ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educa iei, Cercet rii i Tineretului nr. 4686/ 05. 08.

2003, privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a

PLANUL-CADRU DE ÎNV

MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a
I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-3 18 20 II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-3 18 20

ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. Limb i comunicare 1. Limba i literatura român II. Matematic i tiin e ale naturii 1. Matematic 2. Cunoa terea mediului III. Om i societate 1. Religie IV. Arte 1. Educa ie muzical 2. Educa ie plastic V. Educa ie fizic i sport 1. Educa ie fizic VI. Tehnologii 1. Abilit i practice VII. Consiliere i orientare
NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN

NOTA: În colile sau clasele cu predare în limba român , elevii apar inând minorit ilor na ionale pot studia, în condi iile legii, disciplina Limba i literatura matern . Num rul de ore afectat acestei discipline este de 3-4 ore pe s pt mân , în fiecare an de studiu. Aceste ore intr în trunchiul comun i sunt incluse în schemele orare ale colilor respective. În aceste condi ii, num rul total de ore pe s pt mân poate dep i, pentru ace ti elevi, num rul maxim prev zut în tabelul de mai sus.

3 _____________________________________________________________________________ Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucure ti-70738, Tel. (+40 1) 313.33.15; Fax: (+40 1) 312.47.19

Limba i literatura român 2. Religie IV.08. Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN NOT : Planul cadru de mai sus se aplic la toate grupele.ANEXA 2 la Ordinul Ministrului Educa iei. sec iile i unit ile colare cu predare în limbile minorit ilor na ionale. 28-30. Educa ie fizic VI.19 . privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV PENTRU ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a ILOR NA IONALE I 11-12 4 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 21 1-3 22 24 II 11-12 4 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 21 1-3 22 24 MÂNTUL ÎN LIMBILE MINORIT ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I.15. nr. Cunoa terea mediului III.47. Arte 1. Abilit i practice VII. Om i societate 1.2003. G-ral Berthelot. 4686 /05. Educa ie plastic V. Cercet rii i Tineretului nr. Limba i literatura matern II. Limb i comunicare 1. Matematic 2. Educa ie fizic i sport 1. clasele. Educa ie muzical 2. Tehnologii 1.33. Bucure ti-70738. Matematic i tiin e ale naturii 1. 4 _____________________________________________________________________________ Str. Fax: (+40 1) 312. (+40 1) 313. Tel.

Religie IV. Educa ie plastic V. Cunoa terea mediului III.MUZICA 1. Educa ie fizic VI.solfegiu .2003. Abilit i practice VII. Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE PT MÂN 20 22 NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN EDUCA IA MUZICAL SPECIALIZAT pentru înv mântul integrat i suplimentar de art . în limita cifrei de colarizare aprobate conform reglement rilor în vigoare. colile i liceele cu program integrat de art pot s colarizeze în regim suplimentar elevi din clasele I – a II-a. Admiterea în colile cu program integrat i suplimentar de art se face pe baza probelor de aptitudini specifice. Matematic i tiin e ale naturii 1. conform num rului de ore precizat în tabelul referitor la Educa ia muzical specializat .47. Arte 1. 2. Educa ie muzical specializat 2. 5 _____________________________________________________________________________ Str.muzic I 2-3 2 4-5 II 2-3 2 4-5 OBIECTUL DE STUDIU Instrument Teorie . Tehnologii 1. 3. Matematic 2.MUZIC I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 5-6 4-5 1-2 2-3 2-3 0-1 0-1 0-1 19 1-3 II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 5-6 4-5 1-2 2-3 2-3 0-1 0-1 0-1 19 1-3 20 22 MÂNT INTEGRAT DE ART ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. (+40 1) 313. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a . La colile cu program suplimentar de art – muzic elevii urmeaz doar preg tirea de specialitate muzical .dicteu TOTAL ORE PRECIZ RI PRIVIND APLICAREA PLANULUI-CADRU DE ÎNV MÂNT LA COLILE CU PROGRAM INTEGRAT I SUPLIMENTAR DE ART . Limb i comunicare 1. Limba i literatura român II. Disciplinele de cultur general se studiaz la coala general pe care o frecventeaz elevul în mod obi nuit. G-ral Berthelot. conform Regulamentului de organizare i func ionare a colilor i liceelor de art . 28-30. Bucure ti-70738. Fax: (+40 1) 312.08. nr.33. Om i societate 1. Tel.19 . 4686/05.ANEXA 3 la Ordinul Ministrului Educa iei. Educa ie fizic i sport 1.15. Cercet rii i Tineretului nr.

5.08. verific ri. G-ral Berthelot. grupe preg titoare pentru ini iere muzical a copiilor de vârst pre colar . Fax: (+40 1) 312. de la toate instrumentele. Pentru colile cu program integrat i suplimentar de art – muzic : a) Orele de instrument se predau individual. Preciz rile privind aplicarea planului – cadru de înv mânt la colile cu program integral i suplimentar de art . Tel.a II-a. a) Studiul pianului i al viorii se face începând cu clasa I. 9. audi ii. Bucure ti-70738.33. 7.15. Cercet rii i Tineretului nr. se vor preg ti i cu profesorul acompaniator-corepetitor pentru examene. începând cu al doilea an de studiu instrumental. 6.dicteu se predau pe grupe. concursuri. b) Profesorul acompaniator-corepetitor poate preda aceast disciplin dac din foaia matricol care înso e te diploma de licen reiese c a absolvit cu examen disciplina pian.2003.19 . 8. 6 _____________________________________________________________________________ Str. începând cu al doilea an de studiu. a) To i elevii colilor i liceelor de muzic ( cu excep ia elevilor care studiaz ca instrument pianul).dicteu se studiaz conform planului . în vederea admiterii în clasa I. (+40 1) 313.cadru de c tre elevii claselor I . Orele de teorie – solfegiu . nr.muzic sunt parte integrant din planul de înv mânt i sunt valabile i în coli în care predarea se face în limbi ale minorit ilor na ionale. 4686/05. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a 4.ANEXA 3 la Ordinul Ministrului Educa iei. La instrument se sus in verific ri la sfâr itul semestrului I i examen la sfâr itul fiec rui an colar. b) Orele de teorie – solfegiu . b) Se pot organiza.47. cu avizul Inspectoratului colar. 28-30. elevul având dreptul la 1/3 ore corepeti ie pe s pt mân . Profesorul acompaniator-corepetitor este normat cu 3 elevi pe or .

28-30. adres oficial cu prezen a elevilor la preg tire. în variante i combina ii care se preteaz disciplinelor sportive. exigen elor de încadrare etc. nr. 4. se acord pentru fiecare grup . Fax: (+40 1) 312.ANEXA 4 la Ordinul Ministrului Educa iei. MÂNT INTEGRAT SPORTIV II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 6-8* 0-1 0-1 0-1 20 1-3 21 23 ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I.47.19 . grupele/grupele valorice pot fi constituite din elevi care apar in claselor I i/sau claselor a II–a. c) Clas mozaic sau grupe mozaic. Matematic 2. 2. Educa ie muzical 2. Abilit i practice VII. b) În cazul gimnasticii artistice sportive-fete. în func ie de specificul disciplinelor sportive. colii cu program integrat sportiv. Clasa mozaic sau grupa mozaic se constituie în situa ia în care num rul elevilor.2003. fete i/sau b ie i. Limba i literatura român II. 7 _____________________________________________________________________________ Str. 4686/05. 1/3 din orele de specialitate pe s pt mân se efectueaz în coala cu program integrat ca preg tire fizic general . Lec ia de antrenament sportiv pentru înv mântul primar are o durat cuprins între 70 i 90 de minute. Religie IV. Tehnologii 1. În înv mântul primar. b) Dou sau mai multe grupe la aceea i clas . Bucure ti-70738. Cercet rii i Tineretului nr. la grupele de avansa i i de performan . Cunoa terea mediului III. cu excep ia celor efectuate de înv tor. fete i/sau b ie i. În acest caz. Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN * Dou din orele de educa ie fizic i sport sunt în norma înv PRECIZ RI PRIVIND APLICAREA PLANULUI DE ÎNV MÂNT 1. Tel. În situa ia claselor sau grupelor mozaic. nivelului de preg tire. resurselor materiale.08. speciali tilor. în urm toarele variante i combina ii: a) Clasa întreag : o singur disciplin sportiv . privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 6-8* 0-1 0-1 0-1 20 1-3 21 23 torului. Om i societate 1.15. este mai mic decât num rul minim necesar acceptat de specialitatea respectiv . categoriilor de vârst i sex. 3. Arte 1. Limb i comunicare 1. num rul de ore prev zut în planul cadru de înv mânt la aria curricular Educa ie fizic i sport.33. Educa ie plastic V. la aceea i disciplin sportiv . G-ral Berthelot. a) În situa ia organiz rii preg tirii sportive pe grupe. nivel de preg tire omogen. fete i/sau b ie i: La aceea i disciplin sportiv . normarea se face pe grup . preg tirea sportiv a elevilor se poate organiza. predau în cuplu câte dou cadre didactice (b rbat-femeie). (+40 1) 313. Aceste unit i sunt obligate s trimit s pt mânal. Educa ie fizic i sport VI. Matematic i tiin e ale naturii 1. restul orelor se desf oar la unit ile în care elevii efectueaz preg tirea sportiv de specialitate. fete i/sau b ie i. d) Grupe valorice.

privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a 5. G-ral Berthelot. Fax: (+40 1) 312. Tel. În înv mântul primar. 4686/05.08. 28-30. Bucure ti-70738. 8 _____________________________________________________________________________ Str.19 . Cercet rii i Tineretului nr.47. nr.ANEXA 4 la Ordinul Ministrului Educa iei.2003.33. (+40 1) 313.15. 6. Aceste reglement ri se aplic i la înv mântul integrat sportiv din unit ile de înv mânt cu predare în limbile minorit ilor na ionale. preg tirea teoretic se efectueaz simultan cu preg tirea practic .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful