Sunteți pe pagina 1din 12

Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureti Specializarea Contabilitate i informatic de gestiune Anul de studii: IV ZI, F.R., I.D.

Anul universitar 2007-2008 Semestrul 1

Audit financiar-contabil 1 ntrebri pentru examen Autor: Lector univ. drd. Corneliu Brnea
ADEVRAT/FALS 1. Auditul financiar se clasifica in functie de obiectul si aria de aplicabilitate.

2. Auditul performantei combina vigoarea auditului de conformitate si auditului de atestare financiara cu principiul de baza al auditului, acela de valoare si credibilitate, in conditii de independenta si obiectivitate ale auditorului. 3. Camera Auditorilor Financiari din Romania are urmatoarele atributii: a). elaboreaza reglementari privind atributiile si raspunderile camerei; b). atribuirea calitatii de auditor financiar si emiterea independenta a acestei profesii; c). controlul activitatii de audit financiar. 4. Departamentul de audit intern face parte din aparatul executiv al Camerei.

5. Activitatea Camerei Auditului Financiar se desfasoara sub supravegherea autoritatii de stat, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice. 6. Stagiar este persoana fizica ce a promovat testul de verificare a cunostiintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu si isi desfasoara activitatea pe baza normelor de audit financiar. 7. Auditorii financiari pierd aceasta calitate daca executa profesia fara a fi membru al Camerei Auditorilor Financiari. 8. Prin raportul anual al membrilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania se confirma ca structura actionariatului si controlul firmei sunt in concordanta cu reglementarile de audit financiar in vigoare. 9. Nivelul de cunostiinte al auditorului, necesar pentru angajamentul de audit include: a). cunoasterea generala a mediului economic si sectorului de activitate in care opereaza agentul economic; b). cunoasterea specifica a modului de operare. 10. Angajamentul de audit este acordul intre auditor si client prin care se stabilesc obiectivul si aria de aplicabilitate a auditului, precum si obligatiile auditorului. 11. In etapa de planificare a misiunii de audit, auditorul desfasoara urmatoarele actiuni: a). elaborarea planului de audit; b). stabilirea legaturii cu entitatea auditata; c). intocmirea programelor de audit ca parti componente ale planului de audit; d). aprobarea planului de audit. 1

12. In etapa de planificare a auditului pragul de semnificatie ajuta la determinarea procedurilor necesare pentru a se obtine probe de audit suficiente. 13. Obiectivul fundamental al planificarii strategice este realizarea unui portofoliu echilibrat de studii de audit al performantei. 14. Pragul de semnificatie si riscul de audit nu are influenta asupra evaluarii probelor de audit. 98. 15. Evaluarea preliminara a riscului de control se face pentru fiecare sold de cont sau categorie de tranzactie semnificativa. 16. Conform standardelor de audit, prin frauda se intelege o actiune cu caracter neintentionat intreprinsa de una sau mai multe persoane din randul conducerii, salariatilor sau tertilor, actiune care are ca efect o interpretare eronata a situatiilor financiare. 17. Procedurile analitice de audit constau in analiza indicatorilor si a tendintelor semnificative, precum si investigarea acelor fluctuatii si relatii care nu sunt consecvente cu alte informatii relevante sau care se abat de la valorile asteptate. 18. Esantionarea in audit presupune aplicarea procedurilor de audit pentru mai putin de 100% din elementele din cadrul soldului unui cont sau unei clase de tranzactii, astfel incat toate esantioanele sa aiba posibilitate de a fi selectate. 19. Interviurile in audit se deruleaza prin intrebari cu un raspuns deschis, care nu presupun raspunsuri de tipul da sau nu. 20. Interviurile in audit nu se deruleaza prin intrebari cu un raspuns deschis, care nu presupun raspunsuri de tipul da sau nu.

ALEGERE 1.

Procedurile de audit se determina de catre auditor pe baza:

a. constatarilor controlului financiarc. legislatiei si reglementarilor n fiscal; centrelor de raportare, legislatiei vigoare; cerintelor de raportare, ariei si reglementarilor n vigoare; de aplicabilitate a auditului, domeniul auditului, regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditelor Financiare. b. standardelor de audit, cerintelor organismelor profesionale relevante; legislatiei si reglementarilor n vigoare; termenelor angajamentului si cerintelor de raportare; 2. Camera Auditelor Financiare din Romnia este: c. persoana juridica autonoma, ca organizatie profesionala de utilitate publica fara scop lucrativ, care, n numele statului, organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar n Romnia.

a. organism de stat cu atributii n domeniul auditului financiar si auditului public intern;

b. societate de audit, persoana juridica n conformitate cu legea societatilor comerciale;

3.

Regulamentul de organizare si functionare al CAFR: c. se elaboreaza aparatul executiv al CAFR si se aproba de Conferinta Nationala a Camerei.

a. se elaboreaza de CAFR si se aproba prin hotarre de Guvern; b. se elaboreaza de Ministerul Finantelor Publice si se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice;

4. Auditul performantei sau rezultatelor consta n economicitate, eficienta si eficacitate. Economicitatea: a. reprezinta raportul dintre costuri si c. presupune ca un obiectiv dat sa fie rezultate; atins prin minimizarea costurilor, dar cu conditia respectarii calitatii. b. presupune maximizarea rezultatelor comparativ cu intentiile si obiectivele propuse; 5. Auditul performantei consta Eficacitatea: a. presupune maximizarea rezultatelor c. comparativ cu intentiile si obiectivele propuse; b. reprezinta raportul dintre costuri si rezultate; n economicitate, eficienta si eficacitate. presupune ca un obiectiv dat sa fie atins prin minimizarea costurilor, dar cu conditia respectarii calitatii.

6. Auditul rezultatelor sau performantei consta n economicitate, eficienta si eficacitate. Eficienta: a. presupune ca un obiectiv dat sa fie atins prin minimizarea costurilor, dar cu conditia respectarii calitatii; b. reprezinta raportul dintre costuri si rezultate; 7. de catre: c. presupune minimizarea rezultatelor comparativ cu intentiile si obiectivele propuse.

Auditul situatiilor financiare ale Camerei Auditorilor Financiari se efectueaza

a. un auditor financiar persoana fizica; c. Comisia de auditori statutari. b. o firma de audit financiar; 8. Monitorizarea auditorilor financiari activi care ndruma pregatirea practica a stagiarilor n activitatea de audit financiar este atributie a Departamentului executiv al Camerei de: a. monitorizare si competenta profesionala; b. conduita si disciplina profesionala; c. nvatamnt si admitere.

9. Respectarea de catre membri a normelor Camerei cu privire la Standardele de audit financiar, Normele minimale de audit financiar, Procedurile de control al calitatii auditului financiar etc., este o atributie a Departamentului executiv al Camerei de: a. servicii pentru membrii; b. nvatamnt si admitere; 10. Cadrul General al Standardelor de Audit Intern se compune din: c. monitorizare si competenta profesionala.

a. Standardele de Audit Intern si Normele c. Norme de functionare, norme de profesionale de audit intern; implementare, asigurare si consultanta. b. Norme minimale de Audit Intern si Planul de Audit Intern; 11. Nerespectarea prevederilor Standardelor de Audit Intern constituie abatere care se sanctioneaza: a. contraventional; b. disciplinar; 12. c. civil.

Activitatea CAFR se desfasoara sub supravegherea: c. autoritatii de stat reprezentata de Ministerul Finantelor Publice.

a. Asociatiei Generale a Auditorilor Financiari si auditorilor interni; b. Comisiile de buget-finante ale Parlamentului;

13. Activitatea pentru pregatirea teoretica a stagiarilor n audit financiar se organizeaza de catre: a. societatile de audit financiar membre ale CAFR; b. societatile de audit financiar membre ale CAFR; 14. Modul de desfasurare a stagiului n activitatea de audit financiar se urmareste si apreciaza de: a. ndrumator si de catre Departamentul de nvatamnt si admitere, n colaborare cu Departamentul de monitorizare si competenta profesionala; b. societatile de audit financiar membre CAFR; c. organele cu atributii n domeniul auditului ale Ministerului Finantelor Publice. c. organele cu atributii n domeniul auditului ale Ministerului Finantelor Publice.

15. Persoanele fizice care efectueaza auditul financiar al situatiilor financiare ale entitatilor economice n numele societatilor de audit financiar trebuie sa: a. aiba pregatire financiar-contabila de nivel universitar si un stagiu de activitate practica de specialitate; b. ndeplineasca conditiile stabilite pentru atribuirea calitatii de auditor persoana fizica; 16. Nerespectarea cadrului de conduita etica si profesionala n domeniul auditului financiar poate genera pentru auditorul financiar u raspundere: a. contraventionala; b. materiala; c. disciplinara. c. sa fie autorizat n acest scop de organele cu atributii n domeniul financiar-contabil din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

17. n cazul n care unul dintre asociati, administratori sau angajati ai auditorilor financiari persoane juridice, care nu are calitatea de auditor, intervine n exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar, astfel nct sa prejudicieze independenta persoanelor fizice care desfasoara aceasta activitate n numele persoanei juridice, raspunde n raport cu clientul: a. auditorul financiar persoana juridica; b. auditorul financiar persoana fizica; 18. de: a. retragere a calitatii de membru al c. sanctionarea disciplinara. CAFR; b. pierdere a calitatii de auditor financiar; 5 Exercitarea profesiei de auditor financiar fara a fi membru CAFR este situatie c. asociatul, administratorul sau angajatul auditorului financiar persoana juridica.

19.

n Registrul auditelor financiare se nscriu auditorii financiari: c. asociati, administratori sau angajati ai auditorilor financiari persoane juridice.

a. activi si nonactivi, persoane fizice si juridice; b. activi persoane fizice;

20. Auditorul financiar poare executa independent profesia de auditor financiar numai daca ndeplineste urmatoarele conditii: a. are calitatea de auditor financiar; nu este membru al CAFR; ndeplineste conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Camerei; b. are calitatea de auditor financiar; este membru al CAFR, persoana activa; ndeplineste conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Camerei; c. are calitatea de auditor financiar; nu este nscris n Registrul auditorilor financiari; ndeplineste conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Camerei.

21. Pentru asigurarea respectarii principiilor fundamentale de desfasurare a activitatii de audit financiar, auditorii financiari activi au obligatia sa se conformeze urmatoarelor reguli: a. pe parcursul desfasurarii activitatii de c. sa nu ncheie contract daca n ultimii doi ani anteriori acceptarii acestuia au audit financiar sa efectueze operatiuni fost administratori sau angajati ai contabile pentru clientul respectiv, si clientului ori ai unei entitati economice recomandari privind nregistrarile din cadrul aceluiasi grup. contabile; b. sa accepte contract pentru activitatea de auditor financiar la acelasi client, n situatia n care desfasoara activitati de consultanta si fiscalitate; 22. Controlul calitatii activitatii de audit desfasurate de catre auditorii financiari, persoane fizice si juridice active, membri ai CAFR se efectueaza asupra: a. angajamentelor de audit financiar, c. listelor de obiective privind controlul angajamentelor de audit intern, calitatii activitatii de audit. angajamentelor de revizuire a situatiilor financiare etc.; b. participarii la cursuri suplimentare obligatorii de perfectionare a pregatirii profesionale; 23. CAFR: a. toate societatile comerciale, indiferent c. institutiile publice. de forma juridica; b. societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar extern independent; 6 Sunt obligate sa organizeze auditul intern potrivit normelor elaborate de

24. Responsabilitatea auditorului financiar n legatura cu documentele financiarcontabile este: a. limitata la expresia avizului sau asupra c. limitata la ndeplinirea conditiilor de documentelor financiar-contabile pe firma si continut. care le examineaza; b. nelimitata avnd n vedere exhaustivitatea documentelor financiar-contabile; 25. Auditul intern: c. exercita o autoritate directa asupra altor persoane ale agentului economic.

a. este limitat la aspectele financiare; b. nu este limitat la aspectele financiare; 26.

Este obiectiv al auditului intern:

a. raportul de audit elaborat de auditorul c. protejarea elementelor patrimoniale financiar extern; bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel. b. organizarea si coordonarea activitatii de audit financiar al agentului economic; 27. aceea ca: Principiul de conduita ,,integritatea auditorilor interni se concretizeaza n

a. asigura ncrederea n rationamentul profesional al auditorilor interni;

c. auditorii interni respecta valoarea si proprietatea informatiilor pe care le primesc si nu dezvaluie informatii fara o autorizare a celor n drept.

b. auditorii interni aplica cunostintele, aptitudinile si experienta necesara n exercitarea serviciilor de audit intern; 28. Angajamentul de audit este: c. acordul ntre auditor si client (agentul economic auditat) prin care se stabilesc obiectivul si aria de aplicabilitate a auditului, precum si obligatiile auditorului.

a. o solicitare auditorului financiar de a efectua audit financiar la o entitate economica;

b. o asertiune a managementului cu privire la situatiile financiare anuale si aria de aplicabilitate a auditului; 29. Planificarea auditului (misiuni de audit), ca etapa a misiunii de audit, presupune ca actiuni: a. supravegherea impactului pe care l are c. colectarea si evaluarea probelor de auditul asupra entitatii auditate; audit. b. ntocmirea programelor de audit ca parti componente ale planului de audit; 7

30. Pentru identificarea probelor de audit ce i sunt necesare pentru atingerea obiectivelor auditului, auditorul ia n consideratie: c. sistemele cheie de management si a. valoarea dovezii privind eficienta si ncrederea; relevanta si rezonabilitatea; control. b. ordinea si importanta relativa a rezultatelor comparativ cu obiectivele entitatii; 31. activitatea: Prin activitatea altor auditori utilizata n planificarea auditului se ntelege

a. desfasurata de catre auditorii interni ai c. consultanti angajati de catre unitatea entitatii auditate si auditorii externi ai auditata. tertelor parti; b. desfasurata de auditorul financiar precedent; 32. Pragul de semnificatie n audit este urmatorul:

a. limita stabilita prin reglementarile c. suma maxima tolerabila, stabilita de contabile conforme cu directivele auditor, cu care situatiile financiare pot europene pentru exprimarea opiniei de fi eronate, dar acceptabile. audit asupra situatiilor financiare; b. nivelul de ndeplinire de catre auditor a angajamentului de audit financiar si audit intern; 33. Auditul exprima o opinie potrivit careia situatiile financiare sunt ntocmite, sub toate aspectele semnificative, n conformitate cu cadrul general de raportare financiara identificat: Semnificatia este privita prin: a. valoarea (cantitate); natura (calitate); context, ca de exemplu, o informatie (afirmatie) inexacta; b. probele de audit utilizate pentru exprimarea opiniei de audit; 34. c. existenta unui sistem contabil si de control intern adecvat.

ntre pragul de semnificatie si nivelul riscului de audit exista o relatie: c. relativ: si direct si invers.

a. directa: cu ct este mai nalt nivelul pragului de semnificatie, cu att este mai ridicat riscul de audit; b. inversa: cu ct pragul de semnificatie este mai nalt, cu att este mai scazut riscul de audit;

35. n evaluarea prezentarii fidele a situatiilor financiare auditorul apreciaza daca totalul informatiilor necorectate care au fost identificate n timpul auditului este semnificativ. Totalul informatiilor eronate necorectate cuprinde: a. informatiilor eronate identificate ca urmare a inventarierii elementelor de activ si pasiv; c. informatiilor eronate specifice identificate anterior, inclusiv efectul net al informatiilor eronate necorectate identificate n timpul perioadei precedente, precum si erori prognozate.

b. informatiilor eronate consemnate n actele de control financiar; 36. Proba de audit este:

a. competenta, atunci cnd informatia c. reparabila, atunci cnd informatia este este caracterizata ca suficienta si pertinenta, n sensul ca sustine exact adecvata; obiectivele auditului. b. relevanta, atunci cnd informatia care, din punct de vedere al costului colectarii, comparat cu relevanta ei, respecta principiul economicitatii si eficientei; 37. Din punct de vedere al sursei, probele de audit pot fi: c. documentar, obtinute prin interviuri cu persoane competente n domeniu.

a. documentare, vizuale, orale; b. generate direct de catre auditor, obtinute de la terti, obtinute de la entitatea auditata;

38. n principiu, n aprecierea credibilitatii probelor de audit n functie de sursa lor de provenienta se retin urmatoarele generalizari: a. proba de audit obtinuta din alte surse c. probele de audit obtinute din surse este mai sigura dect proba generata n interne ale agentul economic auditat sunt mai credibile atunci cnd sistemul mod direct de auditor; contabil si de control intern este corespunzator proiectat si functional. b. proba de audit provenita de la terti este mai putin sigura dect cea provenita de la agentul economic auditat, daca se dovedeste a fi obtinuta n mod independent si daca este completa; 39. Sunt componente ale riscului de audit:

a. riscurile potentiale, riscurile de control c. riscurile generale specifice agentului si riscurile posibile; economic si riscurile n legatura cu conceperea si functionarea sistemului de culegere si prelucrare a datelor. b. riscul inerent, riscul de control si riscul de nedetectare; 9

40. Pentru evaluarea riscului inerent la nivelul situatiilor financiare auditorul apreciaza factori cum sunt: a. integritatea conducerii, natura c. natura operatiunilor, respectiv a datelor activitatii agentului economic, practici existente n contabilitate. contabile specifice ramurii de activitate etc.; b. probabilitatea ca informatiile conturilor din situatiile financiare sa fie susceptibile de prezentare eronata; 41. Pentru riscul inerent la nivelul soldului contului si al categoriei de tranzactii auditorul apreciaza factori cum sunt: a. integritatea conducerii, natura c. natura operatiunilor, respectiv a datelor existente n contabilitate. activitatii agentului economic, practici contabile specifice ramurii de activitate etc.; b. probabilitatea ca informatiile conturilor din situatiile financiare sa fie susceptibile de prezentare eronata; 42. Evaluarea generala a riscului de management (foarte scazut, mediu, ridicat) are n vedere ntrebari care se refera la: a. ncrederea n competenta conducerii de c. probabilitatea ca afacerea sau o parte a gestiona activitatea n mod eficient; din ea sa fie vnduta n viitorul motivele potentiale ale manipularii apropiat; solvabilitatea societatii. rezultatelor raportate; gradul de control exercitat de conducere asupra desfasurarii activitatii etc.; b. functia contabila descentralizata; probabilitatea aparitiei de greseli ca rezultat al desfasurarii activitatii de catre personalul din contabilitate al agentului economic auditat sub presiuni puternice; 43. Evaluarea generala a riscului contabil (foarte scazut, mediu, ridicat) are n vedere ntrebari care se refera la: a. ncrederea n competenta conducerii de c. probabilitatea ca afacerea sau o parte a gestiona activitatea n mod eficient; din ea sa fie vnduta n viitorul motivele potentiale ale manipularii apropiat; solvabilitatea societatii. rezultatelor raportate; gradul de control exercitat de conducere asupra desfasurarii activitatii etc.; b. functia contabila descentralizata; probabilitatea aparitiei de greseli ca rezultat al desfasurarii activitatii de catre personalul din contabilitate al agentului economic auditat sub presiuni puternice; 10

44. Evaluarea generala a riscului de afaceri (foarte scazut, mediu, ridicat) are n vedere ntrebari: a. ncrederea n competenta conducerii de c. probabilitatea ca afacerea sau o parte a gestiona activitatea n mod eficient; din ea sa fie vnduta n viitorul motivele potentiale ale manipularii apropiat; solvabilitatea societatii. rezultatelor raportate; gradul de control exercitat de conducere asupra desfasurarii activitatii etc.; b. functia contabila descentralizata; probabilitatea aparitiei de greseli ca rezultat al desfasurarii activitatii de catre personalul din contabilitate al agentului economic auditat sub presiuni puternice; 45. Frauda n auditarea situatiilor financiare se refera la:

a. o asertiune cu caracter intentionat c. att la o actiune intentionata ct si la ntreprinsa de una sau mai multe greseala neintentionata. persoane din rndul conducerii, salariatilor sau tertilor, actiune care are ca efect o interpretare eronata a situatiilor financiare; b. o greseala neintentionata aparuta n situatiile financiare; 46. Eroarea n auditarea situatiilor financiare se refera la:

c. att la o actiune intentionata ct si la a. o asertiune cu caracter intentionat greseala neintentionata. ntreprinsa de una sau mai multe persoane din rndul conducerii, salariatilor sau tertilor, actiune care are ca efect o interpretare eronata a situatiilor financiare; b. o greseala neintentionata aparuta n situatiile financiare; 47. Modalitatile de abordare n auditarea estimarilor contabile sunt: c. revizuirea si testarea procesului utilizat de management pentru elaborarea estimarii; folosirea unei estimari independente pentru comparatie cu cea ntocmita de management; revizuirea evenimentelor ulterioare care confirma estimarea facuta.

a. raportarea fraudelor si erorilor catre conducere, utilizatorii raportului auditului asupra situatiilor financiare, precum si catre activitatile de reglementare si supraveghere;

b. evaluarea riscului de management, a riscului contabil si a riscului de afaceri;

11

48.

Procedurile analitice n audit includ:

a. o apreciere globala de fidelitate a c. elaborarea unui plan general de audit si rapoartelor emise de agentii economici a unui raport de audit. si o analiza critica a procedurilor si structurilor acestora; b. comparatii dintre informatiile financiare ale agentului economic cu informatii comparabile aferente perioadelor anterioare; prognozepreviziuni, estimari ale auditorului; informatii referitoare la un sector de activitate similar etc.; 49. Opinia auditorului asupra imaginii situatiilor financiare:

a. trebuie sa fie n concordanta cu c. poate fi: fara rezerve (necalificata), cu aprecierea din Raportul rezerve (calificata), contrara. administratorilor entitatii auditate; b. este o asigurare absoluta nu rezonabila ca situatiile financiare luate ca un ntreg nu sunt eronate n mod semnificativ; 50. Raportul auditorului asupra situatiilor financiare:

c. are ca utilizator si CAFR. a. este parte componenta a raportului anual al agentului economic mpreuna cu situatiile financiare anuale ale agentului economic aprobate de consiliul de administratie si cu raportul administratorilor; b. nu poate fi modificat n cazul n care exista o incertitudine semnificativa a carei solutie depinde de evenimente viitoare si care afecteaza situatiile financiare;

12

S-ar putea să vă placă și