ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educa iei, Cercet rii i Tineretului nr. 4686/ 05. 08.

2003, privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a

PLANUL-CADRU DE ÎNV

MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a
I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-3 18 20 II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-3 18 20

ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. Limb i comunicare 1. Limba i literatura român II. Matematic i tiin e ale naturii 1. Matematic 2. Cunoa terea mediului III. Om i societate 1. Religie IV. Arte 1. Educa ie muzical 2. Educa ie plastic V. Educa ie fizic i sport 1. Educa ie fizic VI. Tehnologii 1. Abilit i practice VII. Consiliere i orientare
NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN

NOTA: În colile sau clasele cu predare în limba român , elevii apar inând minorit ilor na ionale pot studia, în condi iile legii, disciplina Limba i literatura matern . Num rul de ore afectat acestei discipline este de 3-4 ore pe s pt mân , în fiecare an de studiu. Aceste ore intr în trunchiul comun i sunt incluse în schemele orare ale colilor respective. În aceste condi ii, num rul total de ore pe s pt mân poate dep i, pentru ace ti elevi, num rul maxim prev zut în tabelul de mai sus.

3 _____________________________________________________________________________ Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucure ti-70738, Tel. (+40 1) 313.33.15; Fax: (+40 1) 312.47.19

33.08. Limba i literatura român 2. G-ral Berthelot. Om i societate 1. sec iile i unit ile colare cu predare în limbile minorit ilor na ionale.47.15. Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN NOT : Planul cadru de mai sus se aplic la toate grupele. Matematic 2.ANEXA 2 la Ordinul Ministrului Educa iei. Matematic i tiin e ale naturii 1. Fax: (+40 1) 312. 4 _____________________________________________________________________________ Str. Educa ie fizic i sport 1. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV PENTRU ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a ILOR NA IONALE I 11-12 4 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 21 1-3 22 24 II 11-12 4 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 21 1-3 22 24 MÂNTUL ÎN LIMBILE MINORIT ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. 4686 /05. Educa ie muzical 2. Limba i literatura matern II. Abilit i practice VII. 28-30. (+40 1) 313.19 . Educa ie plastic V. Tehnologii 1. Limb i comunicare 1. Arte 1. nr. Bucure ti-70738. Tel.2003. Cunoa terea mediului III. Religie IV. Cercet rii i Tineretului nr. clasele. Educa ie fizic VI.

Educa ie fizic i sport 1. Matematic i tiin e ale naturii 1.33. Educa ie plastic V. Abilit i practice VII. Disciplinele de cultur general se studiaz la coala general pe care o frecventeaz elevul în mod obi nuit. Tehnologii 1. 4686/05.MUZICA 1. Admiterea în colile cu program integrat i suplimentar de art se face pe baza probelor de aptitudini specifice.ANEXA 3 la Ordinul Ministrului Educa iei. 5 _____________________________________________________________________________ Str.15. Tel.dicteu TOTAL ORE PRECIZ RI PRIVIND APLICAREA PLANULUI-CADRU DE ÎNV MÂNT LA COLILE CU PROGRAM INTEGRAT I SUPLIMENTAR DE ART . Cunoa terea mediului III.MUZIC I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 5-6 4-5 1-2 2-3 2-3 0-1 0-1 0-1 19 1-3 II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 5-6 4-5 1-2 2-3 2-3 0-1 0-1 0-1 19 1-3 20 22 MÂNT INTEGRAT DE ART ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. Limba i literatura român II. 3.muzic I 2-3 2 4-5 II 2-3 2 4-5 OBIECTUL DE STUDIU Instrument Teorie . Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE PT MÂN 20 22 NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN EDUCA IA MUZICAL SPECIALIZAT pentru înv mântul integrat i suplimentar de art . conform Regulamentului de organizare i func ionare a colilor i liceelor de art .08. Educa ie fizic VI. Om i societate 1. nr. 2. conform num rului de ore precizat în tabelul referitor la Educa ia muzical specializat .47. La colile cu program suplimentar de art – muzic elevii urmeaz doar preg tirea de specialitate muzical . Educa ie muzical specializat 2. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a .19 . (+40 1) 313. Cercet rii i Tineretului nr.2003. G-ral Berthelot. Limb i comunicare 1. Religie IV. Matematic 2. în limita cifrei de colarizare aprobate conform reglement rilor în vigoare. Bucure ti-70738. colile i liceele cu program integrat de art pot s colarizeze în regim suplimentar elevi din clasele I – a II-a. Fax: (+40 1) 312. Arte 1.solfegiu . 28-30.

19 . începând cu al doilea an de studiu instrumental. începând cu al doilea an de studiu. 6.15. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a 4. Bucure ti-70738. verific ri. Pentru colile cu program integrat i suplimentar de art – muzic : a) Orele de instrument se predau individual.ANEXA 3 la Ordinul Ministrului Educa iei. b) Se pot organiza. b) Orele de teorie – solfegiu . Orele de teorie – solfegiu . cu avizul Inspectoratului colar.cadru de c tre elevii claselor I . de la toate instrumentele. G-ral Berthelot. nr. 28-30. (+40 1) 313.a II-a. grupe preg titoare pentru ini iere muzical a copiilor de vârst pre colar . La instrument se sus in verific ri la sfâr itul semestrului I i examen la sfâr itul fiec rui an colar. Tel. a) Studiul pianului i al viorii se face începând cu clasa I. Profesorul acompaniator-corepetitor este normat cu 3 elevi pe or . concursuri. elevul având dreptul la 1/3 ore corepeti ie pe s pt mân .33. se vor preg ti i cu profesorul acompaniator-corepetitor pentru examene.dicteu se studiaz conform planului .2003. Fax: (+40 1) 312.08. 4686/05. 5. Preciz rile privind aplicarea planului – cadru de înv mânt la colile cu program integral i suplimentar de art . 9. b) Profesorul acompaniator-corepetitor poate preda aceast disciplin dac din foaia matricol care înso e te diploma de licen reiese c a absolvit cu examen disciplina pian.muzic sunt parte integrant din planul de înv mânt i sunt valabile i în coli în care predarea se face în limbi ale minorit ilor na ionale. audi ii. a) To i elevii colilor i liceelor de muzic ( cu excep ia elevilor care studiaz ca instrument pianul). 8.dicteu se predau pe grupe. în vederea admiterii în clasa I.47. Cercet rii i Tineretului nr. 6 _____________________________________________________________________________ Str. 7.

Bucure ti-70738. restul orelor se desf oar la unit ile în care elevii efectueaz preg tirea sportiv de specialitate. Tel. În situa ia claselor sau grupelor mozaic. Limb i comunicare 1. categoriilor de vârst i sex. preg tirea sportiv a elevilor se poate organiza. nr. Abilit i practice VII. a) În situa ia organiz rii preg tirii sportive pe grupe. fete i/sau b ie i. Tehnologii 1. fete i/sau b ie i. d) Grupe valorice. speciali tilor. b) Dou sau mai multe grupe la aceea i clas . resurselor materiale. num rul de ore prev zut în planul cadru de înv mânt la aria curricular Educa ie fizic i sport. Lec ia de antrenament sportiv pentru înv mântul primar are o durat cuprins între 70 i 90 de minute. Fax: (+40 1) 312. 1/3 din orele de specialitate pe s pt mân se efectueaz în coala cu program integrat ca preg tire fizic general . Religie IV. Educa ie muzical 2. Arte 1. normarea se face pe grup . exigen elor de încadrare etc. Om i societate 1.47.2003. se acord pentru fiecare grup . adres oficial cu prezen a elevilor la preg tire. b) În cazul gimnasticii artistice sportive-fete.19 . privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 6-8* 0-1 0-1 0-1 20 1-3 21 23 torului. 4. cu excep ia celor efectuate de înv tor. la aceea i disciplin sportiv . Matematic 2.15. Matematic i tiin e ale naturii 1. Aceste unit i sunt obligate s trimit s pt mânal. 4686/05. c) Clas mozaic sau grupe mozaic.ANEXA 4 la Ordinul Ministrului Educa iei. grupele/grupele valorice pot fi constituite din elevi care apar in claselor I i/sau claselor a II–a. Clasa mozaic sau grupa mozaic se constituie în situa ia în care num rul elevilor. nivelului de preg tire. colii cu program integrat sportiv. 7 _____________________________________________________________________________ Str. în variante i combina ii care se preteaz disciplinelor sportive. În acest caz. nivel de preg tire omogen. este mai mic decât num rul minim necesar acceptat de specialitatea respectiv .33. Cercet rii i Tineretului nr. fete i/sau b ie i. predau în cuplu câte dou cadre didactice (b rbat-femeie). În înv mântul primar. 3. Limba i literatura român II. G-ral Berthelot. Educa ie plastic V. fete i/sau b ie i: La aceea i disciplin sportiv . MÂNT INTEGRAT SPORTIV II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 6-8* 0-1 0-1 0-1 20 1-3 21 23 ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. Cunoa terea mediului III. 2. (+40 1) 313. Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN * Dou din orele de educa ie fizic i sport sunt în norma înv PRECIZ RI PRIVIND APLICAREA PLANULUI DE ÎNV MÂNT 1. Educa ie fizic i sport VI. în urm toarele variante i combina ii: a) Clasa întreag : o singur disciplin sportiv . la grupele de avansa i i de performan . 28-30.08. în func ie de specificul disciplinelor sportive.

Tel. Aceste reglement ri se aplic i la înv mântul integrat sportiv din unit ile de înv mânt cu predare în limbile minorit ilor na ionale. nr. 8 _____________________________________________________________________________ Str. preg tirea teoretic se efectueaz simultan cu preg tirea practic .47.ANEXA 4 la Ordinul Ministrului Educa iei. Fax: (+40 1) 312. 6. 28-30. Bucure ti-70738. În înv mântul primar. (+40 1) 313. Cercet rii i Tineretului nr.2003.08. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a 5.15.19 . G-ral Berthelot. 4686/05.33.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful