ltativ anaerobi (microbi care tolereazã oxigenul. sângelui sau urinei reprezintã un semnal de alarmã foarte impo rtant. amplificând nivelul de oxigen din organism ºi punând în circulaþie substanþele nutritive. PH-ul redus al salivei. Printre microbii cei mai comuni organismului uman se numãrã: stafilococul un agent a erob implicat deseori în infecþiile pielii. Bacteriile care produc cariile dentare secretã o substanþã protectoare pentru a se apãra de aer (oxigen). aºa cum am fost învãþaþi la ºco n momentul concepþiei. Toþi trãiesc în interiorul sângelui. Cariile ºi placa dentarã Cariile ºi afecþiunile periodontale cum sunt gingivita. responsabile printre altele de botulism (o boalã mor talã). in clusiv deºeurile metabolice ºi dioxidul de carbon. care NU este un mediu steril. Un colon constipat este un mediu anaerob. substanþã care dizolvã smalþul dinþilor. Procedeul este desãvârºit de o clismã a ficatului pentru dez-acidizarea salivei ºi ridicarea pH-ului. Scopul formelor de viaþã patogene este sã ATACE gazda atunci când aceasta este slãbitã ºi sup sã unor tensiuni. pentru a o elimina de pe suprafaþa pãmântului. Ele nu îºi pot desfãºura activitatea decât în mediul u salive cu pH redus. pioreea ºi gingiile care sângere azã.

mai bine cumpãraþi-vã un irigator ic ºi rezolvaþi-vã singuri problemele. pacientul trebuie sã revinã ºi s e supunã din nou ºi din nou aceleiaºi operaþiuni. dar NU împiedicã formarea unei noi plãci. Unii dentiºti acoperã dinþii cu un înveliº din plastic pentru a piedica instalareabacteriilor. sângerarea gingiilor ºi pioreea ot fi tratate CU UªURINÞÃ cu ajutorul unui aparat simplu ºi ieftin numit irigatorul dentar biomagnetic ca re foloseºte apa platã (vezi pagina xxx ºi pachetul informativ). În timp. Placa. gingivita. Învelirea dinþilor în plastic este varianta dentarã a alinãrii. Aparatul poate fi folosit chiar ºi pentru curãþarea dinþilor câinelui dumneavoast rã evident. numai cu acordul acestuia! Sã nu uitãm cã tariful unui medic veterinar pentru curãþarea dinþilor unui animal este de 100 de dolari! Dinþii mei sunt curaþi ºi strãlucitori. În loc sã vã curãþaþi la dentist dinþii de douã ori pe an. fãrã a rezolva definitiv problema. Adevãrata igienã dentarã ºi controlul asupra corpului este singura metodã care permite împie dicarea formãrii plãcii ºi a degenerãrii dinþilor.ilor anaerobe. dar nu rezolvã problema ºi este destul de costisitoare. Magneto-hidrodinamica 77 . Acest aparat simplu vã poate ajuta sã economisiþi o micã av ere din facturile dentare. Metoda ajutã. deºi nu am mai fost la dentist de cinci an i! Iatã cum lucreazã irigatorul ºi de ce ar trebui sã nu existe familie fãrã sã aibã un asemenea aparat în casã.

rupând astfel ciclul bolii! Nivelul redus de vitalitate reflectã o stare energeticã negativã. Este vorba de un apa erapeutic. energia atrage o energie DE ACELAªI FEL. Motivul pentru care nu aþi auzit nimic de ea pânã acum are legãtur u uriaºele pierderi pe care le poate suferi medicina dentarã de îndatã ce oamenii se vor trezi ºi vor înþelege cã se pot bucura de MULT MAI PUÞINE probleme dentare ºi cã pot economisi o grãmadã de bani dacã îºi vor cumpãra u plu irigator biomagnetic. Procedeul care stã la baza irigãrii biomagnetice este Magneto-hidrodinamica (MHD). Procesul descris mai sus este de naturã electricã ºi poate fi comparat cu ruginirea fi erului sau cu dispariþia ecranelor de aluminiu de la ferestre într-un mediu cu atmosferã oceanicã. Spre deosebire de dispozitivele stupide care nu fac altceva decât sã împrãºtie apã pe dinþi ºi pe gingii. Protonii de hidrogen încãrcaþi pozitiv (H oxideazã înveliºul protector încãrcat negativ al plãcii prin atragerea electronilor proces numit oxidare. Energia negativã activ eazã virusurile ºi bacteriile patogene. Magneto-hidrodinamica este o sintezã a medicinii vibraþionale cu tehnologia. M HD foloseºte un electromagnet pentru eliberarea ionilor de hidrogen (H+) din apa pompatã asupra di nþilor. care SE HRÃNESC cu aceastã energie toxicã. Procesul de . nu am mai sesizat nici o prob lemã legatã de degenerarea dinþilor mei. Personal. pentru ca aceºtia sã poatã reacþiona cu suprafaþa negativã (-) a plãcii. Irigatorul biomagnetic este rãspunsul medicinii vibraþionale la problemele dinþilor! Pãsãrile cu acelaºi penaj ZBOARà împreunã Boala este o expresie a predominanþei energiei negative! Contrar gândirii convenþional e. de când am început sã folosesc acest irigator. care nu trebuie confundat cu dispozitivele care nu fac altceva decât sã împrãºtie apã. Apa Ionizatã cu Valoare Medicinalã presupune de asemenea un transfer de electroni. Atomii de hidrogen din molecula de apã au o sarcinã elec tricã pozitivã (+). aºa cum aratã diagrama de la pagina xx. Un corp plin de toxine NU poate experimenta procesul de reîntinerire pânã când toxinele sale nu sunt neutralizate ºi eliminate din sis tem.Placa reprezintã un câmp energetic negativ. Un corp bolnav tinde sã devinã ªI MAI bolnav dacã omul nu face eforturi sã creeze un mediu sãnãtos în organismul sãu. iriga ul biomagnetic transformã apa într-o substanþã care curãþã eficient dinþii ºi gingiile. Descope rirea ei a fost salutatã în întreaga lume. Înveliºul protector pe care îl secretã bacteriil e are la suprafaþã o sarcinã electricã negativã (-). bacteriile dispar de la sine din acest mediu devenit ostil pentru ele. Ese nþa procesului este transferul de electroni. Pe mãsurã ce placa îºi pierde înveliºul protector .

Afecþiuni precum hepatita.detoxificare este la fel de important pentru regenerarea corpului cum sunt alime ntaþia corectã ºi apa purã pentru starea sa de sãnãtate. fibromialgia sunt acutizate de stres ºi par sã aparã din nimic. nu din cauza microbilor ºi a microorganismelor. astmul. sindromul oboselii cronice. Într-un corp intoxicat. lupisul. adicã de corpul bioelectric. rãdãcinile lor se aflã adânc înfipte într-un trup obosit ºi slãbit. iar dumneavoast rã vã veþi bucura de o energie nelimitatã ºi de un corp tânãr. myasthenia gravis. locul ºi maniera în care se va declanºa boala. ci pentru cã stresul este o stare energeticã ce vine în întâmpinarea NE VOILOR agenþilor patogeni. Astfel. în realitate. artri ta. Stresul ºi atitudinea noastrã Persoanele aflate într-o stare de stres fizic ºi mental se îmbolnãvesc frecvent. NU microbii. MS. stresul cautã întotdeauna o cale de ieºire ºi se foloseºte de calea rezistenþei minime pentru a se manifesta. precum ºi dispariþia c elulelor lui Schwann 78 . Altfel spus. Ultimele patru boli din lista de mai sus sunt declanºate de dezechilibrul hormonal ºi presupun deteriorarea înveliºului de mielinã care protejeazã fibrele nervoase. energia pozitivã este deturnatã ºi folositã pe tru susþinerea ºi promovarea bolii! EFECTELE pe care le genereazã în ultimã instanþã câmpurile energetice sunt determinate de fu ndalul corpului fizic. Dacã vã racordaþi la corpul bioelectric. ceasul bioelectric va începe din nou sã meargã. ci mediul în care trãiesc ei determinã momentul. stresul atacã de regulã o ranã veche sau declanºeazã o boalã la nive lul unei zone slãbite a organismului. punându-vã via la unison cu frecvenþa lui de vibraþie.

Este extrem de important sã înþelegem cã trupul. silindu l astfel sã reacþioneze! Bolile sistemice implicã de regulã: senzaþii de vomã. boala apare de nicãieri. o atitudine pozitivã nu poate compensa problemele crea te la nivel fizic de acumularea toxinelor ºi de sub-hidratare. Pe de altã parte. Mucoasele care însoþesc rãcelile ºi gripa reprezintã VEHICULUL prin intermediul cãruia toxin ele sunt eliminate afarã din corp. Boala se declanºeazã adesea pe fundalul unui stres puternic sau al gândirii negative c ronicizate. febra este be neficã ºi serveºte unui scop util. sis stare). Aceste saune terapeutice pãtrund în profunzimea þesuturilor . Aceste celule sp ecializate sunt responsabile de menþinerea unor receptori deschiºi la nivelul neuronilor ºi de transferul semnalelor n ervoase. distrugând bacteriile ºi proteinele virale prin modificarea condiþiilor de mediu (saun a RID vezi pagina xx provoacã beneficii similare. Pe de altã parte. dizolvã deºeurile acide ºi ucid agenþii patogeni cu ajutorul energiei razelor infraroºii la distanþã. Ea reprezintã EFECTUL unei rate metabolice accelerate. NU utilizeazã cãldura. Contrar credinþei populare. ea poate afecta protei nele enzimelor din creier ºi . De multe ori. Aceasta este una din manierele prin care organismul îºi elim inã deºeurile. oamenii par sã se descurce cu stresul atunci când se aflã sub tirul lui. gata sã câºtige din nou la puncte. Un deget infectat reprezin tã o stare febrilãlocalã. febra face o treabã foarte bunã. febrã eliminarea unor gaze foarte urât mirositoare. dacã febra urcã prea sus (peste 42o). Dacã nu i se permite sã treacã de 40o. Febra distruge de asemenea elementele cu care se hrãnesc microbii. erupþia intestinelor. Febra reprezintã una din cãile prin care corpul s capã de câmpurile energetice toxice. gen aflat la originea. Febra care însoþeºte boala reprezintã modalitatea de a reacþie a corpului la prezenþa unei c ondiþii morbide ºi NU ar trebui sã fie consideratã de rãu augur. flegmã. dar de înd atã ce tensiunile dispar. iar pacientul este PLENAR hidratat. mintea ºi spiritul sunt legate între ele. fiind o stare de hiper-termogenezã (termo care produce cãldurã. frisoane. îndeosebi la nive lul colonului (intestinul gros) ºi al apendicelui. apa sau lumina). F elul în care gândim ºi atitudinea noastrã sunt forþe puternice care ne pot ajuta sã luptãm cu boala ºi sã menþinem o stare bunã de sãnãtate. Boala se declanºeazã atunci când nivelul de toxicitate DEPêEªTE capacitatea naturalã a corpului de a usþine homeostaza.localizate la nivelul sinapselor nervoase de-a lungul axonilor. Sub asediu: febra Existã douã tipuri de stãri febrile: cea localã ºi cea sistemicã. în timp ce o boalã sistemicã pune ÎNTREGUL corp sub asediu.

Aditivii ºi coloranþii alimentari au un efect sim ilar. Nu ai pãduchi = vei muri). Fe ra slãbeºte enzimele proteice ºi reduce electroliþii minerali responsabili de menþinerea tonusului muscular . Tonusul muscular Când temperatura corpului creºte foarte mult aºa cum se întâmplã în accesele de febrã sau î rile de cãldurã enzimele din întregul corp sunt modificate ºi organismul necesitã odihnã la pat. Acelaºi efect îl are starea febrilã (generatoare de febrã) asupra bacteriilor. dacã febra u rca prea sus. pe care le distruge prin modificarea en zimelor lor proteice. Exemplul este i ustrativ pentru problemele pe care le poate genera un mod de gândire incorect. Spr e exemplu. deci implicit a structurii lor. pânã când acestea mor. Proteinele denaturate Prin fierbere sau prãjire. Medicina ºi societatea au avut de-a lungul timpului o atitudine ciudatã faþã de febrã. pãduchii pãrãseau corpul ºi bolnavul murea. în perioada revoluþiei americane. le modificã forma ºi conduce la solidificarea oului. La asemenea concluzii conduce analiza unifactorialã ( sã asociezi pãduchii cu starea de sãnãtate!! Ai pãduchi = eºti sãnãtos.poate fi astfel mortalã. Acest tonus ne permite sã 79 . Astfel. proteinele oului îºi schimbã forma. la fel ca ºi moleculele hormonilor analogi. oamenii asociau pãduchii cu sãnãtatea. coagulându-se. Cãldura denatu reazã enzimele proteice ale oului.

Foarte mulþi vârstnici iau nu mai puþin de CINCIZECI (50) de pastile pe zi! Efectele pe termen scurt ºi lung al acestor substanþe cu o energie orientatã spre stânga este cum plit. aspirina ºi celelalte medicamente reprezintã forme de chimioterapie. terapia colonului ºi c lismele se dovedesc extrem de utile. Noile medicamente su nt ÎNTOTDEAUNA mai scumpe ºi fiecare nouã generaþie de medicamente este mai periculoasã decât precedentele. ºi drogurile ilegal . la nivel fizic. de aceea. În pofida rezultatelor lo parent pozitive pe termen scurt. Dincolo de propaganda fãcutã de companiile farmaceutice. O singurã privire aruncatã asupra CONTRAindicaþiilor prezentate în orice prospect al medicamentelor ar f i suficientã pentru a determina orice om care gândeºte cu adevãrat sã opteze pentru remedii alternative. Propaganda oficialã face o mare diferenþã între medicamentele prescrise . pentru restaurarea echilibrului corp oral prin eliminarea deºeurilor toxice. Terapia colonului reprezintã o intervenþie directã. NU existã nici o diferenþã! Cum sã rãmâi sãnãtos pânã îþi vine vremea sã mori Instinctul de supravieþuire ne învaþã sã trãim în armonie cu natura. nici un medicament nu este sigur. NU veþi mai avea nevoie de sistemul medical ºi nu veþi mai alimenta stati sticile medicale. În realitate. sã ne ridicãm capul sau sã pãstrãm o anumitã poziþie fizicã. În traducere. medicamentul poate fi prescris . În accesele de febrã puternicã. Muºchii ce controleazã organele vitale îºi primesc comenzile cerebrale prin intermediul sistemului nervos parasimpatic involuntar. aceastã prezentare ar suna astfel: Dacã beneficiile depãºesc riscurile. caresã le înlocuiascã pe cele ale cãror patente au expirat. Lucrul de care nu se vorbeºte NICIODATà sunt efectele pe termen lung ale medicamente lor asupra organelor vitale ºi glandelor. pierderea tonusului muscular nu face decât sã ten sioneze ºi mai mult organelevitale. ABSOLUT TOATE au efecte secundare. corpu fi ca un jeleu. Medicamentele sunt prezentate publicului la fel ca ºi n ecesitatea clorurãrii apeipotabile din marile oraºe sau a folosirii substanþelor toxic e în agriculturã. efectul lor pe termen lung asupra corpului este unul dezastruos. Fãrã el. astfel încât sã NU avem de medicamente! Cine nu cunoaºte mãcar pe cineva care a suferit din cauza efectelor secundare ale me dicamentelor. Medicamentele Antibioticele. sau care s-a internat în spital pentru niºte simple analize ºi a ieºit cu picioarele înainte? Dacã veþi aplica lecþiile din aceastã carte. Companiile farmaceutice cheltuiesc sume uriaºe pentru a produce ºi a promova medicam ente NOI . Toate medicamentele modificã funcþiile corpului ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire.stãm în picioare.

Medicamentele distrug hepatocitele ficatului. Nu trebuie sã uitãm cã 75% din toxine pãrãsesc prin intermediul FICATULUI. din colonul descendent. sub forma bilei ºi a materiilor fecale. Un remediu colonic bine aplicat eli minã deºeurile mucoide din rect. iar medicamentele nu fac altceva decât sã tulbure ºi mai tare activitatea organelor vitale. Un ficat funcþional este atât de important pentru sãnãtate încât orice modalitate de recuper are convenþionalã sau alternativã care nu urmãreºte în mod deosebit recuperarea ºi buna funcþio a ficatului sfârºeºte prin a face mai mult rãu decât bine. remedi ile colonice sunt considerate deseori niºte clisme MAI PROFUNDE. reducându-le eficacitatea (îndeosebi a ficatu lui). acele c elule fundamentale care realizeazã mii de reacþii biochimice care ne permit sã rãmânem în viaþã ºi sã ne pãstrãm star Un corp bolnav este un corp aflat sub stare de asediu. Ele lezeazã nef ronii rinichilor (acele filtre care purificã sângele). De altfel. Terapia colonului Cea mai simplã ºi mai rapidã formã a unui remediu colonic este clisma. Deºeuril e mucoide sunt o combinaþie 80 . din cel transversal ºi din cel ascendent.Medicamentele afecteazã activitatea ficatului ºi suprasolicitã rinichii.

datoratã eliberãrii otrãvurilor. terapia colonului stimuleazã activitatea peristalticã ºi eliminarea bilei din f icat ºi din vezica biliarã. În plus. Deºi nu curãþã decât porþiunea inferioarã a colonului. trebuie sã ajungã pânã la cecum (la circa doi metri în interiorul rectului). Este localizatã în cecum. dar eficacitatea ei nu trebuie subestimatã. ridicându-te ºi lãsându-te din nou pe vine pentru a umple punga pen tru clisme. În cazul bolilor grave. Trusele de duº feminine sunt la fel de utile. o pungã de mãrimea unui pumn de care atârnã apendicele (vezi pagina xx) . fo util la nevoie. ceaiul Kombucha. precedat de o serie de clisme ale ficatului. Când devin excesive. trusa pentru clisme ºi baia hotelului vã pot feri oricând de o vizitã inuti lã la spital. îndeo ebi atunci când cãlãtoreºte. clisma reprezintã un remediu rapid ºi uºor. pânã când umplu cecumul. Valva ileocecalã controleazã fluxul materiilor fecale între intestinul gros ºi intestinu l subþire.între mucoase. Yucca Herbal Blend. Personal. Colon Prep Formula ºi PAC curãþã colonul ºi ereazã valva ileocecalã. care circulã o vreme prin organism (pân a eliminarea lor). Toatã lumea ar trebui sã-ºi doteze casa cu un echipament pentru tratamentul colonului. Ele se acumuleazã în ani de zile pe pereþii colonului. medicamente ºi materii fecale. Clisma NU este un substitut pentru un tratament colonic. Clinicile taxeazã de regulã un asemenea tratament cu nu mai puþin de o sutã de dolari sau mai mult . Procedeul poate pãrea neamerican. Hrana nedigeratã ºi bila (secretatã de ficat) pãtrund în colon prin valva ileocecalã. ele blocheazã valva ileocecalã pe poziþia deschis . ºi asta numai DACÃ gãsiþi pe cineva dispus sã vã facã o clismã! Acasã aveþi avantajul cã puteþi folosi ca soluþi aþie apa BEV. dar au avantajul cã dureazã o viaþã. îndeosebi dacã sunt folosite cu s iringa rectalã pe care o includ. Orice om ar trebui sã aibã la el un sãculeþ pentru clisme (nu costã decât zece dolari). Echipamentele pentru tratamentul colonului sunt mai scumpe decât trusele pentru cl isme. Ea declanºeazã o sumedenie de mecanisme. de apendicitã sau de febre. Apa. acest echipament vã poate salva viaþa. Bolnavii de cancer au de regulã valva ileocecalã blocatã pe poziþia deschis. ceaiul lui Rene sau cafeaua. Cecumul este locul în care se terminã intestinul subþire ºi în care începe intestinul gros. am un asemenea echipament de 19 ani! Este uºor de folosit ºi m ai plãcut decât sã te aºezi pe o podea rece. Un remediu corect aplicat colonului. Tratamentele pentru colon sunt mult mai plãcute atunci când sunt efectuate acasã decât l a spital. care provoacã uneori o tulburare de moment ºi o stare generalã de obosealã ºi iritare. în speranþa cã vei reuºi sã ajungi pe toaletã înainte de a vãrsa punga. dar po t depune mãrturiepersonalã în ceea ce priveºte eficacitatea lui pentru o stare de sãnãtate v .

este foarte uºor sã le ri reîntinerind ºi revenind la viaþã. hrãniþi-l cu Biogenic VitaLight. P ersonal. puþinã Yucca Blend. Câinii ºi pisicile Din punct de vedere organic. iar apoi. minerale marine racemizate lichide. Începeþi chiar astãzi ºi veþi ajunge în curând sã strigaþi: Mã simt bine! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre virusul HIV ºi despre presupusa sa progeni turã: SIDA.ibrantã. iar corpu rile lor rãspund în mod similar la tratamentele de regenerare ºi reîntinerire. în asoci ere cu toxinele. Veþi afla cã existã o conexiune importantã între buruieni ºi virusuri. câinii ºi pisicile sunt la fel ca ºi oamenii. de procesul de îmbãtrânire al oamenilor ºi animalelor. am asistat de nenumãrate ori la acest miracol petrecut nu numai în cazul animalelor. Întrucât animalele îmbãtrânesc mai rapid decât oamenii. PAC. deºi merg pe patru picioare. vedeþi cu och Hormonii sunt substanþele responsabile de procesul de maturizare. ºi frecaþi-le abdomenul cu pre cursori racemizaþi ai hormonilor. ci ºi în cel al o amenilor! Eliminaþi 81 . Dacã aveþi un animal de casã pe care îl iubiþi. Veþi constata cã animalul dumneavoastrã revine aproape instantaneu la viaþã. Aceste animale suferã de aceleaºi probleme metabolice cu care se confruntã oamenii. Klammath Alg e.

la fel puteþi face ºi dumneavoas trã. Anii de aur Anii de aur ai bãtrâneþii ne afecteazã astãzi mult mai repede decât în vremurile de demult. ªtiinþa medicalã considerã sãnãtatea ºi boala probleme singulare care necesitã rãspunsuri uni azate pe descoperiri . este imposibil sã nu te bucuri de o stare excelentã de sãnãtate. dar lumea lor este clãditã exclusiv pe statistici ºi studii medicale. Oamenii cu adevãrat orientaþi cãtre sãnãtate ºtiu cã dacã mãnânci alimente nutri ei suficient de multã apã purã. ªtiinþa medicalã considerã sãnãtatea un joc al cifrelor. Ei trãie sc într-o lume a cifrelor cifre care dovedesc cã ceva este sau nu este aºa cum vor ei. Culm . Adevãratul scop al acestui joc est nþinã confuzia oamenilor. Orice om de bun simþ ºtie cã dacã doreºti sã te bucuri de sãnãtate trebuie sã ai grijã de tin contrar. A linarea (vezi glosarul) este un instrument puternic de manipulare. Dacã eu pot practica sfaturile descrise în aceastã carte. ameþindu-i cu o veritabilã gimnasticã a studiilor ºi statisticilor. Alinarea îi permite ºtiinþei sã îºi susþinã pe termen scurt adevãrurile ºi sã-ºi batã joc de orice tend tceva. Nu cã s-ar op Nici vorbã. deschideþi receptorii ºi hrãniþi-vã cu SUPER-alimente. puteþi aºtepta sã mai trãiþi 50-100 de ani. iar viaþa dumne voastrã (ºi a celor dragi) va deveni un miracol permanent. ce om onest vã va spune cã nu sunt deloc de aur ! Procesul poate fi descris mult mai corect p rin termenul de îmbãtrânire. sub pretextul cã nu au dovezi ºtiinþifice . de care ºtiinþa medicalã se folos eºte din plin.toxinele din þesuturi. faci exerciþii fizice. ªtiinþa medicalã cunoaºte foarte bine riscurile care însoþesc folosirea medicamentelor. pe care le alternezi cu perioade corespunzãtoare de odihnã. care nu corespunde deloc cu concepþia mea despre un viitor DE AUR. Ea le cere oamenilor interesaþi de sãnãtate sã ia parte la jocul sãu statist u sã fie acoperiþi de ridicol. cultivi gânduri pozitive. cu sãnãtatea la apogeu. Alinarea simptomelor se preteazã de minune acestui joc al cifrelor numit statisticã . DOVADA noastrã sunt oamenii sãnãtoºi care armonie cu legile naturii. Parolele de intrare în lu mea lor sunt statisticile aratã ºi dovezi ºtiinþifice . apare boala. îþi pãstrezi intestinele curate ºi faci alte asemenea lucruri (cele descrise în aceastã carte). Dacã veþi ap lica lecþiile din aceastã carte. DOVADA lor constã în milioanele de oameni bolnavi subclinic care depun mãrturie pentru descoperirile medi cinii. Statisticile ºi alinarea simptomelor Este greu sã vorbeºti despre sãnãtate cu cei ºcoliþi prin metoda ºtiinþificã.

10 BEV 82 iniþialele de la bioelectric Vincent. pe care o ating trãind la unison cu legile naturii. De fapt. Oamenii cu adevãrat orientaþi cãtre sãnãtate nu se tem de studiile ºi de statisticile ºtiinþe edicale. Fãrã aceste instrumente de manipulare. acest joc nu este altceva decât un exerciþiu stupid.ea este cã tocmai aceste medicamente sunt cele care susþin credibilitatea ºi dovezile ºtiinþifice ale medicinii oficiale. savantul care a creat standardele teoretice ale apei de bãut potrivitã din punct de vedere bi ologic pentru organismul uman. ei le ignorã. ºtiinþa medicalã ºi-ar pierde statutul pe care îl are în f aþa populaþiei ºi uriaºele avantaje financiare care derivã din acesta. Ce i cu adevãrat interesaþi de sãnãtatea lor cunosc o stare de vitalitate perfectã. Scopul meu este sã trãiesc pânã la vârsta de 250 de ani! Dumneavoastrã cât v-aþi propus sã trãiþi? Apa BEV Numele de BEV10 i-a fost dat acestei ape în onoarea profesorului francez Louis-Cla ude Vincent. Pentru ei. Noi ne mãsurãm rezultatele prin STAREA NOASTRÃ DE TINEREÞE. Natura le rãsplãteºte eforturile printr-o stare de sãnãtate LA APOGEU. . nu prin statistici ºi boli.

· Apa BEV este un solvent natural cu o mare putere biologicã de dizolvare a toxinelo r din organism. a trihalometanilor. Cei care n u obiºnuiesc sã bea prea multã apã devin mari bãutori ai acestui lichid dupã primul pahar ingerat.000 de persoane sã sufere de aceastã boalã. · Apa BEV ajutã la menþinerea controlului corporal ºi este foarte bunã la gust. Coeficientul POR al acestei ape este foarte apropiat de cel pe care îl aveau ovulul ºi spermatozoidul în m omentul concepþiei fiinþei noastre. cloraminelor.000. · Apa BEV aplicã în organism principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului. · Unitãþile de procesare a apei BEV nu folosesc electricitatea. 13 Virusurile ºi buruienile Nu existã nici o diferenþã între plante ºi animale . viru surilor. · Apa BEV este lichidul cu frecvenþa cea mai apropiatã de frecvenþa noastrã biologicã ºi stã baza Apei Ionizate cu înaltã Valoare Medicalã (coeficient POR ridicat). Cum sã învingem boala lui Alzheimer Cum sã învingem boala lui Alzheimer este o carte care meritã cititã cu orice preþ.Iatã care sunt câteva dintre caracteristicile acestei ape: · Apa BEV amplificã metabolismul celular. 1898 . aºa cã aceastã apã nu conþine emente impure. bacteriilor. Bãuturile rãcoritoare sunt încãrcate cu metale grele toxice . · Apa BEV OPREªTE circulaþia mineralelor toxice. Dr. fluorurilor ºi chimicalelor toxice prin organism. veþi învãþa cum puteþi purifica organismul de metalele grele cu ajutorul SOC. Moleculele ei determinã eliminarea deºeurilor la nivel celular ºi dinamizeazã producþia mitocondrialã a moleculei de înaltã valoare energeticã ATP î adrul lanþului de transport al electronilor. Veþi învãþa de asemenea care este conexiunea hormonalã (vezi pachetul informativ). · Apa BEV este EXTREM DE agresivã ºi acþioneazã ca un sistem de transport magnetic lichid cãtre þesuturi ºi celule. datoritã unghiurilor dintre legãturile atomilor sãi. insuf lându-i acestuia viaþa de care are nevoie. Vezi în aceastã direcþie º pachetul informativ. Citind cartea. veþi afla din ea de legãtura care existã între plombele pe bazã de mercur ºi declanºarea bolii. a coeficientului POR care corespunde momentului de concepþie ºi a rezistivitãþii sale redu se. Guenther Enderlein. clorurilor. scãpând astfel e numeroase tulburãri neuronale ºi ale creierului. Pânã în an 2005 se aºteaptã ca nu mai puþin de 50. · Apa BEV hidrateazã eficient þesuturile.

medi cul vã va spune probabil sã staþi la cãldurã ºi sã beþi multe lichide. dar existã ºi o te ai bunã decât aceasta. 83 . un microorganism care poate fi prins într-un fel sau altul! Antibioticele nu au nici un efect asupra virusurilor. Omul de rând nu ºt ape nimic despre acestea.ªtiinþa medicalã cunoaºte foarte puþine lucruri în legãturã cu virusurile. Majoritatea oamenilor cred cã un virus este ceva asemãnãtor cu o bacterie. Sfatul nu este rãu. Dacã aveþi o infecþie viralã.

hepatitã. sindromul oboseli i cronice ºi mononucleozã. Aceastã imagine nu este însã completã. herpes. metodele de reproducere ºi de locul în care se manifestã mai întâi în organismul gazdã. va lua o gurã de whisky ºi câteva capsule de SOC. Un om informat nu va aºtepta sã i se spunã cã trebuie sã îºi cureþe intestinele. o baie fierbinte cu sare ama rã. Virusurile sunt atât de mici încât multã vreme nu au putut fi vãzute decât cu ajutorul micro scopului electronic. un paradox ºi un stãpân de sclavi. virusurile NU reprezintã un pericol pentru gazdã. Dacã le creãm un mediu propice prin pierderea controlului asu pra corpului nostru. ghimber ºi peroxid de hidrogen. Dacã dor im sã înþelegem în ce constã un mod de viaþã sãnãtos ºi curat. NU li se spune stude nþilor de unde provin aceste virusuri ºi cum trebuie abordate ele. Virusurile sunt câmpuri energetice ºi au o amprentã energeticã a lor. În consecinþã. Virusurile nu se pot reproduce singure. ªtiinþa NU considerã virusurile forme de viaþã. Virusurile din vremurile noastre În zilele noastre auzim tot timpul de SIDA. se poate spune cã virusurile nu . Un virus este un f ragment de ADN (acid dezoxiribonucleic) sau ARN (acid ribonucleic) protejat de o capsulã proteicã ( un înveliº energetic). Studenþii la medicinã aflã foarte puþine lucruri despre virusuri în colegiu. deci implicit asupra vieþii noastre pe nivelul energetic subtil. Ele sunt clasificate în funcþie de structura lor (ADN sau AR N). de origine. dar într-un corp sãnãtos. Ei nu înþeleg ma e lucru în legãturã cu acestea. Aceste stãri virale afecteazã milioane de contemporani ai noºtri.O persoanã informatã va face un TRATAMENT AL COLONULUI. Virusurile existã în zona crepuscularã dintre viaþã ºi moarte. aºa cum nici profesorii lor nu înþeleg probabil. înlocuit mai recent de microscopul condensor Nassens. dintr-o perspectivã energeticã. este IMPOSIBIL sã fie evitate. modul de transport. virusurile apar ºi preiau controlul asupra maºinãriei celulare. cãc i mediul în care trãiesc nu este propice pentru proliferarea lor. Cel mai bun tratament pentru orice tip de condiþie viralã este prevenirea ei. Fiind practic om niprezente. Un virus este o anomalie. trebuie sã aflãm care sunt condiþiile în care prolif rusurile. Virusurile sunt în întregime dependente de energia generatã ÎN INTERIORUL celulei-gazdã. gripã. eliminând astfel otrãvurile ºi vi din organism. Este important sã înþelegem conexiunea care existã între aceste forme de viaþã zdrenþuite ºi pro bãtrânire. neputându-se reproduce ºi fiin ncapabile sã execute singure funcþiile unei vieþi normale. Ele sunt organisme OPORTUNISTE la fel ca ºi bacteriile. dar ele nu sunt nici moarte.

iar sistemele de protecþie ale corpului sunt ameninþate. virusurile au o sarcinã de îndeplinit. HIV se foloseºte de o enzimã numitã transcriptazã inversatã care îi p rmite sã infecteze inversat organismul gazdã. Dacã analizãm cuvântul limfotrofic. etc. mai puþin corpusculii (amintiþi-vã de acel fluid limpede care curge dintr-o ranã atunci când se vindecã). HTLV se referã la virusul limfotrofic care atacã celulele T. animale sau oameni! Virusul HIV ºi SIDA HIV (virusul imunodeficienþei umane) este virusul asociat cu diferitele manifestãri ale SIDA (sindromul deficienþei autoimune). câmpurile noastre energetice s unt dezechilibrate. De aceea HIV mai este numit ºi retrovirus (retro înseamnã ult erior sau inversat). Ace asta constã în a scãpa pãmântul de formele slabe de viaþã. bacteriile ºi fungii. indiferent dacã este vorba de plante. În mod normal. ºi ic care þine de. dar NUMAI DACà îi asigurãm mediul necesar pentru ca acest proces sã se poatã desfãºura. Dacã suferã mutaþii. Sistemul imunitar este doar unul din aceste sisteme. Un virus limfotrofic produc e o schimbare în anumite celule care existã în interiorul fluidelor limfatice. pierzând controlul a supra corpului sãu. sistemul imunitar poate anihila activitatea viralã. trof schimbare. Atunci când ne aflãm în condiþii de stres mental sau fizic. La fel ca ºi verii lor. virusul HIV capãtã alte nume. restaurând homeosta za. precum HTLV I.au acces la maºinãria celularã a organismului gazdã decât dacã omul le permite acest lucru. II sau III. observãm cã acesta es te alcãtuit din: limfo lichidul apos ºi curat din sânge. 84 .

ci din cauza unor complicaþii secun dare.. NU usurile sunt duºmanul! Împreunã cu verii lor. sifonând energia ATP produsã de mitocondriile celulare ºi preluând controlul asupra reze rvelor energetice ale corpului. Alimentele nesãnãtoase. cum sunt cele din plãmâni sau din piept). HIV este un adenovirus (aden cavitate. Cyte înseamnã celulã. fungii ºi ciupercile. muºcãturi de insecte. so uþia idealã constã în folosirea acestei ape. cum este pneumonia (de fapt. piciorul atletului. centrul sistemului imunitar. în el apare un sindrom de probleme numit SIDA. De altfel. orientânducãtre stânga. Aceastã clasã de vi rusuri este OPORTUNISTà ºi genereazã de regulã moartea ca urmare a unor infecþii la nivelul cavitãþii pie tului. care se îmbãiazã ºi care fac în ea îºi pot lua definitiv adio de la bolile infecþioase. Procesul descris mai sus este predictibil ºi chiar de aºteptat într-un organism bogat în toxine. Când sistemul organic este infectat cu virusul HIV. Virusurile genereazã un adevãrat rãzboi în proteinele plasmatice (în fluidele limfei) CUMULT TIMP ÎNAINTE ca acestea sã aparã în sânge. Contrar credinþei populare. iar sistemul imunitar slãbeºte. Practic. SIDA nu este o boalã de origine homosexualã. Scopul virusului constã în uciderea gazdei ºi în eliberarea pãmântului de încã un organism slab. Pe mãsurã ce toxinele din plasmã se acumuleazã. O limfocitã este aºadar o celulã din fluidul limf atic. El este un sindrom secundar provocat de un sistem imunita r slãbit. în timp ce se reproduc exponenþial. Dacã suferiþi de herpes. infecþii cu ciuperci. SIDA nu este un virus SIDA nu este un virus. hepatitã. bolnavul nu moare de SIDA. vorbim de celulele T. NOTÃ: oamenii care beau Apã Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicalã. cum este pneumonia.Celulele T Virusul HIV are o afinitate deosebitã pentru celulele T. cangrenã. ochi înroºiþi. slãbesc ºi mai m lt funcþionarea celulelor T. câmpurile energetice ale corpului îºi schimbã direcþia de rotaþie. ele sunt prezente în or . fo arte puþine lucruri din cele care au fost comunicate opiniei publice în legãturã cu SIDA sunt reale. Sabotajul Retrovirusurile cum este HIV saboteazã baza de informaþii genetice ale celulei (ADN sau ARN). etc. indicând lipsa prezenþei virusului HIV. Majoritatea fa c parte dintr-o campanie de dezinformare orchestratã cu bunã ºtiinþã pentru a menþine o stare de confuzie generalizatã. bacteriile. inclusiv soia ºi canola. moartea se produce atunci când mitocondriile din interiorul celulelor nu mai reuºesc sã producã suficient ATP pentru a ne menþine în viaþã). Aºa se explicã de ce de m lte ori eºantioanele de sânge dau rezultate negative la testele anti-SIDA. În cazul de faþã. sifilis. viermi inelari. niºte limfocite produse de glanda timus.

dem onstrate printre alþii de dr. care sunt constipaþi ºi anaerobi. Proliferarea viralã reprezintã o confirmare a faptului cã existã probleme serioase. al DiSorb Aid. care ar trebui sã ne dea de gândit. clismele la ficat ºi ter apia colonului contribuie la revenirea corpului pe culmea stãrii sale de sãnãtate. absolut de necontestat. Virusurile nu îi atacã decât pe oamenii cu organisme foarte toxice. Guenther Enderlein ºi de Gaston Nassens ºi prezentate în lucrãrile de mare valoare U cigaºii ascunºi ºi Procesul ºi judecarea lui Gaston Nassens (vezi pachetul informativ). care mãnâncã alimente mo arte.ganismul nostru încã din momentul fuziunii dintre spermatozoid ºi ovul. Împreunã. Ele nu sunt altceva decât forme polim orfe mutante de viaþã carenu se manifestã DECÂT atunci când omul PIERDE controlul asupra co pului sãu. degradate. sângele NU este un mediu steril. care nu digerã ºi nu îºi absorb bine hrana. consumul apei cu un înalt potenþial POR. în pofida tuturor evidenþelor contrare. 85 . Sângele NU este steril Contrar afirmaþiilor medicilor. arãtându-ne cã avem un organism slãbit. favorabil înmulþirii virusurilor. ªtiinþa medicalã a perpet uat mitul sterilitãþii sângelui.

Orgoliul ºi lãcomia împiedicã ºtiinþa medicalã sã respingã teoriile false care au stat la baz pânã în prezent.Orice formã de viaþã conþine seminþele propriei sale distrugeri în chiar fluidele sale vital Asta dorea sã spunã dr. farisei. microbii ies automat din ciclul lor sãnãtos de viaþã. Enderlein atunci când afirma cã nu existã nici o diferenþã între animale te . Din pãcate. Virusurile cancerului prolifereazã numai în organismele anaerobe. Dacã informaþiile prezentate mai sus ar fi fãcute publice ºi predate în ºcoli. pe care ºi-l subordoneazã propriei sfere de influenþã. Dupã cum spunea Christos în Evanghelia dupã Luca: Vai vouã. Deºi deþineþi cheile c aºterii. dar îi împiedicaþi ºi pe cei care ar dori sã intre . intrând într iclu alcãtuit din 21 de etape care conduce direct la cimitir. Virusurile furã energia ATP a corpului. scribi. care stã la baza actua lei medicini alopatice. Numai în aceste condiþii pot prelua virusurile controlul asupra maºinãriei celulare. Un corp de zechilibrat are un sistem enzimatic ineficient ºi o cantitate insuficientã de oxigen. companiile fa rmaceutice ºi sistemul medical actual ar risca sã piardã mii de miliarde de dolari. detoxifierea imediatã a þ turilor ºi restaurarea dezechilibrelor hormonale. Milioane de oameni au suferit ºi au murit inutil din cauza acestor minciu ni acceptate. iar gloanþele cu care trag sunt gloanþe de energie negativã. Bolile nu sunt altceva decât niºte rãzboaie energetice . Cea mai bunã DOVADÃ a acestei afirmaþii sunt milioanele de morþi ºi de muribunzi din cauza acestei boli! Adevãrata soluþie este un mod de viaþã sãnãtos. . Viaþa a fost fi o sãrbãtoare. Tumorile canceroase reprezintã câmpuri URIAªE de energie negativã ce controleazã în tregul metabolism. reproducându-se. nu sunt afectate de virusuri. ale cãror celule sunt încãrcate de sodiu. încãrcate pozitiv. Gloanþele magice ale medicinii convenþionale sunt comple t inutile pe câmpul de luptã al cancerului. pe care o utilizeazã pentru a se multiplica ºi pentru a genera cancere. Corpurile bãtrâne nu se mai pot regenera di n cauza insuficienþei moleculelor de ATP. Sarcina electricã a celulei Celulele ºi þesuturile puternice. în care s-a creat un mediu anaerob. Recunoaºterea fa ptului cã sângele NU este steril ar conduce la contestarea Teoriei Microorganismelor. El a descoperit cã prin pierderea controlului asupra organismului. alcãtuit din trei etape. dupã cum se plângea Hosea: Oamenii mei pier din cauz a lipsei de CUNOAªTERE . Un organism anaerob este un organism BÃTRÂN. nu un recviem. nu numai cã nu intraþi în împãrãþie. mai exact asupra ech ilibrului energetic al acestuia. avocaþi. Acest ea din urmã nu pot ataca decât þesuturile slãbite de toxine.

Pacienþii bolnavi de emfizem rãspund bine la terapia prin o zon.Forme utile de oxigen Peroxidul de hidrogen (H2O2) ºi azotul (molecula cu trei atomi de oxigen. De aceea. Oxigenul este un element cu o mare putere mag neticã. oxidând alimentele cu care se hrãnesc acestea. parþial datoritã oxidãrii poluanþilor din casã ºi parþial datoritã eliminãrii mediului microbian din covoare ºi draperi . Vindecãtorii c alificaþi injecteazã uneori H2O2 sau O3 direct în tumorile canceroase. Terapia prin oxigen poate fi utilã în tratamentul tumorilor canceroase. foarte puþine aparate din cele care se gãsesc p e piaþã pot produceozon cu valoare medicinalã . care va purifica aerul ºi va uºura problemele respiratorii. Ozonul cu valoare medicinalã distruge sporii patogeni. Este important sã ÎNÞELEGEÞI cã ozonul în ca iritã membranele mucoase ale cavitãþii sinusurilor ºi plãmânilor. care le permite sã renunþe cu uºurinþã la un atom de oxigen. O3) sunt produse utile. Acasã. reprezintã o bunã protecþie împotriva bolilor de iarnã. În plus. trebuie sã vã procuraþi echipament corect. ciupercile. obþinând rezultate bune. puteþi folosi un generator de ozon cu valoare medicinalã . Acesta este uºor de folosit. terapia prin ozon poate fi la fel de eficientã. Eficacitatea lor are la bazã cantitatea sporitã de oxigen disponibil ºi instabilitatea lor molecularã. din casã ºi dinmaºinã. Din pãcate. Administrat intravenos sau prin infuzie de apã ºi rect ori în vagin. Mirosul de þigarã dispare din h aine. casã ar trebui sã fie înzestratã cu un asemenea generator de ozon. microor ganismele ºi virusurile din praf. fungii. de care depinde forma sinusoidã a moleculei de apã (ilustratã la pagina xx). Cel pe care 86 .

un mod de viaþã sedentar se traduce printr-o invitaþie deschisã adresatã bolii. Un simplu roller (aparat de masaj) pentru limfã sau o saltea elasticã îmbunãtãþeºte radical circulaþia fluidelor ºi a deºeurilor printr-un cu toxine. urmatã de rotirea împreunã a braþelor. Orice extremã se traduce prin: abu z! Buna circulaþia a sângelui este o premisã a unei stãri bune de sãnãtate. pentru ca sângele sã fie circulat mai rapid de pompa ini mii. Oamenii care vor accepta aceastã idee nu vor avea decât d e suferit ºi vor îmbãtrâni mai rapid! La fel de malefice sunt articolele care promoveazã exerciþiile aerobice în exce s. Citeam într-un articol recent : Beneficiile exerciþiilor aerobice au fost supraestimate. dupã care îmi fac un masaj VIGUROS cu rollerul pentru limfã. Exerciþiile contribuie la revitalizarea organelor ºi glandelor ºi accelereazã detoxificarea sistemului. pânã o uºoarã senzaþie pulsatilã. corpul are nevoie de MIªCARE. Vã asigur cã este una din ce le mai importante piese din echipamentul pentru sãnãtate de care aveþi nevoie. Miºcarea sângelui ºi a limfei reduce a ularea deºeurilor toxice în organism ºi creeazã un mediu ostil agenþilor patogeni. Picioarele nu trebuie sã pãrãseascã nici o clipã salteaua. Maniera corectã de folosire a saltelei este cu tãlpile lipite de ea (deci nu pe vârfuri). Nimic nu poate fi mai fals! Este în mod evident o campanie de dezinformare iniþiatã de experþi pe socoteala opiniei publice. Pentru a-ºi putea pune în ci rculaþie aceste fluide. Senzaþi ilã este generatã de miºcarea fluidelor extracelulare DINTRE celule. Personal. Ambele proceduri sunt extrem de utile pentru regenerarea pãrului. mai întâi în faþã ºi apoi cãtre spate.îl utilizez acasã la mine este dublat de un generator de ioni ºi este înzestrat cu o fun cþie de autocurãþare. Salteaua are un diametru de circa un metru ºi se ridicã la 15 centimetri deasupra solului. presa a în ceput sã ridiculizeze aceastã idee. Efort ul fizic intensificã circulaþia sângelui ºi a limfei ºi amplificã nivelul de oxigenare a plasmei ºi a celulelor. Recent. fac exerciþi i pe salteaua elasticã în fiecare dimineaþã ºi seara. Oamenii fac suficiente exerciþii atunci când îºi curãþã casa sau când ies sã ducã gunoiul în curte . restaurarea auzu . Poate fi folosit ºi în maºinã pentru a neutraliza efectele gazelor din trafic (vezi pachetul info rmativ). Exerciþiile fizice ºi virusurile Exerciþiile aerobice sunt cruciale pentru o stare bunã de sãnãtate pe termen lung. Salteaua elasticã Salteaua elasticã (vezi pagina xxx) este o mini-trambulinã. Ignoraþi aceste articole ºi urmãriþi un program de exerciþii moderat ºi echilibrat. S-au scris foarte multe despre beneficiile exerciþiilor aerobice. De aceea. susþinând cã nu avem nevoie de aceste exerciþii. Oamenii care fac regulat exerciþii fizice se îmbolnãvesc mai rar.

NU este un semn bun. Culoarea lor indicã nivelul de toxic itate al substanþelor respective. cu atât mai accelerat va fi acest proces de curãþare. Soia ºi canola TREBUIE evitate. Virusurile ºi paraziþii din alimente Aþi observat vreodatã cã legumele ºi fructele sunt acoperite de un fel de mucegai care l e stricã? Acesta este nivelul cel mai radical al creºterii paraziþilor. Folosirea saltelei elastice trebuie urmatã imediat de un masaj limfatic pentru a s timula activitatea limfei subcutanate ºi pentru a pune în circulaþie deºeurile toxice. Cu cât veþi bea o cantitate mai mare de ceai Kombucha vechi de 14 zile. astfel încât ficatul sã le poatã imina prin intermediul bilei. surzenie ºi probleme oculare. îndeosebi la nivelul picioarelor. Capul primeºte nu mai puþin de 40% din sângele ºi toxinele pompate de inimã. În timp.lui. ºiîmbunãtãþirea tonusului pielii. ºi deci nu trebuie ignorat. proces care este urmat de apariþia SEMNELOR bãtrâneþii chelire. albirea ºi subþierea pãrului. Edemul (retenþia apei) este un SEMN al stagnãrii fluidelor care NU treb uie ignorat! El are ºi o componentã hormonalã. ochilor ºi urechilor se colmateazã. Majoritatea acestor probleme pot fi inversate prin folosirea unor produse precum Yucca Blend. capila rele extrem de fine ale scalpului. a vederii. ele previn stagnarea deºeurilor pr teice în plasmã. În plus. În mod evident. care explicã de ce existã atât de multe femei care se umflã înainte d lul menstrual. 87 . Aspar-Max. PAC ºi a prec ursorilor racemizaþi ai hormonilor. riduri.

Ridzon vorbeºte de buruieni care au atins o înãlþime de peste 1. Fructele din magazine nu mai au nici un gust ºi aproape cã nu mai conþin minerale. Este unul din acei Vrãjitori în viaþã de care vorbeam ºi unul din cei mai originali gânditori pe care i-am cunoscut vreodatã. Deºi par sã fie o veritabilã problemã. primãvara este chiar mai tãcutã decât atunci când a fost scrisã cartea. iar ele nu înþeleg sã renunþe la sarcina primitã! Leonard Ridzon este fermier. Exp erþii le spun fermierilor sã foloseascã îngrãºãminte ºi substanþe chimice pentru a feri plantele de dãunãto buruieni. Sarcina lor este sã protejeze pãmântul-mamã ºi sã scoatã în evidenþã a comise asupra solului ºi aerului cu ajutorul microbilor. ultimele douã c d niºte hormoni analogi EXTREM DE puternici. Verdele. La ora actualã. buruienile cresc din ce în ce mai înal Ele suferã mutaþii! Natura le-a încredinþat un rol de îndeplinit. Singurii care plãtesc preþul sunt oamenii Buruienile ºi procesul de îmbãtrânire Priviþi buruienile! Cu toate cantitãþile uriaºe de erbicide aruncate asupra lor. Misiunea oricãrei buruieni este de a abso rbi câmpurile energetice toxice din atmosferã ºi din sol. Ei i-au co pe fermieri sã foloseascã îngrãºãminte chimice puternice. Experþii nu au fãcut altceva decât sã tulbure echilibrul naturii. care murdãresc planeta ºi creeazã acele cumplite co mplicaþii hormonale de care suferã deopotrivã femeile ºi bãrbaþii (citiþi în aceastã direcþie secþiun furat ºi pachetul informativ). pesticide ºi erbicide. Experþii îºi dau de multã vreme cu pãrerea în legãturã cu hrana pe care o ingerãm. În fiecare an. Fungii catifelaþi ºi pufoºi reprezintã acelaºi lucru. ele nu fac altceva decât sã reacþioneze la schi de la nivelul solului ºi al aerului. iar roºul nivelul maxim.2 metri! Rolul buruienil or pentru sol este similar cu cel al agenþilor patogeni pentru viaþa animalã. ele reuºe sc sã supravieþuiascãºi sã prolifereze. Ele prolifereazã ºi curãþã so de formele slabe de viaþã.Albul reprezintã nivelul de toxicitate minim. Ambele trebuie citite. astfel încât microbii sã le poatã descompune pentru a se reîntoarce sol sau în atmosferã . aducând asupra întregii um anitãþi blestemul bolii ºi al deteriorãrii rapide a sãnãtãþii. Oamenii îmbãtrânesc mai rapid ºi mor mai curând cã ceea ce aceºti experþi numesc hranã ! Este vorba de aceiaºi experþi pe care Rachel Carson i-a des ris în mod satiric în best-seller-ul ei. Primãvara tãcutã. Cu cât aceste substanþe sunt folosite mai intens. griu l ºi negrul sunt nuanþe intermediare. cu atât mai cumplitã este rãzbunarea acesto r dãunãtori asupra produselor finite! Natura NU poate fi înºelatã. Cartea reprezintã o lecturã obligatorie dacã doriþi sã î mai bine natura dilemei cu care ne confruntãm. un om care iubeºte pãmântul. A scri s cãrþile Conexiunea carbonului ºi Ciclul carbonului.

Toate acestea sunt SEMNE. Nu veþi gãsi aici decât rãspunsuri parþiale sau in omplete. nici în literatura de specialitate. noi declanºãm un adevãrat rãzboi cu ! Dacã otrãvim plantele pe care le-a creat Dumnezeu ºi poluãm aerul.într-o stare sãnãtoasã. dar o întrebare incorectã genereazã un rãspuns incorect. care conduc mai devreme sau mai târziu la diagn osticul medicilor. in fericire. La nivel subclinic. Noi ne 88 . Rãspunsurile Orice întrebare implicã un rãspuns. Privire de ansamblu Dacã folosim diferite otrãvuri împotriva pãmântului-mamã. ele ilustreazã o populaþie de oameni bolnavi ºi o violenþã în creºtere. Proliferarea buruienilor dãunãtoare n u reprezintã un accident. deºi nu le v gãsi nici în presã. existã destule rãspunsuri CORECTE la întrebãrile pe care ni le-am pus pânã acum. ªtiinþa pune întrebãri parþiale de multe ori chiar întrebãri greºite ºi MITIZEAZà rãspunsurile la ele. la fel cum nu este întâmplãtoare prezenþa microorganismelor în alimente sau a vi rusurilor în trupurile noastre. nu trebuie sã ne mirãm de consecinþe. Buruienile nu sunt niºte excentricitãþi ale naturii. Bolile sunt avertismente ale morþii.

cu preþul ADEVÃRULUI pe care l-a revelat. autoarea Primãverii tãcute. vindecarea prin pl asarea mâinilor pe corpul pacientului. Orice om cu o fãrâmã de bun simþ ºtie cã lucrurile nu sunt corecte. încercându-se în continuare ºtergerea amintirii ei din conºti inþa noastrã colectivã. planeta va nimici aroganþa atacurilor noastre. a murit la scurt timp dupã publicarea lucrãri i ei. Câmpurile energetice toxice create de om modificã viaþa pe nivelul ei subtil. ciudate. dar se potrivesc atât de perfect unele cu altele încât dacã ajungem sã înþelegem CUM se produce acest fenomen (al îmbãtrânirii). În realitate. Toate acestea sunt rezultatul direct al cercetãrilor ºtiinþi fice ºi al banilor folosiþi în scopuri MALEFICE. Pãmântul ºi locuitorii sãi strigã disperaþi: Do suntem bolnavi! Un cuvânt din partea autorului Procesul de îmbãtrânire are numeroase aspecte. În acest fel. ADEVÃRUL nu poate dispãrea însã. La fel ca ºi Marea Piramidã. Procesul de industrializare aºa cum îl cunoaºte noi este incompatibil cu pãmântul. Uraganele care ne afecteazã pe toþi nu sunt întâmplãtoare. Mai devreme sau mai târziu. Au ars-o pe rug. Sindromul Tunelului lui Carpal. totul devine exagerat de simplu. el existã pur ºi simplu. Cãutaþi aceastã cale ºi veþi redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor discutã despre transferul de energie. o parte din aceastã energie a morþii est e eliberatã în spaþiul cosmic. . Întrucât pro enea din mediul academic. El reprezintã întotdeauna calea cea dreaptã. al cãror preþ este plãtit colectiv de cãtre toþi locuitorii pãmântului. nutriþiei ºi medicinii. Rãspunsul sãu este singurul pe care îl cunoaºte: virusuri ºi bacterii. ADEVÃRUL este simplu. Aceste energii anormale produc mutaþii ale copiilor noºtri. fenomene me teorologice anormale. ºtiinþa a proclamat-o o vrãjitoare. inundaþii ºi buruieni. rad iaþii ºi iradierea mâncãrii. lucru care asalvat-o de rãzbunarea celor a cãror urã imensã a declanºat-o. cãrarea îngu tã pe care puþini oameni o gãsesc. înainte ca toate fiinþele vii de pe planetã sã moarã sufocate. Inundaþiile ºi dezast e naturale de toate felurile nu sunt haotice. Pãmântul-mamã vomitã Pãmântul-mamã este bolnav de moarte! El vomitã. dar conduce într-un loc în care nu existã boalã ºi în care îmbãtrânirea n oduce. care se deschide ºi seînchide periodic. Unele sunt camuflate. dând afarã conþinutul otrãvit pe care l-a îng e nevoie. Gaura din stratul de ozo n nu este accidentalã. Cal evãrului este dreaptã ºi îngustã.aflãm în rãzboi cu toate fiinþele vii de pe aceastã planetã ntru acest lucru! inclusiv cu noi înºine ºi plã Rachel Carson. Presiunea anormalã creatã de forþele energetice negative afecteazã stratul de ozon. îndeosebi experþii în domeniile ºtiinþei. cuptoarele cu microunde. N ici chiar astãzi nu s-au stins ecourile acestui rãzboi.

nu adunate într-un fiºic).000 de ori. Efectul este produs ca urmare a deºeurilo rgetice negative din sânge. Comparaþii între diferite tipuri de apã 89 . Fotografiile au fost fãcute cu ajutorul unui microscop Nikon Opithat cu o lampã de 100 de waþi ºi un condensator Nass ens cu o putere de mãrire de 15.Ilustraþie Efectul Rouleau Înainte Dupã Eliminarea efectului Rouleau din sângele viu la o orã dupã ce omul a bãut minerale marin e ionizate lichide. Sângele îngroºat aratã ca niºte fiºicuri cu bani. livrând oxigenul ºi substanþele nutritive necesare ºi e liminând deºeurile toxice. Fotografiile surprind celulele roºii din sânge (care nu au nucleu). Magneþii ºi produsel e magnetizate produc un efect similar asupra fluidelor corporale. ceea ce explicã efectele lor terapeutice . putâ trece cu uºurinþã prin cele mai delicate capilare. Sângele sãnãtos nu se adunã (monedele sunt libere.

Unghiurile inter-atomice ºi moleculare sunt modificate. radioactivitatea. Consumã foarte multã electricitate. Este extrem de purã (eliminã pânã a 99. Costul unui galon este de aproximativ 0. pe frecvenþa corpului uman.4 dolari. Folos principiul rezonanþei pentru a ridica potenþialul POR ºi principiul transferului pentru a acceler a metabolismul. chimicaleleorganice toxice). Nu asigurã restructurare BEV. Apa obþinutã prin osmozã inversatã: este parþial purificatã (75-90%). bacteriile. oferã o senzaþie mãtãsoasã . parþial purificatã. Concentreazã gaze volatile (PCB. Are un gust rezo nabil. Neces itã o întreþinere continuã. virusurile. Cartuºele ceramice se pot sparge sau gãuri cu uºurinþã. Este scumpã. Apa purificatã prin filtre de carbon/ceramice: are un nivel rezonabil de puritate. Apa purificatã prin filtre ceramice: oferã o puritate redusã.15-0. Apa are un potenþial POR redus. ºi sunt scumpe. Producerea ei este destul de costisitoare. în schimb. Are un gust plat ºi un potenþial POR negativ. metalele g rele. diabe atacurile de cord ºi cancerul. Apa distilatã: este o apã moartã din punct de vedere biologic. Permite proliferarea microbilor. inclusiv paraziþii.2 dolari. Potenþialul POR este la nivelul momentului concepþiei. Eliminã parþial bacteriile. Are un efect de eliminare a contaminanþilor. ºi o apã redusã folositã (în aceeaºi þarã) pentru a inversa artrita. Nu aplicã aproape deloc principiile rezonanþei ºi transferului. Are un gust plãcut. Include o apã oxigenatã folositã în Japonia pentru a trata/preveni infecþiile pielii. dar nu are efect de auto-purificare. Dinamizeazã producþia ATP-ului mitocondrial. Structura apei este distrusã. modul de operare este ieftin. Este excelentã la gust. cloramine). care nu corespunde frecvenþei energetice a corpului uman. Permite acumularea în timp a microbilor ºi toxinelor. Reduce frecvenþa de vibraþie a corpului. Implicaþiile pe termen lung asupra stãrii de sãnãtate depãºesc orice imaginaþie. Costul unui g alon este de aproximativ 0. Timp de expunere la carbon limitat. dar are un cost de înlocuire ridicat. virusurile ºi paraziþii. 5-0. Nu are efect de auto-purificare.5% din substanþele contaminante. . Existã documentaþie disponibilã ºi reprezintã o bunã investiþie. Energizeazã corpul. Producerea ei nu implicã folosirea electricitãþii. Costã circa 5-10 dolari galonul (3. TCE. Apa BEV: este o apã bioactivã.Apa ionizatã cu înalt potenþial terapeutic: porneºte de la apa BEV. THM.8 dolari. Potenþialul POR este sub ce l al punctului de concepþie (BEV). Are un potenþial POR m ult mai înalt decât cel din momentul concepþiei.150. Calitatea apei produse diferã foarte mult. cl oruri. În gurã. Timpul de expunere la carbon este zero. Are efecte lente. Are o calitate mai înal un gust mai bun decât apa distilatã. Apa îmbuteliatã: are o puritate îndoielnicã. Costul unui galon este de aproximativ 0.78 l itri).

chimicalele radiomimetice mimeazã radiaþia nuclearã. ºi singura cale prin care vã puteþi elibera de ele constã în polizarea receptorilor ºi oxid a acestor substanþe oribile cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. nemaifiind capabil sã îºi monitorizeze ºi sã îºi controleze singur trupul. Substanþele chimice analoage fac ca organis mul sã devinã un adevãrat iad. puteþi spune însã cã v-aþi redobândit controlul asupra organismului dumneavoastrã. Ei atacã receptorii corpului. Clismele la ficat accelereazã dramatic procesul de purificare.Apa înseamnã ceva mai mult decât un lichid! Apa este un ALIMENT! Hormonii analogi Chimicalele radiomimetice existã pretutindeni în jurul nostru. deopotrivã la bãrbaþi. Pesticidele ºi erbicide le fac parte din aceastã categorie. dupã care omul devine prizonieru l lor. la fel ca ºi hormonii pe care ni-i prescrie doctorul. DDT-ul est e un bun exemplu de radical liber radiomimetic. Este nevoie de un i nterval de timp de 90 de zile pentru a deschide receptorii ºi pentru a goli corpul de moleculele hormonilor analogi. FÃRà sã fie totuºi originali. femei ºi animale. Hormonii analogi acþioneazã la fel ca ºi cei originali. Dupã cele trei luni. Procesul r staureazã funcþiile corporale. Rãtãciþi la 180o 90 . Aºa cum le spune numele.

Aºezarea mâinilor pe trupul pacientului bolnav Un exemplu de energie pozitivã care curge între lumea vizibilã ºi cea invizibilã este cel oferit de practica aºezãrii mâinilor pe trupul pacientului bolnav. Procesul de îmbãtrânire se petrece în aceeaºi lume izibilã. cãci aceasta este dãunãtoare. cã nu trebuie sã mâncãm unt. ºtim cã corpul bioelectric es te un corp complex. ºi ceea ce spun ei este fals. cã boala este un rezultat al invaziei mic robilor ºi cã genetica poate controla totul. Guenther Enderlein. cã alimentele lichide înlocuiesc cu succes apa. Toþi sunt bãtrâni ºi bolnavi. cã soia ºi canola sunt bune pentru noi. este su ficient sã-i priviþi pe experþi . 1916 Trãim într-o lume fizicã ºi percepem boala ca fiind un proces fizic deoarece îi putem vedea simþi ºi mãsura EFECTELE la nivelul corpului fizic . echivaleazã cu exerciþiile aerobice. în schimb. grãbindu-vã astfel moartea. pentru cã trãiesc în MINCIUNÃ! 14 Un proces de zi cu zi Forma de viaþã cea mai ostilã o reprezintã fungii. care sunt întotdeauna prezenþi în þesutur ricãrui cadavru. Pe de altã parte. cã activitãþile zilnice prin casã. parþial fizic. Urmaþi sfaturile experþilor ºi vã veþi accelera singuri îm rânirea. cã trebuie sã luãm aspirinã. Toate aceste afirmaþii sunt false. Acest conflict între câmpurile energetice se petrece în lumea invizibilã o lume pe care NU o putem vedea. cã trebuie sã evitãm ouãle. El este un proces de zi cu zi. Dr. inclusiv ducerea guno iului. cã nu existã nici o difere aminele de sintezã ºi cele din alimente. cã trebuie sã luãm suplimenþi pe bazã de calciu pentru a evi a osteoporoza. parþial energetic.Ni se spune tot timpul sã ne ferim de soare pentru a nu ne îmbolnãvi de cancer. carnea de pui este bu ntru organism. cã alimentele procesate sunt la fel de sãnãtoase ca ºi cele cru de (dacã materiile prime care au stat la baza lor au fost sãnãtoase). ªtim de asemenea cã boala este manifestarea unui confl ict între câmpurile energetice în care predominã cele cu energia orientatã cãtre stânga. deºi este prezentã alãturi de noi. cã tutunul ºi fumatul pasiv au o legãturã cu cancerul la p cã alcoolul în cantitãþi moderate ne face bine. iar adesea ºi în þesuturile pacienþilor bolnavi . cã v rianta ºtiinþificã a unei diete echilibrate ne face bine. cã nu trebuie sã mâncãm carne roºie. dar ºi mai bun este peºtele. Toate aceste afirmaþii fac parte dintr-o campanie de dezin formare susþinutã la unison de mijloacele mass media ºi de mediile academice. Dacã doriþi dovezi cã ceea ce spun eu este adevãrat. Aproape cã nu existã religie care sã nu desc .

AM este un fenomen care implicã manipularea energiei electrice. Deºi nu are nimic de-a face cu ºtiinþa.rie o variantã sau alta a acestei tehnici. este vorba de o modalitate terapeuticã religioasã care implicã un transfer de energie! AM nu produce întotdeauna schimbãrile pozitive aºteptate la persoana bolnavã. rezultatele pozitive sunt numite miracole. Foarte puþini practic anþi înþeleg fenomenele electrice care stau la baza procesului. Aºezarea Mâinilor poate vindeca spontan o persoanã bolnavã. Atunci când se produc. Este o practicã ce necesitã o mare pu tere de concentrare. Ea presupune un transfer de energie pozitivã de la un om sãnãtos la unul bolnav. 91 . Singura deosebire constã în faptul cã procesul se desfãºoarã într-un mediu religios care implicã el însuºi o anumitã energie. Acest lucr u trezeºte nu de puþine ori scepticismul ºi ironia incredulilor. Aºezarea Mâinilor (AM) face legãtura între puterea rugãciunii ºi corpul fizic. Principiile sale n u diferã de cele folosite pentru purificarea apei. deºi ar trebui recunoscut ca atare: o tentativã de acordare de ajutor din partea unei persoane cu intenþii bune de a-ºi ajuta semenul. de utilizarea pendulului pentru a determina orientarea energiei într-un aliment sau mãsurarea câmpurilor energetice cu ajutorul unui aurametru. multã focalizare re. dar este cert cã le pasã de persoana pe care o îngrijesc ºi pe care o iubesc.

În context religios. nimeni nu ar pune în discuþie rezultatele vindecãrii. Chi este denumirea pe care o folosesc chinezii pentru energia vieþii (mai este scrisã ºi Qi). Mai întâi. Inversarea procesului de îmbãtrânire implicã producerea de energie metodelor de folosire a ei (când. ªtiinþa o numeºte ºarlatanie. Acesta implicã atingerea pacienþilor bolnavi. o gândire pozitivã ºi o focalizare intensã. o îmbrãþiºare vã face sã vã simþiþi în siguranþã. Atinger ea terapeuticã. Dacã am putea vindeca cu ajutorul unui dispozitiv fizic. utilizarea pendulului. purificarea. LOH. cãci rezultatele finale sunt benefice pentru ei. Dacã este combinatã cu iubirea. vindecat sau eliberat vindecarea sã poatã avea loc. cel mai dezvoltat simþ al nostru este atingerea. aºa cum se petrec lucrurile în AM. Atunci când combinãm concentrarea mentalã cu atinge ea fizicã. fie el ºi o cutie neagrã cu l uminiþe ºi clopoþei. pentru ca energia chi sã poatã curge liber. procesul are însã o valoare practicã foarte mare. ea deschide meridianele energetice ale corp ului. ambele persoane trebuie cã coopereze. Incredulitatea. Avem nevoie de aceeaºi obiectivita te ºi atunci când discutãm de fenomenele energetice ºi de vindecãrile paranormale. cãci ºi acestea au rezultate la fel de pozitive. Pentru vindecãtorii vibraþioniºti. într-un spital sau în prezenþa unui vindecãtor. Deºi nu produce întotdeauna rezultate. În continuare. La naºtere. de pildã aºezarea mâinilor pe tru pul lor. Subiectul nostru este practic manipularea ENERGIEI în scopul vindecãrii. Copiii recunosc întotdeau na atingerea unei alte fiinþe umane. unde ºi cum). redirecþionând fluxul de energie ATP pentru a pr omova vindecarea. Va trebui sã învãþãm sã acceptãm ºi beneficiile care rezultã din alte ter care manipuleazã energia. chi (ATP) ºi învãþarea . terapia magneticã ºi testarea muºchilor sunt aspecte diferite ale aceluiaºi fenomen. oamenii acceptã vindecãrile fãrã prea multe explicaþii. fiind folosit zilnic de cãtre surorile cu ex perienþã. Atingerea terapeuticã Multe asistente medicale se folosesc cu succes de acel fenomen cunoscut sub nume le de atingere terapeuticã. care implicã o manipulare a câmp urilor energetice. Atingerea Terapeuticã are puterea de a vindeca! Gândiþi-vã la cineva în prezenþa cãruia vã simþiþi iubi i atingere o strângere de mânã. sora stabileºte nivelul energetic al persoanei folosindu-se de intuiþie ºi citin d aura corpuluiacesteia. atingerea practicatã de o sorã medicalã poate eschide centrii energetici congestionaþi ai corpului. existã totuºi destule dovezi ale eficacitãþii sale pentru a fi predat în ºcolile superioare pentru asistente medicale. rezultatele sunt întotdeauna pozitive. gând irea negativã sau dispreþul nu fac decât sã BLOCHEZE fluxul de energie. indiferent dacã se p etrec într-o bisericã.

ele au desemnat chiar un expertpentru a-i asista pe oameni în procesul de tranziþie de la vechiul mod de a gãti la cel nou. cuptoarele cu microunde. oluarea electricã are efecte subtile ºi consecinþe dezastruoase asupra sãnãtãþii oamenilor. Ni s-a vorbit pe larg despre beneficiile lor asupra sãnãtãþii noastre! Îmi amintesc perfect campaniile pe care le-au dus companiile de electricitate. În facturile electrice au apãrut sfaturi culinare ºi reþete pentru microunde. spre exemplu. 92 . despre care toatã lumea a fost unanim de acord cã sunt nebuni de legat . care nu bãnuia nimic! Erau considerate rãspunsul potrivit pentru mamele care nu avea u timp de gospodãrie ºi pentru conservarea energiei. În localitatea în care trãiam eu. Orice ecþii au fost ignorate. cu excepþia veºn icilor cârcotaºi . Îmi amintesc când au apãrut pentru prima oarã: ce entuziasm au stârnit în rândul opiniei publice.Abuzul de energie Proliferarea poluãrii cu energie electricã negativã reprezintã o problemã cu adevãrat gravã. Sã luãm. Acestea sunt foarte populare în SUA ºi în þãr leindustrializate. susþi nând beneficiile minunate ale epocii cuptoarelor cu microunde. Puþini oameni ºi-au pus întrebãri Foarte puþini oameni ºi-au pus întrebãri legate de cuptoarele cu microunde.

Pe scurt. Cât despre ea alimentelor pe care le preparãm la ele. Ele sunt periculoase chiar pentru adulþii ºi copiii care se aflã în aceeaºi camerã cu ele. reacþiile biochimice nu se mai produc. Enzimele arse nu pot susþine viaþa. Enzimele sunt niºte substanþe care fac posibilã viaþa! În starea lor naturalã. enzimele din alimente conþin o energie orientatã cãtre dreapta. de aceea. absolut incompatibilã cu fiinþele vii. ea se îmbolnãveºte sub începe sã sufere de diferite simptome descrise uneori drept sindromuri . Prepararea hranei devenea incredibil de uºoarã. nici nu susþine viaþa. cuptoarele cu microunde au fost popularizate în ºcoli ºi de agenþiile guvernament ale în numele eficienþei. Evitarea cup toarelor cu microunde este un proces simplu. Ea trebuie evitatã cu o e preþ. Aceste apara te electrice sunt considerate la ora actualã o necesitate pentru toþi oamenii aflaþi pe fugã. ia r farfuriile ºi mâncarea erau scoase fierbinþi din cuptor. alãturi de o lingurã de Yucca Blend. Curând. iar efectul lor este catabolic! (enzimele racemizate precum Disorb Aid ºi R/HCI. efectele sale sunt exact cele OPUSE remediilor homeopatice folosite pentru a vindeca corpurile bolnave. cãci IRADIAZÃ sistemul imunitar. În consecinþã. Corpul le foloseºte pentru a-ºi clãdi ºi pentru a-ºi repara ropriile þesuturi(anabolism). Proprietarii lor le-au înd it imediat. Mâncarea gãtitã la microunde nu este însã vie. ar trebui sã ne folosim de acest drept. Când aceste molecule vii sunt iradiate prin microunde. O ri de câte ori o fiinþã sãnãtoasã este expusã unei energii cu o frecvenþã incompatibilã cu ea. Orice energii de ace st fel accelereazã procesul de îmbãtrânire prin modificarea structurii enzimelor corpului. în beneficiul sãnãtãþii noastre! Efectele microundelor Cuptoarele cu microunde produc o energie orientatã cãtre stânga. ele se ard ºi devin inutile.Iniþial. au apãrut în mai toate restaurantele din þarã. Aceste aparate produc o energie cu frecvenþe anti-viaþã. Organi smul care o ingereazã este forþat sã prelucreze ºi sã neutralizeze aceste molecule energetice ciudat . eºti considerat în epoca de piatrã dacã nu ai un cuptor cu microunde. sunt MORTALE! Energia microundelor distruge enzimele din alimente prin modificarea structurii lor moleculare. cãci are efecte NEGATIVE asupra câmpurilor energetice ale corpului. cãci uºureazã atât de mult procesul de gãtire. neutralizându-le pe primele!) Douã secunde Mâncarea gãtitã timp de numai douã secunde într-un cuptor cu microunde devine moartã. iar îmbãtrânirea este acceleratã. Oamenii le înd rãgesc deoarece pun un semn de egalitate între hranã ºi o masã caldã. Astãzi. care ne stã la îndemânã. au exact efectele inverse.

În plus sioneazã sistemul imunitar prin intermediul lichidelor limfatice. transformând aceastã substa nþã care ar trebui sã fie dãtãtoare de viaþã în ceva care se opune vieþii. Evident. Doar douã secunde într-un cuptor cu microunde sunt suficiente pentru a distruge viaþa din sânge.e. care este alcãtuit el însuºi într-o proporþie de 90% din apã. Atunci când mâncaþi alimente gãtite la un cuptor cu microunde sau când beþi apã ir diatã cu microunde. Existã rapoarte ale unui spital din Oklahoma în care o sorã medicalã obiºnuia sã încãlzeascã la un cuptor cu microunde. Toate cuptoarele cu microunde emanã în jurul lor un câmp energetic. Apa iradiatã cu microunde dena eazã enzimele dinsânge. energia microundelor este invizibilã ºi modificã frecvenþa energiei u mane tot într-un univers invizibil. slãbindu-ne. Sângele iradiat cu microunde ENERGIA microundelor distruge structura molecularã a apei. Pacienþii cãrora li s-a administrat acest sânge au murit! Sângel e este o substanþã vie. principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului reduc potenþialul POR la o valo are atât de coborâtã încât se poate spune cã alimentele ingerate mai degrabã ne golesc de rezervele energetice pe ca re le avem. înainte de a putea trece din nou la acele procese legate de viaþã ºi sãnãtate pe care le numim anabolism. în pofida opiniilor contrare ale experþilor. Mã îndoiesc cã 93 .

a microundelor. Microundele afecteazã fibrele nervoase ºi þesuturile conjunctive (ligamente. dar cu REF NÞE. Cei care lucreazã mult la c alculator suferã frecvent de sindromul tunelului lui Carpal ºi de afecþiuni ale sistemului imunitar. Cel e pe termen scurt sunt greu de mãsurat ºi le asigurã experþilor o acoperire. care acþioneazã lent ºi discret. Aceºti magneþi de pãmânt au câmpuri permanente de energie DC de 12. Nu trebuie sã vã aºteptaþi ca un tribunal sã le dea dreptate celor care intenteazã procese îm otriva producãtorilor de aparate cu microunde. Unii oameni sunt mai afectaþi din cauza lor decât alþii. care sã depunã mãrturie cum cã nu existã dovezi ºtiinþifice care sã ateste vreun pericol! Sindromul Tunelului lui Carpal (STC) este o problemã foarte gravã care afecteazã zeci de mii de oameni. la oamenii care sunt expuºi un ei energii reduse.000 de gauss. dar continue. Ceea ce trebuie sã ne îngrijoreze sunt efectele PE TERMEN LUNG ale microundelor. Ar însemna ca judecãtorul sã muºte mâna care îl ajutã i interesele sunt foarte puternice în acest domeniu. cu o al ternanþã de 60 de cicluri. c re neutralizeazã . În realitate. afecþiunile încheieturilor ºi tulburãrile þesuturilor co njunctive. cu excepþia oboselii la nivelul ochilor. Terminalele calculatoarelor Se spun foarte puþine lucruri despre problemele pe care le genereazã calculatoarele. tendoane. Alte rezultat e previzibile ale expunerii la microunde sunt cataracta ochilor. Microundele creeazã boli degenerative cu NUMEROASE faþete în lumile invizibile. iar unii capãtã sindromuri care ni i nu au nume încã. De aceea. problema tinde sã se acutizeze dramatic. muºchi ºi cartilagii). ªtiaþi cã vã puteþi p oteja sistemul imunitar purtând în dreptul glandei timusului un super-magnet? Super-magneþii vã protejeazã de frecvenþele energetice ale radiaþiilor de 110 volþi. nimeni nu le-a spus cã aceste aparate cu microunde sunt cancerigene. Din pãcate. ori de câte ori cineva lucreazã într-un mediu cu microunde. sindr omul apare îndeosebi la vânzãtorii din marile supermarketuri care citesc preþurile produselor cu aparate de ci tire a codurilor de barã sau la cei care lucreazã foarte mult la calculator pe scurt. Se vor gãsi întotdeauna experþi fãrã faþã. Principala cauzã este consideratã în mod oficial activitatea repetitivã. Nu aþi remarcat însã niciodatã cum vã simþiþi dupã ce aþi stat mai multe ore unui monitor? Obosit! Poate ar fi mai corect spus: golit de energie.va exista vreun expert care sã-mi demonstreze contrariul acceptând personal o transfuz ie cu un asemenea sânge! Poliþiºtii ºi Sindromul Tunelului lui Carpal Toatã þara s-a umplut de procese intentate de poliþiºti care au filat maºinile prin RADAR.

Pentru c ei mai mulþi oameni. efectele sunt aparent lente. 94 . Produsele magnetizate cu valoare terapeuticã pot neutraliza aceste efecte ale radi aþiilor. Simptomele poluãrii electromagnetice sunt de regulã subclinice. iar medicul se grãbeºte sã punã diagnosticul. S-a dovedit cã pacienþii bolnavi de cancer ºi de Alzheimer care f losesc aceºti magneþi dorm mai bine. Filtrele pentru ecran ajutã în ceea ce pri veºte luminozitatea. televizoare ºi monitoarele calculatoarelor. emise d e luminile fluorescente. Dorm pe un pat cu o saltea magneticã cu valoar e terapeuticã ºi folosesc o pernã magneticã. SEMNELE bolii apar ca prin farmec. cãci se manifestã la nivel subtil.efectele neplãcute ale radiaþiilor de 110 volþi. Femeile pot folosi super-magneþii pentru a-ºi uºura durerile menstruale. Procesul de degenera re se produce discretºi lent sub acoperire pânã când boala îºi face simþitã prezenþa. lipi ndu-i deasupra ovarelor (pe pãrþile laterale faþã). port un super-magnet pentru a-mi proteja organele vitale ºi sistemul imu nitar chiar în timp ce scriu aceste cuvinte la calculator. Personal. Înt tivitatea organelor vitale slãbeºte. Problemele legate de sinusuri ºi congestiile datorate rãcelii rãspund d e asemenea foarte bine la acest tratament (vezi pachetul informativ). nu toatã lumea experimenteazã aceleaºi probleme în urma expunerii la câmpurile energetice ale curenþilor alternativi cel puþin nu de la bun început. Când corpul bioelectri c nu mai poate suporta. dar NU blocheazã câmpul energetic propriu-zis. La fel ca ºi în cazul microundelor. cu o alternanþã de 60 de cicluri.

ºi mai puþin asupra efectelor pe care le produce acesta. Cuvântul iradier e nu este nici alb.ALIMENTELE: radiaþie ºi iradiere Cuvântul radiaþie ne duce cu gândul la o energie emanatã dintr-un punct central. nici negru. Alimentele iradiate nu au NIMIC de oferit corpului bioelectric. Radiaþii. oamenii se gândesc imediat la radiaþiile nucleare. refuzã sã mãnânce alimente modificate sau iradi nu acceptã sã îºi supunã organismul efectelor curentului alternativ de 110 volþi cu 60 de ciclu ri care emanã din monitoarele calculatoarelor ºi din neoanele fluorescente. Orice om care doreºte sã trãiascã o viaþã lungã ºi sã aibã o stare bunã de sãnãtate trebuie sã înveþe sã se uri. Aºa se ile cu iradierea mâncãrii. Oricine mãnâncã alimente iradiate va îmbãtrâni ºi va muri id. Implicã faptul cã energia are o anumitã substanþã ºi cã lasã în urma ei o anumitã amprentã. Acest tip de energie agreseazã þesuturile vii ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. folosit pentru a distorsiona ADEVÃRUL ºi pentru a promova minci una. El descrie actul io nizãrii fiinþelor vii. cum este lumina emisã de un bec. În ochii opiniei publice. Cartea vibraþii (vezi pachetul informativ) oferã multe a lte soluþii. înþelegem de fapt arde . dar el descrie ºi energia privitã ca substanþã ºi ca stare. Oamenii se tem pe bunã dreptate de energia nuclearã. Arderea moleculelor vii face viaþa imposibil produce suferinþã. În schimb. echivalând practic cu un suicid lent. Energia fisiunii este o radiaþie emanatã de aparatele nucleare sau de deºeurile lor ra dioactive. iradiere ºi alimente modificate genetic . în care energia negativã a ionizãrii este folositã pentru a arde energia moleculelor din alimente. Aceastã energie a fisiunii ionize azã moleculele vii. Când aud cuvântul iradiere. Cuvântul iradiere este confuz ºi este folosit adeseori pentru a-i induce în eroare pe oa meni. nu prea ºtiu ce sã creadã. Când spunem ionizeazã. iradierea nu înseamnã acelaºi lucru cu radiaþiile. Este un cuvânt cenuºiu! Omul înþelept evitã cuptoarele cu microunde. Sursa energiei fisiunii folositã pentru a iradia rezervele de hranã ale americanilor sunt izotopii ra dioactivi ºi deºeurile nucleare. lipsindu-le de valoare energeticã. Una din cele mai bune modalitãþi constã în plasarea unui super-magnet deasupra glandei timusului. ele red uc forþa vitalã. Iradierea este un alt termen foarte des folosit în mass media. Practic. Existã mai multe posibilitãþi prin care efectele acestor radiaþii negative pot fi neutralizate. Iradierea se implicã asupra actului propriu-zis. El este un termen cvasi-ºtiinþific.

Moleculele sale vii imele) sunt însã distruse. Ei ºtiu foarte bine cã alimentele tratate chimic nu mai au nici un fel de rezistenþã ºi trebuie iradiate pentru a nu se strica direct pe rafturile magazinelor de prezen tare. dar care ne conduc direct în cimitir. Viaþa dumneavoastrã depinde de el vezi pachetul informativ). Experþii vorbesc în cei mai laudativi termeni despre miracolul conservãrii alimentelor prin iradiere. Microbii NU se mai adunã în aceste alimente pentru cã ei NU mãnâncã molecule a .Expresia modificat genetic este un sinonim de datã recentã pentru iradiere. lele urmãtoare ne vom ocupa de cãderea pãrului. Hrana iradiatã capãtã un înveliº de protecþie care rezistã de-a pururi . Ce uitã sã menþioneze ei sunt adevãratele motive care stau la baza iradierii alimentelor pe care le consumã americanii. Mãsurarea câmpurilor energetice 95 . Nu mâncaþi alimente gãtite la cuptorul cu microunde. ori alte poveºti asemãnãtoare. Nu cumpãraþi niciodatã mâncare iradiatã. Au creat astfel o industrie a alimentelor care rezistã de-a pururi. Veþi învãþa cu aceastã ocazie cã nu existã nici o dife limentele modificate genetic ºi cele iradiate. Ei ne sperie vorbindu-ne de contaminarea apei ºi a hranei cu microbi precum E. El pare ac ceptabil pentruopinia publicã pentru cã sunã ºtiinþific ºi nu pomeneºte nimic de radiaþii .H7 sau Cryptosporidium. Ambele categorii sunt niºte monstruozitãþi energetice . Ei citesc semnalele energetice emise de alimente (orientate cãtre stânga) ºi le evitã din instinct . coli 0158 . chelire ºi orbire. folosiþi un pendul sau un lanþ vibratoriu pentru a verifica un aliment înainte de a-l ingera! Aceste metode þin în epoca noastrã de o veritabilã luptã pentru supravieþuire .

înseamnã cã aþi pãtruns în câmpu nþã electricã al aparatului respectiv. Nu folosiþi niciodatã pãturi electrice. Efectele pe termen scurt rãmân neobservate. prezenþã care depãºeºte de departe radi O placã de plumb cu o grosime de 5 centimetri poate bloca radiaþia nuclearã. dar mai su nt ºi alte asemenea câmpuri. luând precursori de hormoni ºi aplicând ETVC (acest procedeu va fi descris ult erior). plasaþi-vã în spatele câmpului sãu de forþã ºi purtaþi un super-magnet. legate de radiaþiile microundelor. rezolvaþi problema fãcând exerciþii aerobice. aduceþi volumul la maximum ºi apropiaþi radioul de monitorul calcu latorului. Ei nuînþeleg cã existã o mare diferenþã între diagnosticul pe bazã de raze efectul ucigaº al terapiei prin radiaþii. În mod similar. Întrebaþi-i pe experþi Dacã subiectele despre care discutãm. dar nu li se spune nimic despre violenþa cu care radiaþiile ionizante lovesc corpulfizic. suntem învãþaþi sã apreciem iradierea hranei p e care o mâncãm. mâncarea iradia tã ºi ingineria . TOTUªI. ea nu poate bloca efectele unui câmp electromagnetic al unui curent de 110 volþi sã provoace leziuni cor pului viu. fãrã o vindecare autenticã a bolii care le-a decla nºat). Dacã vã este frig. Oamenii cred în propaganda medicinii alopatice ºi fac coadã la cl inicile medicale.Prezenþa câmpurilor electromagnetice care emanã din aparatele ºi echipamentele electrice este uºor de depistat. În realitate. Metoda prezentatã în continuare mãsoarã O PARTE din energia negativã. Ele intrã în ca egoria paleativelor (tratamentul semnelor ºi simptomelor. EFECTELE acestor câmp rgetice anti-viaþã sunt de naturã subtilã la fel ca ºi efectele mâncãrii preparate la microunde asu sãnãtãþii. În continuare. Pacienþii sunt învãþaþi sã SPERE cã se vor vindeca. Reþineþi. Medicina ºi radiaþiile Terapia prin radiaþii ºi chimioterapia radioactivã folosite în tratamentul cancerului au efecte devastatoare asupra organismului. radiaþiile nu pot reprezenta o terapie . osind salteaua elasticã. dar PE TERMEN LUNG ne priveazã de sãnãtate ºi de vitalitate. aceasta este doar o parte din energia ele ctromagneticã din casã. cãci ele se opun vieþii. rãpindu-ne în cele din urmã viaþa! Câmpurile energetice ale curentului alternativ au o nuclearã. Conectaþi un radio la un prelungitor ºi localizaþi o frecvenþã între douã staþii de emisie în nu se aude nimic. Ceea ce ne preocupã pe noi este lungimea timpului petrecut în câmpul de forþã negativ ºi intensitate a câmpului. de televizor sau de cuptorul cu microunde. fãrã sã ni se spunã nimic de bolile ºi moartea la care conduce în mod garantat aceasta. de pildã un calculator. Atunci când folosiþi aparate electrice conectate la un curent alternativ de 110 volþi. Când radioul începe sã bâzâie.

Fiecare nouã zi poate aduce cu sine mai multã vitalitate. îmbãtrânir reprezintã TOTALITATEA influenþelor negative din viaþa dumneavoastrã. 96 . Preambul: capitolul urmãtor se ocupã de riduri. reducerea acestei vitalitãþi. Ignoranþa este un pretext penibil. care nu vã va salva de la îmbãtrânire. sau dimp otrivã. Practic.geneticã sunt adevãrate. SISTEMUL DE ALOCARE A FONDURILOR aparþine marilor companii ºi guvernului. Nu depinde decât de dumneavoastrã sã vã auto-protejaþi. de ce nu ne spun nimic experþii în legãturã cu ele? Deoarece cercetarea acestor zone de risc NU este finanþatã de cãtre experþi. care nu vor accepta niciodatã cont estarea celor douã mari monopoluri ale istoriei: generarea electricitãþii ºi industria farmaceuticã a medic amentelor alopatice. Nu veþi redeveni tineri decât i nversând procesul prin care aþi îmbãtrânit. DE CE apar acestea ºi CE se poate face în legãturã cu ele? Vom discuta de asemenea despre mirosurile corporale care se accentueazã odatã c u procesul de îmbãtrânire.

pancreasului ºi ficatului. fragilizare a unghiilor ºi pãrului. TREBUIE sã vã purificaþi sistemul hormonal ºi recepto rii neuronali ºi sã reduceþi excesele hormonale în organismul dumneavoastrã. în þãrile umii a treia. în care oamenii continuã sã mãnânce alimente naturale. Cea mai comunã formã de diabet este cel de tip II. concentrarea. Pe de altã parte. Ea apare la oameni cu vârste cuprin se între 33-55 de ani. ªtiinþa medicalã aruncã vina pe geneticã pentru apariþia diabetului. infecþiile cu ciuperci. Aceºtia sunt anii când bãrbaþii ªI femeile avanseazã rapid cãtre bãtrâneþe ºi când ferea sã în perioada pubertãþii începe sã se ÎNCHIDÃ. apetit sexual aidoma. scãderea masei musculare ºi apariþia cut elor sunt veri primari cu pierderea apetitului sexual. La bãrbaþi. . Condiþii precum obezitatea. proces urmat curând de încetarea producþiei de pro gesteron. subþierea pãrului ºi chelirea. Pierderea apetitului sexual indicã disfuncþii ale ovarelor ºi testiculelor. tiroidei. impotenþa anunþã de multe ori un diabet nedetecta t. atitudinea mentalã ºi voinþa de a pune în aplicare remediile necesare fac parte integrantã din tratamentul aplicat pentru recuperarea apetitului sexual. la fel ca ºi strãmoºii lor. Pe mãsurã ce producþia de hormoni se reduce. Diabetul este rezultatul exceselor de toxine din interiorul corpului. adrenalelor. ºi im plicit a unei noi vieþi. Pãrul devine tot mai subþire. prostatei ºi uterului. afecþiunile pielii. Rãbdarea. Diabetul este o dovadã a încetinirii funcþionãrii organelor vitale ºi a dezechilibrelor ho rmonale. metabolismul încetineºte ºi excesele se acumuleazã în sis tem. Rãspunsul ei este greºit roblema are patru cauze. La baza tuturor acestor probleme de sãnãtate stau hormonii! Pentru a recupera apetitul sexual. Producþia de DHEA înceteazã la vârsta de 24 de ani. Problema este sistemicã ºi nu þine numai de organele sexuale. mai sãnãtoasã ºi mai exuberantã.Apetitul sexual Pierderea apetitului sexual indicã o deteriorare ºi o atrofiere a organelor vitale i nterne. Incontinenþa NU este o problemã la femei! Ce este diabetul Milioane de oameni din societãþile occidentale suferã de diabet. tulburãrile intestinelor. veþi cu noaºte din nou miracolul vieþii. al disfuncþi ilor la nivelul vezicii biliare ºi al problemelor auto-imune rezultate din IMUNIZARE. dar aceasta nu se numãrã printre ele. timusului. incidenþa dia ului este foarte redusã. Dacã veþi face acest lucru. energia scade.

Associated Press a confirmat recent cã tulpinile atenuate ale virusului polio pot s uferi mutaþii odatã introduse în organism! La fel se petrec lucrurile cu vaccinurile anti-hepatita B. probleme ale tiroidei. iar muºchii devin flasci. 75% din copiii cu aceste afecþiuni suferã din cauza sup erantigenilor mutanþi din sistemul lor. Din pãcate. tulburãril e degenerative ale nervilor prolifereazã. tetanus) ºi anti-polio conþin superantige ni care provoacã diabetul de tip I ºi surzenia.grãsimea începe sã se acumuleze. apar semne de cancer. Vaccinurile DPT (anti -difterie. Un superantigen este o proteinã strãinã care dã peste cap sistemul imunitar. D PT ºi antigripale! EVITAÞI VACCINURILE CU ORICE PREÞ! Extirparea vezicii biliare reprezintã o garanþie de 99% pentru apariþia diabetului întrun interval de timp de 20 de ani dacã persoana nu îºi ia mãsuri de protecþie împotriva acestui lucru. e femei la fiecare bãrbat suportã extirparea chirurgicalã a vezicii biliare. Diabetul de tip I (diabetul juvenil AKA) este o tulburare gravã în care sistemul imu nitar al copilului atacã celulele pancreasului responsabile de producþia de insulinã. 97 . Precursorii racemizaþi ai horm onilor ºi clismele la ficat OPRESC acest fenomen. pielea se rideazã. Este o afecþiune autoimunã pr ovocatã de introducerea SUPER antigenilor în organism. pertusis.

Proteinele antigenice au niºte proprietãþi absolu speciale ºi nu sunt de regulã disponibile decât fetuºilor. Efectele combinate ale Tonifiantului Biogenic al Pielii ºi Corpului. etc. Dacã gura vã miroase urât. În cazul bãrbaþilor. el se afla în prezenþa unor proteine antigenice ºi a unor hormoni echilibraþi. comandaþi Pachetu l Sursã (vezi pachetul informativ). Corpul le foloseºte pentru creºterea ºi diferenþierea cel lelor ºi þesuturilor în organe specializate. sângerarea gingiilor ºi alte afecþiuni periodontale pot fi rezolvate cu uºurinþã cu ajutorul unui irigator dentar biomagnetic. Remediile homeovitice ºterg ampren ta energeticã lãsatã de vaccinuri. Tonifiantul Biogenic al Pielii ºi a Corpului Priviþi-vã în oglindã. Mulþi copii d evin diabetici la pubertate din cauza dezechilibrelor hormonale. sau flasci? Aveþi un pântec bombat sau pungi de grãsime pe ºolduri? Vi s-au lãsat sânii? Vã m i amintiþi de felul în care arãtaþi pe vremea când eraþi tânãr(ã)? Atunci când organismul dumneavoastrã se dezvolta în pântecul matern. Prostatita ºi impotenþa Prostatita sau HPB (hiperplazia prostaticã benignã) este o disfuncþie hormonalã. Pentru a afla mai multe informaþii. creierul. Aveþi pungi de piele care atârnã sub bãrbie ºi sub braþe? V-au apãrut colþurile gurii. Problema este identicã! Nu acceptaþi niciodatã masajul medicului! Clismele la ficat sunt remediile cele mai utile pentr u eliminarea toxinelor din organism. Ca întotdeauna. Acest aparat simplu transformã apa d e la robinet într-o substanþã puternicã ce împiedicã formarea plãcii ºi apariþia cariilor. este de cã aveþi o problemã! (vezi pachetul informativ) . iar tiroida se umflã. precum inima. Sângerarea gingiilor ºi paradontoza Probleme precum gingivita. corpul lor începe sã ca pete o înfãþiºare mai tinereascã. Ea poat e fi inversatã cu ajutorul precursorului de hormon Totally Male. un ficat sãnãtos ºi purificarea þesuturilor conduc la rezultate încã ºi mai spectaculoase. prostata se umflã ºi s e întãreºte. Biogenic hGH ºi precursorilor racemizaþi ai hormonilor pot fi dramatice. cervixul îºi pierde elasticitatea.Apa Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicinalã face miracole în cazul diabeticilor. sau acele riduri ale buzei superioare? Dar în jurul ochilor? Ce puteþi spune despre torsul dumneavoastrã? Aveþi grãsime în exces sau celulitã? Muºchii sun tonifiaþi. în timp ce în cazul femeilor. oasele. Dacã adulþilor li se administreazã proteine antigenice racemizate.

contractarea involuntarã a m uºchilor aferenþi colonului datoratã tensiunii nervoase. curbat. infecþii bacteriene.Un colon sãnãtos Cum trebuie citite materiile fecale Fecalele care plutesc indicã o cantitate excesivã de grãsimi ingerate ºi/sau un metaboli sm redus al grãsimilor. un stres puternic. infecþii virale (fecalel e albe indicã hepatita). Fecalele sub formã de cocoloaºe indicã un tranzit digestiv lent. stres. un ficat cu disfuncþii. lipsa ritmicitãþii. 98 . un dezechilibru hormonal. colitã. o gândire negativã. o dietã sãracã în fibre ºi/sau o lipsã de ritmicitate (vezi glosarul). lipsa exerciþiilor fizice ºi a fibrelor alimentare. sub-hidratare. Fecalele deschise la culoare indicã disfuncþii ale ficatului. Culoarea obiºnuitã a fecalelor trebuie sã fie maronie. Fecalele fibroase indicã un colon congestionat. Fecalele cu sânge indicã hemoroizi sau ulceraþii. sub-hidratare.

sânge închegat din cauza unui ulcer ma i vechi. sub-hidratare. Evacuarea completã a fecalelor caracterizeazã un colon Se încheie adeseori prin eliminarea zgomotoasã a gazelor. o evacuare incompletã. ridurilor.5-2 litri de apã pe zi pentru ca tulburãrile descrise mai s us sã se amelioreze sensibil. colitã. 15 Sãpunul pe bazã de leºie de pe vremea bunicii Oh. ca sã numim doar câteva dintre ele. indiferent de cauze. . ºi prin creºterea unghiilor ºi pãrului. Beþi întotdeauna cel puþin douã pahare MARI cu apã dimineaþa la trezire. cum sunt prunele uscate. Pielea funcþioneazã aproape la fel ca ºi plãmânii. care nu mai reþine nimic. rinichii ºi plãmânii un tegument aflat într-o stare bunã de funcþionare permite prevenirea acumulãrii de toxine. Dacã ea este lezatã. nici prea subþiri. El include pãrul ºi unghiile . lipsa fibrelor alimentare ºi a exerciþiilo r fizice. a psoriazisului. Roger Lent Tegumentul (pielea) este organul cu cea mai mare suprafaþã. sau anumite influenþe ale dietei. Fecalele care la început sunt foarte groase. normal . Ea respirã. care în caz contrar pot lua forma acneii. micuþul Herman ºi fratele sãu Therman. Fecalele normale au o culoare maronie obiºnuitã. NOTÃ: este suficient sã beþi 1. Iar ei nu au mai auzit nimic câþiva ani la rând . Mâncaþi cât mai multe legume ºi fructe. absoarbe substanþe ºi eliminã prin transpiraþie. Aveau o aversiune faþã de spãlatul urechilor. iar spre final devin subþiri indicã o forþa re a rectului. Bunica le-a spãlat urechile cu un sãpun din leºie. ºi este una din cele PATRU guri de scurgere pentru eliminarea deºeurilor toxice. subhidratare. Dr. ºi indicã un tranzit digestiv mai redus de 12 ore. bolile vor apãre a cât de curând. nu sunt nici prea groase. ulceraþiilor pielii ºi bãºicilor. Pielea este prima linie de apãrare a organismului împotriva bolii.Fecalele închise la culoare indicã un stomac leneº. Adãugaþi la acest tratament ºi o lingurã de Yucca Blend la fiecare masã. Faceþi exerciþii fizice. La fel ca ºi rudele sale intestinele. ignorarea necesitãþilor o vreme prea îndelungatã. Sângele idele extracelulare care circulã între celule asigurã lichidele necesare pentru transpiraþie. ies uºor din colon. secreþii de grãsimi ºi uleiuri. urmate de un nou pahar de fiecare datã când urinaþi. sf ecla crudã sau verdeþurile.

Deºeurile care nu reuºesc sã scape din organism rãmân prinse în þesuturile dermice (straturil de suprafaþã ale pielii) ºi subcutanate (cele de sub straturile dermice). Matricea oaselor este alcãtuitã dintr-un schelet din proteine de colagen umplut cu minerale. tendoane ºi cartilagii). bãºicilor sau a ridurilor. Þesuturile conjunctive dure sunt cartilagiile ºi oasele. Pielea ºi sânii care atârnã sunt exemple de degenerare a þesuturilor conjunctive. SOC-ul este util de asemenea în dizolvarea þesuturilor cicatricelor . oase.Glandele sebacee (care produc uleiuri) secretã toxinele bazate pe grãsimi ºi uleiuri. ligamente. iar tuberculoza o calcifiere a plãmânilor. Colagenul intrã în structura þesuturilor conjunctive într-o proporþie de 30% (piele. Acumularea deºeurilor acide conduce la calcifierea þesuturilor moi. La rândul lor. Astfel. artrita implicã o calcifiere a încheieturilor. muºchi. la pi erderea elasticitãþii ºi la degenerarea lor. 99 . þâºnind mai devreme sau mai târziu la suprafaþã sub forma coºurilor. Pielea ridatã este alcãtuitã din colagen ºi fibre elastice ºi reticul are. Þesuturile conjunctive sãnãtoase sunt alcãtuite din carbon ºi sulfidridã de sulf racemizate are se regãsesc ºi în SOC. Deºeurile depozitate în þesuturile conjunctive moi conduc la calcifierea acestora. în încercarea organismului de a izola aceste câmpuri de înaltã energie toxicã. Tumorile canceroase sunt de multe ori calcifiate. Ele îºi aratã vârsta prin dureri ºi inflamaþii (artritã ºi gutã). acestea alcãtuiesc corpul într-o proporþie de 90%.

Fe riþi-vã de aceste droguri atât de populare astãzi. sãnãtoase. deoarece blocheazã receptorii din organism ºi împiedicã centrii de reglare din creier (hipotalamusul. Cu toatã publicitatea care i se face. veþi deveni un prizonier în propriul dumneavoastrã corp. T oate aceste substanþe sunt EXTREM DE periculoase. Atunci când sunt culese de vasele capilare limfatice ºi resorbite în sâng e. DHEA realã este produsã în corp de cãtre glandele adrenale. depresi a ºi reducerea apetitului sexual. pilulele anticoncepþionale ºi înlocuitorii de estrogen. adicã din interiorul celulelor. încheieturi slãbite ºi intoxicaþie cu metale grele. Fluidele extracelulare nu sunt tot una cu cele intr acelulare. Corpul î construieºte þesuturi cicatrizate ca rãspuns la diferite traume ºi din incapacitatea de a construi þesuturi sãnãtoase. Atunci când carbonul ºi sulful act ive biologic sunt în cantitãþi insuficiente. la fel ca ºi producþia altor hormoni precum progesteronul sau melatonina. De îndatã ce se vor ataºa de receptorii dumneavo astrã. steroizii anabolici. subþierea pãrului. Personal. Pielea ºi þesuturile cicatrizate Existã numai DOUà clase de þesuturi: cele funcþionale sãnãtoase ºi cele cicatrizate. glanda pituitarã ºi cea pinealã) sã menþinã echilibrul hormonal. hormonii analogi au o duratã de viaþã veºnicã ºi nu se des isul DHEA natural pe care îl gãsiþi pe piaþã este o minciunã pe faþã! Tot ce au fãcut chimiºtii a ute grupul R în molecula organicã pentru a o putea patenta. corpul devine incapabil sã îºi construiascã þesuturi puternice. Substanþa realã nu poate fi patentatã ºi to t ce este natural nu este profitabil pentru industrie. Schimbãrile hormonale ºi încetinirea funcþionãrii hormonilor DHEA este unul din hormonii analogi cu rol de (gloanþe magice) care au apãrut ca ciu percile dupã ploaie. Aºa explicã de ce capsulele de SOC foarte bogate în carbon ºi sulf racemizate produc rezultate atât de d ramatice în cazul suferinzilor de artritã. Vom discuta despre ambele categorii ceva mai târziu în aceastã c arte. nimeni nu spune opiniei publice cã NU existã nic i o diferenþã între DHEA analog. grãsimea. pe care îi elibereazã astfel din blocajul în care au fost prinºi. folosesc precursori racemizaþi ai ho rmonilor (în varianta masculinã) deoarece aceºtia îi permit corpului sã îºi producã propriii hormoni. Ele NU sunt sigure. ºi implici trolul asupra corpului. Urmãtoarele boli sunt AVERTISMENTE serioase legate de un dezechilibru hormonal la femei: afecþiunile tiroidei.Procesul de îmbãtrânire presupune acumularea de deºeuri toxice în fluidele care circulã ÎNTRE celulele þesuturilor moi. . Mai mult decât atât. infecþiile cu ciuperci ºi cele ale vezicii. iar producþia ei se reduce dupã vârsta de 24 de ani. aceste fluide extracelulare sunt numite limfã . Þesuturile cicatrizate pot fi interne ºi/sau externe. purificând receptorii umani.

dar cola ul industrial nu este rãspunsul pe care îl aºteaptã organismul. Vedetele de cinema. în punctele în care pielea se freacã mai mul turi ºi sângerãri. ºi acidul glicolic cu valoare terapeuticã. bucurându-te de beneficiile lor. Tonifiantul Biogenic pentru Piele ºi Corp. 100 . adãugând colagen în produsele sale. Ridurile îi deranjeazã pe cei care doresc sã arate tineri. Printre produsele care sunt cu adevãrat efi ciente ºi care opereazã foarte bine alãturi de loþiunile pe bazã de SOC vã recomand: crema cu precursori Nugest II. Ele sunt legate de deteriorarea ºi încetinirea activitãþi etabolice. de acumularea deºeurilor în depozite ºi de reducerea producþiei de ATP. mai ri gide ºi mai puþin elastice. dar nu semne ale tinereþii ºi vitalitãþii. conºt iente cã o faþã tânãrã atrage un succes de casã mai mare. acidul glicolic. SOC-ul ºi GH3 Pe mãsurã ce îmbãtrânim. cu atât ma t îþi vei putea prelungi viaþa artisticã ºi statutul de vedetã. Pe mãsurã ce situaþia se înrãutãþeºte. îndeosebi la oamenii în vârstã. straturile exterioare ale pielii devin tot mai strâns unite. Ele sunt un SEMN al unei pr obleme interioare. Industria cosmeticã încearcã marea cu degetul .Pielea ridatã. Ele ºtiu foarte bine cã cu cât arãþi mai tânãr. Vedetele de cinema recurg la lifting-uri faciale pentru a-ºi remedia ridurile. subþierea/albirea firelor de pãr ºi încheieturile artritice pot fi consider ate oricum.

tiner se bucurã de un avantaj comparativ evident! Lifting-urile faciale ajutã. Acidul glicolic cu valoare profesionalã se combinã cu straturile exterioare uscate a le pielii (stratum corneum). iar pielea mea aratã ca la 20 de ani (deºi am 53). Oþetul natural co nþine acizi organici naturali care au un gust acru. dermatologii folosesc acid glicolic premium cel mai mic dintre hidroxi-acizii alfa. Produsele de mai sus reprezintã o veritabilã hranã pentru piele NU sunt doar niºte produse cosmetice. un organism bãt rân îºi mãnâncã propriile þesuturi pentru a-ºi satisface nevoia de proteine. Acizii naturali precum cei din oþetul de mere ºi din ceaiul de Kombucha regenereazã organismul. pielea devine incredibil de moale. Urina conþine acizi care înfrumuseþeazã p ielea. ridurile aproape cã dispar. SOC-ul stim uleazã formarea colagenului NOU în straturile dermice (adevãrata piele. De altfel.Societatea este extrem de subiectivã. Un acid este un donator de hidrogen. Acestea pot dispãrea complet. Capacitatea noastrã de a produce enzime digestive ºi absorbante PUTERNICE scade dupã vâr sta de 30 de ani. motiv pentru care metaboliþii proteici se acumuleazã în urinã. fãrã fire degradate. Loþiunea SOC face minuni ºi în caz de acnee sau cicatrice rãmase ca urmare a unor arsuri . Personal. dar sunt foarte scumpe ºi NU rezolvã problema. fiind înclinatã sã respingã bãtrâneþea. deoarece acidul uric le ajutã sã-ºi menþinã pielea m faþã tânãrã. Straturile dermice se prind de cele exterioare (epidermice) prin membrane subcutanate. Bolnavii de cancer ºi cei care þin cure de slãbire sunt exemple triste de oameni care suferã din cauza acestui canibalism intern. uscând pielea moartã. în urinã apar produse secundare toxice. Capsulele de SOC sunt luate oral. iar efectele combinate ale cel or douã produse sunt absolut minunate! Urina ºi faþa Acid este un termen chimic. Existã femei scandinave care îºi spalã faþa cu urinã. Un alt secret personal pentru a-mi pãstra pãrul negru. Mulþi oameni îºi beau urina pentru a se vindeca de cancer ºi de alte boli (vã recomand în ac eastã direcþie cãrþile: Propriul dumneavoastrã medicament ideal. precum acidul uric. Cartea oþetului de mere ºi Cartea ceaiului Ko mbucha). Când sunt folosite loþiunea SOC ºi Totally Male (pentru bãrbaþi) sau Nugest II (pentru fem ei). În timp. este ceaiul de Komb ucha ºi Gh3+11. care poate fi astfel eliminatã prin spãlare. le folosesc cu religiozitate. De aceea. cea vie). Acizii naturali au o mare putere de vindecare. În plus. Un nivel ridicat . iar pielea capãtã o strãlucire sãnãt oasã care are un mare efect asupra celor din jur.

otrãvesc organele vitale ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. R/HCL ºi Yucca Blend corespund perfect din ace st punct de vedere.de acid uric în urinãreprezintã un AVERTISMENT serios! În plus. Aceºti a sufereau de inflamaþii la nivelul picioarelor. degetelor de la picioare ºi mâinilor. DiSorb Aid. R/HCI ºi Yucca Blend. 101 . Digerarea proteine lor prin ruperea legãturilor peptidice nu se poate produce decât într-un mediu PUTERNIC acid. Pe piaþã existã numeroase produse pen uºurarea digestiei. enzimele digestive sunt absolut CRUCIALE. iar aceste produse trec cu succes acest test. Aceasta este ordinea strictã pe care trebuie sã o respecte orice produs pentru digestie. Boala bogaþilor Oamenii care mãnâncã prea multe proteine de origine animalã ºi care au o digestie slabã se îm olnãvescdeseori de gutã. Pentru oamenii în vârstã. care produceau un exces de acid uric. Tr. În trecut. din cauzã cã îºi supraîncãrcau org smele cu proteine de origine animalã. Gerovitalul doctoriþei Ana Aslan. dar NICI UNUL dintre ele nu se comparã nici pe departe cu combinaþia dint re DiSorb Aid. R estul digestiei ºi întreaga absorbþie se petrece în intestinul subþire. care mor literalmente prin înfometare. Testul suprem apare însã în cazul bolnavilor de cancer. Acumulãrile de deºeuri afecteazã organismul ºi determinã 11 N. guta era cunoscutã sub numele de boala bogaþilor. alimentele nedigerate di n intestine alimenteazã paraziþii.

Pacienþii sunt mai degrabã preocupaþi de cine plãteºte factura (asigurarea medicalã) decât de pierderea pe termen lun g a sãnãtãþii lor. Astãzi. Bila este un emulsificator al grãsimilor ºi vehiculul prin care corpul eliminã 75% din deºeurile sale. Aceste acumulãri de cristale se depun la încheieturil e degetelor de la picioare ºi la extremitãþi. În cazul pietrelor. pietrele la ficat. Mâncãrurile grase încarcã organismul cu purine (deºeuri proteice din carnea bogatã în azot) º uprasolicitã rinichii. Medica împotriva gutei nu trateazã decât simptomele. iar acest lucru devine cu atât mai dificil cu cât eºti mai bogat. Acidul uric excesiv din sânge ºi din limfã se combinã cu anumite baze minerale alcaline precum calciul ºi dau naºtere cristalelor de sare. nimeni nu le spune pacienþilor cã medicamentele împotriva gutei distrug ficatul. care fãceau de regulã toate muncile grele din societate. manifestându-ºi iritarea prin inflamaþii ºi dureri. mesele luate seara târziu ºi excesul de carne conduc la îmbolnãvirea de gutã. În plus. modul de viaþã sedentar a devenit e emic. dacã acestea blocheazã canalele interne ºi nu sunt eliminate chirurg ical în maximum 24 de ore. Ele reprezintã SEMNE ale îmbãtrânirii. care blocheazã fluxul bilei. Precipitatele precum cristalele de acid uric. Alcoolul. O prostie! În trecut. conducând la o creºtere accentuatã a nivelului de acid uric din sânge ºi din þesut uri. Guta nu se mai manifestã numai în lumea opulentã a bogaþilor. cu condiþia sã vã pregãtiþi corpul ºi sã urmaþi cu precizie instrucþiunile care vor urma. ºi apariþia pintenilor osoºi sunt manifestãri ANORMALE. Modul de viaþã sedentar era apanajul exclusi v al bogaþilor. ele pot provoca moartea. emia a sângelui). fãrã sã afecteze în vreun fel cauzele care au dus la apa riþia lor! Tot ce a reuºitsã producã ºtiinþa ºi în acest domeniu este tot un paliativ (o alin a durerilor.apariþia pietrelor la ficat. întregul sistem intrã curând într-o stare de ºoc. Dacã o piatrã la ficat sau la vezica biliarã blocheazã principalul canal al bilei care conduce la intestinul subþire. Toxemia este principala ameninþare la adresa femeilor gravi de! Apa de bãut de slabã calitate alimenteazã problemele de care am discutat mai sus. Corpul n e ce sã facã cu aceste precipitate. provocând inflamaþii ºi suferinþã. guta nu reprezenta o problemã pentru clasa mijlocie ºi pentru oamenii sãraci. Eliminarea pietrelor din ficat ºi din vezica biliarã este nedureroasã ºi sigurã. Guta este un SEMN clasic de bãtrâneþe. fãrã o rezolvare a cauzelor). iar corpul intrã în toxemie (tox toxic. Presiunile sociale fac aproape imposibil un mod de viaþã sãnãtos. odatã cu apariþia societãþii serviciilor ºi a calculatorului. Ea e ste plinã de chimicale toxice ºi de minerale inutile. afectând inclusiv clasa mijlocie ºi sãracii. rinichi ºi vezica biliarã. .

cloramine. pe fundul cãzii se depunea un precipitat. dar ºi produsul unui mod de viaþã ne lijent ºi al unei diete alimentare nesãnãtoase. Ei încearcã sã FORÞEZE corpul sã accepte mineralele în forma lor eleme tarã (adicã mineralele care nu au trecut prin ciclul carbonului. Precipitatele rezultate din interacþiunea uleiurilor de soia ºi canola cu deºeurile to xice din corp produc efecte similare asupra sângelui ºi limfei. Arterele îngroºate (atero-ºi arterioscleroza) sunt pavate cu plãci precum cele depuse pe f undul cãzii bunicii. blocând capilarele. Dar atunci când sãpunul ei era folosit împreunã cu ap a de la robinet. uleiuri ºi grãsimi. fluoruri. despre care vom discuta mai multe în capitolele care urmeazã). obþinând sãpun de casã prin procedeul numit saponificare. suplimenþii care conþin minerale elementare luaþi pentru a rtritã ºi osteoporozã sunt absolut inutili! Ei nu numai cã nu rezolvã problema. Uleiurile de soia ºi canola joacã un rol crucial în for marea acestor plãci sanguine. ªi mai grav este faptul cã sunt luate imediat dupã masã. bogatã în minerale grele. Calciul ºi grãsimile În pofida opiniilor medicale. dar creeazã probleme noi! Me dicii prescriu carbonat de calciu elementar (cochilii de scoici) ºi compuºi ai acidului citric de calciu. porni nd de la premisa cã organismul are o lipsã de calciu. rezultat din reacþia mine ralelor grele cu sãpunul. Formarea plãcilor în artere reprezintã un SEMN de boalã. deºeuri organice ºi minerale. îngreunând astfe ivitatea stomacului ºi digestia proteinelor.Bunica obiºnuia sã amestece grãsimile animale topite cu leºie (hidroxid de sodiu). d naºtere plãcii ºi pintenilor osoºi. acestea nu pot 102 . Aceste elemente precipitã în fluidele corporale ºi se combinã cu alte deºeuri metabolice. Dacã lanþurile peptidice ale proteinelor nu sunt r upte în stomac. Vom discuta în mare detaliu despre uleiurile malefice. Plãcile sunt o combinaþie de cloruri.

problemele intestinelor. care a transf ormat fetiþa în femeie ºi bãiatul în bãrbat. afecþiunile tiroidei. Lãsaþi prejudecãþile la o parte ºi acceptaþi faptul cã NU este necesar sã îmbãtrâniþi sau sã chiar doriþi acest lucru. De aceea. Cu cât . Mirosul corporal este neplãcut din punct de vedere social . tumorile fibroide.fi prelucrate ºi asimilate. confuzia mentalã. Proteinele neprelucrate putrezesc în intestine. unde alimenteazã iile care se hrãnesc cu asemenea deºeuri. anii intermediari dintre pubertate ºi menopauzã po t fi prelungiþi indefinit. De regulã. dar ADEVÃRATA ei instalare se produce în anii de dinai ntea menopauzei (25-40 de ani). veþi putea trãi o via ngã. pierderea apetitului se xual. SPM. În plus. scãderea energiei. infecþiile vaginale (venerice sau nu). acumulãrile de gaze dupã mese. asistând neputincioasã la dispariþia frumuseþii ºi bucuriei ei. Acest proces nu este recunoscut de medici atunci când se instaleazã menopauza (în cazul femeilor). otrãvind c orpul ºi alimentând paraziþii. precum ºi cel de osteoporozã. eliberaþi de orice teamã! Mirosul corporal Mirosul corporal este un SEMN al unui corp poluat. Este consideratã o problemã care apare dupã menopauzã. umflãrile/balo nãrile. aceste SEMNE ne previn cã fereastra deschisã în timpul pubertãþii. Pe scurt. depresia. am descoperit cum poate fi ELIMINAT riscul de can cer la bãrbaþi ºi la femei. artrita. Am descoperit personal CUM poate fi oprit ºi INVERSAT el. femeia trece printr-un adevãrat iad . evitaþi aceºti suplimenþi! Pierderea masei osoase este numitã osteoporozã. Prima oarã când devenim conºtienþi de acest miros este momentul pubertãþii. infecþiile cu ciuperci/ale vezic ii urinare. Iatã care sunt primele SEMNE ale menopauzei la femei ºi ale andropauzei la bãrbaþi: grãsim ea/celulita. Fereastra deschisã la pubertate poate fi menþinutã deschisã atâta vrem e cât doreºte femeia (sau bãrbatul). El este umbra bãtrâneþii care se apropie ameninþãtor. etc. Altfel spus. De fapt. Acest proces este uºor de OPRIT. cãderea sânilor. Calciul ºi magneziul elementar neutralizeazã acizii din stomac. El nu apare decât atunci când deºeu rile toxice se acumuleazã într-o mãsurã atât de mare încât ajung în þesuturile subcutanate. Dacã veþi face ce vã voi spune eu. el apa e ca urmare a activitãþii corporale ºi al secreþiei crescute de deºeuri toxice. începe sã se închidã. dar prezintã riscuri mult mai mari. cancerul la femei. el nu este altcev a decât mirosul moleculelor aromate toxice care se evaporã din corp. La adulþi ºi uneori chi la copii ºi adolescenþi mirosul corporal este strâns legat de încetinirea funcþiilor organelor vitale ºi de deze chilibrul hormonal. Boala predominã îndeosebi la femei. subþierea/albirea pãrului. Pânã atunci. ciclul dureros. responsabili de dige stia proteinelor.

care poate fi considerat pe bunã dreptate una din cele douã acþiuni fundamentale pe ca re trebuie sã le execute omul care doreºte sã îºi inverseze procesul de îmbãtrânire ºi sã se vindece de boalã. mirosul corporal este ANORMAL. Poþi sã fii tânã in punct de vedere calendaristic. Cea deacþiune este legatã de sistemul hormonal. Un corp sãnãtos ºi curat a roape cã nu are miros. cu atât mai toxicã este persoana în cauzã. Altfel spus. ci ºi fizic. Copiii au un simþ excelent al mirosului. Un miros corpo ral puternic este un SEMN care nu trebuie ignorat! Nu trebuie sã fii foarte în vârstã pentru a avea un miros corporal puternic. Deºi comun. 103 . Copiii au un miros atât de proaspãt pentru cã sunt TINERI. Toate celul le din organism sunt afectate de acest proces. paloarea ºi lipsa ei de vitalitate.acest miros este mai puternic. ei miros imediat bãtrâneþea! Priviþi felul în care aratã pielea oamenilor în vârstã: c . nu numai ca numãr d e ani. ci eliminarea fãrã efecte secundare a d eºeurilor acide localizate înspaþiile celulare ºi în grãsimile din ÎNTREGUL corp. Ei detecteazã imediat toxinele care emanã din bunicii lor. Dacã bãtrâneþea corporalã este dublatã de ani. ºi sã ai un miros puterni c. El este un simptom al îmbãtrânirii ºi al activitãþii c atabolice. dar bãtrân din punct de vedere corporal. Imaginea este deplorabilã ºi explicã în plan vizual de ce aceºti oameni au un miros corporal atât de puternic. Clismele la ficat nu au drept activitate principalã purificarea ficatului ºi eliminarea pietrelor. mirosul va depãºi puterea oricãrui deodorant. Oamenii cu un miros corporal puternic se pot spãla de cinci ori pe zi cu sãpunul cu leºie al bunicii ºi pot folosi cele mai bune deodorante fãrã a obþine vreun rezultat.

Deodoranþii ºi menstruaþia Deodoranþii anti-transpiraþie nu trebuie folosiþi NICIODATÃ. iar echivalentul menopauzei în cazul lor este numit andropauzã (andro hormonii androgeni masculini. Se cunosc cazuri de urºi care au atacat femei aflate la menstruaþi e. dar unele a nimale (cum sunt urºii) au aceastã capacitate. ele ar trebui numite sch imbãri hormonale . Bãrbaþii experimenteazã ºi ei o schimbare hormonalã lunarã a mirosului corporal. subsuoarele. Ea NU vindecã cancerul. Precursorii racemizaþi ai hormonilor diminueazã schimbãrile hormonale experimentate de cele douã sexe ºi pot prelu ngi indefinit vârsta mijlocie. În realitat . Ei BLOCHEAZà glandele sudorip are. este imposibil sã elimini o tumoare canceroasã dacã sistemul limfatic nu funcþio neazã corect. Hormonii afecteazã mirosul corporal. Capacitatea limitatã de a transpira liber indicã un sistem limfatic leneº. dar au totuºi un ciclu lunar al hormonilor. Apa Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicinalã are capacitatea de a scãpa corpul de mirosul put ernic ºi de cancer. sânii. Un exemplu ilustrativ în acest sens este menstr uaþia. dar modificã mediul intern într-o mãsurã suficient de mare pentru ca aceastã boalã sã disparã . gâtul ºi capul. Cancerul îºi are originea în sistemul limfatic ºi cãlãtoreºte prin in ul acestuia. menopauza era numitã apogeul . deºi buna funcþionare a ace stuia este crucialã pentru o stare bunã de sãnãtate. Când corpul feminin se goleºte de toxine prin intermediul ciclului. Majoritatea antiperspirantelor conþin ioni toxici de ALUMINIU. Acestea sunt zonel e în care existã noduri de mare concentrare limfaticã. Ei nu au un ciclu menstrual. implicaþi în afecþiuni degenerative p recum Alzheimer. Vestea bunã este cã efectel lor pot fi . încãrcând astfel corpul cu metale grele ºi sufocând fluxul deºeurilor prin sistemul limfatic . cãci reprezintã SEMNUL oficial al apropierii bãtrâneþii. schimbãrile hormonale care s e produc accelereazã emisia de molecule aromate. Oamenii nu detecteazã schimbãrile mirosurilor subtile. De altfel. procesele care le corespund încep cu 15-20 de ani înainte de declanºarea oficialã. Menopauza ºi andropauza apar dupã o reducere a nivelului de funcþionare a organelor vi tale.Pe mãsurã ce mediul intern se modificã. formele de viaþã care existã în el se schimbã ºi ele. pauzã încetare). precum zona inghinalã. Oamenii mai vârstnici îi pot folosi pentru a-ºi redeschide fereastra deja închisã La începutul secolului XX. ce am discutat pânã acum în aceastã carte este legat de CONTROLUL asupra mediului intern. Menopauza (ºi andropauza) sunt cuvinte la timpul trecut . cu deosebirea testiculelor ºi ovarelor. Remarcaþi zonele din corp în care transpiraþia este foarte puternicã. În mod corect.

dar ºi o serie de neajunsuri legate de lipsa spaþiu lui. Transpiraþia este un indicator excelent al eficienþei cu care funcþioneazã pielea ca ºi ca nal de eliminare a toxinelor. Dacã nu transpiraþi prea uºor. este important sã învãþaþi sã ASISTAÞI cor est proces. Personal. faptul cã nu sunt portabile ºi costul ridicat. în timp ce alþii nu transpirã aproape deloc. Apa nu este 104 . Cei care nu fac acest lucru îºi reduc cu bunã ºtiinþã zilele. Soluþia pe care am ales-o a fost sã fac în fiecare zi exerciþii aerobice ºi saunã cu infraroºii la distanþã. Bãile fierbinþi au ºi ele efecte benefice. Corpul ne-a fost dat pentru a fi exersat ºi folosit. Dacã noul lab decât cel vechi depinde numai de dumneavoastrã. este necesar sã asistaþi co astã direcþie sau sã suportaþi consecinþele. nu transpir deloc uºor. cu condiþia sã aprovizionaþi din belºug c orpul cu apã ºi cu minerale ionice.INVERSATE. semnul este foarte bun. Dacã nu transpiraþi cu uºurinþã. corp va fi mai puternic sau mai s Dacã transpiraþi abundent. Sauna cu infraroºii la distanþã Bãile cu abur ºi izvoarele minerale calde sunt o cale minunatã prin care vã puteþi curãþa org nismul. Femeile nu vor mai fi nevoite sã îmbãtrâneascã (sau sã arate bãtrâne)! Noi ne reînnoim corpul la fiecare ºapte ani. Unii transpirã foarte abundent. Lipsa transpiraþiei Toatã lumea transpirã. Sauna cu infraroºii la distanþã prezintã TOATE beneficiile ºi NICI UN neaj uns.

Dacã mediul este suficient de toxic. Din nou. O saunã SID este confecþionatã din lemn ºi este portabilã. Costul unei saune este de 15 cenþi pe zi. Agricultura secolului XXI. gâtul ºi tractul gastrointestinal au o suprafaþã reunitã de 600 de ori mai ma e decât cea a pielii. proces numit respiraþie externã. corpul cedeazã. Ea poate elimina ºi poate absorbi. Mu oameni îmbãtrânesc prematur ºi suferã cumplit din cauza expunerii prelungite la substanþe chimice. Medicamentele topice s unt foarte uºor absorbite prin piele (cremele pe bazã de precursori de hormoni Nugestrine II ºi Tota lly Male sunt transdermale ºi sunt absorbite prin piele direct în sânge. membranele mucoase care cãptuºesc gura. proces numit respiraþie internã). inclusiv prin bronhiole ºi plãmâni (vã re mintim cã trupul respirã prin intermediul plãmânilor. îmbolnãvindu-se de eczeme. Puþini oameni realizeazã cât de masive sunt cantitãþile de otrãvuri din mediul înconjurãtor c ne intrã în corp prin aceastã poartã deschisã care este pielea.necesarã pentru acest tip de saunã. ce este mai bine: sã faci baie în ea sau sã o bei? Experþii au rãspuns: Sã o bei. întrebarea însãºi era ridicolã. cãci nu poþi face baie în doi litri de apã! Cel mai bun rãspuns ar fi tr sã fie: Nici una din cele douã variante . inclusiv p entru organismul uman. Pielea: o poartã cu douã ieºiri În cartea sa. Dan Skow vorbeºte de o întrebare care i-a preocupat cândva pe medici: Dacã ai doi litri de apã contaminatã cu o substanþã chimicã volatilã într-o proporþi pãrþi la un milion. Aceastã no uã tehnologie permite eliminarea unor cantitãþi masive de toxine acide din corp. Corpul nu a fost creat pentru a face faþã tuturor otrãvurilor în care este . de care vor beneficia deopotrivã emeile ºi bãrbaþii (vezi pachetul informativ). Întrebaþi un cosmetician dacã este posibil sã acumulezi toxine prin piele ºi prin plãmâni. deºi noi putem absorbi o cantitate uriaºã de otrãvuri prin piele. În realitate. de astm ºi de boli degenerative. în plus. Foarte curând se preconizeazã însã apariþia unor produse cosmetice sigure . Majoritatea chimicalelor produse de om sunt toxice pentru fiinþele vii. ºi prin intermediul ce lulelor. cãci printr-o baie pãtrund în corp de patru ori mai multe sub tanþe chimice decât atunci când bei apa . FÃRà Sà FIE însã droguri!). Toþi cei care au investit într-o asemenea saunã declarã cã s-au îndrãgostit de ea icii ºi suferinzii de artritã sau de tulburãri degenerative ale nervilor au parte de o mare alinare dacã folosesc cu regularitate sauna cu infraroºii (vezi pachetul informativ). dr. Pielea are o dublã direcþie. experþii au dat rãspunsul greºi t! De fapt. au o capacitate de absorbþie mult mai bunã.

apei. produselor cosmetice ºi aerului. aceste opþiuni nu rezolvã problema. diagno sticul este greºit .nevoit sã se îmbãieze zilnic. NU UITAÞI cã hormonii sunt cei care deschid fereastra pubertãþii. Când aceastã zi soseºte. cã îl dor oasele spune: AI CANCER ! racemizaþi de hormoni. Nu sunt suficient de bãtrân ca sã fiu bolnav de cancer. Bombele cu ceas Dacã nu are la dispoziþie precursori it sã apeleze la o combinaþie între opþiunile 2 ºi 3 de ci doar amânã ziua judecãþii . corpul intoxicat este nevo mai sus. iar doctorul îi Singurele gânduri care îi mai trec atunci prin minte sunt: De ce eu? Ce am fãcut ca sã me rit aºa ceva? Nu este posibil. ui disconfort anormal. 105 . Cu siguranþã. orice am face. vã ecomand sã folosiþi Nustregine II ºi Totally Male pentru a vã menþine deschiºi receptorii nervoºi ºi hor onali. ºi în special estrogenilor analogi din mediu. în artere ºi încheieturi (o toate simultan!). Atunci când vine vorba de chimicalele toxice. Având în vedere cã expunerea toxicã este inevitabilã în timpurile moderne. corpul nu are decât trei opþiuni: sã le el imine din sistem. sã le îngroape în grãsimi sau sã le depoziteze în membranele pielii. cu toate expunerile la toxine la care ne supunem prin inte rmediul alimentaþiei. cã suferã d sau cã îi sângereazã vaginul ori rectul. omul constatã cã i-a apãrut un nodul la sân. Din pãcate. în timp ce precursorii racemizaþi a i hormonilor pot pãstra deschisã aceastã fereastrã.

inclusiv al repigmentãrii lui naturale . Domeniul în care ceaiul exceleazã de-a dreptul este însã cel al regenerãrii pãrului. dar acesta a fost creat cu un anumit scop. Industria sãnãtãþii este un oximoron sãnãtos din punct de vedere financiar. Atunci când vine vorba de sãnãtate. Nici guvernul ºi nici ºtiinþa nu vã vor putea proteja. nu vã pierdeþi tim ul cu pretexte. GMS conþine glutamat + aspartam + acid citoic toate otrãvuri cunoscute. Atunci când am scris aceastã c rte. dar la fel de mortalã! PÃRUL: ce trebuie sã facem cu el! Ceaiul de Kombucha vechi de 14 zile este un regenerant foarte puternic al corpul ui. niciodatã al întineririi! Omul albeºte ºi îºi pierde pãrul de sus în jos. Aspartamul este numele chimic al popularului îndulcitor prezentat în culorile roºu. Acestea nu vã vor salva din iadul prin care veþi fi nevoit sã treceþi. rolul sãu în declanºarea bolii a fost precumpãnitor. Învãþaþi ºi dumneavoastrã sã vã protejaþi sãnãtatea economice. Când opinia publicã a aflat de acest lucru ºi ºi-a manifestat furia. Singurul responsabil sunteþi dumneavoastrã. el uºureazã durerile încheieturilor ºi îmbu activitatea intestinelor. în plus. ea reprezintã numele comercial al glutamatului monosodic (GMS). puteþi fi convins cã urmãtorul pas va fi pierderea pãrului. GMS a fost retras din aliment ele pentru copii. Dacã aveþi peste 50 de ani ºi pãrul dumneavoa ar (de sub braþ) începe sã vã albeascã. în trei culori. a fost unul din capitolele mele preferate. . subþierea firelor de pãr ºi chelirea sunt SEMNE ale unor afecþi uni interne. Ea îºi protejea t propria sãnãtate ºi interesele economice. alb ºi albatru. Pierderea culorii pãrului. De aceea. Cel mai bine este sã EVITAÞI cancerul! Imprimaþi-vã aceste gânduri în memorie ºi TRÃIÞI în acord cu ele.Din pãcate. având grijã aºa cum trebuie de dumneavoastrã. care are capacitatea de a elimina deºeurile toxice din organism. Aveþi probleme cu prostata? Totally Male le poate rezolva! Jocul de-a Cuvintele morþii Proteina vegetalã hidrolizatã (PVH) este folositã în sute de alimente inclusiv în cele des tinate refacerii sãnãtãþii! În realitate. Aceste exocitotoxine distrug celulele nerv ilor/cerebrale. Redeveniþi tineri! Nu depinde decât de dumne avoastrã! Preambul: capitolul urmãtor se referã la pisicile sãlbatice . Prevenirea este infinit mai nã decât tratarea. edicalã ignorã importanþa pãrului. Problemele legate de pãr sunt întotdeauna un SEMN al îmbãtrânirii. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentr vã îmbunãtãþi sãnãtatea ºi pentru a vã prelungi longevitatea. nu-i învinovãþiþi niciodatã pe alþii. dupã care i s-a schimbat numele ºi i s-a dat o siglã drãguþã.

106 . beau câte 10-12 litri de ceai de Kombucha vechi de 14 zile pe sãptãmânã. În plus. purificarea þesuturilor ºi ingerarea SUPER-alimentelor.Pãrul preia toxinele din þesuturile de sub piele ºi le eliminã astfel din corp. iau o capsulã de GH3+ de douã ori pe zi. creºterea rapidã a pãrului reprezintã un SEMN bun. cãci Kombucha se reproduce singur ºi nu are nevoie de prea multe îngrijiri. Alte secrete sunt legate de precursorii racemizaþi ai hormonilor. cl ismele la ficat. Ceaiul de Kombucha este FOARTE ieftin de preparat acasã. lãs aþi-l la macerat timp de 14 zile. Cea mai sigurã cale de a obþine acest lucru este fo losirea ceaiului de Kombucha. Personal. dublat de GH3 ºi de precursorii racemizaþi ai hormonilor. De aceea . Acestea sunt secretele mele pentru pãrul negru ca pana co rbului pe care îl am la vârsta de 53 de ani. astfel încât nimeni nu se poa te plânge cã nu ºi-l poate permite! Pentru a vã bucura plenar de beneficiile ceaiului de Kombucha. pentru ca acidul glucoronic sã ajungã la o cotã maximã. Pãrul care revine la culoarea sa naturalã sau care începe sã creascã din nou dupã ani de absenþã reprezintã un SEMN bun. puteþi sã o faceþi pe viaþã. Dacã vã hotãrâþi sã vã preparaþi propriul ceai de Kombucha.

alcãtuit din mai mulþi fito-factori biologic activi. toþi racemizaþi. iar dupã patru ani pot afirma cã am devenit tot mai puternic. am început de la o boalã certificatã . ceaiul de Kombucha. aceste capsule eliminã placa d e pe artere ºi vene. Nimic nu se comparã cu ea în aceastã direcþie! Valva ileocecalã ºi cancerul La doi metri de anus se aflã punctul în care începe intestinul gros (colonul) ºi în care s e terminã intestinul subþire (ileumul). Nu es te nimic complicat ºi nu depinde decât de dumneavoastrã sã reuºiþi acest lucru (vezi pachetul informativ). Simultan. obþinând un pro dus net superior celui de la magazin. colonul este foarte încãrcat. La 50 de ani. Terapia colonului eliminã povara deºeurilor din corp ºi accelereazã considerabil perioadele de convalescenþã. Terapia colonului curãþã valva ileocecalã ºi restaureazã normalizarea funcþiei sale în acea de importantã a organismului. Cartea trebuie cititã de toþi cei care sunt interesaþi cu adevãrat de sãnãtatea ºi longevitat a lor.Personal. Acea tã tulburare provoacã moartea prin înfometare a bolnavilor de cancer. Hormonii DESCHID ºi ÎNCHID fereastra numitã vârsta mijlocie . Cele douã intestine sunt unite printr-o valvã (ileocecalã) care contr oleazã miºcarea deºeurilor ºi absorbþia substanþelor nutritive din tractul intestinal. starea sa este indescriptibilã! Enhanced PAC Enhanced PAC este un adjuvant uimitor. Luate zilnic. care costã 40 de dolari! Dacã doriþi un pãr natural. Cert este cã pot prepara 4 litri de ceai cu numai 50 de cenþi. aceastã carte vã va aju tãrâþi ºi sã începeþi aplicarea remediilor colonice. Capsulele de PAC sunt folosite pentru a elimina deºeurile acide din organism în timp ul procesului de purificare a ficatului (prin clisme). din cauza substanþei mucoide acumulate în colon ºi uscate. Bolnavii de cancer au aproa pe întotdeauna valva ileocecalã blocatã pe poziþia deschis. Pãstraþi de-a pururi DESCHISÃ aceastã fereastrã prin aplicarea principiilor descrise în aceastã carte! Terapia colonului Aceastã carte are la bazã o experienþã personalã directã de 50 de ani în aplicarea terapiei c lonului ºi include 40 de fotografii ilustrate ale þesuturilor colonului. Dacã nu aþi mai practicat niciodatã aceastã terapie ºi dacã vã simþiþi stânjenit. vã veþi regenera ÎNTREGUL corp. contribuie decisiv la inversarea tulburãrilor cardiace (de tipul atacului de cord) ºi uºureazã durerile ºi . cu o culoare frumoasã. La aproape 35 de ani. O viaþã sãnãtoasã nu poate fi conceputã fãrã un colon curat. Primele depuneri pe pereþii colonului încep nu mai târziu de vârsta de 5 ani. reduc presiunea sanguinã. GH3 ºi precursorii racemizaþi aihormonilor pot face minuni.

Otrãvirea cu aluminiu Aluminiul este un metal greu extrem de toxic pentru organism.660 de unitãþi active într-o sticluþã. 107 . se acumuleazã în þesuturile creierului. PAC reprezintã produsul cel mai economic disponibil pe piaþã. unde scurtcircuiteazã funcþiile neuronilor.problemele ochilor. La fel ca mercurul ºi plumbul. conducând m ai devreme sau mai târziu la Alzheimer. Toate aceste afecþiuni sunt consecinþe ale unui nivel ridicat al toxinelor! Enhanced PAC conþine antioxidanþi racemizaþi solubili deopotrivã în apã ºi grãsimi. o amprentã racemicã de 1 activitate biologicã similarã (de 10/10). având 24. Ingredien e sale nu sunt obþinute prin procedeul extracþiei cu ajutorul solvenþilor. lucru nemaiîntâlnit în industrie (vezi pachetul informativ) .

Alumul este un adjuvant alimentar aprobat care se aflã pe lista FDA. cãci sunt ÎNCÃRCATE cu metale grele. Cancerul la femei Cancerul la femei nu este de naturã geneticã.Aluminiul conþine fluoruri. Jethro Kloss a descris efectele negative ale gãtitului în vase de al uminiu în cartea sa. fibromialgia. aluminiul reacþioneazã cu deºeurile toxice ºi atacã sistemul nervos. Pâinea ºi produsele fãinoase obþinute industrial sunt încãrcate cu aluminiu (puteþi obþine pr ri de copt fãrã aluminiu de la magazinele naturiste). Evitaþi mineralele coloidale . g enerând boli degenerative precum MS. neuropatiile. Sursele cele mai IMPORTANTE de aluminiu care pãtrunde în dieta noastrã alimentarã sunt: apa de la robinet. Evident. evitaþi-le! În anul 1920. etc. Yucca Blend ºi al super-alimentelor precum algele Klammath. datoritã omniprezenþei lor ºi a faptului cã sunt acceptate din punct de vedere social. fiind provocat direct de modul de viaþã. Detoxificarea de metale grele serealizeazã cu ajutorul SOC. Folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi puteþi scoate definitiv cuvântul cancer din vocabularul dumneavoastrã. Înapoi la Eden (vezi pachetul informativ). 16 Pisicile sãlbatice Pielea este pentru corp ceea ce este solul pentru pãmânt . Apa cu Înaltã Valoare Medicinalã accelereazã considerabil procesul de purificare. d ezechilibrele hormonale. De aceea. industria aluminiului ºi AMA au reacþionat violent. mielomul. dr. Cât despre bã turile rãcoritoare. John Thomas Halogenii sunt cunoscuþi sub numele de pisicile sãlbatice ale elementelor pãmântului. praful de copt ºi bãuturile rãcoritoare. Nu aveþi niciodatã încredere în aceste agenþii guvernamentale care ilesc în locul dumneavoastrã ce anume este sau nu este sigur pentru sãnãtatea dumneavoastrã. pilulele anticoncepþionale ºi înlocuitorii de estrogen. PAC. Ajuns în corpul uman. paralizia cerebralã. Vasele din aluminiu care au deasupra un strat subþire de teflon (o rãºinã care nu permite lipirea) nu fac decât sã creeze probleme suplimentare. discreditând lucrarea. Sunt . myasthenia gravis. care îl considerã sigur . Municipalitãþile folosesc cantitãþi masive e ALUM la tratarea apei potabile. Ionii acestui metal greu se desprind de vasele în care gãt im ºi pãtrund în mâncare. Nu cumpãraþi niciodatã alimente gãtite care conþin praf de copt. e le fac mult mai mult rãu decât alcoolul. Asumaþi-vã res ponsabilitatea propriilor decizii.

îl extrage din sol ºi îl pune pe masa din bucãtãrie. Atunci când un halogen se combinã cu un hidrogen. întrucât se aflã în echilibru. Termenul de halogen vine de la hals = sare în limba greacã ºi gen = a produce. În schimb.substanþe gazoase extrem de reactive din punct de vedere chimic. Natura izoleazã acest produs ºi îl depoziteazã în sol. Clorul vin clorurã. Sã luãm spre exemplu sarea de rocã. procesul de îmbãtrânire se accelereazã dramatic. care nu ste altceva decât clorurã de sodiu (sare de bucãtãrie). atunci când omul izoleazã halogenii ºi îi foloseºte pentru diferite produse dezec hilibrate. cum este fluorura d in pasta de dinþi. Clorul ºi fluorul sunt HALOGENI. cum sunt cei din sol sau din apa mãrii. Atunci când aceste gaze s unt dizolvate în apã. ele devin sãruri diluate în apã. 108 . halogenii nu pun probleme sãnãtãþii. Halogenii sunt IMPORTANÞI pentru procesul de îmbãtrânire. legându-se de ionii metalelor ºi contaminanþilor din apã. de pildã clorura de sodiu. Atunci când fac parte integrantã dintr-un amestec natural de ioni minerali. l vine. calciul sau magneziul. cum sunt sodiul. Ele sunt substanþe gazoase. în urma reacþiei se formeazã o sare. Fluorul devin fluorurã. Altfel spus. în urma reacþiei apare un acid. Când un atom de halogen (acid) se combinã cu atomul unui meta l alcalin. sfidând legile alimentare ale naturii. ele îºi schimbã natura.

Înainte de anul 1920. Aplicat populaþiei. Clorul Clorul este un bactericid. El ucide fãrã discriminare bacteriile ºi este extrem de efi cient ca dezinfectant (spre exemplu. Folosirea clorului în apele publice este justificatã prin ceea ce ºtiinþa medicalã numeºte r aportul beneficiu-risc . Existã o relaþie foarte strânsã între introducerea clorului în rezervele de apã publicã (1908 creºterea statisticã alarmantã a atacurilor de cord ºi a bolilor cardiovasculare. lysis a rupe). infarctul coronarian nu era o boalã recunoscutã statistic în State le Unite. municipalitãþile din America ºi din întreaga lume continuã sã îºi sil ii sã consume aceste produse. iar experþii ºtiu foarte bine acest lucru. În sistemele vii. formând compuºi n imprevizibili ºi ostili delicatelor procese ale vieþii. Ateroscleroza (crearea plãcii arteriale) are o legãturã directã cu clorurarea apei publi ce. Pentru a contracara inst abilitatea halogenilor. Caracteristicile carcinogene ale clorului sunt binecunoscute ºi se manifestã pe nume roase nivele subtile în interiorul corpului. întrucât au nevoie de un singur electron pentru a-ºi echilibra valenþa. Popularitatea pe care a cãpãtat-o iniþial introducerea clorului în apa de bãut trebuie exp . industria îi depoziteazã sub formã de sãruri solide . Ambele substanþe sunt letale. clorul a fost ales pentru tratarea apelor pentru consumul populaþiei. Spre exemplu. Acest tip de gândire face ca spitalele sã fie pline! Aveþi datoria faþã de dumneavoastrã înºivã sã evitaþi aceastã capcanã. cloroformul a înlocuit eterul ca anestezic general în spitale. fluorul O IA RAZNA atunci când legãturile sale chimice sunt rupte pr in hidrolizã (hydro apã. Apa de bãut ºi pasta de dinþi cu fluor sunt letal e. cloroformul este un produs secundar al apei de bãut clorurate. Este o otravã cu un spectru larg de acþiune. ªi totuºi.Gazele halogene sunt extrem de instabile ºi FOARTE active din punct de vedere chim ic. extre m de toxic. ºi ambele au trebuit sã fie înlocuite de alte substanþe mai puþin toxice . El se leagã de alte substanþe componente din sânge. atunci când este folosit la spãlarea rufelor). care ucide fãrã discriminare bacteriile bune ºi rele din intestine ºi din þesuturi. Am spus subtile . Din cauza calitãþilor sale bactericide. acest principiu se traduce astfel: beneficiul pe care îl primeºte populaþia în ansamblul ei justificã eventualele daune pe care trebuie sã le suporte anumiþi indiviz i (vaccinurile sunt promovate pornind de la acelaºi principiu). deoarece nimeni nu moare pentru cã bea apã de la robinet (cu clor). La începutul secolului XX. deºi este EXTREM DE toxic pentru ficat.

109 . virusurile ºi bacteriile. iau cu mine un filtru de capacitate mai micã. memoria energeticã a acestor contaminanþi este ºtearsã . precum cloram Cloraminele sunt extraordinar de toxice pentru ficat. personal folosesc un filtru de oxidare/reducere în trei etape. la fel cum eliminã fluorul. Tot mai mulþi oameni îºi cumpãrã apã platã (îmbuteliatã). care îºi aveau sorgi ntea în apa de bãutinfestatã ºi care ucideau zeci de mii de oameni. Se obþine astfe apã de bãut cu adevãrat bioactivã (beneficã pentru organismul viu). radioactivitatea ºi mineralele. Majoritatea oamenilor din SUA au ca principalã sursã de apã potabilã apa de la robinet. Filtrele la care mã refer m-au þinut PE STE patru ani ºi jumãtate. Odatã încheiat acest proces de purificare. Altfel spus. Ace ste filtre se deosebesc de cele obiºnuite. iar apa este restructuratã. Nimeni nu doreºte sã bea o apã contaminatã cu agenþi patogeni. În acele vremuri nu pr ea existau alternative.licatã prin epidemiile care fãceau ravagii în Statele Unite între anii 1910-1920. Pentru baie ºi duº. care sunt de micã capacitate. Atunci când cãlãtoresc. dar astãzi timpurile sau schimbat. decuplaþi-vã de la sistem ºi luaþi-vã soarta în propriile mâini! Recentele infestãri ale apelor publice cu E. nimeni din ce care sunt cu adevãrat preocupaþi de sãnãtatea ºi longevitatea lor nu îndrãzneºte sã bea o apã gest oficialitãþi. Singurul rãspuns corect este prepararea apei BEV ºi a Apei Ionizate c u Înaltã Valoare Medicinalã. Sistemul BEV le eliminã. coli ºi cu cryptosporidium au determina t oficialitãþile federale sã forþeze municipalitãþile sã foloseascã substanþe chimice încã ºi mai toxice. dar NU acesta este rãspunsul la dilema preocupã pe noi. pentru a evita sã fa c baie într-o apã toxicã. În acelaºi timp.

Problemele corpului Chimicalele toxice pãtrund în corp legate de ionii minerali. Invazia sodiului înceti eºte activitatea mitocondrialã ºi schimbã mediul aerob (cu aer) într-un mediu anaerob (lipsit de aer). Protocolul de tratare a apei te un metal alcalin (bazic). despre care vom discuta în continuare. Aceste schimbãri se manifestã în starea electricã a sângelui sub forma efec tului Rouleau. Din discuþiile de pânã acum. ºtim cã sarea este o combinaþie între un halogen (acid) ºi un me impune folosirea hipocloritului de sodiu. în timp ce sodiul le invadeazã ºi îl înlocuieºte. Legumele cu frunze verzi. Nivelele ridicate de sodi u din þesuturi se manifestã deseori sub formã de hipertensiune. PH-ul oricãrei ape de la robinet este cupr ins între 8-9. aceste douã substanþe alcãtui Atunci când este dizolvat în apã. Situaþia în care ne aflãm astãzi nu dife rã prea mult de cea care . Cuvântul îmbãtrânire ne indicã problema. (bazã). Pe mãsurã ce excesul de sodiu invadeazã fluidele int erstiþiale DINTRE celule. reactivitate ºi potenþial POR. Împreunã. fãrã chimicale (cultivate în grãdina personalã) sunt cea mai bunã sursã de potasiu organic natural. clorul ºi flu orul se leagã de deºeurile ºi uleiurile metabolice (cum sunt cele de soia ºi canola). Aceºtia sunt indic atorii care vindecã un corp bolnav ºi care redau controlul asupra sa. hipocloritul de sodiu se separã. corpul furã acest element din celule. Corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu potasiu organic pentru a menþine e chilibrul sodiupotasiu. Ajunºi în corp. Ba cteriile aerobe (cum sunt mitocondriile) nu pot funcþiona într-un mediu bogat în sodiu. Dacã dieta alimentarã nu cuprinde o cantitate suficientã de p otasiu. Sodiul es iar clorurã extrem de acidã. iar hidroxidul ridicã pH-ul. dând naºtere unor tox ine hibride care MODIFICÃ mediul. Cuvântul degenerare o descrie per Sodiul este unul din jucãtorii din scenariul de mai sus. pentru ca apa sã capete gust. el dã peste cap echilibrul sodiu-potasiu al organismului. Existã alternative bune. Sarea este mai sta bilã decât un gaz sau un lichid.Hipocloritul de sodiu Clorul dizolvat în apele publice este luat din blocuri de sare. clorul ucide bacterii le. Corpusculii din sânge apar grupaþi sub influenþa acestui efect. dar interese industriale puternice susþin clorurarea. Apa bioactivã. creând premisele n ecesare cancerului. Motivul pentru care clorul este folosit sub formã de sare este legat de pH . hipocloritul este o formã de hipocloritul de sodiu. este o combinaþie de pH. Apa cloruratã de la robinet bogatã în sodiu slãbeºte o întreagã populaþie. fiind un avertisment c lar cã mediul este dezechilibrat. cum este BEV.

fluorurile ºi cloraminele sunt ideale pentru afaceri. a societãþii ºi guvernului în ansamblul sãu. a sistemului juridic. Americanii au o veritabilã idilã cu pasiunea vieþii lor: halogenul fluor (fluorura este sarea acestuia ). Oamenii bolnavi ºi morþi sunt ideali pen ru colectarea de taxe ºi impozite. aflatã pe locul doi. El ar n interes major ca populaþia sã fie menþinutã bolnavã. dupã hot dogs ºi plãcinta cu mere . Industria. Mentalitatea publicã Fluorura este o Instituþie Americanã. 110 . cãci menþin spitalele pline. Semmelweis. cabinetele dentare ºi companiile farmaceutice ºi-au dat mâna ºi au reuºit sã spele minþile americanilor în ceea ce priveºte beneficiile fluorurilor.exista atunci când a izbucnit epidemia de scarlatinã de pe vremea dr. Guvernul corporatist este un stat strãin ILEGAL care opereazã sub steagul galben . medicina. Cl orul. DE CE? Aceastã carte oferã rãspunsurile necesare celor care doresc sã-ºi înlocuiascã ignoranþa cu CUNOAªTEREA. Gândiþi-vã la efectele pe care le-ar avea o apã de bãut bioactivã ºi sigurã asupra medicinii anizate.

se poate spune cã ai realizat ceva! Profiturile obþinute în urma unei asemenea afaceri depãºesc orice imaginaþie ºi lãcomie. el a des chis practic Cutia Pandorei. Fluorura otrãveºte þesuturile ºi se manifestã prin sute de simptome. încetinind metabolismul. ea este o maºinã de fãcut bani pentru sistemul medical. O asigurare medicalã bunã creeazã iluzia siguranþei. fluorura îºi poate face liniºtitã de cap. Compuºii pe bazã de fluor ai acestui element reprezintã câmpuri energetice orientate cãtre stânga EXTREM DE puternice. Dumnezeu a pus aceastã substanþã sub cheie. cum ar fi enzimele noastre proteice. Ceea ce uitã sã menþionez erþii sunt efectele secundare toxice ale fluorurilor. Prin amestecarea unui acid (gazul fluor) cu ionii unui metal alcalin (cositorul). Semnãtura ºi amprenta lor energeticã se opun vieþii ºi sunt foar te active biologic. sistemului respira tor ºi intestinelor. Într-un sistem viu. oamenii ajung sã neg eze responsabilitatea personalã pe care o au pentru starea lor de sãnãtate.Fluorura este pisica sãlbaticã a halogenilor. Pe scurt. Fluorura este folositã pe scarã largã în mii de procese industriale. Bazându-se pe ea. Dacã reuºeºti sã transformi fluorura de cositor dintr-un deºeu toxic într-un med cament susþinut ºtiinþific ºi acceptat de publicul larg. Fluorura este uºor de absorbit prin piele ºi prin membranele mucoase ale gurii. Ea cautã ceva de care sã se lege. izolând-o în apele subte rane ºi în depozitele minerale. O pastã de dinþi introdusã la sfârºitul anilor 50 a primit susþinerea Asociaþiei Dentiºtilor ricani. Ea conþine fluor ºi cositor. fluorura se disociazã ºi devine EXTREM DE instabilã. lucru indicat ºi de sufixul urã. Fluorura de cositor e ste o sare. Fluorura are un efect de îndobitocire. Fiind o otravã sistemicã . Unul din obiceiurile favorite ale fluorurii este acela de a ataca fibrele de col . Explicaþia ºtiinþei medical e. potrivit cãreia nu existã nici o dovadã ºtiinþificã reprezintã un pretext ideal pentru otrãvirea la scarã indus a populaþiei americane. Ea încetineºte activitatea cerebralã ºi ne face docili ºi mai uºor de ma . Se leagã într-adevãr de proteinele din oase ºi de m ineralele din corp. Fluorul este toxic pentru toate fiinþele vii. oasele ºi pielea) Fluorurile întãresc dinþii. fiind promovatã de acei nebuni care ne conduc. Când omul a descoperit beneficiile industriale ale fluorurilor. ce are nevoie de ani de zile pentru a se manifesta . Fluorura de cositor este un deºeu al industriei cositorului. Apa fluorizatã este crimã! CAPETELE TARI (dinþii. dar ºi oasele capului în ansamblul sãu. care depãºesc de departe orice beneficii colaterale. rezultã o SARE (un cristal). Cositorul este un mineral ºi un metal. Ea este numãrul unu pe lista elementelor atomice în ceea ce priveºte reactivitatea.

înlocuitorii de estrogen ºi analogii chimici din alimente ºi din apã. Fluorurile acþioneazã la fel ca hormonii din pilulele anticoncepþionale. fluorurile determinã întãrirea ºi fragilizarea proteinelor din colagen. oase fragile ºi un pãr care cade. dar americanii conti nuã sã foloseascã apa ºi pasta de dinþi fluorizate. Aceastã substanþã este matricea de co lagen în care au fost depozitate mineralele de cãtre osteoblaste. sclerodermie. Ei nu înþeleg ce se întâmplã! Dacã dizolvãm un os într-un acid. ca sã nu mai vorbi m de oamenii în vârstã. lupus ºi expunerea la soare. pielii. la fel ca un copac sãnãtos. Pielea ridatã este un bun exemplu al efect elor secundare pe care le au ingerarea fluorurilor ºi acidifierea þesuturilor corpului. Nimeni nu îºi doreºte o piele ridatã. oamenii care folosesc apa fluorizatã ºi pastele de dinþi cu fluor acumuleazã excese de fluor în þesuturile lor. avem de-a face cu un proces de degenerare a þesuturilor. În realitate. oase le nu trebuie sã fie dure ºi fragile. De ce? Ceva s-a schimbat! Una din cauzele care au contribuit decisiv la acest fenom en este fluorul din apã ºi din 111 . mineralele vor trece în soluþie ºi ceea ce va rãmâne va fi ubstanþã ca guma care va semãna cu un fir de spaghete (fiert).agen care conferã elasticitate oaselor. Ultimul apãrut pe listã este sindromul þesutu rilor conjunctive. Experþii dau vin a pe osteoporozã. De-a lungul anilor. Când aceºtia din urmã interfereazã cu osteoblastele (celule le care construiesc oasele) ºi cu osteoclastele (celulele care dizolvã oasele). care conduc la un proces grav de degenerare. muºchilor ºi ligamentelor. OPRIND producþia de þesuturi conjunctive ºi osoase noi. Ruperea oaselor ºi încheieturile slabe au devenit comune printre adolescenþi. Pe scurt. ci rigide ºi flexibile.

pastele de dinþi. este mai uºor sã treacã o cãmilã prin urechile acului decât sã de ºtiinþã sã treacã printr-o uºã deschisã . PAC. aditivi alimentari. ca sã nu mai vorbim de acea inocentã ceaºcã de otravã pe care le-o oferã co iilor asistenta ºcolarã ºi dentistul. Experþii acþioneazã pe principiul etichetelor. fluorurile reacþioneazã. inventând tot felul de denumiri pentru bolile de generative pentru a menþine confuzia publicului. Sinergie ºi sintezã Sinergia este un concept care meritã sã fie înþeles. Ceea ce refuzã sã precizeze experþii este faptul cã sodiul pro cesat de om ºi fluorurile de cositor sunt MULT mai reactive ºi mai ostile þesuturilor vii decât fluorurile din natu rã. Interese private se folosesc de guvernul corp oratist ºi de cel judiciar pentru a-ºi face mendrele. ªtiinþa medicalã a acceptat folosirea fluorurilor ºi este prea orgolioasã ºi prea încãpãþânat recunoascã greºeala. este rezultatul sintezei anabolice (al sinergiei biochimice pozi a d . Sinergia poate produce rezultate benefice SAU malefice pentru fiinþa umanã. medicilor ºi farmaciºtilor influenþeazã politica pub licã legatã de chestiuni precum fluorizarea apei potabile. Vã reamintesc în aceastã direcþie ce spunea odatã Sir Arthur Edington de pre mintea ºtiinþificã: Adevãr vã spun. capsulele SOC. Sinteza este un concept destul de apropiat de primul. apa BEV. Oamenii nu sunt niºte eprubete sterile de laborator. ca sã nu mai vorbim de cãldura organismului. Banii dicteazã! Aceleaºi puternice interese materiale stabilesc programa ºcolarã a facultãþilor de medicinã º au grijã ca manualele sã serveascã acestor scopuri. El se referã la acþiunea combinatã u mai mulþi agenþi chimici. Sistemul de finanþare al statului deci de CINE trebuie sã primeascã bani publici ºi CE proiecte ºtiinþifice trebuie sprijinite. Precursorii racemizaþi ai hormonilor. Yucca Herbal Blend ºi toate SUPER-ALIMENTELE menþionate pânã acum pot inversa e fectele fluorurilor ºi ale hormonilor sintetici. Atunci când în corpul u man sunt prezente pesticide. dupã care creeazã noi medicamente pentru tratarea acestor a. Puternicele interese ale dentiºtilor. uleiuri de soia ºi canola ºi deºeuri metabolice. El se referã la structurarea moleculelor ºi la localizarea grupului R care identificã moleculele ºi efectele lor asupra sistemului viu . sãnãtos. revãrsând deºeurile lor letale în apa unui public care nu bãnuieºt nimic. Tonifiantul Biogenic al Pieli i ºi Corpului. Opinia publicã nu ºtie cã toate studiile referitoare la beneficiile fluorului în apa de bãut ºi asupra cariilor dentare sunt apã de ploaie. Un corp tânãr. Sistemele vii sunt DINAMICE.

Ele sunt chimicale organice produse de om concept care poate induce în eroare. Activitatea catabolicã este legatã de radicalii liberi ºi de procesul de auto-canibali sm. Cuvântul organic este folosit pentru a le descrie deoarece aceste molecul e letale conþin CARBON (cel de-al 12-lea element atomic). Acþiunea radicalilor liberi poate fi ÎMPIEDICATÃ prin utilizarea antioxidanþi lor racemizaþi puternici de tipul Enhanced PAC. 112 . Pesticidele sunt un alt exemplu de radicali liberi. PAC opreºte oxidarea necontrolatã. vaccinurile. Orice proces de oxidare pres upune un schimb de electroni între substanþele moleculare. apa BEV ºi SUPER-ALIMENTELE racemizate sunt câteva exemple de pre mise care dinamizeazã sinteza biochimicã pozitivã. Radicalii liberi.tive). Carbonul este esenþa vieþii pe pãmânt. Industria se foloseºt e de cuvântul organic în mod imoral. reacþiile de sintezã n egativã distrug celulele ºi genereazã produse secundare sub forma deºeurilor toxice ACIDE. aditivii ºi coloranþii alimentari. uleiurile de soia ºi canola. antioxidanþii ºi alimentele organice Substanþele toxice sunt radicali liberi . prefer sã le numesc otrãvuri! Pesticidele sunt substanþe organice prin definiþie. pesticidele. Personal. cel digestiv sau cel hormonal sunt lezate. aerul poluat. mercurul. Dacã sistemul imunitar. ca o nouã modalitate de a induce în eroare opinia publicã. cloraminele ºi anumite forme de oxigen declanºeazã în organismul viu re acþii în lanþ. Fluorurile. clorul. Alimentele organice naturale. Oxidarea necontrolatã este o activitate catabo licã ce ucide celulele. Aceºtia declanºeazã oxidarea necontrolatã a celule or ºi þesuturilor.

Toþi cei care îndr sã calce strâmb ºi sã punã interesul pacienþilor lor mai presus de cel al breslei sunt taxaþi pe mãs colegii lor! Medicii ºi dentiºtii care doresc sã pãºeascã pe calea ADEVÃRULUI sunt nevoiþi sã fie foarte p ºi sã nu iasã prea mult în evidenþã. companiile de asigurare. acestea sunt evidente : oameni. nu uitaþi cã un om sãnãtos nu este ne voit sã apeleze la nimeni pentru a fi îngrijit cum se cuvine. dorim sã spunem cã otrãvurile nu sunt prezente în ceste alimente. Chiar ºi cantitãþile mici de hranã sãnãtoasã au un e asupra sãnãtãþii noastre. Asta înseamnã mai puþin de 1%! Toþi ceilalþi iau ca pr text ignoranþa ºi se apãrã cu citatele din manualele de specialitate. dar cele cultivate personal. de ti pul îngrãºãmintelor pe bazã de sãruriNPK. Instrumentul pe care ºtiu sã îl foloseascã cel mai ne este confuzia. În general. nu comerciali. M-am mutat recent într-un oraº cu peste 200 de dentiºti. Mulþi dint re ei sunt produsele învãþãturii primite ºi puþini reuºesc sã gândeascã în afara acestui cadru. Simultan oniºtii sunt supravegheaþi cu atenþie de cel care le acordã licenþele. care au fost cultivate cu fertilizatori naturali. alimentele organice sunt mai bune decât le neorganice. toþi ceilalþi folosesc fluorul ºi plombele pe bazã de mercur. Ei refuzã sã accepte literatura alterna tivã pentru a-ºi trata pacienþii într-o manierã umanã. Miopia profesionalã este un fenomen care îi afecteazã deseori pe profesioniºti. Medicii ºi dentiºtii Establishment-ul medical. Nu stricã niciodatã sã cunoaºteþi în zona în care vã aflaþi niºte medici profesioniºti preocu metodele alternative de vindecare. Multe companii de asigurãri medicale refuzã sã îi asigure pe cei care lucreazã în cabinete d . chiar dacã nu are la dispoziþie decât cât eva ghivece sau o bucãþicã micã de pãmânt. Cu excepþia a doi dintre ei. publicul igno rant ºi colegiile medicilor. Cei mai mulþi dintre ei REFUZà sã gândeascã sau sã acþioneze în afara p lor acceptate ale profesiunii lor chiar dacã nu sunt întotdeauna atât de ignoranþi precum par Sunt prinºi între necesitatea de a face un profit personal.Aceºti scamatori ai cuvintelor ºi-au denumit în aºa fel produsele încât sã PARà prietenoase f viaþa pe pãmânt în ochii oamenilor dezorientaþi. adicã de stat. în grãdina proprie. Adevãratul scop este întotdeauna profitul. Sfaturile lor nu pot face altceva decât sã vã sigileze mormântul! Când aplicãm cuvântul organic alimentelor. Cât despre rezultate. animale ºi plante bolnave! Acesta este motivul pentru care nu obosesc sã le reamintesc cititorilor m ei sã ignore întotdeauna recomandãrile experþilor . sunt cele mai bune! Orice om ar trebui sã-ºi cultive legume proaspete. ºtiinþific ºi farmaceutic nu are nici cel mai mic interes sã m odifice statu quo-ul care îi aduce atâþia bani ºi atâta putere personalã. Pe de altã parte.

scler oza multiplã ºi tumorile afecþiuni necunoscute sau foarte rar întâlnite pânã acum 30 de ani a crescut foa te mult în rândul occidentalilor. ºi îndeosebi al americanilor. încep sã se formeze þesuturi cicatrizate. Când o fluorurã se combinã cu mercurul. metalele grele ºi hormonii analogi.entare din cauza incidenþei foarte mari a bolilor în cazul acestor persoane. aceste boli sunt comune. precum Alzheimer. Viaþa omului devi ne acum un IAD pe pãmânt! 113 . mielomul. sistemul imunitar intrã în comã. Acestea i nterfereazã cu creierul ºi cu activitatea nervoasã ºi TREBUIE eliminate cu orice preþ din þesuturi. iar ei plãtesc cu sãnãtatea ºi cu viaþa fel ca mulþi dintre pacienþii pe care îi îngrijesc. SOC. Incidenþa tulburãrilor neurologice ale CREIERULUI. fluorul ºi apa BEV Nu este de glumit cu metalele grele precum mercurul. Astãzi. cadmiul ºi plumbul. Fluorurile rigidizeazã membranele celulare ºi legãturile sulfhidrice care alcãtuiesc þesut urile conjunctive proteice. Mercurul. Mercurul ºi fluorul pe care îi folosesc sunt niºte veritabili cai troieni în propria lor tabãrã. algele Kl ammath ºi Yucca Blend sunt câteva produse care au aceastã putere. iar la baza lor stau fluorurile. Pe mãsurã celulele Schwann sau neurilemele mor.

Boala nu este altce va decât un . datoritã urmãtorilor factori: · Incapacitatea de a înþelege principiile elementare care stau la baza funcþionãrii sale. · Lipsa apei biologic active. Gândurile ºi cuvintele sunt gloanþe energetice! 2.Mineritul ºi industriile siderurgice sunt vestite pentru poluarea aerului cu fluor uri. sunaþi la (800) 659-1882 sau (509) 465-4154. furioase. a hormonilor. Personal.O. · Lipsa alimentelor cu o energie orientatã cãtre dreapta ºi cu o înaltã valoare energeticã. · Incapacitatea de a duce o viaþã disciplinatã. Dacã vi se pare cã sãnãtatea este scumpã. Sãnãtatea ºi longevitatea noastrã depind de capacitatea de a lua decizii corecte. Ingerarea lor este incompatibilã cu dorinþa d e a rãmâne tânãr ºi de a-þi prelungi viaþa! Preambul: în capitolul urmãtor veþi afla DE CE se modificã producþia hormonilor sexuali pe mãsurã ce organismul îmbãtrâneºte. pline de teamã sau deprimate afecteazã producþia substanþelor chimice din creier. critice. sau scrieþi pe adresa: Young Again! P. Incapa citatea de a lua aceste decizii reprezintã tot o OPÞIUNE personalã! Mintea ºi corpul Nu subestimaþi niciodatã puterea minþii. Existã numeroase cãrþi foarte bune scrise pe tema puterii minþii. ºi veþi vedea costã boala! Merlyn Anderberg Pachetul informativ Pentru mai multe informaþii. Iatã câteva din ideile pe care le sintetizeazã ele: 1. · Incapacitatea de a-ºi echilibra hormonii. Gândiþi-vã A fost suferindul de cancer întotdeauna bolnav de cancer? Nu! A fost diabeticul înto tdeauna diabetic? Nu! A avut întotdeauna bãtrâna doamnã artritã? Nu! Toþi aceºti oameni ªI-AU PIERDUT CONTROLUL asu corpului lor. vorbesc în fiecare zi cu oameni care nu pot fi ajutaþi pentru cã refuzã sã-ºi controleze gândurile. Þãrile din lumea a treia suferã din ce în ce mai mult din cauza utilizãrii necontrolate a fluorurilor industria le. fax (509) 466-8103. Gândurile ºi cuvintele negative. Box 1240 Mead Washington 99021-1240 USA. nefericite. aura corpului se reduce. inhibã sistemul imunitar ºi adu c dupã sine boala. Feþele acelor locuitori aratã BÃTRÂNE! Fluorurile sunt otrãvuri sistemice. · Incapacitatea de a-ºi elimina deºeurile din þesuturi. aºteptaþi pânã când vã îmbolnãviþi. Atunci când emitem gânduri negative.

3.gând întrupat. Invers. o atitudine mentalã negativã blocheazã vindecarea indiferent cât de bune sunt alimentele cu care ne hrãnim sau modul nostru de viaþã. Supravegheaþivã gândurile! 114 . O atitudine pozitivã promoveazã procesul de vindecare.

Cauzele ºi efectele. Gândurile pozitive sunt chiar mai bune decât laxativele. nu nesfârºitele teste ºi analize. Vã recomand lucrarea: Corpul dumneavoastrã crede fiecare cuvânt pe care i-l spuneþi. Cuvântul sindrom nu era la modã în acele timpuri. Medicii îºi sfãtuiau pacienþii pe baza unor observaþii atente. Omul e xperimenteazã ceea ce gândeºte. Arnold Lorand Epoca de Aur a Medicinii a durat de pe la 1840 pânã pe la 1930. de viitor. 17 Diagnostic sau post mortem? Organele corpului pot fi asemãnate cu oraºele de pe o hartã. 6. Plimbaþivã. de viaþã ºi de cei din jur ne afecteazã direc t. El creeazã ceea ce spune. 5. pacienþii erau priviþi in camera ca o unitate nu ca niºt e pãrþi separate. A fost o perioadã cara cterizatã de o adevãratã explozie de cunoºtinþe în toate domeniile de activitate. Medicina modernã Tehnologia medicalã din zilele noastre poate fi consideratã parþial ca o binecuvântare. datoritã impactului pe care îl au asupra procesului de îmbãtrânire. Buna funcþionare a intestinelor ºi a ficatului sunt afectate de emoþiile ºi de gânduril e noastre. Gândurile pozitive. 8. Vizualizarea unor imagini pozitive atrage dupã sine rezultate palpabile. Observaþiile clinice ale medicilor din aceastã perioadã prezintã un interes deosebit pen tru noi. diagnosticul ºi prognozele a veau la bazã observaþiile atente. al transplanturilor de organe ºi în medicina de urgenþã. dar nu poate fi înþeles fãrã a þine cont de conexiunea sa cu celelalte ºi cu corpul în ansamblul sãu . Dacã terapia aleasã nu dãdea rezultate. Ei îºi petrece u mult mai mult timp cu pacienþii lor. medicii nu aveau p osibilitatea sã arunce vina pe alþii. Epoca de Aur a Medicinii a fost o perioadã a medicinii de dinainte de tehnologie ºi de epoca medicamentelor. Ea exceleazã în domeniul diagnosticãrii. În rest. Convingerile legate de sine. Faceþi exerciþii de forþã. e a nu este decât un .4. pe noi ºi pe cei din jurul nostru. Refuzaþi sã gãzduiþi gânduri negative! 7. pe care ajungeau sã-i cunoascã de multe ori chiar mai bine decât se cu noºteau ei înºiºi. Mai mult. Exerciþiile sunt la fel de recomandate pentru minte ca ºi pentru corpul fizic. Fiecare este o unitate în si ne. Observaþiile acelor medici au p recedat apariþia omului modern ºi a greºelilor acestuia legate de mediul în care trãieºte. Ex ersaþi zilnic. Dr. Regula de aur era bunul simþ. bunãtatea faþã de cei din jur ºi iubirea de sine accelereazã fundamen tal procesul de reîntinerire.

Observaþiile de altãdatã sunt considerate de pãºite chiar primitive cãci nu beneficiau de precizia instrumentelor moderne. 115 .nesfârºit proces de luare a unor fotografii izolate ale pacientului bolnav. Medicii n u ne privesc ca pe niºte fiinþe energetice dinamice ºi nu înþeleg cã adevãrata lume în care trãim este cea a forþelor energet dinamice care susþin organele vitale ºi mediul corporal. Medicina nu înþelege conceptul de ENERGIE pe nivelele subtile a esteia. Ea considerã omul o maºinãrie alcãtu carne ºi sânge ºi formatã din pãrþi . cãci medicii ºi asistentele NU sunt antrenaþi sã diagnosticheze bolile la nivel subclinic. în care vitalitatea dispare înainte ca boala sã se manifeste în spaþiul fizic vizibil. Medicina modernã de înaltã tehnologie suferã de miopie. care nu oferã niciodatã o imagine de ansamblu. Medicina alopaticã se bazeazã absurd de mult pe miracolele tehnologiei de vârf ºi pe med icamentele chimice cu o amprentã energeticã orientatã cãtre stânga.

Aceasta este calea pe care a apucat-o medicina modernã. ªtiind cum aratã un organ sãnãtos. Acest efe ct nu înseamnã altceva decât primul nivel pe care se manifestã boala. avem datoria sã învãþãm CUM putem sã asistãm corpul bioelectric printr-un mod de viaþã sãnãtos ºi cu ajuto simþ. cãci nu mai vedem decât organe a ormale. oamenii bolnavi subclinic au devenit majoritari. medicul putea identifica boala încã din etapele ei iniþial . Inversarea procesului de îmbãtrânire presupune sã ºtim DE CE îmbãtrânim. altfel spus. paratiroida.Diagnostic sau post mortem? Dacã ar fi posibil sã privim organele vitale ale corpului. Boala a devenit neutrã! Definiþiile aiuritoare ale sãnãtãþii ºi bolii din ziua de astãzi sunt construite în jurul con tului de percepþie personalã a individului în legãturã cu starea sa. al felului în care se simte omul. Prin aceastã definiþie nici nivelul prezent nici cel anterior nu corespund vreunui standard clar stabilit. explicã-mi aceste cuvinte ºi semnificaþii ciudate . Spre exemplu. A existat o vreme când medicul putea examina atât organele sãnãtoase cât ºi cele patogene. Ceea ce ne intereseazã pe noi este altceva: vindecarea tulburãrilor. putea descifra simptomele subclinice înainte de a se transforma în S EMNE. De aceea. Semnificaþii ciudate Pentru a compensa universalitatea unei populaþii bolnave subclinic. Definiþiile tradiþionale nu mai definesc boala ca pe absenþa sãnãtãþii ºi sãnãtatea ca pe absenþa bolii. spune a odatã cã noi nu mai ºtim nici mãcar cum aratã organele sãnãtoase ale animalelor. în timp ce eforturile medicinii s e limiteazã la numirea noilor boli. William Albrech. tiroida. La ora actualã. iar dacã era un bun observator. Nu mai putem pasa responsabilitatea pentru starea noastrã de sãnãtate unei ºtiinþe medicale care habar nu ar e care sunt cauzele bolii ºi îmbãtrânirii. adrenalele. ºtiinþa medicalã a r escris STANDARDELE dupã care sunt definite sãnãtatea ºi boala. un eminent profesor de la Universitatea din Missouri. c omparândule. Din pãcate. noi nu putem privi direct aceste organe. Dr. ºi în special glandele cea pi tuitarã. mi-am adus aminte de repl ica unui ziarist chinez: Te rog. pancreasul ºi gonadele (testiculele ºi ovarele) ef ectele obiºnuinþelor pe care le avem ne-ar deveni mult mai evidente. Sistemul endocrin . Încercând sã înþeleg toate aceste concepte ºi definiþii din ce în ce mai ciudate. aºa-zisa medicinã holi sticã predatã în ºcolile medicale tradiþionale defineºte boala ca pe o stare anormalã în care nivelul actual de funcþionare a scãzut prin comparaþie cu un nivel anterior. timusul. Aproximativ 85% din populaþie suferã de efectul Rouleau la nivelul sângelui.

Sistemul nervos ºi cel endocrin sunt irevocabil legate unul de celãlalt. prin intermediu l unor celule specializate numite Schwann.Pentru a înþelege mai bine ce înseamnã procesul de îmbãtrânire. n europatia. MS. senzaþia de cãldurã la nivelul picioarelor ºi lupisul. ªtiinþa medicalã ignorã sistemul limfatic. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. cãci miºcarea sau stagnarea proteinelor plasmatice care ies din vasele capilare în spaþiile intercelul are. neurilemele care acoperã fibrele nervoase (numite ºi înveliºul de mi se deterioreazã ºi astfel apar tulburãrile degenerative precum Alzheimer. Ele se deplaseazã de-a lungul axonilor. dar funcþione azã diferit. Celãlalt este sistemul ne rvos. Sistemul nervos transmite impulsurile electrice emise de neuroni prin intermediul fibrelo r dendritice ale axonilor. mielomul. Aceste celule sunt critice pentru neurileme ºi lipsesc în cazul tulb urãrilor degenerative nervoase. din sinapsã în sinapsã. 116 . Semnalele sunt transmise în intervale de timp de ordinul milisecundelor cu o vitezã mai mare decât cea a luminii. al treilea sistem de comunicaþii al proteinelor corpului. cãrora le asigurã hrana necesarã. Acest sistem este unul din cele douã sisteme de reglare ºi comunic are care transmit ºi coordoneazã mesajele cãtre diferitele pãrþi ale corpului nostru. vã propun sã analizãm sistemu rin al corpului uman.

Pe de altã parte. Ei trebuie forþaþi sã facã acest lucru. Spaþiile extracelulare sunt umplute cu un fluid specific ºi gãzduiesc capilarele sângelui ºi ale limfei. rãspunsul organismului la cererile formulate de hormoni poate dura ore. persoana îºi pierde controlul asupra corpului sãu ºi devine prizonierul acestu ia. Glandele lipsite de canale ale sistemului endocrin îºi secretã hormonii direct în spaþiile extracelulare din jurul ºi dintre celulele secretoare. Mesagerii chimici reprezintã o formã de energie chimicã ce provoacã un rãspuns rapid în interiorul org anismului. Existã însã ºi glande exocrine. putând sã-ºi reconstruiascã membrele amputate. aºa cum este cazul femeilor care au folosit MÃCAR O DATà pil le anticoncepþionale. ajutându-l cu precursori racemizaþi ai hormonilor. este nevoie însã de un sistem endocrin funcþional. zile ºi sãptãmâni întregi (gândiþi-vã la efectele pe care le experimentaþi dupã un eveniment deosebit. Corpul are o capacitate de regenerare imensã. glandele lipsite de canale depind unele de celelalte ºi acþioneazã concertat cu restul corpului prin inter mediul receptorilor . Glandele endocrine ºi exocrine Majoritatea glandelor exocrine îºi varsã secreþiile în canale care conduc la anumite cavitãþi ale corpului precum stomacul sau intestinele. lu cru posibil cu ajutorul . care poate fi o altã glandã. Hormonii sintetici NU mai elibereazã receptorii cu de la sine putere. Mesagerii hormonali sunt diferiþi.Dacã procesul de degenerare a avansat suficient de mult pentru a fi diagnosticat d e medic. precum cele sudoripare (ale transpiraþiei) ºi cele sebacee (care secretã uleiuri). Pe tru ca aceste miracole sã devinã posibile. ale cãror secreþii ies direct la suprafaþa pielii. puteþi sã-i mai daþi o ºa pului. sã transforme grãsimea în muºchi ºi sã construiascã noi cartilagii la nivelul încheieturilor. Ei au nevoie uneori de ore întregi pentru a provo ca un rãspuns. Sistemul endocrin îºi comunicã dorinþele prin intermediul unor mesageri chimici ºi hormona li. Aºadar. Dacã aceºti receptori se blocheazã . care pot construi un întreg sistem nervos no u ºi funcþional. pãrul de mul t cãzut. care au luat suplimenþi de estrogen sau au folosit steroizi anabo lici. Hormonii controleazã mediul nostru intern. asigurând funcþionarea normalã a corpului ºi ec hilibrul sãu energetic. inclusiv DHEA sau melatoninã. Unii hormoni sunt transportaþi de sânge la destinaþie. se poate spune cã pacientul a încurcat-o! Chiar ºi în asemenea situaþii disperate. Producþia de hormoni ºi echilibrul lor sunt ABSOLUT esenþiale pentru invers area procesului de îmbãtrânire. când corpul a p rodus o mare cantitate de adrenalinã pentru a vã ajuta sã faceþi faþã situaþiei. Efectele acestei substanþ ontinuã sã fie resimþite ore întregi dupã ce evenimentul a trecut). iar la ora actualã acest lucru poate fi realizat de toþi cei care doresc.

Atunci când receptorii celulelor þintã rãspund la mesajul unui hormon. inima ºi placenta.cremelor Nugestrine II sau Totally Male. fie de ficat ºi rinichi. Adevãrata problemã este legatã de dezech ilibrul hormonal. de capacitatea glandei de a-i prod uce ºi de capacitatea corpului de a-i utiliza. Proteine le purtãtoare din plasma sângelui sunt produse de ficat. intestinul s ubþire. Printre exemple se numãrã pancreasul. Hormonii rãmaºi în exc es se degradeazã ºi sunt eliminaþi. efectul este resimþit în întregul sistem. De aceea. Unii hormoni sunt transportaþi liber de sânge. rinichii. ovarele. datoritã dominanþei estrogenului! Existã ºi glande endocrine care îºi varsã secreþiile deopotrivã în canale ºi în spaþiile extr . Hormonii menþin starea de sãnãtate prin schimbarea ratei de activitate în organism. testiculele. Alþii au nevoie de proteinele purtãtoare di n plasma sângelui de care sã se lege pentru a fi transportaþi. 117 . aºa cum se petrec de pildã lucrurile în cazul femeilor care suferã de tiroidã. Cant itatea de hormoni pusã în circulaþie depinde de nevoile organismului. insulina. fie chiar de celulele þintã. un ficat tensionat amplificã stresul în rest ul organelor ºi glandelor. stomacul. Excesele hormonale se manifestã prin aºa-numitele boli ale deficitul ui. spre exemplu. rãspunsul lor este transmis glandeicare a secretat hormonii pentru a ÎNCETA producþia. Atunci când o glandã este lezatã. pielea.

Puls ul accelerat indicã o tulburare sistemicã în care organismul este suprasolicitat din cauza exceselor din sistem. hialinã. Atunci când mâncarea este complet digeratã. subþierea º irea pãrului. care nu pot prolifera. reducerea apetitului sexual. Albumina este o proteinã existentã în sânge care scapã prin capilarele rinichilor. Toate aceste deºeuri iau forma tuburilor prin care sunt filtrate de rinichi. oamenii îºi pierd pãrul de pe corp. NU este vorba de un mediu cu adevãrat acid. DiSorb Aid ºi R/HCI aduc o alinare imediatã! Digestia ºi absorbþia completã le permit oamenilor sã se bucure plenar de alimentele lor favorite. Edemul (retenþia apei în þesuturi) este asociat cu excesul de proteine plasmatice în flu idele extracelulare. al ovarelor. Prezenþa albuminei în urinã reprezintã un indicator SERIOS al unei disfuncþii la nivelul rinichilor. Ele permit crearea unor avanposturi ºi declanºarea unui rãzboi rece de cãtre virusurile ºi bacteriile întãrite d mediul acid creat în organism. îngheþarea extrem itãþilor. Constipaþia este o altã tulburare sistemicã ce influenþeazã TOATE funcþiile corporale. Toate aceste simptome sunt asociate cu lezarea ficatului furnalul de ardere al corpului. digestia completã previne edemele ºi acidifierea þesuturilor din cauza acumulãrii de proteine plasmatice toxice în spaþiile þesuturilor. se . alergiile nu se mai pot manifesta.Apariþia simptomelor bãtrâneþii la tineri Printre SEMNELE de îmbãtrânire prematurã la adulþii tineri se numãrã: obezitatea. ridurile. Fluxul rapid a l alimentelor complet digerate prin intestine nu asigurã hrana necesarã microorganismelor ºi paraziþilor. Îngheþarea extremitãþilor indicã disfuncþii la nivelul tiroidei. excesul de albuminã ºi de deºeuri în u rinã. edemele. unul dinefectele secundare este ºi dispariþia balonãrii ºi a gazelor. Energia deºeurilor acide are o orientare cãtre stânga. chelirea. pulsul accelerat. Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. O lingurã de Yucca Blend. iar unghiile li se îngroaºã. Simptomele care servesc drept indicatori ai unei stãri precare de sãnãtate sunt amenor eea (menstruaþia neregulatã). ºi excese hormo ale. prezenþa albuminei în urinã indicã potenþial e probleme grave. proteine ºi diferite substanþe chimic ºi minerale. depresia. Preze nþa lor indicã o activitate catabolicã ºi degenerare. ci de o incapacitate a organismului de a produce enzime digestive. balonarea ºi letargia. În plus. Disfuncþiile rinichilor sunt o premisã a instalãrii cancerului ºi a infecþiil or virale. ªi cum ri nichii sunt unul din PRINCIPALELE organe de eliminare a toxinelor. Edemul este un semn al unei toxicitãþi grave ºi este una din principalele cauze ale cãde rii pãrului. impotenþa. tendinþa cãtre constipaþie. Aºa-nu ita aciditate la stomac este o afecþiune simptomaticã experimentatã dupã masã. pierderea memoriei. Deºeurile din urinã sunt alcãtuite din sãruri.

pancreasul ºi ovarele devin incapabile sã funcþioneze corect ori de câte ori corpul NU r euºeºte sã îºi elimine toxinele în exces din cauza scãderii activitãþii ficatului. precum diabetul. 118 . Hormonii joacã un rol cheie în metabolismul glandular ºi în producerea moleculelor de AT P. pancreasului ºi receptorilor hormonali din organism. generând umflarea acestora. În centrul oricãrei boli se aflã disfuncþiile ficatului. adrenalelor. Oxidarea este un alt cuvânt pentru îmbãtrânirea ºi descompunerea þesuturilor. Opusul ei este reducerea . obezitatea.devin distorsionate. oxidarea conduce la o încetinire a producþiei ºi depozitãrii moleculelor de energie ATP. Adrenalele. Oxidare ºi reducere În anul 1903 s-a demonstrat cã glandele care nu îºi varsã secreþiile în canale controleazã TO procesele de oxidare. etc. ale ovarelor ºi te sticulelor. artrita. Mixedemul glandei tiroide alãt uri de reducerea energiei ºi un corp rece indicã o încetinire a activitãþii glandei tiroide ºi a secreþiei hormonilor roidieni T3 ºi T4. ºi prin asociere. Multe din femeile dependente de medicamentele pentru tiroidã revin la normal dupã ce folosesc precursorul racemizat hormonal Nugestrine II ºi dupã ce fac un tratament de purifica re a ficatului. Consecinþa directã a disfuncþiilor acestor glande importante sun t bolile metabolismului. În sens larg. Medicamentele ºi deºeurile proteice se acumuleazã la nivelul pici oarelor. bolile cardiace. guta.

vã recomand un test. cþionale (strome) care dau naºtere unui þesut cicatrizat. sf u este sã le preparaþi singuri. din cauza afluxului de energie electricã în ficatul lor bolnav. ºi sã îºi ridice uºor genunchii pentru a-ºi relaxa abdomenul. Alcoolul este o OTRAVÃ! El ucide hepatocitele din ficat. Dacã þineþi neapãrat sã beþi vin sau bere. Suferinzii de hepatitã. apãsaþi uºor. Pentru aceasta. mononucleozã sau sindromul oboselii cronice au de regulã un fi cat umflat ºi dilatat. Atrofierea glandelor sexuale ºi obezitatea Atrofierea (deteriorarea) glandelor sexuale este direct legatã de toxicitatea sist emicã. tiroidã ºi tulburãrile ficatului. Celulele strome acoperã ºi celulele strome invadeazã spaþiul rãmas gol ºi dau naºtere Alcoolul. ciroza ºi testarea ficatului þesuturile lor sunt înlocuite de celule nefun nivelul ficatului. în timp ce atingeþi cu cealaltã mânã regiunea fi . Pentru informaþia dumneavoastrã. Veþi simþi o masã tare.Celulele strome ºi parencime Când celulele funcþionale (parencime) mor. acasã. vã pot spune cã industria alcoolului (la fel ca ºi cea a lactatelor ºi a îngheþatei) nu este obligatã prin lege sã afiºeze pe eticheta produsului lista ingrediente lor toxice pe care le adaugã. unor þesuturi cicatrizate. vã otrãviþi singur. este necesar sã evitaþi consumul de alcool. Aºa se explicã de ce se spune despre omul beat cã este intoxicat12 . Dacã doriþi sã INVERSAÞI procesul de îmbãtrânire. Pierderea ovarelor (castrarea femininã) conduce pe loc la încetinirea metaboli . Dacã ºtiþi pe cineva care bea. Tox (prefix care se regãseºte ºi în toxinã) înseamnã otravã . chiar sub cutia toracicã. da pe partea dreaptã a abdomenului sãu. gonade ºi pancreas. Obezitatea este un SEMN al unei încetiniri a ritmului metabol ic ºi al unui dezechilibru hormonal. ficatul trebuie sã fie moale ºi puþin ascuns sub coaste. Atrofierea ovarelor (inclusiv a foliculului din care coboarã oul) ºi a tes ticulelor se produce în ani de zile. obezitate. chiar durã FICATUL! Pr cedaþi cu atenþie. Atunci când hepatocitele mor. Ori de c alcool. Unii dintre ei simt chiar o senzaþie de greaþã ºi sunt nevoiþi sã se aºeze. Iatã un alt test. cãci zona poate fi extrem de delicatã. Aceste tulburãri afecteazã puternic ficatul. ºi un masaj prea viguros poate îmbolnãvi persoana r espectivã! În mod normal. Rugaþi persoana în cauzã sã se întindã la e spate. împingeþi uºor în jos braþul ei. aveþi nevoie de un ficat p funcþional. cyme celulã). celulele parencime sun protejeazã ficatul. Rugaþi persoana alcoolicã sã se ridice în picioare ºi sã îºi întindã în faþ continuare. În continuare. precum sulfiþii (în vinuri) ºi ureea (în bere). La t numite hepatocite (hepat ficat. la fel ca ºi problemele legate de adrenal e. Oamenii cu disfuncþii la ficat îºi pierd imediat puterea în braþ.

citiþi contra indicaþiile de pe prospectul medicamentelor). Precursorii racemizaþi ai hormonilor sunt de mare folos pentru ambele se xe. Tr. În limba englezã. Câþi bãrbaþi dornici s ie castraþi cunoaºteþi? Femeile TREBUIE sã înveþe CUM sã rãmânã sãnãtoase. 119 . Femeile care au dificultãþi PMS nu trebuie sã sufer e cu orice preþ ºi îºi pot 12 N. care nu numai cã NU rezo lvã nimic. Femeile NU ar trebui sã aºtepte pânã când încep sã aparã problemele. asigurând fundamentul pentru o prevenire eficientã ºi pentru tratamentul problemelor f eminine. intoxicated înseamnã intoxicat sau beat. dacã doresc sã evite problemele specific feminine.smului. majoritatea medicilor ginecologi chiar dacã sunt ei înºiºi de sex feminin NU au alt rãspu s pentru problemele feminine decât clasicele produse analoage ale estrogenului. Mulþi doctori recomandã fãrã sã stea prea mult pe gânduri extirparea chirurgicalã a organelor feminine (ut erul ºi ovarele). Femeile TREBUIE sã înveþe sã îºi gestioneze singure sãnãtatea ºi sã nu mai depindã de sfaturile expe te. Extirparea ovarelor la femei este echivalentã cu castrarea la bãrbaþi. Amenoreea (rãrirea ciclului menstrual) ºi obezitatea NU sunt normale ºi reprezintã dovez i ale unui organism în care predominã estrogenul. Reþineþi: o problemã evitatã este o problemã REZ Detoxificarea þesuturilor face minuni în ceea ce priveºte menþinerea tinereþii ºi a frumuseþi femeilor. dar aproape cã garanteazã apariþia cancerului uterin sau la sân (pentru mai multe lãmuriri.

dacã greutatea dumneavoastrã dezirab ilã maximã este de 65 de kilograme. Sunt alcãtuite dintr-un nu . 19 kil ograme înseamnã o depãºire a greutãþii cu 32%! Obezitatea este un SEMN uºor de constatat. cãutaþi pe cineva care suferã de aceastã neplãcere ºi priviþi cum se ecã el. Acest lucru poate fi obþinut cu ajutorul aceloraºi pr oduse menþionate mai sus.uºura situaþia. deopotrivã de cãtre bãrbaþi ºi femei. medicina convenþionalã NU vã considerã obez decât dacã greutatea dumneavoas trã a depãºit 78 de kilograme! Pentru a starea de sãnãtate. a sprijini ºi a separa celelalte þesuturi. care conduc la o reducere a fenomenului de formare a oaselor de cãtre celulele osteoblaste (responsabile de crearea noilor oase ºi cartilagii). Ea nu reprezintã cauza pierderii masei osoase. ºi mai ales la femeile de dupã menopauzã. Este atât de simplu! La ora actualã. Osteopor oza este o afecþiune comunã la oamenii în vârstã. Ele au rolul de a lega. a devenit posibilã inversarea cocoºãrii oamenilor în vârstã ºi redobândirea p ii normale a coloanei vertebrale. Spre exemplu. Ea reprezintã un avertisment ºi trebuie lua t ca atare. Ele preced atât formarea oaselor cât ºi dizolvarea lor. Osteoporoza poate fi prevenitã ºi tratatã cu uºurinþã. Obezitatea este un SEMN al unui dezechilibru hormonal. al unei digestii precare ºi al unui metabolismlent. fiind datoratã INCAPACITÃÞII ace de a ovula din cauza atrofierii foliculilor. greutatea dumneavoastrã corectã ar fi probabil de 59 de kil ograme. ea este definitã ca o depãºire cu cel puþ n 20% a greutãþii standard din tabelele care prezintã raportul greutate/înãlþime. i mplicã un proces de vascularizare (invazie) a oaselor de cãtre vasele de sânge. Dacã doriþi DOVEZI. Vasele de sânge sunt pr imii soldaþi ai organismului. Analiza densitãþii oaselor va atesta la rândul ei miracolul intern al refacerii densitãþii oaselor ºi al formãrii de NOI cartilagii. ci este asociatã cu dezechilibrul hormonal ºi cu acumu larea exceselor de toxicitate sub forma depozitelor de deºeuri acide. într cât este legatã DIRECT de excesul de estrogen. Tipurile de þesuturi Þesuturile conjunctive sunt doar unul din cele patru tipuri de þesuturi principale a le organismului. Osteoporoza este un EFECT simp tomatic. care devin la fel ca un fagure de miere. evitând totodatã pierderea organelor feminine. Diferenþa dintre obezitate ºi greutatea idealã este în acest caz de 78 59 = 19 kilograme. Osteoporoza Osteoporoza sau rãrirea densitãþii oaselor. dar nu are nimic de-a face cu suplimenþii pe bazã de calciu. În medicina convenþionalã. cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor.

Deºeurile metabolice de sub piele descompun þes uturile conjunctive care fac legãtura între diferitele straturi de piele.mãr relativ mic de celule într-o mare de substanþã intercelularã . Substanþa intercelularã se referã la materialul din re celule. Aici îºi construieºte corpul depozitele sale de deºeuri acide. cel muscular (al muºchilor) ºi cel nervos. între dife ritele straturi ale pielii. O piele frumoasã Ultimele douã cuvinte din definiþia þesuturilor conjunctive (substanþã intercelularã) au o i mportanþã deosebitã pentru procesul de îmbãtrânire. Când þesuturile devin supraîncãrcate de deºeuri ºi nu mai pot funcþiona normal. Aceste deºeuri sunt depozitate de cãtre capilarele sângelui în spaþiile dintre celule. din cola gen. Aceastã zonã este deservitã de sistemele de capilare ale sângelui ºi ale limf ei. Atunci când vorbim de piele. vorbim de fapt de straturile dermice ºi subcutanate alcãt uite din þesuturi CONJUNCTIVE. provocând întãrirea ºi îngroºarea pielii exterio din cauza PIERDERII elasticitãþii ºi a rezistenþei. Cele patru tipuri principale de þesuturi sunt: þesutul conjunctiv (elastic. 120 . cel epitelial (al pielii). sãruri minerale ºi GRÃSIMI. reticular). þesuturile co nctive ale pielii se crapã ºi astfel apar ridurile.

Când l-am întrebat de câte ori a contractat boli venerice mi-a rãspuns: Niciodatã! Imediat dupã actul sexual. iau o lãmâie proaspãtã. probleme cu tiroida sau cu alte gland e. la care se adaugã din nou capsu lele de SOC. Afecþiuni precum herpesul genital. o slabã hidratare. Uleiurile de soia ºi canola joacã un anumit rol în funcþia sexualã. negii vaginali. iar capsulele SOC dizolvã þesuturile cicatrizate interne ºi stimuleazã formarea unor þesuturi noi dinspre interior cãtre exterior. fiind asociatã cu un flux sanguin redus. Aveam în armatã un tovar㺠care vizita regulat bordelurile. Aceºtia obiºnuiau sã examineze gâtul miresei dupã noaptea nunþii. Loþiunea SOC înmoaie þesuturile cicatrizate. o storc ºi mã spãl jos! Toþi r face acest lucru se pot proteja ºi vindeca cu uºurinþã. folosind aceastã apã specialã. gripã ºi numeroase alte boli infecþioase. arãtând promiscuitatea în ca trãiesc oamenii ºi starea precarã de sãnãtate. hepatitã. Chiar acum am pe birou un fax în care se afirmã cã o analizã de laborator a evidenþiat cã uleiul de canola a provocat sterilitatea la iepuri. Adulþii tineri care abuz eazã din punct de vedere sexual de trupurile lor îºi pierd rapid înfãþiºarea tinereascã ºi îmbãtrânesc accelerat înd e. era semn cã mariajul fusese consumat. Incapacitatea bãrbaþilor de a atinge erecþia sau frigiditatea femeilor este de naturã ho rmonalã. Bolile venerice ºi excesele sexuale Incidenþa bolilor infecþioase sexuale este în continuã creºtere. Puþini oameni mai ajung astãzi la starea de adult virgini. Lucrarea Viitorul furat descrie ravagiile pe care le face mitul soiei prin încãrcarea corpului cu analo gi de estrogen. Dacã acesta era umflat. afecþiuni la limita diabetului. DECÂT în cazul în care refuzaþi s plicaþi remediile descrise aici. fiind un SEMN de activitate sexualã intensã. lucru bine cunoscut evreil or din Antichitate. Contractarea unei boli ve nerice (de la venus iubire ºi ic aparþinând) a devenit deloc întâmplãtor foarte comunã în zilele noastre. Eliminarea deºeur ilor se realizeazã cu ajutorul suplimenþilor de Yucca Blend ºi Enhanced PAC. la fel cum este imun la pojar. tensiuni la nivelul ficatului ºi/sau atrofierea ovarelor ºi a testiculelor. Un corp sãnãtos este imun la bolile venerice. efectele de îmbunãtãþire pot fi de-a dreptul DRAMATICE! Un corp bãtrân nu este o ruºine. O boalã venericã nu poate fi luatã decât dacã mediul intern al organi smului este pregãtit pentru infecþie. din cauza stresului la care îºi supun ovarele. sifilisul ºi gonor eea RÃSPUND la tratamentulcu Apã Ionizatã (acidã) cu Înaltã Valoare Medicinalã sub formã de d plicaþii locale. Dacã toateaceste produse sunt folosite împreunã cu Apa Ionizatã cu Înaltã Valoa re Medicinalã.Crema de piele glicolicã acidã (menþionatã anterior) desprinde ºi eliminã straturile exterio are moarte ale pielii. Excesele amoroase altereazã funcþionarea glandei tiroide. Acesta este adevãrul despre miracolul numit soia! .

care poate fi cu uºurinþã purifi cat de Apa Ionizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã. n u subestimaþi valoarea precursorilor racemizaþi ai hormonilor în procesul de curãþare a receptorilor ºi în restaurarea funcþiilor pierdute ale nervilor un ect secundar obiºnuit în cazul bolilor venerice. incapacitatea de a te scula dimineaþa ºi obezitatea sunt tulburãri de naturã hormonalã. Suprasolicitarea ficatului alimenteazã tulburãrile menstruale ºi ovariene. Îngheþarea mâinilor ºi picioarelor. În plus. Diabetul Diabetul ºi obezitatea sunt veri primari. proces ce dinamizeazã producerea molecule i de energie ATP. lipsa energiei. le fo losesc peAMÂNDOUÃ. redându-vã tinereþea ºi energia. Diabetul de tip II (la adulþi) este forma cea mai frecventã a bolii. reduce deºeurile acidedin þesuturi ºi restaureazã echilibrul. Personal. 121 . Precursorii ajutã de asemenea femeile predispuse cãtre pier derea sarcinii în primul trimestru de graviditate. obezitatea ºi problemele legate de tiroidã.Bolile venerice sunt tulburãri legate de mediul intern. Naºterile prea dese. asociate cu nivelul zahãrului din sânge ºi lipsa energiei. pot precipita apariþia a femei. Corpul feminin are nevoie de CEL PUÞIN doi ani de odihnã ºi hranã înainte de a mai da viaþã u ui alt copil. ETVC ºi prec ursorii racemizaþi ai hormonilor fac minuni în asemenea cazuri. lactaþia prelungitã însoþitã de o dietã precarã.

. Dar mai presus de orice. De aceea. iodul poate provoca guºã ºi epuizarea glandei tiroide. iodul este ºi un stimulent puternic al tiroidei. Ei îºi pot redobândi însã auzul dacã vor folosi Neurophonul. Ceaiul lui Rene ºi Yucca Blend sunt folosite cu succes în China la tratamentul diabe tului ºi al bolilor degenerative. un aparat c re foloseºte pielea capului în locul nervului auditiv ºi care se gãseºte acum pe piaþã (vezi pachetul informativ ). la care se adaugã produse tiroidiene sintetice ºi glandulare. Recapitulare Organele sunt supuse stresului din cauza activitãþii în exces. solul foloseºte carbonul ºi calciul în acelaºi scop). Dacã este administrat u nei persoane care suferã de un dezechilibru alimentar. iar diabetul va dispãrea de multe ori de la sine. S timularea glandei tiroide din cauza insuficienþei alimentare este inutilã. el mai mult stricã decât reparã. Mult mai recomandabil este sã faceþi o serie de clisme la ficat. Deºi este un element vital. deºi adevãrata cauzã care stã la baza lor sunt excesele . Scopul terapiei pentru diabetici (sau al oricãrui alt tip de terapie) nu trebuie sã fie altul decât revenirea la NORMAL a bolnavului! Iodul Tratamentul tradiþional pentru tulburãrile hipotiroidiene constã în administrarea suplim enþilor de iod. Luarea oralã a celor douã produse neutralizeazã virusurile din sânge. este cert cã vaccinurile anti-polio ºi DPT joacã un rol decisiv în 75% din cazuri (datoritã mutaþiilor suferite în interiorul organismului). Atunci când energia deºeurilor DEPêEªTE puterea org smului de a le elimina. la fel ca ºi folosirea cronicã a suplimenþilor de orice fel pentru tiroidã. pre sorii racemizaþi ai hormonilor se dovedesc un tratament ABSOLUT NECESAR! Zahãrul este o moleculã de carbon. Diabeticii folosesc aceste molecule pentru a neut raliza deºeurile acide (de altfel. Pierderea a uzului la copii este strâns legatã de vaccinuri. simple paleative ale naturii care nu remediazã funcþia normalã a glandei . Eliminaþi deºeurile acide ºi echilibraþi hormonii. nivelul zahãrului în sânge o ia razna. Stresul modificã buna funcþionare a organelor vitale ºi conduce la apariþia unor boli ca re se manifestã sub forma unor deficienþe aparente.Nu existã nici o îndoialã cã acumularea deºeurilor metabolice ºi încetinirea funcþiilor organ r interne precipitã apariþia diabetului la adulþi. a acumulãrii deºeurilor ºi a subnutriþiei. ETVC îi ajutã pe diabeticii care manifestã intoleranþã la glucozã ºi rezistenþã la insulinã. De aceea. combinate cu precursorii racemizaþi ai horm onilor ºi cu o dietã bazatã pe SUPER-ALIMENTE. terapia colo nului ºi clismele la ficat pot face minuni în cazul diabeticilor. În ceea ce priveºte diabetul juvenil (de tip I).

din cauza greºelilor repetate pe care le facem. Detoxificarea nu este o plãcere.Când corpul este stresat. Dacã vã veþi asista trupul în eforturile lui de regenerare. fãrã de car e nu pot fi puse fundamentele inversãrii pe termen lung a procesului de îmbãtrânire. care scade în intensitate pe mãsurã ce îm bãtrânim. ºi astfel apare boala. Examinarea post-mortem este o modalitate târzie de a descoperi cã modul de viaþã ºi sistemul de convi ngeri alese au fost greºite. Inversarea procesului presupune rãbdare ºi efort douã cal itãþi pe care puþini oameni le mai au în zilele noastre! Crizele legate de vindecare ºi experimentate în timpul detoxificãrii reflectã direct nivel ul de toxicitate al persoanei. Crizele legate de vind ecare sunt preþul pe care trebuie sã-l plãtim pentru pãcatele noastre. Vã asigur cã acest preþ este mic prin c omparaþie cu îmbãtrânirea ºi suferinþa! Corpul uman are un câmp energetic vital DINAMIC. 122 . Nimeni nu poate scãpa de moarte. dar este o etapã absolut necesarã. în loc sã-l sabotaþ veþi putea redeveni tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom discuta despre FELUL în care produce corpul substanþele care îi sunt necesare cu ajutorul bacteriilor ºi despre maniera în care energia mineralelor dinamizeazã procesele vii. dar putem totuºi sã pãstrãm deschisã fereastra deschisã în timpul perioadei de pubertate încã foarte mult timp de acum înainte. el experimenteazã o inversare a miºcãrii de rotaþie a energiei. care devine NEGATIVÃ.

PAC conþine 24. Precursorii racemizaþi ai hormonilor au o efica citate inegalabilã în deschiderea receptorilor ºi restaurarea CONTROLULUI asupra corpului (vezi Pachetul informativ). Apetitul sexual se îmbunãtãþeºte. obezitate sau depresie. Tulbu gate de concentraþia zahãrului din sânge precum diabetul ºi hipoglicemia scad în intensitate ºi d ar cu timpul. Rezultatele false la teste . a intoleranþei la glucozã ºi a rezistenþei la insulinã. vã recomand câteva produse care vã vor ajuta sã redobândiþi controlul asupra vieþii dumneavoastrã. îndeosebi în cazul femeilor. ETVC îi ajutã pe oameni sã imtã ºi sã arate mai bine prin deschiderea cãilor lor metabolice.660 de unitãþi de antioxidanþi într-o singurã sticlã! Îngrijiþi-vã dinþii Cea mai bunã cale de îngrijire a dinþilor ºi gingiilor este Irigatorul Biomagnetic Denta r. Grãsimea în exces este eliminatã ºi înlocuitã cu o masã muscularã suplã. Aceste produse sunt extrem de utile în cazul diabeticilor. Acestea sunt: ETVC. iar confuzia ºi depresia dispar. energiei ºi regenerãrii þesuturilor. Aceste produse contribuie la mai buna gestionare a zahãrului din sânge (proces esenþia l pentru controlul greutãþii). Nu confundaþi acest aparat cu irigatoarele obiºnuite sau cu periuþele de dinþi vibratori i! NU EXISTÃ NICI CEA MAI MICÃ COMPARAÞIE! Dinþii mei sunt perfecþi ºi gingiile mele sunt sãnãtoase. deºi mi-am mai curãþat dinþii de peste cinci ani! Lipsa plãcii este echivalentã cu lipsa degenerãrii ac estora ºi cu absenþa bolilor gingiilor (vezi paginile xx ºi xx. Ele îmbunãtãþesc digest orbþia hranei. Yucca Blend ºi R/HCI. Acest aparat converteºte apa de la robinet într-una dintre cele mai eficiente substanþe de curãþare prin manipularea ionilor de hidrogen ai moleculei de apã astfel încât placa ºi calculii sã fie oxidate de pe suprafaþa lor ºi spãlate de jetul de apã. eliminând astfel probleme legate de paraziþi. precum ºi Pachetul informativ). întrucât contribuie la redu cerea dependenþei de insulinã. masei musculare. DiSorb Aid. ETVC se ia împreunã cu micul dejun sau cu prânzul ºi menþine un nivel ridicat al energiei de-a lungul întregii zile. precum gazele ºi balonarea. a îmbãtrânirii.Luaþi din nou în mâini frâiele asupra vieþii dumneavoastrã Dacã suferiþi de lipsã de energie. DiSorb Aid ºi R/HCI contribuie alãturi de ETVC la extragerea unei cantitãþi maxime de en ergie din alimentele ingerate ºi la oprirea procesului de putrefacþie a hranei nedigerate din in testine. ªi nu uitaþi: toate problemele menþionate mai sus sunt strâns legate de sistemul dumneav oastrã hormonal ºi de ficat.

Energia pozitivã poate induce sistemului o stare de agitaþie atât de mare încât poate fi c onfundatã cu boala. Uneori. Dupã o perioadã scurtã de timp. Rãspunsurile ºi interpretãrile false îi conduc de multe ori pe oameni pe cãi greºite. Pentru a fi cu adevãrat utile. Acest tip de reacþie este numit crizã asociatã cu vindecarea ºi apare frecvent în cazul oam nilor cu o toxicitate foarte mare. deoarece ºtie cã persoana NU îºi doreºte cu adevãrat sã se vindece sau sã suporte suferinþa care însoþeºte procesul de vindecare. corpul îºi pãcãleºte proprietarul dând rezultate false la testele musculaturii sau cele cu ajutorul pendulului. care ºtie ºi poate anticipa efectele unei substanþe cu o rgie pozitivã asupra sa. multe practici de purificare presupun o ascuþire a instinctului ºi o golire a minþii celui care le pune în aplicare. Uneori. Alteori. Aceste rezultate eronate apar deseori la testarea produselor racemizate. 123 . Testarea muºchilor NU este relevantã în situaþia contaminãrii cu metale grele a þesuturilor. lucrurile se aºeazã ºi oamenii se vindec id. din cauza activitãþii lor biologice extrem de intense atunci când pãtrund în organism. alimentul sau suplimentul de care are nevoie. corpul bioelectric respinge deseori terapia. el le respinge deoarece ºtie prin ce va trebui sã treacã. Corpul are o inteligenþã înnãscutã. De aceea. Aceste metale acþioneazã asupra sistemului nervos automat ºi interfereazã cu rezultatele testãrii.

adicã din procesul de nsmutaþie . care deþineau o cunoaºtere ignoratã astãzi ºi demult uit Simpla ridicare a acestor întrebãri declanºeazã o reacþie de genul celei pe care ai provoc a-o dacã ai declara cã ai descoperit secretul lui perpetuum mobile. Cartea Trusa pendulului este furnizatã cu un frumos pendul din bronz ºi este o carte minunat ilustratã. cum? Rãspunsurile la toate aceste întrebãri pot fi gãsite în opera geniilor nerecunoscute (a VRÃJITORILOR. deºi ea nu aduce un aport de calciu? Cum poate produce magneziul organic creºterea cantitãþii de fier din sânge. Mai ales dacã le pui cui nu trebuie. calea cea mai simplã necostisitoare de a învãþa cum puteþi pãtrunde în lumea invizibilã a testelor energetice. . tra Alchimia! Este ceva imposibil! Ea reprezintã doar un exemplu al greºelilor ºtiinþei de al tãdatã! Aºa sau încheiat cercetãrile pe care le-am fãcut la nivelul comunitãþii universitare. aºa cum îi numesc eu). Ren de Puymorin vorbind de opera profesorului C. de genul: Cum îþi explici cã alimentele vegetale conþin minerale pe care plantele nu aveau cum sã le ext ragã din solul în care au crescut? Cum reuºeºte vaca sã producã lapte care conþine o cantitate mult mai mare de mine rale decât iarba cu care s-a hrãnit? De unde îºi extrage gãina mineralele de care are nevoie pentru a produc e coaja ouãlor sale. Ea ne cesitã disciplinã ºi focalizare. Fantastica dumneavoastrã descoperire legatã de transmutaþiile energiei slabe ar fi trebuit sã march eze un punct de cotiturã în evoluþia ºtiinþei. La fel. de vreme ce nu conþine fier? Cum este posibil ca o prunã uscatã sã conþinã mai multe minerale decât una p oaspãtã? Întradevãr. 18 Alchimia biologicã Dupã Einstein. Ele NU mau determinat însã sã mã opresc! Întregul scandal a fost declanºat de cuvântul transmutaþie . Vã recomand în aceastã direcþie cãrþile Trusa pendulului ºi Vibraþiile.Pendulul Învãþarea folosirii eficiente a pendulului este o NECESITATE în vremurile noastre. pierzând orice contact cu realit atea. Louis Kervran ºi de descoperirea sa. Din pãcate. ea s-a izbit de zidul prostiei generale . de vreme ce acestea nu se regãsesc în dieta sa? De ce îngroaºã ºi întãreºte unghiile coada-calul lanta). cartea Vibraþiile este furnizatã cu un lanþ vibratoriu. potrivit cãrei a miºcarea vieþii derivã din transformarea continuã a unui mineral în altul. Atacatorul a fost un profesor de chimie. fizica a devenit o anexã a matematicii. care aminteºte prea pregnant de alchimie. cãruia nu-i plãceau implicaþiile întrebãrii puse de mine.

de genul celor pe care punea profesorul Kervran. suficient de grav pentru a fi catalogat drept eret ic al ºtiinþei . Louis Kervran (1899-1990) are implicaþii deosebite asupra inve rsãrii procesului de îmbãtrânire. a chimicalelor de tot felul ºi a legilor DEFINITE ale chimiei ºi f izicii. ci de implicaþiile pe care le presupune ea. În lumea în care trãim.te poþi alege cu necazuri mari. Problema nu este legatã de întrebarea propriu-zisã. fiind imediat ars pe rug! Energia mineralã Viaþa profesorului C. aceste întrebãri nu îºi gãsesc rãspunsuri. Rid carea lor înseamnã pentru ei un atac la DOGMÃ. 124 . Ele sunt totuºi întrebãri corecte. Unii oamenii de ºtiinþã se simt intimidaþi de întrebãrile la care nu cunosc rãspunsurile.

În viziunea lui. fenomen descris ºi de Vincent. din el va rezul ta un element diferit. Noi ne vom referi la el folosindu-ne de expresia alchimie biologicã. El a pãcãtuit împotriva ªtiinþei ceptate de aceasta atunci când le-a oferit semenilor sãi rãspunsul lui Dumnezeu. refuzând sã îºi supunã descoperirile aprobãrii colegilor sãi de breaslã. el nu mai poate fi închis. ºi o rearanjare a anionilor ºi cationilor. Savantul a fost membru al douã Academii Naþionale ale ªtiinþelor. Fiecare ºi-a creat propria sa vizi ne independentã. a încãlcat regulile unanim acceptate. Amândoi au vorbit de forþe energetice care permit existenþa vieþi i. Procesul conduce la o eliberare de energie. la fel cum fãcuserã cu atâþia alþi Vrãjitori înaintea lui. dar NU au putut cont ADEVÃRUL descoperit de el. În plus . El a numit acest proces transmutaþie . o f uziune LA RECE! Descoperirile lui Kervran au venit din interiorul lumii ºtiinþifice. colegii de breaslã ai lui Kervran l-au atacat ºi l-a u ridiculizat. Amândoi au afirmat cã energia are o amprentã sau o semnãturã. Viziunea sa asupra creaþiei divine nu diferea prea mult de cea a contempo ranului sãu.Kervran a emis ipoteza cã fenomenele energetice pe care le numim VIAÞà sunt legate de transformarea unui mineral în altul. Ma Vrãjitori NU au colegi de breaslã! Ei au o viziune asupra creaþiei divine pe care o proclamã în mod prof etic asumându-ºi astfel blestemele dispreþuitoare ale ºtiinþei! La fel ca ºi în cazul lui Copernic. Kervran ºi-a numit-o pe a sa: T eoria Transmutaþiei Biologice. Carey Reams. Cei doi mari oameni de ºtiinþã nu s-au întâlnit niciodatã. Când un vas al ADEVÃRULUI este deschis. Kervran credea cã aceastã energie alimen teazã procesele metabolice. Viziunile Kervran a pornit de la premisa cã mineralele conþin câmpuri concentrate de energie în ca drul legãturilor lor chimice. Au încercat sã-l ignore. Dacã forþele energetice din interiorul unui element sunt modificate. Profesorul Kervran a îndrãznit sã punã întrebãrile corecte. Reams a vorbit de ionii de energie pozitivã numiþi anioni ºi de ionii de energie negat . fiind forþa care stã la baza vieþii. Reams ºi-a numit viziunea: Teoria Biologicã a Ionizãrii. cele mai prestigioase avanposturi a le ºtiinþei moderne. cea francezã ºi cea americanã. A devãrul este precum o Cutie a Pandorei pentru cei care trãiesc în ignoranþã ºi care se tem de el îndeosebi pentru cei care se complac în mod egoist în acceptarea a tot felul de grade ºi titluri. transmutaþia presupune o schimbare a structurii elementare pe nivel atomic ºi subatomic. Altfel spus. care l-a încorpor conceptele de apã BEV ºi Apã Microionizatã cu Valoare Terapeuticã. dr. ªtiinþa preferã sã-i spunã alc . Ei au vorbit despre aceleaºi fenomene din perspectiva lor personalã ºi au interpretat ceea c e au observat.

ivã numiþi cationi. încercând sã dezlege mister eþii ºi al morþii. animale ºi micr biene. catalizând astfel noile procese ale vieþii deopotrivã vegetale. Reams a vorbit de energia care se roteºte de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga ºi de eliberarea forþelor cosmice încãtuºate în legãturile chimice ale mineralelor (legãturile ionice). În viziunea amândurora. dar ºi în pielea ºi limfa pãmântului ad sol ºi în apã. Deºeurile animale devin parte integrantã din pielea pãmântului. Amândoi au cãutat rãspunsuri la ebarea De ce existã aceastã viaþã? . Plantel e aduc viaþa ºi energia pe pãmânt. Ei con siderau plantele. a apei cu un coeficient POR ridicat ºi a unui mod de viaþã disciplina t. Tot cu ajutorul microbilor. animalele prelucreazã þesuturile vegetale ºi îºi trãiesc viaþa cu ajutorul energiei electronilor eliberatã în timpul procesului de digestie. cu ajutorul microbilor. El i-a rãspuns lui Reams în englezã ºi lui Kervran în francezã. Plantele. Kervra a descris transmutaþia mineralelor în intestinele animalelor. principiul central al procesului descris era soarele. al sãnãtãþii ºi bolii. pe care noi ne-am pus-o în capitolul doi. animalele ºi microbii Plantele reprezintã o verigã între soare ºi lumea animalã (cãreia îi aparþine ºi trupul omulu lantele convertesc energia solarã în molecule de carbohidraþi. animalele ºi microbii simpli mediatori între soare ºi pãmânt. Versiunea noastrã va fi o traducere a ambelor limbi . Dumnezeu le-a rãspuns dându-le exemple vii legate de importanþa hranei v punct de vedere biologic. Kervran a descris rearanjarea forþelor energetice ºi fuziunea acestor forþe pe nivelel e atomice ºi subatomice. 125 .

hidrogen. mineralele ingerate de ei trebuie sã fie într-o formã biologic activã maximã. Ea presupune transmutarea unui câmp energetic în altul. Sãnãtatea ºi vitalitatea omului depind de starea mediului sãu intern ºi de procesele pe care Kerv ran ºi Reams le-au numit transmutaþie sau ionizare. Fãrã microbi. mediul intern trebuie sã fie echilibrat din punct de vedere electri c. proteine ºi minerale) pe care le converteºte în forme energetice NOI ºi DIFERITE. Pentru el. Rãtãciri omului au fãcut însã ca microbii sã se revolte împotriva lui.În viziunea lui Kervran. exerciþii fizice ºi un mediu intern curat. sulf. pentru a fi eficiente. în stomacul multiplu al unu i animal erbivor SÃNÃTOS. minerale ionizate. Altfel spus. Vacile ºi oamenii Vaca este un animal care utilizeazã procesul de transmutaþie. calcarul este transmutat de bacterii pentru a satisface nevoile energetice al e animalului. iar ele îi dãruiesc energie ºi vitalitate. omul ar îmbãtrâni ºi ar muri mai rapid. De aceea. Microbii sunt paºaportul care îi permite omului sã îºi continue existenþa pe pãmânt. Vaca reuºeºte acest lucru cu ajutorul enzimelor ºi microbilor din ficatul ºi din tractul ei gastrointestinal. În mod si milar. fãrã microbi. Bacteriile care trãiesc în acest mediu intern au o relaþie simbioticã cu vaca. Rezultatul acestei schimbãri energetice este încetinirea activitãþii . lipide. O viaþã sãnãtoasã presupune o alimentaþie nutritivã. Vacile bolnave au foarte multe lucruri în comun cu oamenii bolnavi. fantasticele reacþii biochimice care Kervran le-a numit transmutaþii NU ar putea avea loc. schimbându-se din unele în altele. Oamenii nu au decât un singur stomac. o apã bio-activã cu un coeficient POR ridi cat. ele trebuie sã fie într-o formã ionizatã racemizatã ! În viziunea lui Kervran. chimicalele din aceasta creeazã un dezechilibru energetic c e determinã mutaþii ale microbilor în forme patogene. sãnãtatea era o manifestare a fiestei microbiene din intestinele ºi din ficatul omului (sau ale an imalelor)! Pentru ca aceastã fiesta sã se poatã desfãºura. nici animalele ºi nici oamenii nu mai reuºesc sã utilizeze în mod eficient procesul de transm utaþie. Atunci când se îmb olnãvesc. câmpurile energetice ale mineralelor din sistemele vii sunt în permanenþã dinamice. Microbii se aflã în centrul acelui proces alchimic pe care îl numim fuziune. vaca nu s-ar putea hrãni. Spre exemplu. azot. glucide. Fãrã microbi ºi fãrã enzime. energia vieþii se naºte din jocul elementelor minerale. Ea mãnâncã plante (alcãtuite d in carbon. orientate cãtre dreapta. cu câmpuri en ice puternice. Dacã o vacã bea apã cloruratã. Fuziunea la rece permite manifest area ºi menþinerea vieþii. Transmutarea câmpurilor energetic e ale mineralelor încetineºte procesul de îmbãtrânire ºi menþine sãnãtatea la apogeu. cum sunt muºchii ºi oasele ei. Ea le asi gurã un cãmin.

conservanþii. Antibioticele au un efect similar. aºa cã pãrãsesc corpul în care apare o asemenea stare. Procesul de fuziune presupune unirea atomilor. 126 . Acesta poate fi rezultatul u nei acumulãri de toxine. ºi pierderea vitalitãþii ºi a sãnãtãþii animalului. Bacteriile aerobe (benefice pentru corp) nu pot trãi într-un mediu anaerob. atât în fuziune cât ºi în fisiune. în plante ºi animale. Altfel spus. Un exemplu de fuziune biologicã anormalã este cancerul. Ele tulburã echilibrul florei intestinale prin schimbarea mediului intern al corpului. Aºa-numiþii microbi buni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre dreapta. în tim e cei patogeni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre stânga din mediile toxice. În condiþii biologice normale. atât în cele pozitive cât ºi în cele negative. O vacã bolnavã. nu sunt altceva decât reflectãri ale unui mediu intern propice bolii. medicamentele. care alcãtuiesc molecule mai mari. Din aceastã categorie fac parte adi tivii. Orice mediu anaerob conþine o energie orientatã cãtre stânga. la fel ca ºi un om bolnav. al dezechilibrelor hormonale sau al introducerii de substanþe radiomimetic e care produc sau mimeazã efectele fiziologice ale unei radiaþii nucleare. Transmutaþia ºi ioni zarea sunt implicate în ambele categorii de schimbãri energetice biologice. în interiorul solului. Fuziune ºi fisiune Viaþa este un teatru de rãzboi pe care opereazã forþe energetice opuse. aceastã activitate energeticã este pozitivã. fãcând parte integrantã din procesul d e creºtere pe care îl numim anabolism.metabolice a intestinelor ºi ficatului. Fuziunea se petrece ºi la suprafaþa soarelui.

Toate acestea produc oxidãri ale þesuturilor ºi formarea de radicali liberi. fisiunea biologicã este beneficã. Yucca Blend ºi DiSorb Aid. materii organice ºi carbon. terapia cu ajutorul radiaþiilor. Dimpotrivã. În mod normal. În urma reacþiei este eliberatã o anumitã cantitate de energi cãldurã). Energia ºi profunzimea solului sunt controlate de carbon. Solul este viu din punct de vedere biologic. care poat fi inversat cu ajutorul unor produse precum Enhanced PAC. Gestionarea energiei în corpul viu este similarã. Ea reprezintã fluidul limfatic al pãmântului. etc. procesul de fisiune poate deveni cataboli c. mâncarea iradiatã. etc. iar omul se îmbolnãveºte. Când pãmântul este supus unor tensiuni. limfa sa devine tox cã. iar între substanþele reactive iniþiale se declanºeazã procesul de sincronizare. SUPER-ALIMEN TELE precum algele Klammath. solul ºi limfa Pielea pãmântului este numitã sol. murdãria. Pielea. gãtitul la microunde. problem a desincronizãrii energetice .mâncarea gãtitã la microunde. se transformã în sol. în urma ei rãmâne o energie potenþialã într-o formã si atã. fisiunea descompune moleculele ºi atomii. dar dacã ne pierdem controlul asupra ei. Unii îi spun chiar noroi . pielea sa dã naºtere unor bãºici. ficatul biogen ºi aºa-numitele produse taoiste. Oxidarea necontrolatã nu înseamnã altceva decât un proces ACCELERAT de îmbãtrânire. Dacã reacþia se opreºt din cauza insuficienþei cantitãþii unui reactiv. fiind capabilã sã trans orte cantitãþi uriaºe de energie. Reacþiile de fisiune orchestrate de microbii prietenoºi sunt benefice. Microbii ºi mineralele sunt paºaportul omului cãtre longevitate dacã acesta are înþelepciun a de a le recunoaºte importanþa cuvenitã ºi de a respecta legile naturii. Esenþa vieþii este apa. Sincronizarea Sincronizarea poate fi rezultatul final al unei reacþii chimice cum ar fi amesteca rea oþetului cu praful de copt între un acid ºi o bazã. Exemple de reacþii distructive de fisiune sunt reacþiile nucleare. animalele intrã în suferinþã. Ea depinde de capacitatea sau de i ncapacitatea corpului de a digera hrana ºi de a rupe legãturile care unesc elementele alimentelor. În esenþã. Acesta dã amprenta energeticã a aurei pãmântului. Acesta este mort. noi favorizãm reacþiile negativ e de fisiune ºi declanºarea bolilor din cauza microbilor patogeni (care au suferit mutaþii). Starea pielii ºi a limfei pãmântului dicteazã c vieþii la suprafaþaacestuia ªI formele de viaþã care supravieþuiesc sau care mor. dar dacã est energizat de microbi. ste un proces microbian care implicã transmutarea ºi ionizarea energiei mineralelor. polenul armonizat. Dacã ne pierdem însã controlul asupra mediului nostru intern (prin acidifierea þesuturilor).

PROCESUL DE ÎMBÃTRÂNIRE DEVINE ACCELERAT. Yucca Blend sau Enhanced PAC. iar 127 . Energia lor negativã o neut ralizeazã pe cea pozitivã. iar viaþa devine imposibilã! Dacã sincronizarea tinde sã devinã talã. Boala este produsul fini t al unei stãri catabolice (al unui mediu intern anaerob. Detoxifierea ficatului ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. corpul îºi pierde strãlucirea . transformându-se în câmpuri energetice cu o energie orientatã cãtre stânga. dinamizând dramatic vitalitatea organism ului. cu o energie orientatã cãtre stânga). Dimpotrivã.nu se mai pune deloc. chiar ºi alimentele cu o energie orientatã cãtre dreapta se pot sincroniza. Intestinele anaerobe reprezintã mediul perfect pentru proliferarea câmpurilor energe tice negative precum cancerul. Ei sunt incapabili sã îºi neutralizeze câmpurile en ergetice negative ºi prea slabi sã elibereze energia potenþial pozitivã a alimentelor. Un corp bolnav produce o mare cantitate de energie negativã. Aura sa se diminueazã ºi pãleºte în intensitate. în cazul unor intestine anaerobe ºi al unui ficat to xic. pot sparge blocajul energetic intestinal. Stãrile anaerobe pot fi remediate cu uºurinþã prin folosirea terapi lonului ºi cu ajutorul unor produse precum DiSorb Aid. Energia sincronizatã este o energie blocatã. pânã când d ul. Ea NU stã la dispoziþia corpului. cu un coeficient POR ridicat. Încercaþi! Atunci când corpul bioelectric suferã din cauza unei sincronizãri sistemice. Oamenii b olnãvicioºi sunt blocaþi din punct de vedere energetic.

DiSorb Aid ajutã la eliminarea acestor probleme. persoana canceroasã este extrem de fragilã. El nu are decât un singur scop: sã-ºi ucidã g zda ºi sã scape . care reprezi ntã o stare catabolicã. Dacã legãturile sunt rupte într-un mediu preponderent anaer ob. Secretul sãnãtãþii este mediul intern. În plus. decât dacã se trateazã simultan cu DiSorb Aid. Nutriþia clinicã nu mai este valabilã în acest caz! Cancerul deturneazã energia corpului. Bolnavii de cancer nu trebuie sã mãnânce NICIODATà mari cantitãþi de proteine. Tumorile canceroase sunt veritabile gãuri negre virale. chiar dacã la origini a fost pozitivã. energia poate deveni negativã. ori din fasole. Gazele ºi balonarea sunt DOVEZI ale unei digestii incomplete. în care p oate deturna energia pozitivã. anaerob. Cancerul loveºte numai dupã ani de abuzuri personale. Cancerul este susþinut de energia negativã existentã într-un corp bolnãvicios.corpul moare. Persoana care suferã de constipaþie este supusã unui stres de naturã anaerobã. Constipaþia ÎN ETINEªTE procesele de ionizare ºi transmutaþie a energiei mineralelor. prefer sã-m i procur proteinele din alge Klammath. Nu va exista NICIODATà un remediu magic pentru cancer. Cancerul se foloseºte ºi el de alchimia biologi cã pentru a RUPE legãturile sincronizate. El adorã mediul anaerob. polenul armonic. Cancerul un set de reguli diferite Regulile vieþii devin diferite pentru cei care s-au îmbolnãvit de cancer. Yucca Blend ºi R/HCI. permiþând apariþia paraziþilor care se hrãnesc cu energie toxicã. Preluarea puterii Atunci când legãturile chimice care susþin energia sincronizatã sunt rupte. Aceastã boalã sfideazã regulile ºi n respectã nici una din LEGILE unui corp sãnãtos. Energia sincronizatã continuã sã rãmânã chiar ºi dupã moartea corpului fizic. alimentându-ºi astfel creºterea. tablete cu proteine. iar cancerul nu vã va putea ataca niciodatã. energia elib eratã se poate orienta cãtre AMBELE direcþii. f d reintegratã în solul pãmântului. Învãþ CUM sã vã gestionaþi mediul intern. folosind-o în scopuri malefice cum ar fi creºterea unei mase (tumori). Asta doream sã spun mai devreme atunci când afirmam cã o energie orientatã cãtre dreapta care pãtrunde într-un mediu intern cu o energie orientatã cãtre stânga poate fi deturnatã ºi folositã pentru a promova boala. ficatul biogen. cum ar fi cele din carnea roºie sau lbã. Abordãrile acestei boli eºueazã de multe ori. orezul taoi st toate fiind considerate SUPER-alimente care nu potenþeazã stresul organismului. Personal. dar îºi schimbã forma ºi se recicleazã. pe care o EXPORTà apoi în alte colonii exterioare. Energia nu se pierde niciodatã. care atrag ºi modificã întreaga energie d isponibilã. deoarece medicul ºi pacientul nu înþeleg cã reg lile s-au schimbat.

Acest proces depinde de prietenii noºtri microbieni ºi de mediul intern pe care ºtim sã li-l a sigurãm. Opera lor aratã calea cãtre regenerarea corpului fizic ºi cãtre redobândirea sãnãtãþii. Mai întâi îºi ucide gazda. caseta video referitoare la apã ºi ca rtea care o însoþeºte (vezi pachetul informativ). dar este agentul dublu p erfect. comandaþi manuscrisul referitor la apa BEV ºi cel japonez. Starea de sãnãtate ºi vitalitate reprezintã EFECTUL procesului pe care îl numim alchimie b iologicã. apoi se sinucide. Pentru a afla informaþii sup limentare. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este un instrument extrem de puternic pentru restaurarea controlului TOTAL asupra mediului intern. Numai aºa vom putea redeve ni tineri! 128 .pãmântul de un alt organism slab. Cancerul NU este un duºman. Kervran ºi Reams au descoperit un aspect esenþial al procesului pe care îl numim îmbãtrânire . O SINCRONIZARE perfectã! Omul care îºi controleazã mediul intern îºi controleazã practic viaþa ºi acele procese magice care Kervran ºi Reams le-au descris atât de elocvent. dacã înþelegem cului ºi suntem dispuºi sã ne asumãm responsabilitatea care ne revine.

Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru aparatele de ionizare a apei. . mai ales iarna. Existã ºi alcool î ul de faþã sub forma radiaþiilor ºi chimioterapiei. În deosebi vârstnicii pot beneficia enorm de pe urma acestor aparate. Avem zaruri. a virusurilor ºi bacteriilor patogene din aer. Numai astfel poate fi obþinutã o apã sigurã. acesta p oartã halat alb ºi este controlat de comisiile de licenþiere ºi de industria farmaceuticã). iar ºansele de joc sunt cele 75 de procente cu care te-a încurajat dealerul în halat alb. Ozonul cu valoare medicinalã este extrem de benefic pe ntru sãnãtatea dumneavoastrã. mobila ºi chimicalele din casã). cu un coefici ent POR ridicat. coli care au ucis foarte mulþi oameni în anul 1993. întrucât ac estea concentreazã ºi activeazã OTRÃVURILE ºi substanþele chimice din apã. de viaþã. care par sã câºti ficient de mult pentru a-þi justifica apetitul de a juca. familia dumneavoastrã ºi animalele din casã de poluanþii din a r. Ozonaþi-vã casa ºi maºina Ozonul are numeroase forme. cu un dealer al casei (în cazul nostru. Protejaþi-vã pe dumneavoastrã. Nu lipsesc nici fisele. avem de-a face cu regulile casei. la consultaþia de dinaintea jocul ui. covoa re ºi draperii. la care se adaugã mineralele marine racemizate. pentru alinarea astmei. Un generator de ozon/ionizator este un instrument foarte util pentru pãstrarea sãnãtãþii ºi evitarea aceloraglomerãri microbiene care favorizeazã izbucnirea rãcelilor ºi a gripei. au licenþe ºi sunt antrenaþi sã facã numai anumite lucruri). Bodiguarzii sunt numiþi Teama ºi Speranþa. Repetãm: nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru a fi ionizatã! Terapia convenþionalã a cancerului este un joc de ruletã! Terapia convenþionalã a cancerului seamãnã teribil de mult cu un joc de ruletã! La fel ca în tr-un cazinou. oxidarea mirosurilor.Preambul: capitolul urmãtor va vorbi despre intestinul subþire ºi despre infecþiile cu b acteria E. ferma. Mulþi bolnavi care suferã de afecþiuni respir atorii constatã cã acestea se reduc sau dispar în numai câteva zile. Veþi afla de asemenea ce anume se ascunde în s patele rãzbunãrii lui Montezuma . o echipã de specialiºti (care poartã uniforme. în cazul nostru as igurãrile medicale. care bineînþeles cã sunt mãsluite în favoarea casei. putând crea probleme foarte serioase pe ntru organism. Existã de asemenea alþi jucãtori. casa. Toþi cei cu o sensibilitate crescutã la mediu vor beneficia enorm de pe urma acestui aparat. îndeosebi de gaze (inclusiv de cele emise de materialele de construcþie. Producþia Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã necesitã douã tipuri de echipament. Îl puteþi folosi pentru eliminarea congestiilor pulmonare ºi ale bronhiol elor.

sã vã vedeþi strãnepoþii crescând ºi sã experimentaþi toate acele minuni pe care vi rezervã celor care iubesc viaþa mai mult decât cei care se tem de moarte. Aþi înþeles? Corpul crede întotdeauna ceea ce îi spune mintea! El devine ceea ce gândeºte aceasta. Depinde care eveniment se produce primul. Casa câºtigã întotdeauna atunci când oamenii joacã dupã regulile ei. Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea un tr p nou. mi-a luat 50 de ani pentru a înþelege acest mecanism. teamã sau mânie. În cazul ruletei cancerului. Nu întreþineþi niciodatã gânduri negative. jocul se terminã automat atun ci când rãmâi fãrã bani sau când mori. veþi continua încã multã vreme sã de viaþã. iar mesajul meu pentru voi este acesta: mintea are capacitatea de a crea sau de a distruge! Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea o viaþã mai bunã într-o lume mai unã! Bucuraþi-vã! Sunteþi VIU ºi dacã veþi face ceea ce trebuie.Toate jocurile au un sfârºit. Existã vr soluþie? Evident! Nu jucaþi! Aveþi oricând alternativa de a vã purifica trupul. Pe rsonal. cu oamenii ei. Nu mai strigaþi: Bietul de mine! Râdeþi! vã mai cramponaþi de sentimentele de urã. O viaþã trãitã ca o ruletã (hazardat) este o viaþã stupidã! 129 .

Þesuturile care înconjoarã gura. Spãlarea cu aceastã apã are efecte miraculoase în terapia împot iva ochilor înroºiþi.0 tutun (uscat) HCL apã oxidatã apã redusã Stomac acid cu val. colon (ºi vagin). tãieturi lor ºi rãnilor. secreþia unor fluide ºi transportul deºeurilor. intestine.Infecþiile Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate elimina herpesul genital. în t imp ce membranele mucoase alcãtuiesc tubul interior. gripei intestinale. Ele includ þesuturile moi din gurã. Vom studia în continuare pielea interioarã . Corpul uman este ca un tub în interiorul altui tub. a ciupercilor care atacã unghiile. Spot: Existã întotdeauna foarfece! Am descris mai devreme câteva dintre caracteristicile sistemului integumentului (p ielii) legate de starea de sãnãtate. cãile nazale. iar principala lor sarcinã constã în protejarea þesuturilor anexe. Alcãtuiesc un traseu continuu. care începe la nivelul gur ii ºi se terminã la nivelul anusului. medicinalã suc lãmâie salivã apã de la robinet sânge var bilã enzime pancreatice oþet ceai kombucha urinã amoniac tutun (verde) leºie clorurã apã BEV praf de copt 19 Tubul din interiorul tubului Dr. Membranele mucoase au o semnificaþie cu totul aparte în procesul de îmbãtrânire ºi în declanºarea bolilor. a piciorului de atlet. negii ºi ciuperc ile la acest nivel. ºi infecþiile urinare. pentru a înþelege ce rol joacã aceast ocesul pe care îl numim îmbãtrânire. stomac. Ilustraþie Piramida tinereþii fãrã bãtrâneþe Viaþa este un manual plin de lecþii ea nu greºeºte niciodatã! Scala pH-ului ACID(+) Neutru ALCALIN(-) 7. Pielea este tubul exterior. tra ctul respiratoriu. sistemul respirator ºi membranele mucoase s unt numite epiteliu stratificat. . cãile nazale. medicinalã cu val.

Ceea ce rãmâne din tubul interior este tractul gastrointestinal. Membranele acestuia sunt alcãtuite dintr-un epiteliu simplu, a cãrui sarcinã este de a ABSORBI substanþele nutritive, de a proteja þesuturile anexe, de a SECRETA mucoase ºi enzime, ºi de a transporta alimentele ºi deºeurile.

Tubul exterior pielea are o suprafaþã totalã de circa 7,5 de metri pãtraþi. Fiecare centi etru pãtrat de piele conþine nu mai puþin de 1.200 de pori sau deschizãturi. Prin comparaþie cu pielea, membranele mucoase au o suprafaþã de circa 4.500 de metri pãtraþi, de 600 de ori mai mare decât cea a pielii. Altf el spus, unui centimetru 130

pãtrat de piele exterioarã îi corespund 600 de centimetri pãtraþi de membrane interioare, raportul fiind de 1:600. ACEST LUCRU ESTE IMPORTANT! La oamenii sãnãtoºi, alimentaþia include un proces de digestie, absorbþie ºi eliminare. Dupã sta de 24 de ani, capacitatea de digestie ºi absorbþie a corpului se reduce exponenþial, cãci aliment ele ºi apa induc MARI tensiuni corporale. Scopul unor produse precum DiSorb Aid, Yucca Blend ºi R/HCI es te de a elimina aceste tensiuni ºi resturile inutile de mâncare. Acest proces de regularizare amplificã imedi at energia, normalizeazã greutatea corporalã, previne gazele ºi balonarea, ºi susþine un colon sãnãtos. Cu cât perioada de tranzit dintre alimentaþie ºi toaletã este mai mare, cu atât mai multe toxine producem ºi absorbim. Membranele mucoase sunt un mediu ideal de transport al medicamentelor chimice. S upozitoarele, medicamentele sublinguale ºi aerosolii sunt cu uºurinþã absorbite prin membranele rectul ui, vaginului ºi sistemului respirator. De aceea, nici un medic nu îndrãzneºte sã prescrie aceeaºi cantitat e de medicamente administrate prin membranele mucoase prin comparaþie cu cele luate oral sau prin i njecþii subcutanate ori intramusculare.

E. coli ºi intestinele Absorbþia celor mai multe substanþe nutritive se produce la nivelul mucoaselor intes tinale. Acesta este mediul cel mai vulnerabil ºi cel mai important al corpului. Infectarea intestinelo r cu agenþi patogeni de tipulsalmonella, tifos sau E. coli provoacã o intensificare a activitãþii naturale de nãpârlire a mucoaselor. În mod normal, aceastã activitate conduce la eliminarea a circa 20 de milioane de celule uzate pe zi. Aceste celule eliminate reprezintã o sursã importantã de producere a enzimelor intestinale cu o cont ribuþie decisivã în procesele de eliminare a deºeurilor. Infecþiile patogene amplificã într-o asemenea mãsurã rata de nãpâ a mucoaselor încât digestia ºi absorbþia substanþelor nutritive ºi a fluidelor se reduc considerabil, cee a ce conduce la diaree ºi la malnutriþie. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã (acidã) eliminã aceste infecþii. Bacteria E. coli 0157.H7, care a provocat în SUA numeroase contaminãri cu hamburgeri la începutul anului 1993, produce o exfoliere masivã a mucoase intestinale, urmatã de diaree cu sânge , deshidratare, malnutriþie ºi ºoc electrolitic. E. coli 0157.H7 produce o exotoxinã (exo a exporta, toxinã-otravã) care LEZEAZÃ puternic þesuturile funcþionale ale ficatului ºi rinichilor. Celulele moarte (necrotice) TREBUIE elimina te imediat din organism; în caz contrar, deºeurile lor acide intrã în putrefacþie ºi conduc la o toxemie puternicã, sau chia r la cangrenã. Un cadavru care nu este þinut la rece sau îmbãlsãmat se umflã ca un balon, din cauza gazelor produse de cangrenã; de aici ºi expresia cangrenã gazoasã .

Necesitatea eliminãrii unei cantitãþi excedentare de toxine suprasolicitã rinichii, putând conduce chiar la necesitatea dializei (filtrãrii artificiale a sângelui) pentru a preveni toxemia sis temicã (a întregului corp). Toxemie = tox otravã ºi emia sânge. Tineri ºi bãtrâni

Oamenii în vârstã sunt foarte uºor afectaþi de infecþiile cu E. coli, deoarece organele ºi gl ndele lor suntslãbite, iar metabolismul lor este lent. În plus, rezervele lor de mol ecule ATP sunt reduse, iar nivelul de toxicitate este ridicat. Corpurile lor sunt catabolice ºi de regulã anaerobe. Cãlcâiul lui Ahile al oricãrui om bãtrân este lipsa rezistenþei organismului.

La extrema opusã se situeazã copiii. Aceºtia au o rezistenþã foarte mare, dar sunt de mult e ori prost hrãniþi ºi intoxicaþi, cãci mãnâncã alimente obiºnuite ale dietei moderne. Bolile provocate de un niv l crescut de toxicitate a organismului, deopotrivã la copii ºi adulþi, au drept cauze: încetinirea miºcãr ii de eliminare a intestinelor, dietele alimentare nesãnãtoase, capacitatea slabã de digestie ºi absorbþie a organismului, precum ºi ingerarea unei ape oxidate, MOARTÃ din punct de vedere biologic ºi cu un coeficient POR redus. Un mediu intern stresat este o invitaþie sigurã pentru infecþiile bacteriene precum cele cu E. coli 0157.H7 (nu toate bacteriile E. coli sunt la fel! Viaþa ar fi imposibilã fãrã anumite tulpini benefice de E. coli car e locuiesc în intestine). 131

Nu toþi au murit În anul 1993, peste 500 de tone de carne contaminatã cu E. coli a invadat restaurant ele fast food din America, dar numai câteva sute de oameni s-au îmbolnãvit, din care numai ºase au murit. DE CE? Rãspunsul este direct legat de frecvenþa de vibraþie a mediului intern al oamenilor bolnavi ºi al cel or decedaþi. Microorganismele patogene se hrãnesc cu energia negativã produsã de un mediu TOXIC, ceea ce explicã de ce, într-o familie cu trei copii din care toþi au mâncat alimente contaminate numai unul moare. Nu este vorba de nici un mister.

Câmpul energetic al corpului MEDIUL INTERN este cel care dicteazã dacã organismul trãieºt ºi se bucurã de sãnãtate, sau dimpotrivã, dacã se îmbolnãveºte ºi moare. Bolile contagioase care au afectat umanitatea de-a lungul secolelor ciuma buboni cã, pojarul, febra tifoidã, etc. NU au ucis întreaga populaþie. De fapt, cei mai mulþi oameni au supravieþuit . Cei care au murit aveau cu siguranþã un mediu intern viciat, toxic, sub-hidratat ºi subnutrit.

Aceastã abordare ridicã semne serioase de întrebare asupra absurditãþii imunizãrii organismu lui împotriva bolii un mit sacru în Statele Unite. Rãspunsul corect pare sã fie menþinerea unui mediu intern sãnãtos. ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate imuniza corpul împotriva oricã infecþii, rezolvând DEFINITIV problema bolilor contagioase . Panica din filmul recent intitulat Outbreak este de înþeles în lumina ignoranþei care pred ominã în lume cu privire la bolile contagioase. Purificaþi-vã mediul intern ºi virusurile de tipul E bola, Hanta, bacteria Cryptosporidium sau microbul care se hrãneºte cu carne vor trece pe lângã dumneavoastrã fãrã vã atingã. Lipsa de înþelegere

Oamenii de ºtiinþã refuzã sã accepte acest gen de argumente din cauza felului în care au fos t pregãtiþi. Gândirea ºtiinþificã nu acceptã decât metoda ºtiinþificã ºi Teoria Microorganismelor. Argum ul celor de mai sus nu se integreazã în acest model .

Ori de câte ori sunã telefonul ºi vocea de la capãtul firului mã întreabã: Care sunt referin dumneavoastrã? , ºtiu cã am de-a face cu un expert sau cu cineva care doreºte sã apere ceva eferinþele nu servesc decât egoului ºi Comisiilor de acreditare. Profesioniºtii modeºti nu þin cont d e asemenea prejudecãþi ºi nu considerã diplomele ºi referinþele altceva decât niºte hârtii inutile, fãrã fel de relevanþã. Ele nu sunt neapãrat dãunãtoare, DAR NUMAI dacã nu îþi stau în cale. Aþi înþeles?

Medicina vibraþionalã pune întrebãrile corecte ºi dã rãspunsuri corecte. Ea abordeazã problem legate de sãnãtate dintr-o perspectivã ENERGETICÃ ºi nu se lasã influenþatã de Teoria microorganismelor

re stau la baza bolii sau de alte invenþii artificiale. Reþineþi: un corp sãnãtos nu poate fi decât un corp bine hrãnit, curat, cu o condiþie fizicã care produce ºi înmagazineazã cantitãþi uriaºe de energie ATP. Un asemenea corp nu va accepta nic iodatã proliferarea agenþilor patogeni. Spaþiile inter-ciliare Intestinul subþire are nenumãrate pliuri ºi convoluþiuni, numite plicae circularis (pliu ri circulare), de-a lungul cãrora existã villi (degete micuþe) ºi microvilli (structuri asemãnãtoare firelor de pãr, cili), care mãresc suprafaþa intestinului pânã când aceasta ajunge la un ordin de mãrime de 600 de ori mai ma re decât cea a pielii exterioare. Micro-cilii conþin celulele care absorb ºi transportã energia substanþelor n utritive din hranã. Spaþiile dintre ei sunt cunoscute sub denumirea de Criptele lui Lieberkuhn. Ele sunt cãptuºit e cu acele celule care secretã enzimele ºi mucoasele digestive.

Pe mãsurã ce îmbãtrânim, aceste spaþii inter-ciliare intestinale devin superficiale. Cilii ºi micro-cilii se atrofiazã, iar perioada de tranzit alimentar de la gurã la anus se reduce. Apar astf el constipaþia ºi paraziþii, iar cilii ºi micro-cilii se îmbâcsesc cu materii fecale, substanþe mucoase ºi deºeuri metabolice cu tranzit lent. 132

Condiþiile anaerobe din colon produc modificãri serioase la nivelul materiilor fecal e care cãptuºesc pereþii intestinali. Ele se transformã într-un material mucos, destul de dur, cauciucat, car e rigidizeazã pereþii intestinali. Pe mãsurã ce trec anii, acest material se îngroaºã ºi îngusteazã deschizãtura (lumenul) prin trebuie sã treacã deºeurile. Povesteam mai devreme cum intestinul gros al unui cowboy vestit de la Hollywood a crescut, ajungând la un diametru de aproape 30 de centimetri, în timp ce lumenul prin care trebuiau sã tr eacã deºeurile era de numai 2,5 centimetri. Restul erau numai substanþe mucoase. Nu mai puþin de 85% din populaþie are nevoie de o terapie a colonului pentru a-ºi regl a starea de sãnãtate. Efectul Rouleau care poate fi observat în sângele acestui procent din populaþie nu est e deloc întâmplãtor.

Efectul combinat al unei puteri limitate de digestie ºi absorbþie, al unei funcþionãri r eduse a ficatului ºi al unei pieli congestionate conduce la blocarea a 75% din capacitatea de procesare a corpului! Singurele canale de ieºire care rãmân, plãmânii ºi rinichii, NU reuºesc sã facã faþã acestui surplus. Rezultatul? ioelectric este invadat de toxine, iar procesul de îmbãtrânire se accelereazã.

Diferenþa dintre un corp tânãr ºi vital, pe de o parte, ºi unul bãtrân, în prag de moarte, pe altã parte, este legatã de curãþenia intestinelor ºi de buna funcþionare a ficatului. Terapia colonului nu este consideratã specific americanã, dar ea NU ar trebui trecutã cu vederea. Îndeosebi în cazul oamenilor bolnãvicioºi ºi obezi, ea reprezintã O CALE RAPIDÃ cãtre o stare mai bunã sãnãtate. Este chiar calea pe care am apucat eu însumi cu mulþi ani în urmã. Deºi sunt 18 ani de când aplic terapia colonului, lunga serie de clisme la ficat pe care le-am fãcut a scos din trupul meu nu mai puþi n de 1.600 de pietre, dupã care urma de fiecare datã o golire masivã a colonului. O carte minunatã pe tema terapiei colonului este Curãþarea þesuturilor ºi gestiunea intest inelor. Vã recomand cu cãldurã aceastã carte întrucât ea prezintã în 40 de poze color felul în care realizatã terapia colonului (vezi pachetul informativ). Povestea mea În anul 1977 am atins o stare de platou în ceea ce priveºte sãnãtatea personalã. Am vizitato în acel moment pe o doamnã care fusese pregãtitã de dr. Reams în Teoria Biologicã a Ionizãrii. Dolly lua mostre de urinã ºi de salivã, pe care le analiza; în plus, citea în albul ochilor, proces diferit de cit itul în iris (iridologie). Rezultatele au arãtat cã aveam un colon infestat cu substanþe mucoase. Terapia pe care am urmat-o ulterior a confirmat acest lucru, întrucât am vãzut cu ochii materiile fecale dure ºi compacte ca

re au ieºit din trupul meu. Dupã curãþarea intestinelor, starea mea de sãnãtate a atins un nou apogeu, iar corpul meu a fãcut un salt înapoi, revenind la anii tinereþii. Fãrã terapia colonului nu aº fi reuºit niciodatã sã ating aceste ezultate.

Terapia colonului poate fi practicatã acasã ºi este absolut sigurã. Dacã vã îmbolnãviþi grav, poate chiar salva viaþa.

DEBRANªAÞI-VÃ de la sistemul medical, urmaþi calea recomandatã în aceastã carte ºi vã veþi si minunat. Acesta este subiectul cãrþii de faþã. Dacã eu am reuºit, la fel de bine puteþi reuºi umneavoastrã!

Preambul: capitolul urmãtor se referã la aurã. De ce urcã oamenii pe munþii stâncoºi? CUM a r uºit Iisus sã treacã prin pereþii templului? Oxidare = Îmbãtrânire

Enhanced PAC previne oxidarea necontrolatã a celulelor mai bine decât orice alt prod us disponibil pe piaþã, întrucât este racemizat, amplificând astfel rata activitãþii metabolice. Oxidarea neco trolatã conduce la autocanibalism. De fapt, oxidarea nu este decât un alt cuvânt pentru îmbãtrânire.

Pe mãsurã ce îmbãtrânim, þesuturile corpului încep sã se oxideze din ce în ce mai rapid. Un e u de oxidare extremã este atacul de cord masiv, în care muºchiul inimii se poate dezinte gra aproape instantaneu. 133

Atunci când vorbesc despre inima care a trecut printr-un atac de cord masiv, docto rii o descriu uneori ca o masã amorfã . Un mãturãtor de radicali liberi este o substanþã chimicã ce se leagã de radicalii liberi, su bstanþe extrem de reactive, care au un surplus sau un deficit de electroni. PAC previne oxidarea r apidã ºi distructivele reacþii în lanþ care genereazã radicalii liberi.

Noi ingerãm cantitãþi uriaºe de radicali liberi în fiecare zi, prin aer, apã ºi alimente. Cor ul însuºi produce aceste substanþe în cadrul procesului de metabolism.

Atunci când pãtrund în corp, substanþele toxice îºi schimbã forma chimicã ºi devin încã ºi ma Exemple în acest sens sunt aditivii alimentari, fluorurile ºi cloraminele din apa de la robinet, uleiurile de soia ºi canola, pesticidele, mâncarea gãtitã la microunde, virusurile ºi bacteriile care pãtrund în corp prin vaccinare, precum ºi proteinele din serul animal care le transportã. Enhanced PAC stabilizeazã deºeurile puse în circulaþie în timpul procesului de detoxifiere ºi al clismelor la ficat, prevenind reabsorbirea deºeurilor acide de-a lungul traseului intestinelor, în drumul lor cãtre toaletã.

Atunci când PAC este încorporat în dieta alimentarã, toate bolile rãspund favorabil. Dacã adã gaþisimultan ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã, efectul combinat al celor douã rem dii poate fi de-a dreptul dramatic. Alþi adjuvanþi benefici sunt Yucca Herbal Blend, Aspar-Max, precursorii ra cemizaþi ai hormonilor ºi SUPER-alimentele.

Enhanced PAC conþine nu mai puþin de 24.660 de unitãþi antioxidante în fiecare sticluþã, elim nând COMPLET necesitatea altor antioxidanþi comuni precum tabletele de vitamine A, C ºi E , sau cele de zinc, care au efecte secundare.

Inversarea procesului de îmbãtrânire nu este un lucru banal. Cu cât sunteþi mai bãtrân sau ma bolnav, cu atât mai mare devine aceastã provocare. Graþie procesului de racemizare, aproape orice tulburare poate fiinversatã, sau cel puþin uºuratã. Încercaþi câteva dintre produsele racemi ate ºi veþi constata acest lucru pe pielea dumneavoastrã (vezi pachetul informativ). Ilustraþie Circuitul schematic al organelor vitale Ficat Adrenale Pancreas Tiroidã Splinã Testicule Ovare Prostatã

Pe mãsurã ce un organ vital îºi reduce activitatea, el le influenþeazã ºi pe celelalte. Disfu cþiile la nivelul fiecãrui organ afecteazã celelalte organe, declanºând o întreagã cascadã de simptome ºi boli e se manifestã prin zeci de tulburãri ºi SEMNE (spre exemplu, ovarele afecteazã ficatul/tiroida/adrenalele

). Pentru ca trupul sã revinã la starea de sãnãtate, TREBUIE sã intervenim simultan asupra tuturor organelor ºi sistem elor glandulare, ceea ce explicã de ce eºueazã atâtea tratamente tradiþionale ºi alternative. Notã: toate sistemele co porale clacheazãsimultan ºi toate trebuie vindecate ÎMPREUNÃ. Vezi în aceastã direcþie ºi Tri hiul Sãnãtãþii de la pagina xx. 20 Efectul aurei Mintea omului care a trecut într-o nouã dimensiune, superioarã, nu mai revine niciodatã l a dimensiunea sa anterioarã . Oliver Wendel Holmes

Rana s-a produs cu o noapte în urmã, dar Jerry nu era încã conºtient de ea. Când am intrat îm reunã cu el în magazin, proprietara s-a apropiat de el ºi i-a spus: -Oh, probabil cã vã doare foarte tare! 134

Jerry s-a uitat la ea fãrã sã înþeleagã ce vrea sã spunã. -O, aura dumneavoastrã! Aveþi o gaurã foarte mare în regiunea inghinalã. V-aþi lovit? Într-adevãr, Jerry era bolnav. Se pare cã fãcuse o hernie la nivelul þesuturilor conjuncti ve din regiunea pelvianã cu o noapte înainte.

Curios era cã doamna respectivã era o strãinã care nu ºtia nimic despre Jerry, ºi totuºi, i-a putut vedea imediat aura ºi gaura din ea. ªi eu ºi Jerry auziserãm de asemenea oameni, dar nici unul dintre noi nu cunoscuserãm vreunul pânã atunci. Strãlucirea sãnãtãþii Corpul este înconjurat de un câmp energetic. Acest lucru este astãzi recunoscut în mod o ficial. Fotografiile Kirlian pot surprinde aceastã aurã pe o placã fotograficã, inclusiv forma, mãrimea ºi culoar ea ei, care sunt strâns legate de vitalitatea persoanei în cauzã.

Se spune despre Iisus cã avea în jurul corpului o aurã strãlucitoare. Ori de câte ori este pictat, aceastã aurã este prezentatã în jurul capului. Haloul sau aura reprezintã o energie orientatã cãtre dre apta. Mulþi oameni cred cã cu cât aceastã aurã este mai mare, cu atât mai avansatã este fiinþa din punct de vedere spir itual. Tot ce se poate. Ce este absolut sigur este cã avem cu toþii aceastã aurã ºi cu cât ea este mai mare, cu atât mai sãnãtoºi suntem!

Atunci când ne îmbolnãvim, sarcina corpului bioelectric îºi schimbã direcþia, cãpãtând o miºc taþie orientatã cãtre stânga, adicã patogenã. Ori de câte ori observãm paloarea unui om bolnav, asi tãm fãrã sã vrem la aura sa diminuatã, deºi nu o recunoaºtem ca atare. În mod similar, ne putem da seama de restaurarea stãrii sale de sãnãtate atunci când vedem culoarea din obraji ºi felul diferit în care aratã. Scurgerile de energie Existã oameni foarte obositori, care te golesc de energie ºi te lasã epuizat. Aceºti oam eni sunt ca niºte gãuri negre energetice! Unii sunt de-a dreptul simpatici, dar prezenþa lor lasã întotdea una urme asupra stãrii noastre energetice. De mulþi ani, Sue este proprietara unui cabinet de masaj ºi iridologie. Ea mi-a pove stit odatã cã existã oameni care o golesc atât de tare de energie încât nu poate lucra cu ei. Mai târziu, am aflat cã soþia mea a rupt prietenia cu una din pacientele pe care Sue a refuzat sã o mai trateze. Motivul? D oamna respectivã era prea obositoare!

Sue este o persoanã interesantã. Are capacitatea incontestabilã de a vedea ºi dea înþelege d iferite lucruri legate de viaþa pacienþilor ei. Mulþi dintre aceºtia o considerã o vindecãtoare . La fel o c ider ºi eu. În plus, are

o grãdinã organicã absolut senzaþionalã. Plantele ei au o vitalitate excepþionalã ºi nu trebu tratate ca sã se descurce cu buruienile sau cu insectele. Într-o zi, am întrebat-o: Sue, care este secretul tãu? S-a limitat sã-mi zâmbeascã. Pe mãsu m cunoscut-o mai bine, mi-am dat seama cã poate accelera frecvenþa corpului uman prin plasarea mâinilor pe trupul pacientului. Este ceea ce s-ar putea numi o terapie prin masaj. Sue poate accele ra circuitul electronilor prin trup într-o mãsurã atât de mare, încât persoana care trece prin acest tratament pãrãseºte cabinetu COMPLET revigoratã ºi fericitã cã trãieºte.

Prin accelerarea fluxului de energie, Sue întãreºte câmpurile de energie pozitivã din corp ºi eliminã forþele energetice negative. Efectele devin imediat vizibile în aura ºi în vibraþia pacien tului. Sue a învãþat arta manipulãrii energetice. Ea a înþeles cã viaþa este un câmp de bãtãlie între forþe energetice Din când în când, ea îºi scuturã mâinile, se plimbã cu picioarele goale prin iarbã sau prin nisip, ori îm un copac pentru a elimina energia negativã pe care a acumulat-o de la pacienþii ei bolnavi. 135

Energia ºi aura

Întregul univers este alcãtuit dintr-un singur lucru: energie! În forma sa condensatã, e nergia este numitã materie. Materia are trei stãri: gazoasã, lichidã ºi solidã. Orice substanþã reprezintã o var a densitãþii energiei ºi a frecvenþei moleculare de vibraþie.

Pietrele sunt tari ºi solide. Pielea are o anumitã texturã ºi poate fi întinsã. În realitate, pietrele ºi pielea nu sunt cu adevãrat solide, dar aºa le clasificãm noi. Solidele sunt câmpuri energetice a cãro structurã le permite sã aibã o formã ºi anumite caracteristici care pot fi simþite prin intermediul simþurilor ºi are ne permit sã le identificãm drept pietre, piele, roºii, etc. Toate obiectele vii sau inerte sunt înzestrate cu aurã. Aura unei pietre ºi efectele e i implicite asupra obiectelor din jur pot fi pozitive sau negative. Dacã starea energeticã a pietrei es te pozitivã, ea va avea un efect terapeutic asupra plantelor, ºi viceversa.

Dacã amplificãm fluxul de electroni care se rotesc în jurul nucleelor atomici dintr-o piatrã, ea îºi va schimba forma. Spre exemplu, dacã încãlzim sulful, acesta va trece dintr-o formã solidã într -una lichidã, iar apoi gazoasã. Apa face acelaºi lucru: dacã este încãlzitã, gheaþa se transformã în apã, iar apoi î Pietrele ºi munþii În Biblie, pietrelor li se acordã un statut particular în ceea ce priveºte starea de sãnãtat e. De altfel, ele au un rol sacru în marea majoritate a religiilor. Deºi nu sunt vii în înþelesul animal al cuvântul ui, pietrele posedã totuºi o anumitã viaþã. Viaþa unei pietre se exprimã prin semnãtura ºi amprenta sa energeticã. Oamenii iubesc pietrele. Montaniarzii sunt întrebaþi adeseori DE CE le place sã urce p e munþi. Deºi nu toþi reuºesc sã dea un rãspuns precis, este cert cã aceºtia sunt revigoranþi. Iubitorii muntelui absorb o cantitate fantasticã de ENERGIE de la formaþiunile minerale stâncoase. Pietrele emanã ENERGIE, punân du-l pe om în rezonanþã cu Pãmântul-mamã.

Omul transmutã energia pietrelor în energie personalã. Cãþãratul pe munþi este una din modali e prin care omul poate avea acces la depozitul de energie al naturii. Alte modalitãþi sunt scãldatul în apa mãrii sau mersul desculþ prin iarbã sau prin nisip, ori îmbrãþiºarea unui copac cu picioarele goale. Energia pãmântului se transferã astfel corpului ºi ne face sã ne simþim mai bine. Iisus ºi zidul Se spune cã atunci când Iisus era pe punctul de a fi lapidat cu pietre în faþa Templului , el a trecut prin zid ºi a dispãrut, spre marea frustrare a duºmanilor sãi. Pe când eram copil, am acceptat acea stã poveste, dar nu am

crezut niciodatã cu adevãrat în ea, cãci orice om ºtie cã nu poþi trece printr-un zid.

Astãzi, privesc povestea cu alþi ochi. Este evident cã Iisus poseda puterea de a-ºi acce lera fluxul electronilor în trup. În acest fel, el a putut trece prin zidul Templului. Accelerându -ºi fluxul de electroni pânã la pragul dezintegrãrii (gândiþi-vã la gheaþa care se transformã în aburi), el s-a strecurat pri tre atomii pietrelor ºi a dispãrut. Nici el nici zidul Templului nu erau cu adevãrat substanþe solide, ci particu le de energie! Christos nu a violat în nici un fel legea naturii, dar a ºtiut cum sã o manipuleze.

Viaþa este un joc între forþele energetice pozitive (+) ºi negative (-). Omul le dã acesto ra diferite nume ºi le clasificã astfel încât sã poatã fi mai uºor recunoscute, de pildã, în: bine ºi rãu, luminã ºi orect ºi greºit, stânga ºi dreapta, TÂNÃR ºi BÃTRÂN, etc. În realitate, toate acestea nu sunt altceva decât fe e ENERGETICE! Reflexii Aura trupului este o reflexie a stãrii noastre interne de sãnãtate. Ea poate fi mãsuratã c u ajutorul unui pendul, a unui lanþ vibratoriu sau a unui aurametru. Acest lucru este uºor de fãcut, d ar presupune o concentrare a minþii (procesul de mãsurare este descris cu lux de amãnunte în trei cãrþi pe care vi le rec omand insistent: Trusa pendulului, Vibraþiile ºi Mãsurarea aurei). 136

Un pendul nu este altceva decât o antenã care primeºte ºi emite o energie electricã. Minte a noastrã recepteazã informaþia ºi o interpreteazã . Mãsurarea aurei personale stabileºte un punct de erinþã pe care îl putem folosi pentru a determina schimbãrile care se produc sau efectele unei subst anþe asupra corpului nostru. Secretul constã în golirea minþii ºi în punerea întrebãrilor corecte. Care va fi efectul imed at al acestui produs? Dar pe termen lung? Trebuie sã mã aºtept la o crizã de vindecare? ªi aºa mai departe. Folosiþi pendulul sau aurametrul pentru a verifica alimentele pe care le mâncaþi. Stab iliþi care sunt merele, morcovii, etc., cu o energie orientatã cãtre dreapta ºi care au o energie de semn cont rar. Un obiect mãsurat arputea fi comparat cu o staþie radio care trimite semnale EN ERGETICE. În cazul de faþã, antena receptoare este pendulul, care poate fi folosit ºi pentru a trimite semnale. Atunci când ne folosim de intuiþie, care este un fel de al ºaselea simþ, noi emitem ºi rec eptãm semnale electrice. Vom discuta mai multe despre aceste concepte legate de cea de a Patra Dimensiune într-un capitol ulterior.

Pe mãsurã ce inversaþi procesul de îmbãtrânire, aura dumneavoastrã se va dilata, iar VITALITA EA fizicã va creºte. Când aura va reveni la dimensiunea pe care o avea în momentul în care aþi trecu t la procesul de îmbãtrânire, veþi putea considera cã aþi revenit la APOGEUL dumneavoastrã anabolic. Procesul mplicã o încetinire a timpului, iar apoi chiar o oprire completã a acestuia. Acesta este tãrâmul tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi al vieþii fãrã de moarte!

Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre energie ºi numere. ªtiaþi cã mare poate însemna m c, iar slab poate însemna puternic? Ilustraþie Manifestaþi semne de îmbãtrânire PREMATURÃ? Vi se pare cã tot ceea ce faceþi necesitã un mare efort? ªi-a pierdut pielea dumneavoastrã strãlucirea? Dar muºchii, ºi-au pierdut tonusul? Vã iritã lucrurile mãrunte? Aþi început sã uitaþi? Vã simþiþi confuz? Auziþi la fel de clar ca înainte? Vederea dumneavoastrã este la fel de bunã? Vã clãtinaþi puþin atunci când mergeþi? Rãmâneþi fãrã respiraþie atunci când urcaþi scãrile? Cât de drept este spatele dumneavoastrã? Au început sã scârþâie încheieturile dumneavoastrã? Când de bine vã adaptaþi la cãldurã ºi la frig? Puneþi-vã aceastã întrebare importantã: am început sã alunec la vale ºi sã nu mã mai plac la mult ca înainte? Dacã rãspunsul este da , este momentul sã faceþi ceva. ÎNCEPEÞI ASTÃZI Aceasta este prima zi a vieþii care v-a mai rãmas!

Pierderea auzului 137 de hormoni . Probleme cu tiroida 4. Exces de grãsime 3.Afecþiuni provocate 1. Astm/emfizem 2.

Sexul dureros (la femei) . Afecþiunile prostatei 7. Gazele ºi balonarea dupã masã . Infecþii urinare 13. picioare) . Durerile de încheieturi/rigidizarea corpului 16. Durerile la nivelul sânilor 32. Lãsarea obrajilor. Afecþiunile genunchilor/ºoldurilor 23. Impotenþã 12. Celulita (pe coapse ºi ºolduri) 28.. Corpul rece/îngheþarea extremitãþilor (mâini. Îngustarea firelor de pãr 8. Indispoziþie în timpul menstruaþiei 42. Sindromul premenstrual 6. Ciclul dureros . Lipsa energiei 11. Cancerul 17. Incapacitatea de a concepe copii . Lipsa apetitului sexual 24. Avortul spontan 19. Sentimentul de pierdere a autocontrolului 138 . Tumorile fibroase 31. Osteoporoza 18. Endometroza 33. Transpiraþiile nocturne/ puseurile de cãldurã 36. Pierderea în înãlþime 22. Chisturile ovariene 21. Albirea pãrului 9. Menstruaþia neregulatã 29. Ridurile pielii . Dureri abdominale în timpul ciclului 41. Corpul dureros la atingere . încreþirea pielii gâtului 14. Pierderea masei musculare 27. Edemele la mâini sau picioare 26. Chisturile la nivelul sânilor 39. Depresia 34. Artrita ºi reumatismul 37. Alergiile ºi sinuzita 38.

glaucom) 48. Mi-a spus: -Sunt de la Primãria din Madison ºi fac o verificare a tuturor plãcuþelor cu numere ale caselor. Afecþiunile ochilor (degenerare macularã. -Pãi. Bãile efectuate î recutã prin filtre cu oxidoreducere conferã un aspect mai sãnãtos pielii ºi pãrului. sunt foarte puþin costisitoare ºi uºor de instalat (vezi pagina xxx). Ne-am op rit toþi trei în . folosesc de mai bine de patru ani un asemenea filtru. Benjamin Disraeli Era o zi de varã fierbinte. Constipaþia 44. a apãrut un fel de hippy cu o agendã în mânã. Îngustarea pereþilor vaginali 45.01115 C 6 Numãrul lui Avogadro Sãnãtatea este fundamentul pe care se clãdeºte fericirea oamenilor . 21 Carbon 12. Apa curge liber prin aceste dispozitive. Tulburãrile de memorie 47. Doresc sã ºtiu ce aveþi de gând sã fac entru a remedia situaþia. i-am rãspuns eu. Din sen in. Urmaþi sugestiile din aceastã carte ºi folosiþi precursori racemizaþi ai hormonilor (Nugest II în cazul femeilor. Afecþiunile nervoase (scleroza multiplã. ºi pot sã demonstrez acest lucru! Ne-am îndreptat cãtre frontispiciul clãdirii. ºi Totally Male în cazul bãrbaþilor). Deficitul de concentrare sau hiper-activitatea la copii Numitorul comun al TUTUROR SEMNELOR ºi simptomelor de mai sus sunt hormonii . lupis. m-am uitat ºi nu am vãzut nimic de genul acesta.43. mi-a rânjit el. fluturându-mi pe sub nas o hârtie de la primãrie care ar fi trebuit sã-i confere autoritate ºi sã mã intimideze. Duºurile ºi baia Baia efectuatã în apã biologic activã. obþinutã printr-un filtru de oxidoreducere cu trei ni vele. fãrã probleme). protejeazã ficatul º menþin sãnãtatea corpului. myasthenia gravis) 46. în august 1975. iar aceste probleme se vor reduce. -Ba am. depãºeºte CU MULT bãile efectuate în apã obiºnuitã (sau obþinutã prin filtre comune). retinitã. care au o duratã FOARTE LUNGà de funcþionare (în cazul meu. am insistat eu. L-am rugat ºi pe Dale sã vinã cu noi. Mercurul termometrelor arãta 40oC. Mai mult. fibromialgia. iar în timp vor dispãrea (ci tiþi ºi lucrarea Viitorul furat). Se pare cã dumneavoastrã nu aveþi aºa ceva! -Ba am.

Main.faþa uºii. Care-i problema? Omul de la Primãrie m-a privit confuz: -Bine. care era complet goalã. dar pe uºã nu scrie nimic! 139 . Uite! Acolo scrie: 505 S. domnul de la Primãrie insistã sã afirme cã nu suntem în legalitate cu dispoziþia priv ind numerele caselor. M-am adresat lui Dale: -Dale.

noi sau el. în loc sã se intereseze de REZULTATE. Din pãcate. divizãrii. Adepþii acestui mod de a face agriculturã amestecã o cantitate re dusã din aceastã substanþã puternicã cu 72 de litri de apã extrem de energizatã. ºtiinþa nu ºtie sã procedeze la Dimpotrivã. Nu întotdeauna ne putem încrede în ochii noºtr i. transferând energia de la una la c ealaltã prin proceduri de rotaþie care ridicã frecvenþa energiei ºi o concentreazã. Lucrurile nu sunt ceea ce par Lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par. Ele solicitã dovezi ºtiinþifice care sã corespundã literaturii de specialitate . Câteva fenomene Iatã câteva exemple de fenomene electrice care ne-ar putea ajuta sã înþelegem mai bine pro cesul de îmbãtrânire. Omul s-a uitat la mine. putem sã ne rãtãcim. aceastã soluþie energizatã dã naºtere la o veritabilã explozie energeticã la nivelul solului. dupã care a clãtinat din cap.-Hmmm! Am rãspuns eu. care permite obþinerea unor recolte foarte mari. Nimicul devine ceva. î sã studieze cu mintea deschisã despre ce este vorba. Ea aºteaptã dovezi. Ceea ce nu existã se dovedeºte cã existã. Uneori. fãrã sã fie sigur cine este nebun. Uneori trebuie sã ne lãsãm în seama instinctelor. nimic poate însemna ceva. ea încearcã sã potriveascã fenomenele naturale pentru ca acestea sã se încadreze în LEGILE ei ratând cu acest prilej o ocazie fericitã de a mai învãþa ceva din lecþiile pe care i le oferã natura. Se pierd în teorii ºi metode. rezonanþei ºi transferului pent ru a crea substanþe energetice (numite remedii) care trateazã bolile pe nivelul energetic al c . În homeopatie. Ceva slab poate fi puternic. Aceste contradicþii aparente determinã ºtiinþa ºi medicina sã arunce anatema ridicolului. dupã care a plecat. Dale. Practicile agriculturii biodinamice transmutã îngrãºãmântul (bãlegarul de vacã) într-o substa e eficientã. ªtiinþa nu poate explica acest fenomen. ceea ce este slab se dovedeºte puternic. Ceva mi c poate fi de fapt foarte mare. când ar trebui sã fie interesatã de rezultate. iar logica nu reuºeºte sã explice toate circumstanþele sau experienþele noastre conflictuale. tu nu vezi cã scrie 505 S. Omul din povestea noastrã a ºtiut când sã plece. mi-a þinut Dale partea. dar diferitã. Main pe uºa noastrã? -Ba da! Chiar acolo. Aplicatã pe sute de acri de sol mo rt. pe uºã. apoi la Dale. pentru simplul motiv cã el nu se integreazã în modelul sãu. sã înnebunim sau pur ºi simplu sã plecãm. altminteri. uitând cã eºi studiile ºi descoperirile lor sunt copleºite de contradicþii. Medicina homeopaticã aplicã principiile diluþiei.

Cu fiecare nouã diluþie. În homeopatie. precum în exemplul de mai sus.elei de-a Patra Dimensiuni. de vopsea albã. culoarea neagrã ar fi extrem de diluatã. ºi mai p uþin influenþa fizicã. Dacã adãugaþi un singur strop de vopsea neagrã într-o gãleatã AMESTECATÃ. iar remediul poartã numele de soluþie potenþatã . ceea ce nu înseamnã însã cã aceasta va dispãrea. produsul este divizat. Aceasta este o diluþie influenþa fizicã a vopselei negre asupra celei albe. cu atât mai e. veþi obþine o c iar influenþa ei asupra ce redusã va fi influenþa vopselei fizicã . Un remediu potenþat trateazã pacientul pe nivelul celei de-a Patra D imensiuni. etc. Cu cât veþi adãuga mai multã vopsea albã. 140 . iar acest exemplu se r Medicina homeopaticã studiazã influenþa câmpurilor energetice invizibile între ele. care sã anihil eze frecvenþa de vibraþie a bolii. 200x. Ideea este de a crea diluþii multiple. lei albe ar fi foarte redusã. Substanþa e poi diluatã. Homeopatia începe de la o substanþã e are aceeaºi frecvenþã de vibraþie ca ºi cea a bolii pe care îºi propune sã o trateze. Acest proces este numit potenþare. cu frecvenþe de vibraþie diferite. astfel încât sã absoarbã diferite frecvenþe (10x 20x. 100x. Potenþarea Remediile opereazã pe baza principiului similaritãþii .). 50x. Evident.

În primul caz avem de-a face cu fenomene electrice. Acest numãr de referinþã fost numit numãrul lui Avogadro. În cazul de faþã logica nu poate s. C aisse. nu pe cea a fenomenelor care opereazã în cea de-a Pa tra Dimensiune. Din pãcate. procesul poate fi repetat la infinit. Cu cât remediul este mai diluat ºi mai divizat. În homeopatie. De aceea. ceva ce nu ar trebui sã existe EXISTà totuºi. cel puþin teoretic. Unicul lucru care conteazã sunt rezultatele! Totul este o chestiune legatã de numere Amedeo Avogadro (1776-1856) a fost un chimist italian care a descoperit numere m ari în lucrurile mici. ªtiinþa nu poate explica acest fenomen. La fel ca ºi Reams. Diluþiile homeopatice diferã fundamental de cele fizice. iar vrãjitorii nu au colegi. în homeopatie ceea ce pare sã nu existe existã ºi se dovedeºte eficient. cãci ea are la bazã fizica tridimensionalã. Remediul este plasat într-un aparat de scanat. aplicând astfel principiile rezonanþei ºi transferului. la f el cum scanerul unui computer citeºte o paginã tipãritã ºi o converteºte în coduri ºi semnale cu care sã poatã luc ulatorul. Avogadro a fost ridiculizat de colegii sãi pentru viziunea pe care a avut-o . Logica afirmã cã un remediu în care substanþa originalã este di n ce în ce mai slabã aproape inexistentã ar trebui sã nu exercite nici o influenþã. El a creat o metodã pentru a estima numãrul de atomi dintr-o substanþã prin compararea aces teia cu o substanþã de referinþã. Carson ºi Gerson. Nu conteazã dacã o modalitate de vindecare se potriveºte sau nu cu teoriile medicale a cceptate. în timp ce în exemplul de mai sus vopseaua ne agrã îºi pierde influenþa cu fiecare nouã adãugare de vopsea albã. Semmelweis. ei sunt adeseori înconjuraþi de cãþei care doresc sã-ºi punã numele pe descoperirile lor.diluþia ºi diviziunea adaugã mai multã putere. Frecvenþa duplicatã este apoi transferatã persoanei bolnave. . FÃRà a mai folosi remediul propriu-zis. Remediile sunt câmpuri de energie CONCENTRATà obþinute pornind de la frecve nþele de vibraþie ale unor substanþe fizice . Avogadro a fost un vrãjitor. Din punct de vedere electronic. dogmele ºi LEGILE ºtiinþei. în onoarea descoperitorului sãu. al cãrei numãr de atomi era cunoscut. Transferul energetic care se produce de la o diviziune la alta pune în încurcãturã mintea ºtiinþificã . deoarece el nu se integreazã în model ul sãu. În acest fel. sau [N]. generând procesul de vindec are. îl ridiculizeazã ºi îºi exprimã dispreþul faþã de cei care cred în el! MORA este o ramurã a homeopatiei. ºi deci cu atât mai puternic devine el. Pauling. cu atât mai mare es te energia sa. fãrã a consuma remediul propriu-zis. în care frecvenþa sa este duplicatã. Homeopatia manipuleazã ºi transferã semnãtura electricã (frecvenþa de vibraþie) a unei substa cãtre o altã substanþã. Dupã cum pu tem constata. cu modelele. MORA copiazã semnãtu rile energetice ºi le transferã pacientului.

un remediu de 30x rap ortul depãºeºte numãrul lui Avogadro cu 30 de zerouri. Dacã energia po zitivã conþinutã într-un remediu homeopatic de înaltã diluþie poate provoca schimbãri atât de MASIVE ne . Remediile hemovitice sunt c ombinaþii de 9x.Substanþa de referinþã a lui Avogadro a fost carbonul-12. dint r-o alimentaþie nesãnãtoasã ºi din folosirea unei ape moarte are efecte absolut DEZASTRUOASE pentru viaþã ºi longevi tate. 000. În schimb. Îmbãtrânirea ºi numãrul lui Avogadro Numãrul lui Avogadro este foarte important pentru procesul de îmbãtrânire. astfel încât sã rãspundã cerin romagnetice ale corpului. ºi aºa mai departe. 000. numãrul de atomi care existã în 12 grame de carbon-12 este extrem de mare! Este estimat la aproximativ 602. 000. 000. un remediu homeopatic are o amprentã en icã uriaºã. Atomul de carboneste extrem de mic. Logica spune cã dacã substan iginalã nu mai existã. 000. aflate în schimbare. substanþa nu mai existã odatã ce a depãºit numãrul lui Avogadro. ºi asigurã o bio-rezonanþã în spectru larg. este evident cã transferul de energie negativã rezultat dintr-un mod de viaþã defectuos. Acelaºi 141 . Din punct d ere fizic. 000. Un remediu de 9x echivaleazã cu o parte la un miliard (ppb). 000 atomi! În homeopatie se considerã cã remediul cel mai puternic este cel în care substanþa a fost diluatã ºi potenþatã pânã la punctul în care nu mai rãmâne NIMIC din substanþa sa originalã. 30x. 100x ºi 200x. într-o cantitate de 12 grame. deºi pare sã nu aibã substanþã deloc. ªi totuºi. în locul ei nu mai rãmâne NIMIC. 20x.

Cum a fost descoperitã homeopatia Hahnemann a fost extrem de deziluzionat de medicina convenþionalã. folo sind câmpuri energetice pozitive cu frecvenþe de vibraþie similare. fiecare gând ºi fiecare acþiune negativã dau naºtere unui efect exponenþial asupra stãri de sãnãtate. astfel încât corpul sã nu intre într-o stare de ºoc. Homeopatia este exact opusul alopatiei. un ceai din scoarþã de chininã cunoscut pentru eficienþa sa împotriva malariei . þesu turile ºi glandele. O reacþie patologicã este acea reacþie care induce boa Medicamentele sunt prescrise pentru a obþine anumite beneficii. Medicina alopaticã (convenþionalã) urmãreºte tratarea bolilor cu ajutorul medicamentelor c himice opuse simptomelor bolii tratate.raþionament este valabil ºi pentru acþiunile ºi gândurile negative. aceasta manifesta accese spon tane de febrã. pentru a ANIHILA frecvenþele bo lii. mergând pe principiul: opusul vindecã opusul . Medicina alopaticã gândeºte pe termen scurt. el a descoperit cã dacã administra unei persoane sãnãtoase. Homeopatia este o ramurã legitimã a medicinii holistice. provocând dau ne organelor vitale. În timp ce îºi trata pa cienþii de malarie. Medicamentele induc o reacþie patologicã ce streseazã organ ismul. care NU avea malari e. A fost un savant german de înaltã valoare. Fenomenul electric pe care l-a descoperit este cuno scut astãzi sub numele de medicina factorilor similari sau homeopatie. dar incumbã un factor de risc. La fel ca ºi valurile provocat e de o piatrã aruncatã în apa unui lac. care afecteazã organele. Hahnemann a descoperit cã o substanþã diluatã este mai puternicã decât într-o fo mã concentratã. Alopatia este medicina opuºilor . ca ºi cum ar fi avut boala. Farmacologia recunoaºte cã toate medicamentele presupun anumite RISCURI. Mai departe. þinând cont de toate tulburãrile pac . Haideþi sã comparãm medicina homeopaticã cu cea alopaticã. care produc efecte mal efice de milioane de ori mai mari decât evenimentele care au stat la baza lor. manifestându-se prin consecinþe negative. Samuel Hahnemann Samuel Hahnemann (1755-1843) este considerat pãrintele medicinii homeopatice modern e . aducându-l într-o stare de boalã sub-clinicã. El a dezvoltat noua metodã de tratament. pentru a vedea în ce mãsurã ne poa ajuta contrastul dintre conceptele lor diferite sã înþelegem mai bine procesul de îmbãtrânire. Ea este medicina factorilor similari . Dr. des pre care am mai vorbit. acþionând pe principiul ceea ce este similar vinde cã ceea ce este similar . urmãrind sã depãºeascã boala cu ajutorul dicamentelor care ªOCHEAZà corpul. Medicina alopaticã folose câmpuri puternice de energie orientatã cãtre stânga (medicamentele).

punând accent pe durata absorbþiei. fãrã NICI UN efect secundar. Hahnemann a avut numeroase succese cu remediile sale ºi a observat cã eficacitatea l or creºte direct proporþional cu diluþia ºi potenþarea lor. el era testat mai departe pe persoana bolnavã pentru a vedea dacã produce vindecarea. CU CÂT dilua ºi diviza mai mult reme diul. observând cap tatea lor de a produce efecte similare la persoana bolnavã. ªi-a creat remediile prin metoda încercãrii ºi eºecului. Dacã remediul producea o reacþie similarã. Medicina alopaticã este perfect conºtientã de problemele pe care le genereazã administra rea medicamentelor. daunele pe termen lung nu pot f i dovedite. emoþionale ºi mentale. cu atât mai eficient era el asupra pacientului! Descoperirile sale se opuneau direct dogmelo r oficial acceptate ale medicinii timpului sãu. Altfel spus. Ele nu fac decât sã anihileze câmpurile energetice negative care existã în trupul pacientului. Din fericire pentru ea.ientului: fizice. oscilând între beneficiile pe termen scur t ºi distrugerea pe termen lung a organelor vitale. La ora actualã. distribuþia în sistem ºi metoda de excreþie d n organism. Ele se manifestã sub formã de noi boli. Remediile actuale folosi te în homeopatie NU induc propriu-zis boala la o persoanã sãnãtoasã. a acþiunii. situaþia nu s-a schimbat cu nimic! Efectele legate de dozaj metodã practicatã de farmaco-cinetica modernã (care studiazã di namica efectelor medicamentelor chimice în corpul uman) analizeazã acþiunea medicamentelor as upra metabolismului. 142 . care sunt tratate pe aceeaºi cale. Aceºti factori determinã nivelul de activitate al medicamentului prin raport cu nivelul d e saturaþie din sânge ºi þesuturi. Ea merge pe o funie subþire.

care susþine cã oriunde existã o cþiune. Remediile sale acþioneazã pe nivelele energetice subtil e care s-a produs iniþial boala. deturnându-le în scopuri MALEFICE. Mai nou. existã implicit ºi o reacþie egalã ºi de semn opus . dar rezultatele sunt exact opuse. trebu ont . sticluþe uriaºe cu tot felul de pastile! De fapt. farmacologia ºi medicina se folosesc de cantitãþi URIAªE de medicamente pentru a produce un nivel de activitate mãsurabil. Experþii se aflã în stare de rãzboi c pãmântul ºi cu locuitorii acestuia. Aºa cum le cunoaºtem la ora actualã. ficatului.Hahnemann a obþinut rezultate uluitoare folosind remedii care depãºeau numãrul lui Avoga dro. ªtiinþa medicalã aplicã ciocanul opuºilor . se folosesc cantitãþi FOARTE mic e otravã amestecate cu cantitãþi mari de apã. si ndromul lui mare a devenit atât de generalizat încât oamenii se plâng cã dau sume uriaºe de bani pentru niºte sticluþe atât d ici! În chestiunile legate de sãnãtate trebuie sã învãþãm sã gândim în cifre mici. Descoperirile sale intrã în conflict cu fizica newtonianã. Mai mult. case mari. Alimentele proaspete. dar ºi de durata de timp în care acestea rãmân în sistem. LEGILE newtoniene stau la baza mentalitãþii moderne a ch mioterapiei. homeopatia preferã remediile delicate bazate pe principiul similaritãþii. Celu lele ºi þesuturile sunt forþate sã accepte aceste droguri! Daunele produse corpului bioelectric variazã în funcþie de tipul ºi cantitatea de droguri. plãmânilor ºi pielii de a le elimina. pânã când acestea depãºesc capacitatea naturalã a rinichilor. Principiul este homeopatic. operaþii chirurgicale complicate. Homeopatia este singura modalitate de vindecare ce meritã sã fie aplicatã de cãtre pacie nþii ºi medicii interesaþi cu adevãrat de sãnãtate . Acesta este principalul motiv pentru care îmi încurajez cititorii sã îºi planteze singuri plantele pe care doresc sã le mãnânce. me te. Pânã recent se foloseau cantitãþi uriaºe de otravã. al potenþãrii ºi al transferului). sunt un dar de la Dumnezeu. Ele induc celulelor o sta re de rezonanþã cu principiul sãnãtãþii ! Gândiþi în cifre mici Americanilor le placã sã gândeascã în cifre cât mai mari sã aibã maºini mari. Medicina alopaticã încarcã organismul cu medicamente chimice. vii. Plantele cultivate personal pot compensa o sumedenie de greºeli le gate de stilul de viaþã. Fermele ºi companiile farmaceutice au clonat principiile lui Hahnemann (principiul diluþiei. Homeopatia ºi agricultura Agricultura modernã foloseºte otrãvuri SUPER-puternice pentru a opri atacul insectelor ºi al buruienilor.

de la diabet ºi tulburãri nervoase ºi pânã la cancer ºi atacuri d ord. au ºansa de a redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor priveºte corpul uman dintr-o perspectivã multidimensionalã.de efectele secundare URIAªE ale substanþelor energetice negative pe care le introdu cem în trupul nostru. asupra stãrii noastre de sãnãtate. În Japonia. apa 143 . Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã Este vorba de o categorie cu totul specialã de apã terapeuticã. Substanþele chimice ne asalteazã de pretutindeni. folositã în anumite clinic i japoneze pentru a trata o gamã largã de boli. pe terme n lung. numai oamenii prudenþi. Vom analiza în continuare mediul intern al corpului nostru bioelectric ºi vom reconsidera obsesia lui Pasteur legatã de microorganisme. aceastã apã specialã este produsã cu ajutorul unui echipament extrem de scump. ca re gândesc în termenii numãrului lui Avogadro. De aceea. În SUA. conceputtocmai pentru asemenea clinici. Trebuie sã înþelegem cã trupul este afectat deopotrivã de forþele energetice pozitive ºi negative ºi cantitate minusculã de substanþe toxice este suficientã pentru a exercita un efect masiv. în care nivelul de poluare al apei de la robinet este foarte mare.

Apa cu potenþial POR ridicat este alcãtuitã din molecule minuscule de apã care trec cu uºu rinþã prin membranele celulare. Apa redusã se ia pe cale oralã. iar cele ale coeficientului POR de 900 ºi respectiv +1200. Apa de la robinet nu trebuie folositã NICIODATà pentru producerea apei ionizate.5-12. Sistemele BEV pot fi programate sã producã inclusiv Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. pentru vindecarea infecþiilor. (vezi paginile 107-110 ºi pachetul informativ) 22 Schimbarea mediului intern Nici un copac nu are crengi atât de stupide încât sã se lupte între ele . nefiind întrecutã decât de recentele studii referitoare la precursorii racemizaþi ai hor monilor care îi elibereazã deopotrivã pe femei ºi pe bãrbaþi de închisoarea lor personalã adicã de trupul bolnav în ptorii sunt blocaþi . adicã exact la nivelul în care acþioneazã Ap izatã deÎnaltã Valoare Medicinalã ºi cu POR ridicat. Orice boalã îºi are rãdãcinile la nivel celular. la fel cum sauna cu infraroºii la dis tanþã neutralizeazã acizii din þesuturile moi FÃRà aport de cãldurã. ci POR-ul sãu.trebuie purificatã mai întâi printr-un proces BEV pentru a fi adusã la nivelul punctului de concepþie .4 ºi respectiv 10. . aburi sau luminã. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este una din cele mai mari descoperiri din ist oria medicinii. adicã acel coeficient care mãsoarã disponibi litatea electronilor pentru producþia mitocondrialã a moleculei de energie ATP. Apa oxidatã este folositã extern. rezistivitatea înaltã ºi pH-ul. Este de o importanþã vitalã ca cititorul sã înþeleagã cã NU pH-ul (aciditatea/alcalinitatea) stei ape speciale este cel care produce vindecarea. într-o cantitate d e 3-4 litri pe zi. devenind activã din punct de vedere biologic. comandaþi caseta video ºi cartea referitoare la apã. Beneficiile unei ape cu POR ridicat derivã din puritatea ei. cu un potenþial POR ridicat ºi cu o memorie curatã. Apa acidã puternic redusã ºi cea alcalinã puternic oxidatã au valori ale pHi de 1. astfel încât apa redusã poate furniza surplusul sãu de electroni mi tocondriilor pentru creºterea producþiei de ATP ºi regenerarea þesuturilor. duºuri. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este obþinutã din aceastã apã BEV la care se adaugã minerale lichide racemizate. la care se adaugã POR-u l ridicat. pentru a energiza corpul ºi a neutraliza deºeurile acide. tratamentul her pesului genital ºi pentru obþinerea unei pieli frumoase. Pentru a afla informaþii suplimentare.5-2. Mi-au fost necesari trei ani pentru a descoperi formula prin care se poate obþine acasã o Apã Ionizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã care o depãºeºte cu mult în proprietãþi cura produsã în clinicile japoneze.

Viaþa merge chiar mai departe de aceste planuri. Mai 144 . Acesta este poarta prin care int rã boala ºi bãtrâneþea. fungii. Corpul multidimensional Oamenii sunt fiinþe multidimensionale care trãiesc simultan în planul fizic. lãþime ºi înãlþime. Noi învãþãm de la vârste fragede sã percepem sã interpretãm lumea în care trãim în termeni fizici ºi în concepte geometrice pe care le numim lungime. Ceea ce ne intereseazã pe noi este mediul intern. Microbii îºi extrag puterea din mediul în care trãiesc. Claude Bernard. Microbii includ bacteriile. putem constata cã aceºtia nu sunt decât niºte simpli parti cipanþi la o schemã mai mare. Mediul intern este multidimensional ºi TRANSCENDE lumea în trei dimensiuni cu care s untem noi obiºnuiþi. l-a contrazis: Le microbe c est rien! Microbii nu înseam nã nimic! Mediul intern este singurul care conteazã! Dacã privim dincolo de microbi. virusurile.Watashi Wa Marele bacteriolog francez Pasteur afirma: Le microbe c est tout! Microbii sunt tot ul! Un medic contemporan. ciup ercile ºi paraziþii. în cel ment al ºi în cel spiritual. Ei nu pot prosper a decât dacã mediul este propice pentru creºterea lor.

Dacã moartea se petrec e însã în lumea cu patru dimensiuni. Toate aceste denumiri se referã la acelaºi lucru. corpul eteric. jocul energetic înceteazã. Atunci când încercãm sã vindecãm corpul fizic. corpul astral. etc. moartea fizicã survine instantaneu. iar viaþa pe pãmânt înceteazã complet. Corpul multidimensional este cel care susþine sãnãtatea sau boala. Nimeni nu ºtie cu sig uranþã. telepatia. mãsurãtorile energetice. Existenþa în lumea cu patru dimensiuni este în general invizibilã. Dacã îi permitem corpului bioelectric sã îmbãtrâneascã.existã însã ºi alte dimensiuni. corpul invizibil. sau chiar vederea unor gãuri în aura unei al te persoane. prana. Forþele negative au învins! Forþa vitalã ( piritul) pãrãseºte corpul fizic. Unii încearcã sã-i conteste existenþa. Toate acestea aparþin unei lumi cu mai multe dimensiuni. iad. acolo unde rezidã corpul spiritual. asemenea oameni se întorc în planul fizic ºi ne povestesc experie nþele lor din lumea de dincolo (acestea sunt aºa-numitele experienþe de moarte clinicã). sau oricum altcumva. Atunci când omul moare. qi. Vitalitatea ºi sãnãtatea sunt controlate de forþele energetice e lectrice ale celei de-a Patra Dimensiuni. suflet. Dacã experimentãm moartea în lumea fizicã. situat în lumeacu patru dimensiuni. pe care le experimentãm din când în când. corpul fizic nu va putea face altceva decât sã-i urmeze. dar asta nu-i schimbã realitatea ºi nu îi modificã inf nþa asupra existenþa noastre pãmânteºti. P rocesul de îmbãtrânire se petrece în lumile superioare înainte de a fi experimentat în lumea noastrã tridimensiona lã (adicã înainte de a-l putea constata în oglindã). Corpul cu patru dimensiuni este cunoscut sub diferite denumiri precum: corpul su btil energetic. corpul bioelectric. vindecarea va fi marginalã. Tot ceea ce afecteazã corpul bioelectric (care trãieºte în lumea cu patru di mensiuni) afecteazã implicit ºi corpul fizic (tridimensional). Sãnãtatea ºi boala sunt expresii ale jocurilor energetice din lumea invizibilã cu patru dimensiuni. superioare. dar ne pãstrãm conºtiinþa asupra corpului spiritua NU putem spune cã am murit cu adevãrat. Punctul de inflexiune Corpul bioelectric trebuie privit ca o extensie a corpului fizic. pe un nivel energetic su perior. lumea de dincolo. într-un sistem sau altul de gândire. spirit. viaþa sa . întorcându-se în lumea din care a provenit. dar asta nu înseamnã cã ea nu existã. Îi puteþi spune cer. trãind ene precum intuiþia. chi . dar neglijãm corpul spiritual. ºi invers. Procesul de îmbãtrânire ºi cea de-a Patra Dimensiune Aceste dimensiuni superioare sunt invizibile pentru cei mai mulþi dintre oameni. iar corpul fiz ic ca o expresie a celui bioelectric. sau chiar mai sus.

apa cu potenþial POR redus. gânduril e ºi cuvintele negative. 145 . medicamentele. obiºnuinþele negative ºi efectele lor. Influen r forþe invizibile poate fi simþitã atunci când ele îºi fac simþitã prezenþa în lumea noastrã fizicã.u moartea. corpul bioelectric trãieºte o seri e de modificãri vibraþionale care pregãtesc terenul pentru apariþia simptomelor bolii la nivelul corpu lui fizic. Ceea ce ne preocupã pe noi este mediul intern AMBELOR lumi cea vizibilã ºi cea invizibilã precum ºi câmpurile energetice care le influenþeazã ºi le azã. Urmãriþi sã înþelegeþi conceptele descrise mai sus. Pentru a înþelege care sunt forþele care determinã procesul de îmbãtrânire. Asta dorea sã spunã Bernard atunci când afirma cã Mediul intern este totul! Înainte de a învãþa cum sã manipulãm forþele energetice care acþioneazã deopotrivã în corpul el bioelectric. omul trebuie sã f forturi sã înþeleagã ideea de lume invizibilã în care acþioneazã forþe energetice antagoniste. Lumea invizibilã este foarte puþin înþeleasã de omul contemporan. sub forma SEMNELOR confirmate prin diagnosticul medicului. Numai în acest fel veþi putea înþelege di terestrã în care vã zbateþi (vã recomand în aceastã direcþie lucrarea Universul holografic). dar ea reprezintã scena pe care se desfãºoarã rãzboiul pentru sãnãtate sau boalã. este necesar sã adoptãm viziunea vibraþionalã asupra sãnãtãþii ºi bolii. Cu mult înainte ca boala sã se manifeste în lumea fizicã. Exemple de asemenea forþe negative sunt: alimentele nesãnãtoase.

Ei consumã zaharurile pe bazã de car bon pe care le produc plantele. În procesul de sintetizare a moleculelo r alimentare. oxigen. carbon. Rãdãcinile celor din urmã se hrãnesc cu energia emisã ca urmare a ruperii legãturilor covalente ºi . Miracolul fotosintezei similar cu metabolism ul la om nu este posibil decât cu ajutorul a miliarde ºi miliarde de lucrãtori invizibili care trãiesc în s ol: microbii. plantele preiau din atmosferã CARBONUL ºi îl difuzeazã în pielea pãmântului-mamã suprafaþa superficialã a solului prin r. Dintre acestea. Noaptea. carbon elementul atomic cu numãrul 12). ce pot fi folosite drept hranã de cãtre animale. ci doa r îºi schimbã forma! Plantele pot fi comparate cu niºte ANTENE vii. pentru simplul motiv cã ºi ele au o existenþã dua Plantele au diverse funcþii. Ele recepteazã constant energia ziua pe cea solarã ºi noaptea pe cea cosmicã. plantele folosesc moleculele de zahãr ºi mineralele din sol pentru a c reºte. ei dizolvã automat þesuturile cicatrizate. Moleculele alimentare organice conþin. precum alimentele sau lemnul.Plantele alimentare ºi insectele Taoiºtii chinezi afirmã cã oamenii sunt o reflexie a universului ºi cã orice formã de viaþã e o ilustrare a spiritului Creatorului. Corpul are nevoie de sulf ºi de carbon în formã sulfhidricã. Plantele NU pot crea prin ele însele. douã se referã la producerea de energie a limentarã ºi ladifuzarea energiei solare în sol. Plantele sunt niºte mediatori ai energiei solare. sulf ºi alte minerale ionice . Energia nu se pierde. Capsulele SOC furnizeazã cantitãþi masive de sulfaþi. Mediatorii În calitatea lor de mediatori. pe care o capteazã ºi o transformã în mo lecule complexe de naturã organicã. Omul are foarte multe lucruri în comun cu plantele ºi cu ins ectele. Toate formele superioare de viaþã plantele. Atunci când sulfaþii sunt preze nþi într-o cantitate suficientã. ele convertesc energia solarã în zaharuri sub formã de hid rocarburi (hydro apã. în care ea arde suficiente zaharuri ºi eliminã suficientã cãldurã pentru a permite formarea ºi condensarea rouãi . Aceste molecule sunt active di n punct de vedere biologic ºi participã la activitãþile anabolice pe care le numim creºtere ºi regenerare. Microbii se hrãnesc la rândul lor cu energia cosmicã. redând astfel elasticit atea þesuturilor nesãnãtoase. cu ajutorul ionilor minerali ºi al enzimelor furnizate de bacteriile din sol. plantele recepteazã energia solarã ºi cea cosmicã. hidrogen. pe care le convertesc în forme energetice noi. animalele ºi oamenii au nevoie de ajutorul microbilor pe ntru a-ºi putea asigura existenþa. azot. facilitând astfel vindecarea. Acestea ne pot ajuta sã înþelegem mai bine existenþa noastrã dualã. Ziua. Roua este momentul de apogeu al alimentaþiei plantei.

bãlegarul. 146 . Printre exemplele cele mai cunoscute de pro bleme generate de stres la nivel fizic sunt afecþiunile coloanei ºi cele ale gâtului. astfel încât sã se disipeze ºi sã nu se acumuleze. tulpinile. energia stresului sfârºeºte prin a lua o formã fizicã. Plantele dau comanda de absorbþie a energiei nutritive la nivelul rãdãcinilor. gândirea pozitivã. meditaþia. planta trãieºte o stare de tensiune care îi modificã rotaþia ene rgeticã (reorientatã cãtre stânga). etc. La fel ºi oamenii. Oricine doreºte sã se bucure de o stare bunã de sãnãtate ºi de o vitalitate continuã trebuie veþe sã îºi GESTIONEZE stresul . la fel cum electricitatea cautã sol l. rugãciunea. În cazul în care comanda nu este respectatã. Planta TRANSMITE astfel semnale energetice negative cãtre mãturãtorii naturii: insectele ºi vir usurile. râsul. Dacã nu es sipatã. din care sunt confecþionate frunzele. Nu uitaþi: stresul cautã întotdeauna o portiþã de ieºire. CU CONDIÞIA CA solul sã se afle într-o stare energet cã POZITIVÃ. etc. qi-gong-ul. Modificãrile cauzate de stres în mediul intern al plantei reduc frecvenþa de vi braþie a acesteia. Bacteri ile primesc aceastãcomandã ºi o executã.) din sol. Cei care rup aceste legãturi care asigurã compactarea mineralelor din sol ºi a pietrel or sunt microbii. exerciþiile fizice. Printre tehnicile vestite pentru efectul lor de neutralizare a stresului se numãrã: tehnicile de yoga.divizarea celulozei (substanþã pe bazã de carbon. Plantele se hrãnesc cu energia rezultatã. respiraþia profundã. Lãsaþi-i întotdeauna o asemenea portiþã. plimbarea prin nisip sau prin iarbã cu picioarele desculþe. tai chi-ul.

Conexiunea carbonului Corpul este construit din proteine. Sulfonilii sunt proteine aminoacide care conþi n în structura lor sulf ºi carbon. fãcutã cu scopul d a manipula opinia publicã. pe care plantele o folosesc în pro cesul de creºtere. Otrãvurile sunt susþinute masiv de ºtiinþã. Aceasta este caracteristica ce permite otrãvurilor organice sã se lege de atomul de carbon. Grupul R (grup reactiv) ºi localizarea sa pe molecula de carbon sunt singurele elem ente care diferenþiazã DDTul. pãstrând în acelaºi timp cozile interminabile la clinicile medicale. Carbonul este o substanþã UNICÃ. partici pând la milioane de reacþii diferite. Carbonul are numãrul 12 în tabloul elementelor atomice. sub pretextul cã o ftinã la preþuri foarte populare este de dorit . Este vorba prin definiþie de molecule organice. întrucât conþin carbon. Urmeazã apoi o ameninþare implicitã: O hranã ieftinã este pr ferabilã lipsei de hranã . otrãvite. Bãtrâneþea prematurã ºi incapacitatea de a te trezi la timp conduc la o moart e prematurã. Plantele înseamnã ceva mai mult decât niºte forme verzi. Exploziile Carey Reams a studiat întreaga viaþã domeniul agriculturii. În numai câte va decenii. Acest lucru NU este adevãrat! Este o afirmaþie falsã. Când su nt folosite pe plante. Pl oaia accelereazãîn mare mãsurã creºterea plantelor. malathionul ºi dioxina. Oamenii violenþi suferã de excese toxice. NU poate susþine o fiinþã sãnãtoasã sau o naþiune fericitã. De când energia alimentelor a devenit preponderent o ntatã cãtre stânga. criminalitatea a atins culmi nebãnuite. Ea reacþioneazã cu mineralele ºi cu acizii din sol. otrãvurile organice folosite de om au alterat grav viaþa pe pãmânt. El credea cu convingere cã p lantele ºi animalele trãiesc folosind energia emisã ca urmare a diviziunii legãturilor dintre min erale. apa de ploaie este o apã iologic activã. Un stomac plin cu calorii goale. de d ezechilibre hormonale ºi de o încetinire a funcþiilor metabolice. producând energie. sãnãtatea acestora are foarte mult de suferit. Aceste modificãri pot fi confirmate de fiecare datã. Toate sunt otrãvuri organice! Substanþele toxice organice au câmpuri orientate cãtre stânga EXTREM DE PUTERNICE. Animalele ºi oameni i care ingereazã acestesubstanþe au de asemenea de suferit de pe urma lor. Experþii afirmã cã plantele nu au nevoie decât de NPK (nitrogen. Practicile agricole controleazã naþiunile. Ele sunt niºte veritabile miracol e ale vieþii. putându-se lega de elemente extrem de diferite. ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã ºi cu POR ridicat are efecte sim . În mod evident. fosfor ºi potasiu) pentru a produce hrana ce poate susþine viaþa. dar numai dupã moartea agresorului. A numit aceste reacþii explozii ! Exploziile se produc atunci când APA reacþioneazã cu solul (îndeosebi apa de ploaie).

sub forma unei substanþe lipicioase. Sol ul bogat în carbon biogen NU permite flotaþia mineralelor. Ionii mineralelor ionizate sunt pãstraþi într-o formã coloidalã pânã când planta dã o comandã. El este viu. asigurând un mare numãr de electroni necesari pentru creºtere ºi vindecare. activ. pentru ca plantele ºi viermii sã se poatã hrãni cu ele. El este elementul care stã la baza sãnãtãþii sau a procesului de îmbãtrânire. 147 . cu o naturã anabolicã.ilare. Solul bogat în carbon este un sol tânãr. El susþine mineralele ºi substanþele nutritive înt r-o formã coloidalã (sub formã de ioni pozitivi ºi negativi). Procesul poate fi descris prin expresia: fuziune la rece . Rãdãcinile plantelor secretã acidul carbonic (carbon + hidrogen) care dizolvã ºi elibereazã ionii minerali din pietre. Aceastã secreþie es te cea care menþine solul fertil în forma sa specificã. întrucât ste bogat în ceea ce Leonard Ridzon numea în cartea sa Conexiunea carbonului : carbonul biogen . Carbonul acþioneazã ca o punte în reacþiile de fuziune la rece. Carbonul este fundamentul întregii vieþi. bacteriile folosesc procesul de alchimie/transmutaþie despre care am vorbit anterior pentru a-i transmuta în elementele de care planta are nevoie. cu ajutorul apei. indiferent dacã acest lucr u se petrece în interiorul solului sau în intestinele ºi ficatul omului. Bacteriile absorb mineralele în corpul lor. le digerã ºi le stocheazã în soluþii sau le secretã în amestec cu zaharurile. Dacã planta comandã ioni ei aflaþi la îndemânã.

Aceste semnale sunt transmise în spect rul infraroºiilor îndepãrtate. fãcând parte integrantã din lumea tridimensionalã. Dacã un fermier fol e insecticide pentru a obþine o recoltã. al unei brãþãri vibratorii. puteþi fi convinºi cã natura acesteia va fi opusã hom eopatiei ºi cã plantele respective vor slãbi orice persoanã care le va mânca. Nu veþi gãsi niciodatã gândaci de Colorado mâncând porumb. Câmpurile ºi grãdinile nu sunt zone de rãzboi. Diferite insecte sunt aco rdate pe frecvenþe diferite. Natura pune în acord ant nele fiecãrei insecte cu semnalele emise de o anumitã plantã. insectele o vor nãpãdi imediat. acumulãrile de deºeuri acide tensioneazã corpul bioelectric ºi slãbeºte funcþionarea organelor vitale. Când o plantã devine bolnavã ºi stresatã. Natura ei este electricã. Insectele nu fac al ceva decât sã îºi îndeplineascã mandatul încredinþat de naturã. Lumina albã conþine toate frecvenþele culorilor vizibile. Insectele mãnâncã plantele bolnave. dar care se opun vieþii. la fel ca un avion care se foloseºte de radar. Microbii detecteazã acest stres ºi opereazã la fel ca ins ectele în cazul solului. Acest lucru poate fi mãsurat cu uºur inþã cu ajutorul unui pendul. Dacã veþi mânca asemenea alimente ºi veþi absorbi frecvenþele lor malefice.Transmiþãtori ºi receptori Plantele care s-au dezvoltat aºa cum trebuie (în acord cu planul naturii) au o aurã sãnãto asã. fiind atraºi de semnalele de genul: Sunt bolnav! Vino ºi mãnâncã-mã! Insectele sunt înzestrate cu niºte antene pe cap ºi cu foarte mulþi cili (niºte prelungiri asemãnãtoare firelor de pãr) pe corp. care emanã semnale energetice sãnãtoase . Terapia prin culori. care nu sunt audibile ºi vizibile de cãtre om. dar nu declarã rãzboi nimãnui. cea cu laser ºi cea cu ultrasunete sunt aplicaþii diferite ale frecvenþel or terapeutice ale luminii care stimuleazã vindecarea. Boala aparþine lumii frecvenþelor energetice invizibile. Orice recoltã care are nevoie de ajutorul otrãvurilor pentru a pãstra insectele la dis tanþã asigurã o hranã bolnavã. În cazul organismului uman. ºi anume acela de a elimina organismele slabe de pe suprafaþa pãmântului. Insectele ºtiu exact care plante trebuie mâncate ºi care nu. Cele care s-au dezvoltat cu ajutorul îngrãºãmintelor chimice diferitelor otrãvuri emanã cu totul alt fel de semnale: Sunt bolnavã! Mãnâncã-mã! Phil Callahan a descoperit felul în care insectele se folosesc de antenele lor pen tru a capta aceste semnale ºi a naviga în funcþie de ele. etc. ceea ce înseamnã cã orice aspect electric care existã în naturã est asociat luminii. nu veþi e altceva decât sã . Microundele ºi radarele fac parte tot din categoria frecvenþelo r luminoase. Ambele structuri sunt acordate pe frecvenþele bolnave emise de plante le tensionate.

Folosirea otrãvurilor organice pentru obþinerea produselor alimentare nu diferã cu nim ic de insistenþaºtiinþei medicale de a imuniza în masã populaþia. comandaþi caseta referitoare la apã (vezi pachetul informativ). Ele operea zã la fel ca ºi remediile homeopatice. 148 . Un mediu intern sãnãtos. dar CU SEMN SCHIMBAT. înzestrat cu o energie pozitivã. oamenii sãnãtoºi nu au nevoie de imunizare pentru a-ºi pãstra sãnãtatea. virusurile ºi viermii. În mod similar.invitaþi singuri boala sã pãtrundã în organismul dumneavoastrã. Dacã doriþi dovezi documentate. în timp ce energia negati vã atrage acelaºi tip de energie dacã omul nu face un efort concertat de a rupe cercul vicios ºi de a prelua controlul asupra mediului sãu intern. putem oare pr esupune cã plantele sãnãtoase le resping? Rãspunsul este DA cu majuscule! Aceeaºi regulã se aplicã ºi corpului bi electric. iar efectul lor asupra corpului uma n sau animal depãºeºte înþelegerea imediatã. O recoltã sãnãtoasã nu are de otrãvuri pentru a creºte. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã înlocuieºte fãrã probleme de siguranþã atât imunizã insecticidele. respinge boala. Otrãvurile organice Otrãvurile organice sunt câmpuri energetice negative extrem de puternice. Refractometrul ºi mediul intern De vreme ce plantele bolnave atrag insectele.

Beþia le este fatalã insectelor! Alcoolul este o toxinã (OTRAVÃ) pentru sistemele vii. un aparat s implu de mânã care refractã lumina ºi mãsoarã nivelul brix al zaharurilor din sucurile plantelor. Cu cât numãrul de brix este mai m ic. Recoltele obþinu cu ajutorul chimicalelor au un nivel brix redus ºi sunt infestate de insecte. gunoierii naturii încep sã evite planta la 18 brix ºi înceteazã sã mai fie o problemã peste 2 de brix. Reams?). Cât despre nivelul maxim al scalei. Concentraþia de eine este o altã modalitate de a mãsura forþa vitalã. Acþioneazã ca un me dicament. Cu cât nivelul de zahãr ºi minerale este mai înalt. dupã care puteþi bea o înghiþiturã de whiskey înainte de a merg are. cu atât mai ridicat e ste conþinutul în minerale al sucurilor. ea moa conþinutului concentrat de zaharuri pentru care aparatul ei digestiv nu este pregãti t. nu veþi vedea insecte în apropierea unei asemenea plante. cu atât mai sãnãto sã este planta ºi cu atât mai mare va fi satisfacþia culinarã ºi nutritivã (vã mai amintiþi de povestea din capitolul 9 despre saþietate ºi despre felul în care ºi-a sãturat oaspeþii dr. Carey Reams a descoperit o modalitate unicã de a determina sãnãtatea ºi nivelul nutr itiv al plantelor alimentare. precum soi a ºi canola). dar aceastã metodã nu spune nimic de amprenta ºi semnãtu a energeticã a proteinelor. În c azul porumbului dulce. O alternativã mai bunã ar fi terapi a colonului. dar nu poate fi contestat. Alcoolul ucide microorganismele ºi induce sistemului o stare de ºoc. atunci când sunteþi bolnavi. Totuºi. Acestea se transformã rapid în alcool. El a stabilit acest lucru cu ajutorul unui refractometru. Scala refractometrului este de la 0 la 32 de brix. Cu cât acest nivel este mai ridicat.Dr. plantele NU emanã acea energie negativã de tipu l: Sunt bolnavã! Vino ºi mãnâncã-mã! De altfel. cu atât mai nutritivã este planta ºi cu atât mai mare este forþa sa vitalã . Nivelul brix aratã cantitatea de minerale dizolvate în sucul plantei. un litru de peroxid de hidro gen de 3% ºi niºte rãdãcinã mãcinatã de ghimber. El a descoperit cã plantele sãnãtoase au în sucurile lor o concentraþie înaltã de minerale solide dizolvate. N ivelul maxim înseamnã o plantã extrem de sãnãtoasã ºi perfect nutritivã pentru om ºi pentru animale. urmatã de aceeaºibaie ca ºi cea de mai sus ºi o înghiþiturã de apã de argint arm cã sau de Apã Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. Când concentraþia de zaharuri este mare. Cu cât nivelul brix (brix este o unitate de mãsurã) este mai mare. este util sã faceþi o baie fierbinte în care aþi dizolvat puþinã sare amarã. Plantele care cresc într-un mediu bogat în carbon ºi minerale conþin un numãr mare de micr obi cu un nivel brix ridicat. lipidelor sau glucidelor (negativã în cazul anumitor plante. iar efectul sãu este doar de alinare. . dacã o insectã gustã din greºealã din plantã. cu atât mai mare va fi infestarea plantei cu insecte ºi cu atât mai precarã va fi starea ei de sãnãtate. iar insecta moare.

dragã Alimentele inferioare. Populaþia supusã stresului alimentar este slãbitã. Alimentaþia nesãnãtoa sã se manifestã prin cele mai variate modalitãþi. Alimentele bolnave. plantele având o vitalitate foarte micã ºi stricându-se uºor. Aceste probleme pot fi rez olvate cu uºurinþã cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor precum Nugestrine II ºi Totally Male. Defectele la naºtere fac ºi ele parte din acest tablou. Mãnâncã-þi vaccinul. au stat la baza campaniei de popularizare a iradierii mâncãrii ºi a manipulãrii genetice a recoltelor. Femeile gravide nasc în condiþii de stres maxim la ficat. fiind a sociate cu hrana ºi cu apa otrãvitã. poporul nu cere de douã lucruri: pâine ºi tot mai mult circ . în care populaþia sã facã ea ce i se spune de cãtre forþele care o manipuleazã. Aceasta este alimentaþia perfectã pentru perpetuarea unei societãþi militariste. care nu rezistã prea mult pe rafturile magazinelor. minþile slabe ºi violenþa fac parte integrantã din obsesia noastrã naþionalã pentru sport. Ea stim uleazã EXCESELE sociale. deopotrivã la copi i ºi adulþi. Pliniu Civilizaþiile decad datoritã ignorãrii legilor alimentare ale naturii. ºi nu invers. Alimentele cu o vitalitate redusã stimuleazã violenþa.99% din recoltele obþinute în SUA au un nivel brix redus. ªtiaþi cã oameni de iinþã nebuni au început sã facã experimente de introducere a genelor care genereazã hepatita B ºi alte mec anisme ale bolilor în ADN-ul fructelor ºi legumelor? 149 . Roma anticã a urmat aceeaºi cale Într-o naþiune ale cãrei legiuni comandau cândva întreaga lume cunoscutã.

O altã greºealã gravã pe care o facem constã în clasificarea grãsimilor animale ºi a uleiuril lichide într-o singurã categorie. Procedura medicalã standard actualã constã în adãugarea câtorva minerale ºi vitamine în soluþ de glucozã perfuzate celor aflaþi într-o stare de nutriþie parenteralã în spitale pentru mai mu lt de câteva zile. fãrã sã le spunã nimic de modul lor de viaþã. progeniturile lor vor trãi patol ogii cumplite.În cazul în care credeþi în mituri. corpul lor va claca mai devreme sau mai târziu. de alimentele nesãnãtoase pe care le mã. a ficatului bio gen predigerat. Avem cu toþii nevoie de glucoz r nu putem trãi numai cu ea. ceea ce este similar atrage ceea ce este similar . Glucoza este depozitatã în ficat ºi în muºchi. În cazul celor care nu-ºi pot cultiva propriile plante. acizi graºi cu catena scurtã sau lungã. Încruciºarea speciilor conduce la vietãþi ale cãror ADN ºi semnãturi energetice devi niºte monstruozitãþi. Predicþia mea este urmãtoarea: oamenii care vor mânca alimente modificate genetic vor slãbi mai rapid. Diferenþa dintr e ele este mult mai mare decât pare la prima vedere ºi nu constã numai în faptul cã sunt lichide sau solide. a polenului armonic ºi a ceaiurilor taoiste (vezi pachetul informativ). fãrã vreo speranþã de vindecare. fãrã chimicale. Nutriþia parenteralã reprezintã orice formã de hrãnire administratã pe altã cale decât pe gur re exemplu. de bãuturile . propovãduitã de Darwin. Nutriþia parenteralã este o cale perversã de a þine pacientul în viaþã. le recomand cu tãrie folosirea algelor Klammath. Atunci când încruciºãm diferite specii. Aceasta alimenteazã circuitul elect ronilor la nivelul mitocondriilor celulare care produc molecula de energie ATP care ne menþin e în viaþã. Supravieþuirea celui mai puternic . Mai mult. saturate s au nesaturate. Ceea ce este similar atr ge ceea ce este similar. va cãpãta semnificaþii (vezi pagina xxx). vor suferi îngrozitor ºi vor muri prematur. Geneza însãºi afirmã: În ord urilor. în caz contrar. Nutriþia parenteralã Mâncarea pe care o ingerãm este metabolizatã în glucozã. cea intravenoasã sau cea cu ajutorul unui tub inserat direct în intestinul subþire. au puterea de a corecta multe greºeli dietetice. Plantele cultivate în grãdina personalã. etc. noi încãlcãm legile naturii. pentru simplul motiv cã au caracteristici similare. Ea le oferã bolnavilo peranþa de a mai trãi. Atât vegetarienii cât ºi cei care se hrãnesc cu carne trebuie sã facã efortul de a deveni ma i echilibraþi în dieta lor alimentarã. omega nu ºtiu cât. mai este numitã ºi glicogen. aº dori sã vã reamintesc cã Atlantida a fost distrusã pen ruzimile salegenetice ºi pentru încruciºarea formelor de viaþã.

având la bazã ignoranþa. Aceastã definiþie este complet absurdã. La fel ca ºi bacteriile ºi virusurile. To t ce am fãcut a fost sã smulg 150 . Nici un grãdinar ºi nici un fermier nu ar trebu i sã le priveascã ca pe un blestem. Buruienile cresc acolo unde cresc tocmai pentr u cã au un rol de îndeplinit. Ele au ceva de povestit. au renunþat sã mai râdã când le-am dat un coº cu legume proaspete. ele regenereazã solul. de apa toxicã ºi de ignorarea legilor naturii! Terenul pe care cresc buruienile Buruienile sunt unitatea de mãsurã a fertilitãþii unui sol. pe care s-a aplicat un sistem de fertilizare dezechilibrat ºi cu un exces de aluminiu.rãcoritoare. iar buruienile au dispãrut! Buruienile cresc numai pe solurile sãrace în materii organice. Tot ce am fãcut a fost sã sch vibraþia solului. Soluþia era simplã. buruienile nu cresc DECÂT acolo unde terenul le este propice! Am cumpãrat o casã cu câþiva metri pãtraþi de grãdinã infestatã cu buruieni. Când le-am spus anul voi scãpa de buruieni ºi voi obþine o recoltã bogatã de legume. Definiþia popularã a buruienii este: Ceva care creºte acolo unde nu-i este locul . vecinii au râs de mine. Acest rol constã în absorbirea energiei negative din sol ºi din atmosferã. cu un pH ridicat. iar prezenþa lor adaugã o anumitã semnificaþie în logica lucrurilor. Peste un an. Altfel spus. în be neficiul întregii vieþi.

Urmãriþi sã le înþelegeþi ºi vã veþi bucura de o viaþã mai bunã! Alimentele noastre sunt bolnave deoarece solul pe care cresc este bolnav. bacteriile ºi virusurile sun t prietenii noºtri. le pãrãseau ºi se mutau în altã parte. bãlegar proaspãt. Nu tre buie sã ne mirãm cã omul care le mãnâncã devine la rândul lui bolnav! Alimentele hibride Apariþia seminþelor hibride are o semnificaþie particularã pentru omul orientat cãtre sãnãtat . Experþii ºtiinþei ºi ai guvernului au spus: Hibrizii sunt viitorul devenit pr nt! Din pãcate. Buruienile. viitorul s-a dovedit un coºmar. ea va înceta sã mai constituie o problemã. Dupã strat de zece centimetri de pãmânt amestecat cu îngrãºãmânt. buruienile nu au mai crescut în grãdina mea nici chiar dacã le planta m personal. dar existã ºi un revers al medaliei. Dupã zece ani. la care am adãugat gãinaþ de pui. insectele. cu sco pul de a menþine echilibrul energetic. de îngrãºãminte naturale (com materii organice inclusi de granit. practic pe nimic. iar în anul urmãtor ea a început sã pro l ºtia cãburuienile joacã un rol important în menþinerea vieþii pe aceastã planetã. Dupã cum spunea un fermier: Am înlocuit seminþele obþinute .rãdãcinile ºi sã sap solul. despre abuzurile pe care le-au comis asupra solului pionierii care au venit în vestul sãlbatic. care constã în dezechilibrarea raportului dintre enzime ºi vita mine. bunicu micului meu a cumpãrat o asemenea fermã pãrãsitã. care permite obþinerea unor recolte mai mari. iarbã. Ei gãseau pãmânturi foarte fertile. rãscoleam grãmezile de îngrãºãmânt. ele buruieni cresc acolo unde plantele alimentare nu pot creºte. a unui porumb mai dulce. Dacã îi schimbi mediul. Nici o buruianã nu creºte oriunde ºi oricând. Am ajutat pãmântul-mamã sã îºi regenereze pielea. fosfaþi de douã luni. Altele cresc împreunã cu acestea. le-am rãspândit pe Dupã acest proces. Dupã ce le secãtuiau. Trebuie remarcat în treacãt ºi faptul cã recoltele hibride suportã mai bine fertilizatorii ºi otrãvurile chimice folosite pentru a forþa obþinerea unor recolte mai bogate pe soluri sãrace. dupã care am alcãtuit patru grãmezi care le-am aºezat în jurul grãdinii ºi pentru care am folosit tot felul de v buruienile culese. Seminþele hibride au devenit la modã din cauza campaniilor de mediatizare care li s-au fãcut. De douã ori pe sãptãmânã. Fermierii veºnic dependenþi de împrumuturile bancare au fost convinºi. Hibrizii au fost prezentaþi ca un fel de miracol. Ele nu pr fereazã DECÂT atunci când terenul le dicteazã acest lucru. praf iatrã ºi viermi roºii. a unei germinãri mai bune ºi a unui control superior în agriculturã. ghips. apariþia unor proteine distorsionate ºi un aport redus de minerale. O parte din aceste lucruri sunt adevãrate. Îmi amintesc de o poveste pe care mi-a relatat-o o cunoºtinþã. bo gate în energie ºi substanþe nutritive. Motivul? Am schimbat natura solului. ºi adeseori puternic finanþaþi foloseascã aceste seminþe noi. frunze.

Ei au nevoie înþelepciune ºi ghidare. crescute pe soluri bolnave. ºtiinþa. frustraþi. La ora actualã. Prietenul meu face parte din tribul indian Lakota. care se traduce prin Sunt aici ! Mã bucur cã este. Cele patru colþuri ale pãtratului se opun unele altora . pãmântul ºi locuitori i sãi plãtesc preþul pentru aceastã tranzacþie. 151 . Interese puternice au preluat co ntrolul asupra politicii alimentare a populaþiei. deprimaþi ºi tot mai violenþi. justiþia ºi religia ºi-au pierdut semnificaþia. care erau un dar de la Dumnezeu ºi care ne rãmâneau de la recolta anterioarã. Filosofia. Oamenii trec de la o extremã la alta. crescute pe soluri sãnãtoase . Watashi Wa mi-a oferit numeroase perle ale înþelepciunii indiene. înnebuniþi. pe care oamenii cu adevãrat interesaþi de sãnãtate ar trebui sã le înþeleagã ºi sã le integreze în vieþile lor. cu a ceste seminþe hibride nenorocite pe care trebuie sã le cumpãrãm în fiecare an .prin polenizare liberã. Nici un copac nu are r e se luptã între ele . Numele sãu nativ este Watashi W a. iar plantele cu o înaltã vitalitate. conf uzi. au fost înlocuite cu calorii goale ºi recolte otrãvite. luptându-se între ei ºi cu lumea în care trãiesc. Înþelepciunea nativilor Trãim într-o lume a conflictelor.

Dincolo de retorica lor nu v eþi gãsi decât niºte alimente bolnave ºi FOARTE MULTà suferinþã umanã. Seminþele hibride sunt niºte progenituri mutante. Hibr izii nu se reproduc conform legilor naturii. Recoltele obþinute din seminþe hibride sunt produsul acelor demoni manipulatori care c ontroleazã pieþele ºi preþurile mãrfurilor. Energia lor este orientatã cãtre stânga! Mâncarea hibridã este o hranã IN ERIOARÃ. Amintiþi-vã de acest lucru atunci când experþii din mas-media vorbesc despre miracolul r ecoltelor de plante modificate genetic ºi al alimentelor iradiate. capitolul vã va oferi info rmaþii PREÞIOASE. Nu ne vom putea împlini niciodatã destinul atâta vreme cât vom mânca alimente ºi vom bea apã care se opun vieþii. Su nt create în laborator ºi deci inferioare. Super-magneþii stimuleazã activitatea celulelor. activând mitocondriile ºi producerea de ATP molecula energeticã a corpului. care distruge echilibrul celular. Inferioritatea hibrizilor Alimentele obþinute din seminþe hibride sunt slãbite din punct de vedere genetic. inclusiv ale rezervelor de hranã ale întregii lumi. folositã pentru a vindeca trupul bolnav ºi pentru activitãþile meta bolice curente. Ei sfideazã testul suprem al autenticitãþii unei fiinþe vii: pr ogeniturile capabile sã îºi imite pãrinþii. Vã veþi bucura astfel de o stare de sãnãtate mai bunã ºi o mare vitalitate. Alimentele sunt un dar de la Dumnezeu. Folosirea calculatoarelor reprezintã cea mai puternicã sursã de radiaþii ionizante. Veþi afla din el care este adevãrata c auzã a obezitãþii. Tele foanele celulare ºi antenele lor transmit de asemenea cantitãþi URIAªE de energie ELF (extreme low frequen cy de frecvenþã foarte joasã). Mâncaþi alimente sãnãtoas ºi beþi apã cu POR ridicat. ºi veþi redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor se referã la OBEZITATE . biologic activã. obþinute prin tehnici controlate. Supermagneþii DINAMIZEAZà PUTERNIC activitatea sistemului imunitar un element cheie pentru menþine .Nu ne vom bucura niciodatã de o stare bunã de sãnãtate ºi de longevitate atâta vreme cât vom i în conflict cu semenii noºtri ºi cu lumea în care trãim. nu o jucãrie în mâna omului. Sãnãtatea magneticã Depolarizarea þesuturilor corpului se petrece atunci când oamenii sunt expuºi unor rad iaþii exterioare (precum cele ale microundelor) ºi poluanþilor chimici prezenþi pretutindeni în lumea în ca re trãim. Indiferent dacã aveþi probleme sau nu cu greutatea. absolut necesare pentru mai buna înþelegere a acestei cãrþi.

Ei sunt utili în sindromul tunelului carpel. gro simea. locul în care sunt plasaþi. Saltele le de pat magnetizate cu valoare medicinalã REpolarizeazã þesuturile corporale. dar utilizatorii produ selor din gama Biogen vã vor confirma cã acestea sunt extrem de utile (vezi diagrama de la pagina x xx).rea sãnãtãþii. Lãnþiºo u supermagnet este suspendat de gât ºi cade deasupra timusului (partea superioarã a pieptului ). 152 . Foarte puþine produse magnetice care existã pe piaþã meritã sã fie purtate de oameni. întrucât încetinesc rãspuns ul histaminic ºi accelereazã circulaþia sângelui ºi a limfei. suprafaþa ºi direcþia câmpului. saltelele de pat magnetizate cu valoare medicinalã TR EBUIE sã aibã ºase caracteristici: puterea magnetului. ºi AJUTÃ în urgenþe precum cãderile.. putând fi folosit cu succes pentru neutralizarea energiei radiaþiilor ºi stimularea sistemului imunitar. Pentru a fi cu adevãrat utile. Medicina modernã clasificã folosirea magneþilor drept vrãjitorie. valoarea în gauss. etc. pentru reglarea tulburãrilor de somn . Magneþii introduºi în pantofi stimuleazã pun de reflexologie din tãlpi. fracturarea oaselor. Super-saltelele biogene sunt construite astfel încât sã întruneascã toate cele ºase condiþii. loviturile la cap.

dar NU reprezintã un duºman! Ei reflectã mai degrabã pierder ea controlului asupra mediului intern. Nu vã veþi îmbolnãvi ºi nu veþi face diaree. Pentru a rezolva problema noilor paraziþi ingeraþi ºi a ouãlor lor.Terapia colonului Terapia colonului accelereazã eliminarea deºeurilor ºi detoxifierea þesuturilor ºi fluidel or corporale. Procedeul dureazã 90 de zile. Comandaþi Cartea curãþãrii þesuturilor . Cartea colonului conþine 40 de ilustraþii frumos colorate ale bolilor legate de colo n ºi de eliminarea deºeurilor. groapa mormântului tãu Va fi de trei ori mai mare decât în cazul oamenilor obiºnuiþi . dar depãºeºte cu mult produsel e obiºnuite împotrivaparaziþilor. Încercaþi. DACà sistemul dumneavoastrã digestiv lucreazã la parametri optimi (ceea ce se întâmplã rareo ri). legãturile peptidice ale proteinelor care alcãtuiesc trupul paraziþilor se rup. Clisma contra Paraziþilor eliminã paraziþii din creier. Utilizarea simultanã a Purgativului pentru Paraziþi ºi a melor de purificare a ficatului ºi a þesuturilor conduce la obþinerea unor rezultate uimitoare. Mulþi oameni sunt rezervaþi când vine vorba de acest subiect. DiSorb Aid ºi clorurã de hidrogen racemizatã. inclusiv cei din intestine. puteþi lua la fiecare masã Yucca Blend. splinã ºi din alte or e vitale. inimã. în intimitate ºi la un cost re . dar cei care fac efortul sã îºi cureþe colonul îºi vãd întreaga viaþã transformatã. Shakespeare Obezitatea este blestemul lumii industrializate! Oamenii mãnâncã ceea ce nu ar trebui sã mãnânce. plãmâni. fiind într-o formulã racemizatã. Aceastã combinaþie este atât de puternicã încât st descrisã de toþi cãlãtorii în India ºi Mexic. iar ac eºtia sunt digeraþi . Ea vã aratã cum puteþi face aceastã terapie acasã. De unde ºtiu acest lucru? Pentru cã de fiecare datã când beþi apã sau când mâncaþi ceva. trãiesc . Paraziþii din corpul DUMNEAVOASTRà Paraziþii sunt o mare problemã. introduceþi singuri în dumneavoastrã ouã ºi paraziþi adulþi. Procesul reprezintã însuºi punctul de cotiturã pentru modificarea mediului intern ºi resta urarea stãrii de sãnãtate. 23 Grãsanul Falstaff Lasã lãcomia. ºi vã asigur cã trupul dumneavoastrã este plin de pa raziþi. altminteri.

Un corp prea gras rãspund e diferit la stimuli. Obezitatea este o confirmare a încetinirii procesului metabolic ºi a pierderii de vita litate a mediului intern. precursorii racemizaþi ai hormonilor. De aceea. ci numai cu obiceiurile greºite din viaþã. La fel ca ºi cancerul. Personal. Ne propunem în acest capitol sã analizãm cauzele obezitãþii ºi uenþa acesteia asupra procesului de îmbãtrânire. Modul de viaþã care st muleazã instalarea obezitãþii presupune activitatea fizicã redusã (lipsa miºcãrii corporale) ºi super activitatea organelor vitale. Obezitatea este o boalã. prefer sã folosesc tehnicile de purificare a ficatului. Activitatea metabolicã în exces streseazã organele vitale. în timp c e lipsa miºcãrii fizice slãbeºte þesuturile conjunctive ºi conduce la degenerare. obezitatea îºi are propriile ei reguli. Nu este ceva ca re se întâmplã pur ºi 153 . Ea nu are aproape nimic de-a face cu moºtenirea g eneticã. exerciþiile fizice ºi apa biologic activã. S UPER-alimentele. ETVC. Ea prevesteºte însã tulburãri mult mai grave.pentru a mânca în loc sã mãnânce pentru a trãi ºi mãnâncã mult deºi ar trebui sã mãnânce puþi singuri mormântul. Obezitatea nu este decât un EFECT. Ea reprezintã cel mai evident SEMN al procesului de îmbãtrânire. abordãrile dietetice tradiþionale nu au aproape nici un efect asupra obezitãþii. epuizându-le.

Aceastã combinaþie este extrem de efici entã! Ficatul îºi evacueazã bila amestecatã cu deºeuri în intestinul subþire. încetinirea devine din ce în ce mai pregnantã. Pe mãsurã ce nivelul toxinelor din organism creºte. frustrãri psihice. A cestea din urmã reprezintã chiar un act de sabotaj . De aceea. Obezitatea deschide calea cãtre diabet. ci doar o confirmare cã aceastã încetinire devi ne acceleratã. Pe mãsurã ce grãsimea corporalã creºte. Acestea au loc din cauza eliberãrii deºeurilor toxice ºi a câmpurilor lor energetice corespondente. hipertensiune. iar digestia incompletã conduce la un flux masiv de deºeuri în putrefacþie ºi la generarea de produºi secundari to xici. etc. Fluxul încetinit de sânge ºi limfã reduce respiraþia c elularã (producþia mitocondrialã a moleculei de ATP). pot rezulta dureri de cap . prin intermediul bilei. O aurã vibrantã acþioneazã la fel ca un scut de apãrare nimic nu o poate penetra. care trec în sânge. Pe mãsurã ce grãsimea se acumuleazã. în caz contrar. vitalitatea ºi buna funcþionare a organelor se reduc. Alãturi de terapia colonului sunt recomandate terapia hormonalã ºi clismele la fi cat. De multe ori. transpiraþii reci. omul gras se îngraºã tot mai tare. dar alþi factori. chia r mai gravi decât primul. boala poate pãtrunde cu uºurinþã în organism. Grãsimea nu este o cauzã a încetinirii metabolismului. Factorii care contribuie la apariþia obezitãþii Mâncarea în exces contribuie în mod evident la instalarea obezitãþii. dar ºi miºcarea deºeurilor toxice de la ficat cãtre col on. Un corp gras are o capacitate electricã LIMITATÃ. ci o tulburare auto-impusã care apare datoritã ignoranþei. ameþeli. iar cea de-a doua eliminã deºeurile. iar calea cãtre redobândirea tinereþii devine din ce în ce mai greu de parcurs. aura se diminueazã. Dezechilibrele hormonale încetinesc metabolismul. reflectatã în scãderea energiei sale. Obezitatea reprezintã un cerc vicios. o imagine de sine dezastruoasã ºi o garderobã plinã cu haine de mãrimi neobiºnuite. gaze. Aceste deºeuri trebuie evacuate rapid din sistem. gutã. limfã ºi ntestine. la numai câþiva centi . Dacã este slabã. sunt: dezechilibrele hormonale. În cazul lor. Obezitatea este menþinutã prin ignoranþã ºi prin credinþa în convingerile convenþionale ºi în experþilor care perpetueazã problema. digestia incompletã ºi alimentele nesãnãtoase. terapia colonului e te recomandatã CU TÃRIE. Detoxifierea corpului unui om gras produce multe crize de vindecare.simplu. Ea poate fi comp aratã cu scutul de apãrare instalat pe nava cosmicã Enterprise. persoanele obeze nu reuºesc sã înþeleagã cã tocmai din cauza obezitãþii lor tre e sã facãeforturi mai mari pentru a-ºi redobândi sãnãtatea. lipsei de iubire de sine ºi deciziilor incorecte. Prima dã din nou drumul la energie.

Taoist Five Elements and High Performance. Micul meu dejun este întotdeau na alcãtuit din aceste alimente. aceasta va dispãrea rapid! 154 . iar DiSorb Aid ºi R/HCI intensificã digestia. PAC con tribuie la eliminarea deºeurilor. Colon Pr ep Formula contribuie la eliminarea unor cantitãþi masive de materii fecale depozitate pe pereþii colonului. orezul taoi st ºi combinaþiile Harmonic Synergy. la care se adaugã fructele proaspete. ia r tabletele de VitaLight asigurã mineralele de care are nevoie corpul. SUPER-alimentele sunt: polenul armonic. ETVC amplificã nivelul de energie ºi arde grãsimile. cu ondiþia sã vã hrãniþi cu alimente pline de vitalitate. deºeurile toxice trebuie sã pãrãseascã organismul. La cinã mai adaug uneori o salatã verd e sau alte cruditãþi. Dacã fluxul bilei este împiedicat de acumulãri le de materii fecale ºi de mucoase.sub stomac. Mâncaþi mai puþin ºi trãiþi mai mult Pentru a avea o stare bunã de sãnãtate nu aveþi nevoie de cantitãþi prea mari de mâncare. SUPER-alimentele asigurã o super-nutriþie. Pentru ca vindecarea sã devinã posibilã. otrãvurile sunt resorbite în sistem ºi induc crizele de vindecare de care vor beam mai sus. Cât despre grãsime. Pe mãsurã ce ele sunt eliminate din corpul omului gras. algele Klammath ºi ficatul organic predigerat biogen. Cei care doresc sã urmeze acest regim nu vor suferi NICIODATÃ din cauza lipsei de energie ºi se vor simþi fantastic. apare de multe ori un efect de montagne russe. ºi nu cu cele care se gãsesc în mod normal pe piaþã. cãci toate sistemele corporale care au stat multã vreme blocate sau care de-abia fun cþionau trebuie sã-ºi revinã rapid la statutul normal. dar la circa ºapte metri de anus. Yucca Herbal Blend conduce deºeurile la ficat sub formã de soluþie.

GRÃSIMEA trebuie înþeleasã în termeni energetici. Uneori. cât ºi când mâncãm). corpul SE REVOLTà ºi se îmbolnãveºte chiar mai tare în prezenþa alimentelo . Programul de slãbire trebuie sã includã toate aspectele menþio ate mai sus. dar ºi dietetici (ce. Din pãcate. aºa cum se întâmplã într-un corp gras. dar nu o poate face la infinit. omul îºi suprasolicitã organismul ºi moare. sfecla. Ele scurtcircui teazã enzimele care ard grãsimile. Înainte de arderea acestor grã trebuie sã vã asiguraþi cã toxinele eliberate vor fi eliminate rapid din sistem. el nu mai poate fi reactivat decât cu greu. este imposibil sã reduci grãsimea corporalã ºi sã restabileºti echilibrul n mai prin reducerea cantitãþii de hranã. Alimentaþia de sabotaj ºi instinctul corporal Alimentele nesãnãtoase ºi apa care nu este biologic activã se opun vieþii. Medi ul intern anaerob. Toate studiile au demonstrat cã animalele trãiesc mai mult dacã hrana lor este redusã la aproximativ 75% din nivelul considerat optim pentru ele. converteºte energ zitivã în grãsime. Urmãriþi sã vã cultivaþi propriile plante alimentare. morcovii. Pe de altã parte. Cel puþin o treime din alimentaþia dumneavoastrã ar trebui sã fie alcãtuitã din CRUDITÃÞI! Varza. su pravieþuind. Un corp gras se opune miºcãri i! Grãsimea corporalã conþine cantitãþi uriaºe de deºeuri toxice. nutritivã ºi apa bioactivã sunt esenþiale în procesul de slãbire. C orpul nu se poate vindeca ºi regenera fãrã energie. Corpurile grase sunt corpuri bolnave.Evitaþi mâncarea gãtitã prea mult. iar corpurile bolnave RESPING chiar substa nþele nutritive de care au nevoie. Corpul are o inteligenþã înnãscutã. Corpul poate suporta abuzuri îngrozitoare. El ºtie intuitiv ce trebuie sã facã pentru a-ºi pãstra vi ildã sã îndepãrteze toxinele de organele vitale. Un petic de pãmânt sau câteva ghivece mari pot produce o can titate impresionantã de mâncare de bunã calitate. NIMIC nu se poate compara cu plantel e proaspãt smulse din grãdina personalã. Mai devreme sau mai târziu. Dupã ce corpu îºi încetineºte activitatea. închid cãile de ardere ºi blocheazã oxidarea mitocondrialã. Celelalte ingrediente abso lut necesare sunt: echilibrarea hormonalã ºi clismele la ficat pentru eliminarea pietrelor. la fel cum nu vã puteþi plimba cu maºina prin oraº dacã ave zervorul de benzinã gol. Pentru a putea reduce cantitatea de hra nã ingeratã fãrã a simþi senzaþia de foame va trebui sã împliniþi însã necesarul de substanþe nutritive al organismului. într-un corp gras pânã ºi alimentele cele mai nutritive devin un surplus. merele ºi celelalte fructe fac parte din tre alimentele ideale. Redeschiderea cãilor de ardere a grãsimilor presupune o cantitate MASIVà de energie. cu o energie orientatã cãtre stânga.

asta nu înseamnãcã el este perfect sãnãtos. colitã ºi sindromul colonului iritabil. Carbohidraþii complecºi sun t molecule alimentare cu ardere îndelungatã cum sunt cele din cereale ºi din pâinea integralã. El ºtie însã instinctiv cã în prezenþa acumulãrilor de toxine. hrana nu face decât sã înrãutãþeascã ºi mai tare lucru acitatea corpului de a prelucra ºi de a metaboliza alimentele cu o energie orientatã cãtre drea pta este asociatã cu EXCESELE din sistem. Carbohidraþii complecºi pot susþine o persoanã timp de 4-6 ore. Nu se pune problema cã trupul gras a uitat ce trebuie sã facã cu alimentele hrãnitoare. corpul începe sã accepte proteinele de calitate superioarã. Arderea lemnului ºi arderea grãsimilor Dacã s-a început procesul de purificare a ficatului. Obezitatea ºi constipaþia sunt surori.nutritive. dacã þesuturile sale nu sunt detoxificate ºi eliminate simultan din sistem. carbohidraþii complecºi ºi legumele verzi proaspete. sunt încãrcate de clorofilã sângele plantelor! Frunzele de tãtãneasã sunt delicioase dacã sunt fierte uºor pe abur ºi d cu ulei de mãsline 155 . Chiar dacã aveþi goliri regulate ale intestinului gros. Legumele cu frunze verzi sunt extrem dehrãnitoare ºi asigurã exact tipul de tranzit de care au nevoie intestin ele. obezitatea este însoþitã adeseori iverticulitã. În plus. În plus.

Ace astã metodã terapeuticã asigurã fundamentul necesar pentru declanºarea auto-purificãrii corpului ºi repornirea generat orilor energetici mitocondriali. Carbohidraþii complecºi reprezintã pentru arderea grãsimilor ceea ce reprezintã lemnul pen tru focul din sobã. Dacã sunteþi gras ºi vã doriþi viaþa înapoi. cifrele referitoare la c alorii sunt foarte înºelãtoare. Obezitatea nu înceteazã sã mai fie o problemã decât atunci când oamenii îºi schi ul de viaþã. Exerciþiile nu vor înlocui însã NICIODATà un mod de viaþã nesãnãtos. Ele trebuie sã dureze cel puþi n 12 minute ºi sã solicite inima la 60-80% din ritmul ei maxim pentru a determina ficatul sã producã e nzimele necesare. înainte lsul ºi temperatura corpului sã creascã ºi înainte ca emoþiile sã înceapã sã ne asalteze. va trebui sã COOPERAÞI. ÎNAINTE de a apela la rezer vele de grãsime. Altfel spus. Metabolismul bazal Metabolismul bazal se referã la cantitatea minimã de energie necesarã pentru a ne menþin e în viaþã. inclusiv circulaþia fluidelor corporale (a sângelui ºi a limfei). întrucâtgrãsimea este o energie sincronizatã. adicã la 12 ore dupã ultima masã. Acesta este scopul clismei la ficat. corpul are nevoie de ei pentru a-ºi da grãsimile. Necesitãþil ale ale corpului pe care le gãsiþi în tabelele ºi graficele din cãrþi (cele care prezintã coresponden dintre înãlþime. greutate ºi activitate) sunt bazate pe aceastã ratã. NU exerciþiile propriu-zise ard grãsimea (ele nu contribuie decât la arderea unei cantitãþi mici de grãsi me). bazat pe o alimentaþie defectuoasã. corpul nu-ºi poate arde grãsimile decât dacã este aprins ºi alimentat continuu Grãsimea corporalã este ULTIMA sursã de energie la care va apela el pentru a rãspunde nevoilor sale energetice. . Varza creaþã este de asemenea foarte bunã. Rata metabolicã bazalã se mãsoarã de regulã la trezire. cu atât mai mare va fi cantitatea de grãsime arsã. Mai mult decât atât.ºi oþet din mere. dar ele determinã creºterea producþiei de enzime ºi intensificarea activitãþii metabolice. El nu se grãbeºte sã elibereze toxinele din depozitele de grãs ime înainte de a se asigura cã ele vor fi rapid eliminate din sistem. Oxidarea grãsimilor Exerciþiile aerobice activeazã enzimele care ard grãsimile. Carbohidraþii complecºi nu îngraºã. Sfecla roºie proaspãtã adãugatã te este minunatã. Oamenii confundã carbohidraþii complecºi cu amidonul ºi cu glucidele obiºnuite din aliment ele procesate. Cu cât veþi face mai multe exerciþii fizice. Acestea vor oxida mici cantitãþi de grãsimi în timpul exerciþiului ºi MARI cantitãþi în timpul zilei. Din pãcate. corpul va extrage energie din proteinele sale din muºchi.

Controlaþ deºeurile ºi veþi deþine cheia unei vieþi îndelungate ºi sãnãtoase. la fel ca ºi pentru inversarea procesului de îmbãtrânire. Gestiune deºeurilor acide este ESENÞIALà pentru slãbire.Spre exemplu. corpul va fi nevoit sã le extragã din rezervele de grãsime. Dacã adaug 20 de minute de exerciþii aerobice la rutina ziln icã. aveþi nevoie de multã rãbdare. proteine. Omul gras are nevoie de aceeaºi rãbdare ºi putere de concentrare ca ºi bolnavul de cancer.200 de kilocalorii (o kilocalorie are 1. peºte. meditaþia ºi DETOXIFIEREA joacã un rol central în aceste procese. corpul meu are nevoie de aproximativ 2. ceea ce înseamnã foarte puþin. dar numai cu condiþia ca dieta mea sã fie echilibratã ºi problema toxicitãþii sã nu fie o ameninþare pentru sistem. miºcãrile peristaltice. fructe. etc. Un alt motiv pentru care oamenii graºi nu slãbesc este acela cã trupul lor este program at sã NU slãbeascã. producerea cãldurii corporale. Din cele 2. procesele mentale. legume. 156 . grãs imi. carne roºie. lapte). Acesta este necesarul meu energetic zilnic. Aceste unitãþi energetice trebuie obþinute din TOATE sursele de hranã (carbohidraþi.200 de kilocalorii de care am nevoie. Corpul are cap acitatea de a anticipa. Potrivit nutr iþioniºtilor. peste 80% sunt folosite pentru nevoile mele energetice fiziologice minimale cum ar fi bãtãile inimii. Altfel spus. respiraþia .85 m ºi o greutate de 80 de kilograme. eu am o înãlþime de 1. Controlul mental. necesarul energetic nu creºte decât cu 300 de kilocalorii. cãci slãbirea ºi restaurarea sãnãtãþii cte de lungã duratã. Dacã NU adaug aceste kilo calorii la dieta mea alimentarã obiºnuitã.000 de c alorii) zilnic pentru a-mi împlini nevoile minime þinând cont de activitatea pe care o desfãºor.

Adãugaþi la fiecare pahar cu apãBEV (sau Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã) 5 picãtu de minerale marine racemizate. Bãrbaþii ar trebui sã bea cel puþin 3.5-4 litri pe zi. Oxigenul. La fel. Suplimenþii termogeni Suplimenþii termogeni (thermo cãldurã. de o inteligenþã înnãscutã. Detoxifierea trebuie sã precead ucerea grãsimilor. ºi modificã mediul intern într-unul aerob. RENUNÞAÞI la sare. În acest caz. întrucât BICIUIESC corpul. NU pentru a arde grãsimile. Evitaþi legumele sezon care conþin glutamat de monosodiu ºi proteine vegetale hidrolizate. Orice alte modalitãþi de slãbire nu produc decât cel mult rezultate trecãtoare. ETVC arde grãsimea ºi elibereazã energie. Produºii termogeni cu o complexitate redusã sau care nu acþioneazã în combinaþie cu alte mãsuri nu fac decât sã biciuiascã sistemul. Lipsa oxigenului înseamnã lipsa oxidã . fiind la l de periculoºi ca ºi medicamentele de sintezã. Suplimenþii termogeni (precum ETVC) acþioneazã cel mai bine atunci când sunt folosiþi împreu nã cu dietaºi cu precursorii hormonali. În timp ce îºi arde excesul de grãsime.5-3 litri pe zi. gen producere de) ajutã corpul sã îºi ardã grãsimi însã ºi plante periculoase.El dispune de un al ºaselea simþ. p recum Guarana ºi Capsicum. exerciþiile vi se pot pãrea dificile la început. sunt utile. Enhanced PAC contribuie la procesul de termogenezã. precum MaHuang (Ephedra). În plus. la restaurante. intensificã circulaþia sângelui ºi a limfei. dar numai în combinaþie cu alte produse. Oamenii obezi sunt greu de pus în miºcare. dar produc enzimele necesare pentru acest proces . Luaþi-o treptat. mai ales prin exerciþii aerobice. la mâncãrurile gãtite. reduc pofta de mânc re ºi elibereazã energie pe mãsurã ce EXCESELE sunt eliminate din sistem. corpul trebu ie echilibrat. Omul gras trebuie sã fie atent la regulile de bazã! Exerciþiile fizice NU ard grãsimea. folosiþi echipamente aerob ice care nu suprasolicitã încheieturile. Eliminarea pietrelor din ficat ºi din vezica biliarã genereazã modificãri dramatice ale activitãþii metabolice. Dacã sunteþi o persoanã obezã. În al doilea rând. ci în toate activitãþile descris în aceastã carte). pânã când ajungeþi sã practicaþi timp de 20 de minute zilnic. Apa joacã ºi ea un rol central (nu numai în procesul de slãbire. exerciþiile aerobice ºi ozonul cu valoare medicinalã asigurã mitocondriilor din celule o cantitate suficientã de oxigen pentru a putea arde grãsimea din corp. iar femeile cel puþin 2. Altele. ceaiul de Kombucha ºi Yu cca Herbal Blend. Creºteþi în fiecare zi perioada de practicã cu câteva minute. Faceþi aceste exerciþii pentru a pune în miºcare d eºeurile. exerciþiile ºi sarea Grãsimea NU poate fi arsã decât în prezenþa oxigenului. Apa cu un coeficient POR ridicat. Procuraþi-vã electroliþii m .

Dacã þineþi morþiº sã folosiþi sare granularã. cãci ambele tipuri dau peste cap chimia corpului.5% oligo-minerale ºi mai puþin de 0. Când deºeurile proteice se acumul eazã ºi stagneazã în fluidele extracelulare datoritã lipsei exerciþiilor ºi miºcãrii. Exerciþiile fizice ºi eliminarea pietrelor din ficatul elim inã cantitãþi masive de deºeuri în sânge. Obezitatea ºi toxicitatea sodiului sunt strâns legate. cãtre intestinu l subþire ºi colon. 157 . sarea celticã conþine mai multe minerale decât cea de bucãtãrie obiºnuitã. prin intermediul bilei. nu folosesc nici un fel de sare. PAC ºi Yucca Herbal Blend servesc drept emulsifianþi ºi factori de protecþie în cursul acestui proces . Chiar ºi suplimentele pe bazã de potasiu sunt bune în acest caz. Sarea obiºnuitã de bucãtãrie (inclusiv cea de mare) conþine 96% clorurã de sodiu. se produce fenomenul rete nþiei de apã. Totuºi. iar apoi. Oamenii obezi sunt endemici (reþin apa). Mineralele marine R ACEMIZATE eliminã efectul Rouleau din sânge ºi amplificã energia corpului. cumpãraþi sare Celticã.5% sodiu. Personal. Legumele cu frunze verzi ºi sucurile de fru cte reprezintã surse excelente de potasiu. Sarea Celt icã conþine numai 35% sodiu. care le transportã cãtre ficat. cum sunt tabletele VitaLight. Curãþarea fluidelor ºi celulelor de sodiu se produce în mod natural. DACÃ organismul are l e dispoziþie o cantitate suficientã de potasiu organic.inerali din complexele minerale marine racemizate. Mineralele rine lichide racemizate conþin 99.

dacã nu existã o aprovizionare suficient de mare cu grãsimi. care susþin cã acestea sunt bune pentru organism. hepatocitele din ficat convertesc grãsimea corporalã în ene rgia necesarã pentru a produce molecula de ATP. lintea. Corpul are nevoie de ATP pentru a SUSÞINE ENERGETIC trans formarea sa într-un corp mlãdios ºi sãnãtos. Fãrã ea. Proteinele manipulateNU POT susþine viaþa. precum cele din vegetalele texturate. producþia hormonului corticosteroid înceteazã. Nu sunt! De altfel. proteinele ºi alergiile Grãsimile ºi acizii graºi sunt extrem de importante pentru metabolismul normal al corp ului. dar numai dacã includ ºi SUPER-alimente. A lte opþiuni la fel de bune sunt: uleiul de mãsline. ori de câte ori experþi i vã recomandã ceva. vã asigur cã nu vã vor face nici un rãu. cantitate ºi sursa de provenienþã. Grãsimile. În schimb. în care relateazã d espre perioada când a fost prizonier într-un gulag rusesc (1945-1954). Spre exemplu. Alergiile ºi astmul sunt afecþiuni provocate . Dacã veþi ajunge vreodatã în lumea de dincolo ºi veþi consulta cartea de bucate a lui Dumnezeu. Am fost sclav în Rusia. mitocondriile celulare se multiplicã ºi produc mai multã energie. precum ºi cele de in. Ignoraþi sfaturil e experþilor. fasolea ºi legumele (cu excepþia soiei) sunt recomandate. John Noble povesteºte cum prizonierilorsclavi li se dãdea zilnic câte o canã cu ulei de floarea soarelui. multe cãi inte rioare se blocheazã. cãci corpul dumneavoastrã are evoie deele! În lucrarea sa de largã circulaþie. Dietele alimentare complet lipsite de grãsimi ucid oamenii! În ceea ce priveºte proteinele. floarea soarelui ºi nuci. acestea trebuie sortate cu atenþie în funcþie de calitate. Obezitatea înceteazã sã mai fie o problemã atunci când ficatul este sãnãtos.Atunci când celulele renunþã la sodiu în favoarea potasiului. Simultan. Nu trebuie sã vã temeþi de grãsimile saturate în mod natural. cu soia sau ca nola. Nu exageraþi cu carnea ºi evitaþi pe cât posibil brânzeturile. Dacã sistemul nu dispune de aceste grãsimi. precum cele din uleiul de cocos sau grãsimile animale. Alergiile provocate de mâncare reprezintã un indicator serios cã trupul este INTOXICAT ºi cã este necesarã o purificare grabnicã a ficatului. cel mai bine este sã faceþi întotdeauna pe dos. când fluidele li tice circulã liber ºi când nivelul general de sãnãtate se îmbunãtãþeºte. Nu mâncaþi NICIOD teinegunoi. nu veþi gãsi în ea reþete cu produse texturate. Nu folosiþi NICIODATÃ margarine vegetale sau uleiul de soia ºi canola. Ele trebuie sã reprezinte 20% din dieta noastrã alimentarã. prizonierii ar fi murit! Pânã la 40% din ener gia corpului trebuie sã provinã din grãsimi alimentare. Nu eliminaþi NICIODATÃ toate uleiurile ºi grãsimile din dietã. dublatã de un ficat sãnãtos ºi de o bunã funcþionare a glandelor adrenale.

Testul ind icã dacã este vorba de o crizã de vindecare sau de o problemã serioasã. Nu aveþi nevoie decât de un creion ºi de o foaie de hârtie. agitã sistemul pe mãsur Testarea vibraþionalã nu are nimic de-a face cu subiectivitatea! Foarte mulþi oameni ( inclusiv profesioniºti) nu îºi dau seama cã testul cu muºchii dã greº atunci când sunt verificate prod le racemizate. Reprezintã una din cele mai puternice substanþe naturale care existã pe acea stã planetã. ºi îmi dau seama de calea pe care trebuie sã meargã pacientul. Un test corect trebuie sã porneascã de la înt rebãrile juste. Existã pacienþi care cautã (subconºtient) pretexte pentru a nu se face bine. Personal. Algele Klammath ºi polenul armonic Algele Klammath sunt unul dintre cele mai bune produse alimentare. îl folosesc de multe ori atunci când mi se cere sã pun un diagnostic la telefon. aºa cã nu vã grãbiþi sã condamnaþi alimentele bune sau produsele racemizate dacã ndecã o persoanã bolnavã sau obezã. fãrã a mai avea nevoie sã scriu. le mãnânc e amândouã. Este unul din cele mai bune teste pe care le cunosc ºi asigurã rãspunsuri clare ºi corecte. O altã asemenea substanþã este polenul armonic. cu un efect d eosebit în arderea grãsimilor. Personal. Eu am ajuns sã îl fac chiar în mi te. O metodã prost aplicatã este mai rea decât lipsa oricãrei metode! Învãþaþi sã folosiþi schema vitezome i de la pagina xxx. 158 . alþii îºi lasã m ea sã le controleze rãspunsul pe care ar trebui sã-l dea corpul.de hormoni. cu o energie orientatã cãtre dreapta. în mãsura în care este respectatã procedura.

Personal. algele ard grãsimea! În plus. Ele conþin o canti tate mare de clorofilã. Semnãtura electricã a algelor Klammath corespunde energetic limfei (mai mult decât sânge lui). obþinute fãrã amestecul omului. lucru important pe ntru vegetarieni. izbucnesc exact atunci când opinia pub licã trebuie speriatã ºi manipulatã. polen ºi Orezul Taoist. nu mi se pa re deloc întâmplãtor cã marile epidemii de E. ceea ce explicã rolul lor în procesul de detoxifiere. Polenul arm onic este produs de albine în regiunile sãlbatice din nordul Columbiei Britanice. Sunt un aliment extrem de eficient în echilibrarea metabolismului persoanelor obeze. Ambel e alimente conþin toate proteinele necesare organismului uman. Laptele nefiert. algele Klammath neutralizeazã radicalii liberi ºi regleazã întregul metabolism al corpului.Algele Klammath cresc în lacul cu acelaºi nume. În spatele obezitãþii se ascunde foamea. care fac tot posibilul pentru a opri folosirea laptelui proaspãt în alimentaþia omului. Douã tab lete de alge. Obezitatea ºi sãnãtatea nu pot merge mânã în mânã. i le foamei boala. O altã combinaþie minunatã este cea alcãtuitã din alge. extrem de hrãnitor ºi foarte energizant. Apa ºi obezitatea . Toate alimentele cu o semnãturã energeticã de înaltã vibraþie ºi cu o amprentã energeticã rac sigurã îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a persoanelor obeze. algele K lammath ºi polenul armonic stimuleazã sistemul imunitar ºi joacã un rol cheie în metabolismul grãsimilor. dar puteþi cumpãra lapt e proaspãt de la cineva carecreºte asemenea animale. coli. Nu trebuie sã vã temeþi de tacticile de înspãimântare folosite de marile companii. reducân d pofta de mâncare exageratã. minerale biologic active ºi enzime care alimenteazã reacþiile de fuziune la rece din f icat ºi din intestine. Mineralele ºi enzimele pe care le conþine polenul armonic sunt impresionante. Alt fel spus. Pasteurizarea ºi omogenizarea laptelui distrug calitãþile minunate ale acestui aliment. Digestia lor este aproape instantanee. hrana realã ºi obezitatea Laptele nefiert ºi nepasteurizat este un aliment perfect ºi o sursã excelentã de substanþe nutritive ºi de enzime. o lingurã de polen ºi un mãr alcãtuiesc un prânz excelent. Vitamina B-12 din algele Klammath este foarte uºor de asimilat. Puþini oameni cresc vaci sau capre pentru laptele lor. cryptosporidium. Îndeosebi vârstnicii beneficiazã foar te mult de pe urma laptelui proaspãt. Ambele sunt produse naturale. Aceste alimente NU sunt hibride ºi nu au fost manipulate genetic. etc. în statul american Oregon. Atunci când sunt folosite împreunã..

dar ºi din compasiune. din motive de siguranþã. ea anih ileazã deºeurile acide. iar în cazul corpurilor obeze acest proces este avansat. Apa cu un coeficient POR ridicat asigurã energia intercelularã necesarã. toate sistemele din trupul obez opereazã la maximum . Din punct de vedere metabolic.Apa este un aliment foarte important pentru obezitate. În cazul persoanelor obeze. Cele trei variabile ale consumului de apã sunt: canti tatea consumatã. acþionând ca un cãr deºeurilor. energia lipseºte. aceste trei variabile sunt critice. Yucca Herbal Blend ºi PAC dislocã ºi stabilizeazã deºeurile. încheieturile sunt tensionate. din cauza funcþiei sale ESE NÞIALE în reglarea tuturor funcþiilor metabolice. iar acumulãrile intercelulare de deºeuri depãºesc orice imaginaþie. frecvenþa consumului ºi calitatea apei. inima este suprasolicitatã. calea trebuie sã fie puþin diferitã. Calea cãtre tinereþe ºi vitalitate poate fi dificilã chiar ºi pentru un corp normal. Datoritã capacitãþii sale uriaºe de neutralizare a radicalilor liberi. ETVC accelereazã procesul de ardere a grãsimilor ºi 159 . miºcarea fl uidelor limfatice este lentã. În cazu l obezilor. întrucât corpul lor es te atât de suprasolicitat încât regulile jocului normal nu se mai aplicã. Din acest motiv. Depozitele de grãsime adunã c ntitãþi uriaºe de toxine. Toate sisteme le corporale îmbãtrânesc împreunã.

Deºi puritatea ei este importantã. Controlul strict al calitãþii vã va garanta satisfacþia. feri tã de contaminanþii din aer (pentru a nu i se reduce POR-ul). În decursul procesului. inclusiv pentru þãrile din lumea a treia. Sistemele obiºnuite de procesare ºi purificare a apei nu se comparã nici pe departe cu procedeul BEV. de mai bine de 15 ani nu folosesc nici un alt supliment! Reacþia organismului la administrarea lui poate fi observatã pract ic imediat. Atunci când l crezi cu oameni obezi trebuie sã fii întotdeauna atent la ameninþarea diabetului. B. C. Sticlele din policarbonaþi pot fi gãsite la dimensiuni diferite (2. extrem de utile în dinamizarea reacþiilor metabolice (deopotrivã la oamenii sãnãtoºi sau bol navi). urechilor ºi capului reacþioneazã favorabil . Existã diferite mo dele de aparate. Personal. De aceea. din apa de la robinet. D. VitaLight este un produs racemic folosit în principal pentru densitatea sa mare de minerale racemizate. Apa BEV ºi micro-apa pot fi preparate în casã. pentru a ver ifica dacã corespund standardelor BEV. ele creeazã vârtejuri de energie pozitivã care DINAMIZEAZÃ chimia celularã ºi stimuleazã metaboli mul prin producþia suplimentarã de ATP din fiecare celulã a corpului. ea trebuie pãstratã în propriul ei recipient din sticlã sau din policarbonaþi. nu au elemente care trebuie cu rãþate. Plãcile aterosclerotice de pe artere se dizolvã. 4. ceea ce o face cu adevãrat unicã este activitatea ei bio logicã. Capilarele din partea posterioarã a ochilor. BEV este un proces de prelucrare a apei aflat sub incidenþa legii copyright-ului. Apa BEV este o substanþã ciudatã! Coeficientul sãu POR este apropiat de punctul de concepþi e . ele se leagã chimic de acestea ºi le ELIMINÃ din sistem. Când intrã încontact cu toxinele corpului. Calitatea ap ei este monitorizatã de un aparat de mãsurare a conductivitãþii . Sticla ºi policarbonaþii sunt singurele substanþe ca re nu reacþioneazã cu aceastã apã. zinc. Aparatele de producere a apei BEV sunt realizate în SUA. etc. La or . În circumstanþe normale. care mai mult blocheazã ficatul decât îl ajutã. Grãsimea se diminueazã. Sunt trimise beneficiarului numai dupã ce au fost testate individual. Acest produs conþine vitaminele A. filtrele lor dureazã multã vreme. calciu ºi magneziu. E. care permit obþinerea a circa 7-8 litri pe o rã la presiunea standard de 60 psi. iar tehnologia lor este s upusã legii copyrightului. Buretele magnetic Apa BEV ºi cea cu POR ridicat acþioneazã la fel ca un burete magnetic într-o formã lichidã. El înlocuieºte cu succes zeci de alþi suplimenþi. Apa BEV poate fi bãutã însine sau poate fi folositã la obþinerea Apei Ionizate de Înaltã Valo re Medicinalã (cu un POR mai înalt). astfel încât vã puteþi da seama când trebuie schimbat l. diferite extracte din plante. ca în cazul distilatoarelor. gestionând nivelul de zahãr din sânge în limite normale. 12 ºi 20 de litri). Modelele pentru acasã nu necesitã electricitate.construcþia muscularã.

De altfel. Nici rinichii nu se descurcã mai bine cu aceste otrãvuri. hormonii ºi energia de care are nevoie. Alimentele nesãnãtoase conþin substanþe chimice radiomimetice. la majoritatea oamenilor. ceaiul de 160 . creat special în ace st scop. Ele sun atât de puternice încât de multe ori corpul se vede nevoit sã le izoleze ºi sã le înmagazineze într-u depozit de grãsime. Evitaþi apa distilatã. Paraziþii din ficat se hrãnesc cu aceste câmpuri de energie toxicã. sã le elimine din sistem sau sã le stocheze într-un NOU strat de grãsime. Gustul ei este plat. procesul de îmbãtrânire devine accelerat. care îi ajutã sã se repro ucã ºi sã se rãspândeascã în tot corpul. este scumpã ºi reprezintã un veritabil depozit de virusu ri. aceste reacþii sunt blocate. Corpul nu dispune decât de trei posibilitãþi de prelucrare a toxinelor din alimente ºi apã. Grãsimea ºi reacþiile în lanþ Metabolismul se petrece printr-o serie continuã de reacþii biochimice. ficatul este atât de încãrcat cu pietre încât fluxul de bilã devine limitat. enzimele. singura apã pe care o mai consum este apa BEV.a actualã. care imitã hormonii. cãci nu este bunã din punct de vedere biologic! Toxinele volatile se concentreazã în aceastã apã. El poate încerca sã oxideze mole culele toxice. Un ficat SLAB nu poate prelucra aceste molecule ciudate. DiSorb Aid. cãci îi lipsesc catalizatorii. Când metabolismul se reduce. pentru a se proteja. Dacã trupului îi lipsesc materiile prime de care are nevoie SAU dacã opereazã în condiþii de excese sistemice.

efectuate sãptãmânal. Procesul este numit metaforic: doi paºi înainte. având ca efect blocarea procesului de producere a moleculei energetice ATP de cãtre mitocondrii.Kombucha ºi clismele la ficat ridicã povara care apasã pe aceste organe ºi ajutã corpul sã d escompunã deºeurile ºi sã ardã excesul de grãsime. rezolvaþi simultan mai mult de o sutã de probleme ale organismului. unul înapoi . De altfel. Potasiul eliminã sodiul din celule. Cea mai bunã cale de a învinge companiile de asigurãri pe terenul lor este sã fiþi supli. Edemele sunt o confirmare a exist enþei unui EXCES de proteine plasmatice intercelulare. timp în care duceþi o viaþã normalã ºi nu renunþaþi la dieta obiºnuit iu-zisã se face noaptea. în special cel al potasiului. sãnãtoºi ºi sã nu cer iodatã despãgubiri! Mai întâi vã veþi simþi mai rãu! În timpul primelor etape ale procesului de detoxifiere trebuie sã vã aºteptaþi sã vã simþiþi AINTE de a vã simþi mai bine. Dupã prima clismã mai urmeazã cinci. Procesul este absolut unic. Nu întâmplãtor. Mai presus de orice. apoi cele ma ronii. sângele ºi limfa circulã tot mai încet. Oamenii obezi nu au nevoie de diuretice. La început sunt evacuate pietrele verzi. e de asigurãri folosesc înãlþimea ºi greutatea drept bazã de referinþã pentru primele pe care l ercep. Supleþea dobânditã dupã obezitate echivaleazã cu un proces de reîntinerire! Preambul: capitolul urmãtor descrie relaþia care existã între fulgere. iar pietrele încep sã fie evacuate prin intestine în urmãtoarele 24 de ore. funcþioneazã! Atunci când efectuaþi o clismã la ficat. Pierderea potasiului din organism conduce la o veritabilã invazie a sodiu lui în celule. Clismele de eliminare a pietrelor la ficat sunt proceduri foarte simple. Diureticele Nu folosiþi NICIODATÃ diuretice (pastile pentru eliminarea apei) în scopul reducerii g reutãþii! Diureticele tulburã echilibrul electrolitic. Circulaþia sângelui ºi a limfei Pe mãsurã ce grãsimea se acumuleazã. negre ºi roºii. Pastilele cu potasiu NU înlocuiesc potasiul pierdut. energie. ci d e restaurarea echilibrului intern. sigur ºi nedureros. dar numai dacã provine din alimente vii. Este ne voie de o perioadã de trei sãptãmâni de pregãtire. vitalita te ºi GRÃSIMEA MARONIE! . Orice acþiune indicã însã cã se petrece ceva! Tratamentele colonului ºi clismele vã vor ajuta rapid sã vã s mai bine prin evacuarea deºeurilor. Ele ºtiu cã obezitatea este un indicator excelent pentru potenþiale daune pe care vor trebui sã le plãteascã. peste 75% din beneficii sunt obþinute în timpul perioadei pregãtitoare.

Ultima manipulare legatã de implanturile cu silicon absolut sigure este cea legatã de u leiul de soia . Vezi în aceastã direcþie P chetul informativ. 161 . la fel ca ºi cele de metale grele. nu forþaþi NICIODATÃ sistemul imunitar. dar trebuie sã luaþi anumite mãsuri! Cap ulele de SOC mãturã moleculele rãtãcite de silicon. nedureroase.Implanturile la sâni: silicon sau soia? Mii de femei suferã din cauza efectelor secundare toxice ale implanturilor de sili con la sâni. Evitaþi acest ulei în toate formele: atât în dieta alimentarã cât ºi sub formã de implant . tocmai pentru cã au avut încredere în experþi . TOATE au de suferit. fãrã nici o excepþie! Siliconul este TIXOTROFIC (migreazã prin inte rmediul proteinelor plasmatice intercelulare în sistemul limfatic). Problema siliconului poate fi rezolvatã cu uºurinþã. afectând grav sistemul i munitar. Dacã aveþi un asemenea implant. dizolvând totodatã cicatricele tisulare ºi creând þesuturi noi. care le-au spus cã acestea sunt sigure . ºi le eliminã din þ turi.

deci ºi obezitatea este legatã tot de aceºtia. lupusul. Celulele Schwann sunt situate în sinapsele nervilor sãnãtoºi. Dacã doriþi documentaþia legatã de el. iar noul corp e ste de multe ori mai rãu decât cel vechi! Dacã doriþi ca noul dumneavoastrã corp sã fie mai tânãr. Dacã sunteþi gras ºi doriþi sã redeveniþi suplu. linia maxilarelor lor îºi schimbã forma). Metabolismul este contro lat de hormoni. iar în cazul oamenilor bolnavi subclinic el poate dura pânã la 12 ani. precum MS. Este folosit în combinaþie cu ceaiul de Kombuc ha vechi de 14 zile pentru regenerarea firelor de pãr ºi pentru repigmentarea acestora. . myasthenia gravis. Aparatul a fost folosit chiar pentru a comunica cu delfinii. tr ari ºi SASE. O linie întreruptã seamãnã cu axonul unei fibre nervoase. Adãugaþi de asemen niºte GH3 ºi niºte ceai de Kombucha. Înfãþiºarea tinereascã NU ARE EGAL! Ea se traduce printr-o slujbã mai bunã. Pielea îºi recapãtã înfãþiºarea tinereascã.Oamenii care se îngraºã continuu Mai bine de jumãtate din populaþia Statelor Unite este obezã. Dacã doriþi sã vã bucuraþi de o înfãþare tinereascã. Proces ul de îmbãtrânire ºi boala reduc activitatea celulelor Schwann. Petel orate afecþiunilor ficatului dispar mai ales dacã folosiþi cu regularitate creme pe bazã de pr ecursori racemizaþi ai hormonilor. Linia maxilarelor îºi recapã forma tinereascã (pe mãsurã ce oamenii îmbãtrânesc. folosiþi GH3 ºi ceai de Kombucha vechi de 14 zile. pãrul meu este negru ca pana corbului!). GH3+ ºi ceaiul de Kombucha Corpul uman ar trebui sã se regenereze la fiecare ºapte ani. prin câºtigarea respectului celor din jur ºi prin amplificarea respectului de sine. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Problemele legate de auz ºi cele de învãþare Cunoaºteþi pe cineva care este surd? Existã la ora actualã un nou aparat care le permite surzilor sã audã prin piele. integraþi în viaþa dumneavoastrã ideile din aceastã carte. Este fo arte util ºi în cazul copiilor cu deficit de învãþare sau hiperactivi ºi se gãseºte pe piaþã. Acumulãrile de deºeuri toxice înrãutãþesc ºi m situaþia. fibromialgia. Toate problemele legate de nervi. GH3 regenereazã þesuturile FÃRà nici un fel de efecte secundare. asemãnãtoare cu cea pe care o vedeþi în or de cinema. GH3+ este un stimulator al celulelor. sunaþi ºi cereþi ajutor. iar pãrul albit revine la culoarea sa lã (la 53 de ani. contribuind la transmiterea semnalului de-a lungul axonului. procesu încetineºte. iar înveliºul de mielinã care protejeazã nervii încep e sã se deterioreze. mai puternic ºi mai bun decât cel pe re îl aveþi la ora actualã.

întrun ser alcãtuit din proteine strãine.etc. Dilema vaccinãrii Vaccinurile fac astãzi parte integrantã din viaþa occidentalilor. Diferenþa dintre un om bãtrân ºi un domn bãtrân constã în felul în care se îmbracã ºi aratã doi . sunt provocate de dezechilibrele HORMONALE. Ele au ajuns atât de o mniprezente încât cei care doresc cu adevãrat sã-ºi pãstreze sãnãtatea trebuie sã înþeleagã natura lor (de tip Jeck e).. Vaccinurile ar trebui sã stimuleze organismul sã-ºi producã propriii anticorpi în lupta împo triva unei eventuale infestãri ulterioare. 162 . Procesul presupune introducerea unor forme de viaþã pa togene în corpul uman.

ale cãror sisteme imunitare nu sunt încã dezvoltate. 20x. Acest proces NU modi ficã imunitatea deja prezentã sau anticorpii existenþi. Dacã aþi fost vaccinat. Dacã aceste substanþe nu sunt neutra lizate ºi eliminate din corp. Menninger. Imunitatea naturalã a celulelor nu este tot una cu încercãrile de forþare a producerii d e anticorpi prin vaccinuri. cu potenþe multiple care sã acopere întregul spectru: de 9x. Mai târziu. când organismul devine bãtrân ºi bolnav. Vaccinurile creeazã câmpuri electrice statice. 100x ºi 200 x. proces care poate fi realizat prin folosirea remediilor homeovit e biogene. M. . Scopul imunizãrii este unul admirabil. ele vor sfârºi prin a se manifesta sub forma unor boli cronice degenerative. Charles F. dacã doriþi sã evitaþi MOARTEA. Pentru a afla cum vã puteþi proteja pe dumneavoastrã sau pe copilul dumneavoastrã. aceste trupe organizeazã revolte din interior. acestea nu fac altceva decât sã introducã în organism trupele inamic e. este foarte important sã INVERSAÞI procesul ºi sã eliminaþi câmpurile ergetice ale proteinelor strãine din sistemul dumneavoastrã. Cunoaºterea alungã ignoranþa ºi teama! Homeopatie ºi produse homeovitice Homeopatia poate satisface necesitãþile terapeutice ale acestei epoci mai bine decât or ice alt sistem sau ºcoalã de medicinã . Pentru o documentaþie suplimentarã referitoare la pericolele imunizãrii ºi felul în care le puteþi evita legal pentru a vã proteja copiii. sunaþi la (505) 983-1856 s au contactaþi Centrul Naþional pentru Informaþii referitoare la Vaccinuri. solic itaþi Pachetul Homeovit (vezi pachetul informativ).D. Rãspunsul sistemului imunitar la vaccinuri reprezintã un act de au toapãrare al organismului care nu are nimic de-a face cu pretenþiile medicilor. întrucât semnãtura lor este strãinã corpului. dar efectele pe termen lung ale vaccinuri lor nu sunt de naturã sã ne facã sã le susþinem. De fapt. Cea mai bunã cale de a combate proteinele strãine introduse în corp de vaccinuri constã în ºtergerea semnãturilor lor. pierderea auzului sau apariþia diabetului de tip I. Cel mai bine este sã evitaþi vaccinarea copilului dumneavoastrã. dar printre efectele sale secundare se pot numãra atacurile de cord îndeosebi în cazul copiilor mici. recvenþa lor de vibraþie interfereazã cu sãnãtatea ºi longevitatea prin crearea unor dizarmonii pe nivel le energetice subtile ale organismului.Imunitatea ºi anticorpii meritã cultivate. Detoxifierea homeoviticã reprezintã un pas crucial în tratamentul bolii ºi al tulburãrilor cronice. 30x.

Cauza este remediul. un corp bolnav! Transferul de rezonanþã cãtre toxine se petrece atunci când substanþa vitalizatã (vitic) est e similarã (homeo) cu cea mai puþin activã. potrivit cãreia ceva nu poate fi vindecat decât de ceva similar . Acest principiu este aplicat. spre exemplu. În acest fel. Acest suport ajutã la intensificar ea capacitãþii înnãscute de vindecare a corpului printr-o mai bunã vitalizare a acestuia. Cercetãrile recente în domeniul homeopatiei au condus la îmbogãþirea remediilor tradiþionale cu un suport biogen ºi nutritiv (homeovitic + bio + nutritiv). 163 . toate substanþele vitalizate ascultã de leg ea similitudinilor (homeovitice).Homeopatia susþine cã simptomele bolii reprezintã o expresie naturalã a procesului de vi ndecare. Vitalizarea fortificã amprenta energeticã a unei substanþe printr-o serie armonioasã de diluþii ºi diviziuni menite sã amplifice rezonanþa sa (frecvenþa de vibraþie). astfel încât energia sã poatã fi tr feratã de la substanþa vitalizatã cãtre o substanþã sau un sistem mai puþin active spre exemplu. atunci când mercu rul în forma sa vitalizatã este folosit pentru eliminarea din organism a reziduurilor pe bazã de mer cur. ele trebuind mai degrabã încurajate decât suprimate. printr-un proces de rezonanþã ºi transfer.

20x. Evenimentele care s-au produs înaintea cutremurului au coresp uns întru totul predicþiilor marelui vrãjitor al ºtiinþei Nicola Tesla (1865-1942). Tesla afirmase cã cutremurele pot fi create prin manipularea unor cantitãþi masive de ENERGIE electricã! Tesla a enumerat printre efectele care prezic un cutremur existenþa unei atmosfere puternic ionizate. Cutremu rul ar fi în acest caz EFECTUL. de 9x. albastre ºi aurii. 164 . Dimineaþa devrem pe cerul din zona epicentrului vor putea fi vãzute lumini multicolore. asigurã suportul biogen ºi regenerarea celu larã. a suferit din cauza unui cutremur masiv de pãmânt care a ucis 650.000 de persoane. nu CAUZA unei descãrcãri masive de energie electricã. Acolo unde este moartea. Epicur În anul 1976. dar pot fi comandate prin poºtã ºi sunt foarte eficiente în urmãtoarele tulburãri: · Dependenþa de alcool · Alergeni · Dependenþa de tutun · Infectarea cu bacterii · Infectarea cu virusuri · Intoxicarea cu substanþe chimice · Probleme ale dinþilor · Infectarea cu fungi · Infectarea cu ciuperci · Intoxicarea cu metale · Infectarea cu paraziþi · Radiaþii · Stres · Muºcãturi de pãianjen · Aditivi · Nematode · Stres acut · Suport de sistem · Curãþarea sistemului 24 Grãsimea maronie Acolo unde sunt eu. Remediile homeovite amplificate. roºii. Peking. Remediile homeovite NU sunt disponibile în magazine.Transferul de energie de la substanþa vitalizatã la toxine accelereazã procesul de vin decare ºi reduce stresul asupra rezervelor de energie vitalã ale organismului. eu nu sunt . capitala Chinei. Clãdirile ºi obiectele ar urma sã aibã o aurã verde-albãstruie în jurul lor. prezentate sub forma unei soluþii unice de potenþe mu ltiple amestecate. tratând problemele de sãnãtate pe nivelul lor subtil (solicitaþi pachetul homeovitic). moartea dispare. 100x ºi 200x. 30x.

.

dar care poate ucide orice vietate care intrã sub umbrela sa de tentacule. este un eveniment electric de proporþii masive care genereazã o nouã viaþã! Moartea este tot un eveniment el ectric dar de sens contrar . În acea clipã sunt descãrcaþi nu mai puþin de 480. aþi citit bine!). Ne ntereseazã aceastã sursã deoarece energia DEFINEªTE procesul de îmbãtrânire. Spre exemplu. este util sã înþelegem SURSA de bioelectricitate care ne ne înviaþã. Noi extragem energie electricã din depozitele corpului atunci când avem nevoie de ea . þiparii elect rici ºi alte creaturi marine emit suficientã electricitate pentru a lumina întunericul nopþii. care poate fi vãzutã ºi at l aparþine lumii tridimensionale. Evenimentul coincide cu începutul unei noi forme de viaþã. AMBELE sunt expresii ale energiei electrice. prin care energia spiritului se întoarce de unde a provenit. Existã o meduzã care nu reprezintã altceva decât o masã de protoplasmã transparentã. Energia bioelectricã este varianta corporalã a fulgerului! Fulgerul bioelectric! Animalele produc descãrcãri electrice asemãnãtoare fulgerelor. printr-o descãrcare MASIVÃ de el ectricitate. Ea reprezintã un câmp energetic gene rat care emanã din corpul fizic.000 de volþi de ele itate (da. ceva care sã o producã. dar care existã totuºi. Energia generatã trebuie sã aibã o sursã. Pe de altã parte. Descãrcarea de electricitate coaguleazã suprafaþa exterioarã a ovulului ºi previne penetra rea ei de cãtre un alt spermatozoid. precum ºi de o metodã de a controla fluctuaþiile acest ei energii. Înþelegerea ei reprezintã una din cheile tinereþii fãrã bãtrâneþe! Corpul electric Corpul poate fi privit ca o baterie din carne ºi oase. Aura noastrã aparþine ºi ea lumii cu patru dimensiuni. Gândiþi-vã la spectacolul electric care se produce atunci când spermatozoidul uman intrã în ovul ºi îlfertilizeazã. sau chiar pentru a ucide un om. Starea de apogeu a sãnãtãþii depinde de capacitatea corpului bioelectric de a ge nera ºi de a stoca ENERGIA electricã! Noi depindem de o sursã de combustibil. de un sistem de stocare ºi de unul de transmisie care sã distribuie energia noastrã. Corpul fizic reprezintã energie condensatã (sau luminã îngheþatã). Energia este puntea dublã care uneºte tinereþea de bãtrâneþe. care înmagazineazã electricitat ea ºi care o poate genera. inclusiv capacitatea sau incapac itatea de control al acestui proces. corpul electric aparþine lumii cu pa tru dimensiuni o lume electricã invizibilã. Altfel sp us.Fulgerele pe care le vedem pe cer ºi aºa-numitul corp bioelectric au foarte multe în c omun. iar metabolism ul înceteazã. Atâta vreme cât ne aflãm pe pãmânt.

Nu au fost însã identificate în mod oficial drept o rganisme vii . La origini. Ele sunt cele care proceseazã glucoza ºi produc mol ecula de energie numitã adenozin trifosfat (ATP). Aceste douã cuvinte descriu forma pe care o au. Dacã nu reuºim sã restabilim echilibrul electric. Au fost observate pentru prima oarã prin microscop în jurul anului 1800. detoxifiere ºi alimentaþie. mitocondriile au fost considerate deºeuri saucorpusculi existenþi în interiorul celulelor. Ea nu este altceva decât o moarte lentã. fun cþiile organelor vitale ºi producþia energiei ATP încetinesc. iar în cele din urmã înceteazã complet. Procesul de îmbãtrânire este oversiune prescurtatã a acestuia! Îmbãtrânirea reprezintã o con mare a PIERDERII de vitalitate electricã. ºi nu li s-a dat numele actual decât în anul 1935. Gluc oza este combustibilul 165 . cãdem î -un deficit total sau parþial de energie.ºi o înlocuim prin odihnã. În cele din u rmã s-a descoperit cã ele reprezintã SURSA noastrã de energie bioelectricã! Viaþa ar fi imposibilã fãrã mitocondrii. Energia ATP este sinonimã cu forþa vieþii. capabile sã ducã o existenþã independentã. Un cadavru descompus este un exemplu perfect de deficit total. NU funcþiile lor. Numele de mitocondrie derivã de la substantivele greceºti mitos fir ºi chondros grãunte. Mitocondriile Mitocondriile sunt bacterii care locuiesc în celulele tuturor animalelor. Odatã pierdut controlul asupra mediului intern.

iar mitocondriile oxideazã glucoza printr-un proces numit glicolizã. Imediat ce am atins momentul de apogeu anabolic. efectele pot fi vãzute în oglindã. deoarece se petrece în interiorul celulelor. Mitocondriile controleazã procesul de îmbãtrânire Mitocondriile sunt SIMULTAN generatoare de energie ºi baterii de stocare a energie i. Sãnãtatea ºi vitalitatea scad. iar bãtrâneþea devine o realitate. ATP-ul mitocondrial este o energie pozitivã. Exerciþiile aerobice ajutã celulele funcþionale ale ficatului (hepatocitele) sã producã enzimele care CONVERTESC grãsimea în g lucoza care urmeazã sã fie arsã de mitocondrii. Acest eveniment se produce de regulã între vârstele de 18 ºi 22 de ani. Mai sunt cunoscute ºi sub numele de uzina electricã a celulei. Au propriul lor cod ADN (gândiþi-vã la ADN ca la un soft de programare celularã. El este cel care ne menþine în viaþã. Definiþia ºtiinþei referitoare la procesul de îmbãtrânire se focalizeazã asupra extensiei oaselor lungi. Ele convertesc energia din alimente în electricitate metabolicã. Atunci când nevoie de energie. deºi locuiesc în celulele noastre ºi sunt influenþate de mediul intern. Activitatea mitocondriilor stã la baza anabolismului acel proces de construire ºi re paraþie a þesuturilor corporale. celulele convertesc glicogenul în glucozã.care o produce. viaþa înceteazã. itã ºi respiraþie internã. Acestea din urmã CONTROLEAZÃ respiraþia celularã aerobã. orientatã cãtre dreapta. care conþine instrucþiuni genetice. Când discurile creºterii dintre diafize ºi epifize (cele douã capete ale oaselor lungi) se închid . Creº at în mod oficial. în urma cãruia rezultã ATP-ul. Discurile creºterii Linia de demarcaþie pe care o pune ºtiinþa medicalã între tinereþe ºi bãtrâneþe are drept cri xtensia oaselor lungi. Anabolismul este o premisã a tinereþii ºi se opune catabolismului . anabolismul face loc catabolismului. Când producþi e energie nu mai face faþã nici mãcar cerinþelor minime ale corpului. spre deosebire de res piraþia externã. capacitatea de a-ºi produce propriii hormoni ºi schema de utilizare). Când funcþia mitocondriilor devine limitatã. la fel ºi producþia de en au cea de hormoni. Mitocondriile se reproduc singure. Ea este înmagazinatã în ficat ºi în muºchi sub formã de glicogen. Acest lucru este important de reþinut! Ele NU d epind de gazdele lor. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. creºterea ºi reparaþia þesuturilor încep sã încetineascã. care are loc la nivelul plãmânilor. ºtiinþa afirmã cã am trecut pragul cãtre zona crepuscularã dintre tinereþe ºi bãtrâneþe. Conversia grãsimilor corporale în energie se produce la nivelul ficatului. Ea este însã incomple .

tã. TIMPUL este controlat de prietenii noºtri. este important CUM pot fi ajutate mitocondriile. care p oate fi acceleratã sau inversatã la voinþã. Dacã dorim sã inversãm procesul de îmbãtrânire ºi sã oprim trecerea timpului. Atunci când mitocondriile nu mai pot produce suficient ATP pentru a acoperi necesi tãþile corpului de creºtere ºi reparaþii. Abordarea noastrã are în vedere creºterea ºi repararea perpetuã a þesutu . esenþi ale pentru o stare bunã de sãnãtate. În aceste zone se produc miºcãri ample ale fluidului limfatic. Îmbãtrânirea ºi trecerea TIMPULUI bioelectric înseamnã u. mitocondriile. Zonele de transpiraþie Zonele prin care corpul transpirã sunt generatoare de cãldurã ºi locuri prin care sunt e liminate toxinele. nu extensia oaselor lungi. Definiþia noastrã se focalizeazã asupra trecerii de la anabolism la catabolism. Concentraþiile de mitocondrii în aceste zone confirmã relaþia care existã între funcþia mitoc ndrialã ºi eliminarea ENERGIEI deºeurilor. 166 . noi îmbãtrânim.

Analiza pãrului ºi a celulelor sângelui nu reprezintã DECÂT un instrument de observare ºi nu ar trebui folositã NICIODATà pentru a prescrie remedii. a ceaiului de Kombucha. Printre ele se numãrã gestiunea toxinelor ºi recircularea fluidelor extracelulare. braþ picioare. Este posibil ca acest metal sã pr vinã din plombele dinþilor sau din dieta alimentarã. organism ul excretã mercurul prin intermediul pãrului. sistemul limfatic reprezintã principalul sistem proteic de comunicare al corpului. Nodulii limfatici su nt generatoarele electrice ale acestuia. A devine cu uºurinþã posibil prin folosirea capsulelor SOC. Sã spunem cã analiza indicã faptul cã pãrul conþine mercur. Indiferent care este sursa lui. Din pãcate. Folosirea greºitã a acestui instrument. Deficie nþele sunt una din capcanele amãgitoare ale acestui secol! Orice om îºi doreºte un pãr sãnãtos. deºi avem dinþii plom Ceînseamnã acest lucru? Înseamnã cã pielea noastrã (inclusiv pãrul. care creºte repede ºi îºi pãstreazã culoarea naturalã. altminteri extrem de util. Încã ºi mai important. care folosesc analiza pãrului ºi a celulelor sângelui pentru a p rescrie diferite remedii. dar LA TIMPUL TRECUT. lucru complet neadevãrat. Un exemplu ilustrativ în acest sens îl reprezintã u mflarea amigdalelor. Analiza pãrului indicã starea organismului. analiza la microscop a celulelor din sânge este folositã frecvent pentru a prescrie remedii. Guenther Enderlein încã acum mai bine de un secol în ceea ce priveºte analizele de laborator. care reprezintã doar o e nsie a pielii) nu funcþioneazã eficient ºi cã o anumitã cantitate periculoasã de mercur este pãstratã în þesutu eþi: deficienþele NU existã! Singurul lucru deficient în exemplul nostru este gândirea limitatã ºi opacã a uno r practicanþi ai medicinii alternative. a pa . Nodulii limfatici înmagazineazã câmpurile energetice toxice ºi n u le elibereazã decât atunci când corpul le poate elimina. Cei mai numeroºi noduli limfatici se gãsesc în zonele de trans piraþie ale corpului.Sistemul limfatic reprezintã autostrada electricã a cancerului. Analiza pãrului Analiza pãrului mãsoarã EXCESELE care sunt eliminate de organism. Pãrul corporal se gãseºte în zone de înaltã toxicitate. Pãrul reprezintã una din modalitãþile organismului de eliminare a energiei toxice. Funcþiile sistemului limfatic sunt multiple. cãci noi NU suferim niciodatã din cauza deficienþelor. subsuoare. pielea capului ºi a feþei. încãlcând astfel principiile stabilite de dr. Ea NU reprezintã o mãsurã a deficienþelor din organism. precum cea inghinalã. ci nu mai a exceselor. Sã spunem însã cã analiza pãrului NU indicã nici o cantitate de mercur. are la bazã premisa FALSà potrivit cãreia noi suferim din cauza deficienþelor. Acest lucru este benefic! ªtim cel puþin cã trupul nostru eliminã mer curul.

aceasta fiind zona în care sunt necesare. la descãrcarea electricã de 480. Într-o altã ordine de idei. precum ºi folosirea regulatã a rolerului limfatic Biogen. La fel de utile sunt exerciþiile fizice. folosindu-se în acest scop de aceeaºi putere a mitoc ondriilor.0002 microni.760. altul de dimensiuni reduse. sperma este nevoitã sã facã o cãlãtorie foarte lungã pânã în tubu piene ale femeii pentru a fecunda ovulul. curãþarea intestinelor. obþinem 167 . Dacã împãrþim mãrimea ovulului la cea a sperma tozoidului. Baza cozii spermatozoizilor este saturatã cu mitocondrii. în timp ce cel al spermatozoidului este de numai 212 microni. a amestecului mãcinat de Yucca (Yucca Herbal Blend) ºi a celorlalte produse de care am discutat pânã acum. în timp ce cea a spermatozoid ului este de 25. Pãrul sãnãtos este direct legat de cantitatea de grãsime maronie ºi de nivelul de activita te a mitocondriilor de la nivelul scalpului.19 volþi. pãsãrile ºi sperma Insectele ºi pãsãrile conþin mari concentraþii de mitocondrii în zona muºchilor responsabili e zbor. Atunci când un spermatozoid fecundeazã ovulul.263.157 de ori MAI MARE decât cea a ovulului! O diferenþã enormã! Diferenþa nu se opreºte însã aici.stilelor de GH3. Volumul ovulului este de 1. Ambele celule sunt corpuri energetice. cât mai multã apã cu POR ridica t. clismele de eliminare a pietrelor la ficat. a tabletelor PAC ºi VitaLight. Insectele.000 de volþi care se produce contribuie deopotrivã spermatozoidul ºi ov ulul. Descãrcarea electricã a ovulului este de numai 0. unul de dimensiuni foarte mari. stocate ºi utilizate cele mai mari cantitãþi de ATP.

un raport de 83. Odihna. La fel este ºi nivelul de GRÃSIME MARONIE (despre care vom discuta în continuare pe scurt). cancer. pe care noi o numim fulger bioelectric! Naºterea La naºtere. cãci trupurile lor se af lã sub presiune. Bolile nu sunt altceva decât crize de vindecare. pãstrându-ºi cãldura chiar ºi atunci când afarã este frig. omul experimenteazã o schimbare a nivelului energetic ºi îºi în cepe coborârea cãtre bãtrâneþe CU EXCEPÞIA CAZULUI în care acceptã sã preia controlul asupra propriei sale vieþi asume responsabilitatea pentru starea pe care o are.809! Aceste diferenþe între mãrimea fizicã ºi sarcina electricã genereazã des carea celor 480. iniþiind procesul de regenera re. ceea ce permite apariþi a bolii (inclusiv a doctorului. Toþi cei care au aceastã sen aþie de frig interior trebuie sã ºtie cã problema lor este de naturã HORMONALÃ. detoxifierea ºi boala Odihna face parte integrantã din procesul de regenerare. Într-o nouã etapã. iar creºterea lo r fizicã se opreºte. . multiplicarea mitocondri ilor scade ºi ea. Nu este însã obligatoriu sã trãim a stfel! Procesul de îmbãtrânire este uºor de prevenit ºi de inversat. Atunci când cineva se îmbolnãveºte de gri pã. producþiamitocondrialã de ATP se reduce. Pe mãsurã ce cresc. Când ajung la starea de adult. care are acum posibilitatea de a pune un diagnostic). de aceea. rezervele de ATP se reduc. este evident cã organismul nu dispune de suficientã energie pentru a vi ndeca trupul ºi pentru a-ºi continua activitãþile normale. Pe mãsurã ce corpul bioelectric devine toxic ºi dezechilibrat din punct de vedere horm onal. eliberând ºi redirecþionând energia ATP cãtre procesele metabolice critice. etc. Ea îi permite corpului bioe lectric sã se vindece. Mitocondriile produc uriaºa cantitate de energie de care au nevoie copiii pentru a creºte atât de mult în numai câþiva ani. dubla tã de dezechilibre hormonale ºi de o toxicitate a þesuturilor. Dincolo de pragul apogeului anabolic. odatã cu dispariþia din sistem a grãsimii MARONII. el are nevoie de odihnã! Oamenii tineri ºi cei bolnavi au nevoie de foarte multã odihnã. Procesul de îmbãtrânire nu este aºadar decât o pierdere a funcþiilor organelor vitale. discurile de creºtere din oasele lungi se închid.000 de volþi. Aºa se explicã de ce c opiii ºi oamenii tineri au sângele cald. ei trec prin acele oscilaþii ale energiei pe care le numim sãnãtate ºi b oalã. hepatitã. în timp ce oamenii care îmbãtrânesc prematur precum femeile care ng la menopauzã la începutul anilor 30 suferã de o senzaþie de frig. Apoi. numãrul de mitocondrii ºi nivelul lor de activitate sunt foarte ridicate.

cantitatea de ATP produsã de ele se mãreºte la rândul ei. a activitãþii mitocondr iale. noi trece m printr-un fel de barierã a timpului ºi experimentãm procesul de îmbãtrânire. Procesul de îmbãtrânire se accelereazã direct proporþional cu reducerea respiraþiei celulare. Am asistat cu toþii la acest pr care se produce uneori într-un timp uluitor de scurt cu pãrinþii sau cu prietenii noºtri. Încetinirea metabolicã conduce la un efect de platou. Multiplicarea mitocondriilor implicã dublarea ADN-ului ºi a materialului genetic. cu dezechilibrele hormonale ºi cu blocarea fluxului de b ilã datoritã pietrelor de la ficat. Ele îºi sporesc automat numãrul ºi activitatea dacã ne facem datoria de a elimina d in sistem deºeurilemetabolice ÎN EXCES. Dacã mitocondriile nu reuºesc sã revinã la nivelul lor de activitate anterior. 168 . care o iau lit eralmente la vale pe partea catabolicã a piramidei. Pe mãsurã ce numãrul de mitocon drii creºte.Dacã forþãm organismul sã lucreze în condiþii de mare stres indiferent dacã este vorba de o alã diagnosticatã sau de un stres mental noi epuizãm cantitatea de ATP mitocondrial care a r trebui sã fie folositã pentru detoxifiere ºi vindecare. pe ntru ca dintr-o singurã bacterie sã fie create douã. cu acumularea în þesuturi a deºeurilor acide. Acest proces este numit mitozã. mitocondriile A U NEVOIE de asistenþa noastrã. dacã ne echilibrãm hormonii ºi dacã ne hrãnim cu SUPE -ALIMENTE. Pentru a putea restaura nivelul energetic ºi vitalitatea corpului.

În condiþii normale. dar o cantitate insuficientã de potasiu. noi ingerãm o ca titate de sodiu ÎN EXCES. Este un fluid dinamic ºi viu. toxicitatea ºi catabolismul sunt ca niºte boabe într-o pãstaie. am o bãnuialã fermã. dezechilibrând astfel balanþa acestor gemeni . Medicina convenþionalã sol icitã o creºtere a consumului de sodiu în aceste cazuri. În societatea în care trãim este imposibil sã ingerãm prea puþin sodiu. Substanþele toxice sunt foarte variate. El este folosit în interiorul celulei. plasma fluid). sodiul devine o otravã. Clorura de sodiu (sarea de bucãtãrie) are o importanþã particularã pentru discuþia noastrã le atã demitocondrii. potrivit cãreia deteriorarea neuronilor cerebrali ºi a fibr elor nervoase din organism este direct legatã de creºterea consumului de bãuturi rãcoritoare.Sodiul ºi deºeurile Îmbãtrânirea.) modificã dramatic pH-ul sângelui ºi al fluidului limfatic. Aceastã abordare este greºitã. precum ºi a acumulãrii de toxine acide în þesuturi. Eliminarea efectului Rouleau (vezi pag. Potasiul este fratele geamãn al sodiului. În cazul bolnavilor de Alzheimer putem adãuga ºi inactivitateacreierului datoratã privitului în exces la televizor ºi a reduceri i lecturilor. ÎN AFARA membranelor celulare (în fluidul extracelular) nu rãmâne decât cantitate redusã de sodiu. le veþi gãsi ºi pe celelalte. cãci nu þine cont de ch estiunea EXCESULUI de toxicitate. Un corp sãnãtos pãstreazã un raport echilibrat între sodiul ºi potas ingerat. mai exact în citoplasmã (cyt celulã. citiþi secþiunea Învingerea bolii Alzheimer. excesele hormonale care afecteazã în mod dramatic celulele Schwann ºi înveliºul de mielinã careprotejeazã fibrele nervoase. El este însã ºi un conservant. inversarea procesului de îmbãtrânire din Pachetul informativ). iar profilul sãu energetic poate fi cu uºurinþã modificat datoritã stresului ºi sub influenþa dietei. Existã însã foarte mu eni care suferã de simptome asociate cu un nivel redus de electroliþi. Atunci cândmâncãm însã alimente devitalizate ºi excesiv procesate. Sodiul e ste un electrolit. Bãuturile rãcoritoare (de tip cola. xxx) din sânge poate fi foarte uºor obþinutã cu ajutorul mi neralelor marine racemizate. a metale lor grele (de tip mercur). Cu cât co nsumãm mai mult sodiu . precum cea din fluidele intercelulare aflate în spaþiile dintre celule. DAR CEEA CE ESTE ÎNCÃ ªI MAI IMPORTANT. sau din sânge. etc. acolo unde o ve gãsi pe una. El conduce electricitatea atunci când se aflã într-o soluþie. Acest fluid NU este steril. Mineralele ionizate marine racemizate reprezintã un rãspuns mult mai corect la deficitul de electroliþi. În exces. aºa cum se predã de regulã în ºcolile de medicinã. ºi trebuie considerate ca fiind la fel de toxice ca ºi alcoolul. Pentru a afla mai multe în legãturã cu acest subiect. Fluidul intercelular este alcãtuit din proteinele aflate în plasma sângel ui ºi se gãseºte în vasele de sânge. Personal. Una dintre ele este c lorura de sodiu.

ºi cu cât acumulãm mai multe deºeuri acide. În condiþii de exces. organismul nu permite decât unui numãr mic de ioni de sodiu sã pãtrundã interiorul celulelor. activitatea mitocondriilor este blocatã. Sodiul în exces poate atrage dupã sine chiar moartea. Ionii de sodiu ºi de potasiu sunt încãrcaþi cu o sarcinã electricã pozitivã ºi nu diferã prea ca mãrime. Sodiul afecteazã de asemenea ech ilibrul hormonal. RENUNÞAÞI la sare În condiþii normale. O dietã dezechilibratã SILEªTE organismul sã fure potasiu din celule. Aceastã legitate este datã peste cap dacã celulele sunt nevoite sã renunþe la o parte din cantitatea de ioni de potasiu de care dispun. pentru a se putea menþine în viaþã. EXCESUL de sodiu permite cu uºurinþã înlocuirea potasiului. el îºi poate produce singur subs tanþele de care are nevoie. El joacã un rol important în ciclul menstrual. în 169 . cu atât mai mare este pierderea de potasiu din celule. Dacã toate sistemele sale sunt funcþionale. Corpul nostru depinde de acel proces pe care l-am numit alchimia biologicã pentru a-ºi acoperi nevoile metabolice. Fiecare ion de po tasiu care pãrãseºte celula este înlocuit cu un ion de sodiu. care sunt necesari în altã parte în corp. Când ionii de sodiu invadeazã celulele. vitalitatea dispare ºi pe mãsurã ce deºeurile met abolice se acumuleazã. acest proces devine însã imposibil. De aceea.

ca sursã alternativã de combustibil. Nu folosiþi NICIODATà diuretice în cazul edemelor! Înl ocuiþi aceste medicamente cu detoxifierea þesuturilor. potasiul se pierde. într-o stare foarte criticã. Masele canceroase exportã ener negativã (vezi pagina xxx). Edemele înseamnã ceva mai mult decât o simplã retenþie a apei. iar omul ajunge numai piele ºi oase. Aceastã retenþie a apei es te comunã în zonele situate la extremitãþi (mâini. Vârstnicii ºi suferinzii de boli degenerative acumuleazã cantitãþi MASIVE de toxine în organ ismul lor. Pãrul este un canal crucial pentru d etoxifierea corpului. Rezistenþa pielii la deformaþii dispare ºi se instaleazã edemele. Cancerul reprezintã un câmp de energie extrem de puternic într-un mediu saturat cu sod iu. Tumorile canceroase importã ºi condenseazã energia toxicã. Acesta este mediul în care se produce auto-canibalismu l (audo-digerarea proteinelor muºchilor). foarte bogate în ioni mine rali ºi care nu au deloc nevoie de sare. PAC ºi sparanghel racemizat (Aspar -Max). Dacã veþi urma procedurile descrise în continuare. Tumorile ºi masele canceroase se înconjoarã cu un þesut saturat în ioni de sodiu. Pe mãsurã ce toxicitatea organismului creºte. Alte semne ale p esului sunt apariþia ciupercilor sub unghiile de la picioare ºi neregularitãþile tãlpilor. el va începe din nou sã creas cã (pe întregul corp). iar corpul este forþat sã îºi auto-digere propr iile proteine musculare ºi propriile grãsimi. glezne ºi tãlpi). picioare. greu ea persoanei se prãbuºeºte peste noapte. dar este cu siguranþã unul din principalii fac tori contributori. Eliminaþi sarea de la masã.organism se instaleazã boala. N u dorim sã spunem cã sodiul este singura cauzã a cancerului. Efectele sãrii sunt insidioase. al unei slabe funcþionãri a inimii ºi al unei înceti niri a bunei funcþionãri arinichilor. pãrul corporal se rãreºte. Medicina alopaticã forþeazã eliminarea fluidelor în EXCES din organism cu ajutorul diure ticelor. Reducerea pãrul corp oral este un semn evident cã organismul se aflã pe o pantã descendentã. pentru a obþine orit. Invazia sodiului în celule reprezintã echivalentul tãierii curentului electric în Jurass . În decursul procesului. Când rãmâne fãrã aceste rezerve. Nu folosiþi niciodatã cantitatea de sare pe care o solicitã reþe tele de bucãtãrie. Acest lucru este co mun printre oamenii în vârstã. folosind minerale marine racemizate. Mai bine dizolvaþi puþinã sare într-un pahar cu apã ºi adãugaþi-o la reþetã. al cãror corp cheleºte complet (în special picioarele). Încã ºi mai bine ar fi dacã aþi folosi plante cultivate în grãdina personalã. Ele reprezintã un SEMN al unu i exces de proteine plasmatice toxice în þesuturi. iar celulele canceroase nu iubesc nimic mai mult d ecât un mediu bogat în sodiu.

multiplicându-se în interiorul celulelor. 64. 32. ia r detoxifierea este 170 . etc. Înþeparea degetului reprezintã o metodã foarte eficientã de stabilire a stãrii generale de sã ate. vindecarea este u n proces care necesitã energie.ic Park. 16. 8. mitocondriile devin mult ma i active. nu închis.). Reþineþi. noi devenim propriii noºtri sabotori! Apa BEV. dacã sângele se scurge pe deget sau nu curge deloc. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã ºi mineralele marine racemizate sunt EX TREM DE eficiente în procesul de detoxifiere a sodiului. fiind solvenþi PERFECÞI datoritã potenþia lului de oxidoreducereridicat pe care îl au. Incluzând sarea în dieta noastrã alimentarã. Polarizarea celularã ºi activarea mitocondriilor pot fi cu uºurinþã stimulate cu ajutorul maºinii Chi Gong. Când nu mai existã electricitate. a inductorului de ATP ºi a Inductorului Limfatic. iar generatoarele care produc aceastã energie sunt mitocondriile. Þesuturile inflamate ºi deteriorate ºi înc heieturile rigide se vindecã rapid dacã activitatea mitocondriilor este acceleratã. Sodiul trebuie ELIMINAT din celule ºi înlocuit cu potasiul. 4. atunci aveþi probleme serioase. Sarcina lor este aceea de a elimina organismele slabe din n aturã. 128. dinozaurii naturii virusurile cancerului SE ACTIVEAZÃ ºi preiau controlul asupra ADNului ºi ARN-ului. se multiplicã ºi produc ATP! Repolarizarea celularã precede întotdeauna producerea de ATP. de spat e sau de sinusuri. Ele transportã sodiul în exces ÎN AFARA cel ulelor ºi a corpului. Dacã vã înþepaþi degetul iar în locul ciupiturii nu apare o perlã distinctã de sânge. genunchi rãniþi. Virusurile nu pot prolifera în celulele noastre DECÂT dacã sistemul nostru de apãrare es te sabotat. Existã numeroase cazuri în care aparatele amintite mai sus au vindecat dureri de dinþi. Atunci când sodiul din celule este înlocuit cu potasiul. de un roºu ST . Rata lor de proliferare este ex ponenþialã (2. 256.

Creºterea procentajului de TAA în organism se face direct prop . Tremuratul este o funcþie normalã a corpului care face parte integrantã din procesul de generare a cãldurii în condiþii de frig sau de stres foarte p uternic (de pildã. TAM genereazã foar te mult ATP. vã propun sã analizãm procesul fiziologic numit hiperfagie ter mogenicã. Sângele prea fluid ºi închis la culoare este un precursor al cancerului ºi indicã prezenþa efectului Rouleau. plini de energie . þesutul adipos alb. Douã elemente contribuie la acest lucr u: concentraþia ridicatã de TAM ºi dieta lor bogatã în alimente cu o energie orientatã cãtre dreapta. TAM este intens vascularizat. Grãsimea maronie ºi mitocondriile Grãsimea maronie este direct asociatã cu vitalitatea ºi cu procesul de regenerare. constatãm cã ele sunt alcãtuite din: termo cãldurã. din punct de vedere biologic. Pielea japonezelor care trãiesc din scufundãri marine conþine concentraþii mari de TAM. sau TAM. genic legat de produc re/generare. etc. Deºi include cuvântul adipos . Oamenii sãnãtoºi au o concentraþie de TAM mult mai mare decât a oamenilor bolnavi. oameni i care trãiesc ºi lucreazã într-un climat rece au mult mai mult TAM decât cei care trãiesc într-un climat ma i cald.obligatorie. De aceea. lucru c are le ajutã sã suporte ore întregi temperatura redusã a mediului submarin. În schimb. fagie care consumã (mãnâncã). Ea ne ajutã sã înþelegem de ce unii oameni sunt graºi. cu atât mai suplu veþi fi ºi cu atât mai mare va fi energia de care dispuneþi ! Pentru a înþelege mai bine acest fenomen. La fel. Cu cât aveþi o conce ntraþie mai mare de TAM. bolnavi. oamenii supli au o concentraþie mult mai mare de TAM decât cei graºi. Culoarea maronie se datoreazã acumulãrilor masive de mitocondrii. obezii nu dispun de concentraþii ridicate de TAM. nici în ceea ce priveºte forma. sp re deosebire de TAA. grãsimea maronie este numitã þesut adipos maroniu. sau TAA (grãsimea normalã). În mod oficial. hiper peste medie. Oamenii bolnavi subclinic sau care suferã de boli degenerative au concentraþii redus e de TAM! La fel. Copiii au concentraþii mult mai mari de TAM prin comparaþie cu adulþii. TAM nu se amãnã deloc cu ruda sa mai bine cunoscutã. iar alþii scheletici. TAM a fost d escoperit relativ recent. nici în ceea ce priveºte funcþiile sale. Dacã analizãm aceste cuvinte. TAM este considerat responsabil pentru termogeneza fãrã tremurat . oamenii tremurã în timpul sau imediat dupã un accident grav). ei au o concent raþie foarte mare de TAA (þesut adipos alb). aceste þesuturi sunt extrem de active. La fel. adicã de producerea de cãldurã în absenþa tremuratului. În mod oficial. slabi.

Înotaþi cu regularitate în apa rece a oceanulu i. antre namentul la frig este EXTREMDE benefic.orþional cu descreºterea procentajului de TAM. În societãþile industriale. de acumulare a EXCESELOR ºi de dezechilibru hormonal. vitalitatea scade. Semnele ºi simptomele îmbãtrânirii apar într-o relaþie direct proporþiona reducerea concentraþiei de TAM. obezitate a devine o problemã. Nu intraþi însã prea brusc în apã. Obezitatea este unul din cele mai evidente SEMNE de încetini re a procesului metabolic. De asemenea. Folosirea precursorilor racemizaþi ai hormonilor stimuleazã producerea de TAM ºi inver seazã simptomele menopauzale ºi andropauzale la AMBELE sexe. exerciþiile aerobice ºi masajul limfei sunt la fel de importante. Alergaþi. cum sunt Statele Unite. a unui râu sau a unui lac (ori pur ºi simplu în piscinã). Aceastã spiralã escendentã începe de regulã pe la mijlocul anilor 20. Clismele la f icat. cu apariþia problemelor hormonale ºi cu acumularea de toxine în or ganism. iar procesul de îmbãtrânire avanseazã dramatic. Dupã depãºirea momentului de apogeu anabolic. Dupã baie. faceþi un duº RECE CA GHEAÞA! 171 . pierderea de TAM în rândul femeilor (d ar ºi al bãrbaþilor) este epidemicã! Simptomele premenopauzale apar astãzi cu 20 de ani ÎNAINTEA instalãrii m enopauzei ca atare! Simptome care altãdatã apãreau în jurul vârstei de 50 de ani sunt deja evidente la multe d in femeile care nu au împlinit 30 de ani. îmbrãcaþi cât entru a stimula producerea de TAM ºi fortificarea sistemului imunitar. cãci acest lucru poate provoca o paralizie temporarã sau c iar moartea. pierderea de TAM se accelereazã. faceþi plimbãri prelungite ºi munciþi în grãdinã în zilele friguroase de iarnã. FÃRà NICI UN FEL DE PERICOL. cel mai târziu la începutul anilor 30.

Terapia mea favoritã constã în practicarea exerciþiilor aerobice în aer liber. Vã asigur cã este minunat sã te simþi la 53 de ani ca la 19! Capitolul 25 . Din pãcate. Dacã doriþi sã vã recãpãtaþi viaþ i. treceþi la treabã ºi experimentaþi ºi dumneavoastrã miracolul pe care l-am experimentat personal. afirmând cã provoacã leziuni la nivelul þesutur ilor mamare ale femeilor. aceºtia cred cu naivitate în c redibilitatea studiilor medicale. majoritatea acestor studii sunt falsificate. La rândul lor. ETVC stimuleazã producerea de TAM. faceþi eforturile necesare în acest scop. Sãnãtatea ºi longevitatea sunt daruri pe care le putem primi numai dacã ne asumãm responsabilitatea de a ne informa ºi de a acþiona în mod conºtien t. Un alt raport condamnã mamogramele. Scuzele nu þin de cald. sau cel puþin o suferinþã nedreaptã. Când veþi atinge din nou acel moment. De aceea. nu cãdeþi în capcana in ventãrii de motive pentru a explica de ce nu aplicaþi tehnicile indicate aici. Dar mai presus de orice. fãrã sã port a eva decât un ºort indiferent dacã afarã este varã sau iarnã! Exerciþiile LA RECE stimuleazã c lesc mintea sã se focalizeze mai bine. încãlzeºte corpul cãruia îi este frig. Pentru pacient. cãci aceastã naivitate îl poate costa viaþa. Asemenea rapoarte sunt înspãimântãtoare. Autorul afirmã cã cercetãtorii au falsificat timp de mai bine de un deceniu stud iile referitoare la cancerul mamar. dar mesajul lor trebuie înþeles. Am în faþã un articol de ziar care se numeºte Falsificarea cercetãrilor medicale referitoar e la cancerul mamar . efectele sunt mult mai dramatice. Stimulaþi prin orice mijloace producerea de TAM ºi vã veþi întoarce astfel la apogeul anab olic pe care l-aþi trãit cândva. fãrã sã þinã cont de condiþiile de mediu. Învãþaþi sã gândiþi studiile ºtiinþifice ºi experþii nu vã vor putea salva atunci când vã veþi afla la nevoie esta este motivul pentru care citiþi aceastã carte. vã veþi putea considera din nou tânãr! Preambul: capitolul urmãtor vã va ªOCA! Veþi afla din el DE CE chelesc femeile ºi bãrbaþii se poate face în legãturã cu acest fenomen! Veþi descoperi de asemenea relaþia care existã între anumite uleiuri alimentare ºi virusul HIV/SIDA. Nu vã feriþi sã-i contemplaþi pe cei bolnavi sau morþi! Studiile medicale Oamenii cred orbeºte în sfaturile medicilor. contribuie la creºt rea þesuturilor musculare (care conþin mai multe mitocondrii decât grãsimea) ºi echilibreazã niv elul de zahãr din sânge.

pe piept. ortul deficitar de oxigen. experþii greºesc! Chelirea nu este nici ine vitabilã nici geneticã. Ca de obicei. dar nu ºi pe cap! Unchiul Ross Chelirea este un SEMN de îmbãtrânire prematurã. Ea depinde de dieta noastrã alimentarã greºitã. de dezechilibrele hormonale. de acumulãrile EXCESELOR de toxine din þesu turile pielii capului. Exper afirmã cã acest fenomen are o naturã geneticã. La fel ºi subþierea firelor de pãr. Chelirea ste detestatã de oameni. dar este totuºi acceptatã ca inevitabilã dacã este o moºtenire de familie . de reducerea producþiei de ATP. ºi în nici un caz nu trebuie sã rãmânã permanentã.Chelia ºi uleiurile alimentare Am pãr pe picioare. Foliculele firelor de pãr dintr-un scalp toxic mor sa u intrã într-o stare de hibernare! 172 .

osânza ºi ole rgarina. Curând.Toxicitatea ºi congestionarea scalpului sunt asociate cu consumul anumitor uleiuri alimentare. deºi erau mai scumpe. A sosit timpul sã ne trezim. uleiul din seminþe de bumbac a fost hidrogenat pentru a crea un substitut al untului solid la tempe ratura camerei. osânza ºi uleiul de cocos a devenit mai p rofundã ºi mai argumentatã ca oricând. Cât despre osânzã. aceasta nu mai era consuma tã decât de cei foarte sãraci. vocabularul americanilor s-a îmbogãþit cu noi cuvinte semnificative. Rezultatul? O veritabilã explozie a bolilor degenerative ale inimii în rândul americanilor. pe rafturile supermarketurilor a apãrut uleiul din BOABE DE SOIA. De data aceasta. principalul lor cap de pod fiind Teoria Colesterolului care stã la baza Bolilor Cardiovasculare. uleiul din seminþe de bumbac a devenit principalul ulei dietetic l ichid folosit casubstitut pentru grãsimi precum untul ºi osânza. Experþii ºi mas-media au atacat din toate puterile untul ºi osânza. O scurtã istorie a uleiurilor Începând din anii 30. guta. sau pe scurt. Dacã veþi mânca uleiurile recomandate de experþi aveþi toate ºansele sã cheliþi ºi sã suferiþi de boli erative precum artrita. Foarte puþini oameni mai mâncau unt. Uleiurile din seminþe de bumbac. . Populaþia a fost înspãimântatã prin toate mijloacele. Pe la sfârºitul anilor 60. iar prin anii 50 când eu eram copil margarina a devenit un subs titut al untului acceptabil. pentru a înlocui pe deplin grãsimile solide precum untul. Zilele de glorie ale grãsimilor solide au apus. la care s-a adãugat clorurarea ºi fluorurarea apei potabile. Pe scena alimentaþiei au apãrut uleiurile de porumb ºi de ºofrãnaº. inclusiv în tot felul de alimente procesate. în schim b. infarctul ºi cancerul. problemele cardiace. la loc de cinste fiind puse margarinele lichide ºi semi-hidrog enate. în alimentaþia lor au fost introduse un ulei încã ºi mai sãnãtos ºi o margarinã încã ºi mai gustoasã. precum nesa turat ºi polinesaturat. grãsimea ºi ouãle. margarina se afla la apogeu. Aproape tot ce ni se spune în legãturã cu uleiurile ºi grãsimile alimentare este greºit. de porumb ºi de ºofrãnaº era u încã folosite pe scarã largã. americanii au avut parte de o altã schimbare fundamentalã în dieta lor legatã de uleiuri ºi grãsimi dietetice. Mentalitatea specificã rãzboiului i-a dete rminat pe oameni sã accepte margarina. ajungând sã respingã aproape complet untul. Pe la începutul anilor 60. margarinã. Tot ul este o manipulare ºi o minciunã. În timpul celui de-al D oilea Rãzboi Mondial. dar dieteticienii s-au concentrat acum pe un nou cuvânt: sãnãtatea! Uleiul din so ia a devenit sinonim cu sãnãtatea ºi cu miºcarea pentru sãnãtate prin alimentaþie! Renunþarea la grãsimile naturale precum untul. Producãtorii l-au numit oleomargarinã. care au înlocuit uleiul d n seminþe de bumbac.

indiferent de vârstã. 173 . Una din marile plãceri ale experþilor este aceea de a ne ameþi cu cuvinte ºi expresii co mplicate. priviþi cât de numeroºi au devenit astãzi tinerii afectaþi de che lire. vã propun sã vã familiarizaþi cu urmãto ermeni: 13 N. ori grãsimi saturate ºi nesatu rate. specialist în domeniul agricol. precum omega 3 ºi omega 613. a fost cel al chelirii . ignorând complet modificãrile dietet ice introduse în ultima vreme. acizi graºi cu lanþul scurt sau lung. Carey Reams. cãrora li se face foarte multã recl amã inclusiv în zilele noastre. ca fiind extrem de sãnãtoase ºi indicate pentru curãþarea arterelor de colesterol. Mult mai semnificative sunt efectel e îmbãtrânirii premature. El a fost vocea strigând în deºert. aceºti termeni nu au nici o semnificaþie. Odatã cu apariþia noilor uleiuri sãnãtoase ºi a margarinelor uºoare. Pentru a înþelege mai bine ceea ce dorim sã explicãm. Pentru omul mediu. pe care l-au ignorat. Tr. Ele au fost concepute numai pentru a vã menþine într-o stare de confuzie. Un alt fenomen.Experþii au aruncat vina pe grãsimile saturate naturale ºi pe colesterol pentru proble mele cardiovasculare ºi pentru incidenþa în creºtere a bolilor degenerative. NICIDECUM una dieteticã. Uleiuri nesaturate aflate în mãsline ºi peºte. ambele sexe au început ere de chelire ºi de subþierea pãrului. Singurul om care a observat cã se pet rece ceva a fost dr. sau tinerele cu pãrul subþiat! Nu mai ascultaþi aceste cuvinte complicate. Spre exemplu. secundar. con siderat o problemã geneticã .

hialinizãrii ºi infiltrãrii lipidelor (grãsimilo r) în zona interioarã a pereþilor arteriolelor. dar cel care mi-a deschis cu adevãrat ochii a fost prietenul meu. Reams. cunoscutã sub numele de Fabale. datoratã în principal î oºãrii fibroase a þesuturilor conective ale acestor pereþi. Carey Reams mi-a vorbit deseori de incidenþa în creºtere a chelirii. dar anormalã în orice alte þesuturi. chelire ºi procesul de îmb e. Hialinizare infuzie normalã de hialinã. PHG este o moleculã proteicã mare care are capacitatea de a aglutina sângele uman. Amiloid depozite anormale de hialinã. este depozitatã în filtrele glomer lor rinichilor. Includ resturi de celule moarte. sãnãtatea lor se deterioreazã rapid. . constatãm cã ea conþine urmãtorii termeni: phyt din plante. Placã masã de colesterol depusã pe pereþii interiori ai arterelor. formând un fel de tunicã Legãtura cu soia Dr. Tom Mahoney. Reams era sigur cã existã o legãturã între soia alimentarã. Cheia misterului se aflã în domeniul agricol. Observaþiile lui Tom mi-au permis sã rezolv vechea problemã care l-a preocupat timp de 30 de ani pe dr. Uleiul de soia ºi PHG-ul Uleiul ºi laptele de soia (tofu) conþin o substanþã toxicã numitã phyto-hema-glutininã. deºeuri toxice ºi depozite de calciu. orice modificare la nivelul celulelor sau al spaþiilor extrace lulare care presupune o depunere de hialinã. Peretele interior arterial. hem sânge. Ela observat cã dacã vacile sau oile pasc pe un câmp de soia. formã simplã de arteriosclerozã în care pe pereþii interiori ai arterelor se Depozite ateromatoase degenerarea pereþilor arteriali din cauza infiltrãrii lipidelo r. sau P G. formate în þesuturi în timpul stãrilor patologice (b olilor).Arteriosclerozã îngroºarea pereþilor arteriolelor (arterelor mici). este consideratã normalã în matricea cartilagiilor . Dacã analizãm expresia. Tom mi-a vorbit de o familie ciudatã de plante. lutinin lipici din proteine vegetale. iar pãrul lo r cade sau se subþiazã. cel mai interior din cele trei straturi care alcãtuiesc peretele Hialinã substanþã care stã la baza degenerãrii amiloide. Aterosclerozã epun blocuri ateromatoase.

a determina o aderare . PHG blocheazã celulele T ale sistemului imu nitar ºi influenþeazã negativ sistemul nervos central ºi pe cel periferic.A aglutina înseamnã a lipi . urechilor ºi SCALPULUI. chiar dacã uleiul ºi proteinele acest ei plante sunt extrem de toxice pentru organismul uman! Efectele PHG-ului din soia sunt cumulative . Modificã activitatea hormonalã ºi o influenþe azã pe cea endocrinã ºi exocrinã. El se combinã cu impu ritãþile din sânge ºi formeazã aºa-zisa placã de pe pereþii arteriolelor. S-a constatat cã PHG ucide ºobolanii! Este o substanþã otrãvitoare pentru toate fiinþele vii . care afecteazã astãzi mai bine de 85% dintre americani. Prin 174 . Un alt membru faimos al familiei Fabalelor sunt arahidele. cantitatea consumatã. La fel ca în cazul oricãrei otrãvi sistemice. încetinind astfel funcþionarea organelor vitale. Uleiul din soia ºi toate produsele pe bazã de soia sun t bogate în PHG. Soia ºi digestia Soia interfereazã cu digestia normalã. Boabele de soia produc gaze ºi dezechilibreazã bi ochimia corpului. inducând efectul Rouleau. perioada de expunere ºi predispoz iþia individualã sunt principalii factori care indicã toleranþa la soia. blocând astfel capilarele fine a e ochilor. PHG determinã încetinirea circulaþiei sângelui ºi coagularea acestuia. Mulþi oameni nu pot dig era untul din arahide. Este unul din principalii factori contributori ai efectului Rouleau ( sânge îngroºat). a combina într-o masã ! Efectul Roulea rezintã un bun exemplu de aglutinare.

Apa de la robinet halogenatã (cloruratã ºi fluorura eacþioneazã cu uleiurile alimentare ºi cu alte deºeuri care circulã prin sânge. Pe de altã parte. de unde este trimiscãtre restul corpului. Soia reacþioneazã cu toxinele ºi produsele chimice din sânge. încetinind fluxul sanguin ºi alimentarea cu oxigen. dând naºtere unor substanþe care seamãnã cu depunerile de pe vana di n baie. pre cum clorul. Hidroxidul este folosit p entru a ridica pH-ul astfel încât apa prea acidã sã nu ucidã oamenii. ea poate migra pânã în zona gâtului ºi a capului. Alt exemplu din f amilia Fabalelor este lintea. Aceste ierbur i au o orientare diferitã a rotaþiei moleculelor lor prin comparaþie cu soia. cã placa nu este greu de eli minat din organism prin folosirea produselor ºi a programelor recomandate în aceastã carte). cl orul este extrem de acid (pH între 2 ºi +2) ºi este folosit pentru a ucide bacteriile. care nu este altceva decât o combinaþie între aceste produse (de remarcat. Abia DUPÃ acest ciclu ajunge sângele în fi cat.comparaþie cu soia. prin care sângele este returnat cãtre inimã pe partea dreaptã a acesteia. în vederea oxigenãrii ªI a transferului de energie. de pildã atunci când folosim un sãpun de leºie pentru a spãla într-o apã durã. Vacile. ele NU sunt absorbite direct de capilarele sângelui. precipitând. Aceasta nu conþine însã aproape deloc PHG. pentru a fi purificat. lucerna ºi trifoiul. Douã plante din categoria Fabalelor care provoacã probleme serioase pe termen lung a nimalelor care pasc sunt trifoiul ºi lucerna. Este o substanþã extrem de alcalinã (pH 12). dând naºtere plãcii. caii ºi oile cautã de regulã ierburi care conþin proteine ºi zaharuri necesare creºterii. precipitatele formeazã placa ce sufocã inima ºi înfometeazã firele de pãr. Municipalitãþile folosesc substanþe chimice precum hipocloritul de sodiu (hidroxid de sodiu + clor)pentru a trata rezervele de apã potabilã. PHG-ul din soia reacþioneazã cu mineralele din sânge ºi cu gazele dizolvate în acesta. Când o bucatã de placã se desprinde ºi formeazã un cheag. Ele se pot dovedi uneori letale. naºtere unui . Lipidele (uleiurile ºi grãsimile) sunt absorbite de capilarele limfatice numite lact eale. Între timp. între altele. Spre deosebire de proteine ºi glucide. cloraminele ºi fluorul. înainte ca el sã revinã în partea stângã a i ii. arahidele nu conþin decât o cantitate micã de PHG. Inima pompeazã apoi sângele cãtre plãmâni. Hidroxidul de sodiu (leºia) este exact substanþa pe c are o folosea bunica la fabricarea sãpunului ei. Împreunã. ele alcãtuiesc placa arterialã! Formarea plãcii provoacã deteriorarea pereþilor interiori ai arterelor ºi apariþia cheagur ilor. ºi provoacã balonarea rumegãt oarelor. 40% din sângele care pãrãseºte inima alimenteazã capul prin intermediul arterei carotide. Lactealele conduc cãtre niºte vase mai mari care se varsã în cele de sânge la nivelul venelor subclaviene care se golesc în ven a clavã superioarã. Aceste precipitate s unt câmpuri energetice încãrcate electric care se agaþã de pereþii arterelor coronare din jurul inimii.

Cât despre germenii vii . deºeurile toxice se depun pe pereþii arterelor. 175 . obosealã cronicã. lucerna nu provoacã probleme.atac cerebral. dacã oxigenul din sângele care aprovizioneazã inima est e insuficient din cauza plãcii. Sub formã de frunze u scate ºi mãcinate. Proteinele plasmatice care scapã în spaþiile extracelulare blocheazã la rândul lor capilarele limfatice. Oamenii care au probleme cu sistemul imunitar sau cu ficatul (bolnavii de SIDA. mononucleozã. care începe din nou sã creascã. Deºeurile ajung pânã la capilarele EXTREM DE INE care hrãnesc posteriorul ochilor. creând produse toxice ÎN EXCES care alimenteazã celu lele canceroase. blocându-le. Ceaiul de kombucha ºi GH3-ul sunt douã remedii ideale în aceastã direcþie. întrucât ac slãbesc puternic sistemul imunitar. adãugate în alimentaþie. inima poate suferi un atac de cord. generând noi probleme pent ru scalp.) ar trebui sã evite la rândul lor germenii de lucernã. urechilor ºi scalpul. Germenii de lucernã Germenii de lucernã sunt un produs vegetarian extrem de popular. ochi. cirozã. Eliminarea deºeurilor aci de din organism determinã regenerarea pãrului. dar ascund un per icol. cãci ac ia streseazã ficatul. foliculii pãrului ºi fibrele nervoase. Când sângele ajunge în zona gâtului. urechi. Chelirea ºi albirea pãrului sunt SEMNE clare de deteriorare. Pe de altã parte. etc. Ei conþin niºte fitotoxine extrem de puternice care slãbesc sistemul imunitar. hepatitã. îngustân arotida care alimenteazã creierul ºi capul în ansamblul sãu. aceºtia ar trebui evit aþi la fel ca ciuma! Pacienþii bolnavi de cancer nu ar trebui sã mãnânce NICIODATÃ germeni de lucernã.

La fel ca ºi canola. Reþineþi: energia nu se pierde niciodatã. îndeosebi a celui de pe picioare. retinita ºi degenerarea macularã au aceleaºi cauze ca ºi cãderea ºi albirea pãrulu . acesta vorbeºte de la sine. Ele atestã faptul cã sistemul nostru imunita r funcþioneazã ºi cã organismul nostru ªTIE când apar dezechilibrele.Bolile ocazionale nu reprezintã o problemã. În acest scop. astfel încât organismul se poate regenera singur. degetele deformate ºi tulburãri ale þesuturilor conjunctive ºi nervoa re conduc la senzaþiile de arsuri specifice. este una din cele douã plante principale crescute la scarã industrialã pentru uleiul din seminþele sale. Interese de grup puternice au avut grijã ca guvernul corporatist sã susþinã financiar cerc etãrile asupra soiei. tot ce face ea este sã-ºi schimbe forma. reprezintã o problemã GR AVÃ ºi un avertisment serios. Cât despre pãrul alb. Foliculii pãrului reprezintã canalele prin care se realizeazã alimentarea firelor de pãr . înm gazinându-ºi deºeurile toxice în grãsimea corporalã. Acumularea deºeurilor genereazã probleme la nivelul picioarelor. soia creºte pe solurile toxice ºi suportã de m inune aerul poluat. De p ildã. dublatã de un exces de toxine ºi o blocare a receptorilor hormonali ºi neuronali. capsulele SOC ºi clismele la ficat deblocheazã receptorii ºi eliminã surplusul de toxine. bãtãturile. Ochii. Dincolo de aceste probleme se ascund marile acumulãr i de proteine plasmatice toxice ºi dezechilibrele hormonale. Alte informaþii legate de soia Boabele de soia nu seamãnã cu alte boabe. Din fericire. ei aunevoie de o bunã circulaþie a sângelui ºi limfei. ele pot fi cu uºurinþã INVERSATE. Este vorba de aceiaºi oameni care au promovat vaccinurile ºi au inventat Teor iile Germenilor ºi . De altfel. Încetinirea creºterii pãrului ºi a unghiilor reprezintã un SEMN al reducerii activitãþii metabolice. cu scopul de a CREªTE conþinutul în ulei al plantelor ºi de a crea mutanþi care sã creascã pe solurile toxice. adicã o cantitate insuficientã de oxigen ºi de substanþe nutritive care ajunge la aceste organ e. Totally Male. oamenii procedeazã exact la fel. cum ar fi sindromul bâþâitului. Puþini oameni ºtiu cã boabele de soia au fost modificate genetic pe la mijlocul anilor 50 printr-un proces inocent numit iradiere. Pierderea pãrului de pe corp. Produse precum Nugestrine II. Proteinele din soia au cãi energetice puternic orientate cãtre stânga ºi nu ar trebui co nsumate niciodatã. Subþierea pãrului nu este altceva decât o altã formã de che ire. urechile ºi chimioterapia Glaucomul. Soia înmagazineazã o energie toxicã în uleiul sãu. insectele aproape cã nu se ating de aceastã plantã. Soia este o plantã toxicã! Din pãcate.

producând radicali liberi. unt sau osânzã într-o tigaie. uleiul de arahide este un ulei interesant. rezultatul nu poate fi decât unul singur: boala. Uleiurile lipicioase ºi îmbolnãvirea oamenilor Natura toxicã a soiei este cunoscutã de foarte multã vreme. devenind gumoase. pe atât de dãunãtor este în interior. Dacã încãlziþi ulei de mãsline. Ei aveau nevoie de recolte care sã creascã pe solurile tratate chimi c ºi îngrãºate cu fertilizatori sintetici. veþi observa cã acestea se sub uleiurile de soia ºi de canola se îngroaºã prin încãlzire. Proteina din soia este o otravã. Uleiurile industriale nu au ce cãuta în corpul uman! Pe de altã parte.Colesterolului. a cãrui temperaturã este de 36o. Pe cât de benefic este în exterior. Prea puþin i-a pãsat acestui cartel al soiei de efectele pe termen lung a l plantei asupra sãnãtãþii oamenilor. îndeosebi dupã r . Soia se oxideazã imediat în organism. ceea ce nu-i împiedicã pe indu striaºii de astãzi sã îl adauge în MII de alimente procesate (citiþi etichetele de pe produse ºi convingeþi-vã!) Soia a ajuns sã înlocuiascã chiar produsele lactate ºi cele pentru sugari. În schimb. Uleiul de soia este un ulei industrial prezentat astãzi ca ulei alimentar. Dacã introduceþi aceste uleiuri într-un corp uman. 176 . Edgar Cayce îl recomand a pentru masarea pielii. în interiorul corpului poate declanºa un adevãrat iad.

ºofrãnaº ºi seminþe de bumbac. muºchii. Uleiul de mãsline este obþinut dintr-un fruct mãslina! Dacã însuºi Iisus îl consuma. cartilagiile. dupã care urmeazã cel de floarea soare lui. este foarte bogat în PHG. Contaminarea cu metale grele este de zece ori mai mare în aceste produse decât în boabele propriu-zise de soia. iar soia are cel mai mare conþinut de fitaþi din toate plantele studiate vreodatã. Temperaturile ridicate folosite pentru preluc rarea soiei deterioreazã proteinele. dar au o ener gie orientatã cãtre stânga ºi nu sunt foarte folositoare. afectând oasele. ligamentele. susan ºi in sunt recomandabile. Veg etarienii care consumã soia ºi tofu sfârºesc mai devreme sau mai târziu prin a suferi de degenerarea þesuturilor conjun ctive ºi de acumulãri ale toxinelor. Tofu nu ar trebui NICIODATÃ consumat de b lnavii de cancer aflaþi în proces de recuperare! NOTÃ: 99% din capsulele cu vitamina E conþin ca purtãtor u leiul de soia. Consumul regulat de tofu afecteazã sãnãtatea pe termen lung. Evitaþi însã uleiurile din poru mb. Nu sunt la fel de toxice ca ºi uleiul. pielea ºi înveliºul de mielinã care protejeazã fibrele nervoase. ºi deci toxic. fãcând din ele o adevãratã ameninþare pentru s gari. Fitaþii priveazã organismul de zincul necesar pentru a-ºi proteja pancreasu l ºi pentru a-ºi întãri sistemul imunitar. Mamele sunt nevoite sã apeleze la produsele pe bazã de soia din cauza intoleranþei copiilor lor la . este evident cã m consuma ºi noi! Uleiurile din nuci. fãcându-le chiar mai nesãnãtoase. Vã recomand în locul acestuia uleiul din germeni de grâu. dar tot ei firmã ºi cã toate glucidele sunt la fel. Tofu (laptele din soia) este o bãuturã extrem de popularã printre vegetarieni. Cercetãrile fãcute asupra cobailor de laborator ºi copiilor care consumã soia au scos în evidenþã tulburãri ale þesuturilor conjunctive la aceºtia. Fitaþii provoacã mari dezechi ibre ale mineralelor. Chiar mai bun decât vitamina E în ceea ce priveºte activitatea antioxidantã este PAC. Proteinele din soia sunt extrem de greu de digerat. Din pãcat e. Alimentele bogate în tripsinã alimenteazã inclusiv celulele canceroase! În plus. dar ce se întâmplã cu proteinele din soia? Rãspunsul meu este vitaþi pe cât posibil. Toate substanþele au o semnãturã energeticã inclusiv proteinele. întrucât conþin cantitãþi mari de tripsinã. sãruri ale acidului fitic. Mulþi oameni întreabã: Bine. Soia este o otravã! Produsele pe bazã de soia pentru sugari sunt produse de sintezã care provoacã mari pro bleme pe termen scurt ºi lung copiilor. soia este bogatã în fitaþi. care conþine PHG. tendoane le.Cel mai bun ulei alimentar este cel de mãsline. o substanþã dãunãtoare care inhi ia ºi mãreºte pancreasul. accele reazã procesul de îmbãtrânire ºi deterioreazã þesuturile conjunctive. Oamenii de ºtiinþã susþin cã o proteinã este o proteinã. Extragerea proteinelor ºi uleiurilor din boabele de soia se face cu ajutorul unor SOLVENÞI chimici extrem de periculoºi.

Rotenonul este obþinut din boabele de soia.lactozã. Puteþi crede orice doriþi. Îm are rãu. confirmarea digestiei proaste. a distruge ºi este Grãdinarii au aflat de la experþi cã rotenonul este foarte folositor! Este suficient sã citeºti însã eticheta produsului pentru a afla cã trebuie sã te fereºti chiar ºi sã inspiri acest praf. ignorând logica ºi bunul simþ. Intoleranþa copiilor la alimentele cu adevãrat hrãnitoare dispare dacã sugarii sunt hrãniþi cu DiSorb Aid ºi puþinã Yucca. Nu aveþi decât sã-i deþi pe experþi. 177 . Rotenonul. În cazul adulþilor. Toatã lumea îmi cere sã dezbat pe larg problema. aceastã convingere este ucigãtoar . Vã asigur cã pe termen lung. dar nu este nimic de dezbãtut. Nu trece o sãptãmânã fãrã ca sã-mi trimis un nou studiu cu privire la miracolul soiei . Este folo sit de asemenea pentru otrãvirea peºtilor nedoriþi în lacurile din întreaga Americã de Nord. Dezbaterea problemei Sunt perfect conºtient de faptul cã ceea ce am scris în aceste pagini se opune în totali tate sfaturilor experþilor referitoare la beneficiile consumului de soia. Alegerea vã aparþine. Rãdãcina cuvântului înseamnã t cea care dã numele speciei din care fac parte boabele de soia. a acumulãrilor de toxine ºi a dezechilibrelor hormonale se manifestã sub forma alergiilor. dupã care urmeazã laptele de caprã ºi reþeta oferitã la pagina xxx. peºtii ºi insectele Rotenonul este folosit de grãdinarii organici ca pesticid organic natural . Laptele matern este cea mai bunã soluþie.

Adevãrul este cã ei nu au habar (ºi probabil cã nici nu le pasã) care este c antitatea sigurã pentrufiinþa umanã. Glicoli a este procesul prin care mitocondriile produc moleculele energetice de ATP (glic dulce. Rezultã astfel un concentrat de glicocid (glic înseamnã dulce.500 de ori mai multe ppm. Aceste molecule au în plus ataºatã ºi o moleculã de alcool. insectele paralizeazã! Aceastã substanþã inocentã obþinutã din BOABELE DE SOIA blocheazã comp sistemul nervos ºi musculatura insectelor. ajungând în limfã ºi în sânge. lizã a divide) . ingeraþi PHG care vã îngroaºã sângele ºi vã pune în pericol sistemul imunitar l nervos. Dacã un singur ppm poate ucide toþi peºtii dintr-un lac. rotenonul provoacã o serie de modificãri metabolice care îi împiedicã pe peºti sã extragã ENERGIA de care au nevoie din substanþele nutritive! Rotenonul poate ucide T OÞI peºtii dintr-un lac dacã este deversat într-o proporþie de numai o parte la un milion (ppm). Boabele de soia sunt extrem de bogate în proteine alcãtuite din glicinã. Vã sugerez sã citiþi lucrãrile ei: Primãvara tãcutã ºi Viitorul fur Ori de câte ori mâncaþi ulei de soia. Saponificarea (procesul prin care bunicele noastre îºi obþineau sãpunul lor din leºie) est e procedeul folosit la concentrarea glicinei. Evitaþi acest produs! Proteinele dulci Glicina este unul din cei aproximativ 23 de aminoacizi care alcãtuiesc acele molec ule mai mari numite proteine. Împotriva lor a luptat toatã viaþa Rachel Carson. calculele experþilor în ceea ce priveºte siguranþa acestui produs pentru fi inþa umanã sunt cam nesigure.Dacã este inhalat. cid înseamnã moarte prin împiedicarea glicolozei). dar dureazã ceva mai mult! Deversat în lacuri. vã puteþi imagina ce pot face 3 grame. care conþin de 7. . Acelaºi proces se petrece ºi în cazul oamenilor care c onsumã soia.000 ppm. Glicoziþii din rotenon paralizeazã muºchii. toc mai pentru cã au fost iradiate ºi modificate genetic în acest scop. În numai câteva secunde. Procesele industriale concentreazã glicina printr -un proces numit hidrolizã. Experþii înºiºi afirmã cã su nt suficiente 3 grame de rotenon pentru a ucide un om de 75 de kilograme. O singurã inspirare de rotenon este ca ºi cum ai primi un pumn în sistemul nervos central ºi în cel periferic. în cazul unui om? Dupã cum vedeþi. adicã în glucoza stocatã în muºchii noºtri. Este foarte revelator sã privim o insectã stropitã cu pulbere de rotenon (PHG). rãdãcina apare ºi în termenul e glicogen. rotenonul este imediat absorbit de membranele mucoase. de unde afecteazã sistemul imunitar. Un sfert de kilogram de rotenon este echivalentul a 60. în efo tul ei de a-i avertiza pe oameni asupra pericolelor pesticidelor. Rezultã astfel un glicerol lichid extrem de dulce ºi de si ropos.

pe care îl utiliz eazã ca solvent ºi ca plasticizant în producerea a sute de articole din plastic. care blocheazã capilarele. Apa îmbuteliatã în petu din plastic. inclusiv conductele de apã din PVC. Degenerarea vaselor de sânge ºi formarea plãcii fac parte integrantã di cest scenariu. Un alt dezavantaj al procesului de distilare este concentrare a substanþelor volatile otrãvitoare. Dacã molecula de soia este supusã unui proces de încãlzire în prezenþa unor compuºi organici precum cei din sângele nostru. Alcoolii ne distrug celulele ºi atacã înveliºul de mielinã care ne protejeazã fibr ele nervoase. întrucât reacþioneazã cu plasticizanþii ºi cu lipiciurile. Alcooli i sunt excelenþi solvenþi ne-polari¸ ceea ce înseamnã cã dizolvã substanþele grase precum cele din m ranele noastre celulare. Industria chimicã foloseºte pe scarã largã glicerolul numit glycine-max. Apa BEV nu poate fi transportatã în recipiente din plastic sau procesatã prin filtre d e carbon. Rezultat ul este îngroºarea sângelui. ea genereazã producerea unor rãºini termoplastice . motiv pentru care le stocheazã în þesuturile uºoare ºi în grãsimi. îndeosebi cea distilatã. Nu uitaþi însã cã acest proces este foarte le derulându-se pe parcursul mai multor ani de zile! Corpul nu poate tolera aceste rãºini.Sufixul ol la sfârºitul unui termen chimic înseamnã cã avem de-a face cu un alcool. Acesta este unul din motivele pentru care are un gust atât de neplãcut. este plinã de izolaþi desprinºi din plasticul sticlelor. pe care le dizolvã. 178 .

Problemele pe care le genereazã soia în alimentaþia câinilor ºi a erbivorelor ar trebui sã d ea de gândit inclusiv oamenilor care consumã aceastã plantã. care credeþi cã poate fi influenþa ei asupra oamenilor (omnivore). dar nimeni nu o eliminã din alimentaþie. Atropina este obþinutã din belladonne (o familie de plante). Toate cele trei substanþe. Oare aºa sã fie? Soia ºi hrana pentru câini Am în faþã o etichetã de pe cutia uneia dintre cele mai cunoscute mãrci de mâncare pentru câi i. acea parte a sistemului nostru nervos asupra cãreia NU avem nici un control direct precum muºchiul inimii. Pe piaþã a apãrut recent o carte dedicatã miracolului soiei. morfin a. Glucoziþii sint etici au ºi alte efecte secundare importante asupra pacienþilor trataþi cu ei. de teama ca rtelului soiei. proteine din s ia ºi tofu punct! Notã: interese puternice ale cartelului soiei. Implicaþiile acestor cuvinte ºi cele ale anunþurilor publicitare transmise la televizi une în data de 6 ianuarie 1994 sugereazã existenþa unei probleme legate de proteinele din soia în alimentaþia câinil or.Glicoziþii. Unii producãtori de hranã pentru câini evitã sã punã pe etichetele produselor lor asemenea anunþuri. O puteþi gãsi pe rafturile din oricare din supermarketurile din apropierea dumneavoastrã. atropina ºi digitalisul. opiul. ea este promovatã de cãtre experþi ca fiind alimentul perfect . pentru a beneficia l a rândul lor de o hranã fãrã soia. uºor digerabilã! Evitaþi alimentele care conþin ulei de soia. Evident. Dacã hrana care conþine soia este toxicã pentru câini (carnivore) ºi pentru animalele erbi vore. sunt droguri controlate de stat care au fost izolate ºi concentrate. muºchii respirato rii ºi cei intestinali. Morfina ºi atropina sunt exemple de droguri care conþin concentraþii ridicate de glico ziþi. soia provoacã probleme degenera tive extrem de grave la oameni. au împied . Este foarte uºor digerabilã . care consumã câte puþin din hrana am belor categorii de animale descrise mai sus? Poate cã oamenii ar trebui sã-ºi aleagã un model de pedigriu canin. Morfina este obþinutã din opiu ºi dã peste cap sistemul nervos central. Dimpotrivã. Experþii susþin cã nu existã nici o deosebire în re o substanþã realã ºi una de sintezã. Ea afecteazã controlul muscular. puternic susþinute de guvern. Ea mo dificã rãspunsul la semnalele electrice ºi provoacã paralizia sistemului nervos parasimpatic. Într-adevãr. morfina ºi atropina Glicoziþii (rotenonul) din boabele de soia provoacã reacþii fiziologice deopotrivã la an imale ºi oameni. c itatele din nenumãraþii experþi abundã în ea. Digitalis este un glicozit obþinut din degeþelul roºu. Iatã ce scrie pe ea: Nu conþine soia. dil atã pupilele ºi este extrem de reactivã în organism.

sistemului nervos central ºi periferic. 179 . din canola. sistemului imunitar. Ignoraþi-i pe experþi toate ºansele sã redeveniþi tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom învãþa despre conexiunea care existã între orbire. precum ºi maniera în care blocheazã el e receptorii hormonali. ale germenil or de lucernã ºi ale laptelui din soia asupra animalelor ºi oamenilor. glaucom uleiul de canola! Femeile ar trebui sã-ºi facã un test al densitãþii oaselor în fiecare an . Pentru cei care pot gândi fãrã bine a unei autoritãþi superioare. nu îl sunaþi pe editor. cerându-i documentaþie . Cunoaºtem efectele acestor produse asupra sângelui.icat recent cel mai mare lanþ de hamburgeri din lume sã revinã la folosirea grãsimii animale în prepararea pro duselor sale. Se pare cã puterea cartelului soiei influenþeazã chiar deciziile guvernamentale! Concluzie Cunoaºtem acum efectele cumulative ale uleiului din soia. existã suficientã documentaþie în aceastã carte. Lucrurile sunt evidente pentru cei care au ochi de vãzut! Vã rog.

dupã care începe recons rucþia oaselor ºi cartilagiilor. rãspândiþi informaþii false. Primele semne apar în domeniul transmi terii semnalului nervos ºi în cel al reconstrucþiei înveliºului de mielinã al fibrelor nervoase. de Sun Tzu ºi care poate fi sintetizatã astfel: Creaþi un plan. rutina. ligamentelor ºi tendoanelor. Efectele secundare erau cunoscute ºi predictibile! BP stã la originea aºa-numitului sindrom al veteranilor Rãzboiului din Golf. pe scurt. scrisã în secolul VI î. bãrbaþii cu afecþiuni ale prostatei pot înceta complet sã îºi probleme. deblocându-ºi astfel receptorii hormonali ºi neuronali. Întrebarea este CINE a ordonat soldaþilor sã ia drogul ºi DE CE? Rãspunsul este simplu: experþii ! Aceiaºi experþi ne învaþã sã mâncãm ulei de soia ºi de canola. tuturor categoriilor de oameni ai cãror receptori sunt blocaþi. ridicaþi o armatã xperþi. Le recomand în aceastã direcþie cititorilor celebra lucrare Arta rãzboiului. Rãzboi la piaþã Este nevoie de 20 de ani pentru a crea o piaþã pentru un produs. creaþi confuzie ºi disensiuni. iar în cele din urmã creaþi o stare de teamã. femeilor osteoporotice ºi c opiilor hiperactivi sau cu deficit de atenþie. iar metamorfoza devine completã. Acest drog interfereazã cu acetilcolinesteraza o enzimã absolut necesarã pentru buna funcþionare a funcþiei sinapselor nervoase (transmiterea semnalului nervos). cu ajutorul precurso rilor racemizaþi ai hormonilor ºi al unor produse precum Yucca Herbal Blend ºi PAC. citaþi din statistici. Dupã 20 de ani se inst azã însã oboseala. Majoritatea celor care încep sã consume aceste produse experimenteazã o activitate bio logicã observabilã dupã numai 24-72 de ore de la prima ingerare. memoria scade. Teama co . Regulile pentru crearea unei pieþe pentru un produs fals nu sunt foarte diferite d e cele ale rãzboiului.Ch. Femeile care dau SEMNE de îmbãtrânire prematurã sau care experimenteazã dificultãþi menstrual trãiesc o adevãratã renaºtere. înlocuitorii d e estrogen ºi inofensivele otrãvuri organofosfate precum malationul. Dacã depisteazã un pote nþial duºman. aplicaþi diversiunea. care promoveazã pilulele anticoncepþionale. a muºchilor. Orice om care a consumat asemenea medicamente îºi poate curãþa organismul de aceste mole cule analoage.Sindromul Rãzboiului din Golf Veteranilor din Rãzboiul din Golf li s-a ordonat sã ia zilnic un drog numit Bromurã de Piridostigminã (BP). Aceste produse sunt recomandabile în egalã mãsurã veteranilor. La fel. consumatorii reacþioneazã ºi opun rezistenþã cumpãrãrii noului produs.

Funcþioneazã perfect. În sfârºit. Sun Tzu a avut dreptate! Jocul descris mai sus se numeºte divide et impera (divize azã ºi cucereºte)! Este un joc cât se poate de simplu. Deschideþi-vã ochii ºi vedeþi încotro se masele largi. Ascultaþi cu atenþie ce spune mas-media. Sper cã înþelegeþi acum maniera în care a acþionat cartelul soiei pentru a crea în timp o ver tabilã antipatie faþã de unt. înlocuind aceste produse cu o cerere uriaºã pentru uleiurile industriale de soia ºi canola. Destupaþi-vã urechile ºi ascultaþi ce spun experþii. iar panica la victorie. de uleiul de cocos ºi de grãsimea animalã. lua direcþia opusã! Clubul 250 În Clubul 250 poate intra orice om care doreºte sã trãiascã pânã la vârsta de 250 de ani. Cartea lui a fost manualul oficia l al creãrii Imperiului Sovietic. dupã ce v-aþi lãmurit. El poate fi atin s de orice om care îºi doreºte cu adevãrat acest lucru. 180 . considerându-l imposibil sau ridicol.nduce la panicã. d iaþã sãnãtoasã ºi plinã de energie! Nu respingeþi acest obiectiv.

promovând vindecarea. o boalã care p resupune atrofierea (deteriorarea) nervului optic. ei vor descoperi cu siguranþã cã glaucom . bazate pe PPM (pãrþi per m ilion). acolo unde a fost tratat de medicii alopatici prin terapiile convenþionale. Gândiþi-vã la toate lucrurile bune pe c are le-ar putea face un grup de oameni care au trãit timp de cinci generaþii Membrii acestui Club i-ar put ea ajuta treptat ºi pe ceilalþi oameni sã înveþe sã trãiascã în armonie cu natura. De aceea. dar ºi pentru zeci de alte afecþiuni. Apa de Argint Armonizatã este acordatã pe frecvenþe hertziene complementare corpului bio electric uman. Aceastã teorie a pornit de la un model medical incorect. ascunderea ignoranþei prin afiºarea ostentativã a unei cunoaºteri false . Capitolul 26 Orbirea ºi uleiurile Încã din vremurile revelaþiilor. care conduce la deteriorarea nervului o ptic. dar au creat o nouã teorie. Ilustraþie Înainte Dupã Glen Roundtree este o dovadã vie a eficacitãþii Apei de Argint Armonizate în cazul arsur ilor grave. folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi SUPER-ALIMENTELE. Mai devreme sau mai târziu. exclusiv din orgoliu . Efectele ei le depãºesc pe cele ale soluþiilor coloidale. trebuie sã recunoaºtem cã se aflã pe calea cea bunã. care susþine cã glaucomul este provocat de un deficit de oxigen ºi al fluxului sanguin. Roger Bacon Milioane de oameni suferã pierderi ale vederii din cauza glaucomului. umanitatea a repetat mereu ºi mereu aceleaºi patru greºeli: supunerea în faþa autoritãþilor mincinoase ºi nevrednice. pe braþe ºi pe mâini i-a cicatrice. vã sfãtuiesc din nou: trupul. acceptarea convenienþelor. cu semenii lor ºi cu Dumnezeu. acceptarea prejude cãþilor generalizate. Orice om ar trebui sã aibã în permanenþã la dispoziþie o sticluþã cu ac pã. În schimb. experþii le-au spus oamenilor cã glaucomul are la bazã o acumulare a presiunii fluidelor la nivelul ochiului. iar vârsta de 250 de ani poate deveni pentru dumneavoastrã o realitate. Este idealã pentru rãcealã ºi gripã.Societatea are nevoie de obiective ºi de modele. Gândiþi-vã la toatã suferinþa care ar putea fi eliminatã prin transferul acestui mod sãnãtos viaþã nepoþilor ºi strãnepoþilor noºtri. De data as ta. ºi mai rãu decât toate. Acest produs cu rezonanþe în Lumea cu Patru Dimensiuni foloseºte principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului. Faþalui s-a vindecat fãrã nici o cicatrice . Experþii recunosc astãzi cã teoria de mai sus nu este corectã. Viaþa pe pãmânt ar deveni o bucurie. Ani la rând.

Atunci când celulele mor. þesuturile ochiului posterior se atrofi azã. fibromialgia ºi tulburãrile de auz. iar celulele moarte se transformã în deºeuri acide. ºi deci nu poate furniza oxigenul ºi substanþele nutritive celulelor ºi mitocondriilor. paralizia cerebralã. Sângele aglutinat NU POATE trece prin capilarele extrem de fine ale ochiului poste rior. scleroza multiplã.ul este rezultatul fluxului sanguin insuficient ºi al aglutinãrii celulelor roºii. dublatã de lipsa substanþe or nutritive ºi dezechilibrele hormonale. blocându-le funcþionarea normalã). la fel cum nu p oate elimina deºeurile de la acest nivel. Moartea mitocondriilor din celulele ochiului posterior se datoreazã lipsei de oxig en. ºi al dezechilibrelor hormonale. al acumulãrii de deºeuri t oxice în fluidele ºi spaþiile intercelulare. Aceeaºi acumulare a deºeurilor acide. În mod evident. stã la baza pierderii pãrului ºi a unor afecþiuni precum Alzhe imer. Rapiþã sau canola? 181 . pentru deblocarea receptorilor de substanþele analoage horm onilor (un analog de hormon este o moleculã care pãcãleºte neuro-receptorii. problema hormon ilor este una din primele care trebuie abordate. intoxicãrii cu sodiu ºi acumulãrii de deºeuri.

combustibil. ca bazã pentru producerea cauciucului sintetic. cuvântul a apãrut de nicãieri. Doamna respectivã mi-a relatat cã a vãzut la televizor o ºtire în care oamenilor li se cerea sã nu intre în pa nicã dacã au folosit în dieta lor alimentarã uleiul de rapiþã ºi dacã aveau peste 65 de ani. ºi pentru luciul paginilor colorate pe care le vedeþi în reviste . dar mult mai puternic. Dintre toate uleiurile alimentare. uleiul de canola prezintã anumite caracteristici ºi efecte i nteresante asupra sistemelor vii. el dã naºtere unei substanþe de tip latex care provoacã ag lutinarea celulelor roºii din sânge. Uleiul de rapiþã (canola) provoacã emfizem pulmonar. o plantã care face parte din familia m uºtarului. experþii dãdeau vina pe o boalã viralã. Experþii susþineau cã efecte rãrii uleiului de rapiþã au nevoie de 10 ani pentru a se manifesta. El NU are ce cãuta în corpul uman! La fel ca ºi cel de soia. Uleiul din seminþele de rapiþã este de o sutã de ori mai toxic decât cel din soia!! Uleiul de canola este folosit industrial ca lubrifiant. Poate vã mai amintiþi de cazurile relatate în presã de orbire a vacilor. Practic. ca sã nu mai vorbim de nebunia care le apuca pe animale. uleiul de rapiþã a fost folosit pe scarã largã în Europa la hrãnirea imalelor. am fost sunat de o femeie d in Chicago care mi-a povestit cã se afla în Marea Britanie în perioada în care boala vacii nebune se afla la apogeu. majoritatea celo r trecuþi de vârsta respectivã aveau sã moarã din cauze naturale. El a mascat practic introducerea uleiului de rapiþã în America! Uleiul de canola provine din seminþele de rapiþã. Pe cealaltã faþã a monedei de canola scrie: RAPIÞÃ! Trebuie sã recunoaºteþi cã termenul de ca sunã mai bine decât rapiþã. iritabilitate ºi orbire. rapiþa este CEA MAI TOXICÃ. dar MULT MAI pronunþat. Canola chiar este un ulei industrial. porcilor ºi oilor. Spre exemplu. fiind necesarã împuºcarea lor! La scurt timp dupã apariþia primei ediþii a acestei lucrãri. co nstipaþie.Numele de canola este un termen inventat. Între anii 1986 ºi 1991. La fel ca ºi uleiu l de soia. la fel ca în cazul uleiului de soia. deopotrivã la animale ºi la oameni. care atacau chiar oamenii. probleme respiratorii. cel de rapiþã blocheazã sistemul nervos central ºi pe cel periferic. Unul din efect ele secundare bine cunoscute ale consumului uleiului de rapiþã este pierderea vederii. Deteri orarea completã a sistemului dureazã însã ani de zile. Planta este absolut otrãvitoare. sãpun. anemie. El nu apare decât în sursele de referinþã cele mai recente. Interesant! În rapoartele pe care le-am citit eu. fiind letalã. pânã atunci. Curios este f . ºi oricum. Nici chiar insectele nu se a ting de rapiþã. dupã care s-a renunþat la el.

precum acizii graºi omega 3. invitându-ne sã recurgem la uleiul de canola pentru a fi salvaþi de efectele dezastruoase ale acestora. El este folosit pe scarã largã în mii de alimente procesate. adicã în canola! La fel de neobosiþi sunt experþii ºi atunci când povestesc despre nenumãratele calitãþi ale c nolei. cu binecuvântarea agenþiilor guvernamentale de specialitate. Ei demonizeazã grãsimile saturate naturale. În mod oficial.ptul cã dupãce din dieta animalelor s-a eliminat uleiul de rapiþã. transformându-se astfel în altceva. uleiul de canola este cunoscut sub iniþialele LEAR. despre structura ei nesaturatã ºi despre digestibilitatea ei. care au fost însã modificate genetic (iradiate!). Numele de canola sunã frumos. boala viralã a dispãrut. Experþii în industrie nu mai obosesc sã repete felul în care aceastã plantã a apãrut în Canad cât de sigurã este ea pentru alimentaþia omului. dar vã sugere iviþi etichetele de pe untul de arahide. uleiul de rapiþã este folosit astãzi în SUA. evident. datoritã aromei ei savuroase. Veþi constata cã uleiul de arahide a fost înlocuit cu cel de rapiþã. uleiul de canola a devenit problema noastrã. 6 ºi 12. de la low erucic acid rape (rapiþã). Armele chimice 182 . Ei recunosc cã uleiul este obþinut din seminþele de r apiþã. Insistã chiar asupra felului pozitiv în care þãrile din Asia au receptat canola. Nu este minunat felul în care cartelurile multinaþionale ale uleiului ajutã þãrile în curs de dezvoltare? Nu vã aminteºte aceastã poveste de introducerea cuptoarelor cu mic rounde? Termenul de canola oferã acoperirea perfectã pentru interesele financiare ale cartel ului care doreºte sã facã miliarde de dolari din aceastã nouã piaþã. Î schimb. ªi astfel.

una din armele chimice folosite în Primul Rãzboi Mondial.GAZUL DE MUªTAR. care a ars pielea ºi plãmânii a sute de mii de soldaþi ºi civili. C ianura INHIBà producþia de ATP de cãtre mitocondrii. Iradierea este acelaºi procedeu prin care ex perþii doresc sã obþinã alimente sigure pentru hrana noastrã. Funcþiile nervilor ºi organofosfaþii Acetilcolina este absolut esenþialã pentru transmisia impulsurilor NERVOASE. medicamente. aceste substanþe sunt numite inhibitori. componente ale cianurilor. energie negativã. Malationul este un organofosfat. iar în 1995 în Texas. Între anii 1950-1953. deºeuri toxice. menþinându-ne sãnãtoºi ºi tineri! Uleiul de canola ºi metabolismul corpului Existã multe substanþe care se pot lega chimic de enzimele metabolice. etc. împiedicând-o sã îºi mai desfãºoare activitatea normalã. seminþele de muºtar alb (rapiþã) au fost iradiate în Suedia pentru a s pori producþia de seminþe ºi conþinutul în ulei al acestora. Uleiul de canola conþine mari cantitãþi de izo-tio-cianaþi. produse cu energie orientatã cãtre stânga. Un alt exemplu de folosire greºitã a tehnologiei de cãtre oamenii de ºtiinþã ºi de inducere în eroare a opiniei publice datoritã unor interese financiare puternice este modificarea geneticã a fructelor ºi legumelor. pe care i-am numit însã alimente nesãnãtoase. Atunci . sã analizãm pesticidul numit malation. ATP este acronimul chimic al adenozin-trifosf atului. Malationul este un pesticid benefic împrãºtiat în California cu câþiva ani în urmã pentru a o insectã ºi care s-a depus ca un praf alb pe întreaga regiune. respectiv de a a acetilcolina în colinã ºi acetat. Am vorbit ºi noi pe larg de aceºti inhibitori. în locuitorilor de estrogen ºi steroizilor anabolici folosiþi de atleþi. Hormonii din mediul înconjurãtor sun t atât de omniprezenþi încât practic nu pot fi evitaþi. Acest lucru este cu deosebire valabil în cazul analogilor de hormoni conþinuþi în pilulele anticoncepþionale. blocându-le act ivitatea. În biochimie. Soluþia la aceste molecule periculoase constã în folosirea REGULATà a precursorilor de hormoni Nugestrine II ºi Totally Male. Rapoarte rece te ale francezilor atestã cã gazul a fost folosit inclusiv în Rãzboiul din Golf. Acesta se leagã chimic de enzima numitã acetilcolinesterazã. A fost împrãºtiat din nou în fe ruarie ºi martie 1994. molecula energeticã ce alimenteazã corpul uman. Spre exemplu. aceste legãturi sunt ireversibile ºi NU MAI POT fi rupte de corp dupã formarea lor. În mod normal. este obþinut din uleiul de rapiþã. Substanþele toxice din uleiurile de canola ºi de soia stimuleazã formarea legãturilor co valente.

uºanu se deschide. Inhibarea acetilcolinesterazei provoacã paralizia muºchilor striaþi (scheletali) ºi spas me ale sistemului respirator.când aceastã substanþã este inhibatã. sunt compuºi organofosfatici. paralizia cerebralã. Poate aþi remarcat uriaºa creºtere din ultimii ani a incidenþei unor boli precum lupusul sistemic. mielomul. sclero za multiplã. hipertensiunea pulmonarã ºi neuropatia. La fel se petrec lucrurile ºi în cazul oamenilor! Armele chimice numite portocaliu ºi albastru. sinapsele nervilor nu funcþioneazã normal. gândiþi-vã la telecomanda pentru garajul dumneavoastrã. folosite în Vietnam la defolierea jung lei. În cazul corpului. inhibã enzimele insectelor. La fel ºi organofosfaþii (insecticide) folosiþi în industria alime ntarã. Uleiurile de soia ºi canola joacã un rol important în apariþia acestor boli. Aºa se explicã opþiunea experþilor în ceea ce priveºte alegerea malationului ca insecticid. Veteranii care au luptat în Vietnam ºi localnicii le cunosc foarte bine. ceea ce nu-i împiedicã pe experþii din zilele noa stre sã continue 183 . El ucide insectele prin paralizia muºchilor la fel ca rotenonul din boabele de soia! Altfel spus. în numele eficienþei. mâinile sau picioarele nu rãspund la come nzile creierului. iar muºchii nu rãspund. Dacã ea nu trimite s emnalul. Experþii guvernamentali care au aprobat folosirea lor ºi companiile chimice care le-au produs s-au fãcut vin ovaþi de efectele toxice asupra OAMENILOR ºi mediului înconjurãtor. Spre exemplu.

Un alcool este un concept chimic care desemneazã o grupã de substanþe chimice ce reacþio neazã cu o moleculã organicã. Din cauza acestui blocaj. dr. ei numãrã practic celulele albe din sânge. Gândiþi-vã la efectul pe care î are muºcãtura unui ºarpe cu clopoþei. HIV-ul ºi SIDA Glicoziþii din uleiurile de soia ºi canola deprimã sistemul imunitar. El se foloseºtede mitocondrii pentru a produce energie în folos propriu. Aceste uleiu i modificã mediul intern al corpului ºi atrag dupã sine boala. iar victima este imobilizatã. vir usul se multiplicã ºi într-o bunã zi BANG! vã treziþi cã muriþi de SIDA. Aceºtia provoacã probleme grave organismului u man prin blocarea funcþiilor enzimelor ºi a receptorilor hormonali ºi neuronali. Atunci când experþii medicali fac analiza sângelui pentru a depista prezenþa virusului H IV.sã ne ameþeascã cu poveºtile lor despre mâncarea dacã sunt folosite diferite otrãvuri. siguranþa datelor ºtiinþifice ºi despre cât de ieft Uleiul de canola este bogat în glicoziþi. Uleiul de canola. enzimele muºchilor ictimei sunt inhibate. punând stãpânire pe trupul dumneavoastrã prin anihilarea mecanismelor de apãrare ale sistemului dumneavoastrã imunitar (celulele T). Glicoziþii interfereazã cu biochimia oamenilor ºi animalelor. SIDA sfârºitul civilizaþiei. herpesul. SIDA ºi maimuþele verzi În cutremurãtoarea sa carte. antibioticele ºi alimentele nesãnãtoase de tip fast-food joacã un rol complementar în prãbuºirea sistemului imunitar. Fluorul. Dupã cum spunea Claude Barnard: Mediu l intern este totul! Odatã ajuns în interiorul celulelor. dar efectele lor se manifestã diferit. În liniºte. Alcoolii ºi glicoziþii din uleiurile de soia ºi canola blocheazã acest mecanism de prote cþie care este sistemul nostru imunitar. dar dupã ani de zile (recitiþi în aceastã direcþie secþiunea referitoare la proteinele dulci din capitolul despre soia). Alcoolii din uleiurile de soia ºi canola sunt foarte reactivi. HIV preia controlul asupra ARN-ului ºi ADN-ului. ei vã vor spune cã NU aveþi HIV. a apã . Ce nu vã spun este cã celulele T se aflã într-o stare de comã toxicã. p monia. Ei s unt la fel de toxici ca ºi bãuturile alcoolice. HIV. imunizãrile. Dacã numãrul acestora este normal. Daunele apar. alt e forme de viaþã existente în sânge ºi în limfã se metamorfozeazã ºi se manifestã sub forma unor boli precum hepatita. William Campball Douglass îºi nea întrebarea: Chiar credeþi cã niºte maimuþe verzi au muºcat pe cineva de fund. ºi gata. silind mecanismu l de apãrare al celulelor albe din sânge aºa-numitele celule T sã intre într-un fel de comã. Din cauza glicoziþilor din veninul sãu.

care confirmã tema unor filme futu riste precum Outbreak ºi The Twelve Monkeys. Bãiatul murea din cauza unui pH al corpului foarte coborât! Atât de coborât încât fluidele sale corporale dizolvau înveliºul de mielinã care îi proteja fibrele nervoase. oferã un alt exemplu revelator despre cât de depart e se poate rãtãci ºtiinþa medicalã ºi cât de contorsionatã poate deveni mintea ºtiinþificã. experþii ºi-ar fi putut da seama pe loc care este problema. Experþii din film afirmã cã ma copilului care moare nu are legãturã cu matematica (respectiv. Uleiul lui Lorenzo. Ca de ob icei. Sesizaþi asemãnarea dintre aceastã descriere ºi zecile de boli dege nerative ale nervilor din zilele noastre? 184 . aducând argumente documentate. Uleiul lui Lorenzo Un alt film. Laryland. în cazul de faþã).IDA? Cartea lui Douglass descrie întreaga poveste a creãrii virusului HIV în laboratoarele militare de la Ft. experþii se înºealã. Patrick. pe care vi le recomand cu cãldurã. Dacã ar fi stabilit pH-ul salivei. urinei ºi sângelui. Aceasta era ca uza dezintegrãrii sistemului sãu nervos. cu pH-ul.

Daþi-i unei persoane bolnave ulei de rapiþã ºi îi veþi grãbi imediat sfârºitul. clar cã fluxul congestionat al sângelui ºi limfei afecteazã negat fel de evidentã legãtura directã care existã între boalã. Învãþaþi sã vã protejaþi sãnãtatea ºi interesele DUMNEAVOASTRà economice. Uluitor! Preambul: capitolul urmãtor analizeazã legãtura care existã între ceapã. Este la mentarã ºi apa pe care o bem. munitar. aflând CE aveþi de fãcut ºi CUM trebuie sã acþionaþi. bãiatului i s-a administrat uleiul lui Lorenzo. Sângele ºi uleiurile Cred cã v-a devenit deja iv fiecare parte a corpului nostru. asumându -ºi responsabilitatea care îi revine pentru propria sa sãnãtate. ficat ºi procesul de bãtrânire. fratele meu a asistat la o d ezbatere televizatã în care un expert afirma nici mai mult nici mai puþin decât cã acesta este ulei de rapiþã. Din fericire. Este important sã vã atârnaþi de ceva ºi sã vã întindeþi coloana în fiecare zi! Orice exces se opune naturii . Notã: Tocmai am auzit la ºtiri un raport despre un studiu ºtiinþific ce confirmã legãtura di rectã dintre uleiurile de soia ºi canola. Hipocrat Despre vibraþii ºi alte cãrþi care meritã citite . Uleiul i-a provocat o stare de ºoc printr -o reducere masivã a aciditãþii corpului sãu. Ea nu îºi protejeazã decât propria sãnãtate ºi propri conomice. pentru a-i creºte nivelul ene rgetic ºi pentru a-i detoxifia corpul de otrãvurile metabolice. el provoacã o stare de ªOC ºi ajustarea pH-ului corporal. La scurt timp dupã ce pe piaþã a apãrut uleiul lui Lorenzo. dieta ali astronomicã a alimentelor procesate care conþin ulei de soia ºi induce organismului o stare de CONFUZIE ºi îi slãbeºte sistemul i Nu trebuie sã vã surprindã aºadar faptul cã orice om care doreºte sã se bucure din nou de o s te perfectã ºi de longevitate TREBUIE sã preia din nou controlul asupra vieþii sale. proteine din soia ºi aditivi chimici. pe de o parte. Ra portul a fost transmis în data de 15 februarie 1994. Uleiul lui Lorenzo nu este altceva decât uleiul de MÃSLINE! Atunci când es te ingerat în cantitãþi mari. Ceea ce nu-i împiedicã pe experþi sã promoveze mai nou implanturile l a sâni cu ulei din soia. Toate aceste minciuni ar trebui sã vã punã în gardã în legãturã cu interesele majore care se ascund în spatele modelãrii opiniei publice. Ac este decât un alt exemplu de dezinformare a publicului. ºi cancerul la prostatã pe de altã parte.În film. creºterea canola. Ac easta este o minciunã sfruntatã. Mai mult. nu existã practic problemã de sãnãta e care sã nu poatã fi alinatã sau chiar inversatã. Industria sãnãtãþii este un oximoron.

orice om inteligent va face ex act acest lucru. Ea face parte din trilogia care mai include Trusa pendulului ºi Mãsurãtorile e nergetice. Despre vibraþii este lucrarea scrisã dupã o viaþã de studiu de un Vrãj r în vârstã de 87 de ani. Dacã vã place istoria. aceasta putea fi gãsitã în toate magazinele. dacã dore uri aceastã plantã trebuie sã þi-o cultivi singur.Aflaþi cum puteþi folosi un lanþ vibratoriu pentru a stabili orientarea energiei. Astãzi. înainte ca agenþia guvernamentalã FDA sã decidã sã ne salveze nenorocirea numitã tãtãneasã. vã veþi îndrãgosti cu siguranþã de minunata capodoperã ilustratã în care sunt descri de ani de mãsurãtori energetice ºi intitulatã Mâna divinatorie (vezi Pachetul informativ). ºi pentru a elimina câmpurile energeti ce negative din cãminul dumneavoastrã. De altfel. pent ru a alunga durerea dintr-un loc rãnit sau dintr-o încheieturã inflamatã. 185 . În vremurile bune de altãdatã.

Anonim Ficatul este organul cel mai abuzat din întregul corp. aºa funcþioneazã ºi corpul . El reprezintã principalul org an de eliminare a . pe care nimic nu pare sã o deranjeze.Faceþi rost de câþiva lãstari cu rãdãcini ºi plantaþi-i în sol. Frunzele ei pot fi amestecate în salate sau puse în sandviciuri. eu ºi familia a am fi fost de mult morþi! Am mâncat tãtãneasã de mai multe ori pe sãptãmânã. sunt nevoit sã tai din plante pentru a permite creºterea unor lãs tari noi.5 metri. Dacã acest lucru ar fi fost adevãrat. De multe ori. Toate produsele racemizate produc rezultate excelente. Poate fi cultivatã inclusiv în ghi ece ºi se multiplicã extrem de uºor. pe care nu o vei gãsi la piaþã. la care se adaugã sucul de aloe. fãrã sã-ºi piardã însã culoarea verde. care le depãºesc cu mult pe c ele ale suplimentelor din magazine. Tãtãneasa are o vitalitate excepþionalã. Ce sã menþioneze reclama era cã uleiul de canola este el însuºi o otravã sistemicã cu efecte pe t en lung! Capitolul 27 Ficatul ºi ceapa Cum funcþioneazã ficatul. ani la rând. Adãugaþi puþin ulei de din mere ºi veþi obþine o masã cât se poate de hrãnitoare ºi de gustoasã. Dupã câteva sãptãmâni vei obþ extrem de vitale. De aceea. Ideal este sã le pregãt iþi la fel ca spanacul. produsele racemizate vã aduc beneficii mult mai mari la acelaºi preþ. Rãdãcinile ei cresc pânã la o adâncime de 12 metri. Este suficient sã plantaþi tãtãneasa o singurã datã ºi veþi obþine hranã pentru ani de zile. pânã când se înmoaie. întinzându-se pe un diametru de 1. Un precur sor racemizat accelereazã viteza de transformare. vindecã ulce tic ºi intestinal! Poate aºa se explicã interdicþia pe care i-au impus-o companiile farmaceut ice Ce este un precursor Un precursor este o substanþã chimicã ce precede formarea unei alte substanþe. care cresc pânã la o înãlþime de 1. acordaþi-le spaþiul necesar. Rãdãcina de tãtãneasã mãcinatã. Puteþi culege frunzele ºi florile plantei din primãvarã pânã toa târziu. în care se spunea: Fãrã pesticide . dintre cele mai sãnãtoase. Fãrã pesticide? Am vãzut recent o reclamã uriaºã la uleiul de canola. pe abur. Folosiþi-le o singurã datã ºi vã asigur cã nu veþi mai întreba a doua oarã dacã sunt eficient ltfel. ºi ne sim . FDA afirmã cã tãtãneasa este periculoasã.2 metri.

în care se produc mii de reacþii biochimice. Un ficat sãnãtos este esenþial pentru o stare bunã de sãnãtate. Când ficatul devine excedat de toxine. c are ajung în el prin intermediul dublei aprovizionãri cu sânge. Est e al doilea organ ca mãrime din corp ºi UNICUL organ care se autoregenereazã din proprie voinþã chiar dacã di el nu a mai rãmas intact decât 25%. Sunt clasificate în categoria celulelor parencime. ºi implicit asupra celorlalte organe ºi glande ale corpului. Aceste substanþe toxice impun un mare stres asupra ficatului. hepatocitele mor. alcãtuit din celulele strome care acoperã în mod normal sup rafaþa exterioarã a ficatului. Când hepatocitele mor. þesutul stromatic invadeazã spaþiul rãmas liber ºi formeazã cicatrice. De altfel. Ficatul este o incredibilã uzinã chimicã. deºeurile ºi alcoolii. inclusiv p ntru inversarea procesului de îmbãtrânire. Celulele funcþionale ale ficatului sunt numite hepatocite (de la hepat ficat ºi cite celule). pesticidele. capacitatea de regenerare a ficatului îi indicã impor tanþa în organism. Spaþiul rãmas în urma lor este umplut de un þesut conjunctiv de tip cicatrice . Aºa se 186 . Ficatul metabolizeazã alimentele.deºeurilor toxice. medicamentele.

El primeºte o DUBLà cantitate de sânge. bila acþioneazã ca emulsificator. De asemenea. Dr. Ele sunt simultan hepatocite ºi fagocite (de la fag a mânca. o boalã a EXCESULUI care este confundatã deseori cu o boalã a deficitului. sau E. încãrcat cu substanþe nutritive. ªtim astãzi inclusiv ce trebuie sã facem în asemenea cazuri. Guenther Enderlein a arãtat suita exactã a metamorfozei microbiene care se petre ce în bolile degenerative. ºi cit e celule). afecþiunea fiind numitã hipertensiune portalã. Ciroza determinã îngãlbenirea ºi împietrirea ficatului. Fagocitele eliminã microbii. hepatita este clasificatã în A. dar pot fi inversate uºor dacã persoana este dispusã sã coopereze. . deºi nu este cazul. mâniei. dizolvând grãsimile pen tru o asimilare corectã. funcþia ficatului este atât de compromisã încât corpul aj sã îºi clãdeascã rezerve de grãsimi ºi de celulitã. eliminându-le în mod normal prin intermediul bilei. Ficatul filtreazã deºeurile toxice din sânge. lucru indicat în lucrarea Ucigaºii ascunºi (vezi Pachetul informativ). La fel sunt mononucleoza. Toate aceste afecþiuni s unt predominante în Statele Unite. hranei ºi apei toxice) el oboseºte ºi sfârºeºte prin a se îmbolnãvi. Ficatul este un organ puternic vascularizat cu vase ale sângelui. Atunci când vedeþi un corp gras. În mod oficial. ficatul are nevoie de o cantitate uriaºã de ene rgie. corpurile strãine ºi celulele albe ºi roºii care au ieºit din circulaþie. a limfei.) sa u fizic (datoritã medicamentelor. EpsteinBarr ºi Sindromul Oboselii Cronice. prin intestine ºi colon. Dacã se aflã în stare de stres mental (datoritã gândirii negative. vedeþi practic organism bolnav. C. D. încheieturilor ºi þesuturilor moi ale corpului au ÎNTOTDEA UNA la bazã un ficat bolnav! Hepatita (de la hepat ficat ºi ita inflamare) este o boalã a ficatului. Celulele Kupffer care cãptuºesc vasele de sânge ale ficatului au o importanþã vitalã pentru sãnãtatea ºi vitalitatea noastrã. etc. grijilor. B. este furnizat de vena portã hepaticã. iar cel neoxig enat. Dacã deºeurile se acumuleazã pe pereþii ven ei porte. ca de obicei. presiunea sângelui creºte. fricii. Intoxicarea sângelui. Toate aceste afecþiuni reflectã o încãrcare cu toxine ÎN EXCES a organismului ºi un dezechilibru hormonal. Pentru a-ºi duce la bun sfârºit sarcinile.petrec lucrurile în ciroza ficatului. Sângele oxigenat venit din inimã este furnizat de artera hepaticã. Grãsimile asigurã colesterolul NECESAR pentru producerea hormonilor corticosteroizi de cãtre glandele adrenale (cel mai cunoscut steroid este cortizonul). Într-un corp bolnav sau îmbãtrânit. se înºealã. Medicii dau vina pe gunoierii naturii vi rusurile dar.

Vestiþi în aceastã direcþ nt alcoolicii ºi unii vârstnici (vechii greci credeau cã existã patru tipuri de personalitate: colericã. PAC ºi Yucca Herbal Blend sunt extrem de utile. apa de calitate ºi odihna joacã un rol la fel de im portant în procesul de vindecare. oamenii îºi schimbã personalitatea. colericã. Cele patru tipuri de personalitate continuã sã fie la modã. ceaiul lui Rene este folosit intravenos în cazul bo lilor virale. pe care le-a numit umor i .).n. Galen credea în cele patru tipuri esenþiale de personalitate. sanguinã ºi flegmaticã). Chole se refer sucul digestiv al ficatului. dar au cãpãtat nume noi. O mare parte din istoria dezastruoasã a medicinii occidentale este rezultatul teor iilor medicului ºi scriitorului grec Claudius Galen (circa 130-200 e. melan colicã. teoria lui Galen s-a dovedit greºitã. în timp ce în SUA el este folosit doar de câþiva veterinari pentru a trata câinii ºi pisicile agresive. Colericul are o persona litate acrã. Cuvântul coleric vine de la chole. O umoare esteun fluid corporal despre care se credea cã influenþeazã personalitatea. Existã un tip de personalitate. dificilã ºi greu de suportat.În regiunile centrale din China. Personalitãþile colerice Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. precum: tipul A. Detoxifi carea. bila. care înseamnã bilã în greceºte. 187 . În mare parte. exerciþiile fizice. Acesta a fost medicul per sonal al împãratului roman Marcus Aurelius. precursorii racemizaþi ai hormonilor. ce reflectã starea ficatului persoanei respective. cu mare succes. la fel ca ºi ceaiul de Kombucha. O persoanã biliarã are o personalitate dificilã.

stresul ºi bacteria H. HCI racemizat. Mãrimea lor oscileazã de la ace ea a unui bob de linte la . ster grãs ol alcool. Ele uºureazã de asemenea durerile provocate d e hernia hietalã (o afecþiune de care se plâng în mod frecvent femeile) prin eliminarea presiunii abdominale asupra diafragmei. Gazele. maro nie sau verzuie. etc. Bilirubina este cea care dã bilei culoarea sa galbenã. balonarea. indigestia. afecþiunile tiroidei ºi lipsa energiei toate sunt avertismente serioase îndeosebi în cazul femeilor! Acidul stomacal are un pH foarte redus (0.tipul B. INUNDÂND corpul cu un flux nesfârºit de substanþe toxice. constatãm cã acesta este alcãtuit din chole bilã. Acidul clorhidric. Ea conþine ioni minerali. uneori maroniu-verzuie. Aceasta reprezintã un suc digestiv de cu loare galben-maronie. ca sã nu mai vorbim de calitatea acesteia. problemele legate de pãr. dar în realitate se petrece exact cazul opus. Dacã indicaþiile din aceastã carte sunt respect ate. gazele ºi balonarea. Un ficat sãnãtos produce circa 1. Cel duodenal apare la nivelul pereþilor intestinuluisubþire. Hormonii ºi digestia sunt strâns legate între ele.8). Din cauza problemelor hormonale. Ulcerul peptic apare la nivelul pereþilor stomacali. stabilindu-se în vezica biliarã. Yucca Herbal Blend ºi DiSorb Aid fac minuni în cazu l problemelor digestive. grãsim ea. membranele mucoase ale stomacului prote jeazã pereþii acestuia de acest acid atât de puternic.15 litri de bilã pe zi. Producerea insuficientã a acidul ui clorhidric de cãtre celulele stomacului LIMITEAZà digerarea proteinelor ºi permite instalarea în organ ism a paraziþilor ºi a ouãlor lor. eliminând indigestia. Pietrele la vezica biliarã au o legãturã FOARTE STRÂNSà cu problemele digestive. celulita. bila ºi procesul de îmbãtrânire Îmbãtrânirea organelor vitale limiteazã serios capacitatea noastrã de a prelucra alimentel e ingerate. membranele stomacului îºi redobândesc starea de sãnãtate. cole sterol ºi bilirubina preluatã din celulele roºii moarte. incidenþa lor est e de zece ori mai mare în cazul femeilor decât în cel al bãrbaþilor! Pietrele la vezica biliarã sunt pietre al e ficatului care au migrat. Ele sunt foarte comune ºi reprezintã o afecþiune gravã. Atunci când sunt sãnãtoase. Dacã analizãm cuvântul colesterol. Un ficat bolnav NU eliminã suficientã bilã. Ficatul are un rol esenþial în procesul digestiv. El este atât de acid încât o singurã picãturã cãzutã pe piele ar face o gaurã în ea. dupã ce s-au pietrificat. cu un pH extrem de alcalin. Indigestia este pusã de multe ori pe seama unui exces de acid stomacal. Îmbãtrânirea. Imunitatea umoralã se referã la anticorpii ºi antigenii aflaþi în circulaþie în sângele uman ºi în fluidele limfatice. lucru observabil îndeosebi seara sau dupã o masã bogatã în g rãsimi. Pylori sunt trei dintre factorii care stau la baza ulcerului peptic.

Digestia parþialã pr veazã organismul de energie. Pentru digestie. E ºi K.aceea a unei mingi de golf. creând mediul perfect pentru instalarea paraziþilor un mediu alcãtuit din resturi alimentare în putrefacþie la care s e adaugã o mare cantitate de toxine. Vezica biliarã depoziteazã bila secretatã de ficat. eliberând-o în intestinul subþire ori de câte ori procesul digestiv impune acest lucru. grãsimile alimentare nu pot fi digerate. Puþinã Yucca Blend la fiecare masã face minuni în cazul aces tei tulburãri. Dacã nu existã suficientã bilã. uºor de absorbit de organism . Ele se divid ºi emulsif icã globulele mari de grãsime. D. Dacã doriþi sã scãpaþi complet de aceastã problemã. Metabolismul insuficie nt al grãsimilor conduce 188 . pe care le divid în molecule mici numite micele. Aceste secreþii sunt EXTREM DE alcaline ºi au scopul de a ridica pH-ul chimului. vã recomand clismele la ficat. bila reprezintã ceea ce reprezintã det ergentul pentru vasele murdare cu grãsime. unde este amestecatã cu secreþiile pancreasului ºi cu bila din ficat. For marea micelelor este esenþialã pentru absorbþia vitaminelor liposolubile A. cãci 40% din energia noastrã provine din oxidarea grãsimii. care îmbolnãvesc ºi îmbãtrânesc organismul-gazdã. Mâncarea parþial digeratã (numitã chim) iese din stomac ºi pãtrunde în prima din cele trei se uni ale intestinului subþire. astfel încât l egãturile chimice ale carbohidraþilor sã poatã fi rupte ºi zaharurile digerate. Notã: bãutul lichidelor la masã dilueazã acizii ºi enzimele stomacale. numitã duoden. Micelele Bila (ºi Yucca Blend) opereazã la fel ca ºi detergentul de vase.

efectele sale fiind c atastrofale (aºa se întâmplã de pildã în cazul programelor dietetice ºi al produselor alimentare care nu conþin grãsimi ) Bila conþine hem (fier organic). Cea mai mare parte a fierului din hem este absorbitã în intestine. Suferinzii de hepatitã. Dacã apare un deficit de fier la nivelul hemului din corp. medicamentele ºi mineralele din b e decanteazã ºi determinã apariþia ºi creºterea în dimensiuni a pietrelor la vezica biliarã. care gener eazã o culoare galbenã la nivelul globulelor ochilor. Acneea. de d ezechilibrele hormonale ºi de o dietã alimentarã necorespunzãtoare. La fel de utile sunt legumele proaspete cu frunze verzi (de pildã. Pierderea hemului (purtãtorul oxigenului în hemoglobi nã) conduce automat la o pierdere de energie ºi de vitalitate. cultivate în grãdinã (fãrã îngrãºãminte). dacã sunt înþelese adevãratele sale cauze. . Anemia rezultatã ca urmare a deficitului de fier poate fi tratatã cu uºur inþã. oxidarea glucozei (conversia glucozei în ATP. apendicita. iar capacitatea sângelui de a aproviziona mitocondriile ºi hepatocitele va scãde a corespunzãtor. deºeurile se rãspândesc înap i în organism. Dacã ficatul este toxic ºi nu poate separa bilirubina din sânge. Nivelul ridicat de zahãr în sânge (diabetul) este legat de nivelul redus de fier din hem. Din fericire. psoriazisul ºi dificultãþile de învãþare sunt simptome ale unor disfuncþii ale ficatului ºi a unei toxicitãþi sistemice. cirozã ºi mononucleozã au adesea un ten gãlbui. Fierul e ste un oxidant ºi participã direct la formarea radicalilor liberi. colesterolul. Aceste pietre îº u originea în ficat. Pe mãsurã ce corpul îmbãtrâneºte ºi pH-ul sãu se modificã. Suplimentele pe bazã de fier alimentar sunt dezastruoase pentru organism. bãºicile. Soluþia perfectã pentru cei cu defici t de fier sunt algele Klammath. Anemia rezultatã ca urmare a deficitului de fier NU reprezintã însã o conseci nþã a deficitului de fier alimentar. sarea. Aceste molecule d e fier sunt mult mai active din punct de vedere biologic decât fierul alimentar. icterul. Gãlbinarea este un SEMN al unei disfuncþii grave a ficatului. constipaþia . Icterul este rezultatul unui exces de bilã ºi de bilirubinã în sânge. molecula noastrã energeticã) de cãtr e mitocondrii va fi mult redusã.la probleme grave de sãnãtate ºi la o cantitate redusã de energie. toate pot fi tratate acasã. spanac ul). Emulsificatorul grãsimilor din bilã care menþine colesterolul în soluþie este lecitina. care asigurã materia primã necesarã într-o formã uºor asimilabilã de cãtre organism pentru a duce hemul necesar. ci a încetinirii funcþiilor organelor vitale datoratã toxicitãþii sistemice ºi de zechilibrelor hormonale (exceselor). Acest lucru este valabil îndeoseb i în cazul femeilor aflate la menstruaþie. Copiii suferã adeseori de disfuncþii ale ficatului.

indiferen t de vârsta biologicã a omului! Pierderea vezicii biliare echivaleazã cu o îmbãtrânire mai acceleratã ºi cu o viaþã trãitã pe l de subzistenþã. etc. fi catul îºi va secreta bila direct în intestin. ele putând resta bili calitatea vieþii persoanei. testicule. Omul poa te trãi fãrã vezica biliarã. O vezicã biliarã cangrenoasã trebuie extirpatã chirurgical. fãrã apendice. Acþiunile imediate de remediere a situaþiei sunt absolut necesare în acest caz. eliminând cu uºurinþã vez ica biliarã a bolnavilor. nu toatã odatã imediat dupã masã. Este bine însã ca oamenii sã înþeleagã CAUZELE care stau la baza formãrii pietr lor la vezicã.dar ajung la proporþii gigantice numai în vezica biliarã. Þesuturile cangrenoase sunt þesuturi moarte care putreze sc în absenþa oxigenului. dar picãturã cu picãturã. cangrena se va instala în numai câteva ore. în caz contrar. Dacã pietrele din vezica biliarã BLOCHEAZà traseul bilei dintre ficat ºi intestinul subþir e. Odatã eliminatã. ovare. 189 . Pierderea vezicii biliare conduce de regulã la dia bet în urmãtorii 20 de ani.. Medicina modernã a avansat foarte mult în procedeele chirurgicale. splinã. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a evita pierderea vezicii biliare. dacã persoana nu face nimic pentru a preveni acest lucru. Pie trele la vezica biliarã sunt responsabile pentru circa 8. fãrã sã se bazeze pe progresele tehnologice pentru a fi salvaþi de la o moarte sigurã. adãugându-i mulþi ani de viaþã. persoana va mu ri din cauza ºocului rezultat prin otrãvire (toxemie).000 de morþi ºi peste UN MILIARD de dolari anual nu mai în Statele Unite. dar preþul plãtit va fi sãnãtatea ºi itatea sa. DACà pacientul nu face nimic pentru a veni în ajutorul corpului sãu. Pietrele la vezicã sunt o confirmare a faptului cã bãtrâneþea s-a instalat deja. creând a n stres similar celui impus organismului de gustãrile dintre mesele principale.

Abdomenul umflat Abdomenul umflat reprezintã un SEMN clasic al unor probleme la ficat ºi al unui corp aflat sub asediu. polenul armonizat. Infecþii similare apar ºi în c azul femeilor. din cauza stãrii în care e aflã animalele. Este situat deasupra colonului ascendent. DiSorb Aid. De aceea. o alternativã mai sigurã constã în folosirea tabletelor de ficat de viþel organic r acemizat ºi predigerat. tabletele de ficat organic racemizat. sana ºi kefirul sunt extrem de sãnãtoase. tru a-ºitrata bolnavii de cancer. lucru care se întâmplã în caz de cirozã. Harmonic Synerg y. Lactatele precum iaurtul. sub plãmânul drept. în partea d reaptã. având drept cauzã princip alã colonul inflamat ºi deformat. constipaþie ºi probleme ale intestinului gros. obþinut din ficat de viþel. -toate aceste produse reprezintã SUPER-ALIMENTE uºor de digerat. fãrã sã prezinte nici unul din inconven ientele cãrnii. coli). Fructele ºi legumele proaspete. Ceaiul de Kombucha ºi sucul proaspãt de lãmâie reprezintã suplimenþi alimentari ideali. artrita ºi problemele cardiace ca sã numi m numai o parte dintre ele. situatã în pa stângã a corpului. organice.Igiena ficatului Bolnavii de cancer ar trebui sã se abþinã temporar de la consumul cãrnii (de orice fel) ºi al brânzeturilor. sau direct prin c onducta prin care trece bila. Acestea reprezintã energizante foarte puternice. În Statele Unite. problemele prostatei. Yucca Herbal ºi R/HCI asigurã o d igestie de 100% ºi restabilirea rapidã a stãrii de sãnãtate. Orice abdomen umflat înseamnã probleme. Acest lichid este ÎNCÃRCAT cu substanþe nutritive ºi cu enzime biologic active. Un colon congestionat reprezintã un teren ideal pentru boalã ºi un bilet sigur cãtre cim itir. Dr. lângã stomac ºi în opoziþie cu splina. Afecþiunea este fr ecvent asociatã cu colita. generatoare de stres. Este un SEMN evident de acumulare a deºeurilor toxice. al cãrui masaj permite dislocarea ºi eliminarea unor . sunt la fel de UTILE pe tru ficat. altele care vor urma! O descoperire recen tã pe care v-o recomandãm este Rollerul Limfatic Biogen. crescute fãrã îngrãºãminte. cam la aceeaºi înãlþime. Este un lucru obiºnuit sã gãseºti într-un ficat inflamat bacili din colon (E. Localizarea anatomicã a ficatului Ficatul este localizat direct sub ultimele coaste ale cutiei toracice. Acestea conþin proteine grele. plantele taoiste. unele existente. guta. Algele Klammath. organic. care golesc sistemul de energ ie. Paraziþii intestinali ajung de multe ori la ficat prin vena portã. Max Gerson obiºnuia sã foloseascã sucul proaspãt. dar de aceastã datã cauza lor sunt problemele HORMONALE. diverticulita. ficatul proaspãt nu se mai gãseºte de mult pe piaþã. pe canalul vaginal. Un abdomen umflat reprezintã doar parþial un depozit de grãsime.

Când mi-a cerut ajutorul. care produce un mi ros metalic în respiraþia anumitor persoane. cunoscutã ºi sub de respiraþie a ficatului. Sperãm cã cititorii noºtri au înþeles cât de importante sunt mestecatul aten t al hranei. i -am simþit imediat mirosul respiraþiei ºi am recunoscut simptomul. 190 . Respiraþia ficatului Existã alimente precum ceapa crudã care provoacã o respiraþie neplãcutã. mononucleozã. mãtreaþã abundentã. în care prima se plângea de problemele ei de sãnãtate. cei care au viermi inelari. Ceapa crudã este un detoxifiant puternic. Toate problemele intestinului gros sunt rezultatul unui mod de viaþã nesãnãtos ºi al unei diete dezechilibrate. o conversaþie între asistenta profesorului meu de biochimie ºi o altã persoanã. exerciþiile fizice ºi o alimentaþie cât mai corectã pent ru inversarea procesului de îmbãtrânire. Am auzit odatã.cantitãþi masive de deºeuri din colon. fãrã sã vreau. bãutul apei de calitate de-a lungul întregii zile. sau dobândesc sindromul oboselii cronice. Doamna în cauzã avea un ficat stresat. Oamenii care au ficatul stresat fac uºor hepatitã. Din aceeaºi categorie fac parte suferinzii de psoriazis.

Îmi amintesc cã pe vremea când l. diverticulitã. eliminând-o urgent. Ace cru îl puteþi face ºi dumneavoastrã! Bãile minerale ºi ficatul De-a lungul timpului. am preferat sã-mi croiesc o cale nouã. infecþii cu paraziþi. pe mine mã obosesc cumplit! Oamenii cu ficatul slãbit trebuie sã fie foarte atenþi atunci când se scaldã în izvoare cu apa caldã. unghii fragile. În cazul în care constataþi totuºi cã sãnãtatea dumneavoastrã nu mai este la fel de bunã sau cã aþi încep accelerat. SUPER-ALIMENTE pentru o SUPER-VIAÞà . Sauna NU foloseºte cãldura sau lumina. sfatul meu este sã priviþi în faþã realitatea. echilibrãrii hormonilor ºi i ngerãrii SUPERalimentelor.picior de atlet. Dacã nu sunteþi pregãtit sã faceþi aþã acestei cantitãþi. Nu mai puþin de 90% din populaþie are ficatul stresat. colitã. sindromul colonului iritabil. mergeam împreunã cu familia la Izvoarele Calde din Deºert. deºi mulþi oameni se simt revigoraþi de ele. cele calde ºi locurile cu nãmol terapeutic au atras mulþi oamenidornici sã îºi redobândeascã sãnãtatea. Pot confirma personal eficacitatea acestor bãi (minerale ºi de nãmol) în procesul de det oxifiere. probleme periodontale ale gingiilor. Se produce de asemenea o pierdere a ele ctroliþilor minerali. Un ficat sãnãtos reprezintã o condiþie sine qua non pentru a redeveni tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom discuta despre fluxul de energie ºi despre vitalita tea nelimitatã a organismului. m-am trezit la vârsta de 45 de ani. când amdescoperit cã am probleme serioase. un loc din California. Alzheimer. vã veþi simþi foarte obosit. Sauna cu infraroºii la distanþã (SID) reprezintã o modalitate excelentã de a experimenta b eneficiile unei bãi cu apã mineralã caldã chiar acasã la dumneavoastrã. cancer. pielea uscatã. Atrag însã atenþia cã. ºi a ltele. Existã modalitãþi diferite de a dobândi o stare idealã de sãnãtate. Aºa se explicã de ce am insistat atât de tare asupra necesitãþii detoxifierii cu orice preþ a organismului. regenerând ficatul. Personal. întrucât acestea esc organismul sã elimine brusc o cantitate foarte mare de toxine în sânge. despre care vom mai vorbi în capitolul urmãtor. astfel încât astãzi. izvoarele minerale. Acest dispozitiv minunat dizolvã ºi e inã din þesuturile moi deºeurile acide. este foarte indicat sã beþi cantitãþi mari de apã cu minerale marine racemizate. constipaþie. mi-am recãpãtat integral viaþa înapoi. la vârsta de 53 de ani. Ori de câte ori aplicaþi procedee de detoxifier e prin intermediul pielii. în care numeroºi vizitat ori se scãldau în apele minerale ºi fãceau bãi de nãmol. În loc sã continui pe aceeaºi cale. iar eu nu mã opun nici un .

iar pãrul va începe din nou sã creascã. dupã o vreme nu prea îndelungatã.Iatã care sunt super-alimentele care alcãtuiesc principala mea dietã alimentarã (având în ve dere cã nu mãnânc decât o singurã datã pe zi). veþi constata cã greutatea dumneavoastrã se va n ormaliza. Folosiþi-le ºi veþi constata cã senzaþia de foame dispare ce energia ºi luciditatea dumneavoastrã mentalã vor atinge un nivel pe care nici mãcar nu vi-l puteþi imagina la ora actualã. Mai mult. Harmonic Synergy Tablete ETVC Taoist Rice Polish Harmonic Pollen Taoist 5 Elements Harmonic Royal Jelly Klammath Algae Biogen Skin & Body Biogen Liver Biogen HGH VitaLight Tablets Precursori Racemizaþi 191 .

Toate produsele intitulate Biogen ºi Harmonic au o valoare de referinþã de 10/10. o piersicã sau l egume proaspete. Efectul pe care îl au produsele racemizate asupra moleculelor substanþelor nutritive bogate în energie este cel mai bine descris prin cuvântul viabilitate.Adaug uneori la aceste produse ºi un mãr sau o parã. Yucca Blend ºi R/HCI. Toate substanþele cu o energie orientatã cãtre dreapta p rimesc valoarea de referinþã staticã de 0. ºi mai puþin la putere. legatã de activitatea biologicã ºi de amprenta ra emicã . Scala racemicã este de la 0-10. Produsele racemizate au o dublã valoare. completez procesul digestiv cu DiSorb Aid. amplificã. Procesul de racemiz are ridicã aceastã valoare de zece ori. astfel încât câmpurile individuale ºi compuse sã nu poatã reveni la un nivel ener etic inferior noii valori atinse ºi sã nu se deterioreze o perioadã foarte lungã de timp. ceea . unificate prin suprapunere pentru a atinge efecte biologice maxime. Produsele racemizate sunt extrem de active din punct de vedere biologic. Nu se mãsoarã în carbohidraþi. homeopatia sau alte procese c unoscute ºi aplicate pânã acum în domeniul sãnãtãþii. precum ºi profunzimea câmpului energetic rezultat intensificând astf el activitatea biologicã în interiorul organismului. Aceºti termeni indicã existenþa unei energii potenþiale disponibile ºi un rãspuns biologic aº eptat. Racemizarea nu are nimic de-a face cu magnetismul. producând aproape instantaneu beneficii maxime. ci în activitatea forþei vitale din sis emele vii. Racemizarea amplificã enorm profilul energetic al sub stanþelor nutritive. Pentru o absorbþie perfectã ºi o eliberare cât mai deplinã a energiei. în ceea ce priveºte profilul lor energetic. lipide. stabilizeazã ºi bl cheazã frecvenþa energeticã. proteine ºi calorii. Viabilitatea se referã mai degr abã la utilitatea ºi activitatea biologicã. Ilustraþie Efectele vindecãtoare ale terapiei magnetice Haos Ordine Înainte Magnet Dupã Masajul molecular al mineralelor marine ionizate în sânge ºi în fluidul limfatic De ce vorbim atâta de racemizare Produsele racemizate sunt combinaþii de câmpuri energetice circulare. Procesul se realizeazã în patru trepte ºi unificã. un fruct de mango. Unificarea câmpurilor energetice ale substanþelor nutritive ficã viteza de rotaþie a energiei.

Valoarea vindecãtoare a aerului. 192 . Produsele racemizate NU au egal pe piaþã. Seneca Oamenii adorã litoralul mãrii! Aerul de acolo îi face sã se simtã automat mai bine. Capitolul 28 Mineralele din apa mãrii Omul nu moare. El se sinucide . întrucât usteºte de electricitate. De aceea. efectele lor asupra vitalitãþii celor care le folosesc sunt incredibile. apei ºi nisipului de pe litoral este datã de ionii minerali încãrc aþi electric. Apa ionizatã le revigoreazã trupurile. prin punctele reflexe ale ac estora). Mersul cu picioarele goale pri n nisip permite scurgerea unei pãrþi importante a energiei toxice prin tãlpi (mai exact.ce înseamnã cã sunt de zece ori mai viabile în interiorul organismului decât în starea lor ne-racemiz atã.

Sp re deosebire de acest proces. în caz contrar. ionii minerali sunt numiþi electroliþi. Dacã aceºti ioni provin dintr-o sursã anorganicã precum sarea de bucãtãrie sau c rbonatul de calciu ei destabilizeazã sistemul ºi creeazã condiþii pentru acumularea de excese în organism. moleculele sãrurilor se divid în ioni minerali instabili. Sângele ºi limfa conþin electroliþi. lucru important de ºtiut. Existã ioni capabili sã conducã electricitatea într-o soluþie. Un corp care dis pune de o cantitate suficientã de ioni se bucurã deopotrivã de sãnãtate ºi de vitalitate. Barierele Am putea compara sistemul nervos cu un sistem de bariere la care trebuie plãtit un preþ înainte ca semnalelor electrice sã li se permitã continuarea drumului cãtre destinaþie. O unitate de m onedã electricã este numitã un ion mineral. Ionii sunt atomi care au pierdut sau au dobândit electroni în plus. Corpul îºi conduce afacerile zilnice folosind ca monedã electricitatea. întrucât poate salva viaþa în caz de atac sau epuizare din cauza cãlduri i excesive. prin intermediul fibrelor nervoase ºi al ionilor minerali furnizaþi de sânge. De aceea. conti nuându-ºi drumul. furnizând astfel energia necesarã procesului. Sinapsele ar putea fi comparate cu niºte ecluze de-a lungul axonului nervului. În soluþie. Fibrele ºi celulele noastre nervoase sunt înþesate de as menea electroliþi. Atunci când impulsurile electrice traverseazã sinapsele. precum sarea de bucãtãrie (clorura de sodiu). corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu ioni. ionii minerali racemizaþi echilibreazã sistemul. ionii minerali renunþã la electronii lor. Aceºtia permit transferul energiei (semnalelor) electrice de la un capãt la altul al corpului nostru. inclusiv cele coloidale.Marea este principala baterie în care natura îºi stocheazã ENERGIA ei orientatã cãtre dreapt a! Eareprezintã un fenomen de o importanþã extremã. Celulele Schwann þin poarta deschisã prin producerea unor hormoni care deblocheazã rec eptorii sinapselor. de-a lungul sinapselor (sã spunem. Compuºii ionici sunt cristale. apar bolile ºi obosea a. Semnalele electrice întrerupte provoacã miºcãri spastice care îngreuneazã deplasarea ºi funcþ area . iar ionii minerali asigurã energia necesarã pentru ca semnalul sã poatã trece de poartã. Sãrurile su nt STABILE ºi îºi menþinforma de cristale PÂNà CÂND sunt hidrolizate (dizolvate în apã). Înþelegerea sursei din care provine ener gia mãrii este esenþialã pentru inversarea procesului de îmbãtrânire ºi pentru sãnãtatea noastrã. în timp ce alþii nu pot face a est lucru. Compuºii ionici sunt alcãtuiþi din doi sau mai mulþi ioni care au format o legãturã himicã între ei. cãtre picior sau cãtre un deget). Atunci când sunt dizolvate în apã sau în fluidele corporale. Mineralele care nu se aflã într-o formã ionizatã nu sunt suficiente în acest scop.

Cei care au trecut prin ciclul carbonului ºi au cãpãtat o structurã racemizatã sunt mult mai activi în corpul uman. Nu toþi ionii minerali sunt la fel. cãci trupurile lor se aflã sub un mare stres fizic. Aceºtia ºtiu foarte bine cã performanþa puterea ºi vitalitatea sunt asociate cu electroliþii. Atleþii FOLOSESC cantitãþi mari de electroliþi. necontrolate. dar spre deosebire de atleþi. Aceste minerale stau de asemenea la baza produce rii Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã. Precursorii racemizaþi onilor asigurã activitatea hormonalã necesarã pentru restabilirea celulelor Schwann. Neuropatia ºi mielomul împãrtãºesc ºi ele o parte din me. Atunci când sunt racemizaþi. Paralizia cerebralã ºi scleroza multiplã sunt exemple e impulsuri electrice sporadice. care îºi epuizeazã rez rvele în numai câþiva ani.normalã a unei persoane. Semnãtura energeticã ºi amprenta electricã a acestor ioni est e inferioarã ionilor 193 . Atleþii clasice d aceste proble Body Toner ai horm Electroliþii sunt EXTREM DE importanþi pentru atleþi. ei ºi reduc rezervele de ioni minerali mult mai lent. Scoaterea la suprafaþã a vechilor depozite marine ºi hidrolizarea lor pentru a obþine io ni minerali nu reprezintã o idee foarte bunã. nivelul lor de activitate este deneegalat. SOC ºi Biogen Skin & sunt douã produse extrem de eficiente pentru restaurarea acestui înveliº. ªi oamenii obiºnuiþi folosesc electroliþii. în cantitãþi corespunzãtoare. prin pierderea celulelor Schwann ºi deteriorarea înveliºului de mielinã. Ei ºtiu cã trupurile lor nu vor putea obþine mari realizãri sportive fãrã ajutorul electroliþilor.

ei sunt ÎNCÃRCAÞI cu metale grele toxice precum plumbul. în sti depolicarbonaþi. Sodiul este un electrolit care contribui e la fluxul energiei electrice în corpul uman. Bãuturile energizante pentru sportivi. Dacã organismul nu are altã opþiune. dupã 15 minute de plimbare cu picioarele goale prin nisipul plajei ºi-au revenit complet! O altã modalitate con stã în a purta un lanþ vibratoriu. Dacã mai adãugaþi la aceastã apã ºi ale marine ionizate. Chiropracticienii susþin cã orientarea vertebrelor este direct asociatã cu . iar performanþele lor ºcolare ºi sportive sunt mul t mai bune. fãcând-o prietenoasã din punct de vedere biologic. Transferul de energie poate fi obþinut ºi prin alte mijloace. dar în cantitãþi foarte mici. potenþialul lor fiind apoi amplifi cat prin procedeul de racemizare. Noi avem nevoie de sodiu. în plus. care nu costã decât câþiva penny. apa BEV ºi energia Mulþi atleþi folosesc bãuturile energizante comerciale pentru a-ºi suplini necesarul de ioni minerali. ori îmbrãþiºând un copac cu picioarele goale. ca sã nu numim decât câteva. Le place gustul ei. Prea m ult sodiu dezechilibreazã raportul sodiu/potasiu ºi pregãteºte terenul pentru instalarea cancerului. veþi obþine o apã de bãut fãrã egal. el va folosi ionii de sodiu în locul altor ioni min erali de care are nevoie. folosind ioni marini racemizaþi ºi apã V. copiii mei se duc în fiecare zi la ºcoalã cu apa lor BEV ionizatã.minerali racemizaþi. Am cunoscut oameni cu dureri insuportabile de spate. Procesul BEV mãreºte unghiul legãturilor moleculare ºi ale atomilor de hidrogen ºi ridicã fr ecvenþa vibratorie a apei. incapabili sã stea cu coloana dreaptã. Îi spun chiar apã de putere ! Toþi colegii lor beau apã de la ei! Apa BEV are un potenþial POR specific punctului de concepþie . iar semnãtura lor este incompletã. care . Atleþii inteligenþi parã propriile lor bãuturi energizante. Aceste bãuturi nu sunt însã deloc indicate! Amprenta lor energeticã este nesãnãtoasã pentru c rpul uman. Aceste acþiuni modificã frecvenþele anormale ale corpului ºi îl pun pe acesta la unison cu pãmântul-mamã. Ionii minerali racemizaþi ne menþin tineri ºi puternici. fiind con centraþi dintr-un mediu activ din punct de vedere biologic apa de mare . plimbânduvã cu picioarele goale prin nisip sau prin iarbã. Fãrã sã-i oblig eu. Sarea de masã este alcãtuitã din sodiu ºi clor. Amprenta ei energeticã se naºte din restructurarea moleculelor de apã ºi ºtergerea memoriei contaminanþilor toxici care se gãs esc în apa obiºnuitã. O plimbare de numai cinci minute pe zi cu picioarele goale elibereazã o cantitate MASIVà de energie negativã ºi de stres din or ganism. Spre exemplu. Atleþii care folosesc cantitãþi mari din aceste bãuturi exper imenteazã o îmbãtrânire rapidã a organelor lor interne ºi a þesuturilor conjunctive. cad miul ºi mercurul.

permiþând începerea procesului de placare. pentru a-ºi menþine o sãnãtate optimã.000 de dolari pentru un sac cu sare Ionii în soluþie permit trecerea electricitãþii. Electricitatea care trece printr-un lichid dã naºtere procesului de e lectrolizã (de la electro electricitate ºi lizã disoluþie). durerea ºi bolile dispar. Dacã un lichid nu conþine ioni. Corpul uman are nevoie de o aprovizionare constantã cu ioni minerali electroliþi. într -o proporþieechilibratã. Dr. Curentul electric reprezintã o miºcare a energiei de-a lungul unui cablu metalic.000 de dolari pentru rezolvarea un ei probleme legatã de electrolizã într-un magazin de cromare. iar plimbarea prin nisip este o dovadã cã atunci când energia toxicã este eliminatã din organi sm. 10. iar fluxul de electricitate a început imediat sã curgã prin lichidul a stfel obþinut. Clorura de sodiu a rezolvat pe loc problema elect rolizei apei. Reams nu a fãcut altceva decât sã toarn a kilograme de sare în soluþie. pentru simplul motiv cã sodiul este un electrolit. Carry Reams a primit odatã nu mai puþin de 10. curentul este transportat prin intermediul ionilo r minerali ionizaþi. În flu idele corporale precum sângele ºi limfa. Nici unul din cei prezenþi. nu reuºea sã punã aparatul în funcþiune.stresul organelor vitale. lãsând însã 194 . Înlocuirea sãrii de bucãtãrie mente de sodiu aºa cum se procedeazã în cercurile medicale alopatice nu rezolvã problema decât pe termen sc urt. curentul el ectric nu poate trece prin el. nici chiar prod ucãtorul tancului de electrolizã.

Ei susþin cã NU existã nici o diferen zaharozã. siropurile) ºi cele artificiale p recum aspartamul (mai bine cunoscut prin eticheta în trei culori. energia lor este neutralizatã. Conform opiniei lor. dextrozã ºi lactozã. Bacteriile produc acest rezultat prin intermediul alchimiei biologice. hormoni º organici benefici. Experþii afirmã cã zahãrul nu este altceva decât zahãr. Când ionii se leagã de zahãr. Este important sã înþe legeþi cã organismul Kombucha are capacitatea de a converti aceastã substanþã cu energia orienta tã cãtre stânga zahãrul de bucãtãrie într-un câmp energetic orientat cãtre dreapta ºi încãrcat cu enzime. Kombucha este un produs alimentar viu. exceptând structura molecularã a acestor produse. toate acestea sunt m inciuni. Mai mult. dar energia a rãmas. apare imediat o crizã de sãnãtate. Sodiul este o otravã! Zahãrul Zaharoza (zahãrul de masã) este un cristal. În cazul în care cantitatea de ioni din org anism scade. sorbitolul ºi xilitolul nu sunt periculoase pentru organismul uman. al cãrui câmp energetic a fost inversat.neatinsã adevãrata cauzã. dar NU conduce electricitatea atunci când este dizolvatã în apã. Zaharoza saboteazã fluxul de energie din corp. Zaharurile purificate (zahãrul de bucãtãrie. Ei bine. fructoza. Unele zaharuri accelereazã procesul de îmbãtrânire prin neutralizarea rezervelor natural e ale corpului de ioni minerali. care reduce frecvenþa vibratorie a corpului ºi îi diminue ura acestuia. Zahãrul a dispãrut. corpului nu-i pasã cu ce tip de zahãr îl hrãnim. Mai exact. dieta lor furnizându-le doar cantitatea necesarã de ioni minerali pentru a rezista între subzistenþã ºi boalã. foarte concentratã . maltozã. Zaharoza nu este un electrolit. La fel ºi aspartamul. Marea majoritate a oamenilor îºi trãiesc viaþa la limita înfometãrii. ei afirmã cã manitolul. sodiul creeazã condiþiile pentru EXCE S ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. alb ºi albastru. Zahãrul este o subst anþã cu o energie orientatã cãtre stânga. Aºa cum spuneam mai devreme. Aceste diferenþe au la bazã orientarea energeticã a produselor. Corpul face o diferenþã cât se poate de clarã între tipurile de zahãr. cãci nu conþine ioni minerali. Aºa-zisele stãri psihice melan colice datorate excesului de zahãr sunt în viziunea lor doar o iluzie. modifi cându-ºi astfel structura. aceste molecule pierd sau câºtigã electroni. întrucât se leagã de ionii noºtri minerali. roºu. iar procesul de îmbãtrânire se accelereazã. vã veþi pierde vitalitatea ºi veþi îmbãtrâni mai ra Am discutat mai devreme în aceastã carte despre ceaiul de Kombucha. de pe etichetele pr . la fel cum face ºi dif renþa între tipurile de grãsimi. Zaharurile albe ºi artificiale distrug energia alimentelor prin i onizare sau prin deteriorarea moleculelor alimentare. Dacã mâncaþi frecvent zahãr de bucãtãrie. ºi vã asigur cã ei cunosc foarte bine acest lucru.

oduselor alimentare) . precum calciul. la care se adaugã aditivii alimentari. au proprietãþi radiomimetice care imitã efectele radiaþiei nucleare asupra ADNului celular. Gândacii nu le atacã. fierul. sulful ºi fosforul. ªtiu ei ce ºtiu! Dacã TREBUIE sã faceþi o alegere între zahãrul de masã ºi aspartam sau alte zaharuri de sinte alegeþi zahãrul de masã! Câteva tablete de VitaLight vã vor ajuta apoi sã neutralizaþi acest ahãr. Alimentele prelucrate care conþin cantitãþi mari de zahãr sau sare nu se stricã prea uºor to cmai pentru cã enzimele lor au fost deteriorate. corpul are nevoie de mineralele principale. Problema poate fi inversatã cu ajuto rul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. dar ºi de cel e secundare (oligoelemente). molibdenul ºi alte circa 60. Cât despre oligoelementele precum manganul. întrucât nu savureazã deloc alimen tele pline de zahãr sau de sare. la diminuarea activitãþii glandu lare ºi la dezechilibrele hormonale. 195 . iodul . prin blocarea receptorilor corpului. borul. Încercaþi totuºi sã nu vã faceþi un obicei din consumul de zahãr! Minerale principale ºi secundare Pentru a funcþiona corect. Aceste otrãvuri zãpãcesc energia corpului ºi echivaleazã cu hrana gãtitã la microu Ele conduc în timp la albirea pãrului. ªtiinþa a pus în evidenþã de multã vreme necesitatea mineralelor principale . la apariþia ridurilor.

Un asemenea produs. Ce se ºtie mai puþin este faptul cã la fel de importantã ca ºi mineralele însele forma în care se prezintã acestea. Harmonic Synergy ºi ficatul biogen reprezintã substanþe nu tritive excelente. Ele sunt echivalentul unei bancnote false. NU îi utilizaþi. SUPER-alimentele precum algele Klam math. Rezolvã o problemã. mineralele ºi azotul Enzimele depind de minerale. negeneratoare de stres. folosit frecvent pentru a completa aºa-numitul deficit de calciu (o eroare de diagnostic în cazul osteoporozei) este carbonatul de calciu sau carapacea de scoicã. lipsa lor accelerând proc sul de îmbãtrânire. ierburile taoiste. Produsele care conþin minerale într-o formã elementalã NU au ce cãuta în corpul uman. Enzimele creeazã zone deschise în care sângele ºi limfa sã p oatã furniza substanþele nutritive de care are nevoie corpul. Est e ca ºi cum o femeie lãuzã ar bea mai mult lapte pentru a putea produce mai mult lapte matern! Mineralele chelate provoacã probleme organismului. Azotul joacã un rol cheie în procesul vieþii. Este vorba de produºii în care mine ralele sunt legate de un purtãtor. Ei streseazã sistemul ºi cr eeazã excese. polenul armonic. precum ºi din suplimentele cu ioni minerali racemizaþi. Procesul de chelare pãcãleºte corpul sã accepte în sânge substanþe pe care nu le-a putut prod ce în mod normal. Acest lucru NU este deloc de dorit! Aceºti compuºi minerali reprezintã câmpuri ergetice dezechilibrate care NU au trecut prin ciclul carbonului. Gândiþi-vã cât de absurd este sã iei carbonat de calciu pentru a obþine mai mult calciu. Ele da u peste cap echilibrul acestuia ºi produc efecte secundare asupra sãnãtãþii noastre. aspartamul ºi alimentele modificate genetic). Ionii minerali activi din punct de vedere biologic provin de la animalele ºi plant ele sãnãtoase. Ele reprezintã molecule proteice care funcþioneazã în inter iorul organismului ca niºte ingineri. Forma lor determinã efectele pe care le au mineralele asupra sãnãtãþii umane. dar nu ezitã sã ridice în slãvi soia ºi canola. Toate proteinele ºi toþi aminoacizii conþin az . de regulã un aminoacid. Se ºtie astãzi cã mineralele sunt esenþiale pentru o bunã nutriþie. pânã în sânge. Sufixul at ne aratã cã el se aflã într-o formã de sare sau cristalinã. Purtãtorul transportã mineralele prin tra ctul gastrointestinal.importanþa acestora pentru nutriþia umanã a fost descoperitã abia recent (ºtiinþa a acceptat cu greu dependenþa omului de minerale. dar creeazã mai multe probleme noi. Produsele care conþin minerale într-o formã elementalã nu sunt deloc utile corpului. alcãtuit din calciu ºi carbon. Enzimele.

Valoarea proteinelor alimentare este mãsuratã prin conþinutul lor în azot. În forma sa metalicã. El poate fi gãsit în numeroase forme. nutriþio niºtii ºi fermierii se referã de fapt la conþinutul în azot al acestora. Azotul (care are simbolul atomic N ) este extrem de important pentru conductivitate a electricã ºi pentru transferul energiei în corp. Din pãcate. Proteinele ciudate Proteinele ciudate sunt proteine care induc corpului o stare de confuzie. Viaþa NU POATE exista în lipsa azotului. Atunci când vorbesc despre procentajul în proteine al unui aliment sau al unei recolte. experþii folosesc a zotul pentru a FORÞA plantele sã creascã. Ei cred cã pot mitui natura sã producã alimente bogate în vitalitate cu ajutorul îngrãºãmintelor pe bazã de azot. Cel mai clasic exemplu sunt proteinele din soia. c onduce electricitatea ºi acþioneazã ca un electrolit. Plantele ºi animalele au nevoie de azot pentru a creºte. azotul este eliberat (gândiþi-vã la compost sau la un ca davru în putrefacþie). bogate în proteine ciudate . Când proteinele sunt digerate ºi divizate în pãrþile lor componente. 196 . Azotul NU este un ion mineral în sensul clasic al cuvântului (fiind un gaz).ot. Atmosfera este alcãtuitã într-o proporþie de 78% di n azot. Azotul este un gaz extrem de acid (pH 1-2). Natura rãspunde în oducând alimente cu energia orientatã cãtre stânga. dar funcþioneazã totuºi ca ºi cum ar fi. pornind de la premisa cã orice aliment este hrãnitor.

fãcându-l încã ºi cid. Odatã cu creºterea incidenþei acestor proteine a crescut ºi numãrul celor bolnavi de boli degenerative. Citiþi eticheta unui produs pentru câini sau pisici. el intrã într-o sta de confuzie. Ceamai rapidã cale de a inversa procesul de acidifiere constã în ingerarea Apei Io nizate de Înaltã Valoare Medicinalã. În cazul ost eoporozei. ea depãºeºte curent 2% din cantitatea totalã! Cu fiecare dublare a cantitãþii de proteine ciudate ingerate sã spunem de la 0. În fiecare zi. Veþi gãsi afiºatã aici lista totalã a pr teinelor ºi o listã a proteinelor inutilizabile de cãtre organism. Þesuturile corpului sunt alcãtuite din proteine care conþin azot. pentru a CONTRACARA aciditatea sângelui.Azotul are multe forme diferite. Proteinele ciudate conþin azot. dar într-o formã nepo trivitã pentru corp.5%. miliard e de celule mor. ªtiinþa m calã numeºte acest proces osteoporozã ºi strigã în gura mare cã pacientului îi lipseºte calciul. cantitatea de proteine inutilizabile era de sub 0. Deteriorarea mediului înconjurãtor. la care se adaugã dezechilibrele hormonale (dominarea excesivã a estrogenului ºi blocarea receptorilor ) ºi acumularea deºeurilor metabolice. Dacã le veþi scãdea pe ultimele din prime le.5% la 1 % -cantitatea de calciu necesarã pentru a stabiliza pH-ul sângelui creºte de 200 de ori! Am afirmat în repetate rânduri cã nu existã boli ale deficitului. dublatã de o serie de clisme la ficat. Dacã vedeþi cã cineva îmbãtrâneºte rapid. puteþi fi siguri cã aveþi în faþã o persoanã cu o aciditate int re. Astãzi. Pe mãsurã ce nivelul proteinelor ciudate în sânge creºte. organismul trece pe vibraþia de su pravieþuire ºi începe sã îºi retragã mineralele din oase. Pentru a anihila efectele prote inelor ciudate bogate în azot (care este eliberat în timpul procesului de digestie) este necesarã o cantitate uriaºã d e calciu. Toate bolile etichetat e în aceastã categoriesunt rezultatul unor EXCESE în interiorul sistemului. îngrãºãmintele chimice de mare putere ºi otrãvurile împrã câmpuri explicã de ce tot mai multe proteine ciudate fac astãzi parte din lanþul aliment ar. ele elibereazã azotul în sânge. cãci receptorii de la capãtul lanþului de transmis ie a semnalului sunt blocaþi din cauza analogilor hormonali. Acest luc u nu este adevãrat! Organismul are o inteligenþã înnãscutã ºi ºtie foarte bine ce trebuie sã facã pentru a se men iaþã atunci când se confruntã cu o situaþie de exces. Dacã sunt ingerate. problema apare din cauza unui exces de azot în sânge. datorat cantitãþii prea mari de proteine ciudate ingerate. ºi dacã nu sunt eliminate imediat din sistem. nemaiºtiind ce trebuie sã facã. Nu cu mulþi ani în urmã. veþi obþine cantitatea de proteine utilizabile. . Nu este mai puþin adevãrat cã dacã receptorii sãi hormonali se blocheazã. aceste proteine produc EXCESE.

Ciclul carbonului 197 . Natura a aranjat astfel lucrurile încât elementele sã fie nevoite sã treacã prin ciclul ca rbonului înainte de a-ºi putea câºtiga dreptul de a intra în organismul uman. pãcãlindu-le pe acestea sã accepte minerale ºi otrãvuri nedorite în þesuturile lor. singurii cãrora nu le lipseºte aceastã inteligenþã sunt experþii!! Chelarea are la bazã aceeaºi mentalitate c re afirmã cã alimentele modificate genetic sunt la fel de bune pentru sãnãtatea umanã ca ºi cele natu rale în ceea ce priveºte substanþele nutritive. astfel încât energia ºi ionii minerali sã poatã trece cãtre locurile de schimb create de enzime în þesutu rile plantei.Azotul ºi plantele Azotul este deviza electricã ce permite plata pentru deschiderea barierei în cazul p lantelor. Agricultura puternic chimizatã a învãþat cum poate fi manipulat procesul vieþii în cazul pla ntelor. Dorinþa de a chela compuºii minerali sau de a forþa recoltele sã creascã cu orice preþ porneº e de la premisa cã Dumnezeu ºi natura sunt lipsiþi de inteligenþã. cã plantele chimizate nu diferã cu nimic de cele naturale. la fel ca ºi plantele sau corpul uman. Procesul ste similar chelãrii mineralelor elementale pentru a pãcãli organismul uman sã ignore protocolul sãu normal d e funcþionare. sau cã mâncarea gãtitã la microunde este identicã cu cea gãtitã la foc.

Vitaminele Vitaminele nu pot funcþiona decât dacã ionii minerali sunt prezenþi într-o formã echilibratã. Plantele combinã aceºti ioni cu energia solarã pentru a produce proteine. Apa mãrii este o soluþie de ioni minerali încãrcaþi electric. ionii nutritivi ajung în apa mãrii. Animalele mãnâncã plantele ºi îºi eliminã deºeurile pe sol. Bacteriile din sol sunt bancherii care deþin în depozitele lor mineralele pãmântului. Ei sunt cei care dau apei mãrii gustul ei sãrat caracteristic ºi cantitãþile uriaºe de oligoelemente îi confer NERGIA specificã! Este vorba chiar de energia care permite ionilor minerali racemizaþi sã anihileze ef ectul Rouleau în sânge. Bacteriile preiau ºi modificã ionii minerali. vitamine ºi enzime. În timp. pentru a putea fi consumate de bacterii. plantele cresc. pânã când planta devine capabilã sã îi foloseascã. Ciclul carbonului transformã mineralele inactive din punct de vedere biologic ale pãmântului în câmpuri energetice active. vitalitatea ºi tinereþea. pe care oamenii le pot ingera pentru a-ºi pãstra sãnãtatea. mo oziteazã reziduurile în acelaºi sol. unde se transformã într-o soluþie biologic activã de ioni mine rali. carbohidraþi. care este carbonul atmosferic + hidrogenul secretat de rãdãcinile plantelor. Ac este minerale devin utilizabile numai atunci când reacþioneazã cu acizii slabi precum acidul carbonic. Toate aceste substanþe vii conþin ioni minerali activi din punct d e vedere biologic. retrãgând ontul sãu bancar. Efectul lor asupra organismului conf irmã amprenta lor energeticã.Ciclul carbonului explicã felul în care sunt ionizate ºi asimilate mineralele pãmântului p entru a fi transformate în molecule alimentare sau în apã de mare. ciuperci ºi fungi. Ionii mineral i sunt o monedã electricã. Enzimele acþioneazã ca niºte casieri care supervizeazã retragerea. dar se ºtie cã depind întru totul de mineral nþa a aflat de importanþa lor pornind de la aºa-numite boli ale deficitului. Ea indicã un deficit al niacinei (vitamina B-3). cu energia orientatã cãtre dreapta. grãsi mi. Una din aceste boli este pelagra. La rândul lor. într-o formã dinamicã. Boala rãspunde bine la tratamentul cu vitamina B. în ea sunt prezenþi TOÞI ionii minerali ai pãmântului. CICLUL CARBONULUI = ploaie + s ol + soare + microbi + plante + animale = ioni minerali activi din punct de vedere biologic. fiind chiar sângele ºi limfa pã luimamã. puternic energizatã. Atunci când apa mãrii este activatã prin racemizare. mai ales dacã este dublat de ingerarea unor proteine de calitate ºi de eliminarea . Rolul lor este destul de puþin înþeles de ºtiinþa contemporanã. schimbându-le sarcina electricã.

Am vorbit mai devreme de acea familie de chimicale unicipalitãþileoraºelor din Statele Unite pentru a clorul este combinat cu un grup de amine organice care ucid bacteriile din apa de bãut. sulf ºi carbon. Din rin piele. capsulele SOC permit dizolvarea AUTOMATÃ a þesuturilor cicatrizate interne ºi externe. Orice materie vie conþine carbon. Capsulele SOC conþin carbon ºi sul f racemizat (care nu trebuie confundate cu formele elementale ale celor douã substanþe chimice). Cu cât omul îmbãtrâneºte mai tare. Corpul este for mat într-o proporþie de 90% din þesuturi conjunctive. . care înseamnã necesar. cloraminele pãtrund cu uºurinþã p intestinele. Cuvântul amino este asociat de a semenea cu amina.exceselor din corp. vitaminele conþin ºi ele carbon. Capsulele SOC vã ajutã sã redeveniþi s pli! Aminoacizii. Moleculele organice conþin oxigen. distrugându-ne ficatul ºi otrãvindu-ne 198 numite cloramine . lipidele ºi carbohidraþii sunt molecule organice produse de sistemele v ii prin activitatea lor anabolicã. folosite de m trata apa potabilã. Nu întâmplãtor. Carbohidraþii conþin la rândul lor carbon. Aminele se unesc ºi formeazã proteine care conþin azot. care sunt înlocuite cu þesuturi vii. cu atât mai numeroase devin þesu ile sale cicatrizate. azot. În aceste substanþe. Cuvântul organic însea mnã care conþine carbon . care dau acea senzaþie de corp înþepenit. la care se adaugã s xul aminã numele chimic al unei molecule care conþine azot. pãcate. Folosite regulat. alcãtuite din proteine funcþionale. Conceptul de vitaminã derivã din cuvântul vital . contribu ind astfel la construirea legãturilor sulfhidrilice care unesc proteinele. Viaþa este imposibilã fãrã carbon. ori de câte ori facem baie. alãturi de azot.

iar elementele sale nu pot contribui l a sãnãtatea oamenilor. ªtiinþa modernã foloseºte carbonul pentru a crea otrãvuri organice precum pesticidele ºi erbicidele. ºi mult ai ieftinã! În biochimie ºi nutriþie. este de o mie de ori mai bunã decât orice supliment. în activitatea microbianã ºi în ioni minerali activi din punct de vedere biologic. Carbonul se poate combina în milioane de feluri. Conexiunea carbonului În nepreþuita sa lucrare. Reþineþi urmãtoarea afirmaþie º nu o uitaþi niciodatã: Noi NU trãim din vitamine. vã recomand cu cãldurã volumele 1 ºi 2 din Biodinamica lui Alex Podolinsky (v ezi Pachetul informativ). Plantele care cresc pe solurile paramagnetice au o ener gie orientatã cãtre dreapta ºi o semnãturã energeticã completã. ºi viceversa. Ele imitã efectul celor naturale. Este elementul care stã la baza întregii vieþi. dar nu au capacitatea de a construi þesuturi sãnãtoase. Carbonul este barometrul aure i solului ºi al câmpului magnetic al acestuia. care poate transforma oric e sol poluat într-o grãdinã paradisiacã încã din primul an. animalelor sau plantelor. Pentru . Solul devitalizat NU conþine paramagnetism. FÃRà aplicarea de îngrãºãminte chimice. Solul bolnav este sãrac în carbon. Conexiunea carbonului. Nu uitaþi cã hrana vie. recomandându-le exclusiv pe cele naturale. vitaminele sunt cunoscute sub denumirea de co-factori sau co -enzime. bunul meu prieten Leonard Ridzon de fineºte carbonul ca fiind Elementul hotãrâtor care determinã vitalitatea recoltelor (ºi a vieþii pe pãmânt) . Cea mai rapidã cale de a transforma un sol bolnav într-unul puternic energizat constã în aplicarea principiilor biodinamice. datoritã formei sale moleculare uni ce. ci din energia furnizatã de reacþiile chi mice pe care le alimenteazã acestea. Singurul supliment pe care îl folosesc personal este VitaLi ght. Vitaminele au nevoie de ionii minerali pentru a funcþiona. Vita minele produse de om STRESEAZà ficatul ºi sunt toxice pentru corp. minerale ºi enzime. Dacã doriþi sã aflaþi mai multe în legãturã cu minunatul domeniu al agriculturii esoterice. din produsele alimentare.Autorul lucrãrii de faþã respinge folosirea vitaminelor de sintezã (chiar dacã sunt etiche tate drept naturale ). cultivatã în grãdina personalã. Carbonul este un factor extrem de important pentru procesul de îmbãtrânire. Existã la ora actualã un produs biodinamic uºor de folosit. Solul care conþine un câmp magnetic foarte puternic este definit de regulã prin sintag ma: paramagnetic (de la para dincolo de). El este nu mitorul comun al unor alimente extrem de hrãnitoare ºi al unui sol sãnãtos.

Dacã hrana pe care o consumãm nu conþine toate m neralele de care avem nevoie. cum sunt cele din VitaLight. Vom in dica aici cum pot fi evitate anumite boli precum SIDA. 199 . Ele îmi dinamizea zã procesele biochimice. îmi obþin mineralele de care am nevoie din alimentele proaspete. nu veþi îmbãtrâni ºi nu veþi muri prematur. Personal. Alimentele ideale sunt cele crescute în grãdina personalã. Eu unul doresc sã rãmân tânãr cât mai multã vreme. Mineralele racemizate lichide au capacitatea de a neutraliza efectul Rouleau al sângelui. din SUPER -alimente ºi din VitaLight. Speranþa mea este ca aceastã carte sã fie pentr u dumneavoastrã un catalizator care sã vã ajute sã redeveniþi tineri! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre sistemul imunitar ºi despre cancer. citiþi Pachetul informativ. pline de substanþe nutritive vii ºi care conþin o amprentã energeticã orientatã cãtre dreapta. putem adãuga în dieta noastrã urmãtoarea sursã recomandabilã: mineralele m arine ionizate ºi racemizate. motiv pentru care îmi procur energia din m ralele racemizate. Acestea îmi furnizeazã electricitatea de care am nevoie.informaþii. Fiecare om t uie sã-ºi asume responsabilitatea pentru viaþa sa. previn apariþia efectului Rouleau ºi mã fac sã mã simt bine! Dacã veþi respecta aceste principii.

Pentru cei care cunosc însã regulile jocului. ele devin întru totul explicabile. Efectele benefice ale plimbãrilor prin nisip ºi iarbã cu picioarele goale sau ale îmbrãþiºãrii copacilor par la pri vedere magie curatã.Punctele reflexe de la nivelul tãlpilor sunt conectate la organele vitale ale corp ului. Schemã Producþia de ATP ºi gestionarea energiei Cheia cãtre o sãnãtate perfectã ºi cãtre o vitalit eplinã (Potenþialul de oxidoreducere) ATP molecula de depozitare a energiei primare din corpul uman OXIDARE REDUCERE Îmbãtrânire acceleratã Regenerarea þesuturilor Blocarea glicolizei Accelerarea glicolizei Pierderea ATP-ului stocat Sporirea producþiei de ATP Elemente ACIDE Elemente BAZICE Sulf transfer de electroni transfer de electroni Calciu Clor FORÞA VIEÞII Magneziu Fosfor Ovul + Spermã Potasiu Punct de concepþie Rãu 350 (+) POR 350 (-) POR Apa de la robinet Apã din fântâni MoarteApa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã alimenteazã ºi accelereazã producþia de ATP a mitocondriilor (regenerare sistemicã a corpului) Apã BEV Laptele matern Orientare cãtre stânga Oameni bolnavi Orientare cãtre dreapta Cancer / Diabet / Atacuri de inimã / Artritã / Boli degenerative / Boli de toate felurile Atacuri de inimã / Infarct (descãrcare masivã de electroni) Sãnãtate foarte .

Ilustraþie 200 .bunã Vitalitate Punct de echilibru Super-sãnãtate Tinereþe /vitalitate Regenerare Inversarea procesului de îmbãtrânire Nici o boalã! Forþa vieþii sub punctul de concepþie Forþa vieþii peste punctul de concepþie Stare entropicã ÎNALTÃ Stare entropicã REDUSÃ Entropie: mãsura gradului de dezordine ºi de haos (dizarmonie) dintr-un sistem (viu) .

Un corpuscul este o celulã fãrã nucleu. Exportarea maselor canceroase ºi dispersarea energiei Masele nu se calcifiazã ºi nu apar în radiografii. cu atât ma i rapid îmbãtrânim. Îmbãtrânirea nu este altc decât o deteriorare a casei în care locuim. Când aceastã afecþiune se instaleazã. nu au o fazã ascunsã. Stagnarea fluidelor intracelulare din celule provoacã moartea acestora. apar în radiografii. pe ca re le dizolvã. lilor din sânge de a pãtrunde în þesuturi ºi de a deservi celulele este grav compromisã. pot fi simþite cu mâna. sclerodermia. Gândiþi-vã la un ou fãrã gãlbenuº. substanþelor nutritive. ºi cu cât aceasta se deterioreazã mai tare. dioxidului de carb on ºi deºeurilor de o parte ºi de alta a membranei celulare poartã numele de îmbãtrânire. care le înlocuiesc pe cele cicatrizate. ul în care capilarele extrem de fine ale sângelui interfereazã cu celulele. artrita. Una din cele mai interesante caracteristici ale capsulelor SOC constã în faptul cã ace stea înmoaie membranele celulare. pe scanere. dezechilibrele hormonale ºi excesele joacã la rândul lor un rol important în declanºarea acestor boli. îºi au rãdãcinile în stagnare fluidelor intra ºi extracelulare. Boli precu m cancerul. Tumorile ºi masele de cancer NU sunt unul ºi acelaºi lucru! Efectul Rouleau ºi capsulele SOC Bãtãlia pentru sãnãtate ºi regenerare poate fi câºtigatã sau pierdutã numai la nivel celular. durerile dispar. Oul poate fi cu nucleul ei. Fãrã îndoialã. fibromialgia. ºi astfel apare sângele EFECTUL aºa-numitei boli a lui Rouleau. astfel încât schimbul de substanþe nutritive ºi de oxigen se accele reazã. amprenta s se modificã. sunt moi la atingere ºi invizibile în t impul perioadei ascunse. SOC ajutã corpul sã producã proteinele bazate pe sulfonil. ºi sute de alte asemenea afecþiuni. Pe mãsurã ce celulele devin supraîncãrcate cu deºeuri acide. iar corpul devine mai suplu ºi mai liber . Pe mãsurã ce procesul se pune în miºcare.Tumorile canceroase Importarea ºi condensarea energiei Tumorile se calcifiazã. Corpusculii din sânge intrã ºi ies din aceste capilare (arteriole) în rânduri de câte unul. i energeticã a sângelui s îngroºat. Sângele îngro capacitatea corpuscu Încetinirea miºcãrii bilaterale a oxigenului. energia orientându-se cãtre stânga. comparat cu o celulã. Introduceþi 5 picãturi de minerale marine racemizate într-un pahar de apã BEV sau de Apã I .

la care se adaugã aceste substanþe energetice. Efectul apare ca o combinaþie între potenþialul apei ºi orientarea impulsului ele ctric al mineralelor (vezi paginile xxx ºi xxx). Fluxul constant de apã de calita te. acest lucru se petrece deoarece nimeni nu îºi pune întrebãrile corecte Charles Voltaire 201 . este EXTREM DE important sã îi as corpului un flux constant de minerale racemizate.onizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã (cu POR ridicat). Capitolul 29 Dinamica fluidelor corporale Dacã ºtiinþa dã greº. ºi corpul se va regenera rapid. determinã apariþia unui veritabil miracol. iar efectul Rouleau va dispãrea din sânge. Dacã doriþi sã vã recâºtigaþi sau sã vã pãstraþi sãnãtatea. Acest miracol poartã nu mele de inversare a procesului de îmbãtrânire.

Dacã apare o urgenþã medicalã. Tinerii fac în mod natural aceste activitãþi. prin intermediul rinichilor. cu câteva diferenþe notabile. O limfã sãnãtoasã este absolut esenþialã pentru o stare bunã de sãnãtate ºi de vitalitate. El deserveºte TOATE sistemele corporale. înot. nimeni nu vã va cere sã donaþi acest fluid. ceea ce simþiþi în re litate suntcâmpuri de energie condensatã . care sunt continue. Fluidul sãu este incolor. prin alergare. sub sâni sau în exteriorul acestora. În d normal. fiind una din cele douã surse de informare pe ca re le oferã fluidele corporale. Pereþii capilarelor limfatice sunt mai permeabili decât cei ai vaselor de sânge. ºi nu opereazã DECÂT într-o singurã direcþie. ºi eliminã dioxidul de carbon ºi deºeurile din celule ºi din întregul sistem. Capilarele limfei au întotdeauna o terminaþie . exerciþii aerobice. Este extrem de important sã înþelegem cã nodurile limfatice sunt în realitate locuri de st ocare a energiei. Acest si stem diferit NU are o inimã care sã-l deserveascã precum o pompã. Ele se . motiv pen tru care joacã un rol central în orice analize medicale. Numele sãu este LIMFA ºi el face parte din sis temul limfatic. Es sibil sã inversezi procesul de îmbãtrânire fãrã o bunã circulaþie a limfei.Sângele este un element central al metabolismului corporal. sângele este filtrat de rinichi ºi de ficat. Sistemul limfatic prezintã noduri. Aºa se explicã de ce ele sunt umflate ºi dure. în timp ce s istemul circulator al sângelui nu prezintã aºa ceva. Sistemul limfatic este înainte de toate un sistem de comunicaþie a proteinelor plasma tice . al intestinelor. Sângele este un element sistemic. Mai târziu. Reprezintã un barometru foarte util al bolilo r deja declanºate ºi al celor care se pot declanºa în orice moment. Câmpurile de energie toxicã sunt stocate ºi pãstrate aici în toatã siguranþa. Sângele are un frate geamãn care îndeplineºte multe funcþii similare cu ale sale. Odatã ce intrã într-un capilar al lim uidul extracelular nu mai poate scãpa pânã când nu ajunge în sângele din vena subclavianã situatã î opierea bazei anterioare a gâtului. spre deosebire de vasele sanguine. responsabil pentru miºcarea a 75% din proteinele lichide ale corpului. pânã rpul devine capabil sã se ocupe de ele. nu umflate! Amigdalele sunt asemenea noduri limfatice. Aceasta poate fi accelerat rin plimbãri viguroase. El transportã oxigenul ºi substanþele nutritive cãtre celule. în timp ce vârstnicii au tendinþa sã le evite. respiraþii profunde ºi printr-o muncã fizicã grea. Capilarele sale eliminã d eºeurile ºi deservesc fluidul extracelular din spaþiile situate între celule. pe braþe. plãmânilor ºi pielii. ar trebui sã fie moi ºi plastice. Sistemul limfatic este alcãtuit dintr-o reþea de capilare ºi de vase similarã arterelor ºi venelor prin care circulã sângele. Dacã simþiþi noduli limfatici umflaþi sub maxilare. ori în zona inghinalã (în jurul zonei pubiene).

Acest fluid extra celular este cel care deserveºte în realitate celulele ºi þesuturile. 10% din sângele care pãrãseºte inima scapã sub formã plasmã prin pereþii capilarelor. toxinele ºi deºeurile NU se vor acumula în sistem. SOC ºi cea de Kombucha. Sistemul limfatic îndeplineºte o funcþie criticã. Sângele este pompat acolo unde limfa nu ajunge. Canalele limfatice returneazã diferenþa de 10% în sânge. deºeurile se vor amesteca cu 202 . Lipsa exerciþiilor fizice ºi ingerarea unei cantitãþi insuficiente de apã conduc la apariþia unor þesuturi congestionate. Atât sta rea de sãnãtate cât ºi cea de boalã îºi au rãdãcinile în acest fluid apos numit limfã. iar mai târziu la boalã. Dacã circulaþia limfei este a pH-ul corpuluieste echilibrat. pe care sistemul sanguin nu o poate înde plini. Organele limfatice ºi procesul de îmbãtrânire Sistemul limfatic este unul din cele mai importante sisteme din organism. Procesul este mult uºurat dacã adãugaþi Yucca Herbal Blend. Sãriturile ºi masarea limfei pun în miºcare energia toxicã. ajungând în spaþiile extracelulare DINTRE celule.umflã ºi devin inflamate atunci când se instaleazã o boalã. astfel încât ficatul sã o poatã e a mai târziu din sânge. În caz contrar. PAC. Corpusculii din sânge (celulele roºii fãrã nucleu) sunt pompaþi în artere sub presiunea inimii. sub forma lichidului limfatic. Venele returneazã 90% din volumul de sânge în inimã.

Ar fi mult mai bine însã d lãsa braþele sã atârne înainte ºi înapoi. Acest balans natural al braþelor exer . Ce lulele B îºi au originea în mãduva oaselor. fluxul de oxigen ºi de substanþe nutritive devine mai lent. splina ºi mãduva oaselor. Gestul instinctiv al femeilor de a-ºi ridica mâinile ºi de a gesticula atunci când vorbesc repr ezintã o încercare de îmbunãtãþire a circulaþiei limfei la nivelul pieptului ºi sânilor. cu mineralele din apa de la robinet. amigdalele.otrãvurile organice. Anticorpii se concentreazã apoi în sânge ºi în limfã. aºa cum le-a creat Dumnezeu. Mini-trambulina amplificã mult circulaþi a limfei. Limfocitele ºi macrofagele fac parte integrantã di n sistemul limfatic. Cancerul ÎNCEPE în sistemul limfatic ºi se extinde (metastazã) pe autostrada proteinelor plasmatice ale corpului respectiv prin acelaºi sistem limfatic. cu toxicitate a ºi cu pierderea pãrului corporal. Corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu potasiu organic. producþia moleculei de ATP de cãtre mitocondrii înceteazã (fiind blocatã). întrucât transferul acesteia depinde de miºcãrile corpului ºi de contracþiile musculare. O parte dintre ele devin celule ale plasmei care secretã anticorpi. Când potasiul iese din celule. sodiul pãtrunde în acestea ºi îl înlocuieºte. glanda timus (situatã între in imã ºi baza gâtului). cu sãrurile ºi grãsimile. exact cele pe care le infecteazã virusul HIV. pH-ul corpului se modificã. Organele limfatice ale corpului sunt nodurile limfei. În acest fel. La baza lor stau adeseori ºi a numite dezechilibre hormonale. Grãsimile ºi sistemul imunitar Sistemul limfatic transportã grãsimile alimentare dinspre intestine cãtre sânge. apa se acumulea zã. care nu trebuie neglijate. Dacã nu reuºeºte sã-l o bþinã. Aceste SEMNE sunt avertismente ale bolii. de unde îºi încep activitatea specificã. dând p este cap þesuturile ºi blocând funcþiile organelor vitale. Limfoci tele ºi macrofagele din sânge ºi din fluidul limfatic protejeazã corpul de microbi ºi de corpuri le strãine. Ciupercile de sub unghii sunt asociate cu o circulaþie lentã a limfei. Pe mãsurã ce deºeurile se acumuleazã în fluidele extrac elulare dintre celule. Un sistem limfatic lent este echivalent cu un sistem ÎMBÃTRÂNIT! Retenþia fluidelor în pic ioare sedatoreazã acumulãrii deºeurilor ÎN EXCES. Limfocitele includ celulele T ºi B. Când þesuturile sunt congestionate ºi corpul devine incapabil sã se cureþe singur. el îl FURà din interiorul celulelor. iar raportul dintre sodiu ºi potasiu se inverseazã. Exerciþiile fizice ºi limfa Exerciþiile fizice joacã un rol fundamental în buna circulaþie a limfei. Oriunde existã proteine.

timp de zece secunde. Rugaþi persoana sã s ea înpicioare ºi sã îºi ridice braþele pe lateralã. 203 . observând rezistenþa naturalã pe care o opune. dar cu putere. pânã la înãlþimea umerilor. Între epifize ºi diafize (partea prelungitã a oaselor) se aflã discurile de creºtere. Împingeþi-i a delicat. Este localizatã în oasele plate ale corpului ºi în epifizele (terminaþiil ) oaselor lungi. cu genunchii sus la piept ºi miºcându-ºi braþele. Iatã un exerciþiu interesant care demonstreazã dinamica miºcãrii limfei. mãduva oaselor ºi fluorul Mãduva oaselor face parte integrantã din sistemul limfatic. Pierderea de putere este asociatã cu pune rea în miºcare a limfei ºi a ionilor minerali încãrcaþi electric (vã reamintesc cã ionii renunþã la energia lor în schimbu recerii semnalelor electrice). Fluorul interfereazã cu producerea celulelor roºii. Limfa. Repetaþi apoi exerciþiul cu braþel inse ºi remarcaþi pierderea rezistenþei naturale a acestora. El blocheazã activitatea enzimelor ºi slãbeºte oasele. Rugaþi apoi persoana sã alerge p e loc. Pastele de dinþi ºi bãuturile rãcoritoare care conþin fluor pot genera o anemie periculoasã.citã o influenþã mai mare asupra sistemului limfatic decât prescripþiile ridicole ale experþilor. cele car e ne conferã înãlþimea specificã. fiind responsabilã de prod ucerea celulelor roºii ale sângelui.

Cicatricele r ezultã ca urmare a lezãrii celulelor parenchime. þesuturile conjunctive se rup ºi apare acneea (în cazul adulþilor se adaugã ºi ridurile). în timp ce fluorurile limiteazã capacit atea sângelui de a transporta oxigenul (mai puþine celule roºii produse de mãduva oaselor înseamnã mai p uþin oxigentransportat). Apendicita este o co nfirmare a unui surplus de deºeuri toxice. colitã sau sindromul colonului iritabil sunt avertizaþi astfel cã pot urma probleme mu lt mai grave de sãnãtate dacã nu vor lua mãsuri. Acneea nu este altceva decât un caz acut de reducere a eficienþei sistemului limfati c la nivelul straturilor subcutanate ale pielii ºi de acumulare a deºeurilor toxice. Tocmai de aceea. Cecumul e ste punctul de joncþiune între intestinul subþire inferior (ileul) ºi începutul intestinului gros (colonu l). Acneea ºi cicatricele Pe mãsurã ce circulaþia fluidului limfatic se încetineºte. funcþionale. la care se adaugã folosirea regulatã a creme cu precursori racemizaþi ai hormonilor Nugestrine II. Traumele la nivelul celulelor parenchime conduc la apariþia cicatricelor atunci când . iar deºeurile acide se acumuleazã membrane. Romanii cunoºteau puterea sãrii de bucãtãrie. Efectul fluorului asupr a sãnãtãþii ºi energiei corpului este similar cu cel al chimioterapiei în cazul bolnavilor de can cer.Oamenii anemici sunt lipsiþi de vitalitate ºi obosesc cu uºurinþã. Apendicele porneºte din cecum. doar cã se petrece mult mai lent! Sarea de bucãtãrie afecteazã în mod negativ metabolismul corpului. Ele sunt dovada cã cele care au învins au fost forþele rãului (energia negativã). care izoleazã ºi gestioneazã deºeurile toxice. prevenind astfel moartea. Cicatricele provocate de acnee pot fi eliminate cu uºurinþã cu ajutorul loþiunii ºi capsulelor SOC. adicã a celulelor ACTIVE. pielea devine zbârcitã. care începe odatã cu cecumul. care genereazã problemele de la nivelul intestinului gros. ale orga nelor (de pildã. Sistemul limfatic deserveºte inclusiv colonul. Formarea cicatricelor ºi congestionarea sistemului limfatic merg mânã în mânã. Oamenii care se îmbolnãvesc de a pendicitã. Împreunã. În centrul acestei problem e stã un ficat TOXIC. Aceastã zonã este cea mai toxicã din organism. este saturatã de noduli limfatici. sãrându-i solul. Efectele devin ºi mai negative în cazul în care combinãm fluorul cu sodiul. ale pielii). diverticulitã. ele reduc producþia de ATP. ei s-au asigurat cã oraºul nu va mai renaºte niciodatã. care pot provoca moartea! Un colon ineficient ºi un sistem limfatic lent reprezintã simptome asociate cu un fi cat toxic. Sodiul în exces streseazã metabolismul corpului. Când au învins Cartagina lui Hanibal. Cicatricele sunt precum un câmp de luptã în care diferite armate desfãºoarã un rãzboi energet c.

Cea mai bunã sursã pentru aceste substanþe este SOC.în sistem se acumuleazã deºeuri acide. Pe de altã parte. Formarea noilor þesuturi necesitã apoi prezenþa sulfhidrilului de carbo n ºi a sulfului. Capsulele SOC au fãcut minuni în reconstruirea înche ieturilor ºi þesuturilor mele conjunctive. De atunci ºi pânã în prezent mi-am reînnoit întregul corp prin tehnicile prezen tate în aceastã carte ºi am trecut la o dietã mai echilibratã. Un chirurg experimentat poate ghici vârsta fizicã a pacientului sãu dupã numãrul de cicatr ice de pe organele sale vitale. Medicul meu a rãmas uimit sã constate cã organele mele vitale arãtau la fel ca ale pacienþilor cu vârste d e 15 ani! Am surprins aceste imagini pe o casetã video. la vârsta de 48 de ani am fãcut o ope raþie de hernie. Din cauza unui accident. parþial datoritã unei diete vegetariene (am fost vegetarian timp de opt ani). ºi pot sã atest cã arãt ºi mã simt mai tânãr la vârsta de 53 de ani pe care la ora actualã decât oricând înainte! La fel puteþi ºi dumneavoastrã! Arsurile. ºi parþial datoritã unor probleme hormonale cu care mã confruntam în perioada aceea. Celulele parenchime pot ºterge cicatricele produse de acnee dacã þesuturile sunt curãþate de deºeuri. s-a dovedit cã þesuturile mele conjunctive nu se aflau într-o stare pr ea bunã. cicatricele ºi membrele noi 204 . Unul din efectele secundare ale dietei vegetariene ºi macrobiotice este prãbuºirea sis temicã a þesuturilor conjunctive.

fãrã nici o urmã de cicatrice. în partea din faþã. În timp ce sângele pãrãseºte inima prin artera aor tã. dincolo de legile aparente ale ºtiinþei ºi medicinii. Când afirm acest lucru. mã refer la o regenerare TOTALà a membrelor ºi la o rest aurare deplinã a funcþiilor organismului.În anul 1983 am suferit din cauza unei arsuri severe. Trebuie sã menþionez cã nu m-am dus la nici un doctor. dar nimeni nu spune nimic despre legãtura care existã între sistemul limfatic sau hormoni ºi problemele cardiovasc ulare. Îngustarea arterelor ºi limfa Ateroscleroza (îngustarea arterelor) este o problemã majorã în Statele Unite. care a schimbat istoria medicinii prin regenerarea integralã a pielii. datoratã unui accident. Dupã standardele medicale. care alimenteazã partea dreaptã a inimii. oaselor ºi þesuturilor nervoase dupã ce a suferit p este 40 de rupturi ale femurului. Sângele revine apoi în partea stângã a inimii e unde estedistribuit în restul corpului. iar energia toxicã este ELIBERATà în atmosferã. cele douã artere coronare (stânga ºi dreapta) hrãnesc muºchiul inimii. Pielea ºi þesuturile de pe partea interioarã a cotului meu drept au fost arse ºi distruse de o bucatã de metal in candescent care mi-a cãzut peste mânã. Inima pompeazã apoi sângele cãtre plãmâni. care au ajutat o persoanã diabeticã sã îºi refacã inte gral un picior lipsã cuajutorul Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã! Caseta video care atestã acest lucru este disponibilã ºi poate fi înþeleasã mai bine cu ajutorul Cãrþii Apei (ambele pot fi procurate din Pachetul informativ). Corpul are capacitatea de a se regenera integral. Miracolul regenerãrii a fost experimentat personal de Mitchell May. De ce nu au apãrut cicatrice? Rãspu nsul este legat de funcþionarea organelor mele vitale. de circulaþia sângelui ºi a limfei ºi de modul meu de viaþã. Venele sub claviene se varsã în vena cavã superioarã. Acest lucru a fost amplu demonst rat de dr. chiar sub clavicule. Adevãrata stare de sãnãtate înseamnã o vindecare fãrã cicatrice ºi formarea unor þesuturi noi. unde se petrec DOUà lucruri: sângele este reoxigen t. La vremea respectivã aveam vârsta de 43 de ani. Acestea sunt faimoasele artere care se bloc heazã ºi care au nevoie . iar mai recent de japonezi. Vindecarea s-a produs însã fãrã sã lase nic atrice vizibilã. þesu turile nervoase ºi oasele. Miracolele medicale sunt strâns legate de principiile medicinii vibraþionale ºi de man ipularea forþelor energetice subtile la nivelul corpului bioelectric. Melvin Saunders. eram un om bãtrân ºi ar fi trebuit sã rãmân cu niºte cicatrice îngrozitoare. Cele douã ramuri principale ale sistemului limfatic se unesc cu sistemul sanguin l a nivelul venelor subclaviene situate la baza gâtului. El îºi poate regenera membrele.

enzime ºi energia ionilor. Existã însã ºi o diferenþã majorã între cele do . Oamenii au nevoie de activitate fizicã pentru a-ºi pune în miºcare fluidul limfatic ºi de inimã pentru a le pompa sângele. Unii oameni îmbãtrânesc atât de rapid la nivelul organelor lor vitale încât pur ºi simplu mor ca seceraþi! Angina pectoralã este un exemplu de dureri de piept datorate deficitului de oxigen ºi lipsei de ATP. ceea ce rezultã este placa ateroscleroticã. la care se adaugã deºeurile metabolice din sânge. de osmozã. Dacã implicã o blocare a arterei. Deficitul de oxigen furnizat inimii poartã numele de ischemie (de la ischein a reþine. fiind întru totul depende nte de acþiunea capilarelor lor. Când omul face un atac de cord. Spre deosebire de ei. plantele nu au o inimã. Oamenii ºi plantele Oamenii ºi plantele au foarte multe ÎN COMUN. Grãsimile toxice precum uleiul de soia ºi canola sau margarinele hidrogenate SE COMB INÃ cu clorul. necesare pentru a învinge gravitaþia ºi a pune în miºcare apa ºi substanþele nutritive de care au nevoie þesuturile lor. fluorul ºi cloraminele (din apa de la robinet). Boala poartã numele de infarct de m iocard. ºi hemia car e aparþine sângelui). este numitã trombozã coronarã. o parte din þesutul muscular al inimii sale moare di n cauza lipsei de oxigen generatã de blocarea arterelor care hrãnesc inima. Aceasta este legatã de MOBILITATE ºi de miºcarea fluidelor. 205 .de intervenþiile chirurgicale coronariene.

dupã cum spun occidenta lii. Viaþa este o manifestare a spiritului. noi putem sã controlãm procesul de îmbãtrânire. de fotosintezã ºi de energia solarã pentru a-ºi alimenta procesele metabolice. dupã cum afirmã orientalii. Plantele se folosesc de ionii minerali. Oamenii au nevoie de miºcare. chi sau prana. terapia colonului accelereazã eliminarea deºeurilor metabolice toxice la nivel fizic. Învãþând cum sã ne controlãm mediul intern. Afecþiunile limfei oglindesc prob leme ale sistemului sanguin. Ulterior. Spre ex emplu. sistemul limfatic influenþeazã direct chimia sângelui. I îmbãtrânirii presupune asistarea corpului fizic în procesul de purificare internã ºi de funcþ onare a sistemului limfatic printr-o mai bunã dinamicã a fluidelor corporale. P lantele se bazeazã pe clorofilã ºi pe cloroplaste. sufletului sau graþiei.Oamenii depind de mitocondrii pentru a obþine energia ATP care alimenteazã procesele lor corporale. exerciþiile fizice ºi masajul limfei. Numai aºa vom putea redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre cancer! Veþi afla aici CUM puteþi evita sã dev eniþi o cifrã în statisticile referitoare la aceastã boalã. Cele mai bune exemple sun t: munca grea. qi. promovând astfel adevãrata vindecare în lumea tridimensionalã. ea se manifestã la nivelul sângelu . Plantele nu se bucurã de prea multã mobilitate. Cele ale plantelor clorofilã ºi sevã. boala nu va putea pãtrunde în corpul dumneavoastr Calea pe care putem urca din nou latura catabolicã a piramidei vârstei. Sângele ºi limfa sunt cele douã feþe ale aceleiaºi monede. Viaþa! O perspectivã dualã! Noi îmbãtrânim ºi murim în lumea invizibilã cu patru dimensiuni ÎNAINTE de a experimenta bãtr în lumea tridimensionalã în care ne trãim viaþa actualã. Ca sã fie cu adevãrat eficientã. Prin ºtergerea amprentei energetice toxice în lumea cu patru dimensiuni noi rezolvãm b oli care nu au apucat încã sã se manifeste. Dacã veþi învãþa sã vã întreþineþi sistemul limfatic. Lipsa exerciþiilor fizice ºi a muncii grele ÎNCETINEªTE sângele ºi fluidul limfatic. în timp ce remediile homeopatice avansate realizeazã detoxifierea pe nivelele superioare invizibile. Invers. este calea limfei. detoxifierea corpului necesitã o perspectivã dualã. invitând boala. sau a forþei vieþii. Oamenii îºi obþin rezervele de oxigen cu ajutorul celulelor roºii din sânge. . Orice boalã apare mai întâi la nivelul limfei. cãtre vârful ana bolic. exerciþii fizice ºi munci grele pentru a-ºi utea repara ºi întreþine þesuturile. salturile pe mini-trambulinã. Fluidele corporale ale oamenilor sunt numite sânge ºi limfã. Tendinþa actualã cãtre lipsa miºcãrii este un veritabil BLESTEM pentru umanitate.

de jos în su s. 206 . la aceeaºi orã în fiecare zi. Treziþi-vã devreme. un corp cu probleme. urmate de un masaj al limfei cu rollerul. ºi în general. Treceþi pe mini-trambulinã ºi dansaþi timp de 5 minute. Liniile faciale Liniile care pornesc din colþurile gurii cãtre marginea obrajilor aratã existenþa unor p robleme ale colonului sau ficatului. ºi beþi imediat douã pahare MARI de apã nã de Kombucha. La fel ºi ilum narea spiritualã.Adevãrata sãnãtate ºi regenerarea corpului fizic presupun o perspectivã dualã. Mai beþi niºte apã. Clismele la ficat. terapia colonului ºi precursorii racemizaþi ai hormonilor pot inversa acest fenomen. dezechilibre hormonale. 2. O zi obiºnuitã 1. 3. Faceþi exerciþii de întindere.

puþinã muzicã de relaxare. Rugaþi-vã. chiar dacã este frig. 6. 5. urmat de unul rece ca gheaþa. Mergeþi la culcare în fiecare zi la aceeaºi orã. 9. Folosiþi o maºinã de tuns iarba manualã. cât mai sumar îmbrãcat.4. aplicând puterea minþii asu ra corpului pentru a vã pãstra cãldura corporalã. nu veþi mai simþi nevoia sã serviþi prânzu Dacã totuºi insistaþi. Faceþi un duº fierbinte. reluaþi lista cu SUPER-ALIMENTE. De pre ferinþã. una de Harmonic Synergy ºi una de Taoist Rice Polish într-un pahar de suc sau de apã. 7. De fiecare datã când urinaþi în timpul zilei. Dacã este posibil. Faceþi ridicãri de greu de întinderi (de douã ori pe zi). eu mãnânc o lingurã de Yucca Blend. Folosiþi Bio en Colon Prep Formula pentru a elibera colonul ºi mãriþi în fiecare zi numãrul miºcãrilor pentru colon. Spre exemplu. 8. Ridicaþi lucruri grele. Prânzul: dacã faceþi tot ce am descris mai sus. de sus în jos. reþineþi-vã cât mai mult timp vezica. Gândiþi pozitiv. Dacã aveþi dureri. în timp. faceþi acest lucru în aer liber. 10. continuaþi sã beþi apã. Un mãr sau câteva legume proaspete sunt întotd eauna binevenite. bine aerisitã. Desfãºuraþi o activi ate de grãdinãrit cu mâna (nu cu maºinile de grãdinãrit). Faceþi zilnic o muncã grea. 13. plus 2 DiSorb Aid ºi 2 R/HCI. febrã entericã Bacteria Shigella: dizenterie bacilarã Amoebele: dizenteria amoebicã Vibrio cholerae: holera Diferite specii de leptospire: leptospirozã . . o conversaþie plãcutã xerciþii de respiraþie. de preferinþã alcãtuit din SUPER-ALIMENTE ºi câteva fructe proaspete. Pentru a ajuta miºcãrile intestinelor. Luaþi o cinã sãnãtoasã ºi bucuraþi-vã de familie/prieteni. O plimbare scurtã prin aer liber. Mutaþi dulapuri. luaþi niºte SOC. Faceþi câteva exerciþii fizice cu greutãþi. Nu faceþi greºeala sã ascultaþi problemele altora ºi nu insistaþi prea mult nici asupra celor person ale. Dacã vã simþiþi slãbit. Beþi o nouã canã de Kombucha cu SOC ºi R/A. completa eai de Kombucha. aveþi rãbdare. Mâine va urma o zi mai bunã! Microbiologia apei de bãut Principalii agenþi bacterieni implicaþi în bolile intestinale asociate cu apa de bãut su nt: Salmonella typhi: febrã tifoidã Salmonella paratiphy: febrã paratifoidã A Alte specii de salmonella: salmonelozã. Menþineþi acest ritm timp de 12 minute. veþi deveni pu 12. Mulþumiþi divinitãþii în care credeþi pentru fapt iu. apoi exerciþii aerobice. Cãraþi-vã singur cumpãrãturile pânã acasã (nu cu maºina). apoi faceþi un nou masaj al limfei cu rolle rul. meditaþia. M jos pânã la magazin. Forþaþi-vã corpul sã devinã puternic! El a fost creat special entru a munci. rugãciune orice activitate care vã relaxeazã este indicatã imediat dupã prânz. Mâncaþi un mic dejun sãnãtos. astfel încât ritmul c iac sã creascã pânã la 80% din ritmul dumneavoastrã maxim. Între mese. la care adaug SUPER-ALIMENTELE enumerate la pagina xxx. 11. dormiþi în aer liber au într-o camerã rãcoroasã.

coli): gastroenteritã Pseudomonas aeruginosa: diferite infecþii Cryptosporidium: criptosporidiozã 207 .Yersinia enterocolitica: gastroenteritã Francisella tularensis: tulararemia Escherichia coli (E.

Hepatita A (cea infecþioasã) este rezultatul unui virus care se gãseºte în apa de bãut La fel ºi poliomielita. Din acest motiv. Salmonella ºi Shigella. ele pot funcþiona ºi trãi cu sau fãrã oxigen. Sarea a servit dr ept monedã. dar una mai mare vã poate uc ide. bacteriile patogene ºi virusurile sunt complet eliminate prin procedeul B ev de filtrare a apei. Ea face parte integrantã din procesul vi eþii. lactic. Protejaþi-vã! Capitolul 30 Cancerul ºi sarea Din pãcate.) pentru a obþine apa potabilã.) ºi gaze (prin fermentaþie mixã-acidã). Spre deosebire de bacterii. sunt clasificate în categoria celor facultative anaerobe. Nici un alt sistem de filtrare a apei nu asigurã puritatea. douã linguri mari de sare repre zentau o modalitate acceptabilã din punct de vedere social de sinucidere. În timpul sezonului cald. Virusurile ºi bacteriile abundã în apele netratate. tratamentul conve nþional al rezervelor publice de apã implicã o serie de etape precum coagularea. acid mercuric. cloramine. dar ºi din cel al morþii. Hrana cu adevãrat nutritivã NU nec întrucât conþine suficient de mulþi ioni minerali pentru a cãpãta savoare. microorganismele se multiplicã însã cu viteze ameþitoare. O cantitate micã de sare nu vã va face prea mult rãu. Aceste etape reduc inf estarea cu microorganisme. ignoranþa bine organizatã trece adeseori drept înþelepciune . Timp de mai bine de o sutã de ani. Paraziþii. medicina s-a focalizat asu pra relaþiei sãrii cu hipertensiunea. Anonim Sarea (clorura de sodiu) este un paradox. virusurile sunt paraziþi intracelulari ºi nu se pot mult iplica în afara celulei gazdã. etc. Mâncarea nehrãnito are nevoie de . Statele Unite se îndreaptã cãtre o crizã catastrofalã a apei publice de bãut. gradul de protecþie ºi pot enþialul de oxidoreducere pecare le asigurã procedeul BEV ºi cel de obþinere a Apei Ioni zate de Înaltã Valoare Medicinalã. Altfel spus. coli. drept articol de troc ºi drept laxativ. Noi ne vom concentra asupra EFECTELOR sistemice ale sãrii asupra m ediului intern.Bacteriile enterice (care aparþin intestinului subþire) precum E. Istoria poate fi scrisã în funcþie de sare. sedimentarea. Au capacitatea de a fermenta zahãrul ºi de a produce acizi organici (acidul acetic. Noi folosim sarea pentr u a ne condimenta mâncarea. Umanitatea a tulburat echilibrul instaurat de mama-naturã. grãbindu-ne astfel cu bunã ºtiinþã îmbãtrânirea. În China Anticã. rezulta tele putând fi dezastruoase. filtrarea ºi dezinfectarea (cu clor. etc. for mic.

Clorura de sodiu (sarea de buc potasiu/sodiu în corpul uman. Sarea a fost folositã încã de la început pentru a crea un mediu ostil bact eriei Clostridium botulinum. Priviþi orice cutie sau pachet cu hranã procesatã ºi veþi constata cã aceasta este înþesatã de sare. dar ºi pentru a nu se strica. cãrnii pe care o consumau pe vasele ºi cu populaþia civilã. Când carnea este nutritive. Boala provocatã de aceste bact erii este numitã botulism! Marinarii de altãdatã sufereau îngrozitor din cauza lor. Clostridium este o bacterie facultativ anaerobã. extrem de sãratã. Heinz a produs primele 57 de produse de acest tip. în ti mp ce alimentele procesate ºi nesãnãtoase (de tip fast food) au exact raportul invers. Ea poate supravieþui cu sau fãrã oxigen . Deºeurile sale sunt printre cele mai toxice otrãvuri sistemice cunoscute.sare pentru a cãpãta gust. G. ea îºi pierde forþa energeticã ºi calitãþile este un conservant care dezechilibreazã puternic echilibrul îi îngraºã numai pe patronii pompelor funebre. Ea Alimentele organice au un conþinut natural ridicat de potasiu ºi redus de sodiu. Îngrãºãmintel pe bazã de sare creeazã condiþiile pentru apariþia EXCESELOR la nivelul solului. Alimentele la cutie au apãrut în anul 1859. Acelaºi lucru se petrece în interiorul corpului atunci când ingerãm 208 . La fel s-au petrecut lucrurile dintotdeauna conservatã cu ajutorul sãrii. Sodiul dezechili breazã balanþa ionilor dinorganism ºi distruge echilibrul energetic al solului. când compania H.

Salata ºi legumele cultivate în grãdina personalã pot fi pãstrate în frigider peste o lunã. orientatã cãtre dreapta. Când nu a mai avut ce mânca. de calitate. În week-end-uri. Boala nu poate supravieþui într-un mediu intern cu o energie elevatã. Portocalele bogate în zaharuri se stafidesc. când le decojea de frunza exterioarã ºi pornea din nou la drum. dar nu intrã în putrefacþie. fãrã ca acestea sã se strice. Îngheþata preparatã în casã cu un conþinut mare de zahãr nu îngheaþã complet. O stare bunã de sãnãtate este strâns asociatã cu o concentraþie corectã de glucozã din sânge ºi de glicogen d hi. cu atât mai mare devine greutatea pro duselor vegetale. în car e concentraþia ionilor minerali ºi cea de zaharuri este echilibratã ºi în care nu existã excese. indiferent cât ste temperatura la care este pãstratã. Astã nu mai cântãreºte decât 12 kilograme. le lãsa la umbra unui copac pânã lu dimineaþa. El ºi-a dovedit afirmaþia prezentând un pepene pe care l-a cultivat în grãdina personalã la un târg local. Ceea ce dorim sã demonstrãm este faptul cã un conþinut bogat în minerale ºi zah ruri naturale este esenþial pentru calitatea fructelor ºi legumelor. o gãleatã de fasole verde proaspãt culeasã cântãrea 16 kilograme. Carey Reams obiºnuia sã afirme cã alimentele de calitate mai degrabã se deshidrateazã decât sã putrezeascã. Calitatea este întotdeauna asociatã cu o semnãturã energeticã orientatã cãtre dre Acres USA a relatat o poveste despre un vânzãtor ambulant care a dus în maºina sa trei v erze timp de nouã luni. prin comparaþie cu cea a plantelor crescute cu îngrãºãminte pe bazã de sare ºi cu diferite otrãvur care nu pot decât sã-i îmbolnãveascã pe cei care le consumã. cu o energie orientatã cãtre stân a. Oligoelementele ºi acizii humici stropiþi peste frunzele plantelor sporesc conþinutul în zaharuri ºi minerale ale sucurilor acestor plante ºi le protejeazã de daunele produse prin congelare. Cu cât energia pozitivã este mai concentratã. care nu are ce cãuta în corpul uman. trei ani la rând! Hrana proaspãtã. Niv elul ridicat de zahãr al unui produs vegetal reprezintã întotdeauna un indicator al unui aliment bogat în substanþe nu tritive. Diferenþa este datã de lipsa mineralelor pãmântului ºi de conc a redusã de zahãr.aceastã substanþã. În zilele de altãdatã. SAREA: Paul Bragg împotriva atleþilor . Sarea este un câmp energetic concentrat. este bogatã în zaharuri naturale ºi în minerale ale pãmântului. el a tãiat verzele ºi le-a mâncat crude. un gust foarte bun ºi excelente calitãþi de conservare. fãrã a-ºi p gustul ºi savoarea! Nivelul ridicat de zahãr din sucurile de plante indicã un conþinut bogat de minerale. Conservanþii naturii Dr.

aºa cã nu este de mirare cã sarea le-a venit de hac. starea lor de sãnãtate s-a deteriorat. absolut toþi au necesitat îngrijiri medicale pentru a-ºi reveni din epuizare ºi in solaþie. Americanii loseau pastile de sare. Experþii i-au sfãtuit pe atleþi sã ia tablete de sare ! Atleþii au primit apa rece ºi hran re aveau nevoie. Sarea nu este unica premisã a bolii. a dormit în cort peste noapte. at cã se aflau într-o stare excelentã. a reluat cursa pe drumul de întoarcere. Vârsta lui depãºea 65 de ani! Era însã un om TÂNÃR ºi activ. dr. un mare promotor al sãnãtãþii ºi unul din mentorii mei.Iatã o poveste adevãratã legatã de maniera în care afecteazã sarea starea de sãnãtate ºi de v tate. Singurul care a terminat cursa a fost Bragg. la care se adãuga sarea din mâncare. a provocat un grup de atleþi de la un colegiu sã alerge împreunã cu el pe o distanþã de 30 de mile de-a lungul Vãii Morþii. care conduc mai apoi la manifestarea lor fizicã. NU a luat sare ºi nu a acceptat nici un fel de hranã. fãrã sã fie deloc afectaþi de cãldurã sau de deshidratare. Indienii americani nu consumau decât foarte puþinã sare. Când oamenii civilizaþi au venit peste ei ºi i-au deprins cu sarea. dupã care. în timp ce Bragg nu a bãut decât apã distilatã caldã (în acea perioadã apa BEV nu era isponibilã). Bragg a terminat cursa în 10 ore ºi jumãtate. dar a fost capabil sã ducã câteva din cele mai mari bãtãlii în deºert. Când soldaþii au fost în sfârºit capturaþi. Paul Bragg. 209 . a doua zi. Era luna august ºi afarã era o temperaturã de 40oC. Cât despre atleþi. La începutul anilor 60. care evita complet s Celebrul corp de elitã al lui Rommel nu consuma deloc sare în dieta sa alimentarã. dar joacã întotdeauna un rol important în instalarea bolilor la nivel subclinic.

reacþiile în lanþinverse provoacã un furt al electronilor. ea e ste EXTREM DE instabilã ºi de reactivã.Celulele. dieta ºi apa pe care o consumãm sunt alterate într-o mare mãsurã de otrãvurile din mediul înconjurãtor care ne bombardeazã corpul bioelectric din toate direcþiile. Edemele (retenþia fluide lor în þesuturi) reprezintã un SEMN al unui exces de sodiu ºi de deºeuri proteice în spaþiile intercelulare. O ietã bogatã în sodiu dezechilibreazã raportul sodiu/potasiu ºi accelereazã pierderea potasiului din celule. pozitiv. Ele nu se pot multiplica (reproduce) dacã sodiul le-a invadat teritoriul. Mitocondriile nu pot funcþiona într-un mediu bogat în sodiu. în timp ce sodiul este ionul predominant în ex teriorul acestora (în fluidul extracelular). devenind o povarã pentru organism. Din acest motiv. corpul se aflã într-o stare energeticã negativã. reacþiile radicalilor liberi se petrec tot timpul ºi aratã astfel: O2 + O2 + H2 H2O2 + O2 (dubla sãgeatã indicã faptul cã reacþia se poate inversa). Odatã ajuns în interiorul celulei. Ambii ioni au o sarcinã electricã pozitivã ºi ambii sunt electroliþi. Prezenþa þesutur ilor moarte ºi bolnave consumã multã energie vitalã. în timp ce potasiul are o orientare cãtre dreapta. sedeazã mitoco driile. Radicalii liberi fac parte integrantã din viaþa oricãruia dintre noi. = Într-un corp sãnãtos. iar în final ucide celula. aerob ºi anaerob. Când organismul primeºte prea mult sodiu. Energia ATP care ar putea fi folositã pe creºtere ºi d ezvoltare este utilizatã pentru neutralizarea stresului provocat de prezenþa sodiului. Un radical liber este o moleculã care conþine un numãr inegal de electroni. sodiul ºi mitocondriile Când concentraþia de sodiu este ridicatã. dar sodiul a re o orientare energeticã spre stânga. care iese de sub control. sodiul scurtcircuiteazã maºinãria celularã. Celulele aflate la limita dintre viaþã ºi moarte aproape cã nu mai produc ATP. Potasiul este ionul predominant din interiorul celulelor. el este silit sã fure potasiul din celule ºi sãl înlocuiascã cu sodiul. folosind termeni precum orien tare cãtre stânga sau cãtre dreapta. În . Termenul de radical liber ne vine în minte ori de câte ori vorbim despre energie ºi canc er. Celulele moarte produc acizi care trebuie eliminaþi. în speranþa de a ajuta cititorul sã înþele gã natura energiei ºi relaþia ei cu procesul de îmbãtrânire. Într-un corp supus stresului . negativ. Modul de viaþã dezec hilibrat. Energia ºi radicalii liberi Am vorbit foarte mult în aceastã carte despre energie.

Cancerul absoarbe ºi utilizeazã în folos personal ATP-ul celular. Oxidarea necontrolatã a radicalilor liberi poate fi prevenitã printr-o detoxifiere ºi prin folosirea diferitelor produse racemizate ºi a programelor despre care am vorbit pânã acum. pentru a prolifera. Reacþiile radicalilor liberi în interiorul unui corp atacat de cancer reflectã o pierd ere completã a controlului asupra mediului intern. altele creier. 210 . ci doar îºi schimbã forma. Oxidarea necontrolatã a þesuturilor conduce la acumulãri de deºeuri în sistem ºi provoacã dezechilibre hormonale. energia nu se pierde N ICIODATÃ. procesul de îmbãtrânire este accelerat. Þesuturile nediferenþiate sunt acele þesuturi din care ne-am nãscut ÎNAINTE DE apariþia infl uenþelor hormonale care au dus la apariþia diferitelor organe (unele celule s-au diferenþiat. Consu mul Apei Ionizate deÎnaltã Valoare Medicinalã este însã instrumentul suprem de luptã împotriv cancerului. etc. Aceste reacþii sãlbatice atrag dupã sine producerea unor þesuturi nediferenþiate (þesuturi c anceroase) ºi a unor EXCESE sistemice. neavând o identitate anumitã.acest fel. Producþia de radicali liberi influenþeazã într-o mãsurã determinantã îmbãtrânirea ºi apariþia . altele oase. Reþineþi: la fel ca ºi boala. Conform celei de-a doua legi a termodinamicii.). î ism începe formarea unei tumori sau a unei mase canceroase. Când energia toxicã în exces ajunge sã depãºeascã puterea corpului de a-i face faþã. care se manifestã mai devreme sau mai târziu sub forma aºa-numitelor boli ale deficitelor. devenind piele. sãnãtatea reprezintã o stare existenþialã cumulativã . Ambele stãri reflectã propriil re opþiuni. Vom discuta imediat despre cara cteristicile diferite ale acestora. Aceste þesuturi nu þin cont de nici o lege.

rinic hii. Invers. Tumorile canceroase NU sunt acelaºi lucru cu masele canceroase. Pe mãsurã ce concentrea zã din ce în ce mai multã energie. tehnicile de vindecare necesitã de regulã o reprogramare a fe lului în care gândesc oamenii. legând astfel energia toxicã de o bazã perma nentã. Poate fi chiar simþitã prin palpare. Tumorile sunt niºte naþionaliste. Mai mult. În general. plinã de iubire. fericitã. este cazul sã treceþi la mãsuri imedi . corpul îºi dizolvã el însuºi tumorile. De aceea. Tumorile chiar ºi cele benigne sunt un AVERTISMENT. Tumoarea reprezintã un efort din partea corpului de a se apãra în faþa duºmanului. Dumnezeu realizeazã miracole. sã se vindece decele vechi.Energia ºi cancerul Cancerul este o manifestare a unei energii negative. Ele concentreazã energia. Evident. cãci corpul percepe realitatea minþii. ea reprezintã o mãsurã de autoapãrare luatã de co p pentru a preveni condensarea energiei toxice letale. NU se rãspândesc. are furã ºi izoleazã forþa vieþii organismului gazdã. corpul este slãbit într-o mãsurã suficient de mare pentru a se grãbi sã-ºi alcãtuiascã alte tumori. prin scanare ºi radiografie. Ea este mai degrabã o declaraþie din partea corpului. care doreºte sã ne transmitã cã nu se simte bine. 90% din bãtãlie se câºtigã în planul minþii. tumorile canceroase NU ar trebui eliminate c hirurgical. nu pe cea obiectivã. poate elimina orice for mã de cancer. În primele etape ale bolii. Ele rãmân pe propriul lor teritoriu ºi îºi importã energia care au nevoie. aºa cum se crede de regulã. dar îndeosebi pentru oamenii care iau decizii corecte! AÞI ÎNÞELES? Dacã vi s-a descoperit o tumoare (sau o masã) malignã. scoþându-le astfel din circulaþie. intestinul gros ºi pielea. tumoarea canceroasã trece neobservatã. Tumorile sunt aglo merãri de þesuturi care importã energia ºi pe care corpul le formeazã pentru a IZOLA câmpurile energetice t oxice. o persoanã cu gândire pozitivã. De cele mai multe ori. putând fi observatã la razele X. Ne referim aici la energia toxicã pe care orga nismul nu mai este capabil sã o neutralizeze ºi sã o elimine prin cele patru canale principale ale sale: plãmânii. opþiunile sale mentale corecte trebuie transpuse ºi în plan fizic pentru ca s uccesul sã fie deplin. gândirea negativã te poate doborî. el preferã însã sã le c ieze (sã le pietrifice prin depozitarea de minerale). Chiar dacã acþionezi corect. Când sunt extirpate prin intervenþii c hirurgicale. Uneori. Tumorile canceroase se înconj oarã întotdeauna de þesuturi bogate în SODIU. Duºmanul este de regulã chiar persoana care locuieºte în el. dacã nu se aflã la o adâncime prea mare în interiorul corpulu i. ea devine mai densã . acþionând ca niºte gãuri negre anaerobe. O tumoare NU este un duºman .

Apar rareori la razele X. Mult mai recomandabile ºi mai umane sunt fo rmele alternative de terapie. de fericire maximã. Cele douã forme de terapie reprezintã o turã ºi o mare cheltuialã financiarã. grijã. dar trebuie sã faceþi dovada unei anumite discipline ºi sã înfruntaþi cu curaj moar tea. pe scanere sau în radiografii. Masele canceroase apar ºi cresc în liniºte. mânie. bogat în sodiu. întrucât n are graniþe definitive. Radiaþia ºi chimioterapia nu reprezintã o opþiune înþeleaptã. Masele canceroase O masã canceroasã nu reprezintã o tumoare. Ele existã în zona crepuscul arã dintre viaþã ºi moarte. nu trebuie sã învinovãþiþi pe nimeni ot numai iubire! Dorinþa de a trãi trebuie sã fie intensã ºi sã transceandã cu mult teama de moa te. cu o energie orientatã cãtre stânga. care nu-ºi au rostul. poroasã ºi greu de identificat pr in atingere. UNICELE lucruri pe care le au în comun tumorile ºi masele canceroase sunt virusurile ºi mediul anaerob. neºtiute de nimeni. vã recomand cu cãldurã cãrþile: Corpul crede fiecare cuvânt pe care îl spui sul holografic (vezi Pachetul informativ). O masã nu este densã. NU t rebuie sã aveþi nici cea mai micã îndoialã. aºa cum este o tumoare. urã. Ea nu poate fi simþitã prin palpare. Pentru o mai bunã înþelegere. Terapia alternativã presupune o atitudine cu adevãrat pozitivã.ate. Este aproape imp osibil sã îþi dai seama unde se 211 . iar cei doi termeni nu trebuie folosiþi unul în locul celuilalt. teamã. Masa canceroasã este moale ca un burete.

masa de cancer este ascunsã. în ceea ce priveºte mediul sãu intern. De multe ori. felul în care gândeºte ea ºi opþiunile sale îºi spun . Persoanele intoxicate cu sodiu suferã întotdeauna de edeme (retenþia apei în þesuturi). De aceea. Masele urmeazã autostrada limfaticã. lãsând urme vinete la cea mai micã atin ere. Imaginaþi-vi-le ca pe niºte avanpos turi ale expansionismului colonial dintr-o þarã în curs de dezvoltare (corpul dumneavoastrã). din punctul de vedere al înfãþiºãrii EXTERIOARE ºi al s În schimb. când ea devine conºtientã de existenþa mase canceroase. Urmãriþi dacã pielea dumneavoastrã a devenit pufoasã. Masele canceroase determinã o creºtere în greutate a persoanei. masa foloseºte o tehnicã de cam uflare pentru a nu putea fi depistatã. gleznele sau mâinile. Altfel spus. anii care preced depistarea unei mase canceroase sunt pri ntre cei mai buni din viaþapersoanei. invizibilã ºi nedetectabilã de cãtr e gazdã sau prin mijloacele convenþionale de testare. fãrã ca dimensiunile sale exterioare sã se modifice (prea mult). Urmãriþi cu atenþie dacã nu cumva vi s-au umflat picioarele. întrucât apa este mai grea decât grãsimea (raportatã la acelaºi vol um). Ele semnaleazã o invazie a so diului la nivel celular ºi o acumulare MASIVà a proteinelor plasmatice în spaþiile interstiþiale dintre ce lule. Ma e sunt invizibile. Aceste SEMNE su nt asociate inclusiv cu o inimã congestionatã ºi cu dezechilibrele hormonale. pe care cercurile medicale o numesc perioada o cultã (adicã faza ascunsã). ia spre sfârºitul . cãci au o densitate redusã ºi se ascund în spatele altor þesuturi. modul de viaþã al persoanei. Edemele cronice reprezintã echiva lentul unei proclamaþii tãcute de RÃZBOI ºi nu trebuie niciodatã ignorate. ba chiar simþindu-se bine! Din pãcate. Edemele reprezintã un SEMN. Oamenii aflaþi în primele etape ale formãrii maselor de cancer câºtigã adeseori substanþial î reutate fãrã nici un motiv aparent. fãrã ca gazda sã ºtie ceva. problema este de multe ori prea gravã pentru a mai putea fi rezolvatã! Perioada de camuflare ºi sodiul În timpul perioadei oculte. plinã de apã. procesul de îmbãtrânire accelerându-se rapid. sabotând sistemul limfatic ºi pe cel im unitar. Masele canceroase sunt ofensive prin natura lor. Ele sunt ceva anormal.terminã o masã canceroasã ºi unde începe þesutul sãnãtos folosind aceste mijloace tehnice. orice creºtere în greutate fãrã modificarea volumului ar trebui sã vã ridice semne serioase de într bare. pa rþial din cauza sodiului ºi parþial din cauza acumulãrii proteinelor plasmatice din spaþiile extracelula re. de multe ori FÃRà sã-ºi schimbe cu nimic obiºnuinþele alimentare. Col oniile de mase se stabilizeazã într-o perioadã de ºapte ani. O masã canceroasã apare ºi creºte în corpul uman cu mult înainte ca gazda ei sã dev onºtientã de existenþa ei.

urmeazã o explorare chirurgicalã efectuatã asupra bietului pacient. Confirmarea POZITIVà a cancerului nu reprezintã nici ea o binecuvântare. bãtrâneþea! În timpul camuflare. cancerul renunþã la perioada de camuflare ºi îºi anunþã prezenþa. masa canceroasã a ieºit din perioada de camuflare ºi a declanºat rãzboiul într-o formã deschisã! Edemul este modalitatea de camuflare a cancerului. greutatea ºi energia bolnavului sunt minime. Corpul lor pare sã se evaporeze subit! Când se petrece acest lucru. jocul s-a terminat. proces numit autodigestie. devenind brusc numai piele ºi oase. El experimenteazã o oxidare masivã a radicalilor liberi. Dupã epuizarea rezervelor sale de energie. Este viaþa dumneavoastrã 212 . ºi începe teroarea! Când concentraþia de sodiu din celule ºi de proteine plasmatice din þesuturi trece de pu nctul critic. Deh. care încã nu bãnuieºte nimic. slãbindu-l dincolo de orice speranþã de revenire. Corpul ajunge sã trãiascã exclusiv din energia stocatã. Victima devine peste noapte numai pie le ºi os. corpul canceros se auto-consumã (fenomen cunoscut ºi drept auto-canibalis m). ei nu înþeleg. Sunt convinºi cã totul este în regulã. Oamenii NU îºi dau seama de acest lucru! Pur ºi simplu. Aceastã agresiune saboteazã bruma de energie care i-a mai rãmas pac ientului. digerându-ºi propriile þesuturi. Un asemenea corp se aflã într-o stare catabolicã.perioadei oculte încep ei sã se simtã rãu. BANG!. de cãtre niºte oameni orbi în halate albe. cãci la momentu l respectiv. Din cauza naturii invizib ile a maselor de cancer.

al lanþurilor fa rmaceutice sau al FDA. cultivate în grãdina personalã. Infecþiile urinare. Dormiþi pe o s ltea magneticã cu valoare medicinalã. nu au egal. dar existã destule SEMNE în aceastã direcþie. Ei doresc sã îºi creadã pe cuvânt medicul. Învãþaþi sã citiþi aceste SEMNE. Râsul ºi amuzamentul ar trebui sã vã caracterizeze fiecare zi. p roblemele prostatei. Dacã aveþi probleme. Alimentele curate. Plimbãrile sunt extrem de benefice. Gândirea ºi vizualizarea pozitivã sunt cruciale. nu numai pentru dumneavoastrã. ºi nu pot conduce decât la decizii greºite. Dez intoxicarea este absolut obligatorie. Fiþi însã precaut în faþa terapiilor convenþionale. Învãþaþi sã controlaþi mediul intern! Terapia colonului este crucialã în aceastã direcþie. Cu cât veþi dãrui mai mult. umflãturile. perioadele dumneavoastrã de odihnã vor deveni perioade de vindecare . ci ºi pentru cei din jur. Când vedeþi cã cineva câºtigã în greutate. Controlaþi-vã gândurile. reducerea energiei personale toate sunt SEMNE ale unor boli la nivel subclinic. cultivarea plan telor ºi contemplarea naturii vã apropie mai mult ca orice altceva de Paradis! Faceþi-vã timp pentru a-i ajuta pe ce i din jur. Timpul petrecut în grãdinã (cu picioarele goale). Cel mai b ine este sã cãutaþi pe cineva care nu este ostaticul AMA (American Medical Association). Reducerea cantitãþii de hranã este ºi ea dorit. Problemelehormonale TREBUIE rezolvate. este dedatoria dumneavoastrã sã îi asiguraþi mediul necesar pentru ca vindecarea sã se poatã produce. cele ale colonului ºi albirea pãrului toate au consecinþe pe termen lung. este cazul sã deveniþi atent. cu atât mai mult veþi primi. Acneea. Prob lemele menstruale ºi sindromul premenstrual nu trebuie niciodatã neglijate. ºi astfel.Nu existã analize care sã stabileascã nivelul de intoxicare cu sodiu al celulelor. începeþi singur lupta! Reþineþi: cel care executã vindecarea este întotdeauna corpul! În calitate de stãpân al corpu ui. Sãriturile ºi masajul limfei ar trebui sã devinã parte integrantã din rutina dumneavoastrã zilnicã. Nu v Poveºtile medicilor sunt amãgitoare. Meditaþia ºi respiraþia profundã repre zintã instrumente extrem de eficiente. cãutaþi ajutor. chelirea . Fo . Auto-diagnosticul ºi auto-tratamentul Cele mai simple instrumente pentru diagnostic sunt pendulul ºi lanþul vibratoriu. Detoxifierea ficatului este obligatorie. Oame simt uºuraþi când duºmanul lor este identificat. Amintiþi-vã de pute i. Grijile ºi teama nu sunt permise. Conºtientizaþi schim scã a stãrilor psihice ºi stãrile depresive datorate oscilaþiei nivelului de zahãr din sânge. Odihniþi-vã atât cât are corpul nevoie. dacã nu doriþi sã deveniþi o profeþie împlinitã. Dacã nu gãsiþi o asemenea persoanã. Apa Ionizatã de Înaltã Valoar e Medicinalã este mai bunã decât orice internare în vreo clinicã medicalã din lume ºi poate fi preparatã chiar acasã la dumneavoastrã. La fel stau lucrurile ºi în ceea ce priveºte intoxicarea cu proteine pl asmatice la nivel extracelular.

Cel mai bine este sã o luaþi încet! Ab ordarea idealã este ca bolnavul sã renunþe complet la alimentele obiºnuite ºi sã consume exclusiv SUPER-ALIMENTEL E pe care le-am menþionat pânã acum. Sucurile proaspete sunt niºte detoxifianþi FOARTE puternici ºi pot inunda corpul cu to xine eliberate. ave ouã puncte dereferinþã. varzã. lãmâi ºi sfeclã. Rezultatele vor fi incredibile! Vindecarea este aproape gar antatã. 213 .losite corect. ele suntniºte instrumente fantastice. Mâncaþi alimente integrale proaspete. dar nu trebuie nici sã cãdeþi în e trema opusã. DiSorb Aid ºi clorurã de hidrogen racemizatã pentru a obþine eneficii maxime. NU este deloc uºor sã scapi de sodiul acumulat în organism. Este un aliment senzaþional. adrenalele ºi rinichii. cu toate pãrerile contrarii. Nu vã grãbiþi. îndeosebi dacã aþi fost diagnost icat deja cu cancer. Folosiþi moderaþia ºi aveþi grijã sã adãugaþi întotdeauna puþinã Yucca Blend. Încredeþi-vã întotdeauna în instinct. De aceea . precum morcovi. Reþineþi: un mãr este mâncat corect în 5-10 minute. veþi avea astfel o referinþã pentru viitor. în timp ce sucul sãu poate fi bãut în num uã secunde. ele trebuie evitate. ceapã. produsele din comerþ sunt contaminate. folosesc tablete din ficat organic de vitã predigerat. Sucurile dau peste cap sistemul. dând astfel peste cap ficatul. Din pãcate. Învãþaþi sã le utilizaþi pentru a stabil profunzimea aurei dumneavoastrã de astãzi. Aveþi nevoie de cantitãþi mari de potasiu organic. Terapia cancerului ar trebui sã includã întotdeauna ficatul. Sorbiþi-le lent ucul. Ficatul este un aliment minunat dacã poate fi suportat de sistemul dumneavoastrã dig estiv! Personal. Dacã v-aþi stabilit ºi vârsta bioelectricã .

nu vã veþi vindeca niciodatã! Chimioterapia Chimioterapia este definitã ca o prevenire sau un tratament al bolilor infecþioase c u ajutorul unor substanþe chimice care acþioneazã în sensul prevenirii stãrii antiseptice . vi se pare cumva cã chimioterapia folositã asupra pacienþilor de cancer se potriveºte acestei descrieri? ªtiaþi cã trebuie sã semnaþi un formular înainte de a vi se permite aceas tã terapie miraculoasã ? . La început vã veþi simþi rãu. Este plãcut sã te bazezi pe cine dar asemenea persoane sunt rare. Urmãriþi sãgãsiþi puterea ÎN n afarã pentru a te ajuta sã te întorci în universul sãnãtãþii. Cuvântul antiseptic este alcãtuit din anti împotri va ºi septic stare cauzatoare de febrã. Existã opþiuni MULT superioare. vã puteþi aºtepta la reacþii neplãcute. Înainte de toate. De îndatã ce potasiul începe sã înlocuiascã sodiul din celule. de detoxifiere. Vorbiþi cu trupul dumneavoastrã ºi spuneþi-i ce aºteptaþi de la el. iar cele proaste din ce în ce mai rare. provocatã de bacterii sau de produsele toxice ale acestora. este u n fel de joc al minþii. cãci veþi mai avea nevoie de ea! Zilele bune vormai fi urmate de zile proaste. Evitaþi apa de la robinet. Detoxifierea deºeurilor proteice NU se petrece de la sine. Pãstrarea unor obiºnui nþe regulate ajutã la vindecare. În timp. Nu beþi apã distilatã. Aºteptaþi-vã la reacþii neplãcute Ori de câte ori iniþiaþi un proces stfel pentru propriile dumneavoastrã pãcate! NU tive. Dacã pornim de la aceastã definiþie din dicþionar. Salturile uºoare pe mini-trambulinã pun în miºca re fluidele corpului. dar trebuie sã ignoraþi asemenea semnale ºi sã-l asiguraþi cã fi bine în final.Ceaiul de Kombucha este ºi el recomandat. mitocondriile revin la viaþã º sã se multiplice. La fel. dar treptat. Cei care o recomandã nu ºtiu ce spun. vã veþi simþi mai bine. aceste toxine trebuie eliminate cât mai rapid! Clismele la col on. Proce constã în doi paºi înainte. cele bune vor deveni însã d in ce în ce mai numeroase. PAC ºi Yucca Herbal Blend permit cu uºurinþã acest lucru. Odatã puse în circulaþie. Corpul strigã: Mã simt rãu! . pastilele de PAC ºi Aspar-Max. Aceas a este o apã moartã din punct de vedere biologic ºi este încãrcatã cu contaminanþi de la peturile din plastic. Cu cât vor fi mai multe. Dacã intraþi în panicã ºi renunþaþi. Pãstraþi-vã cu orice preþ energia. Detoxifierea poate fi foarte greu suportatã de unii pacienþi. Corpul TREBUIE asistat în aceastã direcþie. Masajul limfei cu rollerul este EXTREM DE eficient. Pl uitaþi de puterea rugãciunii ºi de impactul gândirii pozi INTERIORUL dumneavoastrã. cu atât mai mare va fi ENERGIA de care va dispu ne corpul dumneavoastrã pentru a se vindeca. unul înapoi. Nu vã grãbiþi sã i xtaz la primele semne de refacere metabolicã. simultan cu evit rea efectelor secundare grave asupra pacientului.

pentru cã nu accepþi sã îþi cedezi jurisdicþia asupr ropriului tãu corp. Când sistemul medical capãtã jurisdicþie asupra corpului persoanei. la fel cum poate avea ºi aceasta. opþiunile în interiorul sistemului medical sunt nule. Dacã persoana îºi cedeazã acest drept. aceasta din urmã nu ma i are putere legalã sã dispunã de propriul sãu corp. În cazul pacienþilor de cancer. dar sunt totuºi administrate unor persoane c are nu bãnuiesc nimic. dar nu în acelaºi timp. astfel încât sã nu poatã fi trase la rãspundere p entru oribilele consecinþe care vor urma.Medicamente care NU sunt aprobate Medicamentele folosite în chimioterapia cancerului sunt niºte iluzii. Numele jocului în sistemul nostru legal este jurisdicþie! Medicina ºi tribunalul pot a vea jurisdicþie asupra corpului unei persoane. oamenii îºi dau acceptul legal. Când semneazã formularul standard . ºtiinþa medica eri depline asupra sa. Ele NU SUNT AP ROBATE ca fiind sigure pentru tratamentul cancerului. Medicina ºi companiile farmaceutice se dispenseazã de eventualele responsabilitãþi. Dacã u semnezi formularul þi se refuzã orice tratament. conform jurisdicþiei în oare. punând pacienþii sã semneze înainte de a li se administra tratamentul. 214 .

Aceasta afirmã cã: medicamentele experimentale pot fi folosite numai DACÃ efectele lor secundare NU sunt mai rele decât efectele finale ale bolii netratate . Canalele rãdãcinilor dinþilor devin o problemã numai dacã MEDIUL INTERN este slãbit. în încercarea disperatã de a mai salva ce se poate din sãnãtatea dumnea oastrã. EVITAÞI oroarea cancerului ºi a bolilor degenerative prin aplicarea lucruri lor învãþate în aceastã carte. responsabi litate ºi putere de decizie. angajament. S-a dovedit însã cã 90% din bolnavii de cancer au canale ale acestor rãdãcini în gu a lor! Se pare cã existã o legãturã între cancer ºi canalele rãdãcinilor. suficientã pentru a determina orice om care gândeºte sã înþeleagã cã este cazul sã facã ceva împotriva procesului de îmbãtrânire. în car tu îþi asumi toate riscurile. Oricum pe cont propriu. numai 20% dintre oameni au canale a le rãdãcinilor dinþilor. În cazul anumitor oameni. Toatã lumea ar trebui sã înþeleagã principiul cunoscut în cercurile juridice ºi medicale ºi n t Regula cauzei probabile . Cancerul ºi canalele rãdãcinilor dinþilor Potrivit doctorului Issels. acesta poartã ºtampila magicã: mai pentru uz experimental . în condiþiile unor costuri infinit mai mici. semnãtura ta înseamnã un contract cu rãspundere limitatã pentru medicinã. totul cu binecuvântarea agenþiilor de omologare a medicamentelor. M . iar ºansele de recuperare mult mai mari . un medic german. Adevãrata sãnãtate nu este de vânzare! Ea presupune în schimb multã disciplinã. Sistemul medical are nevo ie de jurisdicþie întrucât foloseºte medicamente EXPERIMENTALE în tratamentul cancerului ºi în distrugerea corpului pacientului. Sãnãtatea ºi viaþa dumneavoastrã valoreazã mult mai mult decât toþi banii pe care îi puteþi a sistemul de sãnãtate. dinþii morþi din gurã produc o reacþie din partea sistemului imunitar car e le compromite starea de sãnãtate. evident. nu Cum vi se pare? Cum vã simþiþi ºtiind cã riscul MAXIM pe care îl suportã bietul pacient nu po te fi mai rãu decât dacã tratamentul nu ar fi administrat deloc? Frumoasã alternativã: dacã nu semnezi pe linia punctatã. deºi împarþi beneficiile (eventuale) cu sistemul. Dacã vã aflaþi însã la apogeul sãnãtãþii dumneavoastrã sau dacã faceþi ef direcþie.Altfel spus. Numai pentru uz experimental Indiferent de tipul de medicament împotriva cancerului. poþi sã pleci acasã ºi sã mori în liniºte! Numai pentru uz experimental este o afirmaþie ºocantã. nu este cazul sã vã faceþi probleme în legãturã cu canalele rãdãcinilor dentare. Implicaþiile par înspãimân lucrãrile dentare ºi implanturile au ºi ele dezavantajele lor. Aºa cã cel mai bun lucru este sã staþi liniºtit acasã ºi sã vã trãiþi viaþa! Pi ce nu au nici un efect! Auto-tratamentul este mai sigur.

de la plombe ºi pânã la canalele rãdãcinilor. sunaþi ºi aflaþi cum vã puteþi pregãti corpul pentru înlãturarea plombei. de aceea. despre relaþi a acestuia cu lumea cu patru dimensiuni. Dacã sunteþi nevoit sã face dentare complexe. TOATE problemele dentare sunt neplãcu te. Controlaþi-vã MEDIUL INTERN ºi veþi putea redeveni tânãr! Preambul: capitolul urmãtor trateazã despre universul spaþiului ºi timpului. astfel în itaþi ºoculasociat cu mediul intern bolnav. Rezultatul final depinde în mare mãsurã de cee a ce faceþi ÎNAINTE de lucrarea dentarã. nu ezitaþi sã îl scoateþi din gurã. indiferent dacã aveþi sau nu canale dentare în gurã.ntern este cel care dicteazã dacã vã veþi bucura de o stare bunã de sãnãtate ºi de vitalitate mult timp de a încolo sau nu. Dacã aveþi un dinte infectat. cel mai bun lucru pe care îl puteþi face este sã aveþ rijã de dinþii dumneavoastrã. despre viaþa fãrã bãtrâneþe ºi despre NECUNOSCUTUL infinit! Lucrarea Viitorul furat discutã despre chestiunea hormonalã . 215 .

Filosofia ne învaþã cã timpul ºi spaþiul reprezintã o relaþie între entitãþi. Preocupaþi-vã mai bine de ceea ce vã vor face în spital! Fiþi independent. adicã o sursã a miºcãrii. Metafizica (de la meta dincolo de) ne învaþã în schi b cã timpul ºi spaþiul nu pot fi distinse între ele atâta vreme cât nu excludem una dintre ele.Este viaþa dumneavoastrã! Unele lucruri sunt mai rele decât moartea. considerãm entitãþi numai fiinþele ºi evenimentele care ocupã acest timp ºi acest spaþiu. Foarte bine. n oi suntem conºtienþi de trecerea timpului. Spaþiul înseamnã extensie. Le putem anticipa însã cu ajutorul intuiþiei noastre. Platon spunea: Timpul ºi spaþiul sunt substanþa care conþine identitatea ºi diversitatea s ltan . Metafizica afirmã cã ii este timpul. Feriþi-vã de doctori. Cine anume? Metafizic a rãspunde: timpul. ambele fiind considerate entitãþi. rezultã cã timpul este ENERGIE. Noi nu dispunem de organe fizice pentru a simþi timpul ºi spaþiul. cã existã o cosuccesiune de entitãþi sau evenimente. Umanitatea urmãreºte sã defineascã aceste aspecte intangibile pe care le numim timp ºi spaþi u folosind cuvinte ºi concepte. Unul dintre acestea constã în a deveni o vi ctimã a tratamentul convenþional al cancerului. ce putem spune despre un ev eniment? Un eveniment este un grup de circumstanþe care ocupã un loc în timp. Dacã privim spaþiul ca pe ceva creat. sau este creatã energia în decursul timpului? Dacã energia este c reatã. rezultã cã . atunci trebuie sã existe ºi o miºcare. Dacã existã o creaþie. Sepio Timpul înseamnã duratã. Totuºi. Dacã aºa stau lucrurile. Este timpul energie. Noi nu concepem timpul ºi spaþiul ca niºte tãþi. Putem spune aºadar cã intuiþia este un al ºaselea simþ o proiec a corpului fizic ceva ce invocãm pentru a înþelege timpul ºi spaþiul. rezultã cã cineva l-a creat. Obiectele materiale devin astfel simultan ºi evenimente. Dac unoaºtem existenþa unui corp material pentru cã ocupã un loc în spaþiu. Nu vã bucuraþi prea devreme pentru faptul cã asi gurãrile medicale acoperã costul tratamentului. Pãstraþivã controlul asupra vieþii dumneavoastrã. Aplicaþi sfaturile recomandat e în aceastã carte ºi vã veþi putea feri pe dumneavoastrã ºi pe cei dragi de tortura de dinaintea morþii! Optaþi pentru a vã trãi viaþa ºi moartea aºa cum doriþi dumneavoastrã! Capitolul 31 Timpul ºi spaþiul Timpul ºi spaþiul sunt umbrele în funcþie de care omul îºi defineºte existenþa . Dacã existã miºcar ebuie sã existe în mod evident ºi cineva care sã punã în miºcare.

Ne începem cãlãtoria în New York la ora 12.080 de mile pe orã. Un matematician care ar încerca sã rezolve aceastã dilemã ar avea dificultãþi. vom da acestei stãri necunoscute un nume: a patra variabilã .00 fix. ci mai degrabã un miraj într-o lume fantomaticã. Suntem prinºi înt re spaþiu ºi timp. ci într-un cerc. Ne-am miºcat dintr-un punct al pãmântului în altul. 216 . trebuie sã tragem concluzia cã timpul NU est e un punct fix de care ne putem ancora vieþile. întrucât timpul a fost acela care a creat ENERGIA în expansiune. Sã ilustrãm acest lucru. ne pierdem astfel centrul ºi punctul de referinþã deºi intu iþia ne spune cã trebuie sã existe un asemenea centru.00 fix. El nu se poate miºca. dar timpul nu s-a schimbat deloc. indistincte între ele ºi non-existente. de aceea.avem de-a face cu o miºcare perpetuã care nu se desfãºoarã în linie dreaptã. Sã presupunem cã ne aflãm într-un avion care zboarã cu o vitezã egalã cu viteza de rotaþie a lui. Dacã por nim de la premisa cã timpul nu este un punct fix. iar spaþiul o relaxare a timp ului. Dacã meditãm mai profund asupra chestiunii. Se poate demonstra cã timpul ºi spaþiul sunt statice. ºi cã ne îndreptãm spre vest. ora este tot 12. ºi deci spaþiul. Ce s-a petrecut? Timpul a devenit o miºcare a spaþiului. urmãrind soarele cu ace aºi vitezã cu care se îndepãrteazã el. ºi vom restabili echilibrul impunând ca variabilã fixã timpul. aþiul devine astfel un efect al timpului. adicã aproximativ 1. când ajungem la Los An es.

Cunoaºterea existenþei celeilalte dimensiuni este cu totul altceva decât înþelegerea ei.Pentru a compensa necesitatea unui centru. înmomentul în care ne gândim la el a devenit deja trecut. Este oare prezentul doar o amintire dublatã de aºteptare? În caz afirmativ. fiind definit de viteza luminii. omul împarte timpul în trei pãrþi: trecutul. auto-analizarea gândurilor ºiexperienþelor noastre senzoriale devine imposib ilã. Extensia în timpeste o proiecþie în spaþiul necunoscut al celei de-a patra dimensiuni. prezentul ºi viitorul. La rândul lui. care a trecut prin zidul Templului. ideea existenþei unei alte dimensiuni. Întrucât omul nu pare capabil sã înþeleagã decât lumea tridimensionalã e. el a trecut prin zidul Templului! De vreme ce atât el cât ºi Templul erau alcãtuiþi din ma terie solidã. nu mai existã nici un motiv pentru ca omul sã trebu iascã sã moarã ºi sã-ºi pãrãseascã acest înveliº terestru pentru a cunoaºte aceastã dimensiune incognoscibilã. cui putem atribui acest eveniment? Divinitãþii? A violat el vreo lege naturalã? Sau a invocat pu r ºi simplu cunoaºterea celei de-a patra dimensiuni? Dacã pãtrundem în arena celei de-a patra dimensiuni. Vã sã analizãm cu mai multã atenþie acest lucru. cum putem rezolva dilema referitoare la cei doi poli ai eternitãþii: trecutul ºi viitorul? Cele douã extreme trecutul ºi viitorul ne-au atras într-o enigmã pe care o numim a Patra Dimensiune. spaþiul devine un timp proiecta t un timp orizontal untimp care persistã. Suntem aºadar siliþi sã recunoaºtem cã prezentul este etern. Ea înseamnã mult mai mult decât un simplu instrument intangibil cu ajutorul cãruia interpretãm timpul ºi spaþiul. cãreia îi lipseºte atât dimensionalitatea cât ºi durata. În asemene a condiþii. existenþa celei de-a patra dimensiuni nu poate fi negatã. putând deveni viitor sau trecut. Deºi era o fiinþã tridimensionalã. Lungimea unei succesiuni de evenimente nu este conþinutã în spaþiul cu trei dimensiuni. ci pur ºi si mplu interpretatãgreºit. Gân diþi-vã la Iisus. timpul devine o dimensiune a spaþiului. nu putem decât sã tragem concluzia cã nu existã nici o diferenþã între spaþiu ºi tim ngurã conºtiinþa noastrã este definitã de timp. cã timpul nu existã per se. ªi totuºi. Înt rucât în anumite puncte specifice spaþiul ºi timpul sunt interschimbabile. cãci prezentul nu reprezintã decât o tranziþi de la trecut la viitor. Altfel spus . timpul înseamnã spaþiu în miºcare. Acest lucru nu rezolvã însã problema. lãþimii ºi înãlþimii. La urma urmei. nu face decât sã-i amplifice dilema. un timp în miºcare. poate cã cea de-a patra dimensiune nu este incognoscibilã. În acest caz. cea incognoscibilã . la fel ca ºi ceilalþi oameni. Lumea noastrã cu tre poate fi mãsurat decât printr-o meta-geometrie (meta i dimensiuni (lungimea. Intuiþia este o extensie a minþii noastre. Întrucât spaþiul nu poate f urat decât de timp. aceea a lungimii. fiin . Intuiþia este realã. suntem nevoiþi sã vizualizãm un hipersp aþiu care nu dincolo de). lãþimea ºi înãlþimea) devine astfel o simplã secþiune din spaþiul cu mai multe dimensiuni. complet invizi ilã pentru el. Prezentul este viitorul înainte de a ne putea gândi la el. cu un corp fizic.

sau o realitate? ªi dacã este o realitate. nu existã aici. Creatura numitã om existã în douã lumi: una vizibilã ºi alta invizibilã. cum putem mãsura ac est fenomen? Timpul nu poate fi mãsurat în termenii lumii tridimensionale. care a trecut de momentul apogeului sãu anabolic ºi ale cãrui celule îmbãtrânesc cu o vitezã acceleratã. Suntem din nou la cheremul necunoscutului. Oamenii care au îmbãtrânit afirmã deseori: Timpul pare cã zboarã.relativ la persoana care îl percepe. ºi cu cât îmbãtrâneºti mai atât mai repede pare sã zboare el! Zilele acestor oameni se terminã înainte de a începe. cãci nici el. cãci trecerea aces tuia se produce la nivelul subatomic al existenþei noastre adicã la nivelul corpului nostru bioelectric invizibil. La rândul lor. al cãror joc determinã în ultimã instanþã percepþ asupra realitãþii din lumea vizibilã în care existãm. Noi suntem nevoiþi sã invocãm intuiþia pentru a mãsura trecerea timpului. Noi suntem cei care trecem pe lângã ele! Cu cât ne luptãm mai mult sã le înþelegem. ni se pare normal ca timpul sã treacã mai rapid pentru omul catabolic. 217 . De aceea. cu atât mai profund ne scufundãm în vastitatea necunoscutulu . Es te acesta doar produsul imaginaþiei lor. nici spaþiul . lumea vizibilã ºi corpul fizic neazã ca o punte de legãturã cu sfera necunoscutului acolo unde existã ºi funcþioneazã corpul nostru bioelectri . al lumii cu patru dimensiuni în care de pindem exclusiv de intuiþia noastrã de al ºaselea simþ al nostru. Lumea invizibilã est lume a forþelor energetice pozitive ºi negative. Evenimentele nu se succed.

dar ºi cu sãnãtatea ºi creºterea fizicã ºi mentalã. ci mai degrabã o re-experimentare a timpului însuºi. când urcãm pe panta ascendentã a piramidei vâr stelor. corpul bioelectric es te LIBER. în timp ce noi ne rosto golim la vale pe panta catabolicã. îþi procuri practic mai mult tim p. Timpul ne oferã posibilitatea de a schimba vechiul corp cu unul nou ºi tânãr. Acesta a fost subiectul real al acestei cãrþi: Cum sã redevii tânãr! Preambul: în capitolul urmãtor se vorbeºte despre regenerarea corpului bioelectric pri n odihnã. t ranscenzând lumea fizicã ºi materialã. Dupã depãºirea acestei culmi. Au descris aceste princi pii în termenii lui Yin ºi Yang. care controleazã armonia emoþionalã ºi c rgerea linã a lui chi (energia). Elementul Lemn reprezintã ficatul ºi vezica biliarã. Sã-þi procuri timp! Atunci când opreºti ceasul bioelectric. Descoperirile lor sunt confirmate astãzi de fizica modernã avansatã. stabilind principii ºi cor elaþii care descriu efectul naturii asupra omului ºi rãspunsul acestuia din urmã. în care mintea ºi emoþiil e noastre nu sunt altceva decât ferestre ale sufletului nostru. Elementul Pãmânt reprezintã stomacul ºi splina. la fel cum ai recicl a nisipul într-o clepsidrã. limfa ºi creierul . purificarea energiei shen ºi acumularea de energie jing prin manipularea celor Cinci Elemente.Timpul trece încet atunci când suntem TINERI. timpul trece din ce în ce mai rapid. Deºi corpul fizic este limitat de spaþiu ºi timp. El este o extensie a Sinelui ºi un punct al celei de-a patra dimensiuni. Corpul bioelectric este spiritul ºi su fletul nostru. Ei au s tudiat în profunzime schimbãrile ciclice care guverneazã întreaga naturã. Remediile din plante au fost create pentru a ajuta omul sã se adapteze naturii. Am ajuns astfel la rãspunsul pe care îl cãutam ºi care reprezintã însãºi esenþa acestei cãrþi e fi sintetizatã astfel: încetinirea procesului de îmbãtrânire conduce la încetinirea timpului. Procesul de reciclare NU înseamnã o retrãire a experienþelor anterioare. promovau cultivarea de sine. fiind asociat cu sângele. el extrage ºi se ea ce este pur . perfecþionare a. Elementul Foc este reprezentat de inimã ºi de intestinul subþire. Taoismul ºi super-alimentele taoiste Taoiºtii din China Anticã considerau omul o reflexie în miniaturã a universului. Maeºtrii taoiºti credeau cã cele Cinci Elemente descriu ciclul natural al vieþii ºi cã omul urmeazã structurile ciclice ale naturii cãtre universul sãu interior . necesarã unui sistem nervos puternic ºi purificãrii toxinelor din corp. Ma eºtrii taoiºti insistau asupra unui echilibru ºi armonii depline. post negru ºi evitarea stresului fiziologic auto-impus.

Elementul Metal simbolizeazã plãmânii ºi colonul. Taoiºtii credeau cã energia jing (esenþa vieþii) sãlãºluieºte în apa din interiorul corpului.500 de ani ºi sunt toate într-o formã racem izatã.de ceea ce este impur în corpul fizic. Taoiºtii cred cã trupul nu poate funcþiona decât cu o alimentaþie integralã. luciditate ºi exprimarea persoanei din interior. de care depind pãstrarea tinereþii noastre ºi funcþia gland ularã. iatã cu sistemul hormonal ºi cu cel reproducãtor. s e crede cã influenþeazã respiraþia ºi sistemul chi-ului defensiv (sistemul imunitar). având la bazã deopotrivã ºtiinþele recunoscute oficial ºi cele i puþin cunoscute. 218 . Ei afirmã cã oamenii pot atinge iluminarea prin echilibru. din pãcate. Special pentru tine! Aceastã carte a fost scrisã cu scopul de a-i ajuta pe cititori sã înþeleagã care sunt forþele care acþioneazã în viaþa lor ºi care. Elementul Apã reprezintã r inichii ºi vezica urinarã. iar SUPER-alimentele ºi practicile taoiste aduc dupã sine o mai bunã sãnãtate ºi regenerarea corpului fizic (vezi Pachetul informativ). Filosofia taoistã susþine cã trupul are puterea de a se auto-regenera ori de câte ori ap are un stres fizic sau mental. le FURà sãnãtatea ºi fericirea. SCURTÂNDU-LE calea cãtre ci Autorul ºi-a dat osteneala sã foloseascã exemple cât mai semnificative. Iluminarea ºi adevãrul aduc dupã sine înþelegerea. urmãrind sã-l ajute pe cititor sã îºi creeze un fundament solid. SUPER-ALIMENTELE taoiste au o vechime de 3.

nici la dejun. ªi mai bine încã: dormi atât cât trebuie . Nu întotdeauna procesul de regenerare se dovedeºte plãcut. deºi susþin cã deþin cunoaºterea necesarã pentru a se feri de acestea. rãsplata va depãºi orice aºteptare iniþialã. dar numai dacã vã afl aþi într-adevãr în cãutarea ADEVÃRULUI. dar eu nu mi-am propus sã le aduc asemenea do vezi. Oamenii îmbãtrânesc di ignoranþã. al observaþiilor. Cu toþii suferã d boli. Autorul nu este ºi nu a fost vreodatã un expert .Dorim sã-i reamintim cititorului cã aceastã cunoaºtere trebuie aplicatã ºi cã revenirea stãri e sãnãtate ºi de vitalitate necesitã timp. filosofiei ºi modului de viaþã al acestuia. dar dacã sunteþi dispus sã vã cons craþi toate energiile acestui scop. Conþinutul lucrãrii vã poate fi de mare folos. încetinind totodatã procesul de îmbãtrânir are nouã zi poate fi privitã ca prima zi a restului vieþii pe care o mai aveþi de trãit. o vor ironiza în fel ºi chip. Nimeni nu se poate transforma însã împotriva propriei sale voinþe! 32 Odihna ºi postul Nu mânca mult la cinã. Vor cere dovezi ºtiinþifice . vor urmãri sã o desfiinþeze. nu ºi ce este de fãcut. Sãnãtatea este o opþiune personalã. Ei nu ºtiu decât sã vorbeascã. ba chia r sã-l acuze pe autor de simplificare. Ea nu reprezintã o bucurie. Din nou tânãr! este mai mult decât o afirmaþie. nu pentru cei care doresc sã organizeze dezbateri. Ei vor aduce în apãrarea op niilor lor tot felul de citate din ea. ºi foarte adevãrate ceconstã însã problema? În ceea ce mâncãm? Mâncãm prea mult? Prea des? Sau toate la un loc? . Fiecare zi aduce cu sine noi oportunitãþi de a face alegeri sãnãtoase . Aceasta nu reprezintã însã o scuzã. Este rezultatul e xperienþei de viaþã a autorului. Demagogia lor nu îi salveazã însã. Benjamin Franklin Se spune cã ne sãpãm singuri mormântul cu dinþii! Cutremurãtoare cuvinte. este o ofertã ºi un model. Aceastã carte a fost scrisã pentru cei care doresc sã obþinã rezultate. Experþii afirmã cã deþin toate rãspunsuril r nu pot aduce cea mai elementarã dovadã în acest sens. Aceastã cart NU a fost scrisã pentru a satisface pretenþiile experþilor. Fiecare pas nou în d recþia cea bunã aduce dupã sine o stare mai bunã de sãnãtate. Avem cu toþii datoria sã facem mai mult pentru i înºine. respectiv propria lor viaþã. atenþie ºi rãbdare. Cei care se închinã ºtiinþei medicale nu vor gusta aceastã carte. Reþineþi: bãtrâneþea NU este ceva amuzant.

Vã propun sã examinãm acum problemele degenerative care rezultã din alte obiºnuinþe legate de dieta noastrã alimentarã. Treptat. Alimentaþia în exces Americanii trãiesc într-o þarã în care mâncarea este abundentã ºi ieftinã. Am ajuns sã credem cã un stomac plin este de preferat unuia gol. sã serveascã tot felul de gustãri între mese. Cop ii (la fel ca ºi adulþii) sunt încurajaþi sã mãnânce orice ºi oricât de mult doresc. Ni se sp ne cã orice tip de mâncare este la fel ca alta.Am discutat deja extensiv despre efectele dãunãtoare ale ingerãrii unor alimente nepot rivite. deºi s-ar a cu mai puþin. Senzaþia de foame a devenit înºelãtoare. 219 . obiºnuinþe care accelereazã din pãcate procesul de nostru de îmbãtrânire. ºi mai ales înainte de culcare. fiind luatã drept un s emnal cã putem sã mâncãm. ne-am înv anumite lucruri ºi nu mai acordãm prea multã importanþã obiºnuinþelor noastre alimentare. devin adulþi ºi continuã sã creadã în ele pânã când mor. Copiii cresc cu aceste convingeri. sã se îmbuibe.

somnul este considerat ceva normal ºi toatã lumea este unanim de acord în aceastã privinþã. cân ºi cât trebuie sã mãnânce. n u ne gândim cã ar trebui sã dormim mai mult. sare ºi zaharuri prelucrate. activitatea fizicã. Atunci când mâncãm. epuizare ºi crizã. ele devin supra-stimulate. Supr a-alimentaþia induce o stare de stres glandelor. stabilind astfel singur ce. splina. sau deprimaþi din punct de vedere psihic. Cu cât masa este mai consistentã. În cazul oamenilor vârstnici. cu atât mai putern ste aceastã senzaþie (de lipsã de energie). . mâncarea nesãnãtoasã a devenit astãzi o normã general acceptatã. Digestia NU este o activitate voluntarã. Tabelele digestive indicate ceva mai devreme aratã cã organismul are nevoie de o anu mitã perioadã de timp pentru a putea digera alimentele. ºi implicit a organelor viscerale (este vorba de organele din cavitatea abdominalã. Încã ºi mai puþini oameni îºi dau seama cã organele vitale au nevoie ºi ele de odihnã. cât de des mâncãm ºi are este ritmul obiºnuinþelor noastre. Stomacul umflat Aceastã afecþiune este vizibilã în cazul bãrbaþilor a cãror burtã atârnã peste curea sau al f al cãror abdomen le umple întreaga jumãtate inferioarã a corpului. prostata ºi vezica). intestinele. ªi mai rãu î nimeni nu mai urmãreºte sã-ºi cultive o disciplinã dieteticã. cantitatea de hranã ingeratã. organele sunt forþate sã prelucreze cantitatea de hranã suplimentarã. refuzând o rganelor vitale odihna de care au nevoie. pancreasul. Aºa se explicã de ce ne simþim goliþi de energie dupã ce mâncãm. Organismul are nevoie de timp pentru a începe procesul de digestie înainte de a putea disponibiliza sângele din zona abdomina lã. pierderea de energie ºi procesul de produce re a radicalilor liberi pot fi substanþiale. La urma urmei. Dacã alimentele ingerate conþin ºi substanþe toxice precum a ditivii alimentari. P RD este influenþatã de stres. Stresul indus de supra-alimentaþie Atunci când ne simþim obosiþi fizic ºi mental. Dacã mâncãm prea mult sau prea des. Atunci mâncãm prea mult. Oamenii vorbesc despre e xcesul abdominal referindu-se la grãsime . organele noastre vitale reacþioneazã. aceastã tu lburare conduce la comprimarea coloanei vertebrale. numitã perioadã de reacþie la digestie (PRD).Din nefericire. Gustãrile dintre mese creeazã acelaºi efect ca ºi supraalimentarea. printre care se numãrã ficatul. momentul orar. dar adevãrata problemã o constituie întinderea þesuturilor conjunc ive care susþin organele viscerale ºi congestionarea colonului. soia sau canola. Efortul fizic trebuie evitat timp de o orã imediat dupã masã. organele feminine. proces ce conduce la o stare de obosealã.

În timp. coloana trebuie alimentatã cu oxigen ubstanþe nutritive. În plus. pânã când puteþi rezista timp de câteva minute Scopul acestui exerciþiu constã în ÎNTINDEREA încheieturilor. datoritã acumulãrilor de substanþe mucoase ºi forþei gravitaþi nale. Sãriturile ºi masajul limfei trebuie efectuate zilnic. astfel încât sã poatã fi hrãnitã ºi reconstruitã. pentru a restabili supleþea þesuturilor ºi pentru a dizolva cicatricele la nivelul acestora. începeþi gradat.Intestinul subþire ºi cel gros sunt menþinute la locurile lor de anumite þesuturi conjun ctive numitemezenter. acestea devin grele ºi umflate. întinzând mezenterul mai mult decât ar fi normal. vã recomand precursorii racemizaþi ai hormonilor. a þesuturilor conjunctive (lig amente. atârnarea ºi întinderea coloanei verte sunt procedee obligatorii. ºi aºa mai departe. Le recomand celor din aceastã categorie atârnarea de o barã sau chiar de o creangã de copac de mai multe ori pe zi. Terapia colonului ºi masajul limfei restabilesc tonusul viscerelor ºi al þesuturilor c onjunctive. Folosiþi capsulele SOC pentru a scãpa de durerile de în cheieturi. apoi timp de zece secunde. aplicaþi exerciþiile de înti ndere. ceea ce genereazã efectul de stomac umflat. Mâncaþi legume proaspete s b formã de 220 . Beþi apã BEV sau Mikrowater. Altfel spus. Pentru cei a cãror înãlþime SE REDUCE odatã cu vârsta. ºi purificatã de deºeuri. Rollerele pentru masajul limfei sunt pe cât de simplu de folosit. pe atât de eficiente (vezi P achetul informativ). ridicaþi greutãþi. pe ntru a stimula regenerarea þesuturilor. aplicaþi terapia colonului. tendoane. Dacã sunteþi mai în vârstã. Rãmâneþi atârnat t nci secunde. muºchi) ºi deschiderea coloanei vertebrale pentru mai buna circulaþie a sângel ui ºi a limfei.

el inspirã. indiferent de cantitate). când apare roua. Mesele nocturne ºi gustãrile dintre mese priveazã organismul de energia vita lã de care are nevoie pentru detoxifiere. R/HCI ºi Yucca Blend sunt indispensabile pentru o digestie completã. Nu acest lucru ne preocupã pe noi în aceastã carte. Momentul când se produce roua are o s emnificaþie specialã. radicali liberi ºi a lte substanþe toxice. dar de cele mai multe ori. Uneori. Faceþi o vizitã dimineaþa devreme în grãdina dumneavoastrã ºi ascultaþi cum mbul. Ori de câte ori mâncãm mai mult decât este necesar pentru a atinge pragul saþietã minime (recitiþi în acest sens capitolul 9). În timpul zilei. mi s-a spus cã lãcomia este un pãcat. Mâncaþi mai rar Corpul nu a fost conceput pentru a fi suprasaturat cu alimente 24 de ore pe zi. ci faptul cã lãcomia atrage dupã sine îmb irea prematurã ºi moartea. tabletele de ficat bio gen. ºi de ce nu. dar cresc ºi î reparã þesuturile în timpul nopþii. acestea din urmã se petrec în princ ipal în timpul somnului. orezul taoist. Cultivaþi plante într-o grãdinã. Existã niºte zgomote specifice în aceastã direcþie care pot fi auzite. Mestecarea corectã reduce stresul alimentar ºi tendinþa cãtre obezitate. noi ne supraîncãrcãm organismul cu deºeuri. dezintoxic intoxicaþivã! Dacã veþi respecta toate aceste sfaturi. repararea þesuturilor ºi creºtere.cruditãþi. pãmântul expirã. o încãlcare a celei de-a ºas a porunci. Produsele racem izate precum DiSorb Aid. efectul este obezitatea. Cea mai rapi dã cale de a scãpa de nevoia de a mânca sunt SUPER-alimentele precum algele. Dimineaþa. polenul armonic. Ele îºi prelucreazã hrana în timpul zilei. la care se adaugã fructele ºi legumele proaspete. lãcomia este provocatã de o senzaþie de foame autenticã. chiar mai mult! Gândiþi-vã la toate lucrurile bune pe care le vor realiza oamenii în viitor. Antrenaþi-vã mintea. ea este rezultatul înfometãrii alimentare (gener atã de sãrãcia în substanþe nutritive a alimentelor pe care le ingerãm. Plantele au ºi ele un ciclu al lor. inclusiv de câte o zi liberã. Dezintoxicaþi-vã. Harmonic Synergy. la marile d escoperiri ale acestuia! Viaþa trebuie sã fie o sãrbãtoare! Dacã vã veþi acorda ºansa unei a doua vieþi. Glandelor trebuie sã li se p ermitã sã se odihneascã între mese. Lãcomia este cauza. Lãcomia este una din principalele cauze pentru care omul contemporan moare atât de des de boli degenerative. Noaptea. aceasta va fi uºoarã decât prima! Lãcomia Pe vremea când eram copil. plantele ºi activitatea microbianã se aflã la APOGEU! . am de gând sã trãiesc 250 de ani. Organele au nevoie de o perioadã de odihnã ºi regenerare. vã veþi recãpãta viaþa înapoi ºi vã veþi regãsi tine Personal.

Somnul ºi odihna asigurã energia vitalã necesarã pentru a recicla lactaþii. Lactaþii apar datoritã oxigenului insuficient din celule. nu mit ºi glicolizã. ele grãbesc vindecarea ºi reduc apariþia cicatricelor tisulare atunci când sunt luate înaintea unei operaþii chirurgicale). care conduce la o ardere i nsuficientã a glucidelor. Durerile musculare ºi oboseala care rezultã dupã un efort fizic extensiv sunt rezultatul formãrii de lactaþi la nivelul muºchilor (caps ulele SOC pot fi luate înaintesau dupã efortul fizic pentru a preveni/uºura durerile m usculare. Somnul trebuie sã aibã loc în perioadele de t ransformare a energiei. 221 . oxigenul. formarea lactaþilor este rezultatul unui sistem care a devenit anaerob la ni vel celular. Neutralizarea lactaþilor se petrece în timpul somnului. În plus. Somnul. Altfel spus. detoxifierea ºi glicoliza Corpul se simte atât de odihnit dupã un somn bun deoarece reuºeºte sã îºi proceseze deºeuri e ºi sã neutralizeze câmpurile de energie anormalã. Formarea lactaþilor apare în primele etape ale procesului de ardere a glucidelor. Organizaþi-vã viaþa în e ritmurile naturii. Lactaþii sunt deºeuri de tranziþie.Ritmicitatea are o importanþã crucialã pentru sãnãtate ºi vitalitate.

Lipsa unui som n suficient este echivalentã cu folosirea unui aparat cu baterii în timpul zilei. Som nul cu stomacul plin conduce la o fermentaþie anaerobã ºi la apariþia gazelor urât mirositoare. Deficitul de oxigen din celule blocheazã conversia glucozei în molecula energeticã ATP de cãtre mitocondrii. La rândul lor. Ex erciþiile aerobice. acestea conduc la boalã. vã recomand sã beþ cantitãþi cât mai mari de apã BEV sau Mikrowater la intervale de 30 de minute în timpul lucrului. Rezultatul? Ne trezim cu acea senzaþie de amorþealã. rganismul este forþat sã apeleze la rezervele sale energetice. corpul foloseºte mari cantitãþi de energie VITALÃ pentru a se vindeca ºi a creºte. evitaþi mesele de seara târziu ºi gustãrile dinaintea culcãrii. Somnul cu stomacul plin saboteazã procesul de detoxifiere ºi blocheazã vindecarea. La fel ºi pentru a mânca mai Introducerea unui ritm în viaþa noastrã necesitã încã ºi mai multã disciplinã. la fel ca ºi alcoolii. Somnul. Somnul ºi odihna alimentarã sunt premise importante ale stãrii de sãnãtate. precum ºi în cadrul sistemului de transport al electronilor (prin care mitocondriile produc ATP). Disciplina. Lactaþii sunt produse secundare ale procesului de fermentare. Sãr urile înseamnã o energie legatã. Kombucha foloseºte fermentarea aerobã pentru a produce mari cantitãþi de acid glucoronic. împreu nã cu SOC. digestia ºi momentul de vârf al metabolismului În timpul somnului. Alcoolul este produsul unei fermentãri anaerobe . Yucca Blend ºi R/HCI. El saboteazã producþia de energie în cadrul ciclului Krebs ºi al acidului c itric. nu uitaþi sã luaþi imediat dupã masã niºte DiSorb Aid. Disciplina ali rã IMPUNE sã NE HRÃNIM corpul! . Dacã acest lucru vã este chiar imposibil.Sufixul at (din lactat) ne spune cã aceste substanþe sunt sãruri ale acidului lactic. Digestia ºi absorbþia proastã produc excese ºi deºeuri acide. M ediul anaerob determinã intrarea în putrefacþie a alimentelor nedigerate la nivelul intestinelor ºi la apariþia deºeurilor toxice. uitând sã încãrcãm bateriile timpul nopþii. apa BEV ºi ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. rãrirea meselor ºi gustãrile dintre mese Pentru a învãþa sã nu mãnânci în exces ai nevoie de disciplinã. sãriturile ºi masaju imfei vindecã bolile prin punerea în miºcare a deºeurilor ºi sporirea cantitãþii de oxigen din þesuturi. ca ºi cum nu ne-am fi odihnit deloc! Chiar ºi mâncarea de calitate poate deveni toxicã dacã este ingeratã înainte de culcare. cu o diferenþã: noi nu suntem un simplu aparat electric! Fãrã o odihnã ºi o detoxifiere adecvatã. Dig estia normalã este încetinitã sau se opreºte complet. Pentru a preveni formarea lactaþilor ºi apariþia oboselii. necesar pentru vindecarea corpur ilor bolnave. De aceea. Acest mod de viaþã genereazã stres ºi un exc s metabolic.

noi forþãm glandele sã lucreze ca niºte sclavi. Acestea le vor grãbi sfârºitul. Fiþi un exemplu pentru ei. Cu toate acestea. NU vã încurajaþi copiii sã îºi dezvolte obiºnuinþe proaste. Este OBLIGATORIU c a cei mici sã primeascã alimente hrãnitoare. Din pãcate. 222 . Pot depune mãrturie în aceastã direcþie. Gustãrile sunt niºte mese în miniaturã. ei mãnâncã mai mult. fãrã sã-mi fie deloc greu. Copiii b ine hrãniþi nu mãnâncã fãrã încetare. o apã de calitate ºi minerale marine racemizate. copiii din e noastre sunt subnutriþi. Bãuturile rãcoritoare trebuie INTERZISE cu desãvârºire. nu mai mãnânc dec ngurã datã pe zi. Astãzi. în cei 53 de ani ai vieþii mele. Efectele lor pe termen ng sunt MAI RELE decât cele ale alcoolului. De aceea. Acest lucru este valabil inclusiv pentru gustãri. Cum v-ar plãcea ca ori de câte ori încercaþi sã adormiþi. Cândva. cea mai bunã soluþie este sã folosiþi în dieta dumneavoastrã SUPER-alimentele. mâncam 3-4 mese pe zi. Pur ºi simplu NU-mi este foame. Copiii cresc ºi îºi reparã þesuturile.Nu mâncaþi sub nici o formã mai devreme de patru ore de la ultima masã. chiar dacã se manifestã într-un mod diferit. a rãt ºi mã simt mai bine decât oricând anterior. care întrerup pauza de odihnã a corpu ui. Dacã nu vã puteþi lipsi de gustãri . din cauza sãrãciei alimentelor în substanþe nutritive. peste capacitatea lor fire ascã. Atunci când luãm o gustare. ºi devenim epuizaþi. transformându-se într-un mod de viaþã nesãnãtos. Acestea au darul de a anihila senzaþi a de foame. o persoanã insistentã sã vã trezeas care datã? La fel se petrec lucrurile ºi cu mesele prea frecvente.

Sãnãtatea ºi vitalitat a depind de ritmicitate. obezitatea. puterea voinþei reprezintã produsul unei minþi sãnãtoase într-un corp sãnãtos. Luam parte l a o cinã festivã. când o doamnã amabilã s-a apropiat de mine ºi m-a întrebat: -Aþi luat una din cãrþile mele referitoare la cidrul din mere? I-am rãspuns cã nu. drogurile. istorisitã exact aºa cum s-a p etrecut în realitate! Sper sã vã facã plãcere. iar ea mi-a dat o carte.Rãrirea meselor asigurã un anumit ritm ºi un control al obiceiurilor alimentare. Ritmicitatea Unul din secretele sãnãtãþii ºi longevitãþii constã în stabilirea unui ritm regulat în viaþa tmul este atât de important încât inversarea procesului de îmbãtrânire nu se poate produce dacã vo ignora acest secret simplu. Am întrebat-o imediat: -Cine sunteþi? -Sunt Pactricia Bragg! mi-a rãspuns ea. Ritmicitatea se referã la curgerea ritmicã a energiei în viaþa noastrã de zi cu zi. Fumatul. Bragg ºi al fiicei sale Patricia vorbesc de la sine în aceastã direcþie! Miracolul postului Ceea ce vã voi relata în continuare este o poveste adevãratã. am ºtiut cã drumul pe care am apucat-o cu 22 de ani înainte. luaþi-vã mesele la aceeaºi orã. etc. faceþi exer ulcaþi-vã la aceeaºi orã. În acel moment. jocurile de noroc. CHIAR DACà puteþi funcþiona ºi cu mai puþin somn. dupã întâlnirea u Bob . beþi cât mai multã apã. lãcomia. Modul de viaþã al dr. ajungând la cimitir cu câteva d i mai devreme decât ar fi fost normal. Practicaþi icitatea. Alimentele bogate în substanþe nutritive ºi detoxifierea organismului amplificã puterea voinþei! Da. Alimentele cultivate în grãdina personalã ºi SUPER-alimentele alternative menþionate în aceastã carte contribuie la formarea unei minþi sãnãtoase într-un corp sãnãtos. California. iar sfaturile din aceastã carte vor deveni uºor de aplicat ºi de susþinut. Un corp bolnav poate avea prea multã voinþã. Dormiþi 7-8 ore.. Ele au o sutã de gustãri pe zi ºi îºi accelereazã astfel drumul cãtre mormânt. Persoanele cãrora le lipsesc substanþele nutritive de bazã þipã tot timpul dupã mâncare. alcoolul. dupã un seminar. îºi au rãdãcinile într-o alimentaþie greºitã ºi în acidifierea þesuturilor. Povestea a început la data de 1 mai 1993. Hrãnire a corectã tempereazã senzaþia de foame. Treziþivã în fiecare dimineaþã la aceeaºi orã. în Santa Barbara.

-Cum a murit tatãl tãu? am întrebat-o pe Patricia. -A murit într-un accident de surf în Hawaii. ce vârstã avea? 223 . -Spune-mi. luaþi loc. Mã aflam în faþa fiicei marelui Vrãjitor. Nu pot sã vã spun cât de mare este plãcerea de a vã c aºte! Arãtaþi exact ca în fotografia din cartea tatãlui dumneavoastrã referitoare la post. Doresc sã vorbim. Am auzit tot felul de zvonuri ºi sunt curios sã ºtiu care este adevãrul. Am continuam sã vorbim. i-am spus. S-a înecat. Paul Bragg! -Vã rog. Dupã care i-am spus: -Tatãl dumneavoastrã mi-a salvat viaþa. A doua zi mi-am fãcut timp sã vizitez Bragg Worldwi de Headquarters din Santa Barbara. unde am putut vedea tabloul cu o înãlþime de 7 metri a marelui Vrãjitor Paul Bragg.McLeod (ºi despre care am vorbit în capitolul 1 din aceastã carte) a ajuns la destinaþie . Am râs mult.

Dumnezeu sã-i binecuvânteze pe dr. Paul Bragg. NU AM VÂRSTÃ! ªi chiar aºa era. 33 Cãmila sau palmierul? Adevãrul va ieºi la ivealã. Arãta minunat! Era o femeie în vârstã din punct de vedere calendaristic. d ar nimeni nu ºi-ar fi putut da seama! Patricia pãrea sã nu fi împlinit 50 de ani. în cuvinte simple. Patricia a ajutat milioane de o ameni. Nu a fost un Vrãjitor al înaltei tehnologii. -Ce vârstã ai tu. Miracolul postului. doctor în medicinã. a fost un Vrãjitor al ºtiinþei.-Avea 97 de ani! ªi dacã nu ar fi suferit acel accident. acesta le-a încercat pe amândouã. aveþi grijã sã o faceþi cu toatã atenþia! Bragg descrie ADE VÃRURI simple. Paul Bragg. fiica Marelui Vrãjitor. Patricia? am întrebat-o cu un nod în gât. o puteþi considera un mare compliment. Dacã veþi avea ºansa de a-i citi cartea. crima nu poate fi ascunsã . Sunt fericit cã pot sã le calc pe urme. Datã fiind sursa acestui comentariu . cãrora le-am dedicat aceastã carte. Mulþi dintre cititorii acestei cãrþi sunt prea tineri ca sã fi auzit de dr. Un membru recent al Asociaþie i Chirurgilor Americani (cea mai înaltã instituþie medicalã din SUA) a declarat cã Paul Bragg a fãcut la f l de multe pentru sãnãtatea ºi vitalitatea americanilor ca orice medic . dar a fost totuºi un Vrãjit or. Tatãl Patriciei. Paul ºi Patricia sunt DOVEZI absolute care demonstreazã faptul cã orice om poate exper imenta tinereþea fãrã sfârºit. Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre CEL MAI TOXIC element de pe acest pãmânt. Veþi învãþa apoi ce se poate face î vinþã. Cât despre aut rul acestei cãrþi. Voi rãmâne de-a pururi recunoscãtor destinului pentru cã mi-a permis sã o cunos aceastã fiinþã minunatã. ºi pe Patricia Bragg. La fel ca ºi tatãl ei. Alimentaþia bazatã pe carne sau vegetarianism? O discuþie mai amplã în legãturã cu acest subiect va fi oferitã la pagina xxx. Bragg. -Eu sunt la fel ca tatãl meu. Cei doi au ajutat milioane de oameni sã se vindece ºi sã-ºi r egãseascã tinereþea. f iica sa. ca re se gãseºte în corpul dumneavoastrã ºi în apa pe care o beþi. William Shakespeare . sunt convinsã cã ar fi trãit pânã la vârsta de 125 de ani.

din sud-vestul coastei Kyushu. tulburãri nervoase. În anul 1957. din cauza n turii sale greu de 224 . Ciorile cãdeau din seninul cerului. I se mai spune uneori ºi argint viu.În limba japonezã. Tulburãrile au devenit rapid cunoscute sub numele de Boala Minamata . Termenul se referã la seria de boli ciudat e au apãrut prin anii 50 în micul sat de pescari Minamata. TOAT E formele de viaþã din regiune au avut de suferit din cauza concentraþiei mari de mercur din aer. age ntul toxic care a stat la baza ciudatelor simptome ºi SEMNE ale acestei boli a fost descoperi t: mercurul. Oamenii aveau ameþeli ºi viziun i tunelare. le amorþeau extremitãþile ºi aveau arsuri la nivelul picioarelor. Mercurul ºi îmbãtrânirea Mercurul este CEA MAI TOXICÃ substanþã cunoscutã de om! Este singurul metal care se gãseºte sub formã elementalã în naturã în stare lichidã. Mercurul provenea de la o uzinã industrialã situatã în apropiere. kibyo înseamnã boalã ciudatã. în Japonia. apã ºi sol. Pisicile înnebuneau.

în acele vremuri vãduva unui pãlãrierprimea un ceas de aur ºi o coroanã de flori pentru sicriu. Principalele surse care conduc la otrãvirea cu mercur sunt: tonul ºi merluciul. Cel puþin. anxietate nervoasã ºi pierderea poftei de mâncare. Dacã se sparge un termometru. Eritismul (roºeala feþei ) este probabil cea mai caracteristic simptom al otrãvirii cu mercur. Medicina dã num e noi bolilor misterioase pe care le genereazã el. vãduvele nu mai primesc nimic! Mercurul a devenit echivalentul industrial al alimentelor nesãnãtoase. plumbul ºi alte metale organice ºi substanþe chimice toxice. Microbii dintr-un s ol sãnãtos neutralizeazã mercurul. De pildã. La fel ºi durerile de picioare în timpul nopþii la oamenii în vârstã. industria blãnurilor a folosit mercurul la prelucrarea blãnurilor animale încã din timpu rile Revoluþiei Industriale. fãtul nenãscu mercur conduc acestora). Singura cale de a scãpa de el este sã vã cultivaþi propriile plante. la acele boli deg Otrãvirea acutã cu mercur conduce la simptome de vomã. insomnie. dureri de cap. Metalul pare sã se evapore la fel ca apa! Mercurul are o importanþã deosebitã pentru procesul de îmbãtrânire din cauza naturii sale to xice ºi a prezenþei sale pretutindeni în jurul nostru. mercurul din interiorul acestuia se divide im ediat în picãturi care o iau la fugã. ataºându-le de regulã cuvântul sindrom . fungicidele (inclusiv detergenþii pentru baie) ºi zeci de mii de alte produse cu care oamenii intrã zilnic în contact. Ea conduce însã în final enerative care afecteazã milioane de oameni. el îºi pierdea rapid licenþa ºi nu mai putea practica medicina. Dacã vreun medic îndrãzne unã ceva. ceea ce nu i-a împiedicat pe industriaºi sã îl foloseascã pânã în prin anii 1950! Expresia nebun ca un pãlãrier 14 derivã din faptul cã lucrãtorii în domeniul confecþiilor ºi lor sufereau din când în când de tremurãturi ºi de o nebunie temporarã. vops elele pe bazã de apã. insecticidele. Mercurul este atât de omniprezent încât se regãseºte în TOATE alimentele comercializate pe p iaþã. El se depune în organele noastre vitale ºi le scurtcircuiteazã activitatea. diaree cu sânge. Folosirea regen eratorului pentru sol numit . În zilele noa stre. Echivalentul japonez al cu tului sindrom este kibyo ! Despre mercur Mercurul are capacitatea de a trece de bariera placentei ºi de a deforma t. pleoapelor ºi limbii.fixat. putând dura un numãr considerabil de ani. oamenii afectaþi de o otrãvire medie suferã de obosealã. tremur nervos la nivelulextremitãþilor. Otrãvirea cu e la dezintegrarea sistemului nervos ºi distruge nefronii rinichilor (filtrele de sânge ale Otrãvirea cu mercur se petrece lent. A fost folosit de industrie timp de mai multe sute de ani. Prima otrãvire cu mercur în domeniu a fost constatatã în anul 1865. În plus.

Bio-Grow (un catalizator al solului biodinamic. Washington D. Municipalitãþile NU au timpul necesar pentru a trata apa înainte de a o pompa în reþelele de distribuþie. Tr. În Milwaukee au murit oameni! Autoritãþile au dat vin a pe bacterii. În Statele Unite. Spre exemplu. motiv pentru care folosesc ac id mercuric ºi ultima invenþie în domeniul produselor clorurate numitã cloraminã. Creºterea continuã a populaþiei sporeºte ºi mai mult presiunea. Nu ºtim exact dacã nu au existat ºi alte oraºe afectate. Oraºele din toatã þara trateazã apa potabilã cu cloramine ªI cu acid mercuric pentru a ucide bacteriile.C. Acest lucru se face fãrã informarea opiniei publice ºi este contestat cu vehemenþã de auto ritãþi. 14 N. Apel e publice sunt tratate de municipalitãþi cu sãruri ale acidului mercuric. CEA MAI MARE sursã de mercur este apa potabilã (de la robinet). în toamna anului 1993. Specificã anglo-saxonilor. cu energia orientatã cãtre dreapta) reprezintã cea mai rapidã cale de a schimba compoziþia solului. dar adevãrata problemã era legatã de mercur. 225 . Oraºele în care s-a petrecut aceastã epidemie au fost Milwaukee. Acidul mercuric este folosit în timpul sezonului cald. Problema este extrem de gra vã. când cererea de apã potabilã depãºeºte capacitatea exi tentã de a o trata. cãci aceste probleme sunt foarte rapid muºamalizate pentru a nucrea panicã. ºi Chicag o. astfel încât acesta sã redevinã sãnãtos ºi organic. sute de copii inocenþi s-au îmbolnãvit ºi unii chiar AU MURIT din ca uza apei de la robinet contaminatã cu bacterii patogene.

C. Când citesc asemenea cifre. Dacã greºesc însã calculele. SOC are o afinitate EXTREM DE puternicã pentru metalele grele ºi poate fi folosit de orice om pentru a-ºi purifica þesuturile de mercur. dupã încheierea sezonului cald. Poluarea apei din rezervele publice este o bombã cu ceas care aºteaptã sã explodeze dintro clipã în alta. îngãduind industriaºilor sã îºi stabileascã propr rme de folosire a acestuia. ºi Chicago. guvernul corporatist refuzã sã-l interzicã. ºi la fel ºtiu ºi guvernanþii noºtri. FDA a stabilit un nivel acceptabil pentru mercur. Mercurul se împarte în trei clase: mercur elemental sub formã de vapori (care se evapo rã la fel ca apa). precum mercurocromul (folosit cândva pentru rãni uºoare. toleranþã ZERO! Simultan. soluþii de sãruri mercurice. Mii de oameni umplu spitalele din cauza mercurului. î e ºi o moarte în chinuri. ca ºi cum ar fi protejaþi. Toamna. Washington D. municipalitãþile nu mai folosesc acidul mercuric . Acestea vã vor permite sã vã deconectaþi de la sistemul medical. Pe de altã parte. oamenii se simt în siguranþã. mercurul reprezintã o cauzã sigurã. deºi lentã. de îmbãtrânire. Agenþiile federale ºi statale din SUA ar trebui sã înãspreascã legile referitoare la puritat ea alimentelor ºi apei pe care le consumãm. ºi toþi au pret enþia la un medicamentminune! Oamenii bolnavi reprezintã o afacere excelentã! Soluþia idealã pentru a rezolva problema apei sunt filtrele de apã BEV sau de apã ioniza tã de înaltã valoare medicinalã. dupã care trimit apa potabilã cãtre o populaþie credulã! Filtrele apei potabile din marile oraºe ar merita cel puþin ace eaºi atenþie pe care o acordãm pisicii pe care o creºtem în casã ºi cãreia în schimbãm zilnic apa! Noi ºtim ce avem t. Mercurul reprezintã o industrie în valoare de 6 miliarde de d olari! Nu întâmplãtor. Rareori le schi mbã! În schimb. acum interzis prin lege) ºi .Municipalitãþile folosesc la infinit aceleaºi filtre murdare de nisip. Fãrã mercur. chiar dacã nu aplicã acest lucru. ele utilizeazã acid mercuric pentru a ucide bacteriile ºi virusurile din aceste filtre. bombe ºi muniþii Departamentul de Stat al Agriculturii din Statele Unite a declarat toleranþã zero pent ru mercur. Repet. rezultatul este o explozie de bacterii patogene la nivelul filtrelor ºi liniilor de distribuþie precum cea care s-a petrecut în oraºele Milwaukee. Nimic nu este mai departe de adevãr . NU MAI BEÞI NICIODATà APà DE LA ROBINET! Morþi accidentale. chiar dacã mai are încã în gurã plombe. îmbolnãvind milioane de oameni. rezervele de apã publicã devin o sursã potenþialã de epidemii provocate de bacte ii patogene. Interese puternice au însã grijã ca mercurul sã poatã fi folosit în continuare în procesele industriale.

SOC-ul este alcãtuit din carbon ºi sulf racemizat. agricultura foloseºte cantitãþi masive de mercur în producþia de HRANÃ! În anul 14. precum mercurul metilic. La rândul ei. care au o mare af initate pentru metale grele. împiedicând derularea unor reacþii biochimice esenþiale . chimiºtii au descoperit cã mercurul este un fungicid eficient. ªtiau perfect de toxicitatea acestui element. este cel mai mare furnizor de mercur cãtre industrie. aºa cum ar fi întâmplat în cazul unei bombe fãrã mercur. Remediile homeovite pot ºterge amprenta vibratorie lãsatã de mercur în þesuturi. care se referã la mercurul legat de proteine le alimentare. în producþia alimentarã au fost folosite circa 3. El poate fi însã cu uºur inþã eliminat cu ajutorul SOC. În ultimii 40 de ani. Dacã este sã calculãm de la începutul secolului. Bacteriile A EROBE convertesc mercurul industrial în alte forme mult mai toxice.000 de tone de mercur. prin intermediul Comisiei pentru Energia A tomicã.acidul mercuric. Yucca Blend. orice reacþie din corpul uman are nevoie de enzime de naturã proteicã. ºi o a treia categorie. Mercurul este folosit la tratarea seminþelor. în industria ambalajelor. în loc sã se disipeze. Mercurul blocheazã însã buna desfãºurare a acestor proteine. dar nu s-au sfiit de loc sã-l arunce pe piaþã. au fost folosite peste 100. Guvernul corporatist al Statelor Unite. oficial itãþile ºi-au fãcut rezerve uriaºe de mercur. Imaginile filmate aratã o ACCELERARE a exploziei pe mãsurã ce aceasta avansa cãtre faþada clãdirii. Pentru a se putea produce. mercurul în formã metilicã este foarte greu de eliminat de þesuturile corpului. Este posibil ca bomba folositã pentru a demola clãdirea primãriei din Oklahoma City în a prilie 1995 sã fi folosit cantitãþi mari de mercur pentru accelerarea exploziei.000 de tone. PAC ºi al algelor Klammath. Dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial. 226 . În condiþi ile obiºnuite.

Pacienþilor ignoranþi li se spune cã singura diferenþã dintre aur ºi aliajele cu mercur se referã la cost ºi la felul în care aratã. pentru simplul motiv cã NU s-au pregãtit înainte. Este uºor sã faci alegerea justã. Lucrãrile dentare pe bazã de aur conþin pe lângã acesta ºi zeci de alte metale. preferându-l pe cel de aliaj sau chiar de argint . NU le înlãturaþi pânã când nu v-aþi pregãtit sis cum vã indicã aceastã carte. oamenii sunt puºi în faþa dilemei de a alege între medicina conv enþionalã ºi terapiile holistice. Folosirea lui conduce la rezultate p revizibile. Eliminarea este mult mai periculoasã decât introducerea lor. De altfel. Aceste câmpuri energetice antiviaþã pot fi mãsurate în milivolþi. Metalele în formã elementalã sunt toxice pentru organism. datoritã sistemului imunitar slãbit ºi vârstei mai avansate a pacientului.Plombele cu mercur Dentiºtii au început sã aplice plombele cu mercur de peste o sutã de ani. Plombele pe bazã de aliaj de mercur atrag dupã sine o moarte LENTÃ. . provocând noi ºi noi sindromuri ale bolii. Dacã aveþi în gurã plombe pe bazã de mercur. dar de un tip diferit. Personal. Ele interfereazã cu metabolismul corpului. la fel ca ºi în cazul pãlãrierilor. EVITAÞI-I cu or Mai bine sunaþi la numerele de telefon afiºate la sfârºitul acestui capitol pentru a gãsi un dentist care acceptã protocoalele ºtiinþei dentare holistice. Bacteriile din gura noastrã convertesc mercurul din plombe în mercur metilic. PAC protejeazã sistemul ºi accelereazã mult acest proces. nu l-aþi ales bine! Algele Klammath au capacitatea de a se lega ºi de a elimina metalele grele mercurul din þesuturi. Plombele cu mercur reprezintã o MARE afacere! Dentiºtii sunt învãþaþi încã din ºcoalã cã plom mercur nu sunt toxice. dar pacienþii lor îºi pie a ºi viaþa. Pregãtir ea trebuie sã dureze cel puþin ºase luni! Nu vã duceþi NICIODATà la un dentist obiºnuit pentru a vã scoate plombele pe bazã de mercur. Cãmila sau palmierul? precum Astãzi mai mult ca oricând. dentiºtii evitã folosirea cuvântului me r . ªi aurul creeazã probleme. încercând sã vã convingã cã aþi fost pãcãlit. Îngãduiþi-mi sã ilustrez alternativele reºite printr-un exemplu din copilãria mea. consider cã este un pãcat de moarte sã plombezi d nþii unor oameni nevinovaþi cu cel mai toxic element de pe pãmânt. Acesta se va opune prin toate mijloacele. Am vãzut mulþi oameni bolnavi ºi sufe rinzi din cauza eliminãrii plombelor de mercur. Evitaþi-i însã pe cei care NU sunt certific aþi în aceastã direcþie! Dacã un dentist vã oferã o plombã sau o lucrare pe bazã de aliaj. care invadeazã þesuturile ºi îºi începe acþ ea murdarã. Pr ofesioniºtii care le introduc dau vina pe ignoranþã ºi pe lipsa dovezilor ºtiinþifice .

afarã plouã cu gãleata ºi tu trebuie sã fugi ca sã adãpost. în timp ce alþii preferau cãmila. cãci nu veþi face decât sã vã acceleraþi îmbãtrânirea ºi sã suferiþi îngrozitor. mineralele coloidale sau plombele den tare este o problemã cu adevãrat gravã. Unde te-ai adãposti: sub palmier sau sub cãmilã? (aºa cum se ºtie. Le ofeream oamenilor douã alternative. un palmier ºi câteva piramide). acesta era greºit. ambele greºite! Rãspun sul corect era sã dai colþul pachetului ºi sã te duci la un hotel! În lumea medicinii convenþionale ºi a opiniilor experþilor trebuie sã alegi întotdeauna între ilã ºi palmier . De fapt. Indiferent de rãspuns. spunându-i: Sã presupunem cã te afli în aceastã pozã. Otrãvirea cu provenite din apa de la robinet. 227 . alimente. noi procedam atunci exact cum pro cedeazã medicina astãzi cu oamenii disperaþi. pe faþa pachetul de Camel sunt ilustrate o cãmilã.Pe vremea când eram copil. Nu vã lãsaþi induºi în eroare de alternativele false atunci când vine vorba de sãnã dumneavoastrã. unul din jocurile noastre preferate consta în a gãsi un pac het de þigãri Camel gol ºi sã i-l arãtãm cuiva. Unii rãspundeau cã s-ar adãposti sub palmier.

Ce aþi prefera sã beþi: apã contaminatã cu microbi patogeni. ci sã aveþi grijã de sãnãtatea dumneavoastrã! Preambul: în capitolul urmãtor vom vorbi despre tutun ºi despre modul în care afecteazã ac esta sãnãtatea ºi vitalitatea. un exces de grãsime. mercur. mutagene ºi teratogene ale mercurului. pot dura foarte mulþi ani. Indienii americani cunoºteau rãspunsul! Avertismente Arãtaþi-mi o femeie care are probleme cu tiroida. un pãr subþiat sau rãrit. Gândirea este sura puterii. a chelit sau a albit ºi ºi-a pierdut energia ºi vã voi spune cã aveþi în faþã o persoanã care ºi-a pierdut controlul asupr pului. care ºi-a pierdut apetitul sexual. Nu acceptaþi lucrãri pe bazã de porþelan. încheieturi dureroase. infecþii urinare. Alternativa preferabilã este amestecul de materiale plastice. Jocul este secretul tinereþii. gingii subþiate sau care oboseºt e uºor ºi vã voi spune cã aveþi în faþã pe cineva cu probleme ale ovarelor. Faceþi-vã timp pentru urmãtoarele 12 lucruri Faceþi-vã timp pentru a lucra. cloramine ºi flu or. Dentiºtii care susþin cã nu dureazã nule introduc corect. dar dacã sunt introduse corect. tumori fibroide. Asociaþia Dentiºtilor Americani ºi lacheii acesteia sunt mult prea orgolioºi pentru a-ºi recunoaºte greºelile! Alternative dentare Eliminarea plombelor ºi lucrãrilor pe bazã de aliaj de mercur necesitã protocoale specia le pentru siguranþa pacientului. plombele pe bazã de aliaj de rcur sunt INTERZISE. care ºi-a pierdut controlul asupra corpu lui sãu. sodiu. îndeosebi pentru copii ºi femeile în sãrcinate. Nu ezitaþi sã mergeþi la altcineva. Faceþi-vã timp pentru a vã juca. Arãtaþi-mi un bãrbat gras. Munca este preþul succesului. nici al ta! Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a vã proteja de otrãvirea cu metale grele ºi veþi redeveni tineri! O veste de ultimã orã: al doilea producãtor mondial de aliaje pe bazã de mercur pentru p lombe a fost de acord sã introducã în TOATE cabinetele dentare din California afiºe care AVERTIZEAZÃ pacie nþii de pericolele cancerigene. dar ºi în Germania sau alte þãri europene. Faceþi-vã timp pentru a gândi. care are afecþiuni ale prostatei. Plombele pe bazã de asemenea materiale sunt mai solicitante pentru dentist decât cele pe bazã de mercur. În cazul de fa este recomandabil sã vã uitaþi la preþ. sau apa sigurã dupã standardele industriale? Rãspunsul corect la aceastã întrebare de tip cãmila sau palmierul? este: nici una. În þãrile scandinave. . SPM.

Faceþi-vã timp pentru a râde. Faceþi-vã timp pentru a savura frumuseþea. Adoraþia este calea cãtre desãvârºire ºi spalã pra pãmântului de pe ochii noºtri. Sãnãtatea este adevãrata comoarã a vieþii. 228 . Acesta este secretul care vã va ajuta sã vã faceþi t mp pentru primele 11 sfaturi. Râsul uºureazã poverile vieþii. Iubirea este esenþa vieþii. Faceþi-vã timp pentru a vã ajuta ºi pentru a vã bucura de prietenii dumneavoastrã. Faceþi-vã timp pentru a visa.Faceþi-vã timp pentru a adora divinitatea. Faceþi-vã timp pentru a vã face planuri. Visele înalþã sufletul cãtre stele. Frumuseþea poate fi regãsitã pretutindeni în natur Faceþi-vã timp pentru sãnãtate. Aceasta e ste sursa fericirii. Faceþi-vã timp pentru a iubi.

Remediile homeovite NU se gãses c în magazine ºi sunt SUPERIOARE remediilor homeopate.1. Diviziunea (aducerea substanþei pe o vibraþie specificã) ºi diluþia (diluarea remediului) sunt douã procedee utilizate pentru a genera procesele de rezonanþã ºi transfer. Îmbunãtãþiþi-vã frecvenþa folosind remedii homeovite ºi luaþi capsulele SOC pentru a elimin reziduurile pe bazã de mercur ºi amprenta energeticã a acestora din þesuturile corpului dumneavoastrã. Axa pãmântului este strâmbã ca ºi cum am avea de-a face cu o roatã dezechilibratã fiind m ea într-o parte. manipulând câmpuril e energetice prin intermediul unor substanþe numite remedii. Potenþarea este procesul de energizare a unei substanþe. Folosiþi remediile homeovite pentru a vã reechilibra sistemul. Astãzi a ajuns la 8. Unele trateazã problemele fizice. în timp ce altele se adreseazã celor emoþionale. c urentul electric are 60 de cicluri sau pulsaþii pe secundã. Remediile homeovite BLOCHEAZÃ virusurile. gândiþi-vã la pulsaþi oscilantã orizontalã de pe ecranul unui osciloscop se referã la aceste pulsaþii. bacteriile ºi proteinele din vaccinuri. 100x ºi 200x. Dumnezeu a creat tutunul . frecvenþa sistemicã trebuie restabilitã. Rata hertzianã ºi frecvenþa sunt înrudite. Aceasta est ata hertzianã sau vibraþia pãmântului. Dacã trupul este bolnav. aceastã deviaþie produce o pulsaþie. În SUA. Unele remedii sunt extrem de punctuale (specifice). pr otejându-vã organismul împotriva afecþiunilor sistemului nervos ºi cerebral. Ele NU sunt medic amente. Când auziþi cuvântul Hertz. Remediile homeovite au o amprentã energeticã similarã cu cea a substanþei cu care suntem intoxicaþi. se aºteaptã ca ea sã ajungã la 13. Remediile homeovite as igurã un suport biogen ºi nutritiv. 20x. fiind vitalizate pe frecvenþe mixte 9x. Ori de câte ori se învârteºte.Remediile homeovite sunt eficiente Medicina homeovitã opereazã pe nivelul subtil energetic al corpului. în timp ce altele sunt foarte genera le. Pânã recent. 30x. a pierderii auzului ºi a altor efe cte secundare derivate din folosirea vaccinurilor ºi a drogurilor. prin care rata hertzianã e ste modificatã. O stare bunã de sãnãtate este o reflectare a une i armonii vibratorii. pentru a c orecta schimbãrile energetice specifice tranziþiei pe mãsurã ce vindecarea progreseazã. Remediile homeovite restabilesc frecvenþa vibratorie a corpului.8. . ceea ce face ca remediile homeovite sã fie SUPERIOARE celor homeopate. rata hertzianã a pãmântului era 7. 34 Cele trei surori sacre Mai întâi. fãcând-o astfel mai puternicã decât era iniþial. ul 2012.

el a descoperit cã principalele elemente ale dietei indienilor nativi erau porumbul. Acest lucru se datora faptului cã ei a u descoperit virtuþile NUTRITIVE ale tutunului. Ei au înþeles de a semenea ºi importanþa unui alt ALIMENT. Indienii considerau tutunul ca fiind sacru.Kanonsionni-Kayeneren-Kowa Din înþelepciunea indienilor iroquioi Cine controleazã sãnãtatea alimentarã a unei naþiuni controleazã întregul popor. fasolea ºi dovleacul. Când omul alb a venit în America. Indienii au înþeles foarte bine importanþa acestor alimente în dieta lor. pentru care aveau cel mai înalt respect: TUTUNUL! Indienii i-au spus omului alb: Dumnezeu ne-a dat cele trei surori sacre. cin ontroleazã rezervele financiare ale acelui popor deþine monopolul perfect. În plus. fasolea ºi dovleacul. 229 . Ei numeau aceste trei alimente cele trei surori . Dar înaint e sã ne fi dat porumbul. El ne-a dat TUTUNUL . Descoperirea lor a fost încorporatã apoi în credinþele lor reli gioase.

în detrimentul altora. Dupã descoperirea lor. În sudul Americii d unde culturile de porumb erau predominante. Aceste alimente importante lipseau complet din dieta europenilor. Cei care sufereau ce l mai mult de aceastã boalã erau þãranii care mâncau foarte mult porumb. în þãri precum Italia. Aceastã plantã este înþeleasã de publicul american. Aceastã ignoranþã NU este accidentalã! Înainte de a fi fost descoperite în America. Dezec hilibrele dietetice au dus în timp la acele EXCESE care au grevat omul alb ºi civilizaþia lui. medicul spaniol Casal a descris o boalã printr-unul din SEMNELE predom inante prin care se manifesta aceasta. faptul cã porumbul a devenit principalul aliment al oamenilor. dar nu li s-a spus nimic de adevãrata poveste care se ascu nde în spatele acestuia. cãci dincolo de fumul acestuia se ascunde un ADEVÃR care a fost contestat multã vreme. tutunul are o anumitã importanþã pentru inversarea pro cesului de îmbãtrânire ªI pentru sãnãtatea ºi vitalitatea corpului fizic. a cond us la noi dezechilibre ºi excese. El a numit-o mal de la rosa. boala roºeþei . Nimeni nu ºtie NIMIC despre valoarea terapeuticã ºi dieteticã a tutun ului. În secolul XVI. Afecþiunea se manifesta prin apariþia unu i inel de culoare roºie în jurul gâtului. generând un val de boli care s-au manifestat în întreaga Europã. Grecia ºi Portugalia.Statutul tutunului în civilizaþia indianã avea la bazã valoarea NUTRITIVÃ a acestuia. Din pãcate pentru milioane de oameni. Porumbul creºte uºor ºi a devenit în timp principalul aliment al s lor. Oamenii nu au auzit decât de efectele negative ale tutunului. dar planta a ajuns sã fie respectatã dintr-o perspectivã religioasã. Când nativii indieni acordã unui aliment sau unui eveniment un statut religios. Aceastã conexiune a fost fãcutã de un individ singuratic pe nume Tom Mahoney. fasole sau dovleac. cele trei surori au fost duse în Europa ºi statutul nutritiv al oamenilor s-aîmbunãtãþit. Nimeni nu ºtia la acea vreme care anum e este cauza acestor boli! Lãnþiºorul lui Casal În anul 1735. El nu a fãcut conexiunea dintre dietã ºi sãnãtate decât 498 de ani mai târziu (în 1990). vor bind de o piele . a apãrut aceeaºi boalã. dar cu deosebire în bazin ul mediteranian. Spania. un medic italian a descris SEMNELE unei alte afecþiuni alimentare. europenii NU cultivau ºi nu mâncau porumb. În anul 1771. omul alb nu s-a inspirat din cultura ºi din convingerile religioase ale indienilor. Tutunul În pofida imaginii sale negative. care a ajuns sã fie numit lãnþiºorul lui Casal . ei n u fac acest lucru fãrã motiv. Fumatul a fost o prelungire a st atutului dietetic pe care îl avea tutunul în cultura indianã.

cu numeroase efecte secundare.asprã. pentru a fi jatã de botulism. când H. 230 . Oamenii au dat vina pe co ndiþiile economice. îndeosebi ale fermierilor din sud. Excesele au devenit generalizate. Acestea au fost primele alimente industriale nesãnãtoase care au apãrut pe piaþã. Mâncarea conservatã conþine în plus sare. animale ºi oameni. demenþa ºi amãgirea. Pânã la începutul secolului XX. lucrurile s-au înrãutãþit. Orice dietã dezechilibratã produce EXCESE la plante. La fel ca majoritatea bolilor. dar pelagra îºi are rãdãcinile în trecerea de la o agriculturã echilibratã la una dezechilibratã. prelucrarea termicã distruge ºi modificã proteinele enzimelor. dureroasã . specifi ocii industriale. nimeni nu a fãcut vreo conex une între alimentaþia bazatã pe porumb ºi aceastã boalã a EXCESULUI numitã pelagrã. Heinz a produs pri ma conservã alimentarã. care includ pierderea energiei. Dupã 1859. În Statele Unite. indiferent în ce constã ea. Sãracii nu mai mâncau alimente echilibrate.J. reducerea greutãþii corporale ºi pierderea poftei de mâncare. Chiar ºi la ora actualã existã zeci de m i de oameni care suferã de aceastã boalã. Cuvântul pellagra (pelagrã) este echivalentul englezesc al expresiei it aliene care desemna aceastã afecþiune (piele asprã). Excesul de porumb creeazã un pH acid. boala a apãrut prin anii 1850. Ei mâncau prea mult porumb ºi prea puþine legu me verzi ºi proteine. depresia. pelagra se manifestã în primele etape printr-o succes iune de simptome. Rãzboiul Civil a adus cu sine modificãri masive ale obiºnuinþelor alimentare ale oamenil or. Principalele SEMNE ale bolii sunt: ameþeala. În plus.

Pe la sfârºitul secolului, pelagra ºi boala numitã beriberi au devenit larg rãspândite. Oame nii sãraci mâncau prea mult porumb, îndeosebi în sudul Americii (unde porumbul continuã sã fie ºi astãzi principalul aliment). Mai mult decât atât, porumbul folosit în alimentaþia oamenilor a fost sãrãcit prin scoaterea germenilor. Germenul nu este altceva decât cauza care genereazã încolþirea ºi creºterea seminþei. El este practic esenþa VIEÞII seminþei!

Companiile alimentare au descoperit curând cã porumbul fãrã germeni, devitalizat, poate fi pãstrat mai multã vreme. El a fost unul din primele alimente naturale nesãnãtoase care au fost intro duse pe piaþã. Porumbul curãþat de germeni este precum pâinea albã. Ambele produse sunt considerate de publicul ignorant alimente de bazã. Mâncarea procesatã a devenit curând cu valoare adãugatã , inclusiv cu preþ ai mari, ºi deci generând un profit mai mare. Sãrmanii oameni nu-ºi dãdeau seama ce cumpãrã. Din pãcate, u-ºi dau seama nici astãzi! Pelagra a devenit endemicã (boalã asociatã cu anumite zone geografice ºi cu o dietã specif icã). Zeci de mii de oameni au suferit de pelagrã ºi de beriberi. La câini, pelagra este numitã boala limbii negre. Aceste afecþiuni ar fi putut fi uºor prevenite DACÃ omul alb ar fi fost mai atent la dieta in dianã care include ºi tutunul. Tutunul conþine întregul complex de vitamine B-12. El este un ALIMENT extrem de valo ros! Porumbul natural (nu hibrid) care nu a fost degerminat este un aliment valoros. La fel ca orice alt exces, prea mult porumb aduce dupã sine dezechilibre ºi boli. Acestea pot fi însã cu uºuri nþã evitate printr-o dietã care include legume verzi (alcaloide), proteine de calitate, ºi în general VARIETATE . Deficitul digestiv de orice fel ºi dezechilibrele hormonale afecteazã rãspunsul organismului la orice tip de hranã. Obiceiul mexicanilor de a uda porumbul cu apã de var neutralizeazã aciditatea acestu ia ºi previne incidenþa pelagrei. Obiceiul a fost adoptat de la indienii americani, alãturi de combinarea lui cu fasolea, pentru un mai bun echilibru alimentar. Povestea vitaminei B Complexul de vitamine B reduce excesele alimentare de orice fel ºi eliminã pericolul pelagrei ºi al boliiberiberi prin reechilibrarea sistemului. Îndeosebi niacina este c onsideratã agentul terapeutic activ al pelagrei (acest lucru NU este adevãrat, dar sã presupunem deocamdatã cã ar fi).

Niacina mai este cunoscutã ºi sub numele de vitamina B-3. Ea este implicatã în TOATE pro cesele metabolice ale corpului. Aceste procese reprezintã o sumã de reacþii extrem de complex e care ne permit sã rãmânem în viaþã, sã ne pãstrãm sãnãtatea ºi sã fim fericiþi. Un corp bioelectric sãnãtos est unei activitãþi consistente a acestor reacþii.

Niacina conþine douã molecule: DNN (dinucleotida nicotinicã) ºi PDAN (fosfatul dinucleot idei adeninnicotinicã). Aceste substanþe sunt folosite în ciclul Krebs ºi în cel al acidului citric, precum ºi în Si stemul de Transport al Electronilor prin care molecula de ATP este creatã, arsã ºi transformatã în e nergie. Toate vitaminele B, inclusiv niacina, sunt implicate în reacþiile de FUZIUNE de la n ivelul intestinelor ºi ficatului. Mitocondriile au nevoie de aceste vitamine pentru a produce energia n ecesarã corpului, pentru a clãdi ºi repara þesuturile, ºi pentru a pãstra puterea sistemului imun. Vitaminele B, pH-ul ºi bãuturile rãcoritoare

Indienii cunoºteau foarte bine proprietãþile dãtãtoare de viaþã ale tutunului. Tutunul este c a mai bogatã sursã naturalã de vitamina B din lume! Nimic nu se comparã cu el în aceastã privinþã, nimic! oncentraþia de vitamina B din tutun ajunge pânã la 30%! Dacã introducem cantitãþi mici de frunze uscate sa proaspete de tutun în salatele noastre, în fasole sau în ciorbe, noi obþinem toatã cantitatea de vitami na B de care avem nevoie. Se recomandã adãugarea unei cantitãþi de suc de lãmâie sau de oþet din mere pentru ca frunzel de tutun sã devinã digerabile. PH-ul tutunului alimentar este de 10-11. Sucul de 2. Acidul stomacal are un pH cuprins între 1 ºi +1. Pentru scara pH-ului (7 este considerat a fi pH-ul neutru; valorile superioare oare acide), pH-ul se modificã de 10 ori. Aºadar, un pH de 10 este de 1.000 de ori mai 231 lãmâie ºi oþetul din mere au un pH de fiecare unitate în plus sau în minus pe sunt alcaline, iar cele inferi alcalin decât unul de 7.

Efectele secundare ale bãuturilor rãcoritoare încãrcate cu acid fosforic sunt insesizabi le la prima vedere ºi nu se referã numai la pH. Ori de câte ori sunt bãute, corpul este silit sã scoatã calciu din oase pentru a neutraliza acidul introdus în sistem ºi care modificã puternic raportul calciu/fosfor, i nclusiv metabolismul corpului. Dacã adãugãm ºi efectele secundare ale aspartamului, este de mirare cã nu murim pur ºi simplu! Vitamine B naturale ºi sintetice

Adevãratele vitamine B sunt niºte substanþe cu o mare putere, cu o energie orientatã cãtre dreapta, chiar dacã în plan fizic ele reprezintã cantitãþi infinitezimale. TOATE vitaminele B din comerþ c excepþia celor derivate din surse ALIMENTARE sunt sintetice ºi au o energie orientatã cãtre stânga. Pent u a mima efectele celor reale, este nevoie de cantitãþi mari de vitamine de sintezã. Deºi majoritatea etichetelor de pe aceste produse nu uitã sã precizeze cã sunt naturale , d acã vitaminele nu sunt derivate din surse alimentare, ele sunt sintetice. Niacina, c omplexul de vitamine B, vitaminele A, C ºi D sintetice nu sunt tot una cu cele naturale. Corpul este INCAPABIL sã îºi const ruiascã þesuturi sãnãtoase cu ajutorul vitaminelor sintetice. Când rezervele corpului de vitamina B nat uralã scad, reacþiile metabolice de fuziune se reduc ºi apare anemia pernicioasã (reducerea periculoasã a nu mãrului de celule roºii din sânge, cele care transportã oxigenul). Dacã acest simptom este ignorat, el poate c onduce la prãbuºirea completã a sistemului imunitar. Atunci când suntem bolnavi, numãrul t lucru nu se întâmplã, apare boala. Lipsit de lipsit de apãrare. Câteva surse excelente de vitamina B realã th, polenul armonic, Harmonic Synergy, orezul taoist, legumele cu celulelor albe din sânge ar trebui sã creascã. Dacã aces o cantitate suficientã de vitamine B, corpul devine sunt: tabletele de ficat biogen, algele Klamma frunze verzi ºi carnea roºie organicã.

Tutunul verde sunt înþesate de vitamina B. Cel uscat este chiar mai concentrat. Sucu l de tutun verde conþine nicotinã, care este un alcaloid. Tutunul uscat conþine acid nicotinic. Acidul nicotinic, niacina ºi nicotinamida sunt forme acide ale nicotinei.

Niacina este promovatã la ora actualã ca fiind vitamina inimii , lucru care este adevãrat , DACÃ derivã dintr-o sursã alimentarã naturalã. Niacina naturalã îmbunãtãþeºte circulaþia sângelui ºi are anticoagulante. Experþii susþin cã înroºirea pielii care însoþeºte ingerarea niacinei se dato zã efectului acestei vitamine asupra sângelui. Acest lucru NU este adevãrat. Efectul de înroºire se datoreazã u nei reacþii alergice (manifestatã sub forma unui ºoc moderat) în faþa moleculelor sintetice de niacinã. Singurel surse sigure de vitamina B sunt cele alimentare. Legumele organice verzi se numãrã printre cele mai bune surse de vitamina B. Carnea

conþine cantitãþi limitate de triptofan, miligrame de triptofan rale (FDA) au interzis mã priveºte, prefer sã biogen ºi algele Klammath.

un aminoacid pe care ficatul îl transformã în niacinã (din 60 de seobþine un miligram de niacinã). Este uluitor cã autoritãþile fede acest aminoacid. În ceea ce îmi iau aminoacizii din super-alimentele integrale precum ficatul

Alcaloizii din alimente pot deveni otrãvitori dacã sunt consumaþi în exces. Alcaloizii s unt niºte compuºi pe bazã de azot care au proprietãþi fiziologice de scriere . Altfel spus, ei determinã declanºa ea anumitor procese. Pe scala pH-ului, alcaloizii sunt alcalini. Printre alimentele alcaloide comune se numãrã spanacul, ceea ce explicã de ce atâþia oameni au dificultãþi în a digera acest aliment. El este extrem de hrãni or, dar trebuie preparat cu lãmâie sau cu oþet pentru ca organismul sã-l poatã digera. Existã ºi plante din c re se obþinfaimoasele droguri alcaloide: digitalis (degeþelul roºu), belladonna, lobel ia ºi marijuana. În ceea ce priveºte tutunul, trebuie sã menþionãm cã existã diferite specii, NU toate fiind indicate pentru co nsum. Nu trebuie confundate varietãþile de tutun de grãdinã ºi comercial cu tutunul comestibil (pentru semi nþe, vezi Pachetul informativ). Povestea niacinei Nicotina a fost numitã astfel dupã numele lui Jean Nicot, ambasadorul francez în Portu galia care a trimis primele seminþe de tutun la Paris în anul 1550. Nu mai târziu de 1571, nicotina în stare empiricã fusese dejaizolatã din tutun. În 1828 a fost izolatã nicotina purificatã. În anul 1867, s-a demonstrat cã nicotina vindecã limba neagrã ºi pelagra, dar acest lucru a fost ignorat de majoritatea medicilor. 232

Nicotina în stare naturalã este o sursã ALIMENTARÃ extrem de bogatã în vitamina B. În schimb, purificatã sau sintetizatã, ea devine extrem de periculoasã. Mâncatã sub formã de frunze ºi î antitãþi mici, ea nu genereazã probleme. Indienii o consumau cu regularitate. Nicotina din frunzele uscate de tutun nu este atât de toxicã pe cât am fost învãþaþi. În caz trar, fumãtorii ºi cei care mestecã tutun ar muri pe loc. Doresc sã vã reamintesc cã membranele de pe tractul respiratoriu sunt cele mai delicate, absorbþia fiind extrem de rapidã prin ele. Þigãrile sunt PERICULOASE nu din cauza nicotinei, ci din cauza celorlalþi compuºi din ele, ºi nu vorbesc acum de tut un ! Nu acelaºi lucru se poate spune însã despre trabucuri (care nu sunt aproape deloc toxice), lucru uºor de i dentificat ºi dupã mirosul lor fin. Istoria vitaminei PP

De la începutul secolului, acidul nicotinic a fost cunoscut sub un nume de împrumut fa ctorul PP , o prescurtare de la Pellagra Preventive (acest nume a fost folosit pânã când generaþia vre mii a murit. Mai târziu, prin anii 30, când cuvântul vitaminã a ajuns la modã, el a fost înlocuit de vitamina PP ). În anul 1899, dr. Joseph Goldberger de la Serviciul de Sãnãtate Publicã al Statelor Unit e a efectuat un studiu referitor la efectele factorului PP ºi la relaþia acestuia cu pelagra. Studiu l a durat 16 ani înainte de a ajunge la concluzia cã existã o asemenea relaþie, deºi acest lucru era cunoscut încã din anu l 1867! Acest lucru NU a fost accidental. A existat un motiv serios pentru aceastã întârziere. În tot acest rãstimp, companiile farmaceutice ºi cele petroliere au reuºit sã creeze vitam ina PP de sintezã. Interese puternice nu doreau ca oamenii sã ºtie cã îºi puteau vindeca pelagra, beriberi ºi b olile derivate din acestea cu ajutorul unei plante cultivate în curtea proprie. NU se dorea ca oameni i sã facã legãtura între factorul PP, nicotinã ºi tutun.

Companiile farmaceutice au gãsit în cele din urmã o cale de a produce ieftin vitamina PP SINTETICÃ, folosind piridinã de carbon din cãrbune ºi petrol, extrem de puþin costisitoare la acea datã. Factorul PP sintetic nu are însã aceeaºi valoare ca ºi cel natural. Vitamina PP realã are o energie orientatã cãtr dreapta, în timp ce cea sinteticã are o energie orientatã cãtre stânga.

Companiile farmaceutice nu au putut patenta tutunul, dar au putut face acest lucru în ceea ce priveºte moleculele de sintezã . Acelaºi lucru s-a întâmplat cu analogii de hormoni din supl mentele de estrogen ºi din pilulele anticoncepþionale care au fãcut atât de mult rãu femeilor. Pãstraþi confuzia oamenilor! Niacina este un termen menit sã inducã o stare de confuzie, un nume inventat, precum canola! A fost creat

de establishment-ul medical ºi farmaceutic prin anii 1950, pentru a ascunde faptul cã acidul nicotinic (forma acidã a nicotinei din tutunul uscat) este ingredientul activ care neutralizeazã exce sele ce conduc la manifestarea pelagrei ºi a bolii beriberi. Interesele anumitor corporaþii ºi-au propus sã câºtige controlul asupra stãrii de sãnãtate a gii Americi. Eforturile de a DEMONIZA tutunul au fost imense. Ele continuã ºi astãzi.

Pentru a crea confuzie ºi a-ºi acoperi urmele, experþii au împãrþit complexul de vitamine B î grupe separate de vitamine, numite de la B-1 la B-12. Au mers chiar atât de departe încât au dat vitaminei B-12 un nume special: factorul intrinsec . Puteþi gãsi astãzi acest termen în toate tratatele medic ale ºi de nutriþie. Factorul intrinsec TREBUIE sã fie prezent în sucurile gastrice pentru o digestie cor ectã. Factorul intrinsec este esenþial pentru reacþiile de FUZIUNE care se petrec la nivel ul intestinelor ºi ficatului. Aceste reacþii ne asigurã vitalitatea ºi energia, ºi fac parte din alchimia b iologicã. Este vorba de o fuziune la rece . Fãrã ajutorul factorului intrinsec apare anemia pernicioasã, iar sistem ul imunitar este afectat. Factorul intrinsec mai este cunoscut ºi sub numele de albastru de cobalt sau cobal t 60. Citiþi eticheta oricãrei cutii cu vitamine ºi veþi descoperi cã vitamina B-12 este numitã cianocobalaminã , la cian albastru, cobal prescurtarea de la cobalt, ºi aminã. 233

Cobaltul ºi sãnãtatea

Cobaltul 60 este o substanþã radioactivã naturalã care trebuie sã fie prezentã pentru ca viaþ sã fie posibilã. Este un element crucial în reacþiile de fuziune de la nivelul corpului bioel ectric al omului (inclusiv al animalelor). Este implicat în producerea masivelor cantitãþi de energie necesare pentr u a ne menþine în viaþã. Tutunul conþine o cantitate enormã de albastru de cobalt. El este înþesat de complexul v itaminelor B. Atunci când mâncãm alimente naturale integrale precum legumele verzi sau tutun, noi îi asigurãm corp ului cantitãþile naturale de DNN ºi PDAN, de albastru de cobalt ºi toate vitaminele B de care are nev oie pentru ca mitocondriile sale sã poatã produce moleculele de ATP.

Fiecare om ar trebui sã creascã în grãdina sa tutun. Din fericire, statul nu a interzis în cã cultivarea acestuia. Tutunul poate fi mâncat crud sau fiert pe abur, poate fi congelat sau us cat. Specia comestibilã de care vorbesc este o plantã frumoasã, care se ridicã pânã la o înãlþime de 2-3,5 metri, cu frunze c cresc pânã la o jumãtate de metru. Gândacii nu atacã tutunul. Este o plantã mult prea puternicã pentru ei. Dilema Pe de o parte, opiniei publice i s-a spus cã tutunul ºi nicotina sunt ceva rãu. Pe de altã parte, i se spune cã niacina ºi vitamina B este ceva bun. Se pare cã NU ni se spune tot adevãrul! Încã din prima jumãtate a acestui secol a început o campanie de lungã duratã, cu scopul de a -i împiedica pe oameni sã foloseascã tutunul. Astãzi, efortul de convingere a devenit masiv! S-a cr eat o adevãratã frenezie în a convinge oamenii sã nu mai fumeze ºi sã nu mai mestece tutun. Vina pentru toate boli le posibile, de la diferitele probleme ale plãmânilor la cancer, este aruncatã asupra tutunului. Tutunul este un þap i spãºitor, iar experþii sunt niºte MINCINOªI patentaþi! ADEVÃRUL este cu totul altul: produsele pe bazã de tutun au fost modificate li s-a s cos nicotina, care afost înlocuitã cu alte substanþe mai ieftine, de sintezã. În realitate , oamenii fumeazã ºi mestecã ceva TOXIC, nu tutun de calitate! Dacã doriþi sã fumaþi, vã recomand trabucurile fine. Noi ºi noi minciuni Personal, NU fumez ºi NU mestec tutun. Nu discut însã aici de preferinþele mele personal e, ci de faptul cã am fost minþiþi sã refuzãm un produs care ne putea dinamiza fantastic sistemul imunitar, tocmai într-un moment în care calitatea alimentaþiei s-a degradat îngrozitor. Simultan cu campania de demonizare a tutunului, Guvernul SUA este cel mai mare c ultivator de tutun hibridizat din lume! Implicaþiile sunt teribile, dar nu se datoreazã tutunului în sine .

Unul din motivele pentru care tutunul este demonizat în plan social este acela de a acoperi urmele cumplitelor efecte secundare ale miliardelor de tone de deºeuri chimice toxice ars e în incineratoarele din SUA.

Tutunul reprezintã acoperirea perfectã. Adevãrata problemã sunt companiile farmaceutice ºi guvernul corporatist , nu tutunul. Oamenii TREBUIE sã se trezeascã ºi sã realizeze cã îºi pot îmbunãt bil sãnãtatea cultivând ºi mâncând tutun în cantitãþi MICI.

Cu cât o credinþã pare mai adevãratã ºi cu cât numãrul celor care cred în ea este mai mare, c mai mari sunt ºansele ca ea sã fie FALSÃ!

Fermierii de altãdatã din Tennessee ºtiau cã dacã vrei sã ai cei mai frumoºi ºi mai buni cai lume, trebuie sã îi hrãneºti cu TUTUN! Dupã pãrerea mea, oamenii valoreazã cel puþin tot atât de mu caii. Cultivaþi tutun ºi consumaþi-l în cantitãþi mici în salate ºi ciorbe. Congelaþi-l verde sau u pentru a-l consuma mai târziu în timpul anului. Tutunul a fost cadoul indienilor americani fãcut omului alb. Cel din urmã a acceptat Cele Trei Surori Sacre, DAR a ignorat cel mai mare dar între toate. Tutunul cultivat în grãdina persona lã fortificã sistemul imunitar, îmbunãtãþeºte oxidarea mitocondrialã (producþia de energie) ºi amplificã reacþiile ice ale ficatului. 234

Dispariþia pelagrei în anul 1935 nu are nimic de-a face cu aºa-zisa îmbogãþire a alimentelo u vitamine de sintezã. Pelagra a încetat sã mai fie o problemã odatã cu varietatea alimentarã º proteinele de calitate care au invadat piaþa americanã.

Oamenii de astãzi suferã de pelagrã la nivel subclinic, duc o viaþã marginalã ºi suferã de ex e alimentare. Când sãnãtatea se deterioreazã, medicina decreteazã: sindrom . Japonezii ar spun kybio . Eu îi spun: bãtrâneþe . Preambul: capitolul urmãtor este cel final. Are o singurã paginã, iar titlul sãu este de fapt titlul unui poem. Citiþi-l ºi meditaþi asupra semnificaþiei sale. Dacã nu înþelegi ºi nu vezi cauza unui fenomen, cauza acestuia trebuie sã fie diavolul! Apendicele Apendicele porneºte din cecum ºi se prelungeºte în jos. Aceasta este cea mai toxicã parte a corpului fizic (vezi desenul de la pagina xx). Scopul acestui organ este acela de a sifona o pa rte din energia toxicã în exces provenitã din zona colonului (cecumului). Apendicele este înconjurat de aglomerãri de noduri limfatice numite plasturele lui Peyer . Cecumul este capãtul intestinului subþire ºi începutul celui gros. L ocul este preferat de paraziþi. Este situat la doi metri de anus ºi reprezintã punctul terminus al terapiei colonului. Paºi simpli pentru o mai bunã sãnãtate

O stare bunã de sãnãtate poate fi obþinutã printr-un proces gradual. Iatã câþiva paºi simpli, obligatorii, care trebuie fãcuþi pentru o mai bunã sãnãtate ºi vitalitate: 1. Beþi numai apã biologic activã. 2. Începeþi un program serios de detoxifiere. 3. Mâncaþi legume proaspete, crude, cultivate în grãdina personalã. 4. Evitaþi extremele. Cãutaþi echilibrul în TOATE domeniile vieþii. 5. Practicaþi postul terapeutic. 6. Folosiþi numai suplimente racemizate ºi provenite din produse alimentare naturale . 7. Echilibraþi-vã hormonii ºi deschideþi-vã receptorii. 8. Evitaþi orice formã de alimentaþie nesãnãtoasã (de tip fast food). 9. Faceþi cât mai multe exerciþii aerobice. 10. Folosiþi ZILNIC precursorii racemizaþi ai hormonilor. 11. Feriþi-vã de doctori. 12. Controlaþi-vã mintea. 13. Râdeþi! Iubiþi! Ajutaþi-i pe cei din jur! 14. Nu vã lãsaþi niciodatã cuprinºi de urã, mânie, lãcomie, invidie sau vinovãþie. 15. Evitaþi medicamentele, drogurile ºi alcoolul. 16. Urmaþi-vã instinctele. 17. Vizualizaþi corpul pe care aþi dori sã-l aveþi ºi viaþa pe care aþi dori sã o duceþi. 18. Refuzaþi sã gândiþi negativ. 19. ªtergeþi amprenta câmpurilor energetice ale vaccinurilor din trupul dumneavoastrã. 235

20. Eliminaþi mercurul ºi metalele grele din trupul dumneavoastrã. 21. Rugaþi-vã regulat. Creaþi-vã o viaþã interioarã bogatã. 22. Folosiþi o mini-trambulinã pentru a pune în miºcare fluidul limfatic. 23. Practicaþi masajul limfatic dimineaþa ºi seara. 24. Folosiþi ETVC pentru a obþine mai multã energie, pentru echilibrarea nivelului de zahãr din sânge ºi pentru arderea grãsimilor. 25. Trãiþi aici ºi acum. Uitaþi de ziua de ieri. Nu vã gândiþi excesiv la ziua de mâine. 26. Beþi ceai de Kombucha pentru a vã regenera pãrul ºi a-i reda culoarea naturalã. 27. Faceþi zilnic eforturi fizice grele (ridicãri de greutãþi). 28. Simplificaþi-vã cât mai mult viaþa. 29. Scoateþi-vã plombele pe bazã de mercur din gurã. 30. Amestecaþi minerale marine racemizate în apa pe care o beþi. 31. Faceþi-vã o grãdinã personalã ºi cultivaþi plante în ea! 32. Învãþaþi sã folosiþi pendulul ºi lanþul vibratoriu. 33. Folosiþi SUPER-alimentele taoiste, pentru a vã bucura de o sãnãtate perfectã. 34. Mâncaþi numai alimente organice. 35. Nu consumaþi ulei de soia ºi canola sau produse din soia. 36. Mulþumiþi zilnic pentru faptul cã sunteþi în viaþã. 37. Aveþi rãbdare cu dumneavoastrã. Oferiþi-i corpului dumneavoastrã o ºansã. 38. Experimentaþi miracolul regenerãrii. 39. Trãiþi corect 90% din viaþa dumneavoastrã ºi faceþi-vã de cap în ceea ce priveºte celelal %. 40. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a vã bucura de o viaþã sãnãtoasã. Filosofia acestei cãrþi ºi folosirea produselor racemizate permit trecerea uºoarã peste di ficultãþile etapei de tranziþie de la un corp bãtrân ºi bolnav la unul tânãr ºi sãnãtos. 35 Fãrã milã Ce minunat; oamenii se leagã singuri, cu propriile lor mâini, ªi se aruncã în faþa morþii, iau parte la rãzboaiele Regilor, care îi plãtesc pe nimic din preaplinul lor. Omul este stãpânul tuturor lucrurilor dintre cer ºi pãmânt, Dar el nu ºtie acest lucru; iar dacã cineva îndrãzneºte Sã-i spunã acest adevãr, el îl ucide fãrã milã. Tomasso Campanella, Oamenii Inversarea procesului de îmbãtrânire este un proces gradual (pas cu pas) care se petre ce treptat (în fiecare zi câte puþin), dar în sens invers.

Puneþi-vã urmãtoarele întrebãri: Doresc sã îmi asum cu adevãrat responsabilitatea pentru pro meu viitor ºi sã aduc în viaþa mea miracolul reîntineririi? Doresc cu adevãrat sã fac tot ce îmi puteri pentru a-mi pãstra tinereþea sau pentru a regãsi anii pierduþi? Doresc eu sã acþionez numai în interesul eu? ªi asta nu în viitor, ci chiar acum? 236

Tot ce trãim are un preþ. Durerea! Suferinþa! Banii! Sper din tot sufletul sã mã urmaþi ºi sã sumaþi destinul, oricât de greu vi s-ar pãrea la început. Nu vã mai faceþi iluzii cu privire la a jutorul statului sau al sistemului de sãnãtate public. Sãnãtatea ºi vitalitatea sunt apanajul celor care sunt disp uºi sã plãteascã preþul corect. Vã doresc sã redeveniþi tineri! Cu sinceritate, John Thomas Hormonii ºi detoxificarea Întrebarea care mi se pune cel mai frecvent este: Ce pot sã fac pentru a accelera pro cesul de inversare a îmbãtrânirii?

Rãspunsul meu este urmãtorul: Începeþi întotdeauna prin a vã purifica ficatul ºi vezica bili e pietrele care blocheazã eliminarea deºeurilor biliare din corp . Este de domeniul evidenþei faptul cã organismul nu poate reveni la o stare de tinereþe dacã nu scapã de excesele toxice care s-au acumulat în þesuturile sale moi!

Toate informaþiile ºi produsele necesare pentru a efectua clisma la ficat pot fi obþin ute de la noi la pachet. Procesul dureazã opt sãptãmâni, perioadã în care vã puteþi continua viaþa normalã în toate pr Singurul moment mai special în care trebuie sã vã pregãtiþi este cel a doua zi. Pentru a se putea odihni a doua zi, majoritatea oamenilor efectueazã ea de vineri spre sâmbãtã. Corpul trebuie pregãtit timp de trei sãptãmâni înainte de efectuarea e mai sunt efectuate alte cinci clisme sãptãmânal. Procesul nu prezintã dificultãþi ºi nu reprezintã primul pas pentru a putea ieºi din închisoarea propriului trup. La fel de important Echilibrarea sistemului hormonal ºi el de importantã ca ºi purificarea ficatului. deblocarea receptorilor acestui sistem este la f din noaptea clismei ºi clisma în noapt primei clisme, dupã car

este deloc periculos. El

Ideal este sã începeþi programul hormonal, care dureazã 90 de zile, simultan cu cel de p urificare a ficatului. Eliminarea deºeurilor goleºte corpul de excesele pe care era nevoit sã le poarte, în tim p ce precursorii racemizaþi ai hormonilor deblocheazã receptorii neuronali ºi hormonali astfel încât corpul poatã avea din nou grijã de sine (prin repunerea în funcþiune a circuitelor energetice).

Produsele noastre sunt disponibile deopotrivã pentru femei ºi bãrbaþi. Programul îmbunãtãþeºt

funcþionarea sistemului nervos, reduce durerile încheieturilor, purificã mintea de ace a senzaþie de înceþoºare , normalizeazã problemele menstruale, repune în funcþiune circuitele energetice, reduce grãsimea corporalã, eliminã senzaþia de îngheþare a extremitãþilor, amplificã apetitul sexual, regenereazã pãru eazã infecþiile urinare, normalizeazã problemele prostatei ºi eliminã tumorile fibroide din o rganism la nivelul uterului ºi sânilor. Sauna cu infraroºii la distanþã Pãmântul este bombardat cu raze energetice din gama spectrului infraroºiilor. Oamenii nu pot vedea aceastã energie, dar ea existã pretutindeni în jurul lor. Soldaþii folosesc un echipamen t special cu infraroºii pentru a putea vedea noaptea. Cei care au descoperit cum pot folosi energia infr aroºiilor pentru a promova sãnãtatea ºi longevitatea au fost japonezii.

Energia infraroºie este orientatã cãtre dreapta, fiind deopotrivã sigurã ºi beneficã pentru o ganism. Tehnologia cea mai uºor de aplicat a razelor infraroºii este cea încorporatã în sauna cu i nfraroºii la distanþã. 237

Cu numai 15 cenþi pe zi, acest dispozitiv converteºte energia electricã în energia infra roºie atât de beneficã organismului. Saunele cu infraroºii mi-au captat atenþia deoarece încap fãrã probleme în orice apartament. Ele produc o energie vindecãtoare, fãrã ajutorul apei, cãldurii sau luminii.

Cãldura razelor infraroºii mai este cunoscutã uneori ºi sub numele de cãldurã blândã . Un lu e cert: cãldura razelor infraroºii dizolvã ºi eliminã deºeurile acide din þesuturile cutanate º ubcutanate ale pielii. În traducere liberã, acest lucru înseamnã eliminarea acneii, dispariþia durerilor de încheie turi, a dispoziþiilor proaste din timpul iernii, a multor plângeri asociate cu bãtrâneþea ºi a mirosurilor corpo rale.

Dacã sunt lãsate sã se acumuleze în þesuturi, deºeurile acide produc inflamaþii, bãºici ºi du xcesul de deºeuri conduce la boli degenerative precum cancerul, artrita ºi diabetul, ca sã le numim numai pe cele mai cunoscute dintre ele. Dacã fac zilnic o saunã cu infraroºii, oamenii în vârstã îºi pot îmbunã erabil viaþa, circulând mai liber ºi devenind mai puþin arþãgoºi . În plus, energia infraroºie stimuleazã rata metabolismului bazal. Cei care suferã de bol i degenerative precum fibromialgia, lupisul sistemic sau hipertensiunea simt o alinare atunci cân d se supun terapiei cu infraroºii. Suferinzii de inimã ºi cei care au avut atacuri de cord pot face saunã cu in fraroºii în toatã siguranþa! Saunele cu infraroºii la distanþã sunt construite de profesioniºti, au un design modular , sunt uºor de instalat ºi de mutat, au o garanþie de cinci ani ºi sunt decorate cu lemn de cedru în in terior ºi de pin în exterior. În plus, primiþi la ele ºi un echipament stereo pentru ascultat muzicã, mufã pentru telefo n ºi lampã pentru citit. Folosiþi o saunã SID pentru a vã elibera de dependenþa de sistemul medical.

Regim pe bazã de carne sau vegetarian?

Omul înþelept nu mãnâncã foarte multã carne, dar nici nu este un vegetarian radical. Secretu constã în calea de mijloc!

Existã o dogmã adânc înrãdãcinatã în convingerile celor preocupaþi de sãnãtate potrivit cãrei vegetarienii ar fi mai inteligenþi ºi mai sãnãtoºi decât cei care preferã carnea. Orice veget rian ºtie pe bunã dreptate cã atunci când un mâncãtor de carne se îmbolnãveºte sau îmbãtrâneºte ºi trece la u vegetarian , sãnãtatea lui se îmbunãtãþeºte rapid.

Întrebarea este de ce se bucurã mâncãtorii de carne de o sãnãtate mai bunã atunci când trec regim bazat îndeosebi pe legume ºi fructe proaspete? Pentru simplul motiv cã ei îºi echili breazã în acest fel dieta alimentarã. Personal, am trecut de ambele pãrþi ale baricadei: am fost mai întâi un mare mâncãtor de car

sfatul meu este sã mâncaþi legume ºi fructe p oaspete. În plus. Orice aliment impune un anumit stres asupra corpului fizic. Iatã ce am învãþat însã din aceastã e 1. pentru cã e ste predigerat. Calitatea digestiei este cea care dicteazã rezultatele. 2. Vegetarienii se bucurã de o mai bunã sãnãtate ºi îºi pãstreazã înfãþiºarea tinereascã mai mul mâncãtorii de carne. Existã totuºi ºi probleme secundare de sãnãtate specifice vegetarienilor datorate lipsei de varietate ºi incapacitãþii de a PROCESA proteinele (aceeaºi problemã apare ºi în cazul mâncãt r de carne). NU de faptul cã suntem vegetarieni sau mâncãtori de carne. Aceasta este carnea pe care o prefer eu. 3. care nu genereazã un stres prea mare asupra organismului. Secretul sãnãtãþii ºi al vitalitãþii constã în pãstrarea echilibrului. predigerat. apoi un vegetarian radical. Ficatul racemizat nu genereazã NICI UN FEL DE STRES asupra organismului. dacã doriþi sã beneficiaþi de o sãnãtate op olosiþi tabletele de ficat organic. Iau douã asemenea tablete. ºi sã reduceþi cantitatea de carne ing eratã. împreunã cu clorurã de hidrogen racemizatã ºi cu DiSorb Aid. organic ºi racemizat. cu atât mai mult vom trãi. de douã ori pe zi. dupã care mi-am revenit în simþiri. De aceea. Realitatea este cã cu cât mâncãm mai puþin. 238 . dar ºi cantitatea totalã de alimente pe care le consumaþi. Sãnãtatea ºi vitalitatea depind de capacitatea sau de incapacitatea noastrã de a prelucr a integral alimentele .ne. pentru o mai bunã asimilare.

margarina nu. Peºtele este situat undeva la mijloc. pojarului. tetanusului. Dacã veþi combina terapia prin cu precursorii racemizaþi ai hormonilor veþi obþine rezultate de-a dreptul spectaculoase! Pentru informaþii suplimentare. în ghivece þinute pe balcon. Modificarea genelor din alimente va îmbolnãvi milioane de oameni.Iatã câteva sfaturi: carnea roºie este mai bunã decât cea de pui. comandaþi caseta audio Medicina luminii viitorului ºi alte tehnici. Cel mai bun moment sã vã apucaþi de grãdinãrit este astãzi! În mod normal. gri pei porcine ºi rubeolei prin intermediul alimentelor consumate. cãci LUMINA este o energie rezonantã . Plantele cultivate fãrã chimicale chiar ºi în cantitãþi mici au efecte uluitoare asupra s de sãnãtate. Mãnâncã-þi vaccinul. Dacã doriþi sã înþelegeþi mai în profu me acest fenomen. companiile farmaceutice ºi giganticele mul tinaþionale ale industriei alimentare au pus la cale un plan diabolic care va avea efecte dezast ruoase asupra oamenilor din întreaga lume. Cromo-terapia secolului XXI Tehnologia cromo-terapiei a fãcut un salt cuantic în ultima vreme! Au apãrut astãzi echi pamente clinice capabile sã formeze frecvenþele PURE (la nivel de nanometru) al diferitelor culori ºi sã le amestece. poliomelitei. indiferent cã o faceþi în grãdina personalã. dar cu mult mai puþin efort. Energia luminii este trimisã apoi direct în corp prin intermediul ochilor ºi neuro-receptorilor pacientului. Bio-Grow creeazã o energie pozitivã la nivelul solului. ESTE ABSOLUT NECESAR sã vã cultivaþi pro legume ºi fructe. cu ajutorul cãruia solul poate fi purificat în mai puþin de 30 de zile. establishment-ul medical. un sol nu poate fi neutralizat ºi purificat de energiile sale negative anterioare decât într-o perioadã de câþiva ani. care vor avea apoi nevoie de stimulente de forþare a imunitãþii ºi vor menþine spitalele pline. ºi cãtre hipotalamus. dragã! ªtiaþi cã guvernul. Dacã doriþi sã trãiþi o viaþã sãnãtoasã ºi fericitã. Nu este vorba de filtre luminoase false sau de alte asemenea lucrur i. Soia ºi canola sunt letale. . Este un produs energetic care þine de a patra d imensiune ºi care reproduce principiile Biodinamicii. La or a actualã existã însã un produs numit Bio-Grow. Îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate este rapidã. c riaþi împreunã cu alte persoane un teren sau cã angajaþi un grãdinar care sã facã acest lucru în locul dumn eavoastrã. stabilind nivelul de intensitate ºi ceilalþi parametri indicaþi pentru terapie. Untul este un aliment bun. vã recomand cele douã volume ale Biodinamicii (vezi Pachetul informativ). ºi îndeosebi a americanilor? Complotul se referã la folosirea unor fructe ºi legume modificate genetic pentru a l e transmite consumatorilor virusurile hepatitei B. cãtre glanda pinealã ºi cea pituitarã.

SOC 239 . Dacã aþi citit cu atenþie aceastã ca . aþi aflat deja cum poate fi rezolvatã aceastã problemã. purificaþiatul. ceea ce face ca procesul de învãþare sã fie FOARTE dificil pentru ei. Veþi constata cã pof ele dumneavoastrã dispar pur ºi simplu! Procesul de detoxificare este însoþit frecvent de mâncãrimi anale. Gata cu poftele! Dacã vã este tot timpul poftã de mâncare. Mai mult receptorii lor hormonali nu sunt capabili sã citeascã ºi sã regleze funcþiile sis temului lor. de alcool sau de droguri. mâncaþi SUPER-alimente ºi folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor. de o þigarã.Copiii hiperactivi sau cu deficit de atenþie Unul din lucrurile comune pe care le au aceºti copii este faptul cã au receptorii ne urologici blocaþi .

este un produs cât se poate de util. de genul: Cum îþi explici cã alimentele vegetale conþin minerale pe care plantele n u aveau cum sã le extragã din solul în care au crescut? Cum reuºeºte vaca sã producã lapte care conþine o ntitate mult mai mare de minerale decât iarba cu care s-a hrãnit? De unde îºi extrage gãina minera lele de care are nevoie pentru a produce coaja ouãlor sale. A apãrut apoi MSM. cum Rãspunsurile la toate aceste întrebãri pot fi gãsite în opera geniilor nerecunoscute (a VRÃJ ITORILOR. adicã din procesu l de transmutaþie .DMSO (dimetil-sulfoxidul) a existat pe piaþã timp de peste 50 de ani. de vreme ce acestea nu se regãsesc în d ieta sa? De ce îngroaºã ºi întãreºte unghiile coada-calului (planta). aºa cum îi numesc eu). care aminteºte prea pregnant de alchimie. a chimicalelor de tot felul ºi a legilor DEFINITE ale chimiei ºi f izicii. de vreme ce nu conþine f ier? Cum este posibil ca o prunã uscatã sã conþinã mai multe minerale decât una proaspãtã? Într-adevãr. am obþinut SOC. care are aceeaºi structurã molec ularã. Din pãcate. ºi cu excepþia fap tului cã miroase . deºi ea nu aduce un aport de calciu? C poate produce magneziul organic creºterea cantitãþii de fier din sânge. care deþineau o cunoaºtere ignoratã astãzi ºi demult uitatã. În sfârºit. Louis Kervran ºi de descoperirea sa. Simpla ridicare a acestor întrebãri declanºeazã o reacþie de genul celei pe care ai provoc a-o dacã ai declara cã ai descoperit secretul lui perpetuum mobile. o formã racemizatã de MSM care amplificã activitatea biologicã de zece ori (10x) ºi nu are miros. Fantastica dumneavoastrã descoperire legatã de transmutaþiile energiei slabe ar fi tre buit sã marcheze un punct de cotiturã în evoluþia ºtiinþei. fizica a devenit o anexã a matematicii. . ea s-a izbit de zidul prostiei genera le . potrivit cãrei a miºcarea vieþii derivã din transformarea continuã a unui mineral în altul. Atacatorul a fost un profesor de chimie. te poþi alege cu necazuri mari. 18 Alchimia biologicã Dupã Einstein. Ren de Puymorin vorbind de opera profesorului C. cãruia nu-i plãceau implicaþiile într ebãrii puse de mine. dar cu un atom deoxigen mai puþin ceea ce permite dispariþia mirosului neplãcut. În lumea în care trãim. Alchimia! Este ceva imposibil! Ea reprezintã doar un exemplu al greºelilor ºtiinþei de altãdatã! Aºa s-au încheiat cercetãrile pe care le-am fãcut la nivelul comunitãþii universit Ele NU m-au determinat însã sã mã opresc! Întregul scandal a fost declanºat de cuvântul transmutaþie . pierzând orice contact cu realit atea. Mai ales dacã le pui cui nu trebuie.

Rid carea lor înseamnã pentru ei un atac la DOGMÃ. 240 . Problema nu este legatã de întrebarea propriu-zisã. Louis Kervran (1899-1990) are implicaþii deosebite asupra inve rsãrii procesului de îmbãtrânire.aceste întrebãri nu îºi gãsesc rãspunsuri. Unii oamenii de ºtiinþã se simt intimidaþi de întrebãrile la care nu cunosc rãspunsurile. de genul celor re ºi le punea profesorul Kervran. Ele sunt totuºi întrebãri corecte. suficient de grav pentru a fi catalogat drept eretic al ºtiinþei . ci de im plicaþiile pe care le presupune ea. fiind imediat ars pe rug! Energia mineralã Viaþa profesorului C.

Dacã forþele energetice din interiorul unui element sunt modificate. El a numit acest proces transmutaþie . Kervran ºi-a numit-o pe a sa: T eoria Transmutaþiei Biologice. colegii de breaslã ai lui Kervran l-au atacat ºi l-a u ridiculizat. Amândoi au vorbit de forþe energetice care permit existenþa vieþi i. Savantul a fost membru al douã Academii Naþionale ale ªtiinþelor. la fel cum fãcuserã cu atâþia alþi Vrãjitori înaintea lui. care l-a orporat . Profesorul Kervran a îndrãznit sã punã întrebãrile corecte. Adevãrul este precum o Cutie a Pandorei pentru cei care trãiesc în ignoranþã ºi care se tem de el îndeosebi pentru cei care se complac în mod egoist în acceptarea a tot felul de grade ºi t itluri. Noi ne vom referi la el folosindu-ne de expresia alchimie biologicã. fiind forþa care stã la baza vieþii. ªtiinþa preferã i spunã alchimie. Au încercat sã-l ignore. din el va rezul ta un element diferit. a încãlcat regulile unanim acceptate. Marii Vrãjitori NU au colegi de breaslã! Ei au o viziune asupra creaþiei divine pe care o proclamã în mod profetic asumându-ºi astfel blestemele dispreþuitoare ale ºtiinþei! La fel ca ºi în cazul lui Copernic. Viziunea sa asupra creaþiei divine nu diferea prea mult de cea a contemporanului sãu. dr. fenomen descris ºi de Vincent. Reams ºi-a numit viziunea: Teoria Biologicã a Ionizãrii. Cei doi mari oameni de ºtiinþã nu s-au întâlnit niciodatã. Când un vas al ADEVÃRULUI este deschis. ºi o rearanjare a an ionilor ºi cationilor. Ei au vorbit despre aceleaºi fenomene din perspectiva lor p ersonalã ºi au interpretat ceea ce au observat. În viziunea lui. Fiecare ºi-a eat propria sa viziune independentã.Kervran a emis ipoteza cã fenomenele energetice pe care le numim VIAÞà sunt legate de transformarea unui mineral în altul. refuzând sã îºi supunã descoperirile aprobãrii colegilor e breaslã. El a pãcãtuit împotriva ªtiinþei ceptate de aceasta atunci când le-a oferit semenilor sãi rãspunsul lui Dumnezeu. Carey Reams. În plus . dar NU au t contesta ADEVÃRUL descoperit de el. transmutaþia p resupune o schimbare a structurii elementare pe nivel atomic ºi subatomic. Viziunile Kervran a pornit de la premisa cã mineralele conþin câmpuri concentrate de energie în ca drul legãturilor lor chimice. Amândoi au afirmat cã energia are o amprentã sau o semnãturã. cele mai prestigioase avan posturi ale ºtiinþei moderne. o fuziune LA RECE! Descoperirile lui Kervran au venit din interiorul lumii ºtiinþifice. Procesul conduce la o eliberare de energie. cea francezã ºi cea americanã. el nu mai poate fi în chis. Altfel spus. Kervran credea cã aceastã energ ie alimenteazã procesele metabolice.

El i-a rãspuns lui Reams în englezã ºi lui Kervran în francezã. Kervran a descris transmutaþia mineralelor în intestinele animalelor. Amândoi au cãutat rãs suri la întrebarea De ce existã aceastã viaþã? . 241 . Dumnezeu le-a rãspuns dându-le exemple v te de importanþa hranei vii din punct de vedere biologic. încercând ge misterul vieþii ºi al morþii. a apei cu un coeficient POR ridi cat ºi a unui mod de viaþã disciplinat. principiul central al procesului descris era soarele. Reams a vorbit de ionii de energie pozitivã numiþi anioni ºi de ionii de energie negat ivã numiþi cationi. Reams a vorbit de energia care se roteºte de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga ºi de eliberarea forþelor cosmice încãtuºate în legãturile chimice ale mineralelor (legãturile ioni e). al sãnãtãþii ºi bolii. În viziunea amândurora. dar ºi în pielea ºi limfa pãmântu ui adicã în sol ºi în apã. pe care noi ne-am pus-o în capitolul doi. Ei con siderau plantele. Kervran a descris rearanjarea forþelor energetice ºi fuziunea acestor forþe p e nivelele atomice ºi subatomice. animalele ºi microbii simpli mediatori între soare ºi pãmânt.în conceptele de apã BEV ºi Apã Microionizatã cu Valoare Terapeuticã. Versiun noastrã va fi o traducere a ambelor limbi .

mineralele ingerate de ei trebuie sã fie într-o formã biologic activã maximã. Oamenii nu au decât un singur stomac. Microbii se aflã în centrul acelui proces alchimic pe care îl numim fuziune. . Ea mãnâncã plante (alcãtuite d in carbon. În mod similar. Transmutarea câmpurilor energetice ale mineralelor încetineºte procesul de îmbãtrânire ºi menþine sãnãtatea la apogeu. animalele ºi microbii Plantele reprezintã o verigã între soare ºi lumea animalã (cãreia îi aparþine ºi trupul omulu Plantele convertesc energia solarã în molecule de carbohidraþi.Plantele. omul ar îmbãtrâni ºi ar muri mai rapi Microbii sunt paºaportul care îi permite omului sã îºi continue existenþa pe pãmânt. Deºeurile a nimale devin parte integrantã din pielea pãmântului. fan le reacþii biochimice pe care Kervran le-a numit transmutaþii NU ar putea avea loc. vaca nu s-arputea hrãni. Bacteriile care trãiesc în acest mediu intern au o relaþie simbioticã cu vaca. schimbându-se din unele în altele. Ea presupune transmutarea unui câmp energetic în altul. Fuziunea la rece permite manifestarea ºi menþinerea vieþii. sulf. lipide. glucide. Vacile ºi oamenii Vaca este un animal care utilizeazã procesul de transmutaþie. fãrã microbi. Altfel spus. Spre exemplu. ele trebui e sã fie într-o formã ionizatã racemizatã ! În viziunea lui Kervran. De aceea. proteine ºi minerale) pe care le co nverteºte în forme energetice NOI ºi DIFERITE. cu ajutorul microbilor . cum sunt muºchii ºi oasele ei. azot. Vaca reuºeºte acest lucru cu ajutorul enzimelor ºi microbilor din ficatul ºi din tractul ei gastrointestinal. iar ele îi dãruiesc energie ºi vitalitate. Ea le asigurã un cãmin. energia vieþii se naºte din jocul elementelor minerale. pentru a fi eficie nte. hidrogen. Fãrã microbi ºi fãrã enzime. În viziunea lui Kervran. Plantele aduc viaþa ºi energia pe pãmânt. animale ºi microbiene. Pentru el. sãnãtatea era o manifestare a fiestei microbiene din intestinele ºi din ficatul omului (sau ale animalelor)! Pentru ca aceastã fiesta sã se poatã desfãºura. mediul intern trebuie sã fie echilibrat din punct de vedere electric. catalizând astfel noile procese ale vieþii deopotrivã v le. calcarul este transmutat de bacterii pentru a satisface nevoil e energetice ale animalului. Fãrã microbi. în stomacul multiplu al unui animal erbivor SÃNÃTOS. Tot cu ajutorul microbilor. câmpurile energetice ale mineralelor din sistemele vii sunt în permanenþã dinamice. animalele prelucreazã þesuturile vegetale ºi îºi trãiesc viaþa cu ajutorul energiei electronilor eliberatã în timpul procesului de digestie. Rãtãcirile omului au fãcut însã ca microbii sã se revolte împotriva lui.

nici animalele ºi nici oamenii nu mai reuºesc sã utilizeze în mod eficient proc esul de transmutaþie. Ele tulburã echilibrul florei intestinale prin schimbarea mediului intern al corpului. aºa cã pãrãsesc corpul în care apare o asemenea stare. Antibioticele au un efect similar. Bacteriile aerobe (benefice pentru cor p) nu pot trãi întrun mediu anaerob. o apã bio-activã cu un coeficient POR ridicat. ºi pierderea vitalitãþii ºi a animalului. Dacã o vacã bea apã cloruratã. O vacã bolnavã. Aºa-numiþii microbi buni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre dreapta. O viaþã sãnãtoasã presupune o al mentaþie nutritivã. nu sunt altceva decât reflectãri ale unui mediu intern propice bolii. 242 . orientate cãtre dreapta. chimicalele din aceasta creeazã un dezechilibru energetic c e determinã mutaþii ale microbilor în forme patogene. Or ice mediu anaerob conþine o energie orientatã cãtre stânga. Atunci când se îmbolnãvesc. Sãnãtatea ºi vitalitatea omului depind de starea mediului sãu intern ºi de pro cesele pe care Kervran ºi Reams le-au numit transmutaþie sau ionizare.Vacile bolnave au foarte multe lucruri în comun cu oamenii bolnavi. Rezultatul acestei schimbãri energet ice este încetinirea activitãþii metabolice a intestinelor ºi ficatului. în timp ce cei patogeni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre stânga din mediile toxice. la fel a ºi un om bolnav. minerale ionizate . cu câmpuri energetice puternice. exerciþii fizice ºi un mediu intern curat.

dar dacã est energizat de microbi. Ea reprezintã fluidul limfatic al pãmântului. care poate fi inversat cu ajutorul unor produse precum Enhan ced PAC. Procesul de fuziune presupune unirea atomilor. n oi favorizãm reacþiile negative de fisiune ºi declanºarea bolilor din cauza microbilor patogeni (ca re au suferit mutaþii). Toate acestea produc oxidãri ale þesuturilor ºi formarea de radicali liberi. conservanþii.Fuziune ºi fisiune Viaþa este un teatru de rãzboi pe care opereazã forþe energetice opuse. care alcãtuiesc molecule mai mari. Reacþiile de fisiune orchestrate de microbii prietenoºi sun t benefice. Oxidarea necontrolatã nu înseamnã altceva decât un proces ACCELERAT de îmbãtrânire. Exemple de reacþii distructive de fisiune sunt reacþiile nucleare. în plante ºi animale. etc. Unii îi spun chiar noroi . atât în fuziune cât ºi în fisiune. fisiunea descompune moleculele ºi atomii. se transformã în sol. fisiunea biologicã este beneficã. Energia ºi profunzimea solului sunt controlate de carbon. al dezechilibrelor hormonale sau al introducerii de substanþe r adiomimetice care produc sau mimeazã efectele fiziologice ale unei radiaþii nucleare. Dimpotrivã. În condiþii biologice normale. A cesta dã amprenta energeticã a aurei pãmântului. în inte riorul solului. etc. murdãria. Pielea. Yucca Blend ºi DiSorb Aid. Altfel spus. atât în cele pozit ive cât ºi în cele negative. Din aceastã catego rie fac parte aditivii. pielea sa dã naºtere unor bãºici. mâncarea gãtitã la microunde. gãtitul la microunde. În mod normal. medicamentele. limfa sa devine tox . fiind capabilã sã trans orte cantitãþi uriaºe de energie. dar dacã ne pierdem controlul asupra ei. Transmutaþia ºi ioni zarea sunt implicate în ambele categorii de schimbãri energetice biologice. Dacã ne pierdem însã controlul asupra mediului nostru intern (prin acidifierea þesuturilor). mâncarea iradiatã. Un exemplu de fuziune biologicã anormalã este cancerul. fãcând parte integrantã din procesul de creºtere pe care îl numim anabolism. aceastã activitate energeticã este pozitivã. materii organice ºi carbon. procesul de fisiune poate deveni catabolic. Când pãmântul este supus unor tensiuni. Esenþa vieþii este apa. terapia cu ajutorul radiaþiilor. Acesta poate fi rezultatul u nei acumulãri de toxine. Fuziunea se petrece ºi la suprafaþa soarelui. Acesta este mort. Solul este viu din punct de vedere biologic. solul ºi limfa Pielea pãmântului este numitã sol.

În urma reacþiei este eliberatã o anumitã cantitate energie (cãldurã). Gestionarea energiei în corpul viu este similarã. Stãr 243 . Starea pielii ºi a limfei pãmântului alitatea vieþii la suprafaþa acestuia ªI formele de viaþã care supravieþuiesc sau care mor. transformându-se în câmpuri energetice cu o energie orientatã cãtre stânga.cã. în urma ei rãmâne o energie potenþia -o formã sincronizatã. D cã reacþia se opreºte din cauza insuficienþei cantitãþii unui reactiv. Microbii ºi mineralele sunt paºaportul omului cãtre longevitate dacã acesta are înþelepciunea de a le recunoaºte importanþa cuvenitã ºi de a respecta legile naturii. în cazu l unor intestine anaerobe ºi al unui ficat toxic. polenul armonizat. Ea depinde de capacitatea sau de i ncapacitatea corpului de a digera hrana ºi de a rupe legãturile care unesc elementele alimentelor. chiar ºi alimentele cu o energie orientatã cãtre dreapt a se pot sincroniza. ficatul biogen ºi aºa-numitele produse taoiste. SUPERALIMENTELE precum algele Klammath. iar omul se îmbolnãveºte. problema desincronizãrii energetice nu se mai pune deloc. iar între substanþele reactive iniþiale se declanºeazã procesul de sincronizare. animalele intrã în suferinþã. Sincronizarea Sincronizarea poate fi rezultatul final al unei reacþii chimice cum ar fi amesteca rea oþetului cu praful de copt între un acid ºi o bazã. Dimpotrivã. Î esenþã. viaþa este un proces microbian care implicã transmutarea ºi ionizarea energiei mineralelor .

Constipaþia ÎNCETINEªTE procesele de ionizare ºi transmutaþie a energiei mineralelor. Un corp bolnav produce o mare cantitate de e nergie negativã. cu o energie orientatã cãtre stânga). Energia sincronizatã continuã sã rãmânã chiar ºi dupã moa a corpului fizic. Învãþaþi CUM sã vã gestionaþi mediul intern. Secretul sãnãtã e mediul intern. corpul îºi pierde strãlucirea . fiind reintegratã în solul pãmântului. în care p oate . dinamizând dramatic vitalitatea organismului. iar cancerul nu vã va putea ataca niciodatã. Cancerul loveºte numai dupã ani de abuzuri personale. iar corpul moare. DiSorb Aid ajutã la eliminarea acestor probleme. iar viaþa devine imposibilã! Dacã sincronizarea tinde sã devinã totalã. Asta doream sã spu n mai devreme atunci când afirmam cã o energie orientatã cãtre dreapta care pãtrunde într-un mediu intern cu o energie orientatã cãtre stânga poate fi deturnatã ºi folositã pentru a promova boala. El adorã mediul anaerob. cu un coeficient POR ridicat. Yucca Blend sau Enhanced PAC. permiþând apariþia paraziþilor care se hrãnesc cu energie toxicã. Ea NU stã la dispoziþia corpului. energia poate deveni negativã. anaerob. Energia sincronizatã este o energie blocatã. Boala este produsul finit al unei stãri catabolice (al unui mediu intern anaerob. energia elib eratã se poate orienta cãtre AMBELE direcþii. Aura sa se diminueazã ºi pãleºte în intensita dispare cu totul. Detoxifierea ficatului ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. dar îºi schimbã forma ºi se recicleazã. pot sparge blocajul energetic intestinal. Încercaþi! Atunci când corpul bioelectric suferã din cauza unei sincronizãri sistemice. Persoana care suferã de constipaþie este supusã unui stres de naturã anaerobã. Intestinele anaerobe reprezintã mediul perfect pentru proliferarea câmpurilor energe tice negative precum cancerul. Ei sunt incapabili sã îºi neutraliz eze câmpurile energetice negative ºi prea slabi sã elibereze energia potenþial pozitivã a alimentelor. Dacã legãturile sunt rupte într-un mediu preponderent anaerob.anaerobe pot fi remediate cu uºurinþã prin folosirea terapiei colonului ºi cu ajutorul u nor produse precum DiSorb Aid. Preluarea puterii Atunci când legãturile chimice care susþin energia sincronizatã sunt rupte. chiar dacã la origini a fost pozitivã. Cancerul este susþinut de energia negativã existentã într-un corp bolnãvicios. PROCESUL DE ÎMBÃTRÂNIRE DEVINE ACCELERAT. Oamenii bolnãvicioºi sunt blocaþi din punct de vedere energetic. Energia lor negativã o neutralizeazã pe cea pozitivã. Energia nu se pierde niciodatã. Gazele ºi balonarea sunt DOVEZI ale unei digestii incomplete.

care atrag ºi modificã întreaga energie disponibilã. ficatul biogen.deturna energia pozitivã. cum ar fi cel e din carnea roºie sau albã. polenul armonic. Tumorile canceroase sunt veritabile gãuri negre virale. decât dacã se trateazã simultan cu DiSorb Aid. orezul taoist toate fiind considerate SUPER-alimente care nu po tenþeazã stresul organismului. Abordãrile acestei boli eºueazã de multe ori. Yucc a Blend ºi R/HCI. 244 . pe care o EXPORTÃ apoi în alte colonii exterioare. ori din fasole. În plus. persoana canceroasã este extrem de fragilã. prefer sã-mi procur proteinele din alge Klammath. Personal. tablete cu proteine. Cancerul se foloseºte ºi e l de alchimia biologicã pentru a RUPE legãturile sincronizate. alimentându-ºi astfel creºterea. Bolnavii de cancer nu trebuie sã mãnânce NICIODATÃ mari cantitãþi de proteine. folosind-o în scopuri malefice cum ar fi creºterea unei mase ( tumori). Cancerul un set de reguli diferite Regulile vieþii devin diferite pentru cei care s-au îmbolnãvit de cancer. Nutriþia clinicã nu mai este valabilã în acest caz! Cancerul deturneazã ene rgia corpului. deoarece medicul ºi pacientul nu înþeleg cã reg lile s-au schimbat. care reprezi ntã o stare catabolicã.

El nu are decât un singur scop: sã-ºi uci dã gazda ºi sã scape pãmântul de un alt organism slab. dar este agentul dublu perfect. Protejaþi-vã pe dumneavoastrã. Pentru a afla informaþii sup limentare. Acest proces depinde de prietenii noºtri microbieni ºi de mediul intern pe care ºtim sã li-l asigurãm. Toþi cei cu o sensibilitate crescutã la mediu vor beneficia enorm de pe urma acestui aparat. covoare ºi draperii. Cancerul NU este un duºman. familia dumneavoastrã ºi animalele din casã de poluanþii din a r. Opera lor aratã calea cãtre regenerarea corpului fizic ºi cãtre redobândirea sãnãtãþii. Kervran ºi Reams au descoperit un aspect esenþial al procesului pe care îl numim îmbãtrânire . dacã regulile jocului ºi suntem dispuºi sã ne asumãm responsabilitatea care ne revine. mai ales iarna. Starea de sãnãtate ºi vitalitate reprezintã EFECTUL procesului pe care îl numim alchimie biologicã. Aceastã boalã sfideazã regulile ºi nu respectã nici una din LEGILE unui corp sãnãtos. Numai aºa vom putea redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor va vorbi despre intestinul subþire ºi despre infecþiile cu b acteria E. pentru alinarea astmei. . Mai întâi îºi ucide gazda. Ozonaþi-vã casa ºi maºina Ozonul are numeroase forme. a virusurilor ºi bacteriilor patogen e din aer. comandaþi manuscrisul referitor la apa BEV ºi cel japonez. coli care au ucis foarte mulþi oameni în anul 1993. Veþi afla de asemenea ce anume se ascunde în spatele rãzbunãrii lui Montezuma .Nu va exista NICIODATà un remediu magic pentru cancer. caseta video referitoare la apã ºi cartea care o însoþeºte (vezi pachetul informativ). Un generator de ozon/ionizator este un instrument foarte util pentru pãstrarea sãnãtãþii ºi evitareaacelor aglomerãri microbiene care favorizeazã izbucnirea rãcelilor ºi a gripei. O SINCRONIZARE perfectã! Omul care îºi controleazã mediul intern îºi controleazã practic viaþa ºi acele procese magice care Kervran ºi Reams le-au descris atât de elocvent. Îl puteþi folosi pentru eliminarea congestiilor pulmonare ºi al e bronhiolelor. Mulþi bolnavi care suf erã de afecþiuni respiratorii constatã cã acestea se reduc sau dispar în numai câteva zile. Ozonul cu valoare medicinalã este extrem de benefic pe ntrusãnãtatea dumneavoastrã. mobila ºi chi micalele din casã). apoi se sinucide. îndeosebi de gaze (inclusiv de cele emise de materialele de construcþie. oxidarea mirosurilor. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este un instrument extrem de puternic pentru restaurarea controlului TOTAL asupra mediului intern. În deosebi vârstnicii pot beneficia enorm de pe urma acestor aparate.

Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru aparatele de ionizare a apei. putând crea probleme foa serioase pentru organism. Repetãm: nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru a fi ionizatã! 245 . Numai astfel poate fi obþinutã o apã sigurã. întrucât ac estea concentreazã ºi activeazã OTRÃVURILE ºi substanþele chimice din apã. Producþia Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã necesitã do uã tipuri de echipament. cu un coeficient POR ridicat. la care se adaugã mineralele marine racemizate.

Nu mai strigaþi: Bietul de mine! Râdeþi! vã mai cramponaþi de sentimentele de urã. a piciorului de atlet. tãieturilor ºi rãnilor. Ilustraþie . ºi infecþiile urinare. cu un dealer al casei (în cazul nostru. mi-a luat 50 de ani pentru a înþelege acest mecanism. Existã ºi alcool în cazul de faþã sub forma radiaþiilor ºi chimioterapiei. teamã sau mânie. iar ºansele de joc sunt cele 75 de procente cu care te-a în curajat dealerul în halat alb. Spãlarea cu aceastã apã are efecte miraculoase în ter apia împotriva ochilor înroºiþi. Aþi înþeles? Corpul crede întotdeauna ceea ce îi spune mintea! El devine ceea ce gândeºte aceasta. gripei intes tinale. Avem zaruri. Depinde care eveniment se produce primul. Toate jocurile au un sfârºit. iar mesajul meu pentru voi est e acesta: mintea are capacitatea de a crea sau de a distruge! Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea o viaþã mai b unã într-o lume mai bunã! Bucuraþi-vã! Sunteþi VIU ºi dacã veþi face ceea ce trebuie. Folosiþi-vã mintea pentru a vã cre n trup nou. Existã vr soluþie? Evident! Nu jucaþi! Aveþi oricând alternativa de a vã purifica trupul. au licenþe ºi sunt antrenaþi sã facã numai anumite lucruri). avem de-a face cu regulile casei. acesta poartã halat alb ºi este controlat de comisiile de licenþiere ºi de industria farmaceuticã). Nu întreþineþi niciodatã gânduri negative. veþi continua încã multã vreme sã bucuraþi de viaþã. care bineînþeles cã sunt mãs uite în favoarea casei. care par sã câºtige suficient de mult pentru a-þi justifica apetitul de a juca. În cazul ruletei cancerului. negii ºi ciuperc ile la acest nivel. sã vã vedeþi strãnepoþii crescând ºi sã experimentaþi toate acele minuni p orul le rezervã celor care iubesc viaþa mai mult decât cei care se tem de moarte. Existã de asemenea alþ jucãtori. Pe rsonal. o echipã de spe cialiºti (care poartã uniforme. ferma. cu oamenii ei. iguarzii sunt numiþi Teama ºi Speranþa. casa. Casa câºtigã întotdeauna atunci când oamenii joacã dupã regulile ei. de viaþã. în cazul nostru asigurãrile medicale. jocul se terminã automat atun ci când rãmâi fãrã bani sau când mori. Nu lipse sc nici fisele. la consultaþia de dinaintea jocului. O viaþã trãitã ca o ruletã (hazardat) este o viaþã stupidã! Infecþiile Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate elimina herpesul genital. a ciupercilor care atacã unghiile.Terapia convenþionalã a cancerului este un joc de ruletã! Terapia convenþionalã a cancerului seamãnã teribil de mult cu un joc de ruletã! La fel ca în tr-un cazinou.

0 tutun (uscat) HCL apã oxidatã apã redusã Stomac acid cu val.Piramida tinereþii fãrã bãtrâneþe Viaþa este un manual plin de lecþii ea nu greºeºte niciodatã! Scala pH-ului ACID(+) Neutru ALCALIN(-) 7. medicinalã cu val. medicinalã suc lãmâie salivã apã de la robinet 246 .

Ceea ce rãmâne din tubul interior este tractul gastrointestinal. ACEST LUCRU ESTE IMPORTANT! La oamenii sãnãtoºi. Scopul unor produse precum DiSorb Aid. colon (ºi vagin). Ele includ þesuturile moi din gurã. în t imp ce membranele mucoase alcãtuiesc tubul interior. alimentaþia include un proces de digestie.sânge var bilã enzime pancreatice oþet ceai kombucha urinã amoniac tutun (verde) leºie clorurã apã BEV praf de copt 19 Tubul din interiorul tubului Dr. Tubul exterior pielea are o suprafaþã totalã de circa 7. secreþia unor fluide ºi transportul deºeurilor. Corpul uman este ca un tub în interiorul altui tub. absorbþie ºi eliminare. iar principala lor sarcinã constã în protejarea þesuturilor anexe. raportul fiind de 1:600. stomac. Fiecare centi etru pãtrat de piele conþine nu mai puþin de 1. cãci alimentele ºi apa induc MARI tensiuni corporale. pentru a înþelege ce rol jo ceasta în procesul pe care îl numim îmbãtrânire. intestine. Acest proces de r egularizare amplificã . Vom studia în continuare pielea interioarã . tractul respiratoriu.5 de metri pãtraþi. ca re începe la nivelul gurii ºi se terminã la nivelul anusului. Prin comparaþie cu pielea. Dupã vârsta de 24 de ani. cãile nazale. capacitatea de digestie ºi absorbþie a corpului se reduce exponenþi al. Þesuturile care înconjoarã gura. Altfel spus. Pielea este tubul exterior. Alcãtuiesc un traseu continuu. Membranele acestuia sunt alcãtuite dintr-un epiteliu simplu. Spot: Existã întotdeauna foarfece! Am descris mai devreme câteva dintre caracteristicile sistemului integumentului (p ielii) legate de starea de sãnãtate. unui centimetru pãtrat de piele exterioarã îi corespund 600 de ce ntimetri pãtraþi de membrane interioare. cãile nazale. Membranele mucoase au o semnificaþie cu totul aparte în procesul de îmbãtrânire ºi în declanºarea bolilor. de 600 de ori mai mar e decât cea a pielii. Yucca Blend ºi R/HCI este de a elimina aceste tensiuni ºi resturile inutile de mâncare. a cãrui sarcinã este de a ABSORBI substanþele nutritive. de a SECRETA mucoase ºi enzime. ºi de a transporta alimentele ºi deºeurile. sistemul respirator ºi membranele mucoase s unt numite epiteliu stratificat.500 de metri pãtraþi.200 de pori sau deschizãturi. membranele mucoase au o suprafaþã de circa 4. de a proteja þesuturile anexe.

De aceea. Infectarea intestinelor cu agenþi patogeni de tipul salmonella.imediat energia. nici un medic nu îndrãzneºte sã pr escrie aceeaºi cantitate de medicamente administrate prin membranele mucoase prin comparaþie cu c ele luate oral sau prin injecþii subcutanate ori intramusculare. Supozitoarele. previne gazele ºi balonarea. ºi susþine un colon sãnãtos. coli provoacã o intensificare a activitãþii naturale de nãpârlire a mucoaselor. tifos sau E. Membranele mucoase sunt un mediu ideal de transport al medicamentelor chimice. cu atât mai multe toxine producem ºi absorbim. E. aceastã activitate conduce la eliminarea a circa 20 de milioane 247 . Acesta este mediul cel mai vulnerabil ºi cel mai important al corpului. medicamentele sublinguale ºi aerosolii sunt cu uºurinþã absorbite prin me mbranele rectului. Cu cât perioada de tranzit dintre alimentaþie ºi toaletã este mai mare. coli ºi intestinele Absorbþia celor mai multe substanþe nutritive se produce la nivelul mucoaselor intes tinale. normalizeazã greutatea corporalã. vaginului ºi sistemului respirator. În mod normal.

Nu toþi au murit În anul 1993. toxinã-otravã) care LEZEAZÃ puternic þesuturile funcþionale ale ficatului ºi rinichilor. urmatã de diare e cu sânge. în caz contrar. capacitatea slabã de digestie ºi absorbþie a organismului. Aceºtia au o rezistenþã foarte mare.H7 (nu toate bacteriile E. coli 0157. coli. coli care locuiesc în intestine). Corpurile lor sunt catabolice ºi de regulã anaer obe. Tineri ºi bãtrâni Oamenii în vârstã sunt foarte uºor afectaþi de infecþiile cu E.de celule uzate pe zi. care a provocat în SUA numeroase contaminãri cu hamburgeri la începutul anului 1993. precum ºi ingerarea unei ape oxidate. sau chiar la cangrenã. iar metabolismul lor este lent. Un mediu intern stresat este o invitaþie sigurã pentru infecþiile bacteriene precum cele cu E. coli 0157. Necesitatea eliminãrii unei cantitãþi excedentare de toxine suprasolicitã rinichii. coli sunt la fel! Viaþa ar fi imposibilã fãrã anumite tulpini benefice de E.H7. În plus. malnutriþie ºi ºoc electrolitic. coli 0157. putând conduce chiar la necesitatea dializei (filtrãrii artificiale a sângelui) pentru a preveni to xemia sistemicã (a întregului corp). cãci mãnâncã alimente obiºnuite ale dietei moderne. coli a invadat restaurant . deshidratare. Celulele moarte (necrotice) TREBUI E eliminate imediat din organism. deºeurile lor acide intrã în putrefacþie ºi conduc la o toxemi e puternicã. ceea ce conduce la diaree ºi la malnutriþie. iar nivelul de toxicitate este ridicat. MOARTÃ din punct de ve dere biologic ºi cu un coeficient POR redus. peste 500 de tone de carne contaminatã cu E. Aceste celule eliminate reprezintã o sursã importantã de produc ere a enzimelor intestinale cu o contribuþie decisivã în procesele de eliminare a deºeurilor. din cauza gazelor produse de cangrenã. deoarece organele ºi gl ndelelor sunt slãbite. rezervele lor de mol ecule ATP sunt reduse. Cãlcâiul lui Ahile al oricãrui om bãtrân este lipsa rezistenþei organismului.H7 produce o exotoxinã (exo a exporta. Un cadavru care nu este þinut la rece sau îmbãlsãmat se umflã ca un balon . Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã (acidã) eliminã aceste infecþii. au drept ca uze: încetinirea miºcãrii de eliminare a intestinelor. Infecþiile p atogene amplificã într-o asemenea mãsurã rata de nãpârlire a mucoaselor încât digestia ºi absorbþia substanþe ve ºi a fluidelor se reduc considerabil. deopotrivã la copii ºi adulþi. dar sunt de mult e ori prost hrãniþi ºi intoxicaþi. de aici ºi expresia cangrenã gazoasã . E. produce o exfoliere masivã a mucoase intestinale. dietele alimentare nesãnãtoase. Bolile provo de un nivel crescut de toxicitate a organismului. Bacteria E. Toxemie = tox otravã ºi emia sânge. La extrema opusã se situeazã copiii.

din care numai ºase au mur it. dar numai câteva sute de oameni s-au îmbolnãvit. Cei care au murit aveau cu siguranþã un mediu intern viciat. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate imuniza corpul împotriva oric i infecþii. febra tifoidã. De fapt. etc. DE CE? Rãspunsul este direct legat de frecvenþa de vibraþie a mediului intern al oamenilor bo lnavi ºi al celor decedaþi. sub-hidratat ºi subnut rit. Bolile contagioase care au afectat umanitatea de-a lungul secolelor ciuma buboni cã. dacã se îmbolnãveºte ºi moare. NU au ucis întreaga populaþie.ele fast food din America. toxic. cei mai mulþi oameni au supr avieþuit. Nu este vorba de nici un mister. 248 . Aceastã abordare ridicã semne serioase de întrebare asupra absurditãþii imunizãrii organismu lui împotriva bolii un mit sacru în Statele Unite. sau dimpotrivã. Microorganismele patogene se hrãnesc cu energia negativã produsã de un mediu TOXIC. pojarul. rezolvând DEFINITIV problema bolilor contagioase . într-o familie cu trei copii ate numai unul moare. Câmpul energetic al corpului MEDIUL INTERN este cel care dicteazã dacã organismul trãieºte ºi se bucurã de sãnãtate. ceea din care toþi au mâncat alimente contamin ce explicã de ce. Rãspunsul corect pare sã fie menþinerea unu i mediu intern sãnãtos.

curat. Referinþele nu servesc decât egoului ºi Comisiilor de acreditare.Panica din filmul recent intitulat Outbreak este de înþeles în lumina ignoranþei care pred ominã în lume cu privire la bolile contagioase. Aþi înþeles? Medicina vibraþionalã pune întrebãrile corecte ºi dã rãspunsuri corecte. numite plicae circularis (pliu ri circulare). fãrã nici un fel de relevanþã. Ea abordeazã problem legate de sãnãtate dintr-o perspectivã ENERGETICÃ ºi nu se lasã influenþatã de Teoria microorganismelor care stau la baza bolii sau de alte invenþii artificiale. Profesio niºtii modeºti nu þin cont de asemenea prejudecãþi ºi nu considerã diplomele ºi referinþele altceva decât ni hârtii inutile. Micro-cilii conþin celulele care absorb ºi transportã energia substanþelor nutritive din hranã. Purificaþi-vã mediul intern ºi virusurile de t ipul Ebola. ºtiu cã am de-a face cu un expert sau cu cineva care doreºte s apere ceva. Apar a stfel constipaþia ºi paraziþii. care mãresc suprafaþa intestinului pânã când aceasta ajunge la un ordin de mãrime de 600 de ori mai mare decât cea a pielii exterioare. Ori de câte ori sunã telefonul ºi vocea de la capãtul firului mã întreabã: Care sunt referinþele dumneavoastrã? . Ele sunt cãptuºite cu acele celule care secretã enzimele ºi mucoasele digest ive. de-a lungul cãrora existã villi (degete micuþe) ºi microvilli (structuri ase mãnãtoare firelor de pãr. aceste spaþii inter-ciliare intestinale devin superficiale. Un asemenea corp nu va accept a niciodatã proliferarea agenþilor patogeni. Hanta. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Ele nu sunt neapãrat dãunãtoare. Lipsa de înþelegere Oamenii de ºtiinþã refuzã sã accepte acest gen de argumente din cauza felului în care au fos t pregãtiþi. substanþe ucoase ºi deºeuri metabolice cu tranzit lent. Spaþiile inter-ciliare Intestinul subþire are nenumãrate pliuri ºi convoluþiuni. Condiþiile anaerobe din colon produc modificãri serioase la nivelul materiilor fecal e care . Gândirea ºtiinþificã nu acceptã decât metoda ºtiinþificã ºi Teoria Microorganism Argumente de tipul celor de mai sus nu se integreazã în acest model . iar perioada de tranzit alimentar de la gurã la anus se reduce. cu o condiþie fizicã care produce ºi înmagazineazã cantitãþi uriaºe de energie ATP. Reþineþi: un corp sãnãtos nu poate fi decât un corp bine hrãnit. iar cilii ºi micro-cilii se îmbâcsesc cu materii fecale. Cilii ºi microcilii se atrofiazã. DAR NUMAI dac nu îþi stau în cale. Spaþiile dintre ei sunt cunoscute sub denumirea de C riptele lui Lieberkuhn. bacteria Cryptosporidium sau microbul care se hrãneºte cu carne vor trece pe lângã dumne avoastrã fãrã sã vã atingã. cili).

destul de dur. în timp ce lumenul prin care tr ebuiau sã treacã deºeurile era de numai 2. NU reuºesc sã facã faþ surplus. Restul erau numai substanþe mucoase. iar procesul de îm bãtrânire se accelereazã.5 centimetri. care rigidizeazã pereþii intestinali. Efectul Rouleau care poate fi observat în sângele acestui procent din populaþie nu este deloc întâmplãtor.cãptuºesc pereþii intestinali. Povesteam mai devreme cum intestinul gros al unui cowboy vestit de la Hollywood a crescut. 249 . Pe mãsurã ce trec anii. acest material se îngroaºã ºi îngust deschizãtura (lumenul) prin care trebuie sã treacã deºeurile. al unei funcþionãri r eduse a ficatului ºi al unei pieli congestionate conduce la blocarea a 75% din capacitatea de procesare a corpului! Singurele canale de ieºire care rãmân. ca uciucat. ajungând la un diametru de aproape 30 de centimetri. Rezultatul? Corpul bioelectric este invadat de toxine. plãmânii ºi rinichii. Efectul combinat al unei puteri limitate de digestie ºi absorbþie. Ele se transformã într-un material mucos. Nu mai puþin de 85% din populaþie are nevoie de o terapie a colonului pentru a-ºi regl a starea de sãnãtate.

întrucât este racemizat. urmaþi calea recomandatã în aceastã carte ºi vã veþi simþi minunat. poate chiar salva viaþa.600 de pietre. Reams în Teoria Biologicã a Ionizãrii. amplificând astfel rata activitãþii metabolice. Oxidarea necontrolatã conduce la auto-canibalism. O carte minunatã pe tema terapiei colonului este Curãþarea þesuturilor ºi gestiunea intest inelor. pe de o parte. este legatã de curãþenia intestinelor ºi de buna funcþionare a ficatului. revenind la anii tinereþii. Terapia colonului poate fi practicatã acasã ºi este absolut sigurã. proces diferit de cititul în iris (iridologie). lunga serie de clisme la ficat pe care le-am fãcut a s cos din trupul meu nu mai puþin de 1. Fãrã terapia colonului nu aº fi reuºit niciodatã sã ating aceste rezultate. Dupã curãþarea intestinelor. pe altã parte. ea reprezintã O CALE RAPIDÃ cãtre o stare i bunã de sãnãtate. Povestea mea În anul 1977 am atins o stare de platou în ceea ce priveºte sãnãtatea personalã. iar corpul meu a fãcut un salt înapoi. în prag de moarte. DEBRANªAÞI-VÃ de la sistemul medical. dar ea NU ar trebui trecutã cu vederea. la fel de bine puteþi uºi ºi dumneavoastrã! Preambul: capitolul urmãtor se referã la aurã. Terapia pe care am urmat-o ulterior a confirmat acest lucru. întrucât am vãzut cu ochii materiile fecale dure ºi compacte care au ieºit din trupul meu. pe care le analiza. Dolly lua mostre de urinã ºi de salivã. oxidarea nu este decât un alt cuvânt . De fapt. starea mea de sãnãtate a atins un nou apogeu. Este chiar calea pe care am apucat eu însumi cu mulþi ani în urmã. în plus. dupã care urma de fiecare datã o golire masivã a colonului .Diferenþa dintre un corp tânãr ºi vital. Îndeosebi în cazul oamenilor bolnãvicioºi ºi obezi. Am vizitato în acel moment pe o doamnã care fusese pregãtitã de dr. citea în albul ochilor. Rezultatele au arãtat cã aveam un colon infestat cu substanþe mucoase. Dacã eu am reuºit. Dacã v