Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE INCHIRIERE CAP I PARTILE CONTRACTATE Prezentul contract se incheie intre : ARGEANU GHEORGHE domiciliat in sat. Moreni, com.

Prisacani jud. IASI, posesor al C.I. seria MX nr. 820128, CNP 1690317221216, in calitate de PROPRIETAR si IF CEHAN ELENA, C.U.I. 12694186,F22/140/21.02.2000 in calitate de CHIRIAS, reprezentata de CEHAN ELENA, domiciliat in str. Libertatii nr. 34, bl. 621 sc. A et.4, ap.16, IASI, cu C.I. seria MX nr. 406978

CAP II OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1 Obiectul prezentului contract il constituie inchirierea de catre proprietar pentru chirias a unei camera in suprafata de 15 mp, situata in incinta imobilului aflat in sat. Moren com. Prisacani jud. IASI, in vederea folosirii acestuia, ca spatiu commercial pentru IF CEHAN ELENA

CAP III DURATA CONTRACTULUI Art.3 Durata prezentului contract este de la 17.04.2011, respective data predarii imobilului de catre proprietar si inceteaza la data de 17.04.2012. Art.4 Prezentul contract se va prelungi cu acordul partilor prin adaugarea unei anexe. Art.5 In cazul in care partile nu convin o reinnoire a contractului, chiriasul este obligat sa paraseasca spatiul inchiriat la data expirarii acestuia.

CAP IV CHIRIA SI MODALITATILE DE PLATA Art.6 Chiriasul se obliga sa plateasca proprietarului o chirie de 10 lei care se plateste lunar pana la sfarsitul lunii in curs. Art.7 Neplata la termen atrage penalitati de 0.5%/zi intarziere, fara instiintare. Art.8 Chiriasul se obliga sa contituie in favoarea proprietarului o garantie

S-ar putea să vă placă și