CUPRINS

Introducere 3

CAPITOLUL I: Modalităţi de evaluare a performanţei economice 1.1 Conceptul de performanţa economică – Situaţii financiare 1.2 Indicatori de exprimare ai performanţei economice 1.3 Profitul –scopul activităţii economice

5 5 11 19

CAPITOLUL II: Factori care influenţează eficienţa economică 2.1 Factorii de influenţă ai eficienţei economice în societăţile multinaţionale 2.2 Factorii care conduc la îmbunatăţirea eficienţei economice în industria alimentară CAPITOLUL III Prezentarea modalităţilor de evaluare a performanţei economice la S.C. “M.F.S.” S.R.L. 3.1 Descrierea societăţii 3.1.1 Obiectul de activitate 3.1.2 Capitalul social 3.1.3 Furnizori, clienţi, concurenţi 3.1.4 Specificul meniurilor internaţionale 3.2 Analiza indicatorilor de rezultate şi eficienţa economică 3.3 Căi de creştere a performanţei economice adoptate de societate

20 20 22

24

24 24 24 25 27 27 30

3.3.1 Prognoza dezvoltării 3.3.2 Căile de creştere a performanţei economice 3.3.3 Efectele metodelor de creştere a performanţei economice adoptate de societate

31 31 36

Concluzii

41

Bibliografie

42

Anexe

43

2

INTRODUCERE
Performanţa economică reprezintă o modalitate superioară de exprimare a eficienţei economice a unei activităţi. Prin eficienţa economică se poate inţelege maximizarea efectelor prin minimizarea eforturilor, reprezentănd unul dintre scopurile oricărei activitaţi. Atingerea performanţei economice situeaza societatea respectivă deasupra concurenţilor săi, prin rezultatele superioare obţinute său prin tehnologiile de producţie practicate. Pentru evidenţierea eficienţei economice şi implicit a performanţei economice atinse, trebuie calculaţi indicatorii de eficienţa economică pe baza carora pot fi observate rezultatele activităţii respective. Aceste rezultate pot fi obţinute şi în urma analizei activităţii de marketing, a activităţii financiare, a încadrării cu personal şi a relaţiilor societăţii cu clienţii, furnizorii şi diferiţii concurenţi pe care aceasta îi are. Mediul extern în care societăţile îşi desfasoară activitatea este, pe baza ce trece timpul, tot mai nesigur, generator de riscuri şi totodată, din ce în ce mai complex. În economia de piaţă, clienţii, furnizorii, firmele şi concurenţii lor acţionează ca un sistem dinamic, în permanentă mişcare, la care societatea trebuie să se adapteze continuu. În acest caz, o societate modernă trebuie să ofere atât produse, cât şi servicii de calitate superioară, care să-i confere o poziţie superioară în sectorul său de activitate. Atingerea performanţei economice de către o societate modernă presupune stabilirea de la bun început a unei strategii referitoare la structura, cantitatea şi calitatea producţiei ce urmează a fi obţinută, procesele tehnologice ce vor fi aplicate, modul şi nivelul de utilizare al progresului tehnic, nivelul productivităţii şi al costurilor de producţie, al gradului de eficienţă al folosirii mijloacelor fixe, cu precizarea exactă a nivelurilor acestora în bugetul de venituri şi cheltuieli. Un sector relativ nou introdus în Romania îl reprezintă activităţile de catering care pot fi introduse în categoria “alimente-servicii”, la fel ca şi restaurantele. O firmă de catering este practic, un restaurant mobil. Activităţile de catering reprezintă un serviciu relativ recent introdus în economia de piaţa din România. Ele presupun realizarea şi transportul preparatelor alimentare la sediul beneficiarilor. Cateringul poate fi de două categorii: - cateringul industrial - cateringul pentru evenimente (festiv)

3

Serviciile de catering includ livrarea la domiciliu a meniului comandat, eventual a băuturilor, asigurarea prânzului la serviciu (cateringul industrial) şi organizarea meselor festive sau doar prepararea mâncărurilor (cateringul festiv). Multe firme nu practică livrarea la domiciliu, mai ales când comanda este mică, din două motive: nu asigură un profit mare imediat şi nu există suficiente cereri pentru a justifica deplasările. Sistemul de comandă clasic este simplu: un telefon, o intâlnire pentru stabilirea condiţiilor contractuale (doar pentru cateringul industrial şi festiv) şi livrarea produselor. Societatea analizată în capitolele urmatoare, S.C. “M.F.S.” S.R.L. desfasoară ambele categorii de catering, accentul punandu-se pe cel industrial, realizând meniurile pentru cursele aeriene, interne şi internaţionale. În capitolele urmatoare mi-am propus să analizez performanţa economică la S.C. “M.F.S.” S.R.L., evidenţiată prin intermediul indicatorilor de exprimare a performanţei economice, dar şi prin evaluarea utilizării resurselor umane şi a activităţii economicofinanciare. În finalul lucrării sunt prezentate metodele de creştere a performanţei economice, precum şi efectele aplicării acestora. Primul capitol prezintă pe larg conceptul de performanţa economică şi indicatorii de măsurare a acesteia, precum şi funcţiile profitului. Capitolul al doilea vă aduce la cunoştinţă factorii care influenţează creşterea eficienţei economice în societăţile multinaţionale, în general şi în cele din industria alimentară, în special. În capitolul al treilea sunt prezentate datele societăţii precum şi încadrarea cu forţa de muncă şi cunoaşterea partenerilor săi de afaceri precum şi produsele pe care societatea le realizează. De asemenea se realizează şi o analiză-diagnostic a societăţii pe baza căreia se vor prezenta căile de creştere a performanţei economice, precum şi rezultatele obţinute pe baza acestor căi aplicate la nivelul societăţii. Căile de creştere au caracter intuitiv, ele nefiind puse în practică în momentul actual.

4

iar la nivel macroeconomic. variantă cercetată. productivitatea muncii naţionale. O activitate eficienţa se caracterizează prin rezultate dintre cele mai bune. iar uneori chiar eronat: structura resurselor consumate şi structura rezultatelor obţinute pot da timpul acţionează asupra eficienţei ca un factor care pune în valoare o indicii de o importanţă esenţială în adoptarea deciziilor cu caracter economic.1. La nivel microeconomic. Folosirea resurselor economice pentru producerea bunurilor economice este considerată o activitate eficientă dacă producţia se obţine cu cel mai redus cost de producţie. pentru un alt bun economic. Conceptul de performanţa economică Eficienţa economică reprezintă caracteristica activităţii economice la nivel micro şi macroeconomic aflată pe orice punct de pe frontiera posibilităţilor de producţie. ceea ce inseamnă că societatea va beneficia mai devreme de efectele sale utile. reprezintă însă numai o formulă de principiu. cea mai semnificativă faţetă a eficienţei economice o constituie calitatea efectelor. Conceptul de eficienţă economică asociază şi alte elemente de judecată. Compararea efectelor cu eforturile. Este normal ca un procedeu tehnologic să fie preferat altuia dacă procesul de producţie se petrece intr-un interval mai scurt. toate modalităţile prin care o firmă îşi poate mări productivitatea factorilor de producţie. 5 . eficienţa economică are ca formă principală de apreciere rentabilitatea firmei. fără de care eficienţa ar fi definită incomplet. în condiţiile unor resurse limitate. când este imposibil să se măreasca volumul producţiei unui bun fără a se micşora cantitatea produsă dintr-un alt bun. În condiţiile unor resurse limitate şi a unor nevoi nelimitate. scădea costurile sau îşi poate imbunatăţi calitatea bunurilor sunt căi concrete de creştere a eficienţei economice.Capitolul I Modalităţi de evaluare a performanţei economice 1. când o producţie suplimentară dintr-un anumit bun. nu se poate obţine decât dacă se scade producţia. pentru determinarea eficienţei economice. Eficienţa economică reflectă o stare a activităţii economice determinată de un anumit consum de resurse pentru obţinerea unui anumit bun economic. în condiţiile unui cost de oportunitate minim pentru fiecare bun obţinut.

Accepţiunea noţiunii de eficienţa se intâlneşte în practică. Performanţele ridicate în producţie echivalează cu eficienţa atunci când sunt obţinute în condiţiile unei utilizări raţionale. Dacă. sporirea producţiei este insoţită de costuri reduse şi profituri mari. 6 . într-un regim economic. Performanţa reprezintă modalitatea superioară de exprimare a competitivităţii unei activitaţi. a utilajelor şi echipamentelor. Astfel. în două sensuri: • performante. având consecinţe negative (uzura accelerată şi ivirea unor dereglări în funcţionare) nu avem de-a face cu eficienţa. Performanţa economică depinde de gradul de înzestrare cu resurse ale societăţii. de o deosebită utilitate pentru societate la momentul considerat. rezultatul administrării întreprinderii şi modul de gestionare a resurselor. Cadrul general se aplică tuturor întreprinderilor. Obiectivul situaţiilor financiare este furnizarea de informaţii referitoare la poziţia financiară. forma de proprietate sau obiectul de activitate. indiferent de forma juridică. cât şi de performanţa managementului în toate sferele activităţii acesteia şi în special în plan economico-financiar. politici contabile şi note explicative. Câştigul obţinut sub forma sporului de produse este anihilat prin pierderile uzurii accentuate premature. performanţele ridicate sunt obţinute prin suprasolicitarea utilajelor şi echipamentelor. Performanţa economică a societăţii are o sferă largă de cuprindere. Un set de situaţii financiare. Performanţa se află în stransă legatură cu profesionalismul societăţii. dimpotrivă. inclusiv situaţii financiare consolidate cuprinde: un bilanţ. (situaţia fluxurilor de trezorerie sau situaţia fluxurilor de fonduri).produsele obţinute trebuind să fie de performanţe ridicate. performanţa şi modificările poziţiei financiare. precum şi în studiile de specialitate. rezultate dintre cele mai mari • efecte cât mai mari în raport cu resursele alocate sau consumate. cu mijloacele materiale şi financiare investite pentru o anumită afacere pe fondul progresului stiintifico-tehnic şi ecologic. în creştere. un cont de profit şi pierdere. în esenţă reflectând raportul dintre efecte şi eforturi. Mai exact costurile urcă vertiginos şi profiturile scad. cu timpul. o situaţie a modificărilor poziţiei financiare.

Poziţia financiară a întreprinderii este influenţată de: • • • • Aceste informaţii sunt utile pentru: • • • • Anticiparea capacităţii întreprinderii de a genera numerar Anticiparea nevoilor de creditare. Poziţia financiară se determină pe baza informaţiilor din bilanţ. legată în mod direct de evaluarea performanţei. şi performanţa pe baza contului profit şi pierdere. finanţare şi investiţie în perioada de raportare. Structurile situaţiilor financiare: • Structurile bilanţului sunt:  Activele  Datoriile şi capitalul propriu • veniturile Structura contului Profit şi Pierdere. sunt cheltuielile şi 7 . generează informaţii privind capacitatea întreprinderii de a genera numerar sau echivalente ale numerarului.Poziţia financiară. performanţa şi modificările poziţiei financiare. a şanselor de a primi finanţări în viitor Evaluarea modificărilor potenţiale ale resurselor pe care întreprinderea le va controla în viitor Posibilitatea întreprinderi de a genera fluxuri de trezorerie Resursele economice pe care le controlează Structura sa financiară Lichiditatea si solvabilitatea Capacitatea de adaptare la mediu Informaţii privind modificările poziţiei financiare a întreprinderii sunt utilizate în evaluarea activităţii sale de exploatare.

• Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice. dividende. comisioane. chirii. • Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al acţionarilor în activele unei întreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale. altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor. redevenţe. şi care se concretizează în creşteri ale capitalului propriu. rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze profituri economice viitoare pentru întreprindere • O datorie reprezintă o obligaţie actuală a întreprinderii ce decurge din evenimente prezente şi prin decontarea căreia rezultă o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari. Câştigurile reprezintă creşteri de beneficii economice şi ca urmare prin natura lor nu diferă de venituri.Elemente legate direct de evaluarea poziţiei financiare sunt : activele. Venituri Definiţia veniturilor include atât venituri din activitatea curentă cât şi câştiguri din orice alte surse: vânzări. datoriile şi capitalul propriu. etc. 8 . pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor şi care se concretizează în reduceri ale capitalului propriu. Definirea elementelor de venituri şi cheltuieli • Veniturile constitiuie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori descreşteri ale datoriilor. dobânzi. Activele sunt definite astfel: • Un activ reprezintă o resursă controlată de întreprindere.

datoriile se înregistrează la valoarea ce se aşteaptă a fi plătită pentru a stinge datoriile (impozitul pe profit)  Costul curent – activele se înregistrează la valoarea în numerar sau în echivalente ale numerarului. necesară pentru a deconta obligaţiile în prezent  Valoarea realizabilă (de decontare a obligaţiei) 9 . nerecunoaşterea acelui element nu poate fi corectată nici prin prezentarea politicilor contabile folosite. care ar trebui plătită daca acelaşi activ sau unul asemănător ar fi achiziţionat în prezent. Bazele de evaluare utilizate în situaţiile financiare:  Costul istoric – activele se înregistrează la suma plătită în numerar sau în echivalente de numerar sau la valoarea justă din momentul cumpărării. Un element care corespunde definiţiei unei structuri a situaţiilor financiare trebuie recunoscut.Definiţia cheltuielilor include pierderile precum şi acele cheltuieli generate de activitatea curentă a întreprinderii Recunoaşterea structurilor financiare Recunoaşterea semnifică încorporarea în bilanţ sau în contul Profit şi Pierdere a unui element care îndeplineşte criteriile de recunoaştere. Evaluarea structurilor situaţiilor financiare este procesul prin care se determină valorile la care structurile financiare vor fi recunoscute în bilanţ şi în contul Profit şi Pierdere. în cazul în care: • • Este probabil ca orice beneficiu economic viitor să fie asociat să intre sau să iasă din întreprindere Elementul are un cost sau o valoare care poate fi evaluată în mod credibil. elementul nu va fi recunoscut în bilanţ sau în contul Profit şi Pierdere. datoriile se înregistrează la valoare neactualizată în numerar sau în echivalente de numerar. când nu poate fi realizată o estimare rezonabilă. nici prin note sau informaţii suplimentare.

Aceste concepte conduc la: a) Menţinerea capitalului financiar – conform acestui concept. se foloseşte noţiunea de capital financiar. potrivit cursului normal al afacerilor. se obţine profit dacă valoarea financiară (monetară) a activelor nete la sfârşitul perioadei este mai mare decât valoarea financiară a activelor la  10 . Activele se înregistrează la valoarea în numerar sau în echivalente ale numerarului care poate fi obţinută în prezent prin vânzarea normală a activelor. care urmează a fi generata de derularea normală a activităţii întreprinderii. care se aşteaptă să fie recunoscute pentru a deconta datoriile. care trebuie plătită pentru a achita datoriile potrivit cursului normal al afacerilor Valoarea actualizată  Activele se înregistrează la valoarea actualizată a intrărilor de numerar. Conceptul de capital şi de menţinere a nivelului capitalului Conceptul de capital • • • • • Conform conceptului financiar capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalul propriu al întreprinderii Conform conceptului fizic capitalul reprezintă capacitatea de producţie a întreprinderii exprimată în unităţi naturale (cantitative) Conceptul de capital fizic se adoptă dacă principala preocupare a utilizatorului situaţiilor financiare este capacitatea de exploatare a întreprinderii Dacă se urmăreşte menţiunea capitalului investit.  Datoriile se înregistrează la valoarea lor de decontare – aceasta reprezentând valoarea neactualizată.  Datoriile se înregistrează la valoarea actualizată a intrarilor şi ieşirilor de numerar.

11 . Pentru evaluarea capitalului fizic se utilizează costul curent. În termeni generali. 1. în timpul perioadei analizate.începutul perioadei. factorul financiar are un rol dominant în procesul de înscriere a eficienţei societăţii pe o traiectorie pulsatorie. Motivul acestei atitudini manageriale este unul strict pragmatic . indică nivelul de fructificare economică şi financiară a capitalului utilizat.perspectiva falimentului devine un factor care determină analizarea resurselor pentru asigurarea unei dezvoltari raţionale. gradul de rezistenţă la faliment fiind dependent de mobilizarea potenţialului financiar. cât mai ales o creştere a rezultatelor. Concept viu disputat şi deosebit de complex în semnificaţii. eficienţa economică este privită în general ca raportul dintre rezultatele obţinute şi consumul de factori de producţie. în aşa fel încât să fie evitate contradicţiile între optimul total şi optimurile parţiale. după excluderea oricăror contribuţii din partea proprietarilor în timpul perioadei analizate. ceea ce nu presupune o simplă minimizare aritmetică a cheltuielilor. În fapt. între optimul economic şi social. b) Menţinerea capitalului fizic – se obţine profit când capacitatea fizică productivă (de exploatare) a întreprinderii la sfârşitul perioadei depăşeşte capacitatea fizică productivă de la începutul perioadei. după ce s-a exclus orice distribuire către proprietari şi orice contribuţie din partea lor. orice valoare în plus este considerată profit. uman şi material în acest scop. Indicatori de exprimare ai performanţei economice Teoria şi practica managerială demonstrează că principalul obiectiv al oricărei organizaţii îl constituie creşterea eficienţei. accepţiunea largă a eficienţei economice se referă la maximizarea efectelor obţinute în condiţiile minimizării eforturilor. În condiţiile trecerii la economia concurenţială. În prezent. o întreprindere şi-a menţinut capitalul daca la sfârşitul perioadei are un capital egal cu cel de la începutul perioadei.2. iar rentabilitatea devine un adevarat barometru pentru aprecierea stării de sănătate financiară a societăţii.

3. Activitatea financiară a societăţii poate fi evaluată prin intermediul a trei categorii de rate ale rentabilităţii: rată rentabilităţii comerciale. Indicatori ce reflectă efectele economice (indicatori ai rezultatelor) 1. funcţiile managementului financiar impun construirea unui sistem de rate ale rentabilităţii care.profitul fiscal.) şi capitalul propriu. 4. rată rentabilităţii economice şi rată rentabilităţii financiare. . prin structură şi conţinut. .rezultatul (profitul din exploatare. profitul exerciţiului). fiind apreciată ca o adevarată productivitate a capitalului. Posesorii de capital sunt direct interesaţi de acest indicator deoarece cu ajutorul ratei rentabilităţii financiare se măsoară eficienţa investiţiilor efectuate. brut. calculul unor indicatori parţiali şi finali. Rentabilitatea este o formă a 12 . etc.cifra de afaceri. Măsurarea rezultatelor economice necesită informaţii şi. . 5. Eficienţa economică a oricărei societăţi comerciale poate fi masurată pe baza unor indicatori economico-financiari.În acest context.pragul de rentabilitate Pragul de rentabilitate : O firmă desfasoară activitate rentabilă atunci când creează profit. să reprezinte un instrument util şi performant.producţia finită 2. elementele de calcul ale rentabilităţii financiare vor fi rezultatele obţinute (profit net. 6. fizici şi valorici. asigurarea comparabilităţii ratelor şi interpretarea prudentă a ratelor. pe baza acestora.valoarea adăugată. Pentru a raspunde dezideratelor sale. . Dintre toate. 7. utilizarea ratelor de rentabilitate (construite după modelul indicatorilor de eficienţă raportând efectul la efort) presupune respectarea unor condiţii de bază: formularea unor rate cât mai caracteristice pentru fenomenul studiat. . Aceştia pot fi grupaţi în mai multe categorii. rentabilitatea financiară prezintă un interes deosebit.profitul net. dintre care cele mai importante sunt: A. . profitul din activitatea excepţională. adică obţine incasări mai mari decât costul total de producţie. profitul din activitatea financiară. profitul curent al exerciţiului. cantitativi şi calitativi. Astfel. .

ceea ce obligă întreprinzătorul să intervină pentru a ameliora starea respectivă Pentru exemplificare. facându-şi loc pierderea.1. cheltuielile sunt mai mari decât veniturile 13 . Cunoaşterea acestui prag minim permite întreprinzătorului să stabilească volumul de producţie (dar şi cel de încasări) de la care firma devine rentabilă . iar întreprinzătorul trebuie să urmarească schimbarile care intervin în cei 2 termeni. se poate considera: Tabelul 1. Sub 400 de bucăţi. Frontiera posibilităţilor de producţie permite formularea unor concluzii importante referitoare la problema alegerii în economie şi cea a costului de oportunitate. acesta fiind pragul de rentabilitate.1 Pragul de rentabilitate Nr. Întreprinzătorii sunt preocupaţi să cunoască pragul de rentabilitate. Un asemenea prag reprezintă punctul dincolo de care nu se mai obţine profit. Pragul de rentabilitate este dat de egalitatea dintre volumul incasărilor firmei din activitatea depusă şi volumul cheltuielilor efectuate pentru obţinerea încasărilor respective : Venituri=Cheltuieli De la o asemenea egalitate trebuie să pornească activitatea firmei.eficienţei ce se concretizează în capacitatea firmei de a utiliza frontiera posibilităţilor de producţie în interes propriu. se poate observa că la nivelul producţiei de 400 de bucăţi. iar rentabilitatea se transformă în pierdere. cheltuielile totale sunt egale cu veniturile totale. deoarece : Creşterea primului termen este profitabilă Creşterea volumlui cheltuielilor constituie un semnal că rentabilitatea încetează. Crt 1 2 3 4 5 6 Q 100 200 300 400 500 600 CF 40 40 40 40 40 40 CT 78 73 70 69 60 54 VT 32 40 55 69 75 85 Pornind de la tabelul 1.

calitatea producţiei. financiare. La un nivel al producţiei de peste 400 de bucăţi. 4. .rată de eficienţă a mijloacelor fixe (cifră de afaceri.. 600. 2. C.productivitatea muncii. -cheltuieli de exploatare. materiale. 5.costurile de producţie pe unitatea de produs. profit la 1000 lei mijloace fixe). sortimentul. pe diferite tipuri de firme. profit la 1000 lei active circulante de exploatare). fixe..1 este prezentat nivelul pragului de rentabilitate : 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Q CF CT VT Pragul de rentabilitate în raport de volumul producţiei şi preţul său are caracter dinamic de la o perioadă la alta. B. indirecte.înregistrându-se pierdere.viteza de rotaţie a activelor circulante. respectiv cifra de afaceri. reflectând schimbarile ce au loc în costurile şi în volumul. investiţionale etc. variabile. directe. 3.. veniturile sunt mai mari decât cheltuielile. 2. înregistrându-se profit pentru societate. Indicatori ce reflectă eforturile economice (indicatori ai cheltuielilor) 1.rată de eficienţă a cheltuielilor (cheltuieli totale său grupări la 1000 lei venituri.. valoare adăugată.cota de eficienţă a activelor circulante de exploatare (cifră de afaceri. Indicatori ai eficienţei producţiei (indicatori ai utilizării potenţialului) 1. respectiv 500. valoare adăugată. . din diverse domenii. excepţionale. 14 . salariale. În figura 1..

4. financiară. 2. Bonitarea exprimă performanţa financiară a agenţilor economici. indică ponderea datoriilor în total active fixe şi circulante. Rată lichidităţii imediate (Li): Li = Active curente . Solvabilitatea financiară (Sf) : 15 . Indicatori financiari Aceşti indicatori se utilizează în analiza financiară şi permit stabilirea bonităţii societăţii (firmei). el arată o bună lichiditate pentru societate. D. a capitalurilor etc. comercială. Rs= Credite pe term mediu si lung Capital propriu O rată de solvabilitate de 35-50% este un indiciu al efortului depus de societate pentru utilizarea corespunzatoare a capitalului propriu. 1. Sg= Active total Pasive total 3. Printre cei mai semnificativi indicatori financiari (de bonitate) sunt: 1) Indicatori de lichiditate care arată dacă societatea are sau nu disponibilităţi pentru plata la termen a datoriilor. exprimă capacitatea unei societăţi de a-şi onora obligaţiile faţă de terţi pe seama activelor sale. Rată de solvabilitate (Rs).-rată rentabilităţii sau a profitabilităţii (economică. Rată lichidităţii curente (Lc): Lc = Active curente Pasive curente Atunci când coeficientul este mai mare decât 2. Rd= Total datorii x100 Total active Nivelul indicatorului cuprins între 35% şi 40% este satisfacator pentru societate.Stocuri Pasive curente Acest coeficient trebuie să fie superior indicelui 1. indică ponderea datoriilor pe termen mediu şi lung în capitalurile proprii. 2) Indicatori de solvabilitate: 1.). Rată datoriilor (Rd). Solvabilitatea generală (Sg). 2.6.

Rata de finanţare a activelor circulante (Rfac) : Rfac= Fond de rulment Active circulante Fondul de rulment rezultă din scăderea activelor fixe (imobilizări corporale) din capitalul permanent (capital propriu plus credite pe termen mediu şi lung). reflectă modul în care s-a realizat gestiunea activelor fixe şi circulante. a mărfurilor. 3. 2. Gradul de îndatorare (Gi) : Gi= Pasive total (datorii) Capital propriu Valoarea subunitară a indicatorului arată că societatea are independenţă financiară. Indicatori de gestiune. 3) Indicatori ai echilibrului financiar 1.35-0.Rotaţia activului total în cifra de afaceri (Ratcca) : 16 . Durata medie de recuperare a creanţelor (Dmrc) : Dmrc= Decontari totale Vanzari zilnice 5.50% arată o pondere Solvabilitatea corespunzătoare a capitalului propriu în cifra de afaceri. Rata autonomiei financiare (Af) : Af= Capital propriu Capital permanent Nivelul normal se află între 50-75%. Durata medie de stocare (Sz) : Sz= Stocuri Vanzari zilnice Cifra de afaceri Active fixe 3. Rotaţia activelor fixe în cifra de afaceri(Rafca): Rafca= 4. Viteza de rotaţie a stocurilor (Vrs): Vrs= Cifra de afaceri Stocuri 2. 1. a producţiei.Sf = Capital propriu Cifra de afaceri cuprinsă între limitele 0. a resurselor materiale şi financiare etc.

Rata rentabilităţii resurselor consumate (Rrrc) : Rrrc= 6. Tribuna Economică. Rata rentabilităţii economice (Rre) : Rre= Profit net x100 Capital permanent 4. Rata rentabilităţii generale (Rrg) : Rrg= Profit net x100 Cheltuieli totale Importanţa ratei rentabilităţii1 : Importanţa ratei rentabilităţii pentru societate este deosebit de mare şi se manifesta pe diverse planuri : 1) Rata rentabilităţii favorizează orientarea structurii producţiei pe produse. Rata rentabilităţii financiare (Rrf) : Rrf= 3. Mp= Profit net x100 Cifra de afaceri Profit net x100 Capital propriu 2.Analiza economico-financiară a firmei.Ratcca= Cifra de afaceri Activ total Cifra de afaceri Active circulante 6.Rotaţia activelor circulante în cifra de afaceri (Racca) : Racca= Ratele (indicatorii) de rentabilitate 1. 1 Iosif. Marja de profit (Mp) . Bucureşti. Rata rentabilităţii activelor totale (Rrat) : Rrat= Profit brut x100 Active totale Profit brut/net x100 Ch aferente cifrei de afaceri 5. În acest scop. ramuri şi subramuri în scopul găsirii celor ce oferă cel mai mare avantaj. unii întreprinzători îşi restrâng sau chiar abandonează unele activităţi cu profit mai mic şi amplifică sau chiar iniţiază alte activitaţi cu profit mai mare. Gh. 2000 17 .

comercializare şi financiare ale firmei. stă la baza elaborării programelor de producţie. realiste. a organizării şi functionalităţii fluxurilor materiale şi financiare. 3) Rata rentabilităţii contribuie la intărirea interesului întreprinzătorului pentru diferenţierea produselor. informaţia. Orice relaţie comercială a societăţii implică un risc. 18 . iar în industria alimentară prin introducerea "alimentelor-servicii". incapabili să se adapteze stărilor mereu schimbatoare ale realităţii economice. 4) Rata rentabilităţii favorizează segmentarea pieţei şi diferenţierea strategiilor concurenţiale. îmbunătăţirii metodelor de vânzare. Riscul poate proveni din cauza unor factori endogeni (evaluări greşite. ea se poate obţine printr-o gestiune corespunzătoare a activităţii economice. prin realizarea unor anticipări ştiinţifice. Altfel.) sau din cauze exogene (exterioare). prin evoluţia propriei activităţi a întreprinzătorilor. se poate ajunge la faliment. în primul rând din cauza unor reacţii neprevăzute şi necunoscute legate de partenerii de afaceri sau de piaţă. Informaţiile despre performanţa economică şi bonitatea societăţilor pot asigura evitarea riscului şi permit luarea unor decizii corecte. calitatea. Cunoaşterea performanţei economice a societăţii. modernizării design-ului. Pe baza unui numar mare de indicatori financiari pot fi apreciate laturi diferite ale bonităţii societăţii (performanţa financiară). ca şi analiza unor informaţii despre bonitatea partenerilor de afaceri. Falimentul este situaţia prin care sunt indepărtaţi din câmpul acţiunii economice subiecţii necompetitivi. Când măsurile de asanare. necunoaşterea corectă a potenţialului real propriu etc. respectiv capacitatea acesteia de a produce un anumit profit. dezvoltării service-ului. Se trece la o noua civilizaţie a produselor manifestată în sensul perfecţionării parametrilor tehnico-economici şi ecologici. se procedează la lichidarea societăţii falimentare. În final se poate aprecia capacitatea beneficiara a societăţii. Rentabilitatea este deosebit de importanta.2) Rata rentabilităţii stimulează gestiunea prin utilizarea raţională a resurselor. având în centrul acesteia modernizarea conceptului de calitate. În lupta de concurenţă îşi fac loc tot mai mult mijloace moderne cum ar fi: motivaţia. Intreprinzatorii îşi intăresc autoritatea în privinţa deciziilor referitoare la cantitatea de produse ce o creeaza. etc pe lângă mijloacele tradiţionale. de rentabilizare nu dau rezultatele scontate. Planul de afaceri sintetizează numeroase decizii privind activităţile de producţie. conjuncturii pieţelor pe care ei acţioneaza.

de reducere a costurilor care permit reducerea preţului de vânzare pe piaţă la aceeaşi calitate faţă de alţi producători. fondul pentru perfecţionarea salariaţilor.3. profitul este rezultatul2:  Inovaţiei. O parte din profitul net stă la baza formării fondurilor principale ale societăţii agricole: fondul de dezvoltare. repartizarea profitului net pentru fondurile de dezvoltare a societăţii din partea destinată cointeresării salariaţilor societăţii şi acţionarilor (dividende).  Speculaţiei comerciale. Bucureşti. artă. care diferă de la o perioadă la alta.-Abordari moderne în managementul şi economia Gheorghe. Ana– Profitul. în funcţie de strategia adoptată. dar reflectă previziunea managerului. care se referă la capacitatea compartimentului de marketing de a organiza şi desfaşura o vânzare de succes a produselor şi serviciilor. Bucureşti.  Managementului. respectiv efortul de conducere care imbină cunoştinţele ştiinţifice cu talent. idei pe care cel care conduce societatea le asimilează şi le pune în practică. fondul de rezervă. reflectată prin ideile managerului său ale specialiştilor. fondul pentru activitaţi social-culturale. scurtă sau lungă. Editura Economică. Editura Economică. şi se referă la:  Căile  Căile de creştere a veniturilor prin creşterea producţiei şi a preţurilor de vânzare.1. 1999 organizatorica. Principalele funcţii ale profitului3 sunt: 2 Nicolescu O. mai ales pe seama calităţii. Profitul – scopul activităţii economice Obţinerea profitului reprezintă scopul oricarui agent economic. Managerii societăţilor agroalimentare stabilesc. Modul de utilizare a profitului net reprezintă una din deciziile foarte importante ale conducerii strategice a societăţii. Lung I. pricepere. Căile de maximizare a profitului în managementul performant sunt stabilite de manageri în funcţie de perioada urmarită. fondul de premiere şi altele. El propune o strategie prin care activitatea societăţii pe care o conduce să fie profitabilă. 2003 3 19 . În condiţiile unui management performant.

Editura Expert. în funcţie de un sistem de factori ce o influenţează şi de care managerul trebuie să ţină seama. Eficienţa economică este influenţată de o serie de factori care pot fi clasificaţi după anumite criterii4. el generează şi imprimă tuturor participanţilor un spirit de economisire care se transmite de la nivelul conducerii pana la ultimul angajat al societăţii. pentru ca investiţiile au la baza acumulările. firma desfaşurând o activitate nerentabilă până la un anumit punct al volumului de producţie. profitul stimulând iniţiativa economică a proprietarilor şi a managerilor şi contribuind astfel la stimularea producţiei de bunuri agroalimentare şi servicii. b) Funcţia de creştere. şi anume : I. Astfel. Bucureşti. ci şi nivelul acesteia permiţând efectuarea de comparaţii şi analize cu perioade precedente ale societăţii.II Factorii care influenţează eficienţa economică 2. . După modul cum acţionează în vederea asigurării creşterii eficienţei economice : 1) 4 Factori cu acţiune directă : Rusu.Management. indicând nu doar eficienţa. c) Funcţia de control asupra activităţii economice a societăţii agricole: profitul reprezintă un barometru. a dezvoltării societăţii. C. care pune astfel în evidenţă că profitul net stă la baza creşterii producţiei. Cap.a) Funcţia de motivare. 1993 20 . se confirmă faptul că rentabilitatea este o mărime variabilă în timp şi spaţiu.1 Factori de influenţă ai eficienţei economice în societăţile multinaţionale Experienţa economică arată că incasările iniţiale înregistrate din desfacerea bunurilor produse de o firmă nu se ridică la nivelul costurilor totale de producţie. a apariţiei de noi societăţi.

bagăţia zăcămintelor care prezintă o importanţă deosebită în domeniul forestiere agriculturii. Factori naturali – includ condiţiile de climă.) 21 . Factori sociali – constituie elemente dinamice de stimulare a creşterii eficienţei economice (cointeresarea materială. Factori tehnici – includ măsurile care vizează promovarea progresului tehnic în direcţia creşterii randamentului utilajelor. crearea unor condiţii favorabile de muncă şi viaţă. dobânda ) 3. industriei exctractive. organizare şi Promovarea progresului tehnic Perfecţionarea structurală a activităţii de comerţ capitalului fix utilizat în procesul de producţie programare a producţiei       2) Factori cu acţiune indirectă : Modernizarea activităţii societăţilor situate în ramurile conexe Ridicarea calitaţii materiilor prime Creşterea performanţelor utilajelor realizate de ramurile furnizoare Reorientarea exigenţelor consumatorilor Creşterea gradului de confort şi de civilizaţie a populaţiei II. a Perfecţionarea metodelor de conducere. După caracterul lor : 1. a productivităţii muncii şi a gradului de prelucrare a materiilor prime 2. etc. creditul. fertilitatea. 4. Factori economici – includ principalele pârghii economice şi modul de repartizarea a acestora ( preţul. muncă Ridicarea nivelului de pregătire profesională a forţei de    Îmbunătăţirea structurală în sensul creşterii calităţii.

de exemplu. şansele de a-şi relansa şi stabiliza activitatea economică sau de a intra în faliment. Se urmareşte cât va costa pregătirea şi demararea unei activităţi creatoare de bunuri. Factorii care conduc la îmbunatăţirea eficienţei economice în industria alimentara Sporirea performanţei în societăţile alimentare poate fi asigurată atât prin maximizarea efectelor economice. Informaţiile necesare în vederea măsurării performanţei economice prezente şi previzibile se obţin din contabilitatea analitică. 2. din bilanţul contabil şi anexele acestuia.2. din studii de marketing. Măsuri care participă la maximizarea efectelor economice: 1) Eficienţa utiliării fondurilor fixe:  Creşterea fiabilităţii fondurilor fixe 22 . din analiza bonităţii şi a previziunilor financiare. După sfera de cuprindere: a. din investigarea şi evaluarea stării tehnice a societăţii şi a desfasurarii proceselor tehnologice. felul de utilizare al lor. printre care: A. Factori generali – aplicaţi oricărui domeniu de activitate. În cazul unor şanse reale de redresare economică se elaborează un plan de afaceri detaliat. Factori specifici – pentru anumite activitaţi ( îmbunătăţirea structurii progresului tehnic) Fiecare factor de influenţă trebuie analizat şi dimensionat încă în faza de proiectare a activităţii economice pentru a se cunoaşte din acest moment gradul de rentabilitate care să fie urmarit pe toata durata activităţii respective.III. Diagnosticarea activităţii tehnico-productive şi economico-financiare se poate face prin măsurarea performanţelor activităţilor şi pe ansamblul societăţii pentru a gasi soluţii ca aceasta să devina competitivă. care sunt resursele disponibile şi cele ce pot fi atrase. cât şi prin minimizarea efortului depus. care va fi profitul estimat a se obţine şi pragul minim al rentabilităţii. din analiza realizării prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli. La realizarea acestora participă numeroşi factori. cunoaşterea şanselor societăţii de a deveni competitivă pe piaţă. asanarea activităţilor nerentabile. promovarea progresului tehnic b.

Măsuri ce influenţează organizarea conducerii:  la toate nivelurile ierhice ale societăţii Perfecţionarea conducerii  moderne de conducere Introducerea metodelor  informaţional şi a celui decizional Perfecţionarea sistemului  cu mediul exterior 2.   Creşterea ponderii fondurilor fixe active Folosirea intensivă şi extensivă a fondurilor fixe Modernizarea şi automatizarea unor procese tehnologice 2) Măsuri ce influenţează folosirea obiectelor muncii: o Reducerea consumurilor specifice o Creşterea gradului de prelucrare a materiilor prime o Aprovizionarea ritmică cu materii prime şi materiale o Reducerea deşeurilor şi eliminarea rebuturilor o Optimizarea mărimii stocurilor o Modernizarea structurii producţiei 3) Măsuri ce influenţează folosirea forţei de muncă: • • • • B. Măsuri ce influenţează organizarea producţiei: Perfecţionarea relaţiilor  Introducerea metodelor moderne 23 de . Creşterea numărului muncitorilor direct productivi Creşterea nivelului de calificare a personalului Creşterea timpului disponibil de muncă Cointeresarea morală şi materială a lucratorilor Măsuri care participă la minimizarea efortului necesar creşterii eficienţei: 1.

F. potrivit căruia are ca obiect de activitate:  Activitaţi de catering.S.. comercializarea en-gross şi en-detail de legume-fructe şi produse alimentare.C. programare.  Producerea. 24 .C.  Producerea şi vânzarea de produse de panificaţie şi pentru alimentaţia publică. Societatea are intocmit un statut propriu.1.L.” S.L. comercializarea de produse alimentare în restaurante şi alte unităţi comerciale.  Prepararea de produse de catering specifice şi vanzarea acestora la bordul mijloacelor de transport aeriene române şi străine.1 Descrierea societăţii 3.1 Obiectul de activitate Conform actului constitutiv al S.R. lansare urmărire producţiei  Perfecţionarea tehnologiilor de calitate şi introducerea de tehnologii moderne  transportului intern  organizării şi desfaşurării controlului tehnic de calitate Perfecţionarea Modernizarea şi a Capitolul III Prezentarea modalităţilor de evaluare a performanţelor la S. “M. activitatea principală a societăţii este realizarea de produse din carne.  Producerea. 3.S. “M.R.pregătire.” S.F.

se ocupă cu realizarea meniurilor pentru cursele companiilor aeriene interne 25 . TAROM detinând doar 30. Partea productivă se împarte în bucătărie rece. “M. acţiuni 21324 1668 1 177 10330 33500 Nr.12.1.500 acţiuni egale şi indivizibile. cu capital româno-olandez.5% 30. Wakom Holding. reprezentat de 33.01% 0. În subordinea sa. După cum se poate observa in tabelul 3.65% 5% 0.2009 avea 150 salariaţi.C.3 Furnizorii.1 Capitalul social subscris şi varsat Nr. 3. Administrator şi director general al Societăţii este Dan Minulescu. Societatea comerciala este mixtă.F. fiecare cu o valoare nominală de 100 lei. capitalul majoritar aparţine holdingului olandez.1.  Aprovizionarea şi comercializarea echipamentelor de catering.84% din numărul acestora. bucătărie caldă şi patiserie-cofetărie.1. Producţia industriala specifica obiectului de activitate.350 mii lei. având ca obiect principal de activitate activităţile de catering. clienţii şi concurenţii S. Tabelul 3.” S. la data de 31.R. în întregime subscrise de acţionari.84% 3.L. cu 63. împărţiţi în sectorul direct productiv şi în cel administrativ.S.65% din numărul total de acţiuni.2 Capitalul social Capitalul social subscris de acţionari este de 3.crt 1 2 3 4 5 Societatea Wakom Holding Aeroportul International Henri Coandă Bucureşti Albert Abela Holding Abela Enterprises Limited TAROM TOTAL Valoarea (mii lei) 2132400 166800 100 17700 1033000 3350000 Ponderea 63.

” S. În domeniul desfacerii produselor. Pentru realizarea acestor meniuri. nivelul cheltuielilor ocazionate de procesul circulaţiei produselor de la producător la consumator. În spitale. Dintre concurenţii ce desfaşoară activităţi de catering de acest fel pot fi amintiţi: o Bucharest Marriott Grand Hotel 26 . “M. Desfacerea produselor alimentare prin intermediul pieţei reprezintă actul final al activităţii societăţii. implicit.L. institutii.S.şi internaţionale. termenele de livrare. de ambalare şi de expedierea lor către clienţi.).” S. Clientii S. şcoli şi chiar în spitale.C.S. gradinite. modul de ambalare şi formele necesare pentru expedierea produselor alimentare. se pot asigura servicii de catering prin consumabile.F.R. Pentru perioada urmatoare se urmareşte implementarea activitaţilor de catering industrial în cadrul unor societăţi importante. Datorită unui numar destul de redus de clienţi pe care îi are în prezent firma. “M. produsele şi cantităţile respective. ca principal furnizor de servicii (apa. spatiu. pot fi urmariţi în anexa numarul 2.R. care ulterior sunt aruncate. refacerea fondurilor economice consumate. energie electrica. este practic inexistentă pentru companiile aeriene. În contractele economice încheiate sunt stabilite: destinatarii. se urmareşte atragerea altor categorii de potenţiali clienţi printr-o politică de promovare intensă şi prin introducerea de noi servicii. sau servicii tip restaurant desfasurate în interiorul spitalelor. concurenţă există şi este destul de puternică. a profitului. este Aeroportul Internaţional Henri Coandă. etc.F. pentru pacienţi. acolo unde este posibil.L. de asortarea lor. furnizate de o multitudine de firme din industria alimentară. ducând ulterior la creşterea performanţei economice şi. se foloseşte o gamă diversă de produse alimentare dar şi băuturi alcoolice şi nealcoolice. Cei mai importanti furnizori ai societatii pot fi analizaţi în anexa numarul 1. Pe langă furnizorii de produse alimentare. sarcinile societăţii cuprind şi probleme legate de formarea lotului de livrarea către beneficiari. În ceea ce priveşte cateringul industrial. Presiunea concurenţiala asupra S. De modul de organizare al desfacerii depinde satisfacerea necesităţilor clienţilor cu produsele de care au nevoie.C.

Aşa se face că la cumpărarea biletelor de avion se ataşează un formular în care pasagerul este întrebat de preferinţele sale în domeniul culinar. După această dată. De accea şi societăţile de catering trebuie să se adapteze la cultura diferitelor popoare. 3. acestea au scăzut. numărul pasagerilor s-a redus semnificativ. în special după anul 2008. În cazul achiziţionării de astfel de maşini. Trebuie respectate toate dorinţele pasagerilor. maşinile necesare urcării meniurilor până la nivelul avioanelor. Astfel. În ceea ce priveşte preţurile meniurilor.o o o o o o Bumerang Pizza Casa Ţărănească Restaurant Cramă Pui de Urs Stefany’s Pizza Trocadero Yin – Yang Societăţi de catering există în România. pentru toate societăţile de 27 . meniurile au fost înlocuite cu simple sandwich-uri pentru a se elimina costul realizării meniurilor pentru o perioadă scurtă de timp. în ceea ce priveşte meniul. de care nu se despart. la companiile aeriene arabe nu se servesc meniuri pe bază de carne de porc şi nici băuturi alcoolice. oriunde ar fie. dar le lipsesc utilajele. Specificul meniurilor internaţionale Este un lucru pretutindeni cunoscut că diferitele popoare au specificul lor culinar. aceste societăţi ar constitui un adevarat pericol. pentru a nu se ivi probleme neplacute datorită tradiţiilor interculturale. pe cursele care durează mai puţin de 60 minute.4. scăzând totodată şi numărul comenzilor din partea companiilor aeriene. Tot referitor la meniuri. la companiile indiene nu se servesc meniurile pe bază de carne de vită. respectând tradiţiile culinare ale acestora.1.

414 2008 24.345 2009 28.716 2007 22. cu numărul de meniuri. după cum se poate observa în tabelul 3.428 5. Crt 1 2 3 4 5 6 7 Denumire Cifra de afaceri Rezultatul din exploatare Rezultatul financiar Rezultatul curent Rezultatul excepţional Rezultatul brut Rezultatul net 2006 24. numărul pasagerilor diminuânduse şi totodată şi volumul producţiei realizate.586 28 . însă în 2009 a crescut cu 15%.mii lei - Nr.331 0 6.128 6.2. 3. Astfel.013 102 6.1%. Această modificare s-a datorat.2 Analiza indicatorilor de rezultate şi de eficienţa economică Din indicatorii rezultatelor fac parte:     Cifra de afaceri Rezultatul Profitul net Pragul de rentabilitate În continuare se analizează evoluţia acestora de-a lungul celor 4 ani. în cazul societăţii analizate.399 91 5.114 4.catering din întreaga lume.816 0 4.491 0 5. Cifra de afaceri reprezintă veniturile încasate de societate în urma vânzării produselor sau prestării serviciilor.768 48 4.972 4. iar în 2008 a scăzut cu doar 0.227 0 5. în anul 2007.2 Evolutia indicatorilor rezultatelor . Tabelul 3. a scăzut cu 7% faţă de 2006. incasările acestor societăţi au fost reduse considerabil pentru o bună perioadă de timp. în mare masură evenimentelor din 2008.475 3.114 0 6. Aceasta se obţine prin îmulţirea preţului de vânzare cu cantitatea vândută.491 4. Cifra de afaceri a avut o variaţie oscilantă.764 4.443 6.

drept dovadă că societatea desfasoară o activitate profitabilă. În 2009 a crescut cu 142 mii lei faţă de 2006. excepţionale sunt prezentate grafic. în 2007 şi 2008 mai mic decât cel din primul an. a fost în anul 2006 acelaşi cu cel din exploatare. obţinut ca diferenţa între veniturile totale şi cheltuielile totale. astfel: 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 o 2006 2007 Ani 2008 2009 Rezultat din exploatare Rezultat financiar Rezultat excepţional Fig. iar în 2008 cu 12%. iar în 2008 cu 481 mii lei. este reprezentat de profit. 29 .1 Evoluţia rezultatelor societăţii Rezultatul brut. Rezultatele de exploatare.497 mii lei. În 2007 a scăzut cu 1.Rezultatul din exploatare. însă în 2009 a cunoscut o evoluţie ascendentă. faţă de acelaşi an 2006. Cu toate că s-au înregistrat fluctuaţii se poate observa că veniturile din exploatare sunt mai mari decât cheltuielile. În ultimii trei ani nu s-au înregistrat nici venituri excepţionale şi nici cheltuieli excepţionale. În 2007 faţă de 2006. ca atare rezultatul excepţional este 0. Rezultatul curent obţinut din însumarea celui din exploatare cu cel financiar. rezultatul curent a scăzut cu 21%. În 2009 a scăzut cu 2% faţă de 2006. financiare. datorită inexistenţei rezultatului financiar. este reprezentat de profit. 3. obţinut ca diferenţă între veniturile din exploatare şi cheltuielile din exploatare.

iar în anul 2008 cu 8% faţă de acelaşi an. Acest lucru poate fi observat în tabelul 3. societatea înregistrând profit.Rezultat brut 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 5. iar ceea ce este sub acest prag este reprezentat de pierdere.491 6. Tabelul 3. Tot ceea ce depăşeşte pragul de rentabilitate reprezintă profit pentru societate. În anul 2009 a scăzut cu 3% faţă de 2006. în care sunt reprezentati cei doi indicatori ai efectelor.414 Rezultat net 5. În situatia societăţii analizate.mii lei - 2006 18.345 4. în toţi cei 4 ani.3 Cheltuieli totale VA L O R I 4.944 2009 20.972 4.3.2. Pragul de rentabilitate este dat de egalitatea dintre volumul incasărilor firmei din activitatea depusă şi volumul cheltuielilor efectuate pentru obţinerea încasărilor respective.475 3. veniturile au fost mai mari decât cheltuielile.2 Dinamica rezultatului brut şi a celui net La sfarşitul exerciţiului financiar se calculează profitul net în urma plăţii Analiza cheltuielilor şi a veniturilor .716 4. Acesta s-a diminuat în anul 2007 cu 28% faţă de 2006.818 2007 18.411 2008 19.586 2008 Ani 2009 Fig.115 impozitului pe profit.215 30 . Creşterea faţă de anul 2007 s-a datorat în principal redresării numarului curselor şi creşterii numărului de pasageri. 3. Dinamica profitului brut şi a celui net se poate observa în figura 3.

În cadrul aeroportului societatea deţine monopol în ceea ce priveşte furnizarea platourilor cu mâncare.012 3. etc).435 25. Deţine. interpretate şi prelucrate prin metode ştiinţifice. sortimente. Drept urmare. a metodelor şi echipamentelor de fabricare a produselor. condiţii de transport şi păstrare.  Perspectiva de perfecţionare a procedeelor tehnologice. reprezentând prognoza dezvoltării şi a cercetării industriei alimentare.  Tendinţe privind posibilitatea de asigurare cu materii prime şi materiale agroalimentare. a gradului de valorificare a materiilor prime. reprezintă o condiţie principală a reuşitelor ulterioare. Însă. Aspectele principale ale activităţii de prognoza sunt:  Evaluarea cererii de consum în viitor la produsele alimentare şi modul în care se cere asigurarea acestora (cantităţi.1 Prognoza dezvoltarii Stabilirea raţională şi din timp a viitorului societăţii. veniturile societăţii vor urma un trend descendent.885 25. pe care desfaşurarea viitoare a evenimentelor să o confirme în mare parte.Venituri totale 24.790 22. de asemenea şi restaurantele din cadrul Aeroportului Internaţional Henri Coanda. în dorinţa diminuării costurilor.3. etc. au renunţat la serviciile furnizate de societatea de catering si anume cele care efectuează curse pe durate mai mici de 2 ore. perioade de livrare. unele dintre companiile aeriene. 31 . 3.3 Căi de creştere a performanţei economice adoptate de societate Societatea îşi desfaşoară activitatea în principal din urma serviciilor furnizate pentru companiile aeriene. care reprezintă prognoza desfacerii. care reprezintă prognoza aprovizionării. fundamentarea acestuia pe elemente realiste. dacă nu se iau măsurile necesare de creştere.

preţuri de vânzare. etc) care formează prognoza economică a industriei alimentare. gradiniţe sau chiar spitale.397. 3.  Creşterea producţiei în vederea acoperirii capacităţii de producţie.2 Căile de creştere a performanţei economice În vederea creşterii veniturilor. institutii.4 Producţia totală în perioadă 2006 -2009 Anii 2006 2007 2008 2009 Producţia totala 1. consumuri.030.3. ar putea presta activităţi de catering industrial.440 1. societatea poate acţiona prin urmatoarele modalităţi:  Diversificarea domeniului de activitate prin pătrunderea pe noi pieţe. capacitatea de producţie este de 5000 porţii/zi.247.147. Tabelul 3.4 se poate prognoza producţia pentru anii următori. De exemplu. randamente.214 1.numărul de ani 32 . şcoli. însemnând realizarea de meniuri pentru diferite firme.682 1. Modificările ce decurg din schimbarile ce vor interveni pe diferite planuri asupra indicatorilor economici ai producţiei alimentare (niveluri de productivitate. nivelul cheltuielilor. producându-se doar 3800 porţii/zi. Pornind de la producţia totală prezentată în tabelul 3.779 Prognozarea producţiei pentru următorii ani se poate realiza folosind metoda sporului mediu: ∆= yn − y0 n −1 Yn – producţia ultimului an Y0 – producţia primului an n. În prezent.

779+ (4-1)*83.3: Y2010 = 1. Acţionarul majoritar urmeaza a investi în România in baza de mijloace fixe existenta in societatea românească.387 porţii Y2013 = 1.397. cu o dinamică de 83.648. conform valorilor de mai sus: Tabelul 3. În tabelul 3.481 porţii/luna 12 116481 = 3.∆= 1397779 − 1147214 250565 = = 83.030.898.779 33 .521=1.779+ (6-1)*83.5 Evolutia producţiei viitoare Anii 2006 2007 2008 2009 Producţia totala 1. capacitatea de producţie de 5000 porţii/zi nu este valorificată la maxim: An 2009: 1397779 = 116.731.147.397. Cu toate că producţia totală a crescut.397.214 1.521 porţii 4 −1 3 Yk = yn + (k-1) ∆ În urma calculării sporului mediu al producţiei.909 porţii După cum se poate observa. utilaje provenite din Olanda. s-au obţinut urmatoarele valori. iar in 2010: 1.521 porţii de la un an la celalalt. reprezentate grafic în figura 3. 2011.344/365= 4.882 porţii/zi .779+ (7-1)*83.521=1.397.682 1.440 1.779+ (5-1)*83.521=1. 2012 şi 2013 producţia va intra pe un trend crescator.866 porţii Y2012 = 1.247.344 porţii Y2011 = 1.500 porţii/zi. în anii 2010.648.397.5 poate fi urmarită evoluţia viitoare a producţiei. 30 Acest spor de producţie urmează a fi realizat ca urmarea a intorucerii de noi utilaje.521=1.815.

866 1.000 0 2006 2007 2008 2009 Anii 2010 2011 2012 2013 1.909 Producţia totală 2.387 1.500.898.247. În aceasta privintă o mare influenţă o are introducerea de linii automatizate. în condiţiile obţinerii unor produse de calitate superioară. robotizarea proceselor de producţie de grade diferite.344 1.648.648.440 1.030. automatizarea reprezintă coordonate ale progresului tehnic contemporan.147. creşterea rentabilităţii. realizarea de economii.344 1.000 500. promovarea noilor tehnologii.909 1.815.397.000. 1. deoarece se obţin sporuri de producţie mai mari cu aceleaşi cheltuieli. Robotizarea. Acest lucru se poate realiza prin combinarea sistemelor informatice cu cele electronice.2010 2011 2012 2013 1. înnoirea tehnologiilor de producţie. automatizarea.000.779 1. 34 . porţii 1. pot fi enumerate : robotizarea.214 Producţia realizată Fig. se pot elimina timpii morţi şi se poate asigura continuitatea procesului de producţie.000 1.387 1.898. 3.3 : Evoluţia producţiei Producţia prognozată Dintre căile cele mai importante de creştere a productivităţii. perfecţionarea organizării producţiei şi a muncii.682 1. realizarea de sisteme de grade diferite de complexitate şi creşterea prelucrării automate a informaţiilor. Acestea atrag sporirea producţiei şi implicit a productivităţii.866 1.731. promovarea noilor tehnologii. pregătirea şi perfecţionarea resurselor umane.000 Nr. Prin pătrunderea ştiinţei şi a cercetării ştiinţifice în toate activităţile se poate creşte nivelul ritmului etapelor.731.815.

4. personalul mai capabil în realizarea sarcinilor primite dobandeşte noi abilităţi. sincronizarea efectuării în timp a diferitelor operaţiuni. în vederea reducerii consumului de materii prime şi energie. Înnoirea tehnologiilor de producţie urmăreşte creşterea capacităţilor de producţie existente prin îmbunătăţirea parametrilor tehnico-funcţionali. imbunătătirea activităţii de reparaţie şi întreţinere. În urma participării la programul de perfecţionare.2. Asigurarea unor fluxuri continue de fabricaţie. Ca urmare a parcurgerii unui proces de pregătire. creşterea disponibilităţii faţă de societate. toate acestea putând conduce la reducerea volumului de muncă. de valorificare superioară a potenţialului creativ şi anticipativ al omului. Formarea profesională şi perfecţionarea continuă reprezintă calea principală de autovalorificare şi dezvoltare a factorului uman. precum şi reintegrarea rapidă a resurselor umane în alte activităţi. Pregătirea şi perfecţionarea resurselor umane are efecte de lungă durată. organizarea timpului de lucru şi a locurilor de muncă. cu caracter dinamic şi de continuitate realizat de managerii de producţie. cât şi receptivitatea. normarea muncii. care se resimt pe termen lung pe mai multe planuri. iar ca un cuvânt definitor. Efectele directe ale pregătirii personalului sunt observate în creşterea productivităţii. randamentul în muncă al celor ce au participat ar trebui să crească. cantitative şi structurale a producţiei. executarea sarcinilor să fie mai bună. folosirea raţională şi incărcarea optimă a mijloacelor de producţie. se urmăreşte dacă participanţii au dobândit cunoştinţele prezentate. Studiile de economie au pus în evidenţă contribuţia importanţei pe care pregătirea şi perfecţionarea personalului o au la creşterea producţiei. prin care se urmăreşte utilizarea maximă a factorilor de producţie. Pe baza activităţii de perfecţionare. 3. concentrându-se şi descoperirile ştiinţei şi ale progresului tehnic în vederea sporirii calitative. ducând la o sporire a acesteia cu 15-20%. Îmbunătăţirea organizării muncii se poate realiza prin cooperarea în producţie. Presupune adoptarea unui set de măsuri organizatorice cu privire la desfăşurarea procesului de muncă. perfecţionarea activităţii de transport intern şi depozitare reprezintă doar câteva dintre metodele de perfecţionare a producţiei. creşterii vitezei de lucru şi ridicării 35 . îmbunătăţirea calităţii produselor. Perfecţionarea organizării producţiei şi a muncii reprezintă un proces complex. Dependente de acestea sunt viteza de adaptare la nou. acesta ar trebui să fie ″ performanţa″ .

3 Efectele metodelor de creştere a performanţei societăţii Drept urmare a creşterii producţiei. Cheltuielile se pot prognoza pe baza celor înregistrate în anii anteriori.02 Ch2010 = Ch2009 ∗ I = 20215*1.022=21032 Ch2012 = Ch2009 ∗ I3 = 20215*1.024= 21882 Tabelul 3. folosind metoda ritmului mediu sau a indicelui mediu. pe când. societatea şi-a sporit atât cheltuielile cât şi veniturile.023=21453 Ch2013 = Ch2009 ∗ I4 = 20215*1. Modernizarea bazei tehnico-materiale porneşte de la una deja existentă.86 18818 4 R 100 R2009 = Indicele mediu poate fi obţinut după formula : I = 1+ I = 1+0. Pe baza cheltuielilor efectuate în anii precedenţi prognozării.018=1. am ales folosirea metodei indicelui mediu.gradului de siguranţă în exploatare. pe care o dezvoltă şi o reînnoieşte. influenţând direct elementele care realizează direct producţia. în cazul în care se doreşte înnoirea capacităţii de producţie.3. Întreaga metodologie a calculului cheltuielilor pe baza metodei indicelui mediu este prezentată mai jos. Aceasta reclamă investiţii substanţiale pe care societatea trebuie să le facă.6 Prognozarea cheltuielilor de producţie -mii leiAnii Cheltuieli totale 36 .02 = 20620 Ch2011 = Ch2009 ∗ I2 = 20215*1. R= Chn − Ch0 100 ∗ Ch0 n 20215 − 18818 100 ∗ = 1. 3. pe când construirea de noi capacitaţi porneşte de la 0.018 = 1. Modernizarea se axează în special pe parteă activă a utilajului. aceasta se va realiza într-o perioadă scurtă de timp cu concursul noilor cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii.

032 21. modernizare ce necesită investiţii.779 Cost de producţie (lei) 15. La această creştere a cheltuielilor a contribuit şi angajarea unor persoane calificate pentru a lucra cu noile utilaje.137 17.90 14. însă. La creşterea cheltuielior s-au adaugat investiţiile pe care societatea a trebuit să le facă. estimată pe baza metodei sporului mediu. faţă de primii patru ani. Tabelul 3.030.453 21.247. Costurile de producţie s-au redus considerabil. investiţii pe care acţionarul olandez le-a implementat aici.147. in România.882 Aşa cum se poate observa din tabelul de mai sus.2010 2011 2012 2013 20.214 1. prin raportarea cheltuielilor la producţia totală. am putut afla costul de producţie.434 Producţia totală (nr.839 20.7. În acest caz. prezentate în tabelul 3. Costul de producţie : Cunoscându-se atât cheltuielile cât şi producţia totală. reducere datorată în mare parte creşterii producţiei mult mai rapide decât creşterea costurilor.620 21. Cheluielile totale vor creşte datorită modernizării bazei tehnico-materiale.397. Urmează a fi importate utilaje ce vor duce la un consum mai mic de energie. costul de producţie va avea urmatoarele valori. ducând la diminuare a numarului de salariaţi.7 Situaţia comparativă a costului de producţie în perioada prognozată faţă de perioadă actuală Anii 2006 2007 2008 2009 Cheltuieli (mii lei) 18.46 15.81 17.682 1. portii) 1.440 1.998 19. la o creştere a producţiei realizate si a vitezei de lucru. cheltuielile totale au avut o evoluţie crescătoare în cei 4 ani.62 37 .

866 1.882 1.14 11.790 22.648.898. pe baza celor actuale.247.397.715 Producţia totală 1.22 19.39 21.620 21.909 Preţ de vânzare 21.689 33.815 34.344 1.387 1.909 12.8. Veniturile şi preţurile de vânzare sunt prezentate în tabelul 3.8 Veniturile şi preţul de vanzare Anii 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Venituri 24.147.453 21.898.885 25.435 30.82 11.815.26 19.815.344 1.682 1.731. 2012 şi 2013.99 19.740 31.779 1.61 22.51 12. datorită nivelului inflaţiei şi altor variabile care pot influenţa veniturile făcându-se doar o estimare.33 38 . Tabelul 3.030.866 1.52 Preţul de vânzare : Veniturile obţinute în anii următori 2010. nu pot fi cunoscute.032 21.20 20.440 1. 2011.214 1.648.387 1.53 19.2010 2011 2012 2013 20.731.958 36.

iar în următorii ani va creşte până la 7.Preţurile de vânzare sunt diferite.7 4.00 5.00 8.8 0. 39 .4 5. Cele destinate catering-ului industrial pentru companiile aeriene sunt asemănătoare cu cele din perioada 2006-2009. Profitul unitar are o evoluţie oscilantă.00 1. Profitul unitar.22 lei/porţie.37 lei/porţie.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fig.00 6.8 lei/portie la 4.4 7.00 2. 3.8lei/porţie.8 4. dată de evoluţia preţului de vânzare.00 7.6 7. obţinut ca diferenţă între preţul de vânzare şi costul de producţie poate fi urmărit în figura 3.5 lei/porţie.7 7.00 3. Meniurile destinate acestui segment de piaţă vor fi diferite faţă de cele destinate firmelor şi companiilor aeriene.4.00 4. gradiniţe şi creşe vor avea un alt nivel. faţă de anul 2009. În primii 3 ani a scăzut de la 5.00 7. Profit unitar 9. urmând să scadă în următorii 3 ani la aproximativ 19.5 6. Aceasta evoluţie a preţului de vânzare se datorează în mare parte creşterii veniturilor într-un ritm mai încet decât creşte producţia. iar cele pentru spitale. Preţul de vânzare va înregistra evoluţii oscilante în perioada prognozată.4 Profitul unitar. În anul următor prognozei preţul de vânzare va scădea la 19.

datorită fluctuaţiei numărului de salariaţi.9): Tabelul 3.29 5425.24 6051. 40 . în general.9 Nivelul productivităţii muncii Anii 2010 2011 2012 2013 Producţie totala (nr portii) 1.815.38 6185.731.45 Se poate observa că productivitatea muncii va creşte.Productivitatea muncii : Pentru a creşte producţia. Astfel. dintre care cei mai importanţi sunt :  Nivelul producţiei ce urmeaza a fi obţinută  Cunoştintele şi. În acest caz. productivitatea de 5000 porţii/zi va fi atinsă şi chiar depăşită.898.909 Nr salariati (persoane) 250 280 300 350 Productivitate (portii/pers) 6593. va ajunge de la 150 cât sunt în prezent. numărul de personal direct productiv nu va mai fi atât de mare. 300 în 2012 şi 350 în anul 2013. calificarea personalului  Organizarea raţională a proceselor de muncă. productivitatea va fi (tabelul 3.344 1.866 1. Folosind utilajele performante pe care holdingul olandez le-a dat în folosinţă anul trecut. urmează a spori atât numărul de salariaţi cât şi resursele financiare necesare investiţiilor în mijloace fixe. urmând să se menţină constant în perioada 2011-2012 şi chiar să scadă în anul 2013. concomitent cu crearea unui regim raţional de muncă  Modul în care este folosit timpul disponibil de lucru  Condiţiile tehnice în care se realizează producţia.648.387 1. numarul de salariati. Însă. la 250 în 2010 şi 280 în anul 2011. Necesarul de personal al societăţii depinde de numeroşi factori. pentru a folosi potenţialul productiv al personalului. ca urmare a implementării unor tehnici moderne.

• Se menţine permanent legătura cu acţionarul principal. raportându-se periodic rezultatele înregistrate • Forţa de muncă are un nivel corespunzator de calificare.C.CONCLUZII SI PROPUNERI În urma analizării activităţii S.S. • Organizarea structurală a conducerii este adecvata cu mărimea şi complexitatea societăţii. • Furnizorii societăţii sunt din domenii diverse de activitate. • Se remarcă o bună organizare a activităţii precum şi realizarea unui climat favorabil muncii în echipă. foarte important în creşterea competitivităţii societăţii.F.R.L. se pot observa urmatoarele: • Societatea dispune de construcţii adecvate desfăşurării procesului de producţie.. fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. “M.” S. precum şi de toate utilităţile necesare. 41 . reuşind să asigure toate necesităţile societăţii comerciale. fiind foarte bine structurată. • Structura managerială este corespunzator organizată pe niveluri ierarhice.

 Adoptarea unei politici de marketing agresive prin reclame în revistele de specialitate şi panotaj exterior.• • Profitul net a înregistrat o evoluţie in scadere în anul 2007-2008.  Creşterea nivelului de producţie la capacitatea de producţie maximă existentă. ca urmare a creşterii profitului. exprimând performanţa pe care o realizează societatea în perioadă analizată. BIBLIOGRAFIE 42 . Referitor la măsurile pe care societatea ar trebui să le adopte în viitor. acestea pot fi:  Dezvoltarea compartimentului de marketing existent. • Ratele rentabilităţii au înregistrat evoluţii crescătoare în anul 2009.  Investitii noi in conformitate cu noua gama de sortimente. pentru ca apoi să urmeze un trend crescator.  Introducerea în producţie a unei game sortimentale care să se adreseze unei noi categorii de consumatori.

Ana 3. Editura Economică. xx .1.Analiza economico-financiară a firmei. xx 7. Bucureşti. – Profitul. Iosif. Ciucur D. 2000. Bucureşti.manual universitar.macromex. Editura Economică. Gh 4. . Bucureşti. 5.com. 1999. Anexa 1: Cei mai importanţi furnizori ai SC “M. sunt: ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Agroalim Angst Best Brau-Union Caroli Coca-Cola Danone Dorna Excelent Heidi 43 .” S.L. C.F. Editura Expert. 1993. Editura Economică. Gheorghe.S.. Bucureşti. Bucureşti. 2003.Revista Capital. . . 6. 1999. Tribuna Economică.R. .Abordări moderne în managementul şi economia organizatorică. Gavrilă I. Colecţia 2005-2008. 2.www. – Economie .Management. Lung I. Nicolescu O. Rusu.

I Les Gastronomes Moara Loulis Overseas Parma Patiseriile Ana Selgros Suprem .S.F.T. sunt:  TAROM – principalul client  Majoritatea companiilor aeriene straine      LUFTANSA (Germania) BRITISH AIRWAYS (Marea Britanie) ALITALIA (Italia) AIRFRANCE (Franţa) TURKISH AIR (Turcia)  Companii care contracteaza mai puţine meniuri 44 .Gourmet Vincon Anexa 2: Cei mai importanti clienţi ai SC “M.L.⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Ifantis Indlacto J.” S.R.

care efectueaza curse ocazionale Printre cei mai mari clienti ai diviziei de catering industrial se numără:      Orange Ilbau Compaq Microsoft Tornado Systems 45 .     KLM (Olanda) SWISS AIR (Elveţia) MALEV (Bulgaria) CSA (Cehia) ROMAVIA (România)  Companii accidentale .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful