Sunteți pe pagina 1din 2

r

ln fiecare iriror do*inici ddpostul "rr,


.1

I'ROTOIERIA 2 CAP PRIMARIA SECTORU


Dupd cum Simbolul de credinfd (, este o mdrturisire verbalSa TaineiIntrupirii lui Hristos, Taini a iubirii fafi de lume, chemati si intre in Im re$a lui
Dumnezeu, tot a$a lcoana lui Hristos este o vizibild sau un simbol vizual al credinlei lui

PATRIARHIAROMANA ARHTEPTSCOPTA BUCUREgTTLOR

PRIMARI,A SECTORULUI 2 BUCURE$TI

D"minica O*c,doxiei

carese

Zestrea 71lei Ortodoxiei reprezintd . conginutul dreptei credinEe pe c^re noi o mdr sim cu tirie nu doar cu buzele, pentru ci atunci ne vom asemina cu fariseii, nu doat cu mintea, pentru cd atunci ne vom asemd.na cu fdlarrici, nu numai prin fapte, pentru ci iarigi ne vom asemina cu cei care nu au credin;i, dar fac tonrl din solidaritate umani, ci gi cu mintea, gi cu i a, gi cu fapta, gi cu toate simlirile noasrre. Suntem, precum spune SfAnta Evanghelie, in staulul pigunii lui Dumnezeu, iar pigunea lui Dumnezeu ce^ duhovniceasci inseamni de t Sfdnta Evanghelie gi Sfdnta Duminica Ortodoxiei este agezatdin post pentru ci nu poate fi conceputi viaga cregtini ad atdfi;rddeacestaPostul cel duhovnicesc nu trebuie si inceteze niciodati, pentru cd. el inseamni implinirea potuncilor, trdirea credingei in deplinitatea sa,bucuria nndefdii gi implinirea.

mirhrrisire a credingei in Hristos;i al comuniuniispirituale a Lui cu Biserica. intr-un fel,cinstireaicoaneilui Hristoseste cea mai concentratd a Simboluluide credinld saua forma mdrturisirii tedinlei in EI ;i a iubirii fald de El.lrin icoana ortodoxi sunt mirturisite deodati Dumn{zeirea ;i

ICOANA.
f .r.^"tra syreDr-n.t u

'+
Cu iI{AITA BINECWANTARE A PRE,AFERICITULUI PiRINTE

DAIIIEL,
PATRIARIIUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

-Z* martie ZO | 7

'i

Dumidici 24 martie 2013

ICOAN /r-f
'

"reastrerpr.i$ur ,l

nezeu

Biserica lcoanei - Parcul "Gridina lcdanei"


Bucuregd, Str. Icoanei nn 12, sector 2

18-2tmartie?Ol3 - zilnicslujbdPavecernifei 1B:00 mari(laBiserica Icoanei). + 19.30 - zilnic prelegericatehetice susfinutede specialigti in domeniulpicturii bisericegti, despre semnificaliagi folosul cifistirii sfintelbi"icoane(la Biserica IcoaneiJ. Ma4i 19martie2013 11.00 - Vernisajulexpozifiei ,,lcoanain inima pentru Activitdli Recreative copilului"(la Complexul giEducafie,,Sf6ntul Pantelimon"J. Vineri?Z martie 2013 * 18:00 - slujba Pavecernifei marj, Ia .Biserica Icoanei. * 19:30- CuvAnt de folosdespresfinteleicoanegi concert de cAntlri religioasedin perioadaPostului Marela Biserica lcoanei(corala Bisericii Icoanei). SAmbiti 23 martie 2013 * L7:00-L8:30- Vecernia lcoanei. la Biserica * 18:30 - L9:30- Procesiunea de seari in iurul Parcului lcoanei. * 19:30 - tA30 - Aloculiuni despre Lumina Ortodoxiei, cAntlri bisericegti amenajatd in fpe scena interiorulParcului lcoanei). * 20:30 - Revenireacredinciosilorla Biserica Icoanei. *

- 12:00 - SfAnta 10:00 Liturghie la Biserica p r e o ! or L 2 : 0 0 - 1 . 3 : 0 0- D e p l a s a r e a credinciogilor din parohiile aflate in Sectorul 9i preofi gi Protoieria2 Capitaligi a celorlalgi care dorescsi participe la eveniment, ceffe nca Icoanei. * 1.3:30- t4l.l5 - Procesiunea in jurul rcului Icoanei Preofii impreuni cu credinciogii se vor incolona in perirnetrul strdzilor Arthur 9i Alexandru D.Xenopol. * 74:tS - 15:00 - Slujbi de sfintire nelor purtate de credinciogi, de citre Prea Pirinte Daniel- PatriarhulBisericiiOrtodoxe Ro saude cdtredelegatul Preafericirii Sale, - Rostirea Mirturisirii deCredinfi (Crezul). I - Alocugiune rostiti dedl,PrimarNeculai Onfianu. - CuvAnt de folos rostit de Preafericitul'Pirinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romdne sau delegatul Preaferidirii Sale. * L5:00- 15:15- Revenirea credinciogilor la Biserica
lcoanei,

* *

I t. ] | l, Ma rturisi a de lredinla

rezul
Cred intru Atottiitorql, plntntului, nsvlzutelof. Tatll Unul Dumnezeu, Flcltorul cerului al 9i gi vlzutelor tuturor.

Fiul lui $i intru Unul Domn Iigus Hrietog, Dumnzeu, Unul-Nlecut, Care din Tatll S-a ntlscut mai inainte de toti vecii. Luninl din LuminE, Dunnezu adevlrat din Dunurezeu adeylrat, .nEscut, nu fleut,' Cel de o fiinti prin Care toate g-au ficut. cu latill, ,. gi pentru Car pentru nbi, oamenii, a noastril mAntuire, S-a pogorit din ceruri 9i gi din Maria S-a intrupat de Ia Duhul Sfint Fecioara, 9i S-a fAcut om. pentru noi in zilele lui 9i S-a rlstignit Pontiu Pilat 9i a pitimit S-a ingropat. 9i 'a treia zi, dup! Scripturi. $i a inviat S-a in{ltat Ia ceruri 9i 9i gade de-a dreapta TatIlui. gi iartgi va sil vini cu elav{, si'judece viii gi mortii, 'a Clrui inp{r5fie nu va avea sfArgit. intru $i Ficltorul, impreuni 9i allvit, Duhul SfAnt, Domnul de viatt purcede, Cel ee Care din Tatll Tatil.9i Fiul cu cu este inchinat Care a..grlit prin prooroci. sfAnti, Biserici. botez eq mortilor.
I

intrir una, apostoleascl Mirturi.seso . picatelor. Agtept-ipv5, $i viata Amih\

eoborn*ceaecil

gi

i.ntru

iertarea

I-a iniliativa Preafericitului Pdrinte Patriath Daniel, ' anr:[2073 a fost declatat anul omagial al Sfrnflor lmpfuali Constantin gi Elena gi anul comemorativ ,rDumitru Staniloaet' ln Patriathia Romdni.

vea u l u i

ce va si fie.