P. 1
Plan Cadru Clasa a II

Plan Cadru Clasa a II

|Views: 21|Likes:
Published by ap0stazia

More info:

Published by: ap0stazia on Mar 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educa iei, Cercet rii i Tineretului nr. 4686/ 05. 08.

2003, privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a

PLANUL-CADRU DE ÎNV

MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a
I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-3 18 20 II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-3 18 20

ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. Limb i comunicare 1. Limba i literatura român II. Matematic i tiin e ale naturii 1. Matematic 2. Cunoa terea mediului III. Om i societate 1. Religie IV. Arte 1. Educa ie muzical 2. Educa ie plastic V. Educa ie fizic i sport 1. Educa ie fizic VI. Tehnologii 1. Abilit i practice VII. Consiliere i orientare
NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN

NOTA: În colile sau clasele cu predare în limba român , elevii apar inând minorit ilor na ionale pot studia, în condi iile legii, disciplina Limba i literatura matern . Num rul de ore afectat acestei discipline este de 3-4 ore pe s pt mân , în fiecare an de studiu. Aceste ore intr în trunchiul comun i sunt incluse în schemele orare ale colilor respective. În aceste condi ii, num rul total de ore pe s pt mân poate dep i, pentru ace ti elevi, num rul maxim prev zut în tabelul de mai sus.

3 _____________________________________________________________________________ Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucure ti-70738, Tel. (+40 1) 313.33.15; Fax: (+40 1) 312.47.19

4 _____________________________________________________________________________ Str.47. (+40 1) 313. Limb i comunicare 1. Tehnologii 1. Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN NOT : Planul cadru de mai sus se aplic la toate grupele. Abilit i practice VII. nr.08. Educa ie fizic VI. Limba i literatura matern II. 28-30. clasele. Om i societate 1. Educa ie plastic V.19 . Cercet rii i Tineretului nr. 4686 /05.33. Matematic i tiin e ale naturii 1. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV PENTRU ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a ILOR NA IONALE I 11-12 4 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 21 1-3 22 24 II 11-12 4 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 21 1-3 22 24 MÂNTUL ÎN LIMBILE MINORIT ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. G-ral Berthelot. sec iile i unit ile colare cu predare în limbile minorit ilor na ionale. Educa ie muzical 2. Arte 1. Tel. Religie IV. Educa ie fizic i sport 1. Matematic 2.ANEXA 2 la Ordinul Ministrului Educa iei. Bucure ti-70738.2003.15. Limba i literatura român 2. Fax: (+40 1) 312. Cunoa terea mediului III.

Bucure ti-70738.47. Abilit i practice VII.dicteu TOTAL ORE PRECIZ RI PRIVIND APLICAREA PLANULUI-CADRU DE ÎNV MÂNT LA COLILE CU PROGRAM INTEGRAT I SUPLIMENTAR DE ART . 2. Matematic i tiin e ale naturii 1. 3.muzic I 2-3 2 4-5 II 2-3 2 4-5 OBIECTUL DE STUDIU Instrument Teorie . (+40 1) 313.2003. nr. Arte 1. conform num rului de ore precizat în tabelul referitor la Educa ia muzical specializat .15. Matematic 2. Fax: (+40 1) 312.MUZIC I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 5-6 4-5 1-2 2-3 2-3 0-1 0-1 0-1 19 1-3 II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 5-6 4-5 1-2 2-3 2-3 0-1 0-1 0-1 19 1-3 20 22 MÂNT INTEGRAT DE ART ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. 28-30. Educa ie plastic V. colile i liceele cu program integrat de art pot s colarizeze în regim suplimentar elevi din clasele I – a II-a.33.MUZICA 1. conform Regulamentului de organizare i func ionare a colilor i liceelor de art . Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE PT MÂN 20 22 NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN EDUCA IA MUZICAL SPECIALIZAT pentru înv mântul integrat i suplimentar de art . Educa ie fizic VI. Limba i literatura român II. Cunoa terea mediului III. Religie IV. Om i societate 1. La colile cu program suplimentar de art – muzic elevii urmeaz doar preg tirea de specialitate muzical . privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a .19 . Tel. Disciplinele de cultur general se studiaz la coala general pe care o frecventeaz elevul în mod obi nuit. Admiterea în colile cu program integrat i suplimentar de art se face pe baza probelor de aptitudini specifice. Limb i comunicare 1.08.ANEXA 3 la Ordinul Ministrului Educa iei. Tehnologii 1. G-ral Berthelot. 5 _____________________________________________________________________________ Str. 4686/05.solfegiu . Educa ie muzical specializat 2. Educa ie fizic i sport 1. Cercet rii i Tineretului nr. în limita cifrei de colarizare aprobate conform reglement rilor în vigoare.

28-30. audi ii.ANEXA 3 la Ordinul Ministrului Educa iei. 6. 6 _____________________________________________________________________________ Str.a II-a.muzic sunt parte integrant din planul de înv mânt i sunt valabile i în coli în care predarea se face în limbi ale minorit ilor na ionale. 9. se vor preg ti i cu profesorul acompaniator-corepetitor pentru examene. Preciz rile privind aplicarea planului – cadru de înv mânt la colile cu program integral i suplimentar de art . La instrument se sus in verific ri la sfâr itul semestrului I i examen la sfâr itul fiec rui an colar. Tel. G-ral Berthelot. a) Studiul pianului i al viorii se face începând cu clasa I. 5. Pentru colile cu program integrat i suplimentar de art – muzic : a) Orele de instrument se predau individual.15.dicteu se studiaz conform planului .dicteu se predau pe grupe. (+40 1) 313. elevul având dreptul la 1/3 ore corepeti ie pe s pt mân . 8. b) Se pot organiza. Bucure ti-70738. Orele de teorie – solfegiu .33. Profesorul acompaniator-corepetitor este normat cu 3 elevi pe or . nr. a) To i elevii colilor i liceelor de muzic ( cu excep ia elevilor care studiaz ca instrument pianul). 4686/05.cadru de c tre elevii claselor I .2003. verific ri.47. de la toate instrumentele. concursuri. începând cu al doilea an de studiu instrumental. cu avizul Inspectoratului colar. în vederea admiterii în clasa I. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a 4. Cercet rii i Tineretului nr. Fax: (+40 1) 312. 7.19 . b) Profesorul acompaniator-corepetitor poate preda aceast disciplin dac din foaia matricol care înso e te diploma de licen reiese c a absolvit cu examen disciplina pian. grupe preg titoare pentru ini iere muzical a copiilor de vârst pre colar .08. b) Orele de teorie – solfegiu . începând cu al doilea an de studiu.

33. MÂNT INTEGRAT SPORTIV II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 6-8* 0-1 0-1 0-1 20 1-3 21 23 ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I.47. Educa ie plastic V. categoriilor de vârst i sex. Om i societate 1. 4686/05.ANEXA 4 la Ordinul Ministrului Educa iei. Fax: (+40 1) 312.08. 2. Tehnologii 1. Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN * Dou din orele de educa ie fizic i sport sunt în norma înv PRECIZ RI PRIVIND APLICAREA PLANULUI DE ÎNV MÂNT 1. nivelului de preg tire. Abilit i practice VII. b) În cazul gimnasticii artistice sportive-fete. la aceea i disciplin sportiv . În situa ia claselor sau grupelor mozaic. în func ie de specificul disciplinelor sportive. normarea se face pe grup . 3. c) Clas mozaic sau grupe mozaic. fete i/sau b ie i. fete i/sau b ie i. la grupele de avansa i i de performan . adres oficial cu prezen a elevilor la preg tire.15. Matematic i tiin e ale naturii 1. exigen elor de încadrare etc. num rul de ore prev zut în planul cadru de înv mânt la aria curricular Educa ie fizic i sport. fete i/sau b ie i: La aceea i disciplin sportiv . restul orelor se desf oar la unit ile în care elevii efectueaz preg tirea sportiv de specialitate. Bucure ti-70738. Clasa mozaic sau grupa mozaic se constituie în situa ia în care num rul elevilor. d) Grupe valorice. Limba i literatura român II. grupele/grupele valorice pot fi constituite din elevi care apar in claselor I i/sau claselor a II–a. 4.2003. 28-30. Matematic 2. nr. G-ral Berthelot. fete i/sau b ie i. Aceste unit i sunt obligate s trimit s pt mânal. Educa ie muzical 2.19 . predau în cuplu câte dou cadre didactice (b rbat-femeie). Lec ia de antrenament sportiv pentru înv mântul primar are o durat cuprins între 70 i 90 de minute. În acest caz. în variante i combina ii care se preteaz disciplinelor sportive. în urm toarele variante i combina ii: a) Clasa întreag : o singur disciplin sportiv . speciali tilor. se acord pentru fiecare grup . În înv mântul primar. Religie IV. Educa ie fizic i sport VI. b) Dou sau mai multe grupe la aceea i clas . colii cu program integrat sportiv. 1/3 din orele de specialitate pe s pt mân se efectueaz în coala cu program integrat ca preg tire fizic general . cu excep ia celor efectuate de înv tor. Arte 1. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 6-8* 0-1 0-1 0-1 20 1-3 21 23 torului. Limb i comunicare 1. (+40 1) 313. Cunoa terea mediului III. Tel. Cercet rii i Tineretului nr. preg tirea sportiv a elevilor se poate organiza. resurselor materiale. este mai mic decât num rul minim necesar acceptat de specialitatea respectiv . nivel de preg tire omogen. a) În situa ia organiz rii preg tirii sportive pe grupe. 7 _____________________________________________________________________________ Str.

8 _____________________________________________________________________________ Str.19 . Tel. 4686/05. 28-30.15. Cercet rii i Tineretului nr. preg tirea teoretic se efectueaz simultan cu preg tirea practic .ANEXA 4 la Ordinul Ministrului Educa iei.2003.47. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a 5. Bucure ti-70738. 6. Aceste reglement ri se aplic i la înv mântul integrat sportiv din unit ile de înv mânt cu predare în limbile minorit ilor na ionale. În înv mântul primar.08. nr. (+40 1) 313.33. Fax: (+40 1) 312. G-ral Berthelot.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->