Cum sã ne redobândim tinereþea Un ghid al tinereþii fãrã bãtrâneþe sau Cum poate fi inversat procesul de îmbãtrânire John Thomas

Despre autor

Când John Thomas ºi-a început studiile despre tinereþea fãrã bãtrâneþe, vârsta sa calendarist e numai 27 de ani, în timp ce vârsta realã, adicã cea bioelectricã, era de 39 de ani. Astãzi, el are 53 de ani, conform calendarului, DAR vârsta sa bioelectricã s-a redus la numai 19 ani! Thomas este el îns uºi cea mai bunã dovadã a posibilitãþii inversãrii procesului de îmbãtrânire, pentru toþi cei care doresc sã experiment personal acest lucru. John a fost puternic influenþat de vieþile exemplare trãite de Paul C. Bragg ºi Jack LaL anne. ªi-a petrecut 26 de ani studiind fiecare aspect al procesului de îmbãtrânire, refuzând dog mele unanim acceptate la ora actualã, deopotrivã ale medicinii convenþionale ºi alternative.

Thomas a descoperit faptul cã ºtiinþa medicalã nu pune întrebãrile corecte, motiv pentru ca nu gãseºte rãspunsurile cele mai bune, în timp ce medicina alternativã porneºte de la jumãtãþi de adev de la premise complet greºite, care nu conduc la rezultate pe termen lung.

John Thomas a simþit dorinþa de a scrie Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe pentru simplul motiv nu îmbãtrâneºte! Pentru el, timpul s-a oprit în loc, cãci el a descoperit misterul care stã la b za procesului de îmbãtrânire, a aplicat descoperirile fãcute ºi a reuºit astfel sã inverseze acest proces, aju gând astãzi la vârsta bioelectricã de numai 19 ani.

Pentru ca o asemenea carte sã fie credibilã, este absolut necesar ca autorul însuºi sã fi t rãit personal ceea ce descrie în ea, astfel încât sã fie dovada vie a posibilitãþii inversãrii procesului de îmb e ºi respectiv de reîntinerire a corpului fizic. Este necesar ca el sã aibã o cunoaºtere vastã în domeniul ºtii i, filosofiei, politicii, istoriei ºi nutriþiei, dar ºi sã scrie într-o manierã suficient de accesibilã pentru ca toþi itorii sã poatã înþelege cu uºurinþã mesajul sãu.

John a scris Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe ca o carte practicã, utilã, precizând exact ce t e fãcut pentru a ne regãsi tinereþea pierdutã, pentru a elimina bolile ºi pentru a ne prelungi viaþa cu cât eva sute de ani, arãtând ºi simþindu-ne deopotrivã din ce în ce mai tineri. Aceastã lucrare NU a fost scrisã pentru acei dar nu pot experþi

care pretind cã ºtiu toate rãspunsuril

demonstra acest lucru prin vieþile lor sau ale pacienþilor lor. Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este o dovadã vie, un mozaic de secrete ale naturii revelate adunate laolaltã pentru prima oarã. El ne inspirã nu numai sã vorbim despre acest subiect tabu, dar ºi sã punem în practicã sfaturile incluse aici, transformându-ne viaþa. Bucuraþi-vã de aceastã carte! Cuvânt Înainte de Patricia Bragg

Ce capodoperã! Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este o carte care va ajuta milioane de oameni. Din pãcate, am ajuns o naþiune pe jumãtate moartã! Suntem mãcinaþi de cancer, boli ale inimi i, hipertensiune, osteoporozã, etc. Sãnãtatea noastrã este din ce în ce mai ºubredã. De ce?

O stare bunã de sãnãtate nu va putea fi niciodatã obþinutã urmând sfaturile unui medic sau în nd tot felul de pastile. Ea nu poate fi decât rezultatul unui mod de viaþã sãnãtos. Oamenii trebu ie sã afle mai multe despre felul în care pot atinge aceastã stare de vitalitate ºi de bunãstare interioarã. Nu întâmplãtor, principalul mesaj al acestei cãrþi este felul în care ne putem pãstra ºi redobândi tinereþea. Tatãl meu, medicul Paul C. Bragg, doctor în filosofie, a fost în adolescenþã pe punctul de a muri detuberculozã. În acele momente de cotiturã, el a preferat sã aleagã un alt mod de viaþã. A murit la vârsta de 97 de 1

ani, într-un accident de surfboard! Cât timp a trãit, a ajutat mii de oameni sã descoper e calea cãtre tinereþea fãrã bãtrâneþe. Unul din aceºti oameni a fost Jack LaLanne.

Jack a fost un copil bolnãvicios. Starea sa precarã de sãnãtate l-a forþat sã renunþe la ºcoa esajul lui tata i-a schimbat însã viaþa. La ora actualã, Jack LaLanne a ajuns o legendã vie, fiind ce a mai bunã dovadã a autenticitãþii mesajului potrivit cãruia tinereþea fãrã bãtrâneþe este posibilã.

Tata obiºnuia sã spunã cã acestei lumi îi lipsesc oamenii curajoºi, care sã nu se teamã sã re a dogmele consumerismului, la produsele nesãnãtoase pe care ni le oferã industria alimen tarã, dar ºi la principiile rigide ale artelor vindecãtoare acceptate la ora actualã, oameni care sã-ºi pãstreze coloa na vertebralã dreaptã.

Autorul lucrãrii de faþã este un asemenea om, un cruciat care crede în mesajul tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi care trãieºte þinând cont de aceste principii. Minunata carte a lui John Thomas este un superb cadou fãcut umanitãþii.

Dragã cititorule, a venit rândul tãu sã experimentezi o viaþã a tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi a esecat de energie. Aceastã carte îþi oferã toate secretele. Citeºte-o ºi urmeazã sfaturile incluse î a, iar cartea îþi va schimba cursul vieþii. Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe reprezintã cel mai concis ºi mai compl nual scris vreodatã pe tema preceptelor unei vieþi sãnãtoase.

Nu cãuta scuze. Acum ºtii ce trebuie sã faci. Nu uita: eºti ceea ce mãnânci ºi ceea ce bei! P fii un om bolnav, sau unul sãnãtos. A sosit timpul sã alegi. Astãzi! Chiar acum!

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe este ghidul tãu personal, prin care poþi inversa definitiv pr sul de îmbãtrânire, regãsindu-þi o tinereþe perpetuã. Sunt fericitã cã mi-am putut aduce mica mea co uþie la aceastãcarte prin acest Cuvânt Înainte. Introducere de Robert B. Stephan D.D.S. Cãile alese de om sunt în opoziþie cu cele ale Naturii. Metodele vindecãtoare ale oameni lor nu au nimic dea face cu procesul natural de vindecare al organismului. Natura este principalul rezervor de vitalitate ºi conþine potenþialul de a-l ajuta pe om sã-ºi corecteze tendinþa de a se îmbolnãvi în permanenþã. Din medicina bazatã pe medicamente chimice a preferat calea creºterii productivitãþii proceselor de v indecare, în detrimentul identificãrii constrângerilor care previn sãnãtatea ºi conduc la declanºarea bolilor. Medicina alopaticã a ajuns sclava tehnologiei, a unor medicamente din ce în ce mai p uternice, care nu fac altceva decât sã suprime simptomele. Ea preferã sã taie, sã otrãveascã ºi sã ardã þesuturile uman, deºi ar putea atinge aceleaºi rezultate prin metode mult mai puþin agresive. Medicina actualã nu cunoaºte altã lume decât cea fizicã ºi chimicã.

Aceastã carte ne propune sã ne îndepãrtãm de acest univers fizico-chimic, îndreptându-ne aten cãtre cel energetic ºi spiritual. Nu este o abordare nouã, ci o redescoperire a unei înþelepciuni antice. Mai precis, este un amestec de înþelepciune ºi tehnologie. Dacã dorim sã ne gãsim calea în acest univers fascinant, dar complet nou pentru noi, al sistemului vindecãtor preocupat de sãnãtate, nu de boalã, vom avea nevoie de o hartã ºi de instrumentel e de navigare cele mai potrivite.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe reprezintã un minunat instrument de navigare în acest ocean a unoaºterii tradiþionale, dar ºi un manual de supravieþuire. Este o carte uºor de citit, dar include un mare numãr de informaþii utile. Cititorii vor gãsi în ea tot ce le trebuie pentru a putea duce o viaþã sãnãtoasã, plin e vitalitate, pe care medicina alopaticã nu le-o va putea oferi niciodatã. Este un mare privilegiu pentru mine sã pot contribui prin aceste câteva cuvinte la a propierea de un viitor previzibil ºi o mare plãcere sã contribui la prezentarea cãrþii lui John Thomas de pe poziþi a mea de Dentist Biologic Holistic. Descoperiþi prin aceastã carte bucuria ºi calea cãtre o stare perfectã de sãnãtate. Dr. Robert B. Stephan, D.D.S., B.S., F.A.P.D Spokane, Washington Membru în Comitetul Director al Asociaþiei Dentiºtilor Holistici 2

Academia Internaþionalã de Medicinã ºi Toxicologie Oralã Academia Americanã de Medicinã Dentarã Biologicã Institutul Occidental, Secþia Cercetare Asociaþia Dentiºtilor Preocupaþi de Mediu Introducere de dr. John A. Briggs

Corpul nostru este o incredibilã operã de artã. Din pãcate, noi nu îl primim împreunã cu un m nual al utilizatorului cum se întâmplã, spre exemplu, în cazul unei maºini care sã ne spunã cum t e sã avem grijã de el.

Gândiþi-vã la un mecanic auto. Acesta ºtie cum funcþioneazã fiecare piesã a maºinii sale, cum ate proteja investiþia. Universul sãu este alcãtuit dintr-o lume a întreþinerii regulate ºi a fu ncþiilor mecanice. Cunoscându-le perfect, el poate evita cu uºurinþã pierderea sau deteriorarea proprietãþii sa le prin acte de responsabilitate individualã. Altfel spus, ºtie cum sã pãstreze tinereþea ºi puterea maºinii ale.

Lumea medicalã nu seamãnã deloc cu cea a mecanicului. Cunosc oameni care au tot felul de probleme de sãnãtate legate de regulã de modul de viaþã modern care ar fi putut fi cu uºurinþã evitat fi avut un manual al utilizatorului.

Aceºti oameni vin la mine gata sã îºi cheltuiascã întreaga avere de dragul sãnãtãþii. Au gust amãrãciunea bolii ºi a bãtrâneþii, ºi îºi doresc sã iasã din acest cerc vicios. Mai mult, VIS scã starea de sãnãtate pe care au avut-o în tinereþe. Îi ajut pe toþi, dupã puterile mele. Le indic calea pe care o au de parcurs, dar timpu l meu este limitat; la felºi banii pe care îi au. În realitate, oamenii ar avea nevoie de un manual al utilizatorului, din care sã afle cum trebuie îngrijit ºi reparat corpul. Personal, mi-aº fi dorit sã am acces la vremea potri vitã la un asemenea manual.

Dorinþa mea s-a împlinit atunci când John Thomas a scris Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe. Pot ite aici toate informaþiile de care au nevoie pacienþii mei pentru a-ºi pãstra sãnãtatea ºi tinereþea.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe le oferã cititorilor informaþii practice, extrem de preþioase tea se integreazã perfect în conceptele medicinii naturiste. Ea îi poate ajuta pe cititori sã rãmânã tineri indiferent de vârsta pe care o au. Cercetãrile lui Thomas sunt exhaustive. El cunoaºte în profunzime artele vindecãtoare, i ar sfaturile sale sunt redate într-un limbaj simplu, pe înþelesul tuturor, dublat de exemple uºor de înþeles.

Citiþi aceastã carte ºi urmaþi instrucþiunile incluse în ea. Numai în acest fel vã veþi putea aceeaºi stare de sãnãtate pe care am observat-o la John Thomas atunci când l-am cunoscut pentr

u prima oarã. Dr. John A. Briggs Medic naturist Clatskanie, Oregon Cuvânt Înainte de Charles Walters

În funcþie de felul în care se hrãnesc, oamenii pot trãi în pace sau pe picior de rãzboi, po di raþional sau visa, pot lucra sau dormi, pot fi puternici sau slabi, se pot dezvolta din p unct de vedere fizic, mental ºi spiritual, sau dimpotrivã, pot involua din aceste perspective, ºi pot avansa în orice direcþie doresc, în limitele mecanice ale organismului lor . Aceste rânduri au fost scrise de regretatul Albert Carter Savage la începutul Primul ui Rãzboi Mondial. Ele au fost luate foarte în serios de cãtre Winston Churchill, care considera cã singurul obstacol care mai stãtea între libertatea englezilor ºi setea de putere a hitleriºtilor era chiar starea de sãnãtate a soldaþilor britanici. Oamenii politici ai timpului au înþeles cã alimentele cu care erau hrãniþi soldaþii trebuiau sã conþinã cantitatea corectã de minerale pentru a putea conferi o stare de sãnãtate celor care l e ingereazã, iar ideea cã 3

vitaminele pot opera la fel de bine fãrã minerale a fost consideratã iniþial la fel de b izarã ca ºi aceea cã medicamentele pe bazã de cãrbune capabile sã îmbolnãveascã un om perfect sãnãtos puteau l e bine sã vindece un bolnav. Aceste câteva gânduri mi-au venit în minte de îndatã ce am primit pe biroul meu editorial manualul Tinereþii fãrã bãtrâneþe al lui John Thomas.

Starea de sãnãtate a oamenilor este mult prea importantã pentru a fi lãsatã exclusiv în mâini e medicilor. Cum poate lua însã o persoanã deciziile corecte, nu numai pentru a-ºi pãstra sãnãtatea, dar º entru a învinge boala? Majoritatea cãrþilor care se ocupã de asemenea subiecte trateazã despre problemel e individuale ceea ce noi numim analizã unifactorialã (pe baza unui singur factor) lãsând fãrã rãspuns întrebãril e de acel ucigaº tãcut din viaþa noastrã, a tuturor, ºi anume consumerismul excesiv, sau ceea ce am putea numi metaforic dependenþa de raft (viaþa petrecutã printre rafturile marilor lanþuri de magazine, cumpãrând în neºtire ºi fãrã discernãmânt produsele oferite pe ele).

Pe vremea când adulþii de astãzi erau încã tineri, în vocabularul nostru au apãrut o serie de cuvinte ciudate, scrise cu caractere atât de mici încât nimeni nu îºi dãdea osteneala sã le citeascã. Primele fel de cuvinte au fost emulsificatorii ºi stabilizatorii, care apãreau pe etichetele unor produse precum brân zeturile topite, ciocolata, laptele degresat, îngheþata ºi lactatele. Din pãcate, toate aceste dovezi ale mutageneze i, carcinogenezei ºi teratogenezei au rãmas accesibile numai celor familiarizaþi cu literatura ºtiinþificã. Astfel, oamenii au început sã cumpere produse pentru bebeluºi care conþineau dioctil-sul fosuccinat de sodiu, deºi acestea genereazã o iritare gastrointestinalã ºi reduc rata de creºtere a copi ilor. De asemenea, au apãrut zeci de coloranþi ºi aromatizanþi, cu efecte dezastruoase asupra stãrii de sãnãtate a omului . Aspartamul (Nutrasweet-ul) este un îndulcitor cu o putere de 160 de ori mai mare decât cea a za hãrului. Din pãcate, oamenii care suferã de fenilketonurie nu îl pot digera. De aceea, el se acumuleazã în organism ºi poate provoca retardarea mentalã ºi chiar moartea. Fulgii de cereale, guma de mestecat ºi gelatinele sunt pline de aspartam.

Pe mãsurã ce civilizaþia raftului se dezvolta, în rândul populaþiei au început sã aparã o ser anomalii ciudate. Zeci ce rapoarte au fost publicate, vorbind de crime bizare (precum cel e comise de tineri care turnau benzinã pe bãtrâne, dupã care le dãdeau foc), azilurile de nebuni au devenit o industrie înf loritoare, iar odatã cu ele a apãrut o nouã nomenclaturã ºi o nouã pãturã socialã cea a psihiatrilor! Oare putea sã existe vreo legãturã între toate aceste fenomene ºi ºelacul, sau xilitolul (un substitut al zahãrului care este diuretic ºi care s-a constatat cã provoacã tumori ºi leziuni ale organ elor la animale), sau cu

glicol-alginatul de propilen, sau cu oxistearinele (gliceride modificate), sau c u esterul de glicerol obþinut din rãºini ale lemnului, etc.? Toate aceste substanþe pe care le regãsim în alimentele pe care le ingerãm au efecte dezastruoase asupra celulelor corpului ºi ne submineazã sãnãtatea puþin câte puþin.

Mesajul lui John Thomas transmis în aceastã carte este clar ºi la obiect. ªtiinþa a adus c u sine multe nenorociri, dar noi nu suntem lipsiþi de apãrare. Tot ce trebuie sã facem este sã ne luãm destinul în propriile mâini ºi sã luãm deciziile care ni se par cele mai potrivite pentru starea noastrã de sãnãtate, fãr mai þine cont de ceea ce spun autoritãþile în domeniu.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe nu are nimic de-a face cu vanitatea privitului în oglindã. În mb, este o carte care ne spune totul despre limitele mecanice ale organismului nostru , dupã cum s-ar fi exprimat Albert Carter Savage; altfel spus, despre propriul nostru corp.

Ghidul tinereþii fãrã bãtrâneþe trebuie citit cu markerul în mânã, cãci este o veritabilã enc a sãnãtãþii. El reveleazã o serie de secrete pe care strãmoºii noºtri din Antichitate le cunoºt dar vorbeºte ºi despre cuceririle moderne ale ºtiinþei, precum spectrul electromagnetic. Chiar dacã nu toþi cititorii care vor aplica sfaturile incluse în aceastã carte vor constata o inversare totalã a procesului de îmbãtrâni re, cu siguranþã toþi vor observa o încetinire ºi o oprire a acestui proces. Charles Walters Editor, Acres SUA Kansas City, Missouri 4

Þintiþi cât mai sus!

Scopul acestei cãrþi este acela de a-i oferi cititorului rãspunsuri la toate întrebãrile l egate de sãnãtate, dar mai ales de a îmbunãtãþi calitatea vieþii sale. Speranþa autorului este cã toþi cei care au c at cartea au fãcut-o din aceste motive.

Abordarea noastrã legatã de sãnãtate ºi longevitate este deopotrivã totalã ºi ELEMENTARÃ! Noi credem în medicamente care acþioneazã pe bazã rulantã ºi în pastile magice. Tot ce ne propune este sã explicãm cititorului felul în care poate pierde controlul asupra corpului sãu ºi ce trebuie sã fa cã pentru a putea experimenta inversarea procesului de îmbãtrânire.

Nu stã în intenþia noastrã sã manifestãm un zel excesiv (sã oferim soluþii absolute, valabile ntru toate situaþiile). Puþini oameni vor putea aplica în proporþie de 100% toate sfaturile oferite în aceastã carte. De aceea, îi încurajãm pe cititori sã avanseze pe tãrâmul cunoaºterii personale în propriul lor ritm. Nu t ebuie sã vã simþiþi descurajaþi dacã nu puteþi respecta de la început toate indicaþiile incluse în aceastã lucrar . Important este sã înþelegeþi cã sfaturile oferite în acest material reprezintã IDEALUL, scopul pe care trebuie sã vi-l propuneþi ºi cãtre care trebuie sã tindeþi!

Lumea idealã a sãnãtãþii reprezintã un mod de viaþã bazat pe o alimentaþie integralã, inclusi urã, pe practicarea unor exerciþii moderate, dublatã de suficientã odihnã, cât mai puþin stres, pã trarea igienei corporale ºi cultivarea unei minþi puternice. Meritã sã faceþi toate eforturile pentru a integra ace ste lucruri în viaþa dumneavoastrã, chiar dacã un mod de viaþã perfect rãmâne dificil de dus într-o lume în care b a ºi suferinþa reprezintã norma fireascã.

Speranþa noastrã este cã aceastã lucrare vã va ajuta sã gãsiþi acea cale de mijloc care sã vã sã vã bucuraþi de viaþã într-o stare de sãnãtate perfectã. Trãim într-o lume imperfectã, în care id sunt foarte greu de atins. Uneori, circumstanþele exterioare ne scapã de sub control. ªi totuºi, avem în fi ecare zi ocazia sã facem alegeri care ne influenþeazã viaþa ºi starea de sãnãtate, inclusiv vieþile celor din jurul u, în bine sau în rãu. Important este sã facem efortul de a opta CORECT în fiecare zi din viaþa noastrã.

Reamintim cititorului cã boala ºi sãnãtatea reprezintã stãri existenþiale cumulative, iar alt rnativa la o stare bunã de sãnãtate este o existenþã tristã ºi penibilã, trãitã în suferinþã. Lipsa stãrii fericirea de a trãi, deci inclusiv viaþa .

De aceea, þintiþi cât mai sus ºi faceþi tot ce vã stã în putinþã. O stare bunã de sãnãtate me vatã mai presus de orice, indiferent cât de mari ar putea pãrea eforturile pentru atinger ea ei! Meditaþi asupra acestei idei!

În universul sãnãtãþii nu existã decât douã tipuri de oameni: cei tineri ºi sãnãtoºi, ºi cei Primii se agaþã de tinereþea lor, iar ceilalþi îºi doresc cu disperare sã revinã la condiþia pe care au pierdut-o . John Thomas 1 O valoare nepreþuitã

Dacã doriþi sã arãtaþi ºi sã vã simþiþi la fel de bine ca ºi mine atunci când veþi atinge vâ sã începeþi sã faceþi ceva! Robert McLeod Întâlnirea cu persoana care avea sã-mi devinã mentor nu a fost deloc una banalã. Încã ºi mai date au fost circumstanþele în care s-a produs ea: în sala de aºteptare a unui restaurant din Sa n Bernardino, California, în anul 1971, cu ocazia unei întâlniri de afaceri a distribuitorilor companiei ARCO (At lantic Richfield Company), fosta Richfield Oil Company. 5

Absolvisem colegiul cu numai câteva luni înainte ºi eram deja angajat la una din maril e companii ale lumii, în domeniul petrolier. Iar acum mã aflam la o convenþie la care participau alþi a ngajaþi ai companiei. Eram fascinat.

Ne-am împãrþit instinctiv în grupuri, în funcþie de poziþia socialã pe care o ocupam în ierar ompaniei.

Cum conversaþiile nu erau foarte animate, l-am putut auzi pe ºeful meu râzând ºi fãcând glume (destul de nesãrate) pe seama unui coleg din grupul lor, o persoanã pe nume Bob McLeod. McLeod prefera sã nu socializeze cu cei din grupul sãu social (ceea ce sociologii nu mesc statutinconsistent ). La rândul lor, aceºtia îl respingeau, fãcând glume pe seama lui. timp ce ascultam fãrã sã vreau conversaþia lor, ceva mi-a atras atenþia. -ªtiþi, a spus unul dintre ei, McLeod este vegetarian. Nu mãnâncã deloc carne. Este un om c iudat! -Da, a rãspuns altul, este interesat de sãnãtate. Nu înþeleg ce preocupare mai poate fi ºi a sta! Era greu sã-l compari pe McLeod cu acest grup de directori aroganþi ºi egocentrici. Mi -a fost imposibil sã nu remarc diferenþele dintre acel grup de oameni ºi obiectul ironiilor lor, acel McL eod.

Acesta arãta foarte tânãr. Zâmbetul sãu, ochii, râsul nimic nu amintea faptul cã avea 49 de i. Pãrul sãu era închis la culoare ºi avea o alurã tinereascã! Abdomenul era perfect drept, iar þinuta era aceea a unui adolescent. Pe scurt, l-am privit cu încântare.

Cât despre ceilalþi directori, aceºtia arãtau cu 20 de ani mai bãtrâni decât McLeod. Burþile se revãrsau peste curele, pãrul lor era albit, unii cheliserã, aveau pungi de grãsime sub ochi, fu mau încontinuu ºi nu lãsaupaharele cu bãuturã din mânã. Toþi aveau ceasuri de aur la mânã. În au trecut anii, ºi cei mai mulþi dintre ei au înlocuit ceasurile de aur cu epitaful pe piatra de mormânt: A fost un bãiat bun! McLeod ºtia el ce ºtia McLeod ºtia ceva de care ceilalþi nu aveau habar. Metaforic vorbind, putem spune cã er a cu 49 de ani mai tânãr decât ei. Deºi majoritatea celor din grupul respectiv aveau vârste cuprinse între 30 de ani, cu toþii arãtau mai bãtrâni decât el!

Am fãcut primul pas cãtre lumea tinereþii fãrã bãtrâneþe îndreptându-mã cãtre McLeod. Dupã în el, viaþa mea avea sã se schimbe pentru totdeauna. Destinul a fost cel care m-a cond us la aceastã convenþie în acea zi, în care Bob McLeod a devenit mentorul meu. Cu adevãrat, se poate spune cã Dumnezeu lucreazã pe cãi misterioase! M-am prezentat singur acestui m dat tânãr

enigmatic în vârstã de 49 de ani ºi în timp ce vorbeam,

cu claritate seama cã era un om cu totul deosebit. În sinea mea, m-am hotãrât pe loc: Când voi avea 49 de ani, doresc sã ARÃT ºi sã MÃ SIMT la acest om! I-am vorbit despre intenþia mea, iar el mi-a rãspuns: -Este o poveste lungã, ºi va trebuie sã îþi descoperi propria cale, dar aº considera un priv ilegiu sã îþi pot fi de folos. Am devenit pe loc cei mai buni prieteni. Drumurile noastre nu s-au încruciºat decât de câteva ori în lunile care au urmat. Ori de câte ori ne-am întâlnit însã, m-a luat sub aripa sa protectoare ºi mia indicat calea pe care o aveam de urmat.

-Dacã doreºti sã înþelegi cum am reuºit sã arãt ºi sã mã simt cu 20 de ani mai tânãr decât vâ va trebui sã studiezi. Îþi recomand sã citeºti cartea doctorului Paul C. Bragg, Miracolul postului negru. Nu vei gãsi acolo toate rãspunsurile, dar aceastã carte reprezintã un bun început.

La ºase luni dupã prima mea întâlnire cu Bob, am pãrãsit compania ºi am pierdut orice contact cu el, pânã în august 1993. Aratã ºi astãzi la fel de tânãr ºi de plin de energie! Dacã l-aþi vedea pe st u aþi crede cã are mai mult de 40 ºi ceva de ani. Nu e rãu pentru cineva de 69 de ani

Au trecut 26 de ani ºi a sosit rândul meu sã îmi spun povestea. Mã apropii de vârsta de 53 d e ani ºi doresc sã vã confirm cã puteþi opri ceasul biologic, inversând procesul de îmbãtrânire. Nu trebuie d sã citiþi aceste sfaturi ºi sã le urmaþi. 6

Teama

De cele mai multe ori, oamenii se tem sã se aventureze pe un tãrâm necunoscut, sã treacã g raniþele, sã navigheze pe ape strãine mai ales dacã acest lucru presupune sã fie diferiþi de ceilalþi. Este vorba ºi de o anumitã presiune socialã. Poate sunt convinºi cã renunþã la ceva de valoare. Din pãcate, teama ºi ign ranþa sunt primele blocaje care îi împiedicã pe oameni sã urmeze calea corectã a sãnãtãþii. Ei se agaþã de vechi iºnuinþe, care devin astfel lopata cu care îºi sapã singuri mormântul!

Cei mai mulþi dintre participanþii de vârsta mea la convenþia despre care am vorbit la înc eputul acestei cãrþi sunt deja oameni bãtrâni. Cu toþii au trecut de APOGEUL anabolic ºi suferã astãzi de procese degenerative. Unii dintre ei au murit. Cu toþii aratã mai bãtrâni decât vârsta realã pe care o au, iar acest luc u este rezultatul propriilor lor opþiuni . Nimeni nu poate fi învinovãþit pentru aceastã stare de lucruri decât ei înºiºi el, cu toþii suntem responsabili pentru OPÞIUNILE noastre!

Oamenii refuzã sã creadã cã ºi ei vor îmbãtrâni. Cu toþii ºtim cã vom muri odatã ºi odatã, da ne gândim cã primul care va îmbãtrâni ºi va muri va fi vecinul nostru, nu noi. ªi într-o bunã ne trezim în faþa oglinzii, iar mintea noastrã ne spune: Hei, bucurã-te cât mai poþi, cãci timpul care þi-a rã este scurt! Prietenii noºtri îmbãtrânesc ºi mor, iar imaginea din oglindã ne confirmã acest lucru: am atins vârsta ii ºi a bãtrâneþii.

Este important sã înþelegem diferenþa dintre o boalã ºi o tulburare. O boalã este o tulburare care a primit un nume oficial . Viaþa noastrã nu este afectatã numai de boli, ci ºi de tulburãrile ºi dezechi rele care nu s-au manifestat încã sub forma unor simptome severe (care sã justifice titlul de boalã ). Ambele categorii ne împiedicã sã ne bucurãm plenar de viaþã, aºa cum am face-o dacã am avea o stare bunã de sãnãt

Nici o boalã nu vine din senin. Ea reprezintã un dezechilibru care SE DEZVOLTÃ. Cuvântul disease ar trebui scris dis-ease1, iar noi vom pãstra aceastã ortografie pânã la sfârºitul cãrþii, pentr -i reaminti continuu cititorului de acest principiu: nimeni nu moare din cauza unui disconfort (boalã), ci din cauza unei tulburãri (a unui dezechilibru)!

Felul în care definim starea de sãnãtate influenþeazã într-o mare mãsurã atitudinea noastrã l e procesul de îmbãtrânire ºi capacitatea sau incapacitatea noastrã de a prelua frâiele propriu lui nostru destin, redirecþionând acele forþe care determinã ÎMBÃTRÂNIREA corpului fizic (sau bioelectric). Este decizia dumneavoastrã

Doriþi CU ADEVÃRAT sã deveniþi din nou tânãr? Dacã da, tot ce trebuie sã faceþi este sã citiþ carte ºi sã integraþi în viaþa dumneavoastrã sfaturile sugerate de ea. Dacã doriþi sã experim miracolul inversãrii procesului de îmbãtrânire, ESTE NECESAR sã vizualizaþi mental rezultatul final al acestui proces.

Miracolul este posibil pentru toþi cei care încearcã, dar NU se produce gratuit. Existã un preþ pentru fiecare victorie, pe care îl veþi gãsi prezentat în capitolele urmãtoare. Dacã veþi înþelege în ce constã procesul de îmbãtrânire, veþi înþelege la fel de uºor ºi cum at el!

Preambul: în capitolul urmãtor veþi afla cã fiecare om are patru vârste diferite. Vã veþi put a calcula APOGEUL anabolic ºi veþi învãþa care este semnificaþia acestuia în viaþa dumneavoastrã. Ilustraþie: VREME ÎNCHISÃ SOARE STRÃLUCITOR STIL DE VIAÞÃ NESÃNÃTOS STIL DE VIAÞÃ SÃNÃTOS OPÞIUNEA DUMNEAVOASTRÃ 1 N. Tr. Joc de cuvinte intraductibil: disease 7 boalã; dis-ease disconfort.

autorul dovedeºte cu o mie de argumente cã pânã ºi în aceastã lume în care ne este ameninþatã de tot felul de procese de poluare. Un corp îmbãtrânit ºi neputincios în care sãlãºluieºte o minte tânãrã nu poate genera altceva cte ºi o stare de tensiune. Acest lucru este cu deopotri valabil în ceea ce îi priveºte pe tineri. Christopher Bird. Primel e semne ale bãtrâneþii apar în jurul vârstei de 24 de ani. avem încã la îndemânã destule instrume te cu ajutorul cãrora putem trãi o viaþã lungã. Fiinþa rãmâne o singurã unitate. cãci trupul nu reuºeºte sã þin asul cu mintea. luaþi deciziile corecte. El nu reprezintã altceva decât confirmarea unei opþiuni greºite fãcute de dumneavoastrã în trecut. ºi chiar mai fericitã . Boli care altãdatã erau apanajul bãtrânilor fac astãzi ravagii p . dar cele douã aspecte ale sale încep sã emene cu cele douã feþe ale unei monede: o minte tânãrã ºi un corp îmbãtrânit. ce vedeþi mai întâi: semnul Trecere interzisã . iar imaginea reflectatã de ea nu seamãnã cu cea pe care v-o amintiþi n tinereþea dumneavoastrã. fãrã nici un interpret care sã le facã traducerea. orizontul? Oamenii tineri au tendinþa sã vadã mai degrabã orizontul. Procesul de îmbãtrânire este natural.Alegerea drumului pe care doreºte sã o apuce þine de fiecare individ în parte. iar ziua de mâine va fi mai bunã. Dacã priviþi în oglindã. dar este infinit accelerat din cauza ignoranþei ºi i mplicit prin OPÞIUNILE pe care le facem singuri! Oamenii îmbãtrânesc deoarece nu ºtiu CUM sã rãmânã tineri mul îmbãtrânirii este mult mai rapid decât în vremurile de altãdatã. Trupul pe care îl cunoºteam cândva se rãtãceºte în meandrele Timpului u mai ºtie sã comunice cu mintea. cel mai bine este sã daþi crezare imaginii din oglindã. fiecare exprimându-se într-un lim erit. Aceasta nu minte! În aceastã carte. cãci au întreaga viaþã ÎN FAÞA lor. sãnãtoasã. Ce crimã sã o risipeºti numai pe copii! George Bernard Shaw Bãtrâneþea urmeazã întotdeauna dupã acele zile în care ne fãceam speranþe ºi vise în legãturã zilele care vor urma. Nu vã faceþi niciodatã griji din cauza unui diagnostic medical. Secretele vieþii plantelor 2 Din nou tânãr! Tinereþea este un lucru minunat. activ ºi fer AUTOVERIFICAREA PERCEPÞIEI REALITÃÞII Atunci când priviþi de-a lungul unei strãzi. El singur poate decide dacã doreºte sã ajungã într-o fundãturã sau sã trãiascã un mod de viaþã sãnãtos. Mai bine concentraþi-vã asupra zilei rezente. ºi mai ales pe femeile cu vârste cuprinse între 25-45 de ani. Speranþele noastre se împlinesc rareori.

De fapt. Aºa se explicã ponderea redusã a speranþei de viaþã din acel timpuri (prezentatã statistic). ele reprezintã CEVA MAI MULT decât un simp lu duºman care s-a întors printre noi. Oamenii moderni nu trãiesc mai bine ºi nu sunt mai sãnãtoºi astãzi decât în trecut. Pe timpuri. care nu mai nu doresc sã se conformeze planurilor naturii. Aceas tã concluzie este greºitã. jumãtate din populaþia Sta telor Unite murea înainte de a ajunge la vârsta de 20 de ani. Mai mult. speranþa de viaþã nu este mai mare astãzi de în timpurile de demult. incidenþa bolilor contagioase e ste în creºtere ºi pare sã se producã astãzi o rãzbunare a acestora. Din fericire.rintre tineri. Statisticile folosite pentru a argumenta aceastã viziune (a unei speranþe de viaþã mai mari) nu þin cont de numãrul de copii care ating stadiul de adulþi. Creºterea statisticã a speranþei de viaþã din ultimii 50 de ani i-a determinat pe oamenii naivi sã accepte pretenþiile false ale medicinii legate de victoriile sale în prelungirea vieþii. 8 . problema poate fi însã inversatã! În pofida afirmaþiilor optimiste ale experþilor. Tulburãri degenerative au înlocuit bolile infecþioase. Revenirea lor rãspândeºte boala în rândul celor nepregãtiþi.

Altf el spus. care reprezintã linia de demarcaþie între cele douã procese. starea noastrã de sãnãtate se aflã la apogeu ºi corpul ºtie sã se are rapid ºi fãrã probleme. este acel moment temporal când tânãrul începe sã se îndrept e cãtre îmbãtrânire. Aceastã stare este foarte bine descrisã de cuvântul anabolism. Un organism tânãr este prin excelenþã anabolic. Aceastã stare este descrisã perfe ct de cuvântul catabolism. Este un fel de auto-digestie prin care co rpul se hrãneºte chiar cu energia eliberatã prin digerarea propriilor þesuturi. existã diferite grade între aceste douã extreme. Linia de demarcaþie În anul 1971. A fost odatã ca niciodatã Au fost vremuri când era ceva cu totul neobiºnuit sã vezi primele semne de îmbãtrânire pânã l . este un proces de reconstrucþie. el devine catabolic dent. Catabolismul îºi trage rãdãcinile în procesul morþii. În cartea de faþã. care înseamnã a senþa distrugerii þesuturilor în organism.Orice om se naºte pentru a experimenta o viaþã lungã ºi SÃNÃTOASà pe aceastã planetã. Activitatea catabolicã ne poate þine în viaþã. este pen tru noi momentul de APOGEU anabolic. Este o energie a supravieþuirii. La ora actualã ar trebui sã reducem aceastã limitã la numai 24 de ani. corpul începe sã funcþioneze din ce în ce mai lent. Important este cã acest moment soseºte mult pr ea devreme pentru om. iar noi devenim e în ce mai fragili. Acest p u îºi propune sã îl demonstreze aceastã carte. Energia produsã prin activitatea catabolicã este o energie a înfometãrii. se considera cã sarea ceasului biologic este un proces extrem de dificil dacã omul a supravieþuit deja 35 de ani într-un mod de viaþã NORMAL. El implicã regenerarea normalã a muºchilor. Catabolismul este opu sul anabolismului. energia este eliberatã. Vârsta de 24 de ani. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Existã alþii care îl experimenteazã ceva mai târziu. dar NU trebuie în nici un caz echivalatã cu sã ea ºi cu longevitatea. Existã oameni care experimenteazã acest moment chiar mai devreme de vârsta de 2 4 de ani. atunci când folosim cuvin ele anabolism ºi catabolism ne referim de fapt la starea GENERALà a organismului ºi la direcþia în care s e îndreaptã corpul bioelectric. Altfel spus. necesarã pentru a acoperi numai nevoile minime de energie ale corpului. oaselor ºi pielii. Linia de demarcaþie între tinereþe ºi bãtrâneþe scade rapid! Atunci când suntem tineri. Prin catabolism. Rãnile nu ni se mai vindecã la fel de uºor. care înseamnã degenerarea sau distrugerea þesuturilor corporale. cu toate implicaþiile acesteia pentru procesul de îmbãtrânire. când am fost iniþiat pentru prima datã în teoria îmbãtrânirii. Atunci când îmbãtrâneºte.

omul se aflã la o rãscruce de drumuri. este important sã înþelegem cum apa r ele. vom deveni conºtienþi ºi de forþele invizibile ale îmbãtrânirii. Schimbaþi aceastã stare de lucruri Nu este obligatoriu ca viaþa noastrã sã se petreacã în acest fel! Noi avem libertatea sã sch imbãm aceastã stare de lucruri indiferent de vârsta pe care o avem! Putem inversa cursul v ieþii noastre. dacã dorim cu adevãrat sã învãþãm ºi sã transpunem apoi în practicã aceastã nouã cunoaºtere. pierderea apetitului sexual. care ne fac sã ne zim bãtrâni. chelirea. Obezitatea. fãrã sã facã valuri. Este important de asemenea sã înþelegem cum se manifestã ele. Atunci când vom deveni CONªTIENÞI de trecerea timpului. 9 .sta de 40-45 de ani. El nu este altceva decât un proc autodestructurare care grãbeºte trecerea timpului ºi ne apropie de momentul morþii. Procesul de îmbãtrânire începe discret. Înainte de a afla cum pot fi inversate aceste semne. Atunci când atinge apogeul anabolic. El este pr ins între miracolul tinereþii ºi apropierea îmbãtrânirii. ridurile ºi reducerea vitalitãþii toate acestea reprezintã semne ale procesului de îmbãtrânire. cu excepþia unei vieþi trãite în greutãþi foarte mari. albirea pãru ui. deºi în sufletul nostru ne simþim în continuare tineri.

Bãtrâneþea nu este neapãrat sinonimã cu ideea de a fi bãtrân. În timp. Pentru ei. Am renunþat la primul titlu. Hosea spunea: Poporul meu este distrus din cauza lipsei de cunoaºtere . deoarec e el nu li se potriveºte acelor cititori care se mai aflã încã în perioada anabolicã a vieþii lor. gândul bãtrâne este asociat cu viziunea unei fundãturi. medicii se consultã ºi delibereazã îndelu dându-ºi cupãrerea despre ce poate fi fãcut pentru însãnãtoºirea pacientului. La început. tradus de noi: Cum sã ne redobândim tinereþea). care îºi croiesc drum în subconºtientul nostru.În realitate. cât de faptul cã acest proces l va rãpi desfãtãrile de care se bucurau cândva gratuit. acest es de însãnãtoºire dã naºtere unui jargon menit sã fie înþeles numai de cãtre specialiºti. subminându-ne dorinþa de a trãi în momentele de cumpãnã. suferinþei. menite sã ne dete rmine sã acceptãm ºi sã raþionalizãm aceste fenomene naturale numite viaþã ºi moarte. Medicul Când omul este pe moarte. cãci ea nu mai poate fi schimbatã! ºi alte expresii de acelaºi el. Ilustraþie APOGEU anabolic catabolic tânãr bãtrân Apogeul anabolic ale bãtrâneþii. Universul în care trãiesc este cel al tinereþii. punctul de cotiturã în care tinereþea începe sã disparã ºi apar primele se Atunci când am ales titlul acestei cãrþi. Ei convinºi cã nu vor îmbãtrâni niciodatã. am ezitat între De-a pururi tânãr ºi titlul de faþã nou tânãr (N. a singurãtãþii. când boala abia începe sã se manifeste. fãrã nici un conþinut. Aceºtia nu vor citi cartea. Trebuie sã acceptaþi aceastã realitate. ºi în final a morþii. menite sã ne d . Nu este vorba de unul ºi acelaº ru. Tr. Numai cei care realizeazã cã au trecut de momentul apogeului anabolic pot înþelege cu ad evãrat semnificaþiile cuvântului BÃTRÂN. îi auzim deseori pe medici spunând: Nu mai este nimic de fãcut! . ci înþelepciunea care sã-i permitã sã facã diferenþa între cunoaºterea a falsã. Pentru cei mai mulþi dintre ei. În realitate. durerii. oamenii nu se tem atât de ideea de îmbãtrânire. este vorba de simple cuvinte goale. ºtiinþa dicalã îºi epuizeazã rapid jargonul savant. În ceea ce îi priveºte pe pacienþii aflaþi în faze considerate terminale ale bolilor. În realitate. dar ºi SPERANÞEI pacientului. înlocuindu-l cu expresiile de mai sus. u manitãþii nu îi lipseºte cunoaºterea. ideea de a redeveni tineri pare o utopie. deoarece nu pot înþelege semnificaþia cuvântului bãtrân.

În cazul de faþã. misterul sãnãtãþii ºi al fericirii. Preoþii 10 . Pacientul rãspunde acestei chemãri fie pregãti ndu-se în vederea marelui sfârºit.24 80 Piramida îmbãtrânirii remarcaþi cât de departe de centru este localizat momentul de apogeu anabolic. el este situat în jurul vârstei de 24 de ani. fie prin frustrare ºi prin întrebãri de genul: De ce? Cum este po il? ªi astfel.ucã cu gândul la piatra de mormânt care ne aºteaptã. rãmâne în continuare n Ilustraþie Apogeu Vârstã -0. al vieþii ºi al morþii. Medicul este cel care anunþã chemarea morþii.

În loc sã ne asumãm propria responsabilitate care ne revine. cei care n ne închinã la întrebã În fiecare zi. acuzându-i cã sunt responsabili de pro lemele noastre de sãnãtate. noi ridicãm la rang de dogmã tot ceea ce nu înþelegem. retrãind din nou zilele fericite ale tinereþii ºi vitalitãþii. Societatea umanã anihileazã cu cinism întrebãrile fireºti de tipul l? . deºi în realitate am putea inversa în orice clipã mersul acelor ac stui ceas. numai pentru cã aºa au considerat medicii ºi preoþii cã este firesc.Dogmele religioase îºi propun sã ne convingã cã avem cu toþii un anumit interval de timp des emnat în care ar trebui sã rãmânem pe acest pãmânt. Puþini oameni îndrãznesc sã punã la îndoialã dog religioase. pentru cã aºa ni s-a spu e sã se întâmple lucrurile ºi murim cu câteva decenii înainte de timpul care ne-a fost predest inat. Cumpãrãm medicamente ºi pastile pentru ata . Raþiunea nu are nici un cuvânt de spus în aceastã privinþã. o religie naþionalã. noi ne oferim voluntar sã mergem în pelerinaj la altarul ªtiinþei pentru a ne aduce omagiul în faþa ideii cã efectele ºi cauzele pot fi explicate prin analize bazate pe factori sing ulari. renunþãm sã mai luptãm. dar din pãcate nu ºtie sã rãspundã tipul: De ce? sau Cum de este posibil? Pelerinajul noastrã. Zeul civilizaþiei noastre. al cãrei pãcat originar a aruncat anatema asupra lui Adam ºi a urmaºilor sãi. Noi acceptãm teorii de genul cã existã un microb pentru fiecare boalã. pentru cã oamenii NU mai ºtiu unde sã caute rãspunsurile. sã acceptãm aberaþiile emanate de c de guverne. aducând în viaþa acestora boala ºi moartea. Aceasta a devenit un cult. Din pãcate. noi suntem învãþaþi sã gândim într-un anume fel. dar urmãreºte la rândul lui sã ne amo moþiile ºi sã ne determine sã acceptãm realitatea momentului. pe altarul cãruia cu toþii. Ne urmãm orbeºte convinger le. ªi astfel. Din toate pãrþile. Acceptãm procesul de îmbãtrânire. în timp ce religia preferã sã dea vina pe Eva. dupã care este voia lui Dumnezeu sã plecãm în lumea c rgonul preoþesc este altfel decât cel al oamenilor de ºtiinþã. ªtiinþa ºi medicina dau vina pe bacterii ºi pe viruºi. ni se spune cã avem în interiorul nostru un ceas biologic care semnal eazã momentul în care trebuie sã murim. fãrã sã stãm niciodatã sã ne punem întrebãri fireºti precum De ce? sau Cum de este posibil? . deci inclusiv o pilulã care poate vindec a fiecare tulburare. de ziare ºi de universitãþi. De ce? sau Cum este pos Incapacitatea noastrã de a discerne adevãrul de minciunã nu este în întregime vina De mici copii. este ªtiinþa. noi continuãm sã ne prosternãm î faþa Altarului ªtiinþei ºi sã plãtim preþul corespunzãtor.

cam aºa opereazã ºtiinþa medicalã de astãzi: ne reazã SIMPTOMELE (MANIFESTÃRILE EXTERIOARE). Mai mult. umanitatea continuã sã tr b aceastã hipnozã indusã de ºtiinþa medicalã. ale sãnãtãþii ºi bolii. Ele sunt pres crise pentru a preveni. Textele care însoþesc medicamentele (scrise cu litere foarte micuþe) nu fac altceva decât pãcãleascã pacientul. conducându-i de multe ori în eroare chiar pe medici. indicând astfel calea cãtre o viaþã a tinereþii Ce vârstã avem? 11 . diagnostica sau vindeca bolile. Cartea de faþã a fost scrisã tocmai pentru a oferi rãspunsuri la întrebã ile mult evitate de ºtiinþã: De ce? ºi Cum de este posibil? . Medicamentele de sintezã chimicã produc schimbãri în funcþiile organismului. DACà doreºte acest lucru. Cât de diferitã ar fi aceastã viaþã dacã oamenii ar înþelege corect în ce constã boala ºi pro îmbãtrânire. De altfel. acþionând apoi pe baza acestei cunoaºteri. precum ºi o min cidã. fãrã sã-ºi punã vreodatã întrebãri legate de mecanismele vieþii ºi morþii. dar nu umblãm deloc la cauze. Orice om îºi poate pãstra un corp tânãr ºi sãnãtos. trãim din paleative. dar nu schimbã cu nimic cauzele care le-au pr ovocat. Sã fie limpede: 99% din procesul de îmbãtrânire la care suntem supuºi depinde direct de no i (se aflã sub controlul nostru direct). acestea rãmân chiar neidentificate ! Altfel spus.simptomele. Din pãcate.

Indiferent cât de tânãrã se crede însã persoana respectivã. aceste acþiuni ne determinã viitorul fiziologic ºi vârsta bioelectricã. Ele nu scot nici un cuvânt referitor la cauzele procesului de îmbãtrânire ºi ale bolilor! Practic. Felul în care poate f . noi celebrãm aceastã vârstã dând o petrecere de ziua noastrã. Din punct de vedere mental. pierzândritmul cu mintea sa. considerând cã bunãstarea ar la bazã felul în care ne auto-percepem. Din pãcate. Vârsta bioelectricã poate fi mãsuratã ºi manipulatã într-un sens sau în altul. nu reprezintã altceva decât simple afirmaþii golite de orice conþinut. Existã nenumãraþi oameni în vârstã care reprezintã cea mai bu acestui efect de capsulã a timpului. dar din punct de vedere fi zic au îmbãtrânit. în funcþie de o perioadã sau al a din trecutul pe care lam trãit. adicã a vârstei reale a corpului. fiind marcaþi pe viaþã de aceastã perioadã a vieþii lor3. este evident cã trupul ei a trecut de mult de perioada a pogeului anabolic. plin de vitalitate. Este un fel de capsulã a timpului în care este prinsã mintea noastrã. Medicina aºa-zis holistic efineºte sãnãtatea funcþionalã drept capacitatea noastrã de a experimenta activitãþile normale. Cartea de faþã cum sã atingeþi acest obiectiv în fiecare zi din viaþa dumneavoastrã. Cunoaºtem cu toþii asemenea persoane. Iatã în ce constã fiecare din acestea: Vârsta calendaristicã se referã la anii pe care i-am petrecut pânã acum pe acest pãmânt. În acest caz. Subiectul acestei cãrþi se referã la inversarea vârstei bioelectrice. indiferent de limitãrile noastre mentale sau fizice care ne împied icã sã ducem un mod de viaþã cu adevãrat sãnãtos. Definiþiile din categoria celei de mai sus m-au deranjat întotdeauna. existã oameni care au crescut în perioada Marii Depresiuni. Spre exemplu. Apogeul sãnãtãþii nu poate fi cu adevãrat experimentat decât în ABSENÞA bolii. Orice aþi spune. deºi ar trebui sã spunem cã am întinerit cu atâþia ani2! Vârsta mentalã este definitã de felul în care gândim. La rândul lor. nu este o perspectivã prea rozã! Vârsta funcþionalã se referã la capacitatea noastrã de a funcþiona. deoarece le in duc oamenilor o stare de confuzie. de multe ori chiar în familia noastrã. de zi u zi. noi sãrbãtorim trecutul nând cã am îmbãtrânit cu atâþia ani. Vârsta poate fi definitã în funcþie de vârsta cronologicã. iar ei continuã sã se cramponeze de ea).Felul în care definim vârsta poate aduce o mare diferenþã în atitudinea noastrã faþã de viaþã tã atitudine este cea care dicteazã acþiunile noastre de zi cu zi. de cea funcþionalã l mai important între toate. Ea þine de perspectiva noastrã asupra v eþii. avem de-a face cu o mi nte tânãrã într-un trup bãtrân. indiferent de câte zil e mai aveþi de trãit. În f are an. Acest gen de definiþii ciudate acceptã existenþa unor tulburãri degenerative. de cea mentalã. de vârsta bioelectricã. ei au rãmas tineri (perioad a care i-a marcat s-a petrecut de regulã în tinereþe.

Oamenii se îngraºã. nu se nasc graºi. Tr. în România existã oameni care au crescut în perioada comunismului. Nu poþi fi din nou tânãr decât atunci când ARÃÞI. Informaþiile prezentate în l reprezintã însãºi esenþa acestei cãrþi. fiin d marcaþi pe viaþã de aceasta. Copiii se nasc cu ochii albaºtri. Tr. pentru ca mai târziu culoarea lor sã se schimbe în negru sau în cãprui. Este vorba de un joc de cuvinte specific limbii engleze: în aceastã limbã. culoarea ochilor. 12 . Sunteþi pregãtiþi? Ochii verzi-cãprui Ni se spune pe toate canalele cã procesul de chelire. 2 N. TE SIMÞI ºi GÂNDEªTI din nou ca un om tânãr! Preambul: în capitolul urmãtor. darnude la bun început.ut acest lucru va fi arãtat în capitolul urmãtor. În realitate. 3 N. lucrurile nu stau chiar aºa. vârs ta este desemnatã folosind cuvântul old (bãtrân) dupã numãrul de ani. obezitatea ºi problemelefeminine sunt de naturã geneticã . Ne grãbim sã revelãm acest secret pentru a vã stimula sã termina citit aceastã carte. Oamenii chelesc. diabetul. Odatã ce veþi învãþa sã manipulaþi ºi sã controlaþi forþele care influenþeazã vârsta b tul timpului asupra vieþii dumneavoastrã va înceta sã mai fie o preocupare majorã în ceea ce vã p iveºte. veþi afla cum vã puteþi stabili vârsta REALà ºi cum puteþi de na factorii care genereazã procesul de îmbãtrânire înainte de vreme. La fel. dar prin pierderea pãrului pe care îl au deja (nu se nasc chei). Alþi oameni devin diabetici! Femeile au anumite proble me specifice.

deºi am depãºit vârsta de 50 de ani! La fel puteþi face ºi dumneavoastrã! Cine deþine adevãratul control? Puneþi la îndoialã autoritatea medicilor. cuvinte ºi gândurile noastre. cu deplasarea poziþiei normale a st omacului. am avut cândva ochii de culoare cãprui închis. 2) apendicele. Colon rãsucit Colonul transversal rãsucit (într-o stare de ptozã). Colon normal Colonul normal. Programaþi sã murim Noi ne auto-programãm sã murim prin acþiunile. 3) cecumul. semn cã ni se apropie ºi nouã ti Din pãcate. nu orice drum vechi te poate duce înapoi. 7) curbura sigmoidã. am asistat la regenerarea pãru lui meu ºi la re-înflorirea vieþii mele. Femeile îºi pot recãpãta starea de sãnãtate. Problemele aºa-zis genetice pot fi rezolvate prin curãþarea corpului de de rile metabolice. Ridicaþi-vã din genunchi. Ilustraþie UN COLON NORMAL ªI MAI MULTE EXEMPLE DE COLONURI BOLNAVE A. cum ai putea sã ºtii cum ai ajuns acolo? Dacã nu ºtii cum ai ajuns acolo. Oamenii graºi pot slãbi. Colon inflamat Colonul aflat într-o stare de inflamare datoratã constipaþiei. Oam enilor chei le poate creºte din nou pãrul. Luaþi frâiele viitorului dumneavoastrã în propriile mâini. Personal. prin restaurarea echilibrului hormonal ºi prin consumarea unor super-alimente. 4) colonul ascendent. moartea ne rãpeºte rudele ºi prietenii. Diabeticii pot redeveni normali. B. În timp ce noi ne pregãtim în aceastã direcþie. Este corpul DUMNEAVOAS TRà ºi viaþa DUMNEAVOASTRÃ.Personal. dar niciodatã cauzative. . 6) colonul descendent. Aceste p robleme aºa-zis genetice sunt simptomatice. 5) colonul transversal. 8) rectul. noi facem tot ce ne stã în puteri pentru a ne asigura cã nu vom rãmâne în urma celor care ne-au luat-o înainte 3 Nu orice drum vechi Dacã nu ºtii încotro te îndrepþi. Colon spastic Colonul aflat într-o stare de constipaþie spasticã. C. D. aflat într-o poziþie corectã faþã de celelalte structuri: 1) stomacul. Astãzi îi am pe jumãtate verzi.

Aceste evenimente atestã trecerea timpului. Ele sun t simptomatice. Îmbãtrânirea se produce ca urmare a unei serii de evenimente legate de timp (care defi nesc de altfel simptomele ei) precum: albirea pãrului. menopauza.John Thomas Oamenii considerã cã procesul de îmbãtrânire este un aspect normal al unei vieþi normale. Creºterea normalã ne permite sã ieºim din copilãrie sã atingemapogeul anabolic. chelirea. Îmbãtrânirea prematurã ne conduce de la acest moment de vârf cãtr mormânt. ridurile. el reprezintã partea anormalã a procesului. reducerea apetitului sexual ºi obezitatea. p ierderea vitalitãþii. În ealitate. diabetul. dar reprezintã simultan ºi SEMNELE procesului de îmbãtrânire! 13 .

Lãsaþiultima linie goalã pânã când aþi stabilit vârsta bioelectricã pe care o aveþi. uscãciunea gu rii. Aceste semne ºi simptome reprezintã schimbãrile care s-au produs ºi diminuarea funcþiilor organelor vitale ºi glandelor. Cancerul determinã o accelerare a trece rii Timpului. Factorul sãu de control este acþiunea con entã. ci printr-o retrãire a timpului însuºi a acelui TIMP pe care lam trãit deja.Procesul de îmbãtrânire poate fi încetinit. nu prin retrãirea experienþelor noastre anterioare. conceptele de îmbãtrânire ºi de timp vor cãpãta o semnificaþie mai tangibilã ru dumneavoastrã. Vârsta mentalã 0 Vârsta calendaristicã 0 Vârsta funcþionalã 0 Vârsta pe care o simþiþi 0 Semne ºi simptome Timpul trãit greºit dã naºtere la o serie de SEMNE ºi SIMPTOME ale bolii ºi ale îmbãtrânirii ectrice. durerea. corpul nostru experimenteazã un blocaj în echilibrul sãu bioelect ric. dar nu ºi identice. Acest lucru nu devine însã po ibil decât dacã deþinem cunoaºterea corectã ºi o punem în aplicare. Simptomele bolilor reprezintã modificãrile subiective ale funcþiilor corporale care NU sunt aparente observatorului exterior cum ar fi senzaþia de greaþã. anxietatea. Evaluaþi-vã singuri vârsta În rândurile de mai jos sunteþi rugat sã personalizaþi tipurile de vârstã despre care am disc tat în capitolul 2. iar omul îmbãtrâneºte! Gândiþi-vã la boalã ca la o trecere acceleratã a Timpului. Putem proceda însã ºi altfel: putem opta pentru o re-expe rimentare a timpului. anorexia ºi reducerea apetitului sexual. Estimaþi ºi notaþi vârsta pe care o aveþi în locurile goale de os. stopat ºi inversat. Ea ne priveazã de intervalul de t imp la care am fi avut dreptul pe acest pãmânt. Acest gen de simptome trec de regulã neobservate de ceilalþi oame 80 ani 80 ani 80 ani 80 ani sau mai mult . Folosiþi un creion ºi o gumã. Rezultatul este procesul de îmbãtrânire o confirmare a deteriorãri biologice. În acest fel. În acest fel. b li precum cancerul sunt consecinþe ale unui Timp trãit în mod greºit. Îmbãtrânirea e ultatul unui Timp trãit în mod greºit. în timp ce Timpul este vehiculul îmbãtrânirii. Când se petrece acest lucru. ei îºi reduc cu bunã ºtiinþã ºederea pe acest pãmânt rocesul de îmbãtrânire se produce de la sine. Spre exemplu. Îmbãtrânirea ºi Timpul sunt douã lucruri legate între ele. LA S estui capitol. Oamenii îºi accelereazã singuri procesul de îmbãtrânire ºi trecerea timpului prin IGNORAREA SEMNELOR mai sus amintite.

Timpul devenit vizibil Semnele sunt altceva decât simptomele. ºi orice înce tinire conduce mai devreme sau mai târziu la blocare. De aceea. În etapele ulterioare. mai exa t a corpului bioelectric. Ele pot fi confirmate pr n diagnosticului unui medic. ele reprezintã o confirmare a procesului de îmbãtrânire ºi a trecerii timpului. Îmbãtrânirea apare mai întâi de toate la nivelul acelei lumi invizibile a corpului. ea poate fi vãzutã cu ochiul liber. ºi/sau poate fi confirmatã prin diagnosticului unui medic. 14 . în ogli ndã. Semnele ne permit sã devenim conºtienþi în mod dureros de modificarea funcþiilor normale ale organismului (de pildã febra sau inflamaþiile). Ele indicã însã apariþia unor modificãri subtile la nivelul þesuturilor corporale. care stabileºte o stare morbidã.ni. Semnele nu sunt altceva d ecât timpul devenit vizibil! Ele sunt capsule bioelectrice ale timpului. al hormonilor ºi fluidelor. Procesul de îmbãtrânire nu este altceva decât un cuvânt elegant pentru o încetinire a funcþiilor organismului. SEMNELE de îmbãtrânire ºi/sau de boalã pot fi observate ºi mãsurate. Ele se referã la evenimente exterioare ºi sunt observabile.

Ea reprezintã ha rã personalã pe drumul cãtre o tinereþe fãrã bãtrâneþe. Existã de asemenea ºi o listã care cupr nde factorii contributori. dar numai în mãsura în care sunteþi cinstit cu dumneavoastrã înºivã. Bifaþi cãsuþele care vi se potrivesc. dar º upã terminarea cãrþii. Restul cãrþii de faþã nu va face altceva decât sã dezvolte fiecare subiect din a listã. cãci ne trezim cã nu mai putem face o serie de lucruri care altãdatã ne e rau la îndemânã. De regulã însã. Uneori. Aceste criterii reprezintã puncte de evaluare bazate pe efecte cumulative pe terme n lung. Þineþi cont de bolile grave din trecut. schimbându-ne modul de viaþã înainte de a fi prea târziu. Înceti nirea ºi încetarea funcþiilor vitale este cel mai important semn de care trebuie sã þinem seama. dacã ºi-au lãsa mprenta asupra dumneavoastrã sau dacã sunt recente. Timpul se accelereazã atunci pentru noi. Ma t. manifestarea plenarã a procesului de îmbãtrânire se manifestã abia mai târziu. Procesul de îmbãtrânire ºi boala sunt u ºi acelaºi lucru. ceastã umbrã este foarte evidentã. Fiecare dintr stea adaugã o anumitã semnificaþie ºi vã direcþioneazã în efortul dumneavoastrã cãtre reîntinerire. Þineþi de asemenea cont de situaþia în care vã aflaþi ch în prezent: dacã sunteþi sub îngrijire medicalã sau dacã luaþi medicamente. O boalã este precum un oaspete nedorit care dã buzna în casa noastrã. le dimin uãm practic impactul asupra conºtiinþei noastre ºi le amplificãm efectele. când veþi înþelege mult mai bine importanþa fiecãrui criteriu în parte. Faceþi acest exerciþiu acum. Nu diminuaþi importanþa criteriilor listate ºi nu vã grãbiþi sã le judecaþi din perspectiva d . Umbra bolii se manifestã de regulã prin deteriorarea funcþiilor organelor vitale. Dacã le considerãm normale. Cele mai multe dintre ele nu au legãturã cu sexul. ci mai degrabã o succesiune de indicatori. ea are menirea sã vã permitã sã înþelegeþi de ce aþi ajuns sã aveþi aceastã vârstã. Chiar ºi dupã ce pleacã. NOTÃ: aceastã listã nu reprezintã un diagnostic al unei boli particulare. Apariþia sa ne provo acã o serie de neplãceri temporare. Ele se manifestã sub formã de boli ºi evenimente patologice.Semnele mai pot fi definite ca niºte evenimente anormale care se petrec la nivelul procesului vieþii. Stabiliþi vârsta bioelectricã pe care o aveþi Lista de mai jos îºi propune sã vã ajute sã stabiliþi vârsta bioelectricã pe care o aveþi. Ea vã oferã o aproximare destul de riguroasã a vârstei bioelectrice pe care o aveþi. indicându-vã ce aveþi de fãcut pentru a cesul de îmbãtrânire. ea lasã în urma ei o umbrã de iritare. dupã o î a acestor semne sau dupã o boalã mai gravã. Criteriil individualizate vor fi adãugate pe liste separate (pentru bãrbaþi ºi femei). aplicându-se deopotrivã bãrbaþilor ºi femeilor.

dureri 20 50 18 15 . fãrã putere Crampe.5 cm sau mai mult 50 200 Gutã: 40 Ochi: riduri în jurul ochilor (nu foarte accentuate) Riduri accentuate 8 15 Muºchii: deteriorare. leziuni Flasci. Lista este alcãtuitã exclusiv din semne. Vã asigur cã fiecare criteriu meritã atenþia dumneavoastrã.eavoastrã. efecte ºi factori care contribuie l a procesul de îmbãtrânire. simptome. Efectul lor cumulat vã poate BLO CA cu uºurinþã calea ºi vã poate împiedica sã redeveniþi tânãr! Semnele. simbolurile & factorii contributori care permit evaluarea vârstei bioelec trice Pentru ambele sexe Înãlþime: pierderea înãlþimii fizice Cu circa 7-8 mm Cu circa 1.

condiþie instalatã prematur. datorate unei afecþiuni la ficat 40 Se învineþeºte rapid. care avanseazã progresiv 30 Piele: Uscatã. pãtate. se exfoliazã (inclusiv mãtreaþa) 10 Psoriazis/seboree (pe scalp sau pe corp) 50 Ridatã (pe mâini sau pe faþã) 10 Umflãturi datorate grãsimii pe spatele braþelor 10 Coºuri/acnee/pete 30 Transpiraþie insuficientã sau lentã 20 Pete maronii pe mâini/corp. ca în cazul bãutorilor de bere) 8 40 Sprâncene: groase. mustaþã & barbã Predominant albit 30 Chelie 30 Pierderea pãrului corporal (de pe picioare) 60 Creºtere lentã a pãrului de pe cap 30 Netezirea pãrului care era cândva cârlionþat 40 Albirea pãrului pubian. stufoase 15 Pãr în nas ºi urechi (exterior) 18 Haine: pantaloni & cãmãºi/bluze Numere din ce în ce mai mari dupã vârsta de 24 de ani 20 Energie (vitalitate): haoticã. vânãtãile sunt dureroase la atingere 60 Secreþii grase abundente 15 Pãr. fãrã stabilitate 25 Mirosuri corporale: necesitã deodorant Depãºesc puterea deodorantului 20 40 Respiraþie urât mirositoare: cronicã 30 Dinþi: stricaþi 40 Necesitã curãþarea plãcii la dentist o datã pe an 25 Necesitã curãþare la ºase luni 40 Necesitã plombe cu un amestec pe bazã de mercur 150 Existã dinþi obturaþi pânã la rãdãcinã 40 Gingivitã (gingii inflamate) 30 Unghii: la mâini/picioare 20 Fragile: se rup uºor.Stomac (intestine): pântecos Umflat (bombat. brãzdate 30 Cresc greu 40 Îngroºarea unghiilor de la degetele mari de la picioare 30 Auz: slãbit. de sub braþe sau de pe picioare 40 16 .

Activitate fizicã: Incapacitatea de a mai efectua munci fizice grele 20 Dureri/inflamaþii în timpul activitãþii sau dupã muncã 20 Somn dereglat care necesitã odihnã suplimentarã 30 Greutate: Creºtere în greutate. imposibilitatea de a-þi aduna gândurile 30 Nevoia de a bea cafea pentru a-þi pãstra luciditatea 20 Evacuarea deºeurilor: Schimbarea culorii acestora într-o altã nuanþã decât acel maroniu 30 moderat specific 20 Fecale uscate (constipaþie) 20 Defecaþie cu efort fizic/tensiuni 40 Tranzit intestinal care dureazã mai mult de 24 de ore 40 Balonãri/gaze excesive ºi urât mirositoare 15 Fecale cu sânge Defecaþie incompletã 20 Boli: Senzaþii frecvente de slãbire/neplãcere fizicã. manifestatã prin purtarea unor haine mai largi 30 Creºtere în greutate. manifestatã prin necesitatea unei cantitãþi mai 20 mare de hranã Pierderea inexplicabilã a greutãþii 40 Mental: Pierderi de memorie pe termen lung sau scurt 20 Obosealã mentalã 30 Înceþoºarea minþii. dar fãrã febrã 20 Rãceli mai dese decât o datã pe an 25 Gripe în fiecare an 20 Boli degenerative diagnosticate 80 Ochii: Necesitã ochelari de citire 8 Sensibili la lumina solarã 40 Incapacitatea de adaptare la întuneric 20 Pete maronii pe iris (pe partea coloratã a ochilor) 30 Pungi sub ochi 30 Pleoape umflate 8 Pleoapele nu se închid/deschid în mod egal 20 Degenerare macularã 50 Retinitã/vedere tunelarã/glaucom 50 17 .

încovoiere (medie) Cocoºare. încovoiere (severã) 80 120 Rãni minore: Refacerea rãnilor minore dureazã mai bine de o sãptãmânã 20 Rãnile minore se infecteazã uºor 30 Apariþia prea uºoarã a cicatricelor 40 Circulaþia capilarã a sângelui: Nu apare forma de perlã atunci când zona este apãsatã cu degetul (sângele curge în continuare. reumatism sau dureri reumatismale 40 60 Staturã: Cocoºare. culoarea lor nu revine instantaneu la normal 40 Ameþealã datorate unei circulaþii proaste 30 Efectul Rouleau (sânge îngroºat) 50 Folosirea frecventã de pastile pentru subþierea sângelui (aspirine sau alte anticoagulante) 50 Plãmâni (capacitate respiratorie): Respiraþie dificilã / senzaþia cã îþi lipseºte aerul 70 Plãmâni plini cu fluide (respiraþie cu expectoraþii) 80 Anginã pectoralã 40 Astm 80 Colon (intestine): Constipaþie (cronicã) 50 Defecaþie neregulatã 30 Alternanþã diaree/constipaþie 30 Probleme repetate ale apendicelui 50 Operaþie de apendicitã efectuatã (eliminarea apendicelui) 20 Colitã 75 Diverticulitã 75 Eliminarea chirurgicalã a vreunei pãrþi din intestinul subþire 90 Colostomie 60 18 . nu roºu strãlucitor 30 Când unghiile de la mâini sau de la picioare sunt apãsate pe pãrþile laterale. nu se adunã sub piele) 30 Culoarea sângelui este roºu închis.Obraji: Scobiþi. adânciþi în orbite 8 Maxilare inflamate/slãbite/scofâlcite 25 Obraji roºii (capilare inflamate) 40 Încheieturi: Dureri la nivelul încheieturilor (generale) Artritã diagnosticatã. iar apoi relaxate.

la femei) 75 Volum redus de urinare (mai puþin de 150 de mililitri) 35 Metabolism general: Ingerarea a mai puþin de 1.5-2 litri de apã pe zi 40 Bãutul de lichide la masã 20 Bãutul apei clorurate sau fluorizate 60 Înlocuirea apei cu bãuturi rãcoritoare Lipsa ingerãrii a cel puþin 300 de mililitri de apã la fiecare 15-30 de 60 minute în timpul activitãþii fizice grele 30 19 . al subsuorilor sau al gâtului 50 Noduli limfatici eliminaþi chirurgical 50 Cancer la nivelul sistemului limfatic (limfom) 90 Eliminarea chirurgicalã a splinei 60 Grãsimi corporale: Depãºirea greutãþii cu 15-25 de kilograme 90 Greutatea corporalã în limitele admise.Paraziþi 90 Circulaþia sângelui: Atacuri de cord 80 Anemie (procent redus de celule roºii) cronicã 40 Nivel redus al hemoglobinei 30 Aterosclerozã diagnosticatã 100 Circulaþie sanguinã proastã 30 Sistemul limfatic: Noduli limfatici umflaþi în mod dureros / dureroºi la nivelul încheieturilor. dar la marginea de sus a scalei 30 Tumori alcãtuite din grãsime sub piele 50 Ingerarea de grãsimi în proporþie de cel puþin 20% din alimentaþie 10 Folosirea ORICÃRUI tip de margarine 30 Folosirea de uleiuri sau produse din soia 60 Refuzarea oricãror grãsimi alimentare 30 Sistemul urinar: Albuminã cronicã în urinã 50 Nivel ridicat de uree în urinã 40 Greutate specificã redusã a urinei 30 Predispus pentru pietre la rinichi 40 Culoare închisã a urinei 25 Miros urât al urinei 30 Miros dulceag al urinei 50 Infecþii ale vezicii urinare (de regulã.

malarie. ºi în particular funcþiile creierului 20 Obosealã sau agitaþie dupã masã Stres ºi dureri de cap (migrene): Incapacitatea de a funcþiona în condiþii de stres 30 Cedãri repetate din motive de stres 40 Migrene cronice 40 Tractul gastrointestinal: Crampe dupã mese 30 Gaze cronice 50 Gaze urât mirositoare 40 Balonarea abdomenului dupã masã 50 20 . Epstein-Barr. miastenie sau tulburãri degenerative ale 200 nervilor 20 Orice tulburare diagnosticatã la acest nivel 20 Încheieturi rigide / pierderea flexibilitãþii 40 Lipsã de energie 30 Necesitatea de a mânca frecvent pentru a avea energie 30 Schimbãri rapide de dispoziþie / cãderi de energie 20 Digestia reduce energia corpului. mononucleozitã. sau Sindromul Oboselii Cronice 60 Saliva: Gurã uscatã Mestecarea lichidelor pentru a le putea ingera 20 30 Temperatura corpului: Febrã cronicã de intensitate redusã sau temperaturã sub cea normalã 35 Mâini ºi picioare reci 60 Sensibilitate la temperaturi reduse 30 Incapacitatea de a rezista la temperaturi ridicate 30 Þesuturi/energii conjunctive: Lupus sistemic diagnosticat.Folosirea pastelor de dinþi cu fluor 20 Folosirea deodoranþilor obiºnuiþi 30 Bãutul apei de la robinet 30 Bãutul apei din sticlã. a apei distilate sau filtratã în mod obiºnuit 50 Ingerarea repetatã de medicamente pentru dureri de cap (de tip 40 algocalmin) 40 Ingerarea repetatã de orice fel de medicamente Ficat/vezicã biliarã/indigestii Probleme diagnosticate ale vezicii biliare 60 Eliminarea chirurgicalã a vezicii biliare 60 Hepatitã.

dublat de creºterea greutãþii corporale 30 Aciditate stomacalã supãrãtoare 30 Stomac nervos 20 Foame continuã 60 Apetit redus 25 Laptele provoacã indigestie sau balonare 20 Mâncãrurile condimentate sunt suportate greu 20 21 . care dureazã circa 15 40 minute) Dietã: Nefolosirea de multi-vitamine/minerale 20 Ingerarea de vitamine/minerale nealimentare 20 Ingerarea unor suplimenþi pe bazã de calciu 20 Gât umflat (înghiþire cu dificultate) 50 Accelerarea pulsului dupã mese 10 Vomãri frecvente 40 Mâncatul în timpul unei stãri de nervozitate 30 Apetit excesiv 30 Apetit sporit. boala lui Crohn 60 Cancer: Orice tip de cancer diagnosticat 200 Chimioterapie sau terapie cu ajutorul radiaþiilor 200 Chisturi sau tumori de orice fel 50 Tutun: Fumat sau mestecat 95 Limbã: Limbã încãrcatã. albicioasã. la trezire 20 Limbã crestatã 40 Somn: Mai puþin de 7 ore pe noapte 7 Mai puþin de 6 ore pe noapte 30 Somn întrerupt în mod regulat 20 Somn cu ferestrele închise 30 Dormitul sub o pãturã electricã 50 Somnambulism 60 Insomnie 20 Hipersomnie (somn excesiv) 40 Narcolepsie (somn involuntar în timpul zilei.Colitã. în timpul zilei 40 Limbã încãrcatã dimineaþa. diverticulitã diagnosticatã.

dar frecvente Mese sau gustãri mai frecvente decât din 4 în 4 ore Devorarea rapidã a alimentelor Mâncãruri sãrate Ingerarea unor cantitãþi mari de frunze de lucernã Ingerarea de alimente care nu au fost produse personal Mese regulate la restaurant Ingerarea frecventã de alimente preambalate (care nu sunt proaspete) Folosirea cuptoarelor cu microunde 50 30 25 30 30 20 40 50 40 50 Statul la calculator: Mai mult de o orã zilnic La o distanþã mai apropiatã de 75 de centimetri de monitor 8 30 Luminã fluorescentã: Folositã la lucru 20 Folosirea aparatelor de citire electronicã a preþului 20 Folosirea regulatã a telefonului celular 30 Lucrul cu radarul (poliþiºti. de tip aerobic. de trei ori pe sãptãmânã 30 Ritm metabolic redus 50 Trezire lentã din somn. militari) 40 Expunerea zilnicã în faþa unor echipamente electronice 30 Folosirea detectoarelor de fum în timpul somnului sau la serviciu 20 Lipsa exerciþiilor fizice. care necesitã mai multe ore 40 Pulsul în timpul stãrii de odihnã: peste 75 20 Presiunea sanguinã: peste 90/130 În timpul stãrii de odihnã În timpul stãrii de odihnã peste 80/120 50 20 Emoþiile: Reþinute în interior incapacitate de a se relaxa Stãri de depresie/melancolie Persoanã excesiv de emoþionalã 30 40 30 Numai pentru femei Menstruaþie & menopauzã Obosesc cu uºurinþã 20 Tensiuni premenstruale (PMS) 50 Depresii înaintea menstruaþiei 50 Înlãturarea chirurgicalã a ovarelor/uterului 20 22 .Mâncãrurile grase provoacã indigestie Gustãri uºoare .

.

În continuare. împãrþiþi acest numãr la 232 ºi obþineþi un scor de referinþã de 7. Spre exemplu: dacã sunteþi bãrbat ºi aþi obþinut un punctaj total de 1838. pentru a obþine scorul de referinþã bioelectric. aceasta este de 70 de ani. Aceasta este vârsta dumneavoastrã rea lã ! 23 . dureri în timpul urinãrii 90 Urinãri nocturne frecvente 80 Dureri la nivelul picioarelor sau cãlcâielor 30 Spasme la nivelul picioarelor. crampe nocturne 20 Lipsa interesului sexual 100 Scor total Se împarte la 232 în cazul bãrbaþilor ºi la 244 în cazul femeilor Aþi obþinut scorul de referinþã bioelectric de Adunaþi punctele pe care le-aþi obþinut ºi împãrþiþi totalul la 232 dacã sunteþi bãrbat ºi la teþi femeie.92. În exemplul de mai sus.Frigiditate/pierderea apetitului sexual 80 Ciclu neregulat 40 Înrãutãþirea acneii în timpul ciclului 40 Sâni dureroºi 30 Dureri corporale la atingere 60 Chisturi ovariene/tumori fibroide uterine 60 Puseuri de cãldurã 95 Pot detecta ovarul activ în fiecare lunã 95 Au folosit deja pastile anticoncepþionale 60 Au folosit înlocuitori pe bazã de estrogen 150 Tulburãri tiroidiene (medicaþie pentru tiroidã) 150 Subþierea pereþilor vaginali/dureri în timpul actului sexual 90 Infecþii ale vezicii urinare. mâncãrimi vaginale 90 Endometrozã 80 Pofte alimentare excentrice înaintea ciclului 200 Confuzie mentalã 80 Lipsa interesului sexual 90 90 Numai pentru bãrbaþi Impotenþã 90 Inflamarea prostatei 90 Eliminarea chirurgicalã a prostatei 80 PSA peste 5 60 Ejaculare dureroasã 60 Imposibilitatea de a urina. folosiþi scala de conversie pentru a afla care este vârsta dumneavoastrã bioelectricã.

lipsa energie i.18 = 18 0.96 = 50 4. grãsimea/obezitatea. iar cea bioelectricã de 39 ani aºa cum sa întâmplat în cazul meu atunci când am început procesul de inversare sunteþi foarte de pierderea bãtãliei. NU mai aveþi timp de pierdut! Terminaþi cât mai rapid aceastã carte ºi aplicaþi viaþa de zi cu zi ce aþi învãþat din ea. cancerul. Sã ne gândim! Dacã vârsta dumneavoastrã calendaristicã este de 27 de ani.86 = 40 3.0 = 80 + Vârsta bioelectricã pe care o aveþi ar trebui sã vã motiveze sã vã evaluaþi modul de viaþã ºi aritãþile trupului dumneavoastrã. Nu aveþi nici un motiv sã INTRAÞI ÎN PANICÃ dacã obþineþi o vârstã bi mai mare decât cea la care vã aºteptaþi! Ea nu este altceva decât o vârstã de referinþã. albirea pãrului. procesul nu trebuie ignorat. dacã aveþi deja 35. 60 sau MAI MULÞI ani bioelectrici. Cei doi indicatori vor trebui r ecalculaþi în fiecare an. artrita. Rãspunsurile pe care le cãutaþi sunt conþinute în aceste pagini.66 = 28 1. sau dimpotrivã. ÎN SCHIMB. Dacã vârsta bioelectricã este egalã sau mai mare decât cea calendaristicã. se poate spune cã impul nu mai lucreazã în favoarea dumneavoastrã.6 = 65 7. Este evident cã aveþi nevoie de ceva timp pentru a putea repara pagubele pr oduse. de aproap adãuga unui a Cu cât sunteþi mai bãtrân. 40. infecþiile urinare. încercuiþi vârsta obþinutã ºi scorul care a stat la baza ei. 50.33 = 24 0. Vârsta bioelect ezintã un indicator de referinþã extrem de important. Cele mai multe asemenea semne apar atunci când vârsta bioelectricã este cuprinsã între 30-50 de ani: problemele de ordin feminin sau masculin. Deocamdatã. fiecare an în plus va însemna deja foar te mult. am destul . În acest caz.42 = 35 2.81 = 75 11.30 = 22 0. atacurile de cord. cu atât mai repede zboarã timpul pentru dumneavoastrã ºi cu atât m celerat devine procesul de îmbãtrânire! Veþi ºti cu siguranþã acest lucru atunci când vor apãrea pr NE. pentru a stabili dacã aþi mai îmbãtrânit. scleroza multiplã.22 = 20 0. et c. iar mãsurile trebuie luate de urgenþã. fibromialgia.92 = 70 8. dacã aþi întinerit. De aceea. Vârsta mea calendaristicã este de 53 de ani.3 = 45 3.28 = 60 6. Cel din dreapta reprezintã vârsta bioelect icã. Gândiþi-vã ce impact va avea asupra dumneavoastrã fiecare nou an bioelectric la cei pe care îiaveþi deja! Cu cât sunteþi mai tânãr. cu atât mai mic va fi impactul în plus. dar cea bioelectricã este de numai 19 ani ! Personal.4 = 55 5.1 = 30 2. 0. tulburãrile tiroidei. Reþineþi: actuala dumneavoastrã vârstã bioelectricã este rezultatul întregii vieþi pe care aþ -o pânã în prezent.Scala de conversie a scorului bioelectric Numãrul din stânga reprezintã scorul de referinþã.

24 Evaluaþi-vã scorul ºi reconsideraþi fiecare criteriu în parte. PAªII CARE TREBUIE URMAÞI PENTRU A REDEVENI TÂNÃR 1. dovedindu-vã cã poate redeveni astfel TÂNÃR. Învãþaþi sã aveþi grijã ce cuvinte rostiþi ºi ce gânduri vã trec prin minte.timp înainte. ACÞIONAÞI în conformitate cu cunoaºterea recent dobânditã. 3. ºi la fel puteþi avea ºi dumneavoastrã. Indiferent în ce situaþie vã aflaþi. 4. aceasta nu trebuie consideratã disperatã! Trupul bioele ctric are o capacitate uluitoare de regenerare. . 5. Urmaþi paºii descriºi în aceastã carte ºi corpul dumneav oastrã se va vindecasingur. 2. Terminaþi de citit aceastã carte. dacã veþi transpune în practicã sugesti uprinse aici. Recalculaþi-vã scorul o datã pe an.

În ceea ce îi priveºte pe oamenii de rând . Cele mai multe adevãruri care ni se predau ºi chiar o bunã parte din convingerile noastr e nu sunt autentice sau nu funcþioneazã. La vârsta de 45 de ani nu puteþi fi încã siguri.(Citiþi în aceastã direcþie capitolul Corpul crede fiecare cuvânt pe care îl rostiþi) Fiecare pas pe care îl veþi face pentru îmbunãtãþirea stãrii dumneavoastrã de sãnãtate indi cât de mic vi s-ar pãrea pe moment vã va aduce beneficii uriaºe. Preambul: în capitolul urmãtor vã vom face cunoºtinþã cu câþiva dintre marii oameni de ºtiinþ putea face astfel o pãrere despre culisele medicinii. Precursorii horm onilor purificã receptorii. Experþii De îndatã ce un sistem devine excesiv de complex. de la 33 la 45 (de ani) ºi de la 45 la 78 (de ani). SUPERALIMENTELE au rolul de a reconstrui corpul fizic. Contrar co nvingerii populare. Dacã doriþi sã evitaþi sã ajungeþi la vârsta (bioelectricã) de 78 de ani încã de la vârs daristicã) de 45. Efectul combinat al mai multor paºi este sinergetic. inclusiv despre felul în care poate fi explicatã actuala dilemã în care se zbate umanitatea în ceea ce priveºte mediul înconjurãtor.33! Ilustraþie Triunghiul sãnãtãþii Echilibrare hormonalã/purificarea receptorilor Detoxifierea ficatului ºi a þesuturilor Mâncaþi super-alimente Apã BEV ionizatã Apã cu un coeficient POR ridicat Triunghiul Tinereþii fãrã bãtrâneþe. Problemele de tip feminin au un singur n umitor comun pe care vi-l vom revela în paginile care urmeazã ale acestei cãrþi. tot ce aveþi de fãcut este sã reduceþi vârsta bioelectricã la 0. cujargonul ºi vocabularul lor specific. revitalizeazã sistemul nervos ºi permit reîntinerirea organismului. Mai mulþi paºi mici sunt m i eficienþi decât un singur pas mare. Jocul s-a încheiat Viaþa este precum un mare jucãtor care joacã în trei reprize: pânã la 33 (de ani). apare o întreagã suitã de experþi cu agend ele lor. Experþii ºtiu foarte bine acest lucru ºi este important sã îl egeþi ºi . Probleme ale femeilor ULTIMUL lucru de care ar avea nevoie femeile sunt calciul ºi magneziul. acest fenomen trezeºte resentimente ºi scepticism referitor la autenticitatea sistemului. ingerarea de minerale NU ajutã pe nimeni. dar la 78 de a ni vã puteþi considera scos din joc. Detoxifierea þesuturilor uºoare ºi a ficatului eliminã d din organele vitale ºi din þesuturile conjunctive ale organismului.

Victoria prin intimidare ºi Cãutarea numãrului Ultimele douã lucrãri vorbesc în realitate de opusul mesajul inclus în titlul pe care îl a u. nu mergeþi la ºcoalã. Cele trei cãrþi ar trebui sã reprezinte o lecturã obligatorie pentru elevii din toate clasele.dumneavoastrã. vã recomand sã citiþi cãrþ fiþi bogaþi ºi fericiþi. Pentru a învãþa regulile jocului ºi cum pot fi evitaþi experþii . 25 .

NU felul în care ar trebui sã stea ele. Analele ºtiinþei ºi ale medicinii sunt pline de a semenea oameni. De multe o ei se aflã cu câþiva ani-luminã înaintea epocii în care trãiesc. apar problemele tiroidiene. Bãieþii devin niºte armãsari nãr tele capãtã formele lor specifice. 4 Urmãriþi sã vedeþi. Nu sunt decât un Vrãjitor foarte rãu! ia cu ajutorul precursorilor h Este dificil sã înþelegi dilema umanã dacã nu cunoºti forþele cu care acþioneazã ºtiinþa ºi m care ne întunecã viziunea ºi ne tulburã minþile. În cazul fem eilor tinere. dar impactul . grãsimea corporalã se transformã în muºchi viguroºi. Singurul lucru care conte azã cu adevãrat este felul în care stau lucrurile. nu! i-a rãspuns Vrãjitorul. Veþi afla mai multe despre acest subiect în capitolele care urmeazã. Din acest motiv. Ceea ce dorim sã subliniem este faptul cã toate aceste tulburãri sunt provocate de hor moni. femeile se îngraºã foarte tare.Faceþi-vã marele serviciu de a citi aceste trei cãrþi clasice. departe de curentele general acceptate. procesul de degenerare a organelor vitale a început deja. caz în care femeile cunosc iadul pe pãmânt . Majoritatea adolescenþilor se bucurã de o sãnãtate perfectã. Adevãraþii Mari Vrãjitori ai ºtiinþei ºi ai medicinii reprezintã o specie în sine. primele ciuperci ºi infecþii urinare. Femeile NU sunt obligate sã sufere. pãrul le albeºte ºi/sau se subþiazã lista nu se opreºte aici. ei reprezintã o problemã tru cei care doresc sã controleze ºi sã manipuleze societatea. încep probleme menstruale. nu doar sã priviþi Dorothy i-a spus Vrãjitorului: -Eºti un om foarte rãu! -O. dar nu ºi în literatura ºtiinþificã de specialitate. Mulþi ºi-au trãit vieþile în anonimat. efectele DEZASTRUOASE ale pastilelor anticoncepþionale asupra corpului fizic încep sã se manife ste pe mãsurã ce receptorii hormonali se blocheazã . Odatã înþelese aceste forþe. Între 28-35 de ani. putând fi cu uºurinþã inversate. unduioase. cititorul va re foarte uºor de ce secretul tinereþii fãrã bãtrâneþe poate fi revelat atât de simplu în lucrãri precum cea aþã. în pofida abuzurilor la care se supun. Auzim puþine lucr uri despre ei. energia dispare. La vârsta de 25 de ani. Pubertatea Fereastra cãtre vârsta de mijloc Transformarea copiilor în adulþi este provocatã de hormoni. Atunci când hormonii declanºea zã acest proces. Secretul constã în a pãstra deschisã fereastra vârstei mijlocii rmonali.

pe care l-a avut viziunea lor asupra vieþii noastre pluteºte pretutindeni în jurul nos tru fiind de multe ori asumat de alte nume. Sã vedem cum a arãtat adevãratul peisaj al marilor oameni de ºtiinþã din domeniul medicinii. Vrãjitorii înþeleg foarte bine direcþia greºitã în c îndreaptã ºtiinþa medicalã ºi dilema care existã între ADEVÃR ºi teoriile în vigoare. rãtãcirea ºtiinþei medicale nu s-a petrecut accidental. ci a fost planificatã. De altfel. pe car e nimeni nu le-a putut contesta sau ºterge. Totul þine de manipulare ºi de culisele istoriei. pentru a înþelege mai bine în ce constã politica medicalã ºi de ce este necesar sã acceptãm asumarea r onsabilitãþii pentru propria noastrã viaþã. ieºind din actualul sistem medical oficial. Doar câþiva dintre ei. Eu îi numesc pe aceºti oameni VRÃJITORI. Iatã o scurtã istorie a câ orva Vrãjitori ai medicinii. indiferent de interesele care l-ar fi mânat. Viziunea lor a creat adevãrate cratere în lumea ºtiinþificã contemporanã. au preferat sã f uncþioneze în interiorul sistemului. 26 . foarte curajoºi. recunoscute astãzi.

Dr. Dr. Avea dreptate ºi descoperirile sale au demonstrat acest lucru. acesta este criteriul care desparte u n om de ºtiinþã autentic de unul fals. El a avut un al ºaselea simþ în legãturã cu nat ura. Reams a prefera t sã nu meargã pe cãile bãtãtorite ale medicinii alopatice.Marii Vrãjitori Dr. Milioane de oameni îi datoreazã doctorului Pauling vindecarea lor. Dr. Mai mult. Carey Reams a fost un asemenea Vrãjitor. care nu necesitau decât sta bilirea pH-ului urinei ºi al salivei. deºi a fost adevãratul desc operitor al moleculei de ADN. În aceastã pr ivinþã. A încercat sã redea aceste daruri lumii. tot felul de proceduri complicate ºi nenumãrate dovezi! Reams a îndrãznit sã reveleze conexiunea care existã între dietã. El ºtia foarte bine cã sãnãtatea ºi vitalitatea sunt daruri primi te de la Dumnezeu. De asemenea. a manifestat din plin toate instinctele ºi virtuþile geniului. El a arãtat cã sângele NU este un mediu s teril ºi a demonstrat natura pleomorficã a formelor de viaþã microbiene întotdeauna prezente în sângele fiinþei umane sãnãtoase. a explicat cu precizie felul în care diferitele forme de viaþã. s-a folosit de proceduri simple. în anul 1954. preferând sã descopere ADEVÃRURI care necesitau s tudii nesfârºite. Reams ºtia perfect cã ºtiinþa ºi medicina s-au rãtãcit de pe evãrului. punându-i întrebarea: Care este diferenþa între plante ºi animale? derlein a rãspuns: Nu existã nici o diferenþã . Ele refuzau sã vadã ceea ce era evident. Guenther Enderlein a fost ºi el un Vrãjitor. La fel ca ºi alþii înaintea sa. prea puþin onorat din pãcate de ºtiinþa pe care a propulsat-o atât de departe. A murit la vârsta de 94 de ani. necostisitoare. dar a fost nevoit sã înfrunte ridiculizarea din p artea semenilor sãi ºi chiar rigorile legii (aplicate în mod abuziv). a preferat sã îi felicite pe Watson ºi pe Crick atunci când aceºtia ºi-au anunþat descoperirea. . Dr. Adevãrul trebuie pus înaintea celebritãþii ºi averii. De altfel. Un adevãrat gentleman. În acest scop. modul de viaþã ºi apariþia . Descoperirile sale în legãturã cu vitamina C s unt monumentale. A fost un minunat om de ºtiinþã ºi un veritabil monument al ADEVÃRULUI. Mai mult. de la virusuri ºi bacterii ºi pânã la ciuperci ºi fungi apar în mod predictibil în sânge pe mãsurã ce oamenii îºi pierd controlu supra corpului lor. A fost ºi el ridiculizat de colegii sãi de profesie. acest credit nu i-a fost recunoscut. Linus Pauling a fost un alt Vrãjitor. în tim p ce preda încã la Universitatea Stanford. Pauling a fost un slu jitor al umanitãþii. la care se adãuga o hartã a capilarelor la nivelul globilor oculari. intuindforþele energetice ale vieþii care existã la un nivel subatomic. Enderlein a fost primul om care s-a folosit de pH-ul fluidelor corp orale pentru a detecta prezenþa cancerului în organism. Wilhelm Pfeiffer de la Universitatea din Leipzig a pus la îndoialã înþelegerea lui Enderlein asupra vieþii.

Îi pãsa foarte mult de pacienþii sãi. obosit ºi epuizat. dar mai ales a cãror frecvenþã de vibraþie este foarte înaltã. Max Gerson a fost ºi el un Vrãjitor. A fost ridiculizatã de oficialitãþi. Caisse a fost Vrãjitoarea cancerului. fiind vestitã în întreaga Canada. cancerului ºi al altor boli degenerative. Era un observator foarte atent. dând dovadã de un bun s imþ ºi de un instinct ieºite din comun. Ceaiul lui Rene este SINGURUL produs vibraþional pe care îl importã China. ºi a înþeles viaþa pe nivelele energetice subtile. În plus. A imigrat din Germania în Statele Unite. tocmai pent ru tratamentul diabetului. cãci descoperirile sale puneau la îndoialã poziþia oficialã dogmaticã asupra natur ii cancerului. Gerson a studiat tipurile de cancer. Noi deþinem reþeta ei. Descoperirile sale au o importanþã covârºitoare pen tru înþelegerea procesului de îmbãtrânire. a îi îngrijea.Rene M. ºi a aplicat terapii necostisitoare. Dr. motiv pentru care a fost atacat ºi dat afarã din Asociaþia Medicilor A mericani ºi din diferite consilii medicale. Ea s-a f olosit de un vechi remediu indian cu ajutorul cãruia a vindecat mii de bolnavi de toate tipurile de c ancere ºi de diabet. Ce l-a diferenþiat pe Gerson de alþi pretinºi medici de acelaºi fel era faptul cã terapiil e sale au funcþionat. necostisitoare. A murit în anul 1959. dar ADEVÃRUL fel de valabil ºi astãzi. A fost un excelent exemplu de geniu medical naturist. prin anii 20. 27 . Vindeca bolile de c ancer prin modalitãþi simple. Rene a studiat îndelung natura manifestat o mare compasiune faþã de cei pe care care l-a propovãduit continuã sã fie la ursa EXACTÃ a ierburilor pe care le folosea.

Un medic nu este altceva decât o fiinþã politicã aflatã la dispoziþia Statului. Analele istoriei sunt pline de Vrãjitori ai ºtiinþei spre exemplu. d rele lupte cu metodele tradiþionale ale contrapãrþii lor feminine: moºitul. Contribuþia sa la p rogresul ºtiinþei medicale a fost simplã. fiind contestatã atât nte de moarte. Indiferent de evenimentele politice. spãlaþi-vã pe mâini între doi pacienþi! Era în timpul unei epidemii de scarlatinã care a afectat mii de femei adulte. A fost proclamatã ereticã ºi a fost arsã pe rug verbal. aparent haotice. Descoperirile sale au o importanþã cu tot ul particularã pentru ºtiinþa medicalã ºi pentru noi. Ignaz Semmelweis a fost un alt Vrãjitor. ele servesc de multe ori unor interese oculte. consiliile profesionale ºi organizaþiile medicilor îi m onitorizeazã pe medici. cât ºi dupã ce a murit. Semmelweis a fãcut greºeala sã punã la îndoialã metodele unei profesii dominate de bãrbaþi. El a afirmat un singur lucru: Doctori. Dacã Statul îºi dã permisiunea. Epitaful ei ar putea fi alcãtuit dintr-un singur cuvânt: ADEVÃR! Dr. iar sp italele erau pline de pacienþi. În plus. Nu uitaþi de acest lucrupe mãsurã ce veþi avansa cu lectura acestei cãrþi. atestat pe baza unei licenþe. Descoperirile sale au pus la grea încercare canavaua de minciuni oficiale ale ºtiinþei . care. Numele jocului este controlul. În anul 1959 a scris o carte. scoþând la luminã toxicitatea pesticidelor. dar a presupus un bun simþ cu totul neobiºnuit atribut periculos în faþa arog anþei ºtiinþifice. În istorie. reprezintã mijloace ideale de þinere SUB CONTROL a medicilor care ar îndrãzni sã punã la îndoialã metodele oficia e de vindecare. În culise. Galileo ºi Copernic c are au fost ostracizaþi ºi chiar uciºi. Era în anul 1840. apare un nou profesioni st. þinându-i sub control pe cei care îndrãznesc sã vadã adevãrul ºi sã punã la îndoialã dogmel ºtiinþei medicale. Sta tutul profesiei medicale trebuie avizat de Stat. alãturi de distrugerea reputaþiei ºi de detractarea prin presã. În realitate. metodã ce nu putea da greº la vremea respectivã. Rachel a fost primul om care a legitimat miºcarea luptãtorilor pe ntru mediu.Rachel Carson a fost ºi ea o Vrãjitoare. A profesat medicina în Budapesta la jumãtatea secolului al X IX-lea. Chiar ºi astãzi se recurge la practica retragerii licenþei medicale. controlul este ÎNTOTDEAUNA pãstrat cu mare grijã. nimic u se petrece accidental! . Detractorii sãi l-au izgonit pentru bunul doctorSemmelweis de pe scena medicalã ºi i-au distrus reputaþia prin mij loace murdare. l-au ostracizat din punct de vedere profesional. Se presupune cã scopul licenþelor este acela de a proteja publicul. în anul 1964. Primãvara tãcutã. S-a ocupat de complexul militar industrial. Am adãugat acest codicil cu scopul de a lãrgi ºi mai mult perspectiva cititorului. permise pentru efectul lor teatral. fiind înregistrate sute de morþi.

. Ce s-a întâmplat Ca sã înþelegem cum s-a produs procesul de rãtãcire al ºtiinþei ºi medicinii ºi de ce se aflã ior de rãzboi umanitatea cu planeta-mamã. Atât! Ele nu spun nimic despre manevrele politice ale semenilor sãi. inile în aceastã stare de vinovãþie. De altfel. ªi Dumnezeu i-a spus lui Adam: Ia în stãpânire pãmântul ºi toate creaturile sale . cãrþile de istorie afirmã cã dr. problema nu este legatã de porunca în s ine. în numele lui Dumnezeu. atribuitã Creatorului. Aceastã poruncã. animale ºi oameni decât oricare alta. aici vom gãsi primele indicii. ªi totul. Semmelweis le-a sugerat medicilor sã se spele pe mâini între doi pacienþi. iar apoi aplicatã eronat. a fãcut mai mult rãu planetei ºi locuitorilor sãi otrivã plante. nici de spre femeile care au murit sau despre banii deturnaþi de la pacienþii care s-au prosternat pe altarul ºtiinþei medi cale. vã propunem sã ne întoarcem la rãdãcinile creºtinismului. bãrbaþii ra femeilor ºi au declarat rãzboi naturii ºi pãmântului. Condamnând pãcatul originar ºi cãderea din Grãdina Paradisului. ci de interpretarea ºi implementarea ei.De pildã. care înlocuieºte respectul reciproc 28 în loc sã recunoascã faptul c au dogmatizat jurisdicþia asu Dilema prezentã a umanitãþii pentru orice formã de viaþã. bãrbaþii cât ºi femeile au luat propriile lor decizii. d Interpretatã greºit. edictul biblic de a lua în stãpânire pãmântul aturile sale a stabilit cursul ºi destinul istoriei din timpurile lui Adam ºi pânã la Isaac Newto n ºi în zilele noastre.

ADEVÃRUL în medicinã genereazã probleme ºi cu cât interesele oculte ale oamenilor de afaceri din acest domeniu sunt puse la încercare de noile descoperiri ale Vrãjitorilor. Liniile genealogice nu s-au mai stabilit pe linie m aternã. vândutã. În aceastã zonã crepuscularã se încadreazã ºi cartea de faþã. ªi astfel. da mai presus de toate.Adam ºi Eva Stãpânirea naturii ºi a creaturilor sale stã la baza ºtiinþei ºi a copilului acesteia. vei experimenta durerea la naºtere. Aceasta a fost scena în care ºi-a jucat rolul dr. dupã cum spune Biblia. aceea de societate matriarhalã. Ce conteazã dacã o femeie moare atâta vreme cât noi continuãm sã PÃSTRÃM CONTROLUL în domeniul m l. Bãrbatul este mai presus de femeie. la una patriarhalã. întru aducerea aminte a pãcatul i tãu . Omul a ajuns mai presus de Dumnezeu. învinovãþitã pentru cãderea lui Adam. În asemenea domenii. deºi aceasta s-a datorat propriei decizii a acestuia. ADEVÃRUL nu poate fi victorios decât în afara scenei oficiale. medi pe care le-a transformat într-un veritabil cult. El stãpâneºte pãmân tul. Femeia a încetat sã mai fie slãvitã ºi recunoscutã drept nãscãtoare a vieþii. Începând din aceastã zi. Semmelweis. o marfã care poate fi controlatã. Dacã dorim sã pãstrãm controlul asupra propriilor noastre vieþi ºi destine. inclusiv asupra uriaºei cantitãþi de bani implicate în acest domeniu . la g raniþa realitãþiiacceptate. Ilustraþie Organele viscerale din cavitatea abdominalã Glanda salivarã parotidã Faringe Glandele salivare de sub maxilare ºi sublinguale care CONTROLEAZÃ . femeia a devenit inferioarã. cumpãratã. singurul care are de pierdut este ADEVÃRUL. cãci. El nu a înþeles cã puterilor din culise prea puþin le pãsa de scarlatinã. va trebui sã recunoaºtem cã în domeniul sãnãtãþii ºi al finanþelor lucrurile NU sunt ceea ce sist din nou sã citiþi cãrþile: Victorie prin intimidare ºi Cãutarea numãrului 1). Evident. Eva a fost cea care l-a determinat pe Adam sã pãcãtuiascã . ci a fost învinovãþitã d rminat pe bãrbat sã pãcãtuiascã. cu atât mai puþine ºanse au aceºtia sã le impunã pe piaþã. Rezultatul tragic al acestei legende a fost tranziþia de la starea primordialã a uma nitãþii. Numele jocului este controlul. Preambul: în capitolul urmãtor vã veþi familiariza cu forþele energetice procesul de îmbãtrânire ºi veþi învãþa CUM pot fi ele identificate. ci paternã. Totul era o afacere mult prea profitabilã pentru a fi lãsatã sã e scape din mâini.

Esofag Vezica biliarã Pancreas Ficat Stomac Duoden Flexura hepaticã Flexura splenicã Colonul transversal Colonul ascendent 29 .

care s unt acordate pe frecvenþe capabile sã anihileze frecvenþele negative din organism. printre care se numãrã . H omeopatia foloseºte remedii vibraþionale . Este vorba de substanþe cu o mare putere. sã examinãm diferenþele care xistã între terapiile vindecãtoare folosite la ora actualã: Medicina alopaticã urmãreºte vindecarea prin chimioterapie. Ea foloseºte medicamente chimi ce pentru a forþa mecanismele corporale sã accepte anumite schimbãri. medicina de urgenþã ºi calm ele. dacã este comparatã cu propriile sarcini pe care ºi le asumã ºi care sunt nesfârºit raþiunea pare slabã. care. Acest lucru este cu deosebire adevãrat în ceea ce priveºte artele vindecãtoare. Schimbarea modului de viaþã ºi a dietei pot elimina acest SEMN al îmbãtrânirii premature. Medicina homeopaticã reprezintã opusul medicinii alopatice. Spre exemplu. care vibreazã pe frecvenþe opuse vieþii. dar ºi viaþa de zi cu zi. Dacã este pusã în faþa nebuniilor ºi pasiunilor umanitãþii. Aceasta este terapia medicalã care predominã în Occident la ora actualã. 5 Energie ºi materie Evident. Aici sunt incluse ºi intervenþiile chirurgicale. Principiul care stã la baza alopat iei este urmãtorul: Orice poate fi vindecat prin opusul sãu . al congestiei limfatice ºi al toxicitãþii sistemice. trebuie sã recu . al funcþionãrii defectuoase a rinichilor. adicã o restaurare a stãrii de sãnãtate indusã chimic .Jejunul Colonul descendent Ileul Cecumul Sigmoidul Apendicele vermiform Rectul Cearcãnele de sub ochi (ochii încercãnaþi) Ochii încercãnaþi sunt un SEMN al suprasolicitãrii ficatului. ne controleazã aproape în întregime destinul. creând astfel un stres la nivelul organelor vitale ºi dezechilibre în întregul sistem. al subhidratãrii. ea pare încã ºi mai slab Albert Einstein Aproape nici un domeniu al vieþii nu poate fi privit doar în alb ºi negru. nu medicamente chimice. Se focalizeazã asupra câmpurilor energetice negative din corp. Mai este numitã ºi medicina p rincipiilor similare .

stasis stare verticalã. etc. ºi implicit a influenþelor acestora asupra nervilor care alcãtuiesc plexul solar. vaccinurile. Medicina oficialã îi priveºte însã cu dispreþ. Analiza Spinalã în Reþea (Network Spinal Analysis NSA) este o metodã nouã de chiropracticã e integreazã diferite nivele de îngrijire în aºa fel încât sã trezeascã ºi sã punã în miºcare care curge prin coloana vertebralã. Chiropracticienii considerã boala ca fiind rezultatul alinierii incorecte a verteb relor. adicã a homeostazei (homo identic. cãci un bun chiropractici n este învãþat înainte de toate sã fie orientat cãtre pacient ºi cãtre obþinerea unor rezultate concrete. care îºi 30 . chiropracticienii sunt foarte deschiºi faþã de celelalte terapii alternative. Aºa se ºi explicã de ce mulþi chiropracticieni practicã simultan ºi alte terapii alternative. Procesul de vindecare are loc pe fundalul eliberãrii ansamblului corp-minte. Chiropractica est e o metodã vindecãtoare ce are multe în comun cu alte terapii vibraþionale. fixã).inclusiv medicamentele. De aceea. Alinierea greºitã in fluenþeazã negativ organele vitale deservite de sistemul nervos central ºi de cel periferic. Remediile ºterg semnãtura câmpului energetic negativ ºi permit astfel restabilirea stãrii de sãnãtate a pacientului.

v indecarea nu este rezultatul direct al chiropracticii. Eficienþa ei se datoreazã faptului cã opereazã pe nivelul ener getic subtil al fiinþei noastre. Biomagnetismul vindecã prin folosirea energiei unor magneþi folosiþi în scopuri terapeut ice. Scopul NSA este acela de a stabili care sunt momentele cele mai potrivite de a a plica o forþã mecanicã asupra þesuturilor. ªi culmea. Analiza Spinalã în Reþea genereazã o îmbunãtãþire semnificativã a conºtiinþei de sine a pacie capacitãþii acestuia de a îºi schimba viaþa. Ea îi ajutã pe oameni s conºtientizeze convingerile subconºtiente care stau la baza comportamentului lor. este uºor de în vãþat ºi extrem de eficientã. În viz iunea ei. Aceastã terapie promiþãtoare a fost creatã de Do Epstein D. funcþioneazã! Existã mii de oameni care au beneficiat de pe urma Psihologiei-K ºi care nu au putut fi ajutaþi anterior de nici o altã formã de terapie..000 de ani. Psihologia-K îi ajutã pe oameni sã îºi reprogrameze subconºtientul la fel cum o casetã audi te fi ºtearsã ºi apoi reînregistratã cu un nou mesaj. NSA le permite pa cienþilor sã îºi elibereze acele structuri neurologice neproductive care blocheazã procesul de vindecare. ci al forþelor vieþii declanºate la nivel subtil energetic. Este disponibilã pe case tele video ale lui John Thomas. ºi este oferitã publicului de vindecãtori care au urmat cursuri de lungã duratã.C. ºi îi ajutã pe oameni sã scape de vechile stresuri nedorite. Este o modalitate vindecãtoare extrem de promiþãtoare. Notã: convingerea autorului acestei cãrþi este cã NSA provocã vindecarea ajutând pacientul sã devinã conºtient de structurile de memorie asociate cu energia negativã la nivel celular ºi c hiar mai jos de acesta.A.poate utiliza astfel propria sa capacitate naturalã de autoreglare. cu aplicaþii multiple pentru acei oameni . ºtergându-le de la nivelul þesuturilor. Vindecã ºi alinã durerea prin eliberarea energiei chi. Acupunctura vindecã ºi alinã durerea prin introducerea unor ace pentru manipularea mer idianelor energetice. M. Psihologia-K este o altã terapie vibraþionalã nouã. poate fi practicatã acasã. convingerile stau la baza atitudinilor noastre. din care rezultã apoi structurile de comportame nt bune sau rele . Ea amplificã încrederea în sine. A fost creatã de Robert Williams. care ne dicteazã acþiunile. înaintea practicii chiropractice propriu-zise. Este o terapie preluatã din Orientul Îndepãrtat. Gua Sha este o terapie veche de 3. ºi este predatã în seminarii de afaceri ºi publice în întreaga þarã. Altfel spus. absolut minunatã. sub numele de Chiropracticã în Reþea. eliminã vech oieli ºi temeri. declanºând as tfel inteligenþa naturalã ºi forþa vitalã a pacientului.

pentru ca pacientul sã redevinã o persoa nã întreagã . Sunt cu deosebire utili împotriva stresului ºi anul eazã efectele dãunãtoare ale câmpurilor electromagnetice provocate de curenþii electrici de 110 volþi. þesutur med în Japonia suf Medicina vibraþionalã este un nume generic care include zeci de terapii bazate pe ma nipulareacâmpurilor energetice subtile ale corpului.care doresc sã-ºi pãstreze controlul personal asupra stãrii de sãnãtate. în pantofi ºi saltele. Protejeazã sis temul imunitar ºi stimuleazã rãspunsul imun al organismului. pentru a induce astfel o star e de sãnãtate. aceºti magneþi spe ciali stimuleazã circulaþia sângelui ºi a fluidului limfatic. În viziunea acestei filosofii. singurii care erã de pe urma acestei decizii sunt pacienþii. sãnãtatea ºi boala sunt manifestãri ale unor structuri energetice anormale pe nivelul su btil al fiinþei noastre. stimulând producþia de ATP. Magneþii terapeutici reprezintã ei înºiºi câmpuri rgetice cu fluxuri directe. 31 . Energia lor vibratorie trezeºte meridianele energetice ºi are efecte asupra d urerii. În plus. Magneþii terapeutici echilibreazã câmpurile energetice din interiorul ºi din jurul ilor lezate sau inflamate. Din pãcate. Magneþii terapeutici variazã în mãrime ºi formã ºi pot fi aplicaþi pe scaune sau introduºi în e de care ne sprijinim. iar vindecarea presupune o reechilibrare a lor. Este folositã pe scarã largã establishment-ul medical refuzã sã accepte aplicarea ei. Milioane de oameni preferã aceastã terapie. care le permite sã scape de icamentele analgezice ºi sã îºi îmbunãtãþeascã în mod natural starea de sãnãtate. Este necostisitoare ºi poate fi apl icatã acasã. Vindecarea intervine dupã repolarizarea la nivel celular.

Modelul lui Einstein considerã fiinþa umanã o reþea de câmpuri energetice care coexistã ºi in eracþioneazã reciproc. Acestea aparþin celei de-a patra dimensiuni. Viziunea newtonianã ignorã cu desãvârºire acele forþe energetice numite spirit. NEFIIND de naturã fizicã. intuiþie. A apãrut cu mii de ani înaintea medicinii alopatice. Câteva exemple de medicinã vibraþionalã sunt terapia prin laser. Ele NU POT fi mãs urate în lungime. aceastã formã de medicinã va înlocui acest Frankenstein pe car e îl numim alopatie . divizarea unui atom produce energia atomicã. Faceþi diferenþa Medicina alopaticã are la bazã viziunea newtonianã asupra realitãþii. ele reprezintã o energie condensatã care vibreazã pe frecvenþe co recte (stare echivalentã cu . potrivit cãreia atun ci când este divizatã. homeopatia ºi folosirea apei BEV ºi a apei ionizate cu înaltã valoare medicinalã. qi gong-ul . planul fizic nu reprezintã altceva decât aceeaºi energie luminoasã îngheþatã . ºi digma un exemplu care serveºte drept model. care considerã trupul un fel de computer biologic în carne ºi oase. conducând la tot felul de metode aberante. uleiurile esenþiale. folosirea esenþelor din plante. prin evitarea traumelor chirur gicale ºi prin promovarea fluxurilor energetice din interiorul corpului bioelectric. Nu existã nici cea mai micã îndoialã cã. inclusiv a viziunii medicinii occidentale asupra sãnãtãþii. El a influenþat într-o asemenea mãsurã medicina alopaticã încât în imii 300 de ani corpul a fost privit ca o mare maºinãrie subordonatã creierului prin intermediul siste mului nervos central ºi al celui periferic. chiropractica. respiraþia profundã. gân e conºtientã ºi subconºtientã. tai chi-ul. materia elibereazã energie . La ora actualã. Piuliþele ºi ºuruburile au fost înlocuite de circuite el ectronice ºi de condensatori. chiropractica în reþea. În mod paradoxal. Sir Isaac Newton con sidera lumea un mecanism foarte elaborat. mai devreme sau mai târziu. Spre exemplu. prin luminã (foto-terapia ). aroma-terapia. biofeedback adicã acele manifestãri energetice care alcãtuiesc acel aºa-z al ºaselea simþ. Cuvântul paradigmã înseamnã: para dincolo de. Schimbarea paradigmei Medicina vibraþionalã considerã corpul fizic un fel de semnãturã sau de amprentã a corpului lectric invizibil. lãþime ºi înãlþime (primele trei dimensiuni). magneþii terapeutici.Medicina vibraþionalã a rezultat din amestecul gândirii occidentale ºi orientale. Aceastã viziune reprezintã o schimbare MAJORÃ a paradigmei. aceastã viziune a fost înlocuitã de un model nou. rezult atele ei fiind de-a dreptul spectaculoase. Ea are la bazã viziunea lui Einstein asupra materiei. Asemenea abordãri pierd din vedere faptul cã adevãrata realitate a vieþii se manifestã pe nivelul energetic subtil al fiinþei. Altfel spus. Toate aceste metode vindecã în mod natural. aparþinând lumii metafizicii (meta dincolo de ul fizic).

negativã. cu e fecte dramatice asupra corpului. în timp ce medicina alopaticã se foloseºte de energia negativã a medicamentelor chimice pentru a forþa în mod nenatural corpul sã se supunã (trecând astfel peste inteligenþa înnãscutã a organismului). medicina vibraþionalã evitã folosirea medicamentelo r. extrem de puternicã.8-8. Un medicament este un drog! El modificã funcþiile organismului într-o manierã negativã. Medicii nu pot decât sã spe re cã efectele pozitive le vor depãºi pe cele negative! Dimpotrivã. În ultimã instanþã.sãnãtatea) sau incorecte (boala). Vindecarea prin manipulare 32 . ºi mai ales asupra ficatului. Procesul de vindecare vibraþionalã presupune o manipulare a unor câmpuri energetice op use. Uºureazã durerile pacientului prin eliminarea simptomelor.1 Hz. medicamentele pentru artritã conþin o energie chimicã. Sp re exemplu. Medicina vibraþionalã nu susþine Teoria Microorganismelor care stau la baza bolilor. sfârºesc prin a tul. ºi nu inv ers. În al doilea rând. terapia actualã care se foloseºte de medicamente chimice este în realit ate un amestec de efecte terapeutice sperate ºi de efecte adverse CUNOSCUTE. fãrã sã vindeceînsã niciodatã boala în sine. E a considerã cã cel care controleazã bacteriile ºi virusurile este câmpul bioelectric al corpului. Frecvenþa pãmântului-mamã este de 7. optând în schimb pentru manipularea mult mai puþin traumaticã ºi mult mai sigurã a corpului bioelectric.

datorate nu de puþine ori unei alimentaþii nesãnãtoase. plante. Dacã echivalãm mesajul energetic scris pe disc cu o boalã. De aceea. nu putem decât sã tragem concluzia cã viaþa ºi energia sunt manifestãri ale unuia ºi aceluiaºi fenomen. deopotrivã pentru dinþii dumneavoastrã sau cei ai animalelor dumneavoastrã d e casã! Dacã adãugaþi la MHD ºi controlul PH-ului salivei. animale ºi microbi. re ceptatã apoi de radioul nostru. Aceºti ioni liberi sunt încãrcaþi cu o sa cinã electricã pozitivã. iar energia este materie. radionica poate mãri considerabil producþia alimentelor cu înaltã valoare nutriþionalã prin împiedicarea proliferãrii insectelo ºi a buruienilor. care ne permite sã o ascultãm ºi sã ne bucurãm de ea. unde va fi captatã de s ol. câteva clisme ale ficatul erapie hormonalã. care poate fi aplicatã acasã. proces pr in care ionii de hidrogen sunt eliberaþi din moleculele de H2O. dacã gura este spãlatã cu aceastã apã încãrcatã pozitiv. Obiectul de lucru ºi instrumentul cu care opereazã medicina vibraþionalã este energia . Presupune folosirea unor cantitãþi minuscule de îngrãºãminte naturale biodinamice ( un vârf de cuþit la 75 de litri de apã purã ºi energizatã. Moleculele din care este alcãtuitã placa dentarã au o sarcinã electricã negativã. anulând frecvenþa opusã ºi ºtergându-i semnãtura. problemele dentare se vor reduce sau vor dispãrea cu desãvârºire. placa este dizolvatã. MHD este o terapie simplã ºi necostisito . Obiectul sãu de activitate este legat de prevenirea problemelor dentare. S-a doved it cã aceastã soluþie afecteazã dramatic solul. corpul revine la starea sa de sãnãtate obiºn rucât viaþa este energie. Prevenirea formãrii plãcii împiedicã apariþia ace r manifestãri neplãcute. este evident cã neutralizarea câmpului energetic negativ nu poate conduce decât la o ameliorare a stãrii de sãnãtate. Aplicatã în mod corect.Un exemplu de manipulare a energiei se referã la trecerea unui magnet pe deasupra unei dischete de computer sau a unei benzi de casetofon. Ori de câte ori forþele energeticepozitive câºtigã bãtãlia. Magneto-hidrodinamica (MHD) este un domeniu relativ nou al medicinii vibraþionale. Magnetul neutralizeazã energia înmagazinatã pe dischetã. o dietã îmbunãtãþitã. MHD utilizeazã un mic dispozitiv care pompeazã apã într-un câmp electromagnetic. pentru a se produce o fuziune a energiei). Este aceeaºi medicinã a principiilor similare aplicatã solului. Formarea plãcilor pe dinþi genereazã carii. microbii. Procesul constã în introducerea une i cantitãþi de îngrãºãmânt natural de vitã în cornul unei vaci ºi îngroparea lui între cele douã echinocþii în perioad . Am putea compara metoda cu o staþie de radio care transmite o melodie. Presupune emiterea unei energii pe anumite frecvenþe în mediul înconjurãtor. Radionica este o metodã folositã de unii fermieri care practicã o agriculturã alternativã. recoltele ºi buruienile. MHD previne în mod eficie nt formarea cariilor ºi trateazã problemele periodontale ale gingiei. Biodinamica este o agriculturã homeopaticã.

putem produce rezultate ulu itoare în viaþa noastrã ºi a celor dragi. ce conduc la REZULTATE concrete. Viziunea intuitivã ar trebui sã preceadã cercetãrile de laborator.tembrie-martie astfel încât sã absoarbã energia cosmicã ºi sã suporte o TRANSMUTARE a propriei energii. Tinereþea fãrã bãtrâneþe are la bazã aplicarea medicinii vibraþionale în viaþa noastrã obiºnu deþinem CUNOAªTEREA necesarã ºi instrumentele corespunzãtoare. Ele ar trebui abandonate. Ele pun la îndoialã teorii care au fost ridicate de-a lungul t impului la statutul de LEGI prin aºa-numitele metode ºtiinþifice. fiecare om domenii noi. deoarece împiedicã procesul de creativitate ind ividualã. ºi nu invers. aplicându-le cu fiecare ocazie te posibilã în principal prin manipularea câmpurilor de are tendinþa de a înlocui vechile teorii moarte cu modele noi ar trebui sã fie preocupat în cea mai înaltã mãsurã de aceste în viaþa de zi cu zi. 33 . cu cheltuieli ºi riscuri minime! Aceastã carte prezintã o privire de ansamblu generalã referitoare la cunoaºterea legatã de vindecarea vibraþionalã. volumele I. care nu au nimi c de-a face cu dogmele sale clasice. II ºi III). Aplicarea tehnicilor discutate aici ºi rãspunsul pe care îl vor experimenta cititorii vor fi însã specifice fiecãrui individ în parte. Folosirea greºitã a acestora din urmã a condus la foarte mu lte probleme pentru umanitate. Întrucât medicina vibraþionalã . ci ca un câmp energetic nou. Ceea ce rezultã nu mai poate fi descris ca un îngrãºãmânt. extrem de puternic. cu o vibraþie complet diferitã (vezi lucrarea Biodinamica. Conflictul cu medicina ºi ºtiinþa Medicina ºi ºtiinþa se simt ameninþate de aceste schimbãri ale paradigmei. Inversarea procesului de îmbãtrânire es energie care alcãtuiesc împreunã corpul bioelectric.

este foarte important sã învãþãm CUM putem descifra influenþele pozitive de cele n egative. Rezultatul sunt bolile. Nimeni nu poate contest rogresele pe care lea fãcut medicina alopaticã. noi facem part e integrantã din cosmos. Numai dacã vom ºti sã identificãm aceste forþe vom putea învãþa apoi sã le manipulãm fãrã un aport de me ºi fãrã a apela la medicina chirurgicalã. noi suntem energie. Medicina vi braþionalã opreºte ºi inverseazã procesul de îmbãtrânire.O nouã viziune Universul este alcãtuit din douã principii: ENERGIA ºi MATERIA. o energie pozitivã ºi minunatã! . energia din care sunt alcãtuite ele este de polaritate NEGATIVÃ. Atu când vorbim de un corp tânãr (fãrã vârstã). Bolile sunt manifestãri ale forþelor energetice negative în corpul nostru. eliminã bolile ºi permite omului obiºnuit sã d CONTROLUL asupra propriei sale stãri de sãnãtate ºi asupra vieþii sale. preþul plãtit fiind însãºi sãnãtatea ºi longevitatea noastrã pe termen lung. Din aceastã perspectivã. Procesul de îmbãtrânire este un proces cumulativ. Corpul nostru nu este altceva decât luminã solidificatã. Schimbarea energiei Dacã ignorãm modul de viaþã sãnãtos. Efectele combinate ale neglijãrii pers onale. Inversarea procesului de îmbãtrânire presupune manip ularea acestor forþe astfel încât schimbãrile sã nu se mai producã deloc sau sã poatã reveni cât mai rapid la normal. ale bolilor ºi medicamentelor. Este important sã înþelegem cã noi suntem ceva mai mult decât un simplu trup din carne ºi oa se. mâncãm ºi bem. adicã materie. sunt ºi ele alcãtuite din energie lucru cât se poa te de adevãrat! Din pãcate. ne referim de fapt la un corp în care controlul este deþinut de le energiei pozitive. accelereazã procesul de îmbãtrânire la persoanele tinere. decât o maºinãrie biologicã sau decât o fiinþã spiritualã prinsã în capcana corpului material în timp sale pe pãmânt. Ea are însã ºi o laturã negativã. Este important sã înþelegem cã medicamentele ºi intervenþiile ale presupun riscuri substanþiale ºi un preþ ridicat. pe care îl plãtesc tot bolnavii. Dacã acest lucru este adevãrat. care reprezintã tot materie. îndeosebi în domeniul înlocuirii anumitor pãrþi corporale ºi în med de urgenþã. în fiinþa noastrã se produce o schimbare a frecvenþei de a energiei. De aceea. fiind creaþi dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. Tot ceea ce facem. implicã o anumitã energie care ne influenþeazã corpul bio ric. care reprezintã la rândul lui ENERGIE. Mai presus de toate. înseamnã cã medicamentele ubstanþele chimice. Ea manipuleazã boala pe termen scurt. astfel încât acesta sã nu mai aibã nevoie tot timpul de noi ºi noi medicamente sau interve nþii chirurgicale pentru a putea funcþiona.

în timp ce miºcarea de rotaþie a energiei rele este inversã ele douã tipuri de energie pot fi diferenþiate prin EFECTELE pe care le au asupra stãrii noastre de sãnãtat e ºi asupra corpului bioelectric. Aceastã energie poate fi pozitivã sau nega tivã. Întreaga materie reprezintã o combinaþie a acestor energii. în timpul digestiei alimentelor ingerate. Spre exemplu. oþelul este obþi nut cu ajutorul structurii energetice a anionilor ºi cationilor. Energia bunã este cea care se învârteºte cãtre dreapta. 34 . Dacã este modelat în forma unei lingu ri. Dacã rupem forþele ce þin laolaltã ato sau moleculele unei substanþe. pe care îl identificãm ca fiind o lingurã de oþel. Eli berarea acestei energii de polaritãþi opuse. una pozitivã ºi cealaltã negativã. genereazã o activitate electricã ce perm existenþa vieþii.Anioni ºi cationi Anionii ºi cationii reprezintã aspecte ale energiei electronilor eliberate în timpul rea cþiilor chimice. noi recunoaºtem produsul finit. ceea ce obþinem este energie. Modificarea prin fuziune a str ucturii energetice a materiei ne poate permite sã obþinem plumb sau aur în loc de oþel. Energia bunã ºi energia rea Conceptul de energie pozitivã ºi negativã echivaleazã cu cel de energie bunã ºi rea. inclusiv în stomacul ºi în ficatul nostru.

orientatã cãtre stânga. Ceea ce ne intereseazã pe noi este maniera în care aceste forþe energ etice afecteazãfiinþele vii ºi FELUL ÎN CARE influenþeazã ele procesul de îmbãtrânire. Energia anionicã poate trece prin materie. Energia negativã are o miºcare inversã. care p pânã în oase. Altfel spus. orientatã cãtre dreapta. ele sunt atrase cãtre pãmânt. vom constata cã termenul tocofer ol este precedat de litera d sau de literele dl . Prima se învâr teºte cãtre DREAPTA. ce provine de la soare. cu o singurã excepþie. adicã în sensul acelor de ceasornic . adicã în sens invers acelor de ceasornic. Cea negativã. Prima ne menþine pe latura anabolicã piramidei ilustrate în capitolul 1. Rãzbun area a venit mai târziu. când NASA a pierdut contactul cu astronautul John Glenn exact când acesta trecea prin s tratul de ozon la întoarcerea sa pe pãmânt. este cea care provoacã procesul de îmbãtrânire. Efectul sãu est e unul orientat cãtre dreapta ºi ne încãlzeºte deoarece anionii eliberaþi prin oxidarea (arderea) lemnului t rec prin corpul nostru ºi ne încãlzesc celulele.Energia pozitivã are o miºcare de rotaþie cãtre dreapta. extrem de importantã: energia microundelor este orientatã cãtre stânga. adicã în sensul acelor de ceasornic. Aþi remarcat vreodatã diferenþa dintre cãldura produsã de un lemn ºi cea produsã de gaz sau de e lectricitate? Dacã aþi trãit în climatul nordic. Miºcarea de rotaþie a pãmântului este rezultatul energiei anionice. d indicã faptul cã atunci când lumina infraroºie este t in tocoferol. experþii l-au ridiculizat. în anul 1948. Pe mãsurã ce aceste particule de en ergie pãtrund în stratul de ozon. Energia pozitivã. Van Allen a emis ipoteza existenþei acestei centuri. este cea care ne menþine tineri. Cea de-a doua ne plaseazã pe latura catabolicã a piramidei. care pãtrunde în Centura lui Van Allen (stratul de ozon). Spre exemplu. fiind extrem de distructivã pentru toate formele de viaþã. ºtiþi cât de plãcutã este cãldura produsã de lemnele de foc. Procesul este similar cu cel de încãlzire al cuptoarelor cu micro unde. cealaltã cãtre STÂNGA. ea capãtã o miºcare de rotaþie orientatã cãtre dreapta. ea este o energie dãtãtoare de viaþã. dacã vom analiza o sticlã cu vitamina E. provocând miºcarea sa de rotaþie. Efectele ei asupra organismelor vii est e unul de alinare. Energia solarã este o energie de tip anionic. pe care îl bombardeazã. cee . Cãldura produsã de lemn este o energie anionicã. în sensul acelor de ceasornic. Ilustraþie Orientarea cãtre stânga Orientarea cãtre dreapta Cum putem stabili miºcarea de rotaþie Existã mai multe maniere prin care putem stabili miºcarea de rotaþie a energiei. deter minând astfel efectul pe care îl va avea o substanþã asupra corpului bioelectric. o rientatã cãtre dreapta.

Evitaþi soia ºi canola ca pe ciumã!). aditivii alimentari. va trebui sã-l definim mai clar. dl are efec De remarcat cã atunci când vitamina E de tip d se regãseºte în uleiul de SOIA sau de CANOLA energia ei pozitivã este neutralizatã ºi convertitã într-o substanþã negativã (de aceea. Neutralizarea Cuvântul neutru nu înseamnã mare lucru pentru majoritatea oamenilor. coloranþii. sãrurile ºi toate celelalte sub stanþe nocive. Acest principiu este valabil deopotrivã în ceea ce priveºte aliment ele ºi substanþele nealimentare. De aceea. este e l însuºi un cuvânt neutru. despre care vom discuta în detaliu mai târziu. furândune practic forþa vieþii. Tocoferolul de tip e exact opuse. Am bele 35 . eliminate rapid sau izolate. care trebuie dez-energizate de corp. Sã ne reamintim de exemplul cu magnetul ºi cu caseta audio. Toate aspectele care exercitã o influenþã negativã asupra organismului uman trebuie neut ralizate. ne referim de fapt la acele substanþe care exercitã o influenþã negativã asupra organismului nostru. Atunci când spunem cã trupul trebui e sã îºi neutralizeze substanþele toxice. sau încãrcate cu o energie orientatã cãtre stânga. vã recomandã olosiþi decât capsulele cu ulei din germeni de grâu sau forme uscate de vitamina E. Într-un fel. precum medicamentele.e indicã faptul cã vitamina E este purtãtoarea unei energii dãtãtoare de viaþã. Procesul de dezenergizare necesitã el însuºi energie.

generând un deficit de energie. la fel cum nu toate merele ºi piersicile. energiile toxice ale cartofului vor circula liber prin organismul nostru. Atunci când spunem orientat cãtre stânga. În medicina vi braþionalã. efectele acesteia asupra sistemului vit al vor fi dezastruoase. Efectul este unul de tip catabolic. Ori de câte ori este hrãnit cu o energie orientatã cãtre stânga. morcovii. Mulþi practicanþi ai artelor vindecãtoare se folose sc de ea pentru a pune diagnostice ºi pentru a conduce procesul de vindecare. cum ar fi efectul pe termen lung al unei anumite substanþe asupra corpului fizic. n e referim de fapt la ideea de bun pentru corpul meu . ne referim la ideea de rãu pentru corpul meu . Oprirea lui presupune o cheltu alã de forþã vitalã din partea corpului. Existã ºi alte tehnici care asig rã informaþii ulterioare. care reprezintã o formã naturalã de stocare a energiei. Kinestetica este o tehnicã foarte utilã de diagnosticare. O substanþã înzestratã cu o energie orientatã cãtre stânga lãsatã sã circule liber prin corpu u are efectul unui bulgãre de zãpadã lãsat în cãdere liberã la vale. Kinestetica se referã la simþurile musculare ºi mai este cunoscutã ºi sub denumirea de Ana liza Dinamicã a Reflexelor sau testarea muºchilor. NU toþi cartofii. Energia magnetului neutralizeazã energia casetei tocmai pentru cã are o miºcare de rotaþie în sens opus. Mai mult. Kineziologia Kineziologia reprezintã studiul dinamicii fluidelor (miºcãrii fluidelor). el poate produce asupra organismului uman efecte pozitive sau negative. kineziologia se ocupã cu dinamica energeticã pe care o imprimã asupra þesuturilor ºi fluid elor corpului bioelectric o anumitã substanþã.reprezintã forme de energie stocatã. stocatã de plantãpentru nevoile sale viitoare. Corpul opereazã cu energia negativã exact în aceeaºi manierã. Dacã el nu este capabil sã ducã la bun sfârº t aceastã sarcinã. Ea poate fi folositã pentru a determina efectul imediat pe care îl poate avea o substanþã asupra corpului. forþa vitalã a organismului este risipitã. dar chiar aºa stau lucrurile. El nu este altceva decât o energie sub formã de ca rbohidraþi. producân d leziuni la nivelul organelor vitale ºi ale corpului bioelectric. Atunci când spunem orientat cãtre dreapta. care rezultã în procesul de îmbãtrânire! Sã revenim la miºcarea de rotaþie a energiei. dacã trupul nu reuºeºte sã elimine din circulaþie energia toxicã. Sã ne gândim la un cartof. Pare simplist. Ki nestetica se referã la . În funcþie de felul în care a fos t crescut cartoful. adicã o pierdere de sãnãtate ºi vitalitat e.. produc efecte similare asupra corpului nostru! Un cartof cu o energie negativã sileºte corpul sã apeleze la rezerva sa energeticã pentr u a prelucra ºi neutraliza respectivul câmp de energie negativã. etc.

În continuare. dar fãrã sã forþeze excesiv. Este foarte important ca el sã observe cantitatea de efort 36 . care este scurt circuitat de prezenþa metalelor grele. Acest procedeu permite accesul la inteligenþa corporalã prin intermediul sistemului nervos autonom. substanþele exercitã douã tipuri de EFECTE energetice subtile asu pra corpului bioelectric ºi asupra stãrii noastre de sãnãtate.amplificarea sau la slãbirea puterii la nivelul degetelor sau al membrelor. Acestea sunt: efectul benefic / poziti v / orientat cãtre dreapta ºi efectul malefic / negativ / orientat cãtre stânga. rugaþi-l pe prietenul dumneavoastrã sã încerce sã desprindã degetele unite. dar necesitã un anumit antrenament. Spre exemplu. substanþele active din punct de vedere biologic cum ar fi produsele purif icate produc de regulã crize vindecãtoare ºi FALSE efecte negative care pot afecta rezultatele acestor teste. îndeosebi e cele provenite de la amestecurile pe bazã de mercur utilizate pentru plombele dentare. Nu trebuie aplicatã NICIODATÃ fãrã acest antrenament. Pur ificarea câmpurilor energetice modificã serios regulile de care vom discuta mai departe. Este o excelentã metodã de testare. Testarea muºchilor este influenþatã MASIV de prezenþa metalelor grele în þesuturi. Începeþi prin a alcãtui un inel cu ajutorul degetului ma e ºi a degetului mijlociu de la mânadominantã (dreapta pentru dreptaci). Pentru a recapitula. cu fermitate. medicamentul sau supl imentul pe caredoriþi sã îl testaþi. de u nul singur. Cum trebuie efectuat testul Singurele accesorii necesare sunt: o altã persoanã ºi alimentul.

din acelea care s e ofilesc înainte de a ajunge cu ele acasã. în timp ce în pumn substanþa testatã. cãci ºi-ar fi introdus în organism o substanþã negativã care i-ar fi afectat aura. Aceºtia pot fi testaþi cu uºurinþã aceþi mai întâi un test general. iar corpul are tendinþa sã minimizeze orice formã de stres. atingându-le zona ficatului (pe partea dreaptã. Procedeul de mai sus mai poate fi aplicat ºi prin întinderea braþului dominant astfel în cât acesta sã ajungã la nivelul umerilor. sub cutia toracicã). din cauza activitãþii lor biologice extrem de puternice. Acelaºi gen de ficat au ºi suferinzii de hepatitã sau de mononucleozã. Orice pendul funcþioneazã ca o antenã. Am un prieten care ºi-a cumpãrat recent niºte roºii de la supermarket. Le-am testat împreunã.necesar pentru a despãrþi degetele. Dacã acesta este po iv pentru corpul dumneavoastrã. þinând obiectul testat în gurã. corpul însuºi induce rezultate false. Pendulul lui Foucault Pendulul este unul din instrumentele mele preferate de mãsurare a celor douã tipuri de energie. acest gen de oameni nu se pot vindeca. ei îºi vor pierde imediat puterea. cel de reîntinerire este un proces stresant. cu excepþia faptului cã este o antenã în miºcare. suferã de c iroza ficatului). În mâna opusã þineþi produsul testat. Nu uitaþi sã faceþi încã douã teste. Dacã ficatul lor es te slãbit. acea reflexie a vitalitãþii organelor vitale ºi glandelor corpului. Toate substanþele emit asemenea semnale! Corpul însuºi trimite semnale energetice orie . roºiile au fost retur nate. exact ca cea a unei staþii de radio sau cea de pe acope riºul casei dumneavoastrã. unul anterior ºi altul celui propriu-zis. La fel ca ºi pro esul de creºtere. degetele vor deveni mai PUTERNICE. Puteþi face testul respectiv ºi singur. Alte exemple Oamenii care beau foarte mult alcool au un ficat cirotic (altfel spus. Apo taþi testul. Dacã produsul este negativ. Vã reamintim însã cã le purificate special produc de regulã reacþii negative. rugând apoi persoana care ne ajutã sã împingã în jos braþul. corpul sãu bioelectric ar fi avut de suferit. folosind procedeul descris mai sus. întrucât ªTIE instinctiv cã substanþa va produc o crizã vindecãtoare ºi va forþa corpul bioelectric sã se purifice ºi sã se vindece. Rezult atul a fost cã prietenul meu ºi-a pierdut COMPLET puterea pe care o avea în braþ! Drept urmare. Antenele pot trimite SAU recepta semnale energetice. ele vo r deveni mai SLABE. D n nefericire. Dacã le-ar fi mâncat. pentru a verifica rezistenþa naturalã a braþului. în special dacã ºtie cã proprietarul sãu nu doreºte cu adevãrat sã se vindece sau nu este pregãtit sã coopereze. cu mâna goalã. rugându-i sã-ºi întindã braþul ºi verificând rezistenþa la împingere a acestuia. Uneori.

intrând într-o miºcare similarã. Unele pendule sunt mai sensibile decâ altele. Energia corporalã mai este cunoscutã uneori ºi sub numele de aurã . soia toate emit semnale orientate cãtre stânga. Pietrele.ntate într-un sens sau în altul. etc. În acest caz. Rotaþia pendulului reflectã statutul câmpului energetic al obiectului verificat. cu care pendulul intrã în rezona nþã. Secretul constã în transferul energiei de la o persoanã sãnãtoasã cãtre cea bolnavã. alimentele ºi corpurile v ii toate au o asemenea aurã. urmãrind astfel transformarea câmpurilor energetice ale celei din urmã. el va începe sã se roteascã înspre dreapta sau înspre stânga. medica ment. pendulul antena receptoare.. Fotografiile Kirlian pot surprinde în imagine aceste aure. medicamentele. canola. Reversul medaliei este la fel de adevãrat (un corp cu o vitalitate redusã emite semnale orientate cãtre stânga). Este folositã în terapiile bioenergetice ºi în masaj. Spre ex emplu. substanþele reprezintã transmiþãtorii. 37 . Dacã pendulul este atârnat de o sfoarã sau de un lanþ ºi þinut deasupra unui aliment. Alte terapii vibraþionale Atingerea terapeuticã (bioenergeticã) presupune un transfer de energie pozitivã de la terapeut la pacient. i ar corpul interpretul. Acesta este marele secret al pendulului! Nu este vorba în nici un caz de o vrãjitori e! Învãþarea folosirii corecte a pendulului ºi a lanþului vibratoriu necesitã o anumitã practicã ucrãri precum Trusa pendulului sau Vibraþiile sunt foarte utile pentru înþelegerea acestor fenomene. zahãrul alb. Un corp cu o vitalitate ridicatã emite semnale orientate cãtre dreapta.

Traumele produc cicatrice. la fel ca ºi informaþiile înregistrate pe o casetã audio sau pe hard discul unui computer. Þesuturile sunt alcãtuite din celule funcþionale numite celule parenchime. aveam zece ani ºi o sãnãtate f oarte precarã. cu atât mai mari devin pagubele. ic apar d). S-a dovedit cã a avut dreptate! Degetele mele ºi-au pierdut pe loc orice pute re! EFECTUL cicatricei era extrem de puternic deoarece se afla chiar pe unul din mer idianele energetice principale. astfel încât cicatricea nu s-ar fi produs. S-a dovedit cã cicatricea îmi bloca fluxul energiei. Modificarea unei funcþii corporale ar putea fi asemãnatã cu mersul cu o maºinã c are un cauciuc dezumflat. graph înregistrare. mi-a propus sã facem exerciþiul degetului pe care tocmai l-am descris. mesaje energetice magnetice. pãstrate în memor ia holograficã a pielii (holo luminã reflectatã în jur de un obiect central. Ele apar atunci cân d sistemul este supus unui stres. Dacã aº fi ºtiut la vremea respectivã. fie la nivelul pielii. Dupã ce i-am pove stit. face parte din aceeaºi categorie de terapii ca ºi atingerea terapeuticã. Ne vom ocupa mai amãnunþit de aceste subiecte într-un capitol ulterior. aº fi putut folosi capsulele ºi loþiunea SOC. degetele mele ºi-au recãpãtat întreaga putere. fie interne. Cu cât mergi mai departe. repre zintã cheia înþelegerii tuturor misterelor vieþii ºi controleazã procesul de îmbãtrânire. dar în loc sã þin o substanþã în mâna stâng ting cicatricea cu ea. Pentru a ºterge temporar amintirea provocatã de cicatrice. Procesul de îmbãtrânire reprezintã efectul CUMULATIV al forþelor energetice negative asupr a corpului bioelectric. Alãturi de Qi Gong. Instantaneu. Câmpurile energetice sunt reale! Ele stau la baza tuturor proceselor vitale. Cele de la nivelul organelor vitale modificã funcþionarea acestora ºi accel ereazã procesul de îmbãtrânire. Þesuturile ci catricelor NU sunt funcþionale. De aceea. noi avem datoria . Cicatricele Când l-am rugat sã-mi scoatã plombele pe bazã de mercur. cel care fãcea legãtura între chakra mea abdominalã (centrul energiei) cu cr eºtetul capului.Plasarea mâinilor pe persoana bolnavã este o practicã religioasã. dentistul mi-a injectat un remediu homeopatic chiar în interiorul ei. dentistul meu a observat cã am su b piele o cicatrice de peste doi centimetri ºi m-a întrebat cum s-a produs ea. Cicatricele sunt amintiri negative. o pr acticã chinezã. Þesuturile afectate de cicatrice reprezintã câmpuri energetice negative. Cicatricea mea a rezultat ca urmare a unei cãderi. nu existã nici cea mai micã diferenþã între ele! (vã recomand în aceast irecþie sã citiþi lucrarea Universul holografic).

38 . cu obiectele ºi cu diferite evenimente. fiecare om ar trebui sã înveþe sã mãsoare ºi sã manipuleze energia. Este important ca cititorul sã înþeleagã cã trãim într-o lume a fenomenelor energetice.sã le înþelegem ºi sã învãþãm cum trebuie interpretate ele în viaþa noastrã de zi cu zi. Sperãm sã vã dovedim astfel inutilit atea tehnicilor de vindecare rapidã a acestor metode. di zolvã cicatricele interne. reduce ridurile. regenereazã pielea arsã. curãþã placa arterialã. Þesuturile cicatrizate ºi încheieturile rigidizate SOC eliminã cicatricele. De fa t. al opþiunilor noastre legate de dieta alimentarã? Vom învãþa mai m ulte despre acest subiect în capitolele care urmeazã. regenereazã cartilagiile încheieturilor ºi deschide meridianele energeti ce. Noi facem instinctiv acest lucru atunci când ne folosim de intuiþie pentru a lua anu mite decizii în legãturã cu oamenii. eliminã le la nivelul încheieturilor. curãþã pielea de coºurile provocate de acnee. ajutã la creºterea pãrului. astfel încât sã puteþi aprecia mai bine valoarea adevãra stãri de sãnãtate. Preambul: capitolul urmãtor prezintã o privire de ansamblu asupra medicinii de înaltã teh nologie ºi asupra promisiunilor legate de gloanþele sale magice . De ce nu ne-am folosi de acelaºi proces ºi în domeniul medicinii. al vindecãrii.

tehnologia RID face ca organismul sã se simtã regener at.SOC redã flexibilitatea corpului. Elasticizeazã membranele celulare. pentru a numi numai câteva dintre ele. Medicina modernã urmãreºte sã manipuleze aceste func fãrã sã le înþeleagã însã. Albert Szent-Gyurgyi Medicina alopaticã nu se aflã astãzi mai aproape de înþelegerea esenþei vieþii decât se afla m o sutã de ani. dar fãrã sã se foloseascã d uminã. Promisiunile eiseamãnã cu gloanþele magice folosite în industria cinematograficã. despre durere ºi vindecare. aceastã viziune a fost înlocuitã de medicina înaltei tehnologii . Sauna cu raze infraroºii la distanþã Sauna RID provoacã ºocul hipertermic. Medicina de înaltã tehnologie a devenit o veritabilã extensie a conºtiinþei noastre naþional e. abur sau cãldurã în acest scop. Ea nu ºtie aproape nimic în legãturã cu unele mecanisme de bazã precum somnul. Bolile contagioas din trecut au fost la rândul lor înlocuite de cele ale civilizaþiei. care pot efectu a astfel mai bine schimbul de substanþe nutritive ºi deºeuri. Nu necesitã instrumente pentru reparaþii. de îmbãtrânire. cancerul ºi artrita. În mod . Vezi pagina xxx pentru mai multe informaþii 6 Gloanþele magice Viaþa nu poate fi cunoscutã decât prin simptomele sale . problemele legate de boli ºi de procesul de îmbãtrânire nu au dispãrut ºi nu s-au redus deloc. Are efecte benefice inclusiv la nivelul tulburãril or nervoase ºi al celor legate de þesuturile conjunctive. cu tot apetitul nostru din ce în ce mai ridicat pentr u tehnologie. Este frumoasã. create pentru a trata boli de generative precum cele cardiovasculare. Zilnic apar noi ºi noi medicamente ºi înalte tehnologii. abordarea medicinii era de tipul: Ia o pastilã ºi îþi va ce . La ora actualã. nu obosit. iar apoi din întregul c orp. la fel ca orice altã saunã. Eliminã metalele grele din creier. · Nu necesitã apã ºi sistem de canalizare · Dizolvã acneea ºi deºeurile acide la nivelul pielii · Îmbunãtãþeºte circulaþia sângelui ºi a limfei · Arde caloriile ºi reduce greutatea · Alinã durerile asociate cu diferite boli · Este necostisitoare · Este portabilã. procesul de creºtere. Pe scurt. Într-un trecut nu prea îndepãrtat. Tratame ntul acestor boli presupune echipamente de diagnosticare din ce în ce mai sofisticate ºi un ºir nesfârºit de experþi car e sã le manipuleze. De aceea.

astfel încât ajungem sã acceptãm viaþa în termeni m i. Ieri ºi astãzi 39 . în loc sã ne bucurãm plenar de o stare de sãnãtate la APOGEU.corect. oamenii au ajuns sã punã un semn de egalitate între eforturile eroice ale medicinii ºi adevãrata vindecare. Teh nologia bazatã pe gloanþe magice mascheazã adevãratele probleme legate de sãnãtate. care nu fac decât sã se înrãutãþeas nea marilor cuceriri ale ºtiinþei ne tulburã minþile.

care recurg la gesturi disperate. Pentru cea de astãzi nu mai reprezentãm decât niºte numere într-un catalog. oamenii uitã de promisiunile neonorate ale medicinii moderne ºi de sp eranþele veºnic amânate. fiindu-ne rãpitã astfel demnitatea umanã. eliminând din viaþa noastrã celela lte aspecte. cel mai bine este sã evaluãm ce anume este cu adevãrat important pentru noi. Din pãcate. la fel au ajuns sã creadã ºi oamenii. Majoritatea oamenilor din ziua de astãzi împãrtãºesc mentalitatea glonþului magic deoarece a ceasta le oferã o rezolvare rapidã a problemelor lor. dar ne pierdem sãnãtatea. Medicina modernã a substituit demnitatea. cei care pierdem suntem noi. Profesioniºtii sãi sunt ant renaþi sã creadã numai în gloanþe magice ºi în speranþã.Medicina de ieri ne cunoºtea în calitate de fiinþe individuale. înghesuindu-se la fel ca niºte vit e într-un staul ºi continuând sã spere cã ºtiinþa va descoperi în curând un glonþ magic ºi pentru boala lor. al razelor X ºi al scanerelor. dar este într-adevãr extrem de neplãcutã ºi îngr de costisitoare. nici pacienþii nu se pot bucura de avantajele acestora. banii nu mai co nteazã aproape deloc pentru el. Din fericire. o acceptare a unui corp uzat în speranþa unui miracol care se va produce . Medicina NU înþelege mecanismul bolii la nivel energetic. Ea nu mai crede decât în gloanþele magice . înlocuind-o cu tehnol ogia. O viaþã trãitã în simplitate vã va permite sã preluaþi controlul asupra sãnãtãþii dumneavoast obstacolele în calea acestei simplitãþi? Goana dupã bani ºi dupã obiecte materiale. ziarele sunt pline de articole laudative la adresa noilor descoperiri ºi p romisiuni ale tehnologiei. la ambele extreme. Când omul devine grav bolnav. Medicii moderni au cãpãtat alura unor vrãjitori ai înaltei tehnologii îmbrãcaþi în halate alb Vrãjiþi de aceastã imagine. Dacã alergãm dupã bani. De aceea . Gloanþele magice au devenit un pretext. se poate trãi ºi altfel. ea nu reprezintã decât un fel de t rusã de prim ajutor. Din pãcate. medicilor li se refuzã dreptulde a se pregãti în domeniul nutriþional ºi în medicina vibraþi nalã. ºi asta tocm ai pentru cã am neglijat cea mai mare comoarã între toate: sãnãtatea. Sistemul a eliminat respectul pentru fiinþa umanã. În acest fel. fãrã sã înþeleagã însã nici o clipã care este adevãrata cau iei prin care trec. Banii câºtigaþ e vor duce pe cheltuielile de vindecare extrem de mari în sistemul în care trãim . Ar fi în stare sã plãteascã oricât pentru a-ºi recupera sãnãtatea pierdutã. Sãrmanii oameni continuã sã umple saloanele spitalelor. în loc sã trateze la rãdãcinã cauzele bolilor degenerative. Pe de o parte. Ea nu face altceva decât sã di agnosticheze boala cu ajutorul testelor. Zilnic. Sãnãtatea precarã ºi viaþa trãitã în simplitate Starea de sãnãtate precarã nu este un pãcat. Suferinþa este eneratã de sistem. Sun eni disperaþi. în cel mai bun caz.

De ce sã experimentaþi iadul bãtrâneþii. Ilustraþie Corpul uman este alcãtuit în proporþie de 65% din apã 40 .mâine. Chiar dacã vã bucuraþi în prezent de o stare bunã de sãnãtate. timpul pare sã se opreascã în loc. Dacã nu credeþi.33. Personal. În mod regretabil. Preambul: în capitolul urmãtor veþi învãþa DE CE nu vã furnizeazã alimentaþia ENERGIA de care nevoie pentru a rãmâne tânãr ºi CE puteþi face pentru a remedia aceastã situaþie. Numai atunci când ajungi din nou tânãr îþi poþi permite luxul de a renunþa la medicamente ºi la gloanþele magi gãsindu-þi controlul asupra corpului tãu. prefer sã îmi redobândesc ºi sã îmi PÃSTREZ Este o prostie sã vã periclitaþi sãnãtatea de dragul exceselor zilei prezente. tinerele generaþii repetã din nou ºi din nou aceeaºi greºealã. Viitorul es te doar la câþiva paºi de noi. când puteþi sã vã bucuraþi la nesfârºit de aceeaºi s eþe fãrã bãtrâneþe? Atunci când eºti cu adevãrat sãnãtos. întrebaþi un om în vârstã. Pres nerea lor se dovedeºte însã de fiecare datã eronatã. asta nu înseamnã cã vã veþi bu mâine. De a t ce vã stã în puteri pentru a vã readuce corpul bioelectric la un indice de referinþã mai mic de 0.

l-am com binat cu niºte sare amarã ºi am fãcut o priºniþã. din cauza þesuturilor sale grase (care nu reþin apa). Este important sã î atura forþelor energetice care provoacã asemenea reacþii. în timp ce o femeie poate avea numai 52% apã. m-am trezit la ora 2. Aceastã poveste este o dovadã clarã a eficacitãþii medicinii vibraþionale ºi a abordãrii ener ice a stãrii desãnãtate. afectând de regulã femeilede toate vârstele. starea mea generalã de sãnãtate era bunã la momentul respectiv.00 dimineaþa ºi a constatat cã mâna îmi era umflatã ºi îmi pulsa de durere. Învãþaþi sã vã controlaþi corpul fizic ºi veþi experimenta o viaþã ivel pe care nici mãcar nu l-aþi bãnuit pânã acum. mi-aº fi putut pierde întregul braþ. Rapid. care genereazã dorinþa de a bea apã. Reducerea conþinutului de apã în organism determinã hipotalamus ul (centrul setei la nivel cerebral) sã trimitã semnalul specific. Instantaneu. Un bãrbat suplu poate ajunge la un procentaj al apei de 70%. nasul ºi o ureche. care a stat inclusiv la baza acestei cãrþi. durerea a dispãrut ºi am putut sã-mi folosesc din nou mâna. Dupã cum puteþi constata. Acesta mi-a creat pe loc un remediu h omeopatic în generatorul sãu de frecvenþe MORA. a intrat în comã ºi s-a trezit abia ºase luni mai târziu. Odatã. Henry Thoreau Hormonii Hormonii sunt substanþele care GUVERNEAZà sãnãtatea organismului nostru. Pentru comparaþie. care s-a concent în douã bãºici purulente. Existã o femeie din California de sud care a fost muºcatã de un pãianjen. în timp ce alþii îºi pot pierde chiar anumite pãrþi corporale. În capitolele urmãtoare e vom ocupa mai îndeaproape de . Cataplasma a redus imediat umflãtura braþului. Din feri cire. medicina nu are gloanþe magice atunci când vine vorba de muºcãturile de pãi anjen. anihilând astfel la nivel subtil veninul pãianjenului . am zdrobit un cartof organic. astfel încât veninul pãianjenului nu a p ovocat leziuni majore mâinii mele. Dacã aº fi depins numai de medicina alopaticã. Apa purã este cea mai bunã bãuturã pentru un om înþelept .Cantitatea de apã din corpul uman reprezintã în medie 65% din volumul acestuia. ºi chiar de la o parte corporalã la alta (vezi ilustraþia din partea d reaptã). picioarele. Medicul curant nu a ºtiut ce sfat sã-mi dea! Mi-am vizitat atunci dentistul meu holistic . dar va riazã considerabil de la om la om. numai pentru a constata cã i-au fost amputate braþele. Unii oameni manifestã reacþii severe la a este muºcãturi. Muºcãturile de pãianjen Muºcãtura unui pãianjen este un proces energetic . iatã ºi o poveste personalã.

Sãnãtatea descurajeazã boala. apa la plãmâni ºi apendicita? Nivelul ridicat de toxicitate! Chimioterapia produce cãderea pãrului deoarece suprasolicitã pielea. el creºte de regulã c chiar dacã înainte era drept! La baza oricãrui pãr cârlionþat stã toxicitatea sistemicã. a cãrei capacitate naturalã de eliminare a deºeurilor o depãºeºte. Când pãrul începe sã se regenereze. pãrul cârlionþat. Toxicitatea determinã pãrul ºi ochii sã îºi piardã strãlu lor naturalã. Acelaºi proces întunecã ochii verz albaºtri. care devin astfel cãprui sau negri. de care depinde apogeul stãrii noastre de sãnãtate.aceastã abordare. 7 Budinca de ciocolatã provoacã moartea 41 . Toxicitatea ºi pierderea pãrului Ce au în comun chimioterapia.

Toþi cei care beau aceastã apã spun despre ea cã este diferitã . Din pãcate. ea reprezintã CEL MAI IMPORTANT aliment pe c are îl ingerãm. etc. cãci nu conþine ni i una. Dr. Ceea ce ne preocupã în mod deosebit pe noi sunt diferenþele între alimente ºi inf luenþele pe care le au ele asupra procesului de îmbãtrânire. de felul în care aratã. dar sã bem cât mai multã apã. Amprenta ei energeticã influenþeazã decisiv viaþa sau moart nismelor vii. la fel ca orice alt tip de hranã. cu o memorie vibraþionalã curatã. Apa este consideratã o necesitate a vieþii. fãrã reocupaþi însã de tipul de apã. Apa îmbuteliatã nu este clasificatã în acest fel. lipide ºi glucide. Alim entele sunt clasificate ºi conþin etichete în care sunt afiºate valoarea lor caloricã. ci din ENERGIA pe care ar trebui sã o conþinã. Importanþa ei deosebitã nu derivã din substanþele sale nutritive. care nu conþine deloc substanþe contaminante. Apa este un aliment. Apa BEV este un ALIMENT pur ºi chiar un remediu. întrucât nu o cons iderã un aliment. Ap a mai are ºi alte calitãþi în afarã de faptul cã este udã . cu o structurã terapeuticã ºi cu un indice POR foarte înalt po vindeca un corp bolnav. Mai mult decât atât. Existã asemenea diferenþe ºi între diferitele tipuri de apã. dar mai presus de toate amprentele energetice ale al imentelor. îl hidrateazã ºi îl detoxificã. cãci nici un organism viu nu poate trãi fãrã ea. de culoare ºi aromã. Paul Bragg Cartea Budinca de ciocolatã provoacã moartea m-a învãþat cã NU toate alimentele sunt la fel Unele mâncãruri sunt vii ºi promoveazã starea de sãnãtate. Este un veritabil medicament pentru corp. Apa ESTE un aliment. deoarece NU conþine substanþe utritive. Aceastã amprentã este reflectatã de sensul de rotaþie a energiei sale ºi poate fi mãsuratã pr n potenþialul ei POR. Ni se spune pretutindeni cã apa este apã. foarte puþini oameni sunt preocupaþi de apa pe care o beau. Ea are calitãþi specifice energiei or ientate cãtre dreapta. diferitele subs tanþe nutritive pe care le conþin. dar lucrurile sunt mult mai complicate. dar cu o mare deosebire. adicã proteine. trebuie sã facem din start a ceastã precizare: nu toate tipurile de apã sunt la fel! Noi ne alegem alimentele în funcþie de preferinþele personale. pe care oamenii le pot simþi la gust. De aceea. Apa extrem de purã. În mod paradoxal. de MEMORIA vibraþionalã a acesteia sau de potenþialul sãu de oxidare/redu cere (POR). în timp ce altele sunt moarte ºi a dupã sine moartea.Mestecaþi lichidele ca ºi cum ar fi solide ºi mestecaþi substanþele solide pânã când devin l e . experþii afirmã cã trebuie sã reducem alimentele ingerate. pe care îl energizeazã.

accelerând sau provocând reacþii care altfel nu s-ar produce sau s-ar produce cu o vitezã mult mai mi cã. PRINCIPALUL organ de producere a enzimelor ºi substanþelor catalitice este ficatul. Aceste metale nobile conv ertesc gazele toxice precum monoxidul de carbon în dioxid de carbon ºi apã. focul nu poate exista. La fel. Vã propun sã discutãm mai întâi despre enzime. majoritatea cataliticilor biochimici sunt consumaþi.Hrana vieþii În mod tradiþional. Din acest motiv. Ei nu sunt modificaþi sau distruºi în urma reacþiei pe care o provoacã. În organismul viu. focul se stinge. Un ex emplu sunt platina sau radiul folosite în convertoarele catalitice ale maºinilor. Enzimele pot fi comparate cu efectele oxigenului asupra focului. Ea conþine enzime. minerale ionizate. Ele au o funcþie de cataliza tori. se considerã cã hrana biologic activã are o amprentã energeticã orientatã e dreapta ºi produce efecte similare în organism. De aceea. prin procese succesive de oxidãri ºi reduc eri (în capitolele urmãtoare veþi învãþa cum puteþi folosi reacþiile de tip oxidare ºi reducere în beneficiul du oastrã). ei trebuie produºi continuu de cãtre corp. vitamine ºi o energie pozitivã absolut necesare pentru o bunã sãnãtate. 42 . el t rebuie menajat cu deosebire de cãtre cei care doresc sã îºi pãstreze starea de sãnãtate. Dacã nu existã oxig en. dacã se consumã oxigenul. Enzimele nu sunt altceva decât niºte proteine biochimice. modificaþi sau distruºi ca urmare a reacþiilor pe care le dinamizeazã. Aceste componente ale hranei vii reprezintã însuºi ndamentul vieþii. Adevãraþii catalizatori nu îºi î azã niciodatã activitatea.

Odatã gãtitã. sucul unei lãmâi proaspete bãut dimineaþa ºi seara. ºi chiar toxice pentru organele vitale în anumite cazuri extreme. întrucât îºi pierd caracteristicile iniþiale. hrana îºi pierde de regulã calitã e. Nu dorim sã vã sugerãm neapãrat renunþarea completã la procesul de gãtire. Având în vedere cã itatea vitaminelor sub formã de suplimenþi sunt de sintezã (fãcute de om) chit cã etichetele susþin contrariul . crescute fãrã îngrãºãminte chimice. Mâncarea gãtitã Orice proces de gãtire la foc distruge enzimele. iar acumularea lor conduce la o degenerar e sistemicã (a întregului organism) ºi la o îmbãtrânire rapidã. Câteva remedii utile împotriva acestui proces sunt: fol sirea plantei numite Yucca. care nu poate proveni decât din acele substanþe considerate vii ºi în rezonanþã cu corpul b lectric. Fãrã biocatalizatori. La fel. tensionând astfel organele vitale ºi generând efecte secundare. Toxinele ºi deºeurile în exces bloch eazã buna funcþionare a organelor vitale ºi echilibrul hormonal. terapia colonului ºi folosir ea Apei BEV ºi a ApeiIonizate de Înaltã Valoare Medicinalã. reacþiile biochimice încetinesc iar circulaþia sângelui ºi a limfei se face cu dificultate. În ceea ce priveºte suplimenþii gãsiþi în comerþ (indifer orba de vitamine sau minerale). m ajoritatea mineralelor comercializate sub formã de suplimenþi se dovedesc inutile. într-o proporþie echilibratã. acestea nu îºi mai po t îndeplini funcþiile. Mai mult. viaþa aºa cum o cunoaºtem noi nu ar put ta. ele se do edesc inutile în cel mai bun caz. deoarece se aflã într-o formã e lementarã . Auto-masajul limfatic este ºi el foarte util. Alimentele moarte ºi apa impurã aduc un aport de energie negativã.Producerea constantã a unor noi enzime presupune o cantitate uriaºã de energie orienta tã cãtre dreapta. ci doar sã pãstraþ . Odatã modificate. aproape toþi sunt substanþe de sintezã care aduc un aport ener getic negativ. care nu numai cã nu contribuie la menþinerea unei stãri bune de sãnãtate. gãtirea incorectã distruge în totalitate valoarea energeticã ºi enzimele alimentelor. PAC. întrucât nu potopera decât ÎMPREUNà cu mineralele ºi enzimele. Atunci când în organism existã un EXCES de toxine ºi deºeuri. Biocatalizatorii Catalizatorii biologici determinã o accelerare a reacþiilor biochimice. care se petr ec de milioane de ori mai rapid decât în absenþa lor. vitaminele sunt numite c o-factori. Ele reprezintã forþe energetice or ientate cãtre stânga. În biochimie. dar BLOCHEAZà inclusiv beneficiile promovate de substanþele cu o energie orientatã cãtre dreapta. CEA MAI BUNà sursã de vitamine ºi minerale biologic active sunt legumele ºi fructele pro aspete. formã în care ar trebui evitate (vom discuta mai amãnunþit în legãturã cu acest subiect mai târziu). Vitaminele nu pot opera în corpul nostru în absenþa tuturor mineralelor principale ºi se cundare (oligoelementelor).

Ingerarea lor nu face decât sã vã ameninþe sãnãtatea. Aceste substanþe dau peste cap câmpurile energetice ale corpului ºi blocheazã o serie de reacþii biochimice absolut esenþiale. Creºte între martie ºi noiembrie ºi poate fi gãsitã inclusiv în ma ea pieþelor þãrãneºti. Metabolismul Atunci când vorbim de asemenea procese. în loc de fierbere este de preferat gãtitul pe abur. care poate fi crescutã cu uºurinþã ºi fãrã turi în grãdina personalã. din deºeurile nucleare ale uzinelor atomoelectrice sau din cuptoarele cu microunde). 43 . este tãtãneasa. Reacþiile de fuziune sunt anaboli ce ºi orientate cãtre dreapta. de preferinþã crescute ina personalã (fãrã chimicale).porþie cât mai înaltã de alimente crude ºi proaspete în dieta dumneavoastrã. Una din plantele mele preferate. aromatizanþii ºi coloranþii. Metab olismul presupune o serie de reacþii de fuziune care determinã unirea atomilor individuali în molecule energetice orienta te cãtre dreapta. cuvântul metabolism ne vine automat în minte. Este vorba de un proces prin care moleculele alimentel or sunt transformate în molecule de energie care sunt conduse apoi prin circuitele energetice ale corpului. Evitaþi gãtitul la temperaturi foarte înalte ºi nu îl prelungiþi mai mult decât este necesar. Semnificaþia lui este de bio-transformare. Este vorba de energia opusã celei generate de fisiunea nuclearã (din bombele atomice. sarea de bucãtãrie. De pildã. Evitaþi cuptoarele cu microunde. prin pier erea energiei vitale.

cu ultimul canibal în viaþã din Insulele Marchize. ºi perioada de tranzit dintre ingerare ºi el iminarea deºeurilor (vom discuta pe larg toate aceste subiecte). Este mai dulce! La fel este ºi carnea unei vaci care înainte de a fi tãiatã s-a aflat într-o stare c atabolicã ºi a fost bolnavã. dar ºi substanþele chimice de sintezã organicã (otrãvuri precum pesticidele ºi e bicidele). Reacþiile de fisiune sunt catabolice ºi orientat e cãtre stânga. proteinele lor vor avea o amprentã geticã orientatã cãtre stânga ºi vor provoca boli ºi îmbãtrânirea prematurã. include m aici toxinele ºi metaboliþii. În particular. Fatu Hiva. sunt distructive.Altfel spus. Canibalul le-a povestit urmãtoarele: Carnea umanã este diferitã de cea a celorl alte animale. apã. din cauza numeroaselor deºeuri toxice din mediul înconjurãtor ºi a concentratelor metabolice cu care sunt hrãnite animalele. În minunata sa lucrare. ele sunt constructive. Atunci când vorbim de deºeuri metabolice. Metaboliþii sunt deºeuri rezultate din reacþiile biochimice. alimente. un lanþ de insule situat l a 1. Cu cât este mai toxicã. Cele mai multe proteine de origine animalã din vremea noastrã au o energie orientatã cãt re stânga. maniera în care sunt prelucrate ele de ficatul ºi rinichii noºtri. Thor Heyerdahl descrie experienþa pe care a avuto în anul 1937. proteinele lor au o amprentã energeticã orie ntatã cãtre dreapta. devenind la fel de bolnãvicioase ca ºi oamenii. ºi a metaboliþilor în exces). alãturi de soþia sa. bol transformare. susþinând viaþa. Proteinele de origine animalã se aflã în vâr lanþului alimentar. Proteinele de origine animalã Omul industrializat mãnâncã mai mult decât este necesar. Proteinele de origine animalã pot fi o excelentã sursã de energie ºi substanþe nutritive. Toxinele sunt mai concentrate . dar ele reprezintã o sabie cu douã tãiºuri ºi trebuie folosite cu înþelepciune. cu atât carnea este mai savuroasã.200 de mile nord-vest de Tahiti. Dacã animalele nu au fost însã sãnãtoase. care conþin componenþi analogi estrogenului ce blocheazã receptorii hormonali. felul în care o metabolizãm. Energia alimentelor derivate din animale bolnave provoacã boli la oameni de mii de ori mai rapid decât energia alimentelor derivate din plante bolnave. Principalele probleme legate de p roteinele de origine animalã sunt: cantitatea pe care o ingerãm. el mãnâncã prea multe oteine de origine animalã ºi prea puþine legume ºi fructe. Dacã animalele sacrificate au fost sãnãtoase. Metaboliþii sunt deºeuri. inclusiv de eliminare a deºeurilor rezultate din ele. Este vorba aºadar de produse ca re nu mai pot fi supuse transformãrii. Acestea suferã din cauza supra-alimentaþiei ºi a mediului toxic (a poluãrii d in aer. hormonii). Cuvântul este alcãtuit din co mponentele: meta dincolo de. ºi it produs rezultat. Altfel spus. nivelul de subs tanþe analoage estrogenului pe care le conþin (de pildã.

Reziduurile otrãvitoare sunt stocate ºi concentrate încarnea sa. noi devenim prec m vulturul din exemplul de mai sus. printr-un exemplu ce am vrut sã spunem atunci când am afirmat cã proteinele de ori gine animalã se aflã în vârful lanþului alimentar. toxinele ºi metaboliþii concentrându-se în organismul nostru. ele avanseazã ÎN SUS de-a lungul lanþului trofic. Într-o zi. urmãriþi ca ele sã provinã de la animale sãnãtoase ºi mai limitate. Ele trebuie reduse în substanþe componen te ºi neutralizate de cãtre ficat. Dacã intenþionaþi sã mâncaþi proteine de origine animalã. ntinuare. Alimentele care conþin o energie negativã. fermierul decide cã în mulþirea iepurilor a scãpat de subcontrol ºi foloseºte o substanþã toxicã pentru a-i otrãvi. Toxinele aflate în iepur e trec acum în trupul vulturului. cu deosebire în þesuturile grase. indiferent de sursa de la care provin fie cã este vorba de animale sau de plante sunt alimente toxice. Lanþul alimentar Iatã. În acest fel. un vultur coboarã ºi se hrãneºte din cadavruliepurelui. din motive asupra cãrora vom insista în detaliu mai târziu. Un iepure mãnâncã morcovi contaminaþi cu pesticide. Orice aliment care conþine o energie orientatã cãtre stânga determinã risipa unei m ari cantitãþi de energie 44 . Atunci când mâncãm carnea provenitã de la animale.în grãsimile animale decât în þesuturile slabe. pãsãri sau peºti bolnavi.

Planta Collard 4 Planta Collard este uºor de cultivat ºi creºte pretutindeni în SUA. artrita. Poate fi cultivatã în gh ivece sau în grãdinã. precum colita. rezultate ca urmare a unei digestii proas te! Cartofii absorb substanþe toxice din îngrãºãmintele naturale. În plus. Moleculele toxice absorbite în acest fel trec de mecanismele de apãrare ale corpului ºi ne pun în pericol sãnãtatea. Dacã rãmân mai mult de acest interval de timp. Indolii. recomand cu tãrie folosirea unor produºi precum Disorb Aid sau R/HCI. la alimentele nesãnãtoase ºi la MOTIVUL pentru care acestea accelereazã procesul de îmbãtrânire. vaci sau pui. extrem de toxice. un nas fin poate detecta tipul de îngrãºãminte naturale care au fost folosite la cultivarea lor dacã ele au proveni t de la porci. sindromul intestinelor iritate. genereazã obezitate. Preambul: capitolul urmãtor se referã la digestie. Îmbunãtãþeºte starea de sãnãtate a colonului ºi reduce bugetul alocat alimentaþiei. scatolii ºi fenolii sunt molecule INTEGRALE care sunt absorbite direct pr in pereþii intestinali. Atunci când imente bolnave. . proces prin care ni se o ferã o anumitã protecþie. Aceste molecule toxice trec direct în þesuturile cartofilor intacte ºi integrale (nedivizate). apendicita. devin un mediu fertil pentru paraziþi. ºi chiar cancerul. are un gust dul crocant. cantitatea de energie pierdutã este mai mare decât cea câºtigatã! Proteinele de origine animalã ºi intestinele Proteinele de origine animalã TREBUIE eliminate din intestine în maximum 18 ore. Atunci când cartofii sunt fie rþi.vitalã din partea organismului pentru ca noi sã putem rãmâne tineri ºi sãnãtoºi. divert iculita. Substanþe precum indolii. Masticaþia Mestecarea corectã a hranei este esenþialã pentru o stare bunã de sãnãtate. sub formã de frunze. scatolii ºi fenolii fac parte din aceastã categorie. procesul de îmbãtrânire prematurã ºi cancerul. produc gaze urât mirositoare ºi provoacã probleme ale colonului. care asigurã o digestie de 100% ºi absorbþia tuturor substanþelor nutritive. Acest proces este fundamental pentru a putea redeveni din nou tineri. ele intrã în putrefacþie ºi eliminã o serie de otrãvuri de sorgin te organicã. Nu este însã cazul produselor secundare din deºeuri. Alimentele nedigerate putrezesc în intestine. diabetul sau problem ele cardiovasculare. Mâncatã în stare crudã într-o salatã sau servitã direct. Este o legumã non-hibridã. favorizând instalarea bolilor. Majoritatea moleculelor sunt divizate înainte de absorbþie.

Rupeþi câteva frunze. 45 . Mãci e. Tr. gãtit la foc mic sau pe abur ºi dres cu ulei de mãsline ºi oþet d e mere. Poftã bunã! Frunzele de tãtãneasã Frunzele de tãtãneasã sunt delicioase! Rãdãcinile plantei produc o mare cantitate de frunz e.Plantatã în timpul verii. Planta este foarte bunã pentru colon. Este suficient sã o plantaþ ea va creºte tot timpul! 4 N. animalele ºi o nii o preferã! Astfel. Insectele nu atacã planta collard. Primãvara ur mãtoare revine la viaþã ºi produce din nou frunze proaspete. Deºi administraþia americanã nu iubeºte deloc aceastã plantã. din care iese un spanac absolut divin. cu mult timp înainte ca alte plante sã poatã fi mã ar cultivate. planta nu moare iarna. puii ºi caprele adorã tãtãneasa. iar planta va continua sã produ cã altele. dacã este acoperitã cu paie. rãdãcinile vindecã ulcerul. Nu existã un echivalent românesc. Frunzele de tãtãneasã cresc în luna martie ºi sunt foarte bogate în substanþe nutritive. Orice om ca re doreºte sã-ºi îmbunãtãþeascã starea de sãnãtate ar trebui sã cultive tãtãneasã.

s ilind moleculele acesteia sã vibreze pe frecvenþe dãunãtoare organismului uman.Apa Esenþa vieþii! Apa are memorie! Ea absoarbe frecvenþele substanþelor contaminante dizolvate în ea ºi cont inuã sã vibreze pe frecvenþele lor multã vreme dupã eliminarea lor. Pro cesul pe care îlnumim BEV transformã apa de bãut într-o apã cu o frecvenþã extrem de beneficã ntru organismul uman. Mai mult. De aceea. Frecvenþa energiei sale este extrem de beneficã pentru organism. Substanþele contaminante reprezintã câmpuri energetice care îºi lasã amprenta asupra apei. procesul BEV reprezintã o abordare specificã celei de-a patra dimens iuni ºi furnizeazã o apã cu un gust mai bun ºi pe care organismul o resimte diferit. Pe de altã parte. Ea este un ALIMENT! Ilustraþie Ciclul estrogenului ºi hormonilor la femei . Pentru a-i aprecia întreaga profunzime pentru sãnãtatea ºi longe vitatea umanã. Abordãrile convenþionale referitoare la purificarea apei sunt incomplete. folosirea filtrelor de carbon ºi a cartuºelor de ceramicã nu opereazã decât la ni vel mecanic. În afarã de aer. osmoza inversatã. Apa BEV este o autenticã muzicã lichidã! Procesul BEV goleºte câmpurile energetice ale apei de deºeuri ºi modificã unghiurile legãtu or dintre atomii de hidrogen. Teoria ºi aplicaþiile BEV transcend metodele tradiþionale de testare ºi de comparare a a pei. astfel încât moleculele încep acel dans de care vorbeam. Metode pre cum distilaþia. ea trebuie testatã personal. precum ºi a relaþiilor sale cu procesul de îmbãtrânire ºi cu boala. Apa BEV nu este altceva decât apã de la robinet filtratã printr-un dispozitiv BEV. Apa este CEVA MAI MULT decât un simplu lichid. generând un veritabil dans al cel ulelor. dar nu merg suficient de departe. Amprenta sa electromagneticã este perfectã. ele sfideazã fizica newtonianã. urmãriþi sã nu mai ceva decât apã BEV. Ele sunt benefice. noi consumãm mai multã apã decât orice altã marfã. Oamenii preferã aceastã apã deoarece trezeºte la nivel celular ºi chiar mai jos de acesta frecvenþe naturale armonice. transformân du-se într-o muzicã lichidã ºi într-o hranã electronicã pentru trup ºi pentru spirit. dar descrierea teoriei ºi aplicaþiilor. Procedeul este supus legilor proprietãþii (copyright-ului). Procedeul BEV a surprins esenþa vieþii pe planeta pãmânt într-o fo rmã lichidã. Apa BEV reprogrameazã ritmul electric al corpului. pot fi gãsite în formã de manuscris ( i Pachetul informativ).

eliminarea S EMNELOR ºi simptomelor legate de dezechilibrele hormonale (afiºate la pagina xxx). 46 . fiind apoi confirmate pe termen lung prin întãrirea oaselor. Din pãcate. în mai puþin de 30 de z ile. Pentru mai multe informaþii. pi erderi de memorie ºi o minte confuzã. provoacã pierderea pãrului. Ovulaþia se produce în zilele 14-16. vã recomandãm lucrarea Viitorul furat. ºi eventual osteoporozã. ºi restaurarea cartilagi ilor. asistãm astãzi la o veritabilã epidemie a acestei afecþiuni. apariþia ridurilor. Dacã procesul de ovulaþie nu se produce sau dacã corpus luteum nu reuºeºte sã se menþinã pânã în z 6-a. Precursorii racemizaþi ai hormonilor deschid rece ptorii ºi eliminã hormonii analogi ºi periculoºi din organism. când în corpus luteum apare un folicul ovarian care va produce un ovul. Precursorii racemizaþi ai hormonilor previn ºi inverseazã producþia de estrogen în exces. normalizarea ciclului menstrual.Producþia de estrogen începe sã urce în cea de-a patra zi a ciclului menstrual ºi atinge a pogeul în ziua a 12 a. estrogenul produs anterior genereazã SPM (sindromul premenstrual) ºi favorizeazã apariþi a ºi creºterea tumorilor fibroide la nivelul sânilor sau al uterului. Femeile care folosesc pilule anticonc epþionale sau înlocuitori ai estrogenului experimenteazã o blocare a receptorilor ºi îºi pierd astfel controlul asupr a vieþii ºi a corpului lor. TOATE femeile aflate la menopauzã suferã de o producþie excesivã de estrogen care le afecteazã oasele. pregãtindu-se astfel pentru fertilizare. indiferent de vârstã. dacã este ignora aveazã drumul cãtre cancerele feminine ºi cãtre osteoporozã. care. schimbãrile fiind rapid observabile. Estrogenul determinã endometrul din interiorul uterului sã prolifereze .

Transferul se produce pe nivelele energetice subtile ale corpului nostru. Hrana bio-nesãnãtoasã conþine o energie orientatã cãtre stânga. Se vorbeºte atât de mult de o alimentaþie nesãnãtoasã5 tocmai pentru cã suntem literalmente i undaþi de acest gen de mâncãruri. Direcþia procesului de rotire ºi intensitatea acestuia determinã capacitatea alimentelor de a satisface senzaþia de foame ºi de a co nstrui ºi susþine þesuturile ºi oasele sãnãtoase. ci numai diete nesãnãtoase . Se considerã de asemenea cã ÎNTREAGA energie a substanþelor nutritive produce efecte poziti ve asupra organismului nostru. care accelereazã în mare mãsu ul de îmbãtrânire. Dacã organismul nu reuºeºte sã digere sau sã elimine aceastã energie. se considerã cã în mãsura în care consumãm alimente afiºate în listele cu substanþe nutritive. n m corect. De aceea. Oficial. Din pãcate. Oamenii identificã alimentele nesãnãtoase cu gustãrile rapide ºi cu r staurantele de tip fast food. mutilând activitatea celularã. Asocierea este cât se poate de corectã. Calitatea hranei ingerate se mãsoarã în substanþele nutritive pe care le conþin alimentele . Guthrie Toate alimentele conþin energie. alimentele nesãnãtoase au capacitatea de a-ºi multiplica sfera iniþialã de influenþã prin transferul amprentei lor energetice (al frecvenþei lor specifice de vibraþie) la niv elul tuturor þesuturilor organismului. el o iz de restul sistemului. Efectele lor bune sau rele asupra corpului bioele ctric sunt determinate de natura energiei ºi de amprenta lor electricã. nu este greºit sã echivalãm alimentele nesãnãtoase cu o otravã . dar noi preferãm sã numim aceste alim ente bio-nesãnãtoase. Aceste presupuneri sunt INCORECTE. . Helen A. Ele conþin calitãþi radiomimetice care mime ul radiaþiei nucleare asupra þesuturilor.8 Dietele nesãnãtoase ºi stresul Nu existã alimente sãrace în substanþe nutritive. O alimentaþie moartã înseamnã de fapt o moarte lentã Alimentele nesãnãtoase din punct de vedere biologic modificã reacþiile biochimice din ca uza amprentei lor energetice care se opune vieþii. Pentru a înþelege mai bine procesul de îm bãtrânire. Dr. este necesar sã aflãm în ce direcþie se roteºte energia alimentelor pe care le consumãm. considerând cã expresia descrie mai bine despre ce este vorba. prin acoperirea energiei toxice într-un depozit de GRÃSIME pe care îl cons truieºte special în acest scop (vom dezvolta acest subiect în capitolul referitor la obezitate). Oamenii care mãnâncã alimente artificiale sfârºesc înt eauna prin a constata efectele dietei lor în oglindã. Ele distrug sau blocheazã principalele canale a le corpului.

Continuã apoi sã modifice metabolismul n ormal PÂNÃ CÂND sunt eliminate din sistem. 47 . Amprenta energeticã a acestor substanþe este atât de volatilã încât influenþeazã câmpurile energetice ale organismu chiar din momentulîn care interfereazã cu ele. Altfel spus. folosit cu deosebire pe ntru mâncarea din restaurantele de tip fast food ºi care ar putea fi tradus mai corect prin gunoi . întrucât acestea sunt omniprezente. Aceºtia provoacã mari daune organelor vitale ºi în special ficatului ºi rinichilor . este imposibil sã elimini toate substanþele toxice din sistemul organic. atâta vreme cât se aflã în interiorul sistemului. cu ajutorul amestecurilor pe bazã de Yucca ºi al precursorilor racemizaþi ai hormonilor. termen specific american. ele au o viaþã a lor. Dieta pe bazã de alimente nesãnãtoase conduce la acumularea câmpurilor energetice toxice la nivelul þesuturilor. Din fericire. Tr. În original: junk food. Rinichii 5 N.Alimentele nesãnãtoase au capacitatea de a-ºi MODIFICA amprenta energeticã inclusiv dupã c e pãtrund în organism. Practic. care debl ocheazã receptorii. putem neutraliza efectele lor prin ingerarea capsule lor Enhanced PAC. Prezenþa lor în tractul digestiv declanºeazã o serie de reacþii perverse care da u naºtere unor radicali liberi. diferitã de cea a mediului în care trãiesc. al limfei ºi al sângelui.

Bãutul lichidelor în timpul meselor este extrem de distructiv. Temperaturile joase în tractul digestiv promoveazã bolile degenerative. Taoismul susþine cã sistemul urinar (rinichii ºi vezica urinarã) este asociat cu element ul Apã. Dacã în timpul unei mese bem lichide reci. Aceastã obiºnuinþã menþine volumul necesar de fluide în organism ºi permite eliminarea deºeur r. iar declinul lor reprezintã o premisã a ins alãrii cancerului ºi a altor boli grave. Altfel spus. Bãutul unei cantitãþi cât mai mari de apã între mese este secretul care ne permite sã evitãm bãutul apei u al altor lichide) în timpul meselor. în organism se creeazã un deficit de sucuri dige stive care limiteazã digestia. acestea întârzie ºi pot chiar OPRI procesul de dige stie. Taoiºtii cred cã Jing esenþa vieþii este conþinutã în apã. D acã aveþi probleme cu digestia . fluxul sucurilor digestive din gurã. în timpul ºi cu o orã dupã mese. Dacã bem suficientã apã. Acest ea dilueazã sucurile gastrice care conþin enzime ºi acizi. cheia tinereþii fãrã bãt ea atentã a elementului Apã. digestia începe prin stimularea vizualã/mental AINTE ca alimentul sã pãtrundã în gurã. Lichidele reci sunt suportate cu dificultate de corp. Este extrem de important sã ne obiºnuim sã bem o ceaºcã de apã la fiecare orã atunci când sun treji. Temperatura corectã este una din premisele necesare pentru o bunã desfãºurare a reacþiilor biochimice. prin procesul de masticaþie. Fluxul de salivã ºi cel al sucurilor digestive depind de nivelul de hidratare al corpului. prin care hrana este amestecatã cu s alivã. Dacã nu bem suficientã apã în timpul zilei. saliva lichefiazã hrana astfel încât sã poatã fi înghiþitã fãrã probleme. Rinichii reprez intã cel de-al doilea organ ca importanþã (dupã ficat) în eliminarea deºeurilor. Digestia începe în gurã. precu m cele din stomac ºi din intestine. a cãror sarcinã NU trebuie sã se suprapunã cu cea a ficatului! Digestia ºi lichidele Dacã ar fi sã ne luãm dupã câinele lui Pavlov. Beþi apã tot timpul zilei ºi EVITAÞI bãutul oricãror lichide cu o jumãtate ainte. dar mai ales de stomac ºi de organele digestive. Alimentele nesãnãtoase provoacã daune uriaºe pe t rmen lung nefronilor rinichilor (filtrelor de sânge de la nivelul acestora). În convingerea lor.Rinichii au o importanþã crucialã pentru menþinerea sãnãtãþii ºi meritã sã acordãm toatã aten elemente care îi afecteazã în sens negativ. vom produce suficientã salivã pentru a iniþia acel proces de divizare a alimentelor pe car e îl numim digestie. Apa BEV ºi cea cu POR (potenþial de oxidare/reducere) ridicat menþin tinereþea rinichilor ºi permit eliminarea mai acceleratã a deºeurilor fãrã suprasolicitarea acestor organe. stomac ºi intestine este asociat cu vederea ºi cu procesul de gândire. În plus.

De aceea. Ficatul º creasul îºi secretã sucurile specifice prin intermediul unor canale direct în duodenul intestinal. R/HCI sau Yucca Blend. orientate cãtre dreap ta. R/HCI rupe legãturile chimice ale peptidelor parazite din stomac. în timp ce DiSorb Aid ajunge în duoden. Yucca Blend acþioneazã ca emuls ifiant. Franz Morell afirmã cã scopul salivei este de a proteja enzimele din alimente. catalizatorii biochi mici îºi pierd operabilitatea. Acidul clorhidric este secretat în stomac de celulele care alcãtuiesc cãptuºeala interioarã a ace stuia.sau balonãri. da r nici sã nu lezeze aceste organe. Hidratarea corectã a corpului accelereazã circuitul sucurilor digestive ºi îmbunãtãþeºte în mod radical digestia. afl at chiar sub stomac. Notã: indigestia la femei este de multe ori asociatã cu dezechilibrele hormonale. as tfel încât acestea sã nu fie distruse de cãtre sucurile digestive din stomac ºi din tractul intestinal. Dacã sunt expuse sucurilor digestive într-un moment nepotrivit. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. unde opereazã asupra moleculelor substanþelor nutritive. funcþi onarea ficatului feminin depinde de buna funcþionare a ovarelor. Altfel spus. aceste celule îºi înceteazã activitatea. Sucurile sunt un fel de sabie cu douã tãiºuri. vã recomandãm remediile naturiste pentru facilitarea digestiei precum Di Sorb Aid. Natura a aranjat astfel lucrurile încât sunt necesare 5-10 minute pentru a mânca un mãr. Dr. Lichidele bãute în timpul meselor dilueazã aceste sucuri ºi afecteazã întregul sistem digestiv. dar numai 5 secunde pentru a-i bea sucul . Sucurile digestive reprezintã câmpuri energetice de mare putere. ceea ce explicã de ce numãrul femeilor care su nt supuse unor operaþii chirurgicale de eliminare a bilei este de zece ori mai mare decât cel al bãrb aþilor. vã recoman dãm sã le folosiþi cu mãsurã! 48 .

inclusiv pilule a nticoncepþionale sau suplimenþi pe bazã de estrogen. glandele lipsite de canale îºi opresc funcþionarea. Spre exemplu. deopotrivã la bãrbaþi ºi la femei. Scenariul îmbãtrânirii nu constã în altceva decât într-o combinaþie de acumulare de deºeuri. H rmonii joacã un rolcentral în procesul de îmbãtrânire. Încã de la concepþie. noi mâncãm morcovi pentru a obþine beta carotenul. creºterea ºi dezvoltarea sunt controlate tot de hormoni. Precursorii racemizaþi ai hormonilor Un precursor este ceva care precede altceva. Oamenii sunt creaturi conduse de hormoni. Ac eºtia provoacã spectaculoasele schimbãri din timpul pubertãþii. Existã trei precursori racemizaþi diferiþi necesari pentru pãstrarea echilibrului sistemului organic uman. care îi transportã în într nism. precursor ii hormonilor produc rezultate fantastice. îndeosebi dacã este în formã racemizatã6. femei aflate la menopauzã sau vârstnici. Hormonii controleazã procesul de îmbãtrânire ºi vitalitatea. Un alt precursor. implicâ EGUL organism ºi toate subsistemele sale. În forma lor racemizatã. dar ºi cele de la menopauzã ºi andropauzã. dar ºi în cel de reîntinerire. Urmea de regulã diagnosticul medicului. La rândul lor. Folosirea regulatã a precursorilor racemizaþi ai hormonilor vã poate ajuta sã vã pãstr aþi echilibrul hormonal atât de necesar. Cremele transdermale racemizate Nugestrine II (pentru femei) ºi Totally Male (pent ru bãrbaþi) sunt folosite cu un succes deplin în curãþarea receptorilor ºi în eliminarea surplusului de est rogen la femei. Nivelele reduse de hidratare a þesuturilor restricþioneazã activitatea hormonalã. Precursorii NU presupun nici un fel de risc ºi NU incumbã nici unul din pericolele la care nesupunem dacã ingerãm hormoni . sau de . o activitate hormonalã redusã ºi un ficat cu probleme. Deºeurile în exces încetin sc buna funcþionare a organelor vitale ºi grãbesc drumul cãtre mormânt. absolut unic. SEMNELE îmbãtrânirii privite din afara or anismului nu fac decât sã reflecte realitatea interioarã. Nu folosiþi niciodatã hormoni propriu-ziºi.Hormonii ºi hidratarea Glandele lipsite de canale îºi secretã hormonii direct în sânge. activit hormonalã este ÎNCETINITÃ. ratare neadecvatã. În timp. aceºtia dicteazã dacã noul nã cut va fi bãiat sau fetiþã. Toþi cei care folosesc cremel pe bazã de precursori racemizaþi ai hormonilor depun mãrturie în ceea ce priveºte eficacitatea lor în restabilirea vitalitãþii ºi a poftei de viaþã indiferent dacã este vorba de adolescenþi. potenþa sexualã ºi chelire. oameni de vârst cie. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. este cel obþinut din planta Dioscoria Macho Stachya. El este convertit de corp în diferiþi hormoni cortic osteroizi. care reprezintã un precursor natural al vitaminei A. Femeile trebuie sã foloseascã alþi precursori decât bãrbaþii! eºtia din urmã sunt preocupaþi mai degrabã de prostatã.

hrana ºi câinele lui Pavlov Stresul sau circumstanþele neplãcute afecteazã în mare mãsurã producþia de hormoni. Ambele au f ost interzise în Europa. Cuvântul racemizat nu existã în limba românã. sunt cât se poate de periculoase. astfel încât ficatul sã fie protejat de corticosteroiz i înainte de oxidarea lor în interiorul organismului. Mesele liniºtite. Cele mai multe nu sunt bu ne de nimic. dar ºi pr sul de digestie/absorbþie. care existã inclusiv în limba ro care se traduce prin structurã în formã de strugure . aºa cum nu existã nici în limba engl d un neologism introdus recent. Rapoartele ºtiinþifice c are le fac reclamã nu precizeazã ºi faptul cã ele reprezintã molecule analoage. precum ºi a substanþelor analoage cu estrogenul la ambele sexe. Refacerea echilibrului hormonal presupune un proces de racemizare a ingredientelor biologic active. Folosirea lor este la fel de t oxicã precum cea a steroizilor anabolici de cãtre sportivi sau a pilulelor anticoncepþionale de cãtre femei. Presupunerea noastrã este cã provine de la cuvântul racem .testosteron la bãrbaþi. Altele au anumite efecte. foarte puþini oameni mai mãnâncã astfel în zilele noastre. EXCESELE hormonale accelereazã procesul de îmbãtrânire ºi provoacã îmbolnãvirea de cancer. Cremele pe bazã de yam sãlbatic sunt cunoscute de mulþi ani. atât în cazul bãrbaþi al femeilor. Evitaþi mai presus de orice DHEA ºi melatonina. dar minore. 49 . dublate de conversaþii plãcute sunt vitale pentru o bunã sãnãtate. Canada ºi Australia. Din pãcate. Stresul. Tr. Regula au devenit mesele luate pe fugã. iar 6 N. Procedeul ar putea fi deci unul prin care structura respectivelo r elemente capãtã o formã de strugure. Într-adevãr.

dublu laureat al premiului Nobel. Alimentele nedigerate se transformã într-o energie orientatã cãtre stânga. Hrana nedigeratã produce gaze ºi balonãri. Un mediu anaerob este un mediu specific cancerului! Gazele nu trebuie sã aibã NICIODATà miros de brânzã stricatã! Otto Warburg. Alimentele nesãnãtoase creeazã un deficit energetic. Cu cât gazele sunt mai urât mirositoare. mentale ºi fizice. a fãcut o serie de studii pentru a stabili rolul sodiului (unul din cele douã ingrediente principale ale sãrii de bucãtãrie) în apariþia cancerului. pentru a obþine apoi mai multã energ ie. în mijlocul unei atmosfere zgomotoase ºi confuze. carnea de toate tipurile ºi brânza intrã însã într-un proces de putrefacþie ºi produc toxine extrem de periculoase ºi gaze intestinale. începeþi prin a vã pregãti. carnea este prelevatã de la animal e moarte. chiar dacã aþi mânca cea mai bunã hranã posibilã. Pavlov a fãcut experimente pe câini. O masã ar bui sã fie o sãrbãtoare a forþelor spirituale. Gazele Gazele îndeosebi cele extrem de urât mirositoare reprezintã un excelent indicator al s tãrii de echilibru a organelor vitale ºi a tractului digestiv. bacteriile transformã hrana nedigeratã în gaze ºi în deºeuri toxice mor e.circumstanþele în care mâncãm corespund rareori idealului. dar nu estenecroticã. Digestia determinã organismul sã cheltuiascã energie. neaerat. Dr. cãci este limpede cã lucrurile NU sunt în regulã. Într-un mediu digestiv constipat. ºi anume înlocuirea respiraþiei aerobe (oxigenate) a celulelor cu o respiraþie anaerobã . a primit în anul 1931 unul din cel e douã premii pentru cercetãrile fãcute asupra unuia din factorii vitali care permit apariþia cancerului. În intestinele co nstipate ºi anaerobe ºi în colon. care conduc în timp la boli degenerative. calitatea ali mentelor ºi hormonii CONTROLEAZà sãnãtatea. În sine. E ectele meselor ultra-rapide asupra sãnãtãþii sunt MORTALE. Max Gerson. Lipsa e nzimelor viabile ºi a hormonilor înrãutãþeºte ºi mai mult lucrurile. despre care am vorbit anterior. Pavlov a descoperit cã enzimele digestive ale câinilor începeau sã fie secretate de îndatã ce suna clopoþelul care anunþa masa. Cam la fel stau lucrurile ºi cu oamenii moderni! Având în vedere cã dige stia este un proces stresant pentru organism. Atât War . Ca ncerul are o cauzã principalã. Mesele luate în condiþii de stres încurajeazã mediul anaerob ºi accentueazã producþia de gaze urât mirositoare. cu atât mai preocupaþi ar trebui sã fim. Gazele în exces sau foarte urât miros itoare indicã o supraîncãrcare sistematicã a organismului ºi trebuie considerate ANORMALE! Carnea putrezitã este un aliment necrotic. enzimele digestive. abia mai au timp sã mestece ºi îºi completeazã dieta cu bãuturi reci. Oamenii mãnâncã rapid. atunci când sunã clopoþelul. Aceºtia sunt recunoscuþi pentru capacitatea lor de a-ºi înghiþi rapid hrana. Atmosfera de la masã.

o alimentaþie prea sãratã. 7 N. dar ºi în apa furnizatã de marile oraºe.urg cât ºi Gerson au fost de acord cã proliferarea celulelor canceroase se face într-un mediu neoxigenat ºi bogat în radicali liberi. Sarea de bucãtãrie Este imposibil sã evitãm sodiul. Un organism care tânjeºte dupã sare este sãrac în ioni ai mineralelor. ci de toate exerciþiile fizice care implicã o respiraþie mai profundã ºi o mai bunã oxigenare a organismului. cãci este mortalã pentru celulele corpului ºi pentru bacteriile (mitocondriile) care produc mo leculele noastre energetice necesare digestiei. Sarea de bucãtãrie NU trebuie folositã în exces. Cancerul nu poate apãrea într-un mediu bogat în oxigen! Exerciþiile aerobice7 moderate. cãci acesta este omniprezent în naturã. este extrem de util în restabilirea echilibrului ionic al þesuturilor. 50 . Dacã simþiþi nevoia sã mâncaþi sãrat înse de aºanumitul sindrom al sãrii . Tr. Aceastã tulburare poate fi reglatã cu ajutorul mineralelor marine ioni zate ºi al apei BEV. Senzaþia de sete dupã masã indicã o sub-hidratare. Se pare cã autorul nu vorbeºte exclusiv de exerciþiile consacrate la noi sub denumirea de aerobice . alãturi de sãruri de mare racemizate. folosesc combinaþii din plante ºi ierburi marine. Mai mult. ea ar trebui chiar complet ev itatã. sau tensiuni la nivelul adrenalelor ori al pancreasului. Îl gãsim în aproape te alimentele preparate. urmate de un automasaj limfatic cu ajutorul unui roller pentru limfã pot face minuni pentru un corp bolnav. pe care le presar pe mâncare. Un program com plet de detoxificare. care sã includã ºi eliminarea (pe cale naturalã) a pietrelor de la ficat. Personal.

Apa TREBUIE sã poarte energia CÃTRE celule ºi sã conducã produºii finali toxici ai metabolis mului ÎN AFARA sistemului. Liniile din interiorul chenarului indicã legãturile moleculare din cadr ul moleculei de apã. dar cu un pH ridicat ( cãci potenþialul POR este amplificat prin ambele extreme ale scalei pH-ului). Aceste calitãþi dau naºtere unei a pe cu o amprentã energeticã ce permite o stare idealã de sãnãtate ºi vindecã organismele bolnave. stimulând producþia sucurilor gastrice. Atunci când bem o apã cu un indice POR slab. De ce ar trebui sã bem numai apã BEV Apa BEV este o apã biologic activã. Este caracterizatã p rintr-o moleculã de H2O redusã ca mãrime. apa de la robinet. Atomul de oxigen este încãrcat negativ (-). Liniile continue indicã punctele de legãturã între atomii încãrcaþi cu sarcin rice opuse. pe de o parte. care sfârº n a conduce la aºa-numitele boli ale deficienþelor . cu atât mai uºor poate ntra ea în celulele noastre. Cu cât apa este mai purã ºi are un indice POR mai mare. chiar din apa de la robin . În ultimã instanþã. cantitatea e lectronilor liberi (POR) ºi pHul sunt elementele care fac diferenþa între apa BEV ºi cea ionizatã cu valoare medicinalã. Linia întreruptã care uneºte atomul de oxigen încadrat în chenar cu atomul de oxigen al unei alte molecule de apã aratã puntea de legãturã între molecule. Apa BEV este esenþialã pentru viaþã. Priviþi forma acesto olecule polare . Privitã din aceastã perspectivã. cu un grad mic de tensiuni de suprafaþã. iar cei doi atomi de hidrogen au o sarcinã pozitivã (+). Ea poate fi produsã acasã. Apa BEV stã la baza creãrii apei ionizate cu înaltã valoare medicinalã. abordãrile conve ale asupra apei ºi aºa-zisele standarde testate nu fac douã parale prin comparaþie cu apa BEV ºi cu cea ionizatã cu valoare medi cinalã. ºi celelaltetipuri de apã pe de altã parte. eficacitatea apei poate fi mãsuratã prin potenþialul ei de oxidare/reducere (POR). cea obþinutã prin osmozã inversatã. care se stabi leºte prin intermediul hidrogenului. Remarcaþi cã cei doi atomi de hidrogen ai fiecãrei molecule sunt situaþi de aceeaºi parte. Puterea legãturilor care susþin moleculele de apã este determinatã de nivelul de electro ni liberi care existã în ea.Molecula de apã Cea mai importantã funcþie a apei este aceea de a acþiona ca un solvent ºi ca o sursã de e lectroni liberi . Unghiul dintre legãturi. ozonatã sau filtratã în mod obiºnuit noi ne opunem propriei sãnãtãþi ºi creãm condiþii favorabile acumulãrii de excese. Cea ionizatã medi ste o apã terapeuticã. dând moleculei o formã de val. Chenarul aratã o moleculã de apã (din lanþ). Vã prezentãm mai jos o schiþã a moleculelor de apã ºi a legãturilor lor. nesãnãtoasã din punct de ve dere biologic cum ar fi apa distilatã.

et. În timp ce majoritatea mecanismelor de filtrare existente pe piaþã eliminã doar o parte a toxinel or din apã (50-90%), filtrele BEV eliminã într-o proporþie de 99,5% toate microorganismele din apã, radioactivitatea ºi toxinele de naturã organicã sau chimicã. Mai mult, procesul de filtrare modificã unghiul legãturilor dintre atomi, ridicã indicele POR ºi conferã apei caracteristicile pe care le are lichidul specific concepþiei (când ovulu l ºi spermatozoidul se unesc). Altfel spus, apa devine un factor al vieþii .

Apa BEV are structura perfectã pentru sistemele vii. Ea este diferitã de alte ape ºi e ste extrem de reactivã în organismul uman. Prin reactiv înþelegem faptul cã acþioneazã ca un magnet, datoritã pute i sale sarcini electrice orientate cãtre dreapta ºi a frecvenþei sale de rezonanþã. Toate instrumentele d e mãsurare a acestor indicatori (aurametre, pendule, etc.) confirmã aceastã orientare energeticã a apei BEV ºi intensitatea sarcinii sale. Evident, cel mai bun test pe care îl puteþi face este prin ingerarea ei personalã.

Alte tipuri de apã nu posedã caracteristicile apei BEV. Aceasta din urmã hidrateazã þesutu rile ºi energizeazã celulele, eliminând deºeurile toxice din sistem. Toþi cei care beau aceastã apã minunatã ºi ciudatã declarã cã li se întâmplã lucruri deosebite. Apa BEV nu reprezintã numai o substanþã tridimen nalã, ci are ºi o reflexie energeticã în spaþiul cu patru dimensiuni (vom insista asupra acestor concept e în paginile urmãtoare). Hrana vie 51

Plantele cultivate acasã sunt calea cea mai ieftinã cãtre o stare perfectã de sãnãtate, acce sibilã inclusiv sãracilor. Cei bogaþi pot beneficia la rândul lor de pe urma acestei alimentaþii corecte .

Dacã nu aveþi o grãdinã, puteþi cultiva legume în ghivece, în bidoane de plastic, etc. Este u mitor cât demulte plante pot fi crescute în acest fel. În afara plãcerii de a o cultiva personal, realitatea este cã alimentele pe care le gãsim în comerþ nu oferã prea multe alternative pentru un mod de viaþã sãnãtos.

Dacã aveþi posibilitatea, integraþi-vã într-un club al cultivatorilor de plante organice. Mulþi oferã spaþiu pentru închiriere în grãdinile lor, care au un sol bogat ºi curat din punct de vedere ch imic. La fel de bine, puteþi arenda o anumitã suprafaþã unei persoane interesate sã cultive pãmântul. Existã mulþi oameni nici care au timpul necesar ºi care doresc sã facã ceva, cu atât mai mult cu cât este vorba de cultivar ea unor alimente mult mai sãnãtoase decât cele oferite de piaþã. Nu puþini sunt deja specializaþi în grãdinãrit. Sfatul te sã-i plãtiþi bine, cãci grãdinãritul nu este o muncã uºoarã. Oamenii îºi meritã banii, iar dumneavoastrã aveþi n legume proaspete.

Grãdinãritul presupune multã activitate fizicã ºi reprezintã o manierã excelentã de a vã menþ rmã. Munca grea este foarte recomandabilã pentru corp. În plus, uneltele agricole manuale sunt necostisitoare ºi nu polueazã. În cazul celor care nu se pot ocupa de aceastã activitate existã magazine specializate în vânzarea de alimente organice. Existã chiar fermieri care practicã agricultura organicã ce fac liv rãri la domiciliu sau care au puncte de desfacere în marile oraºe. Amestecurile de îngrãºãminte organice (bãlegar) ºi grãdinãritul

Dacã doriþi sã vã ocupaþi de grãdinãrit, este bine sã ºtiþi cum trebuie amestecate materiile e folosite ca îngrãºãmânt. Metoda corectã de amestecare a materiilor organice controleazã procesul de de compunere chimicã, astfel încât sã obþineþi în final un produs cu o înaltã valoare energeticã. Mediul a eeazã un amestec organic cu o energie orientatã cãtre dreapta. Amestecurile organice încãrcate pozitiv catalizeazã la nivelul solului o serie de reacþi i energetice benefice pentru sãnãtatea umanã. Descompunerea controlatã a furajelor din ierburi, buruienilor, f runzelor, bãlegarului ºi a celorlalte materii organice folosite ca îngrãºãminte nu genereazã mirosuri neplãcute (pestil enþiale) decât dacã devin anaerobe. Mediul anaerob de depozitare este cel care produce mirosul neplãcu t al îngrãºãmintelor organice, la fel ca ºi cel al fecalelor umane!

Pentru a iniþializa procesul de descompunere, începeþi întotdeauna cu materii organice l ichefiate din bãlegar de vacã sau din gãinaþ de pui. Un îngrãºãmânt organic înseamnã ceva mai mult decât un

stec de deºeuri maronii. El este o sursã de forþã a vieþii pentru grãdina dumneavoastrã. Pentru maþii suplimentare, existã câteva cãrþi excelente pe tema grãdinãritului biodinamic (vezi pachetul informativ).

Grãdinãritul reprezintã o terapie minunatã pentru corp, minte ºi spirit. El simplificã viaþa vã ajutã sã vã focalizaþi energiile asupra unor obiceiuri sãnãtoase. Cine se îndrãgosteºte de aceastã activi ate nu mai renunþã niciodatã la ea! Paºaportul dumneavoastrã cãtre tinereþea fãrã bãtrâneþe este asigurat de hra de apa biologic activã.

Alimentele devitalizate au ajuns atât de obiºnuite în dieta celor mai mulþi dintre oamen i încât aceºtia au nevoie de suplimenþi. PAC-ul biogenic, polenul armonic, algele klamate, super-alim entele taoiste ºi ficatul organic biogenic predigerat sunt câteva din alimentele integrale ideale pe care le-aº recomand a oricui. În ceea ce priveºte vitaminele, dacã doriþi sã înlocuiþi 20 de sticluþe diferite cu una singurã, vã reco tabletele de VitaLight. Acest produs NU afecteazã ficatul ºi nu genereazã efecte secundare pentru o rganism. Super-alimentele sunt pline de vitamine reale . VitaLight-ul asigurã mineralele racemizate. Cum ne putem regãsi tinereþea! · Mâncaþi cât mai multe alimente organice · Cultivaþi plante în grãdina personalã · Evitaþi sarea de bucãtãrie ºi MSG 52

· Folosiþi minerale marine racemizate · Faceþi cât mai multe exerciþii fizice · Evitaþi alcoolul ºi bãuturile rãcoritoare carbogazoase · Mâncaþi legume CRUDE · Evitaþi toate alimentele prelucrate · Beþi cât mai multã apã BEV · Dormiþi atât cât simte nevoia organismul · Evitaþi lichidele în timpul meselor · Evitaþi soia ºi canola · Mestecaþi lichidele ºi mestecaþi substanþele solide pânã când devin lichide 90% din activitãþile dumneavoastrã conteazã în procesul de reîntinerire. Inversarea îmbãtrâni resupunefocalizare ºi angajament, cãci corpul este BÃTRÂN ºi LENT, iar dumneavoastrã nu sunt eþi încã tânãr! Urmaþi sfaturile descrise mai sus ºi integraþi informaþiile prezentate în aceastã carte, ºi veþi red veni astfel tineri! Preambul: capitolul urmãtor explicã DE CE preferã oamenii sã ia gustãri rapide, DE CE se îng raºã ei ºi CE se întâmplã cu corpul nostru atunci când mâncãm prea mult sau prea des! Apa de Argint Armonicã ºi SOC Puþine leziuni provoacã traume ºi dureri atât de mari precum cele ale pacienþilor arºi. Din punct de vedere medical, problema este legatã de infecþii. Din punct de vedere social, cicatricele c are rãmân sunt extrem de neplãcute. Atât infecþiile cât ºi cicatricele sunt efecte ale ENERGIEI. Pentru a uºura durerea ºi a preveni infecþiile vã recomand Apa de Argint Armonicã. chiar ºi în cazul arsurilor de gradul trei

Apa de Argint Armonicã are o amprentã energeticã ºi vibraþionalã beneficã pentru organismul u an. Dacã se aºeazã cataplasme cu aceastã apã peste þesuturile arse sau dacã este luatã oral, amprenta nergeticã este transferatã organismului. Orice proces de vindecare presupune o rezonanþã ºi un transfer de energie.

Se afirmã cã o soluþie coloidalã de argint este cu atât mai bunã cu cât conþine mai multe pãr milion (PPM) de argint. Acest lucru NU este adevãrat! Este extrem de important ca ionii d e argint sã fie menþinuþi la un nivel de sub 1 PPM, pentru a nu intoxica cu metal organismul. Apa de Argint Armo nicã foloseºte frecvenþa de vibraþie a argintului în doze homeopatice.

În cazul victimelor arse, recomand loþiunea numitã SOC ºi cremele care conþin precursori r acemizaþi ai hormonilor Nugest II sau Totally Male, pentru ca pielea sã se refacã frumos ºi sã fie el iberatã de durere. Aceste produse regenereazã ºi înlocuiesc þesuturile conjunctive afectate. Ele sunt la fel de ef iciente ºi asupra ridurilor feþei sau a coºurilor provocate de acnee. Cunosc o persoanã care a reuºit sã-ºi reducã o cica rice care i-a afectat întregul corp, rezultatã dintr-o arsurã veche de 20 de ani, la o urmã de numai 5 centimetri! Dacã luaþi SOC sub formã de capsule, corpul începe automat sã dizolve þesuturile interne ale

cicatricei, înlocuindu-le cu þesuturi sãnãtoase vii . Acest produs m-a ajutat personal sã redevin la fel de suplu ºi de liber cala vârsta de 10 ani. În plus, SOC eliminã metalele grele din þesutu rile organice, ºi îndeosebi din creier ºi din þesuturile nervoase. Regula 90/10 a sãnãtãþii

Urmãriþi ca 90% din activitãþile dumneavoastrã sã fie corecte ºi bucuraþi-vã de pãcatele dumn rã (restul de 10 procente) în toatã libertatea ºi fãrã sã vã simþiþi vinovat! 53

Fundamentul sãnãtãþii este echilibrul în toate activitãþile . 9 Melancolia provocatã de saþietate Faceþi totul cu moderaþie . Diane DeFelice

Saturaþie mai presus de dorinþã! Împlinirea unui instinct primar! Ce senzaþie poate fi mai presus de cea a unui stomac plin dupã o masã perfectã? Cu siguranþã, mâncarea este una din marile plãceri ale vieþii. Ce arome! Ce priveliºti! Ce gusturi! Meritã sã trãieºti pentru asemenea lucruri! Din pãcate, mânaþi de inþa noastrã de a ne satisface o nevoie fiziologicã primarã, noi semãnãm singuri seminþele îmbãtrânirii ºi ale mor

Alimentaþia necesitã o anumitã perioadã de timp pentru ca digestia sã fie încheiatã. Dacã mân a mult sau prea curând dupã o masã anterioarã, corpul suferã de aºa-zisul ºoc al supraîncãrcãri e tip de ºoc supune organele vitale (ficatul, tiroida, adrenalele, rinichii, paratiroida, pan creasul, glanda pituitarã ºi organele sexuale) unor tensiuni. Meritã sã ne focalizãm atenþia asupra ºocului alimentar, întrucât ace ta accelereazã procesul de îmbãtrânire. Gustãrile rapide ºi stresul asociat cu digestia

Oamenii adorã sã ia tot timpul ceva în gurã. Ei apeleazã la gustãri fie pentru cã le este foa e, fie dintr-o obiºnuinþã personalã sau socialã. Experþii susþin cã este recomandabil sã mâncãm la fiecare c Ei afirmã cã mesele dese, cu cantitãþi mai mici de mâncare, induc mai puþine tensiuni sistemului org anic ºi au efecte benefice asupra sãnãtãþii noastre. Mai mult, insistã asupra faptului cã aceste gustãri menþin nstant nivelul de zahãr în sânge, ºi chiar cã ele cresc productivitatea muncii.

Din pãcate, experþii SE ÎNªEALÃ! Toate aceste afirmaþii NU sunt adevãrate. Ele nu au fost NIC ODATÃ adevãrate. Sã ne oprim o clipã ºi sã analizãm ce se întâmplã cu corpul atunci când mâncãm pre prea des, chiar dacã este vorba de niºte simple gustãri. De altfel, gustãrile nu sunt altceva decât niºte mese obiºnuite, dar ceva mai reduse cantitativ. Alimentaþia induce organismului o stare de stres, cãci presupune un proces de digest ie. Digestia este procesul metabolic care antreneazã cea mai mare cantitate de energie personalã din p artea corpului fizic. Moleculele energetice ale alimentelor trebuie descompuse, transportate ºi reasambl ate în forme energetice noi, care sã poatã fi folosite de organism. Substanþele inutile trebuie depozitate sau elim inate. Ori de câte ori mâncãm, noi apelãm la depozitul nostru energetic, de unde împrumutãm o parte din

rezerva de care dispunem. Dacã energia furnizatã de alimentele digerate nu înlocuieºte c u dobândã energia împrumutatã, ajungem sã suferim de un deficit energetic, reflectat în pierderea sãnãtãþii ºi alitãþii organelor vitale.

Organele vitale au o capacitate ºi o rezistenþã limitate. Ele necesitã odihnã ÎNTRE mese. Da cã nu li se asigurã aceastã odihnã în mod regulat, ele sunt supuse unui stres îngrozitor. Alimentaþia înt e mese sau la intervale de timp mai dese de patru ore conduce la PIERDEREA capacitãþii de regenerare a organ elor vitale ºi a glandelor.

Stresul alimentar conduce la o epuizare a organelor. Epuizarea este echivalentã cu o INCAPACITATE dea mai funcþiona. Organele ajung astfel sã îmbãtrâneascã ÎMPREUNÃ, unele dup ele, la fel ca într-o reacþie în lanþ. Acest scenariu este valabil inclusiv dacã alimentele sunt încãrcate cu o energie p ozitivã ºi bogate în substanþe nutritive. Trei dintre factorii cei mai importanþi care afecteazã procesul digestiv sunt: cantitatea, calitatea ºi frecvenþa. Dacã alimentele ingerate conþin o energie negativã (orientatã cãtre stânga), stresul digesti v este infinit amplificat. Dacã ºi mesele servite sunt prea frecvente, organismul NU mai are altã alt ernativã decât sã intre într-o stare de panicã, în încercarea de a folosi, neutraliza, depozita ºi elimina câmpurile ener getice ale alimentelor ingerate. 54

Stresul alimentar creeazã o serie involuntarã de reacþii în interiorul corpului, întrucât a ta NU are altã alternativã decât aceea de a procesa materiile prime pe care le-a primit chiar dacã ac est proces se dovedeºte în detrimentul sãu. Atunci când este hrãnit prea mult, prea des, sau când este forþat sã preluc reze alimente nesãnãtoase, corpul nu are de ales decât sã-ºi facã datoria, chiar dacã nu beneficiazã de pe a acestor procese.

La fel ca ºi alimentele nesãnãtoase, gustãrile rapide supraîncarcã organele VITALE cu deºeuri

dezechilibreazã sistemul hormonal, distruge vitalitatea, afecteazã producþia de enzime ºi ATOTPUTERNIC pe scurt, genereazã un proces de îmbãtrânire. O altã forþã energeticã puternicã ce amplificã ace cte este stresul mental. Energia stresului nu se pierde niciodatã; ea nu face decât sã-ºi schimbe forma. În cazul de faþã, tinereþea este înlocuitã de bãtrâneþe. Trofia ºi diabetul Stresul digestiv conduce la un fenomen de trofie la nivelul organelor vitale. Tr ofia înseamnã o schimbare generatã de alimentaþie. Dacã îi aplicãm prefixul hiper sau hipo, ne referim la o modifica re a activitãþii fiziologice care se situeazã peste sau sub norma medie. Atât tulburãrile hiper cât ºi cele hipo conduc la disfuncþii ºi dezechilibre la nivelul organelor interne. Spre exemplu, hipoglicemia se referã la o tulburare cunoscutã de regulã sub numele de conþinut redus de zahãr în sânge. Dacã analizãm cuvântul, constatãm cã acesta este alcãtuit din prefixul hipo are datoratã unei reduceri a activitãþii, glic dulce, ºi emia care aparþine sângelui. Organele corpului uman sunt interdependente. De aceea, dacã o glandã este afectatã, su nt afectate ºi celelalte glande. Tulburãrile de sãnãtate sunt întotdeauna multiple. O boalã nu este NICIO DATà singularã (izolatã). Bolile sunt întotdeauna simptomatice fiind tulburãri secundare ce indicã tensiuni la n ivelul organelor vitale, dezechilibre hormonale ºi prezenþa unor excese în organism. Bolile ºi tulburãrile deficienþelor Auzim deseori vorbindu-se de boli ºi de tulburãri ale deficienþelor, dar în realitate NU existã aºa ceva. Întregul concept derivã din perioada de pionierat a medicinii alopatice, ºi mai ales a influenþei infamei teorii asupra agriculturii inventatã de Justus von Liebig ºi numitã Legea minimului . Justus von Liebig ºi-a creat teoria pe la 1830. Este considerat pãrintele industriei fertilizatorilor de sintezã ºi al metodelor distructive practicate în agricultura modernã. Legea sa afirmã cã Solul nu trebuie îngrãºat decât cu substanþele nutritive minim necesare . Pentru von Liebig, solul nu însemna altceva decât un fel de noroi

murdar. El credea cã plantelor nu le sunt necesare decât trei sãruri esenþiale: azotul, fosforul ºi potasiul, cunoscute ºi sub iniþialele NPK.

Pasteur ºi von Liebig au fost contemporani. La fel ca ºi în cazul teoriei incorecte a lui Pasteur referitoare la cauzele bolilor (pe care el le punea pe seama microorganismelor), ºtiinþa medicalã a a doptat ºi teoria eronatã a lui von Liebig referitoare la nutriþie. Nutriþioniºtii clinici continuã sã perpetueze ºi astãzi a eastã teorie eronatã, promovând ideea cã bolile se datoreazã DEFICIENÞELOR. Aºa cum se înºealã experþii în domeniul l, la fel se înºealã ºi cei care se ocupã de domeniile alternative ale perpetuãrii vieþii. Bolile sunt chiar opusul credinþei populare. Ele reprezintã manifestãri ale unor EXCES E în interiorul organismului. Excesele se manifestã întotdeauna sub formã de deficienþe. Ele sunt dezech ilibre ale câmpurilor energetice care modificã starea de sãnãtate la nivel subtil.

Tulburãrile puse pe seama deficienþelor apar atunci când excesele de energie toxicã DEPêES capacitatea naturalã a organismului de a le compensa. Spre exemplu, ºtiinþa medicalã susþi ne cã diabeticii suferã de un deficit al hormonului numit insulinã. Ea îi clasificã pe aceºti bolnavi, numin u-i intoleranþi laglucozã sau insulino-rezistenþi. În realitate, diabeticii suferã de un e xces de substanþe toxice în þesuturile ºi fluidele corpului. Corpul lor pãstreazã carbonul din zahãr, care circulã prin sânge pentru a ATENUA eºeurile acide care circulã prin sistem. Zahãrul este o moleculã pe bazã de carbon (C6H12O6). Atomii de carbon acþioneazã ca un TAMPON, moderând întreaga viaþã pe pãmânt. Pentru a înþelege mai bine rolul acestora, vã r nd sã citiþi Conexiunea carbonului ºi Ciclul carbonului (vezi pachetul informativ). 55

Cu alte cuvinte, problema diabeticilor este legatã de toxinele în exces ºi de probleme le hormonale. În cazul femeilor (ºi al bãrbaþilor în vârstã), FACTORUL care declanºeazã diabetul este întotdeauna de rã hormonalã, datorându-se predominanþei estrogenului ºi blocãrii receptorilor adicã unui dezechilibru c mulativ rezultat ca urmare a substanþelor ANALOAGE estrogenului (vezi glosarul pentru definiþii) care se gãsesc în carne, lapte, brânzã, materialele din plastic folosite pentru ambalarea produselor alimentare ºi pes ticidelor (altfel spus, otrãvurilor) împrãºtiate pe câmpuri. Normalizarea tulburãrii diabetice este uºor de atins dac uferindul îºi doreºte cu adevãrat sã reatingã starea de apogeu a sãnãtãþii sale.

Problemele diabeticilor de tip 1 (care suferã încã din copilãrie de aceastã tulburare) sun t ASOCIATE cu substanþele super-antigene conþinute în vaccinurile anti-poliomielitã ºi DTP. Existã un numãr infinit de dovezi medicale care atestã pericolele imunizãrii. 75% din copiii care suferã de diabet sau de tulburãri ale auzului au fost atacaþi de v irusuri ºi bacterii patogene mutante sau de proteinele din seruri (toate fiind câmpuri energetice ), intr oduse în corpurile sãnãtoase ale copiilor de cãtre niºte oameni nebuni! DEBLOCAREA receptorilor neurologici ºi horm onali îi permite corpului sã se vindece ºi este o terapie INEVITABILÃ pentru toþi oamenii bolnavi (vezi p achetul informativ). În loc sã vã faceþi griji legate de microbii le corpurile micuþe ºi hrãniþi-le cu SUPER-ALIMENTE pentru bolile fie ele contagioase sau nu sã nu-i mai poatã ataca. ul pe care se manifestã toate aceste forþe energetice). Aþi

care vã pot afecta copiii, mai bine detoxifica a le DINAMIZA sistemul imunitar, astfel încât Secretul constã în controlul corpului (teren înþeles?

50 de milioane de oameni suferã de diabet clinic sau subclinic. Incapacitatea ºtiinþei de a înþelege aceastã boalã la nivel subtil/energetic conduce la perpetuarea ºi amplificarea suferinþei. De aceea, acþiunea independentã, fãrã binecuvântarea autoritãþilor medicale, este o premisã absolut necesarã pentru revenirea a o stare bunã de sãnãtate. Nu vã mai bazaþi pe alþii. GÂNDIÞI de unul singur! Sã recapitulãm. Nu existã boli ale deficienþelor, ci doar excese. Mai mult, procesul de îm bãtrânire este o tulburare cumulativã, iar moartea o confirmare a exceselor care nu au mai putut fi controlate .

Organele vitale funcþioneazã la fel ca giroscoapele de pe un vas. Ele ne menþin pe lin ia de plutire, gestionând schimbãrile care se produc în interiorul corpului. DACÃ nu le sabotãm prin inter ediul gustãrilor noastre neîncetate, al alimentelor nesãnãtoase, al apei toxice, aº deºeurilor în exces ºi al ubstanþelor analoage hormonilor, ele ne vor menþine o stare de sãnãtate optimã.

Felul în care ne simþim NU reprezintã un barometru foarte exact al adevãratei noastre stãr i de sãnãtate. Cu mult înainte ca SEMNELE bolii sã devinã vizibile, forþele negative lucreazã deja pe nivele le energetice subtile. Cea mai bunã dovadã sunt toþi acei oamenii bolnavi subclinic, din care unii aflaþi deja pe patul de moarte, care ieri se simþeau foarte bine! Decalajul dintre manifestarea bolii (vizibil prin SEMNE ºi sim ptome) ºi instalarea ei poate fi de circa 20 de ani! Euforia mentalã ºi abuzurile asupra corpului fizic Euforia mentalã este o epidemie care afecteazã întreaga lume. Oamenii au devenit experþi în a-ºi folosi puterea minþii asupra corpului, dar ºi puterea drogurilor asupra minþii. Ei se foloses c de amândouã pentru a-ºi batejoc de corpul lor bioelectric. Când sunt întrebaþi cum se simt , majoritatea oamenilor rãspund: Grozav! În acelaºi timp, peste 80% din populaþia Statelor Unite suferã de boli subclinice.

Euforia mentalã merge mânã în mânã cu dezechilibrul, cu lipsa de realism. Ea îi conduce pe oa eni la abuzuri asupra corpului fizic mai presus de capacitatea acestuia de suportabilit ate. Alimentele toxice, cafeaua, drogurile de toate felurile (inclusiv medicamentele) ºi atât de popularii suplimenþi (în realitate, niºte simple gloanþe magice ) contribuie din plin la aceastã euforie. Euforia mentalã biciuieºte corpul bioelectric, silindu-l sã intre în pului, în care procesul de îmbãtrânire ºi trecerea timpului se accelereazã. zona crepuscularã

a ti

Simptomele bolilor generate de aceastã stare de euforie mentalã nu sunt întotdeauna vi zibile cu uºurinþã, dar SEMNELE lor pot fi vãzute destul de uºor de cei care sunt suficient de atenþi. Când medicul ne pune diagnosticul de boalã, aceastã euforie dispare, dar atunci este de regulã prea târziu. 56

Boala este o manifestare a stresului, o confirmare a procesului de îmbãtrânire, o mani festare a celei de-a patra dimensiuni în interiorul lumii tridimensionale a omului. Îmbãtrânirea ºi boala sunt rezultatul incapacitãþii noastre de a gestiona corect depozitul de energie de care dispunem. Moartea este un faliment energetic, iar starea de euforie mentalã o inflaþie energeticã. Aceasta din urmã reprezintã cãlcâiul lui Ahile al o ului modern, cãci are la bazã o gândire pozitivã nerealistã ºi un mod de viaþã dezechilibrat. Procesul de îmbãtrâni cerea timpului se pot opri, cu condiþia sã renunþãm la aceastã euforie mentalã ºi sã ducem un mod d iaþã simplu ºi corect. Tabelele digestiei alimentare

Urmãtoarele tabele indicã timpul necesar pentru ca diferite alimente sã pãrãseascã stomacul. Ele nu includ decât alimentele de bazã, la care am adãugat ºi douã alimente din categoria celor nesãnãtoase deoarece consumul lor predominã în societatea modernã: cafeaua ºi pâinea albã. De reþinut cã aceste informaþii se aplicã numai unui stomac normal, sãnãtos, lipsit de tensi uni, de probleme digestive, ulcere, etc. De reþinut de asemenea cã am folosit numai cantitãþi ex trem de reduse de alimente(15 grame). Digestia cantitãþilor mari de alimente dureazã m ult mai mult. În plus, dacã o masã este urmatã prea rapid de o alta, hrana nedigeratã este forþatã sã pãtrundã prematur în intestinul subþire ºi n, unde bacteriile ºi condiþiile anaerobe de mediu produc cantitãþi uriaºe de otrãvuri metabolice. Produse natu rale precum DiSorb Aid, R/HCI sau Yucca Blend accelereazã digestia ºi absorbþia energiei alimentelor, OPR IND TOTODATÃ aportul de paraziþi morþi datoritã descompunerii legãturilor lor peptidice, pe care îi neu tralizeazã. Între 0,5-2 ore Apã purã Vin Ceai Lapte Cafea Supã Bere Ouã moi Între 2-3 ore Cafea cu friºcã/lapte Cacao cu lapte Sparanghel (fiert) Piure de cartofi Peºte la grãtar Pâine albã Scoici Unt Ouã fierte tari, prãjite Între 3-4 ore Pui la grãtar, prãjit Pâine (integralã) Morcovi (fierþi) Spanac (fiert) Castraveþi cruzi Mere crude Carne de vitã Somon prãjit

Ton prãjit ªuncã Linte (fiartã) Fasole (fiartã) Fasole verde (fiartã) Salatã verde O poveste despre saþietate 57

Dr. Carey Reams povesteºte o istorie petrecutã în perioada când îºi creºtea, alãturi de soþia numeroasa familie. Odatã, în casa lor s-au strâns mai mulþi vecini, împreunã cu familiile lor, pentru a lua masa. Când s-a adus mâncarea, vecinii au fãcut ochii mari de uimire, vãzând cantitãþile extrem de reduse de poru mb, mazãre, piure de cartofi, carne ºi dulciuri.

Aºteptându-se la o asemenea reacþie, Reams a început sã râdã în stilul sãu caracteristic , -le vecinilor cã dupã terminarea mesei va rãmâne încã destulã mâncare. Dupã cum puteþi ghici, exa au petrecut lucrurile. Toatã lumea s-a distrat de minune, a mâncat pe sãturate, ºi toþi au pl ecat acasã complet ghiftuiþi! V-am povestit aceastã istorie pentru a vã atrage atenþia asupra nivelului de saþietate c are poate fi atins cu uºurinþã, cu o cantitate limitatã de mâncare. Povestea din casa lui Reams reprezintã exact O PUSUL modului de viaþã curent. Oamenii din ziua de astãzi reuºesc de minune uimitorul paradox de a se înfom eta cu stomacurile PLINE! În ce constã diferenþa? Alimentele pe care le-a pus pe masã Reams erau vii pline de enzi me, de minerale ºi vitamine bio-active. Alimentele din ziua de astãzi sunt MOARTE ºi COMPLET GOLITE DE VALOARE NUTRITIVÃ. Ele nu asigurã decât o cantitate minimã de energie pentru corp, silindu-i pe oameni sã se ghiftuiascã pentru a se simþi sãtui, cãci forþele energetice pozitive lipsesc cu desãvârºire alimentaþia lor. Aproape TOATE alimentele procesate conþin substanþe cu o energie orientatã cãtre stânga. C orpul nu poate folosi aceastã energie, pe care trebuie sã o neutralizeze sau sã o depoziteze sub formã de GRÃSIM E!

Sper cã aþi înþeles acest mesaj, cãci în rândurile ºi capitolele care urmeazã vom vorbi foart t despre epidemia de obezitate care îi afecteazã pe 75% dintre americanii contemporani cu noi.

Unii cititori ar putea suspecta cã ceea ce s-a petrecut în realitate la masa datã de R eams a fost cã, din politeþe, majoritatea mesenilor s-a abþinut de la a mânca în exces, oamenii pãrãsind masa înf metaþi, prefãcânduse încântaþi! Reams nu era însã un mincinos. El a relatat povestea numai pentru a sublinia cã o alimentaþie corectã, bio-activã, încãrcatã cu o energie orientatã cãtre dreapta, este extrem de hrãnitoare! Puteþi convinºi cã toþi cei care au participat la acea cinã au pãrãsit masa complet sãtui, cu o stare deplinã de satis facþie, DINCOLO de orice dorinþã suplimentarã, pentru cã tocmai aceasta este definiþia corectã a cuvântului saþietate.

În vremurile pe care le trãim, puþini oameni experimenteazã o stare realã de saþietate. Ei n u cunosc de regulã decât varianta pseudo-saþietãþii, experimentatã atunci când stomacul este plin, dar co pul nu se simte deloc hrãnit. Cu alte cuvinte, oamenii înceteazã sã mai mãnânce numai pentru cã nu mai au unde sã d ziteze

alimentele în stomac. lipsite de substanþele nutritive atât de necesare vieþii! Apetitul Apetitul reprezintã o combinaþie de nevoi fizice ºi dorinþe mentale. Avem dea face cu un sistem de 58 . Receptorul se închide. Gustãrile rapide sunt o combinaþie a AMBELOR cauze. Adevãrata saþietate este o hrãnire MAI PRESUS de dorinþã! Falsa saþietate este cu totul altceva. Centrul foamei este un nod de celule nervoase care genereazã senzaþii ce reprezintã o combinaþie între nevoia fizicã ºi dorinþa mentalã. Ame rica este o naþiune de oameni supraponderali. dacã nu este inhibat. indicândui cã nevoile sale au fost satisfãcute. Se cunoaºte de multã vreme cãcentrul foamei este ÎNTOTDEAUNA activ. Majori tatea oamenilor rãspund nevoii trupului lor de energie nutritivã (adevãrata senzaþie de foame) prin inge rarea unor calorii GOALE (euforia fizicã). dar prea plini pentru a mai putea mânca! Este imposibil sã îþ atisfaci nevoile energetice ale corpului cu alimente goale sau care conþin o energie orient atã cãtre stânga. Cor pul foloseºte douã mecanisme inhibitorii pentru a regla senzaþia de foame: stomacul plin din punct de vedere fizic ºi satisfa cþia nutritivã a corpului. centrul saþietãþii trimite un mesaj cãtre centrul foa . Cu adevãrat. o combi naþie mortalã! Atunci când suntem cu adevãrat hrãniþi. Oamenii pãrãsesc masa flãmânzi. ale cãror nevoi nutritive rãmân constant nesatisfãcute. dublatã de o satisfacþie cognitivã (euforie mentalã). NU pentru cã se simt satisfãcuþi din punct de vedere nutritiv. El este controlat d e centrii saþietãþii ºi ai foamei din interiorul hipotalamusului. dar mecanismul ei de funcþionare este asemãnãtor. o glandã aflatã la nivelul creierului. iar senzaþia de foame dispar e. cãci se bazeazã pe un stomac PLIN! Centrul foamei primeºte mesajul de la cel al saþietãþii DEOPOTRIVÃ atunci când stomacul este plin ªI când nevoile nutritive reale ale corpului nostru au fost satisfãcute.

Oamenii veºnic flãmânzi care trãiesc într-o societate bazatã pe o alimentaþie nesãnãtoasã c⺠în greutate. El funcþioneazã impecabil. DAR UMAI dacã nu îl sabotãm prin opþiunile noastre stupide! Iarãºi mi-e foame Când stomacul se goleºte doar parþial. dar NU deþinem controlul asupra sistemului nervos parasimpatic. expresie care se potriveºte mai bine cu înclinaþia modernã cãtre spo rt. vom face un compromis ºi vom numi aceastã muncã: activitate fizicã grea! Corpul rãspunde activitãþii fizice grele prin construcþia unor þesuturi noi ºi prin reparare a celor vechi. sângelui ºi limfei. corpul persoanei înfometate CERE din nou hranã. Nevoia de hranã este doar unul din motivele pentru graºã. bazatã pe un efort mare! D in pãcate. Sistemul nervos este divizat în sistemul nervos central ºi sistemul nervos periferic . proc esul de reîntinerire se accelereazã. Stomacul este controlat de sistemul nervos periferic. pe care îl pu tem gestiona cu ajutorul gândurilor noastre. Din pãcate. ive sunt: incapacitatea sistemului enzimatic de a face faþã digestiei. aceste exerciþii sunt practicate mai nou pe aparate destul de comode. Un al treilea este dezechilibrul hormonal. care este împãrþit la rândul lui în sistemul nervos simpatic ºi sistemul nervos parasimpatic. Un alt motiv este excesul de toxicitate. Noi deþinem controlul asupra sistemului nervos simpatic. Societatea în care trãim a ajuns sã pr iveascã acest gen de activitate ca pe un blestem ceva care trebuie evitat cu orice preþ! Acest mod de a privi lucrurile este fundamental greºit: corpul fizic trebuie exersat! De vreme ce oamenii detestã cuvântul muncã . lipsa exerciþiului e! satisfãcute. poate ar trebui sã-i spunem exerciþii fizice grele. antrenamentul prin ridicarea greutãþilor ºi grãdinãritul. Câteva exemple de activitãþi fizice grele care corpul rãspunde printr-o regen erare acceleratã sunt: miºcarea aerobicã. oamenii moderni nu mai efectueazã asemenea munci. Aceastã activitate este numitã anabolism. De aceea. iar s care oamenii se în În sfârºit. . plus DETOXIFIEREA þesuturilor. deoarece nevoile energetice ale corpului lor nu sunt istemul lor hormonal este complet dat peste cap. care este involuntar. iar ciclul reîncepe din nou. Când corpul fizic este exersat regulat.inhibiþie negativ. ape titul revine (ca un fel de rãzbunare). cãci un sistem îl controleazã pe celãlalt. Ambele sisteme comunicã cu stomacul. alte mot fizic ºi a muncii grel Þinerea sub control a greutãþii naturale presupune satisfacerea nevoilor nutritive ºi ho rmonale ale organismului. Munca grea Munca grea este exact ceea ce îi spune numele o muncã grea.

ca sã nu mai vorb im de pierderea mobilitãþii. cu atât mai rapid îmbãtrânim. a devenit astãzi comunã inclusiv la tot mai mulþi tineri. oamenii îºi pierd capacitatea ºi dorinþa de a face efort fizic. În plus. ligamentele. îndeosebi femei. Fenomenul este uºor de inversat. Modul de viaþã ºi sistemul hormonal stabilesc dacã noul corp este mai puternic sau mai slab decât cel de dinainte. Aceastã regulã nu poate fi încãlcatã. Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. dar ºi unei lipse de dorinþã ºi de energie sonalã. Cu cât suntem mai sedentari. procesul poate fi accelerat sa u încetinit. iar soluþia se apl icã la fel de bine bãtrânilor ºi tinerilor. Activitãþile FIZICE GRELE accelereazã circulaþia deºeurilor metabolice toxice. tendoanele ºi pielea). c ea ce explicã de ce oamenii care fac exerciþii ºi eforturi fizice se bucurã de o sãnãtate mai bunã.Corpul se reînnoieºte complet la fiecare ºapte ani (inclusiv oasele. specificã pe vremuri numai oam lor în vârstã. Ace nomen se datoreazã parþial incapacitãþii sistemului fizic. muºchii . ale cãror sisteme organice sunt afectate de o producþie prea mare de estrogen. Un mod de viaþã sedentar distruge corpul ºi precipitã reducerea masei muscularã ºi osoasã. cartilagiile. Cocoºarea Fenomenul de cocoºare este un SEMN clasic al OSTEOPOROZEI sistemice (degenerarea o aselor ºi a þesuturilor conjunctive). Alura cocoºatã sau aplecatã în faþã. în funcþie de modul de viaþã ºi de statutul sãnãtãþii fiecãruia. 59 .

Dacã priviþi scheletul unei persoane în vârstã (vezi pagina xxx). modificând cavitãþile în care îºi au sãlaºul acestea. degenerarea cartilagiilo r în zona genunchilor. pot scãpa cu uºurinþã . tulburãri cardiace precum aritmia. Se adaugã în plus ºi un colon prolapsic Organele interne sunt forþate sã iasã din poziþiile lor clasice ºi sã se înghesuie unele lângã altele. putând dura pânã la 40 de ani. adicã ABIA DUPà erea unei proporþii substanþiale a masei osoase. puseuri de cãldurã. sã-i cadã sau sã-i albeascã. explicã de ce atât de mulþi vârstnici au probleme cu intestinele. edeme. cocoºarea era un fenomen specific îndeosebi în cazul persoanelor bogate. când tulburãri feminine. dureri la nivelul încheieturilor. Persoana a pierdut centimetri întregi d in înãlþimea pe care a avut-o atunci când se afla la momentul de apogeu anabolic. Aceºti centimetri pierduþi se scad de regulã din coloana vertebralã. a ºoldurilor sau a umerilor. iar remediile necesare p ntru a o pune în aplicare NU pot fi cumpãrate din magazine sau de la doctori. NOTÃ: atunci când o femeie începe sã acumuleze g rãsimi (indiferent de vârstã). Aceastã boalã oribilã este de regulã diagnosticatã abia dupã menopauzã. vezi pachetul informativ). Pe mãsurã ce aceste fenomene se adâncesc. Vã prezentãm în continuare câteva metode prin care orice femeie (dar ºi orice bãrbat) poate OPRI ºi INVERSA procesul osteoporozei ºi al degenerãrii fizice. lupis. fibromialgie.S. cutia toracicã începe sã coboare pânã când ajunge sã se sprijine pelvis. NU implicã nici un fel de pericol ºi le poate þine pe femei tinere foarte. Tasarea coloanei vertebrale conduce de a semenea la o burtã proeminentã ºi la o înfãþiºare cocoºatã. Procesul începe din momentul în care hormonii femini de sub control. ea TREBUIE sã se opreascã ºi sã înceapã inversarea procesului de îmbãtrânire. Schimbãrile petrecute la nivelul coloanei vertebrale ºi al cutiei toracice afecteazã o rganele interne. datoritã deteriorãrii vertebrelor. ligamentelor ºi discurilor i ntervertebrale. P. pierderi de memorie. tendoanelor. înainte ca acest lucru sã devinã oficial prin sticul pus de doctor: Eºti la menopauzã! (pentru soluþii. ceea ce explicã de ce osteoporoza se declanºeazã la majoritatea femeilor în jur ul vârstei de 30 de ani. MS. veþi constata cã ºira spinã suturile conjunctive conexe ºi-au redus dimensiunile. foarte mult ti mp (pe bãrbaþi de asemenea). transpiraþia excesivã. bogaþii nu practicau munci fizice grele. înceþoºare mentalã. când pãrul începe sã i se subþieze. care erau rezervate sãracilor. Procesul este lent. Pe vremuri. Terapia hormonalã este absolut obligatorie pentru toþi cei care doresc sã îºi redobândeascã c ntrolulasupra vieþii lor! În aceastã privinþã NU EXISTà ALTERNATIVÃ. proc esul este absolut sigur. Orice femeie care suferã de tulburãri menstruale sau asimilate menopauzei. cum ar fi tumori fibroide. Pe de a ltã parte. inclusiv legate de energie sau de glanda tiroidã. Sãr acii mureau de regulã prea devreme pentru a mai apuca sã se cocoºeze din cauza vârstei înaintate. Tocmai de aceea. deteriorarea mielinei din jurul fibrelor nervoase.

Începeþi lent ºi avansaþi gradat în fiecare . dar eficient. de întindere a coloanei vertebr ale. Pentru info rmaþia dumneavoastrã. este bine sã ºtiþi cã principala funcþie a calciului în ceea ce priveºte atât corpul uman c ul este aceea de tampon în calea deºeurilor toxice. aceste substa nþe trebuie EVITATE. ca sã numim numai câteva dintre remediile recomandate. Contrar opiniei experþilor. cãci nu numai cã NU rezolvã problema. sau table te de calciu efervescent. dar creeazã în plus ºi probleme suplimentare. ºi lãsaþi greutatea corpului sã vã tragã în jos coloana vertebralã. sau chiar de creanga unui copac. care dizolvã þesuturile cicatricelor. gluconat de calciu. citrat de calciu. iar corpul lor este silit sã ia minerale din oase pentru a neutraliza toxinele din sânge ºi limfã. Atârnarea reprezintã un procedeu simplu. Teoria medicalã referitoare la osteoporoza la femeile de DUPÃ menopauzã (datoratã estrog enului insuficient ) este o MINCIUNÃ CURATÃ ªI PE FAÞÃ! Osteoporoza este definitã ca o reducere a d itãþii oaselor ºi apariþia efectului de fagure ca urmare a deficitului de calciu. Atârnarea presupune sã nu staþi cu picioarele la sol ºi sã vã relaxaþi coloana vertebralã. osteoporozã sau dureri de spate ar trebui sã ia capsule de SOC. orice om care suferã de artritã. Persoanele osteoporotice sunt TOXICE. 60 . Atârnaþi-vã de un trapez sau de o barã. lucru care a plificã circulaþia sângelui ºi a limfei. Osteoporoza & Cocoºarea & Calciul Femeilor li se spune frecvent cã trebuie sã ia mari cantitãþi de calciu elemental. Faceþi acest lucru de douã ori pe zi. regen erate ºi mai flexibile. De asemenea. care nu sunt altceva decât dezechilibre hormonale.este probleme. înlocuindu-le cu þesuturi noi . Recomandarea n oastrã este sã nu folosiþi decât minerale care au trecut prin ciclul carbonului (vom discuta despre ac est subiect mai târziu). sub f ormã de carbonat de calciu (din carapace de scoici).

. ochilor. Folosite zilnic. ne tând fi operative. Este imposibil sã fim sãnãtoºi dacã renun et la grãsimile alimentare. Dacã înãlþimea dumneavoastrã actualã este mai micã decât cea pe care aþi avut-o în perioada d apogeu. angina ºi hipertensiunea. Ei acþioneazã ca ºi cum problema este hipocalcemia (procentul redus de calciu în sânge). oboseala cronicã. efectul Rouleau la nivelul sângelui înseamnã cã în interiorul celulelor corpului ajung mai puþin oxigen ºi mai p ne substanþe nutritive. Ei trebuie sã înþeleagã cã hormonii lor (estrogenul în cazul femeilor ºi testosteronul în cazul bãrbaþilor) LOCAT activitatea celulelor osteoblaste ºi osteoclaste (responsabile de reînnoirea oaselor). Efectul Rouleau este un precursor al bolii ºi poate fi observat l a microscop sub forma unui sânge îngroºat . ºi cã ele pot elimina mai puþine toxine ºi mai puþin dioxid de carbon. ceea ce conduce la o deteriorare a þesuturilor conjunctive. Realitatea este cã sub-hidratarea cronicã alimenteazã artrita reu matoidã. În traducere. care afecteazã milioane de oameni! Ea reprezintã însã numai un EFECT simptomatic. a pãrului. EVITAÞI dietele fãrã grãsimi cãci ucid!! O carte pe care meritã sã o citiþi Cartea Multiplele nevoi ale corpului legate de APÃ descrie maniera în care apa poate vindeca o multitudine de boli. trebuie sã începeþi DEJA acþiunile în vederea procesului de reîntinerire! Conexiunea dintre efectul Rouleau ºi cocoºare Deteriorarea oaselor ºi a þesuturilor conjunctive este o problemã cât se poate de serioa sã. astmul. urechilor ºi nervilor (vezi pag. Efectul Rouleau apare cu 5-20de ani ÎNAINTE ca medicul sã poatã da un diagnostic refer itor la o boalã gravã. efectele lor sunt uluitoare.Medicina ºi nutriþioniºtii clinici promoveazã în mod stupid suplimentele pe bazã de calciu p entru prevenirea ºi tratarea osteoporozei. Nici vorbã de aºa ceva! Suferinzii de osteoporozã au de regulã un procent obiºnuit sau excesiv de calciu în sânge (hipercalcemie). alergiile. Grãsimea dieteticã Hormonii sunt substanþe alcãtuite din colesterol . vã aflaþi deja pe calea cãtre o tine ! Preambul: capitolul urmãtor aruncã o privire în lumea umbrelor ºi a convingerilor populare (comune). Toate aceste tulburãri sunt SEMNE ale unui stres legat de hidratare. la fel cum este fen omenul de cocoºare sau efectul Rouleau. Recapitulare: inversarea procesului de îmbãtrânire este un pas în timp DAR ÎNAPOI! Dacã înc sã puneþi în aplicare ceea ce aþi învãþat în acest capitol. Dupã cum veþi vedea. Mineralele marine ionizate ºi racemizate eliminã efectul Rouleau. ci doar de o detoxificar e a corpului lor. xxx). în care celulele roºii se strâng în ciorchine. Iisus din Nazaret ºi Marea Piramidã a lui Cheops au multe în comun. Ei nu au nevoie de calciu.

Descoperirile autorului sunt absolut uimitoare.Autorul susþine cã civilizaþiile avansate sunt învãþate sã ignore aceste semnale legate de înlocuind apa cu cafeaua. Asparagusul racemizat 61 . ceaiul ºi bãuturile alcoolice. fiind susþinute de dovezi incontes tabile. chiar dacã ele conþin apã. aºa cum se întâmplã întotdeauna în asemenea cazuri. pentru cã este aproape gratuitã ºi uºor disponibilã. Din pãcate. Oamenii nu mai acordã importanþa cuvenitã ape i. Nevoile corpului legate de hidratare NU pot fi însã înlocuite de aceste substitute lichide. el a fost ignorat ºi ridiculizat de establis ment-ul medical american! Se pare cã oficialitãþile nu îºi doresc o societate alcãtuitã din oameni sãnãtoºi! Implicaþiile descoperirilor autorului sunt extrem de vaste ºi au nenumãrate aplicaþii co ncrete (vezi pachetul informativ).

prin realitatea existenþei sale. insomnie ºi tulburãri psihice. Recent. iar dezinformarea alinã durerea. probleme specific feminine sau masculine. Marea Piramidã a lui Cheops face parte dintre ADEVÃRURILE zilelor noastre. la fel ca un lichior fin . cu referire la menirea lui Christos. AsparMax a fost creat în sprijinul oamenilor vârstnici care suferã de o multitudine de probleme. Hormonii Estrogenul este hormonul feminin. modul de viaþã ºi dieta ali entarã. Se foloseºte împreunã cu Yucca Blend ºi Pac. probleme oculare. Pontius Pilat a trecut de partea acestuia ºi l-a în trebat: Ce este adevãrul? Iisus nu a dat nici un rãspuns. ca sã menþionãm doar o parte dintre ele. Socrate afirma cã adevãrul nu poate fi dovedit. cancer. iar bãrbaþii andropauza. Testosteronul este hormonul masculin. Dacã doresc sã se bucure de o stare bunã de sãnãtate. Charles Walters Se spune cã la judecata lui Iisus. diabet. Acest lucru este întru totul POSIBIL! 10 Þinutul umbrelor Cei mai mulþi dintre oameni preferã minciuna adevãrului. Dacã doriþi sã rãmâneþi sau sã redeveniþi ti de vârsta pe care o aveþi. le sfãtuiesc pe femei sã îºi facã un test al densitãþii oaselor. Ea nu poate fi negatã. scopul întrebãrii lui Pilat nu a fost unul interogator. s-a demonstrat cã este util ºi în cazul copiilor cu tulburãrilor de atenþie ºi al celor hiperactivi. Mai degr abã se poate spune cã el stã la baza convingerilor noastre. ci mai degrabã unul afirmativ. precursorii racemizaþi ai hormonilor vã pot fi de mare folos. Persona l. al congestiilor pu lmonare ºi ale bronhiolelor. deoarece existã. pe mâinile hazardate ale medicinii moderne? Rãspunsul la ambele întrebãri este simplu: individul este eliberat de rãspunderea person alã pe care o . Femeile experimenteazã menopauza. De altfel. luând apoi mãsurile necesare pentru ca masa lor osoasã sã REVINà la cea specificã unei femei tinere. nici infirmat. precum ºi ale sinusurilor înfundate. Pârghiile de control ale procesului de îmbãtrânire sunt hormonii. La rândul lui. AMB LE sexe trebuie sã îºi regleze echilibrul hormonal specific. Într-un capitol anterior ne-am pus întrebarea: De ce îi ascultã oamenii pe experþi ºi opinii e lor? O completãm acum cu o altã întrebare: Cum este posibil sã-þi laºi cel mai de preþ bun între to sãnãtatea. îndeosebi dacã mincinosul are auto ritate.Asparagusul racemizat face minuni în cazul aritmiilor cardiace. printre care afecþiuni ale rinichilor ºi vezicii.

Tot acest proces seamãnã cu magia cinematog rafelor! Publicul naiv crede TEORIILE ºtiinþifice. adesea complet diferite sau chiar opuse primelor. chiar dacã acestea se dovedesc adeseori comp let absurde cum ar fi. învinovãþirea altor persoane NU are darul de a ne menþine sãnãtoºi. sau tineri! Sindromul experþilor Mult prea des.implicã procesul de luare a unei decizii. ºtiinþa medicalã ne spune sã facem exact ce nu ar trebui sã facem. Pasarea respons abilitãþii ne oferã o scuzã ºi o persoanã pe care o putem învinovãþi dacã lucrurile nu merg aºa cum ne-am dori noi. ideea cã femeile aflate la menopauzã au un deficit de estrogen. cã osteoporoza poate fi prevenitã cu ajutorul suplimentelor de calciu. Din pãca e. chiar dacã mâine-poimâine ele sunt înlo cuite de altele. teoria microorganismelor care stau la baza bolilor. cazul fluorizãrii apei ºi a pastei de dinþi. Teoriile sale sunt acceptate la ora actualã mai ceva ca o evanghelie. teoria benefic iilor uleiurilor de soia ºi de canola. ºi atâtea altele. lãsându-l pe seama experþilor. de pildã. 62 . cea a imunizãrii prin vaccinare. teoria legãturii dintre cole sterol ºi bolile de inimã.

cu atât mai mare este probabilitatea c a el sã fie FALS. econo isind astfel foarte multã suferinþã. arãtând cã cu cât circumstanþele sunt mai disp erate. în care aproape tot ceea ce vedem ºi auzim pa re sã fie adevãrat. Iluziile în masã În anul 1850. dar îºi revin în simþiri individual. de aceea li se ºi spune experþi. Oame ii înnebunesc în masã. Trãim într-o lume a umbrelor. cu atât mai mare este înclinaþia lor de a lua decizii absurde în masã de regulã cu ajutorul experþilor. NU AR TREBUI sã ne bazãm niciodatã pe experþi. MacKay scria lucrarea Extraordinarele iluzii în masã ºi nebunia mulþimilor. asta dacã mai suntem vii dupã ce au termi at cu noi! Un expert este prin definiþie cineva aflat la mare distanþã faþã de noi (nu poate fi nicio datã cineva din apropierea noastrã). sã NE IGNORÃM instinctele ºi s ne bazãm pe pãrerile experþilor în medicinã. Cu cât ceva este considerat într-o mai mare mãsurã adevãrat ºi cu cât ul de oameni care cred acest lucru este mai mare. El demonstra aici cât de incredibil de naivi sunt oamenii. Ei sunt cei care ne-au învãþat sã ne îndoim de iþiile noastre ºi sã nu mai þinem cont de bunul simþ. Se aflã î evoie ºi au nevoie de un ajutor imediat care sã le rezolve problema.Noi suntem învãþaþi de mici sã ACCEPTÃM fãrã a GÂNDI personal. oamenii ar putea sã previnã foarte uºor deteriorarea sãnãtãþii lor. Aceastã lege pur ºi simplu NU ar e excepþii. care funcþioneazã impecabil. Fascinaþia noastrã faþã de EXPERÞI m-a convins cã acest fenomen este IDE TIC cu cel care stã la baza Legii Birocraþiei. durere ºi bani. dar nu este. Medicina alopaticã este o eroare. Foarte puþini oam eni reuºesc sã scape din ghearele lacome ale ºtiinþei. În greºealã se aflã ºi cei care se bazeazã pe ea pentru a-º . a cãror singurã ºtiinþã te cea a manipulãrii. Viziunea lor asupra realitãþii este una tunel arã. Ea afirmã: Rezultatul final va fi exact opusul celui dorit . Sumele URIAªE de bani cum sunt cele rezultate din asigurãrile de sãnãtate le permit expe rþilor sã perpetueze ºi sã amplifice acest mecanism de înlãnþuire a opiniei publice. Cu câ rarea dumneavoastrã este mai bunã. cu atât mai rãu pentru dumneavoastrã! Experþii prind gustul ba or ºi ne oferã în schimb doar un oscior de la masa lor îmbelºugatã. Ei nu ºtiu încotro altundeva ar putea sã se îndrepte. exceptând douã situaþii comune: când nu au deloc bani sau când sunt deja morþi! Opþiunile medicale NU ar trebui sã aibã nici o legãturã cu cel care plãteºte factura. industrie sau guvernare. Oamenii îi cautã pe experþii în probleme medicale în speranþa cã îºi vor putea rezolva cu aju lor anumite probleme de sãnãtate. Dacã ar învãþa sã îºi citeascã SEMNALELE pe care le transmit propriile lor corpuri ºi sã ascu INDICIILE acestora.

Creierul nu este neregenerabil. Noul creier al persoanei surde putea acum sã audã. aºa cum se predã în ºcolile medicale. El a înþeles opera Creatorului. Ace astã viziune academicã tunelarã ne-a condus la toate problemele cu care ne confruntãm astãzi în domeniul medica l.orecta propriile decizii eronate ºi propriul mod de viaþã stupid. În consecinþã. Organismul poate regenera celule no i ale creierului. oase. pentru orice efect existã o singurã cauzã. piele ºi þe suturi conjunctive noi. nu prin intervenþie chirurg icalã. Potrivit acesteia . fibre nervoase. Ea este nerealistã. cartilagii. Flanagan a rezolvat problema auzului prin vizualizare. Noi avem capacitatea de a crea membre noi. iar ca instrument Teoria ªtiinþificã. Patrick Flanagan a inventat neurofonul un aparat menit sã-i ajute pe surzi sã audã. Modelul medicinii are la ba zã Teoria Microorganismelor care stau la originea bolilor. el s-a folosit de piele ca de o cale de a ajunge la creier ºi ca de un organ al auzului. Flanagan a intuit cã creierul este o hologramã ºi cã diferitele sale zone au capacit atea de a realiza funcþii multiple SAU de a duplica funcþiile. Gândiþi-vã la diferenþele care existã între abordarea medicinii convenþionale ºi cea a medici vibraþionale în rezolvarea problemelor unei persoane surde. Cauza ºi efectul Am vorbit mai devreme de ceea ce am numit analiza unifactorialã. Flanagan a fost un vizionar. La vârsta de 15 ani. dr. 63 . pentru orice boalã existã un singur agent patogen responsabil.

Medicina nu înþelege cã adevãrata bãtãlie pentru viaþã ºi s ontrast cu moartea ºi boala. neputând fi redusã la un procedeu ºtiinþific mecanic. . Watson a oferit ºi antidotul. deci nici manifestarea bolii. Dupã care. Dubla elice. cãci influenþeazã maniera în care percepem boala. iar problemele nu m ai contenesc. Watson. Ei nu înþeleg fenomenul vieþii pe nivelul energetic subtil. Mai existã ºi o a doua metodã ºtiinþific nescrisã. temându-se de lumina adevãrului. [ ] O descoperire autenticã nu poate fi fãcutã decât de mintea ºi sufletul unei persoa e. fiind doar un as pect procedural care impune executarea de experimente pentru eliminarea altor posibilitãþi sau construire a unor instrumente care sã-i permitã investigatorului sã descopere ceea ce cautã. Teoria Microorganismelor care stau la baza Bolii (TMB) este fundamentalã pentru pr ocesul de îmbãtrânire. ADEVÃRUL devine un produs secundar. remarcând cã descoperirile ºtiinþifice implicã mai degrabã gândirea ºi viziunea umanã. în lucrarea sa. Din pãcate. Oamenii de ºtiinþã sunt ca niºte orbi cu egouri uriaºe. Un om de ºtiinþã nu poate pune întrebãrile corecte decât dupã ce o viaþã întreagã a perienþe care l-au condus cãtre o anumitã viziune asupra operei Creatorului. Walters a continuat: Esenþa sistemului ºtiinþific este p rea întrebãrilor corecte. afirmân d: O mare parte din ceea ce se numeºte sistemul ºtiinþific nu are nimic de-a face cu ºtiinþa. Dubla elice ºi teoria microorganismelor Aceastã viziune l-a ajutat pe James D. Este vorba de adunarea fondurilor pentru un anumit proiect. sã zguduie lumea medicalã atunci când a dezvãluit jocurile de culise ale puterii. procedurile ice ºi microscoapele. gelozia ºi luptel e pentru atragerea de fonduri pentru proiecte ºtiinþifice. viziune care îl aj utã sã punã întrebarea justã. de conferinþele la care se adunã numai aceleaºi e lite ºi de publicarea revistelor ºtiinþifice . ºi mai puþin testele. care rãtãcesc prin întuneric. Este absolut evident cã nu poþi obþine rãspunsul co ect dacã nu cunoºti întrebarea justã .întrucât NU este adevãratã. ºtiinþa legitimã are de suferit. Ori de câte ori încercãm sã FORÞÃM realitatea pentru ca ea sã se cã teoriei. unul din descoperitorii moleculei d e ADN. aceasta are un impact mult mai mare asupra oamenilor de ºtiinþã ºi a descoperirilor lor. Exact aºa se petrec lucrurile ºi cu mult-lãudata metodã ºtiinþificã Charles Walters a sintetizat perfect problemele specifice metodei ºtiinþifice. se duce pe un câmp care nu are nimic de-a face cu TMB. noi nu ne putem baza pe medicinã ºi pe ºtiinþã pentru a ne rezolva problemele pe ntru simplul motiv cã cei doi factori nu cunosc care sunt acestea. Ea ne-a orbit într-o asemenea cât am ajuns sã nu mai vedem efectele subtile ºi cumulative ale obiceiurilor proaste pe car e le avem ºi ale modului de viaþã impropriu pe care îl ducem.

fiind folosite pentru o vindecare holisticã. pãtrundem astãzi într-o epocã în care realitatea corpulu fizic tridimensional ºi cea a corpului energetic. loialitatea f aþã de model împiedicã schimbarea sistemului.99999% din comunitatea me icalã o integreazã ºi trãieºte în funcþie de ea. Boala rezultã atunci când organismul viu este invadat de un micr oorganism. din proteine. care îl îmbolnãveºte. fãrã ca magia pe care o practicã asup ei sã-i poatã salva.Cea mai bunã dovadã în acest sens este chiar faptul cã experþii suferã de aceleaºi probleme c ºi restul populaþiei. Modelul susþine cã noi suntem alcãtuiþi exclusiv din substanþe chimice. apã. Toate pr e medicale convenþionale de la diagnostic ºi pânã la tratament se bazeazã pe acest model teoretic al bolii. Altfel spus. TMB este o simplã teorie. acizi nucleici. dar ºtiinþa medicalã o trateazã ca pe o scripturã. Probabil cã la fel faceþi ºi dumneavoastrã. este ca un bolovan legat de gâtul nostru! TMB este acceptatã într-o asemenea mãsurã încât 99. care aparþine lumii cu patru dimensiuni. Din pãcate. dar a rãmas valabilã pânã astãzi. Ei îmbãtrânesc. care este fals. sânge ºi carne. Ea reprezintã pi tra de temelie pe care era construit modelul medical arhaic. boala apare de nicãieri! Numai prostii Din pãcate. Un corp bioelectric sãnãtos este echivalent cu vibraþia la unison a rezultantei câmpuril or energetice ale corpului cu Pãmântul-Mamã. 64 . încep sã fie recunoscute deopotrivã. Cu toatã aceastã orbire a medicinii. grãsim i. cad pradã aceloraºi boli.

care pare imuabilã ºi eternã. Filmul The Medicine Man este pur ºi simplu un film al viitorului. Sã ne gândim numai la faptul cã în anul 1994. este vorba de o schimbare cu 180 de grade faþã de ultimii 80 de ani. Cu adevãrat. Dacã doriþi sã învãþaþi sã vã protejaþi libertãþile. semnalând în mod oficial marea schimbare care începe sã se producã de la medicina al opaticã. Aceste companii pri mesc profituri uriaºe de pe urma comerþului cu medicamente. abuzeazã într-un fel sau altul. El a fost lansat pe piaþã cu un anumit scop. la fel ca ºi Marea Piramidã a lui Cheops. 40% dintre locuitorii Statelor Unite au apelat la o formã sau alta de medicinã alternativã. Puþini medici oficiali îndrãznesc sã iasã din graniþele strâmte ale disciplinei lor. Experþii pot ignora ADEVÃRUL. Canada ºi Australia. Forþa maleficã ce animã toate aceste iºcãri de trupe este legatã de companiile farmaceutice. Agenþia spec izatã din Statele Unite (FDA) este ºi ea dispusã sã implementeze CODEX-ul negociat prin GATT.Lucrurile se schimbã Reviste de prestigiu precum Lancet ºi New England Journal of Medicine promoveazã astãz i metode de vindecare alternative. care poate fi invocatã împotriva oricãrui biroc rat sau oficial care. . Simultan. cu bunã ºtiinþã sau din neglijenþã. cãci ADEVÃRUL este prezent. bazatã pe teoriile aiuritoare ale chimiei organice. A redeveni tânãr presupune recunoaºterea aplicarea ADEVÃRULUI. care se ascund în spatele GATT (Acordul General a supra Comerþului ºi Tarifelor). revistele de specialitate ºi emisiunile de televiziune au primit undã verd e pentru a arunca în ridicol metodele naturale de vindecare. Preambul: capitolul urmãtor descrie FELUL în care funcþioneazã apa la nivelul corpului b ioelectric. care ascute competiþia în Europa. Nu este de mirare cã universul medical actual ºi sistemul e conomic în vigoare sunt sistematic zguduite. Este vorba de Legea Imunitãþii S uverane Strãine (Foreign Soverign Immunity Act). Medicii convenþionali scriu cãrþi ºi articole ca re pretind cã au autoritate. aºa cã nu sunt dispuse sã renunþe uºor la luptã. Avem ºi noi o modalitate de a rãspunde acestor provocãri. în care combat noile metode. la alte terapii mai naturale. invocând legea. de teama sã nu-ºi piardã acreditarea. de un Ce an. Presa le semnaleazã jucãtorilor importanþi cã trebuie sã ia poziþie pentru a nu pierde controlul asu procesului de tranziþie de la medicina alopaticã la cea vibraþionalã. de-a dreptul fascinant) din Pachetu l informativ. Nu vã lãsaþi prinºi în aceastã capcanã. inclusiv sã cãpãtaþi acces la terapiile aþi cele ºase casete (care conþin un curs de 12 ore. dar nu-l pot nega. Medicina alternativã se rãspândeºte astãzi în lume cu o vitezã exponenþialã. Oamenii încep sã înþeleagã faptul cã medicina conve este limitatã.

iar presiunea asupra organelor ºi viscerelor determinã umflarea abdomenului.Este un capitol de o importanþã capitalã în procesul de inversare a îmbãtrânirii. Locaþiile corporale în care durerea ºi suferinþa ating cote maxime Coaste Humerus Oasele mici ale mâinii Oasele mici ale tãlpii picioarelor Cele mai comune: #1 ºi #2 Vertebra spinalã nr. 33 Gât sau femur 65 . Elixirul Ti ereþii oferã rãspunsuri la întrebãri pe care ni le punem rareori. Coastele inferioare ajung treptat sã se sprijine de creasta iliacã. Ilustraþie Deformarea progresivã a coloanei vertebrale datoritã osteoporozei Fracturile vertebrelor toracice datorate compresiei conduc la o pierdere a greutãþii ºi la o cocoºare (cifozã) progresivã în zona toracicã.

Unele ape sunt mai umede. altele mai bine structurate. muºchii de 75%. putem pune acest lucru pe seama neglijenþei. apa purã se dovedeºte o binecuvântare fãrã e bãutura datã de Dumnezeu pentru a stinge setea oamenilor ºi animalelor. corpul bioelectric are nevoie de apã. nivelul de hidratare mai poate scãdea cu 5-10%. Apa poartã diferite nume. Ea este principalul factor di etetic care influenþeazã într-un sens sau în altul procesul de îmbãtrânire. apã Willard izatã cu valoare medicinalã. Întrebãri legate de apã Cei care cãlãtoresc prin diferite locuri din lume descriu ape atât de uscate încât aproape cã nu reuºesc sã seude atunci când fac duº. La adulþi. La vârsta de trei ani.Osteoporoza afecteazã 20 de milioane de americani. corpul uman este alcãtuit într-o proporþie mai mare de 90% din apã. Pentru a putea funcþiona. apã electrostaticã ºi apã BEV. apã miraculoasã. apã de ouã. de apã de-ionizatã. el poate ajunge la 65% la bãrbaþi ºi la 52 % la femei. din care ucide anual 300. corpurile celor mai mulþi dintre oameni suferã simultan de abuz ºi de neglijenþã. dar ºi pentru a elimina otrãvurile din sistemul nostru organic . altele mai uscate. nivelul de hidratare scade la 75%. Apa stã la baza oricãrei stãri bune de sãnãtate ºi vitalitate. Unele ape sunt pure ºi integra în timp ce altele sunt promotoare ale bolii ºi morþii. ei vorbesc de ape foarte umede. Corpul bioelectric se poate reface cu uºurinþã dupã asemenea abuzuri (într-un sens sau în altul). ionizatã. de apã filtratã prin filtre de carbon sau ceramice. apã Ange. Ele explicã în bunã mãsurã de ce îmbãtrânim ºi ne indicã ce avem de fãcut pentru t proces. Putem vorbi astfel de apã distilatã. pe seama abuzului. uºoarã. cãci influenþe azã procesul de îmbãtrânire. de apã gr ea. unele sunt mai grele. iar creierul de 75-85%. În alte locuri. Dacã avem un deficit d e apã. de apã obþinutã prin osmozã inversatã. Byrne La naºtere. Aceste cifre au o semnificaþie deosebitã. apã Ludwig. dacã avem un surplus de apã. În mod paradoxal. Pânã la moarte. apã Grander. Ce calitãþi diferenþiazã într-o mãsurã atât de mare aceastã substanþã aparent extrem de simplã? Sã fie oare vorba de fântâna din care a f st extrasã sau de pãmântul din care a ieºit la suprafaþã? Sau poate de nici unul din aceºti factori? . apã salinã. de la robinet.000. Grãsimile sunt alcãtuite într-o proporþie de 55% din apã. apã Pi. 11 Elixirul tinereþii fãrã bãtrâneþe Atât când eºti sãnãtos cât ºi când eºti bolnav. dar pentru asta are nevoie de o apã bio-activã (care sã rezoneze cu frecvenþa de vibraþie a corpului nostru)! Apa are numeroase faþete.

ce are de-a cu inversarea procesului de îmbãtrânire? Apa din corpul uman În corpul uman existã DOUÃ fluide: sângele ºi limfa. pentru a sângera.De ce au unele ape un gust atât de bun. pentru a ne sufla nasul. pentru 66 . pe ntru a respira. sunt toate la fel? De ce este fluorizatã ºi cloruratã apa în marile oraºe? De ce e ste folositã ea pentru diluarea pesticidelor ºi erbicidelor? De ce adãugãm otrãvuri (precum clorurile ºi fluorurile) la ap a noastrã de bãut? De ce le place turiºtilor sã-ºi instaleze corturile lângã râuri ºi lacuri? ªi în sfârºit. ºi altele unul atât de rãu? De ce sting setea un ele ape. în timp ce altele ne oferã o satisfacþie atât de redusã încât ajungem sã le evitãm? De ce ridicã anumite gii capele în jurul anumitor izvoare? Ce semnificaþie au acele bazine cu apã (caldã sau nu) considerate bi nefãcãtoare pentru sãnãtate (ºi în jurul cãrora s-au construit staþiuni balneoclimaterice)? De ce este folositã apa în r itualul botezului? De ce cresc mai bine plantele atunci când plouã în mod natural decât atunci când le irigãm a rtificial? Dar ploile. Apa este principalul ingredient al amân durora. Noi avem nevoie de apã pentru a transpira.

cu atât mai mare va fi calitatea adezivã a apei ºi cu atât mai mari vor fi efectele ei asupra corpului uman. La fel ca ºi în cazul anterior. RINICHII ºi INTESTINELE funcþioneazã pe bazã de apã! Apa este SINGURA substanþã alimentarã asupra cãreia putem exercita un control complet ºi d eplin. restructuratã . opþiunea mea este Apa Ionizatã cu Î oare Medicinalã. cu atât mai mari vor fi calitãþile coezive al e apei. pentru a scuipa. Apa cu o amprentã energeticã ridicatã are o mare capacitate de adeziune (de a îmbrãca lucr urile). Dacã vã veþi întoarce la diagrama moleculei de apã de la pagina xx. din cauza POR-ului ºi pH-ului ei fenomenale. Cu cât legãturile atomilor de hidrogen sunt mai puternice. lucru care nu este adevãrat . cu cât legãturile dintre atomii de hidrogen vor fi mai puternic e. chimiºtii susþin cã apa purã este apa distilatã. PLÃMÂNII. Acest procedeu dã cuvânt ului APÃ DE BÃUT o nouã semnificaþie. Apa BEV Apa afecteazã toate sistemele corporale pe nivelul cel mai fundamental al existenþei umane. din care au fost ºterse amintirile energ tice ale toxinelor. Astfel. pentru a tuºi ºi pentru a defeca. . cu atât mai multã ENERGIE va poseda ea ºi cu atât mai bine se vor simþi cei care o vor bea. veþi constata cã molecule e sunt legate între ele prin intermediul atomilor de hidrogen. opþiunea mea în legãturã cu apa de bãut este al cãrei potenþial POR este aproape identic cu cel al mediului concepþiei (mediul în care s-au aflat spermatozoidul ºi ovulul atunci când s-au unit. dar nu reuºesc sã cadã de acord asupra conceptului de puritate a apei. Experþii vorbesc adesea despre apa purã . În ceea ce priveºte apa terapeuticã . Toate cele patru cor idoare excretorii PIELEA.menstruaþie. Cu cât apa este mai coezivã. dând apoi naºtere corpului nostru). dar nu este cu adevãrat purã ºi nici sãnãtoasã! Apa cu adevãrat purã este golitã de ORICE alte substanþe în afara atomului de oxigen ºi a ce lor doi atomi de hidrogen care stau la baza moleculei sale. Apa BEV este o apã extrem de purã. o apã cu adevãrat purã trebuie EL IBERATÃ de toate frecvenþele de vibraþie care i-au fost induse de substanþele contaminante pe care le-a conþinut cândva. care acþioneazã ca un magnet ichid în interiorul corpului. Fãrã apã. membranele mucoase care cãptuºesc cãile respiratorii ºi tractul gastrointestinal nu ar putea funcþiona. Apa distilatã este mai purã decât cea de la robinet. Apa Bev este EXTREM DE coezivã. Este o substanþã energeticã orientatã cãtre dreapta. În plus. Personal. Aceºtia sunt cei care dau apei coez iunea ei. Opþiunea pe care o facem atunci când bem apã reprezintã decizia DE DEPARTE CEA MAI IMPORTANTÃ pe car e o putem lua în legãturã cu sãnãtatea noastrã.

Toþi cei care au bãut apã BEV afirmã cã: Aceastã apã are un gust diferit atât în gurã. Unghiul normal al legãturii dintre cei doi atomi este de 104. etc.Apa BEV are un gust excelent. bacterii. virusuri. Ceea ce rezultã în final este o apã cu loare 67 . ªI ASTA NU E TOT! Calitãþile enumerate mai sus sunt amplificate prin manipularea unghiurilor care exis tã între atomii de hidrogen ºi între molecule. este plãcutã la atingere. ºi legãturi între atomii de hi drogen la fel de SLABE. radioactivitate. s lãbesc amprenta magneticã a apei ºi îi diminueazã semnãtura electricã. cât ºi dup orpul ºi psihicul meu se simt mai bine atunci când beau aceastã apã ! Poluanþii care se lipesc de moleculele de apã modificã unghiurile de legãturã între atomi. Memoria ape i TREBUIE la rândul ei ºtearsã pentru a ridica potenþialul POR al acesteia. Unitãþile tradiþionale de procesare a apei sunt primitive prin comparaþie cu sistemul de filtrare BEV.. ridicând astfel ºi mai sus coeficientul POR astfel încât apa BEV devine încã ºi mai vie! Apa care conþine minerale anorganice. are un coeficient POR care depãºeºte or ice imaginaþie (fiind deci o apã cu o amprentã energeticã extrem de înaltã). Simpla eliminare a substanþelor contaminante nu este însã de ajuns. Procesul de filtrare BEV amplificã ampren ta ºi semnãtura energeticã a apei prin manipularea unghiurilor din interiorul moleculelor de apã ºi di ntre acestea. dar mai presus de orice. are un coeficient de coeziune ºi de adeziune EXTREM DE REDUS.5o la temperatura camerei ºi de 109o atunci când apa este îngheþatã. substanþe chimice toxice. în interiorul moleculelor de apã ºi între acestea. Reveniþi din nou la diagrama de la pagina xx ºi observaþi cã fiecare atom de hidrogen es te legat de un atom de oxigen la un anumit unghi.

noi secretãm o apã care conþine energ ia toxinelor dizolvate în grãsimile noastre. În traducere liberã. transpiraþia ºi plãmânii Pielea este o barierã mecanicã în calea infecþiilor bacteriene. Cei care nu obiºnuiau sã bea prea multã a devin subit mari iubitori ai acestui aliment! Apa de la robinet. inclusiv accelerarea procesulu i ei de îmbãtrânire. care ºi aºa sunt uprasolicitate. Apa BEV trebuie depozitatã în sticle sau în containere din policarbonaþi inerþi. Dacã nu bem suficient de m ultã apã. Se întâmplã frecvent ca cei care beau apã BEV sã constate atenuãri ale unor congestii ale si nusurilor sau ale plãmânilor care i-au afectat ani la rând. molecula energe ticã a corpului. PH-ul ei este de asemenea ridicat. sub forma electronilor liberi Apa oxigenatã este o apã moartã. ace te ape devin consumatoare ºi nu furnizoare de energie. Capacitatea de a transpira liber este un SEMN bun. cantitatea de energie capabilã sã elimine deºeurile în afara sistemulu fiind chiar mai redusã decât media. pielea devine tensionatã. Ele nu sunt pure. Ori de câte ori transpirãm. Acestea blocheazã canalele extrem de impor tante ale pielii de eliminare a deºeurilor ºi forþeazã circulaþia acestora cãtre rinichi. extrem de oxidatã ºi cu un coeficient POR redus. Alte tensiuni la nivelul pielii. Deshidratarea (lipsa ingerãrii unei cantitãþi suficiente de apã) nu îi permite pielii sã sca pe de toxine prin intermediul transpiraþiei. sunt generate de îmbãierea în apa de la robinet. Apa BEV NU trebuie expusã la aer sau þinutã în recipiente din plastic ori din metal. ci coeficientul POR! Pielea. Pielea care nu transpirã liber acumuleazã în þesuturile subcutanate o cantitate mare de toxine. cãci conþine un numãr suplim ar de electroni liberi care sunt folosiþi de mitocondrii pentru producerea de ATP. POR este o siglã care vine de la iniþialele expresiei potenþial de oxidare/reducere. plãmâni ºi colon. dar nu acest indicator este cel care ne intereseazã cel mai mult aici. acest lucru înseamnã cã apa are o ENERGIE suplimentarã disponibilã. cea distilatã ºi cea obþinutã prin osmozã inversatã convenþionalã NU sunt e pentru sãnãtate. Bãu ul acei ape slãbeºte pielea din interior ºi afecteazã organele interne.bioenergeticã SCÃZUTÃ. Cert este cã oricine bea aceastã apã se simte mai bine ºi are mai multã energie. . Având în vedere cã organismu este nevoit sã restructureze apa procesatã în mod obiºnuit ÎNAINTE de a o putea folosi. reducând numãr ul de electroni de înaltã valoare energeticã din apã. Obiºnuinþele alimentare se schimbã ºi ele. Pot enþialul sãu POR ridicat favorizeazã atragerea unor substanþe poluante din aceste materiale. poluatã. Apa supusã procesului de reducere este vie . iar potenþialul lor POR este scãzut.

Producþia de mucoase depinde de cantitatea de apã pe care o ingerãm.Toxinele care nu pot fi eliminate din corp sunt acumulate în depozitele de GRÃSIMI p e care corpul le produce special în acest scop. inclusiv datoritã faptului cã nivelul redus de hidratare lezeazã sistemul respi rator. Lipsa ingerãrii unei cantitãþi suficient de mari de apã accelereazã r apid procesul de îmbãtrânire. Nivelele reduse d e hidratare a þesuturilor provoacã mari tensiuni la nivelul mucoaselor secretate în gurã. Alte nevoi legate de apã 68 . Apa ºi plãmânii Plãmânii reprezintã o altã cale prin care organismul eliminã toxinele. Mucoasele îmbracã ºi protejeazã þesuturile sto acului ºi ale intestinelor. Afecþiuni precum colita. sistemul respirator ºi tractul gastrointestinal. ºi ridicã presiunea arterialã ºi pulsul cardiac. Multe simptome ale bolilor dispar ca prin farmec odatã cu cr eºterea cantitãþii de apã bãute. Ele sunt cele care transportã în afara corpului toxinele din aer. Mucoasele au un rol de lubrifiere a cãilor nazale. Ei depind ÎNTRU TOTUL de secreþiile mucoase care protejeazã aceste þesuturi extrem de delicate de substanþele con taminante din aer. proces descris în minunata lucrare Multitudinea de nevoi ale corpului legate de apã (vezi Pachetul informativ). deci implicit ºi oxigenul disponibil. diverticulita ºi sindromul colonului iritabil îºi au rãdãcinile într-o reducere a secreþiilor de mucoase. reduce volumul sângelui ºi al limfei. a celor respiratorii ºi a canalul ui vaginal. gât.

nu existã nici o deosebire între problemele masculine ale bãrbaþilor ºi cele feminine ale fe r). rezultatele nu sunt greu de anticipat. Scopul este sã fie DESC HISE cât mai multe canale de ieºire pentru a elimina o cantitate cât mai mare de deºeuri toxice. vârstnicii ºi suferinzii ar trebui sã EVITE APA DE LA ROBINET. lucru reflectat ºi de afecþiunile lor. BÃUTURILE RÃCORITOARE ºi berea sunt alimente lichide. Terapia c olonului prin utilizarea apei BEV este unul din cele mai BUNE lucruri care pot fi fãcute pentru a-þi redobândi ºi a-þi pãstra sãnãtatea. Deºi conþin apã.Atunci când vorbim de apã. Sub-hidratarea este o problemã de proporþii EPIDEMICE care afecteazã întreaga populaþie a globului. ºi îndeosebi persoanele în vârstã ºi cele suferinde notorii pentru faptul cã nu beau suficient de multã apã. Pietrele la rinichi ºi indigestiile apar atunci când nu b em suficientã apã. Oamenii rãspund foarte rapid la precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi la apa BEV cu minerale marine racemizate. Bolile ºi terapia colonului Fluxul de bilã depinde de apã. îndeosebi dacã sunt combinate cu programele de purificare a ficatului. au o cantitate excesiv de mare de toxine în corp. plinã de chimicale. fãrã aport de medicamente euforizante). myasthenia gravis. Mai mult decât toþi. Proble este uºor de remediat cu ajutorul produsului Biogenic. iar apa este una din premisele fun damentale care stau la baza acestor tulburãri. Oamenii bolnavi. acrelii ºi depresiei. Fluide precum laptele. Este vorba de o b oalã legatã de volumul redus de fluide corporale (sânge ºi limfã). cãci nu beau suficientã apã. proces ca re dã naºtere unui deficit de energie. aflaþi în imobilitate sau þinuþi la pat. Acestea sun t foarte utile însã. atât în ceea ce priveºte ingerarea cât ºi îmbãierea în ea. aceasta trebuie descompusã de organism pentru a putea fi folositã. Artrita. Dacã adãugãm dieta nesãnã sã ºi gândirea negativã. guta. sucurile. . suferã adeseori de hipovolemie. prin minte ne trece cuvântul hipovolemie. Din pãcate. Bolile colonului apar ºi se multiplicã la oamenii care nu beau suficientã apã. fibromialgia. iar sistemul lor hormonal este c omplet dat peste cap (de altfel. Combinate cu apa de la robinet. a duºurilor în trei trepte ºi a f iltrelor de baie (vezi Pachetul informativ). Impotenþa este de regulã un precursor al diabetului de tip II. lupusul sistemic ºi zeci de alte a fecþiuni rãspund imediat la corectarea nivelelor de hidratare. Majoritatea bãrbaþilor impotenþi sunt de regulã sub-hidrataþi. americanii nu prea folosesc remediile pentru colon. medicamentele prescrise de med ici reprezintã o reþetã sigurã pentru inducerea tristeþii. îndeosebi la nivelul oamenilor în vârstã (depresia este o tulburare UªOR de inversat.

Mulþi oam eni afirmã: O. n-am nevoie de nici o terapie a colonului. Ori de câte ori vedeþi un bãrbat a cãrui burtã se revarsã deasupra centurii sau o femeie al cãrei abdomen umple întreaga zonã pelvianã.5 centimetri! Diferenþa era acumulatã sub formã de materii mucoide.Din pãcate. aveþi practic în faþã un colon EXTREM DE umflat ºi de t ionat plin de deºeuri toxice! 69 . multe programe de purificare au mai degrabã efectul de agitare a sistemu lui decât de ELIMINARE propriu-zisã a deºeurilor. Când a murit cel mai popular cowboy din istoria cinematografiei (John Wayne). Diametrul unui colon sãnãtos nu trebuie sã depãºeascã 5 centimetri. luc u pe care îl putem demonstra! Atât oamenii graºi CÂT ªI cei slabi au o mare cantitate de mucoase în colonul lor. Regularitatea NU este un criteriu suficient în acest caz. Programele discutate în aceastã carte au o mare eficienþã în aceastã direcþie. Nu trebuie uitat nici o clipã cã scopul lor este ac ela al ELIMINÃRII toxinelor. lumenul (deschizãtura) prin care ieºeau deºeurile fe cale nu depãºea 2. Acumularea de deºeuri muco ide începe lavârsta de ºase ani ºi SE ÎNRÃUTÃÞEªTE cu timpul. toxine ºi medicamente. la a utopsie au fost scoase din colonul lui nu mai puþin de 35 de kilograme de materii mucoide. cãci ies cu regularitate în fieca re zi . Se spune cã miro sul depãºea orice imaginaþie! Colonul transversal al marelui actor (partea care atârnã deasupra liniei t aliei) avea un diametru de aproape 60 de centimetri! CULMEA.

prin alterarea p roporþiei de fosfor. Dacã aveþi probleme grave sau multiple de sãnãtate. Este nevoie de 40 de pahare de apã ionizatã alcalinã cu înalt efect terapeutic ºi cu un potenþial POR ridicat pentru a neutraliza efectele unei singuri cutii de suc acidulat (mai multe infor maþii despre apa ionizatã vor fi oferite la pagina xxx). viaþa sexualã se îmbunãtãþeºte. firele de pãr alb dispar în cazul unora aºa cum mi s-a întâmplat mie! ochii cãprui devin verzi! Oare ce s-a schimbat în interiorul meu? Respiraþia profundã ºi exerciþiile aerobice Respiraþia profundã ºi exerciþiile aerobice au un efect extraordinar asupra stãrii de sãnãtat . iar efectele sa le nu sunt mai puþin grave decât cele generate de consumul de alcool. Respiraþia profundã are ºi efectul uluitor de a amplifica puterea de concentr are mentalã. Aceºtia afecteazã nefronii (filtrele) rinichilor ºi dezechilibreazã pH-ul corpului. Zahãrul din bãuturile rãcoritoare neutralizeazã ionii minerali din organism. îndeosebi dacã este combinatã cu o clismã la f icat. Bãuturile rãcoritoare sunt acceptate într-o mãsurã atât de mare la scarã socialã deoarece sun . stimularea activitãþii imunitare ºi creºterea numãrului de leucocite. durerile devin mai uºor de suportat. Ei sunt predispuºi cãtre infecþii ºi favorizeazã formarea þesuturilor cicatrizate. dar ºi a bunãstãrii interioare. Plãmânii slãbiþi nu pot prelucra o cantitate suficientã de oxigen. cu ioni de sodiu ºi aluminiu (d e la cutiile în care sunt ambalate). va trezi aproape instantaneu la viaþã co rpul prin eliminarea grãsimilor din jurul ficatului ºi amplificarea fluxului de bilã. combinarea remediilor pentru purificarea fi catului cu cele pentru colon. la care se adaugã terapia cu precursori racemizaþi ai hormonilor. Slãbirea s stemului respiratoriu anticipeazã numeroase boli inclusiv efectul Rouleau (sângele îngroºat). iar îndulcitoarele artificiale precum asp artamul distrug ficatul. ªi nu uitaþi: respi aþia profundã nu costã nimic! Bãuturile rãcoritoare Consumul de bãuturi rãcoritoare în societatea industrialã este epidemic. Elesunt ÎNCÃRCATE cu acid fosforic. precum ºi accelerarea eliminãrii energiei toxice din plãmâni. Bãuturile rãcoritoare dau peste cap echilibrul calciului în organism. Yucca Blend ºi consu mul ceaiului de Kombucha8. nici elimina suficiente toxine înapoi în aer. Aceste terapii simple ºi eficiente amelioreazã rapid starea de sãnãtate prin creºterea nivelului de oxige n din sânge ºi din þesuturi. Numele de soda9 derivã de la cantitatea mare de sodiu pe c are o conþine orice bãuturã rãcoritoare.Remedii pentru colon în sticluþe Terapia colonului este extrem de eficientã. Veþi constata cum pãrul înc epe sã creascã din nou. vechi de 14 zile (preparat în casã).

nu sunt deloc sigure! Noi le privim cu alþi ochi d ecât cafeaua. Producþia de energie ºi apa Corpul uman foloseºte oxigenul din apã pentru respiraþia celularã . Numele popular al oricãrei bãuturi rãcoritoare la americani. transmiþ e regulã de la o persoanã la alta (nu se cumpãrã din magazine). 8 N. drogurile ºi alcoolul deoarece efectele lor se manifestã abia dupã perioade lungi de t imp NICIODATÃ în timp real prin comparaþie cu consumul lor. 9 N. care presupune transportul atomilor de hid rogen în interiorul mitocondriilor. un proces catalitic. Este vorba de o ardere fãrã flacãrã.onsiderate sigure pentru sãnãtatea umanã. Tr. asemãnãtor socatei. droguri sau alcool. tutunul. Ceaiul de Kombucha este obþinut dintr-o culturã vie de ciuperci (unii spun alge) þinute în apã. Ei bine. care prolifereazã extrem de rapid ºi dau un gust sifonat apei. Lista bolilor asociate cu bãuturile rãcoritoare este interminabilã. dependenþii de bãuturi rãcoritoare nu d iferã prin nimic de dependenþii de tutun. la nivelul cãrora sistemul de transport al electronilor elibereazã aceºt i electroni în vederea respiraþiei celulare ºi a producerii moleculei de energie ATP. toate pot fi inversate. enzimatic. Se gãseºte ºi la noi în þarã. Mitocondriile din celul ele noastre folosesc acest oxigen pentru arderea (oxidarea) glucozei printr-un proces numit glicolizã. Din fericire. În realitate. 70 . cafea. Tr.

) ºi cancer. Fãrã un POR ridicat. pH-ul este lipsit de semnificaþie. chimiei ºi valenþelor. Sistemul de filtrare a fluxului de apã necesitã un aparat suplimentar pentru a obþine acest efect. adicã având un pH de 10un POR de (-) 600-900. POR ºi mãrimea molecularã sunt manifestã iniþial o respingere crize de vindecare . În schimb. Unii oameni aparentã a acestor ape. fibrom ialgie. Procesul implicã un transfer al electronilor elementelor acide racemizate (precum sulful ºi fosforul) cãtre elementele alcaline (precum calciul ºi magneziul). Apa oxidatã ºi apa redusã cu un înalt efect terapeutic Apa cu valoare terapeuticã cu un potenþial POR ridicat NU POATE ºi NU TREBUIE obþinutã din apã de la robinet! Aceasta din urmã este mult prea poluatã. Ele sunt uºo r de asamblat ºi au devenit preferatele mele. În continuare sunt f site minerale racemizate pentru a ridica nivelul de rezistivitate al apei pe nivelele necesare. Ionizarea apei de la robinet concentreazã ºi dã viaþã substanþelor poluante. boli cardiovasculare. cãci eliminã toxine într-un ritm prea rapid. Coeficient ul POR mãsoarãnivelul electronilor liberi dintr-o soluþie. Apa ionizatã medical este folositã îndeosebi în clinicile japoneze pentru a-i vindeca pe oameni de diabet. Aceastã apã sfideazã toate legile fizicii. ridicarea potenþialului apei la o valoare medicinalã (terapeuticã) presupune un echipament CLINIC EXTREM DE SCUMP. combinarea p . iar frecvenþa ei de vibraþie este g reºitã. De menþionat însã cã sistemele de filtrare a fluxului de apã au unele av antaje suplimentare în cazul în care sunt folosite de familii numeroase. În acest fel. Ridicarea coeficientului POR ridicã automat ºi pH-ul apei. tulburãri nervoase ºi ale þesuturilor conjunctive (artritã. coeficientul factorii care controleazã activitatea biologicã în interiorul corpului. myasthenia gravis. Puritatea. pH-ul. etc. În Japonia. apa capãtã o putere de vindecare de-a dreptul miraculoasã. Pentru a produce aceastã apã este necesar mai întâi sã obþineþi apa BEV. ceea ce co nfirmã faptul cã toþi cei care promoveazã pH-ul ca factor de vindecare nu ºtiu ce vorbesc. lupus.Apa BEV. PH-ul este un indicator care mãsoarã nivelul de aciditate ºi de alcalinitate. Scopul nostru este de a obþine o apã redusã cu valoare medicinalã. provocând astfel Apa ionizatã cu un potenþial POR ridicat. dar mai ales apa ionizatã cu efect terapeutic ºi conþin un mare numãr de electroni liberi. ceea ce conduce la un potenþial POR s ut. Sunt fericit sã vã pot anunþa cã începând din luna ianuarie 1996 aveþ la dispoziþie în Statele Unite un echipament special care poate fi folosit acasã pentru p roducerea unei ape ai cãrei parametri îi DEPêESC pe cei ai apei folosite în aceste clinici speciale.

În timp ce apa acidã este oxidatã (prin reducerea numãrului de electroni). Nimic nu poate trece de ea! Apa oxidatã (acidã) cu un POR ridicat face ca pielea sã devinã frumoasã. 71 . ciupercile ºi sporii cu care intrã în contact.H-ului cu POR conduce la obþinerea unui produs foarte valoros. pe care îl puteþi împãrtãºi cu familia ºi cu ietenii dumneavoastrã. vindecã rãnile ºi in ile ºi dã naºtere unei înfãþiºãri tinereºti. În schimb. bând în acelaºi timp o apã alcalinã cu valoare dicinalã ºi cu POR ridicat. ea NU arde þesuturile delicate precum cele din jurul o chilor.5-2.4. apa alcalinã este redusã ºi încãrcatã cu un masiv de electroni suplimentari. aceastã apã distruge TOATE bacteriile patogene. Piciorul sãu s-a refãcut într-o perioadã de 90 de zile! Apa alcalinã cu POR ridicat este opusul exact al apei acide cu POR ridicat. iar POR depãºeº (+) 1. PH-ul ei este de 1.200. Deºi are un pH extrem de mic. virusurile. Apa acidã oxidatã este folositã pentru uz extern. Avem la dispoziþie o casetã ºi niºte ilustraþii care prezi z care a reuºit sã-ºi regenereze piciorul amputat cu ajutorul apei! Omul nu a fãcut altceva decât sã îºi îmbã ciotul într-o apã acidã cu valoare medicinalã ºi cu POR ridicat.

Este o realitate confirmatã de toþi cei care o beau! Saunele cu infraroºii la distanþã regenereazã corpul prin neutralizarea deºeurilor acide d in þesuturi ºi prin accelerarea metabolismului (vezi paginile xxx ºi xxx). ceea ce conduce la o oxidare incompletã a glucozei din sânge. aº ÎNCETA pe distrugerea ficatului meu din cauza medicamentelor ºi aº începe imediat procesul de de toxificare ºi regenerare. organismul eliminã lactatul ºi cel elalte deºeuri.5. este eviden t cã aveþi nevoie de îngrijiri suplimentare. C ontrolul terenului este conceptul care a stat la baza creãrii apei BEV. apa ioniza tã cu înaltã valoare terapeuticã aduce beneficii incredibile tuturor celor care o folosesc (producând-o c hiar acasã la ei). În timpul somnului. Un pH acid (sub 7) indicã cu totul alte circumstanþe. scãzând astfel valenþa ei pozitivã. dar redã controlul asupra corpului adevãratului sãu posesor. despre care ea afirmã cã este normal . O asistentã care îmi este prietenã mi-a spu s cã 90% din analizele pe care le face indicã un pH al urinei cuprins între 5-5. Urina Urina este un produs metabolic al rinichilor. Le-aº da astfel o lecþie binemeritatã. lactatul este produsul unei oxidãri incomplete. Oboseala ºi apa Oboseala este un SEMN cã trupul a acumulat o cantitate excesivã de acizi. Dacã vã simþiþi tot timpul obosit ºi aveþi nevoie de mai mult somn decât ar fi normal. Atunci când facem un efort fizic excesiv ºi experimentãm dureri musculare. Un pH alcalin (peste 7) indicã anumite circ umstanþe. Îndeo sebi pH-ul urinei este un indicator extrem de important. PH-ul urinei majoritãþii oamenilor este sub 6. Capacitatea de a produce aceastã apã vã permite sã vã debranºaþi de la sistemul medical ºi preluaþi controlul asupra vieþii ºi sãnãtãþii dumneavoastrã ºi ale familiei dumneavoastrã. Aceastã apã NU vindecã boala. Apa ionizatã cu POR ridicat vã va ajuta imediat sã vã regãsiþi energi ºi sã obosiþi mai greu. iar rezerv ele de ATP sunt reduse. Analiza ei aratã ce se întâmplã în corp. Lactatul apare atunci când nu existã suficient oxigen la ni velul celulelor. Lactatul este sarea acidului l actic. înseamnã cã suntem o naþiune cu o populaþie i sãnãtate este . La fel ca ºi monoxidul de carbon emis de automobile. Dacã pacienþii ei reprezintã media întregii populaþii. ave m de-a face cu o cantitate excesivã de acizi în sistem. Sã nu mã înþelegeþi greºit: dacã aº suferi de o boalã degenerativã de orice fel. care este la rândul lui un produs secundar al procesului de fermentaþie. demonstrându-le experþilor cã greºesc. trãind mai mult cât oricare dintre ei.Reducerea este un concept care aparþine biochimiei organice ºi indicã o îmbogãþire a unei su bstanþe cu electroni suplimentari. Alãturi de apa BEV.

În general. mai trebuie luate în considerar e ºi pH-ul sângelui ºi al salivei. la un pH de 8.5. ceea c e înseamnã cã nu conþine forþa vieþii ºi cã este extrem de toxicã. a ciditatea sau alcalinitatea creºte sau scade de zece ori. Ac esta este pH-ul normal! PH-ul redus al urinei este un PREVESTITOR al cancerului. Este puternic oxidatã. Cancerul apare atunci cân d pH-ul urinei scade la 4. apa de la robin et este de zece ori mai alcalinã decât 72 . Cu fiecare unitate cu care ne deplasãm în sus sau în jos de-a lungul scalei pH-ului. iar cele ce vor urma (inclusiv lucrãrile din Pachetul informativ) vã vor oferi remediile necesare pentru a schimba situaþia. deºi este clasificatã drept potabilã . PH-ul apei ºi sodiul Apa de la robinet are de regulã un pH cuprins între 7-9. A rezultat un pH de 7. Pentru ca acest indicator sã fie concludent. Am rugat-o sã-mi verifice ºi propria urinã.SERIOS ameninþatã. Elementele pe care le-am discutat pânã acum descriu cauze le acestei situaþii. fluidele corporale cu un pH scãzut semnificã veºti proaste ºi un SEMNAL cã trupu l dã o luptã pe viaþã ºi pe moarte la nivel celular. indifer ent dacã este vorba de o etapã incipientã sau avansatã. Astfel. PH-ul redus semnaleazã o boalã degenerativã.2.

8. Carbonatul de calciu (varul). nici DUMNEAVOASTRÃ nu ar trebui sã o Atunci când apa de la robinet are un pH mai mare de 7. Atunci când ies la analize. dar mai ales hidroxidul de so diu (leºia) pentru a schimba pH-ul apei din canalizare. cu atât mai micã este cantitatea de deºeuri pe care o poate ELIMINA apa. degenerare. m dicii cer pentru analizã o mostrã de urinã de la prima urinare din ziua respectivã. Este nevoie de FOARTE MULTE substanþe poluante ºi minerale dizolvate pentru a ridica pH-u l apei de la cel ideal.2. Acelaºi lucru este valabil ºi în cazul celor care asimileazã prea multã sare (fãrã sã bea suficientã apã). pe bunã dreptate numite astfel. . Aceasta este mult mai închisã la culoare ºi are un miros puternic. De aceea. Urina celor care nu beau suficient de multã apã aratã la fel ºi în timpul zilei. urinarea poate fi chiar un proces d ureros).la un pH de 7. Substanþele poluante au o energie orientatã cãtre stânga ºi un impact negativ asupra corpului. hialinã ºi proteine plasmatice (albuminã) care au luat forma tuburilor minuscule ale rinichilor prin care au trecut. din c auza scalei logaritmice. Cu cât aduce un aport mai mare de substa nþe prin ingerarea ei. la unul de 8 sau 9. bolnavilor de cancer li se interzice cu desãvârºire sã bea apã de la robinet. Albumina este o proteinã plasmaticã ce poate fi gãsitã în sânge ºi în limfã. Aceste tuburi colecteazã urina ºi eventualele deºeuri pe care le conþine aceasta. sub-hidratare ºi un exces de sãruri minerale. cu atâ mai micã este energia disponibilã pentru cei care o beau. dar urineazã puþin (în aceastã situaþie. aluminiul ºi potasi ul ridicã pH-ul apei. de 6. sodiul. urina ar trebui sã aibã între mese culoarea paiului ºi dupã mese o culoare galben strãlucitoare. În schimb. ele reprezintã un INDICATOR DE ALARMÃ! Indicã un dezechilibru al pH-ului. dar sodiul este foarte toxic pentru celule. Deºeurile ºi albumina din urinã În urinã se gãsesc uneori depozite de deºeuri. la un pH de 9. Cu cât apa conþine mai multe substanþe. înseamnã cã ea conþine o mare can titate de substanþe poluante ataºatã de moleculele sale. atestând de fiecare datã un dezechilibru. Poate indica o infecþie u rinarã sau ceva mai rãu cum ar fi probleme la nivelul nefronilor rinichilor (filtrele de sânge). ea este de o mie de ori mai alcalinã. Hidroxidul de sodiu (NaOH) este extrem de alcalin (pH 12). sau î celor care transpirã mult. Este vorba de depozite de sãruri minerale (cum sunt cele din apa de bãut). Prezenþa ei NU e eascã în interiorul urinei. Dacã doriþi sã rãmâneþi sãnãtoºi ºi sã aveþi o longevitate de invidiat. Municipalitãþile oraºelor folosesc toate aceste substanþe. De regulã. Analiza urinei oferã foarte multe informaþii. Un lucru este ce rt: albumina în urinã este un indicator clar al procesului de îmbãtrânire. Dacã beþi o cantitate suficient de mare de apã.

Pentru inimã.Dacã veþi þine un post negru cu suc de lãmâie ºi miere timp de trei zile. alcãtuite din deºeuril e proteinelor plasmatice cum este acidul uric. Tulburãrile cardiace conduc în mod evident la o slabã funcþionare a rinichilor ºi la acumularea unui exces de toxine în fluidele limfa tice ºi în þesuturi. vã recomand lucrãrile Miracolul postului negru ºi Remediul perfect pe care îl produce corpul (în car e este descrisã urinoterapia bãutul urinei în scopuri terapeutice). iar plãmânii sãi sunt încãrcaþi cu aceste fl Restaurarea bunei funcþionãri a rinichilor poate fi obþinutã cu ajutorul unor preparate precum Aspar-Max ( sparanghel racemizat). rinichii nu mai funcþioneazã corect. vã recomand Yucca Blend ºi Apã Ionizatã cu valoare medicinalã. Pentru a afla mai multe informaþii interesante le gate de acest proces. prima urinã din c -a doua zi va fi extrem de întunecatã la culoare. de culoare maroniu închis. este bine sã ºtiþi cã inima sa cedeazã (nu-ºi mai face datoria). Dacã auziþi cã cineva este pe moarte din cauza unor disfuncþii ale unei inimi congestive . ceea ce conduce la o supraîncãrcare a sistemului cu toxine ºi fluide. Intestinele 73 . Dacã o veþi colecta într-o sticluþã transparentã. puteþi folosi un Aparat Biogen ic de Masaj al Limfei. PAC ºi minerale marine racemizate. Conexiunea dintre rinichi ºi inimã Nefronii rinichilor filtreazã peste 900 de litri de sânge pe zi. Pentru eliminarea proteinelor plasmatice. veþi tata cã în ea se formeazã CRISTALE cu o formã de diamant.

lucrurile se schimbã ºi odatã cu ele ºi starea noastrã de sãnãtate. . primul lucru pe ru golirea intestinelor. Când þi- Cuvântul intestine (bowel în limba englezã) provine din francezã ºi din latinã. Specialiºtii sãi ºtiau cã audienþa spectacolelor lui Welk era alcãtuitã din oameni cu vârste de peste 40 d ani þinta perfectã de piaþã pentru ei! La ora actualã. cãci tonusul musculaturi i organelor viscerale (din cavitatea abdominalã) este bun. iar recuperarea a venit foarte rapid. prima întrebare pe care v-o va pune va fi: lit ultima oarã intestinele? Rãspunsul oferit reprezintã pentru el un adevãrat diagnostic. La 2. Dupã numai 15 minute. Nu am luat nici un medicam ent. Hemoroizi. febra a scãzut la 37o. organismul meu s-a epuizat ºi m-am îmbolnãvit de gripã. dar rezultatele erau nenumãrate alte destinaþii utile. am fãcut eforturi foarte mari. Clismele ficatului ºi remediile pentru c olon pot fi de mare ajutor. Masajul abdominal cu un roller (aparat de masaj cu roþi) biogenic al limfe i poate elimina cantitãþi uriaºe de deºeuri toxice. La origini în emna cârnat (intestinele chiar seamãnã cu un cârnat). Pe mãsu rã ce îmbãtrânim. Când noi. singurul lucru care mi-a trecut prin minte a fost sã fac un duº rece. miºcarea intestinelor este regulatã. Dacã vã veþi adresa unui medic clasic . puteþi sã-i rãspundeþi: Mi-am golit cârnatul acum o zi acum o sãptãmânã. iar efortul fizic este mult mai intens. eliminarea constipaþiei. Detestam acest lucru. problema este realã! Problemele legate de intestine sunt asociate cu disfuncþiile ficatului. prostatã . Nu m-a ajutat cu nimic! Disperat. apa poate avea itã pentru reducerea febrei. copiii. Nu era spectacol sã nu facã haz pe se ama laxativelor. În anul 1983. aceastã þintã de piaþã ar începe de la vârsta de cinci ani. ului de bilã din ficat. Se spune despre Gandhi cã îºi întreba în fiecare zi soþiile dacã ºi-au golit intestine Chiar ºi Lawrence Welk pãrea obsedat de constipaþie. Freud spunea cã în primii ani de viaþã suntem obsedaþi de defecaþie. o dietã alim entarã nesãnãtoasã. Compania de laxative cu care avea contract avea o echipã de marketing foarte inteligentã.00 dimineaþa. im. El a numit aceastã perio dã: etapa analã. constipaþie. Ea poate fi folo curãþarea colonului ªI pentru stimularea flux care îl fãcea mama era sã ne facã o clismã pent întotdeauna foarte eficiente. Temperatura mi-a urcat la 40o. Mã simþeam foarte rãu. mi-am fãcut o iriga re a colonului ºi mi-am golit intestinele. eram bolnavi. Data viitoare când veþi fi întrebat de medic când v aþi golit intestinele.Atunci când suntem tineri. etc. un sistem hormonal haotic ºi sub-hidratare. Terapia cu ajutorul apei În afarã de bãut ºi spãlat.

merele. REÞINEÞI-VÃ PE CÂT POSI rinare. pe stomacul gol. dietele bo gate în legume crude. Fibrele alimentare reþin apa ºi acþioneazã ca o mãturã intestinalã ºi ca un lubrifiant în tim efecaþiei. chiar dacã simþiþi cã vã va exploda vezica! Urinãrile frecvente împiedicã miºcarea intestinelor ºi accel procesul de îmbãtrânire. stimuleazã peristaltice (miºcãrile ritmice ale intestinelor) ºi produce gaze ºi crampe. Oamenii cred cã hemoroizii apar din cauza statului pe scaune tari. O vezicã urinarã plinã exercitã o anumitã presiune asupra colonului. nu ºtiu dacã unul singur vã va rãspunde: APA ! Dacã sunteþi constipat. nu trebuie sã neglijaþi niciodatã aceastã afecþiune. Aportul de apã menþine umezeala ºi moliciunea deºeurilor fecale. Alte remedii naturale pe care le puteþi folosi sunt Colon Prep Formula. La fel sunt colita ºi diverticulita. prunele uscate ºi bãutul unor cantitãþi mari de ceai de Kombucha. Lipsa apei conduce la u scarea acestora. Dacã veþi întreba o sutã de medici ce anume cauzeazã constipaþia ºi hemoroizii. lucru la fel de puþin adevãrat. etc. continuaþi sãbeþi apã de fiecare datã când urinaþi. De ceea. Acestea sunt însã PROSTII. care intens ificã miºcarea intestinelor.Hemoroizii ºi apendicita sunt veri primari. Ulterior. În timpul zilei. pe obiecte reci . iar împreunã alcãtuiesc o echipã teribilã! Toate sunt precedate de constipaþie. beþi trei pahare MARI de apã dimineaþa. Fie care o favorizeazã pe cealaltã. 74 . ªoferii de camion cred cã boala se datoreazã scaunelor neergonomice. vibraþiilo r maºinii ºi drumurilor proaste.

aceºti bãrbaþi nu mai pot produce apã! Atunci când un bãrbat este tânãr. în timp ce a femei se umflã tiroida. Pietrele la vezica biliarã nu sunt altceva decât pietre la ficat (care se desprind d e acesta ºi se acumuleazã în vezicã) ºi pot avea mãrimi diferite. Procesul este mult mai profund decât metodele superfici ale folosite de medici în ultima sutã de ani. sub-hidratarea ºi dietele alimentare sãrace în substanþe nutritive. Din nefericire pentr u ei. aso ciate cu obezitatea. Depozitarea lor conduce la blocarea canalelor bil iare. . au pietre la ficat. Primul lucru pe care îl face medicul în aceste cazuri este sã verifice prostata bãrbaþilor ºi orice deformare a þesuturilor sau întãrirea cervixului la femei. Folosiþi preparate p ecum Yucca Blend. Ajuns între douã u se mai gândeºte decât cum sã facã bani. La bãrbaþi. care restricþioneazã fluxul urinei prin uretrã. Cea mai sãnãtoasã manierã de a scãpa de e le constã într-o clismã a ficatului. el nu se gândeºte decât sã facã dragoste. care gene reazã o fixare a toxinelor la nivelul încheieturilor ºi a þesuturilor conjunctive. iar restul sãptãmânal.50% dintre bãrbaþii cu vârste peste 45 de ani au tulburãri subclinice ale prostatei. Constipaþia determinã o umflare a col onului. adulþii trebuie sã facã o serie de ºase clisme. împiedicându-le sã iasã din organism ºi ccelerând astfel procesul de îmbãtrânire. cãci este TOXICÃ. ce provoacã dureri. corpul fiind deja supraîncãrcat. Nu folosiþi intern sarea amarã. cãci nu mai au unde sã fie depozit ate. Când ÎMBÃTRÂNEªTE. rigiditate ºi degenerare. inclusiv copiii. le veþi putea obþine pe toate trei! Preambul: în capitolul urmãtor veþi învãþa cum puteþi economisi mii de dolari pentru facturil dentistului ºi cum sã vã simþiþi bine! Aruncaþi pietrele! Pietrele la ficat BLOCHEAZÃ fluxul deºeurilor acide. care exercitã astfel o presiune asupra prostatei. O soluþie mai simplã ºi mai sigurã constã într-o clismã la fic Toþi oamenii. În mod normal. AMBELE tulburãri au drept cauzã un dezechil ibru hormonal. Din acest motiv. Inflamarea care rezultã este numitã prostatitã. Adevãrata problemã este legatã însã de dezechilibrele hormonale SEVERE ºi de constipaþie. Bãrbaþii în vârstã sunt vestiþi pentru incapacitatea de a urina plenar (ei urineazã picurat n cauza umflãrii prostatei. De multe ori. cea de-a doua la un interva l de trei sãptãmâni dupã prima. nu se mai gândeºte decât cum sã producã apã! Dacã veþi învãþa sã redeveniþi tineri. toxinele erup în afarã sub formã de coºuri sau psoriazis. bacteriile migreazã dinspre c olon cãtre prostatã. cea care se umflã este prostata. Pietrele la ficat conduc la o acumulare a acizilor în þesuturile corpului. necesitând deseori o operaþie chirurgicalã urgentã.

PAC. Mai devreme sau mai târziu. noi o facem de regulã în termeni de alb ºi neg ru: Mã simt bine! . Orice om are asemenea pietre! Pânã la vârsta de 52 de ani. colorate în verde. Procesul este sigur ºi nu este deloc dureros. autorul lucrãrii de faþã a fãcut 1 clisme ºi a eliminat câteva sute de pietre. negru ºi roºu. el se întoarce acasã ca sã cotcodãceascã! John Thomas Atunci când descriem felul în care ne simþim. 12 Mã simt bine Stresul este la fel ca un pui de gãinã. Biogenic Colon Prep Formula ºi soluþii pentru înmuierea pietrelor. Veþi putea observa pietrele plutind în apa de la toaletã. ma ro. 75 . Nu mã simt bine! Nuanþele intermediare nu ne plac.

Ele conduc la acea stare aerobã deopotrivã la nivel mental ºi fizic. înseamnã cã aveþi probleme! . Respiraþia profundã genereazã un surplus de oxigen. Deºi ni se pare cã îmbãtrânim în dimensiunea fizicã (în planul tridimensional fizic). Exerciþiile fizice ºi activitatea susþinutã amplificã puterea de rezistenþã a corpului ºi cap tatea respiratorie a plãmânilor. SEMNELE exterioare sun t observabile ºi reprezintã dovezi clinice ale bolii. Medicii se folosesc de SEMNE pentru a diagnostica bolile. Respiraþia externã este un proces mai degrabã mecanic care se petrece la nivelul plãmânilor. la pat sau eventual într -un spital. o mai mare rezistenþã. ºi mult mai târziu poate fi remarcat în ogli dã. Boala clinicã este OFICIALÃ! Când vã aflaþi într-o stare clinicã . întrucât se petrece ÎN INTERIORUL celulelor. descrierea noastrã capãt intermediarã. Pe de altã parte. reprezentând dovezi subclinice cã ceva nu este în regulã. Atunci când suntem anaerobi. în timp ce respiraþia internã este oa recum esotericã. Respiraþia Atunci când suntem aerobi. în timp ce respiraþia profundã îi permite corpului sã îºi elimine toxinele ºi declanºeazã pro e reîntinerire. proces din care rezultã moleculele de energie ATP. SIMPTOMELE nu sunt observabil e. Aceste molecule reprezintã însãºi esenþa alimentaþiei. ajutându-ne în schimb sã înþ DE CE ne simþim bine sau rãu. Glucoza (zahãrul din sânge) este arsã (oxidatã) la nivel celular. avem aer . în realitate acest oces reprezintã un concept energetic care transcende planul tridimensional în care ne trãim viaþa fizicã. unei lipse de energie ºi unei p uteri reduse de focalizare. Respiraþia superficialã dã naºtere unui deficit de oxigen. Schimbul de dioxid de carbon ºi oxigen care se petrece la nivel celular est e numit respiraþie internã. Clinic ºi subclinic Procesul de îmbãtrânire începe la nivel celular. mul tã energie ºi o mare putere de focalizare. nu avem aer . Respiraþia se produce pe douã nivele: unul extern ºi altul intern. Cuvintele nu mai par sã aibã aceeaºi semnificaþie. Schimbul de dioxid de carbon (CO2) ºi oxigen (O2) la nivelul plãmânilor este numit res piraþie externã. Omul bolnav clinic se aflã de regulã sub supraveghere medicalã. i sunt influenþate de felul în care respirãm.Dacã înlocuim cuvântul bine cu aerob ºi cuvântul rãu cu anaerob. Ambele stã Respiraþia superficialã stimuleazã acumularea de toxine în þesuturi ºi accelereazã procesul d îmbãtrânire.

Ea se petrece pe nivelul e nergetic subtil al existenþei noastre. Din pãcate. Reprezintã o stare existenþialã gri (nici albã. Din pãcate. descrisã un ori prin sintagma nu mã simt prea grozav . sperând cã vor dispãrea de la ine. Oamenii ignorã adeseori aceste senzaþii. nici neagrã). aceastã situ face ca ceea ce este anormal sã fie considerat drept normal. dând naºtere SEMNELOR clinice ºi conducând la diagnosticul oficial al medicului. Cei mai mulþi dintre oameni îºi trãiesc viaþa pe nivelul SUBCLINIC. ele se agraveazã în timp. Un corp cu o amprentã energeticã sãnãtoasã are nevoie de agenþi aerobi nepatogeni pentru a-ºi menþine starea de sãnãtate la apogeu.Aspectul subclinic este etapa ocultã sau ascunsã a bolii. În consec sunt consideraþi poli sau pleo morfici. Agenþii aerobi sunt de regulã microbi nepatogeni cãrora le p lace mediul BOGAT în 76 . în acea zonã gri situatã adevãrata starea de sãnãtate ºi boala clinicã (recunoscutã oficial). cãci se adapteazã la mediu ºi nu sunt specii difer ite de organisme decât în aparenþã. ceea ce conduce la grave neînþelegeri. Microbii Microbii îºi schimbã forma în funcþie de mediu ºi de starea sãnãtãþii gazdei lor.

Când tehnicianul dentar eliminã placa depusã pe dinþi. Toþi trãiesc în interiorul sângelui. ci perci ºi fungi. sau în agenþi facu ltativ anaerobi (microbi care tolereazã oxigenul. pioreea ºi gingiile care sângere azã. ºi E. el modificã mediul natural al bacter . reprezintã indicatori ai unei activitãþi microbiene în interiorul gurii ºi ai unui pH dezechilibrat al fluidelor corporale. Procedeul este desãvârºit de o clismã a ficatului pentru dez-acidizarea salivei ºi ridicarea pH-ului. sângele nostru devine un purtãtor al SEMINÞELOR propriei noastre distrugeri. Aceste bacterii facultative nu fac altceva decât sã îºi creeze mediul de care au nevoie pentru a-ºi duce la îndeplinire munca. coli un anaerob facultativ EXTREM DE important care trãieºte în colon. care favorizeazã instalarea ºi înmulþirea agenþilor anaerobi. Dacã amprenta energeticã a corpului devine orientatã cãtre stânga. Microbii patogeni au fost cândva organisme prietenoase care s-au transformat în duºmanii organismului care îi gãzduieºte. responsabile printre altele de botulism (o boalã mor talã). amplificând nivelul de oxigen din organism ºi punând în circulaþie substanþele nutritive. Pãcatele tatãlui se rãsfrâng asupra noastrã pânã la a zecea generaþie (ºi dincolo de ea) . Printre ei se numãrã diferite bacterii. Printre microbii cei mai comuni organismului uman se numãrã: stafilococul un agent a erob implicat deseori în infecþiile pielii. Ele nu îºi pot desfãºura activitatea decât în mediul u salive cu pH redus. Situarea pHului oricãrui fluid corporal în afara mediei normale poate fi tradusã printr-o boalã aflatã deo camdatã pe nivel subclinic. clostridium un anaerob facultativ care produce enterotoxine (entero = legat de toxine de origine intestinalã). Problemele periodontale sunt uºor de tratat ºi de vindecat cu ajutorul unui irigator dentar biomagnetic. pentru a o elimina de pe suprafaþa pãmântului. pe care le ELIMINà din organism. PH-ul redus al salivei. substanþã care dizolvã smalþul dinþilor. Cariile ºi placa dentarã Cariile ºi afecþiunile periodontale cum sunt gingivita. Bacteriile care produc cariile dentare secretã o substanþã protectoare pentru a se apãra de aer (oxigen). Unul din motivele pentru care oamenii care fac exerciþii fizice se bucurã de o stare de sãnãtate mai bunã este acela cã efortul pune în miºcare fluxul de sânge ºi de limfã. dar nu au nevoie de el).oxigen. in clusiv deºeurile metabolice ºi dioxidul de carbon. Un colon constipat este un mediu anaerob. aºa cum am fost învãþaþi la ºco n momentul concepþiei. sângelui sau urinei reprezintã un semnal de alarmã foarte impo rtant. care NU este un mediu steril. rãzbunându-se pe el. Scopul formelor de viaþã patogene este sã ATACE gazda atunci când aceasta este slãbitã ºi sup sã unor tensiuni. agenþii aerobi su ferã mutaþii care îi transformã în agenþi anaerobi (microbi care preferã un mediu neoxigenat). virusuri.

pacientul trebuie sã revinã ºi s e supunã din nou ºi din nou aceleiaºi operaþiuni. gingivita. Unii dentiºti acoperã dinþii cu un înveliº din plastic pentru a piedica instalareabacteriilor. Acest aparat simplu vã poate ajuta sã economisiþi o micã av ere din facturile dentare. fãrã a rezolva definitiv problema. sângerarea gingiilor ºi pioreea ot fi tratate CU UªURINÞÃ cu ajutorul unui aparat simplu ºi ieftin numit irigatorul dentar biomagnetic ca re foloseºte apa platã (vezi pagina xxx ºi pachetul informativ). Placa.ilor anaerobe. În timp. mai bine cumpãraþi-vã un irigator ic ºi rezolvaþi-vã singuri problemele. dar NU împiedicã formarea unei noi plãci. Aparatul poate fi folosit chiar ºi pentru curãþarea dinþilor câinelui dumneavoast rã evident. deºi nu am mai fost la dentist de cinci an i! Iatã cum lucreazã irigatorul ºi de ce ar trebui sã nu existe familie fãrã sã aibã un asemenea aparat în casã. Metoda ajutã. Magneto-hidrodinamica 77 . Învelirea dinþilor în plastic este varianta dentarã a alinãrii. Adevãrata igienã dentarã ºi controlul asupra corpului este singura metodã care permite împie dicarea formãrii plãcii ºi a degenerãrii dinþilor. dar nu rezolvã problema ºi este destul de costisitoare. numai cu acordul acestuia! Sã nu uitãm cã tariful unui medic veterinar pentru curãþarea dinþilor unui animal este de 100 de dolari! Dinþii mei sunt curaþi ºi strãlucitori. În loc sã vã curãþaþi la dentist dinþii de douã ori pe an.

care nu trebuie confundat cu dispozitivele care nu fac altceva decât sã împrãºtie apã. bacteriile dispar de la sine din acest mediu devenit ostil pentru ele. nu am mai sesizat nici o prob lemã legatã de degenerarea dinþilor mei. Energia negativã activ eazã virusurile ºi bacteriile patogene. de când am început sã folosesc acest irigator. Descope rirea ei a fost salutatã în întreaga lume. iriga ul biomagnetic transformã apa într-o substanþã care curãþã eficient dinþii ºi gingiile. Spre deosebire de dispozitivele stupide care nu fac altceva decât sã împrãºtie apã pe dinþi ºi pe gingii. Ese nþa procesului este transferul de electroni. care SE HRÃNESC cu aceastã energie toxicã.Placa reprezintã un câmp energetic negativ. M HD foloseºte un electromagnet pentru eliberarea ionilor de hidrogen (H+) din apa pompatã asupra di nþilor. energia atrage o energie DE ACELAªI FEL. Apa Ionizatã cu Valoare Medicinalã presupune de asemenea un transfer de electroni. Procesul de . Înveliºul protector pe care îl secretã bacteriil e are la suprafaþã o sarcinã electricã negativã (-). Personal. Motivul pentru care nu aþi auzit nimic de ea pânã acum are legãtur u uriaºele pierderi pe care le poate suferi medicina dentarã de îndatã ce oamenii se vor trezi ºi vor înþelege cã se pot bucura de MULT MAI PUÞINE probleme dentare ºi cã pot economisi o grãmadã de bani dacã îºi vor cumpãra u plu irigator biomagnetic. Atomii de hidrogen din molecula de apã au o sarcinã elec tricã pozitivã (+). Pe mãsurã ce placa îºi pierde înveliºul protector . Un corp bolnav tinde sã devinã ªI MAI bolnav dacã omul nu face eforturi sã creeze un mediu sãnãtos în organismul sãu. Un corp plin de toxine NU poate experimenta procesul de reîntinerire pânã când toxinele sale nu sunt neutralizate ºi eliminate din sis tem. Irigatorul biomagnetic este rãspunsul medicinii vibraþionale la problemele dinþilor! Pãsãrile cu acelaºi penaj ZBOARà împreunã Boala este o expresie a predominanþei energiei negative! Contrar gândirii convenþional e. Magneto-hidrodinamica este o sintezã a medicinii vibraþionale cu tehnologia. Este vorba de un apa erapeutic. Protonii de hidrogen încãrcaþi pozitiv (H oxideazã înveliºul protector încãrcat negativ al plãcii prin atragerea electronilor proces numit oxidare. pentru ca aceºtia sã poatã reacþiona cu suprafaþa negativã (-) a plãcii. Procesul descris mai sus este de naturã electricã ºi poate fi comparat cu ruginirea fi erului sau cu dispariþia ecranelor de aluminiu de la ferestre într-un mediu cu atmosferã oceanicã. Procedeul care stã la baza irigãrii biomagnetice este Magneto-hidrodinamica (MHD). rupând astfel ciclul bolii! Nivelul redus de vitalitate reflectã o stare energeticã negativã. aºa cum aratã diagrama de la pagina xx.

în realitate. Ultimele patru boli din lista de mai sus sunt declanºate de dezechilibrul hormonal ºi presupun deteriorarea înveliºului de mielinã care protejeazã fibrele nervoase. lupisul. Afecþiuni precum hepatita. ceasul bioelectric va începe din nou sã meargã. punându-vã via la unison cu frecvenþa lui de vibraþie. MS. ci mediul în care trãiesc ei determinã momentul. nu din cauza microbilor ºi a microorganismelor. rãdãcinile lor se aflã adânc înfipte într-un trup obosit ºi slãbit. Altfel spus. locul ºi maniera în care se va declanºa boala. iar dumneavoast rã vã veþi bucura de o energie nelimitatã ºi de un corp tânãr. Dacã vã racordaþi la corpul bioelectric. energia pozitivã este deturnatã ºi folositã pe tru susþinerea ºi promovarea bolii! EFECTELE pe care le genereazã în ultimã instanþã câmpurile energetice sunt determinate de fu ndalul corpului fizic. myasthenia gravis. ci pentru cã stresul este o stare energeticã ce vine în întâmpinarea NE VOILOR agenþilor patogeni. Stresul ºi atitudinea noastrã Persoanele aflate într-o stare de stres fizic ºi mental se îmbolnãvesc frecvent. sindromul oboselii cronice. fibromialgia sunt acutizate de stres ºi par sã aparã din nimic. stresul cautã întotdeauna o cale de ieºire ºi se foloseºte de calea rezistenþei minime pentru a se manifesta. Astfel. stresul atacã de regulã o ranã veche sau declanºeazã o boalã la nive lul unei zone slãbite a organismului.detoxificare este la fel de important pentru regenerarea corpului cum sunt alime ntaþia corectã ºi apa purã pentru starea sa de sãnãtate. precum ºi dispariþia c elulelor lui Schwann 78 . NU microbii. artri ta. adicã de corpul bioelectric. Într-un corp intoxicat. astmul.

febra este be neficã ºi serveºte unui scop util.localizate la nivelul sinapselor nervoase de-a lungul axonilor. Aceste celule sp ecializate sunt responsabile de menþinerea unor receptori deschiºi la nivelul neuronilor ºi de transferul semnalelor n ervoase. flegmã. mintea ºi spiritul sunt legate între ele. îndeosebi la nive lul colonului (intestinul gros) ºi al apendicelui. Boala se declanºeazã atunci când nivelul de toxicitate DEPêEªTE capacitatea naturalã a corpului de a usþine homeostaza. Febra distruge de asemenea elementele cu care se hrãnesc microbii. Febra reprezintã una din cãile prin care corpul s capã de câmpurile energetice toxice. în timp ce o boalã sistemicã pune ÎNTREGUL corp sub asediu. iar pacientul este PLENAR hidratat. distrugând bacteriile ºi proteinele virale prin modificarea condiþiilor de mediu (saun a RID vezi pagina xx provoacã beneficii similare. NU utilizeazã cãldura. gen aflat la originea. frisoane. ea poate afecta protei nele enzimelor din creier ºi . oamenii par sã se descurce cu stresul atunci când se aflã sub tirul lui. fiind o stare de hiper-termogenezã (termo care produce cãldurã. dizolvã deºeurile acide ºi ucid agenþii patogeni cu ajutorul energiei razelor infraroºii la distanþã. Dacã nu i se permite sã treacã de 40o. Mucoasele care însoþesc rãcelile ºi gripa reprezintã VEHICULUL prin intermediul cãruia toxin ele sunt eliminate afarã din corp. F elul în care gândim ºi atitudinea noastrã sunt forþe puternice care ne pot ajuta sã luptãm cu boala ºi sã menþinem o stare bunã de sãnãtate. Boala se declanºeazã adesea pe fundalul unui stres puternic sau al gândirii negative c ronicizate. Un deget infectat reprezin tã o stare febrilãlocalã. Pe de altã parte. gata sã câºtige din nou la puncte. silindu l astfel sã reacþioneze! Bolile sistemice implicã de regulã: senzaþii de vomã. Ea reprezintã EFECTUL unei rate metabolice accelerate. erupþia intestinelor. febra face o treabã foarte bunã. Sub asediu: febra Existã douã tipuri de stãri febrile: cea localã ºi cea sistemicã. dacã febra urcã prea sus (peste 42o). Febra care însoþeºte boala reprezintã modalitatea de a reacþie a corpului la prezenþa unei c ondiþii morbide ºi NU ar trebui sã fie consideratã de rãu augur. boala apare de nicãieri. Contrar credinþei populare. febrã eliminarea unor gaze foarte urât mirositoare. Este extrem de important sã înþelegem cã trupul. o atitudine pozitivã nu poate compensa problemele crea te la nivel fizic de acumularea toxinelor ºi de sub-hidratare. Aceste saune terapeutice pãtrund în profunzimea þesuturilor . De multe ori. apa sau lumina). sis stare). Pe de altã parte. dar de înd atã ce tensiunile dispar. Aceasta este una din manierele prin care organismul îºi elim inã deºeurile.

oamenii asociau pãduchii cu sãnãtatea. la fel ca ºi moleculele hormonilor analogi. Aditivii ºi coloranþii alimentari au un efect sim ilar. Exemplul este i ustrativ pentru problemele pe care le poate genera un mod de gândire incorect.poate fi astfel mortalã. deci implicit a structurii lor. Cãldura denatu reazã enzimele proteice ale oului. Acelaºi efect îl are starea febrilã (generatoare de febrã) asupra bacteriilor. Medicina ºi societatea au avut de-a lungul timpului o atitudine ciudatã faþã de febrã. Spr e exemplu. Fe ra slãbeºte enzimele proteice ºi reduce electroliþii minerali responsabili de menþinerea tonusului muscular . pânã când acestea mor. în perioada revoluþiei americane. dacã febra u rca prea sus. Proteinele denaturate Prin fierbere sau prãjire. Tonusul muscular Când temperatura corpului creºte foarte mult aºa cum se întâmplã în accesele de febrã sau î rile de cãldurã enzimele din întregul corp sunt modificate ºi organismul necesitã odihnã la pat. pe care le distruge prin modificarea en zimelor lor proteice. Acest tonus ne permite sã 79 . le modificã forma ºi conduce la solidificarea oului. coagulându-se. proteinele oului îºi schimbã forma. pãduchii pãrãseau corpul ºi bolnavul murea. Astfel. La asemenea concluzii conduce analiza unifactorialã ( sã asociezi pãduchii cu starea de sãnãtate!! Ai pãduchi = eºti sãnãtos. Nu ai pãduchi = vei muri).

Terapia colonului reprezintã o intervenþie directã. Noile medicamente su nt ÎNTOTDEAUNA mai scumpe ºi fiecare nouã generaþie de medicamente este mai periculoasã decât precedentele. Medicamentele sunt prezentate publicului la fel ca ºi n ecesitatea clorurãrii apeipotabile din marile oraºe sau a folosirii substanþelor toxic e în agriculturã. NU veþi mai avea nevoie de sistemul medical ºi nu veþi mai alimenta stati sticile medicale. ºi drogurile ilegal . corpu fi ca un jeleu. caresã le înlocuiascã pe cele ale cãror patente au expirat. de aceea. Lucrul de care nu se vorbeºte NICIODATà sunt efectele pe termen lung ale medicamente lor asupra organelor vitale ºi glandelor. În accesele de febrã puternicã. Muºchii ce controleazã organele vitale îºi primesc comenzile cerebrale prin intermediul sistemului nervos parasimpatic involuntar. În pofida rezultatelor lo parent pozitive pe termen scurt. sau care s-a internat în spital pentru niºte simple analize ºi a ieºit cu picioarele înainte? Dacã veþi aplica lecþiile din aceastã carte. Companiile farmaceutice cheltuiesc sume uriaºe pentru a produce ºi a promova medicam ente NOI . Foarte mulþi vârstnici iau nu mai puþin de CINCIZECI (50) de pastile pe zi! Efectele pe termen scurt ºi lung al acestor substanþe cu o energie orientatã spre stânga este cum plit. medicamentul poate fi prescris . ABSOLUT TOATE au efecte secundare. O singurã privire aruncatã asupra CONTRAindicaþiilor prezentate în orice prospect al medicamentelor ar f i suficientã pentru a determina orice om care gândeºte cu adevãrat sã opteze pentru remedii alternative. sã ne ridicãm capul sau sã pãstrãm o anumitã poziþie fizicã. astfel încât sã NU avem de medicamente! Cine nu cunoaºte mãcar pe cineva care a suferit din cauza efectelor secundare ale me dicamentelor. Dincolo de propaganda fãcutã de companiile farmaceutice. NU existã nici o diferenþã! Cum sã rãmâi sãnãtos pânã îþi vine vremea sã mori Instinctul de supravieþuire ne învaþã sã trãim în armonie cu natura. nici un medicament nu este sigur. În realitate. aceastã prezentare ar suna astfel: Dacã beneficiile depãºesc riscurile. În traducere. la nivel fizic. pierderea tonusului muscular nu face decât sã ten sioneze ºi mai mult organelevitale. pentru restaurarea echilibrului corp oral prin eliminarea deºeurilor toxice. aspirina ºi celelalte medicamente reprezintã forme de chimioterapie. terapia colonului ºi c lismele se dovedesc extrem de utile. efectul lor pe termen lung asupra corpului este unul dezastruos. Fãrã el. Toate medicamentele modificã funcþiile corpului ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. Medicamentele Antibioticele. Propaganda oficialã face o mare diferenþã între medicamentele prescrise .stãm în picioare.

Terapia colonului Cea mai simplã ºi mai rapidã formã a unui remediu colonic este clisma. remedi ile colonice sunt considerate deseori niºte clisme MAI PROFUNDE. iar medicamentele nu fac altceva decât sã tulbure ºi mai tare activitatea organelor vitale. Un ficat funcþional este atât de important pentru sãnãtate încât orice modalitate de recuper are convenþionalã sau alternativã care nu urmãreºte în mod deosebit recuperarea ºi buna funcþio a ficatului sfârºeºte prin a face mai mult rãu decât bine.Medicamentele afecteazã activitatea ficatului ºi suprasolicitã rinichii. din cel transversal ºi din cel ascendent. acele c elule fundamentale care realizeazã mii de reacþii biochimice care ne permit sã rãmânem în viaþã ºi sã ne pãstrãm star Un corp bolnav este un corp aflat sub stare de asediu. Nu trebuie sã uitãm cã 75% din toxine pãrãsesc prin intermediul FICATULUI. Ele lezeazã nef ronii rinichilor (acele filtre care purificã sângele). Medicamentele distrug hepatocitele ficatului. sub forma bilei ºi a materiilor fecale. Un remediu colonic bine aplicat eli minã deºeurile mucoide din rect. Deºeuril e mucoide sunt o combinaþie 80 . din colonul descendent. De altfel. reducându-le eficacitatea (îndeosebi a ficatu lui).

Bolnavii de cancer au de regulã valva ileocecalã blocatã pe poziþia deschis.între mucoase. ridicându-te ºi lãsându-te din nou pe vine pentru a umple punga pen tru clisme. Trusele de duº feminine sunt la fel de utile. clisma reprezintã un remediu rapid ºi uºor. care provoacã uneori o tulburare de moment ºi o stare generalã de obosealã ºi iritare. îndeo ebi atunci când cãlãtoreºte. Tratamentele pentru colon sunt mult mai plãcute atunci când sunt efectuate acasã decât l a spital. trusa pentru clisme ºi baia hotelului vã pot feri oricând de o vizitã inuti lã la spital. precedat de o serie de clisme ale ficatului. În cazul bolilor grave. dar au avantajul cã dureazã o viaþã. îndeosebi dacã sunt folosite cu s iringa rectalã pe care o includ. terapia colonului stimuleazã activitatea peristalticã ºi eliminarea bilei din f icat ºi din vezica biliarã. dar eficacitatea ei nu trebuie subestimatã. fo util la nevoie. Hrana nedigeratã ºi bila (secretatã de ficat) pãtrund în colon prin valva ileocecalã. Apa. Este localizatã în cecum. Procedeul poate pãrea neamerican. Valva ileocecalã controleazã fluxul materiilor fecale între intestinul gros ºi intestinu l subþire. Deºi nu curãþã decât porþiunea inferioarã a colonului. medicamente ºi materii fecale. Orice om ar trebui sã aibã la el un sãculeþ pentru clisme (nu costã decât zece dolari). de apendicitã sau de febre. pânã când umplu cecumul. trebuie sã ajungã pânã la cecum (la circa doi metri în interiorul rectului). Yucca Herbal Blend. Toatã lumea ar trebui sã-ºi doteze casa cu un echipament pentru tratamentul colonului. dar po t depune mãrturiepersonalã în ceea ce priveºte eficacitatea lui pentru o stare de sãnãtate v . Ele se acumuleazã în ani de zile pe pereþii colonului. ºi asta numai DACÃ gãsiþi pe cineva dispus sã vã facã o clismã! Acasã aveþi avantajul cã puteþi folosi ca soluþi aþie apa BEV. Colon Prep Formula ºi PAC curãþã colonul ºi ereazã valva ileocecalã. Când devin excesive. am un asemenea echipament de 19 ani! Este uºor de folosit ºi m ai plãcut decât sã te aºezi pe o podea rece. Clisma NU este un substitut pentru un tratament colonic. Echipamentele pentru tratamentul colonului sunt mai scumpe decât trusele pentru cl isme. ceaiul lui Rene sau cafeaua. Personal. o pungã de mãrimea unui pumn de care atârnã apendicele (vezi pagina xx) . în speranþa cã vei reuºi sã ajungi pe toaletã înainte de a vãrsa punga. Ea declanºeazã o sumedenie de mecanisme. Un remediu corect aplicat colonului. În plus. ceaiul Kombucha. care circulã o vreme prin organism (pân a eliminarea lor). ele blocheazã valva ileocecalã pe poziþia deschis . acest echipament vã poate salva viaþa. Cecumul este locul în care se terminã intestinul subþire ºi în care începe intestinul gros. Clinicile taxeazã de regulã un asemenea tratament cu nu mai puþin de o sutã de dolari sau mai mult . datoratã eliberãrii otrãvurilor.

puþinã Yucca Blend. câinii ºi pisicile sunt la fel ca ºi oamenii. Dacã aveþi un animal de casã pe care îl iubiþi. iar corpu rile lor rãspund în mod similar la tratamentele de regenerare ºi reîntinerire. hrãniþi-l cu Biogenic VitaLight. Câinii ºi pisicile Din punct de vedere organic. vedeþi cu och Hormonii sunt substanþele responsabile de procesul de maturizare. de procesul de îmbãtrânire al oamenilor ºi animalelor. în asoci ere cu toxinele. ºi frecaþi-le abdomenul cu pre cursori racemizaþi ai hormonilor. Veþi afla cã existã o conexiune importantã între buruieni ºi virusuri. am asistat de nenumãrate ori la acest miracol petrecut nu numai în cazul animalelor. Începeþi chiar astãzi ºi veþi ajunge în curând sã strigaþi: Mã simt bine! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre virusul HIV ºi despre presupusa sa progeni turã: SIDA. ci ºi în cel al o amenilor! Eliminaþi 81 . Veþi constata cã animalul dumneavoastrã revine aproape instantaneu la viaþã. iar apoi. este foarte uºor sã le ri reîntinerind ºi revenind la viaþã. Aceste animale suferã de aceleaºi probleme metabolice cu care se confruntã oamenii. minerale marine racemizate lichide. P ersonal. PAC. deºi merg pe patru picioare. Klammath Alg e.ibrantã. Întrucât animalele îmbãtrânesc mai rapid decât oamenii.

toxinele din þesuturi. îþi pãstrezi intestinele curate ºi faci alte asemenea lucruri (cele descrise în aceastã carte). apare boala. Nu cã s-ar op Nici vorbã. ameþindu-i cu o veritabilã gimnasticã a studiilor ºi statisticilor. ªtiinþa medicalã cunoaºte foarte bine riscurile care însoþesc folosirea medicamentelor. ªtiinþa medicalã considerã sãnãtatea ºi boala probleme singulare care necesitã rãspunsuri uni azate pe descoperiri . Oamenii cu adevãrat orientaþi cãtre sãnãtate ºtiu cã dacã mãnânci alimente nutri ei suficient de multã apã purã. dar lumea lor este clãditã exclusiv pe statistici ºi studii medicale. ce om onest vã va spune cã nu sunt deloc de aur ! Procesul poate fi descris mult mai corect p rin termenul de îmbãtrânire. Alinarea simptomelor se preteazã de minune acestui joc al cifrelor numit statisticã . ªtiinþa medicalã considerã sãnãtatea un joc al cifrelor. cultivi gânduri pozitive. sub pretextul cã nu au dovezi ºtiinþifice . cu sãnãtatea la apogeu. deschideþi receptorii ºi hrãniþi-vã cu SUPER-alimente. Alinarea îi permite ºtiinþei sã îºi susþinã pe termen scurt adevãrurile ºi sã-ºi batã joc de orice tend tceva. care nu corespunde deloc cu concepþia mea despre un viitor DE AUR. Culm . faci exerciþii fizice. de care ºtiinþa medicalã se folos eºte din plin. Dacã eu pot practica sfaturile descrise în aceastã carte. Adevãratul scop al acestui joc est nþinã confuzia oamenilor. la fel puteþi face ºi dumneavoas trã. DOVADA noastrã sunt oamenii sãnãtoºi care armonie cu legile naturii. Orice om de bun simþ ºtie cã dacã doreºti sã te bucuri de sãnãtate trebuie sã ai grijã de tin contrar. iar viaþa dumne voastrã (ºi a celor dragi) va deveni un miracol permanent. Anii de aur Anii de aur ai bãtrâneþii ne afecteazã astãzi mult mai repede decât în vremurile de demult. pe care le alternezi cu perioade corespunzãtoare de odihnã. DOVADA lor constã în milioanele de oameni bolnavi subclinic care depun mãrturie pentru descoperirile medi cinii. A linarea (vezi glosarul) este un instrument puternic de manipulare. puteþi aºtepta sã mai trãiþi 50-100 de ani. Parolele de intrare în lu mea lor sunt statisticile aratã ºi dovezi ºtiinþifice . Statisticile ºi alinarea simptomelor Este greu sã vorbeºti despre sãnãtate cu cei ºcoliþi prin metoda ºtiinþificã. Ei trãie sc într-o lume a cifrelor cifre care dovedesc cã ceva este sau nu este aºa cum vor ei. Dacã veþi ap lica lecþiile din aceastã carte. Ea le cere oamenilor interesaþi de sãnãtate sã ia parte la jocul sãu statist u sã fie acoperiþi de ridicol. este imposibil sã nu te bucuri de o stare excelentã de sãnãtate.

De fapt. Fãrã aceste instrumente de manipulare. Oamenii cu adevãrat orientaþi cãtre sãnãtate nu se tem de studiile ºi de statisticile ºtiinþe edicale. Noi ne mãsurãm rezultatele prin STAREA NOASTRÃ DE TINEREÞE. pe care o ating trãind la unison cu legile naturii. Natura le rãsplãteºte eforturile printr-o stare de sãnãtate LA APOGEU. nu prin statistici ºi boli. . Scopul meu este sã trãiesc pânã la vârsta de 250 de ani! Dumneavoastrã cât v-aþi propus sã trãiþi? Apa BEV Numele de BEV10 i-a fost dat acestei ape în onoarea profesorului francez Louis-Cla ude Vincent. ei le ignorã. acest joc nu este altceva decât un exerciþiu stupid. ºtiinþa medicalã ºi-ar pierde statutul pe care îl are în f aþa populaþiei ºi uriaºele avantaje financiare care derivã din acesta.ea este cã tocmai aceste medicamente sunt cele care susþin credibilitatea ºi dovezile ºtiinþifice ale medicinii oficiale. 10 BEV 82 iniþialele de la bioelectric Vincent. Ce i cu adevãrat interesaþi de sãnãtatea lor cunosc o stare de vitalitate perfectã. Pentru ei. savantul care a creat standardele teoretice ale apei de bãut potrivitã din punct de vedere bi ologic pentru organismul uman.

Moleculele ei determinã eliminarea deºeurilor la nivel celular ºi dinamizeazã producþia mitocondrialã a moleculei de înaltã valoare energeticã ATP î adrul lanþului de transport al electronilor. Vezi în aceastã direcþie º pachetul informativ. Veþi învãþa de asemenea care este conexiunea hormonalã (vezi pachetul informativ). cloraminelor. aºa cã aceastã apã nu conþine emente impure. viru surilor. Cei care n u obiºnuiesc sã bea prea multã apã devin mari bãutori ai acestui lichid dupã primul pahar ingerat. · Unitãþile de procesare a apei BEV nu folosesc electricitatea. · Apa BEV ajutã la menþinerea controlului corporal ºi este foarte bunã la gust. Guenther Enderlein. clorurilor. Bãuturile rãcoritoare sunt încãrcate cu metale grele toxice . veþi afla din ea de legãtura care existã între plombele pe bazã de mercur ºi declanºarea bolii. 13 Virusurile ºi buruienile Nu existã nici o diferenþã între plante ºi animale . datoritã unghiurilor dintre legãturile atomilor sãi.000 de persoane sã sufere de aceastã boalã. veþi învãþa cum puteþi purifica organismul de metalele grele cu ajutorul SOC. Cum sã învingem boala lui Alzheimer Cum sã învingem boala lui Alzheimer este o carte care meritã cititã cu orice preþ. · Apa BEV este EXTREM DE agresivã ºi acþioneazã ca un sistem de transport magnetic lichid cãtre þesuturi ºi celule. a coeficientului POR care corespunde momentului de concepþie ºi a rezistivitãþii sale redu se. · Apa BEV OPREªTE circulaþia mineralelor toxice. a trihalometanilor. bacteriilor. fluorurilor ºi chimicalelor toxice prin organism. Pânã în an 2005 se aºteaptã ca nu mai puþin de 50. · Apa BEV hidrateazã eficient þesuturile. insuf lându-i acestuia viaþa de care are nevoie. Dr.000. Citind cartea. · Apa BEV este lichidul cu frecvenþa cea mai apropiatã de frecvenþa noastrã biologicã ºi stã baza Apei Ionizate cu înaltã Valoare Medicalã (coeficient POR ridicat).Iatã care sunt câteva dintre caracteristicile acestei ape: · Apa BEV amplificã metabolismul celular. · Apa BEV este un solvent natural cu o mare putere biologicã de dizolvare a toxinelo r din organism. · Apa BEV aplicã în organism principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului. Coeficientul POR al acestei ape este foarte apropiat de cel pe care îl aveau ovulul ºi spermatozoidul în m omentul concepþiei fiinþei noastre. 1898 . scãpând astfel e numeroase tulburãri neuronale ºi ale creierului.

un microorganism care poate fi prins într-un fel sau altul! Antibioticele nu au nici un efect asupra virusurilor. Majoritatea oamenilor cred cã un virus este ceva asemãnãtor cu o bacterie. 83 . medi cul vã va spune probabil sã staþi la cãldurã ºi sã beþi multe lichide.ªtiinþa medicalã cunoaºte foarte puþine lucruri în legãturã cu virusurile. Sfatul nu este rãu. Omul de rând nu ºt ape nimic despre acestea. Dacã aveþi o infecþie viralã. dar existã ºi o te ai bunã decât aceasta.

neputându-se reproduce ºi fiin ncapabile sã execute singure funcþiile unei vieþi normale. dar ele nu sunt nici moarte. este IMPOSIBIL sã fie evitate. metodele de reproducere ºi de locul în care se manifestã mai întâi în organismul gazdã. Aceste stãri virale afecteazã milioane de contemporani ai noºtri. Virusurile sunt câmpuri energetice ºi au o amprentã energeticã a lor. sindromul oboseli i cronice ºi mononucleozã. Virusurile sunt atât de mici încât multã vreme nu au putut fi vãzute decât cu ajutorul micro scopului electronic. Fiind practic om niprezente. se poate spune cã virusurile nu . virusurile NU reprezintã un pericol pentru gazdã. Studenþii la medicinã aflã foarte puþine lucruri despre virusuri în colegiu. dintr-o perspectivã energeticã. Un om informat nu va aºtepta sã i se spunã cã trebuie sã îºi cureþe intestinele. aºa cum nici profesorii lor nu înþeleg probabil. Dacã le creãm un mediu propice prin pierderea controlului asu pra corpului nostru. Virusurile nu se pot reproduce singure. Ele sunt organisme OPORTUNISTE la fel ca ºi bacteriile. eliminând astfel otrãvurile ºi vi din organism. Virusurile din vremurile noastre În zilele noastre auzim tot timpul de SIDA. trebuie sã aflãm care sunt condiþiile în care prolif rusurile. Un virus este o anomalie. Dacã dor im sã înþelegem în ce constã un mod de viaþã sãnãtos ºi curat. Este important sã înþelegem conexiunea care existã între aceste forme de viaþã zdrenþuite ºi pro bãtrânire. În consecinþã. virusurile apar ºi preiau controlul asupra maºinãriei celulare. ªtiinþa NU considerã virusurile forme de viaþã. Ele sunt clasificate în funcþie de structura lor (ADN sau AR N). Ei nu înþeleg ma e lucru în legãturã cu acestea. un paradox ºi un stãpân de sclavi.O persoanã informatã va face un TRATAMENT AL COLONULUI. va lua o gurã de whisky ºi câteva capsule de SOC. cãc i mediul în care trãiesc nu este propice pentru proliferarea lor. gripã. herpes. NU li se spune stude nþilor de unde provin aceste virusuri ºi cum trebuie abordate ele. Un virus este un f ragment de ADN (acid dezoxiribonucleic) sau ARN (acid ribonucleic) protejat de o capsulã proteicã ( un înveliº energetic). hepatitã. deci implicit asupra vieþii noastre pe nivelul energetic subtil. dar într-un corp sãnãtos. modul de transport. Cel mai bun tratament pentru orice tip de condiþie viralã este prevenirea ei. înlocuit mai recent de microscopul condensor Nassens. Virusurile existã în zona crepuscularã dintre viaþã ºi moarte. Aceastã imagine nu este însã completã. Virusurile sunt în întregime dependente de energia generatã ÎN INTERIORUL celulei-gazdã. ghimber ºi peroxid de hidrogen. o baie fierbinte cu sare ama rã. de origine.

În mod normal. iar sistemele de protecþie ale corpului sunt ameninþate. indiferent dacã este vorba de plante. virusurile au o sarcinã de îndeplinit. sistemul imunitar poate anihila activitatea viralã. Sistemul imunitar este doar unul din aceste sisteme. ºi ic care þine de. câmpurile noastre energetice s unt dezechilibrate. pierzând controlul a supra corpului sãu. La fel ca ºi verii lor. precum HTLV I. mai puþin corpusculii (amintiþi-vã de acel fluid limpede care curge dintr-o ranã atunci când se vindecã). De aceea HIV mai este numit ºi retrovirus (retro înseamnã ult erior sau inversat). observãm cã acesta es te alcãtuit din: limfo lichidul apos ºi curat din sânge. virusul HIV capãtã alte nume. restaurând homeosta za. animale sau oameni! Virusul HIV ºi SIDA HIV (virusul imunodeficienþei umane) este virusul asociat cu diferitele manifestãri ale SIDA (sindromul deficienþei autoimune). Atunci când ne aflãm în condiþii de stres mental sau fizic. HIV se foloseºte de o enzimã numitã transcriptazã inversatã care îi p rmite sã infecteze inversat organismul gazdã. etc. dar NUMAI DACà îi asigurãm mediul necesar pentru ca acest proces sã se poatã desfãºura. Ace asta constã în a scãpa pãmântul de formele slabe de viaþã. bacteriile ºi fungii. HTLV se referã la virusul limfotrofic care atacã celulele T. trof schimbare. II sau III. Dacã suferã mutaþii. Un virus limfotrofic produc e o schimbare în anumite celule care existã în interiorul fluidelor limfatice. 84 .au acces la maºinãria celularã a organismului gazdã decât dacã omul le permite acest lucru. Dacã analizãm cuvântul limfotrofic.

HIV este un adenovirus (aden cavitate. ochi înroºiþi. muºcãturi de insecte. cum este pneumonia (de fapt. Aceastã clasã de vi rusuri este OPORTUNISTà ºi genereazã de regulã moartea ca urmare a unor infecþii la nivelul cavitãþii pie tului. NU usurile sunt duºmanul! Împreunã cu verii lor. cum este pneumonia. Alimentele nesãnãtoase. orientânducãtre stânga. moartea se produce atunci când mitocondriile din interiorul celulelor nu mai reuºesc sã producã suficient ATP pentru a ne menþine în viaþã). O limfocitã este aºadar o celulã din fluidul limf atic. Cyte înseamnã celulã. În cazul de faþã. bacteriile. NOTÃ: oamenii care beau Apã Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicalã. Dacã suferiþi de herpes. Scopul virusului constã în uciderea gazdei ºi în eliberarea pãmântului de încã un organism slab. slãbesc ºi mai m lt funcþionarea celulelor T. Contrar credinþei populare. indicând lipsa prezenþei virusului HIV. iar sistemul imunitar slãbeºte. Practic. sifilis. etc. fo arte puþine lucruri din cele care au fost comunicate opiniei publice în legãturã cu SIDA sunt reale. sifonând energia ATP produsã de mitocondriile celulare ºi preluând controlul asupra reze rvelor energetice ale corpului. De altfel. infecþii cu ciuperci. SIDA nu este un virus SIDA nu este un virus. Când sistemul organic este infectat cu virusul HIV.Celulele T Virusul HIV are o afinitate deosebitã pentru celulele T. Procesul descris mai sus este predictibil ºi chiar de aºteptat într-un organism bogat în toxine. Pe mãsurã ce toxinele din plasmã se acumuleazã. Aºa se explicã de ce de m lte ori eºantioanele de sânge dau rezultate negative la testele anti-SIDA. vorbim de celulele T. cum sunt cele din plãmâni sau din piept). câmpurile energetice ale corpului îºi schimbã direcþia de rotaþie. niºte limfocite produse de glanda timus. centrul sistemului imunitar. inclusiv soia ºi canola. Virusurile genereazã un adevãrat rãzboi în proteinele plasmatice (în fluidele limfei) CUMULT TIMP ÎNAINTE ca acestea sã aparã în sânge. piciorul atletului.. viermi inelari. so uþia idealã constã în folosirea acestei ape. cangrenã. fungii ºi ciupercile. în timp ce se reproduc exponenþial. hepatitã. în el apare un sindrom de probleme numit SIDA. care se îmbãiazã ºi care fac în ea îºi pot lua definitiv adio de la bolile infecþioase. ci din cauza unor complicaþii secun dare. El este un sindrom secundar provocat de un sistem imunita r slãbit. ele sunt prezente în or . SIDA nu este o boalã de origine homosexualã. Majoritatea fa c parte dintr-o campanie de dezinformare orchestratã cu bunã ºtiinþã pentru a menþine o stare de confuzie generalizatã. Sabotajul Retrovirusurile cum este HIV saboteazã baza de informaþii genetice ale celulei (ADN sau ARN). bolnavul nu moare de SIDA.

favorabil înmulþirii virusurilor.ganismul nostru încã din momentul fuziunii dintre spermatozoid ºi ovul. absolut de necontestat. care nu digerã ºi nu îºi absorb bine hrana. care ar trebui sã ne dea de gândit. Împreunã. al DiSorb Aid. ªtiinþa medicalã a perpet uat mitul sterilitãþii sângelui. dem onstrate printre alþii de dr. Guenther Enderlein ºi de Gaston Nassens ºi prezentate în lucrãrile de mare valoare U cigaºii ascunºi ºi Procesul ºi judecarea lui Gaston Nassens (vezi pachetul informativ). Proliferarea viralã reprezintã o confirmare a faptului cã existã probleme serioase. care mãnâncã alimente mo arte. clismele la ficat ºi ter apia colonului contribuie la revenirea corpului pe culmea stãrii sale de sãnãtate. care sunt constipaþi ºi anaerobi. 85 . degradate. Sângele NU este steril Contrar afirmaþiilor medicilor. Virusurile nu îi atacã decât pe oamenii cu organisme foarte toxice. arãtându-ne cã avem un organism slãbit. consumul apei cu un înalt potenþial POR. în pofida tuturor evidenþelor contrare. Ele nu sunt altceva decât forme polim orfe mutante de viaþã carenu se manifestã DECÂT atunci când omul PIERDE controlul asupra co pului sãu. sângele NU este un mediu steril.

. Numai în aceste condiþii pot prelua virusurile controlul asupra maºinãriei celulare. Recunoaºterea fa ptului cã sângele NU este steril ar conduce la contestarea Teoriei Microorganismelor. încãrcate pozitiv.Orice formã de viaþã conþine seminþele propriei sale distrugeri în chiar fluidele sale vital Asta dorea sã spunã dr. pe care o utilizeazã pentru a se multiplica ºi pentru a genera cancere. Un organism anaerob este un organism BÃTRÂN. dupã cum se plângea Hosea: Oamenii mei pier din cauz a lipsei de CUNOAªTERE . Un corp de zechilibrat are un sistem enzimatic ineficient ºi o cantitate insuficientã de oxigen. alcãtuit din trei etape. Viaþa a fost fi o sãrbãtoare. reproducându-se. Enderlein atunci când afirma cã nu existã nici o diferenþã între animale te . mai exact asupra ech ilibrului energetic al acestuia. Virusurile furã energia ATP a corpului. Cea mai bunã DOVADÃ a acestei afirmaþii sunt milioanele de morþi ºi de muribunzi din cauza acestei boli! Adevãrata soluþie este un mod de viaþã sãnãtos. Acest ea din urmã nu pot ataca decât þesuturile slãbite de toxine. Dupã cum spunea Christos în Evanghelia dupã Luca: Vai vouã. Bolile nu sunt altceva decât niºte rãzboaie energetice . Orgoliul ºi lãcomia împiedicã ºtiinþa medicalã sã respingã teoriile false care au stat la baz pânã în prezent. Gloanþele magice ale medicinii convenþionale sunt comple t inutile pe câmpul de luptã al cancerului. detoxifierea imediatã a þ turilor ºi restaurarea dezechilibrelor hormonale. Virusurile cancerului prolifereazã numai în organismele anaerobe. Dacã informaþiile prezentate mai sus ar fi fãcute publice ºi predate în ºcoli. Deºi deþineþi cheile c aºterii. intrând într iclu alcãtuit din 21 de etape care conduce direct la cimitir. Tumorile canceroase reprezintã câmpuri URIAªE de energie negativã ce controleazã în tregul metabolism. Corpurile bãtrâne nu se mai pot regenera di n cauza insuficienþei moleculelor de ATP. dar îi împiedicaþi ºi pe cei care ar dori sã intre . ale cãror celule sunt încãrcate de sodiu. Milioane de oameni au suferit ºi au murit inutil din cauza acestor minciu ni acceptate. iar gloanþele cu care trag sunt gloanþe de energie negativã. nu sunt afectate de virusuri. Din pãcate. scribi. în care s-a creat un mediu anaerob. El a descoperit cã prin pierderea controlului asupra organismului. Sarcina electricã a celulei Celulele ºi þesuturile puternice. companiile fa rmaceutice ºi sistemul medical actual ar risca sã piardã mii de miliarde de dolari. microbii ies automat din ciclul lor sãnãtos de viaþã. avocaþi. pe care ºi-l subordoneazã propriei sfere de influenþã. nu un recviem. nu numai cã nu intraþi în împãrãþie. farisei. care stã la baza actua lei medicini alopatice.

foarte puþine aparate din cele care se gãsesc p e piaþã pot produceozon cu valoare medicinalã . O3) sunt produse utile. de care depinde forma sinusoidã a moleculei de apã (ilustratã la pagina xx). ciupercile. Din pãcate. casã ar trebui sã fie înzestratã cu un asemenea generator de ozon. În plus. Pacienþii bolnavi de emfizem rãspund bine la terapia prin o zon. Oxigenul este un element cu o mare putere mag neticã. Mirosul de þigarã dispare din h aine. obþinând rezultate bune. microor ganismele ºi virusurile din praf. Este important sã ÎNÞELEGEÞI cã ozonul în ca iritã membranele mucoase ale cavitãþii sinusurilor ºi plãmânilor. care va purifica aerul ºi va uºura problemele respiratorii. Cel pe care 86 . Terapia prin oxigen poate fi utilã în tratamentul tumorilor canceroase.Forme utile de oxigen Peroxidul de hidrogen (H2O2) ºi azotul (molecula cu trei atomi de oxigen. din casã ºi dinmaºinã. reprezintã o bunã protecþie împotriva bolilor de iarnã. trebuie sã vã procuraþi echipament corect. Eficacitatea lor are la bazã cantitatea sporitã de oxigen disponibil ºi instabilitatea lor molecularã. parþial datoritã oxidãrii poluanþilor din casã ºi parþial datoritã eliminãrii mediului microbian din covoare ºi draperi . care le permite sã renunþe cu uºurinþã la un atom de oxigen. Ozonul cu valoare medicinalã distruge sporii patogeni. Administrat intravenos sau prin infuzie de apã ºi rect ori în vagin. Vindecãtorii c alificaþi injecteazã uneori H2O2 sau O3 direct în tumorile canceroase. oxidând alimentele cu care se hrãnesc acestea. Acesta este uºor de folosit. Acasã. fungii. puteþi folosi un generator de ozon cu valoare medicinalã . terapia prin ozon poate fi la fel de eficientã. De aceea.

Exerciþiile contribuie la revitalizarea organelor ºi glandelor ºi accelereazã detoxificarea sistemului. Ambele proceduri sunt extrem de utile pentru regenerarea pãrului. Citeam într-un articol recent : Beneficiile exerciþiilor aerobice au fost supraestimate. Ignoraþi aceste articole ºi urmãriþi un program de exerciþii moderat ºi echilibrat. Vã asigur cã este una din ce le mai importante piese din echipamentul pentru sãnãtate de care aveþi nevoie. Senzaþi ilã este generatã de miºcarea fluidelor extracelulare DINTRE celule. fac exerciþi i pe salteaua elasticã în fiecare dimineaþã ºi seara. Maniera corectã de folosire a saltelei este cu tãlpile lipite de ea (deci nu pe vârfuri). Efort ul fizic intensificã circulaþia sângelui ºi a limfei ºi amplificã nivelul de oxigenare a plasmei ºi a celulelor. Pentru a-ºi putea pune în ci rculaþie aceste fluide. Salteaua elasticã Salteaua elasticã (vezi pagina xxx) este o mini-trambulinã. Oamenii care fac regulat exerciþii fizice se îmbolnãvesc mai rar. mai întâi în faþã ºi apoi cãtre spate. restaurarea auzu . Exerciþiile fizice ºi virusurile Exerciþiile aerobice sunt cruciale pentru o stare bunã de sãnãtate pe termen lung. Un simplu roller (aparat de masaj) pentru limfã sau o saltea elasticã îmbunãtãþeºte radical circulaþia fluidelor ºi a deºeurilor printr-un cu toxine. Orice extremã se traduce prin: abu z! Buna circulaþia a sângelui este o premisã a unei stãri bune de sãnãtate. corpul are nevoie de MIªCARE. Nimic nu poate fi mai fals! Este în mod evident o campanie de dezinformare iniþiatã de experþi pe socoteala opiniei publice. Poate fi folosit ºi în maºinã pentru a neutraliza efectele gazelor din trafic (vezi pachetul info rmativ). Miºcarea sângelui ºi a limfei reduce a ularea deºeurilor toxice în organism ºi creeazã un mediu ostil agenþilor patogeni. pentru ca sângele sã fie circulat mai rapid de pompa ini mii. pânã o uºoarã senzaþie pulsatilã. un mod de viaþã sedentar se traduce printr-o invitaþie deschisã adresatã bolii. dupã care îmi fac un masaj VIGUROS cu rollerul pentru limfã. susþinând cã nu avem nevoie de aceste exerciþii. De aceea.îl utilizez acasã la mine este dublat de un generator de ioni ºi este înzestrat cu o fun cþie de autocurãþare. Salteaua are un diametru de circa un metru ºi se ridicã la 15 centimetri deasupra solului. Oamenii fac suficiente exerciþii atunci când îºi curãþã casa sau când ies sã ducã gunoiul în curte . presa a în ceput sã ridiculizeze aceastã idee. S-au scris foarte multe despre beneficiile exerciþiilor aerobice. urmatã de rotirea împreunã a braþelor. Picioarele nu trebuie sã pãrãseascã nici o clipã salteaua. Oamenii care vor accepta aceastã idee nu vor avea decât d e suferit ºi vor îmbãtrâni mai rapid! La fel de malefice sunt articolele care promoveazã exerciþiile aerobice în exce s. Recent. Personal.

Edemul (retenþia apei) este un SEMN al stagnãrii fluidelor care NU treb uie ignorat! El are ºi o componentã hormonalã. NU este un semn bun. Majoritatea acestor probleme pot fi inversate prin folosirea unor produse precum Yucca Blend. a vederii.lui. 87 . În plus. În mod evident. Virusurile ºi paraziþii din alimente Aþi observat vreodatã cã legumele ºi fructele sunt acoperite de un fel de mucegai care l e stricã? Acesta este nivelul cel mai radical al creºterii paraziþilor. Aspar-Max. îndeosebi la nivelul picioarelor. albirea ºi subþierea pãrului. În timp. cu atât mai accelerat va fi acest proces de curãþare. riduri. capila rele extrem de fine ale scalpului. Culoarea lor indicã nivelul de toxic itate al substanþelor respective. astfel încât ficatul sã le poatã imina prin intermediul bilei. Capul primeºte nu mai puþin de 40% din sângele ºi toxinele pompate de inimã. Soia ºi canola TREBUIE evitate. ochilor ºi urechilor se colmateazã. ºiîmbunãtãþirea tonusului pielii. proces care este urmat de apariþia SEMNELOR bãtrâneþii chelire. ºi deci nu trebuie ignorat. Folosirea saltelei elastice trebuie urmatã imediat de un masaj limfatic pentru a s timula activitatea limfei subcutanate ºi pentru a pune în circulaþie deºeurile toxice. surzenie ºi probleme oculare. ele previn stagnarea deºeurilor pr teice în plasmã. Cu cât veþi bea o cantitate mai mare de ceai Kombucha vechi de 14 zile. care explicã de ce existã atât de multe femei care se umflã înainte d lul menstrual. PAC ºi a prec ursorilor racemizaþi ai hormonilor.

buruienile cresc din ce în ce mai înal Ele suferã mutaþii! Natura le-a încredinþat un rol de îndeplinit. Fructele din magazine nu mai au nici un gust ºi aproape cã nu mai conþin minerale. ultimele douã c d niºte hormoni analogi EXTREM DE puternici. Sarcina lor este sã protejeze pãmântul-mamã ºi sã scoatã în evidenþã a comise asupra solului ºi aerului cu ajutorul microbilor. Primãvara tãcutã. aducând asupra întregii um anitãþi blestemul bolii ºi al deteriorãrii rapide a sãnãtãþii. care murdãresc planeta ºi creeazã acele cumplite co mplicaþii hormonale de care suferã deopotrivã femeile ºi bãrbaþii (citiþi în aceastã direcþie secþiun furat ºi pachetul informativ). Experþii îºi dau de multã vreme cu pãrerea în legãturã cu hrana pe care o ingerãm. Cu cât aceste substanþe sunt folosite mai intens. astfel încât microbii sã le poatã descompune pentru a se reîntoarce sol sau în atmosferã . un om care iubeºte pãmântul. pesticide ºi erbicide. griu l ºi negrul sunt nuanþe intermediare. În fiecare an. La ora actualã. cu atât mai cumplitã este rãzbunarea acesto r dãunãtori asupra produselor finite! Natura NU poate fi înºelatã. Ridzon vorbeºte de buruieni care au atins o înãlþime de peste 1. Ambele trebuie citite. Deºi par sã fie o veritabilã problemã. Ei i-au co pe fermieri sã foloseascã îngrãºãminte chimice puternice. A scri s cãrþile Conexiunea carbonului ºi Ciclul carbonului. Experþii nu au fãcut altceva decât sã tulbure echilibrul naturii. Oamenii îmbãtrânesc mai rapid ºi mor mai curând cã ceea ce aceºti experþi numesc hranã ! Este vorba de aceiaºi experþi pe care Rachel Carson i-a des ris în mod satiric în best-seller-ul ei. Fungii catifelaþi ºi pufoºi reprezintã acelaºi lucru. Misiunea oricãrei buruieni este de a abso rbi câmpurile energetice toxice din atmosferã ºi din sol. ele nu fac altceva decât sã reacþioneze la schi de la nivelul solului ºi al aerului.2 metri! Rolul buruienil or pentru sol este similar cu cel al agenþilor patogeni pentru viaþa animalã.Albul reprezintã nivelul de toxicitate minim. Ele prolifereazã ºi curãþã so de formele slabe de viaþã. Cartea reprezintã o lecturã obligatorie dacã doriþi sã î mai bine natura dilemei cu care ne confruntãm. primãvara este chiar mai tãcutã decât atunci când a fost scrisã cartea. Verdele. Singurii care plãtesc preþul sunt oamenii Buruienile ºi procesul de îmbãtrânire Priviþi buruienile! Cu toate cantitãþile uriaºe de erbicide aruncate asupra lor. Exp erþii le spun fermierilor sã foloseascã îngrãºãminte ºi substanþe chimice pentru a feri plantele de dãunãto buruieni. ele reuºe sc sã supravieþuiascãºi sã prolifereze. iar roºul nivelul maxim. iar ele nu înþeleg sã renunþe la sarcina primitã! Leonard Ridzon este fermier. Este unul din acei Vrãjitori în viaþã de care vorbeam ºi unul din cei mai originali gânditori pe care i-am cunoscut vreodatã.

existã destule rãspunsuri CORECTE la întrebãrile pe care ni le-am pus pânã acum. la fel cum nu este întâmplãtoare prezenþa microorganismelor în alimente sau a vi rusurilor în trupurile noastre. Noi ne 88 . dar o întrebare incorectã genereazã un rãspuns incorect. nici în literatura de specialitate. care conduc mai devreme sau mai târziu la diagn osticul medicilor. Nu veþi gãsi aici decât rãspunsuri parþiale sau in omplete. nu trebuie sã ne mirãm de consecinþe. Buruienile nu sunt niºte excentricitãþi ale naturii. ele ilustreazã o populaþie de oameni bolnavi ºi o violenþã în creºtere. Toate acestea sunt SEMNE. Bolile sunt avertismente ale morþii. ªtiinþa pune întrebãri parþiale de multe ori chiar întrebãri greºite ºi MITIZEAZà rãspunsurile la ele. La nivel subclinic. noi declanºãm un adevãrat rãzboi cu ! Dacã otrãvim plantele pe care le-a creat Dumnezeu ºi poluãm aerul. deºi nu le v gãsi nici în presã. Privire de ansamblu Dacã folosim diferite otrãvuri împotriva pãmântului-mamã. in fericire. Rãspunsurile Orice întrebare implicã un rãspuns. Proliferarea buruienilor dãunãtoare n u reprezintã un accident.într-o stare sãnãtoasã.

inundaþii ºi buruieni. îndeosebi experþii în domeniile ºtiinþei. cãrarea îngu tã pe care puþini oameni o gãsesc. El reprezintã întotdeauna calea cea dreaptã. Rãspunsul sãu este singurul pe care îl cunoaºte: virusuri ºi bacterii. încercându-se în continuare ºtergerea amintirii ei din conºti inþa noastrã colectivã. ADEVÃRUL nu poate dispãrea însã. ADEVÃRUL este simplu. dar se potrivesc atât de perfect unele cu altele încât dacã ajungem sã înþelegem CUM se produce acest fenomen (al îmbãtrânirii). planeta va nimici aroganþa atacurilor noastre. Cal evãrului este dreaptã ºi îngustã. Câmpurile energetice toxice create de om modificã viaþa pe nivelul ei subtil. . cuptoarele cu microunde. Uraganele care ne afecteazã pe toþi nu sunt întâmplãtoare. rad iaþii ºi iradierea mâncãrii. Sindromul Tunelului lui Carpal. Pãmântul-mamã vomitã Pãmântul-mamã este bolnav de moarte! El vomitã. vindecarea prin pl asarea mâinilor pe corpul pacientului.aflãm în rãzboi cu toate fiinþele vii de pe aceastã planetã ntru acest lucru! inclusiv cu noi înºine ºi plã Rachel Carson. totul devine exagerat de simplu. dând afarã conþinutul otrãvit pe care l-a îng e nevoie. Toate acestea sunt rezultatul direct al cercetãrilor ºtiinþi fice ºi al banilor folosiþi în scopuri MALEFICE. al cãror preþ este plãtit colectiv de cãtre toþi locuitorii pãmântului. ciudate. Mai devreme sau mai târziu. Procesul de industrializare aºa cum îl cunoaºte noi este incompatibil cu pãmântul. dar conduce într-un loc în care nu existã boalã ºi în care îmbãtrânirea n oduce. În realitate. Orice om cu o fãrâmã de bun simþ ºtie cã lucrurile nu sunt corecte. La fel ca ºi Marea Piramidã. lucru care asalvat-o de rãzbunarea celor a cãror urã imensã a declanºat-o. Presiunea anormalã creatã de forþele energetice negative afecteazã stratul de ozon. înainte ca toate fiinþele vii de pe planetã sã moarã sufocate. autoarea Primãverii tãcute. care se deschide ºi seînchide periodic. Au ars-o pe rug. el existã pur ºi simplu. fenomene me teorologice anormale. Inundaþiile ºi dezast e naturale de toate felurile nu sunt haotice. o parte din aceastã energie a morþii est e eliberatã în spaþiul cosmic. cu preþul ADEVÃRULUI pe care l-a revelat. Pãmântul ºi locuitorii sãi strigã disperaþi: Do suntem bolnavi! Un cuvânt din partea autorului Procesul de îmbãtrânire are numeroase aspecte. nutriþiei ºi medicinii. Gaura din stratul de ozo n nu este accidentalã. Întrucât pro enea din mediul academic. ºtiinþa a proclamat-o o vrãjitoare. N ici chiar astãzi nu s-au stins ecourile acestui rãzboi. Unele sunt camuflate. În acest fel. a murit la scurt timp dupã publicarea lucrãri i ei. Aceste energii anormale produc mutaþii ale copiilor noºtri. Cãutaþi aceastã cale ºi veþi redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor discutã despre transferul de energie.

Ilustraþie Efectul Rouleau Înainte Dupã Eliminarea efectului Rouleau din sângele viu la o orã dupã ce omul a bãut minerale marin e ionizate lichide. ceea ce explicã efectele lor terapeutice . livrând oxigenul ºi substanþele nutritive necesare ºi e liminând deºeurile toxice. Sângele îngroºat aratã ca niºte fiºicuri cu bani. Fotografiile surprind celulele roºii din sânge (care nu au nucleu). Efectul este produs ca urmare a deºeurilo rgetice negative din sânge. Fotografiile au fost fãcute cu ajutorul unui microscop Nikon Opithat cu o lampã de 100 de waþi ºi un condensator Nass ens cu o putere de mãrire de 15. Magneþii ºi produsel e magnetizate produc un efect similar asupra fluidelor corporale. Sângele sãnãtos nu se adunã (monedele sunt libere. Comparaþii între diferite tipuri de apã 89 . putâ trece cu uºurinþã prin cele mai delicate capilare. nu adunate într-un fiºic).000 de ori.

metalele g rele. TCE.Apa ionizatã cu înalt potenþial terapeutic: porneºte de la apa BEV. Este excelentã la gust. ºi o apã redusã folositã (în aceeaºi þarã) pentru a inversa artrita. Costul unui galon este de aproximativ 0. Concentreazã gaze volatile (PCB. Apa îmbuteliatã: are o puritate îndoielnicã. Include o apã oxigenatã folositã în Japonia pentru a trata/preveni infecþiile pielii. Permite acumularea în timp a microbilor ºi toxinelor. Eliminã parþial bacteriile. Potenþialul POR este sub ce l al punctului de concepþie (BEV). Implicaþiile pe termen lung asupra stãrii de sãnãtate depãºesc orice imaginaþie. Dinamizeazã producþia ATP-ului mitocondrial. Cartuºele ceramice se pot sparge sau gãuri cu uºurinþã. Energizeazã corpul. Apa purificatã prin filtre de carbon/ceramice: are un nivel rezonabil de puritate. Apa purificatã prin filtre ceramice: oferã o puritate redusã. .8 dolari. pe frecvenþa corpului uman.4 dolari. virusurile. Nu are efect de auto-purificare. ºi sunt scumpe. chimicaleleorganice toxice). Are o calitate mai înal un gust mai bun decât apa distilatã. 5-0. Costã circa 5-10 dolari galonul (3. Costul unui galon este de aproximativ 0. Are un gust plat ºi un potenþial POR negativ. Producerea ei este destul de costisitoare. Timp de expunere la carbon limitat.2 dolari. Apa BEV: este o apã bioactivã. în schimb. bacteriile. Este extrem de purã (eliminã pânã a 99. Timpul de expunere la carbon este zero.150. Are un gust plãcut. virusurile ºi paraziþii. Are un gust rezo nabil. Are un potenþial POR m ult mai înalt decât cel din momentul concepþiei. dar are un cost de înlocuire ridicat.15-0. diabe atacurile de cord ºi cancerul. THM. Existã documentaþie disponibilã ºi reprezintã o bunã investiþie. oferã o senzaþie mãtãsoasã . Apa distilatã: este o apã moartã din punct de vedere biologic. Potenþialul POR este la nivelul momentului concepþiei. Nu asigurã restructurare BEV. Unghiurile inter-atomice ºi moleculare sunt modificate. Este scumpã. Calitatea apei produse diferã foarte mult.78 l itri). Are efecte lente. cloramine). dar nu are efect de auto-purificare. Neces itã o întreþinere continuã. radioactivitatea. inclusiv paraziþii. Permite proliferarea microbilor. Structura apei este distrusã.5% din substanþele contaminante. În gurã. cl oruri. Reduce frecvenþa de vibraþie a corpului. parþial purificatã. Consumã foarte multã electricitate. Are un efect de eliminare a contaminanþilor. Nu aplicã aproape deloc principiile rezonanþei ºi transferului. Producerea ei nu implicã folosirea electricitãþii. Folos principiul rezonanþei pentru a ridica potenþialul POR ºi principiul transferului pentru a acceler a metabolismul. Apa obþinutã prin osmozã inversatã: este parþial purificatã (75-90%). Apa are un potenþial POR redus. modul de operare este ieftin. care nu corespunde frecvenþei energetice a corpului uman. Costul unui g alon este de aproximativ 0.

chimicalele radiomimetice mimeazã radiaþia nuclearã. Substanþele chimice analoage fac ca organis mul sã devinã un adevãrat iad. DDT-ul est e un bun exemplu de radical liber radiomimetic. Aºa cum le spune numele. Hormonii analogi acþioneazã la fel ca ºi cei originali. Dupã cele trei luni. femei ºi animale. Pesticidele ºi erbicide le fac parte din aceastã categorie. Ei atacã receptorii corpului. Procesul r staureazã funcþiile corporale. Clismele la ficat accelereazã dramatic procesul de purificare.Apa înseamnã ceva mai mult decât un lichid! Apa este un ALIMENT! Hormonii analogi Chimicalele radiomimetice existã pretutindeni în jurul nostru. FÃRà sã fie totuºi originali. Este nevoie de un i nterval de timp de 90 de zile pentru a deschide receptorii ºi pentru a goli corpul de moleculele hormonilor analogi. la fel ca ºi hormonii pe care ni-i prescrie doctorul. ºi singura cale prin care vã puteþi elibera de ele constã în polizarea receptorilor ºi oxid a acestor substanþe oribile cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. dupã care omul devine prizonieru l lor. Rãtãciþi la 180o 90 . nemaifiind capabil sã îºi monitorizeze ºi sã îºi controleze singur trupul. puteþi spune însã cã v-aþi redobândit controlul asupra organismului dumneavoastrã. deopotrivã la bãrbaþi.

cã nu trebuie sã mâncãm carne roºie. Pe de altã parte. parþial energetic. dar ºi mai bun este peºtele. cã nu trebuie sã mâncãm unt. ºi ceea ce spun ei este fals. iar adesea ºi în þesuturile pacienþilor bolnavi . cã trebuie sã luãm suplimenþi pe bazã de calciu pentru a evi a osteoporoza. care sunt întotdeauna prezenþi în þesutur ricãrui cadavru. ªtim de asemenea cã boala este manifestarea unui confl ict între câmpurile energetice în care predominã cele cu energia orientatã cãtre stânga. parþial fizic. Toþi sunt bãtrâni ºi bolnavi. 1916 Trãim într-o lume fizicã ºi percepem boala ca fiind un proces fizic deoarece îi putem vedea simþi ºi mãsura EFECTELE la nivelul corpului fizic . cã soia ºi canola sunt bune pentru noi. Aproape cã nu existã religie care sã nu desc . echivaleazã cu exerciþiile aerobice. cã nu existã nici o difere aminele de sintezã ºi cele din alimente. în schimb. cãci aceasta este dãunãtoare. inclusiv ducerea guno iului. Aºezarea mâinilor pe trupul pacientului bolnav Un exemplu de energie pozitivã care curge între lumea vizibilã ºi cea invizibilã este cel oferit de practica aºezãrii mâinilor pe trupul pacientului bolnav. Urmaþi sfaturile experþilor ºi vã veþi accelera singuri îm rânirea. cã alimentele procesate sunt la fel de sãnãtoase ca ºi cele cru de (dacã materiile prime care au stat la baza lor au fost sãnãtoase).Ni se spune tot timpul sã ne ferim de soare pentru a nu ne îmbolnãvi de cancer. deºi este prezentã alãturi de noi. El este un proces de zi cu zi. pentru cã trãiesc în MINCIUNÃ! 14 Un proces de zi cu zi Forma de viaþã cea mai ostilã o reprezintã fungii. Acest conflict între câmpurile energetice se petrece în lumea invizibilã o lume pe care NU o putem vedea. cã trebuie sã luãm aspirinã. Toate aceste afirmaþii sunt false. cã v rianta ºtiinþificã a unei diete echilibrate ne face bine. este su ficient sã-i priviþi pe experþi . Toate aceste afirmaþii fac parte dintr-o campanie de dezin formare susþinutã la unison de mijloacele mass media ºi de mediile academice. cã activitãþile zilnice prin casã. cã boala este un rezultat al invaziei mic robilor ºi cã genetica poate controla totul. carnea de pui este bu ntru organism. Procesul de îmbãtrânire se petrece în aceeaºi lume izibilã. Dacã doriþi dovezi cã ceea ce spun eu este adevãrat. grãbindu-vã astfel moartea. ºtim cã corpul bioelectric es te un corp complex. cã trebuie sã evitãm ouãle. Guenther Enderlein. cã tutunul ºi fumatul pasiv au o legãturã cu cancerul la p cã alcoolul în cantitãþi moderate ne face bine. cã alimentele lichide înlocuiesc cu succes apa. Dr.

Acest lucr u trezeºte nu de puþine ori scepticismul ºi ironia incredulilor. Aºezarea Mâinilor poate vindeca spontan o persoanã bolnavã. Deºi nu are nimic de-a face cu ºtiinþa. este vorba de o modalitate terapeuticã religioasã care implicã un transfer de energie! AM nu produce întotdeauna schimbãrile pozitive aºteptate la persoana bolnavã. AM este un fenomen care implicã manipularea energiei electrice. 91 . de utilizarea pendulului pentru a determina orientarea energiei într-un aliment sau mãsurarea câmpurilor energetice cu ajutorul unui aurametru. Foarte puþini practic anþi înþeleg fenomenele electrice care stau la baza procesului.rie o variantã sau alta a acestei tehnici. Atunci când se produc. rezultatele pozitive sunt numite miracole. deºi ar trebui recunoscut ca atare: o tentativã de acordare de ajutor din partea unei persoane cu intenþii bune de a-ºi ajuta semenul. Ea presupune un transfer de energie pozitivã de la un om sãnãtos la unul bolnav. Singura deosebire constã în faptul cã procesul se desfãºoarã într-un mediu religios care implicã el însuºi o anumitã energie. Aºezarea Mâinilor (AM) face legãtura între puterea rugãciunii ºi corpul fizic. Este o practicã ce necesitã o mare pu tere de concentrare. dar este cert cã le pasã de persoana pe care o îngrijesc ºi pe care o iubesc. Principiile sale n u diferã de cele folosite pentru purificarea apei. multã focalizare re.

redirecþionând fluxul de energie ATP pentru a pr omova vindecarea. Atinger ea terapeuticã. pentru ca energia chi sã poatã curge liber. LOH. de pildã aºezarea mâinilor pe tru pul lor. La naºtere. vindecat sau eliberat vindecarea sã poatã avea loc. aºa cum se petrec lucrurile în AM. utilizarea pendulului. fiind folosit zilnic de cãtre surorile cu ex perienþã. cãci ºi acestea au rezultate la fel de pozitive. existã totuºi destule dovezi ale eficacitãþii sale pentru a fi predat în ºcolile superioare pentru asistente medicale. o gândire pozitivã ºi o focalizare intensã. Atingerea Terapeuticã are puterea de a vindeca! Gândiþi-vã la cineva în prezenþa cãruia vã simþiþi iubi i atingere o strângere de mânã. procesul are însã o valoare practicã foarte mare. Subiectul nostru este practic manipularea ENERGIEI în scopul vindecãrii. atingerea practicatã de o sorã medicalã poate eschide centrii energetici congestionaþi ai corpului. Inversarea procesului de îmbãtrânire implicã producerea de energie metodelor de folosire a ei (când. Atingerea terapeuticã Multe asistente medicale se folosesc cu succes de acel fenomen cunoscut sub nume le de atingere terapeuticã. ªtiinþa o numeºte ºarlatanie. cãci rezultatele finale sunt benefice pentru ei. care implicã o manipulare a câmp urilor energetice. ea deschide meridianele energetice ale corp ului. cel mai dezvoltat simþ al nostru este atingerea. Copiii recunosc întotdeau na atingerea unei alte fiinþe umane. nimeni nu ar pune în discuþie rezultatele vindecãrii. ambele persoane trebuie cã coopereze. Pentru vindecãtorii vibraþioniºti. gând irea negativã sau dispreþul nu fac decât sã BLOCHEZE fluxul de energie. într-un spital sau în prezenþa unui vindecãtor. Va trebui sã învãþãm sã acceptãm ºi beneficiile care rezultã din alte ter care manipuleazã energia. Dacã este combinatã cu iubirea. sora stabileºte nivelul energetic al persoanei folosindu-se de intuiþie ºi citin d aura corpuluiacesteia. În continuare. unde ºi cum). Dacã am putea vindeca cu ajutorul unui dispozitiv fizic. Deºi nu produce întotdeauna rezultate. Incredulitatea. o îmbrãþiºare vã face sã vã simþiþi în siguranþã. indiferent dacã se p etrec într-o bisericã. oamenii acceptã vindecãrile fãrã prea multe explicaþii. Avem nevoie de aceeaºi obiectivita te ºi atunci când discutãm de fenomenele energetice ºi de vindecãrile paranormale. purificarea. rezultatele sunt întotdeauna pozitive.În context religios. Acesta implicã atingerea pacienþilor bolnavi. chi (ATP) ºi învãþarea . Mai întâi. Chi este denumirea pe care o folosesc chinezii pentru energia vieþii (mai este scrisã ºi Qi). Atunci când combinãm concentrarea mentalã cu atinge ea fizicã. fie el ºi o cutie neagrã cu l uminiþe ºi clopoþei. terapia magneticã ºi testarea muºchilor sunt aspecte diferite ale aceluiaºi fenomen.

Ni s-a vorbit pe larg despre beneficiile lor asupra sãnãtãþii noastre! Îmi amintesc perfect campaniile pe care le-au dus companiile de electricitate.Abuzul de energie Proliferarea poluãrii cu energie electricã negativã reprezintã o problemã cu adevãrat gravã. Îmi amintesc când au apãrut pentru prima oarã: ce entuziasm au stârnit în rândul opiniei publice. Sã luãm. spre exemplu. Orice ecþii au fost ignorate. susþi nând beneficiile minunate ale epocii cuptoarelor cu microunde. Puþini oameni ºi-au pus întrebãri Foarte puþini oameni ºi-au pus întrebãri legate de cuptoarele cu microunde. care nu bãnuia nimic! Erau considerate rãspunsul potrivit pentru mamele care nu avea u timp de gospodãrie ºi pentru conservarea energiei. oluarea electricã are efecte subtile ºi consecinþe dezastruoase asupra sãnãtãþii oamenilor. ele au desemnat chiar un expertpentru a-i asista pe oameni în procesul de tranziþie de la vechiul mod de a gãti la cel nou. În localitatea în care trãiam eu. 92 . despre care toatã lumea a fost unanim de acord cã sunt nebuni de legat . În facturile electrice au apãrut sfaturi culinare ºi reþete pentru microunde. cu excepþia veºn icilor cârcotaºi . Acestea sunt foarte populare în SUA ºi în þãr leindustrializate. cuptoarele cu microunde.

ia r farfuriile ºi mâncarea erau scoase fierbinþi din cuptor. Astãzi. cuptoarele cu microunde au fost popularizate în ºcoli ºi de agenþiile guvernament ale în numele eficienþei. alãturi de o lingurã de Yucca Blend. ele se ard ºi devin inutile.Iniþial. neutralizându-le pe primele!) Douã secunde Mâncarea gãtitã timp de numai douã secunde într-un cuptor cu microunde devine moartã. efectele sale sunt exact cele OPUSE remediilor homeopatice folosite pentru a vindeca corpurile bolnave. absolut incompatibilã cu fiinþele vii. cãci IRADIAZÃ sistemul imunitar. Ele sunt periculoase chiar pentru adulþii ºi copiii care se aflã în aceeaºi camerã cu ele. Cât despre ea alimentelor pe care le preparãm la ele. cãci are efecte NEGATIVE asupra câmpurilor energetice ale corpului. sunt MORTALE! Energia microundelor distruge enzimele din alimente prin modificarea structurii lor moleculare. care ne stã la îndemânã. Orice energii de ace st fel accelereazã procesul de îmbãtrânire prin modificarea structurii enzimelor corpului. Pe scurt. în beneficiul sãnãtãþii noastre! Efectele microundelor Cuptoarele cu microunde produc o energie orientatã cãtre stânga. enzimele din alimente conþin o energie orientatã cãtre dreapta. Curând. Evitarea cup toarelor cu microunde este un proces simplu. de aceea. Aceste aparate produc o energie cu frecvenþe anti-viaþã. cãci uºureazã atât de mult procesul de gãtire. iar îmbãtrânirea este acceleratã. iar efectul lor este catabolic! (enzimele racemizate precum Disorb Aid ºi R/HCI. Ea trebuie evitatã cu o e preþ. Proprietarii lor le-au înd it imediat. au apãrut în mai toate restaurantele din þarã. au exact efectele inverse. Prepararea hranei devenea incredibil de uºoarã. ea se îmbolnãveºte sub începe sã sufere de diferite simptome descrise uneori drept sindromuri . Mâncarea gãtitã la microunde nu este însã vie. reacþiile biochimice nu se mai produc. O ri de câte ori o fiinþã sãnãtoasã este expusã unei energii cu o frecvenþã incompatibilã cu ea. ar trebui sã ne folosim de acest drept. Când aceste molecule vii sunt iradiate prin microunde. În consecinþã. Aceste apara te electrice sunt considerate la ora actualã o necesitate pentru toþi oamenii aflaþi pe fugã. Enzimele sunt niºte substanþe care fac posibilã viaþa! În starea lor naturalã. nici nu susþine viaþa. Oamenii le înd rãgesc deoarece pun un semn de egalitate între hranã ºi o masã caldã. eºti considerat în epoca de piatrã dacã nu ai un cuptor cu microunde. Corpul le foloseºte pentru a-ºi clãdi ºi pentru a-ºi repara ropriile þesuturi(anabolism). Organi smul care o ingereazã este forþat sã prelucreze ºi sã neutralizeze aceste molecule energetice ciudat . Enzimele arse nu pot susþine viaþa.

e. înainte de a putea trece din nou la acele procese legate de viaþã ºi sãnãtate pe care le numim anabolism. În plus sioneazã sistemul imunitar prin intermediul lichidelor limfatice. care este alcãtuit el însuºi într-o proporþie de 90% din apã. Pacienþii cãrora li s-a administrat acest sânge au murit! Sângel e este o substanþã vie. transformând aceastã substa nþã care ar trebui sã fie dãtãtoare de viaþã în ceva care se opune vieþii. Sângele iradiat cu microunde ENERGIA microundelor distruge structura molecularã a apei. în pofida opiniilor contrare ale experþilor. Mã îndoiesc cã 93 . slãbindu-ne. Apa iradiatã cu microunde dena eazã enzimele dinsânge. Doar douã secunde într-un cuptor cu microunde sunt suficiente pentru a distruge viaþa din sânge. principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului reduc potenþialul POR la o valo are atât de coborâtã încât se poate spune cã alimentele ingerate mai degrabã ne golesc de rezervele energetice pe ca re le avem. Existã rapoarte ale unui spital din Oklahoma în care o sorã medicalã obiºnuia sã încãlzeascã la un cuptor cu microunde. Toate cuptoarele cu microunde emanã în jurul lor un câmp energetic. Atunci când mâncaþi alimente gãtite la un cuptor cu microunde sau când beþi apã ir diatã cu microunde. energia microundelor este invizibilã ºi modificã frecvenþa energiei u mane tot într-un univers invizibil. Evident.

Microundele afecteazã fibrele nervoase ºi þesuturile conjunctive (ligamente. Nu trebuie sã vã aºteptaþi ca un tribunal sã le dea dreptate celor care intenteazã procese îm otriva producãtorilor de aparate cu microunde.va exista vreun expert care sã-mi demonstreze contrariul acceptând personal o transfuz ie cu un asemenea sânge! Poliþiºtii ºi Sindromul Tunelului lui Carpal Toatã þara s-a umplut de procese intentate de poliþiºti care au filat maºinile prin RADAR. muºchi ºi cartilagii). Microundele creeazã boli degenerative cu NUMEROASE faþete în lumile invizibile. problema tinde sã se acutizeze dramatic. De aceea. Din pãcate. Aceºti magneþi de pãmânt au câmpuri permanente de energie DC de 12. ori de câte ori cineva lucreazã într-un mediu cu microunde. nimeni nu le-a spus cã aceste aparate cu microunde sunt cancerigene. dar cu REF NÞE. iar unii capãtã sindromuri care ni i nu au nume încã. ªtiaþi cã vã puteþi p oteja sistemul imunitar purtând în dreptul glandei timusului un super-magnet? Super-magneþii vã protejeazã de frecvenþele energetice ale radiaþiilor de 110 volþi. la oamenii care sunt expuºi un ei energii reduse. Cel e pe termen scurt sunt greu de mãsurat ºi le asigurã experþilor o acoperire. c re neutralizeazã . Se vor gãsi întotdeauna experþi fãrã faþã. În realitate. Ceea ce trebuie sã ne îngrijoreze sunt efectele PE TERMEN LUNG ale microundelor. care sã depunã mãrturie cum cã nu existã dovezi ºtiinþifice care sã ateste vreun pericol! Sindromul Tunelului lui Carpal (STC) este o problemã foarte gravã care afecteazã zeci de mii de oameni. care acþioneazã lent ºi discret. Principala cauzã este consideratã în mod oficial activitatea repetitivã. a microundelor. cu excepþia oboselii la nivelul ochilor.000 de gauss. sindr omul apare îndeosebi la vânzãtorii din marile supermarketuri care citesc preþurile produselor cu aparate de ci tire a codurilor de barã sau la cei care lucreazã foarte mult la calculator pe scurt. Unii oameni sunt mai afectaþi din cauza lor decât alþii. tendoane. Nu aþi remarcat însã niciodatã cum vã simþiþi dupã ce aþi stat mai multe ore unui monitor? Obosit! Poate ar fi mai corect spus: golit de energie. Alte rezultat e previzibile ale expunerii la microunde sunt cataracta ochilor. Terminalele calculatoarelor Se spun foarte puþine lucruri despre problemele pe care le genereazã calculatoarele. dar continue. cu o al ternanþã de 60 de cicluri. Ar însemna ca judecãtorul sã muºte mâna care îl ajutã i interesele sunt foarte puternice în acest domeniu. Cei care lucreazã mult la c alculator suferã frecvent de sindromul tunelului lui Carpal ºi de afecþiuni ale sistemului imunitar. afecþiunile încheieturilor ºi tulburãrile þesuturilor co njunctive.

dar NU blocheazã câmpul energetic propriu-zis. lipi ndu-i deasupra ovarelor (pe pãrþile laterale faþã). efectele sunt aparent lente. port un super-magnet pentru a-mi proteja organele vitale ºi sistemul imu nitar chiar în timp ce scriu aceste cuvinte la calculator.efectele neplãcute ale radiaþiilor de 110 volþi. Personal. Dorm pe un pat cu o saltea magneticã cu valoar e terapeuticã ºi folosesc o pernã magneticã. Produsele magnetizate cu valoare terapeuticã pot neutraliza aceste efecte ale radi aþiilor. Simptomele poluãrii electromagnetice sunt de regulã subclinice. Procesul de degenera re se produce discretºi lent sub acoperire pânã când boala îºi face simþitã prezenþa. 94 . Pentru c ei mai mulþi oameni. cãci se manifestã la nivel subtil. nu toatã lumea experimenteazã aceleaºi probleme în urma expunerii la câmpurile energetice ale curenþilor alternativi cel puþin nu de la bun început. Când corpul bioelectri c nu mai poate suporta. La fel ca ºi în cazul microundelor. televizoare ºi monitoarele calculatoarelor. Femeile pot folosi super-magneþii pentru a-ºi uºura durerile menstruale. SEMNELE bolii apar ca prin farmec. Filtrele pentru ecran ajutã în ceea ce pri veºte luminozitatea. cu o alternanþã de 60 de cicluri. S-a dovedit cã pacienþii bolnavi de cancer ºi de Alzheimer care f losesc aceºti magneþi dorm mai bine. iar medicul se grãbeºte sã punã diagnosticul. Problemele legate de sinusuri ºi congestiile datorate rãcelii rãspund d e asemenea foarte bine la acest tratament (vezi pachetul informativ). emise d e luminile fluorescente. Înt tivitatea organelor vitale slãbeºte.

Alimentele iradiate nu au NIMIC de oferit corpului bioelectric. Existã mai multe posibilitãþi prin care efectele acestor radiaþii negative pot fi neutralizate. nici negru. Când spunem ionizeazã. Radiaþii. lipsindu-le de valoare energeticã. Orice om care doreºte sã trãiascã o viaþã lungã ºi sã aibã o stare bunã de sãnãtate trebuie sã înveþe sã se uri. Oricine mãnâncã alimente iradiate va îmbãtrâni ºi va muri id. Aceastã energie a fisiunii ionize azã moleculele vii. dar el descrie ºi energia privitã ca substanþã ºi ca stare. Este un cuvânt cenuºiu! Omul înþelept evitã cuptoarele cu microunde. iradierea nu înseamnã acelaºi lucru cu radiaþiile. Arderea moleculelor vii face viaþa imposibil produce suferinþã. Acest tip de energie agreseazã þesuturile vii ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. echivalând practic cu un suicid lent. Iradierea se implicã asupra actului propriu-zis. în care energia negativã a ionizãrii este folositã pentru a arde energia moleculelor din alimente. Implicã faptul cã energia are o anumitã substanþã ºi cã lasã în urma ei o anumitã amprentã. Practic. În schimb. Energia fisiunii este o radiaþie emanatã de aparatele nucleare sau de deºeurile lor ra dioactive. nu prea ºtiu ce sã creadã.ALIMENTELE: radiaþie ºi iradiere Cuvântul radiaþie ne duce cu gândul la o energie emanatã dintr-un punct central. Sursa energiei fisiunii folositã pentru a iradia rezervele de hranã ale americanilor sunt izotopii ra dioactivi ºi deºeurile nucleare. Una din cele mai bune modalitãþi constã în plasarea unui super-magnet deasupra glandei timusului. ºi mai puþin asupra efectelor pe care le produce acesta. Când aud cuvântul iradiere. În ochii opiniei publice. Cartea vibraþii (vezi pachetul informativ) oferã multe a lte soluþii. refuzã sã mãnânce alimente modificate sau iradi nu acceptã sã îºi supunã organismul efectelor curentului alternativ de 110 volþi cu 60 de ciclu ri care emanã din monitoarele calculatoarelor ºi din neoanele fluorescente. Cuvântul iradiere este confuz ºi este folosit adeseori pentru a-i induce în eroare pe oa meni. oamenii se gândesc imediat la radiaþiile nucleare. ele red uc forþa vitalã. iradiere ºi alimente modificate genetic . Oamenii se tem pe bunã dreptate de energia nuclearã. Cuvântul iradier e nu este nici alb. înþelegem de fapt arde . folosit pentru a distorsiona ADEVÃRUL ºi pentru a promova minci una. Iradierea este un alt termen foarte des folosit în mass media. El este un termen cvasi-ºtiinþific. El descrie actul io nizãrii fiinþelor vii. Aºa se ile cu iradierea mâncãrii. cum este lumina emisã de un bec.

ori alte poveºti asemãnãtoare. Ce uitã sã menþioneze ei sunt adevãratele motive care stau la baza iradierii alimentelor pe care le consumã americanii. Nu mâncaþi alimente gãtite la cuptorul cu microunde. Viaþa dumneavoastrã depinde de el vezi pachetul informativ). Hrana iradiatã capãtã un înveliº de protecþie care rezistã de-a pururi . Mãsurarea câmpurilor energetice 95 . Ei ºtiu foarte bine cã alimentele tratate chimic nu mai au nici un fel de rezistenþã ºi trebuie iradiate pentru a nu se strica direct pe rafturile magazinelor de prezen tare. Experþii vorbesc în cei mai laudativi termeni despre miracolul conservãrii alimentelor prin iradiere. Veþi învãþa cu aceastã ocazie cã nu existã nici o dife limentele modificate genetic ºi cele iradiate. Microbii NU se mai adunã în aceste alimente pentru cã ei NU mãnâncã molecule a . Moleculele sale vii imele) sunt însã distruse.Expresia modificat genetic este un sinonim de datã recentã pentru iradiere. dar care ne conduc direct în cimitir. coli 0158 . Ambele categorii sunt niºte monstruozitãþi energetice .H7 sau Cryptosporidium. chelire ºi orbire. El pare ac ceptabil pentruopinia publicã pentru cã sunã ºtiinþific ºi nu pomeneºte nimic de radiaþii . Au creat astfel o industrie a alimentelor care rezistã de-a pururi. lele urmãtoare ne vom ocupa de cãderea pãrului. Ei ne sperie vorbindu-ne de contaminarea apei ºi a hranei cu microbi precum E. Ei citesc semnalele energetice emise de alimente (orientate cãtre stânga) ºi le evitã din instinct . Nu cumpãraþi niciodatã mâncare iradiatã. folosiþi un pendul sau un lanþ vibratoriu pentru a verifica un aliment înainte de a-l ingera! Aceste metode þin în epoca noastrã de o veritabilã luptã pentru supravieþuire .

Întrebaþi-i pe experþi Dacã subiectele despre care discutãm. Pacienþii sunt învãþaþi sã SPERE cã se vor vindeca. Efectele pe termen scurt rãmân neobservate. radiaþiile nu pot reprezenta o terapie . prezenþã care depãºeºte de departe radi O placã de plumb cu o grosime de 5 centimetri poate bloca radiaþia nuclearã. Dacã vã este frig. cãci ele se opun vieþii. TOTUªI. dar PE TERMEN LUNG ne priveazã de sãnãtate ºi de vitalitate. În mod similar. Reþineþi. mâncarea iradia tã ºi ingineria . fãrã sã ni se spunã nimic de bolile ºi moartea la care conduce în mod garantat aceasta. Metoda prezentatã în continuare mãsoarã O PARTE din energia negativã. dar nu li se spune nimic despre violenþa cu care radiaþiile ionizante lovesc corpulfizic.Prezenþa câmpurilor electromagnetice care emanã din aparatele ºi echipamentele electrice este uºor de depistat. luând precursori de hormoni ºi aplicând ETVC (acest procedeu va fi descris ult erior). de pildã un calculator. Atunci când folosiþi aparate electrice conectate la un curent alternativ de 110 volþi. Ei nuînþeleg cã existã o mare diferenþã între diagnosticul pe bazã de raze efectul ucigaº al terapiei prin radiaþii. de televizor sau de cuptorul cu microunde. osind salteaua elasticã. rezolvaþi problema fãcând exerciþii aerobice. Ele intrã în ca egoria paleativelor (tratamentul semnelor ºi simptomelor. plasaþi-vã în spatele câmpului sãu de forþã ºi purtaþi un super-magnet. ea nu poate bloca efectele unui câmp electromagnetic al unui curent de 110 volþi sã provoace leziuni cor pului viu. aduceþi volumul la maximum ºi apropiaþi radioul de monitorul calcu latorului. rãpindu-ne în cele din urmã viaþa! Câmpurile energetice ale curentului alternativ au o nuclearã. dar mai su nt ºi alte asemenea câmpuri. Când radioul începe sã bâzâie. suntem învãþaþi sã apreciem iradierea hranei p e care o mâncãm. fãrã o vindecare autenticã a bolii care le-a decla nºat). Ceea ce ne preocupã pe noi este lungimea timpului petrecut în câmpul de forþã negativ ºi intensitate a câmpului. legate de radiaþiile microundelor. În continuare. În realitate. Conectaþi un radio la un prelungitor ºi localizaþi o frecvenþã între douã staþii de emisie în nu se aude nimic. Oamenii cred în propaganda medicinii alopatice ºi fac coadã la cl inicile medicale. aceasta este doar o parte din energia ele ctromagneticã din casã. EFECTELE acestor câmp rgetice anti-viaþã sunt de naturã subtilã la fel ca ºi efectele mâncãrii preparate la microunde asu sãnãtãþii. înseamnã cã aþi pãtruns în câmpu nþã electricã al aparatului respectiv. Medicina ºi radiaþiile Terapia prin radiaþii ºi chimioterapia radioactivã folosite în tratamentul cancerului au efecte devastatoare asupra organismului. Nu folosiþi niciodatã pãturi electrice.

DE CE apar acestea ºi CE se poate face în legãturã cu ele? Vom discuta de asemenea despre mirosurile corporale care se accentueazã odatã c u procesul de îmbãtrânire. Nu veþi redeveni tineri decât i nversând procesul prin care aþi îmbãtrânit. Practic. care nu vor accepta niciodatã cont estarea celor douã mari monopoluri ale istoriei: generarea electricitãþii ºi industria farmaceuticã a medic amentelor alopatice. îmbãtrânir reprezintã TOTALITATEA influenþelor negative din viaþa dumneavoastrã. Fiecare nouã zi poate aduce cu sine mai multã vitalitate. de ce nu ne spun nimic experþii în legãturã cu ele? Deoarece cercetarea acestor zone de risc NU este finanþatã de cãtre experþi. Preambul: capitolul urmãtor se ocupã de riduri. care nu vã va salva de la îmbãtrânire. 96 .geneticã sunt adevãrate. Nu depinde decât de dumneavoastrã sã vã auto-protejaþi. Ignoranþa este un pretext penibil. reducerea acestei vitalitãþi. sau dimp otrivã. SISTEMUL DE ALOCARE A FONDURILOR aparþine marilor companii ºi guvernului.

Pierderea apetitului sexual indicã disfuncþii ale ovarelor ºi testiculelor. Condiþii precum obezitatea. Rãspunsul ei este greºit roblema are patru cauze. timusului. veþi cu noaºte din nou miracolul vieþii. infecþiile cu ciuperci. atitudinea mentalã ºi voinþa de a pune în aplicare remediile necesare fac parte integrantã din tratamentul aplicat pentru recuperarea apetitului sexual. prostatei ºi uterului. impotenþa anunþã de multe ori un diabet nedetecta t. scãderea masei musculare ºi apariþia cut elor sunt veri primari cu pierderea apetitului sexual. la fel ca ºi strãmoºii lor. metabolismul încetineºte ºi excesele se acumuleazã în sis tem. proces urmat curând de încetarea producþiei de pro gesteron. TREBUIE sã vã purificaþi sistemul hormonal ºi recepto rii neuronali ºi sã reduceþi excesele hormonale în organismul dumneavoastrã. incidenþa dia ului este foarte redusã. Problema este sistemicã ºi nu þine numai de organele sexuale. La baza tuturor acestor probleme de sãnãtate stau hormonii! Pentru a recupera apetitul sexual. adrenalelor. în þãrile umii a treia. subþierea pãrului ºi chelirea. pancreasului ºi ficatului. Diabetul este o dovadã a încetinirii funcþionãrii organelor vitale ºi a dezechilibrelor ho rmonale. . Cea mai comunã formã de diabet este cel de tip II. Pe de altã parte. ªtiinþa medicalã aruncã vina pe geneticã pentru apariþia diabetului. Ea apare la oameni cu vârste cuprin se între 33-55 de ani. afecþiunile pielii. Producþia de DHEA înceteazã la vârsta de 24 de ani.Apetitul sexual Pierderea apetitului sexual indicã o deteriorare ºi o atrofiere a organelor vitale i nterne. tiroidei. în care oamenii continuã sã mãnânce alimente naturale. Pãrul devine tot mai subþire. Dacã veþi face acest lucru. concentrarea. energia scade. Aceºtia sunt anii când bãrbaþii ªI femeile avanseazã rapid cãtre bãtrâneþe ºi când ferea sã în perioada pubertãþii începe sã se ÎNCHIDÃ. Incontinenþa NU este o problemã la femei! Ce este diabetul Milioane de oameni din societãþile occidentale suferã de diabet. mai sãnãtoasã ºi mai exuberantã. Rãbdarea. Diabetul este rezultatul exceselor de toxine din interiorul corpului. al disfuncþi ilor la nivelul vezicii biliare ºi al problemelor auto-imune rezultate din IMUNIZARE. Pe mãsurã ce producþia de hormoni se reduce. La bãrbaþi. dar aceasta nu se numãrã printre ele. fragilizare a unghiilor ºi pãrului. tulburãrile intestinelor. ºi im plicit a unei noi vieþi. apetit sexual aidoma.

Un superantigen este o proteinã strãinã care dã peste cap sistemul imunitar. iar muºchii devin flasci. tetanus) ºi anti-polio conþin superantige ni care provoacã diabetul de tip I ºi surzenia. Diabetul de tip I (diabetul juvenil AKA) este o tulburare gravã în care sistemul imu nitar al copilului atacã celulele pancreasului responsabile de producþia de insulinã.grãsimea începe sã se acumuleze. 75% din copiii cu aceste afecþiuni suferã din cauza sup erantigenilor mutanþi din sistemul lor. Este o afecþiune autoimunã pr ovocatã de introducerea SUPER antigenilor în organism. pielea se rideazã. Associated Press a confirmat recent cã tulpinile atenuate ale virusului polio pot s uferi mutaþii odatã introduse în organism! La fel se petrec lucrurile cu vaccinurile anti-hepatita B. apar semne de cancer. Vaccinurile DPT (anti -difterie. Precursorii racemizaþi ai horm onilor ºi clismele la ficat OPRESC acest fenomen. pertusis. tulburãril e degenerative ale nervilor prolifereazã. D PT ºi antigripale! EVITAÞI VACCINURILE CU ORICE PREÞ! Extirparea vezicii biliare reprezintã o garanþie de 99% pentru apariþia diabetului întrun interval de timp de 20 de ani dacã persoana nu îºi ia mãsuri de protecþie împotriva acestui lucru. 97 . e femei la fiecare bãrbat suportã extirparea chirurgicalã a vezicii biliare. probleme ale tiroidei. Din pãcate.

Prostatita ºi impotenþa Prostatita sau HPB (hiperplazia prostaticã benignã) este o disfuncþie hormonalã. precum inima. prostata se umflã ºi s e întãreºte. sângerarea gingiilor ºi alte afecþiuni periodontale pot fi rezolvate cu uºurinþã cu ajutorul unui irigator dentar biomagnetic. Proteinele antigenice au niºte proprietãþi absolu speciale ºi nu sunt de regulã disponibile decât fetuºilor. În cazul bãrbaþilor. Efectele combinate ale Tonifiantului Biogenic al Pielii ºi Corpului. corpul lor începe sã ca pete o înfãþiºare mai tinereascã. Dacã adulþilor li se administreazã proteine antigenice racemizate. Corpul le foloseºte pentru creºterea ºi diferenþierea cel lelor ºi þesuturilor în organe specializate. Acest aparat simplu transformã apa d e la robinet într-o substanþã puternicã ce împiedicã formarea plãcii ºi apariþia cariilor. sau acele riduri ale buzei superioare? Dar în jurul ochilor? Ce puteþi spune despre torsul dumneavoastrã? Aveþi grãsime în exces sau celulitã? Muºchii sun tonifiaþi. Remediile homeovitice ºterg ampren ta energeticã lãsatã de vaccinuri. Tonifiantul Biogenic al Pielii ºi a Corpului Priviþi-vã în oglindã. iar tiroida se umflã. Problema este identicã! Nu acceptaþi niciodatã masajul medicului! Clismele la ficat sunt remediile cele mai utile pentr u eliminarea toxinelor din organism. sau flasci? Aveþi un pântec bombat sau pungi de grãsime pe ºolduri? Vi s-au lãsat sânii? Vã m i amintiþi de felul în care arãtaþi pe vremea când eraþi tânãr(ã)? Atunci când organismul dumneavoastrã se dezvolta în pântecul matern. el se afla în prezenþa unor proteine antigenice ºi a unor hormoni echilibraþi. oasele. un ficat sãnãtos ºi purificarea þesuturilor conduc la rezultate încã ºi mai spectaculoase. în timp ce în cazul femeilor. creierul. etc. Sângerarea gingiilor ºi paradontoza Probleme precum gingivita. comandaþi Pachetu l Sursã (vezi pachetul informativ). Biogenic hGH ºi precursorilor racemizaþi ai hormonilor pot fi dramatice. Ea poat e fi inversatã cu ajutorul precursorului de hormon Totally Male. Pentru a afla mai multe informaþii. Dacã gura vã miroase urât. Aveþi pungi de piele care atârnã sub bãrbie ºi sub braþe? V-au apãrut colþurile gurii. este de cã aveþi o problemã! (vezi pachetul informativ) . Mulþi copii d evin diabetici la pubertate din cauza dezechilibrelor hormonale.Apa Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicinalã face miracole în cazul diabeticilor. cervixul îºi pierde elasticitatea. Ca întotdeauna.

o dietã sãracã în fibre ºi/sau o lipsã de ritmicitate (vezi glosarul). sub-hidratare. 98 . colitã. un stres puternic. lipsa exerciþiilor fizice ºi a fibrelor alimentare. o gândire negativã. Fecalele cu sânge indicã hemoroizi sau ulceraþii. Fecalele fibroase indicã un colon congestionat. infecþii virale (fecalel e albe indicã hepatita). Fecalele deschise la culoare indicã disfuncþii ale ficatului. stres. un ficat cu disfuncþii. infecþii bacteriene.Un colon sãnãtos Cum trebuie citite materiile fecale Fecalele care plutesc indicã o cantitate excesivã de grãsimi ingerate ºi/sau un metaboli sm redus al grãsimilor. curbat. sub-hidratare. contractarea involuntarã a m uºchilor aferenþi colonului datoratã tensiunii nervoase. lipsa ritmicitãþii. un dezechilibru hormonal. Culoarea obiºnuitã a fecalelor trebuie sã fie maronie. Fecalele sub formã de cocoloaºe indicã un tranzit digestiv lent.

ignorarea necesitãþilor o vreme prea îndelungatã. ºi indicã un tranzit digestiv mai redus de 12 ore. Aveau o aversiune faþã de spãlatul urechilor. micuþul Herman ºi fratele sãu Therman. o evacuare incompletã. cum sunt prunele uscate.5-2 litri de apã pe zi pentru ca tulburãrile descrise mai s us sã se amelioreze sensibil. urmate de un nou pahar de fiecare datã când urinaþi. rinichii ºi plãmânii un tegument aflat într-o stare bunã de funcþionare permite prevenirea acumulãrii de toxine. Faceþi exerciþii fizice. secreþii de grãsimi ºi uleiuri. lipsa fibrelor alimentare ºi a exerciþiilo r fizice. Dacã ea este lezatã. sf ecla crudã sau verdeþurile. nici prea subþiri. La fel ca ºi rudele sale intestinele. Mâncaþi cât mai multe legume ºi fructe. Evacuarea completã a fecalelor caracterizeazã un colon Se încheie adeseori prin eliminarea zgomotoasã a gazelor. NOTÃ: este suficient sã beþi 1. iar spre final devin subþiri indicã o forþa re a rectului. Pielea este prima linie de apãrare a organismului împotriva bolii. normal . Pielea funcþioneazã aproape la fel ca ºi plãmânii. Beþi întotdeauna cel puþin douã pahare MARI cu apã dimineaþa la trezire. ºi prin creºterea unghiilor ºi pãrului. sânge închegat din cauza unui ulcer ma i vechi. a psoriazisului. Sângele idele extracelulare care circulã între celule asigurã lichidele necesare pentru transpiraþie. Bunica le-a spãlat urechile cu un sãpun din leºie. Roger Lent Tegumentul (pielea) este organul cu cea mai mare suprafaþã. ridurilor. care nu mai reþine nimic. ies uºor din colon. colitã. ºi este una din cele PATRU guri de scurgere pentru eliminarea deºeurilor toxice. sub-hidratare. bolile vor apãre a cât de curând. . subhidratare. absoarbe substanþe ºi eliminã prin transpiraþie. El include pãrul ºi unghiile . Dr. ca sã numim doar câteva dintre ele. Adãugaþi la acest tratament ºi o lingurã de Yucca Blend la fiecare masã.Fecalele închise la culoare indicã un stomac leneº. ulceraþiilor pielii ºi bãºicilor. Fecalele care la început sunt foarte groase. Iar ei nu au mai auzit nimic câþiva ani la rând . nu sunt nici prea groase. care în caz contrar pot lua forma acneii. 15 Sãpunul pe bazã de leºie de pe vremea bunicii Oh. Fecalele normale au o culoare maronie obiºnuitã. Ea respirã. sau anumite influenþe ale dietei. indiferent de cauze.

Acumularea deºeurilor acide conduce la calcifierea þesuturilor moi. La rândul lor. Deºeurile care nu reuºesc sã scape din organism rãmân prinse în þesuturile dermice (straturil de suprafaþã ale pielii) ºi subcutanate (cele de sub straturile dermice). muºchi. tendoane ºi cartilagii). Pielea ºi sânii care atârnã sunt exemple de degenerare a þesuturilor conjunctive. în încercarea organismului de a izola aceste câmpuri de înaltã energie toxicã.Glandele sebacee (care produc uleiuri) secretã toxinele bazate pe grãsimi ºi uleiuri. Colagenul intrã în structura þesuturilor conjunctive într-o proporþie de 30% (piele. Matricea oaselor este alcãtuitã dintr-un schelet din proteine de colagen umplut cu minerale. Þesuturile conjunctive dure sunt cartilagiile ºi oasele. ligamente. SOC-ul este util de asemenea în dizolvarea þesuturilor cicatricelor . 99 . þâºnind mai devreme sau mai târziu la suprafaþã sub forma coºurilor. oase. la pi erderea elasticitãþii ºi la degenerarea lor. artrita implicã o calcifiere a încheieturilor. Ele îºi aratã vârsta prin dureri ºi inflamaþii (artritã ºi gutã). Pielea ridatã este alcãtuitã din colagen ºi fibre elastice ºi reticul are. acestea alcãtuiesc corpul într-o proporþie de 90%. Þesuturile conjunctive sãnãtoase sunt alcãtuite din carbon ºi sulfidridã de sulf racemizate are se regãsesc ºi în SOC. Astfel. bãºicilor sau a ridurilor. Deºeurile depozitate în þesuturile conjunctive moi conduc la calcifierea acestora. Tumorile canceroase sunt de multe ori calcifiate. iar tuberculoza o calcifiere a plãmânilor.

aceste fluide extracelulare sunt numite limfã . De îndatã ce se vor ataºa de receptorii dumneavo astrã. încheieturi slãbite ºi intoxicaþie cu metale grele.Procesul de îmbãtrânire presupune acumularea de deºeuri toxice în fluidele care circulã ÎNTRE celulele þesuturilor moi. la fel ca ºi producþia altor hormoni precum progesteronul sau melatonina. adicã din interiorul celulelor. hormonii analogi au o duratã de viaþã veºnicã ºi nu se des isul DHEA natural pe care îl gãsiþi pe piaþã este o minciunã pe faþã! Tot ce au fãcut chimiºtii a ute grupul R în molecula organicã pentru a o putea patenta. pe care îi elibereazã astfel din blocajul în care au fost prinºi. Mai mult decât atât. Cu toatã publicitatea care i se face. Atunci când carbonul ºi sulful act ive biologic sunt în cantitãþi insuficiente. Schimbãrile hormonale ºi încetinirea funcþionãrii hormonilor DHEA este unul din hormonii analogi cu rol de (gloanþe magice) care au apãrut ca ciu percile dupã ploaie. Ele NU sunt sigure. Pielea ºi þesuturile cicatrizate Existã numai DOUà clase de þesuturi: cele funcþionale sãnãtoase ºi cele cicatrizate. ºi implici trolul asupra corpului. deoarece blocheazã receptorii din organism ºi împiedicã centrii de reglare din creier (hipotalamusul. Urmãtoarele boli sunt AVERTISMENTE serioase legate de un dezechilibru hormonal la femei: afecþiunile tiroidei. nimeni nu spune opiniei publice cã NU existã nic i o diferenþã între DHEA analog. subþierea pãrului. T oate aceste substanþe sunt EXTREM DE periculoase. glanda pituitarã ºi cea pinealã) sã menþinã echilibrul hormonal. veþi deveni un prizonier în propriul dumneavoastrã corp. . folosesc precursori racemizaþi ai ho rmonilor (în varianta masculinã) deoarece aceºtia îi permit corpului sã îºi producã propriii hormoni. purificând receptorii umani. DHEA realã este produsã în corp de cãtre glandele adrenale. Atunci când sunt culese de vasele capilare limfatice ºi resorbite în sâng e. Personal. grãsimea. Fluidele extracelulare nu sunt tot una cu cele intr acelulare. Vom discuta despre ambele categorii ceva mai târziu în aceastã c arte. Fe riþi-vã de aceste droguri atât de populare astãzi. pilulele anticoncepþionale ºi înlocuitorii de estrogen. corpul devine incapabil sã îºi construiascã þesuturi puternice. iar producþia ei se reduce dupã vârsta de 24 de ani. Aºa explicã de ce capsulele de SOC foarte bogate în carbon ºi sulf racemizate produc rezultate atât de d ramatice în cazul suferinzilor de artritã. Þesuturile cicatrizate pot fi interne ºi/sau externe. depresi a ºi reducerea apetitului sexual. steroizii anabolici. Substanþa realã nu poate fi patentatã ºi to t ce este natural nu este profitabil pentru industrie. infecþiile cu ciuperci ºi cele ale vezicii. sãnãtoase. Corpul î construieºte þesuturi cicatrizate ca rãspuns la diferite traume ºi din incapacitatea de a construi þesuturi sãnãtoase.

Pielea ridatã. subþierea/albirea firelor de pãr ºi încheieturile artritice pot fi consider ate oricum. adãugând colagen în produsele sale. cu atât ma t îþi vei putea prelungi viaþa artisticã ºi statutul de vedetã. straturile exterioare ale pielii devin tot mai strâns unite. mai ri gide ºi mai puþin elastice. Ele sunt un SEMN al unei pr obleme interioare. 100 . bucurându-te de beneficiile lor. de acumularea deºeurilor în depozite ºi de reducerea producþiei de ATP. Vedetele de cinema. Tonifiantul Biogenic pentru Piele ºi Corp. SOC-ul ºi GH3 Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Vedetele de cinema recurg la lifting-uri faciale pentru a-ºi remedia ridurile. dar nu semne ale tinereþii ºi vitalitãþii. acidul glicolic. în punctele în care pielea se freacã mai mul turi ºi sângerãri. ºi acidul glicolic cu valoare terapeuticã. dar cola ul industrial nu este rãspunsul pe care îl aºteaptã organismul. Industria cosmeticã încearcã marea cu degetul . Ele sunt legate de deteriorarea ºi încetinirea activitãþi etabolice. Printre produsele care sunt cu adevãrat efi ciente ºi care opereazã foarte bine alãturi de loþiunile pe bazã de SOC vã recomand: crema cu precursori Nugest II. Pe mãsurã ce situaþia se înrãutãþeºte. îndeosebi la oamenii în vârstã. conºt iente cã o faþã tânãrã atrage un succes de casã mai mare. Ele ºtiu foarte bine cã cu cât arãþi mai tânãr. Ridurile îi deranjeazã pe cei care doresc sã arate tineri.

iar pielea mea aratã ca la 20 de ani (deºi am 53). deoarece acidul uric le ajutã sã-ºi menþinã pielea m faþã tânãrã. tiner se bucurã de un avantaj comparativ evident! Lifting-urile faciale ajutã. SOC-ul stim uleazã formarea colagenului NOU în straturile dermice (adevãrata piele. dermatologii folosesc acid glicolic premium cel mai mic dintre hidroxi-acizii alfa. Cartea oþetului de mere ºi Cartea ceaiului Ko mbucha). Un nivel ridicat .Societatea este extrem de subiectivã. este ceaiul de Komb ucha ºi Gh3+11. dar sunt foarte scumpe ºi NU rezolvã problema. Un acid este un donator de hidrogen. Când sunt folosite loþiunea SOC ºi Totally Male (pentru bãrbaþi) sau Nugest II (pentru fem ei). Acizii naturali au o mare putere de vindecare. Acestea pot dispãrea complet. De altfel. Loþiunea SOC face minuni ºi în caz de acnee sau cicatrice rãmase ca urmare a unor arsuri . iar pielea capãtã o strãlucire sãnãt oasã care are un mare efect asupra celor din jur. un organism bãt rân îºi mãnâncã propriile þesuturi pentru a-ºi satisface nevoia de proteine. În timp. Acidul glicolic cu valoare profesionalã se combinã cu straturile exterioare uscate a le pielii (stratum corneum). Urina conþine acizi care înfrumuseþeazã p ielea. Mulþi oameni îºi beau urina pentru a se vindeca de cancer ºi de alte boli (vã recomand în ac eastã direcþie cãrþile: Propriul dumneavoastrã medicament ideal. Personal. De aceea. fãrã fire degradate. Capsulele de SOC sunt luate oral. în urinã apar produse secundare toxice. fiind înclinatã sã respingã bãtrâneþea. care poate fi astfel eliminatã prin spãlare. le folosesc cu religiozitate. precum acidul uric. Capacitatea noastrã de a produce enzime digestive ºi absorbante PUTERNICE scade dupã vâr sta de 30 de ani. Acizii naturali precum cei din oþetul de mere ºi din ceaiul de Kombucha regenereazã organismul. Bolnavii de cancer ºi cei care þin cure de slãbire sunt exemple triste de oameni care suferã din cauza acestui canibalism intern. uscând pielea moartã. motiv pentru care metaboliþii proteici se acumuleazã în urinã. Straturile dermice se prind de cele exterioare (epidermice) prin membrane subcutanate. iar efectele combinate ale cel or douã produse sunt absolut minunate! Urina ºi faþa Acid este un termen chimic. În plus. ridurile aproape cã dispar. cea vie). Existã femei scandinave care îºi spalã faþa cu urinã. Un alt secret personal pentru a-mi pãstra pãrul negru. pielea devine incredibil de moale. Produsele de mai sus reprezintã o veritabilã hranã pentru piele NU sunt doar niºte produse cosmetice. Oþetul natural co nþine acizi organici naturali care au un gust acru.

Pentru oamenii în vârstã. iar aceste produse trec cu succes acest test.de acid uric în urinãreprezintã un AVERTISMENT serios! În plus. guta era cunoscutã sub numele de boala bogaþilor. alimentele nedigerate di n intestine alimenteazã paraziþii. degetelor de la picioare ºi mâinilor. În trecut. Digerarea proteine lor prin ruperea legãturilor peptidice nu se poate produce decât într-un mediu PUTERNIC acid. Tr. R/HCL ºi Yucca Blend corespund perfect din ace st punct de vedere. 101 . Gerovitalul doctoriþei Ana Aslan. dar NICI UNUL dintre ele nu se comparã nici pe departe cu combinaþia dint re DiSorb Aid. R/HCI ºi Yucca Blend. otrãvesc organele vitale ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. Testul suprem apare însã în cazul bolnavilor de cancer. Boala bogaþilor Oamenii care mãnâncã prea multe proteine de origine animalã ºi care au o digestie slabã se îm olnãvescdeseori de gutã. R estul digestiei ºi întreaga absorbþie se petrece în intestinul subþire. care produceau un exces de acid uric. Aceºti a sufereau de inflamaþii la nivelul picioarelor. Pe piaþã existã numeroase produse pen uºurarea digestiei. din cauzã cã îºi supraîncãrcau org smele cu proteine de origine animalã. Aceasta este ordinea strictã pe care trebuie sã o respecte orice produs pentru digestie. enzimele digestive sunt absolut CRUCIALE. Acumulãrile de deºeuri afecteazã organismul ºi determinã 11 N. care mor literalmente prin înfometare. DiSorb Aid.

provocând inflamaþii ºi suferinþã. iar corpul intrã în toxemie (tox toxic. modul de viaþã sedentar a devenit e emic. Mâncãrurile grase încarcã organismul cu purine (deºeuri proteice din carnea bogatã în azot) º uprasolicitã rinichii. Acidul uric excesiv din sânge ºi din limfã se combinã cu anumite baze minerale alcaline precum calciul ºi dau naºtere cristalelor de sare. Guta nu se mai manifestã numai în lumea opulentã a bogaþilor. ºi apariþia pintenilor osoºi sunt manifestãri ANORMALE. Corpul n e ce sã facã cu aceste precipitate. În plus. care blocheazã fluxul bilei. pietrele la ficat. fãrã o rezolvare a cauzelor). Modul de viaþã sedentar era apanajul exclusi v al bogaþilor. Dacã o piatrã la ficat sau la vezica biliarã blocheazã principalul canal al bilei care conduce la intestinul subþire. iar acest lucru devine cu atât mai dificil cu cât eºti mai bogat. Alcoolul. mesele luate seara târziu ºi excesul de carne conduc la îmbolnãvirea de gutã. Aceste acumulãri de cristale se depun la încheieturil e degetelor de la picioare ºi la extremitãþi. odatã cu apariþia societãþii serviciilor ºi a calculatorului. O prostie! În trecut. Ea e ste plinã de chimicale toxice ºi de minerale inutile. care fãceau de regulã toate muncile grele din societate. nimeni nu le spune pacienþilor cã medicamentele împotriva gutei distrug ficatul. Bila este un emulsificator al grãsimilor ºi vehiculul prin care corpul eliminã 75% din deºeurile sale. întregul sistem intrã curând într-o stare de ºoc. cu condiþia sã vã pregãtiþi corpul ºi sã urmaþi cu precizie instrucþiunile care vor urma. Guta este un SEMN clasic de bãtrâneþe. dacã acestea blocheazã canalele interne ºi nu sunt eliminate chirurg ical în maximum 24 de ore.apariþia pietrelor la ficat. conducând la o creºtere accentuatã a nivelului de acid uric din sânge ºi din þesut uri. Toxemia este principala ameninþare la adresa femeilor gravi de! Apa de bãut de slabã calitate alimenteazã problemele de care am discutat mai sus. ele pot provoca moartea. guta nu reprezenta o problemã pentru clasa mijlocie ºi pentru oamenii sãraci. Medica împotriva gutei nu trateazã decât simptomele. rinichi ºi vezica biliarã. Ele reprezintã SEMNE ale îmbãtrânirii. fãrã sã afecteze în vreun fel cauzele care au dus la apa riþia lor! Tot ce a reuºitsã producã ºtiinþa ºi în acest domeniu este tot un paliativ (o alin a durerilor. manifestându-ºi iritarea prin inflamaþii ºi dureri. Presiunile sociale fac aproape imposibil un mod de viaþã sãnãtos. Eliminarea pietrelor din ficat ºi din vezica biliarã este nedureroasã ºi sigurã. . emia a sângelui). În cazul pietrelor. afectând inclusiv clasa mijlocie ºi sãracii. Pacienþii sunt mai degrabã preocupaþi de cine plãteºte factura (asigurarea medicalã) decât de pierderea pe termen lun g a sãnãtãþii lor. Astãzi. Precipitatele precum cristalele de acid uric.

acestea nu pot 102 . ªi mai grav este faptul cã sunt luate imediat dupã masã. obþinând sãpun de casã prin procedeul numit saponificare. Ei încearcã sã FORÞEZE corpul sã accepte mineralele în forma lor eleme tarã (adicã mineralele care nu au trecut prin ciclul carbonului. pe fundul cãzii se depunea un precipitat. dar ºi produsul unui mod de viaþã ne lijent ºi al unei diete alimentare nesãnãtoase. Dar atunci când sãpunul ei era folosit împreunã cu ap a de la robinet. Vom discuta în mare detaliu despre uleiurile malefice. Arterele îngroºate (atero-ºi arterioscleroza) sunt pavate cu plãci precum cele depuse pe f undul cãzii bunicii. dar creeazã probleme noi! Me dicii prescriu carbonat de calciu elementar (cochilii de scoici) ºi compuºi ai acidului citric de calciu. porni nd de la premisa cã organismul are o lipsã de calciu. îngreunând astfe ivitatea stomacului ºi digestia proteinelor. fluoruri. Calciul ºi grãsimile În pofida opiniilor medicale. Dacã lanþurile peptidice ale proteinelor nu sunt r upte în stomac. uleiuri ºi grãsimi. bogatã în minerale grele. blocând capilarele. deºeuri organice ºi minerale. rezultat din reacþia mine ralelor grele cu sãpunul. Uleiurile de soia ºi canola joacã un rol crucial în for marea acestor plãci sanguine. d naºtere plãcii ºi pintenilor osoºi. despre care vom discuta mai multe în capitolele care urmeazã). Precipitatele rezultate din interacþiunea uleiurilor de soia ºi canola cu deºeurile to xice din corp produc efecte similare asupra sângelui ºi limfei.Bunica obiºnuia sã amestece grãsimile animale topite cu leºie (hidroxid de sodiu). suplimenþii care conþin minerale elementare luaþi pentru a rtritã ºi osteoporozã sunt absolut inutili! Ei nu numai cã nu rezolvã problema. Plãcile sunt o combinaþie de cloruri. Aceste elemente precipitã în fluidele corporale ºi se combinã cu alte deºeuri metabolice. cloramine. Formarea plãcilor în artere reprezintã un SEMN de boalã.

etc. precum ºi cel de osteoporozã. Acest proces este uºor de OPRIT. Prima oarã când devenim conºtienþi de acest miros este momentul pubertãþii. De aceea. acumulãrile de gaze dupã mese. Lãsaþi prejudecãþile la o parte ºi acceptaþi faptul cã NU este necesar sã îmbãtrâniþi sau sã chiar doriþi acest lucru. Pânã atunci. Iatã care sunt primele SEMNE ale menopauzei la femei ºi ale andropauzei la bãrbaþi: grãsim ea/celulita. dar ADEVÃRATA ei instalare se produce în anii de dinai ntea menopauzei (25-40 de ani). subþierea/albirea pãrului. De regulã. unde alimenteazã iile care se hrãnesc cu asemenea deºeuri. Calciul ºi magneziul elementar neutralizeazã acizii din stomac. El este umbra bãtrâneþii care se apropie ameninþãtor. Pe scurt. Este consideratã o problemã care apare dupã menopauzã. cancerul la femei. SPM. aceste SEMNE ne previn cã fereastra deschisã în timpul pubertãþii. Mirosul corporal este neplãcut din punct de vedere social . otrãvind c orpul ºi alimentând paraziþii. el apa e ca urmare a activitãþii corporale ºi al secreþiei crescute de deºeuri toxice. În plus. ciclul dureros. Am descoperit personal CUM poate fi oprit ºi INVERSAT el. artrita. Acest proces nu este recunoscut de medici atunci când se instaleazã menopauza (în cazul femeilor). femeia trece printr-un adevãrat iad . tumorile fibroide. El nu apare decât atunci când deºeu rile toxice se acumuleazã într-o mãsurã atât de mare încât ajung în þesuturile subcutanate. Altfel spus. Boala predominã îndeosebi la femei. responsabili de dige stia proteinelor. problemele intestinelor. evitaþi aceºti suplimenþi! Pierderea masei osoase este numitã osteoporozã. anii intermediari dintre pubertate ºi menopauzã po t fi prelungiþi indefinit. pierderea apetitului se xual. veþi putea trãi o via ngã. afecþiunile tiroidei. începe sã se închidã. el nu este altcev a decât mirosul moleculelor aromate toxice care se evaporã din corp. depresia. infecþiile vaginale (venerice sau nu). am descoperit cum poate fi ELIMINAT riscul de can cer la bãrbaþi ºi la femei. care a transf ormat fetiþa în femeie ºi bãiatul în bãrbat.fi prelucrate ºi asimilate. La adulþi ºi uneori chi la copii ºi adolescenþi mirosul corporal este strâns legat de încetinirea funcþiilor organelor vitale ºi de deze chilibrul hormonal. Dacã veþi face ce vã voi spune eu. Fereastra deschisã la pubertate poate fi menþinutã deschisã atâta vrem e cât doreºte femeia (sau bãrbatul). De fapt. eliberaþi de orice teamã! Mirosul corporal Mirosul corporal este un SEMN al unui corp poluat. Cu cât . umflãrile/balo nãrile. infecþiile cu ciuperci/ale vezic ii urinare. Proteinele neprelucrate putrezesc în intestine. dar prezintã riscuri mult mai mari. cãderea sânilor. confuzia mentalã. asistând neputincioasã la dispariþia frumuseþii ºi bucuriei ei. scãderea energiei.

Un miros corpo ral puternic este un SEMN care nu trebuie ignorat! Nu trebuie sã fii foarte în vârstã pentru a avea un miros corporal puternic. El este un simptom al îmbãtrânirii ºi al activitãþii c atabolice. 103 . mirosul corporal este ANORMAL. ci ºi fizic. ei miros imediat bãtrâneþea! Priviþi felul în care aratã pielea oamenilor în vârstã: c . ci eliminarea fãrã efecte secundare a d eºeurilor acide localizate înspaþiile celulare ºi în grãsimile din ÎNTREGUL corp. Ei detecteazã imediat toxinele care emanã din bunicii lor. Dacã bãtrâneþea corporalã este dublatã de ani. Copiii au un miros atât de proaspãt pentru cã sunt TINERI. mirosul va depãºi puterea oricãrui deodorant. Un corp sãnãtos ºi curat a roape cã nu are miros. dar bãtrân din punct de vedere corporal. Altfel spus. Deºi comun.acest miros este mai puternic. care poate fi considerat pe bunã dreptate una din cele douã acþiuni fundamentale pe ca re trebuie sã le execute omul care doreºte sã îºi inverseze procesul de îmbãtrânire ºi sã se vindece de boalã. ºi sã ai un miros puterni c. cu atât mai toxicã este persoana în cauzã. Imaginea este deplorabilã ºi explicã în plan vizual de ce aceºti oameni au un miros corporal atât de puternic. Poþi sã fii tânã in punct de vedere calendaristic. Copiii au un simþ excelent al mirosului. Toate celul le din organism sunt afectate de acest proces. Clismele la ficat nu au drept activitate principalã purificarea ficatului ºi eliminarea pietrelor. nu numai ca numãr d e ani. paloarea ºi lipsa ei de vitalitate. Oamenii cu un miros corporal puternic se pot spãla de cinci ori pe zi cu sãpunul cu leºie al bunicii ºi pot folosi cele mai bune deodorante fãrã a obþine vreun rezultat. Cea deacþiune este legatã de sistemul hormonal.

Ea NU vindecã cancerul. implicaþi în afecþiuni degenerative p recum Alzheimer.Pe mãsurã ce mediul intern se modificã. gâtul ºi capul. Oamenii mai vârstnici îi pot folosi pentru a-ºi redeschide fereastra deja închisã La începutul secolului XX. Se cunosc cazuri de urºi care au atacat femei aflate la menstruaþi e. cu deosebirea testiculelor ºi ovarelor. Vestea bunã este cã efectel lor pot fi . deºi buna funcþionare a ace stuia este crucialã pentru o stare bunã de sãnãtate. Ei BLOCHEAZà glandele sudorip are. Menopauza (ºi andropauza) sunt cuvinte la timpul trecut . procesele care le corespund încep cu 15-20 de ani înainte de declanºarea oficialã. iar echivalentul menopauzei în cazul lor este numit andropauzã (andro hormonii androgeni masculini. cãci reprezintã SEMNUL oficial al apropierii bãtrâneþii. precum zona inghinalã. ce am discutat pânã acum în aceastã carte este legat de CONTROLUL asupra mediului intern. sânii. Oamenii nu detecteazã schimbãrile mirosurilor subtile. Remarcaþi zonele din corp în care transpiraþia este foarte puternicã. În realitat . Un exemplu ilustrativ în acest sens este menstr uaþia. Când corpul feminin se goleºte de toxine prin intermediul ciclului. formele de viaþã care existã în el se schimbã ºi ele. Bãrbaþii experimenteazã ºi ei o schimbare hormonalã lunarã a mirosului corporal. Precursorii racemizaþi ai hormonilor diminueazã schimbãrile hormonale experimentate de cele douã sexe ºi pot prelu ngi indefinit vârsta mijlocie. De altfel. menopauza era numitã apogeul . încãrcând astfel corpul cu metale grele ºi sufocând fluxul deºeurilor prin sistemul limfatic . Majoritatea antiperspirantelor conþin ioni toxici de ALUMINIU. Acestea sunt zonel e în care existã noduri de mare concentrare limfaticã. este imposibil sã elimini o tumoare canceroasã dacã sistemul limfatic nu funcþio neazã corect. pauzã încetare). subsuoarele. Ei nu au un ciclu menstrual. schimbãrile hormonale care s e produc accelereazã emisia de molecule aromate. Apa Ionizatã cu Înaltã Valoare Medicinalã are capacitatea de a scãpa corpul de mirosul put ernic ºi de cancer. Hormonii afecteazã mirosul corporal. Capacitatea limitatã de a transpira liber indicã un sistem limfatic leneº. ele ar trebui numite sch imbãri hormonale . Cancerul îºi are originea în sistemul limfatic ºi cãlãtoreºte prin in ul acestuia. dar unele a nimale (cum sunt urºii) au aceastã capacitate. dar modificã mediul intern într-o mãsurã suficient de mare pentru ca aceastã boalã sã disparã . În mod corect. Menopauza ºi andropauza apar dupã o reducere a nivelului de funcþionare a organelor vi tale. Deodoranþii ºi menstruaþia Deodoranþii anti-transpiraþie nu trebuie folosiþi NICIODATÃ. dar au totuºi un ciclu lunar al hormonilor.

Sauna cu infraroºii la distanþã Bãile cu abur ºi izvoarele minerale calde sunt o cale minunatã prin care vã puteþi curãþa org nismul. nu transpir deloc uºor. semnul este foarte bun. Corpul ne-a fost dat pentru a fi exersat ºi folosit. faptul cã nu sunt portabile ºi costul ridicat. dar ºi o serie de neajunsuri legate de lipsa spaþiu lui. Dacã noul lab decât cel vechi depinde numai de dumneavoastrã. Femeile nu vor mai fi nevoite sã îmbãtrâneascã (sau sã arate bãtrâne)! Noi ne reînnoim corpul la fiecare ºapte ani. Unii transpirã foarte abundent. Dacã nu transpiraþi prea uºor. corp va fi mai puternic sau mai s Dacã transpiraþi abundent. este important sã învãþaþi sã ASISTAÞI cor est proces. Dacã nu transpiraþi cu uºurinþã. Apa nu este 104 . cu condiþia sã aprovizionaþi din belºug c orpul cu apã ºi cu minerale ionice. Lipsa transpiraþiei Toatã lumea transpirã. Cei care nu fac acest lucru îºi reduc cu bunã ºtiinþã zilele. Personal. Sauna cu infraroºii la distanþã prezintã TOATE beneficiile ºi NICI UN neaj uns. în timp ce alþii nu transpirã aproape deloc. Bãile fierbinþi au ºi ele efecte benefice. Soluþia pe care am ales-o a fost sã fac în fiecare zi exerciþii aerobice ºi saunã cu infraroºii la distanþã. Transpiraþia este un indicator excelent al eficienþei cu care funcþioneazã pielea ca ºi ca nal de eliminare a toxinelor.INVERSATE. este necesar sã asistaþi co astã direcþie sau sã suportaþi consecinþele.

inclusiv p entru organismul uman. cãci nu poþi face baie în doi litri de apã! Cel mai bun rãspuns ar fi tr sã fie: Nici una din cele douã variante . Dacã mediul este suficient de toxic. Foarte curând se preconizeazã însã apariþia unor produse cosmetice sigure . Aceastã no uã tehnologie permite eliminarea unor cantitãþi masive de toxine acide din corp. corpul cedeazã. Pielea are o dublã direcþie. Din nou. proces numit respiraþie externã. Mu oameni îmbãtrânesc prematur ºi suferã cumplit din cauza expunerii prelungite la substanþe chimice. Medicamentele topice s unt foarte uºor absorbite prin piele (cremele pe bazã de precursori de hormoni Nugestrine II ºi Tota lly Male sunt transdermale ºi sunt absorbite prin piele direct în sânge. Întrebaþi un cosmetician dacã este posibil sã acumulezi toxine prin piele ºi prin plãmâni. O saunã SID este confecþionatã din lemn ºi este portabilã. dr. Costul unei saune este de 15 cenþi pe zi. Corpul nu a fost creat pentru a face faþã tuturor otrãvurilor în care este . în plus. de care vor beneficia deopotrivã emeile ºi bãrbaþii (vezi pachetul informativ). ºi prin intermediul ce lulelor. cãci printr-o baie pãtrund în corp de patru ori mai multe sub tanþe chimice decât atunci când bei apa . Majoritatea chimicalelor produse de om sunt toxice pentru fiinþele vii. Puþini oameni realizeazã cât de masive sunt cantitãþile de otrãvuri din mediul înconjurãtor c ne intrã în corp prin aceastã poartã deschisã care este pielea. Ea poate elimina ºi poate absorbi. inclusiv prin bronhiole ºi plãmâni (vã re mintim cã trupul respirã prin intermediul plãmânilor. de astm ºi de boli degenerative. Agricultura secolului XXI. În realitate. proces numit respiraþie internã).necesarã pentru acest tip de saunã. întrebarea însãºi era ridicolã. experþii au dat rãspunsul greºi t! De fapt. ce este mai bine: sã faci baie în ea sau sã o bei? Experþii au rãspuns: Sã o bei. au o capacitate de absorbþie mult mai bunã. îmbolnãvindu-se de eczeme. deºi noi putem absorbi o cantitate uriaºã de otrãvuri prin piele. FÃRà Sà FIE însã droguri!). Pielea: o poartã cu douã ieºiri În cartea sa. Dan Skow vorbeºte de o întrebare care i-a preocupat cândva pe medici: Dacã ai doi litri de apã contaminatã cu o substanþã chimicã volatilã într-o proporþi pãrþi la un milion. gâtul ºi tractul gastrointestinal au o suprafaþã reunitã de 600 de ori mai ma e decât cea a pielii. membranele mucoase care cãptuºesc gura. Toþi cei care au investit într-o asemenea saunã declarã cã s-au îndrãgostit de ea icii ºi suferinzii de artritã sau de tulburãri degenerative ale nervilor au parte de o mare alinare dacã folosesc cu regularitate sauna cu infraroºii (vezi pachetul informativ).

corpul nu are decât trei opþiuni: sã le el imine din sistem. 105 . cu toate expunerile la toxine la care ne supunem prin inte rmediul alimentaþiei. Cu siguranþã. iar doctorul îi Singurele gânduri care îi mai trec atunci prin minte sunt: De ce eu? Ce am fãcut ca sã me rit aºa ceva? Nu este posibil. diagno sticul este greºit . în artere ºi încheieturi (o toate simultan!). Bombele cu ceas Dacã nu are la dispoziþie precursori it sã apeleze la o combinaþie între opþiunile 2 ºi 3 de ci doar amânã ziua judecãþii . produselor cosmetice ºi aerului. sã le îngroape în grãsimi sau sã le depoziteze în membranele pielii. Când aceastã zi soseºte. orice am face. ui disconfort anormal. aceste opþiuni nu rezolvã problema. în timp ce precursorii racemizaþi a i hormonilor pot pãstra deschisã aceastã fereastrã.nevoit sã se îmbãieze zilnic. vã ecomand sã folosiþi Nustregine II ºi Totally Male pentru a vã menþine deschiºi receptorii nervoºi ºi hor onali. Având în vedere cã expunerea toxicã este inevitabilã în timpurile moderne. Nu sunt suficient de bãtrân ca sã fiu bolnav de cancer. cã suferã d sau cã îi sângereazã vaginul ori rectul. ºi în special estrogenilor analogi din mediu. Din pãcate. omul constatã cã i-a apãrut un nodul la sân. Atunci când vine vorba de chimicalele toxice. corpul intoxicat este nevo mai sus. NU UITAÞI cã hormonii sunt cei care deschid fereastra pubertãþii. cã îl dor oasele spune: AI CANCER ! racemizaþi de hormoni. apei.

Dacã aveþi peste 50 de ani ºi pãrul dumneavoa ar (de sub braþ) începe sã vã albeascã. Când opinia publicã a aflat de acest lucru ºi ºi-a manifestat furia. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentr vã îmbunãtãþi sãnãtatea ºi pentru a vã prelungi longevitatea. a fost unul din capitolele mele preferate. rolul sãu în declanºarea bolii a fost precumpãnitor. Aceste exocitotoxine distrug celulele nerv ilor/cerebrale. având grijã aºa cum trebuie de dumneavoastrã. Prevenirea este infinit mai nã decât tratarea. edicalã ignorã importanþa pãrului. Aspartamul este numele chimic al popularului îndulcitor prezentat în culorile roºu. Domeniul în care ceaiul exceleazã de-a dreptul este însã cel al regenerãrii pãrului. în plus. Atunci când am scris aceastã c rte. subþierea firelor de pãr ºi chelirea sunt SEMNE ale unor afecþi uni interne. dar acesta a fost creat cu un anumit scop. Problemele legate de pãr sunt întotdeauna un SEMN al îmbãtrânirii. nu-i învinovãþiþi niciodatã pe alþii. dupã care i s-a schimbat numele ºi i s-a dat o siglã drãguþã. el uºureazã durerile încheieturilor ºi îmbu activitatea intestinelor. . Ea îºi protejea t propria sãnãtate ºi interesele economice. alb ºi albatru. Pierderea culorii pãrului. nu vã pierdeþi tim ul cu pretexte. Singurul responsabil sunteþi dumneavoastrã. GMS a fost retras din aliment ele pentru copii. Învãþaþi ºi dumneavoastrã sã vã protejaþi sãnãtatea economice. Acestea nu vã vor salva din iadul prin care veþi fi nevoit sã treceþi. niciodatã al întineririi! Omul albeºte ºi îºi pierde pãrul de sus în jos. Cel mai bine este sã EVITAÞI cancerul! Imprimaþi-vã aceste gânduri în memorie ºi TRÃIÞI în acord cu ele. Nici guvernul ºi nici ºtiinþa nu vã vor putea proteja. Atunci când vine vorba de sãnãtate. puteþi fi convins cã urmãtorul pas va fi pierderea pãrului. Aveþi probleme cu prostata? Totally Male le poate rezolva! Jocul de-a Cuvintele morþii Proteina vegetalã hidrolizatã (PVH) este folositã în sute de alimente inclusiv în cele des tinate refacerii sãnãtãþii! În realitate. în trei culori.Din pãcate. Redeveniþi tineri! Nu depinde decât de dumne avoastrã! Preambul: capitolul urmãtor se referã la pisicile sãlbatice . inclusiv al repigmentãrii lui naturale . Industria sãnãtãþii este un oximoron sãnãtos din punct de vedere financiar. GMS conþine glutamat + aspartam + acid citoic toate otrãvuri cunoscute. dar la fel de mortalã! PÃRUL: ce trebuie sã facem cu el! Ceaiul de Kombucha vechi de 14 zile este un regenerant foarte puternic al corpul ui. care are capacitatea de a elimina deºeurile toxice din organism. De aceea. ea reprezintã numele comercial al glutamatului monosodic (GMS).

De aceea . puteþi sã o faceþi pe viaþã. Cea mai sigurã cale de a obþine acest lucru este fo losirea ceaiului de Kombucha. creºterea rapidã a pãrului reprezintã un SEMN bun. Alte secrete sunt legate de precursorii racemizaþi ai hormonilor.Pãrul preia toxinele din þesuturile de sub piele ºi le eliminã astfel din corp. Acestea sunt secretele mele pentru pãrul negru ca pana co rbului pe care îl am la vârsta de 53 de ani. 106 . iau o capsulã de GH3+ de douã ori pe zi. purificarea þesuturilor ºi ingerarea SUPER-alimentelor. În plus. Ceaiul de Kombucha este FOARTE ieftin de preparat acasã. lãs aþi-l la macerat timp de 14 zile. pentru ca acidul glucoronic sã ajungã la o cotã maximã. cl ismele la ficat. Dacã vã hotãrâþi sã vã preparaþi propriul ceai de Kombucha. cãci Kombucha se reproduce singur ºi nu are nevoie de prea multe îngrijiri. beau câte 10-12 litri de ceai de Kombucha vechi de 14 zile pe sãptãmânã. astfel încât nimeni nu se poa te plânge cã nu ºi-l poate permite! Pentru a vã bucura plenar de beneficiile ceaiului de Kombucha. Personal. Pãrul care revine la culoarea sa naturalã sau care începe sã creascã din nou dupã ani de absenþã reprezintã un SEMN bun. dublat de GH3 ºi de precursorii racemizaþi ai hormonilor.

vã veþi regenera ÎNTREGUL corp. Bolnavii de cancer au aproa pe întotdeauna valva ileocecalã blocatã pe poziþia deschis. ceaiul de Kombucha. Nu es te nimic complicat ºi nu depinde decât de dumneavoastrã sã reuºiþi acest lucru (vezi pachetul informativ). Cartea trebuie cititã de toþi cei care sunt interesaþi cu adevãrat de sãnãtatea ºi longevitat a lor. Cert este cã pot prepara 4 litri de ceai cu numai 50 de cenþi. La aproape 35 de ani. Simultan. Acea tã tulburare provoacã moartea prin înfometare a bolnavilor de cancer. alcãtuit din mai mulþi fito-factori biologic activi. starea sa este indescriptibilã! Enhanced PAC Enhanced PAC este un adjuvant uimitor. Nimic nu se comparã cu ea în aceastã direcþie! Valva ileocecalã ºi cancerul La doi metri de anus se aflã punctul în care începe intestinul gros (colonul) ºi în care s e terminã intestinul subþire (ileumul). care costã 40 de dolari! Dacã doriþi un pãr natural. La 50 de ani. aceastã carte vã va aju tãrâþi ºi sã începeþi aplicarea remediilor colonice. obþinând un pro dus net superior celui de la magazin. contribuie decisiv la inversarea tulburãrilor cardiace (de tipul atacului de cord) ºi uºureazã durerile ºi . colonul este foarte încãrcat. Capsulele de PAC sunt folosite pentru a elimina deºeurile acide din organism în timp ul procesului de purificare a ficatului (prin clisme). cu o culoare frumoasã. Terapia colonului eliminã povara deºeurilor din corp ºi accelereazã considerabil perioadele de convalescenþã. O viaþã sãnãtoasã nu poate fi conceputã fãrã un colon curat. toþi racemizaþi. din cauza substanþei mucoide acumulate în colon ºi uscate. Dacã nu aþi mai practicat niciodatã aceastã terapie ºi dacã vã simþiþi stânjenit. am început de la o boalã certificatã . Terapia colonului curãþã valva ileocecalã ºi restaureazã normalizarea funcþiei sale în acea de importantã a organismului. Hormonii DESCHID ºi ÎNCHID fereastra numitã vârsta mijlocie . GH3 ºi precursorii racemizaþi aihormonilor pot face minuni. Primele depuneri pe pereþii colonului încep nu mai târziu de vârsta de 5 ani. Pãstraþi de-a pururi DESCHISÃ aceastã fereastrã prin aplicarea principiilor descrise în aceastã carte! Terapia colonului Aceastã carte are la bazã o experienþã personalã directã de 50 de ani în aplicarea terapiei c lonului ºi include 40 de fotografii ilustrate ale þesuturilor colonului. aceste capsule eliminã placa d e pe artere ºi vene. iar dupã patru ani pot afirma cã am devenit tot mai puternic. Cele douã intestine sunt unite printr-o valvã (ileocecalã) care contr oleazã miºcarea deºeurilor ºi absorbþia substanþelor nutritive din tractul intestinal. Luate zilnic.Personal. reduc presiunea sanguinã.

Otrãvirea cu aluminiu Aluminiul este un metal greu extrem de toxic pentru organism. o amprentã racemicã de 1 activitate biologicã similarã (de 10/10). se acumuleazã în þesuturile creierului. Toate aceste afecþiuni sunt consecinþe ale unui nivel ridicat al toxinelor! Enhanced PAC conþine antioxidanþi racemizaþi solubili deopotrivã în apã ºi grãsimi. având 24. La fel ca mercurul ºi plumbul. 107 .problemele ochilor. lucru nemaiîntâlnit în industrie (vezi pachetul informativ) . Ingredien e sale nu sunt obþinute prin procedeul extracþiei cu ajutorul solvenþilor. PAC reprezintã produsul cel mai economic disponibil pe piaþã. conducând m ai devreme sau mai târziu la Alzheimer. unde scurtcircuiteazã funcþiile neuronilor.660 de unitãþi active într-o sticluþã.

De aceea.Aluminiul conþine fluoruri. g enerând boli degenerative precum MS. John Thomas Halogenii sunt cunoscuþi sub numele de pisicile sãlbatice ale elementelor pãmântului. evitaþi-le! În anul 1920. Cancerul la femei Cancerul la femei nu este de naturã geneticã. Sunt . Nu aveþi niciodatã încredere în aceste agenþii guvernamentale care ilesc în locul dumneavoastrã ce anume este sau nu este sigur pentru sãnãtatea dumneavoastrã. Pâinea ºi produsele fãinoase obþinute industrial sunt încãrcate cu aluminiu (puteþi obþine pr ri de copt fãrã aluminiu de la magazinele naturiste). Înapoi la Eden (vezi pachetul informativ). mielomul. industria aluminiului ºi AMA au reacþionat violent. datoritã omniprezenþei lor ºi a faptului cã sunt acceptate din punct de vedere social. neuropatiile. pilulele anticoncepþionale ºi înlocuitorii de estrogen. Detoxificarea de metale grele serealizeazã cu ajutorul SOC. Asumaþi-vã res ponsabilitatea propriilor decizii. Evident. discreditând lucrarea. etc. dr. praful de copt ºi bãuturile rãcoritoare. Nu cumpãraþi niciodatã alimente gãtite care conþin praf de copt. Ajuns în corpul uman. cãci sunt ÎNCÃRCATE cu metale grele. Municipalitãþile folosesc cantitãþi masive e ALUM la tratarea apei potabile. Apa cu Înaltã Valoare Medicinalã accelereazã considerabil procesul de purificare. d ezechilibrele hormonale. care îl considerã sigur . Vasele din aluminiu care au deasupra un strat subþire de teflon (o rãºinã care nu permite lipirea) nu fac decât sã creeze probleme suplimentare. Evitaþi mineralele coloidale . Sursele cele mai IMPORTANTE de aluminiu care pãtrunde în dieta noastrã alimentarã sunt: apa de la robinet. aluminiul reacþioneazã cu deºeurile toxice ºi atacã sistemul nervos. myasthenia gravis. 16 Pisicile sãlbatice Pielea este pentru corp ceea ce este solul pentru pãmânt . Folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi puteþi scoate definitiv cuvântul cancer din vocabularul dumneavoastrã. fibromialgia. Jethro Kloss a descris efectele negative ale gãtitului în vase de al uminiu în cartea sa. fiind provocat direct de modul de viaþã. Ionii acestui metal greu se desprind de vasele în care gãt im ºi pãtrund în mâncare. PAC. e le fac mult mai mult rãu decât alcoolul. Yucca Blend ºi al super-alimentelor precum algele Klammath. Cât despre bã turile rãcoritoare. paralizia cerebralã. Alumul este un adjuvant alimentar aprobat care se aflã pe lista FDA.

Clorul ºi fluorul sunt HALOGENI. îl extrage din sol ºi îl pune pe masa din bucãtãrie. cum este fluorura d in pasta de dinþi. Halogenii sunt IMPORTANÞI pentru procesul de îmbãtrânire. în urma reacþiei se formeazã o sare.substanþe gazoase extrem de reactive din punct de vedere chimic. Termenul de halogen vine de la hals = sare în limba greacã ºi gen = a produce. întrucât se aflã în echilibru. Când un atom de halogen (acid) se combinã cu atomul unui meta l alcalin. de pildã clorura de sodiu. Sã luãm spre exemplu sarea de rocã. halogenii nu pun probleme sãnãtãþii. ele devin sãruri diluate în apã. care nu ste altceva decât clorurã de sodiu (sare de bucãtãrie). sfidând legile alimentare ale naturii. Altfel spus. Atunci când aceste gaze s unt dizolvate în apã. Ele sunt substanþe gazoase. procesul de îmbãtrânire se accelereazã dramatic. cum sunt sodiul. Fluorul devin fluorurã. l vine. În schimb. Atunci când un halogen se combinã cu un hidrogen. Atunci când fac parte integrantã dintr-un amestec natural de ioni minerali. calciul sau magneziul. Natura izoleazã acest produs ºi îl depoziteazã în sol. 108 . atunci când omul izoleazã halogenii ºi îi foloseºte pentru diferite produse dezec hilibrate. Clorul vin clorurã. legându-se de ionii metalelor ºi contaminanþilor din apã. în urma reacþiei apare un acid. ele îºi schimbã natura. cum sunt cei din sol sau din apa mãrii.

lysis a rupe). deºi este EXTREM DE toxic pentru ficat. care ucide fãrã discriminare bacteriile bune ºi rele din intestine ºi din þesuturi. Din cauza calitãþilor sale bactericide. Clorul Clorul este un bactericid. industria îi depoziteazã sub formã de sãruri solide . cloroformul este un produs secundar al apei de bãut clorurate. clorul a fost ales pentru tratarea apelor pentru consumul populaþiei. fluorul O IA RAZNA atunci când legãturile sale chimice sunt rupte pr in hidrolizã (hydro apã. Înainte de anul 1920. Existã o relaþie foarte strânsã între introducerea clorului în rezervele de apã publicã (1908 creºterea statisticã alarmantã a atacurilor de cord ºi a bolilor cardiovasculare.Gazele halogene sunt extrem de instabile ºi FOARTE active din punct de vedere chim ic. Folosirea clorului în apele publice este justificatã prin ceea ce ºtiinþa medicalã numeºte r aportul beneficiu-risc . întrucât au nevoie de un singur electron pentru a-ºi echilibra valenþa. acest principiu se traduce astfel: beneficiul pe care îl primeºte populaþia în ansamblul ei justificã eventualele daune pe care trebuie sã le suporte anumiþi indiviz i (vaccinurile sunt promovate pornind de la acelaºi principiu). Acest tip de gândire face ca spitalele sã fie pline! Aveþi datoria faþã de dumneavoastrã înºivã sã evitaþi aceastã capcanã. În sistemele vii. cloroformul a înlocuit eterul ca anestezic general în spitale. extre m de toxic. Apa de bãut ºi pasta de dinþi cu fluor sunt letal e. Aplicat populaþiei. Ambele substanþe sunt letale. Caracteristicile carcinogene ale clorului sunt binecunoscute ºi se manifestã pe nume roase nivele subtile în interiorul corpului. Spre exemplu. Este o otravã cu un spectru larg de acþiune. ªi totuºi. atunci când este folosit la spãlarea rufelor). Ateroscleroza (crearea plãcii arteriale) are o legãturã directã cu clorurarea apei publi ce. ºi ambele au trebuit sã fie înlocuite de alte substanþe mai puþin toxice . formând compuºi n imprevizibili ºi ostili delicatelor procese ale vieþii. La începutul secolului XX. El se leagã de alte substanþe componente din sânge. municipalitãþile din America ºi din întreaga lume continuã sã îºi sil ii sã consume aceste produse. El ucide fãrã discriminare bacteriile ºi este extrem de efi cient ca dezinfectant (spre exemplu. infarctul coronarian nu era o boalã recunoscutã statistic în State le Unite. iar experþii ºtiu foarte bine acest lucru. Popularitatea pe care a cãpãtat-o iniþial introducerea clorului în apa de bãut trebuie exp . deoarece nimeni nu moare pentru cã bea apã de la robinet (cu clor). Am spus subtile . Pentru a contracara inst abilitatea halogenilor.

coli ºi cu cryptosporidium au determina t oficialitãþile federale sã forþeze municipalitãþile sã foloseascã substanþe chimice încã ºi mai toxice. În acelaºi timp. În acele vremuri nu pr ea existau alternative. memoria energeticã a acestor contaminanþi este ºtearsã . precum cloram Cloraminele sunt extraordinar de toxice pentru ficat. la fel cum eliminã fluorul.licatã prin epidemiile care fãceau ravagii în Statele Unite între anii 1910-1920. Tot mai mulþi oameni îºi cumpãrã apã platã (îmbuteliatã). Atunci când cãlãtoresc. Nimeni nu doreºte sã bea o apã contaminatã cu agenþi patogeni. iau cu mine un filtru de capacitate mai micã. care îºi aveau sorgi ntea în apa de bãutinfestatã ºi care ucideau zeci de mii de oameni. decuplaþi-vã de la sistem ºi luaþi-vã soarta în propriile mâini! Recentele infestãri ale apelor publice cu E. radioactivitatea ºi mineralele. Odatã încheiat acest proces de purificare. Pentru baie ºi duº. pentru a evita sã fa c baie într-o apã toxicã. dar NU acesta este rãspunsul la dilema preocupã pe noi. Singurul rãspuns corect este prepararea apei BEV ºi a Apei Ionizate c u Înaltã Valoare Medicinalã. Altfel spus. Ace ste filtre se deosebesc de cele obiºnuite. nimeni din ce care sunt cu adevãrat preocupaþi de sãnãtatea ºi longevitatea lor nu îndrãzneºte sã bea o apã gest oficialitãþi. dar astãzi timpurile sau schimbat. iar apa este restructuratã. care sunt de micã capacitate. Filtrele la care mã refer m-au þinut PE STE patru ani ºi jumãtate. personal folosesc un filtru de oxidare/reducere în trei etape. Sistemul BEV le eliminã. Se obþine astfe apã de bãut cu adevãrat bioactivã (beneficã pentru organismul viu). 109 . Majoritatea oamenilor din SUA au ca principalã sursã de apã potabilã apa de la robinet. virusurile ºi bacteriile.

PH-ul oricãrei ape de la robinet este cupr ins între 8-9. Pe mãsurã ce excesul de sodiu invadeazã fluidele int erstiþiale DINTRE celule. creând premisele n ecesare cancerului. Ba cteriile aerobe (cum sunt mitocondriile) nu pot funcþiona într-un mediu bogat în sodiu. pentru ca apa sã capete gust. Legumele cu frunze verzi. Sodiul es iar clorurã extrem de acidã. aceste douã substanþe alcãtui Atunci când este dizolvat în apã. fiind un avertisment c lar cã mediul este dezechilibrat. hipocloritul este o formã de hipocloritul de sodiu. Cuvântul îmbãtrânire ne indicã problema. reactivitate ºi potenþial POR. ºtim cã sarea este o combinaþie între un halogen (acid) ºi un me impune folosirea hipocloritului de sodiu. Apa bioactivã. Ajunºi în corp. fãrã chimicale (cultivate în grãdina personalã) sunt cea mai bunã sursã de potasiu organic natural. iar hidroxidul ridicã pH-ul. cum este BEV. este o combinaþie de pH. Protocolul de tratare a apei te un metal alcalin (bazic). Corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu potasiu organic pentru a menþine e chilibrul sodiupotasiu. el dã peste cap echilibrul sodiu-potasiu al organismului. hipocloritul de sodiu se separã. despre care vom discuta în continuare. Motivul pentru care clorul este folosit sub formã de sare este legat de pH .Hipocloritul de sodiu Clorul dizolvat în apele publice este luat din blocuri de sare. Împreunã. în timp ce sodiul le invadeazã ºi îl înlocuieºte. dar interese industriale puternice susþin clorurarea. Dacã dieta alimentarã nu cuprinde o cantitate suficientã de p otasiu. Problemele corpului Chimicalele toxice pãtrund în corp legate de ionii minerali. Existã alternative bune. Invazia sodiului înceti eºte activitatea mitocondrialã ºi schimbã mediul aerob (cu aer) într-un mediu anaerob (lipsit de aer). Nivelele ridicate de sodi u din þesuturi se manifestã deseori sub formã de hipertensiune. corpul furã acest element din celule. Aceste schimbãri se manifestã în starea electricã a sângelui sub forma efec tului Rouleau. Din discuþiile de pânã acum. Apa cloruratã de la robinet bogatã în sodiu slãbeºte o întreagã populaþie. clorul ucide bacterii le. (bazã). dând naºtere unor tox ine hibride care MODIFICÃ mediul. Aceºtia sunt indic atorii care vindecã un corp bolnav ºi care redau controlul asupra sa. Situaþia în care ne aflãm astãzi nu dife rã prea mult de cea care . clorul ºi flu orul se leagã de deºeurile ºi uleiurile metabolice (cum sunt cele de soia ºi canola). Corpusculii din sânge apar grupaþi sub influenþa acestui efect. Cuvântul degenerare o descrie per Sodiul este unul din jucãtorii din scenariul de mai sus. Sarea este mai sta bilã decât un gaz sau un lichid.

dupã hot dogs ºi plãcinta cu mere . Gândiþi-vã la efectele pe care le-ar avea o apã de bãut bioactivã ºi sigurã asupra medicinii anizate. DE CE? Aceastã carte oferã rãspunsurile necesare celor care doresc sã-ºi înlocuiascã ignoranþa cu CUNOAªTEREA. Oamenii bolnavi ºi morþi sunt ideali pen ru colectarea de taxe ºi impozite.exista atunci când a izbucnit epidemia de scarlatinã de pe vremea dr. Cl orul. Industria. Americanii au o veritabilã idilã cu pasiunea vieþii lor: halogenul fluor (fluorura este sarea acestuia ). medicina. a societãþii ºi guvernului în ansamblul sãu. Guvernul corporatist este un stat strãin ILEGAL care opereazã sub steagul galben . El ar n interes major ca populaþia sã fie menþinutã bolnavã. cabinetele dentare ºi companiile farmaceutice ºi-au dat mâna ºi au reuºit sã spele minþile americanilor în ceea ce priveºte beneficiile fluorurilor. fluorurile ºi cloraminele sunt ideale pentru afaceri. aflatã pe locul doi. Mentalitatea publicã Fluorura este o Instituþie Americanã. a sistemului juridic. Semmelweis. 110 . cãci menþin spitalele pline.

Apa fluorizatã este crimã! CAPETELE TARI (dinþii. Fluorura otrãveºte þesuturile ºi se manifestã prin sute de simptome. Pe scurt. rezultã o SARE (un cristal). Ea încetineºte activitatea cerebralã ºi ne face docili ºi mai uºor de ma . Fluorura de cositor e ste o sare. se poate spune cã ai realizat ceva! Profiturile obþinute în urma unei asemenea afaceri depãºesc orice imaginaþie ºi lãcomie. Fiind o otravã sistemicã . Dacã reuºeºti sã transformi fluorura de cositor dintr-un deºeu toxic într-un med cament susþinut ºtiinþific ºi acceptat de publicul larg. Ea conþine fluor ºi cositor. Se leagã într-adevãr de proteinele din oase ºi de m ineralele din corp. potrivit cãreia nu existã nici o dovadã ºtiinþificã reprezintã un pretext ideal pentru otrãvirea la scarã indus a populaþiei americane. cum ar fi enzimele noastre proteice. O asigurare medicalã bunã creeazã iluzia siguranþei. Într-un sistem viu. Compuºii pe bazã de fluor ai acestui element reprezintã câmpuri energetice orientate cãtre stânga EXTREM DE puternice. Dumnezeu a pus aceastã substanþã sub cheie. sistemului respira tor ºi intestinelor. O pastã de dinþi introdusã la sfârºitul anilor 50 a primit susþinerea Asociaþiei Dentiºtilor ricani. Cositorul este un mineral ºi un metal. care depãºesc de departe orice beneficii colaterale. Prin amestecarea unui acid (gazul fluor) cu ionii unui metal alcalin (cositorul). Ea este numãrul unu pe lista elementelor atomice în ceea ce priveºte reactivitatea. Fluorura de cositor este un deºeu al industriei cositorului. oasele ºi pielea) Fluorurile întãresc dinþii. fluorura îºi poate face liniºtitã de cap. lucru indicat ºi de sufixul urã. Ceea ce uitã sã menþionez erþii sunt efectele secundare toxice ale fluorurilor. Când omul a descoperit beneficiile industriale ale fluorurilor. Fluorura este folositã pe scarã largã în mii de procese industriale. Fluorura este uºor de absorbit prin piele ºi prin membranele mucoase ale gurii. Fluorura are un efect de îndobitocire.Fluorura este pisica sãlbaticã a halogenilor. Fluorul este toxic pentru toate fiinþele vii. el a des chis practic Cutia Pandorei. Explicaþia ºtiinþei medical e. Ea cautã ceva de care sã se lege. oamenii ajung sã neg eze responsabilitatea personalã pe care o au pentru starea lor de sãnãtate. izolând-o în apele subte rane ºi în depozitele minerale. Bazându-se pe ea. încetinind metabolismul. dar ºi oasele capului în ansamblul sãu. ce are nevoie de ani de zile pentru a se manifesta . Unul din obiceiurile favorite ale fluorurii este acela de a ataca fibrele de col . ea este o maºinã de fãcut bani pentru sistemul medical. fluorura se disociazã ºi devine EXTREM DE instabilã. fiind promovatã de acei nebuni care ne conduc. Semnãtura ºi amprenta lor energeticã se opun vieþii ºi sunt foar te active biologic.

Aceastã substanþã este matricea de co lagen în care au fost depozitate mineralele de cãtre osteoblaste. Ultimul apãrut pe listã este sindromul þesutu rilor conjunctive. fluorurile determinã întãrirea ºi fragilizarea proteinelor din colagen. mineralele vor trece în soluþie ºi ceea ce va rãmâne va fi ubstanþã ca guma care va semãna cu un fir de spaghete (fiert). Fluorurile acþioneazã la fel ca hormonii din pilulele anticoncepþionale. Experþii dau vin a pe osteoporozã. Pe scurt. ca sã nu mai vorbi m de oamenii în vârstã. muºchilor ºi ligamentelor. ci rigide ºi flexibile. Ei nu înþeleg ce se întâmplã! Dacã dizolvãm un os într-un acid. Când aceºtia din urmã interfereazã cu osteoblastele (celule le care construiesc oasele) ºi cu osteoclastele (celulele care dizolvã oasele). pielii. De-a lungul anilor. dar americanii conti nuã sã foloseascã apa ºi pasta de dinþi fluorizate. lupus ºi expunerea la soare. oamenii care folosesc apa fluorizatã ºi pastele de dinþi cu fluor acumuleazã excese de fluor în þesuturile lor. care conduc la un proces grav de degenerare. înlocuitorii de estrogen ºi analogii chimici din alimente ºi din apã. În realitate. De ce? Ceva s-a schimbat! Una din cauzele care au contribuit decisiv la acest fenom en este fluorul din apã ºi din 111 . Pielea ridatã este un bun exemplu al efect elor secundare pe care le au ingerarea fluorurilor ºi acidifierea þesuturilor corpului. sclerodermie.agen care conferã elasticitate oaselor. avem de-a face cu un proces de degenerare a þesuturilor. oase fragile ºi un pãr care cade. oase le nu trebuie sã fie dure ºi fragile. OPRIND producþia de þesuturi conjunctive ºi osoase noi. la fel ca un copac sãnãtos. Nimeni nu îºi doreºte o piele ridatã. Ruperea oaselor ºi încheieturile slabe au devenit comune printre adolescenþi.

Banii dicteazã! Aceleaºi puternice interese materiale stabilesc programa ºcolarã a facultãþilor de medicinã º au grijã ca manualele sã serveascã acestor scopuri.pastele de dinþi. Atunci când în corpul u man sunt prezente pesticide. Un corp tânãr. uleiuri de soia ºi canola ºi deºeuri metabolice. Oamenii nu sunt niºte eprubete sterile de laborator. este rezultatul sintezei anabolice (al sinergiei biochimice pozi a d . El se referã la structurarea moleculelor ºi la localizarea grupului R care identificã moleculele ºi efectele lor asupra sistemului viu . Opinia publicã nu ºtie cã toate studiile referitoare la beneficiile fluorului în apa de bãut ºi asupra cariilor dentare sunt apã de ploaie. Yucca Herbal Blend ºi toate SUPER-ALIMENTELE menþionate pânã acum pot inversa e fectele fluorurilor ºi ale hormonilor sintetici. Sinergie ºi sintezã Sinergia este un concept care meritã sã fie înþeles. PAC. Sinergia poate produce rezultate benefice SAU malefice pentru fiinþa umanã. medicilor ºi farmaciºtilor influenþeazã politica pub licã legatã de chestiuni precum fluorizarea apei potabile. dupã care creeazã noi medicamente pentru tratarea acestor a. El se referã la acþiunea combinatã u mai mulþi agenþi chimici. Ceea ce refuzã sã precizeze experþii este faptul cã sodiul pro cesat de om ºi fluorurile de cositor sunt MULT mai reactive ºi mai ostile þesuturilor vii decât fluorurile din natu rã. Puternicele interese ale dentiºtilor. inventând tot felul de denumiri pentru bolile de generative pentru a menþine confuzia publicului. apa BEV. Sistemul de finanþare al statului deci de CINE trebuie sã primeascã bani publici ºi CE proiecte ºtiinþifice trebuie sprijinite. Sinteza este un concept destul de apropiat de primul. Sistemele vii sunt DINAMICE. ªtiinþa medicalã a acceptat folosirea fluorurilor ºi este prea orgolioasã ºi prea încãpãþânat recunoascã greºeala. capsulele SOC. Interese private se folosesc de guvernul corp oratist ºi de cel judiciar pentru a-ºi face mendrele. ca sã nu mai vorbim de cãldura organismului. Experþii acþioneazã pe principiul etichetelor. este mai uºor sã treacã o cãmilã prin urechile acului decât sã de ºtiinþã sã treacã printr-o uºã deschisã . aditivi alimentari. Tonifiantul Biogenic al Pieli i ºi Corpului. revãrsând deºeurile lor letale în apa unui public care nu bãnuieºt nimic. Vã reamintesc în aceastã direcþie ce spunea odatã Sir Arthur Edington de pre mintea ºtiinþificã: Adevãr vã spun. sãnãtos. fluorurile reacþioneazã. ca sã nu mai vorbim de acea inocentã ceaºcã de otravã pe care le-o oferã co iilor asistenta ºcolarã ºi dentistul. Precursorii racemizaþi ai hormonilor.

tive). 112 . Carbonul este esenþa vieþii pe pãmânt. Orice proces de oxidare pres upune un schimb de electroni între substanþele moleculare. Pesticidele sunt un alt exemplu de radicali liberi. Ele sunt chimicale organice produse de om concept care poate induce în eroare. Acþiunea radicalilor liberi poate fi ÎMPIEDICATÃ prin utilizarea antioxidanþi lor racemizaþi puternici de tipul Enhanced PAC. Dacã sistemul imunitar. Fluorurile. Industria se foloseºt e de cuvântul organic în mod imoral. pesticidele. clorul. uleiurile de soia ºi canola. cloraminele ºi anumite forme de oxigen declanºeazã în organismul viu re acþii în lanþ. prefer sã le numesc otrãvuri! Pesticidele sunt substanþe organice prin definiþie. Oxidarea necontrolatã este o activitate catabo licã ce ucide celulele. PAC opreºte oxidarea necontrolatã. cel digestiv sau cel hormonal sunt lezate. Cuvântul organic este folosit pentru a le descrie deoarece aceste molecul e letale conþin CARBON (cel de-al 12-lea element atomic). Radicalii liberi. Personal. Aceºtia declanºeazã oxidarea necontrolatã a celule or ºi þesuturilor. aerul poluat. antioxidanþii ºi alimentele organice Substanþele toxice sunt radicali liberi . aditivii ºi coloranþii alimentari. reacþiile de sintezã n egativã distrug celulele ºi genereazã produse secundare sub forma deºeurilor toxice ACIDE. apa BEV ºi SUPER-ALIMENTELE racemizate sunt câteva exemple de pre mise care dinamizeazã sinteza biochimicã pozitivã. Alimentele organice naturale. ca o nouã modalitate de a induce în eroare opinia publicã. Activitatea catabolicã este legatã de radicalii liberi ºi de procesul de auto-canibali sm. vaccinurile. mercurul.

în grãdina proprie. Simultan oniºtii sunt supravegheaþi cu atenþie de cel care le acordã licenþele. care au fost cultivate cu fertilizatori naturali. dorim sã spunem cã otrãvurile nu sunt prezente în ceste alimente. Cât despre rezultate. Adevãratul scop este întotdeauna profitul. Ei refuzã sã accepte literatura alterna tivã pentru a-ºi trata pacienþii într-o manierã umanã. Miopia profesionalã este un fenomen care îi afecteazã deseori pe profesioniºti. Nu stricã niciodatã sã cunoaºteþi în zona în care vã aflaþi niºte medici profesioniºti preocu metodele alternative de vindecare.Aceºti scamatori ai cuvintelor ºi-au denumit în aºa fel produsele încât sã PARà prietenoase f viaþa pe pãmânt în ochii oamenilor dezorientaþi. În general. sunt cele mai bune! Orice om ar trebui sã-ºi cultive legume proaspete. publicul igno rant ºi colegiile medicilor. M-am mutat recent într-un oraº cu peste 200 de dentiºti. Multe companii de asigurãri medicale refuzã sã îi asigure pe cei care lucreazã în cabinete d . Toþi cei care îndr sã calce strâmb ºi sã punã interesul pacienþilor lor mai presus de cel al breslei sunt taxaþi pe mãs colegii lor! Medicii ºi dentiºtii care doresc sã pãºeascã pe calea ADEVÃRULUI sunt nevoiþi sã fie foarte p ºi sã nu iasã prea mult în evidenþã. dar cele cultivate personal. Sfaturile lor nu pot face altceva decât sã vã sigileze mormântul! Când aplicãm cuvântul organic alimentelor. acestea sunt evidente : oameni. Cu excepþia a doi dintre ei. Instrumentul pe care ºtiu sã îl foloseascã cel mai ne este confuzia. de ti pul îngrãºãmintelor pe bazã de sãruriNPK. alimentele organice sunt mai bune decât le neorganice. chiar dacã nu are la dispoziþie decât cât eva ghivece sau o bucãþicã micã de pãmânt. toþi ceilalþi folosesc fluorul ºi plombele pe bazã de mercur. Chiar ºi cantitãþile mici de hranã sãnãtoasã au un e asupra sãnãtãþii noastre. Cei mai mulþi dintre ei REFUZà sã gândeascã sau sã acþioneze în afara p lor acceptate ale profesiunii lor chiar dacã nu sunt întotdeauna atât de ignoranþi precum par Sunt prinºi între necesitatea de a face un profit personal. adicã de stat. companiile de asigurare. ºtiinþific ºi farmaceutic nu are nici cel mai mic interes sã m odifice statu quo-ul care îi aduce atâþia bani ºi atâta putere personalã. Pe de altã parte. Asta înseamnã mai puþin de 1%! Toþi ceilalþi iau ca pr text ignoranþa ºi se apãrã cu citatele din manualele de specialitate. Mulþi dint re ei sunt produsele învãþãturii primite ºi puþini reuºesc sã gândeascã în afara acestui cadru. animale ºi plante bolnave! Acesta este motivul pentru care nu obosesc sã le reamintesc cititorilor m ei sã ignore întotdeauna recomandãrile experþilor . nu uitaþi cã un om sãnãtos nu este ne voit sã apeleze la nimeni pentru a fi îngrijit cum se cuvine. nu comerciali. Medicii ºi dentiºtii Establishment-ul medical.

Acestea i nterfereazã cu creierul ºi cu activitatea nervoasã ºi TREBUIE eliminate cu orice preþ din þesuturi. fluorul ºi apa BEV Nu este de glumit cu metalele grele precum mercurul. cadmiul ºi plumbul. ºi îndeosebi al americanilor. Astãzi. iar ei plãtesc cu sãnãtatea ºi cu viaþa fel ca mulþi dintre pacienþii pe care îi îngrijesc. Viaþa omului devi ne acum un IAD pe pãmânt! 113 . algele Kl ammath ºi Yucca Blend sunt câteva produse care au aceastã putere. încep sã se formeze þesuturi cicatrizate. Mercurul. Pe mãsurã celulele Schwann sau neurilemele mor. precum Alzheimer. Fluorurile rigidizeazã membranele celulare ºi legãturile sulfhidrice care alcãtuiesc þesut urile conjunctive proteice. sistemul imunitar intrã în comã. Când o fluorurã se combinã cu mercurul. iar la baza lor stau fluorurile. Mercurul ºi fluorul pe care îi folosesc sunt niºte veritabili cai troieni în propria lor tabãrã. aceste boli sunt comune. SOC.entare din cauza incidenþei foarte mari a bolilor în cazul acestor persoane. scler oza multiplã ºi tumorile afecþiuni necunoscute sau foarte rar întâlnite pânã acum 30 de ani a crescut foa te mult în rândul occidentalilor. Incidenþa tulburãrilor neurologice ale CREIERULUI. mielomul. metalele grele ºi hormonii analogi.

Boala nu este altce va decât un . ºi veþi vedea costã boala! Merlyn Anderberg Pachetul informativ Pentru mai multe informaþii. Box 1240 Mead Washington 99021-1240 USA. · Incapacitatea de a-ºi echilibra hormonii. aura corpului se reduce.O. inhibã sistemul imunitar ºi adu c dupã sine boala.Mineritul ºi industriile siderurgice sunt vestite pentru poluarea aerului cu fluor uri. Dacã vi se pare cã sãnãtatea este scumpã. critice. aºteptaþi pânã când vã îmbolnãviþi. Gândurile ºi cuvintele sunt gloanþe energetice! 2. Sãnãtatea ºi longevitatea noastrã depind de capacitatea de a lua decizii corecte. · Lipsa alimentelor cu o energie orientatã cãtre dreapta ºi cu o înaltã valoare energeticã. vorbesc în fiecare zi cu oameni care nu pot fi ajutaþi pentru cã refuzã sã-ºi controleze gândurile. a hormonilor. Iatã câteva din ideile pe care le sintetizeazã ele: 1. Þãrile din lumea a treia suferã din ce în ce mai mult din cauza utilizãrii necontrolate a fluorurilor industria le. sau scrieþi pe adresa: Young Again! P. Personal. · Incapacitatea de a duce o viaþã disciplinatã. · Lipsa apei biologic active. datoritã urmãtorilor factori: · Incapacitatea de a înþelege principiile elementare care stau la baza funcþionãrii sale. · Incapacitatea de a-ºi elimina deºeurile din þesuturi. Atunci când emitem gânduri negative. Feþele acelor locuitori aratã BÃTRÂNE! Fluorurile sunt otrãvuri sistemice. sunaþi la (800) 659-1882 sau (509) 465-4154. Existã numeroase cãrþi foarte bune scrise pe tema puterii minþii. furioase. nefericite. Ingerarea lor este incompatibilã cu dorinþa d e a rãmâne tânãr ºi de a-þi prelungi viaþa! Preambul: în capitolul urmãtor veþi afla DE CE se modificã producþia hormonilor sexuali pe mãsurã ce organismul îmbãtrâneºte. Gândurile ºi cuvintele negative. Incapa citatea de a lua aceste decizii reprezintã tot o OPÞIUNE personalã! Mintea ºi corpul Nu subestimaþi niciodatã puterea minþii. pline de teamã sau deprimate afecteazã producþia substanþelor chimice din creier. fax (509) 466-8103. Gândiþi-vã A fost suferindul de cancer întotdeauna bolnav de cancer? Nu! A fost diabeticul înto tdeauna diabetic? Nu! A avut întotdeauna bãtrâna doamnã artritã? Nu! Toþi aceºti oameni ªI-AU PIERDUT CONTROLUL asu corpului lor.

o atitudine mentalã negativã blocheazã vindecarea indiferent cât de bune sunt alimentele cu care ne hrãnim sau modul nostru de viaþã. 3. Invers. O atitudine pozitivã promoveazã procesul de vindecare. Supravegheaþivã gândurile! 114 .gând întrupat.

Faceþi exerciþii de forþã. În rest. A fost o perioadã cara cterizatã de o adevãratã explozie de cunoºtinþe în toate domeniile de activitate. Vã recomand lucrarea: Corpul dumneavoastrã crede fiecare cuvânt pe care i-l spuneþi. Epoca de Aur a Medicinii a fost o perioadã a medicinii de dinainte de tehnologie ºi de epoca medicamentelor. Ea exceleazã în domeniul diagnosticãrii. diagnosticul ºi prognozele a veau la bazã observaþiile atente. bunãtatea faþã de cei din jur ºi iubirea de sine accelereazã fundamen tal procesul de reîntinerire. Exerciþiile sunt la fel de recomandate pentru minte ca ºi pentru corpul fizic. datoritã impactului pe care îl au asupra procesului de îmbãtrânire. Observaþiile acelor medici au p recedat apariþia omului modern ºi a greºelilor acestuia legate de mediul în care trãieºte. Arnold Lorand Epoca de Aur a Medicinii a durat de pe la 1840 pânã pe la 1930. Plimbaþivã. pe care ajungeau sã-i cunoascã de multe ori chiar mai bine decât se cu noºteau ei înºiºi. Medicii îºi sfãtuiau pacienþii pe baza unor observaþii atente. El creeazã ceea ce spune.4. Cuvântul sindrom nu era la modã în acele timpuri. pe noi ºi pe cei din jurul nostru. dar nu poate fi înþeles fãrã a þine cont de conexiunea sa cu celelalte ºi cu corpul în ansamblul sãu . Cauzele ºi efectele. Regula de aur era bunul simþ. Observaþiile clinice ale medicilor din aceastã perioadã prezintã un interes deosebit pen tru noi. 6. Mai mult. Refuzaþi sã gãzduiþi gânduri negative! 7. e a nu este decât un . pacienþii erau priviþi in camera ca o unitate nu ca niºt e pãrþi separate. Ei îºi petrece u mult mai mult timp cu pacienþii lor. Gândurile pozitive. de viaþã ºi de cei din jur ne afecteazã direc t. Gândurile pozitive sunt chiar mai bune decât laxativele. Buna funcþionare a intestinelor ºi a ficatului sunt afectate de emoþiile ºi de gânduril e noastre. Convingerile legate de sine. Omul e xperimenteazã ceea ce gândeºte. Dacã terapia aleasã nu dãdea rezultate. al transplanturilor de organe ºi în medicina de urgenþã. 8. Medicina modernã Tehnologia medicalã din zilele noastre poate fi consideratã parþial ca o binecuvântare. Fiecare este o unitate în si ne. medicii nu aveau p osibilitatea sã arunce vina pe alþii. Vizualizarea unor imagini pozitive atrage dupã sine rezultate palpabile. 17 Diagnostic sau post mortem? Organele corpului pot fi asemãnate cu oraºele de pe o hartã. de viitor. 5. Ex ersaþi zilnic. Dr. nu nesfârºitele teste ºi analize.

Medicina modernã de înaltã tehnologie suferã de miopie. în care vitalitatea dispare înainte ca boala sã se manifeste în spaþiul fizic vizibil. Medicina alopaticã se bazeazã absurd de mult pe miracolele tehnologiei de vârf ºi pe med icamentele chimice cu o amprentã energeticã orientatã cãtre stânga. cãci medicii ºi asistentele NU sunt antrenaþi sã diagnosticheze bolile la nivel subclinic. 115 . Ea considerã omul o maºinãrie alcãtu carne ºi sânge ºi formatã din pãrþi .nesfârºit proces de luare a unor fotografii izolate ale pacientului bolnav. care nu oferã niciodatã o imagine de ansamblu. Medicii n u ne privesc ca pe niºte fiinþe energetice dinamice ºi nu înþeleg cã adevãrata lume în care trãim este cea a forþelor energet dinamice care susþin organele vitale ºi mediul corporal. Medicina nu înþelege conceptul de ENERGIE pe nivelele subtile a esteia. Observaþiile de altãdatã sunt considerate de pãºite chiar primitive cãci nu beneficiau de precizia instrumentelor moderne.

Boala a devenit neutrã! Definiþiile aiuritoare ale sãnãtãþii ºi bolii din ziua de astãzi sunt construite în jurul con tului de percepþie personalã a individului în legãturã cu starea sa. cãci nu mai vedem decât organe a ormale. Semnificaþii ciudate Pentru a compensa universalitatea unei populaþii bolnave subclinic. al felului în care se simte omul. Dr. c omparândule. avem datoria sã învãþãm CUM putem sã asistãm corpul bioelectric printr-un mod de viaþã sãnãtos ºi cu ajuto simþ. Definiþiile tradiþionale nu mai definesc boala ca pe absenþa sãnãtãþii ºi sãnãtatea ca pe absenþa bolii. explicã-mi aceste cuvinte ºi semnificaþii ciudate . altfel spus. noi nu putem privi direct aceste organe. pancreasul ºi gonadele (testiculele ºi ovarele) ef ectele obiºnuinþelor pe care le avem ne-ar deveni mult mai evidente. De aceea. ºtiinþa medicalã a r escris STANDARDELE dupã care sunt definite sãnãtatea ºi boala. un eminent profesor de la Universitatea din Missouri. Sistemul endocrin . Prin aceastã definiþie nici nivelul prezent nici cel anterior nu corespund vreunui standard clar stabilit. Ceea ce ne intereseazã pe noi este altceva: vindecarea tulburãrilor. Inversarea procesului de îmbãtrânire presupune sã ºtim DE CE îmbãtrânim. mi-am adus aminte de repl ica unui ziarist chinez: Te rog. William Albrech. Acest efe ct nu înseamnã altceva decât primul nivel pe care se manifestã boala. Din pãcate. tiroida. adrenalele. Aproximativ 85% din populaþie suferã de efectul Rouleau la nivelul sângelui. aºa-zisa medicinã holi sticã predatã în ºcolile medicale tradiþionale defineºte boala ca pe o stare anormalã în care nivelul actual de funcþionare a scãzut prin comparaþie cu un nivel anterior. Spre exemplu. La ora actualã. medicul putea identifica boala încã din etapele ei iniþial . în timp ce eforturile medicinii s e limiteazã la numirea noilor boli. ªtiind cum aratã un organ sãnãtos. timusul. ºi în special glandele cea pi tuitarã. oamenii bolnavi subclinic au devenit majoritari. iar dacã era un bun observator. A existat o vreme când medicul putea examina atât organele sãnãtoase cât ºi cele patogene. Încercând sã înþeleg toate aceste concepte ºi definiþii din ce în ce mai ciudate. paratiroida. Aceasta este calea pe care a apucat-o medicina modernã. putea descifra simptomele subclinice înainte de a se transforma în S EMNE.Diagnostic sau post mortem? Dacã ar fi posibil sã privim organele vitale ale corpului. Nu mai putem pasa responsabilitatea pentru starea noastrã de sãnãtate unei ºtiinþe medicale care habar nu ar e care sunt cauzele bolii ºi îmbãtrânirii. spune a odatã cã noi nu mai ºtim nici mãcar cum aratã organele sãnãtoase ale animalelor.

Semnalele sunt transmise în intervale de timp de ordinul milisecundelor cu o vitezã mai mare decât cea a luminii. Acest sistem este unul din cele douã sisteme de reglare ºi comunic are care transmit ºi coordoneazã mesajele cãtre diferitele pãrþi ale corpului nostru. Sistemul nervos transmite impulsurile electrice emise de neuroni prin intermediul fibrelo r dendritice ale axonilor. ªtiinþa medicalã ignorã sistemul limfatic. vã propun sã analizãm sistemu rin al corpului uman. neurilemele care acoperã fibrele nervoase (numite ºi înveliºul de mi se deterioreazã ºi astfel apar tulburãrile degenerative precum Alzheimer. MS. dar funcþione azã diferit. din sinapsã în sinapsã. Celãlalt este sistemul ne rvos. mielomul. prin intermediu l unor celule specializate numite Schwann. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. senzaþia de cãldurã la nivelul picioarelor ºi lupisul. al treilea sistem de comunicaþii al proteinelor corpului.Pentru a înþelege mai bine ce înseamnã procesul de îmbãtrânire. Aceste celule sunt critice pentru neurileme ºi lipsesc în cazul tulb urãrilor degenerative nervoase. cãrora le asigurã hrana necesarã. n europatia. 116 . cãci miºcarea sau stagnarea proteinelor plasmatice care ies din vasele capilare în spaþiile intercelul are. Ele se deplaseazã de-a lungul axonilor. Sistemul nervos ºi cel endocrin sunt irevocabil legate unul de celãlalt.

este nevoie însã de un sistem endocrin funcþional. Mesagerii hormonali sunt diferiþi. care au luat suplimenþi de estrogen sau au folosit steroizi anabo lici. iar la ora actualã acest lucru poate fi realizat de toþi cei care doresc. zile ºi sãptãmâni întregi (gândiþi-vã la efectele pe care le experimentaþi dupã un eveniment deosebit. care poate fi o altã glandã. rãspunsul organismului la cererile formulate de hormoni poate dura ore. Unii hormoni sunt transportaþi de sânge la destinaþie. inclusiv DHEA sau melatoninã. lu cru posibil cu ajutorul . Ei au nevoie uneori de ore întregi pentru a provo ca un rãspuns. Hormonii sintetici NU mai elibereazã receptorii cu de la sine putere. Corpul are o capacitate de regenerare imensã. asigurând funcþionarea normalã a corpului ºi ec hilibrul sãu energetic. puteþi sã-i mai daþi o ºa pului. Aºadar. sã transforme grãsimea în muºchi ºi sã construiascã noi cartilagii la nivelul încheieturilor. Dacã aceºti receptori se blocheazã . aºa cum este cazul femeilor care au folosit MÃCAR O DATà pil le anticoncepþionale. glandele lipsite de canale depind unele de celelalte ºi acþioneazã concertat cu restul corpului prin inter mediul receptorilor . putând sã-ºi reconstruiascã membrele amputate. Producþia de hormoni ºi echilibrul lor sunt ABSOLUT esenþiale pentru invers area procesului de îmbãtrânire. pãrul de mul t cãzut. Pe tru ca aceste miracole sã devinã posibile. Ei trebuie forþaþi sã facã acest lucru. Glandele lipsite de canale ale sistemului endocrin îºi secretã hormonii direct în spaþiile extracelulare din jurul ºi dintre celulele secretoare. Existã însã ºi glande exocrine. Sistemul endocrin îºi comunicã dorinþele prin intermediul unor mesageri chimici ºi hormona li. care pot construi un întreg sistem nervos no u ºi funcþional. Mesagerii chimici reprezintã o formã de energie chimicã ce provoacã un rãspuns rapid în interiorul org anismului. persoana îºi pierde controlul asupra corpului sãu ºi devine prizonierul acestu ia. Hormonii controleazã mediul nostru intern. Glandele endocrine ºi exocrine Majoritatea glandelor exocrine îºi varsã secreþiile în canale care conduc la anumite cavitãþi ale corpului precum stomacul sau intestinele. Pe de altã parte. Efectele acestei substanþ ontinuã sã fie resimþite ore întregi dupã ce evenimentul a trecut). precum cele sudoripare (ale transpiraþiei) ºi cele sebacee (care secretã uleiuri). ale cãror secreþii ies direct la suprafaþa pielii.Dacã procesul de degenerare a avansat suficient de mult pentru a fi diagnosticat d e medic. Spaþiile extracelulare sunt umplute cu un fluid specific ºi gãzduiesc capilarele sângelui ºi ale limfei. când corpul a p rodus o mare cantitate de adrenalinã pentru a vã ajuta sã faceþi faþã situaþiei. ajutându-l cu precursori racemizaþi ai hormonilor. se poate spune cã pacientul a încurcat-o! Chiar ºi în asemenea situaþii disperate.

datoritã dominanþei estrogenului! Existã ºi glande endocrine care îºi varsã secreþiile deopotrivã în canale ºi în spaþiile extr . testiculele. Excesele hormonale se manifestã prin aºa-numitele boli ale deficitul ui. Unii hormoni sunt transportaþi liber de sânge. de capacitatea glandei de a-i prod uce ºi de capacitatea corpului de a-i utiliza. rãspunsul lor este transmis glandeicare a secretat hormonii pentru a ÎNCETA producþia. Hormonii menþin starea de sãnãtate prin schimbarea ratei de activitate în organism. Proteine le purtãtoare din plasma sângelui sunt produse de ficat. rinichii. inima ºi placenta. stomacul. un ficat tensionat amplificã stresul în rest ul organelor ºi glandelor. Hormonii rãmaºi în exc es se degradeazã ºi sunt eliminaþi. fie chiar de celulele þintã. efectul este resimþit în întregul sistem.cremelor Nugestrine II sau Totally Male. Atunci când receptorii celulelor þintã rãspund la mesajul unui hormon. aºa cum se petrec de pildã lucrurile în cazul femeilor care suferã de tiroidã. Adevãrata problemã este legatã de dezech ilibrul hormonal. Cant itatea de hormoni pusã în circulaþie depinde de nevoile organismului. spre exemplu. fie de ficat ºi rinichi. 117 . intestinul s ubþire. ovarele. Atunci când o glandã este lezatã. De aceea. pielea. Printre exemple se numãrã pancreasul. insulina. Alþii au nevoie de proteinele purtãtoare di n plasma sângelui de care sã se lege pentru a fi transportaþi.

Preze nþa lor indicã o activitate catabolicã ºi degenerare. tendinþa cãtre constipaþie. Fluxul rapid a l alimentelor complet digerate prin intestine nu asigurã hrana necesarã microorganismelor ºi paraziþilor. Ele permit crearea unor avanposturi ºi declanºarea unui rãzboi rece de cãtre virusurile ºi bacteriile întãrite d mediul acid creat în organism. chelirea. Edemul este un semn al unei toxicitãþi grave ºi este una din principalele cauze ale cãde rii pãrului. Constipaþia este o altã tulburare sistemicã ce influenþeazã TOATE funcþiile corporale. balonarea ºi letargia. Energia deºeurilor acide are o orientare cãtre stânga. Toate aceste deºeuri iau forma tuburilor prin care sunt filtrate de rinichi. ci de o incapacitate a organismului de a produce enzime digestive. alergiile nu se mai pot manifesta. impotenþa. se .Apariþia simptomelor bãtrâneþii la tineri Printre SEMNELE de îmbãtrânire prematurã la adulþii tineri se numãrã: obezitatea. pulsul accelerat. oamenii îºi pierd pãrul de pe corp. Toate aceste simptome sunt asociate cu lezarea ficatului furnalul de ardere al corpului. Simptomele care servesc drept indicatori ai unei stãri precare de sãnãtate sunt amenor eea (menstruaþia neregulatã). Aºa-nu ita aciditate la stomac este o afecþiune simptomaticã experimentatã dupã masã. excesul de albuminã ºi de deºeuri în u rinã. care nu pot prolifera. Pe mãsurã ce îmbãtrânesc. ºi excese hormo ale. Disfuncþiile rinichilor sunt o premisã a instalãrii cancerului ºi a infecþiil or virale. prezenþa albuminei în urinã indicã potenþial e probleme grave. reducerea apetitului sexual. iar unghiile li se îngroaºã. pierderea memoriei. Deºeurile din urinã sunt alcãtuite din sãruri. al ovarelor. Prezenþa albuminei în urinã reprezintã un indicator SERIOS al unei disfuncþii la nivelul rinichilor. hialinã. ridurile. DiSorb Aid ºi R/HCI aduc o alinare imediatã! Digestia ºi absorbþia completã le permit oamenilor sã se bucure plenar de alimentele lor favorite. unul dinefectele secundare este ºi dispariþia balonãrii ºi a gazelor. ªi cum ri nichii sunt unul din PRINCIPALELE organe de eliminare a toxinelor. O lingurã de Yucca Blend. Edemul (retenþia apei în þesuturi) este asociat cu excesul de proteine plasmatice în flu idele extracelulare. Albumina este o proteinã existentã în sânge care scapã prin capilarele rinichilor. Puls ul accelerat indicã o tulburare sistemicã în care organismul este suprasolicitat din cauza exceselor din sistem. În plus. proteine ºi diferite substanþe chimic ºi minerale. edemele. NU este vorba de un mediu cu adevãrat acid. depresia. subþierea º irea pãrului. îngheþarea extrem itãþilor. Atunci când mâncarea este complet digeratã. Îngheþarea extremitãþilor indicã disfuncþii la nivelul tiroidei. digestia completã previne edemele ºi acidifierea þesuturilor din cauza acumulãrii de proteine plasmatice toxice în spaþiile þesuturilor.

precum diabetul. Medicamentele ºi deºeurile proteice se acumuleazã la nivelul pici oarelor. obezitatea. Multe din femeile dependente de medicamentele pentru tiroidã revin la normal dupã ce folosesc precursorul racemizat hormonal Nugestrine II ºi dupã ce fac un tratament de purifica re a ficatului. guta. Consecinþa directã a disfuncþiilor acestor glande importante sun t bolile metabolismului. Mixedemul glandei tiroide alãt uri de reducerea energiei ºi un corp rece indicã o încetinire a activitãþii glandei tiroide ºi a secreþiei hormonilor roidieni T3 ºi T4. Oxidarea este un alt cuvânt pentru îmbãtrânirea ºi descompunerea þesuturilor. pancreasului ºi receptorilor hormonali din organism. bolile cardiace. În sens larg. oxidarea conduce la o încetinire a producþiei ºi depozitãrii moleculelor de energie ATP. ale ovarelor ºi te sticulelor. Oxidare ºi reducere În anul 1903 s-a demonstrat cã glandele care nu îºi varsã secreþiile în canale controleazã TO procesele de oxidare. generând umflarea acestora. Adrenalele. etc. Hormonii joacã un rol cheie în metabolismul glandular ºi în producerea moleculelor de AT P.devin distorsionate. pancreasul ºi ovarele devin incapabile sã funcþioneze corect ori de câte ori corpul NU r euºeºte sã îºi elimine toxinele în exces din cauza scãderii activitãþii ficatului. 118 . În centrul oricãrei boli se aflã disfuncþiile ficatului. Opusul ei este reducerea . artrita. ºi prin asociere. adrenalelor.

Veþi simþi o masã tare. Unii dintre ei simt chiar o senzaþie de greaþã ºi sunt nevoiþi sã se aºeze. cþionale (strome) care dau naºtere unui þesut cicatrizat. Tox (prefix care se regãseºte ºi în toxinã) înseamnã otravã . da pe partea dreaptã a abdomenului sãu. Obezitatea este un SEMN al unei încetiniri a ritmului metabol ic ºi al unui dezechilibru hormonal. obezitate. tiroidã ºi tulburãrile ficatului. mononucleozã sau sindromul oboselii cronice au de regulã un fi cat umflat ºi dilatat. vã pot spune cã industria alcoolului (la fel ca ºi cea a lactatelor ºi a îngheþatei) nu este obligatã prin lege sã afiºeze pe eticheta produsului lista ingrediente lor toxice pe care le adaugã. este necesar sã evitaþi consumul de alcool. chiar durã FICATUL! Pr cedaþi cu atenþie. ºi un masaj prea viguros poate îmbolnãvi persoana r espectivã! În mod normal. Suferinzii de hepatitã.Celulele strome ºi parencime Când celulele funcþionale (parencime) mor. vã otrãviþi singur. Rugaþi persoana alcoolicã sã se ridice în picioare ºi sã îºi întindã în faþ continuare. celulele parencime sun protejeazã ficatul. cãci zona poate fi extrem de delicatã. Alcoolul este o OTRAVÃ! El ucide hepatocitele din ficat. Atunci când hepatocitele mor. ciroza ºi testarea ficatului þesuturile lor sunt înlocuite de celule nefun nivelul ficatului. Aceste tulburãri afecteazã puternic ficatul. gonade ºi pancreas. unor þesuturi cicatrizate. Oamenii cu disfuncþii la ficat îºi pierd imediat puterea în braþ. Iatã un alt test. cyme celulã). chiar sub cutia toracicã. Atrofierea glandelor sexuale ºi obezitatea Atrofierea (deteriorarea) glandelor sexuale este direct legatã de toxicitatea sist emicã. ficatul trebuie sã fie moale ºi puþin ascuns sub coaste. Rugaþi persoana în cauzã sã se întindã la e spate. Pierderea ovarelor (castrarea femininã) conduce pe loc la încetinirea metaboli . în timp ce atingeþi cu cealaltã mânã regiunea fi . aveþi nevoie de un ficat p funcþional. Pentru informaþia dumneavoastrã. Pentru aceasta. Dacã doriþi sã INVERSAÞI procesul de îmbãtrânire. Celulele strome acoperã ºi celulele strome invadeazã spaþiul rãmas gol ºi dau naºtere Alcoolul. ºi sã îºi ridice uºor genunchii pentru a-ºi relaxa abdomenul. vã recomand un test. Ori de c alcool. La t numite hepatocite (hepat ficat. precum sulfiþii (în vinuri) ºi ureea (în bere). Aºa se explicã de ce se spune despre omul beat cã este intoxicat12 . împingeþi uºor în jos braþul ei. la fel ca ºi problemele legate de adrenal e. Atrofierea ovarelor (inclusiv a foliculului din care coboarã oul) ºi a tes ticulelor se produce în ani de zile. Dacã þineþi neapãrat sã beþi vin sau bere. sf u este sã le preparaþi singuri. În continuare. acasã. Dacã ºtiþi pe cineva care bea. apãsaþi uºor. din cauza afluxului de energie electricã în ficatul lor bolnav.

Precursorii racemizaþi ai hormonilor sunt de mare folos pentru ambele se xe. Amenoreea (rãrirea ciclului menstrual) ºi obezitatea NU sunt normale ºi reprezintã dovez i ale unui organism în care predominã estrogenul. majoritatea medicilor ginecologi chiar dacã sunt ei înºiºi de sex feminin NU au alt rãspu s pentru problemele feminine decât clasicele produse analoage ale estrogenului. citiþi contra indicaþiile de pe prospectul medicamentelor). Femeile care au dificultãþi PMS nu trebuie sã sufer e cu orice preþ ºi îºi pot 12 N. intoxicated înseamnã intoxicat sau beat. În limba englezã. asigurând fundamentul pentru o prevenire eficientã ºi pentru tratamentul problemelor f eminine. care nu numai cã NU rezo lvã nimic. Tr. Femeile NU ar trebui sã aºtepte pânã când încep sã aparã problemele. Extirparea ovarelor la femei este echivalentã cu castrarea la bãrbaþi. Femeile TREBUIE sã înveþe sã îºi gestioneze singure sãnãtatea ºi sã nu mai depindã de sfaturile expe te. Câþi bãrbaþi dornici s ie castraþi cunoaºteþi? Femeile TREBUIE sã înveþe CUM sã rãmânã sãnãtoase. 119 . Mulþi doctori recomandã fãrã sã stea prea mult pe gânduri extirparea chirurgicalã a organelor feminine (ut erul ºi ovarele). dar aproape cã garanteazã apariþia cancerului uterin sau la sân (pentru mai multe lãmuriri. dacã doresc sã evite problemele specific feminine.smului. Reþineþi: o problemã evitatã este o problemã REZ Detoxificarea þesuturilor face minuni în ceea ce priveºte menþinerea tinereþii ºi a frumuseþi femeilor.

Osteoporoza Osteoporoza sau rãrirea densitãþii oaselor. cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. Osteopor oza este o afecþiune comunã la oamenii în vârstã. greutatea dumneavoastrã corectã ar fi probabil de 59 de kil ograme. Sunt alcãtuite dintr-un nu . i mplicã un proces de vascularizare (invazie) a oaselor de cãtre vasele de sânge. evitând totodatã pierderea organelor feminine. care conduc la o reducere a fenomenului de formare a oaselor de cãtre celulele osteoblaste (responsabile de crearea noilor oase ºi cartilagii). Diferenþa dintre obezitate ºi greutatea idealã este în acest caz de 78 59 = 19 kilograme. Dacã doriþi DOVEZI. Analiza densitãþii oaselor va atesta la rândul ei miracolul intern al refacerii densitãþii oaselor ºi al formãrii de NOI cartilagii. care devin la fel ca un fagure de miere. Acest lucru poate fi obþinut cu ajutorul aceloraºi pr oduse menþionate mai sus. În medicina convenþionalã. Tipurile de þesuturi Þesuturile conjunctive sunt doar unul din cele patru tipuri de þesuturi principale a le organismului. deopotrivã de cãtre bãrbaþi ºi femei. Ele au rolul de a lega. dacã greutatea dumneavoastrã dezirab ilã maximã este de 65 de kilograme. Obezitatea este un SEMN al unui dezechilibru hormonal. Spre exemplu. Ea reprezintã un avertisment ºi trebuie lua t ca atare. fiind datoratã INCAPACITÃÞII ace de a ovula din cauza atrofierii foliculilor. 19 kil ograme înseamnã o depãºire a greutãþii cu 32%! Obezitatea este un SEMN uºor de constatat. a devenit posibilã inversarea cocoºãrii oamenilor în vârstã ºi redobândirea p ii normale a coloanei vertebrale. a sprijini ºi a separa celelalte þesuturi. Osteoporoza este un EFECT simp tomatic. ci este asociatã cu dezechilibrul hormonal ºi cu acumu larea exceselor de toxicitate sub forma depozitelor de deºeuri acide. al unei digestii precare ºi al unui metabolismlent. ea este definitã ca o depãºire cu cel puþ n 20% a greutãþii standard din tabelele care prezintã raportul greutate/înãlþime. Ele preced atât formarea oaselor cât ºi dizolvarea lor. cãutaþi pe cineva care suferã de aceastã neplãcere ºi priviþi cum se ecã el.uºura situaþia. dar nu are nimic de-a face cu suplimenþii pe bazã de calciu. ºi mai ales la femeile de dupã menopauzã. Este atât de simplu! La ora actualã. Vasele de sânge sunt pr imii soldaþi ai organismului. Ea nu reprezintã cauza pierderii masei osoase. medicina convenþionalã NU vã considerã obez decât dacã greutatea dumneavoas trã a depãºit 78 de kilograme! Pentru a starea de sãnãtate. Osteoporoza poate fi prevenitã ºi tratatã cu uºurinþã. într cât este legatã DIRECT de excesul de estrogen.

Cele patru tipuri principale de þesuturi sunt: þesutul conjunctiv (elastic. Substanþa intercelularã se referã la materialul din re celule. Aici îºi construieºte corpul depozitele sale de deºeuri acide. vorbim de fapt de straturile dermice ºi subcutanate alcãt uite din þesuturi CONJUNCTIVE. cel epitelial (al pielii). Aceastã zonã este deservitã de sistemele de capilare ale sângelui ºi ale limf ei. Aceste deºeuri sunt depozitate de cãtre capilarele sângelui în spaþiile dintre celule. între dife ritele straturi ale pielii. Când þesuturile devin supraîncãrcate de deºeuri ºi nu mai pot funcþiona normal. reticular). Deºeurile metabolice de sub piele descompun þes uturile conjunctive care fac legãtura între diferitele straturi de piele.mãr relativ mic de celule într-o mare de substanþã intercelularã . cel muscular (al muºchilor) ºi cel nervos. sãruri minerale ºi GRÃSIMI. O piele frumoasã Ultimele douã cuvinte din definiþia þesuturilor conjunctive (substanþã intercelularã) au o i mportanþã deosebitã pentru procesul de îmbãtrânire. 120 . þesuturile co nctive ale pielii se crapã ºi astfel apar ridurile. din cola gen. Atunci când vorbim de piele. provocând întãrirea ºi îngroºarea pielii exterio din cauza PIERDERII elasticitãþii ºi a rezistenþei.

lucru bine cunoscut evreil or din Antichitate. Aceºtia obiºnuiau sã examineze gâtul miresei dupã noaptea nunþii. iar capsulele SOC dizolvã þesuturile cicatrizate interne ºi stimuleazã formarea unor þesuturi noi dinspre interior cãtre exterior. iau o lãmâie proaspãtã. Excesele amoroase altereazã funcþionarea glandei tiroide. fiind asociatã cu un flux sanguin redus. Chiar acum am pe birou un fax în care se afirmã cã o analizã de laborator a evidenþiat cã uleiul de canola a provocat sterilitatea la iepuri. sifilisul ºi gonor eea RÃSPUND la tratamentulcu Apã Ionizatã (acidã) cu Înaltã Valoare Medicinalã sub formã de d plicaþii locale. Un corp sãnãtos este imun la bolile venerice. tensiuni la nivelul ficatului ºi/sau atrofierea ovarelor ºi a testiculelor. la fel cum este imun la pojar. Adulþii tineri care abuz eazã din punct de vedere sexual de trupurile lor îºi pierd rapid înfãþiºarea tinereascã ºi îmbãtrânesc accelerat înd e. arãtând promiscuitatea în ca trãiesc oamenii ºi starea precarã de sãnãtate. la care se adaugã din nou capsu lele de SOC. Dacã toateaceste produse sunt folosite împreunã cu Apa Ionizatã cu Înaltã Valoa re Medicinalã. Acesta este adevãrul despre miracolul numit soia! . hepatitã. DECÂT în cazul în care refuzaþi s plicaþi remediile descrise aici. Aveam în armatã un tovar㺠care vizita regulat bordelurile. Dacã acesta era umflat. Lucrarea Viitorul furat descrie ravagiile pe care le face mitul soiei prin încãrcarea corpului cu analo gi de estrogen. afecþiuni la limita diabetului. o storc ºi mã spãl jos! Toþi r face acest lucru se pot proteja ºi vindeca cu uºurinþã. din cauza stresului la care îºi supun ovarele. era semn cã mariajul fusese consumat. Puþini oameni mai ajung astãzi la starea de adult virgini. Bolile venerice ºi excesele sexuale Incidenþa bolilor infecþioase sexuale este în continuã creºtere. Când l-am întrebat de câte ori a contractat boli venerice mi-a rãspuns: Niciodatã! Imediat dupã actul sexual. Loþiunea SOC înmoaie þesuturile cicatrizate. Uleiurile de soia ºi canola joacã un anumit rol în funcþia sexualã. fiind un SEMN de activitate sexualã intensã. O boalã venericã nu poate fi luatã decât dacã mediul intern al organi smului este pregãtit pentru infecþie. probleme cu tiroida sau cu alte gland e. Contractarea unei boli ve nerice (de la venus iubire ºi ic aparþinând) a devenit deloc întâmplãtor foarte comunã în zilele noastre. o slabã hidratare. efectele de îmbunãtãþire pot fi de-a dreptul DRAMATICE! Un corp bãtrân nu este o ruºine. Eliminarea deºeur ilor se realizeazã cu ajutorul suplimenþilor de Yucca Blend ºi Enhanced PAC. Afecþiuni precum herpesul genital. folosind aceastã apã specialã.Crema de piele glicolicã acidã (menþionatã anterior) desprinde ºi eliminã straturile exterio are moarte ale pielii. gripã ºi numeroase alte boli infecþioase. negii vaginali. Incapacitatea bãrbaþilor de a atinge erecþia sau frigiditatea femeilor este de naturã ho rmonalã.

lactaþia prelungitã însoþitã de o dietã precarã. redându-vã tinereþea ºi energia. Naºterile prea dese. 121 . Suprasolicitarea ficatului alimenteazã tulburãrile menstruale ºi ovariene. În plus. Corpul feminin are nevoie de CEL PUÞIN doi ani de odihnã ºi hranã înainte de a mai da viaþã u ui alt copil. obezitatea ºi problemele legate de tiroidã. lipsa energiei. proces ce dinamizeazã producerea molecule i de energie ATP. incapacitatea de a te scula dimineaþa ºi obezitatea sunt tulburãri de naturã hormonalã. Precursorii ajutã de asemenea femeile predispuse cãtre pier derea sarcinii în primul trimestru de graviditate. asociate cu nivelul zahãrului din sânge ºi lipsa energiei. reduce deºeurile acidedin þesuturi ºi restaureazã echilibrul. Diabetul Diabetul ºi obezitatea sunt veri primari. Îngheþarea mâinilor ºi picioarelor. le fo losesc peAMÂNDOUÃ. ETVC ºi prec ursorii racemizaþi ai hormonilor fac minuni în asemenea cazuri. n u subestimaþi valoarea precursorilor racemizaþi ai hormonilor în procesul de curãþare a receptorilor ºi în restaurarea funcþiilor pierdute ale nervilor un ect secundar obiºnuit în cazul bolilor venerice.Bolile venerice sunt tulburãri legate de mediul intern. care poate fi cu uºurinþã purifi cat de Apa Ionizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã. Personal. Diabetul de tip II (la adulþi) este forma cea mai frecventã a bolii. pot precipita apariþia a femei.

În ceea ce priveºte diabetul juvenil (de tip I). iar diabetul va dispãrea de multe ori de la sine. Ei îºi pot redobândi însã auzul dacã vor folosi Neurophonul. De aceea. combinate cu precursorii racemizaþi ai horm onilor ºi cu o dietã bazatã pe SUPER-ALIMENTE. terapia colo nului ºi clismele la ficat pot face minuni în cazul diabeticilor. Mult mai recomandabil este sã faceþi o serie de clisme la ficat. simple paleative ale naturii care nu remediazã funcþia normalã a glandei . Scopul terapiei pentru diabetici (sau al oricãrui alt tip de terapie) nu trebuie sã fie altul decât revenirea la NORMAL a bolnavului! Iodul Tratamentul tradiþional pentru tulburãrile hipotiroidiene constã în administrarea suplim enþilor de iod. pre sorii racemizaþi ai hormonilor se dovedesc un tratament ABSOLUT NECESAR! Zahãrul este o moleculã de carbon. Pierderea a uzului la copii este strâns legatã de vaccinuri. un aparat c re foloseºte pielea capului în locul nervului auditiv ºi care se gãseºte acum pe piaþã (vezi pachetul informativ ). Dar mai presus de orice. iodul poate provoca guºã ºi epuizarea glandei tiroide. . este cert cã vaccinurile anti-polio ºi DPT joacã un rol decisiv în 75% din cazuri (datoritã mutaþiilor suferite în interiorul organismului). Stresul modificã buna funcþionare a organelor vitale ºi conduce la apariþia unor boli ca re se manifestã sub forma unor deficienþe aparente. Recapitulare Organele sunt supuse stresului din cauza activitãþii în exces. ETVC îi ajutã pe diabeticii care manifestã intoleranþã la glucozã ºi rezistenþã la insulinã. Deºi este un element vital. a acumulãrii deºeurilor ºi a subnutriþiei. Atunci când energia deºeurilor DEPêEªTE puterea org smului de a le elimina. deºi adevãrata cauzã care stã la baza lor sunt excesele . De aceea. Ceaiul lui Rene ºi Yucca Blend sunt folosite cu succes în China la tratamentul diabe tului ºi al bolilor degenerative. Diabeticii folosesc aceste molecule pentru a neut raliza deºeurile acide (de altfel. Luarea oralã a celor douã produse neutralizeazã virusurile din sânge. S timularea glandei tiroide din cauza insuficienþei alimentare este inutilã. iodul este ºi un stimulent puternic al tiroidei. Dacã este administrat u nei persoane care suferã de un dezechilibru alimentar. la fel ca ºi folosirea cronicã a suplimenþilor de orice fel pentru tiroidã. nivelul zahãrului în sânge o ia razna. el mai mult stricã decât reparã. solul foloseºte carbonul ºi calciul în acelaºi scop). Eliminaþi deºeurile acide ºi echilibraþi hormonii.Nu existã nici o îndoialã cã acumularea deºeurilor metabolice ºi încetinirea funcþiilor organ r interne precipitã apariþia diabetului la adulþi. la care se adaugã produse tiroidiene sintetice ºi glandulare.

el experimenteazã o inversare a miºcãrii de rotaþie a energiei. dar este o etapã absolut necesarã. Detoxificarea nu este o plãcere. Examinarea post-mortem este o modalitate târzie de a descoperi cã modul de viaþã ºi sistemul de convi ngeri alese au fost greºite. în loc sã-l sabotaþ veþi putea redeveni tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom discuta despre FELUL în care produce corpul substanþele care îi sunt necesare cu ajutorul bacteriilor ºi despre maniera în care energia mineralelor dinamizeazã procesele vii. din cauza greºelilor repetate pe care le facem. care scade în intensitate pe mãsurã ce îm bãtrânim. Nimeni nu poate scãpa de moarte. 122 . dar putem totuºi sã pãstrãm deschisã fereastra deschisã în timpul perioadei de pubertate încã foarte mult timp de acum înainte. fãrã de car e nu pot fi puse fundamentele inversãrii pe termen lung a procesului de îmbãtrânire. Dacã vã veþi asista trupul în eforturile lui de regenerare. Inversarea procesului presupune rãbdare ºi efort douã cal itãþi pe care puþini oameni le mai au în zilele noastre! Crizele legate de vindecare ºi experimentate în timpul detoxificãrii reflectã direct nivel ul de toxicitate al persoanei. Vã asigur cã acest preþ este mic prin c omparaþie cu îmbãtrânirea ºi suferinþa! Corpul uman are un câmp energetic vital DINAMIC.Când corpul este stresat. care devine NEGATIVÃ. Crizele legate de vind ecare sunt preþul pe care trebuie sã-l plãtim pentru pãcatele noastre. ºi astfel apare boala.

eliminând astfel probleme legate de paraziþi. Apetitul sexual se îmbunãtãþeºte. Aceste produse sunt extrem de utile în cazul diabeticilor. întrucât contribuie la redu cerea dependenþei de insulinã. iar confuzia ºi depresia dispar. DiSorb Aid ºi R/HCI contribuie alãturi de ETVC la extragerea unei cantitãþi maxime de en ergie din alimentele ingerate ºi la oprirea procesului de putrefacþie a hranei nedigerate din in testine. precum gazele ºi balonarea. îndeosebi în cazul femeilor. deºi mi-am mai curãþat dinþii de peste cinci ani! Lipsa plãcii este echivalentã cu lipsa degenerãrii ac estora ºi cu absenþa bolilor gingiilor (vezi paginile xx ºi xx. DiSorb Aid. Aceste produse contribuie la mai buna gestionare a zahãrului din sânge (proces esenþia l pentru controlul greutãþii). ETVC se ia împreunã cu micul dejun sau cu prânzul ºi menþine un nivel ridicat al energiei de-a lungul întregii zile. a intoleranþei la glucozã ºi a rezistenþei la insulinã. Precursorii racemizaþi ai hormonilor au o efica citate inegalabilã în deschiderea receptorilor ºi restaurarea CONTROLULUI asupra corpului (vezi Pachetul informativ). precum ºi Pachetul informativ).660 de unitãþi de antioxidanþi într-o singurã sticlã! Îngrijiþi-vã dinþii Cea mai bunã cale de îngrijire a dinþilor ºi gingiilor este Irigatorul Biomagnetic Denta r. obezitate sau depresie. Tulbu gate de concentraþia zahãrului din sânge precum diabetul ºi hipoglicemia scad în intensitate ºi d ar cu timpul. Grãsimea în exces este eliminatã ºi înlocuitã cu o masã muscularã suplã. Yucca Blend ºi R/HCI. ETVC îi ajutã pe oameni sã imtã ºi sã arate mai bine prin deschiderea cãilor lor metabolice. Nu confundaþi acest aparat cu irigatoarele obiºnuite sau cu periuþele de dinþi vibratori i! NU EXISTÃ NICI CEA MAI MICÃ COMPARAÞIE! Dinþii mei sunt perfecþi ºi gingiile mele sunt sãnãtoase. ªi nu uitaþi: toate problemele menþionate mai sus sunt strâns legate de sistemul dumneav oastrã hormonal ºi de ficat. vã recomand câteva produse care vã vor ajuta sã redobândiþi controlul asupra vieþii dumneavoastrã. Acest aparat converteºte apa de la robinet într-una dintre cele mai eficiente substanþe de curãþare prin manipularea ionilor de hidrogen ai moleculei de apã astfel încât placa ºi calculii sã fie oxidate de pe suprafaþa lor ºi spãlate de jetul de apã. Rezultatele false la teste . PAC conþine 24.Luaþi din nou în mâini frâiele asupra vieþii dumneavoastrã Dacã suferiþi de lipsã de energie. a îmbãtrânirii. Acestea sunt: ETVC. masei musculare. Ele îmbunãtãþesc digest orbþia hranei. energiei ºi regenerãrii þesuturilor.

Aceste metale acþioneazã asupra sistemului nervos automat ºi interfereazã cu rezultatele testãrii.Energia pozitivã poate induce sistemului o stare de agitaþie atât de mare încât poate fi c onfundatã cu boala. Aceste rezultate eronate apar deseori la testarea produselor racemizate. corpul bioelectric respinge deseori terapia. corpul îºi pãcãleºte proprietarul dând rezultate false la testele musculaturii sau cele cu ajutorul pendulului. Testarea muºchilor NU este relevantã în situaþia contaminãrii cu metale grele a þesuturilor. Uneori. Acest tip de reacþie este numit crizã asociatã cu vindecarea ºi apare frecvent în cazul oam nilor cu o toxicitate foarte mare. Pentru a fi cu adevãrat utile. De aceea. din cauza activitãþii lor biologice extrem de intense atunci când pãtrund în organism. deoarece ºtie cã persoana NU îºi doreºte cu adevãrat sã se vindece sau sã suporte suferinþa care însoþeºte procesul de vindecare. Uneori. lucrurile se aºeazã ºi oamenii se vindec id. Corpul are o inteligenþã înnãscutã. Dupã o perioadã scurtã de timp. Rãspunsurile ºi interpretãrile false îi conduc de multe ori pe oameni pe cãi greºite. 123 . multe practici de purificare presupun o ascuþire a instinctului ºi o golire a minþii celui care le pune în aplicare. Alteori. el le respinge deoarece ºtie prin ce va trebui sã treacã. care ºtie ºi poate anticipa efectele unei substanþe cu o rgie pozitivã asupra sa. alimentul sau suplimentul de care are nevoie.

ea s-a izbit de zidul prostiei generale . Vã recomand în aceastã direcþie cãrþile Trusa pendulului ºi Vibraþiile. de vreme ce nu conþine fier? Cum este posibil ca o prunã uscatã sã conþinã mai multe minerale decât una p oaspãtã? Întradevãr. La fel.Pendulul Învãþarea folosirii eficiente a pendulului este o NECESITATE în vremurile noastre. Louis Kervran ºi de descoperirea sa. cartea Vibraþiile este furnizatã cu un lanþ vibratoriu. aºa cum îi numesc eu). care aminteºte prea pregnant de alchimie. de vreme ce acestea nu se regãsesc în dieta sa? De ce îngroaºã ºi întãreºte unghiile coada-calul lanta). de genul: Cum îþi explici cã alimentele vegetale conþin minerale pe care plantele nu aveau cum sã le ext ragã din solul în care au crescut? Cum reuºeºte vaca sã producã lapte care conþine o cantitate mult mai mare de mine rale decât iarba cu care s-a hrãnit? De unde îºi extrage gãina mineralele de care are nevoie pentru a produc e coaja ouãlor sale. calea cea mai simplã necostisitoare de a învãþa cum puteþi pãtrunde în lumea invizibilã a testelor energetice. care deþineau o cunoaºtere ignoratã astãzi ºi demult uit Simpla ridicare a acestor întrebãri declanºeazã o reacþie de genul celei pe care ai provoc a-o dacã ai declara cã ai descoperit secretul lui perpetuum mobile. fizica a devenit o anexã a matematicii. cum? Rãspunsurile la toate aceste întrebãri pot fi gãsite în opera geniilor nerecunoscute (a VRÃJITORILOR. Fantastica dumneavoastrã descoperire legatã de transmutaþiile energiei slabe ar fi trebuit sã march eze un punct de cotiturã în evoluþia ºtiinþei. adicã din procesul de nsmutaþie . Ren de Puymorin vorbind de opera profesorului C. tra Alchimia! Este ceva imposibil! Ea reprezintã doar un exemplu al greºelilor ºtiinþei de al tãdatã! Aºa sau încheiat cercetãrile pe care le-am fãcut la nivelul comunitãþii universitare. Ea ne cesitã disciplinã ºi focalizare. 18 Alchimia biologicã Dupã Einstein. Cartea Trusa pendulului este furnizatã cu un frumos pendul din bronz ºi este o carte minunat ilustratã. cãruia nu-i plãceau implicaþiile întrebãrii puse de mine. Din pãcate. deºi ea nu aduce un aport de calciu? Cum poate produce magneziul organic creºterea cantitãþii de fier din sânge. Mai ales dacã le pui cui nu trebuie. . Atacatorul a fost un profesor de chimie. Ele NU mau determinat însã sã mã opresc! Întregul scandal a fost declanºat de cuvântul transmutaþie . potrivit cãrei a miºcarea vieþii derivã din transformarea continuã a unui mineral în altul. pierzând orice contact cu realit atea.

de genul celor pe care punea profesorul Kervran. Problema nu este legatã de întrebarea propriu-zisã. fiind imediat ars pe rug! Energia mineralã Viaþa profesorului C. Rid carea lor înseamnã pentru ei un atac la DOGMÃ.te poþi alege cu necazuri mari. suficient de grav pentru a fi catalogat drept eret ic al ºtiinþei . Unii oamenii de ºtiinþã se simt intimidaþi de întrebãrile la care nu cunosc rãspunsurile. aceste întrebãri nu îºi gãsesc rãspunsuri. Louis Kervran (1899-1990) are implicaþii deosebite asupra inve rsãrii procesului de îmbãtrânire. ci de implicaþiile pe care le presupune ea. 124 . Ele sunt totuºi întrebãri corecte. În lumea în care trãim. a chimicalelor de tot felul ºi a legilor DEFINITE ale chimiei ºi f izicii.

refuzând sã îºi supunã descoperirile aprobãrii colegilor sãi de breaslã. Savantul a fost membru al douã Academii Naþionale ale ªtiinþelor. În plus . din el va rezul ta un element diferit. ºi o rearanjare a anionilor ºi cationilor. care l-a încorpor conceptele de apã BEV ºi Apã Microionizatã cu Valoare Terapeuticã. Reams a vorbit de ionii de energie pozitivã numiþi anioni ºi de ionii de energie negat . Kervran credea cã aceastã energie alimen teazã procesele metabolice. fiind forþa care stã la baza vieþii. El a pãcãtuit împotriva ªtiinþei ceptate de aceasta atunci când le-a oferit semenilor sãi rãspunsul lui Dumnezeu. Amândoi au afirmat cã energia are o amprentã sau o semnãturã. fenomen descris ºi de Vincent. transmutaþia presupune o schimbare a structurii elementare pe nivel atomic ºi subatomic. Ma Vrãjitori NU au colegi de breaslã! Ei au o viziune asupra creaþiei divine pe care o proclamã în mod prof etic asumându-ºi astfel blestemele dispreþuitoare ale ºtiinþei! La fel ca ºi în cazul lui Copernic. Carey Reams. cea francezã ºi cea americanã. colegii de breaslã ai lui Kervran l-au atacat ºi l-a u ridiculizat. Viziunile Kervran a pornit de la premisa cã mineralele conþin câmpuri concentrate de energie în ca drul legãturilor lor chimice. Noi ne vom referi la el folosindu-ne de expresia alchimie biologicã. el nu mai poate fi închis. Au încercat sã-l ignore. a încãlcat regulile unanim acceptate. Profesorul Kervran a îndrãznit sã punã întrebãrile corecte. cele mai prestigioase avanposturi a le ºtiinþei moderne. Dacã forþele energetice din interiorul unui element sunt modificate. o f uziune LA RECE! Descoperirile lui Kervran au venit din interiorul lumii ºtiinþifice. Reams ºi-a numit viziunea: Teoria Biologicã a Ionizãrii. dr. Când un vas al ADEVÃRULUI este deschis. Cei doi mari oameni de ºtiinþã nu s-au întâlnit niciodatã. Procesul conduce la o eliberare de energie. El a numit acest proces transmutaþie . Fiecare ºi-a creat propria sa vizi ne independentã. Ei au vorbit despre aceleaºi fenomene din perspectiva lor personalã ºi au interpretat ceea c e au observat. În viziunea lui.Kervran a emis ipoteza cã fenomenele energetice pe care le numim VIAÞà sunt legate de transformarea unui mineral în altul. dar NU au putut cont ADEVÃRUL descoperit de el. Altfel spus. Viziunea sa asupra creaþiei divine nu diferea prea mult de cea a contempo ranului sãu. ªtiinþa preferã sã-i spunã alc . A devãrul este precum o Cutie a Pandorei pentru cei care trãiesc în ignoranþã ºi care se tem de el îndeosebi pentru cei care se complac în mod egoist în acceptarea a tot felul de grade ºi titluri. Amândoi au vorbit de forþe energetice care permit existenþa vieþi i. la fel cum fãcuserã cu atâþia alþi Vrãjitori înaintea lui. Kervran ºi-a numit-o pe a sa: T eoria Transmutaþiei Biologice.

Versiunea noastrã va fi o traducere a ambelor limbi . Dumnezeu le-a rãspuns dându-le exemple vii legate de importanþa hranei v punct de vedere biologic. Tot cu ajutorul microbilor. a apei cu un coeficient POR ridicat ºi a unui mod de viaþã disciplina t. pe care noi ne-am pus-o în capitolul doi. Plantele. Reams a vorbit de energia care se roteºte de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga ºi de eliberarea forþelor cosmice încãtuºate în legãturile chimice ale mineralelor (legãturile ionice). 125 . Amândoi au cãutat rãspunsuri la ebarea De ce existã aceastã viaþã? . principiul central al procesului descris era soarele. Ei con siderau plantele. El i-a rãspuns lui Reams în englezã ºi lui Kervran în francezã. al sãnãtãþii ºi bolii.ivã numiþi cationi. Plantel e aduc viaþa ºi energia pe pãmânt. catalizând astfel noile procese ale vieþii deopotrivã vegetale. Kervra a descris transmutaþia mineralelor în intestinele animalelor. Deºeurile animale devin parte integrantã din pielea pãmântului. încercând sã dezlege mister eþii ºi al morþii. cu ajutorul microbilor. În viziunea amândurora. animalele prelucreazã þesuturile vegetale ºi îºi trãiesc viaþa cu ajutorul energiei electronilor eliberatã în timpul procesului de digestie. Kervran a descris rearanjarea forþelor energetice ºi fuziunea acestor forþe pe nivelel e atomice ºi subatomice. dar ºi în pielea ºi limfa pãmântului ad sol ºi în apã. animalele ºi microbii simpli mediatori între soare ºi pãmânt. animalele ºi microbii Plantele reprezintã o verigã între soare ºi lumea animalã (cãreia îi aparþine ºi trupul omulu lantele convertesc energia solarã în molecule de carbohidraþi. animale ºi micr biene.

orientate cãtre dreapta. Microbii se aflã în centrul acelui proces alchimic pe care îl numim fuziune. hidrogen. Vaca reuºeºte acest lucru cu ajutorul enzimelor ºi microbilor din ficatul ºi din tractul ei gastrointestinal. Rezultatul acestei schimbãri energetice este încetinirea activitãþii . fãrã microbi. pentru a fi eficiente. mediul intern trebuie sã fie echilibrat din punct de vedere electri c. Vacile ºi oamenii Vaca este un animal care utilizeazã procesul de transmutaþie. ele trebuie sã fie într-o formã ionizatã racemizatã ! În viziunea lui Kervran. iar ele îi dãruiesc energie ºi vitalitate. O viaþã sãnãtoasã presupune o alimentaþie nutritivã. azot. Ea le asi gurã un cãmin. Transmutarea câmpurilor energetic e ale mineralelor încetineºte procesul de îmbãtrânire ºi menþine sãnãtatea la apogeu. Bacteriile care trãiesc în acest mediu intern au o relaþie simbioticã cu vaca. Spre exemplu. Atunci când se îmb olnãvesc. Vacile bolnave au foarte multe lucruri în comun cu oamenii bolnavi. o apã bio-activã cu un coeficient POR ridi cat. vaca nu s-ar putea hrãni. Pentru el. în stomacul multiplu al unu i animal erbivor SÃNÃTOS. sulf. minerale ionizate. proteine ºi minerale) pe care le converteºte în forme energetice NOI ºi DIFERITE. chimicalele din aceasta creeazã un dezechilibru energetic c e determinã mutaþii ale microbilor în forme patogene. energia vieþii se naºte din jocul elementelor minerale. Sãnãtatea ºi vitalitatea omului depind de starea mediului sãu intern ºi de procesele pe care Kerv ran ºi Reams le-au numit transmutaþie sau ionizare. Ea presupune transmutarea unui câmp energetic în altul. glucide. sãnãtatea era o manifestare a fiestei microbiene din intestinele ºi din ficatul omului (sau ale an imalelor)! Pentru ca aceastã fiesta sã se poatã desfãºura. mineralele ingerate de ei trebuie sã fie într-o formã biologic activã maximã. exerciþii fizice ºi un mediu intern curat. Rãtãciri omului au fãcut însã ca microbii sã se revolte împotriva lui. cu câmpuri en ice puternice. fantasticele reacþii biochimice care Kervran le-a numit transmutaþii NU ar putea avea loc. Fãrã microbi. De aceea. cum sunt muºchii ºi oasele ei. Oamenii nu au decât un singur stomac. omul ar îmbãtrâni ºi ar muri mai rapid. Microbii sunt paºaportul care îi permite omului sã îºi continue existenþa pe pãmânt. lipide. schimbându-se din unele în altele. Altfel spus. Fãrã microbi ºi fãrã enzime. calcarul este transmutat de bacterii pentru a satisface nevoile energetice al e animalului. Ea mãnâncã plante (alcãtuite d in carbon.În viziunea lui Kervran. Dacã o vacã bea apã cloruratã. nici animalele ºi nici oamenii nu mai reuºesc sã utilizeze în mod eficient procesul de transm utaþie. În mod si milar. Fuziunea la rece permite manifest area ºi menþinerea vieþii. câmpurile energetice ale mineralelor din sistemele vii sunt în permanenþã dinamice.

Un exemplu de fuziune biologicã anormalã este cancerul. 126 . conservanþii. În condiþii biologice normale. în tim e cei patogeni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre stânga din mediile toxice. Acesta poate fi rezultatul u nei acumulãri de toxine. fãcând parte integrantã din procesul d e creºtere pe care îl numim anabolism. Altfel spus. medicamentele. Aºa-numiþii microbi buni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre dreapta.metabolice a intestinelor ºi ficatului. Antibioticele au un efect similar. Din aceastã categorie fac parte adi tivii. O vacã bolnavã. Orice mediu anaerob conþine o energie orientatã cãtre stânga. Fuziune ºi fisiune Viaþa este un teatru de rãzboi pe care opereazã forþe energetice opuse. atât în fuziune cât ºi în fisiune. la fel ca ºi un om bolnav. Fuziunea se petrece ºi la suprafaþa soarelui. Bacteriile aerobe (benefice pentru corp) nu pot trãi într-un mediu anaerob. atât în cele pozitive cât ºi în cele negative. în plante ºi animale. aºa cã pãrãsesc corpul în care apare o asemenea stare. Procesul de fuziune presupune unirea atomilor. care alcãtuiesc molecule mai mari. Ele tulburã echilibrul florei intestinale prin schimbarea mediului intern al corpului. în interiorul solului. nu sunt altceva decât reflectãri ale unui mediu intern propice bolii. ºi pierderea vitalitãþii ºi a sãnãtãþii animalului. Transmutaþia ºi ioni zarea sunt implicate în ambele categorii de schimbãri energetice biologice. al dezechilibrelor hormonale sau al introducerii de substanþe radiomimetic e care produc sau mimeazã efectele fiziologice ale unei radiaþii nucleare. aceastã activitate energeticã este pozitivã.

Dimpotrivã. care poat fi inversat cu ajutorul unor produse precum Enhanced PAC. Yucca Blend ºi DiSorb Aid. Energia ºi profunzimea solului sunt controlate de carbon. dar dacã ne pierdem controlul asupra ei. dar dacã est energizat de microbi. Oxidarea necontrolatã nu înseamnã altceva decât un proces ACCELERAT de îmbãtrânire. Toate acestea produc oxidãri ale þesuturilor ºi formarea de radicali liberi. se transformã în sol.mâncarea gãtitã la microunde. fiind capabilã sã trans orte cantitãþi uriaºe de energie. Unii îi spun chiar noroi . ste un proces microbian care implicã transmutarea ºi ionizarea energiei mineralelor. fisiunea descompune moleculele ºi atomii. în urma ei rãmâne o energie potenþialã într-o formã si atã. Solul este viu din punct de vedere biologic. Microbii ºi mineralele sunt paºaportul omului cãtre longevitate dacã acesta are înþelepciun a de a le recunoaºte importanþa cuvenitã ºi de a respecta legile naturii. SUPER-ALIMEN TELE precum algele Klammath. iar omul se îmbolnãveºte. materii organice ºi carbon. murdãria. În mod normal. polenul armonizat. Sincronizarea Sincronizarea poate fi rezultatul final al unei reacþii chimice cum ar fi amesteca rea oþetului cu praful de copt între un acid ºi o bazã. Reacþiile de fisiune orchestrate de microbii prietenoºi sunt benefice. Când pãmântul este supus unor tensiuni. Dacã reacþia se opreºt din cauza insuficienþei cantitãþii unui reactiv. Gestionarea energiei în corpul viu este similarã. etc. terapia cu ajutorul radiaþiilor. fisiunea biologicã este beneficã. problem a desincronizãrii energetice . solul ºi limfa Pielea pãmântului este numitã sol. Acesta dã amprenta energeticã a aurei pãmântului. pielea sa dã naºtere unor bãºici. Dacã ne pierdem însã controlul asupra mediului nostru intern (prin acidifierea þesuturilor). Acesta este mort. Pielea. mâncarea iradiatã. iar între substanþele reactive iniþiale se declanºeazã procesul de sincronizare. Starea pielii ºi a limfei pãmântului dicteazã c vieþii la suprafaþaacestuia ªI formele de viaþã care supravieþuiesc sau care mor. etc. gãtitul la microunde. Ea depinde de capacitatea sau de i ncapacitatea corpului de a digera hrana ºi de a rupe legãturile care unesc elementele alimentelor. Esenþa vieþii este apa. procesul de fisiune poate deveni cataboli c. animalele intrã în suferinþã. Ea reprezintã fluidul limfatic al pãmântului. limfa sa devine tox cã. ficatul biogen ºi aºa-numitele produse taoiste. În urma reacþiei este eliberatã o anumitã cantitate de energi cãldurã). noi favorizãm reacþiile negativ e de fisiune ºi declanºarea bolilor din cauza microbilor patogeni (care au suferit mutaþii). În esenþã. Exemple de reacþii distructive de fisiune sunt reacþiile nucleare.

Intestinele anaerobe reprezintã mediul perfect pentru proliferarea câmpurilor energe tice negative precum cancerul. Yucca Blend sau Enhanced PAC. în cazul unor intestine anaerobe ºi al unui ficat to xic. Detoxifierea ficatului ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã.nu se mai pune deloc. pânã când d ul. cu un coeficient POR ridicat. Stãrile anaerobe pot fi remediate cu uºurinþã prin folosirea terapi lonului ºi cu ajutorul unor produse precum DiSorb Aid. Un corp bolnav produce o mare cantitate de energie negativã. PROCESUL DE ÎMBÃTRÂNIRE DEVINE ACCELERAT. Ea NU stã la dispoziþia corpului. Energia lor negativã o neut ralizeazã pe cea pozitivã. pot sparge blocajul energetic intestinal. cu o energie orientatã cãtre stânga). dinamizând dramatic vitalitatea organism ului. chiar ºi alimentele cu o energie orientatã cãtre dreapta se pot sincroniza. Ei sunt incapabili sã îºi neutralizeze câmpurile en ergetice negative ºi prea slabi sã elibereze energia potenþial pozitivã a alimentelor. corpul îºi pierde strãlucirea . Oamenii b olnãvicioºi sunt blocaþi din punct de vedere energetic. transformându-se în câmpuri energetice cu o energie orientatã cãtre stânga. Aura sa se diminueazã ºi pãleºte în intensitate. iar 127 . Dimpotrivã. iar viaþa devine imposibilã! Dacã sincronizarea tinde sã devinã talã. Încercaþi! Atunci când corpul bioelectric suferã din cauza unei sincronizãri sistemice. Energia sincronizatã este o energie blocatã. Boala este produsul fini t al unei stãri catabolice (al unui mediu intern anaerob.

Energia nu se pierde niciodatã. Cancerul se foloseºte ºi el de alchimia biologi cã pentru a RUPE legãturile sincronizate. Energia sincronizatã continuã sã rãmânã chiar ºi dupã moartea corpului fizic. Dacã legãturile sunt rupte într-un mediu preponderent anaer ob. ficatul biogen. Nu va exista NICIODATà un remediu magic pentru cancer. Yucca Blend ºi R/HCI. chiar dacã la origini a fost pozitivã. Preluarea puterii Atunci când legãturile chimice care susþin energia sincronizatã sunt rupte. deoarece medicul ºi pacientul nu înþeleg cã reg lile s-au schimbat. Persoana care suferã de constipaþie este supusã unui stres de naturã anaerobã. iar cancerul nu vã va putea ataca niciodatã. orezul taoi st toate fiind considerate SUPER-alimente care nu potenþeazã stresul organismului. tablete cu proteine. Bolnavii de cancer nu trebuie sã mãnânce NICIODATà mari cantitãþi de proteine. Învãþ CUM sã vã gestionaþi mediul intern. În plus. anaerob. f d reintegratã în solul pãmântului. persoana canceroasã este extrem de fragilã. cum ar fi cele din carnea roºie sau lbã. DiSorb Aid ajutã la eliminarea acestor probleme. alimentându-ºi astfel creºterea. Abordãrile acestei boli eºueazã de multe ori. Nutriþia clinicã nu mai este valabilã în acest caz! Cancerul deturneazã energia corpului. Personal. Constipaþia ÎN ETINEªTE procesele de ionizare ºi transmutaþie a energiei mineralelor. prefer sã-m i procur proteinele din alge Klammath. Cancerul un set de reguli diferite Regulile vieþii devin diferite pentru cei care s-au îmbolnãvit de cancer. Asta doream sã spun mai devreme atunci când afirmam cã o energie orientatã cãtre dreapta care pãtrunde într-un mediu intern cu o energie orientatã cãtre stânga poate fi deturnatã ºi folositã pentru a promova boala.corpul moare. energia poate deveni negativã. Cancerul loveºte numai dupã ani de abuzuri personale. Cancerul este susþinut de energia negativã existentã într-un corp bolnãvicios. Gazele ºi balonarea sunt DOVEZI ale unei digestii incomplete. care reprezi ntã o stare catabolicã. folosind-o în scopuri malefice cum ar fi creºterea unei mase (tumori). polenul armonic. în care p oate deturna energia pozitivã. care atrag ºi modificã întreaga energie d isponibilã. Secretul sãnãtãþii este mediul intern. energia elib eratã se poate orienta cãtre AMBELE direcþii. Aceastã boalã sfideazã regulile ºi n respectã nici una din LEGILE unui corp sãnãtos. dar îºi schimbã forma ºi se recicleazã. El adorã mediul anaerob. ori din fasole. pe care o EXPORTà apoi în alte colonii exterioare. El nu are decât un singur scop: sã-ºi ucidã g zda ºi sã scape . Tumorile canceroase sunt veritabile gãuri negre virale. decât dacã se trateazã simultan cu DiSorb Aid. permiþând apariþia paraziþilor care se hrãnesc cu energie toxicã.

Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este un instrument extrem de puternic pentru restaurarea controlului TOTAL asupra mediului intern. comandaþi manuscrisul referitor la apa BEV ºi cel japonez. apoi se sinucide. Mai întâi îºi ucide gazda. O SINCRONIZARE perfectã! Omul care îºi controleazã mediul intern îºi controleazã practic viaþa ºi acele procese magice care Kervran ºi Reams le-au descris atât de elocvent. Kervran ºi Reams au descoperit un aspect esenþial al procesului pe care îl numim îmbãtrânire . Numai aºa vom putea redeve ni tineri! 128 . Cancerul NU este un duºman. Acest proces depinde de prietenii noºtri microbieni ºi de mediul intern pe care ºtim sã li-l a sigurãm. Pentru a afla informaþii sup limentare. Opera lor aratã calea cãtre regenerarea corpului fizic ºi cãtre redobândirea sãnãtãþii. Starea de sãnãtate ºi vitalitate reprezintã EFECTUL procesului pe care îl numim alchimie b iologicã. caseta video referitoare la apã ºi ca rtea care o însoþeºte (vezi pachetul informativ).pãmântul de un alt organism slab. dacã înþelegem cului ºi suntem dispuºi sã ne asumãm responsabilitatea care ne revine. dar este agentul dublu p erfect.

la care se adaugã mineralele marine racemizate. de viaþã. mobila ºi chimicalele din casã). îndeosebi de gaze (inclusiv de cele emise de materialele de construcþie. coli care au ucis foarte mulþi oameni în anul 1993. Avem zaruri.Preambul: capitolul urmãtor va vorbi despre intestinul subþire ºi despre infecþiile cu b acteria E. Ozonaþi-vã casa ºi maºina Ozonul are numeroase forme. Bodiguarzii sunt numiþi Teama ºi Speranþa. Ozonul cu valoare medicinalã este extrem de benefic pe ntru sãnãtatea dumneavoastrã. mai ales iarna. în cazul nostru as igurãrile medicale. covoa re ºi draperii. Repetãm: nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru a fi ionizatã! Terapia convenþionalã a cancerului este un joc de ruletã! Terapia convenþionalã a cancerului seamãnã teribil de mult cu un joc de ruletã! La fel ca în tr-un cazinou. Un generator de ozon/ionizator este un instrument foarte util pentru pãstrarea sãnãtãþii ºi evitarea aceloraglomerãri microbiene care favorizeazã izbucnirea rãcelilor ºi a gripei. oxidarea mirosurilor. putând crea probleme foarte serioase pe ntru organism. Producþia Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã necesitã douã tipuri de echipament. Existã ºi alcool î ul de faþã sub forma radiaþiilor ºi chimioterapiei. casa. care par sã câºti ficient de mult pentru a-þi justifica apetitul de a juca. cu un dealer al casei (în cazul nostru. . cu un coefici ent POR ridicat. Numai astfel poate fi obþinutã o apã sigurã. acesta p oartã halat alb ºi este controlat de comisiile de licenþiere ºi de industria farmaceuticã). În deosebi vârstnicii pot beneficia enorm de pe urma acestor aparate. Îl puteþi folosi pentru eliminarea congestiilor pulmonare ºi ale bronhiol elor. iar ºansele de joc sunt cele 75 de procente cu care te-a încurajat dealerul în halat alb. Protejaþi-vã pe dumneavoastrã. familia dumneavoastrã ºi animalele din casã de poluanþii din a r. avem de-a face cu regulile casei. care bineînþeles cã sunt mãsluite în favoarea casei. o echipã de specialiºti (care poartã uniforme. pentru alinarea astmei. întrucât ac estea concentreazã ºi activeazã OTRÃVURILE ºi substanþele chimice din apã. la consultaþia de dinaintea jocul ui. Toþi cei cu o sensibilitate crescutã la mediu vor beneficia enorm de pe urma acestui aparat. Nu lipsesc nici fisele. Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru aparatele de ionizare a apei. ferma. Veþi afla de asemenea ce anume se ascunde în s patele rãzbunãrii lui Montezuma . a virusurilor ºi bacteriilor patogene din aer. au licenþe ºi sunt antrenaþi sã facã numai anumite lucruri). Existã de asemenea alþi jucãtori. Mulþi bolnavi care suferã de afecþiuni respir atorii constatã cã acestea se reduc sau dispar în numai câteva zile.

sã vã vedeþi strãnepoþii crescând ºi sã experimentaþi toate acele minuni pe care vi rezervã celor care iubesc viaþa mai mult decât cei care se tem de moarte. Existã vr soluþie? Evident! Nu jucaþi! Aveþi oricând alternativa de a vã purifica trupul.Toate jocurile au un sfârºit. cu oamenii ei. jocul se terminã automat atun ci când rãmâi fãrã bani sau când mori. În cazul ruletei cancerului. veþi continua încã multã vreme sã de viaþã. Nu mai strigaþi: Bietul de mine! Râdeþi! vã mai cramponaþi de sentimentele de urã. iar mesajul meu pentru voi este acesta: mintea are capacitatea de a crea sau de a distruge! Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea o viaþã mai bunã într-o lume mai unã! Bucuraþi-vã! Sunteþi VIU ºi dacã veþi face ceea ce trebuie. teamã sau mânie. Aþi înþeles? Corpul crede întotdeauna ceea ce îi spune mintea! El devine ceea ce gândeºte aceasta. Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea un tr p nou. mi-a luat 50 de ani pentru a înþelege acest mecanism. Casa câºtigã întotdeauna atunci când oamenii joacã dupã regulile ei. Depinde care eveniment se produce primul. O viaþã trãitã ca o ruletã (hazardat) este o viaþã stupidã! 129 . Pe rsonal. Nu întreþineþi niciodatã gânduri negative.

Ele includ þesuturile moi din gurã. cãile nazale. tra ctul respiratoriu. Alcãtuiesc un traseu continuu. gripei intestinale. medicinalã suc lãmâie salivã apã de la robinet sânge var bilã enzime pancreatice oþet ceai kombucha urinã amoniac tutun (verde) leºie clorurã apã BEV praf de copt 19 Tubul din interiorul tubului Dr. negii ºi ciuperc ile la acest nivel. iar principala lor sarcinã constã în protejarea þesuturilor anexe. Ilustraþie Piramida tinereþii fãrã bãtrâneþe Viaþa este un manual plin de lecþii ea nu greºeºte niciodatã! Scala pH-ului ACID(+) Neutru ALCALIN(-) 7. colon (ºi vagin). cãile nazale. a ciupercilor care atacã unghiile. Corpul uman este ca un tub în interiorul altui tub. secreþia unor fluide ºi transportul deºeurilor. Vom studia în continuare pielea interioarã . Spãlarea cu aceastã apã are efecte miraculoase în terapia împot iva ochilor înroºiþi.0 tutun (uscat) HCL apã oxidatã apã redusã Stomac acid cu val. medicinalã cu val. a piciorului de atlet. Spot: Existã întotdeauna foarfece! Am descris mai devreme câteva dintre caracteristicile sistemului integumentului (p ielii) legate de starea de sãnãtate. Pielea este tubul exterior. intestine. ºi infecþiile urinare. Þesuturile care înconjoarã gura. Membranele mucoase au o semnificaþie cu totul aparte în procesul de îmbãtrânire ºi în declanºarea bolilor. stomac. tãieturi lor ºi rãnilor. . sistemul respirator ºi membranele mucoase s unt numite epiteliu stratificat. pentru a înþelege ce rol joacã aceast ocesul pe care îl numim îmbãtrânire. care începe la nivelul gur ii ºi se terminã la nivelul anusului.Infecþiile Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate elimina herpesul genital. în t imp ce membranele mucoase alcãtuiesc tubul interior.

Ceea ce rãmâne din tubul interior este tractul gastrointestinal. Membranele acestuia sunt alcãtuite dintr-un epiteliu simplu, a cãrui sarcinã este de a ABSORBI substanþele nutritive, de a proteja þesuturile anexe, de a SECRETA mucoase ºi enzime, ºi de a transporta alimentele ºi deºeurile.

Tubul exterior pielea are o suprafaþã totalã de circa 7,5 de metri pãtraþi. Fiecare centi etru pãtrat de piele conþine nu mai puþin de 1.200 de pori sau deschizãturi. Prin comparaþie cu pielea, membranele mucoase au o suprafaþã de circa 4.500 de metri pãtraþi, de 600 de ori mai mare decât cea a pielii. Altf el spus, unui centimetru 130

pãtrat de piele exterioarã îi corespund 600 de centimetri pãtraþi de membrane interioare, raportul fiind de 1:600. ACEST LUCRU ESTE IMPORTANT! La oamenii sãnãtoºi, alimentaþia include un proces de digestie, absorbþie ºi eliminare. Dupã sta de 24 de ani, capacitatea de digestie ºi absorbþie a corpului se reduce exponenþial, cãci aliment ele ºi apa induc MARI tensiuni corporale. Scopul unor produse precum DiSorb Aid, Yucca Blend ºi R/HCI es te de a elimina aceste tensiuni ºi resturile inutile de mâncare. Acest proces de regularizare amplificã imedi at energia, normalizeazã greutatea corporalã, previne gazele ºi balonarea, ºi susþine un colon sãnãtos. Cu cât perioada de tranzit dintre alimentaþie ºi toaletã este mai mare, cu atât mai multe toxine producem ºi absorbim. Membranele mucoase sunt un mediu ideal de transport al medicamentelor chimice. S upozitoarele, medicamentele sublinguale ºi aerosolii sunt cu uºurinþã absorbite prin membranele rectul ui, vaginului ºi sistemului respirator. De aceea, nici un medic nu îndrãzneºte sã prescrie aceeaºi cantitat e de medicamente administrate prin membranele mucoase prin comparaþie cu cele luate oral sau prin i njecþii subcutanate ori intramusculare.

E. coli ºi intestinele Absorbþia celor mai multe substanþe nutritive se produce la nivelul mucoaselor intes tinale. Acesta este mediul cel mai vulnerabil ºi cel mai important al corpului. Infectarea intestinelo r cu agenþi patogeni de tipulsalmonella, tifos sau E. coli provoacã o intensificare a activitãþii naturale de nãpârlire a mucoaselor. În mod normal, aceastã activitate conduce la eliminarea a circa 20 de milioane de celule uzate pe zi. Aceste celule eliminate reprezintã o sursã importantã de producere a enzimelor intestinale cu o cont ribuþie decisivã în procesele de eliminare a deºeurilor. Infecþiile patogene amplificã într-o asemenea mãsurã rata de nãpâ a mucoaselor încât digestia ºi absorbþia substanþelor nutritive ºi a fluidelor se reduc considerabil, cee a ce conduce la diaree ºi la malnutriþie. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã (acidã) eliminã aceste infecþii. Bacteria E. coli 0157.H7, care a provocat în SUA numeroase contaminãri cu hamburgeri la începutul anului 1993, produce o exfoliere masivã a mucoase intestinale, urmatã de diaree cu sânge , deshidratare, malnutriþie ºi ºoc electrolitic. E. coli 0157.H7 produce o exotoxinã (exo a exporta, toxinã-otravã) care LEZEAZÃ puternic þesuturile funcþionale ale ficatului ºi rinichilor. Celulele moarte (necrotice) TREBUIE elimina te imediat din organism; în caz contrar, deºeurile lor acide intrã în putrefacþie ºi conduc la o toxemie puternicã, sau chia r la cangrenã. Un cadavru care nu este þinut la rece sau îmbãlsãmat se umflã ca un balon, din cauza gazelor produse de cangrenã; de aici ºi expresia cangrenã gazoasã .

Necesitatea eliminãrii unei cantitãþi excedentare de toxine suprasolicitã rinichii, putând conduce chiar la necesitatea dializei (filtrãrii artificiale a sângelui) pentru a preveni toxemia sis temicã (a întregului corp). Toxemie = tox otravã ºi emia sânge. Tineri ºi bãtrâni

Oamenii în vârstã sunt foarte uºor afectaþi de infecþiile cu E. coli, deoarece organele ºi gl ndele lor suntslãbite, iar metabolismul lor este lent. În plus, rezervele lor de mol ecule ATP sunt reduse, iar nivelul de toxicitate este ridicat. Corpurile lor sunt catabolice ºi de regulã anaerobe. Cãlcâiul lui Ahile al oricãrui om bãtrân este lipsa rezistenþei organismului.

La extrema opusã se situeazã copiii. Aceºtia au o rezistenþã foarte mare, dar sunt de mult e ori prost hrãniþi ºi intoxicaþi, cãci mãnâncã alimente obiºnuite ale dietei moderne. Bolile provocate de un niv l crescut de toxicitate a organismului, deopotrivã la copii ºi adulþi, au drept cauze: încetinirea miºcãr ii de eliminare a intestinelor, dietele alimentare nesãnãtoase, capacitatea slabã de digestie ºi absorbþie a organismului, precum ºi ingerarea unei ape oxidate, MOARTÃ din punct de vedere biologic ºi cu un coeficient POR redus. Un mediu intern stresat este o invitaþie sigurã pentru infecþiile bacteriene precum cele cu E. coli 0157.H7 (nu toate bacteriile E. coli sunt la fel! Viaþa ar fi imposibilã fãrã anumite tulpini benefice de E. coli car e locuiesc în intestine). 131

Nu toþi au murit În anul 1993, peste 500 de tone de carne contaminatã cu E. coli a invadat restaurant ele fast food din America, dar numai câteva sute de oameni s-au îmbolnãvit, din care numai ºase au murit. DE CE? Rãspunsul este direct legat de frecvenþa de vibraþie a mediului intern al oamenilor bolnavi ºi al cel or decedaþi. Microorganismele patogene se hrãnesc cu energia negativã produsã de un mediu TOXIC, ceea ce explicã de ce, într-o familie cu trei copii din care toþi au mâncat alimente contaminate numai unul moare. Nu este vorba de nici un mister.

Câmpul energetic al corpului MEDIUL INTERN este cel care dicteazã dacã organismul trãieºt ºi se bucurã de sãnãtate, sau dimpotrivã, dacã se îmbolnãveºte ºi moare. Bolile contagioase care au afectat umanitatea de-a lungul secolelor ciuma buboni cã, pojarul, febra tifoidã, etc. NU au ucis întreaga populaþie. De fapt, cei mai mulþi oameni au supravieþuit . Cei care au murit aveau cu siguranþã un mediu intern viciat, toxic, sub-hidratat ºi subnutrit.

Aceastã abordare ridicã semne serioase de întrebare asupra absurditãþii imunizãrii organismu lui împotriva bolii un mit sacru în Statele Unite. Rãspunsul corect pare sã fie menþinerea unui mediu intern sãnãtos. ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate imuniza corpul împotriva oricã infecþii, rezolvând DEFINITIV problema bolilor contagioase . Panica din filmul recent intitulat Outbreak este de înþeles în lumina ignoranþei care pred ominã în lume cu privire la bolile contagioase. Purificaþi-vã mediul intern ºi virusurile de tipul E bola, Hanta, bacteria Cryptosporidium sau microbul care se hrãneºte cu carne vor trece pe lângã dumneavoastrã fãrã vã atingã. Lipsa de înþelegere

Oamenii de ºtiinþã refuzã sã accepte acest gen de argumente din cauza felului în care au fos t pregãtiþi. Gândirea ºtiinþificã nu acceptã decât metoda ºtiinþificã ºi Teoria Microorganismelor. Argum ul celor de mai sus nu se integreazã în acest model .

Ori de câte ori sunã telefonul ºi vocea de la capãtul firului mã întreabã: Care sunt referin dumneavoastrã? , ºtiu cã am de-a face cu un expert sau cu cineva care doreºte sã apere ceva eferinþele nu servesc decât egoului ºi Comisiilor de acreditare. Profesioniºtii modeºti nu þin cont d e asemenea prejudecãþi ºi nu considerã diplomele ºi referinþele altceva decât niºte hârtii inutile, fãrã fel de relevanþã. Ele nu sunt neapãrat dãunãtoare, DAR NUMAI dacã nu îþi stau în cale. Aþi înþeles?

Medicina vibraþionalã pune întrebãrile corecte ºi dã rãspunsuri corecte. Ea abordeazã problem legate de sãnãtate dintr-o perspectivã ENERGETICÃ ºi nu se lasã influenþatã de Teoria microorganismelor

re stau la baza bolii sau de alte invenþii artificiale. Reþineþi: un corp sãnãtos nu poate fi decât un corp bine hrãnit, curat, cu o condiþie fizicã care produce ºi înmagazineazã cantitãþi uriaºe de energie ATP. Un asemenea corp nu va accepta nic iodatã proliferarea agenþilor patogeni. Spaþiile inter-ciliare Intestinul subþire are nenumãrate pliuri ºi convoluþiuni, numite plicae circularis (pliu ri circulare), de-a lungul cãrora existã villi (degete micuþe) ºi microvilli (structuri asemãnãtoare firelor de pãr, cili), care mãresc suprafaþa intestinului pânã când aceasta ajunge la un ordin de mãrime de 600 de ori mai ma re decât cea a pielii exterioare. Micro-cilii conþin celulele care absorb ºi transportã energia substanþelor n utritive din hranã. Spaþiile dintre ei sunt cunoscute sub denumirea de Criptele lui Lieberkuhn. Ele sunt cãptuºit e cu acele celule care secretã enzimele ºi mucoasele digestive.

Pe mãsurã ce îmbãtrânim, aceste spaþii inter-ciliare intestinale devin superficiale. Cilii ºi micro-cilii se atrofiazã, iar perioada de tranzit alimentar de la gurã la anus se reduce. Apar astf el constipaþia ºi paraziþii, iar cilii ºi micro-cilii se îmbâcsesc cu materii fecale, substanþe mucoase ºi deºeuri metabolice cu tranzit lent. 132

Condiþiile anaerobe din colon produc modificãri serioase la nivelul materiilor fecal e care cãptuºesc pereþii intestinali. Ele se transformã într-un material mucos, destul de dur, cauciucat, car e rigidizeazã pereþii intestinali. Pe mãsurã ce trec anii, acest material se îngroaºã ºi îngusteazã deschizãtura (lumenul) prin trebuie sã treacã deºeurile. Povesteam mai devreme cum intestinul gros al unui cowboy vestit de la Hollywood a crescut, ajungând la un diametru de aproape 30 de centimetri, în timp ce lumenul prin care trebuiau sã tr eacã deºeurile era de numai 2,5 centimetri. Restul erau numai substanþe mucoase. Nu mai puþin de 85% din populaþie are nevoie de o terapie a colonului pentru a-ºi regl a starea de sãnãtate. Efectul Rouleau care poate fi observat în sângele acestui procent din populaþie nu est e deloc întâmplãtor.

Efectul combinat al unei puteri limitate de digestie ºi absorbþie, al unei funcþionãri r eduse a ficatului ºi al unei pieli congestionate conduce la blocarea a 75% din capacitatea de procesare a corpului! Singurele canale de ieºire care rãmân, plãmânii ºi rinichii, NU reuºesc sã facã faþã acestui surplus. Rezultatul? ioelectric este invadat de toxine, iar procesul de îmbãtrânire se accelereazã.

Diferenþa dintre un corp tânãr ºi vital, pe de o parte, ºi unul bãtrân, în prag de moarte, pe altã parte, este legatã de curãþenia intestinelor ºi de buna funcþionare a ficatului. Terapia colonului nu este consideratã specific americanã, dar ea NU ar trebui trecutã cu vederea. Îndeosebi în cazul oamenilor bolnãvicioºi ºi obezi, ea reprezintã O CALE RAPIDÃ cãtre o stare mai bunã sãnãtate. Este chiar calea pe care am apucat eu însumi cu mulþi ani în urmã. Deºi sunt 18 ani de când aplic terapia colonului, lunga serie de clisme la ficat pe care le-am fãcut a scos din trupul meu nu mai puþi n de 1.600 de pietre, dupã care urma de fiecare datã o golire masivã a colonului. O carte minunatã pe tema terapiei colonului este Curãþarea þesuturilor ºi gestiunea intest inelor. Vã recomand cu cãldurã aceastã carte întrucât ea prezintã în 40 de poze color felul în care realizatã terapia colonului (vezi pachetul informativ). Povestea mea În anul 1977 am atins o stare de platou în ceea ce priveºte sãnãtatea personalã. Am vizitato în acel moment pe o doamnã care fusese pregãtitã de dr. Reams în Teoria Biologicã a Ionizãrii. Dolly lua mostre de urinã ºi de salivã, pe care le analiza; în plus, citea în albul ochilor, proces diferit de cit itul în iris (iridologie). Rezultatele au arãtat cã aveam un colon infestat cu substanþe mucoase. Terapia pe care am urmat-o ulterior a confirmat acest lucru, întrucât am vãzut cu ochii materiile fecale dure ºi compacte ca

re au ieºit din trupul meu. Dupã curãþarea intestinelor, starea mea de sãnãtate a atins un nou apogeu, iar corpul meu a fãcut un salt înapoi, revenind la anii tinereþii. Fãrã terapia colonului nu aº fi reuºit niciodatã sã ating aceste ezultate.

Terapia colonului poate fi practicatã acasã ºi este absolut sigurã. Dacã vã îmbolnãviþi grav, poate chiar salva viaþa.

DEBRANªAÞI-VÃ de la sistemul medical, urmaþi calea recomandatã în aceastã carte ºi vã veþi si minunat. Acesta este subiectul cãrþii de faþã. Dacã eu am reuºit, la fel de bine puteþi reuºi umneavoastrã!

Preambul: capitolul urmãtor se referã la aurã. De ce urcã oamenii pe munþii stâncoºi? CUM a r uºit Iisus sã treacã prin pereþii templului? Oxidare = Îmbãtrânire

Enhanced PAC previne oxidarea necontrolatã a celulelor mai bine decât orice alt prod us disponibil pe piaþã, întrucât este racemizat, amplificând astfel rata activitãþii metabolice. Oxidarea neco trolatã conduce la autocanibalism. De fapt, oxidarea nu este decât un alt cuvânt pentru îmbãtrânire.

Pe mãsurã ce îmbãtrânim, þesuturile corpului încep sã se oxideze din ce în ce mai rapid. Un e u de oxidare extremã este atacul de cord masiv, în care muºchiul inimii se poate dezinte gra aproape instantaneu. 133

Atunci când vorbesc despre inima care a trecut printr-un atac de cord masiv, docto rii o descriu uneori ca o masã amorfã . Un mãturãtor de radicali liberi este o substanþã chimicã ce se leagã de radicalii liberi, su bstanþe extrem de reactive, care au un surplus sau un deficit de electroni. PAC previne oxidarea r apidã ºi distructivele reacþii în lanþ care genereazã radicalii liberi.

Noi ingerãm cantitãþi uriaºe de radicali liberi în fiecare zi, prin aer, apã ºi alimente. Cor ul însuºi produce aceste substanþe în cadrul procesului de metabolism.

Atunci când pãtrund în corp, substanþele toxice îºi schimbã forma chimicã ºi devin încã ºi ma Exemple în acest sens sunt aditivii alimentari, fluorurile ºi cloraminele din apa de la robinet, uleiurile de soia ºi canola, pesticidele, mâncarea gãtitã la microunde, virusurile ºi bacteriile care pãtrund în corp prin vaccinare, precum ºi proteinele din serul animal care le transportã. Enhanced PAC stabilizeazã deºeurile puse în circulaþie în timpul procesului de detoxifiere ºi al clismelor la ficat, prevenind reabsorbirea deºeurilor acide de-a lungul traseului intestinelor, în drumul lor cãtre toaletã.

Atunci când PAC este încorporat în dieta alimentarã, toate bolile rãspund favorabil. Dacã adã gaþisimultan ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã, efectul combinat al celor douã rem dii poate fi de-a dreptul dramatic. Alþi adjuvanþi benefici sunt Yucca Herbal Blend, Aspar-Max, precursorii ra cemizaþi ai hormonilor ºi SUPER-alimentele.

Enhanced PAC conþine nu mai puþin de 24.660 de unitãþi antioxidante în fiecare sticluþã, elim nând COMPLET necesitatea altor antioxidanþi comuni precum tabletele de vitamine A, C ºi E , sau cele de zinc, care au efecte secundare.

Inversarea procesului de îmbãtrânire nu este un lucru banal. Cu cât sunteþi mai bãtrân sau ma bolnav, cu atât mai mare devine aceastã provocare. Graþie procesului de racemizare, aproape orice tulburare poate fiinversatã, sau cel puþin uºuratã. Încercaþi câteva dintre produsele racemi ate ºi veþi constata acest lucru pe pielea dumneavoastrã (vezi pachetul informativ). Ilustraþie Circuitul schematic al organelor vitale Ficat Adrenale Pancreas Tiroidã Splinã Testicule Ovare Prostatã

Pe mãsurã ce un organ vital îºi reduce activitatea, el le influenþeazã ºi pe celelalte. Disfu cþiile la nivelul fiecãrui organ afecteazã celelalte organe, declanºând o întreagã cascadã de simptome ºi boli e se manifestã prin zeci de tulburãri ºi SEMNE (spre exemplu, ovarele afecteazã ficatul/tiroida/adrenalele

). Pentru ca trupul sã revinã la starea de sãnãtate, TREBUIE sã intervenim simultan asupra tuturor organelor ºi sistem elor glandulare, ceea ce explicã de ce eºueazã atâtea tratamente tradiþionale ºi alternative. Notã: toate sistemele co porale clacheazãsimultan ºi toate trebuie vindecate ÎMPREUNÃ. Vezi în aceastã direcþie ºi Tri hiul Sãnãtãþii de la pagina xx. 20 Efectul aurei Mintea omului care a trecut într-o nouã dimensiune, superioarã, nu mai revine niciodatã l a dimensiunea sa anterioarã . Oliver Wendel Holmes

Rana s-a produs cu o noapte în urmã, dar Jerry nu era încã conºtient de ea. Când am intrat îm reunã cu el în magazin, proprietara s-a apropiat de el ºi i-a spus: -Oh, probabil cã vã doare foarte tare! 134

Jerry s-a uitat la ea fãrã sã înþeleagã ce vrea sã spunã. -O, aura dumneavoastrã! Aveþi o gaurã foarte mare în regiunea inghinalã. V-aþi lovit? Într-adevãr, Jerry era bolnav. Se pare cã fãcuse o hernie la nivelul þesuturilor conjuncti ve din regiunea pelvianã cu o noapte înainte.

Curios era cã doamna respectivã era o strãinã care nu ºtia nimic despre Jerry, ºi totuºi, i-a putut vedea imediat aura ºi gaura din ea. ªi eu ºi Jerry auziserãm de asemenea oameni, dar nici unul dintre noi nu cunoscuserãm vreunul pânã atunci. Strãlucirea sãnãtãþii Corpul este înconjurat de un câmp energetic. Acest lucru este astãzi recunoscut în mod o ficial. Fotografiile Kirlian pot surprinde aceastã aurã pe o placã fotograficã, inclusiv forma, mãrimea ºi culoar ea ei, care sunt strâns legate de vitalitatea persoanei în cauzã.

Se spune despre Iisus cã avea în jurul corpului o aurã strãlucitoare. Ori de câte ori este pictat, aceastã aurã este prezentatã în jurul capului. Haloul sau aura reprezintã o energie orientatã cãtre dre apta. Mulþi oameni cred cã cu cât aceastã aurã este mai mare, cu atât mai avansatã este fiinþa din punct de vedere spir itual. Tot ce se poate. Ce este absolut sigur este cã avem cu toþii aceastã aurã ºi cu cât ea este mai mare, cu atât mai sãnãtoºi suntem!

Atunci când ne îmbolnãvim, sarcina corpului bioelectric îºi schimbã direcþia, cãpãtând o miºc taþie orientatã cãtre stânga, adicã patogenã. Ori de câte ori observãm paloarea unui om bolnav, asi tãm fãrã sã vrem la aura sa diminuatã, deºi nu o recunoaºtem ca atare. În mod similar, ne putem da seama de restaurarea stãrii sale de sãnãtate atunci când vedem culoarea din obraji ºi felul diferit în care aratã. Scurgerile de energie Existã oameni foarte obositori, care te golesc de energie ºi te lasã epuizat. Aceºti oam eni sunt ca niºte gãuri negre energetice! Unii sunt de-a dreptul simpatici, dar prezenþa lor lasã întotdea una urme asupra stãrii noastre energetice. De mulþi ani, Sue este proprietara unui cabinet de masaj ºi iridologie. Ea mi-a pove stit odatã cã existã oameni care o golesc atât de tare de energie încât nu poate lucra cu ei. Mai târziu, am aflat cã soþia mea a rupt prietenia cu una din pacientele pe care Sue a refuzat sã o mai trateze. Motivul? D oamna respectivã era prea obositoare!

Sue este o persoanã interesantã. Are capacitatea incontestabilã de a vedea ºi dea înþelege d iferite lucruri legate de viaþa pacienþilor ei. Mulþi dintre aceºtia o considerã o vindecãtoare . La fel o c ider ºi eu. În plus, are

o grãdinã organicã absolut senzaþionalã. Plantele ei au o vitalitate excepþionalã ºi nu trebu tratate ca sã se descurce cu buruienile sau cu insectele. Într-o zi, am întrebat-o: Sue, care este secretul tãu? S-a limitat sã-mi zâmbeascã. Pe mãsu m cunoscut-o mai bine, mi-am dat seama cã poate accelera frecvenþa corpului uman prin plasarea mâinilor pe trupul pacientului. Este ceea ce s-ar putea numi o terapie prin masaj. Sue poate accele ra circuitul electronilor prin trup într-o mãsurã atât de mare, încât persoana care trece prin acest tratament pãrãseºte cabinetu COMPLET revigoratã ºi fericitã cã trãieºte.

Prin accelerarea fluxului de energie, Sue întãreºte câmpurile de energie pozitivã din corp ºi eliminã forþele energetice negative. Efectele devin imediat vizibile în aura ºi în vibraþia pacien tului. Sue a învãþat arta manipulãrii energetice. Ea a înþeles cã viaþa este un câmp de bãtãlie între forþe energetice Din când în când, ea îºi scuturã mâinile, se plimbã cu picioarele goale prin iarbã sau prin nisip, ori îm un copac pentru a elimina energia negativã pe care a acumulat-o de la pacienþii ei bolnavi. 135

Energia ºi aura

Întregul univers este alcãtuit dintr-un singur lucru: energie! În forma sa condensatã, e nergia este numitã materie. Materia are trei stãri: gazoasã, lichidã ºi solidã. Orice substanþã reprezintã o var a densitãþii energiei ºi a frecvenþei moleculare de vibraþie.

Pietrele sunt tari ºi solide. Pielea are o anumitã texturã ºi poate fi întinsã. În realitate, pietrele ºi pielea nu sunt cu adevãrat solide, dar aºa le clasificãm noi. Solidele sunt câmpuri energetice a cãro structurã le permite sã aibã o formã ºi anumite caracteristici care pot fi simþite prin intermediul simþurilor ºi are ne permit sã le identificãm drept pietre, piele, roºii, etc. Toate obiectele vii sau inerte sunt înzestrate cu aurã. Aura unei pietre ºi efectele e i implicite asupra obiectelor din jur pot fi pozitive sau negative. Dacã starea energeticã a pietrei es te pozitivã, ea va avea un efect terapeutic asupra plantelor, ºi viceversa.

Dacã amplificãm fluxul de electroni care se rotesc în jurul nucleelor atomici dintr-o piatrã, ea îºi va schimba forma. Spre exemplu, dacã încãlzim sulful, acesta va trece dintr-o formã solidã într -una lichidã, iar apoi gazoasã. Apa face acelaºi lucru: dacã este încãlzitã, gheaþa se transformã în apã, iar apoi î Pietrele ºi munþii În Biblie, pietrelor li se acordã un statut particular în ceea ce priveºte starea de sãnãtat e. De altfel, ele au un rol sacru în marea majoritate a religiilor. Deºi nu sunt vii în înþelesul animal al cuvântul ui, pietrele posedã totuºi o anumitã viaþã. Viaþa unei pietre se exprimã prin semnãtura ºi amprenta sa energeticã. Oamenii iubesc pietrele. Montaniarzii sunt întrebaþi adeseori DE CE le place sã urce p e munþi. Deºi nu toþi reuºesc sã dea un rãspuns precis, este cert cã aceºtia sunt revigoranþi. Iubitorii muntelui absorb o cantitate fantasticã de ENERGIE de la formaþiunile minerale stâncoase. Pietrele emanã ENERGIE, punân du-l pe om în rezonanþã cu Pãmântul-mamã.

Omul transmutã energia pietrelor în energie personalã. Cãþãratul pe munþi este una din modali e prin care omul poate avea acces la depozitul de energie al naturii. Alte modalitãþi sunt scãldatul în apa mãrii sau mersul desculþ prin iarbã sau prin nisip, ori îmbrãþiºarea unui copac cu picioarele goale. Energia pãmântului se transferã astfel corpului ºi ne face sã ne simþim mai bine. Iisus ºi zidul Se spune cã atunci când Iisus era pe punctul de a fi lapidat cu pietre în faþa Templului , el a trecut prin zid ºi a dispãrut, spre marea frustrare a duºmanilor sãi. Pe când eram copil, am acceptat acea stã poveste, dar nu am

crezut niciodatã cu adevãrat în ea, cãci orice om ºtie cã nu poþi trece printr-un zid.

Astãzi, privesc povestea cu alþi ochi. Este evident cã Iisus poseda puterea de a-ºi acce lera fluxul electronilor în trup. În acest fel, el a putut trece prin zidul Templului. Accelerându -ºi fluxul de electroni pânã la pragul dezintegrãrii (gândiþi-vã la gheaþa care se transformã în aburi), el s-a strecurat pri tre atomii pietrelor ºi a dispãrut. Nici el nici zidul Templului nu erau cu adevãrat substanþe solide, ci particu le de energie! Christos nu a violat în nici un fel legea naturii, dar a ºtiut cum sã o manipuleze.

Viaþa este un joc între forþele energetice pozitive (+) ºi negative (-). Omul le dã acesto ra diferite nume ºi le clasificã astfel încât sã poatã fi mai uºor recunoscute, de pildã, în: bine ºi rãu, luminã ºi orect ºi greºit, stânga ºi dreapta, TÂNÃR ºi BÃTRÂN, etc. În realitate, toate acestea nu sunt altceva decât fe e ENERGETICE! Reflexii Aura trupului este o reflexie a stãrii noastre interne de sãnãtate. Ea poate fi mãsuratã c u ajutorul unui pendul, a unui lanþ vibratoriu sau a unui aurametru. Acest lucru este uºor de fãcut, d ar presupune o concentrare a minþii (procesul de mãsurare este descris cu lux de amãnunte în trei cãrþi pe care vi le rec omand insistent: Trusa pendulului, Vibraþiile ºi Mãsurarea aurei). 136

Un pendul nu este altceva decât o antenã care primeºte ºi emite o energie electricã. Minte a noastrã recepteazã informaþia ºi o interpreteazã . Mãsurarea aurei personale stabileºte un punct de erinþã pe care îl putem folosi pentru a determina schimbãrile care se produc sau efectele unei subst anþe asupra corpului nostru. Secretul constã în golirea minþii ºi în punerea întrebãrilor corecte. Care va fi efectul imed at al acestui produs? Dar pe termen lung? Trebuie sã mã aºtept la o crizã de vindecare? ªi aºa mai departe. Folosiþi pendulul sau aurametrul pentru a verifica alimentele pe care le mâncaþi. Stab iliþi care sunt merele, morcovii, etc., cu o energie orientatã cãtre dreapta ºi care au o energie de semn cont rar. Un obiect mãsurat arputea fi comparat cu o staþie radio care trimite semnale EN ERGETICE. În cazul de faþã, antena receptoare este pendulul, care poate fi folosit ºi pentru a trimite semnale. Atunci când ne folosim de intuiþie, care este un fel de al ºaselea simþ, noi emitem ºi rec eptãm semnale electrice. Vom discuta mai multe despre aceste concepte legate de cea de a Patra Dimensiune într-un capitol ulterior.

Pe mãsurã ce inversaþi procesul de îmbãtrânire, aura dumneavoastrã se va dilata, iar VITALITA EA fizicã va creºte. Când aura va reveni la dimensiunea pe care o avea în momentul în care aþi trecu t la procesul de îmbãtrânire, veþi putea considera cã aþi revenit la APOGEUL dumneavoastrã anabolic. Procesul mplicã o încetinire a timpului, iar apoi chiar o oprire completã a acestuia. Acesta este tãrâmul tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi al vieþii fãrã de moarte!

Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre energie ºi numere. ªtiaþi cã mare poate însemna m c, iar slab poate însemna puternic? Ilustraþie Manifestaþi semne de îmbãtrânire PREMATURÃ? Vi se pare cã tot ceea ce faceþi necesitã un mare efort? ªi-a pierdut pielea dumneavoastrã strãlucirea? Dar muºchii, ºi-au pierdut tonusul? Vã iritã lucrurile mãrunte? Aþi început sã uitaþi? Vã simþiþi confuz? Auziþi la fel de clar ca înainte? Vederea dumneavoastrã este la fel de bunã? Vã clãtinaþi puþin atunci când mergeþi? Rãmâneþi fãrã respiraþie atunci când urcaþi scãrile? Cât de drept este spatele dumneavoastrã? Au început sã scârþâie încheieturile dumneavoastrã? Când de bine vã adaptaþi la cãldurã ºi la frig? Puneþi-vã aceastã întrebare importantã: am început sã alunec la vale ºi sã nu mã mai plac la mult ca înainte? Dacã rãspunsul este da , este momentul sã faceþi ceva. ÎNCEPEÞI ASTÃZI Aceasta este prima zi a vieþii care v-a mai rãmas!

Astm/emfizem 2. Exces de grãsime 3. Probleme cu tiroida 4. Pierderea auzului 137 de hormoni .Afecþiuni provocate 1.

Sentimentul de pierdere a autocontrolului 138 . Ridurile pielii . Sexul dureros (la femei) . Dureri abdominale în timpul ciclului 41. Corpul rece/îngheþarea extremitãþilor (mâini. Durerile de încheieturi/rigidizarea corpului 16. Corpul dureros la atingere . Alergiile ºi sinuzita 38. Transpiraþiile nocturne/ puseurile de cãldurã 36. Tumorile fibroase 31. Ciclul dureros . Pierderea în înãlþime 22. Pierderea masei musculare 27. Albirea pãrului 9. Lãsarea obrajilor. Avortul spontan 19. Osteoporoza 18. Gazele ºi balonarea dupã masã . Durerile la nivelul sânilor 32. Lipsa energiei 11. Edemele la mâini sau picioare 26.. Menstruaþia neregulatã 29. Chisturile ovariene 21. Impotenþã 12. Cancerul 17. Incapacitatea de a concepe copii . Endometroza 33. Artrita ºi reumatismul 37. Celulita (pe coapse ºi ºolduri) 28. Lipsa apetitului sexual 24. încreþirea pielii gâtului 14. Infecþii urinare 13. Afecþiunile genunchilor/ºoldurilor 23. Afecþiunile prostatei 7. Depresia 34. picioare) . Sindromul premenstrual 6. Indispoziþie în timpul menstruaþiei 42. Chisturile la nivelul sânilor 39. Îngustarea firelor de pãr 8.

Benjamin Disraeli Era o zi de varã fierbinte. retinitã. mi-a rânjit el. a apãrut un fel de hippy cu o agendã în mânã. Urmaþi sugestiile din aceastã carte ºi folosiþi precursori racemizaþi ai hormonilor (Nugest II în cazul femeilor. iar aceste probleme se vor reduce. Deficitul de concentrare sau hiper-activitatea la copii Numitorul comun al TUTUROR SEMNELOR ºi simptomelor de mai sus sunt hormonii . fluturându-mi pe sub nas o hârtie de la primãrie care ar fi trebuit sã-i confere autoritate ºi sã mã intimideze. Constipaþia 44. ºi pot sã demonstrez acest lucru! Ne-am îndreptat cãtre frontispiciul clãdirii. Duºurile ºi baia Baia efectuatã în apã biologic activã. protejeazã ficatul º menþin sãnãtatea corpului. Doresc sã ºtiu ce aveþi de gând sã fac entru a remedia situaþia. fãrã probleme). sunt foarte puþin costisitoare ºi uºor de instalat (vezi pagina xxx). depãºeºte CU MULT bãile efectuate în apã obiºnuitã (sau obþinutã prin filtre comune). folosesc de mai bine de patru ani un asemenea filtru. Mi-a spus: -Sunt de la Primãria din Madison ºi fac o verificare a tuturor plãcuþelor cu numere ale caselor. obþinutã printr-un filtru de oxidoreducere cu trei ni vele. Îngustarea pereþilor vaginali 45. i-am rãspuns eu. -Ba am. m-am uitat ºi nu am vãzut nimic de genul acesta. Tulburãrile de memorie 47. am insistat eu. myasthenia gravis) 46. în august 1975. L-am rugat ºi pe Dale sã vinã cu noi. Afecþiunile nervoase (scleroza multiplã. Mai mult. 21 Carbon 12. Se pare cã dumneavoastrã nu aveþi aºa ceva! -Ba am. glaucom) 48. ºi Totally Male în cazul bãrbaþilor). Mercurul termometrelor arãta 40oC. Apa curge liber prin aceste dispozitive. -Pãi.43. Ne-am op rit toþi trei în . lupis. care au o duratã FOARTE LUNGà de funcþionare (în cazul meu. iar în timp vor dispãrea (ci tiþi ºi lucrarea Viitorul furat). Bãile efectuate î recutã prin filtre cu oxidoreducere conferã un aspect mai sãnãtos pielii ºi pãrului. fibromialgia. Afecþiunile ochilor (degenerare macularã.01115 C 6 Numãrul lui Avogadro Sãnãtatea este fundamentul pe care se clãdeºte fericirea oamenilor . Din sen in.

faþa uºii. domnul de la Primãrie insistã sã afirme cã nu suntem în legalitate cu dispoziþia priv ind numerele caselor. Uite! Acolo scrie: 505 S. Care-i problema? Omul de la Primãrie m-a privit confuz: -Bine. dar pe uºã nu scrie nimic! 139 . Main. care era complet goalã. M-am adresat lui Dale: -Dale.

Se pierd în teorii ºi metode. pe uºã. dar diferitã. dupã care a plecat. care permite obþinerea unor recolte foarte mari. mi-a þinut Dale partea. apoi la Dale. iar logica nu reuºeºte sã explice toate circumstanþele sau experienþele noastre conflictuale. Practicile agriculturii biodinamice transmutã îngrãºãmântul (bãlegarul de vacã) într-o substa e eficientã. rezonanþei ºi transferului pent ru a crea substanþe energetice (numite remedii) care trateazã bolile pe nivelul energetic al c . sã înnebunim sau pur ºi simplu sã plecãm. transferând energia de la una la c ealaltã prin proceduri de rotaþie care ridicã frecvenþa energiei ºi o concentreazã. când ar trebui sã fie interesatã de rezultate. Main pe uºa noastrã? -Ba da! Chiar acolo. Ceva slab poate fi puternic. Medicina homeopaticã aplicã principiile diluþiei.-Hmmm! Am rãspuns eu. Ele solicitã dovezi ºtiinþifice care sã corespundã literaturii de specialitate . nimic poate însemna ceva. Câteva fenomene Iatã câteva exemple de fenomene electrice care ne-ar putea ajuta sã înþelegem mai bine pro cesul de îmbãtrânire. ea încearcã sã potriveascã fenomenele naturale pentru ca acestea sã se încadreze în LEGILE ei ratând cu acest prilej o ocazie fericitã de a mai învãþa ceva din lecþiile pe care i le oferã natura. Uneori trebuie sã ne lãsãm în seama instinctelor. Omul din povestea noastrã a ºtiut când sã plece. Din pãcate. În homeopatie. dupã care a clãtinat din cap. aceastã soluþie energizatã dã naºtere la o veritabilã explozie energeticã la nivelul solului. Ceva mi c poate fi de fapt foarte mare. ªtiinþa nu poate explica acest fenomen. putem sã ne rãtãcim. Ceea ce nu existã se dovedeºte cã existã. ceea ce este slab se dovedeºte puternic. Ea aºteaptã dovezi. Aceste contradicþii aparente determinã ºtiinþa ºi medicina sã arunce anatema ridicolului. Nu întotdeauna ne putem încrede în ochii noºtr i. în loc sã se intereseze de REZULTATE. noi sau el. Lucrurile nu sunt ceea ce par Lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par. pentru simplul motiv cã el nu se integreazã în modelul sãu. divizãrii. Dale. î sã studieze cu mintea deschisã despre ce este vorba. Nimicul devine ceva. altminteri. Omul s-a uitat la mine. Uneori. Adepþii acestui mod de a face agriculturã amestecã o cantitate re dusã din aceastã substanþã puternicã cu 72 de litri de apã extrem de energizatã. ºtiinþa nu ºtie sã procedeze la Dimpotrivã. uitând cã eºi studiile ºi descoperirile lor sunt copleºite de contradicþii. fãrã sã fie sigur cine este nebun. Aplicatã pe sute de acri de sol mo rt. tu nu vezi cã scrie 505 S.

produsul este divizat. cu frecvenþe de vibraþie diferite. precum în exemplul de mai sus. 140 . Acest proces este numit potenþare. culoarea neagrã ar fi extrem de diluatã. Homeopatia începe de la o substanþã e are aceeaºi frecvenþã de vibraþie ca ºi cea a bolii pe care îºi propune sã o trateze. Cu fiecare nouã diluþie. Evident.elei de-a Patra Dimensiuni. cu atât mai e. Substanþa e poi diluatã. de vopsea albã. iar acest exemplu se r Medicina homeopaticã studiazã influenþa câmpurilor energetice invizibile între ele. care sã anihil eze frecvenþa de vibraþie a bolii.). ºi mai p uþin influenþa fizicã. Dacã adãugaþi un singur strop de vopsea neagrã într-o gãleatã AMESTECATÃ. iar remediul poartã numele de soluþie potenþatã . Potenþarea Remediile opereazã pe baza principiului similaritãþii . lei albe ar fi foarte redusã. etc. 100x. 50x. 200x. Ideea este de a crea diluþii multiple. ceea ce nu înseamnã însã cã aceasta va dispãrea. Aceasta este o diluþie influenþa fizicã a vopselei negre asupra celei albe. Cu cât veþi adãuga mai multã vopsea albã. astfel încât sã absoarbã diferite frecvenþe (10x 20x. veþi obþine o c iar influenþa ei asupra ce redusã va fi influenþa vopselei fizicã . Un remediu potenþat trateazã pacientul pe nivelul celei de-a Patra D imensiuni. În homeopatie.

sau [N]. cu modelele. ceva ce nu ar trebui sã existe EXISTà totuºi. În acest fel. Pauling. În cazul de faþã logica nu poate s. procesul poate fi repetat la infinit. Acest numãr de referinþã fost numit numãrul lui Avogadro. ªtiinþa nu poate explica acest fenomen. al cãrei numãr de atomi era cunoscut. ºi deci cu atât mai puternic devine el. Semmelweis. în onoarea descoperitorului sãu. Unicul lucru care conteazã sunt rezultatele! Totul este o chestiune legatã de numere Amedeo Avogadro (1776-1856) a fost un chimist italian care a descoperit numere m ari în lucrurile mici. îl ridiculizeazã ºi îºi exprimã dispreþul faþã de cei care cred în el! MORA este o ramurã a homeopatiei. nu pe cea a fenomenelor care opereazã în cea de-a Pa tra Dimensiune.diluþia ºi diviziunea adaugã mai multã putere. fãrã a consuma remediul propriu-zis. în homeopatie ceea ce pare sã nu existe existã ºi se dovedeºte eficient. FÃRà a mai folosi remediul propriu-zis. Remediile sunt câmpuri de energie CONCENTRATà obþinute pornind de la frecve nþele de vibraþie ale unor substanþe fizice . Cu cât remediul este mai diluat ºi mai divizat. generând procesul de vindec are. la f el cum scanerul unui computer citeºte o paginã tipãritã ºi o converteºte în coduri ºi semnale cu care sã poatã luc ulatorul. MORA copiazã semnãtu rile energetice ºi le transferã pacientului. Nu conteazã dacã o modalitate de vindecare se potriveºte sau nu cu teoriile medicale a cceptate. ei sunt adeseori înconjuraþi de cãþei care doresc sã-ºi punã numele pe descoperirile lor. aplicând astfel principiile rezonanþei ºi transferului. C aisse. Din pãcate. . cãci ea are la bazã fizica tridimensionalã. Homeopatia manipuleazã ºi transferã semnãtura electricã (frecvenþa de vibraþie) a unei substa cãtre o altã substanþã. dogmele ºi LEGILE ºtiinþei. deoarece el nu se integreazã în model ul sãu. Dupã cum pu tem constata. La fel ca ºi Reams. Avogadro a fost un vrãjitor. Logica afirmã cã un remediu în care substanþa originalã este di n ce în ce mai slabã aproape inexistentã ar trebui sã nu exercite nici o influenþã. Din punct de vedere electronic. Avogadro a fost ridiculizat de colegii sãi pentru viziunea pe care a avut-o . În primul caz avem de-a face cu fenomene electrice. Carson ºi Gerson. Transferul energetic care se produce de la o diviziune la alta pune în încurcãturã mintea ºtiinþificã . în care frecvenþa sa este duplicatã. Frecvenþa duplicatã este apoi transferatã persoanei bolnave. Diluþiile homeopatice diferã fundamental de cele fizice. Remediul este plasat într-un aparat de scanat. cel puþin teoretic. cu atât mai mare es te energia sa. De aceea. El a creat o metodã pentru a estima numãrul de atomi dintr-o substanþã prin compararea aces teia cu o substanþã de referinþã. în timp ce în exemplul de mai sus vopseaua ne agrã îºi pierde influenþa cu fiecare nouã adãugare de vopsea albã. În homeopatie. iar vrãjitorii nu au colegi.

Substanþa de referinþã a lui Avogadro a fost carbonul-12. În schimb. 000. ºi asigurã o bio-rezonanþã în spectru larg. Îmbãtrânirea ºi numãrul lui Avogadro Numãrul lui Avogadro este foarte important pentru procesul de îmbãtrânire. ºi aºa mai departe. dint r-o alimentaþie nesãnãtoasã ºi din folosirea unei ape moarte are efecte absolut DEZASTRUOASE pentru viaþã ºi longevi tate. deºi pare sã nu aibã substanþã deloc. substanþa nu mai existã odatã ce a depãºit numãrul lui Avogadro. în locul ei nu mai rãmâne NIMIC. este evident cã transferul de energie negativã rezultat dintr-un mod de viaþã defectuos. 000. într-o cantitate de 12 grame. 000. 000 atomi! În homeopatie se considerã cã remediul cel mai puternic este cel în care substanþa a fost diluatã ºi potenþatã pânã la punctul în care nu mai rãmâne NIMIC din substanþa sa originalã. astfel încât sã rãspundã cerin romagnetice ale corpului. 000. Un remediu de 9x echivaleazã cu o parte la un miliard (ppb). 000. Logica spune cã dacã substan iginalã nu mai existã. Din punct d ere fizic. un remediu de 30x rap ortul depãºeºte numãrul lui Avogadro cu 30 de zerouri. un remediu homeopatic are o amprentã en icã uriaºã. numãrul de atomi care existã în 12 grame de carbon-12 este extrem de mare! Este estimat la aproximativ 602. Atomul de carboneste extrem de mic. Remediile hemovitice sunt c ombinaþii de 9x. Dacã energia po zitivã conþinutã într-un remediu homeopatic de înaltã diluþie poate provoca schimbãri atât de MASIVE ne . 000. 30x. Acelaºi 141 . aflate în schimbare. ªi totuºi. 100x ºi 200x. 20x.

Alopatia este medicina opuºilor . Homeopatia este o ramurã legitimã a medicinii holistice. folo sind câmpuri energetice pozitive cu frecvenþe de vibraþie similare. mergând pe principiul: opusul vindecã opusul . Medicina alopaticã folose câmpuri puternice de energie orientatã cãtre stânga (medicamentele). El a dezvoltat noua metodã de tratament. care NU avea malari e. A fost un savant german de înaltã valoare. aducându-l într-o stare de boalã sub-clinicã.raþionament este valabil ºi pentru acþiunile ºi gândurile negative. Medicamentele induc o reacþie patologicã ce streseazã organ ismul. des pre care am mai vorbit. Fenomenul electric pe care l-a descoperit este cuno scut astãzi sub numele de medicina factorilor similari sau homeopatie. Cum a fost descoperitã homeopatia Hahnemann a fost extrem de deziluzionat de medicina convenþionalã. Homeopatia este exact opusul alopatiei. Medicina alopaticã gândeºte pe termen scurt. Farmacologia recunoaºte cã toate medicamentele presupun anumite RISCURI. Hahnemann a descoperit cã o substanþã diluatã este mai puternicã decât într-o fo mã concentratã. La fel ca ºi valurile provocat e de o piatrã aruncatã în apa unui lac. pentru a vedea în ce mãsurã ne poa ajuta contrastul dintre conceptele lor diferite sã înþelegem mai bine procesul de îmbãtrânire. O reacþie patologicã este acea reacþie care induce boa Medicamentele sunt prescrise pentru a obþine anumite beneficii. pentru a ANIHILA frecvenþele bo lii. Dr. care afecteazã organele. Mai departe. dar incumbã un factor de risc. urmãrind sã depãºeascã boala cu ajutorul dicamentelor care ªOCHEAZà corpul. þesu turile ºi glandele. care produc efecte mal efice de milioane de ori mai mari decât evenimentele care au stat la baza lor. fiecare gând ºi fiecare acþiune negativã dau naºtere unui efect exponenþial asupra stãri de sãnãtate. acþionând pe principiul ceea ce este similar vinde cã ceea ce este similar . Medicina alopaticã (convenþionalã) urmãreºte tratarea bolilor cu ajutorul medicamentelor c himice opuse simptomelor bolii tratate. În timp ce îºi trata pa cienþii de malarie. Haideþi sã comparãm medicina homeopaticã cu cea alopaticã. Samuel Hahnemann Samuel Hahnemann (1755-1843) este considerat pãrintele medicinii homeopatice modern e . un ceai din scoarþã de chininã cunoscut pentru eficienþa sa împotriva malariei . ca ºi cum ar fi avut boala. þinând cont de toate tulburãrile pac . el a descoperit cã dacã administra unei persoane sãnãtoase. aceasta manifesta accese spon tane de febrã. provocând dau ne organelor vitale. Ea este medicina factorilor similari . manifestându-se prin consecinþe negative. astfel încât corpul sã nu intre într-o stare de ºoc.

Ea merge pe o funie subþire. Hahnemann a avut numeroase succese cu remediile sale ºi a observat cã eficacitatea l or creºte direct proporþional cu diluþia ºi potenþarea lor. observând cap tatea lor de a produce efecte similare la persoana bolnavã. distribuþia în sistem ºi metoda de excreþie d n organism. ªi-a creat remediile prin metoda încercãrii ºi eºecului. el era testat mai departe pe persoana bolnavã pentru a vedea dacã produce vindecarea. Altfel spus. La ora actualã.ientului: fizice. fãrã NICI UN efect secundar. Medicina alopaticã este perfect conºtientã de problemele pe care le genereazã administra rea medicamentelor. Din fericire pentru ea. Ele se manifestã sub formã de noi boli. cu atât mai eficient era el asupra pacientului! Descoperirile sale se opuneau direct dogmelo r oficial acceptate ale medicinii timpului sãu. daunele pe termen lung nu pot f i dovedite. oscilând între beneficiile pe termen scur t ºi distrugerea pe termen lung a organelor vitale. Aceºti factori determinã nivelul de activitate al medicamentului prin raport cu nivelul d e saturaþie din sânge ºi þesuturi. 142 . punând accent pe durata absorbþiei. Ele nu fac decât sã anihileze câmpurile energetice negative care existã în trupul pacientului. situaþia nu s-a schimbat cu nimic! Efectele legate de dozaj metodã practicatã de farmaco-cinetica modernã (care studiazã di namica efectelor medicamentelor chimice în corpul uman) analizeazã acþiunea medicamentelor as upra metabolismului. a acþiunii. emoþionale ºi mentale. Dacã remediul producea o reacþie similarã. care sunt tratate pe aceeaºi cale. Remediile actuale folosi te în homeopatie NU induc propriu-zis boala la o persoanã sãnãtoasã. CU CÂT dilua ºi diviza mai mult reme diul.

care susþine cã oriunde existã o cþiune. Mai mult. sunt un dar de la Dumnezeu. deturnându-le în scopuri MALEFICE. Experþii se aflã în stare de rãzboi c pãmântul ºi cu locuitorii acestuia.Hahnemann a obþinut rezultate uluitoare folosind remedii care depãºeau numãrul lui Avoga dro. operaþii chirurgicale complicate. al potenþãrii ºi al transferului). Homeopatia ºi agricultura Agricultura modernã foloseºte otrãvuri SUPER-puternice pentru a opri atacul insectelor ºi al buruienilor. ficatului. farmacologia ºi medicina se folosesc de cantitãþi URIAªE de medicamente pentru a produce un nivel de activitate mãsurabil. Ele induc celulelor o sta re de rezonanþã cu principiul sãnãtãþii ! Gândiþi în cifre mici Americanilor le placã sã gândeascã în cifre cât mai mari sã aibã maºini mari. se folosesc cantitãþi FOARTE mic e otravã amestecate cu cantitãþi mari de apã. Pânã recent se foloseau cantitãþi uriaºe de otravã. trebu ont . plãmânilor ºi pielii de a le elimina. me te. Plantele cultivate personal pot compensa o sumedenie de greºeli le gate de stilul de viaþã. LEGILE newtoniene stau la baza mentalitãþii moderne a ch mioterapiei. vii. dar rezultatele sunt exact opuse. Medicina alopaticã încarcã organismul cu medicamente chimice. Alimentele proaspete. Principiul este homeopatic. ªtiinþa medicalã aplicã ciocanul opuºilor . Remediile sale acþioneazã pe nivelele energetice subtil e care s-a produs iniþial boala. Descoperirile sale intrã în conflict cu fizica newtonianã. Celu lele ºi þesuturile sunt forþate sã accepte aceste droguri! Daunele produse corpului bioelectric variazã în funcþie de tipul ºi cantitatea de droguri. case mari. Acesta este principalul motiv pentru care îmi încurajez cititorii sã îºi planteze singuri plantele pe care doresc sã le mãnânce. Homeopatia este singura modalitate de vindecare ce meritã sã fie aplicatã de cãtre pacie nþii ºi medicii interesaþi cu adevãrat de sãnãtate . Fermele ºi companiile farmaceutice au clonat principiile lui Hahnemann (principiul diluþiei. pânã când acestea depãºesc capacitatea naturalã a rinichilor. si ndromul lui mare a devenit atât de generalizat încât oamenii se plâng cã dau sume uriaºe de bani pentru niºte sticluþe atât d ici! În chestiunile legate de sãnãtate trebuie sã învãþãm sã gândim în cifre mici. sticluþe uriaºe cu tot felul de pastile! De fapt. homeopatia preferã remediile delicate bazate pe principiul similaritãþii. Aºa cum le cunoaºtem la ora actualã. dar ºi de durata de timp în care acestea rãmân în sistem. existã implicit ºi o reacþie egalã ºi de semn opus . Mai nou.

pe terme n lung. numai oamenii prudenþi.de efectele secundare URIAªE ale substanþelor energetice negative pe care le introdu cem în trupul nostru. În Japonia. De aceea. aceastã apã specialã este produsã cu ajutorul unui echipament extrem de scump. au ºansa de a redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor priveºte corpul uman dintr-o perspectivã multidimensionalã. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã Este vorba de o categorie cu totul specialã de apã terapeuticã. asupra stãrii noastre de sãnãtate. Trebuie sã înþelegem cã trupul este afectat deopotrivã de forþele energetice pozitive ºi negative ºi cantitate minusculã de substanþe toxice este suficientã pentru a exercita un efect masiv. folositã în anumite clinic i japoneze pentru a trata o gamã largã de boli. ca re gândesc în termenii numãrului lui Avogadro. Substanþele chimice ne asalteazã de pretutindeni. conceputtocmai pentru asemenea clinici. Vom analiza în continuare mediul intern al corpului nostru bioelectric ºi vom reconsidera obsesia lui Pasteur legatã de microorganisme. În SUA. în care nivelul de poluare al apei de la robinet este foarte mare. de la diabet ºi tulburãri nervoase ºi pânã la cancer ºi atacuri d ord. apa 143 .

la fel cum sauna cu infraroºii la dis tanþã neutralizeazã acizii din þesuturile moi FÃRà aport de cãldurã. pentru a energiza corpul ºi a neutraliza deºeurile acide. Apa de la robinet nu trebuie folositã NICIODATà pentru producerea apei ionizate. pentru vindecarea infecþiilor. devenind activã din punct de vedere biologic. tratamentul her pesului genital ºi pentru obþinerea unei pieli frumoase. iar cele ale coeficientului POR de 900 ºi respectiv +1200. adicã exact la nivelul în care acþioneazã Ap izatã deÎnaltã Valoare Medicinalã ºi cu POR ridicat. cu un potenþial POR ridicat ºi cu o memorie curatã. Orice boalã îºi are rãdãcinile la nivel celular. Este de o importanþã vitalã ca cititorul sã înþeleagã cã NU pH-ul (aciditatea/alcalinitatea) stei ape speciale este cel care produce vindecarea. Apa redusã se ia pe cale oralã. adicã acel coeficient care mãsoarã disponibi litatea electronilor pentru producþia mitocondrialã a moleculei de energie ATP.5-12. Beneficiile unei ape cu POR ridicat derivã din puritatea ei. Apa oxidatã este folositã extern.4 ºi respectiv 10. la care se adaugã POR-u l ridicat. nefiind întrecutã decât de recentele studii referitoare la precursorii racemizaþi ai hor monilor care îi elibereazã deopotrivã pe femei ºi pe bãrbaþi de închisoarea lor personalã adicã de trupul bolnav în ptorii sunt blocaþi .5-2. (vezi paginile 107-110 ºi pachetul informativ) 22 Schimbarea mediului intern Nici un copac nu are crengi atât de stupide încât sã se lupte între ele . comandaþi caseta video ºi cartea referitoare la apã. Pentru a afla informaþii suplimentare. Mi-au fost necesari trei ani pentru a descoperi formula prin care se poate obþine acasã o Apã Ionizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã care o depãºeºte cu mult în proprietãþi cura produsã în clinicile japoneze. duºuri. Apa acidã puternic redusã ºi cea alcalinã puternic oxidatã au valori ale pHi de 1. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este una din cele mai mari descoperiri din ist oria medicinii.trebuie purificatã mai întâi printr-un proces BEV pentru a fi adusã la nivelul punctului de concepþie . aburi sau luminã. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este obþinutã din aceastã apã BEV la care se adaugã minerale lichide racemizate. ci POR-ul sãu. astfel încât apa redusã poate furniza surplusul sãu de electroni mi tocondriilor pentru creºterea producþiei de ATP ºi regenerarea þesuturilor. rezistivitatea înaltã ºi pH-ul. Sistemele BEV pot fi programate sã producã inclusiv Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. Apa cu potenþial POR ridicat este alcãtuitã din molecule minuscule de apã care trec cu uºu rinþã prin membranele celulare. . într-o cantitate d e 3-4 litri pe zi.

Mediul intern este multidimensional ºi TRANSCENDE lumea în trei dimensiuni cu care s untem noi obiºnuiþi. Noi învãþãm de la vârste fragede sã percepem sã interpretãm lumea în care trãim în termeni fizici ºi în concepte geometrice pe care le numim lungime. fungii. Viaþa merge chiar mai departe de aceste planuri. putem constata cã aceºtia nu sunt decât niºte simpli parti cipanþi la o schemã mai mare. Microbii îºi extrag puterea din mediul în care trãiesc. Acesta este poarta prin care int rã boala ºi bãtrâneþea. lãþime ºi înãlþime. virusurile. Ei nu pot prosper a decât dacã mediul este propice pentru creºterea lor. Corpul multidimensional Oamenii sunt fiinþe multidimensionale care trãiesc simultan în planul fizic. ciup ercile ºi paraziþii. în cel ment al ºi în cel spiritual.Watashi Wa Marele bacteriolog francez Pasteur afirma: Le microbe c est tout! Microbii sunt tot ul! Un medic contemporan. Mai 144 . Ceea ce ne intereseazã pe noi este mediul intern. Claude Bernard. l-a contrazis: Le microbe c est rien! Microbii nu înseam nã nimic! Mediul intern este singurul care conteazã! Dacã privim dincolo de microbi. Microbii includ bacteriile.

trãind ene precum intuiþia. Toate aceste denumiri se referã la acelaºi lucru. Corpul cu patru dimensiuni este cunoscut sub diferite denumiri precum: corpul su btil energetic. Dacã îi permitem corpului bioelectric sã îmbãtrâneascã. pe un nivel energetic su perior. într-un sistem sau altul de gândire. etc. corpul fizic nu va putea face altceva decât sã-i urmeze. jocul energetic înceteazã. dar asta nu înseamnã cã ea nu existã. spirit. iad. Tot ceea ce afecteazã corpul bioelectric (care trãieºte în lumea cu patru di mensiuni) afecteazã implicit ºi corpul fizic (tridimensional). Unii încearcã sã-i conteste existenþa. situat în lumeacu patru dimensiuni. telepatia. sau chiar mai sus. iar viaþa pe pãmânt înceteazã complet. dar ne pãstrãm conºtiinþa asupra corpului spiritua NU putem spune cã am murit cu adevãrat. corpul invizibil. suflet. sau oricum altcumva.existã însã ºi alte dimensiuni. Atunci când încercãm sã vindecãm corpul fizic. moartea fizicã survine instantaneu. asemenea oameni se întorc în planul fizic ºi ne povestesc experie nþele lor din lumea de dincolo (acestea sunt aºa-numitele experienþe de moarte clinicã). corpul astral. superioare. Toate acestea aparþin unei lumi cu mai multe dimensiuni. lumea de dincolo. Punctul de inflexiune Corpul bioelectric trebuie privit ca o extensie a corpului fizic. viaþa sa . Sãnãtatea ºi boala sunt expresii ale jocurilor energetice din lumea invizibilã cu patru dimensiuni. ºi invers. întorcându-se în lumea din care a provenit. vindecarea va fi marginalã. Dacã moartea se petrec e însã în lumea cu patru dimensiuni. sau chiar vederea unor gãuri în aura unei al te persoane. Forþele negative au învins! Forþa vitalã ( piritul) pãrãseºte corpul fizic. Procesul de îmbãtrânire ºi cea de-a Patra Dimensiune Aceste dimensiuni superioare sunt invizibile pentru cei mai mulþi dintre oameni. Vitalitatea ºi sãnãtatea sunt controlate de forþele energetice e lectrice ale celei de-a Patra Dimensiuni. dar neglijãm corpul spiritual. P rocesul de îmbãtrânire se petrece în lumile superioare înainte de a fi experimentat în lumea noastrã tridimensiona lã (adicã înainte de a-l putea constata în oglindã). corpul bioelectric. Existenþa în lumea cu patru dimensiuni este în general invizibilã. Corpul multidimensional este cel care susþine sãnãtatea sau boala. iar corpul fiz ic ca o expresie a celui bioelectric. chi . qi. Nimeni nu ºtie cu sig uranþã. dar asta nu-i schimbã realitatea ºi nu îi modificã inf nþa asupra existenþa noastre pãmânteºti. Îi puteþi spune cer. prana. pe care le experimentãm din când în când. acolo unde rezidã corpul spiritual. corpul eteric. mãsurãtorile energetice. Atunci când omul moare. Dacã experimentãm moartea în lumea fizicã.

sub forma SEMNELOR confirmate prin diagnosticul medicului. este necesar sã adoptãm viziunea vibraþionalã asupra sãnãtãþii ºi bolii. Influen r forþe invizibile poate fi simþitã atunci când ele îºi fac simþitã prezenþa în lumea noastrã fizicã. Cu mult înainte ca boala sã se manifeste în lumea fizicã. Lumea invizibilã este foarte puþin înþeleasã de omul contemporan.u moartea. Numai în acest fel veþi putea înþelege di terestrã în care vã zbateþi (vã recomand în aceastã direcþie lucrarea Universul holografic). apa cu potenþial POR redus. Pentru a înþelege care sunt forþele care determinã procesul de îmbãtrânire. omul trebuie sã f forturi sã înþeleagã ideea de lume invizibilã în care acþioneazã forþe energetice antagoniste. 145 . dar ea reprezintã scena pe care se desfãºoarã rãzboiul pentru sãnãtate sau boalã. Urmãriþi sã înþelegeþi conceptele descrise mai sus. Asta dorea sã spunã Bernard atunci când afirma cã Mediul intern este totul! Înainte de a învãþa cum sã manipulãm forþele energetice care acþioneazã deopotrivã în corpul el bioelectric. Ceea ce ne preocupã pe noi este mediul intern AMBELOR lumi cea vizibilã ºi cea invizibilã precum ºi câmpurile energetice care le influenþeazã ºi le azã. medicamentele. Exemple de asemenea forþe negative sunt: alimentele nesãnãtoase. obiºnuinþele negative ºi efectele lor. corpul bioelectric trãieºte o seri e de modificãri vibraþionale care pregãtesc terenul pentru apariþia simptomelor bolii la nivelul corpu lui fizic. gânduril e ºi cuvintele negative.

oxigen. Rãdãcinile celor din urmã se hrãnesc cu energia emisã ca urmare a ruperii legãturilor covalente ºi . Energia nu se pierde. hidrogen. plantele recepteazã energia solarã ºi cea cosmicã. Corpul are nevoie de sulf ºi de carbon în formã sulfhidricã. facilitând astfel vindecarea. Acestea ne pot ajuta sã înþelegem mai bine existenþa noastrã dualã. carbon elementul atomic cu numãrul 12). Noaptea. Dintre acestea. Aceste molecule sunt active di n punct de vedere biologic ºi participã la activitãþile anabolice pe care le numim creºtere ºi regenerare. Miracolul fotosintezei similar cu metabolism ul la om nu este posibil decât cu ajutorul a miliarde ºi miliarde de lucrãtori invizibili care trãiesc în s ol: microbii. Omul are foarte multe lucruri în comun cu plantele ºi cu ins ectele. azot. plantele folosesc moleculele de zahãr ºi mineralele din sol pentru a c reºte. sulf ºi alte minerale ionice . ce pot fi folosite drept hranã de cãtre animale. ele convertesc energia solarã în zaharuri sub formã de hid rocarburi (hydro apã. Toate formele superioare de viaþã plantele. animalele ºi oamenii au nevoie de ajutorul microbilor pe ntru a-ºi putea asigura existenþa. pe care le convertesc în forme energetice noi. Plantele sunt niºte mediatori ai energiei solare. Ele recepteazã constant energia ziua pe cea solarã ºi noaptea pe cea cosmicã. redând astfel elasticit atea þesuturilor nesãnãtoase. Moleculele alimentare organice conþin. Mediatorii În calitatea lor de mediatori. În procesul de sintetizare a moleculelo r alimentare. cu ajutorul ionilor minerali ºi al enzimelor furnizate de bacteriile din sol. în care ea arde suficiente zaharuri ºi eliminã suficientã cãldurã pentru a permite formarea ºi condensarea rouãi . Roua este momentul de apogeu al alimentaþiei plantei.Plantele alimentare ºi insectele Taoiºtii chinezi afirmã cã oamenii sunt o reflexie a universului ºi cã orice formã de viaþã e o ilustrare a spiritului Creatorului. Plantele NU pot crea prin ele însele. carbon. ei dizolvã automat þesuturile cicatrizate. douã se referã la producerea de energie a limentarã ºi ladifuzarea energiei solare în sol. pentru simplul motiv cã ºi ele au o existenþã dua Plantele au diverse funcþii. precum alimentele sau lemnul. Ei consumã zaharurile pe bazã de car bon pe care le produc plantele. Capsulele SOC furnizeazã cantitãþi masive de sulfaþi. Atunci când sulfaþii sunt preze nþi într-o cantitate suficientã. Microbii se hrãnesc la rândul lor cu energia cosmicã. pe care o capteazã ºi o transformã în mo lecule complexe de naturã organicã. plantele preiau din atmosferã CARBONUL ºi îl difuzeazã în pielea pãmântului-mamã suprafaþa superficialã a solului prin r. Ziua. ci doa r îºi schimbã forma! Plantele pot fi comparate cu niºte ANTENE vii.

Modificãrile cauzate de stres în mediul intern al plantei reduc frecvenþa de vi braþie a acesteia. Lãsaþi-i întotdeauna o asemenea portiþã. CU CONDIÞIA CA solul sã se afle într-o stare energet cã POZITIVÃ. Plantele dau comanda de absorbþie a energiei nutritive la nivelul rãdãcinilor. energia stresului sfârºeºte prin a lua o formã fizicã. gândirea pozitivã. plimbarea prin nisip sau prin iarbã cu picioarele desculþe. tulpinile. rugãciunea. tai chi-ul. meditaþia. Nu uitaþi: stresul cautã întotdeauna o portiþã de ieºire. În cazul în care comanda nu este respectatã. respiraþia profundã. din care sunt confecþionate frunzele. Printre exemplele cele mai cunoscute de pro bleme generate de stres la nivel fizic sunt afecþiunile coloanei ºi cele ale gâtului. astfel încât sã se disipeze ºi sã nu se acumuleze. 146 . la fel cum electricitatea cautã sol l. etc. La fel ºi oamenii. Cei care rup aceste legãturi care asigurã compactarea mineralelor din sol ºi a pietrel or sunt microbii. Bacteri ile primesc aceastãcomandã ºi o executã. Dacã nu es sipatã. qi-gong-ul.divizarea celulozei (substanþã pe bazã de carbon. etc.) din sol. planta trãieºte o stare de tensiune care îi modificã rotaþia ene rgeticã (reorientatã cãtre stânga). Printre tehnicile vestite pentru efectul lor de neutralizare a stresului se numãrã: tehnicile de yoga. Oricine doreºte sã se bucure de o stare bunã de sãnãtate ºi de o vitalitate continuã trebuie veþe sã îºi GESTIONEZE stresul . Planta TRANSMITE astfel semnale energetice negative cãtre mãturãtorii naturii: insectele ºi vir usurile. bãlegarul. râsul. exerciþiile fizice. Plantele se hrãnesc cu energia rezultatã.

A numit aceste reacþii explozii ! Exploziile se produc atunci când APA reacþioneazã cu solul (îndeosebi apa de ploaie). Oamenii violenþi suferã de excese toxice. Toate sunt otrãvuri organice! Substanþele toxice organice au câmpuri orientate cãtre stânga EXTREM DE PUTERNICE. Este vorba prin definiþie de molecule organice. dar numai dupã moartea agresorului. fosfor ºi potasiu) pentru a produce hrana ce poate susþine viaþa. otrãvurile organice folosite de om au alterat grav viaþa pe pãmânt. pe care plantele o folosesc în pro cesul de creºtere. Otrãvurile sunt susþinute masiv de ºtiinþã. de d ezechilibre hormonale ºi de o încetinire a funcþiilor metabolice. Sulfonilii sunt proteine aminoacide care conþi n în structura lor sulf ºi carbon. În mod evident. Carbonul este o substanþã UNICÃ. Acest lucru NU este adevãrat! Este o afirmaþie falsã. întrucât conþin carbon. De când energia alimentelor a devenit preponderent o ntatã cãtre stânga. sub pretextul cã o ftinã la preþuri foarte populare este de dorit . Un stomac plin cu calorii goale. putându-se lega de elemente extrem de diferite. malathionul ºi dioxina. NU poate susþine o fiinþã sãnãtoasã sau o naþiune fericitã. În numai câte va decenii. Animalele ºi oameni i care ingereazã acestesubstanþe au de asemenea de suferit de pe urma lor. Exploziile Carey Reams a studiat întreaga viaþã domeniul agriculturii. Ele sunt niºte veritabile miracol e ale vieþii. El credea cu convingere cã p lantele ºi animalele trãiesc folosind energia emisã ca urmare a diviziunii legãturilor dintre min erale. Aceste modificãri pot fi confirmate de fiecare datã. Când su nt folosite pe plante. fãcutã cu scopul d a manipula opinia publicã. Experþii afirmã cã plantele nu au nevoie decât de NPK (nitrogen. Ea reacþioneazã cu mineralele ºi cu acizii din sol. pãstrând în acelaºi timp cozile interminabile la clinicile medicale. Aceasta este caracteristica ce permite otrãvurilor organice sã se lege de atomul de carbon. Practicile agricole controleazã naþiunile. ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã ºi cu POR ridicat are efecte sim . Bãtrâneþea prematurã ºi incapacitatea de a te trezi la timp conduc la o moart e prematurã. producând energie. Pl oaia accelereazãîn mare mãsurã creºterea plantelor. apa de ploaie este o apã iologic activã.Conexiunea carbonului Corpul este construit din proteine. partici pând la milioane de reacþii diferite. sãnãtatea acestora are foarte mult de suferit. criminalitatea a atins culmi nebãnuite. Urmeazã apoi o ameninþare implicitã: O hranã ieftinã este pr ferabilã lipsei de hranã . otrãvite. Grupul R (grup reactiv) ºi localizarea sa pe molecula de carbon sunt singurele elem ente care diferenþiazã DDTul. Plantele înseamnã ceva mai mult decât niºte forme verzi. Carbonul are numãrul 12 în tabloul elementelor atomice.

Ionii mineralelor ionizate sunt pãstraþi într-o formã coloidalã pânã când planta dã o comandã. cu ajutorul apei. Solul bogat în carbon este un sol tânãr. Carbonul este fundamentul întregii vieþi. El este viu. Rãdãcinile plantelor secretã acidul carbonic (carbon + hidrogen) care dizolvã ºi elibereazã ionii minerali din pietre.ilare. le digerã ºi le stocheazã în soluþii sau le secretã în amestec cu zaharurile. sub forma unei substanþe lipicioase. 147 . bacteriile folosesc procesul de alchimie/transmutaþie despre care am vorbit anterior pentru a-i transmuta în elementele de care planta are nevoie. întrucât ste bogat în ceea ce Leonard Ridzon numea în cartea sa Conexiunea carbonului : carbonul biogen . activ. Dacã planta comandã ioni ei aflaþi la îndemânã. Aceastã secreþie es te cea care menþine solul fertil în forma sa specificã. El susþine mineralele ºi substanþele nutritive înt r-o formã coloidalã (sub formã de ioni pozitivi ºi negativi). pentru ca plantele ºi viermii sã se poatã hrãni cu ele. El este elementul care stã la baza sãnãtãþii sau a procesului de îmbãtrânire. Procesul poate fi descris prin expresia: fuziune la rece . indiferent dacã acest lucr u se petrece în interiorul solului sau în intestinele ºi ficatul omului. asigurând un mare numãr de electroni necesari pentru creºtere ºi vindecare. Bacteriile absorb mineralele în corpul lor. cu o naturã anabolicã. Sol ul bogat în carbon biogen NU permite flotaþia mineralelor. Carbonul acþioneazã ca o punte în reacþiile de fuziune la rece.

fiind atraºi de semnalele de genul: Sunt bolnav! Vino ºi mãnâncã-mã! Insectele sunt înzestrate cu niºte antene pe cap ºi cu foarte mulþi cili (niºte prelungiri asemãnãtoare firelor de pãr) pe corp. Insectele nu fac al ceva decât sã îºi îndeplineascã mandatul încredinþat de naturã. Nu veþi gãsi niciodatã gândaci de Colorado mâncând porumb. care emanã semnale energetice sãnãtoase . Acest lucru poate fi mãsurat cu uºur inþã cu ajutorul unui pendul. la fel ca un avion care se foloseºte de radar. al unei brãþãri vibratorii. fãcând parte integrantã din lumea tridimensionalã. Aceste semnale sunt transmise în spect rul infraroºiilor îndepãrtate. Natura ei este electricã. Terapia prin culori. puteþi fi convinºi cã natura acesteia va fi opusã hom eopatiei ºi cã plantele respective vor slãbi orice persoanã care le va mânca. care nu sunt audibile ºi vizibile de cãtre om. Natura pune în acord ant nele fiecãrei insecte cu semnalele emise de o anumitã plantã. Microbii detecteazã acest stres ºi opereazã la fel ca ins ectele în cazul solului. insectele o vor nãpãdi imediat. Orice recoltã care are nevoie de ajutorul otrãvurilor pentru a pãstra insectele la dis tanþã asigurã o hranã bolnavã. etc. acumulãrile de deºeuri acide tensioneazã corpul bioelectric ºi slãbeºte funcþionarea organelor vitale. Cele care s-au dezvoltat cu ajutorul îngrãºãmintelor chimice diferitelor otrãvuri emanã cu totul alt fel de semnale: Sunt bolnavã! Mãnâncã-mã! Phil Callahan a descoperit felul în care insectele se folosesc de antenele lor pen tru a capta aceste semnale ºi a naviga în funcþie de ele. Insectele mãnâncã plantele bolnave. Diferite insecte sunt aco rdate pe frecvenþe diferite. Ambele structuri sunt acordate pe frecvenþele bolnave emise de plante le tensionate. ceea ce înseamnã cã orice aspect electric care existã în naturã est asociat luminii. În cazul organismului uman. Câmpurile ºi grãdinile nu sunt zone de rãzboi. Boala aparþine lumii frecvenþelor energetice invizibile. Insectele ºtiu exact care plante trebuie mâncate ºi care nu.Transmiþãtori ºi receptori Plantele care s-au dezvoltat aºa cum trebuie (în acord cu planul naturii) au o aurã sãnãto asã. nu veþi e altceva decât sã . Dacã veþi mânca asemenea alimente ºi veþi absorbi frecvenþele lor malefice. Când o plantã devine bolnavã ºi stresatã. dar care se opun vieþii. Lumina albã conþine toate frecvenþele culorilor vizibile. cea cu laser ºi cea cu ultrasunete sunt aplicaþii diferite ale frecvenþel or terapeutice ale luminii care stimuleazã vindecarea. dar nu declarã rãzboi nimãnui. Microundele ºi radarele fac parte tot din categoria frecvenþelo r luminoase. ºi anume acela de a elimina organismele slabe de pe suprafaþa pãmântului. Dacã un fermier fol e insecticide pentru a obþine o recoltã.

în timp ce energia negati vã atrage acelaºi tip de energie dacã omul nu face un efort concertat de a rupe cercul vicios ºi de a prelua controlul asupra mediului sãu intern. comandaþi caseta referitoare la apã (vezi pachetul informativ). O recoltã sãnãtoasã nu are de otrãvuri pentru a creºte. În mod similar. putem oare pr esupune cã plantele sãnãtoase le resping? Rãspunsul este DA cu majuscule! Aceeaºi regulã se aplicã ºi corpului bi electric. Un mediu intern sãnãtos. virusurile ºi viermii. înzestrat cu o energie pozitivã. Folosirea otrãvurilor organice pentru obþinerea produselor alimentare nu diferã cu nim ic de insistenþaºtiinþei medicale de a imuniza în masã populaþia. respinge boala. oamenii sãnãtoºi nu au nevoie de imunizare pentru a-ºi pãstra sãnãtatea. Otrãvurile organice Otrãvurile organice sunt câmpuri energetice negative extrem de puternice. 148 .invitaþi singuri boala sã pãtrundã în organismul dumneavoastrã. Ele operea zã la fel ca ºi remediile homeopatice. dar CU SEMN SCHIMBAT. Refractometrul ºi mediul intern De vreme ce plantele bolnave atrag insectele. iar efectul lor asupra corpului uma n sau animal depãºeºte înþelegerea imediatã. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã înlocuieºte fãrã probleme de siguranþã atât imunizã insecticidele. Dacã doriþi dovezi documentate.

O alternativã mai bunã ar fi terapi a colonului. Carey Reams a descoperit o modalitate unicã de a determina sãnãtatea ºi nivelul nutr itiv al plantelor alimentare. Reams?). cu atât mai nutritivã este planta ºi cu atât mai mare este forþa sa vitalã . este util sã faceþi o baie fierbinte în care aþi dizolvat puþinã sare amarã. ea moa conþinutului concentrat de zaharuri pentru care aparatul ei digestiv nu este pregãti t. lipidelor sau glucidelor (negativã în cazul anumitor plante. iar insecta moare. iar efectul sãu este doar de alinare. plantele NU emanã acea energie negativã de tipu l: Sunt bolnavã! Vino ºi mãnâncã-mã! De altfel. Cu cât nivelul de zahãr ºi minerale este mai înalt. N ivelul maxim înseamnã o plantã extrem de sãnãtoasã ºi perfect nutritivã pentru om ºi pentru animale. Concentraþia de eine este o altã modalitate de a mãsura forþa vitalã. dacã o insectã gustã din greºealã din plantã. Plantele care cresc într-un mediu bogat în carbon ºi minerale conþin un numãr mare de micr obi cu un nivel brix ridicat. dupã care puteþi bea o înghiþiturã de whiskey înainte de a merg are. Recoltele obþinu cu ajutorul chimicalelor au un nivel brix redus ºi sunt infestate de insecte. . Cu cât numãrul de brix este mai m ic.Dr. cu atât mai ridicat e ste conþinutul în minerale al sucurilor. gunoierii naturii încep sã evite planta la 18 brix ºi înceteazã sã mai fie o problemã peste 2 de brix. El a stabilit acest lucru cu ajutorul unui refractometru. atunci când sunteþi bolnavi. dar nu poate fi contestat. Beþia le este fatalã insectelor! Alcoolul este o toxinã (OTRAVÃ) pentru sistemele vii. Cât despre nivelul maxim al scalei. urmatã de aceeaºibaie ca ºi cea de mai sus ºi o înghiþiturã de apã de argint arm cã sau de Apã Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. Cu cât acest nivel este mai ridicat. Totuºi. Scala refractometrului este de la 0 la 32 de brix. cu atât mai sãnãto sã este planta ºi cu atât mai mare va fi satisfacþia culinarã ºi nutritivã (vã mai amintiþi de povestea din capitolul 9 despre saþietate ºi despre felul în care ºi-a sãturat oaspeþii dr. Acestea se transformã rapid în alcool. În c azul porumbului dulce. dar aceastã metodã nu spune nimic de amprenta ºi semnãtu a energeticã a proteinelor. Când concentraþia de zaharuri este mare. un litru de peroxid de hidro gen de 3% ºi niºte rãdãcinã mãcinatã de ghimber. precum soi a ºi canola). un aparat s implu de mânã care refractã lumina ºi mãsoarã nivelul brix al zaharurilor din sucurile plantelor. Alcoolul ucide microorganismele ºi induce sistemului o stare de ºoc. nu veþi vedea insecte în apropierea unei asemenea plante. Nivelul brix aratã cantitatea de minerale dizolvate în sucul plantei. El a descoperit cã plantele sãnãtoase au în sucurile lor o concentraþie înaltã de minerale solide dizolvate. Cu cât nivelul brix (brix este o unitate de mãsurã) este mai mare. Acþioneazã ca un me dicament. cu atât mai mare va fi infestarea plantei cu insecte ºi cu atât mai precarã va fi starea ei de sãnãtate.

Pliniu Civilizaþiile decad datoritã ignorãrii legilor alimentare ale naturii. Ea stim uleazã EXCESELE sociale. care nu rezistã prea mult pe rafturile magazinelor. Alimentele cu o vitalitate redusã stimuleazã violenþa. deopotrivã la copi i ºi adulþi. ªtiaþi cã oameni de iinþã nebuni au început sã facã experimente de introducere a genelor care genereazã hepatita B ºi alte mec anisme ale bolilor în ADN-ul fructelor ºi legumelor? 149 . Roma anticã a urmat aceeaºi cale Într-o naþiune ale cãrei legiuni comandau cândva întreaga lume cunoscutã. Mãnâncã-þi vaccinul. Alimentaþia nesãnãtoa sã se manifestã prin cele mai variate modalitãþi. poporul nu cere de douã lucruri: pâine ºi tot mai mult circ . dragã Alimentele inferioare. Alimentele bolnave. Femeile gravide nasc în condiþii de stres maxim la ficat. Populaþia supusã stresului alimentar este slãbitã.99% din recoltele obþinute în SUA au un nivel brix redus. Aceasta este alimentaþia perfectã pentru perpetuarea unei societãþi militariste. Defectele la naºtere fac ºi ele parte din acest tablou. minþile slabe ºi violenþa fac parte integrantã din obsesia noastrã naþionalã pentru sport. ºi nu invers. Aceste probleme pot fi rez olvate cu uºurinþã cu ajutorul precursorilor racemizaþi ai hormonilor precum Nugestrine II ºi Totally Male. au stat la baza campaniei de popularizare a iradierii mâncãrii ºi a manipulãrii genetice a recoltelor. în care populaþia sã facã ea ce i se spune de cãtre forþele care o manipuleazã. plantele având o vitalitate foarte micã ºi stricându-se uºor. fiind a sociate cu hrana ºi cu apa otrãvitã.

progeniturile lor vor trãi patol ogii cumplite. cea intravenoasã sau cea cu ajutorul unui tub inserat direct în intestinul subþire. Nutriþia parenteralã Mâncarea pe care o ingerãm este metabolizatã în glucozã. Predicþia mea este urmãtoarea: oamenii care vor mânca alimente modificate genetic vor slãbi mai rapid. fãrã vreo speranþã de vindecare. omega nu ºtiu cât. de bãuturile . Glucoza este depozitatã în ficat ºi în muºchi. le recomand cu tãrie folosirea algelor Klammath. Geneza însãºi afirmã: În ord urilor. au puterea de a corecta multe greºeli dietetice. Aceasta alimenteazã circuitul elect ronilor la nivelul mitocondriilor celulare care produc molecula de energie ATP care ne menþin e în viaþã. acizi graºi cu catena scurtã sau lungã. Atunci când încruciºãm diferite specii. corpul lor va claca mai devreme sau mai târziu. a ficatului bio gen predigerat. Plantele cultivate în grãdina personalã. mai este numitã ºi glicogen. de alimentele nesãnãtoase pe care le mã. Supravieþuirea celui mai puternic .În cazul în care credeþi în mituri. Avem cu toþii nevoie de glucoz r nu putem trãi numai cu ea. Încruciºarea speciilor conduce la vietãþi ale cãror ADN ºi semnãturi energetice devi niºte monstruozitãþi. Nutriþia parenteralã este o cale perversã de a þine pacientul în viaþã. în caz contrar. Ea le oferã bolnavilo peranþa de a mai trãi. Ceea ce este similar atr ge ceea ce este similar. etc. Nutriþia parenteralã reprezintã orice formã de hrãnire administratã pe altã cale decât pe gur re exemplu. Procedura medicalã standard actualã constã în adãugarea câtorva minerale ºi vitamine în soluþ de glucozã perfuzate celor aflaþi într-o stare de nutriþie parenteralã în spitale pentru mai mu lt de câteva zile. Mai mult. Diferenþa dintr e ele este mult mai mare decât pare la prima vedere ºi nu constã numai în faptul cã sunt lichide sau solide. În cazul celor care nu-ºi pot cultiva propriile plante. pentru simplul motiv cã au caracteristici similare. O altã greºealã gravã pe care o facem constã în clasificarea grãsimilor animale ºi a uleiuril lichide într-o singurã categorie. va cãpãta semnificaþii (vezi pagina xxx). vor suferi îngrozitor ºi vor muri prematur. saturate s au nesaturate. noi încãlcãm legile naturii. fãrã chimicale. Atât vegetarienii cât ºi cei care se hrãnesc cu carne trebuie sã facã efortul de a deveni ma i echilibraþi în dieta lor alimentarã. propovãduitã de Darwin. a polenului armonic ºi a ceaiurilor taoiste (vezi pachetul informativ). aº dori sã vã reamintesc cã Atlantida a fost distrusã pen ruzimile salegenetice ºi pentru încruciºarea formelor de viaþã. fãrã sã le spunã nimic de modul lor de viaþã. ceea ce este similar atrage ceea ce este similar .

au renunþat sã mai râdã când le-am dat un coº cu legume proaspete. Acest rol constã în absorbirea energiei negative din sol ºi din atmosferã. Când le-am spus anul voi scãpa de buruieni ºi voi obþine o recoltã bogatã de legume. Soluþia era simplã. Ele au ceva de povestit. iar prezenþa lor adaugã o anumitã semnificaþie în logica lucrurilor. de apa toxicã ºi de ignorarea legilor naturii! Terenul pe care cresc buruienile Buruienile sunt unitatea de mãsurã a fertilitãþii unui sol. Definiþia popularã a buruienii este: Ceva care creºte acolo unde nu-i este locul . Buruienile cresc acolo unde cresc tocmai pentr u cã au un rol de îndeplinit. vecinii au râs de mine. Peste un an. To t ce am fãcut a fost sã smulg 150 . Altfel spus. iar buruienile au dispãrut! Buruienile cresc numai pe solurile sãrace în materii organice. buruienile nu cresc DECÂT acolo unde terenul le este propice! Am cumpãrat o casã cu câþiva metri pãtraþi de grãdinã infestatã cu buruieni. cu un pH ridicat. Nici un grãdinar ºi nici un fermier nu ar trebu i sã le priveascã ca pe un blestem. în be neficiul întregii vieþi.rãcoritoare. Tot ce am fãcut a fost sã sch vibraþia solului. având la bazã ignoranþa. La fel ca ºi bacteriile ºi virusurile. ele regenereazã solul. Aceastã definiþie este complet absurdã. pe care s-a aplicat un sistem de fertilizare dezechilibrat ºi cu un exces de aluminiu.

frunze. bunicu micului meu a cumpãrat o asemenea fermã pãrãsitã. bo gate în energie ºi substanþe nutritive. ºi adeseori puternic finanþaþi foloseascã aceste seminþe noi. fosfaþi de douã luni. buruienile nu au mai crescut în grãdina mea nici chiar dacã le planta m personal. insectele. De douã ori pe sãptãmânã. apariþia unor proteine distorsionate ºi un aport redus de minerale. Motivul? Am schimbat natura solului. Nici o buruianã nu creºte oriunde ºi oricând. bacteriile ºi virusurile sun t prietenii noºtri. rãscoleam grãmezile de îngrãºãmânt. iarbã. cu sco pul de a menþine echilibrul energetic. dar existã ºi un revers al medaliei. a unei germinãri mai bune ºi a unui control superior în agriculturã. Dupã ce le secãtuiau. ghips. care constã în dezechilibrarea raportului dintre enzime ºi vita mine. practic pe nimic. le-am rãspândit pe Dupã acest proces. O parte din aceste lucruri sunt adevãrate. ea va înceta sã mai constituie o problemã. viitorul s-a dovedit un coºmar. de îngrãºãminte naturale (com materii organice inclusi de granit. praf iatrã ºi viermi roºii. Ele nu pr fereazã DECÂT atunci când terenul le dicteazã acest lucru. Dupã strat de zece centimetri de pãmânt amestecat cu îngrãºãmânt. Dupã cum spunea un fermier: Am înlocuit seminþele obþinute . Dacã îi schimbi mediul. Experþii ºtiinþei ºi ai guvernului au spus: Hibrizii sunt viitorul devenit pr nt! Din pãcate. Seminþele hibride au devenit la modã din cauza campaniilor de mediatizare care li s-au fãcut. Fermierii veºnic dependenþi de împrumuturile bancare au fost convinºi. Urmãriþi sã le înþelegeþi ºi vã veþi bucura de o viaþã mai bunã! Alimentele noastre sunt bolnave deoarece solul pe care cresc este bolnav.rãdãcinile ºi sã sap solul. Altele cresc împreunã cu acestea. ele buruieni cresc acolo unde plantele alimentare nu pot creºte. Dupã zece ani. le pãrãseau ºi se mutau în altã parte. a unui porumb mai dulce. Buruienile. Trebuie remarcat în treacãt ºi faptul cã recoltele hibride suportã mai bine fertilizatorii ºi otrãvurile chimice folosite pentru a forþa obþinerea unor recolte mai bogate pe soluri sãrace. Nu tre buie sã ne mirãm cã omul care le mãnâncã devine la rândul lui bolnav! Alimentele hibride Apariþia seminþelor hibride are o semnificaþie particularã pentru omul orientat cãtre sãnãtat . Am ajutat pãmântul-mamã sã îºi regenereze pielea. Ei gãseau pãmânturi foarte fertile. la care am adãugat gãinaþ de pui. Hibrizii au fost prezentaþi ca un fel de miracol. iar în anul urmãtor ea a început sã pro l ºtia cãburuienile joacã un rol important în menþinerea vieþii pe aceastã planetã. bãlegar proaspãt. despre abuzurile pe care le-au comis asupra solului pionierii care au venit în vestul sãlbatic. care permite obþinerea unor recolte mai mari. dupã care am alcãtuit patru grãmezi care le-am aºezat în jurul grãdinii ºi pentru care am folosit tot felul de v buruienile culese. Îmi amintesc de o poveste pe care mi-a relatat-o o cunoºtinþã.

cu a ceste seminþe hibride nenorocite pe care trebuie sã le cumpãrãm în fiecare an . Nici un copac nu are r e se luptã între ele . înnebuniþi. care erau un dar de la Dumnezeu ºi care ne rãmâneau de la recolta anterioarã. frustraþi. Watashi Wa mi-a oferit numeroase perle ale înþelepciunii indiene. Cele patru colþuri ale pãtratului se opun unele altora . justiþia ºi religia ºi-au pierdut semnificaþia. pe care oamenii cu adevãrat interesaþi de sãnãtate ar trebui sã le înþeleagã ºi sã le integreze în vieþile lor. La ora actualã. 151 . Ei au nevoie înþelepciune ºi ghidare.prin polenizare liberã. Prietenul meu face parte din tribul indian Lakota. care se traduce prin Sunt aici ! Mã bucur cã este. crescute pe soluri sãnãtoase . Filosofia. iar plantele cu o înaltã vitalitate. ºtiinþa. deprimaþi ºi tot mai violenþi. conf uzi. luptându-se între ei ºi cu lumea în care trãiesc. au fost înlocuite cu calorii goale ºi recolte otrãvite. Interese puternice au preluat co ntrolul asupra politicii alimentare a populaþiei. Numele sãu nativ este Watashi W a. pãmântul ºi locuitori i sãi plãtesc preþul pentru aceastã tranzacþie. Oamenii trec de la o extremã la alta. crescute pe soluri bolnave. Înþelepciunea nativilor Trãim într-o lume a conflictelor.

Seminþele hibride sunt niºte progenituri mutante. Indiferent dacã aveþi probleme sau nu cu greutatea. Supermagneþii DINAMIZEAZà PUTERNIC activitatea sistemului imunitar un element cheie pentru menþine . folositã pentru a vindeca trupul bolnav ºi pentru activitãþile meta bolice curente.Nu ne vom bucura niciodatã de o stare bunã de sãnãtate ºi de longevitate atâta vreme cât vom i în conflict cu semenii noºtri ºi cu lumea în care trãim. nu o jucãrie în mâna omului. Super-magneþii stimuleazã activitatea celulelor. Vã veþi bucura astfel de o stare de sãnãtate mai bunã ºi o mare vitalitate. Folosirea calculatoarelor reprezintã cea mai puternicã sursã de radiaþii ionizante. Energia lor este orientatã cãtre stânga! Mâncarea hibridã este o hranã IN ERIOARÃ. Tele foanele celulare ºi antenele lor transmit de asemenea cantitãþi URIAªE de energie ELF (extreme low frequen cy de frecvenþã foarte joasã). obþinute prin tehnici controlate. ºi veþi redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor se referã la OBEZITATE . Nu ne vom putea împlini niciodatã destinul atâta vreme cât vom mânca alimente ºi vom bea apã care se opun vieþii. Alimentele sunt un dar de la Dumnezeu. Su nt create în laborator ºi deci inferioare. Sãnãtatea magneticã Depolarizarea þesuturilor corpului se petrece atunci când oamenii sunt expuºi unor rad iaþii exterioare (precum cele ale microundelor) ºi poluanþilor chimici prezenþi pretutindeni în lumea în ca re trãim. Dincolo de retorica lor nu v eþi gãsi decât niºte alimente bolnave ºi FOARTE MULTà suferinþã umanã. inclusiv ale rezervelor de hranã ale întregii lumi. care distruge echilibrul celular. biologic activã. Mâncaþi alimente sãnãtoas ºi beþi apã cu POR ridicat. Recoltele obþinute din seminþe hibride sunt produsul acelor demoni manipulatori care c ontroleazã pieþele ºi preþurile mãrfurilor. absolut necesare pentru mai buna înþelegere a acestei cãrþi. Amintiþi-vã de acest lucru atunci când experþii din mas-media vorbesc despre miracolul r ecoltelor de plante modificate genetic ºi al alimentelor iradiate. Ei sfideazã testul suprem al autenticitãþii unei fiinþe vii: pr ogeniturile capabile sã îºi imite pãrinþii. Inferioritatea hibrizilor Alimentele obþinute din seminþe hibride sunt slãbite din punct de vedere genetic. capitolul vã va oferi info rmaþii PREÞIOASE. Hibr izii nu se reproduc conform legilor naturii. activând mitocondriile ºi producerea de ATP molecula energeticã a corpului. Veþi afla din el care este adevãrata c auzã a obezitãþii.

etc. Super-saltelele biogene sunt construite astfel încât sã întruneascã toate cele ºase condiþii. Medicina modernã clasificã folosirea magneþilor drept vrãjitorie.. Lãnþiºo u supermagnet este suspendat de gât ºi cade deasupra timusului (partea superioarã a pieptului ). Foarte puþine produse magnetice care existã pe piaþã meritã sã fie purtate de oameni. Ei sunt utili în sindromul tunelului carpel. Pentru a fi cu adevãrat utile. dar utilizatorii produ selor din gama Biogen vã vor confirma cã acestea sunt extrem de utile (vezi diagrama de la pagina x xx). întrucât încetinesc rãspuns ul histaminic ºi accelereazã circulaþia sângelui ºi a limfei.rea sãnãtãþii. loviturile la cap. putând fi folosit cu succes pentru neutralizarea energiei radiaþiilor ºi stimularea sistemului imunitar. pentru reglarea tulburãrilor de somn . valoarea în gauss. gro simea. ºi AJUTÃ în urgenþe precum cãderile. Magneþii introduºi în pantofi stimuleazã pun de reflexologie din tãlpi. saltelele de pat magnetizate cu valoare medicinalã TR EBUIE sã aibã ºase caracteristici: puterea magnetului. Saltele le de pat magnetizate cu valoare medicinalã REpolarizeazã þesuturile corporale. fracturarea oaselor. suprafaþa ºi direcþia câmpului. 152 . locul în care sunt plasaþi.

iar ac eºtia sunt digeraþi . Mulþi oameni sunt rezervaþi când vine vorba de acest subiect. splinã ºi din alte or e vitale. Clisma contra Paraziþilor eliminã paraziþii din creier. legãturile peptidice ale proteinelor care alcãtuiesc trupul paraziþilor se rup. Pentru a rezolva problema noilor paraziþi ingeraþi ºi a ouãlor lor. Cartea colonului conþine 40 de ilustraþii frumos colorate ale bolilor legate de colo n ºi de eliminarea deºeurilor. Utilizarea simultanã a Purgativului pentru Paraziþi ºi a melor de purificare a ficatului ºi a þesuturilor conduce la obþinerea unor rezultate uimitoare. inclusiv cei din intestine. Ea vã aratã cum puteþi face aceastã terapie acasã. Încercaþi. groapa mormântului tãu Va fi de trei ori mai mare decât în cazul oamenilor obiºnuiþi . Procesul reprezintã însuºi punctul de cotiturã pentru modificarea mediului intern ºi resta urarea stãrii de sãnãtate. De unde ºtiu acest lucru? Pentru cã de fiecare datã când beþi apã sau când mâncaþi ceva. Nu vã veþi îmbolnãvi ºi nu veþi face diaree.Terapia colonului Terapia colonului accelereazã eliminarea deºeurilor ºi detoxifierea þesuturilor ºi fluidel or corporale. Procedeul dureazã 90 de zile. dar cei care fac efortul sã îºi cureþe colonul îºi vãd întreaga viaþã transformatã. 23 Grãsanul Falstaff Lasã lãcomia. Shakespeare Obezitatea este blestemul lumii industrializate! Oamenii mãnâncã ceea ce nu ar trebui sã mãnânce. trãiesc . inimã. altminteri. introduceþi singuri în dumneavoastrã ouã ºi paraziþi adulþi. ºi vã asigur cã trupul dumneavoastrã este plin de pa raziþi. Paraziþii din corpul DUMNEAVOASTRà Paraziþii sunt o mare problemã. puteþi lua la fiecare masã Yucca Blend. fiind într-o formulã racemizatã. plãmâni. în intimitate ºi la un cost re . Comandaþi Cartea curãþãrii þesuturilor . dar depãºeºte cu mult produsel e obiºnuite împotrivaparaziþilor. dar NU reprezintã un duºman! Ei reflectã mai degrabã pierder ea controlului asupra mediului intern. DACà sistemul dumneavoastrã digestiv lucreazã la parametri optimi (ceea ce se întâmplã rareo ri). DiSorb Aid ºi clorurã de hidrogen racemizatã. Aceastã combinaþie este atât de puternicã încât st descrisã de toþi cãlãtorii în India ºi Mexic.

prefer sã folosesc tehnicile de purificare a ficatului. La fel ca ºi cancerul. S UPER-alimentele. Obezitatea nu este decât un EFECT. abordãrile dietetice tradiþionale nu au aproape nici un efect asupra obezitãþii. ci numai cu obiceiurile greºite din viaþã. ETVC. Obezitatea este o confirmare a încetinirii procesului metabolic ºi a pierderii de vita litate a mediului intern. Un corp prea gras rãspund e diferit la stimuli. Ea reprezintã cel mai evident SEMN al procesului de îmbãtrânire. Modul de viaþã care st muleazã instalarea obezitãþii presupune activitatea fizicã redusã (lipsa miºcãrii corporale) ºi super activitatea organelor vitale. exerciþiile fizice ºi apa biologic activã. Obezitatea este o boalã.pentru a mânca în loc sã mãnânce pentru a trãi ºi mãnâncã mult deºi ar trebui sã mãnânce puþi singuri mormântul. obezitatea îºi are propriile ei reguli. Ea nu are aproape nimic de-a face cu moºtenirea g eneticã. Nu este ceva ca re se întâmplã pur ºi 153 . epuizându-le. Ea prevesteºte însã tulburãri mult mai grave. Personal. precursorii racemizaþi ai hormonilor. De aceea. Activitatea metabolicã în exces streseazã organele vitale. Ne propunem în acest capitol sã analizãm cauzele obezitãþii ºi uenþa acesteia asupra procesului de îmbãtrânire. în timp c e lipsa miºcãrii fizice slãbeºte þesuturile conjunctive ºi conduce la degenerare.

În cazul lor. Acestea au loc din cauza eliberãrii deºeurilor toxice ºi a câmpurilor lor energetice corespondente. Dacã este slabã. transpiraþii reci. Grãsimea nu este o cauzã a încetinirii metabolismului. Pe mãsurã ce grãsimea corporalã creºte. chia r mai gravi decât primul. Aceste deºeuri trebuie evacuate rapid din sistem. ci o tulburare auto-impusã care apare datoritã ignoranþei. Obezitatea deschide calea cãtre diabet. aura se diminueazã. Pe mãsurã ce nivelul toxinelor din organism creºte. Un corp gras are o capacitate electricã LIMITATÃ. Fluxul încetinit de sânge ºi limfã reduce respiraþia c elularã (producþia mitocondrialã a moleculei de ATP). persoanele obeze nu reuºesc sã înþeleagã cã tocmai din cauza obezitãþii lor tre e sã facãeforturi mai mari pentru a-ºi redobândi sãnãtatea. digestia incompletã ºi alimentele nesãnãtoase. ci doar o confirmare cã aceastã încetinire devi ne acceleratã. prin intermediul bilei. dar alþi factori. hipertensiune. De aceea. care trec în sânge. Obezitatea reprezintã un cerc vicios. iar cea de-a doua eliminã deºeurile. Pe mãsurã ce grãsimea se acumuleazã. gutã. Alãturi de terapia colonului sunt recomandate terapia hormonalã ºi clismele la fi cat. omul gras se îngraºã tot mai tare. iar calea cãtre redobândirea tinereþii devine din ce în ce mai greu de parcurs. în caz contrar. reflectatã în scãderea energiei sale. pot rezulta dureri de cap . Detoxifierea corpului unui om gras produce multe crize de vindecare. A cestea din urmã reprezintã chiar un act de sabotaj . dar ºi miºcarea deºeurilor toxice de la ficat cãtre col on. Dezechilibrele hormonale încetinesc metabolismul. la numai câþiva centi . vitalitatea ºi buna funcþionare a organelor se reduc. gaze. lipsei de iubire de sine ºi deciziilor incorecte. etc. ameþeli. Obezitatea este menþinutã prin ignoranþã ºi prin credinþa în convingerile convenþionale ºi în experþilor care perpetueazã problema. De multe ori. Prima dã din nou drumul la energie. sunt: dezechilibrele hormonale. limfã ºi ntestine. iar digestia incompletã conduce la un flux masiv de deºeuri în putrefacþie ºi la generarea de produºi secundari to xici. terapia colonului e te recomandatã CU TÃRIE. Factorii care contribuie la apariþia obezitãþii Mâncarea în exces contribuie în mod evident la instalarea obezitãþii. O aurã vibrantã acþioneazã la fel ca un scut de apãrare nimic nu o poate penetra.simplu. o imagine de sine dezastruoasã ºi o garderobã plinã cu haine de mãrimi neobiºnuite. frustrãri psihice. Aceastã combinaþie este extrem de efici entã! Ficatul îºi evacueazã bila amestecatã cu deºeuri în intestinul subþire. boala poate pãtrunde cu uºurinþã în organism. încetinirea devine din ce în ce mai pregnantã. Ea poate fi comp aratã cu scutul de apãrare instalat pe nava cosmicã Enterprise.

SUPER-alimentele sunt: polenul armonic. PAC con tribuie la eliminarea deºeurilor. ETVC amplificã nivelul de energie ºi arde grãsimile. Cei care doresc sã urmeze acest regim nu vor suferi NICIODATÃ din cauza lipsei de energie ºi se vor simþi fantastic. deºeurile toxice trebuie sã pãrãseascã organismul. aceasta va dispãrea rapid! 154 . algele Klammath ºi ficatul organic predigerat biogen. Colon Pr ep Formula contribuie la eliminarea unor cantitãþi masive de materii fecale depozitate pe pereþii colonului. Micul meu dejun este întotdeau na alcãtuit din aceste alimente. ºi nu cu cele care se gãsesc în mod normal pe piaþã. La cinã mai adaug uneori o salatã verd e sau alte cruditãþi. SUPER-alimentele asigurã o super-nutriþie. dar la circa ºapte metri de anus. ia r tabletele de VitaLight asigurã mineralele de care are nevoie corpul. orezul taoi st ºi combinaþiile Harmonic Synergy. Dacã fluxul bilei este împiedicat de acumulãri le de materii fecale ºi de mucoase. Cât despre grãsime. Mâncaþi mai puþin ºi trãiþi mai mult Pentru a avea o stare bunã de sãnãtate nu aveþi nevoie de cantitãþi prea mari de mâncare. Pentru ca vindecarea sã devinã posibilã. Yucca Herbal Blend conduce deºeurile la ficat sub formã de soluþie. iar DiSorb Aid ºi R/HCI intensificã digestia. la care se adaugã fructele proaspete. cãci toate sistemele corporale care au stat multã vreme blocate sau care de-abia fun cþionau trebuie sã-ºi revinã rapid la statutul normal. cu ondiþia sã vã hrãniþi cu alimente pline de vitalitate. Taoist Five Elements and High Performance. otrãvurile sunt resorbite în sistem ºi induc crizele de vindecare de care vor beam mai sus. Pe mãsurã ce ele sunt eliminate din corpul omului gras.sub stomac. apare de multe ori un efect de montagne russe.

Corpul poate suporta abuzuri îngrozitoare. sfecla. Ele scurtcircui teazã enzimele care ard grãsimile. la fel cum nu vã puteþi plimba cu maºina prin oraº dacã ave zervorul de benzinã gol. Alimentaþia de sabotaj ºi instinctul corporal Alimentele nesãnãtoase ºi apa care nu este biologic activã se opun vieþii. corpul SE REVOLTà ºi se îmbolnãveºte chiar mai tare în prezenþa alimentelo . GRÃSIMEA trebuie înþeleasã în termeni energetici. Programul de slãbire trebuie sã includã toate aspectele menþio ate mai sus. Medi ul intern anaerob. Înainte de arderea acestor grã trebuie sã vã asiguraþi cã toxinele eliberate vor fi eliminate rapid din sistem. morcovii. Toate studiile au demonstrat cã animalele trãiesc mai mult dacã hrana lor este redusã la aproximativ 75% din nivelul considerat optim pentru ele. NIMIC nu se poate compara cu plantel e proaspãt smulse din grãdina personalã. Pe de altã parte. într-un corp gras pânã ºi alimentele cele mai nutritive devin un surplus. Uneori. nutritivã ºi apa bioactivã sunt esenþiale în procesul de slãbire. Cel puþin o treime din alimentaþia dumneavoastrã ar trebui sã fie alcãtuitã din CRUDITÃÞI! Varza. Celelalte ingrediente abso lut necesare sunt: echilibrarea hormonalã ºi clismele la ficat pentru eliminarea pietrelor. este imposibil sã reduci grãsimea corporalã ºi sã restabileºti echilibrul n mai prin reducerea cantitãþii de hranã. Corpul are o inteligenþã înnãscutã. aºa cum se întâmplã într-un corp gras. cu o energie orientatã cãtre stânga. omul îºi suprasolicitã organismul ºi moare. Mai devreme sau mai târziu. Redeschiderea cãilor de ardere a grãsimilor presupune o cantitate MASIVà de energie. El ºtie intuitiv ce trebuie sã facã pentru a-ºi pãstra vi ildã sã îndepãrteze toxinele de organele vitale. dar ºi dietetici (ce. Urmãriþi sã vã cultivaþi propriile plante alimentare. închid cãile de ardere ºi blocheazã oxidarea mitocondrialã. el nu mai poate fi reactivat decât cu greu. Dupã ce corpu îºi încetineºte activitatea. Un petic de pãmânt sau câteva ghivece mari pot produce o can titate impresionantã de mâncare de bunã calitate. cât ºi când mâncãm). Din pãcate. merele ºi celelalte fructe fac parte din tre alimentele ideale. converteºte energ zitivã în grãsime. Corpurile grase sunt corpuri bolnave. dar nu o poate face la infinit. Pentru a putea reduce cantitatea de hra nã ingeratã fãrã a simþi senzaþia de foame va trebui sã împliniþi însã necesarul de substanþe nutritive al organismului. C orpul nu se poate vindeca ºi regenera fãrã energie. Un corp gras se opune miºcãri i! Grãsimea corporalã conþine cantitãþi uriaºe de deºeuri toxice.Evitaþi mâncarea gãtitã prea mult. su pravieþuind. iar corpurile bolnave RESPING chiar substa nþele nutritive de care au nevoie.

El ºtie însã instinctiv cã în prezenþa acumulãrilor de toxine. colitã ºi sindromul colonului iritabil. Arderea lemnului ºi arderea grãsimilor Dacã s-a început procesul de purificare a ficatului.nutritive. În plus. dacã þesuturile sale nu sunt detoxificate ºi eliminate simultan din sistem. Carbohidraþii complecºi pot susþine o persoanã timp de 4-6 ore. corpul începe sã accepte proteinele de calitate superioarã. Carbohidraþii complecºi sun t molecule alimentare cu ardere îndelungatã cum sunt cele din cereale ºi din pâinea integralã. sunt încãrcate de clorofilã sângele plantelor! Frunzele de tãtãneasã sunt delicioase dacã sunt fierte uºor pe abur ºi d cu ulei de mãsline 155 . Legumele cu frunze verzi sunt extrem dehrãnitoare ºi asigurã exact tipul de tranzit de care au nevoie intestin ele. Nu se pune problema cã trupul gras a uitat ce trebuie sã facã cu alimentele hrãnitoare. asta nu înseamnãcã el este perfect sãnãtos. obezitatea este însoþitã adeseori iverticulitã. În plus. carbohidraþii complecºi ºi legumele verzi proaspete. Chiar dacã aveþi goliri regulate ale intestinului gros. Obezitatea ºi constipaþia sunt surori. hrana nu face decât sã înrãutãþeascã ºi mai tare lucru acitatea corpului de a prelucra ºi de a metaboliza alimentele cu o energie orientatã cãtre drea pta este asociatã cu EXCESELE din sistem.

Rata metabolicã bazalã se mãsoarã de regulã la trezire. Dacã sunteþi gras ºi vã doriþi viaþa înapoi. corpul va extrage energie din proteinele sale din muºchi. dar ele determinã creºterea producþiei de enzime ºi intensificarea activitãþii metabolice. inclusiv circulaþia fluidelor corporale (a sângelui ºi a limfei). Acesta este scopul clismei la ficat. va trebui sã COOPERAÞI. Mai mult decât atât. Oamenii confundã carbohidraþii complecºi cu amidonul ºi cu glucidele obiºnuite din aliment ele procesate. ÎNAINTE de a apela la rezer vele de grãsime. Varza creaþã este de asemenea foarte bunã. Din pãcate. . Ele trebuie sã dureze cel puþi n 12 minute ºi sã solicite inima la 60-80% din ritmul ei maxim pentru a determina ficatul sã producã e nzimele necesare. adicã la 12 ore dupã ultima masã. Carbohidraþii complecºi nu îngraºã. înainte lsul ºi temperatura corpului sã creascã ºi înainte ca emoþiile sã înceapã sã ne asalteze. Cu cât veþi face mai multe exerciþii fizice. Ace astã metodã terapeuticã asigurã fundamentul necesar pentru declanºarea auto-purificãrii corpului ºi repornirea generat orilor energetici mitocondriali. cifrele referitoare la c alorii sunt foarte înºelãtoare. cu atât mai mare va fi cantitatea de grãsime arsã. Oxidarea grãsimilor Exerciþiile aerobice activeazã enzimele care ard grãsimile. bazat pe o alimentaþie defectuoasã. Obezitatea nu înceteazã sã mai fie o problemã decât atunci când oamenii îºi schi ul de viaþã. corpul nu-ºi poate arde grãsimile decât dacã este aprins ºi alimentat continuu Grãsimea corporalã este ULTIMA sursã de energie la care va apela el pentru a rãspunde nevoilor sale energetice. NU exerciþiile propriu-zise ard grãsimea (ele nu contribuie decât la arderea unei cantitãþi mici de grãsi me). Acestea vor oxida mici cantitãþi de grãsimi în timpul exerciþiului ºi MARI cantitãþi în timpul zilei. Carbohidraþii complecºi reprezintã pentru arderea grãsimilor ceea ce reprezintã lemnul pen tru focul din sobã. corpul are nevoie de ei pentru a-ºi da grãsimile. Necesitãþil ale ale corpului pe care le gãsiþi în tabelele ºi graficele din cãrþi (cele care prezintã coresponden dintre înãlþime. Altfel spus. greutate ºi activitate) sunt bazate pe aceastã ratã.ºi oþet din mere. El nu se grãbeºte sã elibereze toxinele din depozitele de grãs ime înainte de a se asigura cã ele vor fi rapid eliminate din sistem. Metabolismul bazal Metabolismul bazal se referã la cantitatea minimã de energie necesarã pentru a ne menþin e în viaþã. Sfecla roºie proaspãtã adãugatã te este minunatã. Exerciþiile nu vor înlocui însã NICIODATà un mod de viaþã nesãnãtos. întrucâtgrãsimea este o energie sincronizatã.

200 de kilocalorii de care am nevoie. Gestiune deºeurilor acide este ESENÞIALà pentru slãbire. aveþi nevoie de multã rãbdare. Controlul mental. Altfel spus. Potrivit nutr iþioniºtilor.000 de c alorii) zilnic pentru a-mi împlini nevoile minime þinând cont de activitatea pe care o desfãºor. ceea ce înseamnã foarte puþin. eu am o înãlþime de 1. carne roºie. Corpul are cap acitatea de a anticipa.Spre exemplu. corpul meu are nevoie de aproximativ 2. Dacã NU adaug aceste kilo calorii la dieta mea alimentarã obiºnuitã.85 m ºi o greutate de 80 de kilograme. Acesta este necesarul meu energetic zilnic. grãs imi. producerea cãldurii corporale. legume. Omul gras are nevoie de aceeaºi rãbdare ºi putere de concentrare ca ºi bolnavul de cancer. lapte). Din cele 2. Un alt motiv pentru care oamenii graºi nu slãbesc este acela cã trupul lor este program at sã NU slãbeascã. 156 . meditaþia ºi DETOXIFIEREA joacã un rol central în aceste procese. procesele mentale. proteine. la fel ca ºi pentru inversarea procesului de îmbãtrânire. cãci slãbirea ºi restaurarea sãnãtãþii cte de lungã duratã. dar numai cu condiþia ca dieta mea sã fie echilibratã ºi problema toxicitãþii sã nu fie o ameninþare pentru sistem. Aceste unitãþi energetice trebuie obþinute din TOATE sursele de hranã (carbohidraþi. Controlaþ deºeurile ºi veþi deþine cheia unei vieþi îndelungate ºi sãnãtoase. miºcãrile peristaltice. fructe. etc. corpul va fi nevoit sã le extragã din rezervele de grãsime. respiraþia . Dacã adaug 20 de minute de exerciþii aerobice la rutina ziln icã. peste 80% sunt folosite pentru nevoile mele energetice fiziologice minimale cum ar fi bãtãile inimii.200 de kilocalorii (o kilocalorie are 1. peºte. necesarul energetic nu creºte decât cu 300 de kilocalorii.

Lipsa oxigenului înseamnã lipsa oxidã . Enhanced PAC contribuie la procesul de termogenezã. La fel. Omul gras trebuie sã fie atent la regulile de bazã! Exerciþiile fizice NU ard grãsimea. Evitaþi legumele sezon care conþin glutamat de monosodiu ºi proteine vegetale hidrolizate. Apa cu un coeficient POR ridicat. Oxigenul. Adãugaþi la fiecare pahar cu apãBEV (sau Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã) 5 picãtu de minerale marine racemizate. Procuraþi-vã electroliþii m . reduc pofta de mânc re ºi elibereazã energie pe mãsurã ce EXCESELE sunt eliminate din sistem. iar femeile cel puþin 2. fiind la l de periculoºi ca ºi medicamentele de sintezã. exerciþiile ºi sarea Grãsimea NU poate fi arsã decât în prezenþa oxigenului. folosiþi echipamente aerob ice care nu suprasolicitã încheieturile. În timp ce îºi arde excesul de grãsime. Oamenii obezi sunt greu de pus în miºcare. Eliminarea pietrelor din ficat ºi din vezica biliarã genereazã modificãri dramatice ale activitãþii metabolice. p recum Guarana ºi Capsicum. În plus.El dispune de un al ºaselea simþ. ETVC arde grãsimea ºi elibereazã energie. ci în toate activitãþile descris în aceastã carte). Luaþi-o treptat. dar produc enzimele necesare pentru acest proces . Altele. Suplimenþii termogeni Suplimenþii termogeni (thermo cãldurã. Produºii termogeni cu o complexitate redusã sau care nu acþioneazã în combinaþie cu alte mãsuri nu fac decât sã biciuiascã sistemul. Suplimenþii termogeni (precum ETVC) acþioneazã cel mai bine atunci când sunt folosiþi împreu nã cu dietaºi cu precursorii hormonali. pânã când ajungeþi sã practicaþi timp de 20 de minute zilnic. Orice alte modalitãþi de slãbire nu produc decât cel mult rezultate trecãtoare. În acest caz. gen producere de) ajutã corpul sã îºi ardã grãsimi însã ºi plante periculoase. la mâncãrurile gãtite. de o inteligenþã înnãscutã. RENUNÞAÞI la sare. ºi modificã mediul intern într-unul aerob. Apa joacã ºi ea un rol central (nu numai în procesul de slãbire. întrucât BICIUIESC corpul. sunt utile. NU pentru a arde grãsimile. mai ales prin exerciþii aerobice. dar numai în combinaþie cu alte produse. exerciþiile vi se pot pãrea dificile la început. Detoxifierea trebuie sã precead ucerea grãsimilor. Bãrbaþii ar trebui sã bea cel puþin 3. intensificã circulaþia sângelui ºi a limfei. la restaurante. exerciþiile aerobice ºi ozonul cu valoare medicinalã asigurã mitocondriilor din celule o cantitate suficientã de oxigen pentru a putea arde grãsimea din corp.5-4 litri pe zi. Creºteþi în fiecare zi perioada de practicã cu câteva minute. ceaiul de Kombucha ºi Yu cca Herbal Blend. În al doilea rând. precum MaHuang (Ephedra). corpul trebu ie echilibrat. Dacã sunteþi o persoanã obezã. Faceþi aceste exerciþii pentru a pune în miºcare d eºeurile.5-3 litri pe zi.

cãtre intestinu l subþire ºi colon. Personal. Curãþarea fluidelor ºi celulelor de sodiu se produce în mod natural. se produce fenomenul rete nþiei de apã. DACÃ organismul are l e dispoziþie o cantitate suficientã de potasiu organic. Obezitatea ºi toxicitatea sodiului sunt strâns legate. care le transportã cãtre ficat. cumpãraþi sare Celticã. Sarea Celt icã conþine numai 35% sodiu. Mineralele rine lichide racemizate conþin 99. Exerciþiile fizice ºi eliminarea pietrelor din ficatul elim inã cantitãþi masive de deºeuri în sânge. PAC ºi Yucca Herbal Blend servesc drept emulsifianþi ºi factori de protecþie în cursul acestui proces .5% sodiu. Totuºi. Dacã þineþi morþiº sã folosiþi sare granularã. cãci ambele tipuri dau peste cap chimia corpului. cum sunt tabletele VitaLight. Chiar ºi suplimentele pe bazã de potasiu sunt bune în acest caz. sarea celticã conþine mai multe minerale decât cea de bucãtãrie obiºnuitã. 157 .5% oligo-minerale ºi mai puþin de 0. prin intermediul bilei. Oamenii obezi sunt endemici (reþin apa).inerali din complexele minerale marine racemizate. iar apoi. Legumele cu frunze verzi ºi sucurile de fru cte reprezintã surse excelente de potasiu. Când deºeurile proteice se acumul eazã ºi stagneazã în fluidele extracelulare datoritã lipsei exerciþiilor ºi miºcãrii. nu folosesc nici un fel de sare. Sarea obiºnuitã de bucãtãrie (inclusiv cea de mare) conþine 96% clorurã de sodiu. Mineralele marine R ACEMIZATE eliminã efectul Rouleau din sânge ºi amplificã energia corpului.

proteinele ºi alergiile Grãsimile ºi acizii graºi sunt extrem de importante pentru metabolismul normal al corp ului. Nu trebuie sã vã temeþi de grãsimile saturate în mod natural. nu veþi gãsi în ea reþete cu produse texturate. A lte opþiuni la fel de bune sunt: uleiul de mãsline. Grãsimile. Am fost sclav în Rusia. în care relateazã d espre perioada când a fost prizonier într-un gulag rusesc (1945-1954). hepatocitele din ficat convertesc grãsimea corporalã în ene rgia necesarã pentru a produce molecula de ATP. prizonierii ar fi murit! Pânã la 40% din ener gia corpului trebuie sã provinã din grãsimi alimentare. Alergiile ºi astmul sunt afecþiuni provocate . cu soia sau ca nola. Ignoraþi sfaturil e experþilor. Dacã veþi ajunge vreodatã în lumea de dincolo ºi veþi consulta cartea de bucate a lui Dumnezeu. Ele trebuie sã reprezinte 20% din dieta noastrã alimentarã. Fãrã ea. Alergiile provocate de mâncare reprezintã un indicator serios cã trupul este INTOXICAT ºi cã este necesarã o purificare grabnicã a ficatului. precum cele din vegetalele texturate. lintea. Spre exemplu. când fluidele li tice circulã liber ºi când nivelul general de sãnãtate se îmbunãtãþeºte. Nu exageraþi cu carnea ºi evitaþi pe cât posibil brânzeturile. cel mai bine este sã faceþi întotdeauna pe dos. Proteinele manipulateNU POT susþine viaþa. precum ºi cele de in. floarea soarelui ºi nuci. Nu mâncaþi NICIOD teinegunoi. dar numai dacã includ ºi SUPER-alimente. Obezitatea înceteazã sã mai fie o problemã atunci când ficatul este sãnãtos. cantitate ºi sursa de provenienþã. Nu sunt! De altfel. vã asigur cã nu vã vor face nici un rãu. Corpul are nevoie de ATP pentru a SUSÞINE ENERGETIC trans formarea sa într-un corp mlãdios ºi sãnãtos. dacã nu existã o aprovizionare suficient de mare cu grãsimi. Dacã sistemul nu dispune de aceste grãsimi. precum cele din uleiul de cocos sau grãsimile animale. Dietele alimentare complet lipsite de grãsimi ucid oamenii! În ceea ce priveºte proteinele. acestea trebuie sortate cu atenþie în funcþie de calitate. ori de câte ori experþi i vã recomandã ceva. mitocondriile celulare se multiplicã ºi produc mai multã energie. care susþin cã acestea sunt bune pentru organism. Simultan. În schimb.Atunci când celulele renunþã la sodiu în favoarea potasiului. Nu eliminaþi NICIODATÃ toate uleiurile ºi grãsimile din dietã. cãci corpul dumneavoastrã are evoie deele! În lucrarea sa de largã circulaþie. fasolea ºi legumele (cu excepþia soiei) sunt recomandate. dublatã de un ficat sãnãtos ºi de o bunã funcþionare a glandelor adrenale. multe cãi inte rioare se blocheazã. John Noble povesteºte cum prizonierilorsclavi li se dãdea zilnic câte o canã cu ulei de floarea soarelui. producþia hormonului corticosteroid înceteazã. Nu folosiþi NICIODATÃ margarine vegetale sau uleiul de soia ºi canola.

cu un efect d eosebit în arderea grãsimilor. Personal. Nu aveþi nevoie decât de un creion ºi de o foaie de hârtie. alþii îºi lasã m ea sã le controleze rãspunsul pe care ar trebui sã-l dea corpul. Un test corect trebuie sã porneascã de la înt rebãrile juste. cu o energie orientatã cãtre dreapta. în mãsura în care este respectatã procedura. Algele Klammath ºi polenul armonic Algele Klammath sunt unul dintre cele mai bune produse alimentare. agitã sistemul pe mãsur Testarea vibraþionalã nu are nimic de-a face cu subiectivitatea! Foarte mulþi oameni ( inclusiv profesioniºti) nu îºi dau seama cã testul cu muºchii dã greº atunci când sunt verificate prod le racemizate. le mãnânc e amândouã. Testul ind icã dacã este vorba de o crizã de vindecare sau de o problemã serioasã. fãrã a mai avea nevoie sã scriu. Eu am ajuns sã îl fac chiar în mi te. O altã asemenea substanþã este polenul armonic.de hormoni. O metodã prost aplicatã este mai rea decât lipsa oricãrei metode! Învãþaþi sã folosiþi schema vitezome i de la pagina xxx. 158 . Este unul din cele mai bune teste pe care le cunosc ºi asigurã rãspunsuri clare ºi corecte. Existã pacienþi care cautã (subconºtient) pretexte pentru a nu se face bine. Personal. îl folosesc de multe ori atunci când mi se cere sã pun un diagnostic la telefon. ºi îmi dau seama de calea pe care trebuie sã meargã pacientul. aºa cã nu vã grãbiþi sã condamnaþi alimentele bune sau produsele racemizate dacã ndecã o persoanã bolnavã sau obezã. Reprezintã una din cele mai puternice substanþe naturale care existã pe acea stã planetã.

coli. Ele conþin o canti tate mare de clorofilã. algele Klammath neutralizeazã radicalii liberi ºi regleazã întregul metabolism al corpului. Aceste alimente NU sunt hibride ºi nu au fost manipulate genetic. Sunt un aliment extrem de eficient în echilibrarea metabolismului persoanelor obeze. Ambel e alimente conþin toate proteinele necesare organismului uman. Semnãtura electricã a algelor Klammath corespunde energetic limfei (mai mult decât sânge lui). Obezitatea ºi sãnãtatea nu pot merge mânã în mânã. Mineralele ºi enzimele pe care le conþine polenul armonic sunt impresionante. reducân d pofta de mâncare exageratã. Îndeosebi vârstnicii beneficiazã foar te mult de pe urma laptelui proaspãt. Polenul arm onic este produs de albine în regiunile sãlbatice din nordul Columbiei Britanice. polen ºi Orezul Taoist. Pasteurizarea ºi omogenizarea laptelui distrug calitãþile minunate ale acestui aliment. Alt fel spus. Vitamina B-12 din algele Klammath este foarte uºor de asimilat. minerale biologic active ºi enzime care alimenteazã reacþiile de fuziune la rece din f icat ºi din intestine. Douã tab lete de alge..Algele Klammath cresc în lacul cu acelaºi nume. ceea ce explicã rolul lor în procesul de detoxifiere. nu mi se pa re deloc întâmplãtor cã marile epidemii de E. dar puteþi cumpãra lapt e proaspãt de la cineva carecreºte asemenea animale. obþinute fãrã amestecul omului. Nu trebuie sã vã temeþi de tacticile de înspãimântare folosite de marile companii. hrana realã ºi obezitatea Laptele nefiert ºi nepasteurizat este un aliment perfect ºi o sursã excelentã de substanþe nutritive ºi de enzime. Personal. algele ard grãsimea! În plus. În spatele obezitãþii se ascunde foamea. lucru important pe ntru vegetarieni. Apa ºi obezitatea . extrem de hrãnitor ºi foarte energizant. izbucnesc exact atunci când opinia pub licã trebuie speriatã ºi manipulatã. Digestia lor este aproape instantanee. în statul american Oregon. Toate alimentele cu o semnãturã energeticã de înaltã vibraþie ºi cu o amprentã energeticã rac sigurã îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a persoanelor obeze. o lingurã de polen ºi un mãr alcãtuiesc un prânz excelent. algele K lammath ºi polenul armonic stimuleazã sistemul imunitar ºi joacã un rol cheie în metabolismul grãsimilor. cryptosporidium. etc. Laptele nefiert. Ambele sunt produse naturale. i le foamei boala. Atunci când sunt folosite împreunã. O altã combinaþie minunatã este cea alcãtuitã din alge. care fac tot posibilul pentru a opri folosirea laptelui proaspãt în alimentaþia omului. Puþini oameni cresc vaci sau capre pentru laptele lor.

inima este suprasolicitatã. Din punct de vedere metabolic. iar acumulãrile intercelulare de deºeuri depãºesc orice imaginaþie. din cauza funcþiei sale ESE NÞIALE în reglarea tuturor funcþiilor metabolice. Apa cu un coeficient POR ridicat asigurã energia intercelularã necesarã. întrucât corpul lor es te atât de suprasolicitat încât regulile jocului normal nu se mai aplicã. încheieturile sunt tensionate. Datoritã capacitãþii sale uriaºe de neutralizare a radicalilor liberi. din motive de siguranþã. Calea cãtre tinereþe ºi vitalitate poate fi dificilã chiar ºi pentru un corp normal. Toate sisteme le corporale îmbãtrânesc împreunã. ETVC accelereazã procesul de ardere a grãsimilor ºi 159 . iar în cazul corpurilor obeze acest proces este avansat. dar ºi din compasiune. Depozitele de grãsime adunã c ntitãþi uriaºe de toxine. Cele trei variabile ale consumului de apã sunt: canti tatea consumatã. toate sistemele din trupul obez opereazã la maximum . calea trebuie sã fie puþin diferitã. miºcarea fl uidelor limfatice este lentã. Yucca Herbal Blend ºi PAC dislocã ºi stabilizeazã deºeurile. În cazu l obezilor. aceste trei variabile sunt critice. frecvenþa consumului ºi calitatea apei. acþionând ca un cãr deºeurilor. Din acest motiv. În cazul persoanelor obeze. ea anih ileazã deºeurile acide. energia lipseºte.Apa este un aliment foarte important pentru obezitate.

inclusiv pentru þãrile din lumea a treia. care permit obþinerea a circa 7-8 litri pe o rã la presiunea standard de 60 psi. ca în cazul distilatoarelor. În circumstanþe normale. Apa BEV este o substanþã ciudatã! Coeficientul sãu POR este apropiat de punctul de concepþi e . zinc. Sunt trimise beneficiarului numai dupã ce au fost testate individual. Plãcile aterosclerotice de pe artere se dizolvã. astfel încât vã puteþi da seama când trebuie schimbat l. care mai mult blocheazã ficatul decât îl ajutã. La or . feri tã de contaminanþii din aer (pentru a nu i se reduce POR-ul). Controlul strict al calitãþii vã va garanta satisfacþia. ceea ce o face cu adevãrat unicã este activitatea ei bio logicã. Apa BEV poate fi bãutã însine sau poate fi folositã la obþinerea Apei Ionizate de Înaltã Valo re Medicinalã (cu un POR mai înalt). Buretele magnetic Apa BEV ºi cea cu POR ridicat acþioneazã la fel ca un burete magnetic într-o formã lichidã. Calitatea ap ei este monitorizatã de un aparat de mãsurare a conductivitãþii . Modelele pentru acasã nu necesitã electricitate. B. Apa BEV ºi micro-apa pot fi preparate în casã. 4. calciu ºi magneziu. diferite extracte din plante. iar tehnologia lor este s upusã legii copyrightului. pentru a ver ifica dacã corespund standardelor BEV. de mai bine de 15 ani nu folosesc nici un alt supliment! Reacþia organismului la administrarea lui poate fi observatã pract ic imediat. Aparatele de producere a apei BEV sunt realizate în SUA. De aceea. E. gestionând nivelul de zahãr din sânge în limite normale. Când intrã încontact cu toxinele corpului. ele se leagã chimic de acestea ºi le ELIMINÃ din sistem. Atunci când l crezi cu oameni obezi trebuie sã fii întotdeauna atent la ameninþarea diabetului. Existã diferite mo dele de aparate. extrem de utile în dinamizarea reacþiilor metabolice (deopotrivã la oamenii sãnãtoºi sau bol navi). ea trebuie pãstratã în propriul ei recipient din sticlã sau din policarbonaþi. VitaLight este un produs racemic folosit în principal pentru densitatea sa mare de minerale racemizate. din apa de la robinet. etc. Sticlele din policarbonaþi pot fi gãsite la dimensiuni diferite (2. Sistemele obiºnuite de procesare ºi purificare a apei nu se comparã nici pe departe cu procedeul BEV. D. BEV este un proces de prelucrare a apei aflat sub incidenþa legii copyright-ului. Deºi puritatea ei este importantã. Capilarele din partea posterioarã a ochilor. Personal. În decursul procesului. ele creeazã vârtejuri de energie pozitivã care DINAMIZEAZÃ chimia celularã ºi stimuleazã metaboli mul prin producþia suplimentarã de ATP din fiecare celulã a corpului. 12 ºi 20 de litri). urechilor ºi capului reacþioneazã favorabil . Acest produs conþine vitaminele A. C. filtrele lor dureazã multã vreme. Grãsimea se diminueazã. El înlocuieºte cu succes zeci de alþi suplimenþi. Sticla ºi policarbonaþii sunt singurele substanþe ca re nu reacþioneazã cu aceastã apã. nu au elemente care trebuie cu rãþate.construcþia muscularã.

Dacã trupului îi lipsesc materiile prime de care are nevoie SAU dacã opereazã în condiþii de excese sistemice. El poate încerca sã oxideze mole culele toxice. DiSorb Aid. ficatul este atât de încãrcat cu pietre încât fluxul de bilã devine limitat. Ele sun atât de puternice încât de multe ori corpul se vede nevoit sã le izoleze ºi sã le înmagazineze într-u depozit de grãsime. ceaiul de 160 . creat special în ace st scop. la majoritatea oamenilor. Nici rinichii nu se descurcã mai bine cu aceste otrãvuri. singura apã pe care o mai consum este apa BEV. Când metabolismul se reduce. aceste reacþii sunt blocate. Evitaþi apa distilatã. Corpul nu dispune decât de trei posibilitãþi de prelucrare a toxinelor din alimente ºi apã. hormonii ºi energia de care are nevoie. Grãsimea ºi reacþiile în lanþ Metabolismul se petrece printr-o serie continuã de reacþii biochimice. care îi ajutã sã se repro ucã ºi sã se rãspândeascã în tot corpul. pentru a se proteja. De altfel. Gustul ei este plat. enzimele. Un ficat SLAB nu poate prelucra aceste molecule ciudate.a actualã. cãci nu este bunã din punct de vedere biologic! Toxinele volatile se concentreazã în aceastã apã. Alimentele nesãnãtoase conþin substanþe chimice radiomimetice. este scumpã ºi reprezintã un veritabil depozit de virusu ri. cãci îi lipsesc catalizatorii. procesul de îmbãtrânire devine accelerat. care imitã hormonii. sã le elimine din sistem sau sã le stocheze într-un NOU strat de grãsime. Paraziþii din ficat se hrãnesc cu aceste câmpuri de energie toxicã.

funcþioneazã! Atunci când efectuaþi o clismã la ficat. dar numai dacã provine din alimente vii. rezolvaþi simultan mai mult de o sutã de probleme ale organismului. De altfel. ci d e restaurarea echilibrului intern. sãnãtoºi ºi sã nu cer iodatã despãgubiri! Mai întâi vã veþi simþi mai rãu! În timpul primelor etape ale procesului de detoxifiere trebuie sã vã aºteptaþi sã vã simþiþi AINTE de a vã simþi mai bine. Nu întâmplãtor. sângele ºi limfa circulã tot mai încet. apoi cele ma ronii. iar pietrele încep sã fie evacuate prin intestine în urmãtoarele 24 de ore. Mai presus de orice. La început sunt evacuate pietrele verzi. în special cel al potasiului. timp în care duceþi o viaþã normalã ºi nu renunþaþi la dieta obiºnuit iu-zisã se face noaptea. Dupã prima clismã mai urmeazã cinci. Procesul este numit metaforic: doi paºi înainte. Orice acþiune indicã însã cã se petrece ceva! Tratamentele colonului ºi clismele vã vor ajuta rapid sã vã s mai bine prin evacuarea deºeurilor. Pastilele cu potasiu NU înlocuiesc potasiul pierdut. Este ne voie de o perioadã de trei sãptãmâni de pregãtire. Ele ºtiu cã obezitatea este un indicator excelent pentru potenþiale daune pe care vor trebui sã le plãteascã. Potasiul eliminã sodiul din celule. Supleþea dobânditã dupã obezitate echivaleazã cu un proces de reîntinerire! Preambul: capitolul urmãtor descrie relaþia care existã între fulgere. vitalita te ºi GRÃSIMEA MARONIE! . peste 75% din beneficii sunt obþinute în timpul perioadei pregãtitoare. având ca efect blocarea procesului de producere a moleculei energetice ATP de cãtre mitocondrii. Pierderea potasiului din organism conduce la o veritabilã invazie a sodiu lui în celule. Circulaþia sângelui ºi a limfei Pe mãsurã ce grãsimea se acumuleazã.Kombucha ºi clismele la ficat ridicã povara care apasã pe aceste organe ºi ajutã corpul sã d escompunã deºeurile ºi sã ardã excesul de grãsime. Cea mai bunã cale de a învinge companiile de asigurãri pe terenul lor este sã fiþi supli. sigur ºi nedureros. Clismele de eliminare a pietrelor la ficat sunt proceduri foarte simple. Procesul este absolut unic. energie. Edemele sunt o confirmare a exist enþei unui EXCES de proteine plasmatice intercelulare. efectuate sãptãmânal. Diureticele Nu folosiþi NICIODATÃ diuretice (pastile pentru eliminarea apei) în scopul reducerii g reutãþii! Diureticele tulburã echilibrul electrolitic. unul înapoi . Oamenii obezi nu au nevoie de diuretice. e de asigurãri folosesc înãlþimea ºi greutatea drept bazã de referinþã pentru primele pe care l ercep. negre ºi roºii.

afectând grav sistemul i munitar. dizolvând totodatã cicatricele tisulare ºi creând þesuturi noi. fãrã nici o excepþie! Siliconul este TIXOTROFIC (migreazã prin inte rmediul proteinelor plasmatice intercelulare în sistemul limfatic). Evitaþi acest ulei în toate formele: atât în dieta alimentarã cât ºi sub formã de implant . care le-au spus cã acestea sunt sigure . nedureroase. Problema siliconului poate fi rezolvatã cu uºurinþã. 161 . Ultima manipulare legatã de implanturile cu silicon absolut sigure este cea legatã de u leiul de soia . nu forþaþi NICIODATÃ sistemul imunitar. TOATE au de suferit. Vezi în aceastã direcþie P chetul informativ. ºi le eliminã din þ turi. Dacã aveþi un asemenea implant. la fel ca ºi cele de metale grele. tocmai pentru cã au avut încredere în experþi . dar trebuie sã luaþi anumite mãsuri! Cap ulele de SOC mãturã moleculele rãtãcite de silicon.Implanturile la sâni: silicon sau soia? Mii de femei suferã din cauza efectelor secundare toxice ale implanturilor de sili con la sâni.

Celulele Schwann sunt situate în sinapsele nervilor sãnãtoºi. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Toate problemele legate de nervi. Înfãþiºarea tinereascã NU ARE EGAL! Ea se traduce printr-o slujbã mai bunã. GH3 regenereazã þesuturile FÃRà nici un fel de efecte secundare. Adãugaþi de asemen niºte GH3 ºi niºte ceai de Kombucha. folosiþi GH3 ºi ceai de Kombucha vechi de 14 zile. Dacã doriþi documentaþia legatã de el. integraþi în viaþa dumneavoastrã ideile din aceastã carte. prin câºtigarea respectului celor din jur ºi prin amplificarea respectului de sine. precum MS. O linie întreruptã seamãnã cu axonul unei fibre nervoase. . procesu încetineºte. GH3+ este un stimulator al celulelor. Dacã doriþi sã vã bucuraþi de o înfãþare tinereascã. mai puternic ºi mai bun decât cel pe re îl aveþi la ora actualã. Aparatul a fost folosit chiar pentru a comunica cu delfinii. Acumulãrile de deºeuri toxice înrãutãþesc ºi m situaþia. iar în cazul oamenilor bolnavi subclinic el poate dura pânã la 12 ani. myasthenia gravis. lupusul. pãrul meu este negru ca pana corbului!). deci ºi obezitatea este legatã tot de aceºtia. Proces ul de îmbãtrânire ºi boala reduc activitatea celulelor Schwann. fibromialgia. Problemele legate de auz ºi cele de învãþare Cunoaºteþi pe cineva care este surd? Existã la ora actualã un nou aparat care le permite surzilor sã audã prin piele. GH3+ ºi ceaiul de Kombucha Corpul uman ar trebui sã se regenereze la fiecare ºapte ani. Este fo arte util ºi în cazul copiilor cu deficit de învãþare sau hiperactivi ºi se gãseºte pe piaþã.Oamenii care se îngraºã continuu Mai bine de jumãtate din populaþia Statelor Unite este obezã. iar noul corp e ste de multe ori mai rãu decât cel vechi! Dacã doriþi ca noul dumneavoastrã corp sã fie mai tânãr. contribuind la transmiterea semnalului de-a lungul axonului. iar pãrul albit revine la culoarea sa lã (la 53 de ani. Petel orate afecþiunilor ficatului dispar mai ales dacã folosiþi cu regularitate creme pe bazã de pr ecursori racemizaþi ai hormonilor. sunaþi ºi cereþi ajutor. Linia maxilarelor îºi recapã forma tinereascã (pe mãsurã ce oamenii îmbãtrânesc. Pielea îºi recapãtã înfãþiºarea tinereascã. linia maxilarelor lor îºi schimbã forma). iar înveliºul de mielinã care protejeazã nervii încep e sã se deterioreze. tr ari ºi SASE. Dacã sunteþi gras ºi doriþi sã redeveniþi suplu. Metabolismul este contro lat de hormoni. asemãnãtoare cu cea pe care o vedeþi în or de cinema. Este folosit în combinaþie cu ceaiul de Kombuc ha vechi de 14 zile pentru regenerarea firelor de pãr ºi pentru repigmentarea acestora.

Diferenþa dintre un om bãtrân ºi un domn bãtrân constã în felul în care se îmbracã ºi aratã doi ..etc. Procesul presupune introducerea unor forme de viaþã pa togene în corpul uman. 162 . sunt provocate de dezechilibrele HORMONALE. întrun ser alcãtuit din proteine strãine. Ele au ajuns atât de o mniprezente încât cei care doresc cu adevãrat sã-ºi pãstreze sãnãtatea trebuie sã înþeleagã natura lor (de tip Jeck e). Vaccinurile ar trebui sã stimuleze organismul sã-ºi producã propriii anticorpi în lupta împo triva unei eventuale infestãri ulterioare. Dilema vaccinãrii Vaccinurile fac astãzi parte integrantã din viaþa occidentalilor.

cu potenþe multiple care sã acopere întregul spectru: de 9x. Mai târziu. Rãspunsul sistemului imunitar la vaccinuri reprezintã un act de au toapãrare al organismului care nu are nimic de-a face cu pretenþiile medicilor. . Dacã aceste substanþe nu sunt neutra lizate ºi eliminate din corp. aceste trupe organizeazã revolte din interior. 100x ºi 200 x. când organismul devine bãtrân ºi bolnav. 30x. întrucât semnãtura lor este strãinã corpului. Charles F. 20x. solic itaþi Pachetul Homeovit (vezi pachetul informativ). M.D. dar printre efectele sale secundare se pot numãra atacurile de cord îndeosebi în cazul copiilor mici. Acest proces NU modi ficã imunitatea deja prezentã sau anticorpii existenþi. sunaþi la (505) 983-1856 s au contactaþi Centrul Naþional pentru Informaþii referitoare la Vaccinuri. ele vor sfârºi prin a se manifesta sub forma unor boli cronice degenerative. Cel mai bine este sã evitaþi vaccinarea copilului dumneavoastrã. Imunitatea naturalã a celulelor nu este tot una cu încercãrile de forþare a producerii d e anticorpi prin vaccinuri. Pentru o documentaþie suplimentarã referitoare la pericolele imunizãrii ºi felul în care le puteþi evita legal pentru a vã proteja copiii. este foarte important sã INVERSAÞI procesul ºi sã eliminaþi câmpurile ergetice ale proteinelor strãine din sistemul dumneavoastrã. Cea mai bunã cale de a combate proteinele strãine introduse în corp de vaccinuri constã în ºtergerea semnãturilor lor. De fapt. dar efectele pe termen lung ale vaccinuri lor nu sunt de naturã sã ne facã sã le susþinem. Vaccinurile creeazã câmpuri electrice statice. Cunoaºterea alungã ignoranþa ºi teama! Homeopatie ºi produse homeovitice Homeopatia poate satisface necesitãþile terapeutice ale acestei epoci mai bine decât or ice alt sistem sau ºcoalã de medicinã . Scopul imunizãrii este unul admirabil. proces care poate fi realizat prin folosirea remediilor homeovit e biogene.Imunitatea ºi anticorpii meritã cultivate. recvenþa lor de vibraþie interfereazã cu sãnãtatea ºi longevitatea prin crearea unor dizarmonii pe nivel le energetice subtile ale organismului. Pentru a afla cum vã puteþi proteja pe dumneavoastrã sau pe copilul dumneavoastrã. Dacã aþi fost vaccinat. ale cãror sisteme imunitare nu sunt încã dezvoltate. Detoxifierea homeoviticã reprezintã un pas crucial în tratamentul bolii ºi al tulburãrilor cronice. pierderea auzului sau apariþia diabetului de tip I. dacã doriþi sã evitaþi MOARTEA. acestea nu fac altceva decât sã introducã în organism trupele inamic e. Menninger.

În acest fel. atunci când mercu rul în forma sa vitalizatã este folosit pentru eliminarea din organism a reziduurilor pe bazã de mer cur. Cauza este remediul. Acest suport ajutã la intensificar ea capacitãþii înnãscute de vindecare a corpului printr-o mai bunã vitalizare a acestuia. ele trebuind mai degrabã încurajate decât suprimate. un corp bolnav! Transferul de rezonanþã cãtre toxine se petrece atunci când substanþa vitalizatã (vitic) est e similarã (homeo) cu cea mai puþin activã. toate substanþele vitalizate ascultã de leg ea similitudinilor (homeovitice). Vitalizarea fortificã amprenta energeticã a unei substanþe printr-o serie armonioasã de diluþii ºi diviziuni menite sã amplifice rezonanþa sa (frecvenþa de vibraþie). potrivit cãreia ceva nu poate fi vindecat decât de ceva similar . Acest principiu este aplicat. printr-un proces de rezonanþã ºi transfer.Homeopatia susþine cã simptomele bolii reprezintã o expresie naturalã a procesului de vi ndecare. astfel încât energia sã poatã fi tr feratã de la substanþa vitalizatã cãtre o substanþã sau un sistem mai puþin active spre exemplu. Cercetãrile recente în domeniul homeopatiei au condus la îmbogãþirea remediilor tradiþionale cu un suport biogen ºi nutritiv (homeovitic + bio + nutritiv). 163 . spre exemplu.

eu nu sunt . albastre ºi aurii. Remediile homeovite amplificate. Acolo unde este moartea. asigurã suportul biogen ºi regenerarea celu larã. moartea dispare. de 9x. Remediile homeovite NU sunt disponibile în magazine.Transferul de energie de la substanþa vitalizatã la toxine accelereazã procesul de vin decare ºi reduce stresul asupra rezervelor de energie vitalã ale organismului. nu CAUZA unei descãrcãri masive de energie electricã. Evenimentele care s-au produs înaintea cutremurului au coresp uns întru totul predicþiilor marelui vrãjitor al ºtiinþei Nicola Tesla (1865-1942). Clãdirile ºi obiectele ar urma sã aibã o aurã verde-albãstruie în jurul lor.000 de persoane. Tesla afirmase cã cutremurele pot fi create prin manipularea unor cantitãþi masive de ENERGIE electricã! Tesla a enumerat printre efectele care prezic un cutremur existenþa unei atmosfere puternic ionizate. Epicur În anul 1976. roºii. Peking. 30x. a suferit din cauza unui cutremur masiv de pãmânt care a ucis 650. 20x. tratând problemele de sãnãtate pe nivelul lor subtil (solicitaþi pachetul homeovitic). 100x ºi 200x. Dimineaþa devrem pe cerul din zona epicentrului vor putea fi vãzute lumini multicolore. 164 . capitala Chinei. dar pot fi comandate prin poºtã ºi sunt foarte eficiente în urmãtoarele tulburãri: · Dependenþa de alcool · Alergeni · Dependenþa de tutun · Infectarea cu bacterii · Infectarea cu virusuri · Intoxicarea cu substanþe chimice · Probleme ale dinþilor · Infectarea cu fungi · Infectarea cu ciuperci · Intoxicarea cu metale · Infectarea cu paraziþi · Radiaþii · Stres · Muºcãturi de pãianjen · Aditivi · Nematode · Stres acut · Suport de sistem · Curãþarea sistemului 24 Grãsimea maronie Acolo unde sunt eu. Cutremu rul ar fi în acest caz EFECTUL. prezentate sub forma unei soluþii unice de potenþe mu ltiple amestecate.

.

corpul electric aparþine lumii cu pa tru dimensiuni o lume electricã invizibilã. este util sã înþelegem SURSA de bioelectricitate care ne ne înviaþã. Spre exemplu. Ea reprezintã un câmp energetic gene rat care emanã din corpul fizic. Noi extragem energie electricã din depozitele corpului atunci când avem nevoie de ea . AMBELE sunt expresii ale energiei electrice. Aura noastrã aparþine ºi ea lumii cu patru dimensiuni. Evenimentul coincide cu începutul unei noi forme de viaþã. În acea clipã sunt descãrcaþi nu mai puþin de 480. care înmagazineazã electricitat ea ºi care o poate genera. Înþelegerea ei reprezintã una din cheile tinereþii fãrã bãtrâneþe! Corpul electric Corpul poate fi privit ca o baterie din carne ºi oase. þiparii elect rici ºi alte creaturi marine emit suficientã electricitate pentru a lumina întunericul nopþii.000 de volþi de ele itate (da.Fulgerele pe care le vedem pe cer ºi aºa-numitul corp bioelectric au foarte multe în c omun. Energia generatã trebuie sã aibã o sursã. Corpul fizic reprezintã energie condensatã (sau luminã îngheþatã). Descãrcarea de electricitate coaguleazã suprafaþa exterioarã a ovulului ºi previne penetra rea ei de cãtre un alt spermatozoid. Gândiþi-vã la spectacolul electric care se produce atunci când spermatozoidul uman intrã în ovul ºi îlfertilizeazã. este un eveniment electric de proporþii masive care genereazã o nouã viaþã! Moartea este tot un eveniment el ectric dar de sens contrar . care poate fi vãzutã ºi at l aparþine lumii tridimensionale. Starea de apogeu a sãnãtãþii depinde de capacitatea corpului bioelectric de a ge nera ºi de a stoca ENERGIA electricã! Noi depindem de o sursã de combustibil. ceva care sã o producã. aþi citit bine!). Pe de altã parte. iar metabolism ul înceteazã. dar care existã totuºi. Ne ntereseazã aceastã sursã deoarece energia DEFINEªTE procesul de îmbãtrânire. sau chiar pentru a ucide un om. de un sistem de stocare ºi de unul de transmisie care sã distribuie energia noastrã. inclusiv capacitatea sau incapac itatea de control al acestui proces. Existã o meduzã care nu reprezintã altceva decât o masã de protoplasmã transparentã. precum ºi de o metodã de a controla fluctuaþiile acest ei energii. Energia bioelectricã este varianta corporalã a fulgerului! Fulgerul bioelectric! Animalele produc descãrcãri electrice asemãnãtoare fulgerelor. dar care poate ucide orice vietate care intrã sub umbrela sa de tentacule. Altfel sp us. printr-o descãrcare MASIVÃ de el ectricitate. Energia este puntea dublã care uneºte tinereþea de bãtrâneþe. Atâta vreme cât ne aflãm pe pãmânt. prin care energia spiritului se întoarce de unde a provenit.

iar în cele din urmã înceteazã complet. Gluc oza este combustibilul 165 . cãdem î -un deficit total sau parþial de energie.ºi o înlocuim prin odihnã. La origini. fun cþiile organelor vitale ºi producþia energiei ATP încetinesc. Un cadavru descompus este un exemplu perfect de deficit total. Procesul de îmbãtrânire este oversiune prescurtatã a acestuia! Îmbãtrânirea reprezintã o con mare a PIERDERII de vitalitate electricã. Aceste douã cuvinte descriu forma pe care o au. ºi nu li s-a dat numele actual decât în anul 1935. Odatã pierdut controlul asupra mediului intern. Ele sunt cele care proceseazã glucoza ºi produc mol ecula de energie numitã adenozin trifosfat (ATP). Numele de mitocondrie derivã de la substantivele greceºti mitos fir ºi chondros grãunte. Ea nu este altceva decât o moarte lentã. Dacã nu reuºim sã restabilim echilibrul electric. NU funcþiile lor. Mitocondriile Mitocondriile sunt bacterii care locuiesc în celulele tuturor animalelor. Au fost observate pentru prima oarã prin microscop în jurul anului 1800. În cele din u rmã s-a descoperit cã ele reprezintã SURSA noastrã de energie bioelectricã! Viaþa ar fi imposibilã fãrã mitocondrii. detoxifiere ºi alimentaþie. Nu au fost însã identificate în mod oficial drept o rganisme vii . Energia ATP este sinonimã cu forþa vieþii. mitocondriile au fost considerate deºeuri saucorpusculi existenþi în interiorul celulelor. capabile sã ducã o existenþã independentã.

Definiþia ºtiinþei referitoare la procesul de îmbãtrânire se focalizeazã asupra extensiei oaselor lungi. Imediat ce am atins momentul de apogeu anabolic. care conþine instrucþiuni genetice. celulele convertesc glicogenul în glucozã. Activitatea mitocondriilor stã la baza anabolismului acel proces de construire ºi re paraþie a þesuturilor corporale. capacitatea de a-ºi produce propriii hormoni ºi schema de utilizare). Anabolismul este o premisã a tinereþii ºi se opune catabolismului . spre deosebire de res piraþia externã. Ea este însã incomple . Când funcþia mitocondriilor devine limitatã. iar mitocondriile oxideazã glucoza printr-un proces numit glicolizã. Mitocondriile controleazã procesul de îmbãtrânire Mitocondriile sunt SIMULTAN generatoare de energie ºi baterii de stocare a energie i. deoarece se petrece în interiorul celulelor. Mitocondriile se reproduc singure. viaþa înceteazã. Mai sunt cunoscute ºi sub numele de uzina electricã a celulei. El este cel care ne menþine în viaþã. ATP-ul mitocondrial este o energie pozitivã. Acest lucru este important de reþinut! Ele NU d epind de gazdele lor. Discurile creºterii Linia de demarcaþie pe care o pune ºtiinþa medicalã între tinereþe ºi bãtrâneþe are drept cri xtensia oaselor lungi. Au propriul lor cod ADN (gândiþi-vã la ADN ca la un soft de programare celularã. deºi locuiesc în celulele noastre ºi sunt influenþate de mediul intern. itã ºi respiraþie internã. Acestea din urmã CONTROLEAZÃ respiraþia celularã aerobã. în urma cãruia rezultã ATP-ul.care o produce. Conversia grãsimilor corporale în energie se produce la nivelul ficatului. iar bãtrâneþea devine o realitate. care are loc la nivelul plãmânilor. Creº at în mod oficial. creºterea ºi reparaþia þesuturilor încep sã încetineascã. la fel ºi producþia de en au cea de hormoni. Sãnãtatea ºi vitalitatea scad. ºtiinþa afirmã cã am trecut pragul cãtre zona crepuscularã dintre tinereþe ºi bãtrâneþe. Acest eveniment se produce de regulã între vârstele de 18 ºi 22 de ani. Când discurile creºterii dintre diafize ºi epifize (cele douã capete ale oaselor lungi) se închid . Exerciþiile aerobice ajutã celulele funcþionale ale ficatului (hepatocitele) sã producã enzimele care CONVERTESC grãsimea în g lucoza care urmeazã sã fie arsã de mitocondrii. Atunci când nevoie de energie. Pe mãsurã ce îmbãtrânim. Ele convertesc energia din alimente în electricitate metabolicã. efectele pot fi vãzute în oglindã. Ea este înmagazinatã în ficat ºi în muºchi sub formã de glicogen. Când producþi e energie nu mai face faþã nici mãcar cerinþelor minime ale corpului. orientatã cãtre dreapta. anabolismul face loc catabolismului.

tã. În aceste zone se produc miºcãri ample ale fluidului limfatic. nu extensia oaselor lungi. este important CUM pot fi ajutate mitocondriile. TIMPUL este controlat de prietenii noºtri. care p oate fi acceleratã sau inversatã la voinþã. Zonele de transpiraþie Zonele prin care corpul transpirã sunt generatoare de cãldurã ºi locuri prin care sunt e liminate toxinele. 166 . esenþi ale pentru o stare bunã de sãnãtate. Abordarea noastrã are în vedere creºterea ºi repararea perpetuã a þesutu . Îmbãtrânirea ºi trecerea TIMPULUI bioelectric înseamnã u. Dacã dorim sã inversãm procesul de îmbãtrânire ºi sã oprim trecerea timpului. Atunci când mitocondriile nu mai pot produce suficient ATP pentru a acoperi necesi tãþile corpului de creºtere ºi reparaþii. mitocondriile. Definiþia noastrã se focalizeazã asupra trecerii de la anabolism la catabolism. Concentraþiile de mitocondrii în aceste zone confirmã relaþia care existã între funcþia mitoc ndrialã ºi eliminarea ENERGIEI deºeurilor. noi îmbãtrânim.

încãlcând astfel principiile stabilite de dr. Nodulii limfatici înmagazineazã câmpurile energetice toxice ºi n u le elibereazã decât atunci când corpul le poate elimina. Ea NU reprezintã o mãsurã a deficienþelor din organism. Analiza pãrului Analiza pãrului mãsoarã EXCESELE care sunt eliminate de organism. care reprezintã doar o e nsie a pielii) nu funcþioneazã eficient ºi cã o anumitã cantitate periculoasã de mercur este pãstratã în þesutu eþi: deficienþele NU existã! Singurul lucru deficient în exemplul nostru este gândirea limitatã ºi opacã a uno r practicanþi ai medicinii alternative. Analiza pãrului ºi a celulelor sângelui nu reprezintã DECÂT un instrument de observare ºi nu ar trebui folositã NICIODATà pentru a prescrie remedii. Este posibil ca acest metal sã pr vinã din plombele dinþilor sau din dieta alimentarã. A devine cu uºurinþã posibil prin folosirea capsulelor SOC. Pãrul reprezintã una din modalitãþile organismului de eliminare a energiei toxice. altminteri extrem de util. Printre ele se numãrã gestiunea toxinelor ºi recircularea fluidelor extracelulare. ci nu mai a exceselor. Din pãcate. sistemul limfatic reprezintã principalul sistem proteic de comunicare al corpului. Guenther Enderlein încã acum mai bine de un secol în ceea ce priveºte analizele de laborator. precum cea inghinalã. lucru complet neadevãrat. Funcþiile sistemului limfatic sunt multiple. Acest lucru este benefic! ªtim cel puþin cã trupul nostru eliminã mer curul. Încã ºi mai important. are la bazã premisa FALSà potrivit cãreia noi suferim din cauza deficienþelor. a pa . deºi avem dinþii plom Ceînseamnã acest lucru? Înseamnã cã pielea noastrã (inclusiv pãrul. Nodulii limfatici su nt generatoarele electrice ale acestuia. Pãrul corporal se gãseºte în zone de înaltã toxicitate. Folosirea greºitã a acestui instrument.Sistemul limfatic reprezintã autostrada electricã a cancerului. care folosesc analiza pãrului ºi a celulelor sângelui pentru a p rescrie diferite remedii. dar LA TIMPUL TRECUT. Indiferent care este sursa lui. cãci noi NU suferim niciodatã din cauza deficienþelor. pielea capului ºi a feþei. organism ul excretã mercurul prin intermediul pãrului. care creºte repede ºi îºi pãstreazã culoarea naturalã. Analiza pãrului indicã starea organismului. Sã spunem însã cã analiza pãrului NU indicã nici o cantitate de mercur. a ceaiului de Kombucha. Sã spunem cã analiza indicã faptul cã pãrul conþine mercur. subsuoare. Deficie nþele sunt una din capcanele amãgitoare ale acestui secol! Orice om îºi doreºte un pãr sãnãtos. analiza la microscop a celulelor din sânge este folositã frecvent pentru a prescrie remedii. Un exemplu ilustrativ în acest sens îl reprezintã u mflarea amigdalelor. braþ picioare. Cei mai numeroºi noduli limfatici se gãsesc în zonele de trans piraþie ale corpului.

obþinem 167 . a amestecului mãcinat de Yucca (Yucca Herbal Blend) ºi a celorlalte produse de care am discutat pânã acum. Volumul ovulului este de 1.000 de volþi care se produce contribuie deopotrivã spermatozoidul ºi ov ulul. Într-o altã ordine de idei. altul de dimensiuni reduse. cât mai multã apã cu POR ridica t. la descãrcarea electricã de 480. Descãrcarea electricã a ovulului este de numai 0. Atunci când un spermatozoid fecundeazã ovulul. clismele de eliminare a pietrelor la ficat. precum ºi folosirea regulatã a rolerului limfatic Biogen. stocate ºi utilizate cele mai mari cantitãþi de ATP. aceasta fiind zona în care sunt necesare. Pãrul sãnãtos este direct legat de cantitatea de grãsime maronie ºi de nivelul de activita te a mitocondriilor de la nivelul scalpului.0002 microni. Dacã împãrþim mãrimea ovulului la cea a sperma tozoidului. a tabletelor PAC ºi VitaLight. Ambele celule sunt corpuri energetice.19 volþi.157 de ori MAI MARE decât cea a ovulului! O diferenþã enormã! Diferenþa nu se opreºte însã aici.263.stilelor de GH3. sperma este nevoitã sã facã o cãlãtorie foarte lungã pânã în tubu piene ale femeii pentru a fecunda ovulul. Insectele. pãsãrile ºi sperma Insectele ºi pãsãrile conþin mari concentraþii de mitocondrii în zona muºchilor responsabili e zbor. unul de dimensiuni foarte mari.760. curãþarea intestinelor. în timp ce cea a spermatozoid ului este de 25. în timp ce cel al spermatozoidului este de numai 212 microni. folosindu-se în acest scop de aceeaºi putere a mitoc ondriilor. Baza cozii spermatozoizilor este saturatã cu mitocondrii. La fel de utile sunt exerciþiile fizice.

în timp ce oamenii care îmbãtrânesc prematur precum femeile care ng la menopauzã la începutul anilor 30 suferã de o senzaþie de frig. discurile de creºtere din oasele lungi se închid.un raport de 83. iniþiind procesul de regenera re. Procesul de îmbãtrânire nu este aºadar decât o pierdere a funcþiilor organelor vitale. Într-o nouã etapã.809! Aceste diferenþe între mãrimea fizicã ºi sarcina electricã genereazã des carea celor 480. Ea îi permite corpului bioe lectric sã se vindece. cãci trupurile lor se af lã sub presiune. numãrul de mitocondrii ºi nivelul lor de activitate sunt foarte ridicate. Toþi cei care au aceastã sen aþie de frig interior trebuie sã ºtie cã problema lor este de naturã HORMONALÃ. Mitocondriile produc uriaºa cantitate de energie de care au nevoie copiii pentru a creºte atât de mult în numai câþiva ani. Odihna. Dincolo de pragul apogeului anabolic. ceea ce permite apariþi a bolii (inclusiv a doctorului. dubla tã de dezechilibre hormonale ºi de o toxicitate a þesuturilor. La fel este ºi nivelul de GRÃSIME MARONIE (despre care vom discuta în continuare pe scurt). Aºa se explicã de ce c opiii ºi oamenii tineri au sângele cald. omul experimenteazã o schimbare a nivelului energetic ºi îºi în cepe coborârea cãtre bãtrâneþe CU EXCEPÞIA CAZULUI în care acceptã sã preia controlul asupra propriei sale vieþi asume responsabilitatea pentru starea pe care o are. Nu este însã obligatoriu sã trãim a stfel! Procesul de îmbãtrânire este uºor de prevenit ºi de inversat. Când ajung la starea de adult. rezervele de ATP se reduc. cancer. el are nevoie de odihnã! Oamenii tineri ºi cei bolnavi au nevoie de foarte multã odihnã. iar creºterea lo r fizicã se opreºte. odatã cu dispariþia din sistem a grãsimii MARONII. Atunci când cineva se îmbolnãveºte de gri pã. eliberând ºi redirecþionând energia ATP cãtre procesele metabolice critice. Pe mãsurã ce corpul bioelectric devine toxic ºi dezechilibrat din punct de vedere horm onal. detoxifierea ºi boala Odihna face parte integrantã din procesul de regenerare. etc. ei trec prin acele oscilaþii ale energiei pe care le numim sãnãtate ºi b oalã. Apoi. . Pe mãsurã ce cresc. producþiamitocondrialã de ATP se reduce. este evident cã organismul nu dispune de suficientã energie pentru a vi ndeca trupul ºi pentru a-ºi continua activitãþile normale.000 de volþi. hepatitã. pãstrându-ºi cãldura chiar ºi atunci când afarã este frig. pe care noi o numim fulger bioelectric! Naºterea La naºtere. Bolile nu sunt altceva decât crize de vindecare. multiplicarea mitocondri ilor scade ºi ea. care are acum posibilitatea de a pune un diagnostic). de aceea.

Pe mãsurã ce numãrul de mitocon drii creºte. care o iau lit eralmente la vale pe partea catabolicã a piramidei. cu acumularea în þesuturi a deºeurilor acide. Pentru a putea restaura nivelul energetic ºi vitalitatea corpului. mitocondriile A U NEVOIE de asistenþa noastrã. a activitãþii mitocondr iale. Procesul de îmbãtrânire se accelereazã direct proporþional cu reducerea respiraþiei celulare. Ele îºi sporesc automat numãrul ºi activitatea dacã ne facem datoria de a elimina d in sistem deºeurilemetabolice ÎN EXCES. Am asistat cu toþii la acest pr care se produce uneori într-un timp uluitor de scurt cu pãrinþii sau cu prietenii noºtri. Dacã mitocondriile nu reuºesc sã revinã la nivelul lor de activitate anterior. Încetinirea metabolicã conduce la un efect de platou.Dacã forþãm organismul sã lucreze în condiþii de mare stres indiferent dacã este vorba de o alã diagnosticatã sau de un stres mental noi epuizãm cantitatea de ATP mitocondrial care a r trebui sã fie folositã pentru detoxifiere ºi vindecare. dacã ne echilibrãm hormonii ºi dacã ne hrãnim cu SUPE -ALIMENTE. noi trece m printr-un fel de barierã a timpului ºi experimentãm procesul de îmbãtrânire. cu dezechilibrele hormonale ºi cu blocarea fluxului de b ilã datoritã pietrelor de la ficat. Multiplicarea mitocondriilor implicã dublarea ADN-ului ºi a materialului genetic. pe ntru ca dintr-o singurã bacterie sã fie create douã. Acest proces este numit mitozã. cantitatea de ATP produsã de ele se mãreºte la rândul ei. 168 .

potrivit cãreia deteriorarea neuronilor cerebrali ºi a fibr elor nervoase din organism este direct legatã de creºterea consumului de bãuturi rãcoritoare. Acest fluid NU este steril. Una dintre ele este c lorura de sodiu. Cu cât co nsumãm mai mult sodiu . Mineralele ionizate marine racemizate reprezintã un rãspuns mult mai corect la deficitul de electroliþi. plasma fluid). a metale lor grele (de tip mercur).Sodiul ºi deºeurile Îmbãtrânirea. acolo unde o ve gãsi pe una. am o bãnuialã fermã. Aceastã abordare este greºitã. Potasiul este fratele geamãn al sodiului. noi ingerãm o ca titate de sodiu ÎN EXCES. Substanþele toxice sunt foarte variate. sau din sânge. precum cea din fluidele intercelulare aflate în spaþiile dintre celule. În societatea în care trãim este imposibil sã ingerãm prea puþin sodiu. inversarea procesului de îmbãtrânire din Pachetul informativ). ÎN AFARA membranelor celulare (în fluidul extracelular) nu rãmâne decât cantitate redusã de sodiu. Existã însã foarte mu eni care suferã de simptome asociate cu un nivel redus de electroliþi. dezechilibrând astfel balanþa acestor gemeni . Este un fluid dinamic ºi viu. În cazul bolnavilor de Alzheimer putem adãuga ºi inactivitateacreierului datoratã privitului în exces la televizor ºi a reduceri i lecturilor. citiþi secþiunea Învingerea bolii Alzheimer. El este folosit în interiorul celulei.) modificã dramatic pH-ul sângelui ºi al fluidului limfatic. Pentru a afla mai multe în legãturã cu acest subiect. Un corp sãnãtos pãstreazã un raport echilibrat între sodiul ºi potas ingerat. le veþi gãsi ºi pe celelalte. ºi trebuie considerate ca fiind la fel de toxice ca ºi alcoolul. sodiul devine o otravã. Eliminarea efectului Rouleau (vezi pag. Personal. Clorura de sodiu (sarea de bucãtãrie) are o importanþã particularã pentru discuþia noastrã le atã demitocondrii. aºa cum se predã de regulã în ºcolile de medicinã. precum ºi a acumulãrii de toxine acide în þesuturi. El este însã ºi un conservant. Atunci cândmâncãm însã alimente devitalizate ºi excesiv procesate. DAR CEEA CE ESTE ÎNCÃ ªI MAI IMPORTANT. iar profilul sãu energetic poate fi cu uºurinþã modificat datoritã stresului ºi sub influenþa dietei. Fluidul intercelular este alcãtuit din proteinele aflate în plasma sângel ui ºi se gãseºte în vasele de sânge. xxx) din sânge poate fi foarte uºor obþinutã cu ajutorul mi neralelor marine racemizate. Sodiul e ste un electrolit. excesele hormonale care afecteazã în mod dramatic celulele Schwann ºi înveliºul de mielinã careprotejeazã fibrele nervoase. dar o cantitate insuficientã de potasiu. În condiþii normale. Bãuturile rãcoritoare (de tip cola. cãci nu þine cont de ch estiunea EXCESULUI de toxicitate. Medicina convenþionalã sol icitã o creºtere a consumului de sodiu în aceste cazuri. mai exact în citoplasmã (cyt celulã. În exces. El conduce electricitatea atunci când se aflã într-o soluþie. toxicitatea ºi catabolismul sunt ca niºte boabe într-o pãstaie. etc.

El joacã un rol important în ciclul menstrual. cu atât mai mare este pierderea de potasiu din celule. Sodiul afecteazã de asemenea ech ilibrul hormonal. în 169 . vitalitatea dispare ºi pe mãsurã ce deºeurile met abolice se acumuleazã. organismul nu permite decât unui numãr mic de ioni de sodiu sã pãtrundã interiorul celulelor. acest proces devine însã imposibil. care sunt necesari în altã parte în corp. RENUNÞAÞI la sare În condiþii normale. O dietã dezechilibratã SILEªTE organismul sã fure potasiu din celule. Când ionii de sodiu invadeazã celulele.ºi cu cât acumulãm mai multe deºeuri acide. De aceea. Dacã toate sistemele sale sunt funcþionale. Aceastã legitate este datã peste cap dacã celulele sunt nevoite sã renunþe la o parte din cantitatea de ioni de potasiu de care dispun. Sodiul în exces poate atrage dupã sine chiar moartea. el îºi poate produce singur subs tanþele de care are nevoie. activitatea mitocondriilor este blocatã. Corpul nostru depinde de acel proces pe care l-am numit alchimia biologicã pentru a-ºi acoperi nevoile metabolice. Fiecare ion de po tasiu care pãrãseºte celula este înlocuit cu un ion de sodiu. EXCESUL de sodiu permite cu uºurinþã înlocuirea potasiului. pentru a se putea menþine în viaþã. Ionii de sodiu ºi de potasiu sunt încãrcaþi cu o sarcinã electricã pozitivã ºi nu diferã prea ca mãrime. În condiþii de exces.

iar omul ajunge numai piele ºi oase. Încã ºi mai bine ar fi dacã aþi folosi plante cultivate în grãdina personalã. Dacã veþi urma procedurile descrise în continuare. Aceastã retenþie a apei es te comunã în zonele situate la extremitãþi (mâini. Mai bine dizolvaþi puþinã sare într-un pahar cu apã ºi adãugaþi-o la reþetã. picioare. într-o stare foarte criticã. Invazia sodiului în celule reprezintã echivalentul tãierii curentului electric în Jurass . al cãror corp cheleºte complet (în special picioarele).organism se instaleazã boala. Medicina alopaticã forþeazã eliminarea fluidelor în EXCES din organism cu ajutorul diure ticelor. Masele canceroase exportã ener negativã (vezi pagina xxx). Edemele înseamnã ceva mai mult decât o simplã retenþie a apei. al unei slabe funcþionãri a inimii ºi al unei înceti niri a bunei funcþionãri arinichilor. Efectele sãrii sunt insidioase. Pe mãsurã ce toxicitatea organismului creºte. Tumorile ºi masele canceroase se înconjoarã cu un þesut saturat în ioni de sodiu. În decursul procesului. ca sursã alternativã de combustibil. Nu folosiþi niciodatã cantitatea de sare pe care o solicitã reþe tele de bucãtãrie. glezne ºi tãlpi). Tumorile canceroase importã ºi condenseazã energia toxicã. N u dorim sã spunem cã sodiul este singura cauzã a cancerului. Cancerul reprezintã un câmp de energie extrem de puternic într-un mediu saturat cu sod iu. Alte semne ale p esului sunt apariþia ciupercilor sub unghiile de la picioare ºi neregularitãþile tãlpilor. Când rãmâne fãrã aceste rezerve. Reducerea pãrul corp oral este un semn evident cã organismul se aflã pe o pantã descendentã. folosind minerale marine racemizate. greu ea persoanei se prãbuºeºte peste noapte. foarte bogate în ioni mine rali ºi care nu au deloc nevoie de sare. Ele reprezintã un SEMN al unu i exces de proteine plasmatice toxice în þesuturi. Pãrul este un canal crucial pentru d etoxifierea corpului. dar este cu siguranþã unul din principalii fac tori contributori. Eliminaþi sarea de la masã. PAC ºi sparanghel racemizat (Aspar -Max). pãrul corporal se rãreºte. Vârstnicii ºi suferinzii de boli degenerative acumuleazã cantitãþi MASIVE de toxine în organ ismul lor. iar corpul este forþat sã îºi auto-digere propr iile proteine musculare ºi propriile grãsimi. Acest lucru este co mun printre oamenii în vârstã. pentru a obþine orit. Rezistenþa pielii la deformaþii dispare ºi se instaleazã edemele. el va începe din nou sã creas cã (pe întregul corp). iar celulele canceroase nu iubesc nimic mai mult d ecât un mediu bogat în sodiu. Nu folosiþi NICIODATà diuretice în cazul edemelor! Înl ocuiþi aceste medicamente cu detoxifierea þesuturilor. potasiul se pierde. Acesta este mediul în care se produce auto-canibalismu l (audo-digerarea proteinelor muºchilor).

ic Park. 32. genunchi rãniþi. dinozaurii naturii virusurile cancerului SE ACTIVEAZÃ ºi preiau controlul asupra ADNului ºi ARN-ului. Dacã vã înþepaþi degetul iar în locul ciupiturii nu apare o perlã distinctã de sânge. Polarizarea celularã ºi activarea mitocondriilor pot fi cu uºurinþã stimulate cu ajutorul maºinii Chi Gong. multiplicându-se în interiorul celulelor. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã ºi mineralele marine racemizate sunt EX TREM DE eficiente în procesul de detoxifiere a sodiului. atunci aveþi probleme serioase. 256. a inductorului de ATP ºi a Inductorului Limfatic. Virusurile nu pot prolifera în celulele noastre DECÂT dacã sistemul nostru de apãrare es te sabotat. de spat e sau de sinusuri. Sodiul trebuie ELIMINAT din celule ºi înlocuit cu potasiul.). etc. 4. 16. de un roºu ST . Când nu mai existã electricitate. Reþineþi. Existã numeroase cazuri în care aparatele amintite mai sus au vindecat dureri de dinþi. noi devenim propriii noºtri sabotori! Apa BEV. se multiplicã ºi produc ATP! Repolarizarea celularã precede întotdeauna producerea de ATP. nu închis. dacã sângele se scurge pe deget sau nu curge deloc. ia r detoxifierea este 170 . 128. Înþeparea degetului reprezintã o metodã foarte eficientã de stabilire a stãrii generale de sã ate. Rata lor de proliferare este ex ponenþialã (2. 8. fiind solvenþi PERFECÞI datoritã potenþia lului de oxidoreducereridicat pe care îl au. Incluzând sarea în dieta noastrã alimentarã. Sarcina lor este aceea de a elimina organismele slabe din n aturã. Þesuturile inflamate ºi deteriorate ºi înc heieturile rigide se vindecã rapid dacã activitatea mitocondriilor este acceleratã. Atunci când sodiul din celule este înlocuit cu potasiul. 64. mitocondriile devin mult ma i active. Ele transportã sodiul în exces ÎN AFARA cel ulelor ºi a corpului. iar generatoarele care produc aceastã energie sunt mitocondriile. vindecarea este u n proces care necesitã energie.

sau TAM. iar alþii scheletici. Oamenii sãnãtoºi au o concentraþie de TAM mult mai mare decât a oamenilor bolnavi. adicã de producerea de cãldurã în absenþa tremuratului. Deºi include cuvântul adipos . sp re deosebire de TAA. În mod oficial. constatãm cã ele sunt alcãtuite din: termo cãldurã. slabi. TAM nu se amãnã deloc cu ruda sa mai bine cunoscutã. vã propun sã analizãm procesul fiziologic numit hiperfagie ter mogenicã. cu atât mai suplu veþi fi ºi cu atât mai mare va fi energia de care dispuneþi ! Pentru a înþelege mai bine acest fenomen. Pielea japonezelor care trãiesc din scufundãri marine conþine concentraþii mari de TAM. sau TAA (grãsimea normalã). Creºterea procentajului de TAA în organism se face direct prop . oamenii supli au o concentraþie mult mai mare de TAM decât cei graºi. fagie care consumã (mãnâncã). TAM este considerat responsabil pentru termogeneza fãrã tremurat . aceste þesuturi sunt extrem de active. Ea ne ajutã sã înþelegem de ce unii oameni sunt graºi. În schimb. lucru c are le ajutã sã suporte ore întregi temperatura redusã a mediului submarin. TAM genereazã foar te mult ATP. Grãsimea maronie ºi mitocondriile Grãsimea maronie este direct asociatã cu vitalitatea ºi cu procesul de regenerare. TAM este intens vascularizat. din punct de vedere biologic. La fel. Douã elemente contribuie la acest lucr u: concentraþia ridicatã de TAM ºi dieta lor bogatã în alimente cu o energie orientatã cãtre dreapta. þesutul adipos alb. Oamenii bolnavi subclinic sau care suferã de boli degenerative au concentraþii redus e de TAM! La fel. genic legat de produc re/generare. oamenii tremurã în timpul sau imediat dupã un accident grav). Dacã analizãm aceste cuvinte. etc.obligatorie. Copiii au concentraþii mult mai mari de TAM prin comparaþie cu adulþii. La fel. Sângele prea fluid ºi închis la culoare este un precursor al cancerului ºi indicã prezenþa efectului Rouleau. hiper peste medie. nici în ceea ce priveºte forma. obezii nu dispun de concentraþii ridicate de TAM. Culoarea maronie se datoreazã acumulãrilor masive de mitocondrii. Cu cât aveþi o conce ntraþie mai mare de TAM. În mod oficial. Tremuratul este o funcþie normalã a corpului care face parte integrantã din procesul de generare a cãldurii în condiþii de frig sau de stres foarte p uternic (de pildã. bolnavi. TAM a fost d escoperit relativ recent. De aceea. nici în ceea ce priveºte funcþiile sale. oameni i care trãiesc ºi lucreazã într-un climat rece au mult mai mult TAM decât cei care trãiesc într-un climat ma i cald. plini de energie . ei au o concent raþie foarte mare de TAA (þesut adipos alb). grãsimea maronie este numitã þesut adipos maroniu.

a unui râu sau a unui lac (ori pur ºi simplu în piscinã). De asemenea. Dupã baie. pierderea de TAM în rândul femeilor (d ar ºi al bãrbaþilor) este epidemicã! Simptomele premenopauzale apar astãzi cu 20 de ani ÎNAINTEA instalãrii m enopauzei ca atare! Simptome care altãdatã apãreau în jurul vârstei de 50 de ani sunt deja evidente la multe d in femeile care nu au împlinit 30 de ani. cãci acest lucru poate provoca o paralizie temporarã sau c iar moartea. În societãþile industriale. Alergaþi. cum sunt Statele Unite. cu apariþia problemelor hormonale ºi cu acumularea de toxine în or ganism. pierderea de TAM se accelereazã. vitalitatea scade.orþional cu descreºterea procentajului de TAM. FÃRà NICI UN FEL DE PERICOL. iar procesul de îmbãtrânire avanseazã dramatic. Semnele ºi simptomele îmbãtrânirii apar într-o relaþie direct proporþiona reducerea concentraþiei de TAM. Folosirea precursorilor racemizaþi ai hormonilor stimuleazã producerea de TAM ºi inver seazã simptomele menopauzale ºi andropauzale la AMBELE sexe. obezitate a devine o problemã. faceþi plimbãri prelungite ºi munciþi în grãdinã în zilele friguroase de iarnã. faceþi un duº RECE CA GHEAÞA! 171 . Clismele la f icat. Nu intraþi însã prea brusc în apã. Aceastã spiralã escendentã începe de regulã pe la mijlocul anilor 20. Înotaþi cu regularitate în apa rece a oceanulu i. cel mai târziu la începutul anilor 30. Obezitatea este unul din cele mai evidente SEMNE de încetini re a procesului metabolic. îmbrãcaþi cât entru a stimula producerea de TAM ºi fortificarea sistemului imunitar. antre namentul la frig este EXTREMDE benefic. exerciþiile aerobice ºi masajul limfei sunt la fel de importante. de acumulare a EXCESELOR ºi de dezechilibru hormonal. Dupã depãºirea momentului de apogeu anabolic.

încãlzeºte corpul cãruia îi este frig. fãrã sã þinã cont de condiþiile de mediu. Pentru pacient.Terapia mea favoritã constã în practicarea exerciþiilor aerobice în aer liber. Dar mai presus de orice. faceþi eforturile necesare în acest scop. Autorul afirmã cã cercetãtorii au falsificat timp de mai bine de un deceniu stud iile referitoare la cancerul mamar. Învãþaþi sã gândiþi studiile ºtiinþifice ºi experþii nu vã vor putea salva atunci când vã veþi afla la nevoie esta este motivul pentru care citiþi aceastã carte. Nu vã feriþi sã-i contemplaþi pe cei bolnavi sau morþi! Studiile medicale Oamenii cred orbeºte în sfaturile medicilor. Dacã doriþi sã vã recãpãtaþi viaþ i. treceþi la treabã ºi experimentaþi ºi dumneavoastrã miracolul pe care l-am experimentat personal. Vã asigur cã este minunat sã te simþi la 53 de ani ca la 19! Capitolul 25 . Sãnãtatea ºi longevitatea sunt daruri pe care le putem primi numai dacã ne asumãm responsabilitatea de a ne informa ºi de a acþiona în mod conºtien t. Asemenea rapoarte sunt înspãimântãtoare. afirmând cã provoacã leziuni la nivelul þesutur ilor mamare ale femeilor. efectele sunt mult mai dramatice. contribuie la creºt rea þesuturilor musculare (care conþin mai multe mitocondrii decât grãsimea) ºi echilibreazã niv elul de zahãr din sânge. Stimulaþi prin orice mijloace producerea de TAM ºi vã veþi întoarce astfel la apogeul anab olic pe care l-aþi trãit cândva. fãrã sã port a eva decât un ºort indiferent dacã afarã este varã sau iarnã! Exerciþiile LA RECE stimuleazã c lesc mintea sã se focalizeze mai bine. sau cel puþin o suferinþã nedreaptã. cãci aceastã naivitate îl poate costa viaþa. dar mesajul lor trebuie înþeles. De aceea. Când veþi atinge din nou acel moment. majoritatea acestor studii sunt falsificate. vã veþi putea considera din nou tânãr! Preambul: capitolul urmãtor vã va ªOCA! Veþi afla din el DE CE chelesc femeile ºi bãrbaþii se poate face în legãturã cu acest fenomen! Veþi descoperi de asemenea relaþia care existã între anumite uleiuri alimentare ºi virusul HIV/SIDA. Am în faþã un articol de ziar care se numeºte Falsificarea cercetãrilor medicale referitoar e la cancerul mamar . nu cãdeþi în capcana in ventãrii de motive pentru a explica de ce nu aplicaþi tehnicile indicate aici. aceºtia cred cu naivitate în c redibilitatea studiilor medicale. Un alt raport condamnã mamogramele. Din pãcate. La rândul lor. Scuzele nu þin de cald. ETVC stimuleazã producerea de TAM.

Chelirea ste detestatã de oameni. de reducerea producþiei de ATP. Foliculele firelor de pãr dintr-un scalp toxic mor sa u intrã într-o stare de hibernare! 172 . Ea depinde de dieta noastrã alimentarã greºitã. experþii greºesc! Chelirea nu este nici ine vitabilã nici geneticã. ºi în nici un caz nu trebuie sã rãmânã permanentã. dar este totuºi acceptatã ca inevitabilã dacã este o moºtenire de familie . dar nu ºi pe cap! Unchiul Ross Chelirea este un SEMN de îmbãtrânire prematurã. pe piept. Ca de obicei. Exper afirmã cã acest fenomen are o naturã geneticã. La fel ºi subþierea firelor de pãr. ortul deficitar de oxigen.Chelia ºi uleiurile alimentare Am pãr pe picioare. de dezechilibrele hormonale. de acumulãrile EXCESELOR de toxine din þesu turile pielii capului.

în schim b. . osânza ºi uleiul de cocos a devenit mai p rofundã ºi mai argumentatã ca oricând. sau pe scurt. în alimentaþia lor au fost introduse un ulei încã ºi mai sãnãtos ºi o margarinã încã ºi mai gustoasã. americanii au avut parte de o altã schimbare fundamentalã în dieta lor legatã de uleiuri ºi grãsimi dietetice. infarctul ºi cancerul. În timpul celui de-al D oilea Rãzboi Mondial. care au înlocuit uleiul d n seminþe de bumbac. precum nesa turat ºi polinesaturat. Zilele de glorie ale grãsimilor solide au apus. Dacã veþi mânca uleiurile recomandate de experþi aveþi toate ºansele sã cheliþi ºi sã suferiþi de boli erative precum artrita. ajungând sã respingã aproape complet untul. Uleiurile din seminþe de bumbac. Mentalitatea specificã rãzboiului i-a dete rminat pe oameni sã accepte margarina. problemele cardiace. Populaþia a fost înspãimântatã prin toate mijloacele. De data aceasta. A sosit timpul sã ne trezim. pe rafturile supermarketurilor a apãrut uleiul din BOABE DE SOIA. O scurtã istorie a uleiurilor Începând din anii 30. Pe scena alimentaþiei au apãrut uleiurile de porumb ºi de ºofrãnaº. principalul lor cap de pod fiind Teoria Colesterolului care stã la baza Bolilor Cardiovasculare. aceasta nu mai era consuma tã decât de cei foarte sãraci. Cât despre osânzã. la care s-a adãugat clorurarea ºi fluorurarea apei potabile. Curând. Aproape tot ce ni se spune în legãturã cu uleiurile ºi grãsimile alimentare este greºit. dar dieteticienii s-au concentrat acum pe un nou cuvânt: sãnãtatea! Uleiul din so ia a devenit sinonim cu sãnãtatea ºi cu miºcarea pentru sãnãtate prin alimentaþie! Renunþarea la grãsimile naturale precum untul. grãsimea ºi ouãle. de porumb ºi de ºofrãnaº era u încã folosite pe scarã largã. margarina se afla la apogeu. osânza ºi ole rgarina. inclusiv în tot felul de alimente procesate. uleiul din seminþe de bumbac a fost hidrogenat pentru a crea un substitut al untului solid la tempe ratura camerei. uleiul din seminþe de bumbac a devenit principalul ulei dietetic l ichid folosit casubstitut pentru grãsimi precum untul ºi osânza. pentru a înlocui pe deplin grãsimile solide precum untul. Pe la sfârºitul anilor 60. iar prin anii 50 când eu eram copil margarina a devenit un subs titut al untului acceptabil. Pe la începutul anilor 60. Rezultatul? O veritabilã explozie a bolilor degenerative ale inimii în rândul americanilor. Foarte puþini oameni mai mâncau unt. guta. vocabularul americanilor s-a îmbogãþit cu noi cuvinte semnificative. deºi erau mai scumpe. Experþii ºi mas-media au atacat din toate puterile untul ºi osânza. margarinã. la loc de cinste fiind puse margarinele lichide ºi semi-hidrog enate. Tot ul este o manipulare ºi o minciunã.Toxicitatea ºi congestionarea scalpului sunt asociate cu consumul anumitor uleiuri alimentare. Producãtorii l-au numit oleomargarinã.

acizi graºi cu lanþul scurt sau lung. specialist în domeniul agricol. Pentru omul mediu. vã propun sã vã familiarizaþi cu urmãto ermeni: 13 N. 173 . pe care l-au ignorat. ca fiind extrem de sãnãtoase ºi indicate pentru curãþarea arterelor de colesterol. priviþi cât de numeroºi au devenit astãzi tinerii afectaþi de che lire. ambele sexe au început ere de chelire ºi de subþierea pãrului. Carey Reams. NICIDECUM una dieteticã. Mult mai semnificative sunt efectel e îmbãtrânirii premature. sau tinerele cu pãrul subþiat! Nu mai ascultaþi aceste cuvinte complicate. Ele au fost concepute numai pentru a vã menþine într-o stare de confuzie. Odatã cu apariþia noilor uleiuri sãnãtoase ºi a margarinelor uºoare.Experþii au aruncat vina pe grãsimile saturate naturale ºi pe colesterol pentru proble mele cardiovasculare ºi pentru incidenþa în creºtere a bolilor degenerative. Un alt fenomen. ori grãsimi saturate ºi nesatu rate. Tr. Spre exemplu. El a fost vocea strigând în deºert. ignorând complet modificãrile dietet ice introduse în ultima vreme. cãrora li se face foarte multã recl amã inclusiv în zilele noastre. Uleiuri nesaturate aflate în mãsline ºi peºte. Singurul om care a observat cã se pet rece ceva a fost dr. indiferent de vârstã. Pentru a înþelege mai bine ceea ce dorim sã explicãm. con siderat o problemã geneticã . a fost cel al chelirii . aceºti termeni nu au nici o semnificaþie. Una din marile plãceri ale experþilor este aceea de a ne ameþi cu cuvinte ºi expresii co mplicate. precum omega 3 ºi omega 613. secundar.

deºeuri toxice ºi depozite de calciu. orice modificare la nivelul celulelor sau al spaþiilor extrace lulare care presupune o depunere de hialinã. Amiloid depozite anormale de hialinã. datoratã în principal î oºãrii fibroase a þesuturilor conective ale acestor pereþi. cel mai interior din cele trei straturi care alcãtuiesc peretele Hialinã substanþã care stã la baza degenerãrii amiloide. Placã masã de colesterol depusã pe pereþii interiori ai arterelor. Tom Mahoney. Observaþiile lui Tom mi-au permis sã rezolv vechea problemã care l-a preocupat timp de 30 de ani pe dr. Dacã analizãm expresia.Arteriosclerozã îngroºarea pereþilor arteriolelor (arterelor mici). lutinin lipici din proteine vegetale. hialinizãrii ºi infiltrãrii lipidelor (grãsimilo r) în zona interioarã a pereþilor arteriolelor. Tom mi-a vorbit de o familie ciudatã de plante. Cheia misterului se aflã în domeniul agricol. constatãm cã ea conþine urmãtorii termeni: phyt din plante. dar cel care mi-a deschis cu adevãrat ochii a fost prietenul meu. Aterosclerozã epun blocuri ateromatoase. chelire ºi procesul de îmb e. Reams. iar pãrul lo r cade sau se subþiazã. Reams era sigur cã existã o legãturã între soia alimentarã. sãnãtatea lor se deterioreazã rapid. . este consideratã normalã în matricea cartilagiilor . Includ resturi de celule moarte. este depozitatã în filtrele glomer lor rinichilor. formând un fel de tunicã Legãtura cu soia Dr. formã simplã de arteriosclerozã în care pe pereþii interiori ai arterelor se Depozite ateromatoase degenerarea pereþilor arteriali din cauza infiltrãrii lipidelo r. Carey Reams mi-a vorbit deseori de incidenþa în creºtere a chelirii. Ela observat cã dacã vacile sau oile pasc pe un câmp de soia. cunoscutã sub numele de Fabale. Peretele interior arterial. sau P G. PHG este o moleculã proteicã mare care are capacitatea de a aglutina sângele uman. hem sânge. Hialinizare infuzie normalã de hialinã. formate în þesuturi în timpul stãrilor patologice (b olilor). Uleiul de soia ºi PHG-ul Uleiul ºi laptele de soia (tofu) conþin o substanþã toxicã numitã phyto-hema-glutininã. dar anormalã în orice alte þesuturi.

Un alt membru faimos al familiei Fabalelor sunt arahidele. PHG blocheazã celulele T ale sistemului imu nitar ºi influenþeazã negativ sistemul nervos central ºi pe cel periferic. a combina într-o masã ! Efectul Roulea rezintã un bun exemplu de aglutinare. chiar dacã uleiul ºi proteinele acest ei plante sunt extrem de toxice pentru organismul uman! Efectele PHG-ului din soia sunt cumulative . Uleiul din soia ºi toate produsele pe bazã de soia sun t bogate în PHG. încetinind astfel funcþionarea organelor vitale. Prin 174 . Boabele de soia produc gaze ºi dezechilibreazã bi ochimia corpului. inducând efectul Rouleau. La fel ca în cazul oricãrei otrãvi sistemice. care afecteazã astãzi mai bine de 85% dintre americani. urechilor ºi SCALPULUI. Este unul din principalii factori contributori ai efectului Rouleau ( sânge îngroºat). Soia ºi digestia Soia interfereazã cu digestia normalã. Modificã activitatea hormonalã ºi o influenþe azã pe cea endocrinã ºi exocrinã. perioada de expunere ºi predispoz iþia individualã sunt principalii factori care indicã toleranþa la soia. El se combinã cu impu ritãþile din sânge ºi formeazã aºa-zisa placã de pe pereþii arteriolelor. PHG determinã încetinirea circulaþiei sângelui ºi coagularea acestuia. Mulþi oameni nu pot dig era untul din arahide. cantitatea consumatã.A aglutina înseamnã a lipi . a determina o aderare . S-a constatat cã PHG ucide ºobolanii! Este o substanþã otrãvitoare pentru toate fiinþele vii . blocând astfel capilarele fine a e ochilor.

pre cum clorul. precipitând. Lipidele (uleiurile ºi grãsimile) sunt absorbite de capilarele limfatice numite lact eale. Aceasta nu conþine însã aproape deloc PHG. caii ºi oile cautã de regulã ierburi care conþin proteine ºi zaharuri necesare creºterii. Vacile. Hidroxidul de sodiu (leºia) este exact substanþa pe c are o folosea bunica la fabricarea sãpunului ei. care nu este altceva decât o combinaþie între aceste produse (de remarcat. Apa de la robinet halogenatã (cloruratã ºi fluorura eacþioneazã cu uleiurile alimentare ºi cu alte deºeuri care circulã prin sânge. Douã plante din categoria Fabalelor care provoacã probleme serioase pe termen lung a nimalelor care pasc sunt trifoiul ºi lucerna. Împreunã. Alt exemplu din f amilia Fabalelor este lintea. între altele. arahidele nu conþin decât o cantitate micã de PHG. precipitatele formeazã placa ce sufocã inima ºi înfometeazã firele de pãr. 40% din sângele care pãrãseºte inima alimenteazã capul prin intermediul arterei carotide. prin care sângele este returnat cãtre inimã pe partea dreaptã a acesteia. ºi provoacã balonarea rumegãt oarelor. ele NU sunt absorbite direct de capilarele sângelui. de pildã atunci când folosim un sãpun de leºie pentru a spãla într-o apã durã. dând naºtere unor substanþe care seamãnã cu depunerile de pe vana di n baie. Pe de altã parte. de unde este trimiscãtre restul corpului. cl orul este extrem de acid (pH între 2 ºi +2) ºi este folosit pentru a ucide bacteriile. naºtere unui . Hidroxidul este folosit p entru a ridica pH-ul astfel încât apa prea acidã sã nu ucidã oamenii. Aceste precipitate s unt câmpuri energetice încãrcate electric care se agaþã de pereþii arterelor coronare din jurul inimii. Este o substanþã extrem de alcalinã (pH 12). în vederea oxigenãrii ªI a transferului de energie. lucerna ºi trifoiul. PHG-ul din soia reacþioneazã cu mineralele din sânge ºi cu gazele dizolvate în acesta. înainte ca el sã revinã în partea stângã a i ii. Ele se pot dovedi uneori letale.comparaþie cu soia. cã placa nu este greu de eli minat din organism prin folosirea produselor ºi a programelor recomandate în aceastã carte). Soia reacþioneazã cu toxinele ºi produsele chimice din sânge. cloraminele ºi fluorul. Lactealele conduc cãtre niºte vase mai mari care se varsã în cele de sânge la nivelul venelor subclaviene care se golesc în ven a clavã superioarã. dând naºtere plãcii. Spre deosebire de proteine ºi glucide. Aceste ierbur i au o orientare diferitã a rotaþiei moleculelor lor prin comparaþie cu soia. pentru a fi purificat. ele alcãtuiesc placa arterialã! Formarea plãcii provoacã deteriorarea pereþilor interiori ai arterelor ºi apariþia cheagur ilor. ea poate migra pânã în zona gâtului ºi a capului. încetinind fluxul sanguin ºi alimentarea cu oxigen. Când o bucatã de placã se desprinde ºi formeazã un cheag. Inima pompeazã apoi sângele cãtre plãmâni. Abia DUPÃ acest ciclu ajunge sângele în fi cat. Între timp. Municipalitãþile folosesc substanþe chimice precum hipocloritul de sodiu (hidroxid de sodiu + clor)pentru a trata rezervele de apã potabilã.

întrucât ac slãbesc puternic sistemul imunitar. mononucleozã. lucerna nu provoacã probleme. Oamenii care au probleme cu sistemul imunitar sau cu ficatul (bolnavii de SIDA. dacã oxigenul din sângele care aprovizioneazã inima est e insuficient din cauza plãcii. Pe de altã parte. îngustân arotida care alimenteazã creierul ºi capul în ansamblul sãu. cãci ac ia streseazã ficatul. adãugate în alimentaþie. aceºtia ar trebui evit aþi la fel ca ciuma! Pacienþii bolnavi de cancer nu ar trebui sã mãnânce NICIODATÃ germeni de lucernã. Chelirea ºi albirea pãrului sunt SEMNE clare de deteriorare. Ei conþin niºte fitotoxine extrem de puternice care slãbesc sistemul imunitar. inima poate suferi un atac de cord. Sub formã de frunze u scate ºi mãcinate. Când sângele ajunge în zona gâtului. etc. urechi. 175 . Eliminarea deºeurilor aci de din organism determinã regenerarea pãrului. foliculii pãrului ºi fibrele nervoase. hepatitã. obosealã cronicã. blocându-le. dar ascund un per icol. deºeurile toxice se depun pe pereþii arterelor. generând noi probleme pent ru scalp. Ceaiul de kombucha ºi GH3-ul sunt douã remedii ideale în aceastã direcþie. Cât despre germenii vii . creând produse toxice ÎN EXCES care alimenteazã celu lele canceroase. urechilor ºi scalpul.atac cerebral. ochi. Germenii de lucernã Germenii de lucernã sunt un produs vegetarian extrem de popular. care începe din nou sã creascã. Deºeurile ajung pânã la capilarele EXTREM DE INE care hrãnesc posteriorul ochilor. cirozã.) ar trebui sã evite la rândul lor germenii de lucernã. Proteinele plasmatice care scapã în spaþiile extracelulare blocheazã la rândul lor capilarele limfatice.

degetele deformate ºi tulburãri ale þesuturilor conjunctive ºi nervoa re conduc la senzaþiile de arsuri specifice. Interese de grup puternice au avut grijã ca guvernul corporatist sã susþinã financiar cerc etãrile asupra soiei. În acest scop. Reþineþi: energia nu se pierde niciodatã. acesta vorbeºte de la sine. cu scopul de a CREªTE conþinutul în ulei al plantelor ºi de a crea mutanþi care sã creascã pe solurile toxice. Soia este o plantã toxicã! Din pãcate. este una din cele douã plante principale crescute la scarã industrialã pentru uleiul din seminþele sale. înm gazinându-ºi deºeurile toxice în grãsimea corporalã. ele pot fi cu uºurinþã INVERSATE. Puþini oameni ºtiu cã boabele de soia au fost modificate genetic pe la mijlocul anilor 50 printr-un proces inocent numit iradiere. retinita ºi degenerarea macularã au aceleaºi cauze ca ºi cãderea ºi albirea pãrulu . Acumularea deºeurilor genereazã probleme la nivelul picioarelor. Produse precum Nugestrine II. Ochii. cum ar fi sindromul bâþâitului. îndeosebi a celui de pe picioare. Foliculii pãrului reprezintã canalele prin care se realizeazã alimentarea firelor de pãr . Subþierea pãrului nu este altceva decât o altã formã de che ire. reprezintã o problemã GR AVÃ ºi un avertisment serios. oamenii procedeazã exact la fel. De p ildã. De altfel.Bolile ocazionale nu reprezintã o problemã. Alte informaþii legate de soia Boabele de soia nu seamãnã cu alte boabe. soia creºte pe solurile toxice ºi suportã de m inune aerul poluat. urechile ºi chimioterapia Glaucomul. dublatã de un exces de toxine ºi o blocare a receptorilor hormonali ºi neuronali. Soia înmagazineazã o energie toxicã în uleiul sãu. tot ce face ea este sã-ºi schimbe forma. Ele atestã faptul cã sistemul nostru imunita r funcþioneazã ºi cã organismul nostru ªTIE când apar dezechilibrele. Pierderea pãrului de pe corp. Dincolo de aceste probleme se ascund marile acumulãr i de proteine plasmatice toxice ºi dezechilibrele hormonale. Este vorba de aceiaºi oameni care au promovat vaccinurile ºi au inventat Teor iile Germenilor ºi . capsulele SOC ºi clismele la ficat deblocheazã receptorii ºi eliminã surplusul de toxine. ei aunevoie de o bunã circulaþie a sângelui ºi limfei. insectele aproape cã nu se ating de aceastã plantã. astfel încât organismul se poate regenera singur. Din fericire. bãtãturile. Cât despre pãrul alb. Totally Male. Proteinele din soia au cãi energetice puternic orientate cãtre stânga ºi nu ar trebui co nsumate niciodatã. Încetinirea creºterii pãrului ºi a unghiilor reprezintã un SEMN al reducerii activitãþii metabolice. adicã o cantitate insuficientã de oxigen ºi de substanþe nutritive care ajunge la aceste organ e. La fel ca ºi canola.

Uleiurile industriale nu au ce cãuta în corpul uman! Pe de altã parte. pe atât de dãunãtor este în interior. a cãrui temperaturã este de 36o. Prea puþin i-a pãsat acestui cartel al soiei de efectele pe termen lung a l plantei asupra sãnãtãþii oamenilor. Proteina din soia este o otravã. Edgar Cayce îl recomand a pentru masarea pielii. Dacã încãlziþi ulei de mãsline. devenind gumoase. unt sau osânzã într-o tigaie. Pe cât de benefic este în exterior. În schimb. în interiorul corpului poate declanºa un adevãrat iad. 176 . uleiul de arahide este un ulei interesant. Soia se oxideazã imediat în organism. Ei aveau nevoie de recolte care sã creascã pe solurile tratate chimi c ºi îngrãºate cu fertilizatori sintetici. Uleiurile lipicioase ºi îmbolnãvirea oamenilor Natura toxicã a soiei este cunoscutã de foarte multã vreme. producând radicali liberi. Dacã introduceþi aceste uleiuri într-un corp uman. veþi observa cã acestea se sub uleiurile de soia ºi de canola se îngroaºã prin încãlzire.Colesterolului. Uleiul de soia este un ulei industrial prezentat astãzi ca ulei alimentar. îndeosebi dupã r . ceea ce nu-i împiedicã pe indu striaºii de astãzi sã îl adauge în MII de alimente procesate (citiþi etichetele de pe produse ºi convingeþi-vã!) Soia a ajuns sã înlocuiascã chiar produsele lactate ºi cele pentru sugari. rezultatul nu poate fi decât unul singur: boala.

soia este bogatã în fitaþi. Mulþi oameni întreabã: Bine. ºofrãnaº ºi seminþe de bumbac. Temperaturile ridicate folosite pentru preluc rarea soiei deterioreazã proteinele. Vã recomand în locul acestuia uleiul din germeni de grâu. întrucât conþin cantitãþi mari de tripsinã. muºchii. fãcând din ele o adevãratã ameninþare pentru s gari.Cel mai bun ulei alimentar este cel de mãsline. ligamentele. fãcându-le chiar mai nesãnãtoase. iar soia are cel mai mare conþinut de fitaþi din toate plantele studiate vreodatã. este foarte bogat în PHG. ºi deci toxic. este evident cã m consuma ºi noi! Uleiurile din nuci. Tofu nu ar trebui NICIODATÃ consumat de b lnavii de cancer aflaþi în proces de recuperare! NOTÃ: 99% din capsulele cu vitamina E conþin ca purtãtor u leiul de soia. Uleiul de mãsline este obþinut dintr-un fruct mãslina! Dacã însuºi Iisus îl consuma. susan ºi in sunt recomandabile. Mamele sunt nevoite sã apeleze la produsele pe bazã de soia din cauza intoleranþei copiilor lor la . Cercetãrile fãcute asupra cobailor de laborator ºi copiilor care consumã soia au scos în evidenþã tulburãri ale þesuturilor conjunctive la aceºtia. Proteinele din soia sunt extrem de greu de digerat. care conþine PHG. afectând oasele. dar au o ener gie orientatã cãtre stânga ºi nu sunt foarte folositoare. accele reazã procesul de îmbãtrânire ºi deterioreazã þesuturile conjunctive. cartilagiile. Tofu (laptele din soia) este o bãuturã extrem de popularã printre vegetarieni. Fitaþii provoacã mari dezechi ibre ale mineralelor. pielea ºi înveliºul de mielinã care protejeazã fibrele nervoase. dar ce se întâmplã cu proteinele din soia? Rãspunsul meu este vitaþi pe cât posibil. tendoane le. Extragerea proteinelor ºi uleiurilor din boabele de soia se face cu ajutorul unor SOLVENÞI chimici extrem de periculoºi. Chiar mai bun decât vitamina E în ceea ce priveºte activitatea antioxidantã este PAC. dar tot ei firmã ºi cã toate glucidele sunt la fel. Din pãcat e. Evitaþi însã uleiurile din poru mb. sãruri ale acidului fitic. Toate substanþele au o semnãturã energeticã inclusiv proteinele. Consumul regulat de tofu afecteazã sãnãtatea pe termen lung. Oamenii de ºtiinþã susþin cã o proteinã este o proteinã. o substanþã dãunãtoare care inhi ia ºi mãreºte pancreasul. Alimentele bogate în tripsinã alimenteazã inclusiv celulele canceroase! În plus. Veg etarienii care consumã soia ºi tofu sfârºesc mai devreme sau mai târziu prin a suferi de degenerarea þesuturilor conjun ctive ºi de acumulãri ale toxinelor. Soia este o otravã! Produsele pe bazã de soia pentru sugari sunt produse de sintezã care provoacã mari pro bleme pe termen scurt ºi lung copiilor. dupã care urmeazã cel de floarea soare lui. Contaminarea cu metale grele este de zece ori mai mare în aceste produse decât în boabele propriu-zise de soia. Fitaþii priveazã organismul de zincul necesar pentru a-ºi proteja pancreasu l ºi pentru a-ºi întãri sistemul imunitar. Nu sunt la fel de toxice ca ºi uleiul.

Toatã lumea îmi cere sã dezbat pe larg problema. dar nu este nimic de dezbãtut. Nu aveþi decât sã-i deþi pe experþi. Rãdãcina cuvântului înseamnã t cea care dã numele speciei din care fac parte boabele de soia. Nu trece o sãptãmânã fãrã ca sã-mi trimis un nou studiu cu privire la miracolul soiei . 177 . Îm are rãu. Rotenonul este obþinut din boabele de soia. confirmarea digestiei proaste.lactozã. peºtii ºi insectele Rotenonul este folosit de grãdinarii organici ca pesticid organic natural . Laptele matern este cea mai bunã soluþie. a distruge ºi este Grãdinarii au aflat de la experþi cã rotenonul este foarte folositor! Este suficient sã citeºti însã eticheta produsului pentru a afla cã trebuie sã te fereºti chiar ºi sã inspiri acest praf. Dezbaterea problemei Sunt perfect conºtient de faptul cã ceea ce am scris în aceste pagini se opune în totali tate sfaturilor experþilor referitoare la beneficiile consumului de soia. În cazul adulþilor. Puteþi crede orice doriþi. dupã care urmeazã laptele de caprã ºi reþeta oferitã la pagina xxx. ignorând logica ºi bunul simþ. Vã asigur cã pe termen lung. Rotenonul. aceastã convingere este ucigãtoar . Alegerea vã aparþine. Intoleranþa copiilor la alimentele cu adevãrat hrãnitoare dispare dacã sugarii sunt hrãniþi cu DiSorb Aid ºi puþinã Yucca. a acumulãrilor de toxine ºi a dezechilibrelor hormonale se manifestã sub forma alergiilor. Este folo sit de asemenea pentru otrãvirea peºtilor nedoriþi în lacurile din întreaga Americã de Nord.

În numai câteva secunde. rãdãcina apare ºi în termenul e glicogen. Boabele de soia sunt extrem de bogate în proteine alcãtuite din glicinã. Rezultã astfel un glicerol lichid extrem de dulce ºi de si ropos.Dacã este inhalat. rotenonul este imediat absorbit de membranele mucoase. . adicã în glucoza stocatã în muºchii noºtri. insectele paralizeazã! Aceastã substanþã inocentã obþinutã din BOABELE DE SOIA blocheazã comp sistemul nervos ºi musculatura insectelor. calculele experþilor în ceea ce priveºte siguranþa acestui produs pentru fi inþa umanã sunt cam nesigure. Glicoziþii din rotenon paralizeazã muºchii. Vã sugerez sã citiþi lucrãrile ei: Primãvara tãcutã ºi Viitorul fur Ori de câte ori mâncaþi ulei de soia. care conþin de 7. cid înseamnã moarte prin împiedicarea glicolozei). O singurã inspirare de rotenon este ca ºi cum ai primi un pumn în sistemul nervos central ºi în cel periferic.500 de ori mai multe ppm. Acelaºi proces se petrece ºi în cazul oamenilor care c onsumã soia. Adevãrul este cã ei nu au habar (ºi probabil cã nici nu le pasã) care este c antitatea sigurã pentrufiinþa umanã. Glicoli a este procesul prin care mitocondriile produc moleculele energetice de ATP (glic dulce. dar dureazã ceva mai mult! Deversat în lacuri. Experþii înºiºi afirmã cã su nt suficiente 3 grame de rotenon pentru a ucide un om de 75 de kilograme. în cazul unui om? Dupã cum vedeþi. de unde afecteazã sistemul imunitar. lizã a divide) . Procesele industriale concentreazã glicina printr -un proces numit hidrolizã. Saponificarea (procesul prin care bunicele noastre îºi obþineau sãpunul lor din leºie) est e procedeul folosit la concentrarea glicinei. vã puteþi imagina ce pot face 3 grame. rotenonul provoacã o serie de modificãri metabolice care îi împiedicã pe peºti sã extragã ENERGIA de care au nevoie din substanþele nutritive! Rotenonul poate ucide T OÞI peºtii dintr-un lac dacã este deversat într-o proporþie de numai o parte la un milion (ppm). Rezultã astfel un concentrat de glicocid (glic înseamnã dulce. în efo tul ei de a-i avertiza pe oameni asupra pericolelor pesticidelor. Împotriva lor a luptat toatã viaþa Rachel Carson. Este foarte revelator sã privim o insectã stropitã cu pulbere de rotenon (PHG). Dacã un singur ppm poate ucide toþi peºtii dintr-un lac. ajungând în limfã ºi în sânge. Un sfert de kilogram de rotenon este echivalentul a 60. ingeraþi PHG care vã îngroaºã sângele ºi vã pune în pericol sistemul imunitar l nervos. Aceste molecule au în plus ataºatã ºi o moleculã de alcool. Evitaþi acest produs! Proteinele dulci Glicina este unul din cei aproximativ 23 de aminoacizi care alcãtuiesc acele molec ule mai mari numite proteine.000 ppm. toc mai pentru cã au fost iradiate ºi modificate genetic în acest scop.

Alcooli i sunt excelenþi solvenþi ne-polari¸ ceea ce înseamnã cã dizolvã substanþele grase precum cele din m ranele noastre celulare. 178 . Acesta este unul din motivele pentru care are un gust atât de neplãcut. Industria chimicã foloseºte pe scarã largã glicerolul numit glycine-max. pe care le dizolvã.Sufixul ol la sfârºitul unui termen chimic înseamnã cã avem de-a face cu un alcool. motiv pentru care le stocheazã în þesuturile uºoare ºi în grãsimi. îndeosebi cea distilatã. Dacã molecula de soia este supusã unui proces de încãlzire în prezenþa unor compuºi organici precum cei din sângele nostru. Rezultat ul este îngroºarea sângelui. Alcoolii ne distrug celulele ºi atacã înveliºul de mielinã care ne protejeazã fibr ele nervoase. inclusiv conductele de apã din PVC. ea genereazã producerea unor rãºini termoplastice . este plinã de izolaþi desprinºi din plasticul sticlelor. întrucât reacþioneazã cu plasticizanþii ºi cu lipiciurile. Apa îmbuteliatã în petu din plastic. Degenerarea vaselor de sânge ºi formarea plãcii fac parte integrantã di cest scenariu. Apa BEV nu poate fi transportatã în recipiente din plastic sau procesatã prin filtre d e carbon. pe care îl utiliz eazã ca solvent ºi ca plasticizant în producerea a sute de articole din plastic. Nu uitaþi însã cã acest proces este foarte le derulându-se pe parcursul mai multor ani de zile! Corpul nu poate tolera aceste rãºini. care blocheazã capilarele. Un alt dezavantaj al procesului de distilare este concentrare a substanþelor volatile otrãvitoare.

Glucoziþii sint etici au ºi alte efecte secundare importante asupra pacienþilor trataþi cu ei.Glicoziþii. Oare aºa sã fie? Soia ºi hrana pentru câini Am în faþã o etichetã de pe cutia uneia dintre cele mai cunoscute mãrci de mâncare pentru câi i. Ea mo dificã rãspunsul la semnalele electrice ºi provoacã paralizia sistemului nervos parasimpatic. morfin a. Unii producãtori de hranã pentru câini evitã sã punã pe etichetele produselor lor asemenea anunþuri. opiul. pentru a beneficia l a rândul lor de o hranã fãrã soia. Dacã hrana care conþine soia este toxicã pentru câini (carnivore) ºi pentru animalele erbi vore. care consumã câte puþin din hrana am belor categorii de animale descrise mai sus? Poate cã oamenii ar trebui sã-ºi aleagã un model de pedigriu canin. Într-adevãr. Este foarte uºor digerabilã . Experþii susþin cã nu existã nici o deosebire în re o substanþã realã ºi una de sintezã. muºchii respirato rii ºi cei intestinali. Evident. dar nimeni nu o eliminã din alimentaþie. care credeþi cã poate fi influenþa ei asupra oamenilor (omnivore). Atropina este obþinutã din belladonne (o familie de plante). O puteþi gãsi pe rafturile din oricare din supermarketurile din apropierea dumneavoastrã. Implicaþiile acestor cuvinte ºi cele ale anunþurilor publicitare transmise la televizi une în data de 6 ianuarie 1994 sugereazã existenþa unei probleme legate de proteinele din soia în alimentaþia câinil or. puternic susþinute de guvern. Problemele pe care le genereazã soia în alimentaþia câinilor ºi a erbivorelor ar trebui sã d ea de gândit inclusiv oamenilor care consumã aceastã plantã. Iatã ce scrie pe ea: Nu conþine soia. Dimpotrivã. uºor digerabilã! Evitaþi alimentele care conþin ulei de soia. de teama ca rtelului soiei. Toate cele trei substanþe. Pe piaþã a apãrut recent o carte dedicatã miracolului soiei. soia provoacã probleme degenera tive extrem de grave la oameni. Ea afecteazã controlul muscular. ea este promovatã de cãtre experþi ca fiind alimentul perfect . c itatele din nenumãraþii experþi abundã în ea. morfina ºi atropina Glicoziþii (rotenonul) din boabele de soia provoacã reacþii fiziologice deopotrivã la an imale ºi oameni. atropina ºi digitalisul. sunt droguri controlate de stat care au fost izolate ºi concentrate. acea parte a sistemului nostru nervos asupra cãreia NU avem nici un control direct precum muºchiul inimii. Morfina ºi atropina sunt exemple de droguri care conþin concentraþii ridicate de glico ziþi. proteine din s ia ºi tofu punct! Notã: interese puternice ale cartelului soiei. Digitalis este un glicozit obþinut din degeþelul roºu. au împied . dil atã pupilele ºi este extrem de reactivã în organism. Morfina este obþinutã din opiu ºi dã peste cap sistemul nervos central.

din canola. Cunoaºtem efectele acestor produse asupra sângelui. glaucom uleiul de canola! Femeile ar trebui sã-ºi facã un test al densitãþii oaselor în fiecare an . existã suficientã documentaþie în aceastã carte. sistemului nervos central ºi periferic. 179 . ale germenil or de lucernã ºi ale laptelui din soia asupra animalelor ºi oamenilor. Ignoraþi-i pe experþi toate ºansele sã redeveniþi tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom învãþa despre conexiunea care existã între orbire. sistemului imunitar. nu îl sunaþi pe editor.icat recent cel mai mare lanþ de hamburgeri din lume sã revinã la folosirea grãsimii animale în prepararea pro duselor sale. Lucrurile sunt evidente pentru cei care au ochi de vãzut! Vã rog. Pentru cei care pot gândi fãrã bine a unei autoritãþi superioare. precum ºi maniera în care blocheazã el e receptorii hormonali. Se pare cã puterea cartelului soiei influenþeazã chiar deciziile guvernamentale! Concluzie Cunoaºtem acum efectele cumulative ale uleiului din soia. cerându-i documentaþie .

Acest drog interfereazã cu acetilcolinesteraza o enzimã absolut necesarã pentru buna funcþionare a funcþiei sinapselor nervoase (transmiterea semnalului nervos).Sindromul Rãzboiului din Golf Veteranilor din Rãzboiul din Golf li s-a ordonat sã ia zilnic un drog numit Bromurã de Piridostigminã (BP). pe scurt. tuturor categoriilor de oameni ai cãror receptori sunt blocaþi. Întrebarea este CINE a ordonat soldaþilor sã ia drogul ºi DE CE? Rãspunsul este simplu: experþii ! Aceiaºi experþi ne învaþã sã mâncãm ulei de soia ºi de canola. Regulile pentru crearea unei pieþe pentru un produs fals nu sunt foarte diferite d e cele ale rãzboiului. rutina. iar în cele din urmã creaþi o stare de teamã. dupã care începe recons rucþia oaselor ºi cartilagiilor. ligamentelor ºi tendoanelor. consumatorii reacþioneazã ºi opun rezistenþã cumpãrãrii noului produs. Primele semne apar în domeniul transmi terii semnalului nervos ºi în cel al reconstrucþiei înveliºului de mielinã al fibrelor nervoase. Dupã 20 de ani se inst azã însã oboseala. memoria scade. scrisã în secolul VI î. deblocându-ºi astfel receptorii hormonali ºi neuronali. citaþi din statistici. Efectele secundare erau cunoscute ºi predictibile! BP stã la originea aºa-numitului sindrom al veteranilor Rãzboiului din Golf. Majoritatea celor care încep sã consume aceste produse experimenteazã o activitate bio logicã observabilã dupã numai 24-72 de ore de la prima ingerare. Teama co . Rãzboi la piaþã Este nevoie de 20 de ani pentru a crea o piaþã pentru un produs. Le recomand în aceastã direcþie cititorilor celebra lucrare Arta rãzboiului. a muºchilor. Orice om care a consumat asemenea medicamente îºi poate curãþa organismul de aceste mole cule analoage. Femeile care dau SEMNE de îmbãtrânire prematurã sau care experimenteazã dificultãþi menstrual trãiesc o adevãratã renaºtere. cu ajutorul precurso rilor racemizaþi ai hormonilor ºi al unor produse precum Yucca Herbal Blend ºi PAC. La fel.Ch. ridicaþi o armatã xperþi. femeilor osteoporotice ºi c opiilor hiperactivi sau cu deficit de atenþie. de Sun Tzu ºi care poate fi sintetizatã astfel: Creaþi un plan. bãrbaþii cu afecþiuni ale prostatei pot înceta complet sã îºi probleme. înlocuitorii d e estrogen ºi inofensivele otrãvuri organofosfate precum malationul. rãspândiþi informaþii false. aplicaþi diversiunea. Aceste produse sunt recomandabile în egalã mãsurã veteranilor. Dacã depisteazã un pote nþial duºman. care promoveazã pilulele anticoncepþionale. iar metamorfoza devine completã. creaþi confuzie ºi disensiuni.

Cartea lui a fost manualul oficia l al creãrii Imperiului Sovietic. 180 . El poate fi atin s de orice om care îºi doreºte cu adevãrat acest lucru. lua direcþia opusã! Clubul 250 În Clubul 250 poate intra orice om care doreºte sã trãiascã pânã la vârsta de 250 de ani. Sun Tzu a avut dreptate! Jocul descris mai sus se numeºte divide et impera (divize azã ºi cucereºte)! Este un joc cât se poate de simplu. iar panica la victorie. d iaþã sãnãtoasã ºi plinã de energie! Nu respingeþi acest obiectiv. În sfârºit. de uleiul de cocos ºi de grãsimea animalã. considerându-l imposibil sau ridicol. Ascultaþi cu atenþie ce spune mas-media. Sper cã înþelegeþi acum maniera în care a acþionat cartelul soiei pentru a crea în timp o ver tabilã antipatie faþã de unt.nduce la panicã. dupã ce v-aþi lãmurit. înlocuind aceste produse cu o cerere uriaºã pentru uleiurile industriale de soia ºi canola. Deschideþi-vã ochii ºi vedeþi încotro se masele largi. Funcþioneazã perfect. Destupaþi-vã urechile ºi ascultaþi ce spun experþii.

Orice om ar trebui sã aibã în permanenþã la dispoziþie o sticluþã cu ac pã. Mai devreme sau mai târziu. dar ºi pentru zeci de alte afecþiuni. folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor ºi SUPER-ALIMENTELE. Ani la rând. Aceastã teorie a pornit de la un model medical incorect. De aceea. care conduce la deteriorarea nervului o ptic. experþii le-au spus oamenilor cã glaucomul are la bazã o acumulare a presiunii fluidelor la nivelul ochiului. Gândiþi-vã la toatã suferinþa care ar putea fi eliminatã prin transferul acestui mod sãnãtos viaþã nepoþilor ºi strãnepoþilor noºtri. Gândiþi-vã la toate lucrurile bune pe c are le-ar putea face un grup de oameni care au trãit timp de cinci generaþii Membrii acestui Club i-ar put ea ajuta treptat ºi pe ceilalþi oameni sã înveþe sã trãiascã în armonie cu natura. pe braþe ºi pe mâini i-a cicatrice. Roger Bacon Milioane de oameni suferã pierderi ale vederii din cauza glaucomului. Faþalui s-a vindecat fãrã nici o cicatrice . trebuie sã recunoaºtem cã se aflã pe calea cea bunã. ºi mai rãu decât toate. cu semenii lor ºi cu Dumnezeu. În schimb. Efectele ei le depãºesc pe cele ale soluþiilor coloidale. Experþii recunosc astãzi cã teoria de mai sus nu este corectã. o boalã care p resupune atrofierea (deteriorarea) nervului optic. exclusiv din orgoliu . acceptarea prejude cãþilor generalizate. Ilustraþie Înainte Dupã Glen Roundtree este o dovadã vie a eficacitãþii Apei de Argint Armonizate în cazul arsur ilor grave. Este idealã pentru rãcealã ºi gripã. vã sfãtuiesc din nou: trupul. dar au creat o nouã teorie. Viaþa pe pãmânt ar deveni o bucurie. Capitolul 26 Orbirea ºi uleiurile Încã din vremurile revelaþiilor. Apa de Argint Armonizatã este acordatã pe frecvenþe hertziene complementare corpului bio electric uman.Societatea are nevoie de obiective ºi de modele. acceptarea convenienþelor. ascunderea ignoranþei prin afiºarea ostentativã a unei cunoaºteri false . bazate pe PPM (pãrþi per m ilion). iar vârsta de 250 de ani poate deveni pentru dumneavoastrã o realitate. ei vor descoperi cu siguranþã cã glaucom . De data as ta. acolo unde a fost tratat de medicii alopatici prin terapiile convenþionale. promovând vindecarea. care susþine cã glaucomul este provocat de un deficit de oxigen ºi al fluxului sanguin. umanitatea a repetat mereu ºi mereu aceleaºi patru greºeli: supunerea în faþa autoritãþilor mincinoase ºi nevrednice. Acest produs cu rezonanþe în Lumea cu Patru Dimensiuni foloseºte principiile homeopatice ale rezonanþei ºi transferului.

scleroza multiplã. ºi deci nu poate furniza oxigenul ºi substanþele nutritive celulelor ºi mitocondriilor. fibromialgia ºi tulburãrile de auz. problema hormon ilor este una din primele care trebuie abordate. Atunci când celulele mor. Rapiþã sau canola? 181 . ºi al dezechilibrelor hormonale.ul este rezultatul fluxului sanguin insuficient ºi al aglutinãrii celulelor roºii. pentru deblocarea receptorilor de substanþele analoage horm onilor (un analog de hormon este o moleculã care pãcãleºte neuro-receptorii. dublatã de lipsa substanþe or nutritive ºi dezechilibrele hormonale. stã la baza pierderii pãrului ºi a unor afecþiuni precum Alzhe imer. blocându-le funcþionarea normalã). În mod evident. Aceeaºi acumulare a deºeurilor acide. þesuturile ochiului posterior se atrofi azã. la fel cum nu p oate elimina deºeurile de la acest nivel. intoxicãrii cu sodiu ºi acumulãrii de deºeuri. Sângele aglutinat NU POATE trece prin capilarele extrem de fine ale ochiului poste rior. al acumulãrii de deºeuri t oxice în fluidele ºi spaþiile intercelulare. iar celulele moarte se transformã în deºeuri acide. Moartea mitocondriilor din celulele ochiului posterior se datoreazã lipsei de oxig en. paralizia cerebralã.

Experþii susþineau cã efecte rãrii uleiului de rapiþã au nevoie de 10 ani pentru a se manifesta. dar MULT MAI pronunþat. uleiul de canola prezintã anumite caracteristici ºi efecte i nteresante asupra sistemelor vii. Nici chiar insectele nu se a ting de rapiþã. Practic. La fel ca ºi uleiu l de soia. am fost sunat de o femeie d in Chicago care mi-a povestit cã se afla în Marea Britanie în perioada în care boala vacii nebune se afla la apogeu. deopotrivã la animale ºi la oameni. dupã care s-a renunþat la el. anemie.Numele de canola este un termen inventat. El NU are ce cãuta în corpul uman! La fel ca ºi cel de soia. fiind necesarã împuºcarea lor! La scurt timp dupã apariþia primei ediþii a acestei lucrãri. combustibil. porcilor ºi oilor. ºi pentru luciul paginilor colorate pe care le vedeþi în reviste . experþii dãdeau vina pe o boalã viralã. dar mult mai puternic. el dã naºtere unei substanþe de tip latex care provoacã ag lutinarea celulelor roºii din sânge. Planta este absolut otrãvitoare. co nstipaþie. Uleiul din seminþele de rapiþã este de o sutã de ori mai toxic decât cel din soia!! Uleiul de canola este folosit industrial ca lubrifiant. El a mascat practic introducerea uleiului de rapiþã în America! Uleiul de canola provine din seminþele de rapiþã. Uleiul de rapiþã (canola) provoacã emfizem pulmonar. Poate vã mai amintiþi de cazurile relatate în presã de orbire a vacilor. rapiþa este CEA MAI TOXICÃ. la fel ca în cazul uleiului de soia. ca sã nu mai vorbim de nebunia care le apuca pe animale. care atacau chiar oamenii. Unul din efect ele secundare bine cunoscute ale consumului uleiului de rapiþã este pierderea vederii. probleme respiratorii. ca bazã pentru producerea cauciucului sintetic. sãpun. El nu apare decât în sursele de referinþã cele mai recente. o plantã care face parte din familia m uºtarului. uleiul de rapiþã a fost folosit pe scarã largã în Europa la hrãnirea imalelor. iritabilitate ºi orbire. cel de rapiþã blocheazã sistemul nervos central ºi pe cel periferic. cuvântul a apãrut de nicãieri. Între anii 1986 ºi 1991. pânã atunci. fiind letalã. ºi oricum. Interesant! În rapoartele pe care le-am citit eu. Canola chiar este un ulei industrial. Doamna respectivã mi-a relatat cã a vãzut la televizor o ºtire în care oamenilor li se cerea sã nu intre în pa nicã dacã au folosit în dieta lor alimentarã uleiul de rapiþã ºi dacã aveau peste 65 de ani. Curios este f . Dintre toate uleiurile alimentare. Deteri orarea completã a sistemului dureazã însã ani de zile. Pe cealaltã faþã a monedei de canola scrie: RAPIÞÃ! Trebuie sã recunoaºteþi cã termenul de ca sunã mai bine decât rapiþã. majoritatea celo r trecuþi de vârsta respectivã aveau sã moarã din cauze naturale. Spre exemplu.

boala viralã a dispãrut. Veþi constata cã uleiul de arahide a fost înlocuit cu cel de rapiþã. Numele de canola sunã frumos. invitându-ne sã recurgem la uleiul de canola pentru a fi salvaþi de efectele dezastruoase ale acestora. datoritã aromei ei savuroase. Î schimb. Experþii în industrie nu mai obosesc sã repete felul în care aceastã plantã a apãrut în Canad cât de sigurã este ea pentru alimentaþia omului. evident. precum acizii graºi omega 3. ªi astfel. dar vã sugere iviþi etichetele de pe untul de arahide. Ei recunosc cã uleiul este obþinut din seminþele de r apiþã. de la low erucic acid rape (rapiþã). Nu este minunat felul în care cartelurile multinaþionale ale uleiului ajutã þãrile în curs de dezvoltare? Nu vã aminteºte aceastã poveste de introducerea cuptoarelor cu mic rounde? Termenul de canola oferã acoperirea perfectã pentru interesele financiare ale cartel ului care doreºte sã facã miliarde de dolari din aceastã nouã piaþã. În mod oficial. uleiul de canola a devenit problema noastrã. uleiul de canola este cunoscut sub iniþialele LEAR.ptul cã dupãce din dieta animalelor s-a eliminat uleiul de rapiþã. uleiul de rapiþã este folosit astãzi în SUA. Insistã chiar asupra felului pozitiv în care þãrile din Asia au receptat canola. Armele chimice 182 . transformându-se astfel în altceva. care au fost însã modificate genetic (iradiate!). El este folosit pe scarã largã în mii de alimente procesate. Ei demonizeazã grãsimile saturate naturale. 6 ºi 12. despre structura ei nesaturatã ºi despre digestibilitatea ei. cu binecuvântarea agenþiilor guvernamentale de specialitate. adicã în canola! La fel de neobosiþi sunt experþii ºi atunci când povestesc despre nenumãratele calitãþi ale c nolei.

Soluþia la aceste molecule periculoase constã în folosirea REGULATà a precursorilor de hormoni Nugestrine II ºi Totally Male. Malationul este un pesticid benefic împrãºtiat în California cu câþiva ani în urmã pentru a o insectã ºi care s-a depus ca un praf alb pe întreaga regiune. Iradierea este acelaºi procedeu prin care ex perþii doresc sã obþinã alimente sigure pentru hrana noastrã. etc. împiedicând-o sã îºi mai desfãºoare activitatea normalã. componente ale cianurilor. este obþinut din uleiul de rapiþã.GAZUL DE MUªTAR. Spre exemplu. Hormonii din mediul înconjurãtor sun t atât de omniprezenþi încât practic nu pot fi evitaþi. ATP este acronimul chimic al adenozin-trifosf atului. una din armele chimice folosite în Primul Rãzboi Mondial. în locuitorilor de estrogen ºi steroizilor anabolici folosiþi de atleþi. A fost împrãºtiat din nou în fe ruarie ºi martie 1994. Un alt exemplu de folosire greºitã a tehnologiei de cãtre oamenii de ºtiinþã ºi de inducere în eroare a opiniei publice datoritã unor interese financiare puternice este modificarea geneticã a fructelor ºi legumelor. molecula energeticã ce alimenteazã corpul uman. produse cu energie orientatã cãtre stânga. deºeuri toxice. În biochimie. medicamente. Uleiul de canola conþine mari cantitãþi de izo-tio-cianaþi. care a ars pielea ºi plãmânii a sute de mii de soldaþi ºi civili. Acest lucru este cu deosebire valabil în cazul analogilor de hormoni conþinuþi în pilulele anticoncepþionale. Malationul este un organofosfat. sã analizãm pesticidul numit malation. Funcþiile nervilor ºi organofosfaþii Acetilcolina este absolut esenþialã pentru transmisia impulsurilor NERVOASE. Acesta se leagã chimic de enzima numitã acetilcolinesterazã. respectiv de a a acetilcolina în colinã ºi acetat. aceste substanþe sunt numite inhibitori. C ianura INHIBà producþia de ATP de cãtre mitocondrii. energie negativã. seminþele de muºtar alb (rapiþã) au fost iradiate în Suedia pentru a s pori producþia de seminþe ºi conþinutul în ulei al acestora. Atunci . blocându-le act ivitatea. aceste legãturi sunt ireversibile ºi NU MAI POT fi rupte de corp dupã formarea lor. Substanþele toxice din uleiurile de canola ºi de soia stimuleazã formarea legãturilor co valente. Între anii 1950-1953. Rapoarte rece te ale francezilor atestã cã gazul a fost folosit inclusiv în Rãzboiul din Golf. iar în 1995 în Texas. În mod normal. pe care i-am numit însã alimente nesãnãtoase. Am vorbit ºi noi pe larg de aceºti inhibitori. menþinându-ne sãnãtoºi ºi tineri! Uleiul de canola ºi metabolismul corpului Existã multe substanþe care se pot lega chimic de enzimele metabolice.

Aºa se explicã opþiunea experþilor în ceea ce priveºte alegerea malationului ca insecticid. sclero za multiplã. iar muºchii nu rãspund. sinapsele nervilor nu funcþioneazã normal. La fel se petrec lucrurile ºi în cazul oamenilor! Armele chimice numite portocaliu ºi albastru. în numele eficienþei. Spre exemplu. folosite în Vietnam la defolierea jung lei. mielomul. Inhibarea acetilcolinesterazei provoacã paralizia muºchilor striaþi (scheletali) ºi spas me ale sistemului respirator. gândiþi-vã la telecomanda pentru garajul dumneavoastrã. mâinile sau picioarele nu rãspund la come nzile creierului.când aceastã substanþã este inhibatã. hipertensiunea pulmonarã ºi neuropatia. În cazul corpului. Veteranii care au luptat în Vietnam ºi localnicii le cunosc foarte bine. El ucide insectele prin paralizia muºchilor la fel ca rotenonul din boabele de soia! Altfel spus. Dacã ea nu trimite s emnalul. Uleiurile de soia ºi canola joacã un rol important în apariþia acestor boli. uºanu se deschide. inhibã enzimele insectelor. La fel ºi organofosfaþii (insecticide) folosiþi în industria alime ntarã. Poate aþi remarcat uriaºa creºtere din ultimii ani a incidenþei unor boli precum lupusul sistemic. sunt compuºi organofosfatici. paralizia cerebralã. Experþii guvernamentali care au aprobat folosirea lor ºi companiile chimice care le-au produs s-au fãcut vin ovaþi de efectele toxice asupra OAMENILOR ºi mediului înconjurãtor. ceea ce nu-i împiedicã pe experþii din zilele noa stre sã continue 183 .

herpesul. William Campball Douglass îºi nea întrebarea: Chiar credeþi cã niºte maimuþe verzi au muºcat pe cineva de fund. silind mecanismu l de apãrare al celulelor albe din sânge aºa-numitele celule T sã intre într-un fel de comã. Ce nu vã spun este cã celulele T se aflã într-o stare de comã toxicã. punând stãpânire pe trupul dumneavoastrã prin anihilarea mecanismelor de apãrare ale sistemului dumneavoastrã imunitar (celulele T). HIV-ul ºi SIDA Glicoziþii din uleiurile de soia ºi canola deprimã sistemul imunitar. siguranþa datelor ºtiinþifice ºi despre cât de ieft Uleiul de canola este bogat în glicoziþi. Aceste uleiu i modificã mediul intern al corpului ºi atrag dupã sine boala. antibioticele ºi alimentele nesãnãtoase de tip fast-food joacã un rol complementar în prãbuºirea sistemului imunitar. HIV preia controlul asupra ARN-ului ºi ADN-ului. SIDA sfârºitul civilizaþiei. Un alcool este un concept chimic care desemneazã o grupã de substanþe chimice ce reacþio neazã cu o moleculã organicã. El se foloseºtede mitocondrii pentru a produce energie în folos propriu. Fluorul. Gândiþi-vã la efectul pe care î are muºcãtura unui ºarpe cu clopoþei. dar dupã ani de zile (recitiþi în aceastã direcþie secþiunea referitoare la proteinele dulci din capitolul despre soia). Alcoolii ºi glicoziþii din uleiurile de soia ºi canola blocheazã acest mecanism de prote cþie care este sistemul nostru imunitar. ei numãrã practic celulele albe din sânge. Dupã cum spunea Claude Barnard: Mediu l intern este totul! Odatã ajuns în interiorul celulelor. Daunele apar. Atunci când experþii medicali fac analiza sângelui pentru a depista prezenþa virusului H IV. În liniºte. ºi gata. alt e forme de viaþã existente în sânge ºi în limfã se metamorfozeazã ºi se manifestã sub forma unor boli precum hepatita. Din cauza glicoziþilor din veninul sãu. Ei s unt la fel de toxici ca ºi bãuturile alcoolice. dar efectele lor se manifestã diferit. iar victima este imobilizatã. p monia. Uleiul de canola. HIV. Dacã numãrul acestora este normal. Glicoziþii interfereazã cu biochimia oamenilor ºi animalelor. Din cauza acestui blocaj. imunizãrile. enzimele muºchilor ictimei sunt inhibate. dr. SIDA ºi maimuþele verzi În cutremurãtoarea sa carte.sã ne ameþeascã cu poveºtile lor despre mâncarea dacã sunt folosite diferite otrãvuri. ei vã vor spune cã NU aveþi HIV. Alcoolii din uleiurile de soia ºi canola sunt foarte reactivi. a apã . Aceºtia provoacã probleme grave organismului u man prin blocarea funcþiilor enzimelor ºi a receptorilor hormonali ºi neuronali. vir usul se multiplicã ºi într-o bunã zi BANG! vã treziþi cã muriþi de SIDA.

experþii se înºealã. Uleiul lui Lorenzo. Patrick. urinei ºi sângelui. oferã un alt exemplu revelator despre cât de depart e se poate rãtãci ºtiinþa medicalã ºi cât de contorsionatã poate deveni mintea ºtiinþificã. în cazul de faþã). experþii ºi-ar fi putut da seama pe loc care este problema. pe care vi le recomand cu cãldurã. Bãiatul murea din cauza unui pH al corpului foarte coborât! Atât de coborât încât fluidele sale corporale dizolvau înveliºul de mielinã care îi proteja fibrele nervoase.IDA? Cartea lui Douglass descrie întreaga poveste a creãrii virusului HIV în laboratoarele militare de la Ft. Ca de ob icei. Uleiul lui Lorenzo Un alt film. aducând argumente documentate. Laryland. Aceasta era ca uza dezintegrãrii sistemului sãu nervos. Sesizaþi asemãnarea dintre aceastã descriere ºi zecile de boli dege nerative ale nervilor din zilele noastre? 184 . cu pH-ul. Dacã ar fi stabilit pH-ul salivei. Experþii din film afirmã cã ma copilului care moare nu are legãturã cu matematica (respectiv. care confirmã tema unor filme futu riste precum Outbreak ºi The Twelve Monkeys.

asumându -ºi responsabilitatea care îi revine pentru propria sa sãnãtate. el provoacã o stare de ªOC ºi ajustarea pH-ului corporal. pe de o parte. clar cã fluxul congestionat al sângelui ºi limfei afecteazã negat fel de evidentã legãtura directã care existã între boalã. Ac este decât un alt exemplu de dezinformare a publicului. pentru a-i creºte nivelul ene rgetic ºi pentru a-i detoxifia corpul de otrãvurile metabolice. fratele meu a asistat la o d ezbatere televizatã în care un expert afirma nici mai mult nici mai puþin decât cã acesta este ulei de rapiþã. La scurt timp dupã ce pe piaþã a apãrut uleiul lui Lorenzo. nu existã practic problemã de sãnãta e care sã nu poatã fi alinatã sau chiar inversatã.În film. ºi cancerul la prostatã pe de altã parte. bãiatului i s-a administrat uleiul lui Lorenzo. Mai mult. Hipocrat Despre vibraþii ºi alte cãrþi care meritã citite . Este important sã vã atârnaþi de ceva ºi sã vã întindeþi coloana în fiecare zi! Orice exces se opune naturii . Ea nu îºi protejeazã decât propria sãnãtate ºi propri conomice. Ac easta este o minciunã sfruntatã. Toate aceste minciuni ar trebui sã vã punã în gardã în legãturã cu interesele majore care se ascund în spatele modelãrii opiniei publice. proteine din soia ºi aditivi chimici. Este la mentarã ºi apa pe care o bem. creºterea canola. Daþi-i unei persoane bolnave ulei de rapiþã ºi îi veþi grãbi imediat sfârºitul. Uleiul lui Lorenzo nu este altceva decât uleiul de MÃSLINE! Atunci când es te ingerat în cantitãþi mari. Industria sãnãtãþii este un oximoron. Uluitor! Preambul: capitolul urmãtor analizeazã legãtura care existã între ceapã. dieta ali astronomicã a alimentelor procesate care conþin ulei de soia ºi induce organismului o stare de CONFUZIE ºi îi slãbeºte sistemul i Nu trebuie sã vã surprindã aºadar faptul cã orice om care doreºte sã se bucure din nou de o s te perfectã ºi de longevitate TREBUIE sã preia din nou controlul asupra vieþii sale. Ra portul a fost transmis în data de 15 februarie 1994. aflând CE aveþi de fãcut ºi CUM trebuie sã acþionaþi. Notã: Tocmai am auzit la ºtiri un raport despre un studiu ºtiinþific ce confirmã legãtura di rectã dintre uleiurile de soia ºi canola. Sângele ºi uleiurile Cred cã v-a devenit deja iv fiecare parte a corpului nostru. Uleiul i-a provocat o stare de ºoc printr -o reducere masivã a aciditãþii corpului sãu. Din fericire. munitar. ficat ºi procesul de bãtrânire. Ceea ce nu-i împiedicã pe experþi sã promoveze mai nou implanturile l a sâni cu ulei din soia. Învãþaþi sã vã protejaþi sãnãtatea ºi interesele DUMNEAVOASTRà economice.

dacã dore uri aceastã plantã trebuie sã þi-o cultivi singur. De altfel. Ea face parte din trilogia care mai include Trusa pendulului ºi Mãsurãtorile e nergetice. vã veþi îndrãgosti cu siguranþã de minunata capodoperã ilustratã în care sunt descri de ani de mãsurãtori energetice ºi intitulatã Mâna divinatorie (vezi Pachetul informativ). În vremurile bune de altãdatã. Astãzi. înainte ca agenþia guvernamentalã FDA sã decidã sã ne salveze nenorocirea numitã tãtãneasã. Dacã vã place istoria. aceasta putea fi gãsitã în toate magazinele. 185 . Despre vibraþii este lucrarea scrisã dupã o viaþã de studiu de un Vrãj r în vârstã de 87 de ani. ºi pentru a elimina câmpurile energeti ce negative din cãminul dumneavoastrã. orice om inteligent va face ex act acest lucru.Aflaþi cum puteþi folosi un lanþ vibratoriu pentru a stabili orientarea energiei. pent ru a alunga durerea dintr-un loc rãnit sau dintr-o încheieturã inflamatã.

Anonim Ficatul este organul cel mai abuzat din întregul corp. pânã când se înmoaie. ani la rând. Dacã acest lucru ar fi fost adevãrat. vindecã ulce tic ºi intestinal! Poate aºa se explicã interdicþia pe care i-au impus-o companiile farmaceut ice Ce este un precursor Un precursor este o substanþã chimicã ce precede formarea unei alte substanþe. Adãugaþi puþin ulei de din mere ºi veþi obþine o masã cât se poate de hrãnitoare ºi de gustoasã. la care se adaugã sucul de aloe. produsele racemizate vã aduc beneficii mult mai mari la acelaºi preþ. Poate fi cultivatã inclusiv în ghi ece ºi se multiplicã extrem de uºor.2 metri. Un precur sor racemizat accelereazã viteza de transformare. pe care nimic nu pare sã o deranjeze. pe care nu o vei gãsi la piaþã. Rãdãcinile ei cresc pânã la o adâncime de 12 metri. acordaþi-le spaþiul necesar. De multe ori. care le depãºesc cu mult pe c ele ale suplimentelor din magazine. Ideal este sã le pregãt iþi la fel ca spanacul. Toate produsele racemizate produc rezultate excelente. Rãdãcina de tãtãneasã mãcinatã. sunt nevoit sã tai din plante pentru a permite creºterea unor lãs tari noi. De aceea. Ce sã menþioneze reclama era cã uleiul de canola este el însuºi o otravã sistemicã cu efecte pe t en lung! Capitolul 27 Ficatul ºi ceapa Cum funcþioneazã ficatul. Folosiþi-le o singurã datã ºi vã asigur cã nu veþi mai întreba a doua oarã dacã sunt eficient ltfel.Faceþi rost de câþiva lãstari cu rãdãcini ºi plantaþi-i în sol. Este suficient sã plantaþi tãtãneasa o singurã datã ºi veþi obþine hranã pentru ani de zile. dintre cele mai sãnãtoase. Tãtãneasa are o vitalitate excepþionalã. aºa funcþioneazã ºi corpul . Fãrã pesticide? Am vãzut recent o reclamã uriaºã la uleiul de canola. eu ºi familia a am fi fost de mult morþi! Am mâncat tãtãneasã de mai multe ori pe sãptãmânã. Puteþi culege frunzele ºi florile plantei din primãvarã pânã toa târziu. Frunzele ei pot fi amestecate în salate sau puse în sandviciuri.5 metri. ºi ne sim . El reprezintã principalul org an de eliminare a . pe abur. în care se spunea: Fãrã pesticide . întinzându-se pe un diametru de 1. fãrã sã-ºi piardã însã culoarea verde. FDA afirmã cã tãtãneasa este periculoasã. Dupã câteva sãptãmâni vei obþ extrem de vitale. care cresc pânã la o înãlþime de 1.

ºi implicit asupra celorlalte organe ºi glande ale corpului. Când hepatocitele mor.deºeurilor toxice. medicamentele. alcãtuit din celulele strome care acoperã în mod normal sup rafaþa exterioarã a ficatului. Sunt clasificate în categoria celulelor parencime. capacitatea de regenerare a ficatului îi indicã impor tanþa în organism. Celulele funcþionale ale ficatului sunt numite hepatocite (de la hepat ficat ºi cite celule). Când ficatul devine excedat de toxine. De altfel. þesutul stromatic invadeazã spaþiul rãmas liber ºi formeazã cicatrice. Ficatul este o incredibilã uzinã chimicã. Un ficat sãnãtos este esenþial pentru o stare bunã de sãnãtate. deºeurile ºi alcoolii. hepatocitele mor. în care se produc mii de reacþii biochimice. c are ajung în el prin intermediul dublei aprovizionãri cu sânge. Spaþiul rãmas în urma lor este umplut de un þesut conjunctiv de tip cicatrice . Est e al doilea organ ca mãrime din corp ºi UNICUL organ care se autoregenereazã din proprie voinþã chiar dacã di el nu a mai rãmas intact decât 25%. inclusiv p ntru inversarea procesului de îmbãtrânire. Aºa se 186 . Ficatul metabolizeazã alimentele. pesticidele. Aceste substanþe toxice impun un mare stres asupra ficatului.

C. încheieturilor ºi þesuturilor moi ale corpului au ÎNTOTDEA UNA la bazã un ficat bolnav! Hepatita (de la hepat ficat ºi ita inflamare) este o boalã a ficatului. Ficatul filtreazã deºeurile toxice din sânge. dar pot fi inversate uºor dacã persoana este dispusã sã coopereze. bila acþioneazã ca emulsificator. În mod oficial. Ele sunt simultan hepatocite ºi fagocite (de la fag a mânca. ºi cit e celule). este furnizat de vena portã hepaticã. Guenther Enderlein a arãtat suita exactã a metamorfozei microbiene care se petre ce în bolile degenerative. ca de obicei. Într-un corp bolnav sau îmbãtrânit. D. Medicii dau vina pe gunoierii naturii vi rusurile dar. corpurile strãine ºi celulele albe ºi roºii care au ieºit din circulaþie. ficatul are nevoie de o cantitate uriaºã de ene rgie. lucru indicat în lucrarea Ucigaºii ascunºi (vezi Pachetul informativ). funcþia ficatului este atât de compromisã încât corpul aj sã îºi clãdeascã rezerve de grãsimi ºi de celulitã. Grãsimile asigurã colesterolul NECESAR pentru producerea hormonilor corticosteroizi de cãtre glandele adrenale (cel mai cunoscut steroid este cortizonul). Celulele Kupffer care cãptuºesc vasele de sânge ale ficatului au o importanþã vitalã pentru sãnãtatea ºi vitalitatea noastrã. hranei ºi apei toxice) el oboseºte ºi sfârºeºte prin a se îmbolnãvi. Ficatul este un organ puternic vascularizat cu vase ale sângelui. Atunci când vedeþi un corp gras. afecþiunea fiind numitã hipertensiune portalã. hepatita este clasificatã în A. Pentru a-ºi duce la bun sfârºit sarcinile. dizolvând grãsimile pen tru o asimilare corectã. mâniei. Dacã deºeurile se acumuleazã pe pereþii ven ei porte. Intoxicarea sângelui. se înºealã. ªtim astãzi inclusiv ce trebuie sã facem în asemenea cazuri. .) sa u fizic (datoritã medicamentelor. Dr. Fagocitele eliminã microbii. EpsteinBarr ºi Sindromul Oboselii Cronice. prin intestine ºi colon. presiunea sângelui creºte. iar cel neoxig enat. De asemenea. eliminându-le în mod normal prin intermediul bilei. etc. grijilor. Toate aceste afecþiuni reflectã o încãrcare cu toxine ÎN EXCES a organismului ºi un dezechilibru hormonal. Dacã se aflã în stare de stres mental (datoritã gândirii negative. o boalã a EXCESULUI care este confundatã deseori cu o boalã a deficitului. a limfei. La fel sunt mononucleoza. fricii. încãrcat cu substanþe nutritive.petrec lucrurile în ciroza ficatului. B. Sângele oxigenat venit din inimã este furnizat de artera hepaticã. Toate aceste afecþiuni s unt predominante în Statele Unite. Ciroza determinã îngãlbenirea ºi împietrirea ficatului. vedeþi practic organism bolnav. El primeºte o DUBLà cantitate de sânge. deºi nu este cazul. sau E.

melan colicã. Vestiþi în aceastã direcþ nt alcoolicii ºi unii vârstnici (vechii greci credeau cã existã patru tipuri de personalitate: colericã.). O mare parte din istoria dezastruoasã a medicinii occidentale este rezultatul teor iilor medicului ºi scriitorului grec Claudius Galen (circa 130-200 e. Chole se refer sucul digestiv al ficatului. bila. O umoare esteun fluid corporal despre care se credea cã influenþeazã personalitatea. precum: tipul A. dificilã ºi greu de suportat. care înseamnã bilã în greceºte. ceaiul lui Rene este folosit intravenos în cazul bo lilor virale. precursorii racemizaþi ai hormonilor.n. O persoanã biliarã are o personalitate dificilã. teoria lui Galen s-a dovedit greºitã. PAC ºi Yucca Herbal Blend sunt extrem de utile. sanguinã ºi flegmaticã). Colericul are o persona litate acrã. cu mare succes. oamenii îºi schimbã personalitatea.În regiunile centrale din China. 187 . dar au cãpãtat nume noi. Acesta a fost medicul per sonal al împãratului roman Marcus Aurelius. Detoxifi carea. la fel ca ºi ceaiul de Kombucha. în timp ce în SUA el este folosit doar de câþiva veterinari pentru a trata câinii ºi pisicile agresive. ce reflectã starea ficatului persoanei respective. Cele patru tipuri de personalitate continuã sã fie la modã. Existã un tip de personalitate. Galen credea în cele patru tipuri esenþiale de personalitate. pe care le-a numit umor i . exerciþiile fizice. colericã. În mare parte. apa de calitate ºi odihna joacã un rol la fel de im portant în procesul de vindecare. Cuvântul coleric vine de la chole. Personalitãþile colerice Pe mãsurã ce îmbãtrânesc.

HCI racemizat. celulita. dupã ce s-au pietrificat. bila ºi procesul de îmbãtrânire Îmbãtrânirea organelor vitale limiteazã serios capacitatea noastrã de a prelucra alimentel e ingerate. ca sã nu mai vorbim de calitatea acesteia. etc. Ea conþine ioni minerali. Producerea insuficientã a acidul ui clorhidric de cãtre celulele stomacului LIMITEAZà digerarea proteinelor ºi permite instalarea în organ ism a paraziþilor ºi a ouãlor lor. Un ficat sãnãtos produce circa 1. Bilirubina este cea care dã bilei culoarea sa galbenã. lucru observabil îndeosebi seara sau dupã o masã bogatã în g rãsimi. membranele mucoase ale stomacului prote jeazã pereþii acestuia de acest acid atât de puternic. Ficatul are un rol esenþial în procesul digestiv. Ele uºureazã de asemenea durerile provocate d e hernia hietalã (o afecþiune de care se plâng în mod frecvent femeile) prin eliminarea presiunii abdominale asupra diafragmei. Indigestia este pusã de multe ori pe seama unui exces de acid stomacal. Din cauza problemelor hormonale. constatãm cã acesta este alcãtuit din chole bilã. Un ficat bolnav NU eliminã suficientã bilã. Pylori sunt trei dintre factorii care stau la baza ulcerului peptic. Dacã analizãm cuvântul colesterol.15 litri de bilã pe zi.tipul B. indigestia. afecþiunile tiroidei ºi lipsa energiei toate sunt avertismente serioase îndeosebi în cazul femeilor! Acidul stomacal are un pH foarte redus (0. Pietrele la vezica biliarã au o legãturã FOARTE STRÂNSà cu problemele digestive. Gazele. Aceasta reprezintã un suc digestiv de cu loare galben-maronie. Ulcerul peptic apare la nivelul pereþilor stomacali. cu un pH extrem de alcalin. Ele sunt foarte comune ºi reprezintã o afecþiune gravã. ster grãs ol alcool. uneori maroniu-verzuie. Atunci când sunt sãnãtoase. problemele legate de pãr. cole sterol ºi bilirubina preluatã din celulele roºii moarte. gazele ºi balonarea. eliminând indigestia. grãsim ea. stresul ºi bacteria H. incidenþa lor est e de zece ori mai mare în cazul femeilor decât în cel al bãrbaþilor! Pietrele la vezica biliarã sunt pietre al e ficatului care au migrat. Hormonii ºi digestia sunt strâns legate între ele. Îmbãtrânirea. El este atât de acid încât o singurã picãturã cãzutã pe piele ar face o gaurã în ea. balonarea.8). Mãrimea lor oscileazã de la ace ea a unui bob de linte la . Acidul clorhidric. Cel duodenal apare la nivelul pereþilor intestinuluisubþire. membranele stomacului îºi redobândesc starea de sãnãtate. Dacã indicaþiile din aceastã carte sunt respect ate. INUNDÂND corpul cu un flux nesfârºit de substanþe toxice. stabilindu-se în vezica biliarã. dar în realitate se petrece exact cazul opus. maro nie sau verzuie. Yucca Herbal Blend ºi DiSorb Aid fac minuni în cazu l problemelor digestive. Imunitatea umoralã se referã la anticorpii ºi antigenii aflaþi în circulaþie în sângele uman ºi în fluidele limfatice.

Ele se divid ºi emulsif icã globulele mari de grãsime. Dacã doriþi sã scãpaþi complet de aceastã problemã. Metabolismul insuficie nt al grãsimilor conduce 188 . grãsimile alimentare nu pot fi digerate.aceea a unei mingi de golf. creând mediul perfect pentru instalarea paraziþilor un mediu alcãtuit din resturi alimentare în putrefacþie la care s e adaugã o mare cantitate de toxine. bila reprezintã ceea ce reprezintã det ergentul pentru vasele murdare cu grãsime. For marea micelelor este esenþialã pentru absorbþia vitaminelor liposolubile A. Micelele Bila (ºi Yucca Blend) opereazã la fel ca ºi detergentul de vase. unde este amestecatã cu secreþiile pancreasului ºi cu bila din ficat. pe care le divid în molecule mici numite micele. eliberând-o în intestinul subþire ori de câte ori procesul digestiv impune acest lucru. Vezica biliarã depoziteazã bila secretatã de ficat. astfel încât l egãturile chimice ale carbohidraþilor sã poatã fi rupte ºi zaharurile digerate. Aceste secreþii sunt EXTREM DE alcaline ºi au scopul de a ridica pH-ul chimului. Notã: bãutul lichidelor la masã dilueazã acizii ºi enzimele stomacale. uºor de absorbit de organism . numitã duoden. Pentru digestie. Mâncarea parþial digeratã (numitã chim) iese din stomac ºi pãtrunde în prima din cele trei se uni ale intestinului subþire. cãci 40% din energia noastrã provine din oxidarea grãsimii. D. care îmbolnãvesc ºi îmbãtrânesc organismul-gazdã. E ºi K. Digestia parþialã pr veazã organismul de energie. Puþinã Yucca Blend la fiecare masã face minuni în cazul aces tei tulburãri. vã recomand clismele la ficat. Dacã nu existã suficientã bilã.

la probleme grave de sãnãtate ºi la o cantitate redusã de energie. spanac ul). care asigurã materia primã necesarã într-o formã uºor asimilabilã de cãtre organism pentru a duce hemul necesar. Soluþia perfectã pentru cei cu defici t de fier sunt algele Klammath. toate pot fi tratate acasã. constipaþia . Aceste molecule d e fier sunt mult mai active din punct de vedere biologic decât fierul alimentar. Emulsificatorul grãsimilor din bilã care menþine colesterolul în soluþie este lecitina. La fel de utile sunt legumele proaspete cu frunze verzi (de pildã. cultivate în grãdinã (fãrã îngrãºãminte). medicamentele ºi mineralele din b e decanteazã ºi determinã apariþia ºi creºterea în dimensiuni a pietrelor la vezica biliarã. Dacã ficatul este toxic ºi nu poate separa bilirubina din sânge. Pierderea hemului (purtãtorul oxigenului în hemoglobi nã) conduce automat la o pierdere de energie ºi de vitalitate. care gener eazã o culoare galbenã la nivelul globulelor ochilor. bãºicile. Aceste pietre îº u originea în ficat. apendicita. Anemia rezultatã ca urmare a deficitului de fier NU reprezintã însã o conseci nþã a deficitului de fier alimentar. deºeurile se rãspândesc înap i în organism. Gãlbinarea este un SEMN al unei disfuncþii grave a ficatului. psoriazisul ºi dificultãþile de învãþare sunt simptome ale unor disfuncþii ale ficatului ºi a unei toxicitãþi sistemice. icterul. de d ezechilibrele hormonale ºi de o dietã alimentarã necorespunzãtoare. Anemia rezultatã ca urmare a deficitului de fier poate fi tratatã cu uºur inþã. Acneea. cirozã ºi mononucleozã au adesea un ten gãlbui. Acest lucru este valabil îndeoseb i în cazul femeilor aflate la menstruaþie. Suplimentele pe bazã de fier alimentar sunt dezastruoase pentru organism. efectele sale fiind c atastrofale (aºa se întâmplã de pildã în cazul programelor dietetice ºi al produselor alimentare care nu conþin grãsimi ) Bila conþine hem (fier organic). dacã sunt înþelese adevãratele sale cauze. sarea. oxidarea glucozei (conversia glucozei în ATP. iar capacitatea sângelui de a aproviziona mitocondriile ºi hepatocitele va scãde a corespunzãtor. Icterul este rezultatul unui exces de bilã ºi de bilirubinã în sânge. . Din fericire. molecula noastrã energeticã) de cãtr e mitocondrii va fi mult redusã. Fierul e ste un oxidant ºi participã direct la formarea radicalilor liberi. Suferinzii de hepatitã. Dacã apare un deficit de fier la nivelul hemului din corp. Cea mai mare parte a fierului din hem este absorbitã în intestine. colesterolul. ci a încetinirii funcþiilor organelor vitale datoratã toxicitãþii sistemice ºi de zechilibrelor hormonale (exceselor). Nivelul ridicat de zahãr în sânge (diabetul) este legat de nivelul redus de fier din hem. Copiii suferã adeseori de disfuncþii ale ficatului. Pe mãsurã ce corpul îmbãtrâneºte ºi pH-ul sãu se modificã.

dar picãturã cu picãturã. creând a n stres similar celui impus organismului de gustãrile dintre mesele principale. ele putând resta bili calitatea vieþii persoanei.000 de morþi ºi peste UN MILIARD de dolari anual nu mai în Statele Unite. nu toatã odatã imediat dupã masã. Acþiunile imediate de remediere a situaþiei sunt absolut necesare în acest caz. cangrena se va instala în numai câteva ore. Omul poa te trãi fãrã vezica biliarã. fãrã apendice. splinã. testicule. dar preþul plãtit va fi sãnãtatea ºi itatea sa. persoana va mu ri din cauza ºocului rezultat prin otrãvire (toxemie). în caz contrar. fãrã sã se bazeze pe progresele tehnologice pentru a fi salvaþi de la o moarte sigurã. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a evita pierderea vezicii biliare. Pierderea vezicii biliare conduce de regulã la dia bet în urmãtorii 20 de ani. adãugându-i mulþi ani de viaþã. Medicina modernã a avansat foarte mult în procedeele chirurgicale. O vezicã biliarã cangrenoasã trebuie extirpatã chirurgical. eliminând cu uºurinþã vez ica biliarã a bolnavilor. Þesuturile cangrenoase sunt þesuturi moarte care putreze sc în absenþa oxigenului. Odatã eliminatã.dar ajung la proporþii gigantice numai în vezica biliarã.. indiferen t de vârsta biologicã a omului! Pierderea vezicii biliare echivaleazã cu o îmbãtrânire mai acceleratã ºi cu o viaþã trãitã pe l de subzistenþã. 189 . Pie trele la vezica biliarã sunt responsabile pentru circa 8. fi catul îºi va secreta bila direct în intestin. ovare. DACà pacientul nu face nimic pentru a veni în ajutorul corpului sãu. Pietrele la vezicã sunt o confirmare a faptului cã bãtrâneþea s-a instalat deja. Dacã pietrele din vezica biliarã BLOCHEAZà traseul bilei dintre ficat ºi intestinul subþir e. dacã persoana nu face nimic pentru a preveni acest lucru. etc. Este bine însã ca oamenii sã înþeleagã CAUZELE care stau la baza formãrii pietr lor la vezicã.

polenul armonizat. unele existente. artrita ºi problemele cardiace ca sã numi m numai o parte dintre ele. Localizarea anatomicã a ficatului Ficatul este localizat direct sub ultimele coaste ale cutiei toracice. Acestea reprezintã energizante foarte puternice. În Statele Unite.Igiena ficatului Bolnavii de cancer ar trebui sã se abþinã temporar de la consumul cãrnii (de orice fel) ºi al brânzeturilor. organic. Un abdomen umflat reprezintã doar parþial un depozit de grãsime. fãrã sã prezinte nici unul din inconven ientele cãrnii. Lactatele precum iaurtul. Max Gerson obiºnuia sã foloseascã sucul proaspãt. Acest lichid este ÎNCÃRCAT cu substanþe nutritive ºi cu enzime biologic active. Afecþiunea este fr ecvent asociatã cu colita. sana ºi kefirul sunt extrem de sãnãtoase. generatoare de stres. Este un SEMN evident de acumulare a deºeurilor toxice. diverticulita. cam la aceeaºi înãlþime. Abdomenul umflat Abdomenul umflat reprezintã un SEMN clasic al unor probleme la ficat ºi al unui corp aflat sub asediu. Este un lucru obiºnuit sã gãseºti într-un ficat inflamat bacili din colon (E. sau direct prin c onducta prin care trece bila. problemele prostatei. Yucca Herbal ºi R/HCI asigurã o d igestie de 100% ºi restabilirea rapidã a stãrii de sãnãtate. care golesc sistemul de energ ie. sunt la fel de UTILE pe tru ficat. Infecþii similare apar ºi în c azul femeilor. -toate aceste produse reprezintã SUPER-ALIMENTE uºor de digerat. sub plãmânul drept. obþinut din ficat de viþel. coli). al cãrui masaj permite dislocarea ºi eliminarea unor . lângã stomac ºi în opoziþie cu splina. tru a-ºitrata bolnavii de cancer. organice. plantele taoiste. lucru care se întâmplã în caz de cirozã. situatã în pa stângã a corpului. constipaþie ºi probleme ale intestinului gros. Este situat deasupra colonului ascendent. Ceaiul de Kombucha ºi sucul proaspãt de lãmâie reprezintã suplimenþi alimentari ideali. având drept cauzã princip alã colonul inflamat ºi deformat. Paraziþii intestinali ajung de multe ori la ficat prin vena portã. Orice abdomen umflat înseamnã probleme. Harmonic Synerg y. DiSorb Aid. altele care vor urma! O descoperire recen tã pe care v-o recomandãm este Rollerul Limfatic Biogen. Dr. din cauza stãrii în care e aflã animalele. crescute fãrã îngrãºãminte. Un colon congestionat reprezintã un teren ideal pentru boalã ºi un bilet sigur cãtre cim itir. Algele Klammath. dar de aceastã datã cauza lor sunt problemele HORMONALE. ficatul proaspãt nu se mai gãseºte de mult pe piaþã. pe canalul vaginal. tabletele de ficat organic racemizat. Acestea conþin proteine grele. Fructele ºi legumele proaspete. o alternativã mai sigurã constã în folosirea tabletelor de ficat de viþel organic r acemizat ºi predigerat. guta. în partea d reaptã. De aceea.

Respiraþia ficatului Existã alimente precum ceapa crudã care provoacã o respiraþie neplãcutã. mãtreaþã abundentã. mononucleozã. Din aceeaºi categorie fac parte suferinzii de psoriazis. Când mi-a cerut ajutorul. Ceapa crudã este un detoxifiant puternic. 190 . o conversaþie între asistenta profesorului meu de biochimie ºi o altã persoanã. cunoscutã ºi sub de respiraþie a ficatului. bãutul apei de calitate de-a lungul întregii zile.cantitãþi masive de deºeuri din colon. în care prima se plângea de problemele ei de sãnãtate. fãrã sã vreau. cei care au viermi inelari. Oamenii care au ficatul stresat fac uºor hepatitã. Doamna în cauzã avea un ficat stresat. Toate problemele intestinului gros sunt rezultatul unui mod de viaþã nesãnãtos ºi al unei diete dezechilibrate. i -am simþit imediat mirosul respiraþiei ºi am recunoscut simptomul. exerciþiile fizice ºi o alimentaþie cât mai corectã pent ru inversarea procesului de îmbãtrânire. care produce un mi ros metalic în respiraþia anumitor persoane. Am auzit odatã. sau dobândesc sindromul oboselii cronice. Sperãm cã cititorii noºtri au înþeles cât de importante sunt mestecatul aten t al hranei.

Ace cru îl puteþi face ºi dumneavoastrã! Bãile minerale ºi ficatul De-a lungul timpului. În cazul în care constataþi totuºi cã sãnãtatea dumneavoastrã nu mai este la fel de bunã sau cã aþi încep accelerat. izvoarele minerale. un loc din California. pe mine mã obosesc cumplit! Oamenii cu ficatul slãbit trebuie sã fie foarte atenþi atunci când se scaldã în izvoare cu apa caldã. este foarte indicat sã beþi cantitãþi mari de apã cu minerale marine racemizate. sfatul meu este sã priviþi în faþã realitatea. infecþii cu paraziþi. În loc sã continui pe aceeaºi cale. la vârsta de 53 de ani. Dacã nu sunteþi pregãtit sã faceþi aþã acestei cantitãþi. Personal. colitã. vã veþi simþi foarte obosit. pielea uscatã.picior de atlet. mi-am recãpãtat integral viaþa înapoi. când amdescoperit cã am probleme serioase. Îmi amintesc cã pe vremea când l. mergeam împreunã cu familia la Izvoarele Calde din Deºert. astfel încât astãzi. iar eu nu mã opun nici un . SUPER-ALIMENTE pentru o SUPER-VIAÞà . m-am trezit la vârsta de 45 de ani. echilibrãrii hormonilor ºi i ngerãrii SUPERalimentelor. constipaþie. Sauna cu infraroºii la distanþã (SID) reprezintã o modalitate excelentã de a experimenta b eneficiile unei bãi cu apã mineralã caldã chiar acasã la dumneavoastrã. Sauna NU foloseºte cãldura sau lumina. unghii fragile. regenerând ficatul. Ori de câte ori aplicaþi procedee de detoxifier e prin intermediul pielii. Alzheimer. întrucât acestea esc organismul sã elimine brusc o cantitate foarte mare de toxine în sânge. probleme periodontale ale gingiilor. Acest dispozitiv minunat dizolvã ºi e inã din þesuturile moi deºeurile acide. am preferat sã-mi croiesc o cale nouã. Nu mai puþin de 90% din populaþie are ficatul stresat. despre care vom mai vorbi în capitolul urmãtor. Se produce de asemenea o pierdere a ele ctroliþilor minerali. diverticulitã. Pot confirma personal eficacitatea acestor bãi (minerale ºi de nãmol) în procesul de det oxifiere. Un ficat sãnãtos reprezintã o condiþie sine qua non pentru a redeveni tineri! Preambul: în capitolul urmãtor vom discuta despre fluxul de energie ºi despre vitalita tea nelimitatã a organismului. cancer. Existã modalitãþi diferite de a dobândi o stare idealã de sãnãtate. eliminând-o urgent. Aºa se explicã de ce am insistat atât de tare asupra necesitãþii detoxifierii cu orice preþ a organismului. în care numeroºi vizitat ori se scãldau în apele minerale ºi fãceau bãi de nãmol. sindromul colonului iritabil. ºi a ltele. deºi mulþi oameni se simt revigoraþi de ele. Atrag însã atenþia cã. cele calde ºi locurile cu nãmol terapeutic au atras mulþi oamenidornici sã îºi redobândeascã sãnãtatea.

Folosiþi-le ºi veþi constata cã senzaþia de foame dispare ce energia ºi luciditatea dumneavoastrã mentalã vor atinge un nivel pe care nici mãcar nu vi-l puteþi imagina la ora actualã. Harmonic Synergy Tablete ETVC Taoist Rice Polish Harmonic Pollen Taoist 5 Elements Harmonic Royal Jelly Klammath Algae Biogen Skin & Body Biogen Liver Biogen HGH VitaLight Tablets Precursori Racemizaþi 191 . iar pãrul va începe din nou sã creascã.Iatã care sunt super-alimentele care alcãtuiesc principala mea dietã alimentarã (având în ve dere cã nu mãnânc decât o singurã datã pe zi). Mai mult. dupã o vreme nu prea îndelungatã. veþi constata cã greutatea dumneavoastrã se va n ormaliza.

ceea . Produsele racemizate au o dublã valoare. producând aproape instantaneu beneficii maxime. Toate produsele intitulate Biogen ºi Harmonic au o valoare de referinþã de 10/10. amplificã. Pentru o absorbþie perfectã ºi o eliberare cât mai deplinã a energiei. unificate prin suprapunere pentru a atinge efecte biologice maxime. Produsele racemizate sunt extrem de active din punct de vedere biologic. Toate substanþele cu o energie orientatã cãtre dreapta p rimesc valoarea de referinþã staticã de 0. homeopatia sau alte procese c unoscute ºi aplicate pânã acum în domeniul sãnãtãþii. completez procesul digestiv cu DiSorb Aid. în ceea ce priveºte profilul lor energetic. Yucca Blend ºi R/HCI. Scala racemicã este de la 0-10. Procesul se realizeazã în patru trepte ºi unificã. lipide. Nu se mãsoarã în carbohidraþi. Ilustraþie Efectele vindecãtoare ale terapiei magnetice Haos Ordine Înainte Magnet Dupã Masajul molecular al mineralelor marine ionizate în sânge ºi în fluidul limfatic De ce vorbim atâta de racemizare Produsele racemizate sunt combinaþii de câmpuri energetice circulare. o piersicã sau l egume proaspete. Unificarea câmpurilor energetice ale substanþelor nutritive ficã viteza de rotaþie a energiei. ci în activitatea forþei vitale din sis emele vii. proteine ºi calorii. stabilizeazã ºi bl cheazã frecvenþa energeticã. Procesul de racemiz are ridicã aceastã valoare de zece ori. astfel încât câmpurile individuale ºi compuse sã nu poatã reveni la un nivel ener etic inferior noii valori atinse ºi sã nu se deterioreze o perioadã foarte lungã de timp. Viabilitatea se referã mai degr abã la utilitatea ºi activitatea biologicã. Racemizarea amplificã enorm profilul energetic al sub stanþelor nutritive. legatã de activitatea biologicã ºi de amprenta ra emicã . precum ºi profunzimea câmpului energetic rezultat intensificând astf el activitatea biologicã în interiorul organismului. Aceºti termeni indicã existenþa unei energii potenþiale disponibile ºi un rãspuns biologic aº eptat.Adaug uneori la aceste produse ºi un mãr sau o parã. Efectul pe care îl au produsele racemizate asupra moleculelor substanþelor nutritive bogate în energie este cel mai bine descris prin cuvântul viabilitate. un fruct de mango. ºi mai puþin la putere. Racemizarea nu are nimic de-a face cu magnetismul.

Apa ionizatã le revigoreazã trupurile.ce înseamnã cã sunt de zece ori mai viabile în interiorul organismului decât în starea lor ne-racemiz atã. El se sinucide . efectele lor asupra vitalitãþii celor care le folosesc sunt incredibile. Seneca Oamenii adorã litoralul mãrii! Aerul de acolo îi face sã se simtã automat mai bine. prin punctele reflexe ale ac estora). 192 . Produsele racemizate NU au egal pe piaþã. De aceea. Mersul cu picioarele goale pri n nisip permite scurgerea unei pãrþi importante a energiei toxice prin tãlpi (mai exact. Capitolul 28 Mineralele din apa mãrii Omul nu moare. apei ºi nisipului de pe litoral este datã de ionii minerali încãrc aþi electric. întrucât usteºte de electricitate. Valoarea vindecãtoare a aerului.

Marea este principala baterie în care natura îºi stocheazã ENERGIA ei orientatã cãtre dreapt a! Eareprezintã un fenomen de o importanþã extremã. Un corp care dis pune de o cantitate suficientã de ioni se bucurã deopotrivã de sãnãtate ºi de vitalitate. Mineralele care nu se aflã într-o formã ionizatã nu sunt suficiente în acest scop. Atunci când impulsurile electrice traverseazã sinapsele. Barierele Am putea compara sistemul nervos cu un sistem de bariere la care trebuie plãtit un preþ înainte ca semnalelor electrice sã li se permitã continuarea drumului cãtre destinaþie. inclusiv cele coloidale. Existã ioni capabili sã conducã electricitatea într-o soluþie. în timp ce alþii nu pot face a est lucru. cãtre picior sau cãtre un deget). Sp re deosebire de acest proces. în caz contrar. Fibrele ºi celulele noastre nervoase sunt înþesate de as menea electroliþi. Înþelegerea sursei din care provine ener gia mãrii este esenþialã pentru inversarea procesului de îmbãtrânire ºi pentru sãnãtatea noastrã. Ionii sunt atomi care au pierdut sau au dobândit electroni în plus. iar ionii minerali asigurã energia necesarã pentru ca semnalul sã poatã trece de poartã. ionii minerali sunt numiþi electroliþi. Compuºii ionici sunt alcãtuiþi din doi sau mai mulþi ioni care au format o legãturã himicã între ei. moleculele sãrurilor se divid în ioni minerali instabili. conti nuându-ºi drumul. ionii minerali racemizaþi echilibreazã sistemul. apar bolile ºi obosea a. corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu ioni. lucru important de ºtiut. ionii minerali renunþã la electronii lor. Sângele ºi limfa conþin electroliþi. Sãrurile su nt STABILE ºi îºi menþinforma de cristale PÂNà CÂND sunt hidrolizate (dizolvate în apã). În soluþie. prin intermediul fibrelor nervoase ºi al ionilor minerali furnizaþi de sânge. precum sarea de bucãtãrie (clorura de sodiu). de-a lungul sinapselor (sã spunem. O unitate de m onedã electricã este numitã un ion mineral. Semnalele electrice întrerupte provoacã miºcãri spastice care îngreuneazã deplasarea ºi funcþ area . Atunci când sunt dizolvate în apã sau în fluidele corporale. De aceea. Aceºtia permit transferul energiei (semnalelor) electrice de la un capãt la altul al corpului nostru. Dacã aceºti ioni provin dintr-o sursã anorganicã precum sarea de bucãtãrie sau c rbonatul de calciu ei destabilizeazã sistemul ºi creeazã condiþii pentru acumularea de excese în organism. întrucât poate salva viaþa în caz de atac sau epuizare din cauza cãlduri i excesive. Corpul îºi conduce afacerile zilnice folosind ca monedã electricitatea. Compuºii ionici sunt cristale. Celulele Schwann þin poarta deschisã prin producerea unor hormoni care deblocheazã rec eptorii sinapselor. furnizând astfel energia necesarã procesului. Sinapsele ar putea fi comparate cu niºte ecluze de-a lungul axonului nervului.

Atleþii clasice d aceste proble Body Toner ai horm Electroliþii sunt EXTREM DE importanþi pentru atleþi. Aceºtia ºtiu foarte bine cã performanþa puterea ºi vitalitatea sunt asociate cu electroliþii. ªi oamenii obiºnuiþi folosesc electroliþii. necontrolate. prin pierderea celulelor Schwann ºi deteriorarea înveliºului de mielinã. Neuropatia ºi mielomul împãrtãºesc ºi ele o parte din me. cãci trupurile lor se aflã sub un mare stres fizic. ei ºi reduc rezervele de ioni minerali mult mai lent. Ei ºtiu cã trupurile lor nu vor putea obþine mari realizãri sportive fãrã ajutorul electroliþilor. Aceste minerale stau de asemenea la baza produce rii Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã. Paralizia cerebralã ºi scleroza multiplã sunt exemple e impulsuri electrice sporadice. în cantitãþi corespunzãtoare. Cei care au trecut prin ciclul carbonului ºi au cãpãtat o structurã racemizatã sunt mult mai activi în corpul uman. nivelul lor de activitate este deneegalat. care îºi epuizeazã rez rvele în numai câþiva ani. Scoaterea la suprafaþã a vechilor depozite marine ºi hidrolizarea lor pentru a obþine io ni minerali nu reprezintã o idee foarte bunã. Semnãtura energeticã ºi amprenta electricã a acestor ioni est e inferioarã ionilor 193 . Atleþii FOLOSESC cantitãþi mari de electroliþi. dar spre deosebire de atleþi. Nu toþi ionii minerali sunt la fel. SOC ºi Biogen Skin & sunt douã produse extrem de eficiente pentru restaurarea acestui înveliº. Precursorii racemizaþi onilor asigurã activitatea hormonalã necesarã pentru restabilirea celulelor Schwann.normalã a unei persoane. Atunci când sunt racemizaþi.

Atleþii inteligenþi parã propriile lor bãuturi energizante. folosind ioni marini racemizaþi ºi apã V. Transferul de energie poate fi obþinut ºi prin alte mijloace. plimbânduvã cu picioarele goale prin nisip sau prin iarbã. Prea m ult sodiu dezechilibreazã raportul sodiu/potasiu ºi pregãteºte terenul pentru instalarea cancerului. Dacã organismul nu are altã opþiune. Aceste acþiuni modificã frecvenþele anormale ale corpului ºi îl pun pe acesta la unison cu pãmântul-mamã. în plus. ca sã nu numim decât câteva. Noi avem nevoie de sodiu. Ionii minerali racemizaþi ne menþin tineri ºi puternici. dupã 15 minute de plimbare cu picioarele goale prin nisipul plajei ºi-au revenit complet! O altã modalitate con stã în a purta un lanþ vibratoriu. Am cunoscut oameni cu dureri insuportabile de spate. fiind con centraþi dintr-un mediu activ din punct de vedere biologic apa de mare . Îi spun chiar apã de putere ! Toþi colegii lor beau apã de la ei! Apa BEV are un potenþial POR specific punctului de concepþie . Dacã mai adãugaþi la aceastã apã ºi ale marine ionizate. iar semnãtura lor este incompletã. Aceste bãuturi nu sunt însã deloc indicate! Amprenta lor energeticã este nesãnãtoasã pentru c rpul uman. el va folosi ionii de sodiu în locul altor ioni min erali de care are nevoie. ei sunt ÎNCÃRCAÞI cu metale grele toxice precum plumbul. care . în sti depolicarbonaþi. fãcând-o prietenoasã din punct de vedere biologic. cad miul ºi mercurul. Fãrã sã-i oblig eu. Amprenta ei energeticã se naºte din restructurarea moleculelor de apã ºi ºtergerea memoriei contaminanþilor toxici care se gãs esc în apa obiºnuitã. Bãuturile energizante pentru sportivi. dar în cantitãþi foarte mici. potenþialul lor fiind apoi amplifi cat prin procedeul de racemizare. incapabili sã stea cu coloana dreaptã. Spre exemplu. Procesul BEV mãreºte unghiul legãturilor moleculare ºi ale atomilor de hidrogen ºi ridicã fr ecvenþa vibratorie a apei. iar performanþele lor ºcolare ºi sportive sunt mul t mai bune. veþi obþine o apã de bãut fãrã egal. Sarea de masã este alcãtuitã din sodiu ºi clor. Sodiul este un electrolit care contribui e la fluxul energiei electrice în corpul uman. Atleþii care folosesc cantitãþi mari din aceste bãuturi exper imenteazã o îmbãtrânire rapidã a organelor lor interne ºi a þesuturilor conjunctive. ori îmbrãþiºând un copac cu picioarele goale. Chiropracticienii susþin cã orientarea vertebrelor este direct asociatã cu . Le place gustul ei.minerali racemizaþi. care nu costã decât câþiva penny. copiii mei se duc în fiecare zi la ºcoalã cu apa lor BEV ionizatã. apa BEV ºi energia Mulþi atleþi folosesc bãuturile energizante comerciale pentru a-ºi suplini necesarul de ioni minerali. O plimbare de numai cinci minute pe zi cu picioarele goale elibereazã o cantitate MASIVà de energie negativã ºi de stres din or ganism.

Dr. Dacã un lichid nu conþine ioni. iar fluxul de electricitate a început imediat sã curgã prin lichidul a stfel obþinut.stresul organelor vitale. Corpul uman are nevoie de o aprovizionare constantã cu ioni minerali electroliþi. Reams nu a fãcut altceva decât sã toarn a kilograme de sare în soluþie. pentru a-ºi menþine o sãnãtate optimã. Clorura de sodiu a rezolvat pe loc problema elect rolizei apei. iar plimbarea prin nisip este o dovadã cã atunci când energia toxicã este eliminatã din organi sm. pentru simplul motiv cã sodiul este un electrolit. Înlocuirea sãrii de bucãtãrie mente de sodiu aºa cum se procedeazã în cercurile medicale alopatice nu rezolvã problema decât pe termen sc urt. lãsând însã 194 . nu reuºea sã punã aparatul în funcþiune.000 de dolari pentru rezolvarea un ei probleme legatã de electrolizã într-un magazin de cromare. curentul este transportat prin intermediul ionilo r minerali ionizaþi. într -o proporþieechilibratã. 10. nici chiar prod ucãtorul tancului de electrolizã. Carry Reams a primit odatã nu mai puþin de 10. Curentul electric reprezintã o miºcare a energiei de-a lungul unui cablu metalic. Electricitatea care trece printr-un lichid dã naºtere procesului de e lectrolizã (de la electro electricitate ºi lizã disoluþie). Nici unul din cei prezenþi. curentul el ectric nu poate trece prin el.000 de dolari pentru un sac cu sare Ionii în soluþie permit trecerea electricitãþii. durerea ºi bolile dispar. În flu idele corporale precum sângele ºi limfa. permiþând începerea procesului de placare.

Ei susþin cã NU existã nici o diferen zaharozã. fructoza. Experþii afirmã cã zahãrul nu este altceva decât zahãr. Este important sã înþe legeþi cã organismul Kombucha are capacitatea de a converti aceastã substanþã cu energia orienta tã cãtre stânga zahãrul de bucãtãrie într-un câmp energetic orientat cãtre dreapta ºi încãrcat cu enzime. la fel cum face ºi dif renþa între tipurile de grãsimi. roºu. Mai mult. sodiul creeazã condiþiile pentru EXCE S ºi accelereazã procesul de îmbãtrânire. Aºa-zisele stãri psihice melan colice datorate excesului de zahãr sunt în viziunea lor doar o iluzie. întrucât se leagã de ionii noºtri minerali. foarte concentratã . alb ºi albastru. Zaharoza nu este un electrolit. Zahãrul a dispãrut. vã veþi pierde vitalitatea ºi veþi îmbãtrâni mai ra Am discutat mai devreme în aceastã carte despre ceaiul de Kombucha. al cãrui câmp energetic a fost inversat. dar NU conduce electricitatea atunci când este dizolvatã în apã. Bacteriile produc acest rezultat prin intermediul alchimiei biologice. toate acestea sunt m inciuni. ºi vã asigur cã ei cunosc foarte bine acest lucru. hormoni º organici benefici.neatinsã adevãrata cauzã. modifi cându-ºi astfel structura. dieta lor furnizându-le doar cantitatea necesarã de ioni minerali pentru a rezista între subzistenþã ºi boalã. maltozã. de pe etichetele pr . Zahãrul este o subst anþã cu o energie orientatã cãtre stânga. apare imediat o crizã de sãnãtate. Aceste diferenþe au la bazã orientarea energeticã a produselor. Ei bine. corpului nu-i pasã cu ce tip de zahãr îl hrãnim. Dacã mâncaþi frecvent zahãr de bucãtãrie. La fel ºi aspartamul. dextrozã ºi lactozã. Aºa cum spuneam mai devreme. Mai exact. Kombucha este un produs alimentar viu. cãci nu conþine ioni minerali. Zaharurile purificate (zahãrul de bucãtãrie. Marea majoritate a oamenilor îºi trãiesc viaþa la limita înfometãrii. Zaharoza saboteazã fluxul de energie din corp. energia lor este neutralizatã. Sodiul este o otravã! Zahãrul Zaharoza (zahãrul de masã) este un cristal. ei afirmã cã manitolul. siropurile) ºi cele artificiale p recum aspartamul (mai bine cunoscut prin eticheta în trei culori. iar procesul de îmbãtrânire se accelereazã. Conform opiniei lor. Unele zaharuri accelereazã procesul de îmbãtrânire prin neutralizarea rezervelor natural e ale corpului de ioni minerali. care reduce frecvenþa vibratorie a corpului ºi îi diminue ura acestuia. Când ionii se leagã de zahãr. dar energia a rãmas. Zaharurile albe ºi artificiale distrug energia alimentelor prin i onizare sau prin deteriorarea moleculelor alimentare. exceptând structura molecularã a acestor produse. Corpul face o diferenþã cât se poate de clarã între tipurile de zahãr. sorbitolul ºi xilitolul nu sunt periculoase pentru organismul uman. În cazul în care cantitatea de ioni din org anism scade. aceste molecule pierd sau câºtigã electroni.

iodul .oduselor alimentare) . la care se adaugã aditivii alimentari. întrucât nu savureazã deloc alimen tele pline de zahãr sau de sare. Alimentele prelucrate care conþin cantitãþi mari de zahãr sau sare nu se stricã prea uºor to cmai pentru cã enzimele lor au fost deteriorate. Aceste otrãvuri zãpãcesc energia corpului ºi echivaleazã cu hrana gãtitã la microu Ele conduc în timp la albirea pãrului. Încercaþi totuºi sã nu vã faceþi un obicei din consumul de zahãr! Minerale principale ºi secundare Pentru a funcþiona corect. ªtiu ei ce ºtiu! Dacã TREBUIE sã faceþi o alegere între zahãrul de masã ºi aspartam sau alte zaharuri de sinte alegeþi zahãrul de masã! Câteva tablete de VitaLight vã vor ajuta apoi sã neutralizaþi acest ahãr. fierul. corpul are nevoie de mineralele principale. Cât despre oligoelementele precum manganul. Problema poate fi inversatã cu ajuto rul precursorilor racemizaþi ai hormonilor. ªtiinþa a pus în evidenþã de multã vreme necesitatea mineralelor principale . borul. la diminuarea activitãþii glandu lare ºi la dezechilibrele hormonale. 195 . prin blocarea receptorilor corpului. au proprietãþi radiomimetice care imitã efectele radiaþiei nucleare asupra ADNului celular. dar ºi de cel e secundare (oligoelemente). la apariþia ridurilor. precum calciul. Gândacii nu le atacã. sulful ºi fosforul. molibdenul ºi alte circa 60.

Est e ca ºi cum o femeie lãuzã ar bea mai mult lapte pentru a putea produce mai mult lapte matern! Mineralele chelate provoacã probleme organismului. Ele sunt echivalentul unei bancnote false. Rezolvã o problemã. Acest lucru NU este deloc de dorit! Aceºti compuºi minerali reprezintã câmpuri ergetice dezechilibrate care NU au trecut prin ciclul carbonului. lipsa lor accelerând proc sul de îmbãtrânire. Ele reprezintã molecule proteice care funcþioneazã în inter iorul organismului ca niºte ingineri. ierburile taoiste. Gândiþi-vã cât de absurd este sã iei carbonat de calciu pentru a obþine mai mult calciu. dar nu ezitã sã ridice în slãvi soia ºi canola. de regulã un aminoacid. Toate proteinele ºi toþi aminoacizii conþin az . SUPER-alimentele precum algele Klam math. Sufixul at ne aratã cã el se aflã într-o formã de sare sau cristalinã. Azotul joacã un rol cheie în procesul vieþii. Produsele care conþin minerale într-o formã elementalã NU au ce cãuta în corpul uman. Ce se ºtie mai puþin este faptul cã la fel de importantã ca ºi mineralele însele forma în care se prezintã acestea. NU îi utilizaþi. Procesul de chelare pãcãleºte corpul sã accepte în sânge substanþe pe care nu le-a putut prod ce în mod normal. folosit frecvent pentru a completa aºa-numitul deficit de calciu (o eroare de diagnostic în cazul osteoporozei) este carbonatul de calciu sau carapacea de scoicã. Forma lor determinã efectele pe care le au mineralele asupra sãnãtãþii umane. Se ºtie astãzi cã mineralele sunt esenþiale pentru o bunã nutriþie.importanþa acestora pentru nutriþia umanã a fost descoperitã abia recent (ºtiinþa a acceptat cu greu dependenþa omului de minerale. Enzimele. aspartamul ºi alimentele modificate genetic). precum ºi din suplimentele cu ioni minerali racemizaþi. Harmonic Synergy ºi ficatul biogen reprezintã substanþe nu tritive excelente. negeneratoare de stres. polenul armonic. Un asemenea produs. mineralele ºi azotul Enzimele depind de minerale. Ionii minerali activi din punct de vedere biologic provin de la animalele ºi plant ele sãnãtoase. Ele da u peste cap echilibrul acestuia ºi produc efecte secundare asupra sãnãtãþii noastre. Ei streseazã sistemul ºi cr eeazã excese. pânã în sânge. dar creeazã mai multe probleme noi. Este vorba de produºii în care mine ralele sunt legate de un purtãtor. Purtãtorul transportã mineralele prin tra ctul gastrointestinal. Enzimele creeazã zone deschise în care sângele ºi limfa sã p oatã furniza substanþele nutritive de care are nevoie corpul. Produsele care conþin minerale într-o formã elementalã nu sunt deloc utile corpului. alcãtuit din calciu ºi carbon.

Atmosfera este alcãtuitã într-o proporþie de 78% di n azot.ot. În forma sa metalicã. Azotul NU este un ion mineral în sensul clasic al cuvântului (fiind un gaz). El poate fi gãsit în numeroase forme. experþii folosesc a zotul pentru a FORÞA plantele sã creascã. Cel mai clasic exemplu sunt proteinele din soia. Atunci când vorbesc despre procentajul în proteine al unui aliment sau al unei recolte. Natura rãspunde în oducând alimente cu energia orientatã cãtre stânga. c onduce electricitatea ºi acþioneazã ca un electrolit. Valoarea proteinelor alimentare este mãsuratã prin conþinutul lor în azot. 196 . Ei cred cã pot mitui natura sã producã alimente bogate în vitalitate cu ajutorul îngrãºãmintelor pe bazã de azot. azotul este eliberat (gândiþi-vã la compost sau la un ca davru în putrefacþie). Azotul (care are simbolul atomic N ) este extrem de important pentru conductivitate a electricã ºi pentru transferul energiei în corp. Viaþa NU POATE exista în lipsa azotului. bogate în proteine ciudate . Din pãcate. nutriþio niºtii ºi fermierii se referã de fapt la conþinutul în azot al acestora. dar funcþioneazã totuºi ca ºi cum ar fi. Azotul este un gaz extrem de acid (pH 1-2). pornind de la premisa cã orice aliment este hrãnitor. Proteinele ciudate Proteinele ciudate sunt proteine care induc corpului o stare de confuzie. Plantele ºi animalele au nevoie de azot pentru a creºte. Când proteinele sunt digerate ºi divizate în pãrþile lor componente.

Pe mãsurã ce nivelul proteinelor ciudate în sânge creºte. datorat cantitãþii prea mari de proteine ciudate ingerate. cantitatea de proteine inutilizabile era de sub 0. Astãzi. Dacã sunt ingerate. miliard e de celule mor. În fiecare zi. Pentru a anihila efectele prote inelor ciudate bogate în azot (care este eliberat în timpul procesului de digestie) este necesarã o cantitate uriaºã d e calciu. veþi obþine cantitatea de proteine utilizabile. Odatã cu creºterea incidenþei acestor proteine a crescut ºi numãrul celor bolnavi de boli degenerative. nemaiºtiind ce trebuie sã facã. puteþi fi siguri cã aveþi în faþã o persoanã cu o aciditate int re.5%. organismul trece pe vibraþia de su pravieþuire ºi începe sã îºi retragã mineralele din oase. În cazul ost eoporozei. Nu este mai puþin adevãrat cã dacã receptorii sãi hormonali se blocheazã. el intrã într-o sta de confuzie. . Nu cu mulþi ani în urmã. problema apare din cauza unui exces de azot în sânge. Deteriorarea mediului înconjurãtor. la care se adaugã dezechilibrele hormonale (dominarea excesivã a estrogenului ºi blocarea receptorilor ) ºi acumularea deºeurilor metabolice. îngrãºãmintele chimice de mare putere ºi otrãvurile împrã câmpuri explicã de ce tot mai multe proteine ciudate fac astãzi parte din lanþul aliment ar. Dacã le veþi scãdea pe ultimele din prime le. ele elibereazã azotul în sânge. aceste proteine produc EXCESE. Acest luc u nu este adevãrat! Organismul are o inteligenþã înnãscutã ºi ºtie foarte bine ce trebuie sã facã pentru a se men iaþã atunci când se confruntã cu o situaþie de exces.Azotul are multe forme diferite. ªtiinþa m calã numeºte acest proces osteoporozã ºi strigã în gura mare cã pacientului îi lipseºte calciul.5% la 1 % -cantitatea de calciu necesarã pentru a stabiliza pH-ul sângelui creºte de 200 de ori! Am afirmat în repetate rânduri cã nu existã boli ale deficitului. cãci receptorii de la capãtul lanþului de transmis ie a semnalului sunt blocaþi din cauza analogilor hormonali. Ceamai rapidã cale de a inversa procesul de acidifiere constã în ingerarea Apei Io nizate de Înaltã Valoare Medicinalã. ºi dacã nu sunt eliminate imediat din sistem. Proteinele ciudate conþin azot. dublatã de o serie de clisme la ficat. Dacã vedeþi cã cineva îmbãtrâneºte rapid. ea depãºeºte curent 2% din cantitatea totalã! Cu fiecare dublare a cantitãþii de proteine ciudate ingerate sã spunem de la 0. Veþi gãsi afiºatã aici lista totalã a pr teinelor ºi o listã a proteinelor inutilizabile de cãtre organism. fãcându-l încã ºi cid. Toate bolile etichetat e în aceastã categoriesunt rezultatul unor EXCESE în interiorul sistemului. Þesuturile corpului sunt alcãtuite din proteine care conþin azot. dar într-o formã nepo trivitã pentru corp. pentru a CONTRACARA aciditatea sângelui. Citiþi eticheta unui produs pentru câini sau pisici.

pãcãlindu-le pe acestea sã accepte minerale ºi otrãvuri nedorite în þesuturile lor. la fel ca ºi plantele sau corpul uman. Dorinþa de a chela compuºii minerali sau de a forþa recoltele sã creascã cu orice preþ porneº e de la premisa cã Dumnezeu ºi natura sunt lipsiþi de inteligenþã. astfel încât energia ºi ionii minerali sã poatã trece cãtre locurile de schimb create de enzime în þesutu rile plantei. cã plantele chimizate nu diferã cu nimic de cele naturale. Procesul ste similar chelãrii mineralelor elementale pentru a pãcãli organismul uman sã ignore protocolul sãu normal d e funcþionare. Ciclul carbonului 197 . singurii cãrora nu le lipseºte aceastã inteligenþã sunt experþii!! Chelarea are la bazã aceeaºi mentalitate c re afirmã cã alimentele modificate genetic sunt la fel de bune pentru sãnãtatea umanã ca ºi cele natu rale în ceea ce priveºte substanþele nutritive. Agricultura puternic chimizatã a învãþat cum poate fi manipulat procesul vieþii în cazul pla ntelor. Natura a aranjat astfel lucrurile încât elementele sã fie nevoite sã treacã prin ciclul ca rbonului înainte de a-ºi putea câºtiga dreptul de a intra în organismul uman. sau cã mâncarea gãtitã la microunde este identicã cu cea gãtitã la foc.Azotul ºi plantele Azotul este deviza electricã ce permite plata pentru deschiderea barierei în cazul p lantelor.

vitalitatea ºi tinereþea. În timp. Ciclul carbonului transformã mineralele inactive din punct de vedere biologic ale pãmântului în câmpuri energetice active. ciuperci ºi fungi. Toate aceste substanþe vii conþin ioni minerali activi din punct d e vedere biologic. Bacteriile din sol sunt bancherii care deþin în depozitele lor mineralele pãmântului. retrãgând ontul sãu bancar. La rândul lor. cu energia orientatã cãtre dreapta. Apa mãrii este o soluþie de ioni minerali încãrcaþi electric. unde se transformã într-o soluþie biologic activã de ioni mine rali. Rolul lor este destul de puþin înþeles de ºtiinþa contemporanã. Vitaminele Vitaminele nu pot funcþiona decât dacã ionii minerali sunt prezenþi într-o formã echilibratã. Una din aceste boli este pelagra. fiind chiar sângele ºi limfa pã luimamã. mai ales dacã este dublat de ingerarea unor proteine de calitate ºi de eliminarea . carbohidraþi. Boala rãspunde bine la tratamentul cu vitamina B. Ac este minerale devin utilizabile numai atunci când reacþioneazã cu acizii slabi precum acidul carbonic. plantele cresc. pentru a putea fi consumate de bacterii. vitamine ºi enzime. Ea indicã un deficit al niacinei (vitamina B-3). Plantele combinã aceºti ioni cu energia solarã pentru a produce proteine. Animalele mãnâncã plantele ºi îºi eliminã deºeurile pe sol. schimbându-le sarcina electricã. Efectul lor asupra organismului conf irmã amprenta lor energeticã. care este carbonul atmosferic + hidrogenul secretat de rãdãcinile plantelor. Enzimele acþioneazã ca niºte casieri care supervizeazã retragerea. Atunci când apa mãrii este activatã prin racemizare. puternic energizatã.Ciclul carbonului explicã felul în care sunt ionizate ºi asimilate mineralele pãmântului p entru a fi transformate în molecule alimentare sau în apã de mare. ionii nutritivi ajung în apa mãrii. Bacteriile preiau ºi modificã ionii minerali. mo oziteazã reziduurile în acelaºi sol. pe care oamenii le pot ingera pentru a-ºi pãstra sãnãtatea. CICLUL CARBONULUI = ploaie + s ol + soare + microbi + plante + animale = ioni minerali activi din punct de vedere biologic. dar se ºtie cã depind întru totul de mineral nþa a aflat de importanþa lor pornind de la aºa-numite boli ale deficitului. Ionii mineral i sunt o monedã electricã. în ea sunt prezenþi TOÞI ionii minerali ai pãmântului. într-o formã dinamicã. pânã când planta devine capabilã sã îi foloseascã. grãsi mi. Ei sunt cei care dau apei mãrii gustul ei sãrat caracteristic ºi cantitãþile uriaºe de oligoelemente îi confer NERGIA specificã! Este vorba chiar de energia care permite ionilor minerali racemizaþi sã anihileze ef ectul Rouleau în sânge.

folosite de m trata apa potabilã. Capsulele SOC vã ajutã sã redeveniþi s pli! Aminoacizii. Cuvântul amino este asociat de a semenea cu amina. Corpul este for mat într-o proporþie de 90% din þesuturi conjunctive. Carbohidraþii conþin la rândul lor carbon. contribu ind astfel la construirea legãturilor sulfhidrilice care unesc proteinele. ori de câte ori facem baie. Nu întâmplãtor. cloraminele pãtrund cu uºurinþã p intestinele. care dau acea senzaþie de corp înþepenit. lipidele ºi carbohidraþii sunt molecule organice produse de sistemele v ii prin activitatea lor anabolicã. Folosite regulat. Viaþa este imposibilã fãrã carbon. pãcate. Orice materie vie conþine carbon. sulf ºi carbon.exceselor din corp. Din rin piele. Moleculele organice conþin oxigen. Capsulele SOC conþin carbon ºi sul f racemizat (care nu trebuie confundate cu formele elementale ale celor douã substanþe chimice). Aminele se unesc ºi formeazã proteine care conþin azot. la care se adaugã s xul aminã numele chimic al unei molecule care conþine azot. Conceptul de vitaminã derivã din cuvântul vital . Am vorbit mai devreme de acea familie de chimicale unicipalitãþileoraºelor din Statele Unite pentru a clorul este combinat cu un grup de amine organice care ucid bacteriile din apa de bãut. Cu cât omul îmbãtrâneºte mai tare. distrugându-ne ficatul ºi otrãvindu-ne 198 numite cloramine . cu atât mai numeroase devin þesu ile sale cicatrizate. alãturi de azot. capsulele SOC permit dizolvarea AUTOMATÃ a þesuturilor cicatrizate interne ºi externe. . În aceste substanþe. care înseamnã necesar. azot. vitaminele conþin ºi ele carbon. Cuvântul organic însea mnã care conþine carbon . care sunt înlocuite cu þesuturi vii. alcãtuite din proteine funcþionale.

Este elementul care stã la baza întregii vieþi. Pentru . iar elementele sale nu pot contribui l a sãnãtatea oamenilor. din produsele alimentare. bunul meu prieten Leonard Ridzon de fineºte carbonul ca fiind Elementul hotãrâtor care determinã vitalitatea recoltelor (ºi a vieþii pe pãmânt) . Conexiunea carbonului În nepreþuita sa lucrare. minerale ºi enzime. cultivatã în grãdina personalã. Vita minele produse de om STRESEAZà ficatul ºi sunt toxice pentru corp. este de o mie de ori mai bunã decât orice supliment. Plantele care cresc pe solurile paramagnetice au o ener gie orientatã cãtre dreapta ºi o semnãturã energeticã completã. datoritã formei sale moleculare uni ce. Ele imitã efectul celor naturale. Solul devitalizat NU conþine paramagnetism. vitaminele sunt cunoscute sub denumirea de co-factori sau co -enzime. recomandându-le exclusiv pe cele naturale. Existã la ora actualã un produs biodinamic uºor de folosit. FÃRà aplicarea de îngrãºãminte chimice. Carbonul este un factor extrem de important pentru procesul de îmbãtrânire. animalelor sau plantelor. Conexiunea carbonului. Carbonul este barometrul aure i solului ºi al câmpului magnetic al acestuia. ºi viceversa. în activitatea microbianã ºi în ioni minerali activi din punct de vedere biologic. Carbonul se poate combina în milioane de feluri. Cea mai rapidã cale de a transforma un sol bolnav într-unul puternic energizat constã în aplicarea principiilor biodinamice. care poate transforma oric e sol poluat într-o grãdinã paradisiacã încã din primul an. vã recomand cu cãldurã volumele 1 ºi 2 din Biodinamica lui Alex Podolinsky (v ezi Pachetul informativ). Reþineþi urmãtoarea afirmaþie º nu o uitaþi niciodatã: Noi NU trãim din vitamine. Solul care conþine un câmp magnetic foarte puternic este definit de regulã prin sintag ma: paramagnetic (de la para dincolo de). Dacã doriþi sã aflaþi mai multe în legãturã cu minunatul domeniu al agriculturii esoterice. Singurul supliment pe care îl folosesc personal este VitaLi ght. dar nu au capacitatea de a construi þesuturi sãnãtoase.Autorul lucrãrii de faþã respinge folosirea vitaminelor de sintezã (chiar dacã sunt etiche tate drept naturale ). ºi mult ai ieftinã! În biochimie ºi nutriþie. ci din energia furnizatã de reacþiile chi mice pe care le alimenteazã acestea. El este nu mitorul comun al unor alimente extrem de hrãnitoare ºi al unui sol sãnãtos. Vitaminele au nevoie de ionii minerali pentru a funcþiona. Nu uitaþi cã hrana vie. ªtiinþa modernã foloseºte carbonul pentru a crea otrãvuri organice precum pesticidele ºi erbicidele. Solul bolnav este sãrac în carbon.

Vom in dica aici cum pot fi evitate anumite boli precum SIDA. motiv pentru care îmi procur energia din m ralele racemizate. citiþi Pachetul informativ. nu veþi îmbãtrâni ºi nu veþi muri prematur. din SUPER -alimente ºi din VitaLight. pline de substanþe nutritive vii ºi care conþin o amprentã energeticã orientatã cãtre dreapta. Fiecare om t uie sã-ºi asume responsabilitatea pentru viaþa sa. Acestea îmi furnizeazã electricitatea de care am nevoie. cum sunt cele din VitaLight.informaþii. îmi obþin mineralele de care am nevoie din alimentele proaspete. previn apariþia efectului Rouleau ºi mã fac sã mã simt bine! Dacã veþi respecta aceste principii. Ele îmi dinamizea zã procesele biochimice. putem adãuga în dieta noastrã urmãtoarea sursã recomandabilã: mineralele m arine ionizate ºi racemizate. Dacã hrana pe care o consumãm nu conþine toate m neralele de care avem nevoie. Speranþa mea este ca aceastã carte sã fie pentr u dumneavoastrã un catalizator care sã vã ajute sã redeveniþi tineri! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre sistemul imunitar ºi despre cancer. 199 . Mineralele racemizate lichide au capacitatea de a neutraliza efectul Rouleau al sângelui. Eu unul doresc sã rãmân tânãr cât mai multã vreme. Personal. Alimentele ideale sunt cele crescute în grãdina personalã.

Efectele benefice ale plimbãrilor prin nisip ºi iarbã cu picioarele goale sau ale îmbrãþiºãrii copacilor par la pri vedere magie curatã. ele devin întru totul explicabile. Pentru cei care cunosc însã regulile jocului.Punctele reflexe de la nivelul tãlpilor sunt conectate la organele vitale ale corp ului. Schemã Producþia de ATP ºi gestionarea energiei Cheia cãtre o sãnãtate perfectã ºi cãtre o vitalit eplinã (Potenþialul de oxidoreducere) ATP molecula de depozitare a energiei primare din corpul uman OXIDARE REDUCERE Îmbãtrânire acceleratã Regenerarea þesuturilor Blocarea glicolizei Accelerarea glicolizei Pierderea ATP-ului stocat Sporirea producþiei de ATP Elemente ACIDE Elemente BAZICE Sulf transfer de electroni transfer de electroni Calciu Clor FORÞA VIEÞII Magneziu Fosfor Ovul + Spermã Potasiu Punct de concepþie Rãu 350 (+) POR 350 (-) POR Apa de la robinet Apã din fântâni MoarteApa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã alimenteazã ºi accelereazã producþia de ATP a mitocondriilor (regenerare sistemicã a corpului) Apã BEV Laptele matern Orientare cãtre stânga Oameni bolnavi Orientare cãtre dreapta Cancer / Diabet / Atacuri de inimã / Artritã / Boli degenerative / Boli de toate felurile Atacuri de inimã / Infarct (descãrcare masivã de electroni) Sãnãtate foarte .

bunã Vitalitate Punct de echilibru Super-sãnãtate Tinereþe /vitalitate Regenerare Inversarea procesului de îmbãtrânire Nici o boalã! Forþa vieþii sub punctul de concepþie Forþa vieþii peste punctul de concepþie Stare entropicã ÎNALTÃ Stare entropicã REDUSÃ Entropie: mãsura gradului de dezordine ºi de haos (dizarmonie) dintr-un sistem (viu) . Ilustraþie 200 .

Exportarea maselor canceroase ºi dispersarea energiei Masele nu se calcifiazã ºi nu apar în radiografii. Pe mãsurã ce celulele devin supraîncãrcate cu deºeuri acide. Oul poate fi cu nucleul ei. Îmbãtrânirea nu este altc decât o deteriorare a casei în care locuim. pot fi simþite cu mâna. Fãrã îndoialã. sclerodermia. Tumorile ºi masele de cancer NU sunt unul ºi acelaºi lucru! Efectul Rouleau ºi capsulele SOC Bãtãlia pentru sãnãtate ºi regenerare poate fi câºtigatã sau pierdutã numai la nivel celular. care le înlocuiesc pe cele cicatrizate. Introduceþi 5 picãturi de minerale marine racemizate într-un pahar de apã BEV sau de Apã I . lilor din sânge de a pãtrunde în þesuturi ºi de a deservi celulele este grav compromisã. fibromialgia. Una din cele mai interesante caracteristici ale capsulelor SOC constã în faptul cã ace stea înmoaie membranele celulare. Sângele îngro capacitatea corpuscu Încetinirea miºcãrii bilaterale a oxigenului. dioxidului de carb on ºi deºeurilor de o parte ºi de alta a membranei celulare poartã numele de îmbãtrânire.Tumorile canceroase Importarea ºi condensarea energiei Tumorile se calcifiazã. cu atât ma i rapid îmbãtrânim. apar în radiografii. durerile dispar. ºi cu cât aceasta se deterioreazã mai tare. Gândiþi-vã la un ou fãrã gãlbenuº. comparat cu o celulã. Boli precu m cancerul. ºi sute de alte asemenea afecþiuni. i energeticã a sângelui s îngroºat. pe scanere. astfel încât schimbul de substanþe nutritive ºi de oxigen se accele reazã. substanþelor nutritive. Corpusculii din sânge intrã ºi ies din aceste capilare (arteriole) în rânduri de câte unul. SOC ajutã corpul sã producã proteinele bazate pe sulfonil. Un corpuscul este o celulã fãrã nucleu. pe ca re le dizolvã. Stagnarea fluidelor intracelulare din celule provoacã moartea acestora. îºi au rãdãcinile în stagnare fluidelor intra ºi extracelulare. energia orientându-se cãtre stânga. nu au o fazã ascunsã. sunt moi la atingere ºi invizibile în t impul perioadei ascunse. Când aceastã afecþiune se instaleazã. dezechilibrele hormonale ºi excesele joacã la rândul lor un rol important în declanºarea acestor boli. amprenta s se modificã. iar corpul devine mai suplu ºi mai liber . Pe mãsurã ce procesul se pune în miºcare. artrita. ºi astfel apare sângele EFECTUL aºa-numitei boli a lui Rouleau. ul în care capilarele extrem de fine ale sângelui interfereazã cu celulele.

Acest miracol poartã nu mele de inversare a procesului de îmbãtrânire. determinã apariþia unui veritabil miracol. Capitolul 29 Dinamica fluidelor corporale Dacã ºtiinþa dã greº.onizatã deÎnaltã Valoare Medicinalã (cu POR ridicat). Dacã doriþi sã vã recâºtigaþi sau sã vã pãstraþi sãnãtatea. este EXTREM DE important sã îi as corpului un flux constant de minerale racemizate. la care se adaugã aceste substanþe energetice. Fluxul constant de apã de calita te. iar efectul Rouleau va dispãrea din sânge. Efectul apare ca o combinaþie între potenþialul apei ºi orientarea impulsului ele ctric al mineralelor (vezi paginile xxx ºi xxx). ºi corpul se va regenera rapid. acest lucru se petrece deoarece nimeni nu îºi pune întrebãrile corecte Charles Voltaire 201 .

Pereþii capilarelor limfatice sunt mai permeabili decât cei ai vaselor de sânge. Ele se . Capilarele sale eliminã d eºeurile ºi deservesc fluidul extracelular din spaþiile situate între celule. plãmânilor ºi pielii. Sistemul limfatic prezintã noduri. care sunt continue. Numele sãu este LIMFA ºi el face parte din sis temul limfatic. Es sibil sã inversezi procesul de îmbãtrânire fãrã o bunã circulaþie a limfei. ceea ce simþiþi în re litate suntcâmpuri de energie condensatã . În d normal. El transportã oxigenul ºi substanþele nutritive cãtre celule. respiraþii profunde ºi printr-o muncã fizicã grea. Dacã simþiþi noduli limfatici umflaþi sub maxilare. Fluidul sãu este incolor. pânã rpul devine capabil sã se ocupe de ele. Sângele este un element sistemic. nu umflate! Amigdalele sunt asemenea noduri limfatice. ºi nu opereazã DECÂT într-o singurã direcþie. El deserveºte TOATE sistemele corporale. în timp ce s istemul circulator al sângelui nu prezintã aºa ceva. Odatã ce intrã într-un capilar al lim uidul extracelular nu mai poate scãpa pânã când nu ajunge în sângele din vena subclavianã situatã î opierea bazei anterioare a gâtului. pe braþe. sângele este filtrat de rinichi ºi de ficat. Mai târziu. nimeni nu vã va cere sã donaþi acest fluid. spre deosebire de vasele sanguine. Sângele are un frate geamãn care îndeplineºte multe funcþii similare cu ale sale. prin alergare. sub sâni sau în exteriorul acestora. Sistemul limfatic este înainte de toate un sistem de comunicaþie a proteinelor plasma tice . ºi eliminã dioxidul de carbon ºi deºeurile din celule ºi din întregul sistem. Tinerii fac în mod natural aceste activitãþi. Dacã apare o urgenþã medicalã. în timp ce vârstnicii au tendinþa sã le evite. O limfã sãnãtoasã este absolut esenþialã pentru o stare bunã de sãnãtate ºi de vitalitate. Aceasta poate fi accelerat rin plimbãri viguroase. ori în zona inghinalã (în jurul zonei pubiene). înot. prin intermediul rinichilor. responsabil pentru miºcarea a 75% din proteinele lichide ale corpului. Capilarele limfei au întotdeauna o terminaþie . Reprezintã un barometru foarte util al bolilo r deja declanºate ºi al celor care se pot declanºa în orice moment. Aºa se explicã de ce ele sunt umflate ºi dure. motiv pen tru care joacã un rol central în orice analize medicale. al intestinelor.Sângele este un element central al metabolismului corporal. Câmpurile de energie toxicã sunt stocate ºi pãstrate aici în toatã siguranþa. Este extrem de important sã înþelegem cã nodurile limfatice sunt în realitate locuri de st ocare a energiei. ar trebui sã fie moi ºi plastice. fiind una din cele douã surse de informare pe ca re le oferã fluidele corporale. cu câteva diferenþe notabile. Sistemul limfatic este alcãtuit dintr-o reþea de capilare ºi de vase similarã arterelor ºi venelor prin care circulã sângele. Acest si stem diferit NU are o inimã care sã-l deserveascã precum o pompã. exerciþii aerobice.

ajungând în spaþiile extracelulare DINTRE celule. În caz contrar. 10% din sângele care pãrãseºte inima scapã sub formã plasmã prin pereþii capilarelor. Atât sta rea de sãnãtate cât ºi cea de boalã îºi au rãdãcinile în acest fluid apos numit limfã.umflã ºi devin inflamate atunci când se instaleazã o boalã. iar mai târziu la boalã. Sistemul limfatic îndeplineºte o funcþie criticã. Lipsa exerciþiilor fizice ºi ingerarea unei cantitãþi insuficiente de apã conduc la apariþia unor þesuturi congestionate. Dacã circulaþia limfei este a pH-ul corpuluieste echilibrat. Sãriturile ºi masarea limfei pun în miºcare energia toxicã. Corpusculii din sânge (celulele roºii fãrã nucleu) sunt pompaþi în artere sub presiunea inimii. astfel încât ficatul sã o poatã e a mai târziu din sânge. sub forma lichidului limfatic. toxinele ºi deºeurile NU se vor acumula în sistem. SOC ºi cea de Kombucha. Procesul este mult uºurat dacã adãugaþi Yucca Herbal Blend. pe care sistemul sanguin nu o poate înde plini. Sângele este pompat acolo unde limfa nu ajunge. Acest fluid extra celular este cel care deserveºte în realitate celulele ºi þesuturile. Venele returneazã 90% din volumul de sânge în inimã. Organele limfatice ºi procesul de îmbãtrânire Sistemul limfatic este unul din cele mai importante sisteme din organism. deºeurile se vor amesteca cu 202 . Canalele limfatice returneazã diferenþa de 10% în sânge. PAC.

Ce lulele B îºi au originea în mãduva oaselor. Când þesuturile sunt congestionate ºi corpul devine incapabil sã se cureþe singur. care nu trebuie neglijate. Cancerul ÎNCEPE în sistemul limfatic ºi se extinde (metastazã) pe autostrada proteinelor plasmatice ale corpului respectiv prin acelaºi sistem limfatic. producþia moleculei de ATP de cãtre mitocondrii înceteazã (fiind blocatã). cu sãrurile ºi grãsimile. fluxul de oxigen ºi de substanþe nutritive devine mai lent. Pe mãsurã ce deºeurile se acumuleazã în fluidele extrac elulare dintre celule. Aceste SEMNE sunt avertismente ale bolii. La baza lor stau adeseori ºi a numite dezechilibre hormonale. Limfocitele ºi macrofagele fac parte integrantã di n sistemul limfatic. glanda timus (situatã între in imã ºi baza gâtului). Gestul instinctiv al femeilor de a-ºi ridica mâinile ºi de a gesticula atunci când vorbesc repr ezintã o încercare de îmbunãtãþire a circulaþiei limfei la nivelul pieptului ºi sânilor. amigdalele. Anticorpii se concentreazã apoi în sânge ºi în limfã. O parte dintre ele devin celule ale plasmei care secretã anticorpi. Limfoci tele ºi macrofagele din sânge ºi din fluidul limfatic protejeazã corpul de microbi ºi de corpuri le strãine. pH-ul corpului se modificã. aºa cum le-a creat Dumnezeu. Exerciþiile fizice ºi limfa Exerciþiile fizice joacã un rol fundamental în buna circulaþie a limfei. Limfocitele includ celulele T ºi B. Ar fi mult mai bine însã d lãsa braþele sã atârne înainte ºi înapoi. Un sistem limfatic lent este echivalent cu un sistem ÎMBÃTRÂNIT! Retenþia fluidelor în pic ioare sedatoreazã acumulãrii deºeurilor ÎN EXCES. În acest fel. Oriunde existã proteine. el îl FURà din interiorul celulelor. Acest balans natural al braþelor exer . Dacã nu reuºeºte sã-l o bþinã. exact cele pe care le infecteazã virusul HIV. Mini-trambulina amplificã mult circulaþi a limfei.otrãvurile organice. întrucât transferul acesteia depinde de miºcãrile corpului ºi de contracþiile musculare. Corpul are nevoie de o aprovizionare constantã cu potasiu organic. iar raportul dintre sodiu ºi potasiu se inverseazã. de unde îºi încep activitatea specificã. Ciupercile de sub unghii sunt asociate cu o circulaþie lentã a limfei. splina ºi mãduva oaselor. Grãsimile ºi sistemul imunitar Sistemul limfatic transportã grãsimile alimentare dinspre intestine cãtre sânge. Când potasiul iese din celule. apa se acumulea zã. cu mineralele din apa de la robinet. cu toxicitate a ºi cu pierderea pãrului corporal. dând p este cap þesuturile ºi blocând funcþiile organelor vitale. sodiul pãtrunde în acestea ºi îl înlocuieºte. Organele limfatice ale corpului sunt nodurile limfei.

Este localizatã în oasele plate ale corpului ºi în epifizele (terminaþiil ) oaselor lungi. observând rezistenþa naturalã pe care o opune.citã o influenþã mai mare asupra sistemului limfatic decât prescripþiile ridicole ale experþilor. El blocheazã activitatea enzimelor ºi slãbeºte oasele. Între epifize ºi diafize (partea prelungitã a oaselor) se aflã discurile de creºtere. Rugaþi persoana sã s ea înpicioare ºi sã îºi ridice braþele pe lateralã. fiind responsabilã de prod ucerea celulelor roºii ale sângelui. dar cu putere. cu genunchii sus la piept ºi miºcându-ºi braþele. mãduva oaselor ºi fluorul Mãduva oaselor face parte integrantã din sistemul limfatic. Împingeþi-i a delicat. Limfa. Repetaþi apoi exerciþiul cu braþel inse ºi remarcaþi pierderea rezistenþei naturale a acestora. Pastele de dinþi ºi bãuturile rãcoritoare care conþin fluor pot genera o anemie periculoasã. Fluorul interfereazã cu producerea celulelor roºii. 203 . timp de zece secunde. Pierderea de putere este asociatã cu pune rea în miºcare a limfei ºi a ionilor minerali încãrcaþi electric (vã reamintesc cã ionii renunþã la energia lor în schimbu recerii semnalelor electrice). pânã la înãlþimea umerilor. cele car e ne conferã înãlþimea specificã. Rugaþi apoi persoana sã alerge p e loc. Iatã un exerciþiu interesant care demonstreazã dinamica miºcãrii limfei.

colitã sau sindromul colonului iritabil sunt avertizaþi astfel cã pot urma probleme mu lt mai grave de sãnãtate dacã nu vor lua mãsuri.Oamenii anemici sunt lipsiþi de vitalitate ºi obosesc cu uºurinþã. Cicatricele r ezultã ca urmare a lezãrii celulelor parenchime. Cicatricele provocate de acnee pot fi eliminate cu uºurinþã cu ajutorul loþiunii ºi capsulelor SOC. Apendicele porneºte din cecum. ei s-au asigurat cã oraºul nu va mai renaºte niciodatã. În centrul acestei problem e stã un ficat TOXIC. Tocmai de aceea. Acneea nu este altceva decât un caz acut de reducere a eficienþei sistemului limfati c la nivelul straturilor subcutanate ale pielii ºi de acumulare a deºeurilor toxice. Efectele devin ºi mai negative în cazul în care combinãm fluorul cu sodiul. Aceastã zonã este cea mai toxicã din organism. ale pielii). diverticulitã. funcþionale. Oamenii care se îmbolnãvesc de a pendicitã. ele reduc producþia de ATP. doar cã se petrece mult mai lent! Sarea de bucãtãrie afecteazã în mod negativ metabolismul corpului. Romanii cunoºteau puterea sãrii de bucãtãrie. Cecumul e ste punctul de joncþiune între intestinul subþire inferior (ileul) ºi începutul intestinului gros (colonu l). iar deºeurile acide se acumuleazã membrane. pielea devine zbârcitã. în timp ce fluorurile limiteazã capacit atea sângelui de a transporta oxigenul (mai puþine celule roºii produse de mãduva oaselor înseamnã mai p uþin oxigentransportat). Efectul fluorului asupr a sãnãtãþii ºi energiei corpului este similar cu cel al chimioterapiei în cazul bolnavilor de can cer. Traumele la nivelul celulelor parenchime conduc la apariþia cicatricelor atunci când . prevenind astfel moartea. þesuturile conjunctive se rup ºi apare acneea (în cazul adulþilor se adaugã ºi ridurile). care izoleazã ºi gestioneazã deºeurile toxice. Împreunã. Sistemul limfatic deserveºte inclusiv colonul. Cicatricele sunt precum un câmp de luptã în care diferite armate desfãºoarã un rãzboi energet c. Formarea cicatricelor ºi congestionarea sistemului limfatic merg mânã în mânã. este saturatã de noduli limfatici. Apendicita este o co nfirmare a unui surplus de deºeuri toxice. care genereazã problemele de la nivelul intestinului gros. Acneea ºi cicatricele Pe mãsurã ce circulaþia fluidului limfatic se încetineºte. Sodiul în exces streseazã metabolismul corpului. sãrându-i solul. ale orga nelor (de pildã. care pot provoca moartea! Un colon ineficient ºi un sistem limfatic lent reprezintã simptome asociate cu un fi cat toxic. la care se adaugã folosirea regulatã a creme cu precursori racemizaþi ai hormonilor Nugestrine II. Ele sunt dovada cã cele care au învins au fost forþele rãului (energia negativã). care începe odatã cu cecumul. Când au învins Cartagina lui Hanibal. adicã a celulelor ACTIVE.

Formarea noilor þesuturi necesitã apoi prezenþa sulfhidrilului de carbo n ºi a sulfului. ºi pot sã atest cã arãt ºi mã simt mai tânãr la vârsta de 53 de ani pe care la ora actualã decât oricând înainte! La fel puteþi ºi dumneavoastrã! Arsurile. Pe de altã parte. s-a dovedit cã þesuturile mele conjunctive nu se aflau într-o stare pr ea bunã. Capsulele SOC au fãcut minuni în reconstruirea înche ieturilor ºi þesuturilor mele conjunctive. cicatricele ºi membrele noi 204 . Un chirurg experimentat poate ghici vârsta fizicã a pacientului sãu dupã numãrul de cicatr ice de pe organele sale vitale. Celulele parenchime pot ºterge cicatricele produse de acnee dacã þesuturile sunt curãþate de deºeuri. Cea mai bunã sursã pentru aceste substanþe este SOC. Din cauza unui accident. Unul din efectele secundare ale dietei vegetariene ºi macrobiotice este prãbuºirea sis temicã a þesuturilor conjunctive. ºi parþial datoritã unor probleme hormonale cu care mã confruntam în perioada aceea. Medicul meu a rãmas uimit sã constate cã organele mele vitale arãtau la fel ca ale pacienþilor cu vârste d e 15 ani! Am surprins aceste imagini pe o casetã video. parþial datoritã unei diete vegetariene (am fost vegetarian timp de opt ani). De atunci ºi pânã în prezent mi-am reînnoit întregul corp prin tehnicile prezen tate în aceastã carte ºi am trecut la o dietã mai echilibratã. la vârsta de 48 de ani am fãcut o ope raþie de hernie.în sistem se acumuleazã deºeuri acide.

de circulaþia sângelui ºi a limfei ºi de modul meu de viaþã. Dupã standardele medicale. dar nimeni nu spune nimic despre legãtura care existã între sistemul limfatic sau hormoni ºi problemele cardiovasc ulare. Acest lucru a fost amplu demonst rat de dr. þesu turile nervoase ºi oasele. în partea din faþã. mã refer la o regenerare TOTALà a membrelor ºi la o rest aurare deplinã a funcþiilor organismului. dincolo de legile aparente ale ºtiinþei ºi medicinii. iar energia toxicã este ELIBERATà în atmosferã. Îngustarea arterelor ºi limfa Ateroscleroza (îngustarea arterelor) este o problemã majorã în Statele Unite. Acestea sunt faimoasele artere care se bloc heazã ºi care au nevoie . El îºi poate regenera membrele. care au ajutat o persoanã diabeticã sã îºi refacã inte gral un picior lipsã cuajutorul Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã! Caseta video care atestã acest lucru este disponibilã ºi poate fi înþeleasã mai bine cu ajutorul Cãrþii Apei (ambele pot fi procurate din Pachetul informativ). De ce nu au apãrut cicatrice? Rãspu nsul este legat de funcþionarea organelor mele vitale. eram un om bãtrân ºi ar fi trebuit sã rãmân cu niºte cicatrice îngrozitoare. fãrã nici o urmã de cicatrice. Cele douã ramuri principale ale sistemului limfatic se unesc cu sistemul sanguin l a nivelul venelor subclaviene situate la baza gâtului. chiar sub clavicule. cele douã artere coronare (stânga ºi dreapta) hrãnesc muºchiul inimii. Sângele revine apoi în partea stângã a inimii e unde estedistribuit în restul corpului. oaselor ºi þesuturilor nervoase dupã ce a suferit p este 40 de rupturi ale femurului. Venele sub claviene se varsã în vena cavã superioarã. Miracolele medicale sunt strâns legate de principiile medicinii vibraþionale ºi de man ipularea forþelor energetice subtile la nivelul corpului bioelectric. Trebuie sã menþionez cã nu m-am dus la nici un doctor. În timp ce sângele pãrãseºte inima prin artera aor tã. datoratã unui accident. Când afirm acest lucru. Melvin Saunders. La vremea respectivã aveam vârsta de 43 de ani. Corpul are capacitatea de a se regenera integral. care a schimbat istoria medicinii prin regenerarea integralã a pielii. care alimenteazã partea dreaptã a inimii. iar mai recent de japonezi. Adevãrata stare de sãnãtate înseamnã o vindecare fãrã cicatrice ºi formarea unor þesuturi noi. Inima pompeazã apoi sângele cãtre plãmâni. Miracolul regenerãrii a fost experimentat personal de Mitchell May. Pielea ºi þesuturile de pe partea interioarã a cotului meu drept au fost arse ºi distruse de o bucatã de metal in candescent care mi-a cãzut peste mânã.În anul 1983 am suferit din cauza unei arsuri severe. Vindecarea s-a produs însã fãrã sã lase nic atrice vizibilã. unde se petrec DOUà lucruri: sângele este reoxigen t.

Oamenii au nevoie de activitate fizicã pentru a-ºi pune în miºcare fluidul limfatic ºi de inimã pentru a le pompa sângele. necesare pentru a învinge gravitaþia ºi a pune în miºcare apa ºi substanþele nutritive de care au nevoie þesuturile lor. Spre deosebire de ei. Unii oameni îmbãtrânesc atât de rapid la nivelul organelor lor vitale încât pur ºi simplu mor ca seceraþi! Angina pectoralã este un exemplu de dureri de piept datorate deficitului de oxigen ºi lipsei de ATP. Boala poartã numele de infarct de m iocard. Grãsimile toxice precum uleiul de soia ºi canola sau margarinele hidrogenate SE COMB INÃ cu clorul. o parte din þesutul muscular al inimii sale moare di n cauza lipsei de oxigen generatã de blocarea arterelor care hrãnesc inima. de osmozã. plantele nu au o inimã. 205 . ceea ce rezultã este placa ateroscleroticã. este numitã trombozã coronarã. fiind întru totul depende nte de acþiunea capilarelor lor. Aceasta este legatã de MOBILITATE ºi de miºcarea fluidelor. Deficitul de oxigen furnizat inimii poartã numele de ischemie (de la ischein a reþine. la care se adaugã deºeurile metabolice din sânge. fluorul ºi cloraminele (din apa de la robinet). enzime ºi energia ionilor. ºi hemia car e aparþine sângelui).de intervenþiile chirurgicale coronariene. Dacã implicã o blocare a arterei. Existã însã ºi o diferenþã majorã între cele do . Oamenii ºi plantele Oamenii ºi plantele au foarte multe ÎN COMUN. Când omul face un atac de cord.

Sângele ºi limfa sunt cele douã feþe ale aceleiaºi monede. de fotosintezã ºi de energia solarã pentru a-ºi alimenta procesele metabolice. Ulterior. Orice boalã apare mai întâi la nivelul limfei. qi. promovând astfel adevãrata vindecare în lumea tridimensionalã. salturile pe mini-trambulinã. Plantele se folosesc de ionii minerali. Numai aºa vom putea redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre cancer! Veþi afla aici CUM puteþi evita sã dev eniþi o cifrã în statisticile referitoare la aceastã boalã. Afecþiunile limfei oglindesc prob leme ale sistemului sanguin. Prin ºtergerea amprentei energetice toxice în lumea cu patru dimensiuni noi rezolvãm b oli care nu au apucat încã sã se manifeste. Ca sã fie cu adevãrat eficientã. cãtre vârful ana bolic. ea se manifestã la nivelul sângelu . chi sau prana. .Oamenii depind de mitocondrii pentru a obþine energia ATP care alimenteazã procesele lor corporale. Viaþa este o manifestare a spiritului. dupã cum afirmã orientalii. Dacã veþi învãþa sã vã întreþineþi sistemul limfatic. Cele mai bune exemple sun t: munca grea. în timp ce remediile homeopatice avansate realizeazã detoxifierea pe nivelele superioare invizibile. Oamenii au nevoie de miºcare. Fluidele corporale ale oamenilor sunt numite sânge ºi limfã. Viaþa! O perspectivã dualã! Noi îmbãtrânim ºi murim în lumea invizibilã cu patru dimensiuni ÎNAINTE de a experimenta bãtr în lumea tridimensionalã în care ne trãim viaþa actualã. exerciþiile fizice ºi masajul limfei. exerciþii fizice ºi munci grele pentru a-ºi utea repara ºi întreþine þesuturile. sau a forþei vieþii. sistemul limfatic influenþeazã direct chimia sângelui. Învãþând cum sã ne controlãm mediul intern. dupã cum spun occidenta lii. Oamenii îºi obþin rezervele de oxigen cu ajutorul celulelor roºii din sânge. Tendinþa actualã cãtre lipsa miºcãrii este un veritabil BLESTEM pentru umanitate. terapia colonului accelereazã eliminarea deºeurilor metabolice toxice la nivel fizic. P lantele se bazeazã pe clorofilã ºi pe cloroplaste. invitând boala. Invers. noi putem sã controlãm procesul de îmbãtrânire. Cele ale plantelor clorofilã ºi sevã. boala nu va putea pãtrunde în corpul dumneavoastr Calea pe care putem urca din nou latura catabolicã a piramidei vârstei. Spre ex emplu. este calea limfei. detoxifierea corpului necesitã o perspectivã dualã. sufletului sau graþiei. I îmbãtrânirii presupune asistarea corpului fizic în procesul de purificare internã ºi de funcþ onare a sistemului limfatic printr-o mai bunã dinamicã a fluidelor corporale. Lipsa exerciþiilor fizice ºi a muncii grele ÎNCETINEªTE sângele ºi fluidul limfatic. Plantele nu se bucurã de prea multã mobilitate.

urmate de un masaj al limfei cu rollerul. La fel ºi ilum narea spiritualã. Treceþi pe mini-trambulinã ºi dansaþi timp de 5 minute. 2. la aceeaºi orã în fiecare zi. Treziþi-vã devreme. dezechilibre hormonale. ºi beþi imediat douã pahare MARI de apã nã de Kombucha. O zi obiºnuitã 1. Liniile faciale Liniile care pornesc din colþurile gurii cãtre marginea obrajilor aratã existenþa unor p robleme ale colonului sau ficatului. de jos în su s. terapia colonului ºi precursorii racemizaþi ai hormonilor pot inversa acest fenomen.Adevãrata sãnãtate ºi regenerarea corpului fizic presupun o perspectivã dualã. ºi în general. 206 . Faceþi exerciþii de întindere. Clismele la ficat. Mai beþi niºte apã. un corp cu probleme. 3.

una de Harmonic Synergy ºi una de Taoist Rice Polish într-un pahar de suc sau de apã. Desfãºuraþi o activi ate de grãdinãrit cu mâna (nu cu maºinile de grãdinãrit). Nu faceþi greºeala sã ascultaþi problemele altora ºi nu insistaþi prea mult nici asupra celor person ale. Faceþi zilnic o muncã grea. apoi faceþi un nou masaj al limfei cu rolle rul. Menþineþi acest ritm timp de 12 minute. veþi deveni pu 12. Faceþi ridicãri de greu de întinderi (de douã ori pe zi). în timp. de sus în jos. Gândiþi pozitiv. completa eai de Kombucha. cât mai sumar îmbrãcat. Faceþi un duº fierbinte. Mâine va urma o zi mai bunã! Microbiologia apei de bãut Principalii agenþi bacterieni implicaþi în bolile intestinale asociate cu apa de bãut su nt: Salmonella typhi: febrã tifoidã Salmonella paratiphy: febrã paratifoidã A Alte specii de salmonella: salmonelozã. aveþi rãbdare. Faceþi câteva exerciþii fizice cu greutãþi. reþineþi-vã cât mai mult timp vezica. bine aerisitã. puþinã muzicã de relaxare. 13. Dacã este posibil. Un mãr sau câteva legume proaspete sunt întotd eauna binevenite. astfel încât ritmul c iac sã creascã pânã la 80% din ritmul dumneavoastrã maxim. eu mãnânc o lingurã de Yucca Blend. continuaþi sã beþi apã.4. Ridicaþi lucruri grele. 9. nu veþi mai simþi nevoia sã serviþi prânzu Dacã totuºi insistaþi. 10. Forþaþi-vã corpul sã devinã puternic! El a fost creat special entru a munci. Rugaþi-vã. 11. Mergeþi la culcare în fiecare zi la aceeaºi orã. Cãraþi-vã singur cumpãrãturile pânã acasã (nu cu maºina). Prânzul: dacã faceþi tot ce am descris mai sus. Între mese. Spre exemplu. faceþi acest lucru în aer liber. luaþi niºte SOC. Beþi o nouã canã de Kombucha cu SOC ºi R/A. Dacã aveþi dureri. Luaþi o cinã sãnãtoasã ºi bucuraþi-vã de familie/prieteni. o conversaþie plãcutã xerciþii de respiraþie. Folosiþi Bio en Colon Prep Formula pentru a elibera colonul ºi mãriþi în fiecare zi numãrul miºcãrilor pentru colon. la care adaug SUPER-ALIMENTELE enumerate la pagina xxx. aplicând puterea minþii asu ra corpului pentru a vã pãstra cãldura corporalã. plus 2 DiSorb Aid ºi 2 R/HCI. O plimbare scurtã prin aer liber. . urmat de unul rece ca gheaþa. De pre ferinþã. 5. Mâncaþi un mic dejun sãnãtos. M jos pânã la magazin. de preferinþã alcãtuit din SUPER-ALIMENTE ºi câteva fructe proaspete. Mulþumiþi divinitãþii în care credeþi pentru fapt iu. Dacã vã simþiþi slãbit. 8. reluaþi lista cu SUPER-ALIMENTE. dormiþi în aer liber au într-o camerã rãcoroasã. Pentru a ajuta miºcãrile intestinelor. Folosiþi o maºinã de tuns iarba manualã. De fiecare datã când urinaþi în timpul zilei. chiar dacã este frig. febrã entericã Bacteria Shigella: dizenterie bacilarã Amoebele: dizenteria amoebicã Vibrio cholerae: holera Diferite specii de leptospire: leptospirozã . Mutaþi dulapuri. apoi exerciþii aerobice. 6. meditaþia. 7. rugãciune orice activitate care vã relaxeazã este indicatã imediat dupã prânz.

coli): gastroenteritã Pseudomonas aeruginosa: diferite infecþii Cryptosporidium: criptosporidiozã 207 .Yersinia enterocolitica: gastroenteritã Francisella tularensis: tulararemia Escherichia coli (E.

Timp de mai bine de o sutã de ani. medicina s-a focalizat asu pra relaþiei sãrii cu hipertensiunea. Salmonella ºi Shigella. Au capacitatea de a fermenta zahãrul ºi de a produce acizi organici (acidul acetic. În timpul sezonului cald. Nici un alt sistem de filtrare a apei nu asigurã puritatea. lactic. Altfel spus. dar una mai mare vã poate uc ide. Hepatita A (cea infecþioasã) este rezultatul unui virus care se gãseºte în apa de bãut La fel ºi poliomielita. Statele Unite se îndreaptã cãtre o crizã catastrofalã a apei publice de bãut. Noi folosim sarea pentr u a ne condimenta mâncarea. Umanitatea a tulburat echilibrul instaurat de mama-naturã.Bacteriile enterice (care aparþin intestinului subþire) precum E. douã linguri mari de sare repre zentau o modalitate acceptabilã din punct de vedere social de sinucidere. filtrarea ºi dezinfectarea (cu clor. ele pot funcþiona ºi trãi cu sau fãrã oxigen. etc. O cantitate micã de sare nu vã va face prea mult rãu. În China Anticã. for mic. Din acest motiv. Anonim Sarea (clorura de sodiu) este un paradox.) pentru a obþine apa potabilã. coli. virusurile sunt paraziþi intracelulari ºi nu se pot mult iplica în afara celulei gazdã. Virusurile ºi bacteriile abundã în apele netratate. Protejaþi-vã! Capitolul 30 Cancerul ºi sarea Din pãcate. tratamentul conve nþional al rezervelor publice de apã implicã o serie de etape precum coagularea. dar ºi din cel al morþii. Aceste etape reduc inf estarea cu microorganisme.) ºi gaze (prin fermentaþie mixã-acidã). Hrana cu adevãrat nutritivã NU nec întrucât conþine suficient de mulþi ioni minerali pentru a cãpãta savoare. Istoria poate fi scrisã în funcþie de sare. sedimentarea. bacteriile patogene ºi virusurile sunt complet eliminate prin procedeul B ev de filtrare a apei. rezulta tele putând fi dezastruoase. Paraziþii. acid mercuric. Ea face parte integrantã din procesul vi eþii. ignoranþa bine organizatã trece adeseori drept înþelepciune . gradul de protecþie ºi pot enþialul de oxidoreducere pecare le asigurã procedeul BEV ºi cel de obþinere a Apei Ioni zate de Înaltã Valoare Medicinalã. Spre deosebire de bacterii. sunt clasificate în categoria celor facultative anaerobe. Sarea a servit dr ept monedã. Mâncarea nehrãnito are nevoie de . drept articol de troc ºi drept laxativ. Noi ne vom concentra asupra EFECTELOR sistemice ale sãrii asupra m ediului intern. grãbindu-ne astfel cu bunã ºtiinþã îmbãtrânirea. cloramine. etc. microorganismele se multiplicã însã cu viteze ameþitoare.

sare pentru a cãpãta gust. Heinz a produs primele 57 de produse de acest tip. Alimentele la cutie au apãrut în anul 1859. extrem de sãratã. Boala provocatã de aceste bact erii este numitã botulism! Marinarii de altãdatã sufereau îngrozitor din cauza lor. dar ºi pentru a nu se strica. Ea Alimentele organice au un conþinut natural ridicat de potasiu ºi redus de sodiu. Când carnea este nutritive. Priviþi orice cutie sau pachet cu hranã procesatã ºi veþi constata cã aceasta este înþesatã de sare. La fel s-au petrecut lucrurile dintotdeauna conservatã cu ajutorul sãrii. în ti mp ce alimentele procesate ºi nesãnãtoase (de tip fast food) au exact raportul invers. Clostridium este o bacterie facultativ anaerobã. Deºeurile sale sunt printre cele mai toxice otrãvuri sistemice cunoscute. Sodiul dezechili breazã balanþa ionilor dinorganism ºi distruge echilibrul energetic al solului. Îngrãºãmintel pe bazã de sare creeazã condiþiile pentru apariþia EXCESELOR la nivelul solului. Ea poate supravieþui cu sau fãrã oxigen . când compania H. Sarea a fost folositã încã de la început pentru a crea un mediu ostil bact eriei Clostridium botulinum. Clorura de sodiu (sarea de buc potasiu/sodiu în corpul uman. ea îºi pierde forþa energeticã ºi calitãþile este un conservant care dezechilibreazã puternic echilibrul îi îngraºã numai pe patronii pompelor funebre. Acelaºi lucru se petrece în interiorul corpului atunci când ingerãm 208 . G. cãrnii pe care o consumau pe vasele ºi cu populaþia civilã.

Portocalele bogate în zaharuri se stafidesc. o gãleatã de fasole verde proaspãt culeasã cântãrea 16 kilograme. Astã nu mai cântãreºte decât 12 kilograme. Diferenþa este datã de lipsa mineralelor pãmântului ºi de conc a redusã de zahãr. Cu cât energia pozitivã este mai concentratã. de calitate. Boala nu poate supravieþui într-un mediu intern cu o energie elevatã. Sarea este un câmp energetic concentrat. în car e concentraþia ionilor minerali ºi cea de zaharuri este echilibratã ºi în care nu existã excese. Salata ºi legumele cultivate în grãdina personalã pot fi pãstrate în frigider peste o lunã. Carey Reams obiºnuia sã afirme cã alimentele de calitate mai degrabã se deshidrateazã decât sã putrezeascã. orientatã cãtre dreapta. Îngheþata preparatã în casã cu un conþinut mare de zahãr nu îngheaþã complet. dar nu intrã în putrefacþie. prin comparaþie cu cea a plantelor crescute cu îngrãºãminte pe bazã de sare ºi cu diferite otrãvur care nu pot decât sã-i îmbolnãveascã pe cei care le consumã.aceastã substanþã. cu atât mai mare devine greutatea pro duselor vegetale. un gust foarte bun ºi excelente calitãþi de conservare. Calitatea este întotdeauna asociatã cu o semnãturã energeticã orientatã cãtre dre Acres USA a relatat o poveste despre un vânzãtor ambulant care a dus în maºina sa trei v erze timp de nouã luni. El ºi-a dovedit afirmaþia prezentând un pepene pe care l-a cultivat în grãdina personalã la un târg local. el a tãiat verzele ºi le-a mâncat crude. Oligoelementele ºi acizii humici stropiþi peste frunzele plantelor sporesc conþinutul în zaharuri ºi minerale ale sucurilor acestor plante ºi le protejeazã de daunele produse prin congelare. Conservanþii naturii Dr. este bogatã în zaharuri naturale ºi în minerale ale pãmântului. În zilele de altãdatã. cu o energie orientatã cãtre stân a. fãrã ca acestea sã se strice. SAREA: Paul Bragg împotriva atleþilor . Când nu a mai avut ce mânca. trei ani la rând! Hrana proaspãtã. indiferent cât ste temperatura la care este pãstratã. fãrã a-ºi p gustul ºi savoarea! Nivelul ridicat de zahãr din sucurile de plante indicã un conþinut bogat de minerale. care nu are ce cãuta în corpul uman. O stare bunã de sãnãtate este strâns asociatã cu o concentraþie corectã de glucozã din sânge ºi de glicogen d hi. Ceea ce dorim sã demonstrãm este faptul cã un conþinut bogat în minerale ºi zah ruri naturale este esenþial pentru calitatea fructelor ºi legumelor. le lãsa la umbra unui copac pânã lu dimineaþa. În week-end-uri. Niv elul ridicat de zahãr al unui produs vegetal reprezintã întotdeauna un indicator al unui aliment bogat în substanþe nu tritive. când le decojea de frunza exterioarã ºi pornea din nou la drum.

dar joacã întotdeauna un rol important în instalarea bolilor la nivel subclinic. Experþii i-au sfãtuit pe atleþi sã ia tablete de sare ! Atleþii au primit apa rece ºi hran re aveau nevoie. absolut toþi au necesitat îngrijiri medicale pentru a-ºi reveni din epuizare ºi in solaþie. a doua zi. at cã se aflau într-o stare excelentã. la care se adãuga sarea din mâncare. un mare promotor al sãnãtãþii ºi unul din mentorii mei. NU a luat sare ºi nu a acceptat nici un fel de hranã. fãrã sã fie deloc afectaþi de cãldurã sau de deshidratare. a dormit în cort peste noapte. a reluat cursa pe drumul de întoarcere. Indienii americani nu consumau decât foarte puþinã sare. a provocat un grup de atleþi de la un colegiu sã alerge împreunã cu el pe o distanþã de 30 de mile de-a lungul Vãii Morþii. Era luna august ºi afarã era o temperaturã de 40oC. Când soldaþii au fost în sfârºit capturaþi. Sarea nu este unica premisã a bolii. dr. Cât despre atleþi. Paul Bragg. dupã care. Vârsta lui depãºea 65 de ani! Era însã un om TÂNÃR ºi activ. Singurul care a terminat cursa a fost Bragg. aºa cã nu este de mirare cã sarea le-a venit de hac. care conduc mai apoi la manifestarea lor fizicã.Iatã o poveste adevãratã legatã de maniera în care afecteazã sarea starea de sãnãtate ºi de v tate. Americanii loseau pastile de sare. dar a fost capabil sã ducã câteva din cele mai mari bãtãlii în deºert. La începutul anilor 60. Bragg a terminat cursa în 10 ore ºi jumãtate. 209 . în timp ce Bragg nu a bãut decât apã distilatã caldã (în acea perioadã apa BEV nu era isponibilã). Când oamenii civilizaþi au venit peste ei ºi i-au deprins cu sarea. starea lor de sãnãtate s-a deteriorat. care evita complet s Celebrul corp de elitã al lui Rommel nu consuma deloc sare în dieta sa alimentarã.

dieta ºi apa pe care o consumãm sunt alterate într-o mare mãsurã de otrãvurile din mediul înconjurãtor care ne bombardeazã corpul bioelectric din toate direcþiile. Un radical liber este o moleculã care conþine un numãr inegal de electroni. = Într-un corp sãnãtos. Prezenþa þesutur ilor moarte ºi bolnave consumã multã energie vitalã. ea e ste EXTREM DE instabilã ºi de reactivã. Celulele moarte produc acizi care trebuie eliminaþi. care iese de sub control. Celulele aflate la limita dintre viaþã ºi moarte aproape cã nu mai produc ATP. Potasiul este ionul predominant din interiorul celulelor. Mitocondriile nu pot funcþiona într-un mediu bogat în sodiu. Radicalii liberi fac parte integrantã din viaþa oricãruia dintre noi. negativ. Termenul de radical liber ne vine în minte ori de câte ori vorbim despre energie ºi canc er. devenind o povarã pentru organism. folosind termeni precum orien tare cãtre stânga sau cãtre dreapta. Odatã ajuns în interiorul celulei. sodiul scurtcircuiteazã maºinãria celularã. în timp ce potasiul are o orientare cãtre dreapta. sedeazã mitoco driile. pozitiv. sodiul ºi mitocondriile Când concentraþia de sodiu este ridicatã. Energia ATP care ar putea fi folositã pe creºtere ºi d ezvoltare este utilizatã pentru neutralizarea stresului provocat de prezenþa sodiului. O ietã bogatã în sodiu dezechilibreazã raportul sodiu/potasiu ºi accelereazã pierderea potasiului din celule. iar în final ucide celula. reacþiile în lanþinverse provoacã un furt al electronilor. Ele nu se pot multiplica (reproduce) dacã sodiul le-a invadat teritoriul. în timp ce sodiul este ionul predominant în ex teriorul acestora (în fluidul extracelular). Energia ºi radicalii liberi Am vorbit foarte mult în aceastã carte despre energie. corpul se aflã într-o stare energeticã negativã. În . dar sodiul a re o orientare energeticã spre stânga. Din acest motiv. aerob ºi anaerob. Când organismul primeºte prea mult sodiu. Într-un corp supus stresului . Ambii ioni au o sarcinã electricã pozitivã ºi ambii sunt electroliþi.Celulele. Edemele (retenþia fluide lor în þesuturi) reprezintã un SEMN al unui exces de sodiu ºi de deºeuri proteice în spaþiile intercelulare. în speranþa de a ajuta cititorul sã înþele gã natura energiei ºi relaþia ei cu procesul de îmbãtrânire. reacþiile radicalilor liberi se petrec tot timpul ºi aratã astfel: O2 + O2 + H2 H2O2 + O2 (dubla sãgeatã indicã faptul cã reacþia se poate inversa). Modul de viaþã dezec hilibrat. el este silit sã fure potasiul din celule ºi sãl înlocuiascã cu sodiul.

devenind piele. Reacþiile radicalilor liberi în interiorul unui corp atacat de cancer reflectã o pierd ere completã a controlului asupra mediului intern. neavând o identitate anumitã. Reþineþi: la fel ca ºi boala. energia nu se pierde N ICIODATÃ. Oxidarea necontrolatã a radicalilor liberi poate fi prevenitã printr-o detoxifiere ºi prin folosirea diferitelor produse racemizate ºi a programelor despre care am vorbit pânã acum. Când energia toxicã în exces ajunge sã depãºeascã puterea corpului de a-i face faþã.acest fel. altele oase. 210 . Vom discuta imediat despre cara cteristicile diferite ale acestora. procesul de îmbãtrânire este accelerat. Producþia de radicali liberi influenþeazã într-o mãsurã determinantã îmbãtrânirea ºi apariþia .). Oxidarea necontrolatã a þesuturilor conduce la acumulãri de deºeuri în sistem ºi provoacã dezechilibre hormonale. care se manifestã mai devreme sau mai târziu sub forma aºa-numitelor boli ale deficitelor. sãnãtatea reprezintã o stare existenþialã cumulativã . î ism începe formarea unei tumori sau a unei mase canceroase. pentru a prolifera. etc. Ambele stãri reflectã propriil re opþiuni. Aceste þesuturi nu þin cont de nici o lege. Consu mul Apei Ionizate deÎnaltã Valoare Medicinalã este însã instrumentul suprem de luptã împotriv cancerului. Aceste reacþii sãlbatice atrag dupã sine producerea unor þesuturi nediferenþiate (þesuturi c anceroase) ºi a unor EXCESE sistemice. Conform celei de-a doua legi a termodinamicii. Cancerul absoarbe ºi utilizeazã în folos personal ATP-ul celular. Þesuturile nediferenþiate sunt acele þesuturi din care ne-am nãscut ÎNAINTE DE apariþia infl uenþelor hormonale care au dus la apariþia diferitelor organe (unele celule s-au diferenþiat. altele creier. ci doar îºi schimbã forma.

Invers. 90% din bãtãlie se câºtigã în planul minþii.Energia ºi cancerul Cancerul este o manifestare a unei energii negative. fericitã. Când sunt extirpate prin intervenþii c hirurgicale. care doreºte sã ne transmitã cã nu se simte bine. este cazul sã treceþi la mãsuri imedi . Dumnezeu realizeazã miracole. În general. Ea este mai degrabã o declaraþie din partea corpului. acþionând ca niºte gãuri negre anaerobe. Tumoarea reprezintã un efort din partea corpului de a se apãra în faþa duºmanului. tumorile canceroase NU ar trebui eliminate c hirurgical. legând astfel energia toxicã de o bazã perma nentã. dar îndeosebi pentru oamenii care iau decizii corecte! AÞI ÎNÞELES? Dacã vi s-a descoperit o tumoare (sau o masã) malignã. Chiar dacã acþionezi corect. rinic hii. Duºmanul este de regulã chiar persoana care locuieºte în el. Ne referim aici la energia toxicã pe care orga nismul nu mai este capabil sã o neutralizeze ºi sã o elimine prin cele patru canale principale ale sale: plãmânii. poate elimina orice for mã de cancer. sã se vindece decele vechi. Ele rãmân pe propriul lor teritoriu ºi îºi importã energia care au nevoie. putând fi observatã la razele X. O tumoare NU este un duºman . NU se rãspândesc. Ele concentreazã energia. ea devine mai densã . prin scanare ºi radiografie. Poate fi chiar simþitã prin palpare. tehnicile de vindecare necesitã de regulã o reprogramare a fe lului în care gândesc oamenii. Mai mult. aºa cum se crede de regulã. are furã ºi izoleazã forþa vieþii organismului gazdã. nu pe cea obiectivã. plinã de iubire. corpul îºi dizolvã el însuºi tumorile. Tumorile sunt niºte naþionaliste. ea reprezintã o mãsurã de autoapãrare luatã de co p pentru a preveni condensarea energiei toxice letale. corpul este slãbit într-o mãsurã suficient de mare pentru a se grãbi sã-ºi alcãtuiascã alte tumori. dacã nu se aflã la o adâncime prea mare în interiorul corpulu i. În primele etape ale bolii. De cele mai multe ori. o persoanã cu gândire pozitivã. Uneori. Tumorile chiar ºi cele benigne sunt un AVERTISMENT. Evident. scoþându-le astfel din circulaþie. De aceea. gândirea negativã te poate doborî. Tumorile canceroase se înconj oarã întotdeauna de þesuturi bogate în SODIU. Tumorile sunt aglo merãri de þesuturi care importã energia ºi pe care corpul le formeazã pentru a IZOLA câmpurile energetice t oxice. tumoarea canceroasã trece neobservatã. intestinul gros ºi pielea. el preferã însã sã le c ieze (sã le pietrifice prin depozitarea de minerale). cãci corpul percepe realitatea minþii. Pe mãsurã ce concentrea zã din ce în ce mai multã energie. opþiunile sale mentale corecte trebuie transpuse ºi în plan fizic pentru ca s uccesul sã fie deplin. Tumorile canceroase NU sunt acelaºi lucru cu masele canceroase.

întrucât n are graniþe definitive. Ea nu poate fi simþitã prin palpare. aºa cum este o tumoare. urã. Radiaþia ºi chimioterapia nu reprezintã o opþiune înþeleaptã. vã recomand cu cãldurã cãrþile: Corpul crede fiecare cuvânt pe care îl spui sul holografic (vezi Pachetul informativ). NU t rebuie sã aveþi nici cea mai micã îndoialã. mânie. nu trebuie sã învinovãþiþi pe nimeni ot numai iubire! Dorinþa de a trãi trebuie sã fie intensã ºi sã transceandã cu mult teama de moa te. Cele douã forme de terapie reprezintã o turã ºi o mare cheltuialã financiarã. cu o energie orientatã cãtre stânga. Pentru o mai bunã înþelegere. Terapia alternativã presupune o atitudine cu adevãrat pozitivã. Masele canceroase O masã canceroasã nu reprezintã o tumoare. O masã nu este densã. de fericire maximã. UNICELE lucruri pe care le au în comun tumorile ºi masele canceroase sunt virusurile ºi mediul anaerob. grijã. teamã. poroasã ºi greu de identificat pr in atingere. Apar rareori la razele X. Mult mai recomandabile ºi mai umane sunt fo rmele alternative de terapie.ate. neºtiute de nimeni. Este aproape imp osibil sã îþi dai seama unde se 211 . care nu-ºi au rostul. Masa canceroasã este moale ca un burete. Masele canceroase apar ºi cresc în liniºte. iar cei doi termeni nu trebuie folosiþi unul în locul celuilalt. pe scanere sau în radiografii. bogat în sodiu. Ele existã în zona crepuscul arã dintre viaþã ºi moarte. dar trebuie sã faceþi dovada unei anumite discipline ºi sã înfruntaþi cu curaj moar tea.

sabotând sistemul limfatic ºi pe cel im unitar. Altfel spus. lãsând urme vinete la cea mai micã atin ere. Urmãriþi cu atenþie dacã nu cumva vi s-au umflat picioarele. Masele canceroase determinã o creºtere în greutate a persoanei. gleznele sau mâinile. din punctul de vedere al înfãþiºãrii EXTERIOARE ºi al s În schimb. Ele semnaleazã o invazie a so diului la nivel celular ºi o acumulare MASIVà a proteinelor plasmatice în spaþiile interstiþiale dintre ce lule. Persoanele intoxicate cu sodiu suferã întotdeauna de edeme (retenþia apei în þesuturi).terminã o masã canceroasã ºi unde începe þesutul sãnãtos folosind aceste mijloace tehnice. de multe ori FÃRà sã-ºi schimbe cu nimic obiºnuinþele alimentare. modul de viaþã al persoanei. plinã de apã. Urmãriþi dacã pielea dumneavoastrã a devenit pufoasã. Ele sunt ceva anormal. Ma e sunt invizibile. Col oniile de mase se stabilizeazã într-o perioadã de ºapte ani. masa foloseºte o tehnicã de cam uflare pentru a nu putea fi depistatã. cãci au o densitate redusã ºi se ascund în spatele altor þesuturi. fãrã ca gazda sã ºtie ceva. felul în care gândeºte ea ºi opþiunile sale îºi spun . Oamenii aflaþi în primele etape ale formãrii maselor de cancer câºtigã adeseori substanþial î reutate fãrã nici un motiv aparent. problema este de multe ori prea gravã pentru a mai putea fi rezolvatã! Perioada de camuflare ºi sodiul În timpul perioadei oculte. pe care cercurile medicale o numesc perioada o cultã (adicã faza ascunsã). Edemele cronice reprezintã echiva lentul unei proclamaþii tãcute de RÃZBOI ºi nu trebuie niciodatã ignorate. Imaginaþi-vi-le ca pe niºte avanpos turi ale expansionismului colonial dintr-o þarã în curs de dezvoltare (corpul dumneavoastrã). Masele urmeazã autostrada limfaticã. fãrã ca dimensiunile sale exterioare sã se modifice (prea mult). orice creºtere în greutate fãrã modificarea volumului ar trebui sã vã ridice semne serioase de într bare. întrucât apa este mai grea decât grãsimea (raportatã la acelaºi vol um). ia spre sfârºitul . Edemele reprezintã un SEMN. anii care preced depistarea unei mase canceroase sunt pri ntre cei mai buni din viaþapersoanei. De multe ori. Aceste SEMNE su nt asociate inclusiv cu o inimã congestionatã ºi cu dezechilibrele hormonale. în ceea ce priveºte mediul sãu intern. ba chiar simþindu-se bine! Din pãcate. De aceea. O masã canceroasã apare ºi creºte în corpul uman cu mult înainte ca gazda ei sã dev onºtientã de existenþa ei. când ea devine conºtientã de existenþa mase canceroase. invizibilã ºi nedetectabilã de cãtr e gazdã sau prin mijloacele convenþionale de testare. Masele canceroase sunt ofensive prin natura lor. masa de cancer este ascunsã. procesul de îmbãtrânire accelerându-se rapid. pa rþial din cauza sodiului ºi parþial din cauza acumulãrii proteinelor plasmatice din spaþiile extracelula re.

urmeazã o explorare chirurgicalã efectuatã asupra bietului pacient. masa canceroasã a ieºit din perioada de camuflare ºi a declanºat rãzboiul într-o formã deschisã! Edemul este modalitatea de camuflare a cancerului. corpul canceros se auto-consumã (fenomen cunoscut ºi drept auto-canibalis m). Aceastã agresiune saboteazã bruma de energie care i-a mai rãmas pac ientului. cancerul renunþã la perioada de camuflare ºi îºi anunþã prezenþa. digerându-ºi propriile þesuturi. ºi începe teroarea! Când concentraþia de sodiu din celule ºi de proteine plasmatice din þesuturi trece de pu nctul critic. Victima devine peste noapte numai pie le ºi os. Confirmarea POZITIVà a cancerului nu reprezintã nici ea o binecuvântare. Dupã epuizarea rezervelor sale de energie.perioadei oculte încep ei sã se simtã rãu. Oamenii NU îºi dau seama de acest lucru! Pur ºi simplu. Este viaþa dumneavoastrã 212 . Din cauza naturii invizib ile a maselor de cancer. jocul s-a terminat. El experimenteazã o oxidare masivã a radicalilor liberi. Un asemenea corp se aflã într-o stare catabolicã. Corpul ajunge sã trãiascã exclusiv din energia stocatã. greutatea ºi energia bolnavului sunt minime. devenind brusc numai piele ºi oase. care încã nu bãnuieºte nimic. Sunt convinºi cã totul este în regulã. proces numit autodigestie. cãci la momentu l respectiv. Deh. bãtrâneþea! În timpul camuflare. ei nu înþeleg. Corpul lor pare sã se evaporeze subit! Când se petrece acest lucru. BANG!. slãbindu-l dincolo de orice speranþã de revenire. de cãtre niºte oameni orbi în halate albe.

Oame simt uºuraþi când duºmanul lor este identificat. Dez intoxicarea este absolut obligatorie. Odihniþi-vã atât cât are corpul nevoie. Cel mai b ine este sã cãutaþi pe cineva care nu este ostaticul AMA (American Medical Association). Grijile ºi teama nu sunt permise. cultivarea plan telor ºi contemplarea naturii vã apropie mai mult ca orice altceva de Paradis! Faceþi-vã timp pentru a-i ajuta pe ce i din jur. Sãriturile ºi masajul limfei ar trebui sã devinã parte integrantã din rutina dumneavoastrã zilnicã. Timpul petrecut în grãdinã (cu picioarele goale). Acneea. Învãþaþi sã controlaþi mediul intern! Terapia colonului este crucialã în aceastã direcþie. ºi astfel. Fo . al lanþurilor fa rmaceutice sau al FDA. ci ºi pentru cei din jur. Învãþaþi sã citiþi aceste SEMNE. Râsul ºi amuzamentul ar trebui sã vã caracterizeze fiecare zi. La fel stau lucrurile ºi în ceea ce priveºte intoxicarea cu proteine pl asmatice la nivel extracelular. Amintiþi-vã de pute i. Prob lemele menstruale ºi sindromul premenstrual nu trebuie niciodatã neglijate. Auto-diagnosticul ºi auto-tratamentul Cele mai simple instrumente pentru diagnostic sunt pendulul ºi lanþul vibratoriu. dacã nu doriþi sã deveniþi o profeþie împlinitã. este dedatoria dumneavoastrã sã îi asiguraþi mediul necesar pentru ca vindecarea sã se poatã produce. cele ale colonului ºi albirea pãrului toate au consecinþe pe termen lung. Alimentele curate. Gândirea ºi vizualizarea pozitivã sunt cruciale. ºi nu pot conduce decât la decizii greºite. cãutaþi ajutor. Dacã nu gãsiþi o asemenea persoanã. perioadele dumneavoastrã de odihnã vor deveni perioade de vindecare . Detoxifierea ficatului este obligatorie. Plimbãrile sunt extrem de benefice. începeþi singur lupta! Reþineþi: cel care executã vindecarea este întotdeauna corpul! În calitate de stãpân al corpu ui. Dacã aveþi probleme. este cazul sã deveniþi atent. umflãturile. p roblemele prostatei. dar existã destule SEMNE în aceastã direcþie. Când vedeþi cã cineva câºtigã în greutate.Nu existã analize care sã stabileascã nivelul de intoxicare cu sodiu al celulelor. Conºtientizaþi schim scã a stãrilor psihice ºi stãrile depresive datorate oscilaþiei nivelului de zahãr din sânge. Cu cât veþi dãrui mai mult. Nu v Poveºtile medicilor sunt amãgitoare. cultivate în grãdina personalã. Ei doresc sã îºi creadã pe cuvânt medicul. Fiþi însã precaut în faþa terapiilor convenþionale. Apa Ionizatã de Înaltã Valoar e Medicinalã este mai bunã decât orice internare în vreo clinicã medicalã din lume ºi poate fi preparatã chiar acasã la dumneavoastrã. Reducerea cantitãþii de hranã este ºi ea dorit. nu au egal. Dormiþi pe o s ltea magneticã cu valoare medicinalã. cu atât mai mult veþi primi. Problemelehormonale TREBUIE rezolvate. Infecþiile urinare. chelirea . Meditaþia ºi respiraþia profundã repre zintã instrumente extrem de eficiente. Controlaþi-vã gândurile. reducerea energiei personale toate sunt SEMNE ale unor boli la nivel subclinic. nu numai pentru dumneavoastrã.

NU este deloc uºor sã scapi de sodiul acumulat în organism. dar nu trebuie nici sã cãdeþi în e trema opusã. ceapã. Cel mai bine este sã o luaþi încet! Ab ordarea idealã este ca bolnavul sã renunþe complet la alimentele obiºnuite ºi sã consume exclusiv SUPER-ALIMENTEL E pe care le-am menþionat pânã acum. Învãþaþi sã le utilizaþi pentru a stabil profunzimea aurei dumneavoastrã de astãzi. folosesc tablete din ficat organic de vitã predigerat. varzã. veþi avea astfel o referinþã pentru viitor. ele suntniºte instrumente fantastice. Ficatul este un aliment minunat dacã poate fi suportat de sistemul dumneavoastrã dig estiv! Personal. ele trebuie evitate. Rezultatele vor fi incredibile! Vindecarea este aproape gar antatã. cu toate pãrerile contrarii. Folosiþi moderaþia ºi aveþi grijã sã adãugaþi întotdeauna puþinã Yucca Blend. 213 . Nu vã grãbiþi. Încredeþi-vã întotdeauna în instinct. adrenalele ºi rinichii.losite corect. Sucurile dau peste cap sistemul. ave ouã puncte dereferinþã. dând astfel peste cap ficatul. Dacã v-aþi stabilit ºi vârsta bioelectricã . Din pãcate. lãmâi ºi sfeclã. în timp ce sucul sãu poate fi bãut în num uã secunde. Terapia cancerului ar trebui sã includã întotdeauna ficatul. Mâncaþi alimente integrale proaspete. Sucurile proaspete sunt niºte detoxifianþi FOARTE puternici ºi pot inunda corpul cu to xine eliberate. De aceea . Aveþi nevoie de cantitãþi mari de potasiu organic. Reþineþi: un mãr este mâncat corect în 5-10 minute. precum morcovi. Sorbiþi-le lent ucul. Este un aliment senzaþional. produsele din comerþ sunt contaminate. DiSorb Aid ºi clorurã de hidrogen racemizatã pentru a obþine eneficii maxime. îndeosebi dacã aþi fost diagnost icat deja cu cancer.

Evitaþi apa de la robinet. Aºteptaþi-vã la reacþii neplãcute Ori de câte ori iniþiaþi un proces stfel pentru propriile dumneavoastrã pãcate! NU tive. mitocondriile revin la viaþã º sã se multiplice. Urmãriþi sãgãsiþi puterea ÎN n afarã pentru a te ajuta sã te întorci în universul sãnãtãþii. Cei care o recomandã nu ºtiu ce spun. Proce constã în doi paºi înainte. Nu beþi apã distilatã. Corpul strigã: Mã simt rãu! . Nu vã grãbiþi sã i xtaz la primele semne de refacere metabolicã. Vorbiþi cu trupul dumneavoastrã ºi spuneþi-i ce aºteptaþi de la el. vi se pare cumva cã chimioterapia folositã asupra pacienþilor de cancer se potriveºte acestei descrieri? ªtiaþi cã trebuie sã semnaþi un formular înainte de a vi se permite aceas tã terapie miraculoasã ? . Aceas a este o apã moartã din punct de vedere biologic ºi este încãrcatã cu contaminanþi de la peturile din plastic. La fel. cele bune vor deveni însã d in ce în ce mai numeroase. pastilele de PAC ºi Aspar-Max. Este plãcut sã te bazezi pe cine dar asemenea persoane sunt rare. De îndatã ce potasiul începe sã înlocuiascã sodiul din celule. simultan cu evit rea efectelor secundare grave asupra pacientului. Existã opþiuni MULT superioare. La început vã veþi simþi rãu. de detoxifiere. dar treptat. PAC ºi Yucca Herbal Blend permit cu uºurinþã acest lucru. Dacã pornim de la aceastã definiþie din dicþionar. Detoxifierea deºeurilor proteice NU se petrece de la sine. vã puteþi aºtepta la reacþii neplãcute. Masajul limfei cu rollerul este EXTREM DE eficient. Pãstrarea unor obiºnui nþe regulate ajutã la vindecare. iar cele proaste din ce în ce mai rare. Cu cât vor fi mai multe. cãci veþi mai avea nevoie de ea! Zilele bune vormai fi urmate de zile proaste. Odatã puse în circulaþie. Pl uitaþi de puterea rugãciunii ºi de impactul gândirii pozi INTERIORUL dumneavoastrã. nu vã veþi vindeca niciodatã! Chimioterapia Chimioterapia este definitã ca o prevenire sau un tratament al bolilor infecþioase c u ajutorul unor substanþe chimice care acþioneazã în sensul prevenirii stãrii antiseptice . Corpul TREBUIE asistat în aceastã direcþie. Detoxifierea poate fi foarte greu suportatã de unii pacienþi. vã veþi simþi mai bine. Înainte de toate. Salturile uºoare pe mini-trambulinã pun în miºca re fluidele corpului. Dacã intraþi în panicã ºi renunþaþi. este u n fel de joc al minþii. dar trebuie sã ignoraþi asemenea semnale ºi sã-l asiguraþi cã fi bine în final.Ceaiul de Kombucha este ºi el recomandat. cu atât mai mare va fi ENERGIA de care va dispu ne corpul dumneavoastrã pentru a se vindeca. aceste toxine trebuie eliminate cât mai rapid! Clismele la col on. unul înapoi. Pãstraþi-vã cu orice preþ energia. Cuvântul antiseptic este alcãtuit din anti împotri va ºi septic stare cauzatoare de febrã. provocatã de bacterii sau de produsele toxice ale acestora. În timp.

Ele NU SUNT AP ROBATE ca fiind sigure pentru tratamentul cancerului. Când semneazã formularul standard . 214 . Numele jocului în sistemul nostru legal este jurisdicþie! Medicina ºi tribunalul pot a vea jurisdicþie asupra corpului unei persoane. Medicina ºi companiile farmaceutice se dispenseazã de eventualele responsabilitãþi. aceasta din urmã nu ma i are putere legalã sã dispunã de propriul sãu corp. În cazul pacienþilor de cancer.Medicamente care NU sunt aprobate Medicamentele folosite în chimioterapia cancerului sunt niºte iluzii. opþiunile în interiorul sistemului medical sunt nule. astfel încât sã nu poatã fi trase la rãspundere p entru oribilele consecinþe care vor urma. Dacã persoana îºi cedeazã acest drept. Când sistemul medical capãtã jurisdicþie asupra corpului persoanei. conform jurisdicþiei în oare. dar nu în acelaºi timp. dar sunt totuºi administrate unor persoane c are nu bãnuiesc nimic. pentru cã nu accepþi sã îþi cedezi jurisdicþia asupr ropriului tãu corp. punând pacienþii sã semneze înainte de a li se administra tratamentul. oamenii îºi dau acceptul legal. ºtiinþa medica eri depline asupra sa. Dacã u semnezi formularul þi se refuzã orice tratament. la fel cum poate avea ºi aceasta.

Altfel spus. Aceasta afirmã cã: medicamentele experimentale pot fi folosite numai DACÃ efectele lor secundare NU sunt mai rele decât efectele finale ale bolii netratate . un medic german. Adevãrata sãnãtate nu este de vânzare! Ea presupune în schimb multã disciplinã. acesta poartã ºtampila magicã: mai pentru uz experimental . Oricum pe cont propriu. deºi împarþi beneficiile (eventuale) cu sistemul. Dacã vã aflaþi însã la apogeul sãnãtãþii dumneavoastrã sau dacã faceþi ef direcþie. S-a dovedit însã cã 90% din bolnavii de cancer au canale ale acestor rãdãcini în gu a lor! Se pare cã existã o legãturã între cancer ºi canalele rãdãcinilor. nu este cazul sã vã faceþi probleme în legãturã cu canalele rãdãcinilor dentare. dinþii morþi din gurã produc o reacþie din partea sistemului imunitar car e le compromite starea de sãnãtate. EVITAÞI oroarea cancerului ºi a bolilor degenerative prin aplicarea lucruri lor învãþate în aceastã carte. Implicaþiile par înspãimân lucrãrile dentare ºi implanturile au ºi ele dezavantajele lor. În cazul anumitor oameni. Sistemul medical are nevo ie de jurisdicþie întrucât foloseºte medicamente EXPERIMENTALE în tratamentul cancerului ºi în distrugerea corpului pacientului. Cancerul ºi canalele rãdãcinilor dinþilor Potrivit doctorului Issels. iar ºansele de recuperare mult mai mari . numai 20% dintre oameni au canale a le rãdãcinilor dinþilor. Sãnãtatea ºi viaþa dumneavoastrã valoreazã mult mai mult decât toþi banii pe care îi puteþi a sistemul de sãnãtate. poþi sã pleci acasã ºi sã mori în liniºte! Numai pentru uz experimental este o afirmaþie ºocantã. Canalele rãdãcinilor dinþilor devin o problemã numai dacã MEDIUL INTERN este slãbit. M . semnãtura ta înseamnã un contract cu rãspundere limitatã pentru medicinã. în încercarea disperatã de a mai salva ce se poate din sãnãtatea dumnea oastrã. evident. în condiþiile unor costuri infinit mai mici. responsabi litate ºi putere de decizie. Numai pentru uz experimental Indiferent de tipul de medicament împotriva cancerului. în car tu îþi asumi toate riscurile. nu Cum vi se pare? Cum vã simþiþi ºtiind cã riscul MAXIM pe care îl suportã bietul pacient nu po te fi mai rãu decât dacã tratamentul nu ar fi administrat deloc? Frumoasã alternativã: dacã nu semnezi pe linia punctatã. angajament. totul cu binecuvântarea agenþiilor de omologare a medicamentelor. suficientã pentru a determina orice om care gândeºte sã înþeleagã cã este cazul sã facã ceva împotriva procesului de îmbãtrânire. Aºa cã cel mai bun lucru este sã staþi liniºtit acasã ºi sã vã trãiþi viaþa! Pi ce nu au nici un efect! Auto-tratamentul este mai sigur. Toatã lumea ar trebui sã înþeleagã principiul cunoscut în cercurile juridice ºi medicale ºi n t Regula cauzei probabile .

indiferent dacã aveþi sau nu canale dentare în gurã. de aceea.ntern este cel care dicteazã dacã vã veþi bucura de o stare bunã de sãnãtate ºi de vitalitate mult timp de a încolo sau nu. astfel în itaþi ºoculasociat cu mediul intern bolnav. Dacã sunteþi nevoit sã face dentare complexe. despre viaþa fãrã bãtrâneþe ºi despre NECUNOSCUTUL infinit! Lucrarea Viitorul furat discutã despre chestiunea hormonalã . Rezultatul final depinde în mare mãsurã de cee a ce faceþi ÎNAINTE de lucrarea dentarã. Controlaþi-vã MEDIUL INTERN ºi veþi putea redeveni tânãr! Preambul: capitolul urmãtor trateazã despre universul spaþiului ºi timpului. Dacã aveþi un dinte infectat. despre relaþi a acestuia cu lumea cu patru dimensiuni. 215 . TOATE problemele dentare sunt neplãcu te. de la plombe ºi pânã la canalele rãdãcinilor. sunaþi ºi aflaþi cum vã puteþi pregãti corpul pentru înlãturarea plombei. cel mai bun lucru pe care îl puteþi face este sã aveþ rijã de dinþii dumneavoastrã. nu ezitaþi sã îl scoateþi din gurã.

Noi nu dispunem de organe fizice pentru a simþi timpul ºi spaþiul. Unul dintre acestea constã în a deveni o vi ctimã a tratamentul convenþional al cancerului. Platon spunea: Timpul ºi spaþiul sunt substanþa care conþine identitatea ºi diversitatea s ltan . Cine anume? Metafizic a rãspunde: timpul. Dacã privim spaþiul ca pe ceva creat. rezultã cã . rezultã cã cineva l-a creat. Preocupaþi-vã mai bine de ceea ce vã vor face în spital! Fiþi independent. sau este creatã energia în decursul timpului? Dacã energia este c reatã. atunci trebuie sã existe ºi o miºcare. Spaþiul înseamnã extensie. Filosofia ne învaþã cã timpul ºi spaþiul reprezintã o relaþie între entitãþi. Feriþi-vã de doctori. Foarte bine. cã existã o cosuccesiune de entitãþi sau evenimente. Dacã aºa stau lucrurile. Aplicaþi sfaturile recomandat e în aceastã carte ºi vã veþi putea feri pe dumneavoastrã ºi pe cei dragi de tortura de dinaintea morþii! Optaþi pentru a vã trãi viaþa ºi moartea aºa cum doriþi dumneavoastrã! Capitolul 31 Timpul ºi spaþiul Timpul ºi spaþiul sunt umbrele în funcþie de care omul îºi defineºte existenþa . Dac unoaºtem existenþa unui corp material pentru cã ocupã un loc în spaþiu. Umanitatea urmãreºte sã defineascã aceste aspecte intangibile pe care le numim timp ºi spaþi u folosind cuvinte ºi concepte. Metafizica (de la meta dincolo de) ne învaþã în schi b cã timpul ºi spaþiul nu pot fi distinse între ele atâta vreme cât nu excludem una dintre ele. ambele fiind considerate entitãþi. Dacã existã miºcar ebuie sã existe în mod evident ºi cineva care sã punã în miºcare. adicã o sursã a miºcãrii. Le putem anticipa însã cu ajutorul intuiþiei noastre. considerãm entitãþi numai fiinþele ºi evenimentele care ocupã acest timp ºi acest spaþiu. ce putem spune despre un ev eniment? Un eveniment este un grup de circumstanþe care ocupã un loc în timp. Putem spune aºadar cã intuiþia este un al ºaselea simþ o proiec a corpului fizic ceva ce invocãm pentru a înþelege timpul ºi spaþiul. Pãstraþivã controlul asupra vieþii dumneavoastrã. rezultã cã timpul este ENERGIE. Noi nu concepem timpul ºi spaþiul ca niºte tãþi. Este timpul energie. n oi suntem conºtienþi de trecerea timpului. Sepio Timpul înseamnã duratã.Este viaþa dumneavoastrã! Unele lucruri sunt mai rele decât moartea. Totuºi. Obiectele materiale devin astfel simultan ºi evenimente. Nu vã bucuraþi prea devreme pentru faptul cã asi gurãrile medicale acoperã costul tratamentului. Metafizica afirmã cã ii este timpul. Dacã existã o creaþie.

dar timpul nu s-a schimbat deloc. Un matematician care ar încerca sã rezolve aceastã dilemã ar avea dificultãþi. Ne-am miºcat dintr-un punct al pãmântului în altul.00 fix. Se poate demonstra cã timpul ºi spaþiul sunt statice.00 fix. întrucât timpul a fost acela care a creat ENERGIA în expansiune. ora este tot 12. Dacã por nim de la premisa cã timpul nu este un punct fix. de aceea. Ne începem cãlãtoria în New York la ora 12. aþiul devine astfel un efect al timpului. când ajungem la Los An es. ci într-un cerc. Sã presupunem cã ne aflãm într-un avion care zboarã cu o vitezã egalã cu viteza de rotaþie a lui. ºi cã ne îndreptãm spre vest. Sã ilustrãm acest lucru. ºi deci spaþiul. 216 . ci mai degrabã un miraj într-o lume fantomaticã. Ce s-a petrecut? Timpul a devenit o miºcare a spaþiului. Dacã meditãm mai profund asupra chestiunii. indistincte între ele ºi non-existente. vom da acestei stãri necunoscute un nume: a patra variabilã . urmãrind soarele cu ace aºi vitezã cu care se îndepãrteazã el. ne pierdem astfel centrul ºi punctul de referinþã deºi intu iþia ne spune cã trebuie sã existe un asemenea centru. ºi vom restabili echilibrul impunând ca variabilã fixã timpul. El nu se poate miºca. adicã aproximativ 1. Suntem prinºi înt re spaþiu ºi timp.080 de mile pe orã. iar spaþiul o relaxare a timp ului. trebuie sã tragem concluzia cã timpul NU est e un punct fix de care ne putem ancora vieþile.avem de-a face cu o miºcare perpetuã care nu se desfãºoarã în linie dreaptã.

timpul înseamnã spaþiu în miºcare. La rândul lui. Lungimea unei succesiuni de evenimente nu este conþinutã în spaþiul cu trei dimensiuni. fiind definit de viteza luminii. cea incognoscibilã . fiin . În asemene a condiþii. cã timpul nu existã per se. La urma urmei. Intuiþia este realã. Gân diþi-vã la Iisus. Este oare prezentul doar o amintire dublatã de aºteptare? În caz afirmativ. cu un corp fizic. cui putem atribui acest eveniment? Divinitãþii? A violat el vreo lege naturalã? Sau a invocat pu r ºi simplu cunoaºterea celei de-a patra dimensiuni? Dacã pãtrundem în arena celei de-a patra dimensiuni. ci pur ºi si mplu interpretatãgreºit. Lumea noastrã cu tre poate fi mãsurat decât printr-o meta-geometrie (meta i dimensiuni (lungimea. lãþimea ºi înãlþimea) devine astfel o simplã secþiune din spaþiul cu mai multe dimensiuni. care a trecut prin zidul Templului. ªi totuºi. cum putem rezolva dilema referitoare la cei doi poli ai eternitãþii: trecutul ºi viitorul? Cele douã extreme trecutul ºi viitorul ne-au atras într-o enigmã pe care o numim a Patra Dimensiune. putând deveni viitor sau trecut. auto-analizarea gândurilor ºiexperienþelor noastre senzoriale devine imposib ilã. Suntem aºadar siliþi sã recunoaºtem cã prezentul este etern. el a trecut prin zidul Templului! De vreme ce atât el cât ºi Templul erau alcãtuiþi din ma terie solidã. suntem nevoiþi sã vizualizãm un hipersp aþiu care nu dincolo de). un timp în miºcare. Vã sã analizãm cu mai multã atenþie acest lucru. Altfel spus . Cunoaºterea existenþei celeilalte dimensiuni este cu totul altceva decât înþelegerea ei. ideea existenþei unei alte dimensiuni. Întrucât spaþiul nu poate f urat decât de timp. omul împarte timpul în trei pãrþi: trecutul. Deºi era o fiinþã tridimensionalã. cãci prezentul nu reprezintã decât o tranziþi de la trecut la viitor. timpul devine o dimensiune a spaþiului. lãþimii ºi înãlþimii. la fel ca ºi ceilalþi oameni. prezentul ºi viitorul. Acest lucru nu rezolvã însã problema. Înt rucât în anumite puncte specifice spaþiul ºi timpul sunt interschimbabile. cãreia îi lipseºte atât dimensionalitatea cât ºi durata. Extensia în timpeste o proiecþie în spaþiul necunoscut al celei de-a patra dimensiuni. aceea a lungimii. înmomentul în care ne gândim la el a devenit deja trecut.Pentru a compensa necesitatea unui centru. nu face decât sã-i amplifice dilema. complet invizi ilã pentru el. poate cã cea de-a patra dimensiune nu este incognoscibilã. Prezentul este viitorul înainte de a ne putea gândi la el. Intuiþia este o extensie a minþii noastre. spaþiul devine un timp proiecta t un timp orizontal untimp care persistã. nu mai existã nici un motiv pentru ca omul sã trebu iascã sã moarã ºi sã-ºi pãrãseascã acest înveliº terestru pentru a cunoaºte aceastã dimensiune incognoscibilã. În acest caz. Ea înseamnã mult mai mult decât un simplu instrument intangibil cu ajutorul cãruia interpretãm timpul ºi spaþiul. nu putem decât sã tragem concluzia cã nu existã nici o diferenþã între spaþiu ºi tim ngurã conºtiinþa noastrã este definitã de timp. Întrucât omul nu pare capabil sã înþeleagã decât lumea tridimensionalã e. existenþa celei de-a patra dimensiuni nu poate fi negatã.

Oamenii care au îmbãtrânit afirmã deseori: Timpul pare cã zboarã. cu atât mai profund ne scufundãm în vastitatea necunoscutulu . ºi cu cât îmbãtrâneºti mai atât mai repede pare sã zboare el! Zilele acestor oameni se terminã înainte de a începe. Es te acesta doar produsul imaginaþiei lor. De aceea. cãci trecerea aces tuia se produce la nivelul subatomic al existenþei noastre adicã la nivelul corpului nostru bioelectric invizibil. 217 . al cãror joc determinã în ultimã instanþã percepþ asupra realitãþii din lumea vizibilã în care existãm. ni se pare normal ca timpul sã treacã mai rapid pentru omul catabolic. care a trecut de momentul apogeului sãu anabolic ºi ale cãrui celule îmbãtrânesc cu o vitezã acceleratã. Evenimentele nu se succed. Suntem din nou la cheremul necunoscutului. cum putem mãsura ac est fenomen? Timpul nu poate fi mãsurat în termenii lumii tridimensionale. Noi suntem cei care trecem pe lângã ele! Cu cât ne luptãm mai mult sã le înþelegem. Noi suntem nevoiþi sã invocãm intuiþia pentru a mãsura trecerea timpului. nu existã aici. Creatura numitã om existã în douã lumi: una vizibilã ºi alta invizibilã. cãci nici el. nici spaþiul . La rândul lor.relativ la persoana care îl percepe. Lumea invizibilã est lume a forþelor energetice pozitive ºi negative. al lumii cu patru dimensiuni în care de pindem exclusiv de intuiþia noastrã de al ºaselea simþ al nostru. sau o realitate? ªi dacã este o realitate. lumea vizibilã ºi corpul fizic neazã ca o punte de legãturã cu sfera necunoscutului acolo unde existã ºi funcþioneazã corpul nostru bioelectri .

Taoismul ºi super-alimentele taoiste Taoiºtii din China Anticã considerau omul o reflexie în miniaturã a universului. în care mintea ºi emoþiil e noastre nu sunt altceva decât ferestre ale sufletului nostru. Timpul ne oferã posibilitatea de a schimba vechiul corp cu unul nou ºi tânãr. fiind asociat cu sângele. corpul bioelectric es te LIBER. necesarã unui sistem nervos puternic ºi purificãrii toxinelor din corp. Descoperirile lor sunt confirmate astãzi de fizica modernã avansatã. Am ajuns astfel la rãspunsul pe care îl cãutam ºi care reprezintã însãºi esenþa acestei cãrþi e fi sintetizatã astfel: încetinirea procesului de îmbãtrânire conduce la încetinirea timpului. Maeºtrii taoiºti credeau cã cele Cinci Elemente descriu ciclul natural al vieþii ºi cã omul urmeazã structurile ciclice ale naturii cãtre universul sãu interior . El este o extensie a Sinelui ºi un punct al celei de-a patra dimensiuni.Timpul trece încet atunci când suntem TINERI. Procesul de reciclare NU înseamnã o retrãire a experienþelor anterioare. Elementul Foc este reprezentat de inimã ºi de intestinul subþire. care controleazã armonia emoþionalã ºi c rgerea linã a lui chi (energia). Acesta a fost subiectul real al acestei cãrþi: Cum sã redevii tânãr! Preambul: în capitolul urmãtor se vorbeºte despre regenerarea corpului bioelectric pri n odihnã. la fel cum ai recicl a nisipul într-o clepsidrã. în timp ce noi ne rosto golim la vale pe panta catabolicã. Deºi corpul fizic este limitat de spaþiu ºi timp. Sã-þi procuri timp! Atunci când opreºti ceasul bioelectric. Elementul Lemn reprezintã ficatul ºi vezica biliarã. Remediile din plante au fost create pentru a ajuta omul sã se adapteze naturii. limfa ºi creierul . Ei au s tudiat în profunzime schimbãrile ciclice care guverneazã întreaga naturã. el extrage ºi se ea ce este pur . Elementul Pãmânt reprezintã stomacul ºi splina. îþi procuri practic mai mult tim p. perfecþionare a. Dupã depãºirea acestei culmi. Au descris aceste princi pii în termenii lui Yin ºi Yang. stabilind principii ºi cor elaþii care descriu efectul naturii asupra omului ºi rãspunsul acestuia din urmã. promovau cultivarea de sine. timpul trece din ce în ce mai rapid. Ma eºtrii taoiºti insistau asupra unui echilibru ºi armonii depline. dar ºi cu sãnãtatea ºi creºterea fizicã ºi mentalã. post negru ºi evitarea stresului fiziologic auto-impus. Corpul bioelectric este spiritul ºi su fletul nostru. purificarea energiei shen ºi acumularea de energie jing prin manipularea celor Cinci Elemente. ci mai degrabã o re-experimentare a timpului însuºi. când urcãm pe panta ascendentã a piramidei vâr stelor. t ranscenzând lumea fizicã ºi materialã.

având la bazã deopotrivã ºtiinþele recunoscute oficial ºi cele i puþin cunoscute. SUPER-ALIMENTELE taoiste au o vechime de 3. iatã cu sistemul hormonal ºi cu cel reproducãtor. Taoiºtii credeau cã energia jing (esenþa vieþii) sãlãºluieºte în apa din interiorul corpului. Taoiºtii cred cã trupul nu poate funcþiona decât cu o alimentaþie integralã. luciditate ºi exprimarea persoanei din interior.500 de ani ºi sunt toate într-o formã racem izatã. iar SUPER-alimentele ºi practicile taoiste aduc dupã sine o mai bunã sãnãtate ºi regenerarea corpului fizic (vezi Pachetul informativ). Elementul Apã reprezintã r inichii ºi vezica urinarã. de care depind pãstrarea tinereþii noastre ºi funcþia gland ularã. 218 . Filosofia taoistã susþine cã trupul are puterea de a se auto-regenera ori de câte ori ap are un stres fizic sau mental. s e crede cã influenþeazã respiraþia ºi sistemul chi-ului defensiv (sistemul imunitar). Special pentru tine! Aceastã carte a fost scrisã cu scopul de a-i ajuta pe cititori sã înþeleagã care sunt forþele care acþioneazã în viaþa lor ºi care. Ei afirmã cã oamenii pot atinge iluminarea prin echilibru. Iluminarea ºi adevãrul aduc dupã sine înþelegerea. urmãrind sã-l ajute pe cititor sã îºi creeze un fundament solid. SCURTÂNDU-LE calea cãtre ci Autorul ºi-a dat osteneala sã foloseascã exemple cât mai semnificative.de ceea ce este impur în corpul fizic. Elementul Metal simbolizeazã plãmânii ºi colonul. din pãcate. le FURà sãnãtatea ºi fericirea.

Experþii afirmã cã deþin toate rãspunsuril r nu pot aduce cea mai elementarã dovadã în acest sens. Cu toþii suferã d boli. Fiecare zi aduce cu sine noi oportunitãþi de a face alegeri sãnãtoase . nu ºi ce este de fãcut. dar eu nu mi-am propus sã le aduc asemenea do vezi. nici la dejun. al observaþiilor. nu pentru cei care doresc sã organizeze dezbateri. Ei vor aduce în apãrarea op niilor lor tot felul de citate din ea. Avem cu toþii datoria sã facem mai mult pentru i înºine. o vor ironiza în fel ºi chip. Sãnãtatea este o opþiune personalã. Benjamin Franklin Se spune cã ne sãpãm singuri mormântul cu dinþii! Cutremurãtoare cuvinte. Autorul nu este ºi nu a fost vreodatã un expert . rãsplata va depãºi orice aºteptare iniþialã. ªi mai bine încã: dormi atât cât trebuie . Aceastã cart NU a fost scrisã pentru a satisface pretenþiile experþilor. ºi foarte adevãrate ceconstã însã problema? În ceea ce mâncãm? Mâncãm prea mult? Prea des? Sau toate la un loc? . atenþie ºi rãbdare. Vor cere dovezi ºtiinþifice . Aceastã carte a fost scrisã pentru cei care doresc sã obþinã rezultate. Din nou tânãr! este mai mult decât o afirmaþie. respectiv propria lor viaþã. filosofiei ºi modului de viaþã al acestuia. Oamenii îmbãtrânesc di ignoranþã. Fiecare pas nou în d recþia cea bunã aduce dupã sine o stare mai bunã de sãnãtate. dar dacã sunteþi dispus sã vã cons craþi toate energiile acestui scop. Aceasta nu reprezintã însã o scuzã. Cei care se închinã ºtiinþei medicale nu vor gusta aceastã carte. Ea nu reprezintã o bucurie. vor urmãri sã o desfiinþeze. este o ofertã ºi un model. Nu întotdeauna procesul de regenerare se dovedeºte plãcut. ba chia r sã-l acuze pe autor de simplificare. încetinind totodatã procesul de îmbãtrânir are nouã zi poate fi privitã ca prima zi a restului vieþii pe care o mai aveþi de trãit. Demagogia lor nu îi salveazã însã. Conþinutul lucrãrii vã poate fi de mare folos. dar numai dacã vã afl aþi într-adevãr în cãutarea ADEVÃRULUI. Reþineþi: bãtrâneþea NU este ceva amuzant. Ei nu ºtiu decât sã vorbeascã. deºi susþin cã deþin cunoaºterea necesarã pentru a se feri de acestea. Nimeni nu se poate transforma însã împotriva propriei sale voinþe! 32 Odihna ºi postul Nu mânca mult la cinã. Este rezultatul e xperienþei de viaþã a autorului.Dorim sã-i reamintim cititorului cã aceastã cunoaºtere trebuie aplicatã ºi cã revenirea stãri e sãnãtate ºi de vitalitate necesitã timp.

devin adulþi ºi continuã sã creadã în ele pânã când mor. Cop ii (la fel ca ºi adulþii) sunt încurajaþi sã mãnânce orice ºi oricât de mult doresc. 219 . obiºnuinþe care accelereazã din pãcate procesul de nostru de îmbãtrânire.Am discutat deja extensiv despre efectele dãunãtoare ale ingerãrii unor alimente nepot rivite. Senzaþia de foame a devenit înºelãtoare. ºi mai ales înainte de culcare. deºi s-ar a cu mai puþin. sã se îmbuibe. Ni se sp ne cã orice tip de mâncare este la fel ca alta. fiind luatã drept un s emnal cã putem sã mâncãm. ne-am înv anumite lucruri ºi nu mai acordãm prea multã importanþã obiºnuinþelor noastre alimentare. sã serveascã tot felul de gustãri între mese. Alimentaþia în exces Americanii trãiesc într-o þarã în care mâncarea este abundentã ºi ieftinã. Am ajuns sã credem cã un stomac plin este de preferat unuia gol. Vã propun sã examinãm acum problemele degenerative care rezultã din alte obiºnuinþe legate de dieta noastrã alimentarã. Treptat. Copiii cresc cu aceste convingeri.

organele noastre vitale reacþioneazã. . Oamenii vorbesc despre e xcesul abdominal referindu-se la grãsime . Dacã alimentele ingerate conþin ºi substanþe toxice precum a ditivii alimentari. Atunci mâncãm prea mult. Gustãrile dintre mese creeazã acelaºi efect ca ºi supraalimentarea. La urma urmei. cân ºi cât trebuie sã mãnânce. Organismul are nevoie de timp pentru a începe procesul de digestie înainte de a putea disponibiliza sângele din zona abdomina lã.Din nefericire. stabilind astfel singur ce. aceastã tu lburare conduce la comprimarea coloanei vertebrale. Aºa se explicã de ce ne simþim goliþi de energie dupã ce mâncãm. refuzând o rganelor vitale odihna de care au nevoie. organele feminine. splina. ªi mai rãu î nimeni nu mai urmãreºte sã-ºi cultive o disciplinã dieteticã. prostata ºi vezica). Digestia NU este o activitate voluntarã. printre care se numãrã ficatul. ele devin supra-stimulate. cu atât mai putern ste aceastã senzaþie (de lipsã de energie). cât de des mâncãm ºi are este ritmul obiºnuinþelor noastre. sare ºi zaharuri prelucrate. Supr a-alimentaþia induce o stare de stres glandelor. somnul este considerat ceva normal ºi toatã lumea este unanim de acord în aceastã privinþã. proces ce conduce la o stare de obosealã. activitatea fizicã. organele sunt forþate sã prelucreze cantitatea de hranã suplimentarã. ºi implicit a organelor viscerale (este vorba de organele din cavitatea abdominalã. Stomacul umflat Aceastã afecþiune este vizibilã în cazul bãrbaþilor a cãror burtã atârnã peste curea sau al f al cãror abdomen le umple întreaga jumãtate inferioarã a corpului. Stresul indus de supra-alimentaþie Atunci când ne simþim obosiþi fizic ºi mental. pierderea de energie ºi procesul de produce re a radicalilor liberi pot fi substanþiale. P RD este influenþatã de stres. dar adevãrata problemã o constituie întinderea þesuturilor conjunc ive care susþin organele viscerale ºi congestionarea colonului. intestinele. Tabelele digestive indicate ceva mai devreme aratã cã organismul are nevoie de o anu mitã perioadã de timp pentru a putea digera alimentele. Atunci când mâncãm. mâncarea nesãnãtoasã a devenit astãzi o normã general acceptatã. numitã perioadã de reacþie la digestie (PRD). cantitatea de hranã ingeratã. n u ne gândim cã ar trebui sã dormim mai mult. epuizare ºi crizã. În cazul oamenilor vârstnici. pancreasul. momentul orar. Încã ºi mai puþini oameni îºi dau seama cã organele vitale au nevoie ºi ele de odihnã. soia sau canola. sau deprimaþi din punct de vedere psihic. Cu cât masa este mai consistentã. Dacã mâncãm prea mult sau prea des. Efortul fizic trebuie evitat timp de o orã imediat dupã masã.

Folosiþi capsulele SOC pentru a scãpa de durerile de în cheieturi. ºi purificatã de deºeuri. pe ntru a stimula regenerarea þesuturilor. pânã când puteþi rezista timp de câteva minute Scopul acestui exerciþiu constã în ÎNTINDEREA încheieturilor. ridicaþi greutãþi. În plus. pe atât de eficiente (vezi P achetul informativ). aplicaþi exerciþiile de înti ndere. Mâncaþi legume proaspete s b formã de 220 . atârnarea ºi întinderea coloanei verte sunt procedee obligatorii. În timp. Rollerele pentru masajul limfei sunt pe cât de simplu de folosit. datoritã acumulãrilor de substanþe mucoase ºi forþei gravitaþi nale. apoi timp de zece secunde. tendoane. Terapia colonului ºi masajul limfei restabilesc tonusul viscerelor ºi al þesuturilor c onjunctive. ceea ce genereazã efectul de stomac umflat. Pentru cei a cãror înãlþime SE REDUCE odatã cu vârsta. muºchi) ºi deschiderea coloanei vertebrale pentru mai buna circulaþie a sângel ui ºi a limfei. a þesuturilor conjunctive (lig amente. coloana trebuie alimentatã cu oxigen ubstanþe nutritive. acestea devin grele ºi umflate. aplicaþi terapia colonului. pentru a restabili supleþea þesuturilor ºi pentru a dizolva cicatricele la nivelul acestora. Sãriturile ºi masajul limfei trebuie efectuate zilnic. întinzând mezenterul mai mult decât ar fi normal.Intestinul subþire ºi cel gros sunt menþinute la locurile lor de anumite þesuturi conjun ctive numitemezenter. Altfel spus. vã recomand precursorii racemizaþi ai hormonilor. astfel încât sã poatã fi hrãnitã ºi reconstruitã. Dacã sunteþi mai în vârstã. ºi aºa mai departe. Beþi apã BEV sau Mikrowater. începeþi gradat. Rãmâneþi atârnat t nci secunde. Le recomand celor din aceastã categorie atârnarea de o barã sau chiar de o creangã de copac de mai multe ori pe zi.

orezul taoist. Mesele nocturne ºi gustãrile dintre mese priveazã organismul de energia vita lã de care are nevoie pentru detoxifiere. aceasta va fi uºoarã decât prima! Lãcomia Pe vremea când eram copil. acestea din urmã se petrec în princ ipal în timpul somnului. Mestecarea corectã reduce stresul alimentar ºi tendinþa cãtre obezitate. Organele au nevoie de o perioadã de odihnã ºi regenerare. efectul este obezitatea. dezintoxic intoxicaþivã! Dacã veþi respecta toate aceste sfaturi. Noaptea. Mâncaþi mai rar Corpul nu a fost conceput pentru a fi suprasaturat cu alimente 24 de ore pe zi. dar cresc ºi î reparã þesuturile în timpul nopþii. Uneori. la care se adaugã fructele ºi legumele proaspete. Dimineaþa. Cultivaþi plante într-o grãdinã. el inspirã. Produsele racem izate precum DiSorb Aid. repararea þesuturilor ºi creºtere. Existã niºte zgomote specifice în aceastã direcþie care pot fi auzite. chiar mai mult! Gândiþi-vã la toate lucrurile bune pe care le vor realiza oamenii în viitor. Faceþi o vizitã dimineaþa devreme în grãdina dumneavoastrã ºi ascultaþi cum mbul. Lãcomia este cauza. ea este rezultatul înfometãrii alimentare (gener atã de sãrãcia în substanþe nutritive a alimentelor pe care le ingerãm. R/HCI ºi Yucca Blend sunt indispensabile pentru o digestie completã. plantele ºi activitatea microbianã se aflã la APOGEU! . Dezintoxicaþi-vã. o încãlcare a celei de-a ºas a porunci. vã veþi recãpãta viaþa înapoi ºi vã veþi regãsi tine Personal. Harmonic Synergy. mi s-a spus cã lãcomia este un pãcat. lãcomia este provocatã de o senzaþie de foame autenticã. pãmântul expirã. Nu acest lucru ne preocupã pe noi în aceastã carte.cruditãþi. ºi de ce nu. ci faptul cã lãcomia atrage dupã sine îmb irea prematurã ºi moartea. noi ne supraîncãrcãm organismul cu deºeuri. În timpul zilei. indiferent de cantitate). am de gând sã trãiesc 250 de ani. Ele îºi prelucreazã hrana în timpul zilei. dar de cele mai multe ori. Plantele au ºi ele un ciclu al lor. când apare roua. Glandelor trebuie sã li se p ermitã sã se odihneascã între mese. Lãcomia este una din principalele cauze pentru care omul contemporan moare atât de des de boli degenerative. radicali liberi ºi a lte substanþe toxice. polenul armonic. la marile d escoperiri ale acestuia! Viaþa trebuie sã fie o sãrbãtoare! Dacã vã veþi acorda ºansa unei a doua vieþi. Antrenaþi-vã mintea. tabletele de ficat bio gen. Ori de câte ori mâncãm mai mult decât este necesar pentru a atinge pragul saþietã minime (recitiþi în acest sens capitolul 9). inclusiv de câte o zi liberã. Momentul când se produce roua are o s emnificaþie specialã. Cea mai rapi dã cale de a scãpa de nevoia de a mânca sunt SUPER-alimentele precum algele.

Formarea lactaþilor apare în primele etape ale procesului de ardere a glucidelor. Somnul. Altfel spus. detoxifierea ºi glicoliza Corpul se simte atât de odihnit dupã un somn bun deoarece reuºeºte sã îºi proceseze deºeuri e ºi sã neutralizeze câmpurile de energie anormalã. În plus. ele grãbesc vindecarea ºi reduc apariþia cicatricelor tisulare atunci când sunt luate înaintea unei operaþii chirurgicale). Lactaþii apar datoritã oxigenului insuficient din celule. care conduce la o ardere i nsuficientã a glucidelor. formarea lactaþilor este rezultatul unui sistem care a devenit anaerob la ni vel celular. 221 .Ritmicitatea are o importanþã crucialã pentru sãnãtate ºi vitalitate. Lactaþii sunt deºeuri de tranziþie. Somnul ºi odihna asigurã energia vitalã necesarã pentru a recicla lactaþii. Organizaþi-vã viaþa în e ritmurile naturii. oxigenul. nu mit ºi glicolizã. Somnul trebuie sã aibã loc în perioadele de t ransformare a energiei. Neutralizarea lactaþilor se petrece în timpul somnului. Durerile musculare ºi oboseala care rezultã dupã un efort fizic extensiv sunt rezultatul formãrii de lactaþi la nivelul muºchilor (caps ulele SOC pot fi luate înaintesau dupã efortul fizic pentru a preveni/uºura durerile m usculare.

M ediul anaerob determinã intrarea în putrefacþie a alimentelor nedigerate la nivelul intestinelor ºi la apariþia deºeurilor toxice. rãrirea meselor ºi gustãrile dintre mese Pentru a învãþa sã nu mãnânci în exces ai nevoie de disciplinã. nu uitaþi sã luaþi imediat dupã masã niºte DiSorb Aid. La fel ºi pentru a mânca mai Introducerea unui ritm în viaþa noastrã necesitã încã ºi mai multã disciplinã. uitând sã încãrcãm bateriile timpul nopþii. Disciplina. necesar pentru vindecarea corpur ilor bolnave. Dacã acest lucru vã este chiar imposibil. Ex erciþiile aerobice. Deficitul de oxigen din celule blocheazã conversia glucozei în molecula energeticã ATP de cãtre mitocondrii. împreu nã cu SOC. Digestia ºi absorbþia proastã produc excese ºi deºeuri acide. Acest mod de viaþã genereazã stres ºi un exc s metabolic. la fel ca ºi alcoolii. cu o diferenþã: noi nu suntem un simplu aparat electric! Fãrã o odihnã ºi o detoxifiere adecvatã. sãriturile ºi masaju imfei vindecã bolile prin punerea în miºcare a deºeurilor ºi sporirea cantitãþii de oxigen din þesuturi. Lipsa unui som n suficient este echivalentã cu folosirea unui aparat cu baterii în timpul zilei. Pentru a preveni formarea lactaþilor ºi apariþia oboselii. vã recomand sã beþ cantitãþi cât mai mari de apã BEV sau Mikrowater la intervale de 30 de minute în timpul lucrului. Somnul ºi odihna alimentarã sunt premise importante ale stãrii de sãnãtate. Somnul. Disciplina ali rã IMPUNE sã NE HRÃNIM corpul! . Somnul cu stomacul plin saboteazã procesul de detoxifiere ºi blocheazã vindecarea. La rândul lor. evitaþi mesele de seara târziu ºi gustãrile dinaintea culcãrii. Kombucha foloseºte fermentarea aerobã pentru a produce mari cantitãþi de acid glucoronic. corpul foloseºte mari cantitãþi de energie VITALÃ pentru a se vindeca ºi a creºte. apa BEV ºi ApaIonizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. Rezultatul? Ne trezim cu acea senzaþie de amorþealã. Sãr urile înseamnã o energie legatã. digestia ºi momentul de vârf al metabolismului În timpul somnului. Yucca Blend ºi R/HCI. Lactaþii sunt produse secundare ale procesului de fermentare. El saboteazã producþia de energie în cadrul ciclului Krebs ºi al acidului c itric.Sufixul at (din lactat) ne spune cã aceste substanþe sunt sãruri ale acidului lactic. Som nul cu stomacul plin conduce la o fermentaþie anaerobã ºi la apariþia gazelor urât mirositoare. Dig estia normalã este încetinitã sau se opreºte complet. precum ºi în cadrul sistemului de transport al electronilor (prin care mitocondriile produc ATP). De aceea. Alcoolul este produsul unei fermentãri anaerobe . rganismul este forþat sã apeleze la rezervele sale energetice. acestea conduc la boalã. ca ºi cum nu ne-am fi odihnit deloc! Chiar ºi mâncarea de calitate poate deveni toxicã dacã este ingeratã înainte de culcare.

în cei 53 de ani ai vieþii mele. peste capacitatea lor fire ascã. Astãzi. 222 . Acest lucru este valabil inclusiv pentru gustãri. Copiii b ine hrãniþi nu mãnâncã fãrã încetare. ei mãnâncã mai mult. Efectele lor pe termen ng sunt MAI RELE decât cele ale alcoolului. Copiii cresc ºi îºi reparã þesuturile. transformându-se într-un mod de viaþã nesãnãtos. Atunci când luãm o gustare. Din pãcate. Cum v-ar plãcea ca ori de câte ori încercaþi sã adormiþi. Este OBLIGATORIU c a cei mici sã primeascã alimente hrãnitoare. chiar dacã se manifestã într-un mod diferit. a rãt ºi mã simt mai bine decât oricând anterior. o persoanã insistentã sã vã trezeas care datã? La fel se petrec lucrurile ºi cu mesele prea frecvente. Pur ºi simplu NU-mi este foame. NU vã încurajaþi copiii sã îºi dezvolte obiºnuinþe proaste. cea mai bunã soluþie este sã folosiþi în dieta dumneavoastrã SUPER-alimentele. nu mai mãnânc dec ngurã datã pe zi. Acestea le vor grãbi sfârºitul.Nu mâncaþi sub nici o formã mai devreme de patru ore de la ultima masã. Pot depune mãrturie în aceastã direcþie. De aceea. Cândva. Bãuturile rãcoritoare trebuie INTERZISE cu desãvârºire. din cauza sãrãciei alimentelor în substanþe nutritive. Fiþi un exemplu pentru ei. ºi devenim epuizaþi. mâncam 3-4 mese pe zi. Dacã nu vã puteþi lipsi de gustãri . Gustãrile sunt niºte mese în miniaturã. Cu toate acestea. copiii din e noastre sunt subnutriþi. fãrã sã-mi fie deloc greu. o apã de calitate ºi minerale marine racemizate. care întrerup pauza de odihnã a corpu ui. Acestea au darul de a anihila senzaþi a de foame. noi forþãm glandele sã lucreze ca niºte sclavi.

Dormiþi 7-8 ore. obezitatea. California. Bragg ºi al fiicei sale Patricia vorbesc de la sine în aceastã direcþie! Miracolul postului Ceea ce vã voi relata în continuare este o poveste adevãratã. beþi cât mai multã apã. etc. Hrãnire a corectã tempereazã senzaþia de foame. Ritmicitatea Unul din secretele sãnãtãþii ºi longevitãþii constã în stabilirea unui ritm regulat în viaþa tmul este atât de important încât inversarea procesului de îmbãtrânire nu se poate produce dacã vo ignora acest secret simplu. Ele au o sutã de gustãri pe zi ºi îºi accelereazã astfel drumul cãtre mormânt. CHIAR DACà puteþi funcþiona ºi cu mai puþin somn. Sãnãtatea ºi vitalitat a depind de ritmicitate. îºi au rãdãcinile într-o alimentaþie greºitã ºi în acidifierea þesuturilor. puterea voinþei reprezintã produsul unei minþi sãnãtoase într-un corp sãnãtos. Luam parte l a o cinã festivã. Ritmicitatea se referã la curgerea ritmicã a energiei în viaþa noastrã de zi cu zi. jocurile de noroc. Practicaþi icitatea. alcoolul. Alimentele bogate în substanþe nutritive ºi detoxifierea organismului amplificã puterea voinþei! Da. iar sfaturile din aceastã carte vor deveni uºor de aplicat ºi de susþinut. Modul de viaþã al dr.. luaþi-vã mesele la aceeaºi orã. faceþi exer ulcaþi-vã la aceeaºi orã. În acel moment. lãcomia. Povestea a început la data de 1 mai 1993.Rãrirea meselor asigurã un anumit ritm ºi un control al obiceiurilor alimentare. am ºtiut cã drumul pe care am apucat-o cu 22 de ani înainte. iar ea mi-a dat o carte. dupã un seminar. Fumatul. dupã întâlnirea u Bob . în Santa Barbara. drogurile. Un corp bolnav poate avea prea multã voinþã. istorisitã exact aºa cum s-a p etrecut în realitate! Sper sã vã facã plãcere. Persoanele cãrora le lipsesc substanþele nutritive de bazã þipã tot timpul dupã mâncare. Am întrebat-o imediat: -Cine sunteþi? -Sunt Pactricia Bragg! mi-a rãspuns ea. când o doamnã amabilã s-a apropiat de mine ºi m-a întrebat: -Aþi luat una din cãrþile mele referitoare la cidrul din mere? I-am rãspuns cã nu. Treziþivã în fiecare dimineaþã la aceeaºi orã. Alimentele cultivate în grãdina personalã ºi SUPER-alimentele alternative menþionate în aceastã carte contribuie la formarea unei minþi sãnãtoase într-un corp sãnãtos. ajungând la cimitir cu câteva d i mai devreme decât ar fi fost normal.

A doua zi mi-am fãcut timp sã vizitez Bragg Worldwi de Headquarters din Santa Barbara. Am auzit tot felul de zvonuri ºi sunt curios sã ºtiu care este adevãrul. luaþi loc. unde am putut vedea tabloul cu o înãlþime de 7 metri a marelui Vrãjitor Paul Bragg. Am continuam sã vorbim. -Cum a murit tatãl tãu? am întrebat-o pe Patricia. Doresc sã vorbim. Nu pot sã vã spun cât de mare este plãcerea de a vã c aºte! Arãtaþi exact ca în fotografia din cartea tatãlui dumneavoastrã referitoare la post.McLeod (ºi despre care am vorbit în capitolul 1 din aceastã carte) a ajuns la destinaþie . Paul Bragg! -Vã rog. S-a înecat. Mã aflam în faþa fiicei marelui Vrãjitor. ce vârstã avea? 223 . -Spune-mi. i-am spus. Dupã care i-am spus: -Tatãl dumneavoastrã mi-a salvat viaþa. -A murit într-un accident de surf în Hawaii. Am râs mult.

Tatãl Patriciei. Arãta minunat! Era o femeie în vârstã din punct de vedere calendaristic. La fel ca ºi tatãl ei. Paul Bragg. o puteþi considera un mare compliment. Datã fiind sursa acestui comentariu . dar a fost totuºi un Vrãjit or. acesta le-a încercat pe amândouã. Veþi învãþa apoi ce se poate face î vinþã. ºi pe Patricia Bragg. Sunt fericit cã pot sã le calc pe urme.-Avea 97 de ani! ªi dacã nu ar fi suferit acel accident. Bragg. Paul ºi Patricia sunt DOVEZI absolute care demonstreazã faptul cã orice om poate exper imenta tinereþea fãrã sfârºit. -Ce vârstã ai tu. Patricia a ajutat milioane de o ameni. d ar nimeni nu ºi-ar fi putut da seama! Patricia pãrea sã nu fi împlinit 50 de ani. cãrora le-am dedicat aceastã carte. doctor în medicinã. NU AM VÂRSTÃ! ªi chiar aºa era. Cât despre aut rul acestei cãrþi. Cei doi au ajutat milioane de oameni sã se vindece ºi sã-ºi r egãseascã tinereþea. Miracolul postului. a fost un Vrãjitor al ºtiinþei. Nu a fost un Vrãjitor al înaltei tehnologii. f iica sa. aveþi grijã sã o faceþi cu toatã atenþia! Bragg descrie ADE VÃRURI simple. Paul Bragg. ca re se gãseºte în corpul dumneavoastrã ºi în apa pe care o beþi. sunt convinsã cã ar fi trãit pânã la vârsta de 125 de ani. 33 Cãmila sau palmierul? Adevãrul va ieºi la ivealã. William Shakespeare . Mulþi dintre cititorii acestei cãrþi sunt prea tineri ca sã fi auzit de dr. -Eu sunt la fel ca tatãl meu. fiica Marelui Vrãjitor. Voi rãmâne de-a pururi recunoscãtor destinului pentru cã mi-a permis sã o cunos aceastã fiinþã minunatã. în cuvinte simple. Dacã veþi avea ºansa de a-i citi cartea. crima nu poate fi ascunsã . Un membru recent al Asociaþie i Chirurgilor Americani (cea mai înaltã instituþie medicalã din SUA) a declarat cã Paul Bragg a fãcut la f l de multe pentru sãnãtatea ºi vitalitatea americanilor ca orice medic . Dumnezeu sã-i binecuvânteze pe dr. Alimentaþia bazatã pe carne sau vegetarianism? O discuþie mai amplã în legãturã cu acest subiect va fi oferitã la pagina xxx. Preambul: capitolul urmãtor vorbeºte despre CEL MAI TOXIC element de pe acest pãmânt. Patricia? am întrebat-o cu un nod în gât.

Mercurul provenea de la o uzinã industrialã situatã în apropiere. tulburãri nervoase. I se mai spune uneori ºi argint viu. Ciorile cãdeau din seninul cerului. TOAT E formele de viaþã din regiune au avut de suferit din cauza concentraþiei mari de mercur din aer. în Japonia. Pisicile înnebuneau. Tulburãrile au devenit rapid cunoscute sub numele de Boala Minamata . din sud-vestul coastei Kyushu. În anul 1957. Termenul se referã la seria de boli ciudat e au apãrut prin anii 50 în micul sat de pescari Minamata. apã ºi sol. din cauza n turii sale greu de 224 .În limba japonezã. age ntul toxic care a stat la baza ciudatelor simptome ºi SEMNE ale acestei boli a fost descoperi t: mercurul. kibyo înseamnã boalã ciudatã. Oamenii aveau ameþeli ºi viziun i tunelare. Mercurul ºi îmbãtrânirea Mercurul este CEA MAI TOXICÃ substanþã cunoscutã de om! Este singurul metal care se gãseºte sub formã elementalã în naturã în stare lichidã. le amorþeau extremitãþile ºi aveau arsuri la nivelul picioarelor.

Dacã se sparge un termometru. Prima otrãvire cu mercur în domeniu a fost constatatã în anul 1865. Medicina dã num e noi bolilor misterioase pe care le genereazã el. oamenii afectaþi de o otrãvire medie suferã de obosealã. pleoapelor ºi limbii. Folosirea regen eratorului pentru sol numit . Singura cale de a scãpa de el este sã vã cultivaþi propriile plante. insecticidele. vops elele pe bazã de apã. putând dura un numãr considerabil de ani. El se depune în organele noastre vitale ºi le scurtcircuiteazã activitatea. În zilele noa stre. Otrãvirea cu e la dezintegrarea sistemului nervos ºi distruge nefronii rinichilor (filtrele de sânge ale Otrãvirea cu mercur se petrece lent. la acele boli deg Otrãvirea acutã cu mercur conduce la simptome de vomã. Ea conduce însã în final enerative care afecteazã milioane de oameni. Eritismul (roºeala feþei ) este probabil cea mai caracteristic simptom al otrãvirii cu mercur. mercurul din interiorul acestuia se divide im ediat în picãturi care o iau la fugã. fãtul nenãscu mercur conduc acestora). tremur nervos la nivelulextremitãþilor. insomnie. el îºi pierdea rapid licenþa ºi nu mai putea practica medicina. Mercurul este atât de omniprezent încât se regãseºte în TOATE alimentele comercializate pe p iaþã. industria blãnurilor a folosit mercurul la prelucrarea blãnurilor animale încã din timpu rile Revoluþiei Industriale. Principalele surse care conduc la otrãvirea cu mercur sunt: tonul ºi merluciul. ataºându-le de regulã cuvântul sindrom . plumbul ºi alte metale organice ºi substanþe chimice toxice. diaree cu sânge. A fost folosit de industrie timp de mai multe sute de ani. vãduvele nu mai primesc nimic! Mercurul a devenit echivalentul industrial al alimentelor nesãnãtoase. în acele vremuri vãduva unui pãlãrierprimea un ceas de aur ºi o coroanã de flori pentru sicriu. anxietate nervoasã ºi pierderea poftei de mâncare. Microbii dintr-un s ol sãnãtos neutralizeazã mercurul. dureri de cap.fixat. Metalul pare sã se evapore la fel ca apa! Mercurul are o importanþã deosebitã pentru procesul de îmbãtrânire din cauza naturii sale to xice ºi a prezenþei sale pretutindeni în jurul nostru. În plus. Cel puþin. fungicidele (inclusiv detergenþii pentru baie) ºi zeci de mii de alte produse cu care oamenii intrã zilnic în contact. Echivalentul japonez al cu tului sindrom este kibyo ! Despre mercur Mercurul are capacitatea de a trece de bariera placentei ºi de a deforma t. ceea ce nu i-a împiedicat pe industriaºi sã îl foloseascã pânã în prin anii 1950! Expresia nebun ca un pãlãrier 14 derivã din faptul cã lucrãtorii în domeniul confecþiilor ºi lor sufereau din când în când de tremurãturi ºi de o nebunie temporarã. La fel ºi durerile de picioare în timpul nopþii la oamenii în vârstã. Dacã vreun medic îndrãzne unã ceva. De pildã.

Creºterea continuã a populaþiei sporeºte ºi mai mult presiunea. Spre exemplu. Oraºele în care s-a petrecut aceastã epidemie au fost Milwaukee. Apel e publice sunt tratate de municipalitãþi cu sãruri ale acidului mercuric. Municipalitãþile NU au timpul necesar pentru a trata apa înainte de a o pompa în reþelele de distribuþie. în toamna anului 1993. 225 . Oraºele din toatã þara trateazã apa potabilã cu cloramine ªI cu acid mercuric pentru a ucide bacteriile.C. Acidul mercuric este folosit în timpul sezonului cald. astfel încât acesta sã redevinã sãnãtos ºi organic. motiv pentru care folosesc ac id mercuric ºi ultima invenþie în domeniul produselor clorurate numitã cloraminã. 14 N. Acest lucru se face fãrã informarea opiniei publice ºi este contestat cu vehemenþã de auto ritãþi. În Statele Unite. dar adevãrata problemã era legatã de mercur. În Milwaukee au murit oameni! Autoritãþile au dat vin a pe bacterii. Washington D. sute de copii inocenþi s-au îmbolnãvit ºi unii chiar AU MURIT din ca uza apei de la robinet contaminatã cu bacterii patogene.Bio-Grow (un catalizator al solului biodinamic. CEA MAI MARE sursã de mercur este apa potabilã (de la robinet). ºi Chicag o. cu energia orientatã cãtre dreapta) reprezintã cea mai rapidã cale de a schimba compoziþia solului. Tr. Problema este extrem de gra vã. când cererea de apã potabilã depãºeºte capacitatea exi tentã de a o trata. Nu ºtim exact dacã nu au existat ºi alte oraºe afectate. cãci aceste probleme sunt foarte rapid muºamalizate pentru a nucrea panicã. Specificã anglo-saxonilor.

î e ºi o moarte în chinuri. NU MAI BEÞI NICIODATà APà DE LA ROBINET! Morþi accidentale. mercurul reprezintã o cauzã sigurã. soluþii de sãruri mercurice. dupã încheierea sezonului cald. chiar dacã nu aplicã acest lucru. deºi lentã. chiar dacã mai are încã în gurã plombe. ºi Chicago. Acestea vã vor permite sã vã deconectaþi de la sistemul medical. Washington D. oamenii se simt în siguranþã. Mii de oameni umplu spitalele din cauza mercurului. rezultatul este o explozie de bacterii patogene la nivelul filtrelor ºi liniilor de distribuþie precum cea care s-a petrecut în oraºele Milwaukee. rezervele de apã publicã devin o sursã potenþialã de epidemii provocate de bacte ii patogene. toleranþã ZERO! Simultan. municipalitãþile nu mai folosesc acidul mercuric . ca ºi cum ar fi protejaþi. de îmbãtrânire. dupã care trimit apa potabilã cãtre o populaþie credulã! Filtrele apei potabile din marile oraºe ar merita cel puþin ace eaºi atenþie pe care o acordãm pisicii pe care o creºtem în casã ºi cãreia în schimbãm zilnic apa! Noi ºtim ce avem t. FDA a stabilit un nivel acceptabil pentru mercur. Agenþiile federale ºi statale din SUA ar trebui sã înãspreascã legile referitoare la puritat ea alimentelor ºi apei pe care le consumãm. Pe de altã parte. Mercurul se împarte în trei clase: mercur elemental sub formã de vapori (care se evapo rã la fel ca apa).Municipalitãþile folosesc la infinit aceleaºi filtre murdare de nisip. îngãduind industriaºilor sã îºi stabileascã propr rme de folosire a acestuia. Nimic nu este mai departe de adevãr . Rareori le schi mbã! În schimb. Toamna. îmbolnãvind milioane de oameni. Poluarea apei din rezervele publice este o bombã cu ceas care aºteaptã sã explodeze dintro clipã în alta. Când citesc asemenea cifre.C. bombe ºi muniþii Departamentul de Stat al Agriculturii din Statele Unite a declarat toleranþã zero pent ru mercur. Fãrã mercur. guvernul corporatist refuzã sã-l interzicã. precum mercurocromul (folosit cândva pentru rãni uºoare. SOC are o afinitate EXTREM DE puternicã pentru metalele grele ºi poate fi folosit de orice om pentru a-ºi purifica þesuturile de mercur. Mercurul reprezintã o industrie în valoare de 6 miliarde de d olari! Nu întâmplãtor. Dacã greºesc însã calculele. ºi la fel ºtiu ºi guvernanþii noºtri. Repet. Interese puternice au însã grijã ca mercurul sã poatã fi folosit în continuare în procesele industriale. acum interzis prin lege) ºi . ele utilizeazã acid mercuric pentru a ucide bacteriile ºi virusurile din aceste filtre. ºi toþi au pret enþia la un medicamentminune! Oamenii bolnavi reprezintã o afacere excelentã! Soluþia idealã pentru a rezolva problema apei sunt filtrele de apã BEV sau de apã ioniza tã de înaltã valoare medicinalã.

precum mercurul metilic. în industria ambalajelor. agricultura foloseºte cantitãþi masive de mercur în producþia de HRANÃ! În anul 14. Remediile homeovite pot ºterge amprenta vibratorie lãsatã de mercur în þesuturi.000 de tone de mercur. ªtiau perfect de toxicitatea acestui element. care se referã la mercurul legat de proteine le alimentare. SOC-ul este alcãtuit din carbon ºi sulf racemizat. Este posibil ca bomba folositã pentru a demola clãdirea primãriei din Oklahoma City în a prilie 1995 sã fi folosit cantitãþi mari de mercur pentru accelerarea exploziei. chimiºtii au descoperit cã mercurul este un fungicid eficient. În ultimii 40 de ani. În condiþi ile obiºnuite. 226 . Pentru a se putea produce. care au o mare af initate pentru metale grele. Yucca Blend. PAC ºi al algelor Klammath. El poate fi însã cu uºur inþã eliminat cu ajutorul SOC.acidul mercuric. este cel mai mare furnizor de mercur cãtre industrie. La rândul ei. prin intermediul Comisiei pentru Energia A tomicã. Imaginile filmate aratã o ACCELERARE a exploziei pe mãsurã ce aceasta avansa cãtre faþada clãdirii.000 de tone. dar nu s-au sfiit de loc sã-l arunce pe piaþã. mercurul în formã metilicã este foarte greu de eliminat de þesuturile corpului. Dacã este sã calculãm de la începutul secolului. ºi o a treia categorie. Guvernul corporatist al Statelor Unite. Dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial. au fost folosite peste 100. aºa cum ar fi întâmplat în cazul unei bombe fãrã mercur. Mercurul blocheazã însã buna desfãºurare a acestor proteine. Mercurul este folosit la tratarea seminþelor. împiedicând derularea unor reacþii biochimice esenþiale . orice reacþie din corpul uman are nevoie de enzime de naturã proteicã. oficial itãþile ºi-au fãcut rezerve uriaºe de mercur. în loc sã se disipeze. în producþia alimentarã au fost folosite circa 3. Bacteriile A EROBE convertesc mercurul industrial în alte forme mult mai toxice.

Îngãduiþi-mi sã ilustrez alternativele reºite printr-un exemplu din copilãria mea. De altfel.Plombele cu mercur Dentiºtii au început sã aplice plombele cu mercur de peste o sutã de ani. Cãmila sau palmierul? precum Astãzi mai mult ca oricând. Pacienþilor ignoranþi li se spune cã singura diferenþã dintre aur ºi aliajele cu mercur se referã la cost ºi la felul în care aratã. provocând noi ºi noi sindromuri ale bolii. încercând sã vã convingã cã aþi fost pãcãlit. Dacã aveþi în gurã plombe pe bazã de mercur. Pregãtir ea trebuie sã dureze cel puþin ºase luni! Nu vã duceþi NICIODATà la un dentist obiºnuit pentru a vã scoate plombele pe bazã de mercur. . Ele interfereazã cu metabolismul corpului. care invadeazã þesuturile ºi îºi începe acþ ea murdarã. PAC protejeazã sistemul ºi accelereazã mult acest proces. Personal. Pr ofesioniºtii care le introduc dau vina pe ignoranþã ºi pe lipsa dovezilor ºtiinþifice . Este uºor sã faci alegerea justã. oamenii sunt puºi în faþa dilemei de a alege între medicina conv enþionalã ºi terapiile holistice. Folosirea lui conduce la rezultate p revizibile. Metalele în formã elementalã sunt toxice pentru organism. Lucrãrile dentare pe bazã de aur conþin pe lângã acesta ºi zeci de alte metale. preferându-l pe cel de aliaj sau chiar de argint . datoritã sistemului imunitar slãbit ºi vârstei mai avansate a pacientului. Evitaþi-i însã pe cei care NU sunt certific aþi în aceastã direcþie! Dacã un dentist vã oferã o plombã sau o lucrare pe bazã de aliaj. consider cã este un pãcat de moarte sã plombezi d nþii unor oameni nevinovaþi cu cel mai toxic element de pe pãmânt. Am vãzut mulþi oameni bolnavi ºi sufe rinzi din cauza eliminãrii plombelor de mercur. la fel ca ºi în cazul pãlãrierilor. Bacteriile din gura noastrã convertesc mercurul din plombe în mercur metilic. ªi aurul creeazã probleme. Plombele pe bazã de aliaj de mercur atrag dupã sine o moarte LENTÃ. NU le înlãturaþi pânã când nu v-aþi pregãtit sis cum vã indicã aceastã carte. Acesta se va opune prin toate mijloacele. EVITAÞI-I cu or Mai bine sunaþi la numerele de telefon afiºate la sfârºitul acestui capitol pentru a gãsi un dentist care acceptã protocoalele ºtiinþei dentare holistice. dentiºtii evitã folosirea cuvântului me r . pentru simplul motiv cã NU s-au pregãtit înainte. Plombele cu mercur reprezintã o MARE afacere! Dentiºtii sunt învãþaþi încã din ºcoalã cã plom mercur nu sunt toxice. Eliminarea este mult mai periculoasã decât introducerea lor. dar pacienþii lor îºi pie a ºi viaþa. Aceste câmpuri energetice antiviaþã pot fi mãsurate în milivolþi. dar de un tip diferit. nu l-aþi ales bine! Algele Klammath au capacitatea de a se lega ºi de a elimina metalele grele mercurul din þesuturi.

Pe vremea când eram copil. ambele greºite! Rãspun sul corect era sã dai colþul pachetului ºi sã te duci la un hotel! În lumea medicinii convenþionale ºi a opiniilor experþilor trebuie sã alegi întotdeauna între ilã ºi palmier . noi procedam atunci exact cum pro cedeazã medicina astãzi cu oamenii disperaþi. Unii rãspundeau cã s-ar adãposti sub palmier. spunându-i: Sã presupunem cã te afli în aceastã pozã. Le ofeream oamenilor douã alternative. acesta era greºit. De fapt. un palmier ºi câteva piramide). Otrãvirea cu provenite din apa de la robinet. pe faþa pachetul de Camel sunt ilustrate o cãmilã. Nu vã lãsaþi induºi în eroare de alternativele false atunci când vine vorba de sãnã dumneavoastrã. Unde te-ai adãposti: sub palmier sau sub cãmilã? (aºa cum se ºtie. 227 . Indiferent de rãspuns. unul din jocurile noastre preferate consta în a gãsi un pac het de þigãri Camel gol ºi sã i-l arãtãm cuiva. cãci nu veþi face decât sã vã acceleraþi îmbãtrânirea ºi sã suferiþi îngrozitor. mineralele coloidale sau plombele den tare este o problemã cu adevãrat gravã. în timp ce alþii preferau cãmila. alimente. afarã plouã cu gãleata ºi tu trebuie sã fugi ca sã adãpost.

care ºi-a pierdut apetitul sexual. Munca este preþul succesului. îndeosebi pentru copii ºi femeile în sãrcinate. Arãtaþi-mi un bãrbat gras. dar dacã sunt introduse corect. Faceþi-vã timp pentru a vã juca. În þãrile scandinave. un exces de grãsime. gingii subþiate sau care oboseºt e uºor ºi vã voi spune cã aveþi în faþã pe cineva cu probleme ale ovarelor. Jocul este secretul tinereþii. sodiu. care ºi-a pierdut controlul asupra corpu lui sãu. dar ºi în Germania sau alte þãri europene. plombele pe bazã de aliaj de rcur sunt INTERZISE. care are afecþiuni ale prostatei. ci sã aveþi grijã de sãnãtatea dumneavoastrã! Preambul: în capitolul urmãtor vom vorbi despre tutun ºi despre modul în care afecteazã ac esta sãnãtatea ºi vitalitatea. tumori fibroide. Faceþi-vã timp pentru urmãtoarele 12 lucruri Faceþi-vã timp pentru a lucra. mutagene ºi teratogene ale mercurului. nici al ta! Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a vã proteja de otrãvirea cu metale grele ºi veþi redeveni tineri! O veste de ultimã orã: al doilea producãtor mondial de aliaje pe bazã de mercur pentru p lombe a fost de acord sã introducã în TOATE cabinetele dentare din California afiºe care AVERTIZEAZÃ pacie nþii de pericolele cancerigene. Nu ezitaþi sã mergeþi la altcineva. Dentiºtii care susþin cã nu dureazã nule introduc corect. infecþii urinare. . pot dura foarte mulþi ani. a chelit sau a albit ºi ºi-a pierdut energia ºi vã voi spune cã aveþi în faþã o persoanã care ºi-a pierdut controlul asupr pului. În cazul de fa este recomandabil sã vã uitaþi la preþ. Nu acceptaþi lucrãri pe bazã de porþelan. Faceþi-vã timp pentru a gândi.Ce aþi prefera sã beþi: apã contaminatã cu microbi patogeni. Gândirea este sura puterii. mercur. Plombele pe bazã de asemenea materiale sunt mai solicitante pentru dentist decât cele pe bazã de mercur. un pãr subþiat sau rãrit. Asociaþia Dentiºtilor Americani ºi lacheii acesteia sunt mult prea orgolioºi pentru a-ºi recunoaºte greºelile! Alternative dentare Eliminarea plombelor ºi lucrãrilor pe bazã de aliaj de mercur necesitã protocoale specia le pentru siguranþa pacientului. Alternativa preferabilã este amestecul de materiale plastice. Indienii americani cunoºteau rãspunsul! Avertismente Arãtaþi-mi o femeie care are probleme cu tiroida. cloramine ºi flu or. încheieturi dureroase. sau apa sigurã dupã standardele industriale? Rãspunsul corect la aceastã întrebare de tip cãmila sau palmierul? este: nici una. SPM.

Frumuseþea poate fi regãsitã pretutindeni în natur Faceþi-vã timp pentru sãnãtate. Adoraþia este calea cãtre desãvârºire ºi spalã pra pãmântului de pe ochii noºtri. 228 . Faceþi-vã timp pentru a vã face planuri. Sãnãtatea este adevãrata comoarã a vieþii.Faceþi-vã timp pentru a adora divinitatea. Visele înalþã sufletul cãtre stele. Acesta este secretul care vã va ajuta sã vã faceþi t mp pentru primele 11 sfaturi. Faceþi-vã timp pentru a visa. Râsul uºureazã poverile vieþii. Faceþi-vã timp pentru a vã ajuta ºi pentru a vã bucura de prietenii dumneavoastrã. Aceasta e ste sursa fericirii. Faceþi-vã timp pentru a savura frumuseþea. Iubirea este esenþa vieþii. Faceþi-vã timp pentru a râde. Faceþi-vã timp pentru a iubi.

rata hertzianã a pãmântului era 7. frecvenþa sistemicã trebuie restabilitã. Pânã recent. Ele NU sunt medic amente. bacteriile ºi proteinele din vaccinuri. Unele remedii sunt extrem de punctuale (specifice). în timp ce altele se adreseazã celor emoþionale. 100x ºi 200x. manipulând câmpuril e energetice prin intermediul unor substanþe numite remedii. în timp ce altele sunt foarte genera le. Unele trateazã problemele fizice. a pierderii auzului ºi a altor efe cte secundare derivate din folosirea vaccinurilor ºi a drogurilor. . Remediile homeovite BLOCHEAZÃ virusurile. Diviziunea (aducerea substanþei pe o vibraþie specificã) ºi diluþia (diluarea remediului) sunt douã procedee utilizate pentru a genera procesele de rezonanþã ºi transfer. aceastã deviaþie produce o pulsaþie. 20x. pentru a c orecta schimbãrile energetice specifice tranziþiei pe mãsurã ce vindecarea progreseazã. ceea ce face ca remediile homeovite sã fie SUPERIOARE celor homeopate. Folosiþi remediile homeovite pentru a vã reechilibra sistemul. fãcând-o astfel mai puternicã decât era iniþial. În SUA. pr otejându-vã organismul împotriva afecþiunilor sistemului nervos ºi cerebral. Dumnezeu a creat tutunul . Rata hertzianã ºi frecvenþa sunt înrudite. Aceasta est ata hertzianã sau vibraþia pãmântului. fiind vitalizate pe frecvenþe mixte 9x. Astãzi a ajuns la 8. 34 Cele trei surori sacre Mai întâi. c urentul electric are 60 de cicluri sau pulsaþii pe secundã. Remediile homeovite as igurã un suport biogen ºi nutritiv. Remediile homeovite NU se gãses c în magazine ºi sunt SUPERIOARE remediilor homeopate.Remediile homeovite sunt eficiente Medicina homeovitã opereazã pe nivelul subtil energetic al corpului.8. ul 2012. Remediile homeovite restabilesc frecvenþa vibratorie a corpului. prin care rata hertzianã e ste modificatã. 30x. Dacã trupul este bolnav. Când auziþi cuvântul Hertz. Axa pãmântului este strâmbã ca ºi cum am avea de-a face cu o roatã dezechilibratã fiind m ea într-o parte. Potenþarea este procesul de energizare a unei substanþe. Ori de câte ori se învârteºte. se aºteaptã ca ea sã ajungã la 13. O stare bunã de sãnãtate este o reflectare a une i armonii vibratorii. Remediile homeovite au o amprentã energeticã similarã cu cea a substanþei cu care suntem intoxicaþi.1. Îmbunãtãþiþi-vã frecvenþa folosind remedii homeovite ºi luaþi capsulele SOC pentru a elimin reziduurile pe bazã de mercur ºi amprenta energeticã a acestora din þesuturile corpului dumneavoastrã. gândiþi-vã la pulsaþi oscilantã orizontalã de pe ecranul unui osciloscop se referã la aceste pulsaþii.

Acest lucru se datora faptului cã ei a u descoperit virtuþile NUTRITIVE ale tutunului.Kanonsionni-Kayeneren-Kowa Din înþelepciunea indienilor iroquioi Cine controleazã sãnãtatea alimentarã a unei naþiuni controleazã întregul popor. Indienii au înþeles foarte bine importanþa acestor alimente în dieta lor. cin ontroleazã rezervele financiare ale acelui popor deþine monopolul perfect. În plus. pentru care aveau cel mai înalt respect: TUTUNUL! Indienii i-au spus omului alb: Dumnezeu ne-a dat cele trei surori sacre. El ne-a dat TUTUNUL . Când omul alb a venit în America. Dar înaint e sã ne fi dat porumbul. fasolea ºi dovleacul. fasolea ºi dovleacul. 229 . el a descoperit cã principalele elemente ale dietei indienilor nativi erau porumbul. Ei au înþeles de a semenea ºi importanþa unui alt ALIMENT. Indienii considerau tutunul ca fiind sacru. Descoperirea lor a fost încorporatã apoi în credinþele lor reli gioase. Ei numeau aceste trei alimente cele trei surori .

vor bind de o piele . Porumbul creºte uºor ºi a devenit în timp principalul aliment al s lor. În secolul XVI. El a numit-o mal de la rosa. boala roºeþei . În sudul Americii d unde culturile de porumb erau predominante. Spania. a apãrut aceeaºi boalã. în detrimentul altora. dar nu li s-a spus nimic de adevãrata poveste care se ascu nde în spatele acestuia. care a ajuns sã fie numit lãnþiºorul lui Casal . Aceastã conexiune a fost fãcutã de un individ singuratic pe nume Tom Mahoney. cãci dincolo de fumul acestuia se ascunde un ADEVÃR care a fost contestat multã vreme. dar cu deosebire în bazin ul mediteranian. dar planta a ajuns sã fie respectatã dintr-o perspectivã religioasã. Aceastã ignoranþã NU este accidentalã! Înainte de a fi fost descoperite în America. a cond us la noi dezechilibre ºi excese. Dupã descoperirea lor. tutunul are o anumitã importanþã pentru inversarea pro cesului de îmbãtrânire ªI pentru sãnãtatea ºi vitalitatea corpului fizic. europenii NU cultivau ºi nu mâncau porumb. Oamenii nu au auzit decât de efectele negative ale tutunului. Nimeni nu ºtie NIMIC despre valoarea terapeuticã ºi dieteticã a tutun ului. în þãri precum Italia. ei n u fac acest lucru fãrã motiv. Grecia ºi Portugalia. faptul cã porumbul a devenit principalul aliment al oamenilor. În anul 1771. fasole sau dovleac. Nimeni nu ºtia la acea vreme care anum e este cauza acestor boli! Lãnþiºorul lui Casal În anul 1735. Afecþiunea se manifesta prin apariþia unu i inel de culoare roºie în jurul gâtului. generând un val de boli care s-au manifestat în întreaga Europã. Tutunul În pofida imaginii sale negative. El nu a fãcut conexiunea dintre dietã ºi sãnãtate decât 498 de ani mai târziu (în 1990). cele trei surori au fost duse în Europa ºi statutul nutritiv al oamenilor s-aîmbunãtãþit. Aceastã plantã este înþeleasã de publicul american. Din pãcate pentru milioane de oameni. Aceste alimente importante lipseau complet din dieta europenilor. medicul spaniol Casal a descris o boalã printr-unul din SEMNELE predom inante prin care se manifesta aceasta. Dezec hilibrele dietetice au dus în timp la acele EXCESE care au grevat omul alb ºi civilizaþia lui. un medic italian a descris SEMNELE unei alte afecþiuni alimentare. Cei care sufereau ce l mai mult de aceastã boalã erau þãranii care mâncau foarte mult porumb. omul alb nu s-a inspirat din cultura ºi din convingerile religioase ale indienilor.Statutul tutunului în civilizaþia indianã avea la bazã valoarea NUTRITIVÃ a acestuia. Fumatul a fost o prelungire a st atutului dietetic pe care îl avea tutunul în cultura indianã. Când nativii indieni acordã unui aliment sau unui eveniment un statut religios.

nimeni nu a fãcut vreo conex une între alimentaþia bazatã pe porumb ºi aceastã boalã a EXCESULUI numitã pelagrã. indiferent în ce constã ea. pentru a fi jatã de botulism. Ei mâncau prea mult porumb ºi prea puþine legu me verzi ºi proteine. Chiar ºi la ora actualã existã zeci de m i de oameni care suferã de aceastã boalã. pelagra se manifestã în primele etape printr-o succes iune de simptome. boala a apãrut prin anii 1850. La fel ca majoritatea bolilor. lucrurile s-au înrãutãþit. îndeosebi ale fermierilor din sud. cu numeroase efecte secundare. Orice dietã dezechilibratã produce EXCESE la plante. Excesul de porumb creeazã un pH acid. care includ pierderea energiei. Mâncarea conservatã conþine în plus sare. demenþa ºi amãgirea. Heinz a produs pri ma conservã alimentarã.asprã. În plus. 230 . Acestea au fost primele alimente industriale nesãnãtoase care au apãrut pe piaþã. Excesele au devenit generalizate. dureroasã . Dupã 1859. Cuvântul pellagra (pelagrã) este echivalentul englezesc al expresiei it aliene care desemna aceastã afecþiune (piele asprã). prelucrarea termicã distruge ºi modificã proteinele enzimelor. Rãzboiul Civil a adus cu sine modificãri masive ale obiºnuinþelor alimentare ale oamenil or. Oamenii au dat vina pe co ndiþiile economice. animale ºi oameni. Pânã la începutul secolului XX. specifi ocii industriale. dar pelagra îºi are rãdãcinile în trecerea de la o agriculturã echilibratã la una dezechilibratã. când H.J. Sãracii nu mai mâncau alimente echilibrate. Principalele SEMNE ale bolii sunt: ameþeala. În Statele Unite. reducerea greutãþii corporale ºi pierderea poftei de mâncare. depresia.

Pe la sfârºitul secolului, pelagra ºi boala numitã beriberi au devenit larg rãspândite. Oame nii sãraci mâncau prea mult porumb, îndeosebi în sudul Americii (unde porumbul continuã sã fie ºi astãzi principalul aliment). Mai mult decât atât, porumbul folosit în alimentaþia oamenilor a fost sãrãcit prin scoaterea germenilor. Germenul nu este altceva decât cauza care genereazã încolþirea ºi creºterea seminþei. El este practic esenþa VIEÞII seminþei!

Companiile alimentare au descoperit curând cã porumbul fãrã germeni, devitalizat, poate fi pãstrat mai multã vreme. El a fost unul din primele alimente naturale nesãnãtoase care au fost intro duse pe piaþã. Porumbul curãþat de germeni este precum pâinea albã. Ambele produse sunt considerate de publicul ignorant alimente de bazã. Mâncarea procesatã a devenit curând cu valoare adãugatã , inclusiv cu preþ ai mari, ºi deci generând un profit mai mare. Sãrmanii oameni nu-ºi dãdeau seama ce cumpãrã. Din pãcate, u-ºi dau seama nici astãzi! Pelagra a devenit endemicã (boalã asociatã cu anumite zone geografice ºi cu o dietã specif icã). Zeci de mii de oameni au suferit de pelagrã ºi de beriberi. La câini, pelagra este numitã boala limbii negre. Aceste afecþiuni ar fi putut fi uºor prevenite DACÃ omul alb ar fi fost mai atent la dieta in dianã care include ºi tutunul. Tutunul conþine întregul complex de vitamine B-12. El este un ALIMENT extrem de valo ros! Porumbul natural (nu hibrid) care nu a fost degerminat este un aliment valoros. La fel ca orice alt exces, prea mult porumb aduce dupã sine dezechilibre ºi boli. Acestea pot fi însã cu uºuri nþã evitate printr-o dietã care include legume verzi (alcaloide), proteine de calitate, ºi în general VARIETATE . Deficitul digestiv de orice fel ºi dezechilibrele hormonale afecteazã rãspunsul organismului la orice tip de hranã. Obiceiul mexicanilor de a uda porumbul cu apã de var neutralizeazã aciditatea acestu ia ºi previne incidenþa pelagrei. Obiceiul a fost adoptat de la indienii americani, alãturi de combinarea lui cu fasolea, pentru un mai bun echilibru alimentar. Povestea vitaminei B Complexul de vitamine B reduce excesele alimentare de orice fel ºi eliminã pericolul pelagrei ºi al boliiberiberi prin reechilibrarea sistemului. Îndeosebi niacina este c onsideratã agentul terapeutic activ al pelagrei (acest lucru NU este adevãrat, dar sã presupunem deocamdatã cã ar fi).

Niacina mai este cunoscutã ºi sub numele de vitamina B-3. Ea este implicatã în TOATE pro cesele metabolice ale corpului. Aceste procese reprezintã o sumã de reacþii extrem de complex e care ne permit sã rãmânem în viaþã, sã ne pãstrãm sãnãtatea ºi sã fim fericiþi. Un corp bioelectric sãnãtos est unei activitãþi consistente a acestor reacþii.

Niacina conþine douã molecule: DNN (dinucleotida nicotinicã) ºi PDAN (fosfatul dinucleot idei adeninnicotinicã). Aceste substanþe sunt folosite în ciclul Krebs ºi în cel al acidului citric, precum ºi în Si stemul de Transport al Electronilor prin care molecula de ATP este creatã, arsã ºi transformatã în e nergie. Toate vitaminele B, inclusiv niacina, sunt implicate în reacþiile de FUZIUNE de la n ivelul intestinelor ºi ficatului. Mitocondriile au nevoie de aceste vitamine pentru a produce energia n ecesarã corpului, pentru a clãdi ºi repara þesuturile, ºi pentru a pãstra puterea sistemului imun. Vitaminele B, pH-ul ºi bãuturile rãcoritoare

Indienii cunoºteau foarte bine proprietãþile dãtãtoare de viaþã ale tutunului. Tutunul este c a mai bogatã sursã naturalã de vitamina B din lume! Nimic nu se comparã cu el în aceastã privinþã, nimic! oncentraþia de vitamina B din tutun ajunge pânã la 30%! Dacã introducem cantitãþi mici de frunze uscate sa proaspete de tutun în salatele noastre, în fasole sau în ciorbe, noi obþinem toatã cantitatea de vitami na B de care avem nevoie. Se recomandã adãugarea unei cantitãþi de suc de lãmâie sau de oþet din mere pentru ca frunzel de tutun sã devinã digerabile. PH-ul tutunului alimentar este de 10-11. Sucul de 2. Acidul stomacal are un pH cuprins între 1 ºi +1. Pentru scara pH-ului (7 este considerat a fi pH-ul neutru; valorile superioare oare acide), pH-ul se modificã de 10 ori. Aºadar, un pH de 10 este de 1.000 de ori mai 231 lãmâie ºi oþetul din mere au un pH de fiecare unitate în plus sau în minus pe sunt alcaline, iar cele inferi alcalin decât unul de 7.

Efectele secundare ale bãuturilor rãcoritoare încãrcate cu acid fosforic sunt insesizabi le la prima vedere ºi nu se referã numai la pH. Ori de câte ori sunt bãute, corpul este silit sã scoatã calciu din oase pentru a neutraliza acidul introdus în sistem ºi care modificã puternic raportul calciu/fosfor, i nclusiv metabolismul corpului. Dacã adãugãm ºi efectele secundare ale aspartamului, este de mirare cã nu murim pur ºi simplu! Vitamine B naturale ºi sintetice

Adevãratele vitamine B sunt niºte substanþe cu o mare putere, cu o energie orientatã cãtre dreapta, chiar dacã în plan fizic ele reprezintã cantitãþi infinitezimale. TOATE vitaminele B din comerþ c excepþia celor derivate din surse ALIMENTARE sunt sintetice ºi au o energie orientatã cãtre stânga. Pent u a mima efectele celor reale, este nevoie de cantitãþi mari de vitamine de sintezã. Deºi majoritatea etichetelor de pe aceste produse nu uitã sã precizeze cã sunt naturale , d acã vitaminele nu sunt derivate din surse alimentare, ele sunt sintetice. Niacina, c omplexul de vitamine B, vitaminele A, C ºi D sintetice nu sunt tot una cu cele naturale. Corpul este INCAPABIL sã îºi const ruiascã þesuturi sãnãtoase cu ajutorul vitaminelor sintetice. Când rezervele corpului de vitamina B nat uralã scad, reacþiile metabolice de fuziune se reduc ºi apare anemia pernicioasã (reducerea periculoasã a nu mãrului de celule roºii din sânge, cele care transportã oxigenul). Dacã acest simptom este ignorat, el poate c onduce la prãbuºirea completã a sistemului imunitar. Atunci când suntem bolnavi, numãrul t lucru nu se întâmplã, apare boala. Lipsit de lipsit de apãrare. Câteva surse excelente de vitamina B realã th, polenul armonic, Harmonic Synergy, orezul taoist, legumele cu celulelor albe din sânge ar trebui sã creascã. Dacã aces o cantitate suficientã de vitamine B, corpul devine sunt: tabletele de ficat biogen, algele Klamma frunze verzi ºi carnea roºie organicã.

Tutunul verde sunt înþesate de vitamina B. Cel uscat este chiar mai concentrat. Sucu l de tutun verde conþine nicotinã, care este un alcaloid. Tutunul uscat conþine acid nicotinic. Acidul nicotinic, niacina ºi nicotinamida sunt forme acide ale nicotinei.

Niacina este promovatã la ora actualã ca fiind vitamina inimii , lucru care este adevãrat , DACÃ derivã dintr-o sursã alimentarã naturalã. Niacina naturalã îmbunãtãþeºte circulaþia sângelui ºi are anticoagulante. Experþii susþin cã înroºirea pielii care însoþeºte ingerarea niacinei se dato zã efectului acestei vitamine asupra sângelui. Acest lucru NU este adevãrat. Efectul de înroºire se datoreazã u nei reacþii alergice (manifestatã sub forma unui ºoc moderat) în faþa moleculelor sintetice de niacinã. Singurel surse sigure de vitamina B sunt cele alimentare. Legumele organice verzi se numãrã printre cele mai bune surse de vitamina B. Carnea

conþine cantitãþi limitate de triptofan, miligrame de triptofan rale (FDA) au interzis mã priveºte, prefer sã biogen ºi algele Klammath.

un aminoacid pe care ficatul îl transformã în niacinã (din 60 de seobþine un miligram de niacinã). Este uluitor cã autoritãþile fede acest aminoacid. În ceea ce îmi iau aminoacizii din super-alimentele integrale precum ficatul

Alcaloizii din alimente pot deveni otrãvitori dacã sunt consumaþi în exces. Alcaloizii s unt niºte compuºi pe bazã de azot care au proprietãþi fiziologice de scriere . Altfel spus, ei determinã declanºa ea anumitor procese. Pe scala pH-ului, alcaloizii sunt alcalini. Printre alimentele alcaloide comune se numãrã spanacul, ceea ce explicã de ce atâþia oameni au dificultãþi în a digera acest aliment. El este extrem de hrãni or, dar trebuie preparat cu lãmâie sau cu oþet pentru ca organismul sã-l poatã digera. Existã ºi plante din c re se obþinfaimoasele droguri alcaloide: digitalis (degeþelul roºu), belladonna, lobel ia ºi marijuana. În ceea ce priveºte tutunul, trebuie sã menþionãm cã existã diferite specii, NU toate fiind indicate pentru co nsum. Nu trebuie confundate varietãþile de tutun de grãdinã ºi comercial cu tutunul comestibil (pentru semi nþe, vezi Pachetul informativ). Povestea niacinei Nicotina a fost numitã astfel dupã numele lui Jean Nicot, ambasadorul francez în Portu galia care a trimis primele seminþe de tutun la Paris în anul 1550. Nu mai târziu de 1571, nicotina în stare empiricã fusese dejaizolatã din tutun. În 1828 a fost izolatã nicotina purificatã. În anul 1867, s-a demonstrat cã nicotina vindecã limba neagrã ºi pelagra, dar acest lucru a fost ignorat de majoritatea medicilor. 232

Nicotina în stare naturalã este o sursã ALIMENTARÃ extrem de bogatã în vitamina B. În schimb, purificatã sau sintetizatã, ea devine extrem de periculoasã. Mâncatã sub formã de frunze ºi î antitãþi mici, ea nu genereazã probleme. Indienii o consumau cu regularitate. Nicotina din frunzele uscate de tutun nu este atât de toxicã pe cât am fost învãþaþi. În caz trar, fumãtorii ºi cei care mestecã tutun ar muri pe loc. Doresc sã vã reamintesc cã membranele de pe tractul respiratoriu sunt cele mai delicate, absorbþia fiind extrem de rapidã prin ele. Þigãrile sunt PERICULOASE nu din cauza nicotinei, ci din cauza celorlalþi compuºi din ele, ºi nu vorbesc acum de tut un ! Nu acelaºi lucru se poate spune însã despre trabucuri (care nu sunt aproape deloc toxice), lucru uºor de i dentificat ºi dupã mirosul lor fin. Istoria vitaminei PP

De la începutul secolului, acidul nicotinic a fost cunoscut sub un nume de împrumut fa ctorul PP , o prescurtare de la Pellagra Preventive (acest nume a fost folosit pânã când generaþia vre mii a murit. Mai târziu, prin anii 30, când cuvântul vitaminã a ajuns la modã, el a fost înlocuit de vitamina PP ). În anul 1899, dr. Joseph Goldberger de la Serviciul de Sãnãtate Publicã al Statelor Unit e a efectuat un studiu referitor la efectele factorului PP ºi la relaþia acestuia cu pelagra. Studiu l a durat 16 ani înainte de a ajunge la concluzia cã existã o asemenea relaþie, deºi acest lucru era cunoscut încã din anu l 1867! Acest lucru NU a fost accidental. A existat un motiv serios pentru aceastã întârziere. În tot acest rãstimp, companiile farmaceutice ºi cele petroliere au reuºit sã creeze vitam ina PP de sintezã. Interese puternice nu doreau ca oamenii sã ºtie cã îºi puteau vindeca pelagra, beriberi ºi b olile derivate din acestea cu ajutorul unei plante cultivate în curtea proprie. NU se dorea ca oameni i sã facã legãtura între factorul PP, nicotinã ºi tutun.

Companiile farmaceutice au gãsit în cele din urmã o cale de a produce ieftin vitamina PP SINTETICÃ, folosind piridinã de carbon din cãrbune ºi petrol, extrem de puþin costisitoare la acea datã. Factorul PP sintetic nu are însã aceeaºi valoare ca ºi cel natural. Vitamina PP realã are o energie orientatã cãtr dreapta, în timp ce cea sinteticã are o energie orientatã cãtre stânga.

Companiile farmaceutice nu au putut patenta tutunul, dar au putut face acest lucru în ceea ce priveºte moleculele de sintezã . Acelaºi lucru s-a întâmplat cu analogii de hormoni din supl mentele de estrogen ºi din pilulele anticoncepþionale care au fãcut atât de mult rãu femeilor. Pãstraþi confuzia oamenilor! Niacina este un termen menit sã inducã o stare de confuzie, un nume inventat, precum canola! A fost creat

de establishment-ul medical ºi farmaceutic prin anii 1950, pentru a ascunde faptul cã acidul nicotinic (forma acidã a nicotinei din tutunul uscat) este ingredientul activ care neutralizeazã exce sele ce conduc la manifestarea pelagrei ºi a bolii beriberi. Interesele anumitor corporaþii ºi-au propus sã câºtige controlul asupra stãrii de sãnãtate a gii Americi. Eforturile de a DEMONIZA tutunul au fost imense. Ele continuã ºi astãzi.

Pentru a crea confuzie ºi a-ºi acoperi urmele, experþii au împãrþit complexul de vitamine B î grupe separate de vitamine, numite de la B-1 la B-12. Au mers chiar atât de departe încât au dat vitaminei B-12 un nume special: factorul intrinsec . Puteþi gãsi astãzi acest termen în toate tratatele medic ale ºi de nutriþie. Factorul intrinsec TREBUIE sã fie prezent în sucurile gastrice pentru o digestie cor ectã. Factorul intrinsec este esenþial pentru reacþiile de FUZIUNE care se petrec la nivel ul intestinelor ºi ficatului. Aceste reacþii ne asigurã vitalitatea ºi energia, ºi fac parte din alchimia b iologicã. Este vorba de o fuziune la rece . Fãrã ajutorul factorului intrinsec apare anemia pernicioasã, iar sistem ul imunitar este afectat. Factorul intrinsec mai este cunoscut ºi sub numele de albastru de cobalt sau cobal t 60. Citiþi eticheta oricãrei cutii cu vitamine ºi veþi descoperi cã vitamina B-12 este numitã cianocobalaminã , la cian albastru, cobal prescurtarea de la cobalt, ºi aminã. 233

Cobaltul ºi sãnãtatea

Cobaltul 60 este o substanþã radioactivã naturalã care trebuie sã fie prezentã pentru ca viaþ sã fie posibilã. Este un element crucial în reacþiile de fuziune de la nivelul corpului bioel ectric al omului (inclusiv al animalelor). Este implicat în producerea masivelor cantitãþi de energie necesare pentr u a ne menþine în viaþã. Tutunul conþine o cantitate enormã de albastru de cobalt. El este înþesat de complexul v itaminelor B. Atunci când mâncãm alimente naturale integrale precum legumele verzi sau tutun, noi îi asigurãm corp ului cantitãþile naturale de DNN ºi PDAN, de albastru de cobalt ºi toate vitaminele B de care are nev oie pentru ca mitocondriile sale sã poatã produce moleculele de ATP.

Fiecare om ar trebui sã creascã în grãdina sa tutun. Din fericire, statul nu a interzis în cã cultivarea acestuia. Tutunul poate fi mâncat crud sau fiert pe abur, poate fi congelat sau us cat. Specia comestibilã de care vorbesc este o plantã frumoasã, care se ridicã pânã la o înãlþime de 2-3,5 metri, cu frunze c cresc pânã la o jumãtate de metru. Gândacii nu atacã tutunul. Este o plantã mult prea puternicã pentru ei. Dilema Pe de o parte, opiniei publice i s-a spus cã tutunul ºi nicotina sunt ceva rãu. Pe de altã parte, i se spune cã niacina ºi vitamina B este ceva bun. Se pare cã NU ni se spune tot adevãrul! Încã din prima jumãtate a acestui secol a început o campanie de lungã duratã, cu scopul de a -i împiedica pe oameni sã foloseascã tutunul. Astãzi, efortul de convingere a devenit masiv! S-a cr eat o adevãratã frenezie în a convinge oamenii sã nu mai fumeze ºi sã nu mai mestece tutun. Vina pentru toate boli le posibile, de la diferitele probleme ale plãmânilor la cancer, este aruncatã asupra tutunului. Tutunul este un þap i spãºitor, iar experþii sunt niºte MINCINOªI patentaþi! ADEVÃRUL este cu totul altul: produsele pe bazã de tutun au fost modificate li s-a s cos nicotina, care afost înlocuitã cu alte substanþe mai ieftine, de sintezã. În realitate , oamenii fumeazã ºi mestecã ceva TOXIC, nu tutun de calitate! Dacã doriþi sã fumaþi, vã recomand trabucurile fine. Noi ºi noi minciuni Personal, NU fumez ºi NU mestec tutun. Nu discut însã aici de preferinþele mele personal e, ci de faptul cã am fost minþiþi sã refuzãm un produs care ne putea dinamiza fantastic sistemul imunitar, tocmai într-un moment în care calitatea alimentaþiei s-a degradat îngrozitor. Simultan cu campania de demonizare a tutunului, Guvernul SUA este cel mai mare c ultivator de tutun hibridizat din lume! Implicaþiile sunt teribile, dar nu se datoreazã tutunului în sine .

Unul din motivele pentru care tutunul este demonizat în plan social este acela de a acoperi urmele cumplitelor efecte secundare ale miliardelor de tone de deºeuri chimice toxice ars e în incineratoarele din SUA.

Tutunul reprezintã acoperirea perfectã. Adevãrata problemã sunt companiile farmaceutice ºi guvernul corporatist , nu tutunul. Oamenii TREBUIE sã se trezeascã ºi sã realizeze cã îºi pot îmbunãt bil sãnãtatea cultivând ºi mâncând tutun în cantitãþi MICI.

Cu cât o credinþã pare mai adevãratã ºi cu cât numãrul celor care cred în ea este mai mare, c mai mari sunt ºansele ca ea sã fie FALSÃ!

Fermierii de altãdatã din Tennessee ºtiau cã dacã vrei sã ai cei mai frumoºi ºi mai buni cai lume, trebuie sã îi hrãneºti cu TUTUN! Dupã pãrerea mea, oamenii valoreazã cel puþin tot atât de mu caii. Cultivaþi tutun ºi consumaþi-l în cantitãþi mici în salate ºi ciorbe. Congelaþi-l verde sau u pentru a-l consuma mai târziu în timpul anului. Tutunul a fost cadoul indienilor americani fãcut omului alb. Cel din urmã a acceptat Cele Trei Surori Sacre, DAR a ignorat cel mai mare dar între toate. Tutunul cultivat în grãdina persona lã fortificã sistemul imunitar, îmbunãtãþeºte oxidarea mitocondrialã (producþia de energie) ºi amplificã reacþiile ice ale ficatului. 234

Dispariþia pelagrei în anul 1935 nu are nimic de-a face cu aºa-zisa îmbogãþire a alimentelo u vitamine de sintezã. Pelagra a încetat sã mai fie o problemã odatã cu varietatea alimentarã º proteinele de calitate care au invadat piaþa americanã.

Oamenii de astãzi suferã de pelagrã la nivel subclinic, duc o viaþã marginalã ºi suferã de ex e alimentare. Când sãnãtatea se deterioreazã, medicina decreteazã: sindrom . Japonezii ar spun kybio . Eu îi spun: bãtrâneþe . Preambul: capitolul urmãtor este cel final. Are o singurã paginã, iar titlul sãu este de fapt titlul unui poem. Citiþi-l ºi meditaþi asupra semnificaþiei sale. Dacã nu înþelegi ºi nu vezi cauza unui fenomen, cauza acestuia trebuie sã fie diavolul! Apendicele Apendicele porneºte din cecum ºi se prelungeºte în jos. Aceasta este cea mai toxicã parte a corpului fizic (vezi desenul de la pagina xx). Scopul acestui organ este acela de a sifona o pa rte din energia toxicã în exces provenitã din zona colonului (cecumului). Apendicele este înconjurat de aglomerãri de noduri limfatice numite plasturele lui Peyer . Cecumul este capãtul intestinului subþire ºi începutul celui gros. L ocul este preferat de paraziþi. Este situat la doi metri de anus ºi reprezintã punctul terminus al terapiei colonului. Paºi simpli pentru o mai bunã sãnãtate

O stare bunã de sãnãtate poate fi obþinutã printr-un proces gradual. Iatã câþiva paºi simpli, obligatorii, care trebuie fãcuþi pentru o mai bunã sãnãtate ºi vitalitate: 1. Beþi numai apã biologic activã. 2. Începeþi un program serios de detoxifiere. 3. Mâncaþi legume proaspete, crude, cultivate în grãdina personalã. 4. Evitaþi extremele. Cãutaþi echilibrul în TOATE domeniile vieþii. 5. Practicaþi postul terapeutic. 6. Folosiþi numai suplimente racemizate ºi provenite din produse alimentare naturale . 7. Echilibraþi-vã hormonii ºi deschideþi-vã receptorii. 8. Evitaþi orice formã de alimentaþie nesãnãtoasã (de tip fast food). 9. Faceþi cât mai multe exerciþii aerobice. 10. Folosiþi ZILNIC precursorii racemizaþi ai hormonilor. 11. Feriþi-vã de doctori. 12. Controlaþi-vã mintea. 13. Râdeþi! Iubiþi! Ajutaþi-i pe cei din jur! 14. Nu vã lãsaþi niciodatã cuprinºi de urã, mânie, lãcomie, invidie sau vinovãþie. 15. Evitaþi medicamentele, drogurile ºi alcoolul. 16. Urmaþi-vã instinctele. 17. Vizualizaþi corpul pe care aþi dori sã-l aveþi ºi viaþa pe care aþi dori sã o duceþi. 18. Refuzaþi sã gândiþi negativ. 19. ªtergeþi amprenta câmpurilor energetice ale vaccinurilor din trupul dumneavoastrã. 235

20. Eliminaþi mercurul ºi metalele grele din trupul dumneavoastrã. 21. Rugaþi-vã regulat. Creaþi-vã o viaþã interioarã bogatã. 22. Folosiþi o mini-trambulinã pentru a pune în miºcare fluidul limfatic. 23. Practicaþi masajul limfatic dimineaþa ºi seara. 24. Folosiþi ETVC pentru a obþine mai multã energie, pentru echilibrarea nivelului de zahãr din sânge ºi pentru arderea grãsimilor. 25. Trãiþi aici ºi acum. Uitaþi de ziua de ieri. Nu vã gândiþi excesiv la ziua de mâine. 26. Beþi ceai de Kombucha pentru a vã regenera pãrul ºi a-i reda culoarea naturalã. 27. Faceþi zilnic eforturi fizice grele (ridicãri de greutãþi). 28. Simplificaþi-vã cât mai mult viaþa. 29. Scoateþi-vã plombele pe bazã de mercur din gurã. 30. Amestecaþi minerale marine racemizate în apa pe care o beþi. 31. Faceþi-vã o grãdinã personalã ºi cultivaþi plante în ea! 32. Învãþaþi sã folosiþi pendulul ºi lanþul vibratoriu. 33. Folosiþi SUPER-alimentele taoiste, pentru a vã bucura de o sãnãtate perfectã. 34. Mâncaþi numai alimente organice. 35. Nu consumaþi ulei de soia ºi canola sau produse din soia. 36. Mulþumiþi zilnic pentru faptul cã sunteþi în viaþã. 37. Aveþi rãbdare cu dumneavoastrã. Oferiþi-i corpului dumneavoastrã o ºansã. 38. Experimentaþi miracolul regenerãrii. 39. Trãiþi corect 90% din viaþa dumneavoastrã ºi faceþi-vã de cap în ceea ce priveºte celelal %. 40. Faceþi tot ce vã stã în puteri pentru a vã bucura de o viaþã sãnãtoasã. Filosofia acestei cãrþi ºi folosirea produselor racemizate permit trecerea uºoarã peste di ficultãþile etapei de tranziþie de la un corp bãtrân ºi bolnav la unul tânãr ºi sãnãtos. 35 Fãrã milã Ce minunat; oamenii se leagã singuri, cu propriile lor mâini, ªi se aruncã în faþa morþii, iau parte la rãzboaiele Regilor, care îi plãtesc pe nimic din preaplinul lor. Omul este stãpânul tuturor lucrurilor dintre cer ºi pãmânt, Dar el nu ºtie acest lucru; iar dacã cineva îndrãzneºte Sã-i spunã acest adevãr, el îl ucide fãrã milã. Tomasso Campanella, Oamenii Inversarea procesului de îmbãtrânire este un proces gradual (pas cu pas) care se petre ce treptat (în fiecare zi câte puþin), dar în sens invers.

Puneþi-vã urmãtoarele întrebãri: Doresc sã îmi asum cu adevãrat responsabilitatea pentru pro meu viitor ºi sã aduc în viaþa mea miracolul reîntineririi? Doresc cu adevãrat sã fac tot ce îmi puteri pentru a-mi pãstra tinereþea sau pentru a regãsi anii pierduþi? Doresc eu sã acþionez numai în interesul eu? ªi asta nu în viitor, ci chiar acum? 236

Tot ce trãim are un preþ. Durerea! Suferinþa! Banii! Sper din tot sufletul sã mã urmaþi ºi sã sumaþi destinul, oricât de greu vi s-ar pãrea la început. Nu vã mai faceþi iluzii cu privire la a jutorul statului sau al sistemului de sãnãtate public. Sãnãtatea ºi vitalitatea sunt apanajul celor care sunt disp uºi sã plãteascã preþul corect. Vã doresc sã redeveniþi tineri! Cu sinceritate, John Thomas Hormonii ºi detoxificarea Întrebarea care mi se pune cel mai frecvent este: Ce pot sã fac pentru a accelera pro cesul de inversare a îmbãtrânirii?

Rãspunsul meu este urmãtorul: Începeþi întotdeauna prin a vã purifica ficatul ºi vezica bili e pietrele care blocheazã eliminarea deºeurilor biliare din corp . Este de domeniul evidenþei faptul cã organismul nu poate reveni la o stare de tinereþe dacã nu scapã de excesele toxice care s-au acumulat în þesuturile sale moi!

Toate informaþiile ºi produsele necesare pentru a efectua clisma la ficat pot fi obþin ute de la noi la pachet. Procesul dureazã opt sãptãmâni, perioadã în care vã puteþi continua viaþa normalã în toate pr Singurul moment mai special în care trebuie sã vã pregãtiþi este cel a doua zi. Pentru a se putea odihni a doua zi, majoritatea oamenilor efectueazã ea de vineri spre sâmbãtã. Corpul trebuie pregãtit timp de trei sãptãmâni înainte de efectuarea e mai sunt efectuate alte cinci clisme sãptãmânal. Procesul nu prezintã dificultãþi ºi nu reprezintã primul pas pentru a putea ieºi din închisoarea propriului trup. La fel de important Echilibrarea sistemului hormonal ºi el de importantã ca ºi purificarea ficatului. deblocarea receptorilor acestui sistem este la f din noaptea clismei ºi clisma în noapt primei clisme, dupã car

este deloc periculos. El

Ideal este sã începeþi programul hormonal, care dureazã 90 de zile, simultan cu cel de p urificare a ficatului. Eliminarea deºeurilor goleºte corpul de excesele pe care era nevoit sã le poarte, în tim p ce precursorii racemizaþi ai hormonilor deblocheazã receptorii neuronali ºi hormonali astfel încât corpul poatã avea din nou grijã de sine (prin repunerea în funcþiune a circuitelor energetice).

Produsele noastre sunt disponibile deopotrivã pentru femei ºi bãrbaþi. Programul îmbunãtãþeºt

funcþionarea sistemului nervos, reduce durerile încheieturilor, purificã mintea de ace a senzaþie de înceþoºare , normalizeazã problemele menstruale, repune în funcþiune circuitele energetice, reduce grãsimea corporalã, eliminã senzaþia de îngheþare a extremitãþilor, amplificã apetitul sexual, regenereazã pãru eazã infecþiile urinare, normalizeazã problemele prostatei ºi eliminã tumorile fibroide din o rganism la nivelul uterului ºi sânilor. Sauna cu infraroºii la distanþã Pãmântul este bombardat cu raze energetice din gama spectrului infraroºiilor. Oamenii nu pot vedea aceastã energie, dar ea existã pretutindeni în jurul lor. Soldaþii folosesc un echipamen t special cu infraroºii pentru a putea vedea noaptea. Cei care au descoperit cum pot folosi energia infr aroºiilor pentru a promova sãnãtatea ºi longevitatea au fost japonezii.

Energia infraroºie este orientatã cãtre dreapta, fiind deopotrivã sigurã ºi beneficã pentru o ganism. Tehnologia cea mai uºor de aplicat a razelor infraroºii este cea încorporatã în sauna cu i nfraroºii la distanþã. 237

Cu numai 15 cenþi pe zi, acest dispozitiv converteºte energia electricã în energia infra roºie atât de beneficã organismului. Saunele cu infraroºii mi-au captat atenþia deoarece încap fãrã probleme în orice apartament. Ele produc o energie vindecãtoare, fãrã ajutorul apei, cãldurii sau luminii.

Cãldura razelor infraroºii mai este cunoscutã uneori ºi sub numele de cãldurã blândã . Un lu e cert: cãldura razelor infraroºii dizolvã ºi eliminã deºeurile acide din þesuturile cutanate º ubcutanate ale pielii. În traducere liberã, acest lucru înseamnã eliminarea acneii, dispariþia durerilor de încheie turi, a dispoziþiilor proaste din timpul iernii, a multor plângeri asociate cu bãtrâneþea ºi a mirosurilor corpo rale.

Dacã sunt lãsate sã se acumuleze în þesuturi, deºeurile acide produc inflamaþii, bãºici ºi du xcesul de deºeuri conduce la boli degenerative precum cancerul, artrita ºi diabetul, ca sã le numim numai pe cele mai cunoscute dintre ele. Dacã fac zilnic o saunã cu infraroºii, oamenii în vârstã îºi pot îmbunã erabil viaþa, circulând mai liber ºi devenind mai puþin arþãgoºi . În plus, energia infraroºie stimuleazã rata metabolismului bazal. Cei care suferã de bol i degenerative precum fibromialgia, lupisul sistemic sau hipertensiunea simt o alinare atunci cân d se supun terapiei cu infraroºii. Suferinzii de inimã ºi cei care au avut atacuri de cord pot face saunã cu in fraroºii în toatã siguranþa! Saunele cu infraroºii la distanþã sunt construite de profesioniºti, au un design modular , sunt uºor de instalat ºi de mutat, au o garanþie de cinci ani ºi sunt decorate cu lemn de cedru în in terior ºi de pin în exterior. În plus, primiþi la ele ºi un echipament stereo pentru ascultat muzicã, mufã pentru telefo n ºi lampã pentru citit. Folosiþi o saunã SID pentru a vã elibera de dependenþa de sistemul medical.

Regim pe bazã de carne sau vegetarian?

Omul înþelept nu mãnâncã foarte multã carne, dar nici nu este un vegetarian radical. Secretu constã în calea de mijloc!

Existã o dogmã adânc înrãdãcinatã în convingerile celor preocupaþi de sãnãtate potrivit cãrei vegetarienii ar fi mai inteligenþi ºi mai sãnãtoºi decât cei care preferã carnea. Orice veget rian ºtie pe bunã dreptate cã atunci când un mâncãtor de carne se îmbolnãveºte sau îmbãtrâneºte ºi trece la u vegetarian , sãnãtatea lui se îmbunãtãþeºte rapid.

Întrebarea este de ce se bucurã mâncãtorii de carne de o sãnãtate mai bunã atunci când trec regim bazat îndeosebi pe legume ºi fructe proaspete? Pentru simplul motiv cã ei îºi echili breazã în acest fel dieta alimentarã. Personal, am trecut de ambele pãrþi ale baricadei: am fost mai întâi un mare mâncãtor de car

NU de faptul cã suntem vegetarieni sau mâncãtori de carne. pentru o mai bunã asimilare. În plus. dacã doriþi sã beneficiaþi de o sãnãtate op olosiþi tabletele de ficat organic. Calitatea digestiei este cea care dicteazã rezultatele. care nu genereazã un stres prea mare asupra organismului. Sãnãtatea ºi vitalitatea depind de capacitatea sau de incapacitatea noastrã de a prelucr a integral alimentele . de douã ori pe zi. Secretul sãnãtãþii ºi al vitalitãþii constã în pãstrarea echilibrului. dupã care mi-am revenit în simþiri. pentru cã e ste predigerat.ne. 238 . predigerat. Vegetarienii se bucurã de o mai bunã sãnãtate ºi îºi pãstreazã înfãþiºarea tinereascã mai mul mâncãtorii de carne. ºi sã reduceþi cantitatea de carne ing eratã. organic ºi racemizat. Ficatul racemizat nu genereazã NICI UN FEL DE STRES asupra organismului. apoi un vegetarian radical. 3. Aceasta este carnea pe care o prefer eu. 2. Iatã ce am învãþat însã din aceastã e 1. Existã totuºi ºi probleme secundare de sãnãtate specifice vegetarienilor datorate lipsei de varietate ºi incapacitãþii de a PROCESA proteinele (aceeaºi problemã apare ºi în cazul mâncãt r de carne). cu atât mai mult vom trãi. Realitatea este cã cu cât mâncãm mai puþin. împreunã cu clorurã de hidrogen racemizatã ºi cu DiSorb Aid. sfatul meu este sã mâncaþi legume ºi fructe p oaspete. Orice aliment impune un anumit stres asupra corpului fizic. Iau douã asemenea tablete. dar ºi cantitatea totalã de alimente pe care le consumaþi. De aceea.

în ghivece þinute pe balcon. cãtre glanda pinealã ºi cea pituitarã. establishment-ul medical. Peºtele este situat undeva la mijloc. Soia ºi canola sunt letale. vã recomand cele douã volume ale Biodinamicii (vezi Pachetul informativ). gri pei porcine ºi rubeolei prin intermediul alimentelor consumate. dragã! ªtiaþi cã guvernul. care vor avea apoi nevoie de stimulente de forþare a imunitãþii ºi vor menþine spitalele pline. ºi îndeosebi a americanilor? Complotul se referã la folosirea unor fructe ºi legume modificate genetic pentru a l e transmite consumatorilor virusurile hepatitei B. Dacã doriþi sã trãiþi o viaþã sãnãtoasã ºi fericitã. cu ajutorul cãruia solul poate fi purificat în mai puþin de 30 de zile. La or a actualã existã însã un produs numit Bio-Grow. Untul este un aliment bun. indiferent cã o faceþi în grãdina personalã. Dacã veþi combina terapia prin cu precursorii racemizaþi ai hormonilor veþi obþine rezultate de-a dreptul spectaculoase! Pentru informaþii suplimentare. comandaþi caseta audio Medicina luminii viitorului ºi alte tehnici. pojarului. . Modificarea genelor din alimente va îmbolnãvi milioane de oameni. un sol nu poate fi neutralizat ºi purificat de energiile sale negative anterioare decât într-o perioadã de câþiva ani. c riaþi împreunã cu alte persoane un teren sau cã angajaþi un grãdinar care sã facã acest lucru în locul dumn eavoastrã. ºi cãtre hipotalamus. Nu este vorba de filtre luminoase false sau de alte asemenea lucrur i. poliomelitei. dar cu mult mai puþin efort. Este un produs energetic care þine de a patra d imensiune ºi care reproduce principiile Biodinamicii. cãci LUMINA este o energie rezonantã . ESTE ABSOLUT NECESAR sã vã cultivaþi pro legume ºi fructe.Iatã câteva sfaturi: carnea roºie este mai bunã decât cea de pui. stabilind nivelul de intensitate ºi ceilalþi parametri indicaþi pentru terapie. Plantele cultivate fãrã chimicale chiar ºi în cantitãþi mici au efecte uluitoare asupra s de sãnãtate. Dacã doriþi sã înþelegeþi mai în profu me acest fenomen. Cromo-terapia secolului XXI Tehnologia cromo-terapiei a fãcut un salt cuantic în ultima vreme! Au apãrut astãzi echi pamente clinice capabile sã formeze frecvenþele PURE (la nivel de nanometru) al diferitelor culori ºi sã le amestece. tetanusului. companiile farmaceutice ºi giganticele mul tinaþionale ale industriei alimentare au pus la cale un plan diabolic care va avea efecte dezast ruoase asupra oamenilor din întreaga lume. Energia luminii este trimisã apoi direct în corp prin intermediul ochilor ºi neuro-receptorilor pacientului. margarina nu. Bio-Grow creeazã o energie pozitivã la nivelul solului. Mãnâncã-þi vaccinul. Cel mai bun moment sã vã apucaþi de grãdinãrit este astãzi! În mod normal. Îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate este rapidã.

mâncaþi SUPER-alimente ºi folosiþi precursorii racemizaþi ai hormonilor. Gata cu poftele! Dacã vã este tot timpul poftã de mâncare. SOC 239 . purificaþiatul. Dacã aþi citit cu atenþie aceastã ca . Veþi constata cã pof ele dumneavoastrã dispar pur ºi simplu! Procesul de detoxificare este însoþit frecvent de mâncãrimi anale. aþi aflat deja cum poate fi rezolvatã aceastã problemã.Copiii hiperactivi sau cu deficit de atenþie Unul din lucrurile comune pe care le au aceºti copii este faptul cã au receptorii ne urologici blocaþi . de o þigarã. de alcool sau de droguri. Mai mult receptorii lor hormonali nu sunt capabili sã citeascã ºi sã regleze funcþiile sis temului lor. ceea ce face ca procesul de învãþare sã fie FOARTE dificil pentru ei.

care deþineau o cunoaºtere ignoratã astãzi ºi demult uitatã. cãruia nu-i plãceau implicaþiile într ebãrii puse de mine. de vreme ce nu conþine f ier? Cum este posibil ca o prunã uscatã sã conþinã mai multe minerale decât una proaspãtã? Într-adevãr. deºi ea nu aduce un aport de calciu? C poate produce magneziul organic creºterea cantitãþii de fier din sânge. am obþinut SOC. care aminteºte prea pregnant de alchimie. Louis Kervran ºi de descoperirea sa. aºa cum îi numesc eu). pierzând orice contact cu realit atea. Alchimia! Este ceva imposibil! Ea reprezintã doar un exemplu al greºelilor ºtiinþei de altãdatã! Aºa s-au încheiat cercetãrile pe care le-am fãcut la nivelul comunitãþii universit Ele NU m-au determinat însã sã mã opresc! Întregul scandal a fost declanºat de cuvântul transmutaþie . Fantastica dumneavoastrã descoperire legatã de transmutaþiile energiei slabe ar fi tre buit sã marcheze un punct de cotiturã în evoluþia ºtiinþei.DMSO (dimetil-sulfoxidul) a existat pe piaþã timp de peste 50 de ani. de genul: Cum îþi explici cã alimentele vegetale conþin minerale pe care plantele n u aveau cum sã le extragã din solul în care au crescut? Cum reuºeºte vaca sã producã lapte care conþine o ntitate mult mai mare de minerale decât iarba cu care s-a hrãnit? De unde îºi extrage gãina minera lele de care are nevoie pentru a produce coaja ouãlor sale. Din pãcate. Atacatorul a fost un profesor de chimie. este un produs cât se poate de util. cum Rãspunsurile la toate aceste întrebãri pot fi gãsite în opera geniilor nerecunoscute (a VRÃJ ITORILOR. dar cu un atom deoxigen mai puþin ceea ce permite dispariþia mirosului neplãcut. ºi cu excepþia fap tului cã miroase . o formã racemizatã de MSM care amplificã activitatea biologicã de zece ori (10x) ºi nu are miros. care are aceeaºi structurã molec ularã. fizica a devenit o anexã a matematicii. . a chimicalelor de tot felul ºi a legilor DEFINITE ale chimiei ºi f izicii. A apãrut apoi MSM. Mai ales dacã le pui cui nu trebuie. de vreme ce acestea nu se regãsesc în d ieta sa? De ce îngroaºã ºi întãreºte unghiile coada-calului (planta). 18 Alchimia biologicã Dupã Einstein. În lumea în care trãim. Ren de Puymorin vorbind de opera profesorului C. potrivit cãrei a miºcarea vieþii derivã din transformarea continuã a unui mineral în altul. În sfârºit. te poþi alege cu necazuri mari. ea s-a izbit de zidul prostiei genera le . Simpla ridicare a acestor întrebãri declanºeazã o reacþie de genul celei pe care ai provoc a-o dacã ai declara cã ai descoperit secretul lui perpetuum mobile. adicã din procesu l de transmutaþie .

fiind imediat ars pe rug! Energia mineralã Viaþa profesorului C. de genul celor re ºi le punea profesorul Kervran. ci de im plicaþiile pe care le presupune ea. suficient de grav pentru a fi catalogat drept eretic al ºtiinþei .aceste întrebãri nu îºi gãsesc rãspunsuri. Ele sunt totuºi întrebãri corecte. Louis Kervran (1899-1990) are implicaþii deosebite asupra inve rsãrii procesului de îmbãtrânire. 240 . Unii oamenii de ºtiinþã se simt intimidaþi de întrebãrile la care nu cunosc rãspunsurile. Rid carea lor înseamnã pentru ei un atac la DOGMÃ. Problema nu este legatã de întrebarea propriu-zisã.

fiind forþa care stã la baza vieþii. Amândoi au vorbit de forþe energetice care permit existenþa vieþi i. care l-a orporat . Noi ne vom referi la el folosindu-ne de expresia alchimie biologicã. El a numit acest proces transmutaþie . Viziunile Kervran a pornit de la premisa cã mineralele conþin câmpuri concentrate de energie în ca drul legãturilor lor chimice. din el va rezul ta un element diferit. Savantul a fost membru al douã Academii Naþionale ale ªtiinþelor. Fiecare ºi-a eat propria sa viziune independentã. Marii Vrãjitori NU au colegi de breaslã! Ei au o viziune asupra creaþiei divine pe care o proclamã în mod profetic asumându-ºi astfel blestemele dispreþuitoare ale ºtiinþei! La fel ca ºi în cazul lui Copernic. Carey Reams. cele mai prestigioase avan posturi ale ºtiinþei moderne.Kervran a emis ipoteza cã fenomenele energetice pe care le numim VIAÞà sunt legate de transformarea unui mineral în altul. Kervran ºi-a numit-o pe a sa: T eoria Transmutaþiei Biologice. cea francezã ºi cea americanã. În plus . Reams ºi-a numit viziunea: Teoria Biologicã a Ionizãrii. Profesorul Kervran a îndrãznit sã punã întrebãrile corecte. a încãlcat regulile unanim acceptate. Când un vas al ADEVÃRULUI este deschis. refuzând sã îºi supunã descoperirile aprobãrii colegilor e breaslã. fenomen descris ºi de Vincent. dar NU au t contesta ADEVÃRUL descoperit de el. Altfel spus. transmutaþia p resupune o schimbare a structurii elementare pe nivel atomic ºi subatomic. Amândoi au afirmat cã energia are o amprentã sau o semnãturã. Adevãrul este precum o Cutie a Pandorei pentru cei care trãiesc în ignoranþã ºi care se tem de el îndeosebi pentru cei care se complac în mod egoist în acceptarea a tot felul de grade ºi t itluri. la fel cum fãcuserã cu atâþia alþi Vrãjitori înaintea lui. el nu mai poate fi în chis. o fuziune LA RECE! Descoperirile lui Kervran au venit din interiorul lumii ºtiinþifice. Au încercat sã-l ignore. În viziunea lui. Viziunea sa asupra creaþiei divine nu diferea prea mult de cea a contemporanului sãu. Kervran credea cã aceastã energ ie alimenteazã procesele metabolice. ºi o rearanjare a an ionilor ºi cationilor. El a pãcãtuit împotriva ªtiinþei ceptate de aceasta atunci când le-a oferit semenilor sãi rãspunsul lui Dumnezeu. Ei au vorbit despre aceleaºi fenomene din perspectiva lor p ersonalã ºi au interpretat ceea ce au observat. colegii de breaslã ai lui Kervran l-au atacat ºi l-a u ridiculizat. Cei doi mari oameni de ºtiinþã nu s-au întâlnit niciodatã. ªtiinþa preferã i spunã alchimie. Procesul conduce la o eliberare de energie. dr. Dacã forþele energetice din interiorul unui element sunt modificate.

Versiun noastrã va fi o traducere a ambelor limbi . Reams a vorbit de energia care se roteºte de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga ºi de eliberarea forþelor cosmice încãtuºate în legãturile chimice ale mineralelor (legãturile ioni e). Kervran a descris rearanjarea forþelor energetice ºi fuziunea acestor forþe p e nivelele atomice ºi subatomice. pe care noi ne-am pus-o în capitolul doi. a apei cu un coeficient POR ridi cat ºi a unui mod de viaþã disciplinat. Amândoi au cãutat rãs suri la întrebarea De ce existã aceastã viaþã? . Reams a vorbit de ionii de energie pozitivã numiþi anioni ºi de ionii de energie negat ivã numiþi cationi. Dumnezeu le-a rãspuns dându-le exemple v te de importanþa hranei vii din punct de vedere biologic. În viziunea amândurora. Ei con siderau plantele.în conceptele de apã BEV ºi Apã Microionizatã cu Valoare Terapeuticã. al sãnãtãþii ºi bolii. încercând ge misterul vieþii ºi al morþii. El i-a rãspuns lui Reams în englezã ºi lui Kervran în francezã. 241 . animalele ºi microbii simpli mediatori între soare ºi pãmânt. Kervran a descris transmutaþia mineralelor în intestinele animalelor. dar ºi în pielea ºi limfa pãmântu ui adicã în sol ºi în apã. principiul central al procesului descris era soarele.

animalele prelucreazã þesuturile vegetale ºi îºi trãiesc viaþa cu ajutorul energiei electronilor eliberatã în timpul procesului de digestie. animalele ºi microbii Plantele reprezintã o verigã între soare ºi lumea animalã (cãreia îi aparþine ºi trupul omulu Plantele convertesc energia solarã în molecule de carbohidraþi. Spre exemplu. De aceea. ele trebui e sã fie într-o formã ionizatã racemizatã ! În viziunea lui Kervran. Ea presupune transmutarea unui câmp energetic în altul. Vacile ºi oamenii Vaca este un animal care utilizeazã procesul de transmutaþie. mineralele ingerate de ei trebuie sã fie într-o formã biologic activã maximã.Plantele. Transmutarea câmpurilor energetice ale mineralelor încetineºte procesul de îmbãtrânire ºi menþine sãnãtatea la apogeu. Ea mãnâncã plante (alcãtuite d in carbon. pentru a fi eficie nte. iar ele îi dãruiesc energie ºi vitalitate. Tot cu ajutorul microbilor. Plantele aduc viaþa ºi energia pe pãmânt. Fãrã microbi ºi fãrã enzime. glucide. hidrogen. în stomacul multiplu al unui animal erbivor SÃNÃTOS. lipide. Ea le asigurã un cãmin. Vaca reuºeºte acest lucru cu ajutorul enzimelor ºi microbilor din ficatul ºi din tractul ei gastrointestinal. proteine ºi minerale) pe care le co nverteºte în forme energetice NOI ºi DIFERITE. Deºeurile a nimale devin parte integrantã din pielea pãmântului. Pentru el. În mod similar. Fãrã microbi. câmpurile energetice ale mineralelor din sistemele vii sunt în permanenþã dinamice. . azot. fan le reacþii biochimice pe care Kervran le-a numit transmutaþii NU ar putea avea loc. energia vieþii se naºte din jocul elementelor minerale. vaca nu s-arputea hrãni. animale ºi microbiene. Altfel spus. schimbându-se din unele în altele. catalizând astfel noile procese ale vieþii deopotrivã v le. Rãtãcirile omului au fãcut însã ca microbii sã se revolte împotriva lui. Oamenii nu au decât un singur stomac. fãrã microbi. omul ar îmbãtrâni ºi ar muri mai rapi Microbii sunt paºaportul care îi permite omului sã îºi continue existenþa pe pãmânt. cu ajutorul microbilor . cum sunt muºchii ºi oasele ei. mediul intern trebuie sã fie echilibrat din punct de vedere electric. sãnãtatea era o manifestare a fiestei microbiene din intestinele ºi din ficatul omului (sau ale animalelor)! Pentru ca aceastã fiesta sã se poatã desfãºura. sulf. În viziunea lui Kervran. calcarul este transmutat de bacterii pentru a satisface nevoil e energetice ale animalului. Microbii se aflã în centrul acelui proces alchimic pe care îl numim fuziune. Bacteriile care trãiesc în acest mediu intern au o relaþie simbioticã cu vaca. Fuziunea la rece permite manifestarea ºi menþinerea vieþii.

aºa cã pãrãsesc corpul în care apare o asemenea stare. Atunci când se îmbolnãvesc. Antibioticele au un efect similar. Rezultatul acestei schimbãri energet ice este încetinirea activitãþii metabolice a intestinelor ºi ficatului. nu sunt altceva decât reflectãri ale unui mediu intern propice bolii. nici animalele ºi nici oamenii nu mai reuºesc sã utilizeze în mod eficient proc esul de transmutaþie. Aºa-numiþii microbi buni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre dreapta. cu câmpuri energetice puternice. O vacã bolnavã. 242 . Or ice mediu anaerob conþine o energie orientatã cãtre stânga. Sãnãtatea ºi vitalitatea omului depind de starea mediului sãu intern ºi de pro cesele pe care Kervran ºi Reams le-au numit transmutaþie sau ionizare. la fel a ºi un om bolnav. în timp ce cei patogeni se hrãnesc cu energia orientatã cãtre stânga din mediile toxice. minerale ionizate . exerciþii fizice ºi un mediu intern curat. O viaþã sãnãtoasã presupune o al mentaþie nutritivã. ºi pierderea vitalitãþii ºi a animalului. orientate cãtre dreapta. o apã bio-activã cu un coeficient POR ridicat. Dacã o vacã bea apã cloruratã.Vacile bolnave au foarte multe lucruri în comun cu oamenii bolnavi. chimicalele din aceasta creeazã un dezechilibru energetic c e determinã mutaþii ale microbilor în forme patogene. Ele tulburã echilibrul florei intestinale prin schimbarea mediului intern al corpului. Bacteriile aerobe (benefice pentru cor p) nu pot trãi întrun mediu anaerob.

fisiunea descompune moleculele ºi atomii. Dacã ne pierdem însã controlul asupra mediului nostru intern (prin acidifierea þesuturilor). etc. Exemple de reacþii distructive de fisiune sunt reacþiile nucleare. Un exemplu de fuziune biologicã anormalã este cancerul. Dimpotrivã. A cesta dã amprenta energeticã a aurei pãmântului. Pielea. În mod normal. În condiþii biologice normale. murdãria. se transformã în sol. Când pãmântul este supus unor tensiuni. aceastã activitate energeticã este pozitivã. mâncarea gãtitã la microunde. Transmutaþia ºi ioni zarea sunt implicate în ambele categorii de schimbãri energetice biologice. dar dacã ne pierdem controlul asupra ei. terapia cu ajutorul radiaþiilor. conservanþii. Unii îi spun chiar noroi . Oxidarea necontrolatã nu înseamnã altceva decât un proces ACCELERAT de îmbãtrânire. Ea reprezintã fluidul limfatic al pãmântului. procesul de fisiune poate deveni catabolic. gãtitul la microunde. materii organice ºi carbon. al dezechilibrelor hormonale sau al introducerii de substanþe r adiomimetice care produc sau mimeazã efectele fiziologice ale unei radiaþii nucleare. mâncarea iradiatã. fiind capabilã sã trans orte cantitãþi uriaºe de energie. Acesta poate fi rezultatul u nei acumulãri de toxine. Reacþiile de fisiune orchestrate de microbii prietenoºi sun t benefice. limfa sa devine tox . Procesul de fuziune presupune unirea atomilor. n oi favorizãm reacþiile negative de fisiune ºi declanºarea bolilor din cauza microbilor patogeni (ca re au suferit mutaþii).Fuziune ºi fisiune Viaþa este un teatru de rãzboi pe care opereazã forþe energetice opuse. Din aceastã catego rie fac parte aditivii. atât în fuziune cât ºi în fisiune. solul ºi limfa Pielea pãmântului este numitã sol. medicamentele. Fuziunea se petrece ºi la suprafaþa soarelui. etc. Altfel spus. dar dacã est energizat de microbi. fãcând parte integrantã din procesul de creºtere pe care îl numim anabolism. Esenþa vieþii este apa. în plante ºi animale. care poate fi inversat cu ajutorul unor produse precum Enhan ced PAC. Solul este viu din punct de vedere biologic. Toate acestea produc oxidãri ale þesuturilor ºi formarea de radicali liberi. fisiunea biologicã este beneficã. Yucca Blend ºi DiSorb Aid. Acesta este mort. atât în cele pozit ive cât ºi în cele negative. care alcãtuiesc molecule mai mari. pielea sa dã naºtere unor bãºici. Energia ºi profunzimea solului sunt controlate de carbon. în inte riorul solului.

Ea depinde de capacitatea sau de i ncapacitatea corpului de a digera hrana ºi de a rupe legãturile care unesc elementele alimentelor. Dimpotrivã. Starea pielii ºi a limfei pãmântului alitatea vieþii la suprafaþa acestuia ªI formele de viaþã care supravieþuiesc sau care mor. animalele intrã în suferinþã. chiar ºi alimentele cu o energie orientatã cãtre dreapt a se pot sincroniza. în urma ei rãmâne o energie potenþia -o formã sincronizatã. Stãr 243 . polenul armonizat. Gestionarea energiei în corpul viu este similarã. Microbii ºi mineralele sunt paºaportul omului cãtre longevitate dacã acesta are înþelepciunea de a le recunoaºte importanþa cuvenitã ºi de a respecta legile naturii. iar între substanþele reactive iniþiale se declanºeazã procesul de sincronizare. în cazu l unor intestine anaerobe ºi al unui ficat toxic. problema desincronizãrii energetice nu se mai pune deloc. viaþa este un proces microbian care implicã transmutarea ºi ionizarea energiei mineralelor . transformându-se în câmpuri energetice cu o energie orientatã cãtre stânga. Sincronizarea Sincronizarea poate fi rezultatul final al unei reacþii chimice cum ar fi amesteca rea oþetului cu praful de copt între un acid ºi o bazã.cã. ficatul biogen ºi aºa-numitele produse taoiste. Î esenþã. D cã reacþia se opreºte din cauza insuficienþei cantitãþii unui reactiv. În urma reacþiei este eliberatã o anumitã cantitate energie (cãldurã). iar omul se îmbolnãveºte. SUPERALIMENTELE precum algele Klammath.

iar viaþa devine imposibilã! Dacã sincronizarea tinde sã devinã totalã. corpul îºi pierde strãlucirea . iar cancerul nu vã va putea ataca niciodatã.anaerobe pot fi remediate cu uºurinþã prin folosirea terapiei colonului ºi cu ajutorul u nor produse precum DiSorb Aid. Încercaþi! Atunci când corpul bioelectric suferã din cauza unei sincronizãri sistemice. chiar dacã la origini a fost pozitivã. Gazele ºi balonarea sunt DOVEZI ale unei digestii incomplete. dar îºi schimbã forma ºi se recicleazã. Ei sunt incapabili sã îºi neutraliz eze câmpurile energetice negative ºi prea slabi sã elibereze energia potenþial pozitivã a alimentelor. Asta doream sã spu n mai devreme atunci când afirmam cã o energie orientatã cãtre dreapta care pãtrunde într-un mediu intern cu o energie orientatã cãtre stânga poate fi deturnatã ºi folositã pentru a promova boala. Cancerul loveºte numai dupã ani de abuzuri personale. Energia sincronizatã este o energie blocatã. Energia sincronizatã continuã sã rãmânã chiar ºi dupã moa a corpului fizic. Constipaþia ÎNCETINEªTE procesele de ionizare ºi transmutaþie a energiei mineralelor. Dacã legãturile sunt rupte într-un mediu preponderent anaerob. energia elib eratã se poate orienta cãtre AMBELE direcþii. Yucca Blend sau Enhanced PAC. permiþând apariþia paraziþilor care se hrãnesc cu energie toxicã. Oamenii bolnãvicioºi sunt blocaþi din punct de vedere energetic. Detoxifierea ficatului ºi Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã. cu un coeficient POR ridicat. în care p oate . Intestinele anaerobe reprezintã mediul perfect pentru proliferarea câmpurilor energe tice negative precum cancerul. Boala este produsul finit al unei stãri catabolice (al unui mediu intern anaerob. energia poate deveni negativã. El adorã mediul anaerob. Energia nu se pierde niciodatã. fiind reintegratã în solul pãmântului. Aura sa se diminueazã ºi pãleºte în intensita dispare cu totul. Preluarea puterii Atunci când legãturile chimice care susþin energia sincronizatã sunt rupte. anaerob. iar corpul moare. Învãþaþi CUM sã vã gestionaþi mediul intern. PROCESUL DE ÎMBÃTRÂNIRE DEVINE ACCELERAT. Energia lor negativã o neutralizeazã pe cea pozitivã. cu o energie orientatã cãtre stânga). Ea NU stã la dispoziþia corpului. Cancerul este susþinut de energia negativã existentã într-un corp bolnãvicios. dinamizând dramatic vitalitatea organismului. Persoana care suferã de constipaþie este supusã unui stres de naturã anaerobã. Un corp bolnav produce o mare cantitate de e nergie negativã. Secretul sãnãtã e mediul intern. pot sparge blocajul energetic intestinal. DiSorb Aid ajutã la eliminarea acestor probleme.

persoana canceroasã este extrem de fragilã. cum ar fi cel e din carnea roºie sau albã.deturna energia pozitivã. care atrag ºi modificã întreaga energie disponibilã. prefer sã-mi procur proteinele din alge Klammath. În plus. Personal. tablete cu proteine. orezul taoist toate fiind considerate SUPER-alimente care nu po tenþeazã stresul organismului. Cancerul se foloseºte ºi e l de alchimia biologicã pentru a RUPE legãturile sincronizate. care reprezi ntã o stare catabolicã. Nutriþia clinicã nu mai este valabilã în acest caz! Cancerul deturneazã ene rgia corpului. polenul armonic. Yucc a Blend ºi R/HCI. folosind-o în scopuri malefice cum ar fi creºterea unei mase ( tumori). alimentându-ºi astfel creºterea. Abordãrile acestei boli eºueazã de multe ori. Bolnavii de cancer nu trebuie sã mãnânce NICIODATÃ mari cantitãþi de proteine. pe care o EXPORTÃ apoi în alte colonii exterioare. Cancerul un set de reguli diferite Regulile vieþii devin diferite pentru cei care s-au îmbolnãvit de cancer. deoarece medicul ºi pacientul nu înþeleg cã reg lile s-au schimbat. 244 . decât dacã se trateazã simultan cu DiSorb Aid. ficatul biogen. ori din fasole. Tumorile canceroase sunt veritabile gãuri negre virale.

Starea de sãnãtate ºi vitalitate reprezintã EFECTUL procesului pe care îl numim alchimie biologicã. Aceastã boalã sfideazã regulile ºi nu respectã nici una din LEGILE unui corp sãnãtos. apoi se sinucide. Kervran ºi Reams au descoperit un aspect esenþial al procesului pe care îl numim îmbãtrânire . dar este agentul dublu perfect. familia dumneavoastrã ºi animalele din casã de poluanþii din a r. coli care au ucis foarte mulþi oameni în anul 1993. În deosebi vârstnicii pot beneficia enorm de pe urma acestor aparate. Îl puteþi folosi pentru eliminarea congestiilor pulmonare ºi al e bronhiolelor. mai ales iarna. pentru alinarea astmei.Nu va exista NICIODATà un remediu magic pentru cancer. Pentru a afla informaþii sup limentare. Mai întâi îºi ucide gazda. Ozonul cu valoare medicinalã este extrem de benefic pe ntrusãnãtatea dumneavoastrã. Cancerul NU este un duºman. dacã regulile jocului ºi suntem dispuºi sã ne asumãm responsabilitatea care ne revine. O SINCRONIZARE perfectã! Omul care îºi controleazã mediul intern îºi controleazã practic viaþa ºi acele procese magice care Kervran ºi Reams le-au descris atât de elocvent. Ozonaþi-vã casa ºi maºina Ozonul are numeroase forme. . Mulþi bolnavi care suf erã de afecþiuni respiratorii constatã cã acestea se reduc sau dispar în numai câteva zile. El nu are decât un singur scop: sã-ºi uci dã gazda ºi sã scape pãmântul de un alt organism slab. oxidarea mirosurilor. a virusurilor ºi bacteriilor patogen e din aer. Protejaþi-vã pe dumneavoastrã. Numai aºa vom putea redeveni tineri! Preambul: capitolul urmãtor va vorbi despre intestinul subþire ºi despre infecþiile cu b acteria E. comandaþi manuscrisul referitor la apa BEV ºi cel japonez. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã este un instrument extrem de puternic pentru restaurarea controlului TOTAL asupra mediului intern. mobila ºi chi micalele din casã). Acest proces depinde de prietenii noºtri microbieni ºi de mediul intern pe care ºtim sã li-l asigurãm. Veþi afla de asemenea ce anume se ascunde în spatele rãzbunãrii lui Montezuma . Opera lor aratã calea cãtre regenerarea corpului fizic ºi cãtre redobândirea sãnãtãþii. caseta video referitoare la apã ºi cartea care o însoþeºte (vezi pachetul informativ). Un generator de ozon/ionizator este un instrument foarte util pentru pãstrarea sãnãtãþii ºi evitareaacelor aglomerãri microbiene care favorizeazã izbucnirea rãcelilor ºi a gripei. îndeosebi de gaze (inclusiv de cele emise de materialele de construcþie. covoare ºi draperii. Toþi cei cu o sensibilitate crescutã la mediu vor beneficia enorm de pe urma acestui aparat.

Repetãm: nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru a fi ionizatã! 245 . Producþia Apei Ionizate de Înaltã Valoare Medicinalã necesitã do uã tipuri de echipament. putând crea probleme foa serioase pentru organism.Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru Nu folosiþi niciodatã apa de la robinet pentru aparatele de ionizare a apei. la care se adaugã mineralele marine racemizate. întrucât ac estea concentreazã ºi activeazã OTRÃVURILE ºi substanþele chimice din apã. Numai astfel poate fi obþinutã o apã sigurã. cu un coeficient POR ridicat.

a piciorului de atlet. Casa câºtigã întotdeauna atunci când oamenii joacã dupã regulile ei. iar ºansele de joc sunt cele 75 de procente cu care te-a în curajat dealerul în halat alb. Aþi înþeles? Corpul crede întotdeauna ceea ce îi spune mintea! El devine ceea ce gândeºte aceasta. în cazul nostru asigurãrile medicale. În cazul ruletei cancerului. Avem zaruri. sã vã vedeþi strãnepoþii crescând ºi sã experimentaþi toate acele minuni p orul le rezervã celor care iubesc viaþa mai mult decât cei care se tem de moarte. teamã sau mânie. Spãlarea cu aceastã apã are efecte miraculoase în ter apia împotriva ochilor înroºiþi. Existã ºi alcool în cazul de faþã sub forma radiaþiilor ºi chimioterapiei. Depinde care eveniment se produce primul. iar mesajul meu pentru voi est e acesta: mintea are capacitatea de a crea sau de a distruge! Folosiþi-vã mintea pentru a vã crea o viaþã mai b unã într-o lume mai bunã! Bucuraþi-vã! Sunteþi VIU ºi dacã veþi face ceea ce trebuie. ºi infecþiile urinare. negii ºi ciuperc ile la acest nivel. Ilustraþie . cu oamenii ei. care bineînþeles cã sunt mãs uite în favoarea casei. Nu lipse sc nici fisele. gripei intes tinale. au licenþe ºi sunt antrenaþi sã facã numai anumite lucruri). jocul se terminã automat atun ci când rãmâi fãrã bani sau când mori. Existã de asemenea alþ jucãtori. iguarzii sunt numiþi Teama ºi Speranþa. cu un dealer al casei (în cazul nostru. acesta poartã halat alb ºi este controlat de comisiile de licenþiere ºi de industria farmaceuticã). Nu întreþineþi niciodatã gânduri negative. casa. O viaþã trãitã ca o ruletã (hazardat) este o viaþã stupidã! Infecþiile Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate elimina herpesul genital.Terapia convenþionalã a cancerului este un joc de ruletã! Terapia convenþionalã a cancerului seamãnã teribil de mult cu un joc de ruletã! La fel ca în tr-un cazinou. veþi continua încã multã vreme sã bucuraþi de viaþã. care par sã câºtige suficient de mult pentru a-þi justifica apetitul de a juca. ferma. de viaþã. tãieturilor ºi rãnilor. avem de-a face cu regulile casei. la consultaþia de dinaintea jocului. Pe rsonal. a ciupercilor care atacã unghiile. Toate jocurile au un sfârºit. mi-a luat 50 de ani pentru a înþelege acest mecanism. Nu mai strigaþi: Bietul de mine! Râdeþi! vã mai cramponaþi de sentimentele de urã. Folosiþi-vã mintea pentru a vã cre n trup nou. o echipã de spe cialiºti (care poartã uniforme. Existã vr soluþie? Evident! Nu jucaþi! Aveþi oricând alternativa de a vã purifica trupul.

Piramida tinereþii fãrã bãtrâneþe Viaþa este un manual plin de lecþii ea nu greºeºte niciodatã! Scala pH-ului ACID(+) Neutru ALCALIN(-) 7. medicinalã suc lãmâie salivã apã de la robinet 246 .0 tutun (uscat) HCL apã oxidatã apã redusã Stomac acid cu val. medicinalã cu val.

tractul respiratoriu.sânge var bilã enzime pancreatice oþet ceai kombucha urinã amoniac tutun (verde) leºie clorurã apã BEV praf de copt 19 Tubul din interiorul tubului Dr. ACEST LUCRU ESTE IMPORTANT! La oamenii sãnãtoºi. a cãrui sarcinã este de a ABSORBI substanþele nutritive. Þesuturile care înconjoarã gura. Alcãtuiesc un traseu continuu. în t imp ce membranele mucoase alcãtuiesc tubul interior. absorbþie ºi eliminare. Pielea este tubul exterior.200 de pori sau deschizãturi. de 600 de ori mai mar e decât cea a pielii. Prin comparaþie cu pielea. cãile nazale.5 de metri pãtraþi. membranele mucoase au o suprafaþã de circa 4. capacitatea de digestie ºi absorbþie a corpului se reduce exponenþi al. ca re începe la nivelul gurii ºi se terminã la nivelul anusului. Dupã vârsta de 24 de ani. stomac. raportul fiind de 1:600. alimentaþia include un proces de digestie. sistemul respirator ºi membranele mucoase s unt numite epiteliu stratificat. intestine. Membranele acestuia sunt alcãtuite dintr-un epiteliu simplu. Ele includ þesuturile moi din gurã. Altfel spus. Acest proces de r egularizare amplificã . Spot: Existã întotdeauna foarfece! Am descris mai devreme câteva dintre caracteristicile sistemului integumentului (p ielii) legate de starea de sãnãtate. colon (ºi vagin). pentru a înþelege ce rol jo ceasta în procesul pe care îl numim îmbãtrânire. cãci alimentele ºi apa induc MARI tensiuni corporale. Corpul uman este ca un tub în interiorul altui tub. ºi de a transporta alimentele ºi deºeurile. cãile nazale. de a SECRETA mucoase ºi enzime. Vom studia în continuare pielea interioarã .500 de metri pãtraþi. unui centimetru pãtrat de piele exterioarã îi corespund 600 de ce ntimetri pãtraþi de membrane interioare. Tubul exterior pielea are o suprafaþã totalã de circa 7. de a proteja þesuturile anexe. Yucca Blend ºi R/HCI este de a elimina aceste tensiuni ºi resturile inutile de mâncare. Ceea ce rãmâne din tubul interior este tractul gastrointestinal. secreþia unor fluide ºi transportul deºeurilor. Membranele mucoase au o semnificaþie cu totul aparte în procesul de îmbãtrânire ºi în declanºarea bolilor. iar principala lor sarcinã constã în protejarea þesuturilor anexe. Scopul unor produse precum DiSorb Aid. Fiecare centi etru pãtrat de piele conþine nu mai puþin de 1.

Infectarea intestinelor cu agenþi patogeni de tipul salmonella. În mod normal. medicamentele sublinguale ºi aerosolii sunt cu uºurinþã absorbite prin me mbranele rectului. E. previne gazele ºi balonarea. nici un medic nu îndrãzneºte sã pr escrie aceeaºi cantitate de medicamente administrate prin membranele mucoase prin comparaþie cu c ele luate oral sau prin injecþii subcutanate ori intramusculare. cu atât mai multe toxine producem ºi absorbim.imediat energia. Supozitoarele. Acesta este mediul cel mai vulnerabil ºi cel mai important al corpului. De aceea. vaginului ºi sistemului respirator. Membranele mucoase sunt un mediu ideal de transport al medicamentelor chimice. normalizeazã greutatea corporalã. coli provoacã o intensificare a activitãþii naturale de nãpârlire a mucoaselor. aceastã activitate conduce la eliminarea a circa 20 de milioane 247 . ºi susþine un colon sãnãtos. Cu cât perioada de tranzit dintre alimentaþie ºi toaletã este mai mare. tifos sau E. coli ºi intestinele Absorbþia celor mai multe substanþe nutritive se produce la nivelul mucoaselor intes tinale.

capacitatea slabã de digestie ºi absorbþie a organismului. din cauza gazelor produse de cangrenã. deshidratare.de celule uzate pe zi. care a provocat în SUA numeroase contaminãri cu hamburgeri la începutul anului 1993. Tineri ºi bãtrâni Oamenii în vârstã sunt foarte uºor afectaþi de infecþiile cu E. Corpurile lor sunt catabolice ºi de regulã anaer obe. coli sunt la fel! Viaþa ar fi imposibilã fãrã anumite tulpini benefice de E. coli a invadat restaurant . urmatã de diare e cu sânge. dietele alimentare nesãnãtoase. iar nivelul de toxicitate este ridicat. toxinã-otravã) care LEZEAZÃ puternic þesuturile funcþionale ale ficatului ºi rinichilor. E. coli 0157. Infecþiile p atogene amplificã într-o asemenea mãsurã rata de nãpârlire a mucoaselor încât digestia ºi absorbþia substanþe ve ºi a fluidelor se reduc considerabil. Un cadavru care nu este þinut la rece sau îmbãlsãmat se umflã ca un balon .H7 (nu toate bacteriile E. Bacteria E. malnutriþie ºi ºoc electrolitic. Bolile provo de un nivel crescut de toxicitate a organismului.H7 produce o exotoxinã (exo a exporta.H7. La extrema opusã se situeazã copiii. Celulele moarte (necrotice) TREBUI E eliminate imediat din organism. deoarece organele ºi gl ndelelor sunt slãbite. cãci mãnâncã alimente obiºnuite ale dietei moderne. de aici ºi expresia cangrenã gazoasã . Un mediu intern stresat este o invitaþie sigurã pentru infecþiile bacteriene precum cele cu E. putând conduce chiar la necesitatea dializei (filtrãrii artificiale a sângelui) pentru a preveni to xemia sistemicã (a întregului corp). În plus. deºeurile lor acide intrã în putrefacþie ºi conduc la o toxemi e puternicã. coli care locuiesc în intestine). produce o exfoliere masivã a mucoase intestinale. Toxemie = tox otravã ºi emia sânge. MOARTÃ din punct de ve dere biologic ºi cu un coeficient POR redus. ceea ce conduce la diaree ºi la malnutriþie. coli. rezervele lor de mol ecule ATP sunt reduse. precum ºi ingerarea unei ape oxidate. Necesitatea eliminãrii unei cantitãþi excedentare de toxine suprasolicitã rinichii. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã (acidã) eliminã aceste infecþii. Cãlcâiul lui Ahile al oricãrui om bãtrân este lipsa rezistenþei organismului. Aceste celule eliminate reprezintã o sursã importantã de produc ere a enzimelor intestinale cu o contribuþie decisivã în procesele de eliminare a deºeurilor. iar metabolismul lor este lent. coli 0157. peste 500 de tone de carne contaminatã cu E. Nu toþi au murit În anul 1993. sau chiar la cangrenã. coli 0157. Aceºtia au o rezistenþã foarte mare. au drept ca uze: încetinirea miºcãrii de eliminare a intestinelor. deopotrivã la copii ºi adulþi. în caz contrar. dar sunt de mult e ori prost hrãniþi ºi intoxicaþi.

De fapt. 248 . dar numai câteva sute de oameni s-au îmbolnãvit. pojarul. DE CE? Rãspunsul este direct legat de frecvenþa de vibraþie a mediului intern al oamenilor bo lnavi ºi al celor decedaþi. ceea din care toþi au mâncat alimente contamin ce explicã de ce. Nu este vorba de nici un mister. sub-hidratat ºi subnut rit.ele fast food din America. Rãspunsul corect pare sã fie menþinerea unu i mediu intern sãnãtos. sau dimpotrivã. Microorganismele patogene se hrãnesc cu energia negativã produsã de un mediu TOXIC. Apa Ionizatã de Înaltã Valoare Medicinalã poate imuniza corpul împotriva oric i infecþii. Câmpul energetic al corpului MEDIUL INTERN este cel care dicteazã dacã organismul trãieºte ºi se bucurã de sãnãtate. Bolile contagioase care au afectat umanitatea de-a lungul secolelor ciuma buboni cã. NU au ucis întreaga populaþie. rezolvând DEFINITIV problema bolilor contagioase . toxic. dacã se îmbolnãveºte ºi moare. cei mai mulþi oameni au supr avieþuit. Cei care au murit aveau cu siguranþã un mediu intern viciat. etc. într-o familie cu trei copii ate numai unul moare. Aceastã abordare ridicã semne serioase de întrebare asupra absurditãþii imunizãrii organismu lui împotriva bolii un mit sacru în Statele Unite. febra tifoidã. din care numai ºase au mur it.

substanþe ucoase ºi deºeuri metabolice cu tranzit lent. curat. aceste spaþii inter-ciliare intestinale devin superficiale. iar cilii ºi micro-cilii se îmbâcsesc cu materii fecale. iar perioada de tranzit alimentar de la gurã la anus se reduce. de-a lungul cãrora existã villi (degete micuþe) ºi microvilli (structuri ase mãnãtoare firelor de pãr. cu o condiþie fizicã care produce ºi înmagazineazã cantitãþi uriaºe de energie ATP. Ele sunt cãptuºite cu acele celule care secretã enzimele ºi mucoasele digest ive.Panica din filmul recent intitulat Outbreak este de înþeles în lumina ignoranþei care pred ominã în lume cu privire la bolile contagioase. Reþineþi: un corp sãnãtos nu poate fi decât un corp bine hrãnit. bacteria Cryptosporidium sau microbul care se hrãneºte cu carne vor trece pe lâng