P. 1
Rezervatii Din Oltenia

Rezervatii Din Oltenia

|Views: 161|Likes:
Published by Baziru Baziru

More info:

Published by: Baziru Baziru on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2013

pdf

text

original

BOGDAN BOBÎRNAC MIRCEA POPESCU DUMITRU CÂRŢU

*

REZERVAŢII ŞI MONUMENTE ALE NATURII DIN OLTENIA
Coperta: DAN ANDREI Cartografie: GH. POPESCU EDITURA SPORT-TURISM Bucureşti, 1984 Ocrotirea naturii — preocupare a lumii contemporane Protecţia mediului înconjurător în general şi ocrotirea monumentelor naturii în special au devenit obiective importante ale lumii noastre contemporane. Dezvoltarea economică şi socială, impulsionată de „explozia" tehnico-ştiinţifică actuală, pune umanitatea în faţa unor probleme noi, necunoscute şi uneori nebănuite cu cîteva decenii în urmă, de a căror rezolvare depind progresul şi aspiraţiile ei spre mai bine. Printre aspectele spinoase cu care se confruntă omenirea zilelor noastre este şi aceea a integrării ei în mediul înconjurător, în condiţiile în care, în ofensiva neîntreruptă de cucerire a resurselor naturii, omul riscă adeseori de a se îndepărta de ea.,,Eu gîndesc că dacă omul pierde grădinile şi cărările — scria undeva savantul atomist american Oppenheimer — se va pierde pe sine însuşi". Pericolul îndepărtării de natură, în conjunctura urbanismului modern, ca şi intervenţia exagerată a omului în „supunerea" ei creează situaţii paradoxale, dezechilibre cu urmări care — în perspectiva viitorului (şi nu a celui îndepărtat !) — pot deveni catastrofale. În goana sa spre eficienţă, omenirea contemporană nu trebuie să uite că ea însăşi este o parte a naturii şi trebuie să procedeze astfel încît să nu împingă în pragul dispariţiei specii de plante şi animale ce nu mai pot fi „recreate", indiferent de capacitatea ştiinţifică şi tehnică de care ar dispune ! Ca să nu mai amintim faptul că distrugînd sau exploatînd excesiv resursele vegetale, în special pădurile, omenirea riscă să diminueze cantitatea de oxigen de pe Terra, cu deznodăminte aproape imprevizibile pentru însuşi viitorul omului ca specie... Pe alocuri, în ultimul secol, în goana după profituri maxime de moment sau din lipsă de înţelegere pentru însemnătatea florei şi faunei, omul a distrus numeroase specii. Se aprecia (Strasbourg, 1974) că aproape 20 000 specii de plante şi animale sînt ameninţate cu dispariţia, dacă nu se vor lua cele mai corespunzătoare măsuri pentru protecţia lor, mai cu seamă a speciilor rare din flora şi fauna globului. La Conferinţa internaţională de protecţia naturii de la Basel s-a evidenţiat faptul că în ultimele secole pot fi considerate ca dispărute 77 specii şi 29 subspecii de mamifere (în total 106, din care 45 numai în America Centrală şi de Sud), iar actualmente sînt ameninţate cu dispariţia peste 600 specii şi subspecii de animale. Amintim, cu acest prilej, că din fauna ţărilor româneşti au dispărut: bourul (Bos primigenius), rămas doar în vechea stemă a Moldovei; zimbrul (Bison priscus), dispărut acum aproape 200 de ani, antilopa de stepă (Saiga tartarica), marmota alpină (Arctomys marmota), castorul sau brebul (Castor fiber), acesta din urmă dispărut pe la sfîrşitul secolului al XIX-lea. Acţiunea omului de distrugere a speciilor de plante şi animale pînă la dispariţie nu putea să rămînă neobservată. Gînditori, savanţi, iubitori ai naturii în general au atras atenţia asupra acestui pericol, dar o activitate mai organizată în direcţia protecţiei naturii şi a conservării monumentelor ei datează doar de cîteva decenii. Iar în ultimii 10—15 ani problema a început să se pună cu mai multă acuitate. Astfel, la prima Conferinţă a Naţiunilor Unite cu privire la protecţia mediului ambiant, desfăşurată la Stockholm (1972), s-au enunţat cîteva din principiile de conservare a naturii: „Resursele naturale afle globului, inclusiv aerul, pămîntul, flora, fauna şi în special eşantioanele reprezentative ale ecosistemelor naturale trebuie să fie protejate, în interesul generaţiilor actuale şi viitoare printr-o planificare sau o administrare atentă, potrivit cerinţelor”. În continuare, se atrăgea atenţia că „omul are o răspundere deosebită cu privire la protecţia şi administrarea înţeleaptă a patrimoniului pe care îl constituie flora şi fauna sălbatică şi locul de viaţă ale acestora care sînt astăzi ameninţate grav printr-un concurs de factori defavorabili. Conservarea naturii şi în special a florei sălbatice trebuie deci să ocupe

un loc important în planificarea referitoare la dezvoltarea economică". Astăzi este mai evident decît oricînd că prosperitatea materială şi spirituală a popoarelor depind mult şi de modul în care sînt păstrate resursele biologice, cum sînt ele protejate şi utilizate. Dezvoltarea societăţii umane contemporane pentru atingerea obiectivului ameliorării permanente a condiţiilor de viaţă ale omului devine durabilă şi eficientă şi prin conservarea resurselor naturale ale Terrei. Pămîntul este pînă în prezent singura planetă cunoscută din Univers care poate întreţine viaţa şi de aceea este necesar să se ia măsuri adecvate în vederea opririi procesului de dispariţie a speciilor şi de degradare a ecosistemelor printr-un consum excesiv şi prin utilizarea neraţională a resurselor naturale. Conservarea naturii, protecţia mediului înconjurător sînt organizate astăzi în principal de forumul internaţional denumit Strategia Mondială a Conservării (S.M.C.), coordonată de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul înconjurător (P.N.U.E.), Fundaţia Internaţională de Protejarea Mediului (W.W.F. — World Wildlife Fund), Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii şi a Resurselor sale (U.I.C.N.), împreună cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (F.A.O.) şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (U.N.E.S.C.O.). Strategiei mondiale a conservării naturii de pe Terra i s-au pus bazele în martie 1980 de către 30 de state, actualmente fiind membre peste 60 de ţări. Strategia Mondială a Conservării (S.M.C) este sprijinită organizatoric şi ştiinţific de către Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii şi a Resurselor sale (U.I.C.N.), iar toate celelalte laturi ale activităţii sale sînt avizate şi finanţate de către Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul înconjurător (P.N.U.E.) şi Fundaţia Internaţională de Protejarea Mediului (W.W.F.) în colaborare cu F.A.O. şi U.N.E.S.C.O. Organizarea conservării naturii şi utilizarea resurselor de pe pămînt s-au conturat în 1983 printr-un program vast avansat de S.M.C. în colaborare cu U.I.C.N., P.N.U.E., F.A.O. şi U.N.E.S.C.O. şi el porneşte de la necesitatea actuală de a se lua măsuri eficiente în problemele mediului înconjurător şi a resurselor naturale. În concepţia Strategiei Mondiale a Conservării, protecţia naturii se bazează pe trei principii fundamentale: menţinerea proceselor ecologice esenţiale şi a sistemelor de întreţinere a vieţii; ocrotirea diversităţii genetice a plantelor, animalelor şi omului; utilizarea eficientă, dar raţională, a speciilor şi a ecosistemelor de pe Terra. Aceste trei obiective de bază ale conservării resurselor naturale se diferenţiază în raport de profil astfel: — primul principiu (menţinerea proceselor ecologice esenţiale şi a sistemelor de întreţinere a vieţii) se realizează prin regenerarea protecţiei solului, reciclarea produselor agroalimentare şi epurarea naturală a apelor, factori de care depind supravieţuirea şi dezvoltarea societăţii umane; — al doilea principiu (ocrotirea diversităţii genetice) poate fi realizat cunoscînd gama materialului genetic existent în toate organismele vii şi de care depinde funcţionalitatea optimă a acestor procese şi sisteme genetice, programele selecţiei şi ameliorării de soiuri de plante cultivate şi rase de animale domestice, în scopul obţinerii unui progres ştiinţific şi tehnic corespunzător etapei actuale de dezvoltare a umanităţii; — al treilea principiu (folosirea eficientă a speciilor şi a ecosistemelor, dar mai ales a faunei piscicole, a pădurilor, a pajiştilor naturale şi a florei în general), a cărui realizare depinde atît de organizarea avansată a comunităţilor rurale (ferme etc), cît şi de dezvoltarea sectorului industrial din zonă, cu profil alimentar. Strategia Mondială a Conservării naturii solicită, pentru o dezvoltare optimă şi o protecţie adecvată a mediului, coordonarea eforturilor întreprinse pe plan mondial de către popoare, în scopul realizării unei colaborări naţionale şi internaţionale, al unei solidarităţi mondiale pentru a se asigura viabilitatea programelor sale de ocrotirea resurselor naturale. Aplicarea pe plan mondial a acestei strategii de conservare este completată obligatoriu de programul internaţional al dezvoltării raţionale a resurselor de pe pămînt. În dorinţa sa de a realiza o dezvoltare economică corespunzătoare, precum şi cunoaşterea bogăţiilor sale naturale, umanitatea trebuie să accepte necesitatea de a controla resursele şi să dea dovadă de capacitatea de a lărgi arealul ecosistemelor, luînd de asemenea în considerare nevoile generaţiilor viitoare. Acesta este rolul strategiei conservării naturii, obiectivul principal fiind prosperitatea economică şi dezvoltarea socială a popoarelor. O expresie a actualităţii preocupărilor pentru conservarea naturii a constituit-o Congresul internaţional al parcurilor naţionale ţinut în insula Bali (Indonezia) între 11 şi 22 octombrie 1982, care a dezbătut lărgirea suprafeţelor vegetale protejate. Cu acest prilej s-au examinat criteriile care să fundamenteze acţiunile de organizare şi gestiune a parcurilor naţionale şi a altor suprafeţe vegetale protejate, în lumina principiilor generale ce guvernează raporturile popoarelor cu resursele lor naturale, mediul ecologic înconjurător şi dezvoltarea societăţii, fixîndu-se totodată şi unele obiective care să

figureze în atenţia conferinţelor interguvernamentale, pe baza recomandărilor primei Conferinţe internaţionale privind ocrotirea naturii ce s-a ţinut la Stockholm în anul 1972. În România, prima lege pentru ocrotirea mediului înconjurător a fost promulgată în 7 iulie 1930 şi prin ea se urmărea protecţia monumentelor naturii din ţara noastră. Printre cei care au militat consecvent pentru crearea de rezervaţii şi parcuri naturale, s-au situat oamenii de ştiinţă Emil Racoviţă (care a propus crearea de rezervaţii mari, întinse, în locul celor mici, fragmentate), Alexandru Borza, Grigore Antipa, Alexandru Popovici-Bâznoşanu, Valeriu Puşcariu şi alţii. Legea din 1930 a fost completată cu legea din 1933, cînd s-au pus bazele forumului de conducere al activităţii de ocrotire a naturii în România. Principiul fundamental al protecţiei mediului din România este definit clar în noua lege a ocrotirii monumentelor naturii (Decretul nr. 237/1950), care stabileşte că „monumentele naturii sînt bunuri ale întregului popor".şi de aici obligativitatea tuturor cetăţenilor de a ocroti natura, monumentele floristice, faunistice, geologice etc, de a cunoaşte speciile rare şi cele supuse legii protecţiei naturii. Momentul definitoriu a) organizării pe plan naţional a protecţiei mediului înconjurător în general şi al ocrotirii monumentelor naturii în special îl constituie votarea legii nr. 9 de către Marea Adunare Naţională în iunie 1973, prin care se marchează criteriile pentru protecţia mediului ambiant. Se descriu factorii naturali ai mediului înconjurător care sînt supuşi protecţiei în condiţiile legii, şi anume: apele, soiul, subsolul, pădurile şi celelalte tipuri de vegetaţie terestră şi acvatică, rezervaţiile şi monumentele naturii. Protecţia mediului înconjurător în ţara noastră urmăreşte o păstrare a echilibrului ecologic, menţinerea şi ameliorarea calităţii factorilor naturali, dezvoltarea valorilor naturale ale patriei şi asigurarea unor condiţii de viaţă şi de muncă tot mai bune generaţiilor actuale şi "viitoare. În baza acestei legi, pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, printre factorii naturali de mediu supuşi protecţiei sînt tratate şi rezervaţiile şi monumentele naturii, care se pot constitui (prin decrete ale Consiliului de Stat şi hotărîri ale Consiliului de Miniştri) în următoarele categorii: parcuri naţionale, parcuri naturale, rezervaţii naturale, rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii peisagistice şi monumente ale naturii. Toate obiectivele naturale care sînt ocrotite de lege au drept scop menţinerea peisajului natural cu particularităţile sale, de interes botanic, zoologic, forestier, paleontologic, geologic, speologic sau mixt, cu mai multe funcţii de interes ştiinţific, respectiv conservarea integrităţii frumuseţilor lor naturale sau conservarea fondului genetic autohton. În lucrarea de faţă sînt descrise aproape 40 obiective cu valoare de rezervaţii sau monumente ale naturii răspîndite în toate ceie cinci judeţe ce sînt cuprinse pe teritoriul Olteniei istorice, între Olt, Dunăre şi lanţul Carpaţilor Meridionali, dintre care: proiectele a două parcuri naţionale, 32 rezervaţii naturale şi ştiinţifice şi 4 monumente ale naturii. Autorii au pornit de la conceptul că „monumentele naturii sînt bunuri de interes obştesc, care trebuie ocrotite şi cercetate ştiinţific şi care trebuie să servească cerinţelor culturale şi estetice ale oamenilor muncii, ele avînd o valoare atît economică, cît şi educativă", şi de aceea, prin elaborarea prezentei lucrări, au încercat să pună la îndemîna tuturor iubitorilor naturii date asupra rezervaţiilor şi monumentelor naturii din Oltenia, pentru ca ei şi urmaşii lor să le cunoască mai bine şi să le ocrotească pentru ei şi generaţiile viitoare. La completarea părţii iconografice a lucrării şi a unor informaţii au colaborat şi specialişti (biologi, geografi şi iubitori ai naturii), printre care prof. I. Lăceanu (Tîrgu Jiu), prof. V. Berbece (Călimăneşti), prof. Tr. Rădoi (Băile Olăneşti), prof. N. Ciobanu (Caracal), dr. P. Măldă-rescu (Rîmnicu Vîlcea), prof. M. Niţă (Craiova), dr. D. Gârlea (Bucureşti), lector univ. Elena Brumaru, Oprea Velicia ş.a., cărora le mulţumim şi pe această cale mai cu seamă pentru sprijinul dat prin punerea la dispoziţia autorilor a unor imagini reprezentative privind rezervaţiile şi monumentele naturii din Oltenia. Ocrotirea naturii în Oltenia O privire retrospectivă asupra genezei ideilor de ocrotire a naturii ne permite să constatăm că Încă de la sfîrşitul secolului trecut aceste idei prinseseră rădăcini în intelectualitatea română, premergătorii acţiunii fiind, ca şi în Franţa, oamenii de artă, la care s-au asociat naturaliştii şi silvicultorii. Cele dintîi referiri la ocrotirea naturii apar la începutul secolului nostru (1907), cînd, la Congresul internaţional de agricultură de la Viena, inginerul silvic P. Antonescu a arătat necesitatea unor măsuri legislative referitoare la ocrotirea şi conservarea unor monumente ale naturii. Primele asociaţii care-şi propun să militeze pentru ocrotirea naturii în ţara noastră iau fiinţă în anul 1910 cu asociaţia „Prietenii ştiinţei", iar în 1920 o alta, sub denumirea de „Hanul drumeţilor", ce

Primul congres al naturaliştilor din ţara noastră. geologi şi geografi au desfăşurat o intensă acţiune. studenţii naturalişti şi geografi originari din Oltenia înfiinţează „Asociaţia naturaliştilor din Oltenia” şi respectiv „Societatea studenţilor din Oltenia geografică şi turistică". iar în acelaşi an ia fiinţă Comisia Monumentelor Naturii ca organ central de coordonare a activităţii de protecţie a naturii în România. S. avînd rol principal în coordonarea şi îndrumarea în mod unitar a tuturor activităţilor menite să asigure protecţia mediului înconjurător. Este vorba de regiunea dintre Gura Văii şi Orşova. Râul Călinescu. ca şi a peisajelor. care devine o tribună pentru naturaliştii de pe aceste meleaguri şi chiar din alte provincii ale ţării. a adoptat propunerea marelui savant Emil Racoviţă pentru elaborarea unei legi referitoare la ocrotirea naturii. Alex. urmărea ocrotirea plantelor şi animalelor mai rare din flora şi fauna României. prin consiliile de îndrumare pentru ocrotirea naturii pe teritoriul cărora sînt situate diferite monumente. 1924) în care. în afara a numeroase rezervaţii forestiere locale. Prin aceasta. A dus o acţiune de propagandă pentru ocrotirea naturii prin conferinţe. Ionescu-Argetoaia (1914) studiază punctul fosilifer de la Bucovăţ. la păduri sau puncte fosilifere cu mare valoare ştiinţifică. Astfel s-a promulgat Legea pentru protecţia monumentelor naturii din 7 iulie 1930. în însemnările sale. Primele începuturi privind ocrotirea naturii în Oltenia se leagă de activitatea desfăşurată în cadrul societăţii „Prietenii ştiinţei". În perioada 1930—1943 ea a declarat 36 monumente ale naturii. Un rol important în realizarea acestui deziderat major îl are revista „Arhivele Olteniei".puţin mai tîrziu se transformă în „Societatea de turism şi pentru protecţia naturii". 237 din octombrie 1950.R. 6 din 1927). iar a patra la Craiova. între care trei pe lîngă Filialele Academiei din Cluj (1955) şi Iaşi (1956) şi Baza Academiei din Timişoara (1956). Cel care a propus crearea primei rezervaţii ştiinţifice pe teritoriul Olteniei este prof. Andrei Popovici-Bâznoşanu. În nr. inaugurat la 2 octombrie 1923. Emil Pop. nr. Tot în acest număr. iar Şt. se ţin conferinţe în care adesea se fac referiri la plante şi animale rare. pe baze toponimice.a. ca urmare a eforturilor depuse de profesorii Ştefan Ciuceanu şi Marin Demetrescu. a fost reglementată ocrotirea naturii în ţara noastră.M. a cărei secţiune locală se înfiinţează la Craiova la 9 iunie 1913. În baza legii nr. După cel de-al doilea război mondial. Borza în „Notiţe botanice" din lucrarea „Riviera Olteniei" („Arhivele Olteniei". În 1928. Este vorba de Valea Lotrului din Munţii Parîng. aminteşte de cerbul carpatin şi semnalează existenţa speciei rare de Ruscus aculeatus la Mihăiţa. În următoarele decenii. organ central de specialitate subordonat guvernului R. prin Decretul nr. Craiova (1936) şi la Iaşi (1938). presă şi a editat între anii 1933—1945 „Buletinul Comisiei Monumentelor Naturii". Foarte interesant este articolul lui Anton Oprescu intitulat „Din toponimia Olteniei" (Arhiv. se arată că multe din pădurile de odinioară au dispărut. care activează pe lîngă Academia R. Valeriu Puşcariu ş. nr. şi a luat sub ocrotire unele specii rare de plante şi animale. Comisia Monumentelor Naturii a activat pînă în 1945. jud. acţiunile privind ocrotirea naturii se intensifică. pe lîngă această comisie se organizează subcomisiile pentru ocrotirea monumentelor naturii 'la Cluj (1933). Borza. In următorii ani. Olteniei. 9 din 1973 a luat fiinţă Consiliul naţional pentru protecţia mediului înconjurător. respectiv de la suprafaţa de 15 000 ha la 75 000 ha. Dintre ei amintim pe Emil Racoviţă. Dolj. prof. pe care a numit-o „Eldorado botanic". Borza face o altă propunere privind declararea de rezervaţii pe teritoriul din nordul Olteniei în revista „Natura" (nr. 1925). În cadrul ei funcţionează 4 subcomisii. 18—19. Cele mai importante locuri fosilifere din Oltenia erau cunoscute la apariţia revistei „Arhivele Olteniei". desfăşurat la Cluj în 1928.P. ţara noastră se situează printre cele mai avansate ţări din lume în privinţa legislaţiei ecologice. Ulterior prof. îndrumarea şi coordonarea ocrotirii naturii şi a cercetării ştiinţifice a monumentelor naturii sînt încredinţate „Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii". Aceste subcomisii rezolvă problemele în legătură cu ocrotirea naturii din teritoriile respective. 12 (1924). A iniţiat primele cercetări în rezervaţiile naturale. între care şi Parcul naţional al Retezatului. Ionescu-Argetoaia publică articolul „Păsări rare. România. numărul rezervaţiilor naturale a crescut de la 34 la 130. datorită activităţii laborioase dusă de Comisie şi subcomisiile zonale. Al. nr. Macovei (1890) pe cel de la Bahna. O dată cu înfiinţarea muzeului ştiinţific al Olteniei. Aceasta din urmă. . în presă şi prin viu grai. precum şi împrejmuirea unor rezervaţii. prin obiectivele sale fundamentale. În cadrul acestei societăţi şi apoi la Universitatea liberă. vizitatori ai ţării noastre". Sabba Ştefănescu (1889) şi I. numeroşi biologi. expoziţii. completat prin H. 518 din anul 1954. 14.C. începînd din anul 1950. ce ţine direct de Comisia Monumentelor Naturii. Între anii 1922 şi 1928. De ocrotirea naturii pe teren se ocupă pe lîngă Comisia Monumentului Naturii şi organele administrative locale de stat. în vederea legiferării ocrotirii naturii în ţara noastră. I.

se înfiinţează în 1936 „Comisiunea regională a Olteniei" dintre ai cărei membri remarcăm pe C. Între Olt şi Jiu. Marin Demetrescu. F. Maloş. apărînd ca un relief înalt şi masiv. Iar noi. Delimitată la nord de Carpaţii Meridionali şi la est de rîul Olt. în frunte cu prof. Din punct de vedere morfostructural. în care se întîlnesc fenomene carstice foarte întinse. ce sînt străbătute de puternice masive de granite şi pegmatite. şi 22°24' la Orşova şi 24°48' la Gura Oltului. iar spre sud-vest de fluviul Dunărea.S. Carpaţii dintre Dunăre şi Olt apar la prima vedere destul de unitari. cu munţii Vîlcan şi Mehedinţi. Ceea ce dorim este să ne oprim o clipă asupra activităţii celor care mai demult sau mai recent au făcut tot ce a depins de ei pentru a salva bogăţiile şi frumuseţile naturale ale Olteniei. avîndu-l ca preşedinte pe prof.). Aurel Metzulescu. Firu. al cărei preşedinte a fost numit C. la insistenţa unui larg colectiv de intelectuali. prin condiţiile sale de relief. univ. Un rol important l-a avut în reelectrifi-carea Peşterii Muierilor. podiş şi cîmpie. care în prima fază a fost realizată de Muzeul Olteniei sub conducerea directorului I. dealuri. iar ca secretar pe lector univ. cei de astăzi. din care făceau parte 18 membri. De fapt nici nu am urmărit un asemenea scop. În Oltenia se creează „Consiliul regional de îndrumare pentru ocrotirea naturii" la 25 martie 1963. concretizate prin creste abrupte. să preluăm ştafeta pentru a o preda mai departe generaţiilor viitoare. C. cu munţii Căpăţînii. Vincenz ş. membru corespondent al Academiei R. care se succed de la nord spre sud: zona muntoasă. doline. Grigore Drăguţ. univ. Oltenia înglobează toate formele de relief. pe Jocul al treilea în Carpaţii Meridionali. Astfel el a publicat mai multe lucrări în acest domeniu. Nicolăescu-Plopşor. dealurile subcarpatice.a. Relieful Olteniei Din punctul de vedere al altitudinii. în condiţiile noii legi pentru protecţia naturii. relieful Olteniei variază de la 23 m (în lunca Dunării. zona muntoasă a Olteniei se diferenţiază în două grupe: grupa Parîng. dr. Fortunescu. longitudine estică. Analizaţi însă mai amănunţit. micaşisturi etc. Mircea Oprean. C. doc. deci aproape de 11 ori mai mică decît cea a ţării. Bărcăcilă. climă. văi înguste.a. cu vîrfuri şi creste ce depăşesc 2000 m altitudine. cu fruntea sus. care se lărgeşte în Podişul Mehedinţi. cu o prispă denumită „Platforma Gornoviţa". defileuri. pentru ca după reorganizarea teritorial-administrativă a ţării să se reînfiinţeze. ne dăm seama că aspectele problemei nu s-au epuizat. Spre nord. Vîlcanului şi Mehedinţi.Ambele societăţi au întreprins unele acţiuni pe linia identificării unor monumente ale naturii din Oltenia. Al.R. Oltenia constituie. Lotrului. doc. S. o unitate bine definită. Profesorul Al. Cristalinul Carpaţilor Meridionali dintre Olt şi Dunăre este acoperit pe marginea lui dinspre depresiunea subcarpatică de. tuturor iubitorilor naturii. Lotrului şi Parîng şi grupa Godeanu. particularitate nemaiîntîlnită în Carpaţii Româneşti. Munţii Carpaţii Meridionali se întind ca un arc din Valea Jiului pînă în defileul Dunării. Calcare răzleţe şi clipe calcaroase apar mai ales în munţii Căpăţînii. Deşi cu o suprafaţă de cca 20 300 kmp. Eugen Nicolăescu. în care predomină şisturile cristaline. Privire geografică asupra Olteniei Oltenia este aşezată în sud-vestul Republicii Socialiste România. întocmind documentaţii ştiinţifice pentru unele rezervaţii botanice (pădurea Stîrmina ş. ei fiind constituiţi în cea mai mare parte din şisturi cristaline. sol etc. Al. După decesul profesorului Al. zona muntoasă a Olteniei este reprezentată prin cununa Carpaţilor Getici. Situată între Olt— Jiu—Cerna—Dunăre. cîmpia şi luncile Dunării. în fruntea Consiliului regional de îndrumare pentru ocrotirea naturii a activat pentru o scurtă perioadă prof. Prin această schiţare a istoriei ocrotirii naturii în Oltenia. fiind cuprinsă între coordonatele geografice de 43°40' la Gura Oltului şi 45°23' la Parîng. între aceste limite se înscriu principalele mari unităţi geomorfologice: munţi. înălţimea maximă se întîlneşte în vîrful Mîndra (2 518 m) ce se situează. P. ponoare şi chei. S. din punct de vedere altitudinal. la Corabia) la 2 518 m (Munţii Parîng). La Craiova. Buia a desfăşurat o amplă activitate pe linia ocrotirii naturii în Oltenia. prin hotărîrea biroului Prezidiului Academiei din 22 martie 1968. hornuri înalte. între Jiu şi Dunăre.numeroase iviri de calcare mezozoice care se continuă sub forma unui şir întrerupt ici şi colo. Buia (1965). latitudine nordică. se constată că Munţii Parîngului conţin nenumărate vestigii ale . Nicolâescu-Plopşor. Subcomisia monumentelor naturii din Oltenia. Buia. Activitatea orogenetică a dat naştere la creste şi spinări domoale. dr. podişul getic. dr. Zona muntoasă a Olteniei este alcătuită din munţi înalţi şi masivi.

Contrastînd cu Munţii Parîngului. Jiul (cu afluenţii: Motru. Subcarpaţii Olteniei. Acest podiş este format din dealurile Motrului. urmat de Lacul Mare. Se mai poate menţiona Pasul Vîlcan. De la Orşova spre Slatina. La origine. care. Mai deosebiţi sînt Munţii Mehedinţi. iar la sud de Cîmpia colinară a Desnăţuiului şi Tesluiului. asigură trecerea Între Oltenia şi Transilvania. de mare orizontalitate. Desnăţuiul. care reprezintă o unitate de trecere între Carpaţi şi podiş sau cîmpie. lacuri şi văi cu profil transversal în formă de „U”. Gilort şi . Jiului şi Olteţului. Datorită masivităţii munţilor. care începe la rîul Dîmboviţa şi se continuă pînă la Drobeta-Turnu Severin. din punct de vedere geomorfologic. Godeanu şi Vîlcanului cuprind întinse suprafeţe de denundaţie. În cîmpie se cuvine să menţionăm prezenţa unor suprafeţe întinse de nisipuri. În continuarea Podişului. Jiu—Baia de Fier—Polovragi —Horezu şi Rîmnicu Vîlcea. Subcarpaţii Olteniei sînt un ansamblu de culmi cutate. defileul Jiului (de la Bumbeşti) şi defileul Oltului. Ea are o lăţime redusă (16 km) la Pleniţa şi se lărgeşte spre Olt. Trei defileuri străbat Carpaţii Meridionali ai Olteniei: defileul Dunării (Porţile de Fier) — cel mai măreţ din Europa —. împreună cu Podişul getic. Podişul getic şi Cîmpia piemontană înaltă care domină Cîmpia Dunării şi care este alcătuită în Oltenia vestică din terasele acestui fluviu. avînd o structură cutată şi un relief ce se aseamănă mai mult cu cel de podiş. După V. la o altitudine de 1600 m. lunca Dunării adăposteşte mai multe bălţi: Rast. Topolniţa. 1950. Cîmpia vestică este cuprinsă între Dudaşul Schelei Magheru şi Drincea. atingînd la Caracal 65—75 km. de la 500—600 m altitudine spre nord. folosit încă de pe vremea romanilor. care de altfel izvorăsc în marea lor majoritate din catena Carpaţilor şi brăzdează dealurile şi cîmpiile pe o direcţie aproximativ nord-sud. acoperite de loess. La sud de Subcarpaţi se întinde Podişul getic. Cîmpia estică şi Cîmpia centrală. Cîmpia estică sau Cîmpia Caracal — subîmpărţită în mai multe zone. Lotrului. iar Cîmpia centrală prezintă caractere de tranziţie între primele două subunităţi şi este situată între Drincea şi Jiu. în majoritate de origine carpatică şi apoi balcanică. Din salba glaciară a Parîngului lacul Cîlcescu este cel mai mare din Oltenia. la 150—200 m altitudine spre sud. În sectorul Olteniei. Nedeia — aflate în plin proces de desecare. Cîmpia Olteniei. Dragoş (1949. cuprinzînd unităţile: Dîrvani. unde nu lipsesc dunele. Sohodol. Bahna. afluenţii cei mai importanţi ai Dunării sînt: Cerna. Acest podiş este separat de munţi. Din cadrul Piemontului getic s-au separat cu timpul. Spre sud. se întinde între Olt şi Jiu. la care sau adăugat sedimente eoliene. Valea Lotrului este de o frumuseţe rară. pînă la Dunăre. următoarele subunităţi bine individualizate: Subcarpaţii getici. În Oltenia. Bistreţ. munţii Căpăţînii. ce se întinde de la vest la est pe direcţia Baia de Aramă—Tismana— Tg. sînt dispuşi. înclinîndu-se în general de la nord la sud ca un acoperiş de casă. ca şi întregul lanţ subcarpatic. avînd o suprafaţă de 31 360 mp. Bistriţa. de la nord la sud. prin zona subcarpatică. Podişul getic are limite inferioare spre cîmpie pe linia Drobeta-Turnu Severin-Pleniţa-Radovan-Craiova-Balş-Slatina. Jiul şi Motrul. Dunărea colectează toate apele curgătoare ale Olteniei. cu Podişul Mehedinţilor. Tismana. paralel cu zona muntoasă. Dunăreni. adică loessul. situaţi în nordul Olteniei. se situează Cîmpia Olteniei. Cîmpia Olteniei se caracterizează prin aceea că este constituită mai ales din zone interfluviale şi terase fluviatile. cu înălţimi de da 30 m pînă la 200 m. începînd de la lacul Cîlcescu. care prin relieful carstic dezvoltat şi de mică înălţime se aseamănă cu grupa Carpaţilor Occidentali. Drîncea. colinele Olteniei sînt rezultatul sedimentării şi deformărilor tectonice-care au avut loc într-o largă depresiune precarpatică. dar impresionante. Hidrografia şi solurile Olteniei Apele Jiului împart Carpaţii Meridionali din Oltenia în două jumătăţi aproape egale. se împarte în 3 subunităţi: Cîmpia vestică. de aceeaşi mare unitate geografică.' 1955). Băileşti şi Segarcea. de ei fiind legate „depresiunile subcarpatice". iar între Motru şi Dunăre intră direct în contact cu muntele.glaciaţiei cuaternare. Piemontul getic. lustruind granitele de Suşiţa. Subcarpaţii getici aparţineau. Gura Văii. amfibolite şi formaţiuni de schele şi generînd prăpăstiosul defileu în care ineditul se observă la tot pasul. reprezentate prin căldări sau circuri glaciare. destul de unitară ca întindere şi complexă ca morfologie şi morfogeneză. Gilortul. Lanţul de munţi se continuă spre sud cu zona subcarpatică. Versantul sudic al Carpaţilor dintre Dunăre şi Olt coboară brusc în Depresiunea Subcarpatică. trecătorile sînt rare. Dintre văile glaciare ale Parîngului. Ea se întinde de-a lungul Dunării şi s-a format prin acumulare de depozite sedimentare. Este considerată de origine glaciară pe o lungime de cca 7 km. urmează şisturi deluroase cu pantă lină care se întind spre zonele de cîmpie pe linia Slatina —Craiova—Pleniţa. întreaga regiune este străbătută de o reţea de ape cu văi transversale: Oltul. între Olt şi Motru. particularitate explicată prin aceea că este o cîmpie maritimo-lacustră.

de atracţie turistică şi în acelaşi timp de concentrare a populaţiei încă din timpuri străvechi. Influenţa Mării Mediterane se face simţită mai ales în sud-vestul ţării. Influenţa climei Europei Centrale se manifestă de asemenea în vegetaţie. Minimele absolute ating valori de —30°C (ianuarie-februarie). alpine podzolite şi podzoluri alpine). întîlnindu-se 42 de tipuri şi varietăţi (Buia. Bistriţa Vîlcii etc. maximele situîndu-se primăvara. Ca tipuri azonale. în care s-a desfăşurat procesul de solificare. montan acide podzolite şi grupa celor alpine (brun alpine. străbătînd zona calcaroasă prin văi transversale. la care se adaugă o mare diversitate de nuanţe. în care întîlnim cernoziom ciocolat. stalagmite. Un interes deosebit îl prezintă peşterile Olteniei nu numai prin numărul mare. principalele grupe de soluri sînt: saluri schelet de munte. aceste chei constituie un element deosebit de interesant al Depresiunii subcarpatice oltene. de diferite forme şi mărimi. peştera Cloşani. domuri. Valorile extreme medii oscilează între —3°C (ianuarie) şi 23°C (iulie). soluri brune între cîmpie şi dealuri şi apoi soluri cernoziomice în cîmpie. În direcţia nord-sud. Avînd gurile deschise direct în albia largă. După zona podzoluri! or urmează cea a solurilor brune de pădure de la cîmpie. împodobite cu tot felul de concreţiuni calcaroase — stalactite. Bistriţa. săraturile pe care le întîlnim la Gighera. Densitatea cea mai mare o au apele în partea centrală şi estică a regiunii muntoase. număr care se explică prin condiţiile zonale complexe de relief. regiune de interes ştiinţific. Îngheţurile încep în octombrie şi se termină în aprilie. soluri podzolice în zona colinară. Regimul termic. într-adevăr. Vîlcea) etc. 1961). Pe teritoriul Olteniei se diferenţiază în principal trei regiuni climatice: arctică. Macovişte etc. din cauza complexităţii reliefului zonei. După I. amplitudinea absolută fiind în acest caz de 70°C. În zona montană şi cea colinară. Condiţionată de poziţia sa geografică. cu încăperi mari. Solurile în Oltenia prezintă diversitate. dimensiuni ca cele ale peşterii Topolniţa şi: frumuseţi ca cele de la Ponoare. faună etc. peştera Gura Plaiului şi altele sînt puţine în ţară. pînă la Dunăre. pe linia Drobeta-Turnu Severin—Strehaia—Filiaşi şi Balş — nord de Piatra Olt. întîlnim solurile aluvionare de-a lungul rîurilor. Numărul zilelor cu o temperatură de 10°C oscilează între 180— 200. Olteţ şi Topolog). Afumaţi şi Rast (jud. se află zona cernoziomului degradat (şi cu insule de rendzine). apoi nisipurile. se întinde zona podzolică cu numeroase tipuri de sol: roşii. amplitudinea anuală fiind de 26°C. Lotru. cît mai ales prin frumuseţea şi importanţa lor speologică. pe valea Galbenului sau o vizită în Peştera Muierilor de la Baia de Fier lasă impresii de neuitat. Oltenia este situată într-o regiune cu climat temperat umed. spre sud. care coboară dinspre culmile munţilor. Lo-triţa. Forme arhitecturale variate. din zona muntoasă spre cea colinară şi de cîmpie. Temperatura este mai uniform repartizată deasupra cîmpiei (10°—10. aceasta din urmă delimitată de la nord la sud printr-o linie ce trece prin Pileniţa şi Segarcea şi la sud de Caracal. iar cea vestică este mai redusă din cauza reliefului carstic bine dezvoltat. de multe ori greu de străbătut. iar verile răcoroase. Astfel. Consideraţii asupra climei Olteniei Alături de factorul geomorfologic. Oltenia este cuprinsă în medie între izotermele de 10° şi 12°. structură geologică. climă şi vegetaţie. cu precipitaţii ce cad în tot timpul anului. Chei şi peşteri de o neîntrecută frumuseţe şi importanţă ştiinţifică formează rîurile: Gilort. Sub această linie. în sfîrşit. Izoterma anuală +10°C se suprapune peste linia de unire dintre Subcarpaţii sudici şi Podişul getic. boltite larg. În perioada de iarnă au fost înregistrate în medie 90—120 zile anual cu temperatură minimă mai mică sau egală cu 0°. O călătorie prin cheile Olteţului. Ocniţa şi Ocnele Mari (jud.Amaradia) şi Oltul (cu afluenţii: Cibin. particularităţile climatice influenţează în mod deosebit existenţa şi dezvoltarea plantelor şi animalelor din regiune. care ocupă mari suprafeţe de-a lungul Dunării şi în stînga Jiului şi. rendzine. coloane etc. Sîrcu (1971). Dolj). legate între ele prin ganguri sinuoase. Astfel cheile Sohodolului din Munţii Vîlcanului şi cheile Bistriţei din Munţii Vînturariţei se continuă spre sud-vest cu formaţiuni carstice de o amploare nemaiîntîlnită în Oltenia şi în ţară. Oceanul Atlantic este sursa principală de vapori de apă din timpul verii. Temperatura medie anuală cea mai ridicată a acrului în Oltenia este de peste 11°C şi se întîlneşte mai ales în zona de cîmpie. Iernile sînt de obicei blînde. Sohodol. Oltenia se bucură de o serie de caracteristici care favorizează dezvoltarea vegetaţiei şi a faunei şi răspîndirea lor. Din categoria solurilor schelet ale masivului Parîng fac parte cele brun montane de pădure. în afara zonei Băileşti—Poiana Mare—Calafat. centraleuropeană şi submediteraneană. De zona marginală a Carpaţilor Olteniei se leagă atît cheile cît şi întregul cortegiu de forme ale reliefului carstic.5°C) şi mai puţin . iar maximele de 40°C (august).

Temperatura medie a lunii celei mai calde este mai mică de 22°C. În general în cursul unui an precipitaţiile în zona de cîmpie cuprind 70—100 zile. cînd oscilează în jurul valorii de 1020 milibari faţă de nivelul mării. 4. dinamica atmosferică în toată Oltenia este dominată de vînturile din direcţia vest şi sud-vest (Austrul). Asupra Olteniei acţionează anticiclonul azoric. cald şi umed. la adăpostul lanţului carpatic. Valoarea termică ridicată de la Drobeta-Turnu Severin. în timp ce luna cea mai secetoasă este februarie. luînd «locul molidului (Pi-cea abies). Marea Adriatică şi Oceanul Atlantic). În cel puţin 4 luni pe an. 3. După clasificarea lui Koppen. Presiunea cea mai ridicată pe teritoriul Olteniei este în luna ianuarie. Zona climatului cu ierni reci (cu formula Djax) se întinde la est de zona anterioară. valoarea medie anuală fiind cuprinsă Între 6 şi 9°C. Oltenia poate fi împărţită în 5 zone climatice: 1. Vînturile de vest simt aducătoare de precipitaţii. iar cele mai multe în lunile mai şi iunie. În timpul verii. clima este destul de caldă în comparaţie cu alte regiuni din ţară. Vegetaţia şi fauna Dovezi ale influenţei climatului submediteranean sînt prezenţa în Oltenia a elementelor floristice de origine mediteraneană: Fagus orientalis. iar temperaturile maxime de +40°C în cîmpie. Zona climatului umed temperat (cu formula Cjax) se întîlneşte la vest de linia Bechet— Segarcea—Craiova şi la est de Drobeta-Turnu Severin. iar în zona muntoasă 150—200 zile. una dintre cele mai mari din ţară. Lunile cu cele mai bogate precipitaţii sînt mai şi iunie. Fagus silvatica var. cele mai multe căzînd în timpul verii. cînd presiunea coboară în medie pînă la 2012 milibari.5 mm în masivul Parîng. 2.uniformă în zonele de deal şi podiş (8—10°C). Temperatura medie a lunii celei mai calde depăşeşte 18°C. În zona subcarpatică şi în podişul mehedinţean. se explică mai ales prin poziţia geografică a zonei. Precipitaţiile sînt suficiente în toate anotimpurile. În aceste locuri se întîlnesc de asemenea păduri . Zona climatului umed cu ierni aspre (cu formula Cfbx) se întinde în Depresiunea Subcarpatică. la Drobeta-Turnu Severin. în timp ce la Rîmnicu Vîlcea este de 10. Temperatura lunii celei mai calde nu depăşeşte valoarea de 22°C. Acest lucru arată că iarna se observă influenţa antici-clonului ruso-siberian. Cele mai reduse sînt iarna. Amplitudinile medii anuale cele mai ridicate sînt în zona centrală a Cîmpiei Olteniei ( + 26°C). Media anuală a precipitaţiilor atmosferice (într-o perioadă de peste 55 ani) prezintă valori care oscilează între 486 mm la Vlăduleni (jud. iar temperaturile extreme minime ajung să fie de —30°C în cîmpie şi —26°C la dealuri. cînd s-au înregistrat pînă Ja 80 litri apă/mp. cînd se înregistrează 30—40 litri apă/mp. Vîntul dominant în Oltenia este cel de vest şi sud-vest şi apoi cel de est şi sudest. Regimul baric variază în raport de anotimp: presiunea creşte toamna şi iarna şi scade primăvara şi vara. se constată că aici ea este mai blîndă decît în alte regiuni ale ţării (Transilvania. Transilvania şi Moldova. Blîndeţea climatului Olteniei se datorează pe de o parte faptului că la nord Carpaţii Meridionali sînt o barieră importantă în calea vînturilor dinspre nord-vest şi nord care predomină în Cîmpia Tisei. iar primăvara şi vara a zonelor depresionare mediteraneene. numărul mediu de zile cu cer acoperit variază între 120 şi 160. Sintetizînd caracteristicile climei Olteniei. Astfel. Moldova). fiind de aceea influenţată permanent de climatul mediteranean. dar nu trece de valoarea de 22°C. Olt) şi 951. Regimul eolian. Precipitaţiile (ploi şi zăpadă) cad în cantităţi variabile şi la intervale inegale. iar temperatura medie a lunii celei mai reci scade sub — 3°C. 5. Anual. atît vara cît şi iarna. iar pe de altă parte influenţelor climatului submediteranean (Marea Mediterană. ce cresc la altitudini mari. excepţii constatîndu-se la punctele extreme ale lanţului carpatic. la sud de o linie ce trece prin Bîcleş (lîngă Strehaia) şi la nord de Iancu Jianu (lîngă Balş). dar influenţa sa este mai mică. Temperatura medie a lunii celei mai calde este de 18°C. Precipitaţii suficiente cad în tot timpul anului. În această zonă. Regimul precipitaţiilor. moesiaca. iar vîntul denumit Tropical aduce căldură şi secetă.7°C. fiind mai redus în sudul regiunii şi mai mare (180—250) în zona montană. Zona climatului umed rece (cu formula Dfbx) se întinde la est de zona climatului temperat şi la nord de zona climatului umed cu ierni reci.2°C. Este zona în care influenţa climatului mediteranean se constată cel mai bine. temperatura medie anuală a aerului este de 11. temperatura medie este mai mare de 10°C. iar cea mai redusă în iunie. Grosimea medie a stratului de zăpadă este de 25 cm. luna cea mai călduroasă înregistrează temperatura medie de peste 22°C. iar cea mai friguroasă are o valoare medie în jur de — 3°C. Nebulozitatea în Oltenia este maximă în lunile decembrie şi ianuarie şi are valori minime în iulie şi august. Regimul baric. Tăria vînturilor este cuprinsă în medie între 7—r-26 km pe oră. Zona climatului cu ierni joarte aspre (cu formula Dfk) se întinde de-a lungul lanţului carpatic.

compacte de Quercus ceilis (cerul) şi Quercus jrainetto (gîrniţa). Olaru. iar subordonat lor se situează solurile limitrofe molice şi solurile neevoluate. mai calde şi mai adăpostite de coastele calcaroase însorite. mai ales pe versantul drept. Pe terenurile de deal şi cîmpie trăiesc: guşterul (Lacerta viridis). Alyssum pulvinare. Supusă unor influenţe mediteraneene. eu — şi mezobazice). balcanice. haynaldiana. Lirova. Centaurea affinis. M. C. Popescu (1970). aflîndu-se numai în Oltenia. Menţionăm aici numai cîteva elemente faunistice de origine mediteraneană prezente pe teritoriul Olteniei: broasca ţestoasă (Testudo hermanni). fiind endemice. Al. kladovanus. Gh. alpine. pe versantul drept şi Arsasca şi Jelerău. prezentînd chei şi văi înguste. calcare. M. roci argiloase şi calcaroase. Nonnea pallens. Luînd în consideraţie faptul că în ţară se cunosc cca 3 600 specii de plante. Euphorbia taurinensis. cu o reţea de pîraie bine dezvoltate. Din cele peste 2 100 specii de plante identificate în regiune. zona Porţile de Fier. Viola hymettia şi altele. specific pentru zonă fiind efectele de fohn. Gh. în flora Olteniei s-au identificat 2 170 specii de plante superioare ce aparţin la 640 genuri şi 122 familii. castanul comestibil (Castanea sativa) se întinde pe o suprafaţă de cîteva zeci de hectare. în caracterul mediteranean al arboretelor în amestec. de la gorunete la molidişuri de limită. şi anume: central-europene. în optimul de vegetaţie pentru întregul complex floristic. Petrorhagia illyrica ssp. Păun (1978). Parcuri naţionale Parcul Naţional Domogled — Valea Cernei Parcul naţional propus al Văii Cernei are o suprafaţă totală de peste 60 000 ha şi cuprinde ambii versanţi ai rîului Cerna. vipera cu corn (Vipera ammodytes) etc. pontice. străbătînd Munţii Godeanu şi Munţii Mehedinţi. Popescu (1968. iar în zonele calcaroase de la Sohodol şi Băile Herculane se găsesc: broasca ţestoasă (Testudo graeca). Bazinul Cernei este asimetric din punct de vedere hidrografic. Păun. Hypericum rumelicum. Minuartia hirsuta ssp. Mariana Olaru (1961). în succesiunea de formaţiuni vegetale lemnoase şi bine conservate. la o amplitudine altitudinală cuprinsă între 500—700 m. cu pante medii de 25—35° (pe alocuri 50—70%). Vicia sparsi-flora. Valea Cernei este în general caracterizată prin interesante fenomene carstice. sibiro-pontice. se observă că Oltenia cuprinde aproximativ 2/3 din numărul acestora. de altitudine joasă. Poelobates syriacus. Importanţa ştiinţifică a Parcului naţional propus Domogled-Valea Cernei rezidă în originalitatea şi spectaculozitatea geologică în general şi carstică în special a Văii Cernei. mai ales sub formă de ploi. mediteraneene. dintre care cităm: Trifolium michelianum. Bendina etc. legate de staţiuni spe-ciaile. . cu un înveliş de sol în care reprezentative pentru Valea Cernei sînt solurile evoluate sub pădurile de foioase (solurile argilo-fluviale fără orizont aluvial şi soluri cambice. Aici se întîlnesc toate categoriile de elemente fitogeografice stabilite în ţară. Relieful este montan. cum sînt: Prangos carinata. arctice. cu variaţii sezoniere de la —2 la —4°C (ianuarie) la 15—16°C (iulie) şi prin precipitaţii anuale de cca 1000 mm. Ambii versanţi sînt abrupţi: cel drept cu un relief de roci puternic metamorfozate (şisturi cristaline). Caracterul submediteranean a! climei din Oltenia este reflectat şi în faună. banatica). balcano-italice şi balcano-caucaziene. care se întîlneşte în ţară doar în judeţul Mehedinţi. iar cel stîng cu pante mari de 15—40°. zăpada fiind redusă. Vînturile au o direcţie generală pe culoarul longitudinal al văii. Mafloş. Coluber jugularis. ceea ce îi ridică şi mai mult valoarea peisagistică şi ştiinţifică. siberiene. cunoscute pînă în prezent în Republica Socialistă România. La Tismana. Trifolium squamosum. Ablepharus kitaibelii. M. 1971). Rocile sedimentare ce acoperă substratul geologic sînt reprezentate prin gresii şi conglomerate. Ineleţ. Cheile Sohodolului sînt populate în timpul verii de către lăstun (Apus melba) şi specii de lilieci ca Rhinolophiis jerrumequinum şi Rhinolophus blasii. falcata etc. Buia. Dianthus pinifolium. Dianthus pontederae ssp. Urmărind lucrările lui Al. clima Văii Cernei se caracterizează prin temperatura medie anuală de 6—8°C. Buia. unele sînt cunoscute numai în Oltenia. Se remarcă astfel pîraiele Naiba. iar Syringa vulgaris (liliacul) din ţara noastră creşte spontan numai în valea Cernei. Păun (1957). în aceea că este singura zonă din ţară a vegetaţiei optime a pinului de Banat (Pinus nigra var. Păun. Ranunculus garganicus. boreale. Trifolium scabrum. a cărui vale se întinde pe un culoar tectonic lung de peste 5 km. Poziţia geografică şi condiţiile pedoclimatice variate existente în Oltenia au determinat prezenţa diferiţilor biotopi. la Ponoare şi Baia de Aramă. Dianthus vandasi. cu o extindere mare a pădurilor de fag. pe cel stîng. Laburnum anagyroides. M. Aici sînt prezente specii faunistice mediteraneene şi submediteraneene. iar altele sînt rarităţi floristice pentru ţară.

Elemente continentale: clopoţelul (Clematis integrifolia) — Valea Cernei. serratifolia etc. clopoţeii siberieni (Campanula sibirica) — Piatra Cloşani. flora din Vadea Cernei a fost bine studiată şi de . Cheile Drăstănicului şi Cheile Prisăcinei. 8 087 ha goluri alpine. alunul turcesc (Corylus colurna) — Domogled. Piatra Cloşanilor. Elemente mediteraneene: castanul brun (Castanea sativa) — Obîrşia Cloşani. 1929). Includerea Arjanei şi a Pietrei Cloşanilor în perimetrul viitorului Parc naţional al Văii Cernei va conferi regiunii protejate o unitate şi o repre-zentativitate fitogeografică şi peisagistică unică. hungarica — Arjana.Aceste criterii geografice şi botanice prezintă mare însemnătate ştiinţifică. şopîrliţa (Veronica austriaca ssp. cujda (Doronicum columnae) — Arjana. Mehedinţi (total în Oltenia peste 38 000 ha). cerul (Quercus cerris) — Valea Cernei. vîrful lui Stan împreună cu versanţii săi abrupţi care prezintă unele dintre cele mai interesante aspecte ale florei viitorului parc naţional (Daphne blagayana. Piatra Cloşani. neîntîlnită în alte sectoare ale parcului. gorunul (Quercus petraea ssp. liliacul (Syringa vulgaris) — Valea Cernei. haina păsărească (Allium flavum) — Valea Cernei. Obîrşia Cloşani. stîncăriile de la Bobot. măzărichea panonică (Vicia pannonica) — Valea Cernei. Elemente alpino-balcanice: cutcurigul (Helleborus odorus). Elemente moesice: mierluţa îngustă (Minuartis graminifolia ssp. Elemente balcanice: nucul (Juglans regia) — Valea Cernei. vineţele de stîncă (Centaurea calvescens) — Valea Cernei. Piatra Cloşani. Elemente ponto-mediteraneene: negrusca (Nigella ar-vensis) — Valea Cernei. cu numeroase fenomene carstice şi culmea Geanţurilor de pe versantul stîng. prin ansamblul lor de corelaţie şi interdependenţă zonală. se diferenţiază perimetrele mai importante din punct de vedere fitogeografic: Domogledul. Sedum cepaea — Valea Cernei. criterii ce au stat la baza ideii de conservare a acestei entităţi ştiinţifice care este Valea Cernei. ghimpele (Ruscus aculeatus) — Băile Herculane. Piatra Cloşani. se preconizează ca în suprafaţa viitorului parc naţional Valea Cernei să fie cuprins şi versantul sudic al Muntelui Arjana caracterizat printr-o floră cu totul particulară. Cheile Bendinei. garofiţa (Dianthus petraeus) — Valea Cernei. Rochel (1835). printre care Mi-nuartia graminifolia spp. Valoarea ştiinţifică a Văii Cernei este dată mai ales de endemismele şi rarităţile floristice pe care le găsim aici şi apoi prin unele specii de animale rare sau ocrotite de lege. versantul drept pînă la culmea Siseminului. sporadic garofiţa (Dianthus giganteus) — Domogled.— Piatra Cloşanilor. păiuşul dalmatic (Festuca dalmatica) — Arjana. versantul carstic acoperit cu tufărişuri de Sy-ringa vulgaris. obsigura mare (Bromus riparius) — Arjana. crinita) — Valea Cernei. cuibul de munte (Carduus candicans) — Valea Cernei.. Vîrful Suscului (incluse în perimetrul rezervaţiei actuale). teren arabil etc). dră-gaica (Galium flavescens) — Valea Cernei. sectorul carstic cuprins între versanţii Cheilor Ţesnei. 7 815 ha. hungarica. Piatra Cloşani. Pe lîngă acest perimetru de un mare interes floristic. diferenţiată funcţional astfel: peste 41 000 ha păduri. Această suprafaţă este administrativ repartizată astfel: Ocolul silvic Herculane (jud. şopîrliţa (Veronica teucrium ssp. dar chiar a sud-estului Europei.. Caraş-Severin) peste 22 000 ha. Piatra Cloşani. Popescu şi Samoilă (1962). răsura pitică (Rosa gallica) — Valea Cernei. sectorul Ciucevelor. Parcul naţional Domogled-Valea Cernei ar ocupa — prin înfiinţarea sa — o suprafaţă totală de 63 580 ha. spînzul purpuriu (Helleborus purpuresceus) — Valea Cernei. unicitate nu numai la scara Carpaţilor româneşti. prezentăm grupele reprezentative: Elemente dacice. In afara acestor taxoni mai reprezentativi. un endemism de o rară frumuseţe. Domogled. Domogled. Elemente atlaiitice: ciubăţana (Primula vulgaris) — Valea Cernei. frăguţele (Fragaria viridis) — Valea Cernei. succesiune şi selecţie. prin modul de evoluţie. tulichina sau iedera albă (Daphne blagayana) — Piatra Cloşani. jaquinii) — Valea Cernei. Arjana. flămînzica (Draba lasio-carpa) — Valea Cernei. Cheile Corcoaia lîngă Cerna-Sat constituie deja perimetrul unei rezervaţii naturale. ca şi întregul complex stîncos al Pietrei Cloşanilor a cărui floră luxuriantă prezintă o însemnătate deosebită (Nyârady. aici fiind singura staţiune a speciei da noi în ţară. gîscariţa (Arabis turrita) — Valea Cernei. Cheile CorcoaiaDomogled etc. Elemente pontice.). vineţelele (Centaurea stenolepis) — Valea Cernei. Din cercetările floristice făcute încă la începutul secolului trecut de Schwarzatt (1831). Primula auricula var. inclusiv stîncăria Iri-sov de pe versantul drept al Văii Cernei. Bujoreanu şi Popescu (1966) şi Boşcaiu (1971). Dintre cele mai originale şi particulare specii floristice întîlnite în Valea Cernei. Piatra Cloşanilor. Grecescu (1898) şi apoi din secolul nostru de Borza (1920—1931). ambele din urmă în jud. Ocolul silvic Baia de Aramă peste 30 000 ha şi Ocolul silvic Tismana. Piatra Cloşani. deasupra comunei Obîrşia Cloşanilor. poly-carpa). Euphorbia carniolica — Valea Cernei. sectorul carstic cuprins între Cheile Bedinei. 6 113 ha păşuni şi peste 4 500 ha diverse (goluri neproductive. Georgescu (1934).

şi zona de prepare. păiuşurile (Festuca pratensis ssp. caprifoiul (Lonicera nigra). banatica). înfiinţată în anul 1932 pe Muntele Domogled (cu numeroase specii submediteraneene şi balcano-ilirice). lumînărica pămîntului (Genţiana asclepiadea). muşcata dracului (Knautia longifolia). punguliţa dacilor (Thlaspi dacicum ssp. archangelica). betricea (Chrysanthemum macrophyllum). smeoiaca (La-serpitium latifolium). ferigile (Dryopteris robertiana. Angelica archangelica ssp. dintre care cea mai veche este Domogled. zona tampon ce cuprinde pădurile. marginata). appennina. ambele situate pe teritoriul judeţului Mehedinţi. lucerna mică (Medicago arabica). priboiul (Geranium macrorrhizum). mierluţa ţepoasă (Minuartia setacea ssp. golurile alpine şi păşunile. obsiga (Bromus ramosus ssp. spata dracului (Matteucia struthiopteris). — Rezervaţia Iauna—Craiova cu aproape 800 ha. clocotişul (Staphylea pinnata) teiul argintiu (Tilia tomentosa). coada calului (Equisetum telmateja). singura legiferată pînă în prezent.Boşcaiu (1971). — Rezervaţia Piatra Cloşanilor cu peste 1 700 ha. documentaţia Parcului naţional Valea Cernei prezintă următoarea structură a zonei cu o suprafaţă de peste 13 000 ha: — Rezervaţia Domogled—Ţesna—Vîrful lui Stan cu aproape 4 000 ha. sipica de Banat (Scabiosa ■banatica). hungarica. — Rezervaţia Coronini—Bedina cu peste 2 900 ha. gorunul (Quercus petraea ssp. pe valea . mixandră sălbatică (Eryssimum comatum). În felul acesta. anghelina grasă (Primula auricula ssp. petraea). Acarieni din sol: 41 specii de acarieni (păianjeni foarte mici). banaticum). Această suprafaţă reprezintă 27% din arealul fondului forestier al parcului naţional şi din care aproape 11 000 ha sînt stîncării neproductive sau arborete necultivabile de pe versanţii abrupţi. scăişorul (Carlina utzka). opaiţa (Silene heuffelii). Rezervaţia Cheile Corcoaia Cheile Corcoaia sînt situate în Valea Cernei. aparţinînd la 32 genuri. Dintre acestea. mai ales botanice.. Primula auricula ssp. struţişorul (Selaginella helvetica). benekenii). la circa 40 km amonte de Băile Herculane. salata iepurelui (Prenanthes purpurea). mătrăguna (Atropa bella-donna). coacăza de munte (Vaccinium vitis-idaea). stirigoaia (Veratrum album ssp. În ceea ce priveşte structura faunei din Valea Cernei. dilatata). din care numeroase sînt noi pentru fauna ţării. Parcul naţional Valea Cernei ce ar urma să ia fiinţă este diferenţiat în trei zone: zona ştiinţifică. cimbrişorul (Thymus jankae). angelica (Angelica archangelica ssp. Hedrayanthus graminifolium). au fost făcute cercetări mai ales asupra nevertebratelor şi dintre grupurile faunistice mai interesante amintim: Lumbricidele: rîmele sînt în general specifice ecosistemelor din Valea Cernei. Vaccinium vitis-idaea. Insectele: sînt reprezentate prin mai multe ordine. vom prezenta numai două: una cu profil carstic (Cheile Corcoaia) şi una cu profil botanic (Valea Ţesnei). Athamantha turbith ssp. clopoţeii (Campanula crassipes). F. celelalte urmînd a primi recunoaşterea oficială de rezervaţii în următorii ani. somnoroasa (Verbascum banaticum var. cu o suprafaţă de peste 13 000 ha. feriga de munte (Gymnocar-pium robertiana). cele mai frecvente forme în zonă fiind Pergamassus millens şi Holoparsitum calcaratus. serratifolia etc. bradul alb (Abies alba). părul Maicii Domnului (Asplenium adiantum nigrum). hungarica). La chei se poate ajunge urmînd drumul forestier recent construit pe vale sau de la Cloşani. tisa (Taxus baccata). fontana). surguciul (Delphinium jissum). turturelele (Saxifraga heucherifolia. omagul de Crimeea (Aconitum tauricum). xanthina). pachyrrhiza). grasiţa mică (Mantia fontana ssp. trifoiul auriu (Trifolium aureum). s-au identificat 102 specii de ne-matode (viermi cilindrici). salba moale (Euonimus latifolia). Lumbricus (2 specii) etc. Zona ştiinţifică cuprinde 7 rezervaţii naturale. serratifolia). Nematode din sol. sîmbovina (Celtis australis). album). floarea de drob (Genista radiata). care menţionează printre cele mai interesante plante pentru Valea Cernei următoarele specii: brădişorul (Huperzia selago). alunul turcesc (Corylus colurna). pana zburătorului (Lunaria annua ssp. măcrişul ciobănesc (Rumex arifolius). S. — Rezervaţia Corcoaia cu aproape 100 ha. D. pochivnicul (Asaruni europaeum). — Rezervaţia Ciucevele Cernei cu aproape 1 200 ha. cosicelul (Seseli gracile). zonă ce înconjură zona ştiinţifică. bria (Athamantha tur-bith ssp. fiind descrise 14 specii ce aparţin mai ales genurilor: Allolobophora (6 specii). brînduşa de munte (Crocus heuffelianus) etc. hinkei). specii rare sau ocrotite sînt: Corylus colurna. Cru-cianella oxyloba. — Rezervaţia Geanţurile Cernei cu peste 1 900 ha. Dintre cele 7 rezervaţii ştiinţifice constitutive ale viitorului parc naţional Valea Cernei. cărpiniţa (Carpinus orientalis). archangelica.

hirsutus ssp. recta). rogozurile (Carex transsilvanica. filifolia. omagul Moldovei (Aconitum moldovicum). linariţa (Linaria angustissima). buruiana de junghiuri (Cephalanthera longifo-lia).Motrului Sec. obsiga (Bromus ramosus). spălăcioarele (Se-necio viscosus). S. S. jlava). ele permiţînd studiul formării şi evoluţiei canioanelor în zonă. C. C. papposus ssp. vineţelele purpurii (Centaurea antropurpurea). banatica). măcrişul alpin (Rumex alpinus).. tătănica (Echinops banaticum). trifoiul rubiniu (Trifolium rubens). gălbeneaua (Rorippa barbaraeoides-repens). vulgaris ssp. alpina). lăptucul oii (Telekia speciosa). constituindu-se într-un peisaj cum rar se întîlneşte în Carpaţii noştri. sînzienele de munte (Asperula capitata). feluriţi scoruşi (Sorbus tor-minalis. D. hrişcă deasă (Bilderdykia dumetorum). o altă trăsătură constă în aceea că 157 taxoni. fraga de stîncă (Saxifraga marginata). D. mai sînt de semnalat pe masivul de calcare din chei diverse tipuri de lapiezuri. clopoţeii (Campanula sibirica ssp. gîscăriţele (Arabis hirsuta. acinifolia). graeca. se dezvoltă în astfel de condiţii aprige 812 taxoni (Răsmeriţă. Dintre graminee întîlnim păiuşurile (Festuca drymeia). S. firuţa de baltă (Poa palustris). Cardamine glanduligera). ce totalizează aproape 400 m galerii. integerrimus). merinana (Moehringia pendula). cu turle ameninţătoare şi pereţi abrupţi de calcare greu de escaladat. Cheile Corcoaia sînt tăiate într-un mic masiv de calcare urgoniene situate în albia Cernei. S. borbasii). drobuşerii (Cytisus hirsu-tus ssp. Pereţii cheilor sînt verticali. mărarul porcului (Silaum silasus). inul galben (Linum catharticum. C. stupiniţa (Platanthera bifolia). de aproape 150 m înălţime. iarba şarpelui (Veronica urticifolia. opaiţa roşie (Silena dioica). L. D. clopoţeii lui Kiteibel (Hedrayantus graminifolium). sulphureus). din cretacicul inferior. poliţe şi versanţi uşor înclinaţi. iar lăţimea de numai cîţiva metri. tenuijolius. punguliţa stîncilor (Aethionema saxatile). Fundul cheilor este săpat în marnite de 4—6 m ce formează o salbă neîntreruptă de o rară frumuseţe. La mică distanţă se află Cheile Ţesnei. aceste chei sînt grav ameninţate în înfăţişarea lor de lucrările ce se întreprind pe Valea Cernei şi care solicită exploatarea calcarului. Pseudomontanus). Rezervaţia Cheile Ţesnei După reconfortantele privelişti oferite de nenumăratele frumuseţi ale reliefului şi vegetaţiei pe tot locul din împrejurimile Herculanelor. şi apoi pe poteca ce trece la Cerna-Sat. universe). iar ca formaţiuni endocarstice un mare număr de peşteri (peste 20). serratifolia). prostrata). urzica moartă (Lamium bithynicum). S. urechelniţa (Sempervivum heuffelii). S. ce se întind pe aproape 2 km. este aceea că pe numai 3 kmp se întîlneşte un noian de specii (aproape 1/4 din flora patriei). străjuind turlele de calcar ca o armată de veghe. V. hirsutus). Cresc aici. bărbuşoara de Banat (Eryssimum comatum). merişorul (Oryzopsis virescens). ciliatus. drăgaicele galbene (Galium flavi-cans). robertiana. Acest fapt. fetica (Valerianella dentata). colţişoarede (Cardamine enneaphyllos. S. C. banatic i forme). bîrcoascele (Cotonesster nebmdensis. susaiul (Del-phinium fissum). La 14 km de Băile Herculane se varsă în Cerna pîrîul Ţesna. A. Dintre orhidee. Una din caracteristicile vegetaţiei din Cheile Ţesnei. caprifoiul (Lonicera xylosteum). D. adică 25. floarea drobului (Genista radiata). 1971) dintre plantele cu flori.83% din plantele de aici. bria (Athamanta hungarica). heufleriana). crassipes). zburătoarea (Epi-lobium lanceolatum). cresc aici: căpşunicile (Epipactis hel-leborine). latinii de munte (Lathyrus hallerstei-nii). cut-curigul roşcat (Helleborus purpurasceus). diver-gens. şopîrliţa Ţesnei (Veronica tzesnea). Cheile Corcoaia reprezintă un mic fragment de laborator morfogenetic. heuffelii. boglaiul de munte (Ranunculus montanus ssp. tulichina (Daphne mezereum). tilişca de munte (Circaea. lipitoarea (Asperula longiflora). stejarul Herculanelor (Quer-cus calvescens). Din păcate. carthusianorum. între altele: ferigile (Dryopteris disjuncta. dar sînt extrem de interesante prin multitudinea de forme pe care le cuprind. sînt elemente provenite din zona balcano-mediteraneană. drumeţul se mai poate încă entuziasma dacă se încumetă să continue călătoria. moartea purecelui (Inula ensifolia). Ele au o lungime doar de 200 m. ca forme exocarstice. un fel de trestie (Achnatherum ealamagrostis). ce merită cu prisosinţă subliniată. garofiţa sălbatică (Dianthus banaticus. ve-tricea (Chrysanthemum macrophyllum). guşa porumbelului (Silene saxifraga. . cimbrişorul Balcanilor (Thymus balcanus). În afara mamitelor. panseluţa de munte (Viola jooi). scumpia (Colinus coggygria). diverse specii de coada calului (Sesleria rigida-haynaldiana. unele supravieţuind aici miraculos. zmeoaica (Laser trilobum). Profitînd de cele mai mici crăpături de stîncă. pinul negru de Banat (Pinus nigra ssp. ca şi aspectul lor de un rar pitoresc justifică crearea aici a unei rezervaţii de cca 10 ha. ciuboţica galbenă (Primula auricula ssp. salba moale (Evonimus latifolia). cruşinul (Rhamnus tinctoria). iarba neagră (Scrophularia laciniata). mierluţa (Minuartia verna).. Polystichum aculeatum).

Culmea Curmătura— Rotunda—Scorţaru—Turneaua—Piatra Roşie spre sud-vest. Astfel. suprafeţe păstrate parţial doar sub formă de martori. se află depozite sedimentare de numuliţi de vîrstă luteţiană (eocen). ce se continuă spre Olt în Culmile Cracu lui Pavel spre sud-est şi Culmea Foarfeca spre nord-est. este nodul orografic principal al masivului Cozia. munţii Cozia—Năruţu sînt alcătuiţi din roci cristaline metamorfice dure. Ambele masive muntoase — Cozia şi Năruţu — se constituie în culmea Coziei. rîu care şi-a săpat în acest sector defileul de la Cozia. Funţionalitatea Parcului naţional propus Domogled— Valea Cernei este complexă şi — în afară de cea fundamentală — adică ştiinţifică. cascade şi chei. „Bulzul". scoruşul (Sorbus borfasii). „Moş Gerilă". „Poarta Mioarelor". rogozul tîrîtor (Carex repens) etc. iar la nord de Depresiunea Loviştei. ursul şi cerbul — vor constitui o prezenţă de mare atracţie pentru vizitatorii parcului. apele limpezi şi reci ale izvoarelor şi pîraielor. „Durducul".acel timp. Vîrful Cozia este şi un nod orohidrografic. spre nord Culmea Vultureaua. „Băiatul şi fata". la est de valea Topologului. „Poarta vulturilor" etc. Pe culmea sudică se găsesc recife cu hipuriţi de vîrstă santonian-campaniană (mezozoic). fraga de stîncă (Saxifraga marginata). lipitoarea (Asperula longiflora). variaţia originală a vegetaţiei prin existenţa a numeroase endemisme (pinul de Banat ş. din gnaisuri de injecţie. mistreţul. „Crocodilul". De asemenea. „Omul". apoi Culmea Bobolea-Mocirlele—Omul Coziei spre nord-est şi. ajungînd la poale la 800 mm. care aduc majoritatea precipitaţiilor. încît stînca. în care sînt frecvente procesele crionivale de pantă. înţelegîndu-se astfel de ce la baza masivului . creasta principală a masivelor Cozia şi Năruţu s-a încadrat într-o zonă periglaciară foarte activă. banaticus). Munţii Cozia—Năruţu s-au format o dată cu ceilalţi munţi. Vînturile dominante sînt cele dinspre sud-vest. În ambele masive se întîlnesc suprafeţe de nivelare. Clima este temperat-continentală etajată. cînd au fost depuse depozite de pietrişuri cu argile nisipoase la bază. Numărul zilelor cu ninsoare variază între 40—80 pe an. În felul acesta s-au format multe tipuri de relief structural-erozional. gălbeneaua (Rorippa barbaraseoides-repens). Cantitatea de precipitaţii anuale depăşeşte 1 200 mm pe culme şi scade pe versanţi.). pe lîngă variatele forme rezultate în urma procesului de gelivaţie. punguliţa stîncilor (Acthionema saxitilis-banaticum). grote. În privinţa funcţiei turistice a viitorului parc. renumit fiind gnaisul de Cozia. garofiţele (Dianthus kitaibelii. Tot în această perioadă s-a format şi abruptul din partea nordică. „Sfinxul Coziei".Sînt rare sau endemice şi trebuie ocrotite între altele următoarele plante: şopîrliţa Ţesnei (Veronica tzesnea). mărarul porcului (Silaum silasus). din el plecînd trei ramuri: una spre sud-est. din levantin. care poartă denumiri sugestive: „Foarfeca". Speciile valoroase din fauna cinegetică — căpriorul. creste de cocoş. portaluri. În. munţii au suferit influenţa agenţilor climatici subaerieni şi chiar a climei reci din pleistocen. paragnaisuri şi micaşisturi cu biotit.a. la sud de Depresiunea Jiblea—Berislăveşti. la sudull acestora. vîrful Cozia. şi cuprinde masivele muntoase Cozia şi Năruţu. ca şi cea de biomasa animală. între valorile altitudinale de 550 m şi 1 664 m. „Poarta de piatră".şi zoomorfe. cînd crestele înalte ale Făgăraşului şi Lotrului erau acoperite cu gheţari. iar stratul de zăpadă durează cca 120 zile pe an. ca mărturie a evoluţiei lor în timpurile geologice. Etajarea climei explică şi etajarea vegetaţiei. dintre care amintim: chipuri de piatră antropo. un fel de moleaţă pitică (Aira caryophyllea). D. suprafeţele plane fiind foarte reduse. inul peren (Linura umnerve). Cele două masive muntoase sînt despărţite de Valea Oltului. Parcul naţional Cozia Parcul naţional Cozia propus are în vedere o suprafaţă totală de peste 5 000 ha. Vîrful Năruţu are 1 510 m altitudine şi este tot un nod orografic. praguri şi punţi suspendate. există posibilitatea ca viitorul parc să capete şi o funcţionalitate de producţie de biomasa vegetală. de peste 1000 m. „Copiţaua". Priviţi sub aspect geologic. iar la vest de Olt. în general calcarele de o rară şi originală frumuseţe. la obîrşia văii Puturosul. din care aproape 4 500 ha păduri şi 568 ha stîncării. bria (Athamantha hungarica). gîscariţa (Arabis muralis). iar spre est Culmea Tirsa. Culmile principale au o orientare est-vest. Culmea Ciuba Mare —Copiţaua—Bulzul—Vlădeasa. „Pragul haiducului". fapt trădat de dispoziţia radiară a reţelei hidrografice. pot fi remarcate în primul rînd zonele carstice. sînzienele purpurii (Galium purpureum). Procesului mecanic al dezagregării i s-a adăugat şi distrugerea de către apa de infiltraţie a lentilelor de feldspat potasic. în sfîrşit. După individualizarea lor. mai cuprinde şi pe cea turistică. din el plecînd spre est Culmea Coşurilor. Munţii Cozia şi Năruţu sînt delimitaţi la vest de interfluviul Valea lui Stan — pîrîul Muereasca. a luat un aspect ciuruit. coloane. dar s-au ridicat mai mult pe verticală în faza de cutare valahă. împădurirea îndeajuns de bogată şi cu aspecte luxuriante. cu 1 664 m înălţime.

Din totalul de mamifere menţionat. Ca urmare a existenţei mozaicului de specii de plante şi animale.1%) specii euro-siberiene. gladiolele (Gladiolus imbricatus). fie ţării întregi. Avifauna masivului Cozia cuprinde peste 130 specii. iar restul il constituie covorul ierbos. veveriţa (Sciurus vulgaris). ilirice. nu numai cantitativ. forfecuţa (Loxia recurvirostra). ochii şoricelului (Saxifraga stellaris) etc. aici a apărut şi un centru genetic de noi specii. iar 12 specii ordinului Fissi-pedia. fapt ce evidenţiază nu numai adaptarea speciilor provenite din diferite regiuni ale globului. ursul (Ursus arctos).2% sînt endemice Coziei şi Carpaţilor Meridionali şi care reprezintă specificul floristic al Coziei. regiunea muntoasă mai înaltă de 800 m grupează plante caracteristice provinciei dacice. unghia ciutei (Primula minima) şi altele. Fauna. care poposeşte în sezonul cald. interesantă şi bogată în specii de diverse origini. cerbul (Cervus elaphus). subspecii şi specii noi de plante şi animale. Dintre plantele alpine amintim: creasta cocoşului (Cerastium lanatum). coţofana (Pica pica). pîrşul cu coadă stufoasă (Oryemis nitedula). clopoţeii de stîncă (Campanula alpina). 1976. din care 16. drobul lînos (Cytisus sericeus). jderul de copac. ciocîrlia moţată (Gale-rida cristata). ciuhurezul (Strix aluco) etc. recent reintrodusă mai ales în masivul Năruţu. Fauna de mamifere a Muntelui Cozia cuprinde 39 specii. Dianthus henteri. vrabia (Passer domesticus). o orhidee mediteraneană care este un relict neozoic. păstrează cam acelaşi spectru menţionat la floră. rîsul (Lynx lynx). De asemenea. albită (Alyssoides graecum). cerbul carpatin. Dintre plantele subalpine putem enumera: omagul (Acanitum tauricum). floarea de colţ sau albumiţa (Leontopodium alpinum). horştiul (Luzula spicata). . ca şi fauna care este la fel de bogată în elemente de diverse origini. Dintre elementele Europei centrale amintim: ariciul (Erinaceus europaeus). bărbuşoare de stîncă (Erysimum saxosum). vinetele lui Degen (Centaurea degeniana). spiculifolium.vegetaţia înfrunzeşte şi înfloreşte mai devreme decît pe pantele munţilor şi pe vîrfurile lor. măcăleandrul (Erithaeus ribecula). Rosa coziae sau măceşul Coziei etc. firuţa (Poa alpina). nevăstuica (Mustela nivalis).. gaiţa (Garrulus glandarius). columnae). iar taxonomic 88.6% specii lemnoase. relict preglaciar care creşte numai în Carpaţii româneşti. mierla (Turdus-merula) ş. 16 specii aparţin ordinului Rodentia. dintre care majoritatea (84) aparţin ordinului Passeriformes.a. tulichina sau iedera albă (Daphne mezereum şi Daphne blagayana). garofiţa albă (Dianthus spiculifolius). Ca elemente ale faunei euro-siberiene cităm: botgrosul (Coccothraustes coccothraustes). laleaua (Fritillaria montana). situată aici în cea mai nordică staţiune europeană şi alte specii rare.. şi rîsul (Lynx lynx). În zona munţilor Cozia— Năruţu se dezvoltă 940 de specii de plante.'Iris hungarica ssp. cinteza (Fringilla coleps). căprioara (Capreolus capreolus) şi viezurele (Meles meles) dintre mamifere. caucaziene etc. Muntele este acoperit de păduri în proporţie de 95%. deoarece constituie un important coridor de migraţie pentru păsările de origine nordică şi în acelaşi timp o cale de pătrundere a 1 Vezi Studiul de fundamentare a Parcului Naţional Cozia elaborat de Institutul de cercetări biologice Bucureşti. lupul (Canis lupus). în sensul predominării elementelor europene. Reţinem astfel noile plante descrise de specialişti (Rosa Coziae. Ca urmare a bogăţiei floristice. Dintre plantele rare în flora ţării noastre.4% sînt specii ierboase şi 11. teiul argintiu (Tilia tomentosa). Valea Oltului în special prezintă un mare interes ştiinţific din punct de vedere ornitologic. Centaurea coziensis etc). care coboară în Cozia pînă la 1 200 m altitudine. dacica Beldie Prod. mojdreanul (Fraxinul ornus).1 Zona muntoasă Cozia—Năruţu a oferit condiţii prielnice în cursul erelor geologice adăpostirii unor specii de plante şi animale provenite din diferite regiuni ale globului. iar dintre păsări: alunarul (Nucifraga caryocata). jderul (Martes martes). albina (Ophrys fusca). varietăţi. ochiul boului (Troglodyctes troglodyctes). cucuveaua (Athene noctua). Dintre plantele termofile menţionăm: rocoţeilele geţilor (Achillea crithmijolia). specii care în ultimul deceniu şi-au mărit în această zonă a ţării efectivele. balcanice. ci şi accentuarea acestor adaptări 40 prin apariţia de forme. scumpia (Cotinus coggygria). cresc în Cozia—Năruţu: sînzîienele (Galium kitaibelianum).4% sînt în majoritate (67. inclusiv 270 de specii sinantrope. et Nyar. cîrtiţa (Talpa europaea). 78. Amintim doar cîteva: Dianthus kitaibelii ssp. pisica sălbatică (Felix silvestris). vinariţa de Crimeea (Asperula taurina). care se întîlnesc numai în Carpaţii româneşti. ariciul. guşa porumbelului (Silene petraea) etc. grupul de păsări predominant şi calitativ. cărbunele de munte (Phyteuma nanum). Din viitorul parc naţional Cozia nu vor lipsi mamifere specifice Carpaţilor: ursul. ţîţa vacii (Primula veris ssp. Centaurea coziensis (vineţele de Cozia). regiunea muntoasă Cozia—Năruţu este bogată în specii endemice fie Carpaţilor. dintre care două sînt ocrotite: capra neagră (Rupicapra rupicapra carpatica).

H. C. Numeroase specii şi indivizi aparţinînd ordinului Hymenoptere (viespi) se întîlnesc frecvent. dar fauna de insecte a masivului Cozia cuprinde şi alte grupe. iar dintre ele. Pe vîrful Cozia şi spre Mănăstirea Turnu dominante sînt speciile hema-tofage ale bovinelor. Dermaptera. tot specie sudică. Interesant este şi grupul Formicidelor (furnicile). în total 15 familii. Ph. Entomofauna. P. grupurile dominante aparţinînd familiilor Braconidae şi Chalcididae. Entomofauna din ordinele inferioare este bine reprezentată de ordinul Collembola (colembole) printr-un nu-măr de 20 specii. Dintre speciile rare de stîncă. Formica cuniculans etc. format din 14 specii. litoralis. Din ordinul Thysanoptera (tripşii) s-au identificat 11 specii. Unul dintre grupurile reprezentative ale entomofaunei masivului Cozia este cel al Coleopterelor (gîndaci). iar dintre speciile foarte rare semnalăm lăstunul de stîncă (Apus melba). şi anume: Isophia harzi. greieri şi cosaşi. Chrysomelidae. brumăriţa de stîncă (Prunella collaris) şi acvila de munte (Aquila chrysaetos). urmată de Aphrodes bicinctus. ce ar urma să ia fiinţă. Homopterele sînt reprezentate mai ales prin grupul Cicadelidelor (cicadele. Pezottetix giornae. Ordinele mai sus menţionate prezintă un număr mare de specii şi populaţii bogate în indivizi. Fauna de nevertebrate mai este reprezentată. din care dominante apar Cybaeus an-gustiarum şi Pardosa blânda. pe muntele Cozia se mai întîlnesc şi alţi gîndaci din familiile Scarabaeidae. Al doilea grup taxonomic important al faunei de insecte este grupul Orthopterelor. Cychrus semigranosus. Subdominante sînt reprezentanţii familiilor Ichneumonidae. miriapodele (Myriopoda). Oni-chiurus carpaticus ş. care în zona Cozia au 22 specii. Principalul grup din Arachnide îl constituie păianjenii propriu-zişi (Araneae). Aphrophora alnii etc. ţîrîitoarele). 14 specii. flavescens. Pterostichus jindeli. Cărăbuş caraboides etc. angusti-cornis etc. cu reprezentanţi din mai multe familii. ţînţari. În afară de Carabidae. ca şi flora şi grupul vertebratelor din zona de care ne ocupăm. situaţie ecologică care este unică de-a lungul Carpaţilor Meridionali şi ridică valoarea ştiinţifică a Parcului naţional Cozia.unor elemente sud-balcanice şi mediteraneene. T. De importanţă ştiinţifică pentru entomofauna ţării şi pentru viitorul parc naţional Cozia sînt cîteva Ortoptere endemice zonei. şi de alte grupuri. din care dominante sînt Myrmica rubida. Phoridae. iar .a. două fiind dominante: Chirothrips manicatus şi Franklinella intensa. dintre care numeroase sînt elemente ale faunei alpine. Tot aici se găsesc exemplare de corb (Corvus corax). iar ca specii rare de pădure: piţigoiul de livadă (Parus lugubris). se pot menţiona: fluturaşul de stîncă (Tichodroma muraria). Lagriidae. printre care semnalăm ordinele Odonata. Chrysididae. Pholidoptera transsylvanica. convexus. melcii (Gasteropodele). Nevertebratele reprezintă principalul grup de animale din covorul vegetal ierbos ce îmbracă teritoriul viitorului parc naţional Cozia şi el este dominat de insecte. muscarul gulerat (Ficedula albicolis) şi mierla de apă (Cinclus cinclus). din care 6 specii sînt dominante: To-mocerus minor. ob-solutes. apoi Hapîothrips niger. Orchesella pontica. cu 20 specii: Cărăbuş auronites escheri. ce cuprinde mai ales lăcuste. ca specii dominante în masivul Cozia—Năruţu fiind mai ales două: Pachitrachis gracilis şi Euthystira brachyptera. Poziţia geografică ce caracterizează zona Cozia— Năruţu este exprimată printr-un mozaic de biotopi ce a condiţionat coexistenţa unor specii stenice şi euriece din aceleaşi grupe taxonomice. Un alt grup important al entomofaunei este cel al ordinului Diptera (muşte. tăuni. dar în masivul Cozia se întîlnesc şi specii rare sau chiar endemisme. ciocănitoarea mică (Dendrocopos minor). Polysarcus denticauda etc. reprezentaţi prin cele peste 70 de specii şi diferenţiate în zona Cozia—Năruţu pe două niveluri: pe vîrful şi în golul alpin Cozia sînt prezente 30 de specii. Silphidae. Dintre ceile 32 specii ale ordinului Ortboptera găsite pe muntele Cozia mai cităm: Chortippus paralellus. mierla de piatră (Monticola saxatilis). iar în zona Stînişoara. Staphinilidae. Anthomyidae etc. etc). 12 specii. se caracterizează printr-un mare număr de specii bine răspîndite în tot lanţul Carpaţilor Meridionali. cel mai bine exprimat este al speciiilor din familia Carabidae. ca şi cocoşul de munte (Tetrao urogallus). fossulatus. trebuie reţinut şi faptul că în masivul Cozia a cuibărit zăganul (Gypaetus barbatus). din care dominantă este Deltocephalis puli-caris. a cărui femelă este protejată de lege. care apar mai sporadic. Hypogastrura armata etc. Poecilimon thoracicus. pasăre monument al naturii de origine mediteraneană. Scolitidae. Culicoides chaetophtalmus şi C. Chloropidae. în zona Mănăstirii Turnu. Lepidoptera etc. isopodele (Isopoda) şi rimele (Lumbricida). etc. De asemenea. printre care Asilinidae. dominante mai ales pe vîrful Cozia. în afară de insecte. urmate de Tomocerus alpina. şi în acelaşi timp că în zonă poate fi întîlnită vipera cu corn (Vipera ammodytes). Chortippus ocroleucus şi Odontopodissima carpatica. monument al naturii. C. violaceus. printre care mai importante sînt: păianjenii (Arachnida). Scelionidae etc.

dominante fiind Parane-mastoma kochii şi Egaevus convexus. iar în zona pădurilor şi mai jos grupurile dominante sînt aceleaşi. L. Bazinul paleontologic de la Bahna este citat pentru prima dată în anul 1871 de către Lesman (Laulea. cea mai răspîndită fiind Macedonica marginata la altitudinea de 1 100 m. Phalangium opilio etc. Bazinul intramontan Bahna—Orşova este un rest terţiar al unuia din canalele ce legau bazinul . masiv muntos de mică altitudine. Dipterele. ca specie dominantă a grupului în toată zona masivului Cozia. completat ulterior de Drăghicescu. foarte bogate în indivizi. prima fiind dominantă în zona subcarpatică. O formă mediteraneană din fauna de Arahnide este scorpionul carpatic (Euscorpius carpaticus). iar mai recent specialişti ai Institutului Geologic (Fl. se întîlnesc Orthopterele. Prin profilul de parc naţional ce se va organiza în masivul Cozia. în total 28 de specii. fiecare grup cu cîte 14 specii. şi anume Trichia transsylvanica şi Helioigona banatica. după alţi 4 km. de mare valoare ştiinţifică. ceea ce va conduce la conservarea mediului natural. întăreşte propunerea de înfiinţare a Parcului Naţional Cozia. din care s-au găsit 16 specii. ca specii sporadice şi populaţii reduse de indivizi. în special a lucrărilor hidrotehnice. Din cele 14 specii ale subordinului. Lepidopterele etc. fiind foarte bogat în depozite de corali. ceea ce exprimă singura posibilitate de a se păstra nealterată această zonă originară. Dintre Chilopode. toate fiind specii curiene bine răspîndite în Carpaţii Meridionali. Declararea acestei zone ca parc naţional va depăşi însemnătatea lui pur ştiinţifică şi va asigura importanţa practică. urmate de Chilopode. Dermapterele. Un alt grup de păianjeni îl reprezintă Opilionidele. putîndu-se astfel păstra cît mai intact echilibrul natural aii zonei Cozia. 1962). se asigură realizarea protecţiei ei. a florei şi faunei specifice din zona Cozia— Năruţu. cît şi prin cele fitofage (Diplopodele). în general zoofagi utili în menţinerea dăunătorilor pădurilor sub pragul coeficientului de dăunare. În schimb grupul rimelor (Lumbricidele) este reprezentat prin 11 specii. mai bogate în indivizi fiind Pardosa lugubris şi Aulania allimana. numai 3 specii. Formicide şi Lumbricide. unde se desprinde un drum în lungul rîului Bahna. La acest punct fosilifer se poate ajunge din şoseaua naţională Bucureşti—Timişoara cu 4 km înainte de Orşova. în teritoriul viitorului parc Cozia atît prin speciile carnivore (Chilopodele). Hymenopterele. Lucrări despre bazinul Bahna mai publică Fuchs (1894) la Budapesta. iar mai departe. Gasteropodele (melcii) sînt prezente în fauna masivului Cozia prin 30 specii. dar cu un profil geografic unic. Prezenţa speciilor rare şi de importanţă ştiinţifică. Marinescu şi Josefina Marinescu. Isopodele sînt puţine ca număr. alpina. Un studiu mai profund îl datorăm lui Gr. în zona subcarpatică şi în cîmpie.) în număr de 18 şi pe stîncile golaşe şi copaci în zona de la 900 la 1 200 m (12 specii). Colembole şi Aranee. datorită modificărilor profunde ale cadrului natural sub influenţa factorului antropic. Din analiza generală a grupurilor faunistice ce populează viitorul parc naţional Cozia. prin reducerea exploatărilor forestiere şi întreruperea păşunatului. Ştefănescu (1876). endemică. este necesară conservarea ei. unde se află unul din punctele ocrotite. apoi Trogulus clo-şanicus. După 5 km se ajunge în localitatea Hoviţa. 1962).în zona inferioară a pădurii s-au identificat 44 specii de Araneae. urmată de Chromatojulus transsylvanicus şi Polydesmus montanus. urmată de D. rubida şi D. forficatus etc. O categorie ecologică aparte din animalele ce populează zona geografică Cozia—Năruţu o constituie fauna rithronului. Miriapodele sînt reprezentate. Macovei (1909). Datorită importanţei ştiinţifice pe care o prezintă această faună. dintre care dominantă este Dendrobaena byblica. mai frecvente sînt Lithobius nigri-frons. urmată de Clausilia crucită şi Zoni-toides nitidulus. mai bogată în indivizi fiind Ligidium hipnorum. Diplopodele prezintă pe Polydesmus complanatus. Opilionide. care reprezintă un tip zonal biologic asemănător cu cel prezent în apele masivului Retezat. se observă că răspîndirea lor altitudinală prezintă următoarele particularităţi: vîrful Cozia este dominat de Coleoptere. se ajunge la Bahna. lamelibranchiate şi mai ales în faună de gasteropode fosile. Diplopode. S-au găsit şi două gasteropode endemice Coziei. repartizate în general în zona fagului (650—700 m alt. Rezervaţii paleontologice Rezervaţia Bahna-Orşova Rezervaţia Bahna—Orşova este unul din cele mai vechi şi interesante puncte fosilifere din ţară. căci restul elementelor faunistice de tip rithronic va dispărea din lanţul Carpaţilor Meridionali.

Fauna fosilă de moluşte de la Bucovăţ aparţine pliocenului superior şi pliocenului inferior. foraminifere. La Lespezi se găsesc aceleaşi depozite ca la Curchia. Mehedinţi) La această rezervaţie se poate ajunge cu vaporul. Mytilus. Este unul din cele mai importante puncte fosilifere mezozoice din Carpaţi pus sub ocrotirea legii. Timpul în care au existat aceste golfuri şi canale a fost relativ scurt. . Rezervaţia fosilieră Sviniţa (Jud. grupe faunistice specifice sarmaţianului. conţinînd o faună bogată. pe o lungime de cca 18 km. unde pînă nu demult exista şi o carieră din care se exploatau calcare pentru nevoile de construcţii locale. moluşte şi corali solitari. Ocrotirea prin lege a punctului fosilifer de la Bahna reprezintă o importantă contribuţie la ocrotirea unuia din cele mai interesante zăcăminte fosilifere din ţara noastră. — Gasteropode (Murex. Turritella). Punctul fosilifer Bucovăţ (jud. echinide. Cardium. dîndu-i deci numele oraşului. Cele mai expuse la distrugere erau calcarele de la Curchia şi Lespezi. Punctul respectiv se află în comuna Bucovăţ. Punctul fosilifer cel mai bogat al stratelor Klauss este situat pe ogaşul Saraoschi (Grebenul Românesc). echinide. Este un loc vestit şi cunoscut datorită bogăţiei de fosile de bivalve (Mollusca). Unul din obiectivele ocrotite este cel de la Harţa. peste Jiu. atraşi de frumuseţea formelor fosile. bivalve. Găsim de asemenea numeroase fosile şi în argilele marnoase de deasupra sedimentului. Fauna de la Bahna este asemănătoare cu cea din bazinul Vienei. dar şi asupra condiţiilor ecologice în care s-a dezvoltat. — Lamelibranchiate (Ostreia. dar pe o lăţime de numai 1.5 km amonte de comuna Sviniţa. Fusus. În acest punct fosilifer se pot separa toate etajele jurasicului datorită asociaţiilor faunistice. falia în lungul 'Căreia s-a produs prăbuşirea fiind foarte mobilă şi favorizînd acumularea subsidienală a acestei stive de depozite. dar suficient pentru ca în bazinul Orşova să se fi acumulat un depozit cu o grosime aproape de 1 000 m. Spre partea inferioară a acestei succesiuni apar stratele de Klauss (Dogger superior) reprezentate prin calcare feruginoase roşii. canale ce străbăteau această parte a Carpaţilor Meridionali care în acea vreme erau franj uraţi de numeroase golfuri marine. Parte din vizitatorii ocazionali. în partea de vest a cotului pe care-l descrie Dunărea înainte de a-şi îndrepta cursul spre defileul Cazanelor. dintre care o specie de Unio a fost descrisă de paleontologul francez Tournouer în 1880 ca Unio craiovensis. Au fost descrise aici peste 60 forme de amoniţi. Sviniţa este o localitate situată în extremitatea sudică a Banatului. Conus.5 —4 km. Dolj) A fost special amenajat pentru vizitare în anul 1967. Pec-ten). — Brachiopode (Terebratula plicatodeiitata). ca moluşte. grupele faunistice predominante şi care au o mare însemnătate ştiinţifică sînt: — Corali (Favia magnifica. Un alt obiectiv important ocrotit este cel de la Curchia. Solenostraea manipulata etc. care opreşte la 2. a căror formă variată de amoniţi a fost în parte studiată de Kudernatch. în partea de vest a oraşului. Calcarele de aici sînt de origine recifală cu numeroşi corali şi briozoare. În punctul fosilifer Bahna. chiar în sat. belemniţi. pe marginea drumului asfaltat ce merge spre Cetate. brachiopode. unde depozitele de calcare şi argile marnoase ca şi complexul argilo-nisipos conţin numeroase fosile deosebit de interesante. brachiopode etc. Eschara varians). Succesiunea depozitelor mezozoice din împrejurimile Sviniţei cuprinde mai multe orizonturi. Studiul fosilelor de la Bahna ar putea aduce contribuţii însemnate nu numai în ceea ce priveşte cunoaşterea amănunţită a faunei şi filogeniei unor grupe. în special ale genurilor Unio şi Vivipara din levantin. Punctul fosilifer Sviniţa a fost ocrotit datorită faptului că jurasicul — mediu şi superior — este reprezentat aici prin calcare care conţin amoniţi. Acestea au fost declarate rezervaţie geologică. bivalve. localitate suburbană a Craiovei. — Briozoare (Lepralia ansata. după cercetările mai ales ale lui Macovei (1909).dacic de cel panonic în timpul miocenului mediu. aduc un prejudiciu important prin colectarea lor din acest punct fosilifer. aici se mai întîlnesc gasteropode. Originea acestui bazin este tectonică.).

În 1967. ca şi prin posibilitatea de a explica adaptările speciale ale moluştelor la condiţiile diferite de mediu. iar deschiderea amenajată azi nu era vizibilă. Depozitele din acest punct aparţin ca vîrstă pliocenului. prin episoadele care au marcat punerea în evidenţă. Mehedinţi) Peşterea Topolniţa este situată în Podişul Mehedinţi. a cărei gură se deschide la cîteva zeci de metri deasupra „Punţii .Date asupra punctului fosilifer de la Bucovăţ avem din anul 1849 datorate cercetătorilor L. Porumbarii întocmeşte o monografie a zăcămîntului. quadrifas-ciatus etc. Spineanu (1894) şi cunoscutul geolog Gh. craiovensis. T. Densuşianu avansa o idee interesantă. bielzi şi U. Unio procumbens. În felul acesta s-a creat o pungă cu un front spre şosea de cca 100 m şi de cca 30 m adîncime pe malul rămas mai departe abrupt. rumanoides. În anul 1881 R. (1976). Cze-kelius. Nu este explorată decît o lungime de cca 560 m. Creţeşti. Este însă sigur că nici unul dintre aceşti cercetători nu a intrat în peşteră spre a o studia. Se pare că primele semnalări ale oamenilor de ştiinţă asupra existenţei peşterii datează de pe la sfîrşitul secolului trecut. învăţatul N. de la Breasta pînă la Podari. Vintilescu să facă o descriere a formaţiunilor calcaroase de la gura peşterii şi de la suprafaţa ei. ai cărei autori ar fi pelasgii coborîţi din Carpaţi. doljensis. geograful D. la cca 200 m sud de podul Bucovăţului. V. de la speciile marine şi salmastre. În anul 1942. cunoscută desigur de către localnici din timpuri imemoriale. „Gura Prosăcului". în apropierea comunei Balta. iar foarte rar în Oltenia U. dar nu reuşeşte să înainteze decît cca 200 m în plus faţă de prima expediţie. I. Istoria descoperirii peşterii este ea însăşi palpitantă. întreprinde o acţiune îndrăzneaţă de explorare. Bleahu şi colab. prin imaginea clară a evoluţiei acestei faune. se desfăşoară în trei benzi mai înguste. etajul superior levantin. intercalate în nisipurile levantine ce se găsesc pe malul drept al Jiului. Astfel. Melanopsis soubeirani. Abia în anul 1958. Cu timpul. Punctul fosilifer de la Bocovăţ are o suprafaţă de 4 ha şi prezintă interes ştiinţific deosebit prin fauna de moluşte. V. spre Cîrligei şi pe malul drept al Jiului. ajutat de cîţiva studenţi. Dintre nenumăratele specii de moluşte găsite aici amintim: Viviparus bifasciatus. s-au transportat chiar din acest loc aproximativ 75 000 mc de nisip. Studii asupra punctului fosilifer de la Bucovăţ au publict I. trece — fără să cunoască realizările lui Sever Popescu — la explorarea sistematică a peşterii Topolniţa. cu cîţiva localnici. turgidus. U. Firu (1971) şi M. Ea a luat naştere prin confluenţa a patru ape — Topolniţa. a celor 16 000 m galerii şi săli impresionante. la aproximativ 2 m înălţime de la nivelul şoselei. Între cei doi versanţi ai văii Topolniţa există un pod natural format ca o consecinţă a dispariţiei subterane a apelor rîului. vizibile şi azi. Situaţia nou creată a făcut ca organele locale să amenajeze acest punct şi să fie considerat monument al naturii datorită valorii ştiinţifice a fosilelor de lamelibranchiate şi gasteropode ce se găsesc clin abundenţă aici. pentru construirea stadionului central din Craiova. pictorum. fiind mai recente decît cele de la Sviniţa şi Bahna care aparţin părţii inferioare a miocenului (Bahna) şi jurasicului mediu şi superior (Sviniţa). Ionescu-Argetoaia (1918) şi Sabba Ştefănescu (1881 şi 1896). întinzîndu-se pe o suprafaţă de 2 kmp. pînă la cele de apă dulce. Apele dispar sub pămînt printr-o poartă înaltă de 50 m. ca mult mai tîrziu (1936) geograful I. Sever Popescu. Theodoxus pilidei. În felul acesta a apărut o frumoasă deschidere cu înscrierea evidentă a unei delimitate stratificări şi care. Pînă în anul 1953 se cunoşteau deschideri la Breasta. în final. Straturile fosilifere de la Bucovăţ sînt foarte bogate şi întinse pe distanţe mari. Rezervaţii speologice Peştera Topolniţa (jud. Totodată este cercetată „Peştera femeii”. profesorul Traian Orghidan de !la Institutul de speologie „Emil Racoviţă" din Bucureşti. dar ele sînt mascate de vegetaţia arborescentă ce îmbracă pantele. Sub acest pod natural se află peştera Topolniţa. acelaşi Sever Popescu se avîntă într-o nouă explorare. reuşind să înainteze cca 500 m în adîncul peşterii. 'locuitorii Bucovăţului au început să ia nisip pentru construcţii chiar din malul pe care nu există nici o plantaţie sau construcţie. Descrieri recente ale punctului fosilifer Bucovăţ au fost făcute de Ana Maloş (1969). şi anume că „Gura Prosăcului" ar fi o operă antropică. Şapte ani mai tîrziu. pe valea Topolniţei. un geograf din Arad. U. MunteanuMurgoci (1898) menţionează intrarea în peşteră prin „Gura Prosăcului". Prosăcu. Găurinţi şi Ponorătu — care au dăltuit în masivul de calcar chei şi peşteri. botezi. U. Bielz şi D.

Importanţă ştiinţifică prezintă şi Stafilinidele. sectorul Sohodol şi Peştera Topolniţa propriu-zisă. Pe traseul peşterii pot fi distinse trei sectoare: Peştera femeii. situate la intersecţia galeriilor sale. o nouă expediţie împinge explorarea pînă la cca 13 000 m. precum şi oase de animale domestice (oaie. datorită şi faptului că temperatura aerului din interiorul ei variază între 8. Mehedinţi) Se găseşte în apropierea localităţii Jupîneşti — corn.2°C şi 10. În peşteră au fost găsite şi resturi scheletice de Ursus spelaeus. prin cercetările speologului Dorel Staicu. Prin cei 16" km ai săi. prilej cu care peştera este declarată monument al naturii. Traversînd „Galeria Prosăcului". „Culoarul cu pripor" şi „Galeria Racoviţă". În stratul subţire de guano îşi duc existenţa larve guanobii de Microlepidoptere şi pseudoscorpioni troglofili. Etajul activ — cel prin care curge acum apa — are următoarele galerii şi culoare: „Galeria Murgoci". realizînd 3 000 m galerii cercetate. care nu se mai găsesc în vreo altă peşteră din Oltenia (Decu. peştera ocupă locul doi ca lungime pe ţară (după Peştera Vinţului). o formă prădătoare care se dezvoltă pe seama larvelor de diptere. Curenţii de aer circulă uşor atît prin cele patru deschideri mari ale peşterii. un gîndac-specie nouă pentru ştiinţă. În octombrie 1962. aceiaşi exploratori. în lungime de 770 m. Peştera Topolniţa se caracterizează prin existenţa unor săli mari. Sectorul peşterii Topolniţa este format din: „Sala cu guano". 1975. astfel că reţeaua cunoscută a peşterii măsoară cca 16 000 m. se mai cîştigă 3 000 m. cei doi avansează mai departe. Acest etaj este o continuare a „Sălii mari". reiau cercetarea. Fauna este reprezentată de elemente troglobionte. „Culoarul cu spirală". Apoi. care sînt independente. Din „Sala mare" se desfac: „Culoarul urşilor". diverşi gîndaci. care nu trăiesc decît aici. în cadrul celei de a patra expediţii. denumită de exploratori „Galeria Racoviţă". unde depun o mare cantitate de guano. ducîndu-şi existenţa exclusiv în peşteră: fluturi mărunţi. apare o colonie formată din speciile Miniopterus schreibersii şi Rhynolophus blasii. Acest sector corespunde etajului fosil superior. „Culoarul dintre săli" şi „Sala mare". iar în apă diferiţi crustacei. Dintre lilieci. „Culoarul cu săritori" şi „Culoarul faliilor". doi speologi — V. descoperit şi descris de exploratorul Vasile Decu. este descoperit etajul inferior al peşterii. peştera Topolniţa va deveni — prin amenajările ce se fac — un important obiectiv ştiinţific şi de atracţie turistică. Cloşania orghidani este una dintre aceste vieţuitoare. Cireşu din Podişul Mehedinţi. 1 Episoadele explorării peşterii sînt prezentate în textul introductiv al albumului Peştera Topolniţa de Marcian Bleahu şi Cristian Lascu. Mai există aici o specie de histerid (Coleoptera). iar sala în care se ajunge are dimensiuni impunătoare. „Culoarul negru" şi „Galeria Prosăcului". Editura Sport-Turism. studiile despre ea intrînd în circuitul ştiinţei româneşti. care. cu dimensiuni de 30 x 50 m. Peştera lui Epuran (jud. Este descoperită acum cea mai lungă galerie a peşterii. N. Sectorul Peşterii femeii prezintă trei culoare: „Culoarul liliecilor". cît şi prin deschideri necunoscute sau inacesibil omului. constituindu-se în etajul subfosil al peşterii. În 1963. fiind realizată şi joncţiunea dintre peşterile Sohodoil şi Topolniţa. Imensa peşteră prezintă o reţea de galerii dispuse pe patru niveluri (etaje): două fosile (inferior şi superior). Aici se află cioburi de ceramică. muşte.Prosăcului". În toamna aceluiaşi an. Sectorul Sohodol are în componenţa sa „Sala cu grohotiş". În 1961. celor doi li se alătură cunoscutul geolog şi speolog Marcian Bleahu. Peştera prezintă un interes deosebit speologic prin varietatea biotopilor. împreună. care-şi găsesc adăpost mai ales în galeria ce le poartă numele („Galeria liliecilor"). Intrarea în peşteră este mai greu de găsit. pseudoscorpioni. „Culoarul cu marmită". 1965). capră etc). păianjeni. fiind deci o peşteră relativ caldă. „Culoarul cu bazine" se prelungeşte în trei componente: „Culoarul prăpastiei". cărora li se adaugă şi alţii. „Culoarul coloanelor" şi „Culoarul drept". . „Culoarul tăului" şi „Culoarul diaclazelor". În primăvara lui 1962. „Culoarul C. Declarată monument al naturii prin mărimea ei şi prin bogăţia de forme concreţionare. Decu şi soţia sa Anca Decu1 — îşi propun continuarea explorării începută sub conducerea lui Traian Orghidan. Ionescu".8°C. etajul subfosil şi etajul activ. mamifer ce-şi aflase adăpost aici acum vreo 10 000 ani. fiind element component din complexul carstic al Prosăcului. în acelaşi sector cu peştera Topolniţa. Etajul fosil inferior al peşterii Topolniţa începe cu „Sala confluenţelor" şi se continuă cu „Culoarul speranţei" şi „Culoarul cu bazine". descoperind marile săli şi reţeaua fosilă a peşterii. continuă explorarea.

de o excepţională frumuseţe carstică. Continuînd drumul. Prin „Galeria cu bazine". care este porţiunea cea mai neplăcută a peşterii. Dovadă în plus. Deşi există în prezent multe premise care pledează în favoarea unei joncţiuni între cele două peşteri. Temperatura apei din acest sector are valori medii cuprinse între 7° şi 8. respectiv 9 m. Ea pare să păstreze această legătură şi din punct de vedere biospeologic. cea mai lungă din peşteră. studierea amănunţită a situaţiei la faţa locului arată că racordarea lor este deocamdată imposibilă. Temperatura aerului care iese din gura peşterii este relativ scăzută. Este caracteristică carstului de platformă al Podişului Mehedinţi. respectiv 5°C în perioada decembrie-aprilie şi 7°C în lunile de vară. în pantă. fiind foarte atrăgătoare datorită numeroaselor formaţiuni de calcită pe care le conţine. pe partea stîngă. De aici o altă galerie se continuă spre sud prin „Galeria cu bazine". Spre capătul acestui sector se află „Bazinele cadînelor". Peştera lui Epuran este greu accesibilă. lungă de peste 100 m. putînd fi considerată ca sector al acesteia. În ultima parte a sa se află un perete dantelat de calcită numit „Zidul chinezesc". Începînd cu „Strîmtoarea speranţei". din care mai fac parte şi alte peşteri. La baza avenului se găseşte un con de grohotiş şi de resturi vegetale prin care drumul în peşteră ne conduce spre sud prin intermediul unui culoar. Sala a doua se continuă cu un culoar care la început este orizontal. înaintarea devine anevoioasă şi obositoare. În această sală se găsesc muilte resturi scheletice de Ursus spelaeus. Intrarea începe printr-un aven mic de 7 m ce are forma unei crăpături destul de lungi. situat între Jiu şi Motru. Cu toate că în peşterea lui Epuran se cunoaşte numai o singură deschidere.. una dintre cele mai mari ale peşterii. Urmează apoi „Galeria comorilor". iar apoi are o direcţie ascendentă. fiind uneori chiar locuită. În continuare urmează „Sala cavourilor". însuşire mărită şi prin dimensiunile sălii. Din „Sala prăbuşirilor" porneşte spre sud-vest o galerie prăpăstioasă. se ajunge lateral în „Fundătura cu prăbuşiri". coborîrea putîndu-se face relativ uşor. şi el ne conduce într-o sală aproximativ egală. care a fost denumită „Strîmtoarea speranţei". în depresiunea subcarpatică a Olteniei. speogenetic. Totul pare că se închide. se ajunge în „Sala blocurilor uriaşe". a fost denumită „Feeria apelor". fiind situată la o altitudine de 650 m. numărul mare de indivizi de Cloşania orghidani. în locul denumit „Gura Plaiului". de aproape 60 m. Peştera Gura Plaiului (jud. paralelă cu prima şi care este caracterizată prin aceleaşi forme concreţionale. Rămîne doar o mică trecere. de data aceasta puternic stalagmitizate. Urmează mai multe strîmtori care pot fi trecute în mare parte numai tîrîş. Peştera are podeaua acoperită în prima sa parte cu mult grohotiş care este amestecat cu sol şi . fapt ce-i asigură o puternică aerisire. Drumul se continuă printr-un pasaj ce porneşte de la mijlocul acestei săli. Spre est se poate coborî într-o galerie orizontală spaţioasă.îndreptăţind presupunerea că această parte a peşterii a fost cunoscută demult. La capătul galeriei. O porţiune de 80 m ai acestei galerii. Peştera lui Epuran. „Galeria plăcilor de nămol" se termină cu strîmtoarea „Portiţa comorilor". constituie totuşi o unitate separată şi bine definită. În continuare. în care se întîlnesc concreţiuni extrem de frumoase. Din aceasta din urmă. se pătrunde în „Sala prăbuşirilor"*. iar aerul din interiorul peşterii are 9°C. morfologic şi biospeologic este legată de complexul carstic al peşterii Topolniţa. Aceştia se simt îndeosebi la intrare.5°C. Peştera este săpată în calcare jurasice şi cretacice. care are 70 m lungime şi 4 m înălţime. Este declarată monument al naturii şi poate fi vizitată numai cu aprobarea Comisiei Monumentelor Naturii. peştera lui Epuran este strîns legată de peştera Topolniţa. Morfogenetic. Galeria următoare se caracterizează prin prăbuşiri masive din tavan. deşi hidrografic. După învingerea a încă trei strîmtori. Peştera Gura Plaiului are o lungime de aproximativ 150 m. Gorj) Peştera Gura Plaiului aparţine complexului carstic din-Munţii Vîlcan. peştera lui Epuran îşi găseşte aşadar un terminus tot atît de neaşteptat ca şi Galeria Racoviţă din Topolniţa. o marc parte din galeriile ei sînt străbătute de curenţi de aer puternici. Drumul se continuă cu „Galeria plăcilor de nămol". din care se desprinde „Fundătua comorilor". iar parcurgerea ei este dificilă. avînd peste 200 m. ajungîndu-se apoi într-o sală umplută aproape complet cu blocuri de prăbuşire: este „Sala dintre strîmtori". faciesul peşterii se schimbă brusc: apar din nou dărîmături. iar în continuare se trece prin „Catacomba înnămolită". se pătrunde în „Sala urşilor". într-o sală bogată în concreţiuni calcaroase de o rară frumuseţe. Lungimea explorată a peşterii lui Epuran măsoară actualmente peste 1 000 m şi ocupă o suprafaţă medie de 100 ha. în care se găsesc formaţiuni stalagmitice excepţional de frumoase. cum sînt „Meduza" şi altele. denumită „Diaclaza mare".

resturi vegetale şi animale şi guano. Rezervaţii botanice Pădurea Botorogi (jud. Peştera Cioaca cu brebenei prezintă atît însemnătate ştiinţifică. Dolj) Călătorul care a poposit mai îndelung prin Cîmpia Olteniei. Din această sală se bifurcă două culoare scurte: primul se termină cu un horn greu accesibil din cauza unei pante acoperite cu argilă. de la coralite la helictite. din timpuri imemorabile. vizitarea ei făcîndu-se numai de către specialişti pe bază de autorizaţie. Centromerus europaeus. Decu şi M. apoi suprafeţe cu argilă şi mai puţin guano. jugastrul (Acer campestre) cu lemnul lui tare ca fierul şi ulmul Europei centrale (Ulmus foliacea).resturi vegetale. Astfel. Drumul se continuă prin partea nordică a acestui con şi apoi se -ajunge într-o sală largă. cu o lungime de 85 m. bogată în material carstic care este în parte concreţionat şi îi dă o frumuseţe originală. Trichoniscus cf. cu originale podoabe de jncrustaţiuni. dintre troglobionte menţionăm Tismanella chappuisi. Peştera Cioaca cu brebenei (jud. Peştera Gura Plaiului se caracterizează prin prezenţa unei faune bogate în indivizi şi variată ca specii. Cea mai mare parte a plafonului peşterii. anthodite şi stalactite. este alcătuită din: stejarul de luncă (Quercus robur). cît şi pereţii acesteia. Înainte de a vizita oraşul Tîrgu Jiu.5 ha. care porneşte din sala mare a peşterii. Bleahu (1963. Aici se află. Peştera are planşeul acoperit cu numeroase blocuri şi fragmente de calcar. Lithaleius decapolitus şi Duvalius spinifer. din punct de vedere cristalografie prin grupul de cristale de calcită pură ce formează pe plafon o împletitură de elemente viermiforme ce reprezintă cea mai tipică expresie de „helictite". Această peşteră este caldă. 1967). frasinul (Fraxinus angustifolia). în ea găsindu-se numeroase specii troglobionte şi de o mare diversitate. Aceste particularităţi ştiinţifice motivează încadrarea Peşterii Cioaca cu brebenei în rîndul monumentelor naturii ocrotite de lege. în bazinul superior al Motrului. încărcată de roadele bogate ale verii sau toamnei. între satele Iaşi şi Botorogi. prezintă numeroase formaţiuni de o rară frumuseţe. A luat naştere prin săparea de către pîrîul Izvoarele în masivul muntos local denumit „Cornetul Satului" şi se află la o altitudine medie de 518 m. sol. Ea mai prezintă zone de calcită. apoi cu argilă. cu arbuşti şi covor des de iarbă grasă. Dacă nu e ispitit de veşnica chemare a înălţimilor. cît şi faunistic. pe un con de grohotiş. Cununa aceasta de copaci falnici care adăpostesc mii de păsărele. Acest . deoarece este lipsită de un schimb normal de curenţi de aer. inferus etc. lipsită de curenţi de aer şi de aceea cam umedă. Trichoniacus cf. poate zăbovi prin satele frumoase ori prin locuri în care natura nu s-a zgîrcit în darurile ei. Trachysphaera orghidani. peştera fiind descendentă. injerus. Se consideră că helictitele de pe tavanul culoarului descendent. Planşeul părţii terminale a culoarului descendent este stalagmitic. concreţionat şi care se termină spre sud-vest printr-o scurgere masivă. nu departe de Peştera Cloşani. Mehedinţi) Descrierea şi schiţa ei au fost făcute de către V. ca Trachysphaera jaquecui tismanea şi Harpolithobiiis oltenicus. caracterizat prin variate şi numeroase formaţiuni concreţionare de tip stalagmitic. Printre ele menţionăm unele endemisme şi rarităţi ca Saphrochaeta oltenica. Unele endemisme sînt reprezentate printr-o populaţie mare de indivizi. specie de coleopter cu valoare endemică pentru peşterile din vestul Olteniei. Este una din peşterile calde din zonă. pe care mulţi îl numesc şi gorun. Sporadic se întîlnesc bazine mici cu apă. Acest monument carstic este de natură fosilă. Peştera Cioaca cu brebenei este situată în zona subcarpatică a Munţilor Mehedinţi. În ea se pătrunde printr-o mică şi îngustă deschidere. iar după coborîrea unui aven de 6 m se ajunge într-o mică sală. utilizată ca fîn pentru animale. ce te uimesc cu trilurile lor. se poate face un popas la cîţiva kilometri spre sud-est. ce-i ridică foarte mult valoarea. cu oamenii lui harnici şi veseli. ceea ce ridică mult spectaculozitatea ei. o pădure de luncă ce se întinde cu răcoarea ei pe o suprafaţă de 106. Peştera Gura Plaiului are o mare însemnătate ştiinţifică mai ales prin speciile endemice de faună ce le cuprinde şi de aceea a fost declarată monument al naturii cu regim de rezervaţie speologică. dar şi foarte umedă. iar al doilea este descendent.5°C. varietate şi frumuseţe. se simte din nou atras de colinele şi poalele munţilor. Această peşteră reprezintă un fenomen carstic complex. avînd în profunzimea sa temperatura de 11. sînt unice în ţară ca număr.

trei răi (Hepatica nobilis). care ajunge pînă în Caucaz. Mai sus. cornutul (Cerastium banaticum). azaleea de munte (Bruckenthalia. spre izvoare. spre comuna Runcu. încît creşte în numeroase exemplare. Dintre acestea se relevă: măcrişul ciobanului (Rumex scutatus). auricula ssp. guşa porumbelului (Silene flavescens). Natura a crestat adînc cristalinul de Parîng. A. Sălbatice în frumuseţea lor sînt principalele văi afluente: Valea Albelor. luna florilor. au fost identificate peste 300 specii vasculare (Păun. Planta are florile asemenea unor clopoţei. sălbăticia stîncilor colorate de florile şi verdele covorului imprimă locului şi un interes ştiinţific. Mai. bria (Athamantha hungarica). depăşind masivele calcaroase cu numeroasele lor creste. luăm calea muntelui. Laleaua pestriţă. descoperită cu puţin timp în urmă. drobuşorul (Isatis tinctoria). este cea din lunca Jiului. Majoritatea speciilor care întocmesc covorul ierbos sînt obişnuite ca în toate pădurile de luncă cu astfel de sol. transformînd vegetaţia în alta particulară. găseşte doar roadele trecutelor flori. Gorj) Lăsînd în urmă Tîrgu Jiu. piciorul răsucit (Streptopus amplexifolius). ciuboţica cucului (Pri-mula officinalis. găsind condiţii propice pe solul semigleizat aluvial cu pH (aciditatea) ca o leşie (aproape de cifra 6) şi apa mustind peste tot. dacă reţinem că valea Sohodolului este în aval cu 1 000 m mai jos ca la izvoarele apelor. drept pentru care în ţara noastră este ocrotită ca monument al naturii. brusturele (Petasites albus. În zona carstică. pochivnicul (Asarum euro-paeum). Una singură vrăjeşte. spînzul purpuriu (Helleborus purpurasceus)f spînzui (H. Merită subliniat în acest context şi faptul că tot aici se întîlnesc şi multe exemplare de stejar ce dăinuiesc de mai bine de 200 ani. vineţelele purpurii (Centaurea atropurpurea). pe care liliputanii ar putea juca şah (fiind perfect ornamentate ca tabla cu 64 de pătrăţele) şi găseşte aici condiţii optime. paracheriţa (Parietaria serbica). bachofenii). pana zburătorului (Lunaria rediviva). a fost propusă spre ocrotire. clopoţeii (Campanula divergens). iarba osului (Helianthemum nummu-larium). creţuşca (Filipendula ulmaria). pentru că plantele îmbracă haina de sărbătoare a florilor numai primăvara devreme (martie-aprilie). afinele (Vaccinium myrtillus. căldăruşa sau măseaua ciutei. liliacul (Syringa vulgaris). cu care ferăstruieşte chei magnifice cum rar se văd în munţii cu care natura a dotat pămîntul patriei noastre. denumită ştiinţific cu nume de curcă (curca se cheamă „Meleagris galopavo"). iar pe alocuri sclipeşte ameţitor mica albă pe pereţii abrupţi. cocorăii (Erythronium denscanis). merinana (Moehringia muscosa). Ca să admiri cupele acestea alcătuite de perigonul pestriţ al lalelei trebuie să te grăbeşti. tămîioara galbenă (Viola luteola). de pe lîngă Piscul Sadovei — jud. rocoţelele (Stellaria gramineei). potiraşul (Pirola secunda). angelica (Angelica arhangelica). cum o mai numesc oamenii în alte părţi. ochii şoricelului (Saxifraga aizoon). socul roşu (Sambu-cus racemosa). Toate acestea justifică dorinţa ca pădurea să fie ocrotită conform Legii 9/1973. garofiţa de stîncă (Dianthus spicidifolius). Pădurea Botorogi este prima cunoscută din cele două existente în Oltenia care găzduieşte laleaua pestriţă (a doua. păiuşul mare (Festuca giganthea). zmeurul (Rubus idaeus). sămînţă soarelui (Heliosperma quadrifidum). paşii ne poartă spre cursul superior al Sohodolului. pe care localnicii o mai alintă şi cu numele de „liliacă". un muşchi moale şi des. drobul (Cytisus elongatus). iarba şarpelui (Veronica bachofenii). splina (Chry-sosplenium alter ni) olium). crinul pestriţ (Lilium martagon). este laleaua pestriţă (Fritillaria meleagris). Tecernia şi Padului. această frumoasă cetate a Gorjului. iarba neagră (Scrophularia lociniata). este una dintre cele mai rare şi mai frumoase flori ce cresc la noi.covor verde cu multe straturi cantonează aici. cu o fizionomie aparte. cum rar se poate vedea. Galium kitaibelianum). P. spicu-lifolia). bujorul (Anacamptis pyramidalis) etc. Antenaria dioica. serratifolia). ruginiţa (Asplenium vidridis. pentru cercetătorul în domeniul botanicii sistematice şi fitocenologice. vitis-idaea). Pentru că se află în imediata apropiere a oraşului Tîrgu Jiu. mutulica (Scopolia carnio-lica). lăptucul oii (Telekia speciosa). rogozul de munte (Carex montanum). gîscăriţa (Arabis hirsuta). Popescu — 1968) cum ar fi: struţişorul (Selaginella helvetica). Pădurea este ocrotită pe plan local printr-o reglementare silvică de zonă. Se întîlnesc aici ziduri şi hornuri care urcă adesea la peste 250 m. V. cu monumente şi (locuri atît de interesante şi cu oameni gospodari. Între speciile întîlnite se află şi unele rare sau foarte rare şi care alături de frumuseţea carstului. răsura mică (Rosa micrantha). P. susanul muntelui (Cicerbita alpina. Prenanthes purpurea). rutamuraria). iarba şarpelui (Veronica urticifolia. raritate floristică. scumpia (Cotinus coggygria). hybridus). ca şi granitul de Tismana. odorus). ca şi Narcisus angustifolius. floarea paştelui(Alcememe nemorosa). trei răi (Hepatica . broasca (Adenostyles alliariae). odoleanul (Valeriana tripteris). Senecio nemorensis. mătrăguna (Atropa belladonna). timoftica muntelui (Phleum montanum). dragai cele (Asperula odorata. V. Şi nu e de mirare. merinana (Moehringia pendula). Dolj). dălacul (Paris quadrifolia). Cheile Sohodolului (jud. năprasnicul (Chrysanthemum rotundifolium). frăguţa (Adoxa moschatellina). colţişorul (Dentaria glandulosa).

1963. serratifolia). ravene. cruşinul (Rhamnus ţinctoria). lemnul cîinesc (Lingustrum vulgaris). văi seci. care are loc o dată cu venirea primei duminici a lunii mai. Suprafaţa supusă ocrotirii se întinde pe cca 120 ha şi constituie un potenţial turistic de însemnătate deosebită în ţara noastră. rezervaţia fiind ocrotită printr-o hotărîre a Comisiei Monumentelor Naturii. sînt asimilate. Subarboretul găseşte condiţii optime şi aici se dezvoltă bine: liliacul (Syringa vulgaris). Tot covorul verde e încheiat de diverse graminee şi multe specii de rogoz (Carex). vegetaţia răspunde întocmai la aceasta. Pe drumul ce duce spre poiană se adună multă lume în ziua sărbătoririi liliacului. scumpia (Cotinus coggygria). Mehedinţi) După ce ai călătorit prin interesantul podiş al Mehe--dinţiului. de nevoile turismului. frasinul (Fraxinus excelsior). picior răsucit (Streptopus amplexifollius) ş. cunosc îndeaproape acest colţ de ţară. pereţi stîncoşi abrupţi şi altele. încît înţelepciunea poporului le-a situat dincolo de limitele realului. sîngerul (Comus sanguinea) etc. covorul verde este pătat cu sîngele voinicului (Orchis morio). îl sfătuim pe călător să aleagă o bucată de pămînt scăldat în soarele blînd. Ponoarele la nord şi Delurenii la sud. să constate că nu-i vreme de pierdut. de la izvoare şi inclusiv cheile Sohodolului pînă deasupra Runcului.. într-adevăr. dar şi o datorie patriotică în a păstra aceste frumuseţi pe-care natura darnică ile-a dăltuit de-a lungul timpului. Pe stîncile crăpate de vreme se însoresc la adăpost un fel de păpădii cu galbenul lor portocaliu şi cu fructele roşcate (Taraxacum nigricans). intrînd în componenţa diferitelor fitocenoze. ponoare. încît localnicul. neputînd merge mai departe cu logica. Măsurile de ocrotire au fost sprijinite de către organe de conducere locale din oraşul Baia de Aramă şi din comuna Ponoare. De aici a venit şi ideea protejării vegetaţiei acestor locuri. în direcţia SV. avînd pe lîngă însemnătatea turistică şi o importanţă ştiinţifică demnă de luat în seamă. drept pentru care a fost botezat „Podul lui Dumnezeu". atît prin elementele interesante ale peisajului. începînd cu cele pe care mileniile le-au dăltuit în stîncă. uimit şi în acelaşi timp satisfăcut de cum se împletesc cele zămislite de natură cu cele realizate de om. Rezervaţia Ponoare (jud. Apoi le-a trecut în lumea basmului şi ficţiunii atribuindu-le altui mister. parcă trecînd în lumea de poveste. rogozul (Carex pendula). care. inuşorul alb (Linum catharticum-subbalpinum). carpenul (Carpinus betuluş). Se ştie că liliacul (Syringa vulgaris) este un arbust ce poate să formeze ca grupuri de vegetaţie cel mult tufişuri.a. Dacă iubitorul de natură a crezut că aici e loc de popas întru odihnă binefăcătoare după atîta drum. Acest mozaic oferit de natura docului solicită oricărui drumeţ localnic sau venit de peste hotare 1 Vezi: Buia Al. Mulţi oameni de ştiinţă. cît şi prin podoaba vegetală. păducelul (Crataegus monogyna). Ocrotirea acestor meleaguri sălbatice în frumuseţea lor. omul de odinioară a abandonat explicaţia lucrurilor. Atît de frumoase sînt „minunile" de aici. ciuboţica cucului (Primula auricularia ssp. Bucăţica aceasta de rai pămîntesc se află la 5 km de oraşul Baia de Aramă. Răiculeşti şi Ciobăneasa la est. Cu toate acestea ochiul a fost atît de fermecat de frumuseţea liliacului în floare. Dar se cere iertată o astfel de greşeală pentru că. creat în vremi şi mai îndepărtate de „forţe divine"-. de omul epocii noastre. colurna). a pronunţat cîndva şi a rămas peste veacuri — „pădurea de liliac". alunul (Corylus avellana) şi alunul turcesc (C. gîrniţa (Quercus frainetto) cît şi alte plante mezofile. încît cresc laolaltă o seamă de specii lemnoase xerotermofile ca mojdreanul 1 (Fraxinus ornus). dumbeţul (Teucrium montanumvillosum). între parchetele de arbori. gorunul (Quercus petraea). Ocrotirea naturii în Oltenia. cărpiniţa (Carpinus orientalis) etc. pe coastele dintre satele Băluţă la vest. De aici. podul natural de aici parcă numai o forţă supranaturală era în stare să-l făurească. care te vrăjeşte cu covoru-i verde. fără excepţie. tătăneasa de fag (Symphytum cordatum). simţi fără să gîndeşti parcă nevoia unui popas. Frumoasă este aici lumea plantelor. iubitori ai lumii plantelor şi ai naturii în general. Maloş C. în luminişuri însorite. va avea surpriza ca mai înainte chiar de a-şi potoli setea sau foamea. la liziera lor. vişinul turcesc (Prunus mahaleb). avînd gravate lapiezuri. Tot ce a zidit aici natura pe un carst tipic. pictat cu multe culori. Mărturie îndeajuns este tradiţia locală pe aceste meleaguri.transsilvanica). este nu numai o datorie faţă de ştiinţă. . cărpiniţa (Carpinus orientalis). cu elemente floristice rare. fără zgomote şi care îmbie spre odihnă. ca şi cînd nu şiroirea neîncetată a apelor a fost aceea care l-a dăltuit. cum sînt: paltinul (Acer pseudoplatanus). jaleşul (Stachys alpina). peşteri. Este interesant de remarcat atitudinea omului în faţa unui peisaj atît de atrăgător. merită să fie admirat. originala „sărbătoare a liliacului". Craiova. atît de măreaţă i-a apărut priveliştea ! Pentru că-şi dau aici întîlnire condiţii ecologice foarte variate.

cum e mai sănătos.S. măcieşul (Rosa dumalis. sterilis). populaţii mai de calitate şi mai productive. dragavei (Rumex acetosa). încrucişări. o temperatură medie anuală de peste 9°C şi mai mult de 925 mm precipitaţii. dacă omul a dărîmat stînci şi a ridicat munţi. patens. pe care au cîntat-o poeţii. M. R. În patria noastră sînt multe obiective de ocrotit. campestre. cît şi de către oamenii locului. fie pe cale naturală. ornus). se trezeşte într-o zonă stîncoasă ce apare brusc şi în contrast parcă cu apa liniştită a Dunării. fie de om şi a devenit azi pădure. Dacă zona aceasta. gorunul (Quercus petraea). altoiri. molinerii. De aceea considerăm bine venit că se începe mai devreme să fie ocrotită natura atît de către forurile locale. nu ajung totdeauna să satisfacă la timp solicitările multiple. tuturor. acetosella). e frumoasă prin relieful ei de ieri şi de azi. aici mai cresc constituind stratul superior: fagul (Fagus sylvatica). înainte de ratificarea propunerilor din partea Academiei R. nu mai puţin atractivă este pentru naturalist prin plantele ce cresc aici. Covorul ierbos. mergînd pe jos ori cu bicicleta.grijă deosebită. T. dacă nu încă şi mai vrednică de admirat. troscot (Polygonum aviculare) etc. pe alţii zidin-du-i ca meşterul din baladă. Multe dintre speciile ai căror . măcriş mărunt (R. carpinul (Carpinus betuluş). pilosella. Forurile superioare. lucerna (Medicago lupulina. castanii au condiţii bune de climă datorate reliefului (ca o căldare). T. Planta a fost adusă de călugări cu secole în urmă la Mănăstirea Tismana şi cultivată aici. au ridicat şosele pe înălţimi şi au urcat trenul cu calea lui ferată pe piloni uriaşi. această rezervaţie mai poate avea una economico-ştiinţifică pentru Tismana şi oraşul Baia de Aramă cu împrejurimile. rogoz (Carex hirta). deşi se străduiesc. mai curge pe alocuri şi „înapoi" sau „în sus". Mulţi arbori au circumferinţa de peste 1. dar ascultîndu-1 docil şi trecînd fie prin ecluze. Este o datorie să păstrăm totul ca să se bucure şi cei care ne vor urma. Se realizează astfel aici condiţii de viaţă apropiate de cele ale bazinului Mediteranei — locul de origine al castanului. Pădurea Pocruia-Tismana (jud. scrîntitoarea (Potentilla argentea). tuneluri. frasinul (Fraxinus excelsior). se întinde pe o suprafaţă de 237. mărul coricov sau pădureţ (Malus silvestris). Poate că numai starea de euforie ar explica faptul că fiecare nu pricepe sau nu vrea să priceapă că „răul mic" săvîrşit de el e atît de dăunător şi mai ales nejustificat pentru un om al zilelor noastre. candieans). săltînd cu el vasele. în vederea extinderii culturii castanului şi înfiripării unei industrii de prelucrare a fructelor sale. ridicînd cu el navele şi pasagerii. Surpriza este mai mare dacă drumeţul a parcurs mai întîi cîmpia de la Craiova spre Drobeta-Turnu Severin. de unde s-a răspîndit. aducînd spre suprafaţă aceloraşi oameni lumină. Rezervaţia Schela Cladovei — Gura Văii — Vîrciorova (jud. H. Dacă faţa stîncilor şi a Dunării a cunoscut schimbări ce vor dăinui peste veacuri. dar mai ales au „urcat vapoarele" cu apă cu tot pe acolo pe unde doar turnurile moscheii din Ada-Kaleh erau mîngîiate de vîntul ce mergea cu Dunărea. mirîndu-se parcă de îndrăzneala omului nou.R. Pe substratul stîncos. Consiliului Naţional pentru Protecţia Mediului Înconjurător. Se mai poate admite că formele deja fixate genetic de multe decenii să fie o sursă de material biologic pentru viitoare selecţii. oamenii zilelor noastre „au mutat munţii". la cca 400 m altitudine. strunit şi el. pe unii legîndu-i cu fier. repens). pieptănăriţa (Cynosurus echinatus). Consiliului de Miniştri. Bătrînul nostru Danubiu. în scopul creării de noi soiuri de castan comestibil. horşti (Luzula jorsteri). pratense T. H. turtită mare (Agrimonia eupatoria). fie slobozind printre paletele turbinelor hidrocentralelor. T. specii de vulturică (Hieracium cymosum. Din alte familii sînt frecvente: frăguţa (Fragaria viridis). T. A rămas aceeaşi. creînd viaducte. mojdreanul (F. cuprinde ierburi din familia Graminee: obsiga (Bromus mollis. hoppeanum)r măcriş (Oxalis acetosella). Mehedinţi) Între comunele Pocruia şi Tismana. ţolul lupului (Pteridium aquilinum). his-pida). pentru că.50 m şi ating vîrsta de peste două secole. socul (Sambucus nigra). conştient că toate acestea aparţin nouă. de la şesul cu mici denivelări. uneori foarte bine încheiat în golurile (poienile) existente. părul pădureţ (Pyrus pyraster). B. B. diverse trifoiuri (Trifolium dubium. arvensis.35 ha o pădure cu exemplare foarte frumoase de castan bun-comestibil (Castanea sativa). Mehedinţi) Călătorul iubitor al naturii care ajunge pe aceste meleaguri fie cu trenul. Stratul arbustiv este alcătuit din: păducelul (Crataegus monogyna). împreună cu castanul comestibil. are surpriza să cunoască locuri de neuitat. Pe lîngă importanţa geobotanică (staţiunea pentru castan). porumbarul (Prunus spinosa).. un lucru nu s-a schimbat: frumuseţea. Între Schela Cladovei şi Vîrciorova. Rezervaţia este ocrotită prin măsuri luate de conducerea silvică locală. cu ierni blînde şi verile nu excesiv de calde. fie cu maşina sau.

feriga Canarelor (Notholaena marantae). ciucurelul (Cynosurus echinatus). scumpia (Co-tinus coggygria). nigra). inul (Linum umnerve). jugastrul (Acer compestre). bifrons. un fel de ţăpoşică (Psilurus aristatus . torţelul (Cuscuta alba. E. între „Poiana cu laleile" şi „Poiana cu căprioare". violetele de stîncă (Viola rupestris. S. scînteietoarele (Polycneum heuffelii. unele dintre ele rare sau chiar foarte rare pentru flora patriei. gorunul (Q. şi ceea ce este interesant e faptul că se găsesc multe specii pe suprafeţe mici. cămaşa romanilor (Tunica saxifraga. frutescens). gheara găii (Astragallus rochelianus). stejarul Europei (Q. drobuleţul. pentru ţară. flămînzica galbenă (Draba lasiocarpa). Pe pante. meişorul (Milium vernale). saxosus. T. scabrum. teiul argintiu (Tilia tomentosa). severinensis. lipsită de vegetaţie lemnoasă şi 1 Vezi N. răcoţeanul bălţii (Stellaria palustris var. liana. acul doamnei (Scandix pecten veneris). se propun rezervaţiile1: Cracul Gaioara — cu teritoriu puternic erodat. vineţelele cu flori ca purpura (Centaurea atropurpurea). rînjica (Cardamine graeca). A. laurul (îlex aquifolim). vineţelele (Centaurea degeniana. R. Valea Oglănicului — se propun spre ocrotire 5 hectare situate pe versantul sudic al văii. gîrniţa (Q. R. porumbarul (Prunus spinosa). salata iepurelui (Lagoseris sancta). băşicoasa (Colutea arborescens). alunul (Corylus avellana). B. vanilia sălbatică (Heliotropium supinum). lăptuca (Lactuca glandulosa). R. luteola). ca şi lăptuca cu flori galbene (Scorzonera lanata). sîmbovina (Celtis australis). mărarul Porţilor de fier (Prangos carinata). măciulia (Comandra elegans). pu-bescens). cărpiniţa (C. poroinicul (Orchis gennarii). coroniştea (Coronilla emerus). urechea iepurelui (Bupleurum praealtum. sparceta arginite (Onobrychis alba). cîrcelul (Ephedra distachya). germanicum. palltenul de cîmp (A. trifoiurile (Trifolium strictum. A. frăguţa de stîncă (Cystopteris regia). iarba acră (Sedum hillebrandii. zburătoarea (Epilobium lanceolatum). iarba osului (Fumana procumbens). Stratul arbuştilor are în componenţă: taula (Spiraea crenata). C. Pe acest traseu cu o bogăţie floristică de excepţie. măciuca ciobanului (Echinops banaticum). pentagyna. 1974. viride-subcanescens). cîrcelul (Ephedra distachya). verrucosum). T. dalechampii). Acad. V. ciocul berzei (Geranium bohemicum). păiuşul (Festuca longijolia). elongatum). între plantele mai deosebite pe acest traseu se întîlnesc: unghia ciutei (Ceterach officinarum). pulvinare. laptele cînelui (Euphorbia graeca). patens). D. T. coriifolia. Minuartia setacea banatica. R. micsandrele sălbatice (Eryssumum banaticum. săpu-nariţa (Saponaria glutinosa). nalba păroasă (Althaea hirsuta). tumidus). degetarul (Digitalis feruginea). tătăneasa de munte (Symphytum ottomanum). P. xajtasyama). usturoaia (Peltaria alliacea).indivizi cresc înverzind sau colorînd astfel meleagurile acestea sînt rarităţi pentru Oltenia. puturoasa (Diplotaxis tenuifolia). C. . creasta cocoşului (Polysthicum braunii). R. pachnospermum). bulgaricum). smeoaia (Peucedanum longifolium). haţ-mătuchiul măgarului (Torilis ucranica). grozama (Genista pilosa). smochinul (Ficus carica). carpinul (Carpinus betuluş). adiartum nigrum). lupoaia (Orobanche picridis). lumînăricile (Verbascum heuffelii. clopoţeii (Jasione jankae). Roman. colurna). tenuifolia).S. pichleri-stellulatum). orientalis). F. dumetorum). fumăriţele (Fumăria ros-tellata. mazărea sălbatică (Pisum elatius). nucul (Juglans regia). iarba ulcerului unghiei (Paronychia cephalotes). ruginelele (Asplenium cuneifolium. Bucureşti. P. mărul lupului (Aristolochia pallida). talpa gîştei (Di-gitaria ischaemum). A. R. C. guşa porumbelului (Silene alpina. lupuliformis). lipitoarea (Crucianella oxyloba). drobul (Cytisus elongatus). ilimba mielului (Cyno-glossum germanicum). Flora şi vegetaţia din Podişul Mehedinţi. sfecla sălbatică (Beta trygina). sipica de Ural (Cephalaria uralensis-multifida) şi colilia de Dunăre (Stipa danubialis). bujorii (Paeonia triternata. Sedum cepaea). mierluţa (Minuartia capillacea). vulturica (Hieracium pseudobi-fidum). păducelul (Crataegus monogyna). pirul (Agropyron pannormitanum. colilia mare (Stipa pulcherima). muşcata dracului (Valerianella turgida). otrăţelul (Onosma viride-banaticum. vişinul turcesc (Prunus mahaleb). saxosum). Se propune a fi ocrotită o suprafaţă de 5 ha. rugii (Rubus banaticum. stînjenelul pitic (Iris reichenbachii). Are o suprafaţă în pantă. latirul mic (Lathy-rus setifolius). plantonides) etc. albitele (Alissum petraeum. A.hirtellus). viţa sălbatică (Vitis sylvestris). ochiul lupului (Nonnea pallens). supina). trinervia. vîrciorovensis). Covorul ierbos cuprinde foarte multe specii. mierluţele (Moen-chia mantica. laxmanni). liliacul (Syringa vulgaris). pe stîncării se întîlnesc: cerul (Quercus cer-ris). cornul (Cornus mas). virgiliana). frainetto). kralikii). salsifi (Scorzonera lanata). cimbrul unguresc (Satureja kitaibelii). A. păducelul negru (C. cornutul (Cerasirium banaticum. A. culbeceasa (Medicago orbicularis). săbiuţele (Gladiolus illyricus). pulverulentum. alunul turcesc (C. realitate pe care botaniştii o definesc prin expresia „floră bogată". O. C. fetica (Asperula montana). unde creşte relictul terţiar. pojarniţa (Hypericum rochelii). S. V. Ed. M. garofiţele (Dianthus banaticus. V. petraea).. R. aereilul (Ferula heuffelii). plante de o importanţă deosebită în fitogeografia României. colilia subţire (Stipa eryocaulis) etc.R. R. illyrica-haynaldiana). stejarul pufos (Q. vîrciorovae). gorunul auriu (Q. stribryi. glauca. pana zburătorului (Lunaria annua elliptica). măceşii (Rosa canina. micşunelele sălbatice (Conringia austriaca).

3 ha. săpunariţa roşie (Saponaria glutinosa). între apa Slănicului şi creasta Vîrului. cam chircit. în consecinţă. care în Olăneştii Vîlcii vegetează de la o altitudine de 700—800 m în sus. Toate aceste plante ierboase scunde .5 ha. clocoticiul (Staphyllea pinata) ş.a. precum o colilie (Stipa aristella). şi Cazanele Mari. Flora din zona Cazanelor conţine multe elemente submediteraneene. Tot aici întîlnim cornutul (Cerastium banaticum). în amestec cu cele central-europene. Pe solul schelet de la baza abruptului se întîlnesc: arborete din fag european (Fagus sylvatica). clisura Cazanelor (Ferula heuffelii) ca şi elemente mai rare semnalate. spre limita inferioară a zonei montane. cît şi ca port al plantelor. Aceste considerente. Ambele specii se întîlnesc aici la limita estică a arealului lor. deosebit de variată. splendida lalea galbenă ca soarele Cazanelor Dunării. Se pot admira aici pajişti de o mare frumuseţe şi d2 o ridicată valoare peisagistică. ca şi clopoţeii Cazanelor (Campanula crassipes). Aceste elemente ale florei. se află o zonă cu totul deosebită. conferă rezervaţiei propuse o deosebită importanţă. este propusă ca rezervaţie naturală. cu pante între 25° şi 45° şi versanţi orientaţi spre sud şi sud-est. mult mai cald. Mehedinţi) Apele bătrînului Danubiu sînt în această zonă mai înspumate şi în acelaşi timp mai puţin limpezi. Între stîncile umbrite şi pe unde apa ploilor se infiltrează şi se scurge. gorunul (Quercus dalechampii. adăugate la importanţa din punct £2 vedere ştiinţific. restul speciilor floristice. estetică şi peisagistică ce încîntă ochiul specialistului ca şi al turistului amator de frumos. Cazanele Dunării (jud. dar măreţia şi sălbăticia stîncilor ce flanchează malurile „limpezeşte" totul cu frumuseţea neasemuită a locurilor. Tot aici se întîlnesc şi cîteva exemplare din endemismul Tulipa hungarica var. dentiţa (Bidens vulgatus). poly-carpa). îndreptăţesc propunerea ca suprafaţa rezervaţiei să fie de 5 hectare. alunul turcesc (Corylus colurna). la distanţă de aproape 5 km de Vîrciorova. care să nu adăpostească flori care de care mai atrăgătoare. cunoscut numai în această zonă. sipica de rîpe (Cephalaria laevigata). Aici însă nu e o fisură de stîncă.unde sînt cantonate specii care se întîlnesc numai aici ca: săbiuţele de Iliria (Gladiolus illyricus). în suprafaţă de 65. jugastrul Cazanelor (Acer mon-spessulanum). De asemenea în acest loc se găsesc numeroase exemplare din specia Prangos carinata. unde arde soarele încălzind viperele ieşite la „plajă". creşte. apoi mierluţa cataractelor (Minuartia frutescens-cataractarum) şi rugul de Severin (Rubus severinensis). prezentînd şi un relief extrem de frămîntat. 1 deasupra terenului „Moşu" şi cele 3 ha pe care le propunem spre ocrotire se întind pînă sus pe platoul numit de localnici „Crucea Sfîntului Petru". în care domină mierluţa subţire (Minuartia capillacea) şi este prezentă sporadic „feriga cu haine false" (Notholaena marantae). Ariile propuse spre ocrotire cuprind povîrnişuri improprii silviculturii. dar unde covorul vegetal împiedică eroziunea.8 ha din această zonă. Cracul crucii — se situează în dreptul barajului hidrocentralei nr. cerul (Quercus cerris). ceapa ciorii (Muscarii commutatum). adică în zonele alpine superioare. unde se află urmele unui vechi castru roman. jugastrul (Acer campestre). undulatifolia. fagul de Crimeea (Fagus taurica) şi fagul oriental (F. Se adaugă astfel o valoare ştiinţifică la cea fitogeografică. Rezervaţia Faţa Vîrului (jud. Q. O suprafaţă de 115. iar în crăpăturile stîncilor. mojdreanul (Fraxinus ornus). care însumează teritoriul Cazanelor Mici între Ogradena şi Plavişeviţa cu 50. spre Gura Văii. o rudă a mărarului care creşte numai pe solul din crăpăturile stîncilor de aici copleşind atît ca număr de indivizi. Graţie condiţiilor de climă foarte variate (climat central-european şi sud-mediteranean). o specie de colilie a Dunării (Stipa danubialis) etc. colilia subţire (Stipa eryocaulis). Şi pentru că în aceste zone alpine lipsesc plantele aproape total. integrate în cortegiul celorlalte specii din peisaj. Merită semnalat şi aici Prangos carinata. cu elemente caracteristice. orientalis). tisa (Taxus baceata). cărpiniţa (Carpinus orientalis). în locul numit de localnici „Faţa Vîrului". cum le denumesc specialiştii. creşte liliacul sălbatic (Syringa vulgaris). fără să mai vorbim de pantele domoale sau platourile cît de mici. Vegetaţia de aici este surprinzătoare printre stîncile care parcă şi-ar avea locul numai în vîrfuri de munte. se vorbeşte de aşa-numitele „goluri de munte". Mehedinţi) În faţa Porţilor de Fier. bujorul de Crimeea (Paeonia taurica). Flora este. Pe stîncile mai însorite creşte. la numai 120 m altitudine. aici se constituie un micromediu aparte. apoi stejarul pufos (Quercus pubescens şi Q. Pe abrupturile aproape inaccesibile omului se profilează spre cer galbenul lalelei Cazanelor (Tulipa hungarica) ce înfloreşte aproape de locul pe care creşte stînjenelul de stîncă (Iris reichenbachii). virgiliana).

laleaua pestriţă (Fritillaria montana).B. panseluţa de munte (Viola rupestris). cît şi de relieful adînc sculptat care peste tot lasă impresia măreţiei forţelor naturii ce l-au făurit. Vegetaţia de aici este alcătuită din zona pădurilor de stejar (gorun). din cea a coniferelor pînă la limita zonei alpine inferioare. între care menţionăm: pedicuţele (Lycopodium annotinum. Pădurile Vlădila-Studina (jud. În felul acesta.). vineţele purpurii (Centaurea atro-purpurea). splina (Chrysos-plenium altemifolium). Symphyandra vanneri). grote şi cu vegetaţia ei. mărăraşul (Oenanthe stenoloba). că aproape nu ştie ce să admire mai întîi ! Oboseala care apasă după o trudă atît de lungă dispare ca prin farmec în răcoarea acestor locuri şi. valea superioară a Olteţului reprezintă o podoabă a Carpaţilor Meridionali şi merită a fi vizitată. din subzona fagului şi. cornutul (Ce-rastium banaticum). De la izvoare şi pînă ce Olteţul iese din chei. alunul (Corylus avellana). suprafaţa ar atinge cca 11 hectare. Gh. important din punct de vedere ştiinţific. Cu frumoasele chei. Din punct de vedere floristic este legitim să se considere cursul superior al Olteţului ca un centru în care abundă elemente variate. Nu mai prejos de frumuseţile reliefului se situează vegetaţia locului. 1971. trifoiul brun (Trifolium pa-tens). în sfîrşit. lăcrămiţa (Majanthemum bifolium). se poate ajunge pînă la vîrful Negovanu (2 064 m). trînjii (Neottia nidus avis) ş. aizoon). ghiocei bogaţi (Leucojum vernum). Pajiştile sînt dominate de iarba cîmpului (Agrostis tenuis). cassubicus). scoruşul de munte (Sorbus eretica). substratul de cristalin este acoperit de calcare în care sînt „dăltuite" Cheile Olteţului şi Peştera Polovragi. Pe de altă parte. cărpiniţa (Carpinus orientalis). Păun. jnepul (Pinus mugho). Popescu. priboiul (Geranium macrorrhizum). tulichina (Daphne mezereum). mărindu-i astfel importanţa peisagistică cu micile cascade şi chei de o rară frumuseţe şi sălbăticie. 1971). vol. inul galben de Banat (Linum umnerve). al amatorului de frumos. smirdarul ( Rhododendron kot-schyi). Împreună cu acestea se află unele specii rare sau foarte rare cum sînt: piciorul cocoşului (Ranunculus carpaticus. crinul pestriţ (Lilium martagon). care alcătuiesc un peisaj de ansamblu deosebit de atrăgător. La intrarea în munţi. piciorul cocoşului (Ranunnculus carpaticum). potiraşele (Soldanella major). gorunul ardelean (Quercus po-lycarpa). guşa porumbelului (Silene flavescens). şopîrliţa albă (Parnassia palustris). Flora spontană clin cursul superior al Văii Olteţului. fitocenotaxon relict terţiar. Popescu. ruginiţa (Asplenium ruta-muraria). dalacul (Paris quadrifolia). perişorul (Pyrola secunda).a. de cca 6 ha. pana zburătorului (Lunaria rediviva). dubia). băncile (Phyteuma nanum. colţişorul (Bentaria glandulosa). salsifi (Scorzonera roşea). Valeriana sau odoleanul de munte (Valeriana tripteris). Perimetrul acestei rezervaţii. salcia (Salix silesiaca). cu rarităţi provenite din zonele floristice holarctice. 19 km spre izvoare pînă la poalele Negovanului. picior răsucit (Streptopus amplexifolius). apoi. sprîncenica (Spiranthes spiralis) etc1.cresc alături de cele lemnoase ca stejarul (Quercus virgiliana). pecetea lui Solomon (Polygonatum verticillatum). iarba şarpelui (Veronica urticifolia). călătorul are prilejul să 1 M. sîmbovina (Celtis australis). ochii şoricelului (Saxifraga rotundifolia. locuri nu numai de interes ştiinţific. guşa porumbelului (Si-lene viridiflora. nu apucă să-şi dea seama cînd şi cum s-a refăcut. S. Corn. . aici s-ar putea include corect asociaţia de sîmbovina cu nuc (Celto-Ju-glandietum regiae). clopoţelul (Campanula alpina). L. orbailţul. frăguţa (Adoxa mosochatellina).. S. de Botanică. ceapa galbenă (Allium flavum). Gorj) Trecînd de Bumbeşti-Piţic (500 m alt. Cheile Olteţului (jud. trebuie extins în viitor pe noi suprafeţe. trece acum o şosea forestieră de la Polovragi. alunul turcesc (Corylus colurna). ci şi de o rară frumuseţe. Pe aceste plaiuri. spînzul roşu (Helleborus purpurascens). Olt) Pătrunzînd în Cîmpia Română a Oltului o dată cu bătrînul Alutus. S. complanatum). feriga (Polysthichum lobatum). arinul verde (Alnus viridis). paracherniţa (Parietaria ramiflora). omagul (Aconitum anthora). afinele (Vaccinium myrtillus). odinioară sălbatice. R. garofiţa de stîncă (Dianthus spiculifolius). băşicoasa (Colutea arborescens). au fost identificate 405 specii de plante vasculare (Păun. urcînd spre curmătura Olteţului (1 850 m) şi ţinînd cursul tot pe linia de demarcaţie între masivele Parîng şi Căpăţînii. instalate pe soluri podzolite şi pozolice.S. ciuboţica cucului (Primula officinalis). studeniţa (Arenaria biflora). nemţişorul (Delphinium fissum). captivat de frumuseţile din jur. În aşa măsură este atras ochiul tu-ristuilui. XIII. Ocrotirea Cheilor Olteţului este reclamată nu numai de flora şi vegetaţia interesantă. iarba ciutei (Doronicum austriacum). cununiţa (Spiraea ulmifolia). spre izvoare.

conştient. numără multe decenii de existenţă. sau pur şi simplu covorul verde al ierbii cîmpului (Agrostis stalonifera).P. ajungînd în satul Studiniţa. sub forma unui covor încheiat. roşcat-dumbeţul (Teucrimn chajedrys). F. se ajunge după cîteva sute de metri spre dreapta la pădurea bătrînă Studina. mereu mai stepizat. fîşcă sau bărboasă (Botriochloa ischaemum). galben pal-pînzienele (Galium vernum. îl poate menţine peste veacuri. Uzina de vagoane. pădurea devine strict necesară ocrotirii vînatului de tot felul. încă sub impresia locurilor istorice. Fabrica de conserve. verum) albastru mov-tămîioara (Viola odorata). Pădurea Studina se învecinează la sud şi vest cu I. dar nici rău. cu înfiorarea trăirii istoriei în care au strălucit Brâncuşi. Stratul ierbos din luminişuri. Redea. Ici şi colo. Se mai întîlnesc cu port intermediar — între arbuşti şi arbori — arţarul tătăresc (Acer tataricum). Aceasta pentru că ei reprezintă un ochi de pădure din masivul de odinioară. turiţa mare (Agrimonia eupatoria). Cu sufletul plin de ce-ţi oferă viaţa prezentă a locului.A. stejarul pufos este întrecut de gîrniţă (Quercus frainetto) şi doar în locuri joase de gorunul de luncă (Quercus robur). de cîmp deschis.simtă miros de pîine nouă în mănoasa cîmpie a Caracalului de astăzi. tămîioa-relc (Viola hirta. golomăţul (Dactylis glomerata). Fericită îmbinare prezintă drumeţului noua aşezare a Caracalului de astăzi ! Te-ai bucurat de realizările oamenilor oraşului şi nu sînt puţine. trifoiul roşu (T. rupicola). şovirvariţa (Origa-nura vulgare). agii cea (Filipendulla hexapetala). care o alcătuieşte.P. Covorul ierbos este bine încheiat de: păiuşuri stepice (Festuca valesiaca. iar spre est este delimitată de şoseaua Caracal— Corabia. se cer ocrotiţi cu sfinţenie. aglicea (Filipendula vulgaris). ghizdeiul (Lotus corniculatus). ciucurele (Campanulla glomerata). în aceste condiţii. pe atît şi poieniţele ce-i despart prin ele pe fiecare de fiecare.S. pe un drum de tarla. nu tocmai bine întreţinut. pur şi simplu doar lăsînd pădurea în pacea ei naturală. dacă nu îmbunătăţirea. curcubeul (Lychnis coronaria). Vlădila şi pîrîuil Vlădila. papanaşii (Trifolium campestre). trifoiul alb (T. măceşul (Rosa canina) şi cornul (Cornus mas). care se găsesc pe o suprafaţă de numai cîteva zeci de hectare. natura te atrage apoi ca un magnet în afara urbei străbune. iubitor al naturii. Biserica „Toţi Sfinţii" şi bineînţeles „bătrînul parc" — născut acum 74 ani (1908). laciniata). mărgeluşa purpurie (Lythospermum purpurea-coeruleum).A. răsura cu flori mici (Rosa micrantha). dominînd cum în puţine locuri din ţară se mai găseşte pe suprafeţe atît de mari. pratense). zgrăbunţica sau salata cîinelui (Lapsana communis). împrejmuită deja cu glădice (Gleditsia triacanthos). Nu ştim în altă parte o pădure mai frumoasă de stejar pufos ! Rezervaţia Casa Pădurii — Reşca (jud. dar şi pentru menţinerea. trifoiul de pădure (Trijolium medium). alb-roze. De aici cale de 3 km pe o variantă la dreapta scapi de arşiţa soarelui şi ajungi la binecuvîntată răcoare oferită generos de pădurea Vlădila— Rotunda. rotungioara (Glechoma hirsuta). cuişorica (Betonica officinalis). Studina. alb roze: frăguţele (Fragaria vesca). Revenind la şoseaua asfaltată continuăm călătoria cu încă 4—5 km. coada mielului (Verbascum phoenicerum). iar spre est de către localitatea Vlădila. călătorule. Subarboretul e înlocuit de păducel (Crataegus monogyna) şi mai rar de sînger (Cornus sanguineus). G. pe care-l adăposteşte. garofiţele (Dianthus armeria). la vest de C. Pe cît de mari sînt copacii şi coroanele lor largi. unde umbresc falnice exemplare ce depăşesc vîrsta de un secol. Din verdele încheiat al ierbii apar colorate galben: Derenţelul (Geum urbanum). climatului local. care a supraveţuit pînă în zilele noastre şi pe care omul modern. uiţi de arşiţă şi iei drumul către Dunăre spre Corabia.A. cu numele lăsate de . De acum. ocupînd o suprafaţă de peste 50 ha. vestit azi prin „trandafirii Caracalului" şi rarităţi cultivate cum sînt: arborele pagodelor (Ginkgo biloba).P. turiţa mare (Agrimonia eutoria). cerenţelul (Geum urbanum). chiparosul de baltă (Taxodium distichum) etc. nalba mare (Althaea officinalis) etc. din specia de stejar pufos (Quercus pubescens). urzica (Urtica dioica). Numai în cazuri rare stejarul pufos lasă loc altor specii şi numai unor arbuşti ca: păducelul (Crataegus monogyna). ca şi tufe de măceş (Rosa canina). repens). galben ruginos: barba ţapului (Tragopogon dubius). părul pădureţ (Pirus piraster). odorata). lemnul cîinesc (Ligustrum vulgare). P. Buzeştii sau Ţepeş. vulturica (Hieracium cymosum). la nord cu C. Dintre ele rămîn în amintire: Casa Pionierilor — bijuterie arhitecturală. este alcătuit din: fragii de pădure (Fragaria vesca). V. sadina (Chrysopogon gryllus) etc. busuiocul de cîmp (Prunella vulgaris. Olt) Ne găsim tot în Cîmpia Caracalului. Specia lemnoasă dominantă este stejarul pufos (Qnercus pubescens) şi deşi nu pare. Socotim că pădurea merită atenţie în special pentru stejarul pufos (Quercus pubescens). Studina. Monumentul eroilor. coroniştea (Coronilla varia). ori un fel de buruieni din neamul obsigilor (Bromus arvense). iarba fiarelor (Cynanchum vincetoxicum). întîlneşti localitatea Vlădila. după grosimea arborilor (care cresc anevoie). Circulînd pe drumul modernizat spre Corabia. Copacii falnici. Aproape de sat.A. Această pădure în suprafaţă de 204 ha (mai ales trupul Cozia) este delimitată la sud şi nord de către C. gazonul (Lolium perenne).

se întîlnesc pajişti de: moleaţă (Agrostis stolonifsra). fluierătoarea (Tamus communis). dar drenat cresc: zgrăbunţica (Lapsana communis). probabil. iar spre nord C. golomăţul (Dactylis glomerata). tătăneasa galbenă (S. firuţa (Poa pratensis). Alteori. dar numai atunci cînd nu plouă şi drumul de ţară. Aici a fost găsit cel mai mare tezaur de argint din Oltenia (8 000 monede) — dinari imperiali — şi un deosebit sarcofag (Aelius Iulius Iulianus). broscăriţa noduroasă (Polygo-num lapathifolium). şovîrvariţa (Origanum vulgare). lemnul cîinesc (Ligustrum vulgare). numit şi brei sau trepădă-toare cu foi mari. ciumăreaua (Galega ofjicinalis). În şanţuri cu crovuri cresc: izmă îngustă (Mentha longifolia). poposim în satul Reşca. În locuri cu apă multă se întîlnesc: stupitul cucului (Cardamine amara). veninariţa (Gratiola ojficinallis). localitatea Optă-şani şi în parte pădurea Leleasca. hydropiper). trifoi roşu şi alb (Trijolium pratense. din comuna Leleasca.A.P. iar dinspre est Optăşani—Mierliceşti—Seaca.P. Se poate ajunge aici luînd-o de la Caracal spre N. gălbioara (Lysimachia nummularia). limbariţa comună (Alisma plantago-aquatica). dră-găluţe de primăvară (Cruciata glabra). speteaza (Juncus effusus). piciorul lupului (Lycopus euro-paeus). În poieniţe mai largi. Covorul ierbos este extrem de variat. O. sîngerul (C. Unde apa bălteşte temporar şi sînt luminişuri sau poieniţe cresc: rogozul păros (Carex hirta). impatiens). boglarii (Ranunculus sceleratus).şleau de luncă". căpşunica (Cephalanthera alba). la sud-est localitatea Cornăţel. frasinul (Fraxinus excelsior). garofiţă (Dianthus armeria). pipiriguţul (Heleocharis palus-tris). Ele sînt dominate de esenţa lemnoasă gîrniţa (Quercus frainetto) şi prezintă următoarele delimitări: la vest. Optăşani. Dar şi fondul cinegetic de tot felul. lucerna mică (Medicago minima). papura comună (Typha media). tătăneasa (Symphytum officinale). în asociaţii destul de dese cu alte esenţe lemnoase ca: ulmul pitic (Ulmus pumilla). piciorul cocoşului de Constantinopol (Ranunculus constantinopolitanus). măceşul (Rosa canina) etc. şovîrvul (Origanum vulgare). un fel de păiuş de pădure (Brachypodium silvaticum). susaiul pădureţ (Mycelis muralis). cornul (Cornus mas). În dealurile platformei Cotmeana aceste masive . Pădurea Reşca merită să fie păstrată şi pentru efectele salutare asupra climatului local. Căile de acces la acest complex silvic sînt: dinspre sud Poboru—Cornăţel—Valea Gugului. arţarul american (A. Pădurile Seaca-Optăşani-Topana (jud. repens). după 13 km. Pe locuri mai scurse abundă sînzienele (Galium verum). gălbăşoara (Lysimachia vulgaris). stupiniţa (Platanthera bifolia). cu sol reavăn. iar în stratul lemnos apare carpinul (Carpinus betuluş) şi mai des lemnul cîinesc (Ligustrum vulgare). formînd actualmente trei mari trupuri. De subliniat că interesul arătat pădurii ca rezervaţie de importanţă ştiinţifică şi turistică se împleteşte armonios cu prezenţa pe teritoriul satului Reşca a vestitelor rămăşiţe ale celui mai mare oraş roman din Dacia sudică Romula. Pădurile Seaca. Spineni. după cum microrelieful este frămîntat: ici cu apă freatică sau din precipitaţii. poroinicul (Orchis palustris. răchitarul (Lythrum virgatum). garofiţele stepei (Dianthus armeria). cu copaci falnici de goruni de luncă (Quercus robur). Importanţa rezervaţiei rezidă tocmai în această varietate a vegetaţiei schimbată la tot pasul. negundo). localităţile Mierliceşti şi Dobrineşti. arţarul tătăresc (Acer tataricum).. întîlnit în aceste mari păduri. rotunjoara (Glechoma hirsuta). Optăşani şi Topana. zgrăbunţica (Lapsana communis) şi mai ales breiul rotund (Mercurialis ovata) — un taxon rar. precum şi într-un anume sens chiar asupra recoltelor de pe pămînturile învecinate. sanguinea). şi implicit asupra sănătăţii oamenilor. alio-rul mare (Euphorbia platyphyllos). jugastrul (A. bătătarnica (Senecio barbareifolius). se întîlnesc pe solul acidificat: izmă broaştelor (Mentha aquatica). porumbarul (Prunus spinosa). la est C. rînjica (C. trifoiul hibrid (Trijolium hybridum). ca şi albia Teslu'ului permit. pipirigul (Heleocharis palustris). T. întîlnim poieniţe cu covor de pir (Agropyron repens). omanul englezesc (Inula britanica). spornic (Verbena ofjicinalis). la sud-vest pădurea Poboru. Olt) Vecine cu localitatea Leleasca. Dese sînt cazurile cînd solul gorunetului este tapetat de: iarba fiarelor (Vincetoxicum ojficinale).5). cotim spre NV şi la stînga spre Fărcaşele—Dobrosloveni. colo cu izvoare care băltesc sau în care apa freatică se află la adîncime. rodul pămîntului (Arum maculatura). campestre). reclamă cu prisosinţă ocrotirea. comunele Topana şi Poboru prezintă în apropiere trei păduri care. însumează o suprafaţă de peste 2 000 ha (2 007. ghizdei (Lotus corni-culatus). dominat de gorunul de luncă (Quercus robur). purpurea). fierea pămîntului (Centaurium um~ bellatum). moleaţa (Agrostis stolonifera). părul pădureţ (Pyrus pyraster). umed. să-lăţica (Ficaria verna).A. Pe locuri cu sol nisipos. rogozul bălţii (Carex riparia). Plecînd pe şoseaua modernizată spre Roşiori.vitejii neamului în decursul istoriei noastre zbuciumate. apoi NE şi doar după 7—8 km. un. răchitarul mărunt (Lythrum hissopijolia). Aici se găseşte una dintre cele mai interesante păduri de luncă. odinioară aparţineau aceluiaşi trup. păducelul (Crataegus monogyna). tuberosum) etc. În interiorul pădurii umbroase. unic în Oltenia. ardeiul broaştei (P. Ocrotirea este bine venită pentru copacii seculari ca şi pentru breiul întîlnit numai aici în Oltenia.

creţişorul (Betonica officinalis). coada leului (Leonurus cardiaca). E atît de curat gîrniţctul acestei păduri parcă ar fi fost plivit că nu întîlneşti alte specii nici ca indivizi izolaţi. cornul (Cornus mas) şi sîngerul (C.P. Aproape de aici. margarete (Chrysanthemum maximum). cu pojarniţa (Hypericum perjoratum). rupicola). pavăza (Stachys germanica) şi urzica (Urtica dioica). căreia în ultima instanţă îi aparţinem integral. ulmul (Ulmus foliacea). hrişcă urcătoare (Polygonum convol-vulus). şi Q. se disting asociaţii de gîrniţă — cer. În general astfel de amestec a fost notat: Quercus frainetto 5. La ieşire din comună. felurit vînat omului. cu turiţă mare (Agriomonia eupa-toria) în care mai sînt: un fel de turiţă (Aremonia agrimonioides). în funcţie de Orografia terenului şi apa freatică. cebareaua (Sanguisorba minor). gorun et de luncă pur şi de asemenea o rezervaţie pentru sămînţă de cca 20 ha. Q. apărătoarea (Calamintha vulgaris). fac notă aparte. cel puţin peisagistic. Sau dacă asfaltul fierbinte ca un cuptor l-a călăuzit dinspre „bătrîna Drobeta" sau „tînărul Severin" tot spre Vînju Mare—Calafat. stylosa). e musai să treacă prin aşezarea Punghina. poate unica. precum în covorul ierbos apare movul albăstrui al clopoţeilor (Campanula persicifolia). implicit pădurile apropiate. venind dinspre Vînju Mare.5..A. fiind una dintre cele mai curate păduri de gîrniţă (Quercus jrainetto) din ţară şi din Europa. sanguinea). frăguţele (Fragaria viridis). frăsinet.-ului din localitate. cicoarea (Cichorium intybus). pă-iuşurile de cîmp uscat (Festuca valesiaca. Pădurea Punghina (jud. pălămida îngustă (Cirsum lanceolatum). Mehedinţi) Străbătînd mănoasa cîmpie a Olteniei. un fel de pălămida (Cirsium grecescul). În decursul timpului pădurile acestea au dăruit adăpost şi hrană tuturor sălbăticiunilor şi. Poate a călătorit din pintenul sud-vestic de ţară. fierea pămîntului (Centaurea umbelatum). G. R. hăsmăciucă (Anthriscus silvestris). oferind celor interesaţi un monument al naturii de nivel continental.5. tufe mici de măceş (Rosa canina. unde între arbori apare şi teiul argintiu (Tilia tomentosa). Drumeţul pornit din „Cetatea Banilor" pe drumul spre localitatea Cetate ajunge la Vînj. limba mielului (Cynoglossum officinale). înfipt în Dunăre. apoi cu usturoiţă (Alliaria officinalis) împreună cu: trifoiul alb şi frag (Trifolium repens. la reţeaua de comunicaţii a ţării. T. care se ramifică spre Dunăre. jragijerum). De fapt sînt două cantoane independente. iarba fiarelor (Vincetoxicum officinalis). un drum de ţară bine pietruit. impresionat de realizările umane ale deceniului nostru. modernizate. sau la intrare călătorind dinspre Cetate. lemnul cîinesc (Ligustrum vulgare). simţi totodată nevoia să iei contact cu natura. cu urbanizarea şi industrializarea prezente la tot pasul. linariţa (Linaria vulgaris). cerris 3. lumînărica (Verbascum austriacum) şi diverse: curcubeul (Lychinis coronaria). facilitînd accesul iubitorilor de frumos ca şi al omului de ştiinţă. în speţă Seaca—Optăşani. sadina (Chrysopogon gryllus). ca şi un parchet de salcîm. coada vulpii (Alopecurus praten-sis). Drumurile prin Scorniceşti. împreună cu: trestioara (Calamagrostis epigeios). tipul care domină şi dă nota generală a pădurii Punghina este gîrniţă cu cer. miruţa mare (Anchusa italica). F. coada şoricelului (Achillea miilejolium). Totuşi ele. cimbrişorul (Thymus marchallianus). împreună cu cătuşele (Ballota nigra). trebuie considerate un tot unitar. limba şarpelui (Echium vulgare).de vegetaţii străjuiesc de multă vreme aici (copacii de azi au între 6—9 decenii). împreună cu capul călugărului (Leontodon autumnalis). Acum aerul curat oferă întotdeauna omului condiţii de sănătate şi contribuie la reglarea regimului hidric. rogozul pitic (Carex spicata). tecarul (Gleditsia tri-canthos). prin ele. coada vacii (Verbascum blattaria). flocoşelele (Filago arvensis). În felul acesta ocrotirea acestor păduri. trifoiul de pădure (Trifolium medium). se văd cu uşurinţă construcţiile sectorului zootehnic ale C. păpălău (Physalis alkekengi) şi sipica (Scabiosa ochro-leuca). vernum). cereto-gîrniţete pure. devine o problemă naţională cel puţin din punct de vedere ştiinţific. trupul Punghina cu cca 1 700 ha şi trupul Pătule cu aproape 1 600 ha. bine încheiat. purul (Alium rotundum. frasinul (Fraxinus excelsior) şi arbuşti: păducelul (Crataegus monogyna). cînd printre . laptele cucului (Euphorbia cyparissias). drăgaica de primăvară (Ga-lium verum. Quercus robur). variind mai ales în covorul ierbos. zburătoarea (Epilobium angustifolium). duce doar după 200—300 m spre una dintre cele mai mari şi mai frumoase păduri din sudul Olteniei— Punghina. urzica (Urtica dioica). obsiga de pădure (Brachypo-dium silvaticum). Ca specii se întîlnesc aici: gîrniţete. Incontestabil. al Calafatului spre Vînju Mare. Arboretul poate fi pur sau în amestecuri variate cu specii ca: părul pădureţ (Pyrus pyraster).5. vineale). dar care. racordează localităţile din jur. timoftica (Phleum pra-tense). trifoiul galben (Trifolium campestre). Altfel aceste păduri frumoase se aseamănă mult prin floră cu quercineele din restul judeţului Olt şi deci ale ţării. A. amestec tip şleau de luncă (unde domină stejarul de luncă. şi în special pădurea Seaca—Optăşani. ceea ce înseamnă că speciile amintite întocmesc un covor des. După stratul inferior ierbos al diferitelor parchete de păduri. frainetto 2.

păiuşul de pădure (F. medium). sulfina galbenă (Me-lilotus officinalis) şi mai ales bujorul (Paeonia peregrina). M. în care pătrunde adînc prin luminişuri. în afară de stejarul de iluncă. vineţelele de pădure (Viola silvatica. cutcurigul (Helleborus odo-rus). oltenicum). Dintre arbuşti. piciorul cocoşului (Ranunnculus constantinopolita-nus). curcubeul (Lychnis coronaria).lemnoasele obişnuite sînt intercalate şi ulmul (Ulmus foliacea). cu vetre întinse şi un fel de talpa ursului (Acant-hus longifolius-oltenicum). violeta păroasă (Viola hirta). hetero-phylla). măceşii (R. frametto). arbuşti ca: porumbarul (Prunus spi-nosa). purpureo-coeruleum). rodul pămîntului (Arum maculatum). rătăcit prin aceste . micrantha). V. lutea). ornus). nutans). romanica) în număr mare. C. iarba fiarelor (Vincetoxicum officinalis). urzica (Urtica dioica). De asemenea.R. prin verdele intens şi umbra bogată încîntă privirile drumeţului obosit. officinalis). Merită apoi atenţie suprafeţele cu stejar de luncă (Quercus robur). nu-mă-uita (Myosotis silvatica). mărgeluşa (Lythospermum arvense). uniflora. sulimanul (Ajuga genevensis). Mehedinţi) Călătorind pe şoseaua modernizată Craiova—Drobeta Turnu Severin. Cea mai aproape de Strehaia dintre păduri este cunoscută cu denumirea de „Lunca Banului". pecetea lui Solomon (Polygonatum latifolium). M. frasinul (Fraxinus excelsior). ceapa ciorii (Gagea minima.P. avînd importanţă estetică-turistică şi ştiinţifică. arţarul tătăresc (Acer tataricum). Poziţia acestei păduri ce flanchează pe ambele părţi o şosea asfaltată. turiţa mare (Agrimonia eupatoria). care în unele locuri îngăbeneşte cu inflorescenţele sale poalele pădurii. murul negru (Rubus candicans).. gîrniţa (O. Esenţele lemnoase de aici. lianele: iedera (Hedera helix). curcubeul (Lychnis coronaria). mărgică (Melica picta. Rezervaţia Pădurea Lunca Banului (jud. precum şi cele de frăsinet (Fraxinus excelsior) înverzite la sol frecvent cu paracheriţă (Parietaria officinalis). cele de salcîm (Robinia pseudacacia) şi jugastru (Acer campestre). zgăbunţica (Lapsana. lucerna sălbatică (Medicago minima. cu vîrste ce depăşesc mult un secol. păducelul (Crataegus monogyna) şi cerenţelul (Geum urbanum). rhoeadifolia). R. hirta). teiul argintiu (Tilia tomentosa). saschiul (Vinca minor). leurda (Allium ursinum). mărgeluşa purpurie (L. jugastrul (Acer campestre). Se mai întîlneşte de asemenea un fel de ceapa ciorii foarte rară (Gagea spathacea). păducelul (Crataegus monogyna. dumalis). sînt: cerul (Quercus cerris). cu trafic mare naţional şi internaţional. Dintre speciile ierboase din pădure domină păpălăul (Physalis alkekerigi). diverse trifoiuri (Trifolium campestre. clopoţeii (Campanula ranunculus. O. arabica). măcrişul sîngeriu (Ru-mex sanguineus). persicifolia). communis). C. care albeşte covorul ierbos la înflorire. se mai semnalează gorunul de (luncă (Quercus robur) şi alunul (Corylus avellana). curpenul de pădure (Clematis vitalba). Dintre ierboase reţin atenţia între altele: păiuşul de pădure (Festuca heterophylla). „nu mă uita" de pădure (Myosotis silvatica). firuţa Poa pratensis). U. între Filiaşi şi Strehaia. cuişoriţa (Betoriica officinalis). salba moale (Evonimus verrucosa). împreună cu aliorul (Euphorbia salicifolia). mas). Notă deosebită face şi iarba moale (Stellaria holostea). unghia găii (Astragalus glycphyl-lus). Ultimele două tipuri de gîrniţete adăpostesc bujorul românesc (Paeonia peregrina var. floarea cucului (Lychnis flos-cuculi). bujori (Orchis incarnata. care creşte şi în pădurile vecine Botoşeşti şi Gura Motrului (Grinţescu. canina. linariţa (Linaria vulgaris). C. moleaţa (Agrostis stolonifera). Flora R. garofiţele (Dianthus armeria). păiuşul stepic (Festuca valesiaca). talpa ursului din Oltenia (Acanthus longifolius var. Gîrniţele şi florile se cer ocrotite. la mică distanţă una de alta aceste păduri dau locului farmec şi răcoarea binefăcătoare. G. 1962). golomăţul (Dactylis glomerata) şi multe altele. pentagyna). cornul (C. părul pădureţ (Pyrus pyraster). pojarniţa (Hypericum perforatum). coada leului (Leonurus cardiaca). întîlnim o salbă de păduri de luncă alcătuite din: frasin (Fraxinus excelsior) în amestec cu stejar de luncă (Quercus robur) şi diverse alte specii. băluşca (Orithogalum piramidale). rocoţeaua de pădure (Stellaria graminea). sîngerul (Cornus sanguinea). căpşunica (Cephalanthera alba). murul negru (Rubus fruticosus). cioroiul (Inula germanica). fluierătoarea (Tammus communis). lacrimile lui Christos (Inula oculus cristi). face notă aparte în frunzişul verde. se întîlnesc mai des şi tufe de măcieş (Rosa canina. T. Mai deosebită între plantele ierboase este omagul (Inula helenium). nalba palidă (Althaea pallida). palustris). R. T. ghizdeiul (Lotus corniculatus). pratense. Ocrotirea pădurii Lunca Banului este justificată prin existenţa acestor plante mai doesebite. prin arborii uriaşi de gorun de luncă (Quercus robur). obsiga (Bromus ramosus). cu frasin (Fraxinus excelsior) şi ulm (Ulmus foliacea). cu fructele roşii ca sîngele. nalba mare (A. tămîioara (Viola odorata). răsura (Rosa stylosa). stupiniţa (Platanthera bifolia). ulmul (Ulmus foliaceea). gălbenuşele (Crepis setosa. mojdreanul (F. lemnul cîinesc (Ligustrum vulgare).

lăcarul mic (Acrocephalus schoebaenus). împreună cu ostroavele din zonă. Dolj) care reprezintă o entitate unică prin dezvoltarea dimensională a arborilor. cît şi pentru obţinerea unei mase lemnoase de mare interes economic. Zona Poiana Mare cuprinde nisipuri mobile şi semi-mobile care sînt fixate prin păduri de salcîm. raţa mare (Anas platyrhynchos). pescăruşul rîzător (Larus ridibundus). Literatura de specialitate (Pop E. parţial.U. Rezervaţii zoologice Rezervaţia ornitologică de la Ciupercenii Noi (jud. au devenit mlaştini şi săraturi. În rezervaţia ornitologică de la Ciupercenii Noi au fost identificate multe specii. chirighiţa cu obraz alb (Chlidonias hybrida). rămînînd doar o fîşie de plantaţii între dig şi Dunăre. lăcarul mare (Acrocephalus arundinaceus). este bine venită. lişiţa (Fulica atra). valori cu mult mai mari decît la arborii crescuţi în condiţii naturale în ţara de origine (S. datorită legislaţiei de frontieră (interdicţia vînatului. De aceea.). va împiedica totala eliminare a păsărilor de apă de-a lungul Dunării. stîrcul pitic (Ixobrychus minutus). În afară de păsările clocitoare. iar dintre principalele păsări care cuibăresc aici menţionăm: corcodelul mic (Podiceps rujicollis). În această rezervaţie se găsesc exemplare cu dimensiuni enorme pentru specia de salcîm cultivat (Robinia pseudaccacia). cu trunchiul în diametru de 60—70 cm şi înălţimi de 25—30 m. cîrsteiul de baltă (Rallus aquaticus). Acum fluviul nu mai acţionează decît prin nivelul pînzei de ape freatice: Aceste schimbări bruşte s-au reflectat puternic şi în lumea păsărilor. cîrsteiul pestriţ (Porzana porzana). Bălţile au fost transformate fie în terenuri agricole. 1965) menţionează prezenţa unei rezervaţii cu arborete de salcîm la punctul „Ciurumela" din zona Poiana Mare—Calafat (jud. corcodelul cu gît roşu (Podiceps grisei-gena). chirighiţa neagră (Chlidonias niger).A. găinuşa de baltă (Gallinula chloropus). cu rol important atît în ameliorarea climatului arid. Menţionăm de asemenea că numeroasele ostroave ale Dunării reprezintă şi acum un rezervor însemnat de păsări care cuibăresc aici şi vin să se hrănească în luncă. egreta mică (Egretta garzetta). drenările. cu o creştere rapidă. stîrcul de noapte (Nycticorax nyctico-rax). chira de baltă (Stema hirundo). în urma amenajărilor hidroenergetice ce se fac în zona Turnu Măgurele. vor prezenta creşteri în amonte de cca 400— 600 cm. mai sînt încă numeroase acelea care poposesc aici în tranzit. Viitorul rezervaţiei zoologice Ciupercenii Noi va fi influenţat şi de acţiunile apelor Dunării care. în număr de peste 140. boicuşul (Remiz pendulinus). stîrcul galben (Ardeola ralloides).. dar nu vor afecta fondul faunei ornitologice. Dacă ocrotirea din rezervaţia Ciupercenii Noi va fi eficientă. stîrcul roşu (Ardea purpurea). Bălţile din această zonă — Arcer. raţa pestriţă (Anas strepera). la care mediul de viaţă a fost mai puţin modificat. lîngă Ciupercenii Noi. fie în lacuri pentru piscicultura ori. Poate că această parte a luncii prezintă un interes în plus datorită şi numeroaselor dune de nisip libere. raţa cu cap castaniu (Âythya ferina). presura de stuf (Emberiza schoeninclus). Cele de pădure au fost dezavantajate faţă de cele de mlaştini. ceea ce va conduce la unele modificări ale actualei structuri naturale a zonei. Singurul colţ din luncă rămas neîndiguit este cel de la sud de Calafat. stîrcul cenuşiu (Ardea tinerea). protejarea ei devine o necesitate. raţa roşie (Aythya nyroca). Păsările din ostrov au mai multă linişte decît cele din luncă. codobatura albă (Notacilla alba). declararea ca rezervaţie naturală a acestei porţiuni neîndiguite a luncii pe o suprafaţă de cca 500 ha. nemaiîntîlnită în altă parte în ţară şi chiar în Europa. păsările vor găsi aici un refugiu adecvat. barza albă (Cico-nia ciconia). eretele de stuf (Circus aeruginosus). Jdegla şi Manginiţa — reprezintă în mic un mediu de viaţă similar celui dinaintea transformărilor de care aminteam. Prezenţa pădurii aici ocroteşte sănătatea oamenilor. raţa cîrîitoare (Anas querquedula). chira mică (Stema albifrons). raţa fluierătoare (Anas penelope). preconizată din anul 1972.locuri. codobatura galbenă (Notacilla flava). şi Sălăgeanu N. constituind un mijloc de luptă cu poluarea accelerată provocată de traficul mereu crescînd. desecările şi irigaţiile au schimbat în totalitate aspectul dinainte. barza neagră (Ciconia nigra). dar nu şi cele de săraturi şi mai ales cele de cîmp. Dolj) Sînt bine cunoscute marile transformări suferite în ultima vreme de Lunca Dunării. parţial sau total fixate şi care acopăr o suprafaţă mai mare decît în oricare parte din luncă. în timpul migraţiilor de primăvară sau de toamnă. De aceea. iar altele vin şi chiar iernează în zonă. . Pădurile au fost în general tăiate. corcodelul mare (Podiceps cristatus). între altele). îndiguirile. chirighiţa cu aripi albe (Chlidonias leucopterus). raţa lingurar (Anas clypeata). care.

Deschiderea mare. sînt date publicităţii. la 2 km de şoseaua Rîmnicu Vîlcea—Tîrgu Jiu. cu geruri şi zăpadă multă. La peşteră se ajunge pornind de la Mănăstirea Polovragi. tufişuri şi porţiuni ridicate de teren care i-ar împiedica vizibilitatea la distanţă. 1960 — 1 000 exemplare. este necesar să se reducă în rezervaţia propusă suprafeţele de culturi prăsitoare (în special porumb) şi să se extindă. Din acest motiv apar tratate de două ori. Peştera este alcătuită dintr-o galerie principală. Aflată azi în pragul dispariţiei. 1954 — 750 exemplare.a.Rezervaţia de dropii Boianu (jud. orientată înspre est. culturile păioase. În secolele 17—19.(grîu. În sudul ţării. din satul cu acelaşi nume. Cheile Olteţului sînt rezultatul acţiunii de erodare a rîului Olteţ asupra masivului calcaros Polovragi—Cernă-dia şi ele impresionează mai ales prin îngustimea defi-deului şi sălbăticia naturii de aici. ca şi Cheile Sohodolului sînt considerate atît rezervaţii botanice. din care se 1 Cheile Olteţului. dropiile erau numeroase. Jeannel şi E. respectiv la 20 m diferenţă faţă de talvegul Olteţului. Dîmboviţa). De aceea preferă locuri deschise. În vederea creşterii numărului de exemplare (evaluat în prezent 'la peste 100). Racoviţă. cunoscută în diferite publicaţii şi sub numele de „Peştera lui Babonie de la Polovragi". în schimb. După anul 1950. Stoicăneşti la nord-vest şi Izvoarele şi Movileni la nord-est. unde specia este cunoscută în mai multe puncte dintre localităţile Slatina—Drăgăneşti Olt—Roşiorii de Vede. 1957 — 700 exemplare. se găseşte lîngă şoseaua forestieră care urcă în chei. Rezervaţia propusă de noi spre ocrotire se află în judeţul Olt. la intrarea în Cheile Olteţului. La începutul secolului al 20-lea. se poate aprecia că declinul dropiei ca specie a fost determinat de vînătoarea abuzivă. în cea mai mare parte orizontală. orz etc). Iarna caută locuri dezvelite de zăpadă. din cînd în cînd. Unele date privind localizarea acestei peşteri se găsesc în lucrările lui R. Gorj)1 O descriere a Cheilor Olteţului şi a Peşterii Polovragi a fost publicată de Silvia Iancu. populaţiile de dropii din Cîmpia Boianu se deplasează spre Drăgăneşti-Vlaşca şi chiar în Dobrogea. constituind un vînat deosebit de căutat şi de apreciat. din şosea se pătrunde urcînd cele cîteva trepte zidite cu ocazia construirii şoselei. prin care se prezintă particularităţile geologo-geo-grafice şi turistice ale acestei zone carstice de mare frumuseţe. Silvia Lupu şi Ilie Ion (1961). Văleni la sud-est. ca urmare a declinului pronunţat al efectivelor ei. încît produceau pe alocuri pagube culturilor agricole. rezultatele evaluărilor de primăvară ale efectivelor de dropii: în anul 1953 — 1 000 exemplare. dar de fiecare dată cu alt profil. pentru a-şi găsi hrana. se află vestita Peşteră Polovragi. dropia nu se va putea menţine în viitor pe cîmpiile noastre decît în situaţia în care va beneficia de protecţie eficace. Iernile aspre. . 1976 — 296 exemplare (din care 199 în Cîmpia Română şi mai ales în judeţele Olt şi Teleorman). lipsite de păduri. Seaca la sud. Dropia este o pasăre fricoasă şi bănuitoare. Dropia se mai menţine în Cîmpia Romanaţi şi Cîmpia Doljului (la Seacă de Cîmp) şi chiar înspre nordul Munteniei (jud. Olt) Dropia (Otis tarda) a ajuns în ultima vreme în centrul preocupărilor ocrotirii naturii. trăiau încă multe dropii pe cîmpiile din sudul ţării. în urma recensămintelor posibile datorită organizării vînătorii. În concluzie. rapiţa de primăvară ş. 1961 — 2 200 exemplare (punctul culminant postbelic). arealul lor extinzîndu-se din Cîmpia Romanaţilor pînă la ţărmul mării. Este situată la o altitudine de 670 m. Peştera este săpată în versantul stîng al Cheilor Olteţului la cca 200 m distanţă de la intrarea în chei. de unde se reîntorc primăvara. Pe malul stîng al rîului. s-a propus ca atare să nu se cultive în zona propusă porumb. dar în lungul lor trece un drum forestier care se continuă 18 km. În cadrul unor complexe carstice. ce permite accesul către munţii Căpăţînii şi Parîng. cheile neavînd decît 2 km lungime. În asemenea situaţie. 1970 — 550 exemplare. iar cele din sudul judeţului Olt în clisura Dunării. principalul teritoriu populat astăzi de dropii este Cîmpia Boianului. aşezat pe dreapta. Habitatul dropiei fiind stepa. ştiut fiind că această pasăre preferă lanurile de păioase. lucerna. Rezervaţii complexe Rezervaţia Cheile Olteţului — Peştera Polovragi (jud. între comunele Nicolae Titulescu şi Crîmpoaia la est. cît şi rezervaţii mixte. sînt suportate greu de dropie. pe o suprafaţă de 300—400 ha.

care împreună prezintă un debit de peste 2 m3/sec. Relieful zonei este delimitat de platforma de eroziune Gornoviţa. concomitent cu formarea terasei de 20—25 m din amonte şi din aval de Cheile Olteţului. Lăceanu. Dacă la aceasta se adaugă izvoarele Balaurelui şi izvoarele Albuleştilor. Situată tot în versantul drept al Văii cu Scoici. Din punct de vedere biospeologic. din care vom prezenta numai cîteva. cam de aceeaşi altitudine. Cea de a doua parte este „Sectorul ogivă". Rezervaţia Cheile Sohodolului şi ale Şuşiţei Seci (jud. cu o lungime de 44 m. de peşteri şi avene. cît şi peisagistic. Cheile de la Valea Seacă etc. să urmărim circulaţia subterană a apelor. În această porţiune. Este modelată de un curs temporar de apă. cele mai reprezentative fiind la est de Valea Şuşiţei Seci.desprind. Babele. bine reprezentată prin cele trei niveluri: platforma inferioară (Gornoviţa I) cuprinsă între 450— 700 m. sinuozitatea se accentuează şi se observă multe prăbuşiri şi material aluvionar. a favorizat procesul de carstificare. multe dintre ele colmatate cu aluviuni. în special în prima şi ultima porţiune a ei. modelată de apele de infiltraţie. numit aşa pentru că aici se adăpostesc din cînd în cînd lilieci. atît lăţimea cît şi înălţimea galeriei se reduc. Are un aspect de pîlnie. ne-a lăsat cîteva rînduri despre Mănăstirea Polovragi. Pentru a ne putea face o privire de ansamblu. debitul total depăşeşte 3 m3/sec. Un debit foarte mare au sursele carstice Gîlciomiţa şi Jaleş. Formaţiunile stalagmitice sînt mai numeroase înspre extremităţile sectorului. Ultimul sector este cuprins între „Culoarul sufocant" şi capătul nordic al galeriei şi prin el peştera se continuă pînă în dreptul unui sorb colmatat. La intrare se coboară în aven aproape 6 m. Ea prezintă totuşi un interes din punct de vedere geomorfologic şi turistic în cadrul complexului pe care-l formează cu Mănăstirea Polovragi şi Cheile Olteţului. lapiezuri. peştera este puţin interesantă avînd o faună săracă şi o singură specie troglobiontă. de 200 m altitudine relativă. Ca geneză. Din formele endocarstice mai reprezentative sînt peşterile şi avenele. avînd lăţimi în jur de 10 m şi înălţimi variabile de 2—8 m. Cheile Olteţului şi Peştera Polovragi. Prima porţiune a peşterii a fost vizitată la sfîrşitul secolului trecut de Alexandru Vlahuţă. O mare parte din aceste ape aparţin rîului Suşiţa Seacă. iar altitudinea variază între 700 şi 1 100 m şi cuprinde multe dealuri: Tufia. Gorj)1 Această zonă a munţilor Vîlcan. Rîurile şi afluenţii acestora creează la traversarea calcarelor chei: Cheile Sohodolului. Este o peşteră fosilă ascendentă. cele mai reprezentative: Peştera de la Strunga Mare se găseşte în versantul drept al Văii cu Scoici. În zonă întîlnim lapiezuri în toate stadiile de evoluţie. culoare laterale mici. Cioclovina Văcarilor ş. În cheile Sohodolului există peste 30 de peşteri. dînd astfel o notă specifică peisajului atît exocarstic cît şi endocarstic. ele dezvoltîndu-se pe o distanţă de peste 10 km. dar specific rămîne cel mai evoluat. El începe după aproximativ 4. Este o peşteră relativ caldă (în jur de 8°C). . constituită din calcare cretacice. care. Tranchysphaera spelaea. peştera reprezintă un meandru fosil al Olteţului săpat în prealabil în cuaternarul superior.a. ci numai mijloace de iluminare. De-a lungul galeriei pot fi distinse trei sectoare: Primul sector se întinde pînă în „Culoarul stîlpului" şi începe cu două culoare laterale mici. în paginile operei sale „România Pitorească". Pe platforma Gornoviţa II densitatea lor este mai redusă.. lipsită de curenţi de aer şi umedă. Este o peşteră uşor de parcurs care nu necesită un echipament special pentru vizitare. după un plan de stratificare şi de o fisură tectonică. se află „Peştera cu două coşuri". Galeria se continuă. cuprinzînd muntele Bordul Dobriţei. iar pe platforma rîului Sec aceste doline lipsesc. O certă distribuţie o au lapiezurile de acoperire şi semiacoperire.00 m distanţă de la intrare şi pe parcursul său aspectul galeriei se schimbă. deasupra nivelului zonei carstice. Tufia şi la est de Valea Deleşului. Măgura. Cheile Sohodolului sînt magnifice şi ele prezintă interes atît din punct de vedere al evoluţiei. un fenomen complex şi interesant în această regiune. În general este o peşteră fosilă şi se remarcă prin 1 Material elaborat de I. Dolinele cunosc o mare densitate pe platforma Gornoviţa I. Aici relieful carstic este reprezentat de chei şi doline. Cîmpuri bine conservate cu lapiezuri se găsesc la Babele. delimitat de „Culoarul stîlpului" şi „Culoarul sufocant". format în urma unei prăbuşiri. mai important fiind cel din dreapta — „Culoarul liliecilor". iar pînă la 1 500 m se dezvoltă platforma rîului Sec. platforma superioară (Gornoviţa II) este distinctă şi are înclinaţia mai mare. avînd o lungime de 26 m. Cheile Şuşiţei Seci.

cu o dezvoltare totală de 633 m lungime şi care de fapt este originea podului. Prezintă un regim climatic constant (cca 11. însumează 82 de m lungime şi a fost modelată de un curs subteran temporar pe o fisură tectonică. prăbuşire care a dus la formarea dolinei sub formă de pod. Mehedinţi) Rezervaţia geomorfologică „Complexul carstic Ponoare". Găsindu-se mai la suprafaţă. peştera a format numeroase hornuri care îi oferă un profil caracteristic pe toată lungimea sa de peste 80 m. Se găseşte în versantul drept al văii. este cea mai mare peşteră din zonă avînd peste 750 m lungime. pentru a-1 examina din diferite părţi. Dimensiunile reduse ale galeriilor facilitează colmatarea cu pietriş şi resturi vegetale. Existenţa pietrişului fluvial şi orientarea galeriei principale dovedesc că a fost modelată de un braţ al rîului Sohodol. În afara Peşterii de la Pod. polii şi cîmpuri de lapiezuri. care apare ca resurgenţă în Pătrunsa. dînd peşterii un aspect labirintiform. peştera poate evolua fie spre o peşteră cu o cavitate fosilă şi una activă. Rezervaţia Podul natural şi lapiezurile de la Ponoare (jud. Este vorba de Peştera de la Cleanţul Pătrunsei. Peştera Lupului constituie cea mai mare peşteră descoperită pînă în prezent în valea Şuşiţei Seci. „Galeria colmatată". Puţin mai în aval se află Peştera Laptelui. fiind un unicat carstic în ţara noastră. Este modelată de un curs permanent al pîrîului Poiana. Galeriile principale ale acestei peşteri poartă nume specifice: „Galeria cu apă". intrarea este parţial blocată. situată tot în versantul drept al Cheilor Sohodolului. Grosimea bancului de calcar din care este format are minim 4 m. Fiind aproape de suprafaţa topografică. însumînd o lungime de 132 m. lîngă pod. Depunerile parţiale pe planşeu şi plafon sînt completate de stalagmite şi coloane. lipsit de curenţi de aer. „Galeria subfosilă" etc. A fost modelată de cursul subteran al rîului Gropu. în zona podului sînt de remarcat „Peştera Zăton" şi un interesant „cîmp de lapiezuri îngropate".9°C). văi oarbe. Peştera Pătrunsa. în muntele Dîlma Cucutelor şi apare ca suspendată pe un perete. Peştera cu patru uşi. Porţiunea terminală se află sub un curs de apă subterană (28 m de nivelul resurgenţei). Este o peşteră de mărime mijlocie. cu două intrări şi o lungime totală de 102 m. Se află !la 5 km sud-vest de Baia de Aramă. Peştera din Poiana Peşterii. situată în versantul stîng al. Aspectul său lasă a ghici că peştera a fost mai mare decît 31 m cît are în prezent şi că iniţial ea a prezentat puternice concreţiuni. cuprinde o mare varietate de forme: arcada naturală a peşterii. în special în partea sa terminală. de o reală frumuseţe. Peştera de la Colibituri poate fi considerată ca cea mai bogată peşteră din zonă în ceea ce priveşte fauna cavernicolă. care curge încă cu presiune în timpul traversării peşterii. iar materialul carstic ca şi aspectul său general dovedesc că a fost modelată în două etape de un braţ al Sohodolului. rămasă izolată. Aceasta nu este altceva decît vechea intrare a peşterii. Din maşină sau din depărtare nu i se poate ghici originalitatea. Peştera Pîrleazului este situată pe versantul stîng al văii Sohodolului şi considerată ca cea mai lungă peşteră (152 m) de pe partea stîngă a pîrîullui Sohodol. dezvoltată pe versantul drept al văii Sohodolului. Spre vest. În viitor. fie spre o peşteră activă prin prăbuşirea totală a planşeului. în care se observă nu numai fantastice forme de sculptare a calcarului . Foarte bine reprezentată apare sinuzia guano-ului. se află o peşteră ascendentă. Sohodolului. Podul peste care trece şoseaua apare ca o arcadă naturală de cca 25 m lungime şi 8 m lăţime şi se găseşte la înălţimea maximă de 14 m faţă de fundul viroa-gei peste care se arcuieşte. Cavitatea subterană creată de cursul actual face posibilă prăbuşirea planşeului. iar în ultima fază şi cele ale Sohodolului. Are două intrări la altitudini diferite. În fundul puţului se găseşte un lac care în perioadele ploioase umple în întregime puţul. ce însumează 60 m lungime. afluent al Sohodolului. situată într-o zonă abruptă. Podul natural trebuie observat mergînd pe jos. Apele de infiltraţie au creat numeroase canale pe fisurile tectonice. De altfel în fundul peşterii există un puţ de 10 m adîncime care a provenit dintr-o prăbuşire. aici s-au format numeroase hornuri ce au favorizat prăbuşirea unei părţi din plafon. de 41 m lungime. avînd caracter ascendent. ceva mai sus de Consiliul Popular al comunei Ponoarele.cruste de calcit. Are o galerie principală descendentă şi mai multe galerii secundare. la Bordul Roşu. este a doua peşteră ca mărime în această vale. La modelarea peşterii se pare că au participat atît apele Jaleşului cît şi ale Gîlcioniţelor. Peştera Gruiului este situată în versantul drept al văii Jaleş şi are două intrări. modelată de un curs de apă subteran temporar. se găseşte gura peşterii numită „Peştera de la Pod". cu o diferenţă de nivel de 17 m. din cauza prăbuşirii unei părţi a tavanului. este formată în Muntele Tufia. Din cauza unor prăbuşiri. Peştera Gîrla Vacii. Este modelată de un braţ al rîului Sohodol. într-o depresiune.Este modelată de un afluent al văii Jaleş. la 60 metri altitudine. Tot pe versantul stîng al văii Sohodolului. predominînd astfel formele de eroziune.

la mică altitudine. la 433 m altitudine. se află un prag de 2 m înălţime. „Strunga lungă". Locuitorii satelor din împrejurimi numesc „cornete" aceste dealuri sărace. cu formaţiuni masive şi cu multe ganguri care se înfundă însă după 5—10 m. ci şi o extraordinară limită de transgresiune a stratelor de Naelanava peste calcarele ce prezintă o tipică textură suprafidală. Peştera se găseşte situată în versantul drept al Motrului Mare. care rămîn toată vara fără apă. după a cărui trecere pătrundem în sala „Zidului mare". răvăşite de eroziunea apelor. în masivul Cornetul Satului. O galerie vastă înaintează spre nord şi uşor ne dăm seama că spaţiul larg nu reprezintă altceva decît talvegul unui rîu subteran. în dealul „Cornetul Muşetoaicii”. galeria laterală îngustă şi scundă se înfundă după o înaintare de cca 8 m în peretele din dreapta. cenuşii şi sterpe din această zonă. şi reprezintă una din cele mai interesante şi frumoase formaţiuni carstice din România. Cîmpul ce oferă un peisaj inedit prin ariditatea şi prin structura adîncă a şanţurilor acoperea o suprafaţă mare. fără îndoială. După alţi 20 m. dăm de o mică trecere. Rezervaţia de la Ponoare are o suprafaţă de 100 ha.5 m înălţime. Protecţia sa este insuficientă şi este necesară o mai serioasă susţinere din partea organelor locale pentru păstrarea integrală a acestui complex carstic unic în zonă.sub un înveliş impermeabil. De aici. De aici. din care nu a mai rămas decît un mîl în care piciorul se afundă pînă mai sus de gleznă. Ne găsim în faţa unor masive scurgeri sta-lactitice. Spre nord. pe a cărei pantă se alunecă din pricina chiropteritului. cum o mai numesc localnicii. situat chiar pe creasta dealului care separă cele două depresiuni şi care reprezenta. nu prezintă nici un interes. lipsa de preocupare pentru conservarea acestui unicat carstic naţionali a dus la distrugerea aproape integrală a cîmpurilor de lapiezuri. avînd tavanul împodobit cu numeroase stalactite grosiere de calcar. sub care se găsesc oasele alterate de umezeală ale ursului peşterilor (Ursus spelaeus). iar cele din Motru Sec. coborîm cu ajutorul unei frînghii un perete de 4. galeria se îngustează. după o înaintare de circa 10 m. El a fost spart pentru exploatarea calcarului. este scundă. amestecate cu oscioarele mai recente. Va întîlni aici.Zăton". Una dintre acestea. frumos împodobită cu concreţiuni calcaroase. Din păcate. acum parţial îndreptat. în peretele din stînga. Elementul cel mai valoros îl constituie însă cîmpul de lapiezuri.. Gorj) Călătorul care coboară din micul tren forestier la Apa Neagră şi apucă pe Motru în sus spre Călugăreni va fi surprins de priveliştea ce i-o oferă dealurile calcaroase. ale liliecilor. Peştera se înfundă după alţi 15 m în direcţia sud. După cîţiva paşi gangul scurt comunică cu o sală spaţioasă. Rezervaţii ştiinţifice Peştera Cloşani (jud. denumită „Poliţă". formînd „Pîrleazul dintre ziduri". dar. cotind spre sud. este în formă de treaptă. Un obiectiv complimentar al acestor lapiezuri este şi lacul carstic. peştera ia direcţia spre nord-vest. cu tavanul de cca 10 m înălţime. inclusiv Podul natural. O serie de formaţiuni stalagmitice de toate formele şi mărimile ne însoţesc în continuare de-a lungul galeriei şi după alţi cca 40 m. denumită „Cetatea". Peştera Cloşani. prin care pătrundem cu mare greutate. După o înaintare de 40 m ne găsim într-o încăpere cu tavanul înalt. Aici a fost odinioară o împărăţie a rîurilor subterane care au dat naştere la o mulţime de peşteri împodobite cu variate formaţiuni concreţionare. Urmează porţiunea de bazinare a galeriei în care podeaua este scobită de mici gropi şi în care . orientată spre est. Oltenia şi în ţară. este situată la capătul de sus al satului Cloşani (comuna Călugăreni). „piatră de cornet" cum o numeau localnicii. La 13 m în spatele „Sentinelei". Acest zid desparte două lacuri. în ciuda faptului că în împrejurimi se găsesc numeroase alte posibile puncte de valorificare a pietrei. aspectul arid caracteristic masivelor de calcar. se deschide o grotă. unde trebuie să urcăm o movilă de 3.5 m înălţime. cel mai remarcabil cîmp de lapiezuri din ţară. Intrarea în peştera Cloşani sau „Peştera lui Tudor Vladimirescu". mai largă. la numai 5 m de unde am coborît. cîmpul de lapiezuri şi pădurea de liliac. care dă impresia unui lac ce a secat. înainte de capătul sălii. Se trece apoi printr-o încăpere cu podeaua mîloasă. în etajul inferior al peşterii. unde se află o formaţiune calcaroasă numită „Sentinela". Frumuseţea acestei prime săli te îmbie să pătrunzi în sala următoare. Coborîrea acestei movile.

Lepidoptere). Originalitatea mai constă şi în faptul că aceste cristale apar sub forma unor agregate de monocristale cu dimensiuni de 12—18 cm lungime. dar există multe alte obiective în împrejurimi. N. s-au putut explora şi cerceta în bazinele Motrului şi Cernei sute de peşteri. Fauna peşterii este bogată şi foarte variată. fiind reprezentată prin specii de viermi (Oligochete). Dintre acestea. apoi de către cercetătorii de la Institutul de speologie din Cluj (1928). interesantă. Începînd cu anul 1968. În peşteră este un microclimat aproape constant. după a cărei trecere se ajunge într-o sală mică. majoritatea fenomene carstice. ceea ce i-a conferit şi calitatea de rezervaţie ştiinţifică. De la aceste „altare" începe cea mai frumoasă parte a peşterii. ce au fost găsite şi identificate pînă în prezent în Peştera Cloşani. Diplopode). prezentînd cele mai impresionante fenomene de concreţionare a carstului local şi excelente formaţiuni de origine sublacustră care îmbracă cu cristale de calcită pură pereţii galeriilor şi bazinelor pe lungimi chiar de zeci de metri. cu falduri care prin lovire scot nişte sunete atît de acordate încît ar putea închega o melodie. Diplure. În anii 1951—1953 cercetările sînt reluate de colectivul de speologie din Bucureşti al Comitetului Geologic. În galeria laboratoarelor a fost executată o potecă de ciment care o străbate de la un capăt la altul şi patru celule cu mese din beton. Peştera Cloşani nu constituie un obiectiv turistic şi nu poate fi vizitată. dintre care 14 sînt considerate ca fiind troglobionte. unde a fost introdusă aparatură şi utilaj pentru diferite studii de biospeologie şi înregistrarea valorilor de microclimat. În zona acumulării de guano. insecte (Colembole. unice în România. vieţuieşte un păianjen. a cărei creastă înălţată la 1 420 m ne oferă una din cele mai maiestuoase panorame înspre lanţurile muntoase din jur şi spre văile ferestruite de izvoare. miriopode (Chiilopcde.C. începe apoi organizarea unei staţiuni experimentale. pseudoscorpioni. de culoare brun-cărămizie. C. Piatra Mare a Cloşanilor. Ceva mai la sud. Apoi sînt peşterile de pe Valea Motrului Sec. dintre care Peştera Lazului şi Peşterea Martel. Ieşind din această „strungă". între care for-maţiuniile concreţionare ocupă un loc de frunte. sînt formaţiuni de cristalizare a carbonatului de calciu. cu corpul depigmentat şi cu ochi reduşi. construite în 1959—1960. şi anume diplopodele Polydesmus oltenicus. necesitînd mijloace de iluminare şi un echipament adecvat. Urmează apoi „Strunga cu pîrleaz". Fauna cavernicolă cuprinde 70 de specii terestre şi acvatice. Peştera Oloşani se află săpată în calcare jurasice. o specie rar întîlnită în prezent. se află monumentul de 3a Padeş. Amphi-pode. Din sala „Orgei" se coboară şi se ajunge la „Lăsătoarea". Această galerie principală a peşterii are o lungime de 400 m. Lacul are o lungime de 15 m şi o adîncime de 60—70 cm. . laboratorul de cercetări speologice de la Oloşani cuprinde şi două clădiri la suprafaţă. în această peşteră au început să se facă amenajări necesare transformării ei într-o peşteră-laborator. Nesticus ionescui. mişcarea aerului fiind aproape insesizabilă. hipposideros. nr. o mică încăpere inundată de apă. de o neasemuită bogăţie. Sînt prezente şi două specii de lilieci: Rhynolophus jerrumequinum şi R. Datorită frumuseţii lumii subterane. „Orga". melci (Gastro-pode) şi lilieci (Chiroptere). nu poate fi vizitată decît cu aprobarea Comisiei Monumentelor Naturii şi a Institutului de Speologie şi în prezenţa ghidului Staţiunii speologice de la Cloşani. 1625 din 1 august 1955. Peştera Cloşani este considerată ca una dintre cele mai frumoase peşteri din ţară. Trychopolidesmus eremitus şi Gervaisia orghidani. De aici se deschide în faţă o galerie largă. care face şi prima cartare a sa în 1958. care îmbrăţişează cele două văi ale Motrului: Motrul cu apă şi Motrul sec. În Peştera Cloşani trăieşte de asemenea o colonie de Tryclovitrea argintaurii. Ionescu de la Universitatea din Iaşi (1912). adică specii care-şi petrec toată viaţa numai în peşteri. Datorită muncii deosebite realizate de către personalul ştiinţific al laboratorului. temperatura aerului fiind de 11—12 C. Peştera Cloşani este nu numai bogată în concreţiuni calcaroase şi faună cavernicolă.M. Curînd galeria se îngustează şi urmează „Strunga cu apă". fauna cavernicolă a peşterii mai cuprinde alte trei (deci 4 în total) specii endemice pentru Oltenia. alături de care ne întîmpină „Altarul mic". care se caracterizează prin 'lungimi ce depăşesc 2 km. În afara peşterii. În afară de această insectă. Pereţii galeriei sînt căptuşiţi cu variate „flori de calcar". Fiind însă ocrotită de lege şi parţial amenajată pentru cercetări de biospeologie şi geofizică. care merită să fie cunoscute de turiştii sosiţi pe plaiurile Cloşanilor.apa a săpat forme curioase. dar ea reprezintă şi un laborator de cercetări speologice. Primele studii speologice în peştera de la Cloşani au fost făcute de prof. Această peşteră nu este de-ajuns de uşor de parcurs. Din entomofauna troglobiontă. menţionăm coleopterul Cloşania Winkleori. în dreapta căreia se află „Altarul mare". Coleoptere. Hymenoptere. şi pentru importanţa sa ştiinţifică peştera de la Cloşani a fost declarată monument al naturii prin H. la care se adaugă cca 60 m galerii secundare. Diptere. un melc micuţ ce posedă o cochilie transparentă. păianjeni (Araneae). spaţiul se lărgeşte pînă la 3—4 m şi un lac splendid ni se aşterne în faţă. iar cea a apei de 10°C.

Aici se găseşte un schit zidit pe la 1635 în timpul lui Matei Basarab. tot de către călugării Macarie şi Daniel. Este amplasată la baza satului Bistriţa (comuna Costeşti. cu deschidere în dreptul scării şi care la început este largă şi apoi se îngustează şi se termină cu două bazine cu apă. ici-colo . Vîlcea) Peştera este cunoscută în literatura de specialitate şi sub numele de „Peştera Grigore Decapolitul" sau „Peştera lui Sfîntu Grigore". Dacă se continuă înspre scară. Ceva mai umede şi cu temperatură mai constantă (variind între 10°—13°C) sînt însă cele două culoare care alcătuiesc etajele mijlociu şi superior. Pe podeaua galeriei.5°C (iarna temperatura este în medie de 2. iar vara de 14°C). amplitudinea variiaţiilor de temperatură este mai mare. Aici panglica de asfalt coteşte spre dreapta (NV) şi după 5 km îl va duce în aşezarea Pleniţa. cu pîlcuri de copaci deşi dar şi cu poiene (largi. In sens opus. scund şi bine ventilat de curenţii de aer. Orghidan (1955). Pădurea Poiana Pleniţei (jud. la început îngust.70 m. Părăsind localitatea modernă ce nu mai seamănă comunei patriarhale de odinioară şi străbătînd alţi 5 km. de altfel. ţinînd tot pe la umbra binefăcătoare a pădurii. după ce se coboară încă o scară de piatră. Această galerie alcătuieşte peştera propriu-zisă. Peştera se află pe versantul drept al Cheilor Bistriţei. Rezervaţii nou propuse Peştera Liliecilor de la Mănăstirea Bistriţa (jud. fiind ventilată atît vara. după ce străbate 46 km dinspre Cetatea Băniei. ajunge la pădurea Poiana Pleniţei. Peştera este săracă în formaţiuni concreţionare. cerris). să ajungă în comuna Caraula. Deschiderea. Dolj) Drumeţul care parcurge sudul Olteniei sub soarele care începe să ardă în cîmpia sud-vestică are prilejul ca pe drumul naţional Craiova—Cetate.5°C. şi cea mai completă prezentare cunoscută pînă acum. Interesant de semnalat este faptul că pe parcursul acestei galerii se găsesc colonii de lilieci şi o nişă în peretele stîng amenajată într-o capelă cam în acelaşi timp ou schitul. ea are un caracter dinamic. Regimul pluviometric este sărac (circa 500 mm anual). Datorită caracterului dinamic. de către călugării Macarie şi Daniel şi renovat în 1916. care durează de secole. valoarea de 16. De aici se urcă apoi înspre nord vreo 15 minute pe poteca care pleacă din spatele mănăstirii. După aproximativ 15 m el se lărgeşte şi se poate merge apoi fie înainte spre scară. De la bifurcaţia drumului spre Oprişor şi Verbiţa. se găsesc depozite de guano ce ating un volum de aproximativ 10 vagoane şi o adîncime maximă de 1. Ea prezintă trei deschideri. Dintre numeroasele publicaţii în care se vorbeşte despre ea menţionăm pe acelea semnate de Margareta Dumitrescu. dă acces într-un culoar. locul este răcoros şi umbrit: o adevărată oază în cîmpia deschisă. care ne-au lăsat. la „sărbătoarea bujorului". galeria se continuă şi după ce descrie un arc de cerc revine în dreptul "celei de a doua scări. Multe zile cu arşiţă depăşesc cu mult 25°C în lunile iulie-august. relativ mică. în locurile din dreptul cărora se instalează pe tavan coloniile de lilieci. este una din cele mai frumoase pe care le are Oltenia în partea sa sudică. Vîlcea) ce se află pe şoseaua Rîmnicu Vîlcea—Tîrgu Jiu. Tot din galeria principală se poate ajunge la deschiderea mare a peşterii. reprezentat printr-o galerie largă. atingînd în „Sala Liliecilor". toate cu orientare estică. care se bifurcă la dreapta şi la stînga. iar media anuală a temperaturii depăşeşte 11°C. drumeţul va avea plăcerea să admire o pădure parcă în flăcări. iar de la aceasta şi pînă la Mănăstirea Bistriţa sînt 7 km. cît şi iarna. Din ea se poate merge în etajul mijlociu. Pădurea este alcătuită din amestec de gîrniţă (Quer-rus frainetto) şi de cer (Q. unde se poate trece cu destulă greutate pe deasupra unui imens bloc rămas suspendat în etajul superior al peşterii. fie la dreapta. la care se ajunge urmînd poteca indicată mai sus şi care lîngă deschidere se termină cu cîteva trepte şi un parapet de fier. Prezentînd mai multe deschideri. la 850 m altitudine absolută şi la 80 m deasupra pîrîului. în care soarele ajunge pînă la cele mai mici ierburi de pe pămînt. de exemplu. se ajunge în etajul inferior al peşterii. punct denumit de localnici „Izvorul". Jana Tanasachi şi Tr.închinat revoluţiei lui Tudor Vladimirescu din 1821. Peştera a fost săpată de apele Bistriţei în calcarele jurasice ale Masivului Vînturariţa. Dar în luna mai. jud. de data aceasta pe drum pietruit în direcţia Verbiţa şi Oprişor. Pădurea aceasta. la numai 100 m. dar accesibilă este numai deschiderea A.

ca şi movul pupăzclelor tîrzii (Lathyrus vene-tus) sau albastrul clopoţeilor (Campanula persicifolia). cu sprijinul material al Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Dolj au putut fi împrejmuite. După ce se bifurcă. arţar (Acer pseudoplatanus. în această vale recunoscută ca o insulă stepică (Ionescu Şişeşti. însumînd fiecare cîte 8—10 ha. iar pe suprafeţe mai reduse (de cîteva hectare) se pot întîlni şi altele. obsiga (Bromus mollis) etc. mediteraneene. Aceasta îi conferă posibilitatea de a avea condiţii ecologice cu totul deosebite. iarba fiarelor (Vinectoxicum officinalis). colilie îngustă (Stipa stenophylla). 1964) ajungînd doar circa 400 mm. Doar pe-firul văii se găsesc fîneţe bune mezohidro. R. fulfuca (Vulpia myuros) etc. tataricum şi A. deasupra comunei Radovan (cca 2 km). Rărindu-se în felul acesta din ce în ce. molugo). În afara văii şi limitrof cu ea. Un drum de ţară sau de tarla. vegetaţia pe vale era formată odinioară de pădurea de foioase. ajungi în apropiere de oraşul Se-garcea (cca 3 km) în vecinătatea vestitelor podgorii. un fel de ciurlan (Corispermum nitidum). scîrţîitoarele (Polycnemum arvense). accentuînd seceta o dată cu lipsa apei. ipcărigea mică (Gypsophila muralis). O. Înspre baza pantelor solul este brun. sau sîngeriul poroinicului (Orchis purpurea. A. care urcă şi pe versanţii expuşi spre nord şi cu . Staicu Irimia. abundă bujorul românesc (Paeonia peregrina var. Acolo unde pădurea începe să fie poieniţă. cumulată şi cu înăsprirea climei secetoase. instalată probabil şi datorită stepizării zonei prin defrişarea pădurilor de către om şi folosirea neraţională a pajiştilor. O altă ramificaţie duce spre punctul „Valea Hoţului" care acum străpunge peticul de pădure şi ajunge în şoseaua Craiova—Cetate—Calafat. păducel (Crataegus monogyna). În aceste condiţii. Concomitent. Dolj) Urmărind asfaltul şoselei ce vine dinspre Craiova către Drănic—Zăval. sub formă de ploi neînsemnate cantitativ. morio). îşi va pierde farmecul pe care-l oferă azi iubitorilor de natură. ţinînd de Ocolul silvic Pleniţa. Valea Rea — Radovan (jud. Azi (posibil de mai multe decenii). busuiocul de cîmp (Prunella vulgare). vernum. În Dolj este singurul loc unde bujorul românesc găseşte condiţii optime.sau mezo-xerofile. jugastru (A. Pe de altă parte păşunatul practicat aici cu animale mari şi în număr copleşitor distruge plantele mature şi implicit fructele. sub care creşte din abundenţă. fişcă sau bărboasă (Botriochloa ischaemum). campestre). Stratul ierbos este „ţesut" cu firuţă (Poa bolbosa). Majoritatea reprezintă stadii avansate de degradare prin folosinţa nechibzuită a pajiştii. păiuş stepic (Festuca valesiaca) şi cu multe alte graminee: pirul (Agropyron repens). periclitînd -dacă nu plantele ca specie. De aici începe cale de cca 15 km o vale orientată estvest. clopoţeii (Campanula ra-nunculus). se ramifică iar spre comuna Radovan mai spre sudvest. se întîlneşte aici o vegetaţie ierboasă cu caracter pronunţat stepic şi care mai păstrează elemente ale silvo-stepei trecute. G. pir gros (Cyiiodon dactylon). negundo). alcătuind asociaţii bine închegate cu gîrniţa şi cerul. care traversează şi o cale ferată. A. ele lipsind aproape în perioadele critice de vegetaţie. xeroterme. campestre). vin aici în număr din ce în ce mai mare şi rup iară pic de milă plantele. azi ferma Valea Rea a I. sînzienele (Galium verum. austriaca). nefolosite de către animale. Acolo îţi atrage atenţia o pădurice. romanica). G. Este punctul „Cobia". în vetre largi. Seceta. mojdrean) (F. cam incomod. Din aceste cauze constatăm că se instalează aci ani de-a rîndul o secetă aprigă. Cele patru parcele ale pădurii. S. colilie (Stipa capilata). temperaturile cresc. a făcut ca plantele bune furajere. vulturica (Hieracium pilosella). nefiind întreţinut. să fie înlocuite de altele. cu sa-dină (Chrysopogon gryllus). trifoiul galben (T. au oferit posibilitatea să fie ocrotite tot atîtea trupuri de covoare purpurii şi care. ornus). Văpaia de purpură a coloritului ce-l impun florile abundente ale bujorului în preajma sărbătorii („Sărbătoarea bujorului") este pătată ici-colo de galbenul diverselor specii ca gălbenelele (Rorippa silvestris.şi cu frasin (Fraxinus excelsior). Din observaţiile noastre precipitaţiile cad aici. fierea pămîntului (Centaurium umbellatum) ş. limitată de livezile de pomi şi plaiul de vii ai satului. duce la un fost conac boieresc de pe timpuri. Leguminoase sînt relativ puţine: trifoiul roşu (Trifolium pratense). soc (Sambucus nigra). Festucetum rupicolae). Din diverse alte familii se întîlnesc plante precum: pojarniţa (Hypericum perforatum). Segarcea. suliţica (Dorycnium herbaceum). trifoiul alb (Trifolium repens). pirul cîinesc (Cynodon dacty-lon). din 1972. lucerna mică (Medicago minima). dar cu siguranţă covorul des de bujor. agricultura beneficiază de un climat mai bun şi de sol cernoziom levigat. sulima-nul (Ajuga genevensis). acum cunoscut şi pentru crescătoria de fazani. rezistente la secetă. Din cei aproape 500 mm precipitaţii din zonă. Orientarea acestei văi şi a ramificaţiilor ei este în aşa fel încît e ferită de curenţi. cu pretenţii mezohidre şi mezoterme. păr pădureţ (Pyrus pyraster). Propunerea pentru ocrotire a urmărit să evite distrugerile pe care le fac cei care. cu prilejul sărbătorii bujorului. pe schelet de grohotiş. murul (Rubus caesius). papanaşii (Trifolium arvense). la puţin timp (după 2 km). călin (Viburnum lanternă) şi porumbar (Primus spinosa). Pajiştile din zonă sînt de păiuşuri stepice (Festuco-valesiacae.a.

sîngerul (Cornus sanguinea). mai ales pentru sectorul zootehnic. O. oreophilus). Desţelenirea ar însemna dacă nu un eşec. în sensul numai ca în viitor utilizarea pajiştii naturale de la Valea Rea să fie în sistem raţional. brînduşa galbenă (Crocus moesiacus). hispida). păducelul (Crataegus monogyna). păducelul (Crataegus monogyna). măciulia (Thesium dollineri). pubes-cens). coroniştea (Coronilla varia) etc. firuţa cu bulbi (Poa silvicola). din mersul maşinii sau de la fereastra vagonului de tren se văd locuri de neuitat. E. Din grupa acestor pajişti. păiuşul roşu (Festuca pratensis). cu haina groasă a vegetaţiei termomezofile. În aceste locuri. Cînd te apropii de vestita coastă a Balotei. orăştica portocalie (Lathyrus versicolor). Prezenţa în aceste pajişti a speciilor lemnoase — cerul (Quercus cerris). raigrasul (Lolium pe-renne) etc. Or. Covorul ierbos este ornat cu plante ce atestă pădurea de odinioară. firuţa (P. mirodenia (Hesperis tristis). păiuşul de stepă (Festuca valesiaca. cel puţin o improbabilitate de succes pentru agricultură. se remarcă cele dominate de: coada vulpii (Alopecurus pratensis). pulcherrima). lucerna de stepă (Medicago rigidula. F. precum şi din două plante mai deosebite. lăptuca (Scorzonera austriaca). stejarul (Quercus pubescens). E. Mehedinţi) Pe drumul naţional Craiova—Strehaia—Drobeta-Turnu Severin. 1970—1978). teiul argintiu (Tilia tomentosa). cum se preconizează în viitorul apropiat pe plan local. gîrniţa (Q. Tufărişurile subarbuşti'lor şi arbuştilor sînt formate din: scumpia (Cotinus coggygria). păstîrnacul sălbatic (Malabaila graveolens). barba caprei (Tragopogon floccosus). migdalul pitic (Amygdalus nana). orientalis). frainetto). talpa stîncii (Coronopus procumbens). o altă cruciferă mică (Euclidium syriacum). gîrniţa (Q. mirodenia (Hesperis tristis). dar mai ales pe ramificaţiile văii ce duce spre „Valea Hoţului". muşcata dracului roz (Knautia macedonica) şi mai ales ruda cimbrişorului din familia Labiatelor (Ziziphora capitata) se cere ca rezervaţia Valea Rea să fie ocrotită de lege. salicifolia). muscăriţa (Muscari tenuiflorum). precum: firuţa cu bulbi (Poa bulbosa). colilia subţire (Stipa stenophi-lla). Toate acestea vin în sprijinul ocrotirii şi conservării zonei analizate. iar flora Doljului ar suferi pierderi apreciabile de taxoni rari.apa freatică superficială (formînd chiar mici pîraie). cornul (C. Terenul frămîntat la 14 km sud-vest de oraşul Drobeta-Turnu Severin şi la 7 km nord-vest de Vînju Mare. frainetto). mediteranean sau de alte provenienţe. părul pădureţ (Pyrus pyraster). muşcata dracului cu flori roşii (Knautia macedonica). Este îndeajuns să nu se schimbe destinţaia actuală a pajiştilor. mas). migdalul pitic (Amygdalus nana). priveliştea te captivează. încercări pe suprafeţe mici au demonstrat că pajişti însămînţate şi cultivate aici nu dau rezultate decît pe porţiuni cu pante mici care să fie şi irigate. alcătuieşte Pădurea Stîrmina. şi nu pajiştile de astăzi. De altfel. gorunul (Q. cum sînt: o plantă ierboasă din familia labiatelor (Ziziphora capitata). unde odinioară patinau „uşoarele" locomotive cu aburi chiar şi cu trenul aproape gol. O. cît însumează valea şi nu este necesară decît intervenţia legală pentru folosirea ei raţională. găsită şi în pădurea vecină pe ravene erodate cu expoziţie însorită. moleaţa (Agrostis stolonifera). în dreptul Ostrovului Corbului. Pentru multe plante rare cum ar fi: brînduşa galbenă de toamnă (Stembergia colchiciflora). polycarpa). dar mai rare în flora Olteniei. volbura de stepă (Convolvulus cantabrica). cea mai mare parte din ce se propune pentru ocrotire reprezintă suprafeţele ce au pante chiar de 15%. mărăraşul lui Trinius (Trinia ramosissima). Ocrotirea nu ar reclama investiţii. talpa ursului (Acanthus balcanicus var. cutcurigul (Helleborus odorus). colilia subţire (S. se întîlnesc multe plante ierboase cu caracter sudic. fără a se afecta modul actual de folosinţă. Sînt suficiente 100 ha din cele cca 350. violeta de pădure (Viola reichezibachiana). orăştica portocalie (Lathyrus versicolor). morio) ca şi de specii din locuri deschise stepice. garofiţele de stepă (Dianthus leptopetalus). ploşnicarul (Ceratocephalus orthoceras). Pădurea Stîrmina (jud. unele recent descoperite aici (Cîrţu. M. stenophylla). şopîrliţa (Veronica prostrata). aliorul de pădure (Euphorbia epithymoides. tămîioara (Viola odorata). vineţelele galbene (Centaurea orientalis). osul iepurelui (Ononis spinosa) demonstrează că nu demult aici au existat păduri. cum ar fi: vioreaua (Scilla bifolia). . Stratul arborescent este alcătuit din: cer (Quercus cerris). colilia groasă (S. oltenicum) etc. dragaveiul cu rădăcini cărnoase (Rumex tuberosus). amygdaloides. păstîrnacul sălbatic (Malabaila graveolens).galben (Trifolium campestre). mărăraşul lur Trinius (Trinia ramosissima). rupicola). brînduşa galbenă de toamnă (Stembergia colchici-jlora). socul (Sambucus nigra). stejarul pufos (Q. cărpiniţa (C. colilia grasă (Stipa pulcherrima). paltinul (Acer platanoides). mojdreanul (Fraxinus ornus). trifoiul. pratensis). poroinicul (Orchis purpurea. băluştile (Omithogalum nutans. clocoticiul (Staphylea pinnata) etc. carpenul (Carpenus betulus). saschiul (Vinca herbacea).

moesica). calcea calului (Caltha laeta). cerenţelul hibrid (Geum sudeticum). silvaticum). ca şi smochinul (Ficus carica). ruja (Sedum roseum). rotunjoara (Homogyne alpina). ciuboţelele cucului (Primula colum-nae. gheara găii (Astragalus glycyphyllos). nutans. creticum). sînzienele de stepă (Asperula cynanchica). cireşul păsăresc (Ce-rassus avium). umbra iepurelui (Asparagus tenuifolius). L. pieptănăriţa (Cynosurus echina-tus). gălbenelele de pădure (Ranunculus nemorosum). garofiţele (Dionthus giganteijormis). Media anuală a temperaturilor este de 11°C. se află rezervaţia Parîng. L. Gorj) După ce părăseşte complexul de cabane Rînca. ternata-subrotundifolia. hibrida). între acestea. ghinţura de primăvară (Genţiana verna). pojarniţa de munte (Hypericum alpigenum). ochelariţa (Biscutella lae-vigata). lumînărica (Verbascum glabra-tum). teiul alb (Tilia tomentosa). vineţelele mici (Centaurea micrantha). După o bună bucată de mers. lumînărica (Verbascum lanatum). minima). fagul de poale (Fagus sylvatica var. fructicosus) şi de lianele: curpenul de pădure (Clematis vitalba). zona interesată cuprinde o mare parte din unităţile sistematice (taxonii) ce cresc pe Parîng. la puţin timp de mers. clopoţeii (Campanula transilvanica). R. degetarul galben (Digitalis grandiflora). lipicioasa (Viscaria vulgaris). vitis-idaea. romaniţa Carpaţilor (Anthemis carpatica). coborînd aproape 300 m. cuneifolia). azaleea de munte (Loisleuria procumbens). iarba moale (Stellaria holostea). Din punct de vedere botanic. uliginosum). bumbăcăriţa (Eriophorum . sălciile pitice (Salix retusa. C. Copacii sînt legaţi între ei de rugi (Rubus candicans. zîmbrul (Pinus cembra). Iubitul (Lunaria annua). Suprafaţa rezervaţiei forestiere Stîrmina este de 49. ochii şoricelului (Saxifraga adscendens. krapfii). Rezervaţia naturală Parîng (jud. erecta). dre-ţele (Callitriche polymorpha). dori-toarea (Veronica belidioides). pru-tenicum. cuprinzînd lacul Cîlcescu şi împrejurimile. în număr de 613 (după Al. Desfăşurîndu-se în nenumărate cotituri a doua ramificaţie urcă spre Păpuşa. ea fiind înfiinţată iniţial în anul 1938. scrîntitoarele sau sclipeţii (Potentilla haynaldiana. S. bicolor). violetele (Viola bielziana).. În covorul ierbos cresc aici: sînzienele albe (Galium mollugo). bryoides. cranzii. între care smochinul şi ghimpele. Această rezervaţie este ocrotită prin măsuri ale organelor silvice locale. miliţeaua roşie (Silene armeria). sînişoarele (Sanicula europaea). drumul se ramifică spre Mohoru şi Păpuşa. saschiul (Vinca herba-cea).ghimpele (Ruscus aculeatus) şi smochinul (Ficus carica). iederă (Hedera helix) şi viţa sălbatică (Vitis-sylvestris). pălăria cucului (Geranium phaeum). Rezervaţia. mojdreanul (Fraxinus ornus). buruiana porcească (Hypochoeris rădicata). V. pătlagina de munte (Plantago atrata). V. S. cymosa.. De aici. S. oferă totodată şi mediul propice vieţuirii în zonă a reprezentantelor mai rare din lumea păsărilor şi mai ales a reptilelor — broaştele ţestoase (Testudineelor). M. leurda (Allium ursinum). mai domolit. Rezervaţia Parîng ocupă o suprafaţă de 4 000 ha şi o zonă tampon de 2 000 ha. ajunge în valea glaciară a Lotrului ce se întinde pe cca 7 km. mirodenia de pădure (Hesperis silvestris). Aici. poroinicul (Orchis purpurea). angelica (Angelica archangelica). la 1950 m altitudine. spălăcioasa Carpaţilor (Se-necio carpaticus). pe sol brun-gălbui. wiiflora). drobul de munte (Cytissus hirsutum. smeoaicele (Laserpititium latifolium. P. hypoglossum) şi mai ales smochinul (Ficus carica). scumpia (Cotinus coggygria). M. punguliţa usturoaie (Thlaspi alliaceum). prin condiţiile climatice. arţarul tătărăsc (Acer tataricum). 1967). floarea de drob (Cyti-santhus radiatus). cornutul (Cerastium banaticum). iar a precipitaţiilor atinge 600 mm. M. Sînt deja ocrotite ghimpele (Ruscus aculeatus). R. se numără: feriga de stîncă (Cystopteris fragilis). specia Testudo hermannii fiind endemică. ultimul crescînd aici semisălbăticit (subspontan). S. flămînzica (Draba lasiocarpa). pălămizile (Cirsium grecescul. ciucuraşii (Melica altissima. la care participă elemente termofile ca stejarul pufos (Quercus pubescens). ca şi alte specii balcanice: gorunul balcanic (Quercus dalechampii). C. buberisul (Scrophularia nodosa). italica). pădurea reprezintă un şleau de foioase în amestec tipic pentru deal. începe să şerpuiască către Şugag. busuiocul de cîmp (Prunella lacinata). P. În concluzie. volbura de stepă (Convolvulns cantabricus) şi orchideele: bujoruL (Anacamptis pyramidalis). iarba şopîrlelor (Polygo-num viviparum). relieful frămîntat şi vegetaţia cu specii de plante rare sau ocrotite de lege.. P. ciormoiagii (Melampyrum biha-riense. P. înconjurînd masivul şi apropiindu-se mult de vîrf. A. merinana (Moehringia muscosa). ea se găseşte la 50 m altitudine. smîrdarul (Rhododendron kotschyi). creţişoarele (Alchemilla glaberrima. miliţeaua galbenă (Silenc. Astăzi este în curs de reamenajare silvică. silurul de Salzburg (Euphrasia salisburgensis). ghimpele (Ruscus aculeatus. elongatus). ştevia stînelor (Rumex alpinus).5 ha şi o zonă tampon de 214 ha. lipiciul (Lappula deflexa). afinele (Vac-cinium myrtillus. frăsinelul (Dictamnus albuş). dumbravnicul (Melittis melissophyllum). Buia şi colab. jepul (Pinus montana-mugho).

vuitoarea (Empetrum nigrum). ursul de peşteră (Ursus spe-laeus). F. pe partea stîngă. Între aceste plante. de exemplu. dacica). Galeriile au rezultat ca urmare a carstificării calcarelor datorită apei infiltrate de pîrîul Galben pe căi subterane de-a lungul liniei de fractură. diverse rogozuri (Carex canescens. C. ca. zîmbrul (Pinus cembra). un fel de păiuş (Sieglingia decumbens). cîştigînd la fiecare pas în spectaculozitate. dintre care mai importante sînt două: nivelul 2 (superior) şi nivelul 3 (inferior). avînd o lungime de cca 3 600 m.C.M. stellulata. ceea ce facilitează mult vizitarea peşterii de către turişti români şi străini. la 2 km de centrul comunei Baia de Fier. altele deja ocrotite de lege. apărînd în publicaţii prin anul 1929. cerbul (Cervus euriceros) etc. Fenomene naturale Peştera Muierilor de la Baia de Fier (jud. retuşa). albumiţa şi angelica. pardus). Din dreptul „Domului mic" (la 130 m de la intrare). vulpea (Canis vulpes jossilis). Peştera îşi datorează numele faptului că în urmă cu sute de ani. firuţa (Poa media). codina sau coada vulpii clin România (Aloper-curus laguriformis) sînt plante rare. Acest fenomen carstic a luat naştere sub acţiunea lentă. se deschide un prim diverticul care ne conduce în sectorul nordic al nivelului inferior. timoftica alpină (Phleum alpinum) şi un fel de coada vulpii endemică ce creşte numai în ţara noastră (Alopecurus laguriformis). această peşteră de o rară frumuseţe carstică este recunoscută ca obiectiv turistic şi dată în circuitul naţional. dintre care trei specii de lei (Felileo. La această galerie se adaugă o reţea de diverticule care ridică lungimea totală a nivelului la 1 228 m. S. apropiindu-se mult de patul impermeabil format din roci granitice. pardina. Studiile antropologice din anii 1951—1955 conduc la descoperirea scheletelor (mai ales cranii şi femure) a 20 specii d? mamifere. se pătrunde îrk „Sala altarului". deosebite. hiena de peşteră (Hyaena crocuta spelaea). la intrarea în Cheile Galbenului. o galerie cu numeroşi bolovani pe planşeu duce spre gura estică a peşterii. dar cu lungă durată a apei asupra rocilor calcaroase jurasice formate în urmă cu peste 120 milioane ani. ros-trata. 1025/1955. la cca 30 m de la intrare. arinul verde (Alnus viridis). Peştera Muierilor se găseşte în partea vestică. păiuşul de munte (Festuca ovina-sudica). Pătrunderea în galeria principală se face prin trei guri de acces. la 1870. acţiune asociată cu cea a factorilor climatici. În perioada 1963—1964 partea turistică a peşterii a fost electrificată. bucăţelul de munte (Agrostis rupestris). oferită atît de numeroasele concreţiuni de pe tavan. C. una dintre cele mai frumoase porţiuni ale nivelului . Cel care pomeneşte printre cei dintîi de Peştera Muierilor este Alexandru Odobescu. cinci degete (Pontentilla haynaldiana). sălciile ierboase pitice (Salix herbacea. aici erau ascunşi copiii şi femeile spre a fi apăraţi de urgia năvălitorilor. ovăsciorul alpin (Helichtotrichon versicolor). vuitoarea (Empetrum nigrum). în vremuri de restrişte. C.Galeria electrificată") continuă spre nord. Gorj) Cercetările arheologice efectuate în anul 1929 de către C. Adăugăm la acestea: cinci degete (Potentilla haynaldiana). Nicolăescu-Plopşor atestă că această peşteră era cunoscută încă din epoca neolitică. arinul verde (Alnus viridis). în peretele vestic. celelalte avînd numai o valoare speogenetică. cu tavanul prelungit într-un horn impresionant a cărui înălţime depăşeşte 17 m. Din anul 1956. În aceeaşi direcţie. se pătrunde în „Sala turcului". localitate atestată documentar în anul 1480. Nivelul superior este bine individualizat printr-o galerie orizontală lungă de 575 m (care traversează banda de calcare pe toată lăţimea ei).vaginatum). Peştera Muierilor este declarată monument al naturii prin H. firuţa de munte (Poa alpina). deschisă în versantul drept al cheii. unele cum sînt albumiţa (Leon-topodium alpinum). F. După 270 m. la extremitatea vestică a culmii Gîrba (751 m). tectonici şi litologici. Este o peşteră mare. iar nivelul inferior (inclusiv Galeria musteriană) capătă regim de rezervaţie ştiinţifică speologică. traseul turistic propriu-zis cuprinde o lungime de aproximativ 1 km săpată în calcare jurasice şi dispusă pe 4 niveluri. bogat concreţionat. cît şi de gurile sale uneori pline cu apă. Galeria principală (. În principal. angelica (Angelica archangelica). Astăzi pîrîul Galben. nr. albumiţa (Leonto-podium alpinum). lupul de peşteră (Canis lupus spelaeus). iar primele cercetări se efectuează în ultimul deceniu al secolului al 19-lea (1894—1898). procesul carstificării fiind continuat numai de către apele de percolaţie provenite din ploi sau din topirea zăpezilor.. situată la o altitudine relativă de 40 m faţă de talvegul văii. a abandonat în întregime traseul subteran. Intrînd prin partea nordică. fenomenul este datorat apelor rîului Galben în calcarul culmii Măgura. capra (Capra ibex).S.

loc de refugiu pentru fauna cavernicolă. Malul drept al văii prezintă pereţi aproape verticali şi . îngust. şi a manifestat mult timp o activitate torenţială. unelte aflate împreună cu diferite părţi de schelet aparţinînd faunei de climă rece: Felis spelaea. pe valea pîrîului Stăncioiu. Accesul în sectorul sudic se face tot din etajul superior. Gulo spelaeus. şi sectorul sudic. Stalagmite uriaşe. Datorită particularităţilor biospeologice de mare însemnătate ştiinţifică. Cervus megaccros. artistic modelate prin acţiunea fizică şi chimică a diferiţilor agenţi modelatori. Mammiithus primigenius. 1980) şi care aici apare concreţionat sub toate aspectele clasice. Din fauna cavcrnicolă actuală pot fi menţionate coloniile de lilieci din sală de guano (Rhinolophus ferrume quinum. un mineral rar care se găseşte numai în cîteva peşteri de pe glob (Diaconu. sectorul sudic al nivelului inferior. marmite laterale etc. cît şi prin numeroase zone cu hieroglife de coroziune. acesta din urmă poate cel mai frumos fenomen carstic din întreaga peşteră. Din „Sala turcului". lung de 4 km. cursul acestui pîrîu a fost corectat. Bos primigenius. pe care îl coborîm de asemenea pe o scară metalică. stalactite. în afara celor de care am amintit: „Candelabrele mici". Capra ibex etc.superior. Lăsăm în urmă „Sala turcului" şi ne strecurăm prin „Portiţă" şi apoi intrăm în „Sala cu guano". Traseul turistic al Peşterii Muierilor. cu tavanul mult coborît (în unele locuri sub 1 m). Caracteristic pentru acest sector este gradul avansat de colmatare cu nisip şi argilă şi excepţionala varietate a formelor concreţionare. cruste parietale şi concreţiuni de tavan iau aici cele mai ciudate forme. motiv pentru care au fost numite „Cadîna". „Galeria excentricelor" (denumită aşa datorită stalactitelor splendid contorsionate pe tavan) şi „Galeria cu bazine". se găsesc în apropiere de Rîmnicu Vîlcea. Pe planşeul sălii se văd de asemenea numeroase gururi tapisate cu cristale şi cu numeroase perle de cavernă. silex şi os cu aspect musterian tîrziu şi aurignacian. Ele sînt cunoscute sub denumirea de şiroirile şi piramidele de pămînt de la Stăncioiu. găsindu-se numeroase unelte de cuarţ. Parcurgerea acestui sector este dificilă din cauza dispunerii anasto-mozate a galeriei.) şi numeroase specii de insecte. cuprinde cele mai impresionante şi originale fenomene carstice ale sale. Planşeul argilos este presărat cu numeroase resturi scheletice ale ursului de peşteră (peste 100 cranii). Se coboară 3 m pe o scară metalică într-o galerie din care printr-un diventricul lateral. care constituie o cavitate carstică ale cărei tavan şi planşeu sînt acoperite de numeroase şi originale concreţiuni cromatice de da roşu la galben închis. „Moş Crăciun". alcătuit dintr-o reţea de galerii labirinti-forme însumînd 1 560 m. cunoscute ca formaţiuni calcitice de peşteră. Ceratophysella denticulata şi cotleopterul Saphrochaeta chappuisi. oferă la intrare o splendidă draperie ondulată de calcit („Vălul muierilor"). Cu 40 m înainte de ieşire.S. Nivelul inferior este subîmpărţit în două sectoare: sectorul nordic. După un scurt traseu de mers tîrîş printr-o galerie îngustă şi după coborîrea unei trepte de circa 2 m. care o împodobesc maiestuos.R. acest nivel al Peşterii Muierilor a fost declarat rezervaţie speologică şi luat sub protecţia Comisiei Monumentelor Naturii de pe lîngă Academia R. iar spre est „Sala perlelor''. Şiroirile şi piramidele de pămînt de la Stăncioiu (com. De la picioarele acestei scări se desprind apoi spre nord-vest „Galeria urşilor" propriuzisă. „Amvonul" „Cascada împietrită". Accesul în nivelul inferior se face din nivelul superior prin „Galeria electricienilor". „Vălul miresei". Vîlcea) Astfel de forme sculpturale. ajungem într-o sală mică. Myotis myotis etc. remarcăm în peretele vestic deschiderea unei galerii descendente. din al cărei colţ nord-vestic se coboară printr-un puţ de 18 m în „Galeria electricienilor"' propriu-zisă. în raza comunei Goranu. Cercetările paleontologice şi arheologice întreprinse aici au diferenţiat două orizonturi de cultură paleolitică. „Stînca însîngerată". printre care colembolele Onychiurus granulosus. Nivelul inferior are o temperatură medie de 9—12°C şi în sectorul nordic se găsesc: „Galeria electricienilor". „Turcul” etc. locul de acces în „Galeria urşilor". stalagmite şi „lumînări". „Galeria urşilor" are o lungime de 200 m şi se remarcă atît printr-o varietate şi bogăţie de concreţiuni calcitice. pătrundem în „Sala minunilor". biologică şi mineralogică. are bazinul situat între satele Sălişte şi Făţeni la izvor şi apoi Lespezi şi Sticlărie pe malul Oltului. Ursus spelaeus. Bisoii priscus. numită astfel datorită numeroaselor micro-gururi. paleontologică. jud. Hyaena crocuta spelaea. Din peretele estic al acestei săli se desprinde o reţea de galerii. acestea două din urmă fiind separate între ele de „Sala roşie". printre care putem enumera. Pîrîul Stăncioiu. Goranu. ce sînt alcătuite din „dahllit". electrificat prin grija Muzeului Olteniei din Craiova. printr-un culoar adîncit de un şanţ săpat în planşeu şi trecînd un prag pe o scară metalică. ce cuprinde peste 800 m de galerii. domuri. se ajunge la un prag de cca 4 m. „Sala perlelor". Peştera Muierilor are o însemnătate ştiinţifică complexă — speogenetică. două specii de miriapode (Lithobius decapoli-tus şi Trachisphaera speleaea) etc. însuşiri ce permit a fi considerată un valoros monument al naturii din Oltenia. În ultimul timp. la confluenţă.

Parcul Poporului din Craiova Constituie un valoros obiectiv arhitectural-dendrologic. Vîrsta straturilor dezgolite este neogenă. cu aspectul unor căpăţîni de zahăr. .) avînd nu. alte amenajări (podul suspendat. poteci pe o întindere de aproape 36 ha. şi modelările. Concepţia lui Redant conţine. în malul pîrîului Stăncioiu. plantări de arbori. înalte de peste 40 m. a fost proiectat de către arhitectul peisager Emil Redant. (Crestele ascuţite ale şiroirilor. curgeri noroioase sînt fenomene spectaculoase. argintea). alei şi. ceilalţi factori (factorul eolian. pinul de Himalaia (Pinus excelsa).V mai un rol secundar în modelarea reliefului de la Slă. Fam. reprezentînd totodată un monument de arhitectură peisageră. deplasarea gravitaţională în stare uscată etc. Fam. deci peste 25°/o din totalul florei României. în care apa de şiroire şi de ploaie a sculptat o mare varietate de forme. vom prezenta pe cele mai interesante şi importante din punct de vedere peisagistic şi decorativ: Fam. care pot fi grupate în următoarele unităţi principale: şiroirile. ogaşuri. duglasul (Pseudo-tsuga taxifolia) etc. 1973—1974) identificate în Parcul Poporului. uşor de observat de pe malul drept al pîrîului Stăncioiu. s-au efectuat numeroase lucrări de asanare a mlaştinilor. Menţionăm că în jud. Monumente de arhitectură peisageră Parcul Poporului Craiova Parcul Poporului din Craiova.' tioara—Stroieşti. care permite examinarea detaliată a mecanismului prin care iau naştere aceste forme. Slătioara). drumuri. pentru a se ajunge la realizarea tuturor indicaţiilor din proiect. „badlands". atît pentru flora spontană şi cultivată în condiţii naturale. piramide. grupate în 113 familii botanice. piramidele de pămînt. proiect medaliat cu aur la Expoziţia de la Paris din anul 1900. cum se găsesc în regiunile carstice. lucrări de terasament. arboret. Interesul ştiinţific. molidul argintiu (Picea pungens var. un hipodrom etc). cu unele specii de mare însemnătate ştiinţifică şi peisageră. Restul de 9 ha include hipodromul. din care peste 25 ha reprezintă amenajare floristică. crestate ca dinţii tociţi de ferăstrău. Cupressaceae — arborele vieţii (Thuja orien-talis. ape. imitaţii de stînci. cît şi în condiţii de seră. puţin valorificată turistic. Lucrările au durat 3 ani (1901—1903) şi în final parcul ocupa o suprafaţă de aproape 100 ha de plantaţii de arbori. iar spre vest. Abietaceae — bradul alb (Abies alba). Taxaceae — tisa (Taxus baccata). au primit din partea localnicilor denumiri diferite din cauza înfăţişărilor variate. arbuşti şi peluze. apare o varietate de forme de eroziune prin şiroire. Astfel. Importanţa sa ştiinţifică şi turistică rezultă din multitudinea şi varietatea a numeroase specii rare sau plante de mare interes ornamental.oferă numeroase şi variate aspecte ale acţiunii de şiroire. Procesele de pantă se datoresc aproape în exclusivitate apelor de şiroire. Parcul Poporului din Craiova cuprinde o suprafaţă de cca 36 ha. situate de jur-împrejur. socotind din vîrful (lor pînă la locul în care piciorul este îngropat în materiale dezagregate şi alterate. În zona în care a fost amplasat parcul. pîrîul Fetei). După cum se poate constata din cele de mai sus. nisipuri. deschiderea cea mai impunătoare datorită zgomotului făcut de apă în curgerea ei printr-un pietriş marnos este numită de localnici „La Ciuroaie". lacuri. care în anumite locuri iau formă de custuri.. T. Flora cuprinde peste 1 000 taxoni. pe lîngă elemente romantice arhitecturale. cît şi cel peisagistic. şi folosirea a numeroase exemplare dendrologice al căror plasament realist a făcut din acest parc un spaţiu cu o structură complexă. la marginea sudică a Craiovei. Fam. drumuri. un hipodrom pe 20 ha şi cca 4 ha ape (lacul. se află punctul „Rîpa roşie". Vîlcea mai sînt ocrotite şi şiroirile de pămînt de la Măgura Slătiorului. care pornesc de la formele incipiente la cele banale. pe o lungime relativ mică. nisipuri marnoase şi marne. punctul zoologic şi sectorul de sere. molidul (Picea abies). ele fiind constituite din pietrişuri. un castel în ruină. un arbust de decor şi care poate atinge o vîrstă multiseculară. Deschiderile naturale. fapt ce a permis să fie propus a fi ocrotit în mod deosebit. brăzdate de şiroiri. Taxodiaceae — chiparosul de baltă (Taxodium distichum). conuri de dejecţie. în zona Văii Cernei (corn. Din cele 1026 specii şi subspecii (Cîrţu. În prezent. importante din punct de vedere ştiinţific şi peisagistic şi merită să reţină atenţia specialiştilor în vederea conservării şi ocrotirii acestei zone. unul dintre cele mai mari cu acest profil din sud-estul Europei şi cel mai mare din ţară. unde apare un nisip galben-roşcat. occidentalis). a determinat crearea aici a unei rezervaţii pe plan local în suprafaţă de 38 ha. întîlnite chiar pe marginea şanţurilor şi pînă la spinările alungite.

un hibrid între păducel şi moşmon (Crataemespilus grandiflora). ruşinea ţigăncii (Lamium purpureum). Fam. Rutaceae — ulmarul (Ptelea trifoliata). Fam.. hybrida) etc.. negundo î.. Fagaceae — stejarul roşu (Quercus borealis.. drobuşonrl (Isatis tinctoria). salcia (Salix fragilis). coccinea). Fam. P. alunul (Corylus avellana). gherghinele (Dahlia variabi-lis). indicum). verum. sînzienele galbene (G. salcîmul roz (Robinia pseudaccacia var.. salicifolia) etc. Cruciferae — cu 42 specii: brîncuţa (Sissymbrium officinalis). Polygonaceae — cu 20 specii: măcrişul mărunt (Rumex acetosella). pur-pureum). alunul turcesc (C. Fam. izmă de baltă (Mentha aquatica) etc. păşt iţele (Anemone ranunculoides) etc. Fam. Fam. Caprifo'liaceae — bozul (Sambucus ebulus). viscosa). suavis. călinul (Viburum lantana). Sapindaceae — pomul lui Koelreuter (Koelreu-tăria peniculata). laciniata). măcrişul ciobănesc (R. Labiatae — cu 38 specii: vineţelele (Ajuga rep-tans). Campanulaceae — clopoţeii (Campanula medium) etc. Fam. G. nigra). Fam. D. Ch. salcîmul mic (Amorpha fructicosa). P.. Boraginaceae — cu 14 specii: somnoroasa (Ca-rinthe minor). E.. anasonul sălbatec (Pimpinella saxifraga). Ranunculaceae — cu 24 specii: cutcurigul (Helleborus udorus). V. arinul negru în frunze sfîşiate (Alnus glutinosa var.. lavanda (Lavandua angustifolia). V.. P. subulata). Scrophulariaceae — cu 18 specii: şopîrliţele (Veronica spicata.. pavăza (Stachys lanata). Caryophyllaceae — cu 34 specii: rocoţeaua (Stellaria aquatica). roiniţa (Melissa officinalis). Violaceae — tămîioarele (Viola odorata. zmeurul (R. mierea ursului (Pulmonaria officinalis) etc. liliacul persan (Syringa persica).. V. nu mă uita (Myosotis palustris). Q. alba) etc. serrulata f.. Fam. Asclepiadaceae — floarea de ceară (Hoya car-nosa) etc. Fam. Fam.. trifoiul auriu (Trifolium campestre). merii roşii (Malm sieboldii.. europaea) etc. loboda de salată (Atriplex hortensis) etc. M. kladovanus) etc. Aceraceae — paltinul cîmpiei (Acer platanoides f. Fam. bulgărele de zăpadă (Viburnum opulus). Fam. parfumiţele (Petunia axilaris. murul (Rubus caesius). angelica de pădure (Angelica sylvestris) etc. nucul negru (J. Leguminosae — cu 76 specii: arborele lui Iuda (Cercis siliquastrum). Fam. cireşul japonez (C.. arvensis). crizantemele (C. Fam. Rosaceae — cu 58 specii: cununiţa (Spiraea ja-ponica). Primulaceae — ciuboşeaua (Primula officinalis. ochiul boului (Callistephus chinensis)... nalba (Malva sylvestrisj. Vitaceae — viţa japoneză (Parthenocissus tri-cuspidata). Loganiaceae — floarea lui Budleja (Budleja da-vidii) etc. salcîmul japonez (Sophora japo-nica). micsandrele (Matthiola incana). Fam. coccinea). argentao-marginatum) etc. pseudoplatanus f. pusilla) etc. Juglandaceae — nucul (Juglans regia). acetosa). obconica) etc. Fam.. drobul (Cytisus leucotrichus). Fam. Fam. tufănicile (C.. Fam. Oleaceae — frasinii (Fraxinus excelsior. arţarul american (A. idaeus). mojdreanul (Fraxinus ornus). Fam. colurna). Bignoniaceae — ţigărarul (Catalpa bignonioides) etc. Fam. Fam. măzărichea mică (Vicia hirsuta) etc. calceolaria (Calceolaria hybrida multiflora) etc. F.. Fam.Fam. nalba mică (M. migdalul ornamental (Amygdalus tryloba) etc. Fam. Compositae — cu peste 100 specii: pufuleţii (Bellis perennis). două garofiţe rare (Dianthus deserti. V. păduceii (Crataegus monogyna C... Malvaceae — cu 9 specii: zămoşiţa de Siria (Hybiscus syriacus). salcia japoneză (Salix matsu-dana). Fam. officinalis. flămînzica (Draba nemorosa) etc. vernum) etc. ultima specie de păducel fiind foarte rară. Fam. mărgăritele (Chrisanthemura leucantheum). . florile lui Forsyth (Forsythia suspensa. hibridum). Fam. vîzdoagele (Tagetes erecta). hisocura). caprifoiul (Lonicera japonica) etc. Euphorbiaceae — cu 17 specii: laptele cucului (Euphorbia maculata. coada vacii (Verbascum thapsus).. sînzienele adbe (Galium mollugo). mărul (Malus pumilla var. salcîmul galben (Laburnum anagyroides). rubrum). Umbeliferae — cu 32 specii: cucuta (Conium maculatum). coronaria).. flocoşelele (Filago arvensis). domestica). Polemoniaceae — brumărelele (Phlox panicv-lata. troscotul (Polygonum aviculare) etc. Solanaceae — cu 12 specii: măselariţa (Hyos-ciamus niger). Fam. paltinul de munte (A. Fam. Rubiaceae — cu 13 specii: lipitoarea (Asperula arvensis). Betulaceae — carpenul (Carpinus betuluş). F. Salicaceae — cu 11 specii: plopul alb (Populus alba). Fam. Chenopodiaceae — cu 24 specii: lobodele (Che-nopodium glaucum. pa-lissae). Fam.

apoi lacul stadionului şi complexul de sere. salcîmul japonez (Sophora japonica). regale. Potroineanu în anul 1906 şi s-au încheiat în anul 1908. ghimpele (Ruscus aculeatus). cylindrica). C. gandavensis). pa-lustris). Dintre aceste elemente de o frumuseţe inestimabilă. salcîmul galben (Laburnum anagyroides). crinul de toamnă (Hosta plantaginea). şi ocupă o suprafaţă totală de 25. salcîmul roz (Robinia viscosa. Iridaceae — săbiuţele (Gladiolus gandavensis). meiul mărunt (Panicum capillare). crinul de glastră (Amaryllis vittata). salcîmul mic (Amorpha jruticosa). iarba scă-ioasă (Tragus racemosus). garofiţele (Dianthus deşerţi. Liliaceae — cu peste 40 specii: crinul de toamnă (Ilosta plantaginea). meiul păsăresc (Panicum capillare) etc.). un complex floristic cu mare valoare ornamentală. mărgică (Melica nutans). Parcul se află situat în partea de vest a oraşului Caracal. Q. Gramineae — cu 80 specii: bălurul (Sorghum halepense). hispida). Funcţionalitatea parcului este complexă. stînjenelul pitic (Iris pumila. Lucrările de organizare şi amenajare a parcului au început din iniţiativa lui C. M. rubrum). La baza amenajării acestui frumos şi interesant obiectiv urbani&tico-peisa-gistic stă proiectul întocmit de cei mai cunoscuţi peisa-gişti ai vremii de atunci. arţarul dulce (A. laciniatum). cylindrica). Parcul oraşului Caracal cuprinde în cea mai mare parte a sa (cca 16 ha) plantaţii din specii ornamentale şi decorative. clopoţeii (Campanula medium).5 ha. ul-marul (Pielea trijoliata). parcul a suferit unele modificări. hisa-cura). hibrid Între păducel şi moşmon (Crataemespilus grandiflora). floarea iubirii (Agapanthus ajrica-nus). fiind astfel. săbiuţele (Gladiolus x. croceum). paltinul de munte (A. P. pinul de Himalaia (Pinus excelsa). Fam. menţionăm: tisa (Taxus baccata). arbuşti şi arbori de valoare dendrologică. cînd a fost dat spre folosinţă populaţiei oraşului Caracal. specii de meri ornamentali (Malus sieboldii. salcia japoneză (Salix matsudana var. L. alunul turcesc (Corylus colurna). ob-sigile (Bromus arvensis). caprifoiul (Lonicera japonica). Aspidistra elatior etc. purpu-reum). după Parcul Poporului din Craiova. agava (Agave americană). Parcul Poporului din Craiova este apreciat datorită mai ales celor peste 280 elemente floristice de o ridicată valoare ornamentală-decorativă şi peisagistică din totalul de 1 026 specii cît grupează întreaga floră ierboasă şi lemnoasă. floarea de ceară (Hoya carnosa). pufuleţii (Ageratum houstanianum). brumăreiele (Phlox paniculata. încadrat între două cunoscute cartiere. dintre care unele sînt mari rarităţi. floarea de Sanseviera (Sansevieria zeylanica. Principala sa funcţie ştiinţifică. paltinul de cîmpie (Acer platanoides f. pseudoplatanus f.. Parcul Bibescu. de formă mai ales. ghimpele (Ruscus aculeatus). prin completarea şi amenajarea terenurilor virane. imperialis). pomul lui Koelreuter (Koelreu-teria paniculata). precum şi numeroase spaţii verzi cu valoroase plante floricole. Pinard şi Redant (cel care a proiectat cel mai mare parc de arhitectură dendrologică din ţară.). R. păiuşul de Craiova (Festuca valesiaca f. obiectiv pentru educaţie fizică şi culturală a tineretului din oraş şi. I. în general. kladova-nus). Fam. migdalul ornamental (Amygdalus trilobata). arinul negru (Alnus gluti-nosa var. care încîntă ochiul şi sufletul şi care prezintă şi o mare însemnătate ştiinţifică. ovata). stejarii roşii (Quercus coccinea. ţigărarul (Catalpa big-nonioides. saccharinum var. platanul (Platanus occidentalis). Araceae — rodul pămîntului (Arum maculatum) etc. dar care nu i-au modificat structura sa iniţială. subulata). floarea lui Forsyth (Forsythia ssp. suaveolens) etc. actualmente Parcul Poporului din Craiova). bulgărele de zăpadă (Viburnum opulus). borealis). stînjenelul pitic (Iris pumila). floarea iubirii (Agapanthus africanus). tufănicile (Chrysanthemum indicum). cel mai mare parc urbanistic de pe teritoriul Olteniei. Printre scopurile ce le realizează acest monument de arhitectură peisagistică menţionăm: obiectiv pentru odihnă şi agrement. coronaria).. viţa japoneză (Parthenocissus tricuspidata).hybridum) etc. Parcul oraşului Caracal Unul dintre cele mai interesante obiective de profil peisagistic de pe teritoriul judeţului Olt este Parcul oraşului Caracal. Amaryililidaceae — Clivia miniata. sparanghelul de glastră (Asparagus plumosus). sparanghelul de glastră (Asparagus plumosus). clivia (Clivia miniata). narcisele (Narcissus biflorus) etc. Fam. tortuosa). cireşul japonez (Cerasus serrulata f. D. argenteomargintatum). frasinii (Fraxinus ssp. S. reconfortantă. L. Fam. firuţa mică (Poa annua. S. datorită rarităţilor floristice pe care le cuprinde. crinul de glastră (Amaryllis vittata). pentru care a şi fost . floarea lui Budleja (Budleja davidii).. lacinata f. arţarul american (Acer negundo î. duglasul (Pseudotsuga taxifolia). craio-vensis) etc. în apropierea centrului. Ph. ochiul boului (Callistephus chinensis). Bold şi Petroşeni. floarea de Sanseviera (Sansevieria zeylanica. Fam. arborele lui Iuda (Crecis siliquastrum). De la înfiinţare şi pînă în prezent. gherghinele (Dahlia variabilis). chiparosul de baltă (Taxodium distichum). crinul (Lilium candidum. pentru oamenii muncii din Caracal.

Rară şi gingaşă. steluţa albă a munţilor. mineralelor etc. atunci simţim că ne sufocăm. Prin legea nr. salcea (Salix fragilis) etc. purpureum). Plante ocrotite şi rare din flora Olteniei Aspect din peştera Gura Plaiului Marea majoritate a plantelor reprezintă bogăţii de nepreţuit. Iată cîteva dintre aceste specii mai reprezentative: arborele pagodelor (Ginkgo biloba). peste care trecem nepăsători botezîndu-le pe toate „ierburi" sau „buruieni" fără valoare. floarea lui Forsyth (Forsythia sus-pensa). ienupărul (Juniperus virginiana. se datoreşte faptului că în parcul oraşului Caracal se găsesc numeroase plante de mare însemnătate botanică şi dendrologică. paltinul de grădină (Acer platanoides). De aceea. astăzi este puţin prezentă în Carpaţi. plicata). pinii (Pinus nigra şi Pinus excelsa). chiparosul de baltă (Taxodium distichum). se pare că înspre Europa a pătruns în pleistocen. corcoduşul roşu (Prunus cerasifera var. mahonia (Mahonia aquifolium). Greşit procedează cei care în excursii sau cu prilejul diferitelor ieşiri pe teren pentru plăceri de moment ori simplă obişnuinţă de a face ceva. Intoxicarea cu oxid de carbon sau lipsa de oxigen duce la moarte sigură. tot aşa şi natura trebuie să fie cît mai puţin tulburată. unicate. ţigărarul (Catalpa bignonoides). topografice. este ocrotită. dar şi de plante decorative ca: platanul (Platanus occidentalis). care ne este atît de necesar. relict terţiar. de o valoare deosebită din toate punctele de vedere. din păcate neapreciate încă la justa lor valoare de mulţi oameni. cu multă grijă. se interzice: — păşunatul. 9/1973 privind protecţia mediului înconjurător. arborele vieţii (Thuja orientalis. floarea de colţ (Leontopodium alpinum).. Răsfoind interesantul ierbar imaginar al monumentelor din lumea plantelor vom începe cu cele mai rare dintre ele. Dacă acest oxigen nu există sau dacă în aer se elimină o cantitate prea mare de bioxid de carbon. — colectarea neautorizată sau comercializarea plantelor ocrotite. pissardii).declarat pe plan local monument de arhitectură peisageră. a tăbliţelor de avertizare. sau dacă vor fi descoperite în viitor. sau molidul (Picea abies). ce nu reuşesc să o rupă. întorcînd prima filă. fructe. rup ramuri de arbori. aplecată modest în calea vînturilor. devenind simbol al protecţiei naturii la noi. T. Natura este casa în care trăim şi cum în orice locuinţă trebuie să domnească neapărat o ordine ca să putem duce o viaţă normală. răchita roşie (Salix purpurea). cocoţată pe calcare prăpăstioase. fiecare pagină a „ierbarului" nostru are o importanţă deosebită şi ea trebuie întoarsă. molidul (Picea abies) într-o plantaţie de cca 3 ha. J. tezaurul floristic ştiinţific fiind reprezentat de rarităţi ca: arborele pagodelor (Ginkgo biloba). arţarul american (Acer negunăo var. ca să fie propice vieţii noastre. Multe alte specii cu variate şi frumoase flori. salcîlmul japonez (Sophora japonica). platanul de munte (Acer pseudoplatanusr var. communis). aureoveriegatum). precum şi ruperea plantelor şi distrugerea sub orice formă a vegetaţiei din cuprinsul zonelor ocrotite sau a zonelor verzi din jurul monumentelor de cultură. Originară din Munţii Asiei Centrale. strîngerea sau mutarea semnelor geologice. pyramidalis). Pentru a vedea cît de legat este omul de plantă. Flora dendrologică cuprinde 80 specii şi varietăţi grupate în 30 familii. gutuiul japonez (Cydonia japonica). răspîndindu-se insular. este suficient să arătăm că şi în zborurile cosmice de lungă durată se vor folosi plante. din care 4 familii de gymnosperme cu 13 specii şi 26 familii de angiosperme cu 67 specii şi varietăţi. — pătrunderea în zone interzise sau circularea pe drumuri şi poteci închise pentru public. a indicatorilor pentru delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor naturii. — deteriorarea. întîlnim unul dintre cele mai însemnate monumente naturale din Oltenia. folosirea altor circuite sau trasee decît cele indicate. forme de coroană şi alte particularităţi decorative încîntă ochii. Calitatea de „monument" al naturii recunoscută prin lege a plantelor acestui ierbar constituie pentru toţi îndatorirea de a nu le tulbura existenţa şi de a le ocroti indiferent în ce colţ al Olteniei şi al ţării ar vegeta ele. chiparosul de baltă (Taxodium distichum). Noi oamenii sîntem adaptaţi ca să respirăm aerul care are un anumit conţinut de oxigen. În natură nu se întîmplă acest lucru tocmai datorită plantelor chiar şi celor banale. căci ele iau bioxidul de carbon din aer care ne este dăunător şi elimină oxigenul. cu sentimentul că în caz de pierdere aceste unicate vegetale nu vor mai putea fi înlocuite niciodată. smulg plante din pămînt etc. într-un lent proces de . Astfel. Cele mai interesante specii de plante care se întîlnesc în parcul oraşului Caracal sînt clasificate după criteriul peisagistic în: floră dendrologică şi plante floricole de seră sau de cîmp. a fosilelor. duglasul verde (Pseudotsuga taxifolia). stejarul de luncă (Quercus pedunculata var.

înveşmîntată într-o scoarţă roşietică. În Oltenia se impune a fi ocrotită îndeosebi în Muntele Păpuşa din Masivul Parîng. ea a fost ocrotită mai întîi în jurul Sibiului. tisa. Pentru a împiedica procesul ei de rărire. care vegetează mai ales pe coaste pietroase şi uscate sau în tufişurile oltene. mai rar două—trei flori mărişoare (de circa 5 cm).. cu creştere înceată. acestea din urmă prezentînd cunoscutele seminţe cu înveliş discoidal roşu-viu. În Oltenia. aflăm alte două plante cu răspîndire sudică mediteraneană. în special în Parîng (Muntele Păpuşa). Celălalt liliaceu. vegetează smirdarul. mai cu seamă în preajma oraşelor. ca termen botanic). marchează ultima rezistenţă a pădurii în calea vînturilor şi a climei reci alpine. utilizat la fabricarea instrumentelor muzicale. de obicei în zona de amestec cu fag şi molid în toţi munţii Olteniei. pe pajiştile înalte. cu o coroană largă şi cu port monumental. atingînd pînă la 15 m înălţime şi vîrste impresionante de peste 3 000 ani. rododendronul sau „trandafirul de munte" (Rhododendron kotschyi sau R. unde localnicii o mai numesc „măseaua ciutei". sugerînd astfel tufa lemnoasă cu flori mari. myrtijolius). precum şi un ceai cu proprietăţi diuretice. în locul conurilor obişnuite de la celelalte conifere. care pleacă din bulbul aflat în pămînt. tisa apare uneori şi în chei şi pe stîncile mai joase. roşii purpurii sau rozacee.) şi care au fost exploatate intens şi pentru motivul că din flori se prepara pe vremuri o dulceaţă fină deosebit d? curată. Deşi nemirositoare. unde vegetează destul de sporadic. botanişti craioveni au mai găsit-o şi la Piscul Sa-dovei-Dolj. Una este bibilica sau laleaua pestriţă (Fritillaria meleagris). Discul din vîrful tulpinei poartă paneraşe (mici inflorescenţe) ce conţin florile propriu-zise. artizanat rentabil atît pentru rezistenţa pieselor. rezistent al tisei. În Oltenia este întîlnit în cîteva zone din Munţii Parîngului şi Căpăţînii etc. De curînd. O altă plantă lemnoasă cu aspect de copac masiv. avînd o evidentă preferinţă pentru climatul mai blînd. de o neasemuită frumuseţe. care pătrunde pînă aproape în lumea smirdarului este zîmbrul (Pinus cembra). de uscăciune şi care dau întregii plante aspectul catifelat. cărnos. În Oltenia sînt exemplare numeroase (peste 600) şi ele se găsesc pe Valea Cheia din zona Olăneştilor unde s-a propus şi o rezervaţie botanică. fapt care impune ocrotirea sa. Lemnul de zîmbru este căutat pentru sculptură. Punerea parţială sub ocrotire a smirdarului. grupînd exemplare mascule şi femele. înlocuind cu succes şi cu o mare durabilitate în timp fierul. este ghimpele (Ruscus aculeatus). a fost cauza principală a răririi tet mai îngrijorătoare a exemplarelor speciei în primele decenii ale secolului nostru. Copac pretenţios. cu precădere în vecinătatea mlaştinilor de turbă eutrofe. iar seminţele sînt comestibile. cunoscută din fîneţele umede. pus sub ocrotire în cîteva localităţi din Oltenia. Tot în zona alpină şi subalpină a munţilor. unde îi este locul. deoarece este în apropierea şoselei transcarpatice Novaci-Şugag şi este ameninţată cu distrugerea. au pete de forma unor pătrate ordonate. de această dată din familia Liliacee. Lemnul dur. Pe alocuri se plantează în parcuri şi în grădini. este înveşmîntată în perişori alb-argintii care nu sînt altceva decît mijlocul adaptiv la condiţiile de vînt. acolo unde „fierul vegetal" creştea la îndemîna oricui. Devenită din ce în ce mai rară. de culoare roşie. cît şi pentru culoarea lor neîntrecută. alternînd cu altele albe. brun-roşcate. originar din Asia (Himalaya). iubind-o acolo. a fost impusă mai ales de situaţia precară a nucleelor existente în cîţiva munţi (Bucegi etc. La noi formează uneori mici pajişti de un colorit neîntrecut. şi anume tisa (Taxus baceata). petalele (de fapt tepale. În Oltenia se găseşte în Munţii Căpăţînii şi în masivul Parîng. ghimpele se află în . de la care i se trage de altfel şi denumirea populară. Cu aspect de subarbust termo-mezo-xerofil. în lăcaşurile ei de poliţă de stîncă albă. A urmat o largă industrie a obiectelor cioplite din lemn de tisă. Se mai întîlneşte şi pe Valea Tismanei la Topeşti etc. roşietică. unde vegetează spontan. vegetează sporadic. al cărui nume ştiinţific înseamnă „arbore de trandafir". persistente. specia a fost pusă sub protecţie în întreaga ţară. cu toate că acest ansamblu este luat de omul de rînd în întregime drept floare. accentuat şi de culegerea şi comercializarea florilor acesteia. calităţi care explică de ce în decursul timpului s-a produs rărirea lui progresivă mai pretutindeni. pe brîne şi printre margini de grohotişuri. Acest pin întunecat. se găseşte în pădurea Botorogi de lîngă Tîrgu-Jiu. înfloreşte din februarie pînă în aprilie. Întorcînd iarăşi filele „ierbarului". se sfîrşeşte cu una. Înfloreşte în lunile aprilie—mai. prin prezenţa sa. pe mailul stîng al Jiului. roz sau violacee.dispariţie. plăcut mirositoare şi cu frunze pieloase. culoarea ei frumoasă a făcut ca laleaua pestriţă să fie mult culeasă şi comercializată. care a fost declarată rezervaţie naturală pe plan local. Rudă cu zîmbrul şi ocrotită în Oltenia este o altă plantă cu aspect de arbust. Înflorirea are loc în iulie-august şi atunci floarea de colţ de stîncă devine simbol al turiştilor îndrăzneţi. iar ulterior şi în alte zone din ţară. Mai înainte din lemnul de tisă se confecţionau peste tot la munte pene şi „cuie" pentru înţepenirea şi fixarea construcţiilor de lemn. Tulpina plăpîndă. asemănîndu-se oarecum cu penajul bibilicii. lucios. al iubitorilor de natură. numai în masivele muntoase înalte cu o zonă subalpină distinctă. din neamul coniferelor şi mai periclitată cu dispariţia. Numită şi „albumeală" sau „steluţă". aceştia din urmă.

apoi în Prisloapele etc. Ele înfloresc în mai—iulie şi se găsesc în special în păşunile subalpine şi alpine. în al doilea an de viaţă. Solurile pe care vegetează mai bine sînt cele cu substrat calcaros. Planta înfloreşte spre sfîrşitul lunii mai şi pînă în iulie. Pentru valoarea sa medicinală această plantă chipeşă a fost şi mai mult culeasă şi mai insistent urmărită nu numai la noi. Rărirea îngrijorătoare a acestei plante datorită comercializării de către populaţie. care stimulează zelul căutătorilor. goală în interior şi cu suprafaţa brăzdată. duble. În Oltenia aceste frumoase orhidee. îşi dezvoltă tulpina ce ajunge pînă la înălţimea de 150 cm şi pe care se dispun florile de un galben-viu. sub muntele Mohoru din Parîng etc. poienile Muntelui Oslea. Bujorul românesc (Paeonia peregrina v ir. inflorescenţele lor deosebindu-se. merită să fie în atenţia celor care iubesc şi ocrotesc natura. mai potrivită acestui scop fiind planta la vîrsta de 20—25 ani. fapt ce a dus la o rărire îngrijorătoare a acestei plante şi implicit la punerea ei sub ocrotire specială. cu flori globuloase. este o umbeliferă rară. ambele plante răspîndesc un plăcut şi atrăgător parfum de vanilie. o plantă căreia locuitorii din zonă îi spun pur şi simplu garoafă. ci şi în întreaga Europă. se impune ocrotirea acestei specii. O altă plantă micuţă ce creşte în puţine locuri din lume: la noi. vegetează un alt monument al naturii. kladovanus. mai ales pe pajiştile alpine cu mult humus. Nu se cunosc eventualele ei utilizări. a făcut ca Subcomisia Ocrotirii Monumentelor Naturii din Oltenia să propună ca pădurea Pleniţa să fie declarată rezervaţie botanică pentru protejarea acestui bujor. Tot în regiunea de munte. frunzele s-au redus mult. pădurea Călugărească (jud. Frunzele bazale sînt de cîteva ori mai mari decît cele tulpinale. ghinţura galbenă (Genţiana lutea). sub forma unor boabe ca cireşele. Deşi nu depăşesc 30 cm înălţime. tufişuri este o plantă denumită bulbucii de munte (Trollius europaeus). Acest lucru trebuie să ne determine să facem ca să nu dispară. romanica) este răspîndit în pădurea Pleniţa (jud.unele staţiuni din Oltenia: Bucovăţ (Dolj). Garoafele despre care vorbim se întîlnesc la Hinova (jud. Olt) etc. Ca urmare a adaptării sade la uscăciune. . florile ei aspectoase făcînd să fie căutată într-o asemenea măsură. Galbenă. Încă în studiu. roşii. Dolj). în umbrele mari. Datorită şi puterii sale de reproducere restrînsă (înfloreşte o dată numai la 10—20 ani) este şi mai ameninţată de dispariţie. folosite de obicei în aceleaşi scopuri. la noi prezintă în acest context. decît la noi în Oltenia. iar în vîrful tulpinei se grupează florile. trăind pînă lla 60 ani. Reşca (jud. deoarece relativa ei instabilitate morfologică şi ecologică ridică destule probleme pentru cercetători. plantă maiestuoasă de pe stîncile aproape goale de vegetaţie ce străjuiesc Dunărea la Porţile de Fier. Olt) etc. Utilizările farmaceutice locale o indică pentru afecţiuni hepatice şi gastrice. Mehedinţi). atrăgătoare şi răspîndită în etajul montan şi subalpin. Prin iunie se pot vedea cum împodobesc. nume dat la două specii de orhidee asemănătoare: Nigritella nigra şi Nigritella rubra. mai numeroase înspre vîrful ei. în Bulgaria şi Iugoslavia. Numele plantei provine din limba greacă (angelos=înger). ghimpele înlocuind astfel complet mahonia sau molidul. Persistenţa ramurilor şi după tăiere a făcut ca în regiunile unde vegetează planta să aibă o mare căutare pentru confecţionarea coroanelor şi a jerbelor funerare. trei varietăţi şi patru forme. Baia de Aramă (Mehedinţi) etc. deoarece din rădăcina ei groasă se prepară un medicament special. cu vîrful ascuţit. mari. Ghinţura galbenă creşte foarte încet. în Parcul Poporului din Craiova şi în fîneţele Popoveni de lîngă Craiova. Dar valoarea estetică a speciei este însoţită şi de aceea ştiinţifică. Cunoscută din vechime ca plantă medicinală. În lunile mai—iunie formează flori mari. Tot în categoria florilor preferate de drumeţi sau de turişti din staţiunile şi localităţile alpine. poiene. numai în zona Porţilor de Fier. În Oltenia se mai află la poalele Muntelui Păpuşa din Masivul Parîng. din care cauză s-a impus trecerea ei sub ocrotire. angelica (Angelica archangelica). Există o plantă care nu creşte nicăieri pe glob. Mehedinţi). Este vorba de Dianthus pontederae ssp. care vegetează la noi în preajma pîraielor sau a mlaştinilor de turbă din zona montană şi subalpină.ocrotite se întîlnesc pe Muntele Oslea. prin păşuni umede. se dezvoltă tulpina înaltă şi groasă la bază. încît acest interes ar putea constitui la un moment dat o ameninţare. cu petalele unite. mari. cu un galben imaculat. Planta se aseamănă la frunze cu mărarul şi prezintă o tulpină ierboasă ce poate ajunge pînă la 2 m şi nişte fructe lungi de 2 cm şi 'late de 1 cm. iar ramurile plantei s-au metamorfozat sub forma unor frunze veşnic verzi. Este vorba de mărarul Cazanelor (Prungos carinata). avînd coastele proeminente. În Oltenia este cunoscută la izvoarele Lotrului. Raritatea din ultima vreme a plantei a determinat protejarea ei. intră şi sîngele voinicului. În Oltenia se mai întîlneşte şi în pădurile de la Stîrmina (jud. fapt care a determinat în trecut culegerea ei fără nici o socoteală. pe suprafeţele cărora cresc florile şi apoi fructele. dar fiind endemism şi prin frumuseţea ei. Din rizomul gros al plantei. mai cu seamă la sărbătorile ce se organizează la Pleniţa cu ocazia înfloririi bujorului. Culesul intens a determinat rărirea sîngelui voinicului. înfloreşte în iulie-august. sîngerii în marginea poienilor sau a pădurilor de şes. Uleiurile pe care le conţine tulpina de angelica au o influenţă binefăcătoare în afecţiuni gastrice.

se numără capra neagră (Rupicapra rupicapra). omul dezvoltă diferite ramuri economice. foarte rar acceptînd asocierea. S-ar mai putea aminti şi de o altă plantă. Prezenţa acestui rozător a fost semnalată în bălţile inundabile ale Dunării de la Ciuperceni. Ziziphora capitata. Biologii sînt în măsură să prevadă doar cu aproximaţie modificările ulterioare ce se vor produce. Printre cele mai valoroase specii ocrotite din fauna noastră. care preferă o viaţă solitară.E.Iată de ce această plantă nu trebuie culeasă în. iar unele sînt ameninţate cu dispariţia în zilele noastre. a căror creştere reprezintă un proces ce durează toată viaţa. Mai există şi alte plante rare care trebuie ocrotite pe teritoriul Olteniei. după numai cîteva ore. Aşa este cazul bizamului (Ondatra zibethica). deoarece valoarea sa furajeră este de mare însemnătate pentru animalele domestice. În Oltenia se găseşte pe Valea Latoriţei din Masivul Parîng. ea se deplasează cu repeziciune pe cele mai înalte stînci. care conţine un mare procent de mentol şi care nu se găseşte în ţară decît în Oltenia (Valea Rea—Radevan) şi în Dobrogea (Mangalia). contribuind într-o măsură considerabilă la modificarea condiţiilor naturale ale animalelor şi plantelor. Spre deosebire de cervidee. Capra neagră naşte.S. supranumită „antilopa Carpaţilor". Capra neagră trăieşte în grupuri de cîţiva indivizi. colonizat în estul Europei pentru blana sa. fapt confirmat de numărul impresionant de trofee care au cucerit medalii de aur la expoziţiile internaţionale. originar din America de Nord. Animale ocrotite şi rare din fauna Olteniei Animalele constituie una dintre bogăţiile naturale importante ale planetei noastre. Capra neagră este deosebit de pretenţioasă în ceea ce priveşte liniştea. permanentă şi multilaterală. arată că omul a provocat în ultimii 2 000 ani dispariţia a 106 specii de mamifere mari.N. care poate ajunge la 50 m înălţime. decît să distrugi o plantă atît de rară. Este adevărat că e greu să deosebeşti această garoafă de altele. hrana ei o constituie lichenii. dacă nu ştii să le deosebeşti mai bine să renunţi la buchetul de garoafe din locurile amintite. Acele sale sînt mari şi grupate în smocuri. şi de mai puţin de 50 ani pentru restul de 40 specii. Pentru a distruge 33 specii din acest număr. folosirea neraţională a resurselor naturale etc. este capabil să-şi urmeze mama. căci nu este exclus ca într-un viitor apropiat să se introducă în cultură aşa cum s-a făcut în Brazilia şi în Noua Zeelandă. care creşte la munte. Cauza este vînătoarea excesivă. Este un arbore mare. do unde s-a extins şi la noi. problema introducerii unor specii străine de plante sau animale reclamă studii minuţioase-şi multă prudenţă. polonica). care îşi procură hrana în timpul nopţii. unde se simte în elementul său. pe care le procură scormonind zăpada cu picioarele. Aceste suprafeţe se numesc „rezervaţii naturale” şi din aceste (locuri nu avem voie să rupem nici o plantă.O. ienupăr. mai ales în ultimul secol au dispărut numeroase specii de animale. tulpinile de afin. O situaţie întocmită de U. mugurii de jepi. ci şi din motive economice. molid. Dolj şi în zona Caracalului (jud. Dolj). alte scopuri. formînd pîlcuri izolate sau amestecate cu molidul. în anumite staţiuni. omul a avut nevoie de 18 secole.C. De asemenea introducerea unor specii noi este în general dăunătoare echilibrului faunistic natural. Prin activitatea sa cotidiană. mai ales mătreaţa bradului. Iarna coboară spre pădurile de conifere şi chiar de foioase. În anotimpul cald se mulţumeşte cu plante ierboase sau muguri de arbuşti. Datorită intervenţiei directe sau indirecte a elementului uman asupra faunei de pe globul pămîntesc. întrucît acestea sînt grupate mai mult în anumite locuri. fapt ce constituie un exemplu de adaptare. Efectivele de . Acest trifoi care face fructe în pămînt nu creşte la noi în ţară decît în Oltenia şi Banat. decît pur ştiinţifice. Bistreţ. cum spun botaniştii. în timp ce iarna. capra neagră are un „program" aparte. Nedeia (jud. nu a fost uşor să se rezerve suprafeţe întregi care să fie ocrotite. Căţărătoare prin excelenţă. Vîrsta medie a animalului este de circa 15 ani şi poate fi apreciată după numărul inelelor anuale de-creştere de pe coarne. El merită să fie ocrotit nu numai pentru că este rar. urmînd ca primăvara să revină pe culmile înalte. În zilele noastre sînt ameninţate cu dispariţia cca 600 de specii de animale. În general este puţin pretenţioasă faţă de hrană. Olt). dacă nu eşti specialist. executînd salturi acrobatice spectaculoase. care. cu excepţia ţapilor bătrîni. Este cazul să mai amintim de Trifolium subterraneum de la Gighera (jud. aplicarea pe scară largă a pesticidelor. Pentru prevenirea sau evitarea unor degradări în cadrul ecosistemelor. de regulă. de un singur secol pentru alte 33 de specii. Desigur că trebuie amintită şi zada sau laricele (Larix decidua var. Numărul exemplarelor de capră neagră s-a împuţinat în ultimul timp în Oltenia. un singur ied. Ambele sexe au coarne mici. Dimineaţa şi seara paşte iar în timpul amiezii şi noaptea se odihneşte.

A fost dezbătută de asemenea problema rezervaţiilor . precum şi a altor specii de păsări rare sau pe cale de dispariţie. În urma observaţiilor întreprinse. Primele vieţuitoare protejate aparţin lumii păsărilor. În prezent. efectivul cerbilor din Oltenia este în creştere. otrava şi capcanede. cerbul carpatin este o prezenţă dintre cele mai plăcute. Rîsul nu revine niciodată la hoit. fiind semnalată doar trecerea întîmplătoare a unui exemplar rătăcit dinspre sud. adoptat la cea de a II-a Consfătuire a ornitologilor din România (Cluj. şi totodată valoroase din punct de vedere cinegetic. de ocrotirea legii se bucură toate speciile de răpitoare: vulturul brun (Aegipius mcnachus). năpustindu-se fulgerător asupra ei şi sfîşiindu-i în cîteva clipe arterele carotide. acestea îngrijorînd cel mai mult naturaliştii şi iubitorii naturii din ţara noastră prin rărirea sau chiar dispariţia unora dintre speciile ce pînă mai ieri erau foarte reprezentative sau frecvente. Prima consfătuire a ornitologilor din România (Braşov. Este cel mai feroce şi mai sanguin carnivor de la noi. O situaţie ceva mai bună se înregistrează la acvila mică (Aquila pomarina). în perioada clocitului. mai rezistă în cîteva perechi cantonate an de an. Vulturul brun şi vulturul sur se pare că au dispărut cu totul din fauna ţării. dar în primul rînd acvila de stîncă (Aquila chrysaetos). În munţii Lotrului şi Căpăţînii trăiesc cca 300 exemplare. Considerat. 1966) a dezbătut problema ocrotirii păsărilor de pradă. Se cuvine a sublinia că începînd din anul 1965 s-a interzis folosirea stricninei în combaterea acestor răpitoare. intervenind în mod favorabil în procesul selecţiei naturale. Ajunge cîteodată pînă la limita de vegetaţie a ienupărului. mai mic decît ceilalţi doi. De multe ori stă la pîndă în copaci. ca monument al naturii. pentru ca în ultima vreme să ajungă adevărate rarităţi. supranumit „pantera Carpaţilor". în peisajul carpatic. a căzut lovit de alice în pasul Turnu Roşu în anul 1927. De asemenea s-a semnalat primejdia utilizării pesticidelor şi s-a propus crearea de rezervaţii ornitologice. iar ciutele sînt în mod special ocrotite. Năruţu) şi în Munţii Parîng. se numără printre mamiferele protejate de lege. ceea ce constituie un adevărat semnal de alarmă. putînd depăşi 300 kg. Rîsul (Lynx lynx). dată fiind raritatea deosebită şi rolul ce-l au în selecţia naturală. ca o mîndrie a Carpaţilor noştri. ultimul reprezentant al acestei specii. cerbul — prin valoarea sa cinegetică — este un element faunistic caracteristic pădurilor de foioase şi mixte din munţi. pe drept cuvînt. fiind puse sub ocrotire în general toate speciile. Vînarea lui este strict reglementată prin lege. În Carpaţi. Dar cel mai de seamă reprezentant al cervideelor din ţara noastră este cerbul carpatin (Cervus elaphus). ajuns într-o situaţie critică datorită prigoanei la care a fost supus cu arma. atacînd păsări şi mamifere mici. 1971) s-a hotărît completarea şi revizuirea „Nomenclatorului păsărilor din România". În Oltenia poate fi întîlnit de la altitudinea de 700 m în sus. Deşi nu este nici animal rar şi nici ocrotit. Efectivele de rîşi de la noi din ţară sînt estimate la cca 600 exemplare. tipice pentru întreg lanţul alpino-carpatino-himalaian. aceşti excelenţi „sanitari ai naturii" n-au întîrziat să-şi împuţineze numărul. ierbivor rumegător cu coarne ramificate pe care le schimbă În fiecare primăvară. În munţii Olteniei au fost observate doar cîteva perechi în pădurile din masivul Lotru. Grupul acvilelor prezintă şi ele un interes major. Hoitarul. în pădurile din judeţele Vîlcea şi Gorj. Faţă de semenii săi din Europa. precum şi luarea unor măsuri privitoare la oprirea neîntîrziată a combaterii tuturor acestor răpitoare.capră neagră se află cantonate mai cu seamă în Munţii Căpăţînii (Buila-Vînturariţa. 1972) a abordat probleme legate de efectele poluării mediului asupra avifaunei. de unde atacă prada. vulturul sur (Gyps julvus) şi vulturul alb sau hoitarul (Neophron percnopterus). Cu toate că acvilele în general produc unele pagube în sectorul cinegetic. Primul nume de pe lista monumentelor naturii din ornitofaună (declarat în 1935) este zăganul (Gypaetus barbatus). Prin statutul pentru organizarea şi funcţionarea asociaţiei ornitologilor din România (BRANTA). ocrotirea lor apare imperios necesară. continuarea recensămîntului păsărilor răpitoare şi nocturne. dar uneori şi mamifere mari. Combătuţi intens la sfîrşitul secolului trecut pentru oarecare pagube aduse vînatului. ocrotirea păsărilor răpitoare de zi şi de noapte. Datorită acestor măsuri. cu toate că efectivul pare să se găsească într-o redresare crescîndă. indiferent de loc. Rîsul face parte din complexul de factori naturali regulatori. Din rîndul marilor răpitoare aripate sînt ocrotite în întreaga ţară multe specii folositoare direct economiei naturii. Calitatea de monument al naturii se păstrează pînă în zilele noastre. în clisurile Dunării. Conferinţa europeană pentru ocrotirea păsărilor (Mamaia. scop şi mijloace. se poate aprecia că numărul indivizilor din Oltenia este mic. se impune prin mărimea şi greutatea sa. În general atacă în amurg şi noaptea. În aceeaşi situaţie critică se află şi acvila de cîmp (Aquila heliaca). Rîsul a intrat sub protecţia legii încă din anul 1935.

însă în număr mai mic. Are corpul masiv. Vînătoarea de cocoş de munte este pasionantă prin specificul ei şi se face cu autorizaţie specială. una din speciile bine cunoscute de către popor. culegerea ouălor acestor păsări sînt interzise şi pedepsite prin lege. începînd din dreptul oraşului Drobeta TurnuSeverin. iar ciocul asemănător cu cel al păsărilor răpitoare. placa anală . apariţie interesantă în avifauna ţării. Aceeaşi ocrotire trebuie să se acorde şi răpitoarelor nocturne. ea rămîne în limitele staţiunii alese iniţial. Pe spate. este şi cucuveaua (Athene noctua). ce trebuie ocrotite. Semănînd mult la înfăţişare şi colorit cu specia dobrogeană. deţinerea în captivitate. de culoare închisă. a Tismanei şi în apropierea Cabanei Rînca din Masivul Parîng. În afară de spate şi aripi. cuibăreşte şi ea în bălţile de la Bistreţ şi Ciuperceni. cu o arie de răspîndire foarte mare. Acelaşi lucru a fost observat şi în pădurea Reşca de lîngă Caracal. pasăre rară. În categoria păsărilor răpitoare de noapte. Egreta mică (Egretta garzetta). sclipitor. Cînd este răzleaţă în stepa arsă de soare. Această „fatală frumuseţe" a egretei a fost şi cauza răririi ei. actualmente clocitor numai în cîteva ostroave ale Dunării şi în rezervaţiile ornitologice de la Bistreţ şi Ciupercenii Noi din jud. Dolj) se întîlnesc cîteva păsări declarate monumente ale naturii. anevoie îi deosebeşti galbenul ruginiu al penelor din iarba dogorită. Specie strict sedentară. Este răspîndit în pădurile de conifere din munţii judeţelor Vîlcea. Se remarcă printr-o capacitate extraordinară de a depista hoiturile. localizată pe o suprafaţă destul de mică. încă în martie. se deosebeşte totuşi de aceasta prin dimensiunile ei mai mici. În bălţile de la Bistreţ şi Ciuperceni (jud. Dintre păsările răpitoare aflate sub protecţie. pasăre sedentară. întîlnindu-se uneori în cîrduri de cîte 10—20 exemplare. unii indivizii depăşind 70 ani. indiferent dacă este vorba de lebăda de vară (Cygnus olor) sau de cea care vine iarna (Cygnus cygnus). Dolj. In conformitate cu legea vînătorii. la nord de Dunăre. ornamentale. Piciorongul (Himantopus himantopus) cuibăreşte în cîteva exemplare în bălţile de la Bistreţ. prin luna februarie. În Oltenia a mai fost observat pe Valea Jiului. codalbul a dispărut aproape complet. menţionăm egreta mare (Egrstta alba). Dimorfismul sexual este foarte pronunţat la această pasăre. Dropia (Otis tardia) este una din cele mai mari păsări din ţara noastră. Tot din rîndul păsărilor care trebuie ocrotite. care sînt negre. poartă 30—40 pene mari. Ca şi alte cîteva păsări nocturne. Aceste păsări trăiesc în perechi izolate. în pădurea Cobia de lîngă Segarcea. Dintre reptilele din Oltenia este ocrotită broasca ţestoasă de uscat (Testudo hermanni hermanni). probabil datorită forţei sale deosebite. de exemplu. În Oltenia a fost ocrotită în rezervaţia ornitologică Boianu din judeţul Olt unde trăiesc peste 100 de exemplare. Pasărea era considerată de către popoarele antice (mai cu seamă de către greci) drept simbol al înţelepciunii. Gorj şi Mehedinţi. cenuşie cu dungi albe. Unele exemplare pot depăşi vîrsta de 100 ani. menţionăm şi codalbul (Heliaetus albicilla). Are penajul de culoare neagră cu reflexe metalice. Striga (Tyto alba guiţată) prezintă o curioasă adaptare la mediu în ce priveşte clocitul după depunerea ultimului ou. şi de coadă. ochilor mari şi frunţii late. O altă specie ocrotită este corbul (Corvus corax). de o frumuseţe nespusă. împerecherea are loc primăvara. coada evazată. cu un diametru de peste 50 km. Este o pasăre migratoare care vine primăvara. aşa-numite „crose". Aşa. albe. împuşcarea. Valea Oltului. ce formează o arie aproape circulară. cărora le datorează frumuseţea ei deosebită. prezent în cîteva exemplare în Cheile Olteţului şi ale Bistriţei oltene (jud. prelungindu-se spre coadă. Vîlcea). începînd din luna martie. cloceşte ouăle în ordinea în care sînt depuse. de dimensiuni mari reduse. coada mai lungă şi terminată cu o puternică unghie cărnoasă. Corbii se întîlnesc În pădurile de cîmpie. Este bine reprezentat în Oltenia atît în zona montană cît şi de deal. Supus aceloraşi prigoane pentru că mai prinde cîte un peşte slăbit sau bolnav sau din lişiţele care cutreieră cu miile bălţile. prinderea. precum şi în alte bălţi din Oltenia. Dintre acestea. Cloceşte foarte de timpuriu. Cocoşul de munte (Tetrao urogaiius) se numără printre speciile de păsări cu o biologie interesantă. Aceeaşi lege instituie obligativitatea unei autorizaţii speciale pentru împuşcarea sau colectarea în scop ştiinţific a oricărei specii de lebădă. clocesc anual 2—3 perechi de corbi. Soseşte primăvara devreme. pe la începutul lunii aprilie şi pleacă înainte de sfîrşitul verii. Penajul de pe întregul corp este alb. Egreta este o pasăre migratoare. uneori putînd cloci chiar în pădurile de la şes (Pădurea Cobia—Dolj). semnalăm fluturaşul de stîncă (Tichodroma muraria). Broasca ţestoasă din sud-vestul Olteniei este o formă endemică a subspeciei care trăieşte numai în România. femela fiind ocrotită de lege. Nu este dăunător. şi pleacă în luna septembrie. restul penajului este alb. Aici ele găsesc condiţii bune de cuibărit. cum este bufniţa (Bubo bubo).ornitologice şi influenţa omului şi a activităţii acestuia asupra avifaunei. Tot iarna mai poposeşte şi lebăda mică (Cygnus bewickii). ce se remarcă printr-o mare longevitate.

Tot din judeţul Olt menţionăm stejarul (Quercus robur) de pe şoseaua Crăciunel—Stoicăneşti. Dolj se găsesc mai mulţi stejari brumării a căror vîrstă depăşeşte 300 de ani (bătrînii satului zic că ar data de pe timpul lui Mihai Viteazul). menţionăm: stejarul brumăriu. se află un ulm monumental care domină vegetaţia înconjurătoare. pe malul stîng al Dunării. interesant. de peste 400 de ani. El are înălţimea de 9 m şi trunchiul scurt. 10 se găseşte un frumos stejar a cărui vîrstă depăşeşte 300 ani. există cîteva exemplare de stejar (Quercus robur). Arborele are trunchiul de circa 2 m înălţime şi diametrul la înălţimea pieptului de 89 cm.40 m şi în vîrstă de peste 150 ani. Olt. cîte una de fiecare placă a carapacei. 14. iar în str. 1.60 m în circumferinţă. În comuna Buiceşti. Cel mai bătrîn dintre ei are în diametru peste 2 m. satul Frăţila. de 5—6 m. vegetează un exemplar secular de tei (Tilia platyphyllos). un stejar secular se găseşte în centrul comunei. Brancuşi nr. Dintre cei mai semnificativi arbori ocrotiţi pe meleagurile doljene. Sensibilă la frig ca şi la căldură prea mare.20 m şi înălţimea variabilă. Tot în judeţul Vîlcea.60 m la înălţimea pieptului. fie vreo semnificaţie istorică sau legendară. Ei au diametre cuprinse între 1. În judeţul Dolj. Fălcoi şi Drăgăneşti-Olt. la punctul numit „Codrii". ce au o vîrstă de peste 450 de ani. Vîlcea. Brestii nr. un exemplar izolat şi situat în raza comunei Dobroteşti. înconjurate de asemenea de cercuri poligonale. Doi dintre ei se află lîngă şoseaua Craiova— Caracal. care ne dau imaginea sugestivă şi evocatoare a codrilor de odinioară. s-au găsit exemplare de stejar cu dimensiuni apreciabile. În oraşul Craiova se află cîţiva stejari (Quercus ssp. jud. judeţul Mehedinţi. Dolj. judeţul Mehedinţi. la cca 5 metri de debarcader. comuna Urzica Mare. se găseşte un stejar al pandurilor (Quercus ssp. Vîlcea. poate fi văzut în codrul secular de stejar brumăriu din pădurea Nisipuri—Băileşti. la Bala. în judeţul Mehedinţi.75 m. cu un diametru de 1. În comuna Bulzeşti. Arbori seculari ocrotiţi Pe teritoriul Olteniei întîlnim arbori seculari izolaţi de diferite specii. a cărui vîrstă depăşeşte 180 ani. judeţul Mehedinţi.). cu adevărat secular. Menţionăm de asemenea şi „Poarta Turcilor" de la Sovarna. formată din trei stejari (Quercus robur) cu o vîrstă de peste 100 ani. În arboretul relict de stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) de la Băieşti.dublă şi cu pete brun negre. ce datează de peste 500 ani. Ceva mai mici sînt stejarii seculari din str.) rămaşi din vechiul codru al pădurii Jianu. se află un stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora). cu o circumferinţă de 6. iar diametrul maxim atinge. în comuna Ştefăneşti.5—2. la înăţimea pieptului. Cele cinci exemplare se găsesc în curtea Mănăstirii „Dintr-un lemn". Un exemplar de păr pădureţ (Pyrus pyraster) de mari dimensiuni. trunchiul său măsoară 5. In comuna Dioşti din jud. În comuna Zănoaga. se găseşte un stejar în vîrstă de 300 ani.08 m. ei fiind în pericol din cauza blocurilor care se construiesc pe această stradă. aceşti arbori au fost sau trebuie declaraţi monumente ale naturii.2 m şi înălţimea de 20—26 m. jud. Pentru dimensiunile viguroase şi frumuseţea lor. se află un stejar în diametru de 2 m. o circumferinţă de 6. iar înălţimea de peste 21 m. În pădurea Cozia. În comuna Ştefan cel Mare din jud.40 m. jud. precum şi stejarii seculari de la Studina. Arborele este într-o fază avansată de degradare datorită vîrstei înaintate. Ca vîrstă apreciabilă sînt citaţi şi stejarii seculari (Quercus petraea) din comuna Frînceşti. Izolat. La Calafat. avînd o vechime de cca 550 ani. la 350 m altitudine. se întîlnesc două exemplare maiestuoase de stejari seculari care ar trebui ocrotiţi. diametrul la înălţimea pieptului este de 1. iar altul în curtea bisericii. trăieşte îndeosebi în locuri deschise şi poate fi întîlnită pînă la altitudini de cca 600—700 m. Menţionăm de asemenea gorunul din comuna Borăscu. se află un stejar la „Cantonul lui Polixenie". Exemplarul are 43 m înălţime. se află 3 exemplare de stejari seculari. pe malul drept al Oltului. din curtea familiei Ion Purice. pe strada Caracalla. . avînd peste 300 de ani. Considerăm necesar să arătăm că pentru ocrotirea acestor arbori s-a avut în vedere fie vîrsta sau dimensiunile lor excepţionale.53 m la înălţimea pieptului şi un diametru calculat de 2. în pădurea Branişte.80 m. cu diametrul de 1. în vîrstă de peste 300 de ani. chiar vizavi de Mănăstirea Cozia. pe şoseaua Craiova—Caracal. Se găseşte într-o stare avansată de depreciere. lîngă cimitirul satului Nisipuri. de la 22 m la 30 m. s-a construit clopotniţa.80— 2. în care. fie particularităţile morfologico-ecologice deosebit de atrăgătoare. în curtea bisericii. Astfel. un exemplar din acest arboret are o înălţime de 31. În oraşul Caracal.

În comuna Stejarul (judeţul Gorj) se află un stejar secular, exemplar rămas din codrul ce ocupa o mare suprafaţă şi care a dat şi denumirea actuală a localităţii. În Oltenia s-a găsit în bazinul superior al Gilortului un exemplar de brad alb (Abies alba), în masivul forestier al muntelui Rînca, la cca 1500 m altitudine. Bradul are vîrsta de peste 550 ani şi un diametru de 1,28 m, iar înălţimea de 50,3 m. Acest monument al naturii se află încă în plină vigoare de vegetaţie. În comuna Polovragi, jud. Gorj, se găseşte un castan comestibil secular cu circumferinţa de 7,20 m şi în diametru de 2,30 m, iar vîrsta este evaluată la peste 400 ani. În apropierea de Nereju-—Topeşti, jud. Gorj, se află de asemenea un castan secular ce are circumferinţa de 6,70 m, un diametru de 1,90 m şi vîrsta de peste 500 ani. El produce peste 2000 kg castane comestibile. Potrivit unor cercetări, acest castan din bazinul Tismana ar fi cel mai vechi exemplar din această specie din ţară. În Parcul Poporului din Craiova, vegetează cca 120 exemplare mature din chiparosul de baltă (Taxodium distichum). Aceşti arbori constituie cea mai veche şi spectaculoasă cultură de taxodium existentă în România, în afara fondului forestier naţional, şi reprezintă totodată cea mai apreciată bază seminologică a speciei din spaţiul carpato-balcanic. Dimensiunile medii ale arborilor la vîrsta de 70 ani ating diametrul de 64 cm şi înălţimea de 25 m. În pîlcul amplasat în amonte de debarcader, se remarcă un exemplar maiestuos de taxodium, care constituie recordul dimensional indiscutabil al speciei din România. El prezintă următoarele valori morfometrice: circumferinţa la înălţimea pieptului măsoară 3,85 m, avînd un diametru de 1,23 m, iar înălţimea atinge 29,5 m. În pădurea Reşca din jud. Olt, lîngă Caracal, se găsesc circa 80 de exemplare de taxodium, iar în Parcul oraşului Caracal se găsesc 7 exemplare mari. Este cazul să amintim de asemenea de frasinul monumental (Fraxinus excelsior) din satul Fumureni, comuna Lungeşti, judeţul Vîlcea, în vîrstă de peste 400 ani, cu diametrul de 1,30 m şi înălţimea de peste 30 m. De asemenea, tot un exemplar monumental de frasin se găseşte la Mănăstirea Jiţianu de lîngă Craiova, în vîrstă de peste 300 de ani. În partea de sud a oraşului Caracal se află „Ulmul lui Iancu", care merită să fie ocrotit, iar pe strada Libertăţii, la nr. 35, vegetează un pin negru (Pinus nigra), în vîrstă de peste 150 ani. În Parcul oraşului Caracal găsim 2 exemplare de Ginkgo biloba, iar în pădurea Cobia de lîngă Segarcea (Dolj) şi în Parcul Liceului „Traian" din Drobeta-Turnu Severin se află de asemenea cîteva exemplare din acest minunat şi frumos arbore al pagodelor. Este bine să amintim şi de nucul uriaş (Junglans nigra) din satul Bistrfţoucomuna Costeşti (jud. Vîlcea), cu o înălţime de 30 m şi în vîrstă de peste 400 ani. Fără îndoială că în această parte a ţării mai există arbori seculari, în parte cunoscuţi de oamenii de ştiinţă şi propuşi să fie declaraţi monumente ale naturii şi ocrotiţi. Alţi arbori seculari aşteaptă să fie semnalaţi de aici înainte de iubitori ai naturii şi propuşi pentru ocrotire.

Trasee şi zone de interes turistic în Oltenia
Străbătînd culmile montane dintre Olt şi Dunăre, efortul este răsplătit din plin, indiferent de profesia ori preocupările ce le-ar avea un asemenea drumeţ cutezător. Munţii falnici, cu piscuri semeţe, plaiuri cu flori multicolore în prag de primăvară sau în toiul verii, ţesute cu măiestrie în covoare ce se întind uneori la peste 2 000 m altitudine, păduri seculare cu iz de legendă, peşteri de dimensiuni şi cu frumuseţi rar întîlnite — iată doar cîteva din comorile oferite vizitatorului de lanţul muntos al Olteniei. Adăugînd la peisajul reconfortant al munţilor fauna atît de diversă şi de interesantă, precum şi nenumăratele bogăţii ale substratului, avem o imagine cvasicompletă asupra valorilor inestimabile ale plaiurilor olteneşti, atît de mult căutate de iubitorii naturii. Pentru a înlesni celor care încă nu au luat contact cu această natură generoasă cunoaşterea frumuseţilor ei, vom prezenta cîteva trasee şi zone turistice de mare atracţie, în care nu vom uita să evidenţiem rarităţile floristice şi faunistice întîlnite în cale. Valea Oltului De-a lungul mileniilor, Oltul, în lunga sa călătorie din Munţii Hăşmaşul Mare, unde îşi are izvoarele, a ferăstruit întruna zidul de granit al Carpaţilor Meridionali, croindu-şi pînă la urmă drum prin zona Cîineni— Turnu Roşu, pentru a-şi mîna apoi apele în Dunărea cea bătrînă. În drumul său triumfal, unind localităţi de o parte şi de cealaltă a Carpaţilor, Oltul şi-a creat de-a lungul timpului o albie, o vale frumoasă ce satisface cele mai pretenţioase gusturi pentru frumos. Lupta Oltului cu

Muntele Cozia, de pildă, a dat naştere unui peisaj de o măreţie fără egal. Călător pe aceste meleaguri, Alexandru Vlahuţă le vedea ca „locurile cele mai frumoase şi mai fermecătoare'' pe care le oferă Oltul în lunga sa cale spre Dunăre. Interesul faţă de frumuseţile naturii este întregit de salba staţiunilor balneoclimaterice ce se înşiră de-a lungul văii rîului. Iubitorii trecutului acestor locuri vor găsi, desigur, multe mărturii interesante, deoarece Valea Oltului a înregistrat de-a lungul secolelor multe evenimente de rezonanţă în istoria poporului nostru. La sud de intrarea în trecătoarea Cîineni, străjuieşte de aproape şase veacuri Mănăstirea Cozia, ctitorită în anii 1387—1388 de către domnitorul Mircea cel Bătrîn. De la zidire şi pînă în timpurile moderne, mulţi dintre voievozii Ţării Româneşti au întărit mănăstirea, făcînd donaţii ori odihnindu-se între zidurile acesteia. Situată pe malul drept al Oltului, la 5 km spre nord de Călimăneşti, Mănăstirea Cozia reprezintă cel mai de seamă monument de artă feudală din Oltenia. Denumirea a fost luată după Munţii Coziei, la poalele cărora este aşezată. Mănăstirea a fost pe vremuri un centru de cultură românească, unde şi-a desfăşurat activitatea printre alţii şi mitropolitul Varlăm. Mănătirea Cozia adăposteşte mormîntul marelui ctitor al ei, Mircea cel Bătrîn, trupul fiind depus într-un sarcofag de piatră. În dreptul mănăstirii, peste şosea, se află Bolniţa, monument istoric, zidită între anii 1542 şi 1543. În lungul Văii Oltului dintre Munţii Căpăţînii şi cei ai Coziei, pe malul drept al rîului, la altitudinea de 200 m, se află staţiunea balneoclimaterică Călimăneşti— Căciulata, care prin vilele şi sanatoriile moderne, prin frumoasele ei grădini şi parcuri, prin animaţia cotidiană din cursul verii se armonizează în chip fericit cu peisajul sălbatic ce ni-l oferă stînca mereu întunecată a Muntelui Cozia, ce se ridică brusc din apele învolburate ale Oltului. Pădurile bogate, greu accesibile din Munţii Căpăţînii, ce-i dau parcă înconjur, conferă un plus de pitoresc acestei căutate staţiuni. Călimăneştii, denumiţi de marele istoric Nicolae Iorga ,,Sinaia Vîlcii", constituie, fără îndoială, atît prin diversitatea factorilor de cură, ca şi prin peisajul încărcat de farmec, perla staţiunilor de pe Valea Oltului. Climatul staţiunii oferă condiţii prielnice tratamentului balnear complex în tot timpul anului. Numărul mare de izvoare, calităţile curative ale apelor acestora, puse în valoare mai cu seamă în anii construcţiei socialiste, atrag mii şi mii de vizitatori, suferinzi sau în postura de simpli turişti. Renumele apelor minerale de la Călimăneşti datează de secole. Matei Basarab, domnitorul Ţării Româneşti, le-a folosit ca ape tămăduitoare, iar Napoleon al III-lea îşi procura apă îmbuteliată de la Căciulata, transportată cu diligenţa. Dovezile arheologice atestă existenţa unei aşezări pe aceste locuri încă din epoca statului dac. După cucerirea Daciei, romanii au construit la Bivolari şi Jimbolia, în perimetrul actual ai oraşului, două castre şi băi termale. În staţiune, vegetaţia este mult artificializată prin parcuri în care apar numeroşi arbori şi arbuşti decorativi, plante de mozaic şi plante ierboase decorative anuale şi perene, aşa cum se întîlnesc frecvent în marile centre urbanistice ale ţării. De o parte şi de alta a şoselei care duce la Sibiu (E 15 A), la altitudini mai mici, se întîlnesc păduri de gorun (Quercus petraea, Q. polycarpa), după care urmează pădurile de fag (Fagus silvatica), apoi pădurile de fag în amestec cu brad (Abies alba) şi pădurile de fag, brad şi molid (Picea abies). Situat în apropierea Călimăneştilor, masivul Cozia reprezintă o zonă foarte solicitată de turiştii care vin aici sau în staţiunile de pe Valea Oltului, uşor accesibile pentru toate categoriile de drumeţi. Municipiul Rîmnicu Vîlcea este aşezat pe una dintre principalele artere internaţoinale care leagă Europa centrală de Balcani (E 15 A). Prima atestare documentară despre Rîmnic datează de la 20 mai 1388, iar prima menţiune documentară despre localitate ca oraş este cea din 4 septembrie 1389, cînd Mircea cel Bătrîn menţionează: „...în oraşul domniei mele numit Rîmnic". Pe lîngă rolul comercial pe care l-a jucat în decursul existenţei sale, din secolul al XVII-lea, oraşul începe să devină şi un centru cultural. Locul important pe care îl ocupă Rîmnicu Vîlcea în dezvoltarea culturală este confirmat de numărul mare de tipărituri apărute şi prin activitatea prodigioasă a celor două secţii ale muzeului judeţean: istorie şi artă. Începînd cu anul 1948, industria municipiului se dezvoltă necontenit. Cea mai mare realizare o reprezintă Uzina de sodă, fabricile de piele şi încălţăminte, combinatul pentru industrializarea lemnului şi întreprinderea de foraj. Valea Lotrului

De la gura Lotrului, şoseaua spre Voineasa (DN 7 A) se orienteză spre vest şi intră pe teritoriul oraşului Brezoi. Valea Lotrului poartă denumirea vechilor haiduci de codru, numiţi „lotri", iar localităţile care au luat naştere poartă numele unor localnici, cum au fost: Breazu— Brezoi, Mălai—Mălaia, Pascu— Păscoaia, Ciungu—Ciun-getu etc. Satele de pe valea Lotrului au fost sate de moşneni, care s-au ocupat cu agricultura, negoţul şi păstoritul, iar din secolul al XIX-lea au trecut la exploatarea lemnului. În trecut locuitorii acestor meleaguri colindau ţara cu produsele obţinute din prelucrarea lemnului pentru a-şi putea procura în schimb produse agricole. În zilele noastre, aceştia au devenit harnici constructori ai sistemului hidroenergetic Lotru, producîndu-se astfel mutaţii însemnate în profesiunile şi viaţa lor. Continuîndune drumul spre vest, intrăm în lunca Lotrului şi ajungem în satul Valea lui Stan, de unde se exploatau în trecut minereuri neferoase. La Brădişor se va înălţa un baraj, iar lacul de acumulare va avea 33 milioane mc apă. În continuare, spre vest se ajunge la Mălaia, o aşezare mare şi cu gospodării frumoase. Aici se ridică barajul hidrocentralei Mălaia. Lacul unde se va acumula apa în faţa barajului va avea cca 2,1 milioane mc. Apele Lotrului ies la zi, după ce au intrat în galeria de aducţiune de la Vidra, tocmai aici la Mălaia, după un drum subteran de peste 20 km. Urmărind şoseaua construită se ajunge apoi la Ciungetu, pe Valea Lotriţei. Aici se află o impresionantă hidrocentrală. Localitatea Ciungetu este aşezată la 600 m altitudine şi constituie un centru turistic în devenire. Comuna Voineasa este aşezată la 675—750 m altitudine, de-a lungul şoselei, ocupînd părţile joase ale depresiunii. Este un sat de moşneni amintit documentar din anul 1520. De la Voineasa în amonte, drumul se îngustează şi după 11 km ajunge la Cataracte, locul unde apa Lotrului saltă pe nişte praguri născute datorită structurii rocilor. La peste 1200 m altitudine, se înalţă barajul a cărui cotă atinge 115 m, iar în spatele lui s-au adunat apele lacului Vidra, lung de 15 km şi cu o suprafaţă de 105 km-. Pe malurile lacului s-au ridicat deja primele vile ale viitoarei staţiuni climaterice Vidra. De la Vidra şoseaua se îndreaptă, de-a lungul lacului de acumulare, spre cabana „Obîrşia Lotrului", la 1 400 m altitudine. Aici ia naştere Lotrul, din unirea pîrîului Cîlcescu, care izvorăşte din lacul Cîlcescu, cu pîrîul Provăţ, care îşi trage izvoarele de sub vîrful Tărtărău (1777 m). Valea Oltului de la Rîmnicu Vîlcea la Drăgăşani Pornind spre sud de la Rm. Vîlcea, şoseaua (DN-6) trece aproape de Combinatul chimic de produse sodice Govora, apoi pe lîngă aşezarea romană „Buridava", puternic centru etnogenetic al poporului român. Astăzi aici este un mare punct de preparare a fructelor şi legumelor pentru fabrica de conserve de la Rîureni. În continuare, atrage atenţia cîmpul de sonde de la Tătărani şi mai jos sondele de la Băbeni. In lunca Oltului se văd balastiere ce furnizează materiale de construcţii necesare şantierelor din zonă şi din ţară. Oraşul Drăgăşani este aşezat pe terasele inferioare ale-Oltului, fiind dominat de dealul Oltului la nord-vest. Localitatea are o existenţă străveche, cunoscută sub numele de,,Rusidava" în timpul romanilor, care au găsit aici întinse plantaţii de viţă de vie. Calitatea vinurilor de Drăgăşani este consemnată şi în numeroase cărţi ale unor străini care neau vizitat ţara. La sfîrşitul secolului al XIX-lea, ca urmare a dezvoltării viticulturii, ia fiinţă la Drăgăşani Staţiunea experimentală viticolă, printre primele de acest gen din ţară. Astăzi vechile vii sînt înlocuite cu noi soiuri nobile, mai productive şi de calitate superioară. Rîmnicu Vîlcea — Băile Olăneşti Pornind spre vest din Rîmnicu Vîlcea, drumul DN-64 A, după ce străbate localităţile Vlădeşti şi Păpuşeşti— Măglaşi, ai cărui locuitori în trecut se ocupau cu ridicatul sării la suprafaţă din minele de sare de la Ocnele Mari,, ajunge la Băile Olăneşti (km 21). Staţiunea este situată în cadrul depresiunii Olăneşti— Cheia, fiind dominată de înălţimi ce urcă la peste 1 800 m altitudine la nord şi unde se află una din cele mai mari şi frumoase rezervaţii de tisă (Taxus baceata) din ţară. Prima menţiune documentară despre Băile Olăneşti o întîlnim în 1527. În anul 1873, la expoziţia apelor minerale de la Viena, buteliile cu eticheta „Olăneşti" au cucerit Medalia de aur. După 1948, s-au modernizat instalaţiile pentru băile-minerale, s-au construit peste 20 de blocuri şi vile şi s-au creat noi spaţii verzi şi de agrement. În staţiunea Olăneşti se exploatează izvoare minerale cu ape sulfuroase, clorurate, iodurate,

săpate de apa cu acelaşi nume. Dar Cheile Bistriţei vîlcene prezintă o deosebită importanţă ştiinţifică. Ocnele Mari sînt în prezent o renumită staţiune balneară amenajată în locul unde în anul 1812 s-a prăbuşit o ocnă. organizarea „Sărbătorii căpşunului". Se întîlnesc aici pasărea denumită fluturaşul de stîncă (Tichodroma muraria). acestea fiind doar cîteva din cele peste 450 specii floristice existente în zonă. îşi deapănă firul existenţei sale din timpuri străvechi. Drumul spre Ocnele Mari străbate locuri pitoreşti de o reală frumuseţe. care reuşeşte să modernizeze mijloacele de exploatare a sării. Aici şi-a amplasat tabăra generalul Gh. în jurul anului 1860. este plin de pitoresc şi constituie artera principală de comunicaţie între localităţile subcarpatice dintre Rîmnicu Vîlcea şi Tg. Ea capătă o puternică dezvoltare în secolul XVIII.A. În cursul istoriei. Climatul staţiunii este propice tratamentului balnear. trecem pe lîngă Complexul muzeistic „Gheorghe Magheru". studiind şi efectele terapeutice ale apelor minerale. umbrite de livezile roditoare ale I. Aici cronicarul Mihail Moxa va serie prima istorie universală intitulată De la începutul lumii dentîi pînă la 1489. Momentul culminant al activităţii tipografice îl constituie anul 1640. care a fost sfătuit de Nicolae Bălcescu să menţină „cu armele. cloruro-sodice. constituţiunea în Oltenia". calcice şi magneziene. În timpul domniei lui Matei Basarab. Aici vegetează în condiţii bune tisa (Taxus baccata) şi floarea de colţ (Leontopodium alpinum). Rîmnicu Vîlcea — Horezu — Tg. acest aşezămînt a jucat un rol important în dezvoltarea culturii noastre. Exploatarea sării din această zonă datează din vremea dacilor şi continuă şi în timpul romanilor. folosindu-se 22 izvoare naturale şi 5 sonde. puternic concentrate şi atermale. Staţiunea Govora este atestată documentar în anul 1485. prin aducerea unei tipografii. Rîmnicu Vîlcea — Ocnele Mari După ce ieşim din municipiul Rîmnicu Vîlcea prin partea de sud (DN-67) şi după ce depăşim localitatea Traian. la Ocnele Mari sarea se exploatează cu ajutorul sondelor. În incinta complexului mănăstiresc poate fi vizitată şi colecţia de obiecte religioase şi locul unde se afla tiparniţa din timpul lui Matei Basarab. Doctorul N. Localitatea Ocnele Mari. Apa acestor izvoare se foloseşte în stare naturală. complexul monahal de la Bistriţa a avut un rol cultural deosebit de important. Aici se află complexul monahal al Mănăstirii Govora.S. Alături de monumente ridicate în secolele trecute.bromurate şi sodice. De numele acestei zone se leagă o parte din evenimentele desfăşurate în anul 1848. apoi brusturele negru (Symphytum cordatum). ce a fost ridicată de de boierii Craioveşti în anii 1491—1492. bromurate. În continuarea drumului. se desprinde spre nord un traseu urcînd la Mănăstirea Bistriţa. în luna mai. Jiu. Apele minerale folosite în cura internă sînt ape care provin din forare şi sînt iodurate. Şi fauna este destul de interesantă. care străbate o succesiune de dealuri subcarpatice şi depresiuni. în care frumuseţile naturaile îşi dau mîna cu tradiţiile istorice şi folclorice. şopîrla de ziduri (Lacerta muralis) şi multe alte specii de animale. aceasta constituind cea mai importantă materie primă a întreprinderii. Cultura căpşunului cunoaşte în Buneşti o dezvoltare ascendentă. Apele minerale sînt cloruro-sodice de mare concentraţie şi îşi datorează mineralizarea procesului de spălare a masivului de sare prin acumularea apei de infiltraţie în golurile vechilor mine de sare exploatate în formă de clopot. Magheru. sau sub formă de băi calde în diferite maladii reumatismale. prin care se introduce în zăcămînt apă caldă sub presiune şi astfel sarea este condusă prin saleducte la Uzina de sodă Rîmnicu Vîlcea. element endemic Carpaţilor. cînd aici se tipăreşte Pravila de la Govora. Drumul. Rîmnicu Vîlcea. . Izvoarele minerale din staţiunea Govora au fost descoperite întîmplător. În drum spre Horezu. Parcul şi pădurea din imediata apropiere oferă vizitatorilor posibilitatea unor plimbări agreabile şi uşoare. fapt care prilejuieşte. În apropierea mănăstirii se găsesc Cheile Bistriţei vîlcene. se trece prin comuna Buneşti. situată la km 8. Între anii 1836—1837 este adus la Ocnele Mari specialistul Kofegi Boşa. monument al naturii. Po-pescu-Zorileanu organizează aici primul stabiliment de băi minerale. Începînd cu anul 1959. specii ocrotite de lege. Jiu Acest drum (DN-67) constituie unul din cele mai interesante trasee. Prima carte ieşită din teascurile de aici datează din anul 1637 (Psaltirea slavonească). arta meşteşugarilor olari din Horezu dă noi străluciri acestor locuri.

Din drumul naţional 67 spre sud se desprinde şoseaua ce duce la Tîrgu Cărbuneşti. făcută cu deosebită iscusinţă de vestiţii meşteri olari localnici. Pentru această nedeie. Drumul urcă pînă la km 19. Cheile Olteţului „trec" pe lîngă peştera Polovragi şi după circa 3 km de mers se ajunge la cabana forestieră din Luncile Olteţului. toate monumente istorice. una dintre primele ctitorii ale lui Matei Basarab. La cca 3 km de Baia de Fier. care sînt cunoscute încă din vechime şi folosite de către romani. Peştera prezintă importanţă şi sub raport paleoistoric datorită descoperirii a numeroase vestigii şi resturi de faună fosilă din paleoliticul mijlociu. aerul curat. ne continuăm drumul spre Horezu. fier. ambele la fel de rare în ţara noastră. construită de Constantin Brîncoveanu după bătălia de la Zărneşti (1690). Călimăneşti etc. declarate pe plan local monumente ale naturii. Aici se află un mic muzeu care cuprinde „Sala gărzilor'' şi „Sala consiliului" şi apoi locuinţe propriu-zise. În apropiere de Novaci. stînd alături de cele din staţiunile Govora. Aici se pot admira frumoasele costume gorjeneşti şi vîlcene de la Novaci. se află Mănăstirea Arnota. un interesant monument al naturii. Reîntorcîndu-ne la şoseaua naţională.Urcînd muntele Arnota. se află Peştera Muierilor. Stabil. magneziu. care urmăreşte cursul rîului. singura cu acest profil din ţară. clădită de Olteţ şi afluenţii săi. brom etc. şi lăstunul de stîncă (Apus melba). cunoscute în Oltenia numai aici şi în Cheile Sohodolului. situată la cea . Aici drumul forestier se înfundă. de la oi. Climatul dulce de aici. Ţinutul Horezului reţine atenţia turiştilor şi pentru valoarea obiectelor de ceramică rezistentă. Horezu este astăzi un oraş cu profil comercial. se află exploatarea minieră de grafit de la Baia de Fier. Polovragi etc. pe valea rîului Galben. care a constatat că apele a trei izvoare (din 40 cîte are Săcelu) conţin în cantităţi mari iod. Spre nord se bifurcă din drumul naţional o şosea ce duce spre Mănăstirea Polovragi. se află comuna Polovragi. Urcînd dealul Rugetului. La intrarea în chei se găseşte Peştera Polovragi. comuna Baia de Fier (360 m altitudine) este o aşezare rurală în continuă înflorire ce se dezvoltă vertiginos datorită bogatelor zăcăminte de grafit de pe Muntele Cătălinu. de o parte şi de alta a şoselei. în cheile rîului Galben. Mănăstirea Arnota a fost un lăcaş de răspîndire a culturii. care aveau aici terme. ciobanii de pe o rază de 30 km coboară din munţi. în apropierea cabanei forestiere Urlieşul. în calcarele mezozoice de pe versantul sudic al Căpăţînii. Aici se află satul Măgura Slătioarei cu frumoasele sale şiroiri şi piramide de pămînt. la cca 600 m altitudine. se află păduri încheiate de fag. într-un cadru natural minunat. drumul naţional se îndreaptă spre comuna Slătioara. pasăre monument al naturii. sodiu. construită între anii 1632 şi 1637. Situată în gura Cheilor Galbenului. În anul 1821 mănăstirea devine unul din punctele strategice ale pandurilor conduşi de Tudor Vladimirescu. renumită prin nedeia ce se ţine cu regularitate în fiecare an la 20 iulie. Către nord se desprinde drumul care urcă spre Mănăstirea Horezu. la locul de ieşire al Olteţului din chei. O parte din lucrările lor se află în muzeul cunoscut sub numele de „Culele de la Măldăreşti". bine cunoscuţii lilieci. Complexul muzeistic Măldăreşti este format din două cule şi o biserică. la cca 7 km. De la aceste lunci. şoseaua intră în larga şi frumoasa depresiune Polovragi. În Cheile Olteţului se întîlneşte fluturaşul de stîncă (Tichodroma muraria). dar mai ales proprietăţile terapeutice ale apelor şi nămolului de la Săcelu au determinat pe mulţi să numească această mică staţiune „Techirghiolul Olteniei". Baia de Fier. Novaci — Obîrşia Lotrului O interesantă excursie ne oferă parcurgerea şoselei transcarpatice (DN 67 C). care a ieşit din vestitele şi pitoreştile sale chei ceva mai liniştit. pe malul Olteţului. stronţiu. Olăneşti. Pe acest drum se găsesc Băile de la Săcelu. Din Horezu. Prima analiză a apelor minerale de la Săcelu a fost făcută în anul 1896 de către chimistul C. Izvoarele minerale sărate şi nămolul de la Săcelu au un mare efect terapeutic. cu „locatarii" ei cei mai frecvenţi. litiu. La Milostea se află o frumoasă poiană cu narcise (Narcisus angustifolius). fiind totodată şi loc de trecere al turmelor de oi şi al păstorilor care au păstrat bogate tradiţii meşteşugăreşti în arta lemnului şi a olăritului. La poalele muntelui.

ridicat în anul 1935 în memoria eroinei de la Jiu. Pe pajiştea din apropierea culei este organizat „satul gorjan". ducînd pînă la Şugag şi făcînd astfel legătura dintre Oltenia şi Transilvania. în prim-plan conturîndu-se culmi ale masivului Parîng: muntele şi vîrful Păpuşa (2 135 m). dintre care lacul Cîlcescu (1 925 m) este cel mai mare (3. se înalţă Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu. Sălbăticia locurilor a fost oarecum „îmblînzită" de şoseaua şi calea ferată ce merg alături de .12 ha). În continuare. unde se pot admira numeroase construcţii specifice arhitecturii populare din judeţ (case.33 m. de unde începe pădurea de brad. Constantin Brancuşi a făurit ansamblul sculptural „Masa Tăcerii" şi „Poarta Sărutului". în oraşul Sebeş. porţi etc). Tot în secolul al XV-lea. După 18 km de la Novaci. drumul trece prin Valea Sadului. tot aici se află şi liceul ce poartă numele marelui conducător al revoluţeii din 1821. Valea Jiului Şoseaua naţională modernizată (DN 67) din direcţia Rîmnicu Vîlcea. În această perioadă sau pus bazele Muzeului de istorie al Gorjului şi s-a editat „Jiul". de ţigarete etc. unde se află „Cula Curtişoara".mai mare altitudine din ţară. În centrul oraşului. în grădina publică a oraşului. se află Muzeul judeţean. care are două secţii: de istorie şi de etnografie. amenajată din anul 1856 pe malul Jiului. în timpul domniei lui Dan al II-lea (1429). după numai 10 km de la Tîrgu Jiu. Fabrica de produse refractare. bogate în vestigii şi în obiecte ce vorbesc de strămoşii şi realizările oamenilor acestor locuri de-a lungul secolelor. În mijlocul Pieţei Victoriei. Municipiul Tîrgu Jiu nu este prea mare ca întindere. Combinatul de materiale de construcţie. pe valea Jiului. se poate ajunge la cabana „Obîrşia Lotrului". aici se făcea un intens comerţ cu animale.Jiul" într-o poruncă dată Mănăstirii Tismana de către Mircea cel Bătrîn. mai cu seamă ale poienilor şi golurilor alpine. La extremitatea celalaltă a Căii Eroilor. La Tîrgu Jiu se aduceau şi se desfăceau mărfuri din Braşov sau din centre comerciale de peste hotare (Lipsea). la aproximativ 2 km. ajunge în municipiul Tîrgu Jiu. biserici din lemn. se ajunge la cabana „Rînca". Aici. prin vîrful Ştefanu. construit la sfîrşitul secolului trecut. iar în depărtare se înalţă falnic cel mai înalt vîrf al masivului. se afla a treia importantă operă din oraş a marelui sculptor român. Tudor Vladimirescu ajunge la Tîrgu Jiu. care străbate masivul Parîng şi leagă oraşul Novaci de Sebeş. în apropierea statuii lui Tudor Vladimirescu. Se trece pe lîngă Muntele Cerbu (cca 1 400 m). după ce străbate localităţi pitoreşti vîlcene şi gorjene. Jiu se poate ajunge în Defileul Jiului. De aici se intră în Defileul Jiului. Prin marginea de est a oraşului (DN-66). Şoseaua are o lungime de 108 km. Parîngul Mare (2 518 m). monument istoric şi în care este amenajată o secţie etnografică a Muzeului judeţean Gorj. reorganizat în 1979—1980. La 21 ianuarie 1821. Din comuna Bumbeşti—Jiu. venind de la Bucureşti în fruntea unei cete de arnăuţi. înaltă de 29. Şoseaua taie păduri de stejar şi apoi de fag. Oraşul este menţionat pentru prima dată în anul 1406 sub denumirea de. Municipiul Tîrgu Jiu a cunoscut în ultimele decenii o puternică dezvoltare industrială. localitatea apare în documente în calitatea sa de „tîrg". în special porcine. ce traversează oraşul în partea sa nord-vestică. pornind spre nord (DN 66). iar pe valea Frumoasei. se poate ajunge pe dealul Ciocîrlău. „Coloana Infinitului". De-a lungul Jiului. dar oferă numeroase puncte de atracţie pentru turişti. revistă pentru literatură şi ştiinţă. din şoseaua naţională.. oferind pe parcursul ei originale şi spectaculoase privelişti. De la cabana „Rînca" se dezvăluie drumeţului privelişti montane de o rară frumuseţe în toate direcţiile. unde se află o splendidă poiană în care înfloresc în luna mai. Între anii 1894 şi 1900 a existat aici o vie mişcare culturală şi artistică. gingaşele narcise (Narcissus angustijolius). Din Tg. Statuia lui Tudor "Vladimirescu este situată în faţa Casei pionierilor şi a liceului. care se trimiteau în Transilvania prin pasul Vîlcan. cu interesantele circuri glaciare. situată la peste 1 500 m altitudine. un drum lateral duce spre dreapta în satul Curtişoara. se află „Digul Jiului''. De la Dengheru. Aici s-a construit Combinatul pentru industrializarea lemnului. de unde. la stînga vîrful Mohoru (2 335 m) şi muntele Setea Mare (2 356 m). urmînd în continuare pe valea Sebeşului. pasul Urdele şi muntele Dengheru (2 082 m) unde şoseaua atinge cea mai mare înălţime (cca 2 000 m). unde găseşte elemente favorabile marilor planuri cu care se va îndrepta spre cîmpia Padeşului. Cu secole în urmă. la Petroşani. pe un drum forestier. La extremitatea Căii Eroilor se află monumentele brâncuşiene. în perioada 1937—1938. In zonă se află frumoase lacuri glaciare (28).

ca urmare a faptului că pe iubitorii naturii îi interesează mai ales minunatele sale chei. ce îmbracă aici cu haina lor. datorită şoselelor modernizate (DN 67) acest traseu se parcurge uşor. dar care se integrează tot mai mult în activitatea noilor deveniri ale vremurilor de azi. Jiul şi-a săpat de milenii albia. trece apa Jaleşului. stalagmitele şi stalactitele.. Valea Sohodolului este însoţită de ambele părţi de păduri de fag. la contactul dintre munţi şi dealuri. în diferite tonuri de verde. cînd mai largă. ornamentate cu motive tradiţionale. Tot aici cuibăresc şi cele două specii de presuri foarte rare în ţară: presura bărboasă (Emberiza cirlus) şi presura de stîncă (Emberiza da). despărţind aceste două masive ale Olteniei de nord şi creînd. podeţe şi viaducte din fier şi beton sînt suspendate peste rîu. În valea Sohodului se mai întîlneşte şi vipera cu corn (Vipera ammodytes). iar cel inferior Jaleş. ajungînd în ţara noastră pînă la Cheile Turzii. zidurile măreţe ale Tismanei. Casele din piatră. sub conducerea sa. acest rîu a săpat în munţii Vîlcanului o vale adîncă cu maluri stîncoase. care dispare şi apare succesiv. De la Petroşani. Natura a săpat în calcar numeroase galerii împodobite cu draperii albe de ţurţuri. pentru a scăpa de urmărirea turcilor împotriva cărora luptase în războiul ruso-turc din 1806—1812. vom folosi denumirea încetăţenită pentru această porţiune de Sohodol. ca brîia (Athamanta hungarica). urechea ursului (Primula auricularia ssp. serratifolia) şi mixandră sălbatică (Erysimum comatum). Piatra Broştenilor se înalţă ca o cetate medievală deasupra făgetelor. afluent al Tismanei. Aici se întîlnesc minunatele fenomene carstice. Mai sus de gara Meri se află monumentul ridicat în anul 1927 în memoria generalului Dragalina. spre nord. în acest colţ de ţară. In general. în care găsim unele specii de lilieci în populaţii medii ca indivizi. Nu departe de Broşteni. care a căzut eroic aici. îmbrăcat în haine călugăreşti. cursul superior este numit de localnici Sohodol. Din acest motiv în unele hărţi figurează sub numele de Jaleş. Aici se poate ajunge venind de la Oslea sau urcînd pe valea Bistriţei. în pădurea Ţopeştilor. unii după alţii. ce desenează turnuri mari şi porţi ferecate şi să umblăm astfel prin locurile copilăriei lui Brancuşi. extinzîndu-şi arealul spre nord. şi de cromatica pădurilor seculare. În defileu creşte o floră care cuprinde variate specii de plante. Tudor Vladimirescu. De aici pornesc poteci spre culmea principală a Parîngului şi spre pasul Vîlcan. iar rîul a primit şi numele de. pe o distanţă de cca 30 km. în 1817. care curge vijelios la vale. Valea Dunării sau Valea Motrului. cînd mai îngustă. Tot în defileu se află şi Mănăstirea Lainici.Ziduri înalte de piatră. Pitorescul peisajului este completat de susurul apei. alături de care întîlnim numeroase plante ierboase şi lemnoase. operă a naturii înfrumuseţată de mîna omului prin realizarea şoselei şi a căii ferate. amintind de bătălia desfăşurată de trupele române în anul 1916. Un interes deosebit prezintă vegetaţia din chei. par în unele cotituri ale curgerii Jiului că vor să se împreune pentru a ţine calea trecătorului. văilor adînci. pentru apărarea defileului împotriva atacului armatelor germane. atrăgînd atenţia de la mari depărtări. spre admiraţia călătorului. O excursie pe Piatra Broştenilor se poate organiza din Valea Tismanei sau urcînd pe Valea Bistricioarei şi coborînd pe Valea Bistriţei. să vizităm o serie de aşezări. Nu mai puţin de 39 tunele ascund în creasta muntelui calea ferată. Şi aici. Comuna Tismana se află la poalele Vîlcanului şi Oslei.albia rîului. defileul.. Pe stîncile din chei se întîlnesc tufişuri de liliac (Syringu vulgaris). care depăşesc în unele locuri 250 m. De o parte şi de alta se înşiruie pînă la Lainici numeroase creste de munţi purtînd denumiri locale. o specie care a venit din Peninsula Balcanică. nu însă aşa de frecvent ca pe Valea Cernei. poziţia geografică care-i conferă un climat . cu numeroase fenomene carstice. pantele Parîngului şi Vîlcanului. ce par modeste la prima vedere. La Mănăstirea Lainici s-a ascuns. Itinerarul ne oferă prilejul să contemplăm una din gloriile trecutului la Padeş. în unele perioade fără apă. Jiu. unde se găsesc mari rarităţi floristice. care se află la nord de comuna Runcu. În Cheile Sohodolului a început să cuibărească în ultima vreme lăstunul de stîncă (Apus melba). La vest de oraşul Tg. munţii ce se înşiruie ca nişte piramide. Tîrgu Jiu — Tismana Astăzi. In acest loc din Carpaţii româneşti. li se spune „sohodoluri". valea Bistriţei pătrunde în imensitatea pădurilor de fag. se află Peştera „Gura Plaiului". Pîrîul Sohodol a săpat aici cîteva peşteri. iar în altele sub numele de Sohodol. Numeroase poduri. mult pomenită în creaţiile folclorice ale gorjenilor. Străbătînd masive calcaroase.Sohodol''.

După tradiţie. În primul rînd amintim bulbucii de munte (Trollius europaeus) şi sîngele voinicului (Nigritella nigra). se ajunge în satul Cloşani al comunei Padeş. unde. de obicei de vite. O excursie interesantă se poate face şi pe valea Tismanei. Din municipiul Tîrgu Jiu se merge pe DN 67 prin comuna Scoarţa. un interesant monument al naturii. În ziua de 22 ianuarie 1821. se află monumentul de la Padeş. în ianuaire 1821. Tudor a ocupat-o y lăsînd aici o garnizoană de 60 de panduri. spre muntele Oslea-izvoarele Cernei—Băile Herculane. în sus. ambele din lemn de stejar suflat cu aur. cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la izbucnirea mişcării revoluţionare conduse de Tudor Vladimirescu pe locul la care. pentru a cunoaşte un interesant obiectiv turistic: casa memorială în care s-a născut Tudor Vladimirescu în anul 1780. . Dintre unităţile economice care funcţionează aici. unde se vizitează casa lui Tudor Vladimirescu. comună în care se desfăşoară unul din cele mai mari tîrguri de vite din Oltenia. sau Grosera. Doiceşti şi Bi-beşti. Deasupra satului Cloşani. aici aflîndu-se întreprinderea de transformatoare şi motoare electrice. În trecut prin aceste locuri existau arborete de tisă. ne întoarcem la Bibeşti şi în continuare se trece prin localitatea Aninoasa. Cu timpul au început să se înfiripe şi unele unităţi ale industriei materialelor de construcţie (cărămizi) şi ale industriei alimentare. De la Tismana se poate continua drumul spre Apa Neagră. oraş în plină dezvoltare industrială.colinar submontan reconfortant (datorită influenţei submediteraneene) dau comunei caracterul unei staţiuni climaterice. În apropiere de Apa Neagră se află satul Padeş. Intrînd pe Valea Motrului. nod rutier şi centru forestier situat în partea de sus a Cîmpiei Padeşului. care se mîndreşte cu o frumoasă culă bisericească. prin strădania călugărului Nicodin. Biserica mănăstirii este frumos şi bogat pictată în interior în stil bizantin. Din satul Bibeşti putem merge folosind o deviere la stînga pe o distanţă de 7 km. în timpul mişcării revoluţionare conduse de Tudor Vladimirescu. Pentru a ajunge pe Muntele Oslea. se află Peştera Cloşani. împodobită cu frumoase păduri de fag. înşirate pe terasa Gilortului. continuînd traseul nostru. plante ocrotite prin lege în ţara noastră. Acest munte are înălţimea de 1 945 m şi o vegetaţie specific alpină. întreprinderea de exploatare forestieră etc. După ce am vizitat locurile copilăriei lui Tudor Vladimirescu. iar de aici drumul continuă pe ruta DN 67 B pînă la Tîrgu Cărbuneşti. în comuna Vladimiri. După popasul de la Tîrgu Cărbuneşti. De la Cloşani se poate organiza o excursie instructivă de o zi pe Piatra Cloşanilor. cît şi posibilităţilor de excursii în împrejurimi. La gloria trecutului Mănăstirii Tismana se adaugă şi rolul pe care aceasta l-a avut în prima parte a secolului al XIX-lea. Biserica actuală datează din 1541—1542. Menţiunea de tîrg în denumirea localităţii se explică prin faptul că aici se organiza periodic un tîrg. Amatorii de elemente floristice mediteraneene nu vor trece prin aceste locuri fără să viziteze pădurea seculară de castani (Castanea sativa) dintre Tismana şi Pocruia. se poate organiza o excursie de 2—3 zile de la Tismana. trecem prin comuna Bărbăteşti. la 12 km de la Apa Neagră. unde se află un muzeu etnografic. Ultima porţiune a Văii Gilortului cuprinde comuna Grosera cu interesanta sa culă bisericească şi apoi se ajunge la Ţînţăreni (DN-66). Dolj). avînd ca ornamentaţie motive vegetale precum şi două tetrapode. În continuare se trece prin localităţile Petreşti. construită în anii 1364—1373. în oraşul Tîrgu Cărbuneşti şi în localităţi ca Vladimiri. Nu putem încheia prezentarea acestui frumos munte fără a cita rarităţile floristice. Tismana este un important centru turistic datorită atît celebrei mănăstiri din apropiere. un interesant monument al naturii. În interiorul bisericii atrag atenţia catapeteasma (1766) şi un iconostas (1742). puţin cunoscut la noi. Musculeşti. După circa 7 km se ajunge la Filiaşi (jud. Tudor a citit Proclamaţia în faţa pandurilor şi plăieşilor chemaţi sub steagul răscoalei. menţionăm fabrica de cărămizi refractare. se trece Gilortul şi. Tîrgu Jiu — Tîrgu Cărbuneşti — Filiaşi Acest traseu ne conduce. Monumentul a fost înălţat în 1921. care cresc pe aceste meleaguri. pe Valea Gilortului. situat pe terasa înaltă formată de confluenţa Gilortului cu Blahniţa. una din cele mai frumoase din Europa. Mănăstirea Tismana are la origine o biserică din lemn de tisă. în mijlocul unui platou întărit cu metereze.

O excursie pe Valea Cernei satisface cel mai exigent iubitor al naturii. Sectorul Orşova — Turnu Severin. este cunoscut atît pentru frumuseţea sa peisagistică. Aici. Vorbind despre vegetaţie. vatră străbună de formare şi continuitate a poporului român pe aceste meleaguri. acelaşi autor observa existenţa unor specii cunoscute de el din ţinuturile calde. La apus de Obîrşia Oloşani se înalţă „Cornetul cel Mare". Alexandru Borza. pe „Dealul cu zgură". cît şi de peste hotare. cît şi lacul de acumulare ce la Orşova formează o adevărată „mare"'. Ea este cunoscută pînă în prezent în ţara noastră numai în Dobrogea şi Oltenia. pe o potecă de munte. vom observa de o parte şi de alta a căii păduri de fag şi de gorun. cunoscută în lume numai în acest loc. pe o lungime de peste 20 km. Stipulată pentru prima dată ca localitate dacică Pelendava în . pe o suprafaţă de circa 300 ha. O menţiune specială merită prezenţa smochinului (Ficus carica). şi Peştera lui Epuran. avem posibilitatea să facem cunoştinţă cu o mare raritate floristică a ţării. Noul oraş Orşova. Tot aici se întîlneşte şi ghimpele (Ruscus aculeatus). situat în centrul Olteniei. De la Baia de Aramă. Topolniţa. ajungem în comuna Cireşu. în apropierea căreia se găseşte una dintre cele mai mari peşteri din ţară. liliacul etc. rezultanta puternicelor transformări socialiste pe scară naţională ca urmare a politicii clarvăzătoare şi ştiinţifice a partidului . străveche aşezare în care mineritul s-a aflat la loc de cinste secole de-a rîndul. Continuînd drumul de la Baia de Aramă spre Drobeta-Turnu Severin. între Schela Cladovei şi Vîrciorova. au fost identificate peste 100 specii rare sau foarte rare pentru flora noastră şi chiar pentru flora globului. Dunăre şi Olt. Paul de Alep amintea în descrierile sale despre exploatările de cupru de aici care în 1657 se ridicau la 200 000 oca anual. Craiova şi împrejurimile sale Municipiul Craiova. care aici creşte subspontan. În condiţiile ecologice submediteraneene. nucml. acoperit în mare parte de liliac. se poate ajunge în Valea Cernei. care o atesta pe timpul domniei sale. plantă ocrotită prin lege în ţara noastră. liliacul (Syringa vulgaris). precizînd că în trecut ele au fost şi mai întinse. castanul comestibil (Castanea sativa). în teritoriul cuprins între Carpaţi. denumită Cheilanthes marantae. alături de alunul turcesc (Corylus eolurna). la fel ca în Dobrogea. considerînd această porţiune un adevărat „Eldorado botanic". cu păduri formate din aproape toate speciile de stejar existente în ţara noastră. Fără îndoială că de un interes deosebit pentru turişti se bucură atît barajul de pe Dunăre.. se află oraşul Baia de Aramă (DN 67). Foarte interesantă este umbelifera Prangos carinata. cu origini adînc încrustate în milenara cetate dacică Pelendava. întîlnim pe o parte văi şi coline. care împreună sînt cunoscute sub denumirea de „Complexul hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier". continuîndu-ne călătoria pe drumul ce însoţeşte Valea Brebenei. Craiova de azi constituie un exemplu de dezvoltare rodnică. teiul argintiu (Tilia tomentosa). mojdrean şi corn. feriga. mojdrean şi corn. La circa 7 km sud-vest de Baia de Aramă. Dunărea între Orşova şi Drobeta-Turnu Severin Impresionanta luptă milenară dusă de către bătrînul Danubiu cu îndărătnicia munţilor s-a soldat cu formarea unui defileu cunoscut în toată Europa pentru măreţia sa. se recomandă ca o aşezare umană multiseculară. Dintre acestea amintim: nucul (Juglans nigra). se bucură de o deosebită atracţie în rîndul turiştilor atît din ţară. se află cunoscuta pădure de liliac de la Ponoare. Ea se află pe coastele stîncoase mai înalte între Vîrciorova şi Gura Văii.Tabula Peutingeriana" în anul 225 şi sub numele actual în documentul lui Basarab Laiotă. la 1 iunie 1475. pe_o suprafaţă de peste 2 ha. alunul (Corylus colurna). ţinut străvechi. o botează „Riviera Olteniei".Baia de Aramă — Drobeta-Turnu Severin În apropierea localităţii Apa Neagră. Într-adevăr condiţiile climatice de aici permit dezvoltarea unor specii sudice. Într-adevăr. cu frumoasele vile şi poziţia sa geografică în trepte. se întind tufărişuri de liliac. cît şi pentru bogăţia floristică şi faunistică. De la satul Godeanu. pe care s-a construit o şosea forestieră ce în final va lega oraşul Petroşani de Băile Herculane. Pădurile din împrejurimile oraşului sînt în majoritate de fag (Fagus sylvatica) şi de gorun (Quercus petraea). La Obîrşia Cloşani.

cerbul lopătar (Cervus dama) etc. motelul „Preajba" etc. După cum se ştie. Dacă între cele două războaie mondiale în Craiova îşi desfăşurau activitatea numai cîteva mari ateliere meşteşugăreşti. cu secţia de istorie şi etnografie. În jurul municipiului Craiova a început crearea unei zone urbanistice cu o rază de 35 km. păunul (Pavo cristatus). I. Consiliul Popular Municipal. de îngemănarea cîmpiei cu dealurile domoale. În anul 1947 ia fiinţă prima instituţie de învăţămînt superior din Oltenia prin Institutul Agronomic. I. întreprinderea textilă. printre care: broasca ţestoasă (Testudo hermanni). restaurantul „Debarcader". monument al naturii. amplasat într-o clădire monumentală. Sf. ca nişte raze. De la Craiova se poate ajunge pe drumul DN 56 la Calafat. Aici s-a amenajat în ultimii ani un parc zoologic în partea nord-estică a oraşului. fiecare cu specificul său. reşedinţa judeţului Olt şi centrul de unde-se desfac. ale cărui facultăţi devin în 1966 nucleul Universităţii craiovene. ştiinţele naturale şi etnografie. La loc de frunte se cuvine menţionat muzeul din comuna Scorniceşti — localitate unde s-a născut şi a copilărit cel mai iubit fiu al poporului nostru. Trebuie menţionată grija edililor Craiovei pentru crearea unor mari şi utile spaţii verzi şi de agrement în jurul oraşului. de o parte şi de alta ochiul este încîntat de varietatea peisajului. una de zahăr. întreprinderea de prefabricate. mai ades prin principalele sale obiective: În treprinderea de osii şi boghiuri. grupează Uzina de aluminiu şi laminate de aluminiu. care străbate ţara noastră de la vest spre est. Calafatul a devenit un puternic centru industrial.. În municipiul Slatina se află Muzeul judeţean. de la peisajul inedit la vestigiile istorice cu valoare de unicat. Parcul Poporului şi Grădina Botanică. cu scopul de a se creşte şi amenaja cele mai cunoscute elemente ale faunei noastre.nostru pentru dezvoltarea impetuoasă a forţelor de producţie şi repartizarea raţională a acestora pe teritoriul patriei.M. important centru industrial şi cultural al Doljului. tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Municipiul Craiova are două mari muzee: Muzeul Olteniei cu 3 secţii: de istorie. cum ar fi: pădurile de la Bucovăţ şi Leamna. Universitatea. vînătorii şi pescuitului. Dumitru. tot atît de îmbietoare ca şi minunatele popasuri turistice amplasate la mică distanţă unul de celălalt. care însumează o suprafaţă de 190 979 ha şi 27 comune. la minunatele posibilităţi de practicare a sporturilor. de la cunoaşterea virtuţilor inegalabile ale artei noastre populare. secretarul general al partidului. potîrnichea de stîncă (Alectoris graeca). întreprinderea de produse cărbunoase etc. în prezent municipiul se mîndreşte cu mari unităţi industriale cum sînt: Electroputere. la Scorniceşti s-au desfăşurat în septembrie 1979 festivităţile prilejuite de sărbătorirea a 400 de ani de atestare documentară a comunei. oferă cîteva ore plăcute. Madona Dudu. În Calafat se poate vizita Muzeul orăşenesc. istorice şi ale naturii. zona Stehareţ. în timp ce pe malul Dunării. La Slatina. organizată cu 8 facultăţi şi care actualmente are peste 10 000 de studenţi. de pădurile din marginea cărora căprioarele te privesc mirate sau de micile lacuri amenajate din loc în loc.M. etc. Ilie. între Timişoara şi Mangalia. străjuit de cele 4 exemplare de plopi seculari.M. a procesului de industrializare în ritm susţinut şi a perfecţionării producţiei materiale şi spirituale. IUG.A. în prezenţa conducătorului partidului şi statului nostru. o fabrică de biosinteze. port la Dunăre. Pe această şosea ce traversează judeţul în direcţia V-E. O imagine grăitoare asupra bogatei istorii a acestei părţi de ţară oferă interesantele muzee amenajate în mai toate oraşele judeţului şi de asemenea într-un mare număr de comune. Lacul „Victoria". aici construindu-se o fabrică de conserve. iar în ultimii ani s-a construit un frumos motel. în vederea creşterii bunăstării întregului popor. specie ocrotită de lege. dintre care mai reprezentative se pot cita: Palatul administrativ. În ultimii ani la Craiova s-a construit un nou local pentru Teatrul Naţional şi al Filarmonicii „Oltenia" şi s-a înfiinţat şi un teatru liric. toate celelalte drumuri demne de călcat. bisericile Sf. Balşul a devenit în zilele noastre un puternic centru industrial. Craiova — Slatina — Scorniceşti Ca un adevărat microunivers turistic. Slatina. Combinatul Chimic. Fabrica de electrozi siderurgici.A. iar în apropierea sa se află popasul .R. Oltcit. Palatul mitropoliei. de-a lungul a peste 60 km. ca şi numeroase obiective turistice: motelul şi lacul „Hanul doctorului". principalul centru industrial al judeţului. precum şi Monumentul Independenţei. preşedintele republicii. precum şi Muzeul de artă. se întretaie şoseaua europeană E 94. fazanul auriu (Chrysolopus pictus). întreprinderea de confecţii etc. o întreprindere textilă etc. judeţul Olt oferă celor dornici să-şi cunoască ţara de la un capăt la celălalt o mare varietate de atracţii şi puncte de interes.I. Craiova prezintă numeroase şi valoroase monumente de arhitectură.

construită de împăratul Aurelian în anii 271—275.. Slatina — Corabia Drumul naţional 65 care străbate de la nord la sud pînă la Corabia mult. rezervaţia de dropii Boianu etc. cu profil de istorie şi ştiinţele naturii. Atît din punct de vedere cronologic. Tăbăcăria minerală etc. fie pe ruta Slatina—Caracal—Corabia. cu atît mai mult. Justificat punct de atracţie este muzeul de la Orlea — la 5 km vest de Corabia.turistic „Pădurea Şarului". este deosebit de pitoresc. se cuvine a fi semnalate ruinele cetăţii romane şi fîntîna secretă de la Sucivada (actuala localitate Celeiu de lîngă Corabia). cît mai cu seamă al ierarhizării. constituită din păduri aproape pure de stejar pufos. nu ţi le poate oferi decît muntele. la numai 7 km de reşedinţa judeţului. Pe măsură ce coborîm pe firul Oltului. atît de proprie omului. Şi cine va urma eterna chemare a sudului. la 25 km de Slatina şi Hanul „Dirjov". Minunatele perspective ale Cîmpiei oltene vin să spulbere o prejudecată mai veche. La capătul traseului ajungem la Corabia. Un interes deosebit suscită de asemenea Muzeul din Corabia. Nevoia de echilibru în toate. important centru industrial al judeţului (mai ales industrie uşoară şi alimentară). tăindu-i în două părţi aproape simetrice. Tot atît de ademenitoare este şi lunca Dunării. spre Piteşti se află popasurile „Optaşi". Deosebit de atrăgătoare este lunca Oltului.bâtuta" vale a Oltului. Ici şi colo răsar cele mai ademenitoare păduri şi lacuri. de încredere în perenitatea vieţii. unice în Oltenia. în direcţia nord-vest se află rezervaţia botanică Vlădila—Studina. cum sînt cele de la Crăciunel sau Reşca. Între Corabia şi Caracal. i cere. se va bucura de unduirea verde sau galbenă a noldelor nesfîrşite. alături de vestigiile istorice din colecţiile sale. pe măsură ce coboară spre vărsare. valoroase rezervaţii ale florei şi faunei locale: rezervaţia botanică Casa Pădurii — Reşca. care. nesecat izvor de optimism. unul din cele mai vechi şi mai mari muzee săteşti din ţară. prin care se susţinea că turismul vizează numai frumuseţile peisajului de altitudine şi că satisfacţiile cele mai mari. care a împrumutat numele său judeţului. cu crestele sale semeţe. ca îmbrăţişarea cadrului natural să fie cît mai corespunzătoare. adevărate „oaze" în mijlocul cîmpiei. unul din cele mai plăcute locuri de agrement din zonă şi de pe şoseaua E De asemenea. care prezintă o serie de particularităţi deosebit de interesante. rîu de legendă. prezintă şi o valoroasă secţie de etnografie cu obiecte specifice zonei. unde rîul îşi lărgeşte continuu albia. . pădurea Călugăreasca—Crăciunei. din acest punct de vedere. prin întreprinderea de industrializare a zahărului. fie pe la Drăgăneşti—Stoieneşti—Izbiceni. iar în viitorul apropiat noul şantier de construcţii navale. ci şi economică şi chiar spirituală. va cunoaşte o pagină vie de geografie nu numai fizică şi politică. natura ne impresionează la tot pasul.

actualmente ca fosile ce caracterizează diferite formaţiuni mezozoice. Aculeat — (lat. Urachiopode — clasă de nevertebrate marine din încrengătura Tentaculata. depresiuni acoperite de vegetaţie. Diplopode — subclasă de miriapode. denumite popular scoici. Androceu — totalitatea staminelor dintr-o floare. Avifauna — grupul păsărilor ce populează Terra. biotop — areal geografic delimitat (pădure. umiditate etc. balcanice.Glosar Aclimatizare — proces fiziologic de adaptare a unei specii la un climat (temperatură. cristalizat în sistem romboedric. cu specii ce trăiesc mai ales în părţile centrale. Circ glaciar — formă adîncită de relief cu contur circular şi cu aspect de amfiteatru rezultat din acţiunea de eroziune exercitată de un gheţar pe suprafaţa bazinului de acumulare. . Briozoure — clasă de nevertebrate marine sau dulcicole. caracterizată printr-o structură specifică fiecărei familii de plante. Ornitologia este ramura zoologie. care se ocupă cu studiul morfologiei. alge etc). ecologiei. al căror areal de răspîndire optim se află în partea vestică a Europei. Corolă — învelişul florii alcătuit din totalitatea petalelor. Apă freatică — pînza de apă ce se află la adîncime. cu versanţi abrupţi şi cu fundul foarte îngust (de natură erozivă şi tectonică). sistematicii şi importanţei economice a păsărilor. natural. fixe. Ex. Dicotiledonate — plante la care embrionul prezintă două coti-ledoane. închis într-o cochilie. cîmpie etc. Unele au schelet calcaros şi formează recife. central-europene. Colet — porţiunea de trecere de la rădăcină la tulpină.) sau mediu (liotic şi aliotic) diferite de cele în care a trăit anterior. cantonaţi într-un areal geografic şi În condiţii de mediu asemănătoare. care alcătuiesc colonii cu aspect de muşchi. cu corpul mic. Florile lor sînt pentamere sau tetramere. Cîmpie maritimo-lacustră — formă de relief cu suprafaţa netedă sau uşor ondulată rezultată În urma eroziunii ţărmului de către valuri sau depuneri de nisip. Calcită — mineral comun cu bază de carbonat neutru de calciu. Cadru ecologic — ansamblul interacţiunii factorilor ecologici care condiţionează desfăşurarea vieţii speciilor şi asociaţiilor de organisme vii (biocenoze). avînd mare dezvoltare În era mezozoică.) în care condiţiile de mediu şi biotipurile adaptate la acestea sînt uniforme. Amoniţi — ordin de moluşte cefalopode care au trăit de la sfîrşitul paleozoicului pînă la sfîrşitul mezozoicului. caracterizată prin specii fitofage cu două perechi de picioare pe fiecare segment corporal. Canion — vale adîncă şi strîmtă. aculeus — spin. fiind mică feromag-neziană verde. care reprezintă organul reproducător mascul al plantelor. ţep) plante cu spini sau vîrfuri ascuţite. accesibilă plantelor şi care alimentează izvoarele. Umbelifere. Biotit — rocă asemănătoare cu amfibolitul. Leguminoase etc. împădurite ale Europei. pot fi: atlantice. Echinide — clasă de echinoderme cu denumirea populară de arici de mare. Caliciu — învelişul extern al florii format din totalitatea sepalelor. cu specii care trăiesc sau îşi au originea în Peninsula Balcanică. Asociaţie — totalitatea indivizilor de acelaşi fel. Angiosperme — plante superioare la care ovarul ce protejează ovulele va da fructul ce închide în cavitatea sa seminţele. Bivalve — moluşte al căror corp moale este acoperit de două valve. Crovuri — depresiuni mici În care stagnează temporar sau permanent apa. formată mai ales din hornblendă (silicaţi de Mg şi Fe). Belemniţi — grup de cefalopode dibranchiate fosile ce au trăit din triasic pînă în cretacic. Amfibolit — rocă metamorfică de culoare închisă. Elemente — (specii floristice şi faunistice) — după zonele geografice. Chiropterit — îngrăşămînt organic rezultat din excrementele chi-ropterelor (liliecilor) ce trăiesc în peşteri. Calcare recifale — roci sedimentare la care aranjarea spaţială a constituenţilor are o structură organogenă şi reprezintă modele de bioconstrucţii ale organismelor coloniale (corali. Biocenoză — asociaţie de plante şi animale adaptate la un anumit ' biotop.: Rosaceae.

cu pretenţii moderate la regimul de apă (hidric). Perigon — înveliş al florilor. perioada şi epoca. 55 milioane ani. orz. (Tithonian. Numuliţi — grup fosil de foraminiferc perforate. la care componentele (numite tepale) sînt uniforme. de acum 345 milioane ani şi cuprinde 6 perioade: Cambrian. pedunculiflora). care îşi au originea pe teritoriul vechii Ilirii (actualmente R. cu specii a căror origine se află în regiunile cu ierni grele şi veri secetoase din estul Europei şi vestul Asiei. 55 milioane ani. Humus — materie organică a solului formată prin descompunerea resturilor de plante şi animale. dacice. cu 3 perioade: Paleogen. familia Gramineae. Endemic — cu răspîndire (e vorba de plante şi animale) limitată geografic. cu o durată de 1. Plantele — după cerinţele lor faţă de condiţiile de mediu. cu specii originare din cîmpia Ungariei şi din România. de durată scurtă şi adventive fasciculate principale (ex. familiile Liliaceae. Permian. Forme fixate genetic — forme de organisme (de plante şi animale) care sînt stabile ca ereditate (din punct de vedere genetic). cu originea În Siberia şi zona Uralilor. circa 34 milioane ani. cantonată În anumite condiţii ecologice şi de areal. Neozoică. ecologice şi geografice (ex. Devonian. cu răspîndire mai ales în fostul teritoriu al Daciei.S. circa 2 milioane ani. circa 34 milioane ani. 40 milioane ani. Gramineae etc). circa 80 milioane ani. cu specii care îşi au originea şi sînt cantonate în arealul balcano-carpatic. cunoscute din senonianul superior şi pînă În oligocen. Cuaternar. ordinul Coleoptera grupează insecte cu aripi tari. Gen — unitate taxonomică inferioară familiei şi superioară speciei. ilirice. orez.).) şi Miocen cu 4 etaje (Sarmaţian. 40 milioane ani. Perioadă geologică — unitate a geologiei istorice (stratigrafia) prin care se delimitează în timp diviziunile caracterizate prin anumite plante şi animale fosile. Speciile cultivate se numesc cereale (grîu. Mezozoică. plante cu tulpina numită pai sau cocean. . Aceste diviziuni principale sînt: era. Bathonian etc. Fito geografia — ştiinţă care studiază răspîndirea pe glob a plantelor (geografia plantelor). Fitoecnotaxon — unitate sistematică care defineşte o comunitate de plante cu fizionomie specifică. Gnais — rocă metamorfică alcătuită din cuarţ. Inflorescenţă — mod de grupare naturală a florilor de la plantă.continentale. Petale — elementele florale a căror totalitate formează corola. Arhaică.). Proterozoică. cu 2 epoci (Oligocen şi Eocen şi 2 etaje: Luteţian etc. Lepidoptera cuprinde fluturii.) şi care grupează mai multe genuri de plante sau animale ce se caracterizează prin aceleaşi particularităţi morfofiziologice. Grecia pînă la Asia Mică).F. Monocoliledonate — plante la care embrionul are un singur cotiledon. Gorunet — păduri alcătuite din specii de stejar (Quercus). grupate pe baza unor caractere de înrudire (ex. rezultată din metamorfozarea frunzelor. şoareci etc). în care predominant este gorunul (Q. circa 70 milioane ani. siberiene. porumb etc). feldspat şi mică sau amfibolit. pot fi: mezohidre.). 25 milioane ani. pontice. acum 155 milioane ani şi cuprinde 3 perioade: Triasic. cu 2 epoci: Pliocen cu 4 etaje (Levantin etc. denumite gîndaci. eu florile de obicei trimere şi cu două feluri de rădăcini. 1. Familie — una din cele 6 unităţi sistematice fundamentale folosite în taxonomie (gen. Silurian.8 miliarde ani (pînă acum 600 milioane ani). cu o durată de 80 milioane ani. Ordovician. Entomofauna — totalitatea speciilor de insecte (peste un milion) ce trăiesc pe glob. Fcnologie — ramură a biologiei care studiază modificările sezoniere suferite de plante şi animale sub acţiunea factorilor climatici. ordin etc. Rodentia grupează mamifere rozătoare (iepuri. Cretacic. Paleozoică. Ordin — unitate sistematică ce cuprinde mai multe familii (de plante sau animale). Micromediu — totalitatea condiţiilor de viaţă a organismelor vii dintr-un anumit loc restrîns (uneori chiar a unui individ). Carbonifer. ca la crini. 80 milioane ani. Iugoslavia şi parte din Austria. Neogen. embrionare. adică numai într-o regiune restrînsă de pe glob. încît nu se pot distinge sepalele de petale. diferenţiaţi În micro şi macrolepidoptere. Tortonian etc. Albania.8—2 miliarde ani. cu textură şistoasă.

nr. forme de relief carstic născute din asocierea liniară şi laterală a dolinelor. M. FLORICA — Consideraţii asupra ocrotirii naturii şi şcoala (Rezervaţia „Bujorul românesc din pădurea Pleniţa"). — Noi date privind flora Muntelui Cozia.. Subcomisia Ocrot. DECU. Bucureşti. BRĂTESCU. „Ocrotirea naturii". V. ci pe podeaua peşterilor. Specii sinantrope — care trăiesc de obicei în casa omului. nr. Acad. Nat. S. 1973. FRAGA. ELENA — Cercetări mamalogice în Parcul naţional Cozia. Taxon — unitate În clasificarea plantelor şi animalelor. Acad... DECU.R. Zonă tampon — suprafaţă de teren cu o lăţime mică.. Studii şi cercet.. — Peştera Topolniţa. puţuri cu pereţii abrupţi şi adîncimea mai mică decît lăţimea. Rm. S. BLEAHU. Ed.mezoterme. — Rezervaţii naturale geologice din România.. cu necesităţi modeste la căldură (regim termic).N. reprezentînd de obicei specia şi subspecia.N. R. Bibliografie BADEA. Rm. VIEHMAN. Oltenia. BERBECE. NICULINA. Specii troglobionte — grupuri de animale ce trăiesc numai în peşteri.M. I. VOINEA.S. GH. 1976. care circumscrie o zonă ocrotită (rezervaţie) sau face trecerea de la un tip de vegetaţie la altul. GH. 1955. Stalactite — formaţiuni calcaroase caracteristice peşterilor. Vîlcea. — Peşteri din România. printre care: avene. Subcomisia Ocrot.P. L. 1. ANA.. Ed.M. Ed.N. Studii şi cercet. DECU. Stalagmite — formaţiuni calcaroase formate ca şi stalactitele. Ed. Rm. MARINESCU. iubitoare de căldură. tehnică.. BARANOVSKY. BERBECE. Studii şi cercet. BELEI.R. 8. unele pot trăi şi la suprafaţă. şi enciclopedică. BANU. despicături verticale înguste şi puţin adînci. Rm. ST. BOMBIŢA.R.. hornuri.. V. 1973. 1976.O. V. NEAMU. spaţii subterane de dimensiuni mari ce comunică cu suprafaţa prin una sau mai multe deschideri formate mai ales În urma acţiunii de dizolvare a rocilor calcaroase de către apele de infiltraţie încărcate cu bioxid de carbon. VL. 1973. Rev. 19G4. denumite troglofile. forme de relief carstic asemănătoare cu pîlniile. Vîlcea.. Regiune carstică — constituită din roci solubile (calcar) în care circulaţia intensă a apelor subterane (endocarst) sau de suprafaţă (exocarst) creează prin dizolvare forme caracteristice. ştiinţ. Oltenia. 1. — Judeţul Gorj. Oltenia. V. FL. de formă conică şi care au luat naştere ca urmare a precipitării carbonatului de calciu din fiecare picătură de apă prelinsă din tavan. RUSENESCU. Vîlcea. — Forme de microrelief structural în gnaiasul Muntelui Cozia. xeroterme. 1971. R. dar nu pe tavan. Mon. Bucureşti. strict adaptate la mediul cavernicol. rigole sau şanţuri adînci. lapiezuri. NEGREA. Oltenia. ponoare.O. doline. termofile. Cuprins Ocrotirea naturii — preocupare a lumii contemporane Ocrotirea naturii în Oltenia Privire geografică asupra Olteniei Parcuri naţionale Parcul naţional Domogled—Valea Cernei Rezervaţia Cheile Corcoaia Rezervaţia Cheile Ţesnei Parcul naţional Cozia Rezervaţii paleontologice .O. Monumentelor Nat.M. Acad. tom. S. Studii şi cercet. chei. I. cu funcţia de a păstra ceea ce delimitează..S. 1973. Craiova. Oltenia. Bucureşti 1970. peşteri. Bucureşti. Rev. V. despărţite prin creste ascuţite sau mici interfluvii plate. POVARA. văi înguste cu pereţii înalţi şi abrupţi. Studii şi cercet. luînd naştere din dizolvarea rocilor sau prin prăbuşirea lor deasupra golurilor. — Contribuţii biogeografice asupra zonei muntoase Cozia—Năruţu. CONSTANŢA — Judeţul Vîlcea. „Ocrotirea naturii". M. I. 197L BERBECE. Bucureşti. BLEAHU. Vîlcea. R. PLEŞA. BLEAHU. BAZILESCU. M.. C. Ed. Specii vasculare — grupul mare de plante superioare (de la ferigi la angiospermele cu flori) care au vase conducătoare. ce pot trăi în terenuri uscate şi calde. — Cercetări paleontologice în peştera de la Baia de Fier.

yahoo. OCR şi corectura : Roşioru Gabi rosiorug@yahoo. .Rezervaţia Bahna—Orşova Rezervaţia fosiliferă Sviniţa Punctul fosilifer Bucovăţ Rezervaţii speologice Peştera Topolniţa Peştera lui Epuran Peştera Gura Plaiului Peştera Cioaca cu brebenei Rezervaţii botanice Pădurea Botorogi Cheile Sohodolului Rezervaţia Ponoare Pădurea Pocruia-Tismana Rezervaţia Schela Cladovei—Gura Văii—Vîrciorova Cazanele Dunării Rezervaţia Faţa Vîrului Cheile Olteţului Pădurile Vlădila-Studina Rezervaţia Casa Pădurii—Reşca Pădurile Seaca—Optăşani—Topana Pădurea Punghina Rezervaţia Pădurea Lunca Banului Rezervaţii zoologice lezervaţia ornitologică de la Ciupercenii Noi Rezervaţia de dropii Boianu Rezervaţii complexe Rezervaţia Cheile Olteţului—Peştera Polovragi Rezervaţia Cheile Sohodolului şi ale Şuşiţei Seci Rezervaţia Podul natural şi lapiezurile de la Ponoare Rezervaţii ştiinţifice Peştera Cloşani Rezervaţii nou propuse Peştera Liliecilor de la Mănăstirea Bistriţa Pădurea Poiana Pleniţei Valea Rea—Radovan Pădurea Stîrmina Rezervaţia naturală Parîng Fenomene naturale Peştera Muierilor de la Baia de Fier Şiroirile şi piramidele de pămînt de la Stănicioiu Monumente de arhitectură peisageră Parcul Poporului Craiova Parcul oraşului Caracal Plante ocrotite şi rare din flora Olteniei Animale ocrotite şi rare din fauna Olteniei Arborii seculari ocrotiţi Trasee şi zone de interes turistic în Oltenia Glosar Bibliografie Resume Abstract Kurzfassung Scanare.com Alte titluri disponibile la : grupul HARTI_CARTI la http://groups.com/ Carte obţinută prin amabilitatea dlui Mădălin Focşa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->