Sunteți pe pagina 1din 40
CCrreeiieerruull ssocociialal 1212 mmarartitiee 20072007
CCrreeiieerruull ssocociialal
1212 mmarartitiee 20072007
OmOm -- pprreessiuiunneeaa ddee sseelleeccttiiee nnaattururaalala ttrarassaattuurrii ppssiihhoollooggiiccee
OmOm -- pprreessiuiunneeaa ddee
sseelleeccttiiee nnaattururaalala
ttrarassaattuurrii ppssiihhoollooggiiccee
ararhheettiippaalele
(e(emmoottiiii,, aaffeecctte)e)
AATTAASSAAMMEENTNT
DDOOMMIINNAARERE
ccoommppoorrttaammeennttee
iieerraarrhhieie
aaffiliilieerere
poposessesieie
iinnggrriijjiirere
eemmppaattiiee
aaddaappttararee
tteerriittoorriiuu
EEvvooluluttiiaa ssppeecciiliiloorr ((mmaamimiffeerree)) ≠≠rreeppttililee pprriin:n: nn llaaccttaattiiee sisi
EEvvooluluttiiaa ssppeecciiliiloorr ((mmaamimiffeerree))
≠≠rreeppttililee pprriin:n:
nn llaaccttaattiiee sisi iinnggrrijiijirree mmaatteerrnana
nn ddeezvzvololttaarreeaa ccoomunmuniiccaarriiii vvooccaalele
nn ccoommppoorrttamamenentt ddee jojoaacaca
== eevvoolluuttiiaa sissistteemmuulluuii lilimmbbicic
Hipotalamus: integreaza rasp emot
raspuns sexual; endocrin – neuro; oxy;vasopres
Sistem limbic: “emotii secundare”
Sd. Kluver-Bucy: hiperoral; sex,
placid; agnozie
corpi mamilari (cingulat /parahipocampic)
amigdala (bulb olfact – emotii: FRICA invatata)
IInn ggrruuppuull ssoocciiaall,, ooaammeenniiii nn ccoommununiicaca nn ccooooppeerreeaazaza nn ccoonnccuurreeaazzaa
IInn ggrruuppuull ssoocciiaall,, ooaammeenniiii
nn ccoommununiicaca
nn ccooooppeerreeaazaza
nn ccoonnccuurreeaazzaa
DDOOMMIINNAARERE
-- iiddeennttiiffiiccaanndudu--ssii ccoonnvviinnggeerrililee,, dodorriinntteellee,, iinntteennttiileiile
-- iinntteelleeggaanndd// uuttiliilizzaandnd coconnvviinnggererililee,, ddoorriinntteellee,, iinntteennttiiliilee
cceelloorrllaallttii
jjuuddeeccaattaa ssoocciiaallaa ((TThheeooryry ooff MMinind)d)
nn aaddaappttaattiivvaa,, pprriinn pprreeddiiccttiiaa ssii eexxpplliiccaarreeaa ccoommppoorrttaammeenntteelorlor
CCuumm pprroocceessaamm// iinntetelleeggeemm miminnteteaa aallttoorr oaoammeeni?ni? nn nn PPerceerceppereereaa //
CCuumm pprroocceessaamm// iinntetelleeggeemm miminnteteaa
aallttoorr oaoammeeni?ni?
nn
nn PPerceerceppereereaa // mmeemomorraarereaa ununoorr
ccaarraacctterierisstticiici ssoocicialalee vivittalale:e:
nn
ffiigguurraa uummaanana
eexxprpreesisiaa ememoottioionnaalala
mmisisccaarreaea bbioloiologgiiccaa
nn
nn OObbsservervaarereaa aaccttiiununililoror
iimmiittaarreaea
nn
nn MMeennttalializzaarereaa ((aattrribibuuiirreea)a)
ssccooppuurrii,, ccoonnvviinnggeerrii,, ddoorriinnttee,, iinntetennttiiii
nn
nn EEmpampattiaia
ememoottiiii,, sseennzzaattiiii
nn
IInfnfoorrmmaattiiii ssoocciiaallee vivittaalle:e: AA FFiigguurraa uummaanana 11 ddeteeteccttaarere
IInfnfoorrmmaattiiii ssoocciiaallee vivittaalle:e:
AA FFiigguurraa uummaanana
11 ddeteeteccttaarere
AA FFiigguurraa uummaanana 22 rreeccuunnooaassteterere
AA FFiigguurraa uummaanana
22 rreeccuunnooaassteterere
DDezezvvoollttaarreeaa aabbiliilittaattililoorr ddee pprroocceessaarree aa ffiigguuriirii uummaanene
DDezezvvoollttaarreeaa aabbiliilittaattililoorr ddee
pprroocceessaarree aa ffiigguuriirii uummaanene
pprreeffeerriinnttaa iinnnnaascscuutta?a?
FFrreeccvveennttee vviizzuouo--ssppaattiiaallee iinnaalltte?e? EExxppeerriieennttee hhaappttiicce?e?
FFrreeccvveennttee vviizzuouo--ssppaattiiaallee iinnaalltte?e?
EExxppeerriieennttee hhaappttiicce?e?
““raraffiinnareare”” ddeevveellooppmmeennttaalla?a?
““raraffiinnareare”” ddeevveellooppmmeennttaalla?a?
PPrroocceessaarreaea ccoonnffiigguurraalala ((rreellaattiiii ddee oordrdiinn sseeccunundd)) –– 55 ll
PPrroocceessaarreaea ccoonnffiigguurraalala
((rreellaattiiii ddee oordrdiinn sseeccunundd)) –– 55 ll
((EEffeeccttuull TThhaattchcheer)r)
tteesstete
tteesstete
ssuubbssttrraatt nneeuurroonnaall:: aaririaa ffaacciiaallaa ffuuzziiffoorrmmaa DDRREEAPTAAPTA
ssuubbssttrraatt nneeuurroonnaall::
aaririaa ffaacciiaallaa ffuuzziiffoorrmmaa DDRREEAPTAAPTA
BB ExExpprreessiiaa eemmoottiioonnaalala Substratul neuronal al EXPRIMARII emotiilor Dr. Duchenne ras autentic - impus
BB ExExpprreessiiaa eemmoottiioonnaalala
Substratul neuronal al
EXPRIMARII emotiilor
Dr. Duchenne
ras autentic - impus
Substratul neuronal al EXPRIMARII emotiilor §pareza mimicii voluntare cortex motor primar §pareza mimicii emotionale
Substratul neuronal al
EXPRIMARII emotiilor
§pareza mimicii voluntare
cortex motor primar
§pareza mimicii emotionale
insula (cortex prefrontal)
+ talamus
(aceiasi muschi, mecanisme cerebrale diferite!!)
Substratul neuronal al EXPRIMARII emotiilor lateralizarea emotiilor (hemifata stanga > hemifata dreapta Sackheim
Substratul neuronal al
EXPRIMARII emotiilor
lateralizarea emotiilor
(hemifata stanga > hemifata dreapta
Sackheim &Gur
CumCum pprroocceessaamm ffiigguurraa ppeennttrruu aa ddeetteectctaa eemmoottiiiillee??
CumCum pprroocceessaamm
ffiigguurraa
ppeennttrruu aa ddeetteectctaa
eemmoottiiiillee??
Substratul neuronal al RECUNOASTERII emotiilor
Substratul neuronal al
RECUNOASTERII emotiilor
tteesstete
tteesstete
amigdala (galben) cortex prefrontal ventro medial (rosu) Cortex somato-senzorial drept (SI, SII si insula) –
amigdala (galben)
cortex prefrontal ventro medial (rosu)
Cortex somato-senzorial drept (SI, SII si
insula) – verde;
ventriculii laterali – albastru deschis
IInfnfoorrmmaattiiii ssoocciiaallee vivittaalle:e: CC MMiissccaarreeaa bbiioollooggiicaca 11 ddeteeteccttaarere
IInfnfoorrmmaattiiii ssoocciiaallee vivittaalle:e:
CC
MMiissccaarreeaa
bbiioollooggiicaca
11 ddeteeteccttaarere
Substratul neuronal Girus temporal inferior Sulcus temporal superior
Substratul neuronal
Girus temporal
inferior
Sulcus temporal
superior
IInn ccoonncclluuzziiee :: rreetteeaauuaa dede pprroocceessaarree aa iinfnfoorrmmaattiieeii ssoocciiaalele
IInn ccoonncclluuzziiee :: rreetteeaauuaa dede pprroocceessaarree aa
iinfnfoorrmmaattiieeii ssoocciiaalele
jjuuddeeccaattaa ssoocciiaallaa ((TThheeooryry ooff MMinind)d) Cum intelegem actiunile altor oameni? Cum “ne punem in
jjuuddeeccaattaa ssoocciiaallaa ((TThheeooryry ooff MMinind)d)
Cum intelegem actiunile altor oameni?
Cum “ne punem in pielea celuilalt”?
CCoompmpoonneenntetellee jjuuddeeccaattiiii ssoocciiaalele TThheeooryry ooff MMiindnd SSimimoonn BBaarronon--CCoohhenen
CCoompmpoonneenntetellee jjuuddeeccaattiiii ssoocciiaalele
TThheeooryry ooff MMiindnd
SSimimoonn BBaarronon--CCoohhenen
nn DDeetteeccttarareeaa iinntteennttiieeii
nn DDeetteeccttarareeaa ddiirreeccttiieeii pprriivviirriiii
nn AAtteennttiiee ccoonnjjuuggaattaa
NNeeuurroonniiii -- oogglilinndada nn MMaaiimmuuttee mmaaccaaqq –– ccoorrtteexx pprreemmoottoorr ((FF5)5) Neuronii
NNeeuurroonniiii -- oogglilinndada
nn MMaaiimmuuttee mmaaccaaqq –– ccoorrtteexx pprreemmoottoorr ((FF5)5)
Neuronii oglinda se activeaza
1. Cand maimuta efectueaza o anumita actiune
2. Cand maimuta observa o actiune similara
NNeeuurroonniiii -- oogglilinndada ((cocontnt.).) nn AAcceeeeaassii aaccttiivviittaattee oobbsseerrvvaattaa ccaandnd nn
NNeeuurroonniiii -- oogglilinndada ((cocontnt.).)
nn AAcceeeeaassii aaccttiivviittaattee oobbsseerrvvaattaa ccaandnd
nn MMaaiimumuttaa vveeddee iinnttrreeaagaga
aactctiiuneune
nn MMaaiimumuttaa nunu vveeddee aactctiiununeeaa ccoommpplleetata
PPeermrmitit IINNTTEELLEGEGEERREAEA AACCTITIUUNNIIII
VVaallaabbilil ssii llaa oaoammeenni!i! nn CCopopililuull iinnttaaii vveeddee,, aapopoii ffaaccee ssii elel nn
VVaallaabbilil ssii llaa oaoammeenni!i!
nn CCopopililuull iinnttaaii vveeddee,,
aapopoii ffaaccee ssii elel
nn ““bbaazzaa ddee
ccununoossttiinnttee ““
aappliliccaabbililaa llaa ffeelluull iinn
ccaarree iiii iinntteelleeggeemm
ppee cceeililaallttii ooaammeennii
nn CCaanndd vveeddemem àà
aavveemm oo
eexxppeerriieennttaa!!!!
SSiimmuullaarreaea nn RRaassppununssuurrii ((iimmppliliccaarree eemmoottiioonnaallaa)) ppuutteerrnniiccee
SSiimmuullaarreaea
nn RRaassppununssuurrii ((iimmppliliccaarree eemmoottiioonnaallaa)) ppuutteerrnniiccee ddeeaaoorreeccee
SSTTIIII sesennzzaattiiaa ……
nneeuurroonniiii--ogoglilinnddaa
sese aaccttiivveeaazzaa CCAA SSII CCUUMM
aaii eexxppeerriimmeennttaa aaccttiiununeeaa
NNuu ddoaoarr aaccttiiuunini,, ccii ssii AAFFEECCTETE nn NeuNeurroonniiii –– oogglliinnddaa ssee aaccttiivveeaazzaa
NNuu ddoaoarr aaccttiiuunini,, ccii ssii AAFFEECCTETE
nn NeuNeurroonniiii –– oogglliinnddaa ssee aaccttiivveeaazzaa ccanandd IIMMIITTAAMM oo eexxpprreesisiee
vvaazzuuttaa,, ddaarr sisi ccanandd PPRRIIVVIIMM aaceceaa eexxpprreesisiee
nn SSeemnamnallee sspprree sissistteemumull lilimmbbiicc
nn EEMMPPAATTIIAA
Intelegem actiunile (si intentiile) celuilalt cand suprapunem reprezentarea vizuala a actiunii observate cu
Intelegem actiunile (si intentiile) celuilalt
cand suprapunem
reprezentarea vizuala a actiunii observate cu
reprezentarea motorie
pe care o avem despre respectiva actiune
Intelegerea intentiei Iacoboni et al., 2005
Intelegerea
intentiei
Iacoboni et al., 2005
Intelegerea metaforelor Te-ai prins? Te-a sutat din afacere = mapping-uri inter-modale, ce coreleaza procesarea
Intelegerea metaforelor
Te-ai prins?
Te-a sutat din afacere
= mapping-uri inter-modale, ce coreleaza
procesarea senzori-motorie cu cea
lingvistica
Aria Broca dezvoltata pe F5!
DDeetteeccttoorruull ddee iinntteennttieie nn DDeetteecctteeaazzaa mmiissccaarreeaa nn AAttrriibbuuiiee ssccopopuurrii
DDeetteeccttoorruull ddee iinntteennttieie
nn DDeetteecctteeaazzaa mmiissccaarreeaa
nn AAttrriibbuuiiee ssccopopuurrii ssii dodorriinnttee (p(pee bbaazzaa mmiissccaarriiii))
DDeetteeccttoorruull ddiirreeccttiieeii pprriivviirriiii
nn DDeetteecctteeaazzaa
nn DDeedduuccee
AAtteenntitiaa ccoonnjjuuggaatata
AmyAmy
nn CCoonnssttrruuiiesesttee
rreepprreezzeennttaarrii ttrriiaaddiiccee
SSamam
nn LLaa ccee sese uuiittaa CChhaarrliliee ?? ((nneeccesesiittaa nunummaaii ddeetteeccttoorruull ddiirreeccttiieeii
nn LLaa ccee sese uuiittaa CChhaarrliliee ?? ((nneeccesesiittaa nunummaaii ddeetteeccttoorruull
ddiirreeccttiieeii pprriivviirrii)ii)
nn CCee vvrreeaa CChhaarrliliee ?? ((nneeccesesiittaa aatteennttiiee ccoonnjjuuggaatta)a)
JJuuddeeccaattaa ssoocciiaallaa ((TThheeooryry ooff MMinind)d) nn IpIpootteezeze ooppeerraattiioonnaallee::
JJuuddeeccaattaa ssoocciiaallaa ((TThheeooryry ooff MMinind)d)
nn IpIpootteezeze ooppeerraattiioonnaallee:: ““ccaarree ssuunntt
ddoorriinntteellee//iinntteenntitiiillee // ggaanndduurriillee cceelluuiillaallt?t?””
nn AAttrriibbuuiirrii –– pprreeddiiccttiiii aassuupprara
ccoommppoorrttaammeennttuulluuii cceelluuililaalltt –– mmaanniippuullareare
nn SeSe ““aacctitivveeaazaza”” iinn jjuurruull vvararsstteeii ddee 33 aanini
DDeezzvvoollttaarreeaa jjuuddeeccaattiiii ssoocciiaalele --1010 llununii:: rreeffeerreennttiiaalluull ssoocciiaall
DDeezzvvoollttaarreeaa
jjuuddeeccaattiiii ssoocciiaalele
--1010 llununii:: rreeffeerreennttiiaalluull ssoocciiaall ((mmaamma)a)
-- 22 aannii:: ““vveselesel””,, ““ttrriistst””
-- 33--44 aannii::
ssuucccceses iinn ““TTesesttuull FFaallseseii CCoonvnviinnggeeriri””
Sally - Anne Sally Anne 3 ani “in cutie”
Sally - Anne
Sally
Anne
3 ani
“in cutie”
Sally – Anne (2) Sally Anne 5 ani “in cos”
Sally – Anne (2)
Sally
Anne
5 ani
“in cos”