Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LEC|IE }COALA CU CLASELE I-VIII SILI}TEA CLASA: A VIII-A OBIECT: GEOGRAFIA ROMANIEI DATA: PROFESOR: C~LIN GIANINA

- MARIANA SUBIECT: Podi]ul Dobrogei TIPUL LEC|IEI: de dob@ndire de noi cuno]tin\e SCOPUL: cunoa]terea de c`tre elevi a condi\iilor naturale a Pod. Dobrogei (mod de formare, petrografie, altitudini, tip de relief, diviziuni ]i alte aspecte specifice) OBIECTIVE OPERA|IONALE: a. Cognitive: Pe parcursul acestei lec\ii elevii trebuie s` ]tie: - s` identifice principalele caracteristici ale reliefului Pod. Dobrogei - s` identifice caracteristicile esen\iale prin care se aseam`n` sau se deosebesc cele dou` regiuni ale Dobrogei (Dobrogea de Nord ]i Dobrogea de Sud) b. Metodologice: Pe parcursul acestei lec\ii elevii trebuie s` ]tie: sa recunoasca elementele principale ale unei reprezentari cartografice sa utilizeze corect elementele hartii sa exprime oral elementele redate pe harti sa utilizeze corect numele proprii auzite sau citite sa sa enumere unitatile de relief sa utilizeze in scris termenii comuni si proprii sa defineasca anumiti termeni geografici sa cunoasca vechimea si evolutia reliefului sa recunoasca pe o harta muta anumite elemente fizico-geografice (dealuri, depresiuni, varfuri, r@uri) OBIECTIVE PEDAGOGICE: - sa-si formeze deprinderi de lucru cu harta si atlasul geografic - sa se capteze intreaga atentie a elevului - sa se dezvolte gandirea si imaginatia - sa se stimuleze interesul elevului pentru investigarea mediului inconjurator MIJLOACE DE {NV~|~MANT: - Materiale didactice : - manualul - Harta fizica a Romaniei - Atlasul geografic al Rom@niei Ed. CORINT - Indicatorul, tabla, creta - fotografii - Surse bibliografice : MIHAI IELENICZ SI COLAB. Dictionar de geografie fizica Edit. Corint, 1999 METODE }I PROCEDEE DIDACTICE: - conversatia - explicatia - observatia - dialogul - descoperirea dirijata - explicatia sistematica - lucru cu harta 1

- descrierea unor succesiuni DESF~}URAREA LEC|EI: I. ORGANIZAREA CLASEI PENTRU LEC|II: - apelul elevilor, notarea absen\elor, corectarea \inutei elevilor II. VERIFICAREA CUNO}TIN|ELOR DIN LEC|IA ANTERIOAR~: - elevii vor localiza pe harta Podi]ul Moldovei, ii vor delimita si vor prezenta principalele aspecte specifice; vor explica deasemeni anumiti termeni geografici utilizati III. ANUN|AREA LEC|IEI NOI: - profesorul anun\` titlul lec\iei noi, il scrie pe tabl`, iar elevii il trec in caietele de noti\e. PODI}UL DOBROGEI A]ezare: [n partea de sud-est a \`rii Limite: - [n N ]i V Valea Dun`rii - [n NE Delta Dun`rii - [n E Marea Neagr` - [n S Grani\a cu Bulgaria Aspecte specifice: - este cel mai tipic relief de podi] - prezint` 3 sectoare care difer` dup` modul de formare ]i dup` tipul de roc`: - partea de N (M. M`cin) s-au format prin [ncre\irea scoar\ei terestre [n orog. Hercinic` - prezint` roci vechi (hercinice) granite (dure) - prezint` mun\i vechi, eroda\i de agen\i externi, care au altitudinea unor dealuri - partea central` (Pod. Casimcei) s-a format prin [ncre\irea scoar\ei terestre [n orog. Caledonian` - prezint` un fundament foarte vechi (caledonic) format din roci dure (]isturi verzi) - este cea mai veche unitate de relief a \`rii noastre - partea de S (Pod. Dobrogei de S) s-a format prin depunere de sedimente peste un fundament foarte vechi - prezint` roci mai noi (calcare, gresii), peste care apare un strat gros de loess - relieful [nclin` [n direc\ii diferite: - jum`tatea N a pod. (p@n` la linia tectonic` H@r]ova Capul Midia) [nclin` de la V c`tre E - jum`tatea S a pod. (la S de linia tectonic` H@r]ova Capul Midia) [nclin` de la E c`tre V. 2

- altitudinea medie este de 200-400 m - altitudinea maxim`: [n Mun\ii M`cin Vf. Greci 467 m Relieful : - diviziuni: A. DOBROGEA DE NORD: 1. Masivul Dobrogei de Nord: - culmi muntoase hercinice cu [nf`\i]are de dealuri: - Mun\ii M`cin Culmea Pricopan Vf. Greci - Culmea Niculi\el - dealuri D. Tulcei - podi] Pod. Babadag - depresiunea Nalban\ - str`b`tut` de Teli\a ]i Tai\a 2. Podi]ul Dobrogei Centrale: - se desf`]oar` p@n` la linia H@r]ova Capul Midia - podi] dezvoltat pe structur` cristalin` - Pod. Casimcei - Podi]ul Istriei [n E * puternic erodat cu altit. de 300 m * prezint` un relief carstic reprezentat prin chei (Cheile Dobrogei) ]i pe]teri (P. Gura Dobrogei) * este str`b`tut de V. Casimcei cel mai important r@u al Dobrogei B. DOBROGEA DE SUD: 3. Podi]ul Dobrogei de Sud: - situat la S. de linia H@r]ova Capul Midia - podi] neted (cu cute largi), acoperit cu loess - altitudini de cca. 200 m - Podi]uri Medgidiei (Doroban\ului) [n N - Oltinei [n SV - Negru Vod` - [n SE - Zona litoral` - [n E * str`b`tut de Valea Carasu, de-a lungul c`reia s-a construit Can. Dun`rea Marea Neagr`, av@nd o ramifica\ie Poarta Alb` - Midia N`vodari. IV. REALIZAREA FEED-BACK-ULUI:

Elevii vor fi [mp`r\i\i [n dou` echipe: - Prima echip` - va realiza o compara\ie [ntre Dobrogea de Nord ]i Central` ]i Dobrogea de Sud preciz@nd 2 deosebiri privind relieful, f`c@ndu-se referire la: mod de formare, petrografie, altitudini, alte aspecte specifice - A doua echip` - va primi o hart` mut` pe care va avea de identificat diviziuni, v@rful, limite, r@uri