Sunteți pe pagina 1din 7

Autoritate: Agentia Națională pentru Romi

Invitație de participare Autoritate contractanta: Agenția Națională pentru Romi; Cod de identificare fiscală: 16998986 Adresa: Piața Victoriei nr. 1, sector 1, Bucuresti, Telefon: 021.311.30.48, Fax: 021.311.30.47 Denumire invitație: Campanie de informare proiect "Şcoala - o şansă pentru fiecare" ID 4752 Modalitate de desfăşurare: Procedura offline Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut CPV: 79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2) Tip contract: Servicii Obiectul contractului: campanie de informare: realizare şi difuzare videoclip; realizare materiale personalizate: mape, afişe, roll-up. Stare procedură: În Desfăşurare Data publicării: 08.03.2011 13:45 Data limită de depunere a ofertelor: 21.03.2011 16:00

Adresa la care se transmit ofertele: Splaiul Independenței 202A, et. 8, cam. 37, sector 6, Bucureşti Data şi ora deschiderii ofertelor: 22.03.2011 16:00 Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Splaiul Independenței 202A, et. 8, cam. 37, sector 6, Bucureşti Limba de redactare a ofertei: Română Modalitatea de atribuire: Un contract de achiziții publice Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare: Da Fond european: Programul Operațional Sectorial

Tip de finanțare: Fonduri europene

Tip Autoritate: Sectorial: Nu Tip Activitate: Servicii generale ale administrațiilor publice Valoare estimată: 200,000 RON

Dezvoltarea Resurselor Umane

Referat de oportunitate:

Referat de oportunitate privind achiziţia publică a serviciilor de publicitate media – proiect „Şcoala – o şansă pentru fiecare” – ID 4752

AGENŢIA NATIONALA PENTRU ROMI, cu sediul în Piaţa Victoriei nr. 1 sector 1, Bucureşti, cod poştal 011791, cod fiscal 13642967, punct de lucru: Splaiul Independenței 202A, et. 8, sector 6, Bucureşti, telefon 021.311.30.48, fax 021.311.30.47, e-mail: info@anr.gov.ro, adresa de internet:

www.anr.ro, doreşte achiziţionarea următoarelor servicii de publicitate media: realizare şi difuzare spot tv, realizare materiale promovare.

Cod CPV: 79341400-0

Caracteristici generale ale serviciilor dorite:

Spot TV, afişe, mape, roll-up.

1.

CONTEXT:

Proiectul “ Şcoala – o şansă pentru fiecare”, finanţat de către Guvernul României şi Uniunea Europeană, din FSE, în cadrul POSDRU, derulat în baza unui contract de finanţare semnat între AMPOSDRU şi ANR, se adresează unor nevoi ale grupurilor ţintă vizate, furnizând programe de educaţie de tipul a doua şansă şi şcoala după şcoală, consilierea elevilor şi părinţilor, formare a părinţilor, formarea cadrelor didactice, sporind oportunităţile de integrare şi diminuând fenomenul de părăsire timpurie a şcolii. Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea participării la sistemul de educaţie a grupurilor vulnerabile. Obiectivele specifice ale proiectului vizează: creşterea ratei de participare în învăţământul preşcolar şi şcolar a copiilor proveniţi din medii defavorizate (copii romi, copii din familii sărace, copii cu disabilităţi); diminuarea fenomenului de abandon şcolar care caracterizează categoriile vulnerabile; dezvoltarea unui mecanism de colaborare între factorii cheie implicaţi în procesul de educaţie (şcoala, părinţi, servicii sociale, mediatori şcolari, comunitate); creşterea calităţii serviciilor de educaţie.

I.

Scop:

Realizarea de materiale personalizate: mape inscripţionate, afişe şi roll-up. Realizarea unui videoclip care are scopul de a creşte gradul de informare şi conştientizare a elevilor şi părinţilor privind importanţa educaţiei, adaptând mesajul la caracteristicile grupurilor vizate (cadre didactice, părinţi/elevi, autorităţi locale, comunitate). Difuzarea videoclipului pe posturi TV.

II. Obiective:

Campania de informare si conştientizare privind importanţa educaţiei va lua în considerare adaptarea mesajului la caracteristicile grupurilor ţintă:

“Şcoala, o şansă pentru fiecare” va deveni mesaj principal pe toata durata proiectului. S-a considerat că este sugestiv şi deja a intrat în conştiinţa grupului ţintă al proiectului prin activităţile care s-au desfăşurat până în acest moment. Din acest motiv el va deveni şi logoul proiectului. Mesajul central, prin adaptare la caracteristice grupurilor ţintă din proiect: cadre didactice, părinţi/elevi, autorităţi locale, comunitate va susţine implicarea şi rolul fiecărei categorii în realizarea obiectivelor proiectului. Astfel:

- Mesajul adresat cadrelor didactice va sublinia necesitatea de a acorda şanse egale tuturor copiilor, de a susţine şi demonstra faptul că Şcoala este singura şansă pentru copii de a reuşi în viaţă. Cadrele didactice trebuie să cultive respectul şi stima de sine a fiecărui copil în parte, asumarea conştientă a diversităţii, spre valorizare şi stimă de sine, ca elemente definitorii ale educaţiei.

- Mesajul adresat părinţilor este construit pe ideea centrală că şansa spre o reuşită în viaţă a

copiilor lor o reprezintă şcoala, pentru ca aceştia să nu se confrunte cu greutăţile, cu lipsurile şi cu izolarea culturală dată de lipsa de educaţie pe care o trăiesc ei. Statisticile ne arată că, în lume, copiii proveniţi din familii care nu au beneficiat de educaţie abandonează şcoala foarte frecvent înainte de absolvirea a 4 clase primare şi că un copil are 50% mai multe şanse să supravieţuiască în primii 5 ani de viaţă dacă mama sa ştie să citească şi să scrie. Promovarea programului „A doua şansă” susţine ideea că pentru orice vârstă şcoala este o şansă în plus pentru o viaţă mai bună.

- Mesajul adresat copiilor trebuie să trezească interesul acestora pentru frecventarea şcolii, pentru a descoperi, învăţa, pentru a-şi face prieteni, pentru a găsi rezolvarea problemelor de zi cu zi, că singura şansă de a ajunge "oameni mari", de a-şi asigura în viitor o viaţă mai bună. Pentru copii modelele sunt reprezentate de: educatori, de persoanele publice, vedete etc. Toate aceste năzuinţe se pot împlini prin frecventarea şcolii fără de care nici modelele lor de viaţă nu ar fi putut reuşi. Frecventarea programului „Şcoală după Şcoală” ar putea contrabalansa lipsa resurselor materiale sau nivelul scăzut de educaţie al părinţilor şi lipsa condiţiilor adecvate studiului acasă, inclusiv al copiilor exploataţi economic, al celor aparţinând minorităţilor etnice, precum şi al celor din zonele izolate sau afectate de calamităţi.

- Pentru reprezentanţii autorităţilor locale mesajul adresat este de a se alătura eforturilor campaniei în calitate de garanţi ai respectării drepturilor constituţionale ale fiecărui cetăţean al României – dreptul la educaţie. Autoritatea locală are prin investirea sa obligaţia de a garanta în plan local şansa fiecărui copil de a merge la şcoală prin asigurarea condiţiilor, a accesului la planul de învăţământ, dar şi prin supravegherea permanentă a îndeplinirii obiectivelor educaţionale pe plan local, prin contactul permanent cu cadrele didactice şi cu părinţii copiilor din familiile cu tendinţe de absenteism sau abandon. Autorităţile locale sunt partenerii cei mai fideli ai proiectului în rândul comunităţilor în care se găsesc şcoli aflate sub incidenţa programului "Şcoala -o şansă pentru fiecare", sens în care mesajul către această categorie este unul de responsabilizare, de participare şi de co-autorat la toate progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor proiectului.

- Pentru comunitate mesajul adresat este că Şcoala este singura şansă care oferă oportunităţile necesare pentru o integrare de succes în societate.

Conţinutul videoclipului se va concentra pe transmiterea mesajului că şcoala este o şansă pentru fiecare, iar materialele se vor executa în strictă concordanţă cu ,,Manualul de identitate vizuală AMPOSDRU’’, disponibil în format pdf pe site-ul www.fseromania.ro. Materialele personalizate vor conţine logo-ul proiectului şi informaţii despre acesta.

Grupul ţintă al proiectului format din: cadre didactice, părinţi/elevi, autorităţi locale, comunitate.

Prin mesajele transmise către grupurile ţintă se urmăreşte creşterea gradului de informare şi conştientizare al acestora privind importanţa educaţiei.

Măsurile de creştere a gradului de conştientizare vor stimula în principal interesul grupurilor defavorizate de a merge la şcoală.

Principala prioritate a campaniei este să stârnească interesul, să informeze şi să promoveze

importanţa educaţiei în rândul categoriilor defavorizate pentru un public cât mai numeros.

Videoclipul va avea ca scop asigurarea unei vizibilităţi adecvate, promovarea corespunzătoare a proiectului, a obiectivelor si a rezultatelor ce urmează a fi obţinute; va asigura informarea opiniei publice în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută din fonduri europene, va evidenţia clar faptul că proiectul implementat a fost selectat în cadrul POSDRU şi cofinanţat de FSE.

Ofertanţii vor prezenta în cadrul ofertei tehnice propuneri de creaţie pentru spotul TV. Materialele prezentate vor fi descrise în detaliu: două scenarii, propunerea tehnică, elementele tehnice, storyboard, etc. Pentru susţinerea ofertei tehnice se acceptă orice tip de material de prezentare (desene, prezentări power-point, storyboard, etc). După semnarea contractului, tipărirea materialelor solicitate se va realiza pe bază de comandă, cu respectarea cerinţelor din prezentul Caiet de sarcini.

PLATA serviciilor prestate se va efectua în termen de 30 zile de la livrarea fiecărui tip de produs, aşa cum sunt indicate în Caietul de sarcini, pe baza facturii fiscale emise de contractant.

Plata

se

va

efectua în lei,

Prestatorului indicat în Contract.

la cursul menţionat

în Fişa

de date

a achiziţiei,

în contul

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral/rezilia contractul în situaţia în care este sistată finanţarea Proiectului.

LOCUL DE LIVRARE: Splaiul Independenţei nr. 202A, et.8, camera 37, sector 6, Bucureşti.

ALTE CERINŢE OBLIGATORII:

- colaborarea permanentă cu beneficiarul în vederea realizării materialelor;

- obţinerea aprobării de la autoritatea contractantă, după realizarea unui exemplar martor;

- transportul produsului finit la beneficiar, ambalat corespunzător şi marcat pentru identificare uşoară;

- asigurarea consultanţei de specialitate pentru realizarea materialelor filmate;

III. Bugetul disponibil: 200.000 lei, fără TVA.

IV. Target: elevi, părinţi, şcoală, cadre didactice, autorităţi locale, comunitate, public larg,

2. Drepturi de proprietate intelectuală

Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi proprietatea autorităţii contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.

3.

Costuri pentru pregătirea ofertelor

Costurile pentru pregătirea şi depunerea ofertelor nu sunt rambursabile. Toate aceste costuri vor fi suportate de ofertant.

4. Specificații tehnice

Se va achiziţiona un spot TV, prezentat în două variante de realizare.

- Tematica spotului: creşterea gradului de informare şi conştientizare a elevilor şi părinţilor privind importanţa educaţiei;

Durata:

30 secunde

Cerinţe:

creaţie şi producţie Suport DVD, format MOV/MKV/AVI/PNG, toate respectând standardele HD, format 1920/1080 termen de realizare: 30 zile de la data semnării contractului

Se vor achiziţiona materiale personalizate:

Afişe – 300 buc:

- dimensiuni: 50 x 70 cm

- suport: carton dublu cretat lucios 150 gr

- culori: policromie o faţă, print offset

- probe de tipar

- împachetare 100 afişe/ pachet hârtie.

Mape – 2000 buc:

- format finit RA4 (215 x 305 mm) cu dublu-big (5 mm)

- carton lucios 300 gr/mp

- buzunar interior

- inscripţionare 1 copertă

Roll-up – 1 buc:

- dimensiune 80 x 205 m

- inscripţionare 1 faţă

Se va difuza spotul TV pe 2 spaţii TV din care cel puțin unul să fie cu arie de acoperire naţională şi cel puțin un canal radio cu acoperire națională, pe durata a 30 de zile, conform planului media aprobat de Autoritatea Contractantă, în următoarele condiţii:

a. posturile TV trebuie să aibă telespectatori cu vârste între 8 şi 60 de ani, cu nivel scăzut/mediu de educaţie;

b. spotul trebuie să fie difuzat zilnic, la ore diferite, minim o dată, timp de 30 de zile, începând dintr-a zecea zi de la semnarea contractului de difuzare;

c. rating-ul mediu zilnic minim 0,5, şi prime time 1.

Monitorizarea campaniei şi evaluarea impactului acesteia

Prestatorul are obligaţia de a monitoriza difuzarea spotului TV şi de a transmite autorităţii contractante un raport de evaluare a impactului campaniei. Prestatorul va elabora acest raport ţinând seama de datele rezultate din monitorizarea post campanie, obiectivul urmărit fiind atingerea numărului de puncte de audienţă TV, cu respectarea tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, şi îl va depune la sediul Autorităţii contractante în maxim 30 de zile de la finalizarea contractului.

Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai mic, cu respectarea cerinţelor din documentaţia de atribuire.

Oferta tehnică se întocmeşte conform Formularului 4 şi anexei 1 la acest formular - Centralizatorul campaniei media.

Planul campaniei media TV realizat de ofertant se ataşează obligatoriu la oferta tehnică şi va cuprinde cel puţin menţiuni privind:

denumirea posturilor TV selectate

intervalul orar al inserţiilor TV, pentru fiecare post TV selectat în parte

numărul de puncte de audienţă (GRP) asigurat de difuzarea fiecărui spot TV în parte

numărul total de puncte de audienţă (GRP) asigurate de spoturile TV pe toată durata campaniei

numărul de inserţii pe posturile TV

Se interzice agenţilor economici includerea în oferta tehnică a oricărei menţiuni privind oferta financiară (ex. CPP/preţ unitar/costuri totale/comisioane etc.).

Selecţia posturilor TV se va realiza în raport de aria de acoperire şi de audienţă, astfel:

1. Posturile TV selectate să aibă acoperire naţională, este o condiţie minimă obligatorie;

2. În vederea stabilirii clasamentului posturilor TV cu audienţă naţională, atât cele generaliste

cât şi cele de ştiri, se va folosi criteriul audienţei, conform celui mai recent studiu oficial de

audienţă TV realizat de o instituţie abilitată/autorizată în acest sens;

La oferta tehnică se va ataşa obligatoriu media planul TV întocmit de ofertant.

Pentru oferta financiară, ofertanţii vor completa Formularul de ofertă, care va include anexa 1 - Sumarizarea campaniei conform planului media TV realizat de ofertant.

Target: public larg, elevi, părinţi, şcoală, comunitate