MANUAL DE TRANZIT

Prefaţă
Planul de acţiune pentru tranzit în Europa1 chema la elaborarea unui manual practic care să conţină o descriere detaliată a regimurilor de tranzit comun şi comunitar şi să clarifice rolul, atât al administraţiei, cât şi ale operatorilor. Acest manual trebuie să servească la promovarea unei mai bune înţelegeri a funcţionării regimului de tranzit şi a rolului diferiţilor intervenienţi. El va permite, de asemenea, garantarea unei aplicări armonizate a regulilor de tranzit şi egalitatea de tratament între toţi operatorii. Manualul cuprinde cinci mari părţi: introducere generală, statutul mărfurilor, garanţii, procedura normală de tranzit şi simplificări. Manualul va fi adus la zi pe măsură ce evoluţia regimurilor de tranzit comun şi comunitar o va necesita. Trebuie să se sublinieze că manualul de faţă nu are forţă de lege şi că el nu are decât un rol explicativ. El furnizează totodată o interpretare a regulilor de tranzit comun tuturor autorităţilor vamale, care aplică regimul de tranzit comun/comunitar. Dispoziţiile juridice asupra tranzitului, precum şi celelalte elemente de legislaţie vamală primează faţă de conţinutul manualului şi ele trebuie întotdeauna să fie consultate. Textele convenţiilor şi instrumentelor juridice comunitare care sunt de bază sunt publicate la adresa următoare: the Official Journal of the European Union. Fiind vorba de decizii ale Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene, textele care sunt de bază sunt cele car e figurează în Culegerea de Jurisprudenţă a Curţii de Justiţie şi Tribunalul de primă instanţă. Eventualele instrucţiuni naţionale sau note explicative care există în plus în manual pot fi integrate la punctul 6 al fiecărui capitol din manual, în afara publicării sale în ţara despre care este vorba sau publicate separat. Pentru mai ample informaţii, consultaţi administraţia dumneavoastră vamală. Bruxelles, 1 mai 2004

Manualul este disponibil pe format electronic şi poate fi trimis pe internet (pentru adresă, a se vedea ” Surse de informaţii generale”)

1

COM(97) 188 final, 30.4.1997 2

Tablă de materii*
Prefaţă Tablă de materii generală Partea I: Introducere generală Partea a II-a: Statutul mărfurilor Partea a III-a: Garanţii Partea a IV-a: Procedura normală de tranzit Partea a V-a: Simplificări Partea a VI-a: Datorie şi Recuperare Listă de abrevieri curente Listă de definiţii Surse de informaţii generale

*Prezentul Manual cuprinde: - versiunea de baza – Documentul TAXUD/801/2004 - Modificarea nr.1 din 10.09.2004; - Modificarea nr.2 din 06.12.2004; - Modificarea nr.3 din 07.12.2004; - Modificarea nr.4 din 29.03.2005 - Modificarea nr.5 din 25.11.2005

3

PARTEA I – INTRODUCERE GENERALĂ ....................................... Scurt istoric al tranzitului ..………….…………......…………… Statutul mărfurilor ………………………………….....………… Tranzit comun ………………………………………….......…… Legislaţie……...................……………………………...........… Descrierea regimului .……………………...................……..… Tranzit în interiorul Comunităţii ...……………………………... Tranzit comunitar .………....................………………………… 4.1.1. Legislaţie .........…………………………………….. 4.1.2. Descrierea regimului ..……………………………. 4.1.2.1. Tranzit comunitar extern ...……………………….. 4.1.2.2. Tranzit comunitar intern ...…………………...…… 4.1.3. Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) …. 4.1.3.1. Principalele elemente sau mesaje utilizate în cursul unei operaţiuni NCTS .............................. 4.1.3.2. Birou de plecare ..…………………………………. 4.1.3.3. Birou de destinaţie ………………………………… 4.1.3.4. Birou de tranzit . …………………………………… 4.1.3.5. Schimbarea biroului de tranzit sau de destinaţie 4.1.3.6. Proceduri simplificate: expeditor agreat şi destinatar agreat .................................………….. 4.2. Alte sisteme de tranzit aplicabile în Comunitatea Europeană 4.2.1. Introducere ....……………………………………… 4.2.2. TIR (Transport Internaţional Rutier) .……………. 4.2.2.1. Context şi legislaţie ..... ...………………………… 4.2.2.2. Descrierea regimului TIR .………………………... 4.2.3. ATA (Admitere Temporară) ..…...........………….. 4.2.3.1. Context şi legislaţie .........………………………… 4.2.3.2. Descrierea regimului ……………………………… 4.2.4. Manifestul Rinului …………………………………. 4.2.4.1. Context şi legislaţie .........………………………… 4.2.4.2. Descrierea regimului ...……………………………. 4.2.5. Transporturi N.A.T.O ...…………………………… 4.2.5.1. Context şi legislaţie .........………………………… 4.2.5.2. Descrierea regimului ……………………………… 4.2.6. Colete poştale .…………………………………….. 4.2.6.1. Context şi legislaţie .........………………………… 4.2.6.2. Descrierea regimului ……………………………… 5. Excepţii (pro memoria) ...……………………………………….. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) ....………………….. 6. 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiilor vamale .….......... 8. Anexe ..…………………………………………………………… 8.1. Reguli şi principii care reglementează adoptarea legislaţiei referitoare la tranzitul comunitar şi comun ............................. PARTEA a II a – STATUTUL MĂRFURILOR ................................... 1. Introducere .....…………………………………………………… 2. Principii generale şi legislaţie ..........………………...………… 3. Dovada statutului comunitar al mărfurilor .….....…………… 3.1. Linie regulată …………….....................……………………….. 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 4.1
4

21

25

26

36

44 44 45 45 45 56 56 57 57

3.1.1. Definiţie .……………………………………………. 3.1.2. Proceduri de autorizare a liniei regulate ............ 3.1.3. Navlosire parţială ………………..………………… 3.1.4. Linie regulată şi linie neregulată ………………. 4. Dovada statutului comunitar al mărfurilor ……....……..…..… 4.1. Dovada statutului comunitar dată de un expeditor agreat ... 4.2. Dovada statutului comunitar şi manifestul maritim ................ 4.3. Dovada statutului comunitar în cazul transbordării .....……… 4.4. Dovada statutului comunitar şi factura sau documentul de transport ................................................................................. 4.5. T2L ......................................................................................... 5. Dovada statutului comunitar pentru produse de pescuit maritim şi alte produse maritime ............................................ Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) …...................……. 6. 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale ..........…… 8. Anexe .............…………………………………………………… 8.1. Exemplu de contract de navlosire cu contractare de servicii de transport ........................................................................… 8.2. Manifest maritim – TC 12 Procedură şi autorizare …..…...… 8.3. Dovada statutului comunitar al vehiculelor rutiere cu motor .. 8.4. Dovada statutului comunitar al vagoanelor de cale ferată ..... 8.5. Lista autorităţilor competente pentru serviciile navale regulate PARTEA a III a - GARANŢII …………..........................................…. 1. Introducere ............……………………………………………… 1.1. Scopul garanţiei …………………….............................……... 1.2. Forme de garantare ………......………………………………… 1.3. Scutirea de la garantare………...………………………………. 1.4. Validitatea geografică ……………..............………………….. 1.5. Tabel de garanţii ...……......…………………………………….. 2. Dispoziţii generale ………………………………………………. 2.1. Necesitatea unei garanţii ……………………………………….. 2.1.1. Introducere ……………………......……………….. 2.1.2. Excepţii .................…......…………………………. 2.2. Calculul sumei garanţiei ………..........…………………........... 2.2.1. Introducere …………….......………………………. 2.2.2. Calcul……………………………………………….. 2.3. Garantul……..……………………………………………………. 2.3.1. Introducere ………...………………………………. 2.3.2. Stabilirea şi agreerea (a garantului) ……....……. 2.3.3. Responsabilităţi ………………………....……….. 2.3.4. Actul de garanţie în cazul revocării sau rezilierii................................................................. 3. Garanţia izolată ………………………….....……………….. …. 3.1. Depozit în numerar …….............................…………………… 3.1.1. Introducere .......……………………………………. 3.1.2. Rambursare …………………....………………….. 3.2. Garanţie izolată prin garant .............................………………. 3.3. Garanţia izolată prin titluri (TC 32) …………….....…………… 3.2.1. Responsabilitate şi agreere . ……….....………… 3.3.2. Notificarea …………………………………...........
5

64

73 74 77 78 78 79 84 94 107 108 114 114

118

123

3.3.3. Titlu .....……………………………………………… 4. Garanţia globală şi dispensa de garanţie .....…………………. 4.1. Dispoziţii generale ……………………………......…………….. 4.1.1. Introducere ....……………………………………… 4.1.2. Condiţii generale ………………......……………… 4.1.3. Calculul sumei de referinţă ....……………………. 4.1.4. Cuantumul garanţiei …………….………………... 4.1.5. Certificatul de garanţie .………………….......…... 4.1.6. Obligaţiile principalului obligat ………………....… 4.1.7. Reexaminarea anuală ..…………....…………….. 4.1.8. Revocarea şi anularea autorizaţiei ……........... 4.2. Reducerea sumei garanţiei şi dispensa de garanţie .............. 4.2.1. Introducere ……………………........................….. 4.2.2. Criterii de reducere …………………......………… 4.2.3. Cereri referitoare la mărfurile care prezintă riscuri ridicate de fraudă cât şi la alte mărfuri ...... 5. Scutirea de la garanţie prevăzută de reglementări ......……… 5.1. Transportul pe calea aeriană ...……………………………….. 5.2. Transportul pe Rin şi apele sale …………………………........ 5.3. Transportul pe calea ferată sau prin containere mari ............. 5.4. Instituţii publice şi organizaţii internaţionale …....……..……... 6. Instrucţiuni naţionale specifice (pro memoria) ….........……… 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale ................. 8. Anexe ……….........……………………………………………… 8.1. Lista de garanţi autorizaţi să furnizeze garanţie izolată TC 32 ........................................................................................... 8.2. Lista căilor navigabile interioare………....…………………….. PARTEA a IV a - PROCEDURA NORMALĂ DE TRANZIT ......……. CAPITOLUL I – Declaraţie normală de tranzit …….…………………. 1. Introducere ……..........................………………………………. 2. Principii generale şi legislaţie ...........…….....…………………. 3. Procedura de declarare …………………..…………………….. 3.1. Încărcarea ……………………………………..………………… 3.2. Declaraţia de tranzit ……………….……………………………. 3.2.1. Formularul şi completarea declaraţiei de tranzit . 3.2.2. Exemplarele DAU BIS …....………………………. 3.2.3. Lista de încărcătură, formular şi completare …... 3.2.4. Trimiteri mixte ......……………………………........ 3.2.5. Semnarea declaraţiei de tranzit …....................... Situaţii particulare (pro memoria) ..……………………………. 4. Excepţii (pro memoria) …………………………………....……. 5. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) ………………..…… 6. 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale ............. ... 8. Anexe ....………………..………………………………………… 8.1. Notă explicativă privind completarea rubricilor DAU .............. 8.2. Exemplare DAU şi formularele complementare asupra cărora informaţiile figurând pe prima pagină trebuie să apară prin procedeu autocopiant ............... 8.3. Exemplare DAU şi formularele complementare asupra căruia informaţiile figurând pe prima pagină trebuie să apară prin procedeu autocopiant.................................................….
6

126

131

134

136 137 137 137 137 143 144 144 145 145

158 167 168 169 169 170 180

CAPITOLUL 2 – FORMALITĂŢI LA BIROUL DE PLECARE …...... 1. Introducere ........…………………………………………………. 2. Principii generale şi reglementare ...…………………....…….. 3. Descrierea procedurii la biroul de plecare ……...………...….. 3.1. Prezentarea DAU …………………………....………………….. 3.2. Constituirea unei garanţii ……………………....………………. 3.3. Acceptarea şi înregistrarea declaraţiei de tranzit ……………. 3.4. Rectificarea declaraţiei de tranzit ……………………………… 3.5. Verificarea declaraţiei de tranzit ……………………………….. 3.6. Itinerariu şi itinerariu obligatoriu ……………………………….. 3.7. Termene …………...........…...………………………………...... 3.8. Mijloace de identificare …………………………………………. 3.8.1. Introducere ……….......……………………………. 3.8.2. Metode de sigilare …………...……………………. 3.8.3. Caracteristicile sigiliilor ……………….........…….. 3.8.4. Utilizarea sigiliilor de un model special …...…….. 3.9. Eliberarea mărfurilor ........................................………………. Situaţii particulare (pro memoria) …………………….……….. 4. Excepţii (pro memoria) ……………………………….....……… 5. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) …………………..… 6. 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale ……......... 8. Anexe ……………………………………................................... 8.1. Menţiunea ,,Dispensă” ………….......………………………….. 8.2. Menţiunea ,,Conform” ………………….……………………….. 8.3. Nota de informare………………….………………………......... 8.4. Menţiunea ,,Număr în cifre” .....……….……………………….. CAPITOLUL III – FORMALITĂŢI ŞI INCIDENTE PE PARCURSUL TRANSPORTULUI ............................................................................ 1. Introducere ........…………………………………………………. 2. Principii generale şi reglementări .......………………....……... 3. Formalităţi în caz de incident pe parcursul transportului şi la biroul de tranzit.. ............................................................ 3.1. Formalităţi în caz de incident pe parcursul transportului ........ 3.2. Formalităţi la biroul de tranzit ……..........................………… 3.2.1. Biroul de tranzit …………...............……………... 3.2.2. Formalităţi la biroul de tranzit ……….....……….. 3.2.3. Avizul de tranzit (TC 10) ……………......………... 3.2.4. Schimbarea biroului de tranzit ……....………….. 3.2.5. Acţiuni în cazul unor nereguli minore .................. Situaţii particulare (pro memoria) ……..................…………… 4. Excepţii (pro memoria) ………………..................……………. 5. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) ....………………….. 6. 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale ............… Anexe (pro memoria) ..............…………………………………. 8. CAPITOLUL 4 – FORMALITĂŢI LA BIROUL DE DESTINAŢIE ...... 1. Introducere ….........……………………………………………… 2. Principii generale şi legislaţie ...........…………………….……. 3. Formalităţi la biroul de destinaţie ……………....……………… 3.1. Încheierea operaţiunii de tranzit …………….…………………. 3.2. Controlul încheierii operaţiunii ……………………...………….. 4. Situaţii particulare …….........……………………………………
7

182 182 183 183

194 194 195 196 196 197 198 199 208 209

211 211

217 217 218 219 219 220 220 221 222

228

4.1. Eliberarea unei recipise …………………………………...……. 4.2. Eliberarea unei probe alternative …………....………………… 4.3. Prezentarea mărfurilor şi documentelor în afara zilelor şi orelor de lucru şi într-un alt loc decât biroul de destinaţie ...... 4.4. Nereguli .........………………………..............................……… 4.4.1. Nereguli privind sigiliile ……......................……… 4.4.2. Alte nereguli .. …………………....……………….. 4.4.3. Anchetă asupra neregulilor ....……………........... 4.5. Schimbarea biroului de destinaţie ………….………….....…… 5. Prezentarea după expirarea termenului .........................……. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) ………….…………. 6. 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale …........… 8. Anexe ........………………………………………………………. 8.1. Menţiunea ,,Conform” ……………..........……………… 8.2. Menţiunea ,,Exemplarul T5 prezentat” ………......………….. 8.3. Menţiunea ,,Probă alternativă” ……………………......……… 8.4. Lista birourilor centralizatoare pentru returnarea exemplarelor nr. 5 …............................................................... 8.5. Menţiunea ,,Diferenţe”: ……………………………………....... 8.6. Menţiunea: ,,Nereguli: …” ………....……….......……….......... 8.7. Menţiunea ,,Anchetă în curs” ………………………………...... 8.8. Menţiune ,,Taxe încasate” ………………………….....…. 8.9. Menţiunea ,,Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul … (nume şi ţară)” ............................................................................. 8.10 Menţiunea ,,Ieşire din ….. supusă restricţiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr. ...” …........................ CAPITOLUL V – ÎNCHEIEREA REGIMULUI .........………………..... 1. Introducere ……….........………………………………………… 2. Principii generale şi reglementări .………………………....….. 3. Descărcarea regimului …………………………………….……. 3.1. Condiţii de încheiere …………………………….....…………… 3.2. Forme de încheiere ………………………………………….….. 3.3. Efectele încheierii ………………………….......................……. 3.4. Informarea principalului obligat şi dovezi alternative ale încheierii regimului ..............................................................… 3.4.1. Cererea de informaţii de la principalul obligat ..... 3.4.1.1. Obiectul cererii de informaţii …………..……….... 3.4.1.2. Procedura generală de solicitare de informaţii .....….. 3.4.1.3. Procedura cererii de informaţii în cazul procedurilor simplificate proprii anumitor moduri de transport ………………................................… 3.4.2. Proba alternativă a încheierii regimului de tranzit ………………….................................................... 3.4.2.1. Proba alternativă că mărfurile au fost prezentate la biroul de destinaţie sau la un destinatar agreat ………......................………….............................. 3.4.2.2. Proba alternativă că mărfurile în cauză au fost plasate sub un regim vamal într-o ţară terţă ...... 4. Procedura de cercetare .. …………….....................…………. 4.1. Introducere ………………………………………………....…….
8

238 239 240 240

265 265 266

275

4.2. Autoritatea competentă şi termen pentru a declanşa procedura de cercetare ......................................................... 4.3. Începutul procedurii de cercetare – ţara de plecare ...…...….. 4.4. Răspunsul ţării de destinaţie la avizul de cercetare ............... 4.5. Răspunsul ţării de tranzit la avizul de cercetare ....………….. 4.6. Scrisoarea de revenire TC 22 ……….…....………………….... 4.7. Consecinţele procedurii de cercetare .......……………………. 5. Procedura de control ulterior ......……………......…………….. 5.1. Obiective şi modalităţi de control ulterior ..... ……………….... 5.2. Documente supuse controlului ulterior ......………………….... 5.2.1. Declaraţia de tranzit pe formularul DAU ……...... 5.2.2. Manifest cu valoare de declaraţie de tranzit ….... 5.2.3. Proba alternativă ……….....…………………….... 5.2.4. Documente T2L ………..………………………….. 5.2.5. Documente comerciale cu valoare de document T2L ...................................................................... 5.3. Consecinţele controlului ulterior ......……..……………………. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) …………....……….. 6. 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale ................. 8. Anexe ……………………........................……………………… 8.1. Lista autorităţilor competente ………....……………………….. 8.2. Model de scrisoare de informare a principalului obligat …….. 8.3. TC 20 – Aviz de cercetare şi Notă de utilizare …………...…. 8.4. Model de scrisoare de revenire TC 22 ………........………….. 8.5. Exemple de situaţii în procedura de cercetare ......……......... 8.6. Formularul TC 21 – Cerere de control ulterior .............……… 8.7. Formularul TC 21A – Cerere de control ulterior .......………... CAPITOLUL 6 – ANDORA, SAN MARINO ŞI TERITORIILE UNDE NU SE APLICĂ DIRECTIVA TVA ….............................…….. 1. Introducere ………………………………………….....………… 2. Andora .......………………………………………………………. 2.1. Context şi legislaţie .....………...………………………………. 2.2. Formalităţi ...……………………………………………………… 2.2.1. Mărfuri prevăzute la capitolele 1 la 24 din SH …. 2.2.2. Mărfuri prevăzute la capitolele 25 – 97 din SH … 3. San-Marino ………………....……………………………………. 3.1. Context şi legislaţie ........... …………………………………..... 3.2. Formalităţi ………………………………...……………………… 4. Teritorii unde nu se aplică directiva TVA ………....………….. 4.1. Context şi legislaţie ...........………....………………………….. 4.2. Regimul de tranzit comunitar intern ………….....…………...... 4.3. Documente referitoare la statutul vamal ………………..…….. 5. Excepţii (pro memoria) ………........……………………………. 6. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) ….....………………. 7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale ................ Anexe (pro memoria) ……………...............................……….. 8. PARTEA a V a - SIMPLIFICĂRI ......…………………………………… 1. Introducere …………………...………………………………….. 2. Principii generale şi legislaţie ............…………………....….. 2.1. Condiţii generale privind simplificările ....... …....…………….. 2.2. Procedura de autorizare …………………........………………..
9

285

290 291 291

324 324 325

332

335

338 338 339 339 340 340

2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

3.6.

3.7. 3.8.

3.9.

Revocarea şi modificarea autorizaţiei …….….………………. Descrierea simplificărilor ………….……………………………. Garanţia globală şi dispensa de garanţie …………….....……. Utilizarea listelor de încărcătură speciale ………………........ Utilizarea sigiliilor cu model special ….....………......………… Dispensa de itinerariu obligatoriu ..…………....………………. Expeditor agreat ………………………………...………………. 3.5.1. Introducere ……………………………………….... 3.5.2. Autorizare ………………………………......……… 3.5.3. Proceduri ……………………..……………………. 3.5.3.1. Autentificarea declaraţiei de tranzit (DAU) ..…. 3.5.3.2. Măsuri de identificare ……………………......…… 3.5.3.3. Expedierea mărfurilor ……………………......…… Destinatar agreat …..........……………………………………… 3.6.1. Introducere ………………..……………………….. 3.6.2. Autorizare ………………………………......……… 3.6.3. Proceduri ……………………...…………………… 3.6.3.1. Recipisă ………………………...…………………. 3.6.3.2. Sosirea mărfurilor …………………….…………… Mărfuri transportate pe calea ferată sau pe containere mari Mărfuri transportate pe cale aeriană ……………….....………. 3.8.1. Introducere ………………….......…………………. 3.8.2. Procedura simplificată de nivel 1 …………...…… 3.8.2.1. Autorizarea procedurii simplificate de nivel 1 .. 3.8.2.2. Utilizarea procedurii simplificate de nivel 1 …...... 3.8.2.3. Cazuri particulare – nivelul 1 …………………...... 3.8.3. Procedură simplificată de nivel 2 ……...………… 3.8.3.1. Autorizarea procedurii simplificate de nivel 2 ..... 3.8.3.2. Utilizarea procedurii simplificate de nivel 2 …...... 3.8.3.3. Nivelul 2 – cazuri particulare (utilizarea codului C) ........................................................................ 3.8.3.4 Situaţia specifică nivelului 2 (reintroducerea mărfurilor transbordate pe teritoriul Comunităţii) 3.8.4. Cazuri particulare (Nivel 1/Nivel 2) .....………….. 3.8.4.1. Grupaj („consolidare”) .………………………...... 3.8.4.2. Navlosire aeriană pe rută (transport de suprafaţă) ............................................................ 3.8.4.3. Transport efectuat de companii de curierat expres ................................................................. Mărfuri transportate pe cale maritimă …......………………….. 3.9.1. Introducere ………........…………………………… 3.9.2. Procedura simplificată de nivel 1 ………….......... 3.9.2.1. Autorizarea procedurii simplificate de nivel 1 ...... 3.9.2.2. Utilizarea procedurii simplificate de nivel 1 ….…. 3.9.2.3. Exemple ………....…………………………………. 3.9.3. Procedura simplificată de nivel 2 …………...…… 3.9.3.1. Autorizarea procedurii simplificate de nivel 2 ...... 3.9.3.2. Utilizarea procedurii simplificate de nivel 2 …...... 3.9.3.3. Exemple ………………....…………………………. 3.9.4. Cazuri particulare ........................ …………....…. 3.9.4.1. Grupaj (nivel 1/nivel) ...........................................
10

347 348 349 350 351 352

360

365 366

395

........ Instrucţiuni naţionale specifice (pro memoria) .... Situaţii particulare (pro memoria)....................2 Transportul maritim al mărfurilor pe nave care oferă alte servicii decât cele de transport naval regulat ..................... Scopul prevederilor referitoare la datorie si recuperare in cadrul procedurii de tranzit comun/comunitar............………… 8.............................. PARTEA a VI-a: Datorie si recuperare...... 1...... Model de autorizaţie eliberată companiilor aeriene – nivel 2 ....4................................1.... Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale …....... Excepţii (pro memoria) ......……………....... Anexe …………………….. Lista aeroporturilor şi birourilor vamale de control ………... Naşterea datoriei şi identificarea debitorilor........... 5........... 4..... Schema explicativă a grupajului aerian …………. 8.....6........... 5............ Excepţii (pro memoria) …………………..... Anexe 8.................... 8.1 Lista autorităţilor responsabile pentru recuperare 8...2. .....…........... 2...... Recuperarea datoriei.........................................9.................……………………………………… 8................. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale …..................... Ştampila specială ……………………………….................... Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) ....... 8...……..........8.................10 Transporturi prin conducte (pro memoria) …………………… 3...………………..... 8................ 8....... Derogare de la ştampila specială (Franţa................... 8....3 TC30 solicitare de adrese 421 422 422 422 422 423 423 481 481 482 490 11 .. Schema explicativă a grupajului maritim …... 7...………………… 8.....................3...... 6..11 Proceduri simplificate în baza articolului 6 al Convenţiei/articolul 97............…. 6.3.............. 4.. 3..... paragraf 2 din CVC .. 8............... 7............ Italia) ………. Model de autorizaţie eliberată companiilor maritime nivelele 1 şi 2 ...........4............................9... Cazuri particulare (pro memoria) …………………...................7............ Model de cerere de autorizare în calitate de destinatar agreat .......2 TC24 notă de informare 8...................10 Formular de notificare pentru procedurile simplificate ……..... 3....... Criterii suplimentare aplicabile listelor de încărcătură speciale ...5........................... 8..……………. 8...............

2913/92 din 12 octombrie 1992. din 20 mai 1987 Cehia Cipru Republica cehă Danez Document administrativ de însoţire Document administrativ unic Germania/German Danemarca Schimb electronic de date (Electronic Data Interchange) Estonia/Estonian Grec Englez Spania/Spaniol Finlanda/Finlandez Franţa/Francez Marea Britanie Grecia Ungaria/Ungar Irlanda Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere (International Road Union) Islanda/Islandez 12 CH CIM CMR Convenţie Convenţia DAU CS CY CZ DA DAI DAU DE DK EDI EE EL EN ES FI FR GB GR HU IE IRU IS . JO L 302 din 19.Lista de abrevieri curente AELS AT ATA BE CVC Asociaţia europeană a liberului schimb AUSTRIA Carnet ATA (admitere temporară) Belgia Cod vamal comunitar.10. (regulament (CE) nr.1992 şi modificările sale) Elveţia Contract de transport internaţional feroviar al mărfurilor Contract de transport internaţional al mărfurilor pe căi rutiere Convenţia privind regimul de tranzit comun din 20 mai 1987 Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri.

2454/93 din 2 iulie 2993.IT JO/MoF LT LU LV MT NL NO NCTS PAC PL PT RVC SE SH SI SK SL SV TVC TAD TIR UK Italia/Italian Jurnal Oficial/Monitor Oficial Lituania/Lituanian Luxemburg Letonia/Leton Malta/Maltez Olanda/Olandez Norvegia/Norvegian Noul sistem computerizat de tranzit Politică agricolă comună Polonia/Polonez Portugalia/Portughez Regulamentul Vamal Comunitar – (regulamentul CE nr.1993 şi modificările sale) Suedia Sistem armonizat de descriere şi de codificare a mărfurilor Slovenia Republica Slovacă/Slovac Sloven Suedez Tarif vamal comun (CE) Document de însoţire a tranzitului (Transit Accompanying Document) Carnet TIR (Transport Internaţional Rutier) Regatul Unit 13 .10. JO L 293 din 11.

Regatul Unit. Republica Irlanda. trebuie să se constituie o garanţie printr-un garant Birou vamal situat la: Tranzit comun într-o contractantă Tranzit comunitar . expoziţii sau târguri. alta decât o ţară AELS Punct de intrare parte Punct de ieşire . Islanda. Danemarca. Grecia. cu titlu de material profesional sau mostre comerciale Statele membre sunt Austria.teritoriul unei părţi contractante atunci când o trimitere părăseşte acest teritoriu în cursul unei operaţiuni de tranzit. Italia. Finlanda. Franţa. Biroul vamal unde trebuie prezentate mărfurile plasate în regim de tranzit pentru a se încheia regimul. Biroul unde autorităţile competente ale fiecărei ţări decid că. tranzitul şi admiterea temporară a mărfurilor destinată utilizării specifice.pe teritoriul vamal al comunităţii în cazul în care mărfurile au traversat teritoriul unei ţări terţe în cursul operaţiunii de tranzit . 14 . cum ar fi prezentări. Birou de tranzit Autoritatea vamală sau orice altă autoritate însărcinată cu aplicarea reglementărilor vamale.Listă de definiţii Asociaţia europeană a liberului schimb (AELS) Autoritate competentă Birou de plecare Birou de destinaţie Birou de garanţie Grup de ţări ce reuneşte Liechtenstein şi Norvegia Elveţia. Biroul vamal unde sunt acceptate declaraţiile de plasare a mărfurilor în regim de tranzit. Luxemburg.pe teritoriului vamal al Comunităţii atunci când o trimitere părăseşte acest teritoriu în cursul unei operaţiuni de tranzit printr-o frontieră între un stat membru şi o ţară terţă. printr-o frontieră între partea contractantă în cauză şi o ţară terţă Carnet ATA Comunitatea europeană (CE) Document vamal utilizat pentru exportul temporar. Portugalia. Belgia. Germania.

utilizat de către ţara de expediţie). Estonia. Lituania. care este păstrat de autorităţile ţării unde sunt îndeplinite formalităţile de export (expediţie) sau de tranzit. 6.Destinatar agreat Spania. care revine exportatorului după ce a fost vizat de către autorităţile vamale. Letonia. Slovenia şi Ungaria. Exemplarul nr. 4 care este păstrat de către biroul de destinaţie după îndeplinirea operaţiunii de tranzit sau care poate servi drept document T2L sau T2LF care permit atestarea statutului comunitar al mărfurilor. Exemplarul nr. care este păstrat de autorităţile ţării unde sunt îndeplinite formalităţile la sosire. fără a prezenta aceste mărfuri şi declaraţia de tranzit la biroul de destinaţie. 5 care este exemplarul de returnare pentru regimul de tranzit. el poate fi . Malta. Suedia şi Ţările de Jos. Este vorba de un document în opt părţi ce cuprinde următoarele exemplare: Exemplarul nr. Exemplarul nr. Începând cu 1 mai 2004. 8. Exemplarul nr. Document administrativ (DAU) Formular format din mai multe exemplare care este unic utilizat în Comunitate şi în ţările AELS pentru controlul importurilor. Exemplarul nr. care revine destinatarului după ce a fost vizat de către autorităţile vamale. Polonia. Persoana autorizată pentru a primi în locaţiile sale sau în orice alt loc stabilit. 3. Republica Slovacă . 15 . 7 : Exemplarul care este utilizat în scopuri statistice de către ţara de destinaţie (formalităţi la sosire) - - - - - - Exemplarul nr. de asemenea. exporturilor şi al mărfurilor în tranzit. *Incepand cu 01 ianuarie 2007 Comunitatea europeana cuprinde de asemenea Romania si Bulgaria. Exemplarul nr. Cipru. 1. 2 care este utilizat în scopuri statistice de către ţara exportatoare (în anumite cazuri. Comunitatea europeană cuprinde de asemenea Republica Cehă. mărfurile plasate sub regimul de tranzit.

Acest document poate fi utilizat în scopuri vamale.în întregime obţinute pe teritoriul vamal al Comunităţii în condiţiile vizate la articolul 23 al Exemplar control T5 16 . document ce prezintă lista mărfurilor încărcate la bordul mijlocului de transport. A se vedea de asemenea: DAU de Declaraţia şi angajamentul utilizate pentru acoperirea mărfurilor importate sau exportate în/din teritoriul vamal al Comunităţii. în funcţie de tipul operaţiunii urmărite. Manifest În cazul transportului maritim sau aerian. Garanţie Acoperire financiară destinată să garanteze încasarea drepturilor şi a altor taxe. pentru care trebuie dovedit că ele respectă condiţiile de utilizare şi/sau de destinaţie prevăzute sau prescrise de către o regulă comunitară Expeditor agreat Persoana autorizată să efectueze operaţiuni de tranzit fără a prezenta mărfurile şi declaraţia de tranzit la biroul de plecare. în măsura în care conţine informaţiile necesare. 4 şi 5 ale DAU se aplică mutatis mutandis la exemplarele A şi B ale documentului de însoţire a tranzitului. Modelul şi completarea acestui document figurează în apendicele III al anexelor D3 şi D4 ale Convenţiei/anexa 45 bis ale RVC. sau care circulă pe acest teritoriu. între două puncte ale Comunităţii Document administrativ însoţire (DAI) Document de Document ce însoţeşte mărfurile atunci când însoţire a tranzitului declaraţia de tranzit este întocmită în NCTS la biroul (TAD) de plecare. în baza unei autorizaţii prealabile. voinţa sa de a plasa mărfurile sub un regim de tranzit Document de control ce acoperă circulaţia mărfurilor de supuse accizelor.Autorităţile naţionale vamale pot furniza diverse combinaţii ale acestor 8 exemplare. Mărfuri comunitare Mărfuri care sunt: . A se vedea de asemenea: documentul de însoţire a tranzitului DAU BIS Declaraţie tranzit Formular destinat pentru completarea exemplarelor DAU în cazul declarării mai multor articole de Act prin care o persoană manifestă. Exemplarele A şi B ale TAD înlocuiesc exemplarele 4 şi 5 ale DAU. constItuită de către principalul obligat Listă de încărcătură Document administrativ sau comercial care poate fi utilizat în locul unui DAU – BIS atunci când mai multe articole sunt transportate sub regimul de tranzit. în special cele privind statutul mărfurilor şi identificarea lor. în forma şi după modalităţile prescrise. Referinţele exemplarelor nr.

Părţile contractante sunt în număr de opt: Comunitatea Europeană. importate din ţările sau teritoriile care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunităţii şi care au fost puse în liberă circulaţie (importate). 2 17 . fără a include mărfuri importate din ţările sau teritoriile care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunităţii. orice persoană care are sediul social. Norvegia. si Norvegia. Liechtenstein. fie pornind de la mărfurile vizate la primul şi al doilea alineat. 5 din CVC)2 Statutul unei mărfi ca marfă comunitară sau necomunitară Atunci când manualul face referinţă la condiţia ca solicitantul să fie stabilit în Comunitate. această condiţie poate fi îndeplinită pe baza regulilor în materie de reprezentare . Mărfuri necomunitare Parte contractantă Mărfuri altele decât cele comunitare Parte semnatară a Convenţiei privind regimul de tranzit comun din 20 mai 1997 şi a Convenţiei privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri din 20 mai 1987. Ţările AELS În sensul tranzitului comun ţările următoare sunt considerate ţări AELS: Islanda. Islanda. Persoană stabilită – în cazul unei persoanei fizice. pe teritoriul vamal al Comunităţii fie numai din mărfurile vizate la alineatul 2. Comunitate – în cazul unei persoane juridice sau unei asociaţii de persoane. obţinute. Elveţia şi România* * Reprezentare Statut vamal Începând cu data de 01 ianuarie 2006 Orice persoană poate desemna un reprezentant pe lângă autorităţile vamale pentru îndeplinirea actelor şi formalităţilor prevăzute de legislaţia vamală (a se vedea art. în cazuri speciale. Principal obligat Persoana care. administraţia centrală sau un sediu permanent stabil într-o parte contractantă/în comunitate. plasează mărfurile în regim de tranzit. orice persoană care într-o Parte are domiciliul într-o parte contractantă/în Contractantă/în comunitate. direct sau printr-un reprezentant abilitat. *începând cu data de 01 ianuarie 2006 Romania a devenit parte semnatara a Conventiei iar din 01 ianuarie 2007 stat membru al Comunitatii europene. Elveţia. stabilite în conformitate cu procedura comitetului. Mărfurile obţinute din mărfurile plasate sub un regim suspensiv nu sunt considerate ca având statut comunitar. de importanţă economică.- - codului.

teritoriul vamal al Comunităţii cuprinde de asemenea: .Ungaria. cu excepţia insulelor Feroe şi Groelanda. .Belgia .Suedia Începând cu 1 mai 2004.Letonia. .Spania.Republica Slovacă. .Finlanda (cu insulele Aland) .Polonia. .Ţările de Jos în Europa.Slovenia Teritoriul vamal al Comunităţii cuprinde apele teritoriale. apelor maritime interioare şi spaţiul aerian al acelor teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunităţii vizat mai sus.Estonia.Malta .Teritoriul vamal al Teritoriul vamal al Comunităţii cuprinde: Comunităţii .Luxemburg. Teritorii unde nu se Teritorii care fac parte din teritoriul vamal al aplică directiva TVA Comunităţii. . cu excepţia comunelor Livigno şi Campione d’Italia cât şi apele naţionale ale lacului Lugano cuprinse între ţărm şi frontiera politica a zonei situată între Ponte Treza şi Porto Ceresio . cu excepţia Ceuta şi Melilla . .Cipru. .Germania.Grecia.Portugalia. cât şi teritoriul Principatului Monaco. Guyana şi Reunion) cu excepţia teritoriilor de peste mări şi de SaintPierre şi Miquelon şi Mayotte. .Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. cu excepţia insulei Heligoland şi teritoriul Buesingen . Martinica. . şi insulele anglo-normande şi insula Man .Italia.Lituania. . . cu excepţia apelor teritoriale. .Danemarca. .Franţa (cu Monaco şi departamentele de peste mări: Guadeloupa. *Începând cu 1 ianuarie 2007 teritoriul vamal al Comunităţii cuprinde de asemenea: Romania si Bulgaria.Irlanda. . . apele maritime interioare şi spaţiul aerian al statelor membre.Austria .Republica Cehă. Este vorba de insulele 18 . dar cărora nu li se aplică dispoziţiile (cunoscute totodată directivei 77/388/CEE (TVA).

revenue.ee3 http://www.es/incio.gov. Regim vamal ce permite transportul mărfurilor între Comunitate şi ţările AELS.com/depofcus/ http://www.hu/ http://www. Martinica.nl http://www.eu.html .mof.douane.gov.finanze.gr/ http://www.bg http://www.sub denumirea „teritorii nefiscale” sau „teritorii speciale”) Tranzit comun Tranzit comunitar Aland.htm http://www. sau între ţările AELS Regim vamal ce permite mărfurilor să circule de la un punct la altul al Comunităţii Surse de informaţii generale Uniunea Europeană http://europa.aeat.no/ http://www. document TAXUD nr.customs.business-line.guc.tolur.minfin.Legislaţia vamală http://europa.fgov.2004 .lt http://www. Guyana franceză.toll.ie http://www. Guadeloupe.int/comm/taxation_customs/customs/transit/index_en.is/english/default.gsis.lu/DO/ http://www.belastingdienst.tullfi.cy/ce http://www.it/dogane/ http://www.bmf.gv.fr http://www.09.Zoll-D. insulele anglo-normande.fi/ http://www.gov.int/eur-lex/en/lif/ind/en_analytical_index_02.vam.gouv.pl 19 Inlocuit prin Modificarea 1 din 2004.eu.vid.801 din 10.gov.be/index.htm Manualul de tranzit Lista birourilor de tranzit vamal Anuar al reţelei de tranzit Noi sisteme de tranzit vamal pentru Europa (broşură) Legislaţie Consultări cu comerţul Site-uri de internet ale administraţiilor vamale internaţionale Germania Austria Belgia Bulgaria Cipru Danemarca Spania Estonia Finlanda Franţa Grecia Ungaria Irlanda Islanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Norvegia Ţările de Jos Polonia 3 http://www.lv http://www.de/ http://www.htm http://www. Muntele Athos şi Reunion.toldskat.emta.at/ http://www.html http://www. insulele Canare.cust.etat.dk/ http://www.government.

ch/ http://www.org/ie/index.mfcr.gov.uk/ http://carina.sk/ http://www.tullverket.wcoomd.tr/ Diverse: Organizaţia Mondială a Vămilor http://www.html Naţiunile Unite – http://www.gov.admin.si/angl/index.Portugalia Republica Slovacă Republica Cehă România Regatul Unit Slovenia Suedia Elveţia Turcia http://www.org/trans/bcf/welcome.pt/sitdgaiec.gumruk.go.htm http://www.ro http://www.colnasprava.zoll.cz http://www.html Convenţia TIR 20 .se http://www.cs.unece.min-financas.dgaiec.hmce.customs.nsf?Open http://www.

Punctul 6 este rezervat instrucţiunilor naţionale specifice. Punctul 4 prezintă regimul de tranzit comunitar precum şi alte regimuri de tranzit aplicabile în cadrul Comunităţii europene.INTRODUCERE GENERALĂ Prima parte a prezentului manual conţine descrierea contextului istoric şi o scurtă prezentare a sistemelor de tranzit. Punctul 2 prezintă statutul vamal al mărfurilor. Punctul 7 este rezervat administraţiilor vamale. pentru uzul Punctul 8 conţine anexele la Partea I a manualului. Punctul 5 se referă la excepţii. Punctul 1 explică natura şi scopul regimului de tranzit şi un scurt istoric al acestuia.PARTEA I . 21 . Punctul 3 oferă o prezentare a regimul de tranzit comun.

procedurile vamale complicate de fiecare data cind marfurile 22 Functiile principale ale tranzitului Evolutia sistemului de tranzit . in momentul incheierii tranzitului vor trebui sa îndeplinească obligatiile vamale si fiscale locale şi mărfurile sunt plasate în liberă circulaţie sau sub un nou regim suspensiv. Scurt istoric al tranzitului Circulatia mărfurilor La intrarea marfurilor intr-o tara/teritoriu.daca este cazul. Aceste reguli se aplica chiar daca marfurile traversează (tranzitează) aceasta ţara sau teritoriu.1. serviciile vamale percep plata drepturilor vamale la import sau alte taxe si.In felul acesta marfurile pot face obiectul unei serii de proceduri administrative la trecerea frontierelor inainte de a ajunge la destinatia finala. Tranzitul este o facilitate vamala care permite operatorilor transportul marfurilor peste frontiere sau teritorii vamale fara sa achite taxele datorate in principiu la intrarea (sau la iesirea) din acest teritoriu. neefectuând decât o singură formalitate vamală. se poate vorbi de un regim mai simplu la nivel administrativ si mai economic pentru circulatia marfurilor peste mai multe teritorii vamale. In acest context. drepturile şi taxele percepute pot fi rambursate atunci când marfurile parasesc ţara/teritoriul. Totodată. In anumite conditii. Raportat la situatia descrisa mai sus. schimburile de marfuri au cunoscut o dezvoltare rapida in Europa. care cuprinde un teritoriu vamal unic dar o multitudine de teritorii fiscale:marfurile pot circula sub regimul de tranzit de la punctul de intrare în Comunitate pina la punctul de vamuire unde. Aceasta procedura poate fi repetata in tara sau pe teritoriul următor.de exemplu prin reexportul din teritoriul vamal comunitar. Tranzitul este relevant in mod particular în Comunitate. un regim suspensiv poate fi de asemenea terminat prin plasarea marfurilor necomunitare sub regimul de tranzit. aplică masurile de politica comerciala (de exemplu taxe antidumping). La sfirsitul celui de-al doilea razboi mondial.

treceau o frontiera. s-a constatat faptul că Comunitatea Europeană nou creată si in plina expansiune avea nevoie de un regim de tranzit specific. având ca obiectiv incheierea unui acord international pentru facilitarea circulatiei marfurilor in Europa. Pentru prima dată s-au folosit siglele T1 pentru 4 Convenŝia vamală relativă la transportul internaŝional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenŝia TIR din 1975. apoi in 1995 de Austria. Aceasta conventie a fost revizuita in 19754 si. Franta. Belgia. Succesul Acordului TIR din 1949 a condus la elaborarea Conventiei TIR adoptata in 1959. Regimul de tranzit comunitar a fost introdus in 1968 si a facilitat circulaţia mărfurilor comunitare şi ne-comunitare. Intr-un climat de cooperare din ce in ce mai bun intre natiuni. Acordul TIR Primul Acord T. Paralel cu dezvoltarea globala a schimburilor internationale. publicaŝii ale Naŝiunilor Unite 23 . Luxemburg si Tarile de Jos. s-au initiat negocieri sub auspiciile Comisiei economice pentru Europa din cadrul ONU.I. pentru facilitarea circulatiei marfurilor si a formalitatilor vamale in interiorul şi între statele membre.R a fost incheiat in 1949 si prevedea introducerea intr-un anumit numar de tari europene a unui sistem de garantare care sa acopere drepturile vamale si alte taxe susceptibile de a fi percepute asupra marfurilor care circulau in Europa in cadrul schimburilor internationale. Statele membre fondatoare au fost: Germania. Italia. Danemarca. manual TIR ECE/TRANS/TIR/5. urmata in 1986 de Portugalia si Spania. Irlanda si Regatul Unit au aderat la Comunitatea europeana in 1973. în ianuarie 2002. odata cu introducerea tarifului vamal comun. Grecia s-a alaturat in 1981. numără 64 de parti contractante. Finlanda si Suedia. CE Comunitatea europeana Tratatul de instituire a Comunitatii europene a fost încheiat in 1957 si a intrat in vigoare la 1 ianuarie 1958. constituiau un impediment asupra schimburilor. Regimul de tranzit comunitar Necesitatea de a dispune de un regim de tranzit specific Comunitatii europene a devenit presanta in 1968. in cadrul Comunitatii Europene.

Circulatia intracomunitara a mărfurilor via ţările A.S. respectiv „Conventia DAU”. Portugalia. J. Portugalia.L 226.O. Tranzit comun Acordurile din 1972 cu cele doua tari A. Regatul Unit. export si tranzit.L. prin introducerea documentului administrativ unic (DAU)6.) Acordul de constItuire a A. Aceste conventii vizau facilitarea importurilor si exporturilor de marfuri cu destinatia sau provenind din Comunitate sau din statele membre A. 18. 5.E. din momentul in care au devenit membri ai Comunitatii Europene.S. Finlanda.S.S.E. Danemarca.. din 20 mai 1987.-AELS privind simplificarea formalitatilor în comerŝul cu marfuri (care prevedea utilizarea unui document administrativ unic.S. Danemarca.L. Suedia si Elvetia.L. Regatul Unit si Suedia nu mai fac parte din A. Aceste conventii sunt cunoscute sub denumirea de „Conventie”. Norvegia.L. sau circulaţia lor între ţările A. Asociatia Europeana a Liberului Schimb (A. a fost incheiat in 1959 si a intrat in vigoare in 1960.L. Polonia. Austria. La 1 iulie 1996.08.marfurile necomunitare si T2 pentru marfurile comunitare. făceau parte din Asociatia Europeana a Liberului Schimb (AELS). La asociaţie au aderat ulterior Islanda si Finlanda. Una din conventii stabilea un regim de tranzit comun5. 1987) + modificări 24 .E.E. în timp ce alta permitea simplificarea formalitatilor de import.L.L.L.1987 + modificările ulterioare 6 Conventia C. Aceste tări cu o pozitie geostrategica importanta in Europa. în Europa regimul de tranzit comunitar a fost extins în 1972 prin doua acorduri destinate sa faciliteze schimburile comerciale cu Austria si Elveţia.S. Ţinând seama de creşterea volumului schimburilor şi pentru facilitarea circulaţiei mărfurilor.E.S.E.E. la cele doua conventii au aderat cele patru state Vişegrad.E. Elvetia si Austria au fost inlocuite in 1987 prin doua conventii stabilite intre Comunitatea europeana si toate tările A.S. Ţările Vişegrad şi toate viitoarele parti Ţările Vişegrad 5 Conventia CE-AELS privind un regim de tranzit comun.E. Ungaria şi Republica Slovacă. respectiv: Republica Cehă.) ( JOL 134 din 22. Statele membre fondatoare erau Austria.

În anumite cazuri trebuie făcută dovada acestui statut al marfurilor.S.L. 2. Partile contractante la aceasta conventie sunt Uniunea Europeana si cele trei tari A.5). precum si intre ţările A. Legislatie Baza legală pentru procedura de tranzit comun este Conventia privind regimul de tranzit comun din 20 mai 1987 (vezi nota de subsol nr. (Islanda. Numeroase alte state si-au exprimat dorinta de a beneficia de regimul de tranzit comun. tarile candidate sunt considerate state A.E.S. Anexa 8.1. Conventia se aplica si Principatului Liechtenstein.E.S. Norvegia si Elvetia). Baza legală pentru simplificarea formalitatilor în comerţul cu marfuri între comunitate si ţările A.L. Reforma tranzitului 3. Constituirea pietei unice in 1993 si modificarea contextului politic in Europa centrala si de est impun ca o necesitate obiectiva reformarea regimului de tranzit. statutul vamal al marfurilor este principalul factor care determină plasarea acestor mărfuri sub o declaratie de tranzit T1 sau T2. este conventia DAU din mai 1987(vezi nota de subsol nr.E. 25 .L. In sensul celor doua conventii. in masura in care acesta formeaza o uniune vamala cu Elveţia.1 din Partea I a prezentului manual detaliaza regulile si principiile privind adoptarea reglementarilor referitoare la tranzitul comun.Ţări candidate contractante sunt considerate „ţări A.E.S.6).” în sensul celor doua conventii.E. Partea a II-a a prezentului manual furnizeaza explicatii mai ample privind statutul vamal al marfurilor.S. STATUTUL MĂRFURILOR Din momentul introducerii tranzitului comunitar in 1968. TRANZIT COMUN 3.L.L.

El poate fi utilizat de operatorii economici pentru a facilita circulatia marfurilor de la o parte contractanta la o alta parte contractanta. denumite birouri de plecare. insotite de declaratia vamala de tranzit. Principalul obligat în tranzitul comun Prin prezentarea declaratiei de tranzit la biroul de plecare. Cu toate acestea utilizarea sa nu este obligatorie. Procedura incepe la biroul de plecare si ia sfirsit atunci cind marfurile si declaratia de tranzit sunt prezentate la biroul de destinatie. La primirea acestui exemplar. Există totodată alte persoane responsabile de prezentarea marfurilor la biroul de 26 .2 Descrierea regimului Regimul de tranzit comun prevede suspendarea platii drepturilor vamale.-ului.si a altor taxe aplicabile marfurilor. responsabil de prezentarea mărfurilor (cu sigiliile intacte. principalul obligat solicita plasarea marfurilor sub regimul de tranzit. el este.3.T. birouri de destinatie si birouri de garantie. In calitate de titular al operatiunii de tranzit. Un exemplar al declaratiei de tranzit vizat corespunzător este remis de serviciile vamale către biroul de plecare (sau la un birou centralizator din tara de plecare). birouri de tranzit. in timpul transportului acestora de la biroul vamal de plecare la biroul vamal de destinatie. serviciile vamale din ţara de plecare descarcă regimul de tranzit si il eliberează de responsabilitate pe principalul obligat. după acordarea liberului de vamă în tranzit. conform dispozitiilor aplicabile in materie de tranzit. accizelor.V.A. la biroul vamal de destinatie si in cadrul termenului acordat. Regimul de tranzit comun este gestionat de administratiile vamale din diferitele parti contractante prin intermediul unei retele de birouri vamale. sub rezerva ca nici o iregularitate sa nu fi fost constatata. după caz).

care furnizeaza informaţii mai ample privind garanţiile şi garantorii). care sunt in mod normal aplicabile acestora la import. Principalul obligat este. (Informaţii mai ample referitoare la procedura de tranzit comun se regăsesc în Părţile IV şi V) T2 Procedura simplificata 4.L. utilizate in functie de statutul marfurilor in cauza. Regimul de tranzit comun comporta o procedura T1 si o procedura T2. la importul intr-o tara A.E.informaţii privind alte sisteme de tranzit aplicabile in cadrul Comunitatii Europene (punctul 4. Principalul obligat trebuie sa constituie o garantie destinata sa acopere cuantumul drepturilor si altor taxe suspendate pe timpul circulatiei marfurilor (în cazul in care nu a fost scutit prin lege sau printr-o autorizatie). Aceasta garantie poate lua forma unui depozit în numerar sau a unui angajament furnizat de o institutie financiara care acţionează în calitate de garant (vezi Partea a III-a a prezentului manual. Procedura T2 permite circulatia marfurilor comunitare cu suspendarea masurilor care ar fi in mod normal aplicabile acestora. procedura de tranzit comun poate fi simplificata (vezi Partea a V-a din prezentul manual consacrata procedurilor simplificate de tranzit). responsabil pentru plata drepturilor si taxelor exigibile in cazul unui eveniment sau al constatării unei nereguli.S.informaţii privind Tranzitul comunitar (punctul 4. de asemenea.2) 27 .1) . In anumite circumstante si sub rezerva autorizării de către autorităţile vamale competente.Articolul 2 Convenţie destinaţie. T1 Procedura T1 permite circulatia marfurilor necomunitare cu suspendarea masurilor.TRANZIT ÎN INTERIORUL COMUNITATII Prezentul punct este împărţit după cum urmează: .

referitor la alte regimuri de tranzit aplicabile in Comunitatea europeana).tranzit comunitar extern (punctul 4. birouri de tranzit.1.1. denumite birouri de plecare.1. (vezi Partea a IV-a.) . Anexa 8.2. O extensie similară există pentru schimburile între Comunitate şi San Marino în cadrul uniunii vamale formată cu acest stat. birouri de destinatie si birouri de garantie. este returnat de serviciile vamale la biroul de plecare (sau la un birou 28 .2.1 din Partea I a prezentului manual detaliaza regulile si principiile referitoare la adoptarea legislaţiei privind tranzitul comunitar.1.) Utilizarea regimului de tranzit comunitar Sistemul de tranzit comunitar se aplica pentru circulatia marfurilor ne-comunitare si in anumite cazuri pentru marfuri comunitare intre doua puncte ale Comunitatii (vezi punctul 4.2. Regimul de tranzit comunitar este gestionat de administratiile vamale din diferitele State Membre prin intermediul unei retele de birouri vamale. capitolul 6 al manualului prezent pentru informatii mai ample in legatura cu Andorra si San Marino). Reglementările privind tranzitul comunitar au fost extinse pentru a include schimbul de mărfuri si cu principatul Andorra in cadrul uniunii vamale formate intre Comunitate şi principat.tranzit comunitar intern (punctul 4.1.2. Descrierea regimului Prezentul punct descrie regimul de tranzit comunitar dupa cum urmeaza: . 4. Un exemplar al declaratiei de tranzit vizat corespunzător. Legislaţie Tranzitul comunitar are ca baza juridica codul vamal comunitar(regulamentul CEE nr 2913/92 al consiliului) si regulamentul său de aplicare (regulamentul Comisiei CEE nr 2454/93).2.4.1 Tranzit comunitar 4. Regimul de tranzit comunitar incepe la biroul de plecare si se încheie atunci când marfurile si declaratia de tranzit sunt prezentate la biroul de destinatie.1.

procedura de tranzit comunitar poate fi simplificata (vezi Partea a V-a din prezentul manual pentru informaţii privind procedurile simplificate de tranzit). el este responsabil după acordarea liberului de vamă în tranzit. In anumite circumstante si sub rezerva autorizării de către biroul vamal competent. sub rezerva ca nici o neregulă sa nu fi fost constatata. serviciile vamale din statul membru de plecare descarcă declaraţia de tranzit si il eliberează de responsabilitate pe principalul obligat. Principalul obligat este de asemenea responsabil pentru plata drepturilor si altor taxe exigibile in cazul unor evenimente sau constării unor nereguli. de prezentarea mărfurilor intacte (cu sigiliile intacte după caz). La primirea acestui exemplar. insotite de declaratia vamala de tranzit.) Tranzit extern si intern Art. principalul obligat solicita plasarea marfurilor sub regimul de tranzit.91 şi 163 CVC Procedura simplificata 29 . la biroul vamal de destinatie. Principalul obligat in tranzitul comunitar Prin prezentarea declaratiei de tranzit la biroul de plecare. in cadrul termenului acordat. Principalul obligat trebuie sa constituie o garantie destinata sa acopere cuantumul drepturilor si taxelor suspendate pe timpul circulatiei marfurilor (când nu a fost exceptat prin lege sau printr-o autorizaţie). (Părţile a IV si a V-a ale prezentului manual furnizeaza informatii mai ample despre regimul de tranzit comunitar. Există totodată alte persoane responsabile de prezentarea mărfurilor la biroul de destinaţie. Exista doua tipuri de proceduri de tranzit comunitar: T1 (tranzit extern) si T2 (tranzit intern) care în general reflectă statutul mărfurilor aflate în circulatie.centralizator din Statul Membru de plecare). In calitate de titular al operatiunii de tranzit. Aceasta garantie poate lua forma unui depozit în numerar sau a unui angajament furnizat de o institutie financiara care acţionează în calitate de garant (vezi Partea a III-a a prezentului manual pentru mai multe informatii despre garanţi şi garanţii).

sau beneficiaza de restituiri sau rambursari de drepturi de import cu condiţia ca ele sa fie exportate in afara teritoriului vamal al Comunitatii.cu aplicarea conventiei referitoare la un regim de tranzit comun.1.L.L. în vederea restituirii sau rambursării drepturilor vamale. Tranzitul comunitar Intern T2 Regimul de tranzit comunitar intern (T2) se aplica marfurilor comunitare atunci când acestea sunt expediate de la un punct la altul al teritoriului vamal al Comunitatii. Regimul de tranzit comunitar intern (T2F) se 30 T2F . si daca aceste marfuri: au facut obiectul formalitatilor vamale de export în vederea acordării de restituri la export.1. una sau mai multe tari A.sau provin din stocuri de interventie . Articolul 340 (3) RVC 4. cu traversarea teritoriilor uneia sau mai multor ţări A.1. sau se prezinta sub forma de produse compensatoare sau de mărfuri în aceeaşi stare şi care au făcut obiectul formalităţilor vamale la export către ţări terţe lichidând regimul de perfecţionare activă. catre terte tari in cadrul politicii agricole comune (PAC). obligatoriu pentru circulatia marfurilor comunitare care ar trebui transportate in mod normal sub un regim de tranzit (T2) atunci cind sunt exportate catre sau traversează. El nu se aplica atunci când mărfurile sunt transportate exclusiv pe cale maritima sau aeriana. sunt supuse masurilor de control al utilizarii. sistemul drawback. Cu toate acestea regimul de tranzit comunitar extern(T1) este. si/sau al destinatiei si au facut obiectul formalitatilor vamale de export catre tari terte in cadrul politicii agricole comune (PAC).El suspenda drepturile si alte taxe aplicabile pina in momentul in care marfurile ajung la destinatia lor din Comunitate.S.2.E.Tranzit comunitar extern T1 Regimul de tranzit comunitar extern (T1)se aplica in principal pentru circulatia marfurilor necomunitare.E.4. de asemenea.2.S.2.

va permite o gestionare mai moderna si eficientă decat sistemul bazat pe suport hartie. 4. intr-o prima faza. Acestea sunt: Insulele Canare. Guadelupe. in situatiaţiile in care în prezent se utilizează documentul administrativ unic (DAU). ameliorarea prevenirii si detectarii fraudelor . din sau între zone nefiscale ale teritoriului vamal al Comunitatii. aeriana. accelerarea tranzactiilor derulate sub regimul de tranzit si asigurarea unui grad mai ridicat de securitate. Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) In zilele noastre administratiile vamale trebuie sa se adapteze cu rapiditate si flexibilitate la exigentele comertului şi să urmărească evoluţia permanentă a mediului de afaceri. se utilizează documentele proprii ale transportatorului. Prin zone nefiscale se înţelege teritoriul vamal al Comunităţii în ale cărei zone nu sunt aplicabile dispoziţiile directivei 77/388/CEE directiva TVA.3. NCTS serveste ca instrument de gestiune si de supraveghere a sistemului de tranzit. ca document T1 sau T2. În prezent sunt implicate în acest proiect 24 de tari si se estimeaza ca in timp sistemul informatizat va face legătură între aproximativ 3000 de birouri vamale europene. Principalele obiective ale NCTS sunt: sporirea eficientei si eficacitatii operatiunilor de tranzit. 31 . Insulele anglo-normande. intern si extern cât si pentru tranzitul comun. Martinica. Ca regulă generală NCTS va fi utilizat atât pentru tranzitul comunitar. cu lacunele dovedite.1. Insulele Aland. maritima sau prin conducte si pentru care în esenţă. sistemul informatizat nu va trata procedurile simplificate sub care circula marfurile transportate pe cale ferată. Din acest motiv.aplica circulaţiei marfurilor comunitare care sunt expediate către. Bazat pe utilizarea sistemelor informatice sofisticate si procesării electronice a datelor. Muntele Athos şi Reunion. Guyana franceza.

Mesajul „aviz de sosire” care este trimis de biroul de destinatie real.3.3.1. biroului de plecare. numarul de referinta al operaţiunii (MRN) care este un numar de inregistrare unic atribuit de sistem pentru fiecare declaratie. Mesajul „rezultatele controlului” care este trimis de biroul de destinatie real. mesajul ”aviz anticipat de sosire” (AAR) care este trimis de biroul de plecare catre biroul de destinatie mentionat in declaratie mesajul „aviz anticipat de tranzit” (ATR) care este trimis de biroul de plecare catre biroul (birourile) de tranzit declarate. este important de retinut ca sistemul acopera toate combinatiile posibile de proceduri normale si simplificate. Declararea electronica poate fi efectuata la biroul de plecare sau de la sediul operatorilor.4. în vederea identificării circulaţiei. atât la plecare (expeditor agreat) cât si la sosire (destinatar agreat). pentru a notifica frontiera anticipată de trecerea transportului. 4.1. Principalele elemente sau mesaje utilizate în cursul unei operaţiuni NCTS Înainte de a intra în detalii este util să se indice care sunt principalele elemente şi mesaje utilizate într-o operaţiune NCTS: declaratia de tranzit. după caz).1.2. declaratia 32 . Biroul de plecare Declaratia de tranzit este prezentata la biroul de plecare fie sub forma unui document pe suport hârtie fie in format electronic. biroului de plecare (dupa verificarea marfurilor. la sosirea marfurilor. prezentata sub forma unui document pe suport de hirtie sau în format electronic. Indiferent de forma de prezentare. În plus. mesajul „notificare de trecere a frontierei” (NCF) care este trimis de biroul de tranzit real dupa verificarea transportului. documentul de insotire a tranzitului (TAD) care insoteste marfurile de la plecare pana la destinatie.

astfel incât biroul de tranzit sa fie informat in avans de sosirea transportului si sa poata verifica trecerea marfurilor. şi garanţiile sunt acceptate. sistemul semnalează acest lucru. fie la sediul expeditorului agreat.1. Aceste documente trebuie sa insoteasca marfurile si sa fie prezentate la toate birourile de tranzit si la biroul de destinatie. biroul de plecare trimite .trebuie sa contina toate datele necesare si sa respecte specificaţiile sistemului. Acest mesaj contine în principal informatiile extrase din declaratie. biroul de plecare trimite simultan un aviz anticipat de sosire la biroul de destinatie declarat. privind operatiunea de tranzit pentru a fi in masura sa ia o decizie corectă asupra acţiunilor care trebuie întreprinse la sosirea mărfurilor. lista articolelor.3. Biroul de destinatie La sosire. Daca marfurile trebuie sa tranziteze printr-un birou de tranzit.de asemenea un aviz anticipat de tranzit. Dacă se descoperă o incoerenţă a datelor. Biroul de destinatie trebuie să dispună de toate informatiile posibile. De îndată ce corectările sunt introduse şi declaraţia este acceptată. fie la biroul de plecare. marfurile vor fi plasate sub regimul de tranzit. pentru a permite biroului de destinatie verificarea marfurilor. marfurile trebuie sa fie prezentate la biroul de destinatie (sau la destinatarul agreat) impreună cu documentul de insotire si lista 33 . care este numărul de referinţă al operaţiunii. deoarece sistemul codifica si valideaza datele in mod automat. sistemul atribuie declaraţiei un număr de înregistrare unic.3. 4. Atunci când tipăreşte aceste documente. în momentul sosirii acestora. dupa ce verificările au fost efectuate. Agentul economic este informat pentru a putea aduce corectările necesare înainte ca declaraţia să fie definitiv acceptată. Sistemul tipăreşte documentul de insotire a tranzitului si daca este cazul. fie la biroul de plecare fie la sediul expeditorului agreat. Apoi.

mesajul iniţial trimis către biroul de tranzit declarat nu este de nici o utilitate. şi va trimite mesajul „aviz de sosire” la biroul de destinatie. Avizul anticipat de tranzit .1.articolelor (daca este cazul). indicind eventualele nereguli constatate. 4.4. acesta va identifica automat avizul anticipat de sosire corespunzator operatiunii de tranzit. biroul de destinatie informeaza biroul de plecare despre rezultatele controlului cu ajutorul mesajului „rezultatele controlului”. O notificare de trecere a frontierei este trimisă catre biroul de plecare. 4.3.1. Dupa aplicarea procedurilor de control adecvate. Schimbarea biroului de tranzit sau de destinatie Daca marfurile tranziteaza printr-un birou de tranzit altul decit cel declarat . care a primit deja avizul anticipat de sosire.3. 34 . În acest caz biroul real de tranzit va trimite un mesaj la biroul vamal de plecare pentru a-i cere avizul anticipat de tranzit. După ce a efectuat verificările corespunzătoare. Autoritatea vamală. Biroul de tranzit Atunci când marfurile sosesc la un birou de tranzit ele trebuie prezentate autorităţii vamale împreuna cu documentul de insotire a tranzitului si daca este cazul cu lista de articole. La introducerea numarului de referinta unic (MRN) în sistem. cunoaşte toate detaliile operatiunii si va putea decide in avans ce metode de control vor fi necesare.5. astfel încât să poată avea acces la informatiile privind transportul. Acest mesaj este obligatoriu pentru descărcarea operatiunii de tranzit la biroul de plecare si deblocarea garantiilor constituite pentru operaţiune. aviz pe baza căruia se va decide o eventuală acţiune sau un control.deja disponibil in sistem este găsit automat la introducerea numarului de referinta şi trecerea marfurilor poate fi aprobată.

Posibilitatea de a efectua toate procedurile de la sediile proprii si de a schimba informatii cu autoritatea vamală pe cale electronica. În acest sens. marfurile pot fi prezentate la un alt birou de destinatie decit cel declarat. trimita electronic. Proceduri simplificate: expeditor agreat si destinatar agreat Recurgerea la cele doua proceduri simplificate reprezinta utilizarea optima a resurselor disponibile in cadrul NCTS. in special cererile de corectare a declaratiei vamale. în afară de faptul că el trebuie să corespundă criteriilor impuse pentru a deveni expeditor agreat sau destinatar agreat în cadrul procedurii de tranzit cu DAU.1. In cazul modificarii biroului de tranzit sau de destinatie.acesta va trimite notificarea de trecere a frontierei la biroul de plecare. cea mai practica. Biroul real de destinatie solicită biroului de plecare sa-i trimita avizul anticipat de sosire pentru a dispune de informatiile necesare privind operatiunea de tranzit. la biroul de plecare fara a fi necesara prezentarea marfurilor. Acesta nu poate funcţiona decât dacă birourile respective sunt conectate la NCTS. operatorul va trebui să aibă un sistem informatic adecvat pentru schimbul de informaţii cu biroul vamal corespunzător. sistemul trimite in mod automat acestor birouri un mesaj pentru a le indica unde si cind au fost prezentate birourilor declarate marfurile pentru a putea închide aceste mesaje. mai sigura si mai economica. NCTS permite expeditorilor agreati să: întocmească declaratiile de tranzit folosind propriul lor sistem informatic. 4.6. La fel. În mod evident. procedura cea mai rapida. trimita si sa primeasca pe cale electronica mesajele ulterioare.3. este in mod clar. mesajul conţinând declaratia. mesajele trimise birourilor declarate sunt inutile şi rămân deschise. notificarea acceptarii sale si notificarea eliberării 35 . In masura în care aceste criterii sunt indeplinite.

comunitar intern/extern se utilizeaza si alte para.2. 4.2 pentru informatii mai ample despre acest regim). primeasca si sa trimita autorităţii vamale. trimita mesajul „aviz de sosire” la biroul de destinatie competent. Contrar regimurilor de tranzit comun şi comunitar.2.5 pentru informatii mai ample despre acest regim).2. para. Alte sisteme de tranzit aplicabile în Comunitatea Europeană 4. 36 . este similar regimului T.6 pentru informatii mai ample despre acest regim). In ceea ce priveste destinatarii agreati. dar este limitat pentru anumite tipuri de mărfuri (vezi punctul 4. mesajele ulterioare privind permisiunea de descarcare a marfurilor si notificarea rezultatelor descarcarii. regimul TIR are la baza un sistem internaţional de garantie care se bazează pe un lanţ de asociaţii naţionale de garanţi (vezi punctul 4.2.4 pentru informatii mai ample despre acest regim). Regimul A.2. pe cale electronica.R.2.3 pentru informatii mai ample despre acest regim). Regimul NATO se aplica marfurilor destinate fortelor NATO (vezi punctul 4. pe cale electronica.I.T. NCTS le permite să: primeasca marfurile si documentul de insotire direct la sediile lor. Regimul postal se aplica marfurilor expediate pe cale postala(vezi punctul 4.marfurilor în tranzit. 2 din CVC regimuri care vor fi descrise mai departe. Regimul manifestul Rinului se aplica transportului fluvial de marfuri necomunitare pe Rin si afluentii sai (vezi punctul 4.A. In afara de regimurile de tranzit comun si 2 si articolul 163.2.1 Introducere Articolul 91.

Cea de-a douazeci si doua modificare a intrat in vigoare la 12 mai 2002. Conventia TIR a fost modificata cu regularitate. din cadrul CEE/ONU.9. Administrarea conventiei TIR cuprinde un anumit număr de părţi.2. ca si Elvetia si Norvegia.2.4.1.TIR (Transport Internaţional Rutier) 4. 7 8 vezi nota 4 JO L 252 din 14. La 1 ianuarie 2002 conventia TIR continea 64 de parti contractante. Aplicarea regimului TIR este posibila numai in statele in care exista asociatii garante agreate (52 de tari la 1 ianuarie 2002). Articolele 451-457 din RVC prevăd circulaţia mărfurilor în Comunitate sub acoperirea carnetelor TIR.2. cele 4 tari Visegrad. Comitetul si grupul de lucru se reunesc regulat la Geneva. sau care este efectuat intre doua puncte ale Comunitatii cu traversarea teritoriului unei tări terte.2. Un comitet de gestiune compus din toate partile contractante supravegheaza aplicarea conventiei.2. Descrierea regimului TIR Sistemul TIR are cinci principii de baza: transportul marfurilor in vehicule sau containere agreate sub sigiliu vamal. Un numar mare de activitati sunt sustinute si pregatite de grupul de lucru pentru problemele vamale privind transporturile (WP30).1 Context si legislaţie Articolele 91 şi 163 din CVC Principala reglementare privind regimul TIR este Conventia TIR din 1975 elaborata sub auspiciile Comisiei economice pentru Europa a Natiunilor Unite(CEE/ONU)7. p. Ea a fost adoptata de Comunitatea europeana in numele statelor membre prin regulamentul (CEE) nr. Conform reglementarilor comunitare regimul TIR nu poate fi utilizat in Comunitate decat pentru un transport care incepe si se sfarseste la exteriorul Comunitatii.2.2. 4. in special Comunitatea europeana cu cele 15 state membre. 37 .1978.2112/78 din 25 iulie 19788.

Un transport TIR este compus dintr-o serie de operatiuni TIR. nu vor fi controlate la birourile vamale de trecere. existenta unui document de insotire a marfurilor recunoscut la nivel international. carnetul TIR. tranzit şi destinaţie. dar suma maximă care poate fi cerută fiecărei asociaţii naţionale în caz de neregulă este de 50000 USD. In fiecare parte contractanta operatiunea TIR începe la biroul vamal de plecare sau de intrare si se termina la biroul vamal de destinatie sau de iesire. pe durata transportului TIR a drepturilor si taxelor aplicate marfurilor si garantarea plăţii acestora printr-un lant de garantii valabile la nivel international. au obligaţia de a respecta anumite conditii si obligatii minimale şi trebuie autorizate de către autoritatile competente (in general autoritatea vamală). Carnetele TIR sunt tipărite de Uniunea Internationala a transportatorilor rutieri (I.) si distribuite asociatiilor garante nationale. asociatiile nationale care doresc sa elibereze carnete TIR pentru persoanele care doresc să le utilizeze. de trecere si de destinatie. masurile de control vamal luate de tara de plecare sunt recunoscute de către ţările de trecere si de destinatie. pentru a exista un control al accesului la regimul TIR.suspendarea. Fiecare operatiune TIR este controlata in acelasi mod ca si in cadrul regimului de tranzit comunitar sau comun prin intermediul voletelor 1 şi 2 din carnetul 38 . in derularea operatiunii TIR. In consecinta marfurile transportate sub regim TIR in vehicule sau containere sigilate. ca regulă generală. (iar pentru Comunitate 60000 EUR sau suma echivalentă în moneda naţională).U. Asociatia garanta nationala din fiecare tara garanteaza plata tuturor drepturilor sau taxelor susceptibile de a deveni exigibile in cazul aparitiei unor nereguli survenite în acea ţară. Un carnet TIR este valabil pentru un singur transport TIR. Fiecare tara fixeaza limita de garantie.R. care atesta existenta garantiei si serveste ca document de control vamal in tarile de plecare. El este deschis în ţara de plecare şi serveşte ca document pentru controlul vamal în ţările de plecare.

2. 4. 39 . O procedura similara este aplicata în fiecare parte contractanta traversata de transportul TIR Un transport TIR poate implica pâna la patru birouri de plecare si de destinatie. teritoriul vamal al Comunităţii este considerat ca formând un singur teritoriu. Recurgerea la acest regim este condiţionată de faptul ca o parte a traseului să fie efectuată pe cale rutieră şi ca plăcuţele TIR să fie aplicate pe vehicul sau pe container în timpul transportului TIR. cunoscută sub denumirea de Conventia de la Istanbul.T. Un nou set de volete numărul 1 şi 2 este utilizat pentru fiecare birou de plecare sau de destinaţie suplimentar.3.TIR. În aplicarea acestui regim.2. Conventia ATA incheiata in 1961 este in vigoare si cuprinde în prezent 61 de parti contractante. sub auspiciile Consiliului de cooperare vamala (denumit în prezent Organizatia mondiala a vamilor -OMV). Biroul vamal de destinatie sau de iesire al aceleiasi parti contractante detaseaza voletul nr 2 si il trimite la biroul vamal de plecare sau la un birou centralizator. destinata initial sa inlocuiasca conventia ATA a fost încheiată la 26 iunie 1990 la Istanbul.1.Ea este coordonata de un comitet de gestiune si cuprinde în prezent 34 de parti contractante.A. Biroul vamal de plecare sau de intrare al unei parti contractante detaseaza voletul nr 1 al carnetului.3.1 si a descărca operaţiunea TIR. Conventia de la Istanbul. ATA (Admitere Temporară) 4. pentru a-l compara cu voletul nr. Carnetul A. Dispozitiile privind utilizarea carnetului ATA ca ca document de document de tranzit in cadrul Comunitatii sunt tranzit cuprinse in articolele 451-455 si 458-461 din RVC. Context şi legislaţie Bazele juridice pentru aceasta procedura sunt Conventia ATA si Conventia privind admiterea temporara.

.1. în cadrul procedurii de admitere temporară.. Carnetul ATA este eliberat de o semnatara a Conventiei ......2....2..2.. va certifica rubrica H (câmpul F)....... 5 40 . pentru a asista returnarea voletului nr.451... Procedura de cercetare Toate verificările referitoare la carnetele ATA vor fi efectuate cu referire la birourile centralizatoare din Statele membre. a căror listă este publicată regulat în Jurnalul Oficial.. B... În măsura în care este posibil.3.2. Descrierea regimului9 Articolul 451 RVC În scopul utilizării carnetului ATA şi în conformitate cu prevederile art. BIROU DE INTRARE Tranzit catre biroul de destinatie care actionează ca birou de import temporar 9 BIROU DE IESIRE Voletul alb de reexport BIROU DE IEŞIRE Se incheie tranzitul Modificat prin Modificerea nr.4.. Diagrama schematică de mai jos ilustrează utilizarea carnetului ATA ca document de tranzit pentru mişcarea mărfurilor prin sau pe teritoriul vamal al Comunităţii..... Acest birou va completa şi certifica totodată eliberarea în tranzit (rubricile 1-7) din fila corespunzătoare de tranzit.... completează rubrica H (câmpurile A-D) şi.... A. C... completează în rubrica H (câmpul E) numele complet şi adresa biroului la care trebuie returnat voletul nr. La biroul de plecare Biroul de plecare sau biroul de intrare în Comunitate va detaşa voletul de tranzit nr.. seria C......2.. va completa remarcile corespunzătoare în câmpul G şi va transmite fără întârziere acest volet la biroul menţionat în rubrica H (campul E)..... această adresa trebuie completată prin aplicarea unei ştampile. înaintea returnării carnetului către titular....... Comunitatea este considerată ca formând un singur teritoriu... înaintea returnării carnetului către titular.. La biroul de destinaţie Biroul de destinaţie sau de ieşire din Comunitate (după caz) va detaşa voletul nr....frontiera externă UE . Acest birou va completa şi certifica totodată descărcarea (rubricile 1-6) din fila corespunzătoare de tranzit.............

Context şi legislaţie Bazele juridice pentru acest regim sunt Conventia de la Mannheim din 17 octombrie 1868 si Manifestul Rinului protocolul adoptat de Comisia centrala pentru ca document de navigatie pe Rin la 22 noiembrie 1963. Germania. 4.încheie tranzitul . pe baza prezentarii manifestului Rinului.4. 41 .completează voletul de reexport B BIROUL DE REEXPORT Voletul alb de reexport Tranzit către biroul de ieşire 4.2.completează datele finale pt reexport . Regimul manifestului renan a fost instituit pentru a facilita circulatia marfurilor pe Rin si pe afluentii sai. paragraful 2 din CVC.BIROU DE DESTINAŜIE CARE ACŜIONEAZĂ CA BIROU DE IMPORT TEMPORAR .2. Conventia de la Mannheim se refera la urmatoarele state riverane ale Rinului: Tarile de jos. Belgia.1. După caz.4.4. tranzit Reglementarile comunitare care prevad ca manifestul Rinului să poată fi utilizat ca document de tranzit comunitar sunt prevazute in articolul 91. manifestul poate fi utilizat ca document de tranzit comunitar. Franta şi Elvetia care in sensul prezentei conventii sunt considerate ca formind un singur teritoriu.2 Descrierea regimului Regimul manifestului Rinului permite navelor care circula pe Rin si pe afluentii sai sa traverseze frontierele nationale. paragraful 2 si in articolul 163.2. poate sa circule fara control vamal.voletul alb de import . Manifestul Rinului 4. Articolul 9 al conventiei dispune ca o nava care calatoreste pe Rin fara sa incarce sau sa descarce marfuri pe teritoriul acestor tari.

Grecia. Descrierea regimului Sunt 19 membri ai Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). semnate la Londra la data de 19 iunie 1951. 5 din 25. Republica Cehă. adică Belgia. în înţelegere cu fiecare unitate NATO staţionată pe teritoriul său. şi având adresa completă a biroului vamal (pentru returnarea copiei a formularului 302) Biroul vamal va păstra înregistrarea unui număr şi a seriilor de numere a formularului 302 preautentificat care este emis către unitatea NATO sub controlului acesteia. Norvegia.5. Irlanda.2. 4.2. Ungaria. Autorităţile vamale din fiecare ţară menţionată mai sus. exportul şi tranzitul mărfurilor pentru forţele NATO sunt cuprinse în Înţelegerea dintre Părţile Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord referitoare la statutul forţelor lor.1. Franţa.2. Olanda. numerotat serial.4. Transporturi NATO 4.2. Germania. Regatul Unit. Legislaţia comunitară care precizeaza pentru NATO. Italia. Polonia.11. Luxemburg.2005 42 .5. îşi desemnează un birou vamal (sau un birou central) pentru a fi responsabil pentru formalităţile vamale şi pentru controale privind transportul mărfurilor purtate de sau către fiecare unitate NATO. Danemarca. ca formularul 302 sa fie folosit ca document de tranzit comunitar este articolul 91 din CVC. Portugalia. Canada. Spania.5. 10 Modificat prin Modificarea nr. Turcia şi Statele Unite ale Americii. Context şi legislaţie10 Regulile referitoare la importul. Documentul folosit pentru transportul unor asemenea mărfuri este NATO formularul 302. Formularul Fiecare birou vamal de plecare desemnat într-un NATO 302 ca stat membru va trimite către unitatea NATO document de formularul său de control 302: tranzit preautentificat cu ştampila şi semnătura unui birou oficial desemnat.

Context şi legislaţie Baza juridica pentru acest regim este data de articolul 91. Când transportul a ajuns la unitatea NATO de destinaţie. ar trebui să fie notat că atunci când bunurile care circulă sub acoperirea exemplarului 302. 43 .2. în statul membru de plecare (la adresa arătată pe exemplarul 302). autoritatea competentă NATO va completa formularul 302 cu declaraţia semnată şi stampilată incluzând data de expediere.6. vor fi date biroului vamal care controlează unitatea NATO de destinaţie sau unui birou desemnat de către autorităţile competente (biroul central). copia formularului 302 care acompaniază transportul va fi ştampilată şi semnată de către autorităţile competente cu semnătura de primire. certificând că au fost deja luate în grijă pentru expediere. O copie a unui formular 302 completat şi semnat va fi dat fără întârziere biroului vamal responsabil pentru unitatea NATO care expediază sau în responsabilitatea căruia au fost expediate. biroul vamal va reţine copia ştampilată şi va returna a doua copie biroului vamal implicat.6. paragraful 2 din CVC si de articolul 462 bis din RVC.2. operaţia care circulă sub acoperirea exemplarului 302 este anulată în timpul părţii din călătorie pentru care este folosită procedura simplificată. 4.Fiecare încărcătură va fi trimisă sub acoperirea unui formular preautentificat 302.1. Totuşi. COLETE POŞTALE 4. Nu mai târziu de timpul încărcăturii. Două copii ale exemplarului 302 semnate şi ştampilate. celelalte copii vor acompania transportul. sunt transportate peste tot în timpul circulaţiei lor folosind procedura simplificată aplicabilă bunurilor transportate pe cale ferata sau in containere mari.

mărfurile vor fi tratate ca mărfuri comunitare.L. bunurile comunitare ar trebui să fie acoperite de o declaraţie de statut comunitar (T2L). Un document de statut poate fi trimis fie separat către destinatar pentru prezentare la autorităţile vamale sau poate fi împachetat în pachet. bunurile comunitare trimise către aceste ţări printr-o livrare către Comunitatea Europeană ar trebui să fie acoperită de o declaraţie de statut comunitar pentru prezentarea în statul membru de destinaţie. Un document T2L poate fi emis ulterior. pentru a se arăta că include documentul care atestă statutul. În absenţa unei etichete galbene sau a altor evidenţe a statutului necomunitar.2.E. în exteriorul pachetului ar trebui să fie marcat clar. Articolul RVC 237 Etichetele galbene trebuie să fie fixate în exteriorul pachetului şi pe exemplarul CN22 (nota expediere). Dacă pachetul conţine atât mărfuri comunitare cât şi necomunitare.S. 11 Modificarea nr.2.5 44 . pachetul şi alte documente de însoţire vor avea o etichetă galbenă. Descrierea regimului11 Când mărfuri necomunitare sunt transportate prin poştă (incluzând coletele poştale) de la un punct către altul în teritoriul vamal al Comunităţii. În ultimul caz. Suplimentar.6. Totuşi. pachetul şi documentele de însoţire vor purta o etichetă galbenă.4. eticheta galbenă trebuie să fie ataşată declaraţiei vamale pentru colete poştale CN22/CN23. Când bunurile comunitare sunt transportate prin poştă (incluzând pachetele poştale) către sau de la teritoriile non-fiscale ale Comunităţii. Aranjamentele descrise mai sus se aplică doar bunurilor trimise prin poştă între două puncte de pe teritoriul vamal al Comunităţii şi nu bunurilor trimise prin poştă la destinaţia finală dintr-o ţară A.

Anexe .8. Excepţii (pro memoria) 6.1 Reguli şi principii care reglementează adoptarea legislaţiei referitoare la tranzitul comunitar şi comun 45 .5. Parte rezervată pentru uzul administraţiilor vamale 8. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) 7.

Poate să adopte o rezoluţie care să indice că măsurile propuse de către Comisie. depăşesc competentele de executie conferite prin legislatie. În procedura de codecizie Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată. si sa 12 Decizia Consiliului din 28 iunie 1999 asupra moda lităŝilor de exercitare a competenŝelor de execuŝie conferite de Comisie (M O 184 din 17. reglementata de decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 12. sau. Decizia „comitologiei” prevede de asemenea ca Parlamentul sa poata superviza punerea in aplicare a instrumentelor legislative adoptate in cadrul procedurii de co-decizie („droit de regard”).fiecare instrument juridic defineste nivelul competentei de executie acordata Comisiei si modalitatile de exercitare. Tranzit comunitar Reglementarile din CVC ( codul vamal comunitar) care fixeaza principiile de baza ale tranzitului comunitar sunt supuse procedurii de co-decizie (articolul 251 din tratatul CE). Concret. Parlamentul hotărăşte cu majoritate (absolută). după caz de către Consiliu. cu excepţia cazurilor în care adoptă modificări care au făcut obiectul unui aviz negativ din partea Comisiei. caz în care el trebuie să hotărască în unanimitate. In multe cazuri se impune ca Comisia.1999) 46 . Această procedură conferă Parlamentului puterea de a adopta instrumente juridice împreună cu Consiliul. Tratatul CE (articolul 202)confera Comisiei competente de aplicare a reglementarilor la nivel comunitar.Anexa 8.1 Reguli şi principii care reglementează adoptarea legislaţiei referitoare la tranzitul comunitar şi comun 1.7. conform unei proceduri cunoscută sub numele de „comitologie”. sa fie asistata de un comitet.

atunci când aceasta nu conduce la adoptarea unor măsuri de implementare (Art. paragraful 3 al Convenŝiei 47 .In cazul în care Consiliul nu este de acord cu proiectul propus. Ea dispune de asemenea de competente directe in materie decizionala pentru adoptarea anumitor masuri care nu afecteaza in mod esential conventia (in particular modificarile anexelor sau adaptarile conventiei. Comitetul Codului Vamal este Comitetul competent pentru domeniul vamal. care iau decizii pe baza unanimitatii mai ales in ceea ce priveste modificarile aduse conventiei sau adoptarea unor măsuri de implementare13. 13 14 Art. comisia nu poate adopta masuri de executie decit daca statele membre participante la comitet le aproba cu o majoritate calificata. masura propusa este retrimisa Consiliului care poate lua o decizie. Comitetul de tranzit poate fi totodată solicitat să examineze orice problemă referitoare la legislaţia în domeniul tranzitului. Comisia îl va reexamina.ceara reexaminarea acestora si prezentarea unui nou proiect de masuri (de exemplu CVC) În acest caz Comisia reexaminează măsurile propuse şi poate decide fie să transmită Comitetului un nou proiect de măsuri.294 CVC). fie să continue procedura sau să prezinte Parlamentului european şi Consiliului o propunere în baza tratatului.TRANZIT COMUN Conventia de tranzit comun din 20 mai 1987 este gestionată de o comisie mixta compusa din reprezentanti ai partilor contractante (directori generali ai administratiilor vamale) care iau decizii prin consens. 15.Comisia mixta formuleaza recomandari partilor contractante. In cadrul procedurii de comitologie. 15. paragraful 2 al Convenŝiei Art. Conform articolelor 247 si 247bis din CVC. in cazul in care Consiliul nici nu adopta actul normativ dar nici nu isi manifesta opozitia faţă de propunere. Partile contractante trebuie mai intii sa-si definitiveze procesul decizional intern inainte de a actiona in cadrul conventiei. Comisia va adopta măsurile de implementare. in termen de trei luni. masurile necesare aplicarii Codului Vamal sunt adoptate in procedura de „comitologie”. El este împărţit în mai multe secţiuni din care secţiunea de tranzit numită în mod comun Comitetul de tranzit. In caz contrar sau atunci când comitetul nu se pronunta. 2. Aceasta comisie este asistata de un grup de lucru CE-AELS prezidat de un reprezentant al Comisiei europene. pe baza unei majoritati calificate. Aceste dispozitii de aplicare sunt cuprinse in reglementarea CEE nr 2454/93 a Comisiei din 2 iulie 1993 cu modificarile ulterioare. Comitetul de tranzit serveste ca forum de coordonare in ceea ce priveste pozitia pe care trebuie sa o adopte Comunitatea in cadrul grupului de lucru CE-AELS pentru tranzitul comun. justificate de aceste modificari sau adoptarea de masuri tranzitorii in cazul aderării la Comunitate a unor noi state membre sau invitării unor ţări terţe să adere la convenţie)14.Totusi.

p. A STABILIT REGULAMENTUL SAU INTERIOR DIN 5 DECEMBRIE 2001 PE BAZA REGULAMENTULUI APROBAT DE COMISIE LA DATA DE 31.3.2000.1. 15 16 17 JOL 302 din 19. ale comisiei mixte si ale grupului de lucru . modificat ultima dată prin reglementarea Parlamentul european si Consiliului (CE) nr 2700/200016.10.2.12.200117 Articolul 1 Structura 1. paragraful 3. p. 17 JO C 38 din 6.3 48 . p. Comitetul cuprinde sectiunile urmatoare: sectiunea reglementarilor vamale generale sectiunea pentru origine sectiunea pentru francizele vamale sectiunea pentru valoarea in vama sectiunea pentru antrepozite vamale si zone libere secţiunea regimuri vamale cu caracter economic sectiunea de tranzit sectiunea pentru documentul administrativ unic sectiunea de rambursari sectiunea pentru nomenclatura tarifara si pentru statistica sectiunea pentru circulatia bagajelor calatorilor pe cale aeriana sau maritima sectiunea pentru economie tarifara sectiunea pentru contrafaceri Sectiunea pentru tratament favorabil (destinaţie finală a mărfurilor) 2. prin referinţele la acţiunile „Comitetului”. 3.01. 1 JOL 311 din 12.2001. În aplicarea acestor reguli.1992. Comitetul codului vamal COMITETUL CODULUI VAMAL Avînd in vedere Regulamentul Consiliului CEE nr 2913/92 din 12 octombrie 1992 care stabileste Codul Vamal Comunitar15. Regulile procedurii Acest capitol face referire la regulile interioare ale comitetului codului vamal. si mai ales articolele 247 bis paragraful 3 si 248 bis. se înţelege referinţe la secţiunea respectivă.

Articolul 3.1 22 -JO L 158 din 29.Articolul 2 Convocare 1. 2658/87. 1255/96. .Articolul 248 bis din Regulamentul Consiliului ( CEE) nr.Articolul 7. 3295/94. conform procedurii de gestiune. par.p. 3295/9420. 2 din regulamentul Consiliului (CE) nr. . fie la cererea majoritatii simple a membrilor comitetului. 2505/96.din regulamentul Consiliului23 (CE) nr. 1996. .paragraful 3 din regulamentul Consiliului (CE) nr. 12.paragraful 2. 32/2000. b) proiectele de masuri pentru care este cerut un aviz din partea comitetului. c) Alte chestiuni supuse examinarii comitetului. din regulamentul Consiliului (CE) nr.1 23 -JO L 5 din 8. Sedinţa Comitetului este convocată de catre presedinte.1987. paragraful 2 din regulamentul Consiliului21 (CE) nr.Articolul 10. 2505/96. din regulamentul Consiliului22 ( CE) nr.4. prevăzută la: . Ordinea de zi este stabilita de presedinte care o supune aprobarii comitetului. 2001.1 49 . .1996.Articolul 6. p.2000.9. în conformitate cu: -Articolul 8 din regulamentul Consiliului (CEE) nr. -Articolul 7.fie la initiativa sa. fie din initiativa presedintelui.p. p. Reuniunile pot fi convocate pe sectiuni sau cu alte comitete instutuite in alte domenii pentru probleme privind competentele lor specifice. Ordinea de zi trebuie să facă distincţie între: a) proiectele de masuri pentru care este cerut un aviz din partea comitetului conform procedurii normale. p.6.1.2913/92.2 20 -JO L 341 din 30. 747/200119 sau din dispozitii asemanatoare in materie de preferinte tarifare. .Articolul 10 din regulamentul Consiliului (CEE) nr. -Articolul 249 din regulamentul Consiliului (CEE) nr.Articolul 13. paragraful 3. p.8 21 -JO L 345 din 31. -Articolul 13.2658/87 18 .12. 2. 18 19 JO L 256 din 7. din regulamentul Consiliului (CE) nr. fie la cererea scrisa a unui membru al comitetului. -JO L 109 din 19.1994.paragraful 2. prevăzută la: -articolul 247 bis din Regulamentul CEE nr 2913/92. Articolul 3 Ordinea de zi 1.1. 2913/92. 2.

paragraful 2. In cazuri urgente şi atunci când se impune luarea unor masuri cu aplicabilitate imediata.ordinea de zi precum şi proiectele de măsuri care necesita avizul comitetului. sau la cererea unui membru al comitetului. Articolul 5 Informarea Parlamentului european 1. Ordinea de zi si proiectele supuse comitetului privind masurile de executie adoptate dupa procedura prevazuta in articolul 251 din tratat sunt transmise de Comisie Parlamentului european. conform articolului 14. menţionat la articolul 12 paragraful 2. presedintele se poate dispensa de termenele prevazute la paragrafele 1 şi 2. 2.Articolul 4 Documentaţia care se transmite către membrii comitetului 1. Articolul 6 Avizul comitetului 1. 2. In caz de dificultati deosebite presedintele poate prelungi reuniunea pina in ziua urmatoare. Convocarea. paragraful 2 al Tratatului. pentru informare în aceleaşi termene şi condiţii în care sunt transmise reprezentanţilor permanenţi. conform articolul 205. paragraful 3. .si orice alt document de lucru sunt transmise de presedinte reprezentantilor permanenti si membrilor comitetului. Presedintele. 3. sa reduca termenul de 14 zile prevazut in paragraful precedent la 5 zile calendaristice. acesta este emis cu majoritate de voturi. 50 . 3. ca regulă generală. lista de prezenta. dacă documentele corespunzătoare nu au fost transmise membrilor in termenele fixate conform articolului 4 paragrafele 1 si 2. Rezultatul global al votului. presedintele poate. votarea unui punct de pe ordinea de zi poate fi amânată. conform articolului 4. despre care se face referire in articolul13) si raportul sumar al reuniunii.daca in cursul reuniunii unui proiect ii este adusa o modificare de fond. La cererea unui membru al comitetului. poate supune la vot un punct care nu a fost inscris pe ordinea de zi la sfirsitul reuniunii sau pentru o reuniune ulterioara: .daca pe ordinea de zi a fost inclusa o problema noua. In caz de extrema urgenta.daca textul proiectului a fost supus comitetului in cursul reuniunii . In acest caz problema inscrisa pe ordinea de zi va putea fi aprobata cu o majoritate simpla a membrilor comitetului. sunt transmise de Comisie Parlamentului european in termen de 14 zile calendaristice de la data reuniunii Comitetului. din proprie initiativa. nu mai târziu de 14 zile calendaristice inainte de data reuniunii.din proprie initiativa sau la cererea unui membru. In cazul in care avizul comitetului este cerut in cadrul procedurii de gestiune sau al procedurii normale. 2.

maximum pina la sfirsitul reuniunii urmatoare. in sensul articolul 3. punctele a) sau b) este singurul in masura sa emita un aviz. cerut pentru validarea deliberarilor comitetului referitoare la proiectele de masuri. 2. Articolul 10 Procedura scrisa 1. a unui alt stat membru. 3.acesta poate prelungi acest termen. 3. cu majoritatea prevăzută în acest scop. Cvorumul. Articolul 8 Grupuri de lucru 1. Presedintele poate decide să invite experti pentru a discuta probleme specifice. Grupurile de lucru sunt prezidate de un reprezentant al comisiei sau al unui stat membru. sau.Totusi la propunerea presedintelui sau la cererea unuia din membri. poate asigura in caz de necesitate reprezentarea. In acest scop ele pot desemna un raportor. Grupurile de lucru au sarcina sa raporteze comitetului. conform articolului 9. paragraful 2. Reprezentantii statelor terte sau organizatiilor sunt invitati sa asiste la reuniunile comitetului conform dispozitiilor din actul Consiliului şi ale Acordului încheiat de Comunitate. Expertii si reprezentantii statelor terte si organismelor trebuie sa se retraga atunci cind comitetul dezbate probleme confidentiale precum si in momentul votarii. Articolul 9 Admiterea tertilor 1. Delegatia unui stat membru. comitetul poate decide cu o majoritate simpla a membrilor sai sa mentina acest punct pe ordinea de zi. având în vedere urgenţa problemei.In acest scop presedintele le comunica 51 . Daca este necesar şi in cazuri bine motivate. Articolul 7 Reprezentare si cvorum 1. Rambursarea cheltuielilor de către comisie este limitata la un reprezentant pe stat membru si pe reuniune. Fiecare delegatie a unui stat membru este considerata ca un membru al comitetului. 4. Comitetul poate constitui grupuri de lucru pentru examinarea problemelor specifice.avizul comitetului poate fi obtinut prin procedura scrisa. pe cheltuiala statului membru. Acest reprezentant poate. se poate recurge la procedura scrisă prevăzută la articolul 10 al prezentului regulament. din proprie inititiva sau la cererea unuia dintre membri. Sunt aplicabile paragrafele 1 şi 2 ale articolului 7. maxim. In cazul in care comitetul nu a emis avizul in termenul fixat de presedinte. 2. cu aprobarea presedintelui de alti experti. ale deciziei Consiliului de asociere sau ale oricărui alt act de bază care prevede prezenţa respectivilor observatori. sa fie insotit de alti functionari ai administratiei. 2. După caz. Presedintele va fi informat in scris despre aceasta situatie de catre reprezentantul permanent al statului membru care va fi reprezentat.in afara cazurilor de urgenta . paragraful 1.

Termenul respectiv nu poate fi mai mic de 14 zile calendaristice. Aceasta nu are menţionate poziţiile individuale ale Statelor Membre în cursul discuţiilor comitetului. trebuie sa aduca acest lucru la cunostinta presedintelui comitetului. sub responsabilitatea presedintelui. punctul a) sau b) şi după caz opiniile exprimate privind problemele menţionate la articolul 3. redactarea unui raport sumar destinat Parlamentului european.membrilor comitetului proiectele de masuri care vor trebui avizate. 2. Membrii comitetului care nu si-au exprimat opozitia fata de aceste proiecte sau intentia de a se abtine de la vot. In raportul sumar vor fi descrise pe scurt punctele din ordinea de zi si rezultatul votului asupra propunerilor de masuri inaintate comitetului. 2. de asemenea. La inceputul fiecarei reuniuni. iar presedintele va convoca comitetul in termenul cel mai scurt posibil. se considera ca sunt de acord cu proiectul. punctul c). La fiecare reuniune presedintele stabileste o lista de prezenta specificind autorităţile sau organele ale căror persoane sunt desemna te de Statele Membre pentru a le reprezenta. daca este cazul. până la expirarea unui termen limită. oricare membru desemnat sa participe la lucrarile comitetului. este asigurat de serviciile Comisiei. Aceasta va contine opiniile exprimate pentru proiectele de masuri mentionate in articolul 3. certificând ca participarea lor nu comporta un conflict de interese. paragraful 2. În caz de urgenţă sau de extremă urgenţă se aplică termenele prevăzute la paragrafele 2 şi 3 ale articolului 4. Presedintele informeaza comitetul despre rezultatele procedurii scrise. Articolul 11 Secretariat Secretariatul comitetului si. Membrii delegatiilor care nu apartin unei autoritati sau organ izaţii a unui stat membru semneaza o declaratie. Totusi daca un membru al comitetului cere ca proiectul de masuri sa fie examinat in cadrul unei reuniuni a comitetului. procedura scrisa se incheie fara rezultat. Acestia il informeaza in scris pe presedinte despre observatiile eventuale.In caz de dezacord modificarile propuse vor face obiectul unei discutii in cadrul comitetului. Se impune. Articolul 12 Minuta şi raportul sumar al reuniunii 1. in conformitate cu articolul 14. 52 . Textul opiniilor face obiectul unei anexe separate. Articolul 13 Liste de prezenta 1.care vor parveni comitetului. 2.care ar putea avea un conflict de interese in legatura cu un anumit punct al ordinii de zi. paragraful 2. paragraful 3. Minutele verbale sunt transmise membrilor comitetului in termen de 15 zile lucratoare.Daca dezacordul subzista aceasta modificare este anexata minutei. Presedintele raspunde de elaborarea minutei pentru fiecare reuniune. al grupurilor de lucru constituite conform articolului 8 din prezentul regulament.

43 53 . Articolul 3 mixte fixeaza data si locul reuniunilor cu acordul Presedintele comisiei partilor. la cererea preşedintelui. daca este posibil prin curier electronic. 31. si este in atentia presedintelui comitetului. Articolul 15 Transparenta 1.COMISIA MIXTA SI GRUPUL DE LUCRU CE-AELS pentru tranzitul comun Articolul 1 Presedintia comisiei mixte este detinuta prin rotatie. pe perioada unui an calendaristic. 24 OJ L 145. Articolul 4 Inainte de fiecare reuniune presedintele va fi informat despre componenta delegatiilor participante. Articolul 2 Sarcinile secretariatului comisiei mixte sunt asigurate prin rotaţie de catre un reprezentant al comisiei Comunitatii Europene si un reprezentant al tarilor AELS care exercita presedintia. de catre un reprezentant al Comisiei Comunitatii Europene si un reprezentant al uneia din tarile AELS. Deliberarile comitetului au un caracter confidential. p. Rolul de a statua asupra cererilor vizind accesul la documente ii revine Comisiei.1. 2. o copie este adresată direct persoanei desemnate de fiecare Stat Membru.2001. Principiile si conditiile privind accesul publicului la documentele comitetului sunt identice cu cele definite in Regulamentul (CE) nr.05. Daca cererea este adresata unui stat membru acesta aplica articolul 5 din regulamentul mentionat mai sus. 2. Corespondenta destinata membrilor comitetului este adresata reprezentantilor permanenti.In eventualitatea unui astfel de conflict de interese membrul se abtine sa participe la punctele ordinii de zi în cauză. Corespondenta privind comitetul este adresata comisiei. 3. Articolul 14 Corespondenta 1. 1049/2001 al Parlamentului european si al Consiliului din 30 mai 200124.

Secretariatul Comisiei mixte redacteaza un raport sumar al fiecarei reuniuni. Articolul 10 1. Dupa ce a fost aprobat de catre Comisia mixta. 2. Articolul 6 Deciziile si recomandarile comisiei mixte referitoare la o problema urgenta pot fi rezolvate prin procedura scrisă. Aceasta va fi transmisa partilor cu cel putin 15 zile inainte de inceputul reuniunii. Ordinea de zi provizorie cuprinde punctele pentru care e formulată o cerere de înscriere şi parvine presedintelui cu cel putin 21 de zile inainte de inceperea reuniunii. la data trimiterii acestei ordini de zi. Articolul 9 Comisia mixta se poate reuni împreună cu comisia mixta instituita prin Conventia din 20 mai 1987 privind simplificarea formalitatilor în comerţul cu marfuri. in functie de necesitati. Articolul 7 Toate comunicările presedintelui si ale partilor contractante prevazute prin prezentul regulament interior sunt transmise partilor si la secretariatul comisiei mixte. sa invite orice persoane sau organizatii interesate de aceste subiecte. decât dacă există o decizie contrară. Se permite insa inscrierea pe ordinea de zi a reuniunii a unui punct care nu figureaza in ordinea de zi provizorie. Comisia mixta poate. Articolul 11 Actele adoptate de Comisia mixta vor fi semnate de presedinte. insistind asupra concluziilor adoptate de Comisia mixta.Articolul 5 Sedintele comisiei mixte nu sunt publice. 3. Ordinea de zi este aprobată de comisia mixta la inceputul fiecarei reuniuni. Articolul 12 Recomandarile si deciziile Comisiei mixte. Articolul 8 1. 2. 4. raportul sumar este semnat de presedintele in exercitiu si de secretariat si pastrat in arhivele Comisiei Comunităţii Europene.cu acordul partilor sa reduca termenul prevazut la paragrafele 1 si 2. 54 . dacă documentaţia este trimisă. Presedintele stabileste ordinea de zi provizorie pentru fiecare reuniune. cel mai târziu. in sensul articolului 15 din conventie sunt denumite „recomandare” sau „decizie” şi urmate de un numar de ordine si de o referinţă la continut. in functie de subiectele tratate. 3. Presedintele poate. O copie a raportului sumar este remisa partilor.

7-10 şi 14-16. atit in ceea ce priveste cheltuielile personalului . Dacă o ţară din AELS foloseşte o limbă neoficială în Comunitate.atunci cind traducerea se refera la limbile oficiale din Comunitate. Articolul 16 Fara a prejudicia alte dispozitii aplicabile în materie. In acest grup de lucru sunt reprezentanti ai tuturor partilor contractante. deliberarile Comisiei mixte vor fi confidenţiale. Recomandarile si deciziile vizate la primul paragraf se încheie cu formula „Întocmit la ……. 2. Articolul 15 1.la…. Grup de lucru Articolul 17 Se instituie un grup de lucru insarcinat sa asiste comisia mixta in exercitarea atributiilor sale.Articolul 13 1. Articolul 18 Presedintia si secretariatul grupului de lucru sunt asumate de Comisia Comunitatii Europene. 55 . Articolul 14 Fiecare dintre Parti participa la cheltuielile ocazionate de reuniunile Comisiei mixte. data fiind cea la care ele au fost adoptate de comisia mixtă. 2. Cheltuielile relative la traducerea sedintelor si a documentelor sunt suportate de Comunitate. se aplica mutatis mutandis si grupului de lucru. Cheltuielile relative la organizarea materială a reuniunilor sunt su portate de Partea Contractantă pe teritoriul căreia se ţine reuniunea..”. Deciziile comporta ca regula generala o dispozitie care stabileşte data intrarii lor in vigoare. 3. 3. această ţară suportă cheltuielile care decurg din traducerea sau interpretarea într-o limbă oficială a Comunităţii. Recomandarile si deciziile vizate la primul paragraf vor fi comunicate destinatarilor vizati la articolul 7. Articolul 19 Articolele 3-5.ale calatoriei si diurnei cit si in ceea ce priveste cheltuielile de posta si telecomunicatii. Recomandarile si deciziile comisiei mixte in sensul articolului 15 al Conventiei sunt impartite in articole.

Comisia mixtă acceptă să invite Secretariatul AELS la reuniunile sale.2 . ţările din AELS au stabilit că vor fi asistate de Secretariatul AELS. În virtutea art.1988 În legătură cu activităţile secretariatului Comisiei mixte. Introducere Partea a II-a se refera la statutul marfurilor. Punctul 3 trateaza dovada statutului comunitar al 25 Document XXI/1303/87 56 .01. PARTEA A II-A – STATUTUL MĂRFURILOR 1. În aplicarea articolului 5 din regulamentul interior25. paragraful 3 din regulamentul interior. Punctul 2 descrie principiile generale si legislaţia pe care se bazează acordarea statutului marfurilor. comunicările preşedintelui şi ale părţilor contractante vor fi trimise Secretariatului AELS. Fără a prejudicia dispoziţiile articolului 7 şi 10. paragraful 3 din regulamentul interior. Prima reuniune a Comisiei mixte care a avut loc pe 21. Comisia mixtă a luat notă. la cererea ţărilor AELS.3. necesitatea si modalitatile de a atesta acest statut precum si importanta sa pentru sistemele de tranzit. Declaraţii înscrise în minutele reuniunilor Comisiei mixte 1. cheltuielile pentru reuniunile organizate de ţările AELS vor fi suportate de aceste ţări.15.

Punctul 4 descrie cum se poate proba statutul comunitar al marfurilor Punctul 5 explica cum se poate proba statutul comunitar al produselor de pescuit maritim. Principii generale si legislaţie 57 . Punctul 6 este rezervat instructiunilor nationale specifice.marfurilor. 2. Punctul 7 este rezervat pentru uzul administratiilor vamale. Punctul 8 contine anexele la Partea a II-a.

din CVC Mărfuri Prin mărfuri comunitare se înţelege: comunitare Articolul 2 Convenţie din obtinute in intregime pe teritoriul vamal al Comunitatii. Ca regula generala toate marfurile care se gasesc paragraful 1 din pe teritoriul vamal al Comunitatii sunt considerate DAC ca marfuri comunitare in afara cazului cind se stabileste ca ele nu au un statut comunitar. Articolul 4. Exista totusi circumstante in care. din mărfuri importate din tari sau teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii si sunt puse in libera circulaţie sau dintr-o combinaţie între aceste mărfuri şi mărfuri obtinute in intregime pe teritoriul vamal al Comunitatii. statutul comunitar al mărfurilor comunitare trebuie să fie probat. privind statutul marfurilor de tranzit? determină dacă marfurile declarate în tranzit vor fi plasate sub procedura T1.Articolul 4. sau importate din tari sau teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii si care nu au fost puse in libera circulaţie. 3. paragraful 6. 58 . paragraful 8 din CVC Ce procedură Distinctia mentionată. Dovada statutului comunitar al mărfurilor Articolul 313. sau obtinute sau produse pe teritoriul vamal al Comunitatii. în pofida regulii generale. Articolul 4. paragraful 7 din CVC Mărfuri necomunitare Marfurile necomunitare sunt marfurile: care nu au fost obtinute in intregime pe teritoriul vamal al Comunitatii.T2 sau T2F.sau importate din tari sau teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii si puse in libera circulaţie.

par. 59 .1). Acestea sunt: par. de tip I sau intr-un antrepozit liber. paragraful 3 din RVC Documentele sau modalitatile privind statutul nu pot fi utilizate pentru marfurile pentru care au fost indeplinite formalitatile de export sau sunt plasate sub regimul de perfectionare activa (sistemul cu rambursare). Atunci când mărfurile comunitare sunt plasate sub un regim suspensiv sau intr-o zona libera de control de tip II Nota: Marfurile comunitare al căror statut nu poate fi probat. 2. 2) în cazul transportului maritim. situate pe teritoriul vamal al Comunităţii pe o linie regulată autorizată (vezi punctul 3.2 din RVC la reintroducerea marfurilor comunitare care au parasit teritoriul vamal al Comunitatii. dacă este necesar sunt considerate ca mărfuri necomunitare. Cu toate acestea probarea statutului comunitar nu este necesara in urmatoarele cazuri: 1) In cazul transportului aerian pentru marfuri care au fost imbarcate sau transbordate pe un aeroport din teritoriul vamal al Comunităţii cu destinatie un alt aeroport situat in teritoriul vamal al Comunitatii. si transportul se efectueaza sub acoperirea unui singur document de transport unic emis într-un stat membru. mărfurile comunitare care au fost transportate între porturi. sau.Articolul 313. Articolul 2. Atunci cind marfurile comunitare se gasesc in depozit temporar sau intr-o zona libera de control. Apendicele II din Convenţie Nota: Articolul 314.

3. LINIE REGULATA 3. documentul Taxud/801/2004 60 .1. Cererea de linie regulata trebuie sa fie depusa la autoritatile vamale ale statului membru în care are sediul compania maritima care deserveste linia. nicio escala intr-un port al unei tari terte sau intr-o zona libera de control de tip I.1.1. pe rutele acoperite de agreere. Se angajeaza sa nu efectueze.2 Proceduri de autorizare a liniei regulate26 Articolul 313b din Autorizarea nu este acordata decit companiilor RVC maritime care: Sunt stabilite pe teritoriul vamal al Comunitatii şi ale căror evidenţe sunt accesibile autorităţilor vamale competente. Pot proba autoritatilor vamale ca asigura o linie regulata. Definitie Articolul 313a din O linie regulata este un serviciu regulat folosit de RVC nave pentru transportul regulat al marfurilor numai intre porturi situate pe teritoriul vamal al Comunitatii şi nu pot veni sau pleca sau face escală în afara acestui teritoriu sau într-o zonă liberă de control de tip I dintr-un port situat pe teritoriul vamal al Comunitatii (modalităţi de control bazate în principal pe existenţa unei împrejmuiri) Acest concept de linie regulata nu trebuie sa fie confundat cu conceptul de „linie regulata”utilizat de operatorii de transport maritim. 26 Modificat prin Suplementul nr. a unui port situat pe teritoriul vamal al Comunitatii şi nici o transbordare pe marea deschisă. Nu au comis infracţiuni grave sau repetate in relatie cu functionarea unei linii regulate. 4 din 29. la solicitarea autoritatilor vamale competente.2005. 3.03.1. Se angajeaza sa pastreze certificatul de linie maritima regulata la bordul navei si sa-l prezinte impreuna cu toata documentatia.

Anexa 8. In cazul in care statul membru consultat va da un aviz nefavorabil. orarul de întoarcere a navelor. Acestea notifica primirea cererii si dispun de un termen de 60 de zile pentru a notifica acordul sau refuzul. orarul liniei regulate. VAMA Toată corespondenţa cu celelalte administraţii vamale privind serviciile de linii regulate va fi transmisă prin poştă şi o copie va fi transmisă prin fax sau e-mail. el va indica motivele si dispozitiile juridice corespunzatoare neregulii comise. Porturile Comunitare avute in vedere (exceptand zonele libere de control de tip I). 61 .5 conţine lista autorităţilor competente pentru autorizarea procedurii şi alte notificări referitoare la serviciile de linii regulate. pentru a le cere acordul. autoritatile vamale ale statului membru in care este stabilita compania trimit un exemplar administratiei centrale a celorlalte state membre implicate. autorităţile vamale acordă autorizaţia companiei maritime în cauză. etc) si. Numele navelor care deservesc linia regulata. Descrierea activitatilor (volumul traficului. Daca nu a fost primit nici un răspuns în cele 60 de zile calculate de la data primirii cererii. Dupa examinarea cererii.AGENT ECONOMIC Cererea trebuie sa contina urmatoarele informatii: Denumirea societăţii. Autoritatile statului membru catre care a fost inaintata cererea nu vor elibera autorizatia si vor comunica motivele care au stat la baza refuzului. daca este cazul Numele armatorilor co-asociati.

Navlosire parţiala In cazul unei navlosiri partiale cererea de autorizare a liniei regulate este depusa de către persoana care coordoneaza linia regulata.4.1 contine exemple de contracte de navlosire cu subinchiriere si navlosire partiala. 3. 62 . sau de reprezentantul său.1. De fiecare data cind compania maritima doreste sa adauge sau sa schimbe navele aferente liniei maritime regulate. pentru fiecare navă. administratiilor altor state membre în cauză. se înscrie în rubrica 4 (Alte informaţii) a certificatului de linie maritimă regulată numele armatorilor co-asociaţi. ea va comunica autorităţillor vamale competente numele navelor aferente ale liniei.Certificatul de linie maritima regulata autorizată este eliberat intr-unul sau mai multe exemplare.8. VAMA Autorizaţie eliberarea unui certificat de linie maritimă regulată. Anexa nr. (de exemplu: decide navele care vor fi utilizate pentru linia regulată si fixeaza escalele). Linie regulata si linie neregulata Atunci când compania maritima utilizează o linie regulata nu va fi necesar sa se probeze statutul comunitar al marfurilor transportate la bordul navei autorizate. După caz.3. Autoritatile vamale competente vor modifica in consecinta certificatul de linie autorizată si vor notifica schimbarile. 1 Cererea este considerată primită la 5 zile după data poştei. Autoritatile competente pot solicita orice informatie necesara pentru a analiza cererea.1. 3.

Nota – Marfurile necomunitare si in anumite cazuri marfurile comunitare. Pentru marfurile comunitare (exceptind marfurile supuse accizelor) incarcate in Le Havre: se utilizează un document T2L sau la cererea companiei maritime. 63 . Exemplul nr. Pentru detalii a se vedea Partile IV si V. Atunci când compania maritima nu utilizează o singura linie regulata. normala sau simplificata. statutul comunitar al marfurilor trebuie intotdeauna probat. un manifest purtind sigla „C”. Pentru marfurile comunitare supuse accizelor incarcate la Le Havre: se utilizează documentul administrativ de insotire specific (DAI) Exemplul nr. la cererea companiei maritime un manifest cu sigla <F>. care sunt transportate la bordul navei autorizate trebuie sa fie plasate sub procedura de tranzit T1 sau T2F(TF).2 Ruta Le Havre/Point a Pitre pe o linie neregulata Marfurile sunt toate considerate non comunitare la sosirea lor la Point a Pitre Pentru marfurile comunitare: se utilizează un document T2LF sau.1 Ruta New YorK/Le Havre pe o linie neregulata La sosirea in portul Le Havre marfurile se considera necomunitare.

O parte este descarcata la Le Havre. La sosirea la Anvers toate marfurile sunt considerate ca necomunitare. Marfurile nedescarcate sunt transportate pe cale maritima pina la Anvers: nu este necesar plasarea în tranzit comunitar. Exemplul nr. si restul ramine la bord. 64 . cu constituirea unei garantii. Pentru marfurile comunitare supuse accizelor incarcate la Genoa: se utilizează documentul administrativ de insotire specific (DAI). acoperind parcursul rutier. la cererea companiei maritime un manifest purtind sigla „C”.Exemplul nr. Anvers pe o linie neregulata La sosirea navei in portul Le Havre toate marfurile sunt considerate ca necomunitare. 4 Ruta New YorK/Le Havre. cu excepţia prezentării unei probe care sa ateste statutul lor comunitar.3 Ruta Genoa/Marsilia pe o linie neregulata La sosirea in Marsilia marfurile se considera a fi necomunitare Pentru marfurile comunitare (in afara de cele supuse accizelor) incarcate la Genoa: se utilizează un document T2L sau. Aici pot aparea doua cazuri: Marfurile descărcate sunt dirijate pe cale rutiera pina la Anvers: se întocmeşte o declaraţie de tranzit T1.

5 Exportul produselor agricole cu cerere de restituire Ruta Le Havre/Anvers/ New York pe o linie neregulata Formalitatile de export sunt indeplinite in portul Le Havre.fara a traversa teritoriul unei tari terte.3665/87) este vizat in portul Le Havre. cu conditia ca transportul sa fie efectuat sub acoperirea unui singur document de transport emis într-un stat membru. unde marfurile sunt incarcate pe nava sub acoperirea unui singur document de transport catre o tara terta. Întrucât aceste marfuri transportate pe o linie neregulata sunt considerate necomunitare.Exemplul nr.sau ii) sa provina dintr-un alt stat membru. apoi sunt transportate pina la Anvers unde sunt reincarcate pe o nava cu destinatia catre o tara necomunitară. se utilizează unul din urmatoarele documente sau una din urmatoarele reguli. 4. 65 . Dovada statutului comunitar al marfurilor Atunci când trebuie să se probeze statutul comunitar al marfurilor. traversind teritoriul unei tari terte. cu condiţia ca marfurile: i) sa provina dintr-un alt stat membru. In ceea ce priveste restituirea la export: Documentul T5 care serveste ca proba ca marfurile au parasit Comunitatea (în aplicarea articolului 4 din regulamentul (CEE) nr.

cu exceptia containerelor care sunt returnate goale dupa folosire. punct 3.3. pentru marfurile transportate in/din sau intre zonele nefiscale . intr-o tara terta pe un alt mijloc de transport.2. ambalaje. II al Convenţiei Articolul 314c. 11 şi 12. Dovada statutului comunitar documentul T2L (exemplarul nr. O declaratie privind statutul comunitar pentru recipienti.pentru informaţii mai ample a se vedea Partea a IV-a. Pe o linie maritima neregulata un manifest maritim purtind toate siglele referitoare la marfuri (pentru informaţii mai ample a se vedea punctul 4.capitolul 6. altul decât cel pe care mărfurile au fost iniţial încărcate şi un nou document de transport să fi fost emis.4). din RVC Art. capitolul 1. 9. având sigla T2L respectiv T2LF.iii) sa fi fost transbordate. Acest nou document trebuie sa fie insotit de o copie a documentului original care acopera transportul din statul membru de plecare catre statul membru de destinatie.2) Un manifest maritim sau aerian in cazul procedurii simplificate de tranzit (nivelul 2) purtind sigla „C” pentru marfurile comunitare. App. paragraful 1.) Articolele 5. 10. Un volet de carnet TIR sau ATA purtind siglele T2L sau T2LF si certificat de biroul de plecare. la plecare 66 .punctul 4) O factura sau un document de transport completat corespunzător care eventual nu acoperă decât mărfurile comunitare.1.pentru informaţii mai ample a se vedea Partea a IV-a.) documentul T2LF (exemplarul nr. 319 RVC Codul si marca de proprietate (sigla) aplicate pe un vagon de marfuri apartinind unei societati de cale ferata a unui stat membru (a se vedea anexa 8.4 din DAU. Placa si documentul de inmatriculare al unui vehicul cu motor inmatriculat intr-un stat membru (Pentru informaţii mai ample a se vedea anexa 8. paleţi si alte materiale cu caracter similar. 4 al documentului administrativ unic .

Atentie: un exemplar de control T5 utilizat pentru exportul marfurilor care beneficiaza de o restituire nu va fi acceptat ca proba a statutului comunitar al marfurilor. intre doua puncte in interiorul Comunitatii. in afara apelor teritoriale ale unei tari sau intr-un teritoriu situat in afara teritoriului vamal al Comunitatii. Un document atestind statutul comunitar al marfurilor care se gasesc intr-o zona libera de control de tip I sau intr-un antrepozit liber. Un exemplar de control T5 (utilizat cind exportul din comunitate este interzis. 67 . O declaratie privind statutul comunitar pentru bagajele apartinind calatorilor (si care nu au un caracter comercial) cu excepţia cazurilor de suspiciune.dintr-un alt stat membru cu excepţia cazurilor de suspiciune. Totusi cind aceste trimiteri sunt expediate din/inspre o zona nefiscală pe ambalaj si pe documentul de insotire trebuie aplicata o eticheta speciala. Un document T2M pentru produsele de pescuit maritim obtinute de navele comunitare de pescuit.2719/92 destinat sa acopere transportul marfurilor in libera practica supuse accizelor. Documentul administrativ de insotire (DAI) prevazut de regulamementul (CEE) nr. restrictionat sau supus drepturilor de export sau altei taxe). Prezumtia de statut comunitar in ceea ce priveste trimiterile postale expediate (inclusiv coletele) intre doua puncte in interiorul teritoriului comunitatii. şi pentru marfurile obtinute din aceste produse.

Eliberarea retroactivă paragraful 3 din Atunci când condiţiile permit. Nota 2. ele vor conţine una din menţiunile următoare în roşu: CS-Vystaveno dodatecne DA-Udstedt efterfΦlgende DE-Nachtraglich augestellt EE-Välja antud tagasiulatuvalt EL Eкδoζέ‫ ט‬εк ‫ح‬ω‫ט ט‬ζ‫ح‬έpω‫ט‬ ES Expedido a posteriori FR Delivre a posteriori IT Rilasciato a posteriori LV Izsniegts retrospektivi LT Retrospekttyusis isdavimas HU Kiadva visszamenoleges hatallyal MT Mahrug b’mod retrospettiv NL Achteraf afgegeven PL Wystaawione retrospectiywnie PT Emitido a posteriori SI Izdano naknadno 68 .Nota 1. Ambalajul care nu are statut comunitar Pentru mărfurile comunitare conţinute în ambalaje care nu au statut comunitar. documente RVC doveditoare ale statutului comunitar al mărfurilor sunt completate şi aceste documente pot fi eliberate ulterior. documentul care atestă statutul comunitar al mărfurilor are una din menţiunile următoare: CS DA DE EE EL ES FR IT LV HU MT NL PL PT SI SK FI SV EN RO obal N N-emballager N-Umschlieβungen N-pakendamine ε‫ט‬ζКε‫ט‬αζiα N envases N emballages N imballaggi N N iepakojums N esomagolas ippakkjar N N-verpakkingen opakowania N embalagens N N embalaza N-obal N-pakkaus N forpackning N packaging Ambalaje N Articolul 314c . În acest caz.

5 69 . Pentru aplicarea articolului 324c (1)(b) RVC. expeditorul agreat poate fi autorizat să nu le semneze. semnătura oficială a biroului vamal responsabil pentru autentificarea anterioară trebuie să nu fie scris de mână şi ştampila biroului poate fi preprintată dacă autentificarea anterioară este administrată central de către o singură autoritate vamală. documentele comerciale şi manifestele încărcăturilor ca documente de statut.1 Dovada statutului comunitar dată de un expeditor agreat27 Articolul 324d din RVC Autorităţile vamale pot autoriza o persoană.5. Când documentele sunt realizate printr-un sistem de procesare a datelor electronic sau automat. fără a fi nevoie să le prezinte pentru vizare la biroul competent. În cazul autentificării singur. T2LF. pre-printarea unei ştampile speciale este aprobată de autorităţile competente a ţării unde este stabilit expeditorul agreat şi nu de autorităţile din ţara unde imprimeria este stabilită. expeditorul agreat foloseşte o ştampilă specială şi pune o imprimare a acestei ştampile în rubrica C a DAU.3. care va fi cunoscută ca „expeditor agreat” pentru a folosi documentele T2L. Paragraful 3. T2LF sau documentele comerciale vor conţine în locul semnăturii expeditorului agreat una din următoarele menţiuni: 27 Modificarea nr. Documentele T2L.1 furnizează mai multe informaţii referitor la acest subiect.SK Vyhotovené dodatočne FI Annettu jalkikateen SV Utfaardat i efterhand EN Issued retroactoively IS Utgefio eftir a NO Utstedt i etterhand RO Eliberat ulterior 4. În autorizaţie vama determină dacă DAU poate fi autentificat fie prin preautentificare de către vamă sau autentificare de către expeditorul autorizat. În cazul preautentificării de către vamă.

Numărul. descrierea. mărcile şi numerele coletelor.CS Podpis se nevyzaduje DA Fritaget for underskrift DE Friestellung von der Unterschriftsleistung EE Allkirjanoudest loobutud EL Δε‫ ט‬απi‫ح‬εi‫ح‬αi ‫ט‬πo‫ץ‬pαфŋ ES Dispensa de firma FR Dispensede signature IT Dispensa dalla firma LV Derigs bez paraksta LT Leista nepasirasyti HU Alairas alol mentesitve MT Firma mhux mehtiega NL Van ondertekening vrijgesteld PL Zwolniony ze skladania podpisu PT Dispensada a assinatura SI Opustited podpisa SK Oslobodenie od podpisu FI Vapautettu allekirjoituksesta SV Befrielse fran underskrift EN Signature waived IS Undanpegio undirskrift NO Fritatt for underskrift RO Dispensă de semnătură 4.2 . 70 . Locul de descărcare. Denumirea comercială uzuală a mărfurilor care să cuprindă suficiente detalii pentru identificarea lor. Identitatea navei. Locul şi data încărcării mărfurilor. Dovada statutului comunitar şi manifestul maritim Manifestul încărcăturii (în cazul unei linii maritime neregulate) trebuie să conţină următoarele informaţii: Numele şi adresa completă a companiei maritime. Pentru fiecare partidă de marfă: O referire la conosament sau la un alt document comercial.

Următoarele indicaţii referitoare la statutul mărfurilor. Numărul de identificare al containerului. vizat de biroul vamal competent. litera „N” pentru orice alte mărfuri. daca este necesar. Dacă manifestul este folosit pentru a dovedi statutul comunitar al mărfurilor. de ex. după caz: litera „C” (echivalentă cu T2L) pentru statutul comunitar al mărfurilor. 71 . Manifestul corect completat şi semnat de compania navală este. autorităţile vamale pot autoriza compania navală să întocmească acest manifest cel mai târziu în ziua următoare plecării navei.Masa brută în kilograme. la cererea acesteia. litera „F” (echivalentă cu T2LF) pentru statutul comunitar al mărfurilor care se îndreaptă sau care provin dintr-o parte a teritoriului vamal al Comunităţii în care nu se aplică dispoziţiile directivei 77/388/CEE. dar înainte de sosirea sa în portul de destinaţie finală.2). Biroul vamal competent vizează manifestul încărcăturii aplicând pe el următoarele menţiuni: numele şi ştampila biroului vamal competent. Această autorizaţie se acordă în anumite condiţii (vezi anexa 8. semnătura unui funcţionar al acestui birou. o zonă nefiscală. data vizării.

statutul lor se poate pierde. dovada statutului mărfurilor să le însoţească încă de la începutul operaţiunii de transport (nava A). va trebui să fie un T2L.2.4.3. de exemplu Marsilia. de exemplu Taranto. Dovada statutului comunitar în cazul transbordării Mărfuri comunitare: Dacă mărfurile comunitare sunt transportate de o companie navală autorizată conform art. 4. dovada obligatorie a statutului mărfii prezentată în portul comunitar de destinaţie finală (de descărcare). dacă mărfurile sunt transbordate într-un port comunitar pe o navă care nu face parte dintro linie maritimă regulată. Totuşi. dovada obligatorie a statutului mărfurilor poate fi făcută prin manifestul încărcăturii (conform paragrafului 4. Dovada statutului comunitar şi factura sau documentul de transport AGENT ECONOMIC Factura sau documentul de transport trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 72 .4. Acest fapt prezintă o problemă în portul comunitar final de destinaţie (de descărcare).). De asemenea. ele sunt marcate cu codul „C” pe manifestul încărcăturii. eliberat şi certificat de autorităţile competente cel mai târziu în portul de transbordare. Problema este ilustrată schematic în felul următor: SOUTHAMPTON Încărcarea de mărfuri comunitare: Cod „C” Nava A (linie maritimă regulată) MARSILIA Transbordare Nava B (linie maritimă neregulată) TARANTO Este necesară dovada statutului mărfii Într-un astfel de caz. în acest caz. 448 RVC. Se recomandă ca.

Dacă un carnet TIR sau un carnet ATA este prezentat spre vizare unui birou vamal de plecare pentru a dovedi statutul comunitar la mărfurilor. precum şi semnătura sa. după caz. natura. în acest caz. Totuşi.Numele şi adresa completă a expeditorului. se recomandă să se acorde o deosebită atenţie ca mărfurile comunitare şi cele necomunitare să fie separat prezentate. sau ale celui interesa t. după caz. declarantul aplică lizibil sigla „T2L” sau „T2LF”. Numărul de înregistrare sau numărul declaraţiei de expediţie. să fie aplicată astfel încât să se refere clar numai la mărfurile comunitare. daca acesta nu este expeditorul. numele şi adresa biroului vamal competent trebuie să figureze pe document. dacă este necesar.000 Euro. nu depăşeşte 10. Data vizării. Numărul. dacă o astfel de declaraţie este necesară. pe toţi voleţii carnetului. însoţită de semnă tura funcţionarului competent. Dovada statutului comunitar al mărfurilor şi utilizarea unui carnet TIR sau ATA: Dacă mărfurile transportate sub acoperirea unui carnet TIR sau a unui carnet ATA sunt în înregime comunitare. pe care îl prezintă biroului vamal de plecare pentru a fi vizat. vizat de biroul vamal competent. pe lângă informaţiile mai sus menţionate. cele două categorii trebuie să fie indicate separat şi sigla „T2L” sau „T2LF”. În cazul în care carnetul TIR sau carnetul ATA acoperă atât mărfuri comunitare cât şi mărfuri necomunitare. mărcile şi numerele coletelor. acoperite de factură sau de documentul de transport. 73 . Descrierea mărfurilor. Semnătura olografă a persoanei interesate Notă: Factura sau documentul de transport nu trebuie să se refere decât la mărfuri comunitare. VAMA Biroul competent vizează factura sau documentul de transport aplicând pe acestea următoarele menţiuni: Numele şi ştampila biroului vamal competent. trebuie să fie aplicată astfel încât să se refere clar numai la mărfurile comunitare. viza biroului vamal competent nu este necesară. Sigla este certificată prin ştampila biroului vamal de plecare. Masa brută în kilograme. în rubrica prevăzută pentru descrierea mărfurilor. la cererea acestuia. Numai în Comunitate: Dacă valoarea totală a mărfurilor comunitare. Numerele containerelor. Semnatura unui funcţionar al acestui birou. corect completat şi semnat de cel interesat este. şi ca sigla „T2L” sau „T2LF”. Factura sau documentul de transport. după caz. după caz. Sigla T2L sau T2LF.

Se aplică prevederile Părţii IV. în special în eventualitatea unor suspiciuni sau a unor nereguli.4. Documentul T2L emis retroactiv va avea următorul înscris. în accord cu prevederile articolului 314a al IPC (Articolul 21 al Apendicelui II al Convenţiei). documentul T2L trebuie să conţină o referinţă la acea declaraţie T1. capitolul 1. T1 Se poate emite un document T2L retroactiv pentru mărfurile pentru care s-a emis eronat o declaraţie T1. Dacă sunt necesare trei exemplare. În acest caz. Semnătura reprezentantului biroului responsabil pentru autentificarea anterioară necesară nu trebuie să fie manuală iar ştampila acelui birou poate fi ampretată dacă autentificarea anterioară este administrată la nivel central de către o singură autoritate vamală. cu respectarea cerinţelor Inlocuire Copii suplimentare Emitere retroactiva Declaratia emisa eronat Semnaturi pretiparite 28 Introdus prin Modificarea nr. Un document T2L poate fi emis retroactiv doar dacă emiterea unui astfel de document nu este prohibită de legislaţie şi este emis cu discernămât şi cu o atentă examinare pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate condiţiile de emitere a documentului. aşa cum se regăseşte în Nota 2 a Paragrafului 4 a Părţii a II-a :“Dovada statutului Comunitar al mărfurilor”. acestea pot fi suplinite printr-un exemplar original şi două xerocopii. Cu toate acestea. acestea din urmă fiind adnotate cu “copie”.5 T2L28 Nu este un timp limită pentru emiterea unui document T2L. Un document T2L poate fi înlocuit de unul sau mai multe documente atunci când circumstanţele o impun. paragraful 3.2.5 din 2004 74 . un document T2L emis retroactiv va fi acceptat de către autorităţile vamale fără a prejudicia aplicarea procedurii de control ulterior sau a altor proceduri de asistenţă administrativă.1 “Formularul şi completarea declaraţiei de transit”.

75 . înfiinŝat prin Regula (EC) nr. Pentru a demonstra că mărfurile au fost sub permanenta supraveghere a autorităţilor vamale. trebuie să paragraful 2. birourile vamale competente ale ţărilor EFTA vor ştampila partea de sus a documentului.formularelor documentelor T2L. dacă este cazul. Dovada statutului comunitar pentru produse de pescuit maritim şi alte produse maritime Articolul 325. înfiinŝat prin R egula (EC) nr. Nota: Pentru a dovedi statutul comunitar se poate paragraful 3. după caz. au intrat alte produse cu statut comunitar. de către nave comunitare care nu sunt nave 29 „Nava Comunitară de pescuit ” este un vas care este afişat şi înregistrat într -o parte a teritoriului unui Stat Mambru care este parte a teritoriului vamal al Comunităŝii. 30 „Navă Comunitară de prelucrare” este un vas care este afişat şi înregistrat într -o parte a teritoriului unui Stat Mambru care este parte a teritoriului vamal al Comunităŝii. Pentru justificarea statutului comunitar. Pentru mărfurile Comunitare. care pescuieşte produse marine. în afara mării teritoriale a unei ţări sau a unui teritoriu care nu aparţine teritoriului vamal al Comunităţii. la bordul navei menţionate sau la bordul unei nave-uzină30 comunitare. „Înregistrat” presupune includerea în registrul Comunitar al navelor de pescuit. 5. din fie întocmit un formular T2M pentru: RVC Produse din peşte oceanic capturat în afara mării teritoriale a unei ţări sau a unui teritoriu care nu aparţine teritoriului vamal al Comunităţii de către o navă de pescuit comunitară29 şi Mărfurile obţinute pornind de la produsele menţionate. 26/2004. care are steagul unui Stat Membru şi care nu pescuieşte produse marine dar procesează aceste produse la bord. pentru următoarele produse: Produse din peşte oceanic capturat sau extras din mare. T2L nu trebuie reînnoit cu condiţia ca anterior mărfurile să nu fi fost antrepozitate în vederea reexpedierii. în fabricarea cărora. din folosi jurnalul de bord al navei sau orice alte RVC mijloace care stabilesc statutul mărfurilor. „Înregistrat” presupune includerea în registrul Comunitar al navelor de pescuit. precizând data re-exportării. care au intrat într-o ţară EFTA şi care vor fi re-exportate sub o altă procedură de tranzit decât cea comună. 26/2004. Articolul 325. sau. le procesează la bord. care are steagul unui Stat Membru.

Fiecare formular are un număr de serie unică. 2 sau 3. Înainte de emiterea carnetului către persoana interesată. de către nava de pescuit comunitară care a efectuat capturarea şi.de pescuit sau nave-uzină. de către orice altă navă pe care au fost transbordate produsele şi mărfurile plecând de la navele vizate la punctele 1 şi 2 fără a se fi procedat la nici o modificare sau 4. de biroul vamal comunitar care are în competenţă supravegherea portului de exploatare a navei de pescuit comunitară căreia îi este destinat. dacă este cazul. Formularele T2M sunt legate în perechi de câte 10 formulare. imprimat atât pe original cât şi pe copie. aceasta trebuie să completeze rubricile 1 şi 2 şi să semneze la rubrica 3 pe toate 76 . sau Produse din peşte oceanic capturat sau extras din marea teritorială a unei ţări sau a unui teritoriu care aparţine teritoriului vamal al Comunităţii. de către nave ale unei ţări nemembre a Comunităţii Articolul 326. Informaţii despre carnetul de formulare T2M Articolul 327 328 din RVC şi Formularul este imprimat într-una din limbile oficiale ale Comunităţii stabilită de autorităţile competente ale statului membru căruia îi aparţine nava de pescuit. Prezentarea documentului T2M paragraful 1. de către o altă navă de pescuit comunitară sau de către nava-uzină comunitară care a efectuat prelucrarea produselor transbordate plecând de la nava vizată la punctul 1 sau 3. de un mijloc de transport acoperit de un singur document de transport emis în ţara sau teritoriul care nu aparţine teritoriului vamal al Comunităţii în care produsele şi mărfurile au fost debarcate de pe navele vizate la punctele 1. la cererea persoanei interesate. fiecare pereche fiind compusă dintrun formular detaşabil şi o copie nedetaşabilă. Carnetul de formulare T2M este emis. prelucrarea produselor sau 2. din Formularul T2M trebuie sa fie prezentat: RVC 1.

ulterior. fără nici o prelucrare. Biroul vamal competent completează rubrica B de pe toate originalele şi copiile formularelor din carnet. Este posibilă o a doua transbordare. şi completează şi semnează declaraţia care figurează în rubrica 9 a originalului şi a copiei unui formular din carnet în timpul: fiecărei transbordări de produse pe o navă de pescuit comunitară sau pe o navă-uzină comunitară care le va prelucra. fiecărei transbordări de produse sau de mărfuri pe orice altă navă care le transportă direct. fiecărei debarcări de produse sau mărfuri într-un port din teritoriul vamal al Comunităţii.originalele şi copiile formularelor din carnet. trimise către teritoriul vamal al Comunităţii. sau când nava pentru care a fost emis carnetul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute. ulterior. trimise către teritoriul vamal al Comunităţii. Orice operaţie de prelucrare sau de transbordare a produselor mai sus menţionate trebuie să fie înregistrată în jurnalul de bord al navei. Transbordările sunt indicate corespunzător în jurnalele de bord ale navelor implicate. cu destinaţia într -un port din teritoriul vamal al Comunităţii sau într-un alt port ca să fie. precum şi rubrica 6 dacă la bord se şi prelucrează produsele de pescuit. Autoritatea care are în competenţă înregistrarea navei de pescuit comunitară căreia îi este destinat carnetul aplică ştampila sa în rubrica A pe toate originalele şi copiile formularelor. originalul şi copia formularulu i T2M referitor la produse trebuie să fie corect completate şi semnate de cei doi căpitani implicaţi. AGENT ECONOMIC Căpitanul navei de pescuit comunitare căreia i-a fost emis un carnet T2M completează rubrica 4. În timpul unei transbordări. Carnetul are un termen de valabilitate de 2 ani începând de la data la care a fost emis. 77 . Când toate formularele din carnet au fost utilizate sau la expirarea termenului de valabilitate. carnetul trebuie să fie restituit fără întârziere biroului vamal care la emis. Originalul formularului T2M este remis căpitanului navei pe care produsele sunt transbordate. fiecărei debarcări de produse sau de mărfuri într-un port ca să fie.

VAMA Atunci când un formular T2M şi toate produsele pe care acesta le acoperă sunt prezentate la un birou vamal. 6. funcţionarii vamali completează şi vizează rubrica 13 şi trimit formularul T2M la biroul vamal care l-a emis. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) 78 .

4 Dovada statutului comunitar al vagoanelor de cale ferată .5 Lista autorităţilor competente pentru serviciile de linii regulate 79 . Anexe .8. Parte rezervată administraţiilor vamale 8.2 Manifestul încărcăturii – TC12 – Procedură şi autorizare .8.1 Exemplu de contract de navlosire care implică subcontractare (de servicii de transport) şi navlosire parţială .7.8.3 Dovada statutului comunitar al autovehiculelor rutiere .8.8.

Navlosire de celule obişnuită In cazul navlosirii de celule obişnuită. Tipuri de navlosire de celule Se disting două mari forme: a) navlosirea de celule obişnuită (Ordinary Slot Charter) şi b) acordul de partajare a spaţiului navelor (Vessel Sharing Agreement) 3. Acordul de partajare a spaţiului navei În acordul de partajare a spaţiului navei. Contractul de navlosire de celule obişnuită se incheie (în mod normal) la fiecare voiaj al navei. Se disting două tipuri de containere: a) EVP (TEU eng.) = containere echivalente de 40 picioare 2. în special în sectorul transportului containerizat. b) Sistemul funcţionează ca un contract de navlosire obişnuit. O celulă este un compartiment al navei care corespunde dimensiunilor unui container sau ale unei unităţi containerizate.1 Exemplu de contract de navlosire care implică subcontractare (de servicii de transport) şi navlosire parţială Navlosire parţială Acest paragraf explică aspectele comerciale ale navlosirii parţiale.) = containere echivalente de 20 picioare b) EQP (FEU eng. Aceste acorduri sunt în mod normal încheiate pe bază de reciprocitate şi companiile maritime nu -şi percep reciproc taxe pentru celulele pe care le împart. 4. 1. Consecinţe comerciale a) În afară de faptul că navlosirea de celule obişnuită presupune o plată (spre deosebire de partajarea spaţiului navei). adică încărcătura este transportată în cadrul unui voiaj în 80 .Anexa 8. chiar dacă nu le va utiliza pe toate. aplicarea acestor două tipuri de navlosire este identică din punct de vedere juridic. Navlositorul plăteşte (în mod normal) o sumă de bani pentru toate celulele luate în chirie. Introducere În transportul containerizat. 5. un navlositor (o linie navală) ia în chirie de la un armator (o altă linie navală care dispune de capacităţi excedentare pe o navă) un anume număr de celule. două (sau mai multe)companii navale convin sa-şi pună la dispoziţie una alteia un număr determinat de celule pe nave sau pe itinerarii determinate. navlosirea parţială este în general cunoscută sub numele de „navlosire de celule” (Slot Charter). precum şi implicaţiile în tranzitul comunitar.

Ca să-şi asigure încărcarea la maximum a navei. În plus. c) Mărfurile transportate în cadrul acordurilor de navlosire de celule sau de partajare a spaţiului navei sunt ca şi cum s -ar afla la bordul unei nave aparţinînd navlositorului. conţinut. etc. d) Expeditorul/destinatarul nu trebuie obligatoriu să ştie sau sa fie informat că o parte a transportului a fost efectuat în cadrul unui contract de navlosire de celule sau de partajare a spaţiului navei. . de exemplu: determină nava sau navele care vor fi utilizate pe linia maritimă regulată şi fixează escalele. 1: . e) Expeditorul/destinatarul primeşte un conosament emis de compania maritimă cu care a încheiat un contract de transport. pentru atenţionarea autorităţilor competente din portul de destinaţie. voletul „conosament maritim” al manifestului încărcăturii navei care transportă mărfurile trebuie să menţioneze. Cu excepţia declaraţiilor de mărfuri periculoase şi a altor declaraţii de acest fel. El stabileşte porturile care vor fi deservite de nava sa (linie regulată). b) Exemple: Exemplul nr. fiecare companie maritimă poate acţiona ca principal obligat cu condiţia ca toate manifestele să fie conforme dispoziţiilor articolelor 447 şi 448 din RVC. pe baza propriilor sale conosamente şi manifeste. că controalele de tranzit trebuie să fie efectuate pe baza manifestelor şi conosamentelor navlositorului. Consecinţe pentru tranzitul comunitar În cazul acordurilor comerciale de navlosire parţială. Prin acest contract. Autorităţile vamale pot cere orice document care poate fi folosit pentru aprecierea calităţii solicitantului şi mai ales contractul de transport (navlosire).B este responsabil cu gestionarea comercială a navei pe care a închiriat-o. destinatari. armatorul nu dispune de nici un document care să reprezinte diferitele expedieri (partide de marfă expediate): expeditori. sau de reprezentantul său. A îşi pune nava la dispoziţia lui B. Armatorul emite un singur conosament care acoperă toate celulele utilizate şi nu câte un conosament pentru fiecare container sau lot. 81 . 7. cererea de autorizare a unei linii maritime regulate se depune de persoana (cărăuş sau navlositor) care stabileşte linia regulată.numele navlositorului. 6. Consecinţe pentru aprobarea liniilor maritime regulate a) În cazul navlosirii parţiale.Nava HMS Goodwill aparţine armatorului A care încheie un contract de navlosire pe un anume termen cu compania maritimă B (subînchiriere).

 În coloana 2 figurează navele aferente liniei.Lisbonne Leixoes-Vigo A: Rotterdam-Felixstowe-SouthamptonAnvers-LeHavre-Lisbonne B: Rotterdam-Southampton-Anvers-Le Havre-Lisbonne D: Anvers-Le Havre-Lisbonne-Leixoes-Vigo A: Rotterdam-Felixstowe-SouthamptonAnvers-LeHavre -Lisbonne B: Rotterdam-Southampton-AnversLeHavre. Pentru acest serviciu se cere aprobarea „liniei regulate”. trebuie ca navele să facă escale în diferitele porturi vizate în cerere.B încheie cu C un acord de partajare a navei (navlosire parţială).SouthamptonAnvers . 82 .pe Corvette: Southampton-Anvers-Le Havre-Lisbonne -pe Caravel: Southampton-Anvers-Le Havre-Lisbonne-Vigo C: .Vigo D: . Ca să fie cuprinse pe aceeaşi cerere. Exemplul nr.Lisbonne A: Rotterdam-Felixstowe -SouthamptonAnvers-Le Havre-Bilbao C: Southampton-Anvers-LeHavre-BilbaoLisbon-Leixoes D: Anvers-Le Havre-Bilbao.SouthamptonAnvers-Le Havre-Lisbonne -pe Caravel: Southampton-Anvers-Le Havre-Lisbonne. Autorizarea de a opera linia regulate trebuie să fie cerută de B pentru nava HMS Goodwill.Lisbonne C: Anvers-LeHavre-Lisbonne-Leixoes-Vigo D  In coloana 1 figurează linia cu diferitele porturi în care vor opri navele aferente liniei.pe Corvette: Rotterdam.pe Corvette: Rotterdam. 2: Linia Navele Persoane răspunzătoare de stabilirea liniei 3 Navlositori parţiali 1 2 RotterdamFelixstoweSouthamptonAnvers-LeHavreLisbonneLeixoes-Vigo Corvette şi Caravel A RotterdamFelixstowe SouthamptonDouro Anvers-LeHavreBilbao-LisbonLeixoes-Vigo RotterdamFelixstoweSouthamptonAngela J Anvers-LeHavreLisbonneLeixoes-Vigo RotterdamFelixstoweSouthamptonGoodwill Anvers-LeHavreBilbao-LisbonneLeixoes-Vigo B C 4 B: .Le Havre. Avem deci navlosire parţială: B concesionează lui C exploatarea comercială a unei părţi a navei HMS Goodwill şi păstrează exploatarea restului navei.

Aceste persoane nu trebuie să ceară autorizare dar trebuie să respecte. c) Conţinutul cererii şi al autorizaţiei de linie regulată31 Certificatul unui serviciu regulat de pescuit (anexa 42 a IPC) se completează cu respectarea următoarelor instrucţiuni: General: Certificatul trebuie completat informatic sau utilizându-se o tehnică de procesare a datelor. În cazul în care administrarea comercială a unui vas este împărţită între mai multe companii.Le Havre (FR). Această persoană poate. Felixtowe (UK). Atunci când certificatul este emis pentru mai multe rute. Le Havre (FR)). navele se vor diferenţia printr-un număr al rutei pe care o 31 Inlocuit prin Modificarea nr. Orice modificare ulterioară a certificatului poate fi efectută şi manual. sau a reprezentantului şi adresa completă. În acest caz. se va trece numele fiecărei companii navale implicate. să transporte mărfuri pe această linie. Lisbon (PT) – Vigo (ES) – Bilbao (ES). fiecare companie navală implicată va fi responsabilă pentru un singur transport de serviciu regulat naval. etc. sau să le impună clienţilor lor să respecte procedurile vamale care decurg. cu cerneală şi majuscule şi va fi certificată întotdeauna de vamă (data. fiecare rută trebuie să fie distinsă printr-un număr (de exemplu: 1. Numele fiecărui port este urmat de codul ISO aferent ţării (de exemplu Rotterdam (NL).  În coloana 4 figurează navlositorii parţiali care au închiriat spaţii pe nava unui cărăuş. Rotterdam (NL) Dover (UK) . Aceasta este persoana care va face cererea de autorizare si care trebuie sa-i informeze pe navlositorii parţiali (coloana 4) că linia are statut de linie regulată. Rubricile: Rubrica 1: Se va înscrie numele companiei navale sau numele reprezentantului şi adresa completă. pentru care sunt specificate porturile deservite. ştampila şi semnătura reprezentantului). În coloana 3 figurează numele persoanelor răspunzătoare pentru stabilirea liniei (porturi). 2. În cazul în care sunt mai multe rute specificate în rubrica 2. de asemenea. Rubrica 2: Se vor înscrie porturile de trecere pentru a urma o anumită rută.) Rubrica 3: Se va înscrie numele navelor mandatare conform rutei specificate în rubrica 2. 5 din 2004 83 . (conform statutului vamal al mărfurilor transportate) din caracterul regulat al liniei.

). Rubrica 4: Se va înscrie numele unei navlositorului/lor (nu numele navei). HMS Douro. (MT). (NL).urmează (de exemplu: 1. sau (UK). Rubrica A: Numele Statelor Membre sunt urmate în paranteze de codul ISO al ţării: (BE). HMS Goodwill. (IE). (FI). nu mai târziu de 30 Iunie 2006. (GR). 3. (DE). 84 . toate certificatele sunt în acord cu instrucţiunile menţionate (de mai sus). (EE). (SI). (PT). (LV). HMS Corvette. 2. (FR). etc. (CY). Este de reţinut faptul că navlosantul nu este deţinătorul certificatului şi numele acestuia nu este trecut în rubrica 1. HMS Neptune. (PL). (LT). (SE). Persoana care va solicita autorizaţia trebuie să menţioneze autorităţilor vamale numele navlosantului. (ES). (DK). Rubrica 5: Această rubrică trebuie datată şi semnată de către compania/ile navală/e sau de către reprezentanţii menţionaţi în rubrica 1. Implementări: Autorităţile vamale se vor asigura că. (IT).

statutul comunitar al oricăror mărfuri transportate pe mare trebuie să fie dovedit. 4. cererea este transmisă pentru aprobare. autorităţilor competente (enumerate în anexa B) din ţările pe teritoriile cărora sunt situate porturile de plecare şi de destinaţie. cu respectarea anumitor condiţii. În acest caz. manifestul nu este uneori disponibil pentru certificare la momentul plecării navei. în calitate de expeditor agreeat. de către vamă sau de compania navală. Statutul comunitar al mărfurilor poate fi dovedit în principal c u manifestul companiei maritime. RVC (articolul 313. Compania navală va trebui să indice. dacă aceasta are statut de expeditor agreat. Introducere 1. Procedura de consultare 1. din Apendicele II). pe de o parte. Această companie stabileşte în cererea de autorizare lista tuturor ţărilor şi a tuturor porturilor de plecare şi de destinaţie pe care le are în vedere. astfel încât manifestul să fie disponibil în portul de destinaţie înainte de sosirea navei. compania navală trebuie să ceară birourilor sale din fiecare port de plecare şi de destinaţie. Dacă acestea sunt respectate. 2. 3. Autorităţile competente ale acelei ţări verifică dacă cererea îndeplineşte condiţiile vizate la articolul 324e paragraful 2 din RVC (articolul 18. Totuşi. fie dispune acolo de un birou regional. pentru eliberarea ulterioară a manifestului pentru justificarea statutului comunitar al mărfurilor. 5.Anexa 8. conform articolului 317a din RVC (articolul 10 al App II. după plecarea navei către portul de destinaţie.2 Manifestul maritim – TC12 – Procedură şi autorizare Notă explicativă referitoare la utilizarea formularului TC12 A. şi pe de altă parte pentru transmiterea acestuia. o companie navală poate transmite electronic detaliile manifestului din portul de plecare. 2. în portul de destinaţie. în cazul unei linii navale neregulate. Un astfel de manifest trebuie să fie certificat înainte de plecarea navei din port. poate cere autorităţilor competente ale acelei ţări autorizaţia de a folosi. din motive de logistică. O companie navală internaţională care. simplificarea prevăzută la articolul 324e din RVC (articolul 18 din Apendicele II). În paralel. Articolul 324e din RVC (articolul 18 din Apendicele II al Convenţiei) stabileşte dispoziţii. Convenţie). paragraful 2) prevede că. 3. de asemenea. paragraful 2. 85 . în această cerere numele reprezentanţilor săi în aceste porturi. fie are sediul într-o ţară. să informeze autorităţile vamale din aceste porturi despre intenţia de a utiliza procedura simplificată şi un sistem electronic de schimb de date. prin sistemul electronic de schimb de date. B.

4. dacă este respectat criteriul referitor la un număr semnificativ de voiaje între ţări pe itinerariile recunoscute. 86 . autorităţile competente pentru autorizare emit companiei maritime o aprobare. autorităţile competente ale ţărilor în care se situează porturile de plecare şi de destinaţie informează autorităţile competente responsabile pentru acordarea autorizaţiei despre acordul sau refuzul lor. 2. paragraful 2 din RVC (articolul 18. între porturile statelor membre ale Comunităţii şi ale ţărilor AELS. Orice refuz trebuie să fie motivat. după modelul prezentat în anexa A. 7. în special. identitatea navei. La sfârsitul acestei proceduri de consultare. enumerate în autorizaţie. 5. La primirea notificării prevăzute la paragraful 2 de mai sus. autorităţile competente pentru autorizare vor proceda la eliberarea autorizaţiei. Autorităţile competente care au eliberat autorizaţia transmit o copie a acesteia autorităţilor competente (enumerate în anexa B) din ţările pe ale căror teritorii se află porturile de plecare şi de destinaţie prevăzute. În cazul avizului favorabil sau în absenţa unui răspuns în termen de 60 de zile de la data notificării. 9. 1. din Apendicele II al Convenţiei). autorităţile vamale din porturile de plecare şi de destinaţie informează autorităţile competente din ţările dacă aceste porturi sunt dotate sau nu cu echipamente care să permită utilizarea unui sistem electronic de schimb de date şi dacă compania navală îndeplineşte sau nu condiţiile prevăzute de articolul 324 e. paragraful 2. şi. În termen de 60 de zile de la data notificării. 6. 10. împreună cu birourile locale ale companiei maritime. dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru utilizarea procedurii simplificate. articolul 54 din Apendicele I al Convenţiei privind regimul de tranzit comun). autorităţile competente ale ţărilor în care sunt situate porturile de plecare şi de destinaţie prevăzute avertizează autorităţile vamale naţionale din porturi să aştepte comunicarea menţionată la paragraful 3. Autorizaţia poate fi revocată sau modificată conform dispoziţiilor legale în vigoare (articolul 9 din Cod. locul şi data încărcării. 8. Autorizaţia La finalizarea procedurii prevăzute la secţiunea B. Autorităţile vamale din porturile de plecare şi de destinaţie verifică. Acestea cuprind următoarele indicaţii: numele şi adresa completă a companiei navale. acesta trebuie să evidenţieze cel puţin datele prevăzute de articolul 317a din RVC (articolul 10 din Apendicele II). Scopul Simplificarea se referă la transportul tuturor mărfurilor transportate de compania navală pe mare. C. Documentaţia cerută pentru expediţii Dacă manifestul companiei navale este folosit ca dovadă a statutului comunitar al mărfurilor.

Procedura în portul de plecare Compania navală întocmeşte manifestul care serveşte la justificarea statutului comunitar al mărfurilor cel mai târziu în ziua următoare plecării navei şi. atunci când este cazul. dacă acestea nu dispun de mijloacele tehnice necesare recepţionării datelor pe cale electronică. compania maritimă transmite manifestul autorităţilor vamale din portul de plecare. prin sistemul electronic de schimb de date. prin controale pe baza unei analize de risc. 4. obligată să contribuie la clarificarea infracţiunilor sau neregulilor constatate de autorităţile competente din porturile de plecare şi de destinaţie. denumirea comercială uzuală a mărfurilor. mărcile şi numerele coletelor. următoarele indicaţii referitoare la statutul mărfurilor: sigla „C” (echivalentă cu „T2L”) sau „F” (echivalentă cu „T2LF”). înainte de sosirea navei în portul de destinaţie. dacă acestea nu dispun de mijloacele tehnice necesare recepţionării datelor pe cale electronică. după caz. pentru mărfurile al căror statut comunitar poate fi justifiat sigla „N” pentru celelalte mărfuri. 87 . Compania navală transmite manifestul în portul de destinaţie. natura. şi efectuând verificări împreună cu autorităţile competente din portul de plecare. fie prin sistemul electronic de schimb de date fie pe suport de hârtie. numerele de identificare ale containerelor. 5. numărul. Autorităţile vamale competente din portul de plecare efectuează controale pe baza unei analize de risc. La cerere. de asemenea. şi pentru fiecare expediţie: referinţa la conosamentul maritim sau la un alt document comercial. Autorităţile competente din portul de destinaţie verifică statutul comunitar declarat. Procedura în portul de destinaţie Compania maritimă prezintă o copie a manifestului autorităţilor vamale din portul de destinaţie. în orice caz. Infracţiuni/Nereguli Compania navală trebuie să raporteze autorităţilor competente din porturile de plecare şi de destinaţie orice nereguli sau infracţiuni pe care le-a constatat.locul descărcării mărfurilor. Ea este. masa brută în kilograme. care să conţină suficiente detalii pentru a permite identificarea lor. 3. fie prin sistemul electronic de schimb de date fie pe suport de hârtie.

autorităţile competente din acest port le vor notifica autorităţilor competente din portul de plecare şi. 6. Răspunderile companiei navale Compania navală trebuie: să păstreză evidenţe corspunzătoare care să permită autorităţilor competente să verifice operaţiunile din porturile de plecare şi de destinaţie.Dacă în portul de destinaţie infracţiunile sau neregulile nu pot fi clarificate. precum şi pentru notificarea oricăror infracţiuni şi nereguli şi să contribuie la clarificarea lor. 88 . să se angajeze să fie pe deplin responsabilă în faţa autorităţilor competente pentru îndeplinirea obligaţiilor sale. autorităţile care au eliberat autorizaţia astfel încât acestea să poată lua măsurile ce se impun. să pună la dispoziţia autorităţilor competente orice documente relevante.

..... Ţările şi porturile de plecare la care se referă autorizaţia şi numele reprezentantului(ţilor) companiei navale 3.......Titularul autorizaţiei ..... Apendicele II al Convenţiei) 2.. (Numărul Autorizaţiei) Autorizaţie pentru utilizarea procedurii simplificate prevăzută la articolul 324e din RVC (articolul 18.. Ţările şi porturile de destinaţie la care se referă autorizaţia şi numele reprezentantului(ţilor) companiei navale 4......ANEXA A Model de autorizaţie TC12 1. Autoritatea emitentă Ştampila Numele: Adresa: Ţara: Data: (Semnatura) 89 .................... Alte informaţii 5....

bfinv.44744621 E-mail :maud.Ţara (A) BELGIA DANEMARCA FINLANDA ANEXA B LISTA AUTORITĂŢILOR COMPETENTE PENTRU CONSULTARE Numele autorităţii Adresa autorităţii Punct de Contact (B) (C) (D) Administration Centrale des douanes Cité Administrative de l’État et accises Service Procédures Tour des finances.chasseriau@douane. boîte n° 37 douanières.: +358-20-4924245 Mobile: +358-40-3324245 Fax: +358-20-4924017 E-mail: Heimo. publicată în anuarul „reţeaua tranzit”. : + 49-40-42820-1279 Fax : + 49-40 42820-1329 E-mail : Nancy. Turun PL 386 Mr Heimo Pönkä Tulli/meriliikenneluvat 20101 Turku Tél. 50 1010 Bruxelles În Danemarca. rue de l'Université F – 75007 PARIS Mme Chasseriau Maud Tél.Ponka@tulli.fr D-na Meyer Tél.Meyer@ofdhh.gou v.und Verbrauchsteuerabteilung AdresA poştală: Postfach 1132 44 20432 Hamburg Sediul: . : +33-1. direction 10 Boulevard du Jardin Botanique.fi Direction générale des Douanes et Droits Indirects 23 bis.de D-na Wenske FRANŢA GERMANIA Oberfinanzdirektion Hamburg Zoll. diferitele birouri vamale Lista numelor persoanelor responsabile şi numele şi adersele autorităţilor de locale sunt responsabile cu eliberarea care depind ele este aceeaşi cu a corespondenţilor locali pentru tranzit autorizaţiei.finances.

32 Modificat prin suplementul nr.gr Hörður Davíð Harðarson. Ágúst Magnússon.11. OLANDA Rosanna Lavuzza Phone: 0039 06 50246040 Fax: 0039 06 5001037 e-mail: tributi.Wenske@ofdhh. Jóhanna Gunnarsdóttir.2005 91 . Dublin 2. South Great Georges Street. Ástrós Guðlaugsdóttir M.: 00353 1 6748961 Fax: 00353 1 6772315 E-mail: gcullen@revenue. Servias 10 101 84 Athens Greece Tryggvagötu 19 101 REYKJAVÍK Iceland 5th Floor. diferitele birouri vamale locale sunt responsabile cu eliberarea autorizaţiei. Ufficio regimi doganali e fiscali În Ţările de Jos.Rödingsmarkt 2 20459 Hamburg GRECIA ISLANDA Ministry of Finance Directorate General Of Customs and Excise 19th Division-1st Department Directorate of Customs K. : + 49-40-42820-1282 Fax: + 49-40-42820-1329 E-mail : Tanja. 71 00143 Roma Tel.bfinv.de Tél. Giancarmine Chiarello Phone: 0039 06 50245073 Lista numelor persoanelor responsabile şi numele şi adersele autorităţilor de care depind ele este aceeaşi cu a corespondenţilor locali pentru tranzit publicată în anuarul „reţeaua tranzit”. :0030210/3248832 Fax :0030210/3225731 e-mail :d19diadi@otenet. Elín Sigurjónsdóttir. Ireland Via Mario Carucci.regimi@finanze.5 din 25.it Mr.ie IRLANDA The Revenue Commissioners. Castle House. Gerard Cullen Tél. CAP & Transit Procedures Branch ITALIA32 AGENZIA DELLE DOGANE Area gestione tributaria e rapporti con gli utenti.

nº 5 -r/c 1149-006 LISBOA tél.2004 Modificarea nr.pt Isabel Rodriguez Fernandez. EE Avenida del Llano Castellano.30 tél.IKS SUEDIA Box 850 S-201 80 Malmo Box 27311 S-102 54 Stockholm ake. Nicolás Campo Hernández.och tillståndssektionen Tullverket Östersjöregionen Företagsenheten .34. Fax : ++ 34 91 358 47 21 E-mail : gesadu@aeat.es POLONIA Urzÿd Celny w Szczecin PORTUGALIA Direcção. 0032 OSLO ul.Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Direcção de Serviços de Regulação Aduaneira 33 SPANIA Agencia Estatal de Administración Tributaria Departamento de Gestión Aduanera e II.se Box 153 S-374 23 Karlshamn ostersjo@tullverket.462. +48.29.09. Polska 8 81-339 Gdynia ul.71 Tél.: ++ 34 91 728 94 50.91.og avgiftsdirektoratet Driftsavdelingen/VFS Urzÿd Celny w Gdynia Postboks 8122 Dep.2004 92 . Pascual Tomas Hernández Tél.: 351 218813879 Fax: 351 218813984 E-mail: dsra@dgaiec.se 33 34 Modificat prin Modificarea nr.58.1 din 10.MADRID Tullverket34 Tullverket Mälardalsregionen Åke Perhult Kvalitetssäkrings. 17 28034 .min-financas. Energetyków 55 70-952 Szczecin Rua da Alfândega. 2 din 06.NORVEGIA Toll.620. +48.perhult@tullverket.12.

POLSKA 8 81.od@hmce.71 Mr.och kvalitetssäkringssektionen Tullverket Västsvenska regionen Klareringssektion Göteborg Klar grp Gbg/ Anders Karp HM Customs & Excise CCTO National Simplifications Team Box 850 S-201 80 MALMÖ skane@tullverket.58.gov.CO12 3BE SMARTINSKA 55 SI . GENERALNI CARINSKI URAD POLONIA Customs Chamber in Gdynia Izba Celna w Gdyni Customs Chamber in Szczecin Izba Celna w Szczecinie REPUBLICA SLOVACĂ REPUBLICA CEHĂ MALTA Ministry of Finance Customs Division Transit Branch CIPRU Customs Headquarters.se S-404 85 Göteborg vastsvenska@tullverket.29.30 TEL +48.b. : 00 44 1255 244700 Fax : 00441255 554508 ccto.34.gsi. Nicosia Tél.91.Karaoli and Gr.462.mt Tel:+357 22 601651 Fax:+357 22 302031 E-mail: 93 .1000 LJUBLJANA SLOVENIJA UL. Anthony Busuttil Phone: 00356 2225 1422. ENERGETYKOW 55 70-952 SZCZECIN Nu se aplica Nu se aplica Custom House Valletta CMR 02 MALTA Corner M.busuttil@gov.620. 1096. Ministry of Finance REGATUL UNIT AL MARII BRITANII SLOVENIA Custom House Main Road Harwich Essex .339 GDYNIA UL. Fax: 00356 2165 1250 e-mail: anthony.se CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.uk TEL +48.Tullverket Skåneregionen Företagsenheten Tullinformations. Afxentiou.

sector 1.gov.headquarters@customs.lt - LETONIA VID Rīgas muitas reģionālās iestādes muitas pārvaldes VID Vidzemes reģionālās iestādes muitas pārvaldes ESTONIA35 Tax and Customs Board Muitinės departamentas Muitinės procedūrų skyrius Tranzito kontrolės poskyris Nu se aplica Autoritatea Naţională a Vămilor Estonia LITUANIA UNGARIA ROMANIA Str.budrys@cust. Valmierā LV-4201 Latvia Lokke 5 15176 TALLINN A.13. Kuldīga. Matei Millo.iljusin@emta. LV-1010 Latvia Beātes ielā 49.2005 94 . LV-3300 Latvia Citadeles ielā 1. 1/25 LT-01105 Vilnius Vadim Iljusin Tel: +372 696 7892 Fax: +372 696 7733 vadim. Jak.5 din 25.cy VID Kurzemes reģionālās iestādes muitas pārvalde Liepājas ielā 48.11. Bucureşti 35 Modificat prin Modificarea nr.mof.to g. nr. Fax: +370 5 266 60 14 E-mail: a. Rīgā.ee Mr Audrius Budrys Tel: +370 5 266 60 80.

în calitate de mărfuri comunitare pe baza prevederilor din articolul 313. . În cazul apariţiei unor suspiciuni. Nu este prevăzută nici o intervenţie a nici unui birou vamal. Termenul „circulaţie” nu vizează numai utilizarea vehiculelor pentru deplasarea în interiorul teritoriului vamal al Comunităţii. În acelaşi timp aceste cereri nu trebuie să îmbrace o formă de automatism. paragraful 1 din RVC stipulează că: „Sub rezerva articolului 180 din Cod și a excepțiilor enumerate în alineatul (2) din prezentul articol. cu excepția cazului în care s-a stabilit că ele nu au statut comunitar”. 7. Aceste reguli nu afectează dispoziţiile aplicabile în domeniul fiscal şi în special în relaţiile cu dispoziţiile referitoare la cerinţele înmatriculării în ţările de rezidenţă ale proprietarului. acestea pot fi expediate către un alt stat membru.Anexa 8. vase de croazieră şi avioane de turism. paragraful 1. autorităţile competente pot cere informaţii cu caracter de asistenţă mutuală. Articolul 313. de asemenea pentru transferul unui vehicul fără schimbarea proprietarului. înmatricularea vehiculelor noi nu trebuie să depindă de dovada statutului comunitar al acestor vehicule. Această prezumţie se aplică şi la circulaţia vehiculelor. 2. s-a convenit să se respecte următoarele reguli: 1. atunci când vehiculele sunt importate dintr-o ţară terţă şi puse în circulaţie fără să fie înmatriculate într-un stat membru. pentru transferul de proprietate (livrare/achiziţie). 3. Astfel. Reglementările privind circulaţia mărfurilor dintr-un punct în altul pe teritoriul vamal al Comunităţii sunt pe deplin aplicabile pentru circulaţia vehiculelor rutiere cu motor. toate mărfurile de pe teritoriul vamal al Comunită ții se consideră mărfuri comunitare. În aceste condiţii. aceste vehicule trebuie tratate la fel ca şi vehiculele fabricate în Comunitate.3 Dovada statutului comunitar al vehiculelor rutiere cu motor În vederea determinării în mod uniform a statutului vamal al vehicolelor rutiere cu motor care circulă pe teritoriul Comunităţii. În consecinţă vehiculele comunitare trebuie să poată circula în interiorul teritoriului vamal al Comunităţii în aceleaşi condiţii ca toate celelalte mărfuri comunitare. 4. 6. 5. 8. se foloseşte pentru toate mărfurile comunitare. În ceea ce priveşte înmatricularea lor .

punct a) din RVC): Belgia: vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Belgia sunt considerate că au statut comunitar doar dacă: 1. ştampila de culoare roşie.1. dovada statutului comunitar trebuie furnizată conform dispoziţiilor articolului 320. certificatul de înmatriculare conţine pe pagina de titlu. având amprenta de mai jos: (această ştampilă a fost utilizată până în octombrie 1993). Dovezi ale statutului comunitar ale vehiculelor cu motor ţinând cont de numărul de înregistrare (articol 320. corespund exact caracteristicilor de mai jos. orice vehicul rutier cu motor înmatriculat într-o ţară membră UE este considerat ca având statut comunitar dacă: a) documentul de înmatriculare al vehiculului este emis de autorităţile competente ale statului membru UE unde acest vehicul este introdus. certificatul de înmatriculare are pe verso-ul Paginii nr. siglă aflată în stânga menţiunilor referitoare la regimul de admitere temporară. [ ŞTAMPILĂ ROŞIE ] 2. b) datele de înmatriculare ale acestui vehicul înscrise în documentul de înmatriculare şi eventual pe placa de înmatriculare. În alte cazuri.9. 10. în funcţie de ţara de înmatriculare. 96 . punctul b) al RVC. sigla T1. Fără a prejudicia prevederile de mai sus.

certificatul de înmatriculare are. O vignetă autocolantă indicând anul trebuie să fie asemenea aplicată într -un loc special prevăzut. Cifrele şi literele sunt de culoare verde pe fond alb. pentru remorci: literele ZZU + 3 cifre. Placuţa de înmatriculare are un grup de litere şi un grup de cifre compuse din următoarele combinaţii: pentru maşini: literele ZZ + 1 altă literă + 3 cifre.(SPECIMEN DE CERTIFICAT DE INMATRICULARE) 3. literele în partea superioară. 97 . plăcuţa pentru motociclete: literele ZM + 1 altă literă + 3 cifre (dimensiuni diferite de alte inscripţii. literele în partea superioară. pentru motociclete: literele ZZM + 3 cifre (dimensiuni diferite de alte inscripţii. cifrele în partea inferioară). 4. menţiunea „plaque marchand” sau „handelaarsplaat” sau „Händlerplatte”. - - plăcuţa pentru remorci: literele ZU + 1 altă literă + 3 cifre. O vignetă autocolantă indicând anul trebuie să fie de asemenea aplicată într-un loc special prevăzut. în locul detaliilor privind vehicolul. certificatul de înmatriculare are. Placuţa de înmatriculare are un grup de litere şi un grup de cifre compuse din următoarele combinaţii: plăcuţa pentru maşini: litera Z + 2 alte litere + 3 cifre. Cifrele şi literele sunt de culoare verde pe fond alb. în locul detaliilor privind vehicolul menţiunea „plaque d’essai” sau “proefrittenplaat” sau “Prüfungsplatte”. cifrele în partea inferioară).

urmate de literele „CD” şi de numărul alocat vehiculului de către ambasada sau Comisia în cauză. Al doilea număr indică faptul că vehiculul aparţine corpului diplomatic. mai puţin cele referitoare la vehicule destinate exporturilor („EXPORT”) sau cele în tranzit („VISITOR”). Fiecare vehicul are două plăcuţe: una în faţă pe fond reflectorizant alb. Toate documentele de înmatriculare eliberate după 2 ianuarie 1997 sunt listate la imprimantă. c) Vehicule înmatriculate cu titlu temporar: vehicule turistice (Vizitatori – V) sau vehicule destinate exportului Vehiculele înmatriculate în Cipru pentru turişti sau cele destinate exportului nu au statut comunitar.Cipru Direcţia de Transport Rutier din Cipru este informatizată din 01. a) Vehicule înmatriculate în Cipru cu titlu permanent Toate vehiculele înmatriculate în Cipru cu titlu permanent au un număr de înmatriculare compus din una. Primul corespunde înmatriculării permenente. două sau trei litere (alfabetul latin) şi un număr în serie între 1 şi 999. cealaltă în spate pe fond reflectorizant galben. Statutul comunitar al acestor vehicule poate fi verificat consultând documentele lor de înmatriculare. Aceste vehicule circulă cu numerele de înmatriculare diplomatice atâta timp cât posedă statutul diplomatic. Pentru a determina statutul comunitar al majorităţii vehiculelor care au numere de înmatriculare de tipul LLNNN (de exemplu YW764) sau LLLNNN (de exemplu EAY857).1997. b) Vehicule înmatriculate pentru diplomaţi (CD) Vehiculele diplomatice au două numere de înmatriculare pe documentele de înmatriculare. Numărul lor de înmatriculare se prezintă în felul următor: Explicaţii a) Turişti: NNNNVNN (de exemplu 1604V04) b) Exporturi: ENNNNN ( de exemplu E11234) N corespunde unei cifre E corespunde unei litere 98 . care sunt încă întocmite manual şi numelele de pe plăcile de înmatriculare sunt diferite de alte vehicule. literele şi cifrele apărând negre.01. trebuie verificate informaţiile corespondente ce se află în documentul de înmatriculare şi care sunt explicate în tabelul A. Numărul de înmatriculare al vehiculelor diplomatice sunt formate dintr -o combinaţie de două cifre care indică codul ambasadei sau a l Comisiei. când îşi pierd acest statut ele vor circula cu înmatricularea permanentă.

de asemenea tractoarele agricole sau forestiere au o placă dreptunghiulară pe fond galben. 2. Placă dreptunghiulară albă specială utilizată pentru înmatriculare permanentă.19. utilizată de vehicule destinate exportului.05. 11(4)β.01.E Δαδκώv (Kωδtkόμ Eμαipεζεμ Δαδκώv) Notă: numai informaţiile de la punctul 1. Vehiculele cu motor speciale.07.18. autobuzele şi remorcile înmatriculate cu serii mai vechi au o placă dreptunghiulară pe fond galben.Tabel A Informaţii (indicaţii fiscale) (în romana şi în greacă aşa cum apar pe documentele de înmatriculare) 1 Drepturi vamale Tειωλεηαθóμ Δαζκόμ Forma posibilă a informaţiilor. grupate în perechi separate de liniuţe de culoare neagră pe fond alb (de exemplu: CHA 63-46).07. figurează pe certificatele de înmatriculare completate manual. Placă dreptunghiulară albă pe care inscripţia apare neagră.02. Camioanele. 11(4)µ K. afişând serii mai vechi formate dintr-o combinaţie de două sau trei litere şi de patru cifre.07. Se consideră că vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Republica cehă au caracter comunitar dacă înmatricularea lor îndeplineşte una din condiţiile următoare: Placă dreptunghiulară albă are o inscripţie cuprinsă între 5 şi 7 caractere (cel puţin o literă şi o cifră) de culoare neagră (de exemplu: 1K3 2246). cu traducere în română Exonerare. MEPIKH AΠAΛΛAΓH. Placă dreptunghiulară albă specială utilizată pentru vehicule în probe cu inscripţia de culoare verde . unde inscripţia de culoare verde este compusă din cinci până la şapte caractere. Republica cehă: 1.07. având un câmp roşu în care figurează data expirării. Placă dreptunghiulară albă specială unde inscipţia de culoare verde este compusă din litera „V” urmată de patru cifre (vehicole de colecţie). Vehiculele rutiere cu motor sunt în circulaţie cu plăci cu numere albe.01. compusă din cinci caractere prima fiind „F” urmată de patru cifre. Drepturi partial plătite. KATABΛHΘHKE 2 Codul de exonerare al 01.06. Prima literă corespunde departamentului teritorial. celelalte fiind cifre arabe.07. dreptului 11(4)α. Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Republica cehă nu sunt considerate că au caracter comunitar atunci când au o placă metalică 99 .03.01. Drepturi plătite ΠΛHPHΣ AΠAΛΛAΓH. primul caracter fiind o literă şi corespunde departamentului.07.

MA . Grecia: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Republica elenă se consideră că îndeplinesc în Grecia prevederile articolelor 9 şi 10 al Tratatului Comunităţii Europene Economice. Danemarca: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Danema rca se consideră că au caracter comunitar atunci când în partea inferioară a certificatului de înregistrare figurează următoarea menţiune: „IKKE TOLDDOKUMENT VED OMREGISTRERING” (în traducere: nu trebuie prezentat nici un document vamal în caz de schimbare a proprietarului).dreptunghiulară albastră având literele „DD” sau „XX”. atunci când au o placă de înmatriculare dreptunghiulară de culoare albă unde inscripţia este o combinaţie de două litere şi patru cifre (de ex. urmate de cinci caractere. exceptând cazurile în care statutul comunitar este atestat de documente însoţitoare. Spania: 1. BN-JJ 390 sau K-AX 8495) şi atunci când s-a eliberat un document de înmatriculare german pentru vehiculul în cauză. Estonia: Vehiculele rutiere cu motor sunt înmatriculate în Estonia pe baza regementărilor în vigoare. de culoare galbenă (corpuri diplomatice sau misiuni străine). Placa de înmatriculare a vehiculelor rutiere cu motor este o combinaţie de două grupe de litere (prima grupă co respunde regiunii teritoriale.568 – plăci mai vechi care sunt încă în vigoare ) iar documentul lor de înmatriculare este formularul T – 01 – 19. BA 7876) sau numai şase cifre ( de ex. litere de tipar şi cifre. ex.Malaga. Nu se consideră că au statutul comunitar atunci când pe placa de înmatriculare sunt inscripţiile: a) literele CD sau ΔΣ (corpuri diplomatice) înaintea numerelor (culoare verde) b) literele ΞA (misiune străină) înaintea numerelor (culoare galbenă) c) literele EX (admitere temporară) înaintea numerelor (culoare albă). Numărul de înmatriculare este format dintro combinaţie de trei litere şi de trei cifre. Începând cu 1 mai 2004 partea stângă a plăcii de înmatriculare are sigla „EST”. 237. M – Madrid. a doua grupă este formată din 100 . Germania: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Republica Federală Germană se consideră că au caracter comunitar atunci când au o placă de înmatriculare dreptunghiulară unde inscripţia este o combinaţie de două grupe de litere şi de o grupă de cifre (ex.

vehiculele rutiere cu motor au o placă de înmatriculare compusă din patru cifre urmate de trei litere fără a se indica provincia (ex. Toate grupele sunt separate de o liniuţă. – pentru a fi vizibilă data limită de valabilitate a permisului de circulaţie temporară. Vehiculele cu motor înmatriculate în Spania. 4382 BRT).454. Sunt înmatriculate cu una din inscripţiile speciale următoare: 101 . 2. placa turistică are o bandă verticală de culoare roşie de 3 cm pe care figurează ultimele două cifre a le anului cu data limită.: 00–M–0000– 86–VI Franţa: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Franţa se consideră că au statut comunitar exceptând cazurile în care sunt înmatriculate cu inscripţiile următoare: – CMD. Menţiunile făcând referiri la „Revenue Commissioners” ) Această menţiune este întotdeauna însoţită de ştampilă vamală. Ex.MA–6555–AT). K (statut diplomatic sau asimilate) – TT (sejur temporar) – IT (sejur temporar) – WW (garaj). Nu au statut comunitar vehiculele cu motor înmatriculate în Spania care au următoarele inscripţii: – CD. a doua cuprinsă între 0000 şi 9999) şi o grupă de litere (una sau două în funcţie de caz). Sunt în circulaţie vehicule rutiere cu motor cu placi de înmatrculare mai vechi formate dintr–o combinaţie de una sau două litere şi de maximum şase cifre. Irlanda: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Irlanda sunt considerate ca având statut comunitar numai dacă ele sunt înmatriculate într-o serie alta decât seria ZZ şi documentul de înregistrare (Registration card) nu poartă menţiuni speciale în materie vamală (de ex. C. ex. M–636. Italia: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Italia se consideră că au statut comunitar cu excepţia: 1. CC – placă turistică unde inscripţia este o combinaţie de două grupe de cifre (prima cuprinsă între 00 şi 99. CD. Ex : 00–M–0000. de culoare albă (prima cifră deasupra celei de–a doua cifre) şi luna în cifre romane (dedesubtul cifrelor). Din octombrie 2002. conform celor mai sus menţionate sunt considerate că au statut comunitar.una sau două litere) şi un grup de cifre (de la 0000 la 9999) aflate între cele două grupe de litere (ex.

Statulul lor nu poate fi determinat decât consultând documentele de înmatriculare. Banda albastră a plăcii de înmatriculare are drapelul lituanian şi literele albe “LT” (plăcuţe de înmatriculare temporară eliberate vânzătorilor de vehiculele rutiere cu motor). Ultimele două cifre ale acestei combinaţii corespund cu ultimele două cifre ale anului de expirare a înmatriculării. 2. E E (Escursionisti Esteri) C D (Corpo Diplomatico) Dacă placa de înmatriculare conţine cuvântul “PROVA”. di Sondrio.a.1 din 10.– – 2. Vehiculele rutiere cu motor care au plăci de înmatriculare de acest tip pot avea sau nu statut comunitar.” Letonia36: Vehiculele rutiere cu motor înregistrate în Republica Letonia se consideră că au statut comunitar atunci când au o placă de înmatriculare dreptunghilară albă care are înregistrări compuse dintr -o combinaţie de două litere negre şi o combinaţie de cifre (de la unu până la patru cifre. Dacă sunt înmatriculate în calitate de vehicule care aparţin corpurilor diplomatice şi sunt dotate cu o placă dreptunghiulară cu o inscripţie formată din litere şi/sau cifre albe pe un fond reflectorizant verde înconjurat de un chenar alb. ex. De la 1 mai 2004 au steagul UE pe fond albastru cu 12 steluţe şi două litere negre (LV) pe partea dreaptă. Lituania: Vehiculele rutiere cu motor înregistrate în Lituania se consideră că au statut comunitar exceptând cazurile: 1. Produrre documento doganale al p. Dacă sunt înmatriculate cu titlu temporar şi poartă plăci de înmatriculare temporare de tipul următor: placă dreptunghiulară care conţine o combinaţie de litere şi / sau cifre roşii pe un fond reflectorizant alb înconjurat de un chenar roşu (plăci de înmatriculare temporare predate la f inele importului sau exportului). EP-6037) (dar pot fi doar litere sau doar cifre) şi de asemenea li s-au eliberat un document de înregistrare letonian.09. 3.2004 102 .r. Dacă placa de înmatriculare are sigla “SO” şi dacă în plus documentul de înmatriculare (libretto di circolazione) are următoarea menţiune: “vehicolo soggetto a formalita doganali nel caso di transferimento di proprieta o di transferimento di residenza del proprietario dal territorio di livigno ad comune. placă dreptunghiulară formată dintr-o combinaţie de litere şi / sau cifre roşii pe un fond reflectorizant alb întărit de o bandă albastră pe latura stângă şi înconjurat de un găitan roşu. 36 Modificat prin Modificarea nr.

Înmatricularea poate avea forma a trei combinaţii: numeric. cu o hologramă dedesubtul căreia este inscipţia plăcii. CD (Statut diplomatic si similar) C. Ungaria37: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Ungaria se consideră că au statut comunitar dacă nu au fost înregistrate sub una din următoarele serii speciale: DT. Luxemburg: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Luxemburg se consideră că au statut comunitar. V (admitere temporară) E (provizoriu) Malta: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Malta se consideră că au statut comunitar dacă au două plăci de înmatriculare dreptunghiulare.Vehiculele rutiere cu motor care au plăci de înmatric ulare temporare pot să nu aibă statut comunitar. alfabetic. alfanumeric.09. ele sunt poziţionate astfel încât literele şi cifrele sunt verticale. Acest statut poate fi verificat numai consultând documentele de înmatriculare. emblema UE (stele galbene) este situată deasupra. Placa de înmatriculare are litera “M”. Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Malta nu trebuie să fie considerate că au statut comunitar atâta timp cât au plăci de înmatriculare cu una din combinaţiile următoare: CD* *** TRIAL RN*** DDV *** PRO*** DMS*** *** **X TF* *** GV* *** GM ** DIPLOMAŢI IMPORTATORI DE VEHICOLE CU MOTOR MEMBRI IMPORTANŢI AI CORPURILOR DIPLOMATICE PROTOCOALE MISIUNI DIPLOMATICE EXPORTURI PRIN NEGOCIATORI EXONERARE DE IMPOZIT VEHICULE ALE GUVERNULUI VEHICULE ALE MINISTERULUI 37 Informatii introduse prin Modificarea 1 din 10. cealaltă în spate.2004 103 . CK. exceptând: dacă cartea de înmatriculare (carte gri) are menţiunea: “DOUANE – ADMISSION TEMPORAIRE Duties when sold”. Una este fixată în faţa vehiculului.

: AB-32-46). “Kentekenbewijs” are un număr de înregistrare format dintr-un grup de două litere. din care cel puţin o literă) de culoare neagră pe un fond reflectorizant alb sau galben (vehicole de colecţie).: CD-121.000 şi 99. Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Portugalia se consideră că au statut comunitar dacă au o placă de înmatriculare dreptunghiulară de culoare albă. dar încă în vigoare) şi dacă li s-a elibarat un document de înmatriculare polonez. “Kentekenbewijs” cu numărul de înregistrare format: a) din literele RC urmate de un grup de două. pe care inscripţia este o combinaţie de două litere şi patru cifre negre separate în perechi prin liniuţe (ex. urmate de un grup de două cifre şi de litera D (ex. GN-33-01. “Kentekenbewijs” care are literele “BN” sau “GN” combinate cu două grupe de două cifre (ex. caractere de culoare roşie pe fond reflectorizant alb (vehicole în probe). Acest statut nu poate fi verificat decât consultând documentele lor de circulaţie. CC sau FM aparţinând diverselor corpuri diplomatice pot avea sau nu.: PD-21-D). CD-J. 88-91-BN). statut comunitar. 4. CDJ-58). “Kentekenbewijs” cu o combinaţie de cifre şi litere de forma: de la ZZA001 la ZZT999 pentru maşini şi de la ZZX001 la ZZZ999 pentru motociclete. Documentul de înmatriculare este formularul “LIVRETE 1227”.:12-BN-14. Totuşi vehiculele rutiere cu motor care sunt înzestrate cu o placă de asemenea dreptunghiulară de culoare albă având lierele CD.999 (ex. de trei sau de patru cifre (ex. Portugalia: 1. 2. 5.:RC-81. număr cuprins între 79. 104 . “Kentekenbewijs” are literele CD. 3. Polonia: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Polonia se consideră că au statut comunitar: dacă au o placă dreptunghiulară cu înmatricularea constând într-o combinaţie de litere şi cifre (până la şapte elemente.Olanda: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Olanda au statut comunitar exceptând situaţiile în care documentul de înmatriculare (denumit “kentekenbewijs”) are una din următoarele forme: 1.: AFC-81783). RC-1214) sau b) din literele AFC urmate de un număr de 5 cifre. caractere de culoare albă pe fond reflectorizant albastru (statut diplomatic sau asimilat) sau caractere de culoare albă pe fond negru (plăci mai vechi. 2. CD-A (ex.

După litera “H” poate fi adăugată de altă literă de asemenea. Prima linie constă din 2 litere corespunzătoare departamentului teritorial şi a doua linie constă din litera “H” urmată de 3 cifre. placuţa specială rectangulară cu număr alb cu numere roşii pe două linii. Republica slovacă38: 1. Astfel de plăcuţe pot fi utilizate pentru vehiculele înregistrate pentru export. După litera “V” poate fi de asemenea adăugată altă literă. de asemenea. După litera “M” poate fi adăugată altă literă de asemenea. Vehiculele de stradă motorizate sunt. În colţul din dreapta este câmpul cu data de expirare. poate fi format din 5 litere. de culoare albă. care poartă o inscripţie formată din două literă şi cinci caractere negre (trei numere şi o pereche de litere) separate printr -o liniuţă (Ex. Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Republica Slovacă au statut comunitar.: BA-858BL). în circulaţie cu plăcuţe de numere albe provenind din seriile anterioare formate din combinaţia a 2 sau 3 litere şi 4 numere pereche în negru. plăcuţa specială rectangulară cu număr galben având cifre roşii pe două linii.o placă de înmatriculare dreptunghiulară. dacă numerele lor de înregistrare au una din următoarele serii speciale: . Prima linie constă din 2 litere corespunzătoare departamentului teritorial şi a doua linie constă din litera “S” urmată de 3 cifre. Prima pereche de litere corespunde regiunii. Prima linie constă din 2 litere corespondente departamentului teritorial şi a doua linie constă din litera “M” urmată de 3 cifre. Prima linie constă din 2 litere corespondente departamentului teritorial şi a doua linie constă din litera “V” urmată de 3 cifre.Slovenia: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Slovenia se consideră că au statut comunitar dacă au o placă dreptunghiulară care are un cod de înmatriculare alfanumeric (corespunzând regiunilor) (de la trei la şase litere sau o combinaţie de litere şi cifre) şi cu un document de înmatriculare sloven care le-a fost eliberat. sau litere la primele 4 caractere şi o cifră la al 5 -lea caracter sau litere la primele 3 caractere şi cifre la al 4 lea şi al 5-lea caracter. plăcuţă specială rectangulară cu număr alb având cifre albastre pe două linii. plăcuţa specială rectangulară cu număr galben cu numere negre pe două linii. Astfel de plăcuţe pot fi utilizate pentru vehicule istorice. separate de o liniuţă (de exemplu: BA 12-23). După litera “S” poate fi adăugată 38 Introduse prin Modificarea 1 din 10.2005 105 . după liniuţă. Al doilea grup de caractere. vehiculele noi cumpărate sau vehiculele folosite pentru teste.09. Astfel de plăcuţe sunt utilizate pentru vehiculele noi fabricate.

plăcuţă specială rectangulară cu număr alb având cifre verzi pe două linii. care aparţin unor corpuri diplomatice sau misiuni străine şi care au sau n-au statut comunitar. 2. excepţie făcând cele care sunt înmatriculate temporar pentru export (înmatriculare pentru export). caz în care au o placă de înmatriculare formată dintr-o literă şi maximun patru cifre de culoare neagră pe un fond reflectorizant alb. anul şi luna expirării înmatriculării cu caractere albe pe fond reflectorizant roşu. Prima linie constă din litera “C” posibil urmată de altă literă şi a doua linie constă din 5 cifre. dacă acestea au: 1.de asemenea altă literă. vehiculele motorizate care poartă o plăcuţă rectangulară albastră. un document special este eliberat proprietarului. Pe aceste plăci de înmatriculare se menţionează pe marginea lor dreaptă. precizând tipul de înmatriculare temporar. de asemenea o literă şi maximum trei cifre pe un fond reflectorizant galben. Nu se consideră că au caracter comunitar vehiculele cu motor. caracterele fiind roşii pe un fond alb reflectorizant. caz în care au o placă de înmatriculare cu caractere albe pe un fond roşu. Finlanda: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Finlanda se consideră că au statut comunitar. Totuşi. zi) a înmatriculării temporare figurează la dreapta şi la stânga plăcii de înmatriculare. Suedia: Vehiculele rutiere cu motor înmatriculate în Suedia se consideră că au caracter comunitar exceptând cazul în care sunt înmatriculate temporar pentru export (înmatriculare pentru export). lună. înmatriculate în Regatul Unit se consideră că au cstatut comunitar dacă placa de înmatriculare conţine informaţiile următoare şi dacă documentele sau certificatele de înmatriculare nu au menţiunile “Custom s restriction” sau „Customs concession” sau “Warning: Custom duty and tax have not been paid on this vehicle”. O placă de transport care conţine o literă şi maximum patru cifre. sau pentru alte vehicule. Data de expirare (an. Pe de altă parte. având literele “EE” sau “ZZ” urmate de 5 numere în galben. Celelalte vehiculele rutiere cu motor înmatriculate temporar se consideră că au statut comunitar. Astfel de plăcuţe pot fi utilizate pentru vehicule individual importate către Republica Slovacia la care eligibilitatea tehnică nu a fost aprobată încă. Statutul comunitar poate fi verificat doar prin consultarea documentaţiei lor. Astfel de plăcuţe pot fi utilizate pentru vehicule folosite în sport. 2. O placă de probă pe care se află menţiunea “KOE” (= probă) cu caractere negre aliniate vertical. Regatul Unit: Vehiculele rutiere cu motor. Pe placa de înmatriculare din faţa vehiculului ca racterele 106 .

format din una sau doua litere. Alderney AY şi un număr de până la 4 cifre ( ex. Două litere urmate de două cifre. NN este prima parte a numarului de ordine de la 01 la 99 si XXX este a doua parte a numarului de ordine. caracterele MN urmate de un număr în serie între 1 şi 999. ROMANIA În România există trei feluri de înmatriculari a vehiculelor rutiere. apoi altă literă (ex. Insula Man O literă. Jersey Litera J apoi un număr în serie de până la 5 cifre (ex. unde LL este indicativul judetului. temporară şi pentru corpul diplimatic.sunt negre pe fond alb.: CDZ 1277). iar literele si cifrele sunt de culoare neagra si sunt insotite de un certificat de inmatriculare pentru vehiculul in cauza. urmate de o combinaţie de până la 3 litere sau inversul acestei secvenţe (de ex.: E 380 RPW. După 1 septembrie 2001. Placile pentru inmatricularea permanenta a vehiculelor rutiere au urmatoarea structura: LL NN XXX. Placa are suportul din aluminiu si fondul reflectorizant de culoare alba.: BMN 820 A). Se considera ca vehiculele rutiere inmatriculate temporar sau pentru corpul diplomatic nu au statut comunitar. respectiv permanentă. Plăcile pentru înmatricularea temporară se atribuie autovehiculelor şi remorcilor care sunt de provenienţă străină şi beneficiază de regimul de admitere temporară sau pentru vehiculele destinate exportului. urmate apoi de trei litere: (de ex: BD51 SMR. format din trei litere de la AAA la ZZZ. Irlanda de Nord 3 litere şi până la 4 cifre (ex. Marea Britanie Înainte de 01 septembrie 2001: O literă urmată de un număr în serie până la 999. 107 .: J 41821). TEC 504 R). exceptand cazurile in care caracterul comunitar este atestat de documente insotitoare. Pe placa de înmatriculare din spatele vehicolului caracterele sunt negre pe fond galben. Se consideră că vehiculele rutiere înmatriculate permanent în România au statut comunitar. Guernesey Un număr de până la 5 cifre. LF03 OAD).: AZ 138).

Plăcile pentru înmatricularea vehiculalor rutiere aparţinând misiunilor diplomatice. unde LL este indicativul judeţului. după caz şi numărul de ordine format din câte două grupuri de 3 cifre. Placa este pe fond reflectorizant de culoare albă iar literele şi cifrele sunt de culoare albastră şi sunt însoţite de un certificat de înmatriculare pentru vehiculul în cauză. 11. format din una sau două litere.Plăcile pentru înmatricularea temporară a vehiculelor rutiere au următoarea structură: LL NNNNNN F. iar literele şi cifrele sunt de culoare neagră şi sunt însoţite de un certificat de înmatriculare pentru vehiculul în cauză. conform dispoziţiilor articolului 320 al RVC. oficiilor consulare şi membrilor acestora. Nu există înscrise în certificat menţiuni speciale pentru evidenţierea provenienţei din UE sau din afara acesteia. pe baza prevederilor indicaţiilor din paragraful 10. exprimate fiecare prin două cifre. precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic care îşi desfăşoară activitatea în România au următoarea structură: indicativul CD. CO sau TC. Placa are suportul din aluminiu şi fondul reflectorizant de culoare albă. 108 . Atunci când caracteristicile de înmatriculare a unui vehicul rutier cu motor. îl fac să fie considerat că nu are statut comunitar. NNNNNN este numărul de ordine de la 101 la 999999 şi F este o fracţie pe find roşu având la luna şi anul în care expiră înmatricularea. cel interesat poate totuşi justifica statutul comunitar al unui vehicol prin prezentarea unui document T2L sau a unui document echivalent.

09. DE COD MARCA PROPRIETARULUI (INITIALELE) B CD DSB DB EVR CH RENFE SNCF CIE FS LDz LG CFL MAV GYSEV NS ÖBB PKP CP SŢ ŢS VR SJ BR (în afara cazului când numărul vagonului este urmat de litera P) CFR Belgia Republica Cehă Cipru Danemarca Germania Estonia Grecia Spania Franţa Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Ungaria39 Malta Ţările de Jos Austria Polonia Portugalia Slovenia Republica slovacă Finlanda Suedia Regatul Unit al Marii Britanii Romania 88 54 Nu se aplica 86 80 26 73 71 87 60 83 25 24 82 55 43 Nu se aplica 84 81 51 94 79 56 10 74 70 53 39 Introduse prin Modificarea 1 din 10.4 Dovada statutului comunitar al vagoanelor de cale ferată Pentru aplicarea articolului 321 din RVC. numărul de cod şi marca proprietarului figurează în tabelul următor: ŢARA NR.Anexa 8.2004 109 .

110 .

Turun PL 386 Mr Heimo Pönkä Tulli/meriliikenneluvat FI-20101 Turku Tél. boîte n° 37 Boulevard du Jardin Botanique. direction 10 FRANŢA maud.ANEXA 8. diferitele birouri vamale Lista numelor persoanelor responsabile şi numele şi adersele autorităţilor de locale sunt responsabile cu eliberarea care depind ele este aceeaşi cu a corespondenţilor locali pentru tranzit autorizaţiei.fi Direction générale des Douanes et Droits Indirects 23 bis.: +358-20-4924245 Mobile: +358-40-3324245 Fax: +358-20-4924017 E-mail: Heimo.44744621 Fax: +33-1-4474 4940 E-mail : Numele autorităţii (B) Administration Centrale des douanes et accises Service Procédures douanières.gouv. rue de l’Université F – 75007 PARIS Mme Chasseriau Maud Tel : +33-1.fr GERMANIA 40 Oberfinanzdirektion Postal address: Ms.540 LISTA AUTORITĂŢILOR COMPETENTE PENTRU SERVICIILE NAVALE REGULATE Ţara (A) BELGIA DANEMARCA FINLANDA Adresa autorităţii Punct de Contact (C) (D) Cité Administrative de l’État Tour des finances. 50 1010 Bruxelles În Danemarca.financ es.Meyer Introdusa prin Modificarea 4/2005 .Ponka@tulli. publicată în anuarul „Reţeaua Tranzit”.chasseriau@douane.

tributi. (0031) 10 290 4970 Fax: (0031) 10 290 4705 LUXEMBURG OLANDA - Belastingdienst Douane Rotterdam Kantoor Laan op Zuid Team 2 Klantcoördinatie Postbus 50966 NL – 3007 BJ Rotterdam 112 .Wenske@ ofdhh. CAP & Transit Procedures Branch.bfinv.und Verbrauchsteuerabteilung Postfach 1132 44 20432 Hamburg Residential address: Rödingsmarkt 2 20459 Hamburg Tel : + 49-40-42820-1279 Fax : + 49-40 42820-1329 E-mail : Nancy.gr Mr.ie IRLANDA The Revenue Commissioners.it Mr. Conlons Road Nenagh Co. John Sherlock Tel.de GRECIA Ministry of Finance Directorate General Of Customs and Excise 19th Division-1st Department K.bfinv. Wenske Tel : + 49-40-42820-1282 Fax: + 49-40-42820-1329 E-mail : Tanja. Giancarmine Chiarello Phone: 0039 06 50245073 Tel. ITALIA AGENZIA DELLE DOGANE Area gestione tributaria e rapporti con gli utenti.: 00353-67-63440 Fax: 00353-67-44126 e-mail: jsherloc@revenue.Meyer@ofdhh. Ufficio regimi doganali e fiscali Rosanna Lavuzza Phone: 0039 06 50246040 Fax: 0039 06 5001037 e mail: dogane.de Ms. 71 00143 Roma Tel :0030210/3248832 Fax :0030210/3225731 e-mail :d19diadi@otenet.regimi@finanze.Hamburg Zoll. Tipperary Via Mario Carucci. Servias 10 101 84 Athens Greece Revenue Government Buildings Customs Unit 1 St.

EE.es Avenida del Llano Castellano. 17 28071 .och kvalitetssäkringssektionen Tullverket Västsvenska regionen Klareringssektion Göteborg Klar grp Gbg/ Anders Karp - - Rua da Alfândega.Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Direcção de Serviços de Regulação Aduaneira Agencia Estatal de Administración Tributaria Departamento de Gestión Aduanera e II.se Box 153 S-374 23 Karlshamn Box 850 S-201 80 MALMÖ S-404 85 Göteborg ostersjo@tullverket. nº 5 -r/c 1149-006 LISBOA Director telephone: 351 218813890 Fax: 351 218813984 E-mail: dsra@dgaiec.se ake.perhult@tullverket.MADRID SUEDIA Box 796 S-851 22 Sundsvall Box 27311 S-102 54 Stockholm nedrenorrland@tullverket.IKS Tullverket Skåneregionen Företagsenheten Tullinformations.se 113 .AUSTRIA PORTUGALIA SPANIA Direcção.och tillståndssektionen Tullverket Östersjöregionen Företagsenheten . Tullverket Nedre Norrlandsregionen Företagsenheten Tullverket Mälardalsregionen Åke Perhult Kvalitetssäkrings.se skane@tullverket.se vastsvenska@tullverket.min-financas.pt Isabel Rodríguez Fernandez Nicolás Campo Hernández Lola Ginés Pérez Phone: ++ 34 91 728 98 58 Fax : ++ 34 91 358 47 21 e-mail : gesadu@aeat.

mofnet. Ministry of Finance Custom House Valletta CMR 02 MALTA Corner M.MAREA BRITANIE HM Customs & Excise CCTO National Simplifications Team CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.busuttil@gov.: +386-1-4783878 Fax: +386-1-4783904 e-mail: Branka.gov.icszczecin@szc. Energetyków 55 70-952 Szczecin SLOVACIA CEHIA MALTA Ministry of Finance Customs Division Transit Branch Customs Headquarters.general@hmce.pl sekretariat.620.pl tel.91.462.71 Fax: +48-91-480 5801 e-mail: ic.uk SLOVENIA ŠMARTINSKA 55 SI .34. Branka Srsen Tel.+48.gov. 1096. Polska 8 81-339 Gdynia Customs Chamber in Szczecin Izba Celna w Szczecinie Ul.1000 LJUBLJANA SLOVENIJA Ms.szczecin@szc.b.mt Tel:+357 22 601651 Fax:+357 22 302031 E-mail: headquarters@customs.30 Fax: +48-58-621 0554 e-mail: dyrektor@gdy.Karaoli and Gr.58. Nicosia CIPRU tel.si POLONIA Ul. GENERALNI CARINSKI URAD Sektor za carinske in davěne postopke Customs Chamber in Gdynia Izba Celna w Gdyni Custom House Main Road Harwich Essex .29. Anthony Busuttil Phone: 00356 2225 1422 Fax: 00356 2165 1250 e-mail: anthony.mof.gsi. +48.gov.Srsen@gov.CO12 3PG Mr Patrick Parsons Tel: 00 44 1255 244894 Fax: 00 44 1255 244784 e-mail: ccto.gov.mofnet.gov.pl Mr.cy 114 .mofnet. Afxentiou.

Valdemāra ielā 1 a Rīgā.lv Andris Liepiņš Phone: +371 4207768 Fax: + 371 4207805 E-mail: andris. LV-3300 Latvia Citadeles ielā 1.13.vid. Matei Millo. LV-1010 Latvia Beātes ielā 49.lv Ilona Kazaka Phone: +371 7357247 Fax: + 371 7357248 E-mail: Ilona. Rīgā.vid. nr.ee Mr Audrius Budrys LT-01105 Vilnius Tel: +370 5 266 60 80 Fax: +370 5 266 60 14 E-mail: a. 1/25 LITUANIA Muitinės departamentas Muitinės procedūrų skyrius Tranzito kontrolės poskyris Autoritatea Nationala a Vamilor UNGARIA ROMANIA Str. sector 1 Bucuresti 115 .liepins@vreg.Udris@rm.LETONIA VID Kurzemes reģionālās iestādes muitas pārvalde Liepājas ielā 48. Kuldīga. Valmierā.lt Latvia Lokke 5 15175 TALLINN Estonia A.gov.Mantaja@kreg.vid.Kazaka@dep.gov.budrys@cust. Jakšto g. LV-4201 Latvia Kr.vid.gov.iljusin@customs.gov.lv Vadim Iljušin Tel: +372 696 7892 Fax: +372 696 7733 vadim.lv Mr Ojārs Ūdris Fax: +371 7 047301 E-mail: Ojars. LV-1841 VID Rīgas muitas reģionālās iestādes muitas pārvaldes VID Vidzemes reģionālās iestādes muitas pārvaldes VID Galvenā muitas pārvalde * * for representatives from other countries ESTONIA Tax and Customs Board Ilvita Mantaja Phone: +371 3320416 Fax: + 371 3320416 E-mail: Ilvita.

Punctul 7 este rezervat uzului administraţiei vamale Punctul 8 conţine anexele la Partea a III-a. Punctul 3 descrie garanţia izolată. Punctul 6 este rezervat instrucţiunilor naţionale specifice. Punctul 1 conţine introducerea şi legislaţia aplicabilă garanţiilor utilizate în tranzit Punctul 2 prezintă dispoziţiile generale aplicabile garanţiilor utilizate în tranzit.PARTEA a III-a – GARANŢII 1. Introducere Partea a III-a a prezentului manual tratează garanţiile aplicabile operaţiunilor de tranzit. 116 . Punctul 5 descrie scutirea de la garantare prevăzută prin lege. Punctul 4 descrie garanţia globală şi dispensa de garanţie.

de la 48 la 51. 47a.anexele I. sau globală – caz în care acoperă mai multe operaţiuni.1. de la 48 la 61 şi 118 din Apendicele I al Convenţiei.anexele 44c. III şi IV ale apendicelui I şi . articolele 5 până la 7. Garanţia poate fi izolată şi atunci acoperă o singură operaţiune de tranzit. 51a.articolele 342. 189 până la 200 din CVC . 345 până la 348. Scopul garanţiei Taxele vamale şi celelalte taxe aplicabile asupra mărfurilor sunt temporar suspendate Dacă aceste mărfuri sunt plasate sub regim de tranzit comun/ comunitar. articolul 450c din RVC şi . Garanţia izolată constituită printr-un garant poate lua forma unor titluri de garanţie izolată eliberate principalilor obligaţi. . principalul obligat trebuie să furnizeze o garanţie Baza legala Baza legala care reglementează garanţiile utilizate în tranzit: . 95.1.articolele 94.articolul 10 al Convenţiei. de la 12 la 15. Articolul 6(1) App I Convenţie Articolul 193 CVC 117 . Pentru asigurarea plăţii taxelor vamale şi a celorlalte taxe rezultate din naşterea unei datorii (vamale) în cursul unei operaţiuni de tranzit. 46b. Utilizarea garanţiei globale constituie o măsură de simplificare în raport cu regulile normale în materie de tranzit şi este deci supusă autorizării. de la 372 la 38 4. . 51b şi 54 din RVC 1. Forme de garantare O garanţie poate fi constituită sub forma unui depozit sau printr-un garant.anexele B1 până la B7 din Apendice III.2.

4) . 380 şi 381 RVC . pentru autorităţi publice.scutire de la garantare acordată prin autorizaţie. Scutirea de la garantare Ca o măsură excepţională.57 şi 58 apendice I Convenţie Articolul 94(4) CVC Articolul 379.3. pe baza unui accord bilateral sau multilateral. Convenţie Articolul 95 CVC Articolul 342(3) şi articolul 446 RVC Articolul 189(4) CVC Articolele 56.scutirea de la garantare acordată prin decizie naţională: dacă părţile contractante convin între ele. garanţia este valabilă numai între părţile contractante participante la operaţiunea de 118 .scutire de la garantare prevăzută prin reglementări: pentru anumite moduri de transport. de renunţare la garanţie în cadrul operaţiunilor de tranzit comun care implică numai teritoriile lor. 1.1.4. nu trebuie constituită o garanţie în următoarele cazuri: Articolul 7 apendice I. dacă una dintre părţile contractante decide să renunţe la garanţie pentru partea din cadrul operaţiunii de tranzit care se desfăşoară între biroul de plecare şi primul birou de tranzit dacă autorităţile vamale ale statului în cauză nu pretind constituirea unei garanţii pentru o operaţiune de tranzit comunitar a cărei sumă totală de garantat este sub 500 euro. în cadrul tranzitului comunitar (vezi punctul 5. Validitatea geografică Articolul 10(1) Convenţie Ca regulă generală. Articolul 10(2) a) Convenţie Articolul 10(2) b) Convenţie Articolul 189(5) CVC .

5.Articolul 12(2)şi (3) Apendice I Convenţie tranzit comun. În tranzitul comunitar. Garantul poate suprima numele anumitor părţi contractante. pentru operaţiuni de tranzit comunitar derulate în sânul Comunităţii Europene. garanţia izolată constituită prin depozit sau prin titluri. Atunci când o garanţie nu este valabilă decât pentru părţile contractante implicate într-o operaţiune. Ca o măsură excepţională. trebuie notat că o garanţie nu acoperă operaţiunile de tranzit comun având provenienţa şi destinaţia Andora şi San Marino. garanţia este valabilă pentru toate părţile contractante şi statele care nu sunt excluse (barate). în măsura în care Convenţia nu se aplică acestor ţări. Totodată. este posibilă restrângerea validităţii sale geografice. 1. Ca rezultat. sau între Comunitatea Europeană şi unul dintre aceste state. acesta din urmă poate să furnizeze o garanţie acceptată de către autorităţile competente ale unei părţi contractante alta decât Comunitatea. Principatul Andora sau Republica SanMarino nu au fost barate pe actul de garanţie (cauţiune) şi că principalul obligat respectă condiţiile de utilizare a garanţiei. Tabel de garanţii Garanţie izolată Prin garant O singură operaţiune Restricţie posibilă Nici o restricţie posibilă Garanţie globală Mai multe operaţiuni Restricţie posibilă Restricţie posibilă Aria de acoperire Validitatea geografică Mărfurile din anexa I apendice I Convenţie/ Anexa 44c RVC Suma totală a Depozit O singură operaţiune Nici o restricţie Nici o restricţie posibilă Titlu O singură operaţiune Nici o restricţie Restricţie posibilă 100 % din 100 % din 119 100 % din 100 % *) . o garanţie este valabilă în toate statele membre ca şi în Principatul Andora şi în Republica San Marino. este valabilă pentru toate părţile contractante. sau ale Principatului Andorra sau al Republicii San-Marino pe actul de garanţie. Sub rezerva că Comunitatea Europeană.

1.1. Dispoziţii generale 2.garanţiei cerute taxele vamale şi din celelalte taxe toate taxele vamale şi din celelalte taxe toate taxele vamale şi din celelalte taxe Durata valabilităţii certificatelor Dovada costituirii garanţiei Nu are Nu are Depozit constituit de principalul obligat Act de garanţie conform cu modelul ce figurează în anexa B1 apendice III din Convenţie/ Anexa 49 RVC 50 % *) 30 % *) 0 % **) din suma de referinţă Un an Doi ani maximum de (prelungire pe la data doi ani. 2. folosind tehnologia informaţiilor şi reţelele informatice.2. Necesitatea unei garanţii 2.1. Introducere Constituirea unei garanţii suficiente pentru asigurarea plăţii datoriei (vamale) susceptibile a se naşte . nici certificatul de scutire de garanţie TC 33 nu trebuie prezentate la biroul de plecare.1. posibilă eliberării o singură dată) Titlu de *) Certificat de garanţie garanţie izolată globală TC 31 TC 32 **) certificat de dispensă de garanţie TC 33 Notă: dacă informaţiile referitoare la garanţie sunt schimbate între biroul de garanţie şi biroul de plecare prin mijloace electronice. Articolul 5(1) apendice I Convenţie Articolul 94(1) CVC 2. Excepţii Articolul 24 apendice I Dacă nici o informaţie asupra garanţiei nu figurează pe declaraţia de tranzit sau actul de garantare cerut 120 .în ceea ce priveşte mărfurile – este o condiţie obligatorie pentru transportul mărfurilor sub acoperirea regimului de tranzit comun/comunitar. Plata sumelor în joc este asigurată din momentul în care suma totală a garanţiei este calculată conform dispoziţiilor aplicabile garanţiei utilizată. nici certificatul de garanţie globală TC 31.

74(2) CVC nu este prezentat la biroul de plecare. 2. 73(1) şi Art.2. taxele cele mai ridicate sunt taxele convenţionale.Convenţie Articolele 62 şi 63CVC Articolul 29(1) alineatul al doilea Apendice I Convenţie Art. Calculul sumei garanţiei 2. nu vor fi luate în considerare. general aplicabile la importul acestor tipuri de mărfuri în cauză. În ceea ce priveşte drepturile vamale. de TVA. Calculul debitului se efectuează pe baza drepturilor 121 . 2. Privilegiile derivate din prezentarea unor elemente la momentul punerii în liberă practică (circulaţie). de exemplu beneficiile unei taxe preferenţiale sau al unui contingent. Va trebui ţinut cont de toate drepturile vamale şi celelalte taxe.1. Dacă cuantumul garanţiei se dovedeşte a fi insuficient. Calcul Articolul 12 si 56(2)b) apendice I Convenţie Articolul 345(1) şi articolul 379(2) alineatul al treilea RVC Articolul 341 RVC Articolul 3(1).2. de accize. apendice I Convenţie Ca regulă generală. acest calcul se efectuează pe baza taxelor cele mai ridicate aferente mărfurilor în cauză din ţara de plecare. declaraţia nu trebuie acceptată. Introducere Articolul 5 (1) apendice I Convenţie Articolul 94 (1) CVC Cuantumul garanţiei va fi calculat astfel încât să acopere integral suma totală a datoriei (vamale) susceptibile a se naşte. Biroul de plecare va trebui totodată să nu acorde liberul de vamă pentru mărfuri dacă documentele prezentate arată că garanţia nu a fost constituită de principalul obligat al operaţiunii de tranzit în cauză. biroul de plecare nu va elibera mărfurile în tranzit atâta timp cât nu se va aduce o garanţie pentru acoperirea integrală a sumei totale a datoriei (vamale) susceptibile a se naşte.2. de ex.2.

calculul este efectuat pe baza clasificării mărfurilor. În cazul mărfurilor care prezintă riscuri crescute de fraudă. Această estimare va ţine cont de faptul că garanţia trebuie să acopere integral suma totală a datoriei (vamale) susceptibilă de a se naşte. Articolul 56(1) Alineatul al doilea apendice I Convenţie Articolul 379(1) alineatul al doilea RVC Mărfurile în cauză sunt clasificate pe baza tarifului vamal. suma totală a garanţiei poate fi estimată. Ideea de bază a articolului 56. în caz de punere în liberă circulaţie. rezultatul calculului va trebui comparat cu aceste sume minime. Dacă ele nu figurează în anexa I apendice I din Convenţie/anexa 44c RVC) şi clasificarea lor nu este posibilă sau corespunzătoare. enumerate în anexa I apendice I al Convenţiei (anexa 44c din RVC).10) 122 . Ele sunt considerate ca şi necomunitare la momentul calculului în scopul garantării plaţii eventuale a unei datorii vamale care s-ar naşte într-o parte contractantă. Se va face la fel cu mărfurile comunitare plasate sub regim de tranzit comun. suma totală a garanţiei este prezumtiv stabilită la 7000 de euro. Mărfurile în liberă circulaţie într-o parte contractantă trebuie să fie tratate ca şi mărfurile importate dintr-o ţară terţă. suma totală de garantat este cea stabilită pe baza calculului. Exemplu: Un transport de 3 tone de unt (poziţia SH 0405. Dacă stabilirea sumei totale a unei garanţii izolate în cazul mărfurilor pentru care o taxă minimală este indicată în anexa I apendice I din Convenţie (anexa 44c din RVC) şi cantităţile minimale sunt depăşite. paragraful 1 alineatul al doilea din apendice I al Convenţiei se aplică atât la garanţia globală cât şi la garanţia izolată. În cazul contrar. alta decât Comunitatea. suma totală a garanţiei este cea stabilită pe baza sumei minimale din anexă. Dacă rezultatul este superior. În cazuri excepţionale unde o estimare nu este posibilă.Procedura T2 Articolul 3(d) apendice I Convenţie de import care ar fi fost aplicate la importul de marfuri de acelaşi tip din ţara de plecare.

3. Stabilirea şi agreerea (a garantului) Articolul 6(4) apendice I Convenţie Articolul 195 alineatul al doilea CVC Garantul este stabilit în partea contractantă.2. Articolul 3(j) apendice I Convenţie Articolul 195 al 2-lea alineat CVC 2. Relaţia juridică între garant şi autorităţile competente este guvernată de reglementările naţionale în cadrul general al regulilor referitoare la regimul de tranzit. ea va trebui să desemneze un mandatar. Alegerea Articolul 6(4) apendice I Convenţie Articolul 342(2) 123 . fizică sau juridică. În ceea ce priveşte Comunitatea. unde garanţia este constituită şi este agreat de autorităţile competente. Garantul este agreat de autorităţile competente conform cu dipoziţiile în vigoare din ţările la care ne referim. Un garant trebuie să-şi aleagă domicilii în toate ţările în care garanţia sa este validă sau atunci când legislaţia unei ţări nu prevede această posibilitate.va fi plasat sub regim de tranzit în ţara X. distinctă de principalul obligat. O filială trebuie să fie o entitate juridică distinctă a societăţii mamă. Dreptu rile vamale şi celelalte taxe aplicabile asupra mărfurilor în această ţară necesită în mod normal constituirea unei garanţii de 7500 de euro.3.1. garantul nu trebuie neapărat stabilit în statul membru unde este constituită garanţia. deoarece în coloana a 5-a a anexei este indicat că garanţia aplicabilă produsului la care se referă se ridică la minimum 2600 de euro pe tonă. nici agreat de către autorităţile vamale. 2. Când o cauţiune a fost agreată într-un alt stat membru. Totusi. garanţia va fi stabilită la 7800 de euro. Introducere Garantul este o persoană terţă. dovada acestei agreeri va trebui să fie conformă cu dispoziţiile în vigoare din statul membru al biroului de garanţie.3 Garantul 2.

3. Responsabilitatea cauţiunii este limitată la valoarea maximă ce figurează în documentul de garanţie. Responsabilităţi Responsabilitatea garantului se bazează pe acceptarea angajamentului său. fără o informare prealabilă a biroului de garanţie. biroul de garanţie păstrează actul de garanţie corespunzător cel puţin un an. exceptând cazul în care datoria (vamală) a fost stinsă sau prescrisă sau garantul a fost informat despre recuperarea datoriei sau despre decărcarea regimului. Ea începe să aibă efect de la data de la care biroul de plecare plasează mărfurile acoperite de garanţie. în forma legală prevăzută.RVC domiciliului conferă garantului un loc în care să -şi desfăşoare activitatea. 2. Acest birou va fi de asemenea informat referitor la toate modificările care îi privesc pe mandatarii desemnaţi. AGENT ECONOMIC GARANTUL se angajează să nu-şi schimbe domiciliul ales şi comunicat. Actul de garanţie în cazul revocării sau rezilierii Articolul 118 apendice I Convenţie Articolul 450c-d RVC Atunci când angajamentul garantului este revocat sau reziliat. Dacă garantul este informat că o operaţiune de tranzit 124 . de biroul de garanţie.3. Nu este posibil să se solicite valoare superioară. sub regimul de tranzit. Mandatarul este o persoană fizică sau juridică desemnată de garant.4. 2.3. în scris. înregistrată conform reglementărilor din ţara la care ne referim. la care autorităţile competente pot efectua toate formalităţile şi procedurile referitoare la garantare. Această procedură permite verificarea primirii notificării scrise şi a actelor adresate unui garant în orice ţară în care o datorie vamală este susceptibilă a se naşte în relaţie cu mărfurile plasate sub regimul de tranzit.

n-a fost încheiată, biroul de garanţie păstrează actul de garanţie, în baza informaţiilor primite până la recuperarea sau la încheierea operaţiunii, sau după caz, până când garantul este eliberat de obligaţii. 3. Garantia izolata 3.1. Depozitul în numerar 3.1.1. Introducere
Art. 6(1) şi art. O garantie sub forma de depozit în numerar poate fi 12(2), constituita la biroul de plecare conform dispozitiilor in apendicele 1 din vigoare in tara de plecare. Ea este restituită cand Convenţie regimul este descărcat. Art. 345 (2) RVC

3.1.2. Rambursare Ca regula generala, de obicei, biroul de plecare este competent pentru rambursare. El anunta pricipalul obligat in momentul depunerii si se intereseaza de modalitatea de rambursare preferată. Daca principalul obligat opteaza pentru un virament, biroul de plecare noteaza referintele contului sau bancar si il informeaza ca, cheltuielile de transfer vor fi in sarcina sa. 3.2 Garantie izolata prin garant Atunci cand biroul de garantie nu este biroul de plecare, retine o copie a actului de cautiune. Biroul de plecare trebuie să informeze biroul de garanţie de retrimiterea originalului principalului obligat.

125

3.3. Garantia izolata prin titluri (TC 32) 3.3.1. Responsabilitate si agreere
Articolul 6(4), al Actul de garanţie pentru garantia izolate prin titluri TC doilea alineat al 32, nu contine suma maximă a obligatiilor. apendicelui I al Biroul de garantie se asigura ca garantul dispune de Convenţiei suficiente resurse financiare pentru a achita intreaga Articolul 195, al In particular, in autorizaţie exista posibilitatea să se treilea alineat, limiteze numarul de titluri TC 32 emise de un anumit CVC

datorie vamala care ar putea lua naştere.

garant. Titlul TC 32 este conform modelului existent in anexa B3, a apendicelui 3 al Conventiei/ anexa 54 a RVC.

3.3.2. Notificarea Fiecare tara trebuie sa notifice Comisiei, numele si adresa garantului autorizat sa emita titluri. Lista garantilor agreati figureaza in anexa 8.1. In caz de revocare sau reziliere a unei autorizatii, tara biroului de garantie informeaza imediat Comisia si ii comunica data deciziei. Comisia informeaza celelalte tari. 3.3.3. Titlul Garantul poate combina titlul cu un cotor şi, după caz, cu o recipisă. Absenta semnaturii principalului obligat pe titlulu nu afecteaza valabilitatea sa. Nu este obligatoriu ca semnatura garantului pe titlu sa fie holografă.

AGENT ECONOMIC Garantul indica pe titlu TC 32 data pana la care titlul este valabil. Durata valabilitatii titlului nu poate fi mai mare de un an de zile de la data emiterii.

126

Garantul poate exclude de la acoperirea garantiei marfurile enumerate in anexa I a apendicelui I al Conventia/anexa 44C a RVC (marfuri prezentand risc ridicat de frauda).

AGENT ECONOMIC Daca un garant doreste sa excluda marfurile enumerate in anexa I a apendicelui I al Conventiei/anexa 44C a RVC, de sub acoperirea unui titlu TC 32, trebuie sa înscrie una din urmatoarele mentiuni pe titlul de garantie: CS Omezena platnost DA Begraenset gyldighed DE Beschrankte Geltung EE Piiratud kehtivus EL л εрηoрηζκέλε ηζ‫ﻼ‬λο EN Limited validity

ES Valides limitada FR validite limiteee HU Korlatozott ervenyu IT Validita limitata LV Ierobezots derigums LT Galiojimas aprobotas MT Validita limitata NL Beperkte geldigheid PL Oraniczona waznose PT Validade limitada RO Validitate limitată SI Omejena veljavnost

SK Obmedzena platnost FI Voimassa rajoitetusti

127

SV IS NO

Begransad giltighet Takmarkao gidissvio Begrenset gyldighet

4. Garantia globala si dispensa de garantie 4.1. Dispozitii generale 4.1.1. Introducere
Art. 48(1)a) apendice I din Convenţie Art. 372(1) a) RVC Art. 49-53 , apendice I din Convenţie

Utilizarea unei garantii globale sau a unei dispense de garantie este o masura de simplificare acordata in baza unei autorizatii. Principalul obligat candidat trebuie sa depuna o cerere pe langa autoritatile competente sa acorde autorizatia.

Articolele 373376 RVC

4.1.2.Conditii generale. Solicitantul trebuie sa satisfaca conditiile generale stabilite in art. 49 paragraful 1 al apendicelui 1 din Conventie ( art. 373, paragraful 1 al RVC). Pentru detalii, a se vedea pct. 2.1. din Partea V.

4.1.3.Calculul sumei de referinta Utilizarea garantiei globale si al dispensei de garantie acordata se face in limita unei sume de referinta. Pentru a proteja interesele financiare ale partilor contractante si ca sa se tina cont de nevoile pricipalului obligat, aceasta suma este calculata cu mare atentie.

128

Perioada de cel puţin o saptamana pe baza careia suma de referinta este calculata trebuie sa fie reprezentarea activitatii pricipalului obligat in materie de tranzit. Ea trebuie de asemenea sa tina cont de transportul marfurilor in timpul perioadelor de varf sau ale marfurilor pe care operatorul nu le declara regulat sub regimul de tranzit pentru ca sa acopere toate posibilitatile eventuale. Biroul de garantie stabileste suma de referinta pe baza informatiilor furnizate de catre solicitant (mai ales a documentelor contabile si comerciale), privind marfurile pe care le-a transportat in trecut si cele pe care intentioneaza sa le introduca sub regim de tranzit in viitor.

El calculeaza suma de referinta legala si alte taxe la nivelul cel mai ridicat aplicabil ( de vazut pct. 2.2).In acord cu solicitantul biroul de garantie poate estima valoarea sumei de referinta rotunjind sumele pentru ca sa acopere suma ceruta.

4.1.4.Cuantumul garantiei. Cuantumul sumei de referinta a garantiei globale este echivalent cu valoarea maximului existent in angajamentul garantului din actul de cautiune pe care solicitantul il prezinta la biroul de garantie pentru acceptare. 4.1.5.Certificatul de garanţie Autoritatile competente dau un certificat principalului obligat. Pentru a evita o utilizare abuziva a certificatelor si a garantiei nu se elibereaza exemplare suplimentare decat atunci cand se justifica si in cantitatile in care principalul obligat are nevoie (de exemplu atunci cand acesta prezinta in mod regulat declaratii de tranzit in mai multe birouri vamale).

129

Orice obligatie sau restrictie suplimentara impusa la eliberarea unei autorizatii trebuie semnalata la rubrica 8 ,,mentiuni speciale,, a certificatului ( anexa B7 al apendicelui 3 al Conventiei sau anexa 51b al RVC). De exemplu, mentiunea urmatoare poate fi facută pe document : „validitate limitata” Aceasta mentiune inseamna ca cererea autorizatiei nu se refera decat la transportul marfurilor care nu sunt enumerate in anexa 1 a apendicelui 1 din Conventia – anexa 44c RVC (marfuri prezentand riscuri de frauda). Atunci cand aceste marfuri nu depasesc cantitatea minimala corespunzatoare pot fi acoperite de o garantie cu validitate limitata.

N.B. Un certificat de dispensa de garantie TC 33 nu este valabil pentru marfurile prezentand riscul de frauda sporita. Acest certificat nu poarta niciodata mentiunea „validitate limitata”. „Valabil numai la biroul de plecare...”(Nume)

4.1.6. Obligatiile principalului obligat
Art. 56(1)(4) apendicele I din Convenţie Art. 379(1)(4) RVC Art. 53(2) apendicele I din Convenţie

Principalul obligat trebuie sa se asigure ca sumele angajate nu depasesc suma de referinta stabilita. El ia toate masurile necesare ca sa respecte aceasta obligatie si sa supravegheze ca suma de referinta nu este depasita. Autoritatile competente precizeaza modalitatile de control in autorizatie. Ele pot examina propunerile formulate de principalul obligat. Metoda de control trebuie sa permita principalului obligat sa determine daca suma angajata pentru operatiunea de tranzit care va urma nu depaseste suma de referinta. Din acest punct de vedere autoritatile competente pot cere in particular ca principalul obligat sa-si pastreze un exemplar din fiecare declaratie de tranzit pe care a prezentat-o si de asemenea a sumei de

Art. 376(2) RVC

130

drept plus altor taxe calculate si estimate. In particular, el poate calcula suma de referinta deducand din aceasta, suma angajata pentru fiecare operatiune de tranzit in momentul plasarii marfurilor sub regim de tranzit. Apoi recrediteaza suma de referinta cand este informat despre incheierea operatiunii de tranzit. Principalul obligat poate prevedea ca operatiunea de tranzit s-a incheiat la data la care marfurile trebuie prezentate la biroul de destinatie. Trebuie modificate conturile ulterior, daca este informat ca procedura nu a fost incheiata si descarcata definitiv sau daca s-a incheiat dupa expirarea termenului fixat de biroul de plecare. Atunci cand principalul obligat constata ca suma de referinta poate fi depasita trebuie sa ia masurile care se impun in raport cu autoritatea si daca este necesar, sa faca previziuni in scopul prevenirii urmatoarelor posibile operatiuni de tranzit.

Art. 56(4), al doilea alineat al apendicelui I din Convenţie

Art. 379(4) al doilea alineat RVC

El informeaza biroul de garantie de situatie si ii furnizeaza explicatii. Daca depasirea rezulta din circumstante speciale, biroul nu ia nici o alta masura. Daca depasirea rezulta dintr-o schimbare generala a situatiei, de exemplu o marire a volumului operatiunilor sau o schimbare a marfurilor de transportat, biroul de garantie procedeaza la ajustarea sumei de referinta care necesita un nou act de cautiune si pentru autoritatea competenta eliberarea unei noi autorizatii si a unui nou certificat de garantie. Daca cuantumul de referinta nu a fost ajustat inaintea urmatoarelor operatiuni de tranzit si daca din acest motiv acesta este depasit, principalul obligat ataseaza la declaratia de tranzit in cauza o garantie ce acopera integral aceasta taxa vamala susceptibila sa apara pentru ca sa se permita plasarea marfurilor sub regim de tranzit.

131

Art. 54 şi 56 (4) apendicele I al Convenţiei Art.9 (2) CVC Art. 377 şi art. 379(4 ) RVC

Daca principalul obligat nu informeaza biroul de garantie despre depasirea cuantumului de referinta autorizatia poate fi anulata.

4.1.6. Reexaminarea anula
Art. 56(3) apendicele I din Convenţie Art. 377 şi art. 379 (4) RVC

De altfel biroul de garantie face o reexaminare anula a sumei de referinta. Aceasta reexaminare permite mai ales sa se determine daca este necesara o ajustare a sumei de referinta. Biroul tine cont de toate informatiile utile primite si de informatiile furnizate de principalul obligat conform exigentelor mentionate in autorizatie.

4.1.7. Revocarea si anularea autorizatiei
Art. 61, apendicele I al Convenţiei Art. 384 RVC

In cazul anularii sau rezilierii autorizatiei certificatele prealabile emise nu pot fi folosite pentru a plasa marfurile sub regim de tranzit si trebuie retrimise fara intirziere de principalul obligat la biroul de tranzit.Tara de origine a biroului de garantie indica Comisiei mijloacele prin care certificatele care raman valabile si care nu au fost inca retrimise pot fi identificate. Comisia informeaza celelalte tari despre aceasta. Pentru informatii suplimentare a se vedea punctul 2.3 de la Partea V.

132

4.2 Reducerea sumei garantiei si dispensa de garantie 4.2.1. Introducere Cuantumul maxim al garantiei care, de regula, corespunde sumei de referinta poate fi redus atunci cand principalul obligat satisface anumite criterii de fiabilitate. El poate fi redus la 50% sau 30% din suma de referinta. Dispensa de garantie poate fi acordata in cazul marfurilor care nu figureaza in anexa 1 a apendicelui 1 al Coventiei, anexa 44c RVC.

4.2.2. Criterii de reducere
Art. 57 şi 58 apendicele I al Convenţiei Art. 380 şi 381 RVC

Criteriile aplicabile depind de prezenta sau nu a marfurilor in lista de la anexa I, apendicele I Conventie/Anexa 44c RVC. Criteriile la fel ca si aplicarea lor sunt indicate in tabelele urmatoare:

Marfurile care nu figureaza in anexa I a apendicelui I al Conventiei /anexa 44c RVC (marfuri nesensibile) Suma 100% 50% 30% Dispensa garantata/criterii Situatie financiara + + + sanatoasa Experienta + + + suficienta (in ani) (1)* (2)* (3)* Nivel ridicat de _ + + cooperare Nici o conditie Gestionarea suplimentara _ _ + transportului Resurse financiare suficiente pentru _ _ + satisfacerea angajamentelor *Aceste durate sunt scurtate la un an pentru cei ce utilizeaza tehnici informatice pentru introducerea declaratiei de tranzit.

133

Marfurile care figureaza in anexa I, Apendicela I al Conventiei/anexa 44c a RVC (marfuri care prezinta un risc ridicat de frauda) Suma 100% 50% 30% Dispensa garantata/criterii Situatie financiara + + + sanatoasa Experienta + + + suficienta (ani) (1)* (2)* (3)* Nivel ridicat de + + Nu se + cooperare autorizează sau Calitatea dispensa + + + transportului Resurse financiare suficiente pentru + satisfacerea angajamentelor *Aceste durate sunt scurtate cu un an pentru cei ce utilizeaza tehnici informatice pentru introducerea declaratiei de tranzit.

134

si nici de probleme financiare. . 135 .cu scopul de a determina daca principalul obligat stapaneste operatiunile de transport trebuie examinat daca el insusi sau transportatorul sau. o situatie anuala a conturilor sau declaratia unui verificator de conturi) trebuie sa fie prezentate. .Pe linga explicatiile privitoare la criteriile furnizate la anexa 3 a apendicelui I la Conventie si Anexa 46 din RVC. si atunci cand nu au cunostinta de un faliment iminent. documentele potrivite recente (bilant. aplica normele de securitate ridicate. a metodei utilizate pentru controlul sumei de referinta al numarului de neregularitati comise care au dus o situatie de datorie (vamala) .situatia financiara a principalului obligat este considerata sanatoasa atunci cand autoritatile competente stiu ca respecta termenul dorit in materie de vama si de impunere. se poate tine cont de numarul de operatiuni care nu au fost corect facute per raport per ansamblu al operatiunilor efectuate. . neacoperita de suma de garantie.In acest caz.pentru a determina daca nivelul de cooperare cu autoritatile competente este ridicat se poate sa nu se tina cont de exigentele sau de obligatiile legale ce decurg dintr-o autorizatie.in scopul determinarii daca principalul obligat dispune de o experienta suficienta a procedurilor de tranzit.pentru a determina daca principalul obligat dispune de resurse financiare suficiente el poate dovedi ca poseda active sau o obligatie contractuala de acord de credit permanent de acoperire a sumei de referinta.o certificare ISO potrivita sau utilizarea sistemelor de control pot atesta aceasta cunostinta. . indicatiile urmatoarele pot fi luate in considerare: .

articolul 58 al apendicelui 1 al Conventiei (art.2.381 RVC) se aplica stiindu-se ca principalul obligat trebuie sa corespunda criteriilor cerute in cazul marfurilor figurind in anexa 1 al apendicelui 1 al Conventiei (anexa 44c RVC). Transportul pe cale aeriana. Daca principalul obligat opteaza pentru o apreciere globala a cererii sale.3. principalul obligat decide daca cererea asupra tuturor marfurilor sau a diferitelor tipuri de marfuri trebuie sa fie tratata separat. 95(1)(a) CVC Scrisoarea de garantie acordata transportatorului de marfuri pe calea aeriana nu se aplica cheltuielilor aeriene de transport in cadrul procedurii simplificate vizate in Partea a V-a pct. Alegerea unui tratament separat aduce cu sine calcule de sume de referinta separate. Cerere referitoare atat la marfurile care prezinta riscuri de frauda crescuta cat si la alte marfuri Cind cererea privitoare la marfurile existente in anexa 1 a apendicelui I al Conventiei (anexa 44c RVC). Art.4. Totodata autoritatile competente pot accepta un angajament unic din partea garantului.3.1. De asemenea documente de garantie si certificate distincte.7(1)(a) Apendicele I al Conventiei Art. 5. Pentru asigurarea deplina a protectiei intereselor financiare a partilor contractante.2. 136 . astfel ca elementele pertinente ale acestuia sa fie modificate cu scopul de acoperire fara ambiguitati a unei eventuale datorii (vamale). Scutirea de la garantie prevazuta de reglementari 5.4. intro cantitate ce excede minimului corespunzator (indicate in coloana a 3-a a tabloului) si a marfurilor care nu figureaza in aceasta anexa. o aplicare separata a criteriilor. se va calcula o suma de referinta globala si se va emite un certificat global.8.

I Conventie Art.95 (1) CVC Art. 5. 5. Institutii publice si organizatii internationale Art. unde cel putin un stat este stat membru.5. 372(1) g) i) RVC Scutirea de garantie acordata marfurilor transportate pe calea ferata sau in marile containere nu se aplica decat in cazul utilizarii unei proceduri simplificate.2. 189(4) CVC In tranzitul comunitar o scutire de garantie se acorda fara autorizatia administratiilor publice atata timp cat sunt stabilite pe teritoriul Comunitatii.2. In ambele cazuri scutire de garantie nu se acorda decat atunci cand activitatile economice ale acestor administratii sau organizatii nu concureaza cu cele private stabilite in Comunitate 137 . 95(1)(b) CVC Lista ce figureaza in anexa 8.4. 342(3) şi art.3 Transportul pe calea ferata sau in containere Art. Transportul pe Rin şi apele sale Art. Aceasta dispozitie se aplica de asemenea organizatiilor internationale instituite intre tari sau guverne. defineste caile Rinului pe baza informatiilor furnizate de administratiile vamale ale tarilor interesate. 7(1)(d) şi 48 (1)(g)(i) App.7(1)(b) Apendicele I al Conventiei Art.

6. Instrucţiuni naţionale specifice (pro memoria) 138 .

2. Lista de garanţi autorizaţi să elibereze titluri de garanţie izolată TC 32 .8.7. Anexe .1. Lista căilor navigabile interioare 139 .8. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale 8.

SPANIA 20.1. ŢARA GARANTUL DATA REMARCI BELGIA BULGARIA 14.Anexa 8.E) Patision 351 111 41 Athens GREECE ASTIC – Asociación del Transporte Internacional por Carretera C/ López de Hoyos.141 LISTA SOCIETĂŢILOR GARANTE AUTORIZATE SĂ EMITĂ TITLURI DE GARANŢIE IZOLATĂ Lista se bazează pe informaŝiile primite de la Statele Membre şi ŝările AELS.12.12.2006 Vezi punctul 1).2007.12.A. FRANTA ITALIA OLANDA AUSTRIA PORTUGALIA FINLANDA SUEDIA 41 Versiune actualizata la data de 06 februarie 2008 140 . ΔΛΛΑΓΑ Greek Federation of International Road Transport Carriers (O. 322 – 2ª planta 28043 Madrid - 22.2006 Valabilitate extinsă declarată pentru titlurile emise înainte de 1. DANEMARCA Danske Speditører BØRSEN DK – 1217 København K GERMANIA GRECIA Ομοζπονδία Φορηηγών Ασηοκινηηιζηών Ελλάδος Διεθνών Μεηαθορών ΠƀƄηƃίων 351 111 41 Αθήνƀ.F.2006 Vezi punctul 1).

2006 Valabilitate extinsă declarată pentru titlurile emise înainte de 1. 141 .og Transportindustriens Servicekontor AS Postboks 5489 Majorstuen N-0305 OSLO 19. 19. Senatorska 18 00-950 Warszawa Poland 20.s. 1-3 EUROSPED Nemzetközi Fuvarozó és Szállítmányozó Részvénytársaság H-1138 Budapest Szekszárdi u. H-1151 Budapest Bogáncs u.2006 Vezi punctul 1).12. 19. UNGARIA ROYAL SPED Szállítmányozói Rt. H-1053 Budapest Ferenciek tere 10 Logistikk.12.2006 Vezi punctul 1). NOTĂ: Valabilitate până la data de 31. a.12. Nad Vývozem 4868 CZ-760 05 Zlín 7. Nádraņní 112/969 CZ-702 00 Ostrava-Moravská Ostrava MERKUR KEY.A.12.1.2007.12.12.2006 POLONIA Bre Bank S.01.12.2006 Vezi punctul 1). ISLANDA NORVEGIA 19. a.2006 Vezi punctul 1).2008 pentru titlurile emise înainte de 31.12. REPUBLICA CEHĂ 21. 21. Vezi punctul 1).2007.12.2006 Vezi punctul 1). 14 IBUSZ Utazási Irodák Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.2006 Vezi punctul 1).MAREA BRITANIE Road Haulage Association 35 Monument Hill Weybridge Surrey KT13 8RN PST Ostrava. ul.s.

2006 Vezi punctul 1).Bank Polska Kasa Opieki S. 142 . NOTĂ: Garantul menŝine valabilitatea titlurilor emise înainte de 06. LT-03506 Vilnius Lithuania 20. MALTA SLOVENIA 1) NU EXISTĂ NICI O EXTINDERE PENTRU TITLURILE EMISE ÎNAINTE DE 01.2007 CARE SE REFERĂ LA OPERAŜIUNI DE TRANZIT CARE SE ÎNCHEIE DUPĂ DATA ADERĂRII.12.2008 6. Basanavičiaus g.A.12.SLOVACIA ROMANIA ELVEŢIA CYPRU ESTONIA LETONIA LITHUANIA Lithuanian National Road Carriers’ Association LINAVA J. ul.01.2007. Noakowskiego 22 00-668 Warszawa Poland REP.12. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa Poland Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.2006 Vezi punctul 1).A.1.2006 Valabilitate extinsă declarată pentru titlurile emise înainte de 1. 45.02. 20. ul.

Waal. Rhiau.Rin . Merwede. Nieuwe Maas. . între Kembs şi Vogelgrun Partea din Moselle canalizată. Merwede .2 Lista căilor navigabile interioare Belgia a) canalul Terneuzen b) Escaut până la Anvers c) canalele care asigură legătura între Smeermaas sau Petit-Lanaye şi Liege d) noul canal între Escaut şi Rhiau mergând din portul Anvers spre Krammer spre Ţările de Jos şi trecând prin Escaut-ul oriental. Eendracht. care sunt situate pe râul francez Rin. Lek.Anexa 8. Gerstheim.Rin . Waal. Nieuwe Waterweg c) relaţia Lobith-Dordrecht-HansweertAnvers: Rin .Rin . Noord. cuprinsă între ecluză şi nacelele din Apach-Schengen şi Wasserbillig 1) Căile renane propriu-zise a) relaţia Lobith-Amsterdam. Dordtse Kil sau Nieuwe Merwede. Strasbourg şi Gambsheim. Hollands Germania Franţa Luxemburg Ţările de Jos 143 . canal Amsterdam –Rin b) relaţia Lobith-teritoriul portului Rotterdam: . Waal. Nieuwe Maas. Slaakdam şi Prins Hendrikpolder e) Albertcanal f) canalul Willebroek Toate apele legate de Rin a) Marele canal Alsacia b) Moselle între Apach şi Neuves-Maisons c) les Briefs de Marckolsheim. Nieuwe Waterweg .

canalul Terneuzen e) relaţia Lobith-De Kempen. Krammer. JulianaKanaal.Diep. mai întâi. Oosterschelde (Escaut oriental). Keeten. în egală măsură.vapoarele care vin pe Rin şi au destinaţia Anvers sau Gand. Volkerak. conduse spre Anvers sau Gand sau pe Rin. Mastgat. Westerschelde (Escaut –ul occidental). Keeten. dinspre Anvers prin ecluzele din Kreekrak. Escaut d) relaţia Lobith-Dordtse -HansweertGand: Rin .vapoarele venind din Anvers sau Gand. trebuind să părăsească. calea navală care există de la 1975 şi care. 3) În practică. Zuid-Willemsvaart. Oosterschelde (Escaut oriental). Krammer. Waal. se găsesc sub jurisdicţia manifestului renan sau pentru a completa schimbul prin mărfuri care trebuie să părăsească Regatul pe căile renane. trece în acelaşi timp. Volkerak. Regatul pe Rin şi până în momentul în care ele trec pe teritoriul portului Rotterdam pentru a transborda mărfuri în tranzit. Dordrtse Kil sau Nieuwe Merwede. Zijpe. Canal WessemNederweert 2) Sunt considerate a fi folosite căi renane: . sau . Pieter: toate căile uzuale între aceste locuri şi unde pot traversa căile următoare: Rin . Westerschelde (Escaut –ul occidental). Hollands Diep. Dieze. este considerată. Mastgat. Zijpe. Waal. Merwede. canal care traversează Zuid-Beveland. cale renană. Elveţia Republica Slovacă* Rinul până la Basel Dunărea 144 . Smeermaas sau St. canal care traversează Zuid-Beveland.

Republica cehă* Ungaria * toate căile navale situate pe teritoriul ceh Dunărea *Dispensă valabilă până la aderarea la Comunitate. In capitolele care urmează. Capitolul 5 tratează incheierea si descarcarea procedurii. Capitolul 1 tratează procedura normală de declarare în tranzit. se înţelege documentul utilizat ca declaraţie de tranzit. care se bazează pe utilizarea documentului administrativ unic (DAU) ca declaraţie de tranzit. adică "exemplarele DAU" cerute. prin "declaraţie de tranzit" se înţelege declaraţia prin care o persoană arată. Capitolul 4 tratează formalităţile ce trebuie îndeplinite la biroul de destinaţie. că doreşte să plaseze mărfuri în regim de tranzit şi. expresia este utilizată în 145 . Pe de o parte. pe de altă parte. Capitolul 3 tratează incidentele care pot surveni în timpul transportului. PARTEA IV .PROCEDURA NORMALĂ DE TRANZIT Partea IV se referă la procedura normală de tranzit. San Marino şi în teritoriile unde directiva TVA nu se aplică. Capitolul 2 tratează formalităţile ce trebuie îndeplinite la biroul de plecare. punctele b) şi c) apendicele I al convenţiei Articolul 4 din CVC Este important de remarcat că expresia "declaraţie de tranzit" are două sensuri. într-o formă corespunzătoare. Notă: Articolul 3. Capitolul 6 tratează despre regulile specifice care se aplică în Andorra. Aceasta se împarte în 6 capitole.

Punctul 6 este rezervat instrucţiunilor naţionale specifice.Declaraţia normală de tranzit 1. Punctul 8 conţine anexele la capitolul 1. Punctul 7 este rezervat utilizării administraţiilor vamale. care se bazează pe utilizarea DAU ca declaraţie de tranzit. formularul cerut fiind Capitolul 1 . Punctul 4 tratează despre situaţiile speciale privind procedura de declaraţie de tranzit. Punctul 2 descrie principiile generale şi legislatia care se aplică declaraţiei de tranzit. Punctul 3 descrie procedura normală de declaraţie de tranzit. de la încărcarea mărfurilor până la întocmirea şi semnarea declaraţiei. Introducere 146 .prima DAU. Introducere Acest capitol descrie procedura normală de tranzit. sa accepţiune. Punctul 5 acoperă excepţiile de la regulile generale.

încărcarea mărfurilor (punctul 3.2. . dacă este cazul şi 219 din CVC.2.apendicele III al convenţiei: Titlul I. completarea şi utilizarea acestora (punctul 3. 16. 4 şi 5. Anexele A9. II şi III. articolele 2. paragraful 2 şi 209.2. 44 bis şi 45 din RVC. 20 şi 21 din apendicele I al convenţiei.articolul 5 din anexa II a convenţiei DAU. A10 şi A11. din RVC.).exemplarele BIS din DAU (punctul 3.3.). Baza legala Bazele juridice pe care se întemeiază procedura de declaraţie de tranzit utilizând DAU sunt: .2. Principii generale şi legislatie Declaraţia de tranzit este declaraţia în vamă care plasează sau permite plasarea mărfurilor în regim de tranzit.4. Procedura de declarare Prezentul punct furnizează informaţii despre: .listele de încărcătură. . 147 .2.). 198 la 217.2.1.articolele 3. .declaraţia de tranzit (punctul 3. 3.).articolele 4.articolul 12 al convenţiei DAU. formular. 17.formularul de declaraţie de tranzit şi completarea acestuia (punctul 3.). .2.articolele 349 la 354 din RVC. 3. . titlurile I. titlul I.articolele 208. . 19. paragraful 1.trimiterile mixte (punctul 3.). . . . . . punctul A şi titlul III din RVC şi . .anexele 38.2. Anexa A7.semnarea declaraţiei de tranzit (punctul 3. .5.anexa 37.1).

148 . nu există o legătură directă între colete şi mijlocul de transport. o garnitură de vehicole sau de vagoane de ca le ferată navele constituind un ansamblu unic.1 Incărcarea Incărcare Mijloc de transport unic Articolul 16 Apendicele I al Convenţiei Articolul 349 din RVC In sensul regimului de tranzit. 42 În cazul unor colete individuale care sunt plasate în procedură de tranzit. orice măsuri de identificare sunt aplicate pe colete.3. În acest caz. este necesară o declaraţie de tranzit separată pentru fiecare mijloc de transport. se înţelege prin încărcare punerea mărfurilor pe un mijloc de transport unic cu scopul de a le expedia de la un birou de plecare la un birou de destinaţie sub acoperirea unei declaraţii de tranzit42. Se consideră a constitui un mijloc de transport unic cu condiţia să transporte marfuri care trebuie să fie transportate împreună: un vehicol rutier însoţit de remorca (remorcile) sau semiremorca (semiremorciele) sale. In schimb. trebuie prezentată o declaraţie de tranzit la fiecare birou de plecare pentru a acoperi mărfurile încărcate la acest punct. containerele încărcate pe un mijloc de transport unic Nu pot face obiectul aceleiaşi declaraţii de tranzit decât mărfurile încărcate pe un mijloc de transport unic şi destinate să fie transportate de la acelaşi birou de plecare la acelaşi birou de destinaţie. chiar dacă toate mărfurile sunt transportate între aceleaşi birouri de plecare şi de destinaţie. Dacă mărfurile sunt încărcate pe un mijloc de transport unic la mai multe birouri de plecare. Dacă o trimitere este repartizată între două mijloace de transport. un mijloc de transport unic poate fi utilizat pentru încărcarea de mărfuri la mai multe birouri de plecare precum şi pentru descărcarea la mai multe birouri de destinaţie.

exemplarul nr. Aceleaşi reguli sunt aplicabile în cazul eliberării de copii după declaraţiile de tranzit. Trebuie furnizată o garanţ ie corespunzătoare pentru fiecare astfel de declaraţie. şi anume exemplarele nr. exemplarul nr.2 Declaraţia de tranzit 3.un set de 4 file compus din exemplarele 1/6 BIS.Mai multe documente de tranzit43 Fără a prejudicia dispoziţiile prevăzute la Art. respectiv 3. pentru mărfurile transportate într-un mijloc de transport unic către aceeaşi destinaţie. Acestea sunt numerotate în acelaşi fel ca şi seturile normale: . trebuie utilizate trei file de DAU. 3.un set de 8 file compus din exemplare de la 1 BIS la 8 BIS . pot fi emise mai multe declaraţii de tranzit de către acelaşi principal obligat.8) sau .2. Pentru informaţii mai cuprinzătoare asupra acestor exemplare BIS şi asupra listelor de încărcatura.2.11.1.5 din 25. a se vedea punctele 3.2.4 însoţeşte mărfurile până la biroul de destinaţie. Exemplarele declaraţiei de tranzit Pentru declaraţia de tranzit. 3/8 şi 4/5). 3/8 BIS şi 4/5 BIS.7(3) al Convenţiei. 2/7.1 Formularul şi completarea declaraţiei de tranzit44 DAU/SAD DAU se compune din file numerotate după cum urmează: . Dacă este necesar DAU poate fi însoţit de file suplimentare (exemplarele DAU BIS). 43 44 Introdusă prin modificarea nr.2005 Modificarea nr.5 însoţeşte mărfurile până la biroul de destinaţie. 2/7 Bis. exemplarul nr.5 149 .3. 4 şi 5.1 este păstrat de biroul de plecare la care este înregistrată declaraţia. care-l păstrează.un set de 8 file numerotate consecutiv (exemplarele de la 1 . după încheierea procedurii de tranzit. care-l trimite înapoi în ţara de plecare.2.un set de 4 file numerotate consecutiv (exemplarele 1/6.

. fiind admisă o toleranţă maximă la lungime de 5 mm în minus şi de 8 mm în plus. tipărită în verde. 7 şi 8 au pe marginea dreaptă o bordură discontinuă de culoare albastră. în afară de cazul în care declaraţia este făcută pe cale informatică (calculator). .1. Cerinţe tehnice Articolul 3.de culoare albă.exemplarele nr. Codul culorilor DAU utilizează următorul cod de culori: * seturile DAU şi DAU BIS cu 8 file: .1 şi 4 sunt luate din primul set iar exemplarul nr. Formatul formularelor este de 210 milimetri / 297 mm.care să cântărească cel puţin 40 g/m2. Dacă pe exemplarul 1/6 cifra 6 este barată.5 din al doilea. .4. să nu se rupă sau să s e şifoneze. sunt necesare două seturi: exemplarele nr. de exemplu.Setul DAU cu 4 exemplare Atunci când declaraţia de tranzit se întocmeşte pe formulare provenind dintr-o serie de 4 file. Titlul 1. . galbenă. respectiv albastră.exemplarele nr. atunci când este folosită în mod normal. Rubricile care trebuie obligatoriu completate pentru tranzit au un fond verde.suficient de opacă pentru ca indicaţiile care figurează pe o faţă să nu afecteze lizibilitatea indicaţiilor de pe cealaltă faţă.autocopiantă .1.suficient de rezistentă pentru ca. trebuie să se înţeleagă că fila este utilizată ca exemplar nr. verde. Formularele DAU utilizate ca declaraţie de tranzit trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe tehnice. 3 şi 5 au pe marginea dreaptă o bordură continuă de culoare roşie. Apendicele III al Convenţiei Articolul 215 din RVC Hârtia DAU utilizat ca declaraţie de tranzit este tipărit pe hârtie: . 6. 2. In fiecare set. exemplarele nefolosite trebuie să fie însemnate prin bararea numărului lor pe margine. 150 .

respectiv albastră. punctul A. el trebuie introdus în maşină astfel încât prima literă a datei ce urmează să se înscrie în căsuţa nr. cu ajutorul unei maşini de scris sau tipărit printr-un sistem informatizat de prelucrare a declaraţiilor. galbenă. Totuşi.roşie. Totusi. punctul A. poate fi supusă unor condiţii. Formularul mai poate fi completat şi de mână.exemplarele 1/6. pot fi tiparite printr-un program pe computer utilizand orice culoare. Adresa de retur inscrisa pe exemplarul nr. dacă este necesar pe hârtie. Pentru întocmirea unei declaraţii de tranzit. Apendicele III al Convenţiei Articolul 205 din RVC. scris citeţ cu cerneală şi cu litere mari de tipar. printr-un procedeu mecanografic sau asemănător. din RVC Articolul 4(3) Conventia DAU Regula generală cere ca declaraţiile de tranzit să fie întocmite în scris pe un DAU completat de mână. verde. titlul I. Bordura discontinuă este constituită dintr-o succesiune de pătrate cu latura de 3 mm. * seturile DAU şi DAU BIS cu 4 file: . Atunci cand declaratiile sunt tiparite pe hartie intreaga. aflate la distanţă de 3 mm unul de altul. la imprimanta laser) Atunci când formularul este completat cu ajutorul unei maşini de scris. Lăţimea bordurilor continue este de aproximativ 3 mm. titlul I. verde repectiv galbenă. 2/7. Utilizarea hartiei non autocopiante poate fi autorizata atunci cand acestea sunt completate printr-un procedeu infomatic (de ex.2 să fie plasată în căsuţa care figurează în colţul superior stâng. Declaraţia informatizată Anexa A7. autorizarea de a tipări DAU prin sisteme informatizate publice sau private. Anexa 37.5 poate fi tiparita in culoarea rosie. 3/8 şi 4/5 au pe marginea dreaptă o bordură continuă şi la dreapta acesteia. o bordură discontinuă de culoare roşie. trebuie 151 Completarea . documentele tiparite la imprimanta trebuie sa fie in conformitate cu regulile stabilite.

Doar primul formular DAU trebuie completat. Instrucţiunile privind întocmirea DAU figurează în anexa 8. 15. autoritatile responsabile pentru reproducerea lor fie: . 51.2. Lista maximală a rubricilor care trebuie completate pentru regimul de tranzit este următoarea: rubricile nr.1 (a treia sub-diviziune). 8. 40. 27.1. 17. Biroul de plecare este obligat să se asigure că DAU este completat corect şi citeţ şi că ştampila biroului de plecare este aplicată în mod clar pe declaraţie. 32. completarea celorlalte este facultativă. 5. 21. 6. cu referire la fotocopia acestei ultime declaratii. 18. 31.unei declaraţii de tranzit completate toate rubricile obligatorii ale setului de exemplare DAU. în afară Rubricile pentru tranzit Lista maximală 152 . 25. 35. 52. fie . 50. acceptată de autorităţile competente din ţara de plecare. 3. 38. Limba Declaraţiile de tranzit trebuie întocmite într-una din limbile oficiale ale părţilor contractante.diviziune). şi 8. Dat fiind că acesta trebuie să fie autocopiant.3 furnizează cele mai cuprinzătoare informaţii despre procedeul autocopiant.ataseaza a copie certificata a declaratiei in Greaca la declaratia pe care trebuie facute mentiunile.introduc o traducere in limba proprie a mentiunilor de pe declaratie pe care trebuie sa le inscrie. 19. 4. 26. 33 (prima sub. 2. datele vor apărea şi pe celelalte exemplare. VAMA Atunci cand indicatiile dintr-o declaratie de tranzit completata in limba Greaca trebuie reproduse pe o alta declaratie de tranzit. Anexele 8. 44. 53. 55 şi 56 (adică. Pentru a se evita întârzierile la biroul de plecare/ destinaţie (sau la biroul de trecere) este important ca operatorii să completeze corect DAU.

D(/J).5 din 25. Dacă un transport conţine mărfuri T1. Acestea trebuie să fie parafate de cel care le-a scris şi vizate de autorităţile vamale. T2 şi T2F. dacă este necesar. Totuşi. partea stângă a rubricii I poate fi utilizată şi de destinatarul agreat.E(/J). VAMA Rubricile DAU indicate prin majusculele B. după ce au primit declaraţia de tranzit.G şi I trebuie să fie completate de autorităţile vamale (sau de expeditor agreat in cazul rubricii D(/J)). 3. dacă e necesar.C. a se vedea anexa 8. In unele cazuri. Erori în completarea DAU Articolul 25 al apendicelui I al convenţiei Articolul 65 din CVC Ştersăturile şi scrisul deasupra nu sunt permise. acestea pot să ceară depunerea unei noi declaraţii.F.1.2 Exemplarele DAU BIS45 Articolul 17 al apendicelui I al convenţiei Articolul 208 din RVC Documentul administrativ unic poate fi însoţit.11.2. Dacă declaraţia de tranzit conţine mai mult de un articol sau 2. Exemplarele DAU BIS sunt folosite în acest caz (ca liste de încărcătura) pentru a furniza informaţii amanunţite despre statutul vamal al 45 Modificat prin Modificarea nr.de rubrica 26 .rubricile cu fond verde).2005 153 . nu se permite nici o corectare atunci când autorităţile competente. Toate corecturile trebuie să se facă bifând indicaţiile eronate şi adăugând. şi-au semnalat intenţia de a examina mărfurile. au stabilit că datele furnizate nu erau corecte sau au acordat deja liberul de vamă al mărfurilor. Totuşi. de unul sau de mai multe file complementare numite DAU BIS Utilizarea exemplarelor DAU BIS Exemplarele DAU BIS pot fi folosite în următoarele cazuri: 1. Pentru informaţii mai ample.indicaţiile dorite.

„T2bis” sau „T2Fbis”. 8 „Destinatar” (caseta 2/8 în seturile de 4 pagini) din exemplarele DAU BIS este facultativă pentru părţile contractante şi nu trebuie să conţină decât numele şi. Exemplarele DAU BIS fac parte din declaraţia de tranzit şi trebuie să satisfacă aceleaşi cerinţe tehnice. numărul de identificare al persoanei respective. a DAU). subdiviziunea 3 „Declaraţie”. anexa A7. toate casetele nr. Acestea trebuie să fie conforme cu formularul prezentat în anexa A10 a apendicelui III din convenţie şi în anexa 45 a RVC. 3. Notă: Utilizarea combinată a exemplarelor DAU BIS şi a listelor încărcăturii nu este posibilă. dar: în cazul transporturilor mixte (la care sigla „T” este aplicată în caseta nr. Ele trebuie completate conform instrucţiunilor de completare a documentului administrativ unic. Anexa 37 din RVC diferitelor mărfuri (T1. 31 „Denumirea mărfurilor” care nu sunt utilizate trebuie barate astfel încât sa împiedice utilizarea lor ulterioară. se aplică sigla „T1bis”. un rezumat al exemplarelor DAU BIS utilizate pentru mărfurile de fiecare statut. Apendicele III al Convenţiei. Documentul administrativ unic furnizează. T2 sau T2F). formular şi completare Liste de încărcătură ca parte descriptivă a DAU Pot fi utilizate liste de încărcătură ca parte descriptivă a DAU.3 Lista de încărcătură.1. in caseta nr. subdiviziunea 3. În afara unui transport mixt. Pentru informaţii mai ample despre lista de 154 . după caz. 2 „Expeditor/Exportator” şi nr. Formularele complementare care au siglele „T1bis” şi „T2bis” nu trebuie să fie semnate. eventual. a DAU BIS utilizarea casetelor nr. în afară de cazul în care este autorizată utilizarea unei liste de încărcătură speciale.Completarea exemplarelor DAU BIS Titlul III.1.2. în plus.

Hârtia folosită pentru listele de încărcătură trebuie să fie hârtie adezivă pentru înscrisuri cântărind cel puţin 40 gr/mp şi care să fie atât de rezistentă încât atunci când este folosită în mod normal să nu se rupă şi nici să nu se şifoneze.Descrierea mărfurilor. numere.Rezervat administraţiei.Mărci. Cei interesaţi pot să adapteze după nevoile lor lăţimea acestor coloane. . Apendicele III din convenţie Anexa 44 bis a RVC 155 . Listele de încărcătură trebuie întocmite în acelaşi număr de exemplare ca şi declaraţia de tranzit la care se referă. Listele de încărcătură trebuie să cuprindă: * titlul "Listă de încărcătură". . sau referitoare la formularele utilizate pentru aceste formalităţi. Pot fi utilizate şi alte spaţii decât cele arătate mai sus.Ţara de expediţie/de export. Cerinţe tehnice Anexa A11.Masa brută (kg) .încărcătură specială.Număr de ordine. Utilizarea listelor de încărcătură nu afectează obligaţiile legate de procedura de expediere/de export sau de orice procedură în vigoare în ţara de destinaţie avută în vedere. . * un cadru de 70 mm/55 mm împărţit într-o parte superioară de 70 mm/15 mm unde să se aplice sigla "T" urmată de una din menţiunile necesare şi o parte inferioară de 70 mm/40 mm unde să se facă celelalte menţiuni necesare. a se vedea Partea V. Poate fi folosită ca listă de încărcătură numai faţa fomularului. dar coloana intitulată "Rezervat administraţiei" trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 30 mm. . * coloane al căror cap de tabel este redactat după cum urmează: . numărul şi natura coletelor.

38 "Masa netă (kg)" şi. fie se scrie cu mâna. 3. de orice referinţă cerută de reglementare. T2 sau T2F) a listelor de încărcătură anexate. rubrica nr." de pe acesta din urmă. Fiecare articol trebuie urmat. a numărului şi a naturii coletelor. rubrica nr.AGENT ECONOMIC 1. In schimb trebuie să se indice aici.15 "Ţara de expediţie/de export". VAMA Biroul de plecare înscrie numărul de înregistrare pe lista de încărcătură.32 "Număr de articole". ştampila oficială a acestui birou trebuie să însoţească numărul. rubrica nr.40 "Declaraţie sumară. dacă este necesar. certificatele şi autorizările prezentate. Acest număr este acelaşi cu cel al DAU asociat. numărul de serie şi sigla (T1. dacă este necesar. 5. Acesta fie că se aplică cu ajutorul unei ştampile care conţine numele biroului de pleca re. trebuie trasată o linie orizontală iar spaţiile nefolosite trebuie barate astfel încât să fie imposibilă orice adăugire ulterioară. rubrica nr.31 "Colete şi descrierea mărfurilor" din DAU nu trebuie să fie folosită pentru indicarea mărcilor şi numerelor.35 "Masa brută (kg) rubrica nr. Atunci când mai multe liste de încărcătură însoţesc acelaşi DAU. trebuie barate următoarele rubrici ale DAU: rubrica nr.33 "Codul mărfurilor". 2.încărc. Atunci când listele de încărcătură sunt utilizate pentru trimiterea mai multor tipuri de mărfuri. Numărul total de liste de încărcătură care însoţesc DAU figurează în rubrica nr. In acest ultim caz. fiecare listă trebuie să poarte un număr de serie atribuit de principalul obligat.44 "Menţiuni speciale/ducumente prezentate/certificate şi autorizaţii". Semnătura funcţionarului vamal este facultativă. Atunci când listele de încărcătură sunt utilizate pentru o trimitere conţinând mai multe tipuri de mărfuri. Imediat sub ultima înscriere. nici pentru descrierea mărfurilor. în special referinţele la documentele.4 "List. rubrica nr. Orice articol înscris pe lista de încărcătură trebuie să fie precedat de un număr de ordine. 156 . rubrica nr. în caz de nevoie. document precedent". 4.

2) sau de liste de încărcătură (vezi punctul 3. mărfuri care circulă sub regimul de tranzit T1 şi mărfuri comunitare care circulă sub regimul de tranzit T2/T2F. ceea ce indică faptul că sunt anexate exemplare DAU BIS cu sigla „T1bis”.4 Trimiteri mixte Articolele 19 şi 20 din apendicele I al convenţiei Articolele 351 şi 352 ale RVC Trimiteri mixte46 În cazul transporturilor care conţin. în acelaşi timp. „T2bis”sau „T2Fbis” sau liste ale încărcăturii cu 46 Înlocuit prin Modificarea nr. Documentul administrativ unic furnizează informaţiile comune. 3. precum şi un rezumat al exemplarelor DAU BIS sau al listelor de încărcătură folosite pentru mărfurile de diferite statute. În acest caz. declaraţia de tranzit acoperă numai mărfurile plasate sub regimul de tranzit (pentru informaţii mai ample despre transporturile mixte vezi capitolul 2. documentul administrativ unic va fi însoţit de exemplare DAU BIS (vezi punctul 3. punctul 3. Nota: Este posibil ca mărfurile comunitare care nu sunt plasate sub regimul vamal de tranzit (şi care circulă pe teritoriul vamal al Comunităţii) să fie transportate cu acelaşi mijloc de transport ca şi mărfurile plasate sub acest regim. sub acoperirea unei singure declaraţii de tanzit. doc TAXUD/801/2004 157 .11.2.5 din 25.8.2.1).2. OPERATOR În cazul unui transport mixt.2005. sigla „T” se aplică în câmpul din dreapta al casetei nr. Spaţiul gol de după sigla „T” trebuie să fie barat. se pot întocmi documente administrative unice separate (de exemplu un DAU T1 pentru mărfurile necomunitare şi un DAU T2 sau T2F pentru mărfurile comunitare). Fiecare exemplar DAU BIS sau listă de încărcătură acoperă mărfuri care au acelaşi statut vamal.3) separate.Notă: nu este posibil să se combine utilizarea de liste de încărcătură şi de exemplare DAU BIS. Ca alternativa.1 a documentului administrativ unic.

33 „Codul mărfurilor”. Pentru informaţii mai ample asupra ambalajelor în cazul transporturilor mixte. Caseta nr. Caseta nr. dacă trebuie.”.44 „Menţiuni speciale/documente/certificate si autorizaţii” Printre altele.38 „Masa neta”. o menţiune referitoare la seriile. „T2”sau „T2F”.33 „Codul mărfurilor”. după caz.”. Caseta nr.40 „Declaraţia sumara. Caseta nr. Caseta nr. următoarele casete din documentul administrativ unic trebuie să fie barate: Caseta nr. Caseta nr.35 „Masa brută”.sigla „T1”. document precedent”. document precedent”. „T2”sau „T2F”) diferitelor liste de încărcătură se trece în: Caseta nr. Caseta nr.32 „Articolul nr.44 „Menţiuni speciale/documente/certificate şi autorizaţii” Printre altele. numerele şi siglele („T1”. dacă trebuie. Caseta nr. următoarele casete ale primului articol al documentului administrativ unic trebuie să fie barate: Caseta nr.35 „Masa bruta”. Caseta nr. şi.15 „Ţara de expeditie/export”.40 „Declaraţia sumară. „T2bis”sau „T2Fbis” se trece în: Caseta nr.1 al prezentului capitol. vezi punctul 4. aceleaşi manifeste pot fi utilizate.31 „Colete şi descrierea mărfurilor” Dacă se transportă simultan mărfuri T1 şi mărfuri T2. Caseta nr.31 „Colete şi descrierea mărfurilor” Dacă se utilizează liste de încărcătură. Dacă se utilizează exemplare DAU BIS. bifându-se pe unele mărfurile T1 şi pe altele mărfurile T2. şi. o menţiune referitoare la numerele exemplarelor DAU BIS cu sigla „T1bis”.32 „Articolul nr.38 „Masa netă”. Caseta nr. 158 .

1.11. care vor fi stabilite în autorizaţie. considerate ca o simplificare a procedurii normale 47 Înlocuit prin Modificarea nr. Expeditorii agreaţi pot fi autorizaţi sa nu semneze declaraţia de tranzit. semnătura olografă se înlocuieşte cu o semnătură electronică. aceasta din urmă având aceeaşi valoare juridică. dar poate fi reprodusă prin autoimprimare pe celelalte exemplare.2005 159 . paragraful 1. principalul obligat îşi asumă responsabilitatea pentru exactitatea informaţiilor prezentate.5 din 25. Pentru informaţii mai ample asupra acestei proceduri.5 Articolul 21 Apendicele I al convenţiei Articolul 199. pentru autenticitatea documentelor anexate şi pentru respectarea tuturor obligaţiilor ce decurg din plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit. Inlocuirea semnăturii manuscrise Articolul 4 din apendicele I al convenţiei Articolele 4 şi 199.3. din RVC Dispensa de semnătură Înlocuirea semnăturii olografe cu o semnătură electronică poate fi autorizată dacă formalităţile sunt efectuate cu ajutorul unui sistem informatic public sau privat.2. semnează declaraţia de tranzit în rubrica nr. paragraf 2. sub rezerva prezentării unui angajament scris prin care aceştia recunosc că acţionează ca principali obligaţi pentru toate operaţiunile de tranzit efectuate sub acoperirea declaraţiilor de tranzit pe care au fost aplicate ştampilele lor speciale. OPERATOR Insuşi principalul obligat sau un mandatar al său. Semnatura principalului obligat trebuie să fie olografă pe exemplarul nr.50 a DAU. Autorităţile competente pot acorda această facilitate operatorilor care îndeplinesc un anumit număr de condiţii tehnice şi administrative. În acest caz. din RVC Semnarea declaraţiei de tranzit47 Prin semnarea declaraţiei de tranzit.

un document T2L poate fi obţinut numai în urma achitării datoriilor CCT aplicabile ambalajelor. Acest document trebuie să poarte una din următoarele menţiuni: 160 .de tranzit. Lăsând la o parte posibilitatea acordării de restituiri la exportul produselor agricole. 4. nu beneficiază în mod greşit de tratament comunitar. Articolul 340c(3) c) Mărfuri comunitare la care se face referire în RVC Articolul 340c(3) Regulamentul de aplicare a Codului vamal comunitar O singură declaraţie T1 trebuie completată pentru mărfuri şi ambalajul aferent. alta decât EFTA O declaraţie T1 trebuie completată pentru ambalaje astfel încât. În orice caz. (d) Mărfurile comunitare ambalate care nu au statut comunitar 1) Exportate din teritoriul vamal Exportate către o ţară terţă.1 Reguli aplicabile mărfurilor ambalate Următoarele reguli trebuie să se aplice mărfurilor ambalate: a) Mărfuri ne-comunitare ambalate care nu au statut comunitar O singură declaraţie T1 trebuie completată pentru mărfuri şi ambalajul aferent. li se aplică tratamentul comunitar numai în baza eliberării unui document T2L retrospectiv. b) Mărfuri ne-comunitare ambalate care au statut comunitar În toate cazurile o singură declaraţie T1 trebuie completată pentru mărfuri şi ambalajul aferent. în vederea rambursării drepturilor. Situaţii particulare (pro memoria) 4. dacă ambalajul este pus în liberă circulaţie. a se vedea Partea IV. atunci când astfel de produse în loc să fie exportate în afara teritoriului vamal sunt puse în liberă circulaţie.

CS zboţí Společenství DA fælleskabsvarer DE Gemeinschaftswaren EE Ühenduse kaup EL θoηvoηηθα εκπoξεúκαηα ES mercancías communitarias FR merchandises communautaires IT merci comunitarie LV Kopienas preces LT Bendrijos prekės HU közösségi áruk MT Merkanzija Komunitarja NL communautaire goederen PL towary wspólnotowe PT mercadorias comunitárias SI skupnostno blago SK Tovar Spoločenstva FI yhteisötavaroita SV gemenskapsvaror EN Community goods RO Mărfuri comunitare Exportate către o ţară AELS O singură declaraţie T1 trebuie completată pentru 161 .

declaraţia T2 trebuie să poarte una din următoarele menţiuni: CS obal T1 DA T1 emballager DE T1-Umschließungen EE T1-pakend EL Σπζθεπαζηα T1 ES envases T1 FR emballages T1 IT imballaggi T1 LV T1 iepakojums LT T1 pakuotė HU T1 göngyölegek MT Ippakkjar T1 NL T1-verpakkingsmiddelen PL opakowania T1 PT embalagens T1 162 . Atunci când persoana interesată nu doreşte să achite datoria vamală aplicabilă ambalajelor. Acest document trebuie să poarte menţiunea “Mărfuri comunitare” aşa cum sa arătat mai sus şi “T1 ambalaje” aşa cum se arată mai jos.mărfuri şi ambalajul afferent. 2) Destinate altor State membre în sensul Articolului 163 (1) din Codul vamal comunitar O singură declaraţie T2 trebuie completată pentru mărfuri şi ambalajul aferent după achitarea datoriei vamale aplicabile ambalajelor.

(e) Transporturi mixte 1) Transporturi care includ într-un singur colet mărfuri în procedură T1 şi mărfuri în procedură T2 . atunci se plasează în procedură T1. În cazul în care persoana interesată nu doreşte achitarea datoriei vamale. În rubrica 31. cantităţile transporturilor separate trebuie indicate în partea superioară a acestei rubrici. Nu este necesară completarea declaraţiei de tranzit comunitar după achitarea datoriei vamale aplicabilă ambalajelor. Se întocmesc declaraţii separate în concordanţă cu statutul conţinuturilor.SI pakiranje T1 SK Obal T1 FI T1-pakkaus SV T1-förpackning EN T1 packaging RO ambalaje T1 3) Destinate altor State Membre în afara celor precizate la punctul (2) menţionat mai sus. Declaraţiile trebuie să poarte una din menţiunile următoare: CS obal Společenství DA fælleskabsemballager DE gemeinschaftliche Umschließungen EE Ühenduse pakend 163 . ca de altfel şi descrierea şi numărul altor documente completate pentru transporturile mixte în cauză.

2). Va fi folosită o singură declaraţ ie. trebuie completată o singură declaraţie pentru mărfuri şi pachete. În rubrica 31.EL Koηλoηηθε ζπζθεπαζηα ES envases comunitarios FR emballages communautaires IT imballaggi comunitari LV Kopienas iepakojums LT Bendrijos pakuotė HU közösségi göngyölegek MT Ippakkjar Komunitarju NL communautaire verpakkingsmiddelen PL opakowania wspólnotowe PT embalagens comunitárias SI skupnostno pakiranje SK Obal Spoločenstva FI yhteisöpakkaus SV gemenskapsförpackning EN Community packaging RO Ambalaje comunitare Dacă transportul combinat este in ambalaje T1. Transportul mixt care include un singur pachet de marfă în procedura T1 şi mărfuri în mişcare în afara procedurii de tranzit. cantităţile şi felul mărfurilor în transporturi împărţite (split consignments) în procedura T1 trebuie menţionate una din următoarele menţiuni: 164 .

. Oricum.... Când mărfurile sunt transportate între două puncte 165 .. la intrarea pe teritoriul vamal al Comunităţii.CS zboţí není v reţimu tranzitu DA varer ikke omfattet af forsendelsesprocedure DE nicht im Versandverfahren befindliche Waren EE Kaubad ei ole transiidi protseduuril EL . Transportul mărfurilor comunitare către.. de la sau printr-o ţară AELS Când mărfurile sunt transportate în sau prin teritoriul uneia sau mai multor ţări AELS este recomandabil să se respecte regulile următoare în vederea asigurării trecerii frontierei: a).. kurioms neįforminta tranzito procedūra HU nem továbbítási eljárás alá tartozó áruk MT Merkanzija mhux koperta bi proċedura ta' transitu NL geen douanevervoer PL towary nie przewożone w procedurze tranzytu PT mercadorias não cobertas por um procedimento de trânsito SI blago.......... ki ni krito s tranzitnim postopkom SK Tovar nie je v tranzitnom reţime FI tavaroita.. jotka eivät sisälly passitusmenettelyyn SV varor ej under transitering EN goods not covered by a transit procedure RO mărfuri neacoperite de procedura de tranzit 4. 4........3. Mărfuri în bagajele pasagerilor Articolul RVC 323 Administraţiile sunt obligate să aplice prevederile Articolului 323 al CVC (care stabileşte statutul comunitar) în cazul mărfurilor în bagajele pasagerilor fără destinaţie comercială. ES mercancías fuera del procedimento de tránsito FR marchandises hors procédure de transit IT merci non vincolate ad una procedura di transito LV Precēm nav piemērota tranzīta procedūra LT Prekės.. pasagerii care vin dintr-o ţară terţă pot plasa mărfurile în procedura de tranzit comunitar.2..

aerian sau naval. declaraţiile de tranzit trebuie să aibă menţionat „Export” în roşu pe toate exemplarele documentelor de tranzit.1. Mişcarea mărfurilor comunitare către o ţară AELS.) Mişcarea mărfurilor comunitare către o ţară AELS. 793(5) RVC Când mărfurile sunt exportate fără o procedură de tranzit de ex. Când mărfurile comunitare sunt transportate în procedură simplificată pe calea ferată de la o staţie 166 .situate în Comunitate prin teritoriul uneia sau a mai multor ţări AELS. 2 Convenţie Comunitate către altul printr-o ţară AELS poate avea loc în cadrul procedurii T1 sau T2(vezi Partea I. este recomandabil să se plaseze în procedura de tranzit comun/comunitar la biroul vamal competent unde principalul obligat este autorizat. sau unde mărfurile sunt încărcate pentru transportul în procedura de tranzit comun/comunitar. Când mărfurile sunt exportate către o ţară AELS în procedură de tranzit. este recomandabil ca transporturile să se încheie în procedura de tranzit comun/comunitar în afara frontierei Comunităţii/AELS oricând e posibil. în vederea evitării pe cât posibil a dificultăţilor practice la frontierele Comunităţii/AELS. Similar.2. Autorităţile competente din Statele Membre şi din ţările AELS trebuie să se asigure că agenţii economici sunt informaţi oficial despre prevederi şi sunt înştiinţaţi de avantajele aplicării prevederilor paragrafului a). Tranzit prin teritoriul unei ţări AELS Art. sau cel târziu înainte de ajungerea la zona de frontieră a Communităţii/AELS pentru a evita întârzierile la trecerea frontierei. b). 163 CVC/ Transportul mărfurilor comunitare dintr-un punct din Art. paragraful 4.1. nu este obligatorie menţiunea „Export” în roşu pe documentul de tranzit.

în acea ţară AELS.de cale ferată în teritoriul Comunităţii la o staţie de cale ferată de destinaţie într-o ţară AELS. dacă mărfurile sunt retrimise dintr-o ţară AELS către o parte a Comunităţii. în cazul exportului prin aer sau apă fără o procedură de tranzit (a se vedea mai sus). Convenţie i). sau prin realizarea Documentului de Însoţire Administrativ pentru Accize aşa cum se prevede în Directiva EEC 92/12. re expedierea trebuie efectuată sub acoperirea unui document T1. Mărfurile comunitare care au fost aduse într-o ţară mărfurilor AELS în procedura T2 pot fi re-exportate sub acea comunitare dintrprocedură cu conditia ca: o ţară AELS. Această dovadă poate fi eliberată în particular de realizarea unei facturi care poartă numerele de înregistrare a TVA ale expeditorului şi destinatarului aşa cum prevede Directiva EEC 77/388. În orice caz. Oricum. Art. În consecinţă. operaţiunea nu trebuie să fie ref eritoare la un export dacă operatorul demonstrează că este o problemă de livrare intra-Comunitară. 9. ii). b). *doar mărfurile antrepozitate pentru mai puţin de cinci ani (sau mărfuri în conformitate cu Capitolele 1-24 ale Sistemului Armonizat şi antrepozit pentru mai puţin de şase luni) pot fi recunoscute sub procedura T2. Nu au fost plasate. într-o altă procedură decât tranzit sau antrepozit*. Acţiunea de re-intrare a mărfurilor retrimise în 167 . ţările AELS nu pot emite un T2 dacă nu a fost o declaraţie de tranzit ca document precedent. Re-exportul mărfurilor comunitare dintr-o ţară AELS Re-exportul a). şi iii). Documentul T2 sau T2L emis de o ţară AELS poartă o referinţă la documentul precedent emis de un Stat Membru şi toate menţiunile speciale apar. este o problemă de export. Nu a intervenit nici o schimbare în starea sau identificarea sa. La re-intrarea în Comunitate. transportul trebuie tratat ca un import de mărfuri dintro ţară ţerţă.

Mărfurile şi declaraţia T2 sau documentul echivalent trebuie prezentate la biroul vamal de destinaţie în vederea completării operaţiunii de tranzit. Emiterea unei facturi cu numărul de înregistrare al TVA al expeditorului şi destinatarului în concordanţă cu prevederile Directivei 77/388/EEC modificată). în Statul Membru de destinaţie. ele sunt transportate sub acoperirea unui document T2 sau a unui document echivalent (de ex. Scrisoare de trăsură CIM-T2). trebuie observate următoarele reguli: 1. biroul de destinaţie poate solicita o dovadă de la destinatar (de ex. 4. 2. 9 (4) al Convenţiei privind regimul de tranzit comun. sau . dacă este furnizat – achiziţie intraComunitară care va fi intreruptă într-o ţară AELS sau un re-import urmat de export temporar sau definitiv din Comunitate. 3. Acţiunea de reintrare a mărfurilor retrimise în Comunitate i). Când mărfurile comunitare sunt re-expediate dintro ţară AELS cu destinaţie în Comunitate. ii). 793 (6) din RVC şi repetat în concordanţă cu prevederile art. sau prin controlul aposteriori al documentului. Mărfurile trebuie transmise vămii pentru aprobare sau folosinţă cu toate consecinţele care urmează (plătirea TVA la import şi taxele interne când este necesar): .când destinatarul sau reprezentantul său nu pot demonstra că a fost o livrare intra 168 . În vederea determinării. mărfurile trebuie eliberate imediat în cazul în care o declaraţie sau documentul echivalent nu poartă referinţa exportului precedent din Comunitate.Comunitate. Este responsabilitatea acestui birou să decidă dacă mărfurile pot fi eliberate imediat sau trebuie plasate într-o procedură vamală. În caz de îndoieli.când este specificat pe declaraţia T2 sau pe documentul echivalent că este o operaţiune care urmează un export din Comunitate (menţiunea „export” aşa cum este prevăzut în Art.

pierdere sau distrugere a declaraţiei de tranzit. a documentului T2L sau a exemplarului de control T5. poate fi emisă o copie (duplicat). Duplicate În caz de furt. 5. Excepţii (pro memoria) 169 . La cererea părţii interesate după investigaţii ale biroului vamal implicat. Duplicatul trebuie să aibă menţionat cuvântul „DUPLICAT”. 4. cu litere îngroşate.4. ştampila biroului vamal care a emis duplicatul şi semnătura celui autorizat.comunitară. Duplicatul trebuie emis: La cerea autorităţii vamale.

Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) 170 .6.

8. Anexe .3.7. Exemplare DAU şi formularele complementare asupra cărora informaţiile figurând pe prima pagină trebuie să apară prin procedeu autocopiant 171 . Exemplare DAU şi formularele complementare asupra cărora informaţiile figurând pe prima pagină trebuie să apară prin procedeu autocopiant .2. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale 8.8. Notă explicativă privind completarea rubricilor DAU .8.1.

"T1bis". Formalităţi în ţara de plecare. mărfurile sunt enumerate pe exemplare DAU BIS sau pe liste de încărcătură distincte pentru fiecare categorie.1 . au fost omise. T2: pentru circulaţia mărfurilor comunitare. Rubrica nr. Dacă este cazul. după caz. Spaţiul gol din spatele siglei "T" trebuie barat pentru a se evita adăugarea unor cifre sau litere suplimentare. siglele "T1". "T2".Expeditor / exportator Utilizarea acestei rubrici este facultativă pentru părţile contractante.1 Notă explicativă privind completarea rubricilor DAU Rubrici rezervate operatorilor economici I. In acest caz. "T2bis". precum şi între ţările AELS.2 . statistice sau altele. sunt următoarele: T1: pentru circulaţia mărfurilor necomunitare în cadrul Comunităţii şi care provin sau sunt destinate Comunităţii şi ţărilor AELS. Aici trebuie să se indice numele şi adresa completă a expeditorului/exportatorului în cauză.Anexa 8. 172 . T: pentru circulaţia de trimiteri mixte care regrupează mărfuri T1 şi T2. T2F". se consideră că mărfurile sunt plasate sub regimul T1. T2F: pentru mărfurile comunitare expediate la destinaţie Comunitate. provenind dinspre sau între teritoriile Comunităţii. T2Fbis". Notă: Dacă. unde directiva TVA nu se aplică. Rubrica nr. după caz. Părţile contractante pot să adauge notiţei de utilizare obligaţia de a include numele de identificare atribuit celui interesat de autorităţile competente pentru motive fiscale. Regimul T1 mai este folosit pentru a acoperi circulaţia mărfurilor comunitare în anumite împrejurări.Declaraţie Trebuie completată numai a 3-a sub-diviziune. Menţiunile care trebuie să figureze aici.

în limba adecvată.Lista de încărcătură In această rubrică se indică numărul total de liste de încărcătură sau de liste comerciale descriptive. Rubrica nr. 173 . Rubrica nr. menţiunea "Divers". In această rubrică căsuţă se indică numărul total de colete (palete. acestea sunt considerate că formează unul singur. In caz de grupare. Părţile contractante pot permite ca această rubrică să nu fie completată în cazul în care destinatarul este stabilit în afara teritoriului părţilor contractante (adică Comunitate/ţară AELS). etc.In caz de trimitere grupată. De exemplu. cutii. Rubrica nr. Numărul de articole corespunde numărului de rubrici 31 ce trebuie completate.) care constituie trimiterea în cauză.8 . dar cifra 1 este aplicată în rubrica 5. 1/3 este indicat pe DAU. Dacă sunt folosite două seturi a 4 file în loc de un set a 8 file. In acest stadiu indicarea numărului de identificare nu este obligatorie. Dacă declaraţia se referă la un singur articol(adică atunci când o singură rubrică “descrierea mărfurilor” trebuie completată) nu se înscrie nimic în rubrica 3.15 . poate fi înscrisă în această rubrică şi lista expeditorilor poate fi anexată declaraţiei.3 . Rubrica nr.Formulare În această rubrică trebuie să se indice numărul de ordine al setului şi numărul total de seturi de formulare şi de formulare complementare utilizate. în limba adecvată. 2/3 pe primul exemplar DAU BIS şi 2/3 pe al doilea.Destinatar In această rubrică trebuie să se indice numele şi adresa completă ale persoanei. în cazul unui DAU însoţit de două exemplare DAU BIS. poate fi înscrisă în această rubrică şi lista destinatarului poate fi anexată DAU.6 . bobine. în scopul stabilirii numărului de formulare. menţiunea "Diverşi".5 .4 .Total colete Utilizarea acestei rubrici este facultativă pentru părţile contractante. anexate eventual la declaraţie. Rubrica nr.Ţara de expediere/de export In această rubrică trebuie să fie înscris numele ţării de provenienţă din care sunt expediate/exportate mărfurile. persoanelor sau societăţilor cărora trebuie să le fie livrate mărfurile (destinatarul).Articole In această căsuţă se indică numărul total de articole acoperite de DAU. Rubrica nr.

utilizându-se codul prevăzut în acest scop.în prima sub-diviziune. In schimb. mijloacele de transport (autocamion. informaţiile referitoare la vapor sau la vehiculul care transportă containerul trebuie să figureze în această rubrică. CONTAINERE numărul containerului nu trebuie indicat în această rubrică. Dacă mijlocul de transport este constituit din mai multe elemente. Rubrica nr.31 este indicat numărul de înmatriculare al acestora. de exemplu numărul sau numerele de înmatriculare. CALE FERATĂ se indică numărul de înmatriculare al vagonului de cale ferată.în cea de a doua sub-diviziune. identitatea. vapor.17 . vagon de cale ferată. . AVION se indică numărul de înmatriculare al avionului. precum şi naţionalitatea vehicolului tractor.18 . sau numele. In cazul caroseriilor amovibile aşezate pe vagoane. este bine să se indice atât numărul de înmatriculare al vehicolului tractor cât şi cel al remorcii. nu este necesar să se indice naţionalitatea. în rubrica nr. naţionalitatea acestor mijloace de transport. INSTALAŢII DE TRANSPORT FIXE In acest caz nu se indică nici numărul de înmatriculare. CAMIOANE se indică numărul de înmatriculare al vehiculului. dacă se utilizează un vehicol tractor şi o remorcă înmatriculate diferit.Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport la plecare Informaţiile următoare trebuie să fie furnizate: . avion) pe care mărfurile sunt direct încărcate atunci când sunt prezentate la biroul de plecare. In acest caz.31. In celelalte cazuri. De exemplu. se indică naţionalitatea mijlocului care asigură propulsarea ansamblului. nici naţionalitatea. 174 . declararea naţionalităţii este facultativă pentru părţile contractante. VAPOR se indică numele vaporului. întrucât sunt considerate containere. ci în rubrica nr.Rubrica nr.Ţara de destinaţie In această rubrică trebuie să fie înscris numele ţării de destinaţie.

Unul din codurile următoare trebuie indicat pentru a se indica situaţia presupusă la trecerea frontierei părţii contractante unde se află biroul de plecare. mijlocul de transport activ este vehiculul tractor.Containere (Ctr) Utilizarea acestei rubrici căsute este facultativă pentru părţile contractante.25 . De exemplu. Apoi indicaţi codul care corespunde naţionalităţii sale aşa cum este ea cunoscută în momentul plasării mărfurilor în regim de tranzit. aşa cum este ea cunoscută în momentul plasării mărfurilor în regim de tranzit: Codurile aplicabile sunt următoarele: "0" atunci când mărfurile nu sunt transportate într-un container. Următoarele coduri trebuie să fie utilizate pentru a se indica modul de transport activ cu care se presupune că mărfurile părăsesc teritoriul părţii contractante unde se află biroul de plecare. In cazul unui transport combinat. etc. Rubrica nr.). în cazul unui vehicul tractor şi al unei remorci. vagon de cale ferată. mijlocul de transport activ este cel care asigură propulsarea ansamblului. nu se indică nimic în ceea ce priveşte numărul de înmatriculare sau naţionalitatea. 175 . Rubrica nr. Indicaţi codul adecvat pentru gen (autocamion. numărul de înmatriculare sau numele).Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera Această rubrică este facultativă pentru părţile contractante în ceea ce priveşte identitatea (de exemplu.Mod de transport la frontieră Utilizarea acestei căsuţe este facultativă pentru părţile contractante. avion.21 . sau Dacă există mai multe mijloace de transport. vapor. în cazul unui camion îmbarcat pe un vapor. mijlocul de transport activ este vaporul.19 . Această rubrică este obligatorie în ceea ce priveşte naţionalitatea. "1" atunci când mărfurile sunt transportate într-un container.Rubrica nr. numărul de înmatriculare sau numele) al mijlocului de transport activ (mijlocul de transport asigurând propulsarea) care se presupune că este utilizat pentru trecerea frontierei exterioare a părţii contractante de care aparţine biroul de plecare. In caz de transport feroviar sau prin instalaţii fixe. urmat de numărul de identificare (de exemplu.

Rubrica nr.Codurile aplicabile sunt următoarele: A . aşa cum este el cunoscut atunci când mărfurile sunt plasate în regim de tranzit. Rubrica nr.Mărci şi numere Numărul (numerele) containerului (containerelor) .31 .Colete şi descrierea de mărfuri . Dacă este cazul.Locul de încărcare Utilizarea acestei rubrici este facultativă pentru părţile contractante.27 . Utilizând codul comunitar adecvat (a se vedea codurile pentru rubrica 25).26 . A 1 B 10 12 16 17 18 2 3 4 5 7 8 9 20 23 30 40 50 70 80 90 DENUMIREA Transport maritim Vagon pe vapor de mare Vehicol rutier cu motor pe vapor de mare Remorcă sau semi-remorcă pe vapor de mare Vas de navigaţie interioară pe vapor de mare Transport pe calea ferată Vehicul rutier pe calea ferată Transport pe şosea Transport pe calea aerului Trimiteri postale Instalaţii de transport fixe Transport prin navigaţie interioara Propulsie proprie Rubrica nr. locul unde mărfurile trebuie să fie încărcate pe mijlocul de transport activ cu care acestea urmează să treacă frontiera părţii contractante unde se află biroul de plecare.codul cu o cifră (obligatoriu).Număr şi natură 176 . B . indicaţi sub formă de cod. indicaţi mijlocul de transport la plecare.Mod de transport la interior Pentru Statele Membre ale UE această rubrică este facultativă în ceea ce priveşte tranzitul comunitar.codul cu două cifre (a doua cifră facultativă pentru părţile contractante).

5. In caz de utilizare a containerelor. Această rubrică nu trebuie completată pe declaraţiile de tranzit T2 şi T2 F întocmite în ţările AELS. această rubrică nu trebuie să fie completată. Rubrica nr. numărul şi natura coletelor sau.5.In această rubrică trebuie să se indice mărcile. utilizarea acestei rubrici este facultativă.Articol Nr In această rubrică trebuie înscris numărul de ordine al articolului în cauză în raport cu numărul total al articolelor declarate în formularele şi exemplarele DAU BIS utilizate aşa cum sunt ele definite în căsuţa nr. numerele. în Comunitate indicaţi cele opt cifre ale nomenclaturii combinate atunci când acest lucru este prevăzut de o dispoziţie comunitară. denumirea comercială uzuală a mărfurilor trebuie să fie destul de precisă pentru a permite clasificarea corectă a mărfurilor. compus din cel puţin şase cifre.33 . în cazul mărfurilor neambalate. Dacă declaraţia se bazează doar pe un singur articol de marfă. accize) care pot fi aplicate. sau menţiunea "In vrac".32 . Rubrica nr. Rubrica nr.33 este obligatorie. Totuşi. în afară de cazul în care declaraţia de tranzit precedentă conţine indicarea codului "marfă". In toate cazurile trebuie să fie indicată denumirea comercială uzuală a mărfurilor. este bine să se indice numărul de mărfuri acoperite prin declaraţie. cifra "1" urmând să fie indicată în rubrica nr. mărcile lor de identificare trebuie înscrise în această căsuţă. Această rubrică este destinată să primească codul SH al mărfurilor. dar această denumire trebuie să cuprindă enunţurile necesare pentru identificarea mărfurilor.Cod mărfuri Această rubrică trebuie completată atunci când: aceeaşi persoană întocmeşte o declaraţie de tranzit în acelaşi timp sau în urma unei declaraţii vamale comportând indicarea unui cod mărfuri sau o declaraţie de tranzit acoperă mărfuri care figurează în "lista mărfurilor care prezintă riscuri sporite de fraudă" (anexa I din apendicele I al convenţiei/anexă 44 C din RVC). In celelalte cazuri.31 mai trebuie să conţină şi indicaţiile cerute de eventualele reglementări specifice (de exemplu. Dacă utilizarea rubricii nr. .reglementarea comunitară o impune în Comunitate. 177 . caz în care trebuie să se indice codul care figurează în declaraţia corespunzătoare.

Menţiuni speciale/Documente prezentate/Certificate şi autorizaţii Această rubrică conţine informaţiile cerute de reglementările specifice aplicate în ţara de expediere/export. Rubrica nr.35 a primei pagini şi nu se mai completează rubrica nr.rotunjire la unitatea superioară (kg).Rubrica nr. Rubrica nr.40 .001 la 0.499 .Declaraţie sumară/document precedent Această rubrică serveşte la indicarea referinţei destinaţiei vamale precedente sau a documentelor vamale corespunzătoare.5 la 0. numărul conosamentului. cu excepţia containerelor şi a altor materiale de transport. exprimată în kilograme. exprimată în kilograme.Masa brutto Se indica masa brutto.rotunjire la unitatea inferioară (kg). În această rubrică este indicată masa netă.35 de pe filele suplimentare. a mărfurilor descrise în rubrica nr. de la 0.).31. este permis să se procedeze la următoarea rotunjire: de la 0.38 .Masa netă Utilizarea acestei rubrici este facultativă pentru părţile contractante. precum şi referinţele documentelor produse în sprijinul declaraţiei (în special numerele de înregistrare a exemplarelor de control T5. este suficient să se indice masa brutto totală în rubrica nr. atunci când masa brutto este mai mare de 1 kg şi comportă o fracţiune de unitate (kg). Dacă trebuie să se menţioneze mai mult de o referinţă. Totuşi. datele privind reglementările veterinare şi fitosanitare. sau atunci când autorităţile vamale sau principalul obligat consideră că este necesar.31 corespunzătoare. Masa netă corespunde masei mărfurilor aşa cum sunt.35 . fără nici un ambalaj. Ca regulă generală.44 . în caz de tranzit comunitar. menţiunea "Diverse" poate fi înscrisă şi lista de referinţe în cauză trebuie anexată declaraţiei de tranzit. numărul de licenţe/autorizaţii de export. Dacă declaraţia se referă la mai multe feluri de mărfuri. poate fi fixat 178 . etc.999 . In cazul mărfurilor care prezintă riscuri de fraudă sporite. a mărfurilor descrise în rubrica nr. Rubrica nr. această dată trebuie indicată atunci când reglementarea comunitară o prevede. Masa brutto corespunde masei cumulate a mărfurilor şi a tuturor ambalajelor acestora.

ţările care urmează să fie traversate trebuie să fie cel puţin indicate. Dacă este vorba de o persoană juridică. Dacă operaţiunea implică traversarea unui teritoriu. Birourile de tranzit sunt enumerate în "Lista birourilor competente pentru operaţiunile de tranzit". Rubrica nr. Sub rezerva unor eventuale dispoziţii speciale referitoare la utilizarea de sisteme informatizate.51 . semnatarul trebuie să indice. altul decât cel al părţilor contractante.Principal obligat şi reprezentant autorizat. numele.1 al DAU. După numele biroului trebuie indicat şi codul ţării la care se face referire. Rubrica nr. este cazul să se indice biroul de ieşire prin care mijlocul de transport părăseşte teritoriul părţilor contractante. se aplică menţiunea "Dispensă de itinerariu obligatoriu ".htm). prenumele şi calitatea.Birouri de tranzit prevăzute (şi ţări) dată şi semnătură In această rubrică trebuie înscris biroul de intrare prevăzut în fiecare parte contractantă al cărei teritoriu se prevede a fi traversat.un itinerariu obligatoriu. originalul semnăturii manuscrise a persoanei interesate trebuie să figureze pe exemplarul nr. Atunci când a fost acordată o dispensă de obligaţie de itinerariu obligatoriu. (http://europa. care este păstrat de biroul de plecare.int/comm/taxation_customs/dds/fr/csrdhome. dată şi semnătură In această rubrică sunt înscrise numele principalului obligat (numele complet al persoanei sau al societăţii) şi adresa lui completă. după semnătură. se poate indica şi numele şi prenumele sau societatea reprezentantului abilitat să semneze pentru principalul obligat. Sub-diviziunea "Cod menţiune specială (MS)" nu trebuie completată. loc. Codurile care se aplică sunt următoarele: Belgia Republica Cehă Danemarca Germania Estonia Grecia Spania Franţa Irlanda Italia Cipru BE CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY 179 .eu.50 . iar dacă este cazul şi numărul de identificare care i-a fost atribuit de autorităţile competente. Dacă este necesar.

se adaugă menţiunea "Nu este valabil pentru" urmată de codul părţii contractante la care se face referire (a se vedea lista codurilor aplicabile la punctul referitor la rubrica nr. 52 .referinţă la actul de garanţie .birou de garanţie În caz de garanţie izolată prin garant 2 180 .numărul certificatului de garanţie globală . Situaţie În caz de dispensă de garanţie (Art. 57.Garanţie Codul corespunzător tipului de garanţie (a se vedea tabloul de mai jos) trebuie înscris în sub-diviziunea "Cod".Letonia Lituania Ungaria Luxemburg Malta Ţările de Jos (Olanda) Austria Polonia Portugalia Slovenia Slovacia Finlanda Suedia Regatul Unit Islanda Norvegia Elveţia România LV LT HU LU MT NL AT PL PT SI SK FI SE GB IS NO CH RO Rubrica nr. în rubrica "Alte indicaţii necesare".51). aşa cum este ea specificată în tabloul de mai jos. Dacă garanţia globală. Dacă este cazul. indicaţi informaţia adecvată.numărul certificatului de dispensă de garanţie 1 . dispensa de garanţie sau garanţia izolată nu este valabilă pentru toate părţile contractante. apendicele I) În caz de garanţie globală Cod 0 Alte indicaţii .biroul de garanţie .

Rubrica nr.eu.biroul de garanţie . Dacă este cazul.htm. Birourile de destinaţie figurează în "Lista birourilor competente pentru operaţiunile de tranzit" disponibilă la adresa de Internet următoare: http://europa.referinţă la actul de garanţie .51). punctul 3.53 .Transbordări Primele trei rânduri ale acestei rubrici trebuie completate de transportator atunci când. Mai trebuie indicat după numele biroului de destinaţie şi codul referitor la ţara în discuţie (utilizaţi codul adecvat care figurează în lista prezentată sub punctul destinat rubricii nr. 10(2)(b) al Convenţiei) În caz de garanţie izolată conform anexei IV. II Formalităţi pe parcurs Rubrica nr. apendicele I 3 4 6 A 7 .Alte incidente în cursul transportului Rubrica ce trebuie completată conform obligaţiilor existente în materie de tranzit.56 . Transportatorul nu poate să procedeze la transbordare decât după ce a obţinut autorizaţia autorităţilor competente din ţara unde trebuie să aibă loc transbordarea. 10(2)(a) al Convenţiei) În caz de scutire de garanţie pentru parcursul între biroul de plecare şi biroul de tranzit(art. mărfurile în cauză sunt transbordate de la un mijloc de transport la altul sau de la un container la altul. în timpul operaţiunii considerate.4 şi 5 din DAU atunci când consideră că operaţiunea de tranzit poate să continuie în mod normal şi după ce au luat măsurile necesare.55 .numărul titlului de garanţie izolată 9 Rubrica nr.În caz de garanţie izolată în numerar În caz de garanţie izolată prin titluri În caz de scutire de garanţie (art. Aceste autorităţi vizează exemplarele nr. 181 .int/comm/taxation_customs/dds/en/csrdhome. 7 al apendicelui I) In caz de scutire de garanţie pe baza unui acord (art.Biroul de destinaţie (şi ţara) In această rubrică (birou de destinaţie) trebuie să se indice numele biroului vamal unde mărfurile trebuie să fie prezentate pentru a încheia operaţiunea de tranzit.

viza autorităţilor competente nu este necesară. 1 RUBRICILE PENTRU OPERATORII ECONOMICI 1-8 fără caseta din mijloc 1-3 1-5(1) 1-8 1-8 1-8 1-8 1-5(1) 1-8 1-8 1-5(1) 1-5(1) 1-5(1) 1-5(1) 1-5(1) 1-8 32 33 1-8 prima casetă din stânga 1-8 alte casete 1-3 1-8 1-8 1-5(1) 1-5(1) 1-8 1-8 1-8 1-8 1-4 - 2 3 4 5 6 8 15 17 18 19 21 25 27 31 35 38 40 44 50 51 52 53 54 55 56 C D/J E/J F II.In afară de aceasta. atunci când mărfurile au fost încărcate pe o semi -remorcă şi numai vehiculul tractor este schimbat în cursul transportului (fără să aibă loc vreo manipulare sau transbordare a mărfurilor) indicaţi în această căsuţă numărul de înmatriculare şi naţionalitatea noului vehicul tractor. Anexa 8. RUBRICILE PENTRU UZUL ADMINISTRATIV 1-82 G 1-4 H I - 182 .1) Exemplarele Numărul rubricii Exemplarele I.2 Exemplarele DAU şi formularele complementare pe care trebuie să apară. datele ce figurează aici Numărul rubricii (începând de la exemplarul nr. prin autocopiere. Intr-un astfel de caz.

utilizatorilor nu trebuie să li se ceară să completeze aceste rubrici pt.1 În nici un caz. la alegerea ţării de plecare. PRIN AUTOCOPIERE.1) Exemplarele Numărul rubricii Exemplarele I. pe exemplarul 5. DATELE CE FIGUREAZĂ AICI Numărul rubricii (începând de la exemplarul nr. 2 Aceste date apar sau nu pe exemplarele specificate. Anexa 8. RUBRICILE PENTRU OPERATORII ECONOMICI 1 1-4 fără caseta din mijloc 1-3 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 32 33 1-4 din prima casetă din stânga 1-4 alte casete 1-3 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 - 2 3 4 5 6 8 15 17 18 19 21 25 27 31 35 38 40 44 50 51 52 53 54 55 56 C D/J II.3 EXEMPLARELE FORMULARELOR DAU PE CARE TREBUIE SĂ APARĂ. RUBRICILE PENTRU UZUL ADMINISTRATIV 1-4 G 1-4 H - 183 . tranzit.

sigilare şi acordarea liberului de vamă al mărfurilor. de rectificarea ei şi de constituire a garanţiei. verificarea şi înregistrarea declaraţiei de tranzit. 184 . Punctul 5 este consacrat excepţiilor. termen. Punctul 2 descrie principiile generale care reglementează formalităţile la biroul de plecare şi furnizează informaţii generale asupra bazelor juridice.Formalităţi la biroul de plecare 1. Punctul 3 descrie procedura la biroul de plecare. Introducere Prezentul capitol tratează formalităţile şi procedurile care trebuie îndeplinite la biroul de plecare. acceptarea. Punctul 4 tratează despre situaţii deosebite privind formalităţile la biroul de plecare. Tratează chestiuni legate de prezentarea. Furnizează totodată informaţii despre itinerar.E/J F - I - Capitolul 2 .

articolele 202.). Punctul 8 conţine anexele capitolului 2.anexa II din apendicele I al convenţiei.9).3. 3.2.articolele 22 la 29 din apendicele I al convenţiei.5). Punctul 7 este destinat administraţiilor vamale. 2.sigilii (punctul 3. 185 .acordarea liberului de vamă al mărfurilor(punctul 3.acceptarea. Descrierea procedurii la biroul de plecare Prezentul punct furnizează informaţii despre: .prezentarea DAU (punctul 3.).rectificarea declaraţiei de tranzit (punctul 3. .Punctul 6 este rezervat instrucţiunilor naţionale specifie. . 247 şi 355 la 357 din RVC.constituirea unei garanţii (punctul 3.). Bazele juridice pe care se întemeiază procedurile descrise în prezentul capitol sunt: .4). . . . . înregistrarea şi adnotarea DAU (punctul 3.articolele 62.anexa 46 bis din RVC.7).8).6. .1.termenul (punctul 3. . Principii generale şi reglementare Procedura de tranzit începe la biroul de plecare prin prezentarea DAU însoţit de mărfuri. 65 şi 68 la 73 din CVC.itinerarul şi itinerarul obligatoriu (punctul 3. . . .).verificarea declaraţiei de tranzit (punctul 3. . 63.

biroul de plecare poate să ceară să i se prezinte documentele referitoare la acest regim.4 şi 5 ale DAU. * o garanţie (Dacă este necesar. dacă este păstrat la dispoziţia lui. * verifică documentele de transport şi alte documente de însoţire. în caz că se utilizează exemplare DAU BIS sau liste de încărcătură. acestea trebuie anexate la DAU.3. VAMA Biroul de plecare: * verifică dacă exemplarele nr.4 şi 5 ale DAU sunt completate corect şi dacă. In caz că se utilizează exemplare DAU BIS sau liste de încărcătură. Biroul de plecare poate să scutească operatorul de a prezenta acest document. completate corespunzător. dacă este cazul.htm. la cererea principalului obligat şi pe cheltuiala acestuia. Totuşi. dacă se cer. * verifică.1.eu. documentele referitoare la regimul vamal precedent. * verifică licenţele de export sau orice alt document similar.int//comm/taxation_customs/dds/fr/csrdho me.1. * un document de transport. acestea sunt anexate la DAU. Biroul de plecare trebuie să fie competent pentru operaţiunile de tranzit şi tipul de trafic avut în vedere. * verifică validitatea garanţiei. Lista birourilor vamale competente pentru operaţiunile de tranzit figurează la adresa următoare: http://europa. dacă este cazul. documentele pot fi prezentate şi în alte momente sau în alte locuri acceptate de biroul de plecare. a se vedea partea III). * Dacă procedura de tranzit urmează unui alt regim vamal.1 Prezentarea DAU Articolele 22 şi 24 din App I a Convenţiei Articolele 62 şi 63 din CVC şi articolul 202 RVC DAU şi toate documentele de însoţire sunt prezentate împreună cu mărfurile la biroul de plecare în timpul programului de funcţionare a acestuia. 186 . * alte documente. Lista birourilor vamale OPERATOR Următoarele documente trebuie prezentate la biroul de plecare: * exemplarele nr.

* perioada de valabilitate de 1 an de la data emiterii n-a expirat (certificate TC32).3. VAMA Biroul de plecare verifică dacă: * detaliile garanţiei. a se vedea Partea III din prezentul manual. App.2 Tip de garanţie Articolul 5.3 Acceptarea şi înregistrarea declaraţiei de tranzit48 Articolul 24 apendicele I al convenţiei Articolele 62 şi 63 CVC Biroul de plecare acceptă declaraţia de tranzit cu condiţia ca: Să conţină toate informaţiile necesare. Mărfurile menţionate în declaraţie sunt prezentate la biroul vamal.50 din DAU. In cazul unei garanţii globale. certificatul de garanţie (original) (TC31 sau TC33) este predat operatorului. Sa fie însoţită de documentele necesare. * garanţia este validă în toate părţile contractante implicate în operaţiunea de tranzit. * garanţia este constituită în numele principalului obligat identificat în rubrica nr. indicate în rubrica nr.52 din DAU corespund documentelor prezentate. 3.1 al DAU.5 187 . * garanţia n-a expirat (certificate TC31 şi TC33). Pentru informaţii mai ample asupra garanţiilor. Notă: Trebuie să se prezinte originalele documentelor de garanţie.50 a DAU corespunde cu cea dată pe verso-ul certificatului de garanţie globală TC31 sau al certificatului de dispensă de garanţie TC33. * suma totală a garanţiei este suficientă.I al convenţiei Articolul 94 CVC Constituirea unei garanţii Constituirea unei garanţii este cerută pentru angajarea unei operaţiuni de tranzit (în afară de cazul de dispensă de garanţie prin lege sau cu autorizare). * semnătura care figurează în rubrica nr. 48 Modificarea nr. actul de garanţie trebuie să fie păstrat şi anexat exemplarului nr. In cazul unei garanţii izolate sub forma unui angajament.

188 . Corectările se efectuează bifând indicaţiile greşite şi adăugând. Rectificarea nu poate să aibă ca efect schimbarea referinţei declaraţiei de tranzit asupra altor mărfuri decât cele care au făcut iniţial obiectul declaraţiei. VAMA – Procedura de tranzit comun.3. după ce au primit declaraţia de tranzit. 3. Notificarea trebuie emisă îndeplinind formalităţile. Ele trebuie parafate de autorul lor şi vizate de autorităţile vamale. biroul de plecare poate emite notificare generală de informare pentru transportatorii mărfurilor pentru a-i informa despre formalităţile ce urmează a le efectua. Nici o modificare nu mai este permisă atunci când autorităţile competente. adăugând semnătura şi ştampila biroului de plecare. indicaţiile dorite. Dacă este cazul. au stabilit că datele furnizate nu au fost corecte sau au dispus deja acordarea liberului de vamă al mărfurilor. Nu sunt admise ştersături sau adăugiri. Biroul de plecare trebuie să înregistreze declaraţia de tranzit prin înscrierea numărului de înregistrare în Rubrica „C” – „Biroul de plecare” din documentul administrativ unic şi prin inserarea în rubrica D(/J) a DAU „Controlat la biroul de plecare” detalii ale controalelor efectuate. În vederea facilitării implementării procedurii de tranzit comun în practică.Un document administrativ unic. Anexa 8.4 Articolul 25 apendice I din convenţie Articolul 65 CVC Rectificarea declaraţiei de tranzit Principalul obligat poate să ceară autorizaţia de a rectifica declaraţia de tranzit chiar şi după acceptarea acesteia de către autorităţile vamale. conţine textul notificării în toate versiunile lingvistice. şi-au exprimat intenţia de a examina mărfurile. acestea pot cere depunerea unei noi declaraţii. Dacă este necesar. aparent incomplet sau incorect nu va fi acceptat. sigiliile aplicate şi termenul limită atribuit.

poate fi stabilit un itinerar obligatoriu. apendicele I din convenţie Articolul 355 Regula generală cere ca mărfurile plasate în regim de tranzit să fie transportate la biroul de destinaţie pe un drum economic justificat. * la un examen aprofundat al mărfurilor. 3. a se vedea Partea V. pe baza unei analize de risc sau prin sondaj: * la un control documentar privind declaraţia de tranzit şi orice document anexat * la o inspecţie a mărfurilor însoţită de o eventuală prelevare de mostre în vederea analizării acestora. în anumite condiţii (pentru informaţii mai ample. sau atunci când autorităţile vamale sau principalul obligat consideră că este necesar.4) VAMA Pentru fixarea unui itinerar obligatoriu pe baza unor elemente comunicate de principalul obligat.6 Itinerariu şi itinerariu obligatoriu Locul vizitei Articolul 23. Examinarea mărfurilor este efectuată în locurile desemnate în acest scop şi în timpul orelor prevăzute în acest scop.3. în cazul mărfurilor care prezintă riscuri de fraudă ridicate. biroul de plecare: * aplică în rubrica 44 DAU. O dispensă de obligaţia de a urma un itinerar obligatoriu poate fi acordată principalului obligat cu titlu de simplificare.5 Verificarea declaraţiei de tranzit Articolul 27 apendice I din convenţie Articolul 68 şi 69(1) CVC După ce autorităţile vamale au acceptat declaraţia. la cererea şi pe cheltuiala principalului obligat să procedeze la examinarea mărfurilor în alte locuri şi la alte ore. totuşi. Ţările ce urmează a fi traversate trebuie cel puţin indicate în căsuţa nr. menţiunea "Itinerar obligatoriu " urmată de ţara 189 . Autorităţile competente pot.44 DAU. acestea pot să procedeze. punctele 3. Totuşi.

4 şi 5 din DAU. a se vedea Partea IV. Termenul astfel prescris de biroul de plecare leagă autorităţile competente in ţările al căror teritoriu este traversat în cursul operaţiunii de tranzit. Schimbarea itinerarului obligatoriu Articolul 33 apendice I din convenţie Articolul 355 RVC Itinerarul obligatoriu poate fi modificat în timpul operaţiunii de tranzit. daţi codurile statelor membre vizate Nota 2: daţi codurile ţarilor terţe incluse în itinerarul obligatoriu. acesta din urmă este considerat că a respectat termenul prevăzut. Atunci când termenul nu este respectat din motive justificate corespunzător faţă de biroul de destinaţie şi neimputabile transportatorului sau principalului obligat. * itinerariu * dispoziţiile care reglementează transportul şi orice altă dispoziţie (ex. punctul 3.4 şi 5 din DAU şi să le prezinte cu trimiterea autorităţilor vamale ale ţării pe teritoriul căreia se găseşte mijlocul de transport. In acest caz.1. biroul de plecare ţine cont de: * mijlocul de transport folosit. transportatorul este obligat să adnoteze rubrica nr. Autorităţile competente examinează Dacă operaţiunea de tranzit poate să continue.3.56 a exemplarelor nr.7. Pentru detalii mai cuprinzătoare asupra procedurii de urmat în caz de incidente în timpul transportului. 3. care nu -l pot modifica. VAMA Pentru fixarea termenului. cap. iau toate măsurile care sunt necesare şi adnotează rubrica G a exemplarelor nr.de traversat (sunt suficiente codurile) Nota 1: pentru Comunitate.: legislaţia socială sau pentru protecţia mediului aplicabilă modului de transport) 190 . Termene Articolul 26 apendice I din convenţie Articolul 356 RVC Depăşirea termenului Biroul de plecare fixează termenul în care mărfurile trebuie prezentate la biroul de destinaţie.

2. Este vorba de data la care mărfurile. declaraţia de tranzit şi orice alt document trebuie prezentate la biroul de destinaţie.) . Această descriere trebuie introdusă în rubrica 31 a DAU. prin menţionarea numărului de şasiu şi motor când mijloacele de transport sunt în procedură de tranzit).* elemente comunicate de principalul obligat. dacă este cazul. identificarea acestor bunuri este asigurată prin sigilare.8. Ca o regulă generală. prime. În mod normal. par. Apendicele I din Convenţie/Anexa 44c RVC. Orice documente care sunt folosite pentru identificarea bunurilor trebuie să fie anexate la DAU şi ştampilate în aşa fel încât să asigure că substituirea nu este posibilă.4.utilizarea unor sigilii de model special (punctul 3. RVC Asigurarea identificării mărfurilor transportate în procedură de tranzit este foarte importantă.8. Mijloace de identificare Prezentul punct este subîmpărţit după cum urmează: . 3.) .1. În orice caz.357. dau dreptul la plati (restituiri. Biroul de plecare indică data limită în căsuţa D(J) a DAU (sub forma JJ MM-AA) sau confirmă cea stabilită de principalul obligat. în Comunitate. etc) Dispensă Mărfuri cu risc ridicat 49 Modificarea nr. Introducere49 Articolul 11 paragraf 2 din convenţie Articolul 28 apendice I din convenţie Articolul 72 CVC şi art. biroul de plecare poate renunţa la obligaţia de sigilare când descrierea mărfurilor este suficient de precisă pentru a asigura identificarea uşoară a mărfurilor (de ex.8.metode de sigilare (3.8.8.) .8.) 3.5 191 .introducere (punctul 3.3.caracteristicile sigiliilor (3. Produsele agricole care.1.4. descrierea mărfurilor nu trebuie privită ca o măsură de identificare în cazul: Mărfurilor cu risc ridicat şi enumerate în anexa I.

numărul în cifre şi identificarea mărcilor sigiliilor fixate.1. Articolul 28 (2) App. Anexa 8. App.VAMA Biroul de plecare. 72 CVC Trimiteri mixte Dacă identificarea transportului nu poate fi asigurată prin sigilare sau prin alte măsuri de identificare (descriere) biroul vamal de plecare poate refuza ca mărfurile să fie plasate în regim de tranzit. trebuie fixate sigilii noi şi menţionate în 192 . care a fixat sigiliile. În cazul mărfurilor care nu fac subiectul unei proceduri de tranzit transportate împreună cu mărfuri în procedura de tranzit pe acelaşi mijloc de transport. sigilarea mijlocului de transport. de asemenea.I din convenţie Articolul 72 CVC şi art. menţiunea „dispensă” şi „numărul în cifre” în toate versiunile lingvistice. trebuie să menţioneze „opposite the heading” sigilii fixate în rubrica D(/J) a DAU. Sigiliile nu trebuie rupte fără autorizarea autorităţilor competente.4.357. I din convenţie Art. par. În cazul în care sigiliile nu sunt obligatorii pentru identificare biroul de plecare trebuie să scrie cuvântul „DISPENSĂ” în rubrica D(/J) a DAU deasupra menţiunii „sigilii fixate”. Descărcări succesive Când un vehicol sau container a fost sigilat la biroul de plecare şi au loc descărcări succesive la mai multe birouri de destinaţie situate în ţări diferite. în mod normal nu se va face atunci când identificarea mărfurilor este asigurată prin măsuri de sigilare a fiecărui pachet în parte sau prin descrierea precisă a mărfurilor. şi Anexa 8. Notă: mărfurile trebuie clar separate şi etichetate în vederea identificării uşoare a mărfurilor care sunt în procedură de tranzit de cele care nu sunt. conţin.I RVC Articolul 28 (6). la autorităţile vamale ale birourilor intermediare unde sigiliile sunt rupte pentru a descărca părţi din transport.

2. 3. Dacă 193 . mijlocul de transport trebuie să corespundă acestei metode.28 şi art. Metode de sigilare Articolul 11(2)Convenţie Articolul 28 par.3. 3. * să fie astfel fabricate încât orice încercare de ridicare sau rupere să lase urme vizibile cu ochiul liber.357. I.rubrica „F” a exemplarelor 4 şi 5 ale DAU. VAMA Biroul de plecare consideră ca fiind apte pentru sigilare mijloacele de transport: * care pot fi sigilate simplu şi eficace. Notă: orice vehicol acceptat şi recunoscut ca fiind apt aplicării de sigilii cu aplicarea altor convenţii internaţionale (ex. * să fie concepute pentru o utilizare unică sau. apendice I convenţie Articolul 357 Sigiliile trebuie să prezinte următoarele caracteristici: * sigiliile să fie rezistente la utilizarea normală. * care nu conţin nici un spaţiu ascuns care să permită ascunderea mărfurilor.8. Caracteristici ale sigiliilor Anexa II. * care au o astfel de structură încât nici o marfă să nu poată fi extrasă sau introdusă fără efracţie. 3 din App. Caracteristicile sigiliilor Toate sigiliile utilizate în scopul identificării trebuie să răspundă anumitor caracteristici şi specificaţii tehnice.2 RVC Există două metode de sigilare: * sigilarea pe capacitate şi * sigilarea pe colete Dacă se sigilează pe capacitate.72). * să poată fi verificate şi recunoscute cu uşurinţă. convenţie Articolul 72 CVC şi art. lăsând urme vizibile sau fără ruptură de sigiliu.TIR) este presupus a fi apt sigilării în scopul tranzitului. * ale căror spaţii rezervate încărcării sunt uşor accesibile pentru controlul efectuat de autorităţile competente (art.8. par.

O autorizaţie separată pentru utilizarea sigiliilor de model special nu este cerută pentru un expeditor agreat a cărui autorizaţie stipulează că identificarea este asigurată prin sigilare. punctul 3. I convenţie Articolul 372 (1c) şi art. Sigiliile trebuie să răspundă următoarelor specificaţii tehnice: forma şi dimensiunile sigiliilor pot să varieze dar dimensiunea trebuie să permită buna lizibilitate a mărcilor de identificare. natura şi numărul în căsuţa D(/J) DAU. principalul obligat trebuie să fie autorizat de autorităţile competente.386 RVC Pentru a putea utiliza sigiliile cu model special. Eliberarea mărfurilor După îndeplinirea formalităţilor la biroul de plecare . de ex: Completarea corespunzătoare a exemplarelor 194 . privind rubrica "Sigilii aplicate". Când sunt utilizate sigilii cu model special. Această măsură este o simplificare supusa anumitor condiţii (a se vedea Partea V. mărcile de identificare a sigiliilor trebuie să nu fie falsificabile şi să fie greu de reprodus. Utilizarea de sigilii cu model special Articolul 48 (1c) şi art. * să poarte o marcă de identificare care să individualizeze fiecare sigiliu. Sigiliile trebuie aplicate înainte de eliberarea in tranzit a mărfurilor.3). 3.4. materialul utilizat trebuie să permită evitarea rupturilor accidentale şi să împiedice o falsificare sau reutilizare care să nu fie descoperită.63 App. să fie concepute astfel încât fiecare aplicare să fie clar identificată printr-o indicaţie unică. 3.paragraf 2 RVC Anexa 46 bis RVC au utilizări multiple.8. principalul obligat indică marca acestuia.9.

DAU.2 conţine menţiunea „satisfăcător” în toate variantele lingvistice. Stabilirea unui itinerariu obligatoriu. Trebuie să se asigure că menţiunile din rubrica D(/J) sunt autentificate prin semnătura lucrătorului vamal şi conţine ştampila lizibilă şi data. Acceptarea şi înregistrarea declaraţiei Articolul 29 Verificarea declaraţiei Apendicele I al Identificarea mărfurilor Convenţiei mărfurile vor fi eliberate şi data eliberării va fi Articolul 249 introdusă în rubrica D (/J) a exemplarelor DAU. Anexa 8.1 al DAU. Furnizarea unei garanţii. când este cerută (vezi Partea III) Stabilirea termenului limită. biroul de plecare: Trebuie să întroducă cuvântul „SATISFĂCĂTOR” în rubrica D(/J) a exemplarului nr. 195 . Semnătura lucrătorului vamal (autorităţii vamale) trebuie aplicată de mână pe exemplarul nr. RVC VAMA Când formalităţile au fost îndeplinite. 1 dar poate fi reprodusă prin copiere pe alte exemplare. atunci când este cazul.

4. Excepţii (pro memoria) 196 . Situaţii particulare (pro memoria) 5.

6. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) 197 .

7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale 8.2 Menţiunea „Conform” 8.4 Menţiunea „Număr în cifre” 198 .3 Nota de informare 8.1 Menţiunea „Dispensă” 8. Anexe 8.

1 Menţiunea „Dispensă” CS DA DE EE EL ES FR IT LV LT HU MT NL PL PT SI SK Osvobození Fritaget Befreiung Loobumine Απαιιαγή Dispensa Dispense Dispensa Der gs bez z moga Leista neplombuoti Mentesség Tne ija Vrijstelling Zwolnienie Dispensa Opustitev Oslobodenie 199 .Anexa 8.

2 Menţiunea „Conform” CS: DA: DE: EE: EL: ES: FR: IT: LV: LT: HU: MT: NL: PL: PT: SI: Souhlasí Konform Konform Vastavuses θαιωδ Conform Conforme Conforme Atbilst Atitinka Rendben Tne ija Conform Zgodnie Conforme Ustrezno 200 .FI SV EN IS NO RO Vapautettu Befrielse Waiver Undanþegið Fritak Dispensă Anexa 8.

SØRG FOR AT DE HAR UDFØRT ALLE FORMALITETER ! DERVED UNDGÅR DE EN BØDE OG VIDERE FØLGER. opmagasinering eller videreforsendelse af varerne. hvor varemodtageren hører til eller på et andet hertil fungerende kontor i indlandet. som har forbindelse med indførelse.5 201 . Før De afleverer varerne hos varemodtageren. Kun i tilfælde af. at varemodtageren modtager varerne. at varemodtageren er i besiddelse af af en såkaldt tilladelse "godkendt modtager". foretage de øvrige toldformaliteter. kan forsendelsesproceduren afsluttes ved.350 Nota de informare DK De har lige foretaget toldformaliteterne i forbindelse med passering af en grænseovergang.SK: FI: SV: EN: IS: NO: RO Súhlasí Tyydyttävä Konform Satisfactory Fullnægjandi Konform Conform Anexa 8. 50 Introdusa prin Modificarea nr. skal De på det lokale toldkontor. Brydning af forseglningen og losning af varerne uden tilladelse af toldvæsenet er ikke tilladt.

EL Ππιν ƀπό λίγο ƂκƄƂλέƃƀƄƂ Ƅιρ κƀƄά Ƅη ƁιέλƂςƃη Ƅων ƃςνόπων ƀπƀπƀίƄηƄƂρ ƄƂλωνƂιƀκέρ ƁιƀƄςπώƃƂιρ. de cumplir las formalidades aduaneras exigidas para el paso de la frontera. Η ƁιƀƁικƀƃίƀ Ƅηρ ƁιƀμƂƄƀκόμιƃηρ Ƃίνƀι ƁςνƀƄόν νƀ ολοκληπωθƂί οπιƃƄικά μƂ Ƅην πƀπάƁοƃη Ƅων ƂμποπƂςμάƄων ƃƄον πƀπƀλήπƄη. ƀπƀγοπƂύονƄƀι. o tránsito de las mercancías. Η πήξη Ƅων μολςβƁοƃƅπƀγίƁων κƀθώρ κƀι η ƂκƅόπƄωƃη Ƅων ƂμποπƂςμάƄων σωπίρ Ƅη ƃςγκƀƄάθƂƃη Ƅηρ ΣƂλωνƂιƀκήρ Απσήρ. μόνον Ƃάν ƀςƄόρ έσƂι ƃƄην κƀƄοσή Ƅος Ƅην άƁƂιƀ Ƅος "ƂγκƂκπιμένος πƀπƀλήπƄη". ΠποƄού πƀπƀƁώƃƂƄƂ Ƅƀ ƂμποπƂύμƀƄƀ ƃƄον πƀπƀλήπƄη. ππέπƂι νƀ ƄηπήƃƂƄƂ ƀκόμη κƀι άλλƂρ ƄƂλωνƂιƀκέρ ƁιƀƄςπώƃƂιρ ƃσƂƄικά μƂ Ƅην Ƃιƃƀγωγή. ƀποθήκƂςƃη ή ƁιƀμƂƄƀκόμιƃη Ƅων ƂμποπƂςμάƄων κƀι μάλιƃƄƀ ƃƄο ΣƂλωνƂίο πποοπιƃμού πος Ƃίνƀι ƀπμόƁιο γιƀ Ƅον πƀπƀλήπƄη ή ƃƂ ένƀ άλλο ƄƂλωνƂίο πποοπιƃμού ƃƄο ƂƃωƄƂπικό. Pero antes de entregar la mercancía al destinatario o a otra aduana de destino situada en el interior del país a fin de cumplimentar otras formalidades aduaneras referentes a la importación. depósito. Queda prohibido romper los precintos o descargar las mercancías sin autorización de las autoridades aduanas. Acaba Ud. ¡ CERCIÓRESE DE HABER CUMPLIDO TODAS LAS FORMALIDADES ! ÁSÍ EVITARÁ LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y OTRAS CONSECUENCIAS. ES 202 . ΒΔΒΑΙΩžΔΙΣΔ ΟΣΙ ΣΗΡΗ΢ΑΣΔ ΟΛΔ΢ ΣΙ΢ ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΙ΢ ΢Α΢. La operación de tránsito únicamente podrá concluirse mediante la entrega de la mercancía al destinatario en caso de que este disponga de la llamada autorización de "destinatario autorizado". ΔΣ΢Ι ΑΠΟſΔΤŽΔΣΔ ΠΡΟ΢ΣΙΜΑ ΚΑΙ ΔΠΙ ΠΛΔΟΝ ΢ΤΝΔΠΔΙΔ΢.

storage or transit of the goods. die Lagerung oder die Durchfuhr der Waren erledigen. You are not allowed to break the seals on the goods or to unload goods without the permission of the customs authorities. Bevor Sie die Waren beim Empfänger abliefern. Transit procedure may be completed by delivering the goods to the addressee only if the addressee holds a permit as "authorised consignee". ACHTEN SIE AUF DIE EINHALTUNG ALLER VORSCHRIFTEN ! SO VERMEIDEN SIE GELDBUSSEN UND WEITERE FOLGERUNGEN. kann das Versandverfahren durch die Übergabe der Waren an den Empfänger abgeschlossen werden. CHECK THAT YOU HAVE COMPLETED ALL THE NECESSARY FORMALITIES ! BY DOING SO YOU CAN AVOID FINES AND OTHER CONSEQUENCES. müssen Sie bei dem für den Empfänger zuständigen Bestimmungszollamt oder bei einem anderen Bestimmungszollamt im Inland noch weitere Zollformalitäten in Bezug auf die Einfuhr. Przed przekazaniem towarów odbiorcy należy wypełnić dalsze formalności celne odnośnie importu. Before you deliver the goods you are carrying to the adressee you must complete certain other customs formalities relating to the import. Nur wenn der Empfänger im Besitz einer Genehmigung "Zugelassener Empfänger" ist. This should be done at the authorised customs office of destination for the addressee or another inland customs office of destination. Przed chwilą załatwił Pan/Pani formalności celne na granicy. Formalności te powinny byc dokonane w urzędzie 203 DE PL .GB You have just completed the customs formalities for crossing the border. Das Aufbrechen des Zollverschlusses sowie das Abladen von Waren ohne Zustimmung der Zollbehörde ist unzulässig. Sie haben soeben die beim Grenzübertritt erforderlichen Zollformalitäten erledigt. składowania lub tranzytu towarów.

da effettuarsi presso l'ufficio doganale di destinatione di competenza della zona di residenza 204 IT . Mais. CZY ZAŁATWIŁEŚ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI ! W TEN SPOSÓB UNIKNIESZ KAR PIENIĘŻNYCH I DALSZYCH KONSEKWENCJI. UPEWNIJ SIĘ. il deposito od il transito delle merci. Nie wolno zrywac plomb ani wyładowywac towarów bez zgody władz celnych.celnym przeznaczenia właściwym dla odbiorcy lub w innym wewnętrznym urzędzie celnym przeznaczenia. de diverses autres formalités douanières pour l'importation. ou à un autre bureau de destination intérieur. La rupture des scellements ou le déchargement de marchandises. vous devez encore vous acquitter au bureau de douane de destination dans le ressort duquel est établi le destinataire. sont interdits. l'entreposage ou le transit des marchandises que vous transportez. Procedura tranzytowa może być zakończona przez przekazanie towarów odbiorcy tylko wtedy. Prima di consegnare la merce al destinatario si rende necessario il disbrigo di ulteriori formalità doganali per l'importazione. gdy odbiorca posiada odpowiednią zgodę urzędu celnego. FR Vous venez d' accomplir les formalites douanières requises pour le passage de la frontière. avant de livrer les marchandises au destinataire. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS VOUS ETES BIEN ACQUITTE DE TOUTES VOS OBLIGATIONS ! VOUS EVITEREZ AINSI UNE AMENDE (ADMINISTRATIVE) ET LES AUTRES CONSEQUENCES SUSCEPTIBLES DE S'IMPOSER. sans autorisation de la douane. Vous ne pouvez terminer l'operation de transit en remettant les marchandises au destinataire que si ce dernier est en possession d'une autorisation lui conférant la qualité de "destinataire agréé". upoważniającą go do występowania jako "upoważniony odbiorca". Le formalità doganali connesse con il passaggio di frontiera sono state da voi espletate.

ha a címzett egy úgynevezett "engedélyezett címzett" engedély birtokosa. solo quando il medesimo sia in possesso di una autorizzazione che lo qualifichi "destinatario autorizzato". nog verdere douaneformaliteiten vervullen met betrekking tot de invoer.del destinatario od altro ufficio doganale di destinazione all'Interno del Paese. a címzett székhelye/telephelye szerint illetékes rendeltetési vagy más illetékes belterületi rendeltetési vámhivatalnál az áru behozatalára. valamint az áru kirakodása a vámhatóság engedélye nélkül tilos. átmeneti megőrzésére vagy árutovábbítására vonatkozó vámalakiságokat Önnek kötelező elintéznie. de opslag of de doorvoer van de goederen. Non sono ammessi la rimozione dei sigilli doganali o lo scarico delle merci senza autorizzazione da parte delle autorità doganali. Alvorens u de goederen aflevert bij de geadresseerde.Het verbreken van de verzegeling en het lossen van de goederen zonder toestemming van de douane is ongeoorloofd. Alleen in het geval dat de geadresseerde in het bezit is van een zogenaamde vergunning "toegelaten geadresseerde" kan het 205 . EVITERETE AMMENDE ED ALTRE POSSIBLI CONSEGUENZE. moet u op het douanekantoor van bestemming waaronder de geadresseerde ressorteert of op een ander kantoor van bestemming in het binnenland. HU Ön éppen elintézte a határátlépéshez szükséges vámalakiságokat. ASSICURATEVI DI AVER ADEMPIUTO A TUTTI GLI OBBLIGHI ! COSI' FACENDO. E' possibile terminare l'operazione di transito consegnando le merci al destinatario. A vámzárak eltávolítása. NL U hebt zojuist de douaneformaliteiten voor grensoverschrijding vervuld. Az áru közvetlen átadása a címzettnek csak azon esetben jelenti az árutovábbítás szabályszerű befejezését. ÜGYELJEN MINDEN SZÜKSÉGES ALAKISÁG TELJESÍTÉSÉRE ! EZÁLTAL ELKERÜLHETI A PÉNZBÍRSÁGOT ÉS A TOVÁBBI KÖVETKEZMÉNYEKET. Mielőtt az árukat a címzettnek kiszolgáltatja.

Înainte de livrarea mărfurilor transportate destinatarului. antrepozitare sau tranzit al bunurilor. armazenagem e operações de trânsito das mercadorias. PT As formalidades aduaneiras necessárias para a passagem da fronteira acabam de ser cumpridas. para satisfazer outras formalidades referentes à importação. ASSEGURE-SE DE TER SATISFEITO TODAS AS FORMALIDADES ! DESSE MODO EVITARÁ MULTAS E OUTRAS CONSEQUÊNCIAS. VERIFICAŜI CĂ AŜI ÎNDEPLINIT TOATE FORMALITĂŜILE NECESARE! FĂCÂND ACEASTA EVITAŜI AMENZI ŞI 206 RO . Somente nos casos em que o destinatário se acha na posse da chamada licença de "destinatário autorizado". OVERTUIGT U DAT U AAN ALLE VERPLICHTINGEN HEBT VOLDAAN ! ZO VOORKOMT U EEN BOETE EN VERDERE GEVOLGEN. Aceastea trebuie realizate la biroul vamal de destinaŝie al destinatarului mărfurilor sau la un alt birou vamal de interior de destinaŝie. Tocmai aŝi îndeplinit formalităŝile vamale de trecere a frontierei.douanevervoer door overgave der goederen aan de geadresseerde afgesloten worden. trebuie îndeplinite o serie de formalităŝi vamale referitoare la import. terá de se dirigir à estância aduaneira de destino sob cuja jurisdição se encontra o destinatário ou a outra estância aduaneira de destino no interior do país. é possível concluir o regime de trânsito mediante entrega das mercadorias ao destinatário. Procedura de tranzit poate fi completă prin livrarea mărfurilor destinatarului acestora doar în cazul în care destinatarul are calitatea de “destinatar agreat”. antes de entregar as mercadorias ao destinatário. Nu vi se permite ruperea sigiliilor aplicate mărfurilor sau descărcarea mărfurilor fără acordul autorităŝii vamale. Não é permitida a quebra dos selos ou a descarga de mercadorias sem autorização da alfândega. Porém.

depolanmasi veya transit geçebilmesi ile ilgili diger gümrük formaliterini de yerine getirmeniz gerekir. Tranzitní reņim můņe být ukončen dodáním zboņí příjemci pouze v případě. Pred dodaním tovaru príjemcovi je potrebné v tuzemsku vybavit' eńte d'alńie formality týkajúce sa dovozu. Gümrük makamlarinin izni olmadan gümrük mührünün açilmasi ve malin bosaltilmasi yasaktir. Právě jste ukončili celní formality související s překročením státní hranice. ktorá je miestne prísluńná príjemcovi alebo na inej colnici určenia. Poruńenie colnej uzávery. Mali alicisina teslim etmeden önce. Poruńení celní závěry. Před dodáním zboņí příjemci je nutné vyřídit u místně přísluńného celního úřadu určení nebo u některého jiného celního úřadu v tuzemsku i dalńí formality týkající se dovozu.ALTE CONSECINŜE. TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERI YERINE GETIRMEYE DIKKAT EDIN ! BU SURETLE PARA CEZASINDAN VE DAHA BASKA OLUMSUZ SONUÇLARDAN KURTULURSUNUZ. uskladňovania alebo priameho tranzitu tovaru na colnici určenia. kdy příjemce vlastní povolení "schváleného příjemce". Ancak alici "yetkili alici" oldugunu gösteren bir belgeye sahip bulunuyorsa. mal aliciya teslim edilmek suretiyle muamele tamamlanabilir. ako aj vykládka tovaru bez súhlasu colnice sú neprípustné. Reņim 207 CZ SK . TR Siniri gecmek icin gerekli formalitileri biraz önce yerine getirdiniz. jsou nepřípustné. jakoņ i vykládka zboņí bez souhlasu celního úřadu. Práve ste vybavili colné formality potrebné pri prekročeni hranice. DBEJTE NA DODRŅOVÁNĺ VŃECH PŘEDPISŮ! PŘEDEJDETE TÍM PENĚŅITÝM POKUTÁM A DALŃÍM NÁSLEDKŮM. alicinin bulundugu yerdeki gümrük subesinde veya ülke içindeki baska bir gümrük subesinde malin ithali. uskladnění nebo tranzitu zboņí.

хранения или перевозки транзитом товаров таможенные формальности в компетентной для получателя таможне назначения или в другой таможне назначения внутри страны. Før du leverer varene til mottakeren. СЛЕДИТЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ПРАВИЛ ! ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ИЗБЕГАЕТЕ ДЕНЕЖНОГО ШТРАФА И ДРУГИХ ПОСЛЕДСТВИЙ Du har nettopp fullført tollprosedyrene for grensepassering. Dette må gjøres ved bestemmelsestollstedet hvor mottakeren er hjemmehørende.tranzitu môņe byt' ukončený dodaním tovaru príjemcovi iba. Det er ikke tillatt å bryte forseglingen eller å losse varene uten tillatelse fra Tollvesenet. если получатель располагает разрешением "авторизованный получатель". RU Вы только что выполнили необходимые при переходе через границу таможенные формальности. Transitteringen kan bare avsluttes ved direkte levering av varene til mottakeren dersom denne er godkjent som "autorisert mottaker". а также разгрузка товаров без согласия таможенного управления не разрешается. Вы должны выполнить ещѐ другие в отношении ввоза. Прежде чем сдать товары получателю. må det foretas visse formaliteter knyttet til innførsel. eller et annet bestemmelsestollsted inne i landet. lagring eller direkte transitt av varene. SJEKK AT DU HAR FULLFØRT ALLE NØDVENDIGE FORMALITETER ! 208 NO . Открытие таможенного обеспечения. Отправка товаров путѐм их передачи получателю может быть закончена толко в том случае. ak príjemca je drņitel'om povolenia colných orgánov ako "schválený príjemca". DBAJTE NA DODRŅIAVANIE VŃETKÝCH PREDPISOV ! PREDÍDETE TÝM PEŇAŅNÝM POKUTÁM A ĎALŃÍM NÁSLEDKOM.

Transiteringen kan avslutas genom att varorna levereras till mottagaren endast om denne har tillstånd att vara "godkänd mottagare". lagring eller transitering. Det är förbjudet att bryta förseglingar eller att lossa varor utan tullens medgivande.PÅ DEN MÅTEN KAN DU UNNGÅ ADMINISTRATIV FORFØYNING ELLER ANDRE REAKSJONSFORMER . FI Olette juuri suorittanut rajanylityksessä vaadittavat tullimuodollisuudet. Detta kan göras vid mottagarens kontrolltullkontor eller vid annat bestämmelsetullkontor i landet. Innan Ni kan leverera de varor Ni transporterar till mottagaren. Tavaroiden sinettien murtaminen ja tavaroiden purkaminen on kielletty ilman tulliviranomaisen lupaa. KONTROLLERA ATT NI FULLGJORT ALLA NÖDVÄNDIGA FORMALITETER ! PÅ SÅ SÄTT KAN NI UNDGÅ BÖTER OCH ANDRA PÅFÖLJDER. Teidän on vielä suoritettava muita tavaroiden tuontiin. ki ga prevaņate naslovniku. jos vastaanottajalle on myönnetty lupa toimia "valtuutettuna vastaanottajana". Pred dostavo blaga. Ni har just klarat av tullformaliteterna vid gränspassagen. varastointiin tai kauttakulkuun liittyviä tullimuodollisuuksia vastaanottajan sijoittautumispaikan määrätullitoimipaikassa tai muussa sisämaan määrätullitoimipaikassa ennen kuin toimitatte tavarat vastaanottajalle. morate opraviti ńe nekatere druge carinske formalnosti v zvezi z uvozom. Passitusmenettely voidaan päättää toimittamalla tavarat vastaanottajalle ainoastaan. måste Ni uppfylla vissa andra tullformaliteter. ETTÄ OLETTE SUORITTANUT KAIKKI MUODOLLISUUDET! NÄIN TOIMIMALLA VÄLTÄTTE SAKOT JA MAHDOLLISET MUUT SEURAAMUKSET. som hör ihop med import. Ravnokar ste opravili carinske formalnosti za prehod meje. 209 SE SI . TARKISTAKAA.

... (numero en cifre) LV …….....(ilość w cyfrach) PT ...... ALI STE OPRAVILI VSE ZAHTEVANE FORMALNOSTI! TAKO SE IZOGNETE PLAČILU KAZNI IN DRUGIM POSLEDICAM....................() ES .... Tranzitni postopek se lahko konča z dostavo blaga naslovniku........... Brez dovoljenja carinskih organov ne smete odstraniti carinskih oznak ali raztovoriti blaga.......... če ima ta dovoljenje za pooblańčenega prejemnika.... (Anzahl in Ziffren) EE …… .............. (darabszám) MT ………(numru f'figuri) NL .. (numero en cifras) FR .. (quantidade em algarismos) RO..(skaits) LT …… ..skladińčenjem ali tranzitom blaga..........… (počet v číslech) DA .(skaičius skaitmenimis) HU ... Anexa 8......... To mora biti urejeno pri namembnem uradu...... (nombre en chiffres) IT ............(arv numbrites) EL .(numar in cifre) 51 Introdusa prin Modificarea nr..........451 Mentiunea "numar în cifre" CS . (antal) DE .... ki je pristojen za naslovnika ali pri drugem namembnem carinskem uradu v notranjosti........ PREVERITE.... (aantal in cijfers) PL ....5 210 ....

....... Punctul 3 descrie formalităţile de îndeplinit în cazul incidentelor pe timpul transportului şi cele de îndeplinit la biroul de tranzit..................... Punctul 2 descrie principiile generale şi reglementările privind formalităţile de îndeplinit la biroul vamal de tranzit şi în caz de incident pe parcursul transportului... 211 . (antal med siffror) EN ..... Introducere Prezentul capitol descrie formalităţile de îndeplinit la biroul de tranzit în cazul utilizării DAU în calitate de declaraţie de tranzit şi în caz de incident pe parcursul transportului...........(število izpisati s številkami) SK .....SI … ............. (antall med siffer) Capitolul 3 – Formalităţi şi incidente în timpul transportului 1... (počet v číslach) FI ... (tala i tölustöfum) NO ........ (number in figures) IS ... (lukumäärä numeroina) SV .....

Punctul 7 este rezervat utilizării de către administraţia vamală. punctul II „Formalităţi pe parcursul drumului”. trecând prin unul sau mai multe birouri de tranzit. anexa A7.articolele 13 şi 14 din CVC. titlu II. În acest caz trebuie respectate proceduri specifice. Principii generale şi reglementări Mărfurile plasate sub regimul de tranzit sunt transmise către biroul de destinaţie pe o rută justificată economic (uneori urmând un itinerar alternativ). Punctul 8 conţine anexele capitolului 3 2. . 212 . Incidentele sunt susceptibile de a apărea pe timpul transportului. articolele 359. Baza juridica pe care se bazează procedurile descrise în prezentul articol este: articolele de la 31 la 33 din apendicele I din convenţie. Punctul 6 este rezervat instrucţiunilor specifice naţionale. 360 şi 412 din RVC.Punctul 4 tratează situaţiile particulare Punctul 5 acoperă excepţiile de la regulile generale. apendice III din convenţie.

Dacă operaţiunea de tranzit este autorizată a continua. . descărcarea imediată. 3. parţială sau totală a mijlocului de transport în caz de pericol iminent. autoritatea competentă examinează marfa şi autovehiculul. În caz de incident pe timpul transportului.1). transportatorul are obligaţia de a informa neîntârziat cel mai apropiat birou vamal competent.4 şi 5 ale DAU indicând măsurile întreprinse.formalităţi de îndeplinit în caz de incident pe parcursul transportului(punct 3.1 Formalităţi în caz de incident pe parcursul transportului Incidente pe timpul transportului Dacă incidentele survin în timpul transportului mărfurilor. În cazul ruperii sigiliilor dintr-o cauză independentă de voinţa transportatorului. 3. Autorităţile competente decid dacă operaţiunea de tranzit poate continua sau nu.56 a exemplarelor 4 şi 5 ale DAU şi prezintă documentele precum şi încărcătu ra autorităţilor competente din ţările în care a avut loc incidentul. Formalităţi în caz de incident pe parcursul transportului şi la biroul de tranzit Prezentul punct furnizează informaţii pentru : . transportatorul aplică neîntârziat adnotările necesare în rubrica nr. ruperi accidentale ale sigiliilor. În caz afirmativ. din RVC. titlul II.- anexa 37. transbordarea mărfurilor într-un alt mijloc de transport.formalităţi de îndeplinit la biroul de tranzit (punct 3. biroul competent completează rubrica G din exemplarele nr. noile mijloace de identificare sunt aplicate şi exemplarele 4 şi 5 sunt Acţiunea autorităţii competente Articolul 33 apendice I din convenţie Articolul 360 RVC 213 . Exemple de ceea ce poate fi considerat ca şi incident pe parcursul transportului : imposibilitatea respectării itinerariului stabilit. punctul B.2).

Atunci când au fost efectuate mai mult de două transbordări şi rubrica F este deja întrebuinţată.56 ale exemplarelor nr. Toate fracţionările unei încărcături trebuie să se efectueze sub supraveghere vamală şi trebuie să fie începută finalizarea procedurii de tranzit. numărul de înmatriculare şi naţionalitatea noului vehicul tractor sunt înscrise în rubrica nr. viza autorităţilor competente nu este necesară. cu litere de mână lizibile. În cazul altui incident sau accident având o influenţă asupra respectării obligaţiilor principalului obligat sau ale transportatorului. informaţia cerută este indicată de transportator în rubrica nr. În caz de pericol iminent. Transbordarea mărfurilor într-un alt mijloc de transport nu se poate efectua decât cu autorizarea autorităţilor competente din locul în care se doreşte să se realizeze transferul.2.56 din DAU. Noile declaraţii de tranzit trebuie să fie stabilite pentru fiecare fracţie de încărcătură. 3. Formalităţi la biroul de tranzit Prezentul punct furnizează informaţii despre: Descărcare parţială sau totală Incident sau accident Fracţionarea unei încărcături 214 . Autoritatea vamală vizează rubrica F din exemplarele nr. cu cerneală şi cu majuscule.4 şi 5 din DAU şi vizate de vamă în rubrica G. autorităţile vamale competente trebuie să fie imediat informate. În acest caz. În acest caz.4 şi 5 ale DAU.4 şi 5 din DAU.55 „Transbordări” a exemplarelor nr.4 şi 5 ale DAU în rubrica G. transportatorul informează neîntârziat autorităţile competente şi procedează la adnotările necesare în rubrica nr. transportatorul întrebuinţează rubrica nr. Totuşi.56 din DAU.Transbordarea mărfurilor vizate în consecinţă. dacă descărcarea parţială sau totală a mijlocului de transport este cerută. atunci când doar vehiculul tractor a fost înlocuit (însemnând că marfa nu a fost manipulată sau transbordată). Autorităţile vamale iau toate măsurile necesare şi vizează exemplarele nr.

o ţară terţă. . Biroul de tranzit52 Biroul de tranzit este un birou vamal autorizat. 3.Schimbarea biroului de tranzit ( punct 3. traversând frontieră dintre acea Parte dintre un Stat Membru şi Contractantă şi o ţară terţă.1.2.3).Conduita de îndeplinit în caz de iregularităţi (punct 3. 52 Modificarea nr. alta decât o ţară AELS.5 215 .2).2. Punct ieşire de -dintr-o parte Contractantă -dintre teritoriul vamal al atunci Părţi când încărcătura Comunităţii atunci când părăseşte pe acel teritoriu pe parcursul o traversând o frontieră părăseşte teritoriul acelei transportul Contractante parcursul unei operaţiuni de unei operaţiuni de tranzit.4).1).. . Tranzit Comunitar -pe teritoriul au vamal al Comunităţii atunci când mărfurile traversat teritoriul unei ţări terţe pe parcursul unei operaţiuni de tranzit.2.2. tranzit.biroul de tranzit (punct 3. Următorul tabel evidenţiază varietatea posibilităţilor pentru un birou de trazit comun şi Comunitar. .2. Tranzit Comun Punct intrare de -într-o parte Contractantă. situat la un punct de intrare sau ieşire.Avizul de trecere TC10 ( punct 3.

2. la încheierea operaţiunii de transport. În cazul în care controlul menţionat mai sus nu demonstrează nici o neregulă. alta decât o ţară AELS. Apendice convenţie Articolul 6 apendice III Convenţie Articolele 359 şi 412 din RVC Cei din acest birou pot inspecta mărfurile doar dacă se consideră necesar. mărfurile şi avizul de trecere I (TC10) sunt prezentate la fiecare birou de trecere53. Statele Membre trebuie să încerce stabilirea. dacă este necesar. 3. sosirea la un birou de tranzit care nu a fost prevăzut. transportul îşi va urma destinaţia. Un TC10 este prezentat la acest birou de tranzit care nu a fost prevăzut. Atunci când mărfurile circulă sub regimul de tranzit. atunci când circumstaţele locale permit.51 din exemplarele nr. Formalităţi la biroul de tranzit Declaraţia de tranzit. TC10 este reţinut de biroul de tranzit.2. Notă: anumite ţări cer prezentarea unui exemplar Articolul 12 din convenţie 53 TC10 nu trebuie prezentat atunci când biroul de plecare şi biroul de tranzit utilizează NCTS. în cazul în care pentru acea operaţiune nu se justifică o examinare amănunţită. rezervate pentru controlul mărfurilor comunitare care circulă sub acoperirea unui document vamal emis într-un alt Stat Membru. TC10 este transmis la biroul de plecare şi numele biroului de tranzit şi codul ţării sunt trecute în rubrica nr. unor benzi de circulaţie speciale pe parcursul birourilor vamale situate la frontierele externe ale Comunităţii.4 şi 5 din DAU. 216 .Pentru a facilita circulaţia mărfurilor Comunitare dintre diferitele părţi ale teritoriului vamal al Comunităţii. Controlul acestor bunuri trebuie limitat la verificarea dovezii statutului Comunitar al mărfurilor şi. se aplică procedura generală. pe cât posibil. Articolul 32. atunci când acestea trebuie să traverseze te ritoriul unei ţări terţe. În acest caz.

altul decât cel înscris în exemplarele nr. T2F. T. Conventie din convenţie Articolul 217 . OPERATOR Transportatorul are grijă să prezinte un TC10 la fiecare birou de tranzit.4 şi 5 apendice I din convenţie Articole 359.suplimentar al exemplarului nr. Atunci când mărfurile tranzitează teritoriul unei ţări din AELS.4 din DAU la statisticile finale. biroul de tranzit pune ştampila pe exemplarul nr. Avizul de trecere (TC10) TC10 Articolul 32. paragraf 4 apendice I. în cazul în care mărfurile fac obiectul unei operaţiuni T1 sau T2 care începe într-o ţară din AELS.4 şi 5 ale DAU Articolul 32. b) la primul birou de tranzit din Comunitate.2. 3. un TC10 trebuie să facă referire la toate declaraţiile de tranzit care îl însoţesc ( T1. a) la primul birou de tranzit în toate ţările AELS. T2.4 din DAU pentru a certifica trecerea frontierei. . paragraf 2.4 Schimbarea biroului de tranzit Mărfurile se pot îndrepta către un birou de tranzit.).3. Biroul de tranzit respectiv trimite acest exemplar suplimentar la biroul naţional de statistică competent.2. Dacă spaţiul disponibil pe spatele TC10 este insuficient pentru a conţine indicaţii asupra tuturor declaraţiilor. 3. paragraf 2şi3 şi art 412 din RVC Biroul de tranzit acceptă TC10 imprimat în limba unei alte părţi contractante Cu toate că mărfurile se găsesc într-un singur mijloc de transport. trebuie să se utilizeze unul sau mai multe avize de trecere.

el nu întrerupe operaţiunea. trebuie verificat dacă garanţia este valabilă pentru tranzit prin ţara în care este situat.359. în următoarele cazuri: 1.4 Acţiuni în cazul unor nereguli minore Nereguli minore Atunci când biroul de tranzit constată nereguli minore într-o declaraţie de tranzit şi când nu sunt alte indicii de abuz. Absenţa indicării unui birou de tranzit 218 . 3. VAMA Biroul de tranzit lasă neregulile constatate fără urmări dar corectându-le. dar notează faptele pe exemplarele nr. dacă este loc (art. Indicarea unui birou de tranzit prevăzut altul decât cel efectiv traversat.31).2.4 şi 5 ale DAU. Absenţa menţiunii „Expeditor agreat” în rubrica D (/J) din DAU. Absenţa numărului de înmatriculare a mijlocului de transport ( rubrica nr. atunci când biroul de tranzit este situat într-o ţară din AELS. din RVC. VAMA În cazul schimbării biroului de tranzit. în cazul unei operaţiuni de tranzit între 2 state membre ale Comunităţii. 3. 5. 69 din apendicele I Convenţie/articolul 402 din RVC).paragraf 3. 2.18 şi 21). noul birou utilizat trimite imediat TC10 la biroul prevăzut iniţial (menţionat în rubrica nr. aceasta este cea care păstrează TC10.53 a DAU) Totuşi.18 şi 21) sau a numerelor containerelor ( rubrica nr. dacă este posibil. 4. Atunci când biroul de tranzit este situat intr-o ţară alta decât cea a biroului iniţial prevăzut. Inscripţii manuale (sau corecturi) neautentificate ale numărului de înmatriculare a mijlocului de transport (rubrica nr. pentru a informa biroul de destinaţie.

întrerupe procedura de tranzit şi începe cercetările ce se impun. Situaţii particulare (pro memoria) 5. Excepţii (pro memoria) 219 . 4.Nereguli grave Atunci când un birou de tranzit constată nereguli grave într-o operaţiune de tranzit.

Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) 220 .6.

Anexe (pro memoria) 221 . Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale 8.7.

2 descrie privind reglementările Punctul 3 descrie procedurile de urmărire şi măsurile 222 . Introducere Atunci când mărfurile sunt transportate sub regim de tranzit. principiile formalităţile generale la biroul şi de Punctul destinaţie. Prezentul capitol tratează diferitele formalităţi de îndeplinit la biroul de destinaţie atunci când DAU este utilizată ca şi declaraţie de tranzit. ele sunt îndrumate de un birou de plecare către un birou de destinaţie.Capitolul 4 – Formalităţi la biroul de destinaţie 1.

În absenţa iregularităţilor. regimul de tranzit este 223 . la biroul de destinaţie. 6 este rezervat instrucţiunilor vamale 2. la biroul de plecare (sau. mărfurile împreună cu documentele sunt prezentate autorităţilor vamale.5 al DAU.ce trebuie luate de către autorităţile vamale în ceea ce priveşte terminarea procedurii de tranzit. Punctul 5 acoperă excepţiile şi regulile generale Punctul naţionale Punctul 7 este rezervat utilizării de către administraţia vamală Punctul 8 conţine anexele capitolului 4. Biroul de destinaţie verifică mărfurile şi documentele şi returnează exemplarul nr. Principii generale şi legislaţie La sfârşitul operaţiunii de tranzit. la biroul centralizator). Această operaţiune indică încheierea operaţiunii. vizat în regulă. dacă există. tratează situaţiile particulare privind Punctul 4 încheierea procedurii de tranzit.

5 din prezentul capitol. În caz de iregularităţi trebuie îndeplinite alte măsuri.1) controlul şi completarea exemplarelor din DAU (punctul 3. apendicele I din convenţie Articolul 92 . Notă: Sfârşitul operaţiunii de tranzit la biroul de destinaţie este diferit de încheierea regimului de 224 . paragraf 1.încheiat de către biroul de plecare ( sau biroul centralizator): vezi capitolul 5.2). Notă: articolul 38 din Apendicele I din convenţie şi articolul 92 din CVC stabilesc o distincţie între sfârşitul şi încheierea procedurii de tranzit. 3. se presupune că nici o iregularitate nu a survenit. La sfârşitul prezentului punct.4 şi 4. Baza juridică Bazele juridice care răspund de procedurile descrise în prezentul capitol sunt următoarele: Articolele de la 34 la 38. Formalităţi la biroul de destinaţie Prezentul punct furnizează informaţii despre: prezentarea mărfurilor împreună cu documentele la biroul de destinaţie (punctul 3. paragraful 1. Măsurile care se iau în cazul iregularităţilor sunt detaliate la punctele 4. din CVC Articolele de la 361 la 364 din RVC.

tranzit. Incheierea operaţiunii de tranzit Articolele 4 şi 38 apendice I din convenţie Terminarea regimului rezultă din combinarea unui element de fapt-prezentarea mărfurilor şi a documentelor de tranzit aceasta relativ la biroul de destinaţie. Un eveniment unde nu se respectă obligaţiile intervenite ulterior acestei date relevă alte destinaţii şi alte reguli vamale decât cele de tranzit. normală sau simplificată54 . în funcţie de tipul de procedură. pe baza informaţiilor furnizate de biroul de destinaţie. capitolul 5. şi un element de drept-o prezentare efectuată conform cu dispoziţiile regimului. utilizată. Momentul la care regimul ia sfârşit permite a închide deodată operaţiunea de tranzit şi perioada până la care principalul obligat este ţinut la respect de obligaţiile ataşate regimului. Pentru mai multe informaţii. de la care se constituie obligaţia principală. vezi partea a IV-a. Articolele 14. Aceasta nu semnifică totuşi că responsabilitatea (financiară sau alta) a principalului obligat nu poate fi angajată ulterior la sfârşitul regimului. 3.1. dacă regimul poate fi încheiat. Îi revine biroului de plecare sau biroului centralizator al ţării de plecare decizia. se găsesc într -adevăr o serie de dispoziŝii specifice precizând condiŝii particulare cărora regimul se presupune a se termina sau este considerat că a fi pe cale a se termina în cadrul procedurilor precum cele privind destinatarii agreaŝi 225 . astfel încât el 54 În completarea definiŝiei de sfârşit de regim.92 Şi 96 din CVC Atât prima. cât şi cealaltă acţiune relevă responsabilitatea unui principal obligat.

Acest termen este înscris în rubrica D din DAU. 3.4 şi 5 ale DAU sunt prezentate la biroul de destinaţie în termenul prevăzut în acest scop. Obligaţia revine altor persoane În afară de principalul obligat. mai ales de către autorităţile vamale din biroul de destinaţie. alte persoane sunt supuse obligaţiilor în cadrul regimului de tranzit. determină dacă condiţiile regimului de tranzit au fost 226 . El nu poate fi modificat de aceste autorităţi. 4 şi 5 din DAU la biroul de destinaţie. Pentru mai multe informaţii vezi Partea a IV-a capitolul 3. paragraf 1. Controlul încheierii regimului Controale După prezentarea mărfurilor şi a exemplarelor nr.2.app I din convenţie Articolul 361 din RVC Termenul Articolul 26. Termenul prescris de biroul de plecare leagă autorităţile competente din ţările ale căror teritorii sunt traversate în cursul operaţiunii de tranzit. care au fost plasate sub regimul de tranzit sunt în egală măsură responsabile de prezentarea mărfurilor intacte la biroul de destinaţie în termenul prescris şi de respectarea întocmai a măsurilor de identificare. autorităţile vamale. apendice I din convenţie Articolul 356 din RVC Mărfurile şi exemplarele nr. Prezentarea trebuie să se facă în termenul fixat de biroul de plecare.poate garanta o operaţiune de tranzit anterioară. Articolul 34. punctele 36 şi 37. Transportatorul şi toate persoanele care au încărcat mărfurile în colete.

unde se constată iregularităţi. VAMA Biroul de destinaţie înregistrează declaraţia de tranzit prezentată. apendice I din convenţie Articolul 363 din RVC Exemplarul numărul 5 al DAU trebuie returnat fără întârziere de către biroul de destinaţie autorităţilor competente din ţara de plecare. Indică informaţiile următoare în rubrica I „ Controlat la biroul de destinaţie” pe cele două exemplare ale DAU: 1. Tot ceea ce priveşte încărcătura nu face în acest timp obiectul unui examen aprofundat. Articolul 36. într-o manieră care să permită un acces comod şi rapid la documente în caz de căutare. nu mai târziu de luna care urmează datei de sfârşit a operaţiunii. şi vizează declaraţia de tranzit în Mărfurile care au circulat sub regim de tranzit pot fi examinate de autoritatea vamală. Autorităţile vamale aplică în general un sistem bazat pe analiză de risc pentru a selecţiona încărcăturile care trebuie controlate. Biroul de destinaţie compară informaţiile din exemplarele nr. Chiar şi în caz de suspiciune. Biroul de destinaţie reţine exemplarul 4 din DAU. acest exemplar trebuie să fie returnat în acest termen. numărul de înregistrare.respectate consecinţă.4 şi 5 ale DAU. decât în caz de suspiciuni. Ele nu trebuie să efectueze verificări detaliate a mărfurilor. 2. data sosirii 227 .

5. VAMA (doar în Comunitate) Atunci când un exemplar de control T555 eliberat de un birou de plecare este prezentat cu exemplarele 4 şi 5 din DAU.3. biroul de destinaţie trebuie să indice „Exemplarul T5 prezent”.Articolele de la 912 bis la 912 octies din RVC furnizează mai multe informaŝii despre exemplarul T5 228 . Ţările 55 Exemplarul de control T5 este un document cerut uneori pentru circulaŝia mărfurilor în interiorul teritoriului vamal al Comunităŝii. în cazul produselor agricole). Este utilizat pentru a aduce dovada utilizării şi/sau a destinaŝiei sigure a mărfurilor. rezultatul examinării obligatorie privind termenul pentru prezentarea itinerarului. Notă: semnătura. Anexa 8. rezultatul controlului asupra mijloacelor de identificare( verificarea stării sigiliilor aplicate şi controlul pe baza descrierii mărfurilor). Un număr mare de ţări dispun de un birou naţional centralizator pentru returnarea şi recepţia exemplarului 5 al DAU. birourile regionale sau locale pot utiliza de asemenea această cale. ştampila şi menţiunea „conform” trebuie de asemenea aplicată pe documente atunci când biroul de destinaţie acceptă prezentarea mărfurilor şi documentelor fără control. 4. în rubrica „Remarci” în rubrica I „Controlat la biroul de destinaţie” al DAU. 6. menţiunea „conform” în rubrica „remarci” atât timp cât nici o iregularitate nu a fost constatată.Totuşi. atunci când se specifică măsuri comunitare specifice exigente( de ex.2 prezintă menţiunea „Exemplarul T5 prezent” în toate limbile comunitare. Anexa 8.1 prezintă diferite versiuni lingvistice ale menţiunii „Conform”. semnătura unui funcţionar vamal şi o ştampilă cu însemnele biroului.

sau la biroul de plecare. biroul de destinaţie returnează exemplarul 5 al DAU la biroul naţional al ţării de plecare. Biroul trebuie să procedeze la returnarea exemplarului 5 din DAU măcar o dată pe săptămână.5 al DAU.15 şi 17 din exemplarul nr.4 VAMA Într-o ţară ce dispune de un birou naţional centralizator. Exemplarele trebuie returnate la adresele care figurează dedesubtul rubricilor nr. Dacă nici ţara de plecare nu dispune de un birou centralizator. 229 . biroul de destinaţie returnează exemplarul 5 al DAU către ţara de plecare prin intermediul acestui birou.următoare nu dispun de un birou centralizator: Austria Cehia Danemarca Finlanda Norvegia Suedia Elveţia Lista birourilor naţionale centralizatoare cu scopul de returnare a exemplarului 5 din DAU figurează în anexa 8. Într-o ţară ce nu dispune de un birou naţional centralizator.

Situaţii particulare Prezentul punct furnizează informaţii pentru situaţiile particulare ale regimului de tranzit survenite la biroul de destinaţie. Această recipisă nu poate servi totuşi ca dovadă alternativă a încheierii procedurii.4. În al doilea rând joacă un rol important în cazul unei cercetări. la eliberarea unei dovezi alternative (punctul 4. 4. La procedura de cercetare se vor găsi astfel facilităţi.1). Recipisa are 2 funcţii importante. care trebuia să-i parvină. În primul rând permite informarea principalului obligat că Funcţiile recipisei transportatorul a prezentat documentele de tranzit la biroul de destinaţie. şi anume: la eliberarea unei recipise (punctul 4. 230 . indicând pe lângă ce birou au fost prezentate documentele de tranzit.4). Eliberarea unei recipise Articolul 35 Apendice I din convenţie Art 362 din RVC La cerere autoritatea vamală eliberează o recipisă unei persoane. la schimbarea biroului de destinaţie (punctul 4.2). atunci când biroul de plecare nu a primit exemplarul 5 al DAU.5). la prezentarea mărfurilor şi documentelor în afara zilelor şi orelor de funcţionare şi în alt loc decât biroul de destinaţie(punctul 4. În acest caz principalul obligat este în măsură de a prezenta la biroul de plecare recipisa.3) la constatarea iregularităţilor(punctul 4.1. care prezintă declaraţia de tranzit şi mărfurile la biroul de destinaţie.

dacă doreşte să indice la care transportator de mărfuri se va înapoia recipisa după notările asupra acesteia de către autorităţile vamale.Forma recipisei Recipisa trebuie să fie conform:   modelului TC11-prezentată în apendice III. Biroul de destinaţie nu este obligat să înapoieze recipisele prin poştă. anexa A13 din convenţie/anexa 47 din RVC sau partea detaşabilă de pe verso exemplarului 5 al DAU Completarea recipisei Persoanele ce solicită recipisa o completează înainte de prezentarea pentru viză unui funcţionar de la biroul de destinaţie. OPERATOR Persoana care cere o recipisă la un birou de destinaţie completează formularul TC11. Principalul obligat poate. prin indicarea: numele şi ţara biroului de destinaţie tipul de declaraţie căruia i se atribuie DAU numărul declaraţiei de tranzit data numele biroului vamal de plecare Pe de altă parte. În mod normal principalul obligat cere transportatorului să-i înapoieze recipisa. de exemplu. la mână. într-o manieră lizibilă. recipisa poate conţine alte informaţii asupra încărcăturii. dar nu-i este interzis să o facă. dacă este necesar. Adresa de returnare poate fi indicată : pe spatele recipisei atunci când formularul de 231 .

recipisă este conform modelului arătat în anexa A13, apendice III din convenţie/anexa 47 din RVC; pe spatele exemplarului 5 al DAU, în rubrica goală ce se află la dreapta rubricii D, atunci când recipisa este alcătuită din partea detaşabilă aflată pe verso exemplarului 5 al DAU. Notă: atunci când declaraţia de tranzit este alcătuită dintr-un formular compus din 4 exemplare prin aplicarea primului articol, paragraful 1, punctul b), apendicele II din convenţia DAU/articolul 208,

paragraful 3, titlul VII din RVC, adresa de returnare poate să nu fie indicată.

VAMA Atunci când este cerută o recipisă, funcţionarul de la biroul de destinaţie: verifică dacă este utilizat formularul adecvat, mai ales formularul TC11 sau partea detaşabilă a exemplarului nr.5 din DAU; verifică dacă este citeţ; verifică dacă a fost corect completat; verifică că nimic nu interzice eliberarea recipisei eliberează recipisa persoanei care i-a cerut-o, când totul este în ordine. Notă: eliberarea unei recipise „ sub rezervă” este interzisă (articolul 35 al apendicelui I al convenţiei/articolul 362 al RVC)

4.2 Eliberarea unei dovezi alternative
Articolul 34 paragraf 3, app. I din convenţie

Principalul obligat poate cere autorităţilor vamale să -i furnizeze o dovadă alternativă pe baza căreia regimul

232

va fi încheiat într-o manieră regulată.
Articolul 362 Paragraf 3 din RVC

Această cerere poate fi formulată în momentul în care declaraţia de tranzit şi mărfurile sunt prezentate la biroul de destinaţie Notă: pentru informaţii mai ample în legătură cu acceptarea probei alternative de către biroul de plecare a se vedea capitolul 5, punctul 3.4.2

OPERATOR Pentru a obţine o probă alternativă, conform articolului 34, paragraful 3 din apendicele I al convenţiei/articolul 361, paragraful 3 din RVC: o copie a exemplarului nr.5 din DAU şi dacă este cazul DAU, BIS sau o copie suplimentară a exemplarului nr.5 din DAU şi dacă e cazul DAU, BIS pot fi prezentate la biroul de destinaţie pentru certificare Copia, care poate fi o fotocopie, trebuie: - să fie semnată în prealabil de principalul obligat - să poarte menţiunea „copie” - să poarte menţiunea „dovadă alternativă”( care poate fi imprimată pe copie) - şi să conţină numărul de înregistrare al declaraţiei de tranzit şi informaţiile care figurează despre declaraţie Anexa 8.3 prezintă diferitele versiuni lingvistice ale menţiunii”probă alternativă” VAMA Documentele sus menţionate, având numărul declaraţiei de tranzit, trebuie să fie certificate de autorităţile vamale. Certificarea poate fi de asemenea efectuată printr-un sistem informatic, dar trebuie să apară în clar de la autoritatea vamală din ţara de plecare că documentul certificat este unul originar. Biroul de destinaţie trebuie să vizeze proba alternativă când nu a constatat nereguli. Viza este în acelaşi fel ca şi în cazul exemplarului nr.5 din DAU (ştampila biroului, semnătura funcţionarului şi data)

233

Persoana care prezintă un astfel de document cu mărfurile şi declaraţia de tranzit este însărcinată să reprezinte principalul obligat. Biroul de destinaţie trebuie să dea copia sau exemplarul suplimentar al exemplarului 5 din DAU vizat, acestei persoane. 4.3. Prezentarea mărfurilor şi documentelor în afara zilelor şi orelor de lucru şi într-un alt loc decât biroul de destinaţie
Articolul 34, paragraf 1,app. I din convenţie Articolul 361 din RVC

În general, mărfurile şi documentele de tranzit corespunzătoare trebuie să fie prezentate: - la biroul de destinaţie şi - în timpul zilelor şi orelor de funcţionare Totuşi, biroul de destinaţie poate autoriza

prezentarea mărfurilor şi a documentelor de tranzit în afara acestor perioade şi în alt loc.
Articolul 34, apendicele I din convenţie Art 2002 din RVC

Conform reglementărilor naţionale, cheltuielile care rezultă sunt suportate de operator.

4.4. Nereguli 4.4.1.Nereguli privind sigiliile În general, mărfurile sunt sub sigiliu în timpul transportului lor în regim de tranzit. La biroul de destinaţie, autorităţile vamale verifică dacă sigiliile sunt intacte. Dacă au fost falsificate, ele indică această informaţie pe DAU.

VAMA Biroul de destinaţie verifică starea sigiliilor şi notează rezultatul inspecţiei sale în rubrica I a exemplarelor 4 şi 5 din DAU, privind rubrica „controlul sigiliilor”. Dacă

234

sigiliile sunt în stare proastă, sau dacă rezultă că au fost falsificate, autorităţile vamale pot examina mărfurile şi indica faptele pe DAU. (articolul 34 din apendicele I al convenţiei/articolul 72 din CVC şi articolul 361 din RVC)

4.4.2. Alte nereguli Biroul de destinaţie menţionează neregula pe care a constatat-o cu scopul de a informa biroul de plecare. Biroul de plecare decide în funcţie de faptele prezentate şi determină măsurile potrivite care se iau. Trebuie să se distingă următoarele cazuri: 1. La biroul de destinaţie poate fi constatată o diferenţă între mărfurile enumerate pe documentul de tranzit şi cele real prezentate:

VAMA Biroul de destinaţie - Înregistrează declaraţia de tranzit -notează în rubrica I a exemplarelor 4 şi 5 din DAU, privind rubrica „Observaţii” Menţiunea „Diferenţe: excedent… lipsă…… natura mărfurilor………. clasificare tarifară…………. -trimite exemplarul din DAU în ţara de origine urmând procedura obişnuită Anexa 8.5 prezintă diferite versiuni lingvistice ale menţiunii „diferenţe”
235

2. Biroul poate constata o neregulă privind informaţiile care figurează pe exemplarele nr.4 şi 5 din DAU.

VAMA Biroul de destinaţie: -înregistrează declaraţia de tranzit; -notează în rubrica I a exemplarelor nr.4 şi 5 din DAU, privind rubrica „Observaţii” menţiunea „Nereguli: rubrica...” -trimite exemplarul nr.5 din DAU în ţara de plecare urmând procedura obişnuită. Anexa 8.6 prezintă diferite versiuni lingvistice ale menţiunii „ Nereguli :rubrica..” 4.4.3. Anchetă asupra neregulilor Biroul de destinaţie poate decide să ancheteze neregula constatată.

VAMA Biroul de destinaţie: -înregistrează declaraţia de tranzit -precizează menţiunea „Anchetă în curs” în rubrica I a exemplarului nr.5 din DAU vizând rubrica „Observaţii” -trimite exemplarul nr. 5 al DAU în ţara de plecare urmând procedura obişnuită

236

Notă: ţara de destinaţie trebuie să trimită exemplarul nr.5 din DAU neîntârziat şi cel mai târziu în luna care urmează datei sfârşitului operării. -trimite rezultatele anchetei la biroul de plecare în următoarele trei luni , prin procedura obişnuită Pentru informaţii mai ample a se vedea capitolul 5, punctul 4 Anexa 8.7 prezintă diferite versiuni lingvistice ale menţiunii”Anchetă în curs”

Biroul de destinaţie poate decide perceperea dato riei rezultate din neregulă. În acest caz menţiunea „ Impuneri percepute” este notată în rubrica I a exemplarului nr.5 al DAU. Biroul de plecare nu informează principalul obligat în legătură cu declanşarea procedurii. Notă: menţiunea „Impuneri percepute” nu semnifică neapărat că taxele au fost efectiv cerute şi achitate. Autorităţile biroului de destinaţie pot deci să acceptat o declaraţie de plasare în orice altă destinaţie vamală admisă.

VAMA Biroul de destinaţie: -înregistrează declaraţia de tranzit -odată informat de acoperirea integrală a taxelor pune menţiunea „Taxe încasate” în rubrica I a exemplarului nr.5 din DAU, aparţinând rubricii „Remarci” -trimite exemplarul nr.5 din DAU în ţara de plecare urmând procedura obişnuită

237

Anexa 8.8 prezintă diferitele versiuni lingvistice ale menţiunii „Taxe încasate” Notă: Ţara de destinaţie trebuie să trimită exemplarul nr.5 din DAU neîntârziat şi cel mai târziu în luna care urmează datei sfârşitului operării.

4.5. Schimbarea biroului de destinaţie
Articolul 34, paragraf 4 şi 5, app. I din convenţie Art.361 din RVC

O operaţiune de tranzit poate lua sfârşit într-un birou, altul decât cel prevăzut în declaraţia de tranzit. Acest birou devine atunci birou de destinaţie. Trei situaţii pot apărea: 1. Noul birou de destinaţie este situat în aceeaşi parte contractantă (sau în acelaşi stat membru), ca cea înscrisă în declaraţia de tranzit:

VAMA Biroul de destinaţie: -înregistrează declaraţia de tranzit -verifică dacă informaţiile care figurează pe exemplarul nr.4 din DAU corespund cu cele ce figurează pe exemplarul nr.5 -verifică termenul, starea sigiliilor (dacă sunt puse) şi traseul (dacă este impus) -determină nivelul de verificare impus - inscrie menţiunea „conform” în rubrica I a exemplarului nr.5 din DAU aparţinând rubricii „remarci” când verificarea efectuată a dus la un rezultat satisfăcător -trimite exemplarul nr.5 din DAU în ţara de plecare urmând procedura obişnuită Anexa 8.1 prezintă diferitele versiuni lingvistice ale menţiunii „ Conform”

238

2. Noul birou de destinaţie este situat într-o altă parte contractantă (sau într-un alt stat membru) decât cea înscrisă în declaraţia de tranzit: VAMA Biroul de destinaţie -înregistrează declaraţia de tranzit -verifică rubrica 52 din DAU pentru a se asigura că garanţia este valabilă în ţara respectivă -verifică dacă informaţiile care figurează pe exemplarul nr.4 din DAU corespund celor care figurează pe exemplarul nr.5 al DAU -verifică termenul, starea sigiliilor (dacă au fost puse) şi traseul (dacă este impus) -determină nivelul de verificare impus -pune menţiunea „Diferenţe: mărfuri prezentate la birou ...(nume şi ţară)” în rubrica I a exemplarului nr.5 din DAU, vizând rubrica”remarci”, când verificarea efectuată a dus la un rezultat satisfăcător -trimite exemplarul 5 din DAU în ţara de plecare urmărind procedura obişnuită Aneax 8.9 prezintă diferite versiuni lingvistice ale menţiunii „Diferenţe..” 3.Noul birou de destinaţie este situat într-o parte contractantă diferită de cea înscrisă în DAU, care poartă menţiunea următoare: „Ieşire din ……. supusă unor restricţii sau taxe conform reglementării/directivei nr. …” Anexa 8.10 prezintă diferite versiuni lingvistice ale acestei menţiuni.

239

VAMA Biroul de destinaţie -înregistrează declaraţia de tranzit -verifică rubrica 52 din DAU pentru a se asigura că garanţia este valabilă în ţara respectivă -verifică dacă informaţiile care figurează pe exemplarul nr.4 din DAU corespund celor care figurează pe exemplarul nr.5 al DAU -verifică termenul, starea sigiliilor (dacă au fost puse) şi traseul (dacă este impus) -determină nivelul de verificare impus -pune menţiunea „Diferenţe: mărfuri prezentate la birou ..(nume şi ţară)” în rubrica I a exemplarului nr.5 din DAU, vizând rubrica ”remarci”, când verificarea efectuată a dus la un rezultat satisfăcător -trimite exemplarul 5 din DAU în ţara de plecare urmărind procedura obişnuită şi notificarea după care mărfurile supuse restricţiilor de export sau impozitării au fost duse până la biroul vamal respectiv -păstrează mărfurile sub control vamal şi hotărăşte: -să autorizeze transferul lor spre partea contractuală de care aparţine biroul de plecare sau -să nu permită ridicarea lor înainte de primirea unei autorizaţii scrise specifice de ridicare trimisă de biroul de plecare 5. Prezentarea după expirarea termenului
Articolul 26, paragraf 3 app. I din convenţie

Probele următoare pot fi furnizate pentru a atesta circumstanţele neprevăzute, neimputabile

transportatorului sau principalului obligat, conducând la prezentarea mărfurilor după expirarea termenului:
Articolul 356 din RVC

Declaraţia poliţiei (în caz de accident, furt etc) Atestarea unui serviciu de sănătate(în caz de îngrijiri etc)

240

Atestarea unui serviciu de depanare (în caz de reparare a vehiculului) Orice element de probă a unei întârzieri datorate unei greve sau a oricărei alte împrejurări neprevăzute. Totuşi, rămâne la latitudinea biroului de destinaţie să hotărască validitatea probei.

6. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat)

241

.7.(nume şi ţara)” 8.. Menţiune „Anchetă în curs” 8.2. Parte rezervată pentru uzul administaţiei vamale 8.3.10. Menţiunea „Exemplar T5 prezentat” 8.” 8.7.6. Menţiunea „Ieşire din … supusă restricţiilor sau impozitărilor prin Regulament/Directiva/Decizia nr….4. Menţiunea „Conform” 8.. Menţiunea „Diferenţe …” 8.” 242 . Menţiunea „ Probă alternativă” 8.8. Menţiunea „Taxe încasate” 8. Anexe 8. Menţiunea „Nereguli: . Lista birourilor centralizatoare pentru returnarea exemplarelor 5 8. Fraza „ Diferenţe: mărfuri prezentate la birou .1.9.5..

1 Menţiunea „Conform” Menţiunea „Conform” în toate versiunile lingvistice. de utilizat în cazul în care nu s-a constatat nici o neregulă: CS: DA: DE: EE: EL: ES: FR: IT: LV: LT: HU: MT: NL: conform souhlasí konform konform vastavuses θαιωδ conform conforme conforme atbilst atitinka rendben 243 .Anexa 8.

Anexa 8.2 Menţiunea „Exemplarul T5 prezentat” CS DA DE EE EL ES FR IT LV LT HU MT NL eksemplaar T5 overgelegd list T5 p edloţený eksemplar T5 modtaget Exemplar T5 vorgelegt T5-dokument esitatud πξ o oηζζελ αληηηππ o T5 presentado ejemplar T5 exemplaire T5 présenté presentato l'esemplare T5 T5 formul rs uzr d ts T5 egzempliorius pateiktas 244 .PL: PT: SI: SK: FI: SV: EN: IS: NO: RO zgodnie conforme ustrezno súhlasí tyydyttävä konform satisfactory fullnægjandi konform Conform Menţiunea se inscrie în sub-caseta din stânga de la rubrica I a DAU.

3 Menţiunea „Probă alternativă” CS DE EE EL ES FR IT LV LT HU MT NL PL Alternativní d kaz Alternativnachweis Alternatiivsed tõendid Ελαιιαθηηθή απόδεημε Prueba alternativa Preuve alternative Prova alternativa Alternat vs pier d jums Alternatyvusis i rodymas Alternatív igazolás Prova alternattiva Alternatief bewijs Alternatywny dowód 245 .PL PT SI SK FI SV EN RO karta T5 przedstawiona apresentado o exemplar T5 kontrolni izvod T5 predloţen výtla ok T5 predloţený valvontakappale T5 esitetty Kontrollexemplar T5 uppvisat copy T5 presented Exemplar T5 prezentat Anexa 8.

55 Blok B/3 B-1000 BRUSSEL Germania 1. 5 din DAU Belgia Bureau centralisateur des douanes douane Quai des Péniches.PT SI SK FI SV EN IS NO RO Prova alternativa Alternativno dokazilo Alternatívny dôkaz Vaihtoehtoinen todiste Alternativt bevis Alternative proof Önnur sönnun Alternativt bevis Probă alternativă Anexa 8. Hautptzollamt Bielefeld Zentralstelle Zollversand Alter Uentroper Weg 2 D-59067 HAMM 246 . 55 Bloc B/3 B-1000 BRUXELLES Centralisatiekantoor der Akenkaai.4 Lista birourilor centralizatoare pentru returnarea exemplarelor nr. Hauptzollamt Braunschweig Zentralstelle Zollversand Postfach 1540 D-38335 HELMSTEDT 2.

ηα µ µ Πι . de Las Palmas de Gran Canaria Oficina Centralizadora de Tránsitos Explanada Tomás Quevedo. 185 10 PIRAEUS GREECE Spania Dependencia Provincial de Aduanas e II.ΑΣ Œ GRECE DIEFTHINSI TELONION ATTIKIS CENTRAL TRANSIT OFFICE ST. Guzmán el Bueno.EE.Grecia . Αγ . s/n E Œ 17071 LA JUNQUERA Dependencia Provincial de Aduanas e II. NICKOLAS SQ.EE. Donegal Ireland 247 .EE. de Madrid Oficina Centralizadora de Tránsitos C/.ηεύζπλζε Τειωλείωλ Αηηηθήο Γξαθείν .31057 TOULOUSE Irlanda Central Transit Office Customs and Excise Quay Street Donegal Town Co. 139 E Œ 28071 MADRID Dependencia Provincial de Aduanas e II. de La Junquera Oficina Centralizadora de Tránsitos Carretera Nacional II.. Νηθνιάνπ 185 10 Πεηξαηάο Ε. s/n E Œ 35071 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Franta Bureau Centralisateur des Documents Communautaires 161. chemin de Lestang F .

2/2 40122 BOLOGNA tel. 051 6088811 fax 051 242924 Direzione Regionale per il Trentino Alto Adige 248 . 035 233000 fax 035 270490 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Brescia Via Perotti. 0831 521020 fax 0831 523914 Direzione Regionale per l™Emilia Romagna Via Montebello. 0165 32344 fax 0165 40169 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogana di Bari Corso De Tullio. n. 071 227521 fax 071 207514 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Aosta Autoporto Valle D™Aosta. 3 72100 Œ BRINDISI tel. n. 21/A 24125 BERGAMO tel. n 33/a 11020 POLLEIN (AO) tel. il Molise e le Marche Via Palestro. 9 25125 BRESCIA tel. n. n. 3 70122 BARI tel. n. 080 5211733 fax 080 5217904 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Bergamo Via Pietro Rovelli.Italia Direzione Regionale per l™Abruzzo. 030 2685511 fax 030 2685229 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Brindisi Viale Regina Margherita. n 19 60122 ANCONA tel.

070 66343 fax 070 605101 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Catania Viale Dusmet. Rubattino 1 16100 GENOVA tel. 17 95121 CATANIA tel. 095 7349311 fax 095 531842 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Chiasso Via Motta. N. 031 540680 fax 031 540621 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Como Via Regina Teodolinda. n. 4/b 39100 BOLZANO tel.n. n. 5 6830 CHIASSO (Sizzera) tel. n.c. 055 272081 fax 055 289420 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Genova Via R. 09123 CAGLIARI tel. n. 0324 236065 fax 0324 236088 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Firenze Via Valfonda. 0471 563000 fax 0471 563243 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Cagliari Via Riva di Ponente S. 25 50123 FIRENZE tel. 031 264291 fax 240317 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Domodossola Scalo Domo II 28851 BEURA CARDEZZA (VB) tel. 2 22100 COMO tel.Via Galileo Galilei. 010 2462361/2/3 Œ 010 2758220 fax 010 261150 249 .

38 98100 MESSINA tel. 090 774881 Œ 090 774882 fax 090 674343 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Milano I Via Valtellina 1 20159 MILANO tel. 5 34074 MONFALCONE (GO) tel. 301 34120 GORIZIA tel. n. 10 57123 LIVORNO tel. 1 18100 IMPERIA tel. n. 0183 650047 fax 0183 652367 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di La Spezia Viale Italia. n. 6 19100 LA SPEZIA tel. 02 60501 Œ 02 6950212 fax 02 6880089 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Milano II 20090 AEROPORTO DI LINATE tel. 0481 527411 fax 0481 22071 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Imperia Calata Sandro Anselmi. 02 70200510 fax 02 7388477 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Monfalcone Via Terme Romane. 0187 770523 Œ 0817 770515 fax 0187 21056 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Livorno Piazza dell™Arsenale. n. 0481 410387 250 .Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Gorizia Via Trieste. n. n. 0586 836511 fax 0586 881001 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Messina Via 1° Settembre.

1 06100 S. 050 24170 Œ 050 502527 fax 050 48577 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Porto Torres Via Azzuni. 1a 56121 PISA tel. 1 07046 PORTO TORRES tel. n. n. 075 5287040 fax 075 5280757 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Pisa Via delle Darsena. 11/a 28100 NOVARA tel. n. 16 35020 CAMIN Œ PADOVA tel. 081 2527111 fax 081 552823 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Novara Via Gniffetti. n. 079 509436 fax 079 509299 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Reggio Calabria Via Porto Banchina Margottini 251 . ANDREA DELLE FRATTE (PG) tel. n. n. 0321 34251 fax 0321 32419 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Padova Corso Stati Uniti. 091 583271 Œ 091 588271 Œ 091 588371 Œ 091 588571 fax 091 326173 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Perugia Via Venanzio Gabriotti. 20 80133 NAPOLI tel.fax 0481 411815 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Napoli Via Alcide De Gasperi. 049 8702626 Œ 049 8702794 fax 049 8702683 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Palermo Via Francesco Crispi. 143 90133 PALERMO tel.

n. n. n. 06 65632749 fax 06 65632752 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Salerno Via Molo Manfredi. 8 96100 SIRACUSA tel. 0931 65655 Œ 0931 65907 fax 0931 60351 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Taranto Via Cristoforo Colombo Œ Porto Mercantile 74100 TARANTO tel. 44 84100 SALERNO tel. 10 00185 ROMA tel. da Vinci 00050 FIUMICINO tel. 0994 714646 fax 0994 716535 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Torino Interporto di Torino Œ Prima strada. 3 10043 ORBASSANO (TO) tel.89100 REGGIO CALABRIA tel. 06 448871 fax 06 4958327 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Roma II Aeroporto civile L. 019 821001 Œ 019 821007 fax 019 813104 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Siracusa Via Riva della Darsena. n. n. 0965 21403 fax 0965 20395 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Roma I Via Scalo di San Lorenzo. 089 2571411 fax 089 225257 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Savona Piazza Rebagliati. 5 17100 SAVONA tel. 011 3975583 fax 011 3975589 252 .

10 30123 VENEZIA tel. 0432 245311 fax 0432 245338 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Varese Via Dalmazia. 56 21100 VARESE tel.Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Trapani Via Ammiraglio Staiti. n. 16 33100 UDINE tel.1011 LUXEMBOURG Olanda Belastingdienst / Douane Centraal verzendadres: Postbus 4501 NL. 0332 331336 fax 0332 331491 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Venezia Via Dorsoduro. 041 5200589 Œ 041 5222173 fax 041 520717 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Verona V ia Sommacampagna 26/A 37137 VERONA tel. 0923 21050 fax 0923 22409 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Trieste Corso Cavour. n. 9 91100 TRAPANI tel. 6401 JA HEERLEN 253 . 045 954222 Œ 045 954524 fax 045 953227 Luxemburg Bureau Centralisateur Documents T Œ Centre Douanier BP 1122 L . 040 6723111 fax 040 6723304 Direzione Circoscrizionale dell™Agenzia delle Dogane di Udine Piazza Agricoltura. 6 34135 TRIESTE tel. n. n. n.

1591 Budapest.150 REYKJAVÍK 254 . Customs and Excise Central Community Transit Office PO Box 1 Harwich Essex CO12 3BE UNITED KINGDOM Guernsey Customs and Excise PO Box 417 St Peter Port Guernsey GY1 3WJ Channel Islands States of Jersey Customs & Excise La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JJ Channel Islands Andora Ministeri de Relacions Exteriors Despatx central de duana 62.M. Vámhivatal H .1194 LISBOA CODEX Regatul unit H. n° 5 PT . sz. 64 Prat de la Creu Andorra La Vella Ungaria 17.: 310 Islanda Ríkistollstjóri Tryggvagata 19 IS . Hungária Pf.Portugalia Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Direcçao de Serviços de Regulação Aduaneira Divisão de Circulação de Mercadorias Serviço centralizador do Regime de Trãnsito Rua da Alfàndega.

212 RSM .47031 BORGO MAGGIORE REPUBBLICA DI SAN MARINO Polonia Izba Celna w L odzi Centralne Biuro Tranzytu Ul.O. BOX 52 SK-830 00 BRATISLAVA Slovenia CENTRALNA TRANZITNA PISARNA Mednarodni prehod 2b.EMPETER PRI GORICI SLOVENIJA Malta Central Transit Office Custom House Valletta CMR 02 MALTA Cipru Central Transit office Customs Headquarters. LV-1841. Nicosia Letonia State Revenue Service Republic of Latvia National Customs Board 1a Kr. Vrtojba SI-5290 . Latvia. 255 . Karolewska 41 90-560 L ód Slovacia Colné riaditel'stvo oddelenie tranzitu P. Afxentiou. Karaoli and Gr.. Ministry of Finance Corner M. 1096. Riga. Valdemara St.San-Marino Ufficio Tributario Via Ventotto Luglio.

. 10111 Tallinn Eesti Lituania Muitin s departamentas Muitin s proced r skyrius Tranzito kontrol s poskyris A. nr. Matei Millo.. chybějící mnoţství ... název zboţí . 21.. Bucuresti Anexa 8......13... Sector 1.....Estonia MAKSU ja TOLLIAMET (TAX and CUSTOMS BOARD) Tallinna Tolliinspektuur (Tallinn Customs House) Transiidi Keskasutus (Transit Central Office) Sadama tn. dupa “Remarci” : CS: Odlišnosti: přebytečné mnoţství . 1/25 LT-01105 Vilnius LIETUVAŒLITHUANIA România Autoritatea Nationala a Vamilor Serviciul Tranzit Str....... tarifering : ... DA: Uoverensstemmelser: overtallig : . DE: Unstimmigkeiten: Mehrmenge : . .... sazební zařazení . Jakýto g. varebeskrivelse : ... manko : .5 Mentiunea de facut atunci cand biroul de destinatie constata „Diferente”: in rubrica I.. 256 ...

....... nature des marchandises : ... Deficienza : ... o o o :…. puudujääk : . EL: o : : ............ 257 .. ES: Diferencias: sobra : . Tarifstelle : ........ Classificazione tariffaria : ....... Natura della merci : ........ LV: Atšķirības: vairāk : ..... Art der Waren : ... :......... kauba kirjeldus : .............. Preču apraksts : .Fehlmenge : ... EE: Erinevused: ülejääk : .. IT: Differenze: Eccendenza : . : .... falta : .. manquant : ... Mazāk : ......... FR: Différences: excédent : ....... Tarifu klasifikācija : .... clase de mercancia : . clasificación arancelaria : .... tariifne klassifitseerimine : ...... classement tarifaire : .

klasyfikacja taryfowa . PT: Diferenças: para mais : . para menos : .... tarifaszáma .......... HU: Eltérések: többlet ... soort goederen : ... tekort : ......... trūkumas : . opis towarów . tariefpostonderverdeling : ............ MT: NL: Verschillen: teveel : ....... natureza das mercadorias : .... 258 ....... tarifinis klasifikavimas : . Niezgodności: nadwyżki ..LT: Neatitikimai: perteklius : . prekių aprašimas : . hiány ... az áruk fajtája ............ PL: braki ....

........ Vörulysing: .. NO: Uoverensstemmelser: overtallig: .. SV: Avvikelser: övertaligt gods : .. Vöntun: .clasificaçao pantal : .. tarifna oznaka : ...... sadzobné zaradenie .. shortage : .. opois blaga : ....... manko : .... EN: Differences: excess : .... Tollflokkun :.. višek : ... tariffiointi : ...... description of goods : ................. 259 ........... IS: Osamræmi: Umframmagn: .....… druh tovaru .. FI: Eroavuudet: ylilukuinen tavara : . varuslag : .. tavaralaji : ...... tariff clasification : ........ klassificering : . nadbytočné mnoţstvo SI: Razlike: SK: Nezrovnalosti: chýbajúce mnoţstvo . manko : ...... puuttuu : ...

RO: Diferente: excedent : . 260 ....... aceste diferente trebuiesc notificate pe litere (in scris) sau pe o fotocopie a documentului in cauza (T1..T2F...T2L. Daca este nevoie.CIM sau buletinul de trimitere – TR).reglementarea legata de tranzitul comunitar/comun o cere sau... . natura marfurilor: . clasificare tarifara : Nota: Plusurile si lipsurile vizeaza sau nr. Este totodata locul de a indica masa neta sau orice alta unitate de masura adecvata Anexa 8.in cazul Comunitatii. tariffering :. Unstimmigkeit: Feld ….. lipsa: .. varebeskrivelse:.. Uoverensstemmelse: Feld …..T2LF..6 Mentiunea de efectuat daca biroul de destinatie constata nereguli privind informatiile de pe exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit CS DA DE EE EL ES Diferencia: casilla …..manko:...coletelor sau masa bruta sau amandoua Diferentele de incadrare tarifara trebuiesc mentionate in mod unic deoarece : .... este utilizat un exemplar de control T5...T2..

Discrepancy: box ….... Discrepanza: casella …. Verschil: vak ….. Avvikelse : fält ….. Nereguli: rubrica. Discrepância : Eroavuus: kohta ….FR IT LV LT HU MT NL PL PT SI SK FI SV EN RO Irrégularité: case ….... 261 .

ET ENÍ ZAHÁJENO" "UNDERSØGES" "UNTERSUCHUNG EINGELEITET" "TEHAKSE JÄRELEPÄRIMINE" " IE A OMENE EPEYNE " "INVESTIGACION EN CURSO" "ENQUÊTE EN COURS" "INDAGINI IN CORSO" "P RBAUDE TIEK VEIKTA" "ATLIEKAMI TYRIMAI" "VIZSGÁLAT FOLYAMATBAN" 262 .ETRENIE ZA ATÉ" "TUTKINTA ALOITETTU" "UNDERSÖKNING INLEDD" "ENQUIRIES BEING MADE" "Í ATHUGUN" "UNDERSØKELSE IVERKSATT" "ANCHETĂ ÎN CURS" ".Anexa 8.7 Menţiunea care trebuie inscrisa atunci când o anchetă este în curs CS: DA: DE: EE: EL: ES: FR: IT: LV: LT: HU: MT: NL: PL: PT: SI: SK: FI: SV: EN: IS: NO: RO: "ONDERZOEK GAANDE" "WSZCZ TO POSZUKIWANIA" "INQUERITO EM CURSO" "POIZVEDBE POTEKAJO" ".

KOTI" „UVÁMTEHERKISZABÁS T RTÉNTlE” 263 . „TAXE INCASATE” „SCELNÍ DLUH UHRAZENl”.IE.8 Menţiunea care trebuie aplicată când sunt incasate taxe CS: DA: DE: EE: EL: ES: FR: IT: LV: LT: HU: MT: NL: PL: PT: SI: SK: FI: SV: EN: IS: NO: RO: „LHEFFINGEN GEIND” „LPOBRANO OP ATYlB” „TIMPOSICOES COBRADASlO” "DAJATVE POBRANE" „KVYBRATÉ CLOlB” „IMAKSUT VELOITETTUlÜ” „VAVGIFTER DEBITERADElI” „NCHARGES COLLECTED” „SGJÖLD INNHEIMTlV” „OBELØP OPPKREVETl”. „ABELØB OPKRÆVETl” „EABGABENERHEBUNG ERFOLGTlN” "MAKSUD MAKSTUD" „EI PAX EI E E IBAPYN EI” „STRIBUTOS PERCIBIDOSlÜ” „RIMPOSITIONS PERCUESlT” „TDAZI E TRIBUTI RISCOSSI” "MAKS JUMI IEKAS TI" "MOKES IAI I.Anexa 8.

. Muutos: toimipaikka. ahol az áruk bemutatása megtörtént ––(név és ország) Differenzi: uffi ju fejn l-o etti kienu ppre entati (isem u pajji ) Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ––(naam en land) Niezgodno ci: urz d w którym przedstawiono towar (nazwa i kraj) Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia –– (nome e país) Razlike: urad. kterému bylo zboţí p edloţeno–– (název a zem) Forskelle: det sted. jossa tavarat esitetty –– (nimi ja maa) Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes –– (namn och land) Differences: office where goods were presented –– (name and country) Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað ––(nafn og land) Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt –– (navn og land) 264 .9 Menţiunea „Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul –.. kur preces tika uzr d tas(nosaukums un valsts) Skirtumai: i staiga. (numele şi ţara)” CS DA Nesrovnalosti: u ad. kuriai pateiktos prek s (pavadinimas ir valstyb ) Eltérések: hivatal.. ktorému bol tovar dodaný –– (názov a krajina). bei der die Gestellung erfolgte ––(Name und Land) EE EL ES FR Erinevused: asutus.Anexa 8. hvor varerne blev frembudt –– (navn og land) DE Unstimmigkeiten: Stelle. kuhu kaup esitati ––––. ir bas: muitas iest de. pri katerem je bilo blago predloţeno – (naziv in drţava) Nezrovnalosti: úrad.ηαθνξέο : ε µ µ πξνζθν µ ζην ηειωλείν ––(Ολν µ θαη ρώξα ) Diferencias: mercancías presentadas en la oficina –– (nombre y país) Différences: marchandises présentées au bureau –– (nom et pays) IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ––(nome e paese) LV LT HU MT NL PL PT SI SK FI SV EN IS NO At.(nimi ja riik) .

Η έμνδνο από –––––. piem rojot ierobeţojumus vai maks jumus saska ar Regulu/Direkt vu/L mumu No–. ve... DA DE EE EL ES FR IT LV LT I.. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no . .. .. rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik H ru mill-su ett g all-restrizzjonijiet jew h lasijiet ta t Regola/Direttiva/De i joni Nru– MT 265 . – Salida de–––––..imui iý ––––– taikomi apribojimai arba mokes iai. Ühenduse territooriumilt väljumine on aluseks piirangutele ja maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr–. . Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.. – supusă restricţiilor sau taxelor” conform reglementării/directivei nr.–... sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no .. Sortie de ––––––. ππνβάιιεηαη ζε πεξηνξηνξηζ µ ή ζε επηβαξύλζεηο από ηνλ Καλνληζ µ / Οδεγία / Απόθαζε αξηζ . HU A kilépés.gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr... ... területér l a –..RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul –– (nume şi ţară) Anexa 8..10 Menţiunea „Ieşire din .......... Izveýana no –––––........ CS Výstup ze ––––– podléhá omezením nebo dávkám podle na ízení/sm rnice/rozhodnutí c – Udpassage fra –––––... undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. Ausgang aus –––––. Uscita dalla ––––––– soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n.

.. vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o . .. podlega ograniczeniom lub op atom zgodnie z rozporz dzeniem/dyrektyw /decyzj nr – Saída da ––––––. zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi uredbe/direktive/odlo be ýt – Výstup z––––––... mukaisia rajoituksia tai maksuja Utförsel från ––––––– underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr ....– Ieşire din ... van toepassing.. sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.. Útflutningur frá –––––––háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr.. supusă restricţiilor sau taxelor conform reglementarii/directivei nr..... podlieha obmedzeniam alebo platbám pod a nariadenia/smernice/rozhodnutia c –. Iznos iz ––––––.º . ... PL PT SI SK FI SV EN IS NO RO 266 . ––... Wyprowadzenie z–––––. Utførsel fra ––––... Exit from ––––––– subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No .. .NL Bij uitgang uit de –––––– zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr.. underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr..

Punctul 7 este rezervat utilizării administraţiilor vamale.CAPITOLUL 5. principiile generale şi Punctul 3 tratează încheierea regimului. Punctul 6 este rezervat instrucţiunilor naţionale specifice. de sancţionarea infracţiunilor. Încheierea regimului 1. Punctul 4 este consacrat procedurii de cercetare. Introducere Prezentul capitol descrie maniera în care autorităţile competente procedează la încheierea regimului de tranzit comun/comunitar sau în lipsă unde. Punctul 5 acoperă excepţiile de la regulile generale. Acest capitol se bazează pe utilizarea DAU în calitate de declaraţie de tranzit. angajează acţiuni necesare în termeni de acoperire a datoriei şi. Punctul 8 conţine anexele capitolului 5 267 . Punctul 2 acoperă reglementările. dacă e cazul.

-articolul 92 din CVC -articolele 365 şi 366 din RVC. simplificate sau nu. Absenţa unei asemenea probe (a cărei 268 Definiţii . altele decât sistemele informatizate. la care se aplică dispoziţiile capitolului VII din apendicele I la convenţie (subsecţiunea 7 a secţiunii 2 a capitolului 4 din titlul II din RVC). este diferit de «procedurile informatizate « care permit principalului obligat sau destinatarului agreat de a îndeplini formalităţile şi de a comunica cu autorităţile competente utilizând procedeele informatice. În prezentul capitol se înţelege prin: ”sistem informatizat” – sistemul de schimb de date între autorităţile competente în legătură cu tranzitul prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi a reţelelor informatice. Convenţia (articolul 38 din apendicele I) şi Codul Vamal (articolul 92) stabileşte o distincţie între incheierea şi descarcarea regimului de tranzit comun/ comunitar. acest sistem informatizat care leagă autorităţile competente în materie de tranzit comun / comunitar. Principii generale şi reglementări Baza legala Bazele juridice de care se ţine seamă la procedura de încheiere sunt următoarele: -articolele de la 38 la 41 din anexa I a convenţiei. ”sisteme pe hârtie” – sistemele. manuală sau informatizată) şi sistemul (sistem hârtie sau sistem informatizat) utilizat. Lichidarea regimului este subordonată probei care a luat sfârşit. Această deosebire şi aceste definiţii sunt valabile oricare ar fi procedura de tranzit (procedură normală sau simplificată.2.

4) 3.3) -informaţiile cerute principalului obligat şi probele alternative la sfârşitul regimului (punctul 3. natură şi modalităţi de control pot varia în funcţie de procedură) trebuie să conducă autorităţile competente la întreprinderea de demersuri necesare sau la confirmarea.poate de fapt fi vorba de o comparaţie care rezultă de o apropiere la fel de bine de documente (exemplarele nr. Descarcărea regimului Prezentul punct furnizează informaţii privind: -condiţiile de lichidare (punctul 3. de acţiuni represive care se impun. 3. paragraful 2 al CVC Lichidarea regimului de tranzit rezultă de la constatarea că a luat sfârşit în condiţiile reamintite în capitolul 4. autoritatea competentă pentru a proceda la lichidare este în general cea a ţării de plecare. 1 şi 5 plus listele de încărcătură în cadrul unei proceduri bazate pe DAU. În stadiul actual al procedurilor. în cadrul unei proceduri simplificate . finalizarea este efectuată pe 269 . El relevă responsabilitatea autorităţilor competente. manifeste aeriene sau maritime şi lista lunară a biroului de destinaţie.formă. De o manieră generală.2) -efectele lichidării (punctul 3.de nivel 1) ca mesaje electronice (« aviz anticipat de sosire » şi « rezultatele controlului » din cadrul sistemului informatizat). la nevoie prin mijloace alternative.1) -forma de lichidare (punctul 3.1 Condiţii de încheiere Articolul 38 paragraful 2 al anexei I a convenţiei Articolul 92. Lichidarea poate lua diverse forme funcţie de tipul de procedură folosit-notă de subsol 28 (notă de subsol 28. dacă este cazul. la finalizarea regimului sau la angajarea de acţiuni în recuperare şi.3. punctual 3. chiar dacă noile dispoziţii lasă deschisă posibilitatea unei lichidări de către orice autoritate în măsură de a proceda la confruntarea datelor.

despre cazul în care. 3.3 Efectele încheierii Faptul că regimul a fost în mod formal sau implicit încheiat nu prejudiciază dreptul şi obligaţia pentru autoritatea competentă de urmărire a principalului obligat şi / sau. dacă este cazul. Notă: notificarea ea însăşi nu este un element constitutiv al naşterii unei datorii vamale. În acest scop autoritatea competentă nu va lua în general contactul cu principalul obligat. 3. fără a da locul unei decizii formale a autorităţii competente. Sunt vizate procedurile de care utilizează sistemul pe 270 .4. autoritatea competentă cere principalului obligat să furnizeze informaţii despre încheierea acestei proceduri (punctul 3. 3.2). garantul care apare ulterior (sub rezerva termenului de prescripţie a acţiunilor de recuperare sau represive) că regimul nu a luat sfârşit şi nu ar trebui deci să fie încheiat. în absenţa de probe ale încheierii regimului de transit. . garantul sau alte autorităţi vamale.4 Informarea principalului obligat şi dovezile alternative ale încheirii regimului Prezentul punct furnizează informaţii : . Principalul obligat şi garantul vor putea considera regimul încheiat în absenţa notificării împotriva părţii de autoritatea competentă în termenele prevăzute. dacă ele nu dispun de probă (sau au dubii asupra faptului) în cazul în care regimul a luat sfârşit şi că acesta nu este în măsură să încheie.baza unei confruntări de date aferente operaţi unii de tranzit ca cele stabilite la plecare şi ca cele care sunt evidenţiate şi certificate la destinaţie.2 Forme de încheiere Încheierea regimului de tranzit va fi realizată de manieră generală implicită.despre cazul în care principalul obligat aduce o probă alternativă de la sfârşitul regimului (punctul 3.1).4.

Dacă nu este în măsură de a aduce o astfel de probă principalul obligat va avea mai puţine posibilităţi de a se pregăti la o eventuală acţiune de recuperare şi după caz. Procedurile simplificate Notă : Pentru garantarea aplicării uniforme a articolului 38 al apendicelui I al convenţiei / articolului 92 din CVC.1.4. o analiză similară trebuie urmată mutatis mutandis. al RVC.4.1. 3.1. oricare ar fi procedura de tranzit utilizată este important ca. Cererea de informaţii obligat de la principalul 3. paragraful 1.Totuşi. în ceea ce priveşte procedurile simplificate proprii a anumitor moduri de transport. de a contribui la identificarea ţării competente în materie.hârtie cu recurgere la DAU cât şi sistemul informatizat. de exemplu). Obiectul cererii de informaţii Articolul 39 al apendicelui I al convenţiei Articolul 365 din RVC Cererea de informaţii este destinată să implice pe principalul obligat în cercetarea de elemente care permit stabilirea dacă regimul a luat sfârţit şi în ce condiţii (schimbarea biroului de destinaţie. dispoziţiile relative ale acestor proceduri care prevăd o procedură specifică prevalează. vizate la articolul 48. Această cerere de informaţii vizează de asemenea să evite angajarea inutilă a unei proceduri administrative de cercetare când principalul obligat este în măsură să furnizeze elementele de informare necesare pentru a proba că regimul s-a sfârşit (sau a orienta cercetarea către biroul de destinaţie efectiv). în măsura posibilităţilor. Această implicare va avea loc la un stadiu relativ timpuriu (ţinând cont de termenul de prezentare a mărfurilor şi de timpul necesar pentru a putea dispune de probe la sfârşitul regimului). punctul g. Aceasta deoarece este recomandat autorităţilor competente 271 . îi va permite deasemenea de a demonstra că şi-a îndeplinit obligaţiile. şi inclusiv în cazul în care intervine un expeditor sau un destinatar agreat. al apendicelui I al convenţiei / articolului 372. punctul g). paragraful 1.

1. 365 paragraful 1 al RVC In sistemul clasic (pe hartie ). atunci trebuie sa intervina informarea principalului obligat.din ţăra de plecare de a nu întârzia să-l informeze pe principalul obligat de absenţa returnării probei încheierii. In sistemul informatizat . Cand principalul obligat comunica cu autoritatile competente prin mijloace informatice .365 paragraful 1 bis al RVC Model de scrisoare de informare Un model de scrisoare de informare a principalului obligat figureaza in anexa 8.aceasta autoritate (care poate fi biroul vamal de plecare .4.39 paragraful 1 bis al apendicelui I al Conventiei Art. atunci când exemplarul nr. când va trebui angajată procedura de cercetare. 5 al formularului DAU nu a revenit autoritatii competente a tarii de plecare in termenul de doua luni de la data acceptarii declaratiei. Art. dar in egala masura si autoritatea regionala sau un birou centralizator) informeaza pe principalul obligat si-l invita sa aduca proba prin care regimul a fost incheiat. atunci cand termenul de prezentare a marfurilor la destinaţie a expirat si mesajul "aviz de sosire" nu a fost primit de biroul de destinatie . Lista autorităţilor competente figurează în anexa 8. 3. 39 paragraful 1 al apendicelui I al conventiei Art. într-o manieră să-i permită de a furniza informaţii utile înaintea expirării termenului de 4 luni.4.2. sa fie inlocuita cu un mesaj electronic echivalent.1. daca este necesar . dar acest model indica informatiile minime cerute. Folosirea ei nu este obligatorie.2 . Procedura generala de solicitare de informatii Art.3 Procedura solicitarii de informatii in cazul procedurilor simplificate proprii anumitor moduri de transport In cazul recurgerii la o procedura simplificata de tranzit comun /comunitar specific anumitor modalitati 272 . aceasta scrisoare poate . 3.1.

de transport .lista lunara a manifestelor nu a fost transmisa autoritatii competente a aeroportului sau a portului de plecare in termen de doua luni de la sfarsitul lunii in cursul caruia manifestele au fost prezentate biroului de plecare . sau . Utilizarea sa nu este obligatorie . cum este cazul : . sa fie inlocuita de un mesaj electronic echivalent.2 este deasemenea utilizat in acest scop. un control al inscrisurilor tinute de cel care exploateaza sistemul de conducte ne arata ca marfurile nu au ajuns in instalatii sau in reteaua de distributie a destinatarului. . paragraful 7 al RVC Articolul 112 al apendicelui I al conventiei Articolul 445 sau 448 al RVC Articolul 113 al apendicelui I al conventiei Articolul 450 al RVC Model de scrisoare de informare . ca regimul n-a fost incheiat. Atunci cand principalul obligat comunica cu autoritatile competente prin intermediul procedurilor informatice.atunci când in cadrul procedurilor simplificate aerian /maritim . Modelul de scrisoare de informare prezentat in anexa 8. dar acest model indica informatiile minimale cerute. . autoritatile competente ale tarii de plecare îl informeaza pe principalul obligat .in cadrul procedurilor simplificate aerian/maritim nivelul 2: . o solicitare de informatii nu este necesara atunci cand absenta incheierii regimului a fost 273 Articolul 111 al apendicelui I al conventiei Articolul 444 sau 447 . In particular . sau nu au fost preluate de acesta.nivelul 1: .o notificare a contraventiei sau a iregularitatii provenind de la autoritatile aeroportuare sau portuare de destinatie ne arata ca manifestul nu este disponibil sau nu a fost prezentat la destinatie.in cadrul procedurii simplificate prin conducte. aceasta scrisoare poate . daca este necesar.un control al manifestelor si/sau al inscrisurilor tinute de compania aeriana sau maritima sau . atunci cand sunt in masura. pe baza elementelor de care dispun . Totuşi.daca aceasta lista nu cuprinde totalitatea acestor manifeste (din aceasta cauza regimul nu poate fi considerat ca fiind incheiat datorita manifestelor care lipsesc).

identificata chiar de principalul obligat insusi (companie aeriana sau maritima .4. 1. Prezentarea unui document certificat de autoritatile vamale ale tarii de destinatie stabilind ca marfurile in cauza au fost prezentate la biroul vamal de destinatie sau la un destinatar agreat (vezi punctul 3. Articolul 39 paragraful 2 al apendicelui I al conventiei Articolul 365 paragraful 2 al RVC Articolul 39 paragraful 3 al apendicelui I al conventiei Articolul 365 paragraful 3 al RVC 3. daca este necesar. Cand principalul obligat comunica cu autoritatile competente prin intermediul procedurilor informatice.) 2. Reglementarea identifica doar doua categorii de documente care pot fi acceptate de autoritatile competente ale tarii de plecare ca si probe "alternative" ca regimul a fost incheiat sau poate fi considerat ca fiind incheiat.4. sarcina probarii revine principalului 274 . adica daca le permite efectiv sa se asigure ca este vorba de marfurile in cauza si ca nu exista nici o indoiala in ceea ce priveste autenticitatea documentului si certificarea sa de catre autoritatile competente. societate de cai ferate .2. Proba alternativa a incheierii regimului de tranzit In cazul absentei probei incheierii regimului pe cale administrativa . Prezentarea unui document cu caracter vamal atestand ca marfurile in cauza au fost plasate sub un regim vamal intr-o tara terta (vezi punctul 3. O asemenea proba nu poate fi acceptata decat daca este certifictă de o autoritate vamala si daca ea este cosiderata satisfacatoare de catre autoritatile competente ale ale tarii de plecare. întreprinderea de transport sau de societate de exploatare a sistemului de conducte) conform obligatiilor corespunzatoare dreptului de a folosi procedura simplificata respectiva.1. principalul obligat trebuie sa fie rugat sa caute el insusi aceasta proba sau un document avand o valoare echivalenta ("proba alternativa").2. aceasta notificare poate. sa fie inlocuita de un mesaj electronic echivalent.2). Nici un alt document nu va fi acceptat ca si proba alternativa a incheierii regimului.4. In toate cazurile.

a operatorilor implicati intr-o operatiune de tranzit. sau să fie văzute datele cu caracter administrativ sau comercial in masura in care el permite să constate prezentarea marfurilor la biroul de destinatie sau la un destinatar agreat si ca acesta să fie certificat de catre autoritatile competente ale tarii de destinatie.un exemplar suplimentar sau o fotocopie a exemplarului nr. .1. Proba alternativa ca marfurile au fost prezentate la biroul vamal de destinatie sau la un destinatar agreat Articolul 39 paragraf 2 al apendicelui I al conventiei Articolul 365 paragraf 2 al RVC Aceasta proba alternativa este constituita dintr-un document certificat de autoritatile vamale ale tarii de destinatie. proba poate lua forma unuia din urmatoarele documente.obligat.5 din DAU.o copie a declaratiei sau a documentului ce atesta plasarea marfurilor sub un nou regim vamal ca urmare a prezentarii lor la un birou vamal de destinatie sau la un destinatar agreat. Poate fi vorba de tot documentul. .o copie a unui document comercial sau de transport sau un extras de inscrisuri. in masura in care el este certificat de catre autoritatile competente: . 3. In particular. mentionandu-se numarul de inregistrare al declaratiei de tranzit. referitoare la marfurile prezentate la acest birou sau la un destinatar agreat in problema operatiunii de tranzit. eventual informatice. care permit confirmarea ca marfurile in 275 .o atestare a biroului vamal de destinatie . bazata pe documentele detinute (exemplarul nr. Documentul prezentat poate avea un caracter global si sa cuprinda daca este necesar mai multe operatiuni de tranzit. de exemplu) si/sau datele disponibile la acest birou sau obtinute de la destinatarul agreat. 4 din DAU . . cuprinzand identificarea marfurilor in cauza si stabilind ca ele au fost prezentate la biroul vamal de destinatie sau la un destinatar agreat.4.2.

2. paragraful 4.4. paragraful 3. este inca posibil pentru autoritatile competente sa considere ca regimul a fost încheiat daca ele dispun de un document sau de o copie/fotocopie a unui document vamal care atesta trimiterea marfurilor in cauza către o destinatie vamala intr-o tara terta. Articolul 39. Proba alternativa ca marfurile in cauza au fost plasate sub un regim vamal intro tara terta. Acceptarea unui astfel de document ca dovada ca regimul poate fi considerat inchis nu ar fi prejudiciat 276 . conosamente maritime sau scrisori de transport aerian. din apendicele I al conventiei cauza au fost prezentate in regula la acest birou sau la un destinatar agreat (de exemplu rapoarte de descarcare sau de inspectie. facturi si ordine de transport). Trebuie sa fie vorba exclusiv de documente sau de date cu caracter vamal (declaratie vamala sau atestare de plasare sub un regim vamal sau trimiterea către o destinatie vamală) certificată de autoritatile vamale din tara de destinatie si care permit efectiv autoritatilor din tara de plecare sa considere ca dovezile sunt prezente pentru marfurile in cauza si ca acestea au parasit efectiv teritoriul partilor contractante/statelor membre. dovezi de plata. ea trece peste proba alternativa.2. Autoritatea competenta a tarii de plecare nu poate lua in considerare o proba alternativa a incheierii regimului decat daca nu dispune de dovada originala in amanarile prevazute. 3. proba alternativa nu poate fi atunci acceptata decât dacă autoritatea sesizată pentru cererea de control a posteriori nu a confirmat ca datele sunt autentice si exacte.Articolul 41. In orice situaţie proba alternativa trebuie sa lase loc unui control a posteriori daca autoritatea competenta are cea mai mica indoiala asupra autenticitatii sale sau asupra identitatii marfurilor in cauza (vezi punctul 5 ). certificate de debarcare. paragraful 3 din RVC In absenta dovezii de prezentare a marfurilor la biroul de destinatie sau la un destinatar agreat. Daca aceasta dovada originala ii parvine ulterior. al apendicelui I al conventiei Articolul 365.

scrisoare de revenire TC22 (punctul 4. 4.1). consecintele rezultatelor procedurii de cercetare (punctul 4. transportatorului sau destinatarului marfurilor in virtutea reglementarilor in materie de datorie vamală (in cazul sustragerii frauduloase a marfurilor in regim) sau in legatura cu impunerea de sanctiuni de catre partile contractante/Statele membre.4). inceputul procedurii de cercetare (punctul 4.5). 4.in lipsa unei asemenea dovezi sau cand dovada 277 .6). in vederea lichidării regimului. Introducere Articolul 40 din apendicele I din conventie Procedura de cercetare este lansata de catre autoritatile competente in cazul absentei dovezii sfarsitului regimului de tranzit rezultata dintr-un Articolul 366 din anumit termen sau despre care sunt informati sau banuiesc ca regimul nu a fost încheiat. sau .de eventualele proceduri susceptibile de a fi ulterior deschise impotriva principalului obligat.1. RVC Procedura de cercetare este in principal destinata: . raspunsul tarii de destinatie la avizul de cercetare (punctul 4.sa reuneasca informatii permitand punerea in evidenta a dovezii încheierii procedurii. raspunsul tarii de tranzit la avizul de cercetare (punctul 4.3). Procedura de cercetare Prezentul punct este divizat dupa cum urmeaza : introducere ( punctul 4. autoritatea competenta si termenul pentru angajarea in procedura de cercetare (punctul 4.7).2).

o reactie rapida si clara a autoritatilor sesizate o lista actualizata a autoritatilor competente si a birourilor vamale 4. sa identifice debitorul sau debitorii si sa determine autoritatile competente la recuperarea datoriei. Lista autoritatilor competente in materie de procedura de cercetare figureaza in anexa 8.prezentata se dovedeste ulterior falsificata sau nevalabila sa stabileasca conditiile de naştere a datoriei. Autoritatea competenta si termen pentru a declansa procedura de cercetare Procedura de cercetare este inceputa imediat de catre autoritatile competente din tara de plecare: Articolul 40. Aceasta procedura este fondata pe o cooperare administrativă intre autoritatile competente si tine cont de informatiile furnizate eventual de catre principalul obligat (vezi punctul3).3. 56 - in cadrul unui sistem documentar : cand ele nu dispun intr-un termen de patru luni. de dovezi ca regimul a luat sfarsit. Buna sa functionare presupune : avizul de cercetare completat intr-o maniera completa si detaliata. paragraful 1. para.2. 1. primul aliniat din RVC Articolul 40. primul aliniat. in cadrul sistemului informatizat: fie ca nu au - Nu este cazul de exemplu pentru procedurile simplificate Aer/Mare-Nivelul 2 Conducte şi containere mari care nu prevăd o trimitere a dovezii de sosire a mărfurilor . alin.1. din apendicele I conventie Articolul 366. aceasta pentru tot atata cat procedura autorizata asigura controlul sfarsitului regimului prin intermediul unei trimiteri a unei asemenea dovezi la autoritatea competenta a tarii de plecare56. controlul încheierii regimului fiind asigurat pe alte căi 278 . incepand cu data acceptarii declaratiei de tranzit. paragraful 1. o inregistrare efectiva si corecta a sosirilor si tranzitelor de catre birourile de destinatie si de tranzit.

para. RVC oricare ar fi sistemele utilizate: de indata ce autoritatile competente sunt informate sau banuiesc la un stadiu precoce (chiar inainte de expirarea termenului de mai sus) ca regimul nu a fost încheiat pentru toata marfa sau o parte din marfa. alin. in particular daca dovada prezentata face sa apara diferente sau daca apare ca ea a fost falsificata.apendicele I al conventiei Articolul 366.1. vezi punctul 3. paragraful 2.2. 1.4. in fapt.) 279 . apendicele I al conventiei Articolul366. alin. imediat ce autoritatile descopera a posteriori (dupa expirarea termenului de mai sus) ca dovada care le-a fost prezentata a fost falsificata si ca regimul. pentru a confirma si a permite sa se determine datoria. in caz de banuiala autoritatea competenta a tarii de plecare trebuie sa aprecieze in functie de circumstante daca procedura de cercetare trebuie sa fie precedată sau insotita de o procedura de control a posteriori a validităţii dovezilor prezentate (pentru mai multe informatii a se vedea punctul 5). 1. debitorul si autoritatea competenta pentru incasarea datoriei. alin. din apendicele I al conventiei Articolul 366. para. paragraful 2 din RVC Procedura de cercetare nu poate fi angajata daca intre timp principalul obligat a putut aduce o proba alternativa satisfacatoare a încheierii regimului (pentru mai multe informatii.2.3 RVC primit mesajul “aviz de sosire” in termenul acordat pentru prezentarea marfurilor la destinatie fie ca nu au primit mesajul “rezultatele controlului” in sase zile care urmeaza receptiei mesajului “aviz de sosire” Art. procedura de cercetare nu este totusi angajata in cazul in care ea apare inca utila fie pentru a infirma constatarea falsificării. 2. nu a luat sfarsit. 40. para. Articolul 40.

daca e cazul. listele de incarcare.4. paragraful 2. etc). paragraful 2.3.4 Raspunsul tarii de destinatie la avizul de cercetare Autoritatea competenta sesizata prin avizul de cercetare din tara de destinatie trebuie sa reactioneze cat mai curând posibil si de o manieră corespunzătoare in functie de informatiile de care dispune sau ca ea este aptă sa le stranga. daca e 280 . autoritatea competenta din tara de plecare trabuie sa pastreze o inregistrare a trimiterii. manifest aerian sau maritime. Cand aceasta cercetare nu da rezultate. mai ales in cea ce priveste orice schimbare a destinatarului marfurilor.4 si 5 din DAU .4 sau manifestele arhivate. Articolul 34. Aceasta cercetare poate sa-i permita uneori sa regaseasca originalul dovezii de la incheierea regimului (exemplarul nr.1 al declaratiei. …) sau mutatis mutandis in cele ale destinatarului agreat. Trimiterea poate fi facuta in plic recomandat cu confirmare de primire. In orice caz. Inceputul procedurii de cercetare. din RVC Autoritatea competentă procedeaza mai intai la o cercetare a propriei sale documentatii (inregistrarea exemplarelor nr.3. Formularul TC20 este insotit de o copie a documentului sau a documentelor folosite pentru plasarea marfurilor sub regim (exemplarul nr. autoritatea competentă trebuie să-l contacteze pe destinatarul declarat al marfurilor sau persoana indicată.5 din DAU îndeosebi) care nu ar fi fost inca trimis sau s-ar fi pierdut. al apendicelui I al conventiei Articolul 361. Formularul TC20 este completat cu toate informatiile disponibile inclusiv cele primite de la principalul obligat.tara de plecare Formularul TC Procedura de cercetare trebuie sa fie angajata 20 prin trimiterea de catre autoritatea competenta a tarii de plecare catre tara de destinatie a unui aviz de cercetare stabilit pe un formular conform modelului TC20 ce figureaza in anexa 8. 4. exemplarele nr.

În acest scop returnează TC20 autoritatii competente a tarii de plecare dupa ce a completat rubrica II. 281 . 5 din DAU sau inapoierea listei lunare in procedura simplificata aer/mare-nivelul 1) Articolul 111.cazul pe formularul TC20 de catre autoritatea competenta a tarii de plecare.paragraful 1 punct b). In acest caz. din RVC Articolul 74 . odata ce aceasta dovada a fost regasita. fara a trece prin biroul de destinatie. Ca urmare a acestei cercetari diferitele cazuri urmatoare sunt posibile: 1. acesta trebuie sa-i ceara informatii complementare.al apendicelui I din conventie Articolul I catre autoritatea competenta a tarii de plecare a TC20 completat corect. . I destinatie trebuie sa procedeze imediat la inapoierea din conventie Articolele 444/447.5 din DAU). Autoritatea competenta a tarii de plecare trebuie sa completeze rubrica III si sa retrimita TC20 autoritatii competente a tarii de destinatie. 7. Marfurile in cauza au fost in mod efectiv prezentate biroului de destinatie sau destinatarului agreat. paragraful 7.dovada încheierii regimului nu a fost restituita biroului de destinatie de catre un destinatar agreat in pofida obligatiei care ii revine. In acest caz autoritatea competenta a tarii de para. App. Totodata.dar: Articolul 36 al apendicelui I din conventie Articolul 363 din RVC dovada incheierii regimului nu a fost retrimisa in timpul acordat (de exemplu pentru inapoierea exemplarului nr. autoritatea competenta a tarii de destinatie. daca informatiile mentionate de autoritatea competenta a tarii de plecare pe TC20 sau documentele anexate nu sunt suficiente pentru a permite urmarirea cercetarilor de catre autoritatea competenta a tarii de destinatie. cum ar putea primi direct marfurile si documentele (inclusiv exemplarul nr.

).paragraful 1. manifest de plecare. Este vorba fie de documentul primit de autoritatea competenta a tarii de plecare (exemplarul nr.4 din DAU sau formularul A din documentul de insotire a tranzitului. copia dovezii. etc. Marfurile in cauza nu au fost prezentate la biroul de destinatie sau nu au fost remise destinatarului agreat: -a existat o schimbare a biroului de destinatie: in acest caz este în mod normal biroul real de destinatie este cel care trebuie sa procedeze la inapoierea dovezii de incheiere a regimului catre autoritatea competenta a tarii de plecare: + daca autoritatea competenta a ţării biroului de destinatie declarat a putut sa identifice biroul real de destinatie.dovada incheierii regimului a fost trimisa dar se pare ca nu a parvenit autoritatii competente a tarii de plecare.punct b). autoritatea competenta a tarii de destinatie trebuie sa retrimita autoritatii competente a tarii de plecare.1 din DAU sau copia declaratiei de tranzit preluată la plecare prin sisteme informatice. .408. cu TC20 corespunzător adnotat. etc. manifest la destinatie sau o copie pastrata a listei lunare. In acest caz.). 2. Aceasta autoritate trebuie sa menţioneze pe copie data sosirii marfurilor si rezultatele controlului daca sa efectuat. ii retrimite TC20 adnotat cu aceasta informatie in caseta IV si informeaza autoritatea competenta a tarii de plecare punindu-i la dispozitie o 282 . fie o copie a unui document aflat in posesia autoritatii competente a tarii de destinatie (exemplarul nr. apoi s-o certifice aplicându-i mentiunea “Dovadă alternativă”. Se alatura aici TC20 completat corespunzător si trebuie tinut seama de destinatarul agreat si masurile care se impun.din RVC trebuie sa procedeze imediat la retrimiterea catre autoritarea competenta a tarii de plecare dupa ce mai intii a verificat ca destinatarul agreat a adus adnotarile cerute in ce priveste data sosirii marfurilor si starea sigiliilor si a inregistrat sosirea marfurilor si a vizat cu forme in regula dovada.

ea trebuie in acelasi timp.2). pentru informarea asupra stadiului procedurii de cercetare. TC 20. un document anexat. TC20 completat corespunzător in caseta IV este transmis de biroul de destinatie declarat la ultimul birou de tranzit prevazut in declaratia de tranzit. este transmis la ultimul biroul de tranzit prevazut pe DAU . precedent. data si modalitătile livrării directe a marfurilor . daca e cazul.ptc. Cand nu a avut loc o schimbare a biroului de destinatie (sau o asemenea schimbare nu a fost constatata): in acest caz. in lipsa biroului de tranzit TC 20 trebuie sa fie direct trimis autoritatii competente a tarii de plecare ( idem caz 2. corespunzător adnotat. la ultimul biroul de tranzit prevazut. sa adreseze o copie. + daca autoritatea competenta a tarii biroului de destinatie declarat nu a putut sa identifice biroul real de destinatie. unde autoritatea competenta a tarii de destinatie trimite TC 20. daca autoritatea competenta a tarii de destinatie stabileste ca a avut loc o livrare directa de marfuri la un destinatar neagreat. Daca autoritatea competenta a tarii de destinatie nu poate sa regaseasca nici o urma a marfurilor in cauza. in lipsa biroului de tranzit TC 20 este retrimis direct autoritatii competente a tarii de plecare. ea trebuie sa returneze TC 20 si copia declaratiei de tranzit la autoritatea competenta a tarii de plecare. 283 . natura si cantitatea lor.copie a documentului. declarat sau mentionat pe formularul TC 20 sau la o alta persoana. In cazurile vizate la pct. la autoritatea competenta a tarii de plecare. daca e cazul. si destinatia vamala care le-a fost data . cu toate informatiile punand mai ales in evidenta : identitatea destinatarului si eventual a altor persoane in cauza.

Nici un aviz de tranzit (sau nici un alt element de proba a trecerii. Ca urmare a acestei cercetari. care trage concluziile care se impun din informatiile primite astfel.5 Raspunsul tarii de tranzit la avizul de cercetare. anexindu-i copia avizului de tranzit. el adreseaza in mod egal o copie. la biroul de tranzit precedent. biroul de tranzit trebuie sa retrimita TC 20 adnotat cu aceasta informatie.4. cum ar fi o inregistrare de catre birou). Cind biroul de tranzit trimite TC20 la biroul de tranzit precedent prevazut. 2. căruia îi este transmis TC 20. pentru informarea starii procedurii de cercetare. fie la biroul de tranzit precedent. trebuie sa procedeze intr-un mod simular. cu scopul de a permite acesteia din urma sasi orienteze investigatiile si solicitările eventuale catre ultima autoritate sesizata prin avizul de cercetare. la autoritatea competenta a tarii de plecare. nu a fost regasit la ultimul birou de tranzit prevazut) In acest caz. prevazut pe DAU. fie in lipsa. 284 . direct la autoritatea competenta a tarii de plecare. trimitind neintirziat TC20. si sa-l trimita in mod direct autoritatii competente a tarii de plecare. adnotat de catre biroul de destinatie. in lipsa la autoritatea competenta a tarii de plecare. trebuie sa cerceteze neintirziat avizul de tranzit corespunzator expedierii in cauza. prevazut pe DAU sau. diferentele sunt posibile in urmatoarele situatii : 1. Fiecare birou de tranzit succesiv sesizat prin avizul de cercetare. corect adnotat. Ultimul birou de tranzit prevazut. expedierea a fost efectiv prezentata la ultimul birou prevazut si un aviz de tranzit a fost regasit (daca e cazul trimis de catre biroul vamal de tranzit efectiv traversat) In acest caz biroul de tranzit trebuie sa adnoteze informatia pe TC 20.

sau nici un raspuns cere informatii suplimentare sau informaţii de la autoritatea competenta a tarii de destinatie sau de la un birou de tranzit..Biroul de tranzit prevazut trebuie sa informeze de asemenea autoritatea competenta a tarii de plecare daca.eu. Formularul TC 22 Scrisoarea de revenire se redacteaza pe un formular conform modelului TC 22.. trimite o scrisoare de revenire la autoritatea competenta a tarii de destinatie anexand o copie a avizului de cercetare TC 20.4.T. Scrisoarea de revenire TC 22 (aducere la cunostinta) Cand autoritatea competenta a tarii de plecare nu a primit nici o confirmare de primire.1. Aceasta lista este de asemenea disponibila pe internet la adresa urmatoare : http://europa. care figureaza in Anexa 8. Cind autoritatea competenta nu figureaza in lista de la Anexa 8. contine lista autoritatilor competente la care scrisoarea de revenire trebuie trimisa.C.S.int/comm/taxation_customs/dds/en/csrdhome. Cand autoritatea competenta nu a primit confirmarile de primire atunci cand a solicitat. el primeste de la biroul de tranzit efectiv un aviz de trecere (a se vedea situatia descrisa la punctul 1). stabilita si scoasa in evidenta in cadrul sistemului informatizat "Common Services/Reference Data" a sistemului informatizat N. 4.1. ea este indicata in « Lista birourilor vamale competente pentru operatiuni de tranzit comun »/ comunitar.htm 285 . ea trebuie sa adreseze o scrisoare de revenire fiind insotita de copia avizului de cercetare TC 20 la autoritatea competenta a tarii de destinatie. Anexa 8.6. dupa ce deja a fost trimis avizul de cercetare la biroul de tranzit precedent.

la sfirsitul unui termen de 3 luni de la trimiterea TC20-ului sau . dupa o perioada de 3 luni de la trimiterea TC 20. cel mai tarziu in 10 luni de apendicelui I al la data inregistrarii declaratiei de tranzit. Aceasta se Convenţiei aplica. Autoritatea competenta a tarii de plecare trebuie sa-si paragraful 1 al concluzioneze cercetarile. Pe baza raspunsurilor primite in cadul procedurii si de asemenea din eventualele informatii comunicate de principalul obligat. Autoritatea competenta a tarii de destinatie sau autoritatea superioara trebuie sa-i dea curs imediat. 215. 4. 286 .din lipsa raspunsului la avizul de cercetare TC 20 sau la cererea de informatii suplimentare. Art. Daca este cazul locul efectiv sau presupus de nastere a datoriei vamale si in acelasi timp autoritatea competenta pentru recuperarea eventuala a datoriei daca acest lucru are loc. autoritatea competenta a tarii de plecare.in lipsa confirmarii de primire a TC20 cerute.7. cel mai tirziu. dar cel mai tirziu. Consecintele procedurii de cercetare. intr-un termen rezonabil. chiar de cind apare evident faptul ca avizul de cercetare TC 20 nu a sosit la destinatie.Aceasta scrisoare de revenire TC 22 este adresata: . primit raspuns procedurii de cercetare. Conform dispozitiilor in materie de datorie şi recuperare autoritatea competenta a tarii de plecare determina: Daca o datorie vamala este nascuta sau nu debitorul sau debitorii datoriei.116. trebuie sa fie in masura sa determine daca operatiunea de tranzit a fost încheiată sau nu si daca ea este in masura sa o verifice si o incheie. in mod egal cind autoritatea mentionata nu a Art. Scrisoarea de revenire TC 22 poate sa fie adresata in acelasi timp adnotata corect si completata prin documentele si informatiile utile. la un birou de tranzit cind autoritatea competenta a tarii de plecare a fost avizata de trimiterea avizului de cercetare la acest birou si că nu i s-a dat nici un curs.

consecintele legate de rezultate (p. autoritatea competenta are in mod egal facultatea de a informa pe celelalte autoritati competente implicate in procedura de cercetare si in particular pe biroul de garantie. Procedura de control ulterior Acest punct furnizeaza informatii despre: . paragraful 3 din RVC.paragraful 1 al Rezultatele procedurii de cercetare pot fi pe larg CVC influentate de toate informatiile sau de observatiile Art. para. 40. para. paragraful 4.) a fost constatata in mod direct in cursul operatiunii. Este un caz particular. etc. De aceea intreaga informatie din domeniu trebuie sa fie imediat comunicata autoritatii competente a tarii de plecare. in afara supravegherii vamale si in acelasi timp autorii fraudei sau iregularitatii fraudei au fost identificati. apendicele I al conventiei /art.3). in RVC legatura cu marfurile in cauza. daca marfurile in cauza au fost regasite in intregime sau partial. In plus. 450 bis din aditionale. 5. .obiectivele si modalitatile controlului ulterior (punctul 5. care ar fi Art.2) . competenta trebuie sa-l informeze pe garant conform para. Obiective si modalitati de control ulterior Un control ulterior este efectuat pentru a verifica autenticitatea si exactitatea mentiunilor si sigiliilor aplicate pe exemplarele declaratiei de tranzit si pe 287 .5. sunt furnizate in anexa 8. Art. 3 din RVC articolului 118.5. cand in sfarsit s-a stabilit ca urmare a procedurii de cercetare ca regimul a fost încheiat in mod corect. daca o iregularitate sau o frauda (sustragere.145 c. para. 5 şi articolul 118. 5 angajat deja o actiune de recuperare. 366. 5.1. autoritatea competenta a tarii de plecare trebuie sa informeze imediat pe principalul obligat si daca are loc toata pe autoritatea vamala.documentele supuse controlului ulterior (punctul 5. Alte exemple de situatii susceptibile de a surveni pe timpul procedurii de cercetare. comunicate de autoritatea competenta. 4 al apendicelui I al convenţiei Invers. Autoritatea şi articolul 450d. substituire.1).

5. este necesar. Autoritatile competente solicitate trebuie sa trimita formularul autoritatilor competente care au facut cerere in cele doua luni care urmeaza datei trimiterii.6. declaratia si viza sa trebuie sa fie verificate de catre autoritatile competente ale tarilor de plecare.2.2. Cand ea il estimeaza corespunzător pentru a atinge obiectivele procedurii de control. Acest control este efectuat cu ajutorul formularului TC21. chiar de la aparitia unei erori sau a unui motiv de indoiala a validitatii lor. In cazul in care nici un raspuns nu a fost primit intr-o perioada de 2 luni. de tranzit si de destinatie. Totusi in cazul indoielii sau al presupunerii de frauda sau al neregularitatii.Documente supuse controlului ulterior 5. a detaliilor explicative la autoritatea superioara a autoritatii competente solicitate.6.celelalte documente sau date referitoare la operatiunea de tranzit. Declaratia de tranzit pe formularul DAU Pentru a detecta si a preveni frauda.1. precum şi pe documentele utilizate pentru a proba statutul comunitar al marfurilor. Un model de TC 21 figureaza in anexa 8. al carui model figureaza la anexa 8. Autoritatea competenta trebuie sa trimita formularele astfel marcate cel mai tarziu in cele 5 zile lucrătoare de la primire. formularul TC21 trebuie sa fie marcat de o banda rosie in diagonala (cu pixul. cu carioca sau imprimat). sa se efectueze un asemenea control. Cand un document privind marfurile care prezintă riscuri de frauda (anexa I apendicele I al Conventiei/anexa 44c din RVC) trebuie sa facă obiectul unui control ulterior sau in cazul presupunerii falsificării unui sigiliu. Controlul ulterior este efectuat pe baza analizei de risc sau a unei selectii aleatorii. autoritatea competenta are facultatea de a recurge la mijloace tehnologice. Motivul 288 . autoritatea competenta solicitantă trebuie sa adreseze o scrisoare de revenire TC 22 cu o copie a TC 21-lui utilizat pentru cererea de control si daca are loc.

289 .7. sunt anexate formularului. Formularele de control pot fi trimise prin birourile centralizatoare ale operatiunilor de tranzit comunitar/comun din tarile considerate la autoritatea competenta din aeroportul sau portul de plecare. 5 din DAU intr-o proportie de cel putin două dintr-o mie cu un minimum de patru documente pe luna. care se raporteaza trimiterilor vizate prin control.controlului trebuie sa fie indicat acolo. Daca este necesar. Fiecare formular trebuie sa enumere detaliile din extrasele manifestelor referitoare la un singur avion sau navă si la un singur operator autorizat. Aceasta verificare trebuie sa fie efectuata utilizand documentul TC 21A.2. Aceasta procedura se aplica chiar atunci cand un document de insotire este anexat marfurilor si ca biroul de tranzit nu poate primi datele privind operatiunea de tranzit uzand tehnologiile informatiei si retelele electronice. pe baza unei analize la nivelul riscurilor expuse. reluată in articolul 112 al apendicelui I din Conventie si în articolele 445 si 448 din RVC. Daca este necesar. 5. in vederea verificarii. extrasele manifestelor. fiecare birou de plecare trebuie sa procedeze la un birou prin sondaj. printr-un sistem de audit. o forma de control vamal este exercitata ulterior de catre autoritatile competente din aeroporturi sau din porturile de destinatie.nivelul 2.2. al carui model figureaza in anexa 8. In plus. din toate exemplarele nr. Rubricile 1. autoritatile competente din aeroport sau din portul de destinatie pot transmite detalii despre manifest autoritatilor competente din aeroportul sau portul de plecare. 2 si 3 ale documentului TC 21A trebuie completate de catre autoritatile competente din aeroportul sau portul de destinatie. Manifest cu valoare de declaratie de tranzit Cand marfurile sunt transportate pe calea aerului sau pe apa sub acoperirea procedurii simplificate.

Documentele T2L Este recomandat ca o cerere de control ulterior dintrun document T2L sa fie efectuata atunci cand acesta este eliberat a posteriori pentru indreptarea efectului unei declaratii de tranzit T1. 5.Autoritatile competente din aeroportul sau portul de plecare trebuie sa verifice detaliile manifestelor care figureaza pe TC 21A referindu-se la evidenţele contabile tinute de catre operatorul autorizat. cu un minim de 10 pe luna. Se presupune a fi suspiciune.4.5. abuz sau neregularitate. Intreaga diferenta trebuie sa fie consemnata sub rubrica 4.3. abuz sau neregularitate cazul in care este evident ca interesatul procedeaza 290 . autoritatea trebuie sa ceara controlul ulterior a cel puţin 10 documente din 1000.2.2. Documente comerciale cu valoare de document T2L Este recomandat ca un control sa fie efectuat in caz de suspiciune. autoritatea competenta din tara de plecare trebuie sa ceara controlul a posteriori al probei alternative prezentate. trebuie sa faca obiectul unui control prin sondaj. 5. Aceasta cerere ar trebui sa fie sistematică chiar de cand documentul mentionat T2L este prezentat dupa o succesiune de operatii de tranzit realizate sub acoperirea declaratiilor de tranzit prezentate in diferitele tari. In plus.2. Rezultatele controlului trebuie sa figureze in rubricile 4 si 5 ale formularului. doua documente T2L din 1000 prezentate la un birou dat. In plus. Proba (dovada) alternativa In caz de indoiala sau suspiciune. 5. putand sa fie comis in favoarea utilizarii facturii sau documentului de transport care echivalează cu documentul T2L.

Consecinţele controlului ulterior Autoritatea competenta care solicită controlul ulterior trebuie sa ia masuri in functie de informatiile primite.3. Daca nu este primit nici un raspuns satisfacator al autorităţii superioare intr-o perioada de trei luni. 5. de a se angaja în cercetări dacă este necesar si de a determina elementele esentiale in legatura cu datoria (vamala). 2 documente comerciale (factura sau document de transport) din 1000 prezentate la un birou. bazandu-se pe informatiile de care ea dispune. 291 . debitorul şi a autorităţii competente pentru recuperarea şi aplicarea dispoziţiilor privind datoria şi recuperarea. este in responsabilitatea autoritatii competente a tării de plecare. Totusi. in asa fel incat sa nu depaseasca pragul de 10000 euro. autoritatea competenta. de la data expedierii scrisorii de revenire TC 22. in masura in care o datorie vamala este în joc in cazul unei operatiuni de tranzit. in calitate de T2L trebuie sa faca obiectul unui control prin sondaj. Pe de altă parte.la fractionarea expedierii. care solicită controlul ulterior trebuie sa ia o decizie.

6. Instrucţiunile naţionale specifice (rezervat) 292 .

1. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale 8. Exemple de situaţii în procedura de cercetare 8.2.6. Formularul TC21 – Cerere de control ulterior 8.7. Formularul TC21 A – Cerere de control ulterior 293 . Anexe 8. TC20 – Aviz de cercetare şi Notă de utilizare 8. Model de scrisoare de revenire TC22 8. Lista autorităţilor competente 8.5.3. Model de scrisoare de informare a principalului obligat 8.4.7.

autorităţile competente pentru primirea cererilor de control ulterior În vederea facilitării cercetărilor şi controalelor în cadrul procedurilo r referitoare la transporturile aeriene. 3.Anexa 8. 4. Expeditor al avizului de cercetare şi scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi scrisorii de revenire Expeditor al cererii de control ulterior Destinatarul Birou de plecare Birou de plecare a) aviz de cercetare : Birou de destinaţie b) scrisoare de revenire : Autoritatea superioară a biroului de destinaţie (vezi lista birourilor vamale57) Birou de plecare Birou de destinaţie 3. 2. autorităţile competente ale ţării de destinaţie cărora li se adresează avizele de cercetare şi scrisorile de revenire (inclusiv „autorităţile superioare”). 5. Scrisoare de informare 2. autorităţile ţării de plecare competente pentru trimiterea de avize de cercetare şi de scrisori de revenire.eu. 57 http://europa. ţara cu ţara 1. autorităţile competente pentru trimiterea cererilor de control ulterior 5.int/comm/taxation_customs/dds/fr/csrdhome.5 de la partea V.1 Lista autorităţilor competente Lista reia. autorităţile ţării de plecare competente pentru informarea principalului obligat. că regimul a luat sfârşit.htm 294 . BELGIA 1. o listă cu aeroporturi şi birouri vamale ce corespund în anexa 8. în absenţa dovezii. 4.

GERMANIA58 1.und Mahnverfahren Lindenstraße 6c 36037 Fulda DEUTSCHLAND Hauptzollamt Itzehoe Zentralstelle Such.und Mahnverfahren Hagenweg 4 37081 Göttingen DEUTSCHLAND Hauptzollamt Gießen Zentralstelle Such.2006 295 .09. Scrisoare de informare Regiunea NordrheinWestfalen Hauptzollamt Aachen Zentralstelle Such.und Mahnverfahren Freunder Weg 52068 Aachen DEUTSCHLAND Hauptzollamt Braunschweig Zentralstelle Such. Expeditor al cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior Birou de plecare Birou de plecare a) aviz de cercetare : Birou de destinaţie b) scrisoare de revenire : Autoritate superioară a biroului de destinaţie (vezi lista birourilor vamale¹) Birou de plecare Birou de destinaţie 5. 4.und Mahnverfahren Eggerstedter Straße 1 25421 Pinneberg DEUTSCHLAND Region Niedersachsen Bremen Sachsen-Anhalt Region Hessen Rheinland-Pfalz Saarland Region Schleswig-Holstein Hamburg Mecklenburg-Vorpommern 58 Informatii transmise de Germania in data de 19. 2. Destinatarul avizului de cercetare şi scrisorii de revenire 1.cererii de control ulterior DANEMARCA Scrisoare de informare Expeditor al avizului de cercetare şi scrisorii de revenire 3.

und Mahnverfahren Tizianstraße 13 14467 Potsdam DEUTSCHLAND Hauptzollamt Rosenheim Zentralstelle Such. 1) 2. Berlin Region Bayern DE007400 Augsburg DE007500 Landshut DE007600 München DE007750 Rosenheim Region Bayern DE008750 Nürnberg DE008800 Regensburg DE008850 Schweinfurt DEUTSCHLAND Hauptzollamt Potsdam Zentralstelle Such. Expeditorul a) avizului de cercetare b) scrisorii de revenire 296 .Region Sachsen Thüringen Hauptzollamt Dresden Zentralstelle Such.und Mahnverfahren Hartmut-Dost-Straße 5 01072 Dresden Region Brandenburg.und Mahnverfahren Bamberger Straße 14 97631 Bad Königshofen DEUTSCHLAND Region Baden-Württemberg Hauptzollamt Heilbronn Zentralstelle Such.und Mahnverfahren (a se vedea Nr.und Mahnverfahren Kastellstraße 53 74076 Heilbronn DEUTSCHLAND a) Hauptzollamt Braunschweig Zentralstelle Zollversand Postfach 1540 38350 Helmstedt Deutschland b) Zentralstellen Such.und Mahnverfahren Poststraße 4 83435 Bad Reichenhall DEUTSCHLAND Hauptzollamt Schweinfurt Zentralstelle Such.

Destinatarul cererii de control ulterior GRECIA 1.int/comm/taxation_customs/dds/de/csrdhome.eu. Scrisoare de informare Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control a posteriori Destinatarul cererii de control a posteriori 3. 2. Destinatarul a) avizului de cercetare b) scrisorii de revenire a) Hauptzollamt Braunschweig Zentralstelle Zollversand Postfach 15 40 38350 Helmstedt DEUTSCHLAND b) Vorgesetzte Behörde der Bestimmungsstelle (see Customs Office List1) Bestimmungsstelle über Hauptzollamt Braunschweig Zentralstelle Zollversand Postfach 15 40 38350 Helmstedt DEUTSCHLAND Hauptzollamt Braunschweig Zentralstelle Zollversand Postfach 15 40 DE . NICKOLAS SQ 185 10 PIRAEUS GREECE 4. Expeditor al cererii de control ulterior 5. DIEFTHINSI TELONION ATTIKIS CENTRAL TRANSIT OFFICE ST. DIEFTHINSI TELONION ATTIKIS CENTRAL TRANSIT OFFICE ST. 5.38350 Helmstedt DEUTSCHLAND 4. NICKOLAS SQ 185 10 PIRAEUS GREECE 1 http://europa.htm 297 .3.

Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire .SPANIA 1. Donegal. 2. 4. Customs & Excise. 5. Customs & Excise. Ireland The central Transit Office. Quay Street Donegal Town 298 2. IRLANDA 1. Lifford. Co. Scrisoare de informare The central Transit Office (Demands). 5. 2. Scrisoare de informare Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control a posteriori Destinatarul cererii de control a posteriori Biroul de plecare Biroul de plecare a) avizul de cercetare: biroul de destinaţie b) avizul de revenire: Autoritatea superioară a biroului de destinaţie (a se vedea lista birourilor vamale) Biroul de plecare Biroul de tranzit Biroul de destinaţie Biroul de plecare Biroul de tranzit Biroul de destinaţie 3. Scrisoare de informare Expeditorul avizului de cercetare şi scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control a posteriori Destinatarul cererii de control ulterior Birou de plecare Birou de plecare a) aviz de cercetare : Birou de destinaţie b) scrisoare de revenire : Autoritate superioară a biroului de destinaţie (vezi lista birourilor vamale¹) Birou de plecare Birou de tranzit Birou de destinaţie Birou de plecare Birou de tranzit Birou de destinaţie 3. 4. FRANŢA 1.

Ireland The central Transit Office.3. Scrisoare de informare CENTRALNA TRANZITNA PISARNA Mednarodni prehod 2b. 5.03. Vrtojba SI-5290 ŠEMPETER PRI GORICI SLOVENIJA Expeditorul CENTRALNA TRANZITNA PISARNA avizului de cercetare Mednarodni prehod 2b. Ireland ITALIA59 1. 2. Ireland The central Transit Office. Customs & Excise. 59 Informatii transmise de Italia in data de 23. Scrisoare de informare Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior Biroul de plecare Biroul de plecare 3. Customs & Excise. 4. Quay Street Donegal Town Co. Customs & Excise. Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire 4. Donegal. Donegal. Ireland The central Transit Office. Expeditorul cererii de control ulterior 5.2006 299 . a) Biroul de destinatie b) autoritatea superioara a biroului de destinatie (vezi lista birourilor vamale¹) Biroul de plecare Biroul de tranzit Biroul de destinatie Biroul de plecare Biroul de tranzit Biroul de destinatie SLOVENIA 1. Donegal. Vrtojba şi al scrisorii de SI-5290 ŠEMPETER PRI GORICI revenire SLOVENIJA 2. Quay Street Donegal Town Co. Destinatarul cererii de control ulterior Co. Quay Street Donegal Town Co. Donegal.

Vrtojba ulterior SI-5290 ŠEMPETER PRI GORICI SLOVENIJA MALTA 1. Expeditorul avizului de cercetare şi scrisorii de revenire Birou de plecare 3. Vrtojba ulterior SI-5290 ŠEMPETER PRI GORICI SLOVENIJA Destinatarul CENTRALNA TRANZITNA PISARNA cererii de control Mednarodni prehod 2b. cererii de control ulterior Custom House Valletta CMR 02 MALTA CIPRU 1. Expeditorul avizului de cercetare şi scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Birou de plecare Birou de plecare a) aviz de cercetare : birou de destinaţie b) scrisoare de revenire : Customs Headquaters. 4. 4. Transit section 1440 Nicosia Birou de plecare 3. Scrisoare de informare 2. 5. Custom House Valletta CMR 02 MALTA Destinatarul Central Transit Office. Central Transit Office. Vrtojba al scrisorii de revenire SI-5290 ŠEMPETER PRI GORICI SLOVENIJA Expeditorul CENTRALNA TRANZITNA PISARNA cererii de control Mednarodni prehod 2b. 5. avizului de cercetare şi l Custom House scrisorii de revenire Valletta CMR 02 MALTA Expeditorul Central Transit Office.3. cererii de control ulterior Custom House Valletta CMR 02 MALTA Destinatarul Central Transit Office. 4. Destinatarul CENTRALNA TRANZITNA PISARNA avizului de cercetare şi Mednarodni prehod 2b. Scrisoare de informare 2. Expeditorul cererii de control ulterior 300 .

Latvia phone +371 7047400. Riga. LV-1841. Riga.. Latvia phone +371 7047400. Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire 4.. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de TAX and CUSTOMS BOARD Tallinn Customs House Transit Central Office Sadama Street 21 10111 Tallinn Estonia TAX and CUSTOMS BOARD Tallinn Customs House Transit Central Office 301 . Scrisoare de informare 2. LV-1841.5. Latvia phone +371 7047400. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire 3. Latvia phone +371 7047400. LV-1841. Latvia phone +371 7047400. LV-1841. Valdemara St.. Expeditorul cererii de control ulterior 5. fax +371 7322440 State Revenue Service Republic of Latvia National Customs Board la Kr. Valdemara St. Riga. Destinatarul cererii de control ulterior Birou de destinaţie LETONIA 1. Destinatarul cererii de control ulterior State Revenue Service Republic of Latvia National Customs Board la Kr. Scrisoare de informare 2. Riga.. LV-1841. fax +371 7322440 State Revenue Service Republic of Latvia National Customs Board la Kr. fax +371 7322440 ESTONIA 1. fax +371 7322440 State Revenue Service Republic of Latvia National Customs Board la Kr. Valdemara St. Riga. Valdemara St.. Valdemara St. fax +371 7322440 State Revenue Service Republic of Latvia National Customs Board la Kr.

174 LT-01105 Vilnius LIETUVA-LITHUANIA Kauno teritorinė muitin Jovar g. 4 LT-78500 Šiauliai LIETUVA-LITUANIE 302 . Nėries g. 4.3. Scrisoare de informare Direcţia regională a vămilor în a cărei rază de acţiune îşi desfăşoară activitatea biroul vamal Vilniaus teritorinė muitinė Savanorių pr. 3 LT-47500 Kaunas LIETUVA-LITHUANIA Klaipėdos teritorinė muitinė S. 4 LT-92228 Klaipėda LIETUVA-LITUANIE Šiaulių teritorinė muitinė Metalistų g. 5. Sadama Street 21 10111 Tallinn Estonia Destinatarul TAX and CUSTOMS BOARD avizului de cercetare şi Tallinn Customs House al scrisorii de revenire Transit Central Office Sadama Street 21 10111 Tallinn Estonia Expeditorul TAX and CUSTOMS BOARD cererii de control a Tallinn Customs House posteriori Transit Central Office Sadama Street 21 10111 Tallinn Estonia Destinatarul TAX and CUSTOMS BOARD cererii de control a Tallinn Customs House posteriori Transit Central Office Sadama Street 21 10111 Tallinn Estonia revenire LITUANIA 1.

Destinatarul cererii de control ulterior UNGARIA 1. Hungária Pf. 3. Jakšto g. Hungária Pf.: 310 303 .: 310 17. Hungária Pf. Vámhivatal H – 1591 Budapest. 1/25 LT-01105 Vilnius LIETUVA-LITHUANIA Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Muitinės departamentas Muitinės procedūrų skyrius Tranzito kontrolės poskyris A. sz. 151 LT-36220 Panevėţys LIETUVA-LITUANIE 2.Panevėţio teritorinė muitinė Ramygalos g. Jakšto g. Jakšto g. 5. sz. 1/25 LT-01105 Vilnius LIETUVA-LITHUANIA Expeditorul Muitinės departamentas cererii de control a Muitinės procedūrų skyrius posteriori Tranzito kontrolės poskyris A. 1/25 LT-01105 Vilnius LIETUVA-LITHUANIA Destinatarul Muitinės departamentas avizului de cercetare şi Muitinės procedūrų skyrius al scrisorii de revenire Tranzito kontrolės poskyris A. Vámhivatal H – 1591 Budapest. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior 17. 4. Vámhivatal H – 1591 Budapest. Jakšto g. Vámhivatal H – 1591 Budapest. Hungária Pf. sz. Muitinės departamentas Muitinės procedūrų skyrius Tranzito kontrolės poskyris A. 1/25 LT-01105 Vilnius LIETUVA-LITHUANIA 3.: 310 17. 4. sz.: 310 17. Scrisoare de informare 2.

Destinatarul Belastingdienst/Douane avizului de cercetare Douanepost Zuivering şi al scrisorii de Postbus 4501 revenire 6401 JA Heerlen Nederland 4. 5. Scrisoare de informare 2. Expeditorul Belastingdienst/Douane cererii de control Douanepost Zuivering ulterior Postbus 4501 6401 JA Heerlen Nederland 5. Destinatarul cererii de control ulterior 17. Expeditorul Belastingdienst/Douane avizului de cercetare Douanepost Zuivering şi al scrisorii de Postbus 4501 revenire 6401 JA Heerlen Nederland 3. Destinatarul Belastingdienst/Douane cererii de control Douanepost Zuivering 60 www.etat. Scrisoare de informare Belastingdienst/Douane Douanepost Zuivering Postbus 4501 6401 JA Heerlen Nederland 2.: 310 Birou de încasări (vezi lista birourilor de încasări60) Birou de încasări (vezi lista birourilor de încasări2) a) aviz de cercetare : Birou încasare (vezi lista birourilor de încasare²) b) scrisoare de revenire: Direcţia Vămilor şi Accizelor Birouri de încasare (vezi lista birourilor de încasare²) Birouri de încasare (vezi lista birourilor de încasare²) LUXEMBURG 1. sz. 3. Hungária Pf.5. OLANDA 1. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior 4.lu/DO 304 . Vámhivatal H – 1591 Budapest.

ulterior Postbus 4501 6401 JA Heerlen Nederland AUSTRIA 1. 5.4 Vezi capitolul 4 – anexa 8. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control a posteriori Destinatarul cererii de control ulterior Birou de plecare Birou de plecare a) aviz de cercetare : Birou de destinaţie b) scrisoare de revenire: Finanzlandesdirektion Birou de plecare Birou de destinaţie 3. 4. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior Birou de plecare Vezi capitolul 4 – anexa 8. Scrisoare de informare 2. FINLANDA 1. 5. PORTUGALIA 1. Scrisoare de informare NCTS: TORNIO –FI954001 PROCEDURA ALTERNATIVA: Birou de plecare 2. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de NCTS: TORNIO –FI954001 PROCEDURA ALTERNATIVA: Birou de plecare 305 .4 3.4 Vezi capitolul 4 – anexa 8. Scrisoare de informare 2.4 Vezi capitolul 4 – anexa 8. 4.

5. 5. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior Tullverket Box 850 S-201 80 MALMO Tullverket Box 850 S-201 80 MALMO Tullverket Box 850 S-201 80 MALMO Biroul vamal respectiv Biroul vamal respectiv REGATUL UNIT 1. Box 1 Harwich Essex CO12 3BE UNITED KINGDOM HM Customs and Excise Central Community Transit Office 306 . Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire 3. Destinatarul avizului de cercetare şi scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior a) avizul de cercetare: biroul de destinaţie b) avizul de revenire: Autoritatea superioara a biroului de destinaţie (TORNIO –FI954001) Autoritatea superioara a biroului de plecare (TORNIO –FI954001) Birou de destinaţie 4. Box 1 Harwich Essex CO12 3BE UNITED KINGDOM HM Customs and Excise Central Community Transit Office P.O. 4.O. 3. Destinatarul avizului de cercetare şi HM Customs and Excise Central Community Transit Office P. Scrisoare de informare 2. SUEDIA 1. Scrisoare de informare 2.revenire 3.

Box 1 Harwich Essex CO12 3BE UNITED KINGDOM HM Customs and Excise Central Community Transit Office P. St Peter Port Guernsey GY1 2LL Guernsey Customs and Excise New Jettz White Rock. St Peter Port Guernsey GY1 2LL Guernsey Customs and Excise New Jettz White Rock. Destinatarul cererii de control ulterior P. Expeditorul cererii de control ulterior 5.O.O. St Peter Port Guernsey GY1 2LL 2. St Peter Port Guernsey GY1 2LL Guernsey Customs and Excise New Jettz White Rock. Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire 4. Scrisoare de informare Guernsey Customs and Excise New Jettz White Rock.O. Box 1 Harwich Essex CO12 3BE UNITED KINGDOM HM Customs and Excise Central Community Transit Office P. St Peter Port Guernsey GY1 2LL Guernsey Customs and Excise New Jettz White Rock.al scrisorii de revenire 4. Expeditorul avizului de cercetare şi scrisorii de revenire 3. Box 1 Harwich Essex CO12 3BE UNITED KINGDOM GUERNESEY 1. Expeditorul cererii de control ulterior 5. Destinatarul cererii de control ulterior 307 .

Expeditorul cererii de control ulterior 5. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire 3. Destinatarul cererii de control ulterior REPUBLICA CEHĂ 1. Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire 4. 308 . Scrisoare de informare States of Jersey Customs and Excise La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JJ CHANNEL ISLANDS States of Jersey Customs and Excise La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JJ CHANNEL ISLANDS States of Jersey Customs and Excise La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JJ CHANNEL ISLANDS States of Jersey Customs and Excise La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JJ CHANNEL ISLANDS States of Jersey Customs and Excise La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JJ CHANNEL ISLANDS 2. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul Birou de plecare Birou de plecare a) aviz de cercetare: birou de destinaţie 3.JERSEY 1. Scrisoare de informare 2.

2. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior 3. Destinatarul cererii de control ulterior b) scrisoare de revenire: autoritatea superioară a biroului de destinaţie ( vezi lista birourilor vamale) Birou de plecare Birou de tranzit Birou de destinaţie Direcţia vamală (Celní ředitelství) Direcţia generală vamală (Generální ředitelství cel) Birou de plecare Birou de tranzit Birou de destinaţie ISLANDA 1. Scrisoare de informare Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control Birou de plecare Birou de plecare a) aviz de cercetare: Birou de destinaţie b) scrisoare de revenire: Birou de destinaţie Birou de plecare Birou de tranzit Birou de destinaţie Birou de plecare Birou de tranzit 309 3. NORVEGIA 1. 4. 5. 5.avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire 4. Expeditorul cererii de control ulterior 5. 4. Scrisoare de informare 2. .

4. Karolewska 41 90-560 Łódź Izba Celna w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu Ul. Karolewska 41 90-560 Łódź Izba Celna w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu Ul. ELVEŢIA 1. Scrisoare de informare 2. REPUBLICA SLOVACĂ 1. 4. Scrisoare de informare 2. Karolewska 41 90-560 Łódź Izba Celna w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu Ul. 5.ulterior Birou de destinaţie POLONIA 1. 5. Expeditorul avizului de cercetare şi Birou de plecare Birou de plecare sau birourile centralizatoare următoare: 310 . Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior Birou de plecare Birou de plecare a) aviz de cercetare: Birou de destinaţie b) scrisoare de revenire: Autoritatea superioară a biroului de destinaţie (vezi lista birourilor vamale¹) Birou de plecare Birou de tranzit Birou de destinaţie Birou de plecare Birou de tranzit Birou de destinaţie 3. Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior Biroul vamal respectiv Izba Celna w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu Ul. Scrisoare de informare 2. Karolewska 41 90-560 Łódź 3.

sector 1 Bucuresti a) aviz de cercetare: Birou de destinaţie b) scrisoare de revenire: Biroul centralizator Autoritatea Nationala a Vamilor Str. sector 1 Bucuresti Birou de plecare sau Biroul centralizator Birou de destinaţie 3. 5. Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior 311 .Genéve La-Praille a) aviz de cercetare: Birou de destinaţie b) scrisoare de revenire: Autoritatea superioară a biroul de destinaţie (vezi lista birourilor vamale¹) Birou de plecare sau Biroul central de anchete sau Eidgenössische Oberzolldirektion Bern Birou de destinaţie Birou de plecare ROMANIA 1.Chiasso-Ferrovia . Matei Millo nr.al scrisorii de revenire 3. Scrisoare de informare 2. . 5.Castasegna . Expeditorul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Birou de plecare Biroul centralizator Autoritatea Nationala a Vamilor Str. 4.13. Matei Millo nr.13. Destinatarul avizului de cercetare şi al scrisorii de revenire Expeditorul cererii de control ulterior Destinatarul cererii de control ulterior 4.Boncourt .

2 şi 3 din Regulamentul CEE nr. 365 par. Vă informăm în conformitate cu prevederile art. 39 par. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 instituind codul vamal comunitar61. 1 al Regulamentului CEE nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 care stabileşte anumite măsuri de aplicare a Regulamentului CEE nr. 365. 2 şi 3 al apendicelui I al Convenţiei referitoare la un regim de tranzit comun / art.Anexa 8. 39 par. Având în vedere aceasta.1 al apendicelui I al Convenţiei referitoare la un regim de tranzit comun /art. Vă rog să furnizaţi această informaţie în două luni de la data acestei scrisori deoarece suntem obligaţi să iniţiem o procedura de cercetare după patru luni de la data înregistrării declaraţiei vamale de tranzit. Domnule În calitatea dvs. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 care stabile şte anumite dispoziţii de aplicare a Regulamentului CEE nr. dacă e cazul schimbarea biroului vamal de destinaţie şi/sau a birourilor vamale de tranzit.2 Model de scrisoare de informare a principalului obligat [Numele autorităţii competente a tării de plecare] [ Data si locul] [numele şi adresa principalului obligat] Obiect: Tranzit comun/comunitar Absenţa probei de încheiere a regimului de tranzit Doamna . veţi fi considerat debitor pentru plata datoriei (drepturi de import/ de export/ şi alte 61 A se bifa menŝiunile inutile 312 . Dovezile aduse de dv. trebuie să respecte dipoziţiile art. de principal obligat pentru următoarele declaraţii vamale de tranzit comun/comunitar: [referinţe şi date despre declaraţia de tranzit] pe lângă biroul de plecare [specificarea biroului vamal de plecare]. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar. vă invităm să ne puneţi la dispoziţie elementele şi documentele care pot dovedi că regimul a fost efectiv încheiat. Vă reamintesc că în cazul în care încheierea regimului nu poate fi probată. ca nu dispunem de dovada încheierii regimului de tranzit pentru aceste declaraţii vamale. par.

215 al codului vamal menţionat¹. 114 şi 115 din apendicele I al convenţiei citate anterior / art. conf. Formula de politeţe. 313 .impuneri). 203-204 din Codului vamal comunitar sus menţionat¹. art. vă invit să furnizaţi toate informaţiile de care dispuneţi. în particular locul (ţara) unde estimaţi că s-au produs faptele care au dus la naşterea datoriei vamale. 116 Apendicele I la Convenţia menţionată/ art. Dacă vă găsiţi în imposibilitatea de a dovedi că regimul a fost încheiat. aferente mărfurilor care au făcut obiectul acestor operaţiuni în temeiul art.

Destinatar (nume şi adresa completă): G. Descrierea exactă a mărfurilor ‫ ڤ‬2. Prezentat la biroul dvs. 3... O recipisă referitoare la documentul de tranzit eliberată de către biroul dvs. ‫ ڤ‬5.eliiţamrofnI . 5.... Identificarea mijlocului de transport: F. conosamentului ‫ ڤ‬4.. Numele persoanei însărcinate cu sau a scrisorii de transport aerian îndeplinirea formalităţilor la biroul de destinaţie.... 6.2 nu sunt disponibile.3 TC 20 – AVIZ DE CERCETARE I.. la data de |__|__|__| 2. O copie a facturii ‫ ڤ‬3. Biroul de destinaţie (denumire şi ţara) a cărei copie o ataşăm (…) C.a fost prezentată.…………………………………………………………. Locul şi data: Semnătura: Ştampila: II. A SE COMPLETA DE CĂTRE BIROUL DE PLECARE: RĂSPUNS LA CERERE atA .. Conform informaţiilor furnizate de principalul obligat. Predat catre .. 4.. A SE COMPLETA DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN ŢARA DE DESTINAŢIE: CERERE Pentru continuarea cerecetărilor rog biroul vamal de plecare să-mi trimită: ‫ ڤ‬1... A SE COMPLETA DE CĂTRE BIROUL VAMAL DE PLECARE A.. O copie a manifestului. copiile sau documentele solicitate ‫ڤ‬la cifrele 1 2 3 4 5 .. B. Predat destinatarului la data de |__|__|__| Z L A Z L A 3.. Biroul de plecare (denumire şi adresa completă) D. 2. Declaraţia de tranzit nr.. Locul si data: Semnătura: 314 . Birouri de tranzit prevăzute (denumire şi ţări) 1. Principalul obligat nu a putut da informaţii despre sosirea transportului. Actele sau informatiile urmatoare (a se preciza): Locul şi data: Semnătura: Ştampila: III.. Z L A I... transportul a fost 1.. la data de |__|__|__| mi .....Anexa 8..la data de |__|__|__| (numele şi adresa persoanei sau firmei) Z L A H..svd ertăc ed etaticilos ‫ڤ‬ Ştampila: ‫ڤ‬ ‫ڤ‬ ‫ڤ‬ ‫ڤ‬ etacidni eletnemucod uas eliipoc . E.1 ‫ڤ‬şăm informaţiile.

2 ‫ڤ‬-a fost transmis de biroul de tranzit traversat în realitate.. Un aviz de tranzit mi-a fost transmis de biroul de tranzit traversat în realitate. Locul şi data: Semnătura: Ştampila: VIII.5 ‫ڤ‬corespunzătoare....1 ‫ڤ‬prezentat aici la data de |__|__|__| Z L A ‫ ڤ‬2. A SE COMPLETA DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT (PREVĂZUT) ANTERIOR va nU ..IV.. A SE COMPLETA DE CĂTRE ULTIMUL BIROU DE TRANZIT PREVAZUT tsof a tiznart ed ziva nU .... Nu a fost prezentat nici un aviz de tranzit.... (denumirea) unde a fost prezentat la data de |__|__|__| Z L A ‫ ڤ‬3....2 ‫ڤ‬-a fost transmis de biroul de tranzit traversat în realitate... A SE COMPLETA DE CĂTRE BIROUL VAMAL DE TRANZIT PREVĂZUT ( ANTERIOR) tsof a tiznart ed ziva nU ..1 ‫ڤ‬prezentat aici la data de |__|__|__| Z L A im tiznart ed ziva nU .lutropsnart iciN . (denumirea) unde a fost prezentat la data de |__|__|__| Z L A ‫ ڤ‬3. A SE COMPLETA DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT (PREVĂZUT) ANTERIOR tsof a tiznart ed ziva nU .. (denumirea) unde a fost prezentat la data de |__|__|__| Z L A ‫ ڤ‬3.. tsof ua elamav elirutperD . Nu a fost prezentat nici un aviz de tranzit. TC20 a fost transmis biroului de tranzit precedent.. certificată... ‫ ڤ‬TC20 a fost trimis la biroul de destinaţie real …………………………. A SE COMPLETA DE CĂTRE AUTORITĂTEA COMPETENTĂ DIN ŢARA DE DESTINAŢIE ‫ڤ‬ 1. (denumirea) unde a fost prezentat la data de |__|__|__| Z L A ‫ ڤ‬3.7 ‫ڤ‬şi ‫ ڤ‬nu a putut fi obţinută nici o informaţie despre sosirea acestora. Locul şi data: Semnătura: Ştampila: 315 ....... icia etatnezerp tsof ua un eraotiţosnî eletnemucod icin . Locul şi data: Semnătura: Ştampila: VII.2 ‫ڤ‬-a fost transmis de biroul de tranzit traversat în realitate.....1 ‫ڤ‬iz de tranzit a fost prezentat aici la data de |__|__|__| Z L A im tiznart ed ziva nU ..(nume şi ţara) ‫ ڤ‬TC20 a fost trimis la ultimul birou de tranzit prevăzut .3 ‫ڤ‬încasate. TC20 a fost transmis biroului de tranzit precedent.. Dovada încheierii regimului a fost trimisă la data de |__|__|__| (Z L A) anexam copia certificata a: ‫( ڤ‬a) documentului primit ‫( ڤ‬b) documentului trimis... Nu a fost prezentat nici un aviz de tranzit..... Dovada încheierii regimului..... Locul şi data: Semnătura: Ştampila: V.6 ‫ڤ‬fost prezentate aici fără transport..... eletnemucod ărăf icia tatnezerp tsof a lutropsnarT .. sruc nî tnus elirătecreC ... Nu a fost prezentat nici un aviz de tranzit..... ua eletnemucoD ........... menţionat în caseta I punctul D... TC20 a fost transmis biroului de tranzit precedent. care echivalează cu o confirmare ‫ ڤ‬2.1 ‫ڤ‬prezentat aici la data de |__|__|__| Z L A im tiznart ed ziva nU .... TC20 a fost transmis biroului de tranzit precedent. Locul şi data: Semnătura: Ştampila: VI.....4 ‫ڤ‬şi dovada încheierii regimului va fi trimisă în cel mai scurt timp..... este anexată prezentului aviz de cercetare.......

dacă este necesar. Aviz de cercetare . sau în lipsa destinatarul prezumtiv susceptibil că a primit mărfurile. 2. după informaţiile aflate în posesia autorităţii menţionate mai sus. Sub punctul I-G-3 trebuie să fie indicaţi destinatarii reali. trebuie să indice destinatar -ul(ii) agreaţi sau nu. aceasta ar fi trebuit menţionată la punctul I-A). marchează rubrica b). să adauge informaţiile complementare. 4. sau chiar în lipsa acestora (în caz contrar) dacă acest mijloc de transport este cunoscut de autoritatea solicitantă (în special prin intermediul principalului obligat) pentru care aceasta nu dispune de dovada că regimul a fost încheiat. autoritatea competentă solicitantă trebuie să menţioneze datele de referinţă ale declaraţiei de tranzit (DAU sau documentul de transport care echivalează cu o declaraţie în măsura în care datele sunt cerute în declaraţie. trebuie să informeze autoritatea competentă din ţara de plecare despre rezultatele cercetărilor care nu sunt în competenţa acestui birou. ea trebuie să marcheze rubrica prevăzută la punctul 7. autoritatea competentă solicitantă. 6. Sub punctul II-3. de exemplu care au valoar ea dovezii încheierii regimului).TC 20 . simplificate sau nu. atunci când acest lucru este obligatoriu. dând posibilitatea autorităţii competente din ţara de plecare de a furniza o dovadă că regimul s-a încheiat. Avizul de cercetare este utilizat pentru toate procedurile de tranzit . autoritatea competentă solicitată. Dacă autoritatea competentă solicitată transmite un TC20. aceia care au fost identificaţi de către principalul obligat. 8. cei care au depus declaraţia de tranzit. 5. anexând şi. trebuie să ceară comunicarea documentelor de transport chiar dacă acestea nu au valoarea unei declaraţii de tranzit (în acest ultim caz. ataşând o copie a acesteia. 7. Informaţiile şi răspunsurile sunt date prin bifarea rubricilor prevăzute la sfârşitul acestora. oricare ar fi acesta. autoritatea competentă solicitată. Aceasta trebuie să informeze autoritatea competentă din ţara de plecare prin intermediul unei copii a avizului de cercetare. 3. Sub punctul I-F . 316 . 9. Note de completare 1. În alte cazuri (copia exemplarului 4 sau copia oricarui alt document lista lunară aer/ mare nivelul1. Sub punctul I-E trebuie să fie identificat mijlocul de transport utilizat. Sub punctul IV. marchează rubrica şi trimite o copie adnotată şi vizată a exemplarului 1 primit de la autoritatea competentă solicitantă. autoritatea competentă solicitată. Sub punctul IV-1. Sub punctul I-A .

Un TC 20 distinct trebuie să fie utilizat pentru fiecare declaraţie de tranzit. 317 . 10.Fiecare birou de tranzit trebuie să procedeze într-o manieră similară în cazul în care nu se regăseşte avizul de tranzit.

. Semnătura Ştampila Anexe: O copie a declaraţiei vamale de tranzit 318 .. Biroul de plecare (denumire şi adresa) II... şi data) VI. Autoritatea solicitată (denumire şi adresa completă) III.... IV.. Eventuale precizări privind biroul vamal de destinaţie VII. ....... şi data) V.. Răspunsul autorităţii competente: ...... ‫ ڤ‬TC 20 – Aviz de cercetare (Nr... şi data) ‫ ڤ‬TC 21 (A) – cerere de control ulterior (Nr...urmare pe verso- VIII. Referintă / Nr.. şi data) ‫ ڤ‬TC 21 – cerere de control ulterior (Nr.. Alte informaţii eventuale ....Anexa 8...4 TC 22 – SCRISOARE DE REVENIRE I.......... Nr...... Nu am primit încă răspunsul la : ‫ ڤ‬avizul de cercetare vizat mai sus TC 20 ‫ ڤ‬cererea de control ulterior menţionată mai sus TC 21 Vă rog frumos să aveţi bunăvoinţa de a mă informa asupra rezultatelor cercetărilor efectuate IX.....urmare pe verso- La ... Declaraţia de tranzit (fel...

Răspunsul autorităţii competente solicitate (urmare) 319 . Alte informaţii eventuale (urmează) IX.O copie a ‫ ڤ‬Documentului TC 20 – Aviz de cercetare ‫ ڤ‬DocumentuluiTC 21 – Cerere de control ulterior VII.

îndeosebi pentru a determina autoritatea competentă pentru recuperarea datoriei: a) operaţiunea nu implică nici un birou vamal de (operaţie pur -internă a unei părţi contractante la convenţie) O asemenea situaţie nu poate privi decât o operaţiune de tranzit comunitar în interiorul comunităţii sau o operaţiune de tranzit limitată la teritoriul unor alte părţi contractante (operaţiune care nu aparţine tranzitului comun).Anexa 8.Germania – Franţa . Exemple: [Austria .Spania] Autoritatea competentă din ţara de destinaţie (autoritatea dintr-o ţară aparţinând aceleiaşi părţi contractante sau aceleiaşi ţări) nu poate furniza nici o dovadă de prezentare la destinaţie.5 Exemple de situaţii în procedura de cercetare Dacă la încheierea procedurii de cercetare. operaţiunea de tranzit nu a putut fi încheiată. autoritatea competentă a biroului de plecare poate fi confruntată cu una dintre următoarele situaţii30. nimic nu poate garanta cu certitudine că transportul pentru care un aviz de tranzit este prezentat conŝinând mărfurile declarate. Intradevăr . Transportul “a dispărut” undeva pe teritoriul părţii contractante/ţării în cauză.Slovenia/Croaţia/Bosnia/Serbia/FRV Macedonia . Pe de altă parte aceste exemple nu pot să ŝină cont de avizele de tranzit eventual falsificate sau să reflecte situaŝiile în care un transportator a omis să prezinte un aviz de trecere şi/sau biroul de tranzit la care a uitat să ceară acest aviz de tranzit. din care ea trebuie să tragă consecinţa. Exemplu: [Danemarca . altele decât ţările aparţinând AELS) În practică numai Comunitatea ar putea fi confruntată cu o astfel de situaţie.Grecia] 30 Nu este vorba decât de exemple de situaŝii care se bazează pe prezumŝii decât pe concluzii adevărate. Aceasta totuşi se referă la prezumŝiile pe care se bazează în principal identificarea ŝării de ” sustragere” a mărfii şi determinarea autorităŝii competente pentru a recupera datoria vamală. 320 . b) Operaţiunea de tranzit implicând birouri de tranzit la ieşire apoi la intrare ale aceleiaşi părţi contractante (trecând prin una sau mai multe terţe ţări.

c) Operaţiunea de tranzit implicând doar un birou de tranzit (la intrare) la frontierele între părţile contractante .transportul « a dispărut » între două birouri de trecere într-o ţară terţă III.Autoritatea competentă din ţara de destinaţie nu poate furniza nici o probă de prezentare la destinaţie şi: I. Nici un aviz de tranzit nu a fost prezentat. acelaşi raţionament este aplicabil în funcţie de biroul de trecere identificat ca fiind ultimul care a vizat un aviz de tranzit II.transportul a sosit până în Elveţia dar a “dispărut” între biroul de tranzit la intrarea în Elveţia şi biroul de destinaţie din Franţa . şi apoi a dispărut. d) Operaţiunea de tranzit implicând birouri de tranzit la frontiere între părţile contractante şi cele ale unor terţe ţări. un aviz de tranzit a fost prezentat la intrarea (reintroducerea) pe teritoriul părţii contractante în cauză (în Grecia de exemplu): . Nici un aviz de tranzit nu a fost prezentat la biroul de tranzit (la intrarea în Franţa) dar un aviz a fost prezentat la biroul de tranzit precedent (la intrarea în Elveţia): .transportul a fost reintrodus pe teritoriul părţii contractante în cauză. Exemple: [Polonia – Republica Cehă .transportul nu a părăsit partea contractantă în cauză şi a dispărut î ntre biroul de plecare şi primul birou de tranzit la ieşire. în exemplu): . un aviz de tranzit a fost prezentat la ieşire dintr-o parte contractantă în cauză (în Austria în exemplul prezentat) dar nu şi la intrarea (reintroducerea) în aceeaşi parte contractantă (în Grecia –de exemplu): . nici un aviz de tranzit nu a fost prezentat. 321 . nici la ieşire din partea contractantă în cauză (în Austria de exemplu) nici la reintroducere în aceeaşi parte contractantă (în Grecia. .transportul nu a părăsit partea contractantă de plecare şi a dispărut undeva.Germania – Elveţia – Franţa] I. II.

Bulgaria/România/Ucraina – Slovacia – Polonia ]62 Este vorba despre un caz ce combină punctele b) şi c) .Exemple: [Grecia . 62 Nota: Acest exemplu era valabil inainte ca Romania sa devina parte contractanta a Conventiei de tranzit comun 322 . mutatis mutandis. Situaţiile şi soluţiile sunt deci similare.

...... REZULTATUL VERIFICĂRII ‫ ڤ‬A........CONTROL ULTERIOR I.. Autenticitatea ştampilei şi a semnăturii aplicate ‫ڤ‬1...... în documentul nr...........Anexa 8.. ştampila pare a fi fost aplicată în mod abuziv ‫ ڤ‬3..................... (anexată) D..... corecturile au fost certificate ‫ ڤ‬5...... ‫ ڤ‬4. Ştampila ........ Lipseşte semnătura rubrica nu este completată în totalitate documentul conţine ştersături şi/ sau corecturi data nu este menţionată Locul .. alte motive (a se specifica) ‫ ڤ‬2... (anexat) C............... 323 ........ o ştampilă a fost aplicată lizibil ‫ ڤ‬2........................... AUTORITATE SOLICITATĂ (denumire şi adresa completă) pentru motivul indicat în casuţa C sau D III . ___________________________________________________________________________ IV.................. în rubrica I "Controlat la biroul de destinaţie (rubrica I) a exemplarului de retur (ex......... anexat ‫ ڤ‬3..... 2.... anexat ‫ ڤ‬4..anexat ‫ ڤ‬2.... Menţiunile nu sunt corecte..... în rubrica "C. Menţiunile sunt corecte ‫ ڤ‬D........ ştampila este posibil să fie falsificată ‫ ڤ‬2......... ştersăturile şi/sau menţiunile în plus ‫ ڤ‬6.5) nr. Data..... Autenticitatea şi exactitatea menţiunilor înscrise 1.. din .................. CERERE DE VERIFICARE ......... ştampila este oficială poate fi acceptată pot fi acceptate ‫ ڤ‬7..... ‫ ڤ‬6.. anexat ‫ ڤ‬5.......... în rubrica F şi/sau G al exemplarului de retur (ex................ Remarca: ‫ ڤ‬1..... Ştampila şi semnătura sunt autentice ‫ ڤ‬B.............. Verificarea este solicitată deoarece ‫ ڤ‬1.. AUTORITATE CARE SOLICITĂ (denumire şi adresa completă) cu titlu de sondaj II. Controlat la biroul de plecare" a exemplarului 4 sau 5 nr ..... Data. au fost făcute corecturi fara a fi certificate ‫ ڤ‬7 ştampila nu este recunoscută ‫ ڤ‬9. ....... ‫ ڤ‬8...... rubrica a fost completată ‫ ڤ‬4..............5) Nr.. Birou de plecare" a exemplarului 4 sau 5 nr...............6 TC21 ......semnătura a fost aplicată ‫ ڤ‬3......... în rubrica 31 "Colete şi denumirea mărfurilor" a exemplarului 4 sau 5 nr... proba alternativă este conformă şi poate fi acceptată ‫ ڤ‬9... data a fost înscrisă ‫ ڤ‬8.. în rubrica "D...... CERERE DE VERIFICARE Vă rugăm să verificaţi A.... anexat B.......... lipseşte ştampila ‫ ڤ‬3.......... semnătura nu aparţine agentului vamal responsabil ‫ ڤ‬C. Menţiunea corectă este: ‫ ڤ‬E... ştampila nu este lizibilă ‫ ڤ‬5............ în rubrica nr... Documentul nu a fost prezentat şi: ‫ ڤ‬1... Autenticitatea şi exactitatea probei alternative ........... Semnătura. Alte motive (a se specifica) Locul......

.... Autoritatea competentă solicitată va veghea ca cerererile de control care -i parvin să fie tratate cu prioritate 324 ......(Semnătura) (Ştampila)... O cerere este stabilită pentru fiecare document al cărui control este solicitat 2.. 3..... __________________________________________________________________________________ __________ Notes: 1... Informaţiile şi răspunsurile sunt date bifând cu o cruce în rubricile prevăzute în acest scop.

.. TD........ ......... C.........Anexa 8... CONTROLUL STATUTULUI DORIT PENTRU TRANSPORTURILE URMĂTOARE.. o singură aeronavă sau o singură navă.......... Autoritatea care emite cererea (Nume şi adresa completă) 2.......7 TC21A – CERERE DE CONTROL ULTERIOR 1...... REZULTATUL CONTROLULUI Controlul diferitelor transporturi este satisfăcător doar pentru următoarele numere de ordine: (Documentele justificative anexate) 5..... destinatara cererii (Nume şi adresa completă) 3.... T2....... Autoritatea competentă . AL CĂROR EXTRASE DE MANIFESTE AERIENE/MARITIME* SUNT REPRODUSE MAI JOS/ATAŞATE*: Numele şi adresa titularului autorizaţiei Aeronanava/navă* şi data plecării Port/aeroport* de plecare N° de ordine N° manifestului aerian/ maritim* Numerele ( sau mărcile ) şi numerele containerelor Descrierea încărcăturii Numărul de colete Greutatea (kg.... Prezenta cerere nu poate fi utilizată decât pentru o singură societate.... 325 ........ F...... AUTORITATEA CARE A EFECTUAT CONTROLUL Nume: ..... TF.... X) (1) (2) (3) (4) (5) 4...............) sau volumul Statutul declarat (T1.. * Bifaţi menţiunile inutile. Data: . Semnătura: Ştampila: ........

Punctul 8 conţine anexele. 326 . Punctul 6 este rezervat instrucţiunilor naţionale specifice. San Marino şi teritoriile unde nu se aplică directiva TVA 1. • Comunitate şi San Marino (punctul 3). Capitolul 6 – Andora. Punctul 7 este rezervat pentru uzul administraţiilor vamale.După completare se va trimite la biroul menţionat în rubrica 1. Introducere Capitolele precedente descriu procedura de tranzit normal. • Comunitate şi teritoriile sale unde directiva TVA nu se aplică (punctul 4). Prezentul capitol descrie aranjamentele specifice care există între: • Comunitate şi Andora (punctul 2). Punctul 5 este consacrat excepţiilor.

2. Această uniune vamală se aplică comerţului cu mărfuri precizate de la capitolul 25 la cap.1996.1990. . Andora Prezentul punct furnizează informaţii despre: . 1/2003 a Comitetului mixt CE-Andora33.12. 39). reglementările şi actele administrative necesare unei bune funcŝionări a uniunii vamale (JO L 253 din 7. Această decizie a fost ulterior înlocuită prin decizia nr.2. 327 . 3). 31 Acord sub formă de schimb de scrisori între CEE şi Principatul de Andora .contextul şi baza juridică (punctul 2. Prin decizia nr.10. p.2. 2. 97 ale sistemului armonizat (SA). 32 DECIZIA N° 1/96 A COMITETULUI MIXT CE-ANDORA din 1 iulie 1996 .7.formalităţile (punctul 2. 1/96 a comitetului mixt CE Andora32.1 Mărfurile prevăzute la capitolele 1 la 24 ale SH Exportul şi importul mărfurilor descrise la aceste capitole cu destinaţia sau provenind din Andora sunt considerate importuri sau exporturi cu o destinaţie sau provenind dintr-o terţă ţară.2). 14). 33 Decizia n° 1/2003 a Comitetului mixt CE-Andora din 3 septembrie 2003 în ceea ce priveşte dispoziŝiile legislative. regimul de tranzit comunitar stabilit prin codul vamal comunitar (CVC) şi dispoziţiile de aplicare ale acestuia (RVC) a fost extins la schimburile acoperite de uniunea vamală. p . privitoare la anumite metode de cooperare administrativă pentru aplicarea acordului sub formă de schimb de scrisori între CEE şi Principatul de Andora şi asupra tranzitului de mărfuri între părŝi (JO L 184 din 24.1.1). 2. Contextul şi legislaţie În anul 1990 CE şi Andora au încheiat un acord sub forma unui schimb de scrisori privind crearea unei uniuni vamale31. p. semnat la 28 iunie 1990 (JO L 374 din 31. Formalităţi 2.2003.

-produse agricole fără restituiri la export Prezentarea unei declaraţii de export EX1 (la biroul vamal de export al statului membru). Exemplarul nr. 3 al DAU. 3 al DAU şi exemplarul de control T5 trebuie să fie prezentate la biroul vamal de ieşire din Comunitate (birou vamal francez sau spaniol). Exemplarul nr. care aplică ştampila. 3 al DAU trebuie să fie prezentat la biroul vamal de ieşire din Comunitate (birou vamal francez sau spaniol). 328 . Documentul DAI este prezentat la biroul vamal de ieşire din Comunitate (birou vamal francez sau spaniol). -produse agricole cu restituiri la export şi supuse accizelor pentru care a fost întocmit un document DAI şi care însoţeşte mărfurile până la frontieră 34 Aceste exemple se referă la transporturile rutiere.produsele agricole cu restituire la export Prezentarea unei declaraţii de export EX1 (la biroul vamal de export al statului membru) însoţită de un exemplar de control T5. care aplică ştampila. Exemple34: a)Exportul mărfurilor comunitare cu destinaţia Andora . . 1. completat cu menţiunea EX pentru export sau cu menţiunea IM pentru import în rubrica nr. care aplică ştampila .Un DAU este deci prezentat.mărfurile accizabile pentru care a fost întocmit un document DAI şi care însoţeşte mărfurile până la frontieră Prezentarea unei declaraţii de export Ex 1 la biroul vamal de export al statului membru care vizează imediat exemplarul nr.

aşa cum sunt definite prin acordul de uniune vamală. b) Importul în teritoriul vamal al Comunităţii al mărfurilor agricole provenind din Andora La biroul vamal de intrare în comunitate mărfurile sunt plasate sub un regim vamal definitiv (import) sau sub un regim de tranzit T1 până la biroul de destinaţie din Comunitate. d) Tranzitul între două puncte din Comunitate via Andora 329 . 4 şi trimite înapoi exemplarul 5 la biroul de plecare. Exemplarul de control T5 şi DAI trebuie să fie prezentate la biroul vamal de ieşire din Comunitate (birou vamal francez sau spaniol). care aplică ştampila. c) Tranzitul pe teritoriul Comunităţii cu destinaţia Andora O declaraţie de tranzit T1 întocmită la punctul de intrare în Comunitate (Regatul Unit al Marii Britanii de exemplu) în vederea trimiterii mărfurilor către Andora. Trebuie notat că mărfurile originare din Andora. sunt exceptate de drepturi de import comunitare în măsura în care ele sunt importate sub acoperirea unui certificat de circulaţie EUR1 sau a unei declaraţii pe factură a exportatorului (titlul II al acordului de uniune vamală).Prezentarea unei declaraţii de export Ex 1 (la biroul vamal de export al statului membru) însoţită de un exemplar de control T5. Declaraţia de tranzit T1 este prezentată la biroul de ieşire din Comunitate care păstrează exemplarul nr. Exemplarul n° 3 al DAU se prezintă la biroul vamal de export al statului care aplică ştampila imediat.

mărfurile de liberă circulaţie. aşa cum sunt definite de acordul de uniune vamală. Regimul de tranzit comunitar este considerat suspendat pe teritoriul Andorei în măsura în care tranzitul prin această ţară se efectuează sub acoperirea unui document de transport unic.mărfurile care nu sunt de liberă circulaţie circulă sub regimul de tranzit comunitar extern (T1). formalităţile vamale ce trebuie îndeplinite sunt similare celor care existau înainte de instituirea pieţei interne în 1993.2. În absenţa unui document de transport unic. În acest context. 2. circulă sub regimul de tranzit comunitar intern (T2) (T2F). Vezi 330 . este cazul următoarele cazuri ipotetice: să se distingă . Se prezintă deci un DAU [Document Administrativ Unic]. 1. fiind necesară o procedură distinctă (andoriană) . regimul de tranzit comunitar ia sfârşit la punctul de ieşire din comunitate înainte de intrare în Andora. Mărfurile cuprinse în capitolele 25 la 29 din Sistemul Armonizat Decizia nr. .2. sau (T2L). purtând menţiunea EX pentru export sau menţiunea IM pentru import în rubrica nr.Regimul de tranzit comunitar nu acoperă tranzitul prin Andora. 1/2003 permite aplicarea mutatis mutandis a regimului de tranzit comunitar stabilit de Codul Vamal Comunitar şi de Dispoziţiile de Aplicare a Codului schimburilor de mărfuri cuprinse în capitolele de la 25 la 97 din Sistemul Armonizat dintre Comunitate şi Andora. Pentru schimburile dintre Statele membre ale Comunităţii şi Andora. care acoperă tranzitul prin Andora. vezi exemplul a).

amidonuri şi cleiuri pe bază de amidon. 3448/93) din Comunitate spre Andora. Exemple: a) Expedierea de mărfuri de liberă circulaţie (altele decât cele acoperite de regulamentul (CE) nr.pentru cazurile particulare vizate de regulamentul (CE) nr. fie un document cu efect echivalent care dovedeşte caracterul comunitar al mărfurilor. Trebuie totuşi notat că biroul vamal de frontieră care face oficiul de birou de ieşire poate refuza plas area mărfurilor sub regimul de tranzit dacă acest regim trebuie să înceteze la biroul vamal de frontieră vecin.12. 331 . Pe actele de garanţie şi certificatele de garanţie menţiunea «Principatul Andorei» nu trebuie să fie bifată. Garanţia furnizată în cadrul regimului de tranzit comunitar trebuie să fie valabilă pentru Comunitate şi pentru Andora. cazeină. sorbitol.formalităţile de expediere se îndeplinesc la frontiera CE-Andora: mărfurile circulă liber până la frontiera unde s-a întocmit fie un COM1 sub rezerva prezentării unui T2L. mărfurile circulă sub regimul de tranzit comunitar extern (T1). Vezi exemplul c). 63 Regulamentul (CE) nr. dextrină şi cleiuri pe bază de dextrină. 3448/9363.18).formalităţile de expediere se îndeplinesc în biroul situat într-un stat membru/în Andora: întocmirea unui COM1 şi a unui T2 sau . pag. . cazeinaţi şi alţi derivaţi ai cazeinei. şi viceversa .exemplul b). 3448/93 al Consiliului din 6 decembrie 1993 care determină regimul de schimb aplicabil anumitor mărfuri ce rezultă din procesarea produselor agricole (JO [Monitorul Oficial] L [Legea] 318 din 20.1993. agenţi de finisare şi agenţi de apretare preparaţi pe bază de substanţe amilacee. Exemple de produse vizate: manitol.

c) Cazuri particulare prevăzute de regulamentul (CE) nr. 332 .b) Expedierea de mărfuri care nu sunt de liberă circulaţie (altele decât cele acoperite de regulamentul (CE) nr. Atunci când se foloseşte un exemplar de control T5. declaraţia T1 trebuie să poarte menţiunea «A nu se percepe taxe decât pentru elementul agricol – Acordul CEE-Andora». subliniată cu roşu. 3448/93 Formalităţile descrise mai sus se aplică sub rezerva următoarelor condiţii: . . şi viceversa Mărfurile care nu sunt de liberă circulaţie se expediază sub acoperirea unei declaraţii T1 până la biroul de destinaţie din Andora sau din Comunitate. Serviciile vamale ale Comunităţii fiind obligate să taxeze elementul mobil. acest document se predă biroului vamal de ieşire din Comunitate.produsele agricole procesate în liberă circulaţie în Andora expediate spre Comunitate Aceste produse circulă sub regimul de tranzit comunitar extern (T1).produsele agricole comunitare procesate expediate din Comunitate spre Andora şi care beneficiază de restituiri la export Întocmirea unei declaraţii de export COM1 şi a unei declaraţii de tranzit T1. 3448/93) din Comunitate spre Andora.

Tabel de sinteză a formalităţilor (pentru tranzit.Alte regimuri de Regimul de tranzit comun nu se aplică schimburilor tranzit cu Andora. 3 al DAU se vizează de către biroul vamal de ieşire din Comunitate. Situaţia tranzitului de mărfuri necomunitare care traversează teritoriul Comunităţii Exemplarul nr. Andora nu este parte contractantă la convenţia TIR.1) (pentru punerea în liberă circulaţie) sau T1 Mărfurile cuprinse în capitolele 25 la 97 din Sistemul Armonizat (altele decât produsele vizate de regulamentul (CE) nr. 3 al DAU se vizează de către biroul vamal al ţării exportatoare 67 Punerea în liberă circulaţie se efectuează de către biroul vamal de intrare în Comunitate 333 . export. import) Mărfurile cuprinse în capitolele 1 la 24 din Sistemul Armonizat Mărfuri provenind din CE Mărfuri provenind din Andora Cu restituiri la export Fără restituiri la export Mărfuri supuse accizelor Mărfuri supuse accizelor cu restituiri la export Toate mărfurile DAU «EX1»64 + T5 DAU «EX1» sau T165 DAU «EX1»66 + DAA [Document Administrativ de însoţire] DAU «EX1» + T5 + DAA DAU «IM4»67 (+ EUR. 3448/93) Mărfuri provenind din CE COM1 + T2 (T2F) (biroul de interior) sau T2L (T2LF) + COM1 (frontieră) T1 Mărfuri provenind din Andora COM1 + T2 (T2F) (biroul de interior) sau T2L (T2LF) + COM1 (frontieră) T1 (tranzit) sau DAU «IM4» (punere în liberă circulaţie) Mărfuri în liberă circulaţie Mărfuri care nu sunt de liberă circulaţie 64 65 66 Exemplarul nr.

Uniunea vamală se aplică mărfurilor cuprinse în capitolele 1 la 97 din tariful vamal comun (TVC). .1).1992. pag.2) 3.contextul şi baza juridică (punctul 3. 14). 4/92 a comitetului de cooperare CEE-San Marino70 a stabilit dispoziţiile referitoare la mişcarea Acordul interimar de comerţ şi de uniune vamală dintre Comunitatea economică europeană şi Republica San Marino (JO [Monitorul Oficial] L [Legea] 359 din 9. Decizia nr. San Marino Acest punct furnizează informaţii despre: .formalităţi (punctul 3.12. T5) Mărfuri provenind din Andora T1 + menţiunea « nu se percepe decât elementul agricol . 43).Acordul CEE-Andora» Cu restituiri la export În liberă circulaţie 3. 4/92 a comitetului de cooperare CEE – San Marino din 22 decembrie 1992 referitoare la anumite metode de cooperare administrativă pentru aplicarea acordului interimar şi 68 334 . 70 Decizia nr. Acest acord a fost înlocuit prin acordul de cooperare şi de uniune vamală69 care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2002.Produsele agricole vizate de regulamentul (CE) nr. 3448/93 Mărfuri provenind din CE COM1 + T1 (şi. pag. CE şi San Marino au încheiat un acord interimar de comerţ şi uniune vamală68.2002. dacă e necesar.1 Contextul şi legislaţie În 1992. cu excepţia produselor acoperite de tratatul care instituie Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului («produse CEC») de la capitolele 72 şi 73.3. 69 Acordul de cooperare şi de uniune vamală dintre Comunitatea economică europeană şi Republica San Marino (JO [Monitorul Oficial] L [Legea] 84 din 28.

Milano II. 4/92 a comitetului de cooperare CEE – San Marino din 22 decembrie 1992 referitoare la anumite metode de cooperare administrativă pentru aplicarea acordului interimar şi la procedura de reexpediere a mărfurilor spre Republica San Marino (JO [Monitorul Oficial] L [Legea] 99 din 16. după caz. Rimini.2001). 34).2. Livorno.1993. 71 Decizia nr. Este vorba de birourile din Forli. 72 Lista acestor birouri vamale figurează în decizia nr. Genova. 1/200271 care a intrat în vigoare la 23 martie 2002. Trieste şi Bologna. Circulaţia mărfurilor de la birourile comunitare abilitate spre Republica San Marino Mărfurile care circulă sub regimul T1 cu destinaţia San Marino sunt puse în liberă circulaţie într-unul din birourile vamale comunitare abilitate în Italia72. cu excepţia «produselor CEC»): 1. 4/92.2 Formalităţi Decizia nr. 335 . aşa cum a fost modificată. 73 Documentul T2L-SM se eliberează în trei exemplare purtând una din menţiunile următoare: Rilasciato in tre essemplari – Eliberat în trei exemplare. pag. şi trimite documentul la biroul de plecare în Italia (unul din birourile vamale comunitare abilitate enumerate la procedura de reexpediere a mărfurilor spre Republica San Marino (JO [Monitorul Oficial] L [Legea] 42 din 19. pag. 2/2000 (JO [Monitorul Oficial] L [Legea] 21 din 23. Următoarele reguli se aplică mişcărilor de mărfuri acoperite de uniunea vamală dintre CE şi San Marino (capitolele 1 la 97 din TVC. Ravenna. Orio Al Serio. 3. Această decizie se aplică de la 1 aprilie 1993 şi a fost modificată prin decizia nr. 23). Originalul şi un exemplar al documentului se predau persoanei în cauză în timp ce ultimul exemplar se păstrează la biroul de plecare.4.2002.mărfurilor dintre Comunitate şi San Marino. coordonează metodele de cooperare administrativă dintre San Marino şi CE în momentul aplicării regulilor regimului de tranzit comunitar. Autorităţile competente din San Marino vizează exemplarul nr. 1/2002 care modifică decizia nr. 5 al T2-SM sau exemplarul T2L-SM. Roma II. Un birou vamal abilitat eliberează un document T2 SM sau T2L-SM73 pentru a acoperi urmărirea mişcării mărfurilor spre San Marino.1.

3. Ea poate lua forma unui document T2 (T2F) vizat corespunzător de către biroul de plecare din Comunitate. un document T2L sau T2LF sau un document cu efect echivalent. 74 75 Schimburile dintre Italia şi San Marino se efectuează în cadrul unui regim fiscal (TVA). 2. autorităţile competente din San Marino vor face referire la documentul care însoţea mărfurile la sosirea lor în Republica San Marino. Acest document se prezintă biroului de import din Comunitate pentru a atesta că mărfurile sunt în liberă circulaţie la San Marino. Circulaţia mărfurilor din San Marino spre Comunitate (cu excepţia Italiei75) Mărfurile trimise din San Marino spre Comunitate trebuie să fie acoperite de un document T2 sau T2F eliberat de autorităţile competente din San Marino (având ca destinaţie un birou vamal al Comunităţii). 2719/92). T2LF sau de un document având o valoare echivalentă (în special documentul administrativ de însoţire DAI vizat în regulamentul (CEE) nr. Circulaţia mărfurilor din Comunitate74 spre San Marino Dovada că mărfurile sunt în liberă circulaţie în cadrul Comunităţii trebuie să fie prezentată autorităţilor competente din San Marino. 2719/92). În cazul în care mărfurile de expediat în Comunitate au fost în prealabil introduse în Republica San Marino sub acoperirea unui document T2F. sau poate fi vorba de originalul documentului T2L (T2LF) sau de document cu efect echivalent (în special documentul administrativ de însoţire vizat în regulamentul (CEE) nr.la nota 21). Idem 336 .

Pe actele de garanţie şi certificatele de garanţie, menţiunea «Republica San Marino» nu trebuie să fie bifată. Notă: «produsele CECA» nu sunt acoperite de uniunea vamală. În consecinţă, ele sunt considerate drept mărfuri care nu sunt în liberă circulaţie atunci când sosesc în Comunitate. 4. Alte regimuri de tranzit Regimul de tranzit comun nu se aplică schimburilor cu San Marino. San Marino nu este parte contractantă la convenţia TIR.

4. Teritorii unde nu se aplică directiva TVA Acest punct furnizează informaţii despre: - contextul şi baza juridică (punctul 4.1), - regimul de tranzit comunitar intern (punctul 4.2) - documentele referitoare la statutul vamal (punctul 4.3) 4.1 Context şi legislaţie Următoarele teritorii (denumite «teritorii în care nu se aplică directiva TVA»), deşi fac parte din teritoriul vamal al Comunităţii, nu sunt incluse în teritoriul său fiscal:

Articolul 3 din CVC Directiva 77/388/CEE

337

Insulele anglo-normande, Insulele Canare, următoarele departamente franceze de peste mări: Guadelupa, Martinica, Guiana şi insula Reunion, muntele Atos, Insulele Aland. Dispoziţiile directivei 77/388/CEE nu se aplică acestor teritorii. În scopul de a supraveghea ca aceste prelevări fiscale (TVA şi accize) să fie controlate şi luate în considerare, circulaţia în Comunitatea mărfurilor comunitare cu destinaţia în, provenind din sau în teritorii în care nu se aplică directiva TVA este acoperită de regimul de tranzit comunitar intern, atunci când acesta se aplică, sau de documente referitoare la statutul vamal al mărfurilor.

4.2 Regimul de tranzit comunitar intern Regimul de tranzit comunitar intern utilizat pentru mişcările acoperite de articolul 340 C din Regulamentul Vamal Comunitar se numeşte regim T2F şi se aplică după cum urmează: - declaraţie de tranzit în ajutorul DAU: Aplicaţi sigla T2F în rubrica nr. 1 a DAU. - manifest aerian sau maritim (linie maritimă regulată autorizată) utilizat ca declaraţie de tranzit (simplificare de nivel 1): Aplicaţi sigla T2F pe manifest. - manifest aerian sau maritim (linie maritimă regulată autorizată) utilizat ca declaraţie de tranzit (simplificare de nivel 2): Aplicaţi sigla TF în faţa mărfurilor comunitare în cauză.

338

4.3 Documente referitoare la statutul vamal Atunci când procedura de tranzit T2F nu este obligatorie (de exemplu, pe o linie maritimă neregulată) şi când se utilizează documente pentru a atesta statutul comunitar al mărfurilor care circulă cu destinaţia în, care provin din sau în teritoriile în care nu se aplică directiva TVA, următoarea procedură se aplică: - DAU sau documente comerciale utilizate ca dovadă a statutului: Aplicaţi sigla T2LF în rubrica nr. 1 a DAU sau pe documentele comerciale, după caz. - manifest maritim (linie neregulată) utilizat ca dovadă a statutului: Aplicaţi sigla F în faţa mărfurilor comunitare în cauză. Pentru informaţii mai ample privind caracterul comunitar, vezi partea a II-a.

339

5. Excepţii (pro memoria)

6. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat)

340

7. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale

8. Anexe (pro memoria)

341

PARTEA A V-A – SIMPLIFICĂRI
1. Introducere Partea a V-a se referă la simplificările în domeniul tranzitului. Punctul 2 prezintă principiile generale şi condiţiile referitoare la simplificările în materie de tranzit. Punctul 3 descrie fiecare din simplificările în materie de tranzit. Punctul 4 tratează situaţii particulare. Punctul 5 acoperă excepţiile. Punctul 6 este rezervat instrucţiunilor naţionale specifice. Punctul 7 este rezervat administraţiilor vamale. Punctul 8 conţine anexele Părţii a V-a a acestui manual.

342

2. Principii generale şi legislaţie Baza legală se găseşte în: - articolele 48-113 din Apendicele I la convenţie; - articolul 94 din Cod (CVC); - articolele 372-450 din Regulamentul Vamal Comunitar. Simplificările în materie de tranzit se subîmpart în general în două mari categorii: 1. simplificările în funcţie de operator; 2. simplificările în funcţie de modul de transport. Simplificările în materie de tranzit, care sunt toate dependente de fiabilitatea operatorilor economici şi se supun autorizării, au ca scop găsirea unui echilibru între controalele vamale necesare şi facilitarea schimburilor comerciale. Punctul 3 prezintă diversele simplificări în materie de tranzit. Prezentul punct descrie procedura necesară pentru obţinerea unei autorizaţii de simplificare în tranzit şi defineşte: - condiţiile generale de îndeplinit de către un operator care doreşte să obţină autorizaţia de a utiliza o simplificare (punctul 2.1); - procedura necesară pentru obţinerea unei autorizaţii (punctul 2.2); - procedura de retragere sau de modificare a unei autorizaţii (punctul 2.3);

343

2.1 Condiţii generale privind simplificările Există condiţii generale care se aplică tuturor simplificărilor76, precum şi condiţii suplimentare care se pot aplica fiecărui tip particular de simplificare. Condiţiile suplimentare sunt precizate separat în rubrica consacrată fiecăreia din simplificările particulare (vezi paragraful 3). Pentru a beneficia de autorizaţia de a utiliza o simplificare, trebuie îndeplinite condiţiile generale următoare: solicitantul trebuie să fie stabilit într-una din părţile contractante. Dacă solicitantul este o persoană fizică, el trebuie să aibă reşedinţa obişnuită într-una din părţile contractante. Dacă solicitantul este o persoană juridică sau o asociaţie de persoane, el trebuie să aibă sediul social, administraţia sa centrală sau sediul permanent într-una din părţile contractante. solicitantul trebuie să recurgă regulat la regimul de tranzit. Atunci când se solicită o autorizaţie pentru simplificarea „destinatar agreat”, solicitantul trebuie să primească în mod regulat mărfuri plasate sub procedura de tranzit.

Articolul 49 din Apendicele I la Convenţie Articolul 373 din RVC Articolul 4(2) din Cod

Atunci când este vorba de o primă cerere de autorizaţie, autorităţile competente trebuie, din principiu, să admită că solicitantul recurge în mod regulat la regimul de tranzit comun/comunitar, mai puţin dacă le parvin informaţii care indică faptul că acesta nu este în măsură să-şi îndeplinească obligaţiile. Atunci când este cazul să se determine
76

Simplificările ‚cale ferată’, ‚container mare’ şi ’transport prin conducte dau loc unei autorizaŝii începând de la o dată şi în condiŝii încă de determinat. 344

numărul de operaţiuni ce constituie o recurgere regulată, autorităţile competente trebuie să evalueze eforturile administrative legate de eliberarea autorizaţiei şi de examinarea anuală în raport cu nevoile solicitantului. Condiţia este de asemenea îndeplinită dacă autorităţile vamale ştiu că solicitantul este în măsură să-şi îndeplinească obligaţiile legate de acest regim. solicitantul nu a comis abateri grave sau repetate privind legislaţia vamală sau fiscală. În plus, autorităţile competente nu acordă autorizaţia decât dacă ele sunt în măsură să asigure supravegherea regimului şi controalele necesare fără a fi nevoie să aplice un dispozitiv administrativ disproporţionat în raport cu nevoile persoanelor în cauză. În acest scop, interesatul trebuie să ţină evidenţe contabile pentru a permite vămii să efectueze un control eficace în relaţie cu simplificarea în cauză.

2.2 Procedura de autorizare Orice simplificare este supusă autorizării. Cererea de autorizare se întocmeşte în scris. Ea trebuie să fie semnată şi datată. Solicitantul trebuie să furnizeze autorităţilor competente toate elementele necesare examinării cererii sale. Se poate folosi un chestionar standard. Cerere se depune la autorităţile competente din ţara în care este stabilit solicitantul. Articolul 375, Procedurile de eliberare a autorizaţiilor sau de paragraful 2, din RVC respingere a cererilor trebuie să fie conforme cu dispoziţiile generale din dreptul administrativ naţional al ţării în cauză şi în conformitate cu dispoziţiile tranzitului comun/comunitar. Comunitatea prevede un termen maxim de trei luni începând de la primirea cererii de către autorităţile vamale.

345

AGENTUL ECONOMIC Pentru a obţine o autorizaţie: 1. prezentaţi în scris o cerere semnată şi datată precizând simplificarea dorită, 2. includeţi toate elementele necesare pentru a justifica cererea, cum sunt: - coordonatele solicitantului, - locul unde este stabilit, - informaţiile referitoare la frecvenţa de utilizare a regimului de tranzit şi orice altă informaţie care permite autorităţilor competente să determine în ce măsură vor putea fi respectate obligaţiile, 3. furnizaţi informaţii privind modul în care se ţine contabilitatea dumneavoastră. Notă: Trebuie semnalat că solicitantul răspunde de exactitatea informaţiilor şi de autenticitatea documentelor furnizate.
Articolul 53, paragraful 2, din apendicele I la convenţie Articolul 376, paragraful 2, din RVC

Înainte de a elibera autorizaţia, autorităţile competente trebuie să verifice dacă condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice simplificării solicitate sunt satisfăcute. Autorizaţia trebuie să conţină toate informaţiile necesare aplicării corecte a simplificării în cauză de către operator şi supravegherii de către autorităţile competente. Ea intră în vigoare la data eliberării sale. Autorizaţia precizează că titularul este obligat să informeze autorităţile vamale despre orice eveniment survenit după acordarea autorizaţiei şi susceptibil de a avea o incidenţă asupra menţinerii sale sau a conţinutului său. Autorităţile competente justifică în scris refuzul unei cereri.

VAMA Biroul competent trebuie:

346

să păstreze o copie a cererii şi a notificării respingerii. datat şi semnat. paragraful 2.. . AGENTUL ECONOMIC Autorizaţia se prezintă la cererea biroului de plecare în cazul următoarelor simplificări: .să păstreze toate cererile şi toate documentele justificative.dispensa de itinerariu obligatoriu. . VAMA În caz de respingere a unei cereri. . biroul competent trebuie: . . şi una sau mai multe copii.aplicarea procedurii simplificate cale maritimă. . Aceste documente se păstrează pe o durată de cel puţin trei ani începând de la sfârşitul anului civil în cursul căruia a fost respinsă cererea (chiar mai mult timp dacă dreptul naţional cere acest lucru).să păstreze toate documentele justificative.utilizarea de sigilii având un model special. .să păstreze o copie după toate autorizaţiile eliberate. Articolul 55(2) din apendicele I la convenţie – articolul 378.aplicarea procedurii simplificate cale aeriană. din RVC 347 .să înmâneze solicitantului un original al autorizaţiei.

2.păstrează o copie a autorizaţiei şi a notificării revocării. biroul competent: . Articolul 55. un eveniment survenit după acordarea autorizaţiei are o incidenţă asupra menţinerii sale sau asupra conţinutului său. din apendicele I la convenţie – Articolul 378. Aceste documente se păstrează timp de cel puţin trei ani începând de la sfârşitu l anului civil în cursul căruia a fost revocată autorizaţia (chiar mai mult timp dacă dreptul naţional cere acest lucru). una sau mai multe condiţii de eliberare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite. paragraful 2. paragraful 2.3 Revocarea şi modificarea autorizaţiei Articolul 54 din apendicele I la convenţie Articolele 6 la 10 din CVC Articolul 377 din RVC Autorizaţia se reziliază la cererea titularului. autorităţile competente pot revoca sau modifica autorizaţia dacă ajung la concluzia că. o autorizaţie nu mai îndeplineşte condiţiile stabilite. La fel. Aceasta în special în cazul când: autorizaţia s-a eliberat pe baza unei informaţii falsificate sau incomplete despre care titularul ştia sau trebuia să ştie. Autorităţile competente anunţă în scris pe titularul unei autorizaţii despre motivele care le-au determinat să o modifice sau să o revoce şi data la care intră în vigoare decizia lor. din Dispoziţiile de Aplicare a Codului 348 . Notificarea şi data revocării sau modificării VAMA Atunci când o autorizaţie este revocată. titularul său nu mai îndeplineşte o obligaţie ce îi revine în baza acestei autorizaţii. pe baza informaţiilor furnizate sau prin autoritatea lor.păstrează toate documentele anexate. titularul a comis abateri grave sau repetate privind legislaţia vamală sau fiscală. .

dispensa de garanţie* 349 .). statutul de destinatar agreat (punctul 3.4).6).garanţie globală redusă* .2). procedurile simplificate pentru mărfurile transportate pe canale navigabile (punctul 3. procedurile simplificate pentru mărfurile transportate pe calea ferată sau prin intermediul containerelor mari (punctul 3.garanţie globală* . - dispensa de itinerariu obligatoriu (punctul 3. transportate pe cale maritimă (tranzit comunitar doar) (punctul 3. procedurile procedurile simplificate simplificate pentru pentru mărfurile mărfurile - transportate pe cale aeriană (punctul 3.8). din cod (punctul 3.3. paragraful 2. statutul de expeditor agreat (punctul 3.1).5). procedurile simplificate bazate pe articolul 6 al convenţiei/articolul 97.10).11).7). utilizarea listelor de încărcătură speciale (punctul 3. - - utilizarea de sigilii având un model special (punctul 3.9). Validitatea geografică a simplificărilor autorizate TOATE ŢĂRILE: .3. Descrierea simplificărilor În acest capitol veţi găsi simplificările următoare: Articolul 48 din apendicele I la convenţie Articolul 372 din RVC - garanţia globală şi dispensa de garanţie (punctul 3.

Articolele 379 pînă la 384 din RVC 350 . Valabil în Andorra/San Marino numai pentru tranzitul comunitar.1.. Garanţia globală şi dispensa de garanţie Articolele de la 56 pînă la 61 din apendicele I al convenţiei Dacă este necesar. al Codului 3. TOATE ŢĂRILE în măsura în care operaţiunea de tranzit -utilizarea de sigilii cu un model special începe în ţara în care a fost -scutire de la itinerariul rută obligatorie emisă autorizaţia: -statutul de expeditor agreat ŢARA ÎN CARE A FOST EMISĂ AUTORIZAŢIA: -statut de destinatar agreat ŢARA (ŢĂRILE) în cauză: -proceduri simplificate  transport pe calea ferată  transport cu containere mari  transport pe cale aeriană  transport pe cale maritimă (numai în Comunitate)  transport prin conducte .liste de încărcătură speciale *sub rezerva excluderii prin garanţie. principalul obligat trebuie să constituie o garanţie pentru a putea plasa mărfurile în tranzit. În procedura de tranzit de drept comun este vorba despre o garanţie izolată care acoperă o singură operaţiune de tranzit. /articolul 97.proceduri simplificate în baza articolului 6 al Covenţiei. paragraful2.

3. a se vedea punctul 2. liste care nu corespund tuturor condiţiilor care le sunt aplicabile în mod normal. Pentru ca simplificarea să poată fi acordată. listele sunt concepute şi completate astfel încît să poată fi folosite fără dificultate de către autorităţile competente. 2. listele de încărcătură trebuie să corespundă următoarelor criterii: 1. criterii suplimentare Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu 351 . a se vedea Partea III. ca liste de încărcătură speciale. în anumite condiţii.2.1.3. Utilizarea listelor de încărcătură speciale Articolul 62 din apendicele I şi anexa A11 din apendicele III al convenţiei Articolul 385 şi anexa 44 b din RVC Autorităţile competente pot autoriza principalul obligat să utilizeze. să dispună de o garanţie globală sau să beneficieze de o dispensă de garanţie care să poată acoperi mai multe operaţiuni de tranzit. Pentru informaţii suplimentare privind garanţia globală şi dispensa de garanţie. Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2. listele satisfac anumite enunţate în anexa 8. Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea autorizaţiei. listele sunt emise de către agenţi economici a căror evidenţe se bazează pe un sistem integrat de prelucrare electronică sau automatică a datelor. 3.Cu toate acestea un operator economic poate.2.

Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2. din capitolul 2 al părţii IV. Utilizarea sigiliilor cu model special Articolul 63 din apendicele I al convenţiei Articolul 386 din RVC Anexa II din apendicele I al convenţiei Anexa 46 a din RVC Autorităţile competente pot autoriza principalul obligat să recurgă la utilizarea de sigilii cu un model special pentru mijloacele sale de transport sau pentru colete.8.2. Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea autorizaţiei. a se vedea punctul 2.2. VAMA Autorizaţia trebuie să precizeze caracteristicile sigiliilor. a se vedea punctul 2. Aceste sigilii trebuie să respecte caracteristicile prevăzute la punctul 3. Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea autorizaţiei.3.3. OPERATORUL Principalul obligat indică:  amprentele.2.  natura . 3. Un expeditor agreat nu are nevoie de o autorizaţie separată pentru utilizarea de sigiliu cu un model special dacă autorizaţia sa precizează că identificarea mărfurilor este asigurată prin sigilare.3.punctul 2.  numărul 352 .

printre altele: a) în cazul în care el însuşi efectuează transportul conform unor norme de securitate ridicate.4. autorizaţia îi poate fi acordată dacă demonstrează că poate să asigure realizarea transportului. sau b) în cazul în care foloseşte un transportator cu care a încheiat un contract pe termen lung şi care oferă servicii conform unor norme de securitate ridicate. prin utilizarea sistemului GPS. 3. „Tracking and Tracing”. sau c) în cazul în care apelează la un intermediar care a încheiat un contract cu un transportator oferind servicii care răspund unor norme de securitate ridicate. Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea 353 . Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2. Dispensa de itinerariu obligatoriu Articolul 64 din apendicele I al convenţiei Articolul 387 din RVC Autorităţile competente pot acorda principalului obligat dispensă de la o rută obligatorie în cazul în care acesta ia măsuri care să permită autorităţilor vamale să verifice în orice moment unde se află transportul.sigiliilor aplicate în rubrica D “Control al biroului de plecare”.2. a altor mijloace de comunicare de date. Principalul obligat trebuie să precizeze în cererea sa modul în care va fi în măsură să identifice poziţia transporturilor sale (de exemplu. în faţa cuvintelor “Sigilii aplicate”. Principalul obligat poate să demonstreze aceasta. În cazul în care solicitantul beneficiază de o garanţie globală redusă.). Sigiliile sunt aplicate cel mai tîrziu cu ocazia acordării liberului de vamă mărfurilor. etc.

2. Introducere Definiţie Articolul 65 din apendicele I al convenţiei Articolul 398 din RVC Expeditorul agreat este persoana abilitată de către autorităţile competente să efectueze operaţiuni de tranzit fără a prezenta la biroul de plecare nici mărfurile şi nici declaraţiile vamale care au ca obiect aceste mărfuri. . 3.).5.expedierea mărfurilor fără intervenţie vamală. OPERATORUL Principalul obligat indică în rubrica nr. autorizare (punctul 3.44 a declaraţiei de tranzit (DAU) menţiunea „Dispensa de itinerariu obligatoriu”.5.3.).1. Expeditorul agreat este principalul obligat.).5.1.5.sigilarea mijlocului de transport sau a coletelor.5. 354 . .3. Expeditor agreat Prezentul punct este subdivizat după cum urmează: introducere (punctul 3.întocmirea declaraţiilor de tranzit. Expeditorul agreat are competenţa de a îndeplini următoarele formalităţi: .autorizaţiei. proceduri (punctul 3. a se vedea punctul 2. VAMA Autorizaţia trebuie să precizeze cel puţin că titularul ia măsurile care să permită autorităţilor vamale să verifice în orice moment unde se află transportul. 3.

această condiţie nu devine obligatorie decît începând cu data de 1 ianuarie 2007. > mijloacele de transport utilizate > locul (locurile) de plecare. Autoritatea competentă poate să ceară solicitantului toate elementele suplimentare sau justificative indispensabile prelucrarii dosarului.1.2. Informaţiile 355 . în ceea ce priveşte autorizaţiile valabile înainte de 31 decembrie.3. Articolul 71 din apendicele I al convenţiei Articolul 404 din RVC Pentru a permite autorităţii competente o primă evaluare. paragraful 4). cu precădere. ci să şi dispună de o garanţie globală sau să beneficieze de o dispensa de garanţie (a se vedea partea III. cererea trebuie să specifice. în plus faţă de îndeplinirea celorlalte condiţii. Totodată. Evidenţele titularului trebuie să fie organizate astfel încît informaţiile privind mărfurile înscrise în declaraţia de tranzit să poată fi uşor corelate cu informaţiile din documentele de transport. etc. facturi. Autorizarea Articolul 66 din apendicele I al convenţiei Articolul 399 din RVC Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2. doar dacă nu se prevede altfel în cele ce urmează.2. Pentru a obţine statutul de expeditor agreat operatorul economic trebuie nu numai să îndeplinească condiţiile generale (a se vedea punctul 2. îşi prezintă declaraţiile de tranzit la biroul de plecare utilizînd procedee informatice.. statutul de expeditor agreat nu poate fi acordat decît dacă operatorul economic. în măsura în care este posibil: > numărul estimat de transporturi pe săptămînă. În cazul în care declaraţia de tranzit este depusă la un birou de plecare care utilizează sistemul de tranzit informatizat (NCTS).). > natura mărfurilor în cauza.5.

Vama poate să preautentifice exemplarele din DAU aplicand în rubrica C ştampila biroului de plecare.3.1. caz în care autorităţile competente pot să impună ca mijloacele de transport sau coletele să fie sigilate de către operatori cu sigilii speciale agreate de acestea. > termenul.3. Metoda care va fi utilizată de către expeditorul agreat este stabilită în autorizaţie.privind volumul şi felul coletelor.3. preautentificarea de către vamă sau există două 2. semnătura şi numele funcţionarului. > categoriile sau transporturile de mărfuri excluse din autorizaţie. 3. 356 . Procedura 3. autentificarea de către expeditorul agreat.5. precum şi modalităţile prin care. > măsurile de identificare ce trebuie luate. precum şi natura şi volumul mărfurilor şi regimul lor vamal au o importanţă deosebită. expeditorul agreat informează biroul de plecare asupra operaţiunilor de tranzit ce se vor efectua cu scopul de a-i permite acestuia să efectueze eventual un control înainte de plecarea mărfurilor. Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea autorizaţiei. Autentificarea declaraţiei de tranzit (DAU) Articolul 67 din apendicele I al convenţiei Articolul 400 din RVC În simplificarea „expeditor agreat” metode pentru autentificarea DAU: 1. 1. a se vedea punctul 2.5. VAMA Autorizaţia cuprinde următoarele precizări: > biroul sau birourile de plecare competente pentru operaţiunile de tranzit ce se vor efectua.

Documentele DAU preautentificate sunt anticipat numerotate succesiv şi sunt înregistrate de către biroul vamal. Acest număr trebuie să provină dintr-o serie cronologică neîntreruptă.3. Toate filele DAU-bis sau listele de încărcătură care însoţesc documentele DAU preautentificate trebuie să fie.). Expeditorul agreat utilizează o ştampilă specială din metal şi aplică această ştampilă în rubrica C din DAU (specimenul amprentei acestei ştampile în anexa 8. Notă: autorităţile vamale italiene şi franceze 357 . În acest caz. precum şi pe toate filele complementare (DAU-bis) sau listele încărcăturii.1. Autorităţile vamale pot autoriza expeditorii agreaţi să completeze documentele DAU prin procedee informatice. Numărul DAU-ului care trebuie înscris în caseta 3 a ştampilei speciale poate fi preimprimat în acelaşi timp cu această ştampilă şi în amprenta acesteia. Ştampila poate să fie preimprimată pe documentele DAU. 4 şi 5 ale DAU. mai ales în ceea ce priveşte dimensiunile. Anexa C1 apendicele III al convenţiei Anexa 62 din RVC 2.Expeditorul agreat va aplica mai tarziu în rubrica C data la care mărfurile sunt expediate şi va atribui DAU-ului un număr. în conformitate cu condiţiile stipulate în autorizaţie. de modelul prevăzut în anexa 8. preautentificate. de asemenea. amprenta ştampilei speciale imprimată de computer poate să fie puţin diferită. Agentii economici care doresc să utilizeze acest mod de preimprimare trebuie să se adreseze unui tipograf agreat de autoritatea vamală în ţara în care este stabilit expeditorul agreat.3. Ştampila este aplicată pe exemplarele nr.

Articolul 68 din apendicele I al convenţiei Articolul 401 din RVC Expeditorii agreaţi sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru a păstra ştampila specială sau documentele preautentificate sau preimprimate în condiţii de securitate pentru a se evita orice abuz.4. Vama poate controla ulterior dacă expeditorul agreat a luat toate măsurile necesare pentru a asigura păstrarea ştampilei speciale sau a formularelor care conţin amprenta ştampilei biroului de plecare sau a ştampilei speciale. Expeditorul agreat care a obţinut dispensa de semnătură trebuie să aplice în rubrica nr.5.3. Dispensa este acordată cu condiţia ca expeditorul agreat să fi transmis.2. Articolul 70 din apendicele I al convenţiei În cazul în care documentele DAU purtînd amprenta stampilei speciale sunt întocmite printr-un sistem informatic sau automatic integrat de prelucrare a datelor. autoritatea competentă poate acorda expeditorului agreat scutire de semnătură. Articolul 403 din RVC 3. pierdere sau furt şi a le prezenta la orice solicitare a autorităţilor vamale. în prealabil.folosesc o ştampilă specială din metal al cărei specimen de amprentă este reprodus în anexa 8.50 a documentului de tranzit menţiunea „Dispensă de semnătură”. autorităţilor vamale un angajament scris prin care se recunoaşte ca fiind principalul obligat pentru toate operaţiunile de tranzit efectuate sub acoperirea DAU-rilor care conţin amprenta ştampilei speciale. Măsuri de identificare Autorizaţia prevede ce măsuri de identificare trebuie luate şi dacă ele trebuie aplicate de expeditorul agreat sau de biroul de plecare. În cazul în care expeditorul agreat trebuie să sigileze 358 .

Autorizaţia stipulează cazurile în care sunt utilizate sigiliile şi cazurile în care sunt utilizate alte măsuri de identificare. expeditorul agreat trebuie să înscrie menţiunea „Dispensă” în rubrica D din DAU după cuvintele „sigilii aplicate”. Expeditorul agreat este obligat să informeze autorităţile vamale.3.3. Expedierea mărfurilor Articolul 71 din apendicele I al convenţiei Articolul 402 din RVC Expeditorul agreat completează declaraţia de tranzit cel mai tîrziu în momentul expedierii mărfurilor. Vama poate să acorde dispensă de utilizare a sigiliilor în cazul în care expeditorul agreat furnizează o descriere a mărfurilor în termeni suficient de detaliaţi ca să permită identificarea cu uşurinţă a cantităţii şi a naturii acestora. sigiliile utilizate trebuie să fie agreate de vamă.detalii ale declaraţiei de tranzit.data şi ora expedierii mărfurilor. În cazul în care sigilarea nu este cerută. în conformitate cu prevede rile cuprinse în autorizaţie. din capitolul 2. dacă este necesar.8. Anexa II din apendicele I al convenţiei Anexa 46 bis Sigiliile cu model special trebuie să fie conforme cu caracteristicile sigiliilor descrise la punctul 3. 359 . precum şi informaţii privind sigiliile eventual aplicate. partea IV. să efectueze controale înainte de acordarea liberului de vamă mărfurilor.mijlocul de transport sau coletele.2. .5. 3. despre operaţiunile de tranzit de efectuat pentru ca autorităţile competente să poată. Informaţiile comunicate autorităţilor vamale trebuie să includă următoarele: .

nu se mai ţine seama de termenul de intervenţie a biroului vamal. În plus. În general. Fără a prejudicia dreptul autorităţilor vamale de a autoriza expeditorii să transmită informaţii prealabile asupra operaţiunilor de tranzit de efectuat prin telefon.numărul licenţelor şi/sau al altor certificate necesare.. autorităţile competente pot să prevadă în autorizaţie posibilitatea expedierii mărfurilor în afara programului normal de lucru al biroului competent. perioada (orele) în care expeditorul agreat poate expedia mărfurile corespunde cu programul normal de lucru al biroului vamal. fax. dacă este cazul. Totuşi. inclusiv codul din SA.în rubrica nr. poştă electronică şi alte tehnologii informatice. dacă este cazul.denumirea comercială a mărfurilor. Autorităţile vamale scutesc expeditorul de obligaţia de a informa biroul vamal asupra fiecărui transport efectuat şi. Articolul 69 din apendicele I al convenţiei Articolul 402 din RVC În cazul în care vama nu efectuează un control la plecare.1 al declaraţiei de tranzit. autorităţile vamale pot autoriza un expeditor agreat care efectuează transporturi conform unui program regulat (zile şi ore fixe) să comunice acest program biroului vamal competent. 360 . expeditorul agreat precizează. sau atunci cînd autorităţile vamale sau principalul obligat consideră că este necesar). în acest caz. utilizarea tehnicilor moderne de transfer al datelor ar trebui să fie încurajată. luând în considerare activităţile specifice ale anumitor agenţi economici. detaliile rutei obligatorii (cerută numai pentru mărfurile care prezintă riscuri mari de fraudă. cel mai tîrziu în momentul expedierii: . .44 a exemplarului nr.

50 din exemplarul nr. dacă este cazul).în rubrica nr. informaţiile privind sigiliile utilizate (sau „Dispensă”.1 al documentului de tranzit. expeditorul agreat trimite fără întîrziere. şi 3.să păstreze exemplarul nr. . ele menţionează acest lucru în rubrica D a declaraţiei de tranzit. 361 . şi. şi să păstreze exemplarul nr. VAMA Biroul de plecare trebuie: . . Articolul 69 din RVC După plecarea mărfii.1. data limită la care mărfurile trebuie să fie prezentate la biroul de destinaţie (trebuie menţionată o dată. În cazul în care autorităţile vamale de la biroul de plecare efectuează controlul unui transport.1 al declaraţiei de tranzit.în rubrica D a exemplarului nr. Expeditorul agreat trebuie să transmită transportatorului exemplarele nr.1 al documentului menţionat: 1. şi nu numărul de zile). 2.să verifice numerotarea succesivă a declaraţiilor de tranzit (declaraţiile preautentificate neutilizate sunt restituite vămii).1 al declaraţiei de tranzit menţiunea „Dispensă de semnătură”. menţiunea „Expeditor agreat”. dacă este cazul. şi în termenul prevăzut în autorizaţie.4 şi 5 ale declaraţ iei de tranzit.. biroului vamal de plecare exemplarul nr.

6. însoţite de exemplarele nr. operatorul economic trebuie să îndeplinească condiţiile generale (a se vedea punctul 2.).3.6. dacă este cazul. pe lângă îndeplinirea celorlalte condiţii.2. statutul de destinatar agreat nu poate fi acordat decît dacă operatorul economic. Începând de la o dată stabilită de către autorităţile vamale.6. 3. -autorizare (punctul 3.3. Pentru a obţine statutul de destinatar agreat.2.2. 362 .1.6. Totodată.). statutul de destinatar agreat permite titularului să primească mărfurile în localurile proprii sau.. în alte locuri precizate fără a le prezenta. ca şi declaraţiile de tranzit aferente acestora. comunică cu autorităţile vamale folosind procedee informatice. biroului de destinaţie.1.1.). 3. -proceduri (punctul 3. 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit. Destinatar agreat Acest paragraf este subdivizat după cum urmează: -introducere (punctul 3.6. cu excepţia cazurilor menţionate mai jos. dar nu mai târziu de ianuarie 2007. Introducere Regula generală prevede că mărfurile plasate sub regimul de tranzit trebuie să fie prezentate la biroul de destinaţie.6. Autorizare Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2.).

precum şi modalităţile prin care. destinatarul agreat informează biroul de destinaţie despre sosirea mărfurilor pentru a -i permite acestuia să efectueze eventual un control. VAMA Autorizaţia cuprinde următoarele precizări: >biroul sau birourile de destinaţie competente pentru supravegherea destinatarului agreat. precum şi cele privind natura şi volumul mărfurilor şi regimul lor vamal au o importanţă deosebită.3. Informaţiile privind volumul şi felul coletelor. >termenul în care.Pentru a permite autorităţii competente o primă evaluare. >dacă destinatarul agreat este autorizat să desfacă sigiliile eventual aplicate. Evidenţele titularului trebuie să fie organizate în aşa fel încât informaţiile privind mărfurile înscrise în declaraţia de tranzit să poată fi uşor corelate cu informaţiile din documentele de transport.3.6. în măsura în care este posibil: > numărul estimat de transporturi primite pe săptămînă. Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea autorizaţiei. facturi. 3. cu precădere. > natura mărfurilor în cauză. > mijloacele de transport utilizate > locul (locurile) de sosire. etc. cererea trebuie să specifice. >dacă nici o acţiune nu este impusă biroului de destinaţie înainte ca destinatarul agreat să poată dispune de mărfurile primite. Procedura 363 . >categoriile sau primirile de mărfuri excluse din autorizaţie. a se vedea punctul 2.

paragrafele 2 şi 3 din apendicele I al convenţiei Pentru fiecare transport sosit. Destinatarul agreat este obligat să informeze biroul de destinaţie.3. despre sosirea mărfurilor pentru ca autorităţile competente să poată efectua controale.1. în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în autorizaţie. 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit. dacă este necesar.6. destinatarul agreat eliberează.3. Informaţiile comunicate biroului de destinaţie trebuie să includă următoarele: .6. 3. despre sosirea mărfurilor pentru ca autorităţile competente să poată efectua controale.data şi ora sosirii mărfurilor. îi sunt prezentate cu sigiliile intacte. Recipisa Articolul 72. Persoana care cere o recipisă trebuie să o completeze înainte de a o prezenta destinatarului agreat. în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în autorizaţie. dacă este necesar. la cererea transportatorului. în localurile proprii sau în alte locuri precizate în autorizaţie şi ale cărui mărfuri. înainte de acordarea liberului de vamă. Articolul 406. Recipisa poate să ia forma: >modelului TC11 prezentat în apendicele I. paragrafele 2 şi 3 din RVC 364 .3.5 al DAU. Sosirea mărfurilor Destinatarul agreat este obligat să informeze biroul de destinaţie. o recipisă. anexa A13 a convenţiei/anexa 47 din RVC sau >recipisei prezentă pe verso-ul exemplarului nr. în termenul prevăzut.2.detalii din declaraţia de tranzit . însoţite de exemplarele nr. precum şi starea sigiliilor eventual aplicate. înainte de acordarea liberului de vamă.

. scutindu-l astfel de obligaţia de a informa biroul vamal la fiecare transport primit şi permiţându-i să dispună de mărfuri chiar de la sosirea acestora fără intervenţia biroului vamal. perioada (orele) în care destinatarul agreat poate primi mărfurile corespunde cu programul normal de lucru al biroului vamal local. cum ar fi sigilii rupte. a poştei electronice şi a altor tehnologii ale informaţiei. Totuşi. destinatarul agreat este autorizat să le descarce. Dacă vama nu are intenţia de a controla mărfurile.denumirea comercială a mărfurilor. un deficit. dacă este cazul. autorităţile competente pot să prevadă în autorizaţie ca mărfurile care sosesc în afara programului de lucru al biroului competent să poată fi vămuite printr-o procedură simplificată. substituirile sau alte nereguli. În general.detalii privind excedentele. Notă: de fiecare dată cînd se constată un excedent. cum ar fi sigilii rupte.. 365 . acestea nu pot fi descărcate de către destinatarul agreat. luând în considerare activităţile specifice ale anumitor agenţi economici. biroul de destinaţie trebuie să fie informat imediat despre aceasta. Fără a prejudicia dreptul autorităţilor vamale de a autoriza folosirea telefonului. o substituire sau alte nereguli. În cazul în care autorităţile vamale decid să controleze mărfurile. faxului. autorităţile vamale pot autoriza un destinatar agreat care primeşte transporturi conform unui program regulat (zile şi ore fixe) să comunice acest program biroului vamal competent. În plus. deficitele. inclusiv codul din SA. utilizarea tehnicilor moderne de transfer al datelor ar trebui să fie încurajată.

. dispoziţiile părţii IV se aplică „mutatis mutandis” 366 . Notă: a doua subdiviziune a rubricii I este rezervată pentru observaţiile biroului de destinaţie.returnarea exemplarului nr. un eventual control. . VAMA În ceea ce priveşte: .în rubrica I a exemplarelor nr. etc. în registrul de sosire: 1. dacă este necesar.înregistrarea. controlul sau adnotarea DAU-ului. Destinatarul agreat trebuie să transmită fără întîrziere biroului de destinaţie exemplarele nr.modul de tratare a neregulilor. data sosirii şi 2. starea sigiliilor eventual aplicate.4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit şi. destinatarul agreat trebuie să precizeze: .4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit.5 la biroul de plecare.În cazul în care autorităţile vamale nu controlează transportul la destinaţie.

3. Mărfuri transportate pe calea ferată sau pe containere mari (de completat) 367 .7.

(pe lîngă condiţiile generale).2. sau 3. Mărfuri transportate pe cale aeriană Prezentul punct este subdivizat după cum urmează: introducere (punctul 3.8.8.8.) 3. Simplificarea constă în utilizarea manifestului aerian. Introducere Articolele 111 şi 112 din apendicele I al convenţiei Articolele 444 şi 445 RVC din În cazul în care mărfurile sunt transportate pe cale aeriană. compania aeriană care utilizează o procedură simplificată devine principalul obligat şi poate efectua formalităţile de tranzit folosind manifestul aerian drept declaraţie de tranzit.3.1. Se pleacă de la principiul că transportul aerian este securizat şi că. Parcursul aerian beneficiază de scutire de la garantare. exceptînd cazurile de deturnare sau accident.) cazuri speciale (punctul 3.4.3.3.) procedura simplificată de nivelul 2 (punctul 3.1.8. Procedurile simplificate (nivelele 1 şi 2) sunt accesibile companiilor aeriene care îndeplinesc condiţiile descrise la punctele 3. sub formă sa pe suport pe hîrtie (nivelul 1) sau electronică (nivelul 2). regimul de tranzit este obligatoriu în tranzit comunitar şi facultativ în tranzit comun. În virtutea dispoziţiilor în materie de tranzit.8. drept declaraţie de tranzit.8.8.8.2.) procedura simplificată de nivelul 1 (punctul 3. condiţiile de transport sunt îndeplinite de la plecare pînă la sosire. 368 . Companiile aeriene care doresc să utilizeze manifestul aerian drept document de tranzit trebuie să informeze despre aceasta în prealabil aeroporturile din Comunitate şi/sau pe cele din ţările AELS implicate.

Această simplificare este caracterizată de faptul că mărfuri plasate sub diferite proceduri de tranzit trebuie să figureze pe manifeste distincte care vor servi drept declaraţie de tranzit pentru fiecare procedură în parte.5. să fie efectuat şi pe baza unei declaraţii de tranzit DAU (procedura normală de tranzit).O listă a aeroporturilor din Comunitate şi din ţările AELS este prezentată în anexa 8. Trebuie remarcat că tranzitul pe cale aeriană poate. un zbor poate fi înscris prin trei manifeste: 369 . Din punct de vedere conceptual.2. Procedura simplificată de nivelul 1 Articolul 111 din apendicele I al convenţiei Articolul 444 RVC În procedura simplificată de nivelul I. o companie aeriană este autorizată să utilizeze manifestul (hârtie) de încărcare drept declaraţie de tranzit. Conţinutul manifestului aerian utilizat trebuie să corespundă modelului reluat în apendicele 3 din anexa 9 a Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională. 3. Aeroportul de încărcare este aeroportul de plecare. aeroportul de descărcare este aeroportul de destinaţie. de asemenea. manifestul aerian utilizat drept declaraţie vamală pentru tranzit ar trebui să fie diferit de manifestul comercial al încărcăturii sau de manifestul de grupaj. De exemplu.8.

1.8. 3. un manifest al încărcăturii servind drept declaraţie de tranzit şi care reia mărfurile ce circulă sub procedura T2F (sau T2*). numele aeroporturilor de destinaţie vizate de procedură.. AGENT ECONOMIC Compania aeriană trebuie să prezinte în cererea sa următoarele informaţii: 1. Autorizarea procedurii simplificate de nivelul 1 Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2. forma manifestului.2.2. 2.1. 370 . Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea autorizaţiei. 3. *) Acesta poate fi cazul în tranzitul comun. dacă în cele ce urmează nu se prevede altfel. 2. De fiecare dată cînd compania aeriană vrea să schimbe unul sau mai multe aeroporturi ea trebuie să depună o nouă cerere la autorităţile competente din ţara în care este stabilită. un manifest al încărcăturii servind drept declaraţie de tranzit şi care reia mărfurile ce circulă sub procedura T1 şi. numele aeroporturilor de plecare vizate de procedură.3. 3. manifestul încărcăturii comerciale (care acoperă toate mărfurile de la bordul avionului). Cererea este depusă la autorităţile competente din ţara în care compania aeriană este stabilită. a se vedea punctul 2.

 numele companiei aeriene care transportă 371 . Utilizarea procedurii simplificate de nivelul 1 Manifestul trebuie să conţină următoarele menţiuni:  statutul vamal al mărfurilor. Autorizaţia pentru simplificarea de nivelul 1 este prezentată ori de cîte ori este solicitată de către biroul de plecare.  semnătura unui reprezentant abilitat al companiei aeriene.condiţiile de utilizare a simplificării. precum şi data.VAMA Procedura simplificată de nivelul 1: Conţinutul autorizaţiei include: .2. AGENT ECONOMIC Compania aeriană trebuie să transmită autorităţii vamale din fiecare aeroport menţionat o copie certificată a autorizaţiei. „T2*” sau „T2F”. .numele aeroporturilor de plecare şi de destinaţie vizate de procedură. 3. după caz. .forma manifestului. T2* şi T2F. în special obligaţia de a folosi manifeste aeriene distincte pentru procedurile T1.8.2. *) Acesta poate fi cazul în tranzitul comun. „T1”.

mărfurile. data vizei şi semnătura agentului vamal.  numele aeroportului de plecare (încărcare) şi al aeroportului de destinaţie (descărcare) şi pentru fiecare transport înscris în manifest există spaţiu pentru a comunica:  numărul scrisorii de transport aerian. VAMA din aeroportul de plecare Vizează manifestul sau manifestele cu numele şi ştampila biroului vamal. eventual sub o formă prescurtată. Păstrează o copie a manifestului (manifestelor).  data zborului.  numărul de colete. *) menţiunea “T2” se poate aplica manifestelor întocmite în procedura de tranzit comun.  numărul zborului. menţiunea „consolidare” (echivalentă cu un grupaj). manifestul (manifestele) cu valoare de declaraţie (declaraţii) de tranzit se întocmeşte cel puţin în două exemplare şi se prezintă pentru viză autorităţilor vamale de pe aeroportul de plecare. În cazul în care compania aeriană nu are statutul de expeditor agreat. În acest caz scrisorile de transport aerian care privesc transporturile înscrise în manifest trebuie să conţină o descriere a mărfurilor conform denumirii lor comerciale uzuale care cuprind enunţurile necesare identificării acestora.  greutatea brută.  descrierea mărfurilor conform denumirii comerciale uzuale cuprinzînd enunţurile necesare pentru identificarea acestora sau. dacă este cazul. 372 .

în de destinatar agreat. din RVC (în general. mărfurile. Încheierea procedurii de tranzit se efectuează pe baza u nei liste lunare întocmită de compania aeriană. paragraful 5. VAMA din aeroportul de destinaţie Păstrează o copie a fiecărui manifest prezentat. 373 .La aeroportul de destinaţie. precum şi valoare de declaraţie Pentru necesităţile controlului. Autorităţile vamale din aeroportul de destinaţie nu returnează autorităţilor vamale din aeroportul de plecare exemplare ale manifestului. compania aeriană. T2F) pot circula liber către destinaţia lor comunitară în măsura în care nu există suspiciuni sau îndoieli în ceea ce priveşte statutul mărfurilor la sosirea pe aeroportul de destinaţie. Notă pentru Comunitate: mărfurile comunitare care nu sunt plasate sub regimul de tranzit comunitar intern (T2. biroul de destinaţie poate solicita prezentarea manifestului mărfurilor (sau a scrisorilor de transport aerian) pentru toate mărfurile descărcate. Mărfurile comunitare care au fost declarate la export şi care nu au fost plasate sub procedura de tranzit sunt identificate conform articolului 793. cazul în care nu are statut prezintă autorităţilor vamale manifestul (manifestele) cu (declaraţii) de tranzit. prin menţiunea „Export” înscrisă cu roşu pe documentul de transport).

numele (eventual abreviat) companiei aeriene care a transportat mărfurile. numărul zborului. referindu -se în special la scrisorile de transport aerian (LTA) corespunzătoare mărfurilor care au făcut obiectul acestor constatări. să stipuleze că lista poate fi transmisă biroului de plecare chiar de către compania aeriană. de asemenea. 3. sigla corespunzătoare: T1. În cazul în care se constată nereguli privind informaţiile din manifestele înscrise în listă. T2 sau T2F. Această listă trebuie să conţină următoarele elemente:      numărul de referinţă al fiecărui manifest. întocmită de către compania aeriană. Biroul de plecare trebuie să urmărească dacă a primit listele prevăzute prin procedura simplificată de nivelul 1. biroul de destinaţie informează despre aceasta biroul de plecare. data zborului.AGENT ECONOMIC Compania aeriană sau reprezentantul său pe aeroportul de destinaţie întocmeşte la începutul fiecărei luni o listă recapitulativă a manifestelor care au fost prezentate biroului vamal de destinaţie în cursul lunii precedente.3 Cazuri particulare – nivelul 1 Scrisorile de transport aerian care acoperă mărfuri 374 . VAMA Biroul de destinaţie vizează un exemplar al listei manifestelor. Autorizaţia poate.2. Notă: pentru fiecare aeroport de plecare este întocmită o listă distinctă. precum şi autoritatea care a emis autorizaţia.8. şi îl trimite biroului de plecare.

etc. data şi biroul de plecare). Scrisoarea de transport aerian referitoare la aceste mărfuri trebuie să facă referire la regimul de tranzit (numărul documentului. 375 .) sunt reluate pe manifestul încărcăturii comerciale. formular NATO 302. carnet ATA. Diagrama prezentată în continuare exemplifică procedura simplificată de nivelul 1 în transportul aerian. Titularul regimului de tranzit este principalul obligat. dar nu trebuie să figureze pe manifestul cu valoare de declaraţie de tranzit.care circulă deja sub un regim de tranzit (document de tranzit comunitar/ comun.

376 .Procedura simplificată – nivelul I Avion Manifest pentru toate mărfurile de la bordul avionului Compania aeriană întocmeşte 2 copii ale manifestelor distincte cu valoare de declaraŝie de tranzit pentru a fi vizate de autorităŝile din aeroportul de plecare. venind din. Vama păstrează o copie. Manifestul T1 pentru mărfuri ne-comunitare Manifestul T2F pentru mărfuri comunitare transportate la destinaŝia din. sau între teritoriile citate în articolul 340 c (1) din RVC Compania aeriană prezintă o copie a fiecărui manifest autorităŝilor din aeroportul de destinaŝie.

descrierea activităţilor (importanţa traficului. tipul de legătură).3.8. 377 . forma manifestului. dacă în cele ce urmează nu se prevede altfel. 3.3.1. 4. o listă a aeroporturilor de plecare vizate de procedură.8. Cererea trebuie să fie depusă la autorităţile competente ale ţării în care compania aeriană este stabilită sau în care are biroul său regional..3. o listă a aeroporturilor de destinaţie vizate de procedură. Simplificarea de companiilor nivelul 2 poate fi acordată aeriene care operează un număr semnificativ de zboruri între ţările AELS şi/sau Statele membre şi care utilizează sisteme electronice de schimb de date (EDI) pentru a transmite informaţiile între aeroporturile de plecare şi de destinaţie. 3. Procedura simplificată de nivel 2 Articolul 112 din apendicele I al convenţiei Articolul 445 din RVC În procedura simplificată de nivelul 2. o companie aeriană este autorizată să utilizeze un singur manifest (electronic) încărcăturii drept declaraţie de tranzit pentru mărfurile plasate sub mai multe proceduri de tranzit. AGENTUL ECONOMIC Cererea trebuie să conţină următoarele informaţii: 1. 2.2. Autorizarea procedurii simplificate de nivel 2 Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2.

ele contactează. În termen de 60 de zile de la primirea notificării. Autorităţile vamale din aeroporturile de destinaţie examinează împreună cu birourile locale ale companiei aeriene în cauză dacă sunt îndeplinite condiţiile de utilizare a procedurii simplificate de nivelul 2 (în special. SITA.Dacă autorităţile competente din ţara căreia i-a fost adresată cererea se declară satisfăcute după examinarea acesteia. transmiţînd o copie a cererii. acestea solicită companiei aeriene să dea instrucţiunile necesare escalelor pe care le utilizează în diferite aeroporturi de destinaţie pentru ca acestea să contacteze autorităţile vamale din fiecare dintre aceste aeroporturi şi să le transmită un dosar privind manifestul şi tehnicile de schimb de date ce vor fi utilizate (de exemplu. La primirea copiei cererii. autorităţile competente de destinaţie invită autorităţile vamale din aeroporturile lor să aştepte comunicarea dosarului menţionat mai sus. autorităţile competente din ţara de destinaţie 378 . sistemul de schimb electronic de date. locul pentru controlul mărfurilor. autorităţile competente din Statele membre ale Comunităţii şi/sau din ţările AELS de pe fiecare aeroport menţionat în cerere. accesul vămii la sistem. calitatea reprezentantului acesteia). PELICAN). În acelaşi timp. autorităţile vamale ale aeroportului de destinaţie semnalează autorităţilor lor competente dacă acest aeroport este dotat sau nu cu echipamente care să permită utilizarea tehnicii de schimb de date propusă de către compania aeriană în cauză şi dacă această companie corespunde criteriilor enunţate mai sus. cu scopul de a obţine acordul acestora. La sfîrşitul acestei proceduri de consultare. locul pentru controlul evidenţelor companiei aeriene şi. dacă este cazul.

3. De fiecare dată cînd compania aeriană vrea să schimbe unul sau mai multe aeroporturi. ea trebuie să depună o nouă cerere la autorităţile competente din 379 .6. a se vedea punctul 2. ea va preciza motivele şi dispoziţiile juridice corespunzătoare infracţiunii comise. Autorizaţia este valabilă în ţările interesate şi se aplică numai operaţiunilor de tranzit efectuate între aeroporturile în cauză.informează autorităţile competente din ţara de plecare asupra acordării unei autorizări definitive sau condiţionale a cererii. Dacă nu a fost primită nici o obiecţie în termen de 60 de zile de la data notificării. Autorităţile competente din ţara căreia i-a fost adresată cererea acordă ulterior autorizaţia sub rezerva unor eventuale observaţii precizate de către ţara de destinaţie. autorităţile vamale din ţara de plecare acordă procedura simplificată de nivelul 2. Simplificarea se aplică zborurilor atît la sosire. Autorităţile vamale ale biroului de plecare eliberează companiei aeriene o aprobare după modelul din anexa 8. În cazul în care autoritatea competentă a altei ţări îşi comunică refuzul de a acorda autorizaţia bazîndu-se pe cea de-a treia condiţie generală. Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea autorizaţiei. Autorizaţia privind simplificarea de nivelul 2 este prezentată ori de cîte ori este solicitată de către biroul de plecare. cît şi la plecare. Autorităţile din ţara în care a fost făcută cererea nu vor elibera autorizaţia şi vor trebui să informeze compania aeriană asupra motivelor refuzului.

şi pentru fiecare transport înscris în manifest trebuie să se comunice:  numărul scrisorii de transport aerian. sigla corespunzătoare „T1”.6.): -numele aeroporturilor de plecare şi de destinaţie unde se aplică procedura. 380 .3.2. -condiţiile de aprobare a utilizării manifestului unic informatizat cu valoare de declaraţie de tranzit.  numele companiei aeriene care transportă mărfurile. El este documentul care atestă îmbarcarea efectivă a mărfurilor.ţara în care este stabilită. Utilizarea procedurii simplificate de nivel 2 Manifestul aerian este documentul emis de către o companie aeriană în momentul plecării aeronavei. sau „X” (a se vedea mai jos).  data zborului. „TD”. „T2”. „TF”. VAMA Procedura simplificată de nivelul 2: Conţinutul autorizaţiei (conform modelului prezentat în anexa 8. Pe acest document se fac următoarele menţiuni:  în funcţie de articolele la care se face referire în manifest. 3.  numele aeroportului de plecare (încărcare) şi de destinaţie (descărcare).  numărul zborului. „C”.  numărul coletelor.8. „F”.

dacă este cazul. „T2”. „TF”. menţiunea „consolidare” (echivalentă cu un grupaj). „F”. În acest caz scrisorile de transport aerian care se referă la transporturile înscrise în manifest trebuie să conţină o descriere a mărfurilor conform denumirii lor comerciale uzuale cu enunţurile necesare identificării acestora. provenind de la. Siglele „T1”.paragraful 1 din RVC Mărfuri deja plasate sub un regim de tranzit sau care sunt transportate în cadrul regimului de perfecţionare activă. sau „X” trebuie să fie utilizate pe manifest în felul următor: Sigla T1 T2 TF Tranzit comun Mărfuri plasate sub regimul de tranzit extern T1 Mărfuri plasate sub regimul de tranzit intern T2 Mărfuri plasate sub regimul de tranzit intern T2 Tranzit comunitar Mărfuri plasate sub regimul de tranzit extern T1 Mărfuri plasate sub regimul de tranzit comunitar intern transportate la destinaţia de. descrierea mărfurilor conform denumirii lor comerciale uzuale cuprinzînd enunţurile necesare pentru identificarea acestora sau. eventual sub o formă prescurtată.  greutatea brută. „C”. „TD”. sau între teritoriile din articolul 340 c.. de antrepozitare vamală sau de admitere temporară* Mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit al căror statut comunitar poate fi stabilit TD Mărfuri deja plasate sub un regim de tranzit* C (echivalent cu T2L) Mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit 381 .

prin efectuarea de controale a posteriori corespunzătoare. numărul de referinţă. Notă pentru Comunitate: În scopul de a facilita la maximum libera circulaţie a mărfurilor comunitare. compania aeriană aplică şi sigla „TD” pe scrisoarea de transport aerian corespunzătoare. care a semnat declaraţia de tranzit în cauză la plecare.F (echivalent cu T2LF) X Mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit Mărfuri comunitare pentru export care nu sunt plasate sub un regim de tranzit Mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit Mărfuri comunitare pentru export care nu sunt plasate sub un regim de tranzit Mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit al căror statut comunitar nu va trebui să fie stabilit (fără siglă) * În astfel de cazuri. este responsabil de procedura de tranzit. Exceptînd cazul în care reglementările naţionale 382 . autorităţ ile vamale din aeroportul de plecare. data şi biroul care a emis documentul de tranzit sau de transfer. dacă este necesar. indicarea statutului „C” pe manifest conferă mărfurilor o libertate de circulaţie către destinaţia lor comunitară în măsura în care compania păstrează în evidenţele sale comerciale de la aeroportul de plecare dovada statutului şi dacă nu există suspiciuni sau îndoiali suficientă în ceea ce priveşte statutul mărfurilor la sosirea pe aeroportul de destinaţie. şi să informeze. autorităţile vamale din aeroportul de destinaţie au posibilitatea de a verifica statutul comunitar declarat. precum şi o menţiune privind procedura urmată. Trebuie subliniat că nu compania aeriană ci principalul obligat. pe baza unei analize de risc. Cu toate acestea.

biroul de destinaţie poate să ceară prezentarea de scrisori de transport aerian privind toate mărfurile înscrise în manifest. pe baza unei analize a nivelului de riscuri întâlnite şi. 383 .7.prevăd o perioadă mai mare. anexei 8. autorităţilor vamale ale aeroportului (aeroporturilor) de destinaţie. plus perioada scursă de la începutul anului curent. dacă este necesar. dacă acest fapt nu a avut deja loc în timpul procesului de schimb de date. Autorităţile vamale din aeroportul de destinaţie efectuează controale prin sistemul de audit. capitolul 5). compania aeriană păstrează dovezile statutului tuturor transporturilor în evidenţele sale comerciale timp de trei ani. Manifestul aeroportului de plecare care este transmis prin sistem de schimb de date devine manifestul aeroportului de destinaţie. transmit pentru control autorităţilor vamale din aeroportul de plecare informaţii despre manifestele primite prin schimb de date. la cerere. Procedura de tranzit este considerată ca încheiată de îndată ce manifestul de schimb de date a fost prezentat biroului vamal din aeroportul de destinaţie şi mărfurile i-au fost puse la dispoziţie. Un exemplar al manifestului de schimb de date este prezentat. Pentru nevoile controlului. din partea IV. Acest control se efectuează utilizînd documentul TC21A (cf. Această arhivare poate fi realizată pe suport de hîrtie pe microfişe sau pe suport informatic. Autorităţile vamale din aeroportul de plecare efectuează prin sistemul de audit controale ulterioare în sistemul de schimb de date pe baza unei analize de risc.

mai ales cele constatate ca urmare a controalelor efectuate. orice infracţiune sau neregulă. de îndată ce este posibil. Diagrama redată în continuare este o ilustrare a procedurii simplificate de nivelul 2 pe cale aeriană.Compania aeriană este obligată să notifice autorităţilor vamale orice infracţiune sau neregulă constatată la aeroportul de destinaţie. la scrisorile de transport aerian privind mărfurile care au făcut obiectul acestor constatări. 384 . Autorităţile vamale trebuie să aibă în permanenţă acces la informaţiile conţinute în sistemele informatice ale companiilor aeriene beneficiind de procedura simplificată. Autorităţile vamale din aeroportul de destinaţie notifică autorităţilor vamale din aeroportul de plecare. referindu-se. şi pe baza raportului său din activitate (excedent sau deficit) referindu-se în special la scrisorile de transport aerian privind mărfurile care au făcut obiectul acestor constatări. în special. precum şi autorităţii care a emis autorizaţia.

dacă se cere. furnizează o copie pe suport de hîrtie autorităŝilor din aeroportul de plecare 385 . paragraful 1. furnizează o copie pe suport de hîrtie autorităŝilor vamale din aeroportul de plecare.Procedura simplificată – nivelul 2 Avion Compania aeriană întocmeşte manifestul electronic cu valoare de declaraŝie de tranzit şi. dacă este necesar. din RVC TD (mărfurile plasate deja sub regimul de tranzit) C (mărfurile comunitare care nu sunt plasate sub o procedură de tranzit şi al căror statut comunitar poate fi stabilit) X (mărfurile comunitare pentru export care nu sunt plasate sub o procedură de tranzit) Compania aeriană se asigură că manifestul electronic este disponibil pentru autorităŝile din aeroportul de destinaŝie şi. Manifestul avionului pentru toate mărfurile T1 (mărfurile plasate sub regimul de tranzit comunitar extern) TF (mărfurile plasate sub regimul de tranzit comunitar intern în baza articolului 340 c.

3.M. 386 . 3.M.3.8.3. Exemplul IV Avionul A Avionul B (cu transbordare) E. 4. Avionul B E.M. 2.--------- AELS Codul ce trebuie utilizat este. indiscutabil. este admisă utilizarea codului C.--------- E. codul T2.M. Exemplul III Avionul A (fără transbordare) În acest caz.M. utilizarea codului C pentru transporturile de mărfuri comunitare pe cale aeriană este următoarea. Exemplul I E.M.-------------- AELS -------------- E. Codul ce trebuie utilizat este. Exemplul II (tranzit comun) E. indiscutabil. Nivelul 2 – cazuri particulare (utilizarea codului C) În cazul în care procedura de tranzit simplificată de nivelul 2 este utilizată pentru transportul mărfurilor în regimul de tranzit.-------------- AELS -------------- E. 1.M. codul C (pentru mărfurile al căror statut comunitar poate fi determinat).

M. de destinaţie (descărcare). de plecare (încărcare) şi aeroportul final E. Toate codurile sunt disponibile pentru utilizare de către companiile aeriene din AELS abilitate să folosească procedura. Important este ca pe aeroportul de plecare (încărcare) să fie aplicat codul corect. -pentru avionul B  nici o LTA suplimentară nu este necesară.  transbordarea din avionul A în avionul B se efectuează. Dacă ne referim la explicaţiile din exemplul de mai sus.M. de destinaţie (descărcare). este evident că mărfurile în cauză circulă sub acoperirea unui contract de transport unic.În acest caz trebuie să fie respectate următoarele principii: -pentru avionul A  LTA este emisă în acelaşi mod ca pentru un zbor direct între două State membre. într-un termen de cîteva ore sub controlul vamii. Consecinţe pentru codificare. aeroportul de destinaţie al zborului (AELS) şi aeroportul final E. de plecare (încărcare). în mod normal. aeroportul iniţial E.  noul manifest indică aeroportul de plecare AELS (încărcare). ca acesta să nu fie modificat de către o altă companie aeriană şi să fie disponibil pe aeroportul de destinaţie (descărcare). 387 . În plus.M.  manifestul indică aeroportul E.M. autorităţile competente din Statul membru de destinaţie finală dispun de toate informaţiile necesare pentru a determina punctul precis de plecare (încărcare).

CONCLUZIE Codul „C” (echivalent cu T2L) trebuie să fie utilizat după cum urmează: avionul A „C” avionul B „C”

E.M.-------------- AELS -------------- E.M. (cu transbordare) cu condiţia ca:   să fie clar că, o dată ce codul a fost stabilit de către compania aeriană în cauză pe aeroportul de plecare (încărcare), acesta nu poate fi modificat de către o altă companie aeriană,  sistemele de schimb de date ale companiilor aeriene să poată fi adaptate în mod corespunzător şi să ofere asigurările necesare pentru evitarea abuzurilor, şi  condiţiile vizate în exemplul IV, avionulul A, să fie respectate. 3.8.3.477 Situaţia specifică nivelului (reintroducerea mărfurilor transbordate teritoriul Comunităţii) 2 pe

Pot apărea două situaţii în ceea ce priveşte transbordarea aeriană sub acoperirea nivelului 2 al procedurii simplificate: I. Atunci când nu s-a schimbat mijlocul de transport, mărfurile pot fi transbordate şi au codul „C”, în acord cu prevederile punctului 4 şi cu „concluziile” paragrafului 3.8.3.3. de mai sus. II. La reintroducerea pe teritoriul Comunităţii, mărfurile vor fi eliberate imediat sau vor f i plasate sub un regim vamal. III. Atunci când s-a făcut o schimbare a modului de transport de pe cale rutieră, ferată sau
77

Modificat prin Modificarea nr.5 388

maritimă, pe cale aeriana, AWB va fi emisă de către o ţară AELS. Acel document va putea avea codul „C” având menţiunea documentului de tranzit precedent. Oricum, ţările EFTA au afirmat că nu garantează transportul considerat „export”, marcat cu rosu, atunci cand acesta se aplica. În asemenea situaţii, ar fi prudent să se colecteze TVA-ul şi taxele interne, cu exceptia cazului in care destinatarul poate prezenta documentele cerute (prin prezentarea unei facturi cu numarul de inregistrare TVA al expeditorului si destinatarului în acord cu prevederile Directivei 77/388/EEC sau prin prezentarea documentului administrativ de insotire in conformitate cu prevederile Directivei 92/12/EEC) sau printr-un control ulterior al documentului.

3.8.4. Cazuri speciale (Nivelul 1 / Nivelul 2) 3.8.4.1. Grupaj („consolidare”) Există două feluri de grupaje aeriene: 1.grupajul efectuat de către compania aeriană: în acest caz, compania aeriană este cea care precizează statutul mărfurilor pentru fiecare rînd al manifestului; 2. grupajul care face obiectul unui contract între expeditor şi cel care realizează grupajul: acest contract este denumit „House Air Waybill” (LTAF).

Transportul aerian al grupajului, luat în totalitate, se efectuează sub acoperirea unui contract între cel care realizează grupajul şi compania aeriană. Acest contract este denumit scrisoare de transport aerian mamă (LTAM- „Master Air Waybill”). În plus, grupajul face obiectul unui manifest de grupaj

389

care este o listă analitică a transporturilor incluse în grupaj, cuprinzînd menţiuni asupra scrisorilor de transport aerian fiice (LTAF – „House Air Waybill”) corespunzătoare fiecărui transport. Prin urmare, trebuie să se facă o deosebire între manifestul de grupaj şi manifestul de încărcare al companiei aeriene, care are valoare de declaraţie de tranzit.

În cazul în care o companie aeriană, în acord cu procedurile simplificate de tranzit de nivelele 1 şi 2, efectuează un transport pe baza unei LTA mamă („Master Air Waybill”), i se permite să ignore conţinutul LTA fiice („House Air Waybill”) care au fost pregătite de către cel care a realizat grupajul. În acest caz, compania aeriană poate accepta grupajele de transport sub procedurile de nivelele 1 sau 2 în măsura în care:

 cel care realizează grupajul se obligă să păstreze dovada statutului transporturilor individuale la nivelul LTAF,  manifestele grupajului conţin informaţiile specificate în apendicele 3 din anexa 9 a Convenţiei privind Aviaţia civilă internaţională,  de la plecare până la sosire LTAF-urilor (House Air Waybills) să fie disponibile pentru efectuarea controalelor vamale,  manifestele de grupaj menţionează statutul potrivit pentru fiecare articol în parte, după cum se vede în continuare,  statutul cel mai înalt care figurează în manifestul de grupaj este notificat companiei aeriene. Ordinea statutului este T1, T2, T2F (TF), TD, C, F,

390

X. Siglele ”T1”, ”T2”, ”TF”, ”TD”, ”C”, ”F” si „X” trebuie indicate pe manifest în felul următor :

Sigla T1

T2

T2F(TF)

Tranzit comun mărfuri plasate sub regim de tranzit extern T1 mărfuri plasate sub regim de tranzit intern T2 mărfuri plasate sub regim de tranzit intern T2

Tranzit comunitar mărfuri plasate sub regim de tranzit extern T1 -mărfuri plasate sub regim de tranzit comunitar intern transportate la destinaţie de, provenite din, sau între teritorii cuprinse in art. 340 quater, paragraf 1 al RVC mărfuri plasate deja sub un regim de tranzit sau care sunt transportate în cadrul regimului de perfecţionare activă, antrepozit vamal sau admitere temporară* mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit al căror statut comunitar poate fi stabilit -mărfuri comunitare la export care nu sunt plasate sub un regim de tranzit mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit al căror statut comunitar nu va putea fi stabilit

TD

mărfuri plasate deja sub un regim de tranzit*

C mărfuri comunitare care (echivalent cu nu sunt plasate sub un T2L) regim de tranzit F(echivalent cu T2LF) X mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit mărfuri comunitare la export care nu sunt plasate sub un regim de tranzit mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit

(fără siglă)

*În timp ce mărfurile, care sunt deja plasate sub o procedură de tranzit (de exemplu: tranzit comunitar, carnet TIR, carnet ATA, formular NATO 302, etc.) sunt reluate în grupaj, care trebuie să poarte codul „TD” în faţa

391

articolului corespondent; mai mult, LTAF-urile trebuie să poarte codul „TD” şi să indice tipul procedurii utilizate, precum şi numărul, data şi numele biroului de plecare al declaraţiei de tranzit. Atunci când compania aeriană face uz de procedura simplificată de nivel 1, ea trebuie să includă grupajul, sub codul „consolidare” sau abrevierea lui în manifestul aerian al cărui statut corespunde statutului superior (în ordinea următoare: T1, T2, T2F) ce figurează în manifestul grupajului. Exemplu: Dacă manifestul grupajului conţine mărfurile T1, T2, T2F, acest manifest trebuie reluat în manifestul aerian T1. În timp ce compania aeriană este autorizată să facă uz de manifestul de schimb conform cu procedura simplificată de nivel 2, codul „consolidare” sau o menţiune prescurtată este suficientă. Cazurile următoare sunt exemple de grupaj în cadrul procedurii simplificate de nivel 1 şi 2.

392

Procedura simplificată de nivel 1
Manifestul incărcăturii (declaraţie de tranzit) Nr.1 ..<<portant>> ..T1 Nr.4.. <<portant>> ..T1 Manifestul incărcăturii (declaraţie de tranzit) Nr.2 .. <<portant>> ..T2F

1 Manifest de grupaj Trimitere….T1 Trimitere….TD Trimitere….C Trimitere….X

2 Manifest de grupaj Trimitere….TD Trimitere….C Trimitere….T2F

3 Manifest de grupaj Trimitere….C Trimitere….X

4 Manifest de grupaj Trimitere….T2F Trimitere….TD Trimitere….T1 Trimitere….C

5 Manifest de grupaj Trimitere….TD Trimitere….C Trimitere….X

Nota: Manifestele 3 şi 5 nu vizează procedurile de tranzit (nr.3) sau procedurile de tranzit pentru care principalul obligat este declarantul (nr.5).

393

Procedura simplificată de nivel 2

Manifest de grupaj (declaraţie de tranzit) Nr. 1 ….<<portant>>..T1 Nr. 2 ….<<portant>>..TF Nr. 3 ….<<portant>>...C Nr. 4….<<portant>>…T1 Nr. 5….<<portant>>…TD

1 Manifest de grupaj Trimitere……T1 Trimitere……TD Trimitere……C Trimitere……X

2 Manifest de grupaj Trimitere……TD Trimitere……C Trimitere……TF

3 Manifest de grupaj Trimitere……C Trimitere……X

4 Manifest de grupaj Trimitere……TF Trimitere……TD Trimitere……T1 Trimitere……C

5 Manifest de grupaj Trimitere……TD Trimitere……C Trimitere……X

Toate manifestele de grupaj, LTAF-urile şi manifestul

394

aerian trebuie prezentate la solicitarea autorităţilor competente din aeroportul de plecare. Toate manifestele de grupaj, LTAF-urile şi manifestul aerian trebuie, la cerere, să fie prezentate autorităţilor competente din aeroportul de destinaţie. Autorităţile abilitate exercită controalele corespunzătoare ale marfurilor pe baza informaţiilor conţinute în manifestele grupajului. În afara cazurilor în care se utilizează codificarea „TD” (procedura simplificată de nivel 2), compania aeriană acţionează atât în calitate de principal obligat şi este responsabil în întregime pentru toată operaţiunea, în cazul unor nereguli. Legăturile dintre compania aeriană şi cel care grupează (mărfurile) pun în evidenţă clauzele contractuale private de ordin comercial. Schema exemplificativă O schemă exemplificativă a grupajului aerian este reprodusă în anexa 8.7.

3.8.4.2. Transport efectuat de companii de curierat expres
Când compania de curierat expres este ea însăşi transportatoare, acţionând ca o companie aeriană, ea poate cere să poată beneficia de procedurile simplificate de la nivelul 1 şi 2 descrise la punctele 3.8.2 şi 3.8.3. Cererea acordării procedurii simplificate a nivelului 2 trebuie să fie introdusă în măsura în care acest lucru e posibil în ţările unde se află platforma hub a companiei de curierat expres. Pentru transportul de mărfuri în exclusivitate comunitare, companiile de curierat expres nu mai trebuie să întocmească manifestul în scopuri vamale, nici să identifice statutul vamal al mărfurilor.
395

Dimpotrivă, pentru transportul mărfurilor ce intră în raza de aplicaţie a regimului de tranzit, compania d e curierat expres respectivă este supusă dispoziţiilor de regim simplificat de tranzit şi care se aplică companiilor aeriene. Atunci când compania de curierat expres actionează în calitate de companie aeriană autorizată, să utilizeze procedura simplificatăde nivel 1 ea întocmeşte după caz manifeste distincte pentru mărfuri conform statutului lor vamal. Atunci când compania de curierat expres actionează ca o companie aeriana autorizată să folosească procedura simplificată la nivelul 2, ea trebuie să întocmească un manifest şi să figureze în faţa fiecărui articol statutul vamal al mărfurilor. În cazul în care două sau mai multe companii de curierat expres utilizează împreună un avion în sistem charter, fiecare companie trebuie să acţioneze ca o companie aeriană. Atunci când compania de curierat expres nu actionează ca o companie aeriana, ci încredinţează transportul unei companii aeriene, atunci pot să apară două cazuri : Dacă o LTA acoperă o singură expediere, compania de curierat expres trebuie să indice statutul vamal al expedierii pe LTA (scrisoare de trăsură aeriană); Dacă o LTA acoperă mai multe expedieri, regulile aplicabile sunt cele ale grupării aeriene, aşa cum apar definite la punctul 3.8.4.1. În cazurile în care expedierile expres sunt transportate cu un curier ce călătoreşte la bord (on board air courier), principiile care se vor reţine sunt următoarele : a) curierul călătoreşte ca un pasager obişnuit ; b) expediţiile expres sunt reluate într-un manifest al companiei de curierat expres.

396

c) compania aeriană transportă expedierile ca bagaje în plus, depozitate de obicei în partea din avion rezervată pentru bagaje; d) bagajele în plus nu apar în manifestul companiei aeriane ; e) articolul 323 din RVC nu se aplică în cazul acestor expedieri. Ca o măsură de simplificare supusă autorizării, companiile de curierat expres pot utiliza manifestele lor ca liste de încărcătură, conform articolului 62 din apendicele I al conventiei/articol 385 din RVC (a se vedea punctul 3,2). În cazul în care companiile de curierat expres transportă marfuri pe cale terestră, ele pot utiliza manifestele lor ca liste de încărcătură, conform cu punctul 3.8.4.2.

3.9 Mărfuri transportate pe cale maritimă
Acest punct este împărţit după cum urmează : introducere (punctul 3.9.1.) procedura simplificată la nivelul 1 (punctul 3.9.2) procedura simplificată la nivelul 2 (punctul 3.9.3) cazuri particulare (punctul 3.9.4) 3.9.1 Introducere Tranzitul comunitar pe cale maritimă este obligatoriu pe liniile regulate autorizate (a se vedea partea a II-a pentru informaţii mai ample despre liniile regulate autorizate). Procedura normală
397

de

tranzit,

efectuată

prin

Atunci când compania aeriană foloseşte procedura simplificată. Articolul 446 din RVC În virtutea dispoziţiilor privind tranzitul. diferă de manifestul de încărcătură comercial sau de manifestul de grupaj. Această simplificare este caracterizată de faptul că atunci când operaţia de transport se referă în acelaşi timp la mărfuri plasate sub regim de tranzit comunitar 398 . Portul de plecare este portul de încărcare. ea nu mai trebuie să furnizeze o garanţie. Din punct de vedere conceptual. manifestul de încărcătură folosit ca declaraţie vamală de tranzit.1.2 Procedura simplificata de nivel 1 Articolul 447 din RVC În procedura simplificatā de nivel 1.9. a se vedea punctul 2.3 (ca supliment la condiţiile generale. Simplificarea presupune utilizarea manifestului de încărcătură ca document de tranzit. 3.9. ori separat pentru fiecare categorie de mărfuri (nivelul 1).9. o companie maritimă este autorizată să folosească manifestul de încărcătură ca declaraţie de tranzit. portul de destinaţie este portul de descărcare. 4 si 5) este cerută împreună cu constituirea unei garanţii.1). ori pentru toate categoriile de mărfuri plasate în tranzit (nivelul 2). Procedurile de tranzit simplificate (la nivelul 1 si 2) sunt disponibile pentru companiile maritime ce operează pe o linie regulată autorizată şi care corespund condiţiilor enumerate la punctele 3.prezentarea de DAU-ului (exemplarele nr. companie maritimă devine atunci principalul factor responsabil şi poate efectua formalităţile de tranzit prin folosirea manifestului ca declaraţie de tranzit.2 sau 3.

3. cu excepţia cazului în care apar indicaţii diferite în cele ce urmează : Compania maritimă care doreşte să folosească procedura simplificată de nivel 1 trebuie să facă în acest sens o cerere pe lângă autorităţile compete nte din ţara unde este stabilită. numele porturilor de destinaţie la care se referă procedura. Autorizarea procedurii simplificate de nivel 1 Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2.extern (T1) si la mărfuri plasate sub regim de tranzit comunitar intern (T2F). a se vedea punctul 2. 1. 2.8. mai este si manifestul de încărcătură comercial si care cuprinde toate mărfurile de pe vas.2.3. În plus. De fiecare dată când compania maritimă vrea să schimbe unul sau mai multe porturi. AGENT ECONOMIC Compania maritimă trebuie să prezinte informaţia următoare în cerere : 0.9. ea trebuie să depună o noua cerere pe langă autorităţile competente ale tării în care ea este stabilită. Pentru rezilierea si revocarea sau modificarea autorizaţiei.2. aceste mărfuri trebuie să figureze în manifeste separate.1. 399 . forma manifestului. Autorităţile vamale eliberează o autorizaţie conformă cu modelul de la anexa 8. numele porturilor de plecare la care se referă procedura.

locul încărcării. locul descārcārii.VAMA Conţinutul autorizaţiei (conform cu anexa 8. identitatea vasului. pentru fiecare expediere : referirea la conosamentul maritim. 3. condiţii de folosire a simplificării. descrierea mărfurilor după denumirea lor comercială uzuală cuprinzând enunţurile necesare pentru identificarea lor. Utilizarea procedurii simplificate de nivel 1 Manifestul trebuie să cuprindă urmatooarele menţiuni : statutul vamal al mărfurilor « T1« sau « T2F«.2. numărul. marcile şi numerele de identificare ale coletelor. dacă este cazul. masa brutto în kilograme şi. natura. numerele de identificare ale containerelor 400 . AGENT ECONOMIC Compania maritimă trebuie să transmită o copie certificată a autorizaţiei la autoritatea vamală din fiecare port menţionat. Autorizaţia de simplificare de nivel 1 este prezentată la fiecare cerere a biroului de plecare. numele si adresa completa a companiei maritime respective.9. incluzând si condiţia folosirii de manifeste separate pentru procedura T1 şi procedura T2F.2. semnătura unui reprezentant abilitat al companiei maritime precum şi data.8) : forma manifestului numele porturilor de plecare si de destinaţie la care se referă procedura. precum si.

data vizei si semnătura agentului vamal . VAMA din portul de plecare Vizează manifestul sau manifestele având numele si ştampila biroului vamal. VAMA din portul de destinaţie O copie a fiecărui manifest prezentat este păstrată. paragraful 5 al RVC (in general. Mărfurile comunitare care nu sunt plasate sub regim de tranzit comunitar intern (T2F) pot circula liber spre destinaţia lor comunitară în măsura în care nu există suspiciune sau îndoială rezonabilă în ce priveşte statutul mărfurilor la sosirea în portul de destinaţie. În portul de destinaţie (portul de descărcare). 401 .Atunci când compania maritimă nu are statut de expeditor agreat. Pastreză o copie a fiecărui manifest. atunci când nu are statut de destinatar agreat. manifestul echivalent declaraţiei de tranzit este întocmit în două exemplare cel puţin şi este prezentat pentru viză la autorităţile vamale din portul de plecare (portul de încărcare). Din motive de necesitate a controlului. biroul de destinaţie poate cere prezentarea manifestelor (sau a conosamentelor maritime) şi care se referă la toate mărfurile descărcate. prin menţiunea « Export« cu roşu pe titlul de transport). Mărfurile comunitare la export care nu au fost plasate sub procedura de tranzit sunt identificate conform articolului 793. prezintă mărfurile precum si manifestele echivalând cu declaraţia de tranzit. la autoritaţile vamale. compania maritimă.

Nota: o listă separată este stabilită pentru fiecare port de plecare. biroul vamal de destinaţie informează biroul vamal de plecare cât şi autoritatea care a eliberat autorizaţia. Lichidarea procedurii de tranzit se face pe baza unei liste lunare stabilită de compania maritimă. Această listă trebuie să reia elementele următoare: numărul de referinţa al fiecărui manifest. În cazul în care se constată nereguli în funcţie de manifestele care figurează în listă.Autorităţile vamale din portul de destinaţie nu mai trimit exemplare ale manifestului la autorităţile vamale din portul de plecare. 402 . OPERATOR Compania maritimă sau reprezentantul său în portul de destinaţie întocmeşte la începutul fiecărei luni o listă recapitulativă a manifestelor care au fost prezentate la biroul vămii de destinaţie în cursul lunii precedente. data transportului maritim. făcând referire mai ales la conosamentele maritime care se referă la mărfurile care au condus la aceste constatari. Autorizaţia poate să prevadă de asemenea că această companie maritimă să procedeze ea însăşi la transmiterea listei la biroul de plecare . sigla adecvată T1 sau T2F numele (eventual prescurtat) al companiei maritime care a transportat mărfurile. VAMA Biroul de destinaţie vizează un exemplar de pe lista pregatită de compania maritimă şi o trimite la biroul de plecare. Biroul vamal de plecare trebuie să se asigure că a primit listele prevăzute prin procedura simplificată de nivel 1.

403 . sau între teritoriile cuprinse în art. 340 C.Diagrama de mai jos reprezintă procedura simplificată maritimă de nivel 1 Procedura simplificata – nivel 1 Nava Manifest pentru toate mărfurile aflate la bordul navei Compania maritimă întocmeşte câte 2 exemplare după fiecare tip de manifest ca declaraţie de tranzit pen tru viza autorităţilor vamale din portul de plecare. Biroul vamal reţine un exemplar . din RVC. Manifest T1 pentru mărfuri necomunitare Manifest T2F pentru mărfuri comunitare transportate la destinaţie de . provenite de la. paragraful 1. Compania maritimă prezintă o copie a fiecărui manifest autorităţilor vamale din portul de destinaţie . Biroul vamal de plecare reţine un exemplar .

Un document de însoţire specific (DAI) este utilizat pentru mărfurile comunitare purtătoare de accize Notă: mărfurile comunitare se află în liberă circulaţie şi nu se utilizează regimul de tranzit comunitar.În procedură normală de tranzit: garanţie obligatorie Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu pentru mărfurile necomunitare.1 Ruta Dunkerque-Rotterdam pe o linie regulată autorizată . Exemple Exemplul nr. Notă: mărfurile comunitare se află în liberă circulaţie şi nu se utilizează regimul de tranzit comunitar.3.3.În procedură simplificată de tranzit de nivel 1 : fără garantare Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu pentru mărfurile necomunitare. O declaraţie de tranzit T1 (exemplarele 1. Aceste mărfuri se află înscrise în manifestul încărcăturii.4 şi 5 ale DAU ) este emisă cu constituirea garanţiei . . Un document specific de însoţire (DAI) este utilizat pentru mărfurile comunitare purtătoare de accize.9.2. Aceste mărfuri se află înscrise în manifestul 404 . Un manifest (separat) purtând sigla T1 este întocmit ca declaraţie de tranzit.

2 Ruta Le Havre/Fort de France pe o linie regulată autorizată .4 şi 5 ale DAU) este emis. .9. 3. Exemplul nr. cu constituirea garanţiei. anumite mărfuri comunitare (inclusiv cele purtătoare de accize): un manifest (separat) purtând sigla T2F este întocmit ca de declaraţie de tranzit pentru mărfurile comunitare.4 şi 5 ale DAU) este emisă. Procedura simplificată de nivel 2 Articolul RVC 448 din În procedura simplificată de nivel 2. pentru mărfurile comunitare (inclusiv cele purtătoare de accize): un document T2F (exemplarele 1. cu constituire a garanţiei .În procedură simplificată de nivel 1: fără garantare Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu pentru: mărfurile necomunitare: Un manifest (separat) purtând sigla T1 este întocmit ca declaraţie de tranzit pentru mărfurile necomunitare. Companiile maritime internaţionale care sunt stabilite sau înregistrate in Comunitatea Europeană şi care 405 . o companie maritimă este autorizată să utilizeze un singur manifest de încărcătură (tipărit sau în format electronic) ca declaraţie de tranzit pentru mărfurile plasate sub mai multe proceduri de tranzit.încărcăturii.În procedură normală de tranzit : garanţie obligatorie Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu : pentru mărfurile necomunitare: O declaraţie de tranzit ( exemplarele 1.3.

tipul legăturii) . După analiza cererii. AGENT ECONOMIC Cererea trebuie să conţină următoarele informaţii: 1.efectuează un număr semnificativ de curse între statele membre pot fi abilitate să utilizeze procedura simplificată de nivel 2 . în cazul favorabil. autorităţile competente ale ţării îşi dau acordul transmiţând copia cererii administraţiilor competente ale ţărilor membre ale Comunităţii pentru fiecare port menţionat în cererea companiei în vederea obţinerii acordurilor acestora . descrierea activităţilor (importanţa traficului. incât acestea să ia legătura cu autorităţile vamale din fiecare port şi să le comunice un dosar despre manifestul utilizat . Cererea de acordare trebuie depusă pe lângă autorităţile vamale ale ţării din comunitare sau din AELS în care compania maritimă îşi are sediul sau dispune de un birou regional . În acelaşi timp. o lista a porturilor de destinaţie prevăzute în procedură .2 în afara cazului în care nu se indică altfel mai jos. 3. 2. ele cer companiei maritime să dea instrucţiunile necesare in toate escalele pe care le exploatează în diferitele porturi de destinaţie .9. forma manifestului .1. 4. o lista a porturilor de plecare prevăzute în procedură. Autorizarea procedurii simplificate de nivel 2 Procedura de autorizare trebuie să fie conformă cu punctul 2. 406 .3. 3.

Autorităţile vamale ale biroului din portul de plecare înmânează o agreere companiei maritime care îi permite utilizarea procedurii simplificate de nivel 2. 407 . autorităţ ile competente de destinaţie invită autorităţile vamale din porturile lor în vederea comunicării dosarului susmenţionat . Dacă nu se primeşte nici un fel de obiecţiuni în cele 60 de zile de la data notificării autorităţile vamale din ţara de plecare acordă procedura simplificată de nivel 2. În cele 60 de zile ce urmează recepţiei primirii autorităţile competente din ţara de destinatie informează autorităţile competente din ţara de plecare de acordarea unei autorizări def initive sau condiţionate a cererii .a conditie generală. La sfârşitul acestei proceduri de consultare autorităţile vamale din portul de destinaţie semnalează propriilor autorităţi competente dacă această companie corespunde criteriilor enunţate mai sus.La primirea copiei cererii . bazat pe a – 3 . Simplificarea se aplică transporturilor atât la sosire cât şi la plecare. Autorităţile competente ale ţării de origine acordă îndată autorizaţia sub rezerva unor eventuale observaţii precizate de ţara de destinaţie. Autorităţile vamale din porturile de destinaţie examinează împreună cu birourile locale ale companiei maritime în cauză dacă condiţiile de utilizare ale procedurii simplificate de nivel 2 sunt îndeplinite . Dacă autoritatea competentă a unei alte ţări semnalează un refuz al autorizării. ea indică motivele şi dispoziţiile juridice corespunzătoare infracţiunii comise. Autorităţile ţării în care s-a depus cererea nu vor acorda autorizaţia şi vor trebui să informeze compania maritimă despre motivele refuzului.

2.8.) se aplică mutatis mutandis. procedura de autorizare a procedurii simplificate pentru transport aerian de nivel 2 (vezi punctul 3.”TD”.3.denumirea porturilor de plecare si de destinatie prevazute in procedura .9. Utilizarea procedurii simplificate de nivel 2 Compania maritimă indică următoarele informaţii pe manifest : În faţa articolelelor în cauză prevăzute. Dacă compania maritimă doreşte să utilizeze un manifest în format electronic. Pentru rezilierea şi revocarea sau modificarea autorizaţiei vezi punctul 2.”C” SAU „X” (a se vedea mai jos) semnătura unui reprezentat abilitat al companiei 408 . VAMA Conţinutul autorizatiei (conform anexei 8.8): . sigla corespunzătoare : „T1”.3.”TF”. Autorizatia simplificării de nivel 2 este prezentata la toate cererile biroului de plecare. 3.conditii de utilizare a unui manifest unic (pe suport hartie sau in format electronic) avand valoarea unei declaratii de tranzit .3 De câte ori compania maritimă doreşte să schimbe unul sau mai multe porturi ea trebuie să depună o nouă cerere pe lângă autorităţile competente ale ţării în care ea este stabilită.Autorizatia este valabilă în ţările membre şi se aplică numai operaţiunilor de tranzit comunitar efectuat între porturile la care s-a făcut referire.

”TF”.”TD”.”C”. de antrepozitare vamală sau de admitere temporară * mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub o cu procedură de tranzit al căror statut comunitar poate fi stabilit mărfuri comunitare la export care nu sunt plasate sub o procedură de tranzit mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub o procedura de tranzit si al căror statut comunitar trebuie să fie stabilit TD C (echivalent T2L) X Fără siglă 409 . mărcile şi numerele de identificare ale coletelor. natura. „T2”. greutatea brută (în Kg. paragraf 1 al RVC mărfuri deja plasate sub un regim de tranzit sau care sunt transportate în cadrul regimului de perfecţionare activă. numele şi adresa completă a companiei maritime care transportă mărfurile. numerele de identificare ale containerelor Siglele „T1”.maritime precum şi data. numărul. de la. descrierea mărfurilor după denumirea lor uzuală conţinând enunţurile necesare pentru identificarea lor. „F” şi „X” vor fi indicate pe manifest în felul următor: Sigla T1 TF mărfuri plasate sub regim de tranzit comunitar extern T1 mărfuri plasate sub regim de tranzit comunitar intern transportate la destinaţie. 340 C. sau între teritorii cuprinse in art. locul de încărcare şi locul de descărcare de asemenea pentru fiecare trimitere: referinţa la conosamentul maritim .) şi dacă e cazul. identitatea navei.

numărul de referinţă. manifestele cu numele şi ştampila biroului vamal. autorităţile vamale din portul de destinaţie au posibilitatea să verifice statutul comunitar declarat. o referinţă la procedura urmată. manifestul avand valoare de declaraţie de tranzit este prezentat în cel puţin două exemplare pentru a fi vizat de către autorităţile vamale la portul de plecare (portul de încărcare). Exceptând cazul în care legile naţionale prevăd o perioadă mai lungă. data şi biroul emitent al documentului de tranzit sau de transfer. VAMA din portul de plecare Vizează manifestul.* în acest caz compania aeriană aplică şi sigla “TD” pe conosament ul corespunzător. Totuşi. indicatorul de statut «C» pe manifest conferă mărfurilor o libertate de circulaţie spre destinaţia lor comunitară în măsura în care compania păstrează în documentele sale comerciale la portul de plecare dovada statutului şi faptul că nu există suspiciuni sau îndoieli rezonabile în ceea ce priveşte statutul mărfurilor în momentul sosirii la portul de destinaţie. compania maritimă păstrează menţiunile statului pentru toate trimiterile în 410 . pe baza unei analize a riscurilor. şi referindu-se dacă este nevoie la autorităţile vamale din portul de plecare. prin controale de rigoare a posteriori. Păstrează o copie a fiecărui manifest sau Cere o copie pe hârtie a manifestului electronic. Regimul de tranzit comunitar este considerat încheiat în momentul prezentării manifestului şi mărfurilor la autorităţile vamale din portul de destinaţie. Cu scopul de a facilita la maxim libera circulaţie a mărfurilor comunitare. Trebuie remarcat că nu compania maritimă ci principalul obligat care a semnat declaraţia de tra nzit în cauză la plecare este responsabil de procedura de tranzit Dacă compania maritimă nu are statut de expeditor agreat. data vizei şi semnătura agentului vamal .

capitolul 5). Această arhivare poate să fie realizată pe hârtie. Biroul vamal de destinaţie anunţă.7din partea IV.7 din partea IV. referindu-se în special la conosamentele maritime raportate la mărfurile care au generat aceste constatări. plus perioada care a trecut de la începutul anului în curs. şi dacă este necesar. Autorităţile vamale ale portului de destinaţie efectuează controale prin sistem de audit.documentele sale comerciale timp de trei ani întregi. Autorităţile vamale au acces permanent la documentele comerciale ale companiilor maritime care utilizează procedura simplificată. mai ales în urma controalelor pe care le-a efectuat şi pe baza raportului activităţii sale (excedent sau deficit). Compania maritimă este obligată să anunţe autorităţilor vamale orice neregulă sau infracţiune constatată la portul de destinaţie. într-un timp rezonabil. pe baza unei analize a nivelului de risc expus. transmit detalii despre documentele primite printr-un schimb de date între autorităţile vamale ale portului de plecare. pentru verificare. In acest caz este utilizat formularul TC21A (vezi model în anexa 8. referindu-se mai ales la conosamentele maritime raportate la mărfurile care au generat aceste constatări. Aceasta verificare este efectuată prin folosirea documentului TC21A (anexa 8. Autorităţile vamale din portul de plecare efectuează prin sistem de audit controale a posteriori pe baza unei analize de risc. capitolul 5). biroul de plecare despre toate diferenţele şi neregulile. 411 . pe microfişe sau pe suport informatic.

412 . Procedura simplificată-nivel 2 Nava Compania maritimă întocmeşte 2 copii ale manifestului ca declaraţie de tranzit pentru viza autorităţilor vamale din portul de plecare. al RVC) TD (mărfuri deja plasate sub regimul de tranzit) C (mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub o procedură de tranzit al căror statut comunitar poate fi stabilit) X (mărfuri comunitare pentru export care nu sunt plasate sub o procedură de tranzit) Compania maritimă prezintă o copie a manifestului autorităţilor vamale ale portului de destinaţie. Manifestul unic pentru toate mărfurile T1 (mărfuri plasate sub regimul de tranzit comunitar extern) TF (mărfuri plasate sub regimul de tranzit comunitar intern în virtutea articolului 340 C. paragraf 1.Diagrama următoare este o ilustrare a procedurii simplificate pe mare de nivel 2. Vama păstrează o copie.

Nota: mărfurile comunitare sunt în liberă circulaţie şi nu este nevoie de folosirea regimului de tranzit comunitar.3. Aceste mărfuri sunt menţionate pe manifestul de încărcare. Exemple Exemplul nr.3. -în procedura de tranzit simplificat de nivel 2: neconstituire de garanţie Statutul vamal al mărfurilor este indicat pe manifest.3.2. O declaraţie de tranzit T1 (exemplarele n° 1.9. Un document administrativ de însoţire specific (DAI) este folosit pentru marfurile comunitare supuse accizelor. Un document administrativ de insoţire specific (DAI) este folosit pentru marfurile comunitare supuse accizelor. 1 Dunkerque/Roterdam pe o linie regulată autorizată -în procedura obligatorie normală de tranzit: garanţie Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu pentru mărfurile necomunitare. 413 .9.3. 4 si 5 ale DAU) este emisă. cu constituire de garanţie. Siglele care trebuie folosite sunt descrise la punctul 13.

. cu constituire de garanţie. -în procedura simplificată de tranzit de nivel 2: neconstituire de garanţie Statutul vamal al mărfurilor trebuie indicat pe manifest.9. Exemplul nr. cu constituire de garanţie.Exemplul nr.anumite mărfuri comunitare (în special cele supuse accizelor): un document T2F (exemplarele nr.3.2.mărfurile necomunitare: o declaraţie de tranzit (exemplarele nr. supuse restituţiilor. Siglele care trebuie folosite sunt descrise la punctul 3. 1. Un exemplar de control T5 este folosit pentru mărfurile comunitare destinate exportului. În acest caz. 1. 4 şi 5 din DAU) este emis. T5 trebuie prezentat la portul de ieşire efectiv din comunitate. În exemplul dat. O declaraţie de tranzit T1 (exemplarele nr. 2 Le Havre/Fort de France pe o linie regulată autorizată -în procedura obligatorie normală de tranzit: garanţie Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu pentru : . cu constituire de garanţie. 3 Dunkerque/Lisabona pe o linie regulată autorizată -în procedura obligatorie normală de tranzit: garanţie Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu pentru mărfurile necomunitare. este 414 . 4 şi 5 din DAU) este emisă. 4 şi 5 din DAU) este emisă. 1.

. Nota: mărfurile comunitare sunt în liberă circulaţie şi nu este necesară utilizarea regimului de tranzit comunitar.4. 3. sigla « X » este utilizată pentru mărfurile comunitare destinate exportului. este efectuat pe baza unui contract între agentul care face gruparea şi compania maritimă.4 Cazuri particulare 3. luat în ansamblu. Transportul maritim grupat.9. În exemplul dat. Aceste mărfuri sunt menţionate pe manifestul de încărcare.9. În exemplul dat.3. este Lisabona. Grupaj (nivel 1/nivel 2) Atunci când mai multe livrări de marfuri transportate pe cale maritimă se reunesc sub forma unei livrari grupate. fiecare articol al livrării grupate face obiectul unui contract între expeditor şi agentul care face gruparea.în procedura simplificată de tranzit de nivel 2: neconstituire de garanţie Statutul vamal al mărfurilor este indicat pe manifest. Dovada acestui contract este dată de un conosament întocmit de 415 .9.2. supuse restituţiilor.1.Lisabona. Siglele folosite sunt descrise la punctul 3. T5 trebuie prezentat la portul de ieşire efectiv din Comunitate. sau de un alt document comercial convenit între expeditor şi agentul care face gruparea. Dovada acestui contract este dată prin eliberarea unui borderou de expediţie aprobat de Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Tranzitarilor şi a celor asimilaţi (FIATA).

statutul corespunzător (vezi mai jos) .2. la plecare şi destinaţie borderourile de expediţie.transportator. acestea trebuind să fie declarate separat. Trebuie făcută o distincţie între manifestul de grupare şi manifestul de încărcare al companiei maritime care echivalează cu declaraţia de tranzit. In caz asemănător. TD. C. paragraf 4: al RVC (vezi punctul 3.2. când manifestul grupării conţine informaţiile specifice în art. este admis ca acesta nu cunoaşte neapărat conţinutul transportului grupat. conosament sau alt document comercial. sunt disponibile pentru supravegherea vamală.). Ordinea statutului este T1. de o scrisoare de transport maritim sau de un alt document comercial.9. o companie maritimă execută transporturi grupate conform modalităţilor unui conosament întocmit de transportator. care este o situaţie analitică a lotului conţinut în livrarea grupată cu referinţă pentru fiecare borderou de expediţie. doar atunci când este vorba de mărfuri periculoase. X. compania maritimă poate să accepte livrările grupate în transport sub procedurile simplificate de nivel 1 sau 2 în măsura în care: agentul care face gruparea se angajează să păstreze urma statutului expedierilor în documentele sale comerciale. Atunci când în acord cu procedurile simplificate de nivele 1 şi 2. manifestul poartă în ce priveşte fiecare articol. 447. livrarea grupată face obiectul unui manifest de grupare întocmit de agentul care face gruparea de transportator. In plus. 416 . T2F (TF). statutul cel mai ridicat figurează în manifestul de grupaj este notificat companiei maritime. o scrisoare de transport maritim sau un alt document comercial convenit şi acceptat de compania maritimă şi agentul care face gruparea.

”T2F” („TF”). „TD”. şi numele biroul vamal de plecare al declaraţiei de tranzit. T2F. carnet TIR. ea poate include grupajul sub codul “Consolidare” sau abrevierea pe manifestul maritim al cărui statut corespunde statutului celui mai indicat (în următoarea ordine: T1. Atunci când compania maritimă utilizează procedura simplificată de nivel 1.etc. sau admitere temporară* Mărfuri comunitare care nu sunt plasate sub un regim de tranzit al cărui statut comunitar poate fi stabilit Mărfuri comunitare la export care nu sunt plasate sub un regim de tranzit Mărfuri comunitare ce nu sunt plasate sub o procedură de tranzit şi al căror statut comunitar nu va putea fi stabilit C (echivalent cu T2L) X Fără siglă *Atunci când marfurile sunt deja plasate sub o procedură de tranzit (ex: tranzit comunitar. ”C” sau „X” se vor folosi pe manifest în modul următor : Sigla T1 T2F TF TD Tranzit comunitar Mărfuri plasate sub regim de tranzit extern T1 Mărfuri plasate sub regim de tranzit comunitar intern în conformitate cu articolul 340 C.Siglele „T1” . paragraful 1 din RVC Mărfuri deja plasate sub un regim de tranzit. In cazurile următoare sunt exemple de grupaje în proceduri simplificate de nivel 1 şi 2. In plus LTAF poate avea codul TD şi se va indica tipul de procedură utilizată precum şi numărul. acest manifest trebuie cuprins în manifestul maritim T1.) sunt reluate în grupaj. antrepozit vamal. formular NATO 302. 417 . trebuie aplicat codul TD în faţa articolului corespondent. sau sunt transportate în regim de perfecţionare activă. dacă manifestul de grupare conţine mărfuri T1. data. Atunci când compania maritimă este autorizată să utilizeze manifeste în conformitate cu procedura simplificată de nivel 2 codul “Consolidare” sau menţiunea abreviată admisă este suficientă. carnet ATA. T2F). de exemplu figurând pe lista de încărcătură.

C 2 Manifest de grupaj Trimitere….TD Trimitere….X 4 Manifest de grupaj Trimitere…. consolidare.TD Trimitere….1 ..T1 Nr.C Trimitere….TD Trimitere….4.3) sau proceduri de tranzit pentru care principalul obligat este declarantul ( nr.2 .C Trimitere….C Trimitere…..T2F Trimitere….T2F 3 Manifest de grupaj Trimitere…. 418 .TD Trimitere….C Trimitere…..Procedura simplificată de nivel 1 Manifestul incărcăturii (=declaraţie de tranzit) Nr.consolidare .T1 Trimitere…..T2F 1 Manifest de grupaj Trimitere…..5).T1 Trimitere….X Nota: Manifestele 3 şi 5 nu vizează procedurile de tranzit ( nr.X 5 Manifest de grupaj Trimitere….consolidare ..T1 Manifestul incărcăturii (=declaraţie de tranzit) Nr.

1…. 3 …. 2 ….. 5…consolidare……TD 1 Manifest de grupaj Trimitere……T1 Trimitere……TD Trimitere……C Trimitere……X 2 Manifest de grupaj Trimitere……TD Trimitere……C Trimitere……TF 3 Manifest de grupaj Trimitere……C Trimitere……X 4 Manifest de grupaj Trimitere……TF Trimitere……TD Trimitere……T1 Trimitere……C 5 Manifest de grupaj Trimitere……TD Trimitere……C Trimitere……X Manifestele maritime. conosamentele şi alte documente comerciale pertinente..consolidare…..C Nr. Toate listele de încărcătură.consolidare …. sunt trimise la cerere autorităţilor competente din portul de destinaţie. borderourile de 419 .. 4….consolidare….Procedura simplificată de nivel 2 Manifestul încărcăturii (declaraţie de tranzit) Nr.TF Nr. manifestele de grupaj ale expedierilor şi borderourile de expediţie.consolidare…T1 Nr.T1 Nr.

9. O schemă explicativă de grupaj maritim este reprodusă în anexa 3. Relaţiile dintre compania maritimă şi agentul care face gruparea sunt evidenţiate în contractele private de ordin comercial Schema explicativă: 8. dacă transportatorul optează pentru utilizarea procedurii de tranzit Comunitar.proceduri simplificate nu sunt aplicabile pentru mărfurile transportate pe vase care oferă alte servicii decât cele de transport regulat.5 420 . Autorităţile exercită controale corespunzătoare ale mărfurilor pe baza informaţiilor conţinute în manifestul de grupaj. În afară de cazul de codificare TD. sunt trimise autorităţilor competente din portul de destinaţie în acelaşi timp cu manifestul maritim.9.4. cunoscând şi alte documente comerciale pertinente cerute. compania maritimă acţionează ca principal obligat şi deci în totalitate responsabil de operaţiune în caz de neregularităţi. Mărfuri necomunitare -Transporturile 78 care încep în afara porturilor Introdus prin Modificarea Nr. sub acoperirea procedurii de tranzit Comunitar sau în alte cazuri.278 Transportul maritim al mărfurilor pe nave care oferă alte servicii decât cele de transport naval regulat Articolele 447 şi 448 din RVC .expediţie. Următoarele exemple restrictive se aplică doar pentru mărfurile transportate pe vase care oferă şi alte servicii decât cele de transport regulat.

în timp ce pentru transportul maritim este opţională.Comunitare de încărcare şi se termină în porturile Comunitare de descărcare. . Procedura recomandată: se va face o declaraţie T1 pentru toată operaţiunea de la Havre la Brussels.Brussels (transport rutier de la Brussels la Antwerp) Pentru transpotul rutier este obigatorie procedura T1. Mărfuri comunitare 421 . Procedura recomandată: procedura de tranzit Comunitar trebuie utilizată doar pentru porţiunea de transport rutier. Operaţiunile care încep în afara porturilor Comunita re de încărcare şi se continuă în afara porturilor Comunitare de descărcare. Exemplu: Brussels-Le Havre (transport rutier de la Brussels la Antwerp) Pentru transpotul rutier este obigatorie procedura T1.Transporturile care încep în porturile Comunitare de încărcare şi se continuă în afara porturilor Comunitare de descărcare. Exemplu: Madrid-Milan (transport maritim de la Barcelona la Genoa) Procedura recomandată: trebuie să se facă o singură declaraţie pentru întreaga operaţiune (rutier şi pe cale maritimă) de la Madrid la Milano. Exemplu: Le Havre. în timp ce pentru transportul maritim este opţională.

(garantare specifică). Acolo acestea sunt încărcate pe un alt vas către o ţară terţă. Biroul Havre remite exemplarul de control T5 având completată data la care mărfurile au părăsit teritoriul Comunităţii şi data când acestea au fost încărcate pe vas la Havre. 422 .-Exportul produselor agricole pentru care se acordă restituiri Un exemplu ar putea fi produsele exportate din Orleans cu destinaţie o ţară terţă. Formalităţile de export se fac la biroul Orleans unde se întocmeşte un exemplar de control T5. -Operaţiuni intracomunitare supuse taxelor de export. Exemplu: Roterdam către Stockholm Se întocmeşte un exemplar de control T5 pentru mărfurile Comunitare care sunt supuse taxelor de export şi care sunt transportate între două puncte ale teritoriului vamal al Comunităţii. cu destinaţia Antwerp. -Exportul mărfurilor Comunitare dintr-un teritoriu de peste ocean aflat în afara teritoriului fiscal al Comunităţii Exemplu: Roterdam către Martinique Mărfurile trebuie declarate pentru export la Rote rdam şi se întocmeşte T2LF.

3.10. Transporturi prin conducte (pro memoria) 423 .

Cazuri particulare (pro memoria) 5. vezi punctul 2. 97.11. tarile au posibilitatea să instaureze între ele prin acorduri bilaterale sau multilaterale proceduri simplificate.1 Proceduri simplificate in baza articolului 6. Instrucţiuni naţionale specifice (pro memoria) 424 .3.3 4. Tarile comunica aceste proceduri simplificate Comisiei Europene utilizând formularul care figureaza in anexa 8.2 Pentru rezilierea şi revocarea. sau modificarea autorizatiei. paragraf 2 din CVC Sub rezerva garantării aplicării masurilor la care sunt supuse marfurile. al Convenţiei/art. Excepţii (pro memoria) 6. aplicabile anumitor moduri de transport de marfuri sau anumitor întreprinderi.10 Procedura autorizata trebuie să fie în conformitate cu punctul 2.

Lista aeroporturilor şi birourilor vamale corespondente . Criterii suplimentare aplicabile listelor de încărcătură speciale .8.8. Model de cerere de autorizare în calitate de destinatar agreat .10. Schema explicativă a grupajului aerian . Model de autorizaţie eliberată companiilor maritime – nivelele 1 şi 2 .8.8. Anexe .7.8.9.8. Model de autorizaţie eliberată companiilor aeriene – nivelul 2 .8. Italia) .8.2. Ştampilă specială .5.4.3.8.8.6.8. Formular de notificarea procedurilor simplificate 425 .7.1. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale 8. Derogări privind ştampila specială (Franţa. Schema explicativă a grupajului maritim .

De asemenea. în măsura în care această facilitate este necesară ţinând seama de programele informatice utilizate de societăţi (pentr u a emite declaraţiile lor de tranzit). chiar dacă aceste liste sunt emise de societăţi ale căror 426 . poate fi autorizată utilizarea ca liste de încărcătură. listele să fie concepute şi completate în aşa fel încât să poată fi utilizate fără dificultate de autorităţile vamale şi să menţioneze. Criterii suplimentare aplicabile listelor de încărcătură speciale (Articolul 62 al apendicelui 1 al convenţiei – articolul 385 din RVC) Principalul obligat poate fi autorizat să utilizeze ca liste de încărcătură. informaţiile cerute în virtutea apendicelui 3 al convenţiei şi/sau de anexa 44 a din RVC. pentru fiecare articol. listele descriptive care sunt întocmite pentru efectuarea formalităţilor de expediţie/export. Autorizarea pentru utilizarea acestor liste de încărcătură depinde de următoarele condiţii: listele de încărcătură să fie emise de societăţi ale căror evidenţe să se bazeze pe un sistem integrat de prelucrare electronică sau automată a datelor. de asemenea. autorizate să utilizeze aceste liste de încărcătură pentru operaţiunile de tranzit comunitar care se referă numai la un singur fel de marfă. Societăţile ale căror evidenţe sunt bazate pe un sistem integrat de prelucrare electronică sau automată a datelor şi care sunt autorizate să utilizeze simplificările menţionate mai sus pot fi.1.Anexa 8. listele care nu corespund tuturor condiţiilor din apendicele 3 al convenţiei şi/sau din anexele 44 a şi 45 din RVC.

Mărfurile sunt supuse altor măsuri de prohibiţie. Numărul de telefon şi numele persoanei de contact: 4.evidenţe nu sunt bazate pe un sistem integrat de prelucrare electronică sau automată a datelor. Mijloace de transport utilizate (de exemplu: camioane. Model de cerere de autorizare în calitate de destinatar agreat Solicitant: 1.) Mărfuri: 6. a se indica dacă este posibil codul mărfurilor: 7. Dacă este vorba despre mărfuri ce figurează în anexa I a apendicelui I al convenţiei/anexa 44 C a RVC? Da/Nu 8. Adresa biroului (un chestionar trebuie să fie completat pentru fiecare birou în cazul în care solicitantul doreşte să beneficieze de aceste facilităţi): 3. Mărfurile sunt supuse reglementărilor în materie de licenţă de import sau transbordare? 9.)? Mijloace de transport: 10.. Aceste liste descriptive trebuie: să fie concepute şi completate în aşa fel încât să poată fi utilizate fără dificultate de autorităţile vamale şi să menţioneze. de restricţie sau de control (măsuri sanitare. Natura mărfurilor (prezentare detaliată). Numărul de fax. etc. adresa electronică. Anexa 8.... Activităţi (de exemplu: fabricant de.. fitosanitare. pentru fiecare articol. a biroului: 5... etc..2. Nume şi prenume (sau numele firmei) şi numărul de identificare pentru TVA: 2. barje): 427 . informaţiile cerute în virtutea apendicelui 3 al convenţiei şi/sau de anexa 44 a din RVC.

.. Instalaţiile solicitantului sunt racordate la reţeaua feroviară? Da/Nu Dacă da. poştă electronică sau orice alt mijloc de comunicare)... data Semnătura 428 . Întocmit la . Indicaţi locurile unde sunt primite mărfurile care beneficiază de această simplificare (statut de destinatar agreat): 12.... Descrieţi administraţia şi organizarea administraţiei din societatea dumneavostră în ceea ce priveşte recepţia mărfurilor ce fac obiectul acestei autorizaţii şi pe baza căreia autoritatea vamală poate controla aplicarea acestei proceduri simplificate.... Locul la . la sosire. fax...... Ce birou(ri) vamal(e) de destinaţie doriţi să utilizaţi în calitate de destinatar agreat? 17.... Indicaţi mijloacele utilizate pentru a informa vama (telefon.11. Numărul transporturilor pe [săptămână] [lună] pentru care va fi utilizată autorizaţia de expeditor agreat: 15. Programul de lucru în care. Biroul de exploatare dispune de o platformă de descărcare pentru transporturile pe canale şi râuri (pe barjă): Numărul transporturilor: 14. daţi indicaţii aproximative: Informarea vămii: 16.. ce gară utilizaţi? 13..... vor putea fi efectuate formalităţile pentru mărfurile plasate sub un regim vamal: Dacă este imposibil să se stabilească un program regulat.. 18....

.... de la 72 la 74 din apendicele I al Convenţiei referitoare la un regim de tranzit comun din 20 mai 1987. aşa cum a fost modificat.MODEL Autorizaţie de destinatar agreat TITULAR: Număr de înregistrare Doamnă. Ref: cererea dumneavoastră din.... 406 la 409. pe de o parte şi a art.. 1) Prezenta autorizaţie vă scuteşte de prezentarea fizică a mărfurilor la biroul de destinaţie. Autorizaţie.. 2454/93 din 2 iulie 1993 care stabileşte unele reguli de aplicare a codului vamal comunitar.. în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CEE) nr. Obiect: tranzit comunitar/comun: destinatar agreat.. societatea dumneavoastră este autorizată să beneficieze de simplificarea formalităţilor regimului vamal de tranzit comunitar/comun care trebuie să fie efectuate la biroul de destinaţie. 2) Locaţie(i) agreată(e): 429 .. Domnule.. pe de altă parte. Am plăcerea de a vă informa că. precum şi cu măsurile de simplificare a procedurii de tranzit comunitar în general şi în particular pe baza art.

navală sau rutieră de mărfuri comunitare (T2)(T2F) la plecare de la un birou vamal (sau expeditor agreat) din Comunitate sau dintr-o ţară AELS. b) transport pe calea ferată. sosirile de mărfuri aşteptate în afara orelor de program normal al biroului competent trebuie să fie anunţate în ziua precedentă.3) Birou(ri) vamal(e) competent(e): 4) Operaţiuni autorizate a) transport pe calea ferată.capitolul sau poziţii tarifare: Dacă este cazul. Mijloc de informare: . 5) Program de lucru autorizat Programul normal de lucru al biroului competent: (de luni până vineri) Alte orare de lucru: Sâmbătă Duminică Zile de sărbătoare Noaptea Altele Dacă este necesar.alte mijloace de informare: Frecvenţa informaţiilor: 430 . la ora ..telefon: .fax: ..poştă electronică: . navală sau rutieră de mărfuri din ţări terţe (T1) la plecare de la un birou vamal (sau expeditor agreat) din Comunitate sau dintr-o ţară AELS. 6) Mărfuri Autorizaţia este valabilă pentru următoarele mărfuri: . mărfurile excluse: 7) Informarea biroului competent privind transporturile aşteptate.

. În ceea ce priveşte sosirea de transporturi urgente sau de transporturi a căror sosire este aşteptată în afara orarelor autorizate (vezi capitolul 5). destinaţia vamală a mărfurilor (punere în circulaţie sau import definitiv.a) în cazul în care primiţi transporturi conform unui program regulat (zile şi ore fixe) şi dacă comunicaţi acest program biroului competent sunteţi scutit de transmiterea unei informări pentru fiecare transport.data şi ora de începere a descărcării mijlocului de transport. 8) Registru de sosire În calitate de destinatar agreat. e) în afară de ora de începere a descărcării trebuie indicat în special: locul precis spre care mărfurile sunt dirijate în locaţiile societăţii.] înaintea momentului în care descărcarea poate să înceapă. vă revine obligatia să ţineţi un reg istru de sosire al cărui model şi formă sunt stabilite de comun acord cu responsabilul biroului vamal competent. o substituire sau alte nereguli. cum ar fi sigilii rupte.identitatea mijlocului de transport.tipul. etc. perfecţionare activă. tipul (codul) şi cantitatea mărfurilor. T2F).. d) orice întârziere a sosirii mărfurilor trebuie să fie semnalată.. sosirea sau sosirea aşteptată a transporturilor trebuie să fie notificată biroului competent cu cel puţin [. această informaţie trebuie să fie notificată imediat. numărul. un deficit. f) în fiecare caz când sunt constatate un excedent. c) în ceea ce priveşte mărfurile supuse unor măsuri particulare de control în cadrul politicii agricole comune informaţiile trebuie să parvină biroului competent cu cel puţin [. ..)... .] înaintea momentului în care descărcarea poate să înceapă. tipul documentului de tranzit (T1..numărul licenţelor sau certificatelor CE eventual utilizate. b) dacă nu există un program regulat. antrepozitare..data şi ora de informare a serviciului competent.. Aceste adnotări trebuie să fie făcute imediat pe măsură ce sunt cunoscute datele care trebuie menţionate. T2.. trebuie să fie înregistrate următoare informaţii: . data şi biroul de plecare a documentului de tranzit.. trebuie să se ia legătura cu persoana responsabilă din biroul competent pentru a se conveni modul de notificare a sosirii. 431 .. . . numărul licenţelor sau certificatelor CE eventual utilizate. În principiu...

. (modelul de) recipisa TC1 1 sau recipisa detaşabilă (adapdând-o) prezentată în partea inferioară a verso-ului exemplarului nr. să eliberaţi o recipisă în care declaraţi că documentele de tranzit precum şi mărfurile v-au fost livrate. dacă doriţi.... trebuie să fie prezentate de destinatarul agreat biroului competent.. În acest scop.. paginile registrului trebuie să fie numerotate cu numere dintr-o serie continuă. la cererea transportatorului. Se înţelege că în ceea ce priveşte mărfurile care prezintă riscuri crescute de fraudă şi/sau cărora li s-a aplicat sistemul de informare prealabilă.În legătură cu înscrierea fiecărui transport o rubrică din registru trebuie să fie rezervată vămii. cel mai târziu la [.. Înainte de utilizare. 432 . Primele şi ultimele pagini trebuie să poarte semnătura responsabilului biroului competent precum şi ştampila oficială a biroului respectiv. 10.]. 9) Recipisa Pentru fiecare transport sosit intact la termenul prevăzut.) Prezentarea exemplarelor declaraţiei de tranzit Exemplarele declaraţiei de tranzit. 5 din DAU. trebuie. faptul că agenţii au intervenit sau nu. declaraţia de tranzit trebuie să fie prezentată fără întârziere. puteţi să utilizaţi.

Stema sau orice alt însemn sau litere specifice ŝării Biroul de plecare Numărul declaraŝiei Data Expeditorul agreat Autorizaŝia 433 . 5. 3.Anexa 8. Ştampila specială 1.3. 2. 4. 6.

paragraful 1. Derogare de la ştampila specială (Franţa. conform dispoziŝiilor art. 400. [exemplu] 434 . în rubrica rezervată biroului de plecare care figurează pe faŝa formularelor de tranzit. din apendicele I al Convenŝiei. Italia) Expeditorii agreaŝi utilizează ştampila specială din metal admisă de autorităŝile vamale. punctul b) din RVC / art.4. numele biroului de plecare. Expeditorii agreaŝi care continuă să utilizeze acest model de ştampilă specială trebuie să înscrie. 67. numărul documentului şi data. pot continua să utilizeze această ştampilă până la 31 decembrie 2003. şi al cărui model figurează în anexa 6 2 din RVC (anexa XV a apendicelui II al Convenŝiei). a) Expeditorii agreaŝi italieni pot să utilizeze ştampile speciale ale căror modele sunt reproduse mai jos: [exemplu] b) Expeditorii agreaŝi francezi care utilizează ştampila specială.Anexa 8. punctul b). al cărui model este reprodus mai jos. paragraful 1.

Brno .Mosnov Celní úřad NOVÝ JIČÍN (0463) Pobočka CÚ Mosnov .627 00 Brno . Stema ŝării 2. Autorizaŝia 3. Paphos International Airport Paphos Airport Customs office 8320.1. Paphos 1.Tuřany Celní úřad BRNO-II (0162) Pobočka CÚ Tuřany .5 LISTA AEROPORTURILOR SI BIROURILOR VAMALE CORESPONDENTE Tara (A) Belgia Numele aeroportului (B) Numele si adresa corespondent (C) 1.Gebouw 706 1931 BRUCARGO 3. Larnaca 2.Ruzyně Celní úřad RUZYNĔ .LETI. Expeditorul agreat Anexa 8.tě (1441) CZ . Liège (Grâce-Hollogne) Luik Bureau de douane Entrepôt Rue de Namur 2 4000 LIÈGE 5. leti. Larnaca Internation Airport Larnaca Airport Customs office 7130. Praha . leti. Antwerpen (Deurne) Vliegveld Kantoor der douane 2100 DEURNE 2. Charleroi (Gosselies) Entrepôt Bureau de douane Avenue des États-Unis 6041 GOSSELIES 4. Ostrava .TĔ PRAHA (1941) Aviatická 12/1048 435 . Oostende Kantoor der Entrepot douane en accijnzen Slijkensesteenweg 3 8400 OOSTENDE 1. Brussel (Zaventem) biroului Cipru Republica Ceha Bruxelles Aéroport Kantoor der douane Luchthaven .Tuřany 2.742 51 Mosnov 3.tě (0141) CZ .

160 08 Praha 6 4. Pardubice Celní úřad PARDUBICE (0663) Pardubice . Vojens Airport ToldSkat Sydjylland 436 . ToldSkat Sydvestsjælland Roskilde Region Køge Gymnasievej 21 4600 Køge 5. Kastrup ToldSkat København Snorresgade 15 DK-2300 København S 4.tě (0841) CZ . Esbjerg Airport ToldSkat Region Herning Vestjylland Brændgårdvej 10 DK-7400 Herning 6. Sønderborg Airport ToldSkat Sydjylland Region Vejle Nordås 17 7100 Vejle 9.tě (0641) Fáblovka 404 CZ . leti.CZ .360 01 Karlovy Vary Tallinna Tolliinspektuur Lennujaama Tollipunkt Kesk. Odense Airport ToldSkat Fyn Region Odense Lerchesgade 35 DK. 533 52 Pardubice Celní úřad KARLOVY VARY (0861) Celní pobočka Karlovy Vary . Karlovy Vary Estonia Tallinna Lennujaam Danemarca 1.Sõjamäe 10A 11415 Tallinn. Copenhagen Airport. leti. Copenhagen Airport. Bornholm Airport ToldSkat Region Helsingør Nordsjælland Strandpromenaden 8 A 3000 Helsingør 3. Thisted Airport ToldSkat Nordjylland Region Aalborg Skibsbyggerivej 5 9000 Aalborg 10. Billund Airport ToldSkat Region Herning Vestjylland Brændgårdvej 10 7400 Herning 2.5100 Odense C 8. Karup Airport ToldSkat Region Herning Vestjylland Brændgårdvej 10 DK-7400 Herning 7. Eesti 5.

Bielefeld 7. Dresden 8. Berlin-Schönefeld 3. Augsburg Zollamt Göggingen 2. Århus Airport Germania 1.8000 Århus C Abfertigungsstelle Flughafen Augsburg Postfach 101765 86007 Augsburg Zollamt Berlin-Flughafen Schönefeld Postfach 33 12508 Berlin Zollamt Berlin-Flughafen Tegel Flughafen Tegel 13405 Berlin Zollamt BerlinŠFlughafen Tegel Abfertigungsstelle BerlinTempelhofFlughafen Tempelhof 12101 Berlin Zollamt Flughafen Hanna-Kunath-Strasse 12 28199 Bremen Zollamt Flughafen Paderborn Flughafenstr.11. Düsseldorf 9. Berlin-Tempelhof 5. Dortmund 10. Friedrichshafen 437 Region Vejle Nordås 17 7100 Vejle ToldSkat Nordjylland Region Aalborg Skibsbyggerivej 5 9000 Aalborg ToldSkat Østjylland Region Århus Margrethepladsen 4 DK. 4 99092 Erfurt Hauptzollamt Frankfurt am MainFlughafen Postfach 750463 60543 Frankfurt am Main ZollamtFriedrichshafen . Berlin-Tegel 4. 33 33142 Büren/Ahden Zollamt Dresden-Flughafen Wilhelmine-Reichard Ring 3 01109 Dresden Zollamt Düsseldorf-Flughafen Flughafen 40474 Düsseldorf Zollamt Dortmund Flughafen Flughafenring 1 44319 Dortmund Zollamt Am Flughafen Abfertigungsstelle Luftverkehr Flughafenstr. Erfurt 11. Bremen 6. Frankfurt(Main) 12. Aalborg Airport 12.

Hamburg 15.Kratikos Aerolimenas «Makedonia» (Thessalonique) Abfertigungsstelle Flughafen Postfach 1620 88006 Friedrichshafen Zollamt Hahn-Flughafen Gebäude 830 55483 Hahn Flughafen Zollamt Hamburg-Flughafen Flughafenstrasse 1-3 22335 Hamburg Zollamt Hannover-Flughafen Postfach 42 01 27 30661 Hannover Hauptzollamt Karlsruhe Abfertigungsstelle Baden Airport Gebäude B 402 77836 Rheinmünster Zollamt Köln/Bonn-Flughafen Postfach 98 02 50 51147 Köln Zollamt-Flughafen Leipzig Postfach 6 04029 Leipzig Zollamt München-Flughafen Postfach 23 20 53 85329 München-Flughafen Zollamt Münster-Flughafen Hüttruper Heide 79-81 48268 Greven Zollamt Nürnberg-Flughafen Postfach 990120 90268 Nürnberg Zollamt Laage Abfertigung Flughafen Parkstraße 101 18299 Weitendorf Zollamt Saarbrücken-Flughafen Flughafen 66131 Saarbrücken Zollamt Stuttgart-Flughafen Postfach 230122 70621 Stutgart Biroul vamal din aeroport 190 19 Spata Athènes Bureau de douane de Thessalonique Aéroport «Makedonia» Mikra Œ55103 Thessalonique Bureau de douane d'Héraklion 3.Diethnis Aerolimenas Athinon «El. Münster-Osnabrück 21.Kratikos Aerolimenas 438 . Köln/Bonn 18. Saarbrücken 24. Nürnberg 22. Hannover 16.13. Karlsruhe 17. München 20. Hahn 14. Stuttgart Grecia 1.Venizelos» (Athènes) 2. Leipzig/Halle 19. Rostock/Laage 23.

Asturias 4. Coruña 11.Kapodistrias» (Corfu) Provlita 4. Almeria 3. Jerez De La Front 10. 10 03071 Alicante Aduana de Almeria Carretera de mijar 04071 Almeria Aduana de Aviles Avenida conde de guadalhorce 17 33400 Aviles Aduana de Barcelona Aeropuerto de Barcelona 08820 Prat de Llobregat (Barcelona) Aduana de Fuerteventura Oficina de aduanas en el aeropuerto 35671 Fuerteventura Aduana de Granada Aeropuerto de Granada 18329 Granada Aduana de Ibiza Avenida bartolome rosello 17 7871 Ibiza Aduana de Imarcoain (Dependencia regional de aduanas e de Navarra) Recinto Aduanero 31119 Imarcoain (Navarra) Aduana de Jerez de la fronteraAeropuerto Aduana de Jerez de la frontera (Delegaciõn de hacienda) Plaza de las marinas s/n 11071 Jerez de la Frontera Aduana de la Coruña Alvedro s/n 15180 La Coruña Aduana de Lanzarote Aeropuerto de Lanzarote 439 5.Kratikos Aerolimenas « Diagoras» (Rhodes) Spania 1. Fuerteventura 6.Kratikos Aerolimenas «I. Imarcoain 9. Limenas 71 110 Héraklion Bureau de douane de Corfu Ethnikis Antistasis 1 Neo Limani 49 100 Corfu Bureau de douane de Rhodes Emporikos Limenas 85 100 Rhodes Aduana de Alicante Carretera 332 Alicante a Castellon km. Lanzarote . Granada 7.«N. Ibiza 8. Altet 2. Barcelona 5.Kazantzakis» (Héraklion-Crète) 4.

Mahon 15.12. Santiago de Compostela 21. Las Palmas 13. Sevilla 22. Murcia 17. Barajas 14. Malaga 16. Mallorca 18. Tarragona 24. Sondica 23. Los Rodeos . Reina Sofia 25. San Sebastian 35571 Lanzarote Aduana de Las Palmas Aeropuerto de Gran Canaria Terminal de carga 35200 Las Palmas de Gran Canaria Aduana de Madrid Terminal de Carga 28002 Madrid Aduana de Mahon Anden de Poniente s/n 07701 Mahon Aduana de Malaga Aeropuerto de Malaga 29071 Malaga Aduana de Murcia Aeropuerto de San Javier 30071 Murcia Aduana de Palma de Mallorca Aeropuerto 07012 Palma de Mallorca Aduana de San Sebastian c/Gadabarri s/n 20071 San Sebastian Aduana de Santander Parayas-Maliaño 39071 Santandar Aduana de Santiago de Compostela Aeropuerto 15820 Labacolla (La Coruña) Aduana de Sevilla Aeropuerto 41071 Sevilla Aduana de Sondica Aeropuerto de Sondica 48016 Sondica (Vizcaya) Aduana de Tarragona Aeropuerto de Reus 43271 Reus (Tarragona) Aduana de Tenerife Aeropuerto sur Reina Sofia Granadilla de AboraAeropuerto Reina Sofia 35071 Tenerife Sur Aduana de Tenerife Aeropuerto Norte Los Rodeos 35071 Tenerife Norte 440 19. Santander 20.

d'Ajaccio Cite des douanes de pietralba rue des cigales B.P 517 .25 BI d'Amiens 39 rue Pierre Rollin .62.22.10 BI d'Agen Centre routier Gaussens B.P.B. Zaragoza Franta Abbeville** Agen** Ajaccio-Campo dell'Oro Albi** Amiens** Angers-Marcé** BS d'Abbeville Rue Ventose B.26.P 12 . Vitoria 29.46.40 BS d'Annecy 13 av du Coteau B.45.87.B.21.22.C.49240 Avrille tel: 02.37.41.63.38 BI d'Angers Chemin de la salette .16022 Angouleme Tel: 05.74014 Angoulême** Annecy** 441 . 512 20090 Ajaccio Cedex Tel 04 95 51 71 79 BI d'Albi 1 rue Gabriel Pech .85.63.33.08 BI d'Angouleme 264 rue de Périgueux .P 155 81005 Albi Cedex Tel: 05.00.P 009 80091 Amiens Cedex 3 Tel: 03.53.S.43. Vigo 28.34.31. Valencia Aduana de Valencia Aduana del Aeropuerto de Valencia 46940 Valencia Aduana de Vigo Aeropuerto de Peinador 36271 Vigo (Pontevedra) Aduana de Vitoria Aeropuerto 011996 Forondia-Vitoria (Alava) Aduana de Zaragoza Garrappinillos 50080 Zaragoza 27.42 B.47520 Le Passage Tel: 05.P 630 80144 Abbeville Cedex Tel: 03.

I.54. de Périgueux Aéroport de Bassillac 24 330 Bassilliac Tél: 05.53.90.67.30 Antenne de Beauvais Aéroport de Beauvais Tillé 60000 Beauvais Tél: 03.68 Annexe – BCS de Biarritz Aéroport de Bayonne Anglet Biarritz 64600 Anglet Tel: 05.37.I. de Besançon 1.52 BCS d'Agde 1.86.P.30 BC de Bastia Poretta Aéroport de Bastia-Poretta 20290 Borgo Tél: 04.15.90.66.P.B.48.59.00 B.11. rue de Picardie 25 000 Besançon Tel 03. de Bâle Mulhouse Aéroport Aéroport de Bâle Mulhouse Aérogare fret 68300 Saint Louis Tél: 03.45 BS d'Annemasse Rue Louis Armand .23.94.B.87.37.95.50.71 R.42.87. 134 37701 Saint pierre des corps Cedex Auxerre-Branches** Avignon** Bâle-Mulhouse aéroport Bastia-Poretta* Beauvais-Tillé* Bergerac** Besançon-Vèze** Béziers-Vias** Biarritz Bayonne Anglet* Blois le Breuil** 442 .32.13 BI d'Avignon 1 rue de la venus d'Arles 84000 Avignon Tel: 04.52.94.67 B.71 Annexe .90.18.BI de Tours Av Yves Farge .70.81.50.87 BI d'Auxerre 24 bd Gallieni .44.21. rue des fauvettes Route du cap d'Agde 34300 Agde Tel: 04.P 363 74107 Annemasse Cedex Tel: 04.89000 Auxerre Tél: 03.46.59.Annemasse** Annecy Cedex Tel: 04.89.

68.11880 Carcassonne Cedex 9 Tel: 04.82000 Montauban Tel: 05.85.90.P.41.68.96.04.65.76 B.69 Route du stade .P 155 81005 Albi Cedex Tel: 05.93.10 BI de Montauban 22 rue Ingres .96 Annexe -BI de Bourges Le détour du pave .P 31 6 .41.18230 Saint Doulchard Tel: 02.65.20260 Calvi Tel/ 04.14150 Ouistreham Cedex Tel: 02.C de Calvi Port de plaisance .96.BS de Cannes Aérodrome 12 aéroport de cannes Mandelieu 06150 Cannes La Bocca Tel/ 04.20260 Calvi Tel: 04.95.14 Annexe .98.BCS de Caen Ouistreham gare maritime .89.63 Annexe .34.00.10 Annexe .99 BI d'Albi 1 rue Gabriel Pech .77.R.C de Rochambeau Aéroport Zone fret Rochambeau .29 Annexe .21. 455 62 225 Calais Cedex Tel 03.I de Carcassonne B.95.63.07.BCS de Landerneau 48 rue du commandant Charcot 29220 Landerneau Tel: 02.63.48.25 R.B.C.34.B.40 Annexe .31.90.S de Calais Extérieur Hoveport B.B.43.Bordeaux-Mérignac Bourges** Tel 02 47 44 90 97 R.30.56.11.P de Bordeaux-Mérignac Cedex b3-Zone de fret 33700 Mérignac Tel/05.33.97351 Brest-Guipavas* Caen-Carpiquet * Cahors** Calais-Dunkerque** Calvi-Sainte Catherine* BCS de Calvi Cannes Mandelieu* Carcassonne** Castres-Mazamet** Cayenne-Rochambeau* 443 .P 2004 .92.

27.33.82.79.C.11 Annexe.P 100.50107 Cherbourg Cedex Tel: 02.B.P 222 .83 B.S.73800 Montmélian Tel: 04.P 489 08109 Charleville-Mézière Tel: 03.86 Annexe.99 Antenne de Dinard-Pleurtuit Aérodrome de Dinard.05.71.99.88.79.46.23.56.62.Clermont aéroport PCV 63510 Aulnat Tel: 04.07.44.53.31.S de Deauville 3 rue auguste Decaens .35.P 1540 68015 Colmar Cedex Tel: 03.93.I de Charleville-Mézières 30 rue du petit bois B.71.12.14080 Deauville Tel: 02.89.S de Dieppe B.73 Annexe .BCS de Cherbourg Gare maritime transmanche quai de Normandie B.80.35.62 Annexe .58 BSI de Colmar 3 rue Denis Papin .B.Cellule de contrôle de Châteauroux Aéroport Châteauroux-Déols rn 20 .29 B.79.10 Annexe.B.P 735 .04.60.73.84.36130 Déols Tel: 02.69 Annexe.55 Annexe.BSI de Bourg St Maurice 439 av du stade .33.Chambéry-Aix-les-Bains** Matoury Tel: 0594 29.80.42 Charleville** Châteauroux-Déols** Cherbourg-Maupertus* Clermont Ferrand-Aulnat* Colmar** Courchevel-altiport** Deauville-Saint Gatien* Dieppe** Dijon-Lonvic** Dinard-Pleurtuit* 444 .35730 Pleurtuit Tel: 02.54.73700 Bourg St Maurice Tel: 04.BI de Montmélian 15 place René Cassin .C.21000 Tel: 03.24.76202 Dieppe Cedex Tel: 02.BI de Dijon 4 bis rue Jean Moulin .24.

33.51.94.75013 Paris Tel: 01.32 Cellule de contrôle de Laval 55 rue du dépôt .92.BCS de Saint-Geoirs Aéroport de St Geoirs 38590 St Etienne de St Geoirs Tel/04. 380 39 016 Lons le Saunier Tel: 03.83991 St Tropez Cedex Tel: 04.44.67.B.BI de Lons le Saunier Rue Blaise Pascal-B.19.40 Issy-les-Moulineaux** La Mole** La Rochelle-Laleu** Lannion** Laval** 445 .12.C.22000 Saint Lannion Tel: 02.67 BS d'Hyères 685 vieux quartier de Toulon quartier la demi-lune 83400 Hyères Tel: 04.46.31 Annexe .I d'Epinal Zone de la voivre 16 av.72.B.86.00.P 2235 53022 Laval Cedex 9 Tel: 02.B.97.48 B.49 Annexe .BCS de la Rochelle Bld Emile Delmas .10 B.P 2012 17009 la Rochelle 01 Tel: 05.P 148 .51.48.P.76.45.46.87.16.12.11.43. Pierre Blanck B.P 1028 .06.08 BI de Paris-Sud 20 quai d'Austerlitz .47 Annexe de St Tropez Quai de l'épi B.49.90 BCS de Granville 61 rue de la résidence du stade B.24 Annexe .94.35.93.P 429 50404 Granville Cedex Tel: 02.29.96.31.50.84.90 BCS de Bonifacio Gare maritime quai portigliolo 20169 Tel: 04.B.Dole Travaux** Epinal** Figari* Gap** Granville** Grenoble-Saint Geoirs* Hyères le Palyvestre** Annexe .P 13 05008 Gap Cedex Tel: 04.97.I de Gap 3 place du rochasson .06.S de Lannion 2 avenue de Lorraine .95.88050 Epinal Cedex 9 Tel: 03.

76 BCS de Satolas Aéroport de Satolas .P 136 69125 Lyon satolas aéroport Cedex Tel: 04.93350 Le Bourget Tel: 01.25 Annexe .80.S Le Touquet Aéroport Le Touquet 62520 Le Touquet Paris Plage Tel 03.77441 Marne la Vallee Cedex 2 Tel 01 60 95.05.B.59813 Lesquin Cedex Tel/ 03.48.22.P de Lille Lesquin aéroport CRD 1 rue Descats -B.Le Bourget Le Castelet** R.20.59 BI de Marne la Vallée Immeuble concorde Luzard.03.56.B.B. bat 48 B.42.20 R.P de Lyon Satolas B.54 72001 Cedex 1 Le Mans Tel: 02.P 27 76083 Le Havre Tel: 02.BI de Limoges 53 rue théodore bac .78.00 Annexe .P 15 .36.72. 714 6 69125 Lyon Satolas aéroport Cedex Tel/ 04.63.56700 Hennebon Tel: 02.21.12 R.74.90.74.87032 Limoges Cedex Tel: 05.C du Bourget Aéroport du Bourget.97. 202 .87.P.35.20.44 R.83000 Toulon Tel: 04.72.66 BCS de d'Hennebon Lorient 33 rue Voltaire.53 BCS du Havre Quai de Southampton terminal Grande-Bretagne B.55.54 Annexe .32.43.BI du Mans 96 rue de l'angevinerie Œ BP 21.73 BS de Toulon Port Marchand .P de Marseille Marignane 446 Le Havre-Octeville* Le Mans-Arnage** Le Touquet** Lille Lesquin Limoges** Lognes** Lorient Lann Bihoué** Lyon-Bron* Lyon Satolas Marseille Provence .79.22.62. 7 cours des roches.P.P 309 .C.94.51.84.50.

B.42. Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine Route de Louvigny .12 Antenne de Metz-Nancy-Lorraine aéroport.75.89.S.50.B.B.81.P 11 29201 Morlaix Cedex Tel: 02.87.C.53.44340 Bouguenais Tel: 02.19 Annexe .P.P 25 .58018 Nevers Baratte Morlaix** Nancy-Essey** Nantes Atlantique* Nevers** 447 .66 Megève** Metz Nancy Lorraine* Montbéliard** Montpellier Fréjorgues* Annexe .B.Bureau de Nevers 25 bd Léon Blum B.79 Antenne de Fréjorgues Eurogare aéroport de MontpellierMediter 34130 Maugio Tel/ 04.79.25. 7 cours des roches.P 73 .31 Bureau de Nancy aéroport 150 rue alfred Krug . 228 77108 Meaux Cedex Tel 01 64 33 15 93 Annexe .43. de Montbéliard 3 rue Oehmichen 25 202 Montbéliard CEDEX Tel 03.06.84.BSI de Chamonix Les pélerins .83.40.47 Annexe de Morlaix Aérodrome de Ploujean .74402 Chamonix Cedex Tel: 04.20.67.50.B.22.57420 Goin Tel: 03.Meaux** B.10.77441 Marne la Vallee Cedex 2 Tel: 01 60 95.70 Bureau de Nantes Atlantique Aérogare de fret .70 Antenne de Meaux Zi meaux poincy .P CS 5215 54052 Nancy Cedex Tel: 03.98.B.P 5 .88.P.30.69. 202 .98.BI de Marne la Vallée Immeuble concorde luzard.21 B.51.13727 Marignane Cedex Tel: 04.P: 6 .

315 25 304 Pontarlier Cedex Tel 03.21.99 Annexe .BI de Nîmes 3 place Séverine B. de Pontarlier Rue Charles Maire .54.61.49.78.09.64230 Uzein Tel: 05.66.17.P.86.71.50.BI de Perpignan Immeuble le Carré.B.00 Annexe .53.Tel: 03.BI d'Orléans Place de l'abbé Pasty Tel: 02.01 Annexe .68.15.78 Bureau d'Orly aéroport Zone de fret B.17.79 Annexe .36.P 1459 .BI de Gennevilliers 37 route principale du port B.S.06008 Nice Cedex 1 Tel: 04.67 Annexe .B.BI de Poitiers 6.93 B.BCS de Pau-Uzein Aéroport de Pau Uzein .33.94396 Orly aérogare Cedex Tel/ 01.81.93.C.59.93 R.35.39.00 B.P Le Raizet aéroport Aéroport pole caraïbe morne maniel providence 97139 Les Abymes Tel: 0590.68. de Périgueux Aéroport de Bassillac 24 330 Bassillac Tél: 05.34.I.P 27036 30910 Nîmes Cedex 2 Tel: 04.16.00 Nice Côte d'Azur Bureau de Nice aéroport Aéroport de Nice Côte d'Azur zone de fret .75.21 Annexe .P 112 .21.94.86.avenue de Rome BP 5156 66031 Perpignan Tel: 04.37.P 448 Nîmes Garons* Orléans-Saint-Denis de l'hôtel** Orly Pau-Pyrénées* Périgueux** Perpignan-Rivesaltes Pointe à Pitre Le Raizet Poitiers** Pontarlier** Pontoise** .38. rue Claude Berthollet ZI République 3 86012 Poitiers Cedex 9 Tel: 05.49.

55.44550 Montoir de Bretagne Tel: 02.77.26.47.96.61.77.B.51084 Reims Cedex Tel: 03.45.32.78 Rennes Saint-Jacques* Roanne** Rodez** Roissy Charles-de-Gaulle Saint-Brieuc** Saint-Denis Gillot Saint-Etienne** Saint-Nazaire-Montoir** 449 .48.B.28 Annexe .P 27 .28 Annexe .21.19 Annexe .43.13.47.P de Roissy-en-France Nord RP de Roissy-en-France Sud Rouen** BCS de Rouen rue de Lillebonne prolongée 76000 Rouen Tel: 02.B.61.33.84.20 Annexe .10.40.87.BI de Rennes 6 allée du Danemark.P 657 42042 St Etienne Tel: 04.99.29000 Quimper Tel: 02.BCS de Saint-Nazaire Montoir rue des Morées .BCS de Quimper 28 bd de Bretagne .88.BI de Saint Etienne ZI Verpilleux.B. 1 rue Necker .02.25 R.98.47.81.50.87 Annexe .Quimper** Reims-Champagne* 221 92237 Gennevilliers Cedex Tel: 01.P 155 81005 Albi Cedex Tel: 05.P 657 42042 St Etienne Tel: 04. 1 rue Necker .28.63.83 R.26 Annexe .BCS de Reims 25 rue Gutenberg .P De Saint Denis Gillot Aéroport de Saint Denis Gillot 97438 Sainte Marie Tel: 0262.33.65.80 BI d'Albi 1 rue Gabriel Pech .BI de Saint Etienne Zi verpilleux.22000 Saint Brieuc Tel: 02.98.35200 Rennes Tel: 02.BCS de Saint Brieuc 17 rue de Genève .80 Annexe .

60 Annexe .C de Strasbourg Entzheim aéroport B.28 Bureau de Châlons-enChampagne CRD 2 av de Crayères zam de la Toulouse Blagnac Tours** Toussus le Noble* Troyes-Barberey** Valence** Valenciennes** Vannes** Vatry* 450 .65013 Tarbes Cedex 9 Tel: 05.25. BI des Ulis Avenue des Indes B. bat h31700 Blagnac Tel/ 05.59322 Valenciennes Tel: 03.63.91 Bureau de Toulouse Blagnac Aéroport zone de fret.BI de Romans 22 bld Rémy Roure .P 33 .26100 Romans Tel: 04.BCS de Tarbes Av du président Kennedy autoport des Pyrenées B.10.Saint Yan** Strasbourg Entzheim Tarbes.40 Annexe .30 R.39 BCS de Vannes 34 av.03. Farge B.P 55 10600 La Chapelle St Luc Cedex Tel: 03.85.97.91941 Les Ulis Cedex Tel: 01.88.P 134 37701 Saint Pierre des Corps Cedex Tel: 02.90.51.81.BI de Tours Av Y.74.93.97.67960 Entzheim Tel: 03.56019 Vannes Cedex Tel: 02.B. Paul Cézanne .80 BSI de Valenciennes 53 rue de Romainville .64.61.37.P 7 .16.27.77.40.44.75.50.26 R.P 1334 .64.62.46.20 Annexe .71600 Paray le Monial Tel: 03.33.71.Lourdes-Pyrénées* Antenne de Paray le Monial Zi du Champ Bossu .P de Troyes CRD aéroport rue de la douane .23.29.47.

52.69.18.81. Dublin Customs & Excise Cargo Terminal Dublin Airport Co.52 Annexe . pe urmatoarele aeroporturi.formalitatile vamale aferente traficului frontalier local.50. pentru politie si sanitare.70. Aceste anexe sunt deschise pentru: . in baza cererii inaintată la autoritatea desemnata prin decizie a prefecturii. Cork Airport 3.32. Clare Ireland Circoscrizione doganale di Porto Torres 2.controlul calatorilor. in afara acestei perioade si a acestor programe. Aeroporto di Alghero 451 . Irlanda 1. Cork Ireland Airport Customs & Excise Freight Terminal Shannon Airport Co. de Besançon 1.formalitatile de trecere prin vama a marfurilor in tranzit. . .Cellule de contrôle de Vichy-Charmeil Aéroport de Vichy-Charmeil 03110 Charmeil Tel: 04.I. Anexele vamale si drepturilor indirecte sunt tinute de o brigada vamala si legate pe plan contabil unui birou contabil al vamii si drepturilor indirecte. eventual. rue de Picardie 25 000 Besançon Tel: 03. Shannon Italia 1. Dublin Ireland Customs & Excise Cargo Terminal Cork Airport Co. in baza cererii inaintată la autoritatea desemnata prin decizie a prefecturii.00 B. .34. pentru politie si sanitare pe o perioada din an sau conform unor programe de lucru si. mijloacelor acestora de transport si bagajelor acestora. in functie de necesitati.controlul si vizarea documentelor care atesta iesirea din teritorriul comunitar al marfurilor declarate la export.99 Vichy-Charmeil** * Aeroporturile in care sunt asigurate formalitatile vamale.Vesoul** veuve 51022 Châlons-en-Champagne Cedex Tel: 03.26. ** Aeroporturile in care sunt sunt asigurate formalitatile vamale.

C.P. 0831/564307 .P. 1 .A. Aeroporto di Brindisi Casale Circoscrizione doganale di Brindisi Viale Regina Margherita.A.P.P. 24100 Tel.C. 07046 Tel.C. Aeroporto di Bari Palese 4.A. 1/3 . 3 .C.C.A.Fax 079/514809 Circoscrizione doganali di Ancona Lungomare L. 95131 Tel. 5 .Fax 055/289420 Circoscrizione doganale di Ravenna Via D'Alagio. 2 .A. 071/200814 . 40010 Tel.A.C.C. Aeroporto di Firenze 10. 095/531842 .763 Fax 095/531842 Circoscrizione doganale di Firenze Via Valfonda. Aeroporto di Forlì L.C.P. 079/510014 .P. 051/6650255 . 60121 Tel.A.P.A. 50123 Tel.C. Rubattino. Aeroporto di Catania Fontana Rossa 9.A.Fax 035/270490 Circoscrizione doganale di Bologna Via Indipendenza. 72100 Tel.A. 010/2462361 -2 -3 Fax 010/26150 8. Aeroporto di Genova C. Vambitelli. 48100 Tel.2. 3 .Fax 0831/523914 7. 070/660749 .3753 – Fax 080/5217904 Circoscrizione doganale di Bergamo Via Rovelli.A. 0544/422720 . Aeroporto di Faconara Marittima Via Azuni.P. Aeroporto di Cagliari Elmas Circoscrizione doganale di Cagliari Via Riva di Ponente . Aeroporto di Bergamo Orio alSerio 5. Aeroporto di Bologna (Borgo Panigale) 6. 1 .C.Fax 0544/421213 Circoscrizione doganale di Genova Via R. Colombo 452 .P. 21 C. 080/5211733 .P. 172 . 70122 Tel.P.Fax 051/6650414 3. 035/233000 . 09123 Tel. 16126 Tel.Ridolfi 11. 055/214316 . 25 .Fax 070/663043 Circoscrizione doganale di Catania Viale Africa.071/200118 Fax 071/200814 Circoscrizione doganale di Bari Corso De Tullio.

C. Aeroporto di Reggio Circoscrizione doganale di Reggio 453 . 2 . Aeroporto di Napoli Capodichino 16. 085/64152 . Aeroporto di Palermo Punta Raisi 18. 10 . Aeroporte di Milano Malpensa Circoscrizione doganale di Milano II c/o Aeroporto Malpensa . Aeroporto di Pisa S. 90133 Tel. Aeroporto di Olbia Costa Smeralda 17. 079/510014 . Egidio 19.Aeroporto Liberi di Pescara 20. 081/5525004 .C. Aeroporto di Milano Linate Circoscrizione doganale di Milano II c/o Aeroporto di Linate . 80100 Tel.P. Giusto Circoscrizione doganale di Pisa Via della Darsena.A.C.P.A. 10 .Fax 081/5528234 Circoscrizione doganale di Porto Torres Via Azoni.A.A. 06/490555 . Aeroporto di Perugia S.P. Aeroporto di Lamezia Terme Circoscrizione doganale di Reggio Calabria Via Porto Banchina Margottini C.Fax 079/514809 Circoscrizione doganale di Palermo Via Francesco Crispi. 00185 Tel. 65100 Tel.P.Fax 085/64161 15.P. 143 .P. 02/40099734 .C.A. 89100 Tel.P.A.A.P.C. 050/502527 Fax 050/48577 21.Fax 0965/22395 13.Fax 091/588371 Circoscrizione doganale di Roma I Via Scalo San Lorenzo. 091/588371 .A.P. 20 . 56121 Tel.Fax 06/4958327 Circoscrizione doganale di Pescara Via Andrea Doria.A.12. 20090 Tel. 1a C. 07046 Tel.C. 0965/21403 .854 Fax 02/400988 Circoscrizione doganale di Napoli Via Alcide De Gasperi.C. 21019 Tel. 02/70200470 -510 Fax 02/7388477 14.

A. 10.P.Fax 06/65632752 Circoscrizione doganale di Roma II c/o Aeroporto L.A. 00050 Tel. -C. 79 Inlocuite prin Modificarea 1/10.Salute.P.P. Aeroporto di Roma Fiumicino 25.A.LV-1053 Ventspils MKP 0313 Prāmju 2. 30123 Tel. 37137 Tel.P. Ventspils lidosta Ventspils Airport Lidostas MKP 0240 Rīgas raj.P..A. 0965/21403 .Fax 421213 Circoscrizione doganale di Roma II c/o Aeroporto L.A.C. 89100 Tel.A. 0544/422720 .C. lidosta "Rīga".Fax 045/953227 22. 10043 Tel.P. Da Vinci .Ventspilī. Aeroporto di Verona Villafranca Letonia79 1.P.Fax 0481/411815 Circoscrizione doganale di Torino Inteporto Torino .A. 48100 Tel.C.Fax 0965/22395 Circoscrizione doganale di Ravenna Via D'Alagio 1/3 .Fiumicino . 0481/410387-056 .Mārupes pag.A.P. Aeroporto di Torino (Caselle) 27.09.C. Aeroporto di Rimini Miramare 23. 06/65011555 .2004 454 . Aeroporto di Ronchi dei Legionari 26. 041/521106-4 .Fiumicino C. 00050 Tel. 34074 Tel. 26a . 06/65011555 .Fax 041/5206719 Circoscrizione doganale di Verona Via Somma Campagna. 045/8621678 . 011/3975583 .C.261 . Rīgas lidosta Riga Airport (International) 2. Da Vinci .Calabria (dello Stretto) Calabria Via Porto Banchina Margottini C. Aeroporto di Venezia Tessera 28.Fax 011/3975589 Circoscrizione doganale di Venezia Dorso Duro ..Fax 06/65632752 Circoscrizione doganale di Monfalcone Via Terme Romane 5 . Aeroporto di Roma Ciampino 24.

Siauliai Airport Luxemburg 1.1675 Budapest Pf.1675 Budapest Pf.54085 Kauno rajonas Palangos oro uosto postas Liepojos pl.P.Ferihegy II Malta Malta International Airport Olanda 1. 40 Customs Office Airfreight Section Luqa MALTA Olanda Douanekantoor Eelde Machlaan 14 9761 TD Eelde Douanekantoor Eindhoven-Airport Luchthavenweg 13 5657 EA Eindhoven Douanekantoor Hilversum Nieuwe Havenweg 53 II Postbus 183 1200 AD Hilversum Douanekantoor Maastricht Airport Ungaria 1. Palanga Airport 4. Eelde 2. Hilversum en Lelystad 4. 1 LT.02188 Vilnius Kauno oro uosto postas Karmėlava LT. Luxembourg (Findel) Bureau des Douanes et Accises Luxembourg-Aeroport B. Maastricht -Aachen 455 . Eindhoven 3. 40 Ferihegyi Közforgalmú Repülőtér 2. számú repülőtéri vámhivatal H .Liepājā. 4 LT. Budapest . számú repülőtéri vámhivatal H . LV-3401 Vilniaus oro uosto postas Rodūnės kelias 2 LT. Vilnius Airport LV-3602 Liepājas ostas MKP 0411 Cukura 8/16.00169 Palanga Siaulių oro uosto postas Lakūnų g.Ferihegy I 2.77103 Siauliai 2. Kaunas Airport 3. Liepājas lidosta Liepaja Airport (local importance) Lituania 1. 61 L-6905 Niederanven Ferihegyi Közforgalmú Repülőtér 1.(local importance) 3. Budapest .

Aéroport de Schiphol 9. Midden-Zeeland 6. Salzburg 5. Graz 2.Aéroport 5. Texel 11. Aéroport de Rotterdam Vliegveldweg 41 6190 AC Beek Douanekantoor Vlissingen Duitslandweg 1 Postbus 279 4380 AG Vlissingen Douanekantoor Rotterdam-Airport Airportplein 50 3045 AP Rotterdam Douanekantoor Roosendaal Borchwerf 10 A 4704 RG Roosendaal Douanepost Schiphol Cargo Centre Handelskade 1 Postbus 75757 1118 ZX Schiphol Douanekantoor Apeldoorn Oude Apeldoornseweg 41 Œ 45 7333 NR Apeldoorn Douanekantoor Texel-Luchthaven Het Nieuwe Diep 23 1781 AC Den Helder Douanekantoor Twente Luchthaven Vliegveldweg 333 7524 PT Enschede Hauptzollamt Graz Zweigstelle Flughafen Flughafen Graz 8073 Feldkirchen bei Graz Hauptzollamt Innsbruck Zweigstelle Innsbruck-Flughafen Fürstenweg 180 6020 Innsbruck Hauptzollamt Klagenfurt Zweigstelle Flughafen-Strasse Flughafen-Strasse 63 Flughafen Klagenfurt-Wörthersee 9020 Klagenfurt Hauptzollamt Salzburg Zweigstelle Flughafen Wilhelm-Spazier-Strasse 2 5020 Salzburg Zollamt Flughafen Wien 7. Teuge 10. Twente Austria 1. Vienna (Wien) 456 . Klagenfurt 4. Innsbruck 3. Seppe 8.

Enontekiö 457 . Helsinki . Lages (Açores) Alfândega do Aeroporto de Lisboa Aeroporto de Lisboa . Lisboa 2. Faro 4.Vantaa 2. Linz Postfach 21 1300 Wien-Flughafen Hauptzollamt Linz Zweigstelle Flughafen Flughafenstrasse 1 4063 Hörsching Portugalia 1. Porto Santo (Madeira) 6.6. Francisco Sá Carneiro (Porto) 3. Santa Maria (Açores) 8.Edifício 17 1700 LISBOA Alfândega do Aeroporto do Porto Aeroporto Sá Carneiro 4470 MAIA Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro Aeroporto de Faro 8000 FARO Delegação Aduaneira do Aeroporto de Santa Catarina Aeroporto de Santa Catarina 9100 SANTA CRUZ Delegação Aduaneira de Porto Santo Aeroporto do Porto Santo 9400 PORTO SANTO Alfândega de Ponta Delgada Praça Vasco da Gama 9500 PONTA DELGADA Delegação Aduaneira do Aeroporto de Santa Maria Aeroporto de Santa Maria 9580 VILA PORTO Delegação Aduaneira de Angro do Heroismo Patio da Alfândega 9700 ANGRO DO HEROISMO Helsingin lentotulli PL 11 FI-01531 VANTAA Kivilompolon tulli FI-99440 LEPPÄJÄRVI Finlanda 1. Ponta Delgada (Açcores) 7. Santa Catarina (Madeira) 5.

Kajaani 7. Rovaniemi 17. Joensuu 5. Kemi/Tornio 8. Ivalo 4. Mariehamn 14 Oulu 15. Lappeenranta 13. Turku Ivalon tulli PL 18 FI-99801 IVALO Joensuun tulli PL 72 FI-80101 JOENSUU Jyväskylän tulli PL 39 FI-40321 JYVÄSKYLÄ Kajaanin tulli PL 119 FI-87400 KAJAANI Kemin tulli PL 49 FI-94101 KEMI Muonion tulli FI-99300 MUONIO Kokkolan tulli PL 1006 FI-67101 KOKKOLA Kuopion tulli PL 68 FI-70701 KUOPIO Kortesalmen tulli FI-93999 KUUSAMO Lappeenrannan tulli PL 66 FI-53501 LAPPEENRANTA Mariehamns tull PB 40 FI-22101 MARIEHAMN Oulun tulli PL 56 FI-90401 OULU Porin tulli PL 140 FI-28101 PORI Rovaniemen tulli PL 47 FI-96101 ROVANIEMI Tampereen tulli PL 133 FI-33101 TAMPERE Turun tulli PL 386 FI-20101 TURKU 458 . Kruunupyy 10. Tampere-Pirkkala 18. Kuusamo 12. Pori 16.3. Jyväskylä 6. Kuopio 11. Kittilä 9.

Maribor Suedia80 1. Halmstad Tullverket 5. Linköping 11. Göteborg/Säve 4.2004 459 .2212 Orehova vas . Ljubljana (Brnik) 2.Slivnica Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Göteborg S-404 85 GÖTEBORG Tullverket Göteborg S-404 85 GÖTEBORG Göteborg S-404 85 GÖTEBORG Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Göteborg S-404 85 GÖTEBORG Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Slovenia 1. Kristianstad 10. Malmö/Sturup 13. Borlänge 2. Vaasa Vaasan tulli PL 261 FI-65101 VAASA Carinski urad Ljubljana Izpostava Letaliý e Brnik SI .19.12. Karlstad 8. Jönköping 6. Kiruna 9. Luleå 12. Göteborg/Landvetter 3.4210 Brnik Carinski urad Maribor Izpostava letaliý e Maribor SI . Norrköping 80 Inlocuit prin Modificarea nr.2 din 06. Kalmar 7.

Umeå 19. Västerås 21. Visby 20. Örebro 23. Östersund Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 27 311 S-102 54 STOCKHOLM Tullverket Box 27 311 S-102 54 STOCKHOLM Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 27 311 S-102 54 STOCKHOLM Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Tullverket Box 27 311 S-102 54 STOCKHOLM Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Regatul Unit al Marii Britanii COD IATA ABZ AEROPORT Aberdeen Adresa H M CUSTOMS & EXCISE Aberdeen Airport C/O Custom House 28 Guild St Aberdeen AB9 2DY H M CUSTOMS & EXCISE Custom House Belfast International Airport Aldergrove Belfast BT29 4AA H M CUSTOMS & EXCISE cod ccsuk Z EPU 410 BFS Belfast P 516 BHX Birmingham B 011 460 . Stockholm/Arlanda 16. Växjö 22. Ronneby 15. Stockholm/Bromma 17.14. Sundsvall 18.

Avonmouth Bristol BS11 9DX H M CUSTOMS & EXCISE Cargo Terminal Cardiff International Airport Rhoose. Nr Barry S Glamorgan Wales CF62 3BD H M CUSTOMS & EXCISE Bldg 108 Beverley Rd East Midlands Airport Castle Donnington Derby DE74 2SE H M CUSTOMS & EXCISE Edinburgh Airport Spitfire House. Cargo Village Turnhouse Rd Edinburgh EH12 0AL H M CUSTOMS & EXCISE Exeter Airport C/O Crownhill Court Tailyour Road Crownhill Plymouth PL6 5BZ HM CUSTOMS & EXCISE Farnborough Airport C/O Compass House Romsey Road Southampton SO16 4HP HM CUSTOMS & EXCISE Filton Airport C/O Custom House Clayton Street Avonmouth Bristol 461 fara 290 BRS Bristol A 033 CWL Cardifff C 048 EMA East Midlands D 245 EDI Edinburgh E 436 EXT Exeter R 297 AOA Farnborough (airshow only) fara 290 AOA Filton fara 033 .B 011 Cargo Centre Birmingham Airport B26 3QN BOH Bournemouth H M CUSTOMS & EXCISE Bournemoth Airport C/O Compass House Ordnance Survey Site Romsey Road Southampton SO16 4HP H M CUSTOMS & EXCISE Bristol Airport C/O Custom House Clayton St.

LGW London Gatwick GLA Glasgow LHR London Heathrow HUY Humberside LBA Leeds Bradford LPL Liverpool LCY London City BS11 9DX H M CUSTOMS & EXCISE Timberham House Gatwick Airport Sussex RH6 0EZ H M CUSTOMS & EXCISE Glasgow Airport C/O Falcon House 70 Inchinnan Rd Paisley PA3 2RE H M CUSTOMS & EXCISE Wayfarer House Great South West Rd Feltham. South Humberside DN40 2NA H M CUSTOMS & EXCISE Leeds Bradford Airport C/O Peter Bennet House Redvers Close West Park Ring Rd Leeds LS 16 6RQ H M CUSTOMS & EXCISE Liverpool Airport C/O Bldg 302 World Freight Centre Manchester International Airport Manchester M90 5XX H M CUSTOMS & EXCISE London City Airport C/O Wayfarer House Great South West Road Feltham Middlesex TW14 8NP H M CUSTOMS & EXCISE Luton Airport Luton LU2 9NJ H M CUSTOMS & EXCISE Bldg 302 World Freight Centre M 191 Manchester International Airport 462 G 120 X 444 H 120 fara 241 Y 084 S 191 fara 150 LTN Luton L 223 MAN Manchester M 191 . Middx TW14 8NP H M CUSTOMS & EXCISE Humberside airportC/O Custom House Immingham Docks Immingham.

Prestwick Airport Ayrshire KA9 2PX HM Customs and Excise PO Box 6 Custom House Douglas Isle of Man IM99 1AG H M CUSTOMS & EXCISE Compass House Romsey Road Southampton S016 4HP H M CUSTOMS & EXCISE Southend Airport C/O Tilbury Docks Tilbury Essex RM18 7EJ H M CUSTOMS & EXCISE New Terminal Bldg Stansted Airport Stansted. Essex CM24 1QS H M CUSTOMS & EXCISE 463 fara 043 NCL Newcastle N 214 - Newquay fara 108 NWI Norwich W 058 PLY Plymouth fara 250 PIK Prestwick K 443 RWY Ronaldsway Isle of Man fara 450 SOU Southampton fara 293 SEN Southend fara 150 LSA Stansted S 121 MME Teesside fara 219 .Manchester M90 5XX MSE Manston H M CUSTOMS & EXCISE Manston Airport C/O West Ferry Terminal Ramsgate Kent CT11 8RP H M CUSTOMS & EXCISE Newcastle Airport Woolsington Newcastle upon Tyne NE13 8BU HM CUSTOMS & EXCISE Newquay Airport C/O Custom House Arwenack Street Falmouth Cornwall TR11 3SB H M CUSTOMS & EXCISE Norwich Airport Amsterdam Way Norwich NR6 6EP H M CUSTOMS & EXCISE Plymouth Airport C/O Crownhill Court Tailyour Road Crownhill Plymouth PL6 5BZ H M CUSTOMS & EXCISE Liberator House.

Akureyri 2. Alta 2.b. 608 N-5501 HAUGESUND 4. 1075 N-9503 ALTA Bergen regiontollsted P. 316 N-9483 HARSTAD Haugesund tollsted P.b. 1893-1895 Nordnes N-5817 BERGEN Bodø tollsted N-8039 BODØ Harstad tollsted P. Bodø Sýslumaðurinn á Akureyri Sýslumaður Eyjafjarðarsýslu Hafnarstræti 107 IS-600 AKUREYRI Sýslumaðurinn á Seyðisfirði Sýslumaður Norður-Múlasýslu Bjólfsgötu 7 IS-710 SEYÐISFJÖRDUR Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli Grænási IS-235 KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR Tollstjórinn í Reykjavík Tryggvagötu 19 IS-150 REYKJAVÍK Alta tollsted P.Eustace House Tees Dock Teesport Middlesborough Cleveland TS6 7SA JSY Jersey States of Jersey Customs and Excise Jersey Airport C/O La Route Du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JJ States of Guernsey Customs and Excise Guernsey Airport Forest Guernsey GY8 0DS fara 466 GSY Guernsey fara 462 Islanda 1. Egilssadir 3. Harstad/Evenes 5.b. Keflavik 4. Bergen/Flesland 3. Haugesund/Karmøy 464 . Reykjavík Norvegia 1.b.

Bodrogului. no.333 N-6001 ÅLESUND Romania Aeroportul Aeroport Arad Numele si adresa biroului vamal competent Aeroport Arad Str. Alba Iulia. 247 N-4663 KRISTIANSAND Narvik tollsted P. no. Traian Vuia. Pipera.b.b. Stavanger/Sola 12. Ålesund Kirkenes tollsted P.8122 Dep. jud. OTOPENI. nr.b.149. Kirkenes/Høybuktmoen 7.2133 N-9267 TROMSØ Trondheim regiontollsted N-7495 TRONDHEIM Ålesund tollsted P.b. Ilfov Aeroport Cluj Napoca Str. Narvik/Framnes 9.b. Trondheim/Værnes 15.b.b. 310399. CLUJ Aeroport Sibiu Aeroport Băneasa Aeroport Henri Coandă Aeroport Cluj Napoca 465 . FN. Tromsø 14. N-0032 OSLO Trondheim regiontollsted N-7495 TRONDHEIM Stavanger tollsted P. 213 N-8501 NARVIK Oslo regiontollsted P.73A. 122 N-3201 SANDEFJORD Tromsø regiontollsted P.59. Oslo/Gardermoen 10. Torp 13. 177 N-4001 STAVANGER Sandefjord tollsted P. district 2. Røros 11. SIBIU Băneasa Sos. no.224E.b. Kristiansand/Kjevik 8. ARAD Aeroport Sibiu Sos. BUCURESTI Otopeni Calea Bucurestilor.6. 110 N-9915 KIRKENES Kristiansand regiontollsted P.

1.Tatry Karpatská 13 SK-058 01 POPRAD Colná stanica Slia . Bâle-Mulhouse 2. Poprad 4. Piest'any Elvetia 1. Sliac 5. 400397. Jud.Timis Pobo ka colného úradu Bratislava . nr.Aeroport Mihail Kogălniceanu Aeroport Bacău Aeroport Iaşi Aeroport Timişoara NAPOCA. nr.letisko M.R. . Constanţa Aeroport Bacău Str.letisko SK-041 75 KOSICE Pobo ka colného úradu Letisko Poprad .4. Genève-Cointrin Zollamt Basel-Mülhausen Flughafen Postfach 251 CH-4030 BASEL Zollamt Bern Murtenstrasse 85 CH-3008 Bern Bureau de douane de Genève Aeroport C. Jud. 314 CH-1215 GENEVE AEROPORT 15 466 . Berne-Belp 3. Koýice 3.tefanika Ivánka pri Dunaji SK-832 02 BRATISLAVA Pobo ka colného úradu Koýice . Nicolae Iorga. Tudor Vladimirescu.10c.P.letisko SK-962 31 SLIAC Pobo ka colného úradu Piest'any Partizánska 2 SK-921 01 PIES ANY Slovacia 1. jud. str. IASI Timisoara Aeroport Aeroportul International Timisoara. BACĂU Aeroport Iaşi Str. Cluj Mihail Kogălniceanu Incinta Aeroport Internaţional Constanţa. nr. Bratislava 2. Aeroportului.

............. Lugano-Agno Ufficio doganale Ponte Tresa CH-6988 PONTE TRESA Zollamt Zürich-Flughafen CH-8058 ZÜRICH FLUGHAFEN 5..... ........................... manifestul care conţine informaţiile prevăzute în apendicele 3 din anexa 9 a convenţiei privind aviaţia civilă internaţională ţine loc de declaraţie de tranzit comunitar/comun cu condiţia să conţină menţiunile indicate în art.. din RVC.............. sub rezerva unei posibile revocări în orice moment................................ Procedura la aeroportul de încărcare (birou de plecare) 467 ... paragraful 4 al apendicelui I)... 112 al apendicelui I) (denumită în continuare „procedură simplificată de tranzit”)......... Domeniu (2) Procedura simplificată de tranzit acoperă transportul tuturor mărfurilor transportate pe cale aeriană de companiile aeriene între următoarele ţări: Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu potrivit şi sub condiţiile art...6 Model de autorizaţie eliberată companiilor aeriene – nivel 2 Conform condiţiilor procedurale............. să recurgă la procedura simplificată de tranzit comunitar/comun conform art........................................ 444.. Documentaţia cerută pentru transporturi (3) În cazul în care este utilizat regimul de tranzit comunitar/comun.... este prin prezenta autorizată...... autorităţile competente ale ţării eliberează o aprobare companiei aeriene după modelul de m ai jos: Obiectul autorizaţiei (1) Compania aeriană ..................................4................................ 445 din RVC (art..... 340 e......................... Zürich-Kloten Anexa 8......... paragraful 4 din RVC (art................... paragraful 1.......................... ..... ...................................................... 111...............................

T2*. Toate exemplarele manifestului de schimb de date sunt prezentate la cerere autorităţilor competente din aeroportul de descărcare dacă aceasta nu a fost făcută în cursul schimbului de date. În vederea controlului. Conform art. devine manifestul aeroportului de descărcare. numărul. Compania aeriană prezintă la cerere toate exemplarele manifestului de schimb de date autorităţilor competente din aeroportul de încărcare dacă aceasta nu a fost făcută în cursul schimbului de date.(4) Compania aeriană consemnează statutul T1. *Acesta poate să se aplice în cazul tranzitului comun. care este transmis prin sistemul de schimb de date. 468 . toate scrisorile de transport aerian aferente transporturilor enumerate în manifest trebuie să poată fi puse la dispoziţia autorităţilor menţionate. dacă un transport constituie o unitate de încărcătură. purtând numărul scrisorii de transport aerian care o însoţeşte. Procedura la aeroportul de descărcare (birou de destinaţie) (5) Manifestul aeroportului de încărcare. Compania aeriană care transportă transporturile înscrise în manifest devine principal obligat pentru aceste operaţiuni de transport. 26 al apendicelui I al Convenţiei). Transporturile sunt identificate printr-o etichetă aplicată de compania aeriană pe fiecare transport. autorităţile competente pot. termenul de prezentare al mărfurilor la locul de destinaţie este de [. C (echivalentul documentului T2L) sau X tuturor transporturilor în evidenţele sale comerciale şi indică pe manifest statutul fiecărui transport cu excepţia cazului când acesta poartă menţiunea „consolidare” (eventual sub o formă prescurtată) pentru transporturile în grupaj. Numărul de înregistrare al manifestului/declaraţiei de tranzit poartă cel puţin numărul zborului înscris în manifest şi data zborului. În acest caz tipul. În cazul în care un transport a fost deja plasat sub un regim de tranzit... data şi biroul de plecare din declaraţia de tranzit utilizată trebuie să figureze pe scriso area de transport aerian corespondentă. TF. Procedura simplificată de tranzit este considerată încheiată îndată ce manifestul de schimb de date este pus la dispoziţia autorităţilor competente din aeroportul de descărcare şi după ce transporturile enumerate în manifest le-au fost prezentate acestora. numărul unităţii de încărcătură trebuie să fie indicat. 356 din RVC (art.]. compania aeriană înscrie codul TD (semnificând document de tranzit) pe manifest.

Ea este de asemenea este obligată să contribuie la înlăturarea infracţiunilor sau neregulilor constatate de autorităţile competente ale aeroporturilor de încărcare şi de descărcare. revenindu-i companiei aeriene în ţările de plecare şi de destinaţie..în vederea controlului. (7) Compania aeriană este obligată să informeze înainte. la plecare şi la sosire. Dispoziţii finale (8) Prezenta autorizaţie este valabilă fără a prejudicia formalităţile. Infracţiuni/nereguli (6) Compania aeriană notifică autorităţilor vamale orice infracţiune sau neregulă constatată. Responsabilităţile companiei aeriene... În caz de nerespectare flagrantă gravă sau repetată a dispoziţiilor privind procedura simplificată de tranzit sau modul de acordare a autorizaţiei aceasta este suspendată sau revocată. să ceară să verifice toate scrisorile de transport aerian aferente transporturilor enumerate în manifeste. Pentru autoritatea competentă Data 469 . Autorizaţia intră în vigoare la. să pună toate evidenţele la dispoziţia autorităţilor competente şi să se angajeze în faţa autorităţilor competente că va îndeplini obligaţiile ce îi revin şi va contribui la înlăturarea oricărei infracţiuni sau nereguli. Autorităţile vamale din aeroportul de destinaţie notifică îndată ce este posibil orice infracţiune sau neregulă autorităţilor vamale din aeroportul de plecare precum şi autorităţii emitente a autorizaţiei. Compania aeriană trebuie de asemenea: să păstreze arhivele care permit autorităţilor competente să verifice operaţiunile la plecare şi la destinaţie. birourile vamale locale din incinta aeroporturilor internaţionale de intenţia sa de a recurge la procedura simplificată de tranzit.

Semnătura 470 .

Anexa 8.7 Schema explicativa a grupajului aerian (a se vedea pagina urmatoare) .

Schema explicativa a grupajului aerian STAF (A) STAF (B) LTAF în expeditii separate Nu este vizibil pentru compania aeriana Trimitere (A) 20 colete (T1) MANIFEST PRINCIPAL Aeroport de destinatie Destinatar (A) Degrupaj Destinatar (B) Destinatar (C) CONTROL VAMAL STAF (C) Trimitere (B) 30 colete (T2) Gruparea STAM Compania aeriana Manifest de grupaj Envoi (C) 50 colis (T2) Manifestul de grupaj care include trimiterile T1.7 STA = scrisoare de transport aerian STAF = scrisoare de transport aerian file STAM = scrisoare de transport aerian mama (consolidata) Lista manifestelor ( sau a mesajelor EDI – in cazul schimbului electronic) 472 . T2. T2. Se indica STA & STAM exemplu: 100 colete (grupaj) MANIFEST DE GRUPAJ alte trimiteri sub T1. Degrupaj in vederea STAF Anexa 8. etc. etc.

......... între porturile statelor membre ale Comunităŝii înscrise în anexa alăturată.. 473 .............Anexa 8........ ....... pe mare........................................................... cu condiŝia să conŝină menŝiunile indicate în art............................... aceste mărfuri trebuie să fie înregistrate pe manifeste separate........... Aceste manifeste vor fi considerate echivalente cu declaraŝiile de tranzit comunitar.....transport maritim Dispoziŝiile prezentate mai jos se referă la aprobările eliberate companiilor maritime..... este autorizată...................... să fie datate şi semnate de compania maritimă care le identifică ca declaraŝii de tranzit comunitar.... Procedura simplificată de tranzit se aplică pentru transportul tuturor mărfurilor efectuat pe mare...... sub rezerva unei revocări în orice moment. să utilizeze procedura simplificată de tranzit comunitar conform art. 447 din RVC Obiectul autorizaŝiei 1............................ Domeniu de aplicare 2........ Procedura în portul de încărcare (biroul de plecare) 4... 340 e......T2F) scrise cu caractere mari pe prima pagină..... manifestul (specimen alăturat) este considerat echivalent cu declaraŝia de tranzit comunitar. Atunci cand procedura de tranzit comunitar este obligatorie............8 Model de autorizaţie ... Compania maritimă ...... Documente ce trebuie furnizate 3. paragraful 2. de compania maritimă... Nivelul 1 Model de autorizaŝie conform art...................................................................................... ................................ 447 din RVC.. 447. din RVC. denumită în continuare „procedură simplificată de tranzit”....... paragraful 4 din RVC.................. în scopul utilizării procedurii simplificate de tranzit comunitar..... Manifestele trebuie să fie prezentate în două exemplare şi trebuie să conŝină simbolurile corespunzătoare (T1.......... în sensul art.... În cazul în care operaŝiunea de transport se referă în acelaşi timp la mărfurile care trebuie să circule sub procedura de tranzit comunitar extern (T1) cât şi la mărfurile care trebuie să circule sub procedura de tranzit comunitar intern (T2)..

.... manifestul trebuie să fie prezentat autorităŝilor competente în scopul certificării. T2F........ Manifestele şi mărfurile înscrise în acestea sunt prezentate autorităŝilor competente din portul de destinaŝie în scopul controlului vamal.... prezentarea tuturor conosamentelor aferente mărfurilor descărcate de această navă în port. principal obligat pentru acest transport.. Autorităŝile vamale din fiecare port de destinaŝie transmit....) Compania navală care asigură transportul mărfurilor înscrise în manifest devine........... Conform articolului 356 din RVC.. 398 din RVC...... Lista este întocmită în dublu exemplar după următorul model: LISTA OPERAŢIUNILOR DE TRANZIT DIN LUNA. autorităŝile competente pot solicita. termenul de prezentare al mărfurilor la locul de destinaŝie este de (…......... Port de plecare: .......În cazul în care sunt transportate trimiteri în grupaj ele trebuie să fie identificate prin termenul „grupaj” înscris inclusiv pe manifestul de tranzit comunitar având statutul cel mai ridicat.: dacă grupajul include marfuri T1... cu manifestele ce le-au fost prezentate.... TD şi mărfuri comunitare.... termen reluat şi pe manifestul de grupaj (ex... în cursul lunii precedente... Numărul Data manifestului manifestului utilizat utilizat cu valoare cu valoare de de declaraŝie de declaraŝie de tranzit tranzit Port de destinaŝie: ..... Suplimentar.... autorităŝilor vamale din portul de plecare o listă autentificată întocmită de compania maritimă sau de reprezentanŝii săi... sigla de identificare ca declaraŝie de tranzit................ Numele vasului Rezervat vămii 474 .. numele navei şi data transportului maritim.... o dată pe lună. înainte de plecarea navei..... Lista trebuie să includă numărul de referinŝă al manifestului.. el trebuie să fie declarat sub manifestul T1).. Cu excepŝia cazului in care compania maritimă este expeditor agreat în sensul art..... numele companiei maritime care a transportat mărfurile...... Procedura în portul de descărcare (biroul de destinaŝie) 5...........

. Autorizaŝia intră în vigoare la data ..să ŝină evidenŝe corespunzătoare. Obligaŝiile companiei maritime 7.. În caz de încălcări grave sau repetate ale prevederilor referitoare la procedura simplificată de tranzit sau atunci cand condiŝiile care au stat la baza eiberării autorizaŝiei nu mai sunt îndeplinite. (denumirea companiei maritime) certific prin prezenta că lista conŝine toate manifestele referitoare la mărfurile transportate pe mare de la (port de plecare) la (port de destinaŝie).. referindu-se în special la conosamentele mărfurilor în cauză.. în porturile de plecare şi de destinaŝie..” Cele două exemplare ale listei trebuie să fie semnate de reprezentantul companiei şi trimise biroului de destinaŝie cel mai târziu în a 15 zi a lunii următoare celei în care au avut loc operaŝiunile de tranzit..Ultima pagină trebuie să conŝină menŝiunea: „.să pună la dipoziŝia autorităŝilor vamale toate documentele corespunzătoare . care să permită autorităŝilor vamale să verifice operaŝiunile... Compania maritimă trebuie: .. Pentru autoritatea competentă Data Semnătura 475 .. Dispoziŝii finale 8. cât şi autoritatea care a eliberat autorizaŝia despre toate neregulile sau diferenŝele constatate... ... Nereguli/diferenŝe 6. această autorizaŝie va fi suspendată sau revocată.să se angajeze să ajute la rezolvarea tuturor diferenŝelor şi neregulilor...... Prezenta autorizaŝie nu afectează formalităŝile îndeplinite de compania maritimă în ŝările de plecare şi de destinaŝie în cazul plecării şi sosirii navelor. Biroul vamal din portul de destinaŝie informează atât biroul vamal din portul de plecare...

ANEXĂ PORTURI DE PLECARE ADRESA BIROULUI VAMAL COMPETENT PORTURI DE DESTINAŢIE ADRESA BIROULUI VAMAL COMPETENT 476 .

.... Manifestul sau orice document comercial echivalent trebuie să fie disponibil pentru control înainte de plecarea vasului. de exemplu o declaraŝie de tranzit (document administrativ unic)............ 448 din RVC........ un carnet ATA...... paragraful 2...... să utilizeze procedura simplificată de tranzit comunitar conform art.................. ........ un carnet TIR................ sub rezerva unei posibile revocări în orice moment......... 477 ... TF..... data şi locul de plecare încrise în declaraŝia de tranzit sau în alte documente de tranzit trebuie să fie indicate pe conosament. termenul de prezentare a mărfurilor la locul de destinaŝie este de [.. Documente ce trebuie furnizate pentru transporturile de mărfuri 3.................. tipul numărul.............. ... În acest caz.......................................... din RVC.... sau un formular NATO 302....... manifestul (specimen alăturat) care este considerat declaraŝie de tranzit comunitar cu condiŝia să conŝină menŝiunile indicate în art.. Domeniu de aplicare 2................. este autorizată prin prezentul document.............]............ în sensul art..... denumită în continuare „procedură simplificată de tranzit”............. 340 e... Procedura în portul de încărcare (locul de plecare) Compania maritimă înscrie statutul [T1........................................ C (echivalentul documentului T2L) sau X] tuturor transporturilor în documentele sale comerciale şi indică statutul fiecărui transport pe manifest cu excepŝia cazului când acesta poartă menŝiunea „grupaj”..... compania maritimă înscrie pe manifest codul TD (= Document de Tranzit). Conform art................... Procedura simplificată de tranzit se aplică pentru transportul tuturor mărfurilor transportate pe mare de compania maritimă între porturile statelor membre ale Comunităŝii înscrise în anexa alăturată....... 447. paragraful 4 din RVC...356 din RVC........... În cazul în care un transport este acoperit deja de o procedură de tranzit existentă........... Compania maritimă ...... Pentru o procedură de tranzit comunitar care este obligatorie...... 448 din RVC Obiectul autorizaŝiei 1.....Nivelul 2 Model de autorizaţie conform art.....................

a manifestului şi mărfurilor autorităŝilor vamale din portul de destinaŝie. Nereguli/diferenŝe Compania maritimă trebuie să comunice autorităŝilor vamale orice infracŝiune sau neregulă cunoscută. în scopul controlului. raportarea şi rezolvarea tuturor diferenŝelor şi neregulilor. care iau măsurile necesare. De asemenea. Pentru autoritatea competentă Data Semnătura 478 .. Autorizaŝia intră în vigoare la. În caz de încălcări grave sau repetate la prevederile procedurii simplificate de tranzit sau la condiŝiile necesare eliberării autorizaŝiei această. Obligaŝiile companiei maritime 7. Compania maritimă trebuie: să ŝină la zi documentele care permit autorităŝilor vamale să verifice operaŝiunile în porturile de plecare şi de destinaŝie. 6. Prezenta autorizaŝie nu afectează formalităŝile îndeplinite de compania maritimă în ŝările de plecare şi de destinaŝie în cazul plecării şi sosirii (a mărfurilor). Procedura în portul de descărcare (loc de destinaŝie) 5.. Autorităŝile vamale din portul de descărcare. ea este obligată să ajute la clarificarea situaŝiilor privind infracŝiunile sau neregulile constatate de autorităŝile vamale din portul de încărcare şi descărcare. Procedura de tranzit este considerată încheiată prin prezentarea de către compania maritimă.. prezentarea tuturor conosamentelor aferente mărfurilor descărcate de această navă. să pună toate documentele pertinenete la dipoziŝia autorităŝilor vamale şi să se angajeze să fie în totalitate responsabilă în faŝa autorităŝilor vamale pentru îndeplinirea obligaŝiilor ce îi revin.. Dispoziŝii finale 8.Compania maritimă ce asigură transportul mărfurilor înscrise în manifest devine principal obligat pentru transporturile plasate în tranzit (nu sunt incluse trimiterile indicate prin sigla”TD”). Autorităŝile vamale pot cere. autorizaŝie va fi suspendată sau revocată. pe cele din portul de încărcare precum şi autoritatea emitentă a autorizaŝiei. informează despre orice infracŝiune sau neregulă de îndată ce este posibil.

ANEXĂ PORTURI DE PLECARE ADRESA BIROULUI VAMAL COMPETENT PORTURI DE DESTINAŢIE ADRESA BIROULUI VAMAL COMPETENT 479 .

in expedieri separate Ne vizibile pentru compania maritima Trimitere (A) 20 colete (T1) CA LTM Manifest de grupaj BE (C) CONTROL VAMAL Trimitere (B) 30 colete (T2) Gruparea Compania MANIFEST Port de destinatie Manifest de grupaj Destinatar (A) Degrupare Destinatar (B) Destinatar (C) maritima PRINCIPAL Trimitere (C) 50 colete (T2) care include trimiteri T1.Schema explicativa a grupajului maritim BE (A) BE (B) BE. T2. etc. CT. etc. T2. etc.9 CT = conosament intocmit de tranzitar CA = conosament intocmit de armator Lista manifestelor 480 . Degrupaj in vederea CA. LTM si a manifestului de grupaj LTM = lista de transport maritime BE = borderou de expediere Anexa 8. Se indica CA si LTM exemple: 100 colete grupate MANIFEST DE GRUPAJ Alte trimiteri sub T1.

Articolul 97 (3) Codul vamal comunitar DESTINATAR PROCEDURI SIMPLIFICATE Baza juridică: COMISIA EUROPEANĂ CTC Art.10 TRANZIT COMUN – TRANZIT COMUNITAR TAXUD/0925/2000 – FR . 6 (bi/multilateral) Direcŝia generală de Fiscalitate şi Uniune vamală CVC Art.FORMULAR DE NOTIFICARE .Anexa 8.Articolul 6 Convenŝia privind regimul de tranzit comun (CTC) . 97 (2) a (bi/multilateral) Acordul „Circulaŝia mărfurilor şi tranzit” Str. Legii 200 – (MO51 4/30) CVC Art 97 (2) b (naŝional) B-1049 BRUXELLES – BELGIQUE EXPEDITOR Ŝară care simplificată: autorizează Domeniul procedurii: Simplificare autorizată cu procedura titlu individual Numele titularului/Raportare la autorizaŝie: Document anexat: copia autorizaŝiei Simplificări autorizate cu titlu general Denumirea regimului/Raportare la actul juridic: Document anexat: copia actului (*) Alte ŝări interesate: (cu acorduri bi/multilaterale) Scurtă descriere a simplificărilor: .

. . 482 ... Data şi semnătura: Ştampila: (*) In acest caz nu este necesară notificarea autorizaŝiilor acordate individual.Persoana de contact: Referinŝa notificării (PP/AAAA/NNN) (tara/anul/nr.referinţă) Nr.././...

în conformitate cu legislaţia naţională în materie. Pe plan comunitar. situaţiile care dau naştere unei datorii vamale în cadrul strict al operaţiunilor de tranzit comun sau comunitar. 483 . această reformă legislativă a regimului de tranzit permite înlăturarea anumitor incoerenţe ale dispoziţiilor relative la datoria vamală şi deci aduce o anumită unitate tranzitului comunitar. Dispoziţiile codului au totuşi efecte trecând peste regimul de tranzit comunitar şi vizează datoria vamală în general. Armonizare limitată de dispoziţii Legislaţie Decizia nr. Dispoziţiile similare existente. 1. pentru tranzitul comunitar. Scopul noilor dispoziţii Noile dispoziţii în materie de datorie vamală şi recuperarea datoriei vamale urmăresc să precizeze. identificarea debitorilor şi să determine fără echivoc ţara competentă pentru recuperarea datoriei vamale de la debitori şi pentru garanţie.2. într-o manieră armonizată.1. Definiţii Datorie În cadrul Convenţiei de tranzit comun. atât drepturile vamale de import sau de export cât şi alte impuneri aferente mărfurilor plasate sub acest regim. 204. la articolele 203.PARTEA a VI-a . regulile aplicabile datoriilor vamale sunt armonizate în cadrul Codului vamal comunitar. Scopul prevederilor referitoare la datorie şi recuperare în cazul procedurii de transit comun/comunitar 1.Datorie şi recuperarea 1. Ele nu merg însa mai departe şi lasă fiecărei părţi contractante la convenţie responsabilitatea de a acţiona în recuperarea propriu-zisă a datoriei vamale.1/2000 a comisiei mixte CE-AELS «tranzit comun» din 20 decembrie 2000 a introdus la apendicele 1 la convenţie un Titlu IV privitor la datoria vamală şi recuperarea datoriei vamale. În ceea ce priveşte Comunitatea. se înţelege prin « datorie ». 213 şi 215 din Cod ca şi la articolele noi 341 şi 450 bis la 450 bis5 din RVC.

ele nu trebuie sa fie confundate cu acestea din urmă. Acelaşi fapt.1. se va înţelege ansamblul de acţiuni care contribuie la încasarea sumelor datorate. Sustragerea mărfurilor de la regim 2. 2. Prezenta parte vizează numai situaţiile obiective ducând la datorii. paragraful 9. în sensul articolului 217 din Cod.1. chiar daca pentru aceleaşi fapte. datorie vamală şi de acoperire a acestor « alte impuneri ». articolul 341 RVC extinde. Prin termenul generic de « acoperire ». Chiar daca situaţiile conducând la naşterea unei datorii (conf. Naşterea datoriei şi identificarea debitorului 2. trebuie deci sa fie acoperite. ele însele descrise la articolul 20 din Cod.1. dar depinde de fiecare ţară.paragrafului 2) se asimilează adesea cu « infracţiuni » sau « nereguli ». suspendate pe timpul regimului. Tranzitul comunitar având deasemenea un efect suspensiv privind « alte impuneri » (taxe naţionale). « datoria vamală » este definită la articolul 4. lăsând la o parte aspectul represiv care este indispensabil. aceeaşi neregulă la regimul de tranzit va putea adesea să ducă la naşterea unei datorii şi a unei sancţiuni. Distincţia dintre dispoziţiile represive şi dispoziţiile financiare Acoperirea unei « datorii » cu ocazia unei operaţiuni de tranzit este rezultatul unei situaţii în care regimul nu a putut fi incheiat in termen în condiţiile prevăzute şi unde drepturile şi celelalte impuneri. ci o sancţiune administrativă şi/sau penală ( putând implica luarea în calcul a unui element intenţional).Datorie vamală Articolul 4(9) Cod Vamal În cadrul comunitar. 1.3. ale căror consecinţă nu este perceperea unei sume obiectiv datorate. noţiunile de « datorie » şi « sancţiune » să fie interschimbabile. La nivelul Comunităţii. Situaţii de sustragere O datorie se naşte din sustragerea mărfurilor de la 484 Acoperire Articolul 114(1) . acoperirea datoriei vamale începe prin înregistrarea sumei de către autoritatea competentă. anumite dispoziţii ale codului în materie de garantare. numai în cadrul tranzitului comunitar. al Codului ca «obligaţia de a plăti suma drepturilor de import sau de export».

dovada prezentării a fost falsificată . în starea în care se găseau la momentul furtului. de la « supravegherea vamală » inerentă acestui regim suspensiv. articolul 900 al DAC autorizează rambursarea sau remiterea drepturilor de import în caz de furt de mărfuri necomunitare plasate sub regimul de transit în măsura în care aceste mărfuri sunt găsite într-un termen scurt şi repuse. 4. mărfurile au fost livrate direct de transportator către un destinatar neagreat . Articolul 865 RVC - înlocuirea procedurii de tranzit /regim vamal al mărfurilor (declaraţie de tranzit comunitar extern/procedură T1 de tranzit comun. în situaŝia lor vamală iniŝială. 3. înlocuită cu o declaraţie de tranzit comunitar intern/ procedura T2 de tranzit comun sau printr-un regim vamal comunitar justificat de un document T2L/T2LF sau echivalent ça şi cu semnul C sau F pe un manifest aero/maritim). aşa cum precizează reglementarea comunitară.1. Astfel. DAC prevede că eroarea de statut vamal comisă pentru mărfuri necomunitare pe un manfest aerian în procedură simplificată de transit comunitar. 2. 82 La nivelul Comunităŝii. Situaţiile care duc la sustragerea mărfurilor de la regimul de tranzit sunt în particular : neprezentarea mărfurilor la biroul vamal de destinaţie sau la un destinatar agreat.2. alineatul 2. şi dacă este cazul. articolul 865. aici înţelegând : 1.apendice 1 la convenţie regimul de tranzit comun. mărfurile declarate au fost înlocuite total sau parţial cu altele . mărfurile au fost furate sau subtilizate total sau parţial (« lipsuri ») în timpul transportului81 2.82 81 In Comunitate. Situaţii care nu constituie o sustragere de la regimul de tranzit Sunt bineînţeles situaţiile în care condiţiile citate nu sunt îndeplinite cum ar fi ruperea sigiliilor astfel încât trimiterea este obligatoriu prezentată la biroul de destinaţie. a altor dispoziţii aplicabile mărfurilor. în principiu. noţiunea de « sustragere » s-ar putea aplica pentru toate situaţiile în care vama nu este în măsură să asigure respectarea reglementărilor vamale.nivel 2 ( semn “C” 485 . adică.

Data exactă a sustragerii este totuşi de o importanţă relativă.Articolul 114(2) (a) Apendicele I Convenite Artiolul 203(2) CVC 2.4. devine deasemenea debitor persoana care trebuie să execute obligaţiile care antrenează utilizarea regimului. necondiţionat şi de manieră pur obiectivă. cele două elemente fiind legate. elementele de calcul ale nivelului datoriei nu ar trebui să suporte modificări fundamentale. neexistând nici un element intenţional care poate fi luat în calcul pentru a identifica principalul obligat ca debitor. există deci aici un element intenţional pentru a o putea considera ca debitor. În cazul în care nu se poate identifica locul şi momentul precis. în măsura în care compania aeriană a regularizat situaŝia vamală a mărfurilor procedând la la sosirea la destinaŝie. Cand se naşte datoria vamala ? În caz de sustragere. Această ultimă dată va fi luată în calcul ca ultim moment de naştere a datoriei. sustragerea va fi în orice caz intervenită între ultimul aviz de trecere eventual prezentat şi ultima zi a termenului prevăzut pentru prezentarea mărfurilor la destinaţie.1. datoria se naşte în momentul când mărfurile au fost sustrase de la regim.1. în particular transportatorul şi destinatarul mărfurilor. 2. Articolul 115(1) Apendicele I Conventie Articolul 203(3) CVC în loc de “T1” nu constituie sustragere. în măsura în care. persoana care a participat la sustragere (complice) sau care a deţinut sau tăinuit marfa (deţinător sau tăinuitor) nu devine debitor decât dacă ştia sau trebuia să ştie că a fost vorba de o sustragere . În afară de asta. În afara flagrantului delict al sustragerii mărfurilor din mijlocul de transport. acest moment este adesea la fel de greu de identificat ca şi locul sustragerii. în virtutea aceloraşi articole. 486 . Debitori Persoana care a sustras mărfurile de la regim (de la supraveghere vamală) este debitoarea datoriei. De notat că alte persoane pot fi ţinute să execute obligaţiile antrenate de utilizarea regimului.3. adică în transit comun ( comunitar ) în primul rând principalul obligat. termenul de rămânere a mărfurilor sub regim fiind relativ scurt. În sfârşit.

1. Ca fapte generatoare de datorii. în caz de: neexecutarea obligaţiilor antrenate de utilizarea regimului. înainte ca acesta din urmă să ia sfârşit. Art. transbordare. se aplică dispoziţiile în materie de sustragere (conf. ei pot deasemenea deveni debitori în calitate de complici la sustragere sau deţinători ai mărfurilor sustrase. pe de altă parte. în raport cu sustragerea.1. dacă neexecutarea unei obligaţii constituie sau conduce la sustragerea mărfurilor de la regim.2. descărcare sau un alt incident în cursul transportului fără adnotarea în exemplarul declaraţiei şi fără prezentarea pentru viză la autoritatea competentă .21). În orice caz. aceste situaţii au deci un caracter rezidual.cărora regimul de tranzit comun/comunitar le impune obligaţii specifice . rupere de sigiliu. pe de o parte.para. Cu titlu de exemplu şi sub rezerva cazului de Articol 203(2) CD sustragere de la regim. În particular.).114(1) a) apendice1 convenţie Art. sau de nereguli care nu dau naştere la datorii (vezi paragraful 2.2. Situaţii vizate O datorie se naşte. Articolul 114(2) (a) apendice 1 convenţie Acest tip de situaţie intervine după plasarea mărfurilor sub regim şi bineînţeles. Alte nereguli la regim 2. ar putea fi vorba de : Art.203(1)Cod nerespectarea itinerariului stabilit . acesta din urmă dă naştere la datorie şi în acest caz. 487 - .114(1)b) apendice 1 convenţie Art.204(1) Cod vamal 2. sau neîndeplinirea uneia din condiţiile fixate pentru plasarea mărfurilor sub regim. în afara sustragerii mărfurilor de la regim.2.

2.23(2) apendice1 convenţie Art. prezentarea cu destinaţie . de nerespectarea de către o persoană autorizată să utilizeze operaţiunea simplificată. Neîndeplinirea unei condiţii fixate pentru plasarea sub regim Art. de către titularul unei operaţiuni simplificate eliberate pe bază de elemente inexacte sau incomplete . a condiţiilor prevăzute de reglementările din autorizaţia eliberată.anulat. fără act de cauţiune şi/sau certificat sau titlu valabil în timp ( revocat.355 apendice 1 convenţie Art..vamal - înstrăinarea. 2. 488 - - . în continuare).360 RVC Acest tip de situaţii intervine în cursul operaţiunii de tranzit sau anterior plasării sub regim.2.2. pentru Comunitate : după anularea autorizaţiei conform articolului 8 din cod. şi sub rezerva neregulilor care nu fac să se nască o datorie ( vezi paragr. ea este pusăîn evidenţă numai după plasarea sub regim ( în afară de cazul când nu s-ar fi acordat liberul de vamă). ne putem gândi la un plasament efectuat : fără garanţie valabilă. mai general. a unei părţi contractante neacoperite de garanţia prezentată la plecare . 2. de către un expeditor agreat. întârziere şi nejustificată la - absenţa notificării unei iregularităţi de către titular a unei operaţiuni simplificate aer/mare .2.1. În acest caz. fără sigiliu de trimitere sau fără fixarea unui termen de prezentare la destinaţie sauf ără fixarea unui itinerariu fix când reglementarea autorizaţiei o impune . Cu titlu de exemplu. termen de valabilitate expirat) sau în spaţiu (operaţiune de înstrăinare a unei părţi contractante neacoperite de garanţie) sau în caz de depăşire a sumei de referinţă pentru garanţia globală sau scutirea de garanţie . în timpul transportului.

.1. decât dacă neregula în cauză : . Identificarea situaţiilor Art. situaţiile la care scutirea se aplică şi deci de a le limita.2. de caracterul mai mult sau mai puţin evident al obligaţiilor /condiţiilor de respectat şi de eventualele sale angajamente (mai ales în cadrul unei operaţiuni simplificate).356 DAC O asemenea scutire nu se poate lua în calcul.2.114 (1) alin2 apendice 1 Revine fiecărei părţi contractante.2. Condiţii generale de scutire de la naşterea datoriei Art.nu implică o neglijenţă manifestă din partea celui interesat.26 apendice 1 convenţie Art.2. în cazul neexecutării unei obligaţii antrenate de utilizarea regimului sau de neîndeplinirea unei condiţii fixate pentru plasarea mărfurilor sub regim.2. chiar dacă au fost 489 . 2. după caz. Forma acestei “regularizări” trebuie să ţină cont de natura obligaţiei sau de condiţia care nu a fost respectată. ţinând cont de experienţa sa profesională. -permite îndeplinirea a posteriori a formalităţilor necesare pentru a regulariza situaţia. Nereguli care nu dau naştere la datorii Neregulile (evident altele decât sustragerea) care au rămas “fără consecinţe reale asupra funcţionării regimului” nu duc la naşterea unei datorii.2. cel în cauză nu a făcut totul pentru a evita nerespectarea obligaţiilor sale sau dacă el comite de manieră repetată aceeaşi neregulă. 2. Ar putea fi vorba de o neglijenţă manifestă dacă. de exemplu.2.2. Aceste dispoziţii lasă de altfel fiecărei părţi contractante grija de a identifica.nu constituie prin nimic o tentativă de sustragere de la regim .

când termenul fixat la articolul 356 din DAC nu a fost respectat şi paragraful 3 al art susnumit nu se aplică.204(1) alin2. Dacă una din obligaţiile impuse prin utilizarea regimului de tranzit comunitar nu a fost observată. 3) 2. pct. care sunt considerate. paragraful 1. şi 3. mărfurile plasate sub regim intacte la biroul de destinaţie.sub rezerva respectării condiţiilor generale de scutire.convenţie Art.3.cele care trebuie totuşi identificate în prealabil.2. Pentru mărfurile plasate sub regimul de transit comunitar. nu există nici un motiv valabil de a susţine că s-a născut o datorie vamală. să limiteze aceste scutiri la anumite situaţii. mărfurile sunt tot la dispoziţia autorităţilor vamale. din cod. datoria se naşte în momentul când această obligaţie înceteaza de a fi îndeplinită. în sensul articolului 204. articolul 859 din DAC prevede o scutire în condiţiile următoare: 1. articolul 859 din DAC conţine o listă exhaustivă de nereguli.paragraf 2 din cod) . iar mărfurile au fost totuşi prezentate la biroul 490 . mărfurile au fost prezentate intacte la biroul de destinaţie şi operatorul nu este vinovat de nici o neglijenţă manifestă. în caz de neexecutare a uneia din obligaţiile antrenate de utilizarea regimului. Apendicele I la convenţie (articolul 204. biroul de destinaţie a fost în măsură să verifice că mărfurile au primit o destinaţie vamală sau au fost plasate în deposit temporar la sfârşitul operaţiunii de transit.b). paragraful 2.DAC îndeplinite condiţiile generale de scutire. au fost prezentate 2. De fapt.ca rămânând fără consecinţe reale asupra funcţionării corecte a regimului vamal. 3) Pentru Comunitate. Momentul naşterii datoriei În virtutea articolului 114.Ele pot primi o destinaţie vamală şi interesele financiare în joc nu sunt cu nimic ameninţate.

Apendicele I Convenţie (articolul 204. . ne vom referi la momentul când neregula a fost constatată. persoana care trebuie să respecte aceste condiţii. Debitori În virtutea articolului 115. debitorul va fi principalul obligat. În practică. nu este totdeauna uşor de identificat momentul la care neregula s-a produs.2. 2. 2. Dacă plasarea implică totuşi respectarea condiţiilor de o terţă persoană. dar poate fi vorba în mod egal de transportator sau de destinatarul mărfurilor (articolul 4 paragraful 2 apendice 1 din Convenţie articol 96 paragraf 2 din cod). paragraful 2.4. determinarea debitorilor depinde de natura obligaţiei specifice care a dus la neregulă sau de termenii dispoziţiei care crează obligaţia. aceasta va fi deasemenea considerată ca debitor. - Este vorba de principalul obligat după articolul 4 paragraful 1 apendice 1 la Convenţie. inclusiv în cadrul operaţiunii simplificate. Datoria se naşte în momentul plasarii mărfurilor sub regim când se constată ulterior o neregulă la una din condiţiile reieşite din plasarea mărfurilor sub regimul respectiv.3.în caz de nerespectare a uneia din condiţiile fixate prin plasarea sub regim. debitorul este : în cazul neexecutării uneia din obligaţiile antrenate de utilizarea regimului. Nu se naşte datorie în caz de distrugere totală sau pierdere iremediabilă a mărfurilor 491 . singurul dator să respecte condiţiile prealabile plasării. În acest caz.de destinaţie într-un termen rezonabil. Când momentul nu se poate preciza . paragraful 3 din cod). persoana care trebuie să execute aceste obligaţii.În toate cazurile.

1. Este vorba totuşi de o competenţă iniţială susceptibilă de a fi repusă în cauză dacă determinarea locului naşterii datoriei este rezultatul unei prezumţii şi dacă locul unde s-au produs efectiv faptele care au dat naştere datoriei va fi determinat ulterior.182 din cod.1. Locul naşterii datoriei 3.Articolul 114(3) apendice I la convenţie Art.1. Determinarea autorităţii competente pentru recuperare 3.2.206(1) Cod vamal Nici o datorie nu se va naşte dacă cel interesat aduce probe că neexecutarea obligaţiilor sale : rezultă din distrugerea totală sau pierderea iremediabilă a mărfurilor ( adică acestea devin inutilizabile) este datorată unei cauze depinzând de însăşi natura mărfii ( evaporare naturală. Locul unde se produc faptele care dau naştere datoriei Articolul 116(1) Apendicele I Convenţie 83 Articolul 116(2) Apendice 1 la convenţie Articolul 215(3) Cod vamal Depinde în principiu de identificarea locului unde sau propus în mod real faptele care au dat naştere datoriei .) 3.1. sau este consecinţa unei autorizaţii a autorităţilor competente83 - - 3. Intr-un asemenea caz. Recuperarea datoriei 3.3.1.paragraf 3. 492 . …) sau ca urmare a unui caz fortuit sau de forţă majoră.1. Autoritatea competentă pentru recuperare Determinarea autorităţii competente pentru acoperire este fundamentală pentru buna gestionare a regimului şi a consecinţelor sale la nivel financiar. Autoritatea competentă este cea a ţării unde datoria este născută sau se consideră a fi născută. Această competenţă este valabilă pentru acoperirea drepturilor vamale ca şi a altor impuneri. consecinţele vor fi totuşi diferite după cum vor fi implicate mai multe părţi contractante sau doar state membre ale Comunităţii ( conf. In dreptul comunitar.2. distrugerea este o destinaŝie vamală autorizată: vezi art.

2. Simpla constatare a existenţei unei datorii.Articolul 215 (1) Reglementarea nu se pronunţă asupra mijloacelor pentru această identificare. documente prezentate de principalul obligat). În funcţie de faptele care stau la baza datoriei. locul de naştere a datoriei nu poate fi determinat. de neexecutare a unei obligaţii sau de neîndeplinire a unei condiţii pentru plasament. fără să se ştie unde se găseşte marfa. un loc determinat prin referinţă la ultima ţară de intrare unde un aviz de trecere a fost prezentat. în lipsă. Articolul 116(1) b) apendice 1 la Convenţie Articolul 215(1) alin. 3.locul unde autorităţile competente constată că marfa se găseşte într-o situaţie care dă naştere la datorie . la ţara de care depinde biroul de plecare.2 Cod Vamal înainte privitor la efectul unei asemenea Articolul 116(1) neîndepliniri. De aceea legislatorul a prevăzut recursul la prezumţii pentru a determina locul de naştere a datoriei când locul real nu poate fi determinat. locul (ca şi momentul) de naştere a c) apendice 1 datoriei va fi în principiu cel al plasamentului Convenţie mărfurilor sub regim.3 Cod Vamal O asemenea identificare nu este totuşi întotdeauna posibilă. sau. nu poate fi suficientă pentru a stabili competenţa. Ea poate deci să fie Primul alineat asigurată prin orice mijloc. nici prin referinţă la locul unde s-au produs în mod real 493 Art.2. . 3.2. astfel încât să fie probator Cod Vamal pentru autoritatea ţării respective (constatări ale vămii.3 Cod . la sfărşitul unui termen de zece luni de la acceptarea declaraţiei de tranzit. ştiind : .3. locul de naştere a datoriei va fi deci cel al sustragerii de la regim. În al Articolul 215(1) treilea caz şi ţinând cont de ceea ce a fost spus mai alin.116(1) c) apendice 1 Convenţie Articolul 215(1) alin. Locul determinat în lipsă Regula de determinare a locului prevăzută va funcţiona dacă. aceasta pentru a evita ca mai multe autorităţi să vină a constata că o anumită datorie s -a născut în jurisdicţia proprie.în ultimă instanţă.1. Locul unde autorităţile competente constată că mărfurile se găsesc într-o situaţie dând naştere unei datorii Această constatare implică faptul că marfa se găseşte la dispoziţia autorităţii.1.

fie. în ţara de care depinde biroul de plecare. Exemple : -Operaţiune de tranzit comun fără trecere printr-o ţară terţă . anexa 8.Vamal Articolul 450bis DAC faptele.5.d)) Situaţia I: Un aviz de trecere a fost remis la biroul de trecere la intrarea în Romania.5. datoria se consideră a fi născută : în cadrul tranzitului comun : fie în ţara de care depinde ultimul birou de intrare unde a fost emis un aviz de trecere . capitolul 5. această ultimă ţară va fi considerată ça locul naşterii datoriei . Germania va fi.Operaţiune de tranzit comun cu trecere prin una/mai multe tari terţe [Comunitate (Polonia) – Ukraina – Comunitate (Romania)] (Partea IV. La sfârşitul acestui termen. Aplicarea acestei reguli este direct legată de rezultatele (sau absenţa rezultatelor) procedurii de cercetare la sfărşitul termenului de zece luni. anexa 8. în calitate de ţară de plecare. nici prin referinţă la constatarea autorităţilor că mărfurile se găsesc într-o situaţie care naşte datorii. neputându-se determina un alt loc. Situaţia II : Nefiind găsit nici un aviz de trecere. în lipsă. .Comunitate (Franţa)] (Partea IV. al.Elveţia. ca. [ Comunitate (Germania). sub c)) Situaţia I : Ultimul aviz de trecere fiind remis la biroul de trecere la intrarea în Elveţia. 494 . Aceasta va fi considerata ca loc de naştere a datoriei.5. considerată ca fiind locul de naştere a datoriei .

pe teritoriul căreia efectul regimului (şi supravegherea vamala a autoritatilor competente ale tarii respective) era suspendat. - în cadrul tranzitului comunitar: fie la locul unde marfa a fost plasata sub regim (statul membru de plecare).Situaţia II: Nici un aviz de trecere nu a fost regăsit. implicând birouri de trecere la plecarea apoi la sosirea din/în Comunitate [Comunitate (Slovenia) Croaţia/Bosnia/Serbia/Albania – 495 Comunitate . înainte sa circule sub acoperirea unui titlu de transport unic via o tara terţa). Atenţie: Dacă un aviz de trecere a fost trimis la un birou de trecere la ieşirea din Comunitate (Polonia).93 din Cod (în tranzit comunitar. fie la locul unde ea a fost introdusa pe teritoriul vamal al Comunitatii sub acest regim suspendat pe teritoriul tarii terţe după art. considerata ca loc de naştere a datoriei. anexa 8. considerata ca loc de naştere a datoriei. Danemarca va fi. în calitate de stat membru de plecare. [Danemarca-Germania-Franta-Spania] capitol 5. Exemple : Operaţiune de tranzit comunitar fara trecere printro tara terţa/tara din AELE (Partea IV. şi nu la intrarea în Romania. eventuala sustragere a mărfurilor nefiind făcuta sub regimul de tranzit comunitar ci intr-o tara terţa. aceasta înseamnă. locul unde ea a fost prezentata la un birou de trecere la intrare. va trebui considerat ca nici o datorie nu este născuta. în calitate de tara de plecare. Polonia va fi. Operaţiune de tranzit comunitar cu trecere printruna/mai multe tari terţe altele decât tari AELS.a)) Nu exista birou de trecere.5. al.

neexecutareaunei obligaţii sau neobservarea unei condiţii). nu numai în stadiul de încasare propriu-zisa.1. paragraf 4) 496 .b)) Situaţia I: Un aviz de trecere a fost trimis la biroul de trecere la introducerea (intrarea) mărfurilor sub regim în Grecia .(Grecia)] (Partea IV. al. ca şi despre procedurile de cercetare (Partea IV. eventuala sustragere a mărfurilor nefiind făcuta sub regimul de tranzit comunitar ci intr-o tara terţa. 3. Slovenia va fi.3 Schimbul de informaţii şi cooperarea în vederea încasării 3. Schimbul de informaţii Cu excepţia cazului în care locul efectiv unde s-a produs faptul (sustragerea.5.3. anexa 8. capitol 5. capitol 5. în calitate de tara de plecare. Atenţie : Dacă un aviz de trecere a fost remis la biroul de trecere la plecarea din Slovenia. ci şi mai intai înainte de calcularea de către autoritatea competenta pentru aceasta.1. Situaţia II: Nici un aviz de trecere nu a fost regăsit. şi nu la intrarea în Grecia. caz în care naşterea datoriei poate fi determinata imediat şi fara echivoc. Aceasta are loc printr-o folosire eficace a procedurilor de informare despre principalului obligat.1. pe teritoriul căruia efectul regimului (şi supravegherea vamala a autoritatilor competente ale tarii respective) era suspendat. considerate ca loc de naştere a datoriei. determinarea de către autoritatea competenta este rezultatul prezumţiilor. va trebui considerat ca nici o datorie nu este născuta. aceasta tara va fi considerata ca loc de naştere a datoriei. înainte ca regimul sa se încheie. Tarile trebuie deci sa acorde asistenta mutuala.

competenta pentru demararea şi urmărirea procedurii de cercetare.Aceasta asistenta trebuie.1. acte de executare. de altfel. cel puţin sa fie stabilit ca nici o alta tara n-a 497 . figurează în anexa 8. intre care trebuie sa se efectueze schimbul de informaţii. Aceasta din urma trebuie sa informeze biroul de plecare şi biroul de garanţie în legătura cu datele obţinute ca urmare a acţiunii de încasare.3. pentru a evita un cumul de acţiuni pentru încasarea aceleiaşi datorii sau întârzieri în notificările debitorului şi garanţiei care ar putea conduce la pierderi de resurse. Dacă autorităţile tarii de destinaţie sau ale unei tari de trecere estimează ca dispun – când este cazul. autoritatea competenta din tara de plecare trebuie sa lanseze procedura de cercetare. pe de alta parte. pe de-o parte ca autoritatea care a demarat procedura de cercetare sa poată garanta ca eventualele sale rezultate sunt efectiv considerate (luate în calcul)la nivelul determinării autoritatii competente pentru încasare.2. în acest caz. după o perioada de 10 luni. de asemenea.1. 3. Aceasta. în special. Lista autoritatilor competente în materie de încasare din fiecare tara. Rolul esenţial al autoritatii competente din tara de plecare În scopul determinării fara echivoc care este autoritatea competenta pentru încasare. Un astfel de schimb de informaţii este în mod vădit cu atât mai necesar când autoritatea identificata ca şi competenta pentru încasare nu este autoritatea tarii de plecare. Trebuie sa fie. În final ea le va comunica toate actele juridice importante referitoare le derularea acţiunii de încasare (acte de urmărire. Este important. Înainte chiar/sau independent de primirea unui aviz de cercetare – de elemente (dovezi de fapte a originii datoriei sau descoperirea mărfurilor în situaţia de naştere a unei datorii) care le-ar permite sa stabilească competenta lor pentru încasare. sa fie urmărita de autoritatea competenta determinata pentru încasare. acte de plata).

nerespectarea unei obligaţii.2. care va fi sau nu legata de o procedura de cercetare. va trebui sa parvină autoritatii competente a tarii de plecare înaintea expirării unui termen de 10 luni începând de la data acceptării declaraţiei de tranzit. autoritatea competenta a acestei tari. din partea sa. Ca lansează sau nu o procedura de cercetare. Aceasta informaţie. autoritatea competenta din tara de plecare adresează autoritatilor competente pentru încasare exemplarul nr. Acest exemplar al declaraţiei de tranzit este însoţit de toate celelalte documente utile. etc.fost implicata în operaţiunea de tranzit. « Calcul totalului datoriei. de natura a facilita calculul drepturilor şi altor impuneri în cauza (conform paragraf 3. În acest caz. nu permite stabilirea competentei autoritatii tarii care a procedat la constatare. În schimb. în special în vederea facilitării acţiunii complementare garantării (conform paragraf 3. având constatata o situaţie care duce la naşterea datoriei în acea tara în cadrul regimului (delict de sustragere a mărfurilor în timpul transportului. adresata în retur autoritatii competente din tara de plecare.). …). cantitatea. copia avizului de cercetare TC20.1. Atunci când procedura de cercetare a fost demarata. în cursul transportului sau la destinaţie. Ea transmite de asemenea toate indicaţiile utile referitoare la garanţie. fara ca nici locul de sustragere nici mărfurile sustrase sa poată fi regăsite (cunoscute). ca şi toate celelalte indicaţii disponibile referitoare la mărfuri (moneda.1 sau un document echivalent. purtând menţiunea constatărilor efectuate ca sa permită acestei autoritati sa procedeze la încasarea datoriei. informează autoritatea tarii de plecare ca este competenta pentru încasare şi va demara acţiunile necesare. Autoritatea unei tari vizata pentru o operaţiune de tranzit.2. din propria 498 .1.).5 sau copia exemplarului nr. aceasta informaţie este adăugata pe formularul TC20 sau TC22. simpla constatare de “lipsuri”. valoarea. pentru a evita ca aceasta autoritate sa nu demareze. o acţiune de încasare. cum ar fi procese verbale.2.

Biroul de plecare informează autoritatea competenta în materie de încasare cu ajutorul unui aviz de informare TC24 conform modelului care figurează în anexa 8.1.1: 499 . la finalul unui termen de 10 luni şi inafara cazului în care un aviz de trecere la intrarea intr-o alta tara este regăsit. 218(3) CVC 3. App.1.2. Procedura de recuperare 3.2. Pot fi prezentate următoarele situaţii (eventuale tratamente preferenţiale la import nu sunt luate în considerare) : Tranzit comun Cazul nr.sa initiatita sau în cadrul unei proceduri de cercetare. Acţiuni împotriva debitorilor Autorităţile competente demarează acţiunea de încasare a datoriei (datorie vamala CE : « a se tine cont de totalul drepturilor ») din momentul în care ele sunt în măsura sa calculeze totalul datoriei şi sa stabilească debitorul/debitorii. şi De alte elemente de taxare de luat în considerare. 3.2. Aceasta din urma. de luat în considerare conform operaţiunii de tranzit avuta în vedere.2. trebuie sa informeze despre acest fapt autoritatea competenta din tara de plecare. 117 (1). Drepturile şi/sau alte impuneri în cauza vor diferi în funcţie de regimul de tranzit utilizat şi de condiţiile (locul) de naştere a datoriei. Art. Calculul totalului datoriei Acest calcul depinde : De natura drepturilor şi altor impuneri constitutive ale datoriei.1. va fi competenta « prin neprezentare ».I Conventie Art.

340 patrar. paragraf 2. Exemplul 1B: Procedura T2/export [Comunitate – Norvegia] Dacă evenimentele susceptibile a naşte o datorie survin in Comunitate : nici un drept nu este datorat (pentru că este vorba de mărfuri comunitare) alte impuneri pot fi datorate conform regulilor relative la taxele naţionale aplicabile mărfurilor . paragraf 2. dar acelaşi raţionament este aplicabil mărfurilor naţionale (integral obţinute sau puse în libera circulatie) de o alta parte contractanta care face obiectul. Exemplul 1A: Procedura T2/livrare intracomunitara [Comunitate – Elveţia – Comunitate]** (articol 2. Dacă evenimentele susceptibile a naşte o datorie survin in Comunitate : nici un drept nu este datorat (pentru ca este vorba de mărfuri comunitare) alte impuneri pot fi datorate conform regulilor relative la taxele nationale aplicabile mărfurilor . din cod/art. punct a). paragraf 3 din conventie) **Este vorba în mod similar de un tranzit comunitar intern T2 în sensul art. plecând de la aceasta parte contractanta.Operaţiune de tranzit comun referitor la mărfurile în libera circulatie intr-o parte contractanta* *Mărfurile comunitare care fac obiectul unei proceduri T2 de tranzit comun vor fi luate ca exemplu prin avantaj. unei proceduri T1. Dacă datoria se naşte în Elvetia : este datorata în Elvetia (drepturi şi alte impuneri la import).163. 500 . Dacă datoria se naşte în Norvegia : este datorată în Norvegia (drepturi şi alte impuneri).din RVC.

paragraf 1.340 pătrar. 165 CVC Art.93 din Cod) Drepturile şi alte impuneri la import sunt datorate în ţara unde datoria este născută. 251 (2) si 796 RVC ***Situaţie similară vizată de art. puncte a) şi b) din RVC pentru mărfurile care fac obiectul unor măsuri la export. 91(2) (a) si 93 CVC Cazul nr. Dacă datoria se naşte în Elveţia : este datorată în Elveţia (drepturi şi alte impuneri). din cod/art.91. punct b). Cazul nr. Dacă evenimentele susceptibile a naşte o datorie survin din Comunitate : nici un drept nu este datorat (pentru că este vorba de mărfuri comunitare) alte impuneri pot fi datorate conform regulilor relative la taxele naţionale aplicabile mărfurilor dar declaraţia de export trebuie invalidată şi măsurile legate de aceasta anulate.Exemplul 1C: Procedura T1/export*** [Comunitate – Elvetia ] (articol 2. paragraf 3. Tranzit comunitar şi/sau comun Art. 91(1)(a). şi art. Cazul nr.2 Art. punct a).91. 419(7) si 501 . paragraph 2 din convenţie) Art.1 Operaţiune de tranzit comunitar extern T1 referitor la mărfuri non-comunitare Drepturile (datoria vamală) şi alte impuneri la import sunt datorate în statul membru unde acestea s-au născut.2: Operaţiune de tranzit comun referitoare la mărfuri din ţări terţe sau din alte părţi contractante**** ****Pentru Comunitate : „mărfurile necomunitare” care fac obiectul unei proceduri T1 de tranzit comun (art. paragraf 1.

este vorba de o operaţiune de tranzit comunitar intern T2 între două puncte din comunitate. fără a suspenda nici un drept sau altă impunere pentru Comunitate sau statele sale membre. la cota în vigoare la momentul naşterii datoriei şi în ţara unde ea este născută.1.2.3 Operaţiune de tranzit comunitar intern T2F Nici un drept (datorie vamala) nu este datorata dar alte impuneri la import sunt datorate în statul membru unde datoria este nascuta. Pentru detalii sunt aplicabile regulile părţilor contractante. raţiunea acestei sume şi pentru ceilalţi. 502 .434(9) RVC Operaţiune de tranzit comunitar intern T2 Cu excepţia tranzitului comun. Cazul nr. via o ţară terţă alta decât cele din AELE.2. Aceste elemente sunt identificate prin intermediul datelor care figurează pe declaraţie ca şi informaţiile sau documentele culese. Nici un drept nu este datorat în Comunitate. O astfel de operaţiune nu serveşte decât pentru a apăra statutul comunitar al mărfuri+ lor. alte impuneri pot fi datorate conform regulilor relative la taxele naţionale aplicabile mărfuri lor. Identificare şi solidaritate a debitorilor Atunci când mai mulţi debitori sunt identificaţi pentru o aceeaşi datorie. 3. ei sunt ţinuţi cu titlu solidar la plata totalului acelei datorii.3. Elementele de taxare de luat în considerare pentru fiecare din drepturile şi alte impuneri în cauză sunt cele aferente mărfurilor care fac obiectul declaraţiei de tranzit.1. „Schimb de informaţii şi cooperare”). Aceasta înseamnă în particular că autoritatea competentă pentru încasare poate să se adreseze fără să distingă unuia sau altuia în vederea recuperării totalului datoriei şi că plata totală sau parţială a sumei de către unul dintre debitori stinge datoria. în special de la alte autorităţi interesate sau de la principalul obligat (conform paragraf 3.

în special prin plata acesteia.2. cauţiunea nu a fost eliberată de angajamentele sale. Art. în aceeaşi măsură în care: principalul obligat este debitor pentru o datorie nascută în cadrul unei operaţiuni de tranzit acoperită de o garanţie furnizată prin cauţiune.3. ca urmare a neglijenţei de notificare de către autoritatea competentă în termenele prevăzute. Ca regulă generală.3.1.1. sau este încă susceptibilă de a lua naştere.2.2. 3. aceasta corespunde momentului de “luare în considerare a sumei dreptului”. datoria nu este deja stinsă. clientul sau.2. Acţiune împotriva garantului 3. debitorul sau debitorii de asemenea şi suma datoriei calculată.199 (1) CVC poate fi angajata tot atât timp cât datoria este susceptibilă a deveni exigibilă.118 apendice conventie I Art. 503 . această notificare nu are loc decât atunci când totul este pregătit pentru lansarea procedurii de încasare* *În ceea ce priveşte datoria vamală.2. totalul datoriei de plată nu depăşeşte totalul garanţiei prin cauţiune. Responsabilitatea garantului şi eliberarea sa (1) Răspunderea solidară a garantării în privinţa datoriilor la născute la nivelul principalului obligat. Comunicarea la debitor Totalul datoriei este comunicat debitorului şi achitat de acesta în modalităţile şi termenele în vigoare între părţile contractante. adică din momentul în care autoritatea competentă pentru încasare este identificată (într-un termen de 10 luni de la data acceptării declaratiei de tranzit).

118 apendice convenţie Art. De exemplu : Actul de cauţiune făcut stabileşte o sumă de max. cauţiunea este din nou ţinută la plată la nivelul sumei cerută până la concurenţa celor 50. cu exceptia anulării garanţiei.000 euro şi este achitata. Limita responsabilităţii cauţiunii Conform paragrafului 2.Art. paragraf 2 RVC 3. în caz de cereri de plată succesive.000 euro. aliniatul al treilea a actului de cauţiune (garanţie globală) care figurează în anexa B4 a apendicelui III de la convenţie (anexa 48 din DAC). Dacă aceasta operaţiune este începută înainte sau după 15 ianuarie nu are prea multă importanţă. Totusi.000 euro pentru toate operaţiunile de tranzit începute înainte de 14 februarie.2.50. Art.2. La 15 ianuarie. cauţiunea este solicitată la plată la o sumă de 40. Este vorba despre a menţine riscurile financiare asumate prin cauţiune în limite acceptabile. această limită nu se aplică decat operaţiunilor de tranzit începute în 30 de zile de la primirea cererii de plata precedentă.199 CD (3) Cauţiunea nu poate fi deci eliberată de I la angajamentele sale atât timp cât responsabilitatea sa poate fi angajată conform menţiunilor precedente. Totodată. cauţiunea poate. De asemenea este vorba de faptul că acoperirea garanţiei poate fi insuficientă pentru operaţiunile începute în luna care urmează cererii de plată. data la care are loc primirea cererii de plată nu are câtuşi de puţin importanţă.450d. să limiteze responsabilitatea sa la suma maximă pe care ea a precizat-o.2. În mod similar. 504 .000 euro şi primeşte o a doua cerere de plată pentru o operaţiune de tranzit începută la 14 februarie sau la o data ulterioară. Ea poate limita responsabilitatea sa la soldul de 10.

este utilizată scrisoarea de cerere de adresa TC30 (al cărei model figurează în anexa 8. În măsura în care autoritatea competentă pentru încasare nu este întotdeauna cea a ţării unde garanţia a fost constituită.118 (2) Atunci când regimul nu a fost verificat cauţiunea apendicele I la trebuie să primeasca notificare (conform paragrafului conventie 3. apoi din partea autoritatii competente pentru incasarea intr-un interval de 3 ani incepand de la aceeasi data.6 apendice convenţie (4) În scopul facilitării acţiunii în ce priveşte cauţiunea.3. se I la impune ca aceasta nu numai să fie stabilită la partea Art. de neverificare a regimului. numele principalului obligat şi totalul sumelor în cauză. din cauza ca ea este sau va fi tinuta la plata cu sumele de care raspunde cu privire la operatiunea de tranzit comun/comunitar aferenta. Autoritatea competentă va remite o copie a cestei notificări la biroul de garanţie în cauză. Intr-un astfel de caz. 505 .1) : Art. numele biroului de plecare.342 (2) RVC contractantă unde garanţia este constituită dar şi să fie ales domicilul sau să fie desemnat un mandatar în fiecare dintre partile contractante implicate în operaţiune de tranzit comun. Atunci când Comunitatea este una dintre partile contractante. Art.2. A doua notificare trebuie sa precizeze numarul şi data declaraţiei de tranzit.3). cauţiunea trebuie să aleagă domiciliul sau să desemneze un mandatar în fiecare din statele membre.2.450 patrar (1) RVC din partea autoritatii competente pentru incasarea intr-un interval de 12 luni incepand cu data acceptarii declaratiei de tranzit. Notificari la cautiune Art.3. ea nu dispune neapărat de informaţii (nume şi adresă) relative la cauţiune sau la mandatarul din ţara în cauză.

ea Art.215 (1) CVC caracter iniţial şi provizoriu. 3.1.3. Determinarea ulterioara a locului efectiv al naşterii unei datorii (10) Determinarea autorităţii competente ”prin la neprezentare” poate. În lipsa răspunsului la cerere în cele 3 luni. în unele cazuri să aibă doar un Art.450 tertiar (1) RVC În acest caz. aceasta permitand determinarea unei alte autorităţi. fără ca. Art. care va avea competenţa pentru încasare. fie de încasarea datoriei (pe lângă un Art. totuşi.3. aceasta să repună în cauză regularitatea acţiunilor de încasare deja demarate.117 (4) Dovada acestui loc poate fi adusă de autoritatea Apendicele I la iniţial determinată ca şi competentă pentru încasare. Revine deci autorităţii astfel stabilită să solicite primirea cererii şi să indice în 3 luni dacă este competentă pentru încasare având în vedere documentele şi dovezile primite.450 patrar (3) debitor) fie de controlul ulterior al regimului. incluzând o copie certificată după dovada prezentată. Informarea cauţiunii în caz de încasare sau de verificare în vederea incheierii (4) Atunci când cauţiunea a primit unele notificări I la prevăzute în caz de neverificare cu exactitate. DAC 3.2. Art. această autoritate adresează fără întârziere autorităţii competente din locul desemnat toate documentele utile. Proba nouă Locul unde s-au produs efectiv faptele care au dus la naşterea datoriei poate uneori să fie descoperit ulterior. convenţie prin orice modalitate.4.2.118 apendice convenţie este informată de autoritatea competentă pentru încasare.116 apendice conventie I Art.3. autoritatea determinată iniţial ca şi competentă reia acţiunea de încasare angajată (demarată) 506 .

primul aliniat acţiunea de încasare a datoriei vamale (acelaşi RVC sumelor în cauză. vor fi în cauză.450 terţiar (2) al doilea aliniat Dacă autoritatea iniţial competentă şi cea nouă RVC aparţin la doua State membre ale Comunităţii. sa fie angajata chiar după expirarea termenului de răspuns de 3 luni. pe de-o parte drepturi (teritorialitate vamală) şi pe de altă parte. mai ales Dacă verificarea de competenţă solicită mai mult timp (dar în acest caz şi intre timp. ea angajeaza o noua acţiune de incasare a datoriei. dacă locurile şi autorităţile implicate aparţin la două părţi contractante diferite.2. alte impuneri (teritorialitate fiscală).3.450 terţiar (2) la alte impuneri (diferenţe de teritorialitate fiscală).3. dar care nu a fost încă finalizată (şi care era suspendată). Dacă este cazul. acţiunea iniţial angajată va fi continuată). fie rambursează sumele deja percepute.3. Art. În schimb. aceasta din urmă: fie anulează acţiunea de încasare iniţial angajată. 117 (5) Noua autoritate informează imediat autoritatea iniţial apendice I la competentă. 3. care suspendă atunci acţiunea de convenţie încasare Dacă aceasta nu a ajuns încă la plata Art. această nouă acţiune de încasare nu se poate referi teritoriu vamal) nefiind afectată. Consecinţe pentru acţiunea de încasare iniţiala O dată ce noua încasare a fost efectuată prin noua autoritate competentă şi dovada acesteia adusă la autoritatea iniţial competentă. Aceasta acţiune poate. Art. 507 . Noua autoritate competentă şi noua acţiune de încasare Dacă autoritatea stabilită se declară competentă.3.

Cazuri particulare (pro memoria) 5.4. Excepţii (pro memoria) 508 .

6. Instrucţiuni naţionale specifice (rezervat) 509 .

2 TC24 aviz de informare 8.7.3 TC30 cerere de adrese 510 . Anexe 8.1. Lista recuperare autorităţilor responsabile pentru 8. Parte rezervată pentru uzul administraţiei vamale 8.

sau se consideră că a fost comisă. comunicarea trebuie trimisă. cu următoarele menţiuni : La Insulele Anglo-Normande : Când se constată o infracţiune sau a fost comisă o neregulă.Anexa 8. La Elveţia : Biroul vizat sau unul din următoarele birouri centralizatoare : 511 . după caz.1. Lista autorităţilor responsabile pentru recuperare După cum sunt înscrise. într-una din insulele Anglo-Normande. la una din adresele de mai jos.

.............................. Informatii despre garant: 6. Aceasta se bazeaza pe urmatoarele fapte: …………………......... inregistrare: 4............. Declaratia de tranzit: Numar: Birou de plecare: Data: Avizul de cercetare TC20 a fost trimis: Da Data: Nr..............................................Anexa 8..... Autoritatea solicitanta notifica prin prezenta ca autoritatea solicitata va fi responsabila pentru recuperarea datoriei legate de operatiunea de tranzit mentionata mai sus............... Pentru autoritatea solicitanta: 512 ..................................................2 TC 24 TRANZIT COMUN/COMUNITAR NOTA DE INFORMARE DETERMINAREA AUTORITATII RESPONSABILE PENTRU RECUPERARE 1............ de inregistrare: Fax/Telex: E-mail/Internet: 3......................... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Urmatoarele documente sunt anexate:........... 5.......... .................................. Autoritate solicitanta: Numele si adresa completa: 2....... Autoritate solicitata: Numele si adresa completa: Nr.

............................................. c)..... Pentru autoritatea solicitata: 513 . Titlu de garantie izolata nr: Numele si adresa principalului obligat: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 4...…………………………… …………………………………………………………………………………………. 6.... Certificat de garantie globala nr............................... ……………………………………………………………….....................……… …(tara biroului care solicita informatiile)…………………………….....……………………………….....................3 TC 30 GARANTIE PENTRU TRANZIT COMUN/COMUNITAR: SOLICITARE DE ADRESA (E) 1... Va rugam sa completati punctele urmatoare si sa ne returnati formularul: a) Numele si adresa garantului: .... Autoritate solicitanta: Numele si adresa completa: 2............................... Pentru autoritatea solicitanta: 7....... b) Numele si adresa corespondentului garantului in… ........ Autoritate solicitata: Numele si adresa completa: 3...............Locul: Data: Semnatura: Stampila Anexa 8...…………………… ………………………………………………………………………………………........ Referintele (daca exista) to be quoted in letter to guarantor's correspondent: .................……………………………………...

Locul: Data: Semnatura: Stampila: Locul: Data: Semnatura: Stampila: 514 .