Sunteți pe pagina 1din 22

Gated Communities Pipera

Cosmin Nåsui

Zilnic dou` Durata Modific`rile


loca]ii s\nt actual` a \nregistrate
fotografiate proiectului de la o zi la
din patru este de patru alta s\nt im-
puncte fixe. luni. perceptibile.
Gated Communities / Comunit`]i \ngr`dite
© Cosmin N`sui

Neighbourspotting este o activitate zilnic`, care se desf`[oar` \n loca]ia Confort Residence \n perioada acestui an.
Mediu: fotografie; anima]ie realizat` din fotografii
Proiectul este rezultatul fotografierii, aproape zilnice, a dou` loca]ii, din patru puncte fixe.
Durata \n care au fost f`cute fotogafiile este de patru luni de zile, \ncep\nd cu 23 ianuarie, anul curent, p\n` \n momen-
tul de fa]` (15 mai) [i va continua pe durata acestui an.
Pentru observarea obiectivelor prin fotografiere a fost folosit` o camer` digital` Nikon Coolpix 4300.
Miza observ`rii prin fotografiere a acestor loca]ii este aceea de a surprinde schimb`rile survenite \n decursul timpului,
schimb`ri care scap` aten]iei generale.

Solu]ia de prezentare a proiectului Gated Communities / Comunit`]i \ngr`dite poate fi adaptat` \n func]ie de suportul tehnic
aflat la dispozi]ie. Varianta prezent`rii anima]iei necesit` un calculator legat la un monitor sau videoproiector. Varianta
prezent`rii fotografiilor ar presupune patru board-uri pe care vor fi printate succesiunile de fotografii.
index  | iii

Neighbourspotting

1 Neighbourspotting 1
Personalizarea spa¡iilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Localizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Complex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Imagini 3
Pårcule¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Piscinå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Curte dreapta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Curte stînga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3 CV 19
  | 

1 Comunitå¡i îngrådite
/ Gated Communities
Fotografiile surprind stadiile construc]iei finale
a complexului reziden]ial Confort Residence din
Pipera, nordul Bucure[tiului [i odat` cu v\nzarea
caselor, popularea lor [i crearea vecin`t`]ilor.
S-au folosit patru puncte de observa]ie care zilnic
au fost imortalizate prin intermediul fotografierii.
Modific`rile \nregistrate de la o zi la alta s\nt
uneori imperceptibile. |ns` al`tur\nd o fotografie
de la \nceputul procesului de \nregistrare, cu alta
de la o distan]` de numai o lun` cadrele sufer`
schimb`ri semnificative.
Uneori situa]iile prin care au trecut obiectivele
fotografiate au fost \n-ghi]ite de transform`rile
succesive. Prin urmare timpul este un factor tipurile de vile:
important imprim\nd perisabilitatea situa]iilor
realit`]ii cotidiene [i efemeritatea unor momente ♦ A1,
ce pot fi suprinse numai prin acest gen de \nregis- ♦ A2,
trare.
♦ B,
|n trei dintre cadrele fixe folosite ca puncte
de observa]ie se disting cele dou` situa]ii de ♦ C.
vecin`tate. Propriet`]ile private ale teraselor [i Ca o prim` observa]ie, \n momentul lu`rii \n
gr`dinilor [i propriet`]ile de folosi]` comun`, (in- posesie a spa]iului, noul proprietar \ncepe cu
cluz\nd piscina) apar desp`r]ite prin garduri. amenajarea gr`dinii, plantarea pe extremit`]ile
ei de arbu[ti [i plante care s` ofere intimitate.
Personalizarea spa¡iilor Tot pentru intimitate geamurile s\nt acoperite
cu perdele sau \n cel mai r`u caz cu h\rtie lipit`.
Mutarea noilor proprietari presupune personaliza- Apoi modific`rile ulterioare pot fi observate doar
rea spa]iilor, de altfel destul de asem`n`toare \ntre \n momentul vizitei. Alte u[oare diferen]e pot fi
ele \n stadiul construc]iei. observabile \n marca de autoturism care parcheaz`
|n afara diferen]elor de dispunere datorate \n fa]a casei, \n cutiile goale ale electrocasnicelor
punctelor cardinale exist` [i alte diferen]e date de l`sate la euro-pubela din preajma casei, etc. Exist`
 | 

o oarecare curiozitate de a afla cine va fi vecinul,


iar apoi de cum se va constitui vecin`tatea.

Localizare
Complexul Reziden]ial se \ntinde pe o suprafa]`
de 69.810 mp parcelat pentru circa 230 de vile.
Cartierul beneficiaz` de un amplasament deose-
bit \n apropierea unei p`duri [i vecinatatea unor
importante suprafe]e de ap`.
Ansamblul se afl` \n NE capitalei \n Pipera, pe
strada Popasului, cu ie[ire direct` \n [oseaua
Pipera -Tunari (acces rapid \n zonele Barbu
V`carescu, Lacul Tei [i Colentina la doar 25 de
minute de mers cu ma[ina din centrul capitalei).

Complex
Protejate \ntr-o incint` comuna, securizat`,
casele dispun de toate utilit`]iile necesare un
mini-market, piscine, locuri de joaca pentru
copii, gr`dini]` [i un teren de sport.
Complexul dispune de o re]ea stradal` proprie ce
asigur` o fluen]` bine controlat` a circula]iilor,
cuprinz\nd [i re]eaua de canalizare [i ilumin-
are exterioar`. Spa]iile comune beneficiaz` de
intre]inere permanent` de catre persoane autor-
izate.
Casele sunt racordate la ap`, canal, re]ea gaze
naturale [i dispun de central` termic` proprie
Fiecare casa beneficiaz` de o gr`din` separat` de
spa]iile comune, d\nd posibilitatea amenaj`rii
personalizate \n func]ie de preferin]ele beneficia- Zona marcat` cu galben reprezint` amplasarea complexului
rului. Confort Residence, unde se desf`[oar` proiectul
  | 
 | 
  | 
 | 
  | 
 | 
  | 
10 | 
  | 11
12 | 
  | 13
14 | 
  | 15
16 | 
  | 17
18 | 
  | 19

CV. – Cosmin Nåsui 2003 febr. – Mircea Suciu, “Voyage, voyage”


2003 ian. – Dan Cristian Deliu, “Natur` (aproape)
Anul na[terii: 1978
moart`”
locul de domiciliu [i \n care activeaz`: Bucure[ti
2002 dec. – Expozi]ia grupului Puls 100, “Nu deranja]i,
artist la lucru”
Mediul de lucru: art` digital`, design, grafic`, ilustra]ie, 2002 nov. – Bogdan Mateia[, “Stadii”
pictur`, critic` de art`.
2002 oct. – Dan Vezentan, ”God save the scream!”
2002 aprilie – Ana Maria Micu & C`t`lin Petri[or,
Studii absolvite:
“Frumosul feminin”
2003 – Universitatea de Arta Bucure[ti- Facultatea de
Galeria Galeria (UNA), Bucure[ti
Istoria [i Teoria Artei
2002 nov. – Vlad Petri & Adi Voicu, “Pasager”
2002 – Universitatea de Arta Bucure[ti- Facultatea de
Arte Decorative [i Design, clasa Florian Laz`r Alexie Artis Gallery Bank Austria Creditanstalt, Bucure[ti
2002 nov. – Expozi]ie de grup: Alexandra Ivancenco,
Irina T`nase, Radu Fulga
Expozitii personale ¿i de grup: Chi[inau – Centrul Expozi]ional Constantin Bråncu[i
2002 – Atelier Multimedia, Muzeul de Art` Arad, 2001 dec.. - 2002 ian.. –“Oberlicht”- Asocia]ia Tin-
Kinema Ikon, Arad erilor Plasticieni din Republica Moldova
2002 – Alpha Channel Lost Frame Surfers, “Occidentu- Colonia de art` Baia Mare
lui nr. 12”, Funda]ia Artexpo, Bucure[ti
2002 – Mircea Suciu “Graff de lux”, Galeria de Art`
2002 – Colec]ia Iarn`-Prim`var`, Galeria UNA, din Baia Mare.
Bucure[ti
2002 – Simpozionul Na]ional de Ceramic`, Baia Mare,
2002 – Lost.ro, Centrul International pentru Art` Con- Colonia Pictorilor, Muzeul de Art`, Baia-Mare.
temporan`, Bucure[ti
Funda]ia pentru poezie Mircea Dinescu
2001 – New Babylon featuring Mircea Dinescu,
2002 – Funda]ia pentru poezie Mircea Dinescu, “|nger
Funda]ia pentru poezie Mircea Dinescu, Cetate
Park II”, Cetate
2001 – Funda]ia pentru poezie Mircea Dinescu, “|nger
Park”, Cetate
Curator al manifestårilor expozi¡ionale:
Bistri]a - Muzeul Jude]ean Bistri]a,
Galeria C`minul Artei, Bucure[ti
2000 – Ioan Cocan “Embrionaje”
2004 dec. - ian. – Simona Dobrescu, “Transparen]e”
Galeria Artis, TNB, Bucure[ti
Contact: e-mail
2005 martie – Expozi]ia grupului Camera 19, “Solduri”
cosmo@cosminnasui.com
Muzeul de Art` Comparat`, Sångeorz-B`i
mumulache@yahoo.com
2003 – Simpozionul de Art` Contemporan` Art 2003,
web site:
edi]ia a-15-a
www.cosminnasui.com
Atelier 35/ Galeria Eforie, Bucure[ti
www.cosminnasui.blogspot.com
2003 martie. – Ciprian Voicu, “Personal Museum”
telefon: 0723358945