P. 1
Fise Limba Romana Clasa i

Fise Limba Romana Clasa i

|Views: 1,771|Likes:
Published by alinabaltatu

More info:

Published by: alinabaltatu on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2014

pdf

text

original

Caiet

FISE DE LUCRU
ELEV:
CLASA:
PROFESOR:
........................... .....................
e E
1. ÎNCERCUIEŞTE LITERA e ŞI SUBLINIAZĂ LITERA E ÎN TEXTUL
URMĂTOR:
,,E ! Vezi greb! "i r#r"ie $
Ur%#&'%e( )e %#r#r"ie,
*ri' "+i'# ,i %"-.'(,
*ie)(e'e %" /"'e( b.'0,
S# 'e&'/e'i'eze z!re!...
*!/#re! "i E, )ri' /(ee,
Zb1!r# i' ,i )ri' !ee.
T" 1 %2e+i %1)i#re,(e...
C.'0 zi%i E , 3!4! z.+be,(e !,,
5 *e(re 62e+ez 7Alfabetul vesel 8
9.CITEŞTE CUVINTELE :E MAI ;OS ŞI ALCĂTUIEŞTE ORAL C<TE O
*RO*OZI=IE *ENTRU >IECARE :
N!e "r+e r!+"r!
A"r! +!re !+!re
?. COM*LETEAZĂ CUVINTELE CU SILABELE *OTRIVITE :
+e&@@@@ @@@ & re E& @@@@
+!& @@@@ @@@&r! @@@@ & @@@@& re
A. COM*LETEAZĂ *RO*OZI=IILE :
E+! !re @@@@@@@@@@@@@@ .
@@@@@@@@@@@ !re +"re .
@@@@@@@@@@@ e @@@@@@@@@@@ .
B. *UNE ÎN OR:INE ŞI SCRIE *RO*OZI=IILE :
• +!re , r!+! , e @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
• +"re, !re , '" , N!'" @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
• e , +e! , +!r!+! , ! @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


....................................... ..............
>i,# 0e "%r"
1. REALIZEAZĂ CORES*ON:EN=A ÎNTRE LITERELE :E TI*AR ŞI
CELE :E M<NĂ :
' E ! N M e R " + U r A
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
9. SILABELE S&AU AMESTECAT ! >ORMEAZĂ C<T MAI MULTE CUVINTE
ŞI SCRIE&LE *E R<N:UL :E MAI ;OS .
r! N! +!
! '" E re
'e +e M!
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
?. ÎNCERCUIEŞTE CUVINTELE *E CARE LE *O=I CITI :
'e'e , +!re, "r+e, '!i, i'i+!, A'!, E+i, re'"+e, e" , M!'e! , Ri%!,
'"%, '1r, E+!
A. COM*LETEAZĂ *RO*OZI=IILE :
• N!'! e @@@@@@@@@@@@ .
• E'e !re @@@@@@@@@@@@@@ .
• @@@@@@@@@@@@ e ! +e! .
................................. ....................

1.Colorează obiectele în a căror den!ire "e ade "netl l .


#. $ncercie%te c&intele "cri"e c literele în&ă'ate .
lac carte E!il &olan
lna !elc Elena !acl
llea alne "oare lalele
(. Scrie n!ele obiectelor de"enate .

................................................................................................................................................
).Pne în ordine c&intele *entr a +or!a *ro*ozi'ii "i a*oi "crie,le.
• inie- lna- ac!- e .
................................................................................
• ani!al- renl- !are- e- n .
..........................................................................
....................................... .....................
! C O
1. Ci(e,(e (eD(" %" !(e'4ie :
M1!r!
.enea /arc e !orar. E n !orar c ren!e. /oara li e !are.
Oa!enii c care !ari rca la !oara li . El !ai are n cal c coa!a ca ara!a.
9. A0re/e!z#&i %1eg""i 0e gr") %.(e-! E'(reb#ri, E' eg#("r# %" (eD(" %i(i(.
?. Or01'e!z# %"-i'(ee "r+#(1!re )e'(r" ! 1b4i'e %.(e 1 )r1)1zi4ie :
 e - la - Ionel - lcr .
 a- alne - Ele - a!are .
 n - are - o - /iron - !oale .
A. U'e,(e %1re%( : !ere r!ene
cornri acre
carne a!are
coa!a !oale
alne arie
B. Î'#("r# )ri+! /i!b# ! 3ie%#r"i %"-.'(, !)1i !)i%# e(i%2e(! %" %"-.'("
1b4i'"(:
colac ....................... arac ................................ alna ....................
!ara!a .................. co!oara.......................... nenea .....................
!area .................... !orar ............................. ren!e ...................
F. Î'1%"ie,(e %i3ree %" i(ere ,i %i(e,(e )r1)1zi4i! 1b4i'"(# :
# 1 ( ) 1
1 ( 0
1 1 ( 1 # 0 2 0
# 3 )
1 4 A 2 4 L
# 4 / 3 4 O
( 4 R 1 4 C
) 4 I 0 4 E
etic5ete
lna lac rac rea ra!a !oara rar nea n!e
! C O
1. Cite%te %i *otri&e%te :
!oara cana lalele !iel !elc cal ini!a


#. Cite%te c&intele - de"*arte,le în "ilabe *rin linii oblice %i "crie n!ărl de "ilabe
core"*nzător +iecări c&6nt :
%1G!%GC 9 norC eroC ca!ionC
cloareC arcC oierC cara!eleC
(.Se*ară *rin linii &erticale c&intele din *ro*ozi'iile r!ătoare :
 Ancaarelalele .
 /anoleiaalne .
 Canaec!ierearie .
2. Une%te corect :
Crinl e n ani!al !ic .
/iell e n ani!al !are .
Renl n e n ani!al .
). „ Eu scriu una, tu scrii multe ! ”
A*lică în dre*tl +iecări c&6nt "cri" !ai 7o" - etic5eta *e care e"te "cri" c&6ntl care
den!e%te !ai !lte obiecte :
!orar.............................. con................................... olar...............................
cal.................................. canar.................................... le.....................................
!iner............................. cla!a................................... ani!al...............................
!orari canari conri olari cai !ineri ani!ale cla!e lei
)
1. Cite%te %i *otri&e%te :
*e*ene co*ac *erie *ara *elican c*a *orc

#. Cite%te c&intele- a*oi "e*ară "ilabele c&intelor *rin linii oblice :
a8*a8 *a*c *eron co*ill
ca*ac *o*or *o!*a l*
(. Ordonează c&intele în *ro*ozi'ii :
 n - are - Elena - *enar .
 Ra!ona - n - *lanta - *o! .
 *arca- ca!ionl - .ic .
).$nlocie%te c alte litere - *e r6nd - *ri!a literă a c&6ntli )!i *entr a ob'ine
noi c&inte .
)!i 9 ..ai- ...ai- ...ai - ...ai
2. $nlocie%te c alte litere - *e r6nd - lti!a literă a c&6ntli %!) *entr a
ob'ine noi c&inte .
%!) 9 ca... - ca... - ca... - ca...
*
1. Sbliniază c&intele *e care le *o'i citi :
a*a *ar co*ac Pal
a*oi *at *o*or Palina
*arte *arc *eron Pa&el
#. Se*ară *rin linii &erticale c&intele din *ro*ozi'iile r!ătoare :
 A*arePal.
 Palaaren*enar .
 Pla*!ae!oale .
(. Scrie c6te n n!e de co*il care "ă încea*ă c literele de !ai 7o". :
A...............- /.....................- R...................- I........................- O......................
E................- .......................- C....................- L........................- P.......................
).A*lică- în dre*tl +iecărei i!a:ini- etic5eta c c&6ntl *otri&it :

crin !ere canar cal
!ac *ere *i *orc
(
1. Ci(e,(e ,i )1(ri-e,(e :
carte ter!o!etr lacăt tractor cort !ătră tort

9. Ci(e,(e %"-i'(ee, !)1i /e)!r# /i!bee %"-i'(e1r )ri' i'ii 1bi%e :
tata caiet o!ăt !nte to*or
*ort trei călător l!inat !otoretă
?. Or01'e!z# %"-i'(ee E' )r1)1zi4ii :
 ani - trei - Cătălin - are 9...................................................................................
 noi - trenl - c - călători! 9........................................................................................
 o- carte- Antonio- are- ani!ale- c 9.......................................................................
A. C1+)e(e!z# )r1)1zi4iie %" %"-i'(e %!re /# %1'4i'# i(er! ( :
 Catrinel e c ..............................
 Cati cată ................................
 Petrică ară c ...........................
 ........................taie !ărl în .........................
B. „ Eu scriu una, tu scrii multe ! ”
A)i%# E' 0re)(" 3ie%#r"i %"-.'( /%ri/ +!i H1/ , e(i%2e(! )e %!re e/(e /%ri/ %"-.'("
%!re 0e'"+e,(e +!i +"(e 1bie%(e :
tractor................................. tren................................... te!ă.............................
tort....................................... catara!ă ............................. *icătră........................
caiet.................................... tr!ă................................... !otor...........................
tr!e !otoare caiete
tortri catara!e *icătri
te!e trenri tractoare
T
1.S"bi'i!z# %"-i'(ee )e %!re e )14i %i(i . :e/)!r(e&e E' /i!be ,i /%rie E' %#/"4#
'"+#r" %1re/)"'z#(1r :
!otan ; "at ; !etro ; cetate ;
Co"tel ; toc ; <o!a ; nt ;
tocător ; Otilia ; !ate!atică ; ca"tel ;
9. Or01'e!z# /i!bee )e'(r" ! 1b4i'e %"-i'(e :
 net - car 9........................................ tor - că - lă 9 .....................................
 cor - nă - ti 9 .................................. !ă - ră - t 9 ......................................
 ră -na - t 9 ................................... ne - tro - ti - tă 9 ..............................
?. S%rie %"-i'(e %!re E'%e) +ere" %" T :
T : ...........................................................................................................................................
.
A. Se)!r# )ri' i'ii -er(i%!e %"-i'(ee 0i' )r1)1zi4iie "r+#(1!re :
 <oraaren!otan .
 <oniela!nte.
 Carteali<raianenoă .
B. Ci(e,(e ,i )1(ri-e,(e ! A)i%# e(i%2e(! %" %"-.'(" )1(ri-i( .
 <eo a lcrat toată ...................................
 <i!otei cată ........................................
 <ata re*ară o ..............................................
 ..................... a trect ca o nălcă .
 Antonio e c .........................................
 ......................... e n !otan .
<an <raian <renl cartea te!a antenă
! C T
1. Î'%er%"ie,(e %"-i'(ee %!re 0e'"+e/% +iH1!%e 0e (r!'/)1r( :
!iner trotinetă cocor !etro
!otoretă !arinar tnel *elican
tractor ca!ion elico*ter tren
9. U'e,(e %"-i'(ee %" E'4ee/ 1)"/ :
!are tare
neatent !ic
!oale atent
?. C1+)e(e!z# %" /i!b! )1(ri-i(# :
te , === !i, === că, ===,===
===, tor ===, na *e , ===,===
A. „ Eu scriu multe, tu scrii una! ”
A)i%# E' 0re)(" 3ie%#r"i %"-.'( /%ri/ +!i H1/ , e(i%2e(! )e %!re e/(e /%ri/ %"-.'("
%!re 0e'"+e,(e "' /i'g"r 1bie%( :
*ăni .............................. to*oare ......................... note .........................
*ortrete ......................... *ete .............................. croitori ....................
B. A)i%# E' (!be e(i%2e(ee %" '"+ee %er"(e 0e 3ie%!re r"bri%# :
%1)ii !'i+!e +e/erii
*ăn *ortret croitor notă to*or *ată
<ania !iner le
!arinar Arel că*rioară
!ecanic că!ilă /atei
! C T
1. Ci(e,(e ,i )1(ri-e,(e :
!'(e'# 1!ie %1)1( ei%1)(er !+! %#)ri1!r#

9. Î'%er%"ie,(e %"-i'(ee %!re 0e'"+e/% 1bie%(ee ,%1!r""i :
alne carte trotinetă caiete cretă arc
linie *eron creioane că!ilă tort acarele
*enar !anal *ălărie căli!ară cal *nte
?.U'e,(e %"-i'(ee %" !%e!,i E'4ee/ :
iată cărare
*otecă o!ăt
nea !o!ent
cli*ă ite
A. Se)!r# )ri' i'ii -er(i%!e %"-i'(ee 0i' )r1)1zi4iie "r+#(1!re :
 *e(re!re1+1(1re(# .
 *e)1(e%#!)!re")" .
 M!(eii!%"(i!%"%rei1!'e .
B. S%rie %"-i'(e %!re /# E'%e!)# %" 3ie%!re i(er# 0e +!i H1/:
T : .................. 1 : .........................> C : ........................> ) : ..................>
R : .................> ( :...........................> i : ..........................> L : ....................
! C V
1. S%rie, %" i(ere, 0e (i)!r, 0e'"+irie -ie4"i(1!re1r , !)1i %i(e,(e %"-.'(" 0e
)e -er(i%!# .
9. Ci(e,(e (eD(" %" !(e'4ie .
Ie)"ree E-irei
El&ira are n ie*re !ic- !aroni. El &rea !ere !orco&i.
Ac! ar &rea "alată *roa"*ătă.
? Vai- e n ie*re tare laco! @ "*ne El&ira "*ărată .

?.Bi3e!z# r#/)"'/" %1re%(.
El&ira are : Ie*rele e"te : Ie*rele &rea :
; o *i"ică > ; !are> ; "alată >
; n ie*re > ; !ic > ; &inete >
; n cal . ; !aroni . ; !orco&i .
A. Î'%er%"ie,(e %"-i'(ee %e 0e'"+e/% !'i+!e .
 &l*e- creion- !iel - ca!ion- oaie - *rne- !otan - lăcră!ioare- r" -
"anie- l* - cărare- ca*ră - &iorele- că*rioară- *orc .
B. ;1% : ICe e )!%e /# +#'.'%e $J
A)i%# e(i%2e(! )e %!re e/(e /%ri/ "' %"-.'( %e 0e'"+e,(e +.'%!re! )re3er!(# !
!'i+!""i .
ie*rele 9..................... r"l 9......................... l*l 9 ................
&l*ea 9 ........................ *i"ica 9 ..........................
F. ;1% : IC"+ )1!(e 3i $ J
A)i%# e(i%2e(! )e %!re e/(e /%ri/ "' %"-.'( %e !r!(# 1 E'/",ire %1re/)"'z#(1!re
!'i+!""i re/)e%(i- .
!iel 9 ....................... cal 9 ............................. l* 9 ............................
*i"ică 9 .............................. &l*e 9 ...............................
K. Ci(e,(e %"-i'(ee E' 1r0i'e! i'0i%!(# . S%rie )r1)1zi4iie 1b4i'"(e .
11 , Vali 3, Pi"oil ( A Voic 1, are
#, Ca!eliei ), &rea 1,are 0, !iel
1B, lă*tic 1#, trei C, ca*re 2 , n
11 - 1 - 2- 0 9 ........................................................................................................................
3- # - )- 1B 9..........................................................................................................................
( - 1- 1# - C 9..........................................................................................................................
L. C11re!z# !'i+!ee /#b!(i%e .


...............................................................................................................................
la*te !orco&i *i oi !re
ră !ic !aro &icleană "o!noroa"ă
! C V
1. Ci(e,(e (eD(" %" !(e'4ie .
<r!a
Viorel e *ă"tor. El are o tr!ă c noă oi - o*t !iei - *atr ca*re .
Snt "" la !nte. Pe "eară "a noa*tea l*l "e a*ro*ie. Pă"torl a"cltă.
. o "ă la"e l*l "ă ia &reo oaie @
9.Bi3e!z# r#/)"'/" %1re%(.
Viorel e"te : El are : Se a*ro*ie :
; !iner > ; trei oi > ; lel >
; *ă"tor > ; *atr oi> ; l*l >
; !orar . ; noă oi . ; call .
?. Se)!r# )ri' i'ii -er(i%!e %"-i'(ee 0i' )r1)1zi4iie "r+#(1!re , !)1i /%rie
)r1)1zi4iie 1b4i'"(e :
 Lelenani!al*ternic .
C..............................................................................................................................
 Ie*rele&rea"alată.
C..............................................................................................................................
 Call!ee!aroni.
C..............................................................................................................................
A. ;1% : I6#/e,(e i'(r"/" ! J
T!ie, 0i' 3ie%!re ,ir 0e %"-i'(e , %"-.'(" 'e)1(ri-i( .
 *orc - leoaică - !ierlă - ren .
 &inete- !orco&i- ca"tra&ete- *rne .
 lalele - *elicani - crini- &iolete .
B. U'e,(e %"-i'(ee %" /e'/ !/e+#'#(1r :
oier *otecă
cărare *ă"tor
lcră! *orni!
*lecă! con"tri!
F. C1+)e(e!z# )r1)1zi4iie :
/iell li Lca e"te ............................. .
..........................e n ani!al &iclean .
......................... călărea ........................... .
/ierla e"te o .................................. .
0
1.Ci(e,(e ,i )1(ri-e,(e :
doctor dinte cado do&leac !edalie cadă


9. A)i%# E' (!be e(i%2e(ee %" %"-i'(e )1(ri-i( %eri'4e1r :
1 /i!b# 9 /i!be ? /i!be
?. ;1% :I S# r1/(i+ %1re%( ! J T!ie %"-i'(ee /%ri/e gre,i( :
deal , dial *erde A *ierde ied A ed
doa!nă A da!nă doar!e A dar!e dare A doare
A. ;1% :I S# -1rbi+ )1i(i%1/ ! J . U'e,(e %1re/)"'z#(1r :
t d!neaei
el d!neata
ea d!neali
ei d!nea&oa"tră
&oi d!nealor
B. A0!"g# i(er! 0 E' 3!4! %"-i'(e1r "r+#(1!re ,i !)1i !)i%# e(i%2e(ee )e %!re /"'(
/%ri/e %"-i'(ee 1b4i'"(e :
ai 9............... oare 9............... ra!ă 9...............
oi 9............... ar 9............... dă 9...............
F. ;1% :I T ,i 0 E' %1+)e(i4ie ! J
Î'1%"ie,(e i(er! ( 0i' %"-.'( %" i(er! 0 . S%rie %"-.'(" '1" 1b4i'"( .
tată 9............... toc 9............... toa!nă 9...............
trea*tă 9............... toi 9............... tac 9...............
dd !edic drere
dinte cald *ădre
"tradă doi candelă
doare dai doi dra!ă dar ddă
:
1. *ri-e,(e i+!gi'e! ,i !)1i %1+)e(e!z# )r1)1zi4iie 0e +!i H1/ :
:!'ie!D 9 :!-i0
E
:ei!
 <atăl e"te ......................... .
 /a!a e"te ........................ .
 Co*ill e"te ...................... .
9. U'e,(e %1re%( :
Doctorl e"te a*ladat .
Didi &indecă oa!enii .
Dre"orl e cariat .
Dintele a"cltă o !elodie .
?. A)i%# E' 0re)(" i+!gi'ii 3ie%#r"i %1)i e(i%2e(! )e %!re e/(e /%ri/ "' '"+e
%1re/)"'z#(1r %eri'4ei :

....................... .......................... ........................ ......................... ..................
# "ilabe ( "ilabe 1 "ilabă # "ilabe ( "ilabe
A. U'e,(e %"-i'(ee %" E'4ee/ 1)"/ :
cade a*are
căldră "e ridică
di"*are răcoare
&inde &e"el
tri"t c!*ără
B. Se)!r# )ri' i'ii -er(i%!e %"-i'(ee 0i' )r1)1zi4iie "r+#(1!re , !)1i /%rie
)r1)1zi4iie 1b4i'"(e :
 Doraredoiani . 9 .......................................................................................................
 D!itre"te!edic . 9 .................................................................................................
 Dorela*ri!itndar. 9...................................................................................................
Dora Dan Delia D!itrel
Dorel
SCRIEREA CU ...............................................
1. S%rie, %" i(ere, 0e (i)!r, 0e'"+irie 1bie%(e1r, !)1i %i(e,(e %"-i'(ee 0e )e -er(i%!#
,i %1+)e(e!z# (i(" .
9. :e/%1)er# '"+ee 0e )er/1!'e , 0e !'i+!e , 0e 1%!i(#4i , !)1i /%rie&e :
M A R I N C ................................................................
O * A R I L ................................................................
A R : T N E ................................................................
N S I R A O ...............................................................
A R E L U T ................................................................
S I N A I A ................................................................
?. C11re!z# %" r1," %!/e(ee %" '"+e 0e )er/1!'e, %" -er0e %!/e(ee %" '"+e
0e 1%!i(#4i, %" g!be' %!/e(ee %" '"+e 0e !'i+!e .
Valentin <an Coco
Arad Dorina Ur"ei
Pal Oradea Va"li
Riri /a!aia Co"!in
A. S"bi'i!z# '"+ee 0e %#r4i . Î'%er%"ie,(e i(er! i'i4i!# .
 caiet - Ur"l *ăcălit de &l*e - carte- A!intiri din co*ilărie - clori - Iedl c
trei ca*re .
B. C1+)e(e!z# %"-i'(ee %" i(er! )1(ri-i(# :
%, C r , R ' , N - , V ! , A + , M ( , T
...o!oară ...odica ...a"tre ...iorica ...&ion ...artinel ...o!
...orina ...oată ...ic ...l*e ...relia ...re ...o*or
F. C1+)e(e!z# )r1)1zi4iie %" %"-i'(e %e /e /%ri" +ere" %" i(er# +!re !
E'%e)"( :
 A! a"cltat *o&e"tea ........................................... .
 .............................. are n *enar no .
 .............................. roade n o" .
 ........................ *leacă la ...................... c *ărin'ii .
 .................... &ine de la ....................... .
 ............... are *ene colorate .
K.Tr!'/31r+# '"+ee 0e b#ie4i E' '"+e 0e 3e(e . A)i%# e(i%2e(ee
%1re/)"'z#(1!re .
Co"!in .................. > Andrei ....................... > Alin ................... >
Ilian ................... > Cătălin ........................ > Pal ................. >
Sorin ................... > /ădălin ........................ > Daniel .................. .
L. :# '"+e 3ii'4e1r !

.................................................................................................................................................
C#(#i'! *!"! S1ri'!
:!'ie! C1/+i'! Ai'!
I"i!'! M#0#i'! A'0ree!
! C Î
1. Ci(e,(e ,i )1(ri-e,(e !

detecti& *o!*ier a*icltor o"*ătar *ictor &eterinar actor
9. :e/%1)er# !(e '"+e 0e +e/erii !
M E : I C T * @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O I E R T S U @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
R E O L A R V @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
A V I A T O R @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
R A C T O R E @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
C R O I T O R @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
M E C A N I C
?. ;1% : IC" %e "%re!z# 3ie%!re $ J.
A)i%# e(i%2e(! )e %!re e/(e /%ri/ "' %"-.'( %e 0e'"+e,(e 1bie%(" 311/i( E' 3ie%!re
+e/erie .
*ictorl , croitorl , doctorl ,
olarl , tractori"tl , "criitorl ,
"cl*torl , *o!*ierl , &o*"itorl ,

A.Se)!r# )ri' i'ii -er(i%!e %"-i'(ee 0i' )r1)1zi4iie "r+#(1!re , !)1i /%rie
)r1)1zi4iie 1b4i'"(e :
 $ncrtea!ea"ntnoă"t*i. ..........................................................................................
....
 .eneaIone&o*"itor .
...........................................................................................
 A!cno"ctn*ictorren!it.
.....................................................................................
B. Or01'e!z# /i!bee )e'(r" ! 1b4i'e %"-i'(e .
 nic - crai 9 ...............................................
 ra - o - tor 9.............................................
 tor- *ă" 9................................................
 ri - !a -nar 9..........................................
acl *en"la ltl
"teto"co*l tractorl dalta
a*a &o*"eaa "tilol
>IŞĂ :E LUCRU

1. T!ie %"-i'(ee %e '" %1re/)"'0 %" i+!gi'e! :
cadori liliac oaie *e*eni creion
cado lalea că!ilă *rne carte
caiet lalele ca*ră *e*ene cort
9. Ci(e,(e ,i )1(ri-e,(e :
1 9 ?
; Co*iii "nt în cla"ă .
; Ele&a "e ită la !icro"co* .
; Doa!na *ne cartea în ctie .
; Ele&ii "cri .
; Pe !a"ă "nt doă ctii .
; Ea "tă *e "can .
A. Or01'e!z# %"-i'(ee E' )r1)1zi4ii ,i /%rie )r1)1zi4iie 1b4i'"(e :
 !innat- teil - !iroa"e
........................................................................................................................................
 Cri"tina - la - e"te - denti"t
...........................................................................................................................................
 aero*ort- *lecă!- noi - "*re
..........................................................................................................................................
B. ;1% : I6#/e,(e i'(r"/" ! J.T!ie, 0i' 3ie%!re ,ir 0e %"-i'(e , %"-.'(" 'e)1(ri-i( .
 *ian - tro!*etă- &ioară - "tilo .
 ca"ă - tren- !etro - ca!ion .
 &iolete- !orco&i - lalele- lăcră!ioare .
 !iner - *o!*ier - to*or - actor .
. G E
1. Ci(e,(e ,i )1(ri-e,(e :

%.'(!r +.'# E'1(#(1ri ).i'e %.i'e -.'#(1r
9. ;1% :I S# /%rie+ %1re%( ! J. T!ie %"-i'(ee /%ri/e gre,i( .
c6ntec &înt !6ncare 6ncă înoată !6ine lînă î!*acă
cîntec &6nt !încare îna*oi 6noată !îine l6nă 6!*acă
?. Ci(e,(e %"-i'(ee E' 1r0i'e! i'0i%!(# . S%rie )r1)1zi4iie 1b4i'"(e .
9 *.r-" L E" 1 r1+.'
? E'1!(# B e/(e F C1/(e
K /"'( M re)e0e A (.+)!r
# - 2 - ) 9 ...................................................................................................................
0 - 1 - 1 9 ...................................................................................................................
3 - ( - C 9 ...................................................................................................................
A. ;1% :„Găseşte cuvintele surori ! ”.C11re!z# %"-i'(ee E'r"0i(e, 311/i'0 !%ee!,i
%"1!re .
ro!6n î!*ărat ro!6ne%te î!*ărăte"c
î!*ărătea"ă Ro!6nia î!*ărăte%te ro!6na%
B. ;1%: „ Eu scriu multe, tu scrii una! ”
A)i%# E' 0re)(" 3ie%#r"i %"-.'( /%ri/ +!i H1/ , e(i%2e(! )e %!re e/(e /%ri/ %"-.'("
%!re 0e'"+e,(e "' /i'g"r 1bie%( :
r6ndri înde!nri înt6lniri
ro!6ni c6ini r6!e
î!*ărăte"e *6ini c6!*ii
&6ntri r6ndnele !6ini
r6nd înde!n înt6lnire ro!6n
c6ine r6!ă î!*ărătea"ă *6ine
c6!*ie &6nt r6ndnică !6nă
b
1. T!ie %"-i'(ee %e '" %1re/)"'0 %" i+!gi'e! :
"can becri roabă o! cb
bidon bec !a"ă tobă ctie
bancă barcă "cară robot cbri
9.C1+)e(e!z# )r1)1zi4i! . A)i%# e(i%2e(! %" %"-.'(" )1(ri-i( .
 Iacob "e *li!bă c ................................. .
 $n borcan e !iere ................................. .
 .enea .ic *oartă .................................... .
 Andrei bate ......................................... .
 <ata "tă *e ........................................... .
 Doctorl &indecă .................................... .
?. ;1% :I ) ,i b E' %1+)e(i4ie ! J
Î'1%"ie,(e i(er! ) 0i' %"-.'( %" i(er! b . A)i%# e(i%2e(! %" %"-.'(" '1" 1b4i'"(.
*ilă 9................. *ere 9................. *ar 9.................
*ară 9................. *arcă 9................. *ne 9.................

A. Or01'e!z# /i!bee )e'(r" ! 1b4i'e %"-i'(e . S%rie %"-i'(ee .
 boc - bo 9.....................................
 bec - ber 9.....................................
 nic- b 9.....................................
 nă - bă - tr6 9.....................................
 c - ri - b -e 9.....................................
B. T!ie "(i+ee 01"# i(ere 0i' 3ie%!re %"-.'(. S%rie %"-i'(ee '1i 1b4i'"(e .
bnic 9 baton 9 barcă 9
bilete 9 bancă 9 balon 9

ba"că bnă barca bolna&ii toba bancă

bilă bar bere
bne barcă bară
B
1. S%rie %" i(ere 0e (i)!r 0e'"+irie 1bie%(e1r .
B
B
B
B
B
B
9. A3# %"+ /e '"+e/% )rie(e'ii +ei ,i "'0e 1%"ie/% . A)i%# e(i%2e(ee
%1re/)"'z#(1!re.

n!ele .................. ..................... .................
( "ilabe ( "ilabe # "ilabe
localitatea .................. ..................... .................
# "ilabe # "ilabe ( "ilabe
?.Se)!r# )ri' i'ii -er(i%!e %"-i'(ee 0i' )r1)1zi4iie "r+#(1!re , !)1i /%rie
)r1)1zi4iie 1b4i'"(e :
 Fniclarebarbăalbă .9................................................................................................
 Gerbana"o"itlacabană . 9..............................................................................................
 A!o!brelăalba"tră . 9.............................................................................................
A. ;1% : I6#/e,(e i'(r"/" ! J
T!ie, 0i' 3ie%!re ,ir 0e %"-i'(e , %"-.'(" 'e)1(ri-i( .
 Farb - /arin- <eodor- Car!en
 Va"li- Arad- Fcr- Oradea
 Ionel- Fianca- Alina- Si!ona
Fianca <iberi Fcr Fianca <iberi Fcr
Fra%o& Fcre%ti Sibi Fra%o& Fcre%ti Sibi
>IŞĂ :E LUCRU
1. S%rie 0e'"+ire! 3ie%#r"i 1bie%( :

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.

.................................................................................................................................................
9. Ci(e,(e %"-i'(ee, !)1i /e)!r# /i!bee %"-i'(e1r )ri' i'ii -er(i%!e :

!'(e'# (er+1+e(r" !%-!ri" )!)"+#
("'e %"r!( e-!'(!i -1i'i%
1)!(# )eeri'# +1r%1-i (e+e
/!-!ri'# /(i1" %!01" )e,(e
%.'(e% +.'%!re E'%re0ere E'-i'/
?. Tr!'/%rie )r1)1zi4iie :
 *.r-" +#'.'%# ).i'e %!0# .
 L! /(.'# +.'%#+ /+.'(.'# .
 C.i'ee +.r.ie .
 A"re !re +.'! /%r.'(i(# .
 Î' )#+.'( /"'( r.+e +"(e.
 M.i'e !+ 1 E'(.'ire ! )!(i/erie .
 V.'(" b!(e %" )"(ere.
 N1i /"'(e+ E' %!/! E'(.i .
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
%eGCE
1. Scrie c litere de ti*ar den!irile obiectelor .
C E
C E
C E
C E
C E
C E
#. Hoc : IC! *oate +i J K . Fi+ează ră"*n"rile corecte.
%er" /e'i' O %e!r
!
!0.'%# O g.'0#%e" E'!( O /)i%ee !"rii O
%"+i'(e O +1!e O +i% O !b!/(re O
'1r1/ O g!be'# O 'egr" O %1!)(e O
(. Co!*letează *ro*ozi'ia . A*lică etic5eta c c&6ntl *otri&it .
 Mir%e! be! %e!i ....................
 M!+! ........................ -i'e(e .
 Ne'e! Cer'!( e .........................
 S(i1" '" +!i !re ...........................
 M!r%e! ! )ier0"( "' ...............................
 B"'i%! .......................... .'# .
). Hoc: „ Eu scriu una, tu scrii multe! ”.A*lică în dre*tl +iecări c&6nt "cri" !ai 7o" -
etic5eta *e care e"te "cri" c&6ntl care den!e%te !ai !lte obiecte :
1%e!' 7 %e!,%# & /)i% &
%e!/ 7 g.'0#%e & %er%e &
%erb 7 %er% & !% &

2.Cite%te c&intele în ordinea indicată . Scrie *ro*ozi'iile ob'inte .
1A 0"%e B Mir%e! F /%e'# 19 ! 1P %e!,%#
1B )e A E' K /!%" L i'(r!( 1 re%e
? !%(1rii 11 e/(e 9 !" 1? !)(e M +1!r#
B, 1A, K, 19, M C ...................................................................................................................
1B , F , 9 , L , ? C ...................................................................................................................
A, 1P , 11, 1? , 1 C .................................................................................................................
%e,(i 1%e!'e /)i%e
g.'0#%ei %e!/"ri %er%ei
%er%"ri %erbi !%e
%1!%e re%e +#%e!r %er%e (1!r%e %er'e!#
3

1. Colorează ca"eta c c&6ntl core"*nzător i!a:inii :
3!r3"rie )!'(13i 3r"%(e g!r1!3# %!r(13i 3"("ri 3"ier ei%e
3!/1e )r"'e 31ri g"("ie %13e(!r !bi'# '!/("ri ee3!'(
3!r3"rii )!'(13 3"g g!r1!3e %!3e! 3"("re '"3#r 3ei'!r
#. Lă"e%te +a!ilia c&6ntli 31!re. $ncercie%te c&intele :ă"ite .
31r#rie , 3ei'!r , 31r#re!/# , 3"r%# , /i31' , 31ri%e! , 31r!r , 31r+e ,
E'31ri(e , 3ri%1/, E'31r!(#

(. Hoc : ILă"e%te intr"l @ K<aie c&6ntl ne*otri&it din +iecare %ir de c&inte.
 3e/ , 3"/(# , 3!r3"rie , 3"!r , )!(1' Q
 g!r1!3# , %!3e! , (r!'0!3ir, '"3#r , !e! Q
 3"ier , 3!"( , /e+!31r , -i11'%e , )i!' Q
 -r!bie , 3"r'i%# , !bi'# , 3"("re .
). Une%te corect .
,13er" (i)#re,(e %!r(e!
(i)1gr!3" 3!%e 3"r/e%"ri
31(1gr!3" %1'0"%e +!,i'!
%13e(!r" 3!%e 31(1gr!3ii
2. Hoc : ILiterele ",a a!e"tecat @ K. Ordonează literele din +iecare %ir - *entr a ob'ine
c&inte . Scrie c&intele ob'inte.
 1 , 3 , i C NNNNNNNNNN
 % , 1 , 3 C NNNNNNNNNN
 " , r , e , 3 C NNNNNNNN..
 # , 3 , ! , ( C NNNNNNNN..
3. $nlocie%te litera - din +iecare c&6nt c litera 3 .Scrie c&6ntl no ob'int .
-!r & -1i & -i/e &
-i'e & -ie & -r!% &
1. Ordonează c&intele c acela%i "e!n *entr a +or!a *ro*ozi'ii .

R S13i! S -! R %!3e! T Ş(e3!'i!
T %"e/ R be! S C1/+i' S !)ri'0e
S 31%" T 31ri R 1 T !
1...............................................................................................................................................
9..............................................................................................................................................
?...............................................................................................................................................
0. Colorează +ltrii :

>
1.Cite%te teMtl c aten'ie - *entr a *tea co!*leta n!ele *er"oanelor din i!a:ini %i
n!ele localită'ii în care ace%tia locie"c .
>!+ii! >1re!
>!+ii! >1re! !re (rei %1)ii : 01i 3ii ,i 1 3ii%# . Ei 1%"ie/%
E' 1r!," >e(e,(i. >!-i"/ e/(e 3i" %e +!re. >1re'(i' e/(e ! 01ie!
3i" . >1ri e/(e 3ii%! %e! +i%# .T!(# 1r , >1ri' , e )r13e/1r . M!+! 1r ,
>1ri'! , e/(e 31(1gr!3 .
>!+ii! .......................
(!(!
.......................
+!+!
.......................
3i" %e +!re
.........................
! 01ie! 3i"
......................
3ii%!
.........................
Ei 1%"ie/% E' 1r!," ................................
(. Une%te corect *entr a ob'ine *ro*ozi'ii :
>"'0! 3e(ei 31(1gr!3 .
>#'e e ! %!r# b1!be +!ri.
>r!(ee +e" e %! 1 31!re .
>e(ee !" !re "' 3e/ %!3e'i" .
>"r'i%! +#r"'(# !" E'31ri( .
>1rie 0i' gr#0i'# %"+)#r!( 3r"%(e .
(.Une%te c&intele c "en" o*" :
3#+.'0 "r.(
3r"+1/ E'#"'(r"
!3!r# /#("
0i3i%i 'e311/i(1r
311/i(1r ",1r
). Scrie c&intele în tabel d*ă n!ărl de "ilabe :
3!(# , 3ir, E'31re,(e, 3"("r!, , )!r3"+!(e, 31%, 3!)(# , 3i" , 3r"'(e, ("3# ,
3!r, (r!'0!3ir , )r13e/1!r# , 3.'(.'# , 3er+e%#(1r , 31(b!i/( .
1 /i!b# 9 /i!be ? /i!be A /i!be

2. Se*ară *rin linii &erticale c&intele din *ro*ozi'iile r!ătoare - a*oi "crie *ro*ozi'iile
ob'inte :
 Ce!i"e/(e3ierbi'(e .
.............................................................................................................................
 B"'i%!3!%e3"r/e%"ri .
.............................................................................................................................
 >i+"!31/(31!r(e3r"+1/ .
............................................................................................................................
 >ie%!re+e/eriee/(e311/i(1!re .
.............................................................................................................................

CIG %i
1. Cite%te c aten'ie teMtl %i "bliniază c&intele care con'in :r*l de litere %i :
Ci)ri!' %i(e,(e 1 %!r(e . L! e -i'e Ce%ii! .
& Ce %!r(e %i(e,(i , Ci)ri!' $
& O %!r(e 0e/)re !'i+!e . A+ )ri+i(&1 0e !
-e%i'" +e" , Ci%er1'e .
#. Fi+ează ră"*n"rile corecte :
Ci)ri!' : %i(e,(e O L! e -i'e: C1r'ei! ;
/%rie O Ce%ii! ;
%.'(# O Cri/(i ;
C!r(e! ! )ri+i(&1 0e ! : "' %1eg ;
"' )rie(e' ;
"' -e%i' ;
(. Scrie c litere de ti*ar den!irile obiectelor :
C I
C I
C I
C I
C I
). Hoc: „ Eu scriu una, tu scrii multe! ”.A*lică în dre*tl +iecări c&6nt "cri" !ai 7o" -
etic5eta *e care e"te "cri" c&6ntl care den!e%te !ai !lte obiecte :
/!% 7 -!%# & -1%e &
r!% 7 '"%# & r1%# &
+e% 7 3"r'i%# & +!%
2.Se*ară *rin linii &erticale c&intele din *ro*ozi'iile r!ătoare - a*oi "crie *ro*ozi'iile
ob'inte :
 Cei+i%i%i(e!"(!re
.C.....................................................................................................
 Ci)ri!'%"+)#r#%i")er%i.
C...........................................................................................
 L"%i!'!re1(ri%i%e(# .
C.................................................................................................
 L"%i%#!re%i'%i!'i .
C.....................................................................................................
ge G 6e
1. Colorează ca"eta c c&6ntl core"*nzător i!a:inii :
ge!'(# ge+ !ge'0# 0ege(e rege ge!+ +i'ge
/.'ge /#ge!(# ge!%# ge'er! E'ger 2!+/(er -erge!
/!%1,# b1% +#rgee 2!i'# 2!-! 3"ger 2.r(ie
#. Une%te *rintr,o linie c&intele care a acela%i n!ăr de "ilabe .
ge+ ge!+!'0"r#
"rge'( ge
ge/(i1'!r ege
ge!+!'(!' ege'0#
(. Une%te corect *entr a ob'ine *ro*ozi'ii :
6e1rge(! ger1!/# ! (re%"( .
I!r'! %i(e,(e 1 ege'0# .
Le" e/(e 0"%e .
6e+" e/(e regee !'i+!e1r .
).Se*ară *rin linii &erticale c&intele din *ro*ozi'iile r!ătoare - a*oi "crie în ca"etă
n!ărl c&intelor :
 A'ge!+#'.'%#%#(i(e%"ge+. O
 6e!+!'(!'"e/(eg!(! . O
 6e(!+erge!,%1!# . O
 E"ge'i!%"ege31ri0i'gr#0i'# . O
2. Hoc: „ Eu scriu una, tu scrii multe! ”
A*lică în dre*tl +iecări c&6nt "cri" !ai 7o" - etic5eta *e care e"te "cri" c&6ntl care
den!e%te !ai !lte obiecte .
ge!+ 3"ger !ge'0#
ege'0# -erge! E'ger
ge!'# 0ege( ge'er!
3. Ce /!" ge $ $nlocie%te :r*l de litere %e c :r*l de litere ge . A*lică etic5eta c
c&6ntl no ob'int .
%er" re%e %e
ge G 6e
1. Cite%te teMtl c aten'ie- a*oi bi+ează ră"*n"rile corecte :
:ege(!r"
B"'i%! e %r1i(1re!/# . C.'0 %1!/e,
)"'e 0ege(!r" )e 0ege( .
& :e %e , b"'i%1 , )"i 0ege(!r" $
& C! /# '" +# E'4e) !
B"'i%! e/(e : %r1i(1re!/# O C.'0 %1!/e, )"'e )e 0ege( : i'e" O
)r13e/1!r# O 0ege(!r" O
>11/e,(e 0ege(!r" )e'(r" : ! 3!%e g#"ri O
! '" /e E'4e)! O
#. Co!*letează c&intele c nl din :r*rile de litere : %e, %i , ge .
.....(! .... +" re ..... ......'e-! 0e.....(e
..... (ire %1'0"..... ....r1!/# +i' .... ....re,e
(. Une%te c&6ntl c ci+ra care core"*nde n!ărli de "ilabe :
!H"'ge 1 ge!+
(r!ge+ 9 E'4eegere
ge+ ? ege'0e
%!(!1!ge A E'ger!,"
ge!+!'(!' B ,(erge
). Une%te întrebarea c ră"*n"l *otri&it :
Ce !i E' ge!'(# $ A'gei%! %"ege 31ri .
U'0e +erge 6e(! $ Î' ge!'(# !+ 1 !ge'0# .
Ce %"ege A'gei%! $ 6e1rge(! )1!r(# ! g.( +#rgee .
Ce )1!r(# ! g.( 6e1rge(!$ 6e(! +erge ! ,%1!# .
2. Ade&ărat "a +al" J
6e+" e/(e !%r" . O >"r'i%! %"ege )1e' . O
I!r'! e/(e ger . O L! 1 +.'# !-e+ %i'%i 0ege(e . O
O/(!," (r!ge %" !r+! . O :ege4i%! er! +i%# , %.( "' 0ege( . O
V!r! 'i'ge . O C.i'ee e/(e regee !'i+!e1r . O
H
1. Cite%te teMtl c aten'ie- a*oi bi+ează ră"*n"rile corecte :
AH"(1r"
B"H1re /e H1!%# E' %!+er! /!. *e H1/ /"'( +"(e H"%#rii. U'! 0i'(re ee
-.H.ie (!re . L! e i'(r# Ai'! . E! !re "' %1H1%e '1" .
& B"H1re , /# (e !H"( /# !0"'i H"%#riie !
B"H1re /e H1!%# : E' gr#0i'# O *e H1/ /"'( : %!ie(e O
E' %!+er# O H"%#rii O
U'! 0i' H"%#rii : -.H.ie O Ai'! !re : "' %!ie( '1" O
%.'(# O "' %1H1%e '1" O
#. Colorează c aceea%i cloare ca"etele ce con'in c&inte c acela%i n!ăr de "ilabe :
H!r H"%#", H1/ E'%1'H"r!( b!'0!H
H"%#(1r e(!H e'Herie )iH!+!e %"r!H
(.$nlocie%te *ri!a literă din +iecare c&6nt c litera H. A*lică etic5eta c c&6ntl no
ob'int .
/"r %1% )!r %1/ ,ir ,"r#

). Co!*letează *ro*ozi'iile - a*lic6nd etic5eta c c&6ntl core"*nzător .
 A'0rei /e ........................ )e %!%"!(1r .
 M!+! ! ........................... !%!/# +!i 0e-re+e .
 B"'i%! (!ie +#r" E' ................................. .
 T!(! %i(e,(e "' ........................... .
 E/(e ............. /e!r! .
2. Se*ară *rin linii &erticale c&intele din *ro*ozi'iile r!ătoare - a*oi "crie în ca"etă
n!ărl c&intelor :
 O!'!%ere!H"(1r . O
 E+i!re1br!Hii%!H!r" . O
 R!0"+erge!)!(i'!H. O
 *e)!H#e/(e+"(#"+e. O
H"r# Hir H1% H!r H1% H"r
H1i H"r'! H"+#(!(e !H"'/ H1!%#
;
1. Cite%te teMtl c aten'ie- a*oi bi+ează ră"*n"rile corecte :
L! )!(i'1!r
E/(e H1i . ;e'i%# ,i ;i!'" !" bie(e ! %1'%"r/" 0e )!(i'!H . *e 0r"+ /e
E'(.'e/% %" ;!'! .
AH"',i !%11 , E,i %!"(# 1%"rie . Î' H"r e +"(# "+e .
O )!(i'!(1!re %"r!H1!/# E'%e)e "' ,ir 0e )ir"e(e .
& O!re '1i -1+ )"(e! )!(i'! !,! $
E/(e : "'i O
+ier%"ri O
H1i O
;e'i%# ,i ;i!'" +erg ! : (e!(r" O Ei /e E'(.'e/% %" : A0i'! O
%i'e+! O ;!'! O
)!(i'1!r O C1ri'! O
#. A+lă c! "e n!e"c co*iii . A*lică etic5etele core"*nzătoare.

........................ .................. ................... .....................
? /i!be 1 /i!b# 9 /i!be ? /i!be
(. Une%te corect *entr a ob'ine *ro*ozi'ii :
;1i e/(e '1"# .
;"%#ri! +erge+ ! b"'i%i .
;1i!'! /%rie (e+! ! %i(ire .
;!'e(! e/(e 1 4!r# 3r"+1!/# .
;!)1'i! e/(e 1 H"'i'%#.
). Ade&ărat "a +al" J
 *r#Hi("rie /"'( )re3er!(e 0e %1)ii . ......
 ;1i e/(e ! (rei! zi 0i' /#)(#+.'# . .....
 >r"%(" 3!g""i /e '"+e,(e Hir . ......
 I!r'! 3!%e+ )!H# . .....
 *!(i'!H" e/(e "' /)1r( . ......
 S(eH!r" e/(e "' !'i+! . .....
2. Une%te întrebarea c ră"*n"l *otri&it .
C.'0 -i'e ;i!'" ! '1i $ B"'i%" "i ;e!' e/(e %1H1%!r .
Ce e/(e b"'i%" "i ;e!' $ ;e'i%# e/(e %"r!H1/ .
Ci'e e/(e %"r!H1/ $ ;i!'" -i'e ! '1i +.i'e .
;e!' ;e'i%# ;!'e(! ;!'!
%2e G C2e
1. Colorează ca"eta c c&6ntl core"*nzător i!a:inii :
ri0i%2e r!%2e(# %1e( H!%2e(# %2eie r!%2e(# '!/ 1%2e!ri
r.+# r!%2e(e )!%2e( 3"/(# %2ei !-i1' "re%2e 1r!r
#. De"*arte în "ilabe - *rin linii oblice - c&intele care con'in :r*l de litere c5e :
e(i%2e(# , E'!%2e , %er%"ri , -e%2e , )ere%2e , C1/(!%2e , %i")er%# , )!r%2e( ,
-1%e , +1%2e(# , %er'e!# , b"%2e(, T!%2e , %er%ei , M!r%e! , %"ege , regi'#
(. Scrie c6te "nete %i c6te litere con'ine +iecare c&6nt :
+!%2e(# O /"'e(e %2e'er O /"'e(e %2e'!r O /"'e(e
O i(ere O i(ere O i(ere
1r%2e/(r# O /"'e(e %2e+!re O /"'e(e
O i(ere O i(ere
). Une%te c&intele c "en" o*" :
%2e+!re 0e/)ere%2e!(
'1"# 0e/)!%2e(e!z#
E+)ere%2e!( izg1'ire
E+)!%2e(e!z# -e%2e
2. Une%te ră"*n"l c întrebarea *otri&ită :
B"'i%! )1!r(# 1 H!%2e(# -er0e . U U'0e zb1!r# r!%2e(! $
M1%2e(! e/(e %"r!(# . Ce )1!r(# b"'i%! $
R!%2e(! zb1!r# /)re )!'e(e E'0e)#r(!(e . C"+ e/(e +1%2e(! $
3. Co!*letează +iecare *ro*ozi'ie c n c&6nt care con'ine :r*l c5e :
 T!%2e 0e/%"ie ",! %" .......................... .
 C!r+e' ! 0#r"i( +!+ei "' ............................ 0e z!+bie .
 I"i!' ! )ri+i( ! !'i-er/!re 1 ....................... 0e (e'i/ .
 R10i%! )#,e,(e ",1r )e ....................... .
 *e M!r%e E 01!re ........................ .
1. De"co*eră :r*l de litere care li*"e%te din r!ătoarele c&inte . Colorează ca"etele
care con'in c&inte c :r*l de litere c5e .
....re!,# ....!/ ....r!3# ....'",i" ....")er%# ....'!r
....'g#,ie +!....e ....+!re )!r....( %1e.... )ere....
"re.... ri0i.... ....rb 1....!ri 3r!... ....3r#
=
1.C1+)e(e!z# %" i(er! = .
B R Ă A R Ă
C Ă E L
A Ă
U A
V I E L
A M E I T Ă
9.6#/e,(e %"-i'(ee %" E'4ee/ 1)"/ .
!(e'4ie @@@@@@@@@ (i'ere4e @@@@@@@@@
%"r#4e'ie @@@@@@@@@ )"4i' @@@@@@@@@
3e(i4# @@@@@@@@@ /"b4ire @@@@@@@@@
?.U'e,(e %1re%( .
r!4# 2!r'i%
4#r!' 01+e/(i%#
4"r4"r /(.'%1/
4#r+ (r!'/)!re'(
b#ie4e %re0i'%i1/
%#4e !/%"(#(1r
A. C.(e %"-i'(e /"'( E' 3ie%!re )r1)1zi4ie $
 Mi2#i4#!re%i"b14eer1,ii . O
 Se!r!'e)i+b#+)e4#r+"+#rii . O
 M!r4i)e%#+!4!r# . O
B.A0e-#r!( /!" 3!/ $
 =!r! '1!/(r# /e '"+e,(e R1+.'i! . O
 =.'4!r" e/(e 1 31!re . O
 Ve-eri4! +#'.'%# +ere . O
 =!)" !re %1!r'e . O
 :i+i'e!4! /e /er-e,(e %i'! . O
 =!+b!" e/(e "' i'/(r"+e'( +"zi%! . O

........................... e E

.....................

1. ÎNCERCUIEŞTE LITERA e ŞI SUBLINIAZĂ LITERA E ÎN TEXTUL URMĂTOR: ,,E ! Vezi grebla lui răruie ? Urcă-ncet pe cărăruie, Prin lumină şi cuvânt, Pieptene cu sunet blând, Să ne-nsenineze zarea... Pasărea lui E, prin stele, Zboară lin şi prin lalele. Tu o chemi copilăreşte... Când zici E , faţa zâmbeşte !,, ( Petre Ghelmez –Alfabetul vesel ) 2.CITEŞTE CUVINTELE DE MAI JOS ŞI ALCĂTUIEŞTE ORAL CÂTE O PROPOZIŢIE PENTRU FIECARE : Nae Aura urme mare ramura amare

3. COMPLETEAZĂ CUVINTELE CU SILABELE POTRIVITE : me-____ ___ - re E- ____ ma- ____ ___-ra ____ - ____- re

4. COMPLETEAZĂ PROPOZIŢIILE : Ema are ______________ . ___________ are mure .

___________ e ___________ . 5. PUNE ÎN ORDINE ŞI SCRIE PROPOZIŢIILE :

mare , rama , e

__________________________________________________

• mure, are , nu , Nanu ________________________________________________

e , mea , marama , a ________________________________________________

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->