Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/Calificarea Universitatea SPIRU HARET Facultatea de Management Financiar-Contabil Matematic i Informatic Management Licen Management

2.Date despre disciplin


2.1.Denumirea disciplinei 2.2. Codul disciplinei 2.3.Titularul activitilor de curs 2.4.Titularul activitilor de seminar 2.5. Anul de studiu 1 Matematici aplicate n economie 1215-S1-MFC-MAN-AN1-MATE1.1 Lect. univ. dr. Manuela Ghica Asist. univ. drd. Dan Dumitru 2.6Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8Regimul disciplinei S

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 3.4 Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 3 42 din care: 3.2 curs din care: 3.5 curs 1 14 3.3 seminar/laborator 3.6 seminar/laborator 2 28 ore
24 25 28 2 4

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti 3.7 Total ore studiu individual 83 3.9 Total ore pe semestru 125 3.10 Numr de credite 5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum 4.2 de competene nu este cazul nu este cazul

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului Sal de curs dotat conform cerinelor Sal de seminar dotat conform cerinelor

6. Competenele specifice acumulate


Utilizarea bazelor de date, informaii i cunotine n aplicarea metodelor, tehnicilor i procedurilor manageriale: -Aplicarea de metode, tehnici i proceduri pentru utilizarea bazelor de date, informaii i cunotine n procesul managerial -Definirea conceptelor i metodelor privind utilizarea bazelor de date, informaii i cunotine n procesul managerial -Explicarea conceptelor i metodelor privind utilizarea bazelor de date, informaii i cunotine n procesul managerial -Realizarea de studii/lucrri de fundamentare a procesului managerial, utiliznd baze de date, informaii i cunotine e nu este cazul
Competene profesionale Competene transversal

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Prin continutul si structura sa, disciplina Matematici aplicate n economie si propune sa ofere studentilor cunostinte noi, inclusiv cu caracter practic, privind utilizarea metodelor si tehnicilor de lucru ale matematicii n organizarea si conducerea activitatilor economicofinanciare, att la nivel macro, ct si microeconomic. Obiectivul general al cursului este deci acela de a asigura baza teoretica de ntelegere si fundamentare a aparatului matematic utilizat n cadrul unor discipline de specialitate.

7.2 Obiectivele specifice

ntregul cuprins al programei analitice urmrete formarea unei gndiri logice la studeni i a deprinderilor de calcul cu instrumentele operaionale necesare analizei proceselor economico-financiare, a funcionrii mecanismelor economicofinanciare i, pe aceast baz, fundamentrii deciziilor optime

8. Coninuturi 8.1 Curs 1.Spaii vectoriale. Operatori pe spaii vectoriale 2.Forme biliniare. Forme ptratice 3.Formularea problemei de programare liniar i a modelului matematic 4.Functii de mai multe variabile. Limite iterate. Continuitate. Derivate partiale de ordinul I i de ordin superior. Diferentiala. 5.Extremele funciilor de mai multe variabile 6.Evenimente, cmp de evenimente. Definiia clasic i definiia axiomatic a probabiliti. Proprieti. Cmp de probabilitate. Probabilitate condiionat 7.Variabile aleatoare unidimensionale, definiie,
proprieti. Funcia de repartiie. Scheme clasice de probabilitate. Caracteristici numerice.

Metode de predare
Prelegere Prelegere Prelegere Prelegere

Observaii

Prelegere Prelegere

Prelegere

Bibliografie
BIBLIOGRAFIA MINIMAL 1. DUDA I., TRANDAFIR R., BACIU A., IOAN R., BRZ S. Matematici pentru economiti, Ed. FRM, Bucureti, 2006. 2. DUDA I., TRANDAFIR R., BACIU A., IOAN R., Elemente de matematici economice, Ed. FRM, Bucureti, 2005. 3. BACIU A. Matematici aplicate n economie i finane, Ed. FRM, Bucureti, 2004 4. DUDA I., Elemente de algebr pentru economiti, Ed. FRM, Bucureti, 1999. 5. OPRESCU GH., Matematici pentru economiti, Ed. FRM, Bucureti, 1996. 6. IOAN R., GHICA M., NICOLA R., COPIL V. Matematici aplicate n economie Curs n tehnologia ID-IFR, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2011. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTAR 1. PURCARU I. Matematici financiare, Vol I i II, Ed. Economic, 1993. 2. POPESCU O. i colab. Matematici aplicate n economie, Vol. I i II, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1993. 3. DANTZIG,G., B., i colab., Programarea liniar a sistemelor man., (trad.)Vol. I, II i II,I Ed. Tehnic,

Bucureti, 1990. 4. LENNARTH, JALMARSON, OPRESCU GH., i colab., Macroeconomie o abordare cantitativ, Ed. Omnia, Bucureti, 1995. 5. DOSESCU T.C., TOADER B.N. Matematici aplicate n economie: caiet de seminar, Ed. Cison, Bucureti 2007.

6. DEDU S., ERBAN F. Matematici aplicate n economie, Ed. Teocora, 2009. 8.2 Seminar/laborator
1.Recapitularea unor elemente de algebr liniar studiate n cursul liceului. Rezolvarea sistemelor de ecuaii liniare cu ajutorul metodei Gauss-Jordan. 2.Sisteme de vectori liniar dependeni/independeni, baz a unui spaiu vectorial; determinarea coordonatelor unui vector ntr-o baz 3.Operatori pe spaii vectoriale: determinarea polinomului caracteristic, rezolvarea ecuaiei caracteristice, calculul valorilor proprii 4.Forme biliniare, forme ptratice, aducerea unei forme ptratice la forma canonic prin metoda lui Jacobi, metoda lui Gauss i metorda valorilor proprii. 5.Scrierea PPL pornind de la o situaie real. Forma standard a PPL. 6.Algoritmul simplex primal: aplicaii 7.Serii de numere reale i serii de puteri. Limite i continuitate pentru funcii de mai multe variabile. 8.Calculul derivatelor pariale i al diferenialelor de ordinul I i de ordin superior pentru funciile de mai multe variabile 9.Determinarea punctelor de extrem liber i condiionat pentru funciile de mai multe variabile. 10.Aplicaii ale problemelor de extrem pentru funciile de mai multe variabile n economie 11.Aplicatii la diverse tipuri de evenimente. 12.Calcul de probabilitati, de probabilitati conditionate. Formula probabilitatii totale. 13.Aplicatii economice in cazul schemelor clasice de probabilitate. 14.Calcul de medie, dispersie si functie de repartitie pentru variabile discrete Bibliografie BIBLIOGRAFIA MINIMAL 1. DUDA I., TRANDAFIR R., BACIU A., IOAN R., BRZ S. Matematici pentru economiti, Ed. FRM, Bucureti, 2006. 2. DUDA I., TRANDAFIR R., BACIU A., IOAN R., Elemente de matematici economice, Ed. FRM, Bucureti, 2005. 3. BACIU A. Matematici aplicate n economie i finane, Ed. FRM, Bucureti, 2004 4. DUDA I., Elemente de algebr pentru economiti, Ed. FRM, Bucureti, 1999. 5. OPRESCU GH., Matematici pentru economiti, Ed. FRM, Bucureti, 1996. 6. IOAN R., GHICA M., NICOLA R., COPIL V. Matematici aplicate n economie Curs n tehnologia ID-IFR, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2011. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTAR 1. PURCARU I. Matematici financiare, Vol I i II, Ed. Economic, 1993. 2. POPESCU O. i colab. Matematici aplicate n economie, Vol. I i II, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1993. 3. DANTZIG,G., B., i colab., Programarea liniar a sistemelor man., (trad.)Vol. I, II i II,I Ed. Tehnic,

Metode de predare
Exerciii

Observaii

Exerciii

Exerciii

Exerciii

Exerciii Exerciii Exerciii

Exerciii Exerciii Exerciii Exerciii Exerciii Exerciii

Bucureti, 1990. 4. LENNARTH, JALMARSON, OPRESCU GH., i colab., Macroeconomie o abordare cantitativ, Ed. Omnia, Bucureti, 1995. 5. DOSESCU T.C., TOADER B.N. Matematici aplicate n economie: caiet de seminar, Ed. Cison, Bucureti 2007. 6. DEDU S., ERBAN F. Matematici aplicate n economie, Ed. Teocora, 2009.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul de Matematici aplicate n economie i introduce pe studeni n domeniul matematicilor economice, realiznd fundamentul teoretic pentru discipline de specialitate care vor fi studiate ulterior (Macroeconomie, Microeconomie, Statistic, etc.).

10. Evaluare
Tip activitate 10.4 Curs 10.1 Criterii de evaluare Notele obinute la testele periodice sau pariale Notele obinute la testele periodice sau pariale Nota acordat la examinarea final 10.5 Seminar/laborator 10.2 Metode de evaluare Elaborarea de referate i eseuri Teste-gril pe platforma BlackBoard Teste-gril pe platforma BlackBoard i/sau rezolvarea de subiecte clasice Teste-gril pe platforma BlackBoard i/sau rezolvarea de subiecte clasice Elaborarea de referate i eseuri Teste-gril pe platforma BlackBoard 10.3 Pondere din nota final 10%

10% 80%

Testarea continu pe parcursul semestrului la seminar 10.6 Standard minim de performan studentul este capabil s defineasc noiunile studiate pe parcursul semestrului; studentul este capabil s dea exemple referitoare la noiunile studiate; studentul este capabil s efectueze raionamente i calcule simple (calculul coordonatelor unui vector ntr-o baz, determinarea unei soluii de baza iniiale pentru o problem programare lineara, calculul derivatelor pariale ale unei funcii polinomiale de dou sau trei variabile, etc.)

Data completrii: .

Semntura titularului de curs,

Semntura titularului de seminar, ..

Data avizrii n departament

Semntura efului de departament

S-ar putea să vă placă și