Sunteți pe pagina 1din 940

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..

ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 1 TESTAREA NA IONAL 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 1 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Aburii usori a nopNii ca fantasme se ridica Si, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despica. Raul luciu se-ncovoaie sub copaci ca un balaur Ce in raza dimineNii misca solzii lui de aur. Eu ma duc in faptul zilei, ma asez pe malu-i verde Si privesc cum apa curge si la cotiri ea se perde, Cum se schimba-n valurele pe prundisul lunecos, Cum adoarme la bulboace, sapand malul nasipos. (Vasile Alecsandri, Malul Siretului) A. Limba roman 1. Precizeaz felul sunetelor (vocale, consoane) din cuvantul ,,raul . 4 puncte 2. Scrie dou sinonime pentru substantivul 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,aur . 4 puncte 4. Transcrie, din prima strof , cuvintele aflate in cazul genitiv. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,Eu ma duc in faptul zilei, ma asez pe malu-i verde . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun fantasma din text. 4 puncte

in care substantivul ,,copac aib func ia sintactic de nume predicativ. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic

a cuvintelor subliniate: ,,Ce in raza dimineNii misca solzii lui de aur . 4 puncte 8. Transcrie, din text, o propozi ie simpl . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o subordonat subiectiv , avand ca regent verbul a adormi. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz rima versurilor din prima strof . 2 puncte 11. Transcrie, din ultima strof , un vers care s con in o personificare. 2 puncte 12. Rescrie un vers din strofa a doua, care con ine o imagine vizual . 2 puncte 13. Precizeaz dou

tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului liric. 2 puncte 14. Explic semnifica ia compara iei din versul Raul luciu se-ncovoaie sub copaci ca un balaur . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care s i exprimi opinia despre semnifica iile textului sau despre mesajul transmis prin descrierea din fragmentul de pastel Malul Siretului , sus inut printr-un argument/ printr-o motivare corespunz toare. In compunerea ta, trebuie: s utilizezi structura adecvat acestui tip de compunere (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ); 2 puncte s ai con inutul (dezvoltarea argumentului/ a motiv rii)

i stilul adecvate cerin ei date; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este o schi . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a patru caracteristici ale schi ei, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese; prezentarea subiectului, prin referire la cel pu in trei momente ale acestuia sau la trei secven e reprezentative; prezentarea unui personaj, punand in eviden semnifica ia comportamentului acestuia. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziNiei - 1 p.; coerenNa textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuaNia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pag ina, lizibilitatea - 2 p.).

In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 2 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 2 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. 1. In poiana verde am g sit un fluier i i-am zis in treac t: ,,O! Fluier perdut, Ai avut odat mult maestru uier Care uimea lumea, -acum e ti t cut. 2. Astfel i poetul viu in tinere Ginga , cu iubire, dulce a cantat, Dar i-a plecat fruntea trista b trane i i s-a stins glasul -a r mas uitat . 3. Fluierul r

spunse: ,,Frate, fr ioare, A sosit amurgul, jalea ne-a cuprins, Dar a noastr soart e mul mitoare; Am cantat o doin , i e de ajuns . (Vasile Alecsandri, Fluierul) A. Limba roman 1. Selecteaz , din text, dou cuvinte ce con in vocale in hiat. 4 puncte 2. Transcrie, din strofa a doua, o pereche de antonime (substantive). 4 puncte 3. Precizeaz mijlocul intern de imbog ire a vocabularului prin care s-au format cuvintele ,,astfel i fr

ioare . 4 puncte 4. Men ioneaz valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: Dar a noastr soart e mul mitoare . 4 puncte 5. Transcrie, din text, cate un verb la indicativ, imperfect, respectiv la perfe ctul simplu. 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,doin

s aib func ia sintactic de atribut substantival. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: -a r mas uitat . 4 puncte 8. Transcrie, din prima strof , propozi ia subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o propozi ie subordonat completiv direct , avand ca regent verbul a canta. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura versului A sosit amurgul, jalea ne-a cuprins . 2 puncte 11. Transcrie, din prima strof , un vers care s con in o imagine vizual i i s-a stins glasul

. 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul ,,Ginga , cu iubire, dulce a cantat . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului liric. 2 puncte 14. Explic semnifica ia structurii din text ,,a sosit amurgul . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care s i exprimi opinia despre semnifica ia sau despre mesajul con inut de r spunsul ,,Am cantat o doin , i e de ajuns inut printr-un argument/ printr-o motivare corespunz toare. In compunerea ta, trebuie: s utilizezi structura adecvat (Vasile Alecsandri, Fluierul), sus

acestui tip de compunere (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ); 2 puncte s ai con inutul (dezvoltarea argumentului/ a motiv rii) i stilul adecvate cerin ei date; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s caracterizezi personajul principal dintr-o schi studiat de tine la coal . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare existente in schi a aleas ; numirea a patru tr s turi ale personajului principal; ilustrarea acestor tr

s turi, prin citate comentate sau prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative; prezentarea rela iei dintre personajul principal i alte dou personaje ale schi ei. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 3 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 3 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Ziori de ziu se revars peste vesela natur , Prevestind un soare dulce cu lumin i c ldur . In curand i el apare pe-orizonul aurit, Sorbind roua dimine ii de pe campul inverzit. El se-nal de trei suli i pe cereasca mandr scar i cu raze vii s rut june flori de prim

var , Dedi ei i viorele, brebenei i topora i Ce r zbat prin frunzi uscate i s-arat dr g la i. Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de munc . P s relelei dreg glasul prin huceagul* de sub lunc . In gr dini, in campi, pe dealuri, prin poiene i prin vii Ard movili buruienoase, sco and fumuri cenu ii. Caii zburd prin ceairuri*; turma zbear la p une; Mieii sprinteni pe colnice* fug gr mad -n r

pigiune*, i o bland copili , torcand lana din fuior*, Pa te bobocei de aur lang-un limpede izvor. (Vasile Alecsandri, Diminea a) *huceag - p dure mic , tan r i deas ; tufi , crang *ceair (pl. ceairuri) - loc de p une (imprejmuit); campie nelucrat in apropierea unei ape *colnic - colin (delu or); drum ingust, care trece peste un deal sau prin p dure; loc mic, in p dure, lipsit de arbori; lumini *r pigiune - repeziciune, iu eal *fuior - m nunchi de canep , de in, gata de tors A. Limba roman 1. Desparte in silabe urm toarele cuvinte din text: ,,revars , ,,cereasca , ,,cenu

ii , ,,mieii . 4 puncte 2. Transcrie, din ultima strof , dou derivate cu sufixe diminutivale. 4 puncte 3. Men ioneaz cate un antonim pentru cuvintele subliniate: ,,Prevestind un soare dulce cu lumin i c ldur . 4 puncte 4. Precizeaz cazul cuvintelor subliniate: ,,El se-nal de trei suli i pe cereasca mandr scar . 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,Pa te bobocei de aur lang-un limpede izvor . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,glas aib func ia sintactic de complement direct. 4 puncte 7. Precizeaz func s

ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Ard movili buruienoase, sco and fumuri cenu ii . 4 puncte 8. Transcrie, din text, prima propozi ie principal . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o subordonat circumstan ial de cauz , avand ca regent verbul a fugi. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz felul rimei din textul dat. 2 puncte 11. Transcrie, din ultima strof , un vers/ o structur care s con in o imagine auditiv . 2 puncte 12. Men ioneaz figura de stil prezent

in versul ,,Dedi ei i viorele, brebenei i topora i . 2 puncte 13. Selecteaz , din a treia strof , doi termeni referitori la cadrul spa ial al tabloului. 2 puncte 14. Explic semnifica ia versului ,, cu raze vii s i rut june flori de prim var . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Cezar/ Cezara Iv nescu, locuie ti in Boto ani, pe Aleea Florilor, la num rul 16, e ti elev/ elev la coala cu Clasele I - VIII Nicolae Iorga i dore ti s te inscrii la cercul de cinematografie de la Clubul Copiilor din localitate, intrucat e ti pasionat(

) de arta filmului.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 3 2 Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o cerere de inscriere, adresat directorului acestui club. In cerere, trebuie: s respec i conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s expui clar i concis con inutul solicit rii; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii cere rii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s eviden

iezi caracteristicile fundamentale i semnifica iile textului (citat integral) de la Partea I (Vasile Alecsandri, Diminea a). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea genului literar c ruia ii apar ine textul citat; exemplificarea a dou tr s turi ale descrierii, identificabile in pastelul Diminea a; eviden ierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului dimine ii; exprimarea unei opinii referitoare la semnifica iile textului sau la mesajul transmis (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin

rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului compunerii - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.) In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 25 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 4 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 4 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Zile de-a randul se purt r zboi mare prin v zduh pan ce birui prim vara. Norii grei i intuneca i fur alunga i spre miaz noapte de vantul de la miaz zi, i intr-o zi-dou cerul r mase curat ca lacrima, de-a dragul s se plimbe, pe drumul lui, soarele cel tan r, v

rsandui argintul peste lume. Intarziat , se gr bea acum i prim vara s ca tige ce a pierdut. Dintr-o zi intr-alta inverzeau luncile i r zoarele tot mai tare i, intr-o bun diminea , Anicu a r mase incremenit cand deschise porti a gr dinii: v zu un covor nesfar it de floricele galbene, una intr-alta, incat abia inc peau. Floricelele p rea c i-au furat ochii, i copila nu mai putu face niciun pas: privea intins covorul de b nu ei galbeni, ba parc de lumini

e i incet-incet i se insenin toat fa a, cat p rea c o s rut soarele de deasupra. Intr-un tarziu b tu din palme i n v li in curte: Nicule! Nicule! Ni-cu-le! Incepu s strige tot mai ascu it i mai int ratat . Unde-o fi frate-s u de nu o aude? Nicule! U a tinzii se deschise incet i in cr p tur se ivi Nicu. Ce-i cu tine, Anicu ? Ce strigi a a? Haida! Haida repede! Unde s viu?

In gr din . Dar vino odat ! Ce s fac in gr din ? Haida s vezi! Nicu in l din umeri ca un om mare care nu pricepe st ruin a unui copil i ie i in curte. Anicu a fugi la el, il prinse de man i incepu s -l trag intins c tre porti a gr dinii. Copila deschise u a i intinse liber bra ul. Parc erau i mai dese floricelele galbene. Nicu r mase

i el mut o vreme. Il lu cu un fel de ame eal , apoi sim i cum se inc lze te. Da! A inflorit p p dia, opti el parc oftand u or. Ce-a inflorit? Il intreb copila. P p dia, nu vezi? Ce-i aia p p dia? P i, floricelele astea, a a le cheam . Tu nu tiai? Anicu a cl tin din cap. Nu tia! Anul trecut, cand inflorise p p dia, copila era bolnav

in pat. A a le zice: p p dii. De ce le zice a a? Anicu ei nu-i pl cu numele: ni te flori a a de frumoase s aib un nume a a de urat! Copilul o vreme nu tia ce s -i r spund . Se gandi i zise: Toate florile i i au numele lor. Pe p p die cum s-o cheme altfel? Anicu a nu fu mul umit de r spuns, dar i i uit in grab nemul

umirea: incepu s urm reasc cu privirea albinele cari, tot mai multe, treceau din floare in floare. Nu tiu cum i se p rea ei c albinele sunt cam sup rate, nu se opreau mult pe-o floare, treceau pe alta, tot cufundandui capul in puful acela galben. (Ion Agarbiceanu, Pia) d p A. Limba roman 1. Transcrie, din urm toarea list , dou cuvinte ce con in vocale in hiat: ,,soarele , ,,st ruin a , ,,pierdut , ,,intarziat , inverzeau , tarziu . 4 puncte 2. Scrie cate un sinonim pentru cuvintele subliniate: Norii grei i intuneca i fur alunga i spre miaz noapte de vantul de la miaz zi . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,drum . 4 puncte 4. Precizeaz

cazul cuvintelor subliniate: i au numele lor . 4 puncte 5. Men ioneaz felul verbului a fi copila era bolnav in pat . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,floare aib func ia sintactic de complement direct. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic

Toate florile i

(predicativ, copulativ sau auxiliar morfologic) in contextul

a cuvintelor subliniate: ,,Anicu ei nu-i pl cu numele . 4 puncte 8. Transcrie prima propozi ie subordonat din text, precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o subordonat completiv indirect , avand ca regent verbul a deschide. 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 4 2 B. In elegerea textului 10. Precizeaz numele personajelor care particip la dialogul din fragmentul citat. 2 puncte 11. Transcrie un fragment de text, de cel mult zece cuvinte, referitor la starea sufleteasc a copilei, la vederea florilor de p p die. 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil prezent in enun ul ,,Intarziat , se gr bea acum i prim vara s ca tige ce a pierdut . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr

s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului epic. 2 puncte 14. Explic semnifica ia structurii ,,cerul r mase curat ca lacrima . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Iulian/ Iuliana Oprea i locuie ti in satul de munte Izvoare. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 20 - 25 de randuri, adres at veri orului t u, R zvan, din Constan a, c ruia s ii descrii frumuse ea unei dimine i de var . In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s ai un stil i un con

inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Alc tuie te, in 10 - 15 randuri, rezumatul textului citat la Partea I (Ion Agarbiceanu, P d p ia). In redactarea rezumatului, vei avea in vedere: respectarea fidelit ii fa de textul pe care il rezumi (concordan a dintre con inutul textului dat i con inutul rezumatului scris de tine); desprinderea a trei-patru elemente esen iale/ idei principale ale textului; prezentarea concis , pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intampl rilor la care particip personajele; respectarea altor conven ii specifice rezumatului (relatarea la persoana a III-a, utilizarea modurilor i a timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea direct la vorbirea indirect , relatarea obiectiv

, f r dialog inserat i f r citate). Not ! Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie s aib minim um 10 randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 5 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 5 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Era in vara anului 1916. R zboiul bantuia* de-atata amar de vreme prin fundul Gali iei, prin Polonia, in Italia[ ] Mo Miron, in satul lui de la poalele mun ilor, intra greu in vorb cu cei care se-ntorceau de pe campul de lupt . Avea o sfial ciudat inaintea lor, de i i-ar fi putut fi, cei mai mul i, nepo i. I se p rea lui c -s vrednici de-o cinste deosebit , c

tiu lucruri pe care nimeni altul in lume nu le poate ti. Dar de vorbit cu ei, trebuia s vorbeasc numaidecat. De la o vreme era nelipsit de la gar , i cel dintai s tean care-i d dea bine e soldatului ce se cobora era mo Miron. Cei pe care-i intampina nu-l prea in elegeau, nu prea tiau ce vrea s afle mo ul de la ei. i, oricat ar fi vrut s i ascund adev ratul gand, b tranul tot era silit, in urm , s m rturiseasc ce vrea i s vorbeasc deslu it. Uite ce-i, nepoate! Noi pe-aici nu mai

tim ce s credem. To i min esc, numai sufletul din noi nu. Voi, peacolo, tr b c-afla i mai iute ve tile: Au intrat ai no tri* in r zboi sau n-au intrat? Pan-acum nu, mo ule. Da d jduim de la Dumnezeu N d jduia i b tranul de la Dumnezeu, dar prea-i era lui greu s mai a tepte. Din felul cum i se lungea fa a b tran , din felul cum ii sclipeau ochii in cap, se vedea limpede c vorbele spuse de cei ce veneau acas bolnavi ori in concediu nu-l mul umeau. De cum a dat gur de prim var n

, mo ul a-nceput s-o duc greu de tot. I i ispr vise tot ce stransese peste var , i bucatele erau scumpe foc. In cateva s pt mani i-a dat i cel din urm ban, pe care abia l-a pescuit dintr-un cotlon* al erparului*. A v zut el c oameni b trani, femei b trane se tot duc pe la prim rie i se-ntorc cu bani acas . Locuia departe, in cap tul satului, spre munte; pe la prim rie n-a dat de zece ori in via a lui; dar lipsa ii dete branci i, intr-o zi, iac t -l in fa a primarului. V

d c toat lumea duce bani de aici. Va fi, pes mne, vrun ajutor pentru oamenii b trani i s raci ca mine, in vremea asta de scumpete crancen . Pan -acum am mai avut cate ceva, de-acum! Dumneata nu po i c p ta, mo Miroane, ii r spunse primarul. N-ai pe nime in r zboi. Dar nici acas ! Adev rat c vei duce-o greu. Da stai, mi se pare c tot ai dumneata ceva. Ai vandut otava*? Mo ul i i incrunt sprancenele i privi in p mant. N-am vandut-o! Apoi vezi, r u faci c n-o vinzi. Se pl te [...]

te foarte bine. Poate a tep i s mai creasc pre urile. Nu a tept! Atunci, mi-o po i vinde chiar i mie. B tranul il privi cu du m nie. N-ai dumneata bani s cumperi otava mea! i s-a ridicat de pe scaun, i-a oblit* trupul ingarbovit i-a ie it din prim rie p ind ap sat. De-atunci n-a mai dat pe-acolo. (Ion Agarbiceanu, Darul lui mos Miron) *a bantui - a pustii, a distruge, a devasta *cotlon - col , loc ascuns, neumblat; ascunz toare * erpar - brau lat de piele, prev zut cu buzunare *otav - iarb

care cre te in acela i an dup ce campul a fost cosit sau p unat; aici apare ca un dar simbolic al lui mo Miron pentru caii celor dintai solda i romani care vor veni in satul lui din Transilvania *a obli - a indrepta; a da corpului o pozi ie dreapt *ai no tri formul

prin care mo Miron nume te armata roman , a teptat s intre in r zboi contra Imperiului Austro-Ungar, din care f cea parte i Transilvania A. Limba roman 1. Transcrie, din urm toarea list , patru cuvinte ce con in cate un diftong: ,,greu , ,,sfial , ,,ciudat , ,,deosebit , trebuia , vreme , s soldatului . 4 puncte

tean ,

2. Precizeaz mijlocul intern de imbog ire a vocabularului, prin care s-au format cuvintele subliniate: N d jduia i b tranul de la Dumnezeu . 4 puncte 3. Men ioneaz cate un sinonim pentru cuvintele subliniate: ,,Avea o sfial ciudat inaintea lor . 4 puncte 4. Precizeaz modul i timpul verbului subliniat: i ispr vise tot ce stransese peste var . 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic a cuvintelor subliniate: ,,Dar prea-i era lui greu s mai a tepte . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care adjectivul ,,ciudat aib func ia sintactic de nume predicativ. 4 puncte s I

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 5 2 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: I se p rea lui c -s vrednici de-o cinste deosebit . 4 puncte 8. Transcrie, din urm toarea fraz , propozi ia subordonat circumstan ial concesiv : i, oricat ar fi vrut s i ascund adev ratul gand, b tranul tot era silit, in urm , s

m rturiseasc ce vrea i s vorbeasc deslu it . 4 puncte 9. Contrage propozi ia subordonat din urm toarea fraz , precizand felul p r ii de propozi ie rezultate din aceast transformare: tep i s mai creasc pre urile . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Men ioneaz genul literar c ruia ii apar ine textul citat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un fragment in care se arat motivul pentru care este respins cererea lui mo Miron. 2 puncte 12. Formuleaz [...] a

ideea principal din alineatul al doilea. 2 puncte 13. Precizeaz dou func ii ale dialogului in textul dat. 2 puncte 14. Explic semnifica ia afirma iei: ,,- N-ai dumneata bani s cumperi otava mea! 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Alexandru/ Alexandra Stanciu, locuie ti in Suceava, pe Strada Baladei, la num rul 81, e ti elev/ elev in clasa a VIII-a la .. coala cu Clasele I - VIII George Enescu i dore ti s te inscrii la Biblioteca Municipal din localitate, intrucat e ti pasionat( ) de lectur . Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o cerere de inscriere, adresat directorului bibliotecii. In cerere, trebuie: s respec

i conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s expui clar i concis con inutul solicit rii; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii cere rii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie, in 10 - 15 randuri, rezumatul textului citat la Partea I (Ion Agarbiceanu , Darul lui mos Miron). In redactarea rezumatului, vei avea in vedere: respectarea fidelit ii fa de textul pe care il rezumi (concordan a dintre con inutul textului dat i con inutul rezumatului scris de tine); desprinderea a trei-patru elemente esen iale/ idei principale ale textului; prezentarea concis , pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intampl rilor la care particip personajele; respectarea altor conven ii specifice rezumatului (relatarea la persoana a III-a, utilizarea modurilor i a timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea direct la vorbirea indirect

, relatarea obiectiv , f r dialog inserat i f r citate). Not ! Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie s aib minim um 10 randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 6 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 6 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. 1. Carte frumoas , cinste cui te-a scris, Incet gandit , ginga cump nit ; E ti ca o floare, anume inflorit Mainilor mele, care te-au deschis. 3. Un om de sange ia din pisc noroi i z misle te marea lui fantom De reverie*, umbr i arom , i o pogoar vie printre noi.

2. E ti ca vioara, singur , ce cant Iubirea toat pe un fir de p r, i paginile tale, adev r, S-au tip rit cu litera cea sfant . 4. Dar jertfa lui zadarnic se pare Pe cat e ghiersul* c r ii de frumos. Carte iubit , f r de folos, Tu nu r spunzi la nicio intrebare. (Tudor Arghezi, Ex libris***) * reverie - visare ** ghiersul - versul *** ex-libris (lat.) - ornament, desen aplicat pe o carte, purtand numele unei b iblioteci, a bibliofilului sau o deviz ; (trad.) din c r ile lui ... A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,carte , ,,cump nit , ,,(au) deschis , ,,jertfa . 4 puncte 2. Men ioneaz

doi termeni din familia lexical a substantivului ,,carte . 4 puncte 3. Scrie cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: ,,cump nit , ,,reverie . 4 puncte 4. Transcrie, din text, cate un verb de conjugarea a III-a, respectiv de conjuga rea a IV-a. 4 puncte 5. Precizeaz valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,Carte iubit , f r de folos,/ Tu nu r spunzi la nicio intrebare . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,floare aib func ia sintactic de nume predicativ. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Mainilor mele, care te-au deschis . 4 puncte 8. Realizeaz expansiunea/ transformarea atributului subliniat in versul rit cu litera cea sfant in propozi ie subordonat corespunz toare ca sens. 4 puncte S-au tip s

9. Alc tuie te o fraz in care s existe o subordonat circumstan ial de mod, avand ca regent verbul a canta. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz tipul de rim din poezia citat . 2 puncte 11. Transcrie, din text, dou versuri care s con in o imagine auditiv . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul ,,Un om de sange ia din pisc noroi . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul este o oper liric

. 2 puncte 14. Exprim i opinia in leg tur cu ideea poetic sugerat de finalul textului citat. 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Te nume ti Alexandru/ Alexandra Pascu, locuie ti in Ia i, pe Strada Viilor, la num rul 11, e ti elev/ elev la coala cu Clasele I - VIII ,,Gh. Asachi i solici i inscrierea la Biblioteca Jude ean ,,Mihail Sadoveanu , din localitate, intrucat indr ge ti lectura i ai vrea s cite ti c r i pe care nu le ai in biblioteca personal . Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o cerere adresat

directorului bibliotecii, men ionand i motivul solicit rii. In cerere, trebuie: s respec i conven iile acestui tip de compunere; 3 puncte s expui clar i concis con inutul/ motivul solicit rii; 4 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 3 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii cere rii este 18.06.2007. Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s caracterizezi un personaj dintr-un roman studiat de tine la coal . In elaborarea compunerii tale, vei avea in vedere urm toarele repere : numirea a patru tr s turi morale ale personajului ales;

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 6 2 precizarea, inso it de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din roman ul ales/ din fragmentele studiate; ilustrarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul ales i un alt personaj al romanului. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua

ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.) In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 7 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 7 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Clara und argintoas reflecteaz alba lun , Lacul limpede se mi c , nalta trestie r sun ; Abia vantul erpuie te printre crengi de salcii verzi, R sfoirea lor e trist i in oapta lor te pierzi Adancit in visul dulce al reflexelor de lun . Noaptea clar

intr-un basmu de magie schimb balta, Oh, ce aur curge-n trestii ce cad una peste alta; Peste tot pl ceri nespuse bat din aripile lor, Tainic cant -n ulmul falnic singuraticul cinflor*; El doine te, i in ochii-mi se r sfrange, clar , balta. (Tudor Arghezi, Clara noapte) *cinflor (reg.)= pas re cant toare migratoare; grangur A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,trestie , ,,adancit , ,,tainic , ,,(se) r sfrange . 4 puncte 2. Transcrie, din text, dou cuvinte derivate cu prefix. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a adjectivului ,,alb . 4 puncte 4. Transcrie, din strofa a doua, un pronume personal i pronume relativ. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,R sfoirea lor e trist i in oapta lor te pierzi . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun

in care substantivul ,,lun s aib func ia sintactic de atribut substantival. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate din versul ,,Noaptea clar intr-un basmu de magie schimb balta . 4 puncte 8. Transcrie, din a doua strof , propozi ia subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o propozi ie subordonat completiv direct , avand ca regent verbul a pierde. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura ultimului vers din fragmentul citat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care s con in

o imagine auditiv . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul ,,El doine te, i in ochii-mi se r sfrange, clar , balta . 2 puncte 13. Transcrie dou fragmente/ structuri care con in m rci lexico-gramaticale prin care se eviden iaz prezen a eului liric in text. 2 puncte 14. Explic semnifica ia fragmentului de vers ,,ce aur curge-n trestii . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Mirel/ Mirela R dulescu, locuie ti in Ploie ti, pe Bulevardul Prim verii, la num rul 17, e ti elev/ elev in clasa a VIII-a B, la

coala cu Clasele I - VIII ,,Nichita St nescu , i dore ti s te transferi la clasa a VIII-a A, din aceea i coal . Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o cerere adresat directorului colii, men ionand motivul pentru care solici i transferul. In cerere, trebuie: s respec i conven iile acestui tip de compunere; 6 puncte s expui clar i concis con inutul/ motivul solicit rii; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii cere rii este 18.06.2007. Partea a III-a ( 24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c

fragmentul din poezia citat la Partea I (Tudor Arghezi, Clara noapte) apar ine unei opere lirice/ genului liric. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in fragmentul din poezia Clara noapte; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; eviden ierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului nop ii, a a cum apare el in fragmentul de mai sus; exprimarea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ).

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 7 2 Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren .. a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con .. inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua .. ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 8 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 8 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. 1. Prin spicele cat ine ara mare I i taie drumul, drept peste hotare, Om dup om, urma i, inainta i, Un rand, de-a curmezi ul, de cosa i. 3. Talazele* in tremur ii ineac i cate-o floare, fraged , s rac , Pribeag -n holde, le-a trecut de brau Prin undele de aur

i de grau. 2. Cei mai dincoa, inal i, iar cei din zare Pitici, i i incovoaie sfoara c l toare, Albi in c me i, cu murmur dep rtat. Coasele lor deodat -au sc p rat. 4. Aripelor asemeni, de cocoare, Coasele par, lucind, c vor s zboare. (Tudor Arghezi, In amurg) *talaze - talazuri (valuri) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,spicele , ,,murmur , ,,coasele , ,,ineac . 4 puncte 2. Transcrie, din strofa a doua, o pereche de antonime (adjective). 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a verbului ,,(a) luci . 4 puncte 4. Transcrie, din prima strof , un pronume reflexiv i o locu iune adverbial . 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,Aripelor asemeni, de cocoare,/ Coasele par, lucind, c

vor s zboare . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,floare aib func ia sintactic de atribut. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor din structura ,,i i incovoaie sfoara c l toare . 4 puncte 8. Transcrie, din text, ultima propozi ie subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o propozi ie subordonat circumstan ial de timp, avand ca regent verbul a trece. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz tipul de rim s

din poezia citat . 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers/ o structur care s con in o imagine auditiv . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul ,,Prin undele de aur i de grau . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului liric. 2 puncte 14. Explic semnifica ia versului ,,Talazele in tremur ii ineac . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Te nume ti George/ Georgiana Dinu, e ti elev/ elev in clasa a VIII-a, ai lipsit motivat de la coal . Pentru a afla informa

ii despre lec ii, despre teme etc., ii telefonezi colegei de banc , Andreea. Scrie o posibil continuare cu inc 8 - 10 replici a convorbirii telefonice, al c rei inceput a fost urm torul: - Alo! Salut! Sunt George (Georgiana). - Bun ! tii, n-am putut veni azi la coal , am fost la un control medical. In transcrierea dialogului, trebuie: s respec i conven iile acestui mod de expunere; 2 puncte s expui clar i concis con inutul/ motivul comunic rii; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi faptul c o oper

literar studiat de tine la coal este o comedie. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: prezentarea a dou caracteristici ale comediei, ca specie literar a genului dramatic; exemplificarea caracteristicilor pe baza operei alese/ a fragmentelor studiate; prezentarea, pe scurt, a subiectului operei selectate/ a fragmentelor studiate ( referire la momente ale subiectului sau la scene/ la situa ii semnificative din text); prezentarea unui personaj, prin raportare la dou intampl ri/ situa ii semnificative din textul ales.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 8 2 Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 9 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 9 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos, care se refer la textul marcat cu chenar. Ieri diminea , amenin at de un inceput de migren , am inchis cartea pe care o citeam i am pornit spre parcul Carol. Aproape de parc intalnesc un g ligan, ca de 17 ingust 18 ani, ducand intr-o colivie, care ar fi fost

i pentru un sticlete, o pup z . Biata pas re sta ghemuit pe fundul coliviei, nemaiindr znind s se ridice in sus, spre gratia de care desigur, de atatea ori pan atunci, i i plesnise capul. Revoltat, l-am oprit: - Ce faci cu pas

rea asta? - O vanz. - Cat ceri pe ea? - Patru poli. - Cine o s i-o cumpere, m , nerodule? Ai mai v zut tu, de cand e ti, pup z inut in colivie? De unde ai luat-o? - Dintr-o scorbur de salcie, de la noi din Jilava, sta pe ou . M uitam la el. Ranjea proste te, gogeamite g liganul, cu o frunte de un deget, cu sprancene groase i imbinate, sub care scanteiau ochii lui de idiot. Din tipuri de astea se recrutau desigur giala ii* de odinioar i se recruteaz ast zi hingherii I-am dat cincizeci de lei Cu grij i cu greutate am scos din colivie pas rea, care se zb tea cu pupila dilatat de spaim

; i-am netezit frumos penele, mangaind-o; ii sim eam in palm zvacniturile inimii i, s ltand-o in sus, i-am dat drumul. Stangace i greoaie, a zburat pan pe acoperi ul unui pavilion dintr-o gr din din apropiere. Acolo s-a oprit, s-a scuturat bine, potrivindui penele; cat va vreme i-a intors capul in toate p r ile, c utandui parc drumul; pe urm , intorcandu-se cu fa a spre soare, i-a sbarlit fulgii i i-a l sat capul pe piept intr-o atitudine de odihn iar eu mi-am v zut de drum, felicitandu-m c-am f cut o fapt

bun [ ] m gandeam: oare o ti ea s se-ntoarc la cuib? i singur imi r spundeam: Cum s nu tie? Ce e pan la Jilava? O palm de loc. Ce inseamn asta pentru o pas re c l toare, care peste m ri i peste ri, str b tand mii de ilometri, tie s se intoarc peste un an, in locul in care a tr it anul trecut? [ ] A a cugetam, intorcandu-m spre cas . In dreptul gr

dinei unde l sasem pas rea, m-am oprit. In apropierea chio cului, stand pe o banc , o bon mang ia un copil, care plangea amar. Jos, pe pietri , intr-o risipire de fulgi, z cea pas rea insangerat Bona, care m v zuse cand ii dasem drumul, imi d du l muriri. Acum cateva clipe o pisic , c randu-se i strecurandu-se ho e te, se aruncase asupra bietei p s ri adormite i o sfa iase in v zul ei. Totul se petrecuse ca o fulgerare. Apoi, infrico at de strig tele ei

i de ipetele copilului, o l sase acolo, unde, dup cateva b t i, z cea moart (Ioan Alexandru Br tescu-Voine ti, A doua scrisoare c tre Mihail Sadoveanu) *gialat (gealat) - persoan care execut condamna ii la moarte; c l u A. Limba roman 1. Motiveaz folosirea cratimei in structura m-am (oprit) . 4 puncte 2. Transcrie, din textul marcat, dou cuvinte derivate. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,copil . 4 puncte 4. Transcrie, din textul marcat, dou substantive in cazul genitiv. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic , din text, a cuvintelor subliniate: ,,In apropierea chio

cului, stand pe o banc , o bon mang ia un copil, care plangea amar . 4 puncte 6. Realizeaz expansiunea/ transformarea atributului ul se aruncase asupra bietei p s ri adormite , in propozi ie subordonat corespunz toare ca sens. 4 puncte 7. Precizeaz func iile sintactice ale cuvintelor subliniate: ,,infrico at de strig tele ei i de ipetele copilului, o l sase acolo . 4 puncte 8. Transcrie, din textul marcat, ultima propozi ia subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o propozi adormite din enun

ie subordonat completiv indirect , avand ca regent verbul a da. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz modul de expunere predominant in fragmentul dat. 2 puncte 11. Transcrie, din textul marcat, o structur care s con in o compara ie. 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in structura ,,intr-o risipire de fulgi, z cea pas rea insangerat . 2 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 9 2 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului epic. 2 puncte 14. Explic , pe scurt, rolul punctelor de suspensie din finalul fragmentului. 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Scrie o compunere de 20 - 25 de randuri (text descriptiv, portret), cu titlul ,, Colegul meu . In compunerea ta, trebuie: s respec i conven iile specifice descrierii, ca mod principal de expunere; 6 puncte s ai un stil i un con inut adecvate situa iei imaginate; 8 puncte s

respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! In compunere po i folosi i urm toarele nume proprii: Victor, Emil, Maria, Monica. Punctajul pentru redactare se acord numai dac vei scrie compunerea in limita de spa iu precizat . Partea a III-a (24 de puncte) Scrie, in 10 - 15 randuri, rezumatul textului citat la Partea I (Ioan Alexandru Br tescu-Voine ti, A doua scrisoare c tre Mihail Sadoveanu). In redactarea rezumatului, vei avea in vedere: respectarea fidelit ii fa de textul pe care il rezumi (concordan a dintre con inutul textului dat i con inutul rezumatului scris de tine); desprinderea a trei-patru elemente esen

iale/ ideii principale ale textului; prezentarea esen ializat , pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intampl rilor la care particip personajele; respectarea altor conven ii specifice rezumatului (relatarea la persoana a III-a; utilizarea modurilor i a timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea direct la vorbirea indirect , f r dialog inserat; relatarea obiectiv , f r interven ii emo ional-subiective i f r citate). Not ! Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren

a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie s aib minim um 10 randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 10 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 10 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul de mai jos. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fi ecare dintre cerin ele de mai jos, care se refer la textul marcat cu chenar. Nicul i Gropescu, feciorul lui neica Andrei Gropescu, din c tunul Manga, comuna M gureni, e un b iat cu judecat , blajin la vorb , m surat la mi c ri i, nu tiu cum s zic: dar sfios, ori prin urmare sfios. In toate clasele primare, urmate la coala din M gureni, a luat tot premiul intai, spre bucuria i m

gulirea p rin ilor. C , de! nu e lucru pu in, in ziua de Simpietru, in coala impodobit cu flori, s-auzi c strig de colo: Premiul intai cu cunun Gropescu Niculae, s vezi pe domnul inv tor c -i pune peste peri orul lui negru cununa de meri or, pe domnul primar c -i d un teanc de c r i, mangaindu-l; i apoi s pleci pe linia satului, tu, mama de o parte, tat l de alta, i intre voi feciorul vostru, in v zul cons tenilor, care zic cu dragoste : S v tr

iasc ! i la mai mare! [ ] Dar am r ciunea lui Nicul i a izvorat i din firea lui iscoditoare, deosebit de firea celorlal i Inc de pe cand era copil i-a jucat renghiuri i pierduse o jum tate de zi, uitandu-se cum mancau ori cum i i f ceau gogo ile viermii de m tase pe care-i cre tea maic -sa? De mai multe ori a mancat b taie, pentru c in vremea cand el urm rea cate o ganganie -i p zeasc intrau din miri te ori din islaz in vreo hold . De citeva ori a fost trezit de arsura unei nuiele, inso boii pe care era trimes s De cite ori nu l-a urecheat tat-su pentru c

it de o injur tur : ,,M , e ti cu du ii de pe lume? Nu vezi c i-au intrat boii in porumbul meu? a p rin ilor, nici b taia pentru pl i de ispa nu l-au putut vindeca le-a r bdat Nicul i f r mare sup rare. Ceea ce era mai greu de r bdat era batjocura. C incet i treptat a ajuns de batjocur . [ ] Intr-o zi, cum sta pe un sc unel, crestand un b cu briceagul, v zuse in stratul de m astea ins Dar nici dojana aspr

rar de lang dansul pisica lor, pe brinci, la pand dup un stol de vr bii, care, la patru-cinci pa i de ea, ciuguleau pe jos, ciripind, ni te m lai risipit. Uitandu-se cu luare-aminte la pisic , o v zuse f cand din gatlej ca vr biile. Parc ar fi vrut s le ademeneasc , s vie inspre locul unde era ea pitit . i in adev r, vr biile se duseser dup m lai inspre dansa. O v zuse cum i i incorda picioarele, i cand a judecat c sunt destul de aproape, har ti! odat s-a repezit

i a prins una in gheare. Seara a povestit la poart cele v zute i auzite. Era de fa i Parvu Miu i fii-sa Salomia i lea Manda, mama Salomiei, i mo Grigore, alt vecin. - Cum le vezi i le auzi numai tu pe toate, m Nicul i ? a intrebat mo Grigore zambind. Iaca, eu sunt om de merg pe aptezeci i patru de ani, dar pisic s fac din gat ca vrabia n-am auzit. - Mo Grigore, nu tiu alte pisici; dar a noastr face. Am auzit-o, uite, cum m auzi dumneata. - M , o s i scorneasc

lumea o porecl . O s te pomene ti odat cu unul: ,,Nicul i Minciun , i a a o s r mai. (Ioan Alexandru Br tescu-Voine ti, Nicul i Minciun ) A. Limba roman 1. Explic rolul primelor dou virgule din textul marcat cu chenar. 4 puncte 2. Transcrie, din textul marcat, dou cuvinte compuse. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,om . 4 puncte 4. Transcrie, din textul marcat, patru verbe de conjug ri diferite. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic , din text, a cuvintelor subliniate: ,,- Mo

Grigore, nu tiu alte pisici; dar a noastr face . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care cuvantul ,,seara aib func ia sintactic de subiect. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,eu sunt om de merg pe aptezeci i patru de ani . 4 puncte 8. Transcrie, din text, ultima propozi ia subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o propozi ie subordonat predicativ , avand ca regent verbul a r mane. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Nume te personajele care particip s

la dialogul din fragmentul marcat. 2 puncte 11. Precizeaz dou func ii ale dialogului in textul dat. 2 puncte 12. Formuleaz ideea principal a fragmentului marcat cu chenar. 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice incadrarea textului in genul epic. 2 puncte 14. Explic , pe scurt, atitudinea ironic a personajului mo Grigore. 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 10 2 Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Teodor/ Teodora Ardeleanu, locuie ti in Alba Iulia, pe Strada Stejarului, la num rul 14, e ti elev/ elev in clasa a VIII-a, la .. coala cu Clasele I - VIII ,,Petru Maior , i dore ti s te inscrii la cercul de art dramatic de la ,,Clubul Copiilor Redacteaz din localitate.

, pe o pagin distinct a foii de examen, o cerere adresat directorului acestui club, men ionand motivul solicit rii. In cerere, trebuie: s respec i conven iile acestui tip de compunere; 6 puncte s

expui clar i concis con inutul/ motivul solicit rii; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie, de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii cere rii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s prezin i tr s turile personajului Nicul i , din textul citat la Partea I (Ioan Alexandru Br tescu-Voine ti, Nicul i Minciun ). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare existente in textul dat; numirea a trei tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului; ilustrarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa

ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iei dintre personajul Nicul i i alt personaj din textul dat. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.) In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 25 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 11 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 11 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. P rin ii fac totul oricand pentru noi Ne nasc i ne cresc mai mari decat ei, R man apoi cu discre ie in urm , Nu ne deranjeaz de obicei. Li-e ru ine c sunt prea b trani, prea bolnavi, Pentru noi prea mode ti, prea simpli p rin i, Vinova i pentru timpul pierdut

Ne privesc in t cere cumin i. Apoi i i mut privirea in stea, Cand raza-nglodat * de cer se sub ie. i, obosi i, nu preget -o clip S ni se-a eze-n p mant, temelie. (Ana Blandiana, P rin

ii) *inglodat = plin de noroi, inn molit (aici, intunecat) A. Limba roman 1. Transcrie, din text, patru cuvinte con inand diftongi. 4 puncte 2. Scrie cate un sinonim potrivit pentru cuvintele ,,(ne) deranjeaz

(nu) preget

din text. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,ru ine . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un pronume personal i un adjectiv a ezat inaintea substantivului. 4 puncte

5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,Cand raza-nglodat de cer se sub ie . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,privirea aib func ia sintactic de subiect. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,P rin ii fac totul oricand pentru noi . 4 puncte 8. Transcrie, din text, propozi ia subordonat circumstan ial de timp. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o propozi ie subordonat predicativ s

, avand ca regent verbul a fi. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura versului ,,Li-e ru ine c

sunt prea b

trani, prea bolnavi . 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care con ine o imagine vizual . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul ,,Cand raza-nglodat de cer se sub ie . 2 puncte 13. Prezint , pe scurt, semnifica ia din context a locu iunii adverbiale ,,de obicei . 2 puncte 14. Explic , pe scurt, semnifica ia titlului poeziei. 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti tefan/ tefania Marinescu, locuie ti in Sibiu, pe Strada Castanilor, la num rul 27, e ti elev/ elev in clasa a VIII-a, la coala cu Clasele I - VIII Mihai Eminescu , i dore ti s ob ii o burs

de merit, intrucat indepline ti condi iile cerute pentru acordarea acesteia. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o cerere de acordare a bursei, adresat directorului colii. In cerere, trebuie: s utilizezi conven iile acestui tip de compunere; 6 puncte s expui clar i concis con inutul solicit rii; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii cere rii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c poezia citat la Partea I (Ana Blandiana, P ii) apar ine unei opere lirice/ genului liric. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in poezia P ii; rin rin

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 11 2 exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; eviden ierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor textului; exprimarea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia 3 p.; a ezarea corect

a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 12 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 12 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Uneori, cand sunt fericit intr-adev r, Simt, (sau poate numai mi se pare) Cum, in varful fiec rui fir de p r, Imi cre te cate o floare, i tiu c sunt grozav de frumoas Cu podoaba aceea imp r teasc , Dar nu-ndr znesc s mi c fruntea prea tare, De team

s nu se ofileasc i nici s m privesc in vreo oglind , De team s nu se desprind , i, mai ales, e destul s m intristez numai un pic Ca s nu mai r man din toat frumuse ea nimic. Eu cred c pute i incerca i voi, bini or, E u or: Nu trebuie decat s fi i Foarte ferici i. (Ana Blandiana, Minune) A. Limba roman 1. Transcrie, din text, dou cuvinte monosilabice

i dou cuvinte bisilabice. 4 puncte 2. Transcrie, din text, dou cuvinte derivate cu sufix. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,floare . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un adverb relativ i pronumele negativ. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,Dar nu-ndr znesc s mi c fruntea prea tare/ De team s nu se ofileasc . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care adjectivul ,,frumoas s aib func ia sintactic de atribut adjectival. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,in varful fiec

rui fir de p r,/ Imi cre te cate o floare . 4 puncte 8. Transcrie propozi ia subordonat din urm toarele versuri, precizandu-i felul: ,,Nu trebuie decat s fi i/ Foarte ferici i . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat atributiv , introdus prin conjunc ia subordonatoare ,,c . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura versului ,,Uneori, cand sunt fericit intr-adev r . 2 puncte 11. Transcrie versul prin care se sugereaz consecin a intrist rii. 2 puncte 12. Men

ioneaz o figur de stil identificat in versul ,,Cu podoaba aceea imp r teasc . 2 puncte 13. Nume te starea sufleteasc exprimat in versul ,,i tiu c sunt grozav de frumoas . 2 puncte 14. Explic , pe scurt, semnifica ia titlului Minune. 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Scrie o compunere de 20 - 25 de randuri, in care s descrii o furtun , fenomen natural a c rui imagine te-a impresionat. In compunerea ta, trebuie: s respec i conven iile specifice unei descrieri; 6 puncte s ai un con inut i un stil adecvate tipului de text i cerin ei formulate; 8 puncte s

respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Partea a III-a ( 24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c textul citat la Partea I (Ana Blandiana, Minune) apar ine unei opere lirice/ genului liric. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in textul Anei Blandiana, Minune; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 12 2 eviden ierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea ideii de frumuse e, a a cum apare ea in fragmentul de mai sus; exprimarea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua

ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 13 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 13 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos, care se refer la textul marcat cu chenar. Actul II, Scena VIII Ric Venturiano, apoi Spiridon SPIRIDON: Domnule, musiu, tot aici esti? E foc mare, trebuie sa fugi! daca o pun e mana pe dumneata, te omoara... RIC : Ma omoara?... Scapa-ma, baiete, scoate-ma de aici... Pe unde sa ies? (pornind spre u a din dreapta, pe unde a intrat Spiridon) Pe aici... SPIRIDON: Nu se poate. (ii taie drumul) Odaia d-acolo raspunde tot pe scara a ma re; vrei sa te-ntalnesti cu ei piept in piept? RIC : Nu, nu voi; dar atunci ce-i de facut! existenNa mi-este periclitata.* Voi sa s cap. Scapa-ma: iNi dau bacsis trei sferturi de rubla. SPIRIDON: Trei sferturi de rubla: sase pachete de tutun! te scap. RIC : Cum? pe unde? spune-mi iute, ca mi-e degraba, imi vine stenahorie.* SPIRIDON: Dumneata stai aici. Eu ma duc colea in odaiNa (la dreapta), deschiz us a care da in scara, cum i-oi vedea ca se urca sus, te chem in odaie, inchidem usa la mijloc, si cand or intra cu toNii aici, iNi dau drumul pe dincolo pe scara, te cobori si iesi repede pe poarta... Lasa ca te sca p, n-ai grija. RIC : Da, du-te degraba!

SPIRIDON (cu iretenie): Apoi, nu-mi dai? RIC : Ce? SPIRIDON: Ce mi-ai fagaduit. RIC : Ba da, iNi dau. (se caut in toate buzunarele i completeaz suma din m run ele; Spiridon o socote te cu scump tate) Baiete, (solemn) tanarule! stii tu in ce poziNiune ma gasesc? stii tu ce p ericol ma ameninNa? SPIRIDON: Ba bine ca nu! Daca n-oi sti eu papara* lui jupanul!... hehei! lasa; d aca na-i putea scapa... RIC : 'Ai? ( ov ie) SPIRIDON: Ai sa vezi si dumneata al dracului ce e... De ce-i zice lui ,,Titirca Inima-Rea"? RIC : Nu, nu voi sa vaz, scapa-ma. SPIRIDON (cam rece): Ei! lasa, daca oi putea, te scap eu, fireste. (I. L. Caragiale, O noapte furtunoas ) *periclitata - amenin at, primejduit *stenahorie - greutate in respira ie, n duf *a sti papara cuiva - a cunoa te felul aspru de a fi al cuiva, a fi avut de suferit de pe urma asprimii cuiva A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,baiete , ,,dincolo , ,,dumneata , ,,odaiNa . 4 puncte 2. Scrie cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor ,,odaia

i ,,(te) scap . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a verbului ,,a vedea . 4 puncte 4. Transcrie, din textul marcat, un pronume de polite e i o conjunc ie subordonatoare. 4 puncte 5. Precizeaz valoarea morfologic a cuvintelor subliniate: ,,Scapa-ma, baiete, scoate-ma de aici . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,baiat aib func ia sintactic de subiect. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,iesi repede pe poarta . 4 puncte 8. Transcrie propozi ia subordonat din fraza: ,,Vrei sa te-ntalnesti cu ei piept in piept , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o propozi s

ie subordonat atributiv , avand ca regent substantivul odaia. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Explic rolul textului plasat intre paranteze i intercalat in replicile personajelor. 2 puncte 11. Transcrie replica din care s reias faptul c Spiridon e interesat de r splata promis . 2 puncte 12. Prezint tema discu iei celor dou personaje. 2 puncte 13. Transcrie, din textul marcat, dou cuvinte cu rol de adresare, care marcheaz diferen a de varst dintre cele dou personaje. 2 puncte 14. Comenteaz , pe scurt, semnifica ia replica lui Ric Venturiano: ,,Cum? pe unde? spune-mi iute, ca mi-e degraba, imi vine stenahorie . 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 13 2 Subiectul al II-lea (18 puncte) Te nume ti Mihai/ Mihaela Barbu, ai absolvit clasa a VIII-a, i i petreci vacan a de var la munte, in localitatea Predeal, i ai participat la un concert in aer liber al forma iei tale favorite, ,,Ritmuri noi . Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 20 - 25 randuri, adresat fostei tale colege, Ana, c reia s ii descrii evenimentul la care ai participat. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate, respectand conven

iile descrierii ca mod de expunere; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c fragmentul dat ca suport la Partea I (I. L. Caragiale, O noapte furtunoas .. ) apar ine unei opere dramatice/ genului dramatic. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a trei caracteristici ale genului dramatic; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei citate; prezentarea, pe scurt, a secven elor reprezentative/ a intampl rilor existente in fragmentul dat; exprimarea unei opinii despre felul in care, pe baza dialogului (dramatic), se p oate caracteriza un personaj prezent in scen (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat )

i 12 puncte pentru redactare (coerenNa textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului - 2 p .; ortografia - 3 p.; punctuaNia 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 14 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 14 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos, care se refer la textul marcat cu chenar. Cand ies de diminea din cas, o trsur din trap mare intr pe strada mea; in trsur, madam Caliopi Georgescu, o bun prietin. [...] - Srut mana, madam Georgescu, zic eu, apropiindu-m. - La dumneata veneam! rspunde cucoana emo ionat.[...] - La mine? - Da... Te rog s nu m la i! -?! - S nu m la i! Trebuie s-mi faci un mare serviciu amical... La nevoie se arat amici ia: s vedem cat ne e ti de prietin! - Cu cea mai mare plcere, madam Georgescu, dac pot... - Po i!... s nu zici c nu po i!... tiu c po i!...trebuie s po i! - In sfar it, ce e? de ce e vorba?

- Dumneata il cuno ti pe... tiu c-l cuno ti! - Pe cine? i-este prietin... tiu c i-e prietin! S nu zici c nu i-e prietin!... - Cine? - Popescu, profesorul de filosofie. - Suntem cunoscu i, ce e drept; dar chiar a a buni prietini, nu pot s zic. [...] - Ei, trebuie numaidecat s te sui in birje cu mine, s mergem la el, s vorbe ti pentru Ovidiu. [...] Cititorul trebuie s tie c madam Caliopi Georgescu are trei copii - Virgiliu, Hora iu i Ovidiu Georgescu. [...] Ovidiu trece acuma examenul sumar de apte clase liceale, i, cu toat bravura lui, pe cat spune cocoana Caliopi, dup ce a biruit toate obiectele, s-a-n epenit la Moral. - Inchipuie tei, zice mama emo ionat. S-l persecute pe biat! s-i zdrobeasc biatului cariera!... Cum este el sim itor, e in stare s se prpdeasc. [...] - N-ar fi fost mai bine, madam Georgescu, zic eu, s fi mers d. Georgescu in perso an la profesor?... ti i..., d.Georgescu, om cu greutate..., ca tat, altfel... Eu... de... strin... - A

, i-ai gsit! Georgescu! Nu-l tii pe Georgescu ce indiferent e cu copiii? Dac ar fi fost dup Georgescu, nici Vergiliu, nici Hora iu n-ar fi fost la facultate... Despre partea lui Georgescu, rmaneau bie ii fr bacaloriat!... Suie-te, te rog! (I. L. Caragiale, Bacalaureat) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,cititorul , ,,profesor , ,,trebuie , ,, tie . 4 puncte 2. Precizeaz mijloacele de imbog ire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: ,,numaidecat, ,,cititor . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,copil . 4 puncte 4. Transcrie un substantiv comun i un numeral cardinal. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,dup ce a biruit toate obiectele s-a-n epenit la Moral . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,mama aib func ia sintactic de complement circumstan ial de mod. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic s

a cuvintelor subliniate: ,,Cititorul trebuie s tie c madam Caliopi Georgescu are trei copii . 4 puncte 8. Transcrie, din penultima replic a textului marcat cu chenar, o construc ie incident . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o propozi ie subordonat completiv direct , avand ca regent verbul a g si. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Transcrie, din textul marcat, fragmentul prin care se sugereaz situa ia colar a lui Ovidiu Georgescu. 2 puncte 11. Men ioneaz modul in care in elege madam Georgescu s rezolve conflictul ivit. 2 puncte 12. Transform ultimele dou replici ale personajelor in vorbire indirect . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr

s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului epic. 2 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 14 2 14. Explic , in 3 - 5 randuri, semnifica ia replicii: ,,- N-ar fi fost mai bine, madam Georgescu, zic eu, s fi mers d. Georgescu in persoan la profesor?... ti i...d. Georgescu, om cu greutate..., ca tat, altfel... 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Alexandru/ Alexandra Costin, ai absolvit clasa a VIII-a i e ti in tab r , intr-o zon de campie, in localitatea Petre ti. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 20 - 25 de randuri, adres at p rin ilor, c rora s .. le descrii locurile in care te afli. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte

s ai un stil i un con inut adecvate rela iei cu destinatarul i situa iei imaginate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de punctua ie i de ortografie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Alc tuie te, in 10 - 15 randuri, rezumatul textului dat ca suport la Partea I (I. L. Cara giale, Bacalaureat). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: respectarea fidelit ii fa de textul pe care il rezumi (concordan a dintre con inutul fragmentului i con inutul rezumatului scris de tine); desprinderea a trei-patru elemente esen iale/ idei principale ale textului; prezentarea esen ializat , pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intampl rilor la care particip personajele; respectarea altor conven ii specifice rezumatului (relatarea la persoana a III-a; utilizarea modurilor i a timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea direct la vorbirea indirect , f r

dialog inserat; relatarea obiectiv , f r interven ii emo ional-subiective i f r citate). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie s aib minim um 10 randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 15 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 15 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos, care se refer la textul marcat cu chenar. Au fost odat -ntr-o coal de provincie doi buni camarazi - Ni Ghi escu i Ghi Ni escu. Amandoi erau potrivi i la-nv tur i la purtare. Ni ins se deosebea, i nu numai de Ghi , dar chiar de to i copiii ceilal

i, prin talentul lui la scris, de care se minuna cu drept cuvant toat lumea. In anul al patrulea de coal primar , Ni ajunsese s scrie a a de frumos, incat, adesea, puse al turi, caietul lui ai fi zis c este modelul de caligrafie tip rit, iar modelul de caligrafie, scris de man ; pe cat vreme, Ghi scria nu se poate mai urat; [...] A a, ispr vind clasele primare, s-au desp r it cei doi buni camarazi, ca s mearg fiecare dup norocul lui. Ghi s-a dus la ar pe lang tat -s u, care era negustor cu dare de man ;* iar Ni

, copil s rman*, a apucat spre Capital , ascultand de sfatul dasc lului s u: - F tul meu, tu p rin i n-ai, carte mult nu i-e dat s -nve i, c nu prea e ti de tept, slug nu te po i face c e ti cam lene ... i-a dat i ie Dumnezeu un dar: ai icoan la scris; ie cu condeiul i-e dat s te hr ne

ti. Du-te la Bucure ti, acolo ai s intri copist* in vreo can ilerie* i-ncet-incet, cum te tiu c n-ai purt ri prea rele, cu vremea ai s -naintezi. Ni a ajuns in capital i s-a pus s i caute de lucru. A f cut cuno tin ba cu unul, ba cu altul, recomandandui talentul i c p tand din toate p r ile complimente i dovezi de admira iune. Dar afar de acestea, n-a reu it deocamdat s

capete nimic mai mult. Ni nu i-a pierdut speran a i bine a f cut; c ci iat c -ntr-o sear o cuno tin i-a spus: - Maine dimineat la ceasurile unsprezece, s te afli la Ministerul de Interne: se ine concurs pentru trei posturi de copi ti; desigur ai s cape i unul. Se-n elege c Ni n-a lipsit a se infiin a la vreme.[...] De i dictarea mersese cam prea iute, Ni s-a uitat lung pe foaia lui, a zambit mul umit de sine, apoi a inminat-o cu mult respect unui domn membru, care a strans toate probele. Peste d ou zile s-a dat rezultatul concursului... Numele Ni Ghi

escu nu figura intre cele trei numiri. i ce frumos scrisesem, domnule! a zis Ni , mahnit, cuno tin ii sale.[...] N-a trecut o s pt man i iat c s-a publicat concurs pentru un post de perfect caligraf la acel ultim minister. [...] Dar, in ajunul concursului, se-ntampl , cum se-ntampl in orice poveste, s se-ntalneasc - cu cine? Cu vechea lui cuno tin , cu bunul s u camarad de odinioar , cu Ghi Ni escu [...] (I. L. Caragiale, Triumful talentului) *(negustor) cu dare de man - inst rit, bogat *(copil) s rman - care i-a pierdut ambii p rin

i sau numai unul dintre ei; orfan *copist - 1. (in trecut) func ionar inferior care (redacta i) copia acte. 2. persoan care, inainte de apari ia tiparului, copia un manuscris. *can ilerie - cancelarie; birou sau sec ie a unei institu ii (publice) destinat lucr rilor administrative A. Limba roman 1. Transcrie, din textul marcat cu chenar, dou cuvinte con inand diftongi i dou cuvinte con inand vocale in hiat. 4 puncte 2. Scrie cate un antonim pentru cuvintele ,,frumos i ,,mult . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a verbului ,,a inv a . 4 puncte 4. Transcrie, din fragmentul marcat, un numeral colectiv i un pronume personal. 4 puncte 5. Stabile

te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,de care se minuna cu drept cuvant toat lumea . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,caiet aib func ia sintactic de complement direct. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Au fost odat -ntr-o coal de provincie doi buni camarazi . 4 puncte 8. Transcrie, din urm toarea fraz , propozi ia subordonat , precizandu-i felul: ,,slug nu te po i face c e ti cam lene . 4 puncte s

9. Alc tuie te o fraz in care s existe o propozi ie subordonat completiv indirect , introdus prin conjunc ia subordonatoare ,,s . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Transcrie, din prima fraz a textului marcat, cuvintele care se refer la spa iul ac iunii. 2 puncte 11. Transcrie enun ul din care reiese prin ce se deosebea Ni de to i colegii lui. 2 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 15 2 12. Precizeaz motivele pentru care dasc lul lui Ni afirm : ,, ie cu condeiul i-e dat s te hr ne ti . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice afirma ia c textul apar ie genului epic. 2 puncte 14. Explic , in 3 - 5 randuri, sensul structurii ,,ai icoan la scris . 4 puncte

Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Paul/ Paula Ionescu, locuie ti in Oradea, pe Strada Cire ilor, la num rul 29, e ti elev/ elev la .. coala cu Clasele I - VIII Lucian Blaga i i i este necesar o adeverin din care s rezulte c frecventezi cursurile clasei a VIII-a, pentru a te putea inscrie la un concurs jude ean de art fotografic . Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o cerere adresat direc iunii colii tale, prin care solici i eliberarea unei adeverin e de elev. In cerere, trebuie: s utilizezi conven

iile acestui tip de compunere; 6 puncte s expui clar i concis con inutul solicit rii; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii cere rii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s prezin i tr s turile personajului Ni Ghi escu, din textul de la Partea I (I. L. Caragiale, Triumful talentului). In redactarea compunerii, vei a vea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare existente in textul dat; numirea a trei tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului; ilustrarea tr s

turilor, prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iei dintre personajul Ni Ghi escu i alt personaj din textul dat. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 25 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 16 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 16 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Ne odihnim in iarb , cu un rest de oboseal in noi, ca sufletul. Printre lacuri de munte st m i privim. Soarele a asfin it in argintul de vest. Prin aerul de cle tar* stancile, brazii, mun ii, lucrurile toate, chiar cele mai dep rtate, se contureaz mai clar. Ce calm! Ce puritate! Dac am vedea cu lacurile, stelele s-ar apropia, intampinandu-ne la drumul - jum tate. (Lucian Blaga, Printre lacurile de munte)

*cle tar = (poetic) cristal A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,iarb , ,,sufletul , ,,lacuri , ,,aerul . 4 puncte 2. Precizeaz mijloacele de imbog ire a vocabularului prin care s-au format cuvintele ,,oboseal

i ,,clar . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,drum . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un pronume reflexiv i adjectivul provenit din verb la participiu. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,Dac am vedea cu lacurile,/ stelele s-ar apropia,/ intampinandu-ne la drumul - jum tate . 4 puncte 6. Precizeaz func ia sintactic ia ,,Soarele a asfin

a cuvintelor din propozi

it in argintul de vest . 4 puncte 7. Alc tuie te cate un enun in care substantivul ,,soare aib func ia sintactic s

de complement direct, respectiv, de complement indirect. 4 puncte 8. Transcrie, din text, ultima propozi ie, precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz

in care s existe o propozi circumstan ial ie subordonat

de timp, avand ca regent verbul a se odihni. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura versului ,,stelele s-ar apropia . 2 puncte 11. Transcrie, din prima strof , o structur care s con in

o metafor . 2 puncte 12. Transcrie un vers care s con in

o imagine vizual . 2 puncte 13. Nume te starea sufleteasc sugerat in versul ,,Ce calm! Ce puritate! . 2 puncte 14. Explic , pe scurt, semnifica ia titlului Printre lacurile de munte. 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Scrie o compunere, de 10 - 15 randuri, in care s faci o descriere artistic a unei zile de var , c reia ii vei da un titlu potrivit. In compunerea ta, trebuie: s respec i conven 6 puncte s ai un stil iile specifice descrierii, ca mod principal de expunere;

i un con s

inut adecvate momentului descris; 8 puncte

respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c textul dat ca suport la Partea I (Lucian Blaga, Printre lacurile de munte) apar ine unei opere lirice/ genului liric. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in poezia Printre lacurile de munte; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; eviden ierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea impresiilor asupra peis ajului, a a cum apar ele in fragmentul de mai sus;

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 16 2 exprimarea unei opinii despre semnifica a (formularea clar / logic a opiniei, prezen rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei pr imi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect .. a textului in pagin .. , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise. a unui argument/ a motiv

iile textului sau despre mesajul acestui

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 17 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 17 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. 1. Din belsugul de verdeaNa carabusul de arama vine din turnatoria verii, sa-l luam in seama. 2. Zgomotos ca o reptila printre vreascuri se avanta, sa arate ca-i din lumea celor ce nu prea cuvanta.[...] 3. Susur mare de lacuste si de gaze fara numar. Carabusul de arama s-a oprit pe caldu-Ni umar. 4. Misca? Sta sa-nchege ganduri? Se destinde? Se descalNa? Parc-ar sti ca de pe umar numai zborul mai inalNa. 5. Si o ia catre stapanul iulie, cuptorul astru, sa ne duca fericirea spre uitare in albastru. (Lucian Blaga, C r bu ul de aram ) *turnatorie, turnatorii = atelier, sec ie, intreprindere in care se execut opera iile de turnare a metalelor (loc in care este foarte cald) *vreasc, vreascuri = creang , ramur uscat

i desprins de pe copac A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,belsugul , ,,turnatoria , ,,ganduri , ,,astru . 4 pun cte 2. Precizeaz mijlocul de imbog ire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: ,,turnatorie , ,,numai . 4 puncte 3. Scrie cate un sinonim potrivit pentru cuvintele: ,,a cuvanta , ,,mare . 4 puncte 4. Transcrie, din prima strof , substantivul in cazul nominativ i substantivul in cazul genitiv. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,Carabusul de arama/s-a oprit pe caldu-Ni umar . 4 puncte 6. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate din versurile: ,,Parc-ar sti ca de pe umar/ numai zborul mai inalNa . 4 puncte 7. Alc tuie te cate un enun in care substantivul ,,lacusta s aib func ia sintactic de atribut substantival, respectiv, de complement circumstan ial de mod. 4 puncte 8. Transcrie o propozi ie simpl din versul ,,Misca? Sta sa-nchege ganduri? . 4 puncte 9. Realizeaz expansiunea/ transformarea p

r ii de propozi ie subliniate in propozi ie subordonat corespunz toare ca sens, precizandu-i felul: ,,Carabusul de arama / s-a oprit... . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz ritmul poeziei. 2 puncte 11. Transcrie, din prima strof , o structur care s con in o metafor . 2 puncte 12. Men ioneaz un tip de imagine artistic identificat in versurile ,,Susur mare de lacuste/ si de gaze fara numar . 2 puncte 13. Transcrie dou versuri in care apar m rci lexico-gramaticale ale prezen ei eului liric. 2 puncte 14. Explic , pe scurt, semnifica ia versurilor: ,,Si o ia catre stapanul/ iulie, cuptorul Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Mihai/ Mihaela Andronache, locuie ti in Arad, pe Strada Zorilor, la num rul 30, e ti elev/ elev astru . 4 puncte

in clasa a VIII-a, la coala cu Clasele I - VIII ,,Aurel Vlaicu , i dore ti s ob ii un permis de cititor la Biblioteca ,,Mihai Eminescu , din localitate, intrucat indr ge ti lectura i ai vrea s cite ti c r i pe care nu le ai in biblioteca personal . Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o astfel de cerere, adresat directorului bibliotecii. In cerere, trebuie: s utilizezi conven iile acestui tip de compunere; 6 puncte s expui clar i concis con inutul solicit rii; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie, de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii cere rii este 18.06.2007.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 17 2 Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s eviden iezi caracteristicile fundamentale i semnifica iile textului citat la Partea I (Lucian Blaga, C..r..bu ul de aram..). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in fragmentul din poezia C r bu ul de aram ; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; sublinierea unei idei prezente in text i a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia; sus inerea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul transmis (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat

). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coerenNa textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului - 2 p .; ortografia - 3 p.; punctuaNia 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 18 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 18 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos, care se refer la textul marcat cu chenar. ,,Zeiss, fotograf. Rembrand, tan r. Pictor robust* i talentat. Alagrec, un b ie andru de 15 -16 ani [ ] Actul I, Tabloul I Un petec de falez * in apropierea Mangaliei. [ ] La ridicarea cortinei, Rembrand se afl in picioare, in fa a evaletului, i termin de pictat drumul c tre Mangalia [ ] Alagrec, a ezat pe un bolovan al turi, prive te pe Rembrand lucrand

i cant la o muzicu de gur un vals marin resc [ ] REMBRAND: Ce f ceai acolo? ALAGREC: M uitam REMBRAND: La ce? ALAGREC: La tabloul dvs. REMBRAND: Dar nu te-ai uitat toat ziua la tablou? Nu te-ai mi cat nici o clip de lang mine tot timpul cat am lucrat. ALAGREC: Da, dar acum m uitam, cum vine seara pe el. (Cu un gest onest* i nefor at.) Pe dumnealui!... Parc e de adev rat, z u!... i parc noaptea iese din culorile lui, tot a a cum iese, aici, din culorile p mantului. (Arat , cu un gest larg, imprejurul lui.) ZEISS (apare in u a cortului): Cine zici, m , c iese din culorile p

mantului? ALAGREC: Ea! Dumneatale razi de mine dac spun! tiu eu!... REMBRAND (reflexiv*): Pu tiul a spus un lucru foarte important ZEISS: Care? REMBRAND: E inutil s (Un timp mic.) Foarte important!

i-l repet, fiindc tu tot nu pricepi tur cu arta rat ZEISS: Ce? Chestia cu intunericul care iese din culoare? REMBRAND (crezand c vrea s -l ironizeze): Da, da! ZEISS: Sunt absolut de aceea i p rere , m ! Are lumina vie ii in ea! i pictura, inainte de toate i dincolo de orice, este o art a luminii [...] REMBRAND: Unde ai citit tu ce spui? ZEISS: Nic ieri! i-am tradus numai ce-a spus confratele t u, maestrul Alagrec. (Face un gest spre [ ] Pictura ta are via Cu arta adev E in leg

b ie andru.) REMBRAND: Sunt convins c are talent la pictur [ ] ZEISS:... Ce avem ast -sear la mas ? ALAGREC (repede i recitativ): Avem: Felul intai de guvizi i felul al treilea ji i. ZEISS: Dar compot de guvizi n-avem? Tu nu mai tii s pescuie ti altceva decat guvizi? REMBRAND: Cred c in mare n-ai preten ia s pescuiesc p str vi*. ZEISS: Aaa! Scuza i! Nu tiam c guvizii de azi i-ai pescuit tu!... (Tudor Mu atescu, Geamandura) guvizi pr guvizi* rasol. Felul al doilea saramur

*robust - voinic, viguros, vanjos *falez - mal inalt i abrupt al unei m ri sau al unui lac *onest - cinstit, corect *reflexiv - ganditor, meditativ *guvizi - pe ti mici, cu capul mare, l it i cu corpul sub iat spre coad *p str vi - pe ti de ap dulce, care tr iesc in apele de munte *Rembrandt - pictor olandez din secolul al XVII-lea, considerat unul din cei mai mari pictori din istoria artei (Numele personajului din text Rembrand poate fi asociat cu cel al pictorului ola ndez) A. Limba roman 1. Transcrie, din textul marcat cu chenar, un cuvant in care exist diftong i unul in care exist vocale in hiat. 4 puncte 2. Transcrie, din textul marcat, dou neologisme. 4 puncte 3. Scrie cate un antonim potrivit pentru cuvintele din text: ,,inutil , ,,intuneri c . 4 puncte 4. Transcrie, din textul marcat, o interjec ie i un substantiv in cazul genitiv. 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 18 2 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,dar acum m uitam, cum vine seara pe el . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care pronumele de polite e ,,dumnealui aib func ia sintactic de complement indirect. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Pu tiul a spus un lucru foarte important . 4 puncte 8. Transcrie ultima subordonat din fraza ,,E inutil s s

i-l repet, fiindc tu tot nu pricepi ,

precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o subordonat circumstan ial de scop/ final , avand ca regent verbul a spune. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz rolul textului plasat intre paranteze, in interiorul replicilor personajelor. 2 puncte 11. Transcrie, din textul marcat, o structur prin care se sugereaz spa iul intampl rilor. 2 puncte 12. Formuleaz o idee principal , pe baza fragmentului incadrat in chenar. 2 puncte 13. Precizeaz semnifica ia din context a folosirii semnului de punctua ie dou .. puncte, dup numele fiec ruia dintre personaje. 2 puncte 14. Explic , pe scurt, semnifica ia replicii ,,- Dar compot de guvizi n-avem? Partea a II-a (18 puncte) Te nume . 4 puncte

ti Cristian/ Cristina Marcu, ai absolvit clasa a VIII-a i i i petreci vacan a de var la mare, in localitatea Mangalia, unde ai participat la concursul ,,Cel mai bun pictor , ob inand premiul al II-lea. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 20 - 25 randuri, adresat fostei tale colege, Mariana, c reia s ii comunici impresii de la concursul la care ai participat. In scrisoare, trebui e: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate, respectand conven iile descrierii ca mod de expunere; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c

textul oferit ca suport la Partea I (Tudor Mu atescu, Geamandura) apar ine unei opere dramatice/ genului dramatic. In redactarea compunerii, vei avea i n vedere: precizarea a trei caracteristici ale genului dramatic, identificate in fragmentu l reprodus la Partea I; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei citate; prezentarea, pe scurt, a secven elor reprezentative/ a intampl rilor existente in fragmentul dat; prezentarea unui personaj, pe baza unui mijloc de caracterizare evident in text. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia 3 p.; a ezarea corect .. a textului in pagin .. , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limb i literatur roman Varianta 19 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 19 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Spanzurat de aer printre ramuri se fr mant in m tasa*-i un paianjen*. Raza lunii l-a trezit din somn. Ce se zbate? A visat c raza lunii-i fir de-al lui i cearc*-acuma s se urce pan -n ceruri, sus, pe-o raz . Se tot zbate indr zne ul i s-azvarle. i mi-e team

c-o s cad vis torul. (Lucian Blaga, Vis torul) *cearc - incearc *paianjen - p ianjen *m tas - m tase A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,ramuri , ,,(se) fr mant , ,,urce , ,,indr zne ul . 4 puncte 2. Scrie cate un sinonim pentru cuvintele ,,indr zne ul i ,,team

. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,m tase . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un pronume reflexiv i o conjunc ie subordonatoare. 4 puncte 5. Stabilete valoarea morfologic a cuvintelor din versurile: ,,cearc-acuma s se urce/ pan

-n ceruri, sus, pe-o raz . 4 puncte 6. Alc tuiete un enun in care substantivul ,,vis torul aib func ia sintactic de nume predicativ. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Spanzurat de aer printre ramuri/ se fr mant in m tasa-i/ un paianjen./ Raza lunii/ l-a trezit din somn . 4 puncte 8. Transcrie, din text, ultima propozi ie principal . 4 puncte 9. Alc tuiete o fraz in care s existe i o propozi ie subordonat circumstan ial de timp, avand ca regent verbul a (se) trezi. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m s

sura versului ,, mi-e team i . 2 puncte 11. Transcrie, din text, o structur care s con in o personificare. 2 puncte 12. Transcrie, din text, un fragment care con ine o imagine vizual . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului liric. 2 puncte 14. Explic , pe scurt, semnifica ia versurilor: ,,Se tot zbate indr zne ul/ i s-azvarle . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care s i exprimi opinia despre semnifica iile sau despre mesajul textului liric citat la Partea I (Lucian Blaga, Vis torul), sus inut printr-un argument/ printr-o motivare

distinct . In compunerea ta, trebuie: s utilizezi structura adecvat acestui tip de compunere (formularea clar / logic a opiniei, prezen a argumentului / a motiv rii care s justifice opinia exprimat ); 2 puncte s ai con inutul (dezvoltarea argumentului/ a motiv rii) i stilul adecvate cerin ei date; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1-2 pagini, in care s caracterizezi personajul principal dintr-o nuvel studiat de tine la coal . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal din nuvela aleas ;

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limb i literatur roman Varianta 19 2 numirea a patru tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului principal; ilustrarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul principal i un alt personaj al nuvelei. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect ..

a textului in pagin .. , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 20 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 20 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos, care se refer la textul marcat cu chenar. In ziua a patra de Cr ciun, pornii la munte cu Damian Pu ca ul i cu canii. Adia aspru vant al miezului-nop ii i om tul inghe at cra ca* ascu it.[...] C su a lui mo Anania, p durarul statului, era departe, sub Batca Neagr , dincolo de m n

stirea Ra ca. Aveam de mers pan la ceasul al doilea din noapte [...] Pu ca ul [...] oft i d du din cap: - Ehei! Anania acesta e om vechi de p dure. Bun p durar i me ter van tor, de aceea cei mari nu l-au schimbat. Unde-a fost un urs, el l-a tiut; unde-a trecut un cerb, el i-a g sit urma. Veneau boierii i-i spuneau a a: Mo Anania, ia s te vedem! i Anania se gandea, ca un gospodar bun: care cerb s -l d m? oare s stric m noi o c prioar de gustul boierilor? -apoi i i f

cea el planurile... [...] Mi s-a p rut c ajung tarziu la o cetate de piatr . Luna era ascuns dup mun i i, in lumina z pezii, o c su abia se deslu ea. Un l trat iute incepu s sune dup o u : parc era c eaua din poveste, cu din ii de fier i cu m selele de o el. Ochii c su ei se aprinser i ie i in prag portarul cet ii. L tratul cel invier

unat t cu i cunoscui glasul prietenos al lui mo Anania. - Aha! bine-a i venit!... [...] - Ei? Ce mai faci, prietine Anania? - Bine, bine... r spunse p durarul stand cu spatele la sob . Ia i noi ne petrecem vremea noastr i sc dem i imb tranim, iar muntele cre te! il suim tot mai greu... - ... Da p durea ce mai face, prietine Anania? - Bine, ce s fac ? P durea-i tot tan r . Mo Anania zambea r spunzand. [...] Priveam trupu-i nalt i sp tos i pletele-i albe ca om tul. Must

ile-i erau albe ca i pletele. Obrazu-i era ras din poasp t i ochii aveau o lucire vie i neagr . Era mo Anania al nostru, [...] care in to i anii ne f cea un foc zdrav n, ne intindea otav i l vicere*, ii scula baba ca s ne osp teze. [...] - Cucoane, s ie im oleac * pe afar ... [...] Deodat i i duse mana la ureche, ascultand: [...] - Putem s intr m... gr i el intr-un tarziu, zambind cu mahnire; luna-i plin i p

durea tace. Iaca a a ies nop ile -ascult. Avem i noi bucuriile noastre cand invie i se incheie* codrul, da, iarna-i cu nelini te, cu mare singur tate... Ies nop ile, -ascult; mie mi-i mil de s lb ticiunile cele blande ca de ni te fra i ... Dar deodat mo Anania p ru a b ga de sam c nu-i singur, i t cu. M petrecu in cas i-mi pofti somn u or.... (Mihail Sadoveanu, Drum la mos Anania) *a cra ca - (despre z

pada inghe at ) a scar ai, a trosni *l vicere, l icere - covoare r ne ti de lan *oleac - pu in *a se incheia - (aici) a inverzi A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,pornii , ,,aspru , ,,m n stirea , ,,l trat . 4 puncte 2. Precizeaz cate un sinonim al cuvintelor subliniate in enun ul ,,...in lumina z pezii, o c su abia se deslu ea . 4 puncte 3. Precizeaz cuvintele de baz de la care s-au format cuvintele: ,,portar , ,,prietenos . 4 puncte 4. Transcrie, din prima propozi

ie a textului marcat, un substantiv articulat i unul nearticulat. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,C su a lui mo Anania, p durarul statului, era departe, sub Batca Neagr . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,van tor aib func ia sintactic de complement direct. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,, Anania acesta e om vechi de p dure . 4 puncte 8. Transcrie subordonata din fraza ,,Mi s-a p rut c ajung tarziu la o cetate de piatr , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc s

tuie te o fraz in care s existe o propozi ie subordonat circumstan ial condi ional , avand ca regent verbul a ie i. 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 20 2 B. In elegerea textului 10. Transcrie, din textul marcat, un grup de cuvinte prin care se fixeaz timpul intampl rilor. 2 puncte 11. Transcrie, din acela i text, o structur care con ine o imagine vizual 2 puncte 12. Formuleaz o idee principal pe baza fragmentului pus in chenar. 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului epic. 2 puncte 14. Explic , pe scurt, semnifica ia fragmentului ,,Ochii c

su ei se aprinser i ie i in prag portarul cet ii . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care s continui descrierea cu titlul ,,Un apus de soare i cu urm torul inceput: Era var . Eram cu prietenii intr-o tab r la munte. In fiecare zi, spre sear , porneam c tre cel mai inalt varf de lang caban . De acolo, vedeam ... In compunerea ta, trebuie: s respec i conven iile specifice unei descrieri; 6 puncte s ai un stil i un con inut adecvate tipului de text i cerin ei formulate; 8 puncte s

respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! In compunere po i folosi i urm toarele nume proprii: Florin, Doru, Cristina, Magda. Punctajul pentru redactare se acord numai dac vei scrie compunerea in limita de spa iu precizat . Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s prezin i tr s turile personajului mo Anania din textul de la Partea I (Mihail Sadoveanu, Drum la mos Anania). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare existente in textul dat; numirea a trei tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului; ilustrarea tr s turilor, prin referire la intampl

ri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iei dintre personajul mo Anania i alt personaj din textul dat. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 25 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercetrii Serviciul Na..ional de Evaluare i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 21 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 21 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Ce schimbtoare e la munte Lumina; cat ai scpra, Un curcubeu a-ntins o punte Din casa mea pan-la a ta. -un gand, un gand nebun imi vine! Aa-s poei uneori i S m avant pan la tine Pe puntea asta de culori. Cu fruntea de lumini brzdat S urc triile cereti i cand nici nu te-atep, deodat i S- bat cu degetu-n fereti... i Dar cand s urc, frumoasa punte S-a dramat, -acuma norii Au tras perdeaua ctre munte: Nebuni sunt, Doamne, vistorii! (Dimitrie Anghel, Curcubeul) A. Limba roman 1. Transcrie, din text, dou cuvinte care con in cate un diftong. 4 puncte 2. Selecteaz, din text, dou cuvinte derivate cu sufix. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,lumin . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un verb la modul condi ional-optativ. 4 puncte 5. Stabilete valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: Din casa mea pan-la a ta . 4 puncte 6. Alctuiete un enun in care substantivul ,,curcubeul s aib func ia sinta ctic de complement direct. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate in versurile: - -acuma norii/ Au tras perdeaua ctre munte . 4 puncte 8. Transcrie prima propozi ie din text, precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alctuiete o fraz in care s existe i o propozi ie subordonat circumstan ial d mp, avand ca regent verbul a lumina. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz msura ultimului vers din strofa a treia. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers/ un fragment care s con in o imagine vizual. 2 pun cte 12. Selecteaz dou verbe care s eviden ieze prezen a eului liric. 2 puncte 13. Precizeaz rima versurilor din poezia dat. 2 puncte 14. Explic, pe scurt, semnifica ia versului: - Aa-s poei uneori i . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te numeti Daniel/ Daniela Marinescu, locuieti in Timioara, pe Strada Trandafirilor, la numrul 5, eti elev/ elev in clasa a VIII-a, la Liceul Teoretic Mihai Eminescu , i doreti s te inscrii la cursurile de dans modern, organizate de ,,Clubul Copiilor din localitate, intrucat inten ionezi s i i dezvol i abilit ile necesare

unui bun dansator/ unei bune dansatoare. Redacteaz, pe o pagin distinct a foii de examen, o cerere de inscriere, adresat di rectorului acestei institu ii, prin care solici i inscrierea la aceste cursuri. In cerer e, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s expui clar i concis con inutul solicitrii; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie, de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii cere rii este 18.06.2007.

Ministerul Educa..iei i Cercetrii Serviciul Na..ional de Evaluare i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 21 2 Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s eviden iezi caracteristicile fundamentale i semn ifica iile textului poetic de la Partea I (Dimitrie Anghel, Curcubeul). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in fragmentul din poe zia Curcubeul; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; sublinierea unei idei prezente in text i a mijloacelor artistice folosite in expr imarea acesteia; sus inerea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul transmis (formularea clar/ logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motivrii care s justifice opinia exprim at). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei pr imi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat) i 12 puncte pent ru redactare (coeren textului a 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate connutului - 2 p.; o i rtografia - 3 p.; punctuaa i 3 p.; aezarea corect a textului in pagin, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 22 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 22 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Izvorului asemeni sunt si eu Cutremurat sub stelele de vara. Cu cat e cerul mai fara de vant Cu-atat launtrurile* mele se-nfioara. Nu din afara-i zvon ce ma framanta, Nici din adancuri, nici de sus. O umbra s-a desprins din slava, Icoana ei in mine a apus. Din ce in ce sunt cercuri mai adanci Si mai departe horele pe ape. S-a desteptat in mine un izvor Ce nu-l mai pot cuprinde si incape. (Ioan Alexandru, Izvorul) (aici) firea, sentimentele profunde *launtrurile A. Limba roman 1. Transcrie, din text, patru cuvinte monosilabice. 4 puncte 2. Scrie cate un sinonim pentru cuvintele din text ,,slava i ,,a apus . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,izvor . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un adjectiv la gradul comparativ de superioritate. 4 pun cte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,Icoana ei in mine a apus. 6. Scrie un enun in care substantivul ,,izvorul s 4 puncte

aib func ia sintactic de atribut substantival. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: Nu din afara-i zvon ce ma framanta . 4 puncte 8. Transcrie prima propozi ie din text, precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o propozi ie subordonat atributiv , avand ca regent substantivul izvorul. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura ultimului vers din poezie. 2 puncte 11. Nume te figura de stil din versul ,,S-a desteptat in mine un izvor. 2 puncte 12. Precizeaz dou m rci lexico-gramaticale care s eviden ieze prezen a eului liric. 2 puncte 13. Transcrie un vers care cuprinde o referire la anotimpul in care este contemp lat izvorul. 2 puncte

14. Explic , pe scurt, o semnifica ie a titlului poeziei. 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, cu titlul ,,Copiii de azi , in care s poveste ti o intamplare semnificativ pentru modul in care copiii au grij de mediul inconjur tor. In compunerea ta, trebuie: s utilizezi conven iile specifice unei nara iuni; 6 puncte s ai un con inut i un stil adecvate tipului de text i cerin ei formulate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! In compunere po i folosi i urm toarele nume proprii: Mihai, Vlad, Andreea, Carmen. Punctajul pentru redactare se acord numai dac vei scrie compunerea in limita de spa iu precizat

. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s eviden iezi caracteristicile fundamentale i semnifica iile textului citat la Partea I (Ioan Alexandru, Izvorul). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in fragmentul din poezia Izvorul; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; sublinierea unei idei prezente in text i a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia; sus inerea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul transmis (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ).

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 22 Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coerenNa textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului - 2 p .; ortografia - 3 p.; punctuaNia 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 23 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 23 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Nicio corabie nu s-a intors vreodat Din m rile sudului sau de la capricorn* Atat de pur i elegant fregat *, Cum se intoarce toamna Orion*. Peste p duri inverzite n-a str lucit nicicand Lumina lui alb . Nici pe paji ti de fan. Oceane i mun i il v d prim vara plecand i cerul nu-

i mai afl mult vreme st pan. Octombrie urc din nou peste gr dini Inaltele-i catarge cu varfuri de platin i toat iarna, apoi, corabia de lumini Deasupra lumii uimite se clatin . Rege al constela iilor din septentrion* Mereu lunecand peste lumi inghe ate A a str bate noaptea marele Orion, Corabie leag n in eternitate. (Geo Bogza, Orion) *capricorn s.n. numele unei constela ii zodiacale din emisfera austral ; unul dintre semnele zodiacului (reprezentat printr-un ap) *fregat s.f. 1. vas de r

zboi cu trei catarge (obi nuit in secolele trecute), dotat cu numeroase tunuri instalate pe ambele borduri i destinat serviciului de recunoa tere i paz

. 2. gen de p s ri marine, zvelte, cu corpul mic i cu coada i aripile foarte mari care tr iesc in regiunea m rilor tropicale i se hr nesc cu pe ti *Orion numele unei constela

ii; in opera lui Geo Bogza sugereaz trecerea de la toamn la iarn *septentrion s.n. nord, miaz

noapte A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,elegant , ,,toamna , ,,varfuri , ,,str bate . 4 puncte 2. Precizeaz cate un sinonim potrivit cu sensul din text al cuvintelor se clatin

i eternitate . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,noapte . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un substantiv in cazul genitiv, inso it de articol (posesiv) genitival. 4 puncte 5. Stabile te cazul cuvintelor subliniate: ,, toat i iarna, apoi, corabia de lumin

/ Deasupra lumii uimite se clatin . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care cuvantul ,,Orion aib func ia sintactic de atribut substantival. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: din nou peste gr dini/ Inaltele-i catarge cu varfuri de platin . 4 puncte 8. Transcrie, din text, prima propozi ie, precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o propozi ie subordonat circumstan ial de mod, introdus printr-o locu Octombrie urc s

iune conjunc ional . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz rima versurilor din poezie. 2 puncte 11. Nume te o figur de stil identificat in versul ,,Deasupra lumii uimite se clatin . 2 puncte 12. Transcrie, din text, un vers care cuprinde o imagine vizual . 2 puncte 13. Precizeaz numele unuia dintre anotimpurile sugerate de imaginile din versurile: ,,Peste p duri inverzite n-a str lucit nicicand/ Lumina lui alb . Nici pe paji ti de fan . 2 puncte 14. Explic , pe scurt, semnifica ia metaforei ,,corabia de lumini . 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 23 2 Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Adrian/ Adriana Mih iescu, locuie ti in Sighi oara, pe Strada Observatorului, la num rul 7, e ti elev/ elev in clasa a VIII-a, la Liceul Teoretic George Co buc , i dore ti s te inscrii la cursurile de astronomie organizate de ,,Clubul Copiilor din localitate, intrucat e ti pasionat/ pasionat de universul cosmic. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o cerere de inscriere, adresat directorului institu iei. In cerere, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte

s expui clar i concis con inutul solicit rii; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii cere rii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s eviden iezi caracteristicile fundamentale i semnifica iile textul citat la Partea I (Geo Bogza, Orion). In redactarea compunerii, vei avea in vede re: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in poezia Orion; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; sublinierea unei idei prezente in text i a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia; sus inerea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul transmis (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con

inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba de limba i literatura roman Varianta 24 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 24 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos, care se refer la textul incadrat cu chenar. - Ioane, cat s nu d m cinstea pe ru ine i pacea pe galceav !... Ai s pleci unde zic eu. i Zaharia lui Gatlan merge cu tine. Luca Mo neagu, megie ul* nostru, v duce cu c ru a cu doi cai ca ni te zmei. Ia, mai bine, r pezi-te pan la el de vezi, gata-i de drum? C maine des-diminea

, cu ajutorul Domnului, pleca i. - Nu m duc, mam , nu m duc la Socola*, macar s m omori! ziceam eu, plangand cu zece randuri de lacrimi. Mai tr iesc ei oamenii i f r popie. - Degeaba te mai sclifose ti, Ioane, r spunse mama cu nep sare! la mine nu se trec acestea... Paremise c tii tu moarea* mea... S nu m faci, ia acu , s ieu cule erul* din ocni i s te dezmierd cat e ti de mare! Apoi cheam pe tata i-i zice hot rator: V

zand eu c nu-i chip de stat impotriva p rin ilor, incepui a m gandi la pornire, zicand in sine-mi cu am r ciune: ,,Ce n caz pe capul mieu! [...] In sfar it, ca s nu-mi uit vorba, toat noaptea cea dinainte de plecare, pan s-au rev rsat zorile, m-am fr mantat cu gandul, fel i chip, cum a putea indupleca pe mama s m dea mai bine la m n stire; i tocmai cand eram hot rat a spune mamei acestea, iaca i soarele r sare, vestind o zi frumoas , i Luca Mo neagu, insur

el de-al doilea, a c rui tan r nevast avusese grij s -l trezeasc la timp i s -l preg teasc de pornire... se i aude strigand afar : ,,Gata sunte i? Haidem! c eu v a tept cu caii inh ma i. [...] (Ion Creang , Amintiri din copil rie) *megie ul r cios i manifest rile lui *cule erul f vecinul *moarea felul de a fi al unui om sup

c le ul *Socola cartier al Ia

ului, unde se afla un seminar teologic ( coal pentru viitorii preo i) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,cheltuial , ,,surcelele , ,,c ut m , ,,trebuie . 4 puncte 2. Precizeaz cate un sinonim potrivit cu sensul din text al cuvintelor posomorat i vreodat

. 4 puncte 3. Selecteaz , din textul marcat cu chenar, dou cuvinte compuse. 4 puncte 4. Transcrie, din textul marcat, cate un verb de conjugarea a III-a i a IV-a. 4 puncte 5. Men ioneaz cazul substantivelor subliniate: ,,Cand m-ar bate numai atata grij , m i femeie, ce mi-ar fi? . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,noroc aib s

func ia sintactic de complement indirect. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Dar fiind el cel mai mare, norocul s u . 4 puncte 8. Transcrie propozi iile subordonate din fraza ,,- Trebuie s c ut m a-l zbur t ci, c ci nu se tiu zilele omului! , precizandu-le felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz care s cuprind dou propozi ii subordonate, aflate in raport de coordonare. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Transcrie, din textul marcat, fragmentul care sugereaz rolul pe care ar urma s -l aib

Nic in familie. 2 puncte 11. Precizeaz din ca i membri este format familia lui Nic , a a cum rezult din replica tat lui. 2 puncte 12. Transform in vorbire indirect prima replic din textul marcat cu chenar. 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi ale dialogului, care se reg sesc in textul indicat. 2 puncte 14. Explic , pe scurt, semnifica ia sintagmei ,,nu-i de capul s u . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, cu titlul ,,Cea mai frumoas zi , in care s prezin i momente de neuitat pe care le-ai tr it intr-o imprejurare anumit . In compunerea ta, trebuie: s

respec i conven iile specifice unei descrieri; 6 puncte s ai un con inut i un stil adecvate tipului de text i cerin ei formulate; 8 puncte - Spune-i i d-ta b ietului, omule, ce se cuvine, ca s i ia n dejdea i s i caute de drum. - Mai r mane vorb despre asta? zise tata posomorat. Are s urmeze cum tim noi, nu cum vrea el, c doar nu-i de capul s u. Cand m-ar bate numai atata grij , m i femeie, ce mi-ar fi? Dar eu m lupt cu gandul cum s -i port de cheltuial

, c ci banii nu se culeg de la trunchi, ca surcelele. i la i ti vro ese, afar de dansul, dac r man acas , nu le mai trebuie nimica? Dar fiind el cel mai mare, norocul s u; trebuie s c ut m a-l zbur t ci, c ci nu se tiu zilele omului! i poate vreodat s fie i el sprijin pentru i tialal i.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba de limba i literatura roman Varianta 24 2 s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! In compunere po i folosi i urm toarele nume proprii: Vlad, Mircea, Elena, Cristina. Punctajul pentru redactare se acord numai dac vei scrie compunerea in limita de spa iu precizat . Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c fragmentul din textul citat la Partea I (Ion Creang , Amintiri din copil rie) apar ine unei opere epice/ genului epic. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a trei caracteristici ale genului epic, identificate in fragmentul di n Amintiri din copil

rie; exemplificarea acestor caracteristici ale textului epic, pe baza fragmentului ci tat; prezentarea, pe scurt, a subiectului (referire la momente/ la situa ii semnificative din fragment); prezentarea unui personaj, punand in eviden semnifica ia comportamentului acestuia. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului compunerii - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 25 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 25 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 25 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. - Las', m i tefane i Sm r nduc , nu v mai ingriji i atata; c azi e duminic , maine luni i zi de targ, dar mar i, de-om ajunge cu s n tate, am s ieu nepotul cu mine i am s

-l duc la Bro teni, cu Dumitru al meu, la profesorul Nicolai Nanu de la coala lui Balo , ii vedea voi ce-a scoate el din b iat; c de ceilal i b ie i ai mei, Vasile i Gheorghe, am r mas tare mul mit cat au inv at acolo. De dou zeci i mai bine de ani, de cand port vornicia in Pipirig, am dus-o cam anevoie numai cu r bu ul*. Ce folos c citesc orice carte bisericeasc ; dac nu tii a insemna m car catu i de cat, e greu. Ins de cand mi-au venit b ie ii de la inv tur

, imi in socoteala ban cu ban i huzuresc de bine; acum zic i eu c po i duce vornicia pe via , f r s te sim i. Z u, mare poman i-a mai f cut Alecu Balo cu coala ceea a lui, cine vrea s in eleag ! i, Doamne, peste ce profesor in elept i iscusit a dat! A a vorbe te de bland i prime te cu bun tate pe fiecare, de i-i mai mare dragul s

te duci la el! Ferice de p rin ii care l-au n scut, c bun suflet de om este, n-am ce zice! i mai ales pentru noi, ranii munteni, este o mare facere de bine. [...] - Ei, m i tefane i Sm r nduc , mai r mane i cu s n tate, c eu m-am dusu-m-am. Hai, nepoate, gata e ti? - Gata, bunicule, haidem, zisei, nec jindu-m cu ni te costi e de porc afumate i cu ni te carna i frip i, ce mi-i pusese mama dinainte.

i, luandu-mi r mas bun de la p rin i, am purces cu bunicul spre Pipirig. i era un pui de ger in diminea a aceea, de cr pau lemnele! (Ion Creang , Amintiri din copil rie) *r bu , r boj, s.n. bucat

de lemn in form cilindric sau paralelipipedic pe care, in trecut, se insemnau, prin crest turi, diferite calcule. A. Limba roman 1. Transcrie diftongii din urm toarele cuvinte: ,,vedea, , ,,b iat , ,,noi , ,,nepoate . 4 puncte 2. Scrie cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor i ,,bland . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,lemn . 4 puncte 4. Transcrie, din text, o interjec ie i un verb la modul indicativ, timpul viitor. 4 puncte iscusit

5. Precizeaz valoarea morfologic a cuvintelor subliniate: ,,Gata, bunicule, haidem, zisei, nec jindu-m cu ni te costi e de porc afumate . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul aib func ia sintactic de complement indirect. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,am s iau nepotul cu mine i am s -l duc la Bro teni . 4 puncte 8. Transcrie, din ultimul enun al textului, o propozi ie subordonat consecutiv . 4 puncte Smaranda s

9. Alc tuie te o fraz in care s existe o subordonat subiectiv , avand ca termen regent structura ,,a fi (impersonal) + adverb de mod. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Nume te modul de expunere predominant in text. 2 puncte 11. Transcrie, din primul enun al textului, dou cuvinte care indic timpul, respectiv, locul. 2 puncte 12. Men ioneaz , valorificand textul dat, imprejurarea in care personajul i i ia r mas bun de la p rin i. 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine unei opere epice. 2 puncte 14. Explic

, in 4 - 5 randuri, semnifica ia fragmentului ,, ii vedea voi ce-a scoate el din b iat . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Te nume ti Mihai/ Mihaela Diaconu, ai absolvit clasa a VIII-a i i i petreci vacan a de var la prietenul t u, Andrei, in localitatea Predeal. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adres at fostei tale colege de clas , Daniela, c reia s ii faci un portret al acestui prieten, ca tig tor al premiului I la un concurs interna ional de pictur . In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte s ai un stil

i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 25 2 Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este o doin . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a dou caracteristici ale doinei, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese; prezentarea ideilor textului i a mijloacelor artistice folosite pentru redarea acestora; exprimarea unei opinii cu privire la semnifica iile textului sau la mesajul transmis (enun area opiniei i motivarea corespunz toare a acesteia). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin

rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 26 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 26 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Cu soarele azi galben ca fagurii de miere, Prin ramuri desf cute u or de mana mea, In jurul meu se-nchide un m r boltit de mere. Z resc comoara viei i-odihna ei m vrea. Din ram eu rup ca-n basme un rod de aur i Sub un butuc de vi r man culcat pe spate O, pom vr jit de toamn , nu po i s m re ii. Privesc in gol la cerul cu ape neschimbate. (Ion Pillat, Brum rel*) *brum

rel = (pop.) octombrie; (prin extensie) sfar itul lunii septembrie, luna octombrie i inceputul lunii noiembrie A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,boltit , ,,basme , ,,desf cute , ,,odihna . 4 puncte 2. Transcrie, din text, dou cuvinte con inand cate un diftong. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a adjectivului ,,galben . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un adverb de timp i o interjec ie. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,Prin ramuri desf cute u or de mana mea . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,m r s aib func ia sintactic de complement indirect. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic

a cuvintelor subliniate: ,,Z resc comoara viei i-odihna ei m vrea . 4 puncte 8. Transcrie, din text, propozi ia subordonat completiv direct . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o subordonat subiectiv , avand ca regent verbul a privi. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura celui de al doilea vers din fragmentul citat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers/ o structur care s con in o imagine vizual . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul ,,O, pom vr jit de toamn , nu po

i s m re ii . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine unei opere lirice. 2 puncte 14. Explic semnifica ia versului ,,Privesc in gol la cerul cu ape neschimbate . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Te nume ti Emil/ Emilia B lan, ai absolvit clasa a VIII-a i i i petreci vacan a de var la bunici, intr-o zon de deal, in localitatea Paji tea. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adres at fostei tale colege de banc , Ana, in care s ii comunici impresiile din aceast vacan

. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte s folose ti un stil i un con inut adecvate situa iei imaginate; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi c o oper literar dintre cele studiate de tine la clas este o nuvel . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a patru caracteristici ale nuvelei, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese; prezentarea, pe scurt, a subiectului (prin referire la momentele subiectului sau la cel pu in dou secven e reprezentative); prezentarea personajului principal, prin raportare la dou intampl ri/ la dou

situa ii semnificative. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 27 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 27 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. V d drumuri albe-n z ri senine, La margini mun i, mai jos coline i, ca pe-o panz zugr vit, Ora u-n vale-adanc sub mine. E pace-n cer i pe p mant; Abia nest t torul vant Venit de peste mun i, de-aiurea, Tot spune ce din veci a spus i pan -n v i, de-aici de sus, Se zbate-ncet doinind p

durea. (George Co buc, Pe Tampa) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,drumuri , ,,zugr vit , ,,doinind , ,,p durea . 4 puncte 2. Scrie dou sinonime pentru sensul din text al adjectivului vit . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,p mant . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un pronume personal i un pronume relativ. 4 puncte 5. Precizeaz valoarea morfologic a cuvintelor subliniate: ,,E pace-n cer i pe p mant . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul i s aib func ia sintactic de complement indirect. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,i pan mun zugr

-n v i, de-aici de sus,/ Se zbate-ncet doinind p durea . 4 puncte 8. Transcrie, din text, propozi ia subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o propozi ie subordonat atributiv , avand ca termen regent substantivul drum. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura ultimului vers din fragmentul citat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care s con in o imagine auditiv . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul ,,Se zbate-ncet doinind p durea. 2 puncte 13. Precizeaz dou

tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului liric. 2 puncte 14. Explic , pe scurt, semnifica ia sintagmei t torul vant . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Te nume ti Dorin/ Dorina Florescu, ai absolvit clasa a VIII-a i i i petreci vacan a de var la bunici, intr-o zon de munte, in localitatea Piatra Fantanele. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adresat fostei tale colege, Lumini a, c reia s ii descrii un om neobi nuit, pe care l-ai cunoscut in aceast vacan . In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte s nest

ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este o fabul . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a dou caracteristici ale fabulei, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese; prezentarea subiectului, prin eviden ierea situa iei in care se afl personajele; prezentarea personajelor i a semnifica iei comportamentului acestora. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin

rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25-30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 28 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 28 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Coca - 40 de ani, so ia lui Gelu; Gelu - 40 de ani; Nelu - 45 de ani, fratele lui Gelu; Nu i - 35 de ani, so ia lui Nelu. COCA (intr cu cafelele): Cum po i s pui asemenea intreb ri cand tii ce-am avut pe cap in ultimul timp? NELU: Ce-a i avut? V-au plans copiii de foame? GELU: Am dat dou mii de lei rat pe lun la sufrageria asta sculptat care m-a costat o avere i care acum a inceput s crape. Nevast

-mea nu putea tr i f r sufragerie de nuc sculptat ! COCA: Dac ar fi dup tine, putem primi musafirii in buc t rie i s le servim branz cu ceap spart cu pumnul. Sufrageria era o ocazie i n-a fi renun at la ea nici dac imi vindeam hainele de pe mine. NU I: A a i noi am putea s spunem c am f cut repara ie capital la ma in . NELU: P

i nu sta e adev rul? NU I: Binein eles c sta e adev rul. Plus procesul care ne-a costat i pielea de pe noi. COCA: Dar ce proces a i avut? NU I: O stupizenie. NELU: So ia mea scump NU I (incearc s -l opreasc ): Te rog! NELU: So ia mea scump merge intr-o zi la alimentar s cumpere ni te smantan . Dup ce vanz toarea i-o pune in borcan, ea bag un deget i gust

. ,,Drag , i-a zis ea vanz toarei, smantana asta e acr , n-o culpar . ,,Poate s fie i albastr , a zis vanz toarea, din moment ce i-ai infipt degetul in ea pan la cot, o cumperi! ,,Drag , i-a zis nevast -mea, nu fi obraznic . ,,Drag e ti dumneata cu b rbat-tu, nu cu mine . De aici a inceput t mb l ul: nevast -mea a urlat, eu [ ] m duc s-o pun la punct pe vanz toare, responsabilul e obraznic, ii dau dou palme i [ ], el imi arunc cu un borcan de mu tar in cap, eu ii arunc cu o sticl de ulei de soia, vanz toarele au inceput s

arunce i ele cu ce nimereau, intr-un cuvant s-a ales praful de toat alimentara, a fost ceva ca-n filmele mute. (GELU i COCA rad de se pr p desc.) GELU: i tu erai plin de mu tar? NELU: Da, de sus pan jos. Pe urm a inceput procesul. N-avea nimeni preten ie pentru insult i lovire, deoarece au fost reciproce. Chestia era cine pl te te daunele. Eu am propus s pl tim to i participan ii la scandal o cot egal . Ei nu: c eu singur jum tate i ei to i cealalt jum tate. Procesul dureaz

de un an. Avoca i, timp pierdut, bani arunca i. Din cauza unui borcan cu smantan am ajuns la sap de lemn. (Ion B ie u, Boul si viNeii) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ri , , sculptat albastr

intreb

, (a) propune . 4 puncte 2. Transcrie, din a treia replic , un cuvant format prin schimbarea valorii gramaticale. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a adjectivului prost . 4 puncte 4. Transcrie, din ultima replic , un verb de conjugarea a III-a i unul de conjugarea a II-a. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: So ia mea scump merge intr-o zi la alimentar s cumpere ni te smantan . 4 puncte 6. Alc tuie

te un enun in care substantivul aib func ia sintactic de nume predicativ. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: , n-o cump r . 4 puncte 8. Transcrie, din ultima replic , o propozi ie subordonat predicativ . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o propozi ie subordonat subiectiv , avand ca regent verbul a renun a. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Nume te modul de expunere predominant in text. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un scurt fragment con inand o indica ie scenic . 2 puncte smantana asta e acr avocat s

12. Men ioneaz motivul pentru care procesul, evocat in fragmentul de mai sus, dureaz de un an. 2 puncte 13. Precizeaz un rol al dialogului in fragmentul citat. 2 puncte 14. Transform in vorbire indirect primele dou replici din textul de mai sus. 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 28 2 Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Mihai/ Mihaela Oancea i locuie ti in satul Stej reni, de la poalele Bucegilor. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 20 - 25 de randuri, adres at veri orului t u, R zvan, din Craiova, c ruia s ii descrii frumuse ea unei nop i de var la munte. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s ai un stil i un con

inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c textul de la Partea I (Ion B ie u, Boul i vi eii), apar ine unei opere dramatice/ genului dramatic. In redactarea compunerii, vei avea in ve dere: precizarea a trei caracteristici ale genului dramatic, identificate in fragmentu l reprodus la Partea I; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei citate; prezentarea, pe scurt, a secven elor reprezentative/ a intampl .. rilor existente in fragmentul dat; prezentarea unui personaj, punand in eviden semnifica ia comportamentului acestuia. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul

i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 29 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 29 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. [...] deasupra locului unde paraul S lanelor se vars in apa Frumoasei [...] l-am v zut pe Ion, copil de unsprezece ani [...]. L-am g sit in Paraul erpilor. Scobora* de pe un anc, unde se c rase, ca s abat la vale o juninc *. L-am a teptat in potec . El a venit spre noi lini tit, a intindu-ne cu ochii negri, energici. Ii zic: - Noroc, feciora

ule! Imi r spunde: - Mul am frumos. - Cum te cheam ? - Ion Gheorghiu, domnule. De la ugag. - Cu ce te indeletnice ti aici? - Apoi, domnule, am in paz treizeci i trei de juninci ale ug genilor*. Eu le port, eu le pasc i le-ad p i le duc in fiecare sear la locul lor, unde-s stanile. Imi pl tesc ug genii cate trei sute de lei pentru fiecare juninc . - Le por i bine? - Bine. Altfel cum? - N-ai pierdut niciuna? Ur i nu sunt pe aici? - N-am pierdut, nici n-oi pierde. Ur i or fi fiind in alt parte a mun ilor, dar aicea m aflu ferit. Dac v

d vreo vit c se duce departe, m sui dup dansa pan -n pisc -o aduc la vale. Ii zic eu: - Slujba ta, feciorule, mi se pare cam grea. - Grea, dar ce s fac? Am nevoie de straie. Trebuie s mai ajut pe mama, c ci sunt i al ii mai mici. Ar fi cum ar fi dar b ci a cea b tran e rea par i foc! Are numai doi col i in gur , dar socot c-ar putea s m road de viu, cu opinci cu tot. - Hm! N-ar fi mai bine la cai? - Ba da numaicat b tranul dureaz ; pan' ce-a muri el mai este! Deodat Ion Gheorghiu d

un r cnet. A z rit o junc sc pat tocmai sus, pe culme. Ii trimite ni te vorbe amestecate de amenin are i-o ia repejor in sus, de-a dreptul printre br dui, f cand semne in aer cu bata. Il observ cum se ca r ; o clip s-a oprit ca s arunce strig t i c tre vitele r mase la parau. Acestea pasc lini tit i se aude picurand de la dansele sunet moale de t l ncu . Cand imi arunc ochii iar i la deal, p storul a i ajuns la culme i c-o voce sub

ire judec pe juninc : - D-apoi cum de-mi faci tu mie asemenea sup rare? (Mihail Sadoveanu, Bradu Stramb - fragment) *a se scobori se da jos, a cobori *juninc vi ea sub un an * ug geni locuitori ai satului

ugag A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele ,,deasupra i ,,p raul , subliniind diftongul i vocalele aflate in hiat. 4 puncte 2. Scrie dou enun uri cu sensuri diferite ale verbului ,,a purta . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a adjectivului ,,greu . 4 puncte 4. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,deasupra locului unde paraul S lanelor se vars in apa Frumoasei . 4 puncte 5. Rescrie adjectivul pronominal din propozi ia ,,- Slujba ta, feciorule, mi se pare cam grea , precizandu-i felul. 4 puncte 6. Alc tuie te un enun

in care substantivul ,,vocea aib func ia sintactic de nume predicativ. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic

a cuvintelor subliniate: ,,- Le duc in fiecare sear la locul lor . 4 puncte 8. Transcrie propozi ia subordonat din secven a subliniat in text, precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care propozi ia ,,El a venit spre noi lini tit s

fie regenta unei propozi ii subordonate circumstan iale de cauz . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz modul de expunere predominant in text. 2 puncte 11. Transcrie un scurt fragment in care apar motivele copilului pentru a munci a tat de greu. 2 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 29 2 12. Precizeaz o figur de stil din construc ia ,,sunet moale de t l ncu . 2 puncte 13. Motiveaz folosirea in text a unor termeni de adresare diferi i: ,,feciora ule , ,,domnule . 2 puncte 14. Explic , pe scurt, semnifica ia in context a expresiei ,,e rea par i foc . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Maria/ Marian, ai sus inut testarea na ional , fiind admis la Liceul Teoretic ,,Octavian Goga din Sibiu, i ai petrecut cu p rin

ii cateva zile din vacan a de var in C ciulata. Ai trimis bunicilor o telegram cu urm torul con inut: ,,Sosim poimaine. S rb torim admitere liceu. Preg ti i album, multe poze. Valea Oltului minunat . Maria/ Marian . Gandindu-te c nu au primit telegrama ta, trimis mai inainte, redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adresat bunicilor, in care s le comunici mai pe larg informa iile din telegram . In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 8 puncte s

respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c fragmentul din textul citat la Partea I (Mihail Sadoveanu, Bradu Stramb) apar ine genului epic/ operei epice. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a trei caracteristici ale genului epic, identificate in fragmentul di n Bradu Stramb; exemplificarea acestor caracteristici ale textului epic, pe baza fragmentului ci tat; prezentarea, pe scurt, a subiectului (referire la momente/ la situa ii semnificative din fragment); prezentarea unui personaj, punand in eviden semnifica ia comportamentului acestuia. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului compunerii - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini

mum 25 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba de limba i literatura roman Varianta 30 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 30 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Cine-a intalnit vrodat in calea sa un pop , imbr cat cu straie s r cu e, scurt la stat, smolit la fa , cu capul ple , mergand cu pas rar, incet i ganditor, r spunzand indesat vederea, c sluga dumitale cui nu-l trecea cu

scand cu zgomot cand nui g sea omul cu care s stea de vorb , f cand lungi popasuri prin aleiele ascunse ale gr

dinilor publice din Ia i, cate cu o carte in man , tres rind la cantecul p serelelor i oprindu-se cu mirare lang mo inoaiele de furnici, pe care le numea el elepte", dezmerdand iarba i florile campului, icoane ale vie ii omene ti, pe care le uda cate c-o lacrim fierbinte din ochii s i i apoi, cuprins de foame i obosit de osteneal i gandire, i i lua c tinel drumul spre gazd , unde-l a tepta s r cia cu masa intins . Acesta era p rintele Isaia Duhu, n scut in satul Cogeasca-Veche din jude ul Ia republici in

i. Patru p re i str ini, afuma i i imbr ca i cu rogojini; teancuri de traftoloage* grece ti, latine ti, bulg re ti, fran uze ti, ruse ti i romane ti, pline de paianjeni i aruncate in neregul prin cele unghere, un lighean de lut cu ibric pentru sp lat, in mijlocul od iei, ap rie pe jos, gunoiu i gandaci fojg ind* in toate p r ile, o pane uscat pe mas i un motan ghemuit dup

sob era toat averea sfin iei-sale. Mare de inim , iar de gur i mai mare, p rintele Duhu nu se invrednicise de o via mai bun ; dar se vede c nici poftea el una a a, de vreme ce nui astamp ra gura c tr mai-marii s i, m car s -l fi picat cu lumanarea. De copil, in seminarul Socola, unde-a inv at carte, mai mult singur decat de la profesori, i i punea degetele pe o peatr i le b tea cu alta, de ciud c nu scrie frumos; se lovea cu pumnul peste cap, cand vedea c nici dasc lul nu putea s

-i t lm ceasc bine ceva, i vai de colarii care-l sminteau de la inv tur ! A a fiind el, cic unul dintre c lug rii Socolei a zis c e bun de c lug r, numindu-l i de unde pan unde l-a i c lug rit, i Duhu i-a r mas numele. Iar el Isaia Teodorescu se isc lea. i din colar, profesor a ajuns la Socola; i duh din duhul s u a dat Duh diavolesc",

colarilor s i o bucat de vreme. Dar purici mul i nu f cea el intr-un loc, Doamne fere te, c ci era duh neastamp rat i neimp cat chiar cu sine insu i. Nici lacom de avere, nici de cinuri; mul mit cu cat avea, cu cat n-avea, cand te mieri ce nu-i venea la socoteal , iei, popo, desagii i toiagul, i pe ici i-e drumul! [ ]. (Ion Creang , Popa Duhu) *traftoloage, s,n. r i *fo g ind, vb. umbland in toate p ordin preo esc, pozi (a) imbr ie inalt aici cu sensul de c

r ile *cinuri, s.n. (inv)

A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele:

ca , zgomot , publice , fierbinte . 4 puncte 2. Precizeaz cate un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate: cu straie s

r cu e , nu se invrednicise de o via mai bun . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a adjectivului incet . 4 puncte 4. Transcrie, din al doilea alineat al textului, un pronume demonstrativ i o prepozi . 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic a cuvintelor subliniate: tepta s r cia cu masa intins . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun din s aib func ia sintactic in care substantivul gr unde-l a ie simpl

de atribut substantival genitival. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic Cine-a intalnit vrodat

a cuvintelor subliniate: in calea sa un pop

. 4 puncte 8. Scrie felul propozi iei subordonate din fragmentul ,,dar se vede c

nici poftea el una a a . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o propozi atributiv , avand ca regent substantivul via . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz modul de expunere predominant in textul citat. 2 puncte 11. Transcrie, din primul alineat al textului, un scurt fragment con enumera ie. 2 puncte 12. Men ioneaz , valorificand textul dat, imprejurarea in care personajul casc cu zgomot . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar 14. Explic ine unei opere epice. 2 puncte ia sintagmei unde-l a inand o ie subordonat

, pe scurt, semnifica tepta s r cia cu masa intins . 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba de limba i literatura roman Varianta 30 2 Partea a II-a (18 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, cu titlul ,,Amintirea , care s inceap cu urm torul enun : Imi amintesc cu drag de copacul de pe dealul din spatele casei bunicilor, care st pane te cu coroana-i m rea intreg satul , in care s descrii imaginea unui copac. In compunere, trebuie: s respec i conven s ai un con inut iile specifice unei descrieri. 6 puncte

i un stil adecvate tipului de text i cerin elor formulate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! In compunere po i urm toarele nume proprii: Sergiu, Dan, Maria, Lucia. Punctajul pentru redactare se acord numai dac vei scrie compunerea in limita de spa . iu precizat i folosi

Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c fragmentul citat la Partea I (Ion Creang , Popa Duhu) apar ine unei opere epice/ genului epic. In redactarea compunerii, vei avea i n vedere: precizarea a trei caracteristici ale operei epice, identificate in fragmentul Po pa Duhu; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza textului citat; prezentarea, pe scurt, a subiectului (cu referire la momente sau la situa ii semnificative din fragment); exprimarea unei opinii despre modalit ile de caracterizare a personajului din text (formularea clar / logic a opiniei, prezen rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei pr imi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua a unui argument/ a motiv

ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 25 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 31 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 31 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos: R mai ! Pe la ferestre a trecut un fulg: e cel dintai Prin geamul aburit i transparent , Se uit -afar florile din glastre, Cu gatu-ntins spre soarele absent . Se-ntunec . i focul, prin unghere, Inv lm e te palpairi albastre Cu umbre nestatornice i moi. Ascult oare ce s-aude ? Cu haina rupt , plin

de noroi, cu plete ude, Se uit Toamna in odaie i-mi bate-n geam cu degete de ploaie. I-e frig. i a sim it, de-afar , C -n suflet am p strat un col de var Oglinda a cuprins odaia toat In apa-i plumburie i-nghe at . R mai! Afar ninge cu petale De crizanteme artificiale, i nu mai trece nimenea pe strad (Otilia Cazimir, Interior) A. Limba roman 1. Desparte in silabe urm toarele cuvinte: lm e te , oglinda , afar transparent , inv

. 4 puncte 2. Transcrie, din textul dat, un cuvant folosit cu sens propriu i unul cu sens figurat. 4 puncte 3. Formeaz

dou cuvinte derivate de la verbul a cuprinde . 4 puncte 4. Precizeaz valoarea morfologic a cuvintelor subliniate din versul de mai jos: ,,C -n suflet am p strat un col de var . 4 puncte 5. Alc tuie te o propozitie in care substativul ,,umbr s aib func ia sintactic de complement circumstan ial de loc. 4 puncte 6. Rescrie, din ultima strof , un atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate din versurile urm toare: Afar ninge cu petale/ De crizanteme artificiale,/ i nu mai trece nimenea pe strad . 4 puncte 8. Transcrie, din strofa a patra, o propozi ie subordonat completiv direct

. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o propozi ie subordonat concesiv , introdus printr-o locu iune conjunc ional . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura ultimului vers al poeziei. 2 puncte 11. Transcrie, din textul dat, un vers care s con in o imagine vizual . 2 puncte 12. Transcrie, din textul dat, un vers care con ine o personificare. 2 puncte 13. Nume te sentimentul exprimat in versurile: ,,R mai! / Pe la ferestre a trecut un fulg : e cel dintai 14. Explic semnifica ia titlului, prin raportare la con inutul de idei al poeziei. 4 puncte Partea a II-a (18 puncte ) . . 2 puncte

Te nume ti tefan/ tefana Munteanu, locuie ti in comuna Tudor Vladimirescu, din jude ul Buz u. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare adresat prietenului t u, Mihai, din Lugoj, in care s -i descrii imaginea unei furtuni neobi nuite la care ai asistat. In scrisoare, trebuie: s respec i conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 31 2 s redactezi con inutul intr-o structur adecvat ; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin . Data redact rii scri sorii este 18.06. 2007. Partea a III-a ( 24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c fragmentul din poezia citat la Partea I (Otilia Cazimir, Interior) apar ine unei opere lirice/ genului liric. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in fragmentul din poezia Interior; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; eviden ierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului primei ninsori, a a cum apare el in fragmentul de mai sus; exprimarea unei opinii despre semnifica

iile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba de limba i literatura roman Varianta 32 1 TESTARE NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 32 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I ( 48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Fluture, tu, pe unde prin perdea Putusi intra-n chilia* mea? Ce stiri mi-aduci din primavara, Frumosule de catifea solara? Echer plapand, te-ai si prins de parete, Uitandu-te la carNi si la caiete Cu ochii-aprinsi ca jarul de rubin*. Ai si tu o chemare? Ai si tu un destin? DeschideNi-i fereastra dintre ramuri Sa nu-si loveasca fragezimea-n geamuri. Puiul luminii cauta-ntr-afara. Lovit in frunte poate sa si moara, Aci, in foisorul* nostru din carare, Unde nici nimeni, nici nimic nu moare, Decat pe inserate vreo stea sau cate-o floare. (Tudor Arghezi, Fluture, tu) *chilie, chilii, s.f. - od i din cuprinsul unei m n stiri, in care locuie te un c lug r sau o c lug ri ; (fam.) camer

mic de locuit; c m ru . *rubin, rubine s.n - (adesea fig.) piatr semipreioas , de culoare ro ie, care se g se te in natur cristalizat sau se obine sintetic, folosit ca piatr preioas . *foisor, foisoare, s.n. - teras deschis (ridicat mult deasupra p mantului) cu acoperi ul susinut de stalpi sau de coloane; cerdac, pridvor. A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,fluture , ,,plapand , ,,deschideNi , ,,fereastra . 4 puncte 2. Transcrie, din text, un cuvant compus i un cuvant derivat cu sufix. 4 puncte 3. Menioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,floare . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un adverb de loc i o prepoziie simpl . 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic

din text a cuvintelor subliniate: Fluture, tu, pe unde prin perdea/ Putusi intra-n chilia mea . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,stea s aib funcia sintactic de complement indirect. 4 puncte 7. Precizeaz funcia sintactic a cuvintelor subliniate: DeschideNi-i fereastra dintre ramuri/ Sa nu-si loveasca fragezimea-n geamuri.. 4 puncte 8. Transcrie, din strofa a doua, propoziia subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o propoziie subordonat subiectiv , avand ca regent verbul a aduce. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura primului vers din textul dat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care s conin o imagine vizual . 2 puncte 12. Menioneaz o figur de stil identificat in versul Cu ochii-aprinsi ca jarul de rubin . 2 puncte 13. Precizeaz

dou tr s turi care s justifice faptul c textul aparine genului liric. 2 puncte 14. Explic semnificaia sintagmei echer plapand . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Ioan / Ioana Geogescu, locuie ti in Ia i, pe bulevardul lcescu , la num rul 35, i e ti elev/ elev in clasa a VIII-a, la coala cu Clasele I - VIII G.C linescu . Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o cerere adresat direciunii colii tale, prin care solicii eliberarea unei adeverine de elev, pentru inscrierea la Biblioteca Judeean Mihai Eminescu din localitate. In cerere, trebuie : Nicolae B

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba de limba i literatura roman Varianta 32 2 s respeci conveniile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s s redactezi coninutul intr-o structur adecvat ; 8 puncte s respeci normele de exprimare, de ortografie i de punctuaie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s evideniezi caracteristicile fundamentale i semnificaiile textului citat la Partea I (Tudor Arghezi, Fluture, tu). In redactarea compunerii, vei av ea in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in fragmentul din poezia Fluture, tu; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; sublinierea unei idei prezente in text i a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia; susinerea unei opinii despre semnificaiile textului sau despre mesajul transmis (f ormularea clar / logic a opiniei, prezena unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ).

Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerinelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru coninut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coerenNa textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului - 2 p .; ortografia - 3 p.; punctuaNia 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba de limba i literatura roman Varianta 33 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 33 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu . Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte): Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de concurs, r spunsul la fiecare dintre cerin ele de mai jos: Gr dina mea dina copil riei mele Avea odat straturi i alei. Pe brazde negre infloreau pansele i le stropeau pe inserat b tranii mei C-o stropitoare verde, sm l uit . Erau pe-aicea flori de m rg rit i mic unele cu parfum de mosc* La u a ce se vait prelung gr

M -ntampin parfum inchis i greu, i-n pragul putred, din trecut, m-ajung Vechi amintiri din ceea ce-am fost eu. Od ile pustii mi se-arat Atat de mari cum imi p reau odat , Pe vremea cand le m suram, tiptil, Cu pa i m run i i ov ielnici de copil , Era atat de nalt pe-atunci plafonul scund, i u ile erau atat de grele Cand incercam s m ascund, inandu-mi r suflarea, dup ele (Otilia Cazimir, Pelerinaj sentimental) *mosc, s.n. - substan cu miros p trunz tor i pl

cut, care se folose te in industria parfumurilor, in cosmetic i in medicin . A. Limba roman 1. Transcrie, din textul dat, dou cuvinte care con in vocale in hiat. 4 puncte 2. Alc tuie te o propozi ie in care cuvantul subliniat din enun ul urm tor s aib o alt valoare morfologic , precizand-o: a ce se vait prelung . 4 puncte 3. Scrie cate un sinonim pentru urm toarele cuvinte: , , run i . 4 puncte 4. Stabile te valoarea morfologic a cuvintelor subliniate din versurile: ,,Pe brazde negre infloreau pansele/ i le stropeau pe inserat b tranii mei 4 puncte m odat La u

parfum , se vait

5. Alc tuie te un enun in care un pronume personal la feminin s fie in cazul genitiv. 4 puncte 6. Transcrie, din textul dat, un predicat verbal. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate din versurile urm toare: La u a ce se vait prelung/ M -ntampin parfum inchis i greu.. 4 puncte 8. Transcrie, din text, o propozi ie principal . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o propozi ie subordonat completiv direct , avand ca regent verbul a ar ta. 4 puncte B. In elegerea textului

10. Precizeaz m sura ultimului vers. 2 puncte 11. Transcrie, din textul dat, un vers care s con in o imagine vizual . 2 puncte 12. Nume te o figur de stil identificat in versurile: i-n pragul putred, din trecut, m-ajung/ Vechi amintiri din ceea ce-am fost eu ... 2 puncte 13. Men ioneaz dou m rci lexico-gramaticale ale prezen ei eului liric in textul citat. 2 puncte 14. Explic semnifica ia versurilor urm toare: i-n pragul putred, din trecut, m-ajung/ Vechi amintiri din ceea ce-am fost eu . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Scrie o compunere de 15 - 20 de randuri, cu titlul ,,O intalnire nea teptat , avand ca inceput dat enun ul: Colindand potecile de munte m-am hot rat s m

intorc poveste

, in care s

ti o intamplare tr it de tine. In compunere, trebuie: s respec i conven iile specifice unei nara iuni; 6 puncte s ai un con inut i un stil adecvate tipului de text i cerin elor formulate; 8 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba de limba i literatura roman Varianta 33 2 s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! In compunere po i folosi i urm toarele nume proprii: Alexandru, Paul, Mihaela, Monica. Punctajul pentru redactare se acord numai dac vei scrie compunerea in limita de spa iu precizat . Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s eviden iezi caracteristicile fundamentale i semnifica iile textului citat la Partea I (Otilia Cazimir, Pelerinaj sentimental). In redactarea compune rii, vei avea in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in fragmentul din poezia Pelerinaj sentimental;

exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; sublinierea unei idei prezente in text i a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia; sus inerea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul transmis (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 34 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 34 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. O foaie se desprinde din crang si calendar: Culorile invie pe moartea frunzaturi i, De-un an o asteptase Septemvrie* ca dar. Dand farmecu-nfloririi declinului* natu rii. Tot ce legat fusese, de-acuma o sa zboare. Si tremurand in vantul ce-o smulge si -o ridica, Lumina e mai calda, desi e mai racoare. O pasare de aur e frunza cea mai mica. (Ion Pillat, Septemvrie) * Septemvrie - septembrie * declin dec dere; (fig.) sfar it A. 1. ie 2. al unei glorii Limba roman Desparte in silabe cuvintele: ,,foaie , ,,(se) desprinde , ,,asteptase , ,,Septemvr . 4 puncte Motiveaz

scrierea cu ii a cuvantului ,,naturii . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a adjectivului ,,mic . 4 puncte 4. Transcrie din text un pronume nehot rat i un verb la modul gerunziu. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic

din text a cuvintelor subliniate: ,,O foaie se desprinde din crang si calendar . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,an aib func ia sintactic de atribut substantival. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Lumina e mai calda, desi e mai racoare . 4 puncte 8. Transcrie ultima propozi ie principal din text. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat subiectiv , avand ca regent verbul a (se) ridica. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura celui de al doilea vers din fragmentul citat. 2 puncte 11. Motiveaz scrierea cu majuscul a cuvantului ,,Septemvrie in interiorul versului ,,De-un an o asteptase Septemvrie ca dar . 2 puncte 12. Men ioneaz s

o figur de stil identificat in versul ,,Culorile invie pe moartea frunzaturii . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul con ine o descriere artistic . 2 puncte 14. Explic semnifica ia versului ,,O pasare de aur e frunza cea mai mica . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Te nume ti Andrei/ Andreea Pascu, ai absolvit clasa a VIII-a i i i petreci vacan a de var la bunici, intr-o zon deluroas , in localitatea Runcu. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adres at fostei tale colege, Maria, c reia s ii descrii locul in care i i petreci aceast vacan

. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s caracterizezi un personaj dintr-o comedie studiat de tine la coal . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din comed ia aleas / din fragmentele studiate; numirea a patru tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului pentru care ai optat; ilustrarea tr s

turilor, prin referire la scene/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul ales i un alt personaj al operei. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziNiei - 1 p.; coerenNa textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuaNia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pag ina, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 35 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 35 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte): Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de concurs, r spunsul la fiecare dintre cerin ele de mai jos: Cic era odat intr-un sat un om grozav de lene ; de lene ce era, nici imbuc tura din gur nu i-o mesteca. i satul, v zand c acest om nu se d la munc nici in ruptul capului, hot ri s -l spanzure, pentru a nu mai da pild de lenevie i altora.

i a a, se aleg vreo doi oameni din sat i se duc la casa lene ului, il umfl pe sus, il pun intr-un car cu boi, ca pe un butuc nesim itor, i hai cu dansul la locul de spanzur toare! A a era pe vremea aceea. Pe drum se intalnesc ei cu o tr sur in care era o cucoan . Cucoana, v zand in carul cel cu boi un om care s m n a fi bolnav, intreb cu mil pe cei doi rani, zicand: Oameni buni ! Se vede c omul cel din car e bolnav, s rmanul, i-l duce i la vreo doftoraie undeva s se caute. Ba nu, cucoan , r spunde unul dintre rani; s

ierte cinstita fa dumneavoastr , dar aista e un lene care nu are p reche in lume, i-l ducem la spanzur toare, ca s cur im satul de-un trandav. Alei! Oameni buni, zise cucoana, infiorandu-se; p cat, s rmanul, s moar ca un cane, f r delege! Mai bine duce i-l la mo ie la mine; iac t curtea pe coasta ceea. Eu am acolo un hambar plin cu posmagi, ia a a, pentru imprejur ri grele, Doamne fere te! A manca la posmagi i-a tr i i el pe lang casa mea, c doar tiu c

nu m-a perde Dumnezeu pentr-o buc ic de pane. D , suntem datori a ne ajuta unii pe al ii. I-auzi, m i, lene ule, ce spune cucoana: c te-a pune la cote , intr-un hambar cu posmagi, zise unul dintre s teni. Iaca peste ce noroc ai dat, bat -te intunerecul s te bat , uraciunea oamenilor! Sai degrab i mul me te cucoanei, c te-a sc pat de la moarte i-ai dat peste bel ug, luandu-te sub aripa dumisale. Noi gandeam s i d m sopon i franghie. Iar cucoana, cu bun tatea dumisale, i i d ad post

i posmagi; s tot tr ie ti, s nu mai mori! S i puie cineva obrazul pentru un trantor ca tine i s te hr neasc ca pe-un trantor, mare minune-i i asta! Dar tot de noroc s se plang cineva Bine-a mai zis cine-a zis c <<Boii ar i caii m nanc >>. Hai, d r spuns cucoanei, ori a a, ori a a, c n-are vreme de stat la vorb cu noi. Dar muie ii-s posmagii? zise atunci lene ul, cu jum tate de gur

, f r s se carneasc din loc. Ce-a zis? intreb cucoana pe s teni. Ce s zic , milostiv cucoan , r spunde unul. Ia, intreab , c muie i-s posmagii? Vai de mine i de mine, zise cucoana cu mirare, inc asta n-am auzit! Da i-i moaie? Auzi, m i lene ule: te prinzi s moi posmagii singur, ori ba? Ba, r spunse lene ul. Trage i mai bine tot inainte! Ce mai atata grij pentru ast pustie de gur ! Atunci unul dintre s el nu poate s

teni zice cucoanei: Bun tatea dumneavoastr , milostiv cucoan , dar degeaba mai voi i a strica orzul pe ga te. Vede i bine c nu-l ducem noi la spanzur toare numai a a de flori de cuc, s -i lu m n ravul. Cum chiti i? Un sat intreg n-ar fi pus oare mana de la man ca s poat face dintr-insul ceva? Dar ai pe cine ajuta? Doar lenea-i imp r teas mare, cei ba i capul! Cucoana atunci, cu toat bun voin a ce ave, se h mete

te i de bineface i de tot, zicand: Oameni buni, face i dar cum v-a lumina Dumnezeu! Iar s tenii duc pe lene la locul cuvenit i-i fac felul. i iaca a a au sc pat lene ul acela de s teni, i s tenii aceia de dansul. Mai pofteasc de-acum i al i lene i in satul acela dac le d mana i-i ine cureaua. -am inc lecat pe-o a i v-am spus povestea a a. (Ion Creang , Povestea unui om lenes) *hambar, hambare, s.n. - magazie in care se p

streaz diferite produse agricole, in special, cereale; granar, jitni . *posmag, posmagi, s.m. - ( reg.) paine uscat t iat felii. (la sg.) pesmet *a strica orzul pe ga te (expr.) a d

rui lucruri deosebite cuiva care nu tie s le pre uiasc *(a umbla) de flori de cuc r rost A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: (expr.) (a umbla) f

bolnav , franghie , face s

i , undeva . 4 puncte 2. Scrie cate un sinonim pentru fiecare din cuvintele: teni , hot noroc . 4 puncte

ri , degeaba , 3. Precizeaz

procedeul prin care s-au format cuvintele urm toare: ,,de la , ,,bun tate . 4 puncte 4. Stabile te valoarea morfologic a cuvintelor subliniate din enun ul - I-auzi, m i, lene ule, ce spune cucoana: c

te-a pune la cote . 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 35 2 5. Alc tuie te o propozi ie in care substantivul fie in cazul genitiv, cu func ie sintactic de nume predicativ. 4 puncte 6. Transcrie predicatul primei propozi ii din textul dat, precizandu-i felul. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate din enun ul urm tor: ,, i iaca a a au sc pat lene ul acela de s teni, i s tenii aceia de dansul . 4 puncte 8. Transcrie propozi oameni s

ia subordonat din fraza urm toare, precizandu-i felul : ,,Se vede c omul cel din car e bolnav . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o propozi ie subordonat predicativ , avand ca termen regent verbul ,,a r mane . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz modul de expunere dominant in textul dat. 2 puncte 11. Transcrie, din textul dat, enun ul care con ine intriga nara iunii. 2 puncte 12. Precizeaz o tr s tur de caracter a cucoanei, care reiese din enun ul: - D , suntem datori a ne ajuta unii pe al ii . 2 puncte 13. Men ioneaz dou

tr s turi care s justifice faptul c textul este o oper epic . 2 puncte 14. Explic in elesul enun ului: - Doar lenea-i imp r teas mare . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Scrie un text de 15 - 20 de randuri, cu titlul ,,Peisaj folose ti ca mod de expunere descrierea, avand ca inceput dat urm torul enun : Dup furtuna care p rea c une te cerul cu marea, se ivi, bucuros, soarele. In compunerea ta, trebuie: s respec i conven iile specifice descrierii, ca mod de expunere; 6 puncte s ai un stil i un con

, in care s

inut adecvate situa iei imaginate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s caracterizezi personajul omul lene din opera citat la Partea I (Ion Creang , Povestea unui om lenes). In redactarea compunerii, vei avea in vedere : - numirea a trei tr s turi de caracter ale personajului indicat; - precizarea, inso it de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare existente in nara iune; - ilustrarea tr s turilor personajului, prin raportare la mijloacele de caracterizare enun ate mai sus; - prezentarea rela iei dintre personajul indicat i un alt personaj al nara iunii. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat )

i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 25 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 36 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 36 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Intre ziduri, printre arbori ce se scutur de floare, Cum revars luna plin lini tita ei splendoare! i din noaptea amintirii mii de doruri ea ne scoate; Amor it li-i durerea, le sim im ca-n vis pe toate, C ci in propria-ne lume ea deschide poarta-ntr rii i ridic mii de umbre dup stinsul luman rii... Mii pustiuri scanteiaz sub lumina ta fecioar

, i ca i codri-ascund in umbr str lucire de izvoar ! Peste cate mii de valuri st panirea ta str bate, Cand plute ti pe mi c toarea m rilor singur tate ( Mihai Eminescu, Scrisoarea I) A. Limba roman 1. Transcrie, din text, dou cuvinte care con in diftongi. 4 puncte 2. Precizeaz mijlocul intern de imbog ire a vocabularului, prin care s-au format cuvintele: ,,c ci , ,,singur tate . 4 puncte 3. Scrie sinonimul potrivit al cuvantului scanteiaz

i antonimul cuvantului 4. Alc tuie te un enun in care cuvantul aib

ascund . 4 puncte

ce , din primul vers, s

alt valoare morfologic decat cea din text. 4 puncte 5. Transcrie, din text, un verb de conjugarea a III-a, respectiv unul de conjuga rea a IV-a. 4 puncte 6. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate in versul Cum revars luna plin lini tita ei splendoare! . 4 puncte 7. Scrie un enun in care s fie i un atribut pronominal in cazul genitiv. 4 puncte 8. Transcrie, din text, o propozi ie subordonat circumstan ial de cauz . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o subordonat completiv direct , avand ca element regent verbul a sim i. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz felul rimei din fragmentul citat. 2 puncte

11. Transcrie, din textul dat, un vers care con ine o imagine vizual . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul C ci in propria-ne lume ea deschide poarta-ntr rii . 2 puncte 13. Transcrie, din text, un vers in care apare antiteza lumin intuneric. 2 puncte 14. Men ioneaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine unei opere lirice. 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Te nume ti Marin/ Marina Georgescu, ai absolvit clasa a VIII-a i i i petreci vacan a de var , intr-o zon de munte, in localitatea Plaiul Mare. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adres at p

rin ilor t i, c rora s le descrii imprejurimile localit ii in care i i petreci aceste zile de vacan . In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s caracterizezi personajul principal dintr-o nuvel studiat de tine la coal . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal

din nuvela aleas ; numirea a patru tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului principal; ilustrarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul principal i alt personaj al nuvelei.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 36 2 Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 37 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 37 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. - Iancule, M ria ta, i o frunz intrebai: cand treceam spre Baia dealul, - Unde-i, soro, Cr i orul?* i-am v zut sub un gorun* Codrul tot vui din poale priponit de-o floare - calul. un r spuns ca doina dulce: Iarba sc p ra sub el - Ia, s-o dus, in jos, spre vale i in ochii mari cat pruna sub un carpen, s se culce. i in sc rile de-oel Era sear , calul bland, se juca, nebun

, luna. invelit in neguri sure Intrebai atunci o stea sta-n uat i a tepta cei ardea, departe, dorul, nechezand c tre p dure... (Mircea Micu, Balad cu Iancu) *Cr i orul Munilor - nume popular dat conduc torului revolu iei de la 1848 din Transilvania, Avram Iancu *gorun; carpen - nume de arbori A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,treceam , ,,priponit , ,,sc p ra , ,,codrul . 4 puncte 2. Transcrie, din text, dou cuvinte con inand vocale in hiat. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,p dure . 4 puncte 4. Transcrie, din text, o interjec ie i un adverb relativ. 4 puncte 5. Precizeaz valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,cei ardea, departe, dorul . 4 puncte

6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,frunz s aib func ia sintactic de nume predicativ. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Codrul tot vui din poale/ un r spuns... . 4 puncte 8. Transcrie, din text, propozi ia subordonat circumstan ial de timp. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat subiectiv , avand ca regent verbul a (se) juca. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura versului ,,- Unde-i, soro, Cr i orul? . 2 puncte

11. Transcrie din text un vers care s con in o imagine vizual . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul ,,un r spuns ca doina dulce . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c , de i in titlu apare termenul ,,Balad , textul apar ine unei opere lirice. 2 puncte 14. Explic semnifica ia versului ,,se juca, nebun , luna . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Te nume ti Alexandru/ Alexandra Dinu, ai absolvit clasa a VIII-a i i i petreci vacan a de var , intr-o zon

de munte, in localitatea Raul Alb. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adres at fostei tale colege, Miruna, c reia s ii dezv lui planurile de a organiza o excursie de o s pt man , pentru a vizita Humule tiul, locul natal al lui Ion Creang . In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s prezin

i un personaj dintr-o balad popular , studiat de tine la coal . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a patru mijloace/ procedee de portretizare a personajului din balada aleas ; numirea a patru tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului; ilustrarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul ales i alt personaj al baladei.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 37 2 Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziiei - 1 p.; coerena textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate coninutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuaia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Cercet..rii i Educa iei Serviciul Na

ional de Evaluare i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 38 1 TESTAREA NA IONAL 2007 Proba de limba i literatura roman Varianta 38 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I ( 48 de puncte ): Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de concurs, r spunsul la fiecare dintre cerin ele de mai jos: Prin arborii de plumb isi cerne luna Lumina deasa-n aerul fluid*. La marginea poienii luminoase, Pe care-n ziduri codrii o inchid, Paraul unde vinete-si framanta Sub scoarNa dantelata migalos Si-n cadenNari neregulate-i canta Acestui dans salbatic si duios, Intreaga vale-n cant o infioara, Ca pe-o cutie-albastra de vioara. (Nicolae Labi , Rapsodia p durii) *fluid (adj.) irea de a fi ml dios, flexibil, curg tor... A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,ziduri , ,,paraul , ,,cadenNari , ,,cutie . 4 puncte 2. Transcrie, din text, dou cuvinte derivate. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical (aici) insu

a adjectivului ,,vanat . 4 puncte 4. Transcrie, din text, dou substantive in cazul nominativ. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,Paraul unde vinete-si framanta... . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care adjectivul ,,deasa s aib alt func ie sintactic decat in textul citat. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Si-n cadenNari neregulate-i canta/ Acestui dans salbatic si duios . 4 puncte 8. Transcrie, din text, propozi ia subordonat atributiv . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o subordonat subiectiv , avand ca regent verbul a canta. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura celui de al doilea vers din fragmentul citat. 2 puncte

11. Transcrie, din text, dou versuri care con in o compara ie. 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul ,,Pe care-n ziduri codrii o inchid . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul con ine o descriere/ un tablou. 2 puncte 14. Explic semnifica ia versurilor: ,,Prin arborii de plumb isi cerne luna/ Lumina deasa-n aerul flui d . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Te nume ti Marin/ Maria Novac, ai absolvit clasa a VIII-a i inten ionezi s i petreci cateva zile din vacan a de var la Constan a, in familia unui prieten/ unei prietene, Alin/ Alina Parvu. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adres at

prietenului t u/ prietenei tale, prin care s -i comunici detalii despre felul in care dore ti s i petreci aceste zile. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei cu destinatarul i situa iei imaginate; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi faptul c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este o schi . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a patru caracteristici ale schi

ei, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese; prezentarea subiectului, prin referire la momentele acestuia sau la trei secven e reprezentative; prezentarea unui personaj, punand in eviden semnifica ia comportamentului acestuia.

Ministerul Cercet..rii i Educa iei Serviciul Na

ional de Evaluare i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 38 2 Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziNiei - 1 p.; coerenNa textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuaNia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, liz ibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Examinare

i Evaluare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 39 1 TESTAREA NA IONAL 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 39 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I ( 48 de puncte ): Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos: - Ce te legeni, codrule, F r ploaie, f r vant, Cu crengile la p mant? - De ce nu m-a leg na, Dac trece vremea mea! ....................................... i de ce s nu m plec, Dac p s rile trec! Peste varf de r murele Trec in stoluri randunele, Ducand gandurile mele

i norocul meu cu ele. i se duc pe rand, pe rand, Zarea lumii-ntunecand, i se duc ca clipele, Scuturand aripele, i m las pustiit, Vestejit i amor it i cu doru-mi singurel, De m -ngan numai cu el! (Mihai Eminescu, Ce te legeni...) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: codrule , 2. Scrie un sinonim al cuvantului ,,noroc

zarea ,

ploaie , scuturand . 4 puncte

i un antonim al cuvantului ,,ducand . 4 puncte 3. Precizeaz mijlocul de imbog ire al vocabularului folosit in alctuirea cuvantu lui r murele , din versul Peste varf de r

murele . 4 puncte 4. Alctuie te o propozi ie in care substantivul colectiv ,,stol s fie in cazul dativ. 4 pu ncte 5. Transcrie o locu iune din textul dat, precizandu-i felul. 4 puncte 6. Transcrie subiectul i atributul adjectival din versurile: Trec in stoluri randunele/ Ducand gandurile mele . 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate in versurile: pe rand, pe rand/ Zarea lumii-ntunecand . 4 puncte 8. Transcrie ultima propozi ie principal din textul dat. 4 puncte 9. Alctuie te o fraz in care s existe o propozi conjunc ia dac

i se duc

ie subordonat subiectiv, introdus prin

. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz msura ultimului vers din textul dat. 2 puncte 11. Transcrie, din textul dat, un vers care s con in o imagine vizual. 2 pun cte 12. Nume te o figur de stil identificat in versul i se duc pe rand, pe rand . 2 puncte 13. Explic semnifica ia versului Dac

trece vremea mea , prin raportare la contextul poeziei. 4 puncte 14. Men ioneaz dou trsturi care s justifice faptul c textul apar ine genului liri c. 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care si exprimi opinia despre semnific a ia versurilor din finalul poeziei: ,,i cu doru-mi singurel/ De m -ngan numai cu el! (Mihai Eminescu, Ce te legeni...), sus inut printr-un argument/ printr-o motivare corespunztoare. In compunerea t a, trebuie: s utilizezi structura adecvat acestui tip de compunere (formularea clar/ logic a opi niei, prezen a unui argument/ a motivrii care s justifice opinia exprimat); 2 puncte s ai con inutul (dezvoltarea argumentului/ a motivrii) i stilul adecvate cerin ei date; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Examinare

i Evaluare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 39 2 Partea a III-a (32 de puncte ) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s caracterizezi personajul principal d intr-un roman studiat de tine la coal. In elaborarea compunerii tale, vei avea in vedere urmtoarele repere : numirea a patru trsturi morale ale personajului principal; precizarea, inso it de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizar e a personajului principal din romanul ales/ din fragmentele studiate; ilustrarea trsturilor, prin referire la intamplri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul principal i un alt personaj al romanului. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei pr imi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.) In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 40 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 40 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte ): Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de concurs, r spunsul la fiecare dintre cerin ele de mai jos: 1. Stelele-n cer Deasupra m rilor Ard dep rt rilor Pan ce pier. .......................... 2. Stol de cocori Apuc -ntinsele i necuprinsele Drumuri de nori. ........................... 3. Floare de crang, Astfel vie ile i tinere ile Trec i se stang. 4. Orice noroc i-ntinde-aripele, Gonit de clipele St

rii pe loc. ......................... 5. Nu e p cat Ca s se lepede Clipa cea repede Ce ni s-a dat? (Mihai Eminescu, Stelele-n cer) A. Limba romana 1. Transcrie cuvintele care con in diftongi din versurile: rilor/ Ard dep rt rilor/ Pan ce pier . 4 puncte 2. Scrie dou locu iuni/ expresii care s con in verbului 3. Alc tuie te o propozi ie in care un cuvant din versurile urm toare s aib valoare morfologic de adverb: Clipa cea repede/ Ce ni s-a dat . 4 puncte 4. Stabile te valoarea morfologic a cuvintelor subliniate din versurile: Deasupra m rilor/ Ard dep a apuca . 4 puncte Deasupra m

rt rilor . 4 puncte 5. Rescrie verbele din versul urm tor la modul indicativ, timpul perfectul compus, men inand aceea i persoan , acela i num r i aceea i diatez : Trec

i se stang . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care s introduci, cu func ie de complement circumstan ial de cauz , un substantiv din versul 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: -ntinsele . 4 puncte 8. Scrie un enun in care substantivul ,,stelele s aib alt func Stol de cocori / Apuc Drumuri de nori . 4 puncte

ie sintactic decat cea din text. 4 puncte 9. Precizeaz felul propozi iei subordonate ,,Pan ce pier . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Motiveaz pronun area in hiat a grupului vocalic i-e, din substantivul prezent in versul: Astfel vie ile . 2 puncte 11. Transcrie, din textul dat, un vers care con ine un epitet. 2 puncte 12. Explic semnificatia sintagmei drumuri de nori , prin raportare la context. 2 puncte 13. Transcrie, din textul dat, un vers care con ine o imagine vizual . 2 puncte 14. Explic ideea cuprins in prima strof a textului citat. 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Te nume ti Marcel/ Marcela Panduru, locuie ti in Bucure ti, pe Strada Morii, la num rul 87, e ti elev/ elev in clasa a VIII-a la coala cu Clasele I-VIII ,,Andrei aguna i dore

ti s te inscrii la cercul de art popular de la ,,Clubul Copiilor i aprofundezi cuno tin ele despre folclor. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o cerere de inscriere, adresat directorului acestui club. In cerere, trebuie: s respec i conven iile acestui tip de compunere; 4 puncte s expui clar i concis con inutul solicit rii; 4 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii cere rii este 18.06.2007. din localitate, intrucat vrei s

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 40 2 Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi faptul c o oper literar dintre cele studiate de tine la clas este o comedie. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a dou caracteristici ale comediei, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese/ a fragmentelor stud iate; prezentarea, pe scurt, a subiectului (prin referire la cel pu in dou momente ale subiectului sau la dou scene reprezentative); prezentarea unui personaj, prin raportare la dou scene/ la dou situa ii semnificative. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat

) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 41 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Prob scris de limba i literatura roman Varianta 41 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Sunt singur , e sear i mi-i atat de jale C -mi vine s plang ins mi de mila dragei tale. M -ntreb cateodat noi cum am fi putut Tr i o-ntreag via de nu ne-am fi tiut ?... De mult chema norocul la mijloc de c r ri, Dar dou vie

i stinghere duceam spre dou z ri, i tu ai fost intaiul ce s-a-ncrezut c sunt C r ri ce duc spre raiuri i-aicea pe p mant (Elena Farago, Scrisoare) A. Limba roman 1. Transcrie, din text, trei cuvinte care con in diftongi i unul care con ine un hiat. 4 puncte 2. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a cuvantului p

mant . 4 puncte 3. Construie te dou enun uri prin care s demonstrezi omonimia unui cuvant din versul ,,M -ntreb cateodat noi cum am fi putut . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un pronume relativ i un adverb relativ. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic a cuvintelor subliniate in enun

urile: dou vie i stinghere , de nu ne-am fi tiut , s

plang ins mi , ai fost intaiul . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul a s indeplineasc func ia sintactic de atribut substantival genitival. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: i , via , c r ri ce duc spre raiuri , aicea pe p o-ntreag am fi putut tr via

mant . 4 puncte 8. Transcrie, din textul dat, o propozi ie subordonat atributiv . 4 puncte 9. Alc tuie

te o fraz in care s existe o propozi ie subordonat subiectiv , avand ca regent verbul a (se) putea. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Stabile te rima i m sura versurilor din prima strof . 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care con ine o personificare. 2 puncte 12. Transcrie, din text, o construc ie in care apare un indice temporal. 2 puncte 13. Men ioneaz dou m rci lexico-gramaticale prin care se eviden iaz prezen a eului liric. 2 puncte 14. Explic semnifica ia versurilor: ...

i tu ai fost intaiul ce s-a-ncrezut c sunt/ C r ri ce duc spre raiuri i-aicea pe p

mant... 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Scrie o compunere de 15 - 20 de randuri, cu titlul ,,P durea de atunci... , in care s descrii imaginea unei p duri, pe care nu o po i uita. In compunerea ta, trebuie: s respec i conven iile specifice descrierii, ca mod principal de expunere; 6 puncte s ai un con inut i un stil adecvate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! In compunere po i folosi i urm toarele nume proprii: Marin, Petre, Paula, Elvira. Punctajul pentru redactare se acord numai dac vei scrie compunerea in limita de spa iu precizat . Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s caracterizezi personajul principal preferat dintr-o oper epic studiat la coal

. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal; numirea, in compunere, a cel pu in trei tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului principal; ilustrarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative din text; prezentarea rela iilor dintre personajul principal i alt personaj al operei epice pentru care ai optat.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 41 2 Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel minimum 25 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba de limba i literatura roman Varianta 42 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 42 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I ( 48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Cand, tremurandu-si jalea si sfiala, Un cant pribeag imbraNiseaza firea Si-un trandafir crescut in umbra moare Si soare nu-i sa-i planga risipirea, Eu plang atunci, caci tu-mi rasai in zare A vremii noastre dreapta muceniNa, Copil blajin, cuminte prea devreme Sfielnica, balaie dascaliNa*. Ca stralucirea ochilor tai limpezi, Poveste nu-i mai jalnic povestita, Tu esti din leagan sora cu sfiala, Pe buza ta n-a tremurat ispita. Cununa ta de zile si de visuri Au impletit-o rele ursitoare, Ca fruntea ta nu-i frunte de zapada, Si mana nu-i atatea stiutoare [...] (Octavian Goga, D sc li a) *muceniNa (mucenica) pentru o idee, ac iune *ursitoare imaginar despre care se crede c are darul de a hot ri soarta omului de la na fiin femeie care sufer

tere *dascaliNa

inv

toare A. Limba roman 1. Transcrie, din text, dou cuvinte care con in diftong i dou cuvinte care con in vocale in hiat. 4 puncte 2. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului 3. Precizeaz copil . 4 puncte

cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor ,,risipirea i ,,sfielnica . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un verb la diateza activ i unul la diateza pasiv . 4 puncte 5. Precizeaz valoarea morfologic a cuvintelor subliniate in urm torul vers: A vremii noastre dreapta muceniNa . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,dascaliNa indeplineasc func ie sintactic de nume predicativ. 4 puncte s

7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate in urm toarele enun uri: Eu plang atunci , Tu esti din leagan sora cu sfiala , puncte 8. Transcrie propozi ia principal din prima strof a textului dat. 4 puncte 9. Realizeaz extensia func iei sintactice a cuvantului subliniat: in propozi ie subordonat corespunz toare ca sens, precizandu-i felul. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura versurilor din prima strof a poeziei citate. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care indic o tr s tur fizic a personajului evocat. 2 puncte 12. Transcrie, din text, o structur ce con ine un epitet i un fragment/ un vers care con Au impletit-o rele ursitoare , Pe buza ta n-a tremurat ispita . 4

ine o compara ie. 2 puncte 13. Men ioneaz dou m rci lexico-gramaticale prin care se eviden iaz prezen a eului liric. 2 puncte 14. Explic semnifica ia versurilor: Cununa ta de zile si de visuri/ Au impletit-o rele ursitoare . 4 pun cte Partea a II-a (18 puncte) Scrie o compunere (text narativ) de 10 - 15 de randuri, cu titlul ,,O intamplare hazlie , al c rei inceput va fi urm torul: DimineaNa anunNa o zi superba de vara. In casa bunicilor se raspandise mi rosul placut al placintelor abia scoase din cuptor In compunerea ta, trebuie: s respec i conven iile specifice unei nara iuni; 6 puncte s ai un con inut i un stil adecvate tipului de text i reperelor/ cerin elor formulate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie

i de punctua ie. 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba de limba i literatura roman Varianta 42 2 Aten ie! In compunere po i folosi i urm toarele nume proprii: Nicu, Drago , Milica, Gina. Punctajul pentru redactare se acord numai dac vei scrie compunerea in limita de spa iu precizat . Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s eviden iezi caracteristicile fundamentale i semnifica iile textul citat la Partea I (Octavian Goga, D sc li a). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in fragmentul din poezia D sc li a; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; sublinierea unei idei prezente in text

i a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia; sus inerea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul transmis (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coerenNa textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului - 2 p .; ortografia - 3 p.; punctuaNia 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 43 1 TESTAREA NA IONAL 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 43 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I ( 48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Umbl u or peste case Lumina de aur a toamnei, Atinge copacii i scutur frunzele i pa ii ei nu se aud, Nu se aud Decat la mine in suflet Zambi i, trec tori, Descheia i-v la gat, Potoli i-v setea de-albastru ( ) E ultima imbr i

are a toamnei, S rutul din urm care ne face asemenea zeilor. (Victor Felea, Lumina de aur a toamnei) A. Limba roman 1. Transcrie, din text, dou cuvinte care con in cate un diftong i dou care con in cate un hiat. 4 puncte 2. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a cuvantului . 4 puncte 3. Construie te un enun in care cuvantul s aib alt valoare morfologic decat cea din text. 4 puncte 4. Transcrie, din text, dou verbe la modul imperativ. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic a cuvintelor subliniate in urm toarele structuri: Umbl u or , pa nu se aud , setea de-albastru . 4 puncte toamn frunz

ii ei ,

6. Nume te felul subiectului in propozi ia i-v la gat . 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate in urm toarele fragmente: Lumina de aur , E ultima imbr i are . 4 puncte 8. Transcrie, din textul dat, o propozi ie simpl . 4 puncte 9. Construie te o fraz in care s existe i o propozi ie subordonat subiectiv , avand ca regent verbul a (se) auzi. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura primelor dou versuri. 2 puncte 11. Men ioneaz figura de stil identificat in versul Lumina de aur a toamnei . 2 puncte 12. Transcrie, din text, o structur Descheia

care s con in o imagine vizual . 2 puncte 13. Men ioneaz dou tr s turi care s justifice apartenen a textului dat la genul liric. 2 puncte 14. Explic semnifica ia versurilor: i are a toamnei,/ S rutul din urm care ne face asemenea zeilor Partea a II-a (10 puncte) Redacteaz . 4 puncte E ultima imbr

o compunere de 10 - 15 de randuri, in care s i exprimi opinia despre o semnifica ie sau despre mesajul transmis de textul citat la Partea I (Victor Felea, Lumina de aur a toamnei), sus inut printr-un argument/ printr-o motivare corespunz toare. In compunerea ta, trebuie: s utilizezi conven

iile specifice acestui tip de compunere (formularea clar / logic a opiniei, prezen a argumentului/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ); 2 puncte s ai un con inut (dezvoltarea argumentului/ a motiv rii) i un stil adecvate cerin ei date; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi faptul c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este basm popular. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a patru caracteristici ale basmului popular, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei alese; prezentarea subiectului, prin referire la cel pu in trei secven e/ situa

ii reprezentative; prezentarea unui personaj, punand in eviden semnifica ia comportamentului acestuia.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 43 2 Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin e rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei 1 p.; coeren a textului 3 p.; registrul de comunicare, stilul

i vocabularul adecvate con inutului 3 p.; ortografia 4 p.; punctua ia 3 p.; a

ezarea corect a textului in pagin , incadrarea in spa iul acordat, lizibilitatea 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 44 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 44 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I ( 48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Mult iscusita vremii slov Nu spune clipa milostiv Ce ne-a-nfr it pe veci necazul i veselia deopotriv M rit fie dimineaa Ce-a s var it a noastr nunt , B trane Olt! Ii s rut m unda c runt cu buza ars

. In cet uia ta de ap Dorm cantecele noastre toate i fierbe t inuita jale A visurilor sf ramate. Tu implete ti in curcubeie Comoara lacrimilor noastre, i cel mai scump nisip tu-l duce In vadul Dun rii albastre. (Octavian Goga, Oltul - fragment) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,milostiv , ,,t inuita , ,,sf ramate , ,,lacrimilor . 4 puncte 2. Scrie antonimele cuvintelor ,,veselie i ,,b tran . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a adjectivului milostiv(

) . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un substantiv in cazul acuzativ i un adjectiv la gradul superlativ relativ. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic a cuvintelor subliniate in urm toarele structuri: cantecele noastre toate , fierbe t inuita jale , necazul/ i veselia deopotriv . 4 puncte 6. Alc tuie

te un enun in care substantivul indeplineasc func ie sintactic de complement indirect. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate in urm toarele enun uri: Ce ne-a-nfr it pe veci necazul , uia ta de ap vis s

In cet

. 4 puncte 8. Transcrie, din textul dat, o propozi ie subordonat atributiv . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o propozi ie subordonat completiv direct , avand ca regent verbul a spune. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m

sura primelor dou versuri. 2 puncte 11. Transcrie, din text, o structur care con ine o inversiune. 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versurile: In cet uia ta de ap / Dorm cantecele noastre toate . 2 puncte 13. Selecteaz , din text, un vers care noteaz o adresarea direct . 2 puncte 14. Explic semnifica ia versurilor: rit fie dimineaa/ Ce-a s var it a noastr nunt . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care s i exprimi opinia despre semnifica ia sau despre mesajul fragmentului citat la Partea I (Octavian Goga, Oltul), sus inut printr-un argument/ printr-o motivare corespunz M

toare. In compunerea ta, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere (formularea clar / logic a opiniei, prezen a argumentului/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ); 2 puncte s ai un con inut (dezvoltarea argumentului/ a motiv rii) i stilul adecvate cerin ei date; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 44 2 Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi faptul c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este balad popular . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a patru caracteristici ale baladei populare, ca specie literar ; ilustrarea acestor caracteristici, cu ajutorul exemplelor extrase din textul ale s; eviden ierea secven elor narative ale operei epice alese; prezentarea unui personaj al baladei, subliniind semnifica ia comportamentului acestuia. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin e rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziiei 1 p.; coerena textului 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate coninutului 3 p.;

ortografia

4 p.; punctuaia

3 p.; a

ezarea corect a textului in pagin , incadrarea in spaiul acordat, lizibilitatea 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercat rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 45 1 TESTAREA NA IONAL 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 45 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I ( 48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. In al treilea an a ajuns vanz tor, iar in cel lalt an, director al magazinului, lucru care-i uimise la culme nu numai pe fra i, dar i pe aceia care il angajaser . In acest post a r mas pan ast zi, dar via a omului s-a schimbat totu i neintrerupt. Pe vremea cand f cuse primul pas in afaceri, a tr

it cateva zile de chin. ( ) Achim Moromete a f cut dup aceea alte afaceri, datorit c

rora a putut s scape i de armat i de front. Cu toate acestea, mai ales acum, dup r zboi, el i i d dea seama c atata timp cat are s r man intr-un magazin oarecare, chiar i director, niciodat n-o s poat face avere. In elegea c pentru asta nu ajunge s faci azi o afacere i peste cinci luni alta : afacerile trebuie s se in lan , s curg una din alta. (Marin Preda, Povestea unei c l torii - fragment)

A. Limba roman 1. Precizeaz num rul de sunete din urm toarele cuvinte: ,,ceas , ,,chiar , ,,ciorapi , ,,pl cea . 4 puncte 2. Transcrie, din textul marcat cu chenar, dou cuvinte compuse prin contopire. 4 puncte 3. Alc tuie te dou enun uri prin care s demonstrezi omonimia cuvantului mare . 4 puncte 4. Transcrie, din textul marcat, un adjectiv i un adverb la gradul comparativ de egalitate. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic a cuvintelor subliniate din enun ul: ruia ii pl cea s i aminteasc totdeauna c e i el de la ar . 4 puncte 6. Scrie un enun in care verbul a (i) aminti are func ia sintactic era un om c

de complement direct. 4 puncte 7. Precizeaz func iile sintactice ale cuvintelor subliniate din structurile: Ceasul de la man Moromete era un om... ,

... , cand cineva aducea vorba... , ...felul de a vorbi... . 4 puncte 8. Transcrie, din textul dat, o propozi ie simpl . 4 puncte 9. Alc tuie te un enun in care verbul a (se) spune s fie regent pentru o propozi ie subordonat subiectiv . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz un mod principal de expunere identificat in fragmentul citat. 2 puncte 11. Transcrie, din textul dat, un fragment de cel mult cincisprezece cuvinte, ca re s ilustreze o condi ie necesar pentru ca personajul s dep easc statutul ar . 2 puncte 12. Men ioneaz dou omului de la

obiecte care

ii fac pl

cere personajului. 2 puncte 13. Prezint dou argumente care s justifice apartenen a textului dat la genul epic. 2 puncte 14. Explic semnifica ia fragmentului: ruia ii pl cea s i aminteasc totdeauna c e i el de la ar , numai pentru a se bucura c acum nu mai este . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Te nume ti Alexandru/ Alexandra Ionescu, locuie ti in Br ila, pe Strada Mieilor, la num rul 73, e ti elev/ elev la coala cu Clasele I - VIII ,,Panait Istrati i solici i inscrierea la Clubul Sportiv Achim Moromete era un om c

colar ,,Dun rea , din localitate, intrucat dore ti s practici inotul de performan . Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o cerere adresat directorului acestui club, men ionand i motivul solicit rii. In cerere, trebuie: s respec i conven iile acestui tip de compunere; 3 puncte s expui clar i concis con inutul/ motivul solicit rii; 4 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 3 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii cere rii este 18.06.2007. Achim Moromete era un om c ruia ii pl cea s i aminteasc

totdeauna c e i el de la ar , numai pentru a se bucura c acum nu mai este. Ceasul de la man nu incetase, de ata ia ani, s -i fac pl cere, tocmai pentru acest lucru. De asemenea i hainele de pe el, cravata i chiar ciorapii. Nu numai despre faptul c nu mai este ran ii pl cea s i aminteasc , la fel de incantat era i atunci cand cineva aducea vorba despre via a din Bucure ti, la inceputurile ei. Am spus c Achim se descurcase la fel de repede ca i fratele s u mai mare, Paraschiv. Nu se oprise ins ca acesta la un ce in Consum . Dup

elesese c trebuie s i lase cat mai curand, acolo de unde plecase, obiceiurile i felul de a vorbi, Achim Moromete, in scurt vreme, a priceput mai bine i mai adanc decat fra ii s i, via a ora ului. El n-a stat decat doi ani ca ucenic la un mare magazin de inc l minte.

Ministerul Educa..iei i Cercat rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 45 2 Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 2 pagini, in care s motivezi faptul c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este un imn. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a dou caracteristici ale speciei literare imn; exemplifcarea caracteristicilor pe baza textului ales; sublinierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor poetice; exprimarea unei opinii despre semnifica iile/ despre mesajul textului. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con

inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Seviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 46 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 46 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Te uit , frunza pic irosit , i vantul geme prohodind* departe! Pu in vreme inc ne desparte De iarna trist , prea curand sosit !... Ca un palat pustiu, cu geamuri sparte, P durea noastr tace p r sit : Eu singur cant cu vocea obosit

i trec prin inc perile-i de arte S-au dus privighetorile m iestre; Pustiu e cuibul blandei turturele Ah, unde-i uierul mierli ei* sure! Pierdut din stolul mandrei lor orchestre, Ce trist r sun gandurile mele In lini tea adanc din p dure ( t. O. Iosif, Toamn

) *a prohodi

a oficia o slujb

de inmormantare *mierli diminutiv al cuvantului mierl A. Limba roman 1. Transcrie, din text, dou cuvinte care con in diftongi. 4 puncte 2. Men ioneaz cate un sinonim pentru cuvintele ,,irosit

i ,,obosit . 4 puncte 3. Men ioneaz

doi termeni din familia lexical a adjectivului ,,bland . 4 puncte 4. Alc tuie te enun uri pentru a ilustra dou valori morfologice ale cuvantului ,,ce , altele decat cea din text. 4 puncte 5. Precizeaz cazul cuvintelor subliniate: ,,Pierdut din stolul mandrei lor orchestre,/ Ce trist r sun gandurile mele . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,p dure aib func ia sintactic de nume predicativ. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Pustiu e cuibul blandei turturele / Ah, unde-i uierul mierli ei sure! . 4 puncte 8. Rescrie ultima propozi ie a textului, precizandu-i felul. 4 puncte 9. Realizeaz expansiunea func iei sintactice a cuvantului subliniat: ,,S-au dus privighetorile m s

iestre , in propozi ie subordonat corespunz toare ca sens, men ionand rezultatul ob inut. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Stabile te rima i m sura versurilor din prima strof . 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers/ o structur care s con in o imagine vizual . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul ,, i vantul geme prohodind departe! . 2 puncte 13. Transcrie dou structuri care s indice prezen a eului liric in textul dat. 2 puncte 14. Explic semnifica ia versului ,,Ah, unde-i uierul mierli

ei sure! . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Scrie o compunere de 20 - 25 randuri, cu titlul ,,C su e pentru p s ri , al c rei inceput este urm torul: M plimbam prin livada bunicilor plin de flori. Pe una dintre ramuri, o pas re stingher i i deschidea i inchidea aripile mici s respec i conven iile specifice unei nara iuni; 6 puncte s ai un con inut i un stil adecvate tipului de text i reperelor/ cerin elor formulate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! In compunere po In compunerea ta, trebuie:

i folosi i urm toarele nume proprii: Cristian, Emil, Paula, Marina. Punctajul pentru redactare se acord numai dac vei scrie compunerea in limita de spa iu precizat . Partea a III-a ( 24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c fragmentul din poezia citat la Partea I ( Toamn ) apar ine unei opere lirice/ genului liric. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificate in fragmentul din p oezia Toamn ; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; t. O. Iosif,

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Seviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 46 2 eviden ierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului toamnei, a a cum apare el in fragmentul de mai sus; exprimarea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a

ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 47 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 47 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Mi-i fraged sufletul, pan pe buze mi-i fraged, Poate de iarba ce cre te acum la noi; cu bice de aur trec sub ferestre ploi stau singur i-mi aduc aminte de multe: Cand eram mic legasem un leag n de-o creang . Vreau s-ajung steaua de-acolo strigam bunicului. O, cat de sus s-au suit du m noasele stele Nu le mai v d, le-am uitat lumina curat . Mi-i inima trist . Mama mi-a scris c-au t iat pomii din fundul gr

dinii, leag nul putred; Odat cu dansul,va fi c zut in buruieni copil ria mea i o m nanc furnicile (Magda Isanos, Copil ria mea - fragment) A. Limba roman 1. Transcrie, din text, un cuvant care con ine un diftong, respectiv un cuvant care con ine triftong. 4 puncte 2. Motiveaz ortografierea urm toarelor cuvinte: ,,mi-i", ,,gr dinii". 4 puncte 3. Scrie patru locu iuni/ expresii care s aib in componen cuvantul ,,inim . 4 puncte 4. Transcrie, din text, dou substantive articulate hot rat. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,O, cat de sus s-au suit du m noasele stele . 4 puncte

6. Transcrie, din ultima strof , cuvintele care au func ia sintactic de subiect. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Mi-i inima trist . Mama mi-a scris c-au t iat/ pomii din fundul gr dinii, leag nul putred . 4 puncte 8. Transcrie, din text, o propozi ie subordonat circumstan ial de timp. 4 puncte 9. Realizeaz contragerea propozi iei subordonate atributive, din textul dat, in parte de propozi ie corespunz toare ca sens, men ionand i dou modific ri ap rute prin aceast transformare. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura versului: ,,Vreau s-ajung steaua de-acolo strigam bunicului . 2 puncte

11. Transcrie, din text, un vers/ o structur care s con in o metafor . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul ,,O, cat de sus s-au suit du m noasele stele . 2 puncte 13. Transcrie un vers/ un fragment de vers care sugereaz atitudinea maturului fa de copil rie. 2 puncte 14. Explic semnifica ia versului: ,,- Vreau s-ajung steaua de-acolo . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Scrie o compunere (text narativ) de 10 - 15 randuri, cu titlul ,,Un gest frumos , al c rei inceput va fi urm torul: Hot rasem s trec in jurnal cel mai frumos gest al fiec rei zile. Asear , dintre atatea gesturi f cute de cei din jurul meu, urma s -l aleg pe cel ce merita s fie consemnat In compunerea ta, trebuie:

s respec i conven iile specifice unei nara iuni; 6 puncte s ai un con inut i un stil adecvate tipului de text i cerin ei formulate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s eviden iezi caracteristicile fundamentale i semnifica iile textului citat la Partea I (Magda Isanos, Copil ria mea - fragment). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in fragmentul din poezia Copil ria mea; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; sublinierea unei idei prezente in text i a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia; sus inerea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul transmis (formularea clar / logic a opiniei, prezen

a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ).

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 47 2 Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren .. a textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con .. inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua .. ia 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 48 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 48 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. In arcane* de p dure intunerec ce sp imant , Frunza tace lang frunz i copac lang copac; Noapte trist , noapte mut , noapte moart , cer opac Dar privighetoarea cant , dar privighetoarea cant . In arcane de p dure vijelie ce sp imant , Tr

snet ro u ce-nf oar i surpare de potop; Pentru ce e armonie o manie f r scop, Dar privighetoarea cant , dar privighetoarea cant . In arcane de p dure groz vie ce sp imant , Aurora*- ntarziat nu s-arat sub frunzi , Intunerecul in cale i s-a pus de-a curmezi Dar privighetoarea cant , dar privighetoarea cant . (Alexandru Macedons i, In arcane de p dure) *arcane *auror loc ascuns, tainic

interval de timp, inainte de r s ritul soarelui, cand exist o lumin difuz in atmosfer

; lumin ro ie-portocalie a soarelui din acest interval de timp A. Limba roman 1. Transcrie, din strofa a doua, un cuvant care con ine diftong i un cuvant care con ine vocale in hiat. 4 puncte 2. Scrie cate un antonim pentru cuvintele ,,opac i ,,intunerec . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,noapte . 4 puncte 4. Transcrie, din prima strof , dou substantive in cazul nominativ . 4 puncte 5. Precizeaz valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,Tr snet ro u ce-nf oar i surpare de potop . 4 puncte 6. Alc tuie te cate un enun in care s folose ti adjectivul ,,ro u cu func ia sintactic

de nume predicativ. 4 puncte 7. Precizeaz func iile sintactice ale cuvintelor: ,,groz vie , ,,intunerecul . 4 puncte 8. Transcrie, din text, o propozi ie subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat subiectiv , avand ca regent verbul a (se) ar ta. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz rima versurilor din textul dat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers/ o structur care s con in o personificare. 2 puncte 12. Rescrie, din text, dou cuvinte care indic fenomene ale naturii. 2 puncte 13. Men ioneaz dou tr s turi care s

justifice faptul c textul este o descriere artistic . 2 puncte 14. Explic semnifica ia versului ,,Dar privighetoarea cant , dar privighetoarea cant . 4 puncte Partea a II-a ( 10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care s i exprimi opinia despre mesajul transmis sau despre o semnifica ie a textului citat (Alexandru Macedons i, In arcane de p dure), sus inut printr-un argument/ printr-o motivare distinct . In compunerea ta, trebuie: s utilizezi structura adecvat acestui tip de compunere (formularea clar / logic a opiniei, prezen a argumentului/ amotiv rii care s justifice opinia exprimat ); 2 puncte s ai con inutul (dezvoltarea argumentului/ a motiv rii) i stilul adecvate cerin

ei formulate; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1-2 pagini, in care s prezin i personajul principal dintr-un basm studiat de tine la coal . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a patru mijloace/ procedee de portretizare a personajului principal din basmul ales;

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 48 2 numirea a patru tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului principal; ilustrarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul principal i alt personaj al basmului. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi .. iei - 1 p.; coeren .. a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con .. inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ..

ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 49 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 49 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Din umbr i desi uri o ciut nalt sare Ca-n basmul Genovevei, speriat i fugar , cu n rile pe dunga de vant tremur toare, neincrez toare-n pacea din juru-i, se-nfioar , Picioarele-i sunt nalte, sub iri, atente, pline de tres riri nervoase, abia s-ating de stanc . Grumazu-ntors

i neted, cu nurul unei vine, de-o gra ie perfect , tot mai zvacne te inc Sub pielea ei lucioas cu p r catifelat i sumbru ca-nnoptarea, ca fumul i ca cea a. to i mu chii se-nfioar , i-n trupul nemi cat auzi cum bate parc , insp imantat , via a. Atent i-ncordat , pe cer se profileaz atat de l murit , c-o clip ciuta pare, a a cum

ade-n coasta p durii i vegheaz , o piatr viu cioplit , simbolic -ntrupare. (Magda Isanos, Ciuta) A. Limba roman 1. Men ioneaz dou motive ale folosirii cratimei in structura ,,se-nfioar ". 4 puncte 2. Transcrie, din prima strof , patru cuvinte derivate. 4 puncte 3. Stabile te cate un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele: ,,nemi cat", ,,insp imantat ". 4 puncte 4. Alc tuie te cate un enun in care cuvantul ,,gra ie" s aib alt valoare morfologic decat cea din text, precizand-o. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic a cuvintelor subliniate in urm

toarele structuri : ,,cu nurul unei vine , ,,to i mu chii se-nfioar , ,,o clip ciuta pare 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,vant" s aib func ia sintactic de complement circumstan ial de cauz . 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate in urm toarele enun uri : ,,neincrez toare-n pacea din juru - i ", ,,sub pielea ei lucioas , ,,o piatr viu cioplit . 4 puncte 8. Transcrie propozi ia subordonat din strofa a III-a, precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc ". 4 puncte

tuie te un enun in care substantivul ciut s fie regent pentru o subordonat atributiv . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Nume te felul rimei versurilor citate. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers/ structur care s con in o imagine vizual . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul ,,Picioarele-i sunt nalte, sub iri, atente, pline . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul este o descriere/ un portret. 2 puncte 14. Explic semnifica ia structurii poetice: ,, i-n trupul nemi

cat/ auzi cum bate parc , insp imantat via a . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Scrie o compunere (text narativ) de 10 -15 randuri, cu titlul ,,O c l torie nea teptat , al c rei inceput este urm torul: Mama imi spuse c a telefonat Radu, prietenul meu din copil rie. Dorea s ne intalnim in aceast vacan In compunerea ta, trebuie: s respec i conven iile specifice unei nara iuni; 6 puncte s ai un con inut i un stil adecvate tipului de text i reperelor/ cerin elor formulate; 8 puncte s respec

i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! In compunere po i folosi i urm toarele nume proprii: Andrei, tefan, Rodica, Ileana. Punctajul pentru redactare se acord numai dac vei scrie compunerea in limita de spa iu precizat .

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 49 2 Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s eviden iezi caracteristicile fundamentale i semnifica iile textului citat la Partea I (Magda Isanos, Ciuta). In redactarea compunerii, vei avea in v edere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in fragmentul din poezia Ciuta; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; sublinierea unei idei prezente in text i a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia; sus inerea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul transmis (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat

) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 50 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 50 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Plutesc in aer glasuri fermecate, Vestindu-mi pretutindeni prim vara! V zduhul scanteiaz sub povara M rg ritarelor din cer picate... Fugi i departe, griji intunecate! Vreau s tr iesc din zori i pan seara, i vreau s cant! Vreau sa m -mb t de para Etern

a iubirii nesecate. Ca ciocarlia ce-n v zduh s-avant , i-acolo-n cer se leag n i cant Pan' ce-ame e te iar, c zand pe lanuri; A a-n pornirea sfintelor elanuri Se-nal sufletu-mi spre tine, Soare! i cade iar din sl vi ame itoare... ( t. O. Iosif, Reinviere) A. Limba roman 1. Transcrie diftongii din cuvintele ,,tr iesc" i ,,seara". 4 puncte 2. Men ioneaz cate dou sinonime contextuale pentru cuvintele: ,,scanteiaz " i ,,etern ". 4 puncte 3. Men ioneaz patru termeni din familia lexical

a substantivului ,,suflet . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un substantiv in cazul vocativ i un substantiv in cazul genitiv. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,A a-n pornirea sfintelor elanuri/ Se-nal sufletu-mi spre tine, Soare! . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,ciocarlie aib func ia sintactic de atribut substantival. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Plutesc in aer glasuri fermecate,/ Vestindu-mi pretutindeni prim vara! . 4 puncte 8. Transcrie, din textul dat, o propozi ie subordonat circumstan ial de timp. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz s

in care s existe i o subordonat subiectiv , avand ca regent verbul ,,a (se) in l a". 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura versului ,,Ca ciocarlia ce-n v zduh s-avant . 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers/ o structur care s con in un epitet. 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul ,,V zduhul scanteiaz sub povara/ M rg ritarelor din cer picate... . 2 puncte 13. Men ioneaz dou

tr s turi care s justifice faptul c textul citat apar ine unei opere lirice. 2 puncte 14. Explic semnifica ia versurilor: ,,Plutesc in aer glasuri fermecate,/ Vestindu-mi pretutindeni prim vara! . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care s i exprimi opinia despre mesajul transmis sau despre o semnifica ie a textului citat la Partea I ( inut printr-un argument/ printr-o motivare distinct . In compunerea ta, trebuie: s utilizezi structura adecvat acestui tip de compunere (formularea clar / logic a opiniei, prezen a argumentului care s justifice opinia exprimat ); 2 puncte s t. O. Iosif, Reinviere), sus

ai un con inut i un stil adecvate cerin ei date; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s caracterizezi personajul principal dintr-o schi studiat de tine la coal . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal din schi a aleas ; numirea a patru tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului principal; ilustrarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa

ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul principal i celelalte personaje ale schi ei.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 50 2 Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 51 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 51 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. - Du-te, Voine, du-te Cu oile-n munte, Si-Ni ada* aminte Unde m-ai lasat, De laturi de sat Cu furcuNa-n brau, Cu secera-n grau. PuNin secerai Si rau ma taiai, PuNin sange curge, Tare dor m-ajunge Mai, Voineo, de tine, Ca nu vii la mine. *ada - adu (*** Du-te, Voine, du-te) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,oile , ,,furcuNa , ,,laturi , ,,taiai . 4 puncte 2. Transcrie, din text, dou cuvinte care fac parte din masa vocabularului. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,munte . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un pronume personal i un adverb relativ. 4 puncte 5. Stabile te valorile morfologice ale cuvantului urile: ,,PuNin secerai , PuNin sange curge . 4 puncte 6. Alc puNin din enun

tuie te un enun in care substantivul ,,grau aib func ia sintactic de complement direct. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor din versul ,,Tare dor m-ajunge . 4 puncte 8. Transcrie, din text, propozi ia subordonat cauzal . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat predicativ , avand ca regent verbul a ajunge. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz specia literar c reia ii apar ine textul dat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care s con in o imagine vizual s

. 2 puncte 12. Nume te o figur de stil identificat in versul ,,Si rau ma taiai . 2 puncte 13. Men ioneaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul dat apar ine genului liric. 2 puncte 14. Explic semnifica ia versurilor: ,,Cu furcuNa-n brau, / Cu secera-n grau . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, cu titlul ,,Inserarea , in care s descrii imaginea acestui moment al zilei, care te-a impresionat candva. In compunerea ta, trebuie: s respec i conven iile specifice unei descrieri; 3 puncte s ai un con inut i un stil adecvate tipului de text i cerin ei formulate; 4 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie

i de punctua ie. 3 puncte Aten ie! In compunere po i folosi i urm toarele nume proprii: Vlad, Maria. Punctajul pentru redactare se acord numai dac vei scrie compunerea in limita de spa iu precizat . Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere, de 1 - 2 pagini, in care s motivezi faptul c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este un roman. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a patru caracteristici ale romanului, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese; prezentarea subiectului, prin referire la trei secven e reprezentative; prezentarea unui personaj, prin raportare la dou intampl ri/ la dou situa ii semnificative. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat )

i 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziNiei - 1 p.; coerenNa textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuaNia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, liz ibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 52 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 52 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. - M i b di , b di or, Nu-mi trimite-atata dor, Pe vale i pe izvor i pe gura tuturor. Trimite-mi mai pu inel i hai dumneata cu el. C io*-s fat tinerea, Dorul t u nu-l pot inea. Pe unde dorul m-ajunge, De-acolo nu m pot duce. Unde dorul m

love te i iarba se parjole te*. (*** M i b , b di di

or) *io - eu *se parjole te - se arde, se usuc A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: te . 4 puncte 2. Transcrie, din text, dou cuvinte derivate cu sufix diminutival. 4 puncte 3. Men izvor , dumneata , ajunge , parjole

ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului dor . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un adjectiv pronominal i un adverb relativ. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: i hai dumneata cu el./ C io-s fat tinerea . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun

in care substantivul s aib func

iarb

ia sintactic de atribut substantival. 4 puncte 7. Precizeaz func

ia sintactic a cuvintelor subliniate: Pe unde dorul m-ajunge. 8. Transcrie, din text, o propozi 4 puncte

ie subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat predicativ , avand ca regent verbul a ajunge. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura versului al doilea din fragmentul citat. 2 puncte 11. Transcrie din text un vers/ o structur care s con

in o enumera

ie. 2 puncte 12. Men

ioneaz o figur de stil identificat in versul C io-s fat tinerea . 2 puncte 13. Precizeaz felul rimei primelor patru versuri. 2 puncte 14. Explic semnifica

ia din context a versului i iarba se parjole te . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Scrie o compunere de 15 - 20 de randuri, in care s poveste ti O intamplare plin

de inv minte . In compunerea ta, trebuie: s respec

i conven

iile specifice unei nara

iuni; 6 puncte s ai un con

inut i un stil adecvate tipului de text i reperelor/ cerin

elor formulate; 8 puncte s respec

i normele de exprimare, de ortografie i de punctua

ie. 4 puncte Aten ie! In compunere po

i folosi i urm toarele nume proprii: Marian, Traian, Viorica, Elena. Punctajul pentru redactare se acord numai dac vei scrie compunerea in limita de spa

iu precizat . Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 20 - 25 de randuri, in care s eviden

iezi caracteristicile fundamentale i semnifica

iile doinei populare M i b , b di

di

or. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea unei tr s turi a speciei literare doina; ilustrarea acestei tr s turi, pe baza textului citat; sublinierea unei idei a textului doinei M , b di i b di

or; exprimarea unei opinii cu privire la semnifica

iile textului sau la mesajul transmis (enun

area opiniei i motivarea acesteia). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin

elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con

inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin

rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib minimum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 53 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 53 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Frunz verde de bujor M i, b di , b di or, i-asear -am trecut pe coast , Pe din sus de casa voastr , M -ta-n cas te sf dea* i de mine r u vorbea, Dar c de s-ar m

cina, Pe moar ca f ina, De ne-am fi dragi, ne-om lua. i atuncia* ne-om l sa, Cand ea i-o num ra, Cate frunze-ntr-un stejar, Cate holde-ntr-un hotar, Nici atunci n-ar fi a a Pe cum zice mum -ta... (*** Frunz verde de bujor) * sf dea = certa * atuncia = atunci A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,frunz , ,,asear , ,,voastr , ,,atunci . 4 puncte 2. Transcrie, din text, dou cuvinte derivate cu sufix diminutival. 4 puncte 3. Men ioneaz sensul omonimului ,,coast . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un pronume reflexiv i un adverb relativ. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic a cuvintelor subliniate: ,, i-asear - am trecut pe coast

. 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,stejar aib func ia sintactic de atribut substantival. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: a/ Pe cum zice mum -ta . 4 puncte 8. Transcrie, din text, propozi ia subordonat circumstan ial de timp. 4 puncte 9. Scrie o fraz in care s existe i o subordonat subiectiv , avand ca regent expresia a-i fi drag. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura ultimului vers din fragmentul citat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care sugereaz [...] atunci n-ar fi a s

comuniunea cu natura. 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil prezent in versurile: ,,Dar c de s-ar m cina,/ Pe moar ca f ina . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului liric. 2 puncte 14. Explic semnifica ia din context a versurilor: ,,Cand ea i-o num ra/ Cate frunze-ntr-un stejar,/ Cate holde-ntr-un hotar . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Marin/ Maria R dulescu, ai absolvit clasa a VIII-a i i i petreci vacan a de var

la bunici, intr-o zon de campie, in localitatea Valea Lung , unde ai participat la onomastica v rului t u, Ilie. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adres at fostei tale colege, Elena, c reia s ii descrii atmosfera acelui eveniment. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s

caracterizezi un personaj dintr-un roman, pe baza fragmentelor studiate la clas . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: prezentarea a trei mijloace/ procedee de caracterizare existente in text; numirea a trei tr s turi ale personajului; ilustrarea celor trei tr s turi ale personajului, cu ajutorul textului ales/ al fragmentelor studiate; eviden ierea unor mijloace artistice folosite in caracterizare (procedee artistice, mod uri de expunere, expresivitatea unor cuvinte sau structuri gramaticale etc.). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 54 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 54 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Cand v d mandru a la poart Dragu-mi-i uli a toat , Cand o v d sara la cin Ca o ruj * din gr din , Cand o v d sara la stele Ca o cruce de m rgele, Cand o v d sara la lun Ca o floare cu cunun .

Mandr , vai, frumoas e ti, Dar eu nu tiu a cui e ti? C ce maic ai avut, Ce mai gur i-o f cut, C cine te-o s ruta Mult vreme n-o z uita*. C i eu te-am s rutat i-am z cut o lun -n pat. (*** Cand v d mandru a la poart ) *ruj - trandafir *n-o z uita - n-o uita A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele:

mandru

, , din ,

poart gr

rgele . 4 puncte 2. Transcrie, din text, alte dou regionalisme (cuvinte/ construc ii), decat cele explicate mai sus. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului floare . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un pronume personal i un adverb de timp. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: Mandr , vai, frumoas e ti . 4 puncte 6. Scrie un enun in care substantivul rgele aib func ia sintactic de complement direct. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor din enun ul: ,,Dragu-mi-i uli a toat s m

. 4 puncte 8. Transcrie, din text, prima propozi ie subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat subiectiv , avand ca regent verbul a ti. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura celui de al doilea vers din fragmentul citat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care s con in o imagine vizual . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul Cand o v d seara la stele/ Ca o cruce de m rgele . 2 puncte 13. Transcrie, din text, structura/ fragmentul care sugereaz atat admira ia, cat i indoiala, nesiguran

a. 2 puncte 14. Explic semnifica ia sintagmei Ca o floare cu cunun

. 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care s i exprimi opinia despre apartenen a textului Cand v d mandru a la poart la specia literar doin , sus inut printr-un argument/ printr-o motivare corespunz toare. In compunerea ta, trebuie: s utilizezi structura adecvat acestui tip de compunere (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ); 2 puncte s ai con inutul (dezvoltarea argumentului/ a motiv rii)

i stilul adecvate cerin ei date; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este o schi . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a patru caracteristici ale schi ei, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese; prezentarea subiectului, prin referire la momentele acestuia sau la trei secven e reprezentative; prezentarea unui personaj, punand in eviden semnifica ia comportamentului acestuia.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 54 2 Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 55 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 55 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Doin tiu i doin zic De cand am ajuns voinic. Eu cu doina m pl tesc De bir* i de boieresc*; Tot cu doini oara mea, De podvead *, de belea. Doin , doin , cantec dulce, De la mine cand te-i duce? Cin te scoase-n calea mea, Bat -te pardalnica*, C

mi-ai secat inima i tu mi-ai scurtat via a, S r cu de maica mea! (***Doin

tiu i doin zic) *bir - impozit; *boieresc - tax ; *podvead - obliga ia de a transporta cu c ru a; A. 1. 2. *pardalnica - blestemata Limba roman Desparte in silabe cuvintele: Transcrie, din text, dou

ajuns , podveada , pardalnica ,

inima . 4 puncte

cuvinte derivate cu sufix. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,doina . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un substantiv inso it de un adjectiv pronominal posesiv. 4 puncte 5. Stabile te cazul cuvintelor subliniate: , doin , cantec dulce,/ C Doin

mi-ai secat inima . 4 puncte 6. Alc tuie

te un enun in care substantivul ,,via a s aib func ia sintactic de atribut substantival. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Cin te scoase - n calea mea . 4 puncte 8. Transcrie, din text, prima propozi ie subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat predicativ , avand ca regent verbul a ajunge. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura penultimului vers din fragmentul citat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care s con in o imagine auditiv . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur

de stil identificat in versul ,,Doin , doin , cantec dulce . 2 puncte 13. Transcrie, din textul dat, dou structuri care exprim m rturisirea direct a gandurilor i a sentimentelor. 2 puncte 14. Explic semnifica ia din context a versului: ,,Doin tiu i doin zic . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care s i exprimi opinia despre semnifica ia versului de inceput al textului Doin

tiu i doin zic, sus inut printr-un argument/ printr-o motivare corespunz toare. In compunerea ta, trebuie: s utilizezi structura adecvat

acestui tip de compunere (formularea clar / logic a opiniei, prezen a argumentului/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ); 2 puncte s ai con inutul (dezvoltarea argumentului/ a motiv rii) i stilul adecvate cerin ei date; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este o nuvel . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a patru caracteristici ale nuvelei, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese; prezentarea subiectului, prin referire la cel pu in trei momente ale acestuia sau la trei secven e reprezentative; prezentarea unui personaj al nuvelei, punand in eviden

semnifica ia evolu iei acestuia. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 56 1 TESTARE NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 56 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Nu cuvintele purtate ca argin ii i lumina: aur sprinten sub picioare; Vantura i din man -n man pe tejghele Naltul cer prim v ratic care man Ar putea s mi te cheme-n ochii min ii , Sus la munte, pe ulmet i pe arini ti, Rau muntean, cu limpezimi de acuarele. Norii albi i le adap turma pan Cum s dau eu slove negre

i tocite, Vine seara cu-ale umbrelor nelini ti; Jocul fraged: numai ap , numai soare, Ridicandu-se in noapte: vajnic taur, i frunzi ul: spum verde pe r chite, Dealul care pa te cer de stanjenei. (Ion Pillat, Acuarel ) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele:

cuvintele , argin

ii , tejghele , acuarele . 4 puncte 2. G se te cate un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele: . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a cuvantului munte . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un pronume reflexiv i un pronume relativ. 4 puncte 5. Precizeaz valoarea morfologic a cuvintelor subliniate: dau eu slove negre i tocite . 4 puncte 6. Alc tuie te cate un enun in care substantivul ,,deal s Cum s numai , sprinten , cer , turm

aib func ia sintactic de complement direct i, respectiv, de nume predicativ. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Ar putea s mi te cheme-n ochii min ii . 4 puncte 8. Transcrie din fragmentul dat o propozi ie subordonat atributiv . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat subiectiv , avand ca regent verbul B. In elegerea textului 10. Men ioneaz dou tr s turi care s a veni . 4 puncte

justifice faptul c textul este o descriere. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care s con in o compara ie. 2 puncte 12. Selecteaz , din text, un scurt fragment/ un vers care con ine o imagine vizual . 2 puncte 13. Precizeaz m sura versului ,,Vine seara cu-ale umbrelor nelini ti . 2 puncte 14. Explic semnifica ia din context a versului ,,Rau muntean, cu limpezimi de acuarele . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Scrie o compunere de 15 - 20 de randuri, cu titlul ,,La sc ldat , in care s continui expozi iunea urm toare: In vacan a de var a anului colar trecut, am fost la bunicii mei, in comuna Hotarele. La dan ii merg in fiecare var , pentru c

acolo am mul i prieteni i pentru c peisajul este superb. Intr-o diminea , ne-am hot rat s mergem to i la sc ldat. Ne-am luat cu noi alimente i am pornit spre raul de la marginea satului. Cand distrac ia era in toi In compunerea ta, trebuie: s respec i conven iile specifice nara iunii, ca mod principal de expunere; 4 puncte s ai un stil i un con inut adecvat cerin ei date ; 10 puncte s respec i normele de ortografie, de punctua ie i de exprimare. 4 puncte Aten ie! In compunere po

i folosi i urm toarele nume proprii: Vlad, Doru, Cerasela, Magda. Punctajul pentru redactare se acord numai dac vei scrie compunerea in limita de spa iu precizat . Partea a III-a ( 24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c fragmentul din poezia citat la Partea I (Ion Pillat, Acuarel ) apar ine unei opere lirice/ genului liric. In redactarea compunerii, vei avea in vede re: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificate in fragmentul din p oezia Acuarel ; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; eviden ierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului, a a cum apare el in fragmentul dat; exprimarea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ).

Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib minimum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 57 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 57 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. In trandafirul desfrunzit S-ar scutura la cea mai mic O roz palid a-nflorit Din adierile de vant; E cea din urm i e, poate, Cand o privesc parc mi-e fric Cea mai suav dintre toate. S i ning floarea pe p mant. O sim i c n-are s r maie Melancolia bietei roze Pe ramuri prins zile-ntregi. Adesea inima-mi sfa

ie; Octombrie-i rece i-o mangaie Copil , n-o privi ! S rmana Cu raze stinse i pribegi. E chiar iubirea mea tarzie. (Cincinat Pavelescu, Amor de iarn ) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,desfrunzit , , mangaie , adierile 2. Men ioneaz cate un sinonim pentru cuvintele i vant . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a verbului a ninge . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un adjectiv i o prepozi ie. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,Cand o privesc parc mi-e fric . 4 puncte 6. Alc tuie te dou enun uri in care substantivul ,,floare aib s ramuri 4 puncte

suav

func ia sintactic de complement indirect, respectiv, de atribut substantival. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Melancolia bietei roze / Adesea inima-mi sfa ie . 4 puncte 8. Transcrie, din text, propozi ia subordonat circumstan ial de timp. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat atributiv , avand ca regent substantivul roz . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura ultimului vers din fragmentul citat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care s con in o imagine vizual . 2 puncte 12. Men

ioneaz o figur de stil identificat in versul ,,Cu raze stinse i pribegi . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului liric. 2 puncte 14. Explic semnifica ia versului ,,S i ning floarea pe p mant . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Marian/ Maria Georgescu, ai absolvit clasa a VIII-a i i i petreci vacan a de var , intr-o zon de munte, in localitatea Valea Mare. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adres at veri oarei tale, Paula, c

reia s ii descrii un peisaj care te-a impresionat. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 25 - 30 de randuri, in care s motivezi faptul c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este un imn. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea unei caracteristici a speciei literare imn; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului ales; sublinierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor poetice, prin co mentarea unei figuri de stil/ imagini artistice existente in textul ales; exprimarea unei opinii despre semnifica iile sau despre mesajul textului (formularea clar / logic a opiniei, prezen

a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ).

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 57 2 Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel minimum 25 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba de limba i literatura romin Varianta 58 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 58 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Visand la ochii dragei mele, Un stol de randunici g l gioase Am aruncat, spre casa ei trecand, L-au prins din zbor i-acum, in adev r Intr-un m nunchi, albastre viorele I i bat in geamuri, vesele s i lase i dorul meu turbur tor de gand. Amoru-n gand i florile in p r! ( Cincinat Pavelescu, Cantec de prim var ) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,ochii , m nunchi , viorele , turbur

tor . 4 puncte 2. Scrie cate un sinonim pentru cuvintele: , l gioase . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,zbor . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un pronume personal i un verb la modul gerunziu. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic , din text, a cuvintelor subliniate: ,,L-au prins din zbor i-acum, in adev r . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,cas s aib func ia sintactic de complement indirect. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic g

drag

a cuvintelor subliniate: ,,Un stol de randunici g l gioase/

L-au prins din zbor . 4 puncte 8. Transcrie, din text, propozi ia subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o subordonat predicativ , avand ca regent verbul a ie i. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura primului vers din fragmentul citat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care s con in o imagine auditiv . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul ,,Un stol de randunici g l gioase . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s

turi care s justifice faptul c textul apar ine genului liric. 2 puncte 14. Explic semnifica ia sintagmei ,,Amoru-n gand i florile in p r! . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care s i exprimi opinia despre semnifica iile sau despre mesajul poeziei Cantec de prim var , de Cincinat Pavelescu, sus inut printr-un argument/ printr-o motivare corespunz toare. In compunerea ta, trebuie: s utilizezi structura adecvat acestui tip de compunere (formularea clar / logic a opiniei, prezen a argumentului/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat

); 2 puncte s ai con inutul (dezvoltarea argumentului/ a motiv rii) i stilul adecvate cerin ei date; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi faptul c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este o comedie. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a patru caracteristici ale comediei, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese; prezentarea subiectului, prin referire la cel pu in trei momente ale acestuia sau la trei secven e reprezentative; prezentarea unui personaj, punand in eviden semnifica ia comportamentului acestuia. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin

elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Cercetare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 59 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 59 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. esea cuminte ca intotdeauna i s-a mirat ea: cine a deschis Maria borangicul la r zboi, Larg poarta? Cand s-a ridicat s vaz , i cum prin sear c deau umbre moi, I-a n lucit acum c porumbelul I s-a p rut c intr luna, Ei alb b tea din aripi lang ea. Atat de alb venea. Dar nicio raz Nu calc

mai u or pe t lpi de vis . ( Ion Pillat, Bunavestire) *Maria Sfanta Fecioar Maria *porumbel simbolul al Duhului Sfant, care veste

te Sfintei Fecioare Maria faptul c a fost aleas pentru a fi Maica pruncului Iisus A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,intotdeauna , borangicul , lpi , porumbelul . 4 puncte 2. G se te cate un sinonim pentru cuvintele or i sear u

. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a verbului ,,a ese . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un pronume personal i un pronume interogativ. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic , din text, a cuvintelor subliniate: ,, i cum prin sear c deau umbre moi . 4 puncte 6. Alc tuie

te un enun in care substantivul ,,luna aib func ia sintactic de nume predicativ. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,, esea cuminte ca intotdeauna/ Maria borangicul la r zboi . 4 puncte 8. Transcrie, din text, o propozi ie subordonat subiectiv . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat circumstan ial de loc, avand ca regent verbul a intra. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura ultimului vers din fragmentul citat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care s con in s

o imagine vizual . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versurile: ,,I-a n lucit acum c porumbelul/ Ei alb b tea din aripi lang ea . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului liric. 2 puncte 14. Explic semnifica ia din context a construc iei ,,umbre moi . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Te nume ti Alexandru/ Alexandra Ionescu, ai absolvit clasa a VIII-a i i i petreci vacan a de var la bunici, intr-o zon de munte, in localitatea Poiana lui Horea. Redacteaz

, pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adres at p rin ilor t i, c rora s le descrii o sear de var , petrecut pe aceste meleguri. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 6 puncte s respec i normele de ortografie, de punctua ie i de exprimare corect . 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s caracterizezi un personaj dintr-un roman studiat de tine la coal

. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din romanul ales ; numirea a patru tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului ales ; ilustrarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate ; prezentarea rela iilor dintre personajul ales i alt personaj al romanului.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Cercetare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 59 2 Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 60 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 60 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. E cald gr dina-n jurul meu Surade, lene la soare. Frunzi ul pr fuit i greu I i culc umbra c l toare Pe-al ierburilor camp pl pand Razand, cu capul dat pe spate, Un mac i i scutur pe rand Petalele insangerate. In s lcii vr

biile tac, Doar cucul cel b tran arunc , Neindemanatic i buimac, Chemarea-i scurt peste lunc . i din trifoiul parfumat, Cu flori u oare i rotunde, Acela i murmur necurmat De greieri adormi i r spunde... (Otilia Cazimir, Var ) A. Limba roman 1. Precizeaz pentru fiecare dintre urm toarele cuvinte, dac includ diftongi sau vocale in hiat: ,,soare", ,,pr fuit", ,,greu", ,,vr biile". 4 puncte 2. Men ioneaz cate un antonim potrivit pentru cuvintele ,,tac" i ,,b tran". 4 puncte 3. Transcrie, din text, dou cuvinte derivate cu prefixe. 4 puncte 4. Precizeaz

felul articolelor subliniate: ,,al ierburilor". 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic a cuvintelor subliniate: ,,Cu flori u oare i rotunde", ,,Chemarea-i scurt ", ,,acela i murmur". 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care verbul ,,a arunca se afle la diateza pasiv . 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,I i culc umbra c l toare/ Pe-al ierburilor camp pl pand . 4 puncte 8. Precizeaz raportul sintactic existent intre propozi iile din a treia strof a textului citat. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz s

in care s existe i o subordonat completiv direct , avand ca regent verbul ,,a r spunde . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura versului ,,Pe-al ierburilor camp pl pand . 2 puncte 11. Transcrie din text un vers/ o structur care s con in o imagine auditiv . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versurile: ,,Un mac i i scutur pe rand/ Petalele insangerate." 2 puncte 13. Men ioneaz dou tr s

turi care s justifice faptul c fragmentul de text este o descriere artistic . 2 puncte 14. Explic semnifica ia versurilor: ,,E cald gr

dina-n jurul meu/ Surade, lene la soare . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Te nume ti Ilie/ Ilinca Poenaru, locuie ti in C l ra i, pe Strada Dumbr veni, la num rul 89, e ti elev/ elev in clasa a VIII-a la coala General ,,Gheorghe Asachi i dore ti s te inscrii la cercul de art popular de la ,,Clubul Copiilor i aprofundezi cuno tin din localitate, intrucat vrei s

ele despre folclor. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o cerere de inscriere, adresat directorului acestui club. In cerere, trebuie: s respec i conven iile acestui tip de compunere; 2 puncte s expui clar i concis con inutul solicit rii; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii cere rii este 18.06.2007.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 60 2 Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi faptul c o oper literar dintre cele studiate de tine la clas este o fabul . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a dou caracteristici ale fabulei, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese; prezentarea, pe scurt, a subiectului (prin punerea in eviden a situa iei semnificative in care se afl personajele); prezentarea personajelor i a semnifica iei comportamentului acestora. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin

rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 61 1 TESTAREA NA IONAL 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 61 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. N-am mai trecut de mult prin sat si-mi spune Un om ce de pe-acasa a venit Cum c-a-nflorit la noi malinul* Si c-ai albit, mamuca, ai albit*. Alt om mi-a spus c-ai stat la pat bolnava. Eu nu stiu cum sa cred atatea vesti, Cand din scrisori eu vad precum matale Din zi in zi mereu intineresti. (Nicolae Labi , Mama) *malin - arbust decorativ, cu flori albe, mirositoare i cu fructe mici, negre * ai albit - (in text) ai inc run it A. Limba roman 1. Transcrie, din text, patru cuvinte con inand diftongi. 4 puncte 2. Scrie cate un antonim pentru cuvintele ,,bolnava i ,,intineresti . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,veste . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un pronume personal

i un adverb de loc. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,N-am mai trecut de mult prin sat si-mi spune/ Un om ce de pe-acasa a venit . 4 p uncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,sat aib func ia sintactic de atribut substantivul. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Alt om mi-a spus c-ai stat la pat bolnava . 4 puncte 8. Transcrie, din text, prima propozi ie subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat circumstan ial de cauz , avand ca regent verbul a veni. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m s

sura versului ,,Cum c-a-nflorit la noi malinul . 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care s con in o repeti ie. 2 puncte 12. Precizeaz sentimentul sugerat in versul ,,Eu nu stiu cum sa cred atatea vesti . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice afirma ia c textul apar ine genului liric. 2 puncte 14. Explic , in 5 6 randuri, semnifica

ia ultimelor dou versuri. 4 puncte Partea II (18 de puncte) Te nume ti Alexandru / Alexandra Ionescu i faci parte din cercul dramatic al colii ,,Sincretart . Pe data de 30 iunie 2007, ora 17:00, in sala de festivit i a colii va avea loc premiera spectacolului cu piesa N pasta, de I. L. Caragiale, in care interpretezi unul dintre roluri i la care ai dori s participe i dirigintele t

u, profesorul Iosif Arn utu. Redacteaz , pe o pagin distinct , o invita ie adresat profesorului Arn utu, de a participa la aceast premier , ca invitat de onoare. Invita ia trebuie s cuprind : formulele introductive i de incheiere scrise intr-un registru stilistic adecvat rela iei cu destinatarul; data, locul, semn tura; 4 puncte invita ia propriu-zis ; 10 puncte respectarea normelor de exprimare, de ortografie i de punctua ie; 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii invi ta iei este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s caracterizezi un personaj preferat dintr-o comedie studiat de tine la coal . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din comedi a aleas

/ din fragmentele studiate; numirea a trei tr s turi( fizice i/ sau morale) ale personajului;

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 61 2 prezentarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul ales i un alt personaj al comediei. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coerenNa textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului - 2 p.; ortografia 3 p.; punctuaNia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 62 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Desi se scursesera abia primele ore ale dimineNii, vazduhul era intunecat, nerab dator de amurg, si cerul coborase jos, cat putuse de jos, intr-un adevarat efort de a atinge campia. Iar ea era fara sfarsit. Soseaua parea s-o strabata chiar prin mijloc, dar totul nu era desigur decat o parere, de vrem e ce marginile ii erau rotunde: oriunde te-ai gasi, orizontul are grija sa te asigure ca esti in centrul univers ului.[...] Oprisem inainte de intrarea in sat si, de unde eram, satul se vedea mic si cenus iu [...]. In mod ciudat, primul lucru care m-a frapat a fost gutuiul din faNa casei, cu fructele inca neculese, luminoase, lasate in crengi ca niste lampioane uitate aprinse [...]. Era ceva induiosator si aproape necuviincios in constiinciozitatea acestui pom de a rodi asa, decenii la rand, fara sa oboseasca, fara sa se mire de ce se petrece i n jur, fara sa se intrebe macar daca mai are cineva nevoie de fructele lui. Pentru ca, intr-adevar, nu parea sa mai aiba nevoie cineva. Pe langa fructele vii, luminoase din crengi, pamantul intreg dedesubt era acoperit cu un strat bolovanos de gutui putrezite.[...] Am intrat, impingand portiNa clampanitoare, calcand cu grija par doseala de gutui. (Ana Blandiana, La ..ar ) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,vazduhul , ,,campia , ,,luminoase , ,,fructele . 4 pu ncte 2. Transcrie, din ultimul alineat al textului, dou cuvinte formate prin derivare. 4 puncte 3. Alc tuie te dou enun uri in care verbul ,,a (se) cobori s aib sensuri diferite. 4 puncte 4. Precizeaz conjugarea, diateza, modul i timpul verbului ,,sa se mire . 4 puncte

5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,Desi se scursesera abia primele ore ale dimineNii... . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care pronumele nehot rat cineva s

fie atribut pronominal. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,...pamantul intreg dedesubt era acoperit cu un strat bolovanos de gutui putrezite . 4 puncte 8. Transcrie propozi ia subordonat din fragmentul subliniat in text, precizand felul acesteia. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care substantivul dimineaNa s fie regent pentru o subordonat atributiv . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Transcrie, din text, un scurt fragment care precizeaz timpul cand are loc vizitarea satului. 2 puncte 11. Men ioneaz o figur de stil identificat in imaginea ,,fructele inca neculese, luminoase, lasate in crengi ca niste lampioane uitate aprinse . 2 puncte 12. Scrie un enun in care verbul ,,a rodi s

aib sens figurat. 2 puncte 13. Precizeaz dou argumente care s justifice faptul c textul este o descriere. 2 puncte 14. Explic semnifica ia imaginii: ,,vazduhul era intunecat, nerabdator de amurg . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Te nume ti Sorina/ Sorin Alexandrescu, ai absolvit clasa a VIII-a i i i petreci vacan a de var la m tu a ta, intr-o zon de munte, in localitatea Horezu. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adres at p rin ilor t i, c rora s le descrii o dup -amiaz de var , petrecut

pe aceste meleguri. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi faptul c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este un pastel. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a patru caracteristici ale pastelului, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese; eviden ierea rolului procedeelor artistice in exprimarea ideilor poetice; exprimarea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul transmis (formularea clar / logic a opiniei, prezen

a argumentului/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziNiei - 1 p.; coerenNa textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuaNia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pag ina, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 63 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 63 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. V-am spus, cum mi se pare, de nu i i fi uitat, C lupul se-ntamplase s-ajung imp rat. Dar fiindc v-am spus-o, voi inc s v spui Ceea ce s-a urmat subt st panirea lui. Auzind imp ratul c -n staturile sale Fac n p stuiri multe p ro

ii dreg tori*,[...] Porunci s se strang ob teasca adunare, Lang un copaci mare; C ci vrea pe unii-al ii s ii cam dojeneasc , i-n pu ine cuvinte S le-aduc aminte Datoriile lor. To i se inf i ar ; i-n l imea lupeasc Incepu s vorbeasc C-un glas dojenitor: Domnilor de tot felul ! Bune sunt astea toate? Datoriile slujbei astfel le implini i?[...] Gandi i-v

la suflet, i lua i de la mine Pild a face bine. [...] Pe mul i din dreg tori s plang i-a-ndemnat. E! ce a i hot rat, jupani amploia i*? Oare-o s v -ndrepta i? Ii intreb atunci in l imea-mbl nit , Ce purta o manta de oaie jupuit Spune i, o s schimba i purtarea-v cea proast ? S tr

i i la mul i ani, dobitocia-voastr R spunse un vulpoi, in slujbe l udat Ne poate fi iertat S v -ntreb m smerit, de vre i a ne-ar ta, De unde-a i cump rat postavul de manta? Cand mantaua domneasc este de piei de oaie, Atunci judec torii fi i siguri c despoaie. (Grigore Alexandrescu, Lupul moralist) *dreg tor demnitar la curtea domneasc func

**amploiat

ionar A. Limba roman 1. Transcrie, din primele patru versuri, dou cuvinte care s con in diftongi diferi i. 4 puncte 2. Precizeaz

mijloacele interne de imbog ire a vocabularului, prin care s-au format cuvintele ,,fiindc

i ,,p ro ii . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,imp rat . 4 puncte 4. Transcrie, din text, o locu iune verbal i o formul de adresare politicoas . 4 puncte 5. Precizeaz valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,V-am spus, cum mi se pare, de nu i i fi uitat . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,lupul aib func ia sintactic de nume predicativ. 4 puncte 7. Precizeaz func s

ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Ce purta o manta de oaie jupuit . 4 puncte 8. Transcrie, din text, o propozi ie subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o propozi ie subordonat predicativ , avand ca regent verbul a p rea. 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 63 2 10. B. In elegerea textului 11. Transcrie, din text, cuvintele/ sintagmele care numesc dou personaje participante la dialog. 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versurile: ,, i-n l imea lupeasc / Incepu s vorbeasc / C-un glas dojenitor . 2 puncte 13. Precizeaz tipul uman reprezentat de lup. 2 puncte 14. Scrie dou argumente care s justifice faptul c textul apar ine genului epic. 2 puncte 15. Explic semnifica ia ultimelor dou

versuri. 4 puncte Partea II (18 de puncte) Te nume ti Cristian / Cristiana Udrea, locuie ti in Constan a, pe Bulevardul Republicii, la num rul 23 i e ti elev/ elev in clasa a VIII-a, la .. coala cu Clasele I-VIII tran . Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o cerere adresat direc iunii colii tale, prin care solici i eliberarea unei adeverin e de elev, necesare inscrierii la Clubul Folcloric rii , din localitate. In cerere, trebuie: s respec i conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s redactezi con inutul intr-o form adecvat ; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie Baladele M

Mircea cel B

i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii cere rii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi faptul c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este o fabul . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a trei caracteristici ale fabulei, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese; prezentarea subiectului, prin eviden ierea situa iei in care se afl personajele; prezentarea personajelor i a semnifica iei comportamentului acestora. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a

ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 64 1 TESTAREA NA IONAL 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 64 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Vantul nop ii, speriat N v le te printre ramuri. Trandafirii de pe strat Bat cu crengi uscate-n geamuri. R t cit prin gr dini, Pe covoare lungi de rou , Toamna goal se-nfioar . i cu mainile-amandou I i arunc

-nfrigurat Peste trupul ei de spum , Argintie i u oar Mantie de brum . (Otilia Cazimir, In zori) *mantie - hain (de ceremonie) ca o pelerin larg i lung , purtat peste alte haine A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,nop ii , ,,toamna , ,,spum , ,,mantie . 4 puncte 2. Scrie cate un antonim pentru cuvintele ,,uscate , ,,lungi . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,gr din . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un adjectiv in cazul acuzativ i o prepozi ie. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic a cuvintelor din versul: ,,Toamna goal se-nfioar . 4 puncte

6. Alc tuie te un enun in care numeralul colectiv ,,amandou s aib func ia sintactic de complement direct. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Vantul nop ii, speriat/ N v le te printre ramuri. 4 puncte 8. Transform atributul subliniat din versul ,,Bat cu crengi uscate-n geamuri in propozi ie subordonat corespunz toare ca sens. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o subordonat circumstan ial de timp, avand ca regent verbul a (se) infiora. 4 puncte B. In elegerea textului

10. Precizeaz m sura versului ,,I i arunc -nfrigurat . 2 puncte 11. Transcrie, din text, o structur care s con in o metafor . 2 puncte 12. Transcrie, din text, un vers care s con in o imagine vizual . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul este o descriere literar . 2 puncte 14. Explic , pe scurt, semnifica ia versurilor ,,I i arunc -nfrigurat / Peste trupul ei de spum ,/ Argintie

i u oar / Mantie de brum . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) E ti absolvent/ absolvent a clasei a VIII-a, a colii cu Clasele I-VIII Valcea, te nume ti Nicoleta/ Nicu or Dumitrescu i dore ti s adresezi, in numele intregului colectiv din care ai f cut parte, o invita ie fostului diriginte, Ion Popescu, cu ocazia festivit ii de terminare a gimnaziului, pentru ziua de 30.06.2007, ora 10:30, in sala de festivit i a colii. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o invita ie adresat fostului t u diriginte, in care vei avea in vedere: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela Alexandru Lahovary , din Ramnicu

iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 6 puncte s precizezi cu exactitate am nuntele absolut necesare acestui tip de compunere; 8 puncte s respec i normele de ortografie, de punctua ie i de exprimare corect . 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume sau date decat cele indicate in cerin ! Data redact rii invita iei este 18.06.2006

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 64 2 Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 25 30 de randuri, in care s motivezi faptul c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este o fabul . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a dou caracteristici ale fabulei, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese; prezentarea subiectului, prin eviden ierea situa iei in care se afl personajele; prezentarea unui personaj i a semnifica iei comportamentului acestuia. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat )

i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 25 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 65 1 TESTAREA NA IOANAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 65 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. A nins. In soare codrul cu trunchiuri de c rbune Intinde umbre-albastre pe proasp tul om t, i m visez la geamuri cu anii ind r t; V d dealul alb, tarlia* i vremurile bune. Ies, scar aie z pada ca ieri sub pasul meu, i, atarnand marame* sub iri de promoroac De ramurile joase, lumina goal joac Azi numai pentru mine

i pentru Dumnezeu. Apoi i i d pe spate tot p rul de beteal i sare invartindui al razelor hanger*, i unde talpa-i roz atinge albul ger Fulger tor scanteie pe nea cate-o peteal *. Crra trece, pe sub soare vaslind, intaiul corb, A stat din joc lumina, pe branci se face mic Crra stolu-ntreg

i-n umbr r man privind cu fric Trei pic turi de sange pe-o ramur de sorb*. (Ion Pillat, Lumina, iarna) * tarlia - sanie r neasc de dimensiuni mici * maram - fa ie lung de voal fin *hanger - pumnal (cu it) mare cu lama incovoiat *peteal - beteal

*sorb - m r cine A. Limba roman 1. Men ioneaz dou motive ale folosirii cratimei in structura 2. Scrie doi termeni din familia lexical a adjectivului 3. Stabile alb . 4 puncte promoroac umbre-albastre din text. 4 puncte

te cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor

i codrul . 4 puncte 4. Transcrie, din a doua strof , un adjectiv i un verb la modul indicativ, timpul prezent. 4 puncte 5. Precizeaz valoarea morfologic a cuvintelor subliniate: Apoi i i d pe spate tot p rul de beteal . 4 puncte 6. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: i unde talpa-i roz atinge albul ger . 4 puncte 7. Alc tuie te o propozi ie in care substantivul soare s

aib func ia sintactic de complement circumstan ial de cauz . 4 puncte 8. Transcrie ultima propozi ie principal din textul citat. 4 puncte 9. Realizeaz extensia p r ii de propozi ie alb din construc

ia ,,V d dealul alb , in propozi ia subordonat corespunz toare, precizandu-i felul. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz rima versurilor din prima strof a textului. 2 puncte 11. Transcrie, din text, o structur care con ine un epitet. 2 puncte 12. Selecteaz , din text, o structur care s con in o imagine auditiv

. 2 puncte 13. Men ioneaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul dat este o oper liric . 2 puncte 14. Explic , pe scurt, semnifica ia titlului, prin raportare la con inut. 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Scrie, pe foaia de examen, o compunere de 15 - 20 de randuri, cu titlul ,,Poteca din p dure , avand ca inceput dat enun ul Colindand potecile din p durea de peste rau, m-am hot rat s m intorc poveste ti o intamplare tr it de tine. In compunerea ta, trebuie: s respec i conven iile specifice unei nara , in care s

iuni; 6 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 65 2 s ai un con inut i un stil adecvate tipului de text i cerin elor formulate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! In compunere po i folosi i urm toarele nume proprii: Victor, Mihai, Maria, Ana. Punctajul pentru redactare se acord numai dac vei scrie compunerea in limita de spa iu precizat . Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s caracterizezi un personaj preferat dintr-o comedie studiat de tine la coal

. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din comedi a aleas / din fragmentele studiate; numirea a trei tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului ales; ilustrarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul ales i un alt personaj al comediei. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect

a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 66 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 66 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos: Eminescu n-a existat. A existat numai o ar frumoas , La o margine de mare, Unde valurile fac noduri albe, Ca o barb nepiept nat de crai. i ni te ape ca ni te copaci curg tori In care luna i i avea cuibar rotit. i, mai ales, au existat ni te oameni simpli Pe care ii chema: Mircea cel B tran, tefan cel Mare, Sau mai simplu: ciobani

i plugari, C rora le pl cea s spun Seara in jurul focului poezii Miori a i Luceaf rul i Scrisoarea III . . i pentru c toate acestea Trebuiau s poarte un nume, Un singur nume, Li s-a spus Eminescu. (Marin Sorescu, Trebuiau s poarte un nume) A. Limba roman 1. Rescrie, din prima strof , patru cuvinte care con in diftongi. 4 puncte 2. Precizeaz mijloacele de imbog ire a vocabularului prin care s-au format cuvintele ,,cuibar i ,,Mircea cel B tran . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,om . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un verb la indicativ prezent

i unul la conjunctiv prezent. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic , din text, a cuvintelor: ,,numai , ,,i i , ,,ni te , ,,sau . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,cioban aib func ia sintactic de complement indirect. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate in text: ,,o ar , ,,de crai , ,,c rora , ,,singur . 4 puncte 8. Transcrie ultima propozi ie subordonat din prima strof , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat s

completiv indirect , avand ca regent verbul a spune. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura ultimelor dou versuri din textul citat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care s con in o imagine vizual . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul ,,i ni te ape ca ni te copaci curg tori . 2 puncte 13. Precizeaz o tem a crea iei lui Mihai Eminescu pe care i-o sugereaz textul poetic dat. 2 puncte 14. Explic semnifica ia structurii ,,ni

te ape

in care luna i

i avea cuibar rotit . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care s i exprimi opinia despre o idee desprins din fragmentul citat la Partea I (Marin Sorescu, Trebuiau s poarte un nume), sus inut printr-un argument/ printr-o motivare corespunz toare. In compunerea ta, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere (formularea clar / logic a opiniei, prezen a argumentului/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ); 2 puncte s ai un con inut (dezvoltarea argumentului/ a motiv rii) i stilul adecvate cerin ei date; 6 puncte s

respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 66 2 Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s caracterizezi un personaj dintr-o comedie studiat de tine la coal . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din comed ia aleas / din fragmentele studiate; numirea a patru tr s turi( fizice i/ sau morale) ale personajului; prezentarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul ales

i un alt personaj al comediei. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 67 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 67 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Numai noaptea vino, cand t cerea Se love te tainic in fere ti, Cand m -nchid ursuz* in inc perea Unde stau i-a tept s te ive ti. Ca un fur* ce vrea s -mi intre-n cas , Dar s-a prins in curte printre vreji*, Numai noaptea vino, cand se las O perdea de plumb peste-ochii treji. Nu-s frumoase zilele, nici calme Cat aceste nop i ce m

-mpietresc. Dac vii b tand, b tand din palme, Numai noaptea vino, cand primesc. Vino-ncet ca ora ce-mi aduce S rutarea nop ii pe obraz. Locuiesc la ultima r scruce, Cheia-i lang poart , pe z plaz*. (Radu Stanca, Vino noaptea) *ursuz - moroc nos, necomunicativ *fur - ho , talhar *vrej - tulpin a unor plante ag toare sau taratoare *z plaz - gard (de scanduri, de uluc ) A. Limba roman 1. Indic , prin subliniere, silaba accentuat in fiecare dintre cuvintele: ,,t cerea , ,,calme , ,,aduce , ,,ultima . 4 puncte 2. Scrie cate un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele ,,tainic i ,,inc pere . 4 puncte 3. Men ioneaz

dou derivate formate de la substantivul ,,noapte . 4 puncte 4. Transcrie, din a doua strof , un substantiv nearticulat i un verb de conjugarea I. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic , din text, a cuvintelor subliniate: ,,Numai noaptea vino, cand t cerea/ Se love te tainic in fere ti . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,inc pere aib func ia sintactic de nume predicativ. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Vino- ncet ca ora ce-mi aduce/ S rutarea nop ii pe obraz. 4 puncte 8. Transcrie, din a treia strof , o propozi ie subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie s

te o fraz in care s existe i o subordonat completiv direct , introdus prin adverbul relativ ,,cand . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz tipul de rim din text. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care s con in o imagine auditiv . 2 puncte 12. Transcrie un cuvant/ o structur care se repet in text. 2 puncte 13. Precizeaz rolul persoanei I in textul citat. 2 puncte 14. Explic semnifica ia versurilor: ,,Numai noaptea vino, cand se las / O perdea de plumb peste-ochii treji . 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 67 2 Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Cristian/ Cristina Leonte, ai absolvit clasa a VIII-a i i i petreci vacan a de var intr-o zon de munte, in localitatea Br det. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 20 - 25 de randuri, adres at p rin ilor t i, c rora s le poveste ti o intamplare dintr-o c l torie de o zi, f cut impreun

cu verii t i, Alina i George, intr-o sta iune din apropierea localit ii. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s eviden iezi caracteristicile fundamentale i semnifica iile textului citat la Partea I (Radu Stanca, Vino noaptea). In redactarea compunerii, vei ave a in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in fragmentul din poezia Vino noaptea; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; sublinierea unei idei prezente in text i a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia; sus inerea unei opinii despre semnifica

iile textului sau despre mesajul transmis (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Examinare

i Evaluare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 68 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 68 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Aceast mare e acoperit de adolescen i care inva mersul pe valuri in picioare, mai rezemandu-se cu bra ul, de curen i, mai sprijinindu-se de-o raz eap n , de soare. Eu stau pe plaja-ntins t iat -n unghi perfect i ii contemplu ca la o debarcare. O flot infinit

de yole. i a tept Un pas gre it s v d sau o alunecare M car pan' la genunchi in valul diafan* Sunand sub lenta lor inaintare. Dar ei sunt zvel i i calmi i simultan Au i deprins s mearg pe valuri in picioare. (Nichita St nescu, Adolescen i pe mare) *yol - ambarca iune sportiv ingust i u oar , cu o vel prins de un catarg, condus de o singur persoan ; *diafan - foarte pu

in dens, foarte sub ire, l sand s str bat lumina A. Limba roman 1. Transcrie, din text, dou cuvinte care con in vocale in hiat. 4 puncte 2. Transcrie, din text, dou neologisme. 4 puncte 3. Precizeaz mijlocul intern de imbog ire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: ,,mersul , ,,inaintare . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un adjectiv in cazul acuzativ i un verb la modul conjunctiv. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic , din text, a cuvintelor subliniate: ,,Dar ei sunt zvel i i calmi i simultan/ au i deprins s mearg ... . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care pronumele personal de persoana a III-a plural ,,ei s

aib func ia sintactic de atribut pronominal. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Aceast mare e acoperit de adolescen i/ care inva mersul pe valuri in picioare. 8. Precizeaz felul subordonatei ,,un pas gre it s v d sau o alunecare . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o subordonat predicativ , introdus prin pronumele relativ care. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz tipul de rim din text. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care s con 4 puncte

in o imagine vizual . 2 puncte 12. Men ioneaz o figur de stil identificat in versurile: ,,O flot infinit de yole. i a tept/ un pas gre it s v d sau o alunecare . 2 puncte 13. Transcrie, din text, dou cuvinte/ structuri con inand m rci lexico-gramaticale prin care se eviden iaz prezen a eului liric. 2 puncte 14. Explic o semnifica ie a primelor dou versuri din textul citat. 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Mirel/ Mirela Olteanu, ai absolvit clasa a VIII-a i i

i petreci vacan a la bunici, in satul Pietricica. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 20 - 25 de randuri, adres at fratelui t u, Mihai, c ruia s ii prezin i o s rb toare, la care ai participat in satul bunicilor, folosind elemente descriptive i narative. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 6 puncte s prezin i s rb toarea, respectand conven

iile specifice modurilor de expunere indicate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2006.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Examinare

i Evaluare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 68 2 Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c fragmentul din poezia citat la Partea I (Nichita St nescu, Adolescen i pe mare) apar ine unei opere lirice/ genului liric. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in fragmentul din poezia Adolescen i pe mare; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; eviden ierea rolului mijloacelor artistice i al elementelor de versifica ie in textul dat; exprimarea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv

rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 69 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 69 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Noi care suntem ingrozitor de mari ........................................................... Sim im cateodat C ne lipsesc juc riile. Avem tot ce ne trebuie, Dar ne lipsesc juc riile. Ne e dor de optimismul Inimii de vat a p pu ilor i de corabia noastr Cu trei randuri de panze, Care merge la fel de bine pe ap , Ca i pe uscat. ....................................................... O, cat ne lipsesc uneori juc

riile! Dar nu putem nici m car s fim tri ti Din cauza asta i s plangem din tot sufletul, inandu-ne cu mana de piciorul scaunului, Pentru c noi suntem ni te oameni foarte mari i nu mai e nimeni mai mare ca noi Care s ne mangaie. (Marin Sorescu, Juc rii) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,juc riile , ,,lipsesc , ,,corabia , ,,scaunului . 4 puncte 2. Transcrie, din text, dou cuvinte compuse. 4 puncte 3. Alc tuie te dou enun uri in care s utilizezi cuvantul polisemantic ,,a ine cu dou sensuri diferite, precizandu-le. 4 puncte 4. Transcrie, din text, o interjec ie i un adverb la gradul comparativ de egalitate. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic , din text, a cuvintelor subliniate: ,,Pentru c

noi suntem ni te oameni foarte mari/i nu mai e nimeni mai mare ca noi . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,dor s aib func ia sintactic de atribut substantival. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Avem tot ce ne trebuie,/ Dar ne lipsesc juc riile. 4 puncte 8. Transcrie, din text, prima propozi ie subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o subordonat circumstan ial cauzal , avand ca regent verbul a plange. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura ultimului vers din fragmentul citat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, o sintagm

/ un vers in care se exprim sentimentele omului matur. 2 puncte 12. Transcrie, din text, un grup de cuvinte care se repet . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului liric. 2 puncte 14. Explic semnifica ia versurilor: ,,Avem tot ce ne trebuie, / Dar ne lipsesc juc riile . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care s i exprimi opinia despre imaginea adolescen ei, a a cum este ea sugerat in fragmentul citat la Partea I (Marin Sorescu, Juc rii), sus inut printr-un argument/ printr-o motivare distinct . In compunerea ta, trebuie: s utilizezi structura adecvat acestui tip de compunere (formularea clar / logic

a opiniei, prezen a argumentului/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ); 2 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 69 2 s ai con inutul (dezvoltarea argumentului/ a motiv rii) i stilul adecvate cerin ei date; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s prezin i personajul principal dintr-un basm popular studiat de tine la coal . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a patru mijloace/ procedee de portretizare a personajului din basmul popular ales; numirea a patru tr s turi (fizice

i/ sau morale) ale personajului; prezentarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul ales i alt personaj al basmului popular. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 70 1 TESTAREA NA IOANL - 2007 Prob scris de limba i literatura roman Varianta 70 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Nu m -ntreba nimic in noaptea asta Nici cat e ceasul, nici ce ganduri am, Mai bine las -m s -nchid fereastra, S n-aud frunzele cum cad din ram. F focul i preumbl -te prin cas , F r s spui nimic, niciun cuvant. Vreau s m simt la tine ca acas

, S n-aud frunzele cum zboar -n vant. Inv luit -n straie de culcare, A az -mi- te-al turea c-un ghem i deap n mereu, f r -ncetare S n-aud frunzele sub pa i cum gem. Fere te-m in preajma ta de vasta Urgie-a toamnei care bantuie* i nu m intreba in noaptea asta De ce m insp imant frunzele. (Radu Stanca, Nu m -ntreba...) *urgie - dezl n uire violent

de for e ale naturii; pr p

d; **a bantui - a lovi insistent i cu violen , provocand pagube; a pustii, a devasta, a face ravagii A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,fereastra , ,,inv luit , ,,preajma , ,,frunzele . 4 puncte 2. Alc tuie te cate un enun in care s folose ti omonimele cuvintelor ,,gem i ,,care . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,gand . 4 puncte 4. Transcrie, din strofa a treia, un adverb de loc i un pronume personal. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,F focul i preumbl - te prin cas / F r s spui nimic, niciun cuvant . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun s aib in care adverbul ,,acas

func

ia sintactic

de atribut adverbial. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic

a cuvintelor subliniate: ,,i nu m intreba in noaptea asta/ De ce m insp imant frunzele . 4 puncte 8. Transcrie, din strofa a patra, prima propozi ie subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o subordonat subiectiv , avand ca regent verbul a intreba. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura versurilor din prima strof . 2 puncte 11. Transcrie, din text, un vers care s con in

o imagine auditiv . 2 puncte 12. Precizeaz o figur de stil identificat in versul ,,S n-aud frunzele sub pa i cum gem . 2 puncte

13. Men ioneaz dou m rci lexico-gramaticale prin care se eviden prezen a eului liric. 2 puncte 14. Explic semnifica ia titlului, prin raportare la con inutul textului dat. 4 p uncte Partea a II-a (18 puncte) Scrie o compunere de 15 - 20 de randuri, cu titlul ,,Bunica Maria , in care s descrii chipul unei bunici, eviden iindu-i tr s turile fizice i morale. In redactarea textului, trebuie: s respec i conven 6 puncte s ai un stil i un con inut adecvate tipului de text iile specifice descrierii ca mod principal de expunere; iaz

i reperelor formulate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie; 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 70 2 Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s eviden iezi caracteristicile fundamentale i semnifica iile textului citat la Partea I (Radu Stanca, Nu m -ntreba...). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in fragmentul din poezia Nu m -ntreba...; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; sublinierea unei idei prezente in text i a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia; sus inerea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul transmis (formularea clar / logic a opiniei, prezen rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei pr imi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren .. a textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con .. a unui argument/ a motiv

inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua .. ia 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 71 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 71 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre cerin ele de mai jos. SCENA VI Domni oara Cucu, Eleva, Profesorul PROFESORUL (deschide u a, d s intre, dar se opre te in prag): Pardon. (Vrea s plece.) DOMNI

OARA CUCU: Stai, stai, domnu Miroiu. Stai s vezi cu ochii dumitale. PROFESORUL (intrand): S-a intamplat ceva? Ce s-a intamplat? DOMNI OARA CUCU: Ce s-a intamplat? M mai intrebi ce s-a intamplat? (Cu un calm zdrobitor): Adineaori a trecut* automotorul

i am prins-o pe dumneaei (gest acuzator) pe peron. PROFESORUL (bland): Chiar pe peron? DOMNI OARA CUCU (zdrobitor): Chiar pe peron. PROFESORUL: Poate... poate c n-a

tiut... ELEVA (o lic rire de speran ): S vede i, domnule profesor... DOMNI OARA CUCU: Taci ! (C tre Profesor): N-a

tiut? Cum n-a

tiut? (C tre Elev ): Cum n-ai

tiut Zamfirescu? N-am pus afi

la

coal , negru pe alb? Nu l-ai copiat pe caiet de

aptezeci

i cinci de ori? Nu l-a i inv at pe dinafar in ora de educa ie? (Schimbare de ton. Brusc. Poruncitor): Ce scrie in afi

, Zamfirescu? ELEVA (ca o lec ie): <<E interzis elevelor din cursul inferior

i mai ales din cursul superior...>> DOMNI OARA CUCU: Mai ales! ELEVA:<<...s se plimbe la gar ziua sau seara , dar mai ales >> DOMNI OARA CUCU: Mai ales? ELEVA: << in orele cand trece automotorul.>> DOMNI OARA CUCU (crunt ): Ei? PROFESORUL (mai slab, mai neconvins): Ei? DOMNI OARA CUCU: Ce cau i la gar , Zamfirescu? ELEVA: S vede i, dom

oar . DOMNI OARA CUCU: Taci! PROFESORUL: Dac-o intrebi, las-o s r spund . DOMNI OARA CUCU: Ce s r spund ? Ce s r spund ? (C tre Elev ): Poftim, r spunde. ELEVA (n ucit ): Ce s r spund? DOMNI OARA CUCU: Ce cau i aici? De ce ai venit? ELEVA: S vede i, dom

oar ... Mama ... vreau s spun tata... Adic o m tu

a a mea... O scrisoare... Un colet... da, un colet... PROFESORUL (ca s pun cap zbuciumului): Nu te mai osteni. S i spun eu de ce ai venit. Pentru c -ti place s vii la gar . I i place s te ui i cand trec trenurile. (Omene te, simplu): Nu-i a

a? (Mihail Sebastian, Steaua f r nume) *automotor prev zut cu motor propriu i folosit pentru transportul rapid de c l tori A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,educa ie", ,,superior", ,,intamplat", ,,interzis". 4 puncte 2. Precizeaz mijloacele interne de imbog ire a vocabularului, prin care s-au format cuvintele: ,,zdrobitor , ,,automotorul . 4 puncte 3. Men ioneaz cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: ,,d s intre , ,,poate c n-a vehicul de cale ferat

tiut . 4 puncte 4. Transcrie, din ultima replic a textului, un pronume relativ i un verb la modul imperativ. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,I i place s te ui i cand trec trenurile 6. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Stai s vezi cu ochii dumitale", ,,S-a intamplat ceva?" 4 puncte 7. Scrie un enun in care substantivul ,, . 4 puncte

coala" s aib func ia sintactic de atribut substantival. 4 puncte 8. Precizeaz felul propozi iei subordonate din fraza ,,Poate c n-a

tiut . 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 71 2 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o propozi ie subordonat circumstan ial condi ional , avand ca regent verbul a intra. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Nume te modul de expunere folosit in textul dat. 2 puncte 11. Men ioneaz spa iul in care se desf oar ac iunea

i numele elevei implicate in ac iune. 2 puncte 12. Transcrie, din text, un fragment format din cel mult dou enun uri, care sugereaz teama elevei. 2 puncte 13. Men ioneaz dou modalit i folosite la coal de Domni oara Cucu, pentru a le determina pe eleve s afle c nu au voie s mearg la gar . 2 puncte 14. Transform in vorbire indirect primele trei replici din fragmentul citat. 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Andrei/ Andreea tef nescu, ai absolvit clasa a VIII-a, i i petreci vacan a de var la mare, in localitatea Mangalia i ai participat la un concurs de cultur

general ,,Cine

tie ca

tig . Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 20 - 25 randuri, adresat fostei tale colege, Mariana, c reia s ii comunici ceea ce te-a impresionat la acest concurs. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate, respectand conven iile descrierii ca mod de expunere; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scrisorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c

fragmentul dat ca suport la Partea I (Mihail Sebastian, Steaua f r nume) apar ine unei opere dramatice/ genului dramatic. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a trei caracteristici ale genului dramatic identificate in fragmentul reprodus la Partea I; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei citate; prezentarea, pe scurt, a intampl rii/ a situa iilor existente in fragmentul dat; exprimarea unei opinii despre felul in care, pe baza dialogului (dramatic), se p oate caracteriza un personaj prezent in scen (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul

i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia 3 p.; a

ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib minimum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 72 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 72 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Cand toamna cu man stireasca-i cheie inchide-n urm -i bol ile cu dropii*, cu frun ile-oglindite-n hele teie* r man, insingura i pe culme, plopii ... Chema i de cantec dulce de prigorii*, la asfin it s-au stins de mult p unii, paraul nop ii curge prin podgorii i strugurii sunt lacrimile lunii ... [...] Se-nal flori prin bruma dimine

ii etern intarziate curcubeie i toamna-nchide bol ile triste ii, cu vechea i man stireasca-i cheie ... (Gheorghe Tomozei, Inceput de toamn ) * dropie - pas re mare de step cu penajul spatelui galben-ruginiu, pieptul i varful aripilor albe, capul i gatul sur * hele teu - bazin cu ap sau iaz special amenajat pentru cre terea pe tilor * prigorie (prigoare) - pas re migratoare zvelt , viu colorat , cu ciocul lung i sub ire A. Limba roman 1. Transcrie, din strofa a doua a poeziei, dou cuvinte care con in vocale in hiat. 4 puncte 2. Precizeaz un sinonim i un antonim pentru sensul din text al cuvantului ,,etern . 4 puncte 3. Men ioneaz

doi termeni din familia lexical a substantivului ,,floare . 4 puncte 4. Transcrie, din prima strof , un adjectiv provenit din verb la participiu i un verb de conjugarea a treia. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic , din text, a cuvintelor subliniate: ,,Cand toamna cu man stireasca 6. Alc tuie te un enun in care adjectivul ,,dulce s aib func ia sintactic de nume predicativ. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Paraul nop ii curge prin podgorii. 4 puncte 8. Transcrie prima propozi ie principal din text. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat atributiv i cheie. 4 puncte

, avand ca regent substantivul ,,cantec . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz tipul de rim folosit de poet. 2 puncte 11. Transcrie, din text, o structur care s con in o personificare. 2 puncte 12. Nume te o figur de stil folosit in versul ,,cu vechea i man stireasca-i cheie. 2 puncte 13. Transcrie, din textul dat, un vers care s con in o imagine auditiv . 2 puncte 14. Explic semnifica ia versului ,,strugurii sunt lacrimile lunii . 4 puncte Partea a II-a ( 18 puncte) Scrie o compunere (text narativ) de 20 - 25 de randuri, cu titlul ,,O fapt bun , care s aib urm torul inceput: Era o diminea r

coroas de iarn . Mergeam gr bit spre coal . L-am z rit pe colegul meu, Andrei, care... In compunerea ta, trebuie: s respec i conven iile specifice unei nara iuni; 6 puncte s ai un con inut i un stil adecvat tipului de text i reperelor/ cerin elor formulate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! In compunere po i folosi i urm toarele nume proprii: Ion, Paul, Rodica, Olivia. Punctajul pentru redactare se acord numai dac vei scrie compunerea in limita de spa iu precizat .

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 72 2 Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c fragmentul din poezia citat la Partea I (Gheorghe Tomozei, Inceput de toamn ) apar ine unei opere lirice/ genului liric. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in poezia Inceput de toamn ; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului indicat; eviden ierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului de toamn , a a cum apare el in textul dat; exprimarea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a unei motiv ri care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin

elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 73 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 73 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Poetul vine spre noi, inving tor, i noi ii intindem ca pe o m tase frem t toare, marea ... Ne-a imbog it, risipindu-se, i din inima lui devastat cresc codrii. El ne apropie de in limi ad ugandu-se el insui, luceaf r, astrelor asupra c rora ii n ruie cantecul. Statuia celui r nit de solitudine*, acum, cand totul armonios se amplific

, nu trebuie s fie nici ea, singur . (Gheorghe Tomozei, O statuie pentru Luceaf r) *solitudine - singur tate, izolare A. Limba roman 1. Transcrie, din text, un cuvant care con ine vocale in hiat i un cuvant care con ine diftong. 4 puncte 2. Precizeaz cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor ,,inving tor i ,,singur . 4 puncte 3. Transcrie, din text, dou substantive cu sens figurat. 4 puncte 4. Precizeaz felul pronumelor din versul ,,Ne-a imbog it, risipindu-se . 4 puncte 5. Transcrie, din text, un substantiv cu articol hot rat i unul cu articol nehot rat. 4 puncte 6. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,(din) inima lui devastat cresc codrii . 4 puncte 7. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,poet aib s

func ia sintactic de complement indirect. 4 puncte 8. Transcrie, din text, prima propozi ie, precizandu-i felul. 4 puncte 9. Realizeaz expansiunea p r ii de propozi ie subliniate: ,, ca pe o m tase frem t toare , indicand felul propozi iei ob inute. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura primului vers din fragmentul citat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, o structur care con ine un epitet. 2 puncte Motiveaz scrierea cu majuscul a substantivului ,,Luceaf r . 2 puncte 12. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar

ine genului liric. 2 puncte 13. Explic semnifica ia versului ,,Ne-a imbog it, risipindu-se. 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care s i exprimi opinia despre mesajul textului literar de la Partea I (Gheorghe Tomozei, O statuie pentru Luceaf r), sus inut printr-un argument/ printr-o motivare corespunz toare. In compunerea ta, trebuie: s utilizezi structura adecvat acestui tip de compunere ( formularea clar / logic a opiniei, prezen a argumentului/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ); 2 puncte s ai con inutul (dezvoltarea argumentului/ a motiv rii) i stilul adecvate cerin ei date; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua

ie. 2 puncte Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s prezin i personajul principal dintr-o balad popular studiat de tine la coal . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: prezentarea, inso it de exemple, a patru mijloace/ procedee de portretizare a personajului principal din balada aleas ; numirea a patru tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului principal;

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 73 2 ilustrarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul principal i alt personaj al baladei. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziiei - 1 p.; coerena textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul ade cvate coninutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuaia - 3 p.; aezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 74 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 74 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Frumoas e ti, p durea mea, Cand umbra-i inc rar i printre crengi adie-abia Un vant de prim var ... Cand de subt frunze moarte ies In umbr viorele, Iar eu str bat huceagul* des Cu gandurile mele... Cand str lucesc subt rou grea C r

ri de soare pline, Frumoas e ti, p durea mea, i singur ca mine... (George Topirceanu, Cantec) *huceag - p dure mic , tan r i deas A. Limba roman 1. Transcrie, din text, dou cuvinte care con in diftongi. 4 puncte 2. Alc tuie te o propozi ie cu un omonim al cuvantului ,,mine . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,frunz . 4 puncte 4. Transcrie, din text, o conjunc ie coordonatoare i o prepozi ie. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,Frumoas

e ti, p durea mea, / Cand umbra-i inc rar . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,p dure aib func ia sintactic de complement indirect. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Iar eu str bat huceagul des . 4 puncte 8. Transcrie, din ultima strof a textului, propozi ia subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Realizeaz expansiunea/ transformarea complementului ,,(ca) mine , in propozi ie subordonat corespunz toare ca sens, precizandu-i felul. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz m sura s

i rima versurilor. 2 puncte 11. Men ioneaz o figur de stil identificat in versurile: ,,Frumoas e ti, p durea mea,/ i singur ca mine . 2 puncte 12. Transcrie, din ultima strof , un vers care s con in o imagine vizual . 2 puncte 13. Nume te anotimpul a c rui imagine apare in textul dat. 2 puncte 14. Explic semnifica ia versului ,,Cand umbra-i inc rar . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Scrie o compunere (text narativ) de 20 - 25 de randuri, cu titlul ,,Prieteni bun i , care s aib urm torul inceput: ...Sunt a a de ingrijorat! Alexandru lipse

te de dou ore! El, care nu a lipsit de la coal decat o singur dat ... In compunerea ta, trebuie: s respec i conven iile specifice unei nara iuni; 6 puncte s ai un stil i un con inut adecvate tipului de text i cerin elor/ reperelor formulate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! In compunere po i folosi i urm toarele nume proprii: Petri or, Victor, Magda, Andreea. Punctajul pentru redactare se acord numai dac vei scrie compunerea in limita de spa iu precizat .

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 74 2 Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c fragmentul din poezia citat la Partea I (George Topirceanu, Cantec) apar ine unei opere lirice/ genului liric. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea unei caracteristici a genului liric, identificat in poezia Cantec; exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului indicat; eviden ierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului p durii, a a cum apare el in textul dat; exprimarea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument/ a unei motiv ri care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut

(cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren .. a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con .. inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua .. ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 75 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 75 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Ploaia bate-n geamuri, stresinile* canta. Dar treptat, cu larma potolita scade Cantecul acestui tremur de cascade. Tot mai des in preajma umbre vii rasar, Ploaia peste case cade tot mai rar Si-n gramezi de neguri apele se strang... Lumea-ntreaga doarme, stresinile plang. Pana cand o raza de argint in zare, Lamurind pe bolta straturi de ninsoare, Lin desface umbra si de crengi anina* Scanteieri albastre, boabe de lumina. Iar acum din taina cerului deschis, Peste firea muta cad lumini de vis Si-n troiene albe norii se desfac... Dar cand iese luna, stresinile tac. (George Topirceanu, Noapte de toamn ) *streasina ( plural-stresini) - prelungire a acoperi ului unei construc ii in afara zidurilor, care ap r pere ii de ploaie *a anina - a ag a, a atarna A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,ploaia

, ,,cascade , ,,neguri , ,,albastre . 4 punct

e 2. Precizeaz cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor ,,larma i ,,bate . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,argint . 4 puncte 4. Precizeaz conjug rile primelor patru verbe din textul dat. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic , din text, a cuvintelor subliniate: 6. ,, Dar treptat , cu larma potolita scade . 4 puncte 7. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,ploaia aib func ia sintactic de complement circumstan ial de cauz . 4 puncte 8. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Peste firea muta cad lumini de vis . 4 puncte 9. Transcrie, din text, dou propozi ii principale aflate in raport de coordonare. 4 puncte 10. Alc tuie s

te o fraz in care s existe o subordonat subiectiv , avand ca regent verbul a canta. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Stabile te rima versurilor citate. 2 puncte 11. Men ioneaz o figur de stil identificat in versul: ,,Lumea-ntreaga doarme, stresinile plang. 12. Transcrie, din text, o structur care s con in o imagine vizual . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul dat apar ine genului liric. 2 puncte 14. Explic , in 2 - 3 enun uri, semnifica ia versurilor: ,,Iar acum din taina cerului deschis, / Peste firea muta cad lumini de vis . 4 pun cte Partea a II-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care s 2 puncte

i exprimi opinia despre felul in care este descris apropierea treptat a nop ii, in poezia citat la Partea I (George Topirceanu, Noapte de toamn ), sus inut printr-un argument/ printr-o motivare corespunz toare. In compunerea ta, trebuie: s utilizezi structura adecvat acestui tip de compunere ( formularea clar / logic a opiniei, prezen a argumentului/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ); 2 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 75 2 s ai con inutul (dezvoltarea argumentului/ a motiv rii) i stilul adecvate cerin ei date; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1-2 pagini, in care s motivezi faptul c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este un roman. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a patru caracteristici ale romanului, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese/ a fragmentelor stud iate; prezentarea, pe scurt, a subiectului operei selectate, prin referire la momentel e subiectului

i/ sau la secven e/ situa ii semnificative din text; prezentarea unui personaj, punand in eviden semnifica ia comportamentului acestuia. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziNiei - 1 p.; coerenNa textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuaNia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pag ina, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul EducaPiei .i Cercetarii i Examinare

Serviciul NaPional de Evaluare .

Proba scrisa de limba .i literatura romana Varianta 76 1 TESTAREA NA"IONALA - 2007 Proba scrisa de limba .i literatura romana Varianta 76 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite.te cu atenPie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare d intre cerinPele de mai jos. Era un om sarac-sarac .-avea o mulPime de copii. Acu era in vremea foametii .i e l a muncit vo saptamana pe un cau.* de graunPe. Acu s-a dus la ra.niPa* cu dansele. Dupa ce le-o ra.nit, a ie. it afara cu cau.ul cu faina .i s-a pornit o furtuna mare .i i-a luat toata faina din cau.. Da el stra.nic s-o maniat. <<Nu ma las eu a.a cu una cu doua>> .i face un .umuiag* de paie .i porne.te. [ ] Mergand el loc departat, a ajuns pe Dumnezeu .i Sf. Petrea (erau pe pamant pe-at unci). - Unde te duci, omule? - Ma duc sa astup borta* vantului, ca mi-o luat faina din cau.. Da Dumnezeu i-o zis a.a: - Omule, nu te mai duce. Na-Pi o nuca Da pan-acasa sa nu zici ,,Nuca, deschide-te . Intorcandu-se el inapoi, a-nnoptat .-a ajuns la un om .i s-a rugat sa-l primeasc a sa doarma acolo peste noapte. - De unde vii, bade? l-intreaba omul acela. - Ma duceam s-astup borta vantului .-am intalnit un nebun pe drum .i mi-o dat o nuca .i-a zis sa nu zic pan-acasa ,,Nuca, deschide-te . Ce-a mai fi .i asta? Femeia omului, vicleana. Ia o nuca-n mana [ ]. Ii schimba nuca omului. .i pe urma se duce-ntr-un ocol* .i zice ,,Nuca, deschide-te . Dac-o zis, atate vite ce-o ie.it, oi, cai, hei, o bogaPie-ntreaga. Se duce-a doua zi [omul sarac] acasa: ,,Nuca, deschide-te! . Nuca de unde sa se de schida? [ ] Ajunge iar pe Dumnezeu. Da Dumnezeu [ ] acu era altfel la faPa nu l-o cunoscut. - Unde te duci, bade? - S-astup borta vantului .i sa ucid mo.neagul; la ce m-o viclenit? - Na-Pi, bade, un magar. [..] Se-ntoarce el iar pe la omul acela. Da omul cela-l ospateaza .i-i da vin sa beie .i omul [ ] a adormit. Da erau ni.te Pigani cu .atra acolo .-avea magar .i omul s-o dus .-o cumparat .-a schimb at magarul. Omul [sarac] a doua zi se scoala, ia magarul .i se duce acasa .i-i zice: ,,Magar, fa banii?! . Magarul, d e unde? Se porne.te sa-ntalneasca pe mo.neag .i s-astupe borta vantului. Intalne.te pe D umnezeu. - Na-Pi, bade, o carja, da sa nu zici pan-acasa ,,Carja, ncarje.te-te . Ia carja, vine pe la omul acela. Acu omul i-a dat .i mai stra.nic ospaP .i s-a s fatuit ca dac-or vede ce-a mai da .i carja, pe urma sa-l omoare [ ]. Acu zice omul femeii: - Mai, femeie, noi hai cu carja-n zamnic* .i sa-nchidem u.a .-a sa zicem: ,,Carj

a, ncarje.te-te . Se vara. Carja unde-ncepe a bate .-a zdrobi. Pana omul era cu chef, pana s-a tre zit, ei erau uci.i* ca merele. - Bade, Pi-om da .i magar .i nuca, numa, ma rog, scoate-ne! Acu omul i-o lasat de i-o batut .i mai bine. A luat magarul, carja .i nuca .i so pornit spre casa. A.a s-a facut de bogat acu, de-a ajuns veste pan la-mparatul. (Mihai Eminescu, Borta vantului - fragment) *cau. vas de lemn in forma de cupa sau de lingura mare, folosit pentru a lua apa , faina, graunPe *ra.niPa instalaPie primitiva de macinat cereale compusa din doua pietre suprapu se dintre care cea de deasupra se invarte.te cu ajutorul unui maner *.umuiag (.omoiog) manunchi de paie *borta gaura, scobitura, groapa, vizuina, scorbura *ocol (reg.) curte, ograda *zamnic beci *ucis (aici) zdrobit, sfaramat

Ministerul EducaPiei .i Cercetarii Serviciul NaPional de Evaluare .i Examinare Proba scrisa de limba .i literatura romana Varianta 76 2 A.Limba romana 1. Transcrie, din fragmentul urmator, un cuvant care conPine un diftong .i un cu vant cu vocale in hiat: ,,Acu era in vremea foametii .i el a muncit vo saptamana pe un cau. de graunPe. 4 puncte 2. MenPioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului ,,om . 4 puncte 3. Alcatuie.te un enunP in care sa folose.ti verbul ,,a bate cu alt inPeles decat cel din text. 4 puncte 4. Transcrie, din fragmentul subliniat, un substantiv in cazul vocativ .i un ver b la imperativ. 4 puncte 5. Stabile.te valoarea morfologica, din text, a cuvintelor subliniate: ,,Ia carj a, vine pe la omul acela . 4 puncte 6. Precizeaza funcPia sintactica a cuvintelor subliniate: ,,Ma duceam s-astup borta vantului .-am intalnit un nebun pe drum .i mi-o dat o nuca . 4 puncte 7. Alcatuie.te un enunP in care substantivul ,,vant sa aiba funcPia sintactica de complement circumstanPial de cauza. 4 puncte 8. Transcrie ultima propoziPie subordonata din text, precizandu-i felul. 4 punct e 9. Alcatuie.te o fraza in care sa existe o subordonata predicativa, avand ca reg ent verbul a ajunge. 4 puncte B.InPelegerea textului 10. Nume.te cele doua moduri de expunere folosite in text. 2 puncte 11. Transcrie, din text, fragmentul care arata cat timp a muncit omul sarac pent ru graunPe. 2 puncte 12. Precizeaza de cate ori se intalne.te omul sarac cu Dumnezeu. 2 puncte 13. MenPioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul aparPine genul ui epic. 2 puncte 14. Explica semnificaPia fragmentului ,,Nu ma las eu a.a cu una cu doua . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te nume.ti Andrei/ Andreea Malureanu, locuie.ti in Sinaia, pe Strada Apusului, l a numarul 8, e.ti elev/ eleva la .coala cu Clasele I - VIII ,,George Enescu .i soliciPi inscrierea la Clubul Sp ortiv .colar ,,Alpinistul , din localitate, intrucat dore.ti sa practici sportul de performanPa. Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere adresata directorul ui acestui club, menPionand .i motivul solicitarii. In cerere, trebuie: sa respecPi convenPiile acestui tip de compunere; 6 puncte sa expui clar .i concis conPinutul/ motivul solicitarii; 8 puncte sa respecPi normele de exprimare, de ortografie .i de punctuaPie. 4 puncte AtenPie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinPa! Data redactarii cer erii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Alcatuie.te, in 10 - 15 randuri, rezumatul textului citat la Partea I (Mihai Emi nescu, Borta vantului). In redactarea rezumatului, vei avea in vedere: respectarea fidelitaPii faPa de textul pe care il rezumi (concordanPa dintre con Pinutul textului dat .i conPinutul rezumatului scris de tine); desprinderea a trei-patru elemente esenPiale/ idei principale ale textului; prezentarea concisa, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii inta mplarilor la care participa personajele; respectarea altor convenPii specifice rezumatului (relatarea la persoana a III-a

, utilizarea modurilor .i a timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indire cta, relatarea obiectiva, fara dialog inserat .i fara citate). Nota! Vei primi 12 puncte pentru conPinut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinPa rezolvata) .i 12 puncte pentru redactare (coerenPa textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul .i vocabula rul adecvate conPinutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuaPia - 3 p.; a.ezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acordarii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie sa aiba min imum 10 randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 77 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Prob scris de limba i literatura roman Varianta 77 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre cerin ele de mai jos. Pe uli a r u pietruit , [ ] trecea boierul Furtun , aruncand pretutindeni priviri grozave. Trec torul care l-ar fi intalnit astfel, cu drept cuvant

i-ar fi putut spune in gand: <<Bre! Dar amarnic mai e pe ziua de azi boierul Furtun !>> C ci, intr-adev r azi, mai mult ca oricand, boierul nostru i

i indrept ea porecla dat de cine

tie care glume norocos la spuse. Scurt, sp tos, rumen la fa , boierul Furtun purta barbi

on

piept

nat ascu it ca un varf de lance i lungi must

i invartite la capete; supt fruntea larg ii str luceau, ca doi licurici, luminile verzi ale ochilor; deasupra, sprancenele albe, frumos arcuite, singurele p reau dou semne de pace pe chipul s u b t lios. Boierul Furtun apucase vremurile tulburi ale Revolu iei, luptase din r sputeri pentru Unire

i r m sese pan azi boier adev rat, ca acum cincizeci de ani in urm : i

i inea obiceiurile

i credin a in care crescuse; i

i p strase banii

i mo

ia; in casa lui nu canta g ina, iar cand b tea o dat din picior, [ ] fugeau to i, in toate p r ile, de nu-i prindea nici glon ul [ ]. Ajuns la porti , boierul o deschise

i, dup ce intr , o izbi cu putere de se prinse singur in clan . Ca prin farmec, ograda se pustii. To i intrar prin toate ungherele; iar coana M ndi a, ce impletea la col uni* pe scara de sus a cerdacului*, se strecur u

or in cas de parc nici n-ar fi fost pe acolo. C ci, ce vre i, nici de furtuna adev rat nu se temea coana M ndi a ca de Furtun al ei. [ ] Numai dup izbitura porti ei, coana M ndi a v zuse c nu-i lucru curat; de aceea o luase bini

or

i se ascunsese in birou, iar cand boierul era gata s treac pragul, se strecur

i dumneaei in ietac*, apoi in sufragerie, in odaia Len ei, fiicei dumnealor, apoi iar in birou,

i tot a

a inainte, urm rit , pas cu pas, de c tre boierul Furtun , care la al treilea inconjur tranti cu pumnul in mas de zang nir * ferestrele: Pentru Dumnezeu! Casa mea-i pustie? M rog, nimeni nu-i intr-insa? Se poate comedie ca asta? Strig boierul Furtun . Coana M ndi a incremeni in mijlocul ietacului cu ochii in p mant. M rog, ce, dumneata fugi de mine? r cni boierul, care o z rise. Asta e intampinarea ce mi-o faci cand m intorc acas ? Bine, ce inseamn asta M ndi o! M rog dumitale, alt dat cand oi veni i, f r

a-

i ispr vi spusa, se intoarse, scobori scara

i se indrept spre grajd. Apoi incepu inspec ia: grajd,

ur , buc t rie, sp l torie toate trecur

pe sub scanteierea de licurici a ochilor lui. Vari pe to i in sperie i, mai strig [ ] la vecini, cari ie

iser la u

i ascultau poruncile ca ni

te solda i, apoi intr din nou in cas , imbr c un halat vi

iniu [ ]

i trecu in sufragerie unde coana M ndi a

i Len a il a

teptau, inandu-

i r suflarea.Len a spuse rug ciunea, i

i f cur cate

itrei cruce

i se a

ezar jos: boierul Furtun in capul mesei, dumnealor de o parte

i de alta. Toat vremea nu scosese nimeni nicio vorb . (Emil Garleanu, Boierul Furtun - fragment) *col un ciorap *cerdac teras cu balustrad

i cu acoperi

ul sus inut de stalpi (uneori inchis cu geamuri) situat in fa a intr rii principale a unei case; pridvor, verand *ietac (iatac) mic de dormit; dormitor *a zang ni (a z ng ni) (despre obiecte de metal sau de sticl camer

) a produce un zgomot specific la lovire, la c dere sau la rostogolire; a face i; a zdr ng ni; a zurui A. Limba roman 1. Transcrie, din prima propozi ie a textului, dou cuvinte care con in diftongi. 4 puncte 2. Men ioneaz prin ce mijloc/ procedeu de imbog ire a vocabularului s-au format cuvintele: ,,b t lios , ,,cincizeci , ,,porti zang-zang ; a zorn

, ,,(se strecur ) u

or 4 puncte 3. Precizeaz cate un antonim al cuvintelor subliniate: ,,deasupra, sprancenele albe, frumos arcuite, singurele p reau dou semne de pace pe chipul s u b t lios . 4 puncte 4. Transcrie, din ultimul alineat al textului, adjectivul pronominal nehot rat i pronumele negativ. 4 puncte 5. Stabile te valorile morfologice ale verbului ,,a fi tor: ,, - Casa mea-i pustie? M rog, nimeni nu-i intr-insa? 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,boierul s aib func ia sintactic de complement indirect. 4 puncte 4 puncte din fragmentul urm

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 77 2 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Pe uli a r u pietruit , [ ] trecea boierul Furtun , aruncand pretutindeni priviri grozave 8. Transcrie, din fragmentul urm tor, propozi ia subordonat , precizandu-i felul: ,, i 4 puncte

i inea obiceiurile

i credin a in care crescuse . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat circumstan ial de cauz , avand ca regent verbul a incepe . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Nume te dou personaje individuale care apar in textul citat . 2 puncte 11. Transcrie, din text, un fragment care ilustreaz comportamentul celorlal i, in momentul intoarcerii boierului acas . 2 puncte 12. Nume te o figur de stil existent in fragmentul ,,supt fruntea larg ii str luceau, ca doi licurici, luminile verzi ale ochilor . 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s

turi care s justifice faptul c textul apar ine genului epic. 2 puncte 14. Explic semnifica ia enun ului ,,C ci, ce vre i, nici de furtuna adev rat nu se temea coana M ndi a ca de Furtun al ei . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Alexandru/ Alexandra .. tef nescu, ai absolvit clasa a VIII-a i i i petreci vacan a de var la mare, in localitatea Neptun, unde ai participat la un concert al forma iei tale favorite, ,,Adolescen ii . Redacteaz , pe o pagin distinct

a foii de examen, o scrisoare de 10 - 15 randuri, adresat fostei tale colege, Ioana, c reia s ii descrii evenimentul la care ai participat. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate, respectand conven iile descrierii ca mod de expunere; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scrisorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s prezin i tr s turile boierului Furtun , personajul din textul de la Partea I (Emil Garleanu, Boierul Furtun - fragment).

In redactarea compunerii, vei avea in vedere urm toarele repere: stabilirea tipului de personaj (principal, secundar etc.) i a dou mijloace/ procedee de caracterizare a boierului Furtun ; eviden ierea, pe baza textului dat, a trei tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului; ilustrarea tr s turilor, prin raportare la trei secven e/ situa ii din text sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul indicat in cerin i un alt personaj din text. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul

i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a

ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib minimum 25 de randuri scrise.

Ministerul EducaPiei .i Cercetarii i Examinare

Serviciul NaPional de Evaluare .

Proba scrisa de limba .i literatura romana Varianta 78 1 TESTAREA NA"IONALA - 2007 Proba scrisa de limba .i literatura romana Varianta 78 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite.te cu atenPie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare d intre cerinPele de mai jos. A fost odata ca niciodata, daca n-ar fi, nici ca s-ar povesti; cand sa potcovea purecele cu noua sute nouazeci .i noua oca de fier, .i tot da cu spatele de cer; linguriPa scurta pe gura cui n-as culta. A fost odata trei fraPi olteni, dintre care unul era nazdravan. Intr-o zi, i. i ascuPira coasele .i plecara la campie. Dupa ce mersera .i iar mersera, dedera peste o livede cu fan mare. Ei se oprira in loc .i o privira; dar fratele cel mai mare zise: - .tiPi voi una, ma? - .tim, daca ne vei spune, raspunsera ceilalPi doi fraPi. - Ai, ma, sa ne-ncercam coasele pan ast fan verde! - Bine zici tu, ma, raspunse cel de-al doilea frate, .i indata incepura amandoi sa coseasca la fan; dar n-apucara sa sfar.easca vorba bine .i zarira pe zmeul Stan Ghinda barbaiop, calare p-o jum atate de iepure .chiop. Atunci lor, de frica, le cazura coasele din mana, dar Roman Nazdravan le zise: - Nu va temePi, mare, lasaPi-ma pe mine, ca-i vin eu de hac. Zmeul din ce in ce s-apropia, iar cand fu aproape de dan.ii, invarti buzduganul de trei ori .i zise: - Cine suntePi voi, bre, da mi-aPi turburat izvoarele .i mi-aPi incurcat livezil e? - Suntem ni.te oameni saraci .i nemernici, Maria ta, sa nu-Pi faci pacat cu noi. - Ai, sculaPi-va, ca va iert, zise zmeul cu .iretlic, dar fiindca aPi inceput li vedea, cosiPi-o toata .i diseara sa veniPi acasa sa va platesc. Cate trei fraPii se pusera pe cosit .i cosira zi de vara pana seara; dar cand in nopta, veni zmeul .i-i lua cu dansul acasa, ca sa le plateasca. Ajungand acasa, zmeul fluiera de trei ori .i numaidec at sari buzduganul din cui .i puse o masa imparateasca, cu douasprezece feluri de bucate, pe care le otravise zmeul i nadins, ca sa omoare pe olteni, dar o paine, o strachina* cu apa, o paine .i o plosca* cu vin nu putu sa le otraveas ca. Zmeul atunci chema pe olteni la masa; dar Roman Nazdravan ii zice: - Sa traie.ti, Maria ta! Noi suntem oameni saraci, invaPaPi sa mancam cum om put ea .i sa bem ce-om putea. Da-ne painea aia de acolo, strachina cu apa, lingura .i plosca .i ne va fi de aj uns. Zmeul pricepu viclenia lui Roman Nazdravan .i tacu; dar dupa ce se ridica masa, chema pe vataful* de curte .i-i

porunci sa-i duca intr-un beci, cu gand ca sa vie peste noapte, sa le taie capet ele. Roman Nazdravan simPi .iretenia zmeului, dar se facu ca nu pricepe nimic .i, ca sa-l in.ele .i mai bine pe zmeu, lua plosca .i se duse in beci, impreuna cu fraPii lui [ ]. (Nicolae Filimon, Roman Nazdravan - fragment) *strachina vas (de lut, de metal etc.) adancit; *plosca vas de lemn, de lut ars, de metal sau de piele, cu capacitate mica, rotu nd .i turtit, cu gatul scurt .i stramt, in care se Pine bautura .i care se poarta atarnat de o curea; *vataf (in Evul Mediu, in "ara Romaneasca .i Moldova) supraveghetor al slugilor de la curtea unui boier sau de la o manastire. A. Limba romana 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,niciodata , ,,daca , ,,dintre , ,,nazdravan . 4 punct e 2. Transcrie, din primul alineat al textului, un cuvant compus .i un cuvant deri vat. 4 puncte 3. Stabile.te cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: ,,Roman Nazdravan simPi .iretenia zmeului, dar se facu ca nu pricepe nimic . 4 pun cte 4. Transcrie pronumele personale din urmatorul fragment: ,,Nu va temePi, mare, lasaPi-ma pe mine, ca-i vin eu de hac. 4 puncte 5. MenPioneaza valorile morfologice ale cuvintelor subliniate in enunPul: ,,- Bine zici tu, ma, raspunse cel de-al doilea frate, .i indata incepura amando i sa coseasca la fan; dar n-apucara sa sfar.easca vorba bine .i zarira pe zmeul Stan Ghinda... . 4 puncte

Ministerul EducaPiei .i Cercetarii Serviciul NaPional de Evaluare .i Examinare Proba scrisa de limba .i literatura romana Varianta 78 2 6. Precizeaza funcPia sintactica a cuvintelor subliniate: ,,Atunci lor, de frica, le cazura coasele din mana, dar Roman Nazdravan le zise . 4 puncte 7. Alcatuie.te un enunP in care sa folose.ti substantivul ,,zmeu cu funcPia sinta ctica de nume predicativ. 4 puncte 8. Transcrie, din fragmentul urmator, propoziPiile principale aflate in raport d e coordonare adversativa: ,,Roman Nazdravan simPi .iretenia zmeului, dar se facu ca nu pricepe nimic .i, c a sa-l in.ele .i mai bine pe zmeu, lua plosca .i se duse in beci, impreuna cu fraPii lui [ ]. 4 puncte 9. Transforma atributul subliniat in enunPul ,, fratele cel mai mare zise , intr-o propoziPie subordonata corespunzatoare ca sens. 4 puncte B.InPelegerea textului 10. Nume.te cele doua moduri de expunere folosite in text. 2 puncte 11. Transcrie fragmentul care arata ce dore.te zmeul sa le faca celor trei fraPi , dupa ce ace.tia vor fi inchi.i in beci. 2 puncte 12. Precizeaza care dintre fraPi ii indeamna pe ceilalPi sa se apuce de cosit in livada cu fan mare. 2 puncte 13. MenPioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul aparPine unui basm. 2 puncte 14. Explica semnificaPia titlului, prin raportare la conPinutul textului. 4 punc te Partea a II-a (18 puncte) Te nume.ti Alin/ Alina Ionescu, locuie.ti in Boraolt, pe Strada Mestecani.ului, la numarul 14, e.ti elev/ eleva la .coala cu Clasele I - VIII Nr. 23 .i soliciPi inscrierea la Clubul .colar ,,V iitorul , din localitate, intrucat te consideri potrivit pentru a deveni un atlet/ o atleta de performanPa. Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere adresata directorul ui acestui club, menPionand .i motivul solicitarii. In cerere, trebuie: sa respecPi convenPiile acestui tip de compunere; 6 puncte sa expui clar .i concis conPinutul/ motivul solicitarii; 8 puncte sa respecPi normele de exprimare, de ortografie .i de punctuaPie. 4 puncte AtenPie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinPa! Data redactarii cer erii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Alcatuie.te, in 10 - 15 randuri, rezumatul textului citat la Partea I (Nicolae F ilimon, Roman Nazdravan fragment). In redactarea rezumatului, vei avea in vedere: respectarea fidelitaPii faPa de textul pe care il rezumi (concordanPa dintre con Pinutul textului dat .i conPinutul rezumatului scris de tine); desprinderea a trei-patru elemente esenPiale/ idei principale ale textului; prezentarea concisa, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii inta mplarilor la care participa personajele; respectarea altor convenPii specifice rezumatului (relatarea la persoana a III-a , utilizarea modurilor .i a timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indire cta, relatarea obiectiva, fara dialog inserat .i fara citate). Nota! Vei primi 12 puncte pentru conPinut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinPa rezolvata) .i 12 puncte pentru

redactare (coerenPa textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul .i vocabula rul adecvate conPinutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuaPia - 3 p.; a.ezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acordarii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie sa aiba min imum 10 randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 79 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Prob scris de limba i literatura roman Varianta 79 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre cerin ele de mai jos. Boierul Axentie era cam tuciuriu la fa , zbarcit

i cu prul crunt, dar inima ii era inc tanr. [ ] Intr-o zi se rspandi vestea in Foc

ani c a venit de la Bucure

ti fata serdarului* Stoica,

i c

ade la o mtu

a ei, cocoana Stavrica, femeie bogat

i dat dracului: de spaima ei fugeau ciorile. Cand auzi boier Axentie de fata serdarului, i se opri inima in loc, de parc I-ar fi sosit mireasa multa

teptat. N-o vzuse niciodat pe duduia* Randunel, fat cu nume de biat

i renume de Cosanzean. Dar numai la gandul c zidurile Foc

anilor adpostesc o femeie tanr

i frumoas cum nu e alta, boier Axentie se sim i inviorat

i sprinten. [ ] Randunel avea ni

te ochi negri,

ire i, pe cari ii invartea toat ziua in cap, cu neastampr; avea gropi e in obraz

i-o gur mic ro

ie

cuibul celor mai

trengre

ti surasuri. Abia implinise

aptesprezece ani

i inea fruntea sus, ca o domni care n-a

teapt decat pe itorii. In loc s-

i plece privirile in pmant, ca orice fat de seama ei, in loc s ro

easc sfios, de cate ori se uita cineva mai lung la ea, suradea

i fcea gropi e in obraz. - Api nu, tat, ii zise intr-o bun zi serdarul. La mine nu se trece cu de-astea Mai a i patru ani pan la mriti

c mie nu-mi arde de socrie acum. F bine

i mi te du la Foc

ani, la mtu

-ta Stavrica Aici nu e de tine Hai, taic, hai! i iat-o pe biata Randunel in pustietatea Foc

anilor, lang mtu

a ei btran, trist

i rece ca moartea. Cine o s se mai uite la ea de-acum? Cine o s-I mai azvarle in grdin rva

e cu stihuri

i cofeturi* dulci ca stihurile din rva

e?! S-a isprvit cu ele, puiule! Stai

i tu acum la impletit ciorapi, cum face mtu

-ta, ca nu mai e chip de primvratece nebunii! Zadarnic mai a

tep i pe uli cantri de dragoste

i de dor, pe care le

tiai c sunt pentru tine! N-or mai veni s moar sub fereastra ta aleanurile* lungi ale lutarilor. Strunele cobzei* plesnir, iar naiul a plecat aiurea s-

i picure mrgritarele! Bun rmas, puiule, zi-le bun rmas tuturor visrilor tale, c vremea mriti

ului i-o veni, e-hei, tocmai colo, peste patru ani. * Boier Axentie veghea. Vzuse

i el minunea de fat a serdarului, podoaba Foc

anilor,

i-l prinse focul. Inima ii nparlea*, sufletul i se schimba ca pielea

arpelui. Axentie era indrgostit cat

apte flci la un loc. [ ] (Victor Eftimiu, O cantare a lu

Barbu L

utaru - fragment) *serdar 1) (in Evul Mediu) comandant de oaste i, mai ales, de c l rime. 2) (in sec. XVIII-XIX) boier de rang mijlociu; *duduie domni oar ; *cofeturi diverse sortimente de bomboane, de zaharicale etc; *alean 1) Suferin , durere sufleteasc; amar; durere. 2) Sentiment de melancolie produs de dorin a de a revedea pe cineva sau ceva drag; nostalgie; *cobz instrument muzical cu coarde, asem n tor cu chitara *a nparli (despre animale) ai schimba p rul, penele sau pielea; (despre p r, pene, piele) a c dea de pe corp in cursul n parlirii; (aici) fig. a se transforma in mod radical; A. Limba roman 1. Precizeaz cate sunete i cate litere exist in fiecare dintre cuvintele ,,Axentie i ,,tuciuriu . 4 puncte 2. Men ioneaz doi termeni din familia lexical

a substantivului ,,om . 4 puncte 3. Precizeaz i iat-o pe biata Randunel cate un antonim al cuvintelor subliniate: ,, in pustietatea Foc

anilor, lang mtu

a ei btran, trist

i rece ca moartea. 4 puncte 4. Transcrie, din fragmentul subliniat, un adverb de timp i un adverb de loc. 4 puncte 5. Stabile te modurile verbelor din fragmentul: ,,Stai

i tu acum la impletit ciorapi, cum face mtu

-ta, ca nu mai e chip de primvratece nebunii! 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,boierul s aib func ia sintactic de complement indirect. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic

4 puncte

i cazul cuvintelor subliniate: ,,N-or mai veni s moar sub fereastra ta aleanurile lungi ale lutarilor. . 4 puncte 8. Transcrie, din fragmentul urm tor, propozi ia subordonat , precizandu-i felul: ,, Randunel avea ni

te ochi negri,

ire i, pe cari ii invartea toat ziua in cap, cu neastampr... . 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 79 2 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o propozi ie subordonat circumstan ial concesiv , avand ca regent verbul ,,a veni . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Transcrie, din al doilea alineat al textului, cuvintele prin care se fixeaz timpul i spa iul ac iunii. 2 puncte 11. Transcrie un fragment, din text, prin care este caracterizat cucoana Stavrica, m tu a fetei. 2 puncte 12. Precizeaz cine o trimite pe duduia Randunel la Foc

ani. 2 puncte 13. Men ioneaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului epic. 2 puncte 14. Explic semnifica ia enun ului ,,Inima ii nparlea, sufletul i se schimba ca pielea

arpelui . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Imagineaz i c ai fost plecat intr-o excursie de dou zile la munte, in localitatea Paraul Doamnei. Te-a impresionat peisajul i, mai ales, un rau ce curgea in apropierea cabanei in care locuiai. Scrie o compunere de 20 - 25 de randuri, in care s descrii acel rau. In compunere, trebuie: s respec i conven iile specifice unei descrieri; 6 puncte s ai un con inut i un stil adecvate tipului de text i reperelor/ cerin elor formulate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s caracterizezi un personaj preferat dintr-o schi studiat de tine la coal . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso

it de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din schi a aleas ; numirea a trei tr s turi( fizice i/ sau morale) ale personajului; prezentarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul ales i un alt personaj al schi ei. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul

i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a

ezarea corect a textului in pagin, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 80 1 TESTAREA NA IONAL 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 80 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Dete gerul si Pacala, rupt de drum, de neodihna, Intr-un sat se asezase, iarna s-o petreaca-n tihna*. Ci satenii hoNi cu toNii, spre faradelegi porniNi C-un asa om printre dansii, nu puteau dormi tihniNi. Invarteau deci la suruburi: doar din sat il vor urni!** Cand vazu asa Pacala, stiNi prin minte ce-i trasni? ,,Ma voi face mort! isi zise. ,,Asta are sa le placa! Vreau sa vad, cand mort zacea-voi, ce vor spune? Ce-au sa faca? Si iesind din sat, p-un crivaN ce prin oase te taia Pe zapada-n drum se-ntinse si-a ramas lungit asa. Cand au dat de el satenii, se-ncrucira: Tii! S-a dus! Bine ca scaparam, frate! Slava tatalui de sus! Un sicriu de brad pe urma grabnic i-au infiripat*, Si-n sicriu, cam pe-nserate, caNiva oameni l-au culcat. (Petre Dulfu, Ispr vile lui P cal ) *tihna te, odihn , repaus *a urni a mi lini

ca din loc, a clinti *a infiripa a alc tui din elemente pu ine, a improviza. A. Limba roman

1. Desparte in silabe cuvintele: ,,porniNi , ,,printre , ,,suruburi , ,,faradelegi . 4 p uncte 2. Transcrie, din text, un substantiv i un verb, derivate cu prefixe. 4 puncte 3. Construie te un enun in care cuvantul ,,a trasni fie folosit cu alt in eles decat cel din text. 4 puncte 4. Selecteaz , din primele patru versuri, cate un verb apar inand fiec rei conjug ri. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic , din text, a cuvintelor subliniate: ,,Cand au dat de el satenii, se-ncrucira: 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,ger s aib func ia sintactic de atribut substantival. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Si iesind din sat, p-un crivaN ce prin oase te taia Pe zapada-n drum se-ntinse si-a ramas lungit asa. 4 puncte 8. Transcrie, din text, o propozi ie subordonat circumstan ial / Tii! S-a dus! 4 puncte s

de timp. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o propozi ie subordonat subiectiv , avand ca regent verbul a se aseza. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Men ioneaz modul de expunere folosit in fragmentul citat. 2 puncte 11. Transcrie versul care sugereaz bucuria s tenilor, convin i c au sc pat de P cal . 2 puncte 12. Formuleaz ideea principal din expozi iune. 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar

ine genului epic. 2 puncte 14. Explic semnifica ia fragmentului ,,un crivaN ce prin oase te taia . 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Intr-o compunere de 10 - 15 randuri, exprim i opinia despre comportamentul lui P cal , sus inut printr-un argument/ printr-o motivare corespunz toare. In compunerea ta, trebuie: s utilizezi structura adecvat acestui tip de compunere (formularea clar / logic a opiniei, prezen a argumentului / a motiv rii care s justifice opinia exprimat ); 2 puncte s ai con inutul (dezvoltarea argumentului/ a motiv rii) i stilul adecvate cerin ei date; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua

ie. 2 puncte Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 2 pagini, in care s motivezi faptul c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este un imn. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a dou caracteristici ale speciei literare imn; exemplifcarea caracteristicilor pe baza textului ales;

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 80 2 sublinierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor poetice, prin co mentarea a cel pu in patru figuri de stil/ imagini artistice existente in textul ales; exprimarea unei opinii despre semnifica iile sau despre mesajul textului (formularea clar / logic a opiniei, prezen a unui argument / a motiv rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziNiei - 1 p.; coerenNa textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuaNia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, liz ibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 81 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 81 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Cand soseste toamna, intinsele campii Nelinoase* ale Munteniei dunarene se pun s a traiasca, timp de-o luna, existenNa lor milenara. Aceasta incepe chiar in ziua de sfantul Pantelimon. In ziua aceea vantul dinspre Rusia, pe care noi il numim Muscalul sau CrivaNul, matura cu suflarea lui de gheaNa, nesfarsitele intinderi; dar, cum pamantul arde inca, infierbantat ca un cuptor, Muscalul isi cam rupe dinNii in el. N-are a face! Bar za, care sta pe ganduri de mai multe zile, isi Ninteste ochiu-i rosu asupra aceluia ce-o dezmiarda in raspar, si iato plecata spre Ninuturile calde, caci ei nu-i place Muscalul. ea aduce foc in pli Plecarea acestei pasari respectate, puNin cam temuta la Nara sc, daca-i strici cuibul plecare asteptata, pandita de ialomiNean sau brailean, pune capat stapanirii omu lui asupra gliei Domnului. Dupa ce a urmarit pe barza in zborul ei, pana a pierdut-o din vedere, cojanul ** isi indeasa caciula pe urechi, tuseste usor, din obisnuinNa, si, gonind cainele [...], intra in casa: Ia vedeNi, baieNii aia sa inceapa s-adune uscaturi! La aceste cuvinte, femeia si copiii tusesc si se infioara la randul lor, tot din obisnuinNa: Au plecat berzele? Plecat Atunci, Baraganul ia comanda. El o face, mai intai, lasandu-se greu, ca un om care s-ar tranti cu faNa la pama nt si n-ar mai voi nici sa se scoale, nici sa moara. Un urias ! Intins, de cand lumea, peste toate Narinile pe care le arde soarele, intre duioa sa IalomiNa si Dunarea ursuza, Baraganul se afla, cat Nine primavara si vara, in lupta vicleana cu omul harnic pe care nu-l iubeste si caruia ii refuza orice bunastare, afara doar de aceea de-a hoinari si de-a urla in toata v oia. De acolo vine si vorba, cunoscuta in toate Narile locuite de romani si care se adreseaza aceluia ce-si i

ngaduie prea multe libertaNi in public: Ia asculta, ma: ce, ori te crezi aici pe Baragan?... Caci Baraganul e singuratic. (Panait Istrati, Ciulinii B r ganului) *Nelinos - (despre p mant): nelucrat, necultivat, in elenit *cojan ran din satele de la es (in Muntenia) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,Munteniei , ,,(sa) traiasca , ,,vicleana , ,,existe nNa . 4 puncte 2. Transcrie, din al doilea alineat, dou cuvinte derivate cu prefix. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,pamant . 4 puncte 4. Transcrie, din primul alineat, un verb la diateza reflexiv i un articol posesiv. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic a cuvintelor subliniate: ,,Muscalul isi cam rupe dinNii in el . 4 puncte 6. Scrie un enun in care substantivul ,,urias aib func ia sintactic de atribut substantival. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,isi Ninteste ochiu - i rosu asupra aceluia ce - o dezmiarda in raspar . 4 puncte s

8. Transcrie, din text, prima propozi ie subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe dou propozi ii subordonate, aflate in raport de coordonare. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Transcrie, din textul dat, enun ul care prezint , in mod expresiv, urm rile imediate ale plec rii berzelor spre rile calde. 2 puncte 11. Men ioneaz dou figuri de stil din enun ul ,,cum pamantul arde inca, infierbantat ca un cuptor, Muscalul isi cam rupe dinNii in el 12. Formuleaz prima idee principal a fragmentului dat. 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c . 2 puncte

textul apar ine genului epic. 2 puncte 14. Explic semnifica ia fragmentului ,,Atunci, Baraganul ia comanda . 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 81 2 Partea a II-a (18 puncte) Scrie, pe foaia de examen, o compunere de 20 - 25 de randuri, in care sa descrii animalul tau preferat. In compunerea ta, trebuie: s respec i conven iile specifice unei descrieri; 6 puncte s ai un con inut i un stil adecvate tipului de text i cerin ei formulate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! In compunere po i folosi i urm toarele nume proprii: Albu , Ochil , Negru / Negru

a, Bosumflatu. Punctajul pentru redactare se acord numai dac vei scrie compunerea in limita de spa iu precizat . Partea a III-a (24 de puncte) Alc tuie te, in 10 - 15 randuri, rezumatul textului citat la Partea I (Panait Istrati, Ci ulinii B r ganului). In redactarea rezumatului, vei avea in vedere: respectarea fidelit ii fa de textul pe care il rezumi (concordan a dintre con inutul textului dat i con inutul rezumatului scris de tine); desprinderea a trei-patru elemente esen iale/ ideii principale ale textului; prezentarea esen ializat , pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intampl rilor la care particip personajele; respectarea altor conven ii specifice rezumatului (relatarea la persoana a III-a; utilizarea modurilor i a timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea direct la vorbirea indirect

, f r dialog inserat; relatarea obiectiv , f r interven ii emo ional-subiective i f r citate). Not ! Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coerenNa textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul si v ocabularul adecvate conNinutului 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuaNia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagin a, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie s aib minim um 10 randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 82 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 82 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Un suierat puternic si ascuNit sfasie aerul in urma noastra. Cand intoarseram ca pul, vazuram pe Axinia scoborand iute si sarind ca o Narca* peste bolovanisul dealului sfaramat, rasari nd intreaga din indoiturile lui adanci, acum numai cu tulpanul ei undelemniu zarindu-i-se pe deasupra: ai fi zis ca se lupta cu inecul impotriva unor valuri, care se trudeau s-o inghita . [...] Soarele scapata spre apus si umbrele lungi ale munNilor din stanga noastra inain tau incet pe cale inspre munNii dimpotriva, tragand pe pamant o nesfarsita si capriNioasa linie de umbra franta, tivita cu lumina. Peste inalNimile aeriene din dreapta noastra, framantate de vai adanci, ca peste o mar e cu valuri incremenite, se intindea feeric si fara sfarsit o reNea imensa si fin Nesuta din flacarile rosie tice ale apusului. Un vant usor legana molatec coamele despletite si plangatoare ale mesteacanilor blonzi cu trunchiuri de argint. In iarba inalta si de un verde gingas, aceeasi suflare sapa unde fugatoa re si inflorite; pe nota domoala si adanca a unei orgi colosale, se ridica de pretutindeni, in vazduhuri, si se pier dea in departarile albastre un murmur tainic si neinNales. Pe calea-i lunga si fara sfarsit, Neagra luneca pe l anga noi cu undele-i grabite si etern murmuratoare... Si cel mult daca o raza ratacita din apusul inflacarat mai arunc a un strop de lumina peste luciul ei cuprins de umbra... Mergeam tacuNi, iar umbrele noastre, insoNindu-ne pe dreapta, inganau, cu pasi d e uriesi, cadenNa lenesa a mersului nostru. Si cine stie, daca insasi sufletele noastre nu se molipsisera d e o simNire mai cucernica... Cel puNin Axinia isi stransese basmaua in geanta, miscarile ei iuNi se domolisera, priviri le ei neastamparate lunecau larg pe imprejurimi, si, cu amandoua mainile ei mici inclestate pe baiera* de dinainte a gentei, cu pasul ei marunt si fin, se conforma, in mod inconstient, dupa mersul meditativ al cailor nostri...

Cale buna, bade Gheorghe, o auziram noi strigand deodata catre un roman, care toc mai trecea pe langa noi, manand boii din carul desert*. MulNamim dumitale, jupaneasa Axinie; da-ncotro ? Ia, pana-n Sar cu mnealor. Da lelea Catrina a hi acasa ? Apoi acasa, ca n-am mai luat-o . Da ncotro, bade Gheorghe ? Ia, pana-n iarmaroc sa prefac* isti bouleni. (Calistrat Hoga , Amintiri dintr-o c l torie - fragment) *Narca co ofan *baiera , a prins de un obiect spre a putea fi transportat *desert gol *a preface (aici) a schimba *a hi o fi (regional) A. Limba roman 1. Scrie forma literar a cuvintelor: ,,mesteacanilor , ,,uriesi 2. Stabile , ,,insasi , ,,gentei . 4 puncte curea, sfoar

te cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor ,,suflare i ,,iuNi . 4 puncte 3. Selecteaz , din text, un cuvant format prin conversiune i unul prin derivare din primul alineat. 4 puncte 4. Transcrie, din ultimele replici, un verb la modul indicativ, timpul perferct simplu, i o interjec ie. 4 puncte 5. Precizeaz cazul celor dou cuvinte subliniate: ,,MulNamim dumitale, jupaneasa Axinie . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun

in care substantivul ,,soarele s aib func ia sintactic de complement circumstan ial de cauz . 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor din enun ul: ,,...aceeasi suflare sapa unde... . 4 puncte 8. Transcrie, din al patrulea alineat, dou propozi ii principale, aflate in raport de coordonare. 4 puncte 9. Contrage propozi ia subordonat : ,,Cand intoarseram capul ie corespunz toare ca sens, precizand felul acesteia. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Transcrie, din text, dou cuvinte/ grupuri de cuvinte care denumesc elemente ale cadrului natural. 2 punct e 11. Precizeaz o figur de stil existent in enun ul ,,...pe nota domoala si adanca a unei orgi colosale 12. Transcrie dou formule de adresare folosite de personaje. 2 puncte . 2 puncte in partea de propozi

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 82 2 13. Men ioneaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul citat apar ine unei opere epice. 2 puncte 14. Explic , in cel mult cinci randuri, semnifica ia urm torului fragment: ,,Pe calea-i lunga si fara sfarsit, Neagra luneca pe langa noi cu undele-i grabite si etern murmuratoare... puncte Partea a II-a (10 puncte) Te nume ti Andrei/ Andreea Ionescu i te afli de dou zile intr-o excursie in Mun ii Neam ului, locuind in Piatra-Neam . Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adres 4

at prietenei tale, Elena, in care s descrii un peisaj nocturn, care te-a impresionat foarte mult in timpul excursiei. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i descrierii/ tabloului imaginat; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 2 pagini, in care s motivezi faptul c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este o doin (popular ). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a dou caracteristici ale speciei literare doin ; exemplifcarea caracteristicilor pe baza textului ales; sublinierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor poetice in textu l ales; exprimarea unei opinii despre semnifica iile sau despre mesajul textului (formularea clar / logic

a opiniei, prezen a unui argument / a motiv rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziNiei - 1 p.; coerenNa textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuaNia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, liz ibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Examinare

i Evaluare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 83 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 83 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Cele ce vreau s povestesc s-au petrecut de asemenea intr-un mic ora , un ora cu str zi prost pietruite i cu mul i pomi, unde fiecare tie totul despre cel lalt, intr-atat sunt de pu ini i de plictisi i oamenii acolo. Un om din cale afar de ciudat locuia in ora ul acesta; omul acesta era nu prea inalt, cam gros i chiop ta

de-a binelea de un picior, avea ni te ochi foarte str lucitori i un suras din cele mai pl cute din cate mi-a fost dat s v d. Pan aici, nu-i a a, nimic ciudat. Dar omul nostru, cu toate c ar ta ca to i oamenii, p rea c ine cu tot dinadinsul s se deosebeasc prin purtarea lui de ei. A a, de-o pild , el avea o cas mare de piatr , cu nenum rate fere ti inguste i boltite pe care ins nu le deschidea niciodat ; in jurul casei era o imens gr din unde nu cred s

fi lipsit vreun soi de plant , cea mai mare parte a vie ii sale omul cel ciudat i-o petrecea acolo, ingrijind cu o neistovit dragoste fiece firi or de iarb i totu i nimeni nu v zuse pe din untru acest mic paradis, adic vom vedea numaidecat c aproape nimeni. Cand mergea pe strad , el avea totdeauna o carte in man , din care citea mergand i se lovea mereu de oameni, de felinare i de case, iar dac ii vorbeai, dup ce te privea o clip batjocoritor, f cea un ,,Hm p rea c vine din burta lui rotunjit i pleca chiop tand mai departe, i totu , care

i nu era r u, nu, Doamne fere te! Dimpotriv , marea lui avere (c ci era foarte avut) i-o cheltuia pentru un singur lucru, ca s fac bucurie copiilor. Nui poate cineva inchipui ce dragi ii erau. inea s fie prieten cu fiecare, la inceput se adresa copilului cam in felul acesta: ,,Toto, ia vino la mo ul, s fim prieteni .

i, ciudat, copiii n-aveau fric de el, i se repezeau deodat in bra e, oricat ar fi fost de mici i sperio i. Din pricin c nu vorbea decat cu copiii i din pricin c fiec ruia, pan a nu-i ti numele, ii spunea Toto, lumea ii zicea ,,Toto In ora .

ul acela tr iau, desigur, cei mai ferici i copii. Dac vreun micu zdren ros, cu nasul van t i murdar, st tea vr jit lang vitrina magazinului cu juc rii, Toto r s rea ca din p mant lang el. Privea cateva clipe, dus pe ganduri, vitrina, se schimba de pe un picior pe cel lalt i dup ce tu ea de cateva ori, ca pentru ai st pani o mare emo ie, il ruga pe copil s -i fac pl cerea de ai alege o juc rie, dar una oricat de scump , pe care, iat

, va pl ti-o el imediat. Pu in timp dup venirea lui in ora , Toto cuno tea to i copiii i era cunoscut de to i; cand el trecea prin gr dina public , to i omule ii i i l sau jocul i-l inconjurau, i se ag au de haine uneori p tandu-i-le i rupandu-i-le din prea mare zel*, i Toto l sa imediat cartea i incepea cine tie ce poveste caraghioas , de s te strambi de ras. Poate c -n celelalte ora e vor fi existand copii care s

nu cread in existen a zanelor i a lui Mo Cr ciun, in or elul nostru ins , datorit lui Toto,a a ceva n-avea cum s se intample. (Magda Isanos, Toto) *zel ravn , sarguin , ardoare A. Limba roman 1. Transcrie, din prima fraz , un cuvant care con ine un triftong i unul care con ine vocale in hiat. 4 puncte 2. Scrie dou cuvinte derivate cu sufixe diminutivale de la cuvantul de baz ,,copil 3. G se te un sinonim i un antonim pentru substantivul ,,paradis . 4 puncte 4. Alc tuie te o propozi . 4 puncte

ie in care cuvantul ,,cel lalt , din prima fraz

a textului, s aib alt valoare morfologic decat in text. 4 puncte 5. Transcrie o locu iune adverbial i un verb la diateza pasiv din a doua fraz a textului. 4 puncte 6. Construie te un enun in care adjectivul ,,str lucitor s

indeplineasc func ia sintactic de nume predicativ. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a pronumelor nehot rate din enun ul ,, unde fiecare tie totul despre cel lalt . 4 puncte 8. Transcrie propozi

ia principal din fraza ,,Dar omul nostru, cu toate c ar ta ca to i oamenii, p rea c ine cu tot dinadinsul s se deosebeasc prin purtarea lui de ei 9. Realizeaz contragerea propozi iei subordonate ,,s v d , din a doua fraz . 4 puncte

a textului, in parte de propozi ie corespunz toare ca sens, precizand-o. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz un element al cadrului spa ial al nara iunii. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un fragment care s con in imaginea unui copil s rac. 2 puncte 12. Formuleaz

ideea principal corespunz toare expozi iunii. 2 puncte 13. Men ioneaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului epic. 2 puncte 14. Exprim i opinia, in 3 - 5 randuri, despre motivul pentru care ,,in ora ul acela tr iau cei mai ferici i copii . 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Examinare

i Evaluare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 83 2 Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Marcel/ Marcela Popescu, ai absolvit clasa a VIII-a i i i petreci vacan a de var la bunici, intr-o zon de munte, in localitatea M rgineni. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adres at p rin ilor, in care s prezin i primele tale impresii despre vacan a petrecut in M rgineni. In scrisoare, trebuie: s

utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s prezin i tr s turile personajului principal din textul dat la Partea I (Magda Isanos, Toto). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal; numirea, in compunere, a cel pu in trei tr s

turi (fizice i/ sau morale) ale personajului principal; ilustrarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ situa ii semnificative din text; prezentarea rela iilor dintre personajul principal i alte personaje din text. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 84 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 84 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Trei colegi de clas Eu, Cotan i Mih i ne jucam de-a ,,c derea Plevnei . Eu fac pe regele Carol, Cotan face pe arul Rusiei i Mih i pe Osman-pa a. Eu sunt a a cum nu mai vreau s -mi aduc aminte c am fost. Cotan este scurt, gras i g l

gios. Parc ar fi un dop de sticl de ampanie proptit* pe dou be e de chibrituri cu g m liile negre. Cotan are pantofi de lac. Doar este fecior de bani gata. Tat l s u este avocat, mare proprietar i eful unui partid politic din localitate. Cotan este, dar, cand b iatul prefectului, cand al primarului, cand al deputatului, cand al senatorului. De cand ne-am pomenit in b anc unul lang altul, Cotan nu e niciodat pe lista promova ilor. Toamna ins , ,,cand se num r bobocii , Cotan devine iar colegul meu in clasa urm toare, i a a mai departe... Mih i este slab, sfios i s rac. Mih

i este o expresie algebric o catime necunoscut botezat cu litera ,,S la puterea a treia.[...] Mih i este simbolul sacrificiului etern. El face totdeauna pe Osman-pa a. Dup sfar itul jocului, iese b tut, schingiuit*, scuipat i huiduit*, iar dup sfar itul fiec rui an colar, ,,premiul I cu cunun . Mih i este b iatul unui cizmar de pe Scoroboaia. Scoroboaia este o mahala* a Pite tilor. Plevna a capitulat i Osman-pa a a fost f cut prizonier. Bravele armate romano-ruse scot chiote de bucurie, i fesul nefericitului generalisim turc este purtat in triumf ca singurul trofeu al str lucitei victorii cre

tine. In clipa aceea, deasupra capetelor noastre o fereastr se deschide cu zgomot i o voce ascu it de femeie scap printre geamuri ca un ghiveci de flori ce s-ar fi spart. Ce?...A i innebunit?... Ce inseamn g l gia asta, Bucule? Nu i-e ru ine?... Tocmai azi v-a i g sit s face i maimu rii, cand a murit conu tefan?... Bucul sunt eu. Vocea este a Margaretei. Margareta este croitoreasa noastr ,,cu ziua , in grija c reia m d duse mama, diminea a, cand plecase la Slatina. Tac i casc gura mare, ca i cum a fi vrut s prind din vant ecoul zbieretelor noastre. Cotan a t

cut i el. Mih i t cuse mai demult. (Ion Minulescu Corigent la limba roman - fragment) * proptit rezemat, sprijinit; * huiduit batjocorit; * schingiuit chinuit, torturat, maltratat; * mahala cartier m rgina , periferie. A. Limba roman 1. Transcrie, din prima propozi ie, dou cuvinte care con in diftongi. 4 puncte 2. Alc tuie te un enun in care s folose ti omonimul cuvantului ,,lac 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,b . 4 puncte 4. Transcrie un pronume nehot rat i un adjectiv pronominal posesiv din al patrulea alineat. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic (,,pantofi de lac ) din text. 4 puncte

a verbului a fi din enun urile: ,,parc ar fi un dop de sticl , ,,Cotan nu e niciodat pe lista promova ilor . 4 puncte 6. Alc tuie te o propozi ie in care numeralul cardinal ,,trei aib alt func ie sintactic decat aceea din prima propozi ie a textului citat. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a substantivelor din propozi ia ,,In clipa aceea, deasupra capetelor noastre o fereastr se deschide cu zgomot . 4 puncte 8. Transcrie, din ultimele fraze ale textului, o propozi ie principal simpl . 4 puncte 9. Alc s

tuie te o fraz in care s existe o subordonat predicativ , avand ca regent verbul a deveni . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Nume te cele trei personaje care particip la joc. 2 puncte 11. Transcrie, din textul dat, un enun care con ine o enumerare de tr s turi ale unui personaj. 2 puncte 12. Formuleaz prima idee principal a textului citat. 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului epic. 2 puncte 14. Explic de ce, in viziunea naratorului, Mih i este ,,simbolul sacrificiului etern . 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 84 2 Partea a II-a (10 puncte) Scrie o compunere de 15 - 20 de randuri, cu titlul ,,Amurg de mai , in care s descrii un apus de soare in mun i, pornind de la urm toarea introducere: Soarele cobora incet dup mun i i numai cateva raze impr tiate sc ldau cu aur marginile rupte ale norilor... In compunerea ta, trebuie: s respec i conven iile specifice unei descrieri; 2 puncte s ai un con inut i un stil adecvate tipului de text i reperelor/ cerin elor formulate; 6 puncte

s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s caracterizezi un personaj dintr-o comedie studiat de tine la coal . In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din comed ia aleas ; numirea a patru tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului ales; ilustrarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul ales i alt personaj al comediei. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con

inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 85 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 85 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Toate fiind gata de pornire, imp ratul le dete cheile de la toate c m rile, mai aducandu-le aminte inc o dat pove ele* ce le d duse, ii lu ziua bun de la ele. Fetele imp ratului, cu lacr mile in ochi, ii s rutar mana, ii poftir biruin

; iar cea mai mare din ele primi cheile din mana imp ratului. Nu se tia ce s se fac , de mahnire i de urat, fetele, cand se v zur singure. Apoi, ca s le treac de urat, hot rar ca o parte din zi s lucreze, o parte s citeasc i o parte s se plimbe prin gr din . A a f cur i le mergea bine. Vicleanul pizmuia pacea fetelor ii vari coada. Surioarele mele, zise fata cea mai mare, catu-i ziulica de mare toarcem, coasem, citim. Sunt cateva zile de cand ne afl m singure, n-a mai r mas niciun col

de gr din pe unde s nu ne fi plimbat. Am intrat prin toate c m rile palatului tat lui nostru, i am v zut cat sunt de frumos i bogat impodobite; de ce s nu intr m i in c mara ceea, in care ne-a oprit tat l nostru de a intra? Vai de mine, leli , zise cea mai mic , m mir cum i-a dat in gand una ca aceasta, ca s ne indemni dumneata s c lc m porunca tat lui nostru. Cand tata a zis s nu intr m acolo, trebuie s fi tiut el ce a zis

i pentru ce a zis s facem a a. C doar nu s-o face gaur in cer d-om intra, zise cea mijlocie. C doar n-or fi niscaiva zmei s ne m nance, ori alte lighioane. -apoi de unde o s tie tata dac noi am intrat au ba? Tocmai vorbind i indemnandu-se, ajunser tocmai pe dinaintea acelei c m ri; cea mai mare din surori, care era p str toarea cheilor, b g cheia in broasca u ii, i, intorcand-o ni el, scar ! u a se deschise. Fetele intrar .

Cand colo, ce s vaz ? Casa n-avea nicio podoab ; dar in mijloc era o mas mare cu un covor scump pe dansa, i deasupra o carte mare deschis . (Petre Ispirescu, Porcul cel fermecat - fragment) * pova sfat A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,niciodat , ,,vr jma ul , ,,cheile , ,,b t lie . 4 puncte 2. G se te dou sinonime potrivite pentru substantivul ,,izband . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a adjectivului ,,mare . 4 puncte 4. Transcrie, din textul marcat, dou locu iuni verbale. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,Toate fiind gata de pornire, imp

ratul le dete cheile de la toate c m rile . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,gr din s aib func ia sintactic de complement direct. 4 puncte 7. Transcrie un predicat verbal exprimat prin verb la diateza pasiv , din fragmentul marcat. 4 puncte 8. Transcrie dou propozi ii subordonate, aflate in raport de coordonare prin juxtapunere, din fragmentul marcat. 4 puncte 9. Contrage propozi ia subordonat ,,ce le d duse in partea de propozi

ie corespunz toare ca sens, precizand-o. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz num rul personajelor din fragmentul citat. 2 puncte 11. Enumer pove ele tat lui date fetelor. 2 puncte 12. Men

ioneaz rolul formulei ,,A fost odat ca niciodat . 2 puncte 13. Explic , intr-un text de 2 - 3 randuri, semnifica iile sintagmei ,,izband str lucit . 2 puncte 14. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine unui basm. 4 puncte A fost odat ca niciodat etc. A fost odat un imp rat i avea trei fete. i fiind a merge la b t lie, i i chem fetele i le zise: Iac , dragele mele, sunt silit s

merg la r zboi. Vr jma ul s-a sculat cu oaste mare asupra noastr . Cu mare durere m despart de voi. In lipsa mea, b ga i de seam s fi i cu minte, s v purta i bine i s ingriji i de trebile casei. Ave i voie s v preimbla i prin gr din , s intra i prin toate c m rile casei; numai in c mara din col

ul din dreapta, s nu intra i, c nu va fi bine de voi. Fii pe pace, tat , r spunser ele. Niciodat n-am ie it din cuvantul dumitale. Du-te f r grij , i Dumnezeu s i dea o izband str lucit .

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 85 2 Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Marin/ Marina Radu, locuie ti in comuna Brebu, jude ul Dambovi a, e ti elev/ elev in clasa a VIII-a, la .. coala cu Clasele I , i dore ti s ob ii o adeverin de elev, care i i este necesar pentru depunerea unui dosar in vederea ob inerii unei burse de studiu de la prim ria din localitate. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o cerere adresat directorului

VIII, din comun

colii, men ionand motivul pentru care solici i adeverin a de elev. In cerere, trebuie: s respec i conven iile acestui tip de compunere; 6 puncte s expui clar i concis con inutul/ motivul solicit rii; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii cere rii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi faptul c fragmentul dat ca suport de text la Partea I (Petre Ispirescu, Porcul cel fermecat), apar ine unei opere epice/ genului epic. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a trei caracteristici ale operei epice; exemplificarea acestor caracteristici cu elemente din fragmentul dat ; relatarea subiectului (referire la secven e sau la situa ii semnificative din fragmentul de la Partea I); prezentarea unui personaj, punand in eviden semnifica ia comportamentului acestuia. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin

elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului 2 p; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului compunerii ia : 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea: 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 25 de randuri scrise. 2 p.; ortografia : 3 p.; punctua

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 86 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 86 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. In partea de miaz zi a Fran ei, intr-un or el neinsemnat, se afla un birt* s r c cios. Acolo se adunau, la vremea mesei, muncitorii de la o fabric vecin . Erau lucr tori s raci i nu le d dea mana s se infrupte din multe feluri. Aa c tergeau cu miez de paine sosul farfuriilor pan ce nu mai r manea nimic pe urma lor. In preajma birtului se oploise* un caine slab i fl mand ca vai de el. D

dea tarcoale meselor, dar nu se alegea cu mare lucru. Abia infuleca, pe ici-colo cateva firimituri c zute pe sub scaune. S capete un os ori o bucat muiat in sos gros, nici vorb de aa ceva! Cainele se lingea i ii strambase gatul, tot ateptand s se milostiveasc vreun muteriu*. De la o vreme, b ga el de seam cum merge oranduiala birtului. Ca s -i impu ineze cheltuielile, st panul nu tocmise niciun b iat sau fat de serviciu. Fiecare muteriu se ducea singur la oblonul dinspre buc t rie, suna din clopo el, ii c p ta por ia i pleca la mas cu farfuria plin . Hm! zi. ii spuse cainile in sine, intr-o bun Mi se pare c

e rost s m

infrupt i eu dac voi avea pu in noroc. Zis i f cut. A ateptat pan ce au plecat muncitorii de la mas . Apoi s-a apropiat de oblon i a tras cu din ii de franghia clopo elului. Clopotul a sunat, oblonul s-a deschis i buc t reasa a pus, ca de obicei, o farfurie plin cu mancare pe pervazul oblonului. Nu s-a uitat s vad cine sunase. tia c lucr torii sunt nevoiai, dar cinsti i; dup ce manca, fiecare trecea pe la tejgheaua birtaului s -i pl teasc por iile. Cainele se c r pan la farfurie, infulec mancarea cu mare poft , i dup ce s-a lins pe bot, a plecat

frumuel la plimbare. Aa azi, aa maine, aa o s pt man . Incepuse s se ingrae. El era cel mai credincios muteriu al birtului. Dar cum urciorul* nu merge de multe ori la ap , intr-o zi pungaul a fost prins. Cea dintai pornire a birtaului l-a indemnat s apuce m tura de coad i s -i dea vinovatului o lec ie stranic . Ins iscusin a animalului il induioase. Nu-l alung i nici nu-l lu la rost. Din acea zi ii ing dui s -i ia por ia lui pe fa , o dat cu muteriii din fiecare zi. Cainele venea, suna clopo elul, ii c p ta por ia, apoi trecea pe la tejghea, cl tinand din coad , in semn de

mul umire. E drept c ii pl tea demancarea acum, p zind birtul i curtea de ho i. (Cezar Petrescu, Cainele iste ) * birt - restaurant mic i modest; * se oploi - a se pune la ad post, a se prip i; * muteriu - client; * urcior - vas de lut cu gatul stramt. A. Limba roman 1. Transcrie, din prima propozi ie, dou cuvinte care con in diftongi. 4 puncte 2. Transcrie, din al doilea alineat, un cuvant format prin conversiune i unul prin compunere. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a adjectivului slab . 4 puncte 4. Transcrie, din text, un pronume personal i un adverb de timp. 4 puncte 5. Precizeaz valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,In preajma birtului se oploise un caine slab i fl mand . 4 puncte 6. Transcrie, din text, un predicat verbal exprimat prin locu iune verbal

i un subiect exprimat prin pronume nehot rat. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Fiecare muteriu se ducea singur la oblonul . 4 puncte 8. Transcrie, din primul alineat, dou propozi ii principale aflate in raport de coordonare. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care verbul a fi s fie regent pentru o propozi ie subordonat subiectiv . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz un element al cadrului spa ial din text. 2 puncte 11. Transcrie, din text, un proverb. 2 puncte 12. Formuleaz prima idee principal a textului. 2 puncte 13. Stabile te dou argumente prin care s demonstrezi c textul de mai sus apar

ine genului epic. 2 puncte 14. Explic semnifica ia titlului, prin raportare la textul dat. 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Marin/ Maria Alexandru i ai petrecut o lun din vacan a de var la bunici, intr-o zon muntoas , in localitatea Bisoca.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 86 2 Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 randuri, adresat p rin ilor t i, in care s faci o descriere a imprejurimilor casei bunicilor. In cerere, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere (scrisoare); 6 puncte s ai un stil i un con inut adecvate textului descriptiv; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii cere rii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s

prezin i tr s turile personajului cainele, din textul dat la Partea I (Cezar Petrescu, Cainele iste ). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: stabilirea tipului de personaj (principal, secundar etc.) i a mijloacelor/ a procedeelor de portretizare; precizarea, in compunere, a trei tr s turi ale personajului i a semnifica iei acestora; ilustrarea tr s turilor, prin raportarea la trei secven e/ situa ii din text; precizarea rela iilor dintre personajul indicat prin cerin

i un alt personaj din text. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de

comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; aezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 25 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 87 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 87 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Timp de cateva s pt mani satele campiei r maser dup aceea pustii. C ldura incepea numaidecat dup r s ritul soarelui, i dac in timpul nop ii se mai intampla ca norii s acopere cerul, ace ti nori diminea a se f ceau nev

zu i i l sau s se reverse din adancurile limpezi dogoarea necontenit i grea a zilei de var . Tocmai in aceast vreme cand dobitoacele scurm rana c utand r coare, ori alearg bezmetice dup umbr , via a oamenilor iese afar din sat i se mut cu totul sub soarele n prasnic al campiei. C ru ele incep s ias din sat inainte ca luceaf rul s fi pierit de pe cer. Oamenii se indreapt spre camp intret ind izlazul pe numeroase drumuri

i poteci, i pe aceste drumuri roatele pocnesc neincetat i campul e str b tut de glasuri r zle e care se cheam intre ele ori se vorbe te neobi nuit de tare i de omene te unei vite care trage r u. Diminea a e alburie i satul r sun inc de cantecul coco ilor. Omul se scoal , treze te copiii, inham caii i umbl de colo pan colo prin curte. Nu este nimic de f cut, plecarea in prima zi de secere pare s fie un lucru obi nuit, totu

i c ru a i caii inh ma i a teapt in b t tur de mult timp; omul i copiii sunt gata; secerile i bota* cu ap sunt puse in c ru ; mancarea g tit de cu sear asemeni; nu se tie ins pentru ce c ru a st timp atat de indelungat in mijlocul b t turii. Omul se invarte te pe loc, se uit prin gr din

, str bate curtea, intr in cas i strig la femeie f r rost, intreband-o dac a pus mancarea in c ru ; muierea se sup r i-i r spunde c a pus-o de mult, dar b rbatul nu ascult , nu aude, iese afar cu un aer grav, foarte gr bit i foarte ingrijorat. Se pare c s-a intamplat ceva, a fost uitat cine tie ce lucru. Omul se apropie de c ru , se uit la secerile varate intre scoar ele loitrei*, le num r , scoate una

i-i pip ie zim ii, o bag la loc i incepe apoi s caute sub cerg *; d totul la o parte i se uit la oalele cu fiertur de buruieni, la m m liga inc aburind ; le acoper repede, nemul umit parc de faptul c totul e in ordine, i trece la cai. Animalele a teapt lini tite, cu buzele in jos, i cand omul se apropie de ele, se intampl ca unul din cai s ofteze adanc; omul se uit la hamuri, apuc h

urile, bag unuia din cai z bala* in gur . ( ) In aceast clip muierea strig din prag infuriat : ,,Ce mai a tepta i? Ce v tot invarti i? Ei, cutare, ce stai cu capul intre urechi? Hei, voi! da i-i drumul odat ! C ru a ins tot nu porne te. A fost uitat ceva. (Marin Preda, Morome ii - fragment) * bot - vas din doage de lemn; *loitr - fiecare dintre cele dou p r c ru *cerg - p tur i laterale ale ei;

de lan ; *z bal - parte a c p strului care se introduce in gura calului A. Limba roman 1. Transcrie, din primul alineat, dou cuvinte care con 2. Selecteaz in diftongi. 4 puncte

, din primul alineat, un derivat i un cuvant compus prin contopire. 4 puncte 3. Men ioneaz cate un sinonim i un antonim pentru cuvantul c

ldura . 4 puncte 4. Transcrie, din primul alineat, un verb la gerunziu i un adjectiv pronominal. 4 puncte 5. Precizeaz valoarea morfologic , din text, a cuvintelor subliniate: Campul e str b tut de glasuri r zle e care se cheam . 4 puncte 6. Construie te un enun aib func ia sintactic ial de loc. 4 puncte in care substantivul nor s

de complement circumstan 7. Precizeaz

func

ia sintactic

a cuvintelor subliniate: ,,Ace ti nori diminea a se f ceau nev zu i . 4 puncte 8. Precizeaz felul propozi rana c utand r coare . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care verbul a se face s fie regent pentru o propozi predicativ . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz un element al universului rural. ` 2 puncte 11. Transcrie un fragment care ilustreaz preg tirea omului pentru plecarea la camp. 2 puncte 12. Formuleaz prima idee principal a fragmentului de text. 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi prin care s ie subordonat iei subordonate, subliniate in text: ,,cand dobitoacele scurm

justifici faptul c textul de mai sus apar ine genului epic. 2 puncte 14. Explic semnifica sun inc de cantecul coco ilor . 4 puncte ia fragmentului Satul r

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 87 2 Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Mihai/ Mihaela Pascu, ai absolvit clasa a VIII-a i i i petreci vacan a de var

intr-o zon de munte, in localitatea Mestec ni . Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adres at p rin ilor, in care s

prezin i primele tale impresii despre contactul cu ni te oameni minuna i din aceast

localitate. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte

i situa iei imaginate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte

Aten ie! In scrisoare, po i folosi i urm toarele nume proprii: Andrei, Virgil, A na, Paula! Data redact rii scrisorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Alc tuie te, in 10 - 15 randuri, rezumatul textului citat la Partea I (Marin Preda, Morom e ii - fragment). In redactarea rezumatului, vei avea in vedere: respectarea fidelit ii fa de textul pe care il rezumi (concordan a dintre con i con inutul rezumatului scris de tine); desprinderea a trei-patru elemente esen prezentarea concis

inutul textului dat

iale/ idei principale ale textului;

, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intampl rilor/a situa particip iilor la care

personajele; respectarea altor conven a III-a, utilizarea modurilor

ii specifice rezumatului (relatarea la persoana

i a timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea direct la vorbirea indirect , relatarea obiectiv , f r dialog inserat i f r citate). Not ! Vei primi 12 puncte pentru con rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin

i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie s aib minim um 10 randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 88 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 88 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Un glas de bucium s-auzi deodat sunand tare din cet uie, i van torii [ ] se intoarser cu larm spre cas . [ ] In fruntea lor mergeau c l ri, cu fraul legat de oblanc*, Mihnea i feciorul s u, Mircea Ciobanul; tat l, om matur i vartos, avea scrise pe faa sa p roas i posomorat

i-n ochii s i arzoi* i-ncruntai, str nicia caracterului s u; b iatul, abia ie it din copil rie, v dea o fire i mai s lbatic , care-i i meritase porecla de Cioban. Amandoi purtau cioboate de piele groas , pan la genunchi, poturi de dimie* alb , un cojoc scurt, de oaie neagr , cu glug la spate, i chimir* cu oele; la gat aveau grum jer* rotund de zale de fier, i-n cap o urc *, adus la o parte; la brau, satar i jungher. [ ] - Descalec mai in grab i sui-te-ncoa! strig lui Mihnea [ ], o femeie cam trupe

, ce nu-i puteai zice nici tan r , nici frumoas , boierul socru, biet, trage ca s i dea sufletul, i mereu cere de domnia-ta. - Iat -m -ndat , i Mihnea desc lecase, urcase ingusta i direapta scar de piatr , i, prin tinde intunecoase, mergea la odaia tat lui s u.[ ] Cand Mihnea intr in odaie, ochii unchia ului [ ] clipir ca o candel ce moare, i buzele-i vineite optir tremurand aceste cuvinte: - F tul meu! f inim

viteaz ! nu te l sa! fii stalp eap n casei noastre i nu-ng dui s caz biat mo ie p rinteasc pe mana oltenilor, p-a Basarabe tilor tr sni-i-ar Domnul din senin! [ ] S n-aibi mil ! Glasul i se curm ; ca un fior i se strecur prin tot trupul i r mase incle tat! [ ] Deodat ins incepur a se deosebi tropote de cai, i curand dup aceea caiva c l rei b teau tare cu

palo ele in poart . Stoica, om vechi al casei, deschise oblonul, scoase capul pe o ingust ferestruie i intreb : - Cine e? - Oameni buni! r spunser d-afar . - Ce c tai a a innoptat pe la casele cre tinilor? - Suntem de la domnie, noi, boieri ai rii, i venim s ne inchin m noului Domn ales de ob te, lui Mihnea Vod . La aceste cuvinte nea teptate, Stoica deschise poarta i boierii, desc lecand, merser pan la Mihnea, ii s rutar mana cu smerenie, iar cel mai b tran dintre dan ii gr

i intr-astfel: - Ani muli intru noroc i fericire ur m mariei-tale! [...] Mihnea st pani in sine i bucuria, mulumi cu sange rece boierilor i indat porunci s i se g teasc cai de plecare. (Alexandru Odobescu, Mihnea Vod cel R u fragment) * oblanc - partea din fa , pu in mai ridicat , a eii * arzoi - aprins, infocat *poturi de dimie es tur groas de lan *chimir - brau lat de piele *grum jer - parte a armurii care ap r gatul *urc - c

ciul mare i mi oas A. Limba roman 1. Men ioneaz dou consecin e ale folosirii cratimei in structura care-i . 4 puncte 2. Transcrie, din primele dou alineate, un cuvant derivat i unul ob inut prin conversiune. 4 puncte 3. Stabile te cate un sinonim i un antonim pentru sensul din text al cuvantului larm . 4 puncte 4. Precizeaz valoarea morfologic a cuvintelor subliniate: Un glas de bucium s-auzi deodat sunand tare . 4 puncte 5. Transcrie, din al doilea alineat, un numeral colectiv i un verb la modul indicativ, timpul imperfect. 4 puncte 6. Selecteaz , din primul alineat, un atribut adjectival i un predicat verbal exprimat prin verb la diateza reflexiv . 4 puncte 7. Alc tuie te o propozi ie in care substantivul aib om s

func ia sintactic de nume predicativ in cazul genitiv. 4 puncte 8. Transcrie, din text, prima propozi ie principal . 4 puncte 9. Realizeaz extensia p r ii de propozi ie de bucium , din construc

ia Un glas de bucium s-auzi , in propozi ia subordonat corespunz toare ca sens, precizand-o. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Nume te personajele individuale care apar in expozi iune. 2 puncte 11. Transcrie, din al doilea alineat, dou structuri care descriu vestimenta ia personajelor. 2 puncte 12. Formuleaz o idee principal , a a cum reiese din primul alineat al textului. 2 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 88 2 13. Men ioneaz dou tr s turi care s justifice faptul c primul alineat este o descriere/ un portret. 2 puncte 14. Explic , intr-un text de 2 - 3 randuri, motivul pentru care b iatul primise porecla Cioban . 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Iulian/ Iuliana Marinescu, ai sosit la Vaslui, faci parte dintr-o forma ie de teatru care va participa la Festivalul micilor actori , faza na ional , i ai trimis p rin ilor, care locuiesc la Buz u, urm toarea telegram :

Sosit diminea devreme. Totul bine. Vizitat ora ul. Maine primul spectacol. Iulian/ Iuliana. Transform telegrama intr-o scrisoare de 15 - 20 de randuri, dezvoltand informa iile din cuprinsul ei. Aten ie! In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte s ai un con inut i un stil adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 6 puncte s transformi con inutul telegramei intr-o scrisoare, dezvoltand informa iile din cuprinsul acesteia respectand conven iile acestui tip de compunere; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s prezin i tr s turi ale unui personaj din textul citat la Partea I (Alexandru Odobescu, Mihnea Vod

cel R u fragment). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: stabilirea a dou mijloace/ procedee de caracterizare a personajului ales; precizarea, in compunere, a trei tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului; ilustrarea tr s turilor, prin raportarea la o secven / o situa ie din text; precizarea sumar a rela iiei dintre personajul indicat prin cerin i alt personaj din fragment. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coerena textului comunicare, stilul i vocabularul adecvate coninutului compunerii 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 15 randuri scrise. 2 p; registrul de 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuaia -

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 89 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 89 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. B iatul se numea B nic , iar c elul, pentru c fusese prins de dou ori cu botul intr-o crati , primise porecla Toc nel. Era in februarie, ninsese o zi i o noapte acum z

pezile acopereau geamul pan la dou palme de marginea de sus a cercevelelor* i ei edeau in odaie: B nic

in pat, iar Toc nel lang u , varat intr-un ciorap de lan , c ruia b iatul ii de irase laba, transformandu-l astfel intr-un costum, pe care c elul il privea cu mandrie ori de cate ori ie ea afar in aer. Soba frigea * i undeva, intr-o sp rtur a peretelui, canta un greier, parc b tandui joc de vantul care gonea pe sub stre ini, r sucind z pada i aruncand-o peste coama salcamilor. - Toc nel, zise B nic , inand ochii inchi i, mole it de c ardeau in ea lemne de brad cu miros de cetin

ldur , spune-i tic losului la s tac ! - Eh, daca-a ti unde e! f cu Toc nel. O pas re trecu pe la geam, atingandu-l cu varful aripii. - Parc-a b tut cineva, spuse Toc nel. - O vrabie. A trimis-o coco ul de lemn de pe stalpul por ii. L-au ingropat z pezile, inghea . i e prietenul nostru, spuse Toc nel. Ast -toamn , cand se culegeau viile, te-ai suit in spinarea lui i te-a dus s culegi nuci din podgorie. - Nu e chiar a a, r spunse B nic , te-am min

it. M-am suit in spinarea lui i m-a dus in lunc *, unde s-a intalnit cu coco ii de lemn din sat. Era lun plin i ei to i edeau roat in jurul salcamului unde am stat noi o zi ca s prindem iepuri. Erau acolo i dou zeci de pui ori i ei voiau s -i inve e s zboare. tia micii sunt foarte pro ti, dau o dat din aripi i cad pe p mant. Coco ul nostru mi-a zis: ,,B nic , te-am adus pan aici i dac

vrei te ridic pan la nori, unde plou mereu, ce vezi acum s nu spui la niciun om, te juri? ,,M jur. ,,Bine , a zis el, i atunci a venit la mine un coco b tran, acela din poarta lui nea Lache Petcu, care are pene ro ii i coada albastr , a venit, a desf cut aripile i mi-a zis: B nic , ia pui orii no tri in san, urc -te in salcam i d -le drumul. M-am suit i scoteam cate unul din san, il ineam in palm o clip i pe urm il aruncam u or in aer. [ ] - Dar la nori ai ajuns? se interes Toc

nel. - Nu s-a putut. Tot cerul era albastru i nu se vedea nicio urm de nor. (F nu Neagu, Tarziu, cand z pezile sunt albastre - fragment) * cercevea - cadru in care se fixeaz geamul la fereastr *cetin - ramur , creang de brad *lunc es de-a lungul unei ape curg toare A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: rtur , greier . 4 puncte 2. Alc tuie te un enun in care s folose ti omonimul cuvantului 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului 4. Selecteaz lemn . 4 puncte zi , din al doilea alineat. 4 puncte

porecla ,

februarie ,

sp

, din al doilea alineat, un verb predicativ impersonal

i un adverb de timp. 4 puncte 5. Precizeaz valoarea morfologic , din text, a cuvintelor subliniate: undeva, intr-o sp rtur a peretelui, canta un greier . 4 puncte 6. Construie te un enun in care substantivul pezile s aib func ia sintactic de complement indirect. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ardeau in ea lemne de brad cu miros de cetin . 4 puncte 8. Transcrie, din text, prima propozi ie subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care verbul a cere s fie regent pentru o propozi ie subordonat completiv direct . 4 puncte z

B. In elegerea textului 10. Precizeaz o tr s tur fizic sau moral a personajului B nic , a a cum se desprinde din text. 2 puncte 11. Transcrie un fragment/ o structur care con ine o imagine vizual . 2 puncte 12. Alc tuie te un enun in care s prezin i, sumar, rela ia dintre personajele textului. 2 puncte 13. Transcrie un fragment/ o structur care indic timpul desf ur rii ac iunii. 2 puncte 14. Explic , in 3 - 5 randuri, motivul pentru care B nic i Toc

nel edeau in odaie . 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 89 2 Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Maria/ Marin Pandelescu, locuie ti in Bra ov, pe Strada Castelului, la num rul 23, e ti elev/ elev in clasa a VIII-a la .. coala General Aurel Vlaicu i dore ti s te inscrii la cercul de art plastic de la Clubul Copiilor i dezvol i abilit ile artistice. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o cerere de inscriere, adresat directorului acestui club. In cerere, trebuie: din localitate, intrucat vrei s

s respec i conven iile acestui tip de compunere; 6 puncte s expui clar i concis con inutul solicit rii; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii cere rii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi faptul c fragmentul citat ca suport de text la Partea I (F nu Neagu, Tarziu, cand z pezile sunt albastre), apar ine unei opere epice/ genului epic. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a trei caracteristici ale operei epice; exemplificarea acestor caracteristici cu elemente din fragmentul dat ; relatarea subiectului (referire la secven e sau la situa ii semnificative din fragmentul de la Partea I); prezentarea unui personaj, punand in eviden semnifica ia comportamentului acestuia. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con

inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului 2 p; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului compunerii ia : 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea: 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 25 de randuri scrise. 2 p.; ortografia : 3 p.; punctua

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 90 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 90 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Cand p durarul a adus-o din codru, era un pui mic i fricos. Cu ochii mari i umezi, se uita rugandu-se la to i, gata s fug . Dar cum vremea se imblanzi, in elese c nimeni nu-i voia r ul. Incepea s vin singur la doni a* cu lapte. Ziua st tea ascuns in tufi

urile de zmeur din livad . Seara r spundea la chemarea noastr , cand ii intindeam cate o bucat de zah r. Fiindc fugea atat de sprinten, tata a botezat-o: N luca . Iar N luca i i cuno tea numele. Toate viet ile din ograd : cainii, p s rile i pisicile erau acum dispre uite de noi. N-aveam alt grij decat de N luca. Ce face N luca? , luca? , zi? . A a a crescut in mijlocul nostru. Tata spunea chiar c s-a imblanzit prea repede. Parc ii p rea r Unde s-a ascuns N I-a dat cineva lapte ast

u c o vede amestecandu-se laolalt cu toate animalele domestice, c a uitat atat de repede libertatea p durii. E adev rat c uneori se oprea sub umbra nucilor din livad , cu urechile ciulite i n rile umflate in vant. Mirosea adierile aduse din poienile codrului. Atunci ochii ei erau mai umezi i p ea mai incet, cu botul la p mant. N luca era trist . Nu mai r spundea la chem rile noastre. Nici nu voia s se ating de bucata de zah r pe care io intindeam in palm . Intr-o sear , cand cineva a uitat poarta deschis , N luca a fugit. A doua zi, culcu ul era gol. In zadar am c utat-o to i prin gr

din . In zadar am n d jduit c poate se intoarce la doni a cu lapte. N luca plecase pentru totdeauna.( ) Cu incetul, N luca a fost uitat . Asear , m intorceam cu tata de la Prisaca M rgineanului, prin p dure.( ) Deodat , in calea noastr , pe c rare, a ap rut o c prioar . Am tres rit i noi. A tres rit i ea. Era o ar tare atat de nea teptat ! Tata a optit:

- E N luca! Era, intr-adev r, N luca. F r s -mi dau seama am intins pumnul strans, a a cum o ademeneam alt dat cu bucata de zah r ascuns . C prioara ov i o clip . Se apropie cu sfial . Aproape s -i netezesc botul umed. S -i prind gatul cenu iu. S -i mangai capul mic pe care i-l supunea dezmierd rilor odinioar . Ca iva pa i inc . Doi. Unul i deodat N

luca nu se mai uit in ochii mei. Privi ind r t, in codru. Se r suci scurt pe picioarele sub iri i zvacni in goan , spre adancul codrului. Inaintea noastr nu mai r maneau decat crengile tremurand. Stropii de frunze, scuturandu-se ca lacrimile. Mana intins dup umbra ei a c zut neputincioas . (Cezar Petrescu, N * doni luca - fragment)

- vas din doage, folosit pentru mulsul vacilor. A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: codru , imblanzi , sprinten , mijlocul . 4 puncte 2. Men ioneaz cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor i sprinten . 4 puncte 3. Transcrie, din primele dou alineate, un cuvant derivat i un cuvant ob inut prin conversiune. 4 puncte 4. Selecteaz , din primele dou alineate, un adverb relativ i un verb la diateza reflexiv codru

. 4 puncte 5. Precizeaz valoarea morfologic a cuvintelor subliniate: elese c nimeni nu-i voia r ul . 4 puncte 6. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: zi? . 4 puncte 7. Alc tuie te o propozi ie in care substantivul durarul s p I-a dat cineva lapte ast in

indeplineasc func ia sintactic de nume predicativ. 4 puncte 8. Transcrie, din text, prima propozi ie subordonat , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care verbul a r spunde s fie regent pentru o propozi

ie subordonat subiectiv . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz un element de portret fizic al puiului de c prioar . 2 puncte 11. Transcrie, din primele dou paragrafe, o structur care con ine o personificare. 2 puncte 12. Formuleaz o idee principal din penultimul alineat. 2 puncte 13. Men ioneaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul dat apar ine unei opere epice. 2 puncte 14. Explic , intr-un text de 2 - 3 randuri, atitudinea tat lui i a copilului la revederea c prioarei. 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 90 2 Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Marcel/ Marcela Vasilescu, ai sosit la Bucure ti, unde vei participa al turi de inc trei colegi de clas la un concurs de cultur general , care va fi transmis i de un post TV, i ai trimis p rin ilor, care locuiesc la Ia i, urm toarea telegram : Sosit cu bine. Totul perfect. Vizitat ora ul. Maine diminea concursul. Marcel/ Marcela. Transform telegrama intr-o scrisoare de 15-20 de randuri, dezvoltand informa iile din cuprinsul ei. Aten ie! in scrisoare trebuie: s

utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte s ai un con inut i un stil adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 6 puncte s transformi con inutul telegramei intr-o scrisoare, dezvoltand informa iile din cuprinsul acesteia respectand conven iile acestui tip de compunere; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s prezin i un personaj din textul citat la Partea I (Cezar Petrescu, N fragment). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: stabilirea tipului de personaj (principal, secundar etc.) i a mijloacelor/ a procedeelor de caracterizare existente in textul dat; luca -

numirea a trei tr s turi ale personajului (fizice i/ sau morale) i a semnifica iei acestora; ilustrarea tr s turilor, prin raportarea la intampl ri/ la situa ii semnificative din text; precizarea rela iilor dintre personajul indicat prin cerin

i alt personaj din textul dat. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului 2 p; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua

, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 20 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 91 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 91 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Intr-o zi, mama m-a dus de man la coala de fete i m-a inscris in clasa intai. In ascuns, am spus o rug ciune. Eram tulburat , speriat , ca in ajunul unei c l torii cu trenul. Am dormit pu in, m-am sculat devreme i am inceput s m rog lui Dumnezeu, murmurand la fel cu bunica. MI-era team . [...] Sofia, sora mamei (parc-o v d: sfrijit , oache

, cu ochii totdeauna ca dup plans), mi-a cusut un or negru de satin lucios. Ea avea s mi-l coas , la inceputul fiec rui an, pan la bacalaureat. Aveam cu mine, cand m-am dus in prima zi la coal , tot ce mi se ceruse pe list , chiar i partea a doua a abecedarului, i toc, i peni e, i cerneal , adic lucruri de care urma s am nevoie abia in trimestrul al treilea. i tare mi-era fric s nu mi se pun o intrebare la care s nu tiu s r spund. i la gandul c nu

tiu de acas s scriu i s citesc, m-a cuprins o adev rat panic .[...] Curtea era plin . Fetele [...] se plimbau cate dou , vorbeau intre ele in oapt sau, dimpotriv , tare i f r sfial . Dar iat c ochii uneia dintre profesoare se opresc asupra mea. Nu inc pea nicio indoial , nu mai era nicio sc pare. O s -mi pun o intrebare din c r ile pe care le am in ghiozdan. Sau m va mustra c am venit la

coal , de i n-am implinit apte ani. Intr-adev r, mie mi-a vorbit profesoara: - S -i spui mamei tale s te pieptene cu dou codi e stranse bine pe cap, c aici suntem la coal , nu la bal. Picioarele mi-au tremurat. Obrajii mi s-au inc lzit. Am r spuns tare i deslu it: - Da, doamn . Atunci, alt profesoar s-a apropiat de mine, mi-a pus mana pe obraz i m-a intrebat cum m cheam . Era profesoara clasei intai. (Cella Serghi, Panza de p ianjen - fragment) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,cerneal

i ,,sfial , subliniind diftongul

i vocalele aflate in hiat. 4 puncte 2. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,, coal . 4 puncte 3. Alc tuie te dou enun uri prin care s demonstrezi c verbul ,,a duce este polisemantic. 4 puncte 4. Transcrie, din primul alineat al textului, verbele de conjugarea I. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic , din text, a cuvintelor subliniate: ,,S -i spui mamei tale s te pieptene cu dou codi e stranse bine... 4 puncte 6. Transcrie predicatul propozi iei Eram tulburat , speriat , ca in ajunul unei c l torii cu trenul , precizand felul acestuia. 4 puncte 7. Alc tuie

te un enun in care substantivul ,,fetele aib func ia sintactic de complement direct. 4 puncte 8. Transcrie o propozi ie subordonat , din fragmentul subliniat in text, precizand felul acesteia. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz care s cuprind o propozi ie subordonat subiectiv , introdus prin adverbul relativ cum. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Men ioneaz evenimentul relatat de autoare in fragmentul dat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, o structur care ilustreaz emo ia fetei inaintea primei zile de coal . 2 puncte s

12. Transcrie, din text, o structur care con ine o enumera ie. 2 puncte 13. Men ioneaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului epic. 2 puncte 14. Formuleaz o idee principal care se desprinde din ultimul alineat al textului. 4 puncte Partea a II-a (10 puncte) Scrie o compunere de 15 - 20 de randuri, in care s i i exprimi opinia despre emo iile feti ei in prima zi de coal , a a cum sunt ele sugerate in fragmentul citat la Partea I (Cella Serghi, Panza de p ianjen fragment), sus inut

printr-un argument/ printr-o motivare corespunz toare. In compunerea ta, trebuie: s utilizezi structura adecvat acestui tip de compunere (formularea clar / logic a opiniei, prezen a argumentului/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ); 2 puncte s ai un con inut (dezvoltarea argumentului/ a motiv rii) i stilul adecvate cerin ei date; 6 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 91 2 Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi faptul c o oper literar dintre cele studiate de tine la coal este un pastel. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a patru caracteristici ale pastelului, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese; eviden ierea rolului procedeelor artistice in exprimarea ideilor poetice; exprimarea unei opinii despre semnifica iile textului sau despre mesajul transmis (formularea clar / logic a opiniei, prezen a argumentului/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin

elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.; coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 92 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 92 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Trei zile b tuser vanturi sun toare de la miaz zi, p mantul se zbicise i-n dumbr vioara de la marginea satului, la malul Siretului, incepuser s infloreasc galben cornii. B iatul cel mai mititel al lui Dumitru Oni or ie ise cu ase oi la mugurul proasp t al prim verii.

Era un copila palid i m run el i tara pe p mantul reav n ni te ciubote grele ale unui frate mai mare. Ridic spre mine ochi tri ti, inv lui i ca-ntr-o umbr cenu ie ii scoase cu anevoie din cap p l rioara veche pleo tit ca o ciuperc . Imi d du bun -ziua c-un glas moale in care parc suna o suferin timpurie; apoi, acoperindu-se, ridic deasupra oilor toiegelul alb, indemnandu-le spre crang. - Ce mai faci tu, m i fl c

ule? il intrebai eu. Ai ie it cu oile la p scut? - M-a trimis t tuca s le mai port, imi r spunse el serios, cu glasu-i sub irel i peltic; i se opri. Oile se oprir i ele i intoarser capetele spre c l uzul lor. - Dar e ti tu vrednic, bre Nicul e , s por i un card de oi? - He, sunt eu vrednic; da' acuma n-am ce purta, sunt sup rat - Cum se poate? i de ce, m rog? - De ce? m intreb el ridicand spre mine fruntea pe care sta zim uit in neregul p

ru-i buhos, pentru c in prim vara asta tot ne-au c zut din oi; -acum am r mas numai cu acestea ase... De i ,,fl c ul cu care vorbeam era numai de-o

chioap , de i intrase in a opta prim var a vie ii lui, n cazul lui era adanc i serios; zambetul meu pieri pe dat . i v-au pierit multe, bre Nicul e ? - Multe r spunse el grav, rezemandu-se inaintea mea in b , ca ciobanii. T tuca intruna blast m i suduie [ ] dar parc

eu ce-s vinovat? Acu, azi, mi s-a intamplat alta. Cand ie eam din sat, a trecut unul cu c ru a i mi-a p lit o oaie. A dat-o jos. Acum abia mai umbl i abia mai sufl . Are s se duc i asta. Era a m muc i i mi-o l sase mie Glasul lui dintr-o dat sc zuse intr-un tremur de lacrimi. [ ] i de ce spui c i-o l sase m muc -ta ie? - Apoi nu tii? Eu n-am mam . A murit in postul Cr ciunului i ne-a l

sat singuri. Acu n-are cine m sp la, n-are cine m -ngriji bun [ ] Copilul cel m run el imi vorbea cu seriozitate i cu durere, ca un om mare. (Mihail Sadoveanu, Un om n c jit - fragment) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,dumbr vioara , ,,proasp t , ,,timpurie , ,,lacrimi . 4 puncte 2. Transcrie, din primul alineat, un cuvant format prin derivare i unul prin compunere. 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a adjectivului ,,greu . 4 puncte 4. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,n cazul lui era adanc i serios; zambetul meu pieri pe dat . 4 puncte 5. Precizeaz cazul substantivelor din secven a ,,ridic n-are cine-mi spune o vorb

deasupra oilor toiegelul alb . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,glasul aib func ia sintactic de atribut substantival genitival. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Cand ie eam din sat a trecut unul cu c ru a i mi-a p lit o oaie . 4 puncte 8. Transcrie propozi ia subordonat din secven a ,,fl c ul cu care vorbeam era numai de-o chioap , precizand felul acesteia. 4 puncte 9. Alc tuie s

te o fraz in care s existe o subordonat subiectiv , avand ca regent verbul a ie i. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz anotimpul in care se petrece intamplarea relatat in textul dat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, o structur care s con in o imagine vizual . 2 puncte 12. Transcrie, din al doilea alineat, un fragment care con ine o compara ie. 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului epic. 2 puncte 14. Explic , in 3 5 randuri, semnifica

ia titlului operei lui Mihail Sadoveanu, prin raportare la con

inutul fragmentului dat. 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 92 2 Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Maria/ Marian, ai absolvit clasa a VIII-a i ai petrecut cateva zile din vacan a de var in ora ul Sinaia. Ai trimis p rin ilor o telegram cu urm torul con inut: ,,Sosesc vineri. Preg ti i lucrurile, plecare la mare. Vremea, minunat pentru plaj . Maria/ Marian . Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, i o scrisoare de 15 - 20 de randuri, adresat p rin

ilor, in care s le comunici mai pe larg informa iile din telegram , descriind i frumuse ea locului in care te afli. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s prezin i tr s

turile personajul Nicul ie , a a cum apar ele in fragmentul citat la Partea I (Mihail Sadoveanu, Un om n c jit). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a trei mijloace de caracterizare a personajului;; numirea a trei tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului Nicul e ; ilustrarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iei dintre personajul principal i alt personaj prezent in fragmentul citat. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat )

i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 25 de randuri scrise.

Ministerul EducaPiei .i Cercetarii i Examinare

Serviciul NaPional de Evaluare .

Proba scrisa de limba .i literatura romana Varianta 93 1 TESTAREA NA"IONALA - 2007 Proba scrisa de limba .i literatura romana Varianta 93 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite.te cu atenPie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare d intre cerinPele de mai jos. Cand Tudor intra in satul stramo.ilor lui, la .oimare.ti, parca i se lua un val de pe frunte.[...] Acum, vantul diminePii il de.tepta incet, incet. Il de.teptau .i amintirile vechi. - FraPilor, zise el cuprinzand mainile tovara.ilor lui, acesta-i satul meu! - E un sat ca oricare altul... ii raspunse Cantemir. - Se poate, dar acesta-i al meu .i nu l-am vazut de douazeci de ani.[...] Satul cu casele mari acoperite cu stuh, case curate, raza.e.ti, se intinde intro valcica, sub poala de padure. Apa Rautului curgea pe vale, subPire .i limpede, scazuta de secetele v erii. Nuci mari se ridicau din vii .i un grangure canta in pacea satului, in lumina diminePii. Era o zi de duminica .i to aca incepu sa sune in clopotniPa bisericii albe c-o duruire melodioasa. .oimaru se opri, i.i descoperi capul cu plete scurte, crePe, .i-.i facu incet cr uce. - De invaPatura aceasta veche a bunicului, uitasem... zise el incet. Apoi descaleca, .i prietenii punand .i ei piciorul pe pamant, pornira tustrei pe cararea din marginea drumului, lasand slujitorilor fraiele.[...] Cand apucara pe poteca bisericii, unul dintre raze.i, om carunt cu obrazul brazd at, se abatu spre ei .i le pofti ziua-buna. Apoi grai: - Domnilor, sa nu va fie cu banat. Eu sunt vataman in sat aicea. V-a. intreba pe cine cautaPi... .oimaru statu in loc zambind. Apoi zise catre vataman: - Ai sa inPelegi indata ce caut in sat la dumneavoastra, cand Pi-oi spune cum ma cheama... Dumnealor sunt numai prieteni ai mei... - Dar dumneata cine e.ti? - Pe mine ma cheama Tudor .oimaru! zise o.teanul privind in juru-i. Indata se starni zarva intre raze.i; oamenii se apropiara cu murmur.[...] - Sunt Tudor, feciorul lui Iona.cu... raspunse mi.cat .oimaru; dintre toPi pribe gii, eu singur ma intorc inapoi.[...] Deodata glasurile raze.ilor, a tuturor neamurilor lui se ridicara .i b raPe multe se intinsera spre el ca sa-l imbraPi.eze. Deodata o.teanul i.i simPi pieptul infierbantat de o caldura necuno scuta. (Mihail Sadoveanu, Neamul .oimare.tilor - fragment) A. Limba romana 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,clopotniPa , ,,duruire , ,,melodioasa , ,,piciorul . 4 puncte

2. Scrie un sinonim potrivit al cuvantului subliniat: ,,raspunse mi.cat .oimaru . 4 puncte 3. MenPioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului ,,sat . 4 puncte 4. Stabile.te valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: ,,Cand Tudor intra in satul stramo.ilor lui, la .oimare.ti, parca i se lua un v al... . 4 puncte 5. Transcrie verbele din propoziPia ,,.oimaru statu in loc zambind , precizand con jugarea acestora. 4 puncte 6. Alcatuie.te un enunP in care adjectivul ,,alb sa aiba funcPia sintactica de nu me predicativ. 4 puncte 7. Precizeaza funcPia sintactica din text a cuvintelor subliniate: ,,unul dintr e raze.i... se abatu . 4 puncte 8. Transcrie propoziPia subordonata din secvenPa: ,,toaca incepu sa sune in clop otniPa bisericii albe c-o duruire melodioasa , precizand felul acesteia. 4 puncte 9. Transforma prin dezvoltare/ expansiune partea de propoziPie subliniata din pr opoziPia: ,,Il de.teptau .i amintirile vechi , indicand felul propoziPiei obPinute. 4 puncte B. InPelegerea textului 10. Extrage, din text, expresia care precizeaza locul in care se afla satul .oim are.ti. 2 puncte 11. Transcrie, din text, o structura care sa conPina o imagine auditiva. 2 punct e 12. Folose.te intr-un enunP, cu sens figurat, cuvantul ,,lumina . 2 puncte 13. Nume.te doua moduri de expunere folosite in textul dat. 2 puncte 14. Explica, in 1 - 2 enunPuri, sensul expresiei din text ,,o caldura necunoscut a . 4 puncte

Ministerul EducaPiei .i Cercetarii Serviciul NaPional de Evaluare .i Examinare Proba scrisa de limba .i literatura romana Varianta 93 2 Partea a II-a (18 puncte) Te nume.ti Ionel/ Ionela Chioreanu, ai absolvit clasa a VIII-a .i abia ai sosit in localitatea Pode.ti, intr-o zona deluroasa, unde iPi vei petrece vacanPa de vara. Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de ra nduri, adresata parinPilor, in care sa le prezinPi primele tale impresii despre oamenii .i despr e locurile de aici. In scrisoare, trebuie: sa utilizezi convenPiile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte sa ai un stil .i un conPinut adecvate relaPiei tale cu destinatarul .i situaPiei imaginate; 8 puncte sa respecPi normele de exprimare, de ortografie .i de punctuaPie. 4 puncte AtenPie! In scrisoare, poPi folosi .i urmatoarele nume proprii: Cristian, Vlad, Cristina. Veronica. Data redactarii scrisorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Alcatuie.te, in 10 - 15 randuri, rezumatul fragmentului dat la Partea I, din rom anul Neamul .oimare.tilor de Mihail Sadoveanu. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: respectarea fidelitaPii faPa de textul dat la Partea I (concordanPa dintre conPi nutul fragmentului .i conPinutul rezumatului scris de tine); desprinderea elementelor esenPiale/ a ideilor principale ale textului; prezentarea concisa, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii inta mplarilor la care participa personajele; respectarea altor convenPii specifice rezumatului (relatarea la persoana a treia , utilizarea modurilor .i a timpurilor verbale potrivite, trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indire cta, fara dialog inserat; relatarea obiectiva, fara intervenPii emoPional-subiective .i fara citate). Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerinPelor nu este obligatorie. Vei pri mi 12 puncte pentru conPinut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinPa rezolvata) .i 12 puncte pentru re dactare (coerenPa textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul .i vocabularul adecvate conPinutului - 2 p .; ortografia - 3 p.; punctuaPia 3 p.; a.ezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba ce l puPin 10 randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 94 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 94 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Dumitric avea zece ani; sor -sa, Magdalena, cu doi ani mai pu in. El era in l at i oache , cu p rul i ochii negri. Ea ii sem na, ajungandu-i la umeri cand st tea in picioare, iar p rul i-l inea impletit in cozi. Se in elegeau de minune inc de cand fuseser

mici, incat to i prietenii casei lor se mirau, tiind c de multe ori cate un frate se poart cu sor -sa intocmai ca un dul u cu pisica... Dimpotriv , Dumitric i Magdalena se ajutau la inv tur i in toate treburile casei, iar taine nu existau intre ei. [...] Indat cei terminau lec iile i unele treburi ale casei, Dumitric i Magdalena treceau in ograda vecinului lor, Oprea, unde se aflau randui i dou zeci i trei de stupi, cu cate 12 rame.[...] Magdalena i i nota intocmai explica iile ,,unchiului Oprea , iar Dumitric , fire te, nu se l sa mai prejos. Fiecare unealt il atr gea. Ar fi voit s

tie totul despre ele... De la o vreme ins , Magdalenei nu-i fu greu s observe c fratele ei devenise mult mai t cut i mai retras decat inainte. De ce oare? se intreb ea. Nu cumva fiindc ea se obi nuise s i noteze pe un maculator cele ce le afla de la unchiul Oprea, iar Dumitric fusese nevoit fie s le copieze, fie s -l intrebe din nou pe vecinul lor? Oricum, vedea limpede c el nu i se mai dest inuie la fiecare pas, nici nu o mai intreab cate-n lun i stele, cum obi nuia pan atunci. [...] Fata i i d dea seama c fratele ei nu suferea s mai fie egali, c inea mor

i s i-o ia inainte. In loc s-o impace, mam -sa o dojenise: - De ce ii tu s fii cu mo mai mare decat el? Fiindc , pe cat imi dau seama, i-e necaz c el tie mai multe decat tine. La urma urmei, este b iat. i eu n-am v zut pan acum prea grozave stup ri e! In schimb, pris cari destui. - Nu vezi c nu mai st pe-acas o clip ? Ce pune la cale oare, c se ascunde i in ce prive te cititul? vorbi inciudat Magdalena. Uite ce i-am g sit in ghiozdan. De unde o fi imprumutat-o? C

nu-i de la bibliotec . i-i ar t o carte cu coper i g lbui, intitulat Albina Maia . - Mi-ar fi pl cut i mie s citesc a a ceva, incheiase fata. Dar el i-a g sit acum al i prieteni. - A crescut, ce vrei! Doar n-o s se joace pan s-o face fl c u, cu bile i cu ur i de carp ! In realitate, pe mama celor doi copii o bucura faptul c in loc s bat mingea toat ziua pe maidane, ori s z boveasc la lac dup

prins pe te i s se inapoieze plin de noroi i de praf, Dumitric prinsese dragostea de stupi i deseori putea fi v zut, al turi, in curtea vecinului, la stupin . (Al. Raicu, Intalnirea din stupin - fragment) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,obi nuise i ,,dest inuie , subliniind diftongul i vocalele aflate in hiat. 4 puncte 2. Precizeaz procedeul/ mijlocul intern de imbog ire a vocabularului prin care s-au format cuvintele ,,g lbui i ,,deseori 3. Men ioneaz . 4 puncte

doi termeni din familia lexical a substantivului ,,prieten . 4 puncte 4. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,un frate fie in cazul dativ. 4 puncte 5. Stabile s

te valoarea morfologic , din text, a cuvintelor subliniate: ,Indat cei terminau lec iile i unele treburi ale casei... . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care verbul ,,a cre te aib func ia sintactic de subiect. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,...to i prietenii casei lor se mirau . 4 puncte 8. Transcrie o propozi ie subordonat din fragmentul ,,Fata i i d dea seama c fratele ei nu suferea s mai fie egali... , precizand felul acesteia. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat s

atributiv , avand ca regent substantivul o carte. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Formuleaz o idee care se desprinde din primul alineat al textului. 2 puncte 11. Transcrie, din text, o structur care s con in o compara ie. 2 puncte 12. Rescrie un enun prin care se precizeaz motivul pentru care se bucura mama copiilor. 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului epic. 2 puncte 14. Explic semnifica ia, in contextul dat, a expresiei ,,cate-n lun i stele . 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 94 2 Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Ion/ Ioana Stanciu, e ti elev( ) in clasa a VIII-a, la .. coala ,,Marin Sorescu din Targu-Jiu i e ti organizatorul unei activit i a cercului de literatur al elevilor, cu ocazia anivers rii poetului Marin Sorescu, activitate care se va desf ura in ziua de 30 iunie 2007, incepand de la ora 10:00, in sala de festivit i a colii. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o invita ie de a participa la aceast activitate, adresat directorului colii, Victor Stanciu, in care vei avea in vedere: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte

s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 6 puncte s precizezi toate informa iile indicate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Aten ie! Data intocmirii invita iei este 18.06.2007. Nu folosi alte nume sau dat e decat cele indicate in cerin ! Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s prezin i tr s turile unuia dintre personajele din textul citat la Partea I (Al. Raicu, Intalnirea din stupin - fragment). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului pentru car e ai optat; numirea a trei tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului ales; ilustrarea tr s turilor, prin referire la intampl ri/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul ales

i alt personaj al fragmentului. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 25 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 95 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 95 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Cursul Viiei face un cot si pe urma se opreste ezitand: aici se desface cu o len e vizibila un braN de apa ce se taraste departe, intre salcii, Viia moarta, [...] inchizand astfel la mijloc o m are insula cu arbori si plante de apa.[...] Mai demult, inaintea razboiului, primaria voise sa transforme padurea dintre Vii intr-un parc public. Se incepusera lucrarile, se taiasera o alee principala ce desparNea padurea in doua si o mare alee circulara ce desena conturul insulei. Lucrarile fusesera insa intrerupte de razboi si proiect ul uitat. Gelu ii spusese ca nicaieri nu se simte mai liber decat acolo, spre apa, intre V ii. Venise acolo de cand era mic, vaslise, aruncase undiNa in apele statatoare ale Viiei moarte, inotase.[... ] Era anume intr-o seara de iunie. Iesisera de la cinematograf [...]Era o noapte c alda, greoaie. Numai stelele aveau o stralucire intensa, aproape nereala in atmosfera aceea lenesa, apasatoar e. Se oprira la un colN, nehotaraNi. (...) Dinspre gradina se auzea un mars de muzica militara. - Daca am merge spre Vii? Propunerea era intamplatoare, neconvinsa. Fetele o primira cu entuziasm. Era ori cum un lucru de facut, un ceas de pierdut inaintea intoarcerii acasa. O luara pe strazi laturalnice. Erau toate goale si felinarele rare luminau din cand in cand un zid alb, o curte desarta. Adriana si Gelu mergeau inainte, vorbindu-si rar, ascultand doar bataia tocurilo r pe asfalt, sunet ce parea la acea ora, in marea tacere din jur, curios. Din urma se auzeau pasii Ceciliei [.. .] Aproape de Vii, noaptea era mai neagra si mai calma. Casele se rareau, locul se rarea spre vale. Nu venea de acolo nici macar fosnetul obisnuit al trestiei. Doar uneori, de aproape, se a uzea galgaitul apei la ochiuri. Ramasera pe malul stang, tacuNi, pana ce ochii li se obisnuisera cu intunericul. Incepeau sa distinga dincolo,

peste apa, umbrele mai negre ale padurii. [...] Uneori, cineva calca peste o ramura uscata ce trosnea si Cecilia, sperioasa, Nip a, nestiind ce se intamplase. lipatul ei rasuna liber ca o chemare de pisica salbatica. - Ce e? Ce e? Nimic. Nu era nimic. Era numai noaptea adanca din jur, era somnul copacilor, era pulsul surd al apei, era linistea lor. (Mihail Sebastian, Orasul cu salcami - fragment) A. Limba roman 1. Transcrie, desp rind in silabe, un cuvant cu diftong i unul cu triftong din enunul: ,,Numai stelele aveau o stralucire intensa, aproape nereala... . 4 puncte 2. Scrie un sinonim i un antonim al cuvantului subliniat: ,,noaptea era ... mai calma . 4 puncte 3. Menioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,noapte . 4 puncte 4. Transcrie, din primul alineat, un pronume relativ, precizand cazul acestuia. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,Uneori cineva calca peste o ramura uscata . 4 puncte 6. Alc tuie te un enun in care substantivul ,,gradina aib funcia sintactic de atribut substantival prepoziional. 4 puncte 7. Precizeaz funcia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Incepeau sa distinga dincolo, peste apa, umbrele mai negre ale padurii . 4 punct e 8. Transcrie propozii subordonat din secvena ,,...primaria voise sa transforme padurea dintre Vii intr-un parc public , precizand felul acesteia. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz s

in care s existe i o subordonat predicativ , introdus prin conjuncia subordonatoare ca. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz cauza intreruperii lucr rilor de amenajare a p durii dintre Vii. 2 puncte 11. Transcrie, din text, o structur care s conin o imagine a stelelor. 2 puncte 12. Menioneaz modul de expunere folosit in primul alineat al fragmentului. 2 puncte 13. Transcrie, din text, un epitet prin care naratorul caracterizeaz noaptea de iunie. 2 puncte 14. Explic semnificaia expresiei ,,pulsul surd al apei . 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 95 2 Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Victor/ Victoria, ai absolvit clasa a VIII-a i ai primit urm toarea telegram , de la fratele t u, Ionu, student la Bucure ti: Primit raspuns, acceptat lotul naNional sah. Concursul saptamana viitoare. Succes examen limba romana. Sarutari bunicilor, aniversarea casatoriei. IonuN. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, a a cum ii inchipui c ar fi scris-o fratele t u, dac ar fi avut timp. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conveniile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte s ai un stil i un coninut adecvate relaiei tale cu destinatarul i situaiei imaginate; 6 puncte s integrezi toate informaiile precizate in telegram ; 8 puncte s

respeci normele de exprimare, de ortografie i de punctuaie. 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c fragmentul citat la Partea I (Mihail Sebastian, Orasul cu salcami) aparine unei opere epice/ genului epic. In redactarea compunerii, vei av ea in vedere: precizarea a trei caracteristici ale operei epice, identificate in fragmentul Or asul cu salcami; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza textului citat; prezentarea, pe scurt, a subiectului (cu referire la secvene sau la situaii semnif icative din fragment); prezentarea unui personaj, punand in eviden semnificaia comportamentului acestuia. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerinelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru coninut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coerenNa textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuaNia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 25 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 96 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 96 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. [...] Dar cum albise de floare? Si cand? Cu o zi inainte, abia luat in seama, nu era decat repetarea aceluiasi vechi pom de lemn ruginit de muguri la stravechea fereastra a bunicilo r.[...] Niciun zarzar n-a fost mai fraged in lumina, mai copilaros in parfum, mai ceresc in mirare, decat cel inflorit la fereastra casei bunicilor, sub ochii nepotului care nu s-a dus la sc oala, care n-a mancat [...] Acel zarzar (desi vecin, obraz in obraz cu nepotul) nu aparNinea pamantului. Ven ea din puritaNile cerului, din nebuloasa Caii Laptelui, adus ca de leganarea unui scranciob, oprit falfaito r de alb la fereastra veche a casei dintre brazi [...] Pana tarziu noaptea, sub un cer ca de luceferi altoiNi cu soare, nepotul a ramas la fereastra intr-o armonioasa insomnie. Cum sa dormi? Cum sa inchizi ochii? Cum sa-Ni desparNi clipele de ale pomului in geresc? Cum sa nu stii mereu ca esti fericit, fara sa ai nimic altaceva decat noaptea de mireasa a zarz arului, si sa fii inca in casa bunicilor? Nepotul a adormit pe scandura aeriana a pervazului, fiind si in somn vecin de ra suflet cu raiul deschis. Dar in noua dimineaNa, cand acelasi soare a aprins glasurile si sclipirile prima verii, zarzarul de la fereastra era ostenit. ProspeNimea radioasa a intaii dimineNi devenise declin, i ngreuiere, apasare. Parca-i venea sa planga. Totul era acolo: pomul cu trunchiul si crengile lui, floarea, p arfumul, cerul, glasurile. Dar lumina plecase, lasand numai fumul albei ei amintiri. Murise ingerul. Spre seara crengile erau stirbe ca surasul babelor. Fara de vant, florile cadeau mereu ingalbenind pe jos. A doua zi, zarzarul era batran, - ca si bunicii. Incepea tinereNea frunzelor ver zi. Si intr-o zi (a gandit nepotul intre zarzarul dus si bunicii pe duca), tot ce es

te abia daca va mai fi a fost . A simNit cu inima mirarea neagra a morNii. Si a suras melancolic, cu tampla reze mata de pumn, fara sa mai vada nimic. Aceasta a fost intaia primavara a nepotului care-si depasise copilaria, oprinduse pe hotarul ei... Si de atunci zarzarul a fulguit de multe ori sub pana nepotului, tocmai fiindca umbrele s-au inmulNit, odata cu primaverile. (Ionel Teodoreanu, Masa umbrelor - fragment) A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,zarzar , ,,obraz , ,,falfaitor , ,,batran . 4 puncte 2. Transcrie, din secven a urm toare, patru cuvinte derivate: ,,Dar cum albise de floare? Si cand? Cu o zi inainte, abia luat in seama, nu era decat repetarea aceluiasi v echi pom de lemn ruginit de muguri la stravechea fereastra a bunicilor . 4 puncte 3. Formuleaz dou enun uri ar tand polisemia verbului ,,a albi . 4 puncte 4. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor: ,,acel zarzar , ,,desi vecin , ,,noua dimineaNa , ,,(sa...vada) nimic . 4 puncte 5. Men ioneaz cazul substantivelor subliniate: ,,nu era decat repetarea aceluiasi vechi pom , ,,incepea tinereNea . 4 puncte 6. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,puritaNile cerului , ,,cum sa dormi , ,,(parca)-i venea , ,,intaia primavara . 4 punct e 7. Alc tuie te un alt enun in care verbul ,,...a ramas intre in componen s

a unui predicat nominal. 4 puncte 8. Transcrie propozi ia subordonat din fraza subliniat in text. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz care s con in o propozi ie subordonat subiectiv , introdus printr-o expresie verbal impersonal . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Men ioneaz personajul care se afl in imaginea central a textului. 2 puncte 11. Transcrie o structur care s con in o imagine cromatic din secven a ,,oprit falfaitor de alb la fereastra veche a casei dintre brazi... 2 puncte 12. Transcrie un epitet din fragmentul ,,Pana tarziu noaptea, sub un cer ca de l uceferi altoiNi cu

soare, nepotul a ramas la fereastra intr-o armonioasa insomnie. 13. Men ioneaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului epic. 2 puncte 14. Explic semnifica

2 puncte

ia fragmentului ,,A simNit cu inima mirarea neagra a morNii . 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 96 2 Partea a II-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care s i exprimi opinia despre atitudinea personajului nepotul, din textul citat la Partea I (Ionel Teodoreanu, Masa umbrelor - fragment), sus inut printr-un argument/ printr-o motivare corespunz toare. In compunerea ta, trebuie: s utilizezi structura adecvat acestui tip de compunere (formularea clar / logic a opiniei, prezen a argumentului/ a motiv rii care s justifice opinia exprimat ); 2 puncte s ai con inutul (dezvoltarea argumentului/ a motiv rii) i stilul adecvate cerin ei date; 6 puncte s

respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Partea a III-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care s motivezi c o oper literar dintre cele studiate de tine este un pastel. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a patru caracteristici ale pastelului, ca specie literar ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese, cu secven e din text; sublinierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor poetice; precizarea rela iei dintre titlul i con inutul textului ales de tine. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru con inut (cate 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziNiei - 1 p.; coerenNa textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuaNia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, liz ibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o pagin sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 97 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 97 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Uneori numai pe inserate, cand r manea singur ascultand uierele trenurilor str pungand sl vile, ca ni te plopi sonori, ii pierea zburd lnicia. [...] Dorea ceva; nu tia ce. [...] Dorul de pribegie zvacnea in el ca vantul m rii in panzele unui insufle it catarg: ingandurandu-i ochii, bombandu-i fruntea, fluturandu-i visurile, aplecandu-i tinere ea spre via .(...) Urma s plece in ar str in

, s i intregeasc mintea, s se c leasc . Dorul de pribegie i se implinea. ,,E ti b rbat de-acum , ii spuneau p rin ii. ,,Tot copil e ti, m i b ie elule! oftau bunicii. Era in ajunul plec rii. L sase pe mama s -i randuiasc lucrurile i ie ise afar s i r coreasc fruntea in largul vantului. Zburau cocorii goni i de toamn , gornind. C

deau frunzele, prea grele de aur pentru istovul* crengilor. Apunea soarele, prea greu de lumin pentru creanga z rii. Il purtau pa ii spre poart . Ajuns acolo, i i sprijini coatele de poart , i i cuprinse capul in palme. Era atata povar in falnica bucurie care-i umplea sufletul, de-i p rea c palmele lui sprijineau un soare de asfin it. i sufletu-i canta de n dejdi ca cerul toamnei de cocori.[...] Se inserase de-a binelea. Deodat se trezi fa in fa cu bunicul care se intorcea acas . Nu-l auzise venind; tres ri. Un scancet scar aitor: porti a. Bunicul il privi lung, oftand: ,,Pleci mani*,,m i b ie elule... I se stranse inima. R s ritul lunii il prinse tot Ia porti

. Se apropiau pa i gr bi i: era tata. Iar i scancetul scar aitor. Tata intr il dezmierd cu privirea, cu mainile: ,,Te duci de-acum, m i b iete... . I se umezir ochii. R mase la porti cu ochii inl crima i. Uitase de uli i ea ii vorbise: i vin spre cas , numai tu te duci! In lumina lunii o pietricic z rit printr-o lacrim , sclipea ca o lacrim . i trupul lui f r s vrea se aplec . Vezi! To

i mainile lui f r s vrea se oprir deasupra uli ii, in locul unde, odinioar , abia ajungea cre tetul copilului prea mic s se incumete pe uli . i sufletul lui dezmierd prin noapte, jos, aproape de p mant, capul unui copil care plangea: Copil ria lui. (Ionel Teodoreanu, Uli a copil riei - fragment) *istov epuizare, stare de oboseal extrem ; (aici) pierderea puterii crengilor de a rezista in fa a toamnei *mani - maine A. Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: lnicia , deau , c creanga , n

zburd

dejdi . 4 puncte 2. Men ioneaz alte patru cuvinte ale familiei lexicale din care face parte i cuvantul ingandurand . 4 puncte

3. Men ioneaz cate un sinonim potrivit pentru cuvintele: pierea , goni i . 4 puncte 4. Specific modul i timpul verbelor (i i) sprijini i (se) implinea . 4 puncte 5. Men ioneaz valoarea morfologic a cuvintelor subliniate din enun ul Era in ajunul plec ascultand , sonori ,

rii . 4 puncte 6. Specific func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ti... , ..s i r coreasc fruntea... 4 puncte 7. Transcrie un predicat verbal i un predicat nominal din secven a <<E ti b rbat de-acum>>, ii spuneau p rin ii.. . 4 puncte tot copil e

8. Transcrie propozi ia subordonat consecutiv din fraza: Era atata povar

in falnica bucurie care-i umplea sufletul, de-i p rea c palmele lui sprijineauunj soare de asfin it . 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat subiectiv , introdus prin conjunc ia subordonatoare c . 4 puncte B. In elegerea textului 10. Transcrie, din primul alineat al textului, un fragment care con ine o compara ie. 2 puncte 11. Transcrie o structur care s con in o imagine auditiv . 2 puncte 12. Precizeaz personajul care ocup imaginea central

a textului, pornind de la contextul: ,,Era in ajunul plec rii. L sase pe mama s -i randuiasc lucrurile i ie ise afar s i r coreasc fruntea in largul vantului . 2 puncte 13. Precizeaz un scop al plec rii personajului, din pasajul ,,Urma s plece in ar str in , s i intregeasc mintea, s se c leasc . Dorul de pribegie i se implinea . 2 puncte 14. Explic semnifica ia titlului operei, prin raportare la fragmentul dat. 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 97 2 Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Mihai/ Mihaela Cristescu, e ti absolvent/ absolvent a clasei a VIII-a, a .. colii cu Clasele I-VIII George Co buc din Craiova

i dore ti s adresezi, in numele intregului colectiv, o invita ie fostului diriginte, Marcel Dumitriu, de a participa la s rb torirea a 50 de ani de la infiin area cercului de dans sportiv, din ziua de 30.06.2007, la ora 11:00, in sala de festivit i a colii. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, aceast invita ie adresat fostului t u diriginte, in

care vei avea in vedere: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 6 puncte s precizezi cu exactitate am nuntele absolut necesare acestui tip de compunere; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume sau date decat cele indicate in cerin ! Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s prezin i tr s turile unui personaj din textul citat la Partea I (Ionel Teodoreanu, Uli a copil riei - fragment). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului pentru car e ai optat; numirea a trei tr s

turi (fizice i/ sau morale) ale personajului ales; ilustrarea tr s turilor, prin referire la secven e/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; prezentarea rela iilor dintre personajul principal i celelalte personaje ale fragmentului. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului compunerii ia -3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 25 de randuri scrise. 2 p.; ortografia 3 p.; punctua

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 98 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 98 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Dup ce am coborat in alt vale, la gura Goi tei, mo Toma m opri u urel, cu mana-n piept: - Iaca i lupu! opti el. In cap tul celalt* al poienii, pan unde pu ca nu putea s-ajung , un lup se ridicase dintre ferigi uscate i, intors pe jum tate, se uita la noi cu nep sare Apoi, din cateva salturi, pieri in desime. - Hai dup

el! Strigai eu, cu pu ca gata. - Ba! R spunse mo neagul, nep s tor ca i lupul. Apucar m iar la deal, printre fagi b trani, cu trunchiuri vinete i deodat mo Toma incepu s se uite cu luare-aminte, cand in sus, spre broderia r muri ului inalt, cand jos la z pada neprih nit pe care o c lcam. - Iaca, pe-aici a trecut jderul l muri el, cu glas sc zut [ ]. C l uzi i de aceast indoit urm m

, am ajuns in fa a unui fag scorburos, la marginea unui povarni de ca iva stanjeni, pe lang care in timpul verii opote te abia auzit un izvor mic de ap printre frunzele uscate. V zur m, sus, gura scorburii pe unde intrase jderul la ad post. Iar jos, pe partea dinspre povarni , mo Toma descoperi i a doua gur a scorburii. [ ] i sco and cremenea, iasca i amnarul, incepu s scapere. Cand un firicel de fum albastru i cre izvori din iasc , mo neagul puse omoiogul de frunze uscate in gura scorburii; sufl de cateva ori i el i se intoarse iar spre mine: - Sufl

! Am r zimat pu ca de fag, am pus piciorul pe o indoitur de r d cini lunecoas i, cuprinzand cat puteam ajunge cu bra ele trunchiul aspru, am inceput s suflu din toate puterile. [ ] Dup cateva clipe, pu ca lui Mo Toma plesni ascu it, de cealalt parte a fagului, [ ]. Un fo net scurt de z pad c zut , o fulgerare intunecat printre crengile albe de sus... atat am apucat s v d [ ]. Eram pe vremea aceea un copil ruman*, zburlit i r u din cale-afar . [ ] M-am repezit la mo neag. l-am prins cu amandou mainile de pieptarul zeghei*

-am inceput s -l scutur: - Unde-i jderu? De ce m-ai pus s suflu, cand tiai c iese? i de ce-ai tras f r s -mi spui? Surdule! - Nu te pune cu mine, m i ancule! Acu te-azvarl in z pad , de nu te-i mai putea culege! [ ] (George Topirceanu, Amintire - fragment) * celalt - cel lalt * ruman - rumen * zeghe - hain lung f cut din postav gros A. Limba roman 1. Precizeaz valoarea de vocal sau de semivocal a literelor subliniate ,,e i ,,i din cuvintele: vale , putea , iar , 2. Men ioneaz cate un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate: bine . 4 puncte

pieri in desime i z

pada neprih nit . 4 puncte 3. Alc tuie te dou enun uri in care schimbi valoarea morfologic a cuvintelor subliniate: ...cat puteam... , ...cu glas sc zut... , precizand noua valoare morfologic . 4 puncte 4. Transcrie adjectivul pronominal din prima fraz a textului. 4 puncte 5. Transcrie un verb de conjugarea I, un verb de conjugarea a II-a, un verb de conjugarea a III-a i un verb de conjugarea a IV-a, din secven ele subliniate in textul dat. 4 puncte 6. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: Iaca, pe-aici a trecut jderul... . 4 puncte 7. Transcrie predicatul propozi iei: Unde-i jderul? , precizand felul lui. 4 puncte 8. Transcrie o propozi ie subordonat completiv direct din fraza: De ce m-ai pus s suflu, cand tiai c iese? 4 puncte

9. Realizeaz contragerea subordonatei din secven a ...l-am prins cu amandou

mainile de pieptarul zeghei -am inceput s -l scutur... , specificand partea de propozi ie rezultat din aceast transformare. 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 98 2 B. In elegerea textului 10. Transcrie un epitet din fragmentul ,,se uita la noi cu nep sare... . 2 puncte 11. Transcrie, din fragmentul urm tor, o secven care s con in o imagine auditiv : ,,...am ajuns in fa a unui fag scorburos, la marginea unui fag scorburos, la marginea unui povarni de ca iva stanjeni, pe lang care in timpul verii opote te abia auzit un izvor mic de ap printre frunzele uscate . 2 puncte 12. Formuleaz prima idee principal a textului Amintire. 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s

turi care s justifice faptul c textul apar ine genului epic. 2 puncte 14. Precizeaz rela ia dintre personaje, a a cum se in elege din ultimele dou replici ale textului dat. 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti C t lin/ C t lina Gheorghiu, e ti elev/ elev in clasa a VIII-a i i i petreci vacan a de var la bunici, intr-o zon montan , in ora ul Campulung. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 20 - 25 de randuri, adres at prietenei tale, Mihaela, c reia s

ii descrii peisajul admirat de tine. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; s ai un stil i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 6 puncte s integrezi in scrisoare cerin ele formulate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume sau date decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scrisorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie, in 10 - 15 randuri, rezumatul textului citat la Partea I (George Topircea nu, Amintire - fragment). In redactarea rezumatului, vei avea in vedere: respectarea fidelit ii fa de textul pe care il rezumi (concordan a dintre con inutul textului dat i con inutul rezumatului scris de tine); desprinderea a trei-patru elemente esen iale/ idei principale ale textului; prezentarea concis , pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intampl

rilor la care particip personajele; respectarea altor conven ii specifice rezumatului (relatarea la persoana a III-a, utilizarea modurilor i a timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea direct la vorbirea indirect , relatarea obiectiv , f r dialog inserat i f r citate). Not ! Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coeren a textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua ia - 3 p.; a ezarea corect a textului in pagin , lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie s aib minim um 10 randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 99 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 99 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. Scoala primara mixta a comunei Lunca-Frumoasa, catunul Poeni. [ ] Un copilas il zari si dete alarma. Cainele cu blana valvoi*, terfelita de pulber i si noroaie, cu lanNul taras dupa el, se infaNisa fioros. Si speriaNi fugira gramada in pridvorul scolii. - Domnule, strigau, domnule, un caine, un caine turbat! Numaidecat se ivi din tarla* un om voinic si mustacios cu o nuia in mana. - Ce e neoranduiala asta, copii? striga el. - Un caine turbat! zbierara ei iar. - Unde? - Uite-l colo, domnule... si copiii aratau cu mainile intinse inspre el. Asta e baciul lor , isi zise Samson. Se ridica si se smeri, varand puNin coada intr e picioare. InvaNatorul se uita de departe la el: era had* in adevar, dar nu parea primejdio s. Sta linistit, fara nici un gand rau. Totusi, n-avea ce cauta la scoala. Facu caNiva pasi, se pleca sa ia o piatra, o azvarli in el si-l huidui. [ ] Copiii se luasera dupa domnul lor si, cautand pietre, se bulucira la zabrele sal loveasca. InvaNatorul ii certa. - Un caine fugar, poate s-a ratacit... LasaNi-l in pace. IntraNi in clasa! Copiii nu se-ndurau sa se dezlipeasca de la uluci. - Uite, ma, ce cap mare are... - Vezi, e cu lanNul de gat. - N-are ochii rosii, domnule, si nu-i curg bale, se facu firoscos* un Nanc. - CuNu, cuNu, na... il striga cineva. Cainele misca a mulNumire coada infoiata. Mieii astia, cand nu zbiara, vorbesc ca baciul meu , gandi el. - Tata spune ca e mai bine cand un caine ratacit trage la o casa. - Lasa, lasa, aici nu e casa, e scoala. Destul... intraNi in clasa. Si domnul ab ia ii putu urni cu nuiaua in mana, ca pe o turma, si-i vari in tarla. [ ] (Vasile Voiculescu, Ciob nil

fragment) *firoscos - curajos (regionalism) *tarla tana cu dependin ele ei * valvoi ciufulit, zbarlit *had A. Limba roman 1. Desp

loc unde se odihnesc vitele sau oile; s

foarte urat, slut

rte in silabe cuvintele subliniate in enun ul ,,...n-avea ce cauta la scoala , indicand diftongii i vocalele aflate in hiat. 4 puncte 2. Scrie cate un sinonim i un antonim al cuvantului subliniat: ,,Se ridica si se smeri... . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului ,,piatra . 4 puncte 4. Transcrie un pronume interogativ, precizand cazul acestuia, din enun ul: ,,- Ce e neoranduiala asta, copii? 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,...si copiii aratau cu mainile intinse inspre el. 6. Alc tuie te un enun in care substantivul aib func ia sintactic de atribut substantival genitival. 4 puncte 7. Precizeaz func ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Tata spune ca e mai bine cand un caine ratacit trage la o casa . 4 puncte pasi s 4 puncte

8. Transcrie propozi ia subordonat din secven a ,,Mieii astia, cand nu zbiara, vorbesc ca baciul meu , precizand felul acesteia. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe i o subordonat atributiv , introdus prin pronumele relativ ce. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Precizeaz cauza faptului c ,,Un copilas [...] dete alarma. 2 puncte 11. Transcrie, din al doilea alineat, o structur care s con in o tr s tur a lui Samson. 2 puncte 12. Nume te modul de expunere folosit cel mai mult in fragment. 2 puncte 13. Transcrie, din ultima fraz a textului, o compara ie referitoare la copiii colii. 2 puncte 14. Explic semnifica

ia secven ei: ,,Mieii astia, cand nu zbiara, vorbesc... . 4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 99 2 Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Marin/ Marina, ai absolvit clasa a VIII-a i ai primit urm toarea telegram , de la veri oara ta, Ioana, elev la Ia i: Primit aprobare concurs inot, iulie, Mangalia, astept intalnirea cu tine acol o. Succes examene! Ioana Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de randuri, a a cum i i inchipui c ar fi scris-o veri oara ta, dac ar fi avut timp. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte s ai un stil i un con

inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 6 puncte s integrezi toate informa iile precizate in telegram ; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 2 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scri sorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s motivezi faptul c fragmentul citat la Partea I (Vasile Voiculescu, Ciob nil ) apar ine unei opere epice/ genului epic. In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea a trei caracteristici ale operei epice, identificate in fragmentul Ci ob nil ; exemplificarea acestor caracteristici, pe baza textului citat; prezentarea, pe scurt, a subiectului (prin referire la momentele subiectului/ sa u la situa ii semnificative din fragment); prezentarea unui personaj, punand in eviden semnifica ia comportamentului acestuia. Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con

inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare (coerenNa textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuaNia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 25 de randuri scrise.

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 100 1 TESTAREA NA IONAL - 2007 Proba scris de limba i literatura roman Varianta 100 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare d intre cerin ele de mai jos. [ ] StiNi, o fapta buna [...], nu se plateste cu nimic, altfel nu mai e o fapta bu na. Toamna, primavara si vara, cand nu se facea focul, domnul Manoila avea parca cev a mai multa vreme si, ca sa nu si-o iroseasca-n zadar, mergea in cate o staNie de tramvai mai aglo merata, ajuta oamenilor batrani sa urce-n vagon, ajuta celor prea incarcaNi, le ridica sacosele sau copi ii. Pe urma se plimba pe strazi si daca vedea copii alergand neatenNi, cu sireturile desfacute, gata sa dea cu c apul intr-un zid sau intr-un copac, ii oprea, si, cu blandeNe, le explica de ce nu e bine sa faca asa, care s unt pericolele, ce li se putea intampla, dar foarte repede, cu cateva vorbe, ca sa nu-i plictiseasca. MulNi era u atat de nedumeriNi, ca ramaneau cu gura cascata. Pe urma, se dumereau si-ncepeau sa rada-n gura mare, f ugind mai departe si facand semne cu degetele spre cap , cu gestul expresiv care vrea sa zica <<tra-l a-la>> sau <<nebun>>. O fetiNa, pe care-o oprise odata fiindca-si tara ghiozdanul prin zapada, il ascult ase niNel, apoi se scotocise prin buzunare si-i intinse 25 de bani. De data aceea fusese el uimit, incat nici n-avusese timp sa refuze. O singura data, un singur baieNel, de vreo 9 ani, ii spusese ,,mulNumesc , pentru ca-l pusese sa-si innoade sireturile, si chiar intrase cu el in vorba. - Dumneavoastra sunteNi pensionar, domnule? - Da, de 18 ani sunt pensionar. - Dumneavoastra aveNi timp; lumea care e la serviciu are foarte puNin timp, asa e si cu parinNii mei si cu toata lumea. Va mulNumesc inca o data. Seara, cand cadea zdrobit de alergatura, isi spunea uneori: ,,Ai facut treaba bu na astazi, acum culca-te, batranule bun din strada SperanNei . Astazi de dimineaNa era grozav de frig. Domnul Manoila se-ntorcea de la gradiniN a, unde-i lasase, pana

la 12, pe cei trei copii din curte. Se oprise si el in faNa unei vitrine mari sa se uite la aparatele de radio si la televizoare. Cand dadu sa plece, ochii ii cazura pe picioarele unei fete de 15-1 6 ani, incalNata in niste pantofi cu o talpa cat foaia de ceapa, si cu sosete. ,,Ce inconstienNa la copiii astia, asa face omul reumatism si nu mai scapa toata viaNa . (Ileana Vulpescu, Candida i la fericire - fragment) A.Limba roman 1. Desparte in silabe cuvintele: ,,toamna , ,,zadar , ,,expresiv , ,,dumneavoastra . 4 p uncte 2. Precizeaz mijlocul intern de imbog ire a vocabularului, prin care s-au format cuvintele: ,, desfacute , ,,ceva . 4 puncte 3. Men ioneaz doi termeni din familia lexical a verbului ,,sa-(si) innoade . 4 puncte 4. Alc tuie te un enun in care substantivul propriu ,,Manoila s fie in cazul dativ. 4 puncte 5. Stabile te valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: ,,apoi se scotocise prin buzunare si-i intinse 25 de bani... 6. Alc tuie te un enun in care cuvantul ,,singur aib func ie sintactic de nume predicativ. 4 puncte 7. Precizeaz func s 4 puncte

ia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,..o fapta buna (...), nu se plateste cu nimic... . 4 puncte 8. Transcrie propozi ia subordonat din fragmentul ,,lumea care e la serviciu are foarte puNin timp , precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alc tuie te o fraz in care s existe o subordonat subiectiv , avand ca regent un verb impersonal. 4 puncte B. In elegerea textului 10. Formuleaz o idee care se desprinde din primul alineat al textului. 2 puncte 11. Transcrie un epitet din contextul urm tor: ,,Seara, cand cadea zdrobit de alergatura, isi spunea uneori... 12. Transcrie un enun care se refer la indicii temporali. 2 puncte 13. Precizeaz dou tr s turi care s justifice faptul c textul apar ine genului epic. 2 puncte 14. Explic semnifica ia gestului feti ei, in contextul urm 2 puncte

tor: ,,O fetiNa... se scotocise prin buzunare si-i intinse 25 de bani.

4 puncte

Ministerul Educa..iei i Cercet rii Serviciul Na..ional de Evaluare

i Examinare Proba scris de limba i literatura roman Varianta 100 2 Partea a II-a (18 puncte) Te nume ti Ion/ Ioana Popescu, e ti elev/ elev in clasa a VIII-a i i i petreci vacan a de var , in Sta iunea Mamaia. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare familial de 20 - 25 de randuri, adresat fratelui t u, Mihai, c ruia s ii descrii un apus de soare la malul m rii. In scrisoare, trebuie: s utilizezi conven iile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte s ai un stil

i un con inut adecvate rela iei tale cu destinatarul i situa iei imaginate; 8 puncte s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie. 4 puncte Aten ie! Nu folosi alte nume sau date decat cele indicate in cerin ! Data redact rii scrisorii este 18.06.2007. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care s prezin i tr s turile domnului Manoila, personajul principal din textul citat la Partea I (Ileana Vulpescu, Candida i la fericire - fragment). In redactarea compunerii, vei avea in vedere: precizarea, inso it de exemple, a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal; numirea a trei tr s turi (fizice i/ sau morale) ale personajului principal; ilustrarea tr s turilor, prin referire la secven e/ la situa ii semnificative sau prin citate comentate; exprimarea unei opinii asupra comportamentului personajului (formularea clar / logic

a opiniei, prezen a argumentului / a motiv rii care s justifice opinia exprimat ). Not ! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerin elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut (cate 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat ) i 12 puncte pentru redactare ( coerenNa textului 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conNinutului - 2 p .; ortografia - 3 p.; punctuaNia 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.) In vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib mini mum 25 de randuri scrise.

S-ar putea să vă placă și