P. 1
Plan Cadru Clasa a II

Plan Cadru Clasa a II

|Views: 21|Likes:
Published by ap0stazia

More info:

Published by: ap0stazia on Mar 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educa iei, Cercet rii i Tineretului nr. 4686/ 05. 08.

2003, privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a

PLANUL-CADRU DE ÎNV

MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a
I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-3 18 20 II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-3 18 20

ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. Limb i comunicare 1. Limba i literatura român II. Matematic i tiin e ale naturii 1. Matematic 2. Cunoa terea mediului III. Om i societate 1. Religie IV. Arte 1. Educa ie muzical 2. Educa ie plastic V. Educa ie fizic i sport 1. Educa ie fizic VI. Tehnologii 1. Abilit i practice VII. Consiliere i orientare
NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN

NOTA: În colile sau clasele cu predare în limba român , elevii apar inând minorit ilor na ionale pot studia, în condi iile legii, disciplina Limba i literatura matern . Num rul de ore afectat acestei discipline este de 3-4 ore pe s pt mân , în fiecare an de studiu. Aceste ore intr în trunchiul comun i sunt incluse în schemele orare ale colilor respective. În aceste condi ii, num rul total de ore pe s pt mân poate dep i, pentru ace ti elevi, num rul maxim prev zut în tabelul de mai sus.

3 _____________________________________________________________________________ Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucure ti-70738, Tel. (+40 1) 313.33.15; Fax: (+40 1) 312.47.19

19 .2003. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV PENTRU ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a ILOR NA IONALE I 11-12 4 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 21 1-3 22 24 II 11-12 4 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 21 1-3 22 24 MÂNTUL ÎN LIMBILE MINORIT ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. Limba i literatura român 2. Limb i comunicare 1. clasele. Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN NOT : Planul cadru de mai sus se aplic la toate grupele. 4 _____________________________________________________________________________ Str.33. Matematic i tiin e ale naturii 1. Abilit i practice VII. Limba i literatura matern II.15. nr. Educa ie fizic i sport 1.ANEXA 2 la Ordinul Ministrului Educa iei. Educa ie plastic V. 28-30. Om i societate 1. Cercet rii i Tineretului nr. Tel. 4686 /05. G-ral Berthelot. Religie IV.47. sec iile i unit ile colare cu predare în limbile minorit ilor na ionale. Educa ie muzical 2. Cunoa terea mediului III. Arte 1.08. Bucure ti-70738. Tehnologii 1. Educa ie fizic VI. (+40 1) 313. Matematic 2. Fax: (+40 1) 312.

Fax: (+40 1) 312. Disciplinele de cultur general se studiaz la coala general pe care o frecventeaz elevul în mod obi nuit. 5 _____________________________________________________________________________ Str. conform num rului de ore precizat în tabelul referitor la Educa ia muzical specializat .dicteu TOTAL ORE PRECIZ RI PRIVIND APLICAREA PLANULUI-CADRU DE ÎNV MÂNT LA COLILE CU PROGRAM INTEGRAT I SUPLIMENTAR DE ART . Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE PT MÂN 20 22 NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN EDUCA IA MUZICAL SPECIALIZAT pentru înv mântul integrat i suplimentar de art . 2. Om i societate 1. (+40 1) 313. Educa ie plastic V. conform Regulamentului de organizare i func ionare a colilor i liceelor de art . La colile cu program suplimentar de art – muzic elevii urmeaz doar preg tirea de specialitate muzical .MUZICA 1. Bucure ti-70738.MUZIC I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 5-6 4-5 1-2 2-3 2-3 0-1 0-1 0-1 19 1-3 II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 5-6 4-5 1-2 2-3 2-3 0-1 0-1 0-1 19 1-3 20 22 MÂNT INTEGRAT DE ART ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. Limba i literatura român II. 4686/05.47. Arte 1.muzic I 2-3 2 4-5 II 2-3 2 4-5 OBIECTUL DE STUDIU Instrument Teorie . Matematic i tiin e ale naturii 1. G-ral Berthelot. Cercet rii i Tineretului nr. în limita cifrei de colarizare aprobate conform reglement rilor în vigoare.19 . colile i liceele cu program integrat de art pot s colarizeze în regim suplimentar elevi din clasele I – a II-a. Tehnologii 1. Religie IV.ANEXA 3 la Ordinul Ministrului Educa iei. Admiterea în colile cu program integrat i suplimentar de art se face pe baza probelor de aptitudini specifice. 3.08. 28-30.solfegiu . Matematic 2. Cunoa terea mediului III. Limb i comunicare 1. Abilit i practice VII. nr. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a . Educa ie fizic i sport 1.33. Educa ie muzical specializat 2. Educa ie fizic VI.15.2003. Tel.

începând cu al doilea an de studiu.08. concursuri. audi ii. nr. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a 4.33. La instrument se sus in verific ri la sfâr itul semestrului I i examen la sfâr itul fiec rui an colar. Fax: (+40 1) 312. începând cu al doilea an de studiu instrumental.19 . 8. 6 _____________________________________________________________________________ Str. Orele de teorie – solfegiu . verific ri. 4686/05. elevul având dreptul la 1/3 ore corepeti ie pe s pt mân . se vor preg ti i cu profesorul acompaniator-corepetitor pentru examene. Preciz rile privind aplicarea planului – cadru de înv mânt la colile cu program integral i suplimentar de art .15. Pentru colile cu program integrat i suplimentar de art – muzic : a) Orele de instrument se predau individual. a) To i elevii colilor i liceelor de muzic ( cu excep ia elevilor care studiaz ca instrument pianul).ANEXA 3 la Ordinul Ministrului Educa iei.cadru de c tre elevii claselor I . grupe preg titoare pentru ini iere muzical a copiilor de vârst pre colar .dicteu se studiaz conform planului . G-ral Berthelot. 28-30. b) Se pot organiza.dicteu se predau pe grupe. cu avizul Inspectoratului colar. Profesorul acompaniator-corepetitor este normat cu 3 elevi pe or . b) Orele de teorie – solfegiu . 5. Tel. Bucure ti-70738. în vederea admiterii în clasa I.a II-a.47. b) Profesorul acompaniator-corepetitor poate preda aceast disciplin dac din foaia matricol care înso e te diploma de licen reiese c a absolvit cu examen disciplina pian. 7. (+40 1) 313. de la toate instrumentele.muzic sunt parte integrant din planul de înv mânt i sunt valabile i în coli în care predarea se face în limbi ale minorit ilor na ionale.2003. Cercet rii i Tineretului nr. 6. 9. a) Studiul pianului i al viorii se face începând cu clasa I.

grupele/grupele valorice pot fi constituite din elevi care apar in claselor I i/sau claselor a II–a.19 . fete i/sau b ie i. colii cu program integrat sportiv.2003. În înv mântul primar. În acest caz. 2. fete i/sau b ie i. 4686/05. Religie IV. în variante i combina ii care se preteaz disciplinelor sportive. c) Clas mozaic sau grupe mozaic. exigen elor de încadrare etc. Cercet rii i Tineretului nr. Om i societate 1. restul orelor se desf oar la unit ile în care elevii efectueaz preg tirea sportiv de specialitate. 4.ANEXA 4 la Ordinul Ministrului Educa iei. b) În cazul gimnasticii artistice sportive-fete. la aceea i disciplin sportiv . Educa ie fizic i sport VI. Matematic 2. Matematic i tiin e ale naturii 1.47. Clasa mozaic sau grupa mozaic se constituie în situa ia în care num rul elevilor. Limb i comunicare 1. b) Dou sau mai multe grupe la aceea i clas . Consiliere i orientare NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN DISCIPLINE OP IONALE NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN * Dou din orele de educa ie fizic i sport sunt în norma înv PRECIZ RI PRIVIND APLICAREA PLANULUI DE ÎNV MÂNT 1. În situa ia claselor sau grupelor mozaic. Educa ie plastic V. (+40 1) 313.15. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a PLANUL-CADRU DE ÎNV ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a I 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 6-8* 0-1 0-1 0-1 20 1-3 21 23 torului. Educa ie muzical 2. MÂNT INTEGRAT SPORTIV II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 6-8* 0-1 0-1 0-1 20 1-3 21 23 ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA I. Fax: (+40 1) 312. în urm toarele variante i combina ii: a) Clasa întreag : o singur disciplin sportiv . cu excep ia celor efectuate de înv tor. adres oficial cu prezen a elevilor la preg tire. 28-30. Limba i literatura român II. Abilit i practice VII. normarea se face pe grup . Tel. Tehnologii 1. d) Grupe valorice. 1/3 din orele de specialitate pe s pt mân se efectueaz în coala cu program integrat ca preg tire fizic general . resurselor materiale. num rul de ore prev zut în planul cadru de înv mânt la aria curricular Educa ie fizic i sport. G-ral Berthelot. Lec ia de antrenament sportiv pentru înv mântul primar are o durat cuprins între 70 i 90 de minute. este mai mic decât num rul minim necesar acceptat de specialitatea respectiv . Bucure ti-70738. la grupele de avansa i i de performan . nr. preg tirea sportiv a elevilor se poate organiza. 3.33. Arte 1. Cunoa terea mediului III. a) În situa ia organiz rii preg tirii sportive pe grupe. nivel de preg tire omogen. în func ie de specificul disciplinelor sportive. nivelului de preg tire. Aceste unit i sunt obligate s trimit s pt mânal. predau în cuplu câte dou cadre didactice (b rbat-femeie). categoriilor de vârst i sex. fete i/sau b ie i: La aceea i disciplin sportiv . se acord pentru fiecare grup . 7 _____________________________________________________________________________ Str. speciali tilor. fete i/sau b ie i.08.

În înv mântul primar.2003. Fax: (+40 1) 312. preg tirea teoretic se efectueaz simultan cu preg tirea practic . 28-30.15.ANEXA 4 la Ordinul Ministrului Educa iei. Bucure ti-70738.47. 8 _____________________________________________________________________________ Str. privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a 5.08. nr. G-ral Berthelot. (+40 1) 313. Tel. 4686/05. 6.19 . Cercet rii i Tineretului nr.33. Aceste reglement ri se aplic i la înv mântul integrat sportiv din unit ile de înv mânt cu predare în limbile minorit ilor na ionale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->