P. 1
CERCETAREA INFRACŢIUNILOR DE FURT ŞI TÂLHĂRIE

CERCETAREA INFRACŢIUNILOR DE FURT ŞI TÂLHĂRIE

|Views: 662|Likes:
Published by Paul Unknown
licenta CERCETAREA INFRACŢIUNILOR DE FURT
ŞI
TÂLHĂRIE
licenta CERCETAREA INFRACŢIUNILOR DE FURT
ŞI
TÂLHĂRIE

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Paul Unknown on Mar 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $49.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/09/2014

$49.99

USD

pdf

text

original

DEMERS INTRODUCTIV

Dreptul de proprietate este un drept fundamental de veche tradiţie în catalogul drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Dreptul de proprietate este garantat fiecărui cetăţean. În conţinutul acestui drept cuprindem dreptul persoanei fizice de a dobândi o proprietate, de a se folosi şi de a dispune liber în legătură cu proprietatea sa şi, de a putea transmite dreptul său altuia. Constituţia impune autorităţilor publice obligaţia de a respecta şi ocroti dreptul de proprietate, recunoscând de fapt că orice persoană fizică, orice om are dreptul la proprietate. Realizarea dreptului de proprietate presupune obligaţia statului de a garanta şi apăra proprietatea obţinută pe căi licite. Autorităţile publice trebuie să ia toate măsurile posibile şi rezonabile pentru a ocroti dreptul de proprietate. De cele mai multe ori, relaţiile patrimoniale sunt ocrotite de către alte ramuri ale sistemului de drept, dar acolo unde metodele juridice folosite se dovedesc a fi ineficiente şi se aduce o vătămare gravă valorilor sociale, intervenţia legii penale este obligatorie, pentru a se putea preveni şi combate aceste categorii de infracţiuni. Pentru statul nostru de drept, apărarea relaţiilor sociale privitoare la patrimoniu, a constituit o grijă permanentă şi prioritară, datorită faptului că furturile, delapidările, sustragerile de orice natură lovesc în interesele tuturor oamenilor muncii, sunt acte ostile la adresa societăţii, prin acestea pot fi compromise relaţiile de convieţuire, stabilitatea şi ordinea socială. De exemplu, încă din perioada sclavagistă erau pedepsite cu asprime furtul, tâlhăria şi jaful; mai puţin cunoscute erau alte forme de lezare a proprietăţii, cum ar fi înşelăciunea şi abuzul de încredere care erau considerate ca delicte civile. În perioada feudală se extinde treptat represiunea penală cuprinzând în sfera sa toate faptele prin care se putea aduce atingere patrimoniului. De regulă, furturile mărunte se pedepseau cu biciuirea, însă, la al treilea furt se aplica pedeapsa cu moartea (tres furtilius). Această asprime a pedepselor arată frecvenţa infracţiunilor şi gravitatea lor; împotriva unor fapte ca acestea stăpânirea era silită să recurgă la cele mai inumane pedepse. Sistemele de drept moderne, deşi au eliminat unele din exagerările anterioare au menţinut un regim destul de sever pentru anumite forme de activitate infracţională îndreptată împotriva 1

patrimoniului, totodată au extins cadrul incriminărilor şi la alte fapte specifice relaţiilor economice din societatea modernă. Apărute în istoria societăţii umane odată cu apariţia proprietăţii, a statului şi a dreptului, furtul şi tâlhăria, se numără printre cele mai vechi fapte îndreptate împotriva patrimoniului, incriminat şi sancţionat ca atare de toate sistemele de drept, din cauza pericolului său social ridicat, cât şi a ponderii crescute pe care o deţin, comparativ cu alte fapte penale săvârşite în dauna relaţiilor patrimoniale, cum ar fi, de exemplu pirateria sau gestiunea frauduloasă. Infracţiunile de furt şi tâlhărie sunt principalele infracţiuni care constituie un potenţial stres în viaţa de zi cu zi a românilor, reprezentând peste 70 de procente din peisajul criminalităţii comise în România. Tâlhăria este fapta persoanei care pentru săvârşirea acţiunii de furt sau pentru păstrarea lucrurilor furate ori pentru înlăturarea urmelor furtului sau înlăturarea pericolului de a fi prinsă recurge la violenţe, ameninţări sau alte constrângeri îndreptate împotriva unei alte persoane. Prin voinţa legiuitorului, în conţinutul infracţiunii de tâlhărie sunt reunite două fapte incriminate distinct de Codul penal, pe de o parte furtul, iar pe de altă parte violenţa sau ameninţarea. Furtul constituie acţiunea principală, de bază, în structura faptei de tâlhărie, prin care făptuitorul realizează scopul ce şi l-a propus şi anume însuşirea pe nedrept a unor bunuri mobile, în timp ce folosirea de violenţă, ameninţări sau alte forme de constrângere, constituie acţiunea adiacentă, secundară, de particularizare a acţiunii principale. Faţă de considerentele arătate, este notoriu, că opinia publică din ţara noastră nu poate privi decât cu dispreţ şi mânie asemenea fapte, care oglindesc nu numai lăcomia, dorinţa de îmbogăţire ilicită a autorului faptei, dar şi dispreţul pentru bunul altuia, pentru munca acestuia, pentru sacrificiile cu care şi-a procurat bunul, pentru lipsa de umanitate de care dă dovadă făptuitorul atunci când loveşte victima cu scopul obţinerii unui câştig nemeritat, iar justiţia trebuie să le incrimineze cu toată asprimea, chiar dacă prin pedepsirea lor se produce o suferinţă inestimabilă familiilor infractorilor. Motivaţia în alegerea temei de licenţă, „Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie”, o constituie interesul personal în abordarea celor două infracţiuni, prin prisma atât a elementelor juridice penale cât şi criminalistice, oferind astfel un climat favorabil informării tuturor cetăţenilor cu privire la periculozitatea acestor fapte penale şi a consecinţelor lor.

2

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE REFERITOARE LA INFRACŢIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI

„Patrimoniul este o moştenire lăsată de generaţiile care ne-au precedat şi pe care avem datoria de a-l transmite intact generaţiilor viitoare, constituind în acelasi timp patrimoniul de mâine”

1.1.

Referinţe conceptuale privind patrimoniul

Dintotdeauna, omul a fost perceput ca fiind principala forţă de producţie a societăţii, este creatorul tuturor bunurilor materiale şi spirituale din societate care, transmise din generaţie în generaţie, au asigurat şi asigură progresul continuu al omenirii. Datorită minţii îndrăzneţe a omului care se avântă permanent spre culmile cunoaşterii şi a perfecţiunii, în timp au fost create o mulţime de bunuri substanţiale, care au contribuit la extinderea patrimoniului ţării sau al cetăţenilor. Despre etimologia cuvântului „patrimoniu” se cunoaşte că acesta este de origine latină şi că semnifică o moştenire transmisă din moşi –strămoşi, din tată în fiu, etc. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură a enunţat o definiţie a patrimoniului, în concordanţă cu sensul originar al termenului: „moştenirea trecutului, de care ne bucurăm astăzi şi pe care o vom transmite generaţiilor care vor veni”.1 Această definiţie face referire în special la patrimoniul cultural, care merită a fi considerat „o resursă cu real potenţial pentru dezvoltare socială, ceea ce constituie un argument pentru cetăţenii noştri, că, investiţia în cultură, în patrimoniul cultural, nu înseamnă a investi într-un trecut anost ori într-un prezent oscilant, ci este sustenabilă pentru propriul nostru viitor.”2

1

Dennis Rodwell, Conservation and Sustainability in Historic Cities, Blackwell Publishing, -1 st ed, 2007, p. 7 Dan Kisilewicz, Patrimoniul cultural - de la mărturie materială a istoriei la calitatea de resursă, Revista de

2

Arhitectură a Universităţii Spiru Haret, http://anale-arhitectura.spiruharet.ro/PDF/fratilesti%20pdf/10%20dan.pdf

3

Gheorghe Brehoi. 3 Sanda Ghimpu. Sia Ion. Restitutio. Paris. p. Irina Leca. Bucuresti. 2000. p. Dicţionar juridic selectiv. Ed. precum şi totalitatea drepturilor şi obligaţiilor pe care acesta şi le asumă în legătură cu averea pe care o posedă. p. 420 4 Georges Plastara. 126. acesta este raportat la infracţiunile care pot fi săvârşite împotriva lui.”5 Însă. care aparţin unei persoane. 5 contabilităţii). a valorilor economice pe care le gestionează un agent economic. Ed. All Beck. Curs de drept civil. thèse. Méthode Mihaela Busuioc. La notion juridique du patrimoine. dreptul penal. Bucureşti. 1985. prezentând interes doar bunurile susceptibile de sustragere.În vorbirea curentă prin patrimoniu se înţelege totalitatea bunurilor cu valoare economică pe care le deţine o persoană. p. Literalmente. conceptul juridic de patrimoniu are un înţeles mai restrâns decât în dreptul civil. Contabilitate generală (Bazele Liviu Pop. etc.” 4 În condiţii de vid legislativ. drepturi şi obligaţii. această definiţie nu este completă. care au acelaşi subiect activ şi pasiv. 2001. Potrivit dreptului civil. patrimoniul desemnează totalitatea bunurilor care alcătuiesc averea unei persoane. 9 Istrate Micescu. Vergina Buianu. Bucureşti. cum ar fi dreptul civil. p. din punct de vedere economic. d’interpretation et sources en droit privé positif. Lumina Lex.”7 În accepţiunea legii penale. Andrei Popescu. Editura Albatros. deoarece patrimoniul desemnează „ansamblul drepturilor şi obligaţiilor având valoare economică. evaluabile în bani. François Gény. Bucureşti. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale. aparţinând unei persoane fizice sau unei persoane juridice”3 sau „totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut economic. importanţa noţiunii de patrimoniu este cel mai bine evidenţiată de către anumite ştiinţe ale dreptului. Universitas. privite ca o sumă de valori active şi pasive. 1899. distincte fiind de bunurile la care se referă. privite în individualitatea lor şi nu ca o universitate de bunuri. Ca obiect de studiu al contabilitatii. De exemplu. patrimoniul reprezintă „totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale aparţinand unei persoane fizice sau juridice determinată. Gheorghe Mohanu. care a oferit mai multe interpretări similare noţiunii de patrimoniu. obligaţia definirii patrimoniului i-a revenit doctrinei. 2005. 24 6 7 4 . Iosif Urs. strâns legate între ele”6 sau „o universalitate a raporturilor de drept. Ed. 216. Violeta Grigore. în funcţie şi de disciplina studiată. patrimoniul reprezintă „totalitatea bunurilor. în măsura în care aceste raporturi sunt evaluabile în bani prin efectul lor final. 1903.

delapidările. sustragerile de orice natură lovesc în interesele tuturor oamenilor muncii.2010. datorită faptului că furturile. De cele mai multe ori. intervenţia legii penale este obligatorie. Editura All Beck. relaţiile patrimoniale sunt ocrotite de către alte ramuri ale sistemului de drept. amenajarea teritoriului. adică de obligaţiile şi datoriile celui pe care îl deposedează de bunuri ci numai de activul acestuia. lucrările publice. economice. Nicoleta Iliescu. vol. arhitectura. fapt ce se datorează împrejurării că infractorul nu este interesat de pasivul. sunt acte ostile la adresa societăţii. prin acestea pot fi compromise relaţiile de convieţuire. precum şi micro sau macro-social”9. juridice. la nivel individual. 1. Explicatii teoretice ale codului penal român. ştiinţele sociale.Se impune această distincţie juridică. http://andreivocila. se poate observa că în dreptul penal. apărarea relaţiilor sociale privitoare la patrimoniu. stabilitatea şi ordinea socială.10. între bun şi patrimoniu există o legătură de tip parte-întreg. patrimoniul reprezintă „o componentă importantă a vieţii de zi cu zi a oricărei persoane fizice sau juridice.com 5 . Iosif Fodor. Necesitatea protecţiei penale a patrimoniului Pentru statul nostru de drept. 8 Vintilă Dongolez. „infracţiunea n-ar putea fi niciodată îndreptată împotriva patrimoniului ca universalitate de bunuri. politice dar şi de către cercetarea de artă.” 8 În consecinţă. acesta va exista întotdeauna indiferent de numărul sau valoarea bunurilor din care se compune. mai exact de bunurile şi drepturile sale. III.wordpress. 2. împrejurare ce explică necesitatea protecţiei penale a patrimoniului. dar acolo unde metodele juridice folosite se dovedesc a fi ineficiente şi se aduce o vătămare gravă valorilor sociale. p. a constituit o grijă permanentă şi prioritară. 444 9 Andrei Vocilă. Bucureşti. Dată fiind importanţa noţiunii de patrimoniu. etc. 19. aceasta a căpătat în timp noi şi noi sensuri. arheologia. Totodată. istoria. de care depinde atât satisfacerea cerinţelor curente. fiind abordată de domenii diverse precum învăţământul. 2003. pentru a se putea preveni şi combate aceste categorii de infracţiuni. Infracţiuni contra patrimoniului. deoarece în dreptul penal. dar mai ales prosperitatea.

nr. Revista: Analele Facultăţii Nicolae Popa. nr. în condiţiile în care prezumtivul infractor face dovada că el este proprietarul. astfel încât patrimoniul să se reîntrăgească pentru a se putea relua activitatea economică. Anul II. Editura Procardia.235 de Ştiinţe Juridice. anul VIII. în care normele juridice sunt aşezate într-o consecutivitate logică. Prin incriminarea infracţiunilor contra patrimoniului. după un sistem bine gândit. Editura Bibliotheca. posesorul sau deţinătorul legitim al bunului însuşit. însuşit ori distrus sau vreun alt drept. care înglobează majoritatea normelor penale adoptate de legiuitor. aşa zisa victimă va trebui şi ea la rândul ei să probeze că are privilegii asupra bunului respectiv. cu o organizare internă aparte. 2. Universitatea „Valahia” Târgovişte. este structurat şi divizat în două părţi: Partea generală a codului penal care cuprinde regulile cu caracter general ce sunt aplicabile părţii speciale: dispoziţii 10 George Antoniu. 2. care reflectă structura internă a dreptului penal. Codul penal reprezintă „instrumentul juridic care sintetizează stadiul gândirii juridico-penale într-o anumită societate şi cerinţele ocrotirii valorilor sociale cu ajutorul legii penale. Răspunderea penală a persoanei juridice în Noul Cod Penal. Bucureşti.3. iunie 2005 12 6 . Asociaţia Română de Ştiinţe Penale. raportându-se doar la acţiunea lor ilicită şi nu la poziţia juridică a victimei. aprilie-iunie 2001. este Codul penal. preocuparea esenţială a legii penale este aceea „de a asigura despăgubirea grabnică a persoanei vătămate prin infracţiune.”11 În principiu. Doar. el este un act legislativ unic. care nu este ţinută să-şi dovedească calitatea de proprietar asupra bunului sustras. Teoria generală a dreptului. p. urmând ca organul jurisdicţional competent să analizeze şi să soluţioneze cauza în funcţie de probatoriul administrat. reflectând exigenţele societăţii faţă de cetăţean şi nevoia cetăţeanului de protecţie penală. codul penal „nu este o lege obişnuită.”12 Codul penal român în vigoare. Ocrotirea penală a patrimoniului în dreptul comparat. Bucureşti.Legea penală incriminează pe cei care aduc atingere patrimoniului. 1993. deşi are forţa juridică a unei legi. Reglementarea juridică a infracţiunilor contra patrimoniului La nivel naţional.”10 1. p. 167 11 Olivian Mastacan. cel mai important act juridic cu caracter penal. Revista de Drept Penal.

între cele două părţi existând o strânsă legătură şi interdependenţă.scribd. nu diminuează cu nimic unitatea dreptului penal. gestiunea frauduloasă (art. pe de altă parte. furtul calificat (art. 21. „Reunirea într-un singur titlu a infracţiunilor contra patrimoniului. Faptele care aduc atingere patrimoniului. în sensul eliminării tratamentului juridic. asociaţii cu scop lucrativ. 217). întrucât între cele două grupuri de infracţiuni există o perfectă autonomie juridică.01. a avut menirea de a alinia prevederile legii penale la dispoziţiile cuprinse în Constituţie. 209). Editura Fundaţiei România de Mâine. 218). al cărei titular poate fi orice subiect de drept (persoane fizice. a pus capăt opiniilor contradictorii generate de sfera de aplicabilitate a noţiunii de avut obştesc. înşelăciunea (art. 211). 208-222. abuzul de încredere (art. fundaţii. reglementări referitoare la infracţiune şi infractor. delapidarea (art.332 7 . Bucureşti. regii autonome. cetăţeni străini sau apatrizi. denumit „Infracţiuni contra patrimoniului”.”13 Prin intermediul acestor reglementări. tâlhăria (art. 219).cu privire la aplicarea legii penale. precum şi proprietatea privată. societăţi comerciale. la Titlul al III-lea. distrugerea (art. 221) sunt infracţiunile prin care făptuitorul poate vătăma patrimoniul unei persoane.”14 În acest caz deosebirea dintre avutul personal şi cel paticular este numai de factură nominală. cauzele care înlătură caracterul penal al faptei şi în Partea specială a codului penal care cuprinde norme de incriminare ce stabilesc conţinutul concret al fiecărei infracţiuni şi sancţiunile corespunzătoare pentru acestea. 213). Compendiu de Criminalistică. 208). iar. însuşirea bunului găsit (art. sfera faptelor incriminate şi limitele pedepselor penale fiind identice în ambele situaţii. 220) şi tăinuirea (art. tulburarea de posesie (art. distrugerea din culpă (art. sunt incriminate şi sancţionate în Partea Specială a Codului penal. 212). organizaţii sociale care au personalitate juridică. legiuitorul a urmărit să apere în egală măsură „proprietatea publică. p. 13 Alexandru Gabriel. http://www. ediţia a II-a . 215/1). pirateria (art. Această sistematizare în partea generală şi partea specială. 2004. ai cărei titulari exclusivi sunt statul şi unităţile administrativ-teritoriale. statul şi unităţile administrativ teritoriale). Referat.2011. 214). distrugerea calificată (art.după cum faptele de natură penală erau îndreptate împotriva avutului obştesc sau avutului personal. Infracţiunea de furt din locuinţa mamă. potrivit dispoziţiilor art. furtul (art. 216). 215). discriminatoriu . la sistemul sancţiunilor de drept penal şi criteriile de aplicare a acestora.com/doc/47291525 14 Lazăr Cârjan. Potrivit legii penale în vigoare.

15 Viorel Dascălu. fie în distrugerea sau degradarea bunurilor ori impiedicarea folosinţei lor. Infracţiunile contra patrimoniului: noţiune şi sistematizare. ICRC. care se caracterizează prin acţiuni de fraudare. „Aceste acţiuni pot consta fie în sustragerea bunurilor în vederea însuşirii lor. omogenitatea cadrului constă numai în unitatea obiectului juridic al ocrotirii penale. p. valori care sunt lezate prin samavolnicie (distrugerea şi tulburarea de posesie). în vederea obţinerii de profituri materiale prin provocarea unei pagube (abuzul de încredere. infracţiunile contra patrimoniului se impart în trei mari categorii şi anume: infracţiuni de sustragere.”15 Pe baza acestui criteriu. astfel încât o subdiviziune şi clasificarea lor este teoretic. 30 . 476 8 . de inducere sau menţinere în eroare a unei persoane. gestiunea frauduloasă. Însă. pirateria. unde legea penală ocroteşte însăşi starea materială a bunurilor mobile şi imobile.31 octombrie 2009. Colocviul Internaţional „ Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică“. al căror element definitoriu îl constituie sustragerea bunurilor mobile în vederea însuşirii pe nedrept (furtul. fie în comportarea frauduloasă în cadrul raporturilor patrimoniale. singurul care poate servi la o clasificare utilă este acela al specificului acţiunilor prin care sunt modificate situaţiile de fapt în care se găsesc bunurile în sfera patrimonială a unei persoane.Aşezarea tuturor incriminărilor referitoare la patrimoniu într-o singură diviziune din Codul penal ar putea duce la concluzia că infracţiunile contra patrimoniului formează un cadru perfect omogen. înşelăciunea şi însuşirea bunului găsit) şi infracţiuni de samavolnicie. tăinuirea şi delapidarea). privite în conţinutul lor sunt însă eterogene. adică substanţa lor fizică şi potenţialul de utilizare al acestora. infracţiuni de fraudă. Dintre diferitele criterii de clasificare a infracţiunilor patrimoniale propuse in literatura juridică. dar faptele incriminate. tâlhăria. nesusceptibil de subdivizări bazate pe o diferenţiere şi o clasificare ştiinţifică a faptelor incriminate. nu numai posibilă ci şi necesară.

abuz de încredere.”17 Subiectul activ al infracţiunilor contra patrimoniului este de principiu nercircumstanţiat. Situaţia este cu totul alta la infracţiunile de distrugere. înşelăciune.1. Universitatea Danubius din Galați. Editura Ministerului 17 Administraţiei şi Internelor. I. tâlhărie. în mod hotărâtor. 2006. Drept Penal . gestiune frauduloasă. În al doilea rând. 92. încadrarea juridică a infracţiunii. respectiv tâlhăria şi pirateria. Două dintre infracţiunile contra patrimoniului. Ilie Dragomir. au un obiect juridic complex. care poate fi mobil sau imobil. Elemente de drept comparat. „Face excepţie de la această regulă infracţiunea de delapidare. se desfăşoară şi se extind în raport cu valoarea socială ocrotită. 31 18 Dragu Creţu. delapidare sau însuşirea bunului găsit. de care este legată. integritatea fizică. caz în care subiectul activ trebuie să aibă o dublă calitate: funcţionar şi gestionar sau administrator al bunurilor asupra cărora exercită acţiunea ilicită. obiectul material nu poate fi alcătuit decât din bunuri mobile. Drept Penal – Partea Specială. Bucureşti. International Conference on European Integration. 37 Adrian Niţu. au un obiect juridic generic comun.4. în cazul infracţiunilor de furt. vol. unde obiectul material poate consta atât în bunuri mobile cât şi în bunuri imobile. p. Gheorghe Diaconescu. Curs Sinteză. deci el nu este ţinut de o anumită calitate. în timp ce infracţiunile de tulburare de posesie nu pot avea ca obiect material decât un bun imobil. în primul rând acesta. sănătatea sau libertatea persoanei.”18 16 . „ajută la determinarea obiectului juridic. Ocrotirea penală a patrimoniului. p. Realities and Perspectives. Obiectul material al infracţiunilor patrimoniale „este însuşi bunul asupra căruia se îndreaptă acţiunea ilicită”16. p. iar în secundar este prejudiciată valoarea socială pe care o reprezintă viaţa. Astfel. Cunoaşterea obiectului material al infracţiunilor contra patrimoniului este relevantă din cel puţin două puncte de vedere. iar natura şi gravitatea acestei vătămări constituie un criteriu de individualizare judiciară a pedepsei. pentru că vătămarea produsă prin acţiunea sau inacţiunea incriminată se produce asupra obiectului material. Caracteristici comune privitoare la infracţiunile contra patrimoniului Toate faptele enumerate mai sus. 9 . care este reprezentat de ansamblul relaţiilor sociale ce se formează. datorită faptului că în principal se aduce atingere valorii sociale denumite patrimoniu. Bucureşti. 2002.partea generală – (Culegere de lecţii). 2006.

elementele componente ale laturii obiective sunt elementul material.ro/index. instigare. În cazul infracţiunilor de tâlhărie. care constă „într-o anumită atitudine psihică a subiectului faţă de faptă şi urmările sale. În ceea ce priveşte elementul material al infracţiunilor contra patrimoniului. complicitate. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea sau inacţiunea făptuitorului şi urmarea socialmente periculoasă trebuie de cele mai multe ori dovedită. piraterie. Aşa cum reiese din definiţie. piraterie există şi o urmare imediată secundară. 10 . constă în acea activitate a omului manifestată printr-o acţiune sau inacţiune. urmarea socialmente periculoasă şi legătura de cauzalitate. atunci când raportul obiectiv necesar între cauză şi efect.php/eirp/article/view/1143.La această categorie de infracţiuni. integrităţii corporale sau sănătăţii victimei. poate fi realizat atât printr-o acţiune cât şi printr-o inacţiune. de altfel poate consta într-un singur act: furt. însuşirea bunului găsit. La infracţiunile contra patrimoniului.univdanubius. şi anume asupra vieţii. Există şi excepţii. deoarece infracţiunile contra patrimoniului sunt de natură materială. La anumite infracţiuni contra patrimoniului subiectul pasiv este calificat. tăinuire sau în mai multe acte cumulative: infracţiunea de însuşire a bunului găsit. orientată asupra valorilor sociale ocrotite de lege. tutore. în acest caz subiectul pasiv general este statul. ca de exemplu în cazul furtului prevăzut de art. care se reflectă către alte valori sociale protejate de lege. Latura subiectivă este cea de a doua latură a infracţiunii. rezultă din însăşi materialitatea faptei: la furt. care precede şi însoţeşte săvârşirea faptei http://proceedings. tâlhărie. rudă sau persoană care locuieşte împreună cu subiectul activ. în două sau mai multe acte alternative: distrugere. ca reprezentant al societăţii. Subiectul pasiv al infracţiunilor contra patrimoniului. între ele existând o legătură de cauzalitate. urmarea socialmente periculoasă constă în crearea unei daune în patrimoniul unei persoane fizice sau juridice. acesta se prezintă sub o mare varietate de forme. 210. Latura obiectivă a infracţiunilor contra patrimoniului. participaţia penală este posibilă sub toate formele: coautorat. unde subiectul pasiv trebuie să aibă calitatea de soţ. este persoana fizică sau juridică care a suferit o pagubă sau căreia i s-a produs o stare de pericol prin infracţiunea săvârşită. obiect care aparţine domeniului public. precum şi consecinţele socialmente periculoase provocate de aceasta. Dacă prin fapta încriminată i s-a adus atingere unui bun.

p. distrugere calificată şi este sancţionată potrivit prevederilor art.antisociale sub forma vinovăţiei penale. Totuşi. tâlhăriei. acceptă că acesta se poate produce. art. faptul consumat. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. ele nu sunt sancţionate decât atunci când există dispoziţii exprese de incriminare. la aceste categorii de infracţiuni predomină intenţia directă. distrugere. 2. 299 11 . 2 şi 3. În schimb. 3. piraterie. Celelalte infracţiuni patrimoniale: abuzul de încredere. elementul subiectiv se caracterizează prin praeterintenţie: art 209 alin. scopul şi mobilul. Dreptul Comunicării Sociale. mai exact la formele agravante ale acestora. înşelăciunii. La anumite infracţiuni contra patrimoniului. art. se realizează prin acţiuni săvârşite cu intenţie. delapidare. atunci când infractorul prevede rezultatul faptei şi deşi nu-l urmăreşte. 218 din Codul penal. acestea sunt susceptibile de desfăşurare în timp. 222 Cod penal. cum este în cazul furtului. Deoarece majoritatea infracţiunilor contra patrimoniului. 211 alin. de exemplu la furt. tăinuirea pot fi săvârşite şi cu intenţie indirectă sau eventuală.”19Aceasta este alcătuită din trei elemente structurale: vinovăţia. excluzând infracţiunea de distrugere din culpă. infracţiunile contra patrimoniului se săvârşesc cu intenţie directă sau indirectă. art. tâlhărie. poate consta în dorinţa de îmbogăţire sau de a pricinui un rău patrimoniului unei persoane. care poate fi săvârşită şi din culpă. gestiunii frauduloase. pirateriei. art. delapidării. distrugerii şi tulburării de posesie. dacă procurarea mijloacelor materiale sau a mijloacelor de săvârşire a infracţiunii a intervenit după ce a început executarea şi acestea au fost comise de un participant ele pot fi pedepsite ca acte de complicitate anterioară. Tentativa este posibilă la o mare parte dintre infracţiunile contra patrimoniului. tentativa. Ediţia a VI-a revăzută şi completată. însuşirea bunului găsit. Deşi actele pregătitoare sunt realizabile la această categorie de infracţiuni. o abatere de la această regulă o reprezintă infracţiunea de distrugere. 19 Valerică Dabu. Mobilul săvârşirii infracţiunilor patrimoniale. 212 alin. Bucureşti. Referitor la forma vinovăţiei. 215 alin. în timp ce scopul urmărit prin infracţiune poate fi acela de însuşire pe nedrept a unui bun sau de micşorare a masei de bunuri a unor persoane. infractorul prevede consecinţele infracţiunii şi urmăreşte producerea lor. astfel încât sunt posibile toate cele trei faze ale infracţiunii: actele pregătitoare. 5. înşelăciune. 2009.

acestea pot fi întâlnite atât în varianta tip. distrugerea din culpă). pirateria. realizându-se totodată şi urmarea specifică acestor tipuri de fapte.”20 Având în vedere însemnătatea pe care o au relaţiile patrimoniale pentru evoluţia societăţii şi pentru stimularea interesului individual la progresul societăţii. Pedepsele principale aplicate infracţiunilor contra patrimoniului sunt diferite de la caz la caz. care este de fapt momentul încetării acţiunii ilicite. slăbirea autoritãţii statului. unele fapte sunt sancţionate cu pedeapsa închisorii. Infracţiunea de înşelăciune de la simplu la special. astfel încât legea penală privitoare la protejarea relaţiilor patrimoniale să fie conformă cu politica penală contemporană. p. 2011. 3 12 .Cea de a treia fază a infracţiunii. precum şi dorinţa individului de a se îmbogăţi rapid şi prin orice mijloace. ceea ce face ca starea de fapt să meargă cu mult înaintea stării de drept. neadaptarea legislaţiei la condiţiile economice şi sociale. concurenţa neloială. 1. cu închisoare sau cu amendă penală. tâlhăria. legiuitorul le pedepseşte mult mai aspru datorită consecinţelor deosebit de grave pe care le produce infracţiunea. de exemplu furtul de curent electric. Universitatea din Bucureşti. conturează în principal.5. Cu privire la modalităţile normative ale infracţiunii. să îmbunătăţească mijloacele de combatere a acestor fapte prin introducerea unor incriminări noi dar şi prin nuanţarea celor existente. cât şi în variante calificate (distrugerea calificată) sau agravante ( furtul. are loc în momentul în care executarea acţiunii intenţionate este concretizată. tabloul cauzelor concrete care generează creşterea infracţiunilor contra patrimoniului. Unele infracţiuni contra patrimoniului pot fi săvârşite şi în formă continuată. „Criza social-economică. Particularităţi privind investigarea unor infracţiuni contra patrimoniului 20 Georgiana Gianina Raduţă. degradarea nivelului de trai pentru majoritate. Referat. înşelăciunea. reprezentată de faptul consumat. organele legislative naţionale încearcă pe cât posibil să modernizeze în mod constant reglementările privitoare la infracţiunile care aduc atingere patrimoniului. În ceea ce priveşte infracţiunile săvârşite în formă calificată sau agravantă. Facultatea de Drept. unde separat de momentul consumării subzistă şi un moment al epuizării. altele sunt prevăzute cu pedepse alternative.

precum şi actele ce conţin somaţiile unităţii păgubite pentru restituirea acelor 21 Emilian Stancu. de către cine. precum şi a luării de măsuri vizând prevenirea săvârşirii unor asemenea fapte.În procesul cercetării infracţiunilor de sustragere. anchetatorii vor stabili în mod prioritar: natura. mobilul şi persoanele suspecte ca autori sau complici. când şi cu ce ocazie li s-a descoperit lipsa. Sub raport metodologic criminalistic. în cadrul investigării infracţiunilor patrimoniale. De exemplu. mai întâi se audiază persoanele care au descoperit fapta şi apoi se examinează actele false de care s-a prevalat infractorul. organele de cercetare penală vor elabora versiunile în legătură cu natura juridică a faptei. „trebuie să se acţioneze în direcţia asigurării recuperării prejudiciului cauzat. „Vîşeişaia şkola”. Bucureşti. A. În schimb. calitatea. la infracţiunea de delapidare. aceasta poate fi extinsă şi la activităţi care privesc examinarea corpului victimei. pe baza cărora bunurile ce formează obiectul material al abuzului au ajuns legal în detenţia infractorului. cercetarea urmează să se desfăşoare prin aplicarea unor metode diversificate. studiul înscrisurilor ce atestă intrarea şi ieşirea din gestiune a bunurilor materiale reprezintă de obicei primul obiectiv al anchetatorilor. Tratat de criminalistică. condiţiile de păstrare. investigaţia începe de regulă cu cercetarea la faţa locului. Editura Universul Juridic. p.”21 În ciuda caracteristicilor comune de cercetare arătate. Vozgrin. la infracţiunile de furt şi tâlhărie. a urmelor legate nemijlocit de acesta. 1983. La infracţiunea de înşelăciune. persoanele care răspund în mod nemijlocit de bunurile respective. I. modul şi condiţiile de săvârşire. p. din proprietatea ori administrarea unităţii păgubite. Kriminalisticeskaia metodika rassledovania prestuplenia. în timp ce la infracţiunea de abuz de încredere prima oară organul judiciar studiază contractele care atestă raporturile juridice de muncă sau de drept civil. Ulterior. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. folosind activitatea tactică mai potrivită cu trăsăturile generale şi individuale ale infracţiunii concrete. 567 22 145 13 . modul lor de manipulare. Minsk. a bunurilor sau valorilor sustrase. cantitatea şi valoarea bunurilor lipsă din avutul personal. fiecare infracţiune contra patrimoniului are particularităţile ei de investigaţie. datorită metodelor felurite de pregătire şi de realizare a sustragerii propriu-zise. numai că în cazul tâlhăriei.22 După stabilirea cu aproximaţie a cuantumului bunurilor sustrase. 2004.

CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE FURT ŞI TÂLHĂRIE „Furtul este o operă clandestină. ascunsă. precum şi pe învinuitul însuşi. metodica cercetării infracţiunilor contra patrimoniului. 658 14 . aceleaşi. fără ştirea celui ce-ar trebui să ştie despre soarta patrimoniului său”23 23 Valerius M. problemele ce trebuiesc soluţionate de către organul de anchetă sunt. nu conţine elemente deosebite de specificitate. p. CAPITOLUL II. 2000. Lecţii de drept roman. Indiferent dacă bunurile sustrase fac parte din avutul public sau privat. Volum III. Editura Polirom. în linii mari.bunuri şi doar ulterior ascultă persoanele care cunosc raporturile dintre făptuitor şi unitatea sau persoana păgubită. Iaşi. Ciucă.

În epoca primitivă a Romei. În dreptul clasic noţiunea de furt dobândeşte noi trăsături. a nuanţat această definiţie: „furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve”26. §3. unul dintre cei mai influenţi şi distinşi jurişti romani. a cărui înţeles iniţial era de „a sfărma”. 2. poate să se reclame de la substantivul fraus. respectiv aceea că furtul a avut din antichitate sensul de hoţie. Julius Paulus. Digestia. 1993. în traducere: furtul este o sustragere frauduloasă a unui lucru 24 25 26 În acest sens. aceasta a fost definită de către compilatorii justinieni. Furtul În registrul teoretic pur juridic. de nelegiuire comisă în taină sau pe ascuns. au fost incriminate de către legiuitor. şi anume furtul şi tâlhăria. care are numeroase înţelesuri. „faptă rea” sau poate să se tragă din adjectivul furvus. „înşelăciune”. De furtis. Ed.1. adoptând ulterior accepţia de „viclenie”. a cărei prime semnificaţii a fost aceea de „întuneric”. deoarece doctrina oferă trei posibilităţi de apartenenţă. primele accepţiuni ale termenului evocă invariabil o idee fundamentală. „negru”. a se vedea Gheorghe Duţu.2. §1 pr. Titulus XLVII. „nelegiuire”. Institutionum seu elementorum. noţiunea de furt poate să provină de la arhaicul verb latino-sabin ferve. furtul era considerat un delict privat ce dădea dreptul victimei să recurgă la răzbunarea individuală apoi la o compoziţiune bănească. Liber primus. cele mai frecvente infracţiuni prin care se aduce atingere proprietăţii. între care şi acela de a „răpi” sau de „a duce cu sine”24. adică o sustragere frauduloasă. Dicţionar latin-român. p. Julius Paulus Prudentissimus. ca fiind un „contrectatio rei fraudulosa”25. Titulus primus. De obligatio quae ex delicto. Astfel. etimologia termenului „furtum” este incertă. 15 . Bucureşti. Precizări de ordin terminologic privitoare la noţiunea de furt şi de tâlhărie Încă din cele mai îndepărtate timpuri. Indiferent de unele diferenţieri nesemnificative. Ştiinţifică. Liber quartus. Ulterior. 178 Justinian.

De exemplu. nu sunt foarte îndepărtate semantic. „qui res aliena rapit”. „Să nu furi”. 1)”. Definiţiile enunţate mai sus. în perioada prestatală furtul reprezenta o încălcare deosebit de gravă a normelor de convieţuire în societate. impune prin porunca a VIII.pentru a realiza un câştig. clandestinitatea constituind dovada evidentă că în fapt luarea bunului cu învoirea persoanei care deţinea acel bun era imposibilă. furtul era definit de către legislatorii feudalişti ca „luarea pe ascuns a unui bun mobil aparţinând altei persoane”. furtul nu poate fi comis decât cu intenţie. Codul penal român din anul 1864. punitivistă modernă şi postmodernă califică furtul simplu drept o „luare a unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia. scoţând în evidenţă faptul că. IX-XIV. care desemna în Roma Antică. repectiv codul penal român din 1936. de cele existente în prezent. Pe parcursul istoriei naţionale. 524 că „acela care ia un lucru mobil ce nu îi aparţine din posesia sau detenţia altuia. deşi copiat în mare parte după codul penal francez. legiuirea penalistă. în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept” (art. consacrat şi sub denumirea de „Cele zece porunci” din Biblie. cu cuget de însuşire pe nedrept” această cerinţă fiind interpretată în sensul de „fără voia” persoanei vătămate. 306 furtul simplu ca fiind „ luarea lucrului mişcător al altuia pe sub ascuns. Tâlhăria Originea cuvântului tâlhărie provine din limba latină clasică „rapina”. prevedea în art. mai exact în sec. furtul a fost şi continuă să fie o faptă antisocială reprobabilă care a fost pedepsită prin cele mai variate mijloace încă de pe vremea în care statul dac nu era format. care era săvârşit cu violenţă fie de către 16 . Următoarea reglementare. definea în art. 208 din Codul penal român). Furtul nu este pedepsit numai de către legile penale ci şi de cele etice. în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept. fără consimţământul acestuia. fie al lucrului însuşi. fie al folosinţei sau posesiunii acestuia. în acest sens Decalogul. pe planul laturii subiective. De exemplu. o formă particulară a furtului. fără consimţământul acestuia. În Evul Mediu. comite delictul de furt (alin. deşi relaţiile sociale ale geto-dacilor erau reglementate prin norme de conduită fără caracter juridic.

8. sau hoţul care. Bucureşti. Domitius Ulpianus. fie de către o singură persoană. apud Digesta. după cum.bande înarmate. după care fuge cu obiectul sustras. „raptor” era asimilat unui fur manifestus (hoţului prins în flagrant delict). tâlhăria este definită ca fiind un furt „săvârşit prin întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări. văzând că păgubaşul îl urmăreşte şi este gata să-l prindă. Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani. 29 Actualmente. Editura Polirom. Aşadar acesta se caracteriza prin faptul că sustragerea bunului (contrectatio rei) era comisă prin acte de violenţă. ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra”.”28 Şi după întinderea pedepsei constatăm că dreptul penal modern asimilează tâlhăria unui furt comis în circumstanţe agravante. dacă tâlhăria a fost săvârşită: a) de două sau mai multe persoane împreună. III. Liber secundus. o substanţă narcotică ori paralizantă. legea prevede sporirea în mod progresiv a pedepsei pentru infracţiunea de tâlhărie în cazul când aceasta a fost săvârşită: a) de o persoană mascată. hoţ care suporta un tratament punitiv mai aspru decât un „fur nec manifestum”. Ştefan Daneş. Tâlhăria constituie deci „o încălcare nu numai a proprietăţii. deghizată sau travestită. Vol. b) de o persoană având asupra sa o armă. . Vi bonorum raptorum. Comite această infracţiune acela care. în dreptul roman. 2000. p. de pildă. 226 29 17 . o loveşte sau o trânteşte la pământ. Codul penal pe înţelesul tuturor. văzând că victima se împotriveşte încercării infractorului de a-i sustrage geanta. 668 George Antoniu. Marin Popa. 211 Cod penal român. dar şi o gravă atingere adusă integrităţii corporale a omului: făptuitorul acţionează mai decis şi nu se dă în lături să înfrângă orice opunere a păgubaşului. Astfel în cuprinsul art. Titulus XLVII. mergând până la a-i pricinui moartea. b) în timpul nopţii. reuşind să dispară cu lucrul furat. când se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani. de asemenea se consideră a fi tâlhărie şi „furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea”. definiţia dată tâlhăriei nu diferă mult de concepţia romanistă. Lecţii de drept roman.8 1976. se întoarce şi-l loveşte. Editura Politică. c) într-un loc public sau într-un mijloc de transport.27 În dreptul penal modern. 27 28 Valerius Marius Ciucă. p.

Condiţii preexistente La infracţiunea de furt simplu. e) a avut vreuna din urmările arătate în art. 182. 553 18 . cât şi a ponderii crescute pe care o deţin. 208 din Codul penal. obiectul juridic generic este identic cu cel al tuturor infracţiunilor contra patrimoniului. de exemplu pirateria sau gestiunea frauduloasă. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. legea penală în vigoare incriminează atât furtul în formă simplă cât şi furtul în formă calificată. Editura Universul Juridic. Tratat de Criminalistică. normală desfăşurare şi evoluţie sunt garantate prin protejarea patrimoniului. comparativ cu alte fapte penale săvârşite în dauna relaţiilor patrimoniale. incriminat şi sancţionat ca atare de toate sistemele de drept. sediul materiei îl constituie art. 2004. În cazul infracţiunii de furt simplu. p. tot infracţiune de furt este considerată şi fapta celui care sustrage un vehicul. în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept. aşadar acesta este alcătuit din relaţiile sociale a căror constituire. fără consimţământul acestuia. Prezentare de ansamblu asupra infracţiunilor de furt şi tâlhărie Furtul Faţă de aspectul că furtul poate fi săvârşit în diferite împrejurări. se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 12 ani”. De asemenea.2. 30 Emilian Stancu. dintre care unele de natură să crească periculozitatea socială a faptei. d) în timpul unei calamităţi. Bucureşti. Apărute în istoria societăţii umane odată cu apariţia proprietăţii.”30 2. „din cauza pericolului său social ridicat. care prevede că ”luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia. se numără printre cele mai vechi fapte îndreptate împotriva patrimoniului.c) într-o locuinţă sau în dependinţe ale acesteia. cu scopul de a-l folosi pe nedrept. cum ar fi. a statului şi a dreptului. în condiţiile arătate mai sus. Tâlhăria care a produs consecinţe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. furtul şi tâlhăria.

respectiv în ce constă elementul material al furtului. 31 Costică Bulai. Instituţii de drept penal. fructele sau recoltele care au fost desprinse de sol. înscrisurile cu valoare economică. p. Calitatea de subiect pasiv al infracţiunii de furt o poate avea orice persoană fizică sau juridică căruia i s-a produs un prejudiciu prin sustragerea bunului propriu. vehiculele. Bucureşti. după caz de tulpini. care este urmarea imediată a infracţiunii şi legătura de cauzalitate existentă dintre acţiunea sau inacţiunea care constituie elementul material şi urmarea imediată. De exemplu. Furtul simplu este susceptibil de săvârşire cu participaţie numai sub forma instigării şi a complicităţii anterioare. de art. 19 .Obiectul juridic special îl constituie „relaţiile sociale care pentru normala lor evoluţie presupun respectarea posesiei sau detenţiei bunurilor mobile aflate în patrimoniul unei persoane fizice sau juridice”31. părţile dintr-un bun imobil devenite mobile prin detaşare. Avram Filipaş. atunci când bunul aparţine în întregime sau în parte făptuitorului. Constantin Mitrache. 2001. Editura Trei. etc. Subiectul activ al infracţiunii de furt poate fi orice persoană care răspunde penal. chiar şi proprietarul sau copropietarul bunului. 208 Cod penal constă în acţiunea de luare a unui bun mobil din detenţia sau posesia altei persoane fizice sau juridice. Latura obiectivă Cu ocazia analizării laturii obiective a infracţiunii de furt trebuie clarificate trei aspecte. 344. Elementul material al furtului prev. infracţiunea are întotdeauna un obiect material asupra căruia este exercitat actul ilicit şi anume bunul mobil aflat în posesia sau detenţia legală a persoanei vătămate. copacii. dar cu condiţia ca acesta în momentul săvârşirii să se găsească în posesia sau deţinerea legitimă a altei persoane. Conţinutul constitutiv al infracţiunii A. fără încuviinţarea acesteia. poate constitui obiect material al furtului banii şi hârtiile de valoare. Indiferent de variantele sub care se săvârşeşte furtul.

Nicoleta Iliescu. nr. 482. Târgu Jiu.34 B.html 33 Geană Mihai Felician.ro/rom-files/revista/26/6.scoalarosu. 86 34 Stănoiu . Ion Oancea . Urmarea imediată la infracţiunea de furt simplu. „iar dovedirea ei rezultă practic din dovedirea acţiunii de luare şi din producerea urmării imediate”. legătura de cauzalitate dintre acţiunea de luare şi urmarea socialmente periculoasă trebuie să existe. Editura Academiei. de exemplu prin ridicare. Deoarece furtul este o infracţiune de rezultat. p. III. http://www. Bucureşti. respectiv un moment al deposedării care are ca premiză scoaterea bunului din sfera de stăpânire a posesorului sau detentorului şi un moment al imposedării care coincide cu transferul fizic a acelui bun în sfera de stăpânire a făptuitorului.În această situaţie. Vintilă Dongoroz. detentorul sau posesorul bunului sustras nu mai are cunoştinţă de locul unde s-ar găsi bunul şi nu mai are capacitatea de a exercita acte materiale asupra acelui bun. prin deplasare. 1971. p. constă „în scoaterea bunului din sfera de stăpânire a celui deposedat şi lipsirea acestuia de posibilitatea de a mai dispune de acel bun”33 şi nu în paguba ce s-a produs prin infracţiune. 20 . sustragerea se poate realiza în diferite moduri. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Aşadar. prin detaşare. prin tăiere. 26. prin dosire. luarea este „ o formă a sustragerii care constă în scoaterea fizică a bunului din sfera de stăpânire a persoanei în posesia sau detenţia căreia se află acel bun şi trecerea sa în sfera de stăpânire a făptuitorului. prin apucare. Lucrare de diplomă. septembrie 2010. Iosif Fodor. după consumarea acţiunii de furt. Latura subiectivă 32 Cezar Toma.”32 Cu alte cuvinte. Infracţiunea de furt. Particularităţi privind constatarea infracţiunilor de furt calificat având ca obiect produsele petroliere sau gazele naturale din conducte. există urmare imediată numai atunci când. dar aceasta este condiţionată de faptul că în urma acestei acţiuni posesia asupra bunului respectiv trebuie să treacă de la detentor la cel ce săvârşeşte infracţiunea. Raportat la natura bunului. Constantin Bulai. Siegfried Kahane. depozite. Universitatea Constantin Brâncuşi. Rodica 2002. elementul material al infracţiunii de furt presupune două acţiuni care se succed. Victor Roşca . Vol. cisterne ori vagoane-cisternă. Partea specială. Revista Didactică Magna. prin smulgere.

motiv pentru care activitatea întreprinsă de făptuitor se poate desfăşura pe parcursul a patru faze. această infracţiune este susceptibilă de a fi comisă doar sub forma 35 Costică Bulai. cea a actelor de executare. cea a actelor preparatorii. În ceea ce priveşte furtul săvârşit din culpă. al intrării în posesia bunului (animus rem sibi habendi) 35. Instituţii de drept penal. cea a consumării şi cea a epuizării. cel al apropriaţiunii. mai trebuie îndeplinită şi o altă cerinţă în vederea realizării laturii subiective a infracţiunii de furt şi anume ca acţiunea întreprinsă de făptuitor să aibă drept scop însuşirea pe nedrept a bunului sustras. 21 . Sancţiuni Infracţiunea de furt simplu se realizează de regulă printr-o manifestare fizică pozitivă – acţiunea de luare. p. acesta nu este posibil. Modalităţi. ci pur şi simplu. fapt ce se deduce din reţinerea de către lege. a scopului urmărit de făptuitor. Altfel spus. 2001. Constantin Mitrache. Forma de vinovăţie cu care se săvârşeşte infracţiunea de furt este întotdeauna intenţia. unde făptuitorul prevede şi urmăreşte rezultatul faptei sale. pe lângă intenţia de a săvârşi acţiunea de luare a unui bun fără încuviinţarea celui care îl are în posesie sau detenţie. Prin urmare. profitul material al făptuitorului (animus lucri faciendi). adică prin comisiune. fără a şti că în buzunarele acestuia se afla şi o sumă de bani). Curs selectiv pentru licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale codului penal. împrejurarea în care autorul furtului sustrage o pereche de pantaloni. în special cea directă. Bucureşti. se poate spune că la această infracţiune există intenţie indirectă doar atunci când bunul sustras în mod deliberat conţine în el un alt bun. 356. Datorită specificului furtului. prin examinarea laturei subiective a infracţiunii de furt se urmăreşte a se stabili care a fost atitudinea psihică a făptuitorului faţă de obiectivitatea propriului act de conduită şi cu ce scop a acţionat acesta. De fapt. Editura Trei. Avram Filipaş. Forme. în conţinutul infracţiunii. Referitor la actele de pregătire acestea sunt posibile la furt dar nu sunt incriminate de lege. de care nu are cunoştinţă făptuitorul (de exemplu. chiar dacă infractorul nu a profitat materialmente cu nimic de pe urma faptei acesta va răspunde penal pentru furtul săvârşit.În general. „Scopul furtului nu este îmbogăţirea.

de la locul unde cunoştea acesta că se află. Atunci când activitatea de sustragere a bunului se săvârşeşte de către un infractor minor. se poate deduce totodată că există şi un bogat cadru de modalităţi faptice privind această infracţiune. Există de asemenea situaţii în care infracţiunea de furt poate fi continuă ( furtul de energie electrică) sau continuată (sustragerea prin acte repetate de bunuri din cadrul unui depozit). nu importă durata acestei stăpâniri. 104 22 . are loc în momentul în care acţiunea de luare a bunului din posesia sau detenţia părţii vătămate a fost îndeplinită astfel încât bunul sustras a fost transferat în sfera de stăpânire a făptuitorului. Consumarea infracţiunii de furt simplu. art. Lucrare de diplomă. infracţiunea de furt este incriminată prin dispoziţiile Codului penal precum şi prin legi penale speciale. furtul unui vehicul cu scopul de a-l folosi. Infracţiunea de furt. care presupune ca acţiunea de deposedare a persoanei vătămate să fi început şi să fi fost întreruptă ulterior. fie contra celui public.”36 În funcţie de criteriile arătate. limitele pedepsei cu închisoarea se reduc la jumătate ori se aplică o măsură educativă. De altfel. 2002.tentativei imperfecte. 21 şi 222 Cod penal. respectiv cu închisoarea de la 6 luni la 6 ani. modalităţile normative ale furtului simplu sunt: furtul de bunuri materiale. furtul unui bun care aparţine în întregime sau în parte făptuitorului. 208 Cod penal. Furtul simplu în formă consumată se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 12 ani fie că este comis contra patrimoniului privat. Faţă de considerentul că furtul este infracţiunea cu cele mai multe şi mai variate posibilităţi de realizare. 36 Geană Mihai Felician. „Particularităţile care diferenţiază aceste modalităţi privesc elementele structurale ale infracţiunii de furt sau aspectele exterioare ale acesteia. care se realizează fie atunci când încetează acţiunea de luarea (la furtul în formă continuă) fie atunci când are loc ultima acţiune de luare ( la furtul în formă continuată). În cadrul sistemului de drept românesc. În ceea ce priveşte tentativa la furt simplu aceasta se sancţionează cu o pedeapsă cuprinsă între jumătatea minimului şi jumătatea maximului prevăzute de lege pentru infracţiunea consumată. conform dispoziţiilor art. suntem în prezenţa unei tentative relativ improprii. în situaţia în care lipseşte obiectul pe care făptuitorul doreşte să-l sustragă. p. furtul de energii sau înscrisuri. Târgu Jiu. Universitatea Constantin Brâncuşi. potrivit prev. ipoteză în care separat de momentul consumării faptei mai există şi un moment al epuizării. motiv pentru care imposedarea făptuitorului nu s-a mai putut realiza.

de pierdere a cunoştinţei. morfina.”37 În sensul art. diminuarea sensibilităţii şi a reflexelor. 209 Cod penal. iar. prin substanţă narcotică se înţelege „orice substanţă care are însuşirea de a produce artificial adormirea unei persoane. la nevoie. Potrivit art. b) atunci când a fost săvârşit de o persoană având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică „Instituirea acestei circumstanţe agravante se explică prin aceea că. piesă sau dispozitiv astfel declarate prin dispoziţii legale. 96 Ibidem 23 . mai multă încredere. a subiecţilor. în linii mari. eterul etc. identic cu furtul simplu. autorul sau ceilalţi participanţi care au asupra lor o armă sau un narcotic. Prin prisma obiectului juridic. deoarece se consideră că atunci când există o pluralitate de făptuitori. furtul calificat este. furtul este calificat în următoarele situaţii: a) atunci când a fost săvârşit de două sau mai multe persoane împreună Legiuitorul pedepseşte mai sever furtul sub această formă. pe de altă parte. pe de o parte.Furtul calificat Furtul calificat este o formă agravantă a infracţiunii de furt simplu şi presupune existenţa unei sau mai multe împrejurări care accentuează gradul de pericol social al faptei. fapt pentru care voi analiza numai unele elemente suplimentare referitoare la împrejurările care fac ca furtul să devină calificat. fac parte din aceasta categorie de substanţe cloroformul. p. 2010-2011. care îi determină pe infractori să acţioneze cu mai multă siguranţă şi fermitate astfel încât aceştia vor putea găsi împreună mai multe mijloace de săvârşire şi de ascundere a infracţiunii. Pentru a se putea reţine această agravantă este nevoie ca persoanele care au participat la comiterea infracţiunii. prin noţiunea de armă se înţelege orice instrument. indiferent de calitatea lor autor. comit infracţiunea cu mai mult curaj.”38 37 38 Vasile Dobrinoiu. Suport de curs. fiindcă numai în această împrejurare pericolul social al faptei este mai ridicat. 151 alin. cu mai multă îndrăzneală. În timp ce. deţinerea unei asemenea arme sau substanţe narcotice implică pericolul utilizării acestora. asupra victimei furtului sau asupra altor persoane. Drept penal – partea specială. 1 Cod penal. cât şi a elementelor de bază ale conţinutului constitutiv. să fi acţionat efectiv şi în acelaşi timp. de a cauza imediat persoanei căreia îi este administrată o stare de somnolenţă. complice sau instigator. există implicit şi o forţă de acţiune mai mare.

Această agravantă nu operează atunci când făptuitorul s-a folosit realmente de armele sau substanţele narcotice avute în posesie. îşi pune barbă falsă. Aceste aspecte se constituie în împrejurări de care pot profita infractorii pentru a sustrage diferite bunuri. cunoscută şi valorificată de făptuitor. de regulă. f) Furtul săvârşit într-un mijloc de transport în comun. identificarea şi descoperirea fiind foarte greu de realizat.. 24 . deghizată sau travestită Circumstanţa agravantă constă în folosirea de către făptuitor a unui anumit procedeu pentru a nu fi recunoscut. starea de oboseală a acestora şi imposibilitatea de supraveghere a bagajelor reprezintă argumentele pentru care furtul săvârşit într-un mijloc de transport în comun prezintă un caracter mai grav. pen. e) Săvârşirea furtului într-un loc public. foloseşte îmbrăcămintea sexului opus etc. cu mai multă dezinvoltură ştiind că este nesemnificativă capacitatea de apărare a victimei şi că ar putea să se îndepărteze de la locul faptei fără prea mari riscuri. 209 lit. Starea respectivă. Acest procedeu poate consta în mascare. pe de o parte. iar făptuitorul îşi poate pierde mult mai uşor urma într-o mulţime de persoane. lăsând descoperiţi numai ochii. care este o persoană incapabilă de a-şi exprima voinţa sau de a se apăra. se justifică prin aceea că într-un loc public fiind prezente. deoarece în această împrejurare ne aflăm în prezenţa unei tâlhării şi nu a unui furt calificat. făptuitorul îşi poate realiza activitatea infracţională cu şanse sporite de finalizare. făptuitorul îşi acoperă faţa cu o mască. deghizare sau travestire. g) Săvârşirea furtului în timpul nopţii. Condiţiile de deplasare cu un mijloc de transport în comun. Agravanta prevăzut[ de art. aglomeraţia. fluxul mare de călători. c) atunci când furtul a fost săvârşit de către o persoană mascată. făptuitorul îşi creează o înfăţişare sau se îmbracă în aşa fel încât să nu poată fi recunoscut. în cazul mascării. e) C. mai multe persoane. ochelari. adică cu o bucată de stofă. deoarece aglomerarea de persoane face ca atenţia victimei să se concentreze mult mai greu asupra bunurilor pe care le deţine. În cazul deghizării sau travestirii. d) Furtul comis asupra unei persoane incapabile de a-şi exprima voinţa sau de a se apăra. mătase etc. îl face s[ acţioneze cu mai mult curaj. Această împrejurare agravantă conferă furtului un caracter mult mai periculos datorită situaţiei subiectului pasiv.

deoarece furtul săvârşit în această durată de timp prezintă un pericol social mai mare decât furtul săvârşit în timpul zilei. 209 lit. imprimă faptei o periculozitate socială sporită. p. textul menţionat are în vedere noaptea reală. până când lumina va lua locul întunericului. op.39 h) Furtul comis prin efracţie. 39 George Antoniu. moduri sau mijloace care. escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase. sau orice alt instrument cu ajutorul căruia se poate acţiona asupra mecanismului de deschidere fără a fi distrus sau degradat. Referindu-se la „timpul nopţii”. fiind folosite de făptuitor pentru săvârşirea furtului. între făptuitor şi bunul ce se urmăreşte a fi sustras. violenţa a oricărui obiect sau dispozitiv de siguranţă ce se interpun. 117. i) C. 209 lit. apusul şi răsăritul soarelui. i) C. escaladarea presupune trecerea peste un gard sau zid. j) Furtul comis asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural. În accepţiunea art. III. „Cheia adevărată” este cheia pe care cel îndreptăţit o foloseşte în mod obişnuit. se referă la anumite metode. „Cheia mincinoasă” este o cheie falsă. este considerată agravantă. pen. Sub protecţia întunericului. Folosirea frauduloasă a unei chei adevărate înseamnă c[ infractorul a întrebuinţat fără drept chiar cheia ce era folosită în mod obişnuit la deschidere de cel îndreptăţit la aceasta. Ea poate să ajungă în mâna făptuitorului printr-o împrejurare care nu-i conferă dreptul de a o folosi. cum ar fi: ruperea. fiind însă utilizată de acesta pentru săvârşirea furtului. Agravanta prevăzută la art. Prin urmare. 209 lit. Constantin Bulai. fără să fie văzut. cit. demontarea dispozitivelor de închidere. de bunurile pe care vrea să şi le însuşească. 25 . Prin „efracţie” se înţelege înlăturarea. făptuitorul se poate apropia mai uşor. Practica judiciară. adică intervalul de timp de când întunericul s-a substituit luminii. pen. Prin „escaladare” se înţelege trecerea peste un obstacol care îl separă pe făptuitor de bunul mobil a cărui sustragere o urmăreşte. căţărarea pe zidul unei clădiri pentru a se pătrunde în apartament prin balcon sau pe fereastră.Împrejurarea prevăzută la art. 209 lit. vol.. g) C. contrafăcută. g) C. pen. spargerea. Pentru a se reţine această agravantă este necesar să se fi folosit efectiv în comiterea furtului ori să se fi încercat săvârşirea acestuia în unul din modurile sau mijloacele prevăzute de art.. pen. prin „timpul nopţii” nu trebuie să înţelegem doar aspectele strict astronomice.

Aceasta situaţie de agravare vizează natura bunului care formează obiectul material al furtului, în sensul că acesta face parte din patrimoniul cultural al ţării noastre. Sunt incluse în această categorie bunurile cu valoare deosebită, istorică, artistică sau documentară, reprezentând mărturii importante ale dezvoltării istorice a poporului român şi a omenirii, în general, sau a evoluţiei mediului natural, inclusiv bunuri a căror valoare rezultă din alcătuirea lor din metale preţioase şi pietre preţioase. k) Furtul unui act care serveşte pentru dovedirea stării civile, pentru legitimare sau identificare Introducerea acestei agravante este justificată prin aceea că, odată sustrase de infractori, aceste acte le dau posibilitatea acestora ca, prin falsuri bine realizate, să-şi atribuie o stare civilă care nu le aparţine şi să se pună în siguranţă contra unui risc de identificare, la adăpostul unor acte de legitimare sau identificare ale altor persoane. l) Furtul săvârşit în condiţiile art. 209 alin. (3) C. pen. În acest caz, modalităţile de comitere pot fi din cele întâlnite până acum, diferenţa fiind că obiectul material este diferit (ţiţei, gazolină, instalaţii de telecomunicaţii etc.). m) Când furtul a produs consecinţe deosebit de grave. În această situaţie, caracterul mai grav al faptei este dat de urmarea pe care o are acţiunea de sustragere. Conform art. 146 C. pen., prin „consecinţe deosebit de grave” se înţelege o paguba materială mai mare de 2.000.000. lei sau o perturbare deosebit de gravă a activităţii cauzate unei autorităţi publice sau oricăreia dintre unităţile la care se referă art. 145 C. pen. ori altei persoane fizice sau juridice

2.3.

Aspecte de drept penal material privitoare la infracţiunea de tâlhărie

Condiţii preexistente Caracterizată ca o infracţiune contra patrimoniului, tâlhăria are ca obiect juridic relaţiile sociale de ordin patrimonial, a căror formare, desfăşurare şi dezvoltare sunt asigurate prin apărarea patrimoniului, mai ales sub aspectul drepturilor reale privitoare la bunuri, sub aspectul obligaţiei de a 26

menţine poziţia fizică a bunului în cadrul patrimoniului, aceasta făcând parte din gajul general al creditorilor chirografari.40 Obiectul juridic special al infracţiunii de tâlhărie îl constituie, pe de o parte, relaţiile sociale de ordin patrimonial care nu s-ar putea desfăşura normal fără apărarea situaţiei de fapt a bunurilor mobile în sfera patrimonială a persoanei care are la dispoziţia sa acele bunuri - acesta fiind obiectul juridic special principal, iar pe de altă parte relaţiile sociale privind persoana a căror desfăşurare normală nu ar fi cu putinţă fără apărarea vieţii, integrităţii corporale, sănătăţii sau libertăţii persoanei - acesta constituind obiectul juridic secundar sau adiacent. Dat fiind că tâlhăria este o unitate infracţională complexă, obiectul său material poate fi privit atât în raport cu acţiunea principală (de furt), cât şi cu acţiunea secundară (adiacentă), deşi pentru existenţa infracţiunii de tâlhărie nu este necesar ca acţiunea adiacentă să aibă un obiect material. Obiectul material al infracţiunii de tâlhărie în raport cu acţiunea principală este bunul mobil asupra căruia s-a executat acţiunea de sustragere, de luare fără drept. Raportat la acţiunea adiacentă, în cazul în care ea se realizează prin violenţe, obiectul material al acesteia este corpul persoanei asupra căreia se exercită acţiunea.41 Dar obiectul material al acţiunii adiacente poate fi şi un lucru. După caz şi în funcţie de natura acţiunii adiacente: violenţa poate consta în ruperea hainelor, sustragerea ochelarilor, deposedarea de mijloace de apărare; ameninţarea poate consta în demontarea unor piese de la vehiculul victimei, expusă să rămână astfel pe drum sau în stropirea cu benzină a mărfurilor aflate într-un camion pentru a le da foc; constrângerea victimei prin legare sau narcotizare.42 Subiect activ la infracţiunea de tâlhărie poate fi orice persoană fizică, fără a fi necesar ca aceasta să întrunească o anumită calitate specială. În cazul în care mai multe persoane au contribuit la comiterea faptei, ei sunt subiecţi activi ai infracţiunii, chiar dacă nu au contribuit decât la acţiunea de furt, iar alţii numai la realizarea actelor de violenţă.
40

Gheorghe Nistoreanu, Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Alexandru Boroi, Ioan Molnar, Valerică Lazăr, Teodor Vasiliu si coletivul, Codul Penal comentat si adnotat, Partea specială, voI. 1, Editura Ştiinţifică şi Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea , Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai, Rodica

DreptPenal. Partea specială, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1997, pag. 193
41

Enciclopedică, Bucureşti, 1975, pag. 293
42

Stănoiu , Victor Roşca , Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971, pag. 458

27

Participaţia penală la tâlhăria prevăzută de art.211 alin.1 Cod Penal, este posibilă, dar numai în forma instigării şi complicităţii materiale sau morale anterioare. Aceasta deoarece, infracţiunea este mai gravă, potrivit alin 21 lit. a). când se săvârşeste de două sau mai multe persoane împreună. Subiectul pasiv al infracţiunii poate fi orice persoană faţă de care s-a săvărşit tâlhăria, adică persoana ale cărei bunuri au fost sustrase prin săvârşirea tâlhăriei sau acea ori acele persoane faţă de care s-a săvârşit numai acţiunea adiacentă (violenţa, ameninţarea). Conţinutul constitutiv al tâlhăriei A. Latura obiectivă În raport de reglementarea cuprinsă în art. 211, alin 1 Cod penal "tâlhăria este acea modalitate tipică de sustragere în care luarea bunului mobil al altuia se realizează prin constrângerea sau înfrângerea victimei", de aceea, în structura complexă a acestei infracţiuni, latura obiectivă se caracterizează prin două componente, fiecare dintre ele înglobând mai multe aspecte.43 Ca expresie a caracterului de infracţiune complexă, elementul material al acestei infracţiuni este format din două acţiuni conjugate şi anume: acţiunea de furt, fiind cea principală, şi acţiunea de constrângere, fiind o activitate adiacentă. Acţiunea principală constă aşadar, în actiunea de furt. La tâlhărie, ca şi la furt, bunul mobil este luat, scos din posesia patrimonială a victimei fără consimţământul acesteia. O particularitate care apare în cazul tâlhăriei constă în aceea că, datorită folosirii de către făptuitor a violenţei şi ameninţării, luarea poate îmbrăca şi forma remiterii silite dar aparent consimţită a bunului efectuată de însuşi posesorul sau detentorul acestuia. Acţiunea principală a elementului material al tâlhăriei se poate realiza sub oricare din variantele infracţiunii de furt – simplu sau calificat cu scopul de însuşire sau folosire pe nedrept (în cazul furtului art. 208 alin. 4 C. pen.). Pentru existenţa acţiunii adiacente este suficientă întrebuinţarea unuia dintre mijloacele enumerate de lege. Dacă se folosesc cumulativ, acestea nu schimbă caracterul unitar al infracţiunii, dar această împrejurare va fi avută în vedere la evaluarea gradului concret de pericol social al faptei.
43

Oliviu Augustin Stoica. Drept Penal, Partea speciala, Editara Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1976, pag.

487

28

Pentru existenţa laturii obiective a tâlhăriei. Rezultatul principal se consideră produs din moment ce persoana care are în posesia sau detenţia bunului. pag.ca rezultat principal şi un rezultat secundar . Vasile Dobrinoiu. Ioan Molnar. de asemenea. 44 Gheorghe Nistoreanu. urmarea imediată adiacentă constă în vătămarea gravă ori moartea victimei. rezultatul principal.constând într-o vătămare a libertăţii. Bucureşti.modificat prin Legea nr. această acţiune fiind cauza. şi anume: o pagubă patrimonială . fie de către victimă. sau punerea în stare de inconştienţă sau neputinţa de a se apăra. 181 C. Legătura de cauzalitate între acţiunea de sustragere şi rezultatul principal trebuie să existe în cazul infracţiunii de tâlhărie. 180 alin. 140/996).Violenţa. dar care nu constituie o ameninţare. stropirea cu benzină a încărcăturii dintr-un camion în scopul de a o incendia). indiferent dacă tâlhăria aduce atingerea avutului privat sau public. trebuie să fie consecinţa directă a acţiunii de luare. realizată şi atunci când făptuitorul este deposedat de bunul luat la scurt timp după comiterea sustragerii. Violenţa efectuată faţă de lucruri. ea variază în raport cu mijloacele folosite pentru realizarea acesteia (de exemplu. dar nu poate simţi că este deposedată de bunul său". În cazul unor modalităţi agravante. În cazul infracţiunii de tâlhărie.44 Comiterea infracţiunii de tâlhărie produce un rezultat specific cu caracter complex. Alexandru Boroi. violenţele trebuie exercitate direct împotriva victimei. În ce priveşte urmarea acţiunii adiacente. prin violenţă se poate cauza o suferinţă fizică victimei sau o vătămare a sănătăţii ori integrităţii corporale a acesteia . 222 29 . 2. Ilie Pascu. DreptPenal. fie de către alte persoane. care nu numai că nu a opus rezistenţă. numai dacă au servit ca mijloc pentru comiterea furtului sau ca mijloc de păstrare a bunului furat ori pentru a asigura scăparea făptuitorului. Editura Europa Nova. ameninţarea. Urmarea imediată se consideră.art. iar urmarea imediată efectul. Partea specială. este deposedată prin violenţă de acel bun. integrităţii corporale sau sănătăţii persoanei asupra careia s-a comis acţiunea de constrângere. ce constă în sustragerea bunului din sfera patrimonială a celui deposedat. realizează activitatea secundară a elementului material al infracţiunii de tâlhărie.pen. 1997. art. violenţele faţă de lucruri pot constitui şi ele uneori o ameninţare (de exemplu: ruperea legăturii telefonice. nu poate realiza acţiunea adiacentă şi nu întruneşte conţinutul obiectiv al tâlhăriei (de exemplu: smulgerea ceasului unei persoane aflată într-o stare avansată de ebrietate şi dormind. Valerică Lazăr.

Din punct de vedere subiectiv. ameninţării (intenţia calificată prin scop). pag. deşi trebuie şi putea să le prevadă. pe care o realizează cu intenţia directă şi în scopul de a-şi însuşi bunul pe nedrept". ameninţării) şi/sau de natură morală (culegerea anumitor date sau informaţii cu privire la locul săvârşirii faptei sau despre victimă). include în sfera scopului specific furtului şi scopul folosirii violenţei. făptuitorul prevede şi urmăreşte să comită furtul prin violenţă sau ameninţare ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra precum şi prin folosirea vreunuia din aceste mijloace pentru păstrarea bunului furat. narcotice. ştergerea urmelor infracţiunii ori pentru a-şi asigura scăparea. Forme.B. Violenţele exercitate în alt scop decât cel limitativ prevăzut de lege nu mai pot constitui acţiunea adiacentă a elementului material al tâlhăriei. praeterintenţia. Modalităţi. Partea speciala. 161 30 . Ele pot fi de două feluri: de natură materială (de exemplu. procurarea de mijloace ca arme. etc. Aceste consecinţe survin după folosirea de violenţe.45 Infracţiunea de tâlhărie se săvârşeste cu intenţie directă. 45 Oliviu Augustin Stoica. şi făptuitorul le-a prevăzut sperând că nu se vor produce sau nu le-a prevăzut. Bucureşti. Editara Didactică şi Pedagogică. în complexul ei. Drept Penal. fiind o infracţiune de comisiune este susceptibilă de toate formele imperfecte ale infracţiunii. Latura Subiectivă În literatura juridică s-a precizat că ceea ce caracterizează latura subiectivă a infracţiunii de tâlhărie este faptul că "făptuitorul concepe şi voieşte comiterea acţiunii de luare prin constângere. Actele pregătitoare la infracţiunea de tâlhărie sunt posibile atât în raport cu “acţiunea principală” cât şi cu “cea adiacentă”. variantele agravante ale tâlhăriei care a avut ca urmare o vătămare corporală gravă sau moartea victimei.1976. implică ca formă de vinovăţie. atât în ce priveşte acţiunea principală cât şi cea adiacentă. pentru exercitarea violenţei. Latura subiectivă a infracţiunii de tâlhărie. Sancţiuni Infracţiunea de tâlhărie. ameninţări.

Constantin Bulai.47 Infracţiunea se consumă şi în cazul când făptuitorul după săvârşirea furtului fără violenţă a folosit acest mijloc pentru a-şi asigura scăparea ori pentru a păstra bunul furat sau a şterge urmele infracţiunii. 11/1988.10/1983. Antoniu. Revista română de drept nr. Rodica Stănoiu . Vasile Patulea. atunci când urmarea nu s-a produs datorită împrejurării că în timpul când s-au săvârşit actele de executare obiectul lipsea de la locul unde făptuitorul credea că se află. 1971. Vol. Iosif Fodor. P. fapta consumată este infracţiunea de furt. iar nu de tâlhărie". pag. Editura Academiei. tentativa la infracţiunea de tâlhărie care a avut ca urmare moartea victimei. Este posibilă tentativa întreruptă sau improprie ori relativ imposibilă. Delimitarea tentativei de infracţiunea consumată. În ceea ce priveşte. premergător momentului întreruperii acţiunii de sustragere a bunului sau producerii efectelor acestuia. au fost întrebuinţate violenţe sau ameninţări ori victima a fost pusă în stare de inconştieţă sau neputinţă de a se apăra. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. 49 31 . 38-48. iar nu cel mai puţin grav urmărit de făptuitor. Victor Roşca . Nicoleta Iliescu. pag. Siegfried Kahane. La tâlhărie nu este posibilă tentativa perfectă. fiind o infracţiune praeterintenţionată unică prin voinţa legiuitorului. întrucât elementul material de agravare a infracţiunii îl constituie tocmai rezultatul mai grav produs fără intenţie. III. Partea specială. 49-58 47 Vintilă Dongoroz. Nu interesează dacă în final scopul a fost realizat deoarece scopul este privit ca finalitatea acţiunii şi nu ca rezultat al acesteia. Există tentativă atunci când. Bucureşti. în cazul tâlhăriei care a avut ca urmare praeterintenţionată moartea victimei.Actele pregătitoare nu sunt însă incriminate. nu poate fi descompusă în părţile sale componente. Ion Oancea . 46 G.46 Infracţiunea de tâlhărie se consumă atunci când acţiunea de sustragere a avut o desfăşurare completă şi s-a produs rezultatul specific ca urmare a întrebuinţării: actele de constrângere. În literatura de specialitate s-a subliniat faptul că "dacă activitatea principală s-a consumat fără ca făptuitorul să fi avut nevoie de a recurge la acţiunea adiacentă. În cazul în care s-au efectuat acte de pregătire iar autorul le-a folosit în executarea elementului material al tâlhăriei ele se vor absorbi în activitatea infracţională a făptuitorului şi vor avea relevanţă în stabilirea în concret a pericolului social al faptei. Revista română de drept nr. Unele reflecţii cu privire la tentativă în cazul infracţiunii complexe.

procesul cauzal al activităţii infracţionale se prelungeşte în timp. acţiunea principală şi fapta de tâlhărie. după momentul în care a intervenit acţiunea adiacentă (în timpul executării acţiunii principale sau imediat după consumarea sau întreruperea acesteia). fie la obiectul ei material: a) tâlhăria comisă de două sau mai multe persoane împreună Periculozitatea socială a tâlhăriei este determinată în acest caz de însăşi pluralitatea făptaşilor. Alteori. moartea victimei ) şi de natură să modifice progresiv gradul de pericol social concret al tâlhăriei. moartea victimei). care dă acestora o mai mare forţă de acţiune. variante şi în raport cu acţiunea adiacentă. infracţiunea de tâlhărie este susceptibilă de o activitate infracţională prelungită în timp. Infracţiunea de tâlhărie. Împrejurările care dau infracţiunii de tâlhărie o formă mai gravă se referă fie la subiect şi latura subiectivă. punere în stare de inconştienţă sau neputinţa de a se apăra). ca şi infracţiunea de furt. Sunt considerate forme agravate ale infracţiunii de tâlhărie împrejurările prevăzute de alin. Tălhăria poate prezenta concret modalităţi. Epuizarea. 32 . ameninţări. în aceeaşi măsură poate fi prelungită. după mijloacele folosite (violenţe. atunci când s-au produs ca urmare a acţiunii adiacente rezultatele cerute de textul incriminator (vătămare corporală gravă.Tâlhăria va fi considerată consumată în cazul modalităţilor agravate. etc. pe de o parte făptuitorul având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică capătă o încredere sporită în reuşita acţiunii sale. b) tâlhăria comisă de o persoană având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică În această situaţie tâlhăria este considerată mai gravă. de eventuală amplificare a urmărilor imediate. În măsura în care durează acţiunea adiacentă (constrângerea). le creează mai mari posibilităţi de comitere şi de ascundere a infracţiunii. Fiecărei modalităţi normative îi poate corespunde o varietate de modalităţi faptice ce se au în vedere la individualizarea pedepsei. poate fi comisă în diferite modalităţi normative. după atingerea momentului consumativ şi deci. În acest caz. La fel ca şi furtul. 2 al art. îi face să acţioneze cu mai multă siguranţă şi îndrăzneală. prin acte successive de sustragere. acţiunea adiacentă poate produce urmări de o gravitate progresivă (vătămări grave. fiecare modalitate de comitere reprezentând particularităţi de care trebuie să se ţină seama la evaluarea gradului concret de pericol social al faptei comise. după scopul în vederea căruia a fost efectuată acţiunea adiacentă. deoarece. 211 Cod Penal.

Datorită întunericului. f) tâlhăria comisă într-o locuinţă sau în dependinţe ale acesteia Pericolul sporit pe care îl dă comiterea infracţiunii de tâlhărie într-o locuinţă sau dependinţă a acesteia constă în faptul că în acest caz victima are posibilităţi reduse de a cere ajutor altor persoane. sănătatea unei colectivităţi sau bunurile acesteia ori poate avea alte consecinţe asemănătoare. c) tâlhăria comisă de o persoană mascată. a scăderii atenţiei sau vigilenţei oamenilor. evidenţiază o lipsă evidentă de solidaritate umană care denotă şi o periculozitate deosebită care justifică agravarea răspunderii lui în plan penal. care pune în pericol viaţa. tâlhăria comisă într-un loc public evidenţiază o periculozitate sporită datorită ecoului faptei. încetarea funcţionării acestora. posibilitatea prezenţei martorilor oculari fiind exclusă. Bucureşti. d) tâlhăria comisă în timpul nopţii . Editura All Beck. h) Cod Penal Gravitatea faptei este dată de numărul de zile de îngrijiri medicale necesare victimei pentru a se vindeca.48 În plan subiectiv cel care profită de o asemenea împrejurare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie.188 33 .iar pe de altă parte deţinerea unei arme sau a unei substanţe narcotice în momentul comiterii tâlhăriei implică pericolul folosirii acestora.182 Tudorel Toader. pag. 2002. o infirmitate permanentă fizică ori psihică. Partea speciala. 48 tâlhăria care a avut vreuna din urmările arătate în art. dând totodată victimei o mai mare teamă de a se apăra sau de a riposta. deghizată sau travestită Periculozitatea sporită constă în folosirea de către făptuitor a unui procedeu pentru a nu putea fi recunoscut. e) tâlhăria comisă într-un loc public sau într-un mijloc de transport Agravarea se justifică prin aceea că locurile publice oferă numeroase şi reale facilităţi pentru făptuitor deoarece capacitatea victimelor de a supraveghea bunul este mai redusă. iar făptuitorul nu poate fi observat. de asemenea.oferă condiţii mai favorabile făptuitorului. respectiv mai mult de 60 zile sau care a produs una din următoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau organ. g) tâlhăria comisă în timpul unei calamităţi Calamitatea este un eveniment de mari proporţii. el poate fi mai greu de urmărit şi identificat. iar infractorul se poate apropia mai uşor de victimă. făptuitorul se poate apropia în siguranţă şi cu mai puţin risc de victimă şi are mai mult curaj. Drept penal. a stării de nesiguranţă pe care o resimt persoanele fizice împotriva unor astfel de fapte. În plus.

Cod Penal în concurs cu infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. pedeapsa trebuie să fie stabilită între aceste limite speciale.49 Tâlhăria în formă simplă este sancţionată prin pedeapsa închisorii de la 3 la 18 ani.000 de lei la un miliard de lei. alin. 146 Cod Penal. 1983. aşa cum a fost modificat prin Legea nr. pen. Bucureşti. 2 C. iar pe de altă parte se cere ca făptuitorul care a acţionat cu intenţie în ceea ce priveşte fapta de tâlhărie să fie în culpă faţă de producerea rezultatului mai grav. Dacă făptuitorul a acţionat cu intenţia de a ucide victima pentru a putea comite mai uşor tâlhăria.. 1 . În situaţia comiterii unei tâlhării care a produs consecinţe deosebit de grave. 1 . 211 alin. În modalitatea agravantă prevăzută de art. Editura Didactică şi Pedagogică. 211.000. 245 . prin agresiunile pe care le-a exercitat asupra victimei pentru a sustrage un bun. pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 ani şi interzicerea unor drepturi. 211. o face pe aceasta să sufere una din consecinţele prevăzute de art. Dacă făptuitorul a comis cu intenţie moartea victimei. 140/1996 . 176. 207/15. avortul ori punerea în primejdie a vieţii personale. Drept Penal – Partea Specială. În acest caz.000.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activităţii. 2^1 lit e . existenţa 49 Octavian Loghin. În mod concret. suntem în cazul unui concurs de infracţiuni între infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. valoarea pagubei materiale privind consecinţele deosebit de grave s-a modificat de la 50. 72 Cod Penal. nr. Când tâlhăria a produs consecinţe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei. alin. Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 211 alin 2 indice 1 pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 20 ani. d . Avram Filipas. 140/1996 tâlhăria se pedepseste cu inchisoarea de la 5 ani la 20 de ani.Cod penal şi infracţiunea de omor. 211.11. 145 Cod Penal ori altei persoane juridice sau fizice.sluţirea.modificat prin Legea.2000. cauzată unei autorităţi publice sau oricăreia din instituţiile la care se referă art. pe baza criteriilor de individualizare prevăzute de art. se cere pe de o parte un raport de cauzalitate între fapta de tâlhărie şi moartea victimei. ne aflăm în situaţia prevăzută de art. Prin "consecinţe deosebit de grave" se înţelege o pagubă materială mai mare de 50. lit. 182 Cod Penal. ne aflăm în prezenţa unui omor deosebit de grav prevăzut de art.privind modificarea şi completarea Codului Penal. Dacă făptuitorul. alin. circumstanţa agravantă constă în aceea că. prin comiterea tâlhăriei.246 34 .Cod Penal. pp. iar în modalitatea prevăzută de art. În ceea ce priveşte tâlhăria care a avut ca urmare moartea victimei. s-au produs consecinţele prevăzute de art.Cod Penal.

cea mai gravă formă sub care se poate comite fapta de furt este cea de tâlhărie. Marin Popa. 226 35 . fapt ce a determinat incriminarea tâlhăriei ca infracţiune.4. p. de regulă. Ei nu au înţeles concluzia care. mulţi sfârşind tragic. Codul penal pe înţelesul tuturor. Elementul circumstanţial de calificare este îndreptat împotriva persoanei.”50 Cu toate acestea sunt tineri care ajung infractori pentru că au încercat să imite acţiunile tâlhăreşti pe care le-au văzut pe ecran. pe de o parte relaţii privind patrimoniul. furtul se situează printre cele mai vechi fapte antisociale îndreptate împotriva patrimoniului. 50 George Antoniu. Bucureşti. pentru munca acestuia. „În ţările capitaliste se petrec frecvent lovituri. Ar fi greşit şi periculos ca cineva văzând filme ori citind cărţi cu astfel de întâmplări să ia ca model asemenea „eroi”. pentru sacrificiile cu care şi-a procurat bunul. Locul furtului şi a tâlhăriei în structura infracţiunilor contra patrimoniului În pofida faptului că. iar pe de altă parte relaţii referitoare la persoană. ci s-au gândit numai la avantajul că prin întrebuinţarea de mijloace necinstite. conform Raportului de activitate desfăşurat de Ministerul Public în anul 2011. Editura Politică. dar nu mai jos de 3 ani. uitând că şi acasă la ei aceştia sunt urmăriţi. spargeri urmate de uciderea celor care se opun infractorilor. chiar dacă prin pedepsirea lor se produce o suferinţă inestimabilă familiilor infractorilor Infracţiunile de furt ocupă cea mai mare pondere din totalul infracţiunilor contra patrimoniului. care oglindesc nu numai lăcomia. 2.circumstanţelor atenuate coboară pedeapsa sub minimul de 15 ani. dorinţa de îmbogăţire ilicită a autorului faptei. Opinia publică din ţara noastră nu poate privi decât cu dispreţ şi mânie asemenea fapte. dar şi dispreţul pentru bunul altuia. vor putea obţine bunuri ce îi va ajuta să ducă o viaţă uşoară. această interferenţă între relaţii sociale diferite. Ştefan Daneş. se desprinde la sfârşitul acestor filme. ucişi de gloanţele organelor de poliţie sau pe scaunul electric. crează anumite implicaţii în sfera altor infracţiuni. iar justiţia trebuie să le incrimineze cu toată asprimea. 1976. când aşa zişii eroi îşi încheie cariera după gratiile închisorii sau prin a fi împuşcaţi.

Codul penal pe înţelesul tuturor.pdf George Antoniu.1. 51 52 http://www.altalex. Editura Universul Juridic. Marin Popa. etc. deoarece numărul furturilor s-a înmulţit îngrijorător de mult.5. Această clasificare devenită tradiţională a fost preluată de la juriştii evului mediu care făceau deosebirea între faptele contra patrimoniului comise prin violenţă şi cele comise prin frauda (aut vi. infracţiunile de tâlhărie – 11%. 218.php?idnot=36653 36 .respectiv 74 %. 1. Emilian Stancu.29 o ocupă celelalte infracţiuni contra patrimoniului. p. 558. aut frauda delinquitur). p.51 Dacă în cazul infracţiunilor de tâlhărie. infracţiunile de înşelăciune – 9. 2004. Această statistică confirmă de altfel cele afirmate în literatura juridică52.2 % în totalul de cazuri constatate în perioada 2000-2011. 2.55 %. 53 http://www.3%. Comentatorii Codului penal italian au remarcat ca această împărţire a infracţiunilor contra patrimoniului nu cuprinde toate infracţiunile.86 %. consecinţa firească a importanţei pe care o capătă relaţiile de proprietate pentru dezvoltarea societăţii şi pentru simularea interesului individului la progresul societăţii. la furt situaţia nu este deloc satisfăcătoare. Legea penală italiană53 distinge infracţiunile contra patrimoniului după cum au la bază violenţa contra persoanei sau asupra lucrurilor ori au la bază frauda.3 % în acelaşi interval de timp. Elemente de drept comparat cu privire la infracţiunea de furt şi tâlhărie Toate legiuirile moderne cuprind reglementări ample ale infracţiunilor care aduc atingere proprietăţii.com/index. Bucureşti. s-a raportat o scădere de 3. infracţiunile de distrugere . existând multiple infracţiuni care nu puteau fi situate în nici una dintre aceste categorii. însă tâlhăria rămâne indubitabil cea mai gravă infracţiune contra patrimoniului. Bucureşti.mpublic. Ştefan Daneş. Tratat de Criminalistică. iar diferenţa de 1. şi anume că furtul este cea mai uzuală infracţiune contra patrimoniului. infracţiunile de delapidare – 2. cu 19. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. 1976. Editura Politică.ro/presa/2012/raport_mp_2011.

130 37 . 2/2001 pag. 628 C. care este întâlnită sub două modalităţi: tâlhăria proprie (acela care pentru a-şi procura lui sau altuia un profit injust prin 54 George Antoniu. pen. i. pe scară. b. dacă fapta este săvârşită cu abilitate. dacă fapta este comisă asupra lucrurilor aflate în unităţi publice sau supuse sechestrului sau expuse din necesitate. existenţa unui obiect material. când fapta este comisă asupra bagajului călătorilor din orice vehicul. dacă fapta se comite de trei sau mai multe persoane sau de o persoană travestită. în următoarele împrejurări: a. pentru a comite furtul. 0 altă infracţiune de sustragere este aceea de tâlhărie54 (art. existenţa unei daune patrimoniale. dacă făptuitorul are asupra sa arme sau substanţe narcotice fără a le folosi. c. sau simulând o calitate oficială sau de o persoană însărcinată cu un serviciu public. făptuitorul să fi acţionat cu un dol specific. d. Furtul este calificat. Furtul simplu este pedepsit de legea penală italiană cu inchisoare până la 3 ani şi amendă. trecerea bunului în detenţia făptuitorului. adică în scopul de a obţine un profit. e. din hoteluri sau din alte locuri unde se consumă alimente şi băuturi. În cazul agravantei privind furtul de arme. se introduce într-un edificiu sau în alt loc destinat pentru locuinţă. sustragerea din proprietatea comună. muniţii sau explozive pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi amendă. iar in ipoteza furtului calificat cu închisoare de la 1 la 6 ani şi amendă. furtul comis la bordul vaselor de un membru al echipajului). 625). dacă fapta este comisă asupra armelor. furturi minore. f. dacă făptuitorul foloseşte violenţa asupra lucrurilor sau întrebuinţează orice alt mijloc fraudulos. dacă fapta este comisă asupra a trei sau mai multe animale adunate în turma sau asupra bovinelor. Furtul în concepţia legislaţiei italiene cuprinde următoarele elemente fundamentale: existenţa unei sustrageri a unui bun mobil din detenţia altuia. Revista de Drept penal nr. g.Furtul este reglementat în mai multe variante (furtul comun. h. cabalinelor chiar neadunate în turmă. dacă făptuitorul. potrivit legii penale ilaliene (art. de pe bancă.). Ocrotirea penala a patrimoniului in dreptul penal comparat. furtul în viaţa militară. muniţiilor sau substanţelor explozive în arsenale sau depozite ori în alte locuri destinate păstrării acestora.

2. http://legislationline. în cazul agravantelor privind furtul de arme. muniţii sau explozive din arsenale sau depozite ori din alte locuri destinate păstrării lor. Legea italiană nu prevede ipoteza unor urmări praeterintenţionate. Tâlhăria după legea penală italiană. de persoane travestite sau de mai German Criminal Code.3) când există următoarele elemente circumstanţiale de agravare: multe persoane împreună. moartea victimei. conform legii italiene va exista un concurs de infracţiuni.243). ori pentru a-şi înlesni lui sau altuia nepedepsirea). are caracter calificat (628 alin. dar şi integritatea fizică şi libertatea persoanei. compusă din furt şi violenţă fizică sau psihică. Furtul se sancţionează mai grav (art. b. explozive. dacă violenţa sau ameninţarea provine de la o persoană care face parte dintr-o asociaţie de tipul celor mafiote.violenţă sau ameninţare asupra persoanei trece în posesia sa un lucru mobil al altuia sustrăgându-l de la cel care îl deţine) şi tâlhăria improprie (acela care foloseşte violenţa sau ameninţarea imediat după sustragerea bunului pentru a-şi asigura lui sau altuia posesia lucrului sustras. Pedeapsa este închisoarea până la 5 ani sau amenda. folosindu-se de chei false sau de un alt instrument de deschidere sau pătrunde pe ascuns în locurile respective. într-un spaţiu afectat afacerilor sau serviciilor ori într-un alt loc închis. dacă violenţa constă în punerea victimei în stare de incapacitate de a voi sau de a acţiona c. Tâlhăria se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi amendă. 55 36 a. cu închisoare de la 3 luni la 10 ani când : 1. d. făptuitorul pentru comiterea furtului se introduce într-o clădire. cum ar fi vătămarea gravă corporală. pedeapsa prevăzută la forma simplă se majorează cu o jumătate.org/documents/section/criminal-codes 38 . dacă agentul a sustras arme. în aceste cazuri. muniţie. în cazurile agravante cu închisoare de la 4 ani şi 6 luni la 20 de ani şi amendă. Infractiunea de tâlhărie (rapina) este considerată ca o infracţiune complexă. dacă violenţa sau ameninţarea este comisă cu arme.242) este definit în legea penală germană55 ca fiind fapta aceluia care sustrage un lucru mobil al altuia cu scopul de a şi-l însuşi ilegal pentru sine sau pentru altul (Diebstahl). făptuitorul lezând nu numai interese patrimoniale. Furtul (art.

3. când sustrage un lucru care ar fi fost folosit pentru ajutorarea altor persoane în cazul unui accident. I. Comite această faptă acela care prin constrângerea unei persoane sau prin ameninţare cu un pericol actual pentru viaţa sau integritatea corporală. 6. Pedeapsa este închisoarea nu mai mică de un an. când sustrage o armă de foc pentru care. făptuitorul comite fapta ca profesionist. Săvârşeste fapta de furt. potrivit legii. O altă infracţiune contra proprietăţii este aceea de tâlhărie (Raub) art. când sustrage dintr-o biserică sau din alt loc care serveşte la exercitarea unui cult religios sau este consacrat veneraţiei religioase. poartă cu sine o armă sau un alt instrument periculos. 4. şi care se află într-un loc accesibil sau expus publicului. b. pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani. făptuitorul sustrage un lucru care era asigurat în mod deosebit împotriva sustragerii. În cazurile mai puţin grave. II. Săvârşeşte fapta ca membru al unei bande care s-a constituit pentru săvârşirea continuă de tâlhării sau furturi şi cu participarea unui alt membru al bandei.249. b. 7. poartă asupra sa un instrument sau alt mijloc pentru a înfrânge sau preveni rezistenţa altei persoane prin constrângere sau ameninţarea cu constrângerea. în sensul legii asupra controlului armelor de război. III. trebuie autorizaţie.2. poartă cu sine un instrument sau un mijloc pentru a înfrânge sau preveni opunerea unei alte persoane prin forţă sau prin ameninţarea cu forţă. poartă o armă sau un alt instrument periculos. artă. când sustrage un lucru de mare importanţă pentru ştiinţă. 5. sustrage un lucru mobil al altuia cu scopul însuşirii pentru sine sau pentru altul. istorie sau pentru dezvoltarea tehnicii. 39 . printrun dispozitiv de închidere sau prin alt mecanism de apărare. o armă automată sau semiautomată. sau o mitralieră. Se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 10 ani acela care comite un furt în cazul în care el sau alt participant: a. iar pentru comiterea acesteia pătrunde într-o locuinţă cu chei false sau folosind un alt mijloc de deschidere sau pătrunde pe ascuns într-o locuinţă. Tâlhăria se pedepseşte mai grav (închisoarea nu mai mică de 3 ani) dacă: I. Făptuitorul sau alt participant: a.

1 şi 2 pedeapsa este închisoarea de la un an la 10 ani. Tâlhăria este mai grav pedepsită. pp. prin săvârşirea faptei o altă persoană este expusă pericolului unor grave prejudicii corporale. 223.c. American Law Institute. Potrivit art. pedeapsa este inchisoare pe viaţă sau închisoarea mai mare de 10 ani. conduita denumită furt constituie o infracţiune unică. Dacă făptuitorul a provocat prin săvârşirea unei tâlhării în formă simplă (art. 138-162 40 . potrivit art. Philadelphia.56 Furtul şi infracţiunile corelative acestuia sunt încriminate în art. aceasta exercitându-se ulterior furtului. 2. 249) sau în formă agravată (art. 251. Această reglementare. foloseşte pentru săvârşirea faptei o armă sau un alt instrument periculos. când a avut ca urmare moartea victimei. 3. 56 Model Penal Law. pentru păstrarea bunului sustras.poartă cu sine o armă 3. Făptuitorul tâlhăriei a acţionat ca membru al unei bande constituite pentru săvârşirea de tâlhării sau furturi continue şi în cooperare cu un alt membru al bandei. unei alte persoane: a. în timpul săvârşirii faptei îi provoacă o vătămare gravă corporală b. Codul penal modern american enumeră sub titlul „ Infracţiuni contra proprietăţii" toate incriminările care au ca obiect juridic relaţiile sociale privitoare la proprietate. 1985. Se sancţionează cu o pedeapsă nu mai redusă de 5 ani dacă făptuitorul sau un alt participant la tâlhărie: 1. II. în cazurile prevăzute în alineatul 1 şi 2 . o expune unui pericol mortal. 250) cel puţin din uşurinţă moartea unei alte persoane. indiferent de modul în care a fost comis şi de particularităţile fiecărei modalităţi. 252 şi este denumită furt tâlhăresc. O altă infracţiune cu caracter de tâlhărie este cea din art. În cazurile mai puţin grave prevăzute în alin.1. 223. Folosirea constrângerii sau ameninţării cu un pericol actual pentru integritatea corporală sau viaţa altei persoane are loc pentru a păstra bunurile furate. specifică legii penale germane. subliniază faptul că ne aflăm în faţa unui furt comis fără violenţă.

cu scopul de a-l deposeda de acestea. provoacă serioase vătămări corporale altei persoane. Potrivit art. automobil. 223. 41 . şi anume furtul prin violenţă (extorsion). 223. Constituie furt fapta de a transfera ilegal. sau omite să corecteze falsele impresii ale victimei create de făptuitor mai înainte.3. o crimă de prim sau de al doilea grad. În articolul 222. serioase vătămări corporale. c săvârşeşte ori ameninţă să comită. asupra valorii bunului ori asupra intenţiei făptuitorului. b. sau că îi va cauza orice alt rău. adică prin crearea unor false impresii asupra legalităţii actului. Codul penal american mai incriminează furtul prin amăgire (by deception) art. motocicletă. imediat. ameninţă pe altul ori cu intenţie provoacă temerea că îi va produce victimei. chiar dacă nu va fi în beneficiul făptuitorului. Comite această infracţiune acela care obţine un bun al altuia prin ameninţarea că îi va produce vătămări corporale sau că îl va acuza de săvârşirea unei infracţiuni.Furtul constituie o crimă de gradul trei dacă valoarea implicată depăşeşte 500 de dolari sau dacă bunul furat este o armă de foc. este reglementată infracţiunea de tâlhărie (robbery) Constituie tâlhărie fapta aceluia care.2 săvârşeşte infracţiunea de furt acela care pune stăpânire în mod ilegal sau face ilegal acte de dispoziţie asupra lucrurilor mobile ale altuia. ori omite să dezvăluie existenţa unui impediment legal de a intra în posesia unui bun. sau că va dezvălui un secret care va atrage asupra victimei dispreţul sau ridicolul sau îi va diminua creditul şi reputaţia comercială ori că va depune mărturie sau va procura informaţii ori va refuza să depună mărturie sau să procure informaţii referitoare la o pretenţie sau apărare legală. imediat. aeroplan. navă cu motor sau alt vehicul cu motor. în cursul săvârşirii unui furt: a. bunurile imobile ale altei persoane sau orice drepturi asupra acestora cu scopul de a beneficia de ele el însuşi sau altul neîndreptăţit la aceasta.1. 223. 0 altă modalitate de furt este cea prevăzută în art.4.

furtul cunoaşte forme variate. prin metode şi mijloace similare. vizând în general aceleaşi feluri de bunuri materiale. în locuri asemănătoare. totuşi ordona în câteva categorii mai cunoscute prin frecvenţa lor: furturile din locuinţe. furturile din tren. După locul de săvârşire. furturile de buzunare. care se pot. Principalele aspecte ce trebuiesc clarificate prin investigarea furtului 42 .1. de regulă. natura bunurilor şi modul de operare. METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACŢIUNILOR DE FURT Furtul ca formă tipică a infracţiunilor patrimoniale ce se comit prin sustragere. În funcţie de caracteristicile diferitelor categorii de furt. precum şi altele.CAPITOLUL III. furturile din şi de automobile. 3. ştiinţa criminalisticii elaborează şi metodica corespunzătoare de investigaţie. prezintă un accentuat pericol social în orice epocă istorică dată. Furturile din aceeaşi categorie se comit.

Editura Didactică şi Pedagogică. fiecare cauză în parte. pag. ce împrejurări au înlesnit comiterea infracţiunii. mijloacele şi metodele folosite la comiterea furtului. organele de urmărire penală au datoria să analizeze.„Având în vedere formele pe care le îmbracă infracţiunile de furt. frecvenţa cu care se săvârşesc şi prejudiciile cauzate. în detaliu. Referat. să desfăşoare activităţile specifice pentru administrarea probelor. identificarea persoanei care a comis furtul şi a complicilor săi. Bucureşti. varietatea modalităţilor de comitere. să înceapă cercetările cât mai curând.”57 Furtul trebuie reclamat imediat de persoana vătămată. În raport cu locul unde s-a desfăşurat activitatea infracţională. care servesc la identificarea autorului faptei. Bucureşti. îşi au reşedinţa ori îşi desfăşoară activitatea în apropierea acestuia sau în zona limitrofă. 1. deoarece la faţa locului poate fi găsit un bogat conţinut de urme. cât şi al corectei încadrări juridice a faptei. lămurirea acestei probleme prezintă un interes deosebit atât sub aspectul facilitării anchetei. stabilirea bunurilor ce au fost furate. 1972. pentru a se valorifica urmele infracţiunii. În toate aceste cazuri. Criminalistică. 624 Cuza. întrucât în raport cu acesta se poate face corecta încadrare a faptei. se impune ca organele de cercetare penală. respectiv în furt simplu sau în furt calificat (ex. Cunoaşterea momentului săvârşirii infracţiunii este fundamental. să stabilească problemele pe care trebuie să le lămurească cercetarea şi. Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie. Furtul comis pe timpul nopţii. Primele activităţi de cercetare penală în cazul infracţiunilor de furt au ca scop verificarea unor multiple aspecte. 2 58 43 . între care58: stabilirea locului şi a timpului unde s-a comis furtul.) Locul comiterii infracţiunii este foarte important pentru anchetă. care le sunt caracteristicile şi valoarea. în timpul unei calamităţi. Academia de Poliţie Alexandru Ioan Camil Suciu. 2012. ori de către alte persoane. Stabilirea exactă a locului şi a momentului săvârşirii furtului Pentru organele judiciare. pe această bază. Alteori faptele pot fi sesizate din oficiu de către organele de urmărire penală. 57 Daniela Doboş. p. organele de urmărire penală trebuie să-şi îndrepte în primul rând atenţia asupra persoanelor ce domiciliază. în momentul constatării lui. de către martorii oculari.

René Lechat. Constantin Aioniţoaie. Bruxelles.Prin determinarea exactă a locului şi momentului furtului. la tăinuirea bunurilor sau la favorizarea infractorului. Compediu de Criminalistică. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Mâine. Bucureşti.59 2. Editura Fundaţiei România de Emilian Stancu. editat de Şcoala militară de ofiţeri a Ministerului de Interne. Editura Universul Juridic. anchetatorii vor verifica natura relaţiilor care există între făptuitori şi victimă. 145 Cod penal. pag. 335 60 Bucureşti. A. în varianta tip sau calificată de furt. Bucureşti. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Metodică criminalistică. Identificarea persoanei care a comis furtul şi a complicilor săi Această activitate „este absolut necesară pentru conturarea formelor calificate ale furtului şi pentru stabilirea exactă a răspunderii penale ce revine fiecărui coautor ori complice. tome I. 3. Ed. 1972. 555 61 Criminalistică. 2004. Editura Moderna. 1959. La technique de l'enquete criminelle. Didactică şi Pedagogică. de art. pentru estimarea cuantumului prejudiciului cauzat şi a recuperării sale61. Camil Suciu. cantităţii şi valorii bunurilor sustrase. pag. în funcţie de contribuţia avută la săvârşirea infracţiunii. Curs de criminalistică. Stabilirea bunurilor ce au fost furate. 59 Lazăr Cârjan. De altfel anchetatorii vor putea identifica şi selecţiona mai uşor martorii care ar fi putut percepe actele infracţionale şi vor putea verifica sinceritatea persoanei vătămate privind bunurile sau valorile despre care pretinde că a fost deposedată. De rezolvarea acestei probleme depinde atât încadrarea corectă a faptei. precum şi stabilirea calităţii. Tratat de Criminalistică. care le sunt caracteristicile şi valoarea O altă chestiune ce trebuie clarificată prin învestigarea furtului este identificarea cu exactitate a bunurilor mobile luate din posesia sau detenţia legitimă a unei persoane ori a unei unităţi din cele prev. 2004. 622-623. vol. Ungureanu. pp.”60 Cu această ocazie. III. împrejurări care agravează răspunderea penală a făptuitorilor. se oferă totodată indicii preţioase pentru formarea cercului de bănuiţi şi verificarea alibiilor acestora. 44 . dacă la săvârşirea furtului au participat atât persoane minore cât şi majore.

4. prin escaladare. instrumentele folosite. autogări. efracţie sau folosirea fără drept a unei chei adevărate sau mincinoase ori din conducte petroliere.Din momentul cunoaşterii bunurilor ce au fost sustrase. ţinând cont de gradul de periculozitate a faptei. „fiind recunoscută specializarea unor infractori pentru furtul din buzunare. Descoperirea mijloacelor şi metodelor folosite de către făptuitori. despre sistemele de pază etc. acolo unde se valorifică astfel de bunuri (pieţe. târguri. va avea consecinţe şi în ceea ce priveşte alcătuirea cercului de suspecţi. organele de urmărire penală au obligativatea de a iniţia darea în urmărire locală sau generală a bunurilor. traseele urmate. calităţi. de o persoană mascată. Modul de operare este relevant. despre locul de operare. condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat.). Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. gări. Tratat de Criminalistică. 2004. etc. folosindu-se de anumite pretexte. prin aceasta se urmăreşte informarea potenţialelor victime despre măsurile de siguranţă pe care şi le poate lua pentru a nu fi deposedată de bunurile sale legitime. deghizări. de regulă. pp. Editura Universul Juridic. talciocuri). 555 45 . deoarece în situaţia în care fapta a fost comisă de către o persoană care avea asupra sa o armă. Bucureşti. deghizată sau travestită. Stabilirea cauzelor. substanţe narcotice sau paralizante. informaţiile deţinute (despre victime. Bucureşti. precum şi dacă este vorba de o faptă calificată sau nu. 1977. Identificarea mijloacelor şi metodelor folosite la comiterea furtului Sub acest aspect interesează în concret acţiunile făptuitorilor. pag. oboare. verificând mai întâi locurile situate în apropierea zonei în care s-a comis fapta. favorizat sau înlesnit comiterea faptelor Această activitate are un rol preventiv. 94-99 62 Emilian Stancu.”62 5. din locuinţe. premergătoare şi postinfracţionale. va avea loc calificarea furtului.

cercetarea la faţa locului. prin lăsarea în autoturisme. acesta va proceda la efectuarea unei sau mai multor activităţi de urmărire penală. valută sau bijuterii. târguri etc. organele de urmărire penală vor putea alege metodele şi mijloacele cele mai adecvate pentru combaterea furtului. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. neglijenţă şi lipsă de răspundere din partea personalului de pază. pag 339 64 46 . neasigurarea cu încuietori corespunzătoare. Compediu de Criminalistică. la vedere a unor obiecte de valoare sau ademenitoare. Bucureşti. în vederea conturării infracţiunii. case de amanet. posibilitatea valorificării cu uşurinţă a bunurilor provenite din furturi sau tâlhării în talciocuri. efectuarea percheziţiei. care obişnuiesc să umble cu poşetele deschise în zone suprapopulate. condiţiilor şi împrejurărilor care înlesnesc comiterea faptelor. Actele procedurale urgente care trebuiesc întreprinse de către organele de urmărire penală cu prilejul anchetării furturilor Imediat după ce organul judiciar a stabilit şi clarificat problemele ce au legătură cu natura infracţiunii şi condiţiile concrete în care a fost săvârşită. consignaţii.Totodată prin cunoaşterea cauzelor. La reuşita anchetei în cazul furtului. sau prin neasigurarea uşii locuinţei sau a bagajelor. Printre cele mai cunoscute împrejurări care favorizează săvârşirea acestor infracţiuni patrimoniale se numără: „insuficienta preocupare pentru folosirea sistemelor de pază şi alarmare.. fără a exista o reglementare legală strictă etc. Editura Fundaţiei România de Ibidem Mâine. 63 Lazăr Cârjan. 64 3.2. gratii la geamuri.”63 În literatura juridică s-a reţinut că din cauza neglijenţei unor persoane. infractorii sunt „invitaţi” să săvârşească furtul. păstrarea în locuinţe sau unităţi comerciale a unor sume importante de bani. identificării şi prinderii infractorilor şi a dovedirii vinovăţiei acestora. 2004. cum ar fi: constatarea infracţiunii flagrante. în special a femeilor. pot concura „rezultatele diverselor activităţi de urmărire penală.

când autorul este prins sau urmărit de către partea vătămată. Toate activităţile interprinse de organul de cercetare penală. ascultarea martorilor. După ce a fost reţinut şi identificat făptuitorul. condiţia asigurării succesului. asigură prevenirea unor evenimente negative.dispunerea constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor. are repercusiuni atât asupra făptuitorilor. vol. Totodată. i se va lua o declaraţie şi făptuitorului. Furtul se consideră flagrant. Craiova.”65 Constatarea infracţiunii flagrante Importanţa acestei activităţi este dată. cât şi asupra altor persoane predispuse la săvârşirea furturilor ori a altor genuri de infracţiuni. Procedura de soluţionare a cauzei este relativ simplă la furturile flagrante. în cazul infracţiunilor săvârşite în pieţe. de martori oculari sau de persoane din public. mijloace de transport în comun. permit descoperirea unor probe şi mijloace materiale de probă utile cauzei şi. inclusiv a bagajelor şi mijlocului de transport folosit de aceştia. Apropierea celor două momente. confruntarea. prezentarea pentru recunoaştere a persoanelor şi obiectelor. De asemenea. I. organul de urmărire penală cel dintâi sesizat întocmeşte acte de constatare. 1994. însă. magazine. ca de exemplu. Tratat de metodică criminalistică. după ce în prealabil a fost percheziţionat. Este posibil. prin descoperirea operativă a infracţiunilor comise se realizează tragerea la răspundere penală a făptuitorilor la un moment cât mai apropiat de cel al comiterii faptei. de faptul că duce la împiedicarea consumării activităţii ilicite iar. deoarece sarcina anchetatorilor este uşurată. asupra infractorilor ar 65 Constantin Aioniţoaie. să fie cercetat locul faptei. izolarea şi percheziţionarea făptuitorilor. pe de altă parte. În cazul infracţiunilor flagrante de furt. al comiterii şi al sancţionării. atunci când autorul este reţinut pe loc şi identificat. aceştia nu vor mai trebui să descopere unde şi când a fost săvârşit actul infracţional şi nici nu vor mai trebui să caute în cercul de suspecţi pe făptuitor. pe de o parte. Editura Carpaţi. etc. pentru a nu le permite să se influenţeze reciproc. Vasile Bercheşan. Realizarea elementului surpriză constituie. a cărui identitate o cunosc deja. atunci când situaţia o impune. în acelaşi timp. vor fi consemnate în procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante. organul judiciar va proceda la ascultarea de urgenţă a părţii vătămate şi a martorilor oculari. p. 14 47 . în toate situaţiile.

Editura Carpaţi. p. Craiova. pot fi găsite aproximativ toate varietăţile de urme şi mijloace materiale de probă care formează obiectul de studiu al tehnicii criminalistice.167 48 . la numărul de persoane şi timpul în care au operat. Tratat de metodică criminalistică. locurile unde au fost depozitate bunurile sustrase sau locurile unde făptuitorii s-au adăpostit după săvârşirea infracţiunii în încercarea de a scăpa de urmărirea organelor judiciare. Editura AIT Laboratories s.l. „Prin cercetarea la faţa locului pot fi obţinute date importante referitoare la metodele şi mijloacele folosite în săvârşirea furtului. precum şi la bunurile furate. căile de acces (adică locurile folosite de către făptuitori pentru pătrunderea în perimetrul de interes. I. unde s-au găsit asupra făptuitorilor bunurile însuşite ori numai o parte din acestea. Cercetarea la faţa locului Dacă în general. Tratat de Criminalistică. la drumul pe care l-au parcurs făptuitorii. 556 67 Gabriel Ion Olteanu. 2004.67 Cercetările vor începe de la locul unde s-au făcut primele constatări. cu care ar putea ataca organele de urmărire penală ori să-şi provoace vătămări. obligatorie chiar şi atunci când furtul este reclamat mai târziu. Editura Universul Juridic.”66 În cazul furtului. 1994. Rolul cercetării la faţa locului este acela de a descoperi cu prisosinţă urmele şi mijloacele de probă necesare identificării făptuitorilor şi a probării faptelor. 2004. 66 Emilian Stancu. Consideraţii cu privire la tactica efectuării cercetării la faţa locului. locul săvârşirii faptei sau un punct de control al mijloacelor de transport. Vasile Bercheşan.r. Acest loc poate fi cel în care au fost ascunse bunurile sustrase. pp. noţiunea de „ cercetare la faţa locului” are o sferă foarte largă de întindere. la cercetarea infracţiunilor de furt acesteia i se atribuie o semnificaţie deosebită în realizarea scopului procesului penal. La locul săvârşirii furtului. Constantin Aioniţoaie. 165-166. Bucureşti. exceptând de la regulă..putea fi găsite arme. în care se găseau bunurile şi valorile vizate prin săvârşirea infracţiunii şi pentru a părăsi locul săvârşirii infracţiunii). p. substanţe etc. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. traseul parcurs de făptuitori. vol. cercetarea la faţa locului este un act procedural auxiliar. devenind astfel o activitate indispensabilă. pe jos sau cu mijloace de transport la venirea sau la plecarea din câmpul infracţional. cuprinzând locul săvârşirii faptei (adică locul în care făptuitorul a finalizat ultimile detalii ale comiterii infracţiunii şi a aşteptat momentul prielnic pentru a acţiona).

uşi. acestea pot consta în obiecte şi/sau înscrisuri care constituie corpuri delicte. cea mai mare importanţă se acordă urmelor ce pot conduce direct la identificarea făptuitorilor. rumeguş. ştiut fiind că asemenea urme pot fi găsite chiar şi în cazul în care făptuitorii au folosit mănuşi. aceştia îşi iau măsuri de prevedere. pereţi. printre cele mai preferate fiind urmele papilare. magazii. Compediu de Criminalistică. Datorită unui sistem computerizat adecvat. p. pentru efectuarea unor activităţi la care sunt considerate incomode. de lovire. pag 340. garaje. Emilian Stancu. poduri. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. ziduri. terase. robinete. de frecare. de tăiere. “În practica organelor judiciare.). de ignoranţă.r. poteci. 556 69 Gabriel Ion Olteanu. cum ar fi cea a purtării de mănuşi. urme sub formă de resturi de obiecte (pilitură. 2004. este destul de facilă. 167 49 . garduri şi numeroase alte asemenea locuri) fără a omite nimic din perimetrul câmpului infracţional.l. în timpul desfăşurării activităţii ilicite.. Tratat de Criminalistică. pentru a putea fi aflată identitatea sa. de cele mai multe ori. O altă categorie specială de urme găsite la locul faptei o constituie urmele biologice. Editura Universul Juridic. 2004. vehicule. vizavi „de celelalte posibilităţi de a lăsa alte categorii de urme la faţa locului. Consideraţii cu privire la tactica efectuării cercetării la faţa locului. urme ale instrumentelor de spargere folosite. microurme pe îmbrăcămintea şi corpul infractorului. Însă. etc. Editura AIT Laboratories s. p. fire de păr) care pot conduce la identificarea făptuitorilor. clanţe. urme care indică anumite deprinderi sau specializări ale infractorului. descoperirea. oglinzi. prelucrarea şi identificarea persoanelor pe baza urmelor papilare. 2004. întrerupătoare. urme specifice de apăsare.În categoria urmelor ce pot fi fixate şi ridicate de la faţa locului intră: urmele de mâini şi de picioare (urme papilare).68 În ceea ce priveşte mijloacele materiale de probă. Faţă de împrejurarea că majoritatea făptuitorilor cunosc aspectul că este necesar un simplu contact a mâinilor cu diferite obiecte. anchetatorii vor trebui să caute cu multă meticulozitate şi atenţie în toate locurile şi zonele pretabile a fi găsite urme sau mijloace materiale de probă (ferestre. urme olfactive care vor fi exploatate cu ajutorul câinelui de urmărire. dacă acestea au fost rupte sau scoase de pe mâini. Editura Fundaţiei România de Mâine. urme biologice (pete de sânge. Dacă este să ne 68 Lazăr Cârjan. peliculă de vopsea etc. comportamentul infractorilor este dominat. Bucureşti. scări. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. În ambele cazuri.”69 Cercetarea urmelor de deget va fi făcută de tehnicienii sau experţii criminalişti. revelarea. Bucureşti.

pentru elucidarea furturilor. Din considerente psiho-pedagogice. fotografiate. chiar şi numai. 2004. Chiar dacă acestea nu prezintă suficiente detalii pentru identificarea făptuitorilor sunt utile pentru determinarea apartenenţei de gen. resturi de metal sub formă de pilitură. urmele specifice spargerilor se găsesc sub formă de microurme. Editura Universul Juridic. etc. vor fi cercetate urmele care pot contribui la identificarea autorilor. pe lacăte sau uşi metalice. Tratat de Criminalistică. de dimensiuni reduse. vor fi ridicate pentru cercetări în laborator. după descrierea acestora în procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi fotografiere. cu ocazia cercetării la faţa locului. cioburi de sticlă. se recomandă şi folosirea câinilor de urmărire care prin miros depistează urmele olfactive ale făptuitorilor. ridicate cu ajutorul mulajelor de gips urmele de picioare. Pe traseul cuprins între locul unde s-a comis fapta şi locuinţa persoanelor bănuite de săvârşirea acesteia ori ascunzătoarea în care au fost găsite bunurile sustrase.”70 De mare ajutor.”71 Totodată. pe jos sau cu mijloacele de transport. 556 50 . ori pentru stabilirea traseului parcurs de făptuitori. Obiectele purtătoare de urme.) Deseori. p. peliculă de vopsea. 70 71 Ibidem Emilian Stancu. anchetatorii vor trebui să recolteze atât urmele care probează prezenţa făptuitorului la locul săvârşirii infracţiunii cât şi urmele care probează legătura între persoana făptuitorului şi activitatea ilicită. Nu trebuie neglijate nici urmele „care se prezintă sub formă de resturi de obiecte ori de diverse materii (rumeguş. mărfurile. Urmele constatate la locul faptei vor fi descrise amănunţit în procesul de cercetare la faţa locului şi fotografiate. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Atunci când se constată urme de adâncime. sau urmele mijloacelor de transport. Bucureşti. la firele de păr. Vor fi cercetate. abandonate sau pierdute. pentru stabilirea numărului de persoane participante la săvârşirea faptei. după caz. vom realiza că ancheta – odată găsite şi prelucrate aceste fire de păr – va avea la dispoziţie suficiente elemente pentru lămurirea problemelor specifice. produsele. descrise. În ipoteza sosirii rapide la faţa locului a organului judiciar. deoarece este posibil ca printre acestea să se afle şi obiecte personale ale făptuitorilor. vor fi ridicate mulaje de gips. ele putând fi descoperite şi pe îmbrăcămintea sau corpul infractorului. O atenţie deosebită va fi acordată urmelor de picioare şi urmelor mijloacelor de transport. ar fi şi descoperirea de urme de sânge pe cioburile geamurilor sau a vitrinelor sparte.gândim. etc. şpan. obiectele găsite la locul faptei trebuie să fie analizate cu atenţie.

72 73 Aurel Ciopraga. Dacă există dovezi sau indicii că asemenea bunuri s-ar afla în incinta unor instituţii. Consideraţii cu privire la tactica efectuării cercetării la faţa locului. cu respectarea dispoziţiilor cuprinse în Codul de procedură penală. Editura Carpaţi.”73 Acestea pot fi sintetizate astfel74: la faţa locului nu se constată urme. „În practica organelor de urmărire penală se descriu asemenea urme în caz de sustragere de furaje. Criminalistică. lipsa urmelor mijloacelor de transport atunci când bunurile reclamate ca furate nu puteau fi transportate în alt mod. materiale de construcţie etc. în realitate.l. Editura AIT Constantin Aioniţoaie. descrise în procesul-verbal de constatare şi fotografiate. 187 51 . iar solul trebuia să păstreze desenul antiderapant al anvelopelor.168 74 1994. bunurile vor fi restituite persoanelor prejudiciate. în câmp. 1.. p.Pe întregul itinerariu presupus a fi parcurs de făptuitori vor fi căutate obiecte sau resturi de obiecte sustrase de la locul săvârşirii furtului. apoi se dispune ridicarea lor în vederea restituirii persoanelor prejudiciate. La locul unde s-au găsit bunurile sustrase (locuinţa făptuitorilor. Ioan Iacobuţă. începând cu cercetarea la faţa locului. 2001.”72 Dacă făptuitorii au fost descoperiţi pe traseu cu bunurile sustrase. mijloacele de transport pot fi indisponibilizate în vederea confiscării. care în mod normal ar trebui să existe după tabloul oferit de câmpul infracţional . 372 Gabriel Ion Olteanu. chiar dacă au fost vândute altor persoane.de exemplu. Craiova. 2004. pag. societăţi comerciale sau locuinţe ale cetăţenilor. inventarierea şi descrierea lor.. Dacă bunurile sustrase se află în mijloace de transport. trebuie acordată o atenţie cuvenită împrejurărilor negative ce pot arunca o cu totul altă lumină asupra stării de fapt ce. acestea vor fi reţinute pentru cercetări. Tratat de Metodică Criminalistică. cereale.r. în pădure) se efectuează cercetări pentru identificarea bunurilor. 118 şi următoarele Cod penal). acestea vor fi inventariate. Iaşi. condiţiile existente nu permiteau săvârşirea faptei în împrejurările date. apoi ridicate pentru a fi restituite persoanelor prejudiciate. Laboratories s. „Anchetând furtul. Vasile Bercheşan. deoarece produsele sau resturi ale acestora cad din cauza trepidaţiilor. vol. se vor efectua percheziţii. p. iar atunci când sunt întrunite condiţiiie prevăzute de lege ( art. Editura Junimea. ar putea fi doar o înscenare. vitezei ori defecţiunilor de la caroseria mijlocului de transport în care sunt transportate.

cleşte. Dacă făptuitorii sunt cunoscuţi. potrivit afirmaţiilor. forma şi mărimea lor ş. vor fi stabilite relaţiile dintre aceştia şi partea vătămată: soţi. colegi de muncă. În cazul făptuitorilor necunoscuţi. existenţa unor litigii anterioare (neplata unei datorii. pânză de bomfaier. persoana vătămată trebuie să furnizeze cât mai multe date necesare identificării făptuitorilor. detalii privind îmbrăcămintea. dar în jurul uşii şi bunurile despre care se susţine că au fost furate nu puteau fi depozitate în locul activităţilor desfăşurate de infractori. având în vedere natura. Atunci când se constată asemenea „împrejurări negative".- la faţa locului se descoperă urme ce nu pot fi justificate în raport cu natura orificiile create prin spargerea uşilor ori dimensiunile geamurilor nu permit nici deşi se încearcă să se acrediteze ideea că infractorul a pătruns pe fereastră şi tot pe lacătul care. Din interpretarea urmelor descoperite în câmpul infracţional. posibilitatea de acces la bunurile respective. pe lacăt nu se găsesc particule metalice provenite din pilire sau tăiere. organul de urmărire penală va putea să tragă primele concluzii privind modul de operare. unelte cu care s-a practicat spărtura în zid. Ascultarea persoanei vătămate Când se reclamă furtul unor bunuri sau valori. asigura încăperea este găsit tăiat. împreună cu obiectele furate. vor fi cerute cât mai multe date utile identificării (numărul acestora. intrarea făptuitorilor şi nici scoaterea bunurilor despre care se afirmă că au fost sustrase. organele de urmărire penală trebuie să caute instrumentele cu care s-au putut „crea" urmele. praful de pe pervazul acesteia este intact. 52 . să elaboreze primele versiuni referitoare la natura faptei şi la posibilii săi autori. patent. etc. încă din momentul efectuării cercetării locului faptei. De asemenea de la partea vătămată pot fi obţinute date concrete privind bunurile furate. acolo a părăsit locul faptei. vârsta aproximată. persoanele care aveau cunoştinţă de existenţa bunurilor şi eventual.a. litigii privind dreptul de proprietate) etc. modul în care se prezenta locul faptei înaintea săvârşirii infracţiunii. etc. rude. indicat. menite să „demonstreze” furtul sesizat.

Compediu de Criminalistică. Editura Actami. precum şi în momentul ori după comiterea infracţiunii. Bucureşti. ori le-a cumpărat ei însuşi. cu prilejul ascultării persoanei vătămate. II. „Audierea martorilor poate fi diferenţiată în funcţie de faptul că unii dintre aceştia au perceput direct o serie de acte sau episoade infracţionale săvârşite de autor. 304 Lazăr Cârjan. Tratat de Criminalistică. martorii pot furniza informaţii utile pentru identificarea făptuitorilor. Criminalistică.Totodată. Bucureşti. 2004. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. iar într-o a doua ipoteză. deoarece depoziţiile lor nu au suferit alterări ca urmare a trecerii timpului sau a unor influenţe de natură subiectivă. atitudinea părţii vătămate în momentul comiterii faptei. timpul şi modul de operare. Editura Fundaţiei România de Emilian Stancu. Ascultarea martorilor implică culegerea a cât mai multor date privitoare la persoana acestora şi la relaţiile în care se află cu persoana vătămată şi cu făptuitorii. pe care l-au surprins asupra faptului. Ordinea în care vor fi audiaţi martorii depinde de împrejurările pe care le cunosc şi de relaţiile în care se află cu victima şi învinuitul sau inculpatul.”76 La cercetarea furtului. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. martorii sunt întrebaţi cu privire la caracteristicile bunurilor şi la signalmentele persoanelor la care au văzut. cantitatea şi caracteristicile bunurilor furate. natura şi valoarea bunurilor sustrase. întrebările adresate martorilor de către organele de cercetare penală. ori de la care au cumpărat obiectele sustrase. locul şi timpul când s-au săvârşit faptele. 2004. 1995. p. pag 341 77 Bucureşti. Ibidem Mâine. în timp ce alţii au văzut bunurile sustrase de infractor. la alte persoane.75 Ascultarea martorilor „Practica judiciară demonstrează că identificarea şi audierea martorilor oculari chiar cu ocazia cercetării locului faptei sunt activităţi deosebit de importante pentru investigarea furtului. 558 78 53 .78 75 76 Emilian Stancu. p. vol. trebuie să se stabilească cu exactitate modul în care aceasta şi-a petrecut timpul înaintea săvârşirii faptei.”77 Astfel. Editura Universul Juridic. privesc într-o primă conjuctură aspecte precum numărul şi semnalmentele făptuitorilor.

locul unde se efectuează percheziţia poate fi locuinţa făptuitorilor. Un interes major al anchetatorilor este acela de a audia martorii cu privire la poziţia victimei în momentul faptei. Premergător momentului efectuării percheziţiei. 2004. vecinii.”79 Această activitate trebuie să se desfăşoare după un plan. stabilirea locurilor pe unde percheziţionatul ar putea. 1998. Efectuarea de percheziţii Percheziţia este o metodă tactică.80 79 Lazăr Cârjan. frecvent folosită în cercetarea infracţiunilor de furt. cât şi descoperirea unor urme şi mijloace de probă. Bucureşti. În caz de nereuşită vor fi efectuate percheziţii şi la domiciliile rudelor. să dispară. în vederea identificării lor. dacă a strigat după ajutor. în mod deosebit. se impune ca organele de urmărire penală să procedeze. dacă aceasta s-a opus în mod real sau a simulat. obţinerea datelor referitoare la amplasarea imobilului. Compediu de Criminalistică. dacă mai era împreună cu alte persoane. p. La restul infracţiunilor de furt. Editura Fundaţiei România de Ion Mircea. „Cu ocazia percheziţiilor se au în vedere atât recuperarea prejudiciului cauzat. Editura Lumina Lex. datorită succeselor înregistrate în descoperirea locului unde se află ascunse bunurile sustrase. vecinilor sau al altor persoane. anchetatorul va trebui să ştie unde să caute.În cazul furtului săvârşit de persoane necunoscute. La infracţiunile flagrante. care să cuprindă obiective judicios formulate. ce să caute şi cum să caute. a instrumentelor folosite la săvârşirea faptei ori a altor obiecte a căror deţinere este interzisă de lege. eventual. domiciliară a făptuitorului sau a persoanelor la care a ascuns bunurile. prietenilor. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Bucureşti. locul de muncă al acestuia sau locul persoanelor care au participat la săvârşirea faptei. induse în eroare de făptuitori cu privire la provenienţa bunurilor. Atunci când se pregăteşte percheziţia nu trebuie să se piardă din vedere nici un detaliu: cunoaşterea făptuitorului în toate componentele laturilor sale psiho-comportamentale. 327 Mâine. obiectele şi înscrisurile importante pentru anchetă. pentru ca apoi pe baza datelor obţinute să încadreze fapta fie la furt fie la tâlhărie. trebuie să se determine scopul percheziţiei. se va proceda la prezentarea pentru recunoaştere a persoanelor pe care martorii le-au văzut la locul faptei. dar. imediat la percheziţionarea corporală. Criminalistica. inclusiv a locului unde a fost prins. pag 342 80 54 .

În schimb. dacă există suficiente probe pentru dovedirea vinovăţiei. 558 55 . investigaţii la magazinele de consignaţie. la vânzătorii de haine sau alte obiecte. care sunt în apropierea locuinţei suspectului. iar pentru ascunzători şi obiectele găsite.3. 2004. volumul şi cantitatea de bunuri sustrase. ambalaje.Cu ocazia percheziţiei trebuie căutate bunurile sustrase. procedeele aplicate în săvârşirea faptei. p. la modul în care au ştiut să se 81 Emilian Stancu. etichete căzute sau desprinse intenţionat de pe obiectele furate şi mijloacele folosite la comiterea furtului. Momentul tactic al ascultării învinuitului sau inculpatului va fi ales în funcţie de stadiul în care se află cercetările şi de natura probelor în posesia cărora se află organul judiciar. Alte măsuri care se adoptă în cursul urmăririi penale în vederea administrării de probe Ascultarea învinuiţilor sau a inculpaţilor Ascultarea învinuitului sau inculpatului se va face cu respectarea dispoziţiilor legale. va fi mai întâi ascultat învinuitul sau inculpatul şi apoi martorii. adecvate naturii furtului şi mijloacelor folosite la săvârşirea faptei. care garantează dreptul la apărare. Constatările făcute vor fi consemnate în procesul-verbal. În literatura juridică s-a reţinut că uneori este necesar ca organelor de cercetare penală să facă separat de percheziţii. Bucureşti. Tratat de Criminalistică. cercetările vor începe cu audierea martorilor şi apoi se va proceda la ascultarea învinuitului sau inculpatului. Organul judiciar îi va interoga pe învinuiţi sau inculpaţi cu privire la maniera de concepere şi pregătire a infracţiunii.81 3. se vor efectua fotografii judiciare operative. în târguri sau talciocuri. fragmente sau resturi ale acestora. Metodele tactice folosite la căutarea bunurilor vor fi alese în funcţie de locul cercetat (într-un loc deschis sau închis). şi cu aplicarea metodelor de tactică criminalistică. etc. în pieţe. Editura Universul Juridic. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Când nu există dovezi suficiente şi convingătoare pentru dovedirea vinovăţiei.

ca şi asupra modului în care îşi justifică felul de viaţă superior posibilităţilor financiare. pp. a geamurilor. în obţinerea de noi probe şi la delimitarea furtului de simulările de furt. ale anumitor episoade. Deoarece. a urmelor de picioare. Editura Junimea. nr. inclusiv cele ale victimei furtului. de cele mai multe ori. având o mare utilitate în verificarea posibilităţilor sau imposibilităţilor producerii faptelor într-un anumit mod. să stăruie în întrebări referitoare la locul unde se afla acesta când a fost săvârşită fapta. anchetatorii vor trebui să-i descoase. Împrejurări controversate de la locul săvârşirii unor infracţiuni de furt. învinuiţii sau inculpaţii nu recunosc săvârşirea faptei.folosească de bunurile şi valorile furate. legătura cu persoanele care i-au ajutat sau care le-au furnizat informaţii despre obiectele sustrase şi despre posibilităţile de pătrundere în acele locuri. Valoarea probatorie a reconstituirii în cazurile privind infracţiunile de furt depinde şi de modul în care rezultatele ei sunt consemnate în procesul-verbal. Ioan Iacobuţă. Iaşi. în Studia Universitatis Mâine. în locul unde s-a reclamat comiterea furtului sau în locul unde a afirmat el că se afla. Bucureşti. schiţele. „o atenţie deosebită se va acorda verificării alibiurilor. 2004. Editura Fundaţiei România de Ion Mircea.2/1987. felul instrumentelor utilizate şi îndemânarea persoanelor în folosirea lor.”82 Ulterior. se determină atât modul săvâtrşirii infracţiunii. pag.”84 Prin prezenţa martorilor oculari la recunoaştere se urmăreşte verificarea. în probarea declaraţiilor martorilor sau ale persoanei vătămate. pentru acoperirea lipsurilor în gestiune. p. 79-80 56 . Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. „la provenienţa bunurilor sau valorilor descoperite cu prilejul percheziţiilor. cât şi faptul dacă nu este o simulare. 375 Lazăr Cârjan. „Prin descoperirea şi cercetarea urmelor de spargere. ori de modul cum sunt executate fotografiile judiciare operative. de escaladare ori de transport al obiectelor furate. demonstrării faptului că învinuitul sau inculpatul se afla. a uşilor. 342 84 Babeş-Bolyai. 2001. Compediu de Criminalistică. Series Iurisprudentia. sau a întregii fapte. în principal a posibilităţilor de percepţie. 82 83 Aurel Ciopraga. la data respectivă. a încuietorilor şi a pereţilor. Criminalistică.”83 Reconstituirea Reconstituirea este o activitate procedurală frecvent întâlnită.

fire textile. tăierea. se poate apela si la aplicarea tehnicilor de vârf din domeniul diferitelor ştiinţe ( fizică. descoperite pe uşi. aportul cuceririi ştiinţei este sensibil diminuat dacă cel care instrumentează cauza nu caută şi nu descoperă toate urmele infracţiunii. pp. biocriminalistice. papilare. fizico-chimice. case de bani. spargerea geamurilor de la ferestre. folosit la tăiere. nu analizează exact urmele susceptibile de a fi valorificate ştiinţific şi. ficnete. după caz. obiectul constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor: dactiloscopice. seifuri. biologie etc) de către ştiinţa criminalisticii. Referat. Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza. chimie. fragmente de sticlă. ceea ce este un fapt de notorietate. pilitură de fier. Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie. nu are cunoştinţe generale referitoare la examinările ce se fac în laboratoarele criminalistice.”85 În cazul furturilor comise prin efracţie. Bucureşti. La dispoziţia specialiştilor vor fi puse urmele descoperite. biologice. var etc. biologice. de rocă sau diamant. prin folosirea cheilor originale. traseologice. de rupere. rugină. de tăiere. urme ale instrumentelor folosite. particule de metal sau de lemn. 11-12 57 . vor face. în afara activităţilor despre care am făcut vorbire până acum. nu formulează sau formulează incomplet întrebările la care trebuie să răspundă specialiştii. oricât de variate şi moderne tehnici de analiză ar utiliza. dulapuri. duşumea. vitrine. mai ales. fragmente de geam.Dispunerea de expertize judiciare Pentru administrarea probatoriului. precum şi microurmele descoperite. de găurire. „În literatura de specialitate s-a evidenţiat faptul că. 85 Daniela Doboş. Acelaşi genuri de constatări tehnico-ştiinţifice şi expertize se vor dispune şi în cazul furturilor săvârşite prin demontarea. oricât de bine dotat ar fi un laborator criminalistic. a urmelor de încălţăminte. uşi ori prin forţarea uşilor şi a încuietorilor. rumeguş. căi de acces. praf. 2012.

prin folosirea de chei potrivite ori forţând încuietorile cu ajutorul unor instrumente ce nu produc zgomote. 83 Camil Suciu. existând astfel mai multe categorii de furturi86: furtul din locuinţe. amintim furtul cu „pontoarca”. organul judiciar este chemat să se raporteze la particularităţile şi la împrejurările concrete în care a fost săvârşit fiecare furt în parte. cu precădere. Editura Police Rewe. instrument cu care se deschid broaştele de tip yalle. p. chiar dacă unele se practică de zeci sau sute de ani. prin care pătrund în interior. 1972. 1974. În esenţă.3. furtul din buzunare. furtul de şi din autoturisme şi alte forme de furt. În practica judiciară sunt cunoscute cazurile în care infractorii urcă pe acoperişul blocului. un instrument asemănător unui cric cu care sunt forţate canaturile uşilor. Le Clere. sau cel cu „buldozerul”. clasificarea problemelor principale ce definesc cadrul general al urmăririi penale. Furtul din locuinţe Furtul din locuinţe se comite de către una sau mai multe persoane. etc. de locul şi modul în care se operează. folosesc obiecte din dotarea alpiniştilor şi coboară până la geamul deschis.4. particularităţile cercetării furtului sunt determinate. furtul de locuinţe se săvârşeşte în cele mai diverse şi sursprinzătoare forme. Paris. furturile se comit fără pătrunderea infractorului în locuinţă.87 Prin urmare. Manuel de police technique. 649 58 . aşa cum au fost enunţate anterior. Bucureşti. scoaterea uşilor din balamale. Criminalistică. ci sustrăgând obiectele prin aruncarea pe fereastră deschisă a unei mici sfere de plumb. Dintre modurile de operare mai noi. iar altele sunt de dată foarte recentă. Particularităţi ale investigării unor categorii de furturi din proprietatea personală a cetăţenilor Pentru soluţionarea cauzelor având ca obiect furtul. şi scoaterea prin fereastră a obiectelor agăţate. Editura Didactică şi Pedagogică. având fixate trei undiţe de ştiucă. 86 87 M. Alteori. p. iar uneori prin spargerea geamurilor.

Tratat de Criminalistică. când cetăţenii oraşului sunt plecaţi în concediu. îl constituie plăcuţelor de pe uşi.”89 Un indiciu foarte important. etc. trimise special să studeze terenul. 2004. uşor de stabilit pe baza listelor de plată a întreţinerii afişate la intrarea în blocuri. ci autorul infracţiunii procedează la o pregătire prealabilă a furtului. Ibidem Bucureşti. ori la rudele care locuiesc la sate. patron de firmă. Dacă nu răspunde nimeni la uşă. Cele mai numeroase cazuri de furt din locuinţe se înregistrează în timpul verii. de la copii. Din locuinţele aflate în imobile mari. sau pur şi simplu. departe de zonele populate ale localităţilor. „de la diverse persoane care intră în contact cu cei vizaţi (personal de serviciu al blocurilor.).”88 Timpul de noapte este preferat când locuinţa se află într-un loc mai izolat. avocat. stomatolog. Editura Universul Juridic. la munte sau la mare. Totodată s-au semnalat cazuri când. gunoieri. furturile se comit de obicei ziua. diverşi îngrijitori). Modul cel mai comun de operare a hoţilor din apartamente. prin folosirea soneriei. potrivit meseriei sau profesiei exercitate. aceştia pătrund în apartament prin folosirea cheilor potrivite sau a instrumentelor de spargere. precum şi după posibilităţile materiale ale locatarilor. când locatarii sunt la lucru. este acela de a verifica dacă este cineva în locuinţă. ori prin „vânzarea de poturi” de la obişnuiţii lumii interlope. 560 89 59 . etc. 88 Emilian Stancu. în ceea ce priveşte stabilirea ocupaţiei potenţialelor victime. a obiceiurilor casei. când infractorii au recurs la spargerea unui geam de la locuinţă. tot în scopul stabilirii dacă există persoane în casă. care indică profesia „medic. p. profitându-se de o anumită naivitate a celor vizaţi. autorii furtului obţin informaţii despre situaţia materială a eventualelor victime. cu mai multe apartamente. a numărului de persoane care locuiesc efectiv în locuinţă şi a programului lor de activitate. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. în sensul cunoaşterii locului în care intenţionează să opereze. care primesc în locuinţă persoane aparent inofensive. Principala preocupare a hoţilor fiind aceea de a nu fi observaţi sau surprinşi în momentul comiterii faptei. Făptuitorii „îşi îndreaptă aici atenţia spre apartamentele locuite de un număr mic de persoane. cu piatra. De obicei.Majoritatea furturilor din locuinţă nu se comit în mod întâmplător.

Ediţia a II-a. etc. Editura Lumina Lex. pp.90 „Pentru început se stabilesc căile de acces în locuinţă. iar în momentul în care aceasta este pe cale să se reîntoarcă la locuinţă să-i anunţe prin telefon pe cei care operează furtul. 329-330 Emilian Stancu. Criminalistica. Tratat de Criminalistică. dar cu unele rezerve. o anumită „specializare” a infractorilor.A. Criminalistica. în locuri aglomerate: mijloace de transport. mizând pe faptul că în asemenea locuri sunt posibilităţi mai reduse de control asupra banilor sau valorilor aflate asupra persoanelor.În cazul infractorilor experimentaţi. a amprentelor digitale. metodele şi instrumentele folosite. uneori. bunurile furate şi obiectele ce nu-i aparţin şi descoperite la locul infracţiunii. pierdute sau abandonate la locul faptei. Cercetarea furtului din buzunare presupune cunoaşterea metodelor folosite de făptuitor şi. după regulile evidenţiate anterior. Cercetarea furtului în urma sesizării din partea părţii vătămate sau a vecinilor începe cu cercetarea la faţa locului. se obişnuieşte să fie pus un complice să supravegheze în de aproape victima. acesta presupunând. bazat pe descoperirea urmelor instrumentelor de spargere. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. de mare ajutor. La cercetare se recomandă să participe şi victima. operaţiile desfăşurate.”92 Acest gen de furt. magazine comerciale. fiind. câinele de urmărire. Editura Universul Juridic. Bucureşti. pp. Bucureşti. dacă au fost sau nu mai mulţi infractori. prezentarea pentru recunoaştere a persoanelor sau bunurilor. Locul faptei trebuie cercetat imediat după primirea sesizării. 1961. Golunski. Editura Ştiinţifică. stadioane. gări. care poate să dea explicaţii în legătură cu modificările intervenite în locuinţă. a obiectelor aparţinând făptuitorilor. drumul parcurs de infractor în interorul încăperilor. 466-467 Ion Mircea. audierea martorilor. 2001. în general. pe cât posibil. Bucureşti. 561 60 . 90 91 92 S. p. împrejurarea că aceştia lucrează în echipă. mai ales. care prezintă un interes deosebit. 2004. se comite. Furtul din buzunare „Furtul din buzunare reprezintă una dintre formele de furt întâlnite curent în practica judiciară. săli de spectacole. recuperarea bunurilor sustrase. de regulă.”91 Cercetarea acestor fapte continuă cu identificarea autorilor şi.

infractorul îl predă unui complice. troleibuz. autorul rămănând în apropiere şi insistând să fie percheziţionat. Pe parcursul timpului. Bruxelles. Infractorii înconjoară victima. Astfel este absolut necesar să participe la furt cel puţin trei persoane. care au sarcina de a distrage atenţia victimei. de o vârstă înaintată. Criminalistică. autobuz sau tren. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. fie la tăierea părţii de jos a buzunarului cu o lamă bine ascuţită. pardesiu îndoit. Editura Universul Juridic. cu care apucă şi ridică foarte uşor obiectul. care se va îndepărta cu bunul furat. pentru a ascunde obiectul furat. în buzunarul hainei.93 În general. în special bărbaţi. mijloace de transport. Victimele sunt urmărite până în momentul cel mai oportun operării în buzunarul în care presupune să se află portofelul ori obiectul de valoare. R. Editura Felix Alcan. unii hoţi se perfecţionează în furturi de buzunare exterioare sau interioare. sacoşe şi serviete. timp în care unul se întoarce şi ia obiectul reperat (portmoneu. infractorii versaţi procedează fie la introducerea degetului arătător şi a celui mijlociu în buzunarul victimei. stilou). Bucureşti. apoi coboară toţi la prima staţie de tramvai. preocupată. 649 R. Paris. în încercarea de a-şi face loc de trecere. traseele ori tipurile acestora. Bucureşti. p. p. 649-698 Emilian Stancu. Editura Didactică şi Pedagogică. La technique de l'enquête criminelle. pentru a facilita îndepărtarea autorului.Procedeele aplicate de infractori sunt foarte diversificate. iar alţii în grup. Manuel de police scientifique (Technique ) I. Editura Modena. pe când alţii în furturi de poşete. Unii acţionează pe cont propriu.A. Vols et Homicides. În cazul furturilor din buzunare săvârşite în mijloacele de transport în comun. Lechat. portofelul alunecând în mâna făptuitorului. 1911.94 „Pentru sustragerea portofelului. care trece pe lângă cel de-al doilea complice şi îi strecoară. dar pot fi incluse şi una sau două femei. 1959. Reiss. preferabil fiind ca victima să fie obosită. neobservat. hoţii de buzunare îşi împart zonele de activitate după străzi. După sustragerea bunului. Apoi. pp. 562 96 pp. Tratat de Criminalistică. uneori chiar cu un ziar pentru a camufla mişcarea degetelor şi ulterior. s-a reţinut în literatura juridică de specialitate96 că există un mod de operare aparte atunci când acţionează mai multe persoane. obiectul furat. bolnavă sau din provincie.”95 Atunci când lucrează în echipă. 2004. 1972. 93 94 95 Camil Suciu. modul de operare a hoţilor din buzunare este următorul: făptuitorul îşi îndreaptă atenţia către persoanele care par a avea asupra lor mai mulţi bani sau valori. 126-127 61 . un complice continuă să preseze victima. Mâna cu care se operează este acoperită cu o haină.

deoarece cel din urmă este mai uşor de înfăptuit. După constatarea faptei. portierele.97 97 Ion Mircea. persoanele folosesc maşinile sustrase pentru a se distra. cu seria motorului schimbată. pentru descoperirea urmelor. p. sunt infracţiuni destul de des întâlnite în practica cercetării criminalistice. pentru a identifica obiectele abandonate de făptuitorii care au observat că sunt supravegheaţi. ne demonstrează. Furtul din autoturisme Furtul de şi din autoturisme. cu număr de înmatriculare fals. În momentul surprinderii sale în flagrant. a cărei pondere este relativ proporţională cu creşterea numărului de autovehicule. modurile lor de acţionare devansând acţiunea justiţiei. Realitatea de astăzi. Pentru cercetarea furtului unui autovehicul abandonat. 1966. autobuzul. efectuarea percheziţiilor corporale. Furtul de autoturisme. în Studia Universitatis Babeş- Bolyai. pentru început în general. pentru a se săvârşi o infracţiune sau pentru a se îndepărta de la locul faptei. ascultarea şi reţinerea învinuitului sau inculpatului. fără a neglija osiile sau interiorul său. acest tip de furt se înscrie printre cele mai frecvente infracţiuni flagrante. etc. acesta va fi studiat. este fără margini. pentru a se circula cu ele. Metode de urmărire a autovehiculelor dispărute de la locul faptei. apoi. porţiune cu porţiune. Series Iurisprudentia. pentru a recupera bunurile şi obiectele furate şi pentru a descoperi alte obiecte furate sau arme de foc. tramvaiul. etc. că spiritul inventiv al infractorilor care săvârşesc furturi din buzunare. apoi le abandonează. este şi furtul de sacoşe sau de genţi. Cercetarea furturilor de buzunare începe odată cu prinderea infractorului în flagrant delict sau la sesizarea victimei. Modul de operare este acelaşi.. Autovehiculele sunt sustrase şi descompletate. va fi examinată fiecare piesă. graţie lipsei de precauţie a femeilor care se deplasează cu poşetele deschise. prezentarea pentru recunoaştere. organul de anchetă trebuie să-l percheziţioneze pe infractor. clanţele acestora. uneori. cercetările continuă cu ascultarea persoanei vătămate. sau le ţin pe umăr de unde pot fi uşor smulse.163 62 . sălile de concerte. cu câteva mici deosebiri. De asemenea vor fi cercetate locul în care a fost prins infractorul şi împrejurimile sale. aripile şi capota. încăperile. Cluj. pentru a fi vândute ca piese de schimb.Asemănător furtului din buzunare.

sau prin forţarea încuietorilor. numai în condiţiile în care organele de anchetă examinează atent şi cu promptitudine autoturismul. organele de urmărire penală vor efectua investigaţii la atelierele de reparaţii. Momentul furtului este dinainte stabilit. 98 Emilian Stancu. sau care să permită stabilirea modului de operare. în locurile în care se comercializează piese şi aparatură de ocazie şi se vor solicita constatări tehnice sau expertize criminalistice şi tehnice. Referitor la furtul din autoturisme. Ibidem. roţile de rezervă. şurubelniţe sau sârme de oţel pe care le introduc printre geam şi garnitura de cauciuc. de regulă acţionează cu scopul de a fura maşinile de lux pentru a le revinde în alte zone sau pentru piese de schimb. 2004. p. prin deschiderea uşilor cu chei potrivite. Tratat de Criminalistică.99 Cercetarea furtului de şi din autoturisme se poate finaliza cu succes. în funcţie de tipul de autoturism. care nu posed astfel de aparaturi. cele mai căutate bunuri care fac obiectul furtului sunt radio-casetofoanele. unde cei care operează sunt avertizaţi de complici. prinzând butonul de deblocare a uşii. Uşile autoturismului pot fi deschise prin practicarea mai multor metode strategice: prin spargerea geamurilor. p. pe care le fură tot pentru piese de schimb sau pentru săvârşirea altor infracţiuni. modul de operare este extrem de sofisticat. despre faptul că victima se apropie de zona de parching. 562 Bucureşti. La aceasta se adaugă şi complicitatea unor paznici. Infractorii mai mici. însă problemele majore care se pun de această dată privesc pătrunderea în autoturism şi pornirea acestuia. a indiciilor care să conducă la făptuitor. Editura Universul Juridic. evită să fure maşinile de lux şi se axează mai mult pe maşini precum Dacia sau Olcit. sistemele de pornire sau de alarmare obişnuite sunt anihilate destul de uşor. 563 99 63 . În toate cazurile se vor efectua percheziţii domiciliare. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Deoarece majoritatea infractorilor care practică un astfel de furt sunt şcoliţi şi deţin o gamă foarte largă de instrumente moderne. trusele de scule şi orice alt obiect de valoare lăsat în interior. utilizarea de lame.Ca şi la celelalte categorii de furturi. îmbrăcămintea. contactul poate fi realizat prin punerea în legătură directă a firelor de contact. în vederea descoperirii urmelor.98 În ceea ce priveşte pornirea forţată a autoturismului. în special în parcările aglomerate. Cei care deţin astfel de instrumente moderne. unii infractori preferă să acţioneze în timpul nopţii iar alţii pe timp de zi.

mai sunt menţionate şi alte forme de furt. specializat în furturile din locuinţă. unele chiar hilare. Pe lângă formele de furt amintite mai sus. să se dezvolte. rolul de a descifra şi explica acest fenomen revine. De pildă. creşterea spectaculoasă a furturilor de autoturisme. astfel: unul fură maşina.ca de exemplu. Se poate spune că nimic nu este mai periculos pentru societate ca această formă. de exemplu: Furtul de bagaje şi de obiecte de îmbrăcăminte. substituirea bunului cu un obiect asemănător. iar pentru acest lucru societatea în ansamblul ei trebuie conştientizată. de „furt între hoţi”. Alte forme de furt. altul o transportă şi alţii o valorifică. ajungând să se organizeze în bande. cât mai multe persoane aderă la astfel de fapte. altul falsifică numărul de înmatriculare sau seria de caroserie. şi care deţin o pondere însemnată în categoria faptelor penale de acest gen. potrivit unei bogate şi variate practici în materie. respectiv criminalitatea organizată. de provenienţă străină. Un alt 64 . în literatura de specialitate. inclusiv geamantanele. ci în faptul că aceşti infractori şi-au creat o suprastructură bine definită. a făcut ca fenomenul să cunoască răspândire şi pe plan internaţional.În prezent. pe lângă alte componente ale statutului de drept. Organigrama reţelei de infractori arată că fiecare membru al unei astfel de bande se ocupă de o activitate infracţională în care el este specializat. trenuri. aeroporturi etc. un individ. procedeu utilizat şi la alte forme de furt. poliţiei. dar în realitate este vorba de o criminalitate de tip organizat. Pericolul social al faptelor comise de infractori nu rezidă în faptul că aceştia şi-au adus o contribuţie mai mare sau mai mică pe lanţul infracţional. Având în vedere că dinamica vieţii sociale actuale nu prea îi dă cetăţeanului răgazul necesar de a înţelege şi a explica implicaţiile sociale ale criminalităţii organizate. Ministerului Public şi în ultimă fază instanţelor judecătoreşti. cum ar fi. Dacă fiecare verigă a acestui lanţ infracţional ar fi tratată singular ar crea falsa impresie că fiecare infractor este un mic chilipirgiu. după cum se poate recurge la procedee mai „specializate”. care a căutat să-şi rotunjească veniturile. altul fabrică documentele false. profitându-se de neatenţia victimei. În practică se întâlnesc situaţii dintre cele mai diverse. ce poate fi comis într-un mod simplu. din gări. a părăsit localitatea în care a operat cu două geamantane încărcate cu bunuri de valoare.

Metodica cercetării furtului din avutul public Învestigarea furtului în dauna avutului public presupune în linii mari aceleaşi probleme ce trebuie lămurite de către organul de anchetă ca în cazul furtului din proprietatea personală a cetăţenilor. se întâlnesc cazuri de persoane care se culcă cu capul pe servietă. rezultate dintr-o delapidare ori neglijenţă în serviciu”101 şi cea a stabilirii situaţiei reale a patrimoniului.individ. 139-140 Bucureşti. pp. săvârşite în perioadele de aglomeraţie şi câteodată cu complicitatea personalului de servire.100 Furtul de la persoanele adormite sau în stare de ebrietate. Furtul săvârşit de la garderobele sălilor de spectacol. le-a furat. 564 101 65 . însă comparativ cu acesta trebuie să se mai soluţioneze două probleme cea a„ stabilirii faptului dacă furtul reprezintă o înscenare. Curs de criminalistică. 3. 2004. pe aparatul de radio. încercând să coboare la prima staţie. o disimulare. clarificată de organele depoliţie. p. în parcuri. în restaurante. 100 Emilian Stancu. respectiv o încercare de ascundere a unor lipsuri în gestiune. De pildă. în cazul furtului unei cantităţi exagerate de bunuri. Vol III. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. mărimea şi greutatea geamantanelor. Editura Universul Juridic. care sunt întâlnite în mijloacele de transport în comun. între ei a început o dispută. în general.5. Partea I. precum şi furtul din ştranduri sau de pe plajă. s-a urcat în tren după el şi profitând de momentul în care purtătorul geamantanelor s-a dus la toaletă. de unde sunt luate radiocasetofoane. bijuterii. sesizând calitatea. bani. vizând deseori paltoane şi haine de blană. Se poate considera că există înscenare la furt. Tratat de Criminalistică. special ca să nu fie furat şi se trezesc având o cărămidă sub cap. Constantin Aioniţoaie. ce categoric trebuiau să existe. fără un mijloc de transport potrivit sau atunci când la locul faptei nu s-au găsit urme. mai ales în localităţile sau staţiunile turistice mari. şi a bunurilor. Metodica criminalistică. săvârşit într-un timp foarte scurt. Furturi din hoteluri. Fiind observat de„păgubaş” pe peron.

persoanele care le-au avut în pază sau în gestiune. metodologia cercetării furtului săvârşit în transportul feroviar de mărfuri să fie tratată distinct. 145 şi urm. dar mai ales bani. p.103 102 Emilian Stancu. Existenţa acestor elemente de specificitate a determinat ca. O altă categorie de furturi ce prezintă multe aspecte distincte faţă de furtul în paguba proprietăţii cetăţeanului. ca un agent poştal. organul de cercetare penală trebuie. este la ordinea zilei. dacă locul de unde se presupune că a fost săvârşit furtul corespunde cu locul unde bunurile sustrase se aflau ultima dată. Editura Universul Juridic. Constantin Aioniţoaie. persoana care a sesizat prima oară lipsa lor şi situaţia întregii gestiuni căreia îi aparţineau bunurile. reconstituiri pentru verificarea audibilităţii. În acest sens. sigilarea documentelor de evidenţă pentru a efectua revizii contabile. să strângă date despre activitatea desfăşurată de gestionar. în unele lucrări de specialitate. Consideraţii privind unele moduri specifice de operare Cele mai întâlnite cazuri de furturi în dauna proprietăţii publice. condiţiile de păstrare. Metodica criminalistică. 2004. vizibilităţii şi a posibilităţii de pătrundere în incinta unităţii păgubite prin locurile menţionate. să fie atacat în momentul în care distribuie pensiile. este furtul din trenuri de marfă. de vehiculare a bunurilor sustrase. valori. Tratat de Criminalistică. sunt cele de bagaje sau de genţi. p. se duc să predea banii la bancă. unde victimele pot fi: poştaşii. Curs de criminalistică. gestionarii sau casierii unor unităţi comerciale. şi să verifice dacă a avut vreodată abateri. Totodată. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. De exemplu. în ce volum şi calitatea avută. Partea I. despre modul său de viaţă. primele măsuri iniţiate operativ de către anchetatori pot consta în inventarierea bunurilor din gestiune. necesare pentru stabilirea cuantumului exact al prejudiciului. Bucureşti. dacă da. 565 103 66 . Vol III. sau cazurile în care casierii sunt urmăriţi atunci când.102 În procesul cercetării acestor fapte se pot organiza pe lângă percheziţii.În ceea ce priveşte stabilirea situaţiei reale a patrimoniului şi a bunurilor. după închiderea magazinului. alte persoane ce transportă diverse bunuri. trebuie verificat dacă aceste bunuri au existat în realitate.

registrele de la birourile de mişcare. 1959. este cea a efectuării cercetării la faţa locului. ELEMENTE METODICE PRIVIND CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A INFRACŢIUNILOR DE TÂLHĂRIE 104 Emilian Stancu. condicile de aplicare a plumbilor. Editura Modena. a trenurilor din componenţa cărora a făcut parte şi a personalului care l-a deservit. Aspectele ce trebuiesc lămurite prin anchetarea acestui tip de furt sunt: locul unde se afla vagonul. De altfel. etc. acesta putându-se situa în oricare din staţiile ori pe traseul de sute de kilometri parcurs de tren. Tratat de Criminalistică. R. Bruxelles. p. furtul din containere. Problema cea mai mare care se pune în cazul cercetării furtului din trenurile de marfă. din vagoanele descoperite.Literatura de specialitate juridică104 evidenţiază care sunt modurile de operare cele mai utilizate de hoţi. se impune a fi verificate documentele de evidenţă. La technique de l'enquête criminelle. mulţi având calitatea de ferovieri şi fiind mână în mână cu aceştia. starea în care se găseşte vagonul. 565 105 67 . foile de încărcare de la magaziile SNCFR. pp. 2004. Lechat. deoarece locul în care s-a descoperit furtul nu coincide de multe ori cu locul în care s-a comis. spargerea pereţilor vagoanelor. traseul parcurs de vagon. Editura Universul Juridic. De regulă aceste infracţiuni sunt săvârşite de grupuri de persoane. cine şi cum a observat violarea.105 CAPITOLUL IV. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. respectiv prin violarea plumbilor. 685-687 Bucureşti. condicile de expediere a trenurilor.

„ Unde dreptatea lipseşte, acolo tâlhăria împărăţeşte”

Metodele tactice criminalistice folosite pentru cercetarea infracţiunii de tâlhărie sunt asemănătoare cu cele ale cercetării furtului, motiv pentru care în continuare mă voi referi doar la deosebirile care există între cele două infracţiuni, din punct de vedere tactic criminalistic.

4.1 . Direcţiile metodologice pe care trebuie să le urmărească investigarea

criminalistică a infracţiunii de tâlhărie

Învestigarea criminalistică a infracţiunii de tâlhărie, „presupune elucidarea unor aspecte de natură să servească la conturarea elementelor constitutive ale acestei infracţiuni.”106 Principalele probleme care se urmăresc a fi soluţionate sunt, în esenţă, aceleaşi ca şi la furt: stabilirea exactă a locului şi momentul săvârşirii faptei, determinarea concretă a bunurilor mobile, identificarea mijloacelor şi metodelor folosite în săvârşirea infracţiunii, identificarea făptuitorului şi a participanţilor la săvârşirea acesteia, identificarea persoanei vătămate, stabilirea condiţiilor care au favorizat săvârşirea infracţiunii.

Stabilirea exactă a locului şi momentului săvârşirii faptei Sub aspectul stabilirii precise a locului tâlhăriei, se impune a se face unele precizări în plus faţă de cele evidenţiate la furt. Astfel, la tâlhărie, în cursul desfăşurării activităţilor de căutare a urmelor şi mijloacelor materiale de probă vor fi cercetate şi locurile în care a fost atacată persoana vătămată, perimetrul sau
106

Emilian Stancu, Tratat de Criminalistică, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic,

Bucureşti, 2004, p. 554

68

perimetrele unde aceasta a fost ameninţată, lovită, imobilizată, deposedată de bunuri şi itinerariul pe care a fost transportată, locul unde aceasta a fost abandonată, traseul pe care aceasta l-a urmat când a încercat să fugă pentru a-şi asigura scăparea. Dacă se stabileşte că locul săvârşirii tâlhăriei este într-un mijloc de transport ori într-o locuinţă sau dependinţă ale acesteia, atunci încadrarea dată faptei va fi cea de tâlhărie calificată. Momentul săvârşirii faptei importă, deoarece dacă se constată că a fost săvârşită pe durata nopţii, sau în timpul unei calamităţi, făptuitorul va fi tras la răspundere mai sever, fapta fiind calificată. Determinarea concretă a bunurilor mobile sustrase Este important să se stabilească cu exactitate ce bunuri mobile au fost sustrase cu ocazia tâlhăriei, întrucât dacă valoarea acestora depăşeşte suma de 500.000 lei atunci se reţine că tâlhăria a produs consecinţe deosebit de grave, motiv pentru care şi pedeapsa aplicată va fi mult mai mare decât la tâlhăria în forma tipică. Identificarea mijloacelor şi metodelor folosite în săvârşirea infracţiunii Lămurirea acestei chestiuni serveşte la încadrarea juridică a faptei în categoria furtului simplu ori calificat sau în categoria tâlhăriei, unde furtul trebuie să fi fost săvârşit prin întrebuinţarea de violenţe, fapt ce trebuie dovedit. Totodată, modul de operare a făptuitorului, are relevanţă la infracţiunea de tâlhărie deoarece în anumite împrejurări cum ar fi cel al folosirii armelor şi substanţelor narcotice, prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau în neputinţă de a se apăra, prin mascare, deghizare sau travestire, are loc o agravare a faptei, ce trebuie avută în vedere la individualizarea pedepsei.

Identificarea făptuitorului şi a participanţilor la săvârşirea tâlhăriei

69

Clarificarea acestei chestiuni este necesară pentru „stabilirea exactă a răspunderii penale ce revine fiecărui coautor ori complice, în funcţie de aportul adus de fiecare la săvârşirea tâlhăriei, la tăinuirea bunurilor sau la favorizarea infractorului.”107 În cazul în care mai multe persoane şi-au dat contribuţia la comiterea tâlhăriei, ei sunt subiecţi activi ai infracţiunii, chiar dacă nu au contribuit decât la acţiunea de furt, iar alţii numai la realizarea actelor de violenţă. Cu privire la această problemă, Tribunalul Suprem a precizat că "dacă unul dintre inculpaţi a ameninţat victima, iar celălalt a deposedat-o de bunul sau, ambii inculpaţi sunt coautori ai infracţiunii de tâlhărie comisă; deşi fiecare inculpat a desfăşurat acte materiale distincte de ale celuilalt, amândoi au cooperat nemijlocit la comiterea infracţiunii prevăzută de art.211 Cod Penal, prin acţiuni care se completează reciproc.108 Atunci când tâlhăria a fost comisă de două sau mai multe persoane împreună, periculozitatea faptei creşte şi vinovaţii sunt mai aspru sancţionaţi de lege. Identificarea persoanei vătămate Sarcina anchetatorilor este mai grea în cazul tâlhăriei, în care victima se află în stare de inconştienţă din cauza violenţelor la care a fost supusă sau chiar a murit în urma leziunilor provocate de autor, atunci când făptuitorul pe lângă bunurile sustrase i-a luat şi actele de identitate. Stabilirea condiţiilor care au favorizat săvârşirea tâlhăriei „Cunoaşterea acestor cauze şi împrejurări oferă organelor de urmărire penală realizarea actului preventiv prin alegerea celor mai eficiente metode de combatere a unor astfel de infracţiuni.”109 Condiţiile care favorizează comiterea tâlhăriilor coincid cu cele semnalate la furt, motiv pentru care nu mai insist încă odată în enumerarea lor.

107

Emilian Stancu, Tratat de Criminalistică, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Tribunalul Suprem, Secţia penală., decizia nr. 2580/1978, publicată în Revista Română de Drept, nr. Lazăr Cârjan, Compediu de Criminalistică, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Fundaţiei România de

Bucureşti, 2004, p. 555
108

2/1974, pag. 168
109

Mâine, Bucureşti, 2004, pag. 339

70

Prin cercetarea sistematică a locului faptei se pot stabili date privind mijloacele şi metodele folosite de către făptuitori în comiterea tâlhăriei. amintim: „deposedarea victimelor în holul. a urmelor de pe obiectele de vestimentaţie. în ce măsură aceasta s-a stabilizat după şocul suferit cât şi sub aspectul descoperirii şi examinării leziunilor de pe corpul său. etc. pătrunderea în locuinţe şi 110 Gabriel Ion Olteanu. când între victimă şi agresor are loc o luptă. atunci când aceasta este găsită la faţa locului. a celor de pe obiectele pe care persoana vătămată le-a avut asupra sa şi cu care făptuitorii au avut contact. anchetatorii vor pune mai mare accent pe descoperirea şi prelevarea urmelor biologice (fire de păr sau de sânge). Principalele acţiuni ce sunt desfăşurate în cadrul cercetării infracţiunilor de tâlhărie În comparaţiune cu furtul. Cercetarea la faţa locului Cu ocazia cercetării la faţa locului.4. care pot râmâne pe corpul victimei sau pe îmbrăcămintea acesteia. tâlhăria.”110 După aceea. apar particularităţi legate de căutarea şi examinarea de urme create ca urmare a agresiunii sau a demersurilor făptuitorilor pentru punerea victimei în stare de inconştienţă ori în imposibilitate de a se putea apăra. precum şi traseul pe care victima l-a urmat când a încercat să fugă pentru a-şi asigura scăparea.r. Editura AIT Laboratories s. care este o infracţiune complexă. la infracţiunile de tâlhărie. se va trece la cercetarea locului faptei. p. „Înainte de toate. în cazul tâlhăriei va mai fi cercetat şi locul în care s-au exercitat violenţe sau ameninţări asupra persoanei vătămate. În dovedirea tâlhăriei. elementele de noutate apar în cazul cercetării la faţa locului. 2004. prezintă câteva trăsături specifice şi în ceea ce priveşte unele activităţi privind cercetarea. atât sub aspectul stării de sănătate. Dintre cele mai cunoscute moduri de operare a tâlharilor. Distinct de locurile examinate la infracţiunea de furt. liftul sau scara blocurilor. Consideraţii cu privire la tactica efectuării cercetării la faţa locului. va fi examinată persoana vătămată. 169 71 . a ascultării persoanei vătămate şi a audierii martorilor.2.l.. uneori după o prealabilă urmărire.

etc. este important ca ascultarea să se facă imediat. pistol. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită.112 Cu ocazia ascultării victimei unei tâlhării „este imperios necesar să se ţină seama de starea accentuată de tulburare psihică. deoarece aceste urme pot ajuta la identificarea autorului sau autorilor infracţiunii. Dacă persoana vătămată a suferit leziuni grave şi este internată într-o instituţie medicosanitară. Criminalistică.). p. înfăţişarea sau constituţia fizică a agresorilor. se vor menţiona şi date privitoare la instrumentul folosit (cuţit. De asemenea trebuie avut în vedere că există posibilitatea ca victima să nu-şi aducă aminte nimic din ce s-a întâmplat. persoanei vătămate i se vor adresa întrebări referitoare la numărul făptuitorilor şi modul de operare al acestuia. atacarea persoanelor aflate sub influenţa alcoolului ori în stare de ebrietate. Ioan Iacobuţă. Mâine. 338 112 113 Bucureşti. în urma violenţelor la care a fost supusă. 374 Emilian Stancu. În asemenea situaţii. se vor cere persoanei vătămate precizări în legătură cu eventualele leziuni provocate făptuitorului. Editura Universul Juridic. pe lângă datele ce vizează bunurile sustrase. militari etc. p. Iaşi. Compediu de Criminalistică. 557 72 .”111 Ascultarea persoanei vătămate La anchetarea infracţiunii de tâlhărie. etc. pădurari.agresarea persoanelor despre care au obţinut informaţii că deţin sume de bani ori valori. din cauza stării de şoc ori faptului că şi-a pierdut cunoştinţa încă din primul moment al agresiunii. Editura Junimea. va fi audiată în prezenţa medicului. Editura Fundaţiei România de Aurel Ciopraga. urmărirea şi deposedarea persoanelor care depun sau ridică sume de bani ori care au încheiat diferite tranzacţii. Tratat de Criminalistică. 111 Lazăr Cârjan.”113 În acest context declaraţiile acesteia vor fi privite cu unele rezerve. din cauza căreia se ajunge uneori la exagerări privind numărul. 2004. mai ales dacă există şi pericolul morţii victimei. 2001. identificarea. atacarea şi jefuirea persoanelor care poartă asupra lor arme şi muniţii (paznici. spray-uri paralizante. 2004. Totodată. Bucureşti.). par. Dacă se reclamă săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie care implică folosirea violenţei. p. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită.

poate fi obiect al prezentării şi victima. Audierea martorilor În ipoteza unei tâlhării. cât şi a identificării bunurilor şi valorilor ce au făcut obiectul tâlhăriei. dacă mai era împreună cu alte persoane. li se vor solicita date şi cu privire la semnalmentele făptuitorilor şi a persoanei vătămate. În cazul prezentării pentru recunoaştere a persoanelor. corp contondent). pot fi prezentate pentru recunoaştere bunurile care au fost sustrase prin comiterea tâlhăriei. dacă aceasta s-a opus în mod real sau a simulat.Cu prilejul acestei activităţi. în majoritatea situaţiilor. În cazul prezentării pentru recunoaştere a obiectelor. infractorul a cărui identitate nu e cunoscută sau e îndoielnică. De asemenea. partea vătămată va fi interogată şi cu privire la modul în care aceasta şi-a petrecut timpul atât înaintea săvârşirii faptei. obiectul prezentării îl constituie. 73 . cât şi în momentul ori după comiterea infracţiunii. Procedeul tactic al prezentării pentru recunoaştere poate servi şi la identificarea altor participanţi la săvârşirea faptei. găsite la locul faptei ori abandonate sau ascunse în diverse locuri (armă de foc. Alte activităţi de urmărire penală efectuate în anchetarea tâlhăriei Prezentarea pentru recunoaştere Prezentarea pentru recunoaştere de persoane şi obiecte se face atât în vederea identificării făptuitorului de către martorii oculari sau de către persoana vătămată. iar în mod excepţional. se prezintă pentru recunoaştere obiectele care se presupun că aparţin făptuitorului şi au constituit mijloace de săvârşire a infracţiunii. sunt ascultaţi referitor la atitudinea victimei din momentul agresiunii. 4. dacă a strigat după ajutor.3. subiecţii recunoaşterii pot fi martorii sau persoanele vătămate. martorii care au surprins momentul comiterii actului infracţional. În această situaţie.

Bucureşti. expertiza medico-legală se impune de la sine. 13 74 . la dozarea sancţiunii penale aplicate. ea servind la încadrarea corectă a faptei şi desigur. Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie. între declaraţiile martorilor şi învinuiţilor. natura leziunilor constatate. Constatarea medico-legală trebuie să răspundă la următoarele întrebări114: dacă victima prezintă sau nu leziuni corporale. contrazicerile apar. după fotografii. precum şi pentru obţinerea de probe noi. De regulă. De asemenea. după voce şi vorbire sau după mers. a versiunilor elaborate. pag. Confruntarea Această activitate se efectuează numai atunci când există contraziceri care se referă la probleme esenţiale şi numai când aceste contraziceri nu ar putea fi înlăturate altfel. mai ales.Recunoaşterea persoanei poate fi făcută după înfăţişare. Reconstituirea poate fi efectuată pentru verificarea veridicităţii probelor administrate (declaraţiile martorilor. mecanismul lor de formare şi natura 114 Daniela Doboş. reconstituirea are drept scop verificarea posibilităţilor de săvârşire a unei acţiuni în anumite condiţii concrete. învinuiţilor sau inculpaţilor). foarte multe împrejurări vor fi reproduse pentru a verifica posibilităţile de a vedea şi de auzi ale martorilor. Reconstituirea În ceea ce-i priveşte pe învinuiţi sau inculpaţi. între declaraţiile învinuiţilor sau inculpaţilor implicaţi în aceeaşi cauză ori între declaraţiile martorilor şi ale părţilor. 2012. Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza. Referat. însă practica judiciară demonstrează că asemenea contraziceri pot exista şi între declaraţiile martorilor. Dispunerea de expertize juridice În cazul tâlhăriei care a avut ca urmare vătămarea integrităţii corporale ori moartea victimei.

După delimitarea locului faptei şi a poziţiei corpului victimei. ascultă persoanele care au cunoştinţe în legătură cu infracţiunea. consecinţele leziunilor provocate asupra integrităţii corporale. precum şi căile de ieşire a infractorului. cunoscut fiind că provocarea de vătămări corporale grave ori moartea victimei constituie agravante ale infracţiunii de tâlhărie. dispune expertize. Craiova. Expertiza medico-legală. I. deoarece acestea sunt purtătoare de urme ce pot ajuta atât la 115 Constantin Aioniţoaie. prima în ordinea efectuării. organul judiciar. de obicei.115 Pentru realizarea acestor sarcini. dispusă asupra victimei tâlhăriei. p. data producerii leziunilor. se cercetează întreaga suprafaţă cu căile de acces şi de ieşire. calitatea şi destinaţia lor. Editura Carpaţi. determinarea metodelor şi mijloacelor folosite de infractori. etc. data instalării morţii şi mecanismul de producere. efectuează reconstituiri şi percheziţii. Deosebit de importantă şi. folosindu-se de urmele descoperite şi de declaraţiile victimelor şi ale martorilor. respectiv numărul de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare ori dacă loviturile aplicate au pus sau nu în pericol viaţa persoanei. 4. cu înrâurire directă asupra încadrării juridice a faptei. Cu această ocazie. delimitează locul din care au fost sustrase bunurile materiale. stabilirea circumstanţelor ce au înlesnit comiterea infracţiunii. raportul de cauzalitate între leziunile existente pe corpul victimeişi rezultatul produs. află posibilităţile de pătrundere în imobil sau în perimetrul locului faptei. are menirea de a stabili urmările infracţiunii. Specificul investigării tâlhăriei în paguba proprietăţii publice Scopul cercetării tâlhăriei în dauna avutului public constă în precizarea bunurilor materiale şi delimitarea locului din care au fost sustrase. este cercetarea la faţa locului. precum şi prinderea lor. Vol. Tratat practic de metodică criminalistică. sănătăţii sau vieţii victimei. cantitatea.obiectului sau instrumentului cu care au fost create. dacă în baza probelor existente se poate concluziona că în cauză este vorba de automutilare în vederea simulării tâlhăriei. 167 75 . 1994. stabileşte natura. identificarea făptuitorului şi a complicilor săi. organul judiciar cercetează locul faptei.4. Vasile Bercheşan.

a instrumentelor utilizate. taximetrişti. 79-80 117 76 . pp. Series Iurisprudentia. în Revista Studia Emilian Stancu. cât şi faptul dacă nu este o simulare. dactiloscopice. biologice ori tehnice. când există date temeinice că ar ascunde unele dintre obiectele furate. a urmelor de picioare. când şi de către cine a fost sesizată lipsa lor. uşilor. i se solicită să arate mobilul şi scopul comportării sale antisociale. care persoane le-a avut în pază sau gestiune. de pildă. locul în care erau depozitate. expertize medico-legale. mijloacelor utilizate. în scopul determinării gradului de deteriorare a unor bunuri materiale sustrase. felul instrumentelor utilizate şi îndemânarea persoanelor în mânuirea lor. cât şi la identificarea infractorului. condiţiile de păstrare. Editura Proarcadia. Ele se fac la domiciliul persoanelor bănuite.determinarea numărului persoanelor participante. există anumite moduri specifice de operare a făptuitorului: de exemplu atacarea persoanelor care mânuiesc valori monetare (factori poştali. Aşa. Criminalistica.2/1987.). prin descoperirea şi cercetarea urmelor de spargere a geamurilor. dovedirea pe această cale că persoanele în cauză au comis infracţiunea. 231-232 Universitatis Babeş-Bolyai. Învinuitul sau inculpatul poate preciza locul unde s-a aflat în timpul săvârşirii infracţiunii şi cine anume cunoaşte asemenea situaţie. LOTO. atacarea autoturismelor care transportă valori monetare. nr. Dacă recunoaşte învinuirea.116 Persoanele ascultate chiar cu ocazia cercetării locului faptei sau în cursul urmăririi vor fi rugate să precizeze dacă au perceput nemijlocit şi în ce condiţii săvârşirea infracţiunii. tâlhăriile din trenurile de marfă. cantitatea. să arate natura.117 Percheziţiile au drept scop descoperirea bunurilor sustrase. 116 Ion Mircea. De asemenea. calitatea şi eventual caracteristicile bunurilor sustrase. PECO etc. Consideraţii privind unele moduri specifice de operare La tâlhăria în paguva avutului public. în funcţie de natura bunurilor sustrase şi a urmelor descoperite se dispun reconstituiri. funcţionari de la unităţile CEC. încuietorilor şi a pereţilor. Vol II. traseologice. 1993. casieri. pentru acoperirea lipsurilor în gestiune. patroni. Împrejurări controversate de la locul săvârşirii unor infracţiuni de furt. pp. de escaladare ori de transport al obiectelor furate se determină atât modul săvârşirii infracţiunii. unde se află ele. ce a făcut cu bunurile sustrase. precum şi recuperarea bunurilor respective. al rudelor şi prietenilor acestora. de cine a fost ajutat la săvârşirea infracţiunii. pentru examinarea victimelor tâlhăriei. Bucureşti. în vederea identificării persoanelor.

autorul foloseşte violenţa pentru a putea deposeda partea vătămată de acele bunuri. PRACTICĂ JUDICIARĂ 1.Modul de operare privind sustragerea bunurilor este identic în toate cazurile evidenţiate ca şi la furtul în dauna avutului public. Cercetarea practică a unei infracţiuni de furt calificat Prezentarea faptei pentru care a fost trimis în judecată învinuitul 77 . cu singura diferenţă că în cazul tâlhăriei.

de art. În partea din faţă a locuinţei se afla gardul împrejmuitor şi poarta de la intrarea în curte.A. pr.P.I. prin care reclama faptul că în noaptea de 19/20.A. Relatarea situaţiei de fapt În noaptea de 19/20. învinuitul C.2011.R. Ş..M.P.Fapta învinuitului C. este situată în localitatea Lespezi. fiind învecinată în partea stângă cu grădina numitului S.M.2011. iar în faţa porţii se afla parcat autoturismul marca Dacia 1310 de culoare gri orientat cu faţa către Drumul Naţional 28.I.I.2011.M.. din cadrul I.I. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat.2011. în partea din faţă drum comunal de acces către alte locuinţe dinspre câmp şi locuinţa numitei S. de înmatriculare SV-06-WTC şi din interior au sustras radio-casetofonul marca Panasonic. în autoturismul marca Dacia cu nr.P.02. unde în prezenţa proprietarului autoturismului S.00 după ce s-a trezit a 78 .D.J. pe care se află în construcţie o casă din cărămidă. care este mama părţii vătămate. au constatat următoarele: Locuinţa părţii vătămate S.J. În partea dreaptă se află DN 28 Suceava-Iaşi. Partea vătămată S.S. prima activitate pe care au efectuat-o organele de cercetare penală a fost cea de cercetare la faţa locului. persoane necunoscute au pătruns prin forţarea sistemului de închidere. în jurul orelor 10. şi agent şef prim T.P. 209 alin. 1 C.M.M ce se afla parcat în loc public.02.A.P.M.P.I.02.I. a comis un act material de furt calificat.02. a asigurat uşile maşinii după care s-a dus în casă să se culce. Organele judiciare au fost sesizate despre comiterea furtului prin plângerea penală formulată de partea vătămată S. a pătruns prin efracţie în autoturismul aparţinând părţii vătămate S. În dimineaţa zilei de 20. Iaşi.2011 a venit cu maşina la domiciliu. g şi i C. şi a martorului asistent C. Cercetarea la faţa locului Cu ocazia cercetării la faţa locului efectuate în cazul autoturismului părţii vătămate S. a parcat-o ca de obicei în faţa casei sale. le-a spus anchetatorilor că în seara zilei de 19. Nefiind o infracţiune flagrantă. şi art. 208 alin.R. sustrăgând bunuri din autoturismul părţii vătămate S. subinspector H. care în noaptea de 19/20.M.M. prev.02. Iaşi s-au deplasat la faţa locului însoţiţi de specialistul criminalist ag. de unde a sustras un radiocasetofon auto. din cadrul Poliţiei comunei Lespezi.I. 1 lit. marca Panasonic.. I. e.M.

În vederea descoperirii urmelor papilare. radiocasetofonul auto marca Panasonic reclamat ca furat de învinuit era smuls din locaşul de la bordul maşinii unde era fixat iar o parte din firele de alimentare erau lăsate în jos. A observat lipsa radiocasetofonului auto marca Panasonic care era montat în bordul maşinii sale pe un suport iar capacul de protecţie din material plastic de sub volan era forţat şi crăpat în partea stângă. de asemenea nişte fire de alimentare cu curent erau lăsate în jos fiind scoase din mufe. După aceste constatări partea vătămată le-a indicat poliţiştilor faptul că bunurile găsite pe scaunul maşinii se aflau în torpedoul maşinii cu o seară înaine de comiterea furtului şi că acestea au fost scoase afară posibil de către autorii furtului în momentul în care au căutat prin autoturism bunuri sau obiecte de valoare şi nu au mai fost puse în locul iniţial. portiera fiind închisă doar în prima treaptă a încuietorii. geamul lateral stânga faţă de la autoturism pe interior şi exterior.ieşit afară pentru a face cărări întrucât noaptea ninsese şi pentru a da zăpada de pe maşină deoarece urma apoi să plece cu soţia sa la nişte rude. examinând interiorul autoturismului au remarcat că în faţa scaunului din dreapta faţă pe podea sub torpedou se afla un telefon mobil marca Samsung de culoare închisă uzat care avea display-ul crăpat iar ecranul de protecţie din sticlă lipsea. Ulterior. Acesta a declarat totodată că în momentul în care a intenţionat să deschidă portiera maşinii din dreapta faţă a observat că sistemul de închidere era în poziţia deschis. au fost tratate cu pulbere neagră mai multe suprafeţe. Aceştia au observat că în interiorul maşinii. Capacul de închidere de la torpedou era întredeschis. o pensulă şi două şuruburi de culoare neagră. dar nu prezenta urme de forţare la sistemul de închidere. capacul de protecţie al firelor electrice din material plastic din interior de sub volanul maşinii. iar pe scaunul din dreapta faţă s-a identificat un suport din material plastic pentru ceas electronic de culoare gri şi o carcasă din material plastic pentru CD uzată. Văzând că în interior mai erau scoase o carcasă de material plastic pentru CD uzată şi suportul pentru ceasul electronic din torpedeoul maşinii fiind aşezate pe scaunul din dreapta faţă al maşinii. stâlp lateral stânga faţă 79 . sesizândându-se că erau smulse din mufele de alimentare cu curent. a anunţat organele de poliţie. portiera era descuiată şi nu în poziţia închisă cum o lăsase el. organele de anchetă au constatat că portiera stângă faţă era descuiată. Procedând la examinarea autoturismului. respectiv: portierele stânga faţă şi stânga spate în zona sistemului de închidere şi asigurare.

fiind semnat de către partea vătămată.2011.06. şi ag. model SGH-GSM H care se afla montată în interiorul acestui telefon.2011 de către sinsp. sticla de la ecranul de protecţie lipsă.30.D. cu nr. 26. martorul asistent şi bineînţeles de către organele de cercetare penală şi de către specialistul criminalist. identificat în interiorul autoturismului SV-06-WTC în timpul efectării cercetării locului faptei. şef. despre furtul comis din autoturismul marca Dacia. în condiţii de lumină naturală pe timp de zi. În vederea cercetării. comuna Lespezi. Cercetarea la faţa locului s-a afectuat între orele 10. I. Reclamant . organ de cercetare penală din cadrul comunei Lespezi.M Foto 1: Plan depărtat asupra locului în care a fost parcat autoturismul marca Dacia 1310 80 . ce se afla parcat în sat Lespezi. însă nu au fost identificate niciun fel de urmă de la locul faptei.WTC. H. Iaşi.I. nr.30-11.S.02. Martorul asistent şi partea vătămată nu au formulat obiecţii cu privire la modul de desfăşurare a cercetării şi nici cu privire la cele consemnate în procesul verbal încheiat la data de 20. precum şi cartela telefonică Orange seria IMEY 357445-/02/449627/1. Planşă fotografică privind cercetarea locului faptei din data de 20.P. Iaşi.interior şi exterior. jud..02. bordul de la maşină faţă şi carcasa de la CD-ul uzat de pe scaun dreapta faţă. T. într-un singur exemplar. planşa foto fiind anexată la procesul verbal încheiat la sediul Poliţiei localităţii Lespezi. de la faţa locului au fost ridicate telefonul mobil marca Samsung cu carcasă de culoare neagră uzat având display-ul crăpat. pr. cer senin şi lumină artificială. S-au efectuat fotografii judiciare cu aparat Sony-Digital. de înmatriculare SV.J.P.

de unde se reclamă sustragerea unui mp3 Panasonic. cu firele ce par a fi smulse Foto 5: Detaliu metric asupra mai multor obiecte identificate pe scaunul pasagerului din partea din faţă 81 .Foto 2: Autoturismul în cauză Foto 3: Aspecte din interiorul autoturismului în cauză Foto 4: Detaliu metric asupra locului din bordul autoturismului.

fără ecranul de protecţie.Foto 6: Locul de pe covorul din cauciuc din faţa scaunului din dreapta faţă. de sub torpedo-ul autoturismului în cauză. marca Samsung. fără ecranul de protecţie. despre care partea vătămată declară că nu-i aparţine Foto 7: Mai multe fire identificate ca fiind scoase. cu display-ul crăpat în partea stângă Audierea părţii vătămate 82 . cu display-ul crăpat. cu acumulator şi cartela SIM. unde a fost identificat un telefon mobil. pe podul pedalier. indicate de săgeata de culoare roşie Foto 8: Detaliu metric asupra telefonului în cauză. în interior.

Am mai observat pe podea în partea din faţă al scaunului sub torpedou căzut un telefon mobil marca Samsung mai uzat care avea display-ul stricat iar sticla de protecţie a ecranului lipsă. i C. Cu această ocazie am observat că o parte din firele de sub volanul maşinii erau smulse din mufe iar firele care alimentau cu curent casetofonul atârnau în jos sub bord. a fost audiată cu privire la cele întâmplate.La data de 20. Am constatat că portiera stânga faţă al maşinii era puţin întredeschisă.A. partea vătămată a susţinut că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 300 lei şi că doreşte să se efectueze cercetări în vederea identificării autorilor faptei pentru a-şi recupera prejudiciul. Acest autoturism în fiecare zi îl parchez în faţa porţii locuinţei mele.2011. Am anunţat organele de poliţie care au venit la faţa locului efectuând cercetări în cauză. fiind încuiate toate portierele. de art.P. de înmatriculare SV-06-WTC. 209 slin. acesta susţinând următoarele: „Locuiesc în Lespezi şi sunt proprietarul autoturismului marca Dacia 1310 cu nr. După ce i-a fost adus la cunoştinţă părţii vătămate cine este persoana care i-a sustras radiocasetofonul marca Panasonic. g. 1.2011 în jurul orelor 10. Am observat că din interiorul maşinii lipseşte radiocasetofonul auto marca Panasonic care era smuls din locaşul de la bordul maşinii unde era fixat. Urmărirea penală a fost începută în data de 07.prev. În urma cercetărilor efectuate autorul faptei a fost identificat în persoana învinuitului C.2011 faţă de învinuit pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.03. e. 208 alin.R. iar seara este asigurat.02.” În continuare.02. partea vătămată S. am ieşit din casă afară pentru a face cărări întrucât noaptea ninsese afară şi să dau zăpada şi de pe maşina mea.I. În dimineaţa zilei de 20. dându-mi seama că cineva a pătruns în interiorul maşinii deşi nu se observau urme de forţare al sistemului de închidere de la portierele maşinii. acestuia i s-a luat un supliment de declaraţie la data de 83 . 1 lit. Culoarea casetofonului sustras era gri metalizat strălucitor cu capac detaşabil şi ecran de culoare roşie. Totodată am observat că capacul de sub volan din material plastic de protecţie a firelor electrice era forţat şi rupt într-o parte iar pe scaunul din dreapta faţă se aflau o carcasă uzată de la un CD din material plastic şi ceasul electronic al maşinii. Aceste bunuri se aflau puse în torpedoul maşinii şi au fost scoase afară şi puse pe scaun.M.

care reprezintă contravaloarea reparaţiilor de la bordul maşinii şi reparaţia aparatului.02. Ascultarea învinuitului Învinuitul în cauză a fost audiat despre comiterea furtului la data de 09.2011. Totodată acestuia i s-a spus că are dreptul să nu facă nicio declaraţie scrisă cu privire la fapta pentru care este cercetat atrăgându-i atenţia că tot ceea ce declară poate fi folosit împotriva lui. cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală.. fiind întuneric am tras de portiera stânga faţă. când a afirmat că inculpatul i-a restituit obiectul furat din maşina sa.12. procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşa foto.” Învinuitul a fost audiat şi la data de 28. respectiv: procesul verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare. unde am consumat băuturi alcoolice până în jurul orelor 03. lipsind faţa radiocasetofonului – CD şi că se constituie în continuare parte civilă în cauză cu suma de 300 lei. pe DN 28 am văzut parcat un autoturism marca Dacia din care m-am hotărât să sustrag radiocasetofonul auto. aflat tot în satul Lespezi.R.M. care s-a deschis. am pătruns în interior şi din locul special amenajat am sustras radiocasetofonul. faţă de acesta s-a dispus punerea în mişcare 84 . declaraţii învinuitului C.2011 în jurul orelor 18 m-am deplasat la locuinţa verişoarei mele P.M. În timp ce mă deplasam spre casă.. Astfel profitând de faptul că nu era nimeni prin apropiere.A. recunoscând şi de data aceasta că este vinovat de furtul respectiv.04. plângerea şi declaraţia părţii vătămate S. În continuare s-a procedat la luarea declaraţiei învinuitului care a declarat următoarele: „În seara zilei de 19. după ce în prealabil i s-a adus la cunoştinţă că este învinuit în dosarul penal 729/P/2011 şi despre ce faptă este vorba. De asemenea i s-a comunicat că are obligaţia ca în cazul în care îşi va schimba domiciliul din actul de identitate să raporteze acest lucru organelor de urmărire penală în termen de 3 zile. Am ascuns acest aparat sub braţ continuându-mi deplasarea spre domiciliu.2011.04.2012.I.01. însă nu-l poate folosi fiind defect. dovada privind recuperarea prejudiciului. Trimiterea în judecată Având în vedere mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale. După care am plecat pe jos spre domiciliu.

s-au deplasat cu autoturismul marca BMW. Cercetarea unei infracţiuni de tâlhărie Încadrarea juridică dată faptei Fapta reţinută în sarcina inculpaţilor Z. constând în aceea că la data de 26. s-a deplasat din mun. confruntări. unde S. după ce. respectiv de la data de 01. S-a îndreptat spre un bar 85 . a C.M.2010 şi până la data de 25. de art. cercetarea în cazul furtului din autoturism a fost destul de uşoară.V.09.V.. cu nr. care urma să-i înmâneze salariul aferent perioadei în care B.300 lei).V. suma de 1. constatări tehnico-ştiinţifice. întruneşte atât sub aspect subiectiv cât şi obiectiv elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie.500 lei. şi ped. Astfel cei doi s-au întâlnit la un restaurant pe raza municipiului Suceava. Suceava în com. Având suma de bani menţionată asupra lui B. ajungând într-un loc izolat. 1 lit. 1.2010. Expunerea situaţiei de fapt În după amiaza-zilei de 25.D. de înmatriculare SAD-JL 200.I. Vereşti.2010. 1. administrator al unei firme de construcţii. 2/1 lit. la solicitarea inculpatului P. s-a deplasat în mun.M şi P. prejudiciul fiind estimat la 1. în cazul prezentat organele de urmărire penală nu au efectuat percheziţii. cauzându-i leziuni traumatice care au necesitat 17-18 zile de îngrijire medicală. condus de martorul S. alin.. instanţa condamnându-l la un an închisoare cu suspendare. e.V.A.09.450 lei. iar Z.B.D.09.prev.20. 209 slin.p.2010 partea vătămată B. i C.V. i-a dat lui B. Suceava cu scopul de a se întâlni cu S. reconstituiri. prev.A.V. 211 alin. împrejurare în care inculpatul P. aceştia împreună cu partea vătămată B.09. Vereşti cu trenul.00-02. DJ 209. motiv pentru care în momentul de faţă inculpatul deja şi-a primit pedeapsa. ajungând în localitatea de domiciliu în jurul orei 23. g.V. de art.P Prin urmare.I.V. a lucrat ca angajat al acestei firme. b şi c şi alin. 2... 208 alin.P. iar pe drumul dintre localităţi. 2 lit. autoturismul s-a oprit. plecând din oraşul Salcea spre com. zis „Moţei” a căutat în buzunarele părţii vătămate şi i-a sustras banii ( cu aproximaţie suma de 1.a acţiunii penale şi trimiterea în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. i-a sustras părţii vătămate telefonul mobil marca LG. în jurul orelor 02.D. cei doi inculpaţi l-au lovit pe B..30.P.P.

condus de o cunoştinţă a lui „Moţei”.M. marca Nokia 1100.V. Partea vătămată a fost de acord şi i-a dat lui Z. pe care îl ştia cu numele de „Zăvoi”. După ce a plătit telefonul. inc. l-a sunat pe un prieten.W. identificat ca fiind inculpatul P.. cu intenţia de a coborî pe partea dreaptă a 86 . Z. s-a deplasat din partea stângă spre partea dreaptă a banchetei din spate a autoturismului. P. unde s-a întâlnit cu un consătean de-al său. Vereşti. iar în partea dreaptă a urcat inc.M. În momentul în care partea vătămată a scos din buzunar banii primiţi de la S. într-o zonă pustie şi neiluminată.V.din localitate. s-au deplasat ulterior la discoteca „Teacher Line” din oraşul Salcea.. iar acesta a venit la scurt timp la barul în care se afla celălalt şi p.A.. iar pe drumul dintre oraşul Salcea şi com. În autoturismul condus de S. astfel că inc. avea o sumă mare de bani asupra sa. partea vătămată s-a aşezat pe bancheta din spate. suma de 100 lei şi telefonul său.V.P..P. au decis să părăsească discoteca şi să se deplaseze în satul Stamate. Z. asupra sa. nu înainte de a scoate din acesta cartela telefonică.v.V. să coboare din maşină. după ce şi-a exprimat regretul că nu-i poate oferi spre vânzare un lanţ de argint pe care tocmai îl vânduse. inc. Cei patru au plecat din oraşul Salcea spre satul Stamate.M.I. pe DJ 209 A. împreună cu care a consumat băuturi alcoolice.M. din apropierea gării..v. Z.D a urcat pe scaunul din dreapta şoferului. p. Z.v. inc. inc. fiind urmat imediat de inc. inc.P.D.V. În momentul în care a plătit telefonul achiziţionat. în schimbul telefonului. punându-i în două pachete.D..M. P. i-a solicitat şoferului să oprească pentru necesităţi fiziologice. avea o sumă de bani asupra sa. identificat ca fiind inc. în partea stângă. dacă nu doreşte să cumpere un telefon marca LG.A.B.D. în buzunarele din spate ale pantalonilor. pe care i l-a arătat.M. În acest scop. cu scopul de a plăti pentru o parte din consumaţie. Z. la o fată pe care o ştia inc P.A.D. B.B.A. Inculpaţii şi p. unde au rămas aproximativ 90 de minute.A. l-a întrebat pe B.v. Z.00.. a scos din nou banii din buzunar.M. a observat că p. După efectuarea tranzacţiei..A. a putut observa că p.v. iar în momentul în care B.P.P. a putut observa cu aproximaţie câţi bani are B. şi p.P. inc. cei doi au mai comandat o sticlă de vin şi stând de vorbă au decis să se deplaseze la discoteca din oraşul Salcea. Z.v. p. a coborât.D.v. a împărţit banii. a plătit unele băuturi.A. timp în care au consumat băuturi alcoolice. După ce autoturismul s-a oprit. inc. P. În jurul orei 02.M. deplasarea urma să o efectueze cu un autoturism marca B. ocazie cu care inc. P. În acest context.A. zis „Moţei”. care i-a cerut lui B. martorul S.M.

organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea de către AN (autori necunoscuţi) a infracţiunii de „tâlhărie” faptă prev şi ped. a ajuns la un drum neasfaltat. Vereşti. în zona capului şi a feţei. după el.v. În scurt timp. care făcuse obiectul schimbului relatat anterior. şi ag.autoturismului staţionat.P. 87 .V.M.V. toţi lucrători de cercetare al poliţiei judiciare din cadrul Pol. În momentul în care se pregătea să iasă din maşină.M. a ajuns un echipaj de poliţie care l-au condus pe B.D. şi apoi de aici a fost transportat la Spitalul Judeţean SV.I. pe câmp.v. După ce s-a ridicat de pe asfalt. P. Suceava în timp ce se afla pe DJ 209 pe raza localităţii Salcea a fost lovit de doi tineri care prin violenţă l-au deposedat de suma de 1300 lei şi un telefon mobil. era căzut la pământ.M. Z. În aceeaşi zi.P. Suceava. Imediat. jud.A.2010. 211 pct.V. Inc.J. cu pumnii şi picioarele. Anchetarea cazului La data de 26.V.V. după ce p.B. a deschis portiera din stânga spate a maşinii şi l-a tras afară pe B.. de P. în zona feţei. s-au urcat în autoturismul condus de S. sinsp. aflată în buzunarele pantalonilor acesteia. fără a coborî.P. şef F. dar inc. i-a povestit cele întâmplate. în spatele şoferului.300 lei. a fost începută urmărirea penală in rem pentru săvârşirea de către A. a infracţiunii de tâlhărie. În acelaşi timp. p.V..V.. de art. I.v.09. după ce au fost sesizaţi prin SNUAU 112 cu privire la faptul că B.V. i-a înmânat un telefon mobil. şi în timp ce acesta era căzut la pământ şi. b) şi art.D. Inc. După ce a fost bătut şi deposedat de bani şi telefonul mobil. a continuat să-l lovească pe B. a reuşit să se ridice de jos şi a luat-o la fugă spre oraşul Salcea. cu care B. care în tot acest timp a rămas la volanul maşinii. care a căzut pe partea carosabilă. ag. din Salcea. 211 pct (2)/1 lit. pentru a se apăra p. a fost lovit cu pumnul.P. Făcând verificările de rigoare şi confirmând cele relatate de p. a intrat în autoturism.N. H. G. iar paznicul de acolo.. B. Z. Oraşului Suceava. din com. P. suma de aproximativ 1. B. iar inc.v. unde era o lumină aprinsă. a alergat pe câmp.D. când a sunat la Serviciul 112.A. la sediul Pol.v. în aceleaşi împrejurări „Moţei” i-a sustras p. a profitat şi el de faptul că B. B. lovindu-l. apoi la o clădire.D. l-a lovit cu picioarele şi i-a luat din unul din buzunare telefonul mobil marca LG. s-a retras în maşină. pentru îngrijiri şi investigaţii medicale. inc. a sesizat cele întâmplate la Serviciul Unic Apel de Urgenţă 112.P.

voi ataşa o serie din fotografiile care au fost făcute cu ocazia cercetării în teren. Mai jos. pentru examinarea lor în condiţii de laborator. p. p. iar poziţia sa în autoturism se afla în spatele acestui conducător auto. ag. Suceava s-au deplasat în faţa discotecii „Teacher Line”. şi ag.P. împreună cu sinsp. unde B.v.09. conducătorul autoturismului a oprit. cămaşă din pânză de culoare roz cu dungi albe cusut pe o vestă de culoare neagră ce prezenta pete brun-roşcate cu aspect de sânge. semnat de fiecare lucrător în parte. sub forma unei planşe fotografice. cu aparat Sony digital. a C. Ş.. curea din pânză de culoare alb-negru. În continuare. pe care victima le purta în momentul agresiunii. 88 . rupt la nivelul anchiorului.v.S. în două exemplare.v. SRL la paznicul B. i-a condus pe poliţişti pe DN 290 Salcea-Vereşti.V. pr.I. H. În acest sens au încheiat un proces verbal de sesizare din oficiu. acestea au fost anexate ulterior la procesul verbal de conducere în teren.D. le-a indicat organelor de cercetare penală care a fost direcţia pe unde a fugit după producerea agresiunii spre SC MOIRA. Conducerea în teren şi cercetarea la faţa locului Tot la data de 26.(2/!)/1 lit. specialist criminalist din cadrul Secţiei de Pol. Cu ocazia examinării locului săvârşirii faptei au fost identificate şi fixate prin fotografiere pe marcajul longitudinal discontinuu patru pete brun-roşcate cu aspect de sânge numerotate de la 1 la 4 ridicându-se totodată probe fiind folosite 4 recoltoare sterile. După aceea p. Acesta precizează că acela era locul în care a fost lovit de tinerii care îl însoţeau şi ulterior l-au deposedat prin violenţă de suma de 1300 lei şi un telefon mobil prevăzut cu şină marca LG cu carcasă de culoare neagră. Din acel punct le indică anchetatorilor direcţia de deplasare DJ 290 declarând că autoturismul a fost condus de o altă persoană. la o distanţă de aproximativ 250 m de intersecţia cu drumul comunal Salcea-Văratic unde în dreptul stâlpului de înaltă tensiune a declarat că la solicitarea tinerilor care îl însoţeau. G. Cu ocazia conducerii în teren au fost ridicate pe bază de dovadă obiectele de îmbrăcăminte: pantalon tip blug marca Yerboug de culoare bleu marin.M. cele mai exemplificative. Pe parcursul efectuării acestei activităţi au fost efectuate fotografii judiciare. le-a indicat locul în care se afla parcat autoturismul marca BMW în care s-a urcat însoţit de cei doi agresori.2010.

indică locul unde a staţionat autoturismul. Procesul verbal de conducere în teren a fost încheiat într-un singur exemplar şi semnat de către organele de cercetare penală.V. fiind efectuată pe timp de noapte. Dovada de predare-primire a articolelor vestimentare pe care le-a purtat p. în momentul săvârşirii faptei Foto 3. ce indică discoteca „Teacher Line” din oraş Salcea. marcate cu plăcuţele 1-4 şi indicate de săgeţile de culoare neagră Această activitate s-a desfăşurat între orele 05:00-06:00. B. ca fiind locul în care acesta declară că a venit împreună cu autorii tâlhăriei Foto 2. partea vătămată şi de martorul asistent.V.Foto 1. Numitul B. în momentul comiterii faptei. s-a încheiat în două exemplare din care unul i-a fost înmânat victimei agresiunii. Detalii metrice asupra petelor identificate la locul faptei. Plan depărtat asupra p. agentul criminalist. 89 .v.v. care nu au avut nicio obiecţie cu privire la modul în care a fost efectuată această activitate şi nici cu privire la cele consemnate în procesul verbal.

sustrăgându-mi telefonul mobil L. despre ceea ce a făcut anterior şi posterior faptei.09. Moţei m-a căutat prin buzunarele de la spatele pantalonilor şi mi-a luat banii pe care îi aveam asupra mea. Prezentarea după recunoaştere 90 .2010 s-a constatat că acesta prezenta echimoze de culoare violacee pe partea dreaptă a feţei. care a declarat următoarele aspecte. Moţei m-a prins cu mâna de gulerul puloverului cu care eram îmbrăcat şi apoi m-a lovit cu pumnul peste faţă. Moţei a venit pe partea stângă a maşinei .A.A. a deschis portiera stângă spate şi m-a tras afară din maşină. pe care tocmai îl cumpărasem de la el.. la cca 200 de metri.2010. a pornit maşina. după ce m-a lovit cu picioarele.” Partea vătămată a oferit de asemenea informaţii despre îmbrăcămintea agresorilor.G. referitoare la momentul comiterii faptei: „Martorul S. Ascultarea părţii vătămate B.M care.În ceea ce priveşte examinarea criminalistică a hainelor şi a fizionomiei părţii vătămate. după intersecţia cu drumul comunal Salcea-Văratec. m-a căutat prin buzunarele din faţă ale pantalonilor.B. puloverul pe care îl purta prezenta rupturi. iar pe hainele lui B. iar Zăvoi a intrat după mine şi apoi m-a lovit cu pumnii la nivelul feţei.V.M. (pulover – în partea din faţă şi pe mâneci.. care apoi mi-a spus să cobor şi eu. realizată tot la data de 26. Atunci S.B. cu intenţia de a coborî pe partea dreaptă a autoturismului în care mă aflam. M-a tras afară din maşină dar am reuşit să scap de acesta. zis Brăduţ i-a cerut lui Zăvoi să mă dea jos din maşină.. am intrat înapoi în maşină. A coborât şi Z. Moţei i-a cerut lui Brăduţ să oprească maşina. întrucât trebuia să coboare pentru nevoile fiziologice. În cursul aceleiaşi zile de 26. Iniţial l-am refuzat dar apoi. Când am pus piciorul pe asfalt şi în timp ce mă aflam pe jumătate ieşit din autoturism. Moţei a mai continuat să mă lovească şi apoi mi-a spus să mă ridic şi să o iau la fugă iar în caz contrar „mă calcă cu maşina”. afirmând că este telefonul său. îndreptându-se spre str.09. pe DJ 209 A. Apoi a venit Z. organele de cercetare penală au purces la ascultarea părţii vătămate. aruncându-mă pe asfalt şi lovindu-mă cu picioarele peste cap şi faţă. pantaloni) au fost identificate pete de culoare brun roşcată cu aspect de sânge. ceea ce am şi făcut. am trecut pe locul din dreapta spate. Bisericii. Au fost şi de această dată făcute fotografi judiciare. apoi pe drumul spre Vereşti.V. În timp ce mă aflam căzut pe asfalt.

ca fiind autorul infracţiunii de tâlhărie. Fiind întrebat după ce anume a recunoscut în fotografia indicată pe autorul infracţiunii de tâlhărie. prin violenţă a deposedat-o de suma de 1300 lei. p. cu fotografiile a şase persoane 91 .v. în prezenţa martorului asistent U. respectiv P.v.09. precum şi planşa cu fotografiile executate cu prilejul desfăşurării activităţii s-au anexat la procesul verbal întocmit de organul de cercetare penală.2010. care a făcut recunoaşterea.v.V. într-un singur exemplar. din care rezulta că acestea ar fi putut recunoaşte după trăsăturile şi fizionomia feţei persoana care în noaptea de 25/26.2010 a procedat la prezentarea pentru recunoaştere după fotografie a numitului P. Martorului asistent i s-a adus la cunoştinţă despre conţinutul şi scopul activităţii ce urma a se desfăşura. a răspuns „ L-am recunoscut pe numitul P. acestuia i s-a cerut să privească cu atenţie planşa fotografică şi să arate dacă recunoaşte dintre ele persoana care în noaptea de 25/26. Acesta a fost semnat de către un martor asistent şi de către p.P. În prezenţa martorului asistent şi a p.P. şi i s-a atras atenţia să nu vorbească. Ulterior a fost condus în încăpere p. După ce a privit cu atenţie planşa fotografică.” Planşa cu fotografiile prezentate pentru recunoaştere. Foto 4: Planşa fotografică folosită pentru recunoaştere.D.C. 2. ag.09.v. l-a agresat fizic şi deposedat de suma de circa 1300 lei. în data de 26.F.v..D. eventualele observaţii urmau să fie comunicate la sfârşit şi consemnate într-un proces verbal.P. Fotografiile au fost numerotate de la 1 la 6 iar pe verso s-au menţionat datele de stare civilă ale persoanelor reprezentate în fiecare fotografie.2010. a indicat fotografia de la nr..Având în vedere declaraţia numitului B.D.09. H... B. oraşului Salcea. Nu am nicio îndoială cu privire la recunoaşterea pe care am făcut-o. să nu gesticuleze sau să-şi facă semne. spunând că aceea este persoana care l-a agresat în seara cu pricina. Acesta a ales un număr de şase fotografii reprezentând persoane cu fizionomii şi vârste apropiate de cele ale persoanei participante la săvârşirea infracţiunii de tâlhărie comise în paguba p.v. p. precum şi perioada mare de timp pe care am petrecut-o împreună în noaptea respectivă. având în vedere faptul că este din aceiaşi comună cu mine.V. organul judiciar a purces la stabilirea identităţii persoanei recunoscute. din cadrul Pol. fără ezitare..

cu titlu provizoriu autorizarea efectuării interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt suport. de art. adică la data de 27. telefon ce a fost furat. ca fiind persoana care l-a deposedat de o sumă de bani şi de care a fost agresat fizic în data de 25/26. a fost supusă unei examinări medico-legale.09. 2 lit. B. prezenta fractură oase proprii ale nasului şi echimoze. puteau necesita 17-18 zile îngrijiri medicale. 2/1 liat a C. Din certificatul medico-legal întocmit de medicul primar legist reieşea că p. 211 alin. picioare.2010. Suceava. alin. În data de 28.09.Foto 5: Partea vătămată indică persoana de la poziţia 2.09. Tot în ziua de 26.D. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie. valabilă pentru o perioadă de 48 de ore a convorbirilor telefonice efectuate de la şi către numărul de telefon a p. 1. fiind în incapacitate de muncă pentru primele zece zile.v.V. ce au putut fi produse prin lovire cu pumni.09.09.A.. p. b şi c şi alin.M. Audierea părţilor vătămate 92 .P.2010 s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de inc. Totodată s-a concluzionat că leziunile suferite de p. la data de 25/26. P.v. prev.v.2010.2010 s-a dispus de către Jud.v.2010. şi Z.p. A doua zi.

D.P.D. în calitate de făptuitor.V. Inc. a relatat aceeaşi situaţie de fapt prezentată mai sus.2010 de Judecătoria Suceava s-a efectuat o percheziţie domiciliară la locuinţa inc. de la p.. când a sustrs banii şi telefonul mobil al părţii vătămate.v. P. Vereşti. a găsit într-un buzunar o bancnotă de 100 lei. a mai precizat că nu a existat vreo înţelegere între el şi coinculpat cu privire la săvârşirea faptei pentru care este cercetat.V.. dar a arătat. dar a recunoscut că. în baza autorizaţiei de percheziţie emisă la data de 27.M.A. până în momentul în care inculpatul P.M.M.D. Z. după ce s-a trezit.P.09. a fost cel care i-a solicitat p.D. care nu putea proveni decât din suma de bani sustrasă de inc.Fiind audiat la data de 28.v. înscripţionat în partea din faţă HOLLYWOOD.P. aceeaşi inscripţie fiind şi în partea din spate prezentând la interior în partea superioară o etichetă pe care era înscris marca „Red-Drags”şi mărimea M care a fost fixat prin 93 . baie şi un hol situat la intrare. Procedând la verificarea şi percheziţionarea camerei situate perpendicular pe uşa de acces în apartament în care dormea efectiv inc.A.2010. Z. dar a arătat că P.. în timp ce acesta se afla încă în interiorul maşinii.09. în noaptea de 25/26. Efectuarea percheziţiei În dimineaţa zilei de 28. „să scoată banii”. de fapt. a vrut să-l scape din mâinile lui Moţei. deoarece acesta a arătat că scrie cu greutate.09. Z.P. în prezenţa unui martor asistent.D. balcon. uşa de acces în apartament fiind perpendiculară pe scările blocului.v. după care i l-a dat coinculpatului şi tot P.P.D.2010. Apartamentul era compus din trei camere de locuit.v. că telefonul mobil marca LG i-a fost dat de către Moţei după ce acesta l-a bătut pe B. Mai mult a afirmat că.V.2010.P. a fost cel care a sustras p. împreună cu P.V. în timpul cât victima se afla căzută pe asfalt. telefonul mobil.09. ca şi anterior. Apartamentul în care locuia percheziţionatul se afla la intrarea în comuna Vereşti dinspre oraş Salcea pe partea stângă a DJ 290 în blocul fostului ISCIP la etajul I. Z..09.2010.v. în timp ce aceasta era căzută pe asfalt. a fost audiat şi în calitate de inculpat. l-a lovit prima dată pe B. În cursul aceleiaşi zile. acesta fiind cel care a agresat-o pe p. a lovit-o pe p. nu a menţionat că şi el l-ar fi lovit pe B. din sat Vereşti. bucătărie. com.M.A. moment în care a revenit asupra declaraţiei date şi a precizat că neagă că l-ar fi lovit pe B. iar în dimineaţa zilei de 26. a fost identificat în dulapul de haine situat în partea din stânga de la intrare un hanorac cu glugă din PNA de culoare neagră.A. Acesta a completat ulterior cu nu l-a văzut pe P.

09. se află apartamentul în care locuieşte Z. Atât telefonul cât şi ambalajul au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.A.M.2010 i l-a vândut lui B. iar în dimineaţa zilei de 26. Cu privire la acest telefon. a fost găsit un telefon mobil marca LG. cu carcasă neagră. având în interior cartela telefonică a p. Z.2010 l-a găsit în apartamentul său.M. fără baterie acumulator.A.V. inc.. cu ocazia efectuării percheziţiei. B.A.M. unde pe o masă. fără însă a explica cum s-a întâmplat acest lucru. în care la etajul I. organele care efectuau percheziţia s-au deplasat în sufrageria apartamentului. Z. a afirmat că este cel pe care în noaptea de 25/26. Dar acesta nu a fost ridicat. 94 .fotografiere. valori sau mijloace de probă care să intereseze cauza. în schimbul unui telefon mobil Nokia 1100 şi a sumei de 100 lei.v. model cu tastatură glisantă. În celălalte încăperi ale apartamentului nu au fost identificate bunuri. Alte bunuri sau valori care să intereseze cauza nu au fost identificate în această cameră. care au fost anexate la procesul verbal de efectuare a percheziţiei. În continuare.V.09. Pe timpul efectuării percheziţiei domiciliare au fost efectuate fotografii judiciare. Foto 6: Vedere a blocului de locuinţe. Foto 7: Vedere asupra uşii de acces în apartamentul inc. sub forma unei planşe fotografice.

M. După efectuarea percheziţiei la domiciliul inc. s-a dispus încetarea de îndată a interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice efectuate de la şi către numărul de telefon al p.Foto 8: Aspecte din sufrageria apartamentului. cel indicat de săgeţi fiind marca LG şi cel care interesează cauza Foto 9: Detalii asupra telefonului mobil marca LG.A. care a fost furată împreună cu telefonul cumpărat de la acelaşi inc.M. unde a fost identificată cartela p. Z.M. Totodată acesta a fost semnat de către martorii asistenţi şi de către părţile prezente la percheziţie. le deţinea în locuinţă.M.v. care interesează cauza şi care a fost ridicat Percheziţia a început la ora 07:10 şi s-a încheiat la ora 08:30 şi a fost efectuată în condiţii de lumină naturală şi artificială.A. tatăl inc. Percheziţia a fost efectuată şi în prezenţa tatălui inculpatului Z. Oraşului Salcea între orele 08:40-09:05.A. Pe masa din sufragerie sunt aşezate telefoanele mobile pe care inc.. 95 . Z. dintre care unul a fost înmânat proprietarului apartamentului. Z.v. Procesul verbal de efectuare a percheziţiei a fost întocmit în două exemplare la sediul Pol. în seara când a fost săvârşită tâlhăria.

A.2010.P. i-a solicitat într-adevăr acestuia să oprească la un moment dat. Acesta a susţinut că în noaptea de 25/26. împreună cu inc. toţi din cadrul I. a refuzat să dea o declaraţie însă în calitate de inculpat acesta a acceptat totuşi să fie ascultat.V. În calitate de învinuit. respectiv într-un corp din lemn. com Vereşti. În partea din spate a hanaracului era inscripţionat cuvântul „Xursi”. s-au deplasat împreună cu tehnicianul criminalist C.M.2010. P. Z. deoarece suferă de dublă personalitate.09. în Lituania.P.) Din imobil au fost ridicate pentru cercetări: un telefon mobil marca Nokia 1100.D. Deşi organele de anchetă au făcut demersurile necesare pentru audierea inc. ag. Suceava. şef A.J. Hanaracul a fost identificat în dormitorul poziţionat în partea dreaptă din holul în care se făcea accesul dinspre drum. şi p. B. începând cu data de 29..P.2010 a consumat băuturi alcoolice la insistenţele celuilalt inc. 1 bucătărie. au procedat la efectuarea percheziţiei domiciliare.R.În baza aceleiaşi autorizaţii de percheziţie emisă la data de 27. şi ale p.B. care nu conţinea nicio cartelă pre-pay.F. P.2010 de Jud. H.D.A. după ce a plecat din discoteca de la Salcea. com. ca angajat al firmei SC Mirador Impex SRL. anexate la procesul verbal.v. transport de mărfuri.. B.D. P.. arătând autorizaţia de percheziţie. În procesul verbal de percheziţie s-a reţinut că la domiciliul inculpatului a fost găsită mama persoanei percheziţionate. P. deoarece a fost plecat în cursă externă. După ce organele de poliţie s-au legitimat şi au arătat care este scopul prezenţei lor acolo. SV. un garaj plus anexă.D. el neconsumând în mod normal alcool.V. fiind identificat într-o cutie din lemn ce era poziţionată pe un corp din lemn din holul principal al locuinţei şi un hanarac de culoare bleu cu împrimeuri bleumarin din bumbac.. Vereşti.09. 96 . înscrisuri sau valori nu au mai fost ridicate din acest imobil. Alte bunuri. cu carcasă de culoare albastru-gri. s-a efectuat o percheziţie şi la domiciliul inc.I la adresa menţionată. acesta nu a putut fi audiat până la data de 11.09. Procesul verbal de efectuare a percheziţiei a fost efectuat în două exemplare. pr. ag. fiind hol secundar. din sat Hancea.M şi ag..P. aspecte ce au fost confirmate de administratorul societăţii. inscripţionat în partea din faţă cu cifra 47 şi cuvintele „original Xursi Club Sport Wear” şi cuvintele „Arjen fashion 2007”. a arătat că.P. reţinându-se că gospodăria este compusă din un imobil de locuit (4 camere.v.R.. o baie şi o debara. În ceea ce priveşte imobilul din sat Hancea. afecţiune care nu îi permite să consume alcool. cu autoturismul condus de S. insp.10. şef pr. dintre care unul a fost înmânat proprietarului apartamentului percheziţionat S-au efectuat fotografii judiciare. 4 holuri.

09.M. prin apărător ales a formulat o cerere de efectuare a unei expertize psihiatrice. P.M. Suceava. şi stabilirea diagnosticului. inculpatul l-a ridicat şi apoi l-a lăsat să cadă din nou.2010 de insp.P. şi-au menţinut fiecare dintre ei.10.. în dimineaţa zilei de 26. au concluzionat că P. a căzut pe asfalt. astfel că a vrut să-l scoată din maşină pe celălalt inc.09. Procurorul care a instrumentat cazul a admis cererea formulată de P. nu s-a implicat în conflictul care a avut loc între el şi p.P.A. Constatări tehnico-ştiinţifice efectuate în cauză La data de 11.2010 că nu mai avea niciun ban.M şi P. din cadrul Pol. din care reieşea că P.v. poziţiile. iar Z. Acesta a mai afirmat că nu îşi aminteşte ca în noaptea cu pricina să fi luat bani sau bunuri de la B. Inculpatul mai declară că Z.A.C.V. p. O. în afara maşinii. prezenta tulburare de personalitate de tip mixt dar a avut capacitatea de apreciere critică a conţinutului şi consecinţelor faptei sale.11.v.D.. cu privire la efectuarea acestei expertize.. făcând o 97 .2008. cei doi inc. inc. deoarece el consumase alcool în seara de 25/26.v. cu pumnul de p. Acesta a susţinut în faţa anchetatorilor că a încercat să intervină. astfel că enervându-se. l-a lovit cu pumnii. . secţia neuropsihiatrie pe timpul necesar efectuării expertizei.P. un motiv în plus pentru efectuarea expertizei psihiatrice.D. însă în momentul în care a băgat capul în maşină a fost lovit în zona feţei. în interiorul autoturismului.V şi Z.D. îi cerea lui B. şi că la activ are trei tentative de suicid.V.P.P. motiv pentru care inc. a depus un aviz psihologic şi anexă aviz psihologic din data de 28. fără a le preciza. inc. Z. În susţinerea cererii de efectuare a expertizei psihiatrice. Confruntarea Cu ocazia confruntării dintre inc.a coborât din maşină.09. motivând cererea prin aceea că suferea de afecţiuni psihice vechi. dar a constatat.2010. Comisia de expertiză medico-legală formată din doi medici primari psihiatru şi un medic primar legist după examinarea inc. suferea de tulburare afectivă bipolară şi că a urmat un program de consiliere psihologică. De asemenea a susţinut că starea sa psihică se agravează pe fondul consumului de alcool.D. l-a tras pe acesta din maşină. a fost internat la spital.A. pentru stabilirea discernământului acestuia în momentul comiterii faptei.D. efectuate la data de 22. se loveau reciproc.A. a observat că B.M. să-i dea înapoi telefonul.2010. iar când s-a întors. Mun. Prin urmare acesta avea discernământ când a comis tâlhăria.

solicitându-i lui suma de 30 de lei. alin.D. prev.2010 inculpaţilor le-a fost prezentat materialul de urmărire penală. 2 lit. S.I. Cercetările fiind finalizate. La solicitarea inc.09.. respectiv concubina inc. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie. au fost condamnaţi la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere. a arătat că se consideră vinovat că a acceptat de la „Moţei” telefonul mobil sustras de la p. Fiind reaudiat.M.serie de precizări suplimentare.A.v.09.P. în urma audierii martorului nu au rezultat astfel de aspecte. la data de 13.09.. persoana care a condus efectiv autoturismul în seara respectivă. a fost audiată sora.A. de art. Z. Astfel. P.A. La solicitarea inc. să-l lovească pe B. care au afirmat că martorul S. inc.M. în noaptea de 25/26.2010 p.2010. dar nu a văzut cine a sustras banii şi nici telefonul.D.V.B.P. Soluţia dată de instanţă Inculpaţii P. nu avea bani asupra sa. a fost audiat martorul S.B. care a susţinut că i-a văzut pe amândoi inculpaţii când îl băteau pe numitul B. iar apoi procurorul care a instrumentat cazul a întocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea în judecată a inc. b şi c şi alin 2/1 lit a C. inc.D. 211 alin.v. pe care de altfel i-a şi dat-o.12.2010 p. P.M.A. precum şi suma de 100 lei. 98 .B. 1.v. Audierea martorilor În cauză au fost audiaţi martorul S. şi ped. a precizat că le-a minţit pe cele două martore din dorinţa de a scurta discuţia. a susţinut că înn noaptea de 25/26. Iar.M. le-ar fi spus că nu l-a văzut pe Z. pentru a se dovedi că în noaptea de 25/26. însă. nu avea bani asupra sa. şi Z.P.P. Z.V.

o atenţie deosebită trebuie atribuită şi acestui fenomen nefast. Totodată datorită faptului că furturile sunt în continuă creştere. se impune un tratament juridic adecvat pentru prevenirea şi combaterea acestui gen de fapte.să fie realizat în perioadă actuală. precum şi observarea acestora şi după executarea pedepsei. necesară luarea de măsuri pentru ca pedeapsa să asigure reeeducarea făptuitorilor în locurile de detenţie. trebuie să-l aibă în permanenţă vigilenţa şi prudenţa cetăţenilor. O grijă majoră trebuie acordată minorilor care pot fi atraşi mai uşor la comiterea acestor fapte şi mai ales la formarea de grupuri infracţionale. dar şi creează o permanentă tentativă pentru cei ispitiţi să comită astfel de infracţiuni. Lipsa de grijă pentru adecvarea autoocrotirii. Este inutilă mărirea cuantumului pedepsei pentru infracţiunile cercetate. când fenomenul infracţional în acest domeniu cunoaşte o creştere rapidă. având o pondere îngrijorătoare de 70% din totalul de infracţiuni săvârşite în ultimii 10 ani. Prin modificările aduse Codului Penal. în raport de modul de manifestare a violenţei. Aceştia acţioneaza fără a discerne faptele şi condiţiile pe care le generează. Infracţiunea de tâlhărie face parte din categoria infracţiunilor complexe. de la simple lovituri până la moartea victimei.CONCLUZII Un rol important în combaterea infracţiunilor de furt şi tâlhărie. întrucât exprimă un grad înalt de duritate. care trebuie să cunoască manifestările de acest gen. Un rol deosebit de important revine şi mass-mediei. nu numai intervenţia organelor de ordine şi a justiţiei pentru sancţionarea corespunzătoare şi rapidă a acestor fapte. Se impune o complexitate de măsuri pentru eradicarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie. dacă în timpul 99 . De aceea. de asemenea. 140/1996. căci infractorii care atacă patrimoniul altora profită în general de naivitatea victimelor lor. tocmai pentru ca scopul urmărit de lege prevenţia generală şi specială . legiuitorul a mărit limitele pedepselor la infracţiunile de furt şi tâlhărie având în vedere diferenţierile sub aspectul pericolului social şi al periculozităţii făptuitorilor. la nivel statal. prin adoptarea Legii nr. Este. uşurinţa în acordarea încrederii unor persoane necunoscute nu numai că înlesnesc comiterea infracţiunilor. să ia poziţie faţă de acestea pentru a crea o atitutidine colectivă a cetaţenilor faţă de făptuitori şi faptele lor.

Aceasta a generat multiple disfuncţii şi efecte secundare negative cum ar fi creşterea decalajelor între nivelul aspiraţiilor şi mijloacele legitime de care dispun o serie de indivizi şi grupuri pentru obţinerea de bunuri. Aioniţoaie Constantin. Bercheşan Vasile. I. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Tratate.detenţiei nu se iau măsuri ca pedeapsa să constituie un mijloc real de reeducare a făptuitorului. Penitenciarele trebuie să asigure o continuare a pregătirii profesionale a deţinuţilor. în general. 1994 100 . în scopul de a-i scoate din sfera şi nivelul de cunoştinţe la care se află. diminuarea autorităţii şi slăbirea funcţiilor de control social a principalelor instituţii specializate în prevenirea şi combaterea infracţionalităţii precum şi apariţia unor grupuri şi medii sociale care favorizează fenomene de devianţă şi infracţionalitate în sfera patrimoniului. Tratat de metodică criminalistică. conştientizându-i în acest fel de necesitatea reintegrării în societate. vol. Se observă că infracţiunile de furt şi tâlhărie şi. Abordarea etiologică a infracţiunilor de furt şi tâlhărie nu trebuie disociată de existenţa unei stări de anomie socială prelungită la nivel economic. servicii şi valori materiale. legislativ şi moral care afectează România după anul 1989. Craiova. monografii A. Literatură de specialitate românească 1. cursuri. Editura Carpaţi. toate infracţiunile se comit de persoane cu un grad scăzut de pregatire şcolară şi cu mari carenţe educative.

Bucureşti. Mircea Ion.. A. Bucureşti. 1974 2. 2004 10.. Paris. 2001 101 .l. 2001 4. Olteanu Gabriel Ion. 1998 6.. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Ediţia a II-a. Criminalistica. Vozgrin I. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. 1911 4. Editura Police Rewe. Minsk. Suciu Camil. 1972 B. La technique de l'enquete criminelle. 2001 7. Manuel de police technique. Criminalistică. Stancu Emilian. Criminalistica. Codul penal pe înţelesul tuturor. Criminalistica. Compendiu de Criminalistică. Lechat René . Criminalistică. „Vîşeişaia şkola”. Filipaş Avram. Bucureşti. Mircea Ion. Bucureşti. Editura Felix Alcan. Editura AIT Laboratories s. Mitrache Constantin. 1983 C. 1976 2. vol. Editura Junimea. Consideraţii cu privire la tactica efectuării cercetării la faţa locului. Popa Marin.r. Kriminalisticeskaia metodika rassledovania prestuplenia. tome I.A.. Reiss R. Editura Lumina Lex. Editura Lumina Lex. Stancu Emilian. vol. Editura Academiei Bulai Costică. Literatură de specialitate străină 1. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Antoniu George. Daneş Ştefan. 2004 8. 2004 3. Tratat de criminalistică.. Golunski S. Bucureşti. 1995 9. Iaşi.A. Române. Bucureşti. Criminalistică. Editura Trei. Editura Moderna. II. Bulai Constantin. Bruxelles 3. Manuel de police scientifique (Technique ) I. 1961 5. Iacobuţă Ioan.2. Antoniu George. Literatură românească selectivă 1. Ciopraga Aurel. Bucureşti. Le Clere M. Vols et Homicides. Cârjan Lazăr. Editura Actami. Editura Fundaţiei România de Mâine. ediţia a II-a. Editura Politică. Practica judiciară. Instituţii de drept penal. 1990 3. II. Paris. Editura Universul Juridic.

Urs Iosif. Bucuresti. 1971 9. Filipas Avram. Pop Liviu. Oancea Ion. Bucureşti. DreptPenal. 2002 8. Volum III. Stănoiu Rodica. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Bucureşti. Busuioc Mihaela. Universitas. Teoria generală a dreptului. Iaşi. Drept Penal – Partea Specială. 14. 1. Ciucă Valerius M. Iliescu Nicoleta . 19. Editura Procardia. Bucureşti. Bucureşti. Editura All Beck. 1997 15. vol. Curs de drept civil. Ediţia a VI-a revăzută şi completată. Drept Penal . Drept Penal – Partea Specială. 2000 Dabu Valerică. 1993 Stoica Oliviu Augustin. Niţu Adrian. Contabilitate generală (Bazele contabilităţii). 20. Curs Sinteză. Dragomir Ilie. III. Fodor Iosif. 1975 102 . Ed. 6. Brehoi Gheorghe. Dongolez Vintilă.. Ştiinţifică. 1983 13. Partea specială. Pedagogică. Bucureşti. Ed. Lecţii de drept roman. Bucureşti. Grigore Violeta. Drept penal. Dreptul Comunicării Sociale. 1985 12. Bulai Constantin. Bucureşti. Editura Albatros. 2000 Nistoreanu Gheorghe. Editura Academiei.1976. Popescu Andrei. Didactică şi Pedagogică. Ion Sia. Editura Polirom. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 11. 2005 5. Boroi Alexandru.partea generală – (Culegere de lecţii). Restitutio. Roşca Victor. 2003 10. 2002 Vasiliu Teodor şi coletivul. Lumina Lex. Dobrinoiu Vasile. Leca Irina. All Beck. Fodor Iosif. 2006 16. Editara Didactică şi Toader Tudorel. Dicţionar latin-român. Bucureşti. Micescu Istrate. Ed. Partea specială. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1993 Ghimpu Sanda. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. vol. Bucureşti. Partea specială. Molnar Ioan. Diaconescu Gheorghe. Bucureşti. Codul Penal comentat şi adnotat. Popa Nicolae. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale. Explicatii teoretice ale codului Duţu Gheorghe. Mohanu Gheorghe. Dicţionar juridic selectiv. Drept Penal. Dongoroz Vintilă. Loghin Octavian. 2001 17. 18. Partea specială. Vol. Partea speciala.4. Buianu Vergina. Ed. Editura penal român. Bucureşti. Bucureşti. Editura Europa Nova. Lazăr Valerică. Bucureşti. 2008 7. Pascu Ilie. Kahane Siegfried. Bucureşti. Iliescu Nicoleta. III. Editura All Beck.

Publicaţii în reviste 1. Revista de Arhitectură a Universităţii Spiru Haret. Anul II. complexe. Ocrotirea penală a patrimoniului în dreptul comparat. 2 aprilie-iunie 2001. în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Universitatea Danubius din Galați. La notion juridique du patrimoine. Paris. Unele reflecţii cu privire la tentativă în cazul infracţiunii Antoniu George. Bucureşti 3. anul VIII. Kisilewicz Dan. nr. Patrimoniul cultural . 2.pdf 6. thèse. Revista română de drept nr. nr. 1903 Rodwell Dennis. ICRC 5. 2006 4.31 octombrie 2009. Literatură străină selectivă 1. 3. 1966 103 . Drept Penal. Revista: Analele Facultăţii de Ştiinţe Juridice. Infracţiunile contra patrimoniului: noţiune şi sistematizare. Editura Bibliotheca. 2007 REVISTE ŞI BIBLIOGRAFIE ELECTRONICĂ A. Ocrotirea penală a patrimoniului. Colocviul Internaţional „ Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică“. I. Mastacan Olivian. 30 . Revista de Creţu Dragu. Conservation and Sustainability in Historic Cities. Series Iurisprudentia. -1 st ed. Metode de urmărire a autovehiculelor dispărute de la locul faptei. Elemente de drept comparat. Blackwell Chevalier-Marescq. http://analearhitectura. Dascălu Viorel. Méthode d’interpretation et sources en droit privé positif. Realities and Perspectives.spiruharet. Răspunderea penală a persoanei juridice în Noul Cod Penal.10/1983 2. Universitatea „Valahia” Târgovişte. Editura Plastara Georges. 1899 Publishing.de la mărturie materială a istoriei la calitatea de resursă.ro/PDF/fratilesti%20pdf/10%20dan. Mircea Ion. International Conference on European Integration. Asociaţia Română de Ştiinţe Penale. Antoniu George. iunie 2005 7. Cluj. vol. 2.D. Gény François.

com/prunarui/d/38836754-Mihai-00 http://www.scribd.scribd. Gabriel Alexandru. 5. Revista română de drept nr.com B. Geană Mihai Felician. http://www.altalex. 2002.ro/romfiles/revista/26/6. în cazul tâlhăriei Toma Cezar. Series Iurisprudentia.com/doc/79961039/28-Curs-Drept-Penal-partea-Speciala-ID-2010-2011-1456 http://www. Lucrare de diplomă. Infracţiuni contra patrimoniului. Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie. http://es. http://www. http://www.scoalarosu. Vocilă Andrei.html 11.2010.scribd. Infracţiunea de furt.10. Doboş Daniela. 2012. nr. http://www. 11/1988 10. Referat. Referat. Infracţiunea de înşelăciune de la simplu la special. depozite. Particularităţi privind constatarea infracţiunilor de furt calificat furt. nr. care a avut ca urmare praeterintenţionată moartea victimei. http://www. 3. Infracţiunea de furt din locuinţa mamă.01. 19. Universitatea Răduţă Georgiana Gianina. 2010-2011. Împrejurări controversate de la locul săvârşirii unor infracţiuni de Patulea Vasile. Delimitarea tentativei de infracţiunea consumată.8. Site-uri 1.pdf C.2/1987 9. 2011. Revista Didactică Magna.wordpress.ro/presa/2012/raport_mp_2011. Referat. Târgu Jiu.com/doc/88772445/CercetareaInfractiunilor-de-Furt-Si-Talharie 2.scribd. septembrie 2010. 4.com/index.mpublic.drept. Suport de curs. http://andreivocila. în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Bucureşti. Drept penal – partea specială. 26.2011. Facultatea de Drept. din Bucureşti.ro/dyn_doc/publicatii/revista-stiintifica/Infractiunea-de-inselaciune 2011.pdf 104 . având ca obiect produsele petroliere sau gazele naturale din conducte. Mircea Ion.unibuc. 21.php?idnot=36653 2. cisterne ori vagoane-cisternă. Universitatea Dobrinoiu Vasile. Documentaţie electronică 1.com/doc/47291525 Constantin Brâncuşi. Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza.

2. Codul penal al României. Philadelphia. actualizat la data de 1 noiembrie 2010 German Criminal Code. American Law Institute. 1985 105 . http://legislationline. 3.LEGISLAŢIE 1.org/documents/section/criminal-codes Model Penal Law.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->