Sunteți pe pagina 1din 1

7

,.,., -wsl1,/*,#a-*,,,,u.,

,,,,,*u,

TESTUL2

Sr.

Unde se afli pasirea?

A) in
D) pe

interior

creangd

B) in exterior C) in zbor E) in afara coliviei

.&2.

in c" pozifie se afli creioanele din cutie?


A)

verticald

B) orizontald c)

oblicd D) inainte

E) inapoi

,&3.

fn
A)
D)

ce pozi(ie se

afli cutia cu creioane?

inainte
"e

verticali

B) orizontal6 C) oblicd E) inapoi

@a.

in
A)

pozifie se afli creioanele din cutie?

verticalS

D) inainte

B) orizontald C) oblic6 E) inapoi

i# 5. w

Ana are^in fiecare mini cfite un obiect. In ce m6ni are plicul?

p-u",nr" .Etilu-1u-| .;"rfi#;

ii*;nt{tm6iniffi i 3rtrx#,'

*mi

ffi

11 @ @ e @ @i
i i

rdspunsului

corect