Sunteți pe pagina 1din 62

ROMÂNIA

ROMÂNIA Ministerul Agriculturii ş i Dezvolt ă rii Rurale MINISTERUL AGRICULTURII Ş I DEZVOLT Ă RII

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Autoritatea de Management pentru PNDR

UNIUNEA

EUROPEANĂ

de Management pentru PNDR UNIUNEA EUROPEAN Ă Program finan ţ at prin FEADR GHIDUL SOLICITANTULUI

Program finanţat prin FEADR

GHIDUL SOLICITANTULUI

„Cre şterea valorii ad ăugate a produselor agricole şi forestiere”

MĂ SURA 123

Prevederile prezentului Ghid se completeaza cu reglement ările cuprinse în Manual de Procedur ă pentru M ăsura 123 postat pe siteul www.apdrp.ro

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURAL Ă Program finanţ at de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURAL Ă

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

1 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂ SURII 123 „Cre ş terea valorii adăugate a produselor agricole ş i forestiere” Versiunea 08 din noiembrie 2012

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a poten ţ ialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural ă (FEADR) ş i constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin ţ elor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative na ţ ionale ş i comunitare. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregă tirea, întocmirea ş i depunerea proiectului de investi ţ ii, precum ş i modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră . De asemenea, con ţ ine lista indicativ ă a tipurilor de investi ţ ii pentru care se acord ă fonduri nerambursabile, documentele, avizele ş i acordurile pe care trebuie s ă le prezenta ţ i, modelul Cererii de Finan ţ are, al Studiului de Fezabilitate ş i al Memoriului Justificativ, al Contractului de Finan ţ are, precum ş i alte informa ţii utile realiză rii proiectului şi complet ă rii corecte a documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum ş i documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualiz ă rilor legislative na ţ ionale ş i comunitare sau procedurale varianta actualizat ă este publicat ă pe pagina de internet www.apdrp.ro.

IMPORTANT! Pentru a ob ţine informa ţiile cu caracter general, consulta ţi pliantele ş i
IMPORTANT!
Pentru a ob ţine informa ţiile cu caracter general, consulta ţi pliantele ş i îndrumarele
editate de MAPDR ş i APDRP, disponibile la sediile Directiilor Agricole jude ţene ş i
sediile APDRP din fiecare jude ţ ş i din regiunile de dezvoltare ale României, precum ş i
pe paginile de internet www.apdrp.ro ş i www.madr.ro .
De asemenea, pentru a ob ţine informa ţ ii despre FEADR ne puteţi contacta direct la
sediile noastre, prin telefon, prin e‐mail sau prin pagina de internet – vezi datele de
contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

2 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

CUPRINS

1.

PREVEDERI GENERALE

1.1.

Obiectivele M ă surii 123 – Cre ş terea valorii ad ăugate a produselor agricole ş i forestiere

4

2.

PREZENTAREA M ĂSURII 123

2.1.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

6

2.2.

Condi ţ ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

8

2.3.

Tipuri de investi ţ ii ş i cheltuieli eligibile (lista indicativ ă )

12

2.4.

Tipuri de investi ţ ii ş i cheltuieli neeligibile

14

2.5.

Criterii de selecţ ie ale proiectului

15

2.6.

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

 

24

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU CRE Ş TEREA VALORII AD ĂUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE Ş I FORESTIERE

3.1. Completarea, depunerea ş i verificarea dosarului Cererii de finan ţ are

 

27

3.2. Contractarea fondurilor

 

34

3.3. Achizi ţ iile

37

3.4. Plata …………

40

4. INFORMA Ţ II UTILE

 

4.1.

Documentele necesare întocmirii cererii de finanţ are

41

4.2.

Lista Formularelor disponibile pe siteul APDRP

………

56

4.3.

Dicţ ionar

58

4.4.

APDRP în sprijinul dumneavoastr ă …………………

………

61

5.

ANEXE la Ghidul Solicitantului

5.1.

Anexa 1 – Model Cerere de Finan ţare ………………….…

……

link www.apdrp.ro

5.2.

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate

link www.apdrp.ro

5.3.

Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ

link www.apdrp.ro

5.4.

Anexa 4 – Model Contract de Finan ţare

link www.apdrp.ro

5.5.

Anexa 5 – Modele Formulare de plată

link www.apdrp.ro

5.6.

Anexa 6 – Fiş a M ă surii 123

link www.apdrp.ro

5.7.

Anexa 7 – Acte Normative utile

link www.apdrp.ro

5.8.

Anexa 8 – Anexa I la Tratatul de instituire a Comunit ăţ ii Europene

link www.apdrp.ro

5.9.

Anexa 9 – Declara ţia referitoare la firma în dificultate

link www.apdrp.ro

5.10.

Anexa 10Declaratia pe propria raspundere privind cofinantarea…

link www.apdrp.ro

5.11 Anexa 11 Declaratia pe propria raspundere referitoare la procesarea/

depozitarea materiei prime………………………………………………………………………

link www.apdrp.ro

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

3 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Capitolul 1

PREVEDERI GENERALE

1.1 Obiectivele M ăsurii 123 Creş terea valorii adăugate a produselor agricole ş i

forestiere

M ă sura 123 se încadreaz ă în Axa I – „Cre ş terea competitivităţii sectorului agricol ş i forestier” şi

are ca obiectiv general cre şterea competitivit ăţ ii întreprinderilor de procesare agroalimentare şi

forestiere, prin îmbun ă tăţ irea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi

marketing a produselor agricole şi forestiere, printr o mai bun ă utilizare a resurselor umane şi a

altor factori de produc ţ ie.

Obiectivele specifice ale m ă surii sunt:

1. Introducerea ş i dezvoltarea de tehnologii ş i procedee pentru ob ţ inerea de noi produse

agricole şi forestiere competitive;

2. Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât şi în

cea de distribuţie a produselor obţinute;

3. Îmbun ă t ăţ irea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin cre ş terea valorii ad ă ugate a

produselor agricole;

4. Cre ş terea valorii ad ă ugate a produselor forestiere precum ş i a eficien ţ ei economice a

activităţii microîntreprinderilor, prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor

şi tehnologiilor de prelucrare.

Atingerea acestor obiective se realizează prin investi ţ ii corporale şi necorporale în cadrul întreprinderilor pentru:

- procesarea ş i marketingul produselor agricole care proceseaz ă materii prime , incluse în

Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunit ăţ ii Europene, cu excepţ ia produselor piscicole şi

care ob ţ in produse incluse în Anexa I; vezi adresa web a Autoritatii Nationale a Vamilor

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm, pentru incadrarea corecta a

materiilor prime si produselor finite.

procesarea ş i marketingul produselor agricole care procesează materii prime, incluse în Anexa

I la Tratatul de Instituire a Comunit ăţ ii Europene, cu excepţ ia produselor piscicole şi care ob ţ in

produse neincluse în Anexa I şi care fac obiectul unei Scheme de ajutor de stat.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

4 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Contribuţia publică aferentă Mă surii 123 este de 1.177.453.783 de

Euro din care:

contribu ţia Guvernului României – 20 %

contribu ţia Uniunii Europene 80 %

Fondurile nerambursabile

le pute ț i accesa pân ă în

2013.

82.889.000 Euro reprezintă alocarea financiar ă aferentă schemei de garantare pentru sectorul

agricol;

10.550.000 Euro reprezintă alocarea financiar ă aferentă schemei de garantare pentru

întreprinderi mici şi mijlocii;

21.508.281 de Euro cheltuial ă public ă (17.206.625 de Euro FEADR) reprezint ă alocarea financiar ă

din PERE pentru proiecte ce vizează noile provoc ă ri.

Costul total, alc ă tuit din contribu ţ ia public ă şi contribu ţ ia privată , este de 2.921.977.930 de Euro.

Din alocarea financiar ă suplimentar ă de 103.855.905 euro (fonduri publice) o parte se va acorda

distinct pentru proiectele care vizeaza implementarea standardelor comunitare.

În cazul în care alocarea separată destinat ă proiectelor care vizează implementarea standardelor

comunitare nu se va consuma, aceasta va fi utilizat ă pentru finan ţ area proiectelor care vizează alte

tipuri de investi ţii.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

5 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Capitolul 2

PREZENTAREA MĂ SURII 123

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Mă sura 123 sunt persoane fizice autorizate şi

persoane juridice înregistrate în baza legisla ţ iei din România ca microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003) şi alte întreprinderi, astfel:

Pentru investi ţ iile vizând cre şterea valorii ad ă ugate a produselor agricole:

- Micro întreprinderi ş i Întreprinderi Mici ş i Mijlocii definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv în conformitate cu Legea nr. 346/ 2004, cu modific ă rile şi complet ă rile ulterioare;

- Alte întreprinderi care nu sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane Euro – definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

- Cooperative agricole de procesare a produselor agricole constituite conform Legii nr. 566/ 2004, cu modific ă rile și completă rile ulterioare;

- Societăţi cooperative de valorificare constituite conform Legii nr. 1/ 2005;

- Intreprinderi familiale/ Intreprinderi indivinduale înfiinţ ate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu completă rile și modific ă rile ulterioare; Grupuri de produc ă tori constituite conform Ordonan ţ ei nr. 37/ 2005 cu modific ă rile şi complet ă rile ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice care apar ţ in urm ă toarelor forme juridice :

societăţi comerciale constituite conform Legii nr. 31/ 1990

cooperative agricole de procesare a produselor agricole, constituite conform Legii nr. 566/ 2004, cu modific ă rile și complet ă rile ulterioare. Pentru categoriile de beneficiari ai finan ţă rii prin FEADR care pe perioada derul ării proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, î şi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii, avut ă la data depunerii Cererii de Finan ţ are, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de întreprindere mic ă sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mic ă sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finan ţ are r ă mân eligibile pe toată perioada derul ă rii proiectului şi în perioada de monitorizare.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

6 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Finanţarea unui proiect depus în cadrul M ă surii 123 derulată prin PNDR este restric ţionată pentru urm ă toarele categorii de beneficiari:

- Grupurile de produc ă tori, grupurile de produc ă tori recunoscute preliminar şi organizaţiile de produc ă tori din domeniul legume ş i fructe – ace ştia vor beneficia de sprijin prin Organizarea Comun ă de Pia ţă (Pilonul I), cu excepţ ia grupurilor de produc ă tori din domeniul comercializ ă rii cartofilor;

- Beneficiarii înregistra ţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD ş i pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei fa ţă de APDRP, inclusiv a majoră rilor de întârziere;

- Beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate, din iniţiativa APDRP, derulate prin FEADR din cauza nerespectă rii caluzelor contractuale ş i rezilierea are o vechime mai mică de un an;

- Beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.

IMPORTANT! Potrivit Legii nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiin ţă rii şi dezvolt ă rii întreprinderilor mici şi mijlocii:

- „o întreprindere nu poate fi considerat ă mică sau mijlocie dacă cel pu ţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de că tre una sau mai multe organisme ori colectivit ăţ i publice” (art.4 al Legii nr. 346/2004) ;

- „datele utilizate pentru calculul numă rului mediu de salaria ţ i, cifra de afaceri netă anual ă ş i activele totale sunt cele raportate în situa ţ iile financiare aferente exerci ţiului financiar precedent, aprobate de adunarea general ă a acţ ionarilor sau asocia ţ ilor” (art. 6 (1) al Legii nr. 346/2004) ;

- „dac ă la întocmirea situa ţ iilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite, aceasta nu î şi va pierde calitatea de întreprindere mică , mijlocie sau microîntreprindere decât dacă dep ăşirea acestor plafoane se produce în dou ă exerci ţ ii financiare consecutive” (art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004) ;

- în cazul unei întreprinderi nou înfiin ţ ate, ale că rei situa ţ ii financiare nu au fost aprobate, în condi ţiile legii, datele cu privire la numă rul mediu anual de salaria ţ i, cifra de afaceri anual ă netă ş i activele totale se determin ă în cursul exerci ţ iului financiar ş i se declar ă pe propria r ă spundere de că tre reprezentantul întreprinderii” (art. 6 (3) al Legii nr. 346/2004, conform modelului prevă zut în anexele 1 ş i 2) . ATENȚ IE! În cadrul Mă surii 123, solicitantul trebuie să aib ă capital 100 % privat.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

7 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

2.2

Condiţ ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii şi cu cel puţin unul dintre obiectivele specifice;

Obiectivul general al M ă surii este cre ş terea competitivităţ ii întreprinderilor de procesare agro alimentare prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole şi îndeplinirea atât a standardelor naţionale cât şi pe cele comunitare.

Îmbun ă t ăţ irea performanţ ei generale a unit ăţ ii se realizeaz ă prin unul sau mai multe obiective de ordin tehnic, economicofinanciar şi de mediu, cu respectarea obligatorie a viabilitatii economice, dup ă cum urmează:

Tehnice:

a) Îmbun ă t ăţ irea ş i optimizarea fluxurilor de produc ţ ie, prelucrare ş i marketing a

produselor agricole şi forestiere (de exemplu: cre şterea randamentului de procesare);

b) Crearea ş i/sau modernizarea re ţ elelor locale de colectare, a capacit ăţ ilor de

recep ţ ionare, depozitare, condi ţ ionare, sortare ş i ambalare a produselor agricole ş i forestiere (de

exemplu: prelungirea perioadei de păstrare, creşterea calităţii produselor);

c) Introducerea de tehnologii ş i procedee pentru ob ţ inerea de noi produse, care s ă

satisfac ă diferitele cerinţ e ale consumatorilor (de exemplu: diversificarea gamei de produse);

d) Îmbun ă t ăţ irea produc ţ iei, proces ă rii ş i marketingului produselor cu standarde de

calitate superioare, inclusiv produsele ecologice;

e) Îmbun ă t ăţ irea controlului intern al calit ăţ ii materiei prime, semifabricatelor, produselor

ş i subproduselor ob ţ inute în cadrul unit ăţ ilor de procesare şi marketing (de exemplu: cre şterea siguran ţ ei alimentare). Economico financiare:

a) Reducerea costurilor de produc ţ ie;

b) Cre ş terea valorii ad ă ugate brute (VAB ) a întreprinderii;

c) Cre ş terea eficien ţ ei utiliz ă rii resurselor de produc ţ ie;

d) Îmbun ă t ăţ irea cooper ă rii orizontale între procesatori, unit ăţ ile care furnizeaz ă materii

prime ş i sectorul de desfacere;

e) Cre ş terea viabilit ăţ ii economice.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

8 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

De mediu ş i siguranţă alimentară :

a) Reducerea emisiilor poluante ş i a de ş eurilor în scopul protec ţ iei mediului (de exemplu: conformitatea cu nivelul stabilit prin normele de mediu);

b) Cre ş terea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile ;

c) Îmbunătăţirea siguranţei la locul de muncă şi a condiţiilor de igienă în producţie;

d) Îmbun ă tăţ irea calităţii produselor prelucrate şi a calit ăţ ii produselor alimentare cu

respectarea cerin ţ elor de siguran ţă alimentar ă precum ş i a trasabilit ăţ ii (de exemplu:

investi ţ ii pentru implementarea sistemului de management al calit ăţ ii, de exemplu:ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001 inclusiv sistemele bazate pe IT etc.).

Condi ţ ia obligatorie pentru respectarea conformit ăţ ii cu obiectivul general al m ă surii prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor este de cre ştere a viabilităţii economice, verificarea acesteia se va face prin cele dou ă condi ţ ii cumulate: rezultatul opera ţ ional al anului precedent depunerii Cererii de Finan ţ are trebuie să fie pozitiv şi proiectul să respecte indicatorii economicofinanciari menţ iona ţ i în Cererea de Finan ţ are – sec ţ iunea economic ă . ATENȚ IE! În cazul activităţilor de procesare ș i/sau depozitare, capacitatea de procesare ș i/sau depozitare trebuie s ă fie mai mare decat capacitatea de produc ţie a exploata ţiei agricole a solicitantului (cantitate materie prim ă din produc ţie proprie) pentru a se asigura demarcarea între activitatea de procesare ș i/sau depozitare de pe M ă sura 123 ş i cea de pe M ă sura 121. In caz contrar, proiectul devine neeligibil pentru masura 123. Activitatea de depozitare în cadrul M ă surii 123 prevede ş i opera ţiuni c ă tre ter ţi prin asigurarea managementului de depozitare.

Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie s ă dovedeasc ă o preg ă tire profesională, în raport cu proiectul;

Reprezentantul legal/ beneficiarul (o persoan ă din cadrul societ ă ii, acţ ionar) dovedeş te pregă tire profesional ă în raport cu proiectul pe care dore ş te s ă‐l ini ţieze.

În cazul diplomelor de studii/ certificatelor de formare eliberate de institu ţ ii de învăţă mânt din str ă in ă tate, solicitantul va ata ş a documentul privind recunoa ş terea de că tre autorit ăţ ile competente conform Legii nr. 200/ 2004 cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare.

ATENȚ IE! Reprezentantul legal trebuie să fie: Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în rela ţ ia contractual ă cu APDRP, conform legislaţ iei în vigoare. Depunerea Cererii de Finan ţ are se

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

9 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

poate face de orice altă persoană cu procura notarial ă de la persoana desemnată să reprezinte solicitantul conform legisla ţ iei în vigoare.

Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate;

ATENȚ IE! În situa ţia în care se reg ăsesc în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ informaţii copiate identic din alte proiecte similare, se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3 Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea în cazul în care nu se dovede ş te o particularizare la specificul proiectului.

Beneficiarul nu trebuie s ă fie în dificultate , în în ţ elesul prevederilor din Îndrum ă rile 1 Comunităţii cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, astfel:

- Pentru societăţile cu ră spundere limitată ş i societăţile pe ac ţiuni: în cazul în care se constat ă pierderea a mai mult de jum ă tate din capitalul social în ultimii 2 ani şi, în plus, când mai mult de un sfert din capital sa pierdut în ultimele 12 luni;

- Pentru societăţile cu ră spundere nelimitată (societate în nume colectiv, societate în comandită simplă etc.): în cazul în care se constat ă pierderea a mai mult de jum ă tate din capitalul propriu în ultimii 2 ani, a şa cum apare în evidenţele contabile ale societăţ ii, şi, în plus, când mai mult de un sfert din capital sa pierdut în ultimele 12 luni;

- Pentru întreprinderile de orice formă juridic ă , atunci când respectiva întreprindere se afl ă

în procedură de insolvenţă ; În situa ţ ia în care nu este îndeplinit ă niciuna din condi ţ iile prezentate anterior, o societate poate fi totuşi considerat ă în dificultate dac ă sunt prezente

caracteristicile obi şnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: cre şterea pierderilor, sc ă derea cifrei de afaceri, sc ă derea fluxului de numerar, cre şterea datoriilor, creşterea sarcinilor financiare, sc ă derea sau dispari ţ ia valorii

activului net, conform preciz ărilor din Anexa 9, pct.B la Ghidul Solicitantului.

ATENTIE! Este necesar ca beneficiarul sa nu aib ă fapte inscrise in cazierul fiscal, înscrieri
ATENTIE!
Este necesar ca beneficiarul sa nu aib ă
fapte inscrise in cazierul fiscal,
înscrieri care privesc sanc ț iuni
economico ‐financiare în cazierul
judiciar
și să respecte graficul de rambursare a
datoriilor, dacă are datorii catre b ănci.

Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei;

Solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de Finan ţare sursa cofinan ţă rii, documentele de la solicitant care dovedesc capacitatea ş i sursa de cofinan ţ are pot fi (unul sau mai multe dintre ele emise de institu ţ ii financiar bancare):

1 Jurnalul Oficial 2004/C 244/02

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

10 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

a) Extras de cont bancar vizat ş i datat de bancă cu cel mult cinci zile lucră toare înainte de data depunerii, în cazul cofinan ţă rii prin surse proprii (autofinan ţ are) sau prin certificate de depozit nominative ş i dematerializate, cu o scaden ţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licita ţiei de proiecte;

b) Extras de cont bancar vizat ş i datat de bancă cu cel mult cinci zile lucră toare înainte de data depunerii în cazul existentei unor surse de cofinan ţare de tipul: granturi, sponsoriz ări, dona ţ ii, înso ţit de un document care s ă ateste sursa respectivă , emis de organiza ţia care a acordat o;

c) Extras de cont bancar ş i Formularul de achizi ţ ie titluri de stat, emise ş i vizate de bancă ,în cazul cofinan ţă rii prin titluri de stat cu o scaden ţă mai mică sau egal ă de trei luni fa ţă de data închiderii licita ţ iei de proiecte;

d) Extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucr ă toare fa ţă de data depunerii Cererii de Finan ţ are ş i Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinan ţă rii prin linie de credit cu o valabilitate de un an fa ţă de data lans ă rii licita ţ iei de proiecte, deschis la o bancă ;

e) Scrisoare de confort angajant ă (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel pu ţ in 120 zile de la data emiterii eliberata numai de institutii financiar bancare.

Extrasele de cont bancare trebuie eliberate de bancile de pe teritoriul României.

Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că va obţine toate avizele şi acordurile conform legisla ţ iei în vigoare din domeniul: sanitar veterinar, sanitar, fitosanitar ş i de mediu necesare realiz ă rii investi ţ iei în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investi ţ ii, poten ţ ialii beneficiari trebuie s ă ob ţ in ă acordul de mediu în conformitate cu legisla ţ ia na ţ ional ă . În anumite situa ţ ii men ţ ionate în legisla ţ ie, acordul de mediu este înso ţ it obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR;

În cazul produselor agricole cu cot ă de procesare, beneficiarul, la depunerea Cererii de Finanţare, trebuie să facă dovada că deţine cotă la nivelul investiţiei pe care urmează să o realizeze.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

11 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

2.3

Tipuri de investi ţ ii ş i cheltuieli eligibile (lista indicativ ă )

În cadrul M ă surii 123 sunt sprijinite investi ţ iile la nivelul întregului teritoriu al României. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiţii în active corporale ş i/ sau necorporale 2 din domeniul agricol dup ă cum urmează :

Lista indicativ ă a cheltuielilor eligibile :

2.3.1 Investi ţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole

Construc ţ ii noi ş i/ sau modernizarea cl ă dirilor folosite pentru procesul de produc ţ ie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;

a) Construc ţ ii noi ş i/ sau moderniz ă ri pentru depozitarea produselor , inclusiv depozite

frigorifice engros;

b) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing 3 de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi

costuri de instalare;

c) Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor,

produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing;

d) Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;

e) Achizi ţ ionarea sau achizi ţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate ,

necesare activit ăţ ii de produc ţ ie şi, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

ATENȚIE! Nu sunt eligibile pentru finan ţare în cadrul mă surii investi ţ iile pentru producerea biocombustibililor.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate 4 care transport ă numai un anumit tip de materii prime/m ă rfuri adecvate activit ăț ii descrise în proiect, urm ă toarele:

2 Investiţii în active corporale – active fizice şi circulante (cladiri, mijloace de transport, utilaje etc.) Investiţii în active necorporale – activele necorporale sub forma de fond de comerţ, brevete etc., cheltuieli (in sensul contabil al cuvântului) de publicitate, cu studii etc. 3 Leasing-ul este eligibil doar daca rezulta transferul de proprietate al bunului în posesia beneficiarului in perioada de implementare a proiectului, până la ultima cerere de plata.

4 mijloace de transport specializate - reprezintă autovehiculele adaptate la cerinţele de transport în cont propriu al materiei prime şi/sau al producţiei obţinute şi care sunt prevăzute în studiul de fezabilitate sau în memoriul justificativ, anexate cererii de finanţare, vehiculele care îndeplinesc aceleaşi cerinţe şi au o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, precum şi mijloacele de transport prevăzute ca eligibile în fişele măsurilor din cadrul PNDR;

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

12 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

- Autocisterne,

- Autoizoterme (prevă zute cu izola ț ie termic ă a pere ț ilor, dar f ă r ă agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul m ă rfurilor alimentare),

- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),

- Mijloace de transport animale, Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

ATENȚ IE! Utilităţile aferente trebuie s ă fie asigurate prin proiect, dintr o surs ă existentă sau de la terţi.

2.3.2 Investiţii în active necorporale:

a) Organizarea ş i implementarea sistemelor de management a calit ăţ ii ş i de siguran ţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

b) Cump ă rarea de tehnologii (know how), achizi ţ ionarea de patente ş i licen ţ e pentru pregătirea implementării proiectului;

c) Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/ 2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor , a ş a cum sunt ele men ţ ionate în legisla ţ ia na ţ ional ă , pentru preg ă tirea implementă rii proiectului (maxim 8% din valoarea total ă eligibil ă a proiectului, dac ă proiectul prevede ş i construc ţ ii ş i maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);

d) Achizi ţ ionarea de software , identificat ca necesar prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

13 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

2.4

Tipuri de investi ţ ii ş i cheltuieli neeligibile

ATENȚ IE! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de

investi ţ ie suportată prin cheltuielile eligibile, cât ş i partea de investi ţ ie realizat ă prin cheltuielile

neeligibile.

Un proiect poate cuprinde cheltuieli eligibile dar ş i neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea acelor cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate integral de către beneficiarul proiectului.

Prin M ă sura 123 nu sunt finanţate investi ţ ii care se încadrează în urm ă toarele categorii:

2.4.1

Pentru desfăş urarea de activităţi din domeniul:

i.

procesă rii sfeclei de zahă r care nu se încadreaz ă în cota alocat ă , precum şi procesarea

trestiei de zah ă r;

ii.

procesă rii tutunului;

iii.

investi ţ ii pentru unit ăţ i de ecarisaj;

iv.

investi ţ ii în activitatea de cercetare pentru ob ţ inerea de noi produse şi tehnologii în

domeniul procesă rii şi marketingului produselor agricole şi forestiere;

v.

investi ţ ii care sprijin ă direct vânzarea cu am ă nuntul.

2.4.2

Investiţii şi costuri neeligibile:

i.

construcţia sau modernizarea locuinţei şi sediilor sociale 5 ;

ii.

Achiziţionarea de bunuri secondhand;

iii.

achiziţionarea de teren;

iv.

TVA, cu excepţ ia TVA ului nerecuperabil în cazul în care este în mod real ş i definitiv

suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;

v.

costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;

vi.

comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;

vii.

costuri privind contribuţia în natură;

viii.

costuri privind promovarea produselor pe pia ţ a internă prin expozi ţ ii, reclame ş i

publicitate;

5 Sediile sociale sunt acele spatii care deservesc actibvitatea generala a unitatii: birouri pentru personalul administrativ, Sali de sedinte, Sali de protocol, bucatarie si sala de mese, spatii de cazare, etc. Pentru respectarea conditiilor de igiena/sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a sefului de sectie, spatiul pentru servirea mesei, etc.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

14 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

ix.

costuri de schimb valutar , taxe ş i pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate

contului euro APDRP;

x. costurile aferente unui contract de leasing : taxa de management, dobânzi, prima de

asigurare etc.;

xi. cheltuieli realizate înainte de aprobarea proiectului , cu excep ţ ia costurilor generale ale

proiectului reprezentate de costurile necesare pentru pregătirea implement ă rii proiectului

şi care constau în onorarii/tarife pentru arhitec ţi, ingineri şi consultan ţi, studii de

fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor.

xii. achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane;

xiii. investiţiile realizate în cadrul schemelor de sprijin prevăzute la Art. 2 (2) din Regulamentul (CE)

nr. 1974/ 2006;

xiv. investiţiile realizate de că