Sunteți pe pagina 1din 22

bÃrÃganul ortodox

bÃrÃganul ortodox cuPRins editorial preot Manuel RUSU 3 actualitatea religioasã preot Constantin

cuPRins

editorial preot Manuel RUSU

3

actualitatea religioasã preot Constantin PÃtRAªCU

4

din activitãþile Biroului de catehizare al episcopiei sloboziei ºi cãlãraºilor preot Constantin PÃtRAªCU

5

2012 - Anul omagial al Sfântului Maslu ºi al îngrijirii bolnavilor. conferinþele pastorale din toamna anului 2012 preot Manuel RUSU

7

Hramul Mãnãstirii Sfinþii Voievozi din slobozia preot drd. Andrei Gabriel GHIAUR

10

Binecuvântãri arhiereºti pentru credincioºii episcopiei sloboziei ºi cãlãraºilor arhid. Silviu Nicuºor DASCÃLU

12

sãrbãtoarea sfinþilor arhangheli în tradiþia popularã preot drd. Radu FLOREA

16

din viaþa eparhiei preot Manuel RUSU

18

agenda Preasfinþitului Pãrinte Vincenþiu, episcopul sloboziei ºi cãlãraºilor Ioan-Florin SIMION

22

Bisericile ohridei – Ierusalimul Balcanilor (ii) Monica Andreea CHELU

24

2 Bãrãganul OrtOdOx ·

noiembrie 2012

Moment de la Sfânta Liturghie din data de 8 noiembrie 2012
Moment
de la Sfânta Liturghie
din data de
8 noiembrie 2012

BÃRÃGANUL O R t ODOX

PERIODIC AL EPISCOPIEI SLOBOZIEI ªI CÃLÃRAªILOR

FONDAtOR EPISCOP DR. DAMASCHIN CORAVU

Apare cu binecuvântarea PReasfinþitului Vincenþiu Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor

str. Episcopiei; nr. 2 920023 Slobozia; jud. Ialomiþa 0243231711; tel./fax: 0243231154 http://www.sf-esc.ro baraganul_ortodox@yahoo.com

COLEGIUL DE REDACþIE

RedactoR ªef Preot Manuel RUSU Consilier cultural

RedactoRi Arhidiacon Silviu Nicuºor DASCÃLU Consilier comunicare ºi mass-media

Preot drd. Cristi GAVRILÃ Consilier administrativ

Preot Constantin PÃtRAªCU Inspector catehizare parohialã

coRectoR Insp. Georgia Andreea ENAªCU

Realizare ºi tehnoredactare:

ASA MEDIA GRAFIC ISSN 1583-8501

editorial

creºtinul în cetate

E ste suficient sã priveºti în jur sau în Mass-Media pentru a realiza, încã o datã, mai ales acum, în perspectiva apropierii sãrbãtorilor de iarnã (de

la Sfântul andrei ºi pânã la Sfântul Ioan botezãtorul), faptul cã ritmul vieþii devine mai alert decât în mod obiºnuit ºi, poate, chiar mai derutant, pentru mulþi dintre noi. În aceastã veritabilã „explozie“ de culori, reclame ºi promoþii ce anunþã obsedant reduceri spectaculoase pentru mii de

produse de care nu ai nevoie, între zeci de reality-show-uri regizate în cel mai mic detaliu, care speculeazã grosolan sentimente umane precum deznãdejdea, suferinþa, ura ºi iubirea, alãturi de atmosfera festivã care aminteºte de orice altceva decât de evenimentul central al acestei perioade sacre, ºi anume, naºterea Mântuitorului Iisus Hristos, trebuie sã recunoaºtem cã, parcã, în mod voit, contextul

social-mental actual ne invitã nu la meditaþie sau cunoaºtere spiritualã a aproapelui nostru, ci la o „anesteziere generalã

a simþurilor noastre“, o transformare a noastrã în buni con-

sumatori de obiecte ºi produse alimentare, în petrecãreþi ºi „vânãtori“ de concedii la preþuri tentante. acestea fiind spuse, este uºor sã conºtientizezi faptul cã, pentru creºtinul din zilele noastre, este mult mai greu sã îºi punã pazã simþurilor ºi sã îºi pãstreze starea de trezvie duhovniceascã, decât în perioada similarã pe care o experimentau bunicii sau pãrinþii noºtri în urmã cu doar câþiva ani. Cu atâtea informaþii la dispoziþie, majoritatea dintre ele fãrã sã aibã vreun fel de consecinþã imediatã în trans- formarea existenþialã a umanitãþii, este deosebit de dificil sã mai fii selectiv. Cu atât mai mult cu cât, cu excepþia câtorva posturi de televiziune, þopârlanul sau, varianta lui femininã, þoapa, a luat locul omului cult, plin de bun simþ, mereu dispus la dialog onest, iar moderatorul de emisiuni cu caracter politic sau social a renunþat la haina obiecti- vitãþii ºi s-a transformat într-un luptãtor aprig, mereu dornic nu sã afle adevãrul sau sã caute soluþii la frãmân-

tãrile (tele)spectatorului, ci sã învrãjbeascã, sã atace, sã punã în dificultate ºi eventual sã creeze artificial conflicte

– toate acestea pentru a crea spectacol, care se „vinde“

foarte bine. ªi, pentru cã Mass-Media are, fãrã doar ºi poate, o influenþã covârºitoare în formarea cetãþenilor oricãrei þãri, rezultatul final, care nu întârzie deja sã aparã este deja vizibil: peste tot, indiferent de mediul în care trãim, ne „ciocnim“ de gospodine devoratoare de tele- novele ieftine ºi vulgare, de atotºtiutori care îºi dau cu pãrerea în privinþa ieºirii din criza politicã ºi economicã în care, pare, cã ne adâncim tot mai mult, de „specialiºti“ în toate domeniile de activitate, mai puþin în cele în care activeazã ei, de persoane oricând gata sã dea sfaturi ºi sã fie categorice în legãturã cu orice, fãrã a citi mãcar o carte în acel domeniu etc. Cu alte cuvinte, într-o viziune pesi- mistã, cred cã viitorul nostru ca naþiune, dacã nu se fac

paºi spre o schimbare interioarã a viziunii asupra lumii ºi asupra rolului persoanei umane în Creaþie, nu este unul tocmai fericit. Se renunþã foarte uºor la tradiþiile strãmoºeºti, la valo- rile creºtine care ne-au consolidat ca neam, pentru a asuma, fãrã nici un fel de discernãmânt, lucruri golite de profunzime, cum ar fi, „Moºi Crãciuni în variantã Coca Cola“, artificii, petarde, globuri strãlucitoare, colinde occidentalizate, ridicarea la nivel de cult a nopþii trecerii dintre ani (revelionul) º.a. dacã mai adãugãm ºi faptul cã pe discovery sau pe national geografic Channel, cu totul „întâmplãtor“, doar în perioada marilor posturi creºtine, apar tot felul de documentare anticreºtine care pun sub semnul întrebãrii divinitatea lui Iisus Hristos, pururea fecioria Maicii domnului, onestitatea apostolilor etc., aproape cã începi sã crezi „teoriile conspiraþioniste“ care circulã pe internet ºi colporteazã ideea unei manipulãri generale operate de grupuri de interese suprastatale sau companii multinaþionale care doresc, mai degrabã, nu o deºteptare a lumii, ci o adormire ºi o aservire a ei, pentru a sluji intereselor câtorva. opinia noastrã umilã, însã, se distanþeazã de aceste ipoteze. totul este marketing ºi, atâta timp cât un produs, indiferent de natura lui, se va vinde, raportul cerere ºi ofertã va fi onorat. deci problema nu este doar la cei ce oferã, ci ºi la cei care primesc. acestea fiind spuse, este clar cã ispitele de tot felul vin acum pe cale olfactivã, auditivã ºi vizualã. Este, în adevãratul sens al cuvântului, un „rãzboi nevãzut“, nu atât cu cel rãu, ci cu însãºi lumea aceasta, care nu mai are nevoie de un ispititor, pentru cã singurã îºi creeazã propriile iluzii ºi îºi fixeazã „þeluri“ fãrã relevanþã pentru creºterea spiritualã ºi culturalã a persoanei ºi a societãþii. doar în bisericã, prin exerciþii îndelungate, poþi de- prinde arta de a fi în lume, dar nu din lume. Cele douã arme pe care ni le propune ortodoxia sunt postul ºi rugã- ciunea. doar acestea ne învaþã autocontrolul, rezistenþa în faþa tuturor deºertãciunilor ºi ne ajutã sã intrãm în cãmara noastrã ºi, închizând uºa, sã ne rugãm tatãlui nostru, Care este în ascuns, ºi tatãl nostru, Care este în ascuns, ne va rãsplãti nouã. (Matei 6,6) nimeni sã nu îºi facã iluzii cã fãrã aceste douã „instrumente“, pentru intrarea în comuniune cu dumnezeu, Cel în treime lãu- dat, ºi cu semenii, se poate face ceva. nu este de ajuns disponibilitatea lui dumnezeu Care vrea ca toþi oamenii sã se mântuiascã ºi la cunoºtinþa adevãrului sã vinã (I timotei 2, 4). Este necesar ºi rãspunsul nostru liber, sinergic, al celor care suntem pe deplin conºtienþi de propriul nostru rol în mântuirea personalã, dar ºi a aproapelui nostru. Putem fi pe deplin locuitori ai cetãþii, dar cu un mod de viaþã îngeresc, asumându-ne troposul eclesial, de cetãþeni ai patriei cereºti.

Preot Manuel RUSU

noiembrie 2012 ·

Bãrãganul OrtOdOx

3

actualitatea religioasã

ªedinþã de lucru a sfântului sinod la Reºedinþa Patriarhalã

L a reºedinþa Patriarhalã din bucureºti a avut loc, sub preºedinþia Preafericitului Pãrinte Patriarh daniel, ºedinþa de lucru a Sfântului Sinod al

bisericii ortodoxe, în ziua de 29 octombrie 2012. Preafericirea Sa, în deschiderea ºedinþei, a spus cã prio- ritatea bisericii ortodoxe române, în aceastã perioadã, este ajutorarea bolnavilor ºi a celor nevoiaºi. „lucrarea noastrã principalã, în aceastã perioadã, este sã ajutãm mai mult pe cei bolnavi ºi, mai ales, pe bolnavii care sunt foarte sãraci ºi singuri. Este multã suferinþã în popor. aceste zile de hram la bucureºti ne-au arãtat, pe de o parte cã evlavia poporului nostru este foarte mare, dar ºi suferinþa lui este foarte mare. Sunt foarte mulþi oameni bolnavi, sunt foarte mulþi oameni suferinzi“, a spus Întâistãtãtorul bisericii ortodoxe române.

a spus Întâistãtãtorul bisericii ortodoxe române. Ierarhii bisericii noastre au aprobat textul pastoralei care

Ierarhii bisericii noastre au aprobat textul pastoralei care se va citi în prima duminicã din Postul naºterii domnului (18 noiembrie 2012). În pastoralã sunt îndemnaþi monahii ºi preoþii sã se implice mai mult în ajutorarea bolnavilor ºi a celor nevoiaºi. un alt subiect pe marginea cãruia s-a discutat a fost îmbunãtãþirea învãþãmântului teologic.

sfântul sinod al Bisericii ortodoxe Române în ºedinþã solemnã

S ub preºedinþia Preafericitului Pãrinte daniel,

Patriarhul bisericii ortodoxe române, în ziua

sãrbãtorii Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul

Þãrii româneºti, 28 octombrie 2012, în aula Magna teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei a avut loc ºe- dinþa solemnã a Sfântului Sinod al bisericii ortodoxe române. tema întâlnirii a fost 2012 - anul omagial al Sfântului Maslu ºi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia românã. ªedinþa a fost deschisã de Patriarhul româniei. apoi, Preasfinþitul Pãrinte Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal, a dat citire sintezei dedicate 2012 - anul omagial al Sfântului Maslu ºi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia românã, sintezã care cuprinde evaluãri ale

Patriarhia românã, sintezã care cuprinde evaluãri ale celor mai importante manifestãri cu caracter religios-

celor mai importante manifestãri cu caracter religios- duhovnicesc, cultural ºi mediatic organizate în acest an de cãtre eparhiile din þarã ºi strãinãtate ale Patriarhiei române. Cu acest prilej, a fost difuzat filmul documentar Sfântul Maslu - Taina Vindecãrii, realizat de trInItaS tV. În continuare, a avut loc un moment festiv dedicat aniversãrii a cinci ani de la înfiinþarea Centrului de presã baSIlICa al Patriarhiei române (27 octombrie 2007). Preasfinþitul Pãrinte Varlaam Ploieºteanul, Episcop Vicar Patriarhal, a prezentat cele mai importante activitãþi ale componentelor Centrului de Presã baSIlICa. totodatã, în acest cadru festiv, a fost lansat noul site al agenþiei de ªtiri baSIlICa, a Patriarhiei române. la finalul ºedinþei, Înaltpreasfinþitului Pãrinte Efrem, Mitropolit de Ydra, Spetses ºi Eghina, a adresat un cu- vânt în care ºi-a exprimat aprecierea faþã de biserica ortodoxã românã. În încheierea ºedinþei solemne a Sfântului Sinod, Preafericitul Pãrinte Patriarh daniel a vorbit despre provocãrile lumii contemporane, cãrora biserica este chematã sã le ofere rãspunsuri. dupã ºedinþa Sfântului Sinod, Patriarhul româniei ºi Înaltpreasfinþitul Pãrinte Mitropolit Efrem au vizitat Expoziþia tematicã de fotografie - 2012 Anul omagial al Tainei Sfântului Maslu ºi al îngrijirii bolnavilor din Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei.

din Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei. la eveniment au fost prezenþi ierarhi ai Sfântului Sinod,

la eveniment au fost prezenþi ierarhi ai Sfântului Sinod, delegaþia greacã, membrii Permanenþei Cnb ºi Permanenþei arhiepiscopiei bucureºtilor, cadre didacti- ce, protopopi, preoþi din Capitalã ºi împrejurimi, monahi, studenþi teologi ºi elevi seminariºti.

Rubricã realizatã din sursele basilica.ro ºi ziarullumina.ro de preot Constantin PÃTRAªCU

4 Bãrãganul OrtOdOx ·

octombrie 2012

catehezã parohialã

din activitãþile Biroului pentru catehizarea tineretului

cerc catehetic la Parohia Gheorghe doja

J oi, 18 octombrie 2012, cu binecuvântarea Preasfinþi- tului Pãrinte Vincenþiu, Episcopul Sloboziei ºi

Cãlãraºilor, s-a desfãºurat Cercul catehetic de la Parohia gheorghe doja, Protopopiatul Slobozia. din partea Centrului Eparhial, a fost prezent pc pr. Constantin Pãtraºcu, inspec- tor pentru catehizare, iar, din partea Proto- popiatului Slobozia, au fost prezenþi pc pr. dumitru drãghici, protopop de Slobozia, ºi pc pr. alexandru oancea, responsabilul pentru catehizare parohialã la nivelul protopopiatului. acestora li s-au adãugat preoþii Cercului 3 catehetic: pc pr. Constantin arzoiu de la Parohia Perieþi, pc pr. liviu borcilã de la Parohia Misleanu, pc pr. laurenþiu Cioranu de la Parohia Fundata ºi pc pr. ªtefan Marius de la Parohia Stejaru. dupã rostirea rugãciunii introductive, lecþia demonstra- tivã a debutat cu prezentarea temei ,,Sfinþii împlinitori ai voii lui dumnezeu“, de cãtre pc pr. II andrei-gabriel ghiaur. Cei 20 de copii, din grupul catehetic al parohiei gheorghe doja, au aflat rãspuns la întrebãrile: Cine sunt sfinþii?, de ce îi cinstim pe sfinþi?, Cum îi cinstim pe sfinþi?, Care sunt virtuþile pentru care sunt cinstiþi sfinþii?, Care sunt sãrbãtorile sfinþilor cu cinstire generalã în toate bisericile ortodoxe? apoi pc pr. paroh Ioan-Constantin bãlan a realizat partea practicã a acestei ore catehetice, prin organizarea unui joc de identificare a ,,ingredientelor sfinþeniei“: iubi- rea, credinþa, rugãciunea ºi bucuria, în urma desluºirii unui labirint cu litere. la final, pc pr. Constantin Pãtraºcu a adresat mesajul de binecuvântare al Preasfinþitului Pãrinte Vincenþiu, Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor, ºi a împãrþit revista eparhialã Bãrãganul Ortodox copiilor participanþi. apoi, preoþii Paro- hiei gheorghe doja le-au împãrþit dulciuri micilor creºtini. (A consemnat Pr. drd. Andrei – Gabriel GHIAUR)

cerc catehetic în Protopopiatul urziceni, Parohia slãtioarele

M iercuri, 24 octombrie 2012, a avut loc, la Parohia Slãtioarele, Protopopiatul urziceni, cercul catehetic

lunar, la care au participat pc pr. Pãtraºcu Constantin, inspector pentru catehizare, pc pr. Stancu bogdan Ionuþ, protopop de urziceni, pc pr. Minea daniel, responsabil pentru catehizare în Protopopiatul urziceni, pc pr. Manea Valentin, Parohia Jilavele I, pc pr. Popa Ioan ºi pc pr. Popa- Popescu Sorin gabriel, Parohia Slãtioarele, care a susþinut ºi cateheza pentru cei16 copii ºi 19 adulþi prezenþi la aceastã acþiune.

cei16 copii ºi 19 adulþi prezenþi la aceastã acþiune. tema catehezei a fost „despre cinstirea Sfinþilor“.

tema catehezei a fost „despre cinstirea Sfinþilor“. dupã rostirea rugãciunii „tatãl nostru“, copiii au descoperit, prin metoda deducþiei, care sunt criteriile potrivit cãrora biserica îi cinsteºte pe sfinþi, au enumerat cei mai cunoscuþi dintre sfinþi ºi au prezentat, pe scurt, cunoºtinþe despre vieþile sfinþilor ale cãror nume le-au primit la botez. activitãþile au fost organizate pe grupe, au fost folosite fiºe de lucru ºi planºe pentru desen. la final, pc pr. Pãtraºcu Constantin, inspector pentru catehizare, le-a adresat copiilor ºi celorlalþi credincioºi un cuvânt de felicitare, pentru implicarea lor în activitatea cateheticã a bisericii ºi i-a îndemnat sã pãstreze vie legãtura cu trupul tainic al Mântuitorului prin participarea la sfintele slujbe ºi prin împãrtãºirea cu Sfintele taine. a fost rostitã apoi rugãciunea „Cuvine-se cu adevãrat“ ºi toþi cei prezenþi au primit în dar revista eparhialã Bãrãganul Ortodox.

cerc catehetic în Protopopiatul cãlãraºi la Parohia Vãrãºti

D uminicã, 28 octombrie 2012, Protopopiatul Cãlãraºi a organizat cercul catehetic lunar, care a avut loc la

Parohia Vãrãºti. la aceastã întâlnire, au participat 32 de copii din parohie, cu vârste între 5 ºi 14 ani, dar ºi urmãtorii preoþi: pc Cotea Vasile de la Parohia boºneagu, pc grigore gabriel Constantin de la Parohia ulmu I, pc nemþanu Ionuþ de la Parohia Satnoieni, pc Ciurea Cãtãlin Marin de la Parohia ulmu II, pc Mocãnaºu Marius ºi pc Iftode george-Florian de la Parohia Vãrãºti, care a ºi susþinut ora de catehezã. tema propusã a fost: Sfinþii, prietenii Lui Dumnezeu, având în vedere cã sinaxarul lunii octombrie cuprinde mai mulþi sfinþi români. Ca materiale auxiliare, s-au folosit fiºe sub formã de schiþã ºi desene, iar, cu ajutorul unui video proiector, copiii

au vizionat un film documentar, având ca temã Sinaxarul Sfinþilor pe luna octombrie, prezentându-se, pe înþelesul copiilor, viaþa mai multor sfinþi. ora de catehezã s-a încheiat prin rostirea rugãciunii „tatãl nostru“ de cãtre toþi copiii, care au primit din partea pãrintelui paroh sucuri ºi prãjituri. (A consemnat preot Ionuþ NEMÞANU, Parohia Satnoieni)

cerc catehetic în Protopopiatul cãlãraºi la Parohia Mircea Vodã

S âmbãtã, 3 noiembrie 2012, Protopopiatul Cãlãraºi a

organizat cercul catehetic lunar, care a avut loc la

Parohia Mircea Vodã din Cãlãraºi. la aceastã întâlnire au participat 48 de copii din parohie, cu vârste între 6 ºi 18 ani, precum ºi urmãtorii preoþi: pc protopop Ilie ramon Eugen, pc grigoriu adrian de la Parohia Naºterea Sfântului Ioan, pc nemþanu

Eugen, pc grigoriu adrian de la Parohia Naºterea Sfântului Ioan, pc nemþanu noiembrie 2012 · Bãrãganul

noiembrie 2012 ·

Bãrãganul OrtOdOx

5

Ionuþ de la Parohia Satnoieni, pc avram Costin de la Parohia Coslogeni, dl luca Sofian Marius, profesor de religie la ªcoala nr. 11 din Cãlãraºi, dl opricã Miºu Spiroiu, profesor de religie la ªcoala nr. 8 din Cãlãraºi, ºi pc Mincu adrian de la Parohia Mircea Vodã, care a ºi susþinut ora de catehezã. tema propusã a fost Biserica din sufletul copilului. Pc pr. Mincu adrian a organizat ora de catehezã sub forma unei ,,seri duhovniceºti“, pe bazã de întrebãri ºi rãspunsuri, lucru care a dat orei un aspect interactiv foarte îndrãgit de copiii prezenþi. Ca material auxiliar, s-a folosit Patericul, din care pc pãrinte a arãtat, prin câteva exemple, despre cum ne putem impropria ,,duhul bisericii“. Ca izvoare de inspiraþie s-au folosit Sfânta Scripturã, Sfânta tradiþie, Vieþile Sfinþilor ºi cultul divin. ora de catehezã s-a încheiat prin rostirea rugãciunii „tatãl nostru“ de cãtre toþi copiii, care au propus, pentru urmãtoarea orã de catehezã, tema: Disproporþia dintre merit ºi rãsplatã în viaþa oamenilor. (A consemnat preot Ionuþ NEMÞANU, Parohia Satnoieni)

slujbã misionarã la Parohia fundulea centru, Protopopiatul lehliu

L a biserica Parohiei Fundulea Centru, cu hramul Sfântul Ierarh nicolae, a avut loc, sâmbãtã, 27

octombrie 2012, cu binecuvântarea Preasfinþitului Vincenþiu, Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor, întâlnirea cateheticã cu scop misionar a preoþilor din cadrul Cercului pastoral-misionar Fundulea, din Protopopiatul lehliu.

pastoral-misionar Fundulea, din Protopopiatul lehliu. un sobor de preoþi a sãvârºit Sfânta ºi dumnezeiasca

un sobor de preoþi a sãvârºit Sfânta ºi dumnezeiasca liturghie, sub protia pc pr. Pãtraºcu Constantin, inspector pentru catehizare parohialã. referatul catehetic a fost susþinut de pc pr. Ivan Constantin, preot II la parohia sus- menþionatã, ºi a avut drept subiect Cinstirea Sfintei Cruci. alãturi de credincioºii celor douã parohii din oraº ºi ai celor din celelalte parohii din cuprinsul Cercului Pastoral, la aceastã zi de prãznuire a Sfântului Cuvios dimitrie din basarabi s-au regãsit ºi mulþi copii, astfel încât demersul catehetic ºi-a atins scopul.

Învãþãturi de credinþã puse în practicã

I n Parohia Independenþa, Protopopiatul Cãlãraºi, în data de 21 octombrie 2012, în cadrul programului

catehetic Hristos împãrtãºit copiilor, 29 de copii de la cercul de catehezã, alãturi de preotul paroh gheorghe

Marcian ºi de lucrãtorul social al parohiei, gheorghe Mariana, au participat la întrajutorarea a douã familii cu venituri mici ºi cu probleme de sãnãtate, prin donarea de alimente constând în pâine, ulei, zahãr, orez, fructe, dulciuri, suc ºi mezeluri, precum ºi jucãrii de pluº, donate de copii. beneficiarii acestor ajutoare au fost o bãtrânicã în vârstã de 80 de ani, care are în grijã 5 copii, ºi o altã persoanã, în vârstã de 82 de ani, având un handicap locomotor ºi care locuieºte singurã.

având un handicap locomotor ºi care locuieºte singurã. aceste ajutoare au fost cumpãrate din contribuþia

aceste ajutoare au fost cumpãrate din contribuþia

pãrintelui ºi a copiilor care participã la catehezã, punând

în practicã învãþãturile de credinþã primite în cadrul orelor

de catehezã. (A consemnat Mariana GHEORGHE, lucrãtor social al Parohiei Independenþa)

slujbã misionarã la Parohia tãmãdãul Mic, Protopopiatul lehliu

P arohia tãmãdãul Mic, cu hramul Sfinþii 40 de mucenici, a fost, la începutul postului, duminicã, 18 noiembrie

2012, gazda întâlnirii catehetice cu scop misionar a preoþi- lor din cadrul Cercului pastoral-misionar Valea Mostiºtei. Slujba în sobor, desfãºuratã cu binecuvântarea Preasfinþitului Vincenþiu, Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor, a reunit la Sfânta ºi dumnezeiasca liturghie, sub protia pc pr. consilier neacºu Mihail, un numãr de 14 preoþi slujitori la

parohiile arondate acestui cerc pastoral. referatul întâlnirii

a fost susþinut de pc pr. Straton georgian, de la Parohia

Sãruleºti Sat, ºi a avut tema Rãtãcirea stilistã. În finalul slujbei, pc pr. inspector eparhial tãnase alexandru, a rostit

un cuvânt de învãþãturã care a adus lãmuriri suplimentare celor expuse în referat ºi a îndemnat credincioºii la pãstrarea învãþãturii celei adevãrate a bisericii ortodoxe.

învãþãturii celei adevãrate a bisericii ortodoxe. Preot Pãtraºcu CONSTANTIN 6 Bãrãganul OrtOdOx ·

Preot Pãtraºcu CONSTANTIN

6 Bãrãganul OrtOdOx ·

noiembrie 2012

reportaj

2012 - anul omagial al sfântului Maslu ºi al îngrijirii bolnavilor

conferinþele pastorale din toamna anului 2012

D acã în primãvara anului 2012, Conferinþa pastoralã de primãvarã a fost axatã exclusiv pe taina Sfântului Maslu ºi efectele ei asupra

vieþii spirituale a creºtinilor, în toamna acestui an, acest demers a cãutat sã dezvolte latura practicã a unui aspect liturgic fundamental, ºi anume, îngrijirea bolnavilor. dintru început, urmând îndrumãrilor Sfântului Sinod al bisericii ortodoxe române, cei care au susþi-

Protopopiatul Cãlãraºi nut referate, la fiecare protopopiat, în perioada 16-30 octombrie, au avut în vedere
Protopopiatul
Cãlãraºi
nut referate, la fiecare protopopiat,
în perioada 16-30 octombrie, au
avut în vedere tratarea acestei teme,
din urmãtoarele perspective:

catehizarea credincioºilor cu privire la:

a) Sãnãtatea, ca dar al lui dumnezeu ºi responsabilitate

umanã; b) Sfinþi medici în tradiþia bisericii; c) Cercetarea

ºi îngrijirea bolnavilor - o datorie mântuitoare a fiecãrui credincios.

lucrarea pastoralã a Bisericii ºi slujitorilor ei pentru îngrijirea bolnavilor:

a) Pastoraþia bolnavilor - Hristos este prezent ºi tãmãdu-

ieºte pe bolnavi. Efectele crizei morale ºi social-economice asupra sãnãtãþii spirituale ºi trupeºti a omului; b) Pastoraþia cadrelor medicale - Hristos prezent în lucrarea medicului. Efectele crizei economice în degradarea calitãþii actului me- dical ºi a asistenþei sanitare a populaþiei (migraþia medicilor ºi a cadrelor medii sanitare); c) responsabilitatea preotului cu privire la cercetarea bolnavilor ºi muribunzilor ºi la admi- nistrarea în timp util a tainei Sfântului Maslu.

Protopopiatul Olteniþa
Protopopiatul Olteniþa

lucrarea social-filantropicã ºi medicalã a Bisericii ºi slujitorilor ei:

a) Prevederi statutare ºi regulamentare bisericeºti, hotã- râri ale Sfântului Sinod ºi ale organismelor eparhiale în dome- niul asistenþei social-filantropice ºi medicale; b) legislaþia de stat privitoare la asistenþa social-filantropicã ºi medicalã

a bisericii; c) activitatea social-filantropicã ºi medicalã a

bisericii noastre, prin instituþii proprii ºi prin diferite asociaþii de profil; d) Cooperarea instituþiilor bisericeºti de asistenþã

socialã ºi medicalã cu instituþii de stat ºi organisme neguver- namentale specializate; cooperarea internaþionalã în acest domeniu; e) Misiunea preotului de spital ºi conlucrarea acestuia cu medicul, pentru îngrijirea bolnavilor; f) dialogul bisericii cu lumea medicalã în problema îngrijirii bolna- vilor. Conferinþa pastoralã de la Protopopiatul Sloboziei s-a bucurat ºi de prezenþa Întâistãtãtorului Eparhiei Sloboziei

ºi Cãlãraºilor, Preasfinþitul Vincenþiu. Preasfinþia Sa a parti-

cipat la slujba de Te Deum de la Parohia Sfântul Prooroc

Ilie din Slobozia, locaþie unde a fost dezvoltat ºi subiectul confe- rinþei preoþeºti, de cãtre
Ilie din Slobozia, locaþie unde a
fost dezvoltat ºi subiectul confe-
rinþei preoþeºti, de cãtre cei trei
referenþi selectaþi pentru alcãtuirea
referatelor.
Protopopiatul
Slobozia

În cuvântul sãu, Preasfinþia Sa a vorbit despre suferinþa omniprezentã în societatea noastrã, despre faptul cã îngriji- rea bolnavilor nu se reduce doar la tratamentul medical, ci

trimite spre toatã lucrarea liturgicã, cateheticã ºi pastoralã

a bisericii noastre, în esenþã, o lucrare de vindecare, de

pãstrare ºi de recuperare, când e cazul, a sãnãtãþii sufletului ºi trupului, sãnãtãþii persoanei ºi a comunitãþii. Pentru o mai bunã înþelegere a modului în care priveºte biserica ortodoxã boala, suferinþa sau bolnavul, precum ºi îndatoririle pe care le avem faþã de aproapele nostru, con- fruntat cu diferite încercãri, credem cã este de bun augur sã redãm, în cele ce urmeazã, un fragment din referatul pã-

rintelui avram Costin, de la Parohia Coslogeni, Protopopia- tul Cãlãraºi, care este ºi responsabil, din partea instituþiei noastre, vizavi de aºezãmintele sociale din judeþul Cãlãraºi, susþinut la 16 octombrie, în biserica Sfânta Anastasia din

Cãlãraºi:

noiembrie 2012 ·

Bãrãganul OrtOdOx

7

« În accepþia teologicã creºtinã, cu rãdãcini în Sfânta Scripturã ºi în Sfânta tradiþie, starea de sãnãtate deplinã înseamnã mult mai mult. omul reprezintã o unitate deplinã între suflet ºi trup. Sufletul e legat de trup, dar depãºeºte materialitatea acestuia, fãcând din om o persoanã capabilã de îndumnezeire ºi destinatã eternitãþii. orice om, botezat în biserica noastrã, este candidat la sfinþenie. de aceea, atât preotul, cât ºi credincioºii trebuie sã înceteze a-l mai vedea pe omul bolnav doar ca obiect al milei creºtine. acest om este de fapt omul cercat ºi iubit de dumnezeu, este aurul trecut prin foc. nu este obiectul milei, ci subiectul slujirii noastre, este fratele în care Hristos Însuºi suferã.

Protopopiatul Lehliu
Protopopiatul Lehliu

Suferinþa trupului aratã cel mai adesea o lipsã de împli- nire sufleteascã. Prin urmare, sãnãtatea pacientului trebuie evaluatã ºi din perspectiva duhovniceascã, nu doar din cea a sãnãtãþii trupeºti. Medicul care trateazã pacientul fãrã sã se îngrijeascã de sufletul lui nu se deosebeºte de un veterinar (Pr. arsenie boca). biserica ortodoxã nu a încercat niciodatã sã neglijeze trupul ºi nici nu a considerat trupul un rãu în sine (Efes. 6, 12), ba, chiar mai mult, trupul este (ºi a fost întotdeauna) considerat de cãtre ea templu al duhului Sfânt (I Cor. 6, 19). dumnezeu trebuie sã fie slãvit în duhul, dar ºi în trupul nostru (I Cor. 6, 20). Mântuitorul Însuºi Se întrupeazã în chip real, învie cu trupul, Se înalþã cu trupul la ceruri ºi stã cu trupul de-a dreapta tatãlui; din toate acestea, putem de- duce cinstirea deosebitã pe car e o are trupului în sine, ci de cea a persoanei umane în întregul ei, suflet ºi trup. biserica mai are, însã, în vedere ºi o altã perspectivã a bolii, ºi anume, aceea a asumãrii ei. Societatea contemporanã tinde spre un ideal al confortului absolut ºi are o adevãratã

Protopopiatul Urziceni
Protopopiatul Urziceni

8 Bãrãganul OrtOdOx ·

noiembrie 2012

Urziceni 8 Bãrãganul OrtOdOx · noiembrie 2012 fobie pentru orice fel de neputinþã, în timp ce

fobie pentru orice fel de neputinþã, în timp ce biserica, fãrã

a idealiza durerea, nu se fereºte sã facã din ea un mijloc

semnificativ pe calea care conduce la desãvârºire. Idealul bisericii nu-l constituie dobândirea bunãstãrii în lumea aceasta, ci mântuirea sufletului. Iar, la Tatãl nu se poate intra decât în stare de jertfã, spune Sf. Chiril al alexandriei. (Despre cauzele ºi sensul bolilor) Preotul nu poate da alte sensuri suferinþei, decât din perspectivã biblicã ºi patristicã. Concepþia despre boalã ºi bolnav pe care Sfinþii Pãrinþi au adus-o, într-o lume în care bolnavul nu era de interes pentru societate, a fost revolu- þionarã. Prin boala unor oameni se aratã lucrarea Providenþei ºi atotputernicia lui dumnezeu în lume: Vindecarea orbului din naºtere, despre care domnul spune cã nu a pãcãtuit nici el, nici pãrinþii lui, ci s-a nãscut aºa ca sã se arate în el slava lui dumnezeu; Slava lui dumnezeu manifestatã în minunea vindecãrii trupeºti, dar, mai ales, a deschiderii ochilor sufle- teºti prin care vede, recunoaºte ºi mãrturiseºte dumnezeirea lui Iisus Hristos (Ioan 9, 3); boala lui lazãr, despre care este înºtiinþat din timp ºi despre care spune cã nu este spre moarte, ci pentru slava lui dumnezeu, ca, prin ea, Fiul lui dumnezeu sã Se slãveascã (In. 11, 4). Întrucât omul creat de dumnezeu este o realitate tainicã, fiind imposibil de exprimat în cuvinte misterul unirii dintre suflet ºi trup, tot astfel, în actul vindecãrii, existã o strânsã legãturã între activitatea preotului ºi a medicului […] activitatea preotului în spital vine în sprijinul actului medical în sine, întrucât el are capacitatea ºi mijloacele necesare restabilirii liniºtii sufleteºti a bolnavului, liniºte care, în esenþã, constã în împãcarea ºi restaurarea comu- niunii omului cu dumnezeu ºi cu semenii sãi. Preotul ºtie cã harul Sfântului duh se revarsã ºi lucreazã deopotrivã în suflet ºi în trup, neexistând separaþie între aceste douã realitãþi care alcãtuiesc persoana umanã. Preotul care vine la patul bolnavilor este cel care îl poate pune pe bolnav în faþa lui însuºi ca în faþa unei oglinzi, ajutându-l sã-ºi evalueze corect cauzele ºi rostul suferinþei. Preotul stã lângã bolnav tocmai pentru a-l ajuta sã-ºi doreascã nu doar o vindecare a trupului, ci, implicit

- sau mai bine zis în primul rând - vindecarea sufletului.

Pocãinþa ºi mãrturisirea sincerã trebuie sã facã începutul

vindecãrii. Ca sã ajungem la însãnãtoºirea trupeascã, este necesar ca, mai întâi, minunea vindecãrii sã se petreacã înlãuntrul nostru. Sfântului Chiril al Ierusalimului spune în una din cate- hezele baptismale cã, „în limba ebraicã, Iisus înseamnã Mântuitor, iar în limba greacã - Cel Care vindecã. de fapt, El este doctorul sufletelor ºi al trupurilor ºi tãmãduitorul

celor þinuþi de duhurile rele. El vindecã ºi ochii orbilor, dar lumineazã ºi minþile. El este doctorul ºchiopilor, dar îndreaptã ºi picioarele pãcãtoºilor spre pocãinþã“ (Cateheze baptismale X, 13). Cuvântul vindecare în limba greacã poate însemna ºi tãmãduire (taumaturgie), dar ºi mântuire (sotiria). Iar mântuirea în limba latinã înseamnã salus, salutis, adicã sãnãtate. domnul Hristos este tãmãduitorul sufletelor ºi al trupurilor noastre. Preotul constituie un factor de echilibru în frãmântãrile interioare ale bolnavului. dorinþa oricãrui bolnav, indiferent de gravitatea bolii, este de se vindeca cât mai rapid, de a trece cât mai repede peste etapele graduale ale suferinþei.

a nu cârti în boalã ºi a nu cere socotealã lui dumnezeu

pentru ea sau pentru întârzierea vindecãrii este o dovadã a unei maturitãþi duhovniceºti, care trebuie iniþiatã ºi spriji- nitã, în viaþa bolnavului, de cãtre preot. Pentru cã de multe ori bolnavul aºteaptã totul numai din partea preotului ºi a medicului, misiunea preotului este centratã pe conºtientizarea celui bolnav cã nu poate rãmâne pasiv în boalã, ci, dimpotrivã, cã el trebuie sã-ºi angajeze voinþa, menþinându-se într-un dinamism treaz, în aºteptarea ajutorului divin. Preotul, înainte de a intra în spital ºi de a se întâlni cu bolnavul, trebuie sã fie pregãtit psihologic cu o mare capa- citate de ascultare, dar ºi cu multã cãldurã sufleteascã. Pentru bolnav, a-ºi exprima problemele ºi a fi ascultat con- stituie elemente esenþiale ale terapeuticii ºi un pas spre vindecare sau cel puþin spre alinarea suferinþei sau spre o mai mare capacitate de a o asuma. un alt aspect este acela cã preotul trebuie sã dea dovadã de foarte mult echilibru sau discernãmânt emoþional faþã de bolnav, mai ales atunci când suferinþa lui se manifestã

în faza ei apãsãtoare ºi repetatã. acest echilibru îl ajutã pe

bolnav sã nu cadã în extrema nici de a neglija, dar nici de a dramatiza peste mãsurã situaþia în care se aflã. Preotul de caritate este cel mai în mãsurã sã întãreascã convingerea, pentru cel suferind, cã dumnezeu este prezent

în mod tainic lângã patul bolnavilor, cã tocmai boala lui

este, prin excelenþã, semnul prezenþei lui dumnezeu, semnul

cã acolo coboarã Hristos pentru a face invitaþia la ospãþul

Împãrãþiei. Preotul îi descoperã bolnavului sensul rugãciunii ºi al rãbdãrii în suferinþã. Este cineva bolnav între voi? Sã se roage (Iac 5, 13), îndemna Sf. ap. Iacov, iar Sf. Isaac Sirul spunea:Rugãciunea este ajutorul cel mai tare al bolii. Ce rugãciune îi trebuie bolnavului? Mulþumire ºi suspinare. Acestea înlocuiesc orice nevoinþã“, pentru cã „bolile þin loc de canon“(Sf. tihon de Zadonsk). ajutorul cel mare pe care preotul îl poate face bolna- vului este ca el sã-l poarte pe braþele rugãciunii sale pânã

în faþa tãmãduitorului de trupuri ºi suflete, care este domnul

Hristos, atât prin rugãciunea liturgicã, comunã, cât ºi prin

rugãciunea sa particularã. de asemenea, preotul va mobili- za, în acest sens, ºi pe membrii familiei celui bolnav, pe

prietenii ºi apropiaþii acestuia, spre a înmulþi cu toþii postul

ºi rugãciunea pentru el, cum de altfel se poate cere întregii

comunitãþi parohiale sã se roage pentru cel în suferinþã. („rugaþi-vã unii pentru alþii, ca sã vã vindecaþi“, Iac 5, 16). astfel, putem conºtientiza mai bine apartenenþa noastrã, ca mãdulare ale trupului tainic al lui Hristos, care este biserica, la biserica însãºi, pentru cã, atunci „când un mã- dular suferã tot trupul suferã“. bineînþeles cã preotul, ca slujitor al Sfintelor taine, va

fi ºi „traducãtorul“ fidel al acestora ca mijloace de vinde-

care prin excelenþã. toate Sfintele taine sunt o adevãratã „farmacie duhovniceascã“, culminând cu taina Euharistiei, care este medicamentul prin excelenþã, leacul mântuirii. taina Sfântului Maslu aratã, prin rugãciunile dedicate bolna- vilor, legãtura directã dintre suferinþã ºi pãcat. Cel mai

important rãspuns al bisericii pentru cei bolnavi este ierta- rea pãcatelor ºi împãcarea cu Hristos. Cea mai mare ºi mai importantã minune este iertarea. de aceea, Sfântul Maslu este legat întotdeauna de pocãinþã ºi spovedanie, de Sfânta liturghie ºi de împãrtãºanie. În boalã, o importanþã covârºitoare o are faptul de a ºti

ºi a simþi cã nu eºti singur, cã Însuºi Hristos are umãrul sub

crucea ta, cã El suferã împreunã cu tine sau, mai bine zis, cã El suferã în tine, El, care a asumat suferinþa lumii pânã la capãt. dar boala ºi suferinþa ne dau, de fapt, ºi nouã marea ºansã de a fi ºi, mai ales, de a deveni aproapele semenului nostru, ne dau fericita ocazie de a ne exersa dragostea doveditã prin faptã, de a trãi ortopraxia bisericii. adevãrata milã creºtinã nu este o simplã compasiune emo- þionalã ºi inactivã, ci este compãtimire, adicã o împreunã- pãtimire cu cel care suferã. „bucuraþi-vã cu cei care se bucurã ºi plângeþi cu cei care plâng“… de aceea, socotim de o mântuitoare importanþã implicarea noastrã, a clericilor, dar ºi a cât mai multor credincioºi în aceastã misiune pastoralã de slujire a bolnavilor. În mod concret, este de dorit constituirea unui grup de voluntari din fiecare paro- hie, care sã aibã o prezenþã constantã în spital, pentru a cãuta pe bolnavi, de a se interesa de nevoile imediate ale acestora (inclusiv cele materiale) sau, mãcar, de a sta de vorbã cu ei, iar, acolo unde este cazul, sã intermedieze legãtura dintre bolnav ºi cadrele medicale sau cea dintre bolnav ºi ceilalþi membri ai familiei acestuia. Prezenþa preotului ºi a voluntarilor lângã patul bolna- vului poate fi decisivã în determinarea atitudinii pozitive

a acestuia faþã de boalã. Sã nu uitãm cã, pentru mulþi

bolnavi, spitalul a fost, mai întâi, arena de luptã cu fiarele suferinþei, ale durerii, ale singurãtãþii, ale disperãrii, dar cã, ulterior, ei au reuºit sã vadã în boalã taina crucii, care

înseamnã totodatã asumare, nãdejde, rãbdare, credinþã; au reuºit, cu Harul lui dumnezeu, sã transforme boala în punte de unire cu cerul, sã înþeleagã cã doar „în sãnãtatea sufleteascã se cuprinde începutul vieþii veºnice“ (Sf. Ioan gurã de aur)».

Preot Manuel RUSU

noiembrie 2012 ·

Bãrãganul OrtOdOx

9

reportaj

Hramul Mãnãstirii Sfinþii Voievozi din slobozia

I n perioada 6-12 noiembrie 2012, cu bine-

cuvântarea Preasfinþitului Pãrinte Vincenþiu,

Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor, au fost

organizate o serie de manifestãri, cu ocazia sãrbãtoririi

hramului Mãnãstirii Sfinþii Voievozi din Slobozia. Evenimentul care a încununat sãrbãtoarea duhovni- ceascã a urbei ialomiþene a fost procesiunea cu Icoana Fãcãtoare de Minuni a Maicii domnului de la Mã- nãstirea Floreºti, care a fost adusã pe meleagurile bãrãganului din încredinþarea Preasfinþitului Pãrinte Corneliu, Episcopul Huºilor.

Preasfinþitului Pãrinte Corneliu, Episcopul Huºilor. S-a împãmântenit deja o tradiþie, din purtarea de grijã

S-a împãmântenit deja o tradiþie, din purtarea de grijã a Preasfinþitului Pãrinte Vincenþiu, ca la hramul ,,celei mai vechi mãnãstiri existente în cuprinsul Episcopiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor ºi totodatã, celui mai vechi aºezãmânt monahal din întregul cuprins al Câmpiei bãrãganului“ 1 , sã fie adusã o sfântã icoanã fãcãtoare de minuni, spre bucuria credincioºilor din cuprinsul întregii Eparhii.

1 ªtefan Gri G orescu , Mãnãstirea Sfinþii Voievozi Slobozia, - scurt istoric ºi prezentare generalã, Episcopia Sloboziei ºi Cãlãraºilor, Slobozia, 2009, p. 9.

10 Bãrãganul OrtOdOx ·

noiembrie 2012

despre icoana fãcãtoare de minuni a Maicii domnului de la Mãnãstirea floreºti

M ãnãstirea Floreºti, cu hramul Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, este situatã în comuna Poieneºti,

judeþul Vaslui, Episcopia Huºilor. a fost înfiinþatã în jurul anului 1590, de bil-vel vornicul Cârstea ghenovici ºi jupâneasa sa, anghelina. În anul 1686, nepotul cti- torilor, vornicul gavriliþã Costache, a înãlþat o bisericã pe locul celei dintâi, a cãrei construcþie a fost termi- natã de fiii sãi în anul 1694 ºi pictatã de zugravul Mihail. Mitropolitul Veniamin Costache (1768-1846) ºi rudele sale s-au îngrijit de aceastã mãnãstire, pe care, mai apoi, au închinat-o muntelui athos. În anul 1863, mãnãstirea a fost desfiinþatã, iar, dupã 1864, i s-au confiscat averile ºi a devenit bisericã de parohie. Mãnãstirea a fost reînfiinþatã în anul 1991, când au ºi început lucrãrile de consolidare ºi de restaurare, prin grija ieromonahului Ezechiel 2 .

ºi de restaurare, prin grija ieromonahului Ezechiel 2 . Icoana Fãcãtoare de Minuni a Maicii domnului,

Icoana Fãcãtoare de Minuni a Maicii domnului, ferecatã în argint suflat cu aur, este cel mai de preþ odor al Mânãstirii Floreºti, credincioºii spunându-i simplu Sfânta de la Floreºti. Icoana a fost realizatã în anul 1749, pe cheltuiala doamnei Ecaterina, cea de-a doua soþie a lui Constantin

Mavrocordat, sub supravegherea Mitropolitului daniil al Sidei, din asia Micã. Este descrisã în cartea ,,Sfintele icoane fãcãtoare de minuni din românia“, semnatã de arhimandritul Ioanichie bãlan, ca fiind singura icoanã fãcãtoare de minuni din judeþul Vaslui ºi Episcopia Huºilor. aceastã icoanã a fost adusã la Mãnãstirea Floreºti de Mitropolitul Veniamin Costachi în anul

1805.

În vreme de secetã, mulþi preoþi de la parohii din Vaslui ºi judeþele învecinate vin sã cearã icoana de la Floreºti, pentru a face slujbe în satele respective, cerând de la dumnezeu sã binecuvânteze câmpurile cu ploaia binefãcãtoare.

2 Mihai Vlasie, Ghidul Aºezãmintelor monahale ortodoxe din România, Editura Sofia, bucureºti, 2002, p. 187.

calendarul desfãºurãrii evenimentelor

M arþi, 6 noiembrie 2012, Preasfinþitul Pãrinte Episcop Vincenþiu, Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor,

împreunã cu toþi preoþii Eparhiei ºi peste 10.000 de credincioºi au întâmpinat la Catedrala Episcopalã Înãlþarea Domnului din Slobozia, în jurul orei 14.30, Icoana Fãcãtoare de Minuni a Maicii domnului de la Sfânta Mãnãstire Floreºti. dupã oficierea slujbei de Te Deum, toþi cei prezenþi au pornit într-o procesiune spre Mãnãstirea Sfinþii Voievozi. aici, Icoana Fãcãtoare de Minuni a Maicii domnului a fost depusã într-un baldachin spre închi- nare tuturor credincioºilor veniþi din toate parohiile Episcopiei noastre.

veniþi din toate parohiile Episcopiei noastre. Joi, 8 noiembrie 2012, Sfânta ºi dumnezeiasca liturghie a
veniþi din toate parohiile Episcopiei noastre. Joi, 8 noiembrie 2012, Sfânta ºi dumnezeiasca liturghie a
veniþi din toate parohiile Episcopiei noastre. Joi, 8 noiembrie 2012, Sfânta ºi dumnezeiasca liturghie a

Joi, 8 noiembrie 2012, Sfânta ºi dumnezeiasca liturghie a fost oficiatã de cãtre Preasfinþitul Pãrinte Vincenþiu, Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor, încon- jurat de un impresionant sobor, format din preacuviosul pãrinte stareþ, arhimandritul rafail, exarhul mãnãsti-

rilor, pãrinþii consilieri, preacuvioºii pãrinþi stareþi, pãrinþii protopopi, preoþi ºi diaconi. rãspunsurile la stranã au fost date de membrii Coralei Armonia din Constanþa. Preasfinþitul Episcop Vincenþiu a þinut cu- vânt de învãþãturã la pericopa evanghelicã ºi a vorbit despre prezenþa ºi lucrarea Sfinþilor Îngeri în viaþa noastrã, despre Sfinþiiarhangheli, ocrotitorii Mãnãstirii ºi oraºului Slobozia. a mulþumit Preasfinþitului Corneliu, Episcopul Huºilor, pentru dragostea arãtatã Eparhiei noastre, trimiþând Icoana Fãcãtoare de minuni a Maicii domnului de la Mãnãstirea Floreºti, dar binecuvântat pentru credincioºii Eparhiei noastre. dupã Sfânta liturghie, s-a sãvârºit slujba de parastas pentru fericiþii ctitori, slujitori, binefãcãtori ºi osteni- tori ai Sfintei Mãnãstiri din Slobozia.

ºi osteni- tori ai Sfintei Mãnãstiri din Slobozia. Icoana Fãcãtoare de Minuni a Maicii domnului a
ºi osteni- tori ai Sfintei Mãnãstiri din Slobozia. Icoana Fãcãtoare de Minuni a Maicii domnului a
ºi osteni- tori ai Sfintei Mãnãstiri din Slobozia. Icoana Fãcãtoare de Minuni a Maicii domnului a

Icoana Fãcãtoare de Minuni a Maicii domnului a rãmas spre închinare pânã luni, 12 noiembrie 2012, la ora 10.00, când a fost pregãtitã pentru întoarcerea la Sfânta Mãnãstire Floreºti din Episcopia Huºilor.

Preot drd. Andrei-Gabriel GHIAUR

noiembrie 2012 ·

Bãrãganul OrtOdOx

11

eveniment

Binecuvântãri arhiereºti pentru credincioºii episcopiei sloboziei ºi cãlãraºilor

centenarul Parohiei dridu – Movila

D uminicã, 21 octombrie 2012, Preasfinþitul Pãrinte Episcop Vincenþiu a fost prezent în mijlocul cre-

dincioºilor din Parohia dridu-Movila, Protopopiatul urziceni, unde, cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului gherasim, arhiepiscopul râmnicului, au fost aduse moaºtele Sfântului antonie de la Iezerul Vâlcii.

aduse moaºtele Sfântului antonie de la Iezerul Vâlcii. Sub protia Preasfinþiei Sale, la Sfânta liturghie au
aduse moaºtele Sfântului antonie de la Iezerul Vâlcii. Sub protia Preasfinþiei Sale, la Sfânta liturghie au
aduse moaºtele Sfântului antonie de la Iezerul Vâlcii. Sub protia Preasfinþiei Sale, la Sfânta liturghie au

Sub protia Preasfinþiei Sale, la Sfânta liturghie au participat pc pãrinþi consilieri de la Centrul Eparhial, preacucernicul pãrinte Ionuþ bogdan Stancu, proto- pop de urziceni, preacuviosul pãrinte arhimandrit Vartolomeu, exarhul sfintelor mãnãstiri din arhiepis- copia râmnicului, ºi un sobor de preoþi ºi diaconi. Centenarul parohiei a fost un moment memorabil pentru aceastã comunitate, cinstit prin sãvârºirea Sfintei liturghii arhiereºti ºi a parastasului pentru ctitori. la sfârºitul Sfintei liturghii, Preasfinþitul Pãrinte Episcop Vincenþiu a acordat rangul de sachelar preoþilor nicuºor Sorinel ºi Severian Cezar Ilie, de la Parohia Sãrindaru, iar preoþilor gheorghe bogdan negulescu de la Parohia dridu Snagov ºi alexandru Viºan de la Parohia dridu Movila, rangul de iconom, pentru lucrarea pastoralã ºi administrativã sãvârºitã în comunitãþile lor parohiale.

12 Bãrãganul OrtOdOx ·

noiembrie 2012

la momentul predicii, Întâistãtãtorul Episcopiei noastre a rostit un cuvânt de învãþãturã la pericopa evanghelicã a zilei, despre vindecarea demonizatului din gadara, despre lucrarea celui rãu în lume, despre puterea harului divin pe care îl primim de la dumnezeu pentru a putea lupta împotriva lucrãrii celui viclean. a mulþumit Înaltpreasfinþitului arhi- episcop gherasim, fiu al Eparhiei noastre, pentru darul spiritual fãcut comunitãþii parohiale, prin trimiterea raclei cu sfintele moaºte la acest moment aniversar. dupã Sfânta liturghie, Preasfinþitul Pãrinte Episcop Vincenþiu a fãcut vizite pastorale la Parohiile Sãrindaru ºi dridu Snagov.

vizite pastorale la Parohiile Sãrindaru ºi dridu Snagov. Hramul Bisericii Sfântul Dumitru din slobozia V ineri,

Hramul Bisericii Sfântul Dumitru din slobozia

V ineri, 26 octombrie 2012, Preasfinþitul Pãrinte Episcop Vincenþiu a sãvârºit Sfânta liturghie

arhiereascã cu ocazia hramului bisericii Sfântul Dumitru din Slobozia, înconjurat de un sobor de preoþi ºi diaconi, în prezenþa a foarte mulþi credincioºi. Pentru cinstirea Sfântului Mare Mucenic dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ocrotitorul acestei biserici, cu bine- cuvântarea Preasfinþitului Pãrinte Episcop Vincenþiu ºi, prin bunãvoinþa Înaltpreasfinþitului teodosie, arhi- episcopul tomisului, au fost aduse, încã din ziua de joi, 24 octombrie, moaºtele Sfântului apostol andrei ºi ale Sfântului Mare Mucenic ºi tãmãduitor Pantelimon de la Catedrala arhiepiscopalã din Constanþa.

apostol andrei ºi ale Sfântului Mare Mucenic ºi tãmãduitor Pantelimon de la Catedrala arhiepiscopalã din Constanþa.
Credincioºii au simþit bucuria comuniunii cu sfinþii ºi au înãlþat rugãciuni înaintea raclelor cu sfintele
Credincioºii au simþit bucuria comuniunii cu sfinþii ºi au înãlþat rugãciuni înaintea raclelor cu sfintele

Credincioºii au simþit bucuria comuniunii cu sfinþii ºi au înãlþat rugãciuni înaintea raclelor cu sfintele moaºte pentru sãnãtate ºi mântuire, iar slujitorii în frunte cu Chiriarhul locului s-au rugat la Sfânta liturghie. În cuvântul Sãu, Preasfinþitul Chiriarh a vorbit despre exemplul de credinþã jertfelnicã pe care ni-l dã Sfântul Mare Mucenic dimitrie, despre mãrturisirea credinþei autentice în lumea secularizatã de azi. a mulþumit Înaltpreasfinþitului teodosie, arhiepiscopul tomisului, pentru binecuvântarea de a trimite ºi anul acesta moaºtele Sfântului apostol andrei ºi ale Sfântului Mare Mucenic ºi tãmãduitor Pantelimon de la Catedrala arhiepiscopalã din Constanþa ºi Coralei Armonia, pentru înãlþãtoarele cântãri de la Sfânta liturghie. I-a felicitat pe preoþii slujitori ºi membrii comuni- tãþii parohiale, pentru frumoasa lucrare pastoralã ºi socialã a parohiei. dupã Sfânta ºi dumnezeiasca liturghie s-a sãvârºit slujba parastasului pentru fericiþii ctitori, miluitori ºi binefãcãtori ai acestei sfinte biserici.

miluitori ºi binefãcãtori ai acestei sfinte biserici. ªedinþa de lucru a consiliului eparhial J oi, 1
miluitori ºi binefãcãtori ai acestei sfinte biserici. ªedinþa de lucru a consiliului eparhial J oi, 1

ªedinþa de lucru a consiliului eparhial

J oi, 1 noiembrie 2012, la ora 10.00, în Centrul Socio-Cultural Damaschin Episcopul, a avut loc

ºedinþa de lucru a Consiliului Eparhial al Episcopiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor. Programul zilei a început la ora 08.00, când a fost oficiatã Sfânta liturghie, la Catedrala Episcopalã Înãlþarea Domnului din Slobozia.

Catedrala Episcopalã Înãlþarea Domnului din Slobozia. În deschiderea ºedinþei, Preasfinþia Sa a urat bun venit
Catedrala Episcopalã Înãlþarea Domnului din Slobozia. În deschiderea ºedinþei, Preasfinþia Sa a urat bun venit

În deschiderea ºedinþei, Preasfinþia Sa a urat bun venit membrilor Consiliului Eparhial ºi a prezentat o imagine sinteticã a activitãþii Centrului Eparhial, de la ultima ºedinþã ºi pânã la momentul respectiv. a dat, apoi, cuvântul pãrinþilor consilieri, care au prezentat rapoartele amãnunþite ale sectoarelor de resort. au luat cuvântul membrii Consiliului Eparhial:

domnul profesor, Vasile Silvian Ciupercã, preºedinte al Consiliului Judeþean Ialomiþa, preacucernicul pã- rinte nicolae nedelcu ºi preacucernicul pãrinte nicolae truºcã, care au discutat pe marginea realizãrilor anului 2012, propunând ulterior ºi obiectivele pentru anul 2013.

târnosire de bisericã la Parohia orezu

D uminicã, 4 noiembrie 2012, Preasfinþitul Pãrinte Episcop Vincenþiu a fost prezent în mijlocul cre -

dincioºilor din Parohia orezu, Protopopiatul Slobozia, pentru a marca un eveniment istoric, ºi anume, sfinþi- rea (târnosirea) bisericii cu hramurile Adormirea Maicii Domnului ºi Sfântul Ierarh Nicolae.

cu hramurile Adormirea Maicii Domnului ºi Sfântul Ierarh Nicolae . noiembrie 2012 · Bãrãganul OrtOdOx 1

noiembrie 2012 ·

Bãrãganul OrtOdOx

13

Programul liturgic a început cu slujba de sfinþire a lucrãrilor exterioare ale bisericii, dupã care a urmat unul dintre cele mai importante momente ale acestei slujbe, întocmirea Sfintei Mese. dupã Sfânta liturghie, la care au participat preacucernici pãrinþi consilieri de la Centrul Eparhial, pãrintele protopop dumitru drãghici, preoþi ºi diaconi, Întâistãtãtorul Eparhiei noastre a sfinþit veºmântul pictural al bisericii ºi cata- peteasma. În cuvântul de învãþãturã, Preasfinþia Sa a explicat înþelesul duhovnicesc al pericopei evanghelice ºi a vorbit credincioºilor prezenþi la slujbã despre nere- cunoºtinþa, nepãsarea ºi lipsa de înþelepciune în a face milostenie, care l-au „coborât“ pe bogat în iad. Cu aceastã ocazie, Preasfinþia Sa a acordat acte de cinstire binefãcãtorilor bisericii, oferind rangul de sa- chelar pãrintelui paroh ªtefan tudor ºi ordinul Crucea Sloboziei în Grad de Cavaler domnului nicolae Sitaru, ctitorul lãcaºului de cult.

domnului nicolae Sitaru, ctitorul lãcaºului de cult. dupã Sfânta ºi dumnezeiasca liturghie, s-a sãvâr- ºit
domnului nicolae Sitaru, ctitorul lãcaºului de cult. dupã Sfânta ºi dumnezeiasca liturghie, s-a sãvâr- ºit

dupã Sfânta ºi dumnezeiasca liturghie, s-a sãvâr- ºit slujba de parastas pentru ctitorii bisericii celei vechi. la acest moment istoric pentru localitatea orezu, toþi credincioºii, copii, tineri, vârstnici, femei ºi bãrbaþi au avut bucuria unicã, binecuvântatã de Preasfinþitul Pãrinte Episcop Vincenþiu, de a trece prin Sfântul altar, sãru- tând Sfânta Masã, Sfânta Evanghelie ºi Sfânta Cruce.

sãrbãtoare chiriarhalã în eparhie

D uminicã, 11 noiembrie 2012, când biserica ortodoxã îi prãznuieºte pe Sfinþii Mucenici Mina,

Victor ºi Vichentie, Preasfinþitul Pãrinte Vincenþiu, Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor a slujit la Mãnãstirea Sfinþii Voievozi din Slobozia. aceastã zi a fost încununatã de Sfânta liturghie, unde, sub protia Preasfinþiei Sale, au slujit preacuviosul pãrinte arhimandrit rafail, exarhul mãnãstirilor, pãrinþi consilieri, pãrinþii protopopi, pãrinþi stareþi, preoþi ºi diaconi. Corul Seminarului teologic Sfântul Ioan Gurã de Aur din Slobozia a dat rãspunsurile liturgice.

14 Bãrãganul OrtOdOx ·

noiembrie 2012

liturgice. 14 Bãrãganul OrtOdOx · noiembrie 2012 dupã Sfânta liturghie, a fost sãvârºit un Polihroniu

dupã Sfânta liturghie, a fost sãvârºit un Polihroniu pentru Preasfinþitul Episcop la aniversarea zilei numelui. În cuvântul de învãþãturã, Preasfinþia Sa a explicat sensul duhovnicesc al pericopei evanghelice despre samarineanul milostiv, punând la inimã îndemnul Mântuitorului ca fiecare sã ne facem aproapele fra- telui nostru cãzut între tâlharii pãcatelor ºi ai viciilor. a mulþumit colaboratorilor Centrului Eparhial, pãrin- þilor stareþi ºi tuturor credincioºilor pentru urãrile fã- cute la sãrbãtoarea zilei onomastice, asigurându-i cã sunt prezenþi cu toþii în rugãciunile Sale.

cã sunt prezenþi cu toþii în rugãciunile Sale. Hramul seminarului teologic Sfântul Ioan Gurã de Aur
cã sunt prezenþi cu toþii în rugãciunile Sale. Hramul seminarului teologic Sfântul Ioan Gurã de Aur

Hramul seminarului teologic Sfântul Ioan Gurã de Aur din slobozia

M arþi, 13 noiembrie 2012, ºcoala pentru formarea viitorilor preoþi din Eparhia Sloboziei ºi

Cãlãraºilor, Seminarul teologic Sfântul Ioan Gurã de Aur din Slobozia, a îmbrãcat veºminte de sãrbãtoare, prãznuindu-ºi patronul spiritual, pe marele patriarh constantinopolitan Sfântul Ioan gurã de aur. Cu acest prilej, Preasfinþitul Pãrinte Episcop Vincenþiu a participat la Sfânta liturghie la Mãnãstirea Sfinþii Voievozi din Slobozia, gazdã fiind preacuviosul pãrinte arhimandrit rafail, înconjurat de pãrinþi con- silieri, profesori, preoþi ºi diaconi.

fiind preacuviosul pãrinte arhimandrit rafail, înconjurat de pãrinþi con- silieri, profesori, preoþi ºi diaconi.

dupã sãvârºirea Sfintei liturghii, membrii Corului Seminarului au adus bucurie participanþilor, pregãtind un moment artistic, prin interpretarea unor cântece din repertoriul bisericesc. din partea Seminarului, la acest moment festiv au vorbit pãrintele profesor ovidiu dincã, iar, doi elevi, Petricã dinicã ºi Cãtãlin Ciupag din clasa a xII-a, au susþinut referatele: Vindecare ºi reînnoire – Taina Sfântului Maslu, lucrarea iubirii dumnezeieºti ºi Sfântul Ioan Gurã de Aur, model de viaþã ºi cãlãuzã în credinþã.

de Aur, model de viaþã ºi cãlãuzã în credinþã . Preasfinþitul Pãrinte Episcop Vincenþiu a vorbit

Preasfinþitul Pãrinte Episcop Vincenþiu a vorbit despre modelul de viaþã, oglindit în Sfântul Ioan gurã de aur, pentru elevii seminariºti ºi pentru preoþii în- ceputului de secol xxI. Cunoaºterea vieþii sale, a operei sale ne ajutã sã gãsim rãspunsuri pentru multele proble- me pe care viaþa de zi cu zi le ridicã înaintea noastrã.

activitãþii pastoral-misionare ºi administrativ-patrimo- niale a parohiilor, mãnãstirilor ºi protopopiatelor din cuprinsul Episcopiei noastre. Preacucernicul pãrinte Cristi gavrilã, consilier administrativ-bisericesc, a prezentat adresa Cancelariei Sfântului Sinod nr. 8659/22 octombrie 2012, privind actualizarea ºi completarea deciziilor Chiriarhale de reglementare a drepturilor ºi îndatoririlor preoþilor ºi diaconilor, pentru a fi implementate în toate parohiile Eparhiei noastre. doamna Eugenia Popescu, consilier social, a pre- zentat proiectul de colaborare a Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Ialomiþa cu asociaþia Socio-Culturalã Matei Basarab, în ce priveºte formarea a 25 de persoane, angajate în cadrul direcþiei generale de asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Ialomiþa, pentru ocupaþia de animator socio- educativ, formare pe care asociaþia Socio-Culturalã Matei Basarab poate sã o ofere în calitate de furnizor autorizat de formare profesionalã. tot în cadrul sectorului social, s-a prezentat pro- iectul unui protocol de colaborare între Episcopia Sloboziei ºi Cãlãraºilor ºi Seminarul teologic ortodox Sfântul Ioan Gurã de Aur din Slobozia, cu scopul de a colabora pentru realizarea unor proiecte ºi activitãþi cu caracter social-filantropic ºi cultural pe parcursul anului ºcolar 2012-2013;

ºi cultural pe parcursul anului ºcolar 2012-2013; Preasfinþia Sa a felicitat corpul profesoral ºi elevii

Preasfinþia Sa a felicitat corpul profesoral ºi elevii Seminarului teologic pentru misiunea educativã pe care o sãvârºesc ºi le-a urat spor în urcuºul spiritual pe care îl împlinesc. Întâistãtãtorul Eparhiei noastre a înmânat apoi bursele acordate de Sfânta Episcopie celor mai buni 16 elevi ai Seminarului teologic.

ªedinþã de lucru a Permanenþei consiliului eparhial

M iercuri, 14 noiembrie 2012, a avut loc ºedinþa de lucru a Permanenþei Consiliului Eparhial, sub

preºedinþia Preasfinþitului Pãrinte Episcop Vincenþiu, având pe ordinea de zi mãsuri pentru îmbunãtãþirea

au fost acordate mai multe ajutoare unor preoþi ºi credincioºi aflaþi în situaþii sociale ºi medicale deose- bite, din fondurile destinate acestor situaþii.

deose- bite, din fondurile destinate acestor situaþii. Arhid. Silviu Nicuºor DASCÃLU noiembrie 2012 ·

Arhid. Silviu Nicuºor DASCÃLU

noiembrie 2012 ·

Bãrãganul OrtOdOx

15

sãrbãtoarea sfinþilor arhangheli în tradiþia popularã fiind numeroasele istorisiri populare, rãspândite în
sãrbãtoarea sfinþilor arhangheli în tradiþia popularã
fiind numeroasele istorisiri populare, rãspândite în
toatã þara, cu privire la cei doi arhistrategi. Sâmbãta
de dinaintea acestei sãrbãtori se numeºte Hranghel,
când se fac praznice pentru sufletele celor rãposaþi.
Pe alocuri, se mai numeºte ºi Moºii de Hranghel sau
Moºii de toamnã, acest praznic fiind obiºnuit prin
Moldova ºi bucovina.
la bisericã, fiecare creºtin aprinde în ziua aceasta
câte o lumânare, ca sã aibã „lumina de veci“ pe lumea
cealaltã. aceastã lumânare va lumina ºi calea întune-
coasã a celor ce vor muri de moarte nãpraznicã sau
care au murit ºi n-au avut la cãpãtâi nici o luminã. 4
În legãturã cu Sfântul arhanghel Mihail, prin
bucovina, circulã urmãtoarea povestire: „dintre toþi
îngerii ºi arhanghelii lui dumnezeu, s-a rãzvrãtit într-
un rând unul numit lucifer. acesta, nemaivoind sã
asculte de Ziditor, a cãutat sã se ridice mai presus de
dânsul. dumnezeu însã, ca sã dea o pildã ºi celorlalþi
îngeri, l-a aruncat din înaltul cerului, jos pe el ºi pe
toþi cei pãrtaºi cu el în rãzvrãtire.
S-a întâmplat însã cã, în aceastã cãdere, lucifer a
luat cu sine ºi stima, haina cea sfântã de arhanghel, care
nu putea sã rãmânã la dânsul. de aceea, dumnezeu a
trimis pe Sfântul Mihail ca s-o aducã din nou în cer.
studiu

I n mijlocul fiecãrei toamne, Sfânta noastrã

bisericã prãznuieºte, la 8 noiembrie, pe

Sfinþii arhangheli Mihail ºi gavriil. aceºtia

sunt cinstiþi cu deosebitã evlavie de cãtre întreaga suflare creºtinã, deoarece sunt protectori ai vieþii omului ºi mijlocitori cãtre dumnezeu. numele de Mihail înseamnã în limba ebraicã:

„Cine este ca dumnezeu?“, acest arhanghel fiind una din cãpeteniile îngerilor ºi ocrotitor al poporului ales. 1 numele celui de-al doilea arhanghel, gavriil, se tradu- ce prin: „om al lui dumnezeu“ sau „dumnezeu S-a arãtat puternic“, el fiind trimis sã facã cunoscute voile lui dumnezeu. 2 În iconomia din veci a lui dumnezeu, arhanghelii sunt cei mai apropiaþi de chemarea noastrã spre mân- tuire ºi sunt prezenþi în procesul transformãrii fiinþei noastre spre desãvârºire. 3 În tradiþia ºi spiritualitatea poporului nostru, Sfinþii arhangheli se bucurã de o aleasã venerare, dovadã

1 Pr. dr. Ioan mircea, Dicþionar al Noului Testament, Editura Institutului biblic ºi de Misiune al bisericii ortodoxe române, bucureºti, 1995, p.313.

2 Ibidem, p.192.

3 diac. prof. dr. Petru I. D aV i D , Cautã ºi vei afla… Predici misionar-patriotice, ediþia a III-a, Editura arhiepiscopiei tomisului, Constanþa, 1997, p. 316.

16 Bãrãganul OrtOdOx ·

noiembrie 2012

4 tudor Pamfile , Sãrbãtorile la români, Editura Saeculum I. o., bucureºti, 2006, p.189.

· noiembrie 2012 4 tudor P amfile , Sãrbãtorile la români , Editura Saeculum I. o.,

Sfântul Mihail s-a dus la diavol, s-a prefãcut prieten cu dânsul, ºi, într-un rând, s-au pornit amândoi ca sã se scalde. În apã a intrat întâi lucifer ºi s-a dus în adâncul apei. arhanghelul Mihail, cum a vãzut aceasta, a luat stima ºi a început sã se ridice spre cer cu dânsa, vãzând mai ales cã dumnezeu fãcuse gheaþã pe deasupra apei. Pe când se ridica însã, lucifer îºi dãdu seama ºi fãcu aºa cum putu ca sã spargã gheaþa. o sparse ºi, cu toate cã îºi rupse aripile, putu totuºi sã zboare dupã Sfântul Mihail ºi sã-l apuce de picior, dar, din aceastã prindere, nu rãmase decât cu o bucãþicã de carne din talpã. lucifer se scoborî pe pãmânt, iar arhanghelul Mihail ajunse cu bine în cer, ducând lui dumnezeu stima arhangheleascã. de la aceastã întâmplare ne-a rãmas nouã, oame- nilor, scobitura pe care o avem în talpa piciorului - lipsa cãrnii rupte din talpa Sfântului Mihail de cãtre necuratul“. 5 despre arhanghelul gavriil, numit ºi gavriil blagovecinicul, circulã, tot prin bucovina, urmãtoarea povestire: „dupã ce adam a dat, prin zapis, întregul neam omenesc în mâna necuratului, dumnezeu a trimis pe arhanghelul gavriil ca sã slujeascã la Sarsailã un an, doar ar afla cum poate sã scoatã

5 Elena N iculiþã-V ero N ca , Datinile ºi credinþele poporului român adunate ºi aºezate în ordine mitologicã, tipografia Isidor Wiegler, Cernãuþi, 1903, p. 501.

zapisul de la dânsul, aºteptând ca necuratul sã-l întrebe pe arhanghelul gavriil pentru ce a venit. dupã un an, arhanghelul merge ºi îi spune lui dumnezeu cã diavolul nu l-a întrebat. Ziditorul îl mai trimise un an, sfântul porni ºi, la sfârºitul celui de-al doilea an, Scaraoschi îl întrebã, arhanghelul îi rãspunse, ºi apoi zise necuratul:

- Zapisul acela nu-i vrednic sã-l ia nimene; numai acela care S-ar naºte din duh Sfânt, din Fecioarã. aflând acest rãspuns, arhanghelul a luat-o la fugã, dar ºi Scaraoschi, pãrându-i rãu de ceea ce fãcuse, s-a luat dupã sfânt cu gând ca sã-l prindã. ajungând în cer cu rãspunsul, arhanghelul gavriil a fost trimis la Sfânta Fecioarã Maria, la templu, unde se afla dãruitã de pãrinþii ei […]. acolo a vestit-o cã va naºte pe Hristos, Care, în cele trei zile cât a stat în mormânt, a mers în iad ºi a luat zapisul, dând drumul la toate sufletele. Iar, pe diavol l-a legat; ºi aºa ºade pânã la a doua Înviere“. 6 deºi uneori se abat de la învãþãtura Sfintei biserici ortodoxe, aceste povestiri ºi tradiþii izvorâte din spiritualitatea poporului nostru, dovedesc aleasa cinstire pe care o acordã românii Sfinþilor arhangheli Mihail ºi gavriil, într-un mod cum numai sufletul pur al neamului nostru o poate face.

6 tudor Pamfile , op. cit., p. 207.

Preot drd. Radu FLOREA

Preot drd. Radu FLOREA

noiembrie 2012 ·

Bãrãganul OrtOdOx

17

din viaþa eparhiei

sesiuni de informare ºi atelier de lucru, privind noul cadru legislativ din domeniul social

C u binecuvântarea Preasfinþitului Pãrinte Vincenþiu, Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor, Sectorul Social-

Misionar al Episcopiei, în colaborare cu Protopopiatul urziceni, a organizat, în luna octombrie a anului curent, trei seminarii de informare, adresate preoþilor din parohiile arondate protopopiatului. Seminariile au fost organizate pe grupe de 25 de preoþi, în urmãtoarele date: 15, 19 ºi 25 octombrie 2012, tema fiind:

„asistenþa socialã în biserica ortodoxã românã, în con- textul unui nou cadru legislativ în domeniul social“.

textul unui nou cadru legislativ în domeniul social“. În data de 2 noiembrie 2012, s-a desfãºurat

În data de 2 noiembrie 2012, s-a desfãºurat un atelier de lucru pentru 25 de coordonatori sociali din comitetele parohiale din Protopopiatul urziceni, cu tema „Parteneriatul social, în contextul noii legislaþii din domeniul social“. atât seminariile de informare, cât ºi atelierul de lucru s-au desfãºurat în Centrul Socio-Cultural Damaschin Episcopul, din cadrul Episcopiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor, ºi au avut ca scop informarea participanþilor privind noul cadru legislativ din domeniul social ºi eficientizarea activi- tãþilor social-filantropice desfãºurate în parohii. la finalul întâlnirilor, fiecare participant a primit un certificat de participare. (A consemnat Adriana Mariana TOMA – asistent social al Protopopiatului Urziceni)

Ziua internaþionalã a comemorãrii Bebeluºilor ºi a copiilor

P e data de 15 octombrie 2012, la ora 19.00, s-au aprins lumânãri în memoria copiilor plecaþi prea curând de

lângã noi. timp de o orã, acestea au fost lãsate sã ardã simbolic. aceastã acþiune a fost posibilã ºi în municipiul Feteºti, desfãºurându-se la biserica parohialã Sfânta Treime, unde, pc preot Pãun Mihail s-a rugat pentru sufletele lor, în prezenþa unui numãr mare de credincioºi, unii dintre ei încercaþi de acest mare necaz.

18 Bãrãganul OrtOdOx ·

noiembrie 2012

acest eveniment a fost organizat la iniþiativa organiza- þiei E.M.M.a (Eternul Miracol Materna Alinare).

Ziua Mondialã a alimentaþiei

l În fiecare an, la 16 octombrie, este sãrbãtoritã Ziua

Mondialã a alimentaþiei. Scopul acestei zile, proclamatã în 1979 de cãtre Conferinþa organizaþiei naþiunilor unite pentru agriculturã ºi alimentaþie, este sã avertizeze opinia

publicã asupra importanþei hranei ºi sã întãreascã solidaritatea

în lupta împotriva foametei, malnutriþiei ºi sãrãciei.

în lupta împotriva foametei, malnutriþiei ºi sãrãciei. În acest sens, luni, 15 octombrie 2012, Protopopiatul

În acest sens, luni, 15 octombrie 2012, Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu grãdiniþa cu Program Prelungit nr. 2 Slobozia ºi în colaborare cu oficiul pentru Protecþia Consumatorului Ialomiþa, reprezentat de doamna ªtefania abaza, a desfãºurat acþiunea: Alimentaþia sãnãtoasã –

principiu de respectat din copilãrie pentru o viaþã frumoasã. Cei 70 de preºcolari prezenþi au primit informaþii cu privire la respectarea regulilor de igienã ºi alimentaþie ºi

la importanþa consumului de alimente sãnãtoase (legume,

fructe, etc.), benefice pentru un corp sãnãtos. Copiii au fost receptivi ºi au promis cã le vor spune pã- rinþilor cele învãþate despre cum sã te hrãneºti sãnãtos, pentru

a avea o viaþã lipsitã de griji. (A consemnat Anastasia PÃTRAªCU, asistent social, Protopopiatul Slobozia)

l la iniþiativa biroului de asistenþã Socialã al Proto-

popiatului Feteºti, s-a desfãºurat, la sediul grãdiniþei Anghel Saligny din municipiul Feteºti, o acþiune dedicatã Zilei Mondiale a Alimentaþiei (16 octombrie). aceasta s-a desfãºurat în parteneriat cu Centrul de Pre- venire, Evaluare ºi Consiliere antidrog Ialomiþa, reprezentat de doamna inspector principal dãnilã ana-Maria, ºi direcþia de Sãnãtate Publicã-compartimentul Promovarea sãnãtãþii, reprezentat de doamna asistent nica Veronica. acþiunea a fost iniþiatã în scopul promovãrii unei alimen- taþii sãnãtoase de la o vârstã fragedã, a evitãrii consumului excesiv de dulciuri, bãuturi carbogazoase ºi alimente care

conþin conservanþi artificiali.

a evitãrii consumului excesiv de dulciuri, bãuturi carbogazoase ºi alimente care conþin conservanþi artificiali.

Copiii au putut viziona materiale media, au primit pliante

ºi mere proaspete, pentru încurajarea consumului de fructe.

la acþiune au participat 100 de copii preºcolari. (A con- semnat asistent social Protopopiatul Feteºti, Laura-Alina STANCHI)

Întâlnirea trimestrialã de evaluare a activitãþii asistenþilor sociali din episcopia sloboziei ºi cãlãraºilor

C u binecuvântarea Preasfinþitului Pãrinte Episcop Vincenþiu, Sectorul Social-Misionar a organizat marþi,

23 octombrie 2012, cea de-a treia întâlnire trimestrialã cu asistenþii sociali din cadrul birourilor de asistenþã socialã din cele ºase protopopiate din cuprinsul Episcopiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor.

din cuprinsul Episcopiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor. Problemele discutate pe parcursul întâlnirii au avut ca

Problemele discutate pe parcursul întâlnirii au avut ca tematicã îmbunãtãþirea procesului de raportare a acti vitãþii

sociale, raportarea anualã a activitãþii sociale, evaluarea ne- voilor sociale din parohii, iniþierea procesului de planificare

a activitãþilor sociale pentru anul 2013, stadiul procesului de

acreditare a serviciilor sociale ºi dezvoltarea parteneriatelor sociale în Episcopia Sloboziei ºi Cãlãraºilor. Întâlnirea a avut un caracter interactiv, participanþii dezvoltând o relaþie de dialog, în vederea îmbunãtãþirii acti- vitãþii sociale desfãºurate în cuprinsul Eparhiei.

sfântul Mare Mucenic dimitrie, în mijlocul copiilor

I n cadrul parteneriatului cu grãdiniþa cu Program Prelungit nr. 2 din Slobozia, Protopopiatul Slobozia

a desfãºurat joi, 25 octombrie 2012, acþiunea Sfântul Mare

Mucenic Dimitrie în mijlocul copiilor. Preotul laurenþiu Cioranu, de la Parohia Fundata, Protopopiatul Slobozia, a fost desemnat pentru a vorbi celor 65 preºcolari despre viaþa Sfântului dimitrie, despre faptele sale bune, ascultarea sa necontenitã faþã de dumnezeu ºi faþã de Maica domnului. Pãrintele i-a îndemnat, totodatã, pe micii creºtini, sã urmeze exemplul Sfântului, mergând la bisericã, rostind rugãciuni la masã ºi înainte de culcare, sã-ºi asculte pãrinþii ºi sã fie darnici cu cei din jur. (A consemnat Anastasia PÃTRAªCU, asistent social, Protopopiatul Slobozia)

PÃTRAªCU, asistent social, Protopopiatul Slobozia ) sfântul Mare Mucenic dimitrie, ocrotitorul Parohiei lehliu

sfântul Mare Mucenic dimitrie, ocrotitorul Parohiei lehliu Garã

P arohia lehliu garã ºi-a sãrbãtorit, ca în fiecare an, ocrotitorul, pe 26 octombrie, pe Sfântul Mare Mucenic

dimitrie. Încã din ajunul sãrbãtorii, a fost sãvârºitã slujba vecerniei ºi a acatistului, în prezenþa a numeroºi credincioºi.

ºi a acatistului, în prezenþa a numeroºi credincioºi. În ziua praznicului, Sfânta liturghie a fost sãvârºitã

În ziua praznicului, Sfânta liturghie a fost sãvârºitã în sobor, alãturi de cei trei preoþi ai parohiei slujind ºi preoþi Parohiilor lehliu Sat, rãzvani ºi Frãsinetul de Jos. Cuvân- tul de învãþãturã, rostit de pc pr. Marin adrian, preot II la Parohia lehliu Sat, a fost axat pe comentarea troparului sfântului, inspirat din viaþa ºi pãtimirea acestuia. Sãrbãtoarea Sfântului Mare Mucenic dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a fost un prilej de aleasã bucurie pentru credincioºii acestei comu- nitãþi parohiale, unii dintre ei închinãtori în mai multe ocazii la moaºtele sfântului, în tesalonic.

Sã zâmbim sãnãtos!

V ineri, 26 octombrie 2012, reprezentanþii Clinicii Medical Dental Blue - Slobozia au fãcut o vizitã copiilor de

la grãdiniþa cu Program Prelungit Voinicelul din Feteºti, în cadrul unei manifestãri menite sã promoveze importanþa igienei orale. Proiectul, sub denumirea Zâmbet sãnãtos, îºi propune sã desfãºoare lecþii de igienã oralã în ºcolile ºi grãdiniþele de pe raza judeþului Ialomiþa. Cu sprijinul biroului de asistenþã Socialã al Protopo- piatului Feteºti, în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere antidrog Ialomiþa, prin doamna inspector principal ana-Maria dãnilã, au vizitat ºi o unitate de învãþãmânt din municipiul Feteºti.

În cadrul acestei acþiuni, cei 3 angajaþi ai cli- nicii i-au învãþat pe copii cã prevenþia este mult mai importantã decât tratarea. În cadrul acestui eveniment, angajaþii clinicii Medical Dental Blue le-au arãtat acestora, folosind jucãrii de pluº, cum se executã un periaj corect. la sfârºitul acþiunii, cei 60 de copii prezenþi au primit un consult stomatologic gratuit, fructe, cadouri ºi diplome personalizate.

sãrbãtoare în Parohia Vâlcelele

C u binecuvântarea Preasfinþitului Pãrinte Vincenþiu, Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor, în ziua de 26

octombrie 2012, în Parohia Vâlcelele, a fost adusã racla cu Sfintele Moaºte ale mai multor sfinþi de la Mãnãstirea radu negru. aceasta a fost primitã de un sobor de preoþi, alãturi

noiembrie 2012 ·

Bãrãganul OrtOdOx

19

de oficialitãþile locale, înconjuraþi de credincioºii parohiei. Cu aceastã ocazie, a fost sãvârºitã Vecernia

de oficialitãþile locale, înconjuraþi de credincioºii parohiei. Cu aceastã ocazie, a fost sãvârºitã Vecernia unitã cu litia. În ziua de 27 octombrie 2012, când este sãrbãtorit Sf. Cuv. dimitrie cel nou de la basarabi, Parohia Vâlcelele ºi-a sãrbãtorit hramul, iar credincioºii participanþi la Sfânta liturghie au avut ocazia de a se închina ºi de a sãruta racla cu Sfinte Moaºte, primite cu mare bucurie în parohia lor. (A consemnat preotul Ioan IONCE, Parohia Vâlcelele)

sfinþirea Paraclisului Acoperãmântul Maicii Domnului din comuna ciocãneºti

I n ziua de 1 noiembrie 2012, prin grija ºi arhiereasca binecuvântare a Preasfinþitului Pãrinte Episcop

Vincenþiu, Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor, Preacucerni- cul Pãrinte Ilie ramon-Eugen, protopop de Cãlãraºi,

înconjurat de un sobor de preoþi, a oficiat slujba de sfinþire

a Paraclisului Adormirea Maicii Domnului, din cadrul

Centrului de Îngrijire ºi asistenþã din comuna Ciocãneºti, judeþul Cãlãraºi.

asistenþã din comuna Ciocãneºti, judeþul Cãlãraºi. alãturi de seniorii din acest cãmin, care au primit cu
asistenþã din comuna Ciocãneºti, judeþul Cãlãraºi. alãturi de seniorii din acest cãmin, care au primit cu

alãturi de seniorii din acest cãmin, care au primit cu smerenie ºi bucurie acest popas duhovnicesc înãlþãtor, au mai participat la slujbã autoritãþi locale ºi judeþene, dar ºi coordonatori din cadrul Centrelor direcþiei generale de asistenþã ºi Protecþie a Copilului - Cãlãraºi. la sfârºitul slujbei, pc protopop Ilie ramon-Eugen a þinut un cuvânt prin care a mulþumit tuturor celor care s-au implicat în lucrarea de înfiinþare a acestui sfânt lãcaº, apoi

a vizitat pe asistaþi, împãrþind daruri ºi spunându-le un cuvânt bun. (A consemnat preot Costin AVRAM)

sfinþii arhangheli Mihail ºi Gavriil – modele de ascultare

M iercuri, 7 noiembrie 2012, la Mãnãstirea Sfinþii Voievozi din Slobozia, biroul de asistenþã Socialã al Protopopia- tului Slobozia a desfãºurat acþiunea Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil – modele de ascultare, în cadrul cãreia, pãrintele Constantin Pãtraºcu, de la Parohia Sf. Dumitru,

20 Bãrãganul OrtOdOx ·

noiembrie 2012

Protopopiatul Slobozia, a vorbit celor 20 copii – beneficiari ai programelor socio-educative derulate de Protopopiatul Slobozia, despre Sfinþii Îngeri, ascultare ºi despre hramul Mãnãstirii.

Sfinþii Îngeri, ascultare ºi despre hramul Mãnãstirii. de asemenea, copiii s-au rugat la icoana fãcãtoare de

de asemenea, copiii s-au rugat la icoana fãcãtoare de minuni a Maicii domnului, adusã de la Mãnãstirea Floreºti, Episcopia Huºilor, cu ocazia hramului Mãnãstirii Sfinþii Voievozi, Slobozia. biroul de asistenþã Socialã a oferit tuturor copiilor dulciuri, iconiþe ºi metanii, iar, celor care poartã numele Sfinþilor arhangheli, mici daruri de ziua onomasticã. (A con- semnat Anastasia PÃTRAªCU, asistent social, Protopopiatul Slobozia)

Hramul bisericii parohiale din comuna Gheorghe doja

J oi, 8 noiembrie 2012, când biserica drept-mãritoare creºtinã sãrbãtoreºte Soborul Sf. arhangheli Mihail

ºi gavriil, biserica parohialã din comuna gheorghe doja a îmbrãcat haine de sãrbãtoare, serbându-ºi în mod solemn hramul. Sfânta ºi dumnezeiasca liturghie a fost sãvârºitã de un sobor de preoþi format din pc pr. nicolae Pãun de la Parohia Sfânta Treime, Protopopiatul Feteºti (fost preot al Parohiei gheorghe doja, între anii 1976-1986), care a ºi þinut un cuvânt de învãþãturã la momentul potrivit, pc pr. liviu borcilã de la Parohia Misleanu, Protopopiatul Slobozia, ºi din cei 2 preoþi ai Parohiei gheorghe doja. la sfânta slujbã, pe lângã credincioºii parohiei, au fost prezenþi ºi domnul primar Ion Mihai, domnul senator

Mihãiþã gãinã, domnul deputat Ion toma ºi alþii.

Mihãiþã gãinã, domnul deputat Ion toma ºi alþii. la final, pc pr. paroh Ioan-Constantin bãlan a

la final, pc pr. paroh Ioan-Constantin bãlan a mulþumit celor prezenþi ºi a înmânat domnului Ion Mihai o diplomã de ctitor pentru implicarea în toate lucrãrile întreprinse de bisericã.

la agapa frãþeascã organizatã dupã oficierea Sfintei liturghii, au fost invitaþi sã participe toþi credincioºii. (A consemnat preot drd. Andrei-Gabriel GHIAUR)

Hramul bisericii Parohiei Jilavele ii

I n data de 8 noiembrie 2012, cu binecuvântarea Preasfinþitului Pãrinte Vincenþiu, Episcopul Sloboziei

ºi Cãlãraºilor, în Parohia Jilavele de Jos II, ce are ca ocrotitori spirituali pe Sfinþii arhangheli Mihail ºi gavriil, s-a oficiat, pentru prima oarã, Sfânta liturghie. la slujba sãvârºitã de pc pr. Minea daniel Mirel, pc pr. Manea Valentin ºi pc pr. Popa Popescu Sorin gabriel au participat numeroºi credincioºi, precum ºi autoritãþi locale. toþi participanþii au rãmas la agapa frãþeascã, marcând astfel hramul bisericii, aflatã în construcþie.

marcând astfel hramul bisericii, aflatã în construcþie. Pãrintele paroh Minea daniel a înmânat celor care s-au

Pãrintele paroh Minea daniel a înmânat celor care s-au implicat în demersurile de ridicare a sfântului lãcaº Diploma de Miluitor ºi Binefãcãtor. (A consemnat preot Daniel Mirel MINEA)

activitate liturgicã ºi filantropicã pentru rezidenþii Centrului de îngrijire ºi asistenþã socialã din slobozia ºi Cãminului pentru persoane vârstnice „Ing. Vadim Rusu“ din Balaciu

C u binecuvântarea Preasfinþitului Pãrinte Vincenþiu, Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor, ºi sub îndrumarea

pc protopop dumitru drãghici, vineri, 9 noiembrie ºi joi, 15 noiembrie 2012, Protopopiatul Slobozia, în colaborare cu 14 parohii, a desfãºurat activitatea pastoral-misionarã, liturgicã ºi filantropicã, în cadrul cãreia, cei 15 preoþi au sãvârºit taina Sfântului Maslu pentru cele 240 persoane vârstnice rezidente în cele douã instituþii.

persoane vârstnice rezidente în cele douã instituþii. dupã oficierea Sfintei taine, pãrintele Marin neagu de la

dupã oficierea Sfintei taine, pãrintele Marin neagu de la Parohia albeºti, respectiv pãrintele gheorghe Ilie de la Parohia amara I, au rostit un cuvânt de mângâiere ºi îmbãrbãtare pentru participanþi. de asemenea, toþi cei prezenþi au primit dulciuri, iconiþe cu Maica domnului, ocrotitoarea celor bolnavi ºi a celor necãjiþi, cruciuliþe ºi metanii. aceste acþiuni fac parte din programul organizat de Protopopiatul Slobozia, cu prilejul anului omagial al tainei Sfântului Maslu ºi îngrijirii bolnavilor. (A con- semnat Anastasia PÃTRAªCU, asistent social, Proto- popiatul Slobozia)

slujbã de sfinþire a locului pentru un viitor centru social la Parohia iazu

L a data de 10 noiembrie 2012, la Parohia Iazu, a avut loc o slujbã de sfinþire a locului pe care se va construi

un centru social, ce va avea ca oc rotitori pe Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena. la acest moment deosebit de impor- tant pentru comunitatea ialomiþeanã din localitatea Iazu, au participat, cu binecuvântarea Preasfinþitului Vincenþiu, Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor, alãturi de credincioºi ºi reprezentanþi ai autoritãþilor locale ºi de stat, un sobor de preoþi din localitãþile învecinate, din care au fãcut parte, printre alþii, pc preot consilier gabriel oproiu ºi pc proto- pop dumitru drãghici.

gabriel oproiu ºi pc proto- pop dumitru drãghici. În cuvântul preacucerniciei sale, pc consilier neacºu
gabriel oproiu ºi pc proto- pop dumitru drãghici. În cuvântul preacucerniciei sale, pc consilier neacºu

În cuvântul preacucerniciei sale, pc consilier neacºu Mihail Marcel a vorbit celor prezenþi despre rolul unui centru social, acela de a servi drept spaþiu pentru întrajutorarea semenilor, dupã porunca evanghelicã a slujirii aproapelui. Este un semn al credinþei locuitorilor Parohiei Iazu, dar ºi o datorie a credincioºilor din comunitatea mai sus menþio- natã, faþã de cei defavorizaþi din varii motive.

donaþii de alimente la Parohia sfântul nifon

M ai multe zeci de familii defavorizate din Parohia Sfântul Ierarh Nifon din Protopopiatul Cãlãraºi au

beneficiat, ºi în aceastã lunã, de sprijinul oferit de preotul paroh anastase Paul Marian, ajutor constând în oferirea unor produse alimentare, în valoare de peste 2000 de lei. aceastã acþiune a fost posibilã datoritã sprijinului substanþial oferit de domnul dumitrache Cristi. Menþionãm faptul cã astfel de acþiuni au avut loc lunar în anul 2012, Parohia Sfântul Ierarh Nifon implicându-se, alãturi de un important trust de presã local, în achiziþionarea de ghiozdane, rechizite ºi haine noi pentru mai mulþi tineri, proveniþi din familii nevoiaºe.

Preot Manuel RUSU

noiembrie 2012 ·

Bãrãganul OrtOdOx

21

aGenda PReasfinþitului PÃRinte

Vincenþiu

ePiscoPul sloBoZiei ªi cÃlÃRaªiloR

(16 octombrie – 15 noiembrie)

Marþi, 16 octombrie - a primit pe pc arhim. rafail Mîþ,

exarhul Mãnãstirilor ºi Schiturilor din cuprinsul Episcopiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor; a primit pe pc pr. bogdan Ionuþ Stancu, protopopul de urziceni; a primit pe domnul general Costicã Silion, însoþit de domnul colonel nicolae Parepa, comandantul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Ialomiþa;

a primit pe domnul nicolae dragu, consilier judeþean al

Municipiului Cãlãraºi. Miercuri, 17 octombrie - a prezidat ºedinþa Permanenþei Consiliului Eparhial; a primit pe pc protos. antonie Ciobanu, stareþul Schitului amara; a primit pe pc pr. gabriel badea, directorul Seminarului teologic liceal ortodox Sfântul Ioan Gurã de Aur din Slobozia. Joi, 18 octombrie - a primit pe pc arhim. rafail Mîþ, exarhul Mãnãstirilor ºi Schiturilor din cuprinsul Episcopiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor; a primit pe domnul director Florinel- Irinel Frunzã de la direcþia relaþii Culte, Secretariatul de Stat pentru Culte; a primit o delegaþie de la banca naþionalã

a româniei; a primit pe domnul director Mihai Ioniþã. Vineri, 19 octombrie - a primit pe domnul deputat Marian neacºu; a primit pe pc pr. dumitru drãghici, protopopul Sloboziei; a avut program de audienþe cu ppcc pr. consilieri eparhiali ºi a rezolvat probleme administrative. Sâmbãtã, 20 octombrie - a acordat un interviu la postul local de radio Radio Campus, pentru rubrica „Cuvântul Chiriarhului“; a sãvârºit slujba Sfântului botez pentru prunca Sofia alina Pereteatcu, la biserica Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena – Volna, din Municipiul Cãlãraºi; a sã- vârºit slujba Sfintei Cununii pentru mirii Cristi ana-Emilia ºi Marius adrian anton la biserica Parohiei amara II, Protopopiatul Slobozia. Duminicã, 21 octombrie - a slujit Sfânta liturghie la biserica Parohiei dridu Movila, Protopopiatul urziceni, înconjurat de un sobor de preoþi ºi diaconi; a þinut cuvânt de învãþãturã la pericopa evanghelicã; a acordat rangul de iconom ppcc pr. alexandru Viºan de la Parohia dridu Movila ºi gheorghe bogdan negulescu de la Parohia dridu Snagov, iar ppcc pr. nicuºor Sorinel luca ºi Severian Cezar Ilie de la Parohia Sãrindaru le-a conferit rangul de sachelar, pentru lucrarea pastoralã ºi administrativã sãvârºitã în comunitãþile lor parohiale; dupã Sfânta liturghie, a sãvârºit slujba Parastasului pentru fericiþii ctitori; a binecuvântat

credincioºii prezenþi; a vizitat bisericile Parohiilor Sãrindaru

ºi dridu Snagov, Protopopiatul urziceni.

Luni, 22 octombrie – a prezidat Conferinþa pastoral- misionarã de toamnã, intitulatã: 2012 - Anul Omagial al Tainei Sfântului Maslu ºi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Românã, care a reunit preoþii din Protopopiatul Slobozia.

22 Bãrãganul OrtOdOx ·

noiembrie 2012

Slobozia. 22 Bãrãganul OrtOdOx · noiembrie 2012 Marþi, 23 octombrie - a primit pe pc arhim.

Marþi, 23 octombrie - a primit pe pc arhim. rafail Mîþ, exarhul Mãnãstirilor ºi Schiturilor din cuprinsul Episcopiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor; a primit pe pc protos. leontie Fusa, marele eclesiarh al Catedralei Episcopale din Slobozia; a primit pe pc protos. lucian Ciolovic, stareþul Mãnãstirii Coslogeni, însoþit de domnul director Mircea Parfene; a primit pe pc pr. bogdan Ionuþ Stancu, protopopul de urziceni; a primit pe domnul Constantin atanasiu, prefectul Judeþului Ialomiþa. Miercuri, 24 octombrie - a prezidat ºedinþa Permanenþei Consiliului Eparhial; a primit pe domnul colonel nicolae Parepa, comandantul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Ialomiþa; a primit pe pc pr. dumitru drãghici, protopopul Sloboziei; a primit pe pc pr. gabriel badea, directorul Seminarului teologic liceal ortodox Sfântul Ioan Gurã de Aur din Slobozia. Joi, 25 octombrie - a avut program de audienþe. Vineri, 26 octombrie - a slujit Sfânta liturghie la biserica Parohiei Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, din Municipiul Slobozia, înconjurat de un sobor de preoþi ºi diaconi; a þinut cuvânt de învãþãturã la pericopa evanghelicã; dupã Sfânta liturghie a sãvârºit slujba Parasta- sului pentru fericiþii ctitori; a binecuvântat credincioºii prezenþi. Sâmbãtã, 27 octombrie - a slujit Sfânta liturghie alã- turi de un sobor de ierarhi români ºi greci, prezidat de Preafericitul Pãrinte daniel, Patriarhul bisericii ortodoxe române, pe un podium amplasat lângã Catedrala Patriarhalã

din bucureºti, cu ocazia hramului acesteia Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureºtilor; a acordat un interviu la postul local de radio Radio Campus, pentru rubrica „Cuvântul Chiriarhului“. Duminicã, 28 octombrie - a participat la Sfânta liturghie, apoi la ºedinþa solemnã a Sfântului Sinod al bisericii orto- doxe române, desfãºuratã la Palatul Patriarhiei din bucureºti, aula Teoctist Patriarhul; a participat la sfinþirea bibliotecii Sfântului Sinod. Luni, 29 octombrie - a participat la slujba Te Deum- ului de la Catedrala Patriarhalã din bucureºti, sãvârºitã cu ocazia începerii ºedinþei de lucru a Sfântului Sinod al bisericii ortodoxe române; a participat la lucrãrile pe comisii ºi ºedinþa în plen a Sfântului Sinod al bisericii ortodoxe române. Marþi, 30 octombrie - a avut program de audienþe cu ppcc pr. consilieri eparhiali ºi a rezolvat probleme admi- nistrative. Miercuri, 31 octombrie - a prezidat ºedinþa Permanenþei Consiliului Eparhial; a primit pe pc arhim. rafail Mîþ, exarhul Mãnãstirilor ºi Schiturilor din cuprinsul Episcopiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor; a primit pe pc protos. leontie Fusa, marele eclesiarh al Catedralei Episcopale din Slobozia; a primit pe domnul colonel nicolae Parepa, comandantul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Ialomiþa; a primit pe pc pr. ramon Eugen Ilie, protopopul de Cãlãraºi; a primit pe pc pr. gabriel badea, directorul Seminarului teologic liceal ortodox Sfântul Ioan Gurã de Aur din Slobozia. Joi, 1 noiembrie - a prezidat ºedinþa de lucru a Con- siliului Eparhial. Vineri, 2 noiembrie - a primit pe domnul colonel nicolae Parepa, comandantul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Ialomiþa; a primit pe pc pr. Marian necula, protopopul olteniþei; a avut program de audienþe. Sâmbãtã, 3 noiembrie - a sãvârºit la reºedinþa Episcopalã slujba Parastasului pentru cei adormiþi; a acordat un interviu la postul local de radio Radio Campus, pentru rubrica „Cuvântul Chiriarhului“; a cercetat lucrãrile aflate în desfãºurare la biserica ºi gospodãria Schitului amara; a efectuat o vizitã pastoralã la Mãnãstirea Sfinþii Voievozi din Municipiul Slobozia; cu binecuvântarea Preafericitului Pãrinte Patriarh daniel, a sãvârºit slujba Sfântului botez pentru pruncul nicolas Mihãilã, la biserica Sfântul Spiridon cel Nou din bucureºti. Duminicã, 4 noiembrie - a slujit Sfânta liturghie ºi a târnosit biserica Parohiei orezu, Protopopiatul Slobozia, înconjurat de un sobor de preoþi ºi diaconi; a þinut cuvânt de învãþãturã la pericopa evanghelicã; a conferit rangul de sachelar pc pr. ªtefan tudor, parohul bisericii; a oferit ordinul Crucea Sloboziei în Grad de Cavaler domnului nicolae Sitaru, ctitorul lãcaºului de cult; dupã Sfânta liturghie a sãvârºit slujba Parastasului pentru fericiþii ctitori ai bisericii celei vechi; a binecuvântat credincioºii prezenþi. Luni, 5 noiembrie - a primit pe pc arhim. rafail Mîþ, exarhul Mãnãstirilor ºi Schiturilor din cuprinsul Episcopiei

Sloboziei ºi Cãlãraºilor; a primit pe pc protos. leontie Fusa, marele eclesiarh al Catedralei Episcopale din Slobozia; a cercetat lucrãrile aflate în desfãºurare la Catedrala Episco- palã Înãlþarea Domnului din Municipiul Slobozia. Marþi, 6 noiembrie - a participat la procesiunea de la Catedrala Episcopalã Înãlþarea Domnului la Mãnãstirea Sfinþii Voievozi din Municipiul Slobozia, cu Icoana Fãcãtoare de Minuni a Maicii domnului de la Mãnãstirea Floreºti, cu ocazia hramului Mãnãstirii Soborul Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil. Miercuri, 7 noiembrie - a prezidat ºedinþa Permanenþei Consiliului Eparhial; a primit pe pc pr. gabriel badea, directorul Seminarului teologic liceal ortodox Sfântul Ioan Gurã de Aur din Slobozia; a efectuat o vizitã pastoralã la Mãnãstirea Sfinþii Voievozi din Municipiul Slobozia. Joi, 8 noiembrie - Soborul Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil – hramul Mãnãstirii Sfinþii Voievozi - a slujit Sfânta liturghie la Mãnãstirea Sfinþii Voievozi din Municipiul Slobozia, înconjurat de un sobor de preoþi ºi diaconi; a þinut cuvânt de învãþãturã la pericopa evanghelicã; dupã Sfânta liturghie, a sãvârºit slujba Parastasului pentru fericiþii ctitori; a binecuvântat credincioºii prezenþi. Vineri, 9 noiembrie - a avut program de audienþe cu ppcc pr. consilieri eparhiali ºi a rezolvat probleme admi - nistrative. Sâmbãtã, 10 noiembrie - a acordat un interviu la postul local de radio Radio Campus, pentru rubrica „Cuvântul Chiriarhului“; a sãvârºit slujba Parastasului pentru prof. dr. Ionel Constantinescu. Duminicã, 11 noiembrie - a slujit Sfânta liturghie la Mãnãstirea Sfinþii Voievozi din Municipiul Slobozia, înconjurat de un sobor de preoþi ºi diaconi; a þinut cuvânt de învãþãturã la pericopa evanghelicã; dupã Sfânta liturghie

a fost sãvârºit un Polihroniu pentru Preasfinþia Sa la aniver- sarea zilei numelui; a binecuvântat credincioºii prezenþi. Luni, 12 noiembrie - a primit pe pc protos. leontie

Fusa, marele eclesiarh al Catedralei Episcopale din Slobozia;

a avut program de audienþe. Marþi, 13 noiembrie – a participat la Sfânta liturghie oficiatã la Mãnãstirea Sfinþii Voievozi din municipiul Slobozia, cu prilejul prãznuirii Sfântului Ioan gurã de aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ocrotitorul Seminarului teologic liceal ortodox din municipiu; a þinut cuvânt de învãþãturã ºi a binecuvântat corpul profesoral ºi elevii seminariºti; a acordat bursele lunare elevilor merituoºi ai Seminarului. Miercuri, 14 noiembrie - a prezidat ºedinþa Permanenþei Consiliului Eparhial; a primit pe pc arhim. rafail Mîþ, exarhul Mãnãstirilor ºi Schiturilor din cuprinsul Episcopiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor; a primit pe pc pr. gabriel badea, directorul Seminarului teologic liceal ortodox Sfântul Ioan Gurã de Aur din Slobozia. Joi, 15 noiembrie – a primit pe pc pr. romeo Horvat, slujitorul comunitãþii romano-catolice din Municipiul Slobozia; a avut program de audienþe cu ppcc pr. consilieri eparhiali ºi a rezolvat probleme administrative.

Ioan Florin SIMION

noiembrie 2012 ·

Bãrãganul OrtOdOx

23