ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educa iei, Cercet rii i Tineretului nr. 4686/ 05. 08.

2003, privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a

PLANUL-CADRU DE ÎNV

MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a
I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-3 18 20 II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-3 18 20

ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. Limb i comunicare 1. Limba i literatura român II. Matematic i tiin e ale naturii 1. Matematic 2. Cunoa terea mediului III. Om i societate 1. Religie IV. Arte 1. Educa ie muzical 2. Educa ie plastic V. Educa ie fizic i sport 1. Educa ie fizic VI. Tehnologii 1. Abilit i practice VII. Consiliere i orientare
NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN

NOTA: În colile sau clasele cu predare în limba român , elevii apar inând minorit ilor na ionale pot studia, în condi iile legii, disciplina Limba i literatura matern . Num rul de ore afectat acestei discipline este de 3-4 ore pe s pt mân , în fiecare an de studiu. Aceste ore intr în trunchiul comun i sunt incluse în schemele orare ale colilor respective. În aceste condi ii, num rul total de ore pe s pt mân poate dep i, pentru ace ti elevi, num rul maxim prev zut în tabelul de mai sus.

3 _____________________________________________________________________________ Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucure ti-70738, Tel. (+40 1) 313.33.15; Fax: (+40 1) 312.47.19

Arte 1. Matematic 2. Tehnologii 1. Cunoa terea mediului III.15. clasele. Om i societate 1. (+40 1) 313. Limba i literatura matern II. Limba i literatura român 2. Abilit i practice VII. 28-30. Tel.19 . Limb i comunicare 1. Educa ie plastic V. Matematic i tiin e ale naturii 1.ANEXA 2 la Ordinul Ministrului Educa iei. Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN NOT : Planul cadru de mai sus se aplic la toate grupele. G-ral Berthelot. Educa ie muzical 2. Bucure ti-70738. 4 _____________________________________________________________________________ Str. Cercet rii i Tineretului nr. sec iile i unit ile colare cu predare în limbile minorit ilor na ionale.08. 4686 /05. nr.2003.33. Fax: (+40 1) 312. Educa ie fizic i sport 1. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV PENTRU ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a ILOR NA IONALE I 11-12 4 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 21 1-3 22 24 II 11-12 4 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 21 1-3 22 24 MÂNTUL ÎN LIMBILE MINORIT ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I.47. Educa ie fizic VI. Religie IV.

Om i societate 1. Tehnologii 1. conform Regulamentului de organizare i func ionare a colilor i liceelor de art . colile i liceele cu program integrat de art pot s colarizeze în regim suplimentar elevi din clasele I – a II-a. Religie IV. Fax: (+40 1) 312.33. Tel. Educa ie plastic V.19 .MUZIC I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 5-6 4-5 1-2 2-3 2-3 0-1 0-1 0-1 19 1-3 II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 5-6 4-5 1-2 2-3 2-3 0-1 0-1 0-1 19 1-3 20 22 MÂNT INTEGRAT DE ART ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I.47.MUZICA 1. 4686/05. Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE PT MÂN 20 22 NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN EDUCA IA MUZICAL SPECIALIZAT pentru înv mântul integrat i suplimentar de art . Educa ie muzical specializat 2. conform num rului de ore precizat în tabelul referitor la Educa ia muzical specializat .dicteu TOTAL ORE PRECIZ RI PRIVIND APLICAREA PLANULUI-CADRU DE ÎNV MÂNT LA COLILE CU PROGRAM INTEGRAT I SUPLIMENTAR DE ART . Admiterea în colile cu program integrat i suplimentar de art se face pe baza probelor de aptitudini specifice. Limb i comunicare 1. Cercet rii i Tineretului nr. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a . 3.2003. 2. G-ral Berthelot. (+40 1) 313. nr.08.solfegiu . în limita cifrei de colarizare aprobate conform reglement rilor în vigoare.15. Educa ie fizic VI. Matematic i tiin e ale naturii 1. La colile cu program suplimentar de art – muzic elevii urmeaz doar preg tirea de specialitate muzical . Limba i literatura român II. Educa ie fizic i sport 1. Matematic 2. Bucure ti-70738.muzic I 2-3 2 4-5 II 2-3 2 4-5 OBIECTUL DE STUDIU Instrument Teorie . 5 _____________________________________________________________________________ Str. Abilit i practice VII.ANEXA 3 la Ordinul Ministrului Educa iei. Cunoa terea mediului III. 28-30. Arte 1. Disciplinele de cultur general se studiaz la coala general pe care o frecventeaz elevul în mod obi nuit.

elevul având dreptul la 1/3 ore corepeti ie pe s pt mân . a) Studiul pianului i al viorii se face începând cu clasa I.08. Bucure ti-70738. se vor preg ti i cu profesorul acompaniator-corepetitor pentru examene.ANEXA 3 la Ordinul Ministrului Educa iei. 5. 6 _____________________________________________________________________________ Str. a) To i elevii colilor i liceelor de muzic ( cu excep ia elevilor care studiaz ca instrument pianul). Tel. Orele de teorie – solfegiu .dicteu se studiaz conform planului . b) Profesorul acompaniator-corepetitor poate preda aceast disciplin dac din foaia matricol care înso e te diploma de licen reiese c a absolvit cu examen disciplina pian. începând cu al doilea an de studiu.47. G-ral Berthelot. b) Se pot organiza. audi ii. verific ri. 9.33. 4686/05. b) Orele de teorie – solfegiu . de la toate instrumentele. grupe preg titoare pentru ini iere muzical a copiilor de vârst pre colar . Pentru colile cu program integrat i suplimentar de art – muzic : a) Orele de instrument se predau individual. 8. La instrument se sus in verific ri la sfâr itul semestrului I i examen la sfâr itul fiec rui an colar. Cercet rii i Tineretului nr. Fax: (+40 1) 312.dicteu se predau pe grupe.19 . Profesorul acompaniator-corepetitor este normat cu 3 elevi pe or . privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a 4. 6. cu avizul Inspectoratului colar. începând cu al doilea an de studiu instrumental.2003. Preciz rile privind aplicarea planului – cadru de înv mânt la colile cu program integral i suplimentar de art . (+40 1) 313.cadru de c tre elevii claselor I . în vederea admiterii în clasa I.a II-a.muzic sunt parte integrant din planul de înv mânt i sunt valabile i în coli în care predarea se face în limbi ale minorit ilor na ionale. concursuri.15. 7. 28-30. nr.

Clasa mozaic sau grupa mozaic se constituie în situa ia în care num rul elevilor. Fax: (+40 1) 312. MÂNT INTEGRAT SPORTIV II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 6-8* 0-1 0-1 0-1 20 1-3 21 23 ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. Matematic 2. În situa ia claselor sau grupelor mozaic. predau în cuplu câte dou cadre didactice (b rbat-femeie). speciali tilor. Matematic i tiin e ale naturii 1. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 6-8* 0-1 0-1 0-1 20 1-3 21 23 torului. Lec ia de antrenament sportiv pentru înv mântul primar are o durat cuprins între 70 i 90 de minute. 7 _____________________________________________________________________________ Str. grupele/grupele valorice pot fi constituite din elevi care apar in claselor I i/sau claselor a II–a. b) În cazul gimnasticii artistice sportive-fete. a) În situa ia organiz rii preg tirii sportive pe grupe.15. la grupele de avansa i i de performan . în func ie de specificul disciplinelor sportive. Cunoa terea mediului III. preg tirea sportiv a elevilor se poate organiza.08. în variante i combina ii care se preteaz disciplinelor sportive. normarea se face pe grup . Tel. (+40 1) 313.ANEXA 4 la Ordinul Ministrului Educa iei. Religie IV. Cercet rii i Tineretului nr. la aceea i disciplin sportiv . 4. Educa ie muzical 2. cu excep ia celor efectuate de înv tor. este mai mic decât num rul minim necesar acceptat de specialitatea respectiv . 4686/05. colii cu program integrat sportiv. fete i/sau b ie i. se acord pentru fiecare grup . adres oficial cu prezen a elevilor la preg tire. 3. fete i/sau b ie i. 2. Bucure ti-70738. Limba i literatura român II. c) Clas mozaic sau grupe mozaic. Arte 1. Limb i comunicare 1.2003. 28-30.47. Educa ie fizic i sport VI. în urm toarele variante i combina ii: a) Clasa întreag : o singur disciplin sportiv . num rul de ore prev zut în planul cadru de înv mânt la aria curricular Educa ie fizic i sport. În înv mântul primar. Tehnologii 1. Om i societate 1. categoriilor de vârst i sex. fete i/sau b ie i. fete i/sau b ie i: La aceea i disciplin sportiv . d) Grupe valorice. G-ral Berthelot. restul orelor se desf oar la unit ile în care elevii efectueaz preg tirea sportiv de specialitate. 1/3 din orele de specialitate pe s pt mân se efectueaz în coala cu program integrat ca preg tire fizic general . b) Dou sau mai multe grupe la aceea i clas .19 . Abilit i practice VII. Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN * Dou din orele de educa ie fizic i sport sunt în norma înv PRECIZ RI PRIVIND APLICAREA PLANULUI DE ÎNV MÂNT 1. În acest caz. Educa ie plastic V. nr. Aceste unit i sunt obligate s trimit s pt mânal. resurselor materiale.33. exigen elor de încadrare etc. nivel de preg tire omogen. nivelului de preg tire.

nr. Cercet rii i Tineretului nr.19 . 4686/05. 8 _____________________________________________________________________________ Str. Fax: (+40 1) 312.33. 28-30. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a 5.2003. 6.08. Bucure ti-70738.ANEXA 4 la Ordinul Ministrului Educa iei.15. În înv mântul primar. Tel. preg tirea teoretic se efectueaz simultan cu preg tirea practic . (+40 1) 313.47. G-ral Berthelot. Aceste reglement ri se aplic i la înv mântul integrat sportiv din unit ile de înv mânt cu predare în limbile minorit ilor na ionale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful