Sunteți pe pagina 1din 12

Beneficiar :IFIN-HH Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA Adresa : Str. Reactorului nr.

30, Magurele, ILFOV

S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L. Str. DINU VINTILA nr. 11 Etaj 8, camera 8, sector 2 BUCURESTI

Pr.nr.: 26/2011 Faza : P.T. + C.S. revizia 1 Data : mai 2012


CAIET DE SARCINI pentru executia lucrarilor de retea canalizare in incinta sI constructii anexe 1.Descrierea generala a lucrarilor Amenajarea suprafetei studiate necesita asigurarea evacuarii apelor uzate de pe intreaga suprafata. Reteaua de canalizare existenta in zona poate prelua debitele de ape uzate provenite de la obiectivul propus a se realiza. Pentru a rezolva canalizarea amplasamentului studiat, se va realiza in incinta o retea de canalizare gravitationala in sistem divizor, astfel: - retea de canalizare menajera cu scurgere gravitationala spre Statia de Epurare propusa in incinta - retea de canalizare pluviala cu scurgere gravitationala spre separatorul de hidrocarburi, amplasat la limita incintei - pentru a asigura calitatea apelor evacuate, au fost prevazute o statie de epurare a canalizarii menajere si un separator de hidrocarburi; separatorul de hidrocarburi are ca debit nominal prin separator Q=120l/s; debitul preluat de pe intreaga suprafata studiata este de 523l/s, 120l/s fiind evacuati prin separator, iar restul pana la 523l/s prin by-pass (403l/s) Calitatea apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare se face cu respectarea conditiilor impuse de NTPA 001/2005 tab.1. Canalizarea proiectata este in sistem divizor, dimensionata (conf. SR 1846-1/06, SR1846-2/2007, STAS 3051/91, STAS 9470/73) astfel incat sa preia debitele de ape uzate (menajere si pluviale) si sa le conduca gravitational la limita amplasamentului. Aici va fi prevazut 1 camin de racord (cv2). 2.Dimensionare si solutie constructiva La dimensionarea canalizarii proiectate s-au avut in vedere prevederile SR 1846-1/2006, SR 18462/2007, STAS 9470/73 si STAS 3051/91. Canalul proiectat este in sistem separativ. CANALIZARE PLUVIALA Debitul de calcul al apelor meteorice s-a stabilit pe baza relatiei : Qpl = Sim ; in care : S = suprafata bazinului de canalizare aferent sectiunii de calcul ( in ha ); = coeficient de scurgere aferent suprafetei ; I = intensitatea ploii de calcul functie de frecventa f si durata ploii de calcul t (in l/s ha) - conf. STAS - 9470/73; -pentru zona studiata s-a ales frecventa de calcul f = 1/2 (diagrama zona 8- STAS 9470/73); - durata ploii de calcul t, se stabileste in sectiunea de calcul din avalul tronsonului de canal care se dimensioneaza; m = coeficient adimensional de reducere a debitelor de calcul, care tine seama de capacitatea de inmagazinare in timp a canalelor si de durata ploii de calcul, t (m = 0.8 pentru t 40 min si m = 0.9 pentru t > 40min) Debitul de ape meteorice intr-o sectiune s-a calculat luandu-se in considerare traseul pentru care se obtine cea mai mare valoare a duratei de calcul, pornind de la extremitatea amonte a canalului.

Edi\ia 1 Revizia 1

Caiet de sarcini canalizare incinta

Pr.nr.: 26/2011 Faza: P.T.+C.S revizia 1

Data: mai 2012

Pag 1 / 12

Beneficiar :IFIN-HH Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

Tronson C-B Debit pluvial : Qpl = SIm ; SC-B = 1.75 ha ; = 0.51 ; m=0.8 L=630m t=25minI=140 l/sha; Qpl C-B = 1.75 x 0.51 x 140 x 0.8 = 100l/s Aleg PVC 400 mm, i = 3 o/oo ; Qp = 120 l/s; vp = 1.03 m/s Tronson B-E Debit pluvial : Qpl = SIm ; SB-E = 5.2 ha ; = 0.51 ; m=0.8 L=183m t=22minI=145 l/sha; Qpl B-E = 5.2 x 0.51 x 145 x 0.8 = 308l/s Aleg PAFS DE 530 mm, i = 4 o/oo ; Qp = 310 l/s; vp = 1.45 m/s Tronson B-D Debit pluvial : Qpl = SIm ; SB-D = 2.10 ha ; = 0.51 ; m=0.8 L=335m t=21minI=145 l/sha; Qpl B-D = 1.75 x 0.51 x 145 x 0.8 = 104l/s Aleg PVC 400 mm, i = 3 o/oo ; Qp = 120 l/s; vp = 1.03 m/s Tronson E-F Debit pluvial : Qpl = SIm ; SE-F = 2.6 ha ; = 0.51 ; m=0.8 L=305m t=25minI=140 l/sha; Qpl E-F = 2.6x 0.51 x 140 x 0.8 = 149l/s Aleg PVC 400 mm, i = 4 o/oo ; Qp = 135 l/s; vp = 1.19 m/s Tronson E-G Debit pluvial : Qpl = SIm ; SE-G = 1.30ha ; = 0.51 ; m=0.8 L=330m t=19minI=155 l/sha; Qpl E-G = 1.30x 0.51 x 155 x 0.8 = 83l/s Aleg PVC 400 mm, i = 4 o/oo ; Qp = 135 l/s; vp = 1.19 m/s Tronson A-B Debit pluvial : Qpl = SIm ; SA-B = 9.15 ha ; = 0.51 ; m=0.8 t=25minI=140 l/sha; Qpl A-B = 9.15 x 0.51 x 140 x 0.8 = 523l/s Aleg PAFS DE 617 mm, i = 7 o/oo ; Qp = 583 l/s; vp = 2.11 m/s Calculul s-a facut conform plansei nr.C00- Plan bazine canalizare pluviala in incintasc.1: 2000. CANALIZARE MENAJERA Debitul de calcul al apelor menajere conform temei Instalatii sanitare este Qm = 13l/s; Aleg PVC 250 mm, i = 5 o/oo ; Qm = 41 l/s; vm = 0.96 m/s bun pentru debitul evacuat,

rezult@nd pentru debitul de mai sus: H = 0.098 m; v = 0.85 m/s


3. Executia lucrarilor Canalizarea proiectata va avea diametrul si panta hidraulica identice cu cele prevazute in profilele longitudinale. Executia ei va incepe dinspre aval inspre amonte pentru a permite evacuarea gravitationala a apelor pluviale ce pot apare in timpul lucrarilor si darea in folosinta a portiunilor executate, dupa verificarea etanseitatii si receptiei. TERASAMENTE Executarea retelei de canalizare va incepe printr-o recunoastere a traseului acesteia, verificand corespondenta proiectului cu terenul si facand o verificare generala a nivelmentului pe care s-a bazat proiectul. Operatia de trasare se incepe prin materializarea pe teren a axului viitorului canal, apoi se traseaza marginile transeelor necesare pentru realizarea noii canalizari. Lucrarile de sapatura se vor incepe numai dupa incheierea unui proces verbal intre executantul
Edi\ia 1 Revizia 1 Caiet de sarcini canalizare incinta Pr.nr.: 26/2011 Faza: P.T.+C.S revizia 1 Data: mai 2012 Pag 2/12

Beneficiar :IFIN-HH Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

sapaturii si intreprinderile detinatoare de retele subterane, cu respectarea conditiilor din avize si a celor pe care normele de tehnica securitatii muncii le impun. Traseul retelelor existente si constructiile anexe pe acestea vor fi protejate si nu se vor amplasa utilaje, materiale, pamant, constructii de orice fel, etc. Constructorul are obligatia sa intrerupa lucrarile daca va intalni alte retele decat cele indicate pe plan si sa solicite prezenta si asistenta tehnica din partea intreprinderii detinatoare a retelei respective. Protejarea retelelor intalnite in sapatura si remedierea avariilor produse la acestea in timpul executiei lucrarilor vor fi suportate material de executant. Sapatura se va executa manual la intersectia cu retele existente, a caror pozitie exacta va fi indicata de detinatorii de retele subterane. Inainte de inceperea executiei se vor efectua sondaje, in prezenta reprezentantilor regiilor detinatoare de retele, pentru pozitionarea exacta a retelelor subterane si marcarea pe teren a acestora. Sapaturile se vor executa mecanizat pe 2,0m adancime de la nivelul terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul manual pana la cota finala a sapaturii. Se atrage in mod deosebit atentia asupra lucrarilor ce se vor executa la intersectia sau la o distanta mai mica de 2 m de conducte de gaze, lucrari care se vor face cu luarea tuturor masurilor de protectie a conductelor si a izolatiei acestora, atat la sapatura cat si la umplutura. Se interzice lovirea, miscarea sau atingerea conductelor de gaze. Latimea de sapatura necesara pozarii retelei de canalizare exterioara din incinta va fi urmatoarea: - pentru canalizarea cu 250mm L = 0.8 m - pentru canalizarea cu 315mm L = 1.00 m - pentru canalizarea cu 400mm L = 1.05 m - pentru canalizarea cu 500mm DE530mm L = 1.15 m - pentru canalizarea cu DE617mm L = 1.50 m Este interzis a se realiza sapatura in santuri fara sprijiniri. Pentru adancimi h<5m, malurile transeii vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar asezati orizontal, conform normelor de Tehnica Securitatii Muncii (in sarcina constructorului). Sprijinirile vor fi executate cu dulapi metalici verticali, filate orizontale si spraituri pe zonele unde predomina pamant necoeziv, sau cu dulapi metalici orizontali, filate verticale sI spraituri acolo unde predomina pamanturi coezive. Se pot adopta orice alte sisteme de sprijiniri aflate in dotarea contractorului (cadre, panouri spraituri telescopice, palplanse de orice tip), cu acordul proiectantului. Sapatura pentru caminele de vizitare de pe canalizarea proiectata cu Dn30-50cm va avea dimensiunile de 1.50x1.50m, pentru Dn60cm va avea dimensiunea 1.60x2.00m. Pentru guri de scurgere sapatura va avea dimensiunile 1.2x1.2x2m, iar pentru racordul gurii de scurgere (Dn20cm) si pentru racordurile cladirilor ( Dn16cm) latimea transeii este de 0.8m. In cazul in care pamantul rezultat din sapatura va fi depozitat temporar pe marginea transeii, se va asigura o distanta de min. 70cm intre marginea transeii si depozitul de pamant. Pamantul rezultat din sapatura, necesar pentru umplutura, se va transporta la un depozit intermediar, iar excedentul si pamantul impropriu pentru umplutura se vor incarca in auto si se vor transporta direct la groapa. Incarcarea pamantului excedentar si a volumului de umplutura transportat se face mecanizat in procent de 90% sI manual 10%. Pozarea tuburilor si montarea caminelor nu se face decat dupa evacuarea apelor provenite accidental din ploi sau infiltratii. Umplerea transeii pentru tuburi de PVC sI PAFS se va face conf. Detaliilor de pozare pl. C04. Executia umpluturilor se va realiza in doua etape, dupa cum urmeaza: a)Etapa I: Umpluturi partiale in straturi de 10 cm grosime, compactate manual, cu grija pentru a nu se produce deplasari ale corpului canalului, pana la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor, cu lasarea descoperita a mufelor de imbinare, in vederea efectuarii probei de etanseitate. b) Etapa II: Dupa efectuarea probei de etanseitate se executa umplerea totala a transeii, pana la
Edi\ia 1 Revizia 1 Caiet de sarcini canalizare incinta Pr.nr.: 26/2011 Faza: P.T.+C.S revizia 1 Data: mai 2012 Pag 3/12

Beneficiar :IFIN-HH Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

nivelul patului sistemului rutier. Umpluturile se compacteaza mecanizat in straturi de 20cm grosime, cu udarea fiecarui strat pentru usurarea acestei operatii si realizarea unui grad optim de compactare. Umiditatea optima de compactare stabilita conform STAS 1913/1-82 se asigura prin stropire cu apa. Pentru completarea gradului de umiditate necesar s-a adoptat un consum mediu de 0.1mc apa pentru 1mc de umplutura cu pamant compactatat manual. Compactarea umpluturilor pe zona intersectiei cu retelele existente, a gurilor de scurgere si racordurilor se va face numai manual, in straturi de 10 cm. Umpluturile in santurile retelelor se vor face, conform detaliilor de pozare cu pamant local sortat (fara pietre) compactate in straturi de 10-20 cm si se vor executa pana la cota patului drumului, cu respectarea conditiilor impuse de STAS 2914/84 - teresamente pentru drumuri. Executia sistemului rutier se va face numai dupa receptia lucrarilor de terasamente executate pana la cota patului drumului; se va face verificarea gradului de compactare 100%PROCTOR NORMAL, conf. STAS 2914/84. CORPUL CONDUCTEI + CONSTRUCTII ACCESORII Canalizarea se executa cu tuburi din PVC SN8 cu 250/7.3mm - 315/9.2mm-400/11.7mm 500/14.6mm si PAFS SN10000 DE530/9.0mm si 617/11.7mm, se va poza asigurandu-se realizarea unui contact perfect intre baza tubului si patul de fundare, conform profilelor longitudinale si detaliului de pozare. Canalizarea proiectata cu DE530/9.0mm si DE617/11.7mm se va executa cu tuburi prefabricate din PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), imbinate cu mufa REKA sau mufa FWC si etansate cu garnituri din elastomeri. Tuburile PAFS folosite vor avea 3.00 m lungime, sunt prevazute cu mufa REKA sau mufe FWC si au rigiditatea SN10000. Canalizarea din PAFS se va poza conform profilelor longitudinale (pl. C03) si detaliilor de pozare (pl. C04). Tuburile PAFS se vor poza pe un strat de nisip, pentru umplerea laterala si sub curba inferioara a conductei se va folosi nisip, iar umplerea transeii se va face cu nisip pana la 0.60xDE fata de radierul canalului. Toate componenetele tuburilor din PAFS trebuiesc verificate si curatate inainte de imbinare. Mansoanele de cuplare (mufele REKA sau FWC ) trebuie sa fie perfect curate, fara nici o urma de impuritati. Capetele conductelor si mufele se vor unge cu lubrifiant. Mufele, care contin ca parte integranta o garnitura in intregime din elastomeri (propilen etilena EPDM), se potrivesc cu usurinta si asigura o imbinare perfect etansa. Se va acorda o deosebita grija in timpul manevrarii tuburilor iar montarea se va efectua de oameni calificati. Se va evita prezenta in patul de asezare sau in umplutura a unor corpuri tari (pietre, roci, etc.) cu muchii taioase sau colturi ascutite; acestea pot produce fisuri in conducta. Tuburile din PVC, necesare pentru executia retelei de canalizare cu 250/7.3mm 315/9.2mm400/11.7mm-500/14.6mm si a racordurilor de la gurile de scurgere cu 200/5.9mm se vor depozita pe suprafete plate (fara rezemari punctiforme) si fara pietre sau alte materiale care pot produce deteriorari. Ele vor fi protejate de degradari mecanice sau murdarirea zonelor de contact si etansare. Daca exista tuburi care s-au ovalizat in timpul depozitarii sau transportului, se lasa sa se dezovalizeze pentru o perioada de minim 24 h inainte de instalare. Inainte de coborarea tubului in transee, se recomanda sa se execute adancituri necesare imbinarii corecte si a asigura ca greutatea tubului este suportata de teava tubului si nu de imbinare. Gropile de mufa se vor umple pe masura avansarii montajului, asigurandu-se un grad de compactare de acelasi nivel cu patul conductei. Tuburile PVC SN8 se vor poza pe un strat de nisip, pentru umplerea laterala si sub curba inferioara a conductei se va folosi nisip, iar peste creasta tubului de PVC SN8 se va umple transeea cu nisip pe o grosime de 30cm. Se va acorda o atentie deosebita umplerii transeii in jurul conductei - de a nu exista goluri sub
Edi\ia 1 Revizia 1 Caiet de sarcini canalizare incinta Pr.nr.: 26/2011 Faza: P.T.+C.S revizia 1 Data: mai 2012 Pag 4/12

Beneficiar :IFIN-HH Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

curbura inferioara a tubului. Toate componenetele tuburilor din PVC SN8 trebuiesc verificate si curatate inainte de imbinare. Umplerea si compactarea (manuala, pana la obtinerea unui grad de compactare indicat in detaliu de pozare) trebuiesc realizate simultan pe ambele laturi ale conductei pentru a preveni o deplasare nedorita a acesteia. Tuburile PVC SN8 prevazute in proiect trebuie sa indeplineasca conditiile producatorului. Patul de pozare al tuburilor PVC si PAFS (15cm) nu va fi compactat, astfel incat conductele sa se aseze in patul de nisip. Materialul de umplutura trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: - sa nu contina bolovani - bulgarii de pamant sa nu fie mai mari decat de doua ori marimea particulelor maxime de 20mm compactate manual 50cm deasupra crestei tubului. - sa nu fie utilizate materiale inghetate; - sa nu fie folosite ramasite (cauciucuri, sticle, cutii, lemn etc). Nerespectarea conditiilor de pozare precum si a elementelor geometrice a tuburilor de PVC SN8 si PAFS - avand rigiditatea SN 10000 duce la deformarea (ovalizarea) acestor tuburi si ruperea lor sub efectul incarcarii de pamant de deasupra si trafic. Pentru avertizarea asupra traseului conductelor de canalizare se va prevede montarea la cca. 50 cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor a unei grile de polietilena de culoare maro. Grila fabricata din polietilena are o durata de serviciu superioara n comparatie cu produse similare din metal sau benzi din folii. Grila fabricata din polietilena este inerta din punct de vedere bacteriologic si chimic si deci este foarte rezistenta la o varietate mare de agenti chimici. Poate fi utilizata n soluri cu agresivitate chimica ridicata. Grila este rezistenta la socuri mecanice si nu se degradeaza n timpul umplerii santurilor si compactarii umpluturilor. Polietilena este combustibila si vor trebui respectate NTSM si PSI n vigoare n timpul transportului, depozitarii si punerii n opera. Deoarece caminele de vizitare prevazute pe retea sunt cele din STAS 2448/82, cu fundatie de beton, pentru trecerea tuburilor PVC si PAFS prin fundatie sunt necesare piese etanse de trecere din acelasi material. Pe traseul canalizarii proiectate au fost prevazute, conform STAS 3051/91, camine de vizitare. Caminele permit accesul in canale in scopul supravegherii si intretinerii acestora, pentru curatirea si evacuarea depunerilor, avand dimensiuni care sa permita introducerea uneltelor si utilajelor specifice. Caminele de vizitare proiectate pe canalizarile cu Dn25-Dn50cm sunt camine de trecere sau de intersectie (conf. STAS 2448/82) si sunt alcatuite din : - fundatie de beton simplu C16/20 - camera de lucru din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 100 cm, cu L=2m; - placa prefabricata intre camera de lucru si cosul de acces (pentru reducerea sectiunii)- fig. 13; - cos de acces din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 80 cm, cu L = 2 m; - piesa prefabricata pentru aducerea la cota a ansamblului rama - capac - fig.12; - piesa prefabricata pentru rezemarea capacelor si ramelor - fig.14; - capac si rama din fonta conform STAS 2308/81 - tip IV B carosabil; - scara de acces cu trepte din OB 37- STAS 438/1/80 cu 20 mm - mortar M 100 pentru etansarea imbinarilor; - tencuieli cu mortar de ciment M 100, de 2 cm grosime la bancheta si radier. Caminele de vizitare proiectate pe canalizarea cu DE617mm sunt camine de trecere sau de intersectie (conf. STAS 2448/82) si sunt alcatuite din (vezi si pl. C06): - fundatie de beton simplu C16/20 - placa prefabricata intre fundatie sI camera de lucru - fig.16; - camera de lucru din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 100 cm, cu L=2m;

Edi\ia 1 Revizia 1

Caiet de sarcini canalizare incinta

Pr.nr.: 26/2011 Faza: P.T.+C.S revizia 1

Data: mai 2012

Pag 5/12

Beneficiar :IFIN-HH Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

- placa prefabricata intre camera de lucru si cosul de acces (pentru reducerea sectiunii)- fig. 13; - cos de acces din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 80 cm, cu L = 2 m; - piesa prefabricata pentru aducerea la cota a ansamblului rama - capac - fig.12; - piesa prefabricata pentru rezemarea capacelor si ramelor - fig.14; - capac si rama din fonta conform STAS 2308/81 - tip IV B carosabil; - scara de acces cu trepte din OB 37- STAS 438/1/80 cu 20 mm - mortar M 100 pentru etansarea imbinarilor; - tencuieli cu mortar de ciment M 100, de 2 cm grosime la bancheta si radier. Caminul de racord intre reteaua noua de canalizare si cea existenta se realizeaza conf. STAS 2448/82. Pentru caminele de vizitare cu adancimi 2.00m la bancheta, camera de lucru Dn 100cm va fi inlocuita cu cos de acces Dn 80 cm (conf. STAS 2448/82-pct 2.2.1). Constructia caminelor de vizitare se va realiza concomitent cu montajul tronsoanelor canalului, de regula din aval spre amonte. Ordinea operatiunilor de executare a caminelor de vizitare va fi urmatoarea: - turnarea partiala a fundatiei caminului; respectiv pana la cotele de montare a tuburilor, ce vor fi inglobate partial in fundatie prin intermediul piesei de acces la camin; - pozarea camerei de lucru din tuburi de beton simplu avand Dn 100 cm si a cosului de acces din tuburi de beton simplu (cu mufa) avand Dn 80 cm, monolitizarea si rostuirea tuburilor se va face cu mastic tip MAXPLUG, inclusiv a placii intre camera de lucru si cosul de acces (poz.7 STAS 2448). - montarea placii suport din beton armat Bc. 20 (vezi anexele A.3 sau A.4 din STAS 2448-82) si monolitizarea acesteia de corpul caminului (cos acces) cu mastic tip MAX PLUG - pozarea ramei si a capacului (conform STAS 2308-82) care va fi de tipul IV, cu balama antifurt, carosabile si monolitizarea ramei cu mastic tip MAXPLUG; - montarea scarilor de acces in camin, executate din otel beton 20 mm, prima treapta treapta urmand a fi fixata la max.50 cm. distanta de capac, iar ultima la max. 30cm distanta fata de bancheta de lucru; - curatirea rigolei din camin, de eventualele materiale cazute in timpul executiei caminului si sclivisirea acesteia cu mortar de ciment. Verificarea calitatii caminelor de vizitare si proba de etanseitate se va face concomitent cu verificarea si probarea tronsoanelor de canal realizate, tinand cont de conditiile de exploatare a acestora. MAXPLUG este un ciment hidraulic cu intarire rapida (timpul de intarire este de 3-5 min. pentru temperaturi de 18-200C), care opreste instantaneu apa care curge prin crapaturi, gauri sau alte deschizaturi din beton si zidarie. Dupa intarire devine parte a suprafetei pe care este aplicat. Se livreaza sub forma de pudra, adaugandu-se doar apa - la 1 kg de MAXPLUG este nevoie de 230 cm3 de apa. La examinarea vizuala : - tuburile trebuie sa fie liniare - culoarea tuburilor sa fie uniforma - suprafata interioara si exterioara sa fie neteda, fara denivelari, necojita, fara fisuri , arsuri, incluziuni sau zgarieturi. Gurile de scurgere servesc pentru colectarea apelor meteorice si conducerea acestora in reteaua de canalizare. Gurile de scurgere folosite sunt cu sifon si depozit, sifonul avand rolul de a forma o inchidere hidraulica, astfel incat gazele rau mirositoare din canal sa nu poata iesi prin gura de scurgere si pentru a nu permite patrunderea in canal a nisipului, pamantului, etc. Gurile de scurgere se vor lega la canalizare in camine, prin intermediul racordurilor cu ext 200 mm, executate din tuburi PVC cu mufa si garnitura. Gurile de scurgere cu sifon si depozit vor fi de tip A1 si se vor executa conform STAS 6701/82,
Edi\ia 1 Revizia 1 Caiet de sarcini canalizare incinta Pr.nr.: 26/2011 Faza: P.T.+C.S revizia 1 Data: mai 2012 Pag 6/12

Beneficiar :IFIN-HH Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

fiind alcatuite din : - gratar din fonta -STAS 3272/76- carosabil tip A1 cu rama din fonta; - corpul gurii de scurgere - format din doua tuburi prefabricate de beton simplu cu Dn50cm conform STAS 816/80- fig.19 si fig.20; - cot PEID = 60; - beton de egalizare Bc 3.5( B 50 ) in grosime de 10 cm. Intre tub si fundul de beton, precum si intre tub si stut, in exterior se va pune de jur imprejur mortar de ciment M 100, pentru etansare. Racordurile gurilor de scurgere se vor lega in peretele de beton al caminului de vizitare (la o inaltime de maxim 80 cm de bancheta caminului). La trecerea prin peretele de beton se vor monta acelasi tip de piese etanse din PVC care vor permite realizarea unei legaturi etanse intre beton si tubul de PVC. Amplasarea gurilor de scurgere, in cazul accesului apei prin rigole se face astfel incat latura lunga a gratarului sa fie paralela cu bordura trotuarului, cu balamaua catre acesta, la distanta de 5 cm, conform STAS 6701/82. Corpul gurii de scugere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei retinuta de sifon sa fie la o adancime cel putin egala cu adancimea de inghet, care pentru amplasament este de 80-90 cm. VERIFICARI SI PROBE Verificarea lucrarilor de canalizare se efectueaza esalonat pe toata durata lucrarii si are drept scop sa verifice corespondenta cu terenul pentru toate acele lucrari care dupa executie raman ascunse sau greu accesibile, precum si verificarea calitatii si modul de punere in opera a materialelor. In acest scop, in timpul executarii lucrarilor se vor verifica fata de prevederile proiectului: - adancimea transeelor de sapatura; - panta canalului si natura terenului de fundare; - respectarea dimensiunilor tuburilor si a tuturor celorlalte constructii care alcatuiesc reteaua - aliniamentul canalului; - corecta amplasare a caminelor de vizitare, a gurilor de scurgere; - modul de compactare; La verificarea canalului proiectat se admit (conf. STAS 3051/91) urmatoarele abateri limita fata de proiect : - la pante 10% - la cote 5cm fara a depasi abaterile admise pentru pante. Asupra constatarilor se incheie procese verbale in care se consemneaza rezultatele verificarilor. Fiecare lot de livrare al materialelor trebuie sa fie insotit de documentele de certificare a calitatii. Dupa terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia umpluturilor se va executa proba de etanseitate a canalelor inchise, pe portiuni, fiind in prealabil mentinute cu apa 1h (conf. STAS 3051/ 91). Pentru proba de etanseitate se vor executa mai intai partial umpluturile de pamant, lasand libere imbinarile, inchiderea etansa a tuturor orificiilor si blocarea extremitatilor canalelor si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare in timpul probei. Pierderea de apa admisa pentru canale circulare din tuburi de PVC si PAFS este de 0.002 l/mp (conf. STAS 3051/91). Presiunea de incercare masurata la capatul aval al tronsonului va fi de 5x10-2N/mm2 (dar nu mai mult de nivelul terenului) si durata de 15min. In cazul in care rezultatele incercarii la etanseitate nu sunt corespunzatoare, se vor lua masuri de remediere stabilite cu consultarea proiectantului. Verificarea calitatii caminelor de vizitare si proba de etanseitate a acestora se vor face concomitent cu verificarea si proba de etanseitate a retelei de canalizare. Dupa realizarea gurilor de scurgere si a racordurilor aferente se va face proba de etanseitate, dupa ce gurile de scurgere, au fost umplute cu apa si mentinute astfel timp de 24 h. Gura de scurgere, inclusiv racordul se vor umple din nou cu apa, pana la nivelul fetei interioare a ramei gratarului; dupa trecerea unui timp de 20 min, nivelul apei nu trebuie sa scada cu mai mult de 4 cm. Verificarea legarii racordului gurii de scurgere la canalizare se face turnand apa in gura de
Edi\ia 1 Revizia 1 Caiet de sarcini canalizare incinta Pr.nr.: 26/2011 Faza: P.T.+C.S revizia 1 Data: mai 2012 Pag 7/12

Beneficiar :IFIN-HH Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

scurgere si urmarind scurgerea apei la canal. Calitatea executiei gurilor de scurgere se verifica pentru fiecare gura de scurgere in parte. Apele evacuate in reteaua publica de canalizare trebuie sa corespunda calitativ NPTA 001/05. Amplasarea in plan orizontal a retelei proiectate se face conform planului de coordonare. RECEPTIA LUCRARILOR Receptia lucrarilor de canalizare se face conform HG 273/94, se desfasoara in 2 etape si anume: a) - receptia la terminarea lucrarilor b) - receptia finala a) Receptia la terminarea lucrarilor va cuprinde: - receptia lucrarilor - loc pe tot parcursul executiei si are drept scop sa verifice corespondenta cu terenul pentru toate acele lucrari care dupa executie raman ascunse sau greu accesibile, precum si verificarea calitatii si a modului de punere in opera a materialelor de constructii si de canalizare. De asemenea, are drept scop verificarea cantitativa si calitativa a intregii lucrari. Verificarea cantitativa se face prin masuratori in comparatie cu datele proiectului. Efectuarea probei de etanseitate si remedierea tuturor defectiunilor constatate se fac inainte de receptia finala. Comisia de receptie recomanda amanarea receptiei cand: se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a constructiei din punct de vedere al exigentelor esentiale; constructia prezinta vicii a caror remediere este de durata si care, daca nu ar fi facute, ar diminua considerabil utilitatea lucrarii; exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor si este nevoie de incercari de orice fel pentru a le clarifica Investitorul va organiza inceperea receptiei in maxim 15 zile de la notificarea terminarii lucrarilor si va comunica data stabilita: - membrilor comisiei de receptie; - executantului; - proiectantului. b) Receptia finala-se efectueaza odata cu receptia ultimului obiect din cadrul investitiei. Receptia finala este convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie. Perioada de garantie este cea prevazuta in contract. La receptia finala participa: - investitorul; - comisia de receptie numita de investitor; - proiectantul lucrarii; - executantul. Comisia de receptie finala se intruneste la data, ora si locul fixate si examineaza urmatoarele: a) procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor; b) finalizarea lucrarilor cerute de receptia de la terminarea lucrarilor; c) referatul investitorului privind comportarea constructiilor si instalatiilor aferente in exploatare pe perioada de garantie, inclusiv viciile aferente si remedierea lor. Aceasta receptie are drept scop sa verifice comportarea in exploatare a constructiilor si instalatiilor care alcatuiesc canalizarea. Cu prilejul receptiei finale se consemneaza in Cartea Tehnica a a retelei elementele reale ale constructiei. EXPLOATAREA RETELELOR DE CANALIZARE Exploatarea retelei de canalizare se face conform Regulamentului de Exploatare si Intretinere al operatorului, elaborat in baza Ord. NE 035/2006 si a ord. ANRSC 88/2007. Acest regulament cuprinde : - controlul periodic al retelei de canalizare efectuat in baza unui esalonari; - controlul instalatiilor racordate; - controlul periodic al apelor evacuate, conf. NTPA 001/2005;
Edi\ia 1 Revizia 1 Caiet de sarcini canalizare incinta Pr.nr.: 26/2011 Faza: P.T.+C.S revizia 1 Data: mai 2012 Pag 8/12

Beneficiar :IFIN-HH Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

- spalarea si curatirea retelei de canalizare; - efectuarea lucrarilor de reparare a retelei. STANDARDE SI NORMATIVE UTILIZATE La realizarea lucrarilor de canalizare proiectate se va tine seama de urmatoarele standarde, legi si normative: - STAS 2308/81 - Capace si rame pentru camine de vizitare - SR 1917/2005 - Canalizari. Camine de vizitare - STAS 2448/82 - Canalizari. Camine de vizitare - STAS 1916/2003- Tuburi si piese de canalizare din beton simplu - STAS 3051/91 - Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare - STAS 3272/80 - Canalizari. Gratare din fonta pentru guri de scurgere - STAS 6701/82 - Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit - STAS 6907/86 - Inele de cauciuc pentru tuburi de beton - SR 8591/97 - Amplasarea in localitati a retelelor edilitare - NE 012 -99 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton armat si beton precomprimat aprobat de MLPAT cu ord. Nr. 59/N din 24 aug. 1999 - Legea 10/95 - Legea calitatii constructiilor MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.I. La executie se vor respecta instructiunile prevazute in Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, avizat de MLPAT cu nr. 9/N/15.03.1993 cap. 33 - Lucrari de alimentari cu apa si canalizari (art. 1583 - 1832), Legea 307/2006-Apararea contra incendiilor, precum si Normativul C300/1994 privind PSI. La elaborarea proiectului s-au respectat: 1) Legea nr.319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca; 2) Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 completate si modificate prin HG955/2010 3) Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone urbane NP120-06 Prin proiect au fost prevazute urmatoarele masuri de protectia muncii: -Sprijiniri de maluri la sapaturiile efectuate pentru pozare tuburilor de canalizare; -sprijinirea si protectia retelelor intalnite in sapatura; -sondaje pentru determinarea exacta a traseelor retelelor existente din amplasament; -parapete de imprejmuire a sapaturilor deschise si podete de trecere pietonala; -semnalizare luminoasa pe timpul noptii si restrictii de circulatie in zona lucrarilor; -capace la camine; -scari de acces in camine. In timpul executiei lucrarilor, antreprenorul va lua toate masurile de protectia muncii pentru evitarea accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce pot aparea pe diferitele stadii fizice, enumeram: Stadiu fizic Factori de risc(conf. Normativ cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie) - terasamente 1,2,3,5,6,7,9,16,17,18,22,23,26,27,28,30,32,34,37 - montarea conductei de 1,2,3,5,7,8,9,13,15,16,17,18,19,22,27,28,30,32,34 canalizare (inclusiv armaturi, demontari, remontari,etc.) - lucrari cu betoane (inclusiv 1,2,3,5,6,7,9,15,16,17,18,22,23,24,26,30,32,34. demolari, desfaceri, refaceri drumuri,etc.) 4) Legea nr.307/2006 privind prevenirea si stingere a incendiilor 5) C 300 / 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executrii lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora
Pr.nr.: 26/2011 Faza: P.T.+C.S revizia 1 Data: mai 2012

Edi\ia 1 Revizia 1

Caiet de sarcini canalizare incinta

Pag 9/12

Beneficiar :IFIN-HH Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

6) Antreprenorul va dota echipele ce executa lucrarile cu echipamentul de protectie adecvat conform 1.4. din Ord. 225 din 21.iul.1995 pentru diferitele momente ale fiecarui stadiu fizic. Antreprenorul va urmari respectarea urmatoarelor norme ce reglementeaza activitatea de protectia muncii pentru care va face instructajul intregului personal conform Normelor generale de P.M. cap. I pct. 13 ce se va ocupa de derularea lucrarilor: 1) Legea nr.319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca 2) Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 completate si modificate prin HG955/2010 3) Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, avizat de MLPAT cu nr. 9/N/15.03.1993 cap. 33 - Lucrari de alimentari cu apa si canalizari (art. 1583 - 1832) 4) Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor. Cod 2/1998 5) Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime .Cod 12/2000 6) Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice.Cod 19/1995 7) Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat. Cod 40/1996. 8) Instructiuni pentru selectionarea si utilizarea mijloacelor individuale de protectie a fetei si ochilor. Cod 2/1995 9) Norme specifice de protectie a muncii pentru imbunatatiri funciare si irigatii. Cod 71/1998 10) Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii. Cod 27/1996 11) Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern. Cod 6/1996 12) Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice. Cod 65/1997 13) Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea acetilenei. Cod 4/1998 14) Norme specifice pentru gospodaria comunala si salubritate publica. Cod 31/1996 15) Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea oxigenului si azotului. Cod 3/1994 16) Normativul cadru de acordare si utilizare E.I.P.-urilor (Conform cap. III-Criterii de acordare a echipamentului individual de protectie) 17) Instructiuni pentru selectia si utilizarea M.I.P.-lor. Cod 2/1995 18) Decretul 328/66 plus modificarile ulterioare privind circulatia pe drumurile publice 19) HG nr.300/03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile Normele specifice vor tine seama si de normele conexe colaterale specifice fiecarei activitati in parte. Toate echipamentele ce vor fi folosite vor trebui sa aiba certificat de utilizare de la factorii abilitati din cadrul M.M.P.S. In prezenta documentatie exista o serie de lucrari care sunt cuprinse in NTSM si pentru care s-au asigurat conditiile materiale necesare. Pamantul rezultat din sapatura manuala se poate depozita pentru o perioada scurta (temporar) lateral transeii, dar pastrand o bancheta de protectie de minim 0.7m fata de marginea transeii, dupa care va fi incarcat si transportat la un depozit intermediar. Pamantul rezultat din sapatura mecanica va fi incarcat direct in auto si transportat la depozitul intermediar. Excedentul cat si pamantul existent impropriu de umplutura se va incarca in auto si se va transporta direct la groapa. Pe toata durata lucrarilor, transeea va fi obligatoriu imprejmuita si se vor instala panouri avertizoare, iar pe timp de noapte va fi semnalizata corespunzator pentru prevenirea oricaror accidente. Coborarea in transee se va face pe scari rezemate iar muncitorii vor purta casti de protectie. Pentru a evita caderea muncitorilor, pamantului sau materialelor, sprijinirile vor depasi cu cel putin 0.15 m marginea superioara a santurilor. Lansarea in sant a tuburilor de canalizare este interzis a fi efectuata de muncitori necalificati. Deasemenea nu este permisa lansarea prin cadere libera.
Edi\ia 1 Revizia 1 Caiet de sarcini canalizare incinta Pr.nr.: 26/2011 Faza: P.T.+C.S revizia 1 Data: mai 2012 Pag 10/12

Beneficiar :IFIN-HH Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

Lansarea tuburilor printre cabluri electrice, conducte gaze, apa, etc. se face fara atingerea acestora si numai dupa ce au fost protejate prin masuri speciale. Sculele devenite disponibile nu vor fi lasate pe marginea santurilor sau pe platforme, ci vor fi depozitate cu grija la distante de minim 1.5 m de marginea sapaturii. Pentru coborarea in sant a tuburilor se vor folosi franghii, scripeti, electropalane, automacarale, in functie de greutatea tuburilor, respectandu-se normele de protectia muncii la aceste dispozitive. Cand se lucreaza in caminul de vizitare si capacul acestuia este indepartat, se vor plasa placute avertizoare, cu indicatia camin in lucru amplasate in toate directiile de deplasare, la distanta de 1.5 m de centrul caminului. Accesul in caminul de vizitare se face numai dupa ce in prealabil reteaua de canalizare s-a verificat si s-a constat ca nu exista gaze vatamatoare sau explozive, cu ajutorul detectorului de gaze. Totodata se va varifica daca exista depozite (depuneri) in reteaua de canalizare care pot genera gaze vatamatoare. Acestea trebuie evacuate de operatorul retelei de canalizare sau de firme abilitate. La executia lucrarilor cat si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate care vizeaza activitatea pe santier. Personalul muncitor trebuie sa aiba cunostinte profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostinte privind acordarea primului ajutor. Este necesar sa se faca instructaje cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei, precum si verificari ale cunostintelor referitoare la N.T.S.Instructajul este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor de pe santier in interes de serviciu sau interes personal . Pentru evitarea accidentelor sau a imbolnavirilor, personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau de circulatie prin santier . Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de personalul calificat. Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor. In timpul transportului pe verticala, elementele de constructie vor fi asigurate contra deplasarilor longitudinale sau transversale. Operatiile de incarcare si descarcare manuala, se vor face prin rostogolire pe plan inclinat, cu ajutorul unor dispozitive corespunzatoare sarcinilor respective si controlate inainte de inceperea lucrarilor. La folosirea macaralelor se vor respecta sarcinile admise de acestea. Este interzisa descarcarea tuburilor prin cadere si rostogolire libera. Efectuarea operatiunilor de incarcare-descarcare se va face sub conducerea sefului de echipa care raspunde de asezarea macaralelor in raport cu greutatea materialelor de constructie si cu capacitatea acestora, precum si cu intreaga manevra de coborare. Se vor monta podete pentru traversarea santurilor (canalelor). Se vor monta placute avertizoare care sa semnalizeze locurile periculoase pe timp de zi si de noapte. La lansarea prefabricatelor vor fi utilizate numai macarale verticale cu capacitatea corespunzatoare sarcinii, cu carlige asigurate, iar operatia de lansare se executa numai in prezenta sefului de echipa. Se interzice prezenta personalului muncitor in santuri, puturi sau goluri cand se coboara sau se ridica in acestea sau prin acestea tevi, accesoriile lor sau alte materiale. In timpul montajului se vor evita manevrele langa stalpii electrici aerieni, pentru a nu se produce avarierea acestora. PRINCIPALELE REGLEMENTARI IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI Principalele acte legislative in vigoare ale caror prevederi trebuie respectate in vederea protectiei mediului fizic, natural si uman sunt: NTPA 001/2005 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in emisar. OUG nr.195/2005 inlocuieste Legea 137/1995 Privind protectia mediului inconjurator. Legea nr. 426/2001 Privind regimul deseurilor. Legea nr. 431/2003 Privind gestionarea deseurilor reciclabile. HG 254/2000 Modificarea HG 127/94 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului. OUG 61/2006 modifica Legea 426/2001 Regimul deseurilor.
Edi\ia 1 Revizia 1 Caiet de sarcini canalizare incinta Pr.nr.: 26/2011 Faza: P.T.+C.S revizia 1 Data: mai 2012 Pag 11/12

Beneficiar :IFIN-HH Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

OUG nr. 78/2000 Privind regimul deseurilor. HG nr. 349/2005 Privind depozitarea deseurilor. Legea nr. 655/2001 Privind protectia atmosferei. Ordin MAPN nr. 462/1993 Pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si norme privind det. emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare. Ordin 757/26.11.2004 Mof. 86/2005 Normativ tehnic de depozitare deseuri. SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de manaagement de mediu. OBLIGATII SI MENTIUNI SPECIALE Lucrarile introduse in documentatie vor fi corelate cu masurile prevazute in normativele mentionate mai sus, pentru inlaturarea oricaror posibilitati de accidentare in timpul lucrului. Investitorul, beneficiarul si constructorul au obligatia de a asigura conditiile necesare realizarii receptiilor pe faze determinante si de a comunica Inspectiei de Stat in Constructii programul privind controlul de calitate conform HG 272/1994. Receptia finala se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare (Regulamentul de receptie, aprobat prin HG 273/94). La receptia finala, antrepenorul va prezenta Cartea constructiei, intocmita conform reglementarilor in vigoare la data receptiei. Lucrarile de canalizare proiectate nu necesita urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate. Categoria de importanta a lucrarii este C - constructii de importanta normala - conform HG 766/97. Cerinta de calitate este corespunzatoare nivelului minim de performanta A1(A11) si B9 din HG 925/95.

{ntocmit, Ing. Ana-Maria Fierascu

Verificat, Ing. Silvia Costea

Edi\ia 1 Revizia 1

Caiet de sarcini canalizare incinta

Pr.nr.: 26/2011 Faza: P.T.+C.S revizia 1

Data: mai 2012

Pag 12/12

S-ar putea să vă placă și