Sunteți pe pagina 1din 18

PRORECTORAT PentruEducaiei AsigurareaCalitii nvmntului AvizatCA Data14.01.

2013

Ediia:1Data:02.04.2012 Revizia:1Data:27.12.2012 privindocupareaposturilordidactice vacantedeconfereniar/profesor universitar AprobatdeSENAT Data:22.01.2013

Metodologie

METODOLOGIE privindocupareaposturilordidacticevacante deconfereniar/profesoruniversitar


I.PRELIMINARII I.1. Un post didactic din tatul de funciuni al unei catedre/departament, asociat unui domeniudintre domeniiledenvmntsuperiornvigoare,estecaracterizatprin:poziie(numrdeordine);grad (asistentuniversitar,efdelucrri/lectoruniversitar,confereniaruniversitar,profesoruniversitar); disciplinele de nvmnt superior pe care le cuprinde; activitile didactice i de cercetare aferentepostului. I.2. Toate posturile didactice i de cercetare se pot ocupa, pe perioad determinat sau pe perioad nedeterminat. Angajarea pe perioad nedeterminat pe orice funcie didactic sau de cercetare este posibil numai prin concurs public, publicat n Monitorul Oficial al Romaniei, i organizat de USAMVB,dupobinereatitluluidedoctor.Concursurilepentruocupareaposturilordidacticeide cercetareaucaracterdeschis.Laconcurspotparticipaceteniromnioristrini,carendeplinesc standardeleminimeiobligatoriipentrunscrierealaconcursuldeocupareaposturilordidacticei decercetaredinnvmntulsuperior,frniciodiscriminare,ncondiiilelegii. I.3. Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personaluldidactictitularalUSAMVBoridepersonaluldidacticasociat,prinplatacuora,conform LegeaEducaieiNaionale(LEN)1/2011.Angajareaspecialitilorcuvaloaretiinificrecunoscutn domeniu,prininvenii,inovaii,premii,publicaiitiinifice,dinarsaudinstrintate,ncalitate deprofesorioriconfereniariasociaiinvitai,seavizeazdectreconsiliuldepartamentuluiide consiliulfacultii,iseaprobdectreSenatulUSAMVB. I.4.Condiiiledeocupareprinconcursaposturilordidacticevacantenupotfacereferirelavechimeinu pot discrimina persoanele din afara USAMV B sau a rii fa de persoanele din USAMV B ori din ar. I.5. Se interzice ocuparea concomitent de ctre soi, afini i rude pn la gradul al IIIlea inclusiv a funciilor prin care unul sau una se afl fa de cellalt sau cealalt ntro poziie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituional direct la orice nivel n aceeai universitate. nclcareaacesteiprevederiducelainvalidareaconcursuluiilapenalizareacelorvinovai. I.6. Se consider a fi implicate n procedura de concurs persoanele care: (a) particip n procesul de deciziereferitorlanumireacomisieideconcurs;(b)suntmembrisaumembrisupleaniaicomisiei de concurs; (c) sunt implicai n decizii de evaluare profesional sau administrativ n cadrul concursului; (d) sunt implicai n soluionarea contestaiilor. Nu pot fi implicate n procedura de concurspersoanecare:(a)suntsoi,afiniirudepnlagradulalIIIleainclusivcuunulsaumai multicandidai;(b)suntangajatenUSAMVBcuuncandidatcaredeineofunciedeconducerei suntsubordonateierarhiccandidatului;(c)suntasociatecuuncandidatnsocieticomercialen caredein,fiecare,prisocialecarereprezintcelpuin10%dincapitalulsocietiicomerciale. I.7.nsituaiancarenurmactigriiunuiconcursdectreuncandidat,unasaumaimultepersoane din USAMV B urmeaz s se afle ntro situaie de incompatibilitate conform art. 295 alin (4) din LENnr.1/2011,numireapepostiacordareatitluluiuniversitardectreUSAMVBpoateavealoc numai dup soluionarea situaiei/situaiilor de incompatibilitate. Modalitatea de soluionare a situaieideincompatibilitatesecomunicMECTSntermende2zilelucrtoaredelasoluionare. I.8.Sepoateorganizaconcurspentruocupareaunuipostdidacticidecercetarenumaidacacestaeste declaratvacant,prevzutcaatarenstatuldefunciuni,ntocmitanual,sauvacantatpeparcursul anului univesitar, printruna din urmtoarele modaliti: (a) ncetarea contractului de munc, conform legii; (b) transferul persoanei care ocup postul pe un alt post din cadrul USAMV B, ca urmareactigriiunuiconcurs.

I.9. Organizarea i desfurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante se face pe baza prezenteiMetodologii,aLENnr.1/2011,aHotrrideGuvernnr.457/2011privindMetodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare vacante din nvmntul superior, i a OMECTS nr.5644/2012 cu modificrile ulterioare (OMECTS nr.6573/2012) privind Regulamentul de organizare i funcionare a Consiliului Naional de Atestare a Titlurilor, DiplomeloricertificatelorUniversitare(CNATDCU). I.10.IncadrareanprevederileOMECTSnr.6560/2012privindStandardeleminimalepentruacceptarea participriilaconcursurilepentruconferireatitlurilordidacticedeconfereniariprofesoriacelor deCercetatortiinificCS1iCS2esteprimacondiiepentruparticiparealaconcurspentruaceste posturi. USAMV B nu poate stabili prin metodologia proprie sau prin alte documente echivalarea ndeplinirii de ctre un candidat a standardelor minime naionale prin standarde, criterii sau indicatoridiferiideceiprevzuideacestestandardeminimenaionale. II.OCUPAREAPOSTURILORVACANTECUPERSONALDIDACTICIDECERCETARE II.1.PROCEDURADESCOATERELACONCURSAPOSTURILORDIDACTICE II.1.1.Propunereadeorganizareaconcursuluipentruunpostvacant(definitla1.8)sefacededirectorul departamentuluinstructuracruiaseaflapostul,prinreferatavizatdeconsiliuldepartamentului ncelmult7zilecalendaristicedelancepereasemestruluiuniversitar. II.1.2.Consiliulfacultiiavizeazlistelecuposturiledidacticepropusepentruscoaterealaconcursde departamentele care aparin facultii. Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs, centralizatlanivelulfacultiisubsemnturadecanuluifacultiiestenaintatConsiliuluide AdministraiealUSAMVBnvedereaaprobrii,ncelmult10zilecalendaristicedelanceperea semestruluiuniversitar. II.1.3. Consiliul de Administraie al USAMV B transmite Ministerului Educaiei Naionale (MEN) solicitareanvedereapublicriinMonitorulOficialalRomaniei,ParteaaIIIa,aposturilorscoase laconcurspeperioadnedeterminatnprimele30dezilecalendaristicedelancepereafiecarui semestru al anului universitar, incluznd urmatoarele documente: (a) lista posturilor propuse pentruscoaterelaconcursistructuraacestora,semnatitampilatderector;(b)extrasuldin statuldefunciicareconineposturilescoaselaconcurs,semnatderector,decanidirectorulde departament; (c) declaraia pe proprie rspundere a rectorului, care atest c toate posturile propuse a fi scoase la concurs au n structur numai discipline din planurile de nvmnt ale specializrilor/programelordestudiilegalnfiinate,inclusivcaformdenvmntilocalitate dedesfurare;(d)metodologiadeconcurspropieuniversitii. II.1.4.Anunulprivindorganizareaconcursuluisepubliccucelpuin2luninaintededatadesfurrii primeiprobedeconcurs.InscrierealaconcursncepenziuapublicriinMO,ParteaaIIIa,ise ncheie cu 15 zile calendaristice naintea desfurrii primei probe de concurs. Anunurile se publiccelpuinprinurmtoarelemodaliti:(a)lalocvizibil,peprimapaginaasiteuluiwebal USAMVB;(b)peunsitewebspecializat,administratdeMEN;(c)nMonitorulOficialalRomniei, partea a IIIa (posturi ocupate pe perioad nedeterminat). USAMV B i MEN pot anuna concursurileprinoricemijloacesuplimentare,inclusivprinpublicareanmassmedia,npublicaii tiinificenaionaleiinternaionale,pesiteuriwebspecializatenpublicareaofertelordelocuri demuncialteleasemenea. II.1.5. Pe pagina web a concursului vor fi publicate, cel puin urmtoarele informaii: (a) descrierea postului scos la concurs; (b) atribuiile/activitile aferente postului scos la concurs, incluznd normadidacticitipuriledeactivitiinclusennormadidactic,respectivnormadecercetare; (c) salariul minim de ncadrare a postului la momentul angajrii; (d) calendarul concursului; (e) tematicaprobelordeconcurs,inclusivaprelegerilor,cursurilorsaualtorasemeneasautematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susinute efectiv; (f) descrierea proceduriideconcurs;(g)listacompletadocumentelorpecarecandidaiitrebuiesleincludn dosaruldeconcurs;(h)adresalacaretrebuietransmisdosaruldeconcurs.Anunurilereferitoare laposturiledeconfereniaruniversitariprofesoruniversitarvorfipublicateinlimbaenglez. II.1.6. Pe paginile web ale concursului, administrate de USAMV B, respectiv de ctre MEN, vor fi publicate, cel mai trziu n termen de 5 zile lucrtoare de la data limit pentru nscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidaii nscrii i cu respectarea proteciei datelor cu caracter personal n sensul legii urmtoarele: (a) curriculum vitae; (b) fia de verificare a ndeplinirii standardelor minimale; (c) componena nominal a comisiei de concurs; (d) lista complet de lucrri.
EM/ND 2/18

II.2. PROCEDURA DE CONSTITUIRE A COMISIILOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE I.2.1. Stabilirea componenei comisiei de concurs, ce poate include i membri supleani, se face dup publicareaanunuluidescoaterelaconcursapostului,pentrufiecarepostscoslaconcurs. II.2.2. Consiliul departamentului n structura cruia se afla postul, face propuneri pentru componena nominal a comisiei de concurs, aceasta fiind avizat de consiliul facultii. Componena nominalacomisieideconcursmpreuncuavizulconsiliuluifacultii,cusemnaturadecanului, este transmis senatului USAMV B i supus aprobrii acestuia. n urma aprobrii de ctre senatuluniversitar,comisiadeconcursestenumitprindeciziearectorului. II.2.3.ntermendedouzilelucrtoaredelaemitereadecizieirectorului,deciziaestetransmisMECTS iarcomponenanominalacomisieideconcursestepublicatpepaginawebaconcursului,cai pe pagina web proprie USAMV B. n cazul posturilor de confereniar universitar, profesor universitaricercettortiinificIiII,componenacomisieiestepublicatnMonitorulOficial alRomniei,parteaaIIIa. II.2.4. Comisia de concurs este format din 5 membri, incluznd preedintele acesteia, specialiti n domeniul postului scos la concurs sau n domenii apropiate, pentru toate tipurile de posturi didactice. Directorul departamentului ce a scos postul la concurs face parte de regul din comisie. n cazul indisponibilitii participrii unui membru la lucrrile comisiei, membrul respectiv este nlocuit de membrul supleant numit dup aceeai procedur ca i membrii comisiei. II.2.5.MembriicomisieipotfidininteriorulUSAMVBsaudinafaraacesteia,dinarsaudinstrinatate, care au contract de munc cu instituiile de invmnt superior respective, la data publicrii concursului. n cazul instituiilor de nvmnt superior din strinatate, ele sunt obligatoriu dintre cele incluse n lista aprobat prin OMEN, elaborat conform art.216 alin.(2) lit.f) din LENnr.1/2011. II.2.6. Pentru ocuparea unui post de confereniar universitar, profesor universitar, cercettor tiinific gradul I i II, cel puin 3 membri ai comisiei trebuie s fie din afara USAMV B, din ar sau strinatate. II.2.7.Pentruocupareaunuipostdeprofesoruniversitar,cuexcepiaposturilordindomeniicuspecific romnesc, cel puin un membru al comisiei are un contract de munc, la data publicrii n monitorul oficial a scoaterii la concurs a postului, cu o instituie de nvmnt superior i de cercetaredinstrinatate,careesteincluspelistaaprobatprinOMEN,conformpct.II.2.5. II.2.8. Membri comisiei de concurs trebuie sa aib titlul tiinific de doctor i un titlu didactic sau de cercetaresuperiorsaucelpuinegalcucelalpostuluiscoslaconcurssau,pentrumembriidin strinatate,sndeplineascstandardeleuniversitiicorespunztoarepostuluiscoslaconcurs. Incazulposturilordeconfereniaruniversitarcelpuin3membriitrebuiesaibtitluldidactic deprofesor. II.2.9. n scopul exclusiv al participrii n comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice sau de cercetarealemembrilordinstrinatatecutitluriledidacticeoridecercetaredinarsefaceprin aprobareadectresenatulUSAMVBacomponeneinominaleacomisiei. II.2.10.Lucrrilecomisieideconcurssuntcondusedepreedinte.Preedintelecomisieideconcurseste unuldinurmtorii:directoruldepartamentuluincaresegasetepostul;decanulsauprodecanul facultii n care se regsete postul; un membru al consiliului departamentului, respectiv consiliul facultii, delegat n acest scop prin votul consiliului respectiv. In cazul posturilor de confereniariprofesor,preedinteleestederegulmembrualsenatului.Dacnuestemembru alsenatului,vafiinvitatlaedinadevalidareaconcursuluidectresenat. II.2.11. Datele privind constituirea comisiei de concurs sunt prezentate n Anexa 5, membrii acesteia trebuindsposedecompetenemajorenspecificuldisciplinelordinpostulncauz. II.3.CONDIIIMINIMEPENTRUNSCRIEREALACONCURS Condiiile pentru nscrierea la concursul pentru ocuparea unei funcii didactice, atestate de ctre compartimentuljuridicalUSAMVB,sunturmtoarele: II.3.1. Deinerea diplomei de doctor recunoscut n Romnia pentru funciile didactice confereniar i profesor,ocupatepeperioadenedeterminate. II.3.2.Mediaanilordestudiidelicenplusmasterat(totalmediianuale/totalanidestudii)deminimum 8,50 [doctoranzi] i minimum 8,00 [doctori confirmai], n timp ce media ntre examenul de diplom de licen i disertaia de master de minimum 9,00 laprima ocupare prin concurs a unuipostdidacticnUSAMVB.
EM/ND 3/18

II.3.3.ndeplinireastandardelorminimalenaionalepentruacceptareaparticipriilaconcursurilepentru conferirea titlurilor tiinifice i didactice, specifice funciilor didactice de confereniar universitariprofesoruniversitaraprobateprinOMECTSNr.6560/2012. II.3.4.Actelenecesareatestriistudiilor. II.4.CONDIIILEUSAMVBPENTRUOCUPAREAPOSTURILORDIDACTICE Atestarea ndeplinirii acestor condiii revine comisiilor de concurs, formate din specialiti selectainconcordancuspecificulpostuluiscoslaconcurs,raportulcomisiilorurmndsfieavizatde consiliulfacultiiiaprobatdesenatulUSAMVB. II.4.1.Pentruocupareafuncieididacticeconfereniaruniversitarsuntnecesarecumulativ: (1)deinereadiplomeidedoctor,ndomeniulpostuluiscoslaconcurssaundomeniiapropiate; (2) ndeplinirea standardelor minimale naionale pentru acceptarea participrii la concursurile pentruconferireatitlurilortiinificeididactice,specificefuncieididacticedeconfereniar universitar,aprobateprinOMECTSnr6560/2012,eliminatoriilanscrierealaconcurs. (3) obinerea calificativului de minimum bine n urma prelegerii de specialitate (curs), cu tematicastabilitdecomisiadeconcurs,referitoarelaspecificulpostuluiscoslaconcurs. (4)aparticipatlarealizareaunoractivitidecercetaretiinificnar/strintate,pebazde contract/grant, sau la alte lucrri de cercetare, n domeniul postului scos la concurs, ca membrunechipadecercetaresaucadirectordeproiect. (5)recomandareacomisieideconcurspentruocupareapostului,nurmaevaluriidosaruluide concurs din perspectiva aspectelor prezentate la punctele II.7.1II.7.4. Comisia va aprecia dacactivitateatiinificceastatlabazandepliniriistandarduluiminimpentrunscrierea laconcursarerelevanpentruspecificulpostuluiscoslaconcurs.Preedintelecomisieiva ntocmiunRaport[Anexa6],pebazareferatelordeaprecierealemembrilorcomisiei,care evalueaz activitatea didactic i tiinific a candidatului, activitatea extradidactic n interesulnvmntului,apreciereaasupraPrelegeriiPublice,desfuratnconformitate cu prevederile Art.II.7.2 precum i Fia de Evaluare privind calitatea activitii didactice desfurate, n calitate de cadru didactic titular sau asociat [Art. II.6.2]. Vor fi luate n considerare de asemenea i scrisorile de recomandare privitoare la calitaile profesionale alecandidatului,elaboratedectrepersonalitiledindomeniulrespectivdinarsaudin strintate, stabilite n conformitate cu punctul II.5.4. Pe baza analizei efectuate fiecare membrualcomisieiiexprimvotulpentruunuldincandidaisaupentruniciunul.Comisia propune pentru ocuparea postului pe candidatul care a obinut majoritatea voturilor membrilorsi. II.4.2.Pentruocupareafuncieididacticeprofesoruniversitarsuntnecesarecumulativ: (1)deinereadiplomeidedoctor,ndomeniulpostuluiscoslaconcurssaundomeniiapropiate; (2) ndeplinirea standardelor minimale naionale pentru acceptarea participrii la concursurile pentru conferirea titlurilor tiinifice i didactice, specifice funciei didactice de profesor universitar,aprobateprinOMECTSnr.6560/2012,eliminatoriilanscrierealaconcurs. (3) obinerea calificativului de minimum bine n urma prelegerii de specialitate (curs), cu tematicastabilitdecomisiadeconcurs,referitoarelaspecificulpostuluiscoslaconcurs. (4)participarealarealizareaunoractivitidecercetaretiinificnar/strintate,pebazde contract/grant, sau la alte lucrri de cercetare, n domeniul postului scos la concurs, ca membrunechipadecercetaresaucadirector/responsabildeproiect. (5)aelaboratminimumocartedespecialitate,publicatntroediturreprezentativncarese evideniaz clar contribuiile proprii la dezvoltarea cunoaterii n domeniu, n calitate de prim/unic/coautor;ncazulpublicaiilorcumaimuliautori,sevaevideniaclarcontribuia proprie. (6)recomandareacomisieideconcurspentruocupareapostului,nurmaevaluriidosaruluide concurs din perspectiva aspectelor prezentate la punctele II.7.1II.7.4. Comisia va aprecia dacactivitateatiinificceastatlabazandepliniriistandarduluiminimpentrunscrierea laconcursiobineriiatestatuluideabilitareaurelevanpentruspecificulpostuluiscosla concurs. Preedintele comisiei va ntocmi un Raport [Anexa 7], pe baza referatelor de apreciere ale membrilor comisiei, care evalueaz activitatea didactic i tiinific a candidatului, activitatea extradidactic n interesul nvmntului, aprecierea asupra Prelegerii Publice, desfurat n conformitate cu prevederile Art.II.7.2 precum i Fia de Evaluare privind calitatea activitii didactice desfurate, n calitate de cadru didactic titular sau asociat [Art. II.6.2]. Vor fi luate n considerare de asemenea i scrisorile de
EM/ND 4/18

recomandare privitoare la calitaile profesionale ale candidatului, elaborate de ctre personalitile din domeniul respectiv din strinatate, stabilite n conformitate cu punctul II.5.5.Pebazaanalizeiefectuate,fiecaremembrualcomisieiiexprimvotulpentruunul dincandidaisaupentruniciunul.Comisiapropunepentruocupareapostuluipecandidatul careaobinutmajoritateavoturilormembrilorsi. II.5.PREGATIREADOSARELORDECONCURSINSCRIEREALACONCURS II.5.1.nvedereanscrieriilaconcursulpentruocupareaunuipostdidacticcandidatulntocmete undosarcareconine/celpuin/urmatoareledocumente: (a) cererea de nscriere la concurs [Anexa 2], semnat de candidat nsoit de o declaraie pe proprierspundereprivindveridicitateainformaiilorprezentatendosar; (b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, att din punct de vedere didactic,ncazulposturilordidactice,ctidinpunctdevederealactivitilordecercetare tiinific;propunereaseredacteazdectrecandidat,cuprindemaxim10paginiiesteunul dintreprincipalelecriteriidedepartajareacandidailor; (c)curriculumvitaealcandidatuluinformattipritinformatelectronic; (d)listadelucrrialecandidatuluinformattipritinformatelectronic; (e) fia de verificare a ndeplinirii standardelor universitii de prezentare la concurs; Fia de verificareestecompletatisemnatdecandidat[Anexa3]; (f)documentereferitoareladeinereadiplomeidedoctor:copialegalizatadiplomeidedoctor incazulncarediplomadedoctororiginalnuesterecunoscutnRomnia,atestatulde recunoateresauechivalareaacesteialegalizat; (g)rezumatul,nlimbaromnaintrolimbdecirculaieinternational,atezeidedoctoratpe maximopaginpentrufiecarelimb; (h)declaraiepeproprierspundereacandidatuluincareindicsituaiiledeincompatibilitate prevzute de LEN 1/2011 n care sar afla n cazul ctigrii concursului sau lipsa acestor situaiideincompatibilitate[Anexa4]; (i)copiialealtordiplomecareateststudiilecandidatului; (j) copia crii de identitate sau, n cazul n care candidatul nu are o carte de identitate, a paaportuluisauaunuialtdocumentdeidentitatentocmitntrunscopechivalentcriide identitateoripaaportului; (k) n cazul n care candidatul ia schimbat numele, copii de pe documente care atest schimbarea numelui certificat de cstorie, hotrrea definitiv de divor sau dovada schimbriinumelui; (l) maximum 10 publicaii, brevete sau alte lucrri ale candidatului, n format electronic, selecionate de acesta i considerate a fi cele mai relevante pentru realizrile profesionale proprii; n cazul lucrrilor ce nu sunt disponibile n format electronic, se vor utiliza copii scanatenformatpdf. II.5.2.Curriculumvitaealcandidatuluitrebuiesinclud: (a)informaiidesprestudiileefectuateidiplomeleobinute; (b)informaiidespreexperienaprofesionalilocuriledemuncrelevante; (c) informaii despre proiectele de cercetaredezvoltare pe care lea condus ca director de proiectigranturileobinute,ncazulncareexistastfeldeproiectesaugranturi,indicndu sepentrufiecaresursadefinanare,volumulfinanriiiprincipalelepublicaiisaubrevete rezultate; (d) informaii despre premii sau alte elemente de recunoatere a contribuiilor tiinifice ale candidatului. II.5.3.Listacompletdelucrrialecandidatuluivafistructuratastfel: (a) lista celor maximum 10 lucrri considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizrileprofesionaleproprii,caresuntinclusenformatelectronicndosaricaresepot regsiincelelaltecategoriidelucrriprevzutedeprezentularticol. (b)tezasautezelededoctorat; (c)brevetedeinvenieialtetitlurideproprietateindustrialiintelectual; (d)criicapitolencri; (e)articole/studiiinextenso,publicatenrevistedinfluxultiinificinternaionalprincipal; (f) publicaii in extenso, aprute n lucrri ale principalelor conferine internaionale de specialitate; (f)altelucrriicontribuiitiinificesau,dupcaz,dindomeniulcreaieiartistice.
EM/ND 5/18

Se recomand utilizarea simbolizrii lucrrilor conform Anexei 9. Se recomand de asemenea menionarea,ncazulfiecareilucrriincluse,oridecteoriesteposibil,atuturorinformaiilor utile pentru aprecierea publicaiei respective, precum: revista (incluznd ISSN), cotat (are factorimpactpeultimulan,scorrelativdeinfluen,etc.)sauindexat(nuarefactorimpact)n ISI Thomson Reuters (cu specificarea seciunii Web of Science); idem pentru conferinele indexatenISIThomsonReutersWebofScience;revisteivolumeleunorconferineindexaten alte Baze de Date Internationale (BDI) de referin, cu indicarea acestor baze; n baze de date specifice domeniului cu indicarea codului lucrrii; categoria i codul CNCSIS a revistelor romneti recunoscute; organizatorul conferinelor i editorul publicaiilor; sumarul citrii acestorlucrri,etc.Acesteinformaiidevinstringentepentrulucrrileselectatedecandidatla punctul(a). II.5.4. Candidaii la posturile de confereniar universitar sau cercettor tiintific gradul II trebuie s includ n dosarul de concurs cel puin 3 nume i adrese de contact ale unor personaliti din domeniul respectiv, din ar sau din strintate, exterioare USAMV B, care au acceptat s elaborezescrisoriderecomandareprivitoarelacalitileprofesionalealecandidatului. II.5.5.CandidaiilaposturiledeprofesoruniversitarsaucercettortiinificgradulItrebuiesinclud ndosaruldeconcurscelpuin3numeiadresedecontactaleunorpersonalitidindomeniul respectivdinstrinatate,dininstituiiledenvmntsuperioridecercetaredinlistaaprobat prinOMEN. n cazul domeniilor cu specific romnesc, scrisorile de recomandare pentru candidaii la aceste posturi pot proveni i din partea unor personaliti din domeniul respectiv din Romnia, exterioareUSAMVBalcareipostestescoslaconcurs.Domeniiletiinificecuspecificromnesc suntstabiliteprinOMEN. II.5.6. Setul de documente se introduce n dosar cu in pe coperta cruia se nscriu elementele prezentate n Anexa 1. Dosarul de concurs este constituit de candidat i se depune la adresa USAMVBspecificatpepaginawebaconcursului,directsauprinintermediulserviciilorpotale sau de curierat care permit confirmarea primirii, n maximum 45 de zile calendaristice de la publicarea concursului n Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IIIa. Dosarul de concurs este transmis membrilor comisiei de concurs ncepnd cu data nchiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs dar nu mai trziu de 5 zile lucratoare naintea desfurrii primei probe a concursului. II.5.7. La Secretariatul departamentului care a scos postul la concurs se depune setul complet de lucrriformatdincteunexemplar(copie)dinfiecarelucrarepublicat,trecutnlistadelucrri dinDosaruldeconcurs,naceeaizincareafostefectuatnscrierealaconcurs.Setuldelucrri trebuie s fie asigurat i s conin elementele de identificare ale candidatului i un borderou privind coninutul. Predareaprimirea va fi consemnat ntrun proces verbal, semnat de ctre candidat i de ctre un reprezentant al departamentului, desemnat de ctre directorul de departament. II.5.8. ndeplinirea de ctre un candidat a condiiilor legale de prezentare la concurs este certificat prin avizul compartimentului juridic al USAMV B, pe baza verificrii informaiilor din fia de verificare prevazut la II.5.1.(e) [Anexa 3] i a altor documente necesare nscrierii la concurs. Avizulestecomunicatcandidatuluilamaximum48deoredelaemitereasadar,cunumaipuin de 5 zile lucratoare naintea desfurrii primei probe a concursului. Dosarele sunt depuse la compartimentuljuridicpebazdeprocesverbalnmaximum7ziledelaterminareaperioadeide nscriere. II.5.9. Candidaii care ndeplinesc condiiile legale de prezentare la concurs vor fi invitai de ctre USAMVBlasusinereaprobelordeconcurs. II.6.ATRIBUIIALEDEPARTAMENTULUI II.6.1.DuppublicareaposturilornMonitorulOficialalRomniei,parteaaIIIaseafieazlaavizierul departamentului,materialeleprezentatelapunctulII.1.5iar,dupterminareanscrieriilaconcurs, celeprezentatelapunctulII.1.6,ntroseciunededicatnmodspecialconcursurilororganizate dectredepartament,precumioricealtmaterialreferitorlaconcursuri. II.6.2. Directorul departamentului ce a scos postul la concurs va elabora Fia de Evaluare, privind calitateaactivitiididacticedesfurate,ncalitatedecadrudidactictitularsauasociat,nraport cu cerinele postului scos la concurs, a tuturor candidailor, ce au fost implicai n activiti didactice n cadrul departamentului respectiv, cu referire distinct la evoluia acestora dup acordareaultimuluititludidacticsautiinific.Candidaiivorsolicitaevalurisimilareidelaalte
EM/ND 6/18

departamentencareaudesfuratactivitididactice,relevantepentruspecificulpostuluiscosla concurs.nFiadeEvaluareserezumurmtoarelesurse:(a)autoevaluareaactivitiididactice fcutdecandidat;(b)evaluareadinparteacolegilor;(c)evaluareadinparteastudenilor;(d)lista cu manuale i alte materiale didactice realizate de candidat, prezente inclusiv pe platforma de specialitateaUSAMVB;(e)contribuialadezvoltareadisciplinelordidactice,alaboratoarelorin general a bazei materiale a departamentului. Concluzia se exprim n calificative: "Foarte bine", "Bine","Satisfctor"i"Nesatisfctor". II.6.3. Directorul de departament i preedinii comisiilor de concurs stabilesc procedura de lucru a comisiilor (primirepredare dosare de concurs, ntocmire referate etc.) i vor asigura condiiile consultrii Setului complet de lucrri, depuse la secretariatul departamentului, de ctre toi membriicomisiei.Directoriidedepartamentorganizatorideconcursurivorasiguratransmiterea ctretoimembricomisiilordeconcursadocumentelornecesare(numirencomisie,Dosarulde concurs, Metodologia USAMV B). La planificarea procedurii de lucru a comisiilor se va avea n vedere c timpul limit legal pentru derularea concursurilor este de maximum 45 de zile de la ncheiereaperioadeidenscriere. II.6.4.Probeleprevzutencazultuturorconcursurilorseplanificisesusinosingurdat. II.6.5. Dup ncheierea activitii comisiilor de concurs, directorul de departament primete de la preediniicomisiilordeconcursipredConsiliuluifacultiimaterialeledeconcurs(dosarelecu documentele de concurs i rapoartele/referatele comisiilor). Setul complet de lucrri publicate aflat la departament se va napoia candidailor numai dup terminarea concursului, respectiv validareasadectreSenat. II.7.ATRIBUIIALECOMISIEIDECONCURS II.7.1.Comisiadeconcursevalueazcandidatuldinperspectivaurmtoareloraspecte: (a)relevanaiimpactulrezultatelortiinificealecandidatului; (b)capacitateacandidatuluideandrumastudenisautinericercettori; (c)competeneledidacticealecandidatului,pentruposturilecareprevdactivitididactice,cu luarea n considerare i a Fiei de Evaluare ntocmit de directorul (directorii) de departament,ncondiiileprezentatelapunctulII.6.2. (d)capacitateacandidatuluideatransferacunotineleirezultatelesalectremediuleconomic sausocialsaudeapopularizapropriilerezultatetiinifice; (e)capacitateacandidatuluidealucranechipieficienacolaborrilortiinificealeacestuia; (f)capacitateacandidatuluideaconduceproiectedecercetaredezvoltare; (g) experienaprofesionalacandidatuluinalteinstituii dectinstituiacareascospostulla concurs,nspecialexperienancadrulinstituiilordenvmntsuperioricercetaredin listaaprobatprinOMEN. II.7.2. Competentele profesionale ale candidatului se evalueaz de ctre comisia de concurs pe baza dosaruluideconcursi,adiional,printrunasaumaimulteprobedeconcurs,incluzndprelegeri, susinereaunorcursurisaualteleasemenea.Pentrutoateposturilepeperioadanedeterminat, celpuinoprobdeconcursestereprezentatdeoPrelegerePublicdeminim45deminuten care candidatul prezint cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare i planul de dezvoltare a carierei universitare. Aceast prob conine n mod obligatoriu i o sesiune de ntrebridin parteacomisieiiapublicului. USAMV Banunpe paginawebaconcursului ziua, orailoculdesfurriiacesteiprobe,cucelputin5zilelucrtoarenainteadesfurriiprobei. II.7.3.Pentrutoateposturilecusarcinidepredare,candidaiicarenuprovindinnvmntulsuperior, evaluarea calitii activitii didactice se face obligatoriu pe baza susinerii unei prelegeri de specialitate (curs) n faa studenilor i a reprezentanilor comisiei de concurs. Activitatea desfurat este evaluat de ctre comisie prin calificativele: nesatisfctor, satisfctor, bine, foarte bine. Comisia de concurs poate solicita un astfel de curs i n cazul cadrelor didactice titularesauasociate,cuactivitatenUSAMVBsaunaltuniversitate,ncazulncareconsider necesar, ndeosebi atunci cnd Fia de Evaluare ntocmit n condiiile punctului II.6.2. este consideratafinerelevant. II.7.4.Concursulconstnevaluareaactivitiitiinificeicalitilordidacticealecandidailor. Studiileuniversitaredelicensauasimilate,studiiledemasteratidoctorat,poziiaprofesional precum i activitile i realizrile profesionaltiinifice se prezint i se evalueaz, referitor la candidat,nlegturcudisciplineledinpostuldidacticncauz. II.7.5.Laterminareaactivitilorcomisiei,preedinteleacesteiavapredaDirectoruluideDepartament toatedocumenteleconcursului.Predareadocumentelorsefaceprintrunprocesverbal.
EM/ND 7/18

II.7.6.Odatnceputactivitateacomisiei,membriiacesteianupotsincetezeparticiparealacomisie fr un motiv bine ntemeiat. Dac acest lucru se ntmpl, atunci preedintele comisiei va prezenta un raport scris care va fi analizat de ctre Consiliul facultii. Raportul nsoit de hotrreaConsiliuluifacultiivafidepusdectreDecanulfacultiilaSenatulUSAMVB,ceva hotr dac postul se republic sau se completeaz comisia de concurs cu membrii supleani aprobaianteriorsausestabileteonoucomisie. II.7.7.Daccomisianuiandeplinitatribuiilentermenlegalsentrerupeproceduradeconcursiarla solicitarea departamentului se poate scoate postul din nou la concurs. Consiliul facultii va analiza motivul pentru care comisia nu ia ndeplinit atribuiile i va prezenta senatului universitiiunraportscris,coninndipropuneridesanciuni. II.8.FINALIZAREACONCURSURILOR II.8.1.Aprobareaconcursurilor (a) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidailor i nominalizeaz candidatulcareantrunitcelemaibunerezultate. (b) Preedintele comisiei de concurs ntocmete un raport asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs i cu respectarea ierarhiei candidailor decis de comisie. Raportul asupra concursului este aprobatprindecizieacomisieideconcursiestesemnatdefiecaredinmembriicomisieide concursidectrepreedintelecomisiei.Deciziilecomisieideconcurssuntluateprinvotul secret al membrilor. O decizie a comisiei este valid dac a ntrunit votul a cel puin 3 membriaicomisiei. (c)Consiliulfacultiianalizeazrespectareaprocedurilorstabiliteprinprezentametodologiei acord sau nu avizul sau raportul asupra concursului. Ierarhia candidailor stabilit de comisiadeconcursnupoatefimodificatdeconsiliulfacultii. (d)Senatuluniversitaranalizeazrespectareaprocedurilorstabiliteprinprezentametodologiei aprob sau nu raportul asupra concursului. Ierarhia candidailor stabilit de comisia de concursnupoatefimodificatdesenatuluniversitar. II.8.2.Deciziileconsiliuluifacultiiialesenatuluiuniversitarsestabilescprinvotdeschis,cumajoritate devoturi,ncondiiilencaresuntprezeniminimumdoutreimidinefectivultotalalcelordou structurideconducere[cadredidacticeistudeni]. II.8.3.ncazulncareniciunuicandidatnuisauatribuitcelpuin3voturipentrudectremembrii comisieinuseacordtitluldidacticrespectiv,prinurmare,nuseocuppostulncauz.ncazuln care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat, cu reluarea integral a proceduriideconcurs. II.8.4.Rezultatulconcursuluisepublicpepaginawebaconcursului,ntermende2zilelucrtoaredela finalizareaconcursului. II.8.5. Numirea pe post i acordarea titlului universitar aferent de ctre USAMV B, n urma aprobrii rezultatului concursuluidectresenatuluniversitar,sefaceprindeciziarectorului,ncepndcu semestrulurmtordesfaurriiconcursului.Pentrutoateposturiledidactice,deciziadenumirei deacordareatitluluiuniversitaraferentdecatreUSAMVB,mpreuncuraportuldeconcursse trimitedectreUSAMVBlaMENiCNATDCUntermendedouzilelucrtoaredelaemiterea decizieidenumire. II.9.CONTESTATII II.9.1.Contestaiilepotfidepuseexclusivpentrunerespectareaprocedurilorlegale. II.9.2. n situaia n care un candidat detine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaie n termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului. Contestaia se formuleaza n scris, se nregistreaza la registratura USAMV B i se soluioneazadecomisiadecontestatii,numitdeconsiliulfacultiipentruproblemereferitoare la activitatea departamentului sau a comisiei de concurs, respectiv de ctre senat, pentru problemelesemnalatenactivitateaconsiliuluifacultii,nmaximum30deziledelasesizare. II.9.3.Consiliulfacultii,respectivsenatuluniversitar,sepronunnmaximum30deziledelaprimirea rezultatelorcomisiilordeanalizacontestaiilor. II.9.4. Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii de ctre persoanele cu atribuii n procedura deorganizareidesfaurareaconcursurilorconstituieabatere disciplinarisesancioneazn conformitatecuprevederileLENnr.1/2011saualealtorprevederilegale,nfunciedencadrarea faptei.
EM/ND 8/18

III.OCUPAREA,TEMPORAR,APOSTURILORDIDACTICEVACANTE,DECTREPERSONALULDIDACTICASOCIAT III.1. Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al USAMV B ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conformLENnr.1/2011. III.2.Personaluldidacticasociatpoateefectuaactivitidinposturilevacantedelectoruniversitar/efde lucrri,confereniaruniversitariprofesoruniversitar,pedurataunuisemestrusauantregului an universitar, cu posibilitatea prelungirii, fr limit de vrst. Cadrele didactice din aceast categorietrebuiesfiespecialitirecunoscuindomeniulpostuluiialdisciplineloracoperitei sdeintitluldedoctor. III.3. Selectarea cadrelor didactice asociate se desfoar separat, pentru fiecare semestru al unui an universitar, n sptmna premergtoare nceperii acestuia, de ctre o comisie constituit la niveluldepartamentului.Dacactivitiledidacticedesfuratenambelesemestresuntsimilare, aprobareaobinutnprimulsemestrupoatefiprelungitinceldealdoilea,fraltevaluare. III.4.Comisiaesteformatdindirectoruldedepartamentincminimum2membri,cugraddidacticcel puinegal cucelalpostuluin cauz,incluznd titulariidecurslacaresedesfoaraplicaiile. Evaluareacandidatuluiconstnanalizadosaruluiprezentatiaunuiinterviu.Dosarulconineo cereredenscriere,uncurriculumvitae,listdelucrriicopiidupacteledestudii.Dosaruleste prezentatcomisieidirectdectrecandidat.Comisiapoatesolicitaialtedate,dacseconsider necesar. III.5. Comisia evalueaz candidatul din perspectiva relevanei rezultatelor tiinifice ale acestuia, a competenelordidacticeprecumiacapacitiisaledealucracustudenii. III.6.Dosarelecandidailorselectaisepstreazladepartament,iardirectorulacestuianainteaz,n scris,laConducereaExecutivaFacultiipropunerilerezultatenvedereaavizrii.Dupavizare, acesteasuntnaintateConduceriiExecutiveaUniversitii. III.7. Propunerile primite de la facultate sunt aprobate de ctre Conducerea Executiv a Universitii. AngajareatemporarapersonaluluididacticasociatsefaceprintrodecizieaRectorului.

IV. OCUPAREA, TEMPORAR, A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE, DE CTRE CADRE DIDACTICE UNIVERSITAREASOCIATEINVITATE IV.1. n raport cu necesitile academice proprii, senatul universitar poate aproba, pe o durat determinat,invitareancadrulUSAMVBaunorcadredidacticeuniversitareiaaltorspecialiticu valoare recunoscut n domeniu, din ar sau din strintate, n calitate de cadre didactice universitareasociateinvitate. IV.2.ncazulspecialitilorfrgraddidacticuniversitarrecunoscutnar,senatuluniversitaraprob, prin evaluare, gradul didactic corespunztor performanei, n conformitate cu standardele naionale. IV.3.Angajareaspecialitilorcuvaloaretiinificrecunoscutndomeniu,prininvenii,inovaii,premii, publicaii tiinifice, din ar sau din strintate, n calitate de profesori ori confereniari asociai invitai, se avizeaz de consiliul departamentului i se aprob de consiliul facultii, n baza unui dosar ntocmit la departamentul ce solicit un asemenea post. Acordul final va fi dat de ctre SenatulUniversitii. IV.4. Dosarul de concurs, ntocmit la Departament, unde exist postul vacant, conine: referatul departamentului privind necesitatea ocuprii temporare a acestui post de ctre un profesor sau confereniar asociat invitat; recomandarea departamentului pentru o anumit persoan, cu referirelaspecificulpostuluicevafiocupatilaperformanelecandidatului,nraportcucerinele minime pentru ocuparea unui post similar n USAMV B; curriculum vitae i list de lucrri ale persoaneirecomandate;alteinformaiinsusinereapropuneriifcute. IV.5. Angajarea specialitilor n calitate de profesori ori confereniari asociai invitai se face printro decizie a Rectorului, pe o perioad stabilit de ctre Senatul Universitii, pentru fiecare caz n parte.

V.CERCETARESTIINTIFICA V.1 Funciile i gradele de cercettor tiinific n reeaua nvmntului superior se obin potrivit reglementrilorlegalenvigoare.

VI.DISPOZIIIFINALE VI.1. n cazul n care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat cu respectarea proceduriicomplete.
EM/ND 9/18

Anexa 1 UNIVERSITATEA DE TIINTE AGRONOMICE I MEDICIN VETERINAR BUCURETI FACULTATEA .................................. Departamentul. Postul: poziia ............de ............................................ Disciplinele ......... ........ ........ ........ Domeniul de studii universitare...

DOSAR DE CONCURS
DE .......................................................

CANDIDAT
(Nume i prenume, titlul didactic/tiinific)

EM/ND

10/18

Anexa 2 Nr. nregistrare USAMV B../.. APROBAT RECTOR, Prof.univ.dr. Sorin Mihai CMPEANU

Domnule Rector,

Subsemnatul ...................................................................................., avnd funcia de ............................................la ............................................................................................., i titlul tiinific (Drnd / Dr)......................v rog s aprobai nscrierea mea la concursul pentru ocuparea postului de ...............................poziia.........., disciplinele ........................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... domeniul de studii universitare ......................................................................................................... din tatul de funciuni al Departamentului .............................................................., Facultatea ...................................................... Postul a fost publicat n Monitorul Oficial nr. ....../ ..................partea a III-a .

Data ..................

Semntura .......................................

AVIZ JURIDIC USAMV B

Domnului Rector al Universitii de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti

EM/ND

11/18

Anexa 3

FIA DE VERIFICARE A NDEPLINIRII STANDARDELOR DE PREZENTARE LA CONCURS Funcia didactic Confereniar Doctor ndeplinirea standardelor minime naionale conform OMECTS nr.6560/2012 [se includ Fiele conform modelelor din OMECTS, specifice fiecrui domeniu] Condiii medii minime, la prima ocupare prin concurs a unui post didactic titular n USAMV B 8,00 media anilor de studii (Licen+Masterat) 9,00 media examenelor de diplom (Licen+Masterat) Atestarea studiilor (Diplome+Foi Matricole) Condiii ndeplinire condiii

Profesor

Doctor ndeplinirea standardelor minime naionale conform OMECTS nr.6560/2012 [se includ Fiele conform modelelor din OMECTS, specifice fiecarui domeniu] Condiii medii minime, la prima ocupare prin concurs a unui post didactic titular n USAMV B 8,00 media anilor de studii (Licen+Masterat) 9,00 - media examenelor de diplom (Licen+Masterat) Atestarea studiilor (Diplome+Foi Matricole)

Candidat

EM/ND

12/18

Anexa 4

DECLARAIE Subsemnatul / subsemnata .................................................................................................. , cu domiciliul ................................................................................................................................... , posesor al/posesoare a (BI/CI) seria...., nr ................ , candidat/candidat la concursul pentru ocuparea postului de ....................................., poziia......, din tatul de funcii al Departamentului .................................................................... Facultatea ..................................................................... declar pe propria rspundere, cunoscnd prevederile art. 292 privind falsul n declaraii, din Legea 286/2009 -Codul Penal, c n cazul ctigrii concursului: m voi afla n situaiile de incompatibilitate prevzute de LEN nr. 1/2011, art. 295 al. 4*, astfel : situaia de incompatibilitate n care m voi afla este .................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... am luat la cunotin dispoziiile art. 7** din Metodologia - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare vacante din nvmntul superior, aprobat prin H.G. nr. 457/04.05.2011 i m angajez ca pn n maximum o sptmn de la anunarea rezultatelor concursului s depun n scris, prin Registratura USAMV B, modalitatea de soluionare a situaiei de incompatibilitate create. nu m voi afla n situaiile de incompatibilitate prevzute de LEN nr. 1/2011, art. 295, al. 4.

Data: .........................................

Semntura: ..................................................

Not : * "Dup intrarea n vigoare a prezentei legi se interzice ocuparea concomitent de ctre soi, afini i rude pn la gradul al III lea inclusiv a funciilor prin care unul sau una se afl fa de cellalt sau cealalt ntr-o poziie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituional direct la orice nivel n aceeai universitate''. **"In situaia n care, n urma ctigrii unui concurs de ctre un candidat, una sau mai multe persoane din instituia de nvmnt superior urmeaz s se afle ntr-o situaie de incompatibilitate conf. art. 295, al. (4) din LEN nr.1/2011, numirea pe post i acordarea titlului universitar de ctre instituia de nvmnt superior sau a gradului profesional de cercetare-dezvoltare poate avea loc numai dup soluionarea situaiei/situaiilor de incompatibilitate. Modalitatea de soluionare a situaiei de incompatibilitate se comunic Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, n termen de dou zile lucrtoare de la soluionare''.

EM/ND

13/18

Anexa 5 COMISII CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

Facultatea............................................... ................................................

Preed. 1 2 3 4
* - Dintre domeniile de nvmnt superior n vigoare ** - Activiti cu recunoatere naional i internaional

EM/ND

Competene majore**(max.3)
14/18

Domeniul la care este asociat postul*

Grad Didactic / Nume

Poz. n Comisie

Post Nr / Grad

Discipline post concurs

Universitatea

Departament

Domeniul n care sunt specialiti*

Anexa 6
CONCURS pentru ocuparea postului poz. ...... de CONFERENIAR la disciplinele ................................... .......................................................................................................................................................................... de la Departamentul ......................................Facultatea.......................................Domeniu post.................... publicat n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, nr. ...........din......................................................... RAPORT PRIVIND CONCURSUL CONFERENTIAR Comisia de concurs, aprobat prin hotrrea Senatului USAMV B din data de ................., i numit prin Decizia Rectorului USAMV B nr......din....... compus din [grad didactic/nume/universitatea]: 1) ................................................................................................................................................preedinte, i 2)................................................................................3)................................................................................... 4)................................................................................5).................................................................................. membri, a constatat c la concurs s-au nscris: Cand. (1) .................................................., Cand. (2)..............................................etc...................... Din analiza materialelor existente la dosarele de concurs i a datelor direct cunoscute se desprind cele ce urmeaz: 1. ANUL NATERII, STUDII, SPECIALIZRI I TITLURI Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ 2. FUNCII DIDACTICE (PROFESIONALE) I LOCURI DE MUNC Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ 3. ACTIVITATEA PROFESIONAL-din care n specificul postului Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ 4. GRADUL DE NDEPLINIRE A STANDARDULUI MINIM NAIONAL Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ 5. ACTIVITATEA DE ELABORARE I PUBLICARE DE LUCRRI Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ 6. ALTE ACTIVITI - reprezentative pentru specificul postului Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ 7. CALIFICATIV PRELEGERE SPECIALITATE [Curs] Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ 8. APRECIERE PRELEGERE PUBLIC - rezultate i dezvoltare carier Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ 9. ALTE CONSIDERAII Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ Voturile obinute de candidai
Candidai Comisia 1. ..................................Preedinte 2. .................................... membru 3. .................................... membru 4. .................................... membru 5...................................membru Total 1. ........................................... 2. ..........................................

CONCLUZII Comisia de concurs, cu ..... voturi - pentru i .... + .... voturi - contra + abineri, recomand ca postul s fie ocupat de ctre............................................................ (Semnturi) Data Preedinte: ...................................... .................................... Membri: ...................................... .................................... ...................................... .................................... ...................................... .................................... ...................................... ....................................

EM/ND

15/18

Anexa 7
CONCURS pentru ocuparea postului poz. ...... de PROFESOR la disciplinele ............................................. .......................................................................................................................................................................... de la Departamentul ......................................Facultatea.......................................Domeniu post.................... publicat n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, nr. ...........din......................................................... RAPORT PRIVIND CONCURSUL CONFERENTIAR Comisia de concurs, aprobat prin hotrrea Senatului USAMV B din data de ................., i numit prin Decizia Rectorului USAMV B nr......din....... compus din [grad didactic/nume/universitatea]: 1) ................................................................................................................................................preedinte, i 2)................................................................................3)................................................................................... 4)................................................................................5).................................................................................. membri, a constatat c la concurs s-au nscris: Cand. (1) .................................................., Cand. (2)..............................................etc...................... Din analiza materialelor existente la dosarele de concurs i a datelor direct cunoscute se desprind cele ce urmeaz: 1. ANUL NATERII, STUDII, SPECIALIZRI I TITLURI Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ 2. FUNCII DIDACTICE (PROFESIONALE) I LOCURI DE MUNC Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ 3. ACTIVITATEA PROFESIONAL-din care n specificul postului Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ 4. GRADUL DE NDEPLINIRE A STANDARDULUI MINIM NAIONAL Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ 5. ACTIVITATEA DE ELABORARE I PUBLICARE DE LUCRRI Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ 6. ALTE ACTIVITI - reprezentative pentru specificul postului Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ 7. CALIFICATIV PRELEGERE SPECIALITATE [Curs] Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ 8. APRECIERE PRELEGERE PUBLIC - rezultate i dezvoltare carier Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ 9. ALTE CONSIDERAII Cand. (1) ______________ Cand. (2) ______________ Voturile obinute de candidai
Candidai Comisia 1. ..................................Preedinte 2. .................................... membru 3. .................................... membru 4. .................................... membru 5...................................membru Total 1. ........................................... 2. ..........................................

CONCLUZII Comisia de concurs, cu ..... voturi - pentru i .... + .... voturi - contra + abineri, recomand ca postul s fie ocupat de ctre............................................................ (Semnturi) Data Preedinte: ...................................... .................................... Membri: ...................................... .................................... ...................................... .................................... ...................................... .................................... ...................................... ....................................

EM/ND

16/18

Anexa 8 Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti FACULTATEA ..................................... EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL EDINEI CONSILIULUI FACULTII din data de ..................

edina s-a desfurat n prezena a ......membri, din efectivul total de ....... membri, condiia statutar (2/3 din total efectiv) fiind de............membri. La punctul ....... al ordinii de zi "Ocupri prin concurs de posturi didactice" s-a pus n discuia Consiliului facultii concursul pentru ocuparea postului nr. ......, de ..................., de la Departamentul...................................................... . Discuiile i exprimarea votului au respectat procedura de lucru n vigoare. Votul comisiei de concurs (care a decis ierarhizarea candidailor i nominalizarea candidatului care a ntrunit cele mai bune rezultate) precum i votul Consiliului facultii, privind acordarea sau nu a avizului raportului asupra concursului ntocmit de ctre comisia de concurs sunt dup cum urmeaz:
CONSILIUL FACULTII [acord sau nu avizul raportului asupra concursului] Efectiv Voturi [CD Total P C A +Stud.]

NUME I PRENUME

COMISIA DE CONCURS Voturi

CANDIDAI Efectiv

Total

Pe baza voturilor exprimate, Consiliul facultii avizeaz (nu avizeaz) raportul asupra concursului ntocmit de comisia de concurs, i ca urmare recomand (nu recomand) ca postul poz. ......., de .................................................. de la Departamentul.............................................. s fie ocupat de ctre .........................................................................................................................

Decan,

EM/ND

17/18

Anexa 9 SIMBOLIZAREA LUCRRILOR ELABORATE


n legtur cu disciplinele din postul didactic n cauz, domeniul asociat i/sau, justificat, discipline i domenii nrudite cu acestea. I. TEZA (E) DE DOCTORAT (T) II. CRI PUBLICATE (C) Ca Cri / cursuri (manuale) pentru uzul studentilor, publicate n edituri recunoscute. Cb - Cri de specialitate publicate n edituri recunoscute (autor, co-autor, editor). Cc - Cri publicate n alte edituri, cu ISBN. III. ALTE MATERIALE PUBLICATE (I, D) I - Culegeri i ndrumare publicate (separate n edituri cu ISBN i n tipografii locale/de instituii sau de uz intern); D - Alte lucrri publicate: capitole publicate n volume colective, capitole teoretice redactate, sisteme de laborator funcionale etc. IV. ARTICOLE / STUDII IN EXTENSO PUBLICATE (R, V) Ris - Reviste de specialitate de circulaie internaional recunoscute (cotate / indexate ISI Thomson Reuters, sau indexate n alte Baze de Date Internaionale - BDI specifice domeniului, care fac un proces de selecie a revistelor pe baza unor criterii de performan). Rio Alte reviste de specialitate de circulaie internaional. Rns - Reviste de specialitate de circulaie naional recunoscute de CNCSIS. Rno - Alte reviste de specialitate de circulaie naional. Vis- Volumele unor manifestri tiinifice internaionale recunoscute, organizate n ar i strintate, indexate ISI Thomson Reuters sau indexate n alte Baze de Date Internaionale - BDI specifice domeniului, care fac un proces de selecie a publicaiilor pe baza unor criterii de performan. Vi - Volumele unor manifestri tiinifice internaionale recunoscute, organizate n ar i strintate. Vn - Volumele unor manifestri tiinifice naionale. V. BREVETE DE INVENIE / INOVAII (B, A) B - Brevete de invenie. A - Inovaii i alte creaii. VI. CONTRACTE I RAPOARTE TIINIFICE (P, F) P Proiecte de cercetare-dezvoltare inovare obinute prin competiie, pe baz de contract/grant, n ar/strinatate (Pn naionale, Pi internaionale). F Alte lucrri de cercetare dezvoltare.
Obs.-a se meniona calitatea de responsabil/director sau co-autor.

VII. COMUNICRI TIINIFICE NEPUBLICATE (E) E Lucrri prezentate la diferite seminarii/expoziii, conferine, etc.
OBSERVAII a) n categoriile II, III i IV se includ numai lucrrile deja publicate sau aflate n procesare n edituri, respectiv nu se includ lucrrile n manuscris sau alte lucrri (comunicri, referate tematice, etc.). Articolele/studiile n curs de publicare, justificate cu documente, nu vor depi 10% din total. b) Lucrrile reeditate care nu includ contribuii noi ale candidatului i lucrarea de baz (iniial) se nregistreaz sub acelai indicativ, precizndu-se la fiecare numrul ediiei. c) Articolele/studiile publicate n reviste sau volumele unor manifestri tiinifice, reluate de alte publicaii, vor fi nregistrate o singur dat, la poziia iniial, cu menionarea relurilor/reeditrilor. d) Recenziile/rezumatele unor lucrri, aprute n alte publicaii, vor fi nregistrate la poziia lucrrii iniiale, cu menionarea acestora (nu vor fi poziii separate). e) Fiecare lucrare este descris n limba n care a fost realizat (publicat, prezentat), titlul fiind scris italic f) Autorii vor fi prezentai, n totalitate, n ordinea din publicaie, cu sublinierea candidatului. g) Se vor specifica editura, revista sau manifestarea i/sau alte elemente de localizare, cu menionarea intervalului de pagini din publicaie, numrul total de pagini sau alte date similare (dup caz), anul sau perioada de realizare.

EM/ND

18/18

Evaluare