ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educa iei, Cercet rii i Tineretului nr. 4686/ 05. 08.

2003, privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a

PLANUL-CADRU DE ÎNV

MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a
I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-3 18 20 II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-3 18 20

ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. Limb i comunicare 1. Limba i literatura român II. Matematic i tiin e ale naturii 1. Matematic 2. Cunoa terea mediului III. Om i societate 1. Religie IV. Arte 1. Educa ie muzical 2. Educa ie plastic V. Educa ie fizic i sport 1. Educa ie fizic VI. Tehnologii 1. Abilit i practice VII. Consiliere i orientare
NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN

NOTA: În colile sau clasele cu predare în limba român , elevii apar inând minorit ilor na ionale pot studia, în condi iile legii, disciplina Limba i literatura matern . Num rul de ore afectat acestei discipline este de 3-4 ore pe s pt mân , în fiecare an de studiu. Aceste ore intr în trunchiul comun i sunt incluse în schemele orare ale colilor respective. În aceste condi ii, num rul total de ore pe s pt mân poate dep i, pentru ace ti elevi, num rul maxim prev zut în tabelul de mai sus.

3 _____________________________________________________________________________ Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucure ti-70738, Tel. (+40 1) 313.33.15; Fax: (+40 1) 312.47.19

Om i societate 1.15. G-ral Berthelot. Arte 1. Abilit i practice VII. 28-30. Tel. Limba i literatura matern II. Educa ie fizic i sport 1.ANEXA 2 la Ordinul Ministrului Educa iei. clasele. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV PENTRU ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a ILOR NA IONALE I 11-12 4 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 21 1-3 22 24 II 11-12 4 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 21 1-3 22 24 MÂNTUL ÎN LIMBILE MINORIT ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. Matematic i tiin e ale naturii 1. Educa ie muzical 2. Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN NOT : Planul cadru de mai sus se aplic la toate grupele. Tehnologii 1. Educa ie fizic VI. Fax: (+40 1) 312.08. Matematic 2.47.33. Educa ie plastic V. 4686 /05. Cunoa terea mediului III. Limb i comunicare 1. Bucure ti-70738. 4 _____________________________________________________________________________ Str. Cercet rii i Tineretului nr.2003. Limba i literatura român 2. nr. sec iile i unit ile colare cu predare în limbile minorit ilor na ionale. (+40 1) 313. Religie IV.19 .

colile i liceele cu program integrat de art pot s colarizeze în regim suplimentar elevi din clasele I – a II-a. 28-30. Educa ie fizic VI. Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE PT MÂN 20 22 NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN EDUCA IA MUZICAL SPECIALIZAT pentru înv mântul integrat i suplimentar de art . Disciplinele de cultur general se studiaz la coala general pe care o frecventeaz elevul în mod obi nuit. Educa ie plastic V. 4686/05.19 . Cercet rii i Tineretului nr.ANEXA 3 la Ordinul Ministrului Educa iei. (+40 1) 313. Religie IV. Bucure ti-70738. Admiterea în colile cu program integrat i suplimentar de art se face pe baza probelor de aptitudini specifice. Tel. conform Regulamentului de organizare i func ionare a colilor i liceelor de art .dicteu TOTAL ORE PRECIZ RI PRIVIND APLICAREA PLANULUI-CADRU DE ÎNV MÂNT LA COLILE CU PROGRAM INTEGRAT I SUPLIMENTAR DE ART . Abilit i practice VII. Matematic 2. Fax: (+40 1) 312. 3.08.15.muzic I 2-3 2 4-5 II 2-3 2 4-5 OBIECTUL DE STUDIU Instrument Teorie .47.MUZIC I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 5-6 4-5 1-2 2-3 2-3 0-1 0-1 0-1 19 1-3 II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 5-6 4-5 1-2 2-3 2-3 0-1 0-1 0-1 19 1-3 20 22 MÂNT INTEGRAT DE ART ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I.2003. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a . La colile cu program suplimentar de art – muzic elevii urmeaz doar preg tirea de specialitate muzical . nr.33. Matematic i tiin e ale naturii 1. G-ral Berthelot. conform num rului de ore precizat în tabelul referitor la Educa ia muzical specializat .MUZICA 1. Limba i literatura român II. Om i societate 1. 5 _____________________________________________________________________________ Str. Educa ie fizic i sport 1.solfegiu . Arte 1. Limb i comunicare 1. Cunoa terea mediului III. Educa ie muzical specializat 2. Tehnologii 1. 2. în limita cifrei de colarizare aprobate conform reglement rilor în vigoare.

a) To i elevii colilor i liceelor de muzic ( cu excep ia elevilor care studiaz ca instrument pianul). Pentru colile cu program integrat i suplimentar de art – muzic : a) Orele de instrument se predau individual. 6 _____________________________________________________________________________ Str. 5. (+40 1) 313. Profesorul acompaniator-corepetitor este normat cu 3 elevi pe or . de la toate instrumentele.a II-a. Orele de teorie – solfegiu . 4686/05. 28-30. nr. b) Orele de teorie – solfegiu .47. cu avizul Inspectoratului colar. 8. în vederea admiterii în clasa I. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a 4. începând cu al doilea an de studiu. Cercet rii i Tineretului nr. 6. concursuri. La instrument se sus in verific ri la sfâr itul semestrului I i examen la sfâr itul fiec rui an colar. 7. audi ii.33. b) Se pot organiza.dicteu se studiaz conform planului .2003. Fax: (+40 1) 312.cadru de c tre elevii claselor I . grupe preg titoare pentru ini iere muzical a copiilor de vârst pre colar . a) Studiul pianului i al viorii se face începând cu clasa I.15. începând cu al doilea an de studiu instrumental. Tel.19 . se vor preg ti i cu profesorul acompaniator-corepetitor pentru examene.08. elevul având dreptul la 1/3 ore corepeti ie pe s pt mân . b) Profesorul acompaniator-corepetitor poate preda aceast disciplin dac din foaia matricol care înso e te diploma de licen reiese c a absolvit cu examen disciplina pian. 9. G-ral Berthelot. Bucure ti-70738.muzic sunt parte integrant din planul de înv mânt i sunt valabile i în coli în care predarea se face în limbi ale minorit ilor na ionale. verific ri.ANEXA 3 la Ordinul Ministrului Educa iei. Preciz rile privind aplicarea planului – cadru de înv mânt la colile cu program integral i suplimentar de art .dicteu se predau pe grupe.

33. nivelului de preg tire. b) În cazul gimnasticii artistice sportive-fete.19 . 2. Limba i literatura român II.2003. (+40 1) 313. se acord pentru fiecare grup . nivel de preg tire omogen. Tel. speciali tilor. categoriilor de vârst i sex. resurselor materiale. Cercet rii i Tineretului nr. G-ral Berthelot.08. grupele/grupele valorice pot fi constituite din elevi care apar in claselor I i/sau claselor a II–a. nr. În înv mântul primar. 28-30.ANEXA 4 la Ordinul Ministrului Educa iei. În acest caz. adres oficial cu prezen a elevilor la preg tire. Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN * Dou din orele de educa ie fizic i sport sunt în norma înv PRECIZ RI PRIVIND APLICAREA PLANULUI DE ÎNV MÂNT 1. 7 _____________________________________________________________________________ Str. Matematic 2. fete i/sau b ie i. Fax: (+40 1) 312. fete i/sau b ie i. colii cu program integrat sportiv. Matematic i tiin e ale naturii 1. Arte 1.15. Bucure ti-70738. d) Grupe valorice. Limb i comunicare 1. Om i societate 1. este mai mic decât num rul minim necesar acceptat de specialitatea respectiv . fete i/sau b ie i: La aceea i disciplin sportiv . în urm toarele variante i combina ii: a) Clasa întreag : o singur disciplin sportiv . c) Clas mozaic sau grupe mozaic. În situa ia claselor sau grupelor mozaic. normarea se face pe grup . privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 6-8* 0-1 0-1 0-1 20 1-3 21 23 torului. la grupele de avansa i i de performan . 4. b) Dou sau mai multe grupe la aceea i clas . restul orelor se desf oar la unit ile în care elevii efectueaz preg tirea sportiv de specialitate. num rul de ore prev zut în planul cadru de înv mânt la aria curricular Educa ie fizic i sport. în variante i combina ii care se preteaz disciplinelor sportive. 3. Clasa mozaic sau grupa mozaic se constituie în situa ia în care num rul elevilor. fete i/sau b ie i. cu excep ia celor efectuate de înv tor. Cunoa terea mediului III. la aceea i disciplin sportiv . 1/3 din orele de specialitate pe s pt mân se efectueaz în coala cu program integrat ca preg tire fizic general . Lec ia de antrenament sportiv pentru înv mântul primar are o durat cuprins între 70 i 90 de minute. Abilit i practice VII. a) În situa ia organiz rii preg tirii sportive pe grupe. Educa ie fizic i sport VI. Educa ie muzical 2. Religie IV. Aceste unit i sunt obligate s trimit s pt mânal. Educa ie plastic V. 4686/05. predau în cuplu câte dou cadre didactice (b rbat-femeie).47. în func ie de specificul disciplinelor sportive. Tehnologii 1. MÂNT INTEGRAT SPORTIV II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 6-8* 0-1 0-1 0-1 20 1-3 21 23 ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. exigen elor de încadrare etc. preg tirea sportiv a elevilor se poate organiza.

În înv mântul primar.33. Aceste reglement ri se aplic i la înv mântul integrat sportiv din unit ile de înv mânt cu predare în limbile minorit ilor na ionale.15. G-ral Berthelot. Tel. 8 _____________________________________________________________________________ Str.2003.ANEXA 4 la Ordinul Ministrului Educa iei. Fax: (+40 1) 312. preg tirea teoretic se efectueaz simultan cu preg tirea practic . 6.08.47. (+40 1) 313. 28-30. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a 5. Bucure ti-70738. Cercet rii i Tineretului nr.19 . nr. 4686/05.