ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educa iei, Cercet rii i Tineretului nr. 4686/ 05. 08.

2003, privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a

PLANUL-CADRU DE ÎNV

MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a
I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-3 18 20 II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-3 18 20

ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. Limb i comunicare 1. Limba i literatura român II. Matematic i tiin e ale naturii 1. Matematic 2. Cunoa terea mediului III. Om i societate 1. Religie IV. Arte 1. Educa ie muzical 2. Educa ie plastic V. Educa ie fizic i sport 1. Educa ie fizic VI. Tehnologii 1. Abilit i practice VII. Consiliere i orientare
NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN

NOTA: În colile sau clasele cu predare în limba român , elevii apar inând minorit ilor na ionale pot studia, în condi iile legii, disciplina Limba i literatura matern . Num rul de ore afectat acestei discipline este de 3-4 ore pe s pt mân , în fiecare an de studiu. Aceste ore intr în trunchiul comun i sunt incluse în schemele orare ale colilor respective. În aceste condi ii, num rul total de ore pe s pt mân poate dep i, pentru ace ti elevi, num rul maxim prev zut în tabelul de mai sus.

3 _____________________________________________________________________________ Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucure ti-70738, Tel. (+40 1) 313.33.15; Fax: (+40 1) 312.47.19

Religie IV. Matematic 2. Limba i literatura matern II. Matematic i tiin e ale naturii 1.19 .2003. Educa ie fizic VI.33. Limba i literatura român 2. Limb i comunicare 1. Abilit i practice VII. Educa ie plastic V. clasele. Tehnologii 1. Cercet rii i Tineretului nr. Educa ie muzical 2. Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN NOT : Planul cadru de mai sus se aplic la toate grupele. Educa ie fizic i sport 1.08. 4 _____________________________________________________________________________ Str.15.ANEXA 2 la Ordinul Ministrului Educa iei. Bucure ti-70738. 4686 /05. (+40 1) 313. Om i societate 1. sec iile i unit ile colare cu predare în limbile minorit ilor na ionale. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV PENTRU ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a ILOR NA IONALE I 11-12 4 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 21 1-3 22 24 II 11-12 4 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 21 1-3 22 24 MÂNTUL ÎN LIMBILE MINORIT ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. Tel. G-ral Berthelot. Cunoa terea mediului III. 28-30. Arte 1.47. nr. Fax: (+40 1) 312.

3. Om i societate 1. Arte 1. conform Regulamentului de organizare i func ionare a colilor i liceelor de art .muzic I 2-3 2 4-5 II 2-3 2 4-5 OBIECTUL DE STUDIU Instrument Teorie .solfegiu . Abilit i practice VII. Disciplinele de cultur general se studiaz la coala general pe care o frecventeaz elevul în mod obi nuit. 2. Bucure ti-70738. Educa ie fizic VI. Tehnologii 1. Limb i comunicare 1.33. Religie IV. colile i liceele cu program integrat de art pot s colarizeze în regim suplimentar elevi din clasele I – a II-a. conform num rului de ore precizat în tabelul referitor la Educa ia muzical specializat .08. 28-30. Matematic i tiin e ale naturii 1. 5 _____________________________________________________________________________ Str. Cunoa terea mediului III. Educa ie muzical specializat 2.47. Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE PT MÂN 20 22 NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN EDUCA IA MUZICAL SPECIALIZAT pentru înv mântul integrat i suplimentar de art . privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a .ANEXA 3 la Ordinul Ministrului Educa iei. Educa ie plastic V.2003.MUZIC I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 5-6 4-5 1-2 2-3 2-3 0-1 0-1 0-1 19 1-3 II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 5-6 4-5 1-2 2-3 2-3 0-1 0-1 0-1 19 1-3 20 22 MÂNT INTEGRAT DE ART ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. Cercet rii i Tineretului nr. în limita cifrei de colarizare aprobate conform reglement rilor în vigoare. La colile cu program suplimentar de art – muzic elevii urmeaz doar preg tirea de specialitate muzical . Admiterea în colile cu program integrat i suplimentar de art se face pe baza probelor de aptitudini specifice. 4686/05. Fax: (+40 1) 312. Matematic 2.19 . Tel. nr. Limba i literatura român II. (+40 1) 313. Educa ie fizic i sport 1.MUZICA 1. G-ral Berthelot.15.dicteu TOTAL ORE PRECIZ RI PRIVIND APLICAREA PLANULUI-CADRU DE ÎNV MÂNT LA COLILE CU PROGRAM INTEGRAT I SUPLIMENTAR DE ART .

7. G-ral Berthelot. începând cu al doilea an de studiu instrumental. Bucure ti-70738.a II-a. grupe preg titoare pentru ini iere muzical a copiilor de vârst pre colar . 8. Preciz rile privind aplicarea planului – cadru de înv mânt la colile cu program integral i suplimentar de art . audi ii.2003.dicteu se predau pe grupe.47. Orele de teorie – solfegiu . 28-30. 6.33. concursuri. Profesorul acompaniator-corepetitor este normat cu 3 elevi pe or . se vor preg ti i cu profesorul acompaniator-corepetitor pentru examene.muzic sunt parte integrant din planul de înv mânt i sunt valabile i în coli în care predarea se face în limbi ale minorit ilor na ionale. b) Orele de teorie – solfegiu . privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a 4. Cercet rii i Tineretului nr. 4686/05. elevul având dreptul la 1/3 ore corepeti ie pe s pt mân . b) Profesorul acompaniator-corepetitor poate preda aceast disciplin dac din foaia matricol care înso e te diploma de licen reiese c a absolvit cu examen disciplina pian.ANEXA 3 la Ordinul Ministrului Educa iei. a) To i elevii colilor i liceelor de muzic ( cu excep ia elevilor care studiaz ca instrument pianul). a) Studiul pianului i al viorii se face începând cu clasa I. La instrument se sus in verific ri la sfâr itul semestrului I i examen la sfâr itul fiec rui an colar.08.dicteu se studiaz conform planului . de la toate instrumentele.19 . în vederea admiterii în clasa I. 5. 9. cu avizul Inspectoratului colar.15. b) Se pot organiza. începând cu al doilea an de studiu. Fax: (+40 1) 312.cadru de c tre elevii claselor I . Pentru colile cu program integrat i suplimentar de art – muzic : a) Orele de instrument se predau individual. Tel. 6 _____________________________________________________________________________ Str. nr. (+40 1) 313. verific ri.

este mai mic decât num rul minim necesar acceptat de specialitatea respectiv . restul orelor se desf oar la unit ile în care elevii efectueaz preg tirea sportiv de specialitate. colii cu program integrat sportiv.2003.15. nr. în func ie de specificul disciplinelor sportive. Abilit i practice VII. Educa ie plastic V. c) Clas mozaic sau grupe mozaic. num rul de ore prev zut în planul cadru de înv mânt la aria curricular Educa ie fizic i sport.ANEXA 4 la Ordinul Ministrului Educa iei. 1/3 din orele de specialitate pe s pt mân se efectueaz în coala cu program integrat ca preg tire fizic general . Educa ie muzical 2. MÂNT INTEGRAT SPORTIV II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 6-8* 0-1 0-1 0-1 20 1-3 21 23 ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. Matematic 2. b) Dou sau mai multe grupe la aceea i clas . cu excep ia celor efectuate de înv tor. Religie IV. speciali tilor.19 . Cunoa terea mediului III. Lec ia de antrenament sportiv pentru înv mântul primar are o durat cuprins între 70 i 90 de minute. se acord pentru fiecare grup .33. normarea se face pe grup . Tehnologii 1. fete i/sau b ie i. 4686/05. în variante i combina ii care se preteaz disciplinelor sportive. În acest caz. b) În cazul gimnasticii artistice sportive-fete. 3. exigen elor de încadrare etc. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 6-8* 0-1 0-1 0-1 20 1-3 21 23 torului. în urm toarele variante i combina ii: a) Clasa întreag : o singur disciplin sportiv . Tel. Cercet rii i Tineretului nr. Bucure ti-70738. grupele/grupele valorice pot fi constituite din elevi care apar in claselor I i/sau claselor a II–a. Educa ie fizic i sport VI. d) Grupe valorice. Aceste unit i sunt obligate s trimit s pt mânal. nivel de preg tire omogen. 2. fete i/sau b ie i. nivelului de preg tire. Arte 1. categoriilor de vârst i sex.47. adres oficial cu prezen a elevilor la preg tire. preg tirea sportiv a elevilor se poate organiza. resurselor materiale. fete i/sau b ie i: La aceea i disciplin sportiv . 28-30. Limba i literatura român II. În situa ia claselor sau grupelor mozaic. Fax: (+40 1) 312.08. la aceea i disciplin sportiv . predau în cuplu câte dou cadre didactice (b rbat-femeie). 4. Clasa mozaic sau grupa mozaic se constituie în situa ia în care num rul elevilor. 7 _____________________________________________________________________________ Str. Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN * Dou din orele de educa ie fizic i sport sunt în norma înv PRECIZ RI PRIVIND APLICAREA PLANULUI DE ÎNV MÂNT 1. la grupele de avansa i i de performan . Matematic i tiin e ale naturii 1. Limb i comunicare 1. fete i/sau b ie i. (+40 1) 313. a) În situa ia organiz rii preg tirii sportive pe grupe. Om i societate 1. În înv mântul primar. G-ral Berthelot.

Bucure ti-70738.47.2003. (+40 1) 313. Tel. G-ral Berthelot. nr.08. În înv mântul primar. 4686/05.19 . privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a 5. 6. 28-30. preg tirea teoretic se efectueaz simultan cu preg tirea practic . Fax: (+40 1) 312. Cercet rii i Tineretului nr.15.ANEXA 4 la Ordinul Ministrului Educa iei. Aceste reglement ri se aplic i la înv mântul integrat sportiv din unit ile de înv mânt cu predare în limbile minorit ilor na ionale. 8 _____________________________________________________________________________ Str.33.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful