MANUAL DE TRANZIT

Prefaţă
Planul de acţiune pentru tranzit în Europa1 chema la elaborarea unui manual practic care să conţină o descriere detaliată a regimurilor de tranzit comun şi comunitar şi să clarifice rolul, atât al administraţiei, cât şi ale operatorilor. Acest manual trebuie să servească la promovarea unei mai bune înţelegeri a funcţionării regimului de tranzit şi a rolului diferiţilor intervenienţi. El va permite, de asemenea, garantarea unei aplicări armonizate a regulilor de tranzit şi egalitatea de tratament între toţi operatorii. Manualul cuprinde cinci mari părţi: introducere generală, statutul mărfurilor, garanţii, procedura normală de tranzit şi simplificări. Manualul va fi adus la zi pe măsură ce evoluţia regimurilor de tranzit comun şi comunitar o va necesita. Trebuie să se sublinieze că manualul de faţă nu are forţă de lege şi că el nu are decât un rol explicativ. El furnizează totodată o interpretare a regulilor de tranzit comun tuturor autorităţilor vamale, care aplică regimul de tranzit comun/comunitar. Dispoziţiile juridice asupra tranzitului, precum şi celelalte elemente de legislaţie vamală primează faţă de conţinutul manualului şi ele trebuie întotdeauna să fie consultate. Textele convenţiilor şi instrumentelor juridice comunitare care sunt de bază sunt publicate la adresa următoare: the Official Journal of the European Union. Fiind vorba de decizii ale Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene, textele care sunt de bază sunt cele car e figurează în Culegerea de Jurisprudenţă a Curţii de Justiţie şi Tribunalul de primă instanţă. Eventualele instrucţiuni naţionale sau note explicative care există în plus în manual pot fi integrate la punctul 6 al fiecărui capitol din manual, în afara publicării sale în ţara despre care este vorba sau publicate separat. Pentru mai ample informaţii, consultaţi administraţia dumneavoastră vamală. Bruxelles, 1 mai 2004

Manualul este disponibil pe format electronic şi poate fi trimis pe internet (pentru adresă, a se vedea ” Surse de informaţii generale”)

1

COM(97) 188 final, 30.4.1997 2

Tablă de materii*
Prefaţă Tablă de materii generală Partea I: Introducere generală Partea a II-a: Statutul mărfurilor Partea a III-a: Garanţii Partea a IV-a: Procedura normală de tranzit Partea a V-a: Simplificări Partea a VI-a: Datorie şi Recuperare Listă de abrevieri curente Listă de definiţii Surse de informaţii generale

*Prezentul Manual cuprinde: - versiunea de baza – Documentul TAXUD/801/2004 - Modificarea nr.1 din 10.09.2004; - Modificarea nr.2 din 06.12.2004; - Modificarea nr.3 din 07.12.2004; - Modificarea nr.4 din 29.03.2005 - Modificarea nr.5 din 25.11.2005

3

PARTEA I – INTRODUCERE GENERALĂ ....................................... Scurt istoric al tranzitului ..………….…………......…………… Statutul mărfurilor ………………………………….....………… Tranzit comun ………………………………………….......…… Legislaţie……...................……………………………...........… Descrierea regimului .……………………...................……..… Tranzit în interiorul Comunităţii ...……………………………... Tranzit comunitar .………....................………………………… 4.1.1. Legislaţie .........…………………………………….. 4.1.2. Descrierea regimului ..……………………………. 4.1.2.1. Tranzit comunitar extern ...……………………….. 4.1.2.2. Tranzit comunitar intern ...…………………...…… 4.1.3. Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) …. 4.1.3.1. Principalele elemente sau mesaje utilizate în cursul unei operaţiuni NCTS .............................. 4.1.3.2. Birou de plecare ..…………………………………. 4.1.3.3. Birou de destinaţie ………………………………… 4.1.3.4. Birou de tranzit . …………………………………… 4.1.3.5. Schimbarea biroului de tranzit sau de destinaţie 4.1.3.6. Proceduri simplificate: expeditor agreat şi destinatar agreat .................................………….. 4.2. Alte sisteme de tranzit aplicabile în Comunitatea Europeană 4.2.1. Introducere ....……………………………………… 4.2.2. TIR (Transport Internaţional Rutier) .……………. 4.2.2.1. Context şi legislaţie ..... ...………………………… 4.2.2.2. Descrierea regimului TIR .………………………... 4.2.3. ATA (Admitere Temporară) ..…...........………….. 4.2.3.1. Context şi legislaţie .........………………………… 4.2.3.2. Descrierea regimului ……………………………… 4.2.4. Manifestul Rinului …………………………………. 4.2.4.1. Context şi legislaţie .........………………………… 4.2.4.2. Descrierea regimului ...……………………………. 4.2.5. Transporturi N.A.T.O ...…………………………… 4.2.5.1. Context şi legislaţie .........………………………… 4.2.5.2. Descrierea regimului ……………………………… 4.2.6. Colete poştale .…………………………………….. 4.2.6.1. Context şi legislaţie .........………………………… 4.2.6.2. Descrierea regimului ……………………………… 5. Excepţii (pro memoria) ...……………………………………….. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) ....………………….. 6. 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiilor vamale .….......... 8. Anexe ..…………………………………………………………… 8.1. Reguli şi principii care reglementează adoptarea legislaţiei referitoare la tranzitul comunitar şi comun ............................. PARTEA a II a – STATUTUL MĂRFURILOR ................................... 1. Introducere .....…………………………………………………… 2. Principii generale şi legislaţie ..........………………...………… 3. Dovada statutului comunitar al mărfurilor .….....…………… 3.1. Linie regulată …………….....................……………………….. 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 4.1
4

21

25

26

36

44 44 45 45 45 56 56 57 57

3.1.1. Definiţie .……………………………………………. 3.1.2. Proceduri de autorizare a liniei regulate ............ 3.1.3. Navlosire parţială ………………..………………… 3.1.4. Linie regulată şi linie neregulată ………………. 4. Dovada statutului comunitar al mărfurilor ……....……..…..… 4.1. Dovada statutului comunitar dată de un expeditor agreat ... 4.2. Dovada statutului comunitar şi manifestul maritim ................ 4.3. Dovada statutului comunitar în cazul transbordării .....……… 4.4. Dovada statutului comunitar şi factura sau documentul de transport ................................................................................. 4.5. T2L ......................................................................................... 5. Dovada statutului comunitar pentru produse de pescuit maritim şi alte produse maritime ............................................ Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) …...................……. 6. 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale ..........…… 8. Anexe .............…………………………………………………… 8.1. Exemplu de contract de navlosire cu contractare de servicii de transport ........................................................................… 8.2. Manifest maritim – TC 12 Procedură şi autorizare …..…...… 8.3. Dovada statutului comunitar al vehiculelor rutiere cu motor .. 8.4. Dovada statutului comunitar al vagoanelor de cale ferată ..... 8.5. Lista autorităţilor competente pentru serviciile navale regulate PARTEA a III a - GARANŢII …………..........................................…. 1. Introducere ............……………………………………………… 1.1. Scopul garanţiei …………………….............................……... 1.2. Forme de garantare ………......………………………………… 1.3. Scutirea de la garantare………...………………………………. 1.4. Validitatea geografică ……………..............………………….. 1.5. Tabel de garanţii ...……......…………………………………….. 2. Dispoziţii generale ………………………………………………. 2.1. Necesitatea unei garanţii ……………………………………….. 2.1.1. Introducere ……………………......……………….. 2.1.2. Excepţii .................…......…………………………. 2.2. Calculul sumei garanţiei ………..........…………………........... 2.2.1. Introducere …………….......………………………. 2.2.2. Calcul……………………………………………….. 2.3. Garantul……..……………………………………………………. 2.3.1. Introducere ………...………………………………. 2.3.2. Stabilirea şi agreerea (a garantului) ……....……. 2.3.3. Responsabilităţi ………………………....……….. 2.3.4. Actul de garanţie în cazul revocării sau rezilierii................................................................. 3. Garanţia izolată ………………………….....……………….. …. 3.1. Depozit în numerar …….............................…………………… 3.1.1. Introducere .......……………………………………. 3.1.2. Rambursare …………………....………………….. 3.2. Garanţie izolată prin garant .............................………………. 3.3. Garanţia izolată prin titluri (TC 32) …………….....…………… 3.2.1. Responsabilitate şi agreere . ……….....………… 3.3.2. Notificarea …………………………………...........
5

64

73 74 77 78 78 79 84 94 107 108 114 114

118

123

3.3.3. Titlu .....……………………………………………… 4. Garanţia globală şi dispensa de garanţie .....…………………. 4.1. Dispoziţii generale ……………………………......…………….. 4.1.1. Introducere ....……………………………………… 4.1.2. Condiţii generale ………………......……………… 4.1.3. Calculul sumei de referinţă ....……………………. 4.1.4. Cuantumul garanţiei …………….………………... 4.1.5. Certificatul de garanţie .………………….......…... 4.1.6. Obligaţiile principalului obligat ………………....… 4.1.7. Reexaminarea anuală ..…………....…………….. 4.1.8. Revocarea şi anularea autorizaţiei ……........... 4.2. Reducerea sumei garanţiei şi dispensa de garanţie .............. 4.2.1. Introducere ……………………........................….. 4.2.2. Criterii de reducere …………………......………… 4.2.3. Cereri referitoare la mărfurile care prezintă riscuri ridicate de fraudă cât şi la alte mărfuri ...... 5. Scutirea de la garanţie prevăzută de reglementări ......……… 5.1. Transportul pe calea aeriană ...……………………………….. 5.2. Transportul pe Rin şi apele sale …………………………........ 5.3. Transportul pe calea ferată sau prin containere mari ............. 5.4. Instituţii publice şi organizaţii internaţionale …....……..……... 6. Instrucţiuni naţionale specifice (pro memoria) ….........……… 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale ................. 8. Anexe ……….........……………………………………………… 8.1. Lista de garanţi autorizaţi să furnizeze garanţie izolată TC 32 ........................................................................................... 8.2. Lista căilor navigabile interioare………....…………………….. PARTEA a IV a - PROCEDURA NORMALĂ DE TRANZIT ......……. CAPITOLUL I – Declaraţie normală de tranzit …….…………………. 1. Introducere ……..........................………………………………. 2. Principii generale şi legislaţie ...........…….....…………………. 3. Procedura de declarare …………………..…………………….. 3.1. Încărcarea ……………………………………..………………… 3.2. Declaraţia de tranzit ……………….……………………………. 3.2.1. Formularul şi completarea declaraţiei de tranzit . 3.2.2. Exemplarele DAU BIS …....………………………. 3.2.3. Lista de încărcătură, formular şi completare …... 3.2.4. Trimiteri mixte ......……………………………........ 3.2.5. Semnarea declaraţiei de tranzit …....................... Situaţii particulare (pro memoria) ..……………………………. 4. Excepţii (pro memoria) …………………………………....……. 5. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) ………………..…… 6. 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale ............. ... 8. Anexe ....………………..………………………………………… 8.1. Notă explicativă privind completarea rubricilor DAU .............. 8.2. Exemplare DAU şi formularele complementare asupra cărora informaţiile figurând pe prima pagină trebuie să apară prin procedeu autocopiant ............... 8.3. Exemplare DAU şi formularele complementare asupra căruia informaţiile figurând pe prima pagină trebuie să apară prin procedeu autocopiant.................................................….
6

126

131

134

136 137 137 137 137 143 144 144 145 145

158 167 168 169 169 170 180

CAPITOLUL 2 – FORMALITĂŢI LA BIROUL DE PLECARE …...... 1. Introducere ........…………………………………………………. 2. Principii generale şi reglementare ...…………………....…….. 3. Descrierea procedurii la biroul de plecare ……...………...….. 3.1. Prezentarea DAU …………………………....………………….. 3.2. Constituirea unei garanţii ……………………....………………. 3.3. Acceptarea şi înregistrarea declaraţiei de tranzit ……………. 3.4. Rectificarea declaraţiei de tranzit ……………………………… 3.5. Verificarea declaraţiei de tranzit ……………………………….. 3.6. Itinerariu şi itinerariu obligatoriu ……………………………….. 3.7. Termene …………...........…...………………………………...... 3.8. Mijloace de identificare …………………………………………. 3.8.1. Introducere ……….......……………………………. 3.8.2. Metode de sigilare …………...……………………. 3.8.3. Caracteristicile sigiliilor ……………….........…….. 3.8.4. Utilizarea sigiliilor de un model special …...…….. 3.9. Eliberarea mărfurilor ........................................………………. Situaţii particulare (pro memoria) …………………….……….. 4. Excepţii (pro memoria) ……………………………….....……… 5. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) …………………..… 6. 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale ……......... 8. Anexe ……………………………………................................... 8.1. Menţiunea ,,Dispensă” ………….......………………………….. 8.2. Menţiunea ,,Conform” ………………….……………………….. 8.3. Nota de informare………………….………………………......... 8.4. Menţiunea ,,Număr în cifre” .....……….……………………….. CAPITOLUL III – FORMALITĂŢI ŞI INCIDENTE PE PARCURSUL TRANSPORTULUI ............................................................................ 1. Introducere ........…………………………………………………. 2. Principii generale şi reglementări .......………………....……... 3. Formalităţi în caz de incident pe parcursul transportului şi la biroul de tranzit.. ............................................................ 3.1. Formalităţi în caz de incident pe parcursul transportului ........ 3.2. Formalităţi la biroul de tranzit ……..........................………… 3.2.1. Biroul de tranzit …………...............……………... 3.2.2. Formalităţi la biroul de tranzit ……….....……….. 3.2.3. Avizul de tranzit (TC 10) ……………......………... 3.2.4. Schimbarea biroului de tranzit ……....………….. 3.2.5. Acţiuni în cazul unor nereguli minore .................. Situaţii particulare (pro memoria) ……..................…………… 4. Excepţii (pro memoria) ………………..................……………. 5. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) ....………………….. 6. 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale ............… Anexe (pro memoria) ..............…………………………………. 8. CAPITOLUL 4 – FORMALITĂŢI LA BIROUL DE DESTINAŢIE ...... 1. Introducere ….........……………………………………………… 2. Principii generale şi legislaţie ...........…………………….……. 3. Formalităţi la biroul de destinaţie ……………....……………… 3.1. Încheierea operaţiunii de tranzit …………….…………………. 3.2. Controlul încheierii operaţiunii ……………………...………….. 4. Situaţii particulare …….........……………………………………
7

182 182 183 183

194 194 195 196 196 197 198 199 208 209

211 211

217 217 218 219 219 220 220 221 222

228

4.1. Eliberarea unei recipise …………………………………...……. 4.2. Eliberarea unei probe alternative …………....………………… 4.3. Prezentarea mărfurilor şi documentelor în afara zilelor şi orelor de lucru şi într-un alt loc decât biroul de destinaţie ...... 4.4. Nereguli .........………………………..............................……… 4.4.1. Nereguli privind sigiliile ……......................……… 4.4.2. Alte nereguli .. …………………....……………….. 4.4.3. Anchetă asupra neregulilor ....……………........... 4.5. Schimbarea biroului de destinaţie ………….………….....…… 5. Prezentarea după expirarea termenului .........................……. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) ………….…………. 6. 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale …........… 8. Anexe ........………………………………………………………. 8.1. Menţiunea ,,Conform” ……………..........……………… 8.2. Menţiunea ,,Exemplarul T5 prezentat” ………......………….. 8.3. Menţiunea ,,Probă alternativă” ……………………......……… 8.4. Lista birourilor centralizatoare pentru returnarea exemplarelor nr. 5 …............................................................... 8.5. Menţiunea ,,Diferenţe”: ……………………………………....... 8.6. Menţiunea: ,,Nereguli: …” ………....……….......……….......... 8.7. Menţiunea ,,Anchetă în curs” ………………………………...... 8.8. Menţiune ,,Taxe încasate” ………………………….....…. 8.9. Menţiunea ,,Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul … (nume şi ţară)” ............................................................................. 8.10 Menţiunea ,,Ieşire din ….. supusă restricţiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr. ...” …........................ CAPITOLUL V – ÎNCHEIEREA REGIMULUI .........………………..... 1. Introducere ……….........………………………………………… 2. Principii generale şi reglementări .………………………....….. 3. Descărcarea regimului …………………………………….……. 3.1. Condiţii de încheiere …………………………….....…………… 3.2. Forme de încheiere ………………………………………….….. 3.3. Efectele încheierii ………………………….......................……. 3.4. Informarea principalului obligat şi dovezi alternative ale încheierii regimului ..............................................................… 3.4.1. Cererea de informaţii de la principalul obligat ..... 3.4.1.1. Obiectul cererii de informaţii …………..……….... 3.4.1.2. Procedura generală de solicitare de informaţii .....….. 3.4.1.3. Procedura cererii de informaţii în cazul procedurilor simplificate proprii anumitor moduri de transport ………………................................… 3.4.2. Proba alternativă a încheierii regimului de tranzit ………………….................................................... 3.4.2.1. Proba alternativă că mărfurile au fost prezentate la biroul de destinaţie sau la un destinatar agreat ………......................………….............................. 3.4.2.2. Proba alternativă că mărfurile în cauză au fost plasate sub un regim vamal într-o ţară terţă ...... 4. Procedura de cercetare .. …………….....................…………. 4.1. Introducere ………………………………………………....…….
8

238 239 240 240

265 265 266

275

4.2. Autoritatea competentă şi termen pentru a declanşa procedura de cercetare ......................................................... 4.3. Începutul procedurii de cercetare – ţara de plecare ...…...….. 4.4. Răspunsul ţării de destinaţie la avizul de cercetare ............... 4.5. Răspunsul ţării de tranzit la avizul de cercetare ....………….. 4.6. Scrisoarea de revenire TC 22 ……….…....………………….... 4.7. Consecinţele procedurii de cercetare .......……………………. 5. Procedura de control ulterior ......……………......…………….. 5.1. Obiective şi modalităţi de control ulterior ..... ……………….... 5.2. Documente supuse controlului ulterior ......………………….... 5.2.1. Declaraţia de tranzit pe formularul DAU ……...... 5.2.2. Manifest cu valoare de declaraţie de tranzit ….... 5.2.3. Proba alternativă ……….....…………………….... 5.2.4. Documente T2L ………..………………………….. 5.2.5. Documente comerciale cu valoare de document T2L ...................................................................... 5.3. Consecinţele controlului ulterior ......……..……………………. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) …………....……….. 6. 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale ................. 8. Anexe ……………………........................……………………… 8.1. Lista autorităţilor competente ………....……………………….. 8.2. Model de scrisoare de informare a principalului obligat …….. 8.3. TC 20 – Aviz de cercetare şi Notă de utilizare …………...…. 8.4. Model de scrisoare de revenire TC 22 ………........………….. 8.5. Exemple de situaţii în procedura de cercetare ......……......... 8.6. Formularul TC 21 – Cerere de control ulterior .............……… 8.7. Formularul TC 21A – Cerere de control ulterior .......………... CAPITOLUL 6 – ANDORA, SAN MARINO ŞI TERITORIILE UNDE NU SE APLICĂ DIRECTIVA TVA ….............................…….. 1. Introducere ………………………………………….....………… 2. Andora .......………………………………………………………. 2.1. Context şi legislaţie .....………...………………………………. 2.2. Formalităţi ...……………………………………………………… 2.2.1. Mărfuri prevăzute la capitolele 1 la 24 din SH …. 2.2.2. Mărfuri prevăzute la capitolele 25 – 97 din SH … 3. San-Marino ………………....……………………………………. 3.1. Context şi legislaţie ........... …………………………………..... 3.2. Formalităţi ………………………………...……………………… 4. Teritorii unde nu se aplică directiva TVA ………....………….. 4.1. Context şi legislaţie ...........………....………………………….. 4.2. Regimul de tranzit comunitar intern ………….....…………...... 4.3. Documente referitoare la statutul vamal ………………..…….. 5. Excepţii (pro memoria) ………........……………………………. 6. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) ….....………………. 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale ................ Anexe (pro memoria) ……………...............................……….. 8. PARTEA a V a - SIMPLIFICĂRI ......…………………………………… 1. Introducere …………………...………………………………….. 2. Principii generale şi legislaţie ............…………………....….. 2.1. Condiţii generale privind simplificările ....... …....…………….. 2.2. Procedura de autorizare …………………........………………..
9

285

290 291 291

324 324 325

332

335

338 338 339 339 340 340

2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

3.6.

3.7. 3.8.

3.9.

Revocarea şi modificarea autorizaţiei …….….………………. Descrierea simplificărilor ………….……………………………. Garanţia globală şi dispensa de garanţie …………….....……. Utilizarea listelor de încărcătură speciale ………………........ Utilizarea sigiliilor cu model special ….....………......………… Dispensa de itinerariu obligatoriu ..…………....………………. Expeditor agreat ………………………………...………………. 3.5.1. Introducere ……………………………………….... 3.5.2. Autorizare ………………………………......……… 3.5.3. Proceduri ……………………..……………………. 3.5.3.1. Autentificarea declaraţiei de tranzit (DAU) ..…. 3.5.3.2. Măsuri de identificare ……………………......…… 3.5.3.3. Expedierea mărfurilor ……………………......…… Destinatar agreat …..........……………………………………… 3.6.1. Introducere ………………..……………………….. 3.6.2. Autorizare ………………………………......……… 3.6.3. Proceduri ……………………...…………………… 3.6.3.1. Recipisă ………………………...…………………. 3.6.3.2. Sosirea mărfurilor …………………….…………… Mărfuri transportate pe calea ferată sau pe containere mari Mărfuri transportate pe cale aeriană ……………….....………. 3.8.1. Introducere ………………….......…………………. 3.8.2. Procedura simplificată de nivel 1 …………...…… 3.8.2.1. Autorizarea procedurii simplificate de nivel 1 .. 3.8.2.2. Utilizarea procedurii simplificate de nivel 1 …...... 3.8.2.3. Cazuri particulare – nivelul 1 …………………...... 3.8.3. Procedură simplificată de nivel 2 ……...………… 3.8.3.1. Autorizarea procedurii simplificate de nivel 2 ..... 3.8.3.2. Utilizarea procedurii simplificate de nivel 2 …...... 3.8.3.3. Nivelul 2 – cazuri particulare (utilizarea codului C) ........................................................................ 3.8.3.4 Situaţia specifică nivelului 2 (reintroducerea mărfurilor transbordate pe teritoriul Comunităţii) 3.8.4. Cazuri particulare (Nivel 1/Nivel 2) .....………….. 3.8.4.1. Grupaj („consolidare”) .………………………...... 3.8.4.2. Navlosire aeriană pe rută (transport de suprafaţă) ............................................................ 3.8.4.3. Transport efectuat de companii de curierat expres ................................................................. Mărfuri transportate pe cale maritimă …......………………….. 3.9.1. Introducere ………........…………………………… 3.9.2. Procedura simplificată de nivel 1 ………….......... 3.9.2.1. Autorizarea procedurii simplificate de nivel 1 ...... 3.9.2.2. Utilizarea procedurii simplificate de nivel 1 ….…. 3.9.2.3. Exemple ………....…………………………………. 3.9.3. Procedura simplificată de nivel 2 …………...…… 3.9.3.1. Autorizarea procedurii simplificate de nivel 2 ...... 3.9.3.2. Utilizarea procedurii simplificate de nivel 2 …...... 3.9.3.3. Exemple ………………....…………………………. 3.9.4. Cazuri particulare ........................ …………....…. 3.9.4.1. Grupaj (nivel 1/nivel) ...........................................
10

347 348 349 350 351 352

360

365 366

395

..5....3 TC30 solicitare de adrese 421 422 422 422 422 423 423 481 481 482 490 11 ..10 Transporturi prin conducte (pro memoria) …………………… 3. Cazuri particulare (pro memoria) …………………......... 5......... Model de autorizaţie eliberată companiilor aeriene – nivel 2 .. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale ….......... Model de cerere de autorizare în calitate de destinatar agreat .. Criterii suplimentare aplicabile listelor de încărcătură speciale ............... 8..... 8..………………… 8. 4....................1...... 7..…....... 2. 4......................... 8... 6.................. Schema explicativă a grupajului maritim ….......................…...........……………….....……………. Model de autorizaţie eliberată companiilor maritime nivelele 1 şi 2 .. 3....... 8.................3... 8.....8............. 6.. Situaţii particulare (pro memoria).……... ...2 TC24 notă de informare 8..................3..................……………....... Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale …. 8..... Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) .....2 Transportul maritim al mărfurilor pe nave care oferă alte servicii decât cele de transport naval regulat ........................................ Schema explicativă a grupajului aerian …………............... Lista aeroporturilor şi birourilor vamale de control ………... Excepţii (pro memoria) ... Derogare de la ştampila specială (Franţa....................4....... Anexe …………………….........……………………………………… 8............. 1........... 8........ Instrucţiuni naţionale specifice (pro memoria) .... Naşterea datoriei şi identificarea debitorilor............11 Proceduri simplificate în baza articolului 6 al Convenţiei/articolul 97......................... Recuperarea datoriei........4... Anexe 8................................ 3....... 5.............7.. 8....................................... Scopul prevederilor referitoare la datorie si recuperare in cadrul procedurii de tranzit comun/comunitar.........................6...................9........... Italia) ………..........………… 8............... 7....10 Formular de notificare pentru procedurile simplificate ……. PARTEA a VI-a: Datorie si recuperare....... Ştampila specială ……………………………….......9.......... paragraf 2 din CVC ..........2.................................1 Lista autorităţilor responsabile pentru recuperare 8.... 8............. Excepţii (pro memoria) ………………….........

2913/92 din 12 octombrie 1992.10. (regulament (CE) nr. din 20 mai 1987 Cehia Cipru Republica cehă Danez Document administrativ de însoţire Document administrativ unic Germania/German Danemarca Schimb electronic de date (Electronic Data Interchange) Estonia/Estonian Grec Englez Spania/Spaniol Finlanda/Finlandez Franţa/Francez Marea Britanie Grecia Ungaria/Ungar Irlanda Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere (International Road Union) Islanda/Islandez 12 CH CIM CMR Convenţie Convenţia DAU CS CY CZ DA DAI DAU DE DK EDI EE EL EN ES FI FR GB GR HU IE IRU IS .1992 şi modificările sale) Elveţia Contract de transport internaţional feroviar al mărfurilor Contract de transport internaţional al mărfurilor pe căi rutiere Convenţia privind regimul de tranzit comun din 20 mai 1987 Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri. JO L 302 din 19.Lista de abrevieri curente AELS AT ATA BE CVC Asociaţia europeană a liberului schimb AUSTRIA Carnet ATA (admitere temporară) Belgia Cod vamal comunitar.

10.1993 şi modificările sale) Suedia Sistem armonizat de descriere şi de codificare a mărfurilor Slovenia Republica Slovacă/Slovac Sloven Suedez Tarif vamal comun (CE) Document de însoţire a tranzitului (Transit Accompanying Document) Carnet TIR (Transport Internaţional Rutier) Regatul Unit 13 . JO L 293 din 11.IT JO/MoF LT LU LV MT NL NO NCTS PAC PL PT RVC SE SH SI SK SL SV TVC TAD TIR UK Italia/Italian Jurnal Oficial/Monitor Oficial Lituania/Lituanian Luxemburg Letonia/Leton Malta/Maltez Olanda/Olandez Norvegia/Norvegian Noul sistem computerizat de tranzit Politică agricolă comună Polonia/Polonez Portugalia/Portughez Regulamentul Vamal Comunitar – (regulamentul CE nr. 2454/93 din 2 iulie 2993.

Luxemburg. Islanda. Portugalia. Biroul vamal unde trebuie prezentate mărfurile plasate în regim de tranzit pentru a se încheia regimul. printr-o frontieră între partea contractantă în cauză şi o ţară terţă Carnet ATA Comunitatea europeană (CE) Document vamal utilizat pentru exportul temporar. Biroul vamal unde sunt acceptate declaraţiile de plasare a mărfurilor în regim de tranzit. Belgia.pe teritoriului vamal al Comunităţii atunci când o trimitere părăseşte acest teritoriu în cursul unei operaţiuni de tranzit printr-o frontieră între un stat membru şi o ţară terţă. Danemarca. Republica Irlanda. Italia. tranzitul şi admiterea temporară a mărfurilor destinată utilizării specifice.teritoriul unei părţi contractante atunci când o trimitere părăseşte acest teritoriu în cursul unei operaţiuni de tranzit. trebuie să se constituie o garanţie printr-un garant Birou vamal situat la: Tranzit comun într-o contractantă Tranzit comunitar . cu titlu de material profesional sau mostre comerciale Statele membre sunt Austria. Germania.pe teritoriul vamal al comunităţii în cazul în care mărfurile au traversat teritoriul unei ţări terţe în cursul operaţiunii de tranzit . cum ar fi prezentări. Finlanda. 14 . Grecia. alta decât o ţară AELS Punct de intrare parte Punct de ieşire . Franţa. Biroul unde autorităţile competente ale fiecărei ţări decid că. Birou de tranzit Autoritatea vamală sau orice altă autoritate însărcinată cu aplicarea reglementărilor vamale. expoziţii sau târguri. Regatul Unit.Listă de definiţii Asociaţia europeană a liberului schimb (AELS) Autoritate competentă Birou de plecare Birou de destinaţie Birou de garanţie Grup de ţări ce reuneşte Liechtenstein şi Norvegia Elveţia.

Polonia. mărfurile plasate sub regimul de tranzit. Slovenia şi Ungaria. 2 care este utilizat în scopuri statistice de către ţara exportatoare (în anumite cazuri. Începând cu 1 mai 2004. Estonia. Document administrativ (DAU) Formular format din mai multe exemplare care este unic utilizat în Comunitate şi în ţările AELS pentru controlul importurilor. Exemplarul nr. el poate fi . Persoana autorizată pentru a primi în locaţiile sale sau în orice alt loc stabilit. de asemenea. care este păstrat de autorităţile ţării unde sunt îndeplinite formalităţile de export (expediţie) sau de tranzit. exporturilor şi al mărfurilor în tranzit. 15 . fără a prezenta aceste mărfuri şi declaraţia de tranzit la biroul de destinaţie. 4 care este păstrat de către biroul de destinaţie după îndeplinirea operaţiunii de tranzit sau care poate servi drept document T2L sau T2LF care permit atestarea statutului comunitar al mărfurilor. Exemplarul nr. Malta. Cipru. utilizat de către ţara de expediţie). care este păstrat de autorităţile ţării unde sunt îndeplinite formalităţile la sosire. Republica Slovacă . Exemplarul nr. 3. care revine exportatorului după ce a fost vizat de către autorităţile vamale.Destinatar agreat Spania. Comunitatea europeană cuprinde de asemenea Republica Cehă. Este vorba de un document în opt părţi ce cuprinde următoarele exemplare: Exemplarul nr. Exemplarul nr. Exemplarul nr. care revine destinatarului după ce a fost vizat de către autorităţile vamale. Exemplarul nr. 8. 6. Suedia şi Ţările de Jos. 7 : Exemplarul care este utilizat în scopuri statistice de către ţara de destinaţie (formalităţi la sosire) - - - - - - Exemplarul nr. Lituania. 1. *Incepand cu 01 ianuarie 2007 Comunitatea europeana cuprinde de asemenea Romania si Bulgaria. Letonia. 5 care este exemplarul de returnare pentru regimul de tranzit.

Garanţie Acoperire financiară destinată să garanteze încasarea drepturilor şi a altor taxe. între două puncte ale Comunităţii Document administrativ însoţire (DAI) Document de Document ce însoţeşte mărfurile atunci când însoţire a tranzitului declaraţia de tranzit este întocmită în NCTS la biroul (TAD) de plecare. pentru care trebuie dovedit că ele respectă condiţiile de utilizare şi/sau de destinaţie prevăzute sau prescrise de către o regulă comunitară Expeditor agreat Persoana autorizată să efectueze operaţiuni de tranzit fără a prezenta mărfurile şi declaraţia de tranzit la biroul de plecare. Exemplarele A şi B ale TAD înlocuiesc exemplarele 4 şi 5 ale DAU. Referinţele exemplarelor nr. 4 şi 5 ale DAU se aplică mutatis mutandis la exemplarele A şi B ale documentului de însoţire a tranzitului. sau care circulă pe acest teritoriu. în forma şi după modalităţile prescrise. A se vedea de asemenea: documentul de însoţire a tranzitului DAU BIS Declaraţie tranzit Formular destinat pentru completarea exemplarelor DAU în cazul declarării mai multor articole de Act prin care o persoană manifestă. voinţa sa de a plasa mărfurile sub un regim de tranzit Document de control ce acoperă circulaţia mărfurilor de supuse accizelor.în întregime obţinute pe teritoriul vamal al Comunităţii în condiţiile vizate la articolul 23 al Exemplar control T5 16 . Manifest În cazul transportului maritim sau aerian. Acest document poate fi utilizat în scopuri vamale. A se vedea de asemenea: DAU de Declaraţia şi angajamentul utilizate pentru acoperirea mărfurilor importate sau exportate în/din teritoriul vamal al Comunităţii. în măsura în care conţine informaţiile necesare. Mărfuri comunitare Mărfuri care sunt: . Modelul şi completarea acestui document figurează în apendicele III al anexelor D3 şi D4 ale Convenţiei/anexa 45 bis ale RVC. în baza unei autorizaţii prealabile. în funcţie de tipul operaţiunii urmărite. document ce prezintă lista mărfurilor încărcate la bordul mijlocului de transport.Autorităţile naţionale vamale pot furniza diverse combinaţii ale acestor 8 exemplare. în special cele privind statutul mărfurilor şi identificarea lor. constItuită de către principalul obligat Listă de încărcătură Document administrativ sau comercial care poate fi utilizat în locul unui DAU – BIS atunci când mai multe articole sunt transportate sub regimul de tranzit.

Elveţia şi România* * Reprezentare Statut vamal Începând cu data de 01 ianuarie 2006 Orice persoană poate desemna un reprezentant pe lângă autorităţile vamale pentru îndeplinirea actelor şi formalităţilor prevăzute de legislaţia vamală (a se vedea art. fie pornind de la mărfurile vizate la primul şi al doilea alineat. Elveţia.- - codului. Islanda. orice persoană care are sediul social. obţinute. Persoană stabilită – în cazul unei persoanei fizice. Mărfuri necomunitare Parte contractantă Mărfuri altele decât cele comunitare Parte semnatară a Convenţiei privind regimul de tranzit comun din 20 mai 1997 şi a Convenţiei privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri din 20 mai 1987. stabilite în conformitate cu procedura comitetului. pe teritoriul vamal al Comunităţii fie numai din mărfurile vizate la alineatul 2. si Norvegia. Ţările AELS În sensul tranzitului comun ţările următoare sunt considerate ţări AELS: Islanda. Părţile contractante sunt în număr de opt: Comunitatea Europeană. de importanţă economică. orice persoană care într-o Parte are domiciliul într-o parte contractantă/în Contractantă/în comunitate. în cazuri speciale. Comunitate – în cazul unei persoane juridice sau unei asociaţii de persoane. Mărfurile obţinute din mărfurile plasate sub un regim suspensiv nu sunt considerate ca având statut comunitar. această condiţie poate fi îndeplinită pe baza regulilor în materie de reprezentare . Liechtenstein. 5 din CVC)2 Statutul unei mărfi ca marfă comunitară sau necomunitară Atunci când manualul face referinţă la condiţia ca solicitantul să fie stabilit în Comunitate. fără a include mărfuri importate din ţările sau teritoriile care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunităţii. Principal obligat Persoana care. Norvegia. 2 17 . administraţia centrală sau un sediu permanent stabil într-o parte contractantă/în comunitate. importate din ţările sau teritoriile care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunităţii şi care au fost puse în liberă circulaţie (importate). direct sau printr-un reprezentant abilitat. plasează mărfurile în regim de tranzit. *începând cu data de 01 ianuarie 2006 Romania a devenit parte semnatara a Conventiei iar din 01 ianuarie 2007 stat membru al Comunitatii europene.

Slovenia Teritoriul vamal al Comunităţii cuprinde apele teritoriale. cu excepţia insulelor Feroe şi Groelanda. Este vorba de insulele 18 .Danemarca.Italia.Finlanda (cu insulele Aland) . apelor maritime interioare şi spaţiul aerian al acelor teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunităţii vizat mai sus. .Spania.Estonia.Republica Cehă.Ungaria. cu excepţia apelor teritoriale.Republica Slovacă. . .Cipru.Polonia. .Letonia.Ţările de Jos în Europa. cu excepţia comunelor Livigno şi Campione d’Italia cât şi apele naţionale ale lacului Lugano cuprinse între ţărm şi frontiera politica a zonei situată între Ponte Treza şi Porto Ceresio . . cu excepţia insulei Heligoland şi teritoriul Buesingen .Irlanda. cât şi teritoriul Principatului Monaco. . dar cărora nu li se aplică dispoziţiile (cunoscute totodată directivei 77/388/CEE (TVA).Luxemburg. .Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. . . . cu excepţia Ceuta şi Melilla . .Franţa (cu Monaco şi departamentele de peste mări: Guadeloupa.Malta .Portugalia. .Grecia. . Teritorii unde nu se Teritorii care fac parte din teritoriul vamal al aplică directiva TVA Comunităţii.Suedia Începând cu 1 mai 2004. Guyana şi Reunion) cu excepţia teritoriilor de peste mări şi de SaintPierre şi Miquelon şi Mayotte.Teritoriul vamal al Teritoriul vamal al Comunităţii cuprinde: Comunităţii . *Începând cu 1 ianuarie 2007 teritoriul vamal al Comunităţii cuprinde de asemenea: Romania si Bulgaria. .Germania. apele maritime interioare şi spaţiul aerian al statelor membre.Lituania.Belgia . . teritoriul vamal al Comunităţii cuprinde de asemenea: . Martinica.Austria . şi insulele anglo-normande şi insula Man .

gov.html .guc.toll.business-line.gsis.lt http://www. Guadeloupe.Legislaţia vamală http://europa.tullfi.com/depofcus/ http://www.fi/ http://www.dk/ http://www.gr/ http://www. Muntele Athos şi Reunion.lv http://www.eu.it/dogane/ http://www.bmf.finanze.mof.htm http://www. document TAXUD nr.etat. Martinica.toldskat.belastingdienst.int/comm/taxation_customs/customs/transit/index_en.html http://www.09.tolur.douane.is/english/default.lu/DO/ http://www.de/ http://www.gouv.es/incio.Zoll-D.fgov.gv. insulele anglo-normande. Guyana franceză.pl 19 Inlocuit prin Modificarea 1 din 2004.vid. sau între ţările AELS Regim vamal ce permite mărfurilor să circule de la un punct la altul al Comunităţii Surse de informaţii generale Uniunea Europeană http://europa.gov.bg http://www. Regim vamal ce permite transportul mărfurilor între Comunitate şi ţările AELS.eu.int/eur-lex/en/lif/ind/en_analytical_index_02.ee3 http://www.emta.hu/ http://www.vam.ie http://www.aeat.cust.cy/ce http://www. insulele Canare.sub denumirea „teritorii nefiscale” sau „teritorii speciale”) Tranzit comun Tranzit comunitar Aland.801 din 10.fr http://www.nl http://www.government.gov.no/ http://www.at/ http://www.gov.2004 .htm Manualul de tranzit Lista birourilor de tranzit vamal Anuar al reţelei de tranzit Noi sisteme de tranzit vamal pentru Europa (broşură) Legislaţie Consultări cu comerţul Site-uri de internet ale administraţiilor vamale internaţionale Germania Austria Belgia Bulgaria Cipru Danemarca Spania Estonia Finlanda Franţa Grecia Ungaria Irlanda Islanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Norvegia Ţările de Jos Polonia 3 http://www.minfin.customs.revenue.htm http://www.be/index.

admin.ro http://www.colnasprava.tr/ Diverse: Organizaţia Mondială a Vămilor http://www.ch/ http://www.tullverket.Portugalia Republica Slovacă Republica Cehă România Regatul Unit Slovenia Suedia Elveţia Turcia http://www.pt/sitdgaiec.nsf?Open http://www.go.html Naţiunile Unite – http://www.si/angl/index.wcoomd.customs.gov.cs.uk/ http://carina.gov.org/trans/bcf/welcome.min-financas.org/ie/index.se http://www.mfcr.hmce.sk/ http://www.gumruk.zoll.unece.html Convenţia TIR 20 .dgaiec.cz http://www.htm http://www.

Punctul 6 este rezervat instrucţiunilor naţionale specifice. Punctul 5 se referă la excepţii. pentru uzul Punctul 8 conţine anexele la Partea I a manualului. Punctul 3 oferă o prezentare a regimul de tranzit comun.INTRODUCERE GENERALĂ Prima parte a prezentului manual conţine descrierea contextului istoric şi o scurtă prezentare a sistemelor de tranzit. Punctul 7 este rezervat administraţiilor vamale. Punctul 2 prezintă statutul vamal al mărfurilor. Punctul 4 prezintă regimul de tranzit comunitar precum şi alte regimuri de tranzit aplicabile în cadrul Comunităţii europene.PARTEA I . 21 . Punctul 1 explică natura şi scopul regimului de tranzit şi un scurt istoric al acestuia.

In anumite conditii.In felul acesta marfurile pot face obiectul unei serii de proceduri administrative la trecerea frontierelor inainte de a ajunge la destinatia finala. schimburile de marfuri au cunoscut o dezvoltare rapida in Europa. Aceste reguli se aplica chiar daca marfurile traversează (tranzitează) aceasta ţara sau teritoriu. aplică masurile de politica comerciala (de exemplu taxe antidumping). Tranzitul este relevant in mod particular în Comunitate. Totodată.1. drepturile şi taxele percepute pot fi rambursate atunci când marfurile parasesc ţara/teritoriul. care cuprinde un teritoriu vamal unic dar o multitudine de teritorii fiscale:marfurile pot circula sub regimul de tranzit de la punctul de intrare în Comunitate pina la punctul de vamuire unde. Aceasta procedura poate fi repetata in tara sau pe teritoriul următor. serviciile vamale percep plata drepturilor vamale la import sau alte taxe si. Tranzitul este o facilitate vamala care permite operatorilor transportul marfurilor peste frontiere sau teritorii vamale fara sa achite taxele datorate in principiu la intrarea (sau la iesirea) din acest teritoriu. in momentul incheierii tranzitului vor trebui sa îndeplinească obligatiile vamale si fiscale locale şi mărfurile sunt plasate în liberă circulaţie sau sub un nou regim suspensiv. Raportat la situatia descrisa mai sus. neefectuând decât o singură formalitate vamală. La sfirsitul celui de-al doilea razboi mondial.de exemplu prin reexportul din teritoriul vamal comunitar. se poate vorbi de un regim mai simplu la nivel administrativ si mai economic pentru circulatia marfurilor peste mai multe teritorii vamale. un regim suspensiv poate fi de asemenea terminat prin plasarea marfurilor necomunitare sub regimul de tranzit. procedurile vamale complicate de fiecare data cind marfurile 22 Functiile principale ale tranzitului Evolutia sistemului de tranzit .daca este cazul. Scurt istoric al tranzitului Circulatia mărfurilor La intrarea marfurilor intr-o tara/teritoriu. In acest context.

Pentru prima dată s-au folosit siglele T1 pentru 4 Convenŝia vamală relativă la transportul internaŝional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenŝia TIR din 1975. Regimul de tranzit comunitar a fost introdus in 1968 si a facilitat circulaţia mărfurilor comunitare şi ne-comunitare. Belgia. s-a constatat faptul că Comunitatea Europeană nou creată si in plina expansiune avea nevoie de un regim de tranzit specific. in cadrul Comunitatii Europene. Intr-un climat de cooperare din ce in ce mai bun intre natiuni. apoi in 1995 de Austria.treceau o frontiera. urmata in 1986 de Portugalia si Spania.R a fost incheiat in 1949 si prevedea introducerea intr-un anumit numar de tari europene a unui sistem de garantare care sa acopere drepturile vamale si alte taxe susceptibile de a fi percepute asupra marfurilor care circulau in Europa in cadrul schimburilor internationale. constituiau un impediment asupra schimburilor. odata cu introducerea tarifului vamal comun. numără 64 de parti contractante. Franta. manual TIR ECE/TRANS/TIR/5. Aceasta conventie a fost revizuita in 19754 si. Luxemburg si Tarile de Jos. Paralel cu dezvoltarea globala a schimburilor internationale. Regimul de tranzit comunitar Necesitatea de a dispune de un regim de tranzit specific Comunitatii europene a devenit presanta in 1968. publicaŝii ale Naŝiunilor Unite 23 . Grecia s-a alaturat in 1981. având ca obiectiv incheierea unui acord international pentru facilitarea circulatiei marfurilor in Europa. Italia. pentru facilitarea circulatiei marfurilor si a formalitatilor vamale in interiorul şi între statele membre. în ianuarie 2002. Danemarca. Irlanda si Regatul Unit au aderat la Comunitatea europeana in 1973. Finlanda si Suedia.I. Acordul TIR Primul Acord T. Succesul Acordului TIR din 1949 a condus la elaborarea Conventiei TIR adoptata in 1959. s-au initiat negocieri sub auspiciile Comisiei economice pentru Europa din cadrul ONU. CE Comunitatea europeana Tratatul de instituire a Comunitatii europene a fost încheiat in 1957 si a intrat in vigoare la 1 ianuarie 1958. Statele membre fondatoare au fost: Germania.

Portugalia. Tranzit comun Acordurile din 1972 cu cele doua tari A.S. Elvetia si Austria au fost inlocuite in 1987 prin doua conventii stabilite intre Comunitatea europeana si toate tările A. din momentul in care au devenit membri ai Comunitatii Europene.-AELS privind simplificarea formalitatilor în comerŝul cu marfuri (care prevedea utilizarea unui document administrativ unic. Portugalia.marfurile necomunitare si T2 pentru marfurile comunitare.E. Asociatia Europeana a Liberului Schimb (A. export si tranzit. 18. Circulatia intracomunitara a mărfurilor via ţările A. Austria.E. 5.E. Regatul Unit si Suedia nu mai fac parte din A. Ţările Vişegrad şi toate viitoarele parti Ţările Vişegrad 5 Conventia CE-AELS privind un regim de tranzit comun. în Europa regimul de tranzit comunitar a fost extins în 1972 prin doua acorduri destinate sa faciliteze schimburile comerciale cu Austria si Elveţia.L.S.08.E. Suedia si Elvetia. Danemarca. Polonia.L 226.S.S.S. la cele doua conventii au aderat cele patru state Vişegrad. 1987) + modificări 24 . Aceste conventii sunt cunoscute sub denumirea de „Conventie”.E. sau circulaţia lor între ţările A.E.E. Ungaria şi Republica Slovacă.1987 + modificările ulterioare 6 Conventia C. Regatul Unit. a fost incheiat in 1959 si a intrat in vigoare in 1960.L. prin introducerea documentului administrativ unic (DAU)6. Finlanda. Una din conventii stabilea un regim de tranzit comun5.S. în timp ce alta permitea simplificarea formalitatilor de import. respectiv: Republica Cehă. din 20 mai 1987.E.) Acordul de constItuire a A.S.L. Statele membre fondatoare erau Austria. Danemarca. Aceste tări cu o pozitie geostrategica importanta in Europa. La asociaţie au aderat ulterior Islanda si Finlanda. J. Ţinând seama de creşterea volumului schimburilor şi pentru facilitarea circulaţiei mărfurilor.O. Aceste conventii vizau facilitarea importurilor si exporturilor de marfuri cu destinatia sau provenind din Comunitate sau din statele membre A.E.L.L.L..L.S. Norvegia. La 1 iulie 1996. respectiv „Conventia DAU”.) ( JOL 134 din 22.L. făceau parte din Asociatia Europeana a Liberului Schimb (AELS).

in masura in care acesta formeaza o uniune vamala cu Elveţia.E. 25 .S. tarile candidate sunt considerate state A. Conventia se aplica si Principatului Liechtenstein. Numeroase alte state si-au exprimat dorinta de a beneficia de regimul de tranzit comun.L. Baza legală pentru simplificarea formalitatilor în comerţul cu marfuri între comunitate si ţările A.1.L. (Islanda.L. Reforma tranzitului 3. statutul vamal al marfurilor este principalul factor care determină plasarea acestor mărfuri sub o declaratie de tranzit T1 sau T2.L. 2. Constituirea pietei unice in 1993 si modificarea contextului politic in Europa centrala si de est impun ca o necesitate obiectiva reformarea regimului de tranzit.E. Norvegia si Elvetia).E. precum si intre ţările A. Legislatie Baza legală pentru procedura de tranzit comun este Conventia privind regimul de tranzit comun din 20 mai 1987 (vezi nota de subsol nr.E.5). Anexa 8.S. este conventia DAU din mai 1987(vezi nota de subsol nr. TRANZIT COMUN 3.S.E.Ţări candidate contractante sunt considerate „ţări A. In sensul celor doua conventii. Partile contractante la aceasta conventie sunt Uniunea Europeana si cele trei tari A.6).L.1 din Partea I a prezentului manual detaliaza regulile si principiile privind adoptarea reglementarilor referitoare la tranzitul comun. Partea a II-a a prezentului manual furnizeaza explicatii mai ample privind statutul vamal al marfurilor. În anumite cazuri trebuie făcută dovada acestui statut al marfurilor.S.S.” în sensul celor doua conventii. STATUTUL MĂRFURILOR Din momentul introducerii tranzitului comunitar in 1968.

birouri de tranzit. In calitate de titular al operatiunii de tranzit.si a altor taxe aplicabile marfurilor. el este. serviciile vamale din ţara de plecare descarcă regimul de tranzit si il eliberează de responsabilitate pe principalul obligat. principalul obligat solicita plasarea marfurilor sub regimul de tranzit. Cu toate acestea utilizarea sa nu este obligatorie. conform dispozitiilor aplicabile in materie de tranzit. Există totodată alte persoane responsabile de prezentarea marfurilor la biroul de 26 . accizelor. in timpul transportului acestora de la biroul vamal de plecare la biroul vamal de destinatie. Un exemplar al declaratiei de tranzit vizat corespunzător este remis de serviciile vamale către biroul de plecare (sau la un birou centralizator din tara de plecare). sub rezerva ca nici o iregularitate sa nu fi fost constatata.-ului. Regimul de tranzit comun este gestionat de administratiile vamale din diferitele parti contractante prin intermediul unei retele de birouri vamale. Principalul obligat în tranzitul comun Prin prezentarea declaratiei de tranzit la biroul de plecare.A. El poate fi utilizat de operatorii economici pentru a facilita circulatia marfurilor de la o parte contractanta la o alta parte contractanta. după acordarea liberului de vamă în tranzit.V. denumite birouri de plecare. după caz). insotite de declaratia vamala de tranzit.3. responsabil de prezentarea mărfurilor (cu sigiliile intacte. la biroul vamal de destinatie si in cadrul termenului acordat. La primirea acestui exemplar.T.2 Descrierea regimului Regimul de tranzit comun prevede suspendarea platii drepturilor vamale. birouri de destinatie si birouri de garantie. Procedura incepe la biroul de plecare si ia sfirsit atunci cind marfurile si declaratia de tranzit sunt prezentate la biroul de destinatie.

informaţii privind Tranzitul comunitar (punctul 4. Principalul obligat trebuie sa constituie o garantie destinata sa acopere cuantumul drepturilor si altor taxe suspendate pe timpul circulatiei marfurilor (în cazul in care nu a fost scutit prin lege sau printr-o autorizatie). la importul intr-o tara A.Articolul 2 Convenţie destinaţie. utilizate in functie de statutul marfurilor in cauza. Principalul obligat este.L. Regimul de tranzit comun comporta o procedura T1 si o procedura T2.1) .2) 27 . de asemenea. In anumite circumstante si sub rezerva autorizării de către autorităţile vamale competente. responsabil pentru plata drepturilor si taxelor exigibile in cazul unui eveniment sau al constatării unei nereguli.S. Procedura T2 permite circulatia marfurilor comunitare cu suspendarea masurilor care ar fi in mod normal aplicabile acestora. (Informaţii mai ample referitoare la procedura de tranzit comun se regăsesc în Părţile IV şi V) T2 Procedura simplificata 4. Aceasta garantie poate lua forma unui depozit în numerar sau a unui angajament furnizat de o institutie financiara care acţionează în calitate de garant (vezi Partea a III-a a prezentului manual. care sunt in mod normal aplicabile acestora la import.informaţii privind alte sisteme de tranzit aplicabile in cadrul Comunitatii Europene (punctul 4. T1 Procedura T1 permite circulatia marfurilor necomunitare cu suspendarea masurilor.TRANZIT ÎN INTERIORUL COMUNITATII Prezentul punct este împărţit după cum urmează: .E. procedura de tranzit comun poate fi simplificata (vezi Partea a V-a din prezentul manual consacrata procedurilor simplificate de tranzit). care furnizeaza informaţii mai ample privind garanţiile şi garantorii).

Regimul de tranzit comunitar incepe la biroul de plecare si se încheie atunci când marfurile si declaratia de tranzit sunt prezentate la biroul de destinatie. Regimul de tranzit comunitar este gestionat de administratiile vamale din diferitele State Membre prin intermediul unei retele de birouri vamale. Reglementările privind tranzitul comunitar au fost extinse pentru a include schimbul de mărfuri si cu principatul Andorra in cadrul uniunii vamale formate intre Comunitate şi principat. Un exemplar al declaratiei de tranzit vizat corespunzător. este returnat de serviciile vamale la biroul de plecare (sau la un birou 28 .) .) Utilizarea regimului de tranzit comunitar Sistemul de tranzit comunitar se aplica pentru circulatia marfurilor ne-comunitare si in anumite cazuri pentru marfuri comunitare intre doua puncte ale Comunitatii (vezi punctul 4.2.1 Tranzit comunitar 4.1.2.2.2. denumite birouri de plecare. (vezi Partea a IV-a. birouri de destinatie si birouri de garantie. Legislaţie Tranzitul comunitar are ca baza juridica codul vamal comunitar(regulamentul CEE nr 2913/92 al consiliului) si regulamentul său de aplicare (regulamentul Comisiei CEE nr 2454/93).1. Descrierea regimului Prezentul punct descrie regimul de tranzit comunitar dupa cum urmeaza: . O extensie similară există pentru schimburile între Comunitate şi San Marino în cadrul uniunii vamale formată cu acest stat. Anexa 8.2.1.tranzit comunitar intern (punctul 4.1. 4.tranzit comunitar extern (punctul 4.1.1 din Partea I a prezentului manual detaliaza regulile si principiile referitoare la adoptarea legislaţiei privind tranzitul comunitar. referitor la alte regimuri de tranzit aplicabile in Comunitatea europeana). birouri de tranzit. capitolul 6 al manualului prezent pentru informatii mai ample in legatura cu Andorra si San Marino).4.1.

serviciile vamale din statul membru de plecare descarcă declaraţia de tranzit si il eliberează de responsabilitate pe principalul obligat. (Părţile a IV si a V-a ale prezentului manual furnizeaza informatii mai ample despre regimul de tranzit comunitar.) Tranzit extern si intern Art. Exista doua tipuri de proceduri de tranzit comunitar: T1 (tranzit extern) si T2 (tranzit intern) care în general reflectă statutul mărfurilor aflate în circulatie. Aceasta garantie poate lua forma unui depozit în numerar sau a unui angajament furnizat de o institutie financiara care acţionează în calitate de garant (vezi Partea a III-a a prezentului manual pentru mai multe informatii despre garanţi şi garanţii). principalul obligat solicita plasarea marfurilor sub regimul de tranzit.91 şi 163 CVC Procedura simplificata 29 . La primirea acestui exemplar. sub rezerva ca nici o neregulă sa nu fi fost constatata. In anumite circumstante si sub rezerva autorizării de către biroul vamal competent.centralizator din Statul Membru de plecare). Principalul obligat este de asemenea responsabil pentru plata drepturilor si altor taxe exigibile in cazul unor evenimente sau constării unor nereguli. Principalul obligat in tranzitul comunitar Prin prezentarea declaratiei de tranzit la biroul de plecare. insotite de declaratia vamala de tranzit. Principalul obligat trebuie sa constituie o garantie destinata sa acopere cuantumul drepturilor si taxelor suspendate pe timpul circulatiei marfurilor (când nu a fost exceptat prin lege sau printr-o autorizaţie). la biroul vamal de destinatie. in cadrul termenului acordat. Există totodată alte persoane responsabile de prezentarea mărfurilor la biroul de destinaţie. In calitate de titular al operatiunii de tranzit. procedura de tranzit comunitar poate fi simplificata (vezi Partea a V-a din prezentul manual pentru informaţii privind procedurile simplificate de tranzit). el este responsabil după acordarea liberului de vamă în tranzit. de prezentarea mărfurilor intacte (cu sigiliile intacte după caz).

Tranzitul comunitar Intern T2 Regimul de tranzit comunitar intern (T2) se aplica marfurilor comunitare atunci când acestea sunt expediate de la un punct la altul al teritoriului vamal al Comunitatii.S.2. sau beneficiaza de restituiri sau rambursari de drepturi de import cu condiţia ca ele sa fie exportate in afara teritoriului vamal al Comunitatii.2. El nu se aplica atunci când mărfurile sunt transportate exclusiv pe cale maritima sau aeriana.1. una sau mai multe tari A.E.S. sistemul drawback. Articolul 340 (3) RVC 4.1. Cu toate acestea regimul de tranzit comunitar extern(T1) este. cu traversarea teritoriilor uneia sau mai multor ţări A.2.L.E.El suspenda drepturile si alte taxe aplicabile pina in momentul in care marfurile ajung la destinatia lor din Comunitate.1. în vederea restituirii sau rambursării drepturilor vamale. sau se prezinta sub forma de produse compensatoare sau de mărfuri în aceeaşi stare şi care au făcut obiectul formalităţilor vamale la export către ţări terţe lichidând regimul de perfecţionare activă. si/sau al destinatiei si au facut obiectul formalitatilor vamale de export catre tari terte in cadrul politicii agricole comune (PAC). de asemenea. si daca aceste marfuri: au facut obiectul formalitatilor vamale de export în vederea acordării de restituri la export.Tranzit comunitar extern T1 Regimul de tranzit comunitar extern (T1)se aplica in principal pentru circulatia marfurilor necomunitare. sunt supuse masurilor de control al utilizarii. Regimul de tranzit comunitar intern (T2F) se 30 T2F . obligatoriu pentru circulatia marfurilor comunitare care ar trebui transportate in mod normal sub un regim de tranzit (T2) atunci cind sunt exportate catre sau traversează.4. catre terte tari in cadrul politicii agricole comune (PAC).cu aplicarea conventiei referitoare la un regim de tranzit comun.L.sau provin din stocuri de interventie .

din sau între zone nefiscale ale teritoriului vamal al Comunitatii. Principalele obiective ale NCTS sunt: sporirea eficientei si eficacitatii operatiunilor de tranzit. NCTS serveste ca instrument de gestiune si de supraveghere a sistemului de tranzit. maritima sau prin conducte si pentru care în esenţă. va permite o gestionare mai moderna si eficientă decat sistemul bazat pe suport hartie. sistemul informatizat nu va trata procedurile simplificate sub care circula marfurile transportate pe cale ferată. Acestea sunt: Insulele Canare.3. se utilizează documentele proprii ale transportatorului. Muntele Athos şi Reunion. Ca regulă generală NCTS va fi utilizat atât pentru tranzitul comunitar. Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) In zilele noastre administratiile vamale trebuie sa se adapteze cu rapiditate si flexibilitate la exigentele comertului şi să urmărească evoluţia permanentă a mediului de afaceri. 4. 31 . cu lacunele dovedite. ameliorarea prevenirii si detectarii fraudelor . Martinica. Insulele Aland. Din acest motiv. aeriana.aplica circulaţiei marfurilor comunitare care sunt expediate către. În prezent sunt implicate în acest proiect 24 de tari si se estimeaza ca in timp sistemul informatizat va face legătură între aproximativ 3000 de birouri vamale europene. accelerarea tranzactiilor derulate sub regimul de tranzit si asigurarea unui grad mai ridicat de securitate. Prin zone nefiscale se înţelege teritoriul vamal al Comunităţii în ale cărei zone nu sunt aplicabile dispoziţiile directivei 77/388/CEE directiva TVA. Bazat pe utilizarea sistemelor informatice sofisticate si procesării electronice a datelor. intr-o prima faza. Guadelupe. intern si extern cât si pentru tranzitul comun. Insulele anglo-normande. ca document T1 sau T2. in situatiaţiile in care în prezent se utilizează documentul administrativ unic (DAU).1. Guyana franceza.

3. Mesajul „rezultatele controlului” care este trimis de biroul de destinatie real.1. mesajul „notificare de trecere a frontierei” (NCF) care este trimis de biroul de tranzit real dupa verificarea transportului. la sosirea marfurilor. pentru a notifica frontiera anticipată de trecerea transportului. mesajul ”aviz anticipat de sosire” (AAR) care este trimis de biroul de plecare catre biroul de destinatie mentionat in declaratie mesajul „aviz anticipat de tranzit” (ATR) care este trimis de biroul de plecare catre biroul (birourile) de tranzit declarate. declaratia 32 . Principalele elemente sau mesaje utilizate în cursul unei operaţiuni NCTS Înainte de a intra în detalii este util să se indice care sunt principalele elemente şi mesaje utilizate într-o operaţiune NCTS: declaratia de tranzit. atât la plecare (expeditor agreat) cât si la sosire (destinatar agreat). biroului de plecare (dupa verificarea marfurilor. Declararea electronica poate fi efectuata la biroul de plecare sau de la sediul operatorilor.2. în vederea identificării circulaţiei.1. numarul de referinta al operaţiunii (MRN) care este un numar de inregistrare unic atribuit de sistem pentru fiecare declaratie. În plus. 4. Biroul de plecare Declaratia de tranzit este prezentata la biroul de plecare fie sub forma unui document pe suport hârtie fie in format electronic. este important de retinut ca sistemul acopera toate combinatiile posibile de proceduri normale si simplificate. documentul de insotire a tranzitului (TAD) care insoteste marfurile de la plecare pana la destinatie. Indiferent de forma de prezentare.3. Mesajul „aviz de sosire” care este trimis de biroul de destinatie real.1.4. prezentata sub forma unui document pe suport de hirtie sau în format electronic. după caz). biroului de plecare.

fie la biroul de plecare fie la sediul expeditorului agreat.trebuie sa contina toate datele necesare si sa respecte specificaţiile sistemului. pentru a permite biroului de destinatie verificarea marfurilor.3. astfel incât biroul de tranzit sa fie informat in avans de sosirea transportului si sa poata verifica trecerea marfurilor. Daca marfurile trebuie sa tranziteze printr-un birou de tranzit. marfurile vor fi plasate sub regimul de tranzit. fie la sediul expeditorului agreat.1. biroul de plecare trimite . Sistemul tipăreşte documentul de insotire a tranzitului si daca este cazul. Aceste documente trebuie sa insoteasca marfurile si sa fie prezentate la toate birourile de tranzit si la biroul de destinatie. fie la biroul de plecare. dupa ce verificările au fost efectuate. şi garanţiile sunt acceptate. De îndată ce corectările sunt introduse şi declaraţia este acceptată. Atunci când tipăreşte aceste documente. în momentul sosirii acestora. Agentul economic este informat pentru a putea aduce corectările necesare înainte ca declaraţia să fie definitiv acceptată. lista articolelor. Biroul de destinatie trebuie să dispună de toate informatiile posibile. Biroul de destinatie La sosire. Acest mesaj contine în principal informatiile extrase din declaratie.3. sistemul semnalează acest lucru.de asemenea un aviz anticipat de tranzit. marfurile trebuie sa fie prezentate la biroul de destinatie (sau la destinatarul agreat) impreună cu documentul de insotire si lista 33 . Dacă se descoperă o incoerenţă a datelor. deoarece sistemul codifica si valideaza datele in mod automat. Apoi. biroul de plecare trimite simultan un aviz anticipat de sosire la biroul de destinatie declarat. care este numărul de referinţă al operaţiunii. privind operatiunea de tranzit pentru a fi in masura sa ia o decizie corectă asupra acţiunilor care trebuie întreprinse la sosirea mărfurilor. 4. sistemul atribuie declaraţiei un număr de înregistrare unic.

1. indicind eventualele nereguli constatate. Avizul anticipat de tranzit .articolelor (daca este cazul).4. 4. care a primit deja avizul anticipat de sosire. 4. mesajul iniţial trimis către biroul de tranzit declarat nu este de nici o utilitate. În acest caz biroul real de tranzit va trimite un mesaj la biroul vamal de plecare pentru a-i cere avizul anticipat de tranzit. La introducerea numarului de referinta unic (MRN) în sistem. cunoaşte toate detaliile operatiunii si va putea decide in avans ce metode de control vor fi necesare. acesta va identifica automat avizul anticipat de sosire corespunzator operatiunii de tranzit.3. aviz pe baza căruia se va decide o eventuală acţiune sau un control. astfel încât să poată avea acces la informatiile privind transportul. Schimbarea biroului de tranzit sau de destinatie Daca marfurile tranziteaza printr-un birou de tranzit altul decit cel declarat .1. Dupa aplicarea procedurilor de control adecvate. Acest mesaj este obligatoriu pentru descărcarea operatiunii de tranzit la biroul de plecare si deblocarea garantiilor constituite pentru operaţiune. Biroul de tranzit Atunci când marfurile sosesc la un birou de tranzit ele trebuie prezentate autorităţii vamale împreuna cu documentul de insotire a tranzitului si daca este cazul cu lista de articole. biroul de destinatie informeaza biroul de plecare despre rezultatele controlului cu ajutorul mesajului „rezultatele controlului”. Autoritatea vamală. O notificare de trecere a frontierei este trimisă catre biroul de plecare. După ce a efectuat verificările corespunzătoare. şi va trimite mesajul „aviz de sosire” la biroul de destinatie.3. 34 .deja disponibil in sistem este găsit automat la introducerea numarului de referinta şi trecerea marfurilor poate fi aprobată.5.

Posibilitatea de a efectua toate procedurile de la sediile proprii si de a schimba informatii cu autoritatea vamală pe cale electronica. notificarea acceptarii sale si notificarea eliberării 35 . trimita si sa primeasca pe cale electronica mesajele ulterioare. In cazul modificarii biroului de tranzit sau de destinatie. trimita electronic. Acesta nu poate funcţiona decât dacă birourile respective sunt conectate la NCTS. mesajul conţinând declaratia.acesta va trimite notificarea de trecere a frontierei la biroul de plecare. Proceduri simplificate: expeditor agreat si destinatar agreat Recurgerea la cele doua proceduri simplificate reprezinta utilizarea optima a resurselor disponibile in cadrul NCTS. procedura cea mai rapida. în afară de faptul că el trebuie să corespundă criteriilor impuse pentru a deveni expeditor agreat sau destinatar agreat în cadrul procedurii de tranzit cu DAU. cea mai practica. In masura în care aceste criterii sunt indeplinite. este in mod clar. sistemul trimite in mod automat acestor birouri un mesaj pentru a le indica unde si cind au fost prezentate birourilor declarate marfurile pentru a putea închide aceste mesaje. marfurile pot fi prezentate la un alt birou de destinatie decit cel declarat. la biroul de plecare fara a fi necesara prezentarea marfurilor. NCTS permite expeditorilor agreati să: întocmească declaratiile de tranzit folosind propriul lor sistem informatic. În mod evident. mesajele trimise birourilor declarate sunt inutile şi rămân deschise. in special cererile de corectare a declaratiei vamale. În acest sens.1. La fel.3. mai sigura si mai economica. Biroul real de destinatie solicită biroului de plecare sa-i trimita avizul anticipat de sosire pentru a dispune de informatiile necesare privind operatiunea de tranzit. 4.6. operatorul va trebui să aibă un sistem informatic adecvat pentru schimbul de informaţii cu biroul vamal corespunzător.

2.R.1 Introducere Articolul 91.2 pentru informatii mai ample despre acest regim).2. regimul TIR are la baza un sistem internaţional de garantie care se bazează pe un lanţ de asociaţii naţionale de garanţi (vezi punctul 4. comunitar intern/extern se utilizeaza si alte para.A.2.2. Contrar regimurilor de tranzit comun şi comunitar. Regimul A.4 pentru informatii mai ample despre acest regim). primeasca si sa trimita autorităţii vamale. In afara de regimurile de tranzit comun si 2 si articolul 163.2.6 pentru informatii mai ample despre acest regim). trimita mesajul „aviz de sosire” la biroul de destinatie competent. NCTS le permite să: primeasca marfurile si documentul de insotire direct la sediile lor.2. Regimul NATO se aplica marfurilor destinate fortelor NATO (vezi punctul 4. 4. pe cale electronica. este similar regimului T.I. Regimul manifestul Rinului se aplica transportului fluvial de marfuri necomunitare pe Rin si afluentii sai (vezi punctul 4. para. mesajele ulterioare privind permisiunea de descarcare a marfurilor si notificarea rezultatelor descarcarii.T. 2 din CVC regimuri care vor fi descrise mai departe.5 pentru informatii mai ample despre acest regim). pe cale electronica.marfurilor în tranzit.2.3 pentru informatii mai ample despre acest regim). 36 . Regimul postal se aplica marfurilor expediate pe cale postala(vezi punctul 4. In ceea ce priveste destinatarii agreati. dar este limitat pentru anumite tipuri de mărfuri (vezi punctul 4. Alte sisteme de tranzit aplicabile în Comunitatea Europeană 4.

din cadrul CEE/ONU. in special Comunitatea europeana cu cele 15 state membre.1 Context si legislaţie Articolele 91 şi 163 din CVC Principala reglementare privind regimul TIR este Conventia TIR din 1975 elaborata sub auspiciile Comisiei economice pentru Europa a Natiunilor Unite(CEE/ONU)7. 37 .2.2. cele 4 tari Visegrad. Un comitet de gestiune compus din toate partile contractante supravegheaza aplicarea conventiei.2.2112/78 din 25 iulie 19788.2. Administrarea conventiei TIR cuprinde un anumit număr de părţi. Articolele 451-457 din RVC prevăd circulaţia mărfurilor în Comunitate sub acoperirea carnetelor TIR.2.9. 4. Descrierea regimului TIR Sistemul TIR are cinci principii de baza: transportul marfurilor in vehicule sau containere agreate sub sigiliu vamal.2.4. Cea de-a douazeci si doua modificare a intrat in vigoare la 12 mai 2002. p. La 1 ianuarie 2002 conventia TIR continea 64 de parti contractante. Un numar mare de activitati sunt sustinute si pregatite de grupul de lucru pentru problemele vamale privind transporturile (WP30). Aplicarea regimului TIR este posibila numai in statele in care exista asociatii garante agreate (52 de tari la 1 ianuarie 2002). Conform reglementarilor comunitare regimul TIR nu poate fi utilizat in Comunitate decat pentru un transport care incepe si se sfarseste la exteriorul Comunitatii.1978. 7 8 vezi nota 4 JO L 252 din 14. ca si Elvetia si Norvegia.2.TIR (Transport Internaţional Rutier) 4. Ea a fost adoptata de Comunitatea europeana in numele statelor membre prin regulamentul (CEE) nr. Conventia TIR a fost modificata cu regularitate.1. sau care este efectuat intre doua puncte ale Comunitatii cu traversarea teritoriului unei tări terte. Comitetul si grupul de lucru se reunesc regulat la Geneva.

pe durata transportului TIR a drepturilor si taxelor aplicate marfurilor si garantarea plăţii acestora printr-un lant de garantii valabile la nivel international. In fiecare parte contractanta operatiunea TIR începe la biroul vamal de plecare sau de intrare si se termina la biroul vamal de destinatie sau de iesire. carnetul TIR. Un carnet TIR este valabil pentru un singur transport TIR.suspendarea. au obligaţia de a respecta anumite conditii si obligatii minimale şi trebuie autorizate de către autoritatile competente (in general autoritatea vamală). tranzit şi destinaţie. ca regulă generală. asociatiile nationale care doresc sa elibereze carnete TIR pentru persoanele care doresc să le utilizeze. In consecinta marfurile transportate sub regim TIR in vehicule sau containere sigilate.R. nu vor fi controlate la birourile vamale de trecere. Asociatia garanta nationala din fiecare tara garanteaza plata tuturor drepturilor sau taxelor susceptibile de a deveni exigibile in cazul aparitiei unor nereguli survenite în acea ţară. in derularea operatiunii TIR. care atesta existenta garantiei si serveste ca document de control vamal in tarile de plecare. pentru a exista un control al accesului la regimul TIR. existenta unui document de insotire a marfurilor recunoscut la nivel international. El este deschis în ţara de plecare şi serveşte ca document pentru controlul vamal în ţările de plecare. Fiecare tara fixeaza limita de garantie. Fiecare operatiune TIR este controlata in acelasi mod ca si in cadrul regimului de tranzit comunitar sau comun prin intermediul voletelor 1 şi 2 din carnetul 38 . Un transport TIR este compus dintr-o serie de operatiuni TIR. dar suma maximă care poate fi cerută fiecărei asociaţii naţionale în caz de neregulă este de 50000 USD.) si distribuite asociatiilor garante nationale. masurile de control vamal luate de tara de plecare sunt recunoscute de către ţările de trecere si de destinatie. (iar pentru Comunitate 60000 EUR sau suma echivalentă în moneda naţională). Carnetele TIR sunt tipărite de Uniunea Internationala a transportatorilor rutieri (I. de trecere si de destinatie.U.

Un nou set de volete numărul 1 şi 2 este utilizat pentru fiecare birou de plecare sau de destinaţie suplimentar. Recurgerea la acest regim este condiţionată de faptul ca o parte a traseului să fie efectuată pe cale rutieră şi ca plăcuţele TIR să fie aplicate pe vehicul sau pe container în timpul transportului TIR.3. 4. Context şi legislaţie Bazele juridice pentru aceasta procedura sunt Conventia ATA si Conventia privind admiterea temporara. ATA (Admitere Temporară) 4. Carnetul A.T. Conventia ATA incheiata in 1961 este in vigoare si cuprinde în prezent 61 de parti contractante. destinata initial sa inlocuiasca conventia ATA a fost încheiată la 26 iunie 1990 la Istanbul.A. Conventia de la Istanbul. sub auspiciile Consiliului de cooperare vamala (denumit în prezent Organizatia mondiala a vamilor -OMV). O procedura similara este aplicata în fiecare parte contractanta traversata de transportul TIR Un transport TIR poate implica pâna la patru birouri de plecare si de destinatie. Biroul vamal de destinatie sau de iesire al aceleiasi parti contractante detaseaza voletul nr 2 si il trimite la biroul vamal de plecare sau la un birou centralizator.2.1 si a descărca operaţiunea TIR.2. Biroul vamal de plecare sau de intrare al unei parti contractante detaseaza voletul nr 1 al carnetului. pentru a-l compara cu voletul nr. Dispozitiile privind utilizarea carnetului ATA ca ca document de document de tranzit in cadrul Comunitatii sunt tranzit cuprinse in articolele 451-455 si 458-461 din RVC.3.1. cunoscută sub denumirea de Conventia de la Istanbul.Ea este coordonata de un comitet de gestiune si cuprinde în prezent 34 de parti contractante. În aplicarea acestui regim. teritoriul vamal al Comunităţii este considerat ca formând un singur teritoriu.TIR. 39 .

. BIROU DE INTRARE Tranzit catre biroul de destinatie care actionează ca birou de import temporar 9 BIROU DE IESIRE Voletul alb de reexport BIROU DE IEŞIRE Se incheie tranzitul Modificat prin Modificerea nr..... 5 40 . Carnetul ATA este eliberat de o semnatara a Conventiei ...... În măsura în care este posibil. a căror listă este publicată regulat în Jurnalul Oficial.... La biroul de destinaţie Biroul de destinaţie sau de ieşire din Comunitate (după caz) va detaşa voletul nr. La biroul de plecare Biroul de plecare sau biroul de intrare în Comunitate va detaşa voletul de tranzit nr.. această adresa trebuie completată prin aplicarea unei ştampile.. C.. înaintea returnării carnetului către titular...frontiera externă UE ............2........ Descrierea regimului9 Articolul 451 RVC În scopul utilizării carnetului ATA şi în conformitate cu prevederile art....... în cadrul procedurii de admitere temporară.. A. pentru a asista returnarea voletului nr.4. va certifica rubrica H (câmpul F).. seria C.. Procedura de cercetare Toate verificările referitoare la carnetele ATA vor fi efectuate cu referire la birourile centralizatoare din Statele membre. Diagrama schematică de mai jos ilustrează utilizarea carnetului ATA ca document de tranzit pentru mişcarea mărfurilor prin sau pe teritoriul vamal al Comunităţii... B.... va completa remarcile corespunzătoare în câmpul G şi va transmite fără întârziere acest volet la biroul menţionat în rubrica H (campul E)....451...... înaintea returnării carnetului către titular. Acest birou va completa şi certifica totodată descărcarea (rubricile 1-6) din fila corespunzătoare de tranzit.. Comunitatea este considerată ca formând un singur teritoriu... completează rubrica H (câmpurile A-D) şi.2.. Acest birou va completa şi certifica totodată eliberarea în tranzit (rubricile 1-7) din fila corespunzătoare de tranzit...1..2..2.3. completează în rubrica H (câmpul E) numele complet şi adresa biroului la care trebuie returnat voletul nr...2....

paragraful 2 si in articolul 163. manifestul poate fi utilizat ca document de tranzit comunitar. Regimul manifestului renan a fost instituit pentru a facilita circulatia marfurilor pe Rin si pe afluentii sai. pe baza prezentarii manifestului Rinului.completează voletul de reexport B BIROUL DE REEXPORT Voletul alb de reexport Tranzit către biroul de ieşire 4.2. După caz. 41 .BIROU DE DESTINAŜIE CARE ACŜIONEAZĂ CA BIROU DE IMPORT TEMPORAR . Manifestul Rinului 4. Articolul 9 al conventiei dispune ca o nava care calatoreste pe Rin fara sa incarce sau sa descarce marfuri pe teritoriul acestor tari. paragraful 2 din CVC. Germania. tranzit Reglementarile comunitare care prevad ca manifestul Rinului să poată fi utilizat ca document de tranzit comunitar sunt prevazute in articolul 91.completează datele finale pt reexport . 4. Franta şi Elvetia care in sensul prezentei conventii sunt considerate ca formind un singur teritoriu.4.voletul alb de import .4.4.Context şi legislaţie Bazele juridice pentru acest regim sunt Conventia de la Mannheim din 17 octombrie 1868 si Manifestul Rinului protocolul adoptat de Comisia centrala pentru ca document de navigatie pe Rin la 22 noiembrie 1963.1. Belgia.2 Descrierea regimului Regimul manifestului Rinului permite navelor care circula pe Rin si pe afluentii sai sa traverseze frontierele nationale. poate sa circule fara control vamal.2.2. Conventia de la Mannheim se refera la urmatoarele state riverane ale Rinului: Tarile de jos.încheie tranzitul .

10 Modificat prin Modificarea nr. Documentul folosit pentru transportul unor asemenea mărfuri este NATO formularul 302. Canada.11. numerotat serial. semnate la Londra la data de 19 iunie 1951. 4. Context şi legislaţie10 Regulile referitoare la importul.1. Spania.2. Turcia şi Statele Unite ale Americii. ca formularul 302 sa fie folosit ca document de tranzit comunitar este articolul 91 din CVC. Germania.2005 42 . Franţa. în înţelegere cu fiecare unitate NATO staţionată pe teritoriul său. Irlanda. Autorităţile vamale din fiecare ţară menţionată mai sus. Portugalia. Grecia. îşi desemnează un birou vamal (sau un birou central) pentru a fi responsabil pentru formalităţile vamale şi pentru controale privind transportul mărfurilor purtate de sau către fiecare unitate NATO. Ungaria.5. Luxemburg. Polonia. exportul şi tranzitul mărfurilor pentru forţele NATO sunt cuprinse în Înţelegerea dintre Părţile Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord referitoare la statutul forţelor lor. Olanda. Descrierea regimului Sunt 19 membri ai Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).5. Italia. Formularul Fiecare birou vamal de plecare desemnat într-un NATO 302 ca stat membru va trimite către unitatea NATO document de formularul său de control 302: tranzit preautentificat cu ştampila şi semnătura unui birou oficial desemnat.4. Danemarca. şi având adresa completă a biroului vamal (pentru returnarea copiei a formularului 302) Biroul vamal va păstra înregistrarea unui număr şi a seriilor de numere a formularului 302 preautentificat care este emis către unitatea NATO sub controlului acesteia.5. Regatul Unit. Norvegia. Legislaţia comunitară care precizeaza pentru NATO. 5 din 25. Republica Cehă.2.2. adică Belgia. Transporturi NATO 4.2.

Două copii ale exemplarului 302 semnate şi ştampilate. 43 . O copie a unui formular 302 completat şi semnat va fi dat fără întârziere biroului vamal responsabil pentru unitatea NATO care expediază sau în responsabilitatea căruia au fost expediate.1.2.2. copia formularului 302 care acompaniază transportul va fi ştampilată şi semnată de către autorităţile competente cu semnătura de primire. sunt transportate peste tot în timpul circulaţiei lor folosind procedura simplificată aplicabilă bunurilor transportate pe cale ferata sau in containere mari. Context şi legislaţie Baza juridica pentru acest regim este data de articolul 91.6.Fiecare încărcătură va fi trimisă sub acoperirea unui formular preautentificat 302. biroul vamal va reţine copia ştampilată şi va returna a doua copie biroului vamal implicat. vor fi date biroului vamal care controlează unitatea NATO de destinaţie sau unui birou desemnat de către autorităţile competente (biroul central). COLETE POŞTALE 4. paragraful 2 din CVC si de articolul 462 bis din RVC. ar trebui să fie notat că atunci când bunurile care circulă sub acoperirea exemplarului 302. operaţia care circulă sub acoperirea exemplarului 302 este anulată în timpul părţii din călătorie pentru care este folosită procedura simplificată. Nu mai târziu de timpul încărcăturii.6. autoritatea competentă NATO va completa formularul 302 cu declaraţia semnată şi stampilată incluzând data de expediere. Când transportul a ajuns la unitatea NATO de destinaţie. în statul membru de plecare (la adresa arătată pe exemplarul 302). celelalte copii vor acompania transportul. Totuşi. certificând că au fost deja luate în grijă pentru expediere. 4.

eticheta galbenă trebuie să fie ataşată declaraţiei vamale pentru colete poştale CN22/CN23. pachetul şi documentele de însoţire vor purta o etichetă galbenă. în exteriorul pachetului ar trebui să fie marcat clar. Un document T2L poate fi emis ulterior. mărfurile vor fi tratate ca mărfuri comunitare. Un document de statut poate fi trimis fie separat către destinatar pentru prezentare la autorităţile vamale sau poate fi împachetat în pachet. Articolul RVC 237 Etichetele galbene trebuie să fie fixate în exteriorul pachetului şi pe exemplarul CN22 (nota expediere).5 44 . Totuşi.2. Dacă pachetul conţine atât mărfuri comunitare cât şi necomunitare. Aranjamentele descrise mai sus se aplică doar bunurilor trimise prin poştă între două puncte de pe teritoriul vamal al Comunităţii şi nu bunurilor trimise prin poştă la destinaţia finală dintr-o ţară A. Când bunurile comunitare sunt transportate prin poştă (incluzând pachetele poştale) către sau de la teritoriile non-fiscale ale Comunităţii.E.6. 11 Modificarea nr. Descrierea regimului11 Când mărfuri necomunitare sunt transportate prin poştă (incluzând coletele poştale) de la un punct către altul în teritoriul vamal al Comunităţii. În absenţa unei etichete galbene sau a altor evidenţe a statutului necomunitar. pachetul şi alte documente de însoţire vor avea o etichetă galbenă. pentru a se arăta că include documentul care atestă statutul.S.2. Suplimentar. bunurile comunitare trimise către aceste ţări printr-o livrare către Comunitatea Europeană ar trebui să fie acoperită de o declaraţie de statut comunitar pentru prezentarea în statul membru de destinaţie. În ultimul caz.4. bunurile comunitare ar trebui să fie acoperite de o declaraţie de statut comunitar (T2L).L.

5.1 Reguli şi principii care reglementează adoptarea legislaţiei referitoare la tranzitul comunitar şi comun 45 .8. Anexe . Parte rezervată pentru uzul administraţiilor vamale 8. Excepţii (pro memoria) 6. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) 7.

Concret. Această procedură conferă Parlamentului puterea de a adopta instrumente juridice împreună cu Consiliul. sa fie asistata de un comitet.Anexa 8. reglementata de decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 12. In multe cazuri se impune ca Comisia. Poate să adopte o rezoluţie care să indice că măsurile propuse de către Comisie.7.1 Reguli şi principii care reglementează adoptarea legislaţiei referitoare la tranzitul comunitar şi comun 1. după caz de către Consiliu. sau.1999) 46 .fiecare instrument juridic defineste nivelul competentei de executie acordata Comisiei si modalitatile de exercitare. Parlamentul hotărăşte cu majoritate (absolută). conform unei proceduri cunoscută sub numele de „comitologie”. si sa 12 Decizia Consiliului din 28 iunie 1999 asupra moda lităŝilor de exercitare a competenŝelor de execuŝie conferite de Comisie (M O 184 din 17. Decizia „comitologiei” prevede de asemenea ca Parlamentul sa poata superviza punerea in aplicare a instrumentelor legislative adoptate in cadrul procedurii de co-decizie („droit de regard”). caz în care el trebuie să hotărască în unanimitate. Tratatul CE (articolul 202)confera Comisiei competente de aplicare a reglementarilor la nivel comunitar. depăşesc competentele de executie conferite prin legislatie. cu excepţia cazurilor în care adoptă modificări care au făcut obiectul unui aviz negativ din partea Comisiei. În procedura de codecizie Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată. Tranzit comunitar Reglementarile din CVC ( codul vamal comunitar) care fixeaza principiile de baza ale tranzitului comunitar sunt supuse procedurii de co-decizie (articolul 251 din tratatul CE).

Comitetul Codului Vamal este Comitetul competent pentru domeniul vamal. paragraful 2 al Convenŝiei Art. atunci când aceasta nu conduce la adoptarea unor măsuri de implementare (Art. pe baza unei majoritati calificate. care iau decizii pe baza unanimitatii mai ales in ceea ce priveste modificarile aduse conventiei sau adoptarea unor măsuri de implementare13. justificate de aceste modificari sau adoptarea de masuri tranzitorii in cazul aderării la Comunitate a unor noi state membre sau invitării unor ţări terţe să adere la convenţie)14. 13 14 Art.TRANZIT COMUN Conventia de tranzit comun din 20 mai 1987 este gestionată de o comisie mixta compusa din reprezentanti ai partilor contractante (directori generali ai administratiilor vamale) care iau decizii prin consens. Comitetul de tranzit serveste ca forum de coordonare in ceea ce priveste pozitia pe care trebuie sa o adopte Comunitatea in cadrul grupului de lucru CE-AELS pentru tranzitul comun. In caz contrar sau atunci când comitetul nu se pronunta. Partile contractante trebuie mai intii sa-si definitiveze procesul decizional intern inainte de a actiona in cadrul conventiei. Ea dispune de asemenea de competente directe in materie decizionala pentru adoptarea anumitor masuri care nu afecteaza in mod esential conventia (in particular modificarile anexelor sau adaptarile conventiei. in termen de trei luni.Comisia mixta formuleaza recomandari partilor contractante. masura propusa este retrimisa Consiliului care poate lua o decizie. In cadrul procedurii de comitologie. fie să continue procedura sau să prezinte Parlamentului european şi Consiliului o propunere în baza tratatului. in cazul in care Consiliul nici nu adopta actul normativ dar nici nu isi manifesta opozitia faţă de propunere. Aceasta comisie este asistata de un grup de lucru CE-AELS prezidat de un reprezentant al Comisiei europene. comisia nu poate adopta masuri de executie decit daca statele membre participante la comitet le aproba cu o majoritate calificata. Aceste dispozitii de aplicare sunt cuprinse in reglementarea CEE nr 2454/93 a Comisiei din 2 iulie 1993 cu modificarile ulterioare. 15. Comisia îl va reexamina. paragraful 3 al Convenŝiei 47 . masurile necesare aplicarii Codului Vamal sunt adoptate in procedura de „comitologie”. 2. 15.Totusi.ceara reexaminarea acestora si prezentarea unui nou proiect de masuri (de exemplu CVC) În acest caz Comisia reexaminează măsurile propuse şi poate decide fie să transmită Comitetului un nou proiect de măsuri.In cazul în care Consiliul nu este de acord cu proiectul propus. El este împărţit în mai multe secţiuni din care secţiunea de tranzit numită în mod comun Comitetul de tranzit. Comitetul de tranzit poate fi totodată solicitat să examineze orice problemă referitoare la legislaţia în domeniul tranzitului. Comisia va adopta măsurile de implementare.294 CVC). Conform articolelor 247 si 247bis din CVC.

se înţelege referinţe la secţiunea respectivă. paragraful 3. 3.1992. ale comisiei mixte si ale grupului de lucru .1. Comitetul codului vamal COMITETUL CODULUI VAMAL Avînd in vedere Regulamentul Consiliului CEE nr 2913/92 din 12 octombrie 1992 care stabileste Codul Vamal Comunitar15.2001. 17 JO C 38 din 6. modificat ultima dată prin reglementarea Parlamentul european si Consiliului (CE) nr 2700/200016. p.3 48 . prin referinţele la acţiunile „Comitetului”. În aplicarea acestor reguli. Regulile procedurii Acest capitol face referire la regulile interioare ale comitetului codului vamal.3. 15 16 17 JOL 302 din 19. p.10. A STABILIT REGULAMENTUL SAU INTERIOR DIN 5 DECEMBRIE 2001 PE BAZA REGULAMENTULUI APROBAT DE COMISIE LA DATA DE 31. 1 JOL 311 din 12. p.2.12.200117 Articolul 1 Structura 1. Comitetul cuprinde sectiunile urmatoare: sectiunea reglementarilor vamale generale sectiunea pentru origine sectiunea pentru francizele vamale sectiunea pentru valoarea in vama sectiunea pentru antrepozite vamale si zone libere secţiunea regimuri vamale cu caracter economic sectiunea de tranzit sectiunea pentru documentul administrativ unic sectiunea de rambursari sectiunea pentru nomenclatura tarifara si pentru statistica sectiunea pentru circulatia bagajelor calatorilor pe cale aeriana sau maritima sectiunea pentru economie tarifara sectiunea pentru contrafaceri Sectiunea pentru tratament favorabil (destinaţie finală a mărfurilor) 2. si mai ales articolele 247 bis paragraful 3 si 248 bis.01.2000.

p.paragraful 3 din regulamentul Consiliului (CE) nr. . conform procedurii de gestiune.4.1987.Articolul 10.Articolul 248 bis din Regulamentul Consiliului ( CEE) nr. fie la cererea majoritatii simple a membrilor comitetului.12. p.1.Articolul 3.Articolul 10 din regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.1. Sedinţa Comitetului este convocată de catre presedinte. -Articolul 7. 2 din regulamentul Consiliului (CE) nr. din regulamentul Consiliului (CE) nr. b) proiectele de masuri pentru care este cerut un aviz din partea comitetului.6. fie din initiativa presedintelui. 1996. fie la cererea scrisa a unui membru al comitetului.1 49 .paragraful 2.Articolul 7. 18 19 JO L 256 din 7. paragraful 2 din regulamentul Consiliului21 (CE) nr. 2658/87.2658/87 18 .8 21 -JO L 345 din 31. Ordinea de zi trebuie să facă distincţie între: a) proiectele de masuri pentru care este cerut un aviz din partea comitetului conform procedurii normale. 2505/96.9. c) Alte chestiuni supuse examinarii comitetului. 747/200119 sau din dispozitii asemanatoare in materie de preferinte tarifare. din regulamentul Consiliului (CE) nr. 2505/96. prevăzută la: . par. -Articolul 13. p.Articolul 6.Articolul 2 Convocare 1.1 23 -JO L 5 din 8. în conformitate cu: -Articolul 8 din regulamentul Consiliului (CEE) nr. . 2. -Articolul 249 din regulamentul Consiliului (CEE) nr. p.p.din regulamentul Consiliului23 (CE) nr.paragraful 2.2000. 12.fie la initiativa sa. . din regulamentul Consiliului22 ( CE) nr.1 22 -JO L 158 din 29. paragraful 3.2913/92. prevăzută la: -articolul 247 bis din Regulamentul CEE nr 2913/92.1994. .p. -JO L 109 din 19. Reuniunile pot fi convocate pe sectiuni sau cu alte comitete instutuite in alte domenii pentru probleme privind competentele lor specifice. Articolul 3 Ordinea de zi 1. . 32/2000. 3295/9420.1996. 3295/94. Ordinea de zi este stabilita de presedinte care o supune aprobarii comitetului. 2001.2 20 -JO L 341 din 30. 1255/96. 2913/92.Articolul 13.

paragraful 2. 2. acesta este emis cu majoritate de voturi. nu mai târziu de 14 zile calendaristice inainte de data reuniunii. votarea unui punct de pe ordinea de zi poate fi amânată. lista de prezenta. Convocarea. despre care se face referire in articolul13) si raportul sumar al reuniunii. presedintele se poate dispensa de termenele prevazute la paragrafele 1 şi 2. In cazuri urgente şi atunci când se impune luarea unor masuri cu aplicabilitate imediata.daca textul proiectului a fost supus comitetului in cursul reuniunii . Rezultatul global al votului. Articolul 6 Avizul comitetului 1. La cererea unui membru al comitetului. din proprie initiativa.ordinea de zi precum şi proiectele de măsuri care necesita avizul comitetului. poate supune la vot un punct care nu a fost inscris pe ordinea de zi la sfirsitul reuniunii sau pentru o reuniune ulterioara: . presedintele poate. conform articolului 4. 50 . Presedintele. 3. conform articolul 205. sunt transmise de Comisie Parlamentului european in termen de 14 zile calendaristice de la data reuniunii Comitetului. dacă documentele corespunzătoare nu au fost transmise membrilor in termenele fixate conform articolului 4 paragrafele 1 si 2. paragraful 3. In cazul in care avizul comitetului este cerut in cadrul procedurii de gestiune sau al procedurii normale.si orice alt document de lucru sunt transmise de presedinte reprezentantilor permanenti si membrilor comitetului. . In acest caz problema inscrisa pe ordinea de zi va putea fi aprobata cu o majoritate simpla a membrilor comitetului. ca regulă generală. In caz de extrema urgenta. conform articolului 14.Articolul 4 Documentaţia care se transmite către membrii comitetului 1. 2.daca in cursul reuniunii unui proiect ii este adusa o modificare de fond. menţionat la articolul 12 paragraful 2.din proprie initiativa sau la cererea unui membru. 3. sa reduca termenul de 14 zile prevazut in paragraful precedent la 5 zile calendaristice. sau la cererea unui membru al comitetului. pentru informare în aceleaşi termene şi condiţii în care sunt transmise reprezentanţilor permanenţi. 2. Ordinea de zi si proiectele supuse comitetului privind masurile de executie adoptate dupa procedura prevazuta in articolul 251 din tratat sunt transmise de Comisie Parlamentului european. Articolul 5 Informarea Parlamentului european 1.daca pe ordinea de zi a fost inclusa o problema noua. paragraful 2 al Tratatului. In caz de dificultati deosebite presedintele poate prelungi reuniunea pina in ziua urmatoare.

ale deciziei Consiliului de asociere sau ale oricărui alt act de bază care prevede prezenţa respectivilor observatori. După caz.in afara cazurilor de urgenta . 4. pe cheltuiala statului membru. poate asigura in caz de necesitate reprezentarea. sau. Fiecare delegatie a unui stat membru este considerata ca un membru al comitetului. sa fie insotit de alti functionari ai administratiei. cu majoritatea prevăzută în acest scop. conform articolului 9.Totusi la propunerea presedintelui sau la cererea unuia din membri. maxim. Rambursarea cheltuielilor de către comisie este limitata la un reprezentant pe stat membru si pe reuniune.avizul comitetului poate fi obtinut prin procedura scrisa. In acest scop ele pot desemna un raportor. Grupurile de lucru au sarcina sa raporteze comitetului. cu aprobarea presedintelui de alti experti. in sensul articolul 3. Presedintele poate decide să invite experti pentru a discuta probleme specifice. Articolul 7 Reprezentare si cvorum 1. cerut pentru validarea deliberarilor comitetului referitoare la proiectele de masuri. 2. Comitetul poate constitui grupuri de lucru pentru examinarea problemelor specifice. Acest reprezentant poate. In cazul in care comitetul nu a emis avizul in termenul fixat de presedinte. paragraful 1. 3. Cvorumul. din proprie inititiva sau la cererea unuia dintre membri. Sunt aplicabile paragrafele 1 şi 2 ale articolului 7. se poate recurge la procedura scrisă prevăzută la articolul 10 al prezentului regulament. Expertii si reprezentantii statelor terte si organismelor trebuie sa se retraga atunci cind comitetul dezbate probleme confidentiale precum si in momentul votarii. punctele a) sau b) este singurul in masura sa emita un aviz.In acest scop presedintele le comunica 51 . Presedintele va fi informat in scris despre aceasta situatie de catre reprezentantul permanent al statului membru care va fi reprezentat. paragraful 2. Daca este necesar şi in cazuri bine motivate. Grupurile de lucru sunt prezidate de un reprezentant al comisiei sau al unui stat membru. Articolul 8 Grupuri de lucru 1. 2. Articolul 9 Admiterea tertilor 1. maximum pina la sfirsitul reuniunii urmatoare. având în vedere urgenţa problemei. Articolul 10 Procedura scrisa 1. 3. 2.acesta poate prelungi acest termen. Reprezentantii statelor terte sau organizatiilor sunt invitati sa asiste la reuniunile comitetului conform dispozitiilor din actul Consiliului şi ale Acordului încheiat de Comunitate. Delegatia unui stat membru. comitetul poate decide cu o majoritate simpla a membrilor sai sa mentina acest punct pe ordinea de zi. a unui alt stat membru.

este asigurat de serviciile Comisiei. La inceputul fiecarei reuniuni. procedura scrisa se incheie fara rezultat. Membrii delegatiilor care nu apartin unei autoritati sau organ izaţii a unui stat membru semneaza o declaratie. paragraful 2. certificând ca participarea lor nu comporta un conflict de interese. 2. Acestia il informeaza in scris pe presedinte despre observatiile eventuale. de asemenea. iar presedintele va convoca comitetul in termenul cel mai scurt posibil. trebuie sa aduca acest lucru la cunostinta presedintelui comitetului.care ar putea avea un conflict de interese in legatura cu un anumit punct al ordinii de zi. oricare membru desemnat sa participe la lucrarile comitetului. În caz de urgenţă sau de extremă urgenţă se aplică termenele prevăzute la paragrafele 2 şi 3 ale articolului 4. Articolul 11 Secretariat Secretariatul comitetului si. Aceasta va contine opiniile exprimate pentru proiectele de masuri mentionate in articolul 3. In raportul sumar vor fi descrise pe scurt punctele din ordinea de zi si rezultatul votului asupra propunerilor de masuri inaintate comitetului. sub responsabilitatea presedintelui. 2. Articolul 13 Liste de prezenta 1. Textul opiniilor face obiectul unei anexe separate. daca este cazul. se considera ca sunt de acord cu proiectul. Totusi daca un membru al comitetului cere ca proiectul de masuri sa fie examinat in cadrul unei reuniuni a comitetului. punctul c). 52 .care vor parveni comitetului. Aceasta nu are menţionate poziţiile individuale ale Statelor Membre în cursul discuţiilor comitetului. Termenul respectiv nu poate fi mai mic de 14 zile calendaristice. al grupurilor de lucru constituite conform articolului 8 din prezentul regulament. Articolul 12 Minuta şi raportul sumar al reuniunii 1. Minutele verbale sunt transmise membrilor comitetului in termen de 15 zile lucratoare.In caz de dezacord modificarile propuse vor face obiectul unei discutii in cadrul comitetului. paragraful 2. până la expirarea unui termen limită. Presedintele informeaza comitetul despre rezultatele procedurii scrise. La fiecare reuniune presedintele stabileste o lista de prezenta specificind autorităţile sau organele ale căror persoane sunt desemna te de Statele Membre pentru a le reprezenta. paragraful 3. Presedintele raspunde de elaborarea minutei pentru fiecare reuniune. 2. Se impune.membrilor comitetului proiectele de masuri care vor trebui avizate. Membrii comitetului care nu si-au exprimat opozitia fata de aceste proiecte sau intentia de a se abtine de la vot. in conformitate cu articolul 14.Daca dezacordul subzista aceasta modificare este anexata minutei. punctul a) sau b) şi după caz opiniile exprimate privind problemele menţionate la articolul 3. redactarea unui raport sumar destinat Parlamentului european.

Daca cererea este adresata unui stat membru acesta aplica articolul 5 din regulamentul mentionat mai sus. Corespondenta destinata membrilor comitetului este adresata reprezentantilor permanenti.43 53 . Principiile si conditiile privind accesul publicului la documentele comitetului sunt identice cu cele definite in Regulamentul (CE) nr. Corespondenta privind comitetul este adresata comisiei. 31. la cererea preşedintelui. Rolul de a statua asupra cererilor vizind accesul la documente ii revine Comisiei. Articolul 3 mixte fixeaza data si locul reuniunilor cu acordul Presedintele comisiei partilor. 2. 1049/2001 al Parlamentului european si al Consiliului din 30 mai 200124. o copie este adresată direct persoanei desemnate de fiecare Stat Membru. si este in atentia presedintelui comitetului.In eventualitatea unui astfel de conflict de interese membrul se abtine sa participe la punctele ordinii de zi în cauză. Deliberarile comitetului au un caracter confidential.05. Articolul 2 Sarcinile secretariatului comisiei mixte sunt asigurate prin rotaţie de catre un reprezentant al comisiei Comunitatii Europene si un reprezentant al tarilor AELS care exercita presedintia. Articolul 14 Corespondenta 1. 2. Articolul 15 Transparenta 1. daca este posibil prin curier electronic.COMISIA MIXTA SI GRUPUL DE LUCRU CE-AELS pentru tranzitul comun Articolul 1 Presedintia comisiei mixte este detinuta prin rotatie. pe perioada unui an calendaristic. 24 OJ L 145. 3. de catre un reprezentant al Comisiei Comunitatii Europene si un reprezentant al uneia din tarile AELS.2001. p. Articolul 4 Inainte de fiecare reuniune presedintele va fi informat despre componenta delegatiilor participante.1.

sa invite orice persoane sau organizatii interesate de aceste subiecte. Ordinea de zi provizorie cuprinde punctele pentru care e formulată o cerere de înscriere şi parvine presedintelui cu cel putin 21 de zile inainte de inceperea reuniunii. 2. 3. Ordinea de zi este aprobată de comisia mixta la inceputul fiecarei reuniuni. decât dacă există o decizie contrară. in functie de necesitati. Presedintele poate.Articolul 5 Sedintele comisiei mixte nu sunt publice. Articolul 7 Toate comunicările presedintelui si ale partilor contractante prevazute prin prezentul regulament interior sunt transmise partilor si la secretariatul comisiei mixte. in functie de subiectele tratate. Articolul 10 1. la data trimiterii acestei ordini de zi. raportul sumar este semnat de presedintele in exercitiu si de secretariat si pastrat in arhivele Comisiei Comunităţii Europene. O copie a raportului sumar este remisa partilor. Articolul 11 Actele adoptate de Comisia mixta vor fi semnate de presedinte. 2. insistind asupra concluziilor adoptate de Comisia mixta. 3. Articolul 9 Comisia mixta se poate reuni împreună cu comisia mixta instituita prin Conventia din 20 mai 1987 privind simplificarea formalitatilor în comerţul cu marfuri. Secretariatul Comisiei mixte redacteaza un raport sumar al fiecarei reuniuni. in sensul articolului 15 din conventie sunt denumite „recomandare” sau „decizie” şi urmate de un numar de ordine si de o referinţă la continut.cu acordul partilor sa reduca termenul prevazut la paragrafele 1 si 2. Aceasta va fi transmisa partilor cu cel putin 15 zile inainte de inceputul reuniunii. Comisia mixta poate. Se permite insa inscrierea pe ordinea de zi a reuniunii a unui punct care nu figureaza in ordinea de zi provizorie. cel mai târziu. Articolul 12 Recomandarile si deciziile Comisiei mixte. Articolul 6 Deciziile si recomandarile comisiei mixte referitoare la o problema urgenta pot fi rezolvate prin procedura scrisă. Dupa ce a fost aprobat de catre Comisia mixta. 4. 54 . dacă documentaţia este trimisă. Articolul 8 1. Presedintele stabileste ordinea de zi provizorie pentru fiecare reuniune.

Recomandarile si deciziile comisiei mixte in sensul articolului 15 al Conventiei sunt impartite in articole. Deciziile comporta ca regula generala o dispozitie care stabileşte data intrarii lor in vigoare. 55 . Cheltuielile relative la organizarea materială a reuniunilor sunt su portate de Partea Contractantă pe teritoriul căreia se ţine reuniunea. 2. Articolul 18 Presedintia si secretariatul grupului de lucru sunt asumate de Comisia Comunitatii Europene. In acest grup de lucru sunt reprezentanti ai tuturor partilor contractante. 2. Articolul 16 Fara a prejudicia alte dispozitii aplicabile în materie.”. această ţară suportă cheltuielile care decurg din traducerea sau interpretarea într-o limbă oficială a Comunităţii. Grup de lucru Articolul 17 Se instituie un grup de lucru insarcinat sa asiste comisia mixta in exercitarea atributiilor sale.ale calatoriei si diurnei cit si in ceea ce priveste cheltuielile de posta si telecomunicatii. Recomandarile si deciziile vizate la primul paragraf vor fi comunicate destinatarilor vizati la articolul 7. deliberarile Comisiei mixte vor fi confidenţiale. data fiind cea la care ele au fost adoptate de comisia mixtă. Dacă o ţară din AELS foloseşte o limbă neoficială în Comunitate. Cheltuielile relative la traducerea sedintelor si a documentelor sunt suportate de Comunitate. Articolul 14 Fiecare dintre Parti participa la cheltuielile ocazionate de reuniunile Comisiei mixte. 3. se aplica mutatis mutandis si grupului de lucru. Recomandarile si deciziile vizate la primul paragraf se încheie cu formula „Întocmit la ……..atunci cind traducerea se refera la limbile oficiale din Comunitate. Articolul 15 1.la…. 3. atit in ceea ce priveste cheltuielile personalului .Articolul 13 1. Articolul 19 Articolele 3-5. 7-10 şi 14-16.

Prima reuniune a Comisiei mixte care a avut loc pe 21. paragraful 3 din regulamentul interior. Declaraţii înscrise în minutele reuniunilor Comisiei mixte 1.2 . PARTEA A II-A – STATUTUL MĂRFURILOR 1. paragraful 3 din regulamentul interior. Fără a prejudicia dispoziţiile articolului 7 şi 10. Comisia mixtă acceptă să invite Secretariatul AELS la reuniunile sale. ţările din AELS au stabilit că vor fi asistate de Secretariatul AELS.01. În virtutea art. necesitatea si modalitatile de a atesta acest statut precum si importanta sa pentru sistemele de tranzit. Introducere Partea a II-a se refera la statutul marfurilor. Punctul 2 descrie principiile generale si legislaţia pe care se bazează acordarea statutului marfurilor.1988 În legătură cu activităţile secretariatului Comisiei mixte.3. În aplicarea articolului 5 din regulamentul interior25. la cererea ţărilor AELS. Punctul 3 trateaza dovada statutului comunitar al 25 Document XXI/1303/87 56 . Comisia mixtă a luat notă.15. cheltuielile pentru reuniunile organizate de ţările AELS vor fi suportate de aceste ţări. comunicările preşedintelui şi ale părţilor contractante vor fi trimise Secretariatului AELS.

Principii generale si legislaţie 57 . 2. Punctul 4 descrie cum se poate proba statutul comunitar al marfurilor Punctul 5 explica cum se poate proba statutul comunitar al produselor de pescuit maritim. Punctul 6 este rezervat instructiunilor nationale specifice. Punctul 7 este rezervat pentru uzul administratiilor vamale. Punctul 8 contine anexele la Partea a II-a.marfurilor.

Articolul 4.sau importate din tari sau teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii si puse in libera circulaţie. paragraful 7 din CVC Mărfuri necomunitare Marfurile necomunitare sunt marfurile: care nu au fost obtinute in intregime pe teritoriul vamal al Comunitatii.T2 sau T2F. statutul comunitar al mărfurilor comunitare trebuie să fie probat.Articolul 4. Dovada statutului comunitar al mărfurilor Articolul 313. în pofida regulii generale. sau importate din tari sau teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii si care nu au fost puse in libera circulaţie. din mărfuri importate din tari sau teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii si sunt puse in libera circulaţie sau dintr-o combinaţie între aceste mărfuri şi mărfuri obtinute in intregime pe teritoriul vamal al Comunitatii. 58 . Ca regula generala toate marfurile care se gasesc paragraful 1 din pe teritoriul vamal al Comunitatii sunt considerate DAC ca marfuri comunitare in afara cazului cind se stabileste ca ele nu au un statut comunitar. privind statutul marfurilor de tranzit? determină dacă marfurile declarate în tranzit vor fi plasate sub procedura T1. 3. paragraful 6. paragraful 8 din CVC Ce procedură Distinctia mentionată. Articolul 4. din CVC Mărfuri Prin mărfuri comunitare se înţelege: comunitare Articolul 2 Convenţie din obtinute in intregime pe teritoriul vamal al Comunitatii. Exista totusi circumstante in care. sau obtinute sau produse pe teritoriul vamal al Comunitatii.

Cu toate acestea probarea statutului comunitar nu este necesara in urmatoarele cazuri: 1) In cazul transportului aerian pentru marfuri care au fost imbarcate sau transbordate pe un aeroport din teritoriul vamal al Comunităţii cu destinatie un alt aeroport situat in teritoriul vamal al Comunitatii.2 din RVC la reintroducerea marfurilor comunitare care au parasit teritoriul vamal al Comunitatii. dacă este necesar sunt considerate ca mărfuri necomunitare. de tip I sau intr-un antrepozit liber. mărfurile comunitare care au fost transportate între porturi. Articolul 2. par.Articolul 313. 2) în cazul transportului maritim. si transportul se efectueaza sub acoperirea unui singur document de transport unic emis într-un stat membru. Atunci când mărfurile comunitare sunt plasate sub un regim suspensiv sau intr-o zona libera de control de tip II Nota: Marfurile comunitare al căror statut nu poate fi probat. Atunci cind marfurile comunitare se gasesc in depozit temporar sau intr-o zona libera de control. situate pe teritoriul vamal al Comunităţii pe o linie regulată autorizată (vezi punctul 3. Acestea sunt: par. 2. 59 . sau. Apendicele II din Convenţie Nota: Articolul 314.1). paragraful 3 din RVC Documentele sau modalitatile privind statutul nu pot fi utilizate pentru marfurile pentru care au fost indeplinite formalitatile de export sau sunt plasate sub regimul de perfectionare activa (sistemul cu rambursare).

Pot proba autoritatilor vamale ca asigura o linie regulata. a unui port situat pe teritoriul vamal al Comunitatii şi nici o transbordare pe marea deschisă. 3.03. nicio escala intr-un port al unei tari terte sau intr-o zona libera de control de tip I. 4 din 29. LINIE REGULATA 3.1. Se angajeaza sa pastreze certificatul de linie maritima regulata la bordul navei si sa-l prezinte impreuna cu toata documentatia. Definitie Articolul 313a din O linie regulata este un serviciu regulat folosit de RVC nave pentru transportul regulat al marfurilor numai intre porturi situate pe teritoriul vamal al Comunitatii şi nu pot veni sau pleca sau face escală în afara acestui teritoriu sau într-o zonă liberă de control de tip I dintr-un port situat pe teritoriul vamal al Comunitatii (modalităţi de control bazate în principal pe existenţa unei împrejmuiri) Acest concept de linie regulata nu trebuie sa fie confundat cu conceptul de „linie regulata”utilizat de operatorii de transport maritim. Cererea de linie regulata trebuie sa fie depusa la autoritatile vamale ale statului membru în care are sediul compania maritima care deserveste linia.2005. la solicitarea autoritatilor vamale competente. documentul Taxud/801/2004 60 .2 Proceduri de autorizare a liniei regulate26 Articolul 313b din Autorizarea nu este acordata decit companiilor RVC maritime care: Sunt stabilite pe teritoriul vamal al Comunitatii şi ale căror evidenţe sunt accesibile autorităţilor vamale competente. Se angajeaza sa nu efectueze. pe rutele acoperite de agreere.1.3. 26 Modificat prin Suplementul nr.1. Nu au comis infracţiuni grave sau repetate in relatie cu functionarea unei linii regulate.1.

orarul de întoarcere a navelor. etc) si. daca este cazul Numele armatorilor co-asociati. VAMA Toată corespondenţa cu celelalte administraţii vamale privind serviciile de linii regulate va fi transmisă prin poştă şi o copie va fi transmisă prin fax sau e-mail.AGENT ECONOMIC Cererea trebuie sa contina urmatoarele informatii: Denumirea societăţii. Dupa examinarea cererii. Descrierea activitatilor (volumul traficului. Porturile Comunitare avute in vedere (exceptand zonele libere de control de tip I). Autoritatile statului membru catre care a fost inaintata cererea nu vor elibera autorizatia si vor comunica motivele care au stat la baza refuzului. pentru a le cere acordul. Anexa 8. orarul liniei regulate. autoritatile vamale ale statului membru in care este stabilita compania trimit un exemplar administratiei centrale a celorlalte state membre implicate. el va indica motivele si dispozitiile juridice corespunzatoare neregulii comise. 61 . autorităţile vamale acordă autorizaţia companiei maritime în cauză. Acestea notifica primirea cererii si dispun de un termen de 60 de zile pentru a notifica acordul sau refuzul. Numele navelor care deservesc linia regulata.5 conţine lista autorităţilor competente pentru autorizarea procedurii şi alte notificări referitoare la serviciile de linii regulate. Daca nu a fost primit nici un răspuns în cele 60 de zile calculate de la data primirii cererii. In cazul in care statul membru consultat va da un aviz nefavorabil.

Anexa nr. (de exemplu: decide navele care vor fi utilizate pentru linia regulată si fixeaza escalele).8. Linie regulata si linie neregulata Atunci când compania maritima utilizează o linie regulata nu va fi necesar sa se probeze statutul comunitar al marfurilor transportate la bordul navei autorizate.1 contine exemple de contracte de navlosire cu subinchiriere si navlosire partiala. Autoritatile competente pot solicita orice informatie necesara pentru a analiza cererea.3.1. Autoritatile vamale competente vor modifica in consecinta certificatul de linie autorizată si vor notifica schimbarile.Certificatul de linie maritima regulata autorizată este eliberat intr-unul sau mai multe exemplare. administratiilor altor state membre în cauză. VAMA Autorizaţie eliberarea unui certificat de linie maritimă regulată. 3. pentru fiecare navă.4. sau de reprezentantul său.1. Navlosire parţiala In cazul unei navlosiri partiale cererea de autorizare a liniei regulate este depusa de către persoana care coordoneaza linia regulata. 1 Cererea este considerată primită la 5 zile după data poştei. De fiecare data cind compania maritima doreste sa adauge sau sa schimbe navele aferente liniei maritime regulate. se înscrie în rubrica 4 (Alte informaţii) a certificatului de linie maritimă regulată numele armatorilor co-asociaţi. 62 . După caz. ea va comunica autorităţillor vamale competente numele navelor aferente ale liniei. 3.

Exemplul nr. 63 . Pentru detalii a se vedea Partile IV si V.1 Ruta New YorK/Le Havre pe o linie neregulata La sosirea in portul Le Havre marfurile se considera necomunitare. Atunci când compania maritima nu utilizează o singura linie regulata.2 Ruta Le Havre/Point a Pitre pe o linie neregulata Marfurile sunt toate considerate non comunitare la sosirea lor la Point a Pitre Pentru marfurile comunitare: se utilizează un document T2LF sau. Pentru marfurile comunitare (exceptind marfurile supuse accizelor) incarcate in Le Havre: se utilizează un document T2L sau la cererea companiei maritime. un manifest purtind sigla „C”.Nota – Marfurile necomunitare si in anumite cazuri marfurile comunitare. normala sau simplificata. Pentru marfurile comunitare supuse accizelor incarcate la Le Havre: se utilizează documentul administrativ de insotire specific (DAI) Exemplul nr. care sunt transportate la bordul navei autorizate trebuie sa fie plasate sub procedura de tranzit T1 sau T2F(TF). la cererea companiei maritime un manifest cu sigla <F>. statutul comunitar al marfurilor trebuie intotdeauna probat.

O parte este descarcata la Le Havre. Aici pot aparea doua cazuri: Marfurile descărcate sunt dirijate pe cale rutiera pina la Anvers: se întocmeşte o declaraţie de tranzit T1.Exemplul nr. cu constituirea unei garantii. cu excepţia prezentării unei probe care sa ateste statutul lor comunitar. Marfurile nedescarcate sunt transportate pe cale maritima pina la Anvers: nu este necesar plasarea în tranzit comunitar. si restul ramine la bord. Pentru marfurile comunitare supuse accizelor incarcate la Genoa: se utilizează documentul administrativ de insotire specific (DAI). Anvers pe o linie neregulata La sosirea navei in portul Le Havre toate marfurile sunt considerate ca necomunitare. 4 Ruta New YorK/Le Havre. la cererea companiei maritime un manifest purtind sigla „C”. Exemplul nr. 64 . La sosirea la Anvers toate marfurile sunt considerate ca necomunitare. acoperind parcursul rutier.3 Ruta Genoa/Marsilia pe o linie neregulata La sosirea in Marsilia marfurile se considera a fi necomunitare Pentru marfurile comunitare (in afara de cele supuse accizelor) incarcate la Genoa: se utilizează un document T2L sau.

Dovada statutului comunitar al marfurilor Atunci când trebuie să se probeze statutul comunitar al marfurilor. traversind teritoriul unei tari terte. cu condiţia ca marfurile: i) sa provina dintr-un alt stat membru.Exemplul nr.fara a traversa teritoriul unei tari terte. 4.5 Exportul produselor agricole cu cerere de restituire Ruta Le Havre/Anvers/ New York pe o linie neregulata Formalitatile de export sunt indeplinite in portul Le Havre. apoi sunt transportate pina la Anvers unde sunt reincarcate pe o nava cu destinatia catre o tara necomunitară. In ceea ce priveste restituirea la export: Documentul T5 care serveste ca proba ca marfurile au parasit Comunitatea (în aplicarea articolului 4 din regulamentul (CEE) nr. cu conditia ca transportul sa fie efectuat sub acoperirea unui singur document de transport emis într-un stat membru. Întrucât aceste marfuri transportate pe o linie neregulata sunt considerate necomunitare. 65 .3665/87) este vizat in portul Le Havre.sau ii) sa provina dintr-un alt stat membru. se utilizează unul din urmatoarele documente sau una din urmatoarele reguli. unde marfurile sunt incarcate pe nava sub acoperirea unui singur document de transport catre o tara terta.

intr-o tara terta pe un alt mijloc de transport. altul decât cel pe care mărfurile au fost iniţial încărcate şi un nou document de transport să fi fost emis. 11 şi 12. App. ambalaje.pentru informaţii mai ample a se vedea Partea a IV-a. din RVC Art. O declaratie privind statutul comunitar pentru recipienti. Acest nou document trebuie sa fie insotit de o copie a documentului original care acopera transportul din statul membru de plecare catre statul membru de destinatie. 319 RVC Codul si marca de proprietate (sigla) aplicate pe un vagon de marfuri apartinind unei societati de cale ferata a unui stat membru (a se vedea anexa 8. 9. punct 3. II al Convenţiei Articolul 314c.2. paragraful 1. 4 al documentului administrativ unic . având sigla T2L respectiv T2LF. Un volet de carnet TIR sau ATA purtind siglele T2L sau T2LF si certificat de biroul de plecare. capitolul 1.2) Un manifest maritim sau aerian in cazul procedurii simplificate de tranzit (nivelul 2) purtind sigla „C” pentru marfurile comunitare. Dovada statutului comunitar documentul T2L (exemplarul nr.capitolul 6.1. 10.4).4 din DAU.pentru informaţii mai ample a se vedea Partea a IV-a. Placa si documentul de inmatriculare al unui vehicul cu motor inmatriculat intr-un stat membru (Pentru informaţii mai ample a se vedea anexa 8.3.iii) sa fi fost transbordate.) documentul T2LF (exemplarul nr. cu exceptia containerelor care sunt returnate goale dupa folosire.punctul 4) O factura sau un document de transport completat corespunzător care eventual nu acoperă decât mărfurile comunitare. paleţi si alte materiale cu caracter similar. Pe o linie maritima neregulata un manifest maritim purtind toate siglele referitoare la marfuri (pentru informaţii mai ample a se vedea punctul 4. pentru marfurile transportate in/din sau intre zonele nefiscale .) Articolele 5. la plecare 66 .

67 . Un document atestind statutul comunitar al marfurilor care se gasesc intr-o zona libera de control de tip I sau intr-un antrepozit liber. O declaratie privind statutul comunitar pentru bagajele apartinind calatorilor (si care nu au un caracter comercial) cu excepţia cazurilor de suspiciune.dintr-un alt stat membru cu excepţia cazurilor de suspiciune.2719/92 destinat sa acopere transportul marfurilor in libera practica supuse accizelor. Un document T2M pentru produsele de pescuit maritim obtinute de navele comunitare de pescuit. Un exemplar de control T5 (utilizat cind exportul din comunitate este interzis. in afara apelor teritoriale ale unei tari sau intr-un teritoriu situat in afara teritoriului vamal al Comunitatii. Prezumtia de statut comunitar in ceea ce priveste trimiterile postale expediate (inclusiv coletele) intre doua puncte in interiorul teritoriului comunitatii. restrictionat sau supus drepturilor de export sau altei taxe). şi pentru marfurile obtinute din aceste produse. Atentie: un exemplar de control T5 utilizat pentru exportul marfurilor care beneficiaza de o restituire nu va fi acceptat ca proba a statutului comunitar al marfurilor. Totusi cind aceste trimiteri sunt expediate din/inspre o zona nefiscală pe ambalaj si pe documentul de insotire trebuie aplicata o eticheta speciala. Documentul administrativ de insotire (DAI) prevazut de regulamementul (CEE) nr. intre doua puncte in interiorul Comunitatii.

Eliberarea retroactivă paragraful 3 din Atunci când condiţiile permit. documentul care atestă statutul comunitar al mărfurilor are una din menţiunile următoare: CS DA DE EE EL ES FR IT LV HU MT NL PL PT SI SK FI SV EN RO obal N N-emballager N-Umschlieβungen N-pakendamine ε‫ט‬ζКε‫ט‬αζiα N envases N emballages N imballaggi N N iepakojums N esomagolas ippakkjar N N-verpakkingen opakowania N embalagens N N embalaza N-obal N-pakkaus N forpackning N packaging Ambalaje N Articolul 314c . Nota 2. Ambalajul care nu are statut comunitar Pentru mărfurile comunitare conţinute în ambalaje care nu au statut comunitar.Nota 1. documente RVC doveditoare ale statutului comunitar al mărfurilor sunt completate şi aceste documente pot fi eliberate ulterior. În acest caz. ele vor conţine una din menţiunile următoare în roşu: CS-Vystaveno dodatecne DA-Udstedt efterfΦlgende DE-Nachtraglich augestellt EE-Välja antud tagasiulatuvalt EL Eкδoζέ‫ ט‬εк ‫ح‬ω‫ט ט‬ζ‫ح‬έpω‫ט‬ ES Expedido a posteriori FR Delivre a posteriori IT Rilasciato a posteriori LV Izsniegts retrospektivi LT Retrospekttyusis isdavimas HU Kiadva visszamenoleges hatallyal MT Mahrug b’mod retrospettiv NL Achteraf afgegeven PL Wystaawione retrospectiywnie PT Emitido a posteriori SI Izdano naknadno 68 .

care va fi cunoscută ca „expeditor agreat” pentru a folosi documentele T2L. Pentru aplicarea articolului 324c (1)(b) RVC. În cazul autentificării singur. Când documentele sunt realizate printr-un sistem de procesare a datelor electronic sau automat.5. fără a fi nevoie să le prezinte pentru vizare la biroul competent. expeditorul agreat foloseşte o ştampilă specială şi pune o imprimare a acestei ştampile în rubrica C a DAU. Paragraful 3.1 Dovada statutului comunitar dată de un expeditor agreat27 Articolul 324d din RVC Autorităţile vamale pot autoriza o persoană. În cazul preautentificării de către vamă. T2LF sau documentele comerciale vor conţine în locul semnăturii expeditorului agreat una din următoarele menţiuni: 27 Modificarea nr. T2LF. expeditorul agreat poate fi autorizat să nu le semneze. În autorizaţie vama determină dacă DAU poate fi autentificat fie prin preautentificare de către vamă sau autentificare de către expeditorul autorizat. documentele comerciale şi manifestele încărcăturilor ca documente de statut. semnătura oficială a biroului vamal responsabil pentru autentificarea anterioară trebuie să nu fie scris de mână şi ştampila biroului poate fi preprintată dacă autentificarea anterioară este administrată central de către o singură autoritate vamală. pre-printarea unei ştampile speciale este aprobată de autorităţile competente a ţării unde este stabilit expeditorul agreat şi nu de autorităţile din ţara unde imprimeria este stabilită.SK Vyhotovené dodatočne FI Annettu jalkikateen SV Utfaardat i efterhand EN Issued retroactoively IS Utgefio eftir a NO Utstedt i etterhand RO Eliberat ulterior 4.5 69 .3. Documentele T2L.1 furnizează mai multe informaţii referitor la acest subiect.

Locul şi data încărcării mărfurilor. 70 . Pentru fiecare partidă de marfă: O referire la conosament sau la un alt document comercial. Numărul.2 . Denumirea comercială uzuală a mărfurilor care să cuprindă suficiente detalii pentru identificarea lor. Dovada statutului comunitar şi manifestul maritim Manifestul încărcăturii (în cazul unei linii maritime neregulate) trebuie să conţină următoarele informaţii: Numele şi adresa completă a companiei maritime. mărcile şi numerele coletelor. Identitatea navei.CS Podpis se nevyzaduje DA Fritaget for underskrift DE Friestellung von der Unterschriftsleistung EE Allkirjanoudest loobutud EL Δε‫ ט‬απi‫ح‬εi‫ح‬αi ‫ט‬πo‫ץ‬pαфŋ ES Dispensa de firma FR Dispensede signature IT Dispensa dalla firma LV Derigs bez paraksta LT Leista nepasirasyti HU Alairas alol mentesitve MT Firma mhux mehtiega NL Van ondertekening vrijgesteld PL Zwolniony ze skladania podpisu PT Dispensada a assinatura SI Opustited podpisa SK Oslobodenie od podpisu FI Vapautettu allekirjoituksesta SV Befrielse fran underskrift EN Signature waived IS Undanpegio undirskrift NO Fritatt for underskrift RO Dispensă de semnătură 4. descrierea. Locul de descărcare.

data vizării. daca este necesar. de ex. autorităţile vamale pot autoriza compania navală să întocmească acest manifest cel mai târziu în ziua următoare plecării navei.Masa brută în kilograme. Dacă manifestul este folosit pentru a dovedi statutul comunitar al mărfurilor. la cererea acesteia. Biroul vamal competent vizează manifestul încărcăturii aplicând pe el următoarele menţiuni: numele şi ştampila biroului vamal competent. litera „N” pentru orice alte mărfuri. Următoarele indicaţii referitoare la statutul mărfurilor. vizat de biroul vamal competent. după caz: litera „C” (echivalentă cu T2L) pentru statutul comunitar al mărfurilor. o zonă nefiscală. dar înainte de sosirea sa în portul de destinaţie finală. 71 . Această autorizaţie se acordă în anumite condiţii (vezi anexa 8. Numărul de identificare al containerului. Manifestul corect completat şi semnat de compania navală este. litera „F” (echivalentă cu T2LF) pentru statutul comunitar al mărfurilor care se îndreaptă sau care provin dintr-o parte a teritoriului vamal al Comunităţii în care nu se aplică dispoziţiile directivei 77/388/CEE.2). semnătura unui funcţionar al acestui birou.

4. statutul lor se poate pierde.4. Totuşi. ele sunt marcate cu codul „C” pe manifestul încărcăturii. dovada statutului mărfurilor să le însoţească încă de la începutul operaţiunii de transport (nava A).3.2. Acest fapt prezintă o problemă în portul comunitar final de destinaţie (de descărcare). de exemplu Marsilia. dacă mărfurile sunt transbordate într-un port comunitar pe o navă care nu face parte dintro linie maritimă regulată. Dovada statutului comunitar şi factura sau documentul de transport AGENT ECONOMIC Factura sau documentul de transport trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 72 . 4. dovada obligatorie a statutului mărfii prezentată în portul comunitar de destinaţie finală (de descărcare). în acest caz. Dovada statutului comunitar în cazul transbordării Mărfuri comunitare: Dacă mărfurile comunitare sunt transportate de o companie navală autorizată conform art. De asemenea. 448 RVC.). Se recomandă ca. Problema este ilustrată schematic în felul următor: SOUTHAMPTON Încărcarea de mărfuri comunitare: Cod „C” Nava A (linie maritimă regulată) MARSILIA Transbordare Nava B (linie maritimă neregulată) TARANTO Este necesară dovada statutului mărfii Într-un astfel de caz. va trebui să fie un T2L. de exemplu Taranto. dovada obligatorie a statutului mărfurilor poate fi făcută prin manifestul încărcăturii (conform paragrafului 4. eliberat şi certificat de autorităţile competente cel mai târziu în portul de transbordare.

declarantul aplică lizibil sigla „T2L” sau „T2LF”. şi ca sigla „T2L” sau „T2LF”. Dovada statutului comunitar al mărfurilor şi utilizarea unui carnet TIR sau ATA: Dacă mărfurile transportate sub acoperirea unui carnet TIR sau a unui carnet ATA sunt în înregime comunitare. pe lângă informaţiile mai sus menţionate.000 Euro. vizat de biroul vamal competent. Sigla este certificată prin ştampila biroului vamal de plecare. corect completat şi semnat de cel interesat este. Semnatura unui funcţionar al acestui birou. mărcile şi numerele coletelor. viza biroului vamal competent nu este necesară. să fie aplicată astfel încât să se refere clar numai la mărfurile comunitare. trebuie să fie aplicată astfel încât să se refere clar numai la mărfurile comunitare. nu depăşeşte 10. Data vizării. numele şi adresa biroului vamal competent trebuie să figureze pe document.Numele şi adresa completă a expeditorului. VAMA Biroul competent vizează factura sau documentul de transport aplicând pe acestea următoarele menţiuni: Numele şi ştampila biroului vamal competent. pe toţi voleţii carnetului. după caz. dacă este necesar. în rubrica prevăzută pentru descrierea mărfurilor. daca acesta nu este expeditorul. cele două categorii trebuie să fie indicate separat şi sigla „T2L” sau „T2LF”. Numai în Comunitate: Dacă valoarea totală a mărfurilor comunitare. se recomandă să se acorde o deosebită atenţie ca mărfurile comunitare şi cele necomunitare să fie separat prezentate. Numerele containerelor. după caz. Sigla T2L sau T2LF. sau ale celui interesa t. precum şi semnătura sa. însoţită de semnă tura funcţionarului competent. după caz. Dacă un carnet TIR sau un carnet ATA este prezentat spre vizare unui birou vamal de plecare pentru a dovedi statutul comunitar la mărfurilor. dacă o astfel de declaraţie este necesară. Semnătura olografă a persoanei interesate Notă: Factura sau documentul de transport nu trebuie să se refere decât la mărfuri comunitare. natura. Factura sau documentul de transport. Numărul. Descrierea mărfurilor. 73 . în acest caz. pe care îl prezintă biroului vamal de plecare pentru a fi vizat. după caz. Totuşi. În cazul în care carnetul TIR sau carnetul ATA acoperă atât mărfuri comunitare cât şi mărfuri necomunitare. Numărul de înregistrare sau numărul declaraţiei de expediţie. Masa brută în kilograme. la cererea acestuia. acoperite de factură sau de documentul de transport.

Dacă sunt necesare trei exemplare. aşa cum se regăseşte în Nota 2 a Paragrafului 4 a Părţii a II-a :“Dovada statutului Comunitar al mărfurilor”. în special în eventualitatea unor suspiciuni sau a unor nereguli. Cu toate acestea. documentul T2L trebuie să conţină o referinţă la acea declaraţie T1. Un document T2L poate fi înlocuit de unul sau mai multe documente atunci când circumstanţele o impun. capitolul 1. în accord cu prevederile articolului 314a al IPC (Articolul 21 al Apendicelui II al Convenţiei).2. T1 Se poate emite un document T2L retroactiv pentru mărfurile pentru care s-a emis eronat o declaraţie T1.5 T2L28 Nu este un timp limită pentru emiterea unui document T2L. Se aplică prevederile Părţii IV.4.5 din 2004 74 . Documentul T2L emis retroactiv va avea următorul înscris. În acest caz. acestea pot fi suplinite printr-un exemplar original şi două xerocopii. Semnătura reprezentantului biroului responsabil pentru autentificarea anterioară necesară nu trebuie să fie manuală iar ştampila acelui birou poate fi ampretată dacă autentificarea anterioară este administrată la nivel central de către o singură autoritate vamală. paragraful 3.1 “Formularul şi completarea declaraţiei de transit”. cu respectarea cerinţelor Inlocuire Copii suplimentare Emitere retroactiva Declaratia emisa eronat Semnaturi pretiparite 28 Introdus prin Modificarea nr. acestea din urmă fiind adnotate cu “copie”. un document T2L emis retroactiv va fi acceptat de către autorităţile vamale fără a prejudicia aplicarea procedurii de control ulterior sau a altor proceduri de asistenţă administrativă. Un document T2L poate fi emis retroactiv doar dacă emiterea unui astfel de document nu este prohibită de legislaţie şi este emis cu discernămât şi cu o atentă examinare pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate condiţiile de emitere a documentului.

Articolul 325. înfiinŝat prin Regula (EC) nr. 26/2004. 30 „Navă Comunitară de prelucrare” este un vas care este afişat şi înregistrat într -o parte a teritoriului unui Stat Mambru care este parte a teritoriului vamal al Comunităŝii. în fabricarea cărora. care are steagul unui Stat Membru. trebuie să paragraful 2. dacă este cazul. care pescuieşte produse marine. sau. din folosi jurnalul de bord al navei sau orice alte RVC mijloace care stabilesc statutul mărfurilor. T2L nu trebuie reînnoit cu condiţia ca anterior mărfurile să nu fi fost antrepozitate în vederea reexpedierii. precizând data re-exportării. le procesează la bord. Pentru justificarea statutului comunitar. pentru următoarele produse: Produse din peşte oceanic capturat sau extras din mare. care are steagul unui Stat Membru şi care nu pescuieşte produse marine dar procesează aceste produse la bord. 26/2004. Nota: Pentru a dovedi statutul comunitar se poate paragraful 3. care au intrat într-o ţară EFTA şi care vor fi re-exportate sub o altă procedură de tranzit decât cea comună.formularelor documentelor T2L. la bordul navei menţionate sau la bordul unei nave-uzină30 comunitare. după caz. „Înregistrat” presupune includerea în registrul Comunitar al navelor de pescuit. 75 . din fie întocmit un formular T2M pentru: RVC Produse din peşte oceanic capturat în afara mării teritoriale a unei ţări sau a unui teritoriu care nu aparţine teritoriului vamal al Comunităţii de către o navă de pescuit comunitară29 şi Mărfurile obţinute pornind de la produsele menţionate. în afara mării teritoriale a unei ţări sau a unui teritoriu care nu aparţine teritoriului vamal al Comunităţii. Pentru mărfurile Comunitare. Dovada statutului comunitar pentru produse de pescuit maritim şi alte produse maritime Articolul 325. birourile vamale competente ale ţărilor EFTA vor ştampila partea de sus a documentului. 5. „Înregistrat” presupune includerea în registrul Comunitar al navelor de pescuit. de către nave comunitare care nu sunt nave 29 „Nava Comunitară de pescuit ” este un vas care este afişat şi înregistrat într -o parte a teritoriului unui Stat Mambru care este parte a teritoriului vamal al Comunităŝii. au intrat alte produse cu statut comunitar. înfiinŝat prin R egula (EC) nr. Pentru a demonstra că mărfurile au fost sub permanenta supraveghere a autorităţilor vamale.

fiecare pereche fiind compusă dintrun formular detaşabil şi o copie nedetaşabilă. aceasta trebuie să completeze rubricile 1 şi 2 şi să semneze la rubrica 3 pe toate 76 . Carnetul de formulare T2M este emis. sau Produse din peşte oceanic capturat sau extras din marea teritorială a unei ţări sau a unui teritoriu care aparţine teritoriului vamal al Comunităţii. Prezentarea documentului T2M paragraful 1. de către nava de pescuit comunitară care a efectuat capturarea şi.de pescuit sau nave-uzină. de un mijloc de transport acoperit de un singur document de transport emis în ţara sau teritoriul care nu aparţine teritoriului vamal al Comunităţii în care produsele şi mărfurile au fost debarcate de pe navele vizate la punctele 1. din Formularul T2M trebuie sa fie prezentat: RVC 1. de către o altă navă de pescuit comunitară sau de către nava-uzină comunitară care a efectuat prelucrarea produselor transbordate plecând de la nava vizată la punctul 1 sau 3. de către orice altă navă pe care au fost transbordate produsele şi mărfurile plecând de la navele vizate la punctele 1 şi 2 fără a se fi procedat la nici o modificare sau 4. de biroul vamal comunitar care are în competenţă supravegherea portului de exploatare a navei de pescuit comunitară căreia îi este destinat. Înainte de emiterea carnetului către persoana interesată. de către nave ale unei ţări nemembre a Comunităţii Articolul 326. Formularele T2M sunt legate în perechi de câte 10 formulare. imprimat atât pe original cât şi pe copie. prelucrarea produselor sau 2. Informaţii despre carnetul de formulare T2M Articolul 327 328 din RVC şi Formularul este imprimat într-una din limbile oficiale ale Comunităţii stabilită de autorităţile competente ale statului membru căruia îi aparţine nava de pescuit. 2 sau 3. Fiecare formular are un număr de serie unică. la cererea persoanei interesate. dacă este cazul.

originalele şi copiile formularelor din carnet. Orice operaţie de prelucrare sau de transbordare a produselor mai sus menţionate trebuie să fie înregistrată în jurnalul de bord al navei. Biroul vamal competent completează rubrica B de pe toate originalele şi copiile formularelor din carnet. ulterior. Când toate formularele din carnet au fost utilizate sau la expirarea termenului de valabilitate. trimise către teritoriul vamal al Comunităţii. În timpul unei transbordări. şi completează şi semnează declaraţia care figurează în rubrica 9 a originalului şi a copiei unui formular din carnet în timpul: fiecărei transbordări de produse pe o navă de pescuit comunitară sau pe o navă-uzină comunitară care le va prelucra. sau când nava pentru care a fost emis carnetul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute. ulterior. fără nici o prelucrare. AGENT ECONOMIC Căpitanul navei de pescuit comunitare căreia i-a fost emis un carnet T2M completează rubrica 4. fiecărei transbordări de produse sau de mărfuri pe orice altă navă care le transportă direct. 77 . trimise către teritoriul vamal al Comunităţii. Autoritatea care are în competenţă înregistrarea navei de pescuit comunitară căreia îi este destinat carnetul aplică ştampila sa în rubrica A pe toate originalele şi copiile formularelor. Originalul formularului T2M este remis căpitanului navei pe care produsele sunt transbordate. fiecărei debarcări de produse sau mărfuri într-un port din teritoriul vamal al Comunităţii. Carnetul are un termen de valabilitate de 2 ani începând de la data la care a fost emis. carnetul trebuie să fie restituit fără întârziere biroului vamal care la emis. precum şi rubrica 6 dacă la bord se şi prelucrează produsele de pescuit. fiecărei debarcări de produse sau de mărfuri într-un port ca să fie. cu destinaţia într -un port din teritoriul vamal al Comunităţii sau într-un alt port ca să fie. originalul şi copia formularulu i T2M referitor la produse trebuie să fie corect completate şi semnate de cei doi căpitani implicaţi. Este posibilă o a doua transbordare. Transbordările sunt indicate corespunzător în jurnalele de bord ale navelor implicate.

Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) 78 . 6.VAMA Atunci când un formular T2M şi toate produsele pe care acesta le acoperă sunt prezentate la un birou vamal. funcţionarii vamali completează şi vizează rubrica 13 şi trimit formularul T2M la biroul vamal care l-a emis.

8.5 Lista autorităţilor competente pentru serviciile de linii regulate 79 .8. Anexe .8.4 Dovada statutului comunitar al vagoanelor de cale ferată .1 Exemplu de contract de navlosire care implică subcontractare (de servicii de transport) şi navlosire parţială .8.8.7.3 Dovada statutului comunitar al autovehiculelor rutiere .2 Manifestul încărcăturii – TC12 – Procedură şi autorizare . Parte rezervată administraţiilor vamale 8.

în special în sectorul transportului containerizat. aplicarea acestor două tipuri de navlosire este identică din punct de vedere juridic. navlosirea parţială este în general cunoscută sub numele de „navlosire de celule” (Slot Charter). chiar dacă nu le va utiliza pe toate. 4. Acordul de partajare a spaţiului navei În acordul de partajare a spaţiului navei. Consecinţe comerciale a) În afară de faptul că navlosirea de celule obişnuită presupune o plată (spre deosebire de partajarea spaţiului navei). 5.Anexa 8. adică încărcătura este transportată în cadrul unui voiaj în 80 .) = containere echivalente de 20 picioare b) EQP (FEU eng. Se disting două tipuri de containere: a) EVP (TEU eng. două (sau mai multe)companii navale convin sa-şi pună la dispoziţie una alteia un număr determinat de celule pe nave sau pe itinerarii determinate. Contractul de navlosire de celule obişnuită se incheie (în mod normal) la fiecare voiaj al navei. O celulă este un compartiment al navei care corespunde dimensiunilor unui container sau ale unei unităţi containerizate. 1. un navlositor (o linie navală) ia în chirie de la un armator (o altă linie navală care dispune de capacităţi excedentare pe o navă) un anume număr de celule. Introducere În transportul containerizat.1 Exemplu de contract de navlosire care implică subcontractare (de servicii de transport) şi navlosire parţială Navlosire parţială Acest paragraf explică aspectele comerciale ale navlosirii parţiale. Navlositorul plăteşte (în mod normal) o sumă de bani pentru toate celulele luate în chirie. precum şi implicaţiile în tranzitul comunitar. Navlosire de celule obişnuită In cazul navlosirii de celule obişnuită.) = containere echivalente de 40 picioare 2. Tipuri de navlosire de celule Se disting două mari forme: a) navlosirea de celule obişnuită (Ordinary Slot Charter) şi b) acordul de partajare a spaţiului navelor (Vessel Sharing Agreement) 3. b) Sistemul funcţionează ca un contract de navlosire obişnuit. Aceste acorduri sunt în mod normal încheiate pe bază de reciprocitate şi companiile maritime nu -şi percep reciproc taxe pentru celulele pe care le împart.

destinatari. Cu excepţia declaraţiilor de mărfuri periculoase şi a altor declaraţii de acest fel. pentru atenţionarea autorităţilor competente din portul de destinaţie. 7.numele navlositorului. Ca să-şi asigure încărcarea la maximum a navei. În plus. etc. voletul „conosament maritim” al manifestului încărcăturii navei care transportă mărfurile trebuie să menţioneze. b) Exemple: Exemplul nr. A îşi pune nava la dispoziţia lui B. armatorul nu dispune de nici un document care să reprezinte diferitele expedieri (partide de marfă expediate): expeditori. Consecinţe pentru tranzitul comunitar În cazul acordurilor comerciale de navlosire parţială. Prin acest contract. cererea de autorizare a unei linii maritime regulate se depune de persoana (cărăuş sau navlositor) care stabileşte linia regulată.Nava HMS Goodwill aparţine armatorului A care încheie un contract de navlosire pe un anume termen cu compania maritimă B (subînchiriere). de exemplu: determină nava sau navele care vor fi utilizate pe linia maritimă regulată şi fixează escalele. 1: . Armatorul emite un singur conosament care acoperă toate celulele utilizate şi nu câte un conosament pentru fiecare container sau lot. Autorităţile vamale pot cere orice document care poate fi folosit pentru aprecierea calităţii solicitantului şi mai ales contractul de transport (navlosire). fiecare companie maritimă poate acţiona ca principal obligat cu condiţia ca toate manifestele să fie conforme dispoziţiilor articolelor 447 şi 448 din RVC. El stabileşte porturile care vor fi deservite de nava sa (linie regulată). d) Expeditorul/destinatarul nu trebuie obligatoriu să ştie sau sa fie informat că o parte a transportului a fost efectuat în cadrul unui contract de navlosire de celule sau de partajare a spaţiului navei.B este responsabil cu gestionarea comercială a navei pe care a închiriat-o. c) Mărfurile transportate în cadrul acordurilor de navlosire de celule sau de partajare a spaţiului navei sunt ca şi cum s -ar afla la bordul unei nave aparţinînd navlositorului. 81 . Consecinţe pentru aprobarea liniilor maritime regulate a) În cazul navlosirii parţiale. pe baza propriilor sale conosamente şi manifeste. conţinut. e) Expeditorul/destinatarul primeşte un conosament emis de compania maritimă cu care a încheiat un contract de transport. sau de reprezentantul său. . 6. că controalele de tranzit trebuie să fie efectuate pe baza manifestelor şi conosamentelor navlositorului.

SouthamptonAnvers-Le Havre-Lisbonne -pe Caravel: Southampton-Anvers-Le Havre-Lisbonne. Ca să fie cuprinse pe aceeaşi cerere.Vigo D: . Pentru acest serviciu se cere aprobarea „liniei regulate”.pe Corvette: Southampton-Anvers-Le Havre-Lisbonne -pe Caravel: Southampton-Anvers-Le Havre-Lisbonne-Vigo C: . 2: Linia Navele Persoane răspunzătoare de stabilirea liniei 3 Navlositori parţiali 1 2 RotterdamFelixstoweSouthamptonAnvers-LeHavreLisbonneLeixoes-Vigo Corvette şi Caravel A RotterdamFelixstowe SouthamptonDouro Anvers-LeHavreBilbao-LisbonLeixoes-Vigo RotterdamFelixstoweSouthamptonAngela J Anvers-LeHavreLisbonneLeixoes-Vigo RotterdamFelixstoweSouthamptonGoodwill Anvers-LeHavreBilbao-LisbonneLeixoes-Vigo B C 4 B: .  În coloana 2 figurează navele aferente liniei.pe Corvette: Rotterdam.SouthamptonAnvers . Autorizarea de a opera linia regulate trebuie să fie cerută de B pentru nava HMS Goodwill.B încheie cu C un acord de partajare a navei (navlosire parţială).Lisbonne Leixoes-Vigo A: Rotterdam-Felixstowe-SouthamptonAnvers-LeHavre-Lisbonne B: Rotterdam-Southampton-Anvers-Le Havre-Lisbonne D: Anvers-Le Havre-Lisbonne-Leixoes-Vigo A: Rotterdam-Felixstowe-SouthamptonAnvers-LeHavre -Lisbonne B: Rotterdam-Southampton-AnversLeHavre.Le Havre.Lisbonne A: Rotterdam-Felixstowe -SouthamptonAnvers-Le Havre-Bilbao C: Southampton-Anvers-LeHavre-BilbaoLisbon-Leixoes D: Anvers-Le Havre-Bilbao.pe Corvette: Rotterdam. Exemplul nr. trebuie ca navele să facă escale în diferitele porturi vizate în cerere.Lisbonne C: Anvers-LeHavre-Lisbonne-Leixoes-Vigo D  In coloana 1 figurează linia cu diferitele porturi în care vor opri navele aferente liniei. Avem deci navlosire parţială: B concesionează lui C exploatarea comercială a unei părţi a navei HMS Goodwill şi păstrează exploatarea restului navei. 82 .

5 din 2004 83 . În cazul în care sunt mai multe rute specificate în rubrica 2. În acest caz. Rubrica 2: Se vor înscrie porturile de trecere pentru a urma o anumită rută. navele se vor diferenţia printr-un număr al rutei pe care o 31 Inlocuit prin Modificarea nr. se va trece numele fiecărei companii navale implicate.Le Havre (FR). fiecare companie navală implicată va fi responsabilă pentru un singur transport de serviciu regulat naval. cu cerneală şi majuscule şi va fi certificată întotdeauna de vamă (data. Rotterdam (NL) Dover (UK) . Felixtowe (UK). sau să le impună clienţilor lor să respecte procedurile vamale care decurg. Rubricile: Rubrica 1: Se va înscrie numele companiei navale sau numele reprezentantului şi adresa completă. etc. fiecare rută trebuie să fie distinsă printr-un număr (de exemplu: 1. Orice modificare ulterioară a certificatului poate fi efectută şi manual. Această persoană poate. Lisbon (PT) – Vigo (ES) – Bilbao (ES). Aceasta este persoana care va face cererea de autorizare si care trebuie sa-i informeze pe navlositorii parţiali (coloana 4) că linia are statut de linie regulată. 2. În cazul în care administrarea comercială a unui vas este împărţită între mai multe companii. c) Conţinutul cererii şi al autorizaţiei de linie regulată31 Certificatul unui serviciu regulat de pescuit (anexa 42 a IPC) se completează cu respectarea următoarelor instrucţiuni: General: Certificatul trebuie completat informatic sau utilizându-se o tehnică de procesare a datelor. de asemenea. Aceste persoane nu trebuie să ceară autorizare dar trebuie să respecte. sau a reprezentantului şi adresa completă. pentru care sunt specificate porturile deservite. să transporte mărfuri pe această linie.  În coloana 4 figurează navlositorii parţiali care au închiriat spaţii pe nava unui cărăuş.) Rubrica 3: Se va înscrie numele navelor mandatare conform rutei specificate în rubrica 2. Numele fiecărui port este urmat de codul ISO aferent ţării (de exemplu Rotterdam (NL). Atunci când certificatul este emis pentru mai multe rute. (conform statutului vamal al mărfurilor transportate) din caracterul regulat al liniei. Le Havre (FR)). În coloana 3 figurează numele persoanelor răspunzătoare pentru stabilirea liniei (porturi). ştampila şi semnătura reprezentantului).

(DK).urmează (de exemplu: 1. (IT). Este de reţinut faptul că navlosantul nu este deţinătorul certificatului şi numele acestuia nu este trecut în rubrica 1. 3. HMS Goodwill. (LV). 2. 84 . (MT). (NL). Rubrica A: Numele Statelor Membre sunt urmate în paranteze de codul ISO al ţării: (BE). (PT). Implementări: Autorităţile vamale se vor asigura că. (DE). nu mai târziu de 30 Iunie 2006. (SE). (EE). (SI). (PL). Rubrica 5: Această rubrică trebuie datată şi semnată de către compania/ile navală/e sau de către reprezentanţii menţionaţi în rubrica 1. toate certificatele sunt în acord cu instrucţiunile menţionate (de mai sus). (GR). (LT). HMS Douro. sau (UK). (FR). Persoana care va solicita autorizaţia trebuie să menţioneze autorităţilor vamale numele navlosantului.). (ES). (CY). etc. (IE). (FI). HMS Corvette. Rubrica 4: Se va înscrie numele unei navlositorului/lor (nu numele navei). HMS Neptune.

85 . Convenţie). în această cerere numele reprezentanţilor săi în aceste porturi. paragraful 2. prin sistemul electronic de schimb de date. în calitate de expeditor agreeat. Totuşi. după plecarea navei către portul de destinaţie. pentru eliberarea ulterioară a manifestului pentru justificarea statutului comunitar al mărfurilor. poate cere autorităţilor competente ale acelei ţări autorizaţia de a folosi. 2. dacă aceasta are statut de expeditor agreat. simplificarea prevăzută la articolul 324e din RVC (articolul 18 din Apendicele II). Compania navală va trebui să indice. B. paragraful 2) prevede că. 3. conform articolului 317a din RVC (articolul 10 al App II. Introducere 1. Un astfel de manifest trebuie să fie certificat înainte de plecarea navei din port. o companie navală poate transmite electronic detaliile manifestului din portul de plecare. Această companie stabileşte în cererea de autorizare lista tuturor ţărilor şi a tuturor porturilor de plecare şi de destinaţie pe care le are în vedere. Articolul 324e din RVC (articolul 18 din Apendicele II al Convenţiei) stabileşte dispoziţii. pe de o parte. statutul comunitar al oricăror mărfuri transportate pe mare trebuie să fie dovedit. Procedura de consultare 1. 5. de asemenea. de către vamă sau de compania navală. din Apendicele II). Dacă acestea sunt respectate. cererea este transmisă pentru aprobare. RVC (articolul 313. să informeze autorităţile vamale din aceste porturi despre intenţia de a utiliza procedura simplificată şi un sistem electronic de schimb de date. Statutul comunitar al mărfurilor poate fi dovedit în principal c u manifestul companiei maritime. fie are sediul într-o ţară. Autorităţile competente ale acelei ţări verifică dacă cererea îndeplineşte condiţiile vizate la articolul 324e paragraful 2 din RVC (articolul 18.Anexa 8. în cazul unei linii navale neregulate. 4. astfel încât manifestul să fie disponibil în portul de destinaţie înainte de sosirea navei.2 Manifestul maritim – TC12 – Procedură şi autorizare Notă explicativă referitoare la utilizarea formularului TC12 A. fie dispune acolo de un birou regional. În acest caz. autorităţilor competente (enumerate în anexa B) din ţările pe teritoriile cărora sunt situate porturile de plecare şi de destinaţie. O companie navală internaţională care. 3. În paralel. din motive de logistică. 2. manifestul nu este uneori disponibil pentru certificare la momentul plecării navei. în portul de destinaţie. cu respectarea anumitor condiţii. şi pe de altă parte pentru transmiterea acestuia. compania navală trebuie să ceară birourilor sale din fiecare port de plecare şi de destinaţie.

autorităţile competente ale ţărilor în care sunt situate porturile de plecare şi de destinaţie prevăzute avertizează autorităţile vamale naţionale din porturi să aştepte comunicarea menţionată la paragraful 3. dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru utilizarea procedurii simplificate. dacă este respectat criteriul referitor la un număr semnificativ de voiaje între ţări pe itinerariile recunoscute. 9. şi.4. după modelul prezentat în anexa A. 1. 10. 2. paragraful 2 din RVC (articolul 18. între porturile statelor membre ale Comunităţii şi ale ţărilor AELS. Autorităţile competente care au eliberat autorizaţia transmit o copie a acesteia autorităţilor competente (enumerate în anexa B) din ţările pe ale căror teritorii se află porturile de plecare şi de destinaţie prevăzute. La sfârsitul acestei proceduri de consultare. 7. identitatea navei. enumerate în autorizaţie. Scopul Simplificarea se referă la transportul tuturor mărfurilor transportate de compania navală pe mare. C. articolul 54 din Apendicele I al Convenţiei privind regimul de tranzit comun). din Apendicele II al Convenţiei). împreună cu birourile locale ale companiei maritime. În termen de 60 de zile de la data notificării. 8. locul şi data încărcării. 86 . Orice refuz trebuie să fie motivat. La primirea notificării prevăzute la paragraful 2 de mai sus. autorităţile competente ale ţărilor în care se situează porturile de plecare şi de destinaţie informează autorităţile competente responsabile pentru acordarea autorizaţiei despre acordul sau refuzul lor. 5. Autorizaţia poate fi revocată sau modificată conform dispoziţiilor legale în vigoare (articolul 9 din Cod. În cazul avizului favorabil sau în absenţa unui răspuns în termen de 60 de zile de la data notificării. acesta trebuie să evidenţieze cel puţin datele prevăzute de articolul 317a din RVC (articolul 10 din Apendicele II). paragraful 2. autorităţile competente pentru autorizare emit companiei maritime o aprobare. Acestea cuprind următoarele indicaţii: numele şi adresa completă a companiei navale. autorităţile competente pentru autorizare vor proceda la eliberarea autorizaţiei. Documentaţia cerută pentru expediţii Dacă manifestul companiei navale este folosit ca dovadă a statutului comunitar al mărfurilor. autorităţile vamale din porturile de plecare şi de destinaţie informează autorităţile competente din ţările dacă aceste porturi sunt dotate sau nu cu echipamente care să permită utilizarea unui sistem electronic de schimb de date şi dacă compania navală îndeplineşte sau nu condiţiile prevăzute de articolul 324 e. Autorităţile vamale din porturile de plecare şi de destinaţie verifică. 6. în special. Autorizaţia La finalizarea procedurii prevăzute la secţiunea B.

natura. de asemenea. şi pentru fiecare expediţie: referinţa la conosamentul maritim sau la un alt document comercial. pentru mărfurile al căror statut comunitar poate fi justifiat sigla „N” pentru celelalte mărfuri. care să conţină suficiente detalii pentru a permite identificarea lor. Autorităţile competente din portul de destinaţie verifică statutul comunitar declarat. şi efectuând verificări împreună cu autorităţile competente din portul de plecare. prin controale pe baza unei analize de risc. Procedura în portul de destinaţie Compania maritimă prezintă o copie a manifestului autorităţilor vamale din portul de destinaţie. atunci când este cazul. Compania navală transmite manifestul în portul de destinaţie. fie prin sistemul electronic de schimb de date fie pe suport de hârtie.locul descărcării mărfurilor. La cerere. înainte de sosirea navei în portul de destinaţie. 5. în orice caz. 87 . mărcile şi numerele coletelor. Ea este. numărul. 3. obligată să contribuie la clarificarea infracţiunilor sau neregulilor constatate de autorităţile competente din porturile de plecare şi de destinaţie. Autorităţile vamale competente din portul de plecare efectuează controale pe baza unei analize de risc. compania maritimă transmite manifestul autorităţilor vamale din portul de plecare. dacă acestea nu dispun de mijloacele tehnice necesare recepţionării datelor pe cale electronică. prin sistemul electronic de schimb de date. fie prin sistemul electronic de schimb de date fie pe suport de hârtie. după caz. denumirea comercială uzuală a mărfurilor. următoarele indicaţii referitoare la statutul mărfurilor: sigla „C” (echivalentă cu „T2L”) sau „F” (echivalentă cu „T2LF”). Procedura în portul de plecare Compania navală întocmeşte manifestul care serveşte la justificarea statutului comunitar al mărfurilor cel mai târziu în ziua următoare plecării navei şi. 4. dacă acestea nu dispun de mijloacele tehnice necesare recepţionării datelor pe cale electronică. numerele de identificare ale containerelor. masa brută în kilograme. Infracţiuni/Nereguli Compania navală trebuie să raporteze autorităţilor competente din porturile de plecare şi de destinaţie orice nereguli sau infracţiuni pe care le-a constatat.

autorităţile competente din acest port le vor notifica autorităţilor competente din portul de plecare şi.Dacă în portul de destinaţie infracţiunile sau neregulile nu pot fi clarificate. 88 . precum şi pentru notificarea oricăror infracţiuni şi nereguli şi să contribuie la clarificarea lor. 6. să pună la dispoziţia autorităţilor competente orice documente relevante. autorităţile care au eliberat autorizaţia astfel încât acestea să poată lua măsurile ce se impun. Răspunderile companiei navale Compania navală trebuie: să păstreză evidenţe corspunzătoare care să permită autorităţilor competente să verifice operaţiunile din porturile de plecare şi de destinaţie. să se angajeze să fie pe deplin responsabilă în faţa autorităţilor competente pentru îndeplinirea obligaţiilor sale.

.................. Apendicele II al Convenţiei) 2. Autoritatea emitentă Ştampila Numele: Adresa: Ţara: Data: (Semnatura) 89 ........... Ţările şi porturile de destinaţie la care se referă autorizaţia şi numele reprezentantului(ţilor) companiei navale 4. Ţările şi porturile de plecare la care se referă autorizaţia şi numele reprezentantului(ţilor) companiei navale 3..ANEXA A Model de autorizaţie TC12 1............Titularul autorizaţiei . Alte informaţii 5... (Numărul Autorizaţiei) Autorizaţie pentru utilizarea procedurii simplificate prevăzută la articolul 324e din RVC (articolul 18...

bfinv. publicată în anuarul „reţeaua tranzit”.und Verbrauchsteuerabteilung AdresA poştală: Postfach 1132 44 20432 Hamburg Sediul: .Ţara (A) BELGIA DANEMARCA FINLANDA ANEXA B LISTA AUTORITĂŢILOR COMPETENTE PENTRU CONSULTARE Numele autorităţii Adresa autorităţii Punct de Contact (B) (C) (D) Administration Centrale des douanes Cité Administrative de l’État et accises Service Procédures Tour des finances.de D-na Wenske FRANŢA GERMANIA Oberfinanzdirektion Hamburg Zoll.finances. Turun PL 386 Mr Heimo Pönkä Tulli/meriliikenneluvat 20101 Turku Tél.: +358-20-4924245 Mobile: +358-40-3324245 Fax: +358-20-4924017 E-mail: Heimo. diferitele birouri vamale Lista numelor persoanelor responsabile şi numele şi adersele autorităţilor de locale sunt responsabile cu eliberarea care depind ele este aceeaşi cu a corespondenţilor locali pentru tranzit autorizaţiei. boîte n° 37 douanières.fr D-na Meyer Tél. direction 10 Boulevard du Jardin Botanique. : + 49-40-42820-1279 Fax : + 49-40 42820-1329 E-mail : Nancy.Ponka@tulli.gou v. : +33-1.Meyer@ofdhh.44744621 E-mail :maud.chasseriau@douane.fi Direction générale des Douanes et Droits Indirects 23 bis. 50 1010 Bruxelles În Danemarca. rue de l'Université F – 75007 PARIS Mme Chasseriau Maud Tél.

Elín Sigurjónsdóttir.regimi@finanze. diferitele birouri vamale locale sunt responsabile cu eliberarea autorizaţiei. Jóhanna Gunnarsdóttir. CAP & Transit Procedures Branch ITALIA32 AGENZIA DELLE DOGANE Area gestione tributaria e rapporti con gli utenti. 32 Modificat prin suplementul nr. Gerard Cullen Tél.11.it Mr. Ástrós Guðlaugsdóttir M.gr Hörður Davíð Harðarson.Rödingsmarkt 2 20459 Hamburg GRECIA ISLANDA Ministry of Finance Directorate General Of Customs and Excise 19th Division-1st Department Directorate of Customs K.de Tél. Ágúst Magnússon. OLANDA Rosanna Lavuzza Phone: 0039 06 50246040 Fax: 0039 06 5001037 e-mail: tributi. Ufficio regimi doganali e fiscali În Ţările de Jos. Castle House. : + 49-40-42820-1282 Fax: + 49-40-42820-1329 E-mail : Tanja.ie IRLANDA The Revenue Commissioners.bfinv. Servias 10 101 84 Athens Greece Tryggvagötu 19 101 REYKJAVÍK Iceland 5th Floor. Ireland Via Mario Carucci.Wenske@ofdhh. 71 00143 Roma Tel. Dublin 2.5 din 25. :0030210/3248832 Fax :0030210/3225731 e-mail :d19diadi@otenet.: 00353 1 6748961 Fax: 00353 1 6772315 E-mail: gcullen@revenue. Giancarmine Chiarello Phone: 0039 06 50245073 Lista numelor persoanelor responsabile şi numele şi adersele autorităţilor de care depind ele este aceeaşi cu a corespondenţilor locali pentru tranzit publicată în anuarul „reţeaua tranzit”.2005 91 . South Great Georges Street.

: ++ 34 91 728 94 50. Pascual Tomas Hernández Tél.es POLONIA Urzÿd Celny w Szczecin PORTUGALIA Direcção. +48.34.91.30 tél.2004 Modificarea nr.2004 92 . EE Avenida del Llano Castellano.: 351 218813879 Fax: 351 218813984 E-mail: dsra@dgaiec. +48. nº 5 -r/c 1149-006 LISBOA tél.perhult@tullverket.29.pt Isabel Rodriguez Fernandez.och tillståndssektionen Tullverket Östersjöregionen Företagsenheten . 17 28034 .09. 2 din 06.IKS SUEDIA Box 850 S-201 80 Malmo Box 27311 S-102 54 Stockholm ake.se Box 153 S-374 23 Karlshamn ostersjo@tullverket.462.min-financas. Energetyków 55 70-952 Szczecin Rua da Alfândega.1 din 10. 0032 OSLO ul.620.71 Tél.58.Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Direcção de Serviços de Regulação Aduaneira 33 SPANIA Agencia Estatal de Administración Tributaria Departamento de Gestión Aduanera e II.NORVEGIA Toll.12.se 33 34 Modificat prin Modificarea nr. Polska 8 81-339 Gdynia ul.og avgiftsdirektoratet Driftsavdelingen/VFS Urzÿd Celny w Gdynia Postboks 8122 Dep. Nicolás Campo Hernández.MADRID Tullverket34 Tullverket Mälardalsregionen Åke Perhult Kvalitetssäkrings. Fax : ++ 34 91 358 47 21 E-mail : gesadu@aeat.

och kvalitetssäkringssektionen Tullverket Västsvenska regionen Klareringssektion Göteborg Klar grp Gbg/ Anders Karp HM Customs & Excise CCTO National Simplifications Team Box 850 S-201 80 MALMÖ skane@tullverket.34.620.462.339 GDYNIA UL.se CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE. ENERGETYKOW 55 70-952 SZCZECIN Nu se aplica Nu se aplica Custom House Valletta CMR 02 MALTA Corner M.CO12 3BE SMARTINSKA 55 SI .71 Mr.Tullverket Skåneregionen Företagsenheten Tullinformations. POLSKA 8 81. : 00 44 1255 244700 Fax : 00441255 554508 ccto. GENERALNI CARINSKI URAD POLONIA Customs Chamber in Gdynia Izba Celna w Gdyni Customs Chamber in Szczecin Izba Celna w Szczecinie REPUBLICA SLOVACĂ REPUBLICA CEHĂ MALTA Ministry of Finance Customs Division Transit Branch CIPRU Customs Headquarters.Karaoli and Gr.mt Tel:+357 22 601651 Fax:+357 22 302031 E-mail: 93 . 1096. Nicosia Tél. Anthony Busuttil Phone: 00356 2225 1422.1000 LJUBLJANA SLOVENIJA UL.se S-404 85 Göteborg vastsvenska@tullverket.91.od@hmce. Fax: 00356 2165 1250 e-mail: anthony.29. Ministry of Finance REGATUL UNIT AL MARII BRITANII SLOVENIA Custom House Main Road Harwich Essex .gov.58.gsi.busuttil@gov.30 TEL +48.uk TEL +48. Afxentiou.b.

lt - LETONIA VID Rīgas muitas reģionālās iestādes muitas pārvaldes VID Vidzemes reģionālās iestādes muitas pārvaldes ESTONIA35 Tax and Customs Board Muitinės departamentas Muitinės procedūrų skyrius Tranzito kontrolės poskyris Nu se aplica Autoritatea Naţională a Vămilor Estonia LITUANIA UNGARIA ROMANIA Str. Kuldīga. Bucureşti 35 Modificat prin Modificarea nr. sector 1. LV-3300 Latvia Citadeles ielā 1.gov.mof.5 din 25. Jak.headquarters@customs. 1/25 LT-01105 Vilnius Vadim Iljusin Tel: +372 696 7892 Fax: +372 696 7733 vadim. Fax: +370 5 266 60 14 E-mail: a. Rīgā.to g.ee Mr Audrius Budrys Tel: +370 5 266 60 80.13. LV-1010 Latvia Beātes ielā 49.11.cy VID Kurzemes reģionālās iestādes muitas pārvalde Liepājas ielā 48.budrys@cust. Matei Millo. nr.2005 94 . Valmierā LV-4201 Latvia Lokke 5 15176 TALLINN A.iljusin@emta.

pentru transferul de proprietate (livrare/achiziţie). 8. 3. Nu este prevăzută nici o intervenţie a nici unui birou vamal. 4. Articolul 313. În acelaşi timp aceste cereri nu trebuie să îmbrace o formă de automatism. vase de croazieră şi avioane de turism. 5. Termenul „circulaţie” nu vizează numai utilizarea vehiculelor pentru deplasarea în interiorul teritoriului vamal al Comunităţii. toate mărfurile de pe teritoriul vamal al Comunită ții se consideră mărfuri comunitare. 7. cu excepția cazului în care s-a stabilit că ele nu au statut comunitar”. În ceea ce priveşte înmatricularea lor . atunci când vehiculele sunt importate dintr-o ţară terţă şi puse în circulaţie fără să fie înmatriculate într-un stat membru.3 Dovada statutului comunitar al vehiculelor rutiere cu motor În vederea determinării în mod uniform a statutului vamal al vehicolelor rutiere cu motor care circulă pe teritoriul Comunităţii. Astfel. se foloseşte pentru toate mărfurile comunitare.Anexa 8. în calitate de mărfuri comunitare pe baza prevederilor din articolul 313. 2. de asemenea pentru transferul unui vehicul fără schimbarea proprietarului. . s-a convenit să se respecte următoarele reguli: 1. acestea pot fi expediate către un alt stat membru. paragraful 1. înmatricularea vehiculelor noi nu trebuie să depindă de dovada statutului comunitar al acestor vehicule. Aceste reguli nu afectează dispoziţiile aplicabile în domeniul fiscal şi în special în relaţiile cu dispoziţiile referitoare la cerinţele înmatriculării în ţările de rezidenţă ale proprietarului. autorităţile competente pot cere informaţii cu caracter de asistenţă mutuală. 6. aceste vehicule trebuie tratate la fel ca şi vehiculele fabricate în Comunitate. Reglementările privind circulaţia mărfurilor dintr-un punct în altul pe teritoriul vamal al Comunităţii sunt pe deplin aplicabile pentru circulaţia vehiculelor rutiere cu motor. paragraful 1 din RVC stipulează că: „Sub rezerva articolului 180 din Cod și a excepțiilor enumerate în alineatul (2) din prezentul articol. În aceste condiţii. În consecinţă vehiculele comunitare trebuie să poată circula în interiorul teritoriului vamal al Comunităţii în aceleaşi condiţii ca toate celelalte mărfuri comunitare. Această prezumţie se aplică şi la circulaţia vehiculelor. În cazul apariţiei unor suspiciuni.

sigla T1. siglă aflată în stânga menţiunilor referitoare la regimul de admitere temporară. Fără a prejudicia prevederile de mai sus. b) datele de înmatriculare ale acestui vehicul înscrise în documentul de înmatriculare şi eventual pe placa de înmatriculare. dovada statutului comunitar trebuie furnizată conform dispoziţiilor articolului 320. 96 . Dovezi ale statutului comunitar ale vehiculelor cu motor ţinând cont de numărul de înregistrare (articol 320. [ ŞTAMPILĂ ROŞIE ] 2. În alte cazuri. orice vehicul rutier cu motor înmatriculat într-o ţară membră UE este considerat ca având statut comunitar dacă: a) documentul de înmatriculare al vehiculului este emis de autorităţile competente ale statului membru UE unde acest vehicul este introdus. certificatul de înmatriculare conţine pe pagina de titlu. punct a) din RVC): Belgia: vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Belgia sunt considerate că au statut comunitar doar dacă: 1.1. în funcţie de ţara de înmatriculare. 10. ştampila de culoare roşie. corespund exact caracteristicilor de mai jos.9. punctul b) al RVC. certificatul de înmatriculare are pe verso-ul Paginii nr. având amprenta de mai jos: (această ştampilă a fost utilizată până în octombrie 1993).

- - plăcuţa pentru remorci: literele ZU + 1 altă literă + 3 cifre. certificatul de înmatriculare are. menţiunea „plaque marchand” sau „handelaarsplaat” sau „Händlerplatte”. pentru remorci: literele ZZU + 3 cifre. cifrele în partea inferioară). în locul detaliilor privind vehicolul menţiunea „plaque d’essai” sau “proefrittenplaat” sau “Prüfungsplatte”. pentru motociclete: literele ZZM + 3 cifre (dimensiuni diferite de alte inscripţii. plăcuţa pentru motociclete: literele ZM + 1 altă literă + 3 cifre (dimensiuni diferite de alte inscripţii. cifrele în partea inferioară). O vignetă autocolantă indicând anul trebuie să fie de asemenea aplicată într-un loc special prevăzut. literele în partea superioară. Placuţa de înmatriculare are un grup de litere şi un grup de cifre compuse din următoarele combinaţii: plăcuţa pentru maşini: litera Z + 2 alte litere + 3 cifre. Cifrele şi literele sunt de culoare verde pe fond alb. Placuţa de înmatriculare are un grup de litere şi un grup de cifre compuse din următoarele combinaţii: pentru maşini: literele ZZ + 1 altă literă + 3 cifre. 97 . literele în partea superioară.(SPECIMEN DE CERTIFICAT DE INMATRICULARE) 3. 4. Cifrele şi literele sunt de culoare verde pe fond alb. O vignetă autocolantă indicând anul trebuie să fie asemenea aplicată într -un loc special prevăzut. certificatul de înmatriculare are. în locul detaliilor privind vehicolul.

mai puţin cele referitoare la vehicule destinate exporturilor („EXPORT”) sau cele în tranzit („VISITOR”). două sau trei litere (alfabetul latin) şi un număr în serie între 1 şi 999. care sunt încă întocmite manual şi numelele de pe plăcile de înmatriculare sunt diferite de alte vehicule.01.1997. Toate documentele de înmatriculare eliberate după 2 ianuarie 1997 sunt listate la imprimantă. Numărul lor de înmatriculare se prezintă în felul următor: Explicaţii a) Turişti: NNNNVNN (de exemplu 1604V04) b) Exporturi: ENNNNN ( de exemplu E11234) N corespunde unei cifre E corespunde unei litere 98 . Statutul comunitar al acestor vehicule poate fi verificat consultând documentele lor de înmatriculare. Fiecare vehicul are două plăcuţe: una în faţă pe fond reflectorizant alb. Pentru a determina statutul comunitar al majorităţii vehiculelor care au numere de înmatriculare de tipul LLNNN (de exemplu YW764) sau LLLNNN (de exemplu EAY857). trebuie verificate informaţiile corespondente ce se află în documentul de înmatriculare şi care sunt explicate în tabelul A. literele şi cifrele apărând negre. a) Vehicule înmatriculate în Cipru cu titlu permanent Toate vehiculele înmatriculate în Cipru cu titlu permanent au un număr de înmatriculare compus din una. Numărul de înmatriculare al vehiculelor diplomatice sunt formate dintr -o combinaţie de două cifre care indică codul ambasadei sau a l Comisiei. cealaltă în spate pe fond reflectorizant galben. c) Vehicule înmatriculate cu titlu temporar: vehicule turistice (Vizitatori – V) sau vehicule destinate exportului Vehiculele înmatriculate în Cipru pentru turişti sau cele destinate exportului nu au statut comunitar. urmate de literele „CD” şi de numărul alocat vehiculului de către ambasada sau Comisia în cauză. când îşi pierd acest statut ele vor circula cu înmatricularea permanentă. Primul corespunde înmatriculării permenente.Cipru Direcţia de Transport Rutier din Cipru este informatizată din 01. Aceste vehicule circulă cu numerele de înmatriculare diplomatice atâta timp cât posedă statutul diplomatic. Al doilea număr indică faptul că vehiculul aparţine corpului diplomatic. b) Vehicule înmatriculate pentru diplomaţi (CD) Vehiculele diplomatice au două numere de înmatriculare pe documentele de înmatriculare.

11(4)µ K.03. afişând serii mai vechi formate dintr-o combinaţie de două sau trei litere şi de patru cifre. unde inscripţia de culoare verde este compusă din cinci până la şapte caractere. Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Republica cehă nu sunt considerate că au caracter comunitar atunci când au o placă metalică 99 .19.01.07. Republica cehă: 1.E Δαδκώv (Kωδtkόμ Eμαipεζεμ Δαδκώv) Notă: numai informaţiile de la punctul 1. Vehiculele rutiere cu motor sunt în circulaţie cu plăci cu numere albe. KATABΛHΘHKE 2 Codul de exonerare al 01.18.07.06. Drepturi partial plătite.02. având un câmp roşu în care figurează data expirării. celelalte fiind cifre arabe. Se consideră că vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Republica cehă au caracter comunitar dacă înmatricularea lor îndeplineşte una din condiţiile următoare: Placă dreptunghiulară albă are o inscripţie cuprinsă între 5 şi 7 caractere (cel puţin o literă şi o cifră) de culoare neagră (de exemplu: 1K3 2246). cu traducere în română Exonerare.07.01. Prima literă corespunde departamentului teritorial. Camioanele. dreptului 11(4)α. Placă dreptunghiulară albă specială utilizată pentru vehicule în probe cu inscripţia de culoare verde .05. autobuzele şi remorcile înmatriculate cu serii mai vechi au o placă dreptunghiulară pe fond galben. de asemenea tractoarele agricole sau forestiere au o placă dreptunghiulară pe fond galben. MEPIKH AΠAΛΛAΓH. Placă dreptunghiulară albă pe care inscripţia apare neagră. primul caracter fiind o literă şi corespunde departamentului. Drepturi plătite ΠΛHPHΣ AΠAΛΛAΓH.01. 2.07. Vehiculele cu motor speciale.Tabel A Informaţii (indicaţii fiscale) (în romana şi în greacă aşa cum apar pe documentele de înmatriculare) 1 Drepturi vamale Tειωλεηαθóμ Δαζκόμ Forma posibilă a informaţiilor. Placă dreptunghiulară albă specială utilizată pentru înmatriculare permanentă.07. grupate în perechi separate de liniuţe de culoare neagră pe fond alb (de exemplu: CHA 63-46). utilizată de vehicule destinate exportului. compusă din cinci caractere prima fiind „F” urmată de patru cifre.07. 11(4)β. Placă dreptunghiulară albă specială unde inscipţia de culoare verde este compusă din litera „V” urmată de patru cifre (vehicole de colecţie). figurează pe certificatele de înmatriculare completate manual.

urmate de cinci caractere. BA 7876) sau numai şase cifre ( de ex. Danemarca: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Danema rca se consideră că au caracter comunitar atunci când în partea inferioară a certificatului de înregistrare figurează următoarea menţiune: „IKKE TOLDDOKUMENT VED OMREGISTRERING” (în traducere: nu trebuie prezentat nici un document vamal în caz de schimbare a proprietarului). Placa de înmatriculare a vehiculelor rutiere cu motor este o combinaţie de două grupe de litere (prima grupă co respunde regiunii teritoriale. a doua grupă este formată din 100 . Grecia: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Republica elenă se consideră că îndeplinesc în Grecia prevederile articolelor 9 şi 10 al Tratatului Comunităţii Europene Economice. litere de tipar şi cifre. Nu se consideră că au statutul comunitar atunci când pe placa de înmatriculare sunt inscripţiile: a) literele CD sau ΔΣ (corpuri diplomatice) înaintea numerelor (culoare verde) b) literele ΞA (misiune străină) înaintea numerelor (culoare galbenă) c) literele EX (admitere temporară) înaintea numerelor (culoare albă). 237. exceptând cazurile în care statutul comunitar este atestat de documente însoţitoare. ex. Spania: 1.568 – plăci mai vechi care sunt încă în vigoare ) iar documentul lor de înmatriculare este formularul T – 01 – 19. Estonia: Vehiculele rutiere cu motor sunt înmatriculate în Estonia pe baza regementărilor în vigoare. atunci când au o placă de înmatriculare dreptunghiulară de culoare albă unde inscripţia este o combinaţie de două litere şi patru cifre (de ex. MA .Malaga. M – Madrid.dreptunghiulară albastră având literele „DD” sau „XX”. Începând cu 1 mai 2004 partea stângă a plăcii de înmatriculare are sigla „EST”. Numărul de înmatriculare este format dintro combinaţie de trei litere şi de trei cifre. Germania: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Republica Federală Germană se consideră că au caracter comunitar atunci când au o placă de înmatriculare dreptunghiulară unde inscripţia este o combinaţie de două grupe de litere şi de o grupă de cifre (ex. BN-JJ 390 sau K-AX 8495) şi atunci când s-a eliberat un document de înmatriculare german pentru vehiculul în cauză. de culoare galbenă (corpuri diplomatice sau misiuni străine).

a doua cuprinsă între 0000 şi 9999) şi o grupă de litere (una sau două în funcţie de caz). Ex. Nu au statut comunitar vehiculele cu motor înmatriculate în Spania care au următoarele inscripţii: – CD. CC – placă turistică unde inscripţia este o combinaţie de două grupe de cifre (prima cuprinsă între 00 şi 99. Ex : 00–M–0000.MA–6555–AT). placa turistică are o bandă verticală de culoare roşie de 3 cm pe care figurează ultimele două cifre a le anului cu data limită. Menţiunile făcând referiri la „Revenue Commissioners” ) Această menţiune este întotdeauna însoţită de ştampilă vamală.: 00–M–0000– 86–VI Franţa: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Franţa se consideră că au statut comunitar exceptând cazurile în care sunt înmatriculate cu inscripţiile următoare: – CMD. de culoare albă (prima cifră deasupra celei de–a doua cifre) şi luna în cifre romane (dedesubtul cifrelor).454. CD. 2. vehiculele rutiere cu motor au o placă de înmatriculare compusă din patru cifre urmate de trei litere fără a se indica provincia (ex. Sunt înmatriculate cu una din inscripţiile speciale următoare: 101 .una sau două litere) şi un grup de cifre (de la 0000 la 9999) aflate între cele două grupe de litere (ex. conform celor mai sus menţionate sunt considerate că au statut comunitar. 4382 BRT). Italia: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Italia se consideră că au statut comunitar cu excepţia: 1. Irlanda: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Irlanda sunt considerate ca având statut comunitar numai dacă ele sunt înmatriculate într-o serie alta decât seria ZZ şi documentul de înregistrare (Registration card) nu poartă menţiuni speciale în materie vamală (de ex. Din octombrie 2002. – pentru a fi vizibilă data limită de valabilitate a permisului de circulaţie temporară. Sunt în circulaţie vehicule rutiere cu motor cu placi de înmatrculare mai vechi formate dintr–o combinaţie de una sau două litere şi de maximum şase cifre. M–636. Toate grupele sunt separate de o liniuţă. C. Vehiculele cu motor înmatriculate în Spania. K (statut diplomatic sau asimilate) – TT (sejur temporar) – IT (sejur temporar) – WW (garaj). ex.

Vehiculele rutiere cu motor care au plăci de înmatriculare de acest tip pot avea sau nu statut comunitar.r. E E (Escursionisti Esteri) C D (Corpo Diplomatico) Dacă placa de înmatriculare conţine cuvântul “PROVA”.2004 102 . di Sondrio. Ultimele două cifre ale acestei combinaţii corespund cu ultimele două cifre ale anului de expirare a înmatriculării. De la 1 mai 2004 au steagul UE pe fond albastru cu 12 steluţe şi două litere negre (LV) pe partea dreaptă. Dacă sunt înmatriculate cu titlu temporar şi poartă plăci de înmatriculare temporare de tipul următor: placă dreptunghiulară care conţine o combinaţie de litere şi / sau cifre roşii pe un fond reflectorizant alb înconjurat de un chenar roşu (plăci de înmatriculare temporare predate la f inele importului sau exportului). Dacă sunt înmatriculate în calitate de vehicule care aparţin corpurilor diplomatice şi sunt dotate cu o placă dreptunghiulară cu o inscripţie formată din litere şi/sau cifre albe pe un fond reflectorizant verde înconjurat de un chenar alb. placă dreptunghiulară formată dintr-o combinaţie de litere şi / sau cifre roşii pe un fond reflectorizant alb întărit de o bandă albastră pe latura stângă şi înconjurat de un găitan roşu. Statulul lor nu poate fi determinat decât consultând documentele de înmatriculare.09.a. 2. Produrre documento doganale al p. 3. ex. Banda albastră a plăcii de înmatriculare are drapelul lituanian şi literele albe “LT” (plăcuţe de înmatriculare temporară eliberate vânzătorilor de vehiculele rutiere cu motor). Dacă placa de înmatriculare are sigla “SO” şi dacă în plus documentul de înmatriculare (libretto di circolazione) are următoarea menţiune: “vehicolo soggetto a formalita doganali nel caso di transferimento di proprieta o di transferimento di residenza del proprietario dal territorio di livigno ad comune. EP-6037) (dar pot fi doar litere sau doar cifre) şi de asemenea li s-au eliberat un document de înregistrare letonian.1 din 10. 36 Modificat prin Modificarea nr. Lituania: Vehiculele rutiere cu motor înregistrate în Lituania se consideră că au statut comunitar exceptând cazurile: 1.– – 2.” Letonia36: Vehiculele rutiere cu motor înregistrate în Republica Letonia se consideră că au statut comunitar atunci când au o placă de înmatriculare dreptunghilară albă care are înregistrări compuse dintr -o combinaţie de două litere negre şi o combinaţie de cifre (de la unu până la patru cifre.

Înmatricularea poate avea forma a trei combinaţii: numeric. Luxemburg: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Luxemburg se consideră că au statut comunitar. Ungaria37: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Ungaria se consideră că au statut comunitar dacă nu au fost înregistrate sub una din următoarele serii speciale: DT. ele sunt poziţionate astfel încât literele şi cifrele sunt verticale.2004 103 . alfabetic. alfanumeric. Acest statut poate fi verificat numai consultând documentele de înmatriculare. CK. CD (Statut diplomatic si similar) C. Placa de înmatriculare are litera “M”. emblema UE (stele galbene) este situată deasupra. V (admitere temporară) E (provizoriu) Malta: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Malta se consideră că au statut comunitar dacă au două plăci de înmatriculare dreptunghiulare. cu o hologramă dedesubtul căreia este inscipţia plăcii. Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Malta nu trebuie să fie considerate că au statut comunitar atâta timp cât au plăci de înmatriculare cu una din combinaţiile următoare: CD* *** TRIAL RN*** DDV *** PRO*** DMS*** *** **X TF* *** GV* *** GM ** DIPLOMAŢI IMPORTATORI DE VEHICOLE CU MOTOR MEMBRI IMPORTANŢI AI CORPURILOR DIPLOMATICE PROTOCOALE MISIUNI DIPLOMATICE EXPORTURI PRIN NEGOCIATORI EXONERARE DE IMPOZIT VEHICULE ALE GUVERNULUI VEHICULE ALE MINISTERULUI 37 Informatii introduse prin Modificarea 1 din 10. exceptând: dacă cartea de înmatriculare (carte gri) are menţiunea: “DOUANE – ADMISSION TEMPORAIRE Duties when sold”.09. Una este fixată în faţa vehiculului.Vehiculele rutiere cu motor care au plăci de înmatric ulare temporare pot să nu aibă statut comunitar. cealaltă în spate.

pe care inscripţia este o combinaţie de două litere şi patru cifre negre separate în perechi prin liniuţe (ex.:12-BN-14.: PD-21-D). dar încă în vigoare) şi dacă li s-a elibarat un document de înmatriculare polonez. de trei sau de patru cifre (ex. 88-91-BN). RC-1214) sau b) din literele AFC urmate de un număr de 5 cifre.:RC-81. “Kentekenbewijs” cu o combinaţie de cifre şi litere de forma: de la ZZA001 la ZZT999 pentru maşini şi de la ZZX001 la ZZZ999 pentru motociclete. 2. statut comunitar. “Kentekenbewijs” are literele CD. CD-A (ex. Portugalia: 1. Acest statut nu poate fi verificat decât consultând documentele lor de circulaţie. “Kentekenbewijs” are un număr de înregistrare format dintr-un grup de două litere.999 (ex. număr cuprins între 79. Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Portugalia se consideră că au statut comunitar dacă au o placă de înmatriculare dreptunghiulară de culoare albă. CD-J. 2.: CD-121. 3. CDJ-58). Totuşi vehiculele rutiere cu motor care sunt înzestrate cu o placă de asemenea dreptunghiulară de culoare albă având lierele CD. GN-33-01. caractere de culoare roşie pe fond reflectorizant alb (vehicole în probe). caractere de culoare albă pe fond reflectorizant albastru (statut diplomatic sau asimilat) sau caractere de culoare albă pe fond negru (plăci mai vechi. din care cel puţin o literă) de culoare neagră pe un fond reflectorizant alb sau galben (vehicole de colecţie). Polonia: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Polonia se consideră că au statut comunitar: dacă au o placă dreptunghiulară cu înmatricularea constând într-o combinaţie de litere şi cifre (până la şapte elemente. 5. 4. “Kentekenbewijs” cu numărul de înregistrare format: a) din literele RC urmate de un grup de două. Documentul de înmatriculare este formularul “LIVRETE 1227”. urmate de un grup de două cifre şi de litera D (ex. “Kentekenbewijs” care are literele “BN” sau “GN” combinate cu două grupe de două cifre (ex.: AFC-81783). 104 .: AB-32-46). CC sau FM aparţinând diverselor corpuri diplomatice pot avea sau nu.000 şi 99.Olanda: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Olanda au statut comunitar exceptând situaţiile în care documentul de înmatriculare (denumit “kentekenbewijs”) are una din următoarele forme: 1.

Prima linie constă din 2 litere corespondente departamentului teritorial şi a doua linie constă din litera “M” urmată de 3 cifre. plăcuţă specială rectangulară cu număr alb având cifre albastre pe două linii.o placă de înmatriculare dreptunghiulară. placuţa specială rectangulară cu număr alb cu numere roşii pe două linii. în circulaţie cu plăcuţe de numere albe provenind din seriile anterioare formate din combinaţia a 2 sau 3 litere şi 4 numere pereche în negru. După litera “M” poate fi adăugată altă literă de asemenea. Astfel de plăcuţe pot fi utilizate pentru vehiculele înregistrate pentru export.09. Prima pereche de litere corespunde regiunii. După litera “S” poate fi adăugată 38 Introduse prin Modificarea 1 din 10. Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Republica Slovacă au statut comunitar. După litera “V” poate fi de asemenea adăugată altă literă. Republica slovacă38: 1. După litera “H” poate fi adăugată de altă literă de asemenea. Vehiculele de stradă motorizate sunt. vehiculele noi cumpărate sau vehiculele folosite pentru teste. Astfel de plăcuţe sunt utilizate pentru vehiculele noi fabricate.: BA-858BL). poate fi format din 5 litere. Al doilea grup de caractere.2005 105 . În colţul din dreapta este câmpul cu data de expirare. Prima linie constă din 2 litere corespunzătoare departamentului teritorial şi a doua linie constă din litera “S” urmată de 3 cifre. separate de o liniuţă (de exemplu: BA 12-23).Slovenia: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Slovenia se consideră că au statut comunitar dacă au o placă dreptunghiulară care are un cod de înmatriculare alfanumeric (corespunzând regiunilor) (de la trei la şase litere sau o combinaţie de litere şi cifre) şi cu un document de înmatriculare sloven care le-a fost eliberat. sau litere la primele 4 caractere şi o cifră la al 5 -lea caracter sau litere la primele 3 caractere şi cifre la al 4 lea şi al 5-lea caracter. Astfel de plăcuţe pot fi utilizate pentru vehicule istorice. Prima linie constă din 2 litere corespunzătoare departamentului teritorial şi a doua linie constă din litera “H” urmată de 3 cifre. după liniuţă. de culoare albă. de asemenea. care poartă o inscripţie formată din două literă şi cinci caractere negre (trei numere şi o pereche de litere) separate printr -o liniuţă (Ex. plăcuţa specială rectangulară cu număr galben având cifre roşii pe două linii. dacă numerele lor de înregistrare au una din următoarele serii speciale: . Prima linie constă din 2 litere corespondente departamentului teritorial şi a doua linie constă din litera “V” urmată de 3 cifre. plăcuţa specială rectangulară cu număr galben cu numere negre pe două linii.

un document special este eliberat proprietarului.de asemenea altă literă. de asemenea o literă şi maximum trei cifre pe un fond reflectorizant galben. care aparţin unor corpuri diplomatice sau misiuni străine şi care au sau n-au statut comunitar. Celelalte vehiculele rutiere cu motor înmatriculate temporar se consideră că au statut comunitar. excepţie făcând cele care sunt înmatriculate temporar pentru export (înmatriculare pentru export). anul şi luna expirării înmatriculării cu caractere albe pe fond reflectorizant roşu. Data de expirare (an. Finlanda: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Finlanda se consideră că au statut comunitar. Totuşi. Suedia: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Suedia se consideră că au caracter comunitar exceptând cazul în care sunt înmatriculate temporar pentru export (înmatriculare pentru export). 2. lună. având literele “EE” sau “ZZ” urmate de 5 numere în galben. 2. Pe placa de înmatriculare din faţa vehiculului ca racterele 106 . caracterele fiind roşii pe un fond alb reflectorizant. Nu se consideră că au caracter comunitar vehiculele cu motor. caz în care au o placă de înmatriculare cu caractere albe pe un fond roşu. sau pentru alte vehicule. Astfel de plăcuţe pot fi utilizate pentru vehicule individual importate către Republica Slovacia la care eligibilitatea tehnică nu a fost aprobată încă. înmatriculate în Regatul Unit se consideră că au cstatut comunitar dacă placa de înmatriculare conţine informaţiile următoare şi dacă documentele sau certificatele de înmatriculare nu au menţiunile “Custom s restriction” sau „Customs concession” sau “Warning: Custom duty and tax have not been paid on this vehicle”. Prima linie constă din litera “C” posibil urmată de altă literă şi a doua linie constă din 5 cifre. Pe aceste plăci de înmatriculare se menţionează pe marginea lor dreaptă. O placă de probă pe care se află menţiunea “KOE” (= probă) cu caractere negre aliniate vertical. Pe de altă parte. Statutul comunitar poate fi verificat doar prin consultarea documentaţiei lor. Regatul Unit: Vehiculele rutiere cu motor. plăcuţă specială rectangulară cu număr alb având cifre verzi pe două linii. caz în care au o placă de înmatriculare formată dintr-o literă şi maximun patru cifre de culoare neagră pe un fond reflectorizant alb. Astfel de plăcuţe pot fi utilizate pentru vehicule folosite în sport. vehiculele motorizate care poartă o plăcuţă rectangulară albastră. precizând tipul de înmatriculare temporar. dacă acestea au: 1. zi) a înmatriculării temporare figurează la dreapta şi la stânga plăcii de înmatriculare. O placă de transport care conţine o literă şi maximum patru cifre.

După 1 septembrie 2001. Pe placa de înmatriculare din spatele vehicolului caracterele sunt negre pe fond galben. Guernesey Un număr de până la 5 cifre.: AZ 138). format din trei litere de la AAA la ZZZ. TEC 504 R). respectiv permanentă. apoi altă literă (ex.: CDZ 1277).sunt negre pe fond alb. Irlanda de Nord 3 litere şi până la 4 cifre (ex. Marea Britanie Înainte de 01 septembrie 2001: O literă urmată de un număr în serie până la 999. unde LL este indicativul judetului.: J 41821). 107 .: BMN 820 A). Se consideră că vehiculele rutiere înmatriculate permanent în România au statut comunitar. Placile pentru inmatricularea permanenta a vehiculelor rutiere au urmatoarea structura: LL NN XXX. Placa are suportul din aluminiu si fondul reflectorizant de culoare alba.: E 380 RPW. temporară şi pentru corpul diplimatic. iar literele si cifrele sunt de culoare neagra si sunt insotite de un certificat de inmatriculare pentru vehiculul in cauza. Jersey Litera J apoi un număr în serie de până la 5 cifre (ex. ROMANIA În România există trei feluri de înmatriculari a vehiculelor rutiere. exceptand cazurile in care caracterul comunitar este atestat de documente insotitoare. Plăcile pentru înmatricularea temporară se atribuie autovehiculelor şi remorcilor care sunt de provenienţă străină şi beneficiază de regimul de admitere temporară sau pentru vehiculele destinate exportului. caracterele MN urmate de un număr în serie între 1 şi 999. Insula Man O literă. LF03 OAD). NN este prima parte a numarului de ordine de la 01 la 99 si XXX este a doua parte a numarului de ordine. urmate de o combinaţie de până la 3 litere sau inversul acestei secvenţe (de ex. Alderney AY şi un număr de până la 4 cifre ( ex. Se considera ca vehiculele rutiere inmatriculate temporar sau pentru corpul diplomatic nu au statut comunitar. Două litere urmate de două cifre. urmate apoi de trei litere: (de ex: BD51 SMR. format din una sau doua litere.

exprimate fiecare prin două cifre. după caz şi numărul de ordine format din câte două grupuri de 3 cifre. pe baza prevederilor indicaţiilor din paragraful 10. iar literele şi cifrele sunt de culoare neagră şi sunt însoţite de un certificat de înmatriculare pentru vehiculul în cauză. Nu există înscrise în certificat menţiuni speciale pentru evidenţierea provenienţei din UE sau din afara acesteia. Atunci când caracteristicile de înmatriculare a unui vehicul rutier cu motor. precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic care îşi desfăşoară activitatea în România au următoarea structură: indicativul CD. oficiilor consulare şi membrilor acestora. NNNNNN este numărul de ordine de la 101 la 999999 şi F este o fracţie pe find roşu având la luna şi anul în care expiră înmatricularea. cel interesat poate totuşi justifica statutul comunitar al unui vehicol prin prezentarea unui document T2L sau a unui document echivalent. îl fac să fie considerat că nu are statut comunitar.Plăcile pentru înmatricularea temporară a vehiculelor rutiere au următoarea structură: LL NNNNNN F. conform dispoziţiilor articolului 320 al RVC. Placa are suportul din aluminiu şi fondul reflectorizant de culoare albă. 108 . 11. CO sau TC. Placa este pe fond reflectorizant de culoare albă iar literele şi cifrele sunt de culoare albastră şi sunt însoţite de un certificat de înmatriculare pentru vehiculul în cauză. Plăcile pentru înmatricularea vehiculalor rutiere aparţinând misiunilor diplomatice. format din una sau două litere. unde LL este indicativul judeţului.

4 Dovada statutului comunitar al vagoanelor de cale ferată Pentru aplicarea articolului 321 din RVC. DE COD MARCA PROPRIETARULUI (INITIALELE) B CD DSB DB EVR CH RENFE SNCF CIE FS LDz LG CFL MAV GYSEV NS ÖBB PKP CP SŢ ŢS VR SJ BR (în afara cazului când numărul vagonului este urmat de litera P) CFR Belgia Republica Cehă Cipru Danemarca Germania Estonia Grecia Spania Franţa Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Ungaria39 Malta Ţările de Jos Austria Polonia Portugalia Slovenia Republica slovacă Finlanda Suedia Regatul Unit al Marii Britanii Romania 88 54 Nu se aplica 86 80 26 73 71 87 60 83 25 24 82 55 43 Nu se aplica 84 81 51 94 79 56 10 74 70 53 39 Introduse prin Modificarea 1 din 10.2004 109 . numărul de cod şi marca proprietarului figurează în tabelul următor: ŢARA NR.Anexa 8.09.

110 .

boîte n° 37 Boulevard du Jardin Botanique.Ponka@tulli. Turun PL 386 Mr Heimo Pönkä Tulli/meriliikenneluvat FI-20101 Turku Tél.fi Direction générale des Douanes et Droits Indirects 23 bis. direction 10 FRANŢA maud.44744621 Fax: +33-1-4474 4940 E-mail : Numele autorităţii (B) Administration Centrale des douanes et accises Service Procédures douanières.Meyer Introdusa prin Modificarea 4/2005 . publicată în anuarul „Reţeaua Tranzit”.gouv.ANEXA 8.fr GERMANIA 40 Oberfinanzdirektion Postal address: Ms. diferitele birouri vamale Lista numelor persoanelor responsabile şi numele şi adersele autorităţilor de locale sunt responsabile cu eliberarea care depind ele este aceeaşi cu a corespondenţilor locali pentru tranzit autorizaţiei.chasseriau@douane. 50 1010 Bruxelles În Danemarca.540 LISTA AUTORITĂŢILOR COMPETENTE PENTRU SERVICIILE NAVALE REGULATE Ţara (A) BELGIA DANEMARCA FINLANDA Adresa autorităţii Punct de Contact (C) (D) Cité Administrative de l’État Tour des finances.financ es.: +358-20-4924245 Mobile: +358-40-3324245 Fax: +358-20-4924017 E-mail: Heimo. rue de l’Université F – 75007 PARIS Mme Chasseriau Maud Tel : +33-1.

Wenske Tel : + 49-40-42820-1282 Fax: + 49-40-42820-1329 E-mail : Tanja. Conlons Road Nenagh Co.gr Mr.ie IRLANDA The Revenue Commissioners. Giancarmine Chiarello Phone: 0039 06 50245073 Tel. John Sherlock Tel. CAP & Transit Procedures Branch.it Mr.regimi@finanze. 71 00143 Roma Tel :0030210/3248832 Fax :0030210/3225731 e-mail :d19diadi@otenet. Servias 10 101 84 Athens Greece Revenue Government Buildings Customs Unit 1 St.Wenske@ ofdhh.bfinv.Meyer@ofdhh.Hamburg Zoll. (0031) 10 290 4970 Fax: (0031) 10 290 4705 LUXEMBURG OLANDA - Belastingdienst Douane Rotterdam Kantoor Laan op Zuid Team 2 Klantcoördinatie Postbus 50966 NL – 3007 BJ Rotterdam 112 . Ufficio regimi doganali e fiscali Rosanna Lavuzza Phone: 0039 06 50246040 Fax: 0039 06 5001037 e mail: dogane.bfinv.tributi.de GRECIA Ministry of Finance Directorate General Of Customs and Excise 19th Division-1st Department K. ITALIA AGENZIA DELLE DOGANE Area gestione tributaria e rapporti con gli utenti.: 00353-67-63440 Fax: 00353-67-44126 e-mail: jsherloc@revenue.de Ms.und Verbrauchsteuerabteilung Postfach 1132 44 20432 Hamburg Residential address: Rödingsmarkt 2 20459 Hamburg Tel : + 49-40-42820-1279 Fax : + 49-40 42820-1329 E-mail : Nancy. Tipperary Via Mario Carucci.

AUSTRIA PORTUGALIA SPANIA Direcção.se Box 153 S-374 23 Karlshamn Box 850 S-201 80 MALMÖ S-404 85 Göteborg ostersjo@tullverket. EE.se vastsvenska@tullverket. nº 5 -r/c 1149-006 LISBOA Director telephone: 351 218813890 Fax: 351 218813984 E-mail: dsra@dgaiec.och tillståndssektionen Tullverket Östersjöregionen Företagsenheten .es Avenida del Llano Castellano.MADRID SUEDIA Box 796 S-851 22 Sundsvall Box 27311 S-102 54 Stockholm nedrenorrland@tullverket. 17 28071 .se ake.pt Isabel Rodríguez Fernandez Nicolás Campo Hernández Lola Ginés Pérez Phone: ++ 34 91 728 98 58 Fax : ++ 34 91 358 47 21 e-mail : gesadu@aeat.perhult@tullverket.min-financas.se skane@tullverket.se 113 .IKS Tullverket Skåneregionen Företagsenheten Tullinformations.och kvalitetssäkringssektionen Tullverket Västsvenska regionen Klareringssektion Göteborg Klar grp Gbg/ Anders Karp - - Rua da Alfândega.Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Direcção de Serviços de Regulação Aduaneira Agencia Estatal de Administración Tributaria Departamento de Gestión Aduanera e II. Tullverket Nedre Norrlandsregionen Företagsenheten Tullverket Mälardalsregionen Åke Perhult Kvalitetssäkrings.

1096.gov.uk SLOVENIA ŠMARTINSKA 55 SI . Ministry of Finance Custom House Valletta CMR 02 MALTA Corner M.b.gov.71 Fax: +48-91-480 5801 e-mail: ic.mofnet.mt Tel:+357 22 601651 Fax:+357 22 302031 E-mail: headquarters@customs.29.icszczecin@szc. Energetyków 55 70-952 Szczecin SLOVACIA CEHIA MALTA Ministry of Finance Customs Division Transit Branch Customs Headquarters.462. +48.+48. Anthony Busuttil Phone: 00356 2225 1422 Fax: 00356 2165 1250 e-mail: anthony.30 Fax: +48-58-621 0554 e-mail: dyrektor@gdy.pl Mr.620.mofnet.mofnet. GENERALNI CARINSKI URAD Sektor za carinske in davěne postopke Customs Chamber in Gdynia Izba Celna w Gdyni Custom House Main Road Harwich Essex .CO12 3PG Mr Patrick Parsons Tel: 00 44 1255 244894 Fax: 00 44 1255 244784 e-mail: ccto.general@hmce.58.busuttil@gov.szczecin@szc.si POLONIA Ul.1000 LJUBLJANA SLOVENIJA Ms.pl sekretariat.Karaoli and Gr.cy 114 . Branka Srsen Tel.: +386-1-4783878 Fax: +386-1-4783904 e-mail: Branka.gov.Srsen@gov. Polska 8 81-339 Gdynia Customs Chamber in Szczecin Izba Celna w Szczecinie Ul.pl tel.gov. Afxentiou.mof.gsi.91.gov.34.MAREA BRITANIE HM Customs & Excise CCTO National Simplifications Team CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE. Nicosia CIPRU tel.

LV-3300 Latvia Citadeles ielā 1. Jakšto g.liepins@vreg.vid.gov.gov.lt Latvia Lokke 5 15175 TALLINN Estonia A.iljusin@customs.Mantaja@kreg. Matei Millo.vid.gov.lv Vadim Iljušin Tel: +372 696 7892 Fax: +372 696 7733 vadim.vid.gov.Udris@rm. Valmierā.budrys@cust.lv Mr Ojārs Ūdris Fax: +371 7 047301 E-mail: Ojars. sector 1 Bucuresti 115 . 1/25 LITUANIA Muitinės departamentas Muitinės procedūrų skyrius Tranzito kontrolės poskyris Autoritatea Nationala a Vamilor UNGARIA ROMANIA Str. Rīgā.LETONIA VID Kurzemes reģionālās iestādes muitas pārvalde Liepājas ielā 48. LV-1841 VID Rīgas muitas reģionālās iestādes muitas pārvaldes VID Vidzemes reģionālās iestādes muitas pārvaldes VID Galvenā muitas pārvalde * * for representatives from other countries ESTONIA Tax and Customs Board Ilvita Mantaja Phone: +371 3320416 Fax: + 371 3320416 E-mail: Ilvita. Kuldīga.ee Mr Audrius Budrys LT-01105 Vilnius Tel: +370 5 266 60 80 Fax: +370 5 266 60 14 E-mail: a.13. nr. LV-1010 Latvia Beātes ielā 49.vid.lv Andris Liepiņš Phone: +371 4207768 Fax: + 371 4207805 E-mail: andris.Kazaka@dep. Valdemāra ielā 1 a Rīgā. LV-4201 Latvia Kr.lv Ilona Kazaka Phone: +371 7357247 Fax: + 371 7357248 E-mail: Ilona.

Introducere Partea a III-a a prezentului manual tratează garanţiile aplicabile operaţiunilor de tranzit. Punctul 4 descrie garanţia globală şi dispensa de garanţie. Punctul 7 este rezervat uzului administraţiei vamale Punctul 8 conţine anexele la Partea a III-a. 116 . Punctul 5 descrie scutirea de la garantare prevăzută prin lege.PARTEA a III-a – GARANŢII 1. Punctul 1 conţine introducerea şi legislaţia aplicabilă garanţiilor utilizate în tranzit Punctul 2 prezintă dispoziţiile generale aplicabile garanţiilor utilizate în tranzit. Punctul 6 este rezervat instrucţiunilor naţionale specifice. Punctul 3 descrie garanţia izolată.

345 până la 348. III şi IV ale apendicelui I şi .anexele I.1. articolele 5 până la 7. 47a. Garanţia poate fi izolată şi atunci acoperă o singură operaţiune de tranzit. Pentru asigurarea plăţii taxelor vamale şi a celorlalte taxe rezultate din naşterea unei datorii (vamale) în cursul unei operaţiuni de tranzit. de la 372 la 38 4.anexele 44c. Utilizarea garanţiei globale constituie o măsură de simplificare în raport cu regulile normale în materie de tranzit şi este deci supusă autorizării. principalul obligat trebuie să furnizeze o garanţie Baza legala Baza legala care reglementează garanţiile utilizate în tranzit: .articolele 342. de la 48 la 61 şi 118 din Apendicele I al Convenţiei.articolul 10 al Convenţiei.2. articolul 450c din RVC şi . 51a. 189 până la 200 din CVC .anexele B1 până la B7 din Apendice III.articolele 94. Forme de garantare O garanţie poate fi constituită sub forma unui depozit sau printr-un garant. . de la 48 la 51. sau globală – caz în care acoperă mai multe operaţiuni.1. 46b. Articolul 6(1) App I Convenţie Articolul 193 CVC 117 . . Garanţia izolată constituită printr-un garant poate lua forma unor titluri de garanţie izolată eliberate principalilor obligaţi. 51b şi 54 din RVC 1. 95. de la 12 la 15. Scopul garanţiei Taxele vamale şi celelalte taxe aplicabile asupra mărfurilor sunt temporar suspendate Dacă aceste mărfuri sunt plasate sub regim de tranzit comun/ comunitar.

scutire de la garantare acordată prin autorizaţie.scutirea de la garantare acordată prin decizie naţională: dacă părţile contractante convin între ele.4) . Articolul 10(2) a) Convenţie Articolul 10(2) b) Convenţie Articolul 189(5) CVC .1. Scutirea de la garantare Ca o măsură excepţională. Validitatea geografică Articolul 10(1) Convenţie Ca regulă generală.3. nu trebuie constituită o garanţie în următoarele cazuri: Articolul 7 apendice I. 1.4. dacă una dintre părţile contractante decide să renunţe la garanţie pentru partea din cadrul operaţiunii de tranzit care se desfăşoară între biroul de plecare şi primul birou de tranzit dacă autorităţile vamale ale statului în cauză nu pretind constituirea unei garanţii pentru o operaţiune de tranzit comunitar a cărei sumă totală de garantat este sub 500 euro.scutire de la garantare prevăzută prin reglementări: pentru anumite moduri de transport. pentru autorităţi publice. 380 şi 381 RVC .57 şi 58 apendice I Convenţie Articolul 94(4) CVC Articolul 379. Convenţie Articolul 95 CVC Articolul 342(3) şi articolul 446 RVC Articolul 189(4) CVC Articolele 56. pe baza unui accord bilateral sau multilateral. în cadrul tranzitului comunitar (vezi punctul 5. garanţia este valabilă numai între părţile contractante participante la operaţiunea de 118 . de renunţare la garanţie în cadrul operaţiunilor de tranzit comun care implică numai teritoriile lor.

garanţia izolată constituită prin depozit sau prin titluri. Totodată. Ca rezultat. sau între Comunitatea Europeană şi unul dintre aceste state.5. pentru operaţiuni de tranzit comunitar derulate în sânul Comunităţii Europene. Garantul poate suprima numele anumitor părţi contractante. garanţia este valabilă pentru toate părţile contractante şi statele care nu sunt excluse (barate). sau ale Principatului Andorra sau al Republicii San-Marino pe actul de garanţie. Atunci când o garanţie nu este valabilă decât pentru părţile contractante implicate într-o operaţiune. o garanţie este valabilă în toate statele membre ca şi în Principatul Andora şi în Republica San Marino. În tranzitul comunitar. 1. acesta din urmă poate să furnizeze o garanţie acceptată de către autorităţile competente ale unei părţi contractante alta decât Comunitatea. este valabilă pentru toate părţile contractante. în măsura în care Convenţia nu se aplică acestor ţări. Sub rezerva că Comunitatea Europeană. trebuie notat că o garanţie nu acoperă operaţiunile de tranzit comun având provenienţa şi destinaţia Andora şi San Marino. Ca o măsură excepţională.Articolul 12(2)şi (3) Apendice I Convenţie tranzit comun. este posibilă restrângerea validităţii sale geografice. Tabel de garanţii Garanţie izolată Prin garant O singură operaţiune Restricţie posibilă Nici o restricţie posibilă Garanţie globală Mai multe operaţiuni Restricţie posibilă Restricţie posibilă Aria de acoperire Validitatea geografică Mărfurile din anexa I apendice I Convenţie/ Anexa 44c RVC Suma totală a Depozit O singură operaţiune Nici o restricţie Nici o restricţie posibilă Titlu O singură operaţiune Nici o restricţie Restricţie posibilă 100 % din 100 % din 119 100 % din 100 % *) . Principatul Andora sau Republica SanMarino nu au fost barate pe actul de garanţie (cauţiune) şi că principalul obligat respectă condiţiile de utilizare a garanţiei.

Articolul 5(1) apendice I Convenţie Articolul 94(1) CVC 2. Dispoziţii generale 2.1. posibilă eliberării o singură dată) Titlu de *) Certificat de garanţie garanţie izolată globală TC 31 TC 32 **) certificat de dispensă de garanţie TC 33 Notă: dacă informaţiile referitoare la garanţie sunt schimbate între biroul de garanţie şi biroul de plecare prin mijloace electronice.în ceea ce priveşte mărfurile – este o condiţie obligatorie pentru transportul mărfurilor sub acoperirea regimului de tranzit comun/comunitar. Necesitatea unei garanţii 2.1.garanţiei cerute taxele vamale şi din celelalte taxe toate taxele vamale şi din celelalte taxe toate taxele vamale şi din celelalte taxe Durata valabilităţii certificatelor Dovada costituirii garanţiei Nu are Nu are Depozit constituit de principalul obligat Act de garanţie conform cu modelul ce figurează în anexa B1 apendice III din Convenţie/ Anexa 49 RVC 50 % *) 30 % *) 0 % **) din suma de referinţă Un an Doi ani maximum de (prelungire pe la data doi ani. Plata sumelor în joc este asigurată din momentul în care suma totală a garanţiei este calculată conform dispoziţiilor aplicabile garanţiei utilizată. folosind tehnologia informaţiilor şi reţelele informatice.2. nici certificatul de garanţie globală TC 31. nici certificatul de scutire de garanţie TC 33 nu trebuie prezentate la biroul de plecare. 2.1. Excepţii Articolul 24 apendice I Dacă nici o informaţie asupra garanţiei nu figurează pe declaraţia de tranzit sau actul de garantare cerut 120 . Introducere Constituirea unei garanţii suficiente pentru asigurarea plăţii datoriei (vamale) susceptibile a se naşte .1.

de exemplu beneficiile unei taxe preferenţiale sau al unui contingent. de ex. de TVA. nu vor fi luate în considerare. Biroul de plecare va trebui totodată să nu acorde liberul de vamă pentru mărfuri dacă documentele prezentate arată că garanţia nu a fost constituită de principalul obligat al operaţiunii de tranzit în cauză. 73(1) şi Art. 2. Privilegiile derivate din prezentarea unor elemente la momentul punerii în liberă practică (circulaţie).1.2. Calculul debitului se efectuează pe baza drepturilor 121 . Calcul Articolul 12 si 56(2)b) apendice I Convenţie Articolul 345(1) şi articolul 379(2) alineatul al treilea RVC Articolul 341 RVC Articolul 3(1). taxele cele mai ridicate sunt taxele convenţionale. 74(2) CVC nu este prezentat la biroul de plecare. Introducere Articolul 5 (1) apendice I Convenţie Articolul 94 (1) CVC Cuantumul garanţiei va fi calculat astfel încât să acopere integral suma totală a datoriei (vamale) susceptibile a se naşte. apendice I Convenţie Ca regulă generală.2. În ceea ce priveşte drepturile vamale.2. Calculul sumei garanţiei 2.2. Dacă cuantumul garanţiei se dovedeşte a fi insuficient. general aplicabile la importul acestor tipuri de mărfuri în cauză. declaraţia nu trebuie acceptată. biroul de plecare nu va elibera mărfurile în tranzit atâta timp cât nu se va aduce o garanţie pentru acoperirea integrală a sumei totale a datoriei (vamale) susceptibile a se naşte.Convenţie Articolele 62 şi 63CVC Articolul 29(1) alineatul al doilea Apendice I Convenţie Art. 2. acest calcul se efectuează pe baza taxelor cele mai ridicate aferente mărfurilor în cauză din ţara de plecare. de accize. Va trebui ţinut cont de toate drepturile vamale şi celelalte taxe.

alta decât Comunitatea. Această estimare va ţine cont de faptul că garanţia trebuie să acopere integral suma totală a datoriei (vamale) susceptibilă de a se naşte. suma totală a garanţiei poate fi estimată. Mărfurile în liberă circulaţie într-o parte contractantă trebuie să fie tratate ca şi mărfurile importate dintr-o ţară terţă. Ideea de bază a articolului 56. Dacă ele nu figurează în anexa I apendice I din Convenţie/anexa 44c RVC) şi clasificarea lor nu este posibilă sau corespunzătoare. calculul este efectuat pe baza clasificării mărfurilor. În cazul mărfurilor care prezintă riscuri crescute de fraudă. paragraful 1 alineatul al doilea din apendice I al Convenţiei se aplică atât la garanţia globală cât şi la garanţia izolată. Articolul 56(1) Alineatul al doilea apendice I Convenţie Articolul 379(1) alineatul al doilea RVC Mărfurile în cauză sunt clasificate pe baza tarifului vamal. enumerate în anexa I apendice I al Convenţiei (anexa 44c din RVC).Procedura T2 Articolul 3(d) apendice I Convenţie de import care ar fi fost aplicate la importul de marfuri de acelaşi tip din ţara de plecare. Se va face la fel cu mărfurile comunitare plasate sub regim de tranzit comun. Dacă stabilirea sumei totale a unei garanţii izolate în cazul mărfurilor pentru care o taxă minimală este indicată în anexa I apendice I din Convenţie (anexa 44c din RVC) şi cantităţile minimale sunt depăşite. În cazul contrar. în caz de punere în liberă circulaţie. suma totală de garantat este cea stabilită pe baza calculului. În cazuri excepţionale unde o estimare nu este posibilă. suma totală a garanţiei este prezumtiv stabilită la 7000 de euro.10) 122 . suma totală a garanţiei este cea stabilită pe baza sumei minimale din anexă. Ele sunt considerate ca şi necomunitare la momentul calculului în scopul garantării plaţii eventuale a unei datorii vamale care s-ar naşte într-o parte contractantă. rezultatul calculului va trebui comparat cu aceste sume minime. Exemplu: Un transport de 3 tone de unt (poziţia SH 0405. Dacă rezultatul este superior.

În ceea ce priveşte Comunitatea.2. distinctă de principalul obligat. fizică sau juridică. Totusi. O filială trebuie să fie o entitate juridică distinctă a societăţii mamă. 2. dovada acestei agreeri va trebui să fie conformă cu dispoziţiile în vigoare din statul membru al biroului de garanţie. garanţia va fi stabilită la 7800 de euro.va fi plasat sub regim de tranzit în ţara X.3.3 Garantul 2. Relaţia juridică între garant şi autorităţile competente este guvernată de reglementările naţionale în cadrul general al regulilor referitoare la regimul de tranzit. Garantul este agreat de autorităţile competente conform cu dipoziţiile în vigoare din ţările la care ne referim. Alegerea Articolul 6(4) apendice I Convenţie Articolul 342(2) 123 . Stabilirea şi agreerea (a garantului) Articolul 6(4) apendice I Convenţie Articolul 195 alineatul al doilea CVC Garantul este stabilit în partea contractantă. deoarece în coloana a 5-a a anexei este indicat că garanţia aplicabilă produsului la care se referă se ridică la minimum 2600 de euro pe tonă. Articolul 3(j) apendice I Convenţie Articolul 195 al 2-lea alineat CVC 2. Introducere Garantul este o persoană terţă. unde garanţia este constituită şi este agreat de autorităţile competente. ea va trebui să desemneze un mandatar. Un garant trebuie să-şi aleagă domicilii în toate ţările în care garanţia sa este validă sau atunci când legislaţia unei ţări nu prevede această posibilitate. Dreptu rile vamale şi celelalte taxe aplicabile asupra mărfurilor în această ţară necesită în mod normal constituirea unei garanţii de 7500 de euro. garantul nu trebuie neapărat stabilit în statul membru unde este constituită garanţia.3.1. nici agreat de către autorităţile vamale. Când o cauţiune a fost agreată într-un alt stat membru.

3. de biroul de garanţie. Nu este posibil să se solicite valoare superioară. Responsabilităţi Responsabilitatea garantului se bazează pe acceptarea angajamentului său. Mandatarul este o persoană fizică sau juridică desemnată de garant. fără o informare prealabilă a biroului de garanţie. în scris. Dacă garantul este informat că o operaţiune de tranzit 124 . Acest birou va fi de asemenea informat referitor la toate modificările care îi privesc pe mandatarii desemnaţi. 2.3. Responsabilitatea cauţiunii este limitată la valoarea maximă ce figurează în documentul de garanţie. înregistrată conform reglementărilor din ţara la care ne referim. biroul de garanţie păstrează actul de garanţie corespunzător cel puţin un an. Această procedură permite verificarea primirii notificării scrise şi a actelor adresate unui garant în orice ţară în care o datorie vamală este susceptibilă a se naşte în relaţie cu mărfurile plasate sub regimul de tranzit. 2. sub regimul de tranzit. la care autorităţile competente pot efectua toate formalităţile şi procedurile referitoare la garantare. Actul de garanţie în cazul revocării sau rezilierii Articolul 118 apendice I Convenţie Articolul 450c-d RVC Atunci când angajamentul garantului este revocat sau reziliat.3. AGENT ECONOMIC GARANTUL se angajează să nu-şi schimbe domiciliul ales şi comunicat. exceptând cazul în care datoria (vamală) a fost stinsă sau prescrisă sau garantul a fost informat despre recuperarea datoriei sau despre decărcarea regimului. în forma legală prevăzută.RVC domiciliului conferă garantului un loc în care să -şi desfăşoare activitatea.4. Ea începe să aibă efect de la data de la care biroul de plecare plasează mărfurile acoperite de garanţie.

n-a fost încheiată, biroul de garanţie păstrează actul de garanţie, în baza informaţiilor primite până la recuperarea sau la încheierea operaţiunii, sau după caz, până când garantul este eliberat de obligaţii. 3. Garantia izolata 3.1. Depozitul în numerar 3.1.1. Introducere
Art. 6(1) şi art. O garantie sub forma de depozit în numerar poate fi 12(2), constituita la biroul de plecare conform dispozitiilor in apendicele 1 din vigoare in tara de plecare. Ea este restituită cand Convenţie regimul este descărcat. Art. 345 (2) RVC

3.1.2. Rambursare Ca regula generala, de obicei, biroul de plecare este competent pentru rambursare. El anunta pricipalul obligat in momentul depunerii si se intereseaza de modalitatea de rambursare preferată. Daca principalul obligat opteaza pentru un virament, biroul de plecare noteaza referintele contului sau bancar si il informeaza ca, cheltuielile de transfer vor fi in sarcina sa. 3.2 Garantie izolata prin garant Atunci cand biroul de garantie nu este biroul de plecare, retine o copie a actului de cautiune. Biroul de plecare trebuie să informeze biroul de garanţie de retrimiterea originalului principalului obligat.

125

3.3. Garantia izolata prin titluri (TC 32) 3.3.1. Responsabilitate si agreere
Articolul 6(4), al Actul de garanţie pentru garantia izolate prin titluri TC doilea alineat al 32, nu contine suma maximă a obligatiilor. apendicelui I al Biroul de garantie se asigura ca garantul dispune de Convenţiei suficiente resurse financiare pentru a achita intreaga Articolul 195, al In particular, in autorizaţie exista posibilitatea să se treilea alineat, limiteze numarul de titluri TC 32 emise de un anumit CVC

datorie vamala care ar putea lua naştere.

garant. Titlul TC 32 este conform modelului existent in anexa B3, a apendicelui 3 al Conventiei/ anexa 54 a RVC.

3.3.2. Notificarea Fiecare tara trebuie sa notifice Comisiei, numele si adresa garantului autorizat sa emita titluri. Lista garantilor agreati figureaza in anexa 8.1. In caz de revocare sau reziliere a unei autorizatii, tara biroului de garantie informeaza imediat Comisia si ii comunica data deciziei. Comisia informeaza celelalte tari. 3.3.3. Titlul Garantul poate combina titlul cu un cotor şi, după caz, cu o recipisă. Absenta semnaturii principalului obligat pe titlulu nu afecteaza valabilitatea sa. Nu este obligatoriu ca semnatura garantului pe titlu sa fie holografă.

AGENT ECONOMIC Garantul indica pe titlu TC 32 data pana la care titlul este valabil. Durata valabilitatii titlului nu poate fi mai mare de un an de zile de la data emiterii.

126

Garantul poate exclude de la acoperirea garantiei marfurile enumerate in anexa I a apendicelui I al Conventia/anexa 44C a RVC (marfuri prezentand risc ridicat de frauda).

AGENT ECONOMIC Daca un garant doreste sa excluda marfurile enumerate in anexa I a apendicelui I al Conventiei/anexa 44C a RVC, de sub acoperirea unui titlu TC 32, trebuie sa înscrie una din urmatoarele mentiuni pe titlul de garantie: CS Omezena platnost DA Begraenset gyldighed DE Beschrankte Geltung EE Piiratud kehtivus EL л εрηoрηζκέλε ηζ‫ﻼ‬λο EN Limited validity

ES Valides limitada FR validite limiteee HU Korlatozott ervenyu IT Validita limitata LV Ierobezots derigums LT Galiojimas aprobotas MT Validita limitata NL Beperkte geldigheid PL Oraniczona waznose PT Validade limitada RO Validitate limitată SI Omejena veljavnost

SK Obmedzena platnost FI Voimassa rajoitetusti

127

SV IS NO

Begransad giltighet Takmarkao gidissvio Begrenset gyldighet

4. Garantia globala si dispensa de garantie 4.1. Dispozitii generale 4.1.1. Introducere
Art. 48(1)a) apendice I din Convenţie Art. 372(1) a) RVC Art. 49-53 , apendice I din Convenţie

Utilizarea unei garantii globale sau a unei dispense de garantie este o masura de simplificare acordata in baza unei autorizatii. Principalul obligat candidat trebuie sa depuna o cerere pe langa autoritatile competente sa acorde autorizatia.

Articolele 373376 RVC

4.1.2.Conditii generale. Solicitantul trebuie sa satisfaca conditiile generale stabilite in art. 49 paragraful 1 al apendicelui 1 din Conventie ( art. 373, paragraful 1 al RVC). Pentru detalii, a se vedea pct. 2.1. din Partea V.

4.1.3.Calculul sumei de referinta Utilizarea garantiei globale si al dispensei de garantie acordata se face in limita unei sume de referinta. Pentru a proteja interesele financiare ale partilor contractante si ca sa se tina cont de nevoile pricipalului obligat, aceasta suma este calculata cu mare atentie.

128

Perioada de cel puţin o saptamana pe baza careia suma de referinta este calculata trebuie sa fie reprezentarea activitatii pricipalului obligat in materie de tranzit. Ea trebuie de asemenea sa tina cont de transportul marfurilor in timpul perioadelor de varf sau ale marfurilor pe care operatorul nu le declara regulat sub regimul de tranzit pentru ca sa acopere toate posibilitatile eventuale. Biroul de garantie stabileste suma de referinta pe baza informatiilor furnizate de catre solicitant (mai ales a documentelor contabile si comerciale), privind marfurile pe care le-a transportat in trecut si cele pe care intentioneaza sa le introduca sub regim de tranzit in viitor.

El calculeaza suma de referinta legala si alte taxe la nivelul cel mai ridicat aplicabil ( de vazut pct. 2.2).In acord cu solicitantul biroul de garantie poate estima valoarea sumei de referinta rotunjind sumele pentru ca sa acopere suma ceruta.

4.1.4.Cuantumul garantiei. Cuantumul sumei de referinta a garantiei globale este echivalent cu valoarea maximului existent in angajamentul garantului din actul de cautiune pe care solicitantul il prezinta la biroul de garantie pentru acceptare. 4.1.5.Certificatul de garanţie Autoritatile competente dau un certificat principalului obligat. Pentru a evita o utilizare abuziva a certificatelor si a garantiei nu se elibereaza exemplare suplimentare decat atunci cand se justifica si in cantitatile in care principalul obligat are nevoie (de exemplu atunci cand acesta prezinta in mod regulat declaratii de tranzit in mai multe birouri vamale).

129

Orice obligatie sau restrictie suplimentara impusa la eliberarea unei autorizatii trebuie semnalata la rubrica 8 ,,mentiuni speciale,, a certificatului ( anexa B7 al apendicelui 3 al Conventiei sau anexa 51b al RVC). De exemplu, mentiunea urmatoare poate fi facută pe document : „validitate limitata” Aceasta mentiune inseamna ca cererea autorizatiei nu se refera decat la transportul marfurilor care nu sunt enumerate in anexa 1 a apendicelui 1 din Conventia – anexa 44c RVC (marfuri prezentand riscuri de frauda). Atunci cand aceste marfuri nu depasesc cantitatea minimala corespunzatoare pot fi acoperite de o garantie cu validitate limitata.

N.B. Un certificat de dispensa de garantie TC 33 nu este valabil pentru marfurile prezentand riscul de frauda sporita. Acest certificat nu poarta niciodata mentiunea „validitate limitata”. „Valabil numai la biroul de plecare...”(Nume)

4.1.6. Obligatiile principalului obligat
Art. 56(1)(4) apendicele I din Convenţie Art. 379(1)(4) RVC Art. 53(2) apendicele I din Convenţie

Principalul obligat trebuie sa se asigure ca sumele angajate nu depasesc suma de referinta stabilita. El ia toate masurile necesare ca sa respecte aceasta obligatie si sa supravegheze ca suma de referinta nu este depasita. Autoritatile competente precizeaza modalitatile de control in autorizatie. Ele pot examina propunerile formulate de principalul obligat. Metoda de control trebuie sa permita principalului obligat sa determine daca suma angajata pentru operatiunea de tranzit care va urma nu depaseste suma de referinta. Din acest punct de vedere autoritatile competente pot cere in particular ca principalul obligat sa-si pastreze un exemplar din fiecare declaratie de tranzit pe care a prezentat-o si de asemenea a sumei de

Art. 376(2) RVC

130

drept plus altor taxe calculate si estimate. In particular, el poate calcula suma de referinta deducand din aceasta, suma angajata pentru fiecare operatiune de tranzit in momentul plasarii marfurilor sub regim de tranzit. Apoi recrediteaza suma de referinta cand este informat despre incheierea operatiunii de tranzit. Principalul obligat poate prevedea ca operatiunea de tranzit s-a incheiat la data la care marfurile trebuie prezentate la biroul de destinatie. Trebuie modificate conturile ulterior, daca este informat ca procedura nu a fost incheiata si descarcata definitiv sau daca s-a incheiat dupa expirarea termenului fixat de biroul de plecare. Atunci cand principalul obligat constata ca suma de referinta poate fi depasita trebuie sa ia masurile care se impun in raport cu autoritatea si daca este necesar, sa faca previziuni in scopul prevenirii urmatoarelor posibile operatiuni de tranzit.

Art. 56(4), al doilea alineat al apendicelui I din Convenţie

Art. 379(4) al doilea alineat RVC

El informeaza biroul de garantie de situatie si ii furnizeaza explicatii. Daca depasirea rezulta din circumstante speciale, biroul nu ia nici o alta masura. Daca depasirea rezulta dintr-o schimbare generala a situatiei, de exemplu o marire a volumului operatiunilor sau o schimbare a marfurilor de transportat, biroul de garantie procedeaza la ajustarea sumei de referinta care necesita un nou act de cautiune si pentru autoritatea competenta eliberarea unei noi autorizatii si a unui nou certificat de garantie. Daca cuantumul de referinta nu a fost ajustat inaintea urmatoarelor operatiuni de tranzit si daca din acest motiv acesta este depasit, principalul obligat ataseaza la declaratia de tranzit in cauza o garantie ce acopera integral aceasta taxa vamala susceptibila sa apara pentru ca sa se permita plasarea marfurilor sub regim de tranzit.

131

Art. 54 şi 56 (4) apendicele I al Convenţiei Art.9 (2) CVC Art. 377 şi art. 379(4 ) RVC

Daca principalul obligat nu informeaza biroul de garantie despre depasirea cuantumului de referinta autorizatia poate fi anulata.

4.1.6. Reexaminarea anula
Art. 56(3) apendicele I din Convenţie Art. 377 şi art. 379 (4) RVC

De altfel biroul de garantie face o reexaminare anula a sumei de referinta. Aceasta reexaminare permite mai ales sa se determine daca este necesara o ajustare a sumei de referinta. Biroul tine cont de toate informatiile utile primite si de informatiile furnizate de principalul obligat conform exigentelor mentionate in autorizatie.

4.1.7. Revocarea si anularea autorizatiei
Art. 61, apendicele I al Convenţiei Art. 384 RVC

In cazul anularii sau rezilierii autorizatiei certificatele prealabile emise nu pot fi folosite pentru a plasa marfurile sub regim de tranzit si trebuie retrimise fara intirziere de principalul obligat la biroul de tranzit.Tara de origine a biroului de garantie indica Comisiei mijloacele prin care certificatele care raman valabile si care nu au fost inca retrimise pot fi identificate. Comisia informeaza celelalte tari despre aceasta. Pentru informatii suplimentare a se vedea punctul 2.3 de la Partea V.

132

4.2 Reducerea sumei garantiei si dispensa de garantie 4.2.1. Introducere Cuantumul maxim al garantiei care, de regula, corespunde sumei de referinta poate fi redus atunci cand principalul obligat satisface anumite criterii de fiabilitate. El poate fi redus la 50% sau 30% din suma de referinta. Dispensa de garantie poate fi acordata in cazul marfurilor care nu figureaza in anexa 1 a apendicelui 1 al Coventiei, anexa 44c RVC.

4.2.2. Criterii de reducere
Art. 57 şi 58 apendicele I al Convenţiei Art. 380 şi 381 RVC

Criteriile aplicabile depind de prezenta sau nu a marfurilor in lista de la anexa I, apendicele I Conventie/Anexa 44c RVC. Criteriile la fel ca si aplicarea lor sunt indicate in tabelele urmatoare:

Marfurile care nu figureaza in anexa I a apendicelui I al Conventiei /anexa 44c RVC (marfuri nesensibile) Suma 100% 50% 30% Dispensa garantata/criterii Situatie financiara + + + sanatoasa Experienta + + + suficienta (in ani) (1)* (2)* (3)* Nivel ridicat de _ + + cooperare Nici o conditie Gestionarea suplimentara _ _ + transportului Resurse financiare suficiente pentru _ _ + satisfacerea angajamentelor *Aceste durate sunt scurtate la un an pentru cei ce utilizeaza tehnici informatice pentru introducerea declaratiei de tranzit.

133

Marfurile care figureaza in anexa I, Apendicela I al Conventiei/anexa 44c a RVC (marfuri care prezinta un risc ridicat de frauda) Suma 100% 50% 30% Dispensa garantata/criterii Situatie financiara + + + sanatoasa Experienta + + + suficienta (ani) (1)* (2)* (3)* Nivel ridicat de + + Nu se + cooperare autorizează sau Calitatea dispensa + + + transportului Resurse financiare suficiente pentru + satisfacerea angajamentelor *Aceste durate sunt scurtate cu un an pentru cei ce utilizeaza tehnici informatice pentru introducerea declaratiei de tranzit.

134

. documentele potrivite recente (bilant.situatia financiara a principalului obligat este considerata sanatoasa atunci cand autoritatile competente stiu ca respecta termenul dorit in materie de vama si de impunere. . si atunci cand nu au cunostinta de un faliment iminent. o situatie anuala a conturilor sau declaratia unui verificator de conturi) trebuie sa fie prezentate.cu scopul de a determina daca principalul obligat stapaneste operatiunile de transport trebuie examinat daca el insusi sau transportatorul sau.in scopul determinarii daca principalul obligat dispune de o experienta suficienta a procedurilor de tranzit. a metodei utilizate pentru controlul sumei de referinta al numarului de neregularitati comise care au dus o situatie de datorie (vamala) . aplica normele de securitate ridicate. indicatiile urmatoarele pot fi luate in considerare: .In acest caz.o certificare ISO potrivita sau utilizarea sistemelor de control pot atesta aceasta cunostinta. si nici de probleme financiare. 135 .Pe linga explicatiile privitoare la criteriile furnizate la anexa 3 a apendicelui I la Conventie si Anexa 46 din RVC. . . neacoperita de suma de garantie.pentru a determina daca nivelul de cooperare cu autoritatile competente este ridicat se poate sa nu se tina cont de exigentele sau de obligatiile legale ce decurg dintr-o autorizatie.pentru a determina daca principalul obligat dispune de resurse financiare suficiente el poate dovedi ca poseda active sau o obligatie contractuala de acord de credit permanent de acoperire a sumei de referinta. se poate tine cont de numarul de operatiuni care nu au fost corect facute per raport per ansamblu al operatiunilor efectuate.

4.381 RVC) se aplica stiindu-se ca principalul obligat trebuie sa corespunda criteriilor cerute in cazul marfurilor figurind in anexa 1 al apendicelui 1 al Conventiei (anexa 44c RVC). Pentru asigurarea deplina a protectiei intereselor financiare a partilor contractante.2. Totodata autoritatile competente pot accepta un angajament unic din partea garantului.3. Daca principalul obligat opteaza pentru o apreciere globala a cererii sale.2. o aplicare separata a criteriilor. astfel ca elementele pertinente ale acestuia sa fie modificate cu scopul de acoperire fara ambiguitati a unei eventuale datorii (vamale).7(1)(a) Apendicele I al Conventiei Art. Alegerea unui tratament separat aduce cu sine calcule de sume de referinta separate. articolul 58 al apendicelui 1 al Conventiei (art. intro cantitate ce excede minimului corespunzator (indicate in coloana a 3-a a tabloului) si a marfurilor care nu figureaza in aceasta anexa. Art. 95(1)(a) CVC Scrisoarea de garantie acordata transportatorului de marfuri pe calea aeriana nu se aplica cheltuielilor aeriene de transport in cadrul procedurii simplificate vizate in Partea a V-a pct.1.4. Scutirea de la garantie prevazuta de reglementari 5. 136 .3. De asemenea documente de garantie si certificate distincte. Transportul pe cale aeriana. 5. se va calcula o suma de referinta globala si se va emite un certificat global.8. Cerere referitoare atat la marfurile care prezinta riscuri de frauda crescuta cat si la alte marfuri Cind cererea privitoare la marfurile existente in anexa 1 a apendicelui I al Conventiei (anexa 44c RVC). principalul obligat decide daca cererea asupra tuturor marfurilor sau a diferitelor tipuri de marfuri trebuie sa fie tratata separat.

7(1)(d) şi 48 (1)(g)(i) App. 95(1)(b) CVC Lista ce figureaza in anexa 8. Aceasta dispozitie se aplica de asemenea organizatiilor internationale instituite intre tari sau guverne. unde cel putin un stat este stat membru. 189(4) CVC In tranzitul comunitar o scutire de garantie se acorda fara autorizatia administratiilor publice atata timp cat sunt stabilite pe teritoriul Comunitatii. In ambele cazuri scutire de garantie nu se acorda decat atunci cand activitatile economice ale acestor administratii sau organizatii nu concureaza cu cele private stabilite in Comunitate 137 .4.5. 5. 372(1) g) i) RVC Scutirea de garantie acordata marfurilor transportate pe calea ferata sau in marile containere nu se aplica decat in cazul utilizarii unei proceduri simplificate. defineste caile Rinului pe baza informatiilor furnizate de administratiile vamale ale tarilor interesate.3 Transportul pe calea ferata sau in containere Art. Institutii publice si organizatii internationale Art.I Conventie Art.7(1)(b) Apendicele I al Conventiei Art.2. 342(3) şi art. 5. Transportul pe Rin şi apele sale Art.95 (1) CVC Art.2.

Instrucţiuni naţionale specifice (pro memoria) 138 .6.

2. Lista căilor navigabile interioare 139 .8.8. Anexe . Lista de garanţi autorizaţi să elibereze titluri de garanţie izolată TC 32 .7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale 8.1.

DANEMARCA Danske Speditører BØRSEN DK – 1217 København K GERMANIA GRECIA Ομοζπονδία Φορηηγών Ασηοκινηηιζηών Ελλάδος Διεθνών Μεηαθορών ΠƀƄηƃίων 351 111 41 Αθήνƀ.Anexa 8.2007.12.12. 322 – 2ª planta 28043 Madrid - 22. SPANIA 20. ŢARA GARANTUL DATA REMARCI BELGIA BULGARIA 14.F.12.E) Patision 351 111 41 Athens GREECE ASTIC – Asociación del Transporte Internacional por Carretera C/ López de Hoyos.141 LISTA SOCIETĂŢILOR GARANTE AUTORIZATE SĂ EMITĂ TITLURI DE GARANŢIE IZOLATĂ Lista se bazează pe informaŝiile primite de la Statele Membre şi ŝările AELS. FRANTA ITALIA OLANDA AUSTRIA PORTUGALIA FINLANDA SUEDIA 41 Versiune actualizata la data de 06 februarie 2008 140 .A.2006 Vezi punctul 1).2006 Vezi punctul 1).1.2006 Valabilitate extinsă declarată pentru titlurile emise înainte de 1. ΔΛΛΑΓΑ Greek Federation of International Road Transport Carriers (O.

Nádraņní 112/969 CZ-702 00 Ostrava-Moravská Ostrava MERKUR KEY.2007.A.2006 Vezi punctul 1).og Transportindustriens Servicekontor AS Postboks 5489 Majorstuen N-0305 OSLO 19. a.2006 Vezi punctul 1). 19. H-1151 Budapest Bogáncs u.12.1. H-1053 Budapest Ferenciek tere 10 Logistikk.12.12. 1-3 EUROSPED Nemzetközi Fuvarozó és Szállítmányozó Részvénytársaság H-1138 Budapest Szekszárdi u. 14 IBUSZ Utazási Irodák Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft. UNGARIA ROYAL SPED Szállítmányozói Rt.2006 Vezi punctul 1). Senatorska 18 00-950 Warszawa Poland 20.12. Vezi punctul 1). 21.12.12.2006 Valabilitate extinsă declarată pentru titlurile emise înainte de 1. NOTĂ: Valabilitate până la data de 31.12.MAREA BRITANIE Road Haulage Association 35 Monument Hill Weybridge Surrey KT13 8RN PST Ostrava.2006 POLONIA Bre Bank S.01.2006 Vezi punctul 1). ISLANDA NORVEGIA 19. Nad Vývozem 4868 CZ-760 05 Zlín 7.2006 Vezi punctul 1).s. ul. 19. a.2008 pentru titlurile emise înainte de 31. REPUBLICA CEHĂ 21. 141 .2006 Vezi punctul 1).s.12.2007.12.

SLOVACIA ROMANIA ELVEŢIA CYPRU ESTONIA LETONIA LITHUANIA Lithuanian National Road Carriers’ Association LINAVA J. NOTĂ: Garantul menŝine valabilitatea titlurilor emise înainte de 06.02.2006 Vezi punctul 1).01. Basanavičiaus g.2006 Valabilitate extinsă declarată pentru titlurile emise înainte de 1. ul.2007 CARE SE REFERĂ LA OPERAŜIUNI DE TRANZIT CARE SE ÎNCHEIE DUPĂ DATA ADERĂRII. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa Poland Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.2006 Vezi punctul 1).2008 6.2007.A.12.12. 20.A. MALTA SLOVENIA 1) NU EXISTĂ NICI O EXTINDERE PENTRU TITLURILE EMISE ÎNAINTE DE 01. ul. 142 . Noakowskiego 22 00-668 Warszawa Poland REP. 45.1.12. LT-03506 Vilnius Lithuania 20.Bank Polska Kasa Opieki S.

Nieuwe Maas. Nieuwe Maas. Merwede . Slaakdam şi Prins Hendrikpolder e) Albertcanal f) canalul Willebroek Toate apele legate de Rin a) Marele canal Alsacia b) Moselle între Apach şi Neuves-Maisons c) les Briefs de Marckolsheim. Waal.Rin . Waal. Dordtse Kil sau Nieuwe Merwede. Lek. cuprinsă între ecluză şi nacelele din Apach-Schengen şi Wasserbillig 1) Căile renane propriu-zise a) relaţia Lobith-Amsterdam. . canal Amsterdam –Rin b) relaţia Lobith-teritoriul portului Rotterdam: . Nieuwe Waterweg . între Kembs şi Vogelgrun Partea din Moselle canalizată. Strasbourg şi Gambsheim. Eendracht. Noord. care sunt situate pe râul francez Rin. Rhiau. Merwede. Nieuwe Waterweg c) relaţia Lobith-Dordrecht-HansweertAnvers: Rin .2 Lista căilor navigabile interioare Belgia a) canalul Terneuzen b) Escaut până la Anvers c) canalele care asigură legătura între Smeermaas sau Petit-Lanaye şi Liege d) noul canal între Escaut şi Rhiau mergând din portul Anvers spre Krammer spre Ţările de Jos şi trecând prin Escaut-ul oriental. Hollands Germania Franţa Luxemburg Ţările de Jos 143 .Anexa 8. Waal.Rin .Rin . Gerstheim.

Keeten. trebuind să părăsească. Smeermaas sau St. Escaut d) relaţia Lobith-Dordtse -HansweertGand: Rin . Zuid-Willemsvaart. Oosterschelde (Escaut oriental). canal care traversează Zuid-Beveland. Volkerak. Dieze. canal care traversează Zuid-Beveland. Volkerak.vapoarele venind din Anvers sau Gand. Merwede. Zijpe. sau . Krammer. Dordrtse Kil sau Nieuwe Merwede. JulianaKanaal. mai întâi. trece în acelaşi timp. Krammer. Zijpe. Oosterschelde (Escaut oriental). Mastgat.vapoarele care vin pe Rin şi au destinaţia Anvers sau Gand. Westerschelde (Escaut –ul occidental). Canal WessemNederweert 2) Sunt considerate a fi folosite căi renane: .Diep. 3) În practică. Keeten. Mastgat. canalul Terneuzen e) relaţia Lobith-De Kempen. calea navală care există de la 1975 şi care. Regatul pe Rin şi până în momentul în care ele trec pe teritoriul portului Rotterdam pentru a transborda mărfuri în tranzit. dinspre Anvers prin ecluzele din Kreekrak. Westerschelde (Escaut –ul occidental). Elveţia Republica Slovacă* Rinul până la Basel Dunărea 144 . Waal. se găsesc sub jurisdicţia manifestului renan sau pentru a completa schimbul prin mărfuri care trebuie să părăsească Regatul pe căile renane. cale renană. în egală măsură. este considerată. Pieter: toate căile uzuale între aceste locuri şi unde pot traversa căile următoare: Rin . Waal. Hollands Diep. conduse spre Anvers sau Gand sau pe Rin.

Capitolul 5 tratează incheierea si descarcarea procedurii. Aceasta se împarte în 6 capitole. Capitolul 1 tratează procedura normală de declarare în tranzit. PARTEA IV . adică "exemplarele DAU" cerute. se înţelege documentul utilizat ca declaraţie de tranzit. Capitolul 3 tratează incidentele care pot surveni în timpul transportului. care se bazează pe utilizarea documentului administrativ unic (DAU) ca declaraţie de tranzit. Notă: Articolul 3.Republica cehă* Ungaria * toate căile navale situate pe teritoriul ceh Dunărea *Dispensă valabilă până la aderarea la Comunitate. Capitolul 6 tratează despre regulile specifice care se aplică în Andorra. Pe de o parte. într-o formă corespunzătoare. pe de altă parte. prin "declaraţie de tranzit" se înţelege declaraţia prin care o persoană arată. punctele b) şi c) apendicele I al convenţiei Articolul 4 din CVC Este important de remarcat că expresia "declaraţie de tranzit" are două sensuri. Capitolul 2 tratează formalităţile ce trebuie îndeplinite la biroul de plecare. că doreşte să plaseze mărfuri în regim de tranzit şi. expresia este utilizată în 145 . Capitolul 4 tratează formalităţile ce trebuie îndeplinite la biroul de destinaţie.PROCEDURA NORMALĂ DE TRANZIT Partea IV se referă la procedura normală de tranzit. San Marino şi în teritoriile unde directiva TVA nu se aplică. In capitolele care urmează.

Punctul 4 tratează despre situaţiile speciale privind procedura de declaraţie de tranzit. care se bazează pe utilizarea DAU ca declaraţie de tranzit. de la încărcarea mărfurilor până la întocmirea şi semnarea declaraţiei. Punctul 2 descrie principiile generale şi legislatia care se aplică declaraţiei de tranzit. Punctul 6 este rezervat instrucţiunilor naţionale specifice.Declaraţia normală de tranzit 1. Punctul 3 descrie procedura normală de declaraţie de tranzit.prima DAU. Punctul 7 este rezervat utilizării administraţiilor vamale. Punctul 8 conţine anexele la capitolul 1. Introducere Acest capitol descrie procedura normală de tranzit. sa accepţiune. formularul cerut fiind Capitolul 1 . Introducere 146 . Punctul 5 acoperă excepţiile de la regulile generale.

listele de încărcătură.3.anexa 37. 16.1. paragraful 2 şi 209.declaraţia de tranzit (punctul 3.).).1). paragraful 1.5.2.articolele 4.2.). articolele 2. Procedura de declarare Prezentul punct furnizează informaţii despre: . Baza legala Bazele juridice pe care se întemeiază procedura de declaraţie de tranzit utilizând DAU sunt: . .).4. 3. 3. punctul A şi titlul III din RVC şi . 4 şi 5. titlurile I. II şi III.apendicele III al convenţiei: Titlul I.articolul 12 al convenţiei DAU. .încărcarea mărfurilor (punctul 3. . . completarea şi utilizarea acestora (punctul 3.2.exemplarele BIS din DAU (punctul 3. .anexele 38. .trimiterile mixte (punctul 3. Principii generale şi legislatie Declaraţia de tranzit este declaraţia în vamă care plasează sau permite plasarea mărfurilor în regim de tranzit.2. . 44 bis şi 45 din RVC.2.).). 19. din RVC.articolul 5 din anexa II a convenţiei DAU.formularul de declaraţie de tranzit şi completarea acestuia (punctul 3. Anexa A7. formular.2. . A10 şi A11. . 17.articolele 349 la 354 din RVC. .2. titlul I. Anexele A9. . . 198 la 217.2. dacă este cazul şi 219 din CVC.articolele 208. . 20 şi 21 din apendicele I al convenţiei. 147 .articolele 3.semnarea declaraţiei de tranzit (punctul 3.

3. este necesară o declaraţie de tranzit separată pentru fiecare mijloc de transport. orice măsuri de identificare sunt aplicate pe colete. Dacă o trimitere este repartizată între două mijloace de transport. un mijloc de transport unic poate fi utilizat pentru încărcarea de mărfuri la mai multe birouri de plecare precum şi pentru descărcarea la mai multe birouri de destinaţie. 42 În cazul unor colete individuale care sunt plasate în procedură de tranzit. Se consideră a constitui un mijloc de transport unic cu condiţia să transporte marfuri care trebuie să fie transportate împreună: un vehicol rutier însoţit de remorca (remorcile) sau semiremorca (semiremorciele) sale. chiar dacă toate mărfurile sunt transportate între aceleaşi birouri de plecare şi de destinaţie. In schimb. se înţelege prin încărcare punerea mărfurilor pe un mijloc de transport unic cu scopul de a le expedia de la un birou de plecare la un birou de destinaţie sub acoperirea unei declaraţii de tranzit42. În acest caz. nu există o legătură directă între colete şi mijlocul de transport. o garnitură de vehicole sau de vagoane de ca le ferată navele constituind un ansamblu unic. containerele încărcate pe un mijloc de transport unic Nu pot face obiectul aceleiaşi declaraţii de tranzit decât mărfurile încărcate pe un mijloc de transport unic şi destinate să fie transportate de la acelaşi birou de plecare la acelaşi birou de destinaţie.1 Incărcarea Incărcare Mijloc de transport unic Articolul 16 Apendicele I al Convenţiei Articolul 349 din RVC In sensul regimului de tranzit. 148 . trebuie prezentată o declaraţie de tranzit la fiecare birou de plecare pentru a acoperi mărfurile încărcate la acest punct. Dacă mărfurile sunt încărcate pe un mijloc de transport unic la mai multe birouri de plecare.

2/7 Bis.1 Formularul şi completarea declaraţiei de tranzit44 DAU/SAD DAU se compune din file numerotate după cum urmează: .8) sau . trebuie utilizate trei file de DAU.2. 43 44 Introdusă prin modificarea nr. 3/8 BIS şi 4/5 BIS. a se vedea punctele 3.un set de 4 file numerotate consecutiv (exemplarele 1/6. Dacă este necesar DAU poate fi însoţit de file suplimentare (exemplarele DAU BIS).11. pentru mărfurile transportate într-un mijloc de transport unic către aceeaşi destinaţie.2.3. Pentru informaţii mai cuprinzătoare asupra acestor exemplare BIS şi asupra listelor de încărcatura.un set de 4 file compus din exemplarele 1/6 BIS. după încheierea procedurii de tranzit. 3/8 şi 4/5). exemplarul nr.5 din 25. 3. care-l trimite înapoi în ţara de plecare.2.4 însoţeşte mărfurile până la biroul de destinaţie. şi anume exemplarele nr. respectiv 3. Acestea sunt numerotate în acelaşi fel ca şi seturile normale: .un set de 8 file numerotate consecutiv (exemplarele de la 1 .un set de 8 file compus din exemplare de la 1 BIS la 8 BIS . Aceleaşi reguli sunt aplicabile în cazul eliberării de copii după declaraţiile de tranzit.2. Trebuie furnizată o garanţ ie corespunzătoare pentru fiecare astfel de declaraţie. 2/7. exemplarul nr.5 149 .Mai multe documente de tranzit43 Fără a prejudicia dispoziţiile prevăzute la Art.5 însoţeşte mărfurile până la biroul de destinaţie. exemplarul nr. Exemplarele declaraţiei de tranzit Pentru declaraţia de tranzit.2005 Modificarea nr.1 este păstrat de biroul de plecare la care este înregistrată declaraţia.7(3) al Convenţiei.1. pot fi emise mai multe declaraţii de tranzit de către acelaşi principal obligat. care-l păstrează.2 Declaraţia de tranzit 3. 4 şi 5.

Setul DAU cu 4 exemplare Atunci când declaraţia de tranzit se întocmeşte pe formulare provenind dintr-o serie de 4 file. respectiv albastră. atunci când este folosită în mod normal.suficient de opacă pentru ca indicaţiile care figurează pe o faţă să nu afecteze lizibilitatea indicaţiilor de pe cealaltă faţă.1 şi 4 sunt luate din primul set iar exemplarul nr. galbenă. Formatul formularelor este de 210 milimetri / 297 mm.1. Cerinţe tehnice Articolul 3. 2. Titlul 1. trebuie să se înţeleagă că fila este utilizată ca exemplar nr. 3 şi 5 au pe marginea dreaptă o bordură continuă de culoare roşie.de culoare albă. 6. tipărită în verde. .autocopiantă . Formularele DAU utilizate ca declaraţie de tranzit trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe tehnice. Rubricile care trebuie obligatoriu completate pentru tranzit au un fond verde.exemplarele nr. verde.exemplarele nr. 7 şi 8 au pe marginea dreaptă o bordură discontinuă de culoare albastră. exemplarele nefolosite trebuie să fie însemnate prin bararea numărului lor pe margine. Dacă pe exemplarul 1/6 cifra 6 este barată. în afară de cazul în care declaraţia este făcută pe cale informatică (calculator). In fiecare set.5 din al doilea. sunt necesare două seturi: exemplarele nr. .1. . Codul culorilor DAU utilizează următorul cod de culori: * seturile DAU şi DAU BIS cu 8 file: . .4.care să cântărească cel puţin 40 g/m2. să nu se rupă sau să s e şifoneze. de exemplu. fiind admisă o toleranţă maximă la lungime de 5 mm în minus şi de 8 mm în plus.suficient de rezistentă pentru ca. Apendicele III al Convenţiei Articolul 215 din RVC Hârtia DAU utilizat ca declaraţie de tranzit este tipărit pe hârtie: . 150 .

scris citeţ cu cerneală şi cu litere mari de tipar. aflate la distanţă de 3 mm unul de altul. respectiv albastră. Apendicele III al Convenţiei Articolul 205 din RVC. printr-un procedeu mecanografic sau asemănător.roşie. Bordura discontinuă este constituită dintr-o succesiune de pătrate cu latura de 3 mm.5 poate fi tiparita in culoarea rosie. Anexa 37. Utilizarea hartiei non autocopiante poate fi autorizata atunci cand acestea sunt completate printr-un procedeu infomatic (de ex. punctul A. titlul I. cu ajutorul unei maşini de scris sau tipărit printr-un sistem informatizat de prelucrare a declaraţiilor.2 să fie plasată în căsuţa care figurează în colţul superior stâng. Totuşi. trebuie 151 Completarea . Atunci cand declaratiile sunt tiparite pe hartie intreaga. Adresa de retur inscrisa pe exemplarul nr. pot fi tiparite printr-un program pe computer utilizand orice culoare. Declaraţia informatizată Anexa A7. din RVC Articolul 4(3) Conventia DAU Regula generală cere ca declaraţiile de tranzit să fie întocmite în scris pe un DAU completat de mână. o bordură discontinuă de culoare roşie. 2/7. Lăţimea bordurilor continue este de aproximativ 3 mm. documentele tiparite la imprimanta trebuie sa fie in conformitate cu regulile stabilite. Formularul mai poate fi completat şi de mână. autorizarea de a tipări DAU prin sisteme informatizate publice sau private.exemplarele 1/6. verde repectiv galbenă. la imprimanta laser) Atunci când formularul este completat cu ajutorul unei maşini de scris. titlul I. verde. Totusi. galbenă. el trebuie introdus în maşină astfel încât prima literă a datei ce urmează să se înscrie în căsuţa nr. punctul A. dacă este necesar pe hârtie. Pentru întocmirea unei declaraţii de tranzit. * seturile DAU şi DAU BIS cu 4 file: . poate fi supusă unor condiţii. 3/8 şi 4/5 au pe marginea dreaptă o bordură continuă şi la dreapta acesteia.

35. cu referire la fotocopia acestei ultime declaratii. autoritatile responsabile pentru reproducerea lor fie: . 44. 40. 27. 8.diviziune). 15. 33 (prima sub. 32. 38. 21.1. Limba Declaraţiile de tranzit trebuie întocmite într-una din limbile oficiale ale părţilor contractante. 4. Pentru a se evita întârzierile la biroul de plecare/ destinaţie (sau la biroul de trecere) este important ca operatorii să completeze corect DAU. 51. fie . 17. Biroul de plecare este obligat să se asigure că DAU este completat corect şi citeţ şi că ştampila biroului de plecare este aplicată în mod clar pe declaraţie. 6. datele vor apărea şi pe celelalte exemplare. 52.introduc o traducere in limba proprie a mentiunilor de pe declaratie pe care trebuie sa le inscrie. completarea celorlalte este facultativă. Doar primul formular DAU trebuie completat. 3. 5. acceptată de autorităţile competente din ţara de plecare. 50. Dat fiind că acesta trebuie să fie autocopiant. 26. 18.2. 53.ataseaza a copie certificata a declaratiei in Greaca la declaratia pe care trebuie facute mentiunile.3 furnizează cele mai cuprinzătoare informaţii despre procedeul autocopiant.unei declaraţii de tranzit completate toate rubricile obligatorii ale setului de exemplare DAU. Lista maximală a rubricilor care trebuie completate pentru regimul de tranzit este următoarea: rubricile nr. Anexele 8. şi 8. Instrucţiunile privind întocmirea DAU figurează în anexa 8. 55 şi 56 (adică. în afară Rubricile pentru tranzit Lista maximală 152 . 25. 31. 2. 19. VAMA Atunci cand indicatiile dintr-o declaratie de tranzit completata in limba Greaca trebuie reproduse pe o alta declaratie de tranzit.1 (a treia sub-diviziune).

au stabilit că datele furnizate nu erau corecte sau au acordat deja liberul de vamă al mărfurilor. Totuşi.indicaţiile dorite. T2 şi T2F.rubricile cu fond verde).F. 3.de rubrica 26 . Toate corecturile trebuie să se facă bifând indicaţiile eronate şi adăugând. Acestea trebuie să fie parafate de cel care le-a scris şi vizate de autorităţile vamale. acestea pot să ceară depunerea unei noi declaraţii. In unele cazuri. Erori în completarea DAU Articolul 25 al apendicelui I al convenţiei Articolul 65 din CVC Ştersăturile şi scrisul deasupra nu sunt permise.2. partea stângă a rubricii I poate fi utilizată şi de destinatarul agreat. Exemplarele DAU BIS sunt folosite în acest caz (ca liste de încărcătura) pentru a furniza informaţii amanunţite despre statutul vamal al 45 Modificat prin Modificarea nr.2005 153 . de unul sau de mai multe file complementare numite DAU BIS Utilizarea exemplarelor DAU BIS Exemplarele DAU BIS pot fi folosite în următoarele cazuri: 1.G şi I trebuie să fie completate de autorităţile vamale (sau de expeditor agreat in cazul rubricii D(/J)).5 din 25.11. Dacă declaraţia de tranzit conţine mai mult de un articol sau 2. şi-au semnalat intenţia de a examina mărfurile. nu se permite nici o corectare atunci când autorităţile competente. VAMA Rubricile DAU indicate prin majusculele B. dacă este necesar. Dacă un transport conţine mărfuri T1.C. a se vedea anexa 8. Totuşi. Pentru informaţii mai ample.2 Exemplarele DAU BIS45 Articolul 17 al apendicelui I al convenţiei Articolul 208 din RVC Documentul administrativ unic poate fi însoţit. dacă e necesar.E(/J). după ce au primit declaraţia de tranzit.D(/J).1.

a DAU BIS utilizarea casetelor nr. 2 „Expeditor/Exportator” şi nr. numărul de identificare al persoanei respective. 8 „Destinatar” (caseta 2/8 în seturile de 4 pagini) din exemplarele DAU BIS este facultativă pentru părţile contractante şi nu trebuie să conţină decât numele şi. după caz. T2 sau T2F).Completarea exemplarelor DAU BIS Titlul III. Acestea trebuie să fie conforme cu formularul prezentat în anexa A10 a apendicelui III din convenţie şi în anexa 45 a RVC. in caseta nr. Pentru informaţii mai ample despre lista de 154 . formular şi completare Liste de încărcătură ca parte descriptivă a DAU Pot fi utilizate liste de încărcătură ca parte descriptivă a DAU. Notă: Utilizarea combinată a exemplarelor DAU BIS şi a listelor încărcăturii nu este posibilă. în afară de cazul în care este autorizată utilizarea unei liste de încărcătură speciale. Formularele complementare care au siglele „T1bis” şi „T2bis” nu trebuie să fie semnate.3 Lista de încărcătură. a DAU).2. Apendicele III al Convenţiei. 31 „Denumirea mărfurilor” care nu sunt utilizate trebuie barate astfel încât sa împiedice utilizarea lor ulterioară.1. Documentul administrativ unic furnizează. în plus. subdiviziunea 3. Exemplarele DAU BIS fac parte din declaraţia de tranzit şi trebuie să satisfacă aceleaşi cerinţe tehnice. un rezumat al exemplarelor DAU BIS utilizate pentru mărfurile de fiecare statut. eventual. subdiviziunea 3 „Declaraţie”. anexa A7. 3.1. dar: în cazul transporturilor mixte (la care sigla „T” este aplicată în caseta nr. În afara unui transport mixt. toate casetele nr. Ele trebuie completate conform instrucţiunilor de completare a documentului administrativ unic. „T2bis” sau „T2Fbis”. Anexa 37 din RVC diferitelor mărfuri (T1. se aplică sigla „T1bis”.

Cerinţe tehnice Anexa A11.Mărci.Număr de ordine. . sau referitoare la formularele utilizate pentru aceste formalităţi. Utilizarea listelor de încărcătură nu afectează obligaţiile legate de procedura de expediere/de export sau de orice procedură în vigoare în ţara de destinaţie avută în vedere.încărcătură specială. . . * un cadru de 70 mm/55 mm împărţit într-o parte superioară de 70 mm/15 mm unde să se aplice sigla "T" urmată de una din menţiunile necesare şi o parte inferioară de 70 mm/40 mm unde să se facă celelalte menţiuni necesare.Ţara de expediţie/de export. * coloane al căror cap de tabel este redactat după cum urmează: . a se vedea Partea V.Rezervat administraţiei. numere. .Descrierea mărfurilor. Hârtia folosită pentru listele de încărcătură trebuie să fie hârtie adezivă pentru înscrisuri cântărind cel puţin 40 gr/mp şi care să fie atât de rezistentă încât atunci când este folosită în mod normal să nu se rupă şi nici să nu se şifoneze. dar coloana intitulată "Rezervat administraţiei" trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 30 mm. Poate fi folosită ca listă de încărcătură numai faţa fomularului. Listele de încărcătură trebuie să cuprindă: * titlul "Listă de încărcătură". Pot fi utilizate şi alte spaţii decât cele arătate mai sus. Apendicele III din convenţie Anexa 44 bis a RVC 155 . numărul şi natura coletelor. Listele de încărcătură trebuie întocmite în acelaşi număr de exemplare ca şi declaraţia de tranzit la care se referă. Cei interesaţi pot să adapteze după nevoile lor lăţimea acestor coloane.Masa brută (kg) .

Acest număr este acelaşi cu cel al DAU asociat. Imediat sub ultima înscriere. Atunci când listele de încărcătură sunt utilizate pentru trimiterea mai multor tipuri de mărfuri. fie se scrie cu mâna. Acesta fie că se aplică cu ajutorul unei ştampile care conţine numele biroului de pleca re. dacă este necesar. în special referinţele la documentele.31 "Colete şi descrierea mărfurilor" din DAU nu trebuie să fie folosită pentru indicarea mărcilor şi numerelor. a numărului şi a naturii coletelor. Atunci când mai multe liste de încărcătură însoţesc acelaşi DAU.44 "Menţiuni speciale/ducumente prezentate/certificate şi autorizaţii". certificatele şi autorizările prezentate." de pe acesta din urmă. trebuie barate următoarele rubrici ale DAU: rubrica nr. rubrica nr.încărc. Numărul total de liste de încărcătură care însoţesc DAU figurează în rubrica nr. T2 sau T2F) a listelor de încărcătură anexate. document precedent". 3. ştampila oficială a acestui birou trebuie să însoţească numărul.AGENT ECONOMIC 1. 4. In acest ultim caz. 156 . In schimb trebuie să se indice aici.35 "Masa brută (kg) rubrica nr. 5. nici pentru descrierea mărfurilor.33 "Codul mărfurilor".38 "Masa netă (kg)" şi. rubrica nr. rubrica nr. dacă este necesar. rubrica nr. rubrica nr. trebuie trasată o linie orizontală iar spaţiile nefolosite trebuie barate astfel încât să fie imposibilă orice adăugire ulterioară.32 "Număr de articole". Orice articol înscris pe lista de încărcătură trebuie să fie precedat de un număr de ordine. 2. VAMA Biroul de plecare înscrie numărul de înregistrare pe lista de încărcătură. numărul de serie şi sigla (T1. Fiecare articol trebuie urmat. Atunci când listele de încărcătură sunt utilizate pentru o trimitere conţinând mai multe tipuri de mărfuri. în caz de nevoie.4 "List.40 "Declaraţie sumară. de orice referinţă cerută de reglementare.15 "Ţara de expediţie/de export". rubrica nr. Semnătura funcţionarului vamal este facultativă. fiecare listă trebuie să poarte un număr de serie atribuit de principalul obligat.

„T2bis”sau „T2Fbis” sau liste ale încărcăturii cu 46 Înlocuit prin Modificarea nr. Documentul administrativ unic furnizează informaţiile comune. sigla „T” se aplică în câmpul din dreapta al casetei nr.4 Trimiteri mixte Articolele 19 şi 20 din apendicele I al convenţiei Articolele 351 şi 352 ale RVC Trimiteri mixte46 În cazul transporturilor care conţin. se pot întocmi documente administrative unice separate (de exemplu un DAU T1 pentru mărfurile necomunitare şi un DAU T2 sau T2F pentru mărfurile comunitare). mărfuri care circulă sub regimul de tranzit T1 şi mărfuri comunitare care circulă sub regimul de tranzit T2/T2F. punctul 3. doc TAXUD/801/2004 157 .1). precum şi un rezumat al exemplarelor DAU BIS sau al listelor de încărcătură folosite pentru mărfurile de diferite statute.Notă: nu este posibil să se combine utilizarea de liste de încărcătură şi de exemplare DAU BIS.2005. ceea ce indică faptul că sunt anexate exemplare DAU BIS cu sigla „T1bis”.8. în acelaşi timp. Spaţiul gol de după sigla „T” trebuie să fie barat. 3.11. documentul administrativ unic va fi însoţit de exemplare DAU BIS (vezi punctul 3.1 a documentului administrativ unic. În acest caz. declaraţia de tranzit acoperă numai mărfurile plasate sub regimul de tranzit (pentru informaţii mai ample despre transporturile mixte vezi capitolul 2.5 din 25. Fiecare exemplar DAU BIS sau listă de încărcătură acoperă mărfuri care au acelaşi statut vamal. sub acoperirea unei singure declaraţii de tanzit. OPERATOR În cazul unui transport mixt.2) sau de liste de încărcătură (vezi punctul 3. Ca alternativa.3) separate. Nota: Este posibil ca mărfurile comunitare care nu sunt plasate sub regimul vamal de tranzit (şi care circulă pe teritoriul vamal al Comunităţii) să fie transportate cu acelaşi mijloc de transport ca şi mărfurile plasate sub acest regim.2.2.2.

31 „Colete şi descrierea mărfurilor” Dacă se utilizează liste de încărcătură. Caseta nr. următoarele casete din documentul administrativ unic trebuie să fie barate: Caseta nr. aceleaşi manifeste pot fi utilizate.”. o menţiune referitoare la seriile.sigla „T1”.”. Caseta nr.40 „Declaraţia sumara. Caseta nr.35 „Masa brută”. Caseta nr. Caseta nr.33 „Codul mărfurilor”. Caseta nr. Caseta nr.44 „Menţiuni speciale/documente/certificate si autorizaţii” Printre altele. Caseta nr. Caseta nr. document precedent”. Caseta nr. bifându-se pe unele mărfurile T1 şi pe altele mărfurile T2.44 „Menţiuni speciale/documente/certificate şi autorizaţii” Printre altele. următoarele casete ale primului articol al documentului administrativ unic trebuie să fie barate: Caseta nr. dacă trebuie. Caseta nr. şi. şi.38 „Masa neta”. Dacă se utilizează exemplare DAU BIS. dacă trebuie. „T2bis”sau „T2Fbis” se trece în: Caseta nr.15 „Ţara de expeditie/export”. 158 . „T2”sau „T2F”. numerele şi siglele („T1”. după caz. o menţiune referitoare la numerele exemplarelor DAU BIS cu sigla „T1bis”.40 „Declaraţia sumară.32 „Articolul nr. document precedent”. vezi punctul 4.35 „Masa bruta”. „T2”sau „T2F”) diferitelor liste de încărcătură se trece în: Caseta nr.33 „Codul mărfurilor”. Pentru informaţii mai ample asupra ambalajelor în cazul transporturilor mixte.1 al prezentului capitol.31 „Colete şi descrierea mărfurilor” Dacă se transportă simultan mărfuri T1 şi mărfuri T2.38 „Masa netă”.32 „Articolul nr.

11. principalul obligat îşi asumă responsabilitatea pentru exactitatea informaţiilor prezentate.5 din 25. sub rezerva prezentării unui angajament scris prin care aceştia recunosc că acţionează ca principali obligaţi pentru toate operaţiunile de tranzit efectuate sub acoperirea declaraţiilor de tranzit pe care au fost aplicate ştampilele lor speciale.1.5 Articolul 21 Apendicele I al convenţiei Articolul 199. care vor fi stabilite în autorizaţie.50 a DAU. paragraf 2. dar poate fi reprodusă prin autoimprimare pe celelalte exemplare. În acest caz. Inlocuirea semnăturii manuscrise Articolul 4 din apendicele I al convenţiei Articolele 4 şi 199.3. considerate ca o simplificare a procedurii normale 47 Înlocuit prin Modificarea nr. Autorităţile competente pot acorda această facilitate operatorilor care îndeplinesc un anumit număr de condiţii tehnice şi administrative. semnătura olografă se înlocuieşte cu o semnătură electronică. Pentru informaţii mai ample asupra acestei proceduri. paragraful 1. semnează declaraţia de tranzit în rubrica nr. Semnatura principalului obligat trebuie să fie olografă pe exemplarul nr. Expeditorii agreaţi pot fi autorizaţi sa nu semneze declaraţia de tranzit. aceasta din urmă având aceeaşi valoare juridică.2005 159 . din RVC Semnarea declaraţiei de tranzit47 Prin semnarea declaraţiei de tranzit.2. pentru autenticitatea documentelor anexate şi pentru respectarea tuturor obligaţiilor ce decurg din plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit. OPERATOR Insuşi principalul obligat sau un mandatar al său. din RVC Dispensa de semnătură Înlocuirea semnăturii olografe cu o semnătură electronică poate fi autorizată dacă formalităţile sunt efectuate cu ajutorul unui sistem informatic public sau privat.

dacă ambalajul este pus în liberă circulaţie. alta decât EFTA O declaraţie T1 trebuie completată pentru ambalaje astfel încât. Situaţii particulare (pro memoria) 4.de tranzit. atunci când astfel de produse în loc să fie exportate în afara teritoriului vamal sunt puse în liberă circulaţie. Lăsând la o parte posibilitatea acordării de restituiri la exportul produselor agricole. Acest document trebuie să poarte una din următoarele menţiuni: 160 . Articolul 340c(3) c) Mărfuri comunitare la care se face referire în RVC Articolul 340c(3) Regulamentul de aplicare a Codului vamal comunitar O singură declaraţie T1 trebuie completată pentru mărfuri şi ambalajul aferent. li se aplică tratamentul comunitar numai în baza eliberării unui document T2L retrospectiv. nu beneficiază în mod greşit de tratament comunitar.1 Reguli aplicabile mărfurilor ambalate Următoarele reguli trebuie să se aplice mărfurilor ambalate: a) Mărfuri ne-comunitare ambalate care nu au statut comunitar O singură declaraţie T1 trebuie completată pentru mărfuri şi ambalajul aferent. 4. b) Mărfuri ne-comunitare ambalate care au statut comunitar În toate cazurile o singură declaraţie T1 trebuie completată pentru mărfuri şi ambalajul aferent. a se vedea Partea IV. În orice caz. (d) Mărfurile comunitare ambalate care nu au statut comunitar 1) Exportate din teritoriul vamal Exportate către o ţară terţă. în vederea rambursării drepturilor. un document T2L poate fi obţinut numai în urma achitării datoriilor CCT aplicabile ambalajelor.

CS zboţí Společenství DA fælleskabsvarer DE Gemeinschaftswaren EE Ühenduse kaup EL θoηvoηηθα εκπoξεúκαηα ES mercancías communitarias FR merchandises communautaires IT merci comunitarie LV Kopienas preces LT Bendrijos prekės HU közösségi áruk MT Merkanzija Komunitarja NL communautaire goederen PL towary wspólnotowe PT mercadorias comunitárias SI skupnostno blago SK Tovar Spoločenstva FI yhteisötavaroita SV gemenskapsvaror EN Community goods RO Mărfuri comunitare Exportate către o ţară AELS O singură declaraţie T1 trebuie completată pentru 161 .

Acest document trebuie să poarte menţiunea “Mărfuri comunitare” aşa cum sa arătat mai sus şi “T1 ambalaje” aşa cum se arată mai jos. declaraţia T2 trebuie să poarte una din următoarele menţiuni: CS obal T1 DA T1 emballager DE T1-Umschließungen EE T1-pakend EL Σπζθεπαζηα T1 ES envases T1 FR emballages T1 IT imballaggi T1 LV T1 iepakojums LT T1 pakuotė HU T1 göngyölegek MT Ippakkjar T1 NL T1-verpakkingsmiddelen PL opakowania T1 PT embalagens T1 162 . Atunci când persoana interesată nu doreşte să achite datoria vamală aplicabilă ambalajelor. 2) Destinate altor State membre în sensul Articolului 163 (1) din Codul vamal comunitar O singură declaraţie T2 trebuie completată pentru mărfuri şi ambalajul aferent după achitarea datoriei vamale aplicabile ambalajelor.mărfuri şi ambalajul afferent.

(e) Transporturi mixte 1) Transporturi care includ într-un singur colet mărfuri în procedură T1 şi mărfuri în procedură T2 . ca de altfel şi descrierea şi numărul altor documente completate pentru transporturile mixte în cauză. Declaraţiile trebuie să poarte una din menţiunile următoare: CS obal Společenství DA fælleskabsemballager DE gemeinschaftliche Umschließungen EE Ühenduse pakend 163 . cantităţile transporturilor separate trebuie indicate în partea superioară a acestei rubrici. atunci se plasează în procedură T1.SI pakiranje T1 SK Obal T1 FI T1-pakkaus SV T1-förpackning EN T1 packaging RO ambalaje T1 3) Destinate altor State Membre în afara celor precizate la punctul (2) menţionat mai sus. În rubrica 31. Nu este necesară completarea declaraţiei de tranzit comunitar după achitarea datoriei vamale aplicabilă ambalajelor. Se întocmesc declaraţii separate în concordanţă cu statutul conţinuturilor. În cazul în care persoana interesată nu doreşte achitarea datoriei vamale.

Va fi folosită o singură declaraţ ie. 2). cantităţile şi felul mărfurilor în transporturi împărţite (split consignments) în procedura T1 trebuie menţionate una din următoarele menţiuni: 164 . În rubrica 31.EL Koηλoηηθε ζπζθεπαζηα ES envases comunitarios FR emballages communautaires IT imballaggi comunitari LV Kopienas iepakojums LT Bendrijos pakuotė HU közösségi göngyölegek MT Ippakkjar Komunitarju NL communautaire verpakkingsmiddelen PL opakowania wspólnotowe PT embalagens comunitárias SI skupnostno pakiranje SK Obal Spoločenstva FI yhteisöpakkaus SV gemenskapsförpackning EN Community packaging RO Ambalaje comunitare Dacă transportul combinat este in ambalaje T1. trebuie completată o singură declaraţie pentru mărfuri şi pachete. Transportul mixt care include un singur pachet de marfă în procedura T1 şi mărfuri în mişcare în afara procedurii de tranzit.

pasagerii care vin dintr-o ţară terţă pot plasa mărfurile în procedura de tranzit comunitar..... ki ni krito s tranzitnim postopkom SK Tovar nie je v tranzitnom reţime FI tavaroita... 4. Când mărfurile sunt transportate între două puncte 165 ..2.3..... ES mercancías fuera del procedimento de tránsito FR marchandises hors procédure de transit IT merci non vincolate ad una procedura di transito LV Precēm nav piemērota tranzīta procedūra LT Prekės..CS zboţí není v reţimu tranzitu DA varer ikke omfattet af forsendelsesprocedure DE nicht im Versandverfahren befindliche Waren EE Kaubad ei ole transiidi protseduuril EL ...... jotka eivät sisälly passitusmenettelyyn SV varor ej under transitering EN goods not covered by a transit procedure RO mărfuri neacoperite de procedura de tranzit 4.. kurioms neįforminta tranzito procedūra HU nem továbbítási eljárás alá tartozó áruk MT Merkanzija mhux koperta bi proċedura ta' transitu NL geen douanevervoer PL towary nie przewożone w procedurze tranzytu PT mercadorias não cobertas por um procedimento de trânsito SI blago. Transportul mărfurilor comunitare către.. Mărfuri în bagajele pasagerilor Articolul RVC 323 Administraţiile sunt obligate să aplice prevederile Articolului 323 al CVC (care stabileşte statutul comunitar) în cazul mărfurilor în bagajele pasagerilor fără destinaţie comercială. de la sau printr-o ţară AELS Când mărfurile sunt transportate în sau prin teritoriul uneia sau mai multor ţări AELS este recomandabil să se respecte regulile următoare în vederea asigurării trecerii frontierei: a)... Oricum... la intrarea pe teritoriul vamal al Comunităţii....

Mişcarea mărfurilor comunitare către o ţară AELS.2.1. b). Când mărfurile comunitare sunt transportate în procedură simplificată pe calea ferată de la o staţie 166 . 793(5) RVC Când mărfurile sunt exportate fără o procedură de tranzit de ex. declaraţiile de tranzit trebuie să aibă menţionat „Export” în roşu pe toate exemplarele documentelor de tranzit. Tranzit prin teritoriul unei ţări AELS Art.) Mişcarea mărfurilor comunitare către o ţară AELS. Când mărfurile sunt exportate către o ţară AELS în procedură de tranzit. este recomandabil ca transporturile să se încheie în procedura de tranzit comun/comunitar în afara frontierei Comunităţii/AELS oricând e posibil. 163 CVC/ Transportul mărfurilor comunitare dintr-un punct din Art. Autorităţile competente din Statele Membre şi din ţările AELS trebuie să se asigure că agenţii economici sunt informaţi oficial despre prevederi şi sunt înştiinţaţi de avantajele aplicării prevederilor paragrafului a). 2 Convenţie Comunitate către altul printr-o ţară AELS poate avea loc în cadrul procedurii T1 sau T2(vezi Partea I. este recomandabil să se plaseze în procedura de tranzit comun/comunitar la biroul vamal competent unde principalul obligat este autorizat.situate în Comunitate prin teritoriul uneia sau a mai multor ţări AELS. în vederea evitării pe cât posibil a dificultăţilor practice la frontierele Comunităţii/AELS. Similar. aerian sau naval. sau cel târziu înainte de ajungerea la zona de frontieră a Communităţii/AELS pentru a evita întârzierile la trecerea frontierei. paragraful 4. sau unde mărfurile sunt încărcate pentru transportul în procedura de tranzit comun/comunitar.1. nu este obligatorie menţiunea „Export” în roşu pe documentul de tranzit.

Oricum. Art. într-o altă procedură decât tranzit sau antrepozit*. transportul trebuie tratat ca un import de mărfuri dintro ţară ţerţă. sau prin realizarea Documentului de Însoţire Administrativ pentru Accize aşa cum se prevede în Directiva EEC 92/12. La re-intrarea în Comunitate. dacă mărfurile sunt retrimise dintr-o ţară AELS către o parte a Comunităţii. Convenţie i). în acea ţară AELS. ii). Această dovadă poate fi eliberată în particular de realizarea unei facturi care poartă numerele de înregistrare a TVA ale expeditorului şi destinatarului aşa cum prevede Directiva EEC 77/388. 9. în cazul exportului prin aer sau apă fără o procedură de tranzit (a se vedea mai sus). Nu a intervenit nici o schimbare în starea sau identificarea sa. Nu au fost plasate. În consecinţă. şi iii). operaţiunea nu trebuie să fie ref eritoare la un export dacă operatorul demonstrează că este o problemă de livrare intra-Comunitară. Documentul T2 sau T2L emis de o ţară AELS poartă o referinţă la documentul precedent emis de un Stat Membru şi toate menţiunile speciale apar. b). este o problemă de export. Re-exportul mărfurilor comunitare dintr-o ţară AELS Re-exportul a).de cale ferată în teritoriul Comunităţii la o staţie de cale ferată de destinaţie într-o ţară AELS. re expedierea trebuie efectuată sub acoperirea unui document T1. ţările AELS nu pot emite un T2 dacă nu a fost o declaraţie de tranzit ca document precedent. Mărfurile comunitare care au fost aduse într-o ţară mărfurilor AELS în procedura T2 pot fi re-exportate sub acea comunitare dintrprocedură cu conditia ca: o ţară AELS. Acţiunea de re-intrare a mărfurilor retrimise în 167 . În orice caz. *doar mărfurile antrepozitate pentru mai puţin de cinci ani (sau mărfuri în conformitate cu Capitolele 1-24 ale Sistemului Armonizat şi antrepozit pentru mai puţin de şase luni) pot fi recunoscute sub procedura T2.

sau prin controlul aposteriori al documentului. 9 (4) al Convenţiei privind regimul de tranzit comun. Emiterea unei facturi cu numărul de înregistrare al TVA al expeditorului şi destinatarului în concordanţă cu prevederile Directivei 77/388/EEC modificată). Mărfurile trebuie transmise vămii pentru aprobare sau folosinţă cu toate consecinţele care urmează (plătirea TVA la import şi taxele interne când este necesar): . 2. Este responsabilitatea acestui birou să decidă dacă mărfurile pot fi eliberate imediat sau trebuie plasate într-o procedură vamală. În vederea determinării. Acţiunea de reintrare a mărfurilor retrimise în Comunitate i). 793 (6) din RVC şi repetat în concordanţă cu prevederile art. 3.Comunitate. ele sunt transportate sub acoperirea unui document T2 sau a unui document echivalent (de ex. sau . Când mărfurile comunitare sunt re-expediate dintro ţară AELS cu destinaţie în Comunitate. biroul de destinaţie poate solicita o dovadă de la destinatar (de ex.când este specificat pe declaraţia T2 sau pe documentul echivalent că este o operaţiune care urmează un export din Comunitate (menţiunea „export” aşa cum este prevăzut în Art. trebuie observate următoarele reguli: 1. Scrisoare de trăsură CIM-T2). mărfurile trebuie eliberate imediat în cazul în care o declaraţie sau documentul echivalent nu poartă referinţa exportului precedent din Comunitate. 4. în Statul Membru de destinaţie. În caz de îndoieli.când destinatarul sau reprezentantul său nu pot demonstra că a fost o livrare intra 168 . ii). Mărfurile şi declaraţia T2 sau documentul echivalent trebuie prezentate la biroul vamal de destinaţie în vederea completării operaţiunii de tranzit. dacă este furnizat – achiziţie intraComunitară care va fi intreruptă într-o ţară AELS sau un re-import urmat de export temporar sau definitiv din Comunitate.

poate fi emisă o copie (duplicat). ştampila biroului vamal care a emis duplicatul şi semnătura celui autorizat. pierdere sau distrugere a declaraţiei de tranzit. Duplicatul trebuie emis: La cerea autorităţii vamale. a documentului T2L sau a exemplarului de control T5. 4. Excepţii (pro memoria) 169 . La cererea părţii interesate după investigaţii ale biroului vamal implicat.4. Duplicatul trebuie să aibă menţionat cuvântul „DUPLICAT”.comunitară. 5. cu litere îngroşate. Duplicate În caz de furt.

Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) 170 .6.

8. Exemplare DAU şi formularele complementare asupra cărora informaţiile figurând pe prima pagină trebuie să apară prin procedeu autocopiant .8.8. Anexe .3. Notă explicativă privind completarea rubricilor DAU .1. Exemplare DAU şi formularele complementare asupra cărora informaţiile figurând pe prima pagină trebuie să apară prin procedeu autocopiant 171 .2.7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale 8.

Declaraţie Trebuie completată numai a 3-a sub-diviziune. se consideră că mărfurile sunt plasate sub regimul T1. au fost omise. 172 . Părţile contractante pot să adauge notiţei de utilizare obligaţia de a include numele de identificare atribuit celui interesat de autorităţile competente pentru motive fiscale.2 . Menţiunile care trebuie să figureze aici. Rubrica nr. "T1bis". statistice sau altele. T2Fbis". unde directiva TVA nu se aplică. T2: pentru circulaţia mărfurilor comunitare. provenind dinspre sau între teritoriile Comunităţii. după caz.1 Notă explicativă privind completarea rubricilor DAU Rubrici rezervate operatorilor economici I. Dacă este cazul.Anexa 8. Formalităţi în ţara de plecare. T: pentru circulaţia de trimiteri mixte care regrupează mărfuri T1 şi T2. Aici trebuie să se indice numele şi adresa completă a expeditorului/exportatorului în cauză. T2F". după caz. Regimul T1 mai este folosit pentru a acoperi circulaţia mărfurilor comunitare în anumite împrejurări. "T2". mărfurile sunt enumerate pe exemplare DAU BIS sau pe liste de încărcătură distincte pentru fiecare categorie. Spaţiul gol din spatele siglei "T" trebuie barat pentru a se evita adăugarea unor cifre sau litere suplimentare. T2F: pentru mărfurile comunitare expediate la destinaţie Comunitate. Rubrica nr.Expeditor / exportator Utilizarea acestei rubrici este facultativă pentru părţile contractante. In acest caz. Notă: Dacă.1 . sunt următoarele: T1: pentru circulaţia mărfurilor necomunitare în cadrul Comunităţii şi care provin sau sunt destinate Comunităţii şi ţărilor AELS. siglele "T1". precum şi între ţările AELS. "T2bis".

In caz de trimitere grupată. în limba adecvată.Ţara de expediere/de export In această rubrică trebuie să fie înscris numele ţării de provenienţă din care sunt expediate/exportate mărfurile. Rubrica nr.) care constituie trimiterea în cauză. în scopul stabilirii numărului de formulare. Dacă declaraţia se referă la un singur articol(adică atunci când o singură rubrică “descrierea mărfurilor” trebuie completată) nu se înscrie nimic în rubrica 3.Articole In această căsuţă se indică numărul total de articole acoperite de DAU. Rubrica nr. persoanelor sau societăţilor cărora trebuie să le fie livrate mărfurile (destinatarul). De exemplu. în cazul unui DAU însoţit de două exemplare DAU BIS. acestea sunt considerate că formează unul singur. etc.Total colete Utilizarea acestei rubrici este facultativă pentru părţile contractante.Lista de încărcătură In această rubrică se indică numărul total de liste de încărcătură sau de liste comerciale descriptive. 173 .5 .15 . menţiunea "Divers". cutii. dar cifra 1 este aplicată în rubrica 5. Rubrica nr.4 . în limba adecvată. Dacă sunt folosite două seturi a 4 file în loc de un set a 8 file. Părţile contractante pot permite ca această rubrică să nu fie completată în cazul în care destinatarul este stabilit în afara teritoriului părţilor contractante (adică Comunitate/ţară AELS). In acest stadiu indicarea numărului de identificare nu este obligatorie. Rubrica nr. In caz de grupare. In această rubrică căsuţă se indică numărul total de colete (palete. Rubrica nr.3 .8 . 1/3 este indicat pe DAU. poate fi înscrisă în această rubrică şi lista destinatarului poate fi anexată DAU. 2/3 pe primul exemplar DAU BIS şi 2/3 pe al doilea. Rubrica nr. Numărul de articole corespunde numărului de rubrici 31 ce trebuie completate. anexate eventual la declaraţie. menţiunea "Diverşi". poate fi înscrisă în această rubrică şi lista expeditorilor poate fi anexată declaraţiei. bobine.6 .Formulare În această rubrică trebuie să se indice numărul de ordine al setului şi numărul total de seturi de formulare şi de formulare complementare utilizate.Destinatar In această rubrică trebuie să se indice numele şi adresa completă ale persoanei.

precum şi naţionalitatea vehicolului tractor. este bine să se indice atât numărul de înmatriculare al vehicolului tractor cât şi cel al remorcii.Ţara de destinaţie In această rubrică trebuie să fie înscris numele ţării de destinaţie. CALE FERATĂ se indică numărul de înmatriculare al vagonului de cale ferată. nici naţionalitatea. CAMIOANE se indică numărul de înmatriculare al vehiculului. In cazul caroseriilor amovibile aşezate pe vagoane. VAPOR se indică numele vaporului. nu este necesar să se indice naţionalitatea.31.Rubrica nr. AVION se indică numărul de înmatriculare al avionului. declararea naţionalităţii este facultativă pentru părţile contractante.31 este indicat numărul de înmatriculare al acestora. utilizându-se codul prevăzut în acest scop.Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport la plecare Informaţiile următoare trebuie să fie furnizate: . vagon de cale ferată. de exemplu numărul sau numerele de înmatriculare. întrucât sunt considerate containere. dacă se utilizează un vehicol tractor şi o remorcă înmatriculate diferit. 174 . ci în rubrica nr. informaţiile referitoare la vapor sau la vehiculul care transportă containerul trebuie să figureze în această rubrică.17 . Rubrica nr. vapor. In schimb. . identitatea.în cea de a doua sub-diviziune. Dacă mijlocul de transport este constituit din mai multe elemente. In celelalte cazuri. INSTALAŢII DE TRANSPORT FIXE In acest caz nu se indică nici numărul de înmatriculare. In acest caz. mijloacele de transport (autocamion. se indică naţionalitatea mijlocului care asigură propulsarea ansamblului.în prima sub-diviziune.18 . în rubrica nr. De exemplu. naţionalitatea acestor mijloace de transport. sau numele. avion) pe care mărfurile sunt direct încărcate atunci când sunt prezentate la biroul de plecare. CONTAINERE numărul containerului nu trebuie indicat în această rubrică.

19 . etc. numărul de înmatriculare sau numele). în cazul unui vehicul tractor şi al unei remorci.Containere (Ctr) Utilizarea acestei rubrici căsute este facultativă pentru părţile contractante.). mijlocul de transport activ este vaporul. numărul de înmatriculare sau numele) al mijlocului de transport activ (mijlocul de transport asigurând propulsarea) care se presupune că este utilizat pentru trecerea frontierei exterioare a părţii contractante de care aparţine biroul de plecare. mijlocul de transport activ este cel care asigură propulsarea ansamblului. vapor. urmat de numărul de identificare (de exemplu. In caz de transport feroviar sau prin instalaţii fixe. De exemplu.25 . mijlocul de transport activ este vehiculul tractor.Mod de transport la frontieră Utilizarea acestei căsuţe este facultativă pentru părţile contractante. 175 . Unul din codurile următoare trebuie indicat pentru a se indica situaţia presupusă la trecerea frontierei părţii contractante unde se află biroul de plecare. avion. "1" atunci când mărfurile sunt transportate într-un container. în cazul unui camion îmbarcat pe un vapor. aşa cum este ea cunoscută în momentul plasării mărfurilor în regim de tranzit: Codurile aplicabile sunt următoarele: "0" atunci când mărfurile nu sunt transportate într-un container. sau Dacă există mai multe mijloace de transport.21 . Indicaţi codul adecvat pentru gen (autocamion. Această rubrică este obligatorie în ceea ce priveşte naţionalitatea.Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera Această rubrică este facultativă pentru părţile contractante în ceea ce priveşte identitatea (de exemplu. Apoi indicaţi codul care corespunde naţionalităţii sale aşa cum este ea cunoscută în momentul plasării mărfurilor în regim de tranzit. nu se indică nimic în ceea ce priveşte numărul de înmatriculare sau naţionalitatea.Rubrica nr. Rubrica nr. vagon de cale ferată. Rubrica nr. In cazul unui transport combinat. Următoarele coduri trebuie să fie utilizate pentru a se indica modul de transport activ cu care se presupune că mărfurile părăsesc teritoriul părţii contractante unde se află biroul de plecare.

locul unde mărfurile trebuie să fie încărcate pe mijlocul de transport activ cu care acestea urmează să treacă frontiera părţii contractante unde se află biroul de plecare.Codurile aplicabile sunt următoarele: A . Rubrica nr. indicaţi mijlocul de transport la plecare.Mărci şi numere Numărul (numerele) containerului (containerelor) . Rubrica nr. B . aşa cum este el cunoscut atunci când mărfurile sunt plasate în regim de tranzit.codul cu o cifră (obligatoriu).26 .codul cu două cifre (a doua cifră facultativă pentru părţile contractante). indicaţi sub formă de cod.Mod de transport la interior Pentru Statele Membre ale UE această rubrică este facultativă în ceea ce priveşte tranzitul comunitar.Număr şi natură 176 .Colete şi descrierea de mărfuri .27 .Locul de încărcare Utilizarea acestei rubrici este facultativă pentru părţile contractante. Dacă este cazul.31 . A 1 B 10 12 16 17 18 2 3 4 5 7 8 9 20 23 30 40 50 70 80 90 DENUMIREA Transport maritim Vagon pe vapor de mare Vehicol rutier cu motor pe vapor de mare Remorcă sau semi-remorcă pe vapor de mare Vas de navigaţie interioară pe vapor de mare Transport pe calea ferată Vehicul rutier pe calea ferată Transport pe şosea Transport pe calea aerului Trimiteri postale Instalaţii de transport fixe Transport prin navigaţie interioara Propulsie proprie Rubrica nr. Utilizând codul comunitar adecvat (a se vedea codurile pentru rubrica 25).

31 mai trebuie să conţină şi indicaţiile cerute de eventualele reglementări specifice (de exemplu. această rubrică nu trebuie să fie completată. . Dacă declaraţia se bazează doar pe un singur articol de marfă. Rubrica nr. denumirea comercială uzuală a mărfurilor trebuie să fie destul de precisă pentru a permite clasificarea corectă a mărfurilor. compus din cel puţin şase cifre. cifra "1" urmând să fie indicată în rubrica nr.Cod mărfuri Această rubrică trebuie completată atunci când: aceeaşi persoană întocmeşte o declaraţie de tranzit în acelaşi timp sau în urma unei declaraţii vamale comportând indicarea unui cod mărfuri sau o declaraţie de tranzit acoperă mărfuri care figurează în "lista mărfurilor care prezintă riscuri sporite de fraudă" (anexa I din apendicele I al convenţiei/anexă 44 C din RVC). în afară de cazul în care declaraţia de tranzit precedentă conţine indicarea codului "marfă". în Comunitate indicaţi cele opt cifre ale nomenclaturii combinate atunci când acest lucru este prevăzut de o dispoziţie comunitară.33 este obligatorie. Rubrica nr. Rubrica nr. este bine să se indice numărul de mărfuri acoperite prin declaraţie.5.33 . accize) care pot fi aplicate.Articol Nr In această rubrică trebuie înscris numărul de ordine al articolului în cauză în raport cu numărul total al articolelor declarate în formularele şi exemplarele DAU BIS utilizate aşa cum sunt ele definite în căsuţa nr. numerele. Această rubrică este destinată să primească codul SH al mărfurilor. 177 . Totuşi.5. utilizarea acestei rubrici este facultativă. mărcile lor de identificare trebuie înscrise în această căsuţă. In celelalte cazuri. numărul şi natura coletelor sau. sau menţiunea "In vrac".32 . Această rubrică nu trebuie completată pe declaraţiile de tranzit T2 şi T2 F întocmite în ţările AELS. Dacă utilizarea rubricii nr. In caz de utilizare a containerelor. caz în care trebuie să se indice codul care figurează în declaraţia corespunzătoare. In toate cazurile trebuie să fie indicată denumirea comercială uzuală a mărfurilor.reglementarea comunitară o impune în Comunitate. în cazul mărfurilor neambalate. dar această denumire trebuie să cuprindă enunţurile necesare pentru identificarea mărfurilor.In această rubrică trebuie să se indice mărcile.

datele privind reglementările veterinare şi fitosanitare. a mărfurilor descrise în rubrica nr. Dacă declaraţia se referă la mai multe feluri de mărfuri.38 .35 a primei pagini şi nu se mai completează rubrica nr.Declaraţie sumară/document precedent Această rubrică serveşte la indicarea referinţei destinaţiei vamale precedente sau a documentelor vamale corespunzătoare.Masa netă Utilizarea acestei rubrici este facultativă pentru părţile contractante. este suficient să se indice masa brutto totală în rubrica nr. de la 0. fără nici un ambalaj. etc. exprimată în kilograme.31 corespunzătoare. a mărfurilor descrise în rubrica nr. numărul conosamentului. atunci când masa brutto este mai mare de 1 kg şi comportă o fracţiune de unitate (kg). este permis să se procedeze la următoarea rotunjire: de la 0. precum şi referinţele documentelor produse în sprijinul declaraţiei (în special numerele de înregistrare a exemplarelor de control T5.rotunjire la unitatea superioară (kg).999 .35 .40 . Rubrica nr.31. Totuşi. în caz de tranzit comunitar. exprimată în kilograme.Rubrica nr. Dacă trebuie să se menţioneze mai mult de o referinţă.35 de pe filele suplimentare.5 la 0. numărul de licenţe/autorizaţii de export.). În această rubrică este indicată masa netă.Menţiuni speciale/Documente prezentate/Certificate şi autorizaţii Această rubrică conţine informaţiile cerute de reglementările specifice aplicate în ţara de expediere/export. cu excepţia containerelor şi a altor materiale de transport.001 la 0. In cazul mărfurilor care prezintă riscuri de fraudă sporite. Ca regulă generală.499 . Rubrica nr. sau atunci când autorităţile vamale sau principalul obligat consideră că este necesar. Masa brutto corespunde masei cumulate a mărfurilor şi a tuturor ambalajelor acestora. Masa netă corespunde masei mărfurilor aşa cum sunt. poate fi fixat 178 .rotunjire la unitatea inferioară (kg). Rubrica nr. această dată trebuie indicată atunci când reglementarea comunitară o prevede.44 .Masa brutto Se indica masa brutto. menţiunea "Diverse" poate fi înscrisă şi lista de referinţe în cauză trebuie anexată declaraţiei de tranzit.

este cazul să se indice biroul de ieşire prin care mijlocul de transport părăseşte teritoriul părţilor contractante. originalul semnăturii manuscrise a persoanei interesate trebuie să figureze pe exemplarul nr. Sub-diviziunea "Cod menţiune specială (MS)" nu trebuie completată. Atunci când a fost acordată o dispensă de obligaţie de itinerariu obligatoriu. dată şi semnătură In această rubrică sunt înscrise numele principalului obligat (numele complet al persoanei sau al societăţii) şi adresa lui completă. Dacă operaţiunea implică traversarea unui teritoriu. Birourile de tranzit sunt enumerate în "Lista birourilor competente pentru operaţiunile de tranzit".51 .un itinerariu obligatoriu. ţările care urmează să fie traversate trebuie să fie cel puţin indicate.int/comm/taxation_customs/dds/fr/csrdhome. Sub rezerva unor eventuale dispoziţii speciale referitoare la utilizarea de sisteme informatizate.1 al DAU.Birouri de tranzit prevăzute (şi ţări) dată şi semnătură In această rubrică trebuie înscris biroul de intrare prevăzut în fiecare parte contractantă al cărei teritoriu se prevede a fi traversat.eu.Principal obligat şi reprezentant autorizat. numele. Dacă este necesar. După numele biroului trebuie indicat şi codul ţării la care se face referire. loc. altul decât cel al părţilor contractante. după semnătură. (http://europa. se aplică menţiunea "Dispensă de itinerariu obligatoriu ". care este păstrat de biroul de plecare. Codurile care se aplică sunt următoarele: Belgia Republica Cehă Danemarca Germania Estonia Grecia Spania Franţa Irlanda Italia Cipru BE CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY 179 . Rubrica nr.50 . Dacă este vorba de o persoană juridică. Rubrica nr. prenumele şi calitatea.htm). semnatarul trebuie să indice. iar dacă este cazul şi numărul de identificare care i-a fost atribuit de autorităţile competente. se poate indica şi numele şi prenumele sau societatea reprezentantului abilitat să semneze pentru principalul obligat.

52 . apendicele I) În caz de garanţie globală Cod 0 Alte indicaţii . Dacă garanţia globală.referinţă la actul de garanţie . se adaugă menţiunea "Nu este valabil pentru" urmată de codul părţii contractante la care se face referire (a se vedea lista codurilor aplicabile la punctul referitor la rubrica nr.biroul de garanţie .numărul certificatului de dispensă de garanţie 1 .51).numărul certificatului de garanţie globală .Letonia Lituania Ungaria Luxemburg Malta Ţările de Jos (Olanda) Austria Polonia Portugalia Slovenia Slovacia Finlanda Suedia Regatul Unit Islanda Norvegia Elveţia România LV LT HU LU MT NL AT PL PT SI SK FI SE GB IS NO CH RO Rubrica nr. indicaţi informaţia adecvată. Dacă este cazul. 57. dispensa de garanţie sau garanţia izolată nu este valabilă pentru toate părţile contractante.birou de garanţie În caz de garanţie izolată prin garant 2 180 . aşa cum este ea specificată în tabloul de mai jos.Garanţie Codul corespunzător tipului de garanţie (a se vedea tabloul de mai jos) trebuie înscris în sub-diviziunea "Cod". Situaţie În caz de dispensă de garanţie (Art. în rubrica "Alte indicaţii necesare".

10(2)(b) al Convenţiei) În caz de garanţie izolată conform anexei IV. 7 al apendicelui I) In caz de scutire de garanţie pe baza unui acord (art. Mai trebuie indicat după numele biroului de destinaţie şi codul referitor la ţara în discuţie (utilizaţi codul adecvat care figurează în lista prezentată sub punctul destinat rubricii nr.Alte incidente în cursul transportului Rubrica ce trebuie completată conform obligaţiilor existente în materie de tranzit.int/comm/taxation_customs/dds/en/csrdhome.referinţă la actul de garanţie .51).56 .53 .Biroul de destinaţie (şi ţara) In această rubrică (birou de destinaţie) trebuie să se indice numele biroului vamal unde mărfurile trebuie să fie prezentate pentru a încheia operaţiunea de tranzit.eu.biroul de garanţie .55 .numărul titlului de garanţie izolată 9 Rubrica nr. Birourile de destinaţie figurează în "Lista birourilor competente pentru operaţiunile de tranzit" disponibilă la adresa de Internet următoare: http://europa. în timpul operaţiunii considerate. Transportatorul nu poate să procedeze la transbordare decât după ce a obţinut autorizaţia autorităţilor competente din ţara unde trebuie să aibă loc transbordarea. apendicele I 3 4 6 A 7 . II Formalităţi pe parcurs Rubrica nr.Transbordări Primele trei rânduri ale acestei rubrici trebuie completate de transportator atunci când.htm.În caz de garanţie izolată în numerar În caz de garanţie izolată prin titluri În caz de scutire de garanţie (art. 181 . punctul 3. 10(2)(a) al Convenţiei) În caz de scutire de garanţie pentru parcursul între biroul de plecare şi biroul de tranzit(art. Rubrica nr. Dacă este cazul.4 şi 5 din DAU atunci când consideră că operaţiunea de tranzit poate să continuie în mod normal şi după ce au luat măsurile necesare. mărfurile în cauză sunt transbordate de la un mijloc de transport la altul sau de la un container la altul. Aceste autorităţi vizează exemplarele nr.

datele ce figurează aici Numărul rubricii (începând de la exemplarul nr.In afară de aceasta.1) Exemplarele Numărul rubricii Exemplarele I.2 Exemplarele DAU şi formularele complementare pe care trebuie să apară. atunci când mărfurile au fost încărcate pe o semi -remorcă şi numai vehiculul tractor este schimbat în cursul transportului (fără să aibă loc vreo manipulare sau transbordare a mărfurilor) indicaţi în această căsuţă numărul de înmatriculare şi naţionalitatea noului vehicul tractor. Anexa 8. Intr-un astfel de caz. 1 RUBRICILE PENTRU OPERATORII ECONOMICI 1-8 fără caseta din mijloc 1-3 1-5(1) 1-8 1-8 1-8 1-8 1-5(1) 1-8 1-8 1-5(1) 1-5(1) 1-5(1) 1-5(1) 1-5(1) 1-8 32 33 1-8 prima casetă din stânga 1-8 alte casete 1-3 1-8 1-8 1-5(1) 1-5(1) 1-8 1-8 1-8 1-8 1-4 - 2 3 4 5 6 8 15 17 18 19 21 25 27 31 35 38 40 44 50 51 52 53 54 55 56 C D/J E/J F II. prin autocopiere. viza autorităţilor competente nu este necesară. RUBRICILE PENTRU UZUL ADMINISTRATIV 1-82 G 1-4 H I - 182 .

tranzit. la alegerea ţării de plecare. 2 Aceste date apar sau nu pe exemplarele specificate.1) Exemplarele Numărul rubricii Exemplarele I. RUBRICILE PENTRU UZUL ADMINISTRATIV 1-4 G 1-4 H - 183 . pe exemplarul 5.3 EXEMPLARELE FORMULARELOR DAU PE CARE TREBUIE SĂ APARĂ. RUBRICILE PENTRU OPERATORII ECONOMICI 1 1-4 fără caseta din mijloc 1-3 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 32 33 1-4 din prima casetă din stânga 1-4 alte casete 1-3 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 - 2 3 4 5 6 8 15 17 18 19 21 25 27 31 35 38 40 44 50 51 52 53 54 55 56 C D/J II. PRIN AUTOCOPIERE. DATELE CE FIGUREAZĂ AICI Numărul rubricii (începând de la exemplarul nr.1 În nici un caz. utilizatorilor nu trebuie să li se ceară să completeze aceste rubrici pt. Anexa 8.

verificarea şi înregistrarea declaraţiei de tranzit. Punctul 5 este consacrat excepţiilor.Formalităţi la biroul de plecare 1. Furnizează totodată informaţii despre itinerar. 184 . Punctul 2 descrie principiile generale care reglementează formalităţile la biroul de plecare şi furnizează informaţii generale asupra bazelor juridice. Tratează chestiuni legate de prezentarea. acceptarea.E/J F - I - Capitolul 2 . Punctul 3 descrie procedura la biroul de plecare. termen. de rectificarea ei şi de constituire a garanţiei. sigilare şi acordarea liberului de vamă al mărfurilor. Punctul 4 tratează despre situaţii deosebite privind formalităţile la biroul de plecare. Introducere Prezentul capitol tratează formalităţile şi procedurile care trebuie îndeplinite la biroul de plecare.

. .7).verificarea declaraţiei de tranzit (punctul 3. Descrierea procedurii la biroul de plecare Prezentul punct furnizează informaţii despre: .).9).2. Bazele juridice pe care se întemeiază procedurile descrise în prezentul capitol sunt: . 63. . .articolele 62. 65 şi 68 la 73 din CVC.articolele 202.4).anexa II din apendicele I al convenţiei. Punctul 7 este destinat administraţiilor vamale. .prezentarea DAU (punctul 3. 2.3.Punctul 6 este rezervat instrucţiunilor naţionale specifie.sigilii (punctul 3. 247 şi 355 la 357 din RVC.).articolele 22 la 29 din apendicele I al convenţiei.8). Principii generale şi reglementare Procedura de tranzit începe la biroul de plecare prin prezentarea DAU însoţit de mărfuri. Punctul 8 conţine anexele capitolului 2.acceptarea. .anexa 46 bis din RVC. .).).5). . . 185 . . 3.6. înregistrarea şi adnotarea DAU (punctul 3. .1.termenul (punctul 3.itinerarul şi itinerarul obligatoriu (punctul 3.rectificarea declaraţiei de tranzit (punctul 3.constituirea unei garanţii (punctul 3. .acordarea liberului de vamă al mărfurilor(punctul 3.

* alte documente. documentele referitoare la regimul vamal precedent. * Dacă procedura de tranzit urmează unui alt regim vamal.4 şi 5 ale DAU sunt completate corect şi dacă.1. 186 . dacă este cazul.3.1.eu. Totuşi. Biroul de plecare trebuie să fie competent pentru operaţiunile de tranzit şi tipul de trafic avut în vedere. biroul de plecare poate să ceară să i se prezinte documentele referitoare la acest regim. acestea sunt anexate la DAU. * o garanţie (Dacă este necesar. In caz că se utilizează exemplare DAU BIS sau liste de încărcătură. VAMA Biroul de plecare: * verifică dacă exemplarele nr. la cererea principalului obligat şi pe cheltuiala acestuia. * verifică.htm. Lista birourilor vamale OPERATOR Următoarele documente trebuie prezentate la biroul de plecare: * exemplarele nr. dacă este păstrat la dispoziţia lui. a se vedea partea III).1 Prezentarea DAU Articolele 22 şi 24 din App I a Convenţiei Articolele 62 şi 63 din CVC şi articolul 202 RVC DAU şi toate documentele de însoţire sunt prezentate împreună cu mărfurile la biroul de plecare în timpul programului de funcţionare a acestuia. Biroul de plecare poate să scutească operatorul de a prezenta acest document. documentele pot fi prezentate şi în alte momente sau în alte locuri acceptate de biroul de plecare. * verifică validitatea garanţiei. * verifică documentele de transport şi alte documente de însoţire. * un document de transport.4 şi 5 ale DAU. * verifică licenţele de export sau orice alt document similar. Lista birourilor vamale competente pentru operaţiunile de tranzit figurează la adresa următoare: http://europa. în caz că se utilizează exemplare DAU BIS sau liste de încărcătură.int//comm/taxation_customs/dds/fr/csrdho me. dacă este cazul. acestea trebuie anexate la DAU. dacă se cer. completate corespunzător.

52 din DAU corespund documentelor prezentate.2 Tip de garanţie Articolul 5. Pentru informaţii mai ample asupra garanţiilor. 3. a se vedea Partea III din prezentul manual.50 a DAU corespunde cu cea dată pe verso-ul certificatului de garanţie globală TC31 sau al certificatului de dispensă de garanţie TC33.I al convenţiei Articolul 94 CVC Constituirea unei garanţii Constituirea unei garanţii este cerută pentru angajarea unei operaţiuni de tranzit (în afară de cazul de dispensă de garanţie prin lege sau cu autorizare). Mărfurile menţionate în declaraţie sunt prezentate la biroul vamal. In cazul unei garanţii globale. Sa fie însoţită de documentele necesare. * semnătura care figurează în rubrica nr. * garanţia n-a expirat (certificate TC31 şi TC33). 48 Modificarea nr. actul de garanţie trebuie să fie păstrat şi anexat exemplarului nr. Notă: Trebuie să se prezinte originalele documentelor de garanţie. In cazul unei garanţii izolate sub forma unui angajament.3. * garanţia este constituită în numele principalului obligat identificat în rubrica nr.1 al DAU. certificatul de garanţie (original) (TC31 sau TC33) este predat operatorului.3 Acceptarea şi înregistrarea declaraţiei de tranzit48 Articolul 24 apendicele I al convenţiei Articolele 62 şi 63 CVC Biroul de plecare acceptă declaraţia de tranzit cu condiţia ca: Să conţină toate informaţiile necesare.5 187 . * suma totală a garanţiei este suficientă. * garanţia este validă în toate părţile contractante implicate în operaţiunea de tranzit. App. * perioada de valabilitate de 1 an de la data emiterii n-a expirat (certificate TC32). VAMA Biroul de plecare verifică dacă: * detaliile garanţiei. indicate în rubrica nr.50 din DAU.

În vederea facilitării implementării procedurii de tranzit comun în practică. Nici o modificare nu mai este permisă atunci când autorităţile competente. acestea pot cere depunerea unei noi declaraţii. aparent incomplet sau incorect nu va fi acceptat. după ce au primit declaraţia de tranzit. şi-au exprimat intenţia de a examina mărfurile. 188 .3.4 Articolul 25 apendice I din convenţie Articolul 65 CVC Rectificarea declaraţiei de tranzit Principalul obligat poate să ceară autorizaţia de a rectifica declaraţia de tranzit chiar şi după acceptarea acesteia de către autorităţile vamale. Corectările se efectuează bifând indicaţiile greşite şi adăugând. 3. Anexa 8. Notificarea trebuie emisă îndeplinind formalităţile. Rectificarea nu poate să aibă ca efect schimbarea referinţei declaraţiei de tranzit asupra altor mărfuri decât cele care au făcut iniţial obiectul declaraţiei. biroul de plecare poate emite notificare generală de informare pentru transportatorii mărfurilor pentru a-i informa despre formalităţile ce urmează a le efectua. Ele trebuie parafate de autorul lor şi vizate de autorităţile vamale. Biroul de plecare trebuie să înregistreze declaraţia de tranzit prin înscrierea numărului de înregistrare în Rubrica „C” – „Biroul de plecare” din documentul administrativ unic şi prin inserarea în rubrica D(/J) a DAU „Controlat la biroul de plecare” detalii ale controalelor efectuate. Nu sunt admise ştersături sau adăugiri. sigiliile aplicate şi termenul limită atribuit. Dacă este cazul.Un document administrativ unic. adăugând semnătura şi ştampila biroului de plecare. indicaţiile dorite. Dacă este necesar. conţine textul notificării în toate versiunile lingvistice. au stabilit că datele furnizate nu au fost corecte sau au dispus deja acordarea liberului de vamă al mărfurilor. VAMA – Procedura de tranzit comun.

în cazul mărfurilor care prezintă riscuri de fraudă ridicate. menţiunea "Itinerar obligatoriu " urmată de ţara 189 .6 Itinerariu şi itinerariu obligatoriu Locul vizitei Articolul 23. sau atunci când autorităţile vamale sau principalul obligat consideră că este necesar. pe baza unei analize de risc sau prin sondaj: * la un control documentar privind declaraţia de tranzit şi orice document anexat * la o inspecţie a mărfurilor însoţită de o eventuală prelevare de mostre în vederea analizării acestora. Totuşi. apendicele I din convenţie Articolul 355 Regula generală cere ca mărfurile plasate în regim de tranzit să fie transportate la biroul de destinaţie pe un drum economic justificat. poate fi stabilit un itinerar obligatoriu.3. * la un examen aprofundat al mărfurilor. totuşi. O dispensă de obligaţia de a urma un itinerar obligatoriu poate fi acordată principalului obligat cu titlu de simplificare. acestea pot să procedeze. în anumite condiţii (pentru informaţii mai ample. a se vedea Partea V.5 Verificarea declaraţiei de tranzit Articolul 27 apendice I din convenţie Articolul 68 şi 69(1) CVC După ce autorităţile vamale au acceptat declaraţia. 3.44 DAU. Examinarea mărfurilor este efectuată în locurile desemnate în acest scop şi în timpul orelor prevăzute în acest scop.4) VAMA Pentru fixarea unui itinerar obligatoriu pe baza unor elemente comunicate de principalul obligat. Autorităţile competente pot. biroul de plecare: * aplică în rubrica 44 DAU. Ţările ce urmează a fi traversate trebuie cel puţin indicate în căsuţa nr. punctele 3. la cererea şi pe cheltuiala principalului obligat să procedeze la examinarea mărfurilor în alte locuri şi la alte ore.

VAMA Pentru fixarea termenului. 3. Pentru detalii mai cuprinzătoare asupra procedurii de urmat în caz de incidente în timpul transportului. Termenul astfel prescris de biroul de plecare leagă autorităţile competente in ţările al căror teritoriu este traversat în cursul operaţiunii de tranzit. Termene Articolul 26 apendice I din convenţie Articolul 356 RVC Depăşirea termenului Biroul de plecare fixează termenul în care mărfurile trebuie prezentate la biroul de destinaţie. punctul 3. daţi codurile statelor membre vizate Nota 2: daţi codurile ţarilor terţe incluse în itinerarul obligatoriu. cap. acesta din urmă este considerat că a respectat termenul prevăzut. * itinerariu * dispoziţiile care reglementează transportul şi orice altă dispoziţie (ex.1.7.: legislaţia socială sau pentru protecţia mediului aplicabilă modului de transport) 190 . iau toate măsurile care sunt necesare şi adnotează rubrica G a exemplarelor nr.4 şi 5 din DAU şi să le prezinte cu trimiterea autorităţilor vamale ale ţării pe teritoriul căreia se găseşte mijlocul de transport. Schimbarea itinerarului obligatoriu Articolul 33 apendice I din convenţie Articolul 355 RVC Itinerarul obligatoriu poate fi modificat în timpul operaţiunii de tranzit.4 şi 5 din DAU. a se vedea Partea IV.de traversat (sunt suficiente codurile) Nota 1: pentru Comunitate.56 a exemplarelor nr. Atunci când termenul nu este respectat din motive justificate corespunzător faţă de biroul de destinaţie şi neimputabile transportatorului sau principalului obligat.3. care nu -l pot modifica. biroul de plecare ţine cont de: * mijlocul de transport folosit. In acest caz. Autorităţile competente examinează Dacă operaţiunea de tranzit poate să continue. transportatorul este obligat să adnoteze rubrica nr.

În orice caz.) . Produsele agricole care. Ca o regulă generală. Introducere49 Articolul 11 paragraf 2 din convenţie Articolul 28 apendice I din convenţie Articolul 72 CVC şi art.8. Apendicele I din Convenţie/Anexa 44c RVC. Această descriere trebuie introdusă în rubrica 31 a DAU. prin menţionarea numărului de şasiu şi motor când mijloacele de transport sunt în procedură de tranzit).3. par.8.metode de sigilare (3. Este vorba de data la care mărfurile. prime. dacă este cazul. identificarea acestor bunuri este asigurată prin sigilare.8.8.) . descrierea mărfurilor nu trebuie privită ca o măsură de identificare în cazul: Mărfurilor cu risc ridicat şi enumerate în anexa I.4. Biroul de plecare indică data limită în căsuţa D(J) a DAU (sub forma JJ MM-AA) sau confirmă cea stabilită de principalul obligat.1. în Comunitate.introducere (punctul 3. În mod normal. declaraţia de tranzit şi orice alt document trebuie prezentate la biroul de destinaţie. dau dreptul la plati (restituiri.4.1.* elemente comunicate de principalul obligat. Orice documente care sunt folosite pentru identificarea bunurilor trebuie să fie anexate la DAU şi ştampilate în aşa fel încât să asigure că substituirea nu este posibilă.caracteristicile sigiliilor (3. RVC Asigurarea identificării mărfurilor transportate în procedură de tranzit este foarte importantă.8.357. Mijloace de identificare Prezentul punct este subîmpărţit după cum urmează: . etc) Dispensă Mărfuri cu risc ridicat 49 Modificarea nr.) . 3.utilizarea unor sigilii de model special (punctul 3.) 3.5 191 .2.8. biroul de plecare poate renunţa la obligaţia de sigilare când descrierea mărfurilor este suficient de precisă pentru a asigura identificarea uşoară a mărfurilor (de ex.

par. Sigiliile nu trebuie rupte fără autorizarea autorităţilor competente. În cazul în care sigiliile nu sunt obligatorii pentru identificare biroul de plecare trebuie să scrie cuvântul „DISPENSĂ” în rubrica D(/J) a DAU deasupra menţiunii „sigilii fixate”. sigilarea mijlocului de transport. în mod normal nu se va face atunci când identificarea mărfurilor este asigurată prin măsuri de sigilare a fiecărui pachet în parte sau prin descrierea precisă a mărfurilor. şi Anexa 8. de asemenea. care a fixat sigiliile. trebuie fixate sigilii noi şi menţionate în 192 . Notă: mărfurile trebuie clar separate şi etichetate în vederea identificării uşoare a mărfurilor care sunt în procedură de tranzit de cele care nu sunt. trebuie să menţioneze „opposite the heading” sigilii fixate în rubrica D(/J) a DAU. În cazul mărfurilor care nu fac subiectul unei proceduri de tranzit transportate împreună cu mărfuri în procedura de tranzit pe acelaşi mijloc de transport.I RVC Articolul 28 (6). menţiunea „dispensă” şi „numărul în cifre” în toate versiunile lingvistice. Descărcări succesive Când un vehicol sau container a fost sigilat la biroul de plecare şi au loc descărcări succesive la mai multe birouri de destinaţie situate în ţări diferite.I din convenţie Articolul 72 CVC şi art. conţin. Articolul 28 (2) App.4.1. 72 CVC Trimiteri mixte Dacă identificarea transportului nu poate fi asigurată prin sigilare sau prin alte măsuri de identificare (descriere) biroul vamal de plecare poate refuza ca mărfurile să fie plasate în regim de tranzit. App. la autorităţile vamale ale birourilor intermediare unde sigiliile sunt rupte pentru a descărca părţi din transport. I din convenţie Art. Anexa 8.357. numărul în cifre şi identificarea mărcilor sigiliilor fixate.VAMA Biroul de plecare.

rubrica „F” a exemplarelor 4 şi 5 ale DAU. 3. mijlocul de transport trebuie să corespundă acestei metode. 3 din App. Caracteristici ale sigiliilor Anexa II.2. apendice I convenţie Articolul 357 Sigiliile trebuie să prezinte următoarele caracteristici: * sigiliile să fie rezistente la utilizarea normală.8.2 RVC Există două metode de sigilare: * sigilarea pe capacitate şi * sigilarea pe colete Dacă se sigilează pe capacitate. par.TIR) este presupus a fi apt sigilării în scopul tranzitului. Notă: orice vehicol acceptat şi recunoscut ca fiind apt aplicării de sigilii cu aplicarea altor convenţii internaţionale (ex. * să fie concepute pentru o utilizare unică sau.28 şi art. Metode de sigilare Articolul 11(2)Convenţie Articolul 28 par. * care nu conţin nici un spaţiu ascuns care să permită ascunderea mărfurilor.8. Caracteristicile sigiliilor Toate sigiliile utilizate în scopul identificării trebuie să răspundă anumitor caracteristici şi specificaţii tehnice. * ale căror spaţii rezervate încărcării sunt uşor accesibile pentru controlul efectuat de autorităţile competente (art. * să fie astfel fabricate încât orice încercare de ridicare sau rupere să lase urme vizibile cu ochiul liber. * care au o astfel de structură încât nici o marfă să nu poată fi extrasă sau introdusă fără efracţie. convenţie Articolul 72 CVC şi art. lăsând urme vizibile sau fără ruptură de sigiliu. 3.72). * să poată fi verificate şi recunoscute cu uşurinţă.3. I.357. VAMA Biroul de plecare consideră ca fiind apte pentru sigilare mijloacele de transport: * care pot fi sigilate simplu şi eficace. Dacă 193 .

O autorizaţie separată pentru utilizarea sigiliilor de model special nu este cerută pentru un expeditor agreat a cărui autorizaţie stipulează că identificarea este asigurată prin sigilare. Sigiliile trebuie aplicate înainte de eliberarea in tranzit a mărfurilor. 3. punctul 3. Eliberarea mărfurilor După îndeplinirea formalităţilor la biroul de plecare . Această măsură este o simplificare supusa anumitor condiţii (a se vedea Partea V. privind rubrica "Sigilii aplicate". 3.386 RVC Pentru a putea utiliza sigiliile cu model special. materialul utilizat trebuie să permită evitarea rupturilor accidentale şi să împiedice o falsificare sau reutilizare care să nu fie descoperită. mărcile de identificare a sigiliilor trebuie să nu fie falsificabile şi să fie greu de reprodus. principalul obligat trebuie să fie autorizat de autorităţile competente. Când sunt utilizate sigilii cu model special. să fie concepute astfel încât fiecare aplicare să fie clar identificată printr-o indicaţie unică.paragraf 2 RVC Anexa 46 bis RVC au utilizări multiple.3). * să poarte o marcă de identificare care să individualizeze fiecare sigiliu.8. Sigiliile trebuie să răspundă următoarelor specificaţii tehnice: forma şi dimensiunile sigiliilor pot să varieze dar dimensiunea trebuie să permită buna lizibilitate a mărcilor de identificare. Utilizarea de sigilii cu model special Articolul 48 (1c) şi art. natura şi numărul în căsuţa D(/J) DAU. principalul obligat indică marca acestuia.9. I convenţie Articolul 372 (1c) şi art.63 App. de ex: Completarea corespunzătoare a exemplarelor 194 .4.

Semnătura lucrătorului vamal (autorităţii vamale) trebuie aplicată de mână pe exemplarul nr. atunci când este cazul. RVC VAMA Când formalităţile au fost îndeplinite. Stabilirea unui itinerariu obligatoriu.2 conţine menţiunea „satisfăcător” în toate variantele lingvistice. când este cerută (vezi Partea III) Stabilirea termenului limită. Trebuie să se asigure că menţiunile din rubrica D(/J) sunt autentificate prin semnătura lucrătorului vamal şi conţine ştampila lizibilă şi data. Furnizarea unei garanţii.1 al DAU. biroul de plecare: Trebuie să întroducă cuvântul „SATISFĂCĂTOR” în rubrica D(/J) a exemplarului nr. 1 dar poate fi reprodusă prin copiere pe alte exemplare. 195 . Anexa 8.DAU. Acceptarea şi înregistrarea declaraţiei Articolul 29 Verificarea declaraţiei Apendicele I al Identificarea mărfurilor Convenţiei mărfurile vor fi eliberate şi data eliberării va fi Articolul 249 introdusă în rubrica D (/J) a exemplarelor DAU.

Excepţii (pro memoria) 196 .4. Situaţii particulare (pro memoria) 5.

6. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) 197 .

Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale 8. Anexe 8.7.4 Menţiunea „Număr în cifre” 198 .2 Menţiunea „Conform” 8.1 Menţiunea „Dispensă” 8.3 Nota de informare 8.

1 Menţiunea „Dispensă” CS DA DE EE EL ES FR IT LV LT HU MT NL PL PT SI SK Osvobození Fritaget Befreiung Loobumine Απαιιαγή Dispensa Dispense Dispensa Der gs bez z moga Leista neplombuoti Mentesség Tne ija Vrijstelling Zwolnienie Dispensa Opustitev Oslobodenie 199 .Anexa 8.

FI SV EN IS NO RO Vapautettu Befrielse Waiver Undanþegið Fritak Dispensă Anexa 8.2 Menţiunea „Conform” CS: DA: DE: EE: EL: ES: FR: IT: LV: LT: HU: MT: NL: PL: PT: SI: Souhlasí Konform Konform Vastavuses θαιωδ Conform Conforme Conforme Atbilst Atitinka Rendben Tne ija Conform Zgodnie Conforme Ustrezno 200 .

Før De afleverer varerne hos varemodtageren. SØRG FOR AT DE HAR UDFØRT ALLE FORMALITETER ! DERVED UNDGÅR DE EN BØDE OG VIDERE FØLGER.SK: FI: SV: EN: IS: NO: RO Súhlasí Tyydyttävä Konform Satisfactory Fullnægjandi Konform Conform Anexa 8. 50 Introdusa prin Modificarea nr. som har forbindelse med indførelse. foretage de øvrige toldformaliteter. kan forsendelsesproceduren afsluttes ved.5 201 . skal De på det lokale toldkontor.350 Nota de informare DK De har lige foretaget toldformaliteterne i forbindelse med passering af en grænseovergang. at varemodtageren er i besiddelse af af en såkaldt tilladelse "godkendt modtager". hvor varemodtageren hører til eller på et andet hertil fungerende kontor i indlandet. Brydning af forseglningen og losning af varerne uden tilladelse af toldvæsenet er ikke tilladt. Kun i tilfælde af. opmagasinering eller videreforsendelse af varerne. at varemodtageren modtager varerne.

Acaba Ud. μόνον Ƃάν ƀςƄόρ έσƂι ƃƄην κƀƄοσή Ƅος Ƅην άƁƂιƀ Ƅος "ƂγκƂκπιμένος πƀπƀλήπƄη". ππέπƂι νƀ ƄηπήƃƂƄƂ ƀκόμη κƀι άλλƂρ ƄƂλωνƂιƀκέρ ƁιƀƄςπώƃƂιρ ƃσƂƄικά μƂ Ƅην Ƃιƃƀγωγή. de cumplir las formalidades aduaneras exigidas para el paso de la frontera. ΠποƄού πƀπƀƁώƃƂƄƂ Ƅƀ ƂμποπƂύμƀƄƀ ƃƄον πƀπƀλήπƄη. ƀπƀγοπƂύονƄƀι. La operación de tránsito únicamente podrá concluirse mediante la entrega de la mercancía al destinatario en caso de que este disponga de la llamada autorización de "destinatario autorizado". Η ƁιƀƁικƀƃίƀ Ƅηρ ƁιƀμƂƄƀκόμιƃηρ Ƃίνƀι ƁςνƀƄόν νƀ ολοκληπωθƂί οπιƃƄικά μƂ Ƅην πƀπάƁοƃη Ƅων ƂμποπƂςμάƄων ƃƄον πƀπƀλήπƄη. ¡ CERCIÓRESE DE HABER CUMPLIDO TODAS LAS FORMALIDADES ! ÁSÍ EVITARÁ LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y OTRAS CONSECUENCIAS. ΒΔΒΑΙΩžΔΙΣΔ ΟΣΙ ΣΗΡΗ΢ΑΣΔ ΟΛΔ΢ ΣΙ΢ ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΙ΢ ΢Α΢. Pero antes de entregar la mercancía al destinatario o a otra aduana de destino situada en el interior del país a fin de cumplimentar otras formalidades aduaneras referentes a la importación.EL Ππιν ƀπό λίγο ƂκƄƂλέƃƀƄƂ Ƅιρ κƀƄά Ƅη ƁιέλƂςƃη Ƅων ƃςνόπων ƀπƀπƀίƄηƄƂρ ƄƂλωνƂιƀκέρ ƁιƀƄςπώƃƂιρ. ƀποθήκƂςƃη ή ƁιƀμƂƄƀκόμιƃη Ƅων ƂμποπƂςμάƄων κƀι μάλιƃƄƀ ƃƄο ΣƂλωνƂίο πποοπιƃμού πος Ƃίνƀι ƀπμόƁιο γιƀ Ƅον πƀπƀλήπƄη ή ƃƂ ένƀ άλλο ƄƂλωνƂίο πποοπιƃμού ƃƄο ƂƃωƄƂπικό. ES 202 . o tránsito de las mercancías. Queda prohibido romper los precintos o descargar las mercancías sin autorización de las autoridades aduanas. Η πήξη Ƅων μολςβƁοƃƅπƀγίƁων κƀθώρ κƀι η ƂκƅόπƄωƃη Ƅων ƂμποπƂςμάƄων σωπίρ Ƅη ƃςγκƀƄάθƂƃη Ƅηρ ΣƂλωνƂιƀκήρ Απσήρ. ΔΣ΢Ι ΑΠΟſΔΤŽΔΣΔ ΠΡΟ΢ΣΙΜΑ ΚΑΙ ΔΠΙ ΠΛΔΟΝ ΢ΤΝΔΠΔΙΔ΢. depósito.

Bevor Sie die Waren beim Empfänger abliefern.GB You have just completed the customs formalities for crossing the border. Transit procedure may be completed by delivering the goods to the addressee only if the addressee holds a permit as "authorised consignee". składowania lub tranzytu towarów. CHECK THAT YOU HAVE COMPLETED ALL THE NECESSARY FORMALITIES ! BY DOING SO YOU CAN AVOID FINES AND OTHER CONSEQUENCES. Nur wenn der Empfänger im Besitz einer Genehmigung "Zugelassener Empfänger" ist. Before you deliver the goods you are carrying to the adressee you must complete certain other customs formalities relating to the import. Przed przekazaniem towarów odbiorcy należy wypełnić dalsze formalności celne odnośnie importu. die Lagerung oder die Durchfuhr der Waren erledigen. Sie haben soeben die beim Grenzübertritt erforderlichen Zollformalitäten erledigt. Formalności te powinny byc dokonane w urzędzie 203 DE PL . Das Aufbrechen des Zollverschlusses sowie das Abladen von Waren ohne Zustimmung der Zollbehörde ist unzulässig. ACHTEN SIE AUF DIE EINHALTUNG ALLER VORSCHRIFTEN ! SO VERMEIDEN SIE GELDBUSSEN UND WEITERE FOLGERUNGEN. müssen Sie bei dem für den Empfänger zuständigen Bestimmungszollamt oder bei einem anderen Bestimmungszollamt im Inland noch weitere Zollformalitäten in Bezug auf die Einfuhr. kann das Versandverfahren durch die Übergabe der Waren an den Empfänger abgeschlossen werden. Przed chwilą załatwił Pan/Pani formalności celne na granicy. storage or transit of the goods. You are not allowed to break the seals on the goods or to unload goods without the permission of the customs authorities. This should be done at the authorised customs office of destination for the addressee or another inland customs office of destination.

CZY ZAŁATWIŁEŚ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI ! W TEN SPOSÓB UNIKNIESZ KAR PIENIĘŻNYCH I DALSZYCH KONSEKWENCJI. UPEWNIJ SIĘ. upoważniającą go do występowania jako "upoważniony odbiorca". Le formalità doganali connesse con il passaggio di frontiera sono state da voi espletate. Procedura tranzytowa może być zakończona przez przekazanie towarów odbiorcy tylko wtedy. avant de livrer les marchandises au destinataire. Mais. ou à un autre bureau de destination intérieur. sont interdits. vous devez encore vous acquitter au bureau de douane de destination dans le ressort duquel est établi le destinataire. da effettuarsi presso l'ufficio doganale di destinatione di competenza della zona di residenza 204 IT . La rupture des scellements ou le déchargement de marchandises. Prima di consegnare la merce al destinatario si rende necessario il disbrigo di ulteriori formalità doganali per l'importazione. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS VOUS ETES BIEN ACQUITTE DE TOUTES VOS OBLIGATIONS ! VOUS EVITEREZ AINSI UNE AMENDE (ADMINISTRATIVE) ET LES AUTRES CONSEQUENCES SUSCEPTIBLES DE S'IMPOSER. gdy odbiorca posiada odpowiednią zgodę urzędu celnego. de diverses autres formalités douanières pour l'importation. sans autorisation de la douane. Nie wolno zrywac plomb ani wyładowywac towarów bez zgody władz celnych.celnym przeznaczenia właściwym dla odbiorcy lub w innym wewnętrznym urzędzie celnym przeznaczenia. il deposito od il transito delle merci. FR Vous venez d' accomplir les formalites douanières requises pour le passage de la frontière. l'entreposage ou le transit des marchandises que vous transportez. Vous ne pouvez terminer l'operation de transit en remettant les marchandises au destinataire que si ce dernier est en possession d'une autorisation lui conférant la qualité de "destinataire agréé".

Mielőtt az árukat a címzettnek kiszolgáltatja. ÜGYELJEN MINDEN SZÜKSÉGES ALAKISÁG TELJESÍTÉSÉRE ! EZÁLTAL ELKERÜLHETI A PÉNZBÍRSÁGOT ÉS A TOVÁBBI KÖVETKEZMÉNYEKET. de opslag of de doorvoer van de goederen. HU Ön éppen elintézte a határátlépéshez szükséges vámalakiságokat.del destinatario od altro ufficio doganale di destinazione all'Interno del Paese. Alleen in het geval dat de geadresseerde in het bezit is van een zogenaamde vergunning "toegelaten geadresseerde" kan het 205 . valamint az áru kirakodása a vámhatóság engedélye nélkül tilos. Non sono ammessi la rimozione dei sigilli doganali o lo scarico delle merci senza autorizzazione da parte delle autorità doganali. moet u op het douanekantoor van bestemming waaronder de geadresseerde ressorteert of op een ander kantoor van bestemming in het binnenland. Alvorens u de goederen aflevert bij de geadresseerde. ASSICURATEVI DI AVER ADEMPIUTO A TUTTI GLI OBBLIGHI ! COSI' FACENDO. solo quando il medesimo sia in possesso di una autorizzazione che lo qualifichi "destinatario autorizzato". ha a címzett egy úgynevezett "engedélyezett címzett" engedély birtokosa. NL U hebt zojuist de douaneformaliteiten voor grensoverschrijding vervuld. a címzett székhelye/telephelye szerint illetékes rendeltetési vagy más illetékes belterületi rendeltetési vámhivatalnál az áru behozatalára.Het verbreken van de verzegeling en het lossen van de goederen zonder toestemming van de douane is ongeoorloofd. átmeneti megőrzésére vagy árutovábbítására vonatkozó vámalakiságokat Önnek kötelező elintéznie. EVITERETE AMMENDE ED ALTRE POSSIBLI CONSEGUENZE. nog verdere douaneformaliteiten vervullen met betrekking tot de invoer. E' possibile terminare l'operazione di transito consegnando le merci al destinatario. Az áru közvetlen átadása a címzettnek csak azon esetben jelenti az árutovábbítás szabályszerű befejezését. A vámzárak eltávolítása.

Porém. ASSEGURE-SE DE TER SATISFEITO TODAS AS FORMALIDADES ! DESSE MODO EVITARÁ MULTAS E OUTRAS CONSEQUÊNCIAS. Somente nos casos em que o destinatário se acha na posse da chamada licença de "destinatário autorizado". Tocmai aŝi îndeplinit formalităŝile vamale de trecere a frontierei.douanevervoer door overgave der goederen aan de geadresseerde afgesloten worden. VERIFICAŜI CĂ AŜI ÎNDEPLINIT TOATE FORMALITĂŜILE NECESARE! FĂCÂND ACEASTA EVITAŜI AMENZI ŞI 206 RO . Procedura de tranzit poate fi completă prin livrarea mărfurilor destinatarului acestora doar în cazul în care destinatarul are calitatea de “destinatar agreat”. trebuie îndeplinite o serie de formalităŝi vamale referitoare la import. antes de entregar as mercadorias ao destinatário. é possível concluir o regime de trânsito mediante entrega das mercadorias ao destinatário. Aceastea trebuie realizate la biroul vamal de destinaŝie al destinatarului mărfurilor sau la un alt birou vamal de interior de destinaŝie. OVERTUIGT U DAT U AAN ALLE VERPLICHTINGEN HEBT VOLDAAN ! ZO VOORKOMT U EEN BOETE EN VERDERE GEVOLGEN. antrepozitare sau tranzit al bunurilor. para satisfazer outras formalidades referentes à importação. terá de se dirigir à estância aduaneira de destino sob cuja jurisdição se encontra o destinatário ou a outra estância aduaneira de destino no interior do país. PT As formalidades aduaneiras necessárias para a passagem da fronteira acabam de ser cumpridas. armazenagem e operações de trânsito das mercadorias. Înainte de livrarea mărfurilor transportate destinatarului. Nu vi se permite ruperea sigiliilor aplicate mărfurilor sau descărcarea mărfurilor fără acordul autorităŝii vamale. Não é permitida a quebra dos selos ou a descarga de mercadorias sem autorização da alfândega.

mal aliciya teslim edilmek suretiyle muamele tamamlanabilir. alicinin bulundugu yerdeki gümrük subesinde veya ülke içindeki baska bir gümrük subesinde malin ithali. Tranzitní reņim můņe být ukončen dodáním zboņí příjemci pouze v případě. TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERI YERINE GETIRMEYE DIKKAT EDIN ! BU SURETLE PARA CEZASINDAN VE DAHA BASKA OLUMSUZ SONUÇLARDAN KURTULURSUNUZ. depolanmasi veya transit geçebilmesi ile ilgili diger gümrük formaliterini de yerine getirmeniz gerekir. Poruńenie colnej uzávery. uskladňovania alebo priameho tranzitu tovaru na colnici určenia. Reņim 207 CZ SK . Gümrük makamlarinin izni olmadan gümrük mührünün açilmasi ve malin bosaltilmasi yasaktir. ktorá je miestne prísluńná príjemcovi alebo na inej colnici určenia. Právě jste ukončili celní formality související s překročením státní hranice. Mali alicisina teslim etmeden önce. TR Siniri gecmek icin gerekli formalitileri biraz önce yerine getirdiniz. DBEJTE NA DODRŅOVÁNĺ VŃECH PŘEDPISŮ! PŘEDEJDETE TÍM PENĚŅITÝM POKUTÁM A DALŃÍM NÁSLEDKŮM. Pred dodaním tovaru príjemcovi je potrebné v tuzemsku vybavit' eńte d'alńie formality týkajúce sa dovozu. ako aj vykládka tovaru bez súhlasu colnice sú neprípustné. Práve ste vybavili colné formality potrebné pri prekročeni hranice. uskladnění nebo tranzitu zboņí.ALTE CONSECINŜE. Ancak alici "yetkili alici" oldugunu gösteren bir belgeye sahip bulunuyorsa. jakoņ i vykládka zboņí bez souhlasu celního úřadu. Před dodáním zboņí příjemci je nutné vyřídit u místně přísluńného celního úřadu určení nebo u některého jiného celního úřadu v tuzemsku i dalńí formality týkající se dovozu. Poruńení celní závěry. kdy příjemce vlastní povolení "schváleného příjemce". jsou nepřípustné.

SJEKK AT DU HAR FULLFØRT ALLE NØDVENDIGE FORMALITETER ! 208 NO . ak príjemca je drņitel'om povolenia colných orgánov ako "schválený príjemca". Прежде чем сдать товары получателю. Det er ikke tillatt å bryte forseglingen eller å losse varene uten tillatelse fra Tollvesenet. хранения или перевозки транзитом товаров таможенные формальности в компетентной для получателя таможне назначения или в другой таможне назначения внутри страны. если получатель располагает разрешением "авторизованный получатель". lagring eller direkte transitt av varene. må det foretas visse formaliteter knyttet til innførsel. Transitteringen kan bare avsluttes ved direkte levering av varene til mottakeren dersom denne er godkjent som "autorisert mottaker". RU Вы только что выполнили необходимые при переходе через границу таможенные формальности. Før du leverer varene til mottakeren. Вы должны выполнить ещѐ другие в отношении ввоза. DBAJTE NA DODRŅIAVANIE VŃETKÝCH PREDPISOV ! PREDÍDETE TÝM PEŇAŅNÝM POKUTÁM A ĎALŃÍM NÁSLEDKOM. СЛЕДИТЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ПРАВИЛ ! ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ИЗБЕГАЕТЕ ДЕНЕЖНОГО ШТРАФА И ДРУГИХ ПОСЛЕДСТВИЙ Du har nettopp fullført tollprosedyrene for grensepassering. Dette må gjøres ved bestemmelsestollstedet hvor mottakeren er hjemmehørende. а также разгрузка товаров без согласия таможенного управления не разрешается. Отправка товаров путѐм их передачи получателю может быть закончена толко в том случае. eller et annet bestemmelsestollsted inne i landet.tranzitu môņe byt' ukončený dodaním tovaru príjemcovi iba. Открытие таможенного обеспечения.

TARKISTAKAA. ki ga prevaņate naslovniku. FI Olette juuri suorittanut rajanylityksessä vaadittavat tullimuodollisuudet. Passitusmenettely voidaan päättää toimittamalla tavarat vastaanottajalle ainoastaan.PÅ DEN MÅTEN KAN DU UNNGÅ ADMINISTRATIV FORFØYNING ELLER ANDRE REAKSJONSFORMER . Teidän on vielä suoritettava muita tavaroiden tuontiin. morate opraviti ńe nekatere druge carinske formalnosti v zvezi z uvozom. Detta kan göras vid mottagarens kontrolltullkontor eller vid annat bestämmelsetullkontor i landet. KONTROLLERA ATT NI FULLGJORT ALLA NÖDVÄNDIGA FORMALITETER ! PÅ SÅ SÄTT KAN NI UNDGÅ BÖTER OCH ANDRA PÅFÖLJDER. varastointiin tai kauttakulkuun liittyviä tullimuodollisuuksia vastaanottajan sijoittautumispaikan määrätullitoimipaikassa tai muussa sisämaan määrätullitoimipaikassa ennen kuin toimitatte tavarat vastaanottajalle. Ni har just klarat av tullformaliteterna vid gränspassagen. lagring eller transitering. Innan Ni kan leverera de varor Ni transporterar till mottagaren. Transiteringen kan avslutas genom att varorna levereras till mottagaren endast om denne har tillstånd att vara "godkänd mottagare". måste Ni uppfylla vissa andra tullformaliteter. jos vastaanottajalle on myönnetty lupa toimia "valtuutettuna vastaanottajana". Det är förbjudet att bryta förseglingar eller att lossa varor utan tullens medgivande. Pred dostavo blaga. Tavaroiden sinettien murtaminen ja tavaroiden purkaminen on kielletty ilman tulliviranomaisen lupaa. ETTÄ OLETTE SUORITTANUT KAIKKI MUODOLLISUUDET! NÄIN TOIMIMALLA VÄLTÄTTE SAKOT JA MAHDOLLISET MUUT SEURAAMUKSET. Ravnokar ste opravili carinske formalnosti za prehod meje. som hör ihop med import. 209 SE SI .

..... ki je pristojen za naslovnika ali pri drugem namembnem carinskem uradu v notranjosti....... (antal) DE .. (numero en cifre) LV …….... (quantidade em algarismos) RO...451 Mentiunea "numar în cifre" CS ...............(skaičius skaitmenimis) HU ..... (aantal in cijfers) PL ...skladińčenjem ali tranzitom blaga..() ES ......... ALI STE OPRAVILI VSE ZAHTEVANE FORMALNOSTI! TAKO SE IZOGNETE PLAČILU KAZNI IN DRUGIM POSLEDICAM... (darabszám) MT ………(numru f'figuri) NL .... To mora biti urejeno pri namembnem uradu........ Brez dovoljenja carinskih organov ne smete odstraniti carinskih oznak ali raztovoriti blaga... (Anzahl in Ziffren) EE …… ................................ če ima ta dovoljenje za pooblańčenega prejemnika........ Anexa 8..... (nombre en chiffres) IT .. PREVERITE.(skaits) LT …… .5 210 .... Tranzitni postopek se lahko konča z dostavo blaga naslovniku.(numar in cifre) 51 Introdusa prin Modificarea nr.… (počet v číslech) DA .........(ilość w cyfrach) PT ..........(arv numbrites) EL .... (numero en cifras) FR ...........

. (number in figures) IS . Punctul 3 descrie formalităţile de îndeplinit în cazul incidentelor pe timpul transportului şi cele de îndeplinit la biroul de tranzit..(število izpisati s številkami) SK ................. (antal med siffror) EN ........ (počet v číslach) FI ..... (tala i tölustöfum) NO . 211 ......... Punctul 2 descrie principiile generale şi reglementările privind formalităţile de îndeplinit la biroul vamal de tranzit şi în caz de incident pe parcursul transportului... (lukumäärä numeroina) SV ...........SI … ........................ Introducere Prezentul capitol descrie formalităţile de îndeplinit la biroul de tranzit în cazul utilizării DAU în calitate de declaraţie de tranzit şi în caz de incident pe parcursul transportului..... (antall med siffer) Capitolul 3 – Formalităţi şi incidente în timpul transportului 1.

. Baza juridica pe care se bazează procedurile descrise în prezentul articol este: articolele de la 31 la 33 din apendicele I din convenţie. articolele 359. anexa A7. Punctul 6 este rezervat instrucţiunilor specifice naţionale. titlu II. Principii generale şi reglementări Mărfurile plasate sub regimul de tranzit sunt transmise către biroul de destinaţie pe o rută justificată economic (uneori urmând un itinerar alternativ). apendice III din convenţie. Incidentele sunt susceptibile de a apărea pe timpul transportului. Punctul 8 conţine anexele capitolului 3 2. Punctul 7 este rezervat utilizării de către administraţia vamală.articolele 13 şi 14 din CVC. punctul II „Formalităţi pe parcursul drumului”. 360 şi 412 din RVC. 212 .Punctul 4 tratează situaţiile particulare Punctul 5 acoperă excepţiile de la regulile generale. trecând prin unul sau mai multe birouri de tranzit. În acest caz trebuie respectate proceduri specifice.

56 a exemplarelor 4 şi 5 ale DAU şi prezintă documentele precum şi încărcătu ra autorităţilor competente din ţările în care a avut loc incidentul. În cazul ruperii sigiliilor dintr-o cauză independentă de voinţa transportatorului.formalităţi de îndeplinit în caz de incident pe parcursul transportului(punct 3. punctul B.1). descărcarea imediată.formalităţi de îndeplinit la biroul de tranzit (punct 3.4 şi 5 ale DAU indicând măsurile întreprinse.- anexa 37. În caz afirmativ. . titlul II. transportatorul aplică neîntârziat adnotările necesare în rubrica nr. din RVC. autoritatea competentă examinează marfa şi autovehiculul. Exemple de ceea ce poate fi considerat ca şi incident pe parcursul transportului : imposibilitatea respectării itinerariului stabilit.1 Formalităţi în caz de incident pe parcursul transportului Incidente pe timpul transportului Dacă incidentele survin în timpul transportului mărfurilor. 3.2). biroul competent completează rubrica G din exemplarele nr. transportatorul are obligaţia de a informa neîntârziat cel mai apropiat birou vamal competent. Formalităţi în caz de incident pe parcursul transportului şi la biroul de tranzit Prezentul punct furnizează informaţii pentru : . ruperi accidentale ale sigiliilor. Dacă operaţiunea de tranzit este autorizată a continua. parţială sau totală a mijlocului de transport în caz de pericol iminent. În caz de incident pe timpul transportului. 3. transbordarea mărfurilor într-un alt mijloc de transport. Autorităţile competente decid dacă operaţiunea de tranzit poate continua sau nu. noile mijloace de identificare sunt aplicate şi exemplarele 4 şi 5 sunt Acţiunea autorităţii competente Articolul 33 apendice I din convenţie Articolul 360 RVC 213 .

Transbordarea mărfurilor vizate în consecinţă.56 ale exemplarelor nr. Formalităţi la biroul de tranzit Prezentul punct furnizează informaţii despre: Descărcare parţială sau totală Incident sau accident Fracţionarea unei încărcături 214 . cu litere de mână lizibile. numărul de înmatriculare şi naţionalitatea noului vehicul tractor sunt înscrise în rubrica nr.56 din DAU.4 şi 5 ale DAU. viza autorităţilor competente nu este necesară.56 din DAU.4 şi 5 din DAU şi vizate de vamă în rubrica G. Toate fracţionările unei încărcături trebuie să se efectueze sub supraveghere vamală şi trebuie să fie începută finalizarea procedurii de tranzit. cu cerneală şi cu majuscule. Noile declaraţii de tranzit trebuie să fie stabilite pentru fiecare fracţie de încărcătură. Transbordarea mărfurilor într-un alt mijloc de transport nu se poate efectua decât cu autorizarea autorităţilor competente din locul în care se doreşte să se realizeze transferul. În acest caz. transportatorul întrebuinţează rubrica nr. autorităţile vamale competente trebuie să fie imediat informate. Totuşi.2. Autorităţile vamale iau toate măsurile necesare şi vizează exemplarele nr. În acest caz. informaţia cerută este indicată de transportator în rubrica nr. Atunci când au fost efectuate mai mult de două transbordări şi rubrica F este deja întrebuinţată. transportatorul informează neîntârziat autorităţile competente şi procedează la adnotările necesare în rubrica nr. În caz de pericol iminent. În cazul altui incident sau accident având o influenţă asupra respectării obligaţiilor principalului obligat sau ale transportatorului. 3.4 şi 5 din DAU. atunci când doar vehiculul tractor a fost înlocuit (însemnând că marfa nu a fost manipulată sau transbordată). Autoritatea vamală vizează rubrica F din exemplarele nr.55 „Transbordări” a exemplarelor nr. dacă descărcarea parţială sau totală a mijlocului de transport este cerută.4 şi 5 ale DAU în rubrica G.

alta decât o ţară AELS.5 215 .2. traversând frontieră dintre acea Parte dintre un Stat Membru şi Contractantă şi o ţară terţă.2. situat la un punct de intrare sau ieşire. . 3.Schimbarea biroului de tranzit ( punct 3. . Următorul tabel evidenţiază varietatea posibilităţilor pentru un birou de trazit comun şi Comunitar. o ţară terţă.2). Punct ieşire de -dintr-o parte Contractantă -dintre teritoriul vamal al atunci Părţi când încărcătura Comunităţii atunci când părăseşte pe acel teritoriu pe parcursul o traversând o frontieră părăseşte teritoriul acelei transportul Contractante parcursul unei operaţiuni de unei operaţiuni de tranzit.4)..1).2. Biroul de tranzit52 Biroul de tranzit este un birou vamal autorizat.Conduita de îndeplinit în caz de iregularităţi (punct 3. Tranzit Comunitar -pe teritoriul au vamal al Comunităţii atunci când mărfurile traversat teritoriul unei ţări terţe pe parcursul unei operaţiuni de tranzit.3).Avizul de trecere TC10 ( punct 3.biroul de tranzit (punct 3. .2. Tranzit Comun Punct intrare de -într-o parte Contractantă.1. 52 Modificarea nr. tranzit.2.

la încheierea operaţiunii de transport.51 din exemplarele nr. Atunci când mărfurile circulă sub regimul de tranzit. Un TC10 este prezentat la acest birou de tranzit care nu a fost prevăzut.Pentru a facilita circulaţia mărfurilor Comunitare dintre diferitele părţi ale teritoriului vamal al Comunităţii. Apendice convenţie Articolul 6 apendice III Convenţie Articolele 359 şi 412 din RVC Cei din acest birou pot inspecta mărfurile doar dacă se consideră necesar. alta decât o ţară AELS.4 şi 5 din DAU. În cazul în care controlul menţionat mai sus nu demonstrează nici o neregulă. se aplică procedura generală. Controlul acestor bunuri trebuie limitat la verificarea dovezii statutului Comunitar al mărfurilor şi. transportul îşi va urma destinaţia. Statele Membre trebuie să încerce stabilirea. rezervate pentru controlul mărfurilor comunitare care circulă sub acoperirea unui document vamal emis într-un alt Stat Membru. Articolul 32. sosirea la un birou de tranzit care nu a fost prevăzut. unor benzi de circulaţie speciale pe parcursul birourilor vamale situate la frontierele externe ale Comunităţii. în cazul în care pentru acea operaţiune nu se justifică o examinare amănunţită. dacă este necesar. TC10 este transmis la biroul de plecare şi numele biroului de tranzit şi codul ţării sunt trecute în rubrica nr.2.2. atunci când circumstaţele locale permit. TC10 este reţinut de biroul de tranzit. pe cât posibil. 3. În acest caz. 216 . Formalităţi la biroul de tranzit Declaraţia de tranzit. atunci când acestea trebuie să traverseze te ritoriul unei ţări terţe. Notă: anumite ţări cer prezentarea unui exemplar Articolul 12 din convenţie 53 TC10 nu trebuie prezentat atunci când biroul de plecare şi biroul de tranzit utilizează NCTS. mărfurile şi avizul de trecere I (TC10) sunt prezentate la fiecare birou de trecere53.

3. trebuie să se utilizeze unul sau mai multe avize de trecere.). Dacă spaţiul disponibil pe spatele TC10 este insuficient pentru a conţine indicaţii asupra tuturor declaraţiilor.4 şi 5 apendice I din convenţie Articole 359. paragraf 2şi3 şi art 412 din RVC Biroul de tranzit acceptă TC10 imprimat în limba unei alte părţi contractante Cu toate că mărfurile se găsesc într-un singur mijloc de transport. un TC10 trebuie să facă referire la toate declaraţiile de tranzit care îl însoţesc ( T1. a) la primul birou de tranzit în toate ţările AELS. 3. T.4 din DAU la statisticile finale. altul decât cel înscris în exemplarele nr. Biroul de tranzit respectiv trimite acest exemplar suplimentar la biroul naţional de statistică competent.2.4 şi 5 ale DAU Articolul 32. paragraf 2. T2. 3. . Atunci când mărfurile tranzitează teritoriul unei ţări din AELS. T2F. în cazul în care mărfurile fac obiectul unei operaţiuni T1 sau T2 care începe într-o ţară din AELS.suplimentar al exemplarului nr.2. b) la primul birou de tranzit din Comunitate. biroul de tranzit pune ştampila pe exemplarul nr. Avizul de trecere (TC10) TC10 Articolul 32. OPERATOR Transportatorul are grijă să prezinte un TC10 la fiecare birou de tranzit. Conventie din convenţie Articolul 217 .4 din DAU pentru a certifica trecerea frontierei.4 Schimbarea biroului de tranzit Mărfurile se pot îndrepta către un birou de tranzit. paragraf 4 apendice I.

trebuie verificat dacă garanţia este valabilă pentru tranzit prin ţara în care este situat. 3.53 a DAU) Totuşi. Absenţa indicării unui birou de tranzit 218 .18 şi 21) sau a numerelor containerelor ( rubrica nr.359. în următoarele cazuri: 1. VAMA Biroul de tranzit lasă neregulile constatate fără urmări dar corectându-le. dacă este loc (art.18 şi 21). din RVC.4 Acţiuni în cazul unor nereguli minore Nereguli minore Atunci când biroul de tranzit constată nereguli minore într-o declaraţie de tranzit şi când nu sunt alte indicii de abuz.2. Inscripţii manuale (sau corecturi) neautentificate ale numărului de înmatriculare a mijlocului de transport (rubrica nr. în cazul unei operaţiuni de tranzit între 2 state membre ale Comunităţii.4 şi 5 ale DAU. dacă este posibil. atunci când biroul de tranzit este situat într-o ţară din AELS. 4. Indicarea unui birou de tranzit prevăzut altul decât cel efectiv traversat. noul birou utilizat trimite imediat TC10 la biroul prevăzut iniţial (menţionat în rubrica nr. 5. VAMA În cazul schimbării biroului de tranzit. Atunci când biroul de tranzit este situat intr-o ţară alta decât cea a biroului iniţial prevăzut. 2.paragraf 3. pentru a informa biroul de destinaţie. Absenţa menţiunii „Expeditor agreat” în rubrica D (/J) din DAU.31). el nu întrerupe operaţiunea. Absenţa numărului de înmatriculare a mijlocului de transport ( rubrica nr. 3. dar notează faptele pe exemplarele nr. aceasta este cea care păstrează TC10. 69 din apendicele I Convenţie/articolul 402 din RVC).

4. Situaţii particulare (pro memoria) 5. întrerupe procedura de tranzit şi începe cercetările ce se impun.Nereguli grave Atunci când un birou de tranzit constată nereguli grave într-o operaţiune de tranzit. Excepţii (pro memoria) 219 .

Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) 220 .6.

Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale 8.7. Anexe (pro memoria) 221 .

2 descrie privind reglementările Punctul 3 descrie procedurile de urmărire şi măsurile 222 . Introducere Atunci când mărfurile sunt transportate sub regim de tranzit. principiile formalităţile generale la biroul şi de Punctul destinaţie. Prezentul capitol tratează diferitele formalităţi de îndeplinit la biroul de destinaţie atunci când DAU este utilizată ca şi declaraţie de tranzit.Capitolul 4 – Formalităţi la biroul de destinaţie 1. ele sunt îndrumate de un birou de plecare către un birou de destinaţie.

dacă există. tratează situaţiile particulare privind Punctul 4 încheierea procedurii de tranzit. Această operaţiune indică încheierea operaţiunii. În absenţa iregularităţilor. la biroul de plecare (sau. Punctul 5 acoperă excepţiile şi regulile generale Punctul naţionale Punctul 7 este rezervat utilizării de către administraţia vamală Punctul 8 conţine anexele capitolului 4. la biroul de destinaţie. mărfurile împreună cu documentele sunt prezentate autorităţilor vamale.ce trebuie luate de către autorităţile vamale în ceea ce priveşte terminarea procedurii de tranzit. 6 este rezervat instrucţiunilor vamale 2. la biroul centralizator).5 al DAU. Principii generale şi legislaţie La sfârşitul operaţiunii de tranzit. regimul de tranzit este 223 . Biroul de destinaţie verifică mărfurile şi documentele şi returnează exemplarul nr. vizat în regulă.

3. din CVC Articolele de la 361 la 364 din RVC. La sfârşitul prezentului punct. paragraful 1. Baza juridică Bazele juridice care răspund de procedurile descrise în prezentul capitol sunt următoarele: Articolele de la 34 la 38.încheiat de către biroul de plecare ( sau biroul centralizator): vezi capitolul 5. Formalităţi la biroul de destinaţie Prezentul punct furnizează informaţii despre: prezentarea mărfurilor împreună cu documentele la biroul de destinaţie (punctul 3. Notă: articolul 38 din Apendicele I din convenţie şi articolul 92 din CVC stabilesc o distincţie între sfârşitul şi încheierea procedurii de tranzit.1) controlul şi completarea exemplarelor din DAU (punctul 3. se presupune că nici o iregularitate nu a survenit.5 din prezentul capitol.4 şi 4. Măsurile care se iau în cazul iregularităţilor sunt detaliate la punctele 4. paragraf 1. În caz de iregularităţi trebuie îndeplinite alte măsuri. Notă: Sfârşitul operaţiunii de tranzit la biroul de destinaţie este diferit de încheierea regimului de 224 . apendicele I din convenţie Articolul 92 .2).

utilizată. 3. normală sau simplificată54 . Incheierea operaţiunii de tranzit Articolele 4 şi 38 apendice I din convenţie Terminarea regimului rezultă din combinarea unui element de fapt-prezentarea mărfurilor şi a documentelor de tranzit aceasta relativ la biroul de destinaţie.92 Şi 96 din CVC Atât prima. în funcţie de tipul de procedură.1. pe baza informaţiilor furnizate de biroul de destinaţie. cât şi cealaltă acţiune relevă responsabilitatea unui principal obligat. Articolele 14. Îi revine biroului de plecare sau biroului centralizator al ţării de plecare decizia. Momentul la care regimul ia sfârşit permite a închide deodată operaţiunea de tranzit şi perioada până la care principalul obligat este ţinut la respect de obligaţiile ataşate regimului. şi un element de drept-o prezentare efectuată conform cu dispoziţiile regimului. astfel încât el 54 În completarea definiŝiei de sfârşit de regim. Aceasta nu semnifică totuşi că responsabilitatea (financiară sau alta) a principalului obligat nu poate fi angajată ulterior la sfârşitul regimului. Pentru mai multe informaţii. vezi partea a IV-a. Un eveniment unde nu se respectă obligaţiile intervenite ulterior acestei date relevă alte destinaţii şi alte reguli vamale decât cele de tranzit. capitolul 5. dacă regimul poate fi încheiat. se găsesc într -adevăr o serie de dispoziŝii specifice precizând condiŝii particulare cărora regimul se presupune a se termina sau este considerat că a fi pe cale a se termina în cadrul procedurilor precum cele privind destinatarii agreaŝi 225 .tranzit. de la care se constituie obligaţia principală.

Articolul 34. Acest termen este înscris în rubrica D din DAU. Termenul prescris de biroul de plecare leagă autorităţile competente din ţările ale căror teritorii sunt traversate în cursul operaţiunii de tranzit. care au fost plasate sub regimul de tranzit sunt în egală măsură responsabile de prezentarea mărfurilor intacte la biroul de destinaţie în termenul prescris şi de respectarea întocmai a măsurilor de identificare. alte persoane sunt supuse obligaţiilor în cadrul regimului de tranzit. apendice I din convenţie Articolul 356 din RVC Mărfurile şi exemplarele nr.2. autorităţile vamale. Prezentarea trebuie să se facă în termenul fixat de biroul de plecare. determină dacă condiţiile regimului de tranzit au fost 226 . Transportatorul şi toate persoanele care au încărcat mărfurile în colete.4 şi 5 ale DAU sunt prezentate la biroul de destinaţie în termenul prevăzut în acest scop. Pentru mai multe informaţii vezi Partea a IV-a capitolul 3. punctele 36 şi 37. paragraf 1. Obligaţia revine altor persoane În afară de principalul obligat. Controlul încheierii regimului Controale După prezentarea mărfurilor şi a exemplarelor nr.app I din convenţie Articolul 361 din RVC Termenul Articolul 26.poate garanta o operaţiune de tranzit anterioară. 4 şi 5 din DAU la biroul de destinaţie. El nu poate fi modificat de aceste autorităţi. mai ales de către autorităţile vamale din biroul de destinaţie. 3.

Autorităţile vamale aplică în general un sistem bazat pe analiză de risc pentru a selecţiona încărcăturile care trebuie controlate. Biroul de destinaţie reţine exemplarul 4 din DAU. numărul de înregistrare. Chiar şi în caz de suspiciune. Indică informaţiile următoare în rubrica I „ Controlat la biroul de destinaţie” pe cele două exemplare ale DAU: 1. într-o manieră care să permită un acces comod şi rapid la documente în caz de căutare. Tot ceea ce priveşte încărcătura nu face în acest timp obiectul unui examen aprofundat. Articolul 36.respectate consecinţă. 2.4 şi 5 ale DAU. nu mai târziu de luna care urmează datei de sfârşit a operaţiunii. Biroul de destinaţie compară informaţiile din exemplarele nr. VAMA Biroul de destinaţie înregistrează declaraţia de tranzit prezentată. apendice I din convenţie Articolul 363 din RVC Exemplarul numărul 5 al DAU trebuie returnat fără întârziere de către biroul de destinaţie autorităţilor competente din ţara de plecare. Ele nu trebuie să efectueze verificări detaliate a mărfurilor. şi vizează declaraţia de tranzit în Mărfurile care au circulat sub regim de tranzit pot fi examinate de autoritatea vamală. data sosirii 227 . unde se constată iregularităţi. decât în caz de suspiciuni. acest exemplar trebuie să fie returnat în acest termen.

biroul de destinaţie trebuie să indice „Exemplarul T5 prezent”. 5. 4. Anexa 8.Articolele de la 912 bis la 912 octies din RVC furnizează mai multe informaŝii despre exemplarul T5 228 . Ţările 55 Exemplarul de control T5 este un document cerut uneori pentru circulaŝia mărfurilor în interiorul teritoriului vamal al Comunităŝii. Anexa 8. Notă: semnătura. rezultatul examinării obligatorie privind termenul pentru prezentarea itinerarului.3. VAMA (doar în Comunitate) Atunci când un exemplar de control T555 eliberat de un birou de plecare este prezentat cu exemplarele 4 şi 5 din DAU. Un număr mare de ţări dispun de un birou naţional centralizator pentru returnarea şi recepţia exemplarului 5 al DAU.1 prezintă diferite versiuni lingvistice ale menţiunii „Conform”. în cazul produselor agricole).2 prezintă menţiunea „Exemplarul T5 prezent” în toate limbile comunitare.Totuşi. Este utilizat pentru a aduce dovada utilizării şi/sau a destinaŝiei sigure a mărfurilor. semnătura unui funcţionar vamal şi o ştampilă cu însemnele biroului. atunci când se specifică măsuri comunitare specifice exigente( de ex. rezultatul controlului asupra mijloacelor de identificare( verificarea stării sigiliilor aplicate şi controlul pe baza descrierii mărfurilor). 6. în rubrica „Remarci” în rubrica I „Controlat la biroul de destinaţie” al DAU. ştampila şi menţiunea „conform” trebuie de asemenea aplicată pe documente atunci când biroul de destinaţie acceptă prezentarea mărfurilor şi documentelor fără control. menţiunea „conform” în rubrica „remarci” atât timp cât nici o iregularitate nu a fost constatată. birourile regionale sau locale pot utiliza de asemenea această cale.

Dacă nici ţara de plecare nu dispune de un birou centralizator.15 şi 17 din exemplarul nr.4 VAMA Într-o ţară ce dispune de un birou naţional centralizator. biroul de destinaţie returnează exemplarul 5 al DAU către ţara de plecare prin intermediul acestui birou.următoare nu dispun de un birou centralizator: Austria Cehia Danemarca Finlanda Norvegia Suedia Elveţia Lista birourilor naţionale centralizatoare cu scopul de returnare a exemplarului 5 din DAU figurează în anexa 8. 229 . sau la biroul de plecare.5 al DAU. Biroul trebuie să procedeze la returnarea exemplarului 5 din DAU măcar o dată pe săptămână. Într-o ţară ce nu dispune de un birou naţional centralizator. biroul de destinaţie returnează exemplarul 5 al DAU la biroul naţional al ţării de plecare. Exemplarele trebuie returnate la adresele care figurează dedesubtul rubricilor nr.

2). la prezentarea mărfurilor şi documentelor în afara zilelor şi orelor de funcţionare şi în alt loc decât biroul de destinaţie(punctul 4. Această recipisă nu poate servi totuşi ca dovadă alternativă a încheierii procedurii. la schimbarea biroului de destinaţie (punctul 4. 4.1. atunci când biroul de plecare nu a primit exemplarul 5 al DAU. Eliberarea unei recipise Articolul 35 Apendice I din convenţie Art 362 din RVC La cerere autoritatea vamală eliberează o recipisă unei persoane.4). şi anume: la eliberarea unei recipise (punctul 4. care trebuia să-i parvină. care prezintă declaraţia de tranzit şi mărfurile la biroul de destinaţie. În primul rând permite informarea principalului obligat că Funcţiile recipisei transportatorul a prezentat documentele de tranzit la biroul de destinaţie.1).4. În al doilea rând joacă un rol important în cazul unei cercetări.5). În acest caz principalul obligat este în măsură de a prezenta la biroul de plecare recipisa. Recipisa are 2 funcţii importante. 230 . indicând pe lângă ce birou au fost prezentate documentele de tranzit. La procedura de cercetare se vor găsi astfel facilităţi.3) la constatarea iregularităţilor(punctul 4. la eliberarea unei dovezi alternative (punctul 4. Situaţii particulare Prezentul punct furnizează informaţii pentru situaţiile particulare ale regimului de tranzit survenite la biroul de destinaţie.

Principalul obligat poate. recipisa poate conţine alte informaţii asupra încărcăturii. anexa A13 din convenţie/anexa 47 din RVC sau partea detaşabilă de pe verso exemplarului 5 al DAU Completarea recipisei Persoanele ce solicită recipisa o completează înainte de prezentarea pentru viză unui funcţionar de la biroul de destinaţie. la mână. dacă doreşte să indice la care transportator de mărfuri se va înapoia recipisa după notările asupra acesteia de către autorităţile vamale. de exemplu.Forma recipisei Recipisa trebuie să fie conform:   modelului TC11-prezentată în apendice III. OPERATOR Persoana care cere o recipisă la un birou de destinaţie completează formularul TC11. prin indicarea: numele şi ţara biroului de destinaţie tipul de declaraţie căruia i se atribuie DAU numărul declaraţiei de tranzit data numele biroului vamal de plecare Pe de altă parte. Adresa de returnare poate fi indicată : pe spatele recipisei atunci când formularul de 231 . dacă este necesar. într-o manieră lizibilă. În mod normal principalul obligat cere transportatorului să-i înapoieze recipisa. Biroul de destinaţie nu este obligat să înapoieze recipisele prin poştă. dar nu-i este interzis să o facă.

recipisă este conform modelului arătat în anexa A13, apendice III din convenţie/anexa 47 din RVC; pe spatele exemplarului 5 al DAU, în rubrica goală ce se află la dreapta rubricii D, atunci când recipisa este alcătuită din partea detaşabilă aflată pe verso exemplarului 5 al DAU. Notă: atunci când declaraţia de tranzit este alcătuită dintr-un formular compus din 4 exemplare prin aplicarea primului articol, paragraful 1, punctul b), apendicele II din convenţia DAU/articolul 208,

paragraful 3, titlul VII din RVC, adresa de returnare poate să nu fie indicată.

VAMA Atunci când este cerută o recipisă, funcţionarul de la biroul de destinaţie: verifică dacă este utilizat formularul adecvat, mai ales formularul TC11 sau partea detaşabilă a exemplarului nr.5 din DAU; verifică dacă este citeţ; verifică dacă a fost corect completat; verifică că nimic nu interzice eliberarea recipisei eliberează recipisa persoanei care i-a cerut-o, când totul este în ordine. Notă: eliberarea unei recipise „ sub rezervă” este interzisă (articolul 35 al apendicelui I al convenţiei/articolul 362 al RVC)

4.2 Eliberarea unei dovezi alternative
Articolul 34 paragraf 3, app. I din convenţie

Principalul obligat poate cere autorităţilor vamale să -i furnizeze o dovadă alternativă pe baza căreia regimul

232

va fi încheiat într-o manieră regulată.
Articolul 362 Paragraf 3 din RVC

Această cerere poate fi formulată în momentul în care declaraţia de tranzit şi mărfurile sunt prezentate la biroul de destinaţie Notă: pentru informaţii mai ample în legătură cu acceptarea probei alternative de către biroul de plecare a se vedea capitolul 5, punctul 3.4.2

OPERATOR Pentru a obţine o probă alternativă, conform articolului 34, paragraful 3 din apendicele I al convenţiei/articolul 361, paragraful 3 din RVC: o copie a exemplarului nr.5 din DAU şi dacă este cazul DAU, BIS sau o copie suplimentară a exemplarului nr.5 din DAU şi dacă e cazul DAU, BIS pot fi prezentate la biroul de destinaţie pentru certificare Copia, care poate fi o fotocopie, trebuie: - să fie semnată în prealabil de principalul obligat - să poarte menţiunea „copie” - să poarte menţiunea „dovadă alternativă”( care poate fi imprimată pe copie) - şi să conţină numărul de înregistrare al declaraţiei de tranzit şi informaţiile care figurează despre declaraţie Anexa 8.3 prezintă diferitele versiuni lingvistice ale menţiunii”probă alternativă” VAMA Documentele sus menţionate, având numărul declaraţiei de tranzit, trebuie să fie certificate de autorităţile vamale. Certificarea poate fi de asemenea efectuată printr-un sistem informatic, dar trebuie să apară în clar de la autoritatea vamală din ţara de plecare că documentul certificat este unul originar. Biroul de destinaţie trebuie să vizeze proba alternativă când nu a constatat nereguli. Viza este în acelaşi fel ca şi în cazul exemplarului nr.5 din DAU (ştampila biroului, semnătura funcţionarului şi data)

233

Persoana care prezintă un astfel de document cu mărfurile şi declaraţia de tranzit este însărcinată să reprezinte principalul obligat. Biroul de destinaţie trebuie să dea copia sau exemplarul suplimentar al exemplarului 5 din DAU vizat, acestei persoane. 4.3. Prezentarea mărfurilor şi documentelor în afara zilelor şi orelor de lucru şi într-un alt loc decât biroul de destinaţie
Articolul 34, paragraf 1,app. I din convenţie Articolul 361 din RVC

În general, mărfurile şi documentele de tranzit corespunzătoare trebuie să fie prezentate: - la biroul de destinaţie şi - în timpul zilelor şi orelor de funcţionare Totuşi, biroul de destinaţie poate autoriza

prezentarea mărfurilor şi a documentelor de tranzit în afara acestor perioade şi în alt loc.
Articolul 34, apendicele I din convenţie Art 2002 din RVC

Conform reglementărilor naţionale, cheltuielile care rezultă sunt suportate de operator.

4.4. Nereguli 4.4.1.Nereguli privind sigiliile În general, mărfurile sunt sub sigiliu în timpul transportului lor în regim de tranzit. La biroul de destinaţie, autorităţile vamale verifică dacă sigiliile sunt intacte. Dacă au fost falsificate, ele indică această informaţie pe DAU.

VAMA Biroul de destinaţie verifică starea sigiliilor şi notează rezultatul inspecţiei sale în rubrica I a exemplarelor 4 şi 5 din DAU, privind rubrica „controlul sigiliilor”. Dacă

234

sigiliile sunt în stare proastă, sau dacă rezultă că au fost falsificate, autorităţile vamale pot examina mărfurile şi indica faptele pe DAU. (articolul 34 din apendicele I al convenţiei/articolul 72 din CVC şi articolul 361 din RVC)

4.4.2. Alte nereguli Biroul de destinaţie menţionează neregula pe care a constatat-o cu scopul de a informa biroul de plecare. Biroul de plecare decide în funcţie de faptele prezentate şi determină măsurile potrivite care se iau. Trebuie să se distingă următoarele cazuri: 1. La biroul de destinaţie poate fi constatată o diferenţă între mărfurile enumerate pe documentul de tranzit şi cele real prezentate:

VAMA Biroul de destinaţie - Înregistrează declaraţia de tranzit -notează în rubrica I a exemplarelor 4 şi 5 din DAU, privind rubrica „Observaţii” Menţiunea „Diferenţe: excedent… lipsă…… natura mărfurilor………. clasificare tarifară…………. -trimite exemplarul din DAU în ţara de origine urmând procedura obişnuită Anexa 8.5 prezintă diferite versiuni lingvistice ale menţiunii „diferenţe”
235

2. Biroul poate constata o neregulă privind informaţiile care figurează pe exemplarele nr.4 şi 5 din DAU.

VAMA Biroul de destinaţie: -înregistrează declaraţia de tranzit; -notează în rubrica I a exemplarelor nr.4 şi 5 din DAU, privind rubrica „Observaţii” menţiunea „Nereguli: rubrica...” -trimite exemplarul nr.5 din DAU în ţara de plecare urmând procedura obişnuită. Anexa 8.6 prezintă diferite versiuni lingvistice ale menţiunii „ Nereguli :rubrica..” 4.4.3. Anchetă asupra neregulilor Biroul de destinaţie poate decide să ancheteze neregula constatată.

VAMA Biroul de destinaţie: -înregistrează declaraţia de tranzit -precizează menţiunea „Anchetă în curs” în rubrica I a exemplarului nr.5 din DAU vizând rubrica „Observaţii” -trimite exemplarul nr. 5 al DAU în ţara de plecare urmând procedura obişnuită

236

Notă: ţara de destinaţie trebuie să trimită exemplarul nr.5 din DAU neîntârziat şi cel mai târziu în luna care urmează datei sfârşitului operării. -trimite rezultatele anchetei la biroul de plecare în următoarele trei luni , prin procedura obişnuită Pentru informaţii mai ample a se vedea capitolul 5, punctul 4 Anexa 8.7 prezintă diferite versiuni lingvistice ale menţiunii”Anchetă în curs”

Biroul de destinaţie poate decide perceperea dato riei rezultate din neregulă. În acest caz menţiunea „ Impuneri percepute” este notată în rubrica I a exemplarului nr.5 al DAU. Biroul de plecare nu informează principalul obligat în legătură cu declanşarea procedurii. Notă: menţiunea „Impuneri percepute” nu semnifică neapărat că taxele au fost efectiv cerute şi achitate. Autorităţile biroului de destinaţie pot deci să acceptat o declaraţie de plasare în orice altă destinaţie vamală admisă.

VAMA Biroul de destinaţie: -înregistrează declaraţia de tranzit -odată informat de acoperirea integrală a taxelor pune menţiunea „Taxe încasate” în rubrica I a exemplarului nr.5 din DAU, aparţinând rubricii „Remarci” -trimite exemplarul nr.5 din DAU în ţara de plecare urmând procedura obişnuită

237

Anexa 8.8 prezintă diferitele versiuni lingvistice ale menţiunii „Taxe încasate” Notă: Ţara de destinaţie trebuie să trimită exemplarul nr.5 din DAU neîntârziat şi cel mai târziu în luna care urmează datei sfârşitului operării.

4.5. Schimbarea biroului de destinaţie
Articolul 34, paragraf 4 şi 5, app. I din convenţie Art.361 din RVC

O operaţiune de tranzit poate lua sfârşit într-un birou, altul decât cel prevăzut în declaraţia de tranzit. Acest birou devine atunci birou de destinaţie. Trei situaţii pot apărea: 1. Noul birou de destinaţie este situat în aceeaşi parte contractantă (sau în acelaşi stat membru), ca cea înscrisă în declaraţia de tranzit:

VAMA Biroul de destinaţie: -înregistrează declaraţia de tranzit -verifică dacă informaţiile care figurează pe exemplarul nr.4 din DAU corespund cu cele ce figurează pe exemplarul nr.5 -verifică termenul, starea sigiliilor (dacă sunt puse) şi traseul (dacă este impus) -determină nivelul de verificare impus - inscrie menţiunea „conform” în rubrica I a exemplarului nr.5 din DAU aparţinând rubricii „remarci” când verificarea efectuată a dus la un rezultat satisfăcător -trimite exemplarul nr.5 din DAU în ţara de plecare urmând procedura obişnuită Anexa 8.1 prezintă diferitele versiuni lingvistice ale menţiunii „ Conform”

238

2. Noul birou de destinaţie este situat într-o altă parte contractantă (sau într-un alt stat membru) decât cea înscrisă în declaraţia de tranzit: VAMA Biroul de destinaţie -înregistrează declaraţia de tranzit -verifică rubrica 52 din DAU pentru a se asigura că garanţia este valabilă în ţara respectivă -verifică dacă informaţiile care figurează pe exemplarul nr.4 din DAU corespund celor care figurează pe exemplarul nr.5 al DAU -verifică termenul, starea sigiliilor (dacă au fost puse) şi traseul (dacă este impus) -determină nivelul de verificare impus -pune menţiunea „Diferenţe: mărfuri prezentate la birou ...(nume şi ţară)” în rubrica I a exemplarului nr.5 din DAU, vizând rubrica”remarci”, când verificarea efectuată a dus la un rezultat satisfăcător -trimite exemplarul 5 din DAU în ţara de plecare urmărind procedura obişnuită Aneax 8.9 prezintă diferite versiuni lingvistice ale menţiunii „Diferenţe..” 3.Noul birou de destinaţie este situat într-o parte contractantă diferită de cea înscrisă în DAU, care poartă menţiunea următoare: „Ieşire din ……. supusă unor restricţii sau taxe conform reglementării/directivei nr. …” Anexa 8.10 prezintă diferite versiuni lingvistice ale acestei menţiuni.

239

VAMA Biroul de destinaţie -înregistrează declaraţia de tranzit -verifică rubrica 52 din DAU pentru a se asigura că garanţia este valabilă în ţara respectivă -verifică dacă informaţiile care figurează pe exemplarul nr.4 din DAU corespund celor care figurează pe exemplarul nr.5 al DAU -verifică termenul, starea sigiliilor (dacă au fost puse) şi traseul (dacă este impus) -determină nivelul de verificare impus -pune menţiunea „Diferenţe: mărfuri prezentate la birou ..(nume şi ţară)” în rubrica I a exemplarului nr.5 din DAU, vizând rubrica ”remarci”, când verificarea efectuată a dus la un rezultat satisfăcător -trimite exemplarul 5 din DAU în ţara de plecare urmărind procedura obişnuită şi notificarea după care mărfurile supuse restricţiilor de export sau impozitării au fost duse până la biroul vamal respectiv -păstrează mărfurile sub control vamal şi hotărăşte: -să autorizeze transferul lor spre partea contractuală de care aparţine biroul de plecare sau -să nu permită ridicarea lor înainte de primirea unei autorizaţii scrise specifice de ridicare trimisă de biroul de plecare 5. Prezentarea după expirarea termenului
Articolul 26, paragraf 3 app. I din convenţie

Probele următoare pot fi furnizate pentru a atesta circumstanţele neprevăzute, neimputabile

transportatorului sau principalului obligat, conducând la prezentarea mărfurilor după expirarea termenului:
Articolul 356 din RVC

Declaraţia poliţiei (în caz de accident, furt etc) Atestarea unui serviciu de sănătate(în caz de îngrijiri etc)

240

Atestarea unui serviciu de depanare (în caz de reparare a vehiculului) Orice element de probă a unei întârzieri datorate unei greve sau a oricărei alte împrejurări neprevăzute. Totuşi, rămâne la latitudinea biroului de destinaţie să hotărască validitatea probei.

6. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat)

241

2. Menţiunea „Conform” 8. Lista birourilor centralizatoare pentru returnarea exemplarelor 5 8.8.6. Anexe 8.7.4.10. Parte rezervată pentru uzul administaţiei vamale 8... Menţiunea „Nereguli: . Menţiunea „Diferenţe …” 8. Menţiunea „ Probă alternativă” 8...(nume şi ţara)” 8. Fraza „ Diferenţe: mărfuri prezentate la birou .3. Menţiunea „Exemplar T5 prezentat” 8.” 242 . Menţiunea „Ieşire din … supusă restricţiilor sau impozitărilor prin Regulament/Directiva/Decizia nr….7. Menţiunea „Taxe încasate” 8. Menţiune „Anchetă în curs” 8.” 8.5.9.1.

de utilizat în cazul în care nu s-a constatat nici o neregulă: CS: DA: DE: EE: EL: ES: FR: IT: LV: LT: HU: MT: NL: conform souhlasí konform konform vastavuses θαιωδ conform conforme conforme atbilst atitinka rendben 243 .Anexa 8.1 Menţiunea „Conform” Menţiunea „Conform” în toate versiunile lingvistice.

Anexa 8.2 Menţiunea „Exemplarul T5 prezentat” CS DA DE EE EL ES FR IT LV LT HU MT NL eksemplaar T5 overgelegd list T5 p edloţený eksemplar T5 modtaget Exemplar T5 vorgelegt T5-dokument esitatud πξ o oηζζελ αληηηππ o T5 presentado ejemplar T5 exemplaire T5 présenté presentato l'esemplare T5 T5 formul rs uzr d ts T5 egzempliorius pateiktas 244 .PL: PT: SI: SK: FI: SV: EN: IS: NO: RO zgodnie conforme ustrezno súhlasí tyydyttävä konform satisfactory fullnægjandi konform Conform Menţiunea se inscrie în sub-caseta din stânga de la rubrica I a DAU.

PL PT SI SK FI SV EN RO karta T5 przedstawiona apresentado o exemplar T5 kontrolni izvod T5 predloţen výtla ok T5 predloţený valvontakappale T5 esitetty Kontrollexemplar T5 uppvisat copy T5 presented Exemplar T5 prezentat Anexa 8.3 Menţiunea „Probă alternativă” CS DE EE EL ES FR IT LV LT HU MT NL PL Alternativní d kaz Alternativnachweis Alternatiivsed tõendid Ελαιιαθηηθή απόδεημε Prueba alternativa Preuve alternative Prova alternativa Alternat vs pier d jums Alternatyvusis i rodymas Alternatív igazolás Prova alternattiva Alternatief bewijs Alternatywny dowód 245 .

Hautptzollamt Bielefeld Zentralstelle Zollversand Alter Uentroper Weg 2 D-59067 HAMM 246 . 55 Bloc B/3 B-1000 BRUXELLES Centralisatiekantoor der Akenkaai. 5 din DAU Belgia Bureau centralisateur des douanes douane Quai des Péniches.PT SI SK FI SV EN IS NO RO Prova alternativa Alternativno dokazilo Alternatívny dôkaz Vaihtoehtoinen todiste Alternativt bevis Alternative proof Önnur sönnun Alternativt bevis Probă alternativă Anexa 8. 55 Blok B/3 B-1000 BRUSSEL Germania 1. Hauptzollamt Braunschweig Zentralstelle Zollversand Postfach 1540 D-38335 HELMSTEDT 2.4 Lista birourilor centralizatoare pentru returnarea exemplarelor nr.

s/n E Œ 17071 LA JUNQUERA Dependencia Provincial de Aduanas e II.ηα µ µ Πι ..31057 TOULOUSE Irlanda Central Transit Office Customs and Excise Quay Street Donegal Town Co.Grecia . Donegal Ireland 247 . Guzmán el Bueno. Νηθνιάνπ 185 10 Πεηξαηάο Ε. s/n E Œ 35071 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Franta Bureau Centralisateur des Documents Communautaires 161.EE.ΑΣ Œ GRECE DIEFTHINSI TELONION ATTIKIS CENTRAL TRANSIT OFFICE ST. de Las Palmas de Gran Canaria Oficina Centralizadora de Tránsitos Explanada Tomás Quevedo. de La Junquera Oficina Centralizadora de Tránsitos Carretera Nacional II. NICKOLAS SQ.ηεύζπλζε Τειωλείωλ Αηηηθήο Γξαθείν . Αγ .EE. de Madrid Oficina Centralizadora de Tránsitos C/.EE. 185 10 PIRAEUS GREECE Spania Dependencia Provincial de Aduanas e II. chemin de Lestang F . 139 E Œ 28071 MADRID Dependencia Provincial de Aduanas e II.

21/A 24125 BERGAMO tel. n 19 60122 ANCONA tel. 0831 521020 fax 0831 523914 Direzione Regionale per l™Emilia Romagna Via Montebello. n. 051 6088811 fax 051 242924 Direzione Regionale per il Trentino Alto Adige 248 . n. 080 5211733 fax 080 5217904 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Bergamo Via Pietro Rovelli.Italia Direzione Regionale per l™Abruzzo. il Molise e le Marche Via Palestro. n. 0165 32344 fax 0165 40169 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogana di Bari Corso De Tullio. n. 9 25125 BRESCIA tel. 030 2685511 fax 030 2685229 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Brindisi Viale Regina Margherita. 2/2 40122 BOLOGNA tel. 071 227521 fax 071 207514 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Aosta Autoporto Valle D™Aosta. n 33/a 11020 POLLEIN (AO) tel. 3 70122 BARI tel. 035 233000 fax 035 270490 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Brescia Via Perotti. n. 3 72100 Œ BRINDISI tel.

n. 031 540680 fax 031 540621 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Como Via Regina Teodolinda. 031 264291 fax 240317 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Domodossola Scalo Domo II 28851 BEURA CARDEZZA (VB) tel.Via Galileo Galilei. N.n. 055 272081 fax 055 289420 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Genova Via R. 5 6830 CHIASSO (Sizzera) tel. 0324 236065 fax 0324 236088 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Firenze Via Valfonda. 17 95121 CATANIA tel. Rubattino 1 16100 GENOVA tel. n. 070 66343 fax 070 605101 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Catania Viale Dusmet. 4/b 39100 BOLZANO tel. 09123 CAGLIARI tel. 25 50123 FIRENZE tel. 2 22100 COMO tel. 095 7349311 fax 095 531842 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Chiasso Via Motta. 0471 563000 fax 0471 563243 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Cagliari Via Riva di Ponente S. n. 010 2462361/2/3 Œ 010 2758220 fax 010 261150 249 .c. n.

n. 1 18100 IMPERIA tel. 0481 410387 250 . 090 774881 Œ 090 774882 fax 090 674343 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Milano I Via Valtellina 1 20159 MILANO tel. n. 38 98100 MESSINA tel. n. 301 34120 GORIZIA tel. 0183 650047 fax 0183 652367 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di La Spezia Viale Italia. n. n. 0586 836511 fax 0586 881001 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Messina Via 1° Settembre. 02 60501 Œ 02 6950212 fax 02 6880089 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Milano II 20090 AEROPORTO DI LINATE tel. 0187 770523 Œ 0817 770515 fax 0187 21056 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Livorno Piazza dell™Arsenale. 5 34074 MONFALCONE (GO) tel. 02 70200510 fax 02 7388477 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Monfalcone Via Terme Romane. 10 57123 LIVORNO tel. n. 6 19100 LA SPEZIA tel.Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Gorizia Via Trieste. 0481 527411 fax 0481 22071 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Imperia Calata Sandro Anselmi.

fax 0481 411815 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Napoli Via Alcide De Gasperi. 091 583271 Œ 091 588271 Œ 091 588371 Œ 091 588571 fax 091 326173 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Perugia Via Venanzio Gabriotti. n. n. n. 11/a 28100 NOVARA tel. ANDREA DELLE FRATTE (PG) tel. 050 24170 Œ 050 502527 fax 050 48577 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Porto Torres Via Azzuni. 081 2527111 fax 081 552823 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Novara Via Gniffetti. 1 07046 PORTO TORRES tel. n. 0321 34251 fax 0321 32419 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Padova Corso Stati Uniti. 143 90133 PALERMO tel. 079 509436 fax 079 509299 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Reggio Calabria Via Porto Banchina Margottini 251 . n. 1a 56121 PISA tel. 049 8702626 Œ 049 8702794 fax 049 8702683 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Palermo Via Francesco Crispi. 075 5287040 fax 075 5280757 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Pisa Via delle Darsena. n. 20 80133 NAPOLI tel. 16 35020 CAMIN Œ PADOVA tel. 1 06100 S.

0931 65655 Œ 0931 65907 fax 0931 60351 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Taranto Via Cristoforo Colombo Œ Porto Mercantile 74100 TARANTO tel. 089 2571411 fax 089 225257 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Savona Piazza Rebagliati. 06 65632749 fax 06 65632752 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Salerno Via Molo Manfredi. n. 0994 714646 fax 0994 716535 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Torino Interporto di Torino Œ Prima strada. 8 96100 SIRACUSA tel. 44 84100 SALERNO tel.89100 REGGIO CALABRIA tel. 5 17100 SAVONA tel. 3 10043 ORBASSANO (TO) tel. da Vinci 00050 FIUMICINO tel. 10 00185 ROMA tel. n. n. 011 3975583 fax 011 3975589 252 . 06 448871 fax 06 4958327 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Roma II Aeroporto civile L. n. 0965 21403 fax 0965 20395 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Roma I Via Scalo di San Lorenzo. n. 019 821001 Œ 019 821007 fax 019 813104 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Siracusa Via Riva della Darsena.

9 91100 TRAPANI tel. 56 21100 VARESE tel. 6401 JA HEERLEN 253 . n. 6 34135 TRIESTE tel. 0923 21050 fax 0923 22409 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Trieste Corso Cavour. n. n. 0332 331336 fax 0332 331491 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Venezia Via Dorsoduro. 0432 245311 fax 0432 245338 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Varese Via Dalmazia. 040 6723111 fax 040 6723304 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Udine Piazza Agricoltura.Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Trapani Via Ammiraglio Staiti. 16 33100 UDINE tel. 10 30123 VENEZIA tel. n.1011 LUXEMBOURG Olanda Belastingdienst / Douane Centraal verzendadres: Postbus 4501 NL. 045 954222 Œ 045 954524 fax 045 953227 Luxemburg Bureau Centralisateur Documents T Œ Centre Douanier BP 1122 L . 041 5200589 Œ 041 5222173 fax 041 520717 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Verona V ia Sommacampagna 26/A 37137 VERONA tel. n.

1591 Budapest. Vámhivatal H . 64 Prat de la Creu Andorra La Vella Ungaria 17. sz. n° 5 PT . Hungária Pf.Portugalia Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Direcçao de Serviços de Regulação Aduaneira Divisão de Circulação de Mercadorias Serviço centralizador do Regime de Trãnsito Rua da Alfàndega. Customs and Excise Central Community Transit Office PO Box 1 Harwich Essex CO12 3BE UNITED KINGDOM Guernsey Customs and Excise PO Box 417 St Peter Port Guernsey GY1 3WJ Channel Islands States of Jersey Customs & Excise La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JJ Channel Islands Andora Ministeri de Relacions Exteriors Despatx central de duana 62.1194 LISBOA CODEX Regatul unit H.M.150 REYKJAVÍK 254 .: 310 Islanda Ríkistollstjóri Tryggvagata 19 IS .

255 . BOX 52 SK-830 00 BRATISLAVA Slovenia CENTRALNA TRANZITNA PISARNA Mednarodni prehod 2b. Vrtojba SI-5290 . 1096. Afxentiou.47031 BORGO MAGGIORE REPUBBLICA DI SAN MARINO Polonia Izba Celna w L odzi Centralne Biuro Tranzytu Ul.San-Marino Ufficio Tributario Via Ventotto Luglio. Nicosia Letonia State Revenue Service Republic of Latvia National Customs Board 1a Kr. LV-1841. 212 RSM .EMPETER PRI GORICI SLOVENIJA Malta Central Transit Office Custom House Valletta CMR 02 MALTA Cipru Central Transit office Customs Headquarters.. Latvia. Valdemara St. Karaoli and Gr. Karolewska 41 90-560 L ód Slovacia Colné riaditel'stvo oddelenie tranzitu P.O. Riga. Ministry of Finance Corner M.

. Bucuresti Anexa 8. DE: Unstimmigkeiten: Mehrmenge : . 1/25 LT-01105 Vilnius LIETUVAŒLITHUANIA România Autoritatea Nationala a Vamilor Serviciul Tranzit Str... Matei Millo... 21. tarifering : . . Jakýto g. dupa “Remarci” : CS: Odlišnosti: přebytečné mnoţství ..... 10111 Tallinn Eesti Lituania Muitin s departamentas Muitin s proced r skyrius Tranzito kontrol s poskyris A. Sector 1..13.Estonia MAKSU ja TOLLIAMET (TAX and CUSTOMS BOARD) Tallinna Tolliinspektuur (Tallinn Customs House) Transiidi Keskasutus (Transit Central Office) Sadama tn.... chybějící mnoţství .... manko : . varebeskrivelse : ..... nr..5 Mentiunea de facut atunci cand biroul de destinatie constata „Diferente”: in rubrica I.. název zboţí .. 256 ....... DA: Uoverensstemmelser: overtallig : .... sazební zařazení .

. manquant : ....... Preču apraksts : . Tarifstelle : . EE: Erinevused: ülejääk : ..... Natura della merci : ........ ES: Diferencias: sobra : ....................... tariifne klassifitseerimine : . IT: Differenze: Eccendenza : .... Art der Waren : . LV: Atšķirības: vairāk : . Classificazione tariffaria : ...... :............. : ... nature des marchandises : .. clase de mercancia : ......... EL: o : : ............ Mazāk : .. Deficienza : ....Fehlmenge : ............ classement tarifaire : .. falta : . o o o :…. puudujääk : . clasificación arancelaria : ... FR: Différences: excédent : . Tarifu klasifikācija : . 257 .... kauba kirjeldus : ..

opis towarów ..... tekort : ...... MT: NL: Verschillen: teveel : .. PT: Diferenças: para mais : ...... Niezgodności: nadwyżki . natureza das mercadorias : ...... para menos : ... 258 ....... tarifinis klasifikavimas : ...LT: Neatitikimai: perteklius : .. klasyfikacja taryfowa .......... soort goederen : ....... HU: Eltérések: többlet .. az áruk fajtája ... hiány ...... prekių aprašimas : .. PL: braki . tariefpostonderverdeling : ..... trūkumas : . tarifaszáma .........

sadzobné zaradenie ...... varuslag : ......... IS: Osamræmi: Umframmagn: ... višek : . tavaralaji : ..... 259 .............… druh tovaru ...... shortage : .. opois blaga : ...... manko : ........ nadbytočné mnoţstvo SI: Razlike: SK: Nezrovnalosti: chýbajúce mnoţstvo ... NO: Uoverensstemmelser: overtallig: ... tariffiointi : .... description of goods : ....... Vörulysing: .. Vöntun: .. EN: Differences: excess : ................ tarifna oznaka : .. SV: Avvikelser: övertaligt gods : . FI: Eroavuudet: ylilukuinen tavara : .... puuttuu : . manko : . klassificering : . tariff clasification : ..clasificaçao pantal : ..... Tollflokkun :...

. lipsa: .... Este totodata locul de a indica masa neta sau orice alta unitate de masura adecvata Anexa 8.T2. aceste diferente trebuiesc notificate pe litere (in scris) sau pe o fotocopie a documentului in cauza (T1..T2L..reglementarea legata de tranzitul comunitar/comun o cere sau....... varebeskrivelse:.coletelor sau masa bruta sau amandoua Diferentele de incadrare tarifara trebuiesc mentionate in mod unic deoarece : .T2LF. 260 . Unstimmigkeit: Feld ….....in cazul Comunitatii.. RO: Diferente: excedent : .. Uoverensstemmelse: Feld …..6 Mentiunea de efectuat daca biroul de destinatie constata nereguli privind informatiile de pe exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit CS DA DE EE EL ES Diferencia: casilla ….. ..CIM sau buletinul de trimitere – TR). Daca este nevoie.manko:. clasificare tarifara : Nota: Plusurile si lipsurile vizeaza sau nr..T2F... natura marfurilor: . este utilizat un exemplar de control T5. tariffering :..

.. Nereguli: rubrica.... Discrepância : Eroavuus: kohta …. Avvikelse : fält …. 261 .. Verschil: vak …. Discrepancy: box …. Discrepanza: casella …..FR IT LV LT HU MT NL PL PT SI SK FI SV EN RO Irrégularité: case …..

Anexa 8.ET ENÍ ZAHÁJENO" "UNDERSØGES" "UNTERSUCHUNG EINGELEITET" "TEHAKSE JÄRELEPÄRIMINE" " IE A OMENE EPEYNE " "INVESTIGACION EN CURSO" "ENQUÊTE EN COURS" "INDAGINI IN CORSO" "P RBAUDE TIEK VEIKTA" "ATLIEKAMI TYRIMAI" "VIZSGÁLAT FOLYAMATBAN" 262 .ETRENIE ZA ATÉ" "TUTKINTA ALOITETTU" "UNDERSÖKNING INLEDD" "ENQUIRIES BEING MADE" "Í ATHUGUN" "UNDERSØKELSE IVERKSATT" "ANCHETĂ ÎN CURS" ".7 Menţiunea care trebuie inscrisa atunci când o anchetă este în curs CS: DA: DE: EE: EL: ES: FR: IT: LV: LT: HU: MT: NL: PL: PT: SI: SK: FI: SV: EN: IS: NO: RO: "ONDERZOEK GAANDE" "WSZCZ TO POSZUKIWANIA" "INQUERITO EM CURSO" "POIZVEDBE POTEKAJO" ".

8 Menţiunea care trebuie aplicată când sunt incasate taxe CS: DA: DE: EE: EL: ES: FR: IT: LV: LT: HU: MT: NL: PL: PT: SI: SK: FI: SV: EN: IS: NO: RO: „LHEFFINGEN GEIND” „LPOBRANO OP ATYlB” „TIMPOSICOES COBRADASlO” "DAJATVE POBRANE" „KVYBRATÉ CLOlB” „IMAKSUT VELOITETTUlÜ” „VAVGIFTER DEBITERADElI” „NCHARGES COLLECTED” „SGJÖLD INNHEIMTlV” „OBELØP OPPKREVETl”.KOTI" „UVÁMTEHERKISZABÁS T RTÉNTlE” 263 .IE. „TAXE INCASATE” „SCELNÍ DLUH UHRAZENl”. „ABELØB OPKRÆVETl” „EABGABENERHEBUNG ERFOLGTlN” "MAKSUD MAKSTUD" „EI PAX EI E E IBAPYN EI” „STRIBUTOS PERCIBIDOSlÜ” „RIMPOSITIONS PERCUESlT” „TDAZI E TRIBUTI RISCOSSI” "MAKS JUMI IEKAS TI" "MOKES IAI I.Anexa 8.

kterému bylo zboţí p edloţeno–– (název a zem) Forskelle: det sted.(nimi ja riik) . Muutos: toimipaikka. jossa tavarat esitetty –– (nimi ja maa) Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes –– (namn och land) Differences: office where goods were presented –– (name and country) Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað ––(nafn og land) Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt –– (navn og land) 264 . pri katerem je bilo blago predloţeno – (naziv in drţava) Nezrovnalosti: úrad. (numele şi ţara)” CS DA Nesrovnalosti: u ad. kur preces tika uzr d tas(nosaukums un valsts) Skirtumai: i staiga.. kuhu kaup esitati ––––.9 Menţiunea „Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul –. kuriai pateiktos prek s (pavadinimas ir valstyb ) Eltérések: hivatal. bei der die Gestellung erfolgte ––(Name und Land) EE EL ES FR Erinevused: asutus. ir bas: muitas iest de.Anexa 8. hvor varerne blev frembudt –– (navn og land) DE Unstimmigkeiten: Stelle.ηαθνξέο : ε µ µ πξνζθν µ ζην ηειωλείν ––(Ολν µ θαη ρώξα ) Diferencias: mercancías presentadas en la oficina –– (nombre y país) Différences: marchandises présentées au bureau –– (nom et pays) IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ––(nome e paese) LV LT HU MT NL PL PT SI SK FI SV EN IS NO At.. ahol az áruk bemutatása megtörtént ––(név és ország) Differenzi: uffi ju fejn l-o etti kienu ppre entati (isem u pajji ) Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ––(naam en land) Niezgodno ci: urz d w którym przedstawiono towar (nazwa i kraj) Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia –– (nome e país) Razlike: urad. ktorému bol tovar dodaný –– (názov a krajina)..

– supusă restricţiilor sau taxelor” conform reglementării/directivei nr...... Uscita dalla ––––––– soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. Ausgang aus –––––. – Salida de–––––..... piem rojot ierobeţojumus vai maks jumus saska ar Regulu/Direkt vu/L mumu No–.. sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no . ve. undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr...imui iý ––––– taikomi apribojimai arba mokes iai... területér l a –.. .... Η έμνδνο από –––––.–.. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no .. Ühenduse territooriumilt väljumine on aluseks piirangutele ja maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr–. Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr.. ..10 Menţiunea „Ieşire din . ππνβάιιεηαη ζε πεξηνξηνξηζ µ ή ζε επηβαξύλζεηο από ηνλ Καλνληζ µ / Οδεγία / Απόθαζε αξηζ .. .. CS Výstup ze ––––– podléhá omezením nebo dávkám podle na ízení/sm rnice/rozhodnutí c – Udpassage fra –––––.... rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik H ru mill-su ett g all-restrizzjonijiet jew h lasijiet ta t Regola/Direttiva/De i joni Nru– MT 265 ... .. Sortie de ––––––. HU A kilépés..RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul –– (nume şi ţară) Anexa 8.. DA DE EE EL ES FR IT LV LT I. Izveýana no –––––. nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr...

. van toepassing.... underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr.º .. PL PT SI SK FI SV EN IS NO RO 266 ... vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o ...... . ... Útflutningur frá –––––––háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. mukaisia rajoituksia tai maksuja Utförsel från ––––––– underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr . zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi uredbe/direktive/odlo be ýt – Výstup z––––––... Exit from ––––––– subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No . podlega ograniczeniom lub op atom zgodnie z rozporz dzeniem/dyrektyw /decyzj nr – Saída da ––––––. Iznos iz ––––––..... podlieha obmedzeniam alebo platbám pod a nariadenia/smernice/rozhodnutia c –.NL Bij uitgang uit de –––––– zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... Utførsel fra ––––.. Wyprowadzenie z–––––... ––. sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n. supusă restricţiilor sau taxelor conform reglementarii/directivei nr.– Ieşire din ..

Acest capitol se bazează pe utilizarea DAU în calitate de declaraţie de tranzit. de sancţionarea infracţiunilor. Punctul 5 acoperă excepţiile de la regulile generale. Punctul 2 acoperă reglementările. angajează acţiuni necesare în termeni de acoperire a datoriei şi. dacă e cazul. Punctul 7 este rezervat utilizării administraţiilor vamale.CAPITOLUL 5. Punctul 8 conţine anexele capitolului 5 267 . Punctul 6 este rezervat instrucţiunilor naţionale specifice. principiile generale şi Punctul 3 tratează încheierea regimului. Introducere Prezentul capitol descrie maniera în care autorităţile competente procedează la încheierea regimului de tranzit comun/comunitar sau în lipsă unde. Punctul 4 este consacrat procedurii de cercetare. Încheierea regimului 1.

În prezentul capitol se înţelege prin: ”sistem informatizat” – sistemul de schimb de date între autorităţile competente în legătură cu tranzitul prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi a reţelelor informatice. Această deosebire şi aceste definiţii sunt valabile oricare ar fi procedura de tranzit (procedură normală sau simplificată.2. altele decât sistemele informatizate. manuală sau informatizată) şi sistemul (sistem hârtie sau sistem informatizat) utilizat. la care se aplică dispoziţiile capitolului VII din apendicele I la convenţie (subsecţiunea 7 a secţiunii 2 a capitolului 4 din titlul II din RVC). Lichidarea regimului este subordonată probei care a luat sfârşit. Principii generale şi reglementări Baza legala Bazele juridice de care se ţine seamă la procedura de încheiere sunt următoarele: -articolele de la 38 la 41 din anexa I a convenţiei. -articolul 92 din CVC -articolele 365 şi 366 din RVC. acest sistem informatizat care leagă autorităţile competente în materie de tranzit comun / comunitar. simplificate sau nu. Absenţa unei asemenea probe (a cărei 268 Definiţii . Convenţia (articolul 38 din apendicele I) şi Codul Vamal (articolul 92) stabileşte o distincţie între incheierea şi descarcarea regimului de tranzit comun/ comunitar. ”sisteme pe hârtie” – sistemele. este diferit de «procedurile informatizate « care permit principalului obligat sau destinatarului agreat de a îndeplini formalităţile şi de a comunica cu autorităţile competente utilizând procedeele informatice.

de nivel 1) ca mesaje electronice (« aviz anticipat de sosire » şi « rezultatele controlului » din cadrul sistemului informatizat). În stadiul actual al procedurilor.poate de fapt fi vorba de o comparaţie care rezultă de o apropiere la fel de bine de documente (exemplarele nr. la nevoie prin mijloace alternative.3. 3. dacă este cazul.2) -efectele lichidării (punctul 3. Descarcărea regimului Prezentul punct furnizează informaţii privind: -condiţiile de lichidare (punctul 3. finalizarea este efectuată pe 269 . Lichidarea poate lua diverse forme funcţie de tipul de procedură folosit-notă de subsol 28 (notă de subsol 28. chiar dacă noile dispoziţii lasă deschisă posibilitatea unei lichidări de către orice autoritate în măsură de a proceda la confruntarea datelor.formă. El relevă responsabilitatea autorităţilor competente. la finalizarea regimului sau la angajarea de acţiuni în recuperare şi.4) 3.3) -informaţiile cerute principalului obligat şi probele alternative la sfârşitul regimului (punctul 3. în cadrul unei proceduri simplificate . 1 şi 5 plus listele de încărcătură în cadrul unei proceduri bazate pe DAU. de acţiuni represive care se impun. De o manieră generală.1) -forma de lichidare (punctul 3. paragraful 2 al CVC Lichidarea regimului de tranzit rezultă de la constatarea că a luat sfârşit în condiţiile reamintite în capitolul 4. autoritatea competentă pentru a proceda la lichidare este în general cea a ţării de plecare. natură şi modalităţi de control pot varia în funcţie de procedură) trebuie să conducă autorităţile competente la întreprinderea de demersuri necesare sau la confirmarea.1 Condiţii de încheiere Articolul 38 paragraful 2 al anexei I a convenţiei Articolul 92. punctual 3. manifeste aeriene sau maritime şi lista lunară a biroului de destinaţie.

Principalul obligat şi garantul vor putea considera regimul încheiat în absenţa notificării împotriva părţii de autoritatea competentă în termenele prevăzute.baza unei confruntări de date aferente operaţi unii de tranzit ca cele stabilite la plecare şi ca cele care sunt evidenţiate şi certificate la destinaţie. .despre cazul în care principalul obligat aduce o probă alternativă de la sfârşitul regimului (punctul 3.4 Informarea principalului obligat şi dovezile alternative ale încheirii regimului Prezentul punct furnizează informaţii : . dacă ele nu dispun de probă (sau au dubii asupra faptului) în cazul în care regimul a luat sfârşit şi că acesta nu este în măsură să încheie. garantul sau alte autorităţi vamale.despre cazul în care. garantul care apare ulterior (sub rezerva termenului de prescripţie a acţiunilor de recuperare sau represive) că regimul nu a luat sfârşit şi nu ar trebui deci să fie încheiat.1). fără a da locul unei decizii formale a autorităţii competente.4.2).4. În acest scop autoritatea competentă nu va lua în general contactul cu principalul obligat. Notă: notificarea ea însăşi nu este un element constitutiv al naşterii unei datorii vamale. 3. dacă este cazul. autoritatea competentă cere principalului obligat să furnizeze informaţii despre încheierea acestei proceduri (punctul 3. Sunt vizate procedurile de care utilizează sistemul pe 270 .2 Forme de încheiere Încheierea regimului de tranzit va fi realizată de manieră generală implicită. în absenţa de probe ale încheierii regimului de transit.3 Efectele încheierii Faptul că regimul a fost în mod formal sau implicit încheiat nu prejudiciază dreptul şi obligaţia pentru autoritatea competentă de urmărire a principalului obligat şi / sau. 3. 3.

de exemplu).4. Această implicare va avea loc la un stadiu relativ timpuriu (ţinând cont de termenul de prezentare a mărfurilor şi de timpul necesar pentru a putea dispune de probe la sfârşitul regimului).1. de a contribui la identificarea ţării competente în materie. punctul g.hârtie cu recurgere la DAU cât şi sistemul informatizat. o analiză similară trebuie urmată mutatis mutandis. punctul g). îi va permite deasemenea de a demonstra că şi-a îndeplinit obligaţiile.4. al RVC. în ceea ce priveşte procedurile simplificate proprii a anumitor moduri de transport. oricare ar fi procedura de tranzit utilizată este important ca. paragraful 1. paragraful 1. vizate la articolul 48.1. Această cerere de informaţii vizează de asemenea să evite angajarea inutilă a unei proceduri administrative de cercetare când principalul obligat este în măsură să furnizeze elementele de informare necesare pentru a proba că regimul s-a sfârşit (sau a orienta cercetarea către biroul de destinaţie efectiv). Dacă nu este în măsură de a aduce o astfel de probă principalul obligat va avea mai puţine posibilităţi de a se pregăti la o eventuală acţiune de recuperare şi după caz. în măsura posibilităţilor. Procedurile simplificate Notă : Pentru garantarea aplicării uniforme a articolului 38 al apendicelui I al convenţiei / articolului 92 din CVC. şi inclusiv în cazul în care intervine un expeditor sau un destinatar agreat. dispoziţiile relative ale acestor proceduri care prevăd o procedură specifică prevalează. Cererea de informaţii obligat de la principalul 3. al apendicelui I al convenţiei / articolului 372. Obiectul cererii de informaţii Articolul 39 al apendicelui I al convenţiei Articolul 365 din RVC Cererea de informaţii este destinată să implice pe principalul obligat în cercetarea de elemente care permit stabilirea dacă regimul a luat sfârţit şi în ce condiţii (schimbarea biroului de destinaţie. 3.Totuşi.1. Aceasta deoarece este recomandat autorităţilor competente 271 .

39 paragraful 1 al apendicelui I al conventiei Art.din ţăra de plecare de a nu întârzia să-l informeze pe principalul obligat de absenţa returnării probei încheierii. daca este necesar . Art. Cand principalul obligat comunica cu autoritatile competente prin mijloace informatice . 3.1. atunci trebuie sa intervina informarea principalului obligat.1.1.365 paragraful 1 bis al RVC Model de scrisoare de informare Un model de scrisoare de informare a principalului obligat figureaza in anexa 8. atunci când exemplarul nr.2.2 .39 paragraful 1 bis al apendicelui I al Conventiei Art.aceasta autoritate (care poate fi biroul vamal de plecare . atunci cand termenul de prezentare a marfurilor la destinaţie a expirat si mesajul "aviz de sosire" nu a fost primit de biroul de destinatie .4.3 Procedura solicitarii de informatii in cazul procedurilor simplificate proprii anumitor moduri de transport In cazul recurgerii la o procedura simplificata de tranzit comun /comunitar specific anumitor modalitati 272 . dar in egala masura si autoritatea regionala sau un birou centralizator) informeaza pe principalul obligat si-l invita sa aduca proba prin care regimul a fost incheiat. 365 paragraful 1 al RVC In sistemul clasic (pe hartie ). dar acest model indica informatiile minime cerute. aceasta scrisoare poate . într-o manieră să-i permită de a furniza informaţii utile înaintea expirării termenului de 4 luni. 3. In sistemul informatizat .4. Folosirea ei nu este obligatorie. Lista autorităţilor competente figurează în anexa 8. sa fie inlocuita cu un mesaj electronic echivalent. când va trebui angajată procedura de cercetare. 5 al formularului DAU nu a revenit autoritatii competente a tarii de plecare in termenul de doua luni de la data acceptarii declaratiei. Procedura generala de solicitare de informatii Art.

cum este cazul : . sa fie inlocuita de un mesaj electronic echivalent. Utilizarea sa nu este obligatorie .in cadrul procedurilor simplificate aerian/maritim nivelul 2: .nivelul 1: . sau nu au fost preluate de acesta. daca este necesar. atunci cand sunt in masura. sau . Modelul de scrisoare de informare prezentat in anexa 8. ca regimul n-a fost incheiat. un control al inscrisurilor tinute de cel care exploateaza sistemul de conducte ne arata ca marfurile nu au ajuns in instalatii sau in reteaua de distributie a destinatarului. Totuşi.lista lunara a manifestelor nu a fost transmisa autoritatii competente a aeroportului sau a portului de plecare in termen de doua luni de la sfarsitul lunii in cursul caruia manifestele au fost prezentate biroului de plecare .in cadrul procedurii simplificate prin conducte. paragraful 7 al RVC Articolul 112 al apendicelui I al conventiei Articolul 445 sau 448 al RVC Articolul 113 al apendicelui I al conventiei Articolul 450 al RVC Model de scrisoare de informare .2 este deasemenea utilizat in acest scop. dar acest model indica informatiile minimale cerute.de transport .un control al manifestelor si/sau al inscrisurilor tinute de compania aeriana sau maritima sau . . o solicitare de informatii nu este necesara atunci cand absenta incheierii regimului a fost 273 Articolul 111 al apendicelui I al conventiei Articolul 444 sau 447 . pe baza elementelor de care dispun . Atunci cand principalul obligat comunica cu autoritatile competente prin intermediul procedurilor informatice.o notificare a contraventiei sau a iregularitatii provenind de la autoritatile aeroportuare sau portuare de destinatie ne arata ca manifestul nu este disponibil sau nu a fost prezentat la destinatie. autoritatile competente ale tarii de plecare îl informeaza pe principalul obligat .daca aceasta lista nu cuprinde totalitatea acestor manifeste (din aceasta cauza regimul nu poate fi considerat ca fiind incheiat datorita manifestelor care lipsesc). . In particular . aceasta scrisoare poate .atunci când in cadrul procedurilor simplificate aerian /maritim .

Prezentarea unui document certificat de autoritatile vamale ale tarii de destinatie stabilind ca marfurile in cauza au fost prezentate la biroul vamal de destinatie sau la un destinatar agreat (vezi punctul 3. Prezentarea unui document cu caracter vamal atestand ca marfurile in cauza au fost plasate sub un regim vamal intr-o tara terta (vezi punctul 3. Nici un alt document nu va fi acceptat ca si proba alternativa a incheierii regimului. aceasta notificare poate.2. adica daca le permite efectiv sa se asigure ca este vorba de marfurile in cauza si ca nu exista nici o indoiala in ceea ce priveste autenticitatea documentului si certificarea sa de catre autoritatile competente.2.4. Proba alternativa a incheierii regimului de tranzit In cazul absentei probei incheierii regimului pe cale administrativa .) 2.4. Articolul 39 paragraful 2 al apendicelui I al conventiei Articolul 365 paragraful 2 al RVC Articolul 39 paragraful 3 al apendicelui I al conventiei Articolul 365 paragraful 3 al RVC 3. Cand principalul obligat comunica cu autoritatile competente prin intermediul procedurilor informatice. In toate cazurile.1. daca este necesar.2). sa fie inlocuita de un mesaj electronic echivalent. sarcina probarii revine principalului 274 . întreprinderea de transport sau de societate de exploatare a sistemului de conducte) conform obligatiilor corespunzatoare dreptului de a folosi procedura simplificata respectiva. principalul obligat trebuie sa fie rugat sa caute el insusi aceasta proba sau un document avand o valoare echivalenta ("proba alternativa").identificata chiar de principalul obligat insusi (companie aeriana sau maritima .4. O asemenea proba nu poate fi acceptata decat daca este certifictă de o autoritate vamala si daca ea este cosiderata satisfacatoare de catre autoritatile competente ale ale tarii de plecare. Reglementarea identifica doar doua categorii de documente care pot fi acceptate de autoritatile competente ale tarii de plecare ca si probe "alternative" ca regimul a fost incheiat sau poate fi considerat ca fiind incheiat. societate de cai ferate . 1.

o atestare a biroului vamal de destinatie . Poate fi vorba de tot documentul.4. In particular. cuprinzand identificarea marfurilor in cauza si stabilind ca ele au fost prezentate la biroul vamal de destinatie sau la un destinatar agreat. care permit confirmarea ca marfurile in 275 . . in masura in care el este certificat de catre autoritatile competente: . a operatorilor implicati intr-o operatiune de tranzit. Documentul prezentat poate avea un caracter global si sa cuprinda daca este necesar mai multe operatiuni de tranzit. mentionandu-se numarul de inregistrare al declaratiei de tranzit. eventual informatice. 4 din DAU . referitoare la marfurile prezentate la acest birou sau la un destinatar agreat in problema operatiunii de tranzit.o copie a unui document comercial sau de transport sau un extras de inscrisuri.5 din DAU.1. bazata pe documentele detinute (exemplarul nr. . de exemplu) si/sau datele disponibile la acest birou sau obtinute de la destinatarul agreat. sau să fie văzute datele cu caracter administrativ sau comercial in masura in care el permite să constate prezentarea marfurilor la biroul de destinatie sau la un destinatar agreat si ca acesta să fie certificat de catre autoritatile competente ale tarii de destinatie. Proba alternativa ca marfurile au fost prezentate la biroul vamal de destinatie sau la un destinatar agreat Articolul 39 paragraf 2 al apendicelui I al conventiei Articolul 365 paragraf 2 al RVC Aceasta proba alternativa este constituita dintr-un document certificat de autoritatile vamale ale tarii de destinatie.obligat. 3. proba poate lua forma unuia din urmatoarele documente. .2.o copie a declaratiei sau a documentului ce atesta plasarea marfurilor sub un nou regim vamal ca urmare a prezentarii lor la un birou vamal de destinatie sau la un destinatar agreat.un exemplar suplimentar sau o fotocopie a exemplarului nr.

paragraful 3. conosamente maritime sau scrisori de transport aerian. paragraful 4. Autoritatea competenta a tarii de plecare nu poate lua in considerare o proba alternativa a incheierii regimului decat daca nu dispune de dovada originala in amanarile prevazute. 3. este inca posibil pentru autoritatile competente sa considere ca regimul a fost încheiat daca ele dispun de un document sau de o copie/fotocopie a unui document vamal care atesta trimiterea marfurilor in cauza către o destinatie vamala intr-o tara terta. dovezi de plata. al apendicelui I al conventiei Articolul 365. proba alternativa nu poate fi atunci acceptata decât dacă autoritatea sesizată pentru cererea de control a posteriori nu a confirmat ca datele sunt autentice si exacte.Articolul 41. Articolul 39.4. certificate de debarcare. In orice situaţie proba alternativa trebuie sa lase loc unui control a posteriori daca autoritatea competenta are cea mai mica indoiala asupra autenticitatii sale sau asupra identitatii marfurilor in cauza (vezi punctul 5 ). facturi si ordine de transport). din apendicele I al conventiei cauza au fost prezentate in regula la acest birou sau la un destinatar agreat (de exemplu rapoarte de descarcare sau de inspectie.2. Daca aceasta dovada originala ii parvine ulterior. ea trece peste proba alternativa. Acceptarea unui astfel de document ca dovada ca regimul poate fi considerat inchis nu ar fi prejudiciat 276 .2. paragraful 3 din RVC In absenta dovezii de prezentare a marfurilor la biroul de destinatie sau la un destinatar agreat. Proba alternativa ca marfurile in cauza au fost plasate sub un regim vamal intro tara terta. Trebuie sa fie vorba exclusiv de documente sau de date cu caracter vamal (declaratie vamala sau atestare de plasare sub un regim vamal sau trimiterea către o destinatie vamală) certificată de autoritatile vamale din tara de destinatie si care permit efectiv autoritatilor din tara de plecare sa considere ca dovezile sunt prezente pentru marfurile in cauza si ca acestea au parasit efectiv teritoriul partilor contractante/statelor membre.

in vederea lichidării regimului. Procedura de cercetare Prezentul punct este divizat dupa cum urmeaza : introducere ( punctul 4. raspunsul tarii de destinatie la avizul de cercetare (punctul 4. sau . autoritatea competenta si termenul pentru angajarea in procedura de cercetare (punctul 4.4).6).sa reuneasca informatii permitand punerea in evidenta a dovezii încheierii procedurii. transportatorului sau destinatarului marfurilor in virtutea reglementarilor in materie de datorie vamală (in cazul sustragerii frauduloase a marfurilor in regim) sau in legatura cu impunerea de sanctiuni de catre partile contractante/Statele membre.1). RVC Procedura de cercetare este in principal destinata: . scrisoare de revenire TC22 (punctul 4.in lipsa unei asemenea dovezi sau cand dovada 277 .7). Introducere Articolul 40 din apendicele I din conventie Procedura de cercetare este lansata de catre autoritatile competente in cazul absentei dovezii sfarsitului regimului de tranzit rezultata dintr-un Articolul 366 din anumit termen sau despre care sunt informati sau banuiesc ca regimul nu a fost încheiat.3). 4. inceputul procedurii de cercetare (punctul 4. 4. consecintele rezultatelor procedurii de cercetare (punctul 4.5). raspunsul tarii de tranzit la avizul de cercetare (punctul 4.de eventualele proceduri susceptibile de a fi ulterior deschise impotriva principalului obligat.1.2).

Lista autoritatilor competente in materie de procedura de cercetare figureaza in anexa 8.1. primul aliniat din RVC Articolul 40. 1. controlul încheierii regimului fiind asigurat pe alte căi 278 . paragraful 1. o inregistrare efectiva si corecta a sosirilor si tranzitelor de catre birourile de destinatie si de tranzit. primul aliniat.3. Buna sa functionare presupune : avizul de cercetare completat intr-o maniera completa si detaliata. paragraful 1.2. para. o reactie rapida si clara a autoritatilor sesizate o lista actualizata a autoritatilor competente si a birourilor vamale 4. din apendicele I conventie Articolul 366. in cadrul sistemului informatizat: fie ca nu au - Nu este cazul de exemplu pentru procedurile simplificate Aer/Mare-Nivelul 2 Conducte şi containere mari care nu prevăd o trimitere a dovezii de sosire a mărfurilor . incepand cu data acceptarii declaratiei de tranzit. alin. de dovezi ca regimul a luat sfarsit. Autoritatea competenta si termen pentru a declansa procedura de cercetare Procedura de cercetare este inceputa imediat de catre autoritatile competente din tara de plecare: Articolul 40. Aceasta procedura este fondata pe o cooperare administrativă intre autoritatile competente si tine cont de informatiile furnizate eventual de catre principalul obligat (vezi punctul3). 56 - in cadrul unui sistem documentar : cand ele nu dispun intr-un termen de patru luni.prezentata se dovedeste ulterior falsificata sau nevalabila sa stabileasca conditiile de naştere a datoriei. aceasta pentru tot atata cat procedura autorizata asigura controlul sfarsitului regimului prin intermediul unei trimiteri a unei asemenea dovezi la autoritatea competenta a tarii de plecare56. sa identifice debitorul sau debitorii si sa determine autoritatile competente la recuperarea datoriei.

paragraful 2. in particular daca dovada prezentata face sa apara diferente sau daca apare ca ea a fost falsificata. nu a luat sfarsit. vezi punctul 3. pentru a confirma si a permite sa se determine datoria. para.) 279 . 1. alin. Articolul 40. apendicele I al conventiei Articolul366. paragraful 2 din RVC Procedura de cercetare nu poate fi angajata daca intre timp principalul obligat a putut aduce o proba alternativa satisfacatoare a încheierii regimului (pentru mai multe informatii. procedura de cercetare nu este totusi angajata in cazul in care ea apare inca utila fie pentru a infirma constatarea falsificării.4.3 RVC primit mesajul “aviz de sosire” in termenul acordat pentru prezentarea marfurilor la destinatie fie ca nu au primit mesajul “rezultatele controlului” in sase zile care urmeaza receptiei mesajului “aviz de sosire” Art. din apendicele I al conventiei Articolul 366. debitorul si autoritatea competenta pentru incasarea datoriei. 40. in fapt.apendicele I al conventiei Articolul 366. alin. in caz de banuiala autoritatea competenta a tarii de plecare trebuie sa aprecieze in functie de circumstante daca procedura de cercetare trebuie sa fie precedată sau insotita de o procedura de control a posteriori a validităţii dovezilor prezentate (pentru mai multe informatii a se vedea punctul 5). alin. 2. 1. RVC oricare ar fi sistemele utilizate: de indata ce autoritatile competente sunt informate sau banuiesc la un stadiu precoce (chiar inainte de expirarea termenului de mai sus) ca regimul nu a fost încheiat pentru toata marfa sau o parte din marfa.1. para.2. para. imediat ce autoritatile descopera a posteriori (dupa expirarea termenului de mai sus) ca dovada care le-a fost prezentata a fost falsificata si ca regimul.2.

paragraful 2. Inceputul procedurii de cercetare. Cand aceasta cercetare nu da rezultate. Trimiterea poate fi facuta in plic recomandat cu confirmare de primire. din RVC Autoritatea competentă procedeaza mai intai la o cercetare a propriei sale documentatii (inregistrarea exemplarelor nr. Articolul 34. daca e cazul. mai ales in cea ce priveste orice schimbare a destinatarului marfurilor. In orice caz. manifest aerian sau maritime.4 Raspunsul tarii de destinatie la avizul de cercetare Autoritatea competenta sesizata prin avizul de cercetare din tara de destinatie trebuie sa reactioneze cat mai curând posibil si de o manieră corespunzătoare in functie de informatiile de care dispune sau ca ea este aptă sa le stranga. etc). daca e 280 .5 din DAU îndeosebi) care nu ar fi fost inca trimis sau s-ar fi pierdut. 4.1 al declaratiei.4. Formularul TC20 este insotit de o copie a documentului sau a documentelor folosite pentru plasarea marfurilor sub regim (exemplarul nr. autoritatea competentă trebuie să-l contacteze pe destinatarul declarat al marfurilor sau persoana indicată.tara de plecare Formularul TC Procedura de cercetare trebuie sa fie angajata 20 prin trimiterea de catre autoritatea competenta a tarii de plecare catre tara de destinatie a unui aviz de cercetare stabilit pe un formular conform modelului TC20 ce figureaza in anexa 8. listele de incarcare. autoritatea competenta din tara de plecare trabuie sa pastreze o inregistrare a trimiterii.3.3. exemplarele nr. paragraful 2.4 sau manifestele arhivate. …) sau mutatis mutandis in cele ale destinatarului agreat.4 si 5 din DAU . al apendicelui I al conventiei Articolul 361. Formularul TC20 este completat cu toate informatiile disponibile inclusiv cele primite de la principalul obligat. Aceasta cercetare poate sa-i permita uneori sa regaseasca originalul dovezii de la incheierea regimului (exemplarul nr.

În acest scop returnează TC20 autoritatii competente a tarii de plecare dupa ce a completat rubrica II. App. In acest caz autoritatea competenta a tarii de para. Marfurile in cauza au fost in mod efectiv prezentate biroului de destinatie sau destinatarului agreat. paragraful 7. Totodata. fara a trece prin biroul de destinatie. odata ce aceasta dovada a fost regasita.dovada încheierii regimului nu a fost restituita biroului de destinatie de catre un destinatar agreat in pofida obligatiei care ii revine. din RVC Articolul 74 .dar: Articolul 36 al apendicelui I din conventie Articolul 363 din RVC dovada incheierii regimului nu a fost retrimisa in timpul acordat (de exemplu pentru inapoierea exemplarului nr. In acest caz. 7.cazul pe formularul TC20 de catre autoritatea competenta a tarii de plecare.5 din DAU). daca informatiile mentionate de autoritatea competenta a tarii de plecare pe TC20 sau documentele anexate nu sunt suficiente pentru a permite urmarirea cercetarilor de catre autoritatea competenta a tarii de destinatie.paragraful 1 punct b). acesta trebuie sa-i ceara informatii complementare.al apendicelui I din conventie Articolul I catre autoritatea competenta a tarii de plecare a TC20 completat corect. I destinatie trebuie sa procedeze imediat la inapoierea din conventie Articolele 444/447. autoritatea competenta a tarii de destinatie. cum ar putea primi direct marfurile si documentele (inclusiv exemplarul nr. 5 din DAU sau inapoierea listei lunare in procedura simplificata aer/mare-nivelul 1) Articolul 111. 281 . . Autoritatea competenta a tarii de plecare trebuie sa completeze rubrica III si sa retrimita TC20 autoritatii competente a tarii de destinatie. Ca urmare a acestei cercetari diferitele cazuri urmatoare sunt posibile: 1.

fie o copie a unui document aflat in posesia autoritatii competente a tarii de destinatie (exemplarul nr. manifest la destinatie sau o copie pastrata a listei lunare.408. apoi s-o certifice aplicându-i mentiunea “Dovadă alternativă”. ii retrimite TC20 adnotat cu aceasta informatie in caseta IV si informeaza autoritatea competenta a tarii de plecare punindu-i la dispozitie o 282 .). etc. Se alatura aici TC20 completat corespunzător si trebuie tinut seama de destinatarul agreat si masurile care se impun. etc.punct b). . copia dovezii. Este vorba fie de documentul primit de autoritatea competenta a tarii de plecare (exemplarul nr. 2.1 din DAU sau copia declaratiei de tranzit preluată la plecare prin sisteme informatice. Marfurile in cauza nu au fost prezentate la biroul de destinatie sau nu au fost remise destinatarului agreat: -a existat o schimbare a biroului de destinatie: in acest caz este în mod normal biroul real de destinatie este cel care trebuie sa procedeze la inapoierea dovezii de incheiere a regimului catre autoritatea competenta a tarii de plecare: + daca autoritatea competenta a ţării biroului de destinatie declarat a putut sa identifice biroul real de destinatie. cu TC20 corespunzător adnotat.).dovada incheierii regimului a fost trimisa dar se pare ca nu a parvenit autoritatii competente a tarii de plecare.paragraful 1.din RVC trebuie sa procedeze imediat la retrimiterea catre autoritarea competenta a tarii de plecare dupa ce mai intii a verificat ca destinatarul agreat a adus adnotarile cerute in ce priveste data sosirii marfurilor si starea sigiliilor si a inregistrat sosirea marfurilor si a vizat cu forme in regula dovada. In acest caz. autoritatea competenta a tarii de destinatie trebuie sa retrimita autoritatii competente a tarii de plecare. manifest de plecare.4 din DAU sau formularul A din documentul de insotire a tranzitului. Aceasta autoritate trebuie sa menţioneze pe copie data sosirii marfurilor si rezultatele controlului daca sa efectuat.

In cazurile vizate la pct. unde autoritatea competenta a tarii de destinatie trimite TC 20. Cand nu a avut loc o schimbare a biroului de destinatie (sau o asemenea schimbare nu a fost constatata): in acest caz. si destinatia vamala care le-a fost data . natura si cantitatea lor.2). sa adreseze o copie. cu toate informatiile punand mai ales in evidenta : identitatea destinatarului si eventual a altor persoane in cauza.ptc. este transmis la ultimul biroul de tranzit prevazut pe DAU . 283 . Daca autoritatea competenta a tarii de destinatie nu poate sa regaseasca nici o urma a marfurilor in cauza. + daca autoritatea competenta a tarii biroului de destinatie declarat nu a putut sa identifice biroul real de destinatie.copie a documentului. daca e cazul. TC 20. corespunzător adnotat. precedent. TC20 completat corespunzător in caseta IV este transmis de biroul de destinatie declarat la ultimul birou de tranzit prevazut in declaratia de tranzit. un document anexat. ea trebuie sa returneze TC 20 si copia declaratiei de tranzit la autoritatea competenta a tarii de plecare. in lipsa biroului de tranzit TC 20 trebuie sa fie direct trimis autoritatii competente a tarii de plecare ( idem caz 2. data si modalitătile livrării directe a marfurilor . pentru informarea asupra stadiului procedurii de cercetare. la autoritatea competenta a tarii de plecare. in lipsa biroului de tranzit TC 20 este retrimis direct autoritatii competente a tarii de plecare. ea trebuie in acelasi timp. declarat sau mentionat pe formularul TC 20 sau la o alta persoana. la ultimul biroul de tranzit prevazut. daca autoritatea competenta a tarii de destinatie stabileste ca a avut loc o livrare directa de marfuri la un destinatar neagreat. daca e cazul.

4. la biroul de tranzit precedent. 2. cu scopul de a permite acesteia din urma sasi orienteze investigatiile si solicitările eventuale catre ultima autoritate sesizata prin avizul de cercetare. direct la autoritatea competenta a tarii de plecare. căruia îi este transmis TC 20. nu a fost regasit la ultimul birou de tranzit prevazut) In acest caz. in lipsa la autoritatea competenta a tarii de plecare. corect adnotat. el adreseaza in mod egal o copie. prevazut pe DAU sau. fie la biroul de tranzit precedent. fie in lipsa. anexindu-i copia avizului de tranzit. si sa-l trimita in mod direct autoritatii competente a tarii de plecare. expedierea a fost efectiv prezentata la ultimul birou prevazut si un aviz de tranzit a fost regasit (daca e cazul trimis de catre biroul vamal de tranzit efectiv traversat) In acest caz biroul de tranzit trebuie sa adnoteze informatia pe TC 20. pentru informarea starii procedurii de cercetare. biroul de tranzit trebuie sa retrimita TC 20 adnotat cu aceasta informatie. Ultimul birou de tranzit prevazut. diferentele sunt posibile in urmatoarele situatii : 1. Ca urmare a acestei cercetari. Cind biroul de tranzit trimite TC20 la biroul de tranzit precedent prevazut. trebuie sa cerceteze neintirziat avizul de tranzit corespunzator expedierii in cauza. 284 . Nici un aviz de tranzit (sau nici un alt element de proba a trecerii. la autoritatea competenta a tarii de plecare. Fiecare birou de tranzit succesiv sesizat prin avizul de cercetare. cum ar fi o inregistrare de catre birou). trebuie sa procedeze intr-un mod simular. prevazut pe DAU. trimitind neintirziat TC20. care trage concluziile care se impun din informatiile primite astfel. adnotat de catre biroul de destinatie.5 Raspunsul tarii de tranzit la avizul de cercetare.

eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/csrdhome.htm 285 .C. Formularul TC 22 Scrisoarea de revenire se redacteaza pe un formular conform modelului TC 22.T. Cind autoritatea competenta nu figureaza in lista de la Anexa 8. Anexa 8.4.1. trimite o scrisoare de revenire la autoritatea competenta a tarii de destinatie anexand o copie a avizului de cercetare TC 20.S. sau nici un raspuns cere informatii suplimentare sau informaţii de la autoritatea competenta a tarii de destinatie sau de la un birou de tranzit. contine lista autoritatilor competente la care scrisoarea de revenire trebuie trimisa..1. dupa ce deja a fost trimis avizul de cercetare la biroul de tranzit precedent.Biroul de tranzit prevazut trebuie sa informeze de asemenea autoritatea competenta a tarii de plecare daca. el primeste de la biroul de tranzit efectiv un aviz de trecere (a se vedea situatia descrisa la punctul 1). care figureaza in Anexa 8. ea trebuie sa adreseze o scrisoare de revenire fiind insotita de copia avizului de cercetare TC 20 la autoritatea competenta a tarii de destinatie..6. stabilita si scoasa in evidenta in cadrul sistemului informatizat "Common Services/Reference Data" a sistemului informatizat N. Cand autoritatea competenta nu a primit confirmarile de primire atunci cand a solicitat. Scrisoarea de revenire TC 22 (aducere la cunostinta) Cand autoritatea competenta a tarii de plecare nu a primit nici o confirmare de primire. Aceasta lista este de asemenea disponibila pe internet la adresa urmatoare : http://europa. ea este indicata in « Lista birourilor vamale competente pentru operatiuni de tranzit comun »/ comunitar. 4.

Pe baza raspunsurilor primite in cadul procedurii si de asemenea din eventualele informatii comunicate de principalul obligat. intr-un termen rezonabil. Autoritatea competenta a tarii de destinatie sau autoritatea superioara trebuie sa-i dea curs imediat. Conform dispozitiilor in materie de datorie şi recuperare autoritatea competenta a tarii de plecare determina: Daca o datorie vamala este nascuta sau nu debitorul sau debitorii datoriei. Scrisoarea de revenire TC 22 poate sa fie adresata in acelasi timp adnotata corect si completata prin documentele si informatiile utile.din lipsa raspunsului la avizul de cercetare TC 20 sau la cererea de informatii suplimentare. 215.7. dupa o perioada de 3 luni de la trimiterea TC 20. in mod egal cind autoritatea mentionata nu a Art. 4.in lipsa confirmarii de primire a TC20 cerute. la un birou de tranzit cind autoritatea competenta a tarii de plecare a fost avizata de trimiterea avizului de cercetare la acest birou si că nu i s-a dat nici un curs. trebuie sa fie in masura sa determine daca operatiunea de tranzit a fost încheiată sau nu si daca ea este in masura sa o verifice si o incheie.116. primit raspuns procedurii de cercetare. autoritatea competenta a tarii de plecare. Autoritatea competenta a tarii de plecare trebuie sa-si paragraful 1 al concluzioneze cercetarile. cel mai tirziu. dar cel mai tirziu. Daca este cazul locul efectiv sau presupus de nastere a datoriei vamale si in acelasi timp autoritatea competenta pentru recuperarea eventuala a datoriei daca acest lucru are loc. Aceasta se Convenţiei aplica.Aceasta scrisoare de revenire TC 22 este adresata: . cel mai tarziu in 10 luni de apendicelui I al la data inregistrarii declaratiei de tranzit. la sfirsitul unui termen de 3 luni de la trimiterea TC20-ului sau . 286 . chiar de cind apare evident faptul ca avizul de cercetare TC 20 nu a sosit la destinatie. Consecintele procedurii de cercetare. Art.

3). De aceea intreaga informatie din domeniu trebuie sa fie imediat comunicata autoritatii competente a tarii de plecare. 40.2) . Autoritatea şi articolul 450d. autoritatea competenta are in mod egal facultatea de a informa pe celelalte autoritati competente implicate in procedura de cercetare si in particular pe biroul de garantie. sunt furnizate in anexa 8. 5 angajat deja o actiune de recuperare. etc.obiectivele si modalitatile controlului ulterior (punctul 5. substituire. apendicele I al conventiei /art. in RVC legatura cu marfurile in cauza. paragraful 3 din RVC. 5. 4 al apendicelui I al convenţiei Invers.1. Este un caz particular.paragraful 1 al Rezultatele procedurii de cercetare pot fi pe larg CVC influentate de toate informatiile sau de observatiile Art. Alte exemple de situatii susceptibile de a surveni pe timpul procedurii de cercetare. paragraful 4. 5. cand in sfarsit s-a stabilit ca urmare a procedurii de cercetare ca regimul a fost încheiat in mod corect. 3 din RVC articolului 118.documentele supuse controlului ulterior (punctul 5. 366.) a fost constatata in mod direct in cursul operatiunii. competenta trebuie sa-l informeze pe garant conform para. autoritatea competenta a tarii de plecare trebuie sa informeze imediat pe principalul obligat si daca are loc toata pe autoritatea vamala.145 c. In plus. care ar fi Art. para. Art.5. 450 bis din aditionale. Procedura de control ulterior Acest punct furnizeaza informatii despre: .consecintele legate de rezultate (p. para. daca marfurile in cauza au fost regasite in intregime sau partial. daca o iregularitate sau o frauda (sustragere.1). in afara supravegherii vamale si in acelasi timp autorii fraudei sau iregularitatii fraudei au fost identificati. para. comunicate de autoritatea competenta.5. 5 şi articolul 118. Obiective si modalitati de control ulterior Un control ulterior este efectuat pentru a verifica autenticitatea si exactitatea mentiunilor si sigiliilor aplicate pe exemplarele declaratiei de tranzit si pe 287 . .

celelalte documente sau date referitoare la operatiunea de tranzit. autoritatea competenta are facultatea de a recurge la mijloace tehnologice. a detaliilor explicative la autoritatea superioara a autoritatii competente solicitate. 5. al carui model figureaza la anexa 8. declaratia si viza sa trebuie sa fie verificate de catre autoritatile competente ale tarilor de plecare. Un model de TC 21 figureaza in anexa 8. precum şi pe documentele utilizate pentru a proba statutul comunitar al marfurilor.6. Declaratia de tranzit pe formularul DAU Pentru a detecta si a preveni frauda. cu carioca sau imprimat). Controlul ulterior este efectuat pe baza analizei de risc sau a unei selectii aleatorii. Autoritatea competenta trebuie sa trimita formularele astfel marcate cel mai tarziu in cele 5 zile lucrătoare de la primire.2.2. autoritatea competenta solicitantă trebuie sa adreseze o scrisoare de revenire TC 22 cu o copie a TC 21-lui utilizat pentru cererea de control si daca are loc. Motivul 288 . de tranzit si de destinatie. este necesar.1.6. Autoritatile competente solicitate trebuie sa trimita formularul autoritatilor competente care au facut cerere in cele doua luni care urmeaza datei trimiterii. sa se efectueze un asemenea control. chiar de la aparitia unei erori sau a unui motiv de indoiala a validitatii lor. Cand ea il estimeaza corespunzător pentru a atinge obiectivele procedurii de control. Acest control este efectuat cu ajutorul formularului TC21. formularul TC21 trebuie sa fie marcat de o banda rosie in diagonala (cu pixul. Cand un document privind marfurile care prezintă riscuri de frauda (anexa I apendicele I al Conventiei/anexa 44c din RVC) trebuie sa facă obiectul unui control ulterior sau in cazul presupunerii falsificării unui sigiliu. Totusi in cazul indoielii sau al presupunerii de frauda sau al neregularitatii.Documente supuse controlului ulterior 5. In cazul in care nici un raspuns nu a fost primit intr-o perioada de 2 luni.

pe baza unei analize la nivelul riscurilor expuse.2. 2 si 3 ale documentului TC 21A trebuie completate de catre autoritatile competente din aeroportul sau portul de destinatie.7.2. autoritatile competente din aeroport sau din portul de destinatie pot transmite detalii despre manifest autoritatilor competente din aeroportul sau portul de plecare. al carui model figureaza in anexa 8. o forma de control vamal este exercitata ulterior de catre autoritatile competente din aeroporturi sau din porturile de destinatie. Formularele de control pot fi trimise prin birourile centralizatoare ale operatiunilor de tranzit comunitar/comun din tarile considerate la autoritatea competenta din aeroportul sau portul de plecare. din toate exemplarele nr. Fiecare formular trebuie sa enumere detaliile din extrasele manifestelor referitoare la un singur avion sau navă si la un singur operator autorizat. Aceasta verificare trebuie sa fie efectuata utilizand documentul TC 21A. Aceasta procedura se aplica chiar atunci cand un document de insotire este anexat marfurilor si ca biroul de tranzit nu poate primi datele privind operatiunea de tranzit uzand tehnologiile informatiei si retelele electronice. printr-un sistem de audit. care se raporteaza trimiterilor vizate prin control. Daca este necesar. in vederea verificarii. Rubricile 1. reluată in articolul 112 al apendicelui I din Conventie si în articolele 445 si 448 din RVC. sunt anexate formularului. extrasele manifestelor.nivelul 2. Manifest cu valoare de declaratie de tranzit Cand marfurile sunt transportate pe calea aerului sau pe apa sub acoperirea procedurii simplificate. 5. Daca este necesar. 5 din DAU intr-o proportie de cel putin două dintr-o mie cu un minimum de patru documente pe luna. In plus. 289 .controlului trebuie sa fie indicat acolo. fiecare birou de plecare trebuie sa procedeze la un birou prin sondaj.

Se presupune a fi suspiciune. 5. 5. abuz sau neregularitate. trebuie sa faca obiectul unui control prin sondaj.2. putand sa fie comis in favoarea utilizarii facturii sau documentului de transport care echivalează cu documentul T2L. In plus. Intreaga diferenta trebuie sa fie consemnata sub rubrica 4. Documente comerciale cu valoare de document T2L Este recomandat ca un control sa fie efectuat in caz de suspiciune. Rezultatele controlului trebuie sa figureze in rubricile 4 si 5 ale formularului.Autoritatile competente din aeroportul sau portul de plecare trebuie sa verifice detaliile manifestelor care figureaza pe TC 21A referindu-se la evidenţele contabile tinute de catre operatorul autorizat.2.2. Documentele T2L Este recomandat ca o cerere de control ulterior dintrun document T2L sa fie efectuata atunci cand acesta este eliberat a posteriori pentru indreptarea efectului unei declaratii de tranzit T1. autoritatea trebuie sa ceara controlul ulterior a cel puţin 10 documente din 1000. doua documente T2L din 1000 prezentate la un birou dat. In plus.4. 5.3. autoritatea competenta din tara de plecare trebuie sa ceara controlul a posteriori al probei alternative prezentate. Proba (dovada) alternativa In caz de indoiala sau suspiciune.5. abuz sau neregularitate cazul in care este evident ca interesatul procedeaza 290 . Aceasta cerere ar trebui sa fie sistematică chiar de cand documentul mentionat T2L este prezentat dupa o succesiune de operatii de tranzit realizate sub acoperirea declaratiilor de tranzit prezentate in diferitele tari. cu un minim de 10 pe luna.

este in responsabilitatea autoritatii competente a tării de plecare.3.la fractionarea expedierii. care solicită controlul ulterior trebuie sa ia o decizie. de la data expedierii scrisorii de revenire TC 22. Pe de altă parte. de a se angaja în cercetări dacă este necesar si de a determina elementele esentiale in legatura cu datoria (vamala). Consecinţele controlului ulterior Autoritatea competenta care solicită controlul ulterior trebuie sa ia masuri in functie de informatiile primite. 5. debitorul şi a autorităţii competente pentru recuperarea şi aplicarea dispoziţiilor privind datoria şi recuperarea. Daca nu este primit nici un raspuns satisfacator al autorităţii superioare intr-o perioada de trei luni. 291 . 2 documente comerciale (factura sau document de transport) din 1000 prezentate la un birou. in masura in care o datorie vamala este în joc in cazul unei operatiuni de tranzit. in calitate de T2L trebuie sa faca obiectul unui control prin sondaj. Totusi. in asa fel incat sa nu depaseasca pragul de 10000 euro. autoritatea competenta. bazandu-se pe informatiile de care ea dispune.

Instrucţiunile naţionale specifice (rezervat) 292 .6.

TC20 – Aviz de cercetare şi Notă de utilizare 8.7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale 8.2.6. Model de scrisoare de informare a principalului obligat 8. Anexe 8. Formularul TC21 A – Cerere de control ulterior 293 . Formularul TC21 – Cerere de control ulterior 8.1.4.7. Lista autorităţilor competente 8. Exemple de situaţii în procedura de cercetare 8. Model de scrisoare de revenire TC22 8.3.5.

autorităţile competente pentru trimiterea cererilor de control ulterior 5.eu. autorităţile competente ale ţării de destinaţie cărora li se adresează avizele de cercetare şi scrisorile de revenire (inclusiv „autorităţile superioare”).1 Lista autorităţilor competente Lista reia.htm 294 . autorităţile ţării de plecare competente pentru informarea principalului obligat. Expeditor al avizului de cercetare şi scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi scrisorii de revenire Expeditor al cererii de control ulterior Destinatarul Birou de plecare Birou de plecare a) aviz de cercetare : Birou de destinaţie b) scrisoare de revenire : Autoritatea superioară a biroului de destinaţie (vezi lista birourilor vamale57) Birou de plecare Birou de destinaţie 3.Anexa 8. Scrisoare de informare 2. BELGIA 1.5 de la partea V. în absenţa dovezii. autorităţile ţării de plecare competente pentru trimiterea de avize de cercetare şi de scrisori de revenire. autorităţile competente pentru primirea cererilor de control ulterior În vederea facilitării cercetărilor şi controalelor în cadrul procedurilo r referitoare la transporturile aeriene. 4.int/comm/taxation_customs/dds/fr/csrdhome. o listă cu aeroporturi şi birouri vamale ce corespund în anexa 8. ţara cu ţara 1. 2. 3. 4. 5. că regimul a luat sfârşit. 57 http://europa.

GERMANIA58 1.und Mahnverfahren Lindenstraße 6c 36037 Fulda DEUTSCHLAND Hauptzollamt Itzehoe Zentralstelle Such.und Mahnverfahren Hagenweg 4 37081 Göttingen DEUTSCHLAND Hauptzollamt Gießen Zentralstelle Such. Scrisoare de informare Regiunea NordrheinWestfalen Hauptzollamt Aachen Zentralstelle Such.cererii de control ulterior DANEMARCA Scrisoare de informare Expeditor al avizului de cercetare şi scrisorii de revenire 3. Expeditor al cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior Birou de plecare Birou de plecare a) aviz de cercetare : Birou de destinaţie b) scrisoare de revenire : Autoritate superioară a biroului de destinaţie (vezi lista birourilor vamale¹) Birou de plecare Birou de destinaţie 5.und Mahnverfahren Eggerstedter Straße 1 25421 Pinneberg DEUTSCHLAND Region Niedersachsen Bremen Sachsen-Anhalt Region Hessen Rheinland-Pfalz Saarland Region Schleswig-Holstein Hamburg Mecklenburg-Vorpommern 58 Informatii transmise de Germania in data de 19. Destinatarul avizului de cercetare şi scrisorii de revenire 1.2006 295 .und Mahnverfahren Freunder Weg 52068 Aachen DEUTSCHLAND Hauptzollamt Braunschweig Zentralstelle Such. 2. 4.09.

und Mahnverfahren Hartmut-Dost-Straße 5 01072 Dresden Region Brandenburg.und Mahnverfahren (a se vedea Nr.und Mahnverfahren Poststraße 4 83435 Bad Reichenhall DEUTSCHLAND Hauptzollamt Schweinfurt Zentralstelle Such.Region Sachsen Thüringen Hauptzollamt Dresden Zentralstelle Such. Berlin Region Bayern DE007400 Augsburg DE007500 Landshut DE007600 München DE007750 Rosenheim Region Bayern DE008750 Nürnberg DE008800 Regensburg DE008850 Schweinfurt DEUTSCHLAND Hauptzollamt Potsdam Zentralstelle Such.und Mahnverfahren Kastellstraße 53 74076 Heilbronn DEUTSCHLAND a) Hauptzollamt Braunschweig Zentralstelle Zollversand Postfach 1540 38350 Helmstedt Deutschland b) Zentralstellen Such.und Mahnverfahren Tizianstraße 13 14467 Potsdam DEUTSCHLAND Hauptzollamt Rosenheim Zentralstelle Such.und Mahnverfahren Bamberger Straße 14 97631 Bad Königshofen DEUTSCHLAND Region Baden-Württemberg Hauptzollamt Heilbronn Zentralstelle Such. 1) 2. Expeditorul a) avizului de cercetare b) scrisorii de revenire 296 .

5. Scrisoare de informare Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control a posteriori Destinatarul cererii de control a posteriori 3.int/comm/taxation_customs/dds/de/csrdhome. DIEFTHINSI TELONION ATTIKIS CENTRAL TRANSIT OFFICE ST. DIEFTHINSI TELONION ATTIKIS CENTRAL TRANSIT OFFICE ST. Expeditor al cererii de control ulterior 5.htm 297 . Destinatarul cererii de control ulterior GRECIA 1. 2.eu. NICKOLAS SQ 185 10 PIRAEUS GREECE 4. Destinatarul a) avizului de cercetare b) scrisorii de revenire a) Hauptzollamt Braunschweig Zentralstelle Zollversand Postfach 15 40 38350 Helmstedt DEUTSCHLAND b) Vorgesetzte Behörde der Bestimmungsstelle (see Customs Office List1) Bestimmungsstelle über Hauptzollamt Braunschweig Zentralstelle Zollversand Postfach 15 40 38350 Helmstedt DEUTSCHLAND Hauptzollamt Braunschweig Zentralstelle Zollversand Postfach 15 40 DE . NICKOLAS SQ 185 10 PIRAEUS GREECE 1 http://europa.38350 Helmstedt DEUTSCHLAND 4.3.

Donegal. Scrisoare de informare Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control a posteriori Destinatarul cererii de control a posteriori Biroul de plecare Biroul de plecare a) avizul de cercetare: biroul de destinaţie b) avizul de revenire: Autoritatea superioară a biroului de destinaţie (a se vedea lista birourilor vamale) Biroul de plecare Biroul de tranzit Biroul de destinaţie Biroul de plecare Biroul de tranzit Biroul de destinaţie 3. 4. FRANŢA 1. Ireland The central Transit Office. 2. 4. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire . Scrisoare de informare Expeditorul avizului de cercetare şi scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control a posteriori Destinatarul cererii de control ulterior Birou de plecare Birou de plecare a) aviz de cercetare : Birou de destinaţie b) scrisoare de revenire : Autoritate superioară a biroului de destinaţie (vezi lista birourilor vamale¹) Birou de plecare Birou de tranzit Birou de destinaţie Birou de plecare Birou de tranzit Birou de destinaţie 3. Quay Street Donegal Town 298 2. IRLANDA 1.SPANIA 1. 5. Customs & Excise. Scrisoare de informare The central Transit Office (Demands). Lifford. Customs & Excise. Co. 5. 2.

Destinatarul cererii de control ulterior Co.2006 299 . Vrtojba şi al scrisorii de SI-5290 ŠEMPETER PRI GORICI revenire SLOVENIJA 2. Customs & Excise. Ireland The central Transit Office. Quay Street Donegal Town Co. Donegal.3. a) Biroul de destinatie b) autoritatea superioara a biroului de destinatie (vezi lista birourilor vamale¹) Biroul de plecare Biroul de tranzit Biroul de destinatie Biroul de plecare Biroul de tranzit Biroul de destinatie SLOVENIA 1. Quay Street Donegal Town Co. Donegal. Scrisoare de informare CENTRALNA TRANZITNA PISARNA Mednarodni prehod 2b. Quay Street Donegal Town Co. Donegal.03. Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire 4. Ireland The central Transit Office. Vrtojba SI-5290 ŠEMPETER PRI GORICI SLOVENIJA Expeditorul CENTRALNA TRANZITNA PISARNA avizului de cercetare Mednarodni prehod 2b. 2. Donegal. Ireland ITALIA59 1. Expeditorul cererii de control ulterior 5. 4. 5. 59 Informatii transmise de Italia in data de 23. Customs & Excise. Ireland The central Transit Office. Scrisoare de informare Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior Biroul de plecare Biroul de plecare 3. Customs & Excise.

Vrtojba al scrisorii de revenire SI-5290 ŠEMPETER PRI GORICI SLOVENIJA Expeditorul CENTRALNA TRANZITNA PISARNA cererii de control Mednarodni prehod 2b. Vrtojba ulterior SI-5290 ŠEMPETER PRI GORICI SLOVENIJA MALTA 1. Vrtojba ulterior SI-5290 ŠEMPETER PRI GORICI SLOVENIJA Destinatarul CENTRALNA TRANZITNA PISARNA cererii de control Mednarodni prehod 2b. Scrisoare de informare 2.3. Expeditorul avizului de cercetare şi scrisorii de revenire Birou de plecare 3. 4. cererii de control ulterior Custom House Valletta CMR 02 MALTA CIPRU 1. Custom House Valletta CMR 02 MALTA Destinatarul Central Transit Office. 4. Destinatarul CENTRALNA TRANZITNA PISARNA avizului de cercetare şi Mednarodni prehod 2b. 4. Expeditorul cererii de control ulterior 300 . 5. Scrisoare de informare 2. 5. cererii de control ulterior Custom House Valletta CMR 02 MALTA Destinatarul Central Transit Office. avizului de cercetare şi l Custom House scrisorii de revenire Valletta CMR 02 MALTA Expeditorul Central Transit Office. Central Transit Office. Transit section 1440 Nicosia Birou de plecare 3. Expeditorul avizului de cercetare şi scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Birou de plecare Birou de plecare a) aviz de cercetare : birou de destinaţie b) scrisoare de revenire : Customs Headquaters.

Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire 3. Riga. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de TAX and CUSTOMS BOARD Tallinn Customs House Transit Central Office Sadama Street 21 10111 Tallinn Estonia TAX and CUSTOMS BOARD Tallinn Customs House Transit Central Office 301 . Riga.. Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire 4. Destinatarul cererii de control ulterior Birou de destinaţie LETONIA 1. LV-1841. Valdemara St. LV-1841. Valdemara St. fax +371 7322440 ESTONIA 1.5.. Latvia phone +371 7047400. Valdemara St. fax +371 7322440 State Revenue Service Republic of Latvia National Customs Board la Kr. LV-1841. Valdemara St. fax +371 7322440 State Revenue Service Republic of Latvia National Customs Board la Kr. Latvia phone +371 7047400.. Scrisoare de informare 2. Destinatarul cererii de control ulterior State Revenue Service Republic of Latvia National Customs Board la Kr. Valdemara St. Expeditorul cererii de control ulterior 5. Riga. Riga.. Latvia phone +371 7047400. Latvia phone +371 7047400. Latvia phone +371 7047400. fax +371 7322440 State Revenue Service Republic of Latvia National Customs Board la Kr. Scrisoare de informare 2.. Riga. LV-1841. fax +371 7322440 State Revenue Service Republic of Latvia National Customs Board la Kr. LV-1841.

3 LT-47500 Kaunas LIETUVA-LITHUANIA Klaipėdos teritorinė muitinė S. 4. Scrisoare de informare Direcţia regională a vămilor în a cărei rază de acţiune îşi desfăşoară activitatea biroul vamal Vilniaus teritorinė muitinė Savanorių pr. Nėries g. 4 LT-92228 Klaipėda LIETUVA-LITUANIE Šiaulių teritorinė muitinė Metalistų g. 5. Sadama Street 21 10111 Tallinn Estonia Destinatarul TAX and CUSTOMS BOARD avizului de cercetare şi Tallinn Customs House al scrisorii de revenire Transit Central Office Sadama Street 21 10111 Tallinn Estonia Expeditorul TAX and CUSTOMS BOARD cererii de control a Tallinn Customs House posteriori Transit Central Office Sadama Street 21 10111 Tallinn Estonia Destinatarul TAX and CUSTOMS BOARD cererii de control a Tallinn Customs House posteriori Transit Central Office Sadama Street 21 10111 Tallinn Estonia revenire LITUANIA 1. 174 LT-01105 Vilnius LIETUVA-LITHUANIA Kauno teritorinė muitin Jovar g. 4 LT-78500 Šiauliai LIETUVA-LITUANIE 302 .3.

Destinatarul cererii de control ulterior UNGARIA 1. 151 LT-36220 Panevėţys LIETUVA-LITUANIE 2. 3. Vámhivatal H – 1591 Budapest. Vámhivatal H – 1591 Budapest. sz. sz. Muitinės departamentas Muitinės procedūrų skyrius Tranzito kontrolės poskyris A. 1/25 LT-01105 Vilnius LIETUVA-LITHUANIA Destinatarul Muitinės departamentas avizului de cercetare şi Muitinės procedūrų skyrius al scrisorii de revenire Tranzito kontrolės poskyris A.: 310 17. Hungária Pf. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior 17. Hungária Pf. 1/25 LT-01105 Vilnius LIETUVA-LITHUANIA Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Muitinės departamentas Muitinės procedūrų skyrius Tranzito kontrolės poskyris A. sz.: 310 17. Jakšto g. Jakšto g. Hungária Pf. sz. Jakšto g. Scrisoare de informare 2.: 310 17. 1/25 LT-01105 Vilnius LIETUVA-LITHUANIA Expeditorul Muitinės departamentas cererii de control a Muitinės procedūrų skyrius posteriori Tranzito kontrolės poskyris A. Hungária Pf. 4. Vámhivatal H – 1591 Budapest.Panevėţio teritorinė muitinė Ramygalos g.: 310 303 . Vámhivatal H – 1591 Budapest. 1/25 LT-01105 Vilnius LIETUVA-LITHUANIA 3. 4. Jakšto g. 5.

Expeditorul Belastingdienst/Douane cererii de control Douanepost Zuivering ulterior Postbus 4501 6401 JA Heerlen Nederland 5. Scrisoare de informare Belastingdienst/Douane Douanepost Zuivering Postbus 4501 6401 JA Heerlen Nederland 2. sz. Destinatarul Belastingdienst/Douane cererii de control Douanepost Zuivering 60 www.: 310 Birou de încasări (vezi lista birourilor de încasări60) Birou de încasări (vezi lista birourilor de încasări2) a) aviz de cercetare : Birou încasare (vezi lista birourilor de încasare²) b) scrisoare de revenire: Direcţia Vămilor şi Accizelor Birouri de încasare (vezi lista birourilor de încasare²) Birouri de încasare (vezi lista birourilor de încasare²) LUXEMBURG 1. Vámhivatal H – 1591 Budapest. Expeditorul Belastingdienst/Douane avizului de cercetare Douanepost Zuivering şi al scrisorii de Postbus 4501 revenire 6401 JA Heerlen Nederland 3. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior 4. 3. Destinatarul cererii de control ulterior 17. Scrisoare de informare 2. Destinatarul Belastingdienst/Douane avizului de cercetare Douanepost Zuivering şi al scrisorii de Postbus 4501 revenire 6401 JA Heerlen Nederland 4. Hungária Pf.etat. 5. OLANDA 1.5.lu/DO 304 .

4 Vezi capitolul 4 – anexa 8. 5.4 3. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de NCTS: TORNIO –FI954001 PROCEDURA ALTERNATIVA: Birou de plecare 305 . Scrisoare de informare 2. FINLANDA 1. 4. Scrisoare de informare 2. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control a posteriori Destinatarul cererii de control ulterior Birou de plecare Birou de plecare a) aviz de cercetare : Birou de destinaţie b) scrisoare de revenire: Finanzlandesdirektion Birou de plecare Birou de destinaţie 3. Scrisoare de informare NCTS: TORNIO –FI954001 PROCEDURA ALTERNATIVA: Birou de plecare 2. 4.4 Vezi capitolul 4 – anexa 8. 5.4 Vezi capitolul 4 – anexa 8. PORTUGALIA 1. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior Birou de plecare Vezi capitolul 4 – anexa 8.ulterior Postbus 4501 6401 JA Heerlen Nederland AUSTRIA 1.

O. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior Tullverket Box 850 S-201 80 MALMO Tullverket Box 850 S-201 80 MALMO Tullverket Box 850 S-201 80 MALMO Biroul vamal respectiv Biroul vamal respectiv REGATUL UNIT 1. Scrisoare de informare 2. 5. 3. Scrisoare de informare 2. 5.O. 4. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire 3. Destinatarul avizului de cercetare şi HM Customs and Excise Central Community Transit Office P. Destinatarul avizului de cercetare şi scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior a) avizul de cercetare: biroul de destinaţie b) avizul de revenire: Autoritatea superioara a biroului de destinaţie (TORNIO –FI954001) Autoritatea superioara a biroului de plecare (TORNIO –FI954001) Birou de destinaţie 4. Box 1 Harwich Essex CO12 3BE UNITED KINGDOM HM Customs and Excise Central Community Transit Office 306 . SUEDIA 1.revenire 3. Box 1 Harwich Essex CO12 3BE UNITED KINGDOM HM Customs and Excise Central Community Transit Office P.

St Peter Port Guernsey GY1 2LL Guernsey Customs and Excise New Jettz White Rock. Box 1 Harwich Essex CO12 3BE UNITED KINGDOM HM Customs and Excise Central Community Transit Office P. St Peter Port Guernsey GY1 2LL Guernsey Customs and Excise New Jettz White Rock. St Peter Port Guernsey GY1 2LL Guernsey Customs and Excise New Jettz White Rock. Expeditorul cererii de control ulterior 5. Box 1 Harwich Essex CO12 3BE UNITED KINGDOM HM Customs and Excise Central Community Transit Office P. Destinatarul cererii de control ulterior P. Expeditorul cererii de control ulterior 5. Destinatarul cererii de control ulterior 307 . St Peter Port Guernsey GY1 2LL Guernsey Customs and Excise New Jettz White Rock. Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire 4.al scrisorii de revenire 4.O.O. Scrisoare de informare Guernsey Customs and Excise New Jettz White Rock. Expeditorul avizului de cercetare şi scrisorii de revenire 3. St Peter Port Guernsey GY1 2LL 2.O. Box 1 Harwich Essex CO12 3BE UNITED KINGDOM GUERNESEY 1.

Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul Birou de plecare Birou de plecare a) aviz de cercetare: birou de destinaţie 3. 308 . Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire 3. Scrisoare de informare 2. Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire 4.JERSEY 1. Expeditorul cererii de control ulterior 5. Destinatarul cererii de control ulterior REPUBLICA CEHĂ 1. Scrisoare de informare States of Jersey Customs and Excise La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JJ CHANNEL ISLANDS States of Jersey Customs and Excise La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JJ CHANNEL ISLANDS States of Jersey Customs and Excise La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JJ CHANNEL ISLANDS States of Jersey Customs and Excise La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JJ CHANNEL ISLANDS States of Jersey Customs and Excise La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JJ CHANNEL ISLANDS 2.

. Destinatarul cererii de control ulterior b) scrisoare de revenire: autoritatea superioară a biroului de destinaţie ( vezi lista birourilor vamale) Birou de plecare Birou de tranzit Birou de destinaţie Direcţia vamală (Celní ředitelství) Direcţia generală vamală (Generální ředitelství cel) Birou de plecare Birou de tranzit Birou de destinaţie ISLANDA 1. 4.avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire 4. 4. Scrisoare de informare 2. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior 3. 5. 2. NORVEGIA 1. 5. Expeditorul cererii de control ulterior 5. Scrisoare de informare Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control Birou de plecare Birou de plecare a) aviz de cercetare: Birou de destinaţie b) scrisoare de revenire: Birou de destinaţie Birou de plecare Birou de tranzit Birou de destinaţie Birou de plecare Birou de tranzit 309 3.

Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior Birou de plecare Birou de plecare a) aviz de cercetare: Birou de destinaţie b) scrisoare de revenire: Autoritatea superioară a biroului de destinaţie (vezi lista birourilor vamale¹) Birou de plecare Birou de tranzit Birou de destinaţie Birou de plecare Birou de tranzit Birou de destinaţie 3. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior Biroul vamal respectiv Izba Celna w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu Ul. 4. Scrisoare de informare 2. 5. Scrisoare de informare 2. Karolewska 41 90-560 Łódź Izba Celna w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu Ul. REPUBLICA SLOVACĂ 1. 4.ulterior Birou de destinaţie POLONIA 1. Scrisoare de informare 2. Karolewska 41 90-560 Łódź Izba Celna w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu Ul. Karolewska 41 90-560 Łódź Izba Celna w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu Ul. Karolewska 41 90-560 Łódź 3. 5. ELVEŢIA 1. Expeditorul avizului de cercetare şi Birou de plecare Birou de plecare sau birourile centralizatoare următoare: 310 .

Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Birou de plecare Biroul centralizator Autoritatea Nationala a Vamilor Str.13.al scrisorii de revenire 3. Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior 4.Chiasso-Ferrovia .Genéve La-Praille a) aviz de cercetare: Birou de destinaţie b) scrisoare de revenire: Autoritatea superioară a biroul de destinaţie (vezi lista birourilor vamale¹) Birou de plecare sau Biroul central de anchete sau Eidgenössische Oberzolldirektion Bern Birou de destinaţie Birou de plecare ROMANIA 1. Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior 311 . Matei Millo nr. 5. Matei Millo nr.Castasegna . Scrisoare de informare 2. . 5. sector 1 Bucuresti a) aviz de cercetare: Birou de destinaţie b) scrisoare de revenire: Biroul centralizator Autoritatea Nationala a Vamilor Str.13. sector 1 Bucuresti Birou de plecare sau Biroul centralizator Birou de destinaţie 3.Boncourt . 4.

2 Model de scrisoare de informare a principalului obligat [Numele autorităţii competente a tării de plecare] [ Data si locul] [numele şi adresa principalului obligat] Obiect: Tranzit comun/comunitar Absenţa probei de încheiere a regimului de tranzit Doamna .Anexa 8. 39 par. Vă rog să furnizaţi această informaţie în două luni de la data acestei scrisori deoarece suntem obligaţi să iniţiem o procedura de cercetare după patru luni de la data înregistrării declaraţiei vamale de tranzit. trebuie să respecte dipoziţiile art. par. 2 şi 3 din Regulamentul CEE nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar. vă invităm să ne puneţi la dispoziţie elementele şi documentele care pot dovedi că regimul a fost efectiv încheiat. ca nu dispunem de dovada încheierii regimului de tranzit pentru aceste declaraţii vamale. 39 par. Având în vedere aceasta. Vă informăm în conformitate cu prevederile art. 2 şi 3 al apendicelui I al Convenţiei referitoare la un regim de tranzit comun / art. de principal obligat pentru următoarele declaraţii vamale de tranzit comun/comunitar: [referinţe şi date despre declaraţia de tranzit] pe lângă biroul de plecare [specificarea biroului vamal de plecare]. Vă reamintesc că în cazul în care încheierea regimului nu poate fi probată. 365 par. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 care stabileşte anumite măsuri de aplicare a Regulamentului CEE nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 care stabile şte anumite dispoziţii de aplicare a Regulamentului CEE nr. veţi fi considerat debitor pentru plata datoriei (drepturi de import/ de export/ şi alte 61 A se bifa menŝiunile inutile 312 . dacă e cazul schimbarea biroului vamal de destinaţie şi/sau a birourilor vamale de tranzit. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 instituind codul vamal comunitar61. 365. 1 al Regulamentului CEE nr. Domnule În calitatea dvs. Dovezile aduse de dv.1 al apendicelui I al Convenţiei referitoare la un regim de tranzit comun /art.

203-204 din Codului vamal comunitar sus menţionat¹. 114 şi 115 din apendicele I al convenţiei citate anterior / art. Formula de politeţe. 313 . conf. art. vă invit să furnizaţi toate informaţiile de care dispuneţi. în particular locul (ţara) unde estimaţi că s-au produs faptele care au dus la naşterea datoriei vamale. Dacă vă găsiţi în imposibilitatea de a dovedi că regimul a fost încheiat. 116 Apendicele I la Convenţia menţionată/ art.impuneri). aferente mărfurilor care au făcut obiectul acestor operaţiuni în temeiul art. 215 al codului vamal menţionat¹.

.svd ertăc ed etaticilos ‫ڤ‬ Ştampila: ‫ڤ‬ ‫ڤ‬ ‫ڤ‬ ‫ڤ‬ etacidni eletnemucod uas eliipoc .Anexa 8. 5.. Z L A I... Locul şi data: Semnătura: Ştampila: II..la data de |__|__|__| (numele şi adresa persoanei sau firmei) Z L A H.. Principalul obligat nu a putut da informaţii despre sosirea transportului. 4.. 3. Identificarea mijlocului de transport: F. Predat destinatarului la data de |__|__|__| Z L A Z L A 3..2 nu sunt disponibile.eliiţamrofnI .. E. A SE COMPLETA DE CĂTRE BIROUL VAMAL DE PLECARE A.. Birouri de tranzit prevăzute (denumire şi ţări) 1. Predat catre . O copie a manifestului... A SE COMPLETA DE CĂTRE BIROUL DE PLECARE: RĂSPUNS LA CERERE atA ... conosamentului ‫ ڤ‬4. Biroul de plecare (denumire şi adresa completă) D..3 TC 20 – AVIZ DE CERCETARE I. copiile sau documentele solicitate ‫ڤ‬la cifrele 1 2 3 4 5 . Numele persoanei însărcinate cu sau a scrisorii de transport aerian îndeplinirea formalităţilor la biroul de destinaţie.. transportul a fost 1.. O copie a facturii ‫ ڤ‬3. Prezentat la biroul dvs. O recipisă referitoare la documentul de tranzit eliberată de către biroul dvs. 2..a fost prezentată. ‫ ڤ‬5.1 ‫ڤ‬şăm informaţiile. la data de |__|__|__| mi . Declaraţia de tranzit nr.. Destinatar (nume şi adresa completă): G...... A SE COMPLETA DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN ŢARA DE DESTINAŢIE: CERERE Pentru continuarea cerecetărilor rog biroul vamal de plecare să-mi trimită: ‫ ڤ‬1. Conform informaţiilor furnizate de principalul obligat.. B. Actele sau informatiile urmatoare (a se preciza): Locul şi data: Semnătura: Ştampila: III.... Locul si data: Semnătura: 314 . la data de |__|__|__| 2.. Descrierea exactă a mărfurilor ‫ ڤ‬2.…………………………………………………………. Biroul de destinaţie (denumire şi ţara) a cărei copie o ataşăm (…) C. 6.

6 ‫ڤ‬fost prezentate aici fără transport...... menţionat în caseta I punctul D...3 ‫ڤ‬încasate. sruc nî tnus elirătecreC .IV.4 ‫ڤ‬şi dovada încheierii regimului va fi trimisă în cel mai scurt timp. TC20 a fost transmis biroului de tranzit precedent. TC20 a fost transmis biroului de tranzit precedent. Locul şi data: Semnătura: Ştampila: V. Nu a fost prezentat nici un aviz de tranzit.. ‫ ڤ‬TC20 a fost trimis la biroul de destinaţie real …………………………. A SE COMPLETA DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT (PREVĂZUT) ANTERIOR va nU ...1 ‫ڤ‬prezentat aici la data de |__|__|__| Z L A im tiznart ed ziva nU ...... (denumirea) unde a fost prezentat la data de |__|__|__| Z L A ‫ ڤ‬3......1 ‫ڤ‬iz de tranzit a fost prezentat aici la data de |__|__|__| Z L A im tiznart ed ziva nU . Nu a fost prezentat nici un aviz de tranzit.... este anexată prezentului aviz de cercetare... Locul şi data: Semnătura: Ştampila: 315 .. icia etatnezerp tsof ua un eraotiţosnî eletnemucod icin . (denumirea) unde a fost prezentat la data de |__|__|__| Z L A ‫ ڤ‬3.... certificată. ua eletnemucoD . A SE COMPLETA DE CĂTRE BIROUL VAMAL DE TRANZIT PREVĂZUT ( ANTERIOR) tsof a tiznart ed ziva nU .......(nume şi ţara) ‫ ڤ‬TC20 a fost trimis la ultimul birou de tranzit prevăzut ...1 ‫ڤ‬prezentat aici la data de |__|__|__| Z L A ‫ ڤ‬2.lutropsnart iciN .... Dovada încheierii regimului..2 ‫ڤ‬-a fost transmis de biroul de tranzit traversat în realitate. Locul şi data: Semnătura: Ştampila: VII..7 ‫ڤ‬şi ‫ ڤ‬nu a putut fi obţinută nici o informaţie despre sosirea acestora. eletnemucod ărăf icia tatnezerp tsof a lutropsnarT ... tsof ua elamav elirutperD .1 ‫ڤ‬prezentat aici la data de |__|__|__| Z L A im tiznart ed ziva nU .. TC20 a fost transmis biroului de tranzit precedent..5 ‫ڤ‬corespunzătoare.. Nu a fost prezentat nici un aviz de tranzit..2 ‫ڤ‬-a fost transmis de biroul de tranzit traversat în realitate.... A SE COMPLETA DE CĂTRE AUTORITĂTEA COMPETENTĂ DIN ŢARA DE DESTINAŢIE ‫ڤ‬ 1... (denumirea) unde a fost prezentat la data de |__|__|__| Z L A ‫ ڤ‬3. Locul şi data: Semnătura: Ştampila: VIII.. care echivalează cu o confirmare ‫ ڤ‬2...... Locul şi data: Semnătura: Ştampila: VI... Dovada încheierii regimului a fost trimisă la data de |__|__|__| (Z L A) anexam copia certificata a: ‫( ڤ‬a) documentului primit ‫( ڤ‬b) documentului trimis..... A SE COMPLETA DE CĂTRE ULTIMUL BIROU DE TRANZIT PREVAZUT tsof a tiznart ed ziva nU ... (denumirea) unde a fost prezentat la data de |__|__|__| Z L A ‫ ڤ‬3... Nu a fost prezentat nici un aviz de tranzit.2 ‫ڤ‬-a fost transmis de biroul de tranzit traversat în realitate....... A SE COMPLETA DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT (PREVĂZUT) ANTERIOR tsof a tiznart ed ziva nU ..... TC20 a fost transmis biroului de tranzit precedent. Un aviz de tranzit mi-a fost transmis de biroul de tranzit traversat în realitate.......

Sub punctul I-E trebuie să fie identificat mijlocul de transport utilizat. Note de completare 1. 2. ataşând o copie a acesteia. Dacă autoritatea competentă solicitată transmite un TC20. Sub punctul I-A . autoritatea competentă solicitantă trebuie să menţioneze datele de referinţă ale declaraţiei de tranzit (DAU sau documentul de transport care echivalează cu o declaraţie în măsura în care datele sunt cerute în declaraţie. aceia care au fost identificaţi de către principalul obligat. 6. 5. 3. trebuie să ceară comunicarea documentelor de transport chiar dacă acestea nu au valoarea unei declaraţii de tranzit (în acest ultim caz. În alte cazuri (copia exemplarului 4 sau copia oricarui alt document lista lunară aer/ mare nivelul1. să adauge informaţiile complementare. trebuie să indice destinatar -ul(ii) agreaţi sau nu. aceasta ar fi trebuit menţionată la punctul I-A). Sub punctul IV. de exemplu care au valoar ea dovezii încheierii regimului). Sub punctul IV-1. atunci când acest lucru este obligatoriu. autoritatea competentă solicitată. Sub punctul I-F . sau în lipsa destinatarul prezumtiv susceptibil că a primit mărfurile. Aviz de cercetare . Avizul de cercetare este utilizat pentru toate procedurile de tranzit . Aceasta trebuie să informeze autoritatea competentă din ţara de plecare prin intermediul unei copii a avizului de cercetare. 8. oricare ar fi acesta. 316 . dacă este necesar. sau chiar în lipsa acestora (în caz contrar) dacă acest mijloc de transport este cunoscut de autoritatea solicitantă (în special prin intermediul principalului obligat) pentru care aceasta nu dispune de dovada că regimul a fost încheiat.TC 20 . anexând şi. marchează rubrica şi trimite o copie adnotată şi vizată a exemplarului 1 primit de la autoritatea competentă solicitantă. după informaţiile aflate în posesia autorităţii menţionate mai sus. Sub punctul I-G-3 trebuie să fie indicaţi destinatarii reali. trebuie să informeze autoritatea competentă din ţara de plecare despre rezultatele cercetărilor care nu sunt în competenţa acestui birou. 7. Sub punctul II-3. simplificate sau nu. autoritatea competentă solicitată. marchează rubrica b). autoritatea competentă solicitată. 4. Informaţiile şi răspunsurile sunt date prin bifarea rubricilor prevăzute la sfârşitul acestora. 9. autoritatea competentă solicitantă. cei care au depus declaraţia de tranzit. dând posibilitatea autorităţii competente din ţara de plecare de a furniza o dovadă că regimul s-a încheiat. ea trebuie să marcheze rubrica prevăzută la punctul 7.

10. 317 . Un TC 20 distinct trebuie să fie utilizat pentru fiecare declaraţie de tranzit.Fiecare birou de tranzit trebuie să procedeze într-o manieră similară în cazul în care nu se regăseşte avizul de tranzit.

......... Biroul de plecare (denumire şi adresa) II. Autoritatea solicitată (denumire şi adresa completă) III...urmare pe verso- VIII....urmare pe verso- La ......... Eventuale precizări privind biroul vamal de destinaţie VII.. IV.. şi data) VI.. şi data) ‫ ڤ‬TC 21 (A) – cerere de control ulterior (Nr... .. şi data) ‫ ڤ‬TC 21 – cerere de control ulterior (Nr.... Nu am primit încă răspunsul la : ‫ ڤ‬avizul de cercetare vizat mai sus TC 20 ‫ ڤ‬cererea de control ulterior menţionată mai sus TC 21 Vă rog frumos să aveţi bunăvoinţa de a mă informa asupra rezultatelor cercetărilor efectuate IX. Alte informaţii eventuale .. şi data) V.Anexa 8..... Răspunsul autorităţii competente: ..... Nr... ‫ ڤ‬TC 20 – Aviz de cercetare (Nr....4 TC 22 – SCRISOARE DE REVENIRE I. Semnătura Ştampila Anexe: O copie a declaraţiei vamale de tranzit 318 ... Referintă / Nr..... Declaraţia de tranzit (fel...

Alte informaţii eventuale (urmează) IX. Răspunsul autorităţii competente solicitate (urmare) 319 .O copie a ‫ ڤ‬Documentului TC 20 – Aviz de cercetare ‫ ڤ‬DocumentuluiTC 21 – Cerere de control ulterior VII.

autoritatea competentă a biroului de plecare poate fi confruntată cu una dintre următoarele situaţii30. îndeosebi pentru a determina autoritatea competentă pentru recuperarea datoriei: a) operaţiunea nu implică nici un birou vamal de (operaţie pur -internă a unei părţi contractante la convenţie) O asemenea situaţie nu poate privi decât o operaţiune de tranzit comunitar în interiorul comunităţii sau o operaţiune de tranzit limitată la teritoriul unor alte părţi contractante (operaţiune care nu aparţine tranzitului comun). din care ea trebuie să tragă consecinţa.Spania] Autoritatea competentă din ţara de destinaţie (autoritatea dintr-o ţară aparţinând aceleiaşi părţi contractante sau aceleiaşi ţări) nu poate furniza nici o dovadă de prezentare la destinaţie. Transportul “a dispărut” undeva pe teritoriul părţii contractante/ţării în cauză. 320 . nimic nu poate garanta cu certitudine că transportul pentru care un aviz de tranzit este prezentat conŝinând mărfurile declarate. Aceasta totuşi se referă la prezumŝiile pe care se bazează în principal identificarea ŝării de ” sustragere” a mărfii şi determinarea autorităŝii competente pentru a recupera datoria vamală.Grecia] 30 Nu este vorba decât de exemple de situaŝii care se bazează pe prezumŝii decât pe concluzii adevărate.Slovenia/Croaţia/Bosnia/Serbia/FRV Macedonia . altele decât ţările aparţinând AELS) În practică numai Comunitatea ar putea fi confruntată cu o astfel de situaţie.Anexa 8.5 Exemple de situaţii în procedura de cercetare Dacă la încheierea procedurii de cercetare. Intradevăr . b) Operaţiunea de tranzit implicând birouri de tranzit la ieşire apoi la intrare ale aceleiaşi părţi contractante (trecând prin una sau mai multe terţe ţări. Pe de altă parte aceste exemple nu pot să ŝină cont de avizele de tranzit eventual falsificate sau să reflecte situaŝiile în care un transportator a omis să prezinte un aviz de trecere şi/sau biroul de tranzit la care a uitat să ceară acest aviz de tranzit. Exemple: [Austria . Exemplu: [Danemarca .Germania – Franţa . operaţiunea de tranzit nu a putut fi încheiată.

c) Operaţiunea de tranzit implicând doar un birou de tranzit (la intrare) la frontierele între părţile contractante . nici la ieşire din partea contractantă în cauză (în Austria de exemplu) nici la reintroducere în aceeaşi parte contractantă (în Grecia. Nici un aviz de tranzit nu a fost prezentat la biroul de tranzit (la intrarea în Franţa) dar un aviz a fost prezentat la biroul de tranzit precedent (la intrarea în Elveţia): .transportul « a dispărut » între două birouri de trecere într-o ţară terţă III. Exemple: [Polonia – Republica Cehă . şi apoi a dispărut.transportul a sosit până în Elveţia dar a “dispărut” între biroul de tranzit la intrarea în Elveţia şi biroul de destinaţie din Franţa . în exemplu): .transportul nu a părăsit partea contractantă de plecare şi a dispărut undeva. II. d) Operaţiunea de tranzit implicând birouri de tranzit la frontiere între părţile contractante şi cele ale unor terţe ţări.transportul a fost reintrodus pe teritoriul părţii contractante în cauză.Germania – Elveţia – Franţa] I. Nici un aviz de tranzit nu a fost prezentat. un aviz de tranzit a fost prezentat la ieşire dintr-o parte contractantă în cauză (în Austria în exemplul prezentat) dar nu şi la intrarea (reintroducerea) în aceeaşi parte contractantă (în Grecia –de exemplu): .transportul nu a părăsit partea contractantă în cauză şi a dispărut î ntre biroul de plecare şi primul birou de tranzit la ieşire. un aviz de tranzit a fost prezentat la intrarea (reintroducerea) pe teritoriul părţii contractante în cauză (în Grecia de exemplu): .Autoritatea competentă din ţara de destinaţie nu poate furniza nici o probă de prezentare la destinaţie şi: I. acelaşi raţionament este aplicabil în funcţie de biroul de trecere identificat ca fiind ultimul care a vizat un aviz de tranzit II. . nici un aviz de tranzit nu a fost prezentat. 321 .

62 Nota: Acest exemplu era valabil inainte ca Romania sa devina parte contractanta a Conventiei de tranzit comun 322 .Bulgaria/România/Ucraina – Slovacia – Polonia ]62 Este vorba despre un caz ce combină punctele b) şi c) . Situaţiile şi soluţiile sunt deci similare.Exemple: [Grecia . mutatis mutandis.

.CONTROL ULTERIOR I...... Autenticitatea şi exactitatea probei alternative ..5) nr.. Ştampila şi semnătura sunt autentice ‫ ڤ‬B.................. ştampila nu este lizibilă ‫ ڤ‬5... în rubrica F şi/sau G al exemplarului de retur (ex........................... Autenticitatea ştampilei şi a semnăturii aplicate ‫ڤ‬1... ştampila pare a fi fost aplicată în mod abuziv ‫ ڤ‬3.........6 TC21 ......... 323 .. au fost făcute corecturi fara a fi certificate ‫ ڤ‬7 ştampila nu este recunoscută ‫ ڤ‬9......... ___________________________________________________________________________ IV........ în rubrica 31 "Colete şi denumirea mărfurilor" a exemplarului 4 sau 5 nr. AUTORITATE SOLICITATĂ (denumire şi adresa completă) pentru motivul indicat în casuţa C sau D III .... ştersăturile şi/sau menţiunile în plus ‫ ڤ‬6... Birou de plecare" a exemplarului 4 sau 5 nr..... anexat ‫ ڤ‬4...........5) Nr............... în rubrica "D........anexat ‫ ڤ‬2.... lipseşte ştampila ‫ ڤ‬3. în documentul nr.. Remarca: ‫ ڤ‬1.................. AUTORITATE CARE SOLICITĂ (denumire şi adresa completă) cu titlu de sondaj II............................ anexat B....... Semnătura.... CERERE DE VERIFICARE . corecturile au fost certificate ‫ ڤ‬5. proba alternativă este conformă şi poate fi acceptată ‫ ڤ‬9........... Menţiunile sunt corecte ‫ ڤ‬D..... alte motive (a se specifica) ‫ ڤ‬2... REZULTATUL VERIFICĂRII ‫ ڤ‬A. (anexată) D.Anexa 8.... data a fost înscrisă ‫ ڤ‬8. în rubrica nr.. CERERE DE VERIFICARE Vă rugăm să verificaţi A.......... Controlat la biroul de plecare" a exemplarului 4 sau 5 nr .. rubrica a fost completată ‫ ڤ‬4....... Verificarea este solicitată deoarece ‫ ڤ‬1.... Data... Menţiunile nu sunt corecte................... anexat ‫ ڤ‬3.. Ştampila .semnătura a fost aplicată ‫ ڤ‬3.. ştampila este oficială poate fi acceptată pot fi acceptate ‫ ڤ‬7... Alte motive (a se specifica) Locul....... în rubrica "C.......................... ‫ ڤ‬4................... Menţiunea corectă este: ‫ ڤ‬E........... Documentul nu a fost prezentat şi: ‫ ڤ‬1...... semnătura nu aparţine agentului vamal responsabil ‫ ڤ‬C....... ştampila este posibil să fie falsificată ‫ ڤ‬2...... o ştampilă a fost aplicată lizibil ‫ ڤ‬2..... Data... (anexat) C. ‫ ڤ‬8.... ........ Autenticitatea şi exactitatea menţiunilor înscrise 1.......... 2.... ‫ ڤ‬6........ Lipseşte semnătura rubrica nu este completată în totalitate documentul conţine ştersături şi/ sau corecturi data nu este menţionată Locul ..... în rubrica I "Controlat la biroul de destinaţie (rubrica I) a exemplarului de retur (ex. din ... anexat ‫ ڤ‬5.....

.(Semnătura) (Ştampila)......... 3. Autoritatea competentă solicitată va veghea ca cerererile de control care -i parvin să fie tratate cu prioritate 324 .. Informaţiile şi răspunsurile sunt date bifând cu o cruce în rubricile prevăzute în acest scop.... O cerere este stabilită pentru fiecare document al cărui control este solicitat 2.... __________________________________________________________________________________ __________ Notes: 1...

.... o singură aeronavă sau o singură navă......... 325 .... Autoritatea competentă ......... Autoritatea care emite cererea (Nume şi adresa completă) 2..... F.. Data: .. destinatara cererii (Nume şi adresa completă) 3... AL CĂROR EXTRASE DE MANIFESTE AERIENE/MARITIME* SUNT REPRODUSE MAI JOS/ATAŞATE*: Numele şi adresa titularului autorizaţiei Aeronanava/navă* şi data plecării Port/aeroport* de plecare N° de ordine N° manifestului aerian/ maritim* Numerele ( sau mărcile ) şi numerele containerelor Descrierea încărcăturii Numărul de colete Greutatea (kg....... X) (1) (2) (3) (4) (5) 4.... T2.....Anexa 8. TD....7 TC21A – CERERE DE CONTROL ULTERIOR 1.... * Bifaţi menţiunile inutile. TF........... REZULTATUL CONTROLULUI Controlul diferitelor transporturi este satisfăcător doar pentru următoarele numere de ordine: (Documentele justificative anexate) 5.................) sau volumul Statutul declarat (T1. CONTROLUL STATUTULUI DORIT PENTRU TRANSPORTURILE URMĂTOARE..... Semnătura: Ştampila: .. Prezenta cerere nu poate fi utilizată decât pentru o singură societate.... AUTORITATEA CARE A EFECTUAT CONTROLUL Nume: ................... ...... C..

San Marino şi teritoriile unde nu se aplică directiva TVA 1. Punctul 6 este rezervat instrucţiunilor naţionale specifice. Capitolul 6 – Andora. Punctul 7 este rezervat pentru uzul administraţiilor vamale. Punctul 8 conţine anexele. • Comunitate şi teritoriile sale unde directiva TVA nu se aplică (punctul 4). Punctul 5 este consacrat excepţiilor. Introducere Capitolele precedente descriu procedura de tranzit normal. • Comunitate şi San Marino (punctul 3).După completare se va trimite la biroul menţionat în rubrica 1. 326 . Prezentul capitol descrie aranjamentele specifice care există între: • Comunitate şi Andora (punctul 2).

p.10. 31 Acord sub formă de schimb de scrisori între CEE şi Principatul de Andora . 3). regimul de tranzit comunitar stabilit prin codul vamal comunitar (CVC) şi dispoziţiile de aplicare ale acestuia (RVC) a fost extins la schimburile acoperite de uniunea vamală. p.1 Mărfurile prevăzute la capitolele 1 la 24 ale SH Exportul şi importul mărfurilor descrise la aceste capitole cu destinaţia sau provenind din Andora sunt considerate importuri sau exporturi cu o destinaţie sau provenind dintr-o terţă ţară.1). 2.2.7. p .1. 327 .1996. 2. Această decizie a fost ulterior înlocuită prin decizia nr. reglementările şi actele administrative necesare unei bune funcŝionări a uniunii vamale (JO L 253 din 7.2.2). 33 Decizia n° 1/2003 a Comitetului mixt CE-Andora din 3 septembrie 2003 în ceea ce priveşte dispoziŝiile legislative. Andora Prezentul punct furnizează informaţii despre: .2003. Contextul şi legislaţie În anul 1990 CE şi Andora au încheiat un acord sub forma unui schimb de scrisori privind crearea unei uniuni vamale31.contextul şi baza juridică (punctul 2. privitoare la anumite metode de cooperare administrativă pentru aplicarea acordului sub formă de schimb de scrisori între CEE şi Principatul de Andora şi asupra tranzitului de mărfuri între părŝi (JO L 184 din 24. 97 ale sistemului armonizat (SA). Prin decizia nr.formalităţile (punctul 2.1990. Această uniune vamală se aplică comerţului cu mărfuri precizate de la capitolul 25 la cap.2.12. 14). 1/2003 a Comitetului mixt CE-Andora33. Formalităţi 2. 32 DECIZIA N° 1/96 A COMITETULUI MIXT CE-ANDORA din 1 iulie 1996 . semnat la 28 iunie 1990 (JO L 374 din 31. 39). 1/96 a comitetului mixt CE Andora32. .

328 .produsele agricole cu restituire la export Prezentarea unei declaraţii de export EX1 (la biroul vamal de export al statului membru) însoţită de un exemplar de control T5. -produse agricole fără restituiri la export Prezentarea unei declaraţii de export EX1 (la biroul vamal de export al statului membru). care aplică ştampila . care aplică ştampila. Exemplarul nr. completat cu menţiunea EX pentru export sau cu menţiunea IM pentru import în rubrica nr. -produse agricole cu restituiri la export şi supuse accizelor pentru care a fost întocmit un document DAI şi care însoţeşte mărfurile până la frontieră 34 Aceste exemple se referă la transporturile rutiere. 3 al DAU. 1. Documentul DAI este prezentat la biroul vamal de ieşire din Comunitate (birou vamal francez sau spaniol). care aplică ştampila.mărfurile accizabile pentru care a fost întocmit un document DAI şi care însoţeşte mărfurile până la frontieră Prezentarea unei declaraţii de export Ex 1 la biroul vamal de export al statului membru care vizează imediat exemplarul nr.Un DAU este deci prezentat. Exemplarul nr. 3 al DAU trebuie să fie prezentat la biroul vamal de ieşire din Comunitate (birou vamal francez sau spaniol). Exemple34: a)Exportul mărfurilor comunitare cu destinaţia Andora . 3 al DAU şi exemplarul de control T5 trebuie să fie prezentate la biroul vamal de ieşire din Comunitate (birou vamal francez sau spaniol). .

Exemplarul de control T5 şi DAI trebuie să fie prezentate la biroul vamal de ieşire din Comunitate (birou vamal francez sau spaniol). b) Importul în teritoriul vamal al Comunităţii al mărfurilor agricole provenind din Andora La biroul vamal de intrare în comunitate mărfurile sunt plasate sub un regim vamal definitiv (import) sau sub un regim de tranzit T1 până la biroul de destinaţie din Comunitate. Exemplarul n° 3 al DAU se prezintă la biroul vamal de export al statului care aplică ştampila imediat.Prezentarea unei declaraţii de export Ex 1 (la biroul vamal de export al statului membru) însoţită de un exemplar de control T5. c) Tranzitul pe teritoriul Comunităţii cu destinaţia Andora O declaraţie de tranzit T1 întocmită la punctul de intrare în Comunitate (Regatul Unit al Marii Britanii de exemplu) în vederea trimiterii mărfurilor către Andora. 4 şi trimite înapoi exemplarul 5 la biroul de plecare. sunt exceptate de drepturi de import comunitare în măsura în care ele sunt importate sub acoperirea unui certificat de circulaţie EUR1 sau a unei declaraţii pe factură a exportatorului (titlul II al acordului de uniune vamală). d) Tranzitul între două puncte din Comunitate via Andora 329 . Trebuie notat că mărfurile originare din Andora. care aplică ştampila. Declaraţia de tranzit T1 este prezentată la biroul de ieşire din Comunitate care păstrează exemplarul nr. aşa cum sunt definite prin acordul de uniune vamală.

În acest context. sau (T2L).2.2. Mărfurile cuprinse în capitolele 25 la 29 din Sistemul Armonizat Decizia nr. Regimul de tranzit comunitar este considerat suspendat pe teritoriul Andorei în măsura în care tranzitul prin această ţară se efectuează sub acoperirea unui document de transport unic. este cazul următoarele cazuri ipotetice: să se distingă . Vezi 330 . regimul de tranzit comunitar ia sfârşit la punctul de ieşire din comunitate înainte de intrare în Andora. circulă sub regimul de tranzit comunitar intern (T2) (T2F). 2. care acoperă tranzitul prin Andora. 1/2003 permite aplicarea mutatis mutandis a regimului de tranzit comunitar stabilit de Codul Vamal Comunitar şi de Dispoziţiile de Aplicare a Codului schimburilor de mărfuri cuprinse în capitolele de la 25 la 97 din Sistemul Armonizat dintre Comunitate şi Andora.mărfurile de liberă circulaţie. vezi exemplul a). 1. fiind necesară o procedură distinctă (andoriană) .Regimul de tranzit comunitar nu acoperă tranzitul prin Andora. . formalităţile vamale ce trebuie îndeplinite sunt similare celor care existau înainte de instituirea pieţei interne în 1993. Pentru schimburile dintre Statele membre ale Comunităţii şi Andora. Se prezintă deci un DAU [Document Administrativ Unic]. aşa cum sunt definite de acordul de uniune vamală. În absenţa unui document de transport unic. purtând menţiunea EX pentru export sau menţiunea IM pentru import în rubrica nr.mărfurile care nu sunt de liberă circulaţie circulă sub regimul de tranzit comunitar extern (T1).

18). dextrină şi cleiuri pe bază de dextrină. Exemple: a) Expedierea de mărfuri de liberă circulaţie (altele decât cele acoperite de regulamentul (CE) nr.formalităţile de expediere se îndeplinesc la frontiera CE-Andora: mărfurile circulă liber până la frontiera unde s-a întocmit fie un COM1 sub rezerva prezentării unui T2L. cazeinaţi şi alţi derivaţi ai cazeinei.12. Vezi exemplul c). şi viceversa . Pe actele de garanţie şi certificatele de garanţie menţiunea «Principatul Andorei» nu trebuie să fie bifată. sorbitol. Exemple de produse vizate: manitol. . cazeină.1993. mărfurile circulă sub regimul de tranzit comunitar extern (T1). amidonuri şi cleiuri pe bază de amidon. 3448/93) din Comunitate spre Andora. fie un document cu efect echivalent care dovedeşte caracterul comunitar al mărfurilor. 3448/9363. Trebuie totuşi notat că biroul vamal de frontieră care face oficiul de birou de ieşire poate refuza plas area mărfurilor sub regimul de tranzit dacă acest regim trebuie să înceteze la biroul vamal de frontieră vecin. 3448/93 al Consiliului din 6 decembrie 1993 care determină regimul de schimb aplicabil anumitor mărfuri ce rezultă din procesarea produselor agricole (JO [Monitorul Oficial] L [Legea] 318 din 20.exemplul b).pentru cazurile particulare vizate de regulamentul (CE) nr. pag. 63 Regulamentul (CE) nr. 331 . Garanţia furnizată în cadrul regimului de tranzit comunitar trebuie să fie valabilă pentru Comunitate şi pentru Andora.formalităţile de expediere se îndeplinesc în biroul situat într-un stat membru/în Andora: întocmirea unui COM1 şi a unui T2 sau . agenţi de finisare şi agenţi de apretare preparaţi pe bază de substanţe amilacee.

. c) Cazuri particulare prevăzute de regulamentul (CE) nr. acest document se predă biroului vamal de ieşire din Comunitate.produsele agricole comunitare procesate expediate din Comunitate spre Andora şi care beneficiază de restituiri la export Întocmirea unei declaraţii de export COM1 şi a unei declaraţii de tranzit T1. şi viceversa Mărfurile care nu sunt de liberă circulaţie se expediază sub acoperirea unei declaraţii T1 până la biroul de destinaţie din Andora sau din Comunitate. declaraţia T1 trebuie să poarte menţiunea «A nu se percepe taxe decât pentru elementul agricol – Acordul CEE-Andora». 3448/93 Formalităţile descrise mai sus se aplică sub rezerva următoarelor condiţii: . subliniată cu roşu. 332 . Serviciile vamale ale Comunităţii fiind obligate să taxeze elementul mobil. 3448/93) din Comunitate spre Andora.b) Expedierea de mărfuri care nu sunt de liberă circulaţie (altele decât cele acoperite de regulamentul (CE) nr. Atunci când se foloseşte un exemplar de control T5.produsele agricole procesate în liberă circulaţie în Andora expediate spre Comunitate Aceste produse circulă sub regimul de tranzit comunitar extern (T1).

1) (pentru punerea în liberă circulaţie) sau T1 Mărfurile cuprinse în capitolele 25 la 97 din Sistemul Armonizat (altele decât produsele vizate de regulamentul (CE) nr. 3 al DAU se vizează de către biroul vamal de ieşire din Comunitate. Situaţia tranzitului de mărfuri necomunitare care traversează teritoriul Comunităţii Exemplarul nr. 3448/93) Mărfuri provenind din CE COM1 + T2 (T2F) (biroul de interior) sau T2L (T2LF) + COM1 (frontieră) T1 Mărfuri provenind din Andora COM1 + T2 (T2F) (biroul de interior) sau T2L (T2LF) + COM1 (frontieră) T1 (tranzit) sau DAU «IM4» (punere în liberă circulaţie) Mărfuri în liberă circulaţie Mărfuri care nu sunt de liberă circulaţie 64 65 66 Exemplarul nr. Tabel de sinteză a formalităţilor (pentru tranzit. Andora nu este parte contractantă la convenţia TIR. import) Mărfurile cuprinse în capitolele 1 la 24 din Sistemul Armonizat Mărfuri provenind din CE Mărfuri provenind din Andora Cu restituiri la export Fără restituiri la export Mărfuri supuse accizelor Mărfuri supuse accizelor cu restituiri la export Toate mărfurile DAU «EX1»64 + T5 DAU «EX1» sau T165 DAU «EX1»66 + DAA [Document Administrativ de însoţire] DAU «EX1» + T5 + DAA DAU «IM4»67 (+ EUR. export.Alte regimuri de Regimul de tranzit comun nu se aplică schimburilor tranzit cu Andora. 3 al DAU se vizează de către biroul vamal al ţării exportatoare 67 Punerea în liberă circulaţie se efectuează de către biroul vamal de intrare în Comunitate 333 .

1992. 70 Decizia nr. San Marino Acest punct furnizează informaţii despre: .1 Contextul şi legislaţie În 1992.contextul şi baza juridică (punctul 3. 4/92 a comitetului de cooperare CEE-San Marino70 a stabilit dispoziţiile referitoare la mişcarea Acordul interimar de comerţ şi de uniune vamală dintre Comunitatea economică europeană şi Republica San Marino (JO [Monitorul Oficial] L [Legea] 359 din 9. 43). cu excepţia produselor acoperite de tratatul care instituie Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului («produse CEC») de la capitolele 72 şi 73. CE şi San Marino au încheiat un acord interimar de comerţ şi uniune vamală68. . 4/92 a comitetului de cooperare CEE – San Marino din 22 decembrie 1992 referitoare la anumite metode de cooperare administrativă pentru aplicarea acordului interimar şi 68 334 .formalităţi (punctul 3.12. Uniunea vamală se aplică mărfurilor cuprinse în capitolele 1 la 97 din tariful vamal comun (TVC).3. Decizia nr. 3448/93 Mărfuri provenind din CE COM1 + T1 (şi. 14). Acest acord a fost înlocuit prin acordul de cooperare şi de uniune vamală69 care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2002. dacă e necesar. 69 Acordul de cooperare şi de uniune vamală dintre Comunitatea economică europeană şi Republica San Marino (JO [Monitorul Oficial] L [Legea] 84 din 28. T5) Mărfuri provenind din Andora T1 + menţiunea « nu se percepe decât elementul agricol .Produsele agricole vizate de regulamentul (CE) nr.2) 3.Acordul CEE-Andora» Cu restituiri la export În liberă circulaţie 3. pag.2002.1). pag.

pag. 335 . Genova.2001). Ravenna.mărfurilor dintre Comunitate şi San Marino. Livorno. cu excepţia «produselor CEC»): 1. Un birou vamal abilitat eliberează un document T2 SM sau T2L-SM73 pentru a acoperi urmărirea mişcării mărfurilor spre San Marino. 2/2000 (JO [Monitorul Oficial] L [Legea] 21 din 23. 4/92. 73 Documentul T2L-SM se eliberează în trei exemplare purtând una din menţiunile următoare: Rilasciato in tre essemplari – Eliberat în trei exemplare. 3. 72 Lista acestor birouri vamale figurează în decizia nr. 4/92 a comitetului de cooperare CEE – San Marino din 22 decembrie 1992 referitoare la anumite metode de cooperare administrativă pentru aplicarea acordului interimar şi la procedura de reexpediere a mărfurilor spre Republica San Marino (JO [Monitorul Oficial] L [Legea] 99 din 16. Originalul şi un exemplar al documentului se predau persoanei în cauză în timp ce ultimul exemplar se păstrează la biroul de plecare.4. Roma II. 5 al T2-SM sau exemplarul T2L-SM. Trieste şi Bologna. Circulaţia mărfurilor de la birourile comunitare abilitate spre Republica San Marino Mărfurile care circulă sub regimul T1 cu destinaţia San Marino sunt puse în liberă circulaţie într-unul din birourile vamale comunitare abilitate în Italia72.2. şi trimite documentul la biroul de plecare în Italia (unul din birourile vamale comunitare abilitate enumerate la procedura de reexpediere a mărfurilor spre Republica San Marino (JO [Monitorul Oficial] L [Legea] 42 din 19. Este vorba de birourile din Forli.1993. Următoarele reguli se aplică mişcărilor de mărfuri acoperite de uniunea vamală dintre CE şi San Marino (capitolele 1 la 97 din TVC. după caz. 34). Orio Al Serio. Rimini. Autorităţile competente din San Marino vizează exemplarul nr. 1/2002 care modifică decizia nr. 1/200271 care a intrat în vigoare la 23 martie 2002. pag.2002. coordonează metodele de cooperare administrativă dintre San Marino şi CE în momentul aplicării regulilor regimului de tranzit comunitar.2 Formalităţi Decizia nr. aşa cum a fost modificată. Această decizie se aplică de la 1 aprilie 1993 şi a fost modificată prin decizia nr. 71 Decizia nr. 23). Milano II.1.

sau poate fi vorba de originalul documentului T2L (T2LF) sau de document cu efect echivalent (în special documentul administrativ de însoţire vizat în regulamentul (CEE) nr. Acest document se prezintă biroului de import din Comunitate pentru a atesta că mărfurile sunt în liberă circulaţie la San Marino. Ea poate lua forma unui document T2 (T2F) vizat corespunzător de către biroul de plecare din Comunitate. 2719/92). 74 75 Schimburile dintre Italia şi San Marino se efectuează în cadrul unui regim fiscal (TVA). Circulaţia mărfurilor din Comunitate74 spre San Marino Dovada că mărfurile sunt în liberă circulaţie în cadrul Comunităţii trebuie să fie prezentată autorităţilor competente din San Marino. 3. autorităţile competente din San Marino vor face referire la documentul care însoţea mărfurile la sosirea lor în Republica San Marino. Circulaţia mărfurilor din San Marino spre Comunitate (cu excepţia Italiei75) Mărfurile trimise din San Marino spre Comunitate trebuie să fie acoperite de un document T2 sau T2F eliberat de autorităţile competente din San Marino (având ca destinaţie un birou vamal al Comunităţii). 2. un document T2L sau T2LF sau un document cu efect echivalent. T2LF sau de un document având o valoare echivalentă (în special documentul administrativ de însoţire DAI vizat în regulamentul (CEE) nr. În cazul în care mărfurile de expediat în Comunitate au fost în prealabil introduse în Republica San Marino sub acoperirea unui document T2F. 2719/92). Idem 336 .la nota 21).

Pe actele de garanţie şi certificatele de garanţie, menţiunea «Republica San Marino» nu trebuie să fie bifată. Notă: «produsele CECA» nu sunt acoperite de uniunea vamală. În consecinţă, ele sunt considerate drept mărfuri care nu sunt în liberă circulaţie atunci când sosesc în Comunitate. 4. Alte regimuri de tranzit Regimul de tranzit comun nu se aplică schimburilor cu San Marino. San Marino nu este parte contractantă la convenţia TIR.

4. Teritorii unde nu se aplică directiva TVA Acest punct furnizează informaţii despre: - contextul şi baza juridică (punctul 4.1), - regimul de tranzit comunitar intern (punctul 4.2) - documentele referitoare la statutul vamal (punctul 4.3) 4.1 Context şi legislaţie Următoarele teritorii (denumite «teritorii în care nu se aplică directiva TVA»), deşi fac parte din teritoriul vamal al Comunităţii, nu sunt incluse în teritoriul său fiscal:

Articolul 3 din CVC Directiva 77/388/CEE

337

Insulele anglo-normande, Insulele Canare, următoarele departamente franceze de peste mări: Guadelupa, Martinica, Guiana şi insula Reunion, muntele Atos, Insulele Aland. Dispoziţiile directivei 77/388/CEE nu se aplică acestor teritorii. În scopul de a supraveghea ca aceste prelevări fiscale (TVA şi accize) să fie controlate şi luate în considerare, circulaţia în Comunitatea mărfurilor comunitare cu destinaţia în, provenind din sau în teritorii în care nu se aplică directiva TVA este acoperită de regimul de tranzit comunitar intern, atunci când acesta se aplică, sau de documente referitoare la statutul vamal al mărfurilor.

4.2 Regimul de tranzit comunitar intern Regimul de tranzit comunitar intern utilizat pentru mişcările acoperite de articolul 340 C din Regulamentul Vamal Comunitar se numeşte regim T2F şi se aplică după cum urmează: - declaraţie de tranzit în ajutorul DAU: Aplicaţi sigla T2F în rubrica nr. 1 a DAU. - manifest aerian sau maritim (linie maritimă regulată autorizată) utilizat ca declaraţie de tranzit (simplificare de nivel 1): Aplicaţi sigla T2F pe manifest. - manifest aerian sau maritim (linie maritimă regulată autorizată) utilizat ca declaraţie de tranzit (simplificare de nivel 2): Aplicaţi sigla TF în faţa mărfurilor comunitare în cauză.

338

4.3 Documente referitoare la statutul vamal Atunci când procedura de tranzit T2F nu este obligatorie (de exemplu, pe o linie maritimă neregulată) şi când se utilizează documente pentru a atesta statutul comunitar al mărfurilor care circulă cu destinaţia în, care provin din sau în teritoriile în care nu se aplică directiva TVA, următoarea procedură se aplică: - DAU sau documente comerciale utilizate ca dovadă a statutului: Aplicaţi sigla T2LF în rubrica nr. 1 a DAU sau pe documentele comerciale, după caz. - manifest maritim (linie neregulată) utilizat ca dovadă a statutului: Aplicaţi sigla F în faţa mărfurilor comunitare în cauză. Pentru informaţii mai ample privind caracterul comunitar, vezi partea a II-a.

339

5. Excepţii (pro memoria)

6. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat)

340

7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale

8. Anexe (pro memoria)

341

PARTEA A V-A – SIMPLIFICĂRI
1. Introducere Partea a V-a se referă la simplificările în domeniul tranzitului. Punctul 2 prezintă principiile generale şi condiţiile referitoare la simplificările în materie de tranzit. Punctul 3 descrie fiecare din simplificările în materie de tranzit. Punctul 4 tratează situaţii particulare. Punctul 5 acoperă excepţiile. Punctul 6 este rezervat instrucţiunilor naţionale specifice. Punctul 7 este rezervat administraţiilor vamale. Punctul 8 conţine anexele Părţii a V-a a acestui manual.

342

2. Principii generale şi legislaţie Baza legală se găseşte în: - articolele 48-113 din Apendicele I la convenţie; - articolul 94 din Cod (CVC); - articolele 372-450 din Regulamentul Vamal Comunitar. Simplificările în materie de tranzit se subîmpart în general în două mari categorii: 1. simplificările în funcţie de operator; 2. simplificările în funcţie de modul de transport. Simplificările în materie de tranzit, care sunt toate dependente de fiabilitatea operatorilor economici şi se supun autorizării, au ca scop găsirea unui echilibru între controalele vamale necesare şi facilitarea schimburilor comerciale. Punctul 3 prezintă diversele simplificări în materie de tranzit. Prezentul punct descrie procedura necesară pentru obţinerea unei autorizaţii de simplificare în tranzit şi defineşte: - condiţiile generale de îndeplinit de către un operator care doreşte să obţină autorizaţia de a utiliza o simplificare (punctul 2.1); - procedura necesară pentru obţinerea unei autorizaţii (punctul 2.2); - procedura de retragere sau de modificare a unei autorizaţii (punctul 2.3);

343

2.1 Condiţii generale privind simplificările Există condiţii generale care se aplică tuturor simplificărilor76, precum şi condiţii suplimentare care se pot aplica fiecărui tip particular de simplificare. Condiţiile suplimentare sunt precizate separat în rubrica consacrată fiecăreia din simplificările particulare (vezi paragraful 3). Pentru a beneficia de autorizaţia de a utiliza o simplificare, trebuie îndeplinite condiţiile generale următoare: solicitantul trebuie să fie stabilit într-una din părţile contractante. Dacă solicitantul este o persoană fizică, el trebuie să aibă reşedinţa obişnuită într-una din părţile contractante. Dacă solicitantul este o persoană juridică sau o asociaţie de persoane, el trebuie să aibă sediul social, administraţia sa centrală sau sediul permanent într-una din părţile contractante. solicitantul trebuie să recurgă regulat la regimul de tranzit. Atunci când se solicită o autorizaţie pentru simplificarea „destinatar agreat”, solicitantul trebuie să primească în mod regulat mărfuri plasate sub procedura de tranzit.

Articolul 49 din Apendicele I la Convenţie Articolul 373 din RVC Articolul 4(2) din Cod

Atunci când este vorba de o primă cerere de autorizaţie, autorităţile competente trebuie, din principiu, să admită că solicitantul recurge în mod regulat la regimul de tranzit comun/comunitar, mai puţin dacă le parvin informaţii care indică faptul că acesta nu este în măsură să-şi îndeplinească obligaţiile. Atunci când este cazul să se determine
76

Simplificările ‚cale ferată’, ‚container mare’ şi ’transport prin conducte dau loc unei autorizaŝii începând de la o dată şi în condiŝii încă de determinat. 344

numărul de operaţiuni ce constituie o recurgere regulată, autorităţile competente trebuie să evalueze eforturile administrative legate de eliberarea autorizaţiei şi de examinarea anuală în raport cu nevoile solicitantului. Condiţia este de asemenea îndeplinită dacă autorităţile vamale ştiu că solicitantul este în măsură să-şi îndeplinească obligaţiile legate de acest regim. solicitantul nu a comis abateri grave sau repetate privind legislaţia vamală sau fiscală. În plus, autorităţile competente nu acordă autorizaţia decât dacă ele sunt în măsură să asigure supravegherea regimului şi controalele necesare fără a fi nevoie să aplice un dispozitiv administrativ disproporţionat în raport cu nevoile persoanelor în cauză. În acest scop, interesatul trebuie să ţină evidenţe contabile pentru a permite vămii să efectueze un control eficace în relaţie cu simplificarea în cauză.

2.2 Procedura de autorizare Orice simplificare este supusă autorizării. Cererea de autorizare se întocmeşte în scris. Ea trebuie să fie semnată şi datată. Solicitantul trebuie să furnizeze autorităţilor competente toate elementele necesare examinării cererii sale. Se poate folosi un chestionar standard. Cerere se depune la autorităţile competente din ţara în care este stabilit solicitantul. Articolul 375, Procedurile de eliberare a autorizaţiilor sau de paragraful 2, din RVC respingere a cererilor trebuie să fie conforme cu dispoziţiile generale din dreptul administrativ naţional al ţării în cauză şi în conformitate cu dispoziţiile tranzitului comun/comunitar. Comunitatea prevede un termen maxim de trei luni începând de la primirea cererii de către autorităţile vamale.

345

AGENTUL ECONOMIC Pentru a obţine o autorizaţie: 1. prezentaţi în scris o cerere semnată şi datată precizând simplificarea dorită, 2. includeţi toate elementele necesare pentru a justifica cererea, cum sunt: - coordonatele solicitantului, - locul unde este stabilit, - informaţiile referitoare la frecvenţa de utilizare a regimului de tranzit şi orice altă informaţie care permite autorităţilor competente să determine în ce măsură vor putea fi respectate obligaţiile, 3. furnizaţi informaţii privind modul în care se ţine contabilitatea dumneavoastră. Notă: Trebuie semnalat că solicitantul răspunde de exactitatea informaţiilor şi de autenticitatea documentelor furnizate.
Articolul 53, paragraful 2, din apendicele I la convenţie Articolul 376, paragraful 2, din RVC

Înainte de a elibera autorizaţia, autorităţile competente trebuie să verifice dacă condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice simplificării solicitate sunt satisfăcute. Autorizaţia trebuie să conţină toate informaţiile necesare aplicării corecte a simplificării în cauză de către operator şi supravegherii de către autorităţile competente. Ea intră în vigoare la data eliberării sale. Autorizaţia precizează că titularul este obligat să informeze autorităţile vamale despre orice eveniment survenit după acordarea autorizaţiei şi susceptibil de a avea o incidenţă asupra menţinerii sale sau a conţinutului său. Autorităţile competente justifică în scris refuzul unei cereri.

VAMA Biroul competent trebuie:

346

utilizarea de sigilii având un model special. Articolul 55(2) din apendicele I la convenţie – articolul 378.aplicarea procedurii simplificate cale maritimă. . VAMA În caz de respingere a unei cereri. . . . biroul competent trebuie: . paragraful 2. . din RVC 347 . datat şi semnat.aplicarea procedurii simplificate cale aeriană. Aceste documente se păstrează pe o durată de cel puţin trei ani începând de la sfârşitul anului civil în cursul căruia a fost respinsă cererea (chiar mai mult timp dacă dreptul naţional cere acest lucru).să înmâneze solicitantului un original al autorizaţiei..să păstreze o copie după toate autorizaţiile eliberate.să păstreze toate cererile şi toate documentele justificative. şi una sau mai multe copii.să păstreze toate documentele justificative.să păstreze o copie a cererii şi a notificării respingerii. AGENTUL ECONOMIC Autorizaţia se prezintă la cererea biroului de plecare în cazul următoarelor simplificări: .dispensa de itinerariu obligatoriu. .

păstrează toate documentele anexate. o autorizaţie nu mai îndeplineşte condiţiile stabilite.păstrează o copie a autorizaţiei şi a notificării revocării. pe baza informaţiilor furnizate sau prin autoritatea lor. autorităţile competente pot revoca sau modifica autorizaţia dacă ajung la concluzia că. titularul a comis abateri grave sau repetate privind legislaţia vamală sau fiscală. din Dispoziţiile de Aplicare a Codului 348 . titularul său nu mai îndeplineşte o obligaţie ce îi revine în baza acestei autorizaţii. una sau mai multe condiţii de eliberare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite. La fel. Aceasta în special în cazul când: autorizaţia s-a eliberat pe baza unei informaţii falsificate sau incomplete despre care titularul ştia sau trebuia să ştie. Notificarea şi data revocării sau modificării VAMA Atunci când o autorizaţie este revocată. paragraful 2. Autorităţile competente anunţă în scris pe titularul unei autorizaţii despre motivele care le-au determinat să o modifice sau să o revoce şi data la care intră în vigoare decizia lor. Articolul 55. paragraful 2. Aceste documente se păstrează timp de cel puţin trei ani începând de la sfârşitu l anului civil în cursul căruia a fost revocată autorizaţia (chiar mai mult timp dacă dreptul naţional cere acest lucru). biroul competent: . . un eveniment survenit după acordarea autorizaţiei are o incidenţă asupra menţinerii sale sau asupra conţinutului său. din apendicele I la convenţie – Articolul 378.3 Revocarea şi modificarea autorizaţiei Articolul 54 din apendicele I la convenţie Articolele 6 la 10 din CVC Articolul 377 din RVC Autorizaţia se reziliază la cererea titularului.2.

3. utilizarea listelor de încărcătură speciale (punctul 3.1).11).garanţie globală redusă* . statutul de expeditor agreat (punctul 3.4).3. paragraful 2.dispensa de garanţie* 349 .6). statutul de destinatar agreat (punctul 3.garanţie globală* . transportate pe cale maritimă (tranzit comunitar doar) (punctul 3.8).7). procedurile simplificate bazate pe articolul 6 al convenţiei/articolul 97. din cod (punctul 3. Validitatea geografică a simplificărilor autorizate TOATE ŢĂRILE: . - - utilizarea de sigilii având un model special (punctul 3.10). procedurile simplificate pentru mărfurile transportate pe canale navigabile (punctul 3.9). - dispensa de itinerariu obligatoriu (punctul 3. Descrierea simplificărilor În acest capitol veţi găsi simplificările următoare: Articolul 48 din apendicele I la convenţie Articolul 372 din RVC - garanţia globală şi dispensa de garanţie (punctul 3.2). procedurile simplificate pentru mărfurile transportate pe calea ferată sau prin intermediul containerelor mari (punctul 3.).5). procedurile procedurile simplificate simplificate pentru pentru mărfurile mărfurile - transportate pe cale aeriană (punctul 3.

proceduri simplificate în baza articolului 6 al Covenţiei. principalul obligat trebuie să constituie o garanţie pentru a putea plasa mărfurile în tranzit. al Codului 3.1.liste de încărcătură speciale *sub rezerva excluderii prin garanţie. TOATE ŢĂRILE în măsura în care operaţiunea de tranzit -utilizarea de sigilii cu un model special începe în ţara în care a fost -scutire de la itinerariul rută obligatorie emisă autorizaţia: -statutul de expeditor agreat ŢARA ÎN CARE A FOST EMISĂ AUTORIZAŢIA: -statut de destinatar agreat ŢARA (ŢĂRILE) în cauză: -proceduri simplificate  transport pe calea ferată  transport cu containere mari  transport pe cale aeriană  transport pe cale maritimă (numai în Comunitate)  transport prin conducte . Valabil în Andorra/San Marino numai pentru tranzitul comunitar. Garanţia globală şi dispensa de garanţie Articolele de la 56 pînă la 61 din apendicele I al convenţiei Dacă este necesar.. Articolele 379 pînă la 384 din RVC 350 . paragraful2. În procedura de tranzit de drept comun este vorba despre o garanţie izolată care acoperă o singură operaţiune de tranzit. /articolul 97.

a se vedea Partea III.1. a se vedea punctul 2.Cu toate acestea un operator economic poate. ca liste de încărcătură speciale.2. listele sunt emise de către agenţi economici a căror evidenţe se bazează pe un sistem integrat de prelucrare electronică sau automatică a datelor. Utilizarea listelor de încărcătură speciale Articolul 62 din apendicele I şi anexa A11 din apendicele III al convenţiei Articolul 385 şi anexa 44 b din RVC Autorităţile competente pot autoriza principalul obligat să utilizeze.2. criterii suplimentare Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu 351 . 3. listele sunt concepute şi completate astfel încît să poată fi folosite fără dificultate de către autorităţile competente. în anumite condiţii. Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea autorizaţiei. să dispună de o garanţie globală sau să beneficieze de o dispensă de garanţie care să poată acoperi mai multe operaţiuni de tranzit. 3. Pentru informaţii suplimentare privind garanţia globală şi dispensa de garanţie. Pentru ca simplificarea să poată fi acordată. liste care nu corespund tuturor condiţiilor care le sunt aplicabile în mod normal. listele satisfac anumite enunţate în anexa 8.3. Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2. 2. listele de încărcătură trebuie să corespundă următoarelor criterii: 1.

2.punctul 2.3.  natura . din capitolul 2 al părţii IV.  numărul 352 . OPERATORUL Principalul obligat indică:  amprentele. VAMA Autorizaţia trebuie să precizeze caracteristicile sigiliilor. a se vedea punctul 2. Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2.3.8. Aceste sigilii trebuie să respecte caracteristicile prevăzute la punctul 3. Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea autorizaţiei. Utilizarea sigiliilor cu model special Articolul 63 din apendicele I al convenţiei Articolul 386 din RVC Anexa II din apendicele I al convenţiei Anexa 46 a din RVC Autorităţile competente pot autoriza principalul obligat să recurgă la utilizarea de sigilii cu un model special pentru mijloacele sale de transport sau pentru colete.2. a se vedea punctul 2. Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea autorizaţiei.2. 3.3. Un expeditor agreat nu are nevoie de o autorizaţie separată pentru utilizarea de sigiliu cu un model special dacă autorizaţia sa precizează că identificarea mărfurilor este asigurată prin sigilare.

Principalul obligat trebuie să precizeze în cererea sa modul în care va fi în măsură să identifice poziţia transporturilor sale (de exemplu. sau c) în cazul în care apelează la un intermediar care a încheiat un contract cu un transportator oferind servicii care răspund unor norme de securitate ridicate. Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2. Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea 353 . a altor mijloace de comunicare de date. etc. În cazul în care solicitantul beneficiază de o garanţie globală redusă. în faţa cuvintelor “Sigilii aplicate”.sigiliilor aplicate în rubrica D “Control al biroului de plecare”.4. Dispensa de itinerariu obligatoriu Articolul 64 din apendicele I al convenţiei Articolul 387 din RVC Autorităţile competente pot acorda principalului obligat dispensă de la o rută obligatorie în cazul în care acesta ia măsuri care să permită autorităţilor vamale să verifice în orice moment unde se află transportul. 3.2. autorizaţia îi poate fi acordată dacă demonstrează că poate să asigure realizarea transportului. Principalul obligat poate să demonstreze aceasta. printre altele: a) în cazul în care el însuşi efectuează transportul conform unor norme de securitate ridicate.). sau b) în cazul în care foloseşte un transportator cu care a încheiat un contract pe termen lung şi care oferă servicii conform unor norme de securitate ridicate. Sigiliile sunt aplicate cel mai tîrziu cu ocazia acordării liberului de vamă mărfurilor. prin utilizarea sistemului GPS. „Tracking and Tracing”.

. proceduri (punctul 3.5. 3.).5. 354 .întocmirea declaraţiilor de tranzit. Introducere Definiţie Articolul 65 din apendicele I al convenţiei Articolul 398 din RVC Expeditorul agreat este persoana abilitată de către autorităţile competente să efectueze operaţiuni de tranzit fără a prezenta la biroul de plecare nici mărfurile şi nici declaraţiile vamale care au ca obiect aceste mărfuri.5. Expeditor agreat Prezentul punct este subdivizat după cum urmează: introducere (punctul 3.2.).expedierea mărfurilor fără intervenţie vamală.sigilarea mijlocului de transport sau a coletelor.3.1. OPERATORUL Principalul obligat indică în rubrica nr.5.3.5. .). autorizare (punctul 3.1. VAMA Autorizaţia trebuie să precizeze cel puţin că titularul ia măsurile care să permită autorităţilor vamale să verifice în orice moment unde se află transportul. Expeditorul agreat este principalul obligat. 3.44 a declaraţiei de tranzit (DAU) menţiunea „Dispensa de itinerariu obligatoriu”.autorizaţiei. Expeditorul agreat are competenţa de a îndeplini următoarele formalităţi: . a se vedea punctul 2.

în plus faţă de îndeplinirea celorlalte condiţii. ci să şi dispună de o garanţie globală sau să beneficieze de o dispensa de garanţie (a se vedea partea III. > mijloacele de transport utilizate > locul (locurile) de plecare. Autorizarea Articolul 66 din apendicele I al convenţiei Articolul 399 din RVC Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2. Pentru a obţine statutul de expeditor agreat operatorul economic trebuie nu numai să îndeplinească condiţiile generale (a se vedea punctul 2. > natura mărfurilor în cauza. această condiţie nu devine obligatorie decît începând cu data de 1 ianuarie 2007. cu precădere.). îşi prezintă declaraţiile de tranzit la biroul de plecare utilizînd procedee informatice. Articolul 71 din apendicele I al convenţiei Articolul 404 din RVC Pentru a permite autorităţii competente o primă evaluare.5. cererea trebuie să specifice. Informaţiile 355 .1. în măsura în care este posibil: > numărul estimat de transporturi pe săptămînă. În cazul în care declaraţia de tranzit este depusă la un birou de plecare care utilizează sistemul de tranzit informatizat (NCTS). statutul de expeditor agreat nu poate fi acordat decît dacă operatorul economic. în ceea ce priveşte autorizaţiile valabile înainte de 31 decembrie.3. Autoritatea competentă poate să ceară solicitantului toate elementele suplimentare sau justificative indispensabile prelucrarii dosarului. doar dacă nu se prevede altfel în cele ce urmează.2.. facturi. Evidenţele titularului trebuie să fie organizate astfel încît informaţiile privind mărfurile înscrise în declaraţia de tranzit să poată fi uşor corelate cu informaţiile din documentele de transport. etc. Totodată. paragraful 4).2.

autentificarea de către expeditorul agreat. semnătura şi numele funcţionarului. Vama poate să preautentifice exemplarele din DAU aplicand în rubrica C ştampila biroului de plecare. VAMA Autorizaţia cuprinde următoarele precizări: > biroul sau birourile de plecare competente pentru operaţiunile de tranzit ce se vor efectua. Procedura 3.5. > categoriile sau transporturile de mărfuri excluse din autorizaţie. Metoda care va fi utilizată de către expeditorul agreat este stabilită în autorizaţie. a se vedea punctul 2. precum şi natura şi volumul mărfurilor şi regimul lor vamal au o importanţă deosebită.3.privind volumul şi felul coletelor. expeditorul agreat informează biroul de plecare asupra operaţiunilor de tranzit ce se vor efectua cu scopul de a-i permite acestuia să efectueze eventual un control înainte de plecarea mărfurilor.3. 1.1.3. > termenul. precum şi modalităţile prin care. Autentificarea declaraţiei de tranzit (DAU) Articolul 67 din apendicele I al convenţiei Articolul 400 din RVC În simplificarea „expeditor agreat” metode pentru autentificarea DAU: 1. 356 . > măsurile de identificare ce trebuie luate. Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea autorizaţiei. 3.5. preautentificarea de către vamă sau există două 2. caz în care autorităţile competente pot să impună ca mijloacele de transport sau coletele să fie sigilate de către operatori cu sigilii speciale agreate de acestea.

în conformitate cu condiţiile stipulate în autorizaţie. de asemenea. Ştampila este aplicată pe exemplarele nr. Toate filele DAU-bis sau listele de încărcătură care însoţesc documentele DAU preautentificate trebuie să fie. Anexa C1 apendicele III al convenţiei Anexa 62 din RVC 2.1.).3. Numărul DAU-ului care trebuie înscris în caseta 3 a ştampilei speciale poate fi preimprimat în acelaşi timp cu această ştampilă şi în amprenta acesteia. Expeditorul agreat utilizează o ştampilă specială din metal şi aplică această ştampilă în rubrica C din DAU (specimenul amprentei acestei ştampile în anexa 8. preautentificate. Acest număr trebuie să provină dintr-o serie cronologică neîntreruptă. Agentii economici care doresc să utilizeze acest mod de preimprimare trebuie să se adreseze unui tipograf agreat de autoritatea vamală în ţara în care este stabilit expeditorul agreat. Documentele DAU preautentificate sunt anticipat numerotate succesiv şi sunt înregistrate de către biroul vamal. Notă: autorităţile vamale italiene şi franceze 357 .3. de modelul prevăzut în anexa 8. În acest caz. Ştampila poate să fie preimprimată pe documentele DAU. mai ales în ceea ce priveşte dimensiunile. amprenta ştampilei speciale imprimată de computer poate să fie puţin diferită. Autorităţile vamale pot autoriza expeditorii agreaţi să completeze documentele DAU prin procedee informatice. precum şi pe toate filele complementare (DAU-bis) sau listele încărcăturii. 4 şi 5 ale DAU.Expeditorul agreat va aplica mai tarziu în rubrica C data la care mărfurile sunt expediate şi va atribui DAU-ului un număr.

autorităţilor vamale un angajament scris prin care se recunoaşte ca fiind principalul obligat pentru toate operaţiunile de tranzit efectuate sub acoperirea DAU-rilor care conţin amprenta ştampilei speciale. Măsuri de identificare Autorizaţia prevede ce măsuri de identificare trebuie luate şi dacă ele trebuie aplicate de expeditorul agreat sau de biroul de plecare.folosesc o ştampilă specială din metal al cărei specimen de amprentă este reprodus în anexa 8. Vama poate controla ulterior dacă expeditorul agreat a luat toate măsurile necesare pentru a asigura păstrarea ştampilei speciale sau a formularelor care conţin amprenta ştampilei biroului de plecare sau a ştampilei speciale. Dispensa este acordată cu condiţia ca expeditorul agreat să fi transmis. Articolul 68 din apendicele I al convenţiei Articolul 401 din RVC Expeditorii agreaţi sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru a păstra ştampila specială sau documentele preautentificate sau preimprimate în condiţii de securitate pentru a se evita orice abuz. Articolul 70 din apendicele I al convenţiei În cazul în care documentele DAU purtînd amprenta stampilei speciale sunt întocmite printr-un sistem informatic sau automatic integrat de prelucrare a datelor. Expeditorul agreat care a obţinut dispensa de semnătură trebuie să aplice în rubrica nr.2. în prealabil. Articolul 403 din RVC 3. pierdere sau furt şi a le prezenta la orice solicitare a autorităţilor vamale.5.50 a documentului de tranzit menţiunea „Dispensă de semnătură”.4.3. În cazul în care expeditorul agreat trebuie să sigileze 358 . autoritatea competentă poate acorda expeditorului agreat scutire de semnătură.

să efectueze controale înainte de acordarea liberului de vamă mărfurilor. Informaţiile comunicate autorităţilor vamale trebuie să includă următoarele: . 359 . Vama poate să acorde dispensă de utilizare a sigiliilor în cazul în care expeditorul agreat furnizează o descriere a mărfurilor în termeni suficient de detaliaţi ca să permită identificarea cu uşurinţă a cantităţii şi a naturii acestora. partea IV.2.8. expeditorul agreat trebuie să înscrie menţiunea „Dispensă” în rubrica D din DAU după cuvintele „sigilii aplicate”.mijlocul de transport sau coletele. . dacă este necesar. În cazul în care sigilarea nu este cerută. despre operaţiunile de tranzit de efectuat pentru ca autorităţile competente să poată. Anexa II din apendicele I al convenţiei Anexa 46 bis Sigiliile cu model special trebuie să fie conforme cu caracteristicile sigiliilor descrise la punctul 3. precum şi informaţii privind sigiliile eventual aplicate. Expeditorul agreat este obligat să informeze autorităţile vamale. în conformitate cu prevede rile cuprinse în autorizaţie.3. 3.3. din capitolul 2.data şi ora expedierii mărfurilor. Expedierea mărfurilor Articolul 71 din apendicele I al convenţiei Articolul 402 din RVC Expeditorul agreat completează declaraţia de tranzit cel mai tîrziu în momentul expedierii mărfurilor. sigiliile utilizate trebuie să fie agreate de vamă. Autorizaţia stipulează cazurile în care sunt utilizate sigiliile şi cazurile în care sunt utilizate alte măsuri de identificare.detalii ale declaraţiei de tranzit.5.

utilizarea tehnicilor moderne de transfer al datelor ar trebui să fie încurajată. în acest caz. detaliile rutei obligatorii (cerută numai pentru mărfurile care prezintă riscuri mari de fraudă. cel mai tîrziu în momentul expedierii: . Articolul 69 din apendicele I al convenţiei Articolul 402 din RVC În cazul în care vama nu efectuează un control la plecare. Fără a prejudicia dreptul autorităţilor vamale de a autoriza expeditorii să transmită informaţii prealabile asupra operaţiunilor de tranzit de efectuat prin telefon. . expeditorul agreat precizează. poştă electronică şi alte tehnologii informatice.în rubrica nr. În general. fax. dacă este cazul. 360 . inclusiv codul din SA. autorităţile competente pot să prevadă în autorizaţie posibilitatea expedierii mărfurilor în afara programului normal de lucru al biroului competent.denumirea comercială a mărfurilor. dacă este cazul. luând în considerare activităţile specifice ale anumitor agenţi economici.44 a exemplarului nr. Totuşi. perioada (orele) în care expeditorul agreat poate expedia mărfurile corespunde cu programul normal de lucru al biroului vamal. Autorităţile vamale scutesc expeditorul de obligaţia de a informa biroul vamal asupra fiecărui transport efectuat şi.1 al declaraţiei de tranzit. nu se mai ţine seama de termenul de intervenţie a biroului vamal. autorităţile vamale pot autoriza un expeditor agreat care efectuează transporturi conform unui program regulat (zile şi ore fixe) să comunice acest program biroului vamal competent.numărul licenţelor şi/sau al altor certificate necesare. În plus.. sau atunci cînd autorităţile vamale sau principalul obligat consideră că este necesar).

data limită la care mărfurile trebuie să fie prezentate la biroul de destinaţie (trebuie menţionată o dată.1 al documentului de tranzit. şi să păstreze exemplarul nr. .în rubrica D a exemplarului nr. În cazul în care autorităţile vamale de la biroul de plecare efectuează controlul unui transport.1 al documentului menţionat: 1. dacă este cazul. şi. Articolul 69 din RVC După plecarea mărfii. informaţiile privind sigiliile utilizate (sau „Dispensă”. ele menţionează acest lucru în rubrica D a declaraţiei de tranzit. . biroului vamal de plecare exemplarul nr. 50 din exemplarul nr. menţiunea „Expeditor agreat”.. dacă este cazul). 2. 361 . VAMA Biroul de plecare trebuie: .1 al declaraţiei de tranzit menţiunea „Dispensă de semnătură”.1. şi în termenul prevăzut în autorizaţie. şi nu numărul de zile).4 şi 5 ale declaraţ iei de tranzit. expeditorul agreat trimite fără întîrziere.să verifice numerotarea succesivă a declaraţiilor de tranzit (declaraţiile preautentificate neutilizate sunt restituite vămii). şi 3.1 al declaraţiei de tranzit. Expeditorul agreat trebuie să transmită transportatorului exemplarele nr.în rubrica nr.să păstreze exemplarul nr.

3. Autorizare Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2. 362 . Începând de la o dată stabilită de către autorităţile vamale.1. comunică cu autorităţile vamale folosind procedee informatice.6.2. -proceduri (punctul 3.3.6.1. dacă este cazul.6. 3.1. în alte locuri precizate fără a le prezenta. statutul de destinatar agreat permite titularului să primească mărfurile în localurile proprii sau. Destinatar agreat Acest paragraf este subdivizat după cum urmează: -introducere (punctul 3.).. statutul de destinatar agreat nu poate fi acordat decît dacă operatorul economic.). pe lângă îndeplinirea celorlalte condiţii. operatorul economic trebuie să îndeplinească condiţiile generale (a se vedea punctul 2.6. biroului de destinaţie. cu excepţia cazurilor menţionate mai jos.6.). -autorizare (punctul 3. 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit.).2. Totodată. Introducere Regula generală prevede că mărfurile plasate sub regimul de tranzit trebuie să fie prezentate la biroul de destinaţie. dar nu mai târziu de ianuarie 2007. însoţite de exemplarele nr. ca şi declaraţiile de tranzit aferente acestora. Pentru a obţine statutul de destinatar agreat.6.2. 3.

6. > natura mărfurilor în cauză. >categoriile sau primirile de mărfuri excluse din autorizaţie. >dacă destinatarul agreat este autorizat să desfacă sigiliile eventual aplicate. a se vedea punctul 2. VAMA Autorizaţia cuprinde următoarele precizări: >biroul sau birourile de destinaţie competente pentru supravegherea destinatarului agreat. Informaţiile privind volumul şi felul coletelor.Pentru a permite autorităţii competente o primă evaluare.3. precum şi cele privind natura şi volumul mărfurilor şi regimul lor vamal au o importanţă deosebită. precum şi modalităţile prin care. 3. Evidenţele titularului trebuie să fie organizate în aşa fel încât informaţiile privind mărfurile înscrise în declaraţia de tranzit să poată fi uşor corelate cu informaţiile din documentele de transport. cererea trebuie să specifice. Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea autorizaţiei. în măsura în care este posibil: > numărul estimat de transporturi primite pe săptămînă.3. facturi. >termenul în care. destinatarul agreat informează biroul de destinaţie despre sosirea mărfurilor pentru a -i permite acestuia să efectueze eventual un control. cu precădere. >dacă nici o acţiune nu este impusă biroului de destinaţie înainte ca destinatarul agreat să poată dispune de mărfurile primite. Procedura 363 . etc. > mijloacele de transport utilizate > locul (locurile) de sosire.

îi sunt prezentate cu sigiliile intacte. despre sosirea mărfurilor pentru ca autorităţile competente să poată efectua controale. însoţite de exemplarele nr. dacă este necesar. înainte de acordarea liberului de vamă.3. Articolul 406.3.detalii din declaraţia de tranzit . la cererea transportatorului. 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit.6. anexa A13 a convenţiei/anexa 47 din RVC sau >recipisei prezentă pe verso-ul exemplarului nr. Recipisa Articolul 72.6.2. în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în autorizaţie. precum şi starea sigiliilor eventual aplicate.3.1. în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în autorizaţie. Persoana care cere o recipisă trebuie să o completeze înainte de a o prezenta destinatarului agreat. Informaţiile comunicate biroului de destinaţie trebuie să includă următoarele: . înainte de acordarea liberului de vamă. în localurile proprii sau în alte locuri precizate în autorizaţie şi ale cărui mărfuri. Destinatarul agreat este obligat să informeze biroul de destinaţie. o recipisă. despre sosirea mărfurilor pentru ca autorităţile competente să poată efectua controale. în termenul prevăzut. Recipisa poate să ia forma: >modelului TC11 prezentat în apendicele I. Sosirea mărfurilor Destinatarul agreat este obligat să informeze biroul de destinaţie. paragrafele 2 şi 3 din RVC 364 . destinatarul agreat eliberează. 3.data şi ora sosirii mărfurilor.5 al DAU. dacă este necesar. paragrafele 2 şi 3 din apendicele I al convenţiei Pentru fiecare transport sosit.

Fără a prejudicia dreptul autorităţilor vamale de a autoriza folosirea telefonului.denumirea comercială a mărfurilor. luând în considerare activităţile specifice ale anumitor agenţi economici. biroul de destinaţie trebuie să fie informat imediat despre aceasta. Notă: de fiecare dată cînd se constată un excedent. Dacă vama nu are intenţia de a controla mărfurile. cum ar fi sigilii rupte. .detalii privind excedentele. o substituire sau alte nereguli. autorităţile competente pot să prevadă în autorizaţie ca mărfurile care sosesc în afara programului de lucru al biroului competent să poată fi vămuite printr-o procedură simplificată. autorităţile vamale pot autoriza un destinatar agreat care primeşte transporturi conform unui program regulat (zile şi ore fixe) să comunice acest program biroului vamal competent. un deficit. cum ar fi sigilii rupte. utilizarea tehnicilor moderne de transfer al datelor ar trebui să fie încurajată. În cazul în care autorităţile vamale decid să controleze mărfurile. 365 . În general. Totuşi. deficitele.. acestea nu pot fi descărcate de către destinatarul agreat. perioada (orele) în care destinatarul agreat poate primi mărfurile corespunde cu programul normal de lucru al biroului vamal local. faxului. substituirile sau alte nereguli. dacă este cazul. scutindu-l astfel de obligaţia de a informa biroul vamal la fiecare transport primit şi permiţându-i să dispună de mărfuri chiar de la sosirea acestora fără intervenţia biroului vamal. destinatarul agreat este autorizat să le descarce. În plus. inclusiv codul din SA. a poştei electronice şi a altor tehnologii ale informaţiei.

returnarea exemplarului nr. dispoziţiile părţii IV se aplică „mutatis mutandis” 366 . data sosirii şi 2. în registrul de sosire: 1. Destinatarul agreat trebuie să transmită fără întîrziere biroului de destinaţie exemplarele nr. . controlul sau adnotarea DAU-ului.4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit şi.înregistrarea.modul de tratare a neregulilor.în rubrica I a exemplarelor nr. Notă: a doua subdiviziune a rubricii I este rezervată pentru observaţiile biroului de destinaţie. etc. dacă este necesar. destinatarul agreat trebuie să precizeze: . . un eventual control.În cazul în care autorităţile vamale nu controlează transportul la destinaţie.4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit. VAMA În ceea ce priveşte: . starea sigiliilor eventual aplicate.5 la biroul de plecare.

Mărfuri transportate pe calea ferată sau pe containere mari (de completat) 367 .7.3.

sau 3. compania aeriană care utilizează o procedură simplificată devine principalul obligat şi poate efectua formalităţile de tranzit folosind manifestul aerian drept declaraţie de tranzit. Introducere Articolele 111 şi 112 din apendicele I al convenţiei Articolele 444 şi 445 RVC din În cazul în care mărfurile sunt transportate pe cale aeriană. În virtutea dispoziţiilor în materie de tranzit.) procedura simplificată de nivelul 1 (punctul 3.8.) procedura simplificată de nivelul 2 (punctul 3. Parcursul aerian beneficiază de scutire de la garantare. Mărfuri transportate pe cale aeriană Prezentul punct este subdivizat după cum urmează: introducere (punctul 3.8. exceptînd cazurile de deturnare sau accident.) 3. (pe lîngă condiţiile generale). Procedurile simplificate (nivelele 1 şi 2) sunt accesibile companiilor aeriene care îndeplinesc condiţiile descrise la punctele 3. sub formă sa pe suport pe hîrtie (nivelul 1) sau electronică (nivelul 2). condiţiile de transport sunt îndeplinite de la plecare pînă la sosire. 368 .3.8. Simplificarea constă în utilizarea manifestului aerian.1.) cazuri speciale (punctul 3. Se pleacă de la principiul că transportul aerian este securizat şi că.3.3.8.1. Companiile aeriene care doresc să utilizeze manifestul aerian drept document de tranzit trebuie să informeze despre aceasta în prealabil aeroporturile din Comunitate şi/sau pe cele din ţările AELS implicate.2. regimul de tranzit este obligatoriu în tranzit comunitar şi facultativ în tranzit comun.8.4.8.2.8. drept declaraţie de tranzit.8.

Trebuie remarcat că tranzitul pe cale aeriană poate. manifestul aerian utilizat drept declaraţie vamală pentru tranzit ar trebui să fie diferit de manifestul comercial al încărcăturii sau de manifestul de grupaj. Conţinutul manifestului aerian utilizat trebuie să corespundă modelului reluat în apendicele 3 din anexa 9 a Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională. Procedura simplificată de nivelul 1 Articolul 111 din apendicele I al convenţiei Articolul 444 RVC În procedura simplificată de nivelul I. o companie aeriană este autorizată să utilizeze manifestul (hârtie) de încărcare drept declaraţie de tranzit.2.5.8.O listă a aeroporturilor din Comunitate şi din ţările AELS este prezentată în anexa 8. De exemplu. de asemenea. aeroportul de descărcare este aeroportul de destinaţie. Aeroportul de încărcare este aeroportul de plecare. să fie efectuat şi pe baza unei declaraţii de tranzit DAU (procedura normală de tranzit). un zbor poate fi înscris prin trei manifeste: 369 . Din punct de vedere conceptual. Această simplificare este caracterizată de faptul că mărfuri plasate sub diferite proceduri de tranzit trebuie să figureze pe manifeste distincte care vor servi drept declaraţie de tranzit pentru fiecare procedură în parte. 3.

numele aeroporturilor de destinaţie vizate de procedură. AGENT ECONOMIC Compania aeriană trebuie să prezinte în cererea sa următoarele informaţii: 1.1.2. Autorizarea procedurii simplificate de nivelul 1 Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2. 370 . 3. dacă în cele ce urmează nu se prevede altfel. manifestul încărcăturii comerciale (care acoperă toate mărfurile de la bordul avionului). a se vedea punctul 2.2. 2. un manifest al încărcăturii servind drept declaraţie de tranzit şi care reia mărfurile ce circulă sub procedura T2F (sau T2*). *) Acesta poate fi cazul în tranzitul comun..8.1. 3. 2. numele aeroporturilor de plecare vizate de procedură. 3. De fiecare dată cînd compania aeriană vrea să schimbe unul sau mai multe aeroporturi ea trebuie să depună o nouă cerere la autorităţile competente din ţara în care este stabilită. Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea autorizaţiei. Cererea este depusă la autorităţile competente din ţara în care compania aeriană este stabilită. forma manifestului. un manifest al încărcăturii servind drept declaraţie de tranzit şi care reia mărfurile ce circulă sub procedura T1 şi.3.

8.  semnătura unui reprezentant abilitat al companiei aeriene. AGENT ECONOMIC Compania aeriană trebuie să transmită autorităţii vamale din fiecare aeroport menţionat o copie certificată a autorizaţiei.condiţiile de utilizare a simplificării.numele aeroporturilor de plecare şi de destinaţie vizate de procedură. „T2*” sau „T2F”. „T1”.VAMA Procedura simplificată de nivelul 1: Conţinutul autorizaţiei include: .  numele companiei aeriene care transportă 371 . T2* şi T2F. în special obligaţia de a folosi manifeste aeriene distincte pentru procedurile T1. precum şi data. 3. Utilizarea procedurii simplificate de nivelul 1 Manifestul trebuie să conţină următoarele menţiuni:  statutul vamal al mărfurilor.2. *) Acesta poate fi cazul în tranzitul comun. .2. după caz.forma manifestului. Autorizaţia pentru simplificarea de nivelul 1 este prezentată ori de cîte ori este solicitată de către biroul de plecare. .

În acest caz scrisorile de transport aerian care privesc transporturile înscrise în manifest trebuie să conţină o descriere a mărfurilor conform denumirii lor comerciale uzuale care cuprind enunţurile necesare identificării acestora.  numărul zborului.  numărul de colete. data vizei şi semnătura agentului vamal. *) menţiunea “T2” se poate aplica manifestelor întocmite în procedura de tranzit comun.  numele aeroportului de plecare (încărcare) şi al aeroportului de destinaţie (descărcare) şi pentru fiecare transport înscris în manifest există spaţiu pentru a comunica:  numărul scrisorii de transport aerian.  data zborului. VAMA din aeroportul de plecare Vizează manifestul sau manifestele cu numele şi ştampila biroului vamal. eventual sub o formă prescurtată. 372 .mărfurile. În cazul în care compania aeriană nu are statutul de expeditor agreat. Păstrează o copie a manifestului (manifestelor).  descrierea mărfurilor conform denumirii comerciale uzuale cuprinzînd enunţurile necesare pentru identificarea acestora sau. dacă este cazul.  greutatea brută. manifestul (manifestele) cu valoare de declaraţie (declaraţii) de tranzit se întocmeşte cel puţin în două exemplare şi se prezintă pentru viză autorităţilor vamale de pe aeroportul de plecare. menţiunea „consolidare” (echivalentă cu un grupaj).

VAMA din aeroportul de destinaţie Păstrează o copie a fiecărui manifest prezentat. T2F) pot circula liber către destinaţia lor comunitară în măsura în care nu există suspiciuni sau îndoieli în ceea ce priveşte statutul mărfurilor la sosirea pe aeroportul de destinaţie. din RVC (în general. Mărfurile comunitare care au fost declarate la export şi care nu au fost plasate sub procedura de tranzit sunt identificate conform articolului 793. 373 . Autorităţile vamale din aeroportul de destinaţie nu returnează autorităţilor vamale din aeroportul de plecare exemplare ale manifestului. Notă pentru Comunitate: mărfurile comunitare care nu sunt plasate sub regimul de tranzit comunitar intern (T2. mărfurile.La aeroportul de destinaţie. cazul în care nu are statut prezintă autorităţilor vamale manifestul (manifestele) cu (declaraţii) de tranzit. compania aeriană. biroul de destinaţie poate solicita prezentarea manifestului mărfurilor (sau a scrisorilor de transport aerian) pentru toate mărfurile descărcate. în de destinatar agreat. paragraful 5. precum şi valoare de declaraţie Pentru necesităţile controlului. prin menţiunea „Export” înscrisă cu roşu pe documentul de transport). Încheierea procedurii de tranzit se efectuează pe baza u nei liste lunare întocmită de compania aeriană.

Autorizaţia poate. întocmită de către compania aeriană. data zborului. precum şi autoritatea care a emis autorizaţia. să stipuleze că lista poate fi transmisă biroului de plecare chiar de către compania aeriană. biroul de destinaţie informează despre aceasta biroul de plecare.AGENT ECONOMIC Compania aeriană sau reprezentantul său pe aeroportul de destinaţie întocmeşte la începutul fiecărei luni o listă recapitulativă a manifestelor care au fost prezentate biroului vamal de destinaţie în cursul lunii precedente.8. numărul zborului. de asemenea. referindu -se în special la scrisorile de transport aerian (LTA) corespunzătoare mărfurilor care au făcut obiectul acestor constatări. Notă: pentru fiecare aeroport de plecare este întocmită o listă distinctă. numele (eventual abreviat) companiei aeriene care a transportat mărfurile.3 Cazuri particulare – nivelul 1 Scrisorile de transport aerian care acoperă mărfuri 374 . Această listă trebuie să conţină următoarele elemente:      numărul de referinţă al fiecărui manifest. Biroul de plecare trebuie să urmărească dacă a primit listele prevăzute prin procedura simplificată de nivelul 1. 3. sigla corespunzătoare: T1.2. T2 sau T2F. În cazul în care se constată nereguli privind informaţiile din manifestele înscrise în listă. VAMA Biroul de destinaţie vizează un exemplar al listei manifestelor. şi îl trimite biroului de plecare.

) sunt reluate pe manifestul încărcăturii comerciale. formular NATO 302.care circulă deja sub un regim de tranzit (document de tranzit comunitar/ comun. 375 . Titularul regimului de tranzit este principalul obligat. Scrisoarea de transport aerian referitoare la aceste mărfuri trebuie să facă referire la regimul de tranzit (numărul documentului. etc. dar nu trebuie să figureze pe manifestul cu valoare de declaraţie de tranzit. Diagrama prezentată în continuare exemplifică procedura simplificată de nivelul 1 în transportul aerian. carnet ATA. data şi biroul de plecare).

Procedura simplificată – nivelul I Avion Manifest pentru toate mărfurile de la bordul avionului Compania aeriană întocmeşte 2 copii ale manifestelor distincte cu valoare de declaraŝie de tranzit pentru a fi vizate de autorităŝile din aeroportul de plecare. 376 . Vama păstrează o copie. Manifestul T1 pentru mărfuri ne-comunitare Manifestul T2F pentru mărfuri comunitare transportate la destinaŝia din. sau între teritoriile citate în articolul 340 c (1) din RVC Compania aeriană prezintă o copie a fiecărui manifest autorităŝilor din aeroportul de destinaŝie. venind din.

2. Autorizarea procedurii simplificate de nivel 2 Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2.1. 3. 2.3. descrierea activităţilor (importanţa traficului. 377 . o listă a aeroporturilor de plecare vizate de procedură. dacă în cele ce urmează nu se prevede altfel. Cererea trebuie să fie depusă la autorităţile competente ale ţării în care compania aeriană este stabilită sau în care are biroul său regional..3. forma manifestului. o listă a aeroporturilor de destinaţie vizate de procedură. o companie aeriană este autorizată să utilizeze un singur manifest (electronic) încărcăturii drept declaraţie de tranzit pentru mărfurile plasate sub mai multe proceduri de tranzit. 3. AGENTUL ECONOMIC Cererea trebuie să conţină următoarele informaţii: 1.8. tipul de legătură).8. Procedura simplificată de nivel 2 Articolul 112 din apendicele I al convenţiei Articolul 445 din RVC În procedura simplificată de nivelul 2.3. 4. Simplificarea de companiilor nivelul 2 poate fi acordată aeriene care operează un număr semnificativ de zboruri între ţările AELS şi/sau Statele membre şi care utilizează sisteme electronice de schimb de date (EDI) pentru a transmite informaţiile între aeroporturile de plecare şi de destinaţie.

cu scopul de a obţine acordul acestora. locul pentru controlul evidenţelor companiei aeriene şi. autorităţile competente de destinaţie invită autorităţile vamale din aeroporturile lor să aştepte comunicarea dosarului menţionat mai sus. În termen de 60 de zile de la primirea notificării. SITA. autorităţile competente din ţara de destinaţie 378 . La primirea copiei cererii. dacă este cazul. La sfîrşitul acestei proceduri de consultare. autorităţile vamale ale aeroportului de destinaţie semnalează autorităţilor lor competente dacă acest aeroport este dotat sau nu cu echipamente care să permită utilizarea tehnicii de schimb de date propusă de către compania aeriană în cauză şi dacă această companie corespunde criteriilor enunţate mai sus. PELICAN).Dacă autorităţile competente din ţara căreia i-a fost adresată cererea se declară satisfăcute după examinarea acesteia. calitatea reprezentantului acesteia). accesul vămii la sistem. transmiţînd o copie a cererii. autorităţile competente din Statele membre ale Comunităţii şi/sau din ţările AELS de pe fiecare aeroport menţionat în cerere. În acelaşi timp. locul pentru controlul mărfurilor. Autorităţile vamale din aeroporturile de destinaţie examinează împreună cu birourile locale ale companiei aeriene în cauză dacă sunt îndeplinite condiţiile de utilizare a procedurii simplificate de nivelul 2 (în special. ele contactează. acestea solicită companiei aeriene să dea instrucţiunile necesare escalelor pe care le utilizează în diferite aeroporturi de destinaţie pentru ca acestea să contacteze autorităţile vamale din fiecare dintre aceste aeroporturi şi să le transmită un dosar privind manifestul şi tehnicile de schimb de date ce vor fi utilizate (de exemplu. sistemul de schimb electronic de date.

De fiecare dată cînd compania aeriană vrea să schimbe unul sau mai multe aeroporturi. ea trebuie să depună o nouă cerere la autorităţile competente din 379 . Autorităţile din ţara în care a fost făcută cererea nu vor elibera autorizaţia şi vor trebui să informeze compania aeriană asupra motivelor refuzului. Autorizaţia este valabilă în ţările interesate şi se aplică numai operaţiunilor de tranzit efectuate între aeroporturile în cauză.6. Dacă nu a fost primită nici o obiecţie în termen de 60 de zile de la data notificării. a se vedea punctul 2. Autorităţile vamale ale biroului de plecare eliberează companiei aeriene o aprobare după modelul din anexa 8. Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea autorizaţiei. Autorităţile competente din ţara căreia i-a fost adresată cererea acordă ulterior autorizaţia sub rezerva unor eventuale observaţii precizate de către ţara de destinaţie. cît şi la plecare. În cazul în care autoritatea competentă a altei ţări îşi comunică refuzul de a acorda autorizaţia bazîndu-se pe cea de-a treia condiţie generală.informează autorităţile competente din ţara de plecare asupra acordării unei autorizări definitive sau condiţionale a cererii. ea va preciza motivele şi dispoziţiile juridice corespunzătoare infracţiunii comise.3. Autorizaţia privind simplificarea de nivelul 2 este prezentată ori de cîte ori este solicitată de către biroul de plecare. Simplificarea se aplică zborurilor atît la sosire. autorităţile vamale din ţara de plecare acordă procedura simplificată de nivelul 2.

8.6. „C”. „F”.  numele companiei aeriene care transportă mărfurile.2.3. sau „X” (a se vedea mai jos). El este documentul care atestă îmbarcarea efectivă a mărfurilor. 380 . -condiţiile de aprobare a utilizării manifestului unic informatizat cu valoare de declaraţie de tranzit. 3.  numărul coletelor.ţara în care este stabilită. Utilizarea procedurii simplificate de nivel 2 Manifestul aerian este documentul emis de către o companie aeriană în momentul plecării aeronavei. Pe acest document se fac următoarele menţiuni:  în funcţie de articolele la care se face referire în manifest.  data zborului.  numărul zborului. „TF”. VAMA Procedura simplificată de nivelul 2: Conţinutul autorizaţiei (conform modelului prezentat în anexa 8. sigla corespunzătoare „T1”. şi pentru fiecare transport înscris în manifest trebuie să se comunice:  numărul scrisorii de transport aerian. „T2”. „TD”.  numele aeroportului de plecare (încărcare) şi de destinaţie (descărcare).): -numele aeroporturilor de plecare şi de destinaţie unde se aplică procedura.

menţiunea „consolidare” (echivalentă cu un grupaj). provenind de la. descrierea mărfurilor conform denumirii lor comerciale uzuale cuprinzînd enunţurile necesare pentru identificarea acestora sau. sau „X” trebuie să fie utilizate pe manifest în felul următor: Sigla T1 T2 TF Tranzit comun Mărfuri plasate sub regimul de tranzit extern T1 Mărfuri plasate sub regimul de tranzit intern T2 Mărfuri plasate sub regimul de tranzit intern T2 Tranzit comunitar Mărfuri plasate sub regimul de tranzit extern T1 Mărfuri plasate sub regimul de tranzit comunitar intern transportate la destinaţia de. „T2”. eventual sub o formă prescurtată.  greutatea brută. de antrepozitare vamală sau de admitere temporară* Mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit al căror statut comunitar poate fi stabilit TD Mărfuri deja plasate sub un regim de tranzit* C (echivalent cu T2L) Mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit 381 . Siglele „T1”. dacă este cazul. „TF”. În acest caz scrisorile de transport aerian care se referă la transporturile înscrise în manifest trebuie să conţină o descriere a mărfurilor conform denumirii lor comerciale uzuale cu enunţurile necesare identificării acestora. „F”. „C”.paragraful 1 din RVC Mărfuri deja plasate sub un regim de tranzit sau care sunt transportate în cadrul regimului de perfecţionare activă. sau între teritoriile din articolul 340 c.. „TD”.

data şi biroul care a emis documentul de tranzit sau de transfer. Cu toate acestea. autorităţ ile vamale din aeroportul de plecare. Exceptînd cazul în care reglementările naţionale 382 . Notă pentru Comunitate: În scopul de a facilita la maximum libera circulaţie a mărfurilor comunitare. prin efectuarea de controale a posteriori corespunzătoare. Trebuie subliniat că nu compania aeriană ci principalul obligat. autorităţile vamale din aeroportul de destinaţie au posibilitatea de a verifica statutul comunitar declarat. care a semnat declaraţia de tranzit în cauză la plecare. pe baza unei analize de risc. dacă este necesar. este responsabil de procedura de tranzit.F (echivalent cu T2LF) X Mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit Mărfuri comunitare pentru export care nu sunt plasate sub un regim de tranzit Mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit Mărfuri comunitare pentru export care nu sunt plasate sub un regim de tranzit Mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit al căror statut comunitar nu va trebui să fie stabilit (fără siglă) * În astfel de cazuri. compania aeriană aplică şi sigla „TD” pe scrisoarea de transport aerian corespunzătoare. numărul de referinţă. indicarea statutului „C” pe manifest conferă mărfurilor o libertate de circulaţie către destinaţia lor comunitară în măsura în care compania păstrează în evidenţele sale comerciale de la aeroportul de plecare dovada statutului şi dacă nu există suspiciuni sau îndoiali suficientă în ceea ce priveşte statutul mărfurilor la sosirea pe aeroportul de destinaţie. şi să informeze. precum şi o menţiune privind procedura urmată.

compania aeriană păstrează dovezile statutului tuturor transporturilor în evidenţele sale comerciale timp de trei ani. Pentru nevoile controlului. Procedura de tranzit este considerată ca încheiată de îndată ce manifestul de schimb de date a fost prezentat biroului vamal din aeroportul de destinaţie şi mărfurile i-au fost puse la dispoziţie. capitolul 5). din partea IV. Autorităţile vamale din aeroportul de destinaţie efectuează controale prin sistemul de audit. dacă acest fapt nu a avut deja loc în timpul procesului de schimb de date. la cerere. Acest control se efectuează utilizînd documentul TC21A (cf.prevăd o perioadă mai mare. Un exemplar al manifestului de schimb de date este prezentat. Manifestul aeroportului de plecare care este transmis prin sistem de schimb de date devine manifestul aeroportului de destinaţie. Această arhivare poate fi realizată pe suport de hîrtie pe microfişe sau pe suport informatic. Autorităţile vamale din aeroportul de plecare efectuează prin sistemul de audit controale ulterioare în sistemul de schimb de date pe baza unei analize de risc. dacă este necesar. pe baza unei analize a nivelului de riscuri întâlnite şi. autorităţilor vamale ale aeroportului (aeroporturilor) de destinaţie. plus perioada scursă de la începutul anului curent. 383 . biroul de destinaţie poate să ceară prezentarea de scrisori de transport aerian privind toate mărfurile înscrise în manifest. anexei 8.7. transmit pentru control autorităţilor vamale din aeroportul de plecare informaţii despre manifestele primite prin schimb de date.

precum şi autorităţii care a emis autorizaţia. referindu-se. Autorităţile vamale din aeroportul de destinaţie notifică autorităţilor vamale din aeroportul de plecare. de îndată ce este posibil. Diagrama redată în continuare este o ilustrare a procedurii simplificate de nivelul 2 pe cale aeriană. şi pe baza raportului său din activitate (excedent sau deficit) referindu-se în special la scrisorile de transport aerian privind mărfurile care au făcut obiectul acestor constatări. 384 .Compania aeriană este obligată să notifice autorităţilor vamale orice infracţiune sau neregulă constatată la aeroportul de destinaţie. Autorităţile vamale trebuie să aibă în permanenţă acces la informaţiile conţinute în sistemele informatice ale companiilor aeriene beneficiind de procedura simplificată. în special. orice infracţiune sau neregulă. mai ales cele constatate ca urmare a controalelor efectuate. la scrisorile de transport aerian privind mărfurile care au făcut obiectul acestor constatări.

dacă este necesar. dacă se cere. Manifestul avionului pentru toate mărfurile T1 (mărfurile plasate sub regimul de tranzit comunitar extern) TF (mărfurile plasate sub regimul de tranzit comunitar intern în baza articolului 340 c.Procedura simplificată – nivelul 2 Avion Compania aeriană întocmeşte manifestul electronic cu valoare de declaraŝie de tranzit şi. din RVC TD (mărfurile plasate deja sub regimul de tranzit) C (mărfurile comunitare care nu sunt plasate sub o procedură de tranzit şi al căror statut comunitar poate fi stabilit) X (mărfurile comunitare pentru export care nu sunt plasate sub o procedură de tranzit) Compania aeriană se asigură că manifestul electronic este disponibil pentru autorităŝile din aeroportul de destinaŝie şi. paragraful 1. furnizează o copie pe suport de hîrtie autorităŝilor din aeroportul de plecare 385 . furnizează o copie pe suport de hîrtie autorităŝilor vamale din aeroportul de plecare.

8.M.3.--------- E. 386 . Exemplul II (tranzit comun) E. Exemplul III Avionul A (fără transbordare) În acest caz.3.M.-------------- AELS -------------- E. 3. Codul ce trebuie utilizat este.M. 2. codul C (pentru mărfurile al căror statut comunitar poate fi determinat). utilizarea codului C pentru transporturile de mărfuri comunitare pe cale aeriană este următoarea.--------- AELS Codul ce trebuie utilizat este.-------------- AELS -------------- E.M. 1. Exemplul I E. codul T2. Nivelul 2 – cazuri particulare (utilizarea codului C) În cazul în care procedura de tranzit simplificată de nivelul 2 este utilizată pentru transportul mărfurilor în regimul de tranzit.M. este admisă utilizarea codului C. Exemplul IV Avionul A Avionul B (cu transbordare) E. indiscutabil.M.3. indiscutabil.M. 4. Avionul B E.

În plus. -pentru avionul B  nici o LTA suplimentară nu este necesară.  transbordarea din avionul A în avionul B se efectuează.M. aeroportul de destinaţie al zborului (AELS) şi aeroportul final E. Important este ca pe aeroportul de plecare (încărcare) să fie aplicat codul corect. de plecare (încărcare) şi aeroportul final E. într-un termen de cîteva ore sub controlul vamii.M. Toate codurile sunt disponibile pentru utilizare de către companiile aeriene din AELS abilitate să folosească procedura. Consecinţe pentru codificare. aeroportul iniţial E.În acest caz trebuie să fie respectate următoarele principii: -pentru avionul A  LTA este emisă în acelaşi mod ca pentru un zbor direct între două State membre. de destinaţie (descărcare). de destinaţie (descărcare). în mod normal.M.  manifestul indică aeroportul E. este evident că mărfurile în cauză circulă sub acoperirea unui contract de transport unic.M.  noul manifest indică aeroportul de plecare AELS (încărcare). 387 . autorităţile competente din Statul membru de destinaţie finală dispun de toate informaţiile necesare pentru a determina punctul precis de plecare (încărcare). ca acesta să nu fie modificat de către o altă companie aeriană şi să fie disponibil pe aeroportul de destinaţie (descărcare). de plecare (încărcare). Dacă ne referim la explicaţiile din exemplul de mai sus.

CONCLUZIE Codul „C” (echivalent cu T2L) trebuie să fie utilizat după cum urmează: avionul A „C” avionul B „C”

E.M.-------------- AELS -------------- E.M. (cu transbordare) cu condiţia ca:   să fie clar că, o dată ce codul a fost stabilit de către compania aeriană în cauză pe aeroportul de plecare (încărcare), acesta nu poate fi modificat de către o altă companie aeriană,  sistemele de schimb de date ale companiilor aeriene să poată fi adaptate în mod corespunzător şi să ofere asigurările necesare pentru evitarea abuzurilor, şi  condiţiile vizate în exemplul IV, avionulul A, să fie respectate. 3.8.3.477 Situaţia specifică nivelului (reintroducerea mărfurilor transbordate teritoriul Comunităţii) 2 pe

Pot apărea două situaţii în ceea ce priveşte transbordarea aeriană sub acoperirea nivelului 2 al procedurii simplificate: I. Atunci când nu s-a schimbat mijlocul de transport, mărfurile pot fi transbordate şi au codul „C”, în acord cu prevederile punctului 4 şi cu „concluziile” paragrafului 3.8.3.3. de mai sus. II. La reintroducerea pe teritoriul Comunităţii, mărfurile vor fi eliberate imediat sau vor f i plasate sub un regim vamal. III. Atunci când s-a făcut o schimbare a modului de transport de pe cale rutieră, ferată sau
77

Modificat prin Modificarea nr.5 388

maritimă, pe cale aeriana, AWB va fi emisă de către o ţară AELS. Acel document va putea avea codul „C” având menţiunea documentului de tranzit precedent. Oricum, ţările EFTA au afirmat că nu garantează transportul considerat „export”, marcat cu rosu, atunci cand acesta se aplica. În asemenea situaţii, ar fi prudent să se colecteze TVA-ul şi taxele interne, cu exceptia cazului in care destinatarul poate prezenta documentele cerute (prin prezentarea unei facturi cu numarul de inregistrare TVA al expeditorului si destinatarului în acord cu prevederile Directivei 77/388/EEC sau prin prezentarea documentului administrativ de insotire in conformitate cu prevederile Directivei 92/12/EEC) sau printr-un control ulterior al documentului.

3.8.4. Cazuri speciale (Nivelul 1 / Nivelul 2) 3.8.4.1. Grupaj („consolidare”) Există două feluri de grupaje aeriene: 1.grupajul efectuat de către compania aeriană: în acest caz, compania aeriană este cea care precizează statutul mărfurilor pentru fiecare rînd al manifestului; 2. grupajul care face obiectul unui contract între expeditor şi cel care realizează grupajul: acest contract este denumit „House Air Waybill” (LTAF).

Transportul aerian al grupajului, luat în totalitate, se efectuează sub acoperirea unui contract între cel care realizează grupajul şi compania aeriană. Acest contract este denumit scrisoare de transport aerian mamă (LTAM- „Master Air Waybill”). În plus, grupajul face obiectul unui manifest de grupaj

389

care este o listă analitică a transporturilor incluse în grupaj, cuprinzînd menţiuni asupra scrisorilor de transport aerian fiice (LTAF – „House Air Waybill”) corespunzătoare fiecărui transport. Prin urmare, trebuie să se facă o deosebire între manifestul de grupaj şi manifestul de încărcare al companiei aeriene, care are valoare de declaraţie de tranzit.

În cazul în care o companie aeriană, în acord cu procedurile simplificate de tranzit de nivelele 1 şi 2, efectuează un transport pe baza unei LTA mamă („Master Air Waybill”), i se permite să ignore conţinutul LTA fiice („House Air Waybill”) care au fost pregătite de către cel care a realizat grupajul. În acest caz, compania aeriană poate accepta grupajele de transport sub procedurile de nivelele 1 sau 2 în măsura în care:

 cel care realizează grupajul se obligă să păstreze dovada statutului transporturilor individuale la nivelul LTAF,  manifestele grupajului conţin informaţiile specificate în apendicele 3 din anexa 9 a Convenţiei privind Aviaţia civilă internaţională,  de la plecare până la sosire LTAF-urilor (House Air Waybills) să fie disponibile pentru efectuarea controalelor vamale,  manifestele de grupaj menţionează statutul potrivit pentru fiecare articol în parte, după cum se vede în continuare,  statutul cel mai înalt care figurează în manifestul de grupaj este notificat companiei aeriene. Ordinea statutului este T1, T2, T2F (TF), TD, C, F,

390

X. Siglele ”T1”, ”T2”, ”TF”, ”TD”, ”C”, ”F” si „X” trebuie indicate pe manifest în felul următor :

Sigla T1

T2

T2F(TF)

Tranzit comun mărfuri plasate sub regim de tranzit extern T1 mărfuri plasate sub regim de tranzit intern T2 mărfuri plasate sub regim de tranzit intern T2

Tranzit comunitar mărfuri plasate sub regim de tranzit extern T1 -mărfuri plasate sub regim de tranzit comunitar intern transportate la destinaţie de, provenite din, sau între teritorii cuprinse in art. 340 quater, paragraf 1 al RVC mărfuri plasate deja sub un regim de tranzit sau care sunt transportate în cadrul regimului de perfecţionare activă, antrepozit vamal sau admitere temporară* mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit al căror statut comunitar poate fi stabilit -mărfuri comunitare la export care nu sunt plasate sub un regim de tranzit mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit al căror statut comunitar nu va putea fi stabilit

TD

mărfuri plasate deja sub un regim de tranzit*

C mărfuri comunitare care (echivalent cu nu sunt plasate sub un T2L) regim de tranzit F(echivalent cu T2LF) X mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit mărfuri comunitare la export care nu sunt plasate sub un regim de tranzit mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit

(fără siglă)

*În timp ce mărfurile, care sunt deja plasate sub o procedură de tranzit (de exemplu: tranzit comunitar, carnet TIR, carnet ATA, formular NATO 302, etc.) sunt reluate în grupaj, care trebuie să poarte codul „TD” în faţa

391

articolului corespondent; mai mult, LTAF-urile trebuie să poarte codul „TD” şi să indice tipul procedurii utilizate, precum şi numărul, data şi numele biroului de plecare al declaraţiei de tranzit. Atunci când compania aeriană face uz de procedura simplificată de nivel 1, ea trebuie să includă grupajul, sub codul „consolidare” sau abrevierea lui în manifestul aerian al cărui statut corespunde statutului superior (în ordinea următoare: T1, T2, T2F) ce figurează în manifestul grupajului. Exemplu: Dacă manifestul grupajului conţine mărfurile T1, T2, T2F, acest manifest trebuie reluat în manifestul aerian T1. În timp ce compania aeriană este autorizată să facă uz de manifestul de schimb conform cu procedura simplificată de nivel 2, codul „consolidare” sau o menţiune prescurtată este suficientă. Cazurile următoare sunt exemple de grupaj în cadrul procedurii simplificate de nivel 1 şi 2.

392

Procedura simplificată de nivel 1
Manifestul incărcăturii (declaraţie de tranzit) Nr.1 ..<<portant>> ..T1 Nr.4.. <<portant>> ..T1 Manifestul incărcăturii (declaraţie de tranzit) Nr.2 .. <<portant>> ..T2F

1 Manifest de grupaj Trimitere….T1 Trimitere….TD Trimitere….C Trimitere….X

2 Manifest de grupaj Trimitere….TD Trimitere….C Trimitere….T2F

3 Manifest de grupaj Trimitere….C Trimitere….X

4 Manifest de grupaj Trimitere….T2F Trimitere….TD Trimitere….T1 Trimitere….C

5 Manifest de grupaj Trimitere….TD Trimitere….C Trimitere….X

Nota: Manifestele 3 şi 5 nu vizează procedurile de tranzit (nr.3) sau procedurile de tranzit pentru care principalul obligat este declarantul (nr.5).

393

Procedura simplificată de nivel 2

Manifest de grupaj (declaraţie de tranzit) Nr. 1 ….<<portant>>..T1 Nr. 2 ….<<portant>>..TF Nr. 3 ….<<portant>>...C Nr. 4….<<portant>>…T1 Nr. 5….<<portant>>…TD

1 Manifest de grupaj Trimitere……T1 Trimitere……TD Trimitere……C Trimitere……X

2 Manifest de grupaj Trimitere……TD Trimitere……C Trimitere……TF

3 Manifest de grupaj Trimitere……C Trimitere……X

4 Manifest de grupaj Trimitere……TF Trimitere……TD Trimitere……T1 Trimitere……C

5 Manifest de grupaj Trimitere……TD Trimitere……C Trimitere……X

Toate manifestele de grupaj, LTAF-urile şi manifestul

394

aerian trebuie prezentate la solicitarea autorităţilor competente din aeroportul de plecare. Toate manifestele de grupaj, LTAF-urile şi manifestul aerian trebuie, la cerere, să fie prezentate autorităţilor competente din aeroportul de destinaţie. Autorităţile abilitate exercită controalele corespunzătoare ale marfurilor pe baza informaţiilor conţinute în manifestele grupajului. În afara cazurilor în care se utilizează codificarea „TD” (procedura simplificată de nivel 2), compania aeriană acţionează atât în calitate de principal obligat şi este responsabil în întregime pentru toată operaţiunea, în cazul unor nereguli. Legăturile dintre compania aeriană şi cel care grupează (mărfurile) pun în evidenţă clauzele contractuale private de ordin comercial. Schema exemplificativă O schemă exemplificativă a grupajului aerian este reprodusă în anexa 8.7.

3.8.4.2. Transport efectuat de companii de curierat expres
Când compania de curierat expres este ea însăşi transportatoare, acţionând ca o companie aeriană, ea poate cere să poată beneficia de procedurile simplificate de la nivelul 1 şi 2 descrise la punctele 3.8.2 şi 3.8.3. Cererea acordării procedurii simplificate a nivelului 2 trebuie să fie introdusă în măsura în care acest lucru e posibil în ţările unde se află platforma hub a companiei de curierat expres. Pentru transportul de mărfuri în exclusivitate comunitare, companiile de curierat expres nu mai trebuie să întocmească manifestul în scopuri vamale, nici să identifice statutul vamal al mărfurilor.
395

Dimpotrivă, pentru transportul mărfurilor ce intră în raza de aplicaţie a regimului de tranzit, compania d e curierat expres respectivă este supusă dispoziţiilor de regim simplificat de tranzit şi care se aplică companiilor aeriene. Atunci când compania de curierat expres actionează în calitate de companie aeriană autorizată, să utilizeze procedura simplificatăde nivel 1 ea întocmeşte după caz manifeste distincte pentru mărfuri conform statutului lor vamal. Atunci când compania de curierat expres actionează ca o companie aeriana autorizată să folosească procedura simplificată la nivelul 2, ea trebuie să întocmească un manifest şi să figureze în faţa fiecărui articol statutul vamal al mărfurilor. În cazul în care două sau mai multe companii de curierat expres utilizează împreună un avion în sistem charter, fiecare companie trebuie să acţioneze ca o companie aeriană. Atunci când compania de curierat expres nu actionează ca o companie aeriana, ci încredinţează transportul unei companii aeriene, atunci pot să apară două cazuri : Dacă o LTA acoperă o singură expediere, compania de curierat expres trebuie să indice statutul vamal al expedierii pe LTA (scrisoare de trăsură aeriană); Dacă o LTA acoperă mai multe expedieri, regulile aplicabile sunt cele ale grupării aeriene, aşa cum apar definite la punctul 3.8.4.1. În cazurile în care expedierile expres sunt transportate cu un curier ce călătoreşte la bord (on board air courier), principiile care se vor reţine sunt următoarele : a) curierul călătoreşte ca un pasager obişnuit ; b) expediţiile expres sunt reluate într-un manifest al companiei de curierat expres.

396

c) compania aeriană transportă expedierile ca bagaje în plus, depozitate de obicei în partea din avion rezervată pentru bagaje; d) bagajele în plus nu apar în manifestul companiei aeriane ; e) articolul 323 din RVC nu se aplică în cazul acestor expedieri. Ca o măsură de simplificare supusă autorizării, companiile de curierat expres pot utiliza manifestele lor ca liste de încărcătură, conform articolului 62 din apendicele I al conventiei/articol 385 din RVC (a se vedea punctul 3,2). În cazul în care companiile de curierat expres transportă marfuri pe cale terestră, ele pot utiliza manifestele lor ca liste de încărcătură, conform cu punctul 3.8.4.2.

3.9 Mărfuri transportate pe cale maritimă
Acest punct este împărţit după cum urmează : introducere (punctul 3.9.1.) procedura simplificată la nivelul 1 (punctul 3.9.2) procedura simplificată la nivelul 2 (punctul 3.9.3) cazuri particulare (punctul 3.9.4) 3.9.1 Introducere Tranzitul comunitar pe cale maritimă este obligatoriu pe liniile regulate autorizate (a se vedea partea a II-a pentru informaţii mai ample despre liniile regulate autorizate). Procedura normală
397

de

tranzit,

efectuată

prin

o companie maritimă este autorizată să folosească manifestul de încărcătură ca declaraţie de tranzit. portul de destinaţie este portul de descărcare. Portul de plecare este portul de încărcare. Articolul 446 din RVC În virtutea dispoziţiilor privind tranzitul. Simplificarea presupune utilizarea manifestului de încărcătură ca document de tranzit. Atunci când compania aeriană foloseşte procedura simplificată.9.prezentarea de DAU-ului (exemplarele nr.2 Procedura simplificata de nivel 1 Articolul 447 din RVC În procedura simplificatā de nivel 1. Procedurile de tranzit simplificate (la nivelul 1 si 2) sunt disponibile pentru companiile maritime ce operează pe o linie regulată autorizată şi care corespund condiţiilor enumerate la punctele 3. a se vedea punctul 2. ori pentru toate categoriile de mărfuri plasate în tranzit (nivelul 2). manifestul de încărcătură folosit ca declaraţie vamală de tranzit. Din punct de vedere conceptual.2 sau 3. companie maritimă devine atunci principalul factor responsabil şi poate efectua formalităţile de tranzit prin folosirea manifestului ca declaraţie de tranzit. Această simplificare este caracterizată de faptul că atunci când operaţia de transport se referă în acelaşi timp la mărfuri plasate sub regim de tranzit comunitar 398 . ea nu mai trebuie să furnizeze o garanţie. 4 si 5) este cerută împreună cu constituirea unei garanţii.3 (ca supliment la condiţiile generale. diferă de manifestul de încărcătură comercial sau de manifestul de grupaj.9. 3. ori separat pentru fiecare categorie de mărfuri (nivelul 1).1).9.1.

8. În plus. forma manifestului. 399 . mai este si manifestul de încărcătură comercial si care cuprinde toate mărfurile de pe vas. Autorităţile vamale eliberează o autorizaţie conformă cu modelul de la anexa 8.3. ea trebuie să depună o noua cerere pe langă autorităţile competente ale tării în care ea este stabilită. cu excepţia cazului în care apar indicaţii diferite în cele ce urmează : Compania maritimă care doreşte să folosească procedura simplificată de nivel 1 trebuie să facă în acest sens o cerere pe lângă autorităţile compete nte din ţara unde este stabilită. aceste mărfuri trebuie să figureze în manifeste separate.2. numele porturilor de plecare la care se referă procedura. De fiecare dată când compania maritimă vrea să schimbe unul sau mai multe porturi. 1. Autorizarea procedurii simplificate de nivel 1 Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2.1.extern (T1) si la mărfuri plasate sub regim de tranzit comunitar intern (T2F). numele porturilor de destinaţie la care se referă procedura.2.9. a se vedea punctul 2. AGENT ECONOMIC Compania maritimă trebuie să prezinte informaţia următoare în cerere : 0. Pentru rezilierea si revocarea sau modificarea autorizaţiei. 2. 3.

2. marcile şi numerele de identificare ale coletelor. precum si. condiţii de folosire a simplificării.8) : forma manifestului numele porturilor de plecare si de destinaţie la care se referă procedura.9. pentru fiecare expediere : referirea la conosamentul maritim.2. dacă este cazul. numerele de identificare ale containerelor 400 . descrierea mărfurilor după denumirea lor comercială uzuală cuprinzând enunţurile necesare pentru identificarea lor. semnătura unui reprezentant abilitat al companiei maritime precum şi data. identitatea vasului. AGENT ECONOMIC Compania maritimă trebuie să transmită o copie certificată a autorizaţiei la autoritatea vamală din fiecare port menţionat.VAMA Conţinutul autorizaţiei (conform cu anexa 8. masa brutto în kilograme şi. 3. incluzând si condiţia folosirii de manifeste separate pentru procedura T1 şi procedura T2F. locul încărcării. natura. numele si adresa completa a companiei maritime respective. numărul. Autorizaţia de simplificare de nivel 1 este prezentată la fiecare cerere a biroului de plecare. locul descārcārii. Utilizarea procedurii simplificate de nivel 1 Manifestul trebuie să cuprindă urmatooarele menţiuni : statutul vamal al mărfurilor « T1« sau « T2F«.

Mărfurile comunitare care nu sunt plasate sub regim de tranzit comunitar intern (T2F) pot circula liber spre destinaţia lor comunitară în măsura în care nu există suspiciune sau îndoială rezonabilă în ce priveşte statutul mărfurilor la sosirea în portul de destinaţie.Atunci când compania maritimă nu are statut de expeditor agreat. Pastreză o copie a fiecărui manifest. manifestul echivalent declaraţiei de tranzit este întocmit în două exemplare cel puţin şi este prezentat pentru viză la autorităţile vamale din portul de plecare (portul de încărcare). biroul de destinaţie poate cere prezentarea manifestelor (sau a conosamentelor maritime) şi care se referă la toate mărfurile descărcate. la autoritaţile vamale. prezintă mărfurile precum si manifestele echivalând cu declaraţia de tranzit. compania maritimă. paragraful 5 al RVC (in general. VAMA din portul de plecare Vizează manifestul sau manifestele având numele si ştampila biroului vamal. prin menţiunea « Export« cu roşu pe titlul de transport). Din motive de necesitate a controlului. data vizei si semnătura agentului vamal . VAMA din portul de destinaţie O copie a fiecărui manifest prezentat este păstrată. 401 . În portul de destinaţie (portul de descărcare). Mărfurile comunitare la export care nu au fost plasate sub procedura de tranzit sunt identificate conform articolului 793. atunci când nu are statut de destinatar agreat.

Lichidarea procedurii de tranzit se face pe baza unei liste lunare stabilită de compania maritimă. data transportului maritim. VAMA Biroul de destinaţie vizează un exemplar de pe lista pregatită de compania maritimă şi o trimite la biroul de plecare. biroul vamal de destinaţie informează biroul vamal de plecare cât şi autoritatea care a eliberat autorizaţia. În cazul în care se constată nereguli în funcţie de manifestele care figurează în listă. Această listă trebuie să reia elementele următoare: numărul de referinţa al fiecărui manifest.Autorităţile vamale din portul de destinaţie nu mai trimit exemplare ale manifestului la autorităţile vamale din portul de plecare. făcând referire mai ales la conosamentele maritime care se referă la mărfurile care au condus la aceste constatari. 402 . Nota: o listă separată este stabilită pentru fiecare port de plecare. OPERATOR Compania maritimă sau reprezentantul său în portul de destinaţie întocmeşte la începutul fiecărei luni o listă recapitulativă a manifestelor care au fost prezentate la biroul vămii de destinaţie în cursul lunii precedente. Autorizaţia poate să prevadă de asemenea că această companie maritimă să procedeze ea însăşi la transmiterea listei la biroul de plecare . Biroul vamal de plecare trebuie să se asigure că a primit listele prevăzute prin procedura simplificată de nivel 1. sigla adecvată T1 sau T2F numele (eventual prescurtat) al companiei maritime care a transportat mărfurile.

paragraful 1. Manifest T1 pentru mărfuri necomunitare Manifest T2F pentru mărfuri comunitare transportate la destinaţie de . provenite de la. Biroul vamal reţine un exemplar . Biroul vamal de plecare reţine un exemplar . 403 . 340 C. Compania maritimă prezintă o copie a fiecărui manifest autorităţilor vamale din portul de destinaţie .Diagrama de mai jos reprezintă procedura simplificată maritimă de nivel 1 Procedura simplificata – nivel 1 Nava Manifest pentru toate mărfurile aflate la bordul navei Compania maritimă întocmeşte câte 2 exemplare după fiecare tip de manifest ca declaraţie de tranzit pen tru viza autorităţilor vamale din portul de plecare. din RVC. sau între teritoriile cuprinse în art.

O declaraţie de tranzit T1 (exemplarele 1.1 Ruta Dunkerque-Rotterdam pe o linie regulată autorizată .În procedură simplificată de tranzit de nivel 1 : fără garantare Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu pentru mărfurile necomunitare.2. Un document specific de însoţire (DAI) este utilizat pentru mărfurile comunitare purtătoare de accize.4 şi 5 ale DAU ) este emisă cu constituirea garanţiei . Aceste mărfuri se află înscrise în manifestul 404 . Un manifest (separat) purtând sigla T1 este întocmit ca declaraţie de tranzit. . Exemple Exemplul nr.3. Notă: mărfurile comunitare se află în liberă circulaţie şi nu se utilizează regimul de tranzit comunitar.9.3. Aceste mărfuri se află înscrise în manifestul încărcăturii. Un document de însoţire specific (DAI) este utilizat pentru mărfurile comunitare purtătoare de accize Notă: mărfurile comunitare se află în liberă circulaţie şi nu se utilizează regimul de tranzit comunitar.În procedură normală de tranzit: garanţie obligatorie Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu pentru mărfurile necomunitare.

Companiile maritime internaţionale care sunt stabilite sau înregistrate in Comunitatea Europeană şi care 405 .încărcăturii. Exemplul nr. . 3.În procedură normală de tranzit : garanţie obligatorie Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu : pentru mărfurile necomunitare: O declaraţie de tranzit ( exemplarele 1.În procedură simplificată de nivel 1: fără garantare Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu pentru: mărfurile necomunitare: Un manifest (separat) purtând sigla T1 este întocmit ca declaraţie de tranzit pentru mărfurile necomunitare. o companie maritimă este autorizată să utilizeze un singur manifest de încărcătură (tipărit sau în format electronic) ca declaraţie de tranzit pentru mărfurile plasate sub mai multe proceduri de tranzit. anumite mărfuri comunitare (inclusiv cele purtătoare de accize): un manifest (separat) purtând sigla T2F este întocmit ca de declaraţie de tranzit pentru mărfurile comunitare. 2 Ruta Le Havre/Fort de France pe o linie regulată autorizată . cu constituirea garanţiei. cu constituire a garanţiei .4 şi 5 ale DAU) este emisă.4 şi 5 ale DAU) este emis.9. pentru mărfurile comunitare (inclusiv cele purtătoare de accize): un document T2F (exemplarele 1.3. Procedura simplificată de nivel 2 Articolul RVC 448 din În procedura simplificată de nivel 2.

AGENT ECONOMIC Cererea trebuie să conţină următoarele informaţii: 1. 3.1.2 în afara cazului în care nu se indică altfel mai jos.3.efectuează un număr semnificativ de curse între statele membre pot fi abilitate să utilizeze procedura simplificată de nivel 2 . o lista a porturilor de destinaţie prevăzute în procedură . ele cer companiei maritime să dea instrucţiunile necesare in toate escalele pe care le exploatează în diferitele porturi de destinaţie . incât acestea să ia legătura cu autorităţile vamale din fiecare port şi să le comunice un dosar despre manifestul utilizat . 406 . forma manifestului . autorităţile competente ale ţării îşi dau acordul transmiţând copia cererii administraţiilor competente ale ţărilor membre ale Comunităţii pentru fiecare port menţionat în cererea companiei în vederea obţinerii acordurilor acestora . După analiza cererii. în cazul favorabil. 3. În acelaşi timp.9. o lista a porturilor de plecare prevăzute în procedură. 2. 4. descrierea activităţilor (importanţa traficului. Cererea de acordare trebuie depusă pe lângă autorităţile vamale ale ţării din comunitare sau din AELS în care compania maritimă îşi are sediul sau dispune de un birou regional . Autorizarea procedurii simplificate de nivel 2 Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2. tipul legăturii) .

În cele 60 de zile ce urmează recepţiei primirii autorităţile competente din ţara de destinatie informează autorităţile competente din ţara de plecare de acordarea unei autorizări def initive sau condiţionate a cererii . La sfârşitul acestei proceduri de consultare autorităţile vamale din portul de destinaţie semnalează propriilor autorităţi competente dacă această companie corespunde criteriilor enunţate mai sus. autorităţ ile competente de destinaţie invită autorităţile vamale din porturile lor în vederea comunicării dosarului susmenţionat . ea indică motivele şi dispoziţiile juridice corespunzătoare infracţiunii comise. Simplificarea se aplică transporturilor atât la sosire cât şi la plecare. Autorităţile vamale ale biroului din portul de plecare înmânează o agreere companiei maritime care îi permite utilizarea procedurii simplificate de nivel 2. Autorităţile ţării în care s-a depus cererea nu vor acorda autorizaţia şi vor trebui să informeze compania maritimă despre motivele refuzului. Autorităţile competente ale ţării de origine acordă îndată autorizaţia sub rezerva unor eventuale observaţii precizate de ţara de destinaţie. Dacă autoritatea competentă a unei alte ţări semnalează un refuz al autorizării. Dacă nu se primeşte nici un fel de obiecţiuni în cele 60 de zile de la data notificării autorităţile vamale din ţara de plecare acordă procedura simplificată de nivel 2. 407 . Autorităţile vamale din porturile de destinaţie examinează împreună cu birourile locale ale companiei maritime în cauză dacă condiţiile de utilizare ale procedurii simplificate de nivel 2 sunt îndeplinite . bazat pe a – 3 .La primirea copiei cererii .a conditie generală.

3. sigla corespunzătoare : „T1”.Autorizatia este valabilă în ţările membre şi se aplică numai operaţiunilor de tranzit comunitar efectuat între porturile la care s-a făcut referire. Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea autorizaţiei vezi punctul 2.conditii de utilizare a unui manifest unic (pe suport hartie sau in format electronic) avand valoarea unei declaratii de tranzit .3 De câte ori compania maritimă doreşte să schimbe unul sau mai multe porturi ea trebuie să depună o nouă cerere pe lângă autorităţile competente ale ţării în care ea este stabilită. procedura de autorizare a procedurii simplificate pentru transport aerian de nivel 2 (vezi punctul 3.3.”TD”. Dacă compania maritimă doreşte să utilizeze un manifest în format electronic.) se aplică mutatis mutandis. VAMA Conţinutul autorizatiei (conform anexei 8.9.8): .”TF”.8. Autorizatia simplificării de nivel 2 este prezentata la toate cererile biroului de plecare.2.”C” SAU „X” (a se vedea mai jos) semnătura unui reprezentat abilitat al companiei 408 . Utilizarea procedurii simplificate de nivel 2 Compania maritimă indică următoarele informaţii pe manifest : În faţa articolelelor în cauză prevăzute.denumirea porturilor de plecare si de destinatie prevazute in procedura .3.

greutatea brută (în Kg. de la.) şi dacă e cazul. „T2”. paragraf 1 al RVC mărfuri deja plasate sub un regim de tranzit sau care sunt transportate în cadrul regimului de perfecţionare activă. descrierea mărfurilor după denumirea lor uzuală conţinând enunţurile necesare pentru identificarea lor. identitatea navei.”TD”. sau între teritorii cuprinse in art. numărul. 340 C. de antrepozitare vamală sau de admitere temporară * mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub o cu procedură de tranzit al căror statut comunitar poate fi stabilit mărfuri comunitare la export care nu sunt plasate sub o procedură de tranzit mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub o procedura de tranzit si al căror statut comunitar trebuie să fie stabilit TD C (echivalent T2L) X Fără siglă 409 .maritime precum şi data. numele şi adresa completă a companiei maritime care transportă mărfurile.”C”. „F” şi „X” vor fi indicate pe manifest în felul următor: Sigla T1 TF mărfuri plasate sub regim de tranzit comunitar extern T1 mărfuri plasate sub regim de tranzit comunitar intern transportate la destinaţie. ”TF”. numerele de identificare ale containerelor Siglele „T1”. mărcile şi numerele de identificare ale coletelor. locul de încărcare şi locul de descărcare de asemenea pentru fiecare trimitere: referinţa la conosamentul maritim . natura.

pe baza unei analize a riscurilor.* în acest caz compania aeriană aplică şi sigla “TD” pe conosament ul corespunzător. indicatorul de statut «C» pe manifest conferă mărfurilor o libertate de circulaţie spre destinaţia lor comunitară în măsura în care compania păstrează în documentele sale comerciale la portul de plecare dovada statutului şi faptul că nu există suspiciuni sau îndoieli rezonabile în ceea ce priveşte statutul mărfurilor în momentul sosirii la portul de destinaţie. autorităţile vamale din portul de destinaţie au posibilitatea să verifice statutul comunitar declarat. Regimul de tranzit comunitar este considerat încheiat în momentul prezentării manifestului şi mărfurilor la autorităţile vamale din portul de destinaţie. VAMA din portul de plecare Vizează manifestul. compania maritimă păstrează menţiunile statului pentru toate trimiterile în 410 . manifestul avand valoare de declaraţie de tranzit este prezentat în cel puţin două exemplare pentru a fi vizat de către autorităţile vamale la portul de plecare (portul de încărcare). prin controale de rigoare a posteriori. data şi biroul emitent al documentului de tranzit sau de transfer. şi referindu-se dacă este nevoie la autorităţile vamale din portul de plecare. o referinţă la procedura urmată. Păstrează o copie a fiecărui manifest sau Cere o copie pe hârtie a manifestului electronic. Cu scopul de a facilita la maxim libera circulaţie a mărfurilor comunitare. Exceptând cazul în care legile naţionale prevăd o perioadă mai lungă. Trebuie remarcat că nu compania maritimă ci principalul obligat care a semnat declaraţia de tra nzit în cauză la plecare este responsabil de procedura de tranzit Dacă compania maritimă nu are statut de expeditor agreat. data vizei şi semnătura agentului vamal . Totuşi. numărul de referinţă. manifestele cu numele şi ştampila biroului vamal.

capitolul 5). mai ales în urma controalelor pe care le-a efectuat şi pe baza raportului activităţii sale (excedent sau deficit). 411 . referindu-se mai ales la conosamentele maritime raportate la mărfurile care au generat aceste constatări. într-un timp rezonabil. pentru verificare. biroul de plecare despre toate diferenţele şi neregulile. transmit detalii despre documentele primite printr-un schimb de date între autorităţile vamale ale portului de plecare. Autorităţile vamale ale portului de destinaţie efectuează controale prin sistem de audit. Autorităţile vamale au acces permanent la documentele comerciale ale companiilor maritime care utilizează procedura simplificată. Aceasta verificare este efectuată prin folosirea documentului TC21A (anexa 8. capitolul 5). plus perioada care a trecut de la începutul anului în curs.7 din partea IV. pe microfişe sau pe suport informatic. şi dacă este necesar. referindu-se în special la conosamentele maritime raportate la mărfurile care au generat aceste constatări.7din partea IV.documentele sale comerciale timp de trei ani întregi. Compania maritimă este obligată să anunţe autorităţilor vamale orice neregulă sau infracţiune constatată la portul de destinaţie. Această arhivare poate să fie realizată pe hârtie. In acest caz este utilizat formularul TC21A (vezi model în anexa 8. pe baza unei analize a nivelului de risc expus. Biroul vamal de destinaţie anunţă. Autorităţile vamale din portul de plecare efectuează prin sistem de audit controale a posteriori pe baza unei analize de risc.

Vama păstrează o copie. Manifestul unic pentru toate mărfurile T1 (mărfuri plasate sub regimul de tranzit comunitar extern) TF (mărfuri plasate sub regimul de tranzit comunitar intern în virtutea articolului 340 C. Procedura simplificată-nivel 2 Nava Compania maritimă întocmeşte 2 copii ale manifestului ca declaraţie de tranzit pentru viza autorităţilor vamale din portul de plecare. 412 . paragraf 1.Diagrama următoare este o ilustrare a procedurii simplificate pe mare de nivel 2. al RVC) TD (mărfuri deja plasate sub regimul de tranzit) C (mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub o procedură de tranzit al căror statut comunitar poate fi stabilit) X (mărfuri comunitare pentru export care nu sunt plasate sub o procedură de tranzit) Compania maritimă prezintă o copie a manifestului autorităţilor vamale ale portului de destinaţie.

Aceste mărfuri sunt menţionate pe manifestul de încărcare. 1 Dunkerque/Roterdam pe o linie regulată autorizată -în procedura obligatorie normală de tranzit: garanţie Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu pentru mărfurile necomunitare.3. Un document administrativ de însoţire specific (DAI) este folosit pentru marfurile comunitare supuse accizelor. 4 si 5 ale DAU) este emisă.2. Exemple Exemplul nr. Un document administrativ de insoţire specific (DAI) este folosit pentru marfurile comunitare supuse accizelor. Siglele care trebuie folosite sunt descrise la punctul 13.3. -în procedura de tranzit simplificat de nivel 2: neconstituire de garanţie Statutul vamal al mărfurilor este indicat pe manifest.9. O declaraţie de tranzit T1 (exemplarele n° 1.9.3. Nota: mărfurile comunitare sunt în liberă circulaţie şi nu este nevoie de folosirea regimului de tranzit comunitar.3. 413 . cu constituire de garanţie.

-în procedura simplificată de tranzit de nivel 2: neconstituire de garanţie Statutul vamal al mărfurilor trebuie indicat pe manifest. O declaraţie de tranzit T1 (exemplarele nr. 4 şi 5 din DAU) este emisă.3. 1.mărfurile necomunitare: o declaraţie de tranzit (exemplarele nr.2.anumite mărfuri comunitare (în special cele supuse accizelor): un document T2F (exemplarele nr. cu constituire de garanţie. Siglele care trebuie folosite sunt descrise la punctul 3. . supuse restituţiilor. Un exemplar de control T5 este folosit pentru mărfurile comunitare destinate exportului.9. În exemplul dat. În acest caz. 1. cu constituire de garanţie. 2 Le Havre/Fort de France pe o linie regulată autorizată -în procedura obligatorie normală de tranzit: garanţie Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu pentru : . este 414 . 4 şi 5 din DAU) este emisă. 4 şi 5 din DAU) este emis. Exemplul nr. cu constituire de garanţie. 3 Dunkerque/Lisabona pe o linie regulată autorizată -în procedura obligatorie normală de tranzit: garanţie Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu pentru mărfurile necomunitare. 1.Exemplul nr. T5 trebuie prezentat la portul de ieşire efectiv din comunitate.

9.3.9. este efectuat pe baza unui contract între agentul care face gruparea şi compania maritimă.4 Cazuri particulare 3. este Lisabona.2. În exemplul dat. Nota: mărfurile comunitare sunt în liberă circulaţie şi nu este necesară utilizarea regimului de tranzit comunitar. Transportul maritim grupat. luat în ansamblu. sigla « X » este utilizată pentru mărfurile comunitare destinate exportului. Dovada acestui contract este dată de un conosament întocmit de 415 .în procedura simplificată de tranzit de nivel 2: neconstituire de garanţie Statutul vamal al mărfurilor este indicat pe manifest. fiecare articol al livrării grupate face obiectul unui contract între expeditor şi agentul care face gruparea. 3. T5 trebuie prezentat la portul de ieşire efectiv din Comunitate. Aceste mărfuri sunt menţionate pe manifestul de încărcare. În exemplul dat. . Siglele folosite sunt descrise la punctul 3. Grupaj (nivel 1/nivel 2) Atunci când mai multe livrări de marfuri transportate pe cale maritimă se reunesc sub forma unei livrari grupate. sau de un alt document comercial convenit între expeditor şi agentul care face gruparea.4.9. Dovada acestui contract este dată prin eliberarea unui borderou de expediţie aprobat de Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Tranzitarilor şi a celor asimilaţi (FIATA).1. supuse restituţiilor.Lisabona.

X. de o scrisoare de transport maritim sau de un alt document comercial. paragraf 4: al RVC (vezi punctul 3.9.). manifestul poartă în ce priveşte fiecare articol. Atunci când în acord cu procedurile simplificate de nivele 1 şi 2. C. doar atunci când este vorba de mărfuri periculoase. sunt disponibile pentru supravegherea vamală. o companie maritimă execută transporturi grupate conform modalităţilor unui conosament întocmit de transportator. la plecare şi destinaţie borderourile de expediţie. livrarea grupată face obiectul unui manifest de grupare întocmit de agentul care face gruparea de transportator. conosament sau alt document comercial. statutul corespunzător (vezi mai jos) . Trebuie făcută o distincţie între manifestul de grupare şi manifestul de încărcare al companiei maritime care echivalează cu declaraţia de tranzit. 447. când manifestul grupării conţine informaţiile specifice în art. TD. o scrisoare de transport maritim sau un alt document comercial convenit şi acceptat de compania maritimă şi agentul care face gruparea. Ordinea statutului este T1. este admis ca acesta nu cunoaşte neapărat conţinutul transportului grupat. compania maritimă poate să accepte livrările grupate în transport sub procedurile simplificate de nivel 1 sau 2 în măsura în care: agentul care face gruparea se angajează să păstreze urma statutului expedierilor în documentele sale comerciale.2. 416 . T2F (TF). In plus. acestea trebuind să fie declarate separat. statutul cel mai ridicat figurează în manifestul de grupaj este notificat companiei maritime.2. care este o situaţie analitică a lotului conţinut în livrarea grupată cu referinţă pentru fiecare borderou de expediţie. In caz asemănător.transportator.

dacă manifestul de grupare conţine mărfuri T1. carnet TIR. formular NATO 302. de exemplu figurând pe lista de încărcătură. „TD”. sau admitere temporară* Mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit al cărui statut comunitar poate fi stabilit Mărfuri comunitare la export care nu sunt plasate sub un regim de tranzit Mărfuri comunitare ce nu sunt plasate sub o procedură de tranzit şi al căror statut comunitar nu va putea fi stabilit C (echivalent cu T2L) X Fără siglă *Atunci când marfurile sunt deja plasate sub o procedură de tranzit (ex: tranzit comunitar. Atunci când compania maritimă este autorizată să utilizeze manifeste în conformitate cu procedura simplificată de nivel 2 codul “Consolidare” sau menţiunea abreviată admisă este suficientă. carnet ATA. paragraful 1 din RVC Mărfuri deja plasate sub un regim de tranzit.Siglele „T1” . Atunci când compania maritimă utilizează procedura simplificată de nivel 1. In cazurile următoare sunt exemple de grupaje în proceduri simplificate de nivel 1 şi 2. trebuie aplicat codul TD în faţa articolului corespondent. 417 .) sunt reluate în grupaj. sau sunt transportate în regim de perfecţionare activă. ea poate include grupajul sub codul “Consolidare” sau abrevierea pe manifestul maritim al cărui statut corespunde statutului celui mai indicat (în următoarea ordine: T1.etc. T2F. acest manifest trebuie cuprins în manifestul maritim T1. ”C” sau „X” se vor folosi pe manifest în modul următor : Sigla T1 T2F TF TD Tranzit comunitar Mărfuri plasate sub regim de tranzit extern T1 Mărfuri plasate sub regim de tranzit comunitar intern în conformitate cu articolul 340 C. antrepozit vamal. data. şi numele biroul vamal de plecare al declaraţiei de tranzit. In plus LTAF poate avea codul TD şi se va indica tipul de procedură utilizată precum şi numărul. T2F).”T2F” („TF”).

TD Trimitere….TD Trimitere….consolidare .3) sau proceduri de tranzit pentru care principalul obligat este declarantul ( nr...C Trimitere….X Nota: Manifestele 3 şi 5 nu vizează procedurile de tranzit ( nr.TD Trimitere….TD Trimitere….2 .. 418 .T1 Trimitere…..C 2 Manifest de grupaj Trimitere…..Procedura simplificată de nivel 1 Manifestul incărcăturii (=declaraţie de tranzit) Nr.C Trimitere…..T2F Trimitere….4.5).consolidare .1 . consolidare.T2F 1 Manifest de grupaj Trimitere….T1 Nr.T2F 3 Manifest de grupaj Trimitere….C Trimitere….X 5 Manifest de grupaj Trimitere….C Trimitere….X 4 Manifest de grupaj Trimitere….T1 Trimitere….T1 Manifestul incărcăturii (=declaraţie de tranzit) Nr.

conosamentele şi alte documente comerciale pertinente. 5…consolidare……TD 1 Manifest de grupaj Trimitere……T1 Trimitere……TD Trimitere……C Trimitere……X 2 Manifest de grupaj Trimitere……TD Trimitere……C Trimitere……TF 3 Manifest de grupaj Trimitere……C Trimitere……X 4 Manifest de grupaj Trimitere……TF Trimitere……TD Trimitere……T1 Trimitere……C 5 Manifest de grupaj Trimitere……TD Trimitere……C Trimitere……X Manifestele maritime. sunt trimise la cerere autorităţilor competente din portul de destinaţie..TF Nr. 4….. 2 ….Procedura simplificată de nivel 2 Manifestul încărcăturii (declaraţie de tranzit) Nr.T1 Nr. Toate listele de încărcătură.consolidare….. manifestele de grupaj ale expedierilor şi borderourile de expediţie.C Nr. 1….consolidare …. 3 ….consolidare….consolidare…T1 Nr. borderourile de 419 ..

Autorităţile exercită controale corespunzătoare ale mărfurilor pe baza informaţiilor conţinute în manifestul de grupaj. Mărfuri necomunitare -Transporturile 78 care încep în afara porturilor Introdus prin Modificarea Nr. Relaţiile dintre compania maritimă şi agentul care face gruparea sunt evidenţiate în contractele private de ordin comercial Schema explicativă: 8. Următoarele exemple restrictive se aplică doar pentru mărfurile transportate pe vase care oferă şi alte servicii decât cele de transport regulat. sub acoperirea procedurii de tranzit Comunitar sau în alte cazuri.5 420 .9. În afară de cazul de codificare TD.proceduri simplificate nu sunt aplicabile pentru mărfurile transportate pe vase care oferă alte servicii decât cele de transport regulat. sunt trimise autorităţilor competente din portul de destinaţie în acelaşi timp cu manifestul maritim. dacă transportatorul optează pentru utilizarea procedurii de tranzit Comunitar. compania maritimă acţionează ca principal obligat şi deci în totalitate responsabil de operaţiune în caz de neregularităţi.4.expediţie.278 Transportul maritim al mărfurilor pe nave care oferă alte servicii decât cele de transport naval regulat Articolele 447 şi 448 din RVC . O schemă explicativă de grupaj maritim este reprodusă în anexa 3. cunoscând şi alte documente comerciale pertinente cerute.9.

Exemplu: Madrid-Milan (transport maritim de la Barcelona la Genoa) Procedura recomandată: trebuie să se facă o singură declaraţie pentru întreaga operaţiune (rutier şi pe cale maritimă) de la Madrid la Milano. Mărfuri comunitare 421 . Exemplu: Le Havre. Procedura recomandată: se va face o declaraţie T1 pentru toată operaţiunea de la Havre la Brussels. Exemplu: Brussels-Le Havre (transport rutier de la Brussels la Antwerp) Pentru transpotul rutier este obigatorie procedura T1. în timp ce pentru transportul maritim este opţională. . Operaţiunile care încep în afara porturilor Comunita re de încărcare şi se continuă în afara porturilor Comunitare de descărcare.Brussels (transport rutier de la Brussels la Antwerp) Pentru transpotul rutier este obigatorie procedura T1. Procedura recomandată: procedura de tranzit Comunitar trebuie utilizată doar pentru porţiunea de transport rutier.Comunitare de încărcare şi se termină în porturile Comunitare de descărcare. în timp ce pentru transportul maritim este opţională.Transporturile care încep în porturile Comunitare de încărcare şi se continuă în afara porturilor Comunitare de descărcare.

422 . cu destinaţia Antwerp.-Exportul produselor agricole pentru care se acordă restituiri Un exemplu ar putea fi produsele exportate din Orleans cu destinaţie o ţară terţă. (garantare specifică). -Exportul mărfurilor Comunitare dintr-un teritoriu de peste ocean aflat în afara teritoriului fiscal al Comunităţii Exemplu: Roterdam către Martinique Mărfurile trebuie declarate pentru export la Rote rdam şi se întocmeşte T2LF. Acolo acestea sunt încărcate pe un alt vas către o ţară terţă. Biroul Havre remite exemplarul de control T5 având completată data la care mărfurile au părăsit teritoriul Comunităţii şi data când acestea au fost încărcate pe vas la Havre. -Operaţiuni intracomunitare supuse taxelor de export. Formalităţile de export se fac la biroul Orleans unde se întocmeşte un exemplar de control T5. Exemplu: Roterdam către Stockholm Se întocmeşte un exemplar de control T5 pentru mărfurile Comunitare care sunt supuse taxelor de export şi care sunt transportate între două puncte ale teritoriului vamal al Comunităţii.

Transporturi prin conducte (pro memoria) 423 .10.3.

11.3 4. Cazuri particulare (pro memoria) 5. 97. vezi punctul 2.2 Pentru rezilierea şi revocarea. Tarile comunica aceste proceduri simplificate Comisiei Europene utilizând formularul care figureaza in anexa 8. al Convenţiei/art.3.1 Proceduri simplificate in baza articolului 6.10 Procedura autorizata trebuie să fie în conformitate cu punctul 2. tarile au posibilitatea să instaureze între ele prin acorduri bilaterale sau multilaterale proceduri simplificate. paragraf 2 din CVC Sub rezerva garantării aplicării masurilor la care sunt supuse marfurile. sau modificarea autorizatiei. Excepţii (pro memoria) 6. aplicabile anumitor moduri de transport de marfuri sau anumitor întreprinderi. Instrucţiuni naţionale specifice (pro memoria) 424 .

8.8. Ştampilă specială .9.4.8.8. Anexe .2. Italia) . Model de autorizaţie eliberată companiilor aeriene – nivelul 2 .8.7.10.5.3. Formular de notificarea procedurilor simplificate 425 .8.8.8. Model de autorizaţie eliberată companiilor maritime – nivelele 1 şi 2 .8.1. Criterii suplimentare aplicabile listelor de încărcătură speciale . Lista aeroporturilor şi birourilor vamale corespondente . Schema explicativă a grupajului aerian .6.7. Model de cerere de autorizare în calitate de destinatar agreat .8. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale 8. Schema explicativă a grupajului maritim .8. Derogări privind ştampila specială (Franţa.

De asemenea. poate fi autorizată utilizarea ca liste de încărcătură.1. Societăţile ale căror evidenţe sunt bazate pe un sistem integrat de prelucrare electronică sau automată a datelor şi care sunt autorizate să utilizeze simplificările menţionate mai sus pot fi. în măsura în care această facilitate este necesară ţinând seama de programele informatice utilizate de societăţi (pentr u a emite declaraţiile lor de tranzit). Criterii suplimentare aplicabile listelor de încărcătură speciale (Articolul 62 al apendicelui 1 al convenţiei – articolul 385 din RVC) Principalul obligat poate fi autorizat să utilizeze ca liste de încărcătură. pentru fiecare articol. Autorizarea pentru utilizarea acestor liste de încărcătură depinde de următoarele condiţii: listele de încărcătură să fie emise de societăţi ale căror evidenţe să se bazeze pe un sistem integrat de prelucrare electronică sau automată a datelor. informaţiile cerute în virtutea apendicelui 3 al convenţiei şi/sau de anexa 44 a din RVC. listele să fie concepute şi completate în aşa fel încât să poată fi utilizate fără dificultate de autorităţile vamale şi să menţioneze.Anexa 8. listele care nu corespund tuturor condiţiilor din apendicele 3 al convenţiei şi/sau din anexele 44 a şi 45 din RVC. de asemenea. autorizate să utilizeze aceste liste de încărcătură pentru operaţiunile de tranzit comunitar care se referă numai la un singur fel de marfă. chiar dacă aceste liste sunt emise de societăţi ale căror 426 . listele descriptive care sunt întocmite pentru efectuarea formalităţilor de expediţie/export.

fitosanitare. etc. barje): 427 . Mijloace de transport utilizate (de exemplu: camioane... Nume şi prenume (sau numele firmei) şi numărul de identificare pentru TVA: 2. Natura mărfurilor (prezentare detaliată).. de restricţie sau de control (măsuri sanitare. pentru fiecare articol. Numărul de fax.. Mărfurile sunt supuse altor măsuri de prohibiţie. Adresa biroului (un chestionar trebuie să fie completat pentru fiecare birou în cazul în care solicitantul doreşte să beneficieze de aceste facilităţi): 3.evidenţe nu sunt bazate pe un sistem integrat de prelucrare electronică sau automată a datelor. a biroului: 5.2. Mărfurile sunt supuse reglementărilor în materie de licenţă de import sau transbordare? 9. a se indica dacă este posibil codul mărfurilor: 7. Dacă este vorba despre mărfuri ce figurează în anexa I a apendicelui I al convenţiei/anexa 44 C a RVC? Da/Nu 8. Aceste liste descriptive trebuie: să fie concepute şi completate în aşa fel încât să poată fi utilizate fără dificultate de autorităţile vamale şi să menţioneze. Activităţi (de exemplu: fabricant de. Numărul de telefon şi numele persoanei de contact: 4... etc. adresa electronică.)? Mijloace de transport: 10..) Mărfuri: 6. Model de cerere de autorizare în calitate de destinatar agreat Solicitant: 1.. Anexa 8. informaţiile cerute în virtutea apendicelui 3 al convenţiei şi/sau de anexa 44 a din RVC.

. Programul de lucru în care. Ce birou(ri) vamal(e) de destinaţie doriţi să utilizaţi în calitate de destinatar agreat? 17. ce gară utilizaţi? 13..... Locul la .... daţi indicaţii aproximative: Informarea vămii: 16....11.. poştă electronică sau orice alt mijloc de comunicare). fax... 18.. Numărul transporturilor pe [săptămână] [lună] pentru care va fi utilizată autorizaţia de expeditor agreat: 15. la sosire. Indicaţi locurile unde sunt primite mărfurile care beneficiază de această simplificare (statut de destinatar agreat): 12. vor putea fi efectuate formalităţile pentru mărfurile plasate sub un regim vamal: Dacă este imposibil să se stabilească un program regulat.. Biroul de exploatare dispune de o platformă de descărcare pentru transporturile pe canale şi râuri (pe barjă): Numărul transporturilor: 14.... Instalaţiile solicitantului sunt racordate la reţeaua feroviară? Da/Nu Dacă da. Întocmit la ...... data Semnătura 428 . Indicaţi mijloacele utilizate pentru a informa vama (telefon... Descrieţi administraţia şi organizarea administraţiei din societatea dumneavostră în ceea ce priveşte recepţia mărfurilor ce fac obiectul acestei autorizaţii şi pe baza căreia autoritatea vamală poate controla aplicarea acestei proceduri simplificate..

2454/93 din 2 iulie 1993 care stabileşte unele reguli de aplicare a codului vamal comunitar.. în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 406 la 409... Autorizaţie. Am plăcerea de a vă informa că. Domnule. Obiect: tranzit comunitar/comun: destinatar agreat. 1) Prezenta autorizaţie vă scuteşte de prezentarea fizică a mărfurilor la biroul de destinaţie.... Ref: cererea dumneavoastră din... precum şi cu măsurile de simplificare a procedurii de tranzit comunitar în general şi în particular pe baza art. pe de altă parte.... pe de o parte şi a art. 2) Locaţie(i) agreată(e): 429 . de la 72 la 74 din apendicele I al Convenţiei referitoare la un regim de tranzit comun din 20 mai 1987. societatea dumneavoastră este autorizată să beneficieze de simplificarea formalităţilor regimului vamal de tranzit comunitar/comun care trebuie să fie efectuate la biroul de destinaţie. aşa cum a fost modificat..MODEL Autorizaţie de destinatar agreat TITULAR: Număr de înregistrare Doamnă..

. navală sau rutieră de mărfuri din ţări terţe (T1) la plecare de la un birou vamal (sau expeditor agreat) din Comunitate sau dintr-o ţară AELS. Mijloc de informare: . sosirile de mărfuri aşteptate în afara orelor de program normal al biroului competent trebuie să fie anunţate în ziua precedentă.3) Birou(ri) vamal(e) competent(e): 4) Operaţiuni autorizate a) transport pe calea ferată. 6) Mărfuri Autorizaţia este valabilă pentru următoarele mărfuri: . navală sau rutieră de mărfuri comunitare (T2)(T2F) la plecare de la un birou vamal (sau expeditor agreat) din Comunitate sau dintr-o ţară AELS. la ora .. b) transport pe calea ferată.capitolul sau poziţii tarifare: Dacă este cazul.poştă electronică: .telefon: . 5) Program de lucru autorizat Programul normal de lucru al biroului competent: (de luni până vineri) Alte orare de lucru: Sâmbătă Duminică Zile de sărbătoare Noaptea Altele Dacă este necesar.alte mijloace de informare: Frecvenţa informaţiilor: 430 .fax: . mărfurile excluse: 7) Informarea biroului competent privind transporturile aşteptate.

8) Registru de sosire În calitate de destinatar agreat. . c) în ceea ce priveşte mărfurile supuse unor măsuri particulare de control în cadrul politicii agricole comune informaţiile trebuie să parvină biroului competent cu cel puţin [.. sosirea sau sosirea aşteptată a transporturilor trebuie să fie notificată biroului competent cu cel puţin [. În ceea ce priveşte sosirea de transporturi urgente sau de transporturi a căror sosire este aşteptată în afara orarelor autorizate (vezi capitolul 5)..] înaintea momentului în care descărcarea poate să înceapă. numărul. destinaţia vamală a mărfurilor (punere în circulaţie sau import definitiv.numărul licenţelor sau certificatelor CE eventual utilizate. un deficit..). această informaţie trebuie să fie notificată imediat. trebuie să se ia legătura cu persoana responsabilă din biroul competent pentru a se conveni modul de notificare a sosirii.. trebuie să fie înregistrate următoare informaţii: .tipul.. În principiu. T2F). data şi biroul de plecare a documentului de tranzit. o substituire sau alte nereguli.data şi ora de începere a descărcării mijlocului de transport.. vă revine obligatia să ţineţi un reg istru de sosire al cărui model şi formă sunt stabilite de comun acord cu responsabilul biroului vamal competent. f) în fiecare caz când sunt constatate un excedent. Aceste adnotări trebuie să fie făcute imediat pe măsură ce sunt cunoscute datele care trebuie menţionate. tipul documentului de tranzit (T1. numărul licenţelor sau certificatelor CE eventual utilizate..a) în cazul în care primiţi transporturi conform unui program regulat (zile şi ore fixe) şi dacă comunicaţi acest program biroului competent sunteţi scutit de transmiterea unei informări pentru fiecare transport. ..identitatea mijlocului de transport.. e) în afară de ora de începere a descărcării trebuie indicat în special: locul precis spre care mărfurile sunt dirijate în locaţiile societăţii... T2. cum ar fi sigilii rupte. .. d) orice întârziere a sosirii mărfurilor trebuie să fie semnalată. tipul (codul) şi cantitatea mărfurilor..] înaintea momentului în care descărcarea poate să înceapă.data şi ora de informare a serviciului competent. perfecţionare activă. etc. .. antrepozitare. 431 . b) dacă nu există un program regulat.

5 din DAU. dacă doriţi.]. faptul că agenţii au intervenit sau nu. cel mai târziu la [. trebuie.. Primele şi ultimele pagini trebuie să poarte semnătura responsabilului biroului competent precum şi ştampila oficială a biroului respectiv. Se înţelege că în ceea ce priveşte mărfurile care prezintă riscuri crescute de fraudă şi/sau cărora li s-a aplicat sistemul de informare prealabilă.În legătură cu înscrierea fiecărui transport o rubrică din registru trebuie să fie rezervată vămii. trebuie să fie prezentate de destinatarul agreat biroului competent. 432 .. Înainte de utilizare.. la cererea transportatorului. declaraţia de tranzit trebuie să fie prezentată fără întârziere... 9) Recipisa Pentru fiecare transport sosit intact la termenul prevăzut. paginile registrului trebuie să fie numerotate cu numere dintr-o serie continuă. să eliberaţi o recipisă în care declaraţi că documentele de tranzit precum şi mărfurile v-au fost livrate. puteţi să utilizaţi. 10. În acest scop.) Prezentarea exemplarelor declaraţiei de tranzit Exemplarele declaraţiei de tranzit... (modelul de) recipisa TC1 1 sau recipisa detaşabilă (adapdând-o) prezentată în partea inferioară a verso-ului exemplarului nr.

Anexa 8. Stema sau orice alt însemn sau litere specifice ŝării Biroul de plecare Numărul declaraŝiei Data Expeditorul agreat Autorizaŝia 433 . 2. 5. 6. 3.3. Ştampila specială 1. 4.

4. paragraful 1. în rubrica rezervată biroului de plecare care figurează pe faŝa formularelor de tranzit. pot continua să utilizeze această ştampilă până la 31 decembrie 2003. Italia) Expeditorii agreaŝi utilizează ştampila specială din metal admisă de autorităŝile vamale. punctul b). conform dispoziŝiilor art. 67.Anexa 8. numărul documentului şi data. punctul b) din RVC / art. şi al cărui model figurează în anexa 6 2 din RVC (anexa XV a apendicelui II al Convenŝiei). numele biroului de plecare. Derogare de la ştampila specială (Franţa. paragraful 1. [exemplu] 434 . al cărui model este reprodus mai jos. 400. a) Expeditorii agreaŝi italieni pot să utilizeze ştampile speciale ale căror modele sunt reproduse mai jos: [exemplu] b) Expeditorii agreaŝi francezi care utilizează ştampila specială. Expeditorii agreaŝi care continuă să utilizeze acest model de ştampilă specială trebuie să înscrie. din apendicele I al Convenŝiei.

1. Paphos International Airport Paphos Airport Customs office 8320. Larnaca Internation Airport Larnaca Airport Customs office 7130.TĔ PRAHA (1941) Aviatická 12/1048 435 . Liège (Grâce-Hollogne) Luik Bureau de douane Entrepôt Rue de Namur 2 4000 LIÈGE 5. Ostrava . Autorizaŝia 3.742 51 Mosnov 3.Ruzyně Celní úřad RUZYNĔ .Tuřany 2.5 LISTA AEROPORTURILOR SI BIROURILOR VAMALE CORESPONDENTE Tara (A) Belgia Numele aeroportului (B) Numele si adresa corespondent (C) 1.Mosnov Celní úřad NOVÝ JIČÍN (0463) Pobočka CÚ Mosnov . Larnaca 2. Paphos 1. leti. Stema ŝării 2. Oostende Kantoor der Entrepot douane en accijnzen Slijkensesteenweg 3 8400 OOSTENDE 1.Gebouw 706 1931 BRUCARGO 3. Antwerpen (Deurne) Vliegveld Kantoor der douane 2100 DEURNE 2. Expeditorul agreat Anexa 8. Praha .tě (0141) CZ .LETI. Brno . leti.tě (1441) CZ .627 00 Brno . Charleroi (Gosselies) Entrepôt Bureau de douane Avenue des États-Unis 6041 GOSSELIES 4.Tuřany Celní úřad BRNO-II (0162) Pobočka CÚ Tuřany . Brussel (Zaventem) biroului Cipru Republica Ceha Bruxelles Aéroport Kantoor der douane Luchthaven .

Thisted Airport ToldSkat Nordjylland Region Aalborg Skibsbyggerivej 5 9000 Aalborg 10. Odense Airport ToldSkat Fyn Region Odense Lerchesgade 35 DK. Karlovy Vary Estonia Tallinna Lennujaam Danemarca 1. leti. Esbjerg Airport ToldSkat Region Herning Vestjylland Brændgårdvej 10 DK-7400 Herning 6.Sõjamäe 10A 11415 Tallinn. Karup Airport ToldSkat Region Herning Vestjylland Brændgårdvej 10 DK-7400 Herning 7.5100 Odense C 8.tě (0641) Fáblovka 404 CZ . Copenhagen Airport.CZ . Pardubice Celní úřad PARDUBICE (0663) Pardubice . ToldSkat Sydvestsjælland Roskilde Region Køge Gymnasievej 21 4600 Køge 5. Kastrup ToldSkat København Snorresgade 15 DK-2300 København S 4. Bornholm Airport ToldSkat Region Helsingør Nordsjælland Strandpromenaden 8 A 3000 Helsingør 3. Copenhagen Airport. Eesti 5.360 01 Karlovy Vary Tallinna Tolliinspektuur Lennujaama Tollipunkt Kesk. Sønderborg Airport ToldSkat Sydjylland Region Vejle Nordås 17 7100 Vejle 9. 533 52 Pardubice Celní úřad KARLOVY VARY (0861) Celní pobočka Karlovy Vary . leti. Vojens Airport ToldSkat Sydjylland 436 .tě (0841) CZ .160 08 Praha 6 4. Billund Airport ToldSkat Region Herning Vestjylland Brændgårdvej 10 7400 Herning 2.

Berlin-Schönefeld 3.11. Aalborg Airport 12.8000 Århus C Abfertigungsstelle Flughafen Augsburg Postfach 101765 86007 Augsburg Zollamt Berlin-Flughafen Schönefeld Postfach 33 12508 Berlin Zollamt Berlin-Flughafen Tegel Flughafen Tegel 13405 Berlin Zollamt BerlinŠFlughafen Tegel Abfertigungsstelle BerlinTempelhofFlughafen Tempelhof 12101 Berlin Zollamt Flughafen Hanna-Kunath-Strasse 12 28199 Bremen Zollamt Flughafen Paderborn Flughafenstr. Erfurt 11. Düsseldorf 9. Bielefeld 7. 4 99092 Erfurt Hauptzollamt Frankfurt am MainFlughafen Postfach 750463 60543 Frankfurt am Main ZollamtFriedrichshafen . Friedrichshafen 437 Region Vejle Nordås 17 7100 Vejle ToldSkat Nordjylland Region Aalborg Skibsbyggerivej 5 9000 Aalborg ToldSkat Østjylland Region Århus Margrethepladsen 4 DK. 33 33142 Büren/Ahden Zollamt Dresden-Flughafen Wilhelmine-Reichard Ring 3 01109 Dresden Zollamt Düsseldorf-Flughafen Flughafen 40474 Düsseldorf Zollamt Dortmund Flughafen Flughafenring 1 44319 Dortmund Zollamt Am Flughafen Abfertigungsstelle Luftverkehr Flughafenstr. Augsburg Zollamt Göggingen 2. Berlin-Tempelhof 5. Århus Airport Germania 1. Bremen 6. Frankfurt(Main) 12. Berlin-Tegel 4. Dortmund 10. Dresden 8.

Stuttgart Grecia 1. Saarbrücken 24.Venizelos» (Athènes) 2. Münster-Osnabrück 21. Hahn 14. Nürnberg 22.Diethnis Aerolimenas Athinon «El. Hamburg 15. Köln/Bonn 18. Rostock/Laage 23. Hannover 16. München 20.Kratikos Aerolimenas 438 .Kratikos Aerolimenas «Makedonia» (Thessalonique) Abfertigungsstelle Flughafen Postfach 1620 88006 Friedrichshafen Zollamt Hahn-Flughafen Gebäude 830 55483 Hahn Flughafen Zollamt Hamburg-Flughafen Flughafenstrasse 1-3 22335 Hamburg Zollamt Hannover-Flughafen Postfach 42 01 27 30661 Hannover Hauptzollamt Karlsruhe Abfertigungsstelle Baden Airport Gebäude B 402 77836 Rheinmünster Zollamt Köln/Bonn-Flughafen Postfach 98 02 50 51147 Köln Zollamt-Flughafen Leipzig Postfach 6 04029 Leipzig Zollamt München-Flughafen Postfach 23 20 53 85329 München-Flughafen Zollamt Münster-Flughafen Hüttruper Heide 79-81 48268 Greven Zollamt Nürnberg-Flughafen Postfach 990120 90268 Nürnberg Zollamt Laage Abfertigung Flughafen Parkstraße 101 18299 Weitendorf Zollamt Saarbrücken-Flughafen Flughafen 66131 Saarbrücken Zollamt Stuttgart-Flughafen Postfach 230122 70621 Stutgart Biroul vamal din aeroport 190 19 Spata Athènes Bureau de douane de Thessalonique Aéroport «Makedonia» Mikra Œ55103 Thessalonique Bureau de douane d'Héraklion 3.13. Leipzig/Halle 19. Karlsruhe 17.

Altet 2. 10 03071 Alicante Aduana de Almeria Carretera de mijar 04071 Almeria Aduana de Aviles Avenida conde de guadalhorce 17 33400 Aviles Aduana de Barcelona Aeropuerto de Barcelona 08820 Prat de Llobregat (Barcelona) Aduana de Fuerteventura Oficina de aduanas en el aeropuerto 35671 Fuerteventura Aduana de Granada Aeropuerto de Granada 18329 Granada Aduana de Ibiza Avenida bartolome rosello 17 7871 Ibiza Aduana de Imarcoain (Dependencia regional de aduanas e de Navarra) Recinto Aduanero 31119 Imarcoain (Navarra) Aduana de Jerez de la fronteraAeropuerto Aduana de Jerez de la frontera (Delegaciõn de hacienda) Plaza de las marinas s/n 11071 Jerez de la Frontera Aduana de la Coruña Alvedro s/n 15180 La Coruña Aduana de Lanzarote Aeropuerto de Lanzarote 439 5.Kazantzakis» (Héraklion-Crète) 4. Almeria 3. Coruña 11. Jerez De La Front 10. Barcelona 5. Asturias 4.Kapodistrias» (Corfu) Provlita 4. Granada 7. Limenas 71 110 Héraklion Bureau de douane de Corfu Ethnikis Antistasis 1 Neo Limani 49 100 Corfu Bureau de douane de Rhodes Emporikos Limenas 85 100 Rhodes Aduana de Alicante Carretera 332 Alicante a Castellon km. Lanzarote .Kratikos Aerolimenas «I.«N. Imarcoain 9. Ibiza 8.Kratikos Aerolimenas « Diagoras» (Rhodes) Spania 1. Fuerteventura 6.

Tarragona 24. Sondica 23. Sevilla 22. Murcia 17. San Sebastian 35571 Lanzarote Aduana de Las Palmas Aeropuerto de Gran Canaria Terminal de carga 35200 Las Palmas de Gran Canaria Aduana de Madrid Terminal de Carga 28002 Madrid Aduana de Mahon Anden de Poniente s/n 07701 Mahon Aduana de Malaga Aeropuerto de Malaga 29071 Malaga Aduana de Murcia Aeropuerto de San Javier 30071 Murcia Aduana de Palma de Mallorca Aeropuerto 07012 Palma de Mallorca Aduana de San Sebastian c/Gadabarri s/n 20071 San Sebastian Aduana de Santander Parayas-Maliaño 39071 Santandar Aduana de Santiago de Compostela Aeropuerto 15820 Labacolla (La Coruña) Aduana de Sevilla Aeropuerto 41071 Sevilla Aduana de Sondica Aeropuerto de Sondica 48016 Sondica (Vizcaya) Aduana de Tarragona Aeropuerto de Reus 43271 Reus (Tarragona) Aduana de Tenerife Aeropuerto sur Reina Sofia Granadilla de AboraAeropuerto Reina Sofia 35071 Tenerife Sur Aduana de Tenerife Aeropuerto Norte Los Rodeos 35071 Tenerife Norte 440 19. Santiago de Compostela 21. Reina Sofia 25. Santander 20. Las Palmas 13.12. Malaga 16. Los Rodeos . Mallorca 18. Barajas 14. Mahon 15.

B.87.40 BS d'Annecy 13 av du Coteau B.P 630 80144 Abbeville Cedex Tel: 03.16022 Angouleme Tel: 05.00.P 155 81005 Albi Cedex Tel: 05. 512 20090 Ajaccio Cedex Tel 04 95 51 71 79 BI d'Albi 1 rue Gabriel Pech .63.C.10 BI d'Agen Centre routier Gaussens B.41.31.08 BI d'Angouleme 264 rue de Périgueux .49240 Avrille tel: 02.38 BI d'Angers Chemin de la salette .P 12 . Valencia Aduana de Valencia Aduana del Aeropuerto de Valencia 46940 Valencia Aduana de Vigo Aeropuerto de Peinador 36271 Vigo (Pontevedra) Aduana de Vitoria Aeropuerto 011996 Forondia-Vitoria (Alava) Aduana de Zaragoza Garrappinillos 50080 Zaragoza 27. Vigo 28. Vitoria 29.37.B.43.45.33.34. d'Ajaccio Cite des douanes de pietralba rue des cigales B.46.22.26.74014 Angoulême** Annecy** 441 .22.62.P 009 80091 Amiens Cedex 3 Tel: 03.21.P 517 .S.85. Zaragoza Franta Abbeville** Agen** Ajaccio-Campo dell'Oro Albi** Amiens** Angers-Marcé** BS d'Abbeville Rue Ventose B.63.P.42 B.53.25 BI d'Amiens 39 rue Pierre Rollin .47520 Le Passage Tel: 05.

71 Annexe .90.15.87 BI d'Auxerre 24 bd Gallieni . de Bâle Mulhouse Aéroport Aéroport de Bâle Mulhouse Aérogare fret 68300 Saint Louis Tél: 03.50.42.37. rue des fauvettes Route du cap d'Agde 34300 Agde Tel: 04.13 BI d'Avignon 1 rue de la venus d'Arles 84000 Avignon Tel: 04.I.67.50.81.P.89000 Auxerre Tél: 03.87.67 B. 134 37701 Saint pierre des corps Cedex Auxerre-Branches** Avignon** Bâle-Mulhouse aéroport Bastia-Poretta* Beauvais-Tillé* Bergerac** Besançon-Vèze** Béziers-Vias** Biarritz Bayonne Anglet* Blois le Breuil** 442 .B.46. de Périgueux Aéroport de Bassillac 24 330 Bassilliac Tél: 05.52. de Besançon 1.B.87.23.45 BS d'Annemasse Rue Louis Armand .89.94.32.48.59.90.95. rue de Picardie 25 000 Besançon Tel 03.P 363 74107 Annemasse Cedex Tel: 04.90.54.52 BCS d'Agde 1.44.18.I.37.30 BC de Bastia Poretta Aéroport de Bastia-Poretta 20290 Borgo Tél: 04.94.68 Annexe – BCS de Biarritz Aéroport de Bayonne Anglet Biarritz 64600 Anglet Tel: 05.Annemasse** Annecy Cedex Tel: 04.11.66.53.71 R.70.21.86.30 Antenne de Beauvais Aéroport de Beauvais Tillé 60000 Beauvais Tél: 03.00 B.P.BI de Tours Av Yves Farge .59.

48.I de Carcassonne B.68.90.34.20260 Calvi Tel: 04.BCS de Caen Ouistreham gare maritime .97351 Brest-Guipavas* Caen-Carpiquet * Cahors** Calais-Dunkerque** Calvi-Sainte Catherine* BCS de Calvi Cannes Mandelieu* Carcassonne** Castres-Mazamet** Cayenne-Rochambeau* 443 .34.77.43.00.25 R.82000 Montauban Tel: 05.R.85.10 BI de Montauban 22 rue Ingres .92.P de Bordeaux-Mérignac Cedex b3-Zone de fret 33700 Mérignac Tel/05.65.40 Annexe .99 BI d'Albi 1 rue Gabriel Pech .14 Annexe .P 2004 .63 Annexe .C de Calvi Port de plaisance .96.C.93.11.20260 Calvi Tel/ 04.90.76 B.14150 Ouistreham Cedex Tel: 02.18230 Saint Doulchard Tel: 02.BCS de Landerneau 48 rue du commandant Charcot 29220 Landerneau Tel: 02.P.04.S de Calais Extérieur Hoveport B.68.30.P 155 81005 Albi Cedex Tel: 05.98.63.89.07.B.41.10 Annexe .P 31 6 .96.11880 Carcassonne Cedex 9 Tel: 04. 455 62 225 Calais Cedex Tel 03.C de Rochambeau Aéroport Zone fret Rochambeau .B.69 Route du stade .56.31.96 Annexe -BI de Bourges Le détour du pave .65.BS de Cannes Aérodrome 12 aéroport de cannes Mandelieu 06150 Cannes La Bocca Tel/ 04.21.B.41.33.63.29 Annexe .Bordeaux-Mérignac Bourges** Tel 02 47 44 90 97 R.95.95.

62.27.B.73.B.S de Dieppe B.73700 Bourg St Maurice Tel: 04.10 Annexe.BI de Dijon 4 bis rue Jean Moulin .24.36130 Déols Tel: 02.73800 Montmélian Tel: 04.21000 Tel: 03.35.12.B.C.C.60.42 Charleville** Châteauroux-Déols** Cherbourg-Maupertus* Clermont Ferrand-Aulnat* Colmar** Courchevel-altiport** Deauville-Saint Gatien* Dieppe** Dijon-Lonvic** Dinard-Pleurtuit* 444 .35.07.54.BSI de Bourg St Maurice 439 av du stade .P 222 .55 Annexe.14080 Deauville Tel: 02.04.73 Annexe .62 Annexe .29 B.79.BCS de Cherbourg Gare maritime transmanche quai de Normandie B.56.Cellule de contrôle de Châteauroux Aéroport Châteauroux-Déols rn 20 .71.24.99 Antenne de Dinard-Pleurtuit Aérodrome de Dinard.69 Annexe.P 489 08109 Charleville-Mézière Tel: 03.31.33.11 Annexe.53.P 100.05.I de Charleville-Mézières 30 rue du petit bois B.76202 Dieppe Cedex Tel: 02.33.50107 Cherbourg Cedex Tel: 02.83 B.P 1540 68015 Colmar Cedex Tel: 03.79.93.80.82.S de Deauville 3 rue auguste Decaens .BI de Montmélian 15 place René Cassin .35730 Pleurtuit Tel: 02.86 Annexe.P 735 .58 BSI de Colmar 3 rue Denis Papin .44.99.88.84.Clermont aéroport PCV 63510 Aulnat Tel: 04.S.71.Chambéry-Aix-les-Bains** Matoury Tel: 0594 29.79.80.23.89.46.

B.46.87.00.I d'Epinal Zone de la voivre 16 av.49 Annexe .90 BCS de Bonifacio Gare maritime quai portigliolo 20169 Tel: 04.94.97.S de Lannion 2 avenue de Lorraine .49. 380 39 016 Lons le Saunier Tel: 03.06.P.B.95.48 B.40 Issy-les-Moulineaux** La Mole** La Rochelle-Laleu** Lannion** Laval** 445 .33.08 BI de Paris-Sud 20 quai d'Austerlitz .06.16.76.72.19.97.I de Gap 3 place du rochasson .93.75013 Paris Tel: 01.94. Pierre Blanck B.C.B.29.46.48.11.BCS de la Rochelle Bld Emile Delmas .86.50.24 Annexe .P 2235 53022 Laval Cedex 9 Tel: 02.92.B.BCS de Saint-Geoirs Aéroport de St Geoirs 38590 St Etienne de St Geoirs Tel/04.BI de Lons le Saunier Rue Blaise Pascal-B.84.31 Annexe .51.12.90 BCS de Granville 61 rue de la résidence du stade B.67 BS d'Hyères 685 vieux quartier de Toulon quartier la demi-lune 83400 Hyères Tel: 04.Dole Travaux** Epinal** Figari* Gap** Granville** Grenoble-Saint Geoirs* Hyères le Palyvestre** Annexe .44.10 B.35.P 1028 .67.88050 Epinal Cedex 9 Tel: 03.P 148 .P 429 50404 Granville Cedex Tel: 02.43.51.31.45.12.32 Cellule de contrôle de Laval 55 rue du dépôt .P 13 05008 Gap Cedex Tel: 04.47 Annexe de St Tropez Quai de l'épi B.83991 St Tropez Cedex Tel: 04.P 2012 17009 la Rochelle 01 Tel: 05.96.22000 Saint Lannion Tel: 02.

59813 Lesquin Cedex Tel/ 03.76 BCS de Satolas Aéroport de Satolas .97.94.20.44 R.56700 Hennebon Tel: 02.73 BS de Toulon Port Marchand .87032 Limoges Cedex Tel: 05.66 BCS de d'Hennebon Lorient 33 rue Voltaire.50.87.77441 Marne la Vallee Cedex 2 Tel 01 60 95.84.43.72.12 R.42.21.B.80.51.35.C du Bourget Aéroport du Bourget.P 309 .78.BI du Mans 96 rue de l'angevinerie Œ BP 21.BI de Limoges 53 rue théodore bac .P de Lyon Satolas B.48.79.32.25 Annexe .P de Marseille Marignane 446 Le Havre-Octeville* Le Mans-Arnage** Le Touquet** Lille Lesquin Limoges** Lognes** Lorient Lann Bihoué** Lyon-Bron* Lyon Satolas Marseille Provence .P.63.05.00 Annexe .B.90.S Le Touquet Aéroport Le Touquet 62520 Le Touquet Paris Plage Tel 03.83000 Toulon Tel: 04.55.56.22. 7 cours des roches.03.P 15 .59 BI de Marne la Vallée Immeuble concorde Luzard.20.93350 Le Bourget Tel: 01.B.C.20 R. 202 .22.36.74.P 136 69125 Lyon satolas aéroport Cedex Tel: 04.53 BCS du Havre Quai de Southampton terminal Grande-Bretagne B. 714 6 69125 Lyon Satolas aéroport Cedex Tel/ 04.Le Bourget Le Castelet** R.P de Lille Lesquin aéroport CRD 1 rue Descats -B.54 72001 Cedex 1 Le Mans Tel: 02.P.72.62.P 27 76083 Le Havre Tel: 02. bat 48 B.74.54 Annexe .

20.P 11 29201 Morlaix Cedex Tel: 02.06.P.74402 Chamonix Cedex Tel: 04.53.98.83.81.Bureau de Nevers 25 bd Léon Blum B.19 Annexe .50.98.BI de Marne la Vallée Immeuble concorde luzard.P 25 .58018 Nevers Baratte Morlaix** Nancy-Essey** Nantes Atlantique* Nevers** 447 .40. de Montbéliard 3 rue Oehmichen 25 202 Montbéliard CEDEX Tel 03.51.43.10.69.13727 Marignane Cedex Tel: 04.22.B.79 Antenne de Fréjorgues Eurogare aéroport de MontpellierMediter 34130 Maugio Tel/ 04.87. Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine Route de Louvigny .P: 6 .B.70 Bureau de Nantes Atlantique Aérogare de fret .25.88. 7 cours des roches.B.12 Antenne de Metz-Nancy-Lorraine aéroport.50. 202 .P 73 .66 Megève** Metz Nancy Lorraine* Montbéliard** Montpellier Fréjorgues* Annexe .79.47 Annexe de Morlaix Aérodrome de Ploujean .89.57420 Goin Tel: 03.44340 Bouguenais Tel: 02.BSI de Chamonix Les pélerins .75.67.P.70 Antenne de Meaux Zi meaux poincy .P CS 5215 54052 Nancy Cedex Tel: 03.P 5 .B.21 B.77441 Marne la Vallee Cedex 2 Tel: 01 60 95.42.B.B.31 Bureau de Nancy aéroport 150 rue alfred Krug .C.S.84.30. 228 77108 Meaux Cedex Tel 01 64 33 15 93 Annexe .Meaux** B.

93 B.68.P 448 Nîmes Garons* Orléans-Saint-Denis de l'hôtel** Orly Pau-Pyrénées* Périgueux** Perpignan-Rivesaltes Pointe à Pitre Le Raizet Poitiers** Pontarlier** Pontoise** .61.53.01 Annexe .00 Annexe .B.94396 Orly aérogare Cedex Tel/ 01.BI de Perpignan Immeuble le Carré.94.09.21 Annexe .78 Bureau d'Orly aéroport Zone de fret B.BI de Gennevilliers 37 route principale du port B.P 1459 .17.17.00 B.49.P 112 .I. rue Claude Berthollet ZI République 3 86012 Poitiers Cedex 9 Tel: 05.21.BCS de Pau-Uzein Aéroport de Pau Uzein .33.C.avenue de Rome BP 5156 66031 Perpignan Tel: 04.BI d'Orléans Place de l'abbé Pasty Tel: 02.39.BI de Poitiers 6.S.B.59.00 Nice Côte d'Azur Bureau de Nice aéroport Aéroport de Nice Côte d'Azur zone de fret .99 Annexe .54.81.35. de Périgueux Aéroport de Bassillac 24 330 Bassillac Tél: 05.16.93 R.71.P Le Raizet aéroport Aéroport pole caraïbe morne maniel providence 97139 Les Abymes Tel: 0590.BI de Nîmes 3 place Séverine B.P 27036 30910 Nîmes Cedex 2 Tel: 04.86.37.93.86.34.36.79 Annexe .06008 Nice Cedex 1 Tel: 04.78.21. de Pontarlier Rue Charles Maire . 315 25 304 Pontarlier Cedex Tel 03.75.67 Annexe .P.66.Tel: 03.68.64230 Uzein Tel: 05.50.49.15.38.

21.51084 Reims Cedex Tel: 03.BCS de Quimper 28 bd de Bretagne .BI de Rennes 6 allée du Danemark.B.50.77.P 27 .43.77.BI de Saint Etienne ZI Verpilleux.P 657 42042 St Etienne Tel: 04.26.35200 Rennes Tel: 02.40.44550 Montoir de Bretagne Tel: 02.61.BCS de Reims 25 rue Gutenberg .47. 1 rue Necker .80 BI d'Albi 1 rue Gabriel Pech .87 Annexe .33.61.B.B.47.Quimper** Reims-Champagne* 221 92237 Gennevilliers Cedex Tel: 01.26 Annexe .48.80 Annexe .20 Annexe .84.28 Annexe .65.98.45.63.78 Rennes Saint-Jacques* Roanne** Rodez** Roissy Charles-de-Gaulle Saint-Brieuc** Saint-Denis Gillot Saint-Etienne** Saint-Nazaire-Montoir** 449 .P De Saint Denis Gillot Aéroport de Saint Denis Gillot 97438 Sainte Marie Tel: 0262.13.98.29000 Quimper Tel: 02.10.28 Annexe .88.55.32.25 R.81.47.P 155 81005 Albi Cedex Tel: 05.BCS de Saint Brieuc 17 rue de Genève .99.19 Annexe .96. 1 rue Necker .33.83 R.02.BCS de Saint-Nazaire Montoir rue des Morées .BI de Saint Etienne Zi verpilleux.28.22000 Saint Brieuc Tel: 02.87.P 657 42042 St Etienne Tel: 04.B.P de Roissy-en-France Nord RP de Roissy-en-France Sud Rouen** BCS de Rouen rue de Lillebonne prolongée 76000 Rouen Tel: 02.

P 7 .91 Bureau de Toulouse Blagnac Aéroport zone de fret.81.39 BCS de Vannes 34 av.33.BI de Tours Av Y.56019 Vannes Cedex Tel: 02.63.74.75.16.51.67960 Entzheim Tel: 03.P 1334 .80 BSI de Valenciennes 53 rue de Romainville .P 55 10600 La Chapelle St Luc Cedex Tel: 03.90.28 Bureau de Châlons-enChampagne CRD 2 av de Crayères zam de la Toulouse Blagnac Tours** Toussus le Noble* Troyes-Barberey** Valence** Valenciennes** Vannes** Vatry* 450 .97.20 Annexe .10.60 Annexe .BI de Romans 22 bld Rémy Roure .91941 Les Ulis Cedex Tel: 01. BI des Ulis Avenue des Indes B. bat h31700 Blagnac Tel/ 05.37.C de Strasbourg Entzheim aéroport B.61.Lourdes-Pyrénées* Antenne de Paray le Monial Zi du Champ Bossu .26100 Romans Tel: 04.Saint Yan** Strasbourg Entzheim Tarbes.77.BCS de Tarbes Av du président Kennedy autoport des Pyrenées B.97.27.47.30 R.50.23.P 134 37701 Saint Pierre des Corps Cedex Tel: 02.71.65013 Tarbes Cedex 9 Tel: 05.85.40.44.26 R.40 Annexe .64.29.25.71600 Paray le Monial Tel: 03.62.03.46.59322 Valenciennes Tel: 03.64.P de Troyes CRD aéroport rue de la douane . Farge B.88. Paul Cézanne .B.93.P 33 .

in afara acestei perioade si a acestor programe. . Aeroporto di Alghero 451 . Irlanda 1. rue de Picardie 25 000 Besançon Tel: 03.26. in baza cererii inaintată la autoritatea desemnata prin decizie a prefecturii.99 Vichy-Charmeil** * Aeroporturile in care sunt asigurate formalitatile vamale.70. Clare Ireland Circoscrizione doganale di Porto Torres 2. Cork Airport 3.50. ** Aeroporturile in care sunt sunt asigurate formalitatile vamale.00 B. de Besançon 1. Dublin Customs & Excise Cargo Terminal Dublin Airport Co. pentru politie si sanitare. pentru politie si sanitare pe o perioada din an sau conform unor programe de lucru si.formalitatile vamale aferente traficului frontalier local.I.Cellule de contrôle de Vichy-Charmeil Aéroport de Vichy-Charmeil 03110 Charmeil Tel: 04. Cork Ireland Airport Customs & Excise Freight Terminal Shannon Airport Co. Shannon Italia 1. in baza cererii inaintată la autoritatea desemnata prin decizie a prefecturii.32.18.34. . in functie de necesitati.52.52 Annexe . Dublin Ireland Customs & Excise Cargo Terminal Cork Airport Co. eventual. mijloacelor acestora de transport si bagajelor acestora.81. Anexele vamale si drepturilor indirecte sunt tinute de o brigada vamala si legate pe plan contabil unui birou contabil al vamii si drepturilor indirecte.formalitatile de trecere prin vama a marfurilor in tranzit. .Vesoul** veuve 51022 Châlons-en-Champagne Cedex Tel: 03.controlul si vizarea documentelor care atesta iesirea din teritorriul comunitar al marfurilor declarate la export. Aceste anexe sunt deschise pentru: .controlul calatorilor.69. pe urmatoarele aeroporturi.

A. 0544/422720 . Rubattino. 25 .A. 24100 Tel.A. 095/531842 .2. Vambitelli. 3 . 5 .Fax 035/270490 Circoscrizione doganale di Bologna Via Indipendenza. Aeroporto di Cagliari Elmas Circoscrizione doganale di Cagliari Via Riva di Ponente .Fax 0544/421213 Circoscrizione doganale di Genova Via R. 50123 Tel.A.A. 2 .Fax 0831/523914 7.C.C. 16126 Tel. 72100 Tel.P. Colombo 452 .P. Aeroporto di Faconara Marittima Via Azuni. 1 . Aeroporto di Bergamo Orio alSerio 5.C.Fax 055/289420 Circoscrizione doganale di Ravenna Via D'Alagio.P.C. 080/5211733 .P.C.Fax 079/514809 Circoscrizione doganali di Ancona Lungomare L. 079/510014 .C.3753 – Fax 080/5217904 Circoscrizione doganale di Bergamo Via Rovelli.763 Fax 095/531842 Circoscrizione doganale di Firenze Via Valfonda. 48100 Tel.P.P. 035/233000 . 1/3 .C. 070/660749 . Aeroporto di Brindisi Casale Circoscrizione doganale di Brindisi Viale Regina Margherita.Fax 070/663043 Circoscrizione doganale di Catania Viale Africa. 70122 Tel.071/200118 Fax 071/200814 Circoscrizione doganale di Bari Corso De Tullio. 1 . 010/2462361 -2 -3 Fax 010/26150 8.Fax 051/6650414 3.P. 051/6650255 . 3 . 95131 Tel. Aeroporto di Bari Palese 4. 09123 Tel. Aeroporto di Forlì L.A.A.P.A. 21 C.A.Ridolfi 11.P.C.P.P. Aeroporto di Catania Fontana Rossa 9. Aeroporto di Genova C.A. 172 .C. 055/214316 . Aeroporto di Bologna (Borgo Panigale) 6. Aeroporto di Firenze 10. 071/200814 . 60121 Tel. 07046 Tel.A. 0831/564307 . 40010 Tel.C.

P.P. 02/40099734 . 081/5525004 .P.Fax 06/4958327 Circoscrizione doganale di Pescara Via Andrea Doria.Fax 079/514809 Circoscrizione doganale di Palermo Via Francesco Crispi.P. 90133 Tel.A. 2 . Aeroporte di Milano Malpensa Circoscrizione doganale di Milano II c/o Aeroporto Malpensa . 143 .Aeroporto Liberi di Pescara 20.C. 085/64152 . 06/490555 .P. Aeroporto di Milano Linate Circoscrizione doganale di Milano II c/o Aeroporto di Linate . Aeroporto di Napoli Capodichino 16.Fax 081/5528234 Circoscrizione doganale di Porto Torres Via Azoni. 02/70200470 -510 Fax 02/7388477 14.C. 80100 Tel. Aeroporto di Pisa S. Egidio 19.A.C. Aeroporto di Palermo Punta Raisi 18.12.A. 65100 Tel. 00185 Tel.P. Aeroporto di Perugia S.P.P.854 Fax 02/400988 Circoscrizione doganale di Napoli Via Alcide De Gasperi. 10 . Giusto Circoscrizione doganale di Pisa Via della Darsena. 20 . 10 .C.A.A.A. Aeroporto di Reggio Circoscrizione doganale di Reggio 453 . 050/502527 Fax 050/48577 21. 07046 Tel.A. 0965/21403 .Fax 091/588371 Circoscrizione doganale di Roma I Via Scalo San Lorenzo. Aeroporto di Olbia Costa Smeralda 17.Fax 085/64161 15. 091/588371 .C.C.P. 20090 Tel.Fax 0965/22395 13. 079/510014 . 1a C. 89100 Tel.A.C.A. Aeroporto di Lamezia Terme Circoscrizione doganale di Reggio Calabria Via Porto Banchina Margottini C. 21019 Tel. 56121 Tel.

Fiumicino .C.261 . 045/8621678 .LV-1053 Ventspils MKP 0313 Prāmju 2.P.. 00050 Tel. Ventspils lidosta Ventspils Airport Lidostas MKP 0240 Rīgas raj.A.P.A..A. 041/521106-4 . 34074 Tel. 89100 Tel.A. 30123 Tel.Fax 0965/22395 Circoscrizione doganale di Ravenna Via D'Alagio 1/3 . Aeroporto di Verona Villafranca Letonia79 1.09.Fax 045/953227 22. 06/65011555 . Da Vinci .Fax 0481/411815 Circoscrizione doganale di Torino Inteporto Torino . 0544/422720 . lidosta "Rīga".A.C. 37137 Tel. Aeroporto di Venezia Tessera 28.Fax 421213 Circoscrizione doganale di Roma II c/o Aeroporto L. Aeroporto di Roma Fiumicino 25. 011/3975583 . Aeroporto di Torino (Caselle) 27.Ventspilī. 10. Aeroporto di Rimini Miramare 23.Calabria (dello Stretto) Calabria Via Porto Banchina Margottini C. Rīgas lidosta Riga Airport (International) 2. 06/65011555 . 79 Inlocuite prin Modificarea 1/10.A.Fax 011/3975589 Circoscrizione doganale di Venezia Dorso Duro . 0481/410387-056 .Fax 06/65632752 Circoscrizione doganale di Roma II c/o Aeroporto L. 26a .2004 454 . Da Vinci .P. 00050 Tel.Salute.P.Fax 06/65632752 Circoscrizione doganale di Monfalcone Via Terme Romane 5 . 48100 Tel.P.A. Aeroporto di Roma Ciampino 24.P.A.C. 10043 Tel.Fiumicino C. -C. 0965/21403 .Mārupes pag.P.P.C.C.Fax 041/5206719 Circoscrizione doganale di Verona Via Somma Campagna. Aeroporto di Ronchi dei Legionari 26.

Eelde 2. 40 Ferihegyi Közforgalmú Repülőtér 2. számú repülőtéri vámhivatal H . Luxembourg (Findel) Bureau des Douanes et Accises Luxembourg-Aeroport B. Budapest .02188 Vilnius Kauno oro uosto postas Karmėlava LT.P.00169 Palanga Siaulių oro uosto postas Lakūnų g. Vilnius Airport LV-3602 Liepājas ostas MKP 0411 Cukura 8/16.1675 Budapest Pf. 61 L-6905 Niederanven Ferihegyi Közforgalmú Repülőtér 1. Kaunas Airport 3. Eindhoven 3. 1 LT. Palanga Airport 4. Maastricht -Aachen 455 . Liepājas lidosta Liepaja Airport (local importance) Lituania 1.1675 Budapest Pf.Ferihegy I 2. számú repülőtéri vámhivatal H .Ferihegy II Malta Malta International Airport Olanda 1.54085 Kauno rajonas Palangos oro uosto postas Liepojos pl.(local importance) 3. 40 Customs Office Airfreight Section Luqa MALTA Olanda Douanekantoor Eelde Machlaan 14 9761 TD Eelde Douanekantoor Eindhoven-Airport Luchthavenweg 13 5657 EA Eindhoven Douanekantoor Hilversum Nieuwe Havenweg 53 II Postbus 183 1200 AD Hilversum Douanekantoor Maastricht Airport Ungaria 1. 4 LT.77103 Siauliai 2. Budapest . Hilversum en Lelystad 4.Liepājā. Siauliai Airport Luxemburg 1. LV-3401 Vilniaus oro uosto postas Rodūnės kelias 2 LT.

Graz 2. Aéroport de Rotterdam Vliegveldweg 41 6190 AC Beek Douanekantoor Vlissingen Duitslandweg 1 Postbus 279 4380 AG Vlissingen Douanekantoor Rotterdam-Airport Airportplein 50 3045 AP Rotterdam Douanekantoor Roosendaal Borchwerf 10 A 4704 RG Roosendaal Douanepost Schiphol Cargo Centre Handelskade 1 Postbus 75757 1118 ZX Schiphol Douanekantoor Apeldoorn Oude Apeldoornseweg 41 Œ 45 7333 NR Apeldoorn Douanekantoor Texel-Luchthaven Het Nieuwe Diep 23 1781 AC Den Helder Douanekantoor Twente Luchthaven Vliegveldweg 333 7524 PT Enschede Hauptzollamt Graz Zweigstelle Flughafen Flughafen Graz 8073 Feldkirchen bei Graz Hauptzollamt Innsbruck Zweigstelle Innsbruck-Flughafen Fürstenweg 180 6020 Innsbruck Hauptzollamt Klagenfurt Zweigstelle Flughafen-Strasse Flughafen-Strasse 63 Flughafen Klagenfurt-Wörthersee 9020 Klagenfurt Hauptzollamt Salzburg Zweigstelle Flughafen Wilhelm-Spazier-Strasse 2 5020 Salzburg Zollamt Flughafen Wien 7. Seppe 8. Aéroport de Schiphol 9. Innsbruck 3. Twente Austria 1. Klagenfurt 4. Vienna (Wien) 456 . Teuge 10. Midden-Zeeland 6. Texel 11.Aéroport 5. Salzburg 5.

Faro 4. Ponta Delgada (Açcores) 7. Lages (Açores) Alfândega do Aeroporto de Lisboa Aeroporto de Lisboa . Santa Catarina (Madeira) 5. Linz Postfach 21 1300 Wien-Flughafen Hauptzollamt Linz Zweigstelle Flughafen Flughafenstrasse 1 4063 Hörsching Portugalia 1.Edifício 17 1700 LISBOA Alfândega do Aeroporto do Porto Aeroporto Sá Carneiro 4470 MAIA Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro Aeroporto de Faro 8000 FARO Delegação Aduaneira do Aeroporto de Santa Catarina Aeroporto de Santa Catarina 9100 SANTA CRUZ Delegação Aduaneira de Porto Santo Aeroporto do Porto Santo 9400 PORTO SANTO Alfândega de Ponta Delgada Praça Vasco da Gama 9500 PONTA DELGADA Delegação Aduaneira do Aeroporto de Santa Maria Aeroporto de Santa Maria 9580 VILA PORTO Delegação Aduaneira de Angro do Heroismo Patio da Alfândega 9700 ANGRO DO HEROISMO Helsingin lentotulli PL 11 FI-01531 VANTAA Kivilompolon tulli FI-99440 LEPPÄJÄRVI Finlanda 1. Lisboa 2.Vantaa 2. Enontekiö 457 . Helsinki . Francisco Sá Carneiro (Porto) 3.6. Santa Maria (Açores) 8. Porto Santo (Madeira) 6.

Kemi/Tornio 8. Tampere-Pirkkala 18. Kruunupyy 10. Kuusamo 12. Rovaniemi 17. Turku Ivalon tulli PL 18 FI-99801 IVALO Joensuun tulli PL 72 FI-80101 JOENSUU Jyväskylän tulli PL 39 FI-40321 JYVÄSKYLÄ Kajaanin tulli PL 119 FI-87400 KAJAANI Kemin tulli PL 49 FI-94101 KEMI Muonion tulli FI-99300 MUONIO Kokkolan tulli PL 1006 FI-67101 KOKKOLA Kuopion tulli PL 68 FI-70701 KUOPIO Kortesalmen tulli FI-93999 KUUSAMO Lappeenrannan tulli PL 66 FI-53501 LAPPEENRANTA Mariehamns tull PB 40 FI-22101 MARIEHAMN Oulun tulli PL 56 FI-90401 OULU Porin tulli PL 140 FI-28101 PORI Rovaniemen tulli PL 47 FI-96101 ROVANIEMI Tampereen tulli PL 133 FI-33101 TAMPERE Turun tulli PL 386 FI-20101 TURKU 458 . Kajaani 7. Kuopio 11. Mariehamn 14 Oulu 15. Pori 16. Ivalo 4. Joensuu 5. Jyväskylä 6.3. Kittilä 9. Lappeenranta 13.

Karlstad 8. Borlänge 2.Slivnica Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Göteborg S-404 85 GÖTEBORG Tullverket Göteborg S-404 85 GÖTEBORG Göteborg S-404 85 GÖTEBORG Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Göteborg S-404 85 GÖTEBORG Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Slovenia 1. Kiruna 9. Kristianstad 10.2004 459 . Kalmar 7. Jönköping 6. Halmstad Tullverket 5. Vaasa Vaasan tulli PL 261 FI-65101 VAASA Carinski urad Ljubljana Izpostava Letaliý e Brnik SI .12. Göteborg/Landvetter 3. Malmö/Sturup 13.2 din 06.4210 Brnik Carinski urad Maribor Izpostava letaliý e Maribor SI . Linköping 11.2212 Orehova vas . Maribor Suedia80 1. Ljubljana (Brnik) 2. Norrköping 80 Inlocuit prin Modificarea nr. Göteborg/Säve 4. Luleå 12.19.

Stockholm/Arlanda 16. Umeå 19. Örebro 23. Ronneby 15. Sundsvall 18. Östersund Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 27 311 S-102 54 STOCKHOLM Tullverket Box 27 311 S-102 54 STOCKHOLM Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 27 311 S-102 54 STOCKHOLM Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 27 311 S-102 54 STOCKHOLM Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Regatul Unit al Marii Britanii COD IATA ABZ AEROPORT Aberdeen Adresa H M CUSTOMS & EXCISE Aberdeen Airport C/O Custom House 28 Guild St Aberdeen AB9 2DY H M CUSTOMS & EXCISE Custom House Belfast International Airport Aldergrove Belfast BT29 4AA H M CUSTOMS & EXCISE cod ccsuk Z EPU 410 BFS Belfast P 516 BHX Birmingham B 011 460 .14. Visby 20. Stockholm/Bromma 17. Västerås 21. Växjö 22.

B 011 Cargo Centre Birmingham Airport B26 3QN BOH Bournemouth H M CUSTOMS & EXCISE Bournemoth Airport C/O Compass House Ordnance Survey Site Romsey Road Southampton SO16 4HP H M CUSTOMS & EXCISE Bristol Airport C/O Custom House Clayton St. Avonmouth Bristol BS11 9DX H M CUSTOMS & EXCISE Cargo Terminal Cardiff International Airport Rhoose. Nr Barry S Glamorgan Wales CF62 3BD H M CUSTOMS & EXCISE Bldg 108 Beverley Rd East Midlands Airport Castle Donnington Derby DE74 2SE H M CUSTOMS & EXCISE Edinburgh Airport Spitfire House. Cargo Village Turnhouse Rd Edinburgh EH12 0AL H M CUSTOMS & EXCISE Exeter Airport C/O Crownhill Court Tailyour Road Crownhill Plymouth PL6 5BZ HM CUSTOMS & EXCISE Farnborough Airport C/O Compass House Romsey Road Southampton SO16 4HP HM CUSTOMS & EXCISE Filton Airport C/O Custom House Clayton Street Avonmouth Bristol 461 fara 290 BRS Bristol A 033 CWL Cardifff C 048 EMA East Midlands D 245 EDI Edinburgh E 436 EXT Exeter R 297 AOA Farnborough (airshow only) fara 290 AOA Filton fara 033 .

Middx TW14 8NP H M CUSTOMS & EXCISE Humberside airportC/O Custom House Immingham Docks Immingham.LGW London Gatwick GLA Glasgow LHR London Heathrow HUY Humberside LBA Leeds Bradford LPL Liverpool LCY London City BS11 9DX H M CUSTOMS & EXCISE Timberham House Gatwick Airport Sussex RH6 0EZ H M CUSTOMS & EXCISE Glasgow Airport C/O Falcon House 70 Inchinnan Rd Paisley PA3 2RE H M CUSTOMS & EXCISE Wayfarer House Great South West Rd Feltham. South Humberside DN40 2NA H M CUSTOMS & EXCISE Leeds Bradford Airport C/O Peter Bennet House Redvers Close West Park Ring Rd Leeds LS 16 6RQ H M CUSTOMS & EXCISE Liverpool Airport C/O Bldg 302 World Freight Centre Manchester International Airport Manchester M90 5XX H M CUSTOMS & EXCISE London City Airport C/O Wayfarer House Great South West Road Feltham Middlesex TW14 8NP H M CUSTOMS & EXCISE Luton Airport Luton LU2 9NJ H M CUSTOMS & EXCISE Bldg 302 World Freight Centre M 191 Manchester International Airport 462 G 120 X 444 H 120 fara 241 Y 084 S 191 fara 150 LTN Luton L 223 MAN Manchester M 191 .

Prestwick Airport Ayrshire KA9 2PX HM Customs and Excise PO Box 6 Custom House Douglas Isle of Man IM99 1AG H M CUSTOMS & EXCISE Compass House Romsey Road Southampton S016 4HP H M CUSTOMS & EXCISE Southend Airport C/O Tilbury Docks Tilbury Essex RM18 7EJ H M CUSTOMS & EXCISE New Terminal Bldg Stansted Airport Stansted. Essex CM24 1QS H M CUSTOMS & EXCISE 463 fara 043 NCL Newcastle N 214 - Newquay fara 108 NWI Norwich W 058 PLY Plymouth fara 250 PIK Prestwick K 443 RWY Ronaldsway Isle of Man fara 450 SOU Southampton fara 293 SEN Southend fara 150 LSA Stansted S 121 MME Teesside fara 219 .Manchester M90 5XX MSE Manston H M CUSTOMS & EXCISE Manston Airport C/O West Ferry Terminal Ramsgate Kent CT11 8RP H M CUSTOMS & EXCISE Newcastle Airport Woolsington Newcastle upon Tyne NE13 8BU HM CUSTOMS & EXCISE Newquay Airport C/O Custom House Arwenack Street Falmouth Cornwall TR11 3SB H M CUSTOMS & EXCISE Norwich Airport Amsterdam Way Norwich NR6 6EP H M CUSTOMS & EXCISE Plymouth Airport C/O Crownhill Court Tailyour Road Crownhill Plymouth PL6 5BZ H M CUSTOMS & EXCISE Liberator House.

b. Reykjavík Norvegia 1.b. Bodø Sýslumaðurinn á Akureyri Sýslumaður Eyjafjarðarsýslu Hafnarstræti 107 IS-600 AKUREYRI Sýslumaðurinn á Seyðisfirði Sýslumaður Norður-Múlasýslu Bjólfsgötu 7 IS-710 SEYÐISFJÖRDUR Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli Grænási IS-235 KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR Tollstjórinn í Reykjavík Tryggvagötu 19 IS-150 REYKJAVÍK Alta tollsted P. Keflavik 4. Egilssadir 3. 1893-1895 Nordnes N-5817 BERGEN Bodø tollsted N-8039 BODØ Harstad tollsted P. 1075 N-9503 ALTA Bergen regiontollsted P. Akureyri 2. Alta 2. 316 N-9483 HARSTAD Haugesund tollsted P.b.Eustace House Tees Dock Teesport Middlesborough Cleveland TS6 7SA JSY Jersey States of Jersey Customs and Excise Jersey Airport C/O La Route Du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JJ States of Guernsey Customs and Excise Guernsey Airport Forest Guernsey GY8 0DS fara 466 GSY Guernsey fara 462 Islanda 1. Harstad/Evenes 5.b. 608 N-5501 HAUGESUND 4. Bergen/Flesland 3. Haugesund/Karmøy 464 .

Tromsø 14.b.224E. N-0032 OSLO Trondheim regiontollsted N-7495 TRONDHEIM Stavanger tollsted P. Stavanger/Sola 12. Alba Iulia. 110 N-9915 KIRKENES Kristiansand regiontollsted P.2133 N-9267 TROMSØ Trondheim regiontollsted N-7495 TRONDHEIM Ålesund tollsted P. Torp 13. 310399. no. Ilfov Aeroport Cluj Napoca Str. Ålesund Kirkenes tollsted P. ARAD Aeroport Sibiu Sos.6. Kirkenes/Høybuktmoen 7.b. Narvik/Framnes 9. 213 N-8501 NARVIK Oslo regiontollsted P.b.b. Kristiansand/Kjevik 8. 177 N-4001 STAVANGER Sandefjord tollsted P. FN.59.b.b. 247 N-4663 KRISTIANSAND Narvik tollsted P. no.333 N-6001 ÅLESUND Romania Aeroportul Aeroport Arad Numele si adresa biroului vamal competent Aeroport Arad Str. Pipera. no. Traian Vuia. OTOPENI. district 2.73A. 122 N-3201 SANDEFJORD Tromsø regiontollsted P.8122 Dep. Oslo/Gardermoen 10. Trondheim/Værnes 15.b.149. jud. CLUJ Aeroport Sibiu Aeroport Băneasa Aeroport Henri Coandă Aeroport Cluj Napoca 465 . Røros 11.b. nr. SIBIU Băneasa Sos. Bodrogului. BUCURESTI Otopeni Calea Bucurestilor.

1. Nicolae Iorga.letisko SK-041 75 KOSICE Pobo ka colného úradu Letisko Poprad . Genève-Cointrin Zollamt Basel-Mülhausen Flughafen Postfach 251 CH-4030 BASEL Zollamt Bern Murtenstrasse 85 CH-3008 Bern Bureau de douane de Genève Aeroport C.Tatry Karpatská 13 SK-058 01 POPRAD Colná stanica Slia . Bâle-Mulhouse 2.letisko M.tefanika Ivánka pri Dunaji SK-832 02 BRATISLAVA Pobo ka colného úradu Koýice . Sliac 5. . 400397. Koýice 3. IASI Timisoara Aeroport Aeroportul International Timisoara. nr. str. Bratislava 2.letisko SK-962 31 SLIAC Pobo ka colného úradu Piest'any Partizánska 2 SK-921 01 PIES ANY Slovacia 1. Aeroportului. Constanţa Aeroport Bacău Str. nr. Tudor Vladimirescu. nr.Timis Pobo ka colného úradu Bratislava .4.10c. Poprad 4. 314 CH-1215 GENEVE AEROPORT 15 466 . Piest'any Elvetia 1. Berne-Belp 3. BACĂU Aeroport Iaşi Str. Jud.P. jud.R.Aeroport Mihail Kogălniceanu Aeroport Bacău Aeroport Iaşi Aeroport Timişoara NAPOCA. Cluj Mihail Kogălniceanu Incinta Aeroport Internaţional Constanţa. Jud.

..4..... 112 al apendicelui I) (denumită în continuare „procedură simplificată de tranzit”).......................6 Model de autorizaţie eliberată companiilor aeriene – nivel 2 Conform condiţiilor procedurale..................... autorităţile competente ale ţării eliberează o aprobare companiei aeriene după modelul de m ai jos: Obiectul autorizaţiei (1) Compania aeriană .. 340 e.................. paragraful 1........ Lugano-Agno Ufficio doganale Ponte Tresa CH-6988 PONTE TRESA Zollamt Zürich-Flughafen CH-8058 ZÜRICH FLUGHAFEN 5....... manifestul care conţine informaţiile prevăzute în apendicele 3 din anexa 9 a convenţiei privind aviaţia civilă internaţională ţine loc de declaraţie de tranzit comunitar/comun cu condiţia să conţină menţiunile indicate în art............................. 111....... Zürich-Kloten Anexa 8............................... Domeniu (2) Procedura simplificată de tranzit acoperă transportul tuturor mărfurilor transportate pe cale aeriană de companiile aeriene între următoarele ţări: Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu potrivit şi sub condiţiile art............... paragraful 4 al apendicelui I).. ... ................................ este prin prezenta autorizată................. Procedura la aeroportul de încărcare (birou de plecare) 467 ............ din RVC............................................................... paragraful 4 din RVC (art...... . 445 din RVC (art.............. să recurgă la procedura simplificată de tranzit comunitar/comun conform art.......................................... Documentaţia cerută pentru transporturi (3) În cazul în care este utilizat regimul de tranzit comunitar/comun........................................ sub rezerva unei posibile revocări în orice moment. 444...............

În vederea controlului. Compania aeriană care transportă transporturile înscrise în manifest devine principal obligat pentru aceste operaţiuni de transport.]. autorităţile competente pot. Conform art. În cazul în care un transport a fost deja plasat sub un regim de tranzit.. *Acesta poate să se aplice în cazul tranzitului comun. 26 al apendicelui I al Convenţiei). termenul de prezentare al mărfurilor la locul de destinaţie este de [. purtând numărul scrisorii de transport aerian care o însoţeşte.(4) Compania aeriană consemnează statutul T1. compania aeriană înscrie codul TD (semnificând document de tranzit) pe manifest. care este transmis prin sistemul de schimb de date. numărul unităţii de încărcătură trebuie să fie indicat. În acest caz tipul. data şi biroul de plecare din declaraţia de tranzit utilizată trebuie să figureze pe scriso area de transport aerian corespondentă. devine manifestul aeroportului de descărcare. TF. toate scrisorile de transport aerian aferente transporturilor enumerate în manifest trebuie să poată fi puse la dispoziţia autorităţilor menţionate. T2*. Procedura la aeroportul de descărcare (birou de destinaţie) (5) Manifestul aeroportului de încărcare. Compania aeriană prezintă la cerere toate exemplarele manifestului de schimb de date autorităţilor competente din aeroportul de încărcare dacă aceasta nu a fost făcută în cursul schimbului de date. Transporturile sunt identificate printr-o etichetă aplicată de compania aeriană pe fiecare transport. Numărul de înregistrare al manifestului/declaraţiei de tranzit poartă cel puţin numărul zborului înscris în manifest şi data zborului. Toate exemplarele manifestului de schimb de date sunt prezentate la cerere autorităţilor competente din aeroportul de descărcare dacă aceasta nu a fost făcută în cursul schimbului de date. numărul. C (echivalentul documentului T2L) sau X tuturor transporturilor în evidenţele sale comerciale şi indică pe manifest statutul fiecărui transport cu excepţia cazului când acesta poartă menţiunea „consolidare” (eventual sub o formă prescurtată) pentru transporturile în grupaj. 356 din RVC (art.. 468 . Procedura simplificată de tranzit este considerată încheiată îndată ce manifestul de schimb de date este pus la dispoziţia autorităţilor competente din aeroportul de descărcare şi după ce transporturile enumerate în manifest le-au fost prezentate acestora. dacă un transport constituie o unitate de încărcătură.

.. Responsabilităţile companiei aeriene. birourile vamale locale din incinta aeroporturilor internaţionale de intenţia sa de a recurge la procedura simplificată de tranzit.. Compania aeriană trebuie de asemenea: să păstreze arhivele care permit autorităţilor competente să verifice operaţiunile la plecare şi la destinaţie. revenindu-i companiei aeriene în ţările de plecare şi de destinaţie.în vederea controlului. Ea este de asemenea este obligată să contribuie la înlăturarea infracţiunilor sau neregulilor constatate de autorităţile competente ale aeroporturilor de încărcare şi de descărcare. În caz de nerespectare flagrantă gravă sau repetată a dispoziţiilor privind procedura simplificată de tranzit sau modul de acordare a autorizaţiei aceasta este suspendată sau revocată. Dispoziţii finale (8) Prezenta autorizaţie este valabilă fără a prejudicia formalităţile. (7) Compania aeriană este obligată să informeze înainte. să pună toate evidenţele la dispoziţia autorităţilor competente şi să se angajeze în faţa autorităţilor competente că va îndeplini obligaţiile ce îi revin şi va contribui la înlăturarea oricărei infracţiuni sau nereguli. Autorităţile vamale din aeroportul de destinaţie notifică îndată ce este posibil orice infracţiune sau neregulă autorităţilor vamale din aeroportul de plecare precum şi autorităţii emitente a autorizaţiei. Pentru autoritatea competentă Data 469 . Autorizaţia intră în vigoare la. la plecare şi la sosire. Infracţiuni/nereguli (6) Compania aeriană notifică autorităţilor vamale orice infracţiune sau neregulă constatată. să ceară să verifice toate scrisorile de transport aerian aferente transporturilor enumerate în manifeste.

Semnătura 470 .

Anexa 8.7 Schema explicativa a grupajului aerian (a se vedea pagina urmatoare) .

Schema explicativa a grupajului aerian STAF (A) STAF (B) LTAF în expeditii separate Nu este vizibil pentru compania aeriana Trimitere (A) 20 colete (T1) MANIFEST PRINCIPAL Aeroport de destinatie Destinatar (A) Degrupaj Destinatar (B) Destinatar (C) CONTROL VAMAL STAF (C) Trimitere (B) 30 colete (T2) Gruparea STAM Compania aeriana Manifest de grupaj Envoi (C) 50 colis (T2) Manifestul de grupaj care include trimiterile T1. etc. T2. Se indica STA & STAM exemplu: 100 colete (grupaj) MANIFEST DE GRUPAJ alte trimiteri sub T1. etc. T2. Degrupaj in vederea STAF Anexa 8.7 STA = scrisoare de transport aerian STAF = scrisoare de transport aerian file STAM = scrisoare de transport aerian mama (consolidata) Lista manifestelor ( sau a mesajelor EDI – in cazul schimbului electronic) 472 .

....... Compania maritimă ........ să utilizeze procedura simplificată de tranzit comunitar conform art.. paragraful 2........... Procedura în portul de încărcare (biroul de plecare) 4.................. Aceste manifeste vor fi considerate echivalente cu declaraŝiile de tranzit comunitar. .......................................... Domeniu de aplicare 2... manifestul (specimen alăturat) este considerat echivalent cu declaraŝia de tranzit comunitar........... paragraful 4 din RVC... Manifestele trebuie să fie prezentate în două exemplare şi trebuie să conŝină simbolurile corespunzătoare (T1........................................... în scopul utilizării procedurii simplificate de tranzit comunitar....................... între porturile statelor membre ale Comunităŝii înscrise în anexa alăturată... din RVC................................ pe mare. aceste mărfuri trebuie să fie înregistrate pe manifeste separate. să fie datate şi semnate de compania maritimă care le identifică ca declaraŝii de tranzit comunitar...............T2F) scrise cu caractere mari pe prima pagină.... 473 ....... Documente ce trebuie furnizate 3..........transport maritim Dispoziŝiile prezentate mai jos se referă la aprobările eliberate companiilor maritime...................................Anexa 8....... denumită în continuare „procedură simplificată de tranzit”..8 Model de autorizaţie ....................... este autorizată........ Procedura simplificată de tranzit se aplică pentru transportul tuturor mărfurilor efectuat pe mare... 340 e.................... ....... 447 din RVC... Atunci cand procedura de tranzit comunitar este obligatorie............. sub rezerva unei revocări în orice moment.................... în sensul art...... cu condiŝia să conŝină menŝiunile indicate în art...... În cazul în care operaŝiunea de transport se referă în acelaşi timp la mărfurile care trebuie să circule sub procedura de tranzit comunitar extern (T1) cât şi la mărfurile care trebuie să circule sub procedura de tranzit comunitar intern (T2).......... Nivelul 1 Model de autorizaŝie conform art..... 447.. 447 din RVC Obiectul autorizaŝiei 1... de compania maritimă...........

. o dată pe lună. înainte de plecarea navei.........: dacă grupajul include marfuri T1....................În cazul în care sunt transportate trimiteri în grupaj ele trebuie să fie identificate prin termenul „grupaj” înscris inclusiv pe manifestul de tranzit comunitar având statutul cel mai ridicat........ numele navei şi data transportului maritim..) Compania navală care asigură transportul mărfurilor înscrise în manifest devine.. în cursul lunii precedente. el trebuie să fie declarat sub manifestul T1)........ manifestul trebuie să fie prezentat autorităŝilor competente în scopul certificării. sigla de identificare ca declaraŝie de tranzit...... principal obligat pentru acest transport. Suplimentar.. Lista este întocmită în dublu exemplar după următorul model: LISTA OPERAŢIUNILOR DE TRANZIT DIN LUNA.......... Cu excepŝia cazului in care compania maritimă este expeditor agreat în sensul art.. Procedura în portul de descărcare (biroul de destinaŝie) 5...... numele companiei maritime care a transportat mărfurile.. Lista trebuie să includă numărul de referinŝă al manifestului. 398 din RVC... Port de plecare: ... cu manifestele ce le-au fost prezentate.. autorităŝile competente pot solicita............... Conform articolului 356 din RVC... termen reluat şi pe manifestul de grupaj (ex.. Numele vasului Rezervat vămii 474 . prezentarea tuturor conosamentelor aferente mărfurilor descărcate de această navă în port.... Manifestele şi mărfurile înscrise în acestea sunt prezentate autorităŝilor competente din portul de destinaŝie în scopul controlului vamal... Autorităŝile vamale din fiecare port de destinaŝie transmit.. TD şi mărfuri comunitare..... termenul de prezentare al mărfurilor la locul de destinaŝie este de (…....... Numărul Data manifestului manifestului utilizat utilizat cu valoare cu valoare de de declaraŝie de declaraŝie de tranzit tranzit Port de destinaŝie: ... autorităŝilor vamale din portul de plecare o listă autentificată întocmită de compania maritimă sau de reprezentanŝii săi. T2F........

..... (denumirea companiei maritime) certific prin prezenta că lista conŝine toate manifestele referitoare la mărfurile transportate pe mare de la (port de plecare) la (port de destinaŝie)...” Cele două exemplare ale listei trebuie să fie semnate de reprezentantul companiei şi trimise biroului de destinaŝie cel mai târziu în a 15 zi a lunii următoare celei în care au avut loc operaŝiunile de tranzit..... Pentru autoritatea competentă Data Semnătura 475 .. cât şi autoritatea care a eliberat autorizaŝia despre toate neregulile sau diferenŝele constatate. Nereguli/diferenŝe 6. În caz de încălcări grave sau repetate ale prevederilor referitoare la procedura simplificată de tranzit sau atunci cand condiŝiile care au stat la baza eiberării autorizaŝiei nu mai sunt îndeplinite.să se angajeze să ajute la rezolvarea tuturor diferenŝelor şi neregulilor. Prezenta autorizaŝie nu afectează formalităŝile îndeplinite de compania maritimă în ŝările de plecare şi de destinaŝie în cazul plecării şi sosirii navelor. Obligaŝiile companiei maritime 7... Autorizaŝia intră în vigoare la data .să ŝină evidenŝe corespunzătoare.. care să permită autorităŝilor vamale să verifice operaŝiunile. Dispoziŝii finale 8......să pună la dipoziŝia autorităŝilor vamale toate documentele corespunzătoare .. referindu-se în special la conosamentele mărfurilor în cauză. .Ultima pagină trebuie să conŝină menŝiunea: „. Compania maritimă trebuie: . în porturile de plecare şi de destinaŝie. această autorizaŝie va fi suspendată sau revocată.. Biroul vamal din portul de destinaŝie informează atât biroul vamal din portul de plecare.

ANEXĂ PORTURI DE PLECARE ADRESA BIROULUI VAMAL COMPETENT PORTURI DE DESTINAŢIE ADRESA BIROULUI VAMAL COMPETENT 476 .

..........Nivelul 2 Model de autorizaţie conform art..... ............. termenul de prezentare a mărfurilor la locul de destinaŝie este de [.......... din RVC......... Conform art.............................................................. În cazul în care un transport este acoperit deja de o procedură de tranzit existentă.. 447.... C (echivalentul documentului T2L) sau X] tuturor transporturilor în documentele sale comerciale şi indică statutul fiecărui transport pe manifest cu excepŝia cazului când acesta poartă menŝiunea „grupaj”....... un carnet TIR...... 448 din RVC.... manifestul (specimen alăturat) care este considerat declaraŝie de tranzit comunitar cu condiŝia să conŝină menŝiunile indicate în art............]... 340 e.. sau un formular NATO 302....... paragraful 2.. Manifestul sau orice document comercial echivalent trebuie să fie disponibil pentru control înainte de plecarea vasului. Procedura în portul de încărcare (locul de plecare) Compania maritimă înscrie statutul [T1..... 477 ... Procedura simplificată de tranzit se aplică pentru transportul tuturor mărfurilor transportate pe mare de compania maritimă între porturile statelor membre ale Comunităŝii înscrise în anexa alăturată. tipul numărul....... paragraful 4 din RVC.... .................... Pentru o procedură de tranzit comunitar care este obligatorie......... TF..... În acest caz... un carnet ATA......................... este autorizată prin prezentul document.......... în sensul art. de exemplu o declaraŝie de tranzit (document administrativ unic).................... sub rezerva unei posibile revocări în orice moment.... data şi locul de plecare încrise în declaraŝia de tranzit sau în alte documente de tranzit trebuie să fie indicate pe conosament..... să utilizeze procedura simplificată de tranzit comunitar conform art............ Domeniu de aplicare 2..... Compania maritimă ........................................356 din RVC................. compania maritimă înscrie pe manifest codul TD (= Document de Tranzit).. 448 din RVC Obiectul autorizaŝiei 1... Documente ce trebuie furnizate pentru transporturile de mărfuri 3.................... denumită în continuare „procedură simplificată de tranzit”........

În caz de încălcări grave sau repetate la prevederile procedurii simplificate de tranzit sau la condiŝiile necesare eliberării autorizaŝiei această. Obligaŝiile companiei maritime 7. Dispoziŝii finale 8. autorizaŝie va fi suspendată sau revocată. informează despre orice infracŝiune sau neregulă de îndată ce este posibil. prezentarea tuturor conosamentelor aferente mărfurilor descărcate de această navă. Autorităŝile vamale din portul de descărcare.Compania maritimă ce asigură transportul mărfurilor înscrise în manifest devine principal obligat pentru transporturile plasate în tranzit (nu sunt incluse trimiterile indicate prin sigla”TD”). ea este obligată să ajute la clarificarea situaŝiilor privind infracŝiunile sau neregulile constatate de autorităŝile vamale din portul de încărcare şi descărcare. să pună toate documentele pertinenete la dipoziŝia autorităŝilor vamale şi să se angajeze să fie în totalitate responsabilă în faŝa autorităŝilor vamale pentru îndeplinirea obligaŝiilor ce îi revin.. care iau măsurile necesare. a manifestului şi mărfurilor autorităŝilor vamale din portul de destinaŝie. Compania maritimă trebuie: să ŝină la zi documentele care permit autorităŝilor vamale să verifice operaŝiunile în porturile de plecare şi de destinaŝie. Procedura în portul de descărcare (loc de destinaŝie) 5.. Pentru autoritatea competentă Data Semnătura 478 . De asemenea. pe cele din portul de încărcare precum şi autoritatea emitentă a autorizaŝiei. raportarea şi rezolvarea tuturor diferenŝelor şi neregulilor. Procedura de tranzit este considerată încheiată prin prezentarea de către compania maritimă.. Nereguli/diferenŝe Compania maritimă trebuie să comunice autorităŝilor vamale orice infracŝiune sau neregulă cunoscută. Autorizaŝia intră în vigoare la. în scopul controlului.. Prezenta autorizaŝie nu afectează formalităŝile îndeplinite de compania maritimă în ŝările de plecare şi de destinaŝie în cazul plecării şi sosirii (a mărfurilor). 6. Autorităŝile vamale pot cere.

ANEXĂ PORTURI DE PLECARE ADRESA BIROULUI VAMAL COMPETENT PORTURI DE DESTINAŢIE ADRESA BIROULUI VAMAL COMPETENT 479 .

9 CT = conosament intocmit de tranzitar CA = conosament intocmit de armator Lista manifestelor 480 . etc. Se indica CA si LTM exemple: 100 colete grupate MANIFEST DE GRUPAJ Alte trimiteri sub T1. CT. etc. T2.Schema explicativa a grupajului maritim BE (A) BE (B) BE. Degrupaj in vederea CA. in expedieri separate Ne vizibile pentru compania maritima Trimitere (A) 20 colete (T1) CA LTM Manifest de grupaj BE (C) CONTROL VAMAL Trimitere (B) 30 colete (T2) Gruparea Compania MANIFEST Port de destinatie Manifest de grupaj Destinatar (A) Degrupare Destinatar (B) Destinatar (C) maritima PRINCIPAL Trimitere (C) 50 colete (T2) care include trimiteri T1. etc. T2. LTM si a manifestului de grupaj LTM = lista de transport maritime BE = borderou de expediere Anexa 8.

Articolul 6 Convenŝia privind regimul de tranzit comun (CTC) . 6 (bi/multilateral) Direcŝia generală de Fiscalitate şi Uniune vamală CVC Art.FORMULAR DE NOTIFICARE .Articolul 97 (3) Codul vamal comunitar DESTINATAR PROCEDURI SIMPLIFICATE Baza juridică: COMISIA EUROPEANĂ CTC Art.10 TRANZIT COMUN – TRANZIT COMUNITAR TAXUD/0925/2000 – FR . Legii 200 – (MO51 4/30) CVC Art 97 (2) b (naŝional) B-1049 BRUXELLES – BELGIQUE EXPEDITOR Ŝară care simplificată: autorizează Domeniul procedurii: Simplificare autorizată cu procedura titlu individual Numele titularului/Raportare la autorizaŝie: Document anexat: copia autorizaŝiei Simplificări autorizate cu titlu general Denumirea regimului/Raportare la actul juridic: Document anexat: copia actului (*) Alte ŝări interesate: (cu acorduri bi/multilaterale) Scurtă descriere a simplificărilor: .Anexa 8. 97 (2) a (bi/multilateral) Acordul „Circulaŝia mărfurilor şi tranzit” Str.

..Persoana de contact: Referinŝa notificării (PP/AAAA/NNN) (tara/anul/nr./. Data şi semnătura: Ştampila: (*) In acest caz nu este necesară notificarea autorizaŝiilor acordate individual. . 482 ..referinţă) Nr./....

Definiţii Datorie În cadrul Convenţiei de tranzit comun. 1. la articolele 203.1. Scopul noilor dispoziţii Noile dispoziţii în materie de datorie vamală şi recuperarea datoriei vamale urmăresc să precizeze. Pe plan comunitar. regulile aplicabile datoriilor vamale sunt armonizate în cadrul Codului vamal comunitar. 204. se înţelege prin « datorie ». 213 şi 215 din Cod ca şi la articolele noi 341 şi 450 bis la 450 bis5 din RVC.2. această reformă legislativă a regimului de tranzit permite înlăturarea anumitor incoerenţe ale dispoziţiilor relative la datoria vamală şi deci aduce o anumită unitate tranzitului comunitar. Scopul prevederilor referitoare la datorie şi recuperare în cazul procedurii de transit comun/comunitar 1. Ele nu merg însa mai departe şi lasă fiecărei părţi contractante la convenţie responsabilitatea de a acţiona în recuperarea propriu-zisă a datoriei vamale. în conformitate cu legislaţia naţională în materie.PARTEA a VI-a . atât drepturile vamale de import sau de export cât şi alte impuneri aferente mărfurilor plasate sub acest regim.Datorie şi recuperarea 1. situaţiile care dau naştere unei datorii vamale în cadrul strict al operaţiunilor de tranzit comun sau comunitar. Dispoziţiile similare existente. Dispoziţiile codului au totuşi efecte trecând peste regimul de tranzit comunitar şi vizează datoria vamală în general. identificarea debitorilor şi să determine fără echivoc ţara competentă pentru recuperarea datoriei vamale de la debitori şi pentru garanţie. Armonizare limitată de dispoziţii Legislaţie Decizia nr. într-o manieră armonizată.1/2000 a comisiei mixte CE-AELS «tranzit comun» din 20 decembrie 2000 a introdus la apendicele 1 la convenţie un Titlu IV privitor la datoria vamală şi recuperarea datoriei vamale. pentru tranzitul comunitar. În ceea ce priveşte Comunitatea. 483 .

1. Tranzitul comunitar având deasemenea un efect suspensiv privind « alte impuneri » (taxe naţionale). suspendate pe timpul regimului. Prezenta parte vizează numai situaţiile obiective ducând la datorii. noţiunile de « datorie » şi « sancţiune » să fie interschimbabile. Sustragerea mărfurilor de la regim 2. trebuie deci sa fie acoperite. ale căror consecinţă nu este perceperea unei sume obiectiv datorate. articolul 341 RVC extinde. 1. ci o sancţiune administrativă şi/sau penală ( putând implica luarea în calcul a unui element intenţional). 2.Datorie vamală Articolul 4(9) Cod Vamal În cadrul comunitar. anumite dispoziţii ale codului în materie de garantare. acoperirea datoriei vamale începe prin înregistrarea sumei de către autoritatea competentă.3. al Codului ca «obligaţia de a plăti suma drepturilor de import sau de export».paragrafului 2) se asimilează adesea cu « infracţiuni » sau « nereguli ». Naşterea datoriei şi identificarea debitorului 2. « datoria vamală » este definită la articolul 4. Acelaşi fapt. chiar daca pentru aceleaşi fapte. numai în cadrul tranzitului comunitar. se va înţelege ansamblul de acţiuni care contribuie la încasarea sumelor datorate. ele nu trebuie sa fie confundate cu acestea din urmă. La nivelul Comunităţii. în sensul articolului 217 din Cod. dar depinde de fiecare ţară. aceeaşi neregulă la regimul de tranzit va putea adesea să ducă la naşterea unei datorii şi a unei sancţiuni. Distincţia dintre dispoziţiile represive şi dispoziţiile financiare Acoperirea unei « datorii » cu ocazia unei operaţiuni de tranzit este rezultatul unei situaţii în care regimul nu a putut fi incheiat in termen în condiţiile prevăzute şi unde drepturile şi celelalte impuneri.1. Situaţii de sustragere O datorie se naşte din sustragerea mărfurilor de la 484 Acoperire Articolul 114(1) . lăsând la o parte aspectul represiv care este indispensabil. datorie vamală şi de acoperire a acestor « alte impuneri ». ele însele descrise la articolul 20 din Cod. paragraful 9. Prin termenul generic de « acoperire ».1. Chiar daca situaţiile conducând la naşterea unei datorii (conf.

aşa cum precizează reglementarea comunitară. 4. dovada prezentării a fost falsificată . de la « supravegherea vamală » inerentă acestui regim suspensiv. DAC prevede că eroarea de statut vamal comisă pentru mărfuri necomunitare pe un manfest aerian în procedură simplificată de transit comunitar.2. în principiu. noţiunea de « sustragere » s-ar putea aplica pentru toate situaţiile în care vama nu este în măsură să asigure respectarea reglementărilor vamale.nivel 2 ( semn “C” 485 . Situaţiile care duc la sustragerea mărfurilor de la regimul de tranzit sunt în particular : neprezentarea mărfurilor la biroul vamal de destinaţie sau la un destinatar agreat. Situaţii care nu constituie o sustragere de la regimul de tranzit Sunt bineînţeles situaţiile în care condiţiile citate nu sunt îndeplinite cum ar fi ruperea sigiliilor astfel încât trimiterea este obligatoriu prezentată la biroul de destinaţie.apendice 1 la convenţie regimul de tranzit comun. articolul 900 al DAC autorizează rambursarea sau remiterea drepturilor de import în caz de furt de mărfuri necomunitare plasate sub regimul de transit în măsura în care aceste mărfuri sunt găsite într-un termen scurt şi repuse.82 81 In Comunitate. 82 La nivelul Comunităŝii. adică. Astfel. şi dacă este cazul. alineatul 2. mărfurile au fost livrate direct de transportator către un destinatar neagreat . Articolul 865 RVC - înlocuirea procedurii de tranzit /regim vamal al mărfurilor (declaraţie de tranzit comunitar extern/procedură T1 de tranzit comun. a altor dispoziţii aplicabile mărfurilor. aici înţelegând : 1. înlocuită cu o declaraţie de tranzit comunitar intern/ procedura T2 de tranzit comun sau printr-un regim vamal comunitar justificat de un document T2L/T2LF sau echivalent ça şi cu semnul C sau F pe un manifest aero/maritim). în situaŝia lor vamală iniŝială.1. 2. în starea în care se găseau la momentul furtului. mărfurile declarate au fost înlocuite total sau parţial cu altele . articolul 865. 3. mărfurile au fost furate sau subtilizate total sau parţial (« lipsuri ») în timpul transportului81 2.

Cand se naşte datoria vamala ? În caz de sustragere. Debitori Persoana care a sustras mărfurile de la regim (de la supraveghere vamală) este debitoarea datoriei.1. În cazul în care nu se poate identifica locul şi momentul precis. există deci aici un element intenţional pentru a o putea considera ca debitor. De notat că alte persoane pot fi ţinute să execute obligaţiile antrenate de utilizarea regimului. în măsura în care compania aeriană a regularizat situaŝia vamală a mărfurilor procedând la la sosirea la destinaŝie. Data exactă a sustragerii este totuşi de o importanţă relativă. adică în transit comun ( comunitar ) în primul rând principalul obligat.3. sustragerea va fi în orice caz intervenită între ultimul aviz de trecere eventual prezentat şi ultima zi a termenului prevăzut pentru prezentarea mărfurilor la destinaţie. cele două elemente fiind legate. În afară de asta. termenul de rămânere a mărfurilor sub regim fiind relativ scurt. devine deasemenea debitor persoana care trebuie să execute obligaţiile care antrenează utilizarea regimului. în particular transportatorul şi destinatarul mărfurilor. În sfârşit. 2. Articolul 115(1) Apendicele I Conventie Articolul 203(3) CVC în loc de “T1” nu constituie sustragere. datoria se naşte în momentul când mărfurile au fost sustrase de la regim. persoana care a participat la sustragere (complice) sau care a deţinut sau tăinuit marfa (deţinător sau tăinuitor) nu devine debitor decât dacă ştia sau trebuia să ştie că a fost vorba de o sustragere .Articolul 114(2) (a) Apendicele I Convenite Artiolul 203(2) CVC 2.4. elementele de calcul ale nivelului datoriei nu ar trebui să suporte modificări fundamentale. neexistând nici un element intenţional care poate fi luat în calcul pentru a identifica principalul obligat ca debitor. acest moment este adesea la fel de greu de identificat ca şi locul sustragerii.1. Această ultimă dată va fi luată în calcul ca ultim moment de naştere a datoriei. În afara flagrantului delict al sustragerii mărfurilor din mijlocul de transport. necondiţionat şi de manieră pur obiectivă. 486 . în virtutea aceloraşi articole. în măsura în care.

descărcare sau un alt incident în cursul transportului fără adnotarea în exemplarul declaraţiei şi fără prezentarea pentru viză la autoritatea competentă . înainte ca acesta din urmă să ia sfârşit.2. Alte nereguli la regim 2. Cu titlu de exemplu şi sub rezerva cazului de Articol 203(2) CD sustragere de la regim. sau neîndeplinirea uneia din condiţiile fixate pentru plasarea mărfurilor sub regim.114(1)b) apendice 1 convenţie Art. aceste situaţii au deci un caracter rezidual. Articolul 114(2) (a) apendice 1 convenţie Acest tip de situaţie intervine după plasarea mărfurilor sub regim şi bineînţeles. pe de altă parte. transbordare.204(1) Cod vamal 2. ei pot deasemenea deveni debitori în calitate de complici la sustragere sau deţinători ai mărfurilor sustrase.203(1)Cod nerespectarea itinerariului stabilit . dacă neexecutarea unei obligaţii constituie sau conduce la sustragerea mărfurilor de la regim. rupere de sigiliu.para.1.21).2.1. în raport cu sustragerea.2.114(1) a) apendice1 convenţie Art. ar putea fi vorba de : Art. acesta din urmă dă naştere la datorie şi în acest caz.). sau de nereguli care nu dau naştere la datorii (vezi paragraful 2. pe de o parte. În orice caz.cărora regimul de tranzit comun/comunitar le impune obligaţii specifice . în caz de: neexecutarea obligaţiilor antrenate de utilizarea regimului. În particular. în afara sustragerii mărfurilor de la regim. se aplică dispoziţiile în materie de sustragere (conf. Art. Ca fapte generatoare de datorii. 487 - . Situaţii vizate O datorie se naşte.

1. şi sub rezerva neregulilor care nu fac să se nască o datorie ( vezi paragr. ea este pusăîn evidenţă numai după plasarea sub regim ( în afară de cazul când nu s-ar fi acordat liberul de vamă). 488 - - . pentru Comunitate : după anularea autorizaţiei conform articolului 8 din cod.23(2) apendice1 convenţie Art. fără act de cauţiune şi/sau certificat sau titlu valabil în timp ( revocat. prezentarea cu destinaţie . ne putem gândi la un plasament efectuat : fără garanţie valabilă.vamal - înstrăinarea. a unei părţi contractante neacoperite de garanţia prezentată la plecare . de către titularul unei operaţiuni simplificate eliberate pe bază de elemente inexacte sau incomplete . fără sigiliu de trimitere sau fără fixarea unui termen de prezentare la destinaţie sauf ără fixarea unui itinerariu fix când reglementarea autorizaţiei o impune . în timpul transportului.2. a condiţiilor prevăzute de reglementările din autorizaţia eliberată. în continuare).355 apendice 1 convenţie Art.2. de nerespectarea de către o persoană autorizată să utilizeze operaţiunea simplificată. Cu titlu de exemplu. termen de valabilitate expirat) sau în spaţiu (operaţiune de înstrăinare a unei părţi contractante neacoperite de garanţie) sau în caz de depăşire a sumei de referinţă pentru garanţia globală sau scutirea de garanţie . mai general.anulat. întârziere şi nejustificată la - absenţa notificării unei iregularităţi de către titular a unei operaţiuni simplificate aer/mare . Neîndeplinirea unei condiţii fixate pentru plasarea sub regim Art.360 RVC Acest tip de situaţii intervine în cursul operaţiunii de tranzit sau anterior plasării sub regim.2.. 2. 2.2. În acest caz. de către un expeditor agreat.

chiar dacă au fost 489 . Aceste dispoziţii lasă de altfel fiecărei părţi contractante grija de a identifica.1.2. ţinând cont de experienţa sa profesională.nu implică o neglijenţă manifestă din partea celui interesat. după caz. cel în cauză nu a făcut totul pentru a evita nerespectarea obligaţiilor sale sau dacă el comite de manieră repetată aceeaşi neregulă. 2.2.2. Ar putea fi vorba de o neglijenţă manifestă dacă.2. . de caracterul mai mult sau mai puţin evident al obligaţiilor /condiţiilor de respectat şi de eventualele sale angajamente (mai ales în cadrul unei operaţiuni simplificate).2.nu constituie prin nimic o tentativă de sustragere de la regim .2. de exemplu.26 apendice 1 convenţie Art. Nereguli care nu dau naştere la datorii Neregulile (evident altele decât sustragerea) care au rămas “fără consecinţe reale asupra funcţionării regimului” nu duc la naşterea unei datorii. -permite îndeplinirea a posteriori a formalităţilor necesare pentru a regulariza situaţia.2. 2.114 (1) alin2 apendice 1 Revine fiecărei părţi contractante.356 DAC O asemenea scutire nu se poate lua în calcul. în cazul neexecutării unei obligaţii antrenate de utilizarea regimului sau de neîndeplinirea unei condiţii fixate pentru plasarea mărfurilor sub regim. Identificarea situaţiilor Art. decât dacă neregula în cauză : . Condiţii generale de scutire de la naşterea datoriei Art. situaţiile la care scutirea se aplică şi deci de a le limita.2. Forma acestei “regularizări” trebuie să ţină cont de natura obligaţiei sau de condiţia care nu a fost respectată.

au fost prezentate 2. Apendicele I la convenţie (articolul 204.Ele pot primi o destinaţie vamală şi interesele financiare în joc nu sunt cu nimic ameninţate. paragraful 1. mărfurile sunt tot la dispoziţia autorităţilor vamale. 3) Pentru Comunitate. Momentul naşterii datoriei În virtutea articolului 114.b). paragraful 2.ca rămânând fără consecinţe reale asupra funcţionării corecte a regimului vamal. articolul 859 din DAC conţine o listă exhaustivă de nereguli. mărfurile plasate sub regim intacte la biroul de destinaţie. în sensul articolului 204. din cod. pct. în caz de neexecutare a uneia din obligaţiile antrenate de utilizarea regimului. când termenul fixat la articolul 356 din DAC nu a fost respectat şi paragraful 3 al art susnumit nu se aplică. să limiteze aceste scutiri la anumite situaţii. Dacă una din obligaţiile impuse prin utilizarea regimului de tranzit comunitar nu a fost observată. datoria se naşte în momentul când această obligaţie înceteaza de a fi îndeplinită. 3) 2.DAC îndeplinite condiţiile generale de scutire. Pentru mărfurile plasate sub regimul de transit comunitar.3.paragraf 2 din cod) .sub rezerva respectării condiţiilor generale de scutire.204(1) alin2. mărfurile au fost prezentate intacte la biroul de destinaţie şi operatorul nu este vinovat de nici o neglijenţă manifestă. De fapt.2. articolul 859 din DAC prevede o scutire în condiţiile următoare: 1. care sunt considerate. şi 3. nu există nici un motiv valabil de a susţine că s-a născut o datorie vamală. iar mărfurile au fost totuşi prezentate la biroul 490 .convenţie Art.cele care trebuie totuşi identificate în prealabil. biroul de destinaţie a fost în măsură să verifice că mărfurile au primit o destinaţie vamală sau au fost plasate în deposit temporar la sfârşitul operaţiunii de transit.

de destinaţie într-un termen rezonabil.2. debitorul va fi principalul obligat. determinarea debitorilor depinde de natura obligaţiei specifice care a dus la neregulă sau de termenii dispoziţiei care crează obligaţia. ne vom referi la momentul când neregula a fost constatată. În practică.3. dar poate fi vorba în mod egal de transportator sau de destinatarul mărfurilor (articolul 4 paragraful 2 apendice 1 din Convenţie articol 96 paragraf 2 din cod). debitorul este : în cazul neexecutării uneia din obligaţiile antrenate de utilizarea regimului. 2. nu este totdeauna uşor de identificat momentul la care neregula s-a produs. singurul dator să respecte condiţiile prealabile plasării. inclusiv în cadrul operaţiunii simplificate. - Este vorba de principalul obligat după articolul 4 paragraful 1 apendice 1 la Convenţie. paragraful 3 din cod). Apendicele I Convenţie (articolul 204. Nu se naşte datorie în caz de distrugere totală sau pierdere iremediabilă a mărfurilor 491 .4. . Datoria se naşte în momentul plasarii mărfurilor sub regim când se constată ulterior o neregulă la una din condiţiile reieşite din plasarea mărfurilor sub regimul respectiv. În acest caz. Debitori În virtutea articolului 115. 2.În toate cazurile. Când momentul nu se poate preciza . aceasta va fi deasemenea considerată ca debitor. paragraful 2. persoana care trebuie să execute aceste obligaţii.în caz de nerespectare a uneia din condiţiile fixate prin plasarea sub regim. Dacă plasarea implică totuşi respectarea condiţiilor de o terţă persoană. persoana care trebuie să respecte aceste condiţii.

sau este consecinţa unei autorizaţii a autorităţilor competente83 - - 3. …) sau ca urmare a unui caz fortuit sau de forţă majoră. Locul unde se produc faptele care dau naştere datoriei Articolul 116(1) Apendicele I Convenţie 83 Articolul 116(2) Apendice 1 la convenţie Articolul 215(3) Cod vamal Depinde în principiu de identificarea locului unde sau propus în mod real faptele care au dat naştere datoriei .1. distrugerea este o destinaŝie vamală autorizată: vezi art. Recuperarea datoriei 3.1.2.3. Intr-un asemenea caz.1.1.paragraf 3.2.1. Determinarea autorităţii competente pentru recuperare 3. In dreptul comunitar.Articolul 114(3) apendice I la convenţie Art.182 din cod.206(1) Cod vamal Nici o datorie nu se va naşte dacă cel interesat aduce probe că neexecutarea obligaţiilor sale : rezultă din distrugerea totală sau pierderea iremediabilă a mărfurilor ( adică acestea devin inutilizabile) este datorată unei cauze depinzând de însăşi natura mărfii ( evaporare naturală. Este vorba totuşi de o competenţă iniţială susceptibilă de a fi repusă în cauză dacă determinarea locului naşterii datoriei este rezultatul unei prezumţii şi dacă locul unde s-au produs efectiv faptele care au dat naştere datoriei va fi determinat ulterior. Autoritatea competentă pentru recuperare Determinarea autorităţii competente pentru acoperire este fundamentală pentru buna gestionare a regimului şi a consecinţelor sale la nivel financiar. Această competenţă este valabilă pentru acoperirea drepturilor vamale ca şi a altor impuneri.) 3. 492 .1. Autoritatea competentă este cea a ţării unde datoria este născută sau se consideră a fi născută. consecinţele vor fi totuşi diferite după cum vor fi implicate mai multe părţi contractante sau doar state membre ale Comunităţii ( conf. Locul naşterii datoriei 3.

nici prin referinţă la locul unde s-au produs în mod real 493 Art.1.1. nu poate fi suficientă pentru a stabili competenţa.locul unde autorităţile competente constată că marfa se găseşte într-o situaţie care dă naştere la datorie . fără să se ştie unde se găseşte marfa. sau. Locul determinat în lipsă Regula de determinare a locului prevăzută va funcţiona dacă. . Simpla constatare a existenţei unei datorii. ştiind : . locul (ca şi momentul) de naştere a c) apendice 1 datoriei va fi în principiu cel al plasamentului Convenţie mărfurilor sub regim.Articolul 215 (1) Reglementarea nu se pronunţă asupra mijloacelor pentru această identificare. 3.în ultimă instanţă. aceasta pentru a evita ca mai multe autorităţi să vină a constata că o anumită datorie s -a născut în jurisdicţia proprie.3. un loc determinat prin referinţă la ultima ţară de intrare unde un aviz de trecere a fost prezentat. la ţara de care depinde biroul de plecare. De aceea legislatorul a prevăzut recursul la prezumţii pentru a determina locul de naştere a datoriei când locul real nu poate fi determinat. locul de naştere a datoriei va fi deci cel al sustragerii de la regim.2. astfel încât să fie probator Cod Vamal pentru autoritatea ţării respective (constatări ale vămii. Articolul 116(1) b) apendice 1 la Convenţie Articolul 215(1) alin. 3.3 Cod Vamal O asemenea identificare nu este totuşi întotdeauna posibilă. În al Articolul 215(1) treilea caz şi ţinând cont de ceea ce a fost spus mai alin.2. În funcţie de faptele care stau la baza datoriei.116(1) c) apendice 1 Convenţie Articolul 215(1) alin. de neexecutare a unei obligaţii sau de neîndeplinire a unei condiţii pentru plasament. documente prezentate de principalul obligat).3 Cod . Locul unde autorităţile competente constată că mărfurile se găsesc într-o situaţie dând naştere unei datorii Această constatare implică faptul că marfa se găseşte la dispoziţia autorităţii. în lipsă.2. locul de naştere a datoriei nu poate fi determinat.2 Cod Vamal înainte privitor la efectul unei asemenea Articolul 116(1) neîndepliniri. la sfărşitul unui termen de zece luni de la acceptarea declaraţiei de tranzit. Ea poate deci să fie Primul alineat asigurată prin orice mijloc.

în calitate de ţară de plecare. anexa 8. în ţara de care depinde biroul de plecare. . Germania va fi. Aplicarea acestei reguli este direct legată de rezultatele (sau absenţa rezultatelor) procedurii de cercetare la sfărşitul termenului de zece luni. capitolul 5. anexa 8. datoria se consideră a fi născută : în cadrul tranzitului comun : fie în ţara de care depinde ultimul birou de intrare unde a fost emis un aviz de trecere . în lipsă. Aceasta va fi considerata ca loc de naştere a datoriei.d)) Situaţia I: Un aviz de trecere a fost remis la biroul de trecere la intrarea în Romania. această ultimă ţară va fi considerată ça locul naşterii datoriei . sub c)) Situaţia I : Ultimul aviz de trecere fiind remis la biroul de trecere la intrarea în Elveţia. neputându-se determina un alt loc. nici prin referinţă la constatarea autorităţilor că mărfurile se găsesc într-o situaţie care naşte datorii.Comunitate (Franţa)] (Partea IV. fie. al.Operaţiune de tranzit comun cu trecere prin una/mai multe tari terţe [Comunitate (Polonia) – Ukraina – Comunitate (Romania)] (Partea IV. 494 .Vamal Articolul 450bis DAC faptele.5. [ Comunitate (Germania). considerată ca fiind locul de naştere a datoriei . Exemple : -Operaţiune de tranzit comun fără trecere printr-o ţară terţă . ca. La sfârşitul acestui termen.5.5.Elveţia. Situaţia II : Nefiind găsit nici un aviz de trecere.

- în cadrul tranzitului comunitar: fie la locul unde marfa a fost plasata sub regim (statul membru de plecare). înainte sa circule sub acoperirea unui titlu de transport unic via o tara terţa). considerata ca loc de naştere a datoriei. pe teritoriul căreia efectul regimului (şi supravegherea vamala a autoritatilor competente ale tarii respective) era suspendat. aceasta înseamnă. Operaţiune de tranzit comunitar cu trecere printruna/mai multe tari terţe altele decât tari AELS. locul unde ea a fost prezentata la un birou de trecere la intrare. în calitate de stat membru de plecare. Danemarca va fi. al. Exemple : Operaţiune de tranzit comunitar fara trecere printro tara terţa/tara din AELE (Partea IV.Situaţia II: Nici un aviz de trecere nu a fost regăsit. Atenţie: Dacă un aviz de trecere a fost trimis la un birou de trecere la ieşirea din Comunitate (Polonia). în calitate de tara de plecare. implicând birouri de trecere la plecarea apoi la sosirea din/în Comunitate [Comunitate (Slovenia) Croaţia/Bosnia/Serbia/Albania – 495 Comunitate . considerata ca loc de naştere a datoriei. va trebui considerat ca nici o datorie nu este născuta.5. şi nu la intrarea în Romania. fie la locul unde ea a fost introdusa pe teritoriul vamal al Comunitatii sub acest regim suspendat pe teritoriul tarii terţe după art. eventuala sustragere a mărfurilor nefiind făcuta sub regimul de tranzit comunitar ci intr-o tara terţa.93 din Cod (în tranzit comunitar.a)) Nu exista birou de trecere. Polonia va fi. anexa 8. [Danemarca-Germania-Franta-Spania] capitol 5.

b)) Situaţia I: Un aviz de trecere a fost trimis la biroul de trecere la introducerea (intrarea) mărfurilor sub regim în Grecia . Slovenia va fi. ci şi mai intai înainte de calcularea de către autoritatea competenta pentru aceasta. Schimbul de informaţii Cu excepţia cazului în care locul efectiv unde s-a produs faptul (sustragerea.3 Schimbul de informaţii şi cooperarea în vederea încasării 3.1. Aceasta are loc printr-o folosire eficace a procedurilor de informare despre principalului obligat. nu numai în stadiul de încasare propriu-zisa. capitol 5. eventuala sustragere a mărfurilor nefiind făcuta sub regimul de tranzit comunitar ci intr-o tara terţa. capitol 5. 3. paragraf 4) 496 .(Grecia)] (Partea IV. aceasta tara va fi considerata ca loc de naştere a datoriei. neexecutareaunei obligaţii sau neobservarea unei condiţii). al. Atenţie : Dacă un aviz de trecere a fost remis la biroul de trecere la plecarea din Slovenia. înainte ca regimul sa se încheie. şi nu la intrarea în Grecia. anexa 8. în calitate de tara de plecare. Tarile trebuie deci sa acorde asistenta mutuala. determinarea de către autoritatea competenta este rezultatul prezumţiilor. Situaţia II: Nici un aviz de trecere nu a fost regăsit.1. caz în care naşterea datoriei poate fi determinata imediat şi fara echivoc.5. ca şi despre procedurile de cercetare (Partea IV.3. considerate ca loc de naştere a datoriei.1. pe teritoriul căruia efectul regimului (şi supravegherea vamala a autoritatilor competente ale tarii respective) era suspendat. va trebui considerat ca nici o datorie nu este născuta.

sa fie urmărita de autoritatea competenta determinata pentru încasare. acte de executare.3.2. Trebuie sa fie.Aceasta asistenta trebuie.1. În final ea le va comunica toate actele juridice importante referitoare le derularea acţiunii de încasare (acte de urmărire. în special. pentru a evita un cumul de acţiuni pentru încasarea aceleiaşi datorii sau întârzieri în notificările debitorului şi garanţiei care ar putea conduce la pierderi de resurse. după o perioada de 10 luni. Înainte chiar/sau independent de primirea unui aviz de cercetare – de elemente (dovezi de fapte a originii datoriei sau descoperirea mărfurilor în situaţia de naştere a unei datorii) care le-ar permite sa stabilească competenta lor pentru încasare. Aceasta din urma trebuie sa informeze biroul de plecare şi biroul de garanţie în legătura cu datele obţinute ca urmare a acţiunii de încasare. Lista autoritatilor competente în materie de încasare din fiecare tara. autoritatea competenta din tara de plecare trebuie sa lanseze procedura de cercetare. 3. Dacă autorităţile tarii de destinaţie sau ale unei tari de trecere estimează ca dispun – când este cazul. Este important. pe de-o parte ca autoritatea care a demarat procedura de cercetare sa poată garanta ca eventualele sale rezultate sunt efectiv considerate (luate în calcul)la nivelul determinării autoritatii competente pentru încasare. intre care trebuie sa se efectueze schimbul de informaţii. Un astfel de schimb de informaţii este în mod vădit cu atât mai necesar când autoritatea identificata ca şi competenta pentru încasare nu este autoritatea tarii de plecare. figurează în anexa 8. competenta pentru demararea şi urmărirea procedurii de cercetare. de altfel. de asemenea. pe de alta parte. acte de plata). Aceasta. cel puţin sa fie stabilit ca nici o alta tara n-a 497 . Rolul esenţial al autoritatii competente din tara de plecare În scopul determinării fara echivoc care este autoritatea competenta pentru încasare.1. în acest caz.

copia avizului de cercetare TC20. În schimb. informează autoritatea tarii de plecare ca este competenta pentru încasare şi va demara acţiunile necesare.). ca şi toate celelalte indicaţii disponibile referitoare la mărfuri (moneda. Acest exemplar al declaraţiei de tranzit este însoţit de toate celelalte documente utile. cantitatea. care va fi sau nu legata de o procedura de cercetare. Ea transmite de asemenea toate indicaţiile utile referitoare la garanţie. din partea sa.fost implicata în operaţiunea de tranzit.2. nu permite stabilirea competentei autoritatii tarii care a procedat la constatare. Ca lansează sau nu o procedura de cercetare. « Calcul totalului datoriei.).1 sau un document echivalent. fara ca nici locul de sustragere nici mărfurile sustrase sa poată fi regăsite (cunoscute). Aceasta informaţie. autoritatea competenta a acestei tari. de natura a facilita calculul drepturilor şi altor impuneri în cauza (conform paragraf 3. pentru a evita ca aceasta autoritate sa nu demareze. valoarea. purtând menţiunea constatărilor efectuate ca sa permită acestei autoritati sa procedeze la încasarea datoriei. o acţiune de încasare. având constatata o situaţie care duce la naşterea datoriei în acea tara în cadrul regimului (delict de sustragere a mărfurilor în timpul transportului. …). nerespectarea unei obligaţii.5 sau copia exemplarului nr. În acest caz. va trebui sa parvină autoritatii competente a tarii de plecare înaintea expirării unui termen de 10 luni începând de la data acceptării declaraţiei de tranzit. Autoritatea unei tari vizata pentru o operaţiune de tranzit. Atunci când procedura de cercetare a fost demarata. cum ar fi procese verbale.2. etc. aceasta informaţie este adăugata pe formularul TC20 sau TC22. din propria 498 . simpla constatare de “lipsuri”. în special în vederea facilitării acţiunii complementare garantării (conform paragraf 3. autoritatea competenta din tara de plecare adresează autoritatilor competente pentru încasare exemplarul nr.2. adresata în retur autoritatii competente din tara de plecare. în cursul transportului sau la destinaţie.1.1.

1: 499 .1.I Conventie Art. Drepturile şi/sau alte impuneri în cauza vor diferi în funcţie de regimul de tranzit utilizat şi de condiţiile (locul) de naştere a datoriei. Procedura de recuperare 3. Aceasta din urma. la finalul unui termen de 10 luni şi inafara cazului în care un aviz de trecere la intrarea intr-o alta tara este regăsit. trebuie sa informeze despre acest fapt autoritatea competenta din tara de plecare. Calculul totalului datoriei Acest calcul depinde : De natura drepturilor şi altor impuneri constitutive ale datoriei. 218(3) CVC 3.1. Pot fi prezentate următoarele situaţii (eventuale tratamente preferenţiale la import nu sunt luate în considerare) : Tranzit comun Cazul nr.1. 117 (1).2. Art. Acţiuni împotriva debitorilor Autorităţile competente demarează acţiunea de încasare a datoriei (datorie vamala CE : « a se tine cont de totalul drepturilor ») din momentul în care ele sunt în măsura sa calculeze totalul datoriei şi sa stabilească debitorul/debitorii. şi De alte elemente de taxare de luat în considerare. Biroul de plecare informează autoritatea competenta în materie de încasare cu ajutorul unui aviz de informare TC24 conform modelului care figurează în anexa 8. de luat în considerare conform operaţiunii de tranzit avuta în vedere.2. App.2. 3. va fi competenta « prin neprezentare ».2.sa initiatita sau în cadrul unei proceduri de cercetare.

Operaţiune de tranzit comun referitor la mărfurile în libera circulatie intr-o parte contractanta* *Mărfurile comunitare care fac obiectul unei proceduri T2 de tranzit comun vor fi luate ca exemplu prin avantaj. 500 . Exemplul 1B: Procedura T2/export [Comunitate – Norvegia] Dacă evenimentele susceptibile a naşte o datorie survin in Comunitate : nici un drept nu este datorat (pentru că este vorba de mărfuri comunitare) alte impuneri pot fi datorate conform regulilor relative la taxele naţionale aplicabile mărfurilor . Dacă datoria se naşte în Norvegia : este datorată în Norvegia (drepturi şi alte impuneri). din cod/art. dar acelaşi raţionament este aplicabil mărfurilor naţionale (integral obţinute sau puse în libera circulatie) de o alta parte contractanta care face obiectul.340 patrar. Dacă evenimentele susceptibile a naşte o datorie survin in Comunitate : nici un drept nu este datorat (pentru ca este vorba de mărfuri comunitare) alte impuneri pot fi datorate conform regulilor relative la taxele nationale aplicabile mărfurilor . paragraf 2.163. punct a). Exemplul 1A: Procedura T2/livrare intracomunitara [Comunitate – Elveţia – Comunitate]** (articol 2. plecând de la aceasta parte contractanta. paragraf 3 din conventie) **Este vorba în mod similar de un tranzit comunitar intern T2 în sensul art. unei proceduri T1. paragraf 2.din RVC. Dacă datoria se naşte în Elvetia : este datorata în Elvetia (drepturi şi alte impuneri la import).

419(7) si 501 . 165 CVC Art. din cod/art. paragraf 3. Cazul nr. paragraf 1. 251 (2) si 796 RVC ***Situaţie similară vizată de art.340 pătrar. şi art.91. Cazul nr. Dacă datoria se naşte în Elveţia : este datorată în Elveţia (drepturi şi alte impuneri). paragraph 2 din convenţie) Art.2: Operaţiune de tranzit comun referitoare la mărfuri din ţări terţe sau din alte părţi contractante**** ****Pentru Comunitate : „mărfurile necomunitare” care fac obiectul unei proceduri T1 de tranzit comun (art.2 Art.1 Operaţiune de tranzit comunitar extern T1 referitor la mărfuri non-comunitare Drepturile (datoria vamală) şi alte impuneri la import sunt datorate în statul membru unde acestea s-au născut. Tranzit comunitar şi/sau comun Art. 91(2) (a) si 93 CVC Cazul nr. puncte a) şi b) din RVC pentru mărfurile care fac obiectul unor măsuri la export. 91(1)(a). paragraf 1. punct a).91. Dacă evenimentele susceptibile a naşte o datorie survin din Comunitate : nici un drept nu este datorat (pentru că este vorba de mărfuri comunitare) alte impuneri pot fi datorate conform regulilor relative la taxele naţionale aplicabile mărfurilor dar declaraţia de export trebuie invalidată şi măsurile legate de aceasta anulate. punct b).93 din Cod) Drepturile şi alte impuneri la import sunt datorate în ţara unde datoria este născută.Exemplul 1C: Procedura T1/export*** [Comunitate – Elvetia ] (articol 2.

1. fără a suspenda nici un drept sau altă impunere pentru Comunitate sau statele sale membre. Aceste elemente sunt identificate prin intermediul datelor care figurează pe declaraţie ca şi informaţiile sau documentele culese. Cazul nr.1.3 Operaţiune de tranzit comunitar intern T2F Nici un drept (datorie vamala) nu este datorata dar alte impuneri la import sunt datorate în statul membru unde datoria este nascuta. alte impuneri pot fi datorate conform regulilor relative la taxele naţionale aplicabile mărfuri lor. raţiunea acestei sume şi pentru ceilalţi. Nici un drept nu este datorat în Comunitate. 502 . la cota în vigoare la momentul naşterii datoriei şi în ţara unde ea este născută.2. via o ţară terţă alta decât cele din AELE. 3. ei sunt ţinuţi cu titlu solidar la plata totalului acelei datorii.3. „Schimb de informaţii şi cooperare”).2. Pentru detalii sunt aplicabile regulile părţilor contractante.434(9) RVC Operaţiune de tranzit comunitar intern T2 Cu excepţia tranzitului comun. este vorba de o operaţiune de tranzit comunitar intern T2 între două puncte din comunitate. Elementele de taxare de luat în considerare pentru fiecare din drepturile şi alte impuneri în cauză sunt cele aferente mărfurilor care fac obiectul declaraţiei de tranzit. în special de la alte autorităţi interesate sau de la principalul obligat (conform paragraf 3. Identificare şi solidaritate a debitorilor Atunci când mai mulţi debitori sunt identificaţi pentru o aceeaşi datorie. Aceasta înseamnă în particular că autoritatea competentă pentru încasare poate să se adreseze fără să distingă unuia sau altuia în vederea recuperării totalului datoriei şi că plata totală sau parţială a sumei de către unul dintre debitori stinge datoria. O astfel de operaţiune nu serveşte decât pentru a apăra statutul comunitar al mărfuri+ lor.

3. ca urmare a neglijenţei de notificare de către autoritatea competentă în termenele prevăzute.2. clientul sau.2. adică din momentul în care autoritatea competentă pentru încasare este identificată (într-un termen de 10 luni de la data acceptării declaratiei de tranzit). în aceeaşi măsură în care: principalul obligat este debitor pentru o datorie nascută în cadrul unei operaţiuni de tranzit acoperită de o garanţie furnizată prin cauţiune.2. 503 .199 (1) CVC poate fi angajata tot atât timp cât datoria este susceptibilă a deveni exigibilă. aceasta corespunde momentului de “luare în considerare a sumei dreptului”. cauţiunea nu a fost eliberată de angajamentele sale. Acţiune împotriva garantului 3. Comunicarea la debitor Totalul datoriei este comunicat debitorului şi achitat de acesta în modalităţile şi termenele în vigoare între părţile contractante. totalul datoriei de plată nu depăşeşte totalul garanţiei prin cauţiune.1. datoria nu este deja stinsă.3. Art.3.118 apendice conventie I Art. sau este încă susceptibilă de a lua naştere.1.2. Ca regulă generală. în special prin plata acesteia. această notificare nu are loc decât atunci când totul este pregătit pentru lansarea procedurii de încasare* *În ceea ce priveşte datoria vamală.2. Responsabilitatea garantului şi eliberarea sa (1) Răspunderea solidară a garantării în privinţa datoriilor la născute la nivelul principalului obligat. debitorul sau debitorii de asemenea şi suma datoriei calculată.

118 apendice convenţie Art. data la care are loc primirea cererii de plată nu are câtuşi de puţin importanţă. în caz de cereri de plată succesive. Totodată.000 euro şi primeşte o a doua cerere de plată pentru o operaţiune de tranzit începută la 14 februarie sau la o data ulterioară.450d. Art. cauţiunea este din nou ţinută la plată la nivelul sumei cerută până la concurenţa celor 50.2. Ea poate limita responsabilitatea sa la soldul de 10. aliniatul al treilea a actului de cauţiune (garanţie globală) care figurează în anexa B4 a apendicelui III de la convenţie (anexa 48 din DAC).199 CD (3) Cauţiunea nu poate fi deci eliberată de I la angajamentele sale atât timp cât responsabilitatea sa poate fi angajată conform menţiunilor precedente. cauţiunea poate. cu exceptia anulării garanţiei. Limita responsabilităţii cauţiunii Conform paragrafului 2. paragraf 2 RVC 3. Este vorba despre a menţine riscurile financiare asumate prin cauţiune în limite acceptabile. Dacă aceasta operaţiune este începută înainte sau după 15 ianuarie nu are prea multă importanţă. Totusi. De asemenea este vorba de faptul că acoperirea garanţiei poate fi insuficientă pentru operaţiunile începute în luna care urmează cererii de plată. cauţiunea este solicitată la plată la o sumă de 40.Art.2.000 euro şi este achitata.000 euro pentru toate operaţiunile de tranzit începute înainte de 14 februarie. De exemplu : Actul de cauţiune făcut stabileşte o sumă de max. La 15 ianuarie. 504 . această limită nu se aplică decat operaţiunilor de tranzit începute în 30 de zile de la primirea cererii de plata precedentă.2. În mod similar. să limiteze responsabilitatea sa la suma maximă pe care ea a precizat-o.000 euro.50.

cauţiunea trebuie să aleagă domiciliul sau să desemneze un mandatar în fiecare din statele membre.6 apendice convenţie (4) În scopul facilitării acţiunii în ce priveşte cauţiunea. din cauza ca ea este sau va fi tinuta la plata cu sumele de care raspunde cu privire la operatiunea de tranzit comun/comunitar aferenta. se I la impune ca aceasta nu numai să fie stabilită la partea Art. Art.118 (2) Atunci când regimul nu a fost verificat cauţiunea apendicele I la trebuie să primeasca notificare (conform paragrafului conventie 3. numele principalului obligat şi totalul sumelor în cauză. Autoritatea competentă va remite o copie a cestei notificări la biroul de garanţie în cauză. În măsura în care autoritatea competentă pentru încasare nu este întotdeauna cea a ţării unde garanţia a fost constituită. Notificari la cautiune Art. Atunci când Comunitatea este una dintre partile contractante.1) : Art. este utilizată scrisoarea de cerere de adresa TC30 (al cărei model figurează în anexa 8. Intr-un astfel de caz. de neverificare a regimului. ea nu dispune neapărat de informaţii (nume şi adresă) relative la cauţiune sau la mandatarul din ţara în cauză.3).3.450 patrar (1) RVC din partea autoritatii competente pentru incasarea intr-un interval de 12 luni incepand cu data acceptarii declaratiei de tranzit.2. apoi din partea autoritatii competente pentru incasarea intr-un interval de 3 ani incepand de la aceeasi data. 505 .342 (2) RVC contractantă unde garanţia este constituită dar şi să fie ales domicilul sau să fie desemnat un mandatar în fiecare dintre partile contractante implicate în operaţiune de tranzit comun. numele biroului de plecare.2.3. A doua notificare trebuie sa precizeze numarul şi data declaraţiei de tranzit.

în unele cazuri să aibă doar un Art.450 tertiar (1) RVC În acest caz. totuşi.450 patrar (3) debitor) fie de controlul ulterior al regimului. 3. fie de încasarea datoriei (pe lângă un Art. Revine deci autorităţii astfel stabilită să solicite primirea cererii şi să indice în 3 luni dacă este competentă pentru încasare având în vedere documentele şi dovezile primite. Informarea cauţiunii în caz de încasare sau de verificare în vederea incheierii (4) Atunci când cauţiunea a primit unele notificări I la prevăzute în caz de neverificare cu exactitate. convenţie prin orice modalitate. aceasta să repună în cauză regularitatea acţiunilor de încasare deja demarate. care va avea competenţa pentru încasare.3.2.116 apendice conventie I Art.117 (4) Dovada acestui loc poate fi adusă de autoritatea Apendicele I la iniţial determinată ca şi competentă pentru încasare.2. această autoritate adresează fără întârziere autorităţii competente din locul desemnat toate documentele utile. Determinarea ulterioara a locului efectiv al naşterii unei datorii (10) Determinarea autorităţii competente ”prin la neprezentare” poate. DAC 3. Art.4.215 (1) CVC caracter iniţial şi provizoriu. incluzând o copie certificată după dovada prezentată. Proba nouă Locul unde s-au produs efectiv faptele care au dus la naşterea datoriei poate uneori să fie descoperit ulterior.1.118 apendice convenţie este informată de autoritatea competentă pentru încasare. Art. autoritatea determinată iniţial ca şi competentă reia acţiunea de încasare angajată (demarată) 506 .3. În lipsa răspunsului la cerere în cele 3 luni.3. fără ca. aceasta permitand determinarea unei alte autorităţi. ea Art.

care suspendă atunci acţiunea de convenţie încasare Dacă aceasta nu a ajuns încă la plata Art. Noua autoritate competentă şi noua acţiune de încasare Dacă autoritatea stabilită se declară competentă.450 terţiar (2) la alte impuneri (diferenţe de teritorialitate fiscală).3. vor fi în cauză. pe de-o parte drepturi (teritorialitate vamală) şi pe de altă parte. Art. Consecinţe pentru acţiunea de încasare iniţiala O dată ce noua încasare a fost efectuată prin noua autoritate competentă şi dovada acesteia adusă la autoritatea iniţial competentă. 3. alte impuneri (teritorialitate fiscală). sa fie angajata chiar după expirarea termenului de răspuns de 3 luni.450 terţiar (2) al doilea aliniat Dacă autoritatea iniţial competentă şi cea nouă RVC aparţin la doua State membre ale Comunităţii. ea angajeaza o noua acţiune de incasare a datoriei. acţiunea iniţial angajată va fi continuată).2. dacă locurile şi autorităţile implicate aparţin la două părţi contractante diferite. fie rambursează sumele deja percepute.3.3. Art. această nouă acţiune de încasare nu se poate referi teritoriu vamal) nefiind afectată. aceasta din urmă: fie anulează acţiunea de încasare iniţial angajată. Dacă este cazul. primul aliniat acţiunea de încasare a datoriei vamale (acelaşi RVC sumelor în cauză. Aceasta acţiune poate. În schimb. 507 .3. mai ales Dacă verificarea de competenţă solicită mai mult timp (dar în acest caz şi intre timp. 117 (5) Noua autoritate informează imediat autoritatea iniţial apendice I la competentă. dar care nu a fost încă finalizată (şi care era suspendată).

4. Excepţii (pro memoria) 508 . Cazuri particulare (pro memoria) 5.

6. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) 509 .

3 TC30 cerere de adrese 510 . Lista recuperare autorităţilor responsabile pentru 8. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale 8.2 TC24 aviz de informare 8.7.1. Anexe 8.

comunicarea trebuie trimisă. la una din adresele de mai jos.1. Lista autorităţilor responsabile pentru recuperare După cum sunt înscrise. sau se consideră că a fost comisă. La Elveţia : Biroul vizat sau unul din următoarele birouri centralizatoare : 511 .Anexa 8. cu următoarele menţiuni : La Insulele Anglo-Normande : Când se constată o infracţiune sau a fost comisă o neregulă. după caz. într-una din insulele Anglo-Normande.

........................................... Aceasta se bazeaza pe urmatoarele fapte: ………………….............................. Declaratia de tranzit: Numar: Birou de plecare: Data: Avizul de cercetare TC20 a fost trimis: Da Data: Nr............. inregistrare: 4.... Informatii despre garant: 6.............. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Urmatoarele documente sunt anexate:........................... Pentru autoritatea solicitanta: 512 ............................... de inregistrare: Fax/Telex: E-mail/Internet: 3.. Autoritate solicitanta: Numele si adresa completa: 2......... Autoritate solicitata: Numele si adresa completa: Nr..................................Anexa 8......................... . 5.......... Autoritatea solicitanta notifica prin prezenta ca autoritatea solicitata va fi responsabila pentru recuperarea datoriei legate de operatiunea de tranzit mentionata mai sus........2 TC 24 TRANZIT COMUN/COMUNITAR NOTA DE INFORMARE DETERMINAREA AUTORITATII RESPONSABILE PENTRU RECUPERARE 1..................

.. Certificat de garantie globala nr...................... Autoritate solicitata: Numele si adresa completa: 3..... 6................... Pentru autoritatea solicitata: 513 ................. ………………………………………………………………..……… …(tara biroului care solicita informatiile)……………………………....................... Pentru autoritatea solicitanta: 7.............. Va rugam sa completati punctele urmatoare si sa ne returnati formularul: a) Numele si adresa garantului: ..... b) Numele si adresa corespondentului garantului in… .......... c)............. Titlu de garantie izolata nr: Numele si adresa principalului obligat: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 4...Locul: Data: Semnatura: Stampila Anexa 8.. Autoritate solicitanta: Numele si adresa completa: 2........... Referintele (daca exista) to be quoted in letter to guarantor's correspondent: ................…………………………………….........................3 TC 30 GARANTIE PENTRU TRANZIT COMUN/COMUNITAR: SOLICITARE DE ADRESA (E) 1..…………………… ………………………………………………………………………………………................………………………………...............…………………………… …………………………………………………………………………………………..............

Locul: Data: Semnatura: Stampila: Locul: Data: Semnatura: Stampila: 514 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful