Sunteți pe pagina 1din 344
V. GRANCEA BAZELE RADIOLOGIE! $I IMAGISTICII MEDICALE ie Editura Medicala AMALTEA coperta: M.C. Popescu-Dranda paginare: C&E Poenaru tehnoredactare computerizaté: AMALTEA TehnoPlus: corectura: Daniola Popescu redactor: M.C. Popescu-Drénda Bazele Radioloaiei si Imagisticii Medicale» v. Grancea ISBN 973-96286-1-3 © 1996 — Editura Medical& AMALTEA P.O.Box 9-27, 72100, Bucurest Toate drepturile asupra acestel editii sint rezervate Editurii Medicale AMALTEA. Nici o parte a acestui volum nu poate fi reprodusa, in orice forma, fara permisiunea scrisa.a Editurii Medicale AMALTEA. IN LOC DE PREFATA Prin confinutul ¢istructura ei, prezenta lucrare este consacrata in principal instruri studentulul {in medicina, introducerii acestuia in domeniul deosebit de vast si complex pe care il constituie in Prezent radiologia si metodele imagistice de investigare medicala. In conceptia autorului, notiunile Cuprinse in acest volum roprezint& un minimum de cunostinte din domeniul respectiv care ar trebul integrat in educajia viitorului medic i, in consecinta, ar trebui s& devina un obiect de predare in invatamintul universitar. Intentia didactica nedisimulata este, de altfel, subliniata de modul de Structurare al flecarei secfiuni, in care subordonarea fata de acest obiectiv al materialului tratat se poate recunoaste cu uguring’ Propunind un ansamblu notional in aparenta dificil de asimilat in intervalul consacrat prediiil disciplinare, autorul considera c, de fapt, réspunde in acest mod dorinfei studentului, larg confirmata ‘in practic’, de a se informa in cit mai mare masura cu privire la continutul unei discipline care se Impune prin continue gi remarcabile progrese. Chiar in condifile unui spajiu de predare limitat, materialul ar putea constitui o sursa de intragire a culturi lui profesionale prin studiu individual. “Bazelo adiologiei 9i imagisticii medicale” se adreseaza in acelasi timp medicului care igi ‘incepe formarea in aceasta specialitate, ca, dealtfel, gi practicianului din oricare alt specialitate oferindu-le, intr-o forma foarte sintetica, premizele unei viziuni unitare cu privire la un domoniuy aparent foarte diversitica. In acest sens autorul considera c& actualele procedurlimagistice, larg implementate ‘n practica medical modema, isi gasesc cel mai rational mod de prezentare intr-un cadru comun. Acesta trebuie $8 se constitue in urul réntgendlagnosticulul, prima metoda fizica de investigare, care Famine col mai larg folosité gi care sub multe aspecte (cum ar fi, de exempiu, logica interpreta imagini, premizele semiologice si terminologia), reprezinta un model gi un etalon. Pe de alt& parte, in acest mod poate fi evitata falsa impresie de competijie pe care 0 creaza deseorl folosirea rospectivelor proceduri gi se formeaza deprinderea de a priv investigarea imagistica actuala ca un vertabil “ux tehnologic”. Autorul este pe deplin constient c& efortul de a cuprinde o arle de notiuni att de larga intr-un cadru extrem de rezumativ $I sintetic a condus numai la o rousita partiald si c& materialul rezultat este In mare masurd perfectibil. Cu deplina sinceritate si incredere, las celor care Il vor parcurge si vor incerca sa-| foloseasca deplina latitudine in a-i aprecia oportunitatea, In méisura in care se vor considera cu adevarat benefician, AUTORUL