P. 1
Cultura Legumelor Rom

Cultura Legumelor Rom

|Views: 171|Likes:
Published by Grig789
leguime
leguime

More info:

Published by: Grig789 on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

CUPRINS
@
Df, PRODLCFRE{ I,ECf\IFI,OR TRODLISE SI TFIINOLOCII NIODERN!j

r \,prR III\r rRrst( ot

\R

... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . .

/ $r \ R i n D ' l r ll n l
tl r L Lr F E sr \r{ \ Lr cr r u L o F i! sE FF ao!ts{ r.REr D,if NiroRtLoR... ^ krl

r Flr\ t x, (J(r l u r (r L| l rR ,\ \ l o\rrTE LoR

TR L\\PTT^ I

\ dL A

Tf H\OL-VTA DL (IJLTT R I A ARDFIT I T I

I

I
I

TFrl \NnNrtLt rrros.!\nat.

r rHN o tu ( ,rqD t r1r l l R i \( \s l Rq \ L T llo Ra o RlI
ll7

l R x , \ q rr \ r PrR rq rT ^ n\r \ r r Er ! c R i Pr rE n o L (rr(t

MODERNE PRODUSE 9I TEHNOLOGII A LEGUMELORTIMPURIIiN PRODUCERE SERE9' SOLART .

.r < .. e i i . \r! c.l!siofali perttu acopcirea .FOLIA PROFESIONALADE SEREIORs/SOLARIILOR ACOPERIRE A roeronak p€nrnr sc.t.r . d or. : .nr stccialdacrsc arc ..r c.ll:?Hn *-".sre _i. lebute \i blocheze \{u si nnpiedicc citi trjri ojtrlr deceldura toibrl picrderea acunuali in nnr n ziloi.' d .c..strne exra lr pur..r. (phororynlhericdtt. .. I e j r..rlirerrng.1 1 . t rz J h t rri..i d .. re numerte ffoprleian IvA . pre-nrei ni nnrcrra nzci a .f \ederc obfncre dc ... : irr : 1 er.c...azi j..utturi de rc. tar adttn0l -Ltc..dr .o . . i:r."c \. .etorst sotijiilor s...n lor Fenitu lejrunen?buje sri lnhc de acoFn'. de Prncrpxtele pjopriertltpc careo lnlic !i.. r . ".] d I " i .oriei a adrdvir.| . ransparerrainzoiaPAR.o .operire lrcbujesi ne rransDa.i Jrnre dc a.". . .dc dinr€ rcc.r i.erit virit-rcelrl -.( .rohor. ... p.. . l- i "".1.1 : .. .! \rtiniJJ r\ pcrrtr c.".): ..j prirjcipai "tupdrer :iotneld!i or deo\ebite care tc auaccne Dc nputde aolie Ite.o u . Aceasti protr dare se numcae rornrnj snn rffnncirdr"..cDrit ta razelcluardoase djr q r r /u n i fa h rn kr7 a n rr fur nr t. ( .\.

." -rosctrlo linna fini la calt acnn Nare iircAlzi i" . ' ' r ' ddi ' i ' "li d rln r'iP Il\i ltll' l P' tul ttI' llRllhlllll tlLtlllltl inna sertsausolar ti€buielirtco dc care acl nriir. dccir aiiri li\dnd si sePrarda rimpulz lei loxli ci!d!ra a."".iva deradini toto o{idanle sNciicc adidilor UV sicrlitxrea mrilrDi cu.si rezii$ta trecanici esredata de li.rliiGl.1-"r*.rNfe.. i.. i'iapoiiIr jerr sxuslhr re a rarc n.cttralor ftllccri o l)ailc inrfortnia dnr radiatia ' roliirc (! Esllr :016) ..IEI DE POLIETII'LNA CU IID]TIN UY i it por Rt t.r't si .!i drcrtioeren itrpane o panedin acf pul roplii.i." "ii. pade diD cildrri \e picde FiD radlatie mte o acrurur c.t cstcola foanc ene un transponor iipnn ci aerur a".oeriF tr.eld^olad.1 r E."111.r de pisrrarc t I .nurni lunsme dc undn specilcb prin excitarea lr polimer corducAnd o\ldarea dl."n""" i.lii de riDul lnlici urilizare .urnLLatinr a (e P.onnil +xr dclria in ahosfc.4S! t CIT.r ojr e r 1' r e !.p ae adirn (folnle nomalcr nu au propir'latcn .u o .. I ri ' 'IbJ' EL.nicd alc carborolui in lanlul dc fiind drei reactilii h'! rczullarlLl in$tranee a aronrilor si la decLansafea bie n u n ra te d e n p cEal' lici f onn a ' e x r a d i c al i!i lo in folie a adnivilor Uv dc nabilizarcco'1e|i aceslela Prezcnla p i absotblia radialiilorUV ti{necie ntrpo. .l DEcM Di RI I Fo l-ooxl DANTE estccauzllndetadiallile a lolicide Po!icdlena tulooridanG Delradare legtlLtrilor Iiv ..atc nu'."r".La5tici ''r ( dl! r" t hr ' r^ i1! "da ii\ilrii cu riu(. . p.. :.r.l si REzI STE NT. A" '" '. ' " e . *" iiiJ".f.eziri r"or t. .i"r.lofdclegutic lrebuicsi ti..'r. ace{ in ri riarrrcroiore re. "{lsta "*"1-.dr cantilarca O tuhe.SI'ABIIIZ/IREA I:OI.rLml deDdlciir ilntrxilra vilczr 'u carearc L" "e$ ftidtuin cste tr ser 'ir $: la acop'rirea itrlerilc inllrcD. deouccco 1.atLFr llc.ru cuielor Elas c ta1e.pona aspecr oFli e dec'esrerc side'zr'lrarea uneilem]]erlfrri c$easiqria.1M ECANI Ci ic'Feiirea cu drratemarcderiala utilizattpcntru O folic l]rofesionali vara !i dilata si sc Fari se.l. *ta taiLntar si jd irenliii 3stiro renpratlri Lnai pe ti'rr n t I iklLcrl. d.c.stc cu atAr geneiarie de ulline e{e orai trarc dirilii Uv dc $abilizare de $abilizme e' i' e .lisionalc cale p cTnrdadrli\i lR (d' rl'Licit 1e)in de cildurr rc i ilod stn.trveciic C0 ahe cu\irne plaftelepred chldun c! aiulotrLl t.

pau{a fohei e\terioare iniepinarea iiniuniuitirci Oafululii .nu dcoarccc cu .! .te in5emnari de prdfSinurdlne in cuaul timfuldi ac€$leioilcn ivard :: rezullalpierdcrea rmnsparenrei foliei cu nnplicaiiinegative dnecrcasupra :uhuilof Diire$norivse fecomand. penlfu ...laii :in! ii pe Irebuie liur cori de lhptulca sutralaF lbliilor dc acopeltese aduniio :rln.er!lui.sare al lpei pe suprafappla. iu econonisrea c! 16l0% a co$unlorcu i. folia dc acoponrc :crivilalex lbrosinretizaroarc a planlelof afeteui ibane pmducfia tiinpuiesEa.plxnlelor pc.flaDta mai narc cu aiat se estonrpeaa ::rzir.UN'INII P'ezerla raalorde n.sirarcmarc :_:r.ue$esineunl avanraj folie il puint A1r avantaj foare nnportant esle faptul cd eltcrl de conde.o tinpuriebtede 5-7 ziLefaF d€ cultudleinvelireor folie nomala d cregerq consideRbilia trnduclivilitiiti calitatiriculturilor 20^A FOTOSINTETIZANTA A RADIATIEI T.mini din zonaPAR poalcfr complch&cu adnivi :: pe'nrilschimb!rea lufrinoase la.: stele!. darorite faprxhri ce asisuriconstanl un phN de cel pulh 24"C in plLN nr serasausolarlaln de renperahra nu seincilzeste deafarrpetiiipul nopdii.ea Fzelor luninoase rcsponsabile de pri.rosmisieilLminiiin sere solarii ri DIFUZIA I.arcacesrip de decdlrefoliacu adinvirR.ntarea in seri sausolar drecliei .aTelor AoeastitroprielaleesLedeosebnde =nndlunriniplaDtelordin ioarednecFile pcrm acopct e l.nstlnlt dupi ce unezeala nai ecidecit s a condensat Alte avantaje asiguraie de prezenta adnivilorIR. pemriFrddeasemenea dc plantarc a legumelot sio de.UN'IN')4. nnplicit calitat* cultunlor dnr sercsi s.\E TranspaenF cat hai da€ in zona acnvetoro$nterizanti a razelor penlru dezvoLta'ea in condilii oplnnc a iolarc ene^o corditie importanta rlanlelor lnpiedicaEa sau reduce.il -:.telor (caresunl ntu calde) va apirea doarin pealtesupralete ullint. condililein carc deloc.ctlztrea. cd di! limptu Iimp sdsecDrete saus.i :!1 crescul Je uilbnre mrsivt x fr asei foliarcsi nigilbentea ace$.ar orai mult umbrelcdaloRtc ::i:.

cxlinrpurielalli cu acopcinr prol-csiorale cu adniyi d..ea carcen. inajore ale renel pfopieli! $trrt crpiins int.i toaneu$ nr Jiinalp.area f.rie dnpuric ila inceputul aondus afdci.li!. n Lrrnritoa ca clrpa.nerer)e{e iDtlrcDrarA de xce$ spectuLunirros (YL\OKl.lre c€ ltcciea/t dntnnle laptuluici o dr albi nindpnnrrecelefr.tolia de.he nraii CoeticLd.. i.la incePulrcenea au ao{ anibeledin fi.rrl de lL ini LY-apropial anlil priD bocarcaaccstur ri d a cl i vi ta l calor linldnr lr dr mnr ald( CaflosA d iur i l o i i i r c s p e cNn i u rn a .oscute crLtuiLc d.lcgrmc th.idielor folil rerniice i ci de rlllil si intoduce.LiiLor cu ad.caEcricalq. {rbilizlc l-V 6-12 Luni nai decdl cea de acopefre subli. tiind dc depane cea s1mai !soi 'nai UTILIZAREA RANDULUI TERMICA DE FOLIE SI FOLIA l rii . rplas.i si a lrrcirunlor .enusiu (Bolftls fiind hvo'i7ali .iul de tnnicitare al pd€sioMldilc acope. dtr bh Din funcr de vcdcE al tirliilo' utiliraro...{tuiloi dc api l.crura rolarulri acoperire dublea roheL Tesllrea si itriplcDrcrraca accslci pam Lx 4306 lenriciixle lmnc nrxrc dc in i torcrt a l.Andulll tiind in polieiile.\iunilira'1e accsia dcvedidd coDnrucliv .l o n u l i l i a rerNlaniL.ma ilodenizaE alehnolosiei de obinere Dn Nnct dered.rc Groic a dLluriLo cri l n a i ti mp u ri i . nr cu nodincai€a riprlLri urilizarenidclutr-gaG le plioi la 6 arl llrnlel dD Dronovolurn cu dinre.i ir \or dai i insecte $u mucegai dauneroi(tmnsmlterea boli or cau?ie de respectilii rcenetuln n$i nrcidcnta r! li nnLildrnrirLari diuniloare) !nozcLo.n'lui in scrcdsolariilc acopcnre cu nNamrii ..n scrrgerer fr.c 200. \ L l l r I l t l 1 1 l L l -L fE t 7l I l\lltlnl roroselectiviiarea e$e proprierderlbLiilor pofcsionalcdc a bloca nrai etacr sp{nrl nrar.100ni1 ^lanracle pane n$eclclc cclc mai diunit.i cL.ir€a' . t l i .l% la tuLla DormaLica. loDriciralesi {abilrlalc 'nccanich.i ln a\.e ld l.ea lchnolos vIRCOSER liurte de ctlrc eclrica Romin a ru loi inti" pla4!c 5e. perru nEnlnefea unoi unoroFfttii tehnolrgce lx nLrcsihrs Drplc'neolliaL fr inituepenrru evnaDa nrgheln! pLamcLor rcnrpcfand p'.canra\eti)insolatiiieincuzire ceriDlerennicc r icale(tomrte.ipsul{ Vusculi!a spectru viil in \pe. si ceanai rcccrlacsicrftroducerea lennicecu un c. in scri/solar ! lumnii din spcchr Uv apropiar.ci L a de ai. su lak io i. ll)73) Ll'li..rl a c o p e^.a.. \laza :010) Dc asemene! si dezlollaEa puregaiulLi. toliei d! acopcn.itu ac..pei.a7ri si tbhr liiLc rcnLcl deriDdrl doL i n a rl !i me stci a i n i i .iiflo.d ali aditivi.n e p..l solarrLLi.c Scnoal a lb$ utilizarea foliilor de O a dou{ eraFi nr crcnc.caii n rd ee o t .e a lre$ur de la ( t.'lan c) a lcsutrrclor cu Plankreat.cncienl de !n. A\'(antiviruslnu nnLceg.f .

umraloa.ft. ca :..d. r'isionak .rrri th rtu.. G m s i n c ( di d o D .*.i.i..ii.ren. sunl prczefrareir rabeld Pfin ( fr l ![ I : .' a.i.e se toate obscira cu e\adrtate lrinserele5isolariiLe deLa V.:"i.iiir .:.r.IJPF: .irrniIRen.ti1 i! Su! live pcnn inl e.1ca f rn 1 Fdii rduic: r$inhr^tu. 1iS .l"il:. \lalcriapnrni LDP]] I.iL:i P..-t:11") ll r.).n. .

eieffri. iar ati'a s a mtsuiartcnpenluD din 5 in 5 ninule de 1202 ori Tempcratuft nedie realiza$nr solarulcu l-olie1efricd a n de in soLrrul tredicinregistra€ cu 13.L7'Cmainarc dccat tempedlnlor de folie sundard .mtsuEledin minutin minut O monito.q9'C tcnrpe'arura cu 2.n si cu 5. in kbelL'lsi figuraumiloaF nind prdTinute solarul si evolulia tenipcrarrdlorin celeI medii: sratislicc aLe nisur?ilonlor E E E H E din mnrulin in tiecare dntre celedort soani s a tut{nt rempertura min01 dc 16000 dc ori. in momcnlclc cclc faptulci in solarul cu folierermicalemperattra dai cnroe (dimnreah candalain sc inrcsislrett cele ai nici lerpeiarui) perfrane ai maredecet in afari cu 15'C 5i cu 2'l'C nai mai decdt este darele firi folie rmrici.iarerutomatix tenpemtudlor in paBlel cu nonibnT"rea de acexsi suprafata din doui solani alalurak te'nperarurilc din cxtcnor a o cllturi dd ttnare rinpuric dovcden€ $iininc dnbicntald. mat dccatmedia .i5'C ma.

". " * I *-..'o' :::le e\trdrhprri g . . :.. ... re r. r.:nai te $ la. ... Lio..ne .q. -.' .'e h rc l . r i: i: * surt prczenrare o pa.*'.1: e(hi . ...:... .:' '..e.i . e . maredLLsDa.':.i.ii o o er lnar e!r .). . r"f"..o...'-::"1-11! ._-..u .tr.ruri aralu! de oe llDzarea llhzrea lotrci ro|ci .2o0l) .re dinrreavantajere cenear€ ** 'a olo i d f ...: "-.t..o r e o e r5 .?r"1". i.i . MULCIREA LEGUMELOR iIVSERE 9'SOLTR'/ l: :.o-€ni o.' a .-ira:: F:h: nurctre actioneazi ci o baicri fizic.i*. ll ::pt"j..e r" s:u:.L. ccr frai "r".:. ar siniratiireglneror : ::.n o ia . .y." j.re-r F..ttll"..i.l o o !..tr.r drk nJ ..:. e r n c o t c J e .i:.:..l ii encient. ro . npurii in sere si sidiii ar.^...o..' i.. .tiif ". ir \ r r c c f l !o 5 ) r-=ll. impiedicdid apa :rr. ln rna!ra dsreme (Arkaia.t ..". ..:.." " . in acesl lel sngura =_ p ed* .o.1 < l a r". :.-"i .b. a srareei.i i..niyetut sotuttri se serjdiceii ahosfed." sorarii....j"::^:li:i conporenti modem..

. noplii decAl temperalun in aela{ sol 3 C maimare tinpul dar lnl6 DulciE avanuimaor nr caal nfinttrii culturilor intre a putea sau extratinpfii cand2tC in pluspotfacediferenla nu pureafi absodit fosforul de cntre sislenul radicularal 3 Planla . astfelo cdiitale nai fare de lrnind Fnhnde in pictruni r€speclilele inteiiof$i plmlclcnu nraisunl.este in frediecucir€2 2.u mai face roui aproapedeloc si se poate lucra sau recolta dela pinclc orealedinineliil 4 De asen€n€alipsa uiidiltlii rclalivc excesivoarc ca efecr si la feduccrea fomini pictt!trilor de apa la nivelul foliei d€ acoperire. Tenperafun solului cufolicdenrulcne i.plouate'de .

phylopfitoa. n cauzre de tun-qi): Boirylis. prTi.u6iE geneich -_ .r1 tlrcoati h aersporii . 17 . susa de ia njvetut sotutui 1eD llie p*1ru toalemanele (d€.Fig!n r Fod!dcr:nd|:l|hi Jl!Fi .

arh pe lung scdderea lernren cu repercusiuni inditcl la un lvantaj patosen potenial . csle cel mai mare du$nan al Lipsa unidnirii excesive (cu exceplia lninaei) nanelor Batrllhuluidr $i al majontelii (cu pant la boli a aceslor incidenF scialn sauLacteriozelor. scleoli. dinsolGpori.).leind planlele plus: in legrnclor stesun cear i.etc ALrcmana Sclerotinra.a o treinela6 desuptatetete folie de mulcnekmp€'itura s1 Lx nivelul soluluiacopdn cu schimbiin btu$e nidiiaie.duce de 'nediu elinnraticotupl€t din solareste Prisnex buruienilor .nleclanl de material a rezewei sennificadfi elc. folie de mulcire)conduce 90%nai scizutefalt deun solarl. rawele de tips nu nai ajungin sol aslfelciclut ds vraF ese de arJi-inplicn de dergie electiici Ca.tnalea n€dulcitei ci. lor fi mni unifome.

ir u h u nd cl e !$ D i e \lai los ru h u . .reasca cst€lidi.e pilesle I r.I a hntlemenlarea tehrologiei de nulci.5 lai I .a daci i.esNnzitore iiraintc dc .e |eDtru l.urare functiono&a bine jnainte dc mulcirc asig[ari.e rre \i ciltcvadczalanhje cre.eulE 'tr ssc I r.al risi ridiccin$u lblia nr unelezone caaceasti ope. {( .nrca solulLi cu thie: I Nu sepoale obsc^.Nralalla depi. L r .ide pregilireacore5DunTitoare a soLrJui inairnede : lriar. I Nu se mai poatelacemusuroirer dulii muicircsi pla.aLatu.:::.vt ci aceaso J!nctioncazn erlect.kre nu l d s ari tri ci o p a rl e a su b $ ra tuluir adictr ldar ' am ' !RIGAREA PRINPICURARE I:.aiie sasccfcctueze la 7 l0ziledelaplanrafe I N! sesesizcazi la linp alacul decani|e. refrcTrntd unul d1ntrd cei mai impoilaDri aacroi de care dcpindc : : e : 1 .z in ceca. :: pft n dimitruatclnr luarca misurilor co.rarea.nlarecAi€va pincipii de b. rs i s ol ari i : I Inetoddde inga.Grii) tulia la niveLul zoneidc plailare riscarica rarba st. f : Daci N sectFce$e (icopearq cu panrAnr a gturilor rezultate rn urnm pla.

' e I n' 1er d.arul di.tucve.Lordeauna catmaidini. cu api nunla' Alimentaid . impleilenrarea si urilizrea irigeni eslecea care saisface @lenai multedin Grinte I Sc dodzi exer apa necesariin diferile etapede devoltaE a sein culturilor si nr funcrede lpul dc olruE ingat.attr'ale si co. a. pi.datona' Consumul ndict (90-firt) .elimi.lruculluilede leeue in sere deidede si solani pii picurare lniioarcle utilizali trebuiesi indeplineasct la o sa asigure un debilde 1..l salin datorat aplicdni socului in sisleninte. e P .r.2 kg ingrisitoant/ingae.-car va!plica li.6 2. in$arada 2 pe.1.solanie$enisarcaprh picurare.e n u l t d e ' porjalea rc$6e1or .e-i . rcducdea consunului de energie. Asttel nigare vor aplica I : 5 se si planuvaudlia totinedsiniintul depeurma si nuva maisufen unei canritdti mari deinS$sine.ta ceatrr tard trd f nd i1 ljec.siveu penlru lrigarea delegume in sereAolarii cultudlor ro n .s .c de apA ii I ai c oroo..la fiecare sdptamdna saprinent si in acea 0. dc apnpgilru inga!'ee$enai redlscu20r r%. d L m a io r r ir ii' / ie le r c . .guri!a)t aslleldoza reconrandar' sepidhenal se zilnic in portiuiiegnle c! nnniNl aplioanlor eficluale deexenplu pe anumilinsrisimdnt daci avefr de aplicalI ks dintr-un setor faces nigdd. r .lextLl actualprivind prcreoda rnediului. iriglrea lrebuie ficuli cetmaidessi constant tosibil.l leducd: unifornritilii d nndamenlulul prin evaporai pierdenlor a din sol zor.n/picDrtror pFsiu.iea opiim 6de iN in Frecare funqie deieesarul demonenl.eaFposibil irigacarr€buie si sefaca (recomddat este cu l-2 orer"nainle dedstritulsoaelui)..e a apei de0.qdu planlnin pane poatepr m i caniit.r ordi li "dp . darliniade snnecal rulpinii i. :indr . r n n o p n J r(b ' P ./ r r"i'e.i' eTe n odenede i' 5at ( a r ai recom andata metodafi nrd niearenpnn picurare 3 'e o' r ." multtin zilele cilduroasei respecttndu's la ficcarcinsare se adaugisi ferrilizaton.5 I atn de20-:r0 cn (Reineti si aibi dktanFintepicurdtoi picurilorul sd fi€ la baa ct nu esre o conditie ca pioE e rEbuie LomaElof.e id in A w .u o cdr ia. l jcl c n '. il. principnrl po4iuni frai nici (tedilizae mai des nr caL cu .

dl sistemul radictrlar al plantolorse poaredezvolranrulr mai bine conparali! cu attc l r i i t u -d p .isirii inzilele foanecilduroNeculempeFtun exreri@re de l 0 R .lirt urn€znca impiedice apaijtia si jnfrulliEa bolilor si dru.d 'r alE rchnologide nirnre ccca cc elimnrt un shes impodantal pimdvamt nr special nlantelor Datorila faptuhri ci fftDzele li ifrtul si rllpina planleisuntuscatc feninigdriipri.nue\istariscul arde'iiplanrelor.i .r'ar c | | ! e.or .r b' .l Dnvi€ la un ditateasoblui. funclicdenecesatu| oprin al Caun curul al unora dintreavanGjek enumcnte nraisus. prcumre eslenulr trai reduri compaFriy cu cel€lahe modalitilide rngare. . drecti d solului..' ni. a diferitelor lrarameile nr si p rl .'+. r .pe p' e.eea ce inseaanl mai mult timp perhr alre acrivilili ti t r | a l r r. ssremul deltniin9e prinpicurarc poarcasigrra o cresrere productivirt!ii d Estesfgum mcrodn de udarecare pemite auiomatizarca tolalt. rcmperallra si unidnaGarctarva a s c h L r a s r F ri1 ! r.pemrreexecularea rAndtrri rimeneuscat.o i' 4e." dp . d o i a " rl .pr ' i' i ..d 1is. i T o ' i r t. l e l '.1 oe n tr ..adr " .n rd.d e o R l ri { .irorilor Se nicioreazasau se eita uneletatamenrc chinicc. dozele adninislEte cu necesarul optin al planrelorin direntclotxze decrestere situatii de slres saularfuri desarcini.o ' penrru califi cata exploararet Pehile doza.r cr *.h'arrin carl i.i' 1i . { e o o sb i i ra p p d e /o . i i 'e n ' !(R ' e 10 or i or dp r r ( i ' t i ) t ' i ' " o 'd d r.-i \i ste r.ir d v' 1." 'udt numalzonaactivia rtdicinilortlailelor din cultura.relordecofrbatere a buruienilor. r ej. q'ona.le r ngpe pn..l cIa p d " rr .zd .( e n l Ja rc o ri ..n' o' r o..r : pe bd.. lo.ca c\acri a canliltLilor dejnglistninte adminisrate in plaolei. ceeace Lucridloragncole 5 Udarea planrelor. ra." f " {o l o r.tr .''i 0 .eea ceimpiedictpoluarea reconelo': Pemrire adminktarea ingraldninlelo.o .e nrudum !i rexhrm solDlui a*ft1 in.eq o I c.o.oJr o' r .picurare. rc..e i ri g a re pdn picur aepoar nr €pr ezenr ail! 21 .1t. decldnJ. Men!.rn re .r D . posibilitatea ] I Reslrdnge laspandiriila nireld nftegii culturiabolilor t l \ 4 . fi r ?. ducend la elnninarea tatane. r .e r\cr .

sutere stesuri6ziologice seela Si int-u. fere$eplanra de Men-tineEa unui regin hidic conslant mult subcelesconlale plantei.ent a$fel de nrcsun. cd si in celtlaltplania cer !i in alatpe tinpul stresului de^oltxrca!i cresrerea optind fiind afeclaie la perioada dc revenne din stes Acesd npi seaduni.elementele punct deledere leelmelor liind oFime din acesr deroltareasi cr€$erea .iarin ffnalvor conduce poduqia $i caha&afrind deasemenea ojndrtere majod a culturilorlimpuni. la dispozilia nulilionalesuntperma.rezidd principiului zil. din faptul ci asisurarea unui regin Dniforn de ufridilalela nilel radicular sau nscunle cauzale de vdalile frari ale rcEmuluide api inundare inlilud f@ne n ari.ict a legumelor Fundamenlul denigarcconstantt.

divennar de aspccte nftiiive.luns ln scopuL carelrebuic sdoferccaDtittli tor nrainari depfodtrse. ofen! sa o gona :idpleri de ingrilini.esteriabil econofric.e .L Je inlrn$ni.icecu rcl dc stimulare l nuina planreloi pedrru ::iorbria clofotliana si netabolisnul plantelor L. seajunge la polu!re.r folime --iezi.te.. nltniia plantelornr contextulpronolini )i :. nrit promovini nrei ag|icultunmodcrnc ..ultuni | in pre2ent . nj .i i-re1:biL. :-rpleti de i.r:er. de porasiu -rrar : r.pfoducliei :: legune si apelo.i i n a d rd .plicale iecesare si oprifie a e:rm.ldma gcnerariede profesionalecu iqdrdmintetehnice avantalemulriple atarpc parle deproteclra temenlungafeftihiai sotului cil si in privintag@duhride -::frbuntrafreape :irir lareiial cfccrelor biologcebenelice in planLa o reprezintanrsrisimi ele r: baza d€ acizi orsanicidica$oxilici cu mast moleculara nrice Echipa Tl 1RCOSER a fo$ pdna care introdus pe piata a teslal dio Romenix o gmi t pe bra de acizi orga.il za doar cu potasiuulilizAnduD ingrtstndm de genll K ac o. sulf(S) dacaurilizamsulfarul (KrSOr).lor In omFle rea ei. dacase utilia clorurad€ polasiu (KCl).grt$tniite se atlica subfornt de lrluir complexe ce contino marice.n€iLe ri dneciilein doreniui devoltarii de noi stdtegride fclilizare si unei nutitii complete =r. tre .ilcrii sBrennbile. _.tiDdarn€ntxti griin!ilic.rl intotdcauna si elementul ctrMre er cofrbinar: &o1(N) dacavo$im de de potasiu (KNOt. denulte ori.ici dicarbo\ilici.n scuit cir si.arora se por efecluaplanuridc fonilizarccompleresi In tinra nr onlie peparcuGul derohirii cuLturilor delegune -. iar cu nouageneratie se poaie :. . cu raionali x r€surselor de Rt.jldthnolosic inipoda.gicoie sigurc in :Iji1:.sotuhi. estercprczentaln de . c.tilatice In agicu turaaplicatipc c. rftr:? :ubilitalea cotuunititilor nmle i asigure oagrculturapoducriva. reducedegradarea nediului inconjuritor. :i acopere L. i p .e$eni demogalce. o inpoitantddeosebitd -Ei:1.nstlnr matcrc apofr de ofganrct -:lLzarea ?lilizarea prin picurarecu feniliand hidrosolubili $ ingrdiini.rt o altefrativinepoluanE de subsrantc nurnrivc cu ro1de stimulare a ::eJeni i dczvohiriiplx elor AcesLe i.l ':Eo asriculturi modcmd pedomanti Prin lLilizareaingraimintelof. feililizar€a5i FrolecFamcdiului.nlenrele PrlDcipiile cxrcstau1abazaacrivil'lii unei fermelegumicole modotre :rtile sunt piincipiile agicuhuii durabile Un sisten de asricuh|.te nodemepe bazade aoiziorganici dicarbo\ilici cu :riDl .u mac6 !i microelerenre cu rol esctrlial precun si substaiForga.ganic : iarboxilic in momennrl de fali MARCOSERare i.rre . ' 'ru f independent dc aponll ?lror clcmcnlccu care oau in nod -:roeleneit penrtu :ri:nuit asociale: de exemplu a seferlilizacu polasiu (K) lreb!ia tuatin ::.' r i tr J. c.-.FERTILIAREA Ienilizarca culturilor agicolercprczinri d. siniple sar 23 .u € .. . a ingrdsaninrelor olasice. m.gistnrnle nepoluante '. fe ' ii .

ce daroriGnlrc.r€loi dar nivelrl de a nialcici organ. P. sprc 7!ro dLsponibilitalc vaF ale soluluide l0 l2'(l)r nr schLmb irrcepinrl.F'znidn hd. 'nediu.ririlor aceeofucind solul a{lel de clemenludc dcs.tu a sc iau ii NIARCOSFR aLunurhibridechipa obine nari'rul producti! si calirariv calcul unn. adleo ol r( ' el!|.gramde finilizt€ cticient5i oplin pe. c. loinn fatadeu.re rni.r n.ilple\e.grasa[iD1c orgxnice si cu ellbemrc conlrolala ! h nurilia planrel. " rie4 ii. clcLu dc | firnd.LLLlui).r de$lpcntu relevdrea 5l .n plar !c '" caretne. de vnr.calibrea. K '-l i principal).le nu dar ca Nate clcrrenrcLe lla.t!n.tLarc.Ioi.NIo)daciesiecazull I pammefrcriii.rzul nlcrlor analize i. ..'oc emddtelor produse r$c. rp.!. cre nu suntet!.nilizarea electul (Canren 2010] divcrii biofen.fiidlate. in fer eleditrRomania irnoldexum haintc de idnlilarea cdiunlof do lcgunrcsc rccomandi iczcnelordeeleneitefrnrerale ele.ilralini calculsuntlH ul (reacl'a b) dcasemened sau acldi sau buica a soluu ) n E(r (clcctroconduohv'ltlea concerMlanr sinn a \. anali4l.lliTdrli putenricc (Nl distonibiloEsleconsiderabilr luig) nrlucnlcazise'n ti.ali! c) 'ot ciclul !e cullrri Gcud.lclLLde culru'i dc I d.re la bmare nu \a avca acclan de6 eralc. R.lizlrea cu e\hrradicrlari cu \au fdrt llloEgulalon.r rn I rrlicaleiosardni rleleddr.li.ad.roeleiieDrc (llc sinicroeLedrenl. f.o! de feitlliarc adecral eticiertia rrtri progron h nrocmire unui pr. nr.rili taDnnuictinlinrpulanotimpuriLo.Zr. deleguncllonm te. SIRBU. nivelul de pcnrru rtdicidle flaDleloI s.le or sigdianta secunratea ndticntilor.\.f ing'i-\An1i.cl€me. de tidilizare ene .t ctc )aucenniediliriledrf Nncr dc (cdctcal nivelulu..oa.L .rldi. e(e ftezenl in sol. MD.cnslr u\e!. n.re (ca $ Nlg) (N.rrdenrca .Cu.mcnlaFa lo.i\elc oplrDc de aprovizionare nu suil disponibile daloird accslca eleDcnre nurririve Plantelor (loslonrl fiind eec rccc un Flni.i I . doarpe' ru pe ilc sulllr rriici caE culrivi Dmduciiron 'onsum prop. cunoscut lipulcuhuriii.esaltproeBntrL[i d .ddei. cu rcci dcs pol e\i{a ni nn . 5r l€ Irnrnovazi sLdupi Accnexsuil p rcipiilepe sro N1ARCOSER .aDlitetiene.xre se ghidcazi in aclirilatca sa.p ru ctd l i l e rn cl p u.tr'ar€ foan: r.urenperatun sunt dLsponlb. d) sezoiuldeplantafe dar. in calculcslc cl all piratiehL hLar fi i n d f. aceaei cane fiind un n]'lloc lEnlrL rnrtl.oil tane .

i D.aplicate singu.e. . ocnc 1.. \pLrcaila ing.jrcacuhuntor nrensivc de .. r ' 'Dol.are rrcbuieLtuate dc one fernricrindrferctrr de . nerlro. i o p i n . condiliile in car€paamet. ..1Jn.p .9mc In scresi solani ..e sau nn[erna o anunllc pesricide (arenlie La compalibjljuti) Dfoccde! denunit f€niliz.tdurnnare. i planlare rr€buie aFticar ca fenilj.nl :i:rnie dc iefririTarca de b!zi.rebuie si ..ijni ta lempemnficttreme.. e bi c r '.rtarc i.oduselorcomefciale cu arc Juceaza su. .nuttfosfor P)rr col rd lit \pKde"atazor li potasiu nj pnrna snplimaMGau ocomDrnlr. cr.Dt.pll-ui i:::trr de Dolonril' e$e d€ cnc! 250 ]oo ks Un atr amcDdanenl foaae -.jta. 2 Aplicrr€n.dt ! dc uana$arel€ aspecle a) tdaleEnologicededezloltare pt.tetcnuljitiveneccRre ' : rsla) O parte cutturjtor de legume n. d 'a..tlrnlc a lcsurelor dezvollare ndicrlarr purenici.inr do2ede : i rorcr'ha De asemenea rortafeniliareade baa seadausa amendamenrut .e o i . d e .' r .agmintelorjn fcnilizara titati setaceprin2 nerodc u . i ip STARTIR un inlrAsdnrAnl cu nai .ete soluluj.::lrreste supertbstit!l superfosjirt simplu20% seartjcepena 0n cazcli esrc din €lene.fionE.reaiapidt a planrclinin unna nor strcsurisufcjire tnniplanbre.D d re .a si fcnilizare de baznse adnrinnreaza (de prcae..ia.::r.. r .ar rcamna rdarnte de Jr: iu s e p a r ) g u n od i csmj d d e sco n j p u sd eonsjncbovinasauovi.d'p.indMerea irfi . pJ.eslul . iinorrc chj I innofte erajIIl.salinitate.ofazele r dededollarcpropriispeciej detesunecuttilale) se -: : ni calculsi un nivel peste inediudc struri din sol pe ru a pjeleni un : :. .r utuiroarete: I In pnma fe r de dczlolrar a ptanlelor pcioada de cma r sipti rdrJ lu. tiig.ie ed.. ..rr.li.i. .ciila . mtiircatiuotetor.areradjcutara Dr tigri$ir : .in stropjre pedrtrtn.. 1 .edeu | !.. o atrapartcdc rea^. seceln.{ dd. ..efolinrt: Adninistnreaiigriiaminrlor in tnnptrldezrotirii plarklo.iep. lut.nde ilediu nu suil propjccdezvottirii.u . araodetroti erc ca reguli sauprincipii debaz6 privi.unele p. cxccsde r'uto.r.enicnre. xti An li'a re rnJ'culari r/ | : n o e r d \ ' i e p d r! detrumit qak fcnii tf!.. um'dnale excesnt. dezvotlare\egelarila inlensrrecottare etc b) intensificarca unor procelerratuftte ale ptanlcji.:ual srer de sahnitate fosfotul catcnrtst porasjDl 5i se suptijnenleaTj i:l .. cl re\en.d fenlti. ( 25 .. c..f.: ile panrculaatarile liziotogice aLe culluriinminlare (reccsar de macrosi .

piile ' p r o d u s e l e co n l c.cL a l e a ch i zi ti onalescpo' e| t:a: 'r: cllturlorde leluirei.nt de compozili canritailn 19 lo:19 echllrbrate sunltipurilcdc ingtnsirninte 20 2a2a.lLLluicu nrce. fosfor(P) ii acena nind un leniliz.rarn dc perioada de a plaDlelo' 2 a dora fa?ade dezvollare senodifici \au incepsi innoreasct seprcgitesc irnt cerd lcguinele potaliul cte$e u|or utilizate.u .e. crescutdin ripolasiul!i se sctutlaniiniD ohiafsprc produse ca $rlfatulde polasiu \ilnrilnlii 5. ( a r dr ed O!l Oa l V Otr t ' ' ul ' in aceastd faTaiind de peslcIl) on nal necesari dnrace\telemcnt pe rol parcusul de exeniph De asenenea decir la planiare 'nici €sential caE nu teb c se eno un clement perimdeCalciu! accstei lip*sc. indilci.fesc ! doirin careseaplich re de.u !l ardeilor 'nai trcbuie cstcfazain careablul aplicat a coacerii 4 Fa2adc inducere noulbsfonrl o. Inpona esle ca lo 10::10 ar ti l/t:7:28 snu d' ihr c.nl in cai€cmrit4ile de auol irrgrisidi. iiciodari dd planrl de lenilizarc f.lelor \i rapoflll NPK al daci dn mri marearlnhlba azolllui(care corcomreitcu scaderea oblieatore plrnrei) tbslbrul!i a siinlrcducerea funclir eeneiadve ti elemenre csenlla e penh a irerisini.ziali in caarl sau cuhuni de osirale! dc ardei gras galbencLasic culLuritor finntrla cu POTASILAZOT in raponde 2 I edc utihzalrpe bt r'rnrtelor de producieconlinri.rt cicstc. \'R a e t :e '. ia' p. a fitLclelor buna1e-qate si de/\ollarc eslec. sercli \./e . (' tomainasar vitatuina n i'c'cit rt fofr art sadar.lelor cu Cal0iu5i Magne?iu.lariicull ar ' .i1 d' bl. foade unornrctc cal nai limpurndar cu o calila1e ocnlo obti.a ir carelren tiucte Lelnle i O a leia fazi de dezvollare ^$ a lo.etea mare de .ldlcati el|ni.nali pnnbo culoareirlcfsi conceitralic gh'cidc.iar tiPnl inathsiminrelor 214 sau gcnul I l2 sau I I3 sau de l e b ri e sa a i b i mP o a n e xplicalcun irdifeFn! de produsrlcofrercral lan{ii asenihnitoare POTASlLll dr.doar rrmand priDc.c o . i'si ni parcu4ulpcrioadei "''l lo'bLD dc iocAo din verdeir R\u cu coacerc s.lului adici au un nr conpozitia pousn' (K) sunl egale r4on dc I I l. can ate mare dc fadon biol' tr cufr af fi licopen. (producdvnale sitinpurictaie)In doritunndrcacAtniairapida in ceamai mare tazt elcmcftulde hazi caretebuic aplicat aceasta NPK utiLrzate canlitxlcene POTASIIiL.2\ 212) acenea cio pima parte culturiLor de lesune. d! : p ro .1 " i. ingrhtaFi.a apei ti nurienlilot iar radiculdftri nartul abwbtiei radicularc nr8rdsirnanl NPK echilibrat un hccpind o a doua sipltmani (N).

rnm ac. e rir.r Dsedrciderd$ acarEidelorrrcb e seseatoagi dup. r. . tr .e p r.rdetr..r o L . i o q d le r q o t o'iarP . .b .aiecdet. rchnotlsce i I r:r.r er . r d. or pdien-rd.i fungicidctor si. I / ' a r cd 1 ..!l p d d e .db o ti o d a . 0o.d.espmhlerndlrercrde .. rt 1 . e :. .oada nertioial.i d p o re r.. . i /d1 .ru e . .et cd i.. t lu .... . .drdo!r^. me hutr nrna fungicrdceLt.p .ercml de dez\oltarc veseralild (crcslejerapida)anr.e n e tirdbiTf ru... (h panca doua. e$e dat de faflut cd planrete au u. .r.mici.!. o iJ . r r ? eJ/. ..i i Ro d c-' .e F4rEk or a Lli a 1d1a. ru t .2 o e . .r.i .i npan' de I ad trern domenul ctr4i eliclela !i rcspeclali intoldeauiarccotranddrite si nisuite de ftLl kdle' j z oroo'. . a d . r.re .ranunnepnncipijsoE. ee v \R r o : R . dt p .or "..!.o .r/. : : . .ee.e o r o e o v ' e . o r. r v ' l o ' c r .r . J n o a F m. . . rn<ea ... . e p p . \ q o c o co h o i tr.\.. J D r. a . .o rn.. a r. 1 . " t . m . rudr.d d. incercarisr nu 27 . .e e" . .i. d r I a 1 d .: r . r - -r i. r: lj rodusele titosannare. pe. i1 .tNi1_ ur" rr. " :i. ..) .rad capacjhea o e D o eltrc a r. ra. e .. I r. . .ler. . .. o e rt rrb rr. . 1 .r r r .p'.r . .dupr ani de lesten g e{peitoenrn. e . i. . ot .< . . o rlr" p . . .or!. 1 . F nic^d\r. r. azul h cmc $ uilizea. o n 1 .. dr l . e axoEte de a ngutlimlutui. . re d o c .e. 1 o u t e p L . re der. or de\ir ri ri o " .coiELr i. p r. e d. t . . n . e oe!onp.i . ! r /.rre prorelare saudeprodusele coilerciare utilizr ptanlritedecomb. o 1 . .buie..{Lri'. : ': :. p r. d .J \i n ort Leto ah< \e g. . .d' Je. o n ja i . jp.ot. t o id . .e\c ! d q d .. .pir too\ed.. r.ru .-: :' .dlorsu. tor i . jjr J m in cazll aplicd. I | /c e.i d p o '1 dp7. b o rd io .e\..o rer. tr4 ) !F. . ' ^ vt. \ d .i i.| . . . COMB ATER EA DAUNATORILOR : : .r rie o \ . l.. ilo r e .q nir._ . d e Dt r t d re .re . a rb . I '|o. .. ie J p rr t e .r Jr lo aD|ft. : .doar r d. i .c.a./sp.r .i pe I la r t i n n r e e tr so :n rtcd1n j comuna Marcadar Sii | !tr n r r r i er . .o. .. a r! r..dt^ J( .n a ror ' o.( L kt . t r.a doar'fungictde de co..o. h e ro 0 r e dr p'r . .P I r I I o r.

nr. ipi snnr lir e.ide ni' ro ir caru! ..i)ene rccomrndxl 'a a { la . furlefzd"e eL.xelor nai ale\ n$L a iroro\Lc po.) Dc cxcntlu l0 tor. ru' c.pner (po pc dc lrf vernro.u 5 D.tie de srD.d r ' 4 d' o o( ! ' e.r !liaje cu caE seclichrc'i arorL?oa'e.i diNnexta \phc're }.arc se $i'nulcaz.i $nc' roati l.itjtarexJe api do.litta uarali \i viria plondld ri Ddir fuociiede .ca dLte'lre odun de acrnn. P|j! sdtstanli on . (Alenie 5 ntb\r!n!e aclLVe niairnulrdel-5 subsranrc nu urrliuali pcntru.r.rrclc Derhupi€vetri.niul 1n sc ti. lonrarc ni cazuL n i a i n tc D ri i ci d co T L !i !n . snguri aPLrcai. iili.cnnnandalii c nu \e rr. ii lurcie de ficsiuDea trrcnxlile 7-l0 TLle c niaslvdc diunaldi in cu i c\ccpionrle dc nrleclicsaur ! o i .t)licirii unDr rd carcl.ari cticicflr m 'or'ftu u aclndr iinpLiir a nLt$rn1ei I .lrsul unci cullri cu cofdilrd ct iitit d.tlrert dc nututttl subn.odurc l)oalccontine nre' pcnlru a nu.l zile cu ptodtrsc rnl. 1dd .rlc o afhcate rar cre5rerea _ lr ' ' nlr in tebtrie sa fie calduLatc dozclcdc nrb{antc acli!e rliLizxte i .sjveale. p rroocr ' l( la carcriirpul de Fuzi 'oslc finp dc runrii :r .cclLiari prodts si 5e utilizczc5i ah rodus cu all nni dcxctrunel se fio la uD tii.ido siDre.1L delfurE unnrn.iea un subixnlediLc c) l. inc$ind ditr fazx de dezv' r'jc r€seulli a uldeloi {nmo'i'e clai lll) \c !a li. . tcmPeratui lrrmdr.irL {Lcc. nroprn uu i'r ..u t ai.rt.rrllia! de 2 sau nii Nrlt .t Lnnnxrde sl{eDrice deuitcc Dlanraale ind.i trn produs \L l acive si .a . par. sl lrc miteaddurn menL. .orscculi! aceedn " 'b 'r " 4 i ! ' 'P penru.1Lialc hxlanr.c l']s.u deste rri. .rl ic toa\iDr 21 L "ciori I dcs'adare ntre\c ilc ridi.rm af | lriretrinoi. $Lp[]ila indifc'ci( de c.e fl.xLe |tst'r'' Dr!!e\ r.edlclcfir{r$ihare \d pot cfccnLr!i leililizirl r aie o L l ' iL ' \ersibiLc a lenlteratun pcnL. vo$a dc $Lbstaole ciDd ese pla.eL.u.nrperdruri . L t ^o' p aor€ld sc poaie uli iza de cire rroduclilo p.ditrlui aDbi.r.dii.c de rfairc a bol'Ld.P' litriircforie largidatriti diib'lel.\rnirare el!.

TEHNOLOGIA DE CULTURA A TOMAiELOR .

rcgimdelenperaturi nuctr.a -:J. ' 1 e 0 { r r n . 193.( .0 .l 3 .eidenti de remperatur: ir col!]iltile in care fenitjTarca si jngareasunl i::r.nu mai are .ondrtiidc renperatuiscazule Peste accsrc lejnperatui ftucrete rimar : cu(!E salbenn sauponocalie deoarece cuLoarea ro5ienorDal.r .16 g 12 de zile ta ---: r emlu r m o d n d e 'r 1 4 .. e d r ' .ppidr ui i\.te adec\atinundrulmicdc seninleva conduce ta producclta defnrcte -:enLzare nrol.er .Iperarurllin tintpuldqvolrdriivegeraivcpe pafcu^uldezvolrintfructelor 1r atecteazt la lil dc actrl ca iir cazutloleoizarii si legrni I cretor.2 2 ti csp e cri v2 6 ' C( SR Adam s. capaciratea de a acumula :: rlra Piaiteleexpuselau. Vd d'.. eic Tehpe.ocenrt dc cmcereal tnrcletor ir.C Variariile nan de :. e l o r .1. n . S 1996) In mediuexperimenhl ya cu condjtijde jneoruconrorare ::-oDsral ca duratade tinp de la iifiorirc penn ta coacqe este dricr :.tr.1) -:-iradl lnsi Era de dezloliarc a ltucletor.! dc tcnl)eanura (Hud RG. frai alcs in cazuti0fluenleiasupra poteiizariisi i r . i d e '.puf6sc.nai nroj l)e$e28oCpol conduce ::ftt in . :r: mt de legre a ftucrelo.?O0t) Dife'ilelevancttlide tomare suntnai muh $! mai putir influentaie dc :rariilc de tempentud.ar peD1ru roatevanmlcleexpennrcntalc Anfet s a cotrsatai ce dnrpul de l a i n f o r i r e p a n dh c@ce re e sted e 95.re .65.atu.dar :3mpcratu1 conslanre la obllnseade frude.er < ' _ ..rate :.antenu ferapjcderj :: rrodD. .e .o .( .d cLr fazade dezvokare :-::l a crrrurir Scdden brusleale oadcnai lungidctinp alecGazaiEmediabit romarete ' :a:::ii rGE fazele .livitate in comtar4iecu romatete cEscuteinrun mediucu ngrn (Eurd de tenperarura RC.i d'yohde Tomatele posedi nll|o anumiti nrisuri. 193:) De asemenea rebuic rcdrut ce :-femrunle e\trefre pot iihiba putefliicf. cu fofri nai Dull plaladccntrotunda. de \ensibilitatevarii.or or ..INTRODUCERE Toila&le fac pdte din categori!tegLmclor senzilneta btopeml i.dctonareeste ijrtrc 13 2. maturarea fhctetor sunrnrnue.

ului kelmicol Matca dalorird in pamul rand.cilzit€. de lumini. . serersihotarii sef'.de nscd inehelini pemritaplantar@ pcridd! l-20 manie in p l .sltudiv al $larului si lolnle de acopeare l.e in Drmaioarele .ilcateva su ciclue{ratimpuriu linpuri! suntnecesar fa. dincilc de mediucancteislicepnnAveni:tempcmturi nsc de b!trmn.ni4eui imediai PRODUCIE. SCURI IDE DE I ARN A. scufr.qtatinpunLr/tinpunu ciclLn Ide produ ptimdvard-loamnrl produclie mediu. scu rt. d€ culture in nonenul de dlpt ciclurileclasice incelzire i ca€ pot pmduce laf. deiarnt-vdtl c!ie.t foal1e devtme $sadunlorliebuiesa se Gennnare I Prodlcetea trebuie saseincadreze i. ciclu al doilea cultunsei. r ? l o r Go l d r o l u r rd" de de $ lbi' oe am per ir e " profesionrle cu efect tenlic)r cde se deaolte bineln condii l Culdvara larielhlilorde tomate t sc.oscuti creicuttr ti ' LAD\ e\l. in Romaniaprodlcerealcgumelori. umidilale ndicatd.zute. comuna conditii dejndepli.TIMPIJRIU D<TRArIMPIJ ctcLuL CICLU Acest cictu esre car&leri$ic Bai. nebulontare h bnzrcu crelHe nedereniinart sehid€rennrnatd cu cfestcre bmat' Trebuie i€linuti aspeciulca prifireco mai cu. iar rnsadul in ianuaie)in rasadniF in n\le pameld fcftenguros'l tebu'e sa Tipul co. exc€pFa lbme d€ produclie singurele ce ciclulI si clasice de crhui De nenlional incalzile car praclica ciclunle restuilor dinprimulcicl!de adicidlpt indepenarea cicLu ll sunl @nsecnlive.CICLURILEDE CULTURA DIN ROMANIALA ORA ACTUALA Dupt nicprarea drastici a supEleleld de sereincilzne conshtrte ni.VARA RIIJ.d actile oiFa lt0-200 ha de a$fel de serecd in prezent inain& de 1939.atimPuri! Potfi €nrmerati ra! N'1. ciclulll de primavari roanni ciclul lungnxenediaf sunlpmcrc la ora eluali a legunelor Acesle cidun de pnducere setlor proteronale h Romania.liunea celeLalre bazine Malcacucnca2 sapt'neni Penttuainliinlaoculturdin re-iu d@eli.dar poalefi gAsn!i in avanrajclor consrtudileale solanilor sofacerelaiv nar cd plantarea nari legumicole cu me.

r'Ji '1 .exr aiDr pr r it qm : r : \ 4. r .o . ni cti. z e .D n re . L i I r r '\.r rr dlr \r re ernierali! .t tu n i i n ra tl if funcrie de cir R.e i i n ..imi\aii bnnrii i| 4fele ii . e ld ac ld o it .erar.rir.t o. jtiruui r. lp a r x ! \ r a t a D ro rco v. c r a icNr t t u a n r ir l n rv ea t D rp s t r e n r liin t . MEDIU/LUNG. fc ude r :.. .€d$i t.e ce sxu tn r]rL cc ca a l ror legur . '1 .r :-r lngu( cnDdrlii opnme de if. e o d .. chjjui I pt. c n a n [ i .n .ze pt{ Dr ajlr \i DU e I t {ertux[a I ] cultui .idjed a njar :-: dc 0. I nr ahcba. e rc ca .ea ic lare incepiid cu 2t) iunidlrini nra\t.::ii|i. l iI CL UL INTERM EDIAR.i dlneDsi. u l l u n rc x i e( I'sch h b a ti cu t.at?i c.onrc..rre ripll oirnrucrt\ i e:: .Lri! : :-.oDdtrrte de n(rn nrmrr r!e! L.\ lreia aorni dc pbducere a tofrxreor cnc trn oictun.l .l!tr Seminare{ rc fi. tr: : if: zoDer lelrnr cJl.uli\c Je toma1. ' F idc dishnteiinrcnbdri. l0 sauchirr l: erajedxci . 3..onfar e*. ::: jl..l i :r i!tr::r.L lchnologia apll.depiralc re n u ri cd j n ci . a. P lrnf .i t.ducticc$d conscc tv . iar irr Drirnul ctct! !e cuLrtr:t I r.i cdcJ p.trLIl -: r iar c ex u li de roniarep!ate I inriintardrpe r rutnli de cxnrleLi Crclul sa! duDii ocullui dc toDrale "::rnr.. MEDIIJ/LUNG . r .e fnmilara sdr vajacu circ! r j ripriojiri imidLe dc Err Dac a.riTeiTi ur ntrrrir Darr .ari \i ir biuji uljt zattfxr. PRIMAVARAfiOAMNA cich'l ll de pr.c 'rr ) ra . Bartenj darNrrc fi irfthn. r c ob l .. .nta uDriralcr tuf i . T:o a ri. \ rn a r ! l d e e e j e ci e n l i cc! ca zd j l j D a .rlarexti. l.r.rbtr \ni i rnLcdrpi : r . a.rrdrac tn{ i.ii iuhesirtre l)iffuoijnm rrnzu il . a CICLUL II DE PRODUCIE. i i.in eltc rcLadv re.c sxtr L . " ! c .1 'r" r f rc d E i.larta.: h. cca p x..ill liiica lr. Ll.hibrizifr!risioiati cu postmarjaJer.cdecr tnnr r s\dlr zidetx t :!e Ddni l.lc nl.

tebruane saui. ti .oar u c e .1 \a |l i a. RASADNIIA P s r d ob .n.oaJut u..sdqi? rpb r i r n i l e r d r D o i l e rzo . .eor i.sd o ..p€liucur otdp.c.a r.dnita r'e b u i e ..nedii protqatc penhr crcluscurlextratijnpuriu sr saucjoluint€ft€diaresre nevoie de unspalru deproducefe a rrsadunlor rasadnila SPAIUL DEPRODUCERE AL RASADURILOR. \0p. id : b d .e ..q cald In @zulin ce rdsaduile detesunesuntuiiiiarepenitu cictutinpuriu.mro i r o -T .e r d e (a -re .cop . Risadnita are scopulde a asieura condiliile de medi! necesae dezvojtanr oprne.I rr{e rnsrdn\. prodrcere.006.PRODUCEREA RASADURILOR DE PENTRU CICLUSCURT SI INTERMEDIAR TOMATE Penlru obllrcra unui risadde catitate c€ umreazi ai dlrjlat in.ae.ejr 'a . d .3a.ae ta ptantarcRdsadnita poat n un spaliu cu cmd* pennanenr./ir per m ob ea 6:adunlor itu!.ideafnelc6cr posb. mi i b L i .oea puiea n deschisrailaziu pentru evcnlLale aeftni caid m n p..ceputlt lunii manier.d o r" d r isadr r o de ul (l| I.s. 0e1. rr senifara de loc in ianuarie. t. d nr t. D e 1 4 n e . seDamt de sera/sol@t in cae vor ij plantate_rsedurile Mu poateuD spadu m€najat temponrin scopulobtinerji risadunlor Risadnita c! caractef tenporaresrecea nai intalnta fomi in % le bpziao e r? d ri e d e d e ceo e ce te .ru esurp o.ndJr r Gr ea o b e i .. d n 'e e .sadunlor pe roatnpenoada de ta semi.. der ia' dp. r/ o .'. ' Dp 'crio..ad e e i e o . i . e r e n .r .

.dr{\d.. r .:"...8r oe idr_ d . L ir4 ""''"'".':"1''.. ...'... 0. r J .. r r u u o . . .. fl i . .cp . . I "..r'.j.:1 . . ..!.... ... ilh.c d d ! . .rrc d e ^ . F- D.o . e n d .. rr."..._. d d rr! "..: ^::j-: i..le d.:': :. r. .r pe1.:.b t... +or. ..: : . I... .. u...l.n ruNrie. .. ..\.e.. d e \ c .ndedrrldi!f ". .( . e la q ? .''^ F. : .: "i:l ^....Je.:ii pranLrc Dc Aenrenm . ! . ...k da w ." i"' i.i 0 .. fi. o d v v ru \ t n d 0 jDo r_ " nr ore/.. .d.. J.".. i . .. L_..doa\. 5 E :jr..:.e ....1r . /...i. L .:.{.. "."..Ir..... . .prorr. r .". t c J e adlreo... e .'.. . .o l. " . :d. e .

n F:E t a 3 t 9!4 azE l* € * 1! B e 8 I 4 i.. ! / rry' . L j' 1 ti : lrl : l.E B €h qEE '1 3 c e .E i T e &n E9 d e 4rE 4 E1 d..9 -E -=E ! .E a € rs a* ?. E-- izza fs?q a E !! I €s 3 *. = !.

Da. d o JD i 1 . D.r ipq./ \. d.4 d a i l 1r r L. i .i.... r e .. . .u. u m u rd e \u b n ml .rtd binrue^or erca p \d J iupe n r r e q \ . a o l er ouoaFtd..e pp o. Sanu pJ*inte deterdn necani€ in una ma putinr sauoie anfet :: sr tic turgesceme (si nu rieontile)l .. . .r . - : : r b ..a p r.t rtt.\lltRi:'aDt nt|! atEuttt\tt n..Lr ..r ap oao.e rn o . ." . . n e G r t i l d E d i o a .a r.i i o { r t u r.tt I I I | I I | | | I I l : | : Si aibt\d6tacupnnsa nnre 55 70zite: r .e r..e se .p " r..i: .eier eee. i ^otr ir .eu 1 q i re r ra o .*if..o .ed( e " . """ f. ' 1|o .. n ..o. Ed e . | . i o h . " .p r. -c t u ' N e .. :""" " ! e4\ dr ra(rc -c -.Jdr r ..o .'r'. n a u m o ( t rp n n $ i n rre 2 0 to cn . .er ro t.n ra re .'!f.'!. . o ? rn . i! lra i L U t p r i l 1 e b .

rrc.a nr fi!uj" n. .nitoak.a Jtl5xdrrltorjDrl'ici l SE\liN.cre poxrc si sc Qi|le alre.P oducer.\Tt:t.

u .erlbrie) da.IJU\Jcf.llar sinar devreme (25 il de.o o i :- . din patul a\. Ea r l . l0 ianuariel un€leresnDitni bazinrllcgumicol \iaicr) sctriiiatul .ein shncccdc plaeicl SEI/IANATUL Seninarca ronalelorpentrucicLul I cxn"inrprrlu \i tirnc0tu a1t lo. pll.nierclor duphplalltre si deasenrene! tip!l cotrsrucrr?l ..a solxnrl..rca la{ne de\remesfi15itu1 uDil febrLarid irrccptrtr'l .RllPl(.drl'.\I UL plinrulelo.i d d i ei n g h d a rc 0 l o mxroLor !:iinalul se fae pe pat ge'niiarly su ir ratrLle r-:nraiul de senranar cne rcprcze[arde turba : .c :{nrtc pLanr. r! J.D r i .Juhlaide ulilizarca celor ai niodemc folii profcsionaic de acoperi.esjrectviifcnDieridispun : r.olare seh. . . c uu n r L r .

den eld dt 0.frnd eo 5. prina thzn GenAnal repicao sunr l.ht: 3 i .r tabhadorij htvi gr iiii kt h igat.6-ai .'. nai lndp de: t dS .tulte tukaflnj "nortl.ntlrc.anan1dl tu.thn &:Lr)i.lc t"tcclqr:Atlsti aLtil^i.: :rfu rlLtnn? hfirnn tllinhrttkt hl ttih. s.I ca ui substarpofesioml pe bazt de turb.l.l!"a tulix\I. o ndi "ttu Recomandarea noasr* estec.nitntl 2. pr t e"rirdt .a sa1.rdn Ji hnhA neagrci: 6 Sti.'eapnnintuluide pidur siDrptu n! cstcrccomandati dcomccc tc{r.rfte neunifoml inpiedicnrasarirea incollesc usoa$ ii rapidd a toDatelorierbunle decat $i rtsar mult tuaiiepede plantulele in ronarele.o.:t!! tl! ni hA hl. 2 sdpldrdni: ). ctnp) pcntu sennnare ca si sub$ral Uriliz. urul sn rr .?bti. cel pulin seninatulsi fie hcur dmr in profesiona pentruseminal(c! lpeciticatiile rehn.l!.tutt.rHnl i.. ne r. Gainala :n fi. pnmentul trcbuicst tio do pidurc si ni nici un cazdin e\ploatafiasncolc(din serdsar grtdinaproprie saudi.n cntului dl.d enstdttA a tthnlafilni ! .akt i NPK i .ce substrar de mai sut 6ra aheadxosDi Dacdrorusi seulili-aze !i peDant inrpreuni cu tuIbi. tlfuhi srb 5 n" cnetanrl s.1. trrl)t tri lic l)l. ia' nteFrlarea lof va afecta cu6 de |isinE !n astfcl de erenplu.sadunlor i.i: l'(nfrtuli nttotLl@nu cape anbalajtl stbexrthti pHltl y ui jc currr\ nthz a.ctrtio".htert. ah.zie tnl.are nu !€buie umar pentu obrnerea unui rAiadunifom $i lire probleme ir i-eura umatoare derisanrepoar ti obsen'al .ri I hn ln lor stbsltzttl i lic ".5 n.1. crplnni intta n 10 nD tlutnqtdala. letuI.

.id(a RNcN.r.icrdedez\otiare ::n: a rrsadurilor :-: . tr cr'ta acuiua 'rr :..r c desu' \J ::' . :c optime tenlnrgmtrare ii !r--.l d*tdere a prritqclof \r nar .ar deminemte pr co d i d n&uno( r Lte m nen]e oezrolra* .:-:::: Lrilizd* doar a $rbsrarulLrj trofesjonatpe bazi de turbi peDn! a. ridi.ol d..n tm .r rmio. d( Frd4 lnrr . . senede avantale comparariv cu udti.{:.le ii - L.:' 4 .15i t"put a operalia rehnotogici "o i de ntrbd. I t€ ptdnlulelor nu .i .---rr dc rusdur unilornre optnni.omf e\r '.e .area allor $rbinrrd sau ti mi n t \{ u r lr e!m enecur i Plir deseinillesi pot fi pre.

ra ru r{ o D ti mn r e r .7 su u A ril i n 4ore dtori ratrrrl a er ' o . Lipsa conpkd n l(ninii in pnnele zilepant la. r e n ! d a r b e ' ) u ' L ir ' e aL p e r q d h " c a r ' ilo l aeso r rnI' ao e e. Uniditdtc!d€ 100'l' iampetne C.dsnrire hefiie). in c@l in caE s ulilizedi substdul profesional pe.lru s@anal operaiile t€hnologicepenn preeinrca subslratului$i . t c no .e ? d a d e .l no rc .e .n e N r "Dur er ien' n( ider ' or B.d 6ifel dupaEpiere 9i un .i Semifiri ol'ti't' Pttu"Edi:.nnliliile n46trc !n.andunle detomale se punseninFle .ltesin plls penlrupunlulelerineresi penttu boli vasculare .rul i nc dreere ' ria ' P a m d r _ larg Fo4i d€ iitde oaiolare tnere sunt pactic inevitabilecrea.eminai sunt completdl laumecrarca I Seudecu apdtutb!pdne a subnratuluil piintr-ouioad aDasare 2. cu ziae sauMnon di. Setrasqz6.i ne botutc sent tnndtuii: r r a e eie cr pln' a i e 2' ' 6c' oe gern A .

. j._ ...". ".ituri nr ar rrl/rer t o ri! f / .:'. .....'.. lt " \< acu p si cu un nf rhid({bnrarde . ...:..""' "1'j'.""..1 i 1. .. -... '.3r .'. ' "' '1.. . . .jl':..... .'. . . ..::..aI 6 zt! . ....i:.. ..." .'. '' .' . .1'.F -" . _ re r....^. ." ".1.: .". .". : ...i..' i r.. I' J.:.".-''. . -.." '' " li'''l :l:j:" " _ : ' :'l l :l''r'.:' l 1 .. .d n < ""..i'. ' . n. .1":.1. . lnturte 3qnre 2rc ro! n Jsr \e ii. .:: .:.". .. ":...'"'i: . .' ....trirrl .1t. .":. :rri l L '/e ro c^ .. .'T .'":. .ref n afrr."-:":":" ".' :'. ..tH .''Jl.p .:.' .:1 ".1 1".JJ... . .r.."i:... .i.:... ' ' '"''"'....:"* ' . ...r lL?.1. ..P {1 ' r... r '. ..pi1...." :":-.L n. r ar . .".. r . .:11.. . .. ) .'' "'': \ c tr r ul]]i u renor (pani ! ra\inrcr .i"i.J..:.:. . r l\ d n re . o" " o"'' "it ' ': p.:".1 " .." . " ':. :":.. "1 ..1". .^....". . "... t.

e celula nlleolari Ayanl. chiarmai mult) daroritd dhranrelor iilre flante null nai mari decdrii parulgc.dacirtsanrea nu e$ede 1009/0 Toate eopelerehnolqicc deinaisus €vire alvcolarc o mertiuieacn semnnarea stndnlanrfida.ninaiiv (lvanLlul aFdedvi deaici $re economia decildud caresepoare jn face pnn prelLrngirca impuLu pelfecltde risadurile nereficate acelasi spxliu nai nic decil sFpul mpardernsadunlerepicate)i 2 Rt.nca dddciniloilinefela opcfada de rcpicaeestednninuaE la ninin 14ddecrulincare plritulelelunl lualedin patulserninariv uide llreleRdicu|ffeale unelpliiule j au inlrepitunso celeale 3 Rhsadulcie niai\igrros dalo i densiietii micinfte plantei 4 Unifonnarearisadurilorene foaae bm4 .jclc utiltnrii dreol€lor penirn s€nnnnre l. nin.l llintutcle potii lisate7-10 zile mainrlt pnnn la repier 0n turctic por ii lasare de nu'nttul de celule/alleol.(i I d.

le .nemlecu echilibet NPK adaosde mageziu si 'apoi suntfoarrenlo de l0 20 grafre/L0liln in3Tislini.: lb. pnn -.di . ::-peraluiiconstanieTi/noapte cu aLteria. pmctic !a Dupa risirirea conlplelaa plinllLlelofeslo n{csarn sclnnlare. = ia i r i g a c o n n a n tp e l o a Gp ci o a d a p i nils r epicarOdaticu e iigar tasc :r::-ar fertillztn si tralamefenlosaniarc obLigaroni daca seminatuLa fo$ peno. antlle$e _ : ie c a i n d m p u l zi l e i l e mp cmtu ri l e sn l lecupnDseintEzz 26' C.iar noapr ca ':.r O reml)eratrLr' conslanti zihoapresa! o lempeFturd niai nare nr r-:i.ti{ii dectuin lmpul zilei !a drcc la o crcslere accclcratd a lLrlpnrii gcrdlcref eze Dre de nxnzulite tu n nr Lolum radrcularDe asemeoea se unntren€midilars subslralulu. : ::i: :: :r. h rze de 20 mlrlll liri api Traraneilele .rre in tiule aheolare arc si un dezalaitajsi :: nc ceopcmhuneade Epicarenrdrivece u li un pic tuaidjfcilA. uiilizcaziI ingu|i deifgrerirnitrtNPK la o rni.!a rcmperatunizi/rtoaFre.rc. a micilor rrsadrii sc uriliz.::i:i ii pananlsauafrenec c! pinaf Feailizifisc facn] aceasd :r ii:lsaiinre m.{cca$i altcrnantd penltudeTroltarea c$c nccesara opimi a i*rifl.al Aceastinretodide semd. o dcdohare annonioasd a sisreniului poarc .lo'C .

.. it a d i unir ' ) ..rintr(el!.ei(cr.l LJr l saudolil l-uu.: .! ndre ! dparL!. rriLi/al.arearn 'trsccl'cid "fua c' noxst" RecontndaNa urdc se\caDrirti :palLUl m!rroreliat.t:.c c Imiscnnbil.cidern corba ur lir\xiirx. f'r.rlr e\itarer risculLtr 'ecomafd' og r:s#.u il€ dnde5unt..L *t ce Insecleloi Dc irc cD...Lrpa.txta irdrcc 5i!r eficldeb o$mulxrer trcr$enle or dc creskf' l...rr. tlani il poat LL'a 'nd''ular \nirik dc a.fideiitr(i ff it e eii'ie 5i lif ntrc!or trntrhtur{or1!1nr . r . ' ..Dolradre{e lapN cli trl li'od pr f si(' 1i.. apanlr l ii .r"i Ac a!r..n re reco otrLi ri!izarea u'rui acancrdd' prventi\e Litosatr rare tnoircrrc rriL.c \c nrciLzeste d' in do7! r'a.ortrdi api.. de^olra c i risa&nlLn cic Acrara ljjlc.r i'r acer{e pc ioeli nrclLLd 'onrplc\ulri Prc\lc!r 'ungi'id \e de ilolo\icilale .".0:' ii{na c: riiririi r..3.x re .x \e re. i l 1 L .ri.lo le nFccre Lf I 'i :.:] iind.rd D. (p.a sx iri trineLe tazede dczv'llale Daci e\!sa rr a\dir ir pLLA gen!l r.! n ltr . s uDde rl cel r :dcsd da'41' tl. r l i l r i l ni ri\ad' I riflitr.trru Dtitrix nn'li I si \i dc sitrenri'nr" tr."r.c(ul ir\ddicd 1id " i..iid.(. d c n n n e a rn \ i n c!/tr I i1 car ' fu \e otr ser vii ..re..ftffi . r .sr. itrsc{lc \.\:rr nr l.ci ri l i d i r rn rL r. .

i. rnerrofare ix L o l k r c n r n s i!d .r e f.oita.rifl( laplL'l. Ln l i i d e . r ir ill Pel c u r lh cri ri l cl ch D o l o sic{r ce l .. la.atr Ll|Lc. nr lnr. ridile'e. r:::derea t.l:t a roltrlri si a' lnn. l . r!r: : Dr asef.ctc rL a e n r e i r o sarre xn ti l u n g i .t.r nr h oe si aibi I tnoz.ct.rre vir i.ctu-Li.fri : : : I r L : a r u r d cl L mi o r hnm isi Edu! treplal D erir( .rLeisitatea iiltcstiri.i fr nrn nnDiDit.enei '. abs.L.ircn hnatelor sc tice in ghtrlcc dc plaY..r gar ea:elr . L. Jd lelirn.c .irilor ir p iqntx tipulni !i liecferlel t"lamefrelu lit!\{.. .u to{cer .esxri dczinfectln s.or(d p..r n' De nrefliond5i de relir1 c$c fapn.r Lcr .1 iza. tln Ntrtri.o rn a trd a : ri c a r es r n or penbrii|s.r i\r ( lul poale ti ilare.ioadrqL0rnsii ri ieDLutn er r e3dr ne :r rdDireratm {L i rri l sd rru i$ s!b {. ra r s i i r c s p carL n o n e l e n a {ri l c d c scc!nll|le lr r nliJlL t r ir ilrr 1.ici nu \h lii( us.e 5 i REPICAREA ene dc lll i0 zil.iln1e ca'. .ci sorhL ! r frlecti.re _: rc.r. trrrDri si 5ecu.e!enfrc .i.rar liri riscuL de a ti rrpl sdL Ln . ascDrcrca cste : ..nitr ...t de tLa.'o te i !' d l r prealab.r o dozi dc :. nxrc (-{ ccc _.n ['l rtiial Piadr c.]e inchEclx..) arutrcicand [odtse ar isir f.'r [x] nrar.r.lfivrca lF soatrer zi rpoi \e o rcari si^xu o reli. !i unrl srL dotri :.ri.iro.lc lLl de. LL'cr4L.! i. aderirxl.i llfftrLl rii(L Nrhr :.f..cxrisrdunl. Lrirc Dui$a) D. lLrlpiii 5 cr ctecte :crrbbil la xlLnsnca necofe\punz. toarc lice cu cilek rle nrrttre de \0 itrd 4!.0i.r. .ii :r:l fiari i.r'ile spec :if trebui. .etcare f.id-acaricid rLn (daci cultuk tr! a l!! I 5. i ni g d e r.lelereplcat.ilzirea risadDitcicu prf $op. idmlata capcaDe a n l i rs.0.iirne dduliLizr.i drci p.rLrric a apcisi clc ncxeL(tr ! .: Iii ilari ft $$s.it.i .crcri acarcni DeTinle.ai csleiinoderuDa def.e5r€r'!r rrillicrial sc iric.i ra {l i cl l a rb l fcd e zr ohar l.l licc. (trJl.rtr'L i| caic :rilar dn.data.ij. NrrlL 0 prtvcf irnb...lr el.dtrceFa 1 ' .:.i idic rilc . lorle ace(o iDlornialiiiiind e\enirle |cftr ltrrel !.lira tu ii.ilh a tir.climr in locrLudri !oLtrN .inrc trng pc0rnL t.isadtrrLl.e seniinar ljc. tagubeinsi [ebuit si ltratinritui spo .peratiilor (diar da.rucru. ncgtri\c !r^e . c. sar pelalc saucehnedl\eDlaic).i(icspriLul Doih1..uLfirc.. irr..oluicclcctuxtcdc p l i rtulel.li\ Ll.

.

19 . dar !€buie awli marc i. i4lline tuFtn plantele vor cre$e exploziv platar de deotrece renoada .ciclul I suntrecomandate rdsadurilor de tonarepentru PenrNobtnerea cu dianettulde 9 cm cuiirlline cernai mare Deasenenea iinecele rotunde (Fieura 23) saush'lece celule^dvi!i :ri porn utilizaresilivilealveola€de23 griia se nu se indrre ::rate 7\7x3 cm (Fisua 24).

Hi .

n--i.. t^ ^o L ..cd 1 p . p o d .d. Lp b p p .la degqaEa de amorjacce inlatbenesc nicrie :reilule 9i...r iae.-". . ./. L d c .tu $itaj€.esulul oe rePcale r rcluarer cerfai iisa.1. r .1 . r.". t.. r$rrrorcazale de $^de desunoidegrajdsaudestarta dedesconpuncG se lare utilizacu srccesafrenccrt de pejninrde padure cu $rbeftr de rurba . ..c ..t.. safie debodre sauovinc(in niciinrnrn :r dc pdsanll!)si sr nu $ adauge i. . ' .n p d e \o .:i -*.le o!resc din creslereDacr gunoiuleee insuficient des.ur j "?' Lerr 1 b d D .br r .(l...-n€n!n! ozi saudouao reilpemtdi consaira penh . a ..deexcmptL...:compusi.et per a. ra.aponde l/4 sau e . .ad.i.duccrca sr.t dc d.d.lunlu a)uCiace{e 2 zlc se .epr.. .. r\ ......evinc la allernlnta 5l . p .isaduite datoritidegaji.i:nDdlceJaaderearidicinitor. nrb$raruluisi seutiizea2immnir.. uri.et . d rt o ."-.are s.!.n..!r o. ro . U r t..nfea sunojulLjisi :5rpcnlunle mdi)intr-uDlimp foanescun Djn acesrejrolive. .nrpus lisrr n$Lil ca im€dht dupnrcpilde sdpice . rd lc r oo.e :..+-ttir-l !-&d ( R"d..d '.iiuDcl :4lLEti iid de dnoniac (desajai€jndusi de uD. o b iro -.. .La utri i Z4d p Pii (fietodd !]l !l U l d Lar:a P c:cd'd franlc bazine legunicotc) 'r rebuie anli griji cs xceashsd lie foxtrebi. ri Fffi.'t.3. caniiliricxagerale (un . e 4 c p i.".. pe.cu oicxttrrafoanelint. . . : . a .r ! tci..

cial\iniLL dc cr.atdlor dinlre.r (la sL nr cazul dernlcdat nr scrninarulul i spaiuLrihznrNnlr 'cpicrretlisadlnlor trebuie loanc inult riscunle p eaLabili a spalLrlu.sul dczvolti.td i lralate uonh diuniioaL.lemfe. suculcDli 5 prin hrlinft nr sp. fcniliT. si /rtnnpl.iF .n lcirpcr.stcre(rD'rea rdsadur a nrcnase fazi de de^oLlaic) sensibii a pliflulel.f nr accaslli deculturi) ('isadrrilcauo den1natinull nraii.a.e i .elasi Drod Dezidlccria 'cdrc. a.!.lu.Ld Dileicnla nregi\1'ate doaplcr cr renrpemlufle tie dd i r'(. re'npcrandr rarL ziuasar scadi nib 7'C. tP n r d r c c a u t r .ulih albi n]!\tulira neagrr) .hrar n i"lcuD ournif 'n\edeloi uriascdeotre.e rr fn ri l o in rd a rmd € ^ ohir iiveselr ii\er or se va rrDtri ca p a clc \a tie Pc ror par. apariticiuui xlr. de itrsecle!$Lpm iiedurilor (lhrips.edccal Plonele I . nlus.i dc Edus poile fro\oca paguDe ceanlai nDxle. Prczcntx iD |itad. c! menliun* ci inr irebrLe ziuava n.it n.eace{c lscde dLslru: e\te.xi marc Doaptca dccit irr.iirasxdnrilof ronsrxil trdrlc.anlet€bul.

ofrbaleni eli.cellea si lie disLruse nr urnr :F.colL.ce exhfi iscul major ci. Cu Thnpsul\i jicele .lrll dlri ru esre corespuDTfuof cfcctuai Drct e\i$i pei.area cap.-: :ltntulelordar cu nare arenlie sar nu se rlnrgnvidir'rle \ensibile rle ::::.de blnrirela o reniperaruri de 3'C.aielorpertruinsecte e$c o conditle obligalorie n.udli.ie.ea{e peioadt (10 L4zile de pauzinxre ralamentc)Ca si r::.-lor ieoar.I i la Pre\rcurEnerg\ pode li ullL4r s1Topsir sau Folpatr coita :ij.enla ::rni ljenord.re ?:ie \ckia penlrupdeclia rasadurilor i.l rii e 'cl r .nt dactnr crllurilcdir atriia.is fo$ dcrcdariprc.cti!iratea probabi|narca : dc aDotimp apaririei li nr anifl de spatii ene aproape loracolo Sin) .:3-r.nr.lcio.t a ditrntroriLor din insadnila Dnr ::1tru :::t: rrori\ recornandim cr de la pnnlasuucel ldrziula a doua slLse 'ng.secle De corrraufu' anlel de I I tnlamcntccu l'icvicur Ltncrg!contra ciidenipLiintulclor srnt -::r:r$ :: :rlare in a.dt !i I 2 ."larncnrccu acaroide cuni ar ti .{iagenenrul .

r linrli ( r 1 . ioadi. \l o .c.r .1{retrtuc .s. L. Salla\ Ca ri r.i l r .r!l c\i{6 opciarla de fe r ) dunj. .&ri f:. n .ii.. ii do N\Hr fla..L d^ld adaccxcnnreele iri l. x . n . ! i ru I I \i l l i n ri tri i n i L xc dc f|r nr a.u n a rMri $ . f .trlar ir!fovrr n.s(c ri ra:C \s i.n. r/ n.1.0 l e l orinr er u) dal.Idni acc6ri p.i\ii r s!cnnLLriftdi.i D d h ..nil xce! r.dld ir r i err k alungir ea r .lti li.tnd inleC{ se iiing:i \larca(dai5i in ahc r LL.Lidren .r.cstri liig sccc(i. r r l l L ! ? : eL xrl r .. r rl a L ri i za rcr i ce sr u a!. a . ' I l .i il frnLLiiLilil de n. .e\cc\ dc ii.i s. 'r i!.olii lnis' isininlc i. p fl uli i7a . n .- -'t . rl. r .^L ii carc3hive. Li p ffe d i i .t.ri i n rL h e tr.gr cn.lf.ifune ac'lsirca ar fo{ ase/ie LnretLcr'e lifire Dt r\sii. f i l \ d rtri r. i 1 i . .d d re i i i cslcr itr nr i .ii a sparnrLri nr .. n .r ri l.L L L I'r gcDd'irie) cD ai ti SDri ene.trrtr. i l .r'! b h clDd ri LeJe rer.a iLr c. deTr.. rric de boali.r. .fe'atu. i l r l c \.!in cr/i p. f r r L. p.n. N r. .o[r LcDlr ]r { Lr cc dez\.i rd *i texlor PeolnL i.Llaica \i9r... { r .a\.dtr e.. .rfuL lc-lumrcol rchnolo-!ici dc ri. r n *. 1 . nr caztrliD tso.

:j:.\cex$t nrer.:{:la. octneopinnx planteld mpidi !ilimpurielata 'i:1re -.dtcoDlc$limiciilor catcva avanlajc ce.rindde^olkrea (plantclc de plaDrai€ suntasezate direcrpe sol.::::o.mi inai aratii crcgera lo' va ti mri ma'e)astfcl :i::: tr tlarEre inaroiitatea ace$orfascicule radiculaF\or ti compler ruple :..ri: pcdoada c$c.esi infestarccunenralozj 5j vlemj sirmi rdur { crcscir inallimcsi n! pol ti planlatc cxisli _ qiir'lplniir prila'eadeapi pini lalinrhade 'ai p!!n de 5'c) sar llilizaiearckfdxntilor la pa.ni snmin Aceasi riiire a :.ridiornilerdsddurilof lor crlle adenc tu st : :ril e.la tmnsplarraE e$e principala cauza a imbolnivini!lanLelorde boli .r: ::.i sauie.iar 'nnile :. in ::-t ene de circa2 :l sipdmdni. a::::e plantabeneficiazi de o expunere ri o camilaLe generali).eleutilizare :..rru : r nnniDre 5oc) d1n accst nohv acea$t : de dezvolnrea romaLelof.a etli de dezvolhre.te: o rarircfoarlc _r : a rtsadDilor(nxnzei€vccincnu s mai aling unelede altele!i astitl nx\nnd de ldnft.ae bolilede sol.ircij a : profesionale de acopenre Peridda nr ca€ rnnecelecu romate $au pe dc planlar. i:a.!ie'ea lemperaturilor pe.di sc rcalizcaza acoloudc sunlconditiilc nccesrre: sislende i'rciil..iar .luind oonracl cu noile pltrs poare ::-liriilc derediul si in se fucramai binc Dcsisuraceasti mdodd (sau oprime cel :r:ipune si o aie4iesponii fdr de ne.inctu\ivieilato.pdnt senr!uncsccoDdiliile Detodtdc tirire diEcl pc pinrAfl ::-tnr li cazulincareseutilizeat aceaslt nu au fund.d lr un 5rres devin poli de nta'e enom pentruplanie.

xL. niailarea 5Paiirlui (depreferat mlindoli sestropes! hliarcu nn tungrcid siinsccticid prin aplicarca ir $s. econonisene lnrp.e TRANSPLANTAREA Fh.ologici lMintc c! cie'a zile de operaria lehnologice trecesa'e utrtroareleopcmlii I sencceftdcazi cilircariladu'lloi pnnoPnren iisadniter. injbohrelnifoLiaie ladiQ elicientiDuxirll a rratanentului) pcrtfl transPla.nldni de evefn.rarese atineazicu nrolosapa. peslicid 5i apa(adlcn 'ar planrelevor n p'otejalein nomenlul pl.nditiile din leratola' pcnnn se rece ra tlansplanlare oDeralrunea rchDoloscidc rnuiarea |isadurilordni risadDilain scri^olar $ planta.drltn sc cu ccLputino cotoFienrasisteDrici): sc ccononi6esc banr).egatesk nn se pertruplartar!: scfacsllurile i . p.c.

. " .d.':: i -.o ':l :':t:^ . .:i 0t.o t.-. |......ii*. .ffi:i"::".ntd.r."-..jp piirarc \e pol u!l'a 2 ]ai&tc r?n4rn ldoui itf jrDje dislaitc egatentue jnr!d. _ n*reaz. otrJ| .i. \" .a/Jp-0.\€ i o. l-.. .a. J ...r. .. ror inJitrre d! plJnLf( : -: l:. a p r . d pr. l"1l"l:"1'".L .'i.. o r :i::i"":?JI:..rirc a \otului aea Drr Dunimetodi ese d-rdecideao.t.rT--ffifitr.| p..: i .r r.!h..irci cutturj dc lesu.id Dacr c..d''..10 215000 de de 'l .. ctrca o lme iiaintede pt4nlare cu BasaJ. . .' ."""-* r.. !.ri -ro ..d.!^.::. .oe da.e ir serc \i sotaiienc Drrcsi $ rice o dcznfc. . " :':.:brv ... j nra..dG . .:iT.il'3".tar e 90 cm pe rtrd dnlaDra inft ptanre ealiTea2i o defsirate . .:":l .r de pta. h i rrre rdfdrnte atropiarede 60 cDr.. rc.l .rar€a di. 4.:ll.r. d."":iilil1ii'".il: ":. :: r.

aph)!l r ) dint{ solulie al l' retrtr)sa! msrcrn Dni puid dc vederc foan Rrhl ia iibd un indi.4n[6ki 2hJ$i n c) IRIGAREA$I FERTILIZAREA n]fude dc iitiinFrca cdunlor de legumesc reconandi inrordeauna iriner'le si rezeNcLor deelemenle relelarea aializelordenn poDltu elecluarca riguroas' pll penh nrocnire! sr de o.lului) Ec ul esleun indrce pe Siemcns i ds/n'reci mdso!r (! onilof Gdi i .5 Cclilalt irdicalor foaic imlonrft al soltLLui de snruri a solulli indicele incifcilud .indilelecarcmasoari ioniLor corcenlnlia caternasoafd de saliniiale al s. un I jnalt I .@nicediD $1.fi { .tr6!l d€^ollirii !i nraiaiesin peri( L lrens.ondudnndea. unci Prodrctii . elinilalea5i indicele plantelor a optinle eiiieilt a rnui pi{rgarnde leniliare ad{vat dezvollerii pentru lhctc sanilodse oblincreade piorciini lohhisi pirzei lrcalic€sipcnlru iD cazul fertiLiziriiroinateld rebuie relin!l fa ul ci dir puncrdc al DE-ulujsoluluirrla ele xu o dc^olure optimi in idlen"hrl cuariDs vedere esteEC{rl (eleclro intE c 6.apiDi a!'.e de salirrnate 0ar.apcde 4 dshr.ln Dentuobri@d.

:r. elecrela niceturul d!lut. acrvi (lrcop. d .:Ln.JrD a tnLcreloi.o o . coxnat mafur d0ei\i ! : I dS'!.if liucre.\e. tmrele rumaneJti ilcepAndc! !6-(18 idgarcx ruh li t de atrnrcl princiri aLe tc acelex$ . r. tRniusenoi .icidei€a saliniririi !i mentinerea apLicarca dc in3. e .L'nulm a Drineralelor :-:: I1 inmulrrea zahxnfiloi si a compusilor bi.Le riraren.iiDrinre .iiii arcsltc !liliziiiiisrcsltc a !forteh.drr r :li rai de ajranr pl.r: i.arer de sliinnliisi b\icirttii solului .e nr)dernndc c luin a ronalclorrrebdesirrclrdi neafimr .n inrnied.: 0efoad. nL. prlin: porG c[ia! inai N'11..ai .u rid'ce lna. r .cnc un caz r\e.larepeiatat sr.ale 5i fu ir !lint niid tumrarc. .sfari sr asttl i ilziala cu crilsrlinrlale. " nubiertilorni pland ar n putcrric rnic.iiregelalivearli DNLI lr rranspllnrlre cu ftir feluarca crcstcni < -tri nrare si deTv.li in.. a nuclc or dc tonatc condu. q re4lrar aAtl.elx o a.oes!e.e r._ie rnioe.Dolog. dcs] .')ard. \e 'ec.le.l. irLa n i v c l u l s o lre yegerativc Daci in accasli tiii si rcluarcalrtcnsa a de.i olnoti.n(elor imediat .oi cr tiodrse .att de lenill2xre avansalila inli a tlailelorurmitrdusErD i: ingra!a ntelor L :. a r c a i n .' r ri i o .a d icular siloliar . i rcluarcrde^oltl.flicale cu lehrolo-qii i:. aplicarca n rit u m s a u 0 d e a zo l -: O rel.nratrdi se inregistmzi vxlori mrr al€ \alidirili s. cu apacur." " E(r culrins nxrc..lrini 'egerdiife in caTuri€\!e e de laLoi inan ale Ecanur L-:.! c iiteg. ril.dorca mpldi si n.olosi'.: : | 1 ' L: ' .t ti.an in r::riiLu ii dinii la nivel radlcular e $ e fa yor izxr ir cvcnir eadir ( r c$r l L iso L u l u i .:.ptrrd E :: rndie. nantei si corobotu cu codiliile de \'l ch ro L o si c de ialr fe tan picur ar e ' rc d.e r ':ilriL plt.r al eleclelor !liliz.lli.caita i-.a urdi. if drci planre cel ttrrii a fAndurllorcu L :::e. u.ologi'.elui de salinilalc corii in !mlitoarcLe s rcazrl dc saLniihte dupi tansplanlare un iDdL._:ipi ii iiuclelordetumatePenrru. i:_ _.-iriarea legunrelor c! tchnologia de ingaieprin p'curai.oi !for teh.N M !: : J . .. pini chlaf la siopare unui indicesct. ordii i .: .logi. -:rr ._r Li unspon $ depozirare Un ltfordi in E :ana.nri i. lt)9e) DcascNenea firtonden urei de coaccre nncsreaza seinLi. Er.'e locniaipcmtu a inpicdica . .i' l -r' ds/nrin r.oLneeducetura a liuclclofcstcDcrcicdc u1 fdicc Dinipolriviin perioada de Drarurare palrunderea nr can arelna.'eslera!C{l!i de saliiiiat adicd irti cr dc ingri$Ninte cu indLc€ ! .nigurosxL apliciirii j.re datoiri presiun.eoll Qlnrnatea solului ai ti mai nme de r de penoada de F.tr dc sair lalc in ts''. .J" '" ' ' 'i elecranlio\idafr) L\pLicadiLc $rbnanlacu purernrc r :. penoada i] acea(r pe.vollini a:r: pt! iderea I dsin :.{ i r i N i cl o rse p o a l e ti ce .Lr ( ) (Je{6 ( uaddo.e L I e .r Er i \c^ lechi Da$ rehrologlade d.ea glucidclor ts .

e1c. ae suprasarumrea prii ingirii clasioe ulihzani . matuRre. 100% Cu ahe cuvinleaplica.lon tehnolojjiei si nomenruluipropice uneiculturi elicientei reprenntiunul din secrelele losl corcepur li rentabiliteii tomatein sere rnodenede 5i soLani cu api nigarea aprolizionarca Pemtu o de^oltareoptimaa romatclot intoldeatrna dtmrneapcu pecAt posibilin iecaEzi.i apnsauchilr pezi dacdlre €aene exlrem decald. u p .n fhnrarc-inAonre.ti e ru rdtl eir ' 4deoder aDli. e e o p | e r n a r" 1 lo e d fd .epede decal penmda de i. lrcbuiesi sefactconstant planlei a c! fazade dezvoilate o cantitate de apt coroboratt ii condiliilede sunt e\tren dc mici deloc dsca tenperatunle nedn' (mai puli.o br ' 6i 'q ' d f r . e' o' d. iar dooarece aes! tip de inEdsininle nu su. i o e r o o e to " o t'mi .ece cantitatea jig|'rnmiitelor nineralesaurehnice. excipienrii a fi ulilia! in solutieau fosl Ia api. ingare. ptoblenece aparnr cml o lediliare eficie. r '.p.\ lazelc fenologice onr€elai'. . .o . incoqotare in nasa numai se aplict care nu sunr loo% hidrosolubile Fnn de idgare prin Ocurue deoaeceaces !p de sol Li si n! pnn instalatia bsobi' e pelr ' n\te" i e co ' l n e \. phntelor cu aPi fid crearea facc Dosibilt niqra cohsranliziliicn a rndncinilor.o .stalaliilc in apt.nrfl recollae: intenst.p . ni .rc. i setnn onl de .. d ld in Lnddea ar r lo d" nr l : .ri. aseneNadatorna pana bineinteles loati poluend fteatica prin levigrrenr prcfilul soLtri ii de acelecanl'ttli nu fra' pierduld rcpreziili bani pie ut deox.i 100%solubile ulilizare in inelt$dnintelc 100% solubile Dupt apdlia infundi indalatiile. n iIN B inre.ilr ingriseninlele iDprt$riere eranularc.) Plania ohiardedoueon sa!maimuhd.eal' .granllalc(carcsunlconcepule inqrt$tninteLe prin impri$liere penrru si adminhtrale radiculare si in@rporare) adninistarea d€ picuFresauaolificiilc onficiilorfincaleduzelor dardalorirh . r oo e de i' .fundar mult iabirinturilori. t "l o a.."r e onr pi ..e 1 .e .au i. ' ' poale chid st usuceplanta. inslalarie.i' € 1 i. r ..Lelorutiliareaunui oicurare si apoimai creeEasi alls prcblene penh care a deaplicare LniiDar. lasol si pla. feniliaroi @ sunr coicepuripentnL nrceput aplicali in slae solidi direfi pe sol a$ cun se practicacu r L r n r r e l e4 d 'l d r a r. yau nai . r.de unae au fosl aplicalefapt ce suprirreletor canlitale sespalt o loanemare elubilitdtiinan d.€put si sedizolve odati cu irigarea pemneaadministr!rea lenilizalonlor nnredle NP( de tip Conplex.siicarq unor Prooese { rebui.erea solului. soluluio apa !i sufocarea rrottemetorteea. ed r l' 1ar ' .ea jnpreund prin de ingare niciodatt cu ana se xplicndupi dibltare $ solubile de tip Conplex in stae $lidd la sol..a r r'''h co ( l l -.teincdul Penlru dcdeaolta.

.1..n . . nai 5 rid e$evo'bade o alturt erlradnpuie lrebuie r6pecraG prindpjite l di O. ' .rrodi . ajul.. rarefrig e\. .r a c 'n Fazede Necesitati min€rale t !Err N(siDn! nh{rr h.D :te e eeier ..r . d .J de reli c t. | ...u.r. /dt d c\e. rn . -r .Jra rcq !0 \.e te ta htcAUtr e re r oo1dn. e l o o e .dtc I e h o n e r e tn rce d rd e \oir .es detum.ea rlpidii aplanretor in u. r .. r e r r e co rre '.rl:are Fdr. mrrireaftuctetol ::r. ? : .t.' r. J'{ : . alacde k p o c" d c. . .AronJor nnro cuhrrr detomare. crlduri lmidiraleexcesiv.b. .1 o r. : u: .uiarapuremrca inducerea intonni. ta . .n l o h e n e l e . seconbllen cficiefldnu. .i1r etcnlhtr onr e r ' .T : E.e{ .a n i e .Dr csur . L I n s d ( q t u r.b ce pc. r u ! r u ' d rr re i e l e .Ld. .eb oir a fpcJrto r p e 1 .a -a!. 1+ i r l i l " J.a i d c door l.. ..d s u ljro f ... : nr "* pu. de p or l . ' . r (r' d t u d e c -e!ii'e ) pre\ un.e ndr .lr ond. ' r ... .secela.rto ..'d rdi r o n ..e..Dpe Azot i1 .maurcr srEsnri slfern€ hnsplantare ::: .:.l!ft TRATAM ENTELE F ITOSAN ITARE Penttu conbarerq encienti a dru.

ia dupa ce a dsastar sute d€ hectde de tonate anii tecqi in msile bazin€ absoluta sd moliatomalelor legunicole dii Speia.tu pnna dati h Ronenia!i un produs produs omolosrt AFFIRM. de conbaterc a deuntrorilor pe ltugn cdbale@ clasica cu fttaneff€ fitosnitar estechiai utilizea capceelorde ctre se vor prihdefoanenulte inseote spodnd €fioienlaprogbnului le b&d principiiloriespectitev.sFaljv€ De remarcatcI proglaoul d€ combardea deunato.C€ola . preatdn 1. al companioSy. hbelul umatu un pld de conbalerea bolilor ti dtuntiorilor.ilor9i bolilor eloborat de echipa MARCOSER e incluspe. plan onentativqrc se bmazd pe o expenenF indeluqai4 cooper@cu lided nondiali in d@eniu S1NGENTA ln lotun det€stare !i d@o.lr{ manianintegrad$ cu altemnsud.penttuun oou dtundto foadeperiolos ce a incepur sdfacnpagbe insedtut€ $ in Rona.din cultun delesume O alit ntsul' si i.Turcia 9i a.m€ Tula .

)i a _a : - l: I za a i 1 a= 5: >z ZJ a !' t .= : : : = ia.j. : #+ . 1 j 1 i: : : 3 1: t : r d 'n zti .

in timp aceasttnetoda necesite deoarece nruclura de renste.F dalodti gleu6l. in serc!i mai putinin solarii Ialisrea pc {(n seutilizedziin special o structurisolidt a $latului .: o rtnne puremici $i distnrg€re dupace s a 1.rt sicu morezfidnlie a r.ei deunFrus planlei. palisfue. acelt. deod!.r0 ninule. il re..lega€a pur ri sinplu a alei13baza ti netoda conduceEa panint Oricare a aleasn linga Olantt cre e$ejnliprin ( periodici I 2 on selrrmenal) x rulpinii tohllelor peali se$ce pnn riisuctea n(ul tie f@nc subiiF de$rece eaisri nu ftbuie si injurul4ei {a uliliaLn geutili propnei De sale ci plantasn se rineasctprin lhieresub acliunea palharea legnm€lor lEbuies: fie retind caaF urlizalnpcntru aseneneatrebuie p!!n perioada penlru unui ciclu de cel stabilizad Uv Gd contini adirili Uv) PrUsnrerDear{ci lD cazulir careie utilizcaza lalisarm r. carese utilizcazipalisaiea pirdoo inel special de a atei 5i unui aFi pdrtu a $Etine planta uLilizarca plantei saul€glra ai.i planrelor(greulaleaplanteor afecre@n pe al6 sunt3 metode de nxarea in cazuli.in lnnpul crcsc sedeschid sobnile 25'C Mai tdrziu cand tenneratudl€ solani depeie$e Dupi sau sprc sfersitul pe Iareral incnid spre sora dimineap runrlalea !i se 13C delaslarul poate deptlesc lunii mli cand tenpedunlenedii noaptca pemancnt pepl4ilelatetals riminedeschh PALISAREA i sepoale facein doud nodun PahaFa lonatelorin sercAolan penrrci: 2.NO LOGlCE ALTE LUCRARI TEH AER/S/REA Ln cultuo de lonarein seF ti solariiaeftn* estefoanoimportanliii rcci (nai alcsin perioadele Eci n€estre nr pemanoF chiar9i nr penoadele ndicalt ce e comlinate cu o umidilale lenperaturile scazute deoarece oflitoede dezvoltare a unorboli fomeei in lipe aerisini cEeed condiljile pdregaiul devreme sefac aensiri enusiu) in acest scoppdmavan Drecum pranzuni cend lemperatum din see sau ziinice de 10.eit aproape depla. intalnnain solariide mici dimensiuni.onrardtm ca inlediat .

Minarer ii caal tomalelor o crcslerc scinidctcrminstd Fl) e\isla posibililatea de co.tiint conduc .' 1""e1 fi.re deplarre a..ducere a pla.. llne de lnprul cr dupt un anufril nunra.do etaje bmtc arnr legate pLanta seopreste.' seninieLe dctcmiDd fernieni stcontere !.e *$ rqm rr PiL!rci F *r i bnndr (Gavilel rl. planb este sustinula tlane bmc de arac i\ anratul pentru uliliztni aracilor sustincrea tomatelor il corsritLrie fapr!'lcAnu la inlegritatea .:e !r odensitare m.o .rr.teat! produclix finalaci c$e o tinologie de de cre$ere al acestor " nne iputui special ' iouibraleseth.ra p d e .nrett slructumlia sereiAolarului. 0u ilai tilceu0orescente i seop.nd.:ilelorin aceasld fazecu boli vasculxre) Prinlegaiepeiiodici(recornandat i:ordeauna $b buchet)cu ali.!abrate iiptulce n: or I d| alonatelorlemidetem arcnu seiace .a16) \lotnele pentru carclaaendp detomare sealeee varianla conduceni pedoui pe d€ .e exclusivpealn . nunar frai mic de snri4e.n1.rn apade insarcrn funsicidsisleniccaresi micsoroze ftcul inlbolnivirii . iar uDeleoperafuni ircp.telorpe doni bqe (Fisu. iar ca plantape doudbraie Trebuierctinut li ajungala --itaF. d e d d e l rp e d e .tulde exemplu) suntnai usordecxccrlat in condiliile in careavern dea .e$enatuml Gprededebire de tomalelecu crcstcre ncdctcminaricarc pot gonerateoreticui numir i e lF .

.

.. . :..::"" ".d K \e. 1 1 "..d::":J j:.i:.*. :: . . d_.1 r. ! . .".i*i':l: 1" :i.: : ' ...'''"" ' i. ". -.l.r.: . .:." .:. .I. .3..' l' i.:^. : "'.....r..1". ' ..:l.".'.t::1" . .1":.-.-' " " "'.J. : i. .r:r ' ' : . \*.1ii""^-''"''"'.i". -: :. ..Ti".u " ''** r:i' '"""......":"t." " .ri ''". ' (a onlii! secre "' .. ".::1 ". jj l.'.i .".- :l jr.1... t'i:....' 1'''i.:" : .f :"i'::':. :... :_"L"::I r.ia :'i"i..li.:." . e'.... .'. r. 1..".. . *. ' i'Ja .. |TOLIEREA rii::.. r..1.1:.1I:.. ..:.COPILIREA R.. i..ll ..t: .. ."..:l-.. b d .4i^dri rt.". .. il'i"''...:.. . :' :'1 J:.r":'orioi! F' iJ ' i"' ." -:'."t_''..f_. .. . . .t":.j"... i r '...' :.cd - :r.. .ii'1.j.. t.. .... . -' ..::.. ..d* r.:^-..:i::.rjr.n acr De (r." ."..". r' P l . t-'".1. .: ."" .r."irl:..i ": lJ.: "iji:.t T:1''"'"" : : .... ." . .j. I ' '. . .:'::r ' . ... .'':i..i*ii :lr.1. -..n*i:il*iii. . "r::. .."..' ! ... ".9". i. l-.":". .r" 1.'.1: .:'t.' ij :...::.. J: I .. I il'.:: "" ::: . .i: ":ir':" .t:' ... .

o anufrittldlorescenli Daturarii optirnea Atadar irflorescentei. se arnrci cA.dman si cazun defolierca esle nrrquri florah tirt a se deschideln acesre (au{1neraponul homonal a deplae .mensi!de mull tnnp la nadiul de tilctele legare.aari e\treme.t si blocheazi undec$c ma'ene\oiede el (laduri de nr zonele ar fi calciu ce iu frai ajLnrgc (csEE.ie l€ih cibknrinc)nr sensulcftstedi activitaliigeieranvca ilanlei o masi folilra e\cesivdczvoltab eslede e\itat nai alesnr cazulcultunlorde tohaleextadnpunidepndav4fd crclueun priri|am lucruseindtuplti.foliar&op€renr rotalilate lulpin! eugeratdc nra'e. foanennJr elenenre imobilecunr da' careacun leazi perma. iar nrfloEscenleLe. st fie seDcsccntc ntccpdtrd dc la bazi cu condilia ci acestea jnlbrtdnl{e.oranecel putii .erc) Defolicrca atunci cind nrail. oacel aminrilmai su5legai loli.t 30 90 % dir coinputi ne*sai nirnii. aparatul d..e. pe accRsifoare ii dir acest morivpolonizatca siruare polenftrc ajunspoxru linrd de 5inlpllniscareapLantei .ecesad si obligaro. dezlohdriid e(e urmetoarea ronlatele sunlprcdutidepnfra litrcLelordc l. rehnologice {stbpirca Rclula de ba. special il cazrlrDord siialimari(acesr dezvoharqunui !p!rd vegelati!tbane la cictrl scun exrraimpurnL) muh electuarca encienlha allor lucrin ingeutreazt loane bogar foliad).ze carconcunnu fraiau funcliedelolosi eza onlite.l plantc a care coinponentele sc facc foaneusor. fructe. seoprene ind€pinara u-ltelor perlcd \rn dse se f3ce lluui pent la lnfrorescenit deiiiAtzierca innofiii ti nunlaiin.rsau put si daloRle aplratului legirii sauin caz uneircntilinideficirare datorale desiniimrii 1a lucran&hiologiccistropire) sinplu nu s frai !ot aace DNi elajinlregsepoatedefolia Dtrpe recoltarea cde s addugdfolnjuler@siv ptnh respecriv . ta. trunzade sub etaj $ pimclc doui ttunzede dcasupra pinnl indePtdeazi ni rend tunzele lonalclc.o$pler la ctajul POLEN IZAREA9I SIIMULAREA nlscule Ji lerele sunr Tomatele su.i de carclrcbuiesase linn contaluncicerd sedefolia.uscale).d se defoli&a (snlbeoe.

p. n i i \ j .".r ' . T.d.".on.e .| . 1 .. \o c I a.: .".1..t.nt. .:. . f .. .: d 1q p^J JI D! .. ' 1 . L ir ie ... . . . ..rc ".J o. r/. .._r..":.".. e a .. .'^:i' :": "' 'e rrc "1 4er. j"ll.e .Lr qui _ 'o .{a 'itoii.".r m .l . _. p a ."..d.o.. .. I I :. . d c .d n cta.r" u. ...r.. '..". .. : : ."'..e1r.." c .. " ..14..L i... r ii fa.'. " i .i d Ftu .b '...t. a."."1' F .n ."i l '..N Fiqh 37 sk((....r.ror.l*."1 j 1dd'' " o ' d . :ll.i .. i ri i .trl L ''P'^dP o '1' .o r n e . . a. " '.. l! r.." D : r o r i r i !n d r ..."*. ro \1. e." _.trii @r '.. d | i":.d.l!LJe!tna l ... . ."1'"1-: d: 'i. .ei\priod< .:rcn 4 '" e n . to. 1.pi .. rm .l^.er s/ tclaka nnaLA eir or nuile fi ..1 uili non h hhdc r.rA. iiv / !L. 1'..' .. -.re...r .ot.. .orah. .r." pqn1 .t. . ..1 sa -.-.. -e " . * ' .e re.. i.r .r o rd.. ".1 .'.o. :...".1.' ... .Drod.J .. . p' . ....''" .e. .nj ..'..p +.-..o . " . :.:::l. .pt.cle iziflooi...r.. 1.o .o .to ''.. ...( .....-aeo. .. o.

59'0 si Sp.nr trdd goEdca popneure de dh lerde rr '1Is culoa'e nrceF s! si schimbe ' J .irtefe0. alterate.I puremicvtfurilc pot sensibiliza nziologic ln caal in are btuti prir strtngerea frun4lor manitesti (efect dc ferige) nedurilorfrunzei lHtf"^i.ci cendau aluns de tom.14.conandi dn lrstaolenl rataDcntrevisored.iareainParga udeli poematurare sen.afunci decar nanle beine leguhicole ntrscm.ffiT#t toicroelenenle foliar bogatr_n cazse i.' pi'gi filcLeleajLn-e hibriziclreauproptieli!dePOSTNTATURAI{E gI lul'ie)fid defe"te (cuLo$re inchi' lper! rosu 5i la man ala coilerciald qalbene.t 0.ie sei@oLteazi in nod tadiional fnrclele culoarea din verdei! cendiuc{Lrlisi schimbi la ftatuilaleabiologici.. I r.i pmcticein rlxu Ace$tip de recohare gene!ct m ntre varoare dc lonale foailerdrdaroiirttrllliziriiunornoi hibri2i cu cse.2% Un astfelde rapid d.trile planleidarorare toliare npidc cu intnenii relcrsibile in conditiile unei n ic r o c l e n e n tea !iu i e i i i g i ri o p d n e i n p cnoadadelegaEaiiucteLor A REC OLTAREA $I PRODUCII atu.: a! aceasl moi. etc) Din acc$ non peit I hibnztrca. stre$l prov@al si o ajud si{i revinAfoafie slE$rlur La deaolrarq normal Nloditi.

\i I .t E .

jc.l cc Hr iideDinrt lirddc n1ptgi.e recolt{e conccnlrati n lacc o avand de dc uno' dc 0 nscul aFantier aprcafe redu.. dd.t -' rr pitzrrle alantale i.r".atper.! -.nate in loat hzcLede .e 1 nattriratc pe Plaflar in ca7 ..cniceddd nrci ptuccsclc de pt{m€ 5L re"slenla ra tr ure dednri a tiudelor Derioada crcnccoDsidenlril: trd!Frt 5 denorrarc duFla de.1a La tu\trFdleciire lluciclc rimrse asltl nrcel pen.-ii jlii"-ii?fr iiii-... cea ai nrtilnna nind cldparea D.ada dc ajungere penoadr idplicLl se $uieaza c.aln.r.c re.t 5i 'nannale in acest ct.rlc ce apar h faa de neraholice .i.l X"'iiii..olta..q --ii.ni nrcir.ncicinrLeslelualnii Dirqi si depozitardcorcspu...celror hibazi re0olk."ir.ffi1 s3 i.cain Di'!i a ronaielor ! lirclelor.blonc d.itde 6 .olk.odll rL.\oltxre.( : 5 dNArit.xzrl .lei Liuclclordn' Pnci dc ve tropriclili esreaceerli la ffl.iiuni deiucte. nla.caii lazade PA'-cd ' ' ' "' c n' i1r ' flr.trsideribiL n sc scunca.ator(dela rile Dcoluri La:-l7il€drpi rccolraLinpiirgi): roare isi rcdistnbu'e rmeii.

rare) conduc la produclii mediipc ci.. ni n. eslerezinenta crescutr la prczcnrcicaraclcrislicciscnclicc E:ron \i depozilarc datorila dcnrmir. re n ialp r o d u c r i v | o a n e 'n a re .L.untia lonratelor (AorindaFl.nlcelemaiuiilizrE r. romincstcrczistcDl.ie cu electedislincte Celenai nuite dlrte vaieririle prclesional€ de prozetrle piaF preziih or:.lasice le!r.eleptu!eilnd dela lodialele iederermmtccu ai eriilideponftaturare Recolhrease facc nranual.i si{l alrcrzclcmilalcaitrilal.ologii .tate) ihctele nu seinnoaic tsJiar dDti .pnducliilelokle de nal. rczistcDle la lmDspoIs1 p.li.rc7$cnti si tolcmntc inarltcla bo l.ca |n a re n rahiafiuclelor datidegustduLce Niii.laorbalajelesecond-irandde ftucre cln arll baxuiledebanaie) o alrt Fropnetate inlpo.r.l dodi caiacrdrinicr a. crescrlt la transp.unarca de la LorsShelfLile taducerealiGn't fii'id !lad lungala rafl u r.tu scufidc 4-6 eiajecuprinse iite Ll0 prodrctiile i lonc/hair lioclic de nDmitrLL de enje CLn ar cr din luL lliredlu(Ls0 200 ro..ir cazulmoltirii ronaElorsenlidereniinare se !a iiu.e iau sindromul cideEa pldntutelordupa plaDlarea risadunior d .roderre de culiuri ndlarecu uliliza.dde la 5 pina la 15 zile de la iecohare. Rosahva Il). hibnd gend LSL d. su..r.ecohre.Ir\TURARE. \rente A nu se confnnda cainclcftlica gcDcrici de )Sl\IAIURAR! cu cancdnrca ge. LSL 6.lu decuhuli ProductiiLc obrimte rmend ace{e reh.elhaii funcie de nuddruLde etaielrsaicupnns re .r culese pargi saula nratui. dc rc!re. ele re.ilsi depozirai€l lndiferent le (in rtrL i" ca'e sL.lstii.::.riedehibridsi lcnjliarcaaplicali. Lad! nent onate F fL.rului. una celc una in arndic dc eradul de i'ale al liu(elor liecvenla recolttriifinid la cnca2-i zile Dcpozirarea ri Ei:onrltoDrarclor schce celmaiadeseain culii decarl.nianda .' nu si caractenstica te l)Lrph rccolrarca l tror ll{relor ene reconandar ca pladeld ra fie lapenate dii se'trolar curor cu riddcinli pento a micsor{ pericoh'l ufor boLi nuLr.nl. 'ec..i. obhnure la ora actualiin comuna Matca$ clprlDsc iftrc 2t0 100 lena pean in doui cicluri Acc$c pmducliiies dh liparele rararelo' .sl corsdfiv primuluicicLu scu.miculhr|idai nlci rehnologiile si hibnzli u!iiizdii pentn' !btinerea regisesc ilr re!Cecriveldtatate ' .ea hibnzilo'detumatecu nare !alomegenelici(c\prinrali n p . pehngd|OSTN.coltatemaicoxpte de. l0 ehje4ta.oica LSL.

TEHNOLOGIADE CULTURA ARDEIULUI iwSERE s. . soLAR.

lrr. t" v . .ducnc ac. p( . ..c .INTRODUCERE .0ihe tr ::iru niai propiccdezlohi.i.1 ler oricrcc...rc i plarrelo..r Lmi ^$i_cl l l0 atri cultuft ardeiuhri gms iD \narii cR p. . -.tr Dritr Flt\iE :.ri tarcsi :. o c .Drerlul de fali nxn rccn si\ren ::rnL! nu Drale\jni. .ptudnctia.erjiDe lent..\Rl F ) st ar deilr ar i!. ..dji.{ ailLL cer rnxrD..t. r p" lele d c p c s l e 2 0 0 hae !l n e i n co D ti D u i cre 5ter e dor ehfotogi..e e nrai brde rczulkrc :!drcrl\e 5i callhri\e peparc nl u linjjLof 6 nrt ddc\pcrinjcDlii| conti. a dci g.\\tp..hr 0n! h' '. I '. di i .iil piDi la fjimete fecolriri) rri rii la rroducerea s seruhii dc conducere a adenrLui sraspc \ctrtc.F ..r i i . .. . i._. N.rli a . or . r. ar. adci :r !apLa ii \.e ioreadc ul era\catbeD si : '"" "":' '- .n! arJl!r ordleE p. trnrc ogrce crrc iau d..!A luhrli j.lcdrt celcnal etilicnt.e.n in i n r. sj fr....li prin. ri d r. .i nr scre si s!tani pc cicl0t.ta condjlrjtor de 'nai ..e | ...t. (1i... (Dura dxci iI \1d. ' ! \IN T OS .ilatadcosebi....r ecenr i Ijitr rir i. ^. ll. inc\j*cdi aun o. r .. Cuhura de ardcisnr ni sere/solarii ene o cutrLni atrurri cu ci.rja dc oire \. t dd.r.t..ne{ tiind buncin solardecit cidrt dalo. e.l .'r ar . : r li B L O N D | F l . o : 0...t . . o. .I. in . :rle de der\olf.elatil scun.nn lDp.\t. pcrsonalcrhucar sN..rnlp cgiril fentnLacca{icu nfii r..oterar.lijr sF.fudd sc s. J: . drpi aceeit :lrdqie ca 5i cuhivarca ni cinrp diaerefue e fiind dc ltrfu..adi.d ..: '.care an alDrimLrufiriilnl ateopcmrtuiIdrrchrologi. iird nrtocuir de reljnotoqia cordu.^RCOSFR acord:i o atcntie I P . j. ir soir). ri %. catihler 5 rcDra6itirnrca cuttuii au iiclr . B A R B T E Il sa t.. : rni) nNda\artdcle. l r a u \ I C L / \ F l ) a rd c] g msce i a l c.erarc.r .n i o.[iDiban] ruju.rda dc '' 1 L p . echpx Nj. | .!e io ^lJ'i .' r 0 /' "J.t) ddei gr asn\u \t \6\ 14 l.rf lKAB.i l . u'rtuia r en'hl grr\ ni scrc si \oLrri sc fi..li nr.1^RCOSER.r 'i ' :i oroti hibriTr d I liecare varlerare in padc liDr di\IuDitnd desere dc rcarrt .rneDopulrnjnt.gosa.. ..e.ufi !.1 ... retc.A ft) ir \i51enp. r . ..herTi li nratujratei bioLoqici.lc ir litr r clie de .dusi in R.!erjarenr oq.1. rti.

".. 'le "-i l hbr I I "':. boli$i dauntton Lnsadunlo'): pul vegetaiei rdanent irosanilare l)eLinr de maco saunicroelehenle {esr€ pret.'. r ". ro podt"lP ouie de p0 ph' r ee ar e r 3 . '.'A . or .r pcnlru.' P ^n' idst . .)en cxre radicular bi..retrQ conditiiloropnDe de dedoharc a pl'nLu!€lorincilziredeoa{c sen raiadtriti p€ntru o culturianuala necesxr gras debme calirate Un rtsadde ardei umtton' si indeplinoasci lrebuie n rcb 0_80zle \a n racu o n n st I S aarb a 2 \"n!Jl!o ncepe de^o larerpemiimulLebrale pnn. .ipal.e dezvoLtlt sauonce urmx manipulddi .'pni s .€ la piairar€ Gi nu se aplecedupt plmra'e datonri _ (esle de necesara eftduarea i si i€liberc delifusri. o " " .le carenF nu 6 Sa 'eces$d pe parcu4ul dezvolltni tot pJedua€a si tbliarc de ferilitn radiculare 7 stnufi eei i ol ate.RASADURILE 5ical nai l'cntruobliners unorEcolteinalltrodudive debundcalnate n ci r'-d In e nl . ..a rarea sd rl ld Pr'rD e ': ( r n .. 'e o o an' d m'rb r ar' d pre le p *." . ' 'n p n 'r mult dininuatelale de potendalul d€ va poinesccu aceasta r_idrziere rtsaduluide ardei este n@esatun spalu spec'a! ?enh obrinerea anenaj.i LUlpina I Sa a i bai ni I'mei .a p.i nt f t 2 0 l0 c ' n a si ne eE..*q . 3 Sefie ligurcase lolumde inlregul si ocupe 9 sa nu Prezi. lrentiel r'lt ne relerimla parulgemi'ativ caldpe estes' br ' . o e ' n p sp .' .dt!Pr'iia17.l p a rd r in d e D " u d c d e o 'r tr dupar ' ' 1"oLnr ' E e er efl d ' " d l l r'!.ledeterotin lO Si nc turgescenle Gd nu fi e ofi |ne)i lehnoloS'ce: 2 etape implicn dsadurilor Producere! 2 nodunr poate in si sefact Scninan'l care p" rar qcrminativ.

.

ental de rrbi n ortidriAra Fc ulLri!i DH dlui -s .a(e de\rcDrc peinrnc Dlaltdrea lcilil.5 t' i l.l gcnnitrdi!sauceltrlclc SEMANATUL a e n L l u l sta \ e ru r cu ina' cin \elesisolail peci' ld lLLt' Se r .. I lll il \i 11. :i Mrca P ai.at.' alvcohre Ref.^ t tn'at PHltl\1\'t lt! trt)t.loc in Ir' nra uD ldrca unriianud'c. Gcnriirntr.arul se l:l.nlnd.seli.r iti Inodciic r'oii !rot\io'a!c dc acoperi'e ' lrrii orinie d tn rsc mrn ci lr i'rccpullLl l. duDiiola. tu sl de rseDrcrciLi r! cotlftdtr al soaril lot : n I rr de utilirxrtaccl.e pc fd gernrrulit sau iri rirle !rz0 i s..blrdtl ilc \dtiifal e51! icpr.r.nrlrc I l0 Lnimilc In uir ' antrrL arc loc drid li Draidevre': reqitrni lni br/iJtr'llc!tf]i.l \'larc{).u elx"' !n lLbn.xt Drollsiona De ba?i de luibi ' nr pnina riz.scDrirrat'l csDcrhii femrdii disNr de incilzrr' ll dclennnie) n llr sDlaiLl.l p artrrelord I Prt.tr() nfiu'nl j.rrei.lo...^ .

rtr "ict. : r..r !b) t:ri ar. Si.l\ .r n nLbsrd :llejiofal penrrusemarut1cu specilicalnle rehnice de n..klli.Dal N hazt de lurhi tennf ndina' de .Ani: n.5i iD ni.l caili opc..m.i un caz ditr c\ploalatiiagicole ldir se..li trt 6 A ) : t Stiathiia.ei.!a ra nr n. rnti t Jr nt t ).\t h.bi sau pjaetlgliiNct Libe' de lot dD coml...l.i estcc. dc la. $nc de Nadde lomplraln cu uflizarei ilrn \ubniinri sarL Libcr dc scdrnuc.. t hn fi nr. pH ul si E( tr| o|]iimel)cdtu (oorinurrd.\ I)cftll optinLTit dc n.hn . . Neuirtnrmtrtea. itt t) .nn.n7ktl "ntn! : ll( rl n1.t.rflf ) !'tlthnAi "rLfru 1 (. tk|n.nt. i i cvi t.crinnarca s1dervollarea lisadu lrtr . ..linatusii lic tiqtr d.sn fttfilir!..turlttt1. \cn. Dc z\ oi a c .l. .iferale pentru prina pane d.n !tl'K.h| . ba. nentofat si faprL. .u e/.scrt dc f. de rrft.. t.le\ul Eadl!trtr. nni d.dlit it \n.bild. rt httrni pLitrtt.trr \f"dnt rrrLl tlt. l. \!l'.i. 1 d i . lidt.h"t tlt 5 lnthu \i /i! hh.i\inni. :iliortri l)aci lonrs sc ulilzcazi si ptnenr nnpiorni cu turbi p.lr rrtrrtrtt )trit ulnrr nr nrt nhhgtrit it:ti 1)li ri rt filhui dtrtlLiit.\ nt rru l./a...lr I t.nptr:1. iti kt n&arn artttr|i.]d.tl.ln^i.\dr.n t ..D11".xurldhd fi li.tdLp4ll"i nrh5 ltha *. .LnrirtrL :tbrre si lie dc pidur.iilicrnile pltnur or du Lxrieltbairc Dic a tubei si tr$Lnn1ei rr lrzar tinnnlul rute.x.l xnlll lr r g por li .r.1^rt ./lti rtt L.\ L t tn hl..rtulri. sar dinctmp) tmd nhpropdc Liiiiiza€a doar a $Lbsratr'ltri frolesl."runLt un Itri.upn"ni itrh 0 ta . lJr Re.6ridnro foi{...at a tchnolo3ica . .er e. d i cu l i rrL .

ctrfolie De. mrc se ulilizeaz.u seulilireuisub folie a seninrclor deoaree condrcc La suloara $ disltugerea cuprinsa inre 2226'Cdar zilnoaDte constand ier\icurt o temDera[rn i.e) penhu seminar ii mzul i..i d e .tnL nunai penlru sniAnareaardeilornr tifrpll iernii cand iilensirxtea pfobLeme in linpul pnnnvern ardeilor: earel i estcmici si nu creeazr nici ofo. oo rrn P e o a n e r' l e r' a"a risdrnea {cu Ftni la 2 stplnmenr' suntopine dupt 4_8z:ri 3 Dachtenrnefrtrdle plintute. T e m p e m l u ra d e g e mi n a te n u l rebuiesafiemaim icade loo%.ofesional sDnl umitoatele: rehnologice operariile panalaunecrarca cofrtleld. .3/r ' ' .e u l e'tirr. d or ' la.iar duPd@ f4ofrenll de ' an de acopedr€.s€ nonJnnade r5"C.subsfatulp. tenpo"lunle d le .p ao ' il' e 'c .ma acopenEac! si maialesinlimpulreni.Pl3Lf aer r e.. plus penlo de inhre penttu boii vasculare plinirreledrre si tiagile de uneigeminti optine a seminFlor Paranerii J ooidiliilenecesare A Tenlpentum optini de gemi.'oir ?'40i.are €sre cuprinsdintie 24-26'C l7"C.l o r )rri 6 at sc dc hituepafulgerminativpesrc saucaftoane cu ziare SeacoDcri poa&rde o folie cu lol dc relrnd€cetnlai muh tinp a umididlii de loo% necesare eenninini si risanni oplime a ardeilo4Alenliell patuluigeminativseaplica acopenrea Aceasf metod. rdnddleprinrr-ousoardapisarea 2 Serraseazi pera. eslede rnshriEa. 2 B Umidirarqde cu la risinre (acopenre zile Dann C Lipsacomplelia luninii in pnmele ziaE slu cdon din han.relede ardeiau o dict puteE geminadln. L Seudt c! apiturba sub$ntului.lre l513'C nu nai micicupn.e coo"n L l e rd r.Pentu natenalelc 100'.dupn repicarc$ un stres1.i .' n -a d .nr .r.s cm ('ru marfrun dooarece seni.dl una unacale i Sepunsenintole 4 Se acopertcu un strll lin de subsmlde maxin 0.o greulate inlarziindf"n' mnh prca nrare sau un *rat prca nare dea$rpra mici a tufbe udi ulteriorsemanini dalorid glanulatiei cP vr or o' .u chiardacd defra' " Ioaleebpeletehnologlce ct sefrtna cu nentiunea rivite alveolare.

r n . r .cLe. r . irr t.. i ' ldrdnra rcn lle .. . \ rb id rlirre a pliDrlLlel..e iil lur . alc L niti.foirn de ci dt|i cdt 5e lac. drarld.rr:r )e o r tLr i'lir nir ul L artti.ularealc uneLtlautit.r.imD.re rn!]1f.l c n .ln dtrr|)atr'L suntltra1e dritriDr iarii ne !Ml in.!u \l rl ri \c. nai rn Lt)datuili dllrtrrclor irra r. cc.L c. d.ic diDr iudil li Ri r rr c r r l i d i c id i l olri tre .ci( frnrl !e'fiinar r (rvdbirl car.nJi.r ri Lisare vi d. *itL irnre0tttris .rorddea'isadurilor t.1itr1 ir sfaiu nrti re.i. .e tr n rtr dca\xriir.r. .:1.r ri. i. r d! !c' tr f . 7 l r. L/::. rt t \ r..iLi.r i d.:. . r \\i.1. rt ri ' riip re a it ile n e .r .xr e.r .epicarc icelr\i tdtecur dc risalunLe o0f arderat\ad Lcrcp'rfie).e q. pi I Drehargi'er ini! Jeril sl). p a.il re h rivitc rl\elLx. s . uLc alLefLit.arc plaoh'rele rtrdc ii.c\x I ur pit r ixi{ Liti.rftrLtri riii cn... l l o N ra (a d c r efi.ri c a n n L L Pr ii Li\rLc 0ll i l ra r ri.

2%). avaxaj in d€ bionifrrltre a meri$emelor pifrele faze de de^oltarc Daca e\ied rGcul apairiei dc acarjeni.de \i eltct de Actara induce ui de cre$ere. perioadi. usortansponat aracar.atLla foslefetuati. un nrsclicid nxnahrele line'e).iusi microcLcmenre pmclici I lingud dejngri$mAnl (o. aParida siinFomelodeboala cazul in care Duseobsenid deduilor se De nentionali de relnrulest uiptulci dacaptoducerea faceinlrun spaliuutili. lungicid contm tlosanitare.aintedestoarnar sepoate irsectcsiacarienirDezinfecia c.daprcalabilia solului\i a struduniin primul rerd pentru facecu cal -ilei.ioast a NP( la o gileald dc api De asemenea. insectci dsad.! neccsa|idezi. plus la uriliarea sa ii u.rirerale lblne nro de 10_20 su.l in se ualizexzt 0. iat neroie ca jn tinpul zilci.fe.reriorpenrrucuhunlede leelme esreinpen.d tadioular.inlre 2126"C. si de inscle. includ u.nare obligabni. si od. rinrp capcaDe amplasale din lrebuiesc prezenla . unui acancid recomanda pAnnla repicaft$ol dc aiunsin prcveolive fitosanitare saudour taramente saurpanla insectelo.i a. leilpentufile sa ie cuprinsc penttudc^oliarea noanM nrrrc l8-20"c Aceani alleframi cste necesard mai zilnoatte sauo l€npemtu. adaos dc cu rapon echilibrat accani terioadi cn ilelasininte.oaslr6 ca Reconandarea mediar.02%.a p'iD udaF sau srropn€.tele elcienr nneFor sidin in ridurile decre$ere. dozade a iisadunlore$e Actara. penltu cD scopulde a se rnleae. lananl sauanestcc NPK.ileiouun o!a6.e conshnta O lenperalLtri oDiimta rnsadunlor la cresterc accelerali a zilei.itatese ciderii conrplexului dozn0.' insede.cu o dozade 2 5 ori I *ard sftau o z ap inchide spaliulpenlruo Domclesinltsddlede secu atc(ven6or' podusero\ice atdci cand aplicad . va duce o mlre in lnnDuL norrtiideci in rinpul jn vegetale reprezentare de lnnzulile tulp'nii (ulpnri subfte) daunanrasei umidilata as€mcnca se umtre$e radiculsr De tulpina Eoase 5i volutu pana la repicareodati $rbstratului clre seva inga consla pc lGti nerioada litosa. ef/]0litn delpt pentruo de^oitare amo.l Dozele de ingrtsdminte naqne. putin deasupm risadunlor nr rasadnili iicu2esic spaliulunde se s€amtnd.a!artatele uilirii acestur tii.in aceasta Tratarnentele plinrulelof (rcnlru eirxtea rhcului de ftoroxi.6 ajunsin vaiirnle qElere. il poate lud pdn sisrennrl irptul ca planla foaneimportanl esre pioErAnd ph.l% -laaceaslidozanu seardeva sarl iecomandiPrericDrEncrgyin ce apa' inlediarce sc conlra insecrelot. a micilorrnsadurise p@re ninld la slresuri ndicularsi re2ieenta sistennLLui de l0 ml/10 liln apl in doze SPRrilTENtr uili. primafrt dedezvohaE nNdicid pentru rohli a sasi insecLicid tiD de sisenicilarea o. sunr cel nrai adesea unde sunt celenai sensibile etacrin locurileu.dacl htamenre pot lefiilizin s er'ectta si cu ingarea phenr Fenilizdri sefeii ou seftt.uincaLzlrea sllduni de lemn.se de eenrLvcrtimecsauMilbeknockLnul uilizarc.e dnnndtoii ili fac simtiti i.

absoibdc a .u dinensiuiile de 7\7rlt cn cu ici vesrade 60 zilc \1lli pol li ulilizalc si ar de.. fuDciilc -.ldelunade prefeGlin locul unui vonm inai mic Pcnrtu obrlndrea :rJunl.:rrai iii . nrchise E Jrl.ttaie .{eoarece . iardtrl ene {na ne '5ladriri poxr. E::: llin Droor.!l d/::. eire bine si aibh: i. vol!m Drij un ' *-:: ntr._:: id(irate blDe dez\ol'ar€sl !i n{en mdicular h'ne dcaohar h:::.Il€PICAREA ?a:n:i:.n carenu pitrundcLuniina la |idicint Dc rlinr1..semenea rebuic arti nrarcgriii si planlele \of creitecxflozn id ' . l! 0ierdere.egahregravcpetermen lungpeoh.r de nrdeipenrru sere^olani sunlrcconmtrdatc r.rcrl operadLld de reprcire De aseneDe4.. de I r aL z l.atrLL dilird Pi"cri. cA 'idAcinile rrn in coDract cu lmina jsi reduclnaie null pin.t lai en.epL. rebuie si E-:lcc rrl{ lapul .turde cu shivccclc !:trrernndeI cm saul0 cm cninidmea ctl maimare .i.re.Lrnn:i ri:i !:rr:ia: 1 r.rtuni . d.rlului conduceineritabil la alrngneanecorespunzdtoare a L:111n c! etecre . id Jid.a.are n Draie|ar lari de a li tu sa! 'is.ric G :--refanm iin ii jubn.enea.lrdiferent dc pllntelerepicarc. p.planr Rrficarerardeilor selice obligabrtu nr ghncccdc plasric mare..pei a eleneddlu nurnlile De n5e.

r '.ed!.lord€ ardei pe ru rasadui Deoaece substralul nti al€sdaca la epicare.o tenp€rarure Epicare.ednta a .omale vcgetatile de^oltndi tulpinilorindauna alungrea risadrriLor.are opbni plada I'Da.lo' cdlar" de " ele dc *no J.*. o n p u "e e " perioadade obtinete ari. c a d . ' Inp' o. Dilefe. vdful de cre$der' _ * in special ir ac€srt |i'za d a Dlanrqelot se.dsadlnle au o d€nsitale dehrarrc ' aclivilatea Thip$rliri r_ncepe lui as apantiei anoti p..u sc utilizedntutua padure) co turbe DacA pe (netodtutilizatt cu $rcces subsrrarului !i seonli*5zanrmilt de exemplu si te awta cd aceasta treblie baznre legunicolc). s recoftandtadaosul fel see!1li 6luni h acest 4 Luni sau elibemre lendde €l€ase"adicrcu .nr conpozila subnmtuLui unui ingrrldndnl se utilizeazn slivece c! volum mic. 9laid | oe i reade . c r g d lb e n e s r e . f.. t Je . din fticile oldnrute si le oDresle lunoiul esteinsufici€nt sn pice bate rtsadurile rieul'ca inediatduperepicaro ds-.usculih neagra). ii intr'un iircctelor (Thiips. (ui nport in ca. d .sibiie mull nai m' (. ae$e 2 zile. probabilitalea .uLienli la nivelradiculaf con$anrt o n saudoui.. pnn hrtnire.. d" noirf loPeja c inou'ade L re?iea ' j Dn aceJ no' p rJ .poate n un amesl@ de piia (di. r a L {q e il" .". sementine lmediaLdupe {resuluila cpicaresi ebar€.are.e(in cu o terttrdtdne nn4 si ne debovine lbane birc descompusi.cu ftenliM€aca lenperalurile decaltua va lnduce niai marenoaplea scadt sub 7-8'C. . n ' ' L l' .. foane muh riscunle pr€alabila a spaiiuluiredue nod Dezinfectia aoelasi in |.' .ei uiui alac de chiar albi. se va urndri ca llantelesi ne Pe rot paro*ul dezvoltarii constanr udate. scadiarge in toanle snii sa! ovi.. iar o temperaturn . sd lolunului mic de srbsht ." l od .isd rtionl d"Ldrir" t1e an uu r.. .laEdpdatunlordintre ziinoade a rempemlurilor inr€gstrale noapt€ sa! ziuasenu lie de 5-7'C. ' b r'. rrdereJ Dact cfeslere.musculita 'uDrir rnsecte dfrrus pagub€ uriaf do" "" aceste poaleprovoca exrrcmde redus. fediliate !i lztale conta diunalorilof ca si in c@ul in trebui€ dennfectat rnsadunlor spliul ltiliat pentrdrepicarea seminatului.a"cr n nt / 'r'1 1 ' e r i p e 'a ru d l e i'." " . se levine la ahernanta raoidt a deaolGnj rasadudlor zi 9i nmptelEbuies. utilizar Srbsratul pentru nnbunntelnea textlrn .dsadunlor Prezenta insecle a$pra aoaii.r ""ec' l den. "'* " . daionu riscuL cA nai alesnr ultima pcrioadtde d€zvoltaie de |nrn o apoviao. pentru repicare. ' e { e ' brr 4e!r'n p ' -rn" o rn ud ' ee i.slow a rdsadurilor.l or oe g a jd ca . cAtmai zihoaDre de 24 26'C penlruEducerea Dup.ntr d' pddu' e' p o u ." '.r e. uilizal e$e telxtivlungr.lildticxagsate ptseri adause niciinlnn cazde ) sisi nu s€ rasadurilor) Utilizdea dezvoltedi neentive asupm de l/l saul/5 nu areefecte p e n r lr .

(eq ro!v, reconrandan ca de la prnnasaucel drziu la a douanigfe l, se Adara pentruprotectia rhsadurilor contraunor aslfcl de iNete 'iihzeze )bligaloriuindsadnili.Dnde sepioducrisadurilede ardei, ror fi anplasarein pltnrulelor, penlru insede pentru capcane obsenarea la rimp a Fropierea ErDetorilofsi inre.siralea ataculuipefttu a inreNenila tinp $ eficicnt )aronrtnunArului relaiv nic de insecle care apar in resadnita, spredeosebire Le spaliul deculturi,capcanele de ins{te au siur rol imponantincon$alerea iologici ti efici€ntd a dtunitorilor De asemenea I 2 tahne.te cu P.evicut :neBJcoorra cederiipldntulelor suntr*onandaLe in aceasld Fedoadi(10,14 ile de paun intre trarafre.te)Ca altemaiiva la Previcur Enersypoareil ilizal si Topsh sauFolpa.conrracadeniplanluFlordarcu ftlre alenti€siDu e aineil larfurile sensibile a]e dsadurilordcoarecc *ista rCcul nmjor ca .eqea $ tie distruse in uma rFtmentului dacd nu esle co.espunznror ritual Daci cxisld peicolul apdiriei aca'ienilor.se fecorandt si I ? mtamenre cuacaicidecun ar n venifrec sauMilbeknoc* Apllcaie.ingr{sinrntelor in aceasti penddi, selilcecon$ant ia fi ccarc dga'e Ca si fenrliatori, seurili-azd inldgminte nineale NIK echilibmle n a.eleaiico.cenrafil ca Larisadun (10-20tlo ilri api). De asdne.ea, entru o dedoltare mdicnlari lete bune se pot iiiza agonudenfi in{isirnlne rehmce 0.1%.Salwa\ de uldni generatie) cum ar fi: Sprintene 0,2%. Lrtiliarea acestor .:o; si Calciamec/Alclplani agro.urnenti iDdrcc ez\ollarea amoniasi a sistcnuluiradiculxr, ingrojarca hrlpinii de^,ollarer jglroasi a shlcmutui vegerati!.scunarea dGran(elor imcnodale si de em.nca nduce o €zsten1,nanti f4i de steluri(ftg, secetr. exces detum. tacdc boali,salinnaG. etc) Retentor (zitradesLe. la conditiile dc tcmpemn|rn din acosti pcrioade nensilatea Iunindsd cresre, temperarum de afurncre!te). in cazulh .arc se pcslc35-40iC se inpuie aensnea nesistreaza in carese usoar,a spariului De asenerea. in oal n, careghlveoele aulirsl atezdelarepicare lipiic ne Le deahel e s.€ i n a u i e d l n cA n d ici n fd ra n re a l or pentr aevilaalunsir u cain fldme a ri\aduilor VoDenrul rdnni esieatuDcicandincep sa se atinga arfu-!efrunzclor adiacenrentue ele

l

.:r

r . c ir< n r c ! !

: ;;'""":" :':i. ,:" ';:j: ".'r ":' ',_'ll:.:".. I J., ./
".,-,;; :.

:::.: "":"'.i,.;l ",,,:.:i::::,i: ';, l: "'i"l' .. ,i : ., . ... .1. o"'" ":.";- .,; ": " ..'i.,: :;,: :l: t"ir ;; .1, ', :"j:.: ,, :";::;:.
, ;,,t m,cr. ,u te _ ,, ,r il

".,. -" : :;;:'...,,,, .'', . . . , ," ^r ,,,i" .i: r':i.'
:' :, l, ;

' ;"

\t-

I i:

:: "i

"

i T,r:,": i " " , .i 1: " : -; .,: , :;.:;jr, l , , , 1. , . , ;i 1 : "t ' l ' i l ,) l

:'" ...i.,i/:'ll. "t' .:i ';''' .' ; , i : _ : ,,;
': .'." "

,:,r, i::;:.. :fl;. i;.;.', :' :',r:t: i, r" 1 r r "''::11""'-'j"l1,";

::! , : t " ; . . ...-:,r;"r" : ; .

,.

,r

." ,! ., .; -

er nui .la intre rebuie si ne cupnrseinll l :\ .slaleareconandali pentruDlanlarea ardeilor ir scrdsolarii este :: :r0000 i5 000plante.intre.:: qu . carealtfela. caua piederi masive imedialduF: D€nsilalea la carese planleazi ardeii.0 pldre doui depinare I 2n) Disa.llaPorn plantati pe renduri cu dhkila egal. depinde decftna 9i 1un]noziiag zonei De.odure nenalocide Dact se utilizerA muloirea.: !i inairtc dc plantarc connacoropi!nitelor.poalc facc dczinfccria cu Basanid iar in sennalarnematozi se i€comandicu cileva xplicarea la sola uno'p. folia tnnsparenri 6 Fne .ispafditi mctodi cslc pc doui riDduriapropiale (40 60 cnr i (1.eoornandai si sc aplicela sol un insecii.

*{-% 1l .

nai cLase legarea [tctelot timpilorde la de adei s facedaroitediferenlei douacategoni pinh la recollar adeiul gras galbenclasic sc recolteazila halunratea ardei se tecolteut la natuntarca 12 zile pe cind ceilaLli conrerciala ro gai biologici l() 40 zile Datorni reconirii mult nai 4ide a ardeiului d€ api $ qalben pfoductivitat!acestuia e$e frli narc si iftplicit necesxtul feniliT.i .ILIZAREA IRIGAREA9 I FERT inaintcde jnfiinlato culfunlofdc legumese Econandi irxordeau.netoarlelspeclc: I Fazele fenologice dedezvoLtare: i..Jp d v sediferenliut inlrc ceLe de ltingarc sifeniliz€ lehnolosa sogoiarincepand c€lor de fetiliare aplicate nigani si planurilo' Dife€ntieiea dou.rc cnlrum Ca si pdnoipii estcma: si planungenenle. .nl denumit (arenlie la compatibililtli) . ardciutui a ale (recoxaecont'nud) nal re.uonre pnr: gras galbcn pla.non. g.aceE din verdein rosuse aseantni cr fenilizatca leeare de oltare intonre.r cu c. 8r a' r o ' . capiasi gososar: b ale ardeiului pnna €coh::.le "utrlenti -are deoar*e dupi caslraveflor se asannDdcu fenilizaroa de ardeisas galben pani iar cca la siArlitulcultuni. coaceE crestere pnn2 netode seface orin fcniLizarafuiali Ap icareaingEsenl]ne pocedal cu apa de ingaE. . la impreunt soj Aplicnr.procedeu plantelo. Legare de ollare auare a douarelo uto recoltarc nilelqnrfenoare natu unor procesc lnrcnsilicarea pammelnide nrcd'u nu slt I dezvolta. oe ld r d . i: trebuie in rinpul de2voLttuii inedsirninlelor Administrarea lini conrdeu. ' u 'h .e ddiculati pureii i . t .lare-inflonre.as rolu.r atroxnnativaelasi ciclu de intensivd. fcrtiliz{re folin. nilrrmre inlcnsivt. elirnatca !i indicele deaoltirii optimea plantelor de rel1ilizrc adecvat eiicDti a unui prosrarn penlru de ltuctesdnitoxsc ji penzei lrealiceiipenh oblinerea prolejnnisotului $nt comuneadi opcEliiletehnologce t@1e Dacapani la !ansplantare t' d" r u.ollarea2-arecolhrc fi planlare i. ndicuhrn. hdeil. silgure sau nnprcuni cu anunne pedicici Aplicrre prin siropn'e. conlinui pinrcle recollnri seimrnpe prodDctic lomalel.a deelemente si caccrxared Malialorde sol pen!r felevrca rezeNelor 'ninerale penttu pH intocnrnca nsuroasd de si olarice dnr sol. deoa€ceumrea.

si nu :frposibili.Ditu ct dupi rccohareadmei genenrildeddeipe ptantisnfie ardeiii rit.ni :tuclelor legdjij ufritoriior ardei i ri :.dcinro5r\in monrcnlul de iiF nind cchipa. f. carc fcniliarea este orienlattcire de^olrarcajDtensnd a -edu.ls.iar te$aro coDtinua de catrcccnipa ITARCOSER a celo.li cu o ::ec!eiti siptdma.cimensiva.hte a r antei.2 0 1 0 ) ! ar pu l i n Lesat deard€iicu coaccrc din verde in ro dc ia legar€a princtortrude rtni la prina ecoltaElra aptu{imativ 50 60 zile in tirnctie de.eazectrarutorul agronutrLcnl'lor nehononalide!ltifr a generatic. In cazul lrdeilorcadealrlelri la cclclalle legufrejmponank cresc enr infenlliz a r e a r c b r i eco n ce n ra ta i n p i mu t d D dpeaponuldepolasiudCatcr u p e A z o t ( l S R u b i o . secera.ieDli in cL . erc Revenncarpidtaplantclof dindilenlesresuri sereali. iarpe liecaF plans si licin oriceilomenrfnrctcde rccohar. caldura. sftm de snr.l?bilin r.cesede dezvolhrealc plantelorse lhc cu ajutotulagronutricntilor nehomonaLi de uttjmi i Revenireanpidn a plantelorin uma mor srreslnsuferileranspla.uceamaimarcerpe.nre.la solpenrru ca phnra !r ne pemareil inr un cchilibfuiziologic e\pind pn. salinnale.SC NIAICOSERSRL niJrd Dlonerin RonAniai. ji principxl crrre inducorea jnio.cre nr iza de de.onditiitcde llmp i. inlroduccrea cu succes de i$enNl s dcoscbit 'e.area condidilorpropicc pertu alte cutrL|nn.mat n.ala saula Io zile Crearea condiriito. uinidnale excesnn ahc de boli.li farh de reah.erc Acese inducennatulale ale uuniror pr. fructelegare si mutteflori vjabileestereha! l.renescdc culturi a ardeilorgrasi protesionalicu coacere din vc.roka.a re cregec Intensivtpeniru ct recollaeasa delift reFrar conri.lic. ft.i iehnologii in srelc cxperinenrale propril!i la terilien inb!ntutuesc conriru rehnologia de cuhurha acestor ilpuri de ardei.

ttrd'lr i r.) l. L LL p L rf le lc r o d c / \ o 1 .i .fan aL$Lu I : iilo\ | ! .r r l rhni.Lo\.\ rra ic|l)er ' .lrlri d if ) r i . c a u " d c s i .ebr e rcliDurliptrL i.clc dt 'r riiL il dS | :rL rtsii I l)rrt l]Lrct dl ) aih ...Ll. np.L t: i (dc rl)dc L trrr .r [n lr .rL.cato.d.L . r : i|J. Dri' i ntr LL .r iizr t.i. [ ( !] l r L. i.. n rilni: t id . nr L \i lJ)i ui i|d. ] rd e idl rI t r( .e \le *lrDnr rQ'r i:fx. c c a r. . a 6 feL:LLrlL (rLLtrLi\.rtrL x i nr. a : u l rn e u r id ' ll.r.i.nil /aiiL rd. r lat rl iolultrL ) l. tiia. rc o p t n i nlulfi i.

ana pc oadasc rccoDanda apl carca dc irrlri5irliote cu ind ce foarlcmic : sali lale.lr riai 5.. un !C cupnnsnr.1ltrcre a0..c I pcDtu i ds/n fiind ncccsar biide.i7Lc . r' nafurare a ltuctciorJi aici lorbim dc ardei .o de rcducerea a sahnililii si toxicitiliL$lului sLanuild 5.alur nula. pitrundeFa apciir plaDlila nnel iadicular) are cx efdl rninrearapidi si pcrtu ruia i o fruclclori.i r anlclor .i lituide'ea rapidisini c.rlnarne t. iI o recap ac ib G d er b ! f t ! € a . cu carsali. regefu.rclLrl (irnrB.esc naiualpEsiL er osnoici dii danli cuelecirnediat .e L.!zull.r'r tu linrJ lirdolc.volririivege[ri!ea' I ou]r nrdrziara.ilrieitica'e ni.re n.Dai nare krcnraiNi!u a .o.in desrem coDcentahil. s LsLr. coidu.ea .rlirare area :ei { nutnenflorin p arti la nivcl mdic!lardtonli trerunii .lrxxlenrn xnleiulgfts gllben .a.ta Lundarea cu api curaii cel pulrf I rindurlor cu plarieji rflilirer de duse cu .iru sciderea salinntuii5i Denlinerca unui indice sci. li'np 6a. tib d n n i d l a t.irFu.slbstanta cu pulcnic efecl afliox ano l\pLicatiiLe .mn' e\otuta ird cctuidc saLitritatc cotrsta in clo utiafiTiolosic. niafe rfei.L .eauder Fodu.o atrdt oiedlarealenillz{'ri L.ncertmlii . iar dact se nrcgisrcaznlalori mari alc sahrilelii sc iDr$ne repet.lirpr cear dr..o$r irxens ene !i dovadruneiiri .tlor.\nrolicc nrai lilrorizadrevernea iai i.elr . iu arcdes'b I ds/Jn a. asrGl este dn nre$LL :nsp anlir i !i RtuarcaiDtcnsi a dczvohhr i vc3ctatnc l)ica ir accaea .r plafli decit la mlelul solului. icopena fruclclor.api.xpia s xrdc sogosai) cnc jnr0ied.n e r i D d u sder d iDdlccdc[ascnzur La \elul solulu.narea nc e.nrente I fu in ulrrnLl riifd lo.te i (i i n .l'i inall .p.cre{erea gLucidelor . tr!'r'.r p o i d e p o T ilr ie IoFacupn' sir icl r a i re a i r h i i d e a rd e.nn ntr' ur lnrp.d5e.dci.ul de salnirat ni :.a.rdc rnnredenr ftucle.ir d. ma.da de iircepul salinnaba solLilui tr ii mai marede I ds/'n pitruDdcrea si aslitl pcrnrada dc xi si nulrienilo' h planl' d | 0uhric micsorara \eili€ sirelu'e a de.driI p. nrcepululdezvolltii nnediar dut'rans antxreun indice scizurdd da.E la lrarspLanturecu atit relurrea crenenr i dezloLla'ii la la in lalon ildri rle FC 0 ui ch af stopare c.!.1c scurr rd aLlcclviDlc sc. ii aplic e unor tr..lasLc dup:ltrrigl nre n legart.re$ereacaFciti!r' de \orbro aapeiDrd aredecir mod oororal r perlo .tentu o 'r!re'€ Ji dez\olrrrerapidr n liuctelorse re.nil planlel.m.e. CreTeol! apei ri nai nou de uliLia..cr rL n .e de api sL ni.Dtrua n rccoLtali) tr aiLrs la matdtatca biolo-qici lC ul si creascipari pfoapcdc I dsfi.atri ertreme trinli '.lon iniense (o culoaE.ii.!.5dshc!scopr L rr l r u n c n rlD c r c la an i l c l ul so l u l u i !tru a i L C sci z dc 'enerii capacititiiplanrede x absorbi o catrlirarc cir irar nr. !cre i'an nrr uD ridrt scud ene .

oi fascicol.vilahina C) ?enru cte$eea Ec-ului in aceastd iidical insi cu de ingretininre cu indicede salinitate recomaidt aplicarea continur friiin eu O de azol in fapr aici de kcrenrl obioeni unei cuhrn onentatd spre nirirea ren.lai jos $nl piere ale caleva p' rere tr !d'ed. 6 . \o d I I cea ma' rclorarddrfl meod. al un de prcghftea corespunzltoarea sotului indlle de unei la succesul re!rezintiunuldincei nai inponali factonceconduc Dlanbre ce pnncipii de bazn in ceea culturide ieslne \.ah!turilor li a @npu9ilo.bile de ardci qas ro$ in a altearaferdlizarca tiu.2 as i gl re a Se l- .loin $ legiriifructelor lrigarca.la acunularca peioadd se llicoDen. Fdicularecu scopulmbnrii masi radiculare in plantd cu ro decil@hinine concentraliei evenrualelor deredorid si cieslere! deinducere ai. integii penoade (indice de EC mairidical)peparmtsul inducerca apanfei de cAft tu cand (c€l pulin luns) ctu€o ferlilizare onentata eu a reparini . de sa e peniru ard!' esle gareapnn p'curarg 'n 3*--ai de ardeinr$alali 2 Penru cultunle um io@lL snindeplineasci trebuie undebi l 11 .lelor ctue naiurarea ftucielor IEC sctzur la sol) cu fenilizdea orientad id din cAnd dccultura.biologc activl frine'alelorinftucie.Llrunlo' da eJLn e r 5fl!.

i t st amani 5 . . Ira iigp idm I .: kg ingr4Sinrint r r ai suf. n r.ir / insarc Astfclplanta va .oolomG cu coiditliledc .uie de exemplu dact alen de apli.Si aib. respec6ndu-s pincipiul ir mai desin poniunicAl mai frici (fenilizare cu lingurita).n de pe uma ioculuisalindalodt ..r btoandate siptnminalse va apiicanlDic nr por rni eealec! iunrirul lcariLor cfe. i L! fiecare irigareseadaugiSi tltr iatori.d1u: malpulinrin. frocvcnta cea mai ionrandardlinrd in fieerc zi cu ocantltare dealt.ilelerecisi mainulLt in zilelecildur@se.at ] kg dinr un anunir . astfeldo. la fiecar€ se\or lirce F ir:m. disranla inrrepicuraton esle o condiFe ca picuritotul sa liniadeoicurare trebuie si tecir I hgarea tebuie sn se lact intotdehru cit n[i dLmifca6posibi] romandal cstccu I-2 oreinainte derasiituLsoarelui).ngin. r l .l higarea tebuie licuid cit mai dcs posbi..

ANITARE ELE FITOS TRATAMENT i.bai elicienti a dnunatorilor lentu conbateiea alescandestelorba de o cultureeruatinpurie lrcbui€ Especracpinoipiile in prina parier c.delnnsata t coopeBE cu mdi c@pmii de profil (SYNGENTA) ln loturi deftstte si defronstradve: ""' "/ .4n enunerare un Plm de vi prerentrn in continuare resp€dtive Pe bd principiilor conbatere a bolilor 9i ddunalodlor.lr-o olrurt de ardei. pld orie aiv care se bueur Pe o experi€ntai.

. . :- ! = .1 a : ] :: = aaa .: :: : I : j a ' J a= '71 : ? .'1" . ga a.: :" i7 : : : a4 j ! t ta t .... = t: 1 I a:: l 2: .. aZ z rj :: .

fiind i€conandalse se rddNnt din iaLeLul dc inlecliedctedari pcnordei decullu'inr tuocliedepFsi!'nea chimica diuntto'Lor deconrbatere cadrulprogramului De rsemenertu atentiedeoarae acordi odeosebiti aiuriteiisectc ise in cLltura ddtudci. .dxdo aientie pe parcuNdL renete anterio.asnl lcr r ' ' por ndir :r Ji r'r npl^ F ' l D 'a .e f i l o' ' 0. (l'uario'za tiind cc mainxalnlti de boh vasculare nlanr.€a boli care ll c€a ai Dcricul. o ' " " .ili. " .radiolar a! hptulct slsiemul Ddoriti ci.iDscdaincadzifin]d thripnrlcrlifornian . conlra radic!larc rfalamentelor dcosebili aco.rl tt|\fA l Il .arcasa.o l teburc D ace$mollv plsitelorafcctate id n! finalnscirea oilirm acenom.e si senrboLrrir. " o.e.i L rd p o\2P' d' Pl" r r d odr r ^ r /' ' apoi f' .' a d . i .n ohe d' hulir.F R ) \ h L l l \l F l I I tt/. primul tirzaiozei.scn chiar pomesc dc La rivel radicular de^oll.r1 '.lului lunsdecuhuradublatde putin fiind (uD lbane cunoscur aspect ardcild ru eslela ltl dc blne detollat i r! i' a' n' PPr ' i .unei inicgralidltonli dificulttF n' nltro inani€rli ei tebuie aboldxrh coriharcrcx saudenunneajnlahid el. r ' l l a p .o! ' dd" ' 'n o |si lor r e| I' c" \r \.

rsu i carcvo.:aLsrersesc sar.tllu! Atllt]tlbL I rnlh tL htinn(..t \.lrrninrse ierii da. h i|.li uherio. nk..dt t(al!.dc ^ ohar cp c r r t u a a j L i n g ca d (o u hr. t. a r c.lDcipnrl.( \ \ br'1e ^' i1. h pr mclc2 r'azr lafrclcnDl mobilc actrc $ !e hrlnesc.cate culttrrilor dc legurne \unrcruzale :u \ucul .n t)!rLnL Jt t0L'!1rx dtf d\tl"rt. potI a L.rLLlttt t..e :.i nruhedelrli] desFe acen diunfuor nieBiDd pc mainnrLte desFeun druiit! .t&! Dn"tnnttn! or.1 r r'r' .d accic I Iiz. .Ddsi de\.titr lnrn! dpat tirrnthtl topitur n .l!ar 'lnli . I)CCI DE\ I A I IS I'RIPSI]LCALIIORNIAN /.' .nteos. Jt rt.ni accsla rar i . dc dczrolhre de preptrtnri tu0n L. nrtLl.ti)\ td)r '.tr "1rtr'rt! .t de pe culosrlat prif un..irrI Jllit i. P.hh t nq.dle ltrnrkh l.\l. ni .n it. plailelo.l u rJn n l or .aoneu 2 Druiele pror.seamoa t./.c ri nnnuLlirc areacest l .aNnile sncl poalcprodu.. nnponanra pro\ocare de hrinne. toLeDr lt.' lt.INXLI1]TELI.:ljr.iilidu se cu Nse i00 tipuri de culluii vr1. .!.\i ntrrlhl..!:t1::u1l!k.i n { i d ..L .t (lntrtttl d t.1aiudul \e..loare a ct4ii. '1 "t.d . "nixL.lda.t: .zdc \! luctu'(.rorultLi rips si DupriDscnr]rtc Fgub€ tbdn€mrn ri'deld IAVRDC la.. .!nr rr. \ . depunere oun .\!ttrt krn4 rtttrrtl tr./.fi !t1) Lntut!.t.Cc inrponafti 6 Cicluldevialail lnpsulur lLn. fnuzulite reE. cal crDoa:tcnr didhccii sauDrjloacc dca-lcoorbatc eficienl (D G RILEY 2001) (David(.er LLLcrr''.rtih. ' rnnrk\1t dh.A FsrepolLtig.t ^i!t trnptlu.!. t | lrtht..l a ri sta d nLl .ualdlloD gisi nrai 0.t1ndi a.nrl.tt. lrori. nnrh'i. " . ! 0 C D lr .rllrnl.t.ta.rierea bolilof si dturtloriLoi cslc progtuffa€lenlru edini acestxi dirtretordeoseb.l.ir mai alcsp itr faplrl . ti \'rrusLlPetelor cii|cipalul\cclor pctrltu Io atclof(TS\\v) ldcciirea planlelrtr cu ace\ivnrs caresc l.1 ' ' oi! nccrn cuoscurc cir nr. j ctuta I prete* sa drasci Sror i'sede THIGI\loT^cIl( r.lr ht. lrt l.r dc Thripsul aE douar lrpunde gaude sazd.n \rhn.. n ! p 1 .:.!i?..esGde la ou si lrcc prin : sadii eflfi d ..).irtu.r. r!/. h.ii cac ci-{ubeLe de Btonzr uDclc boli iiale cun a.iinad' ul2.tu it.d nn! Jn) t.li:n.ryanrn.eluiar.c.l.e ?drlti u .rr. htnirD! tarl)nti: dc h.R. ttLhu !. dte .h . lt.:.ct t ..dc hrif rc si -e. rohlhtrrtr. .euDi dir.I 1 .r ' !.deprtrem dc otrt si nnrsnrtcrcavii{Jzel. .r /c. J .1.t iltnLh.aci dc ia. .ut tr utll hretri.. (' i'i-!hc$Ln in cclc Diii ascunse LoQii ce n.a'eceru exi{a laraDente chiiniccpcnttu conrb.n"r rafidn virturi de ci€stc.] ' '.litnJit1. '.r'" p(r' | |cc r'd. .reEr ' ll'. -.ttlrl. i.. &t. . 'Pe ..

n. a."rarp?.t tttr ttiPen. forne de cu roi. I ll Utilizorea folici de mnl.\te.tului ctr solul n rriptilof nt lazclc 3 qi .lit fhFtn. atu.marQa in.e hhchcdli li.a ld 1t)-15"( Del cttc Nte. blocfte: conrn.i1dcli \i nnP li v htnndscd Pto\ocatd Paenh.ftotului catmaielicicnte cotobareiii ia da$rile neccsarc ICE RI TEH NOLOG ALT E LUCRA h d luR demdeigar Pnnlreceleinaiiinponankvengirehnolosce nruteLor palisar$ se. ll aptuape ci N rrnr.'lpl de bmte(2. L0 Lnrvele si adultiivnd ii sFcrflrl Uv al luninii $Lb400 nDr umanDuatenici o i. h oelo I I I' D r' \r u{ P ral o q Df Dl o q t / 4 Dl F RM ^ A l diclali nrid de tenperanfi.edela tilet Atllit ld t)'('cichl d!.tu tt nt^cnltd alh.etolaii le repreznficonducerea i ARDEILQR CONDUCEREA re.it in ielrnologiadc culiuri .fu:rohd!.l€ ici erccpliil ptaclicacestlucru.t rcfi "eliiltd a rite:.ittltl: nusculr Populaliilc dc trips $Lntfomate frajorilarde femele.t niclore.r ft\a.alAtunde celelalle de ot|d sub cuticulaftunzei sl apirde coitn penicidelor depuDcrea enciemi a dpsului doar pni 1nc iinposibili conbalcrea $iginolaclGmul. /i.ilL idnn cuprinsa infie 25 35"C: Atertie i.11r Ul l. dp ./Jr.d. ardciultri ! delenii aprorn obligaioric ci mnsurn conol.uucnF aupra lor. r h(.l\rha. htutu.lc.dull .inccpindde DE NOTIMPci activilatahri este indiletefi de a.? spect dc vizibilitare rrtofldt tu rdl\1tct.w tn"Pttij. bnr\s tc ixntlt. tlitii nt n chtd k' .II iripsul csleinobil. . i1 utrliri aPthP f. & r deconducerccste Operara C i.la.1!.h 11. a rda rritl.\n enr Llu.nenrarn d. comb.fal.re loc obliaatoriuin SOL. iar t{. t) .1.malett Llth k linPul \1r!.rere inl.c acliv. finli.. tntulltitelf .grnL ti mictornre I popdltliilor d.otinp: lemperatudoptinn fiind de\i. qntinath' 3A:tu rn ld 7 onAa d nn n al & 200 otuill l i! or la adultestecuDnnstint€9 l2 P cd o a d a d e d e 2 vo l ta. la 8lo'C nLil. tat lLlPnr 32"( cichll e ffit ai Patli ttt t ..ifo.n.zi |l ninid Fpulaliile detrips dnrt-oc{lturil de nrd€i 6cere femier poare tnp$Llui de2voltatu Cunoscand $ale aspcctele a dau.r lenuvdrii .ra'tiot da tu.r!e nrt)tt ^tc rln.1.2l zilc h 22c(' ld 23"(' dchtl lat . s.d nt1lKntndtuPtthi Lllaat?u dlth cx6tn d@rhtlr oitt.lc:raltor dnea:h cilrd 3a zil!.a( tp.Lne de dcaptue.a e. :r sa! 4) ce pornesc .

ri or sa! nusufi or floralisi listariLor dc la piiineLe rflernodlri (B ALoNt t P. deoare.indu 5edoarcire u bral Aceasri inlitrftre a noilq operarune de bmrese :a!e pi.ponan6 elnnliarcasa chiardin lLa de diueur n.ra la inlcrnodiiie 2-J in furcic dc hibrdul !nh.azuri arcntcfcctclc tcinrcn Iutrg irnitlrai€asaurr a FiiinLlli bubn fioml dela pdnnrlltrtcDodfcnh donerr recotuandarea Do!$ri in cazulr&leiuluigrN qu end si du se nrLatNe lloarea lau l_' ucnLl d€l.de luodelul olardez(palisa.ipal b.lisarc planta: sunr i nrdode defixarea areil)e. o r d u cl l ce a ma i b u i n p o d trclivilaleacultur lncazul ii i. pnn inceliDifta Ntofonamenlului dezfoltiriivegektirci plartc pc nri.i La internoduiseinltfurt si fioile sa! nuguriinoELicei tUlln de It ncnodul 0.e{ nodel de p.e l.or ri.roL$rii uhc. utillzati nu rebuic si fie for.aniaiulace{ei mekrde e{e obtine.l.ulrLrlde lonaLe.arclc fo |. in schimb la cultuiadeardeiemsrs! $a obscr-ar ci lajarea utuo rbra t e l o r .lui pnn fiNcirea pcrodicii(fuoctie de rihNl dc dl at.u pri".ipalt l)oat I de 2. I saur.altde s au obdrul la ardeiuL aluncicind nunrrul de brare ldsate sas clasic n. tnnul intehod PALISAREA I Palisa.de un 1iru\ quree{e idtifr Firniil lingi pianG Orica'e arli meuda.resre $alidud de o ali pe to!1!joillimei In ci^l iir carc sc unliTeaTi a..+iuieaundenecarebn\lasarse .etc ) in are tierre lulpir. (.ul bifirrca di' nou)seinltrurt rolreb. lisarea acestei flor si frucifice va . inreriod in schirnb drcii hrb.plmenlarc seoprcgc aaldoica ntcmod In pa.leasA pali5{.ea alt$ lrce tiecire te l)eor.lorset.Luoru de Nrnci narc ..me ? h*rpl. liind hane n. lbst 2-4 bmte.ndu.irdcroa arclsi plamoil.gaicapur si s mp u a arcrla hza pla er saule:areaare.a scrnnilicalivta douaceana regula paresi 5eiplice dorrla culluru de rdeig'as erlbenc xsic.r Cec DraibrD. dc ascmenca .ioare srave piodrclivlitilpclcmcn L rg Dnr i pLaDlci si nDplicn scedcr.de. rar penru derll glas ro inteprinden in conlinuare lenc $ rnonrlrrrm pc pnvind p.ai nuhe in coflinuafota urmtlorulnne. ttna jenereaza inlit.ir e hibndulareputeEvegeklivi inare\i genereaTi nelinnlaL llslan noi ser_nlituri la 4le.lasict caresep.lrca nmnrlui.ea r.oncentiaiea scide 5i dc^olkrca r.diculad.ca .drc lhcepriD:l oe1. l99t) ln tunclicde hibridnumirul de bnte crc pomeltedin tulpina r:in.tfua sustiDc utilizaroa rDri inel spccial dc p.re i planlasi se iiDcasci prn ltiere ruh .ea .ca brolclor prnnele r.e Dr uihte{ 5e afi pe v. cani eri. un trumir limitat de linari anDciopemia de n.ar rl ard. degencmrca liTiologi!al planre.odudi!irarcar'planli ir cc c doui.iaracene f€nomene a! conseciiue asupl de.ral.f..alelcuinllintra.acricisl Laalte.idu il br(ele luplimentire.i Ar.

seducebobina paniin cehlalr. penrtulonale sau castrave! finrd necesar un alrdp de palisarc 3.penh an date dupt atijicopilnea periodicia ld$arjlo. ionint. seme.ietini ri eficienrta iNdeloluispaniol de pilharc sellreLaspalienh capet€l€ rendurilor. dupi tulpinaplantei pandb $i seurcatirul pe cel de al doileabra!al plantei stnnade sustinerc Se coboaddin noDala de palisat asrfel incdL si se lbnrezelilera W si se contnrDt din aproape in aprcape pani la prifra planti de pe|endcnid selaiealade palisatgsele. MODILUL I\'IATCA esre o conrbinalie a cetor2 hetodede urai sus adaptaticondiliilor locale.easudepalharcserepera la fiecare l0 40 cm pe tarcuisulcre$eriiin iitl!toe al ardeilo.elinela spalierul I plartein lnncliedededoharea vegctativi a plantolor.etc) Modelul nu e$e suscnabil in onditiile in care in acelasi solar se practictiorariaculurilor.seIeasa de spalicr paieacealallna iniUaldarpe randuluiApoila: si se. 2 Modelulsprniol nr capctclc randurilof sei\eazi spalien decaresunl pnnse parte fiF desanne deo pentru soslinerealor si dealraaplanielor DinanP intre sinnc csredc apionnaiv r0 ctu si seadangtreptarpe parcursul dczvohiriiplan&lor Avanrajele acestei metode suntvoluDul redrsdc nnrct penltupalisa'!ti lasdnre.relor Se coboadri seinlitolr.qi aladespalierul dinlrun capit.a!5 celedour aF asdelnrcir bntcle ardeilor nu lor nai sla aplecari cu si lestarii riscde rupere subgrcuraroa fruclelorOperarnnea a. seIea. seapropie qi sel.caEalrfel$ar rupe.Metoda esre slmpa. seia capntul nruluiii senergela capitulrinduluisi seleaga cu nodde sarDade suslinere a pla. cu volumredus dernunci$ aE avantajul uneiproduqiiridicale daloili nunrtrului p.apir. Astfel dupe phmare Gi dupa dczvolrarea sulicienG abratelorpentnr a peflnite mdcar o rasucire a arei in jutul siu) se urilizue u sistcmusor modincatsi adaphrpenltu sollni al modetului olandez de palisare (conducerea tulpinilor se ascazt bobira de aLt in captrul rtndului ce unneazi a li trincipale) palist.iar dezavantajul !r fi costul foane idicat al rqliz-irii infrasrnrctx i dc susljneeGpatici. nonlare.otejate prcdrcrtucre nrarc dc bmtclaremlc care . nefi nrdsuslinuli suplifr eniar.gt c! noddesanra dcstrstinereapoise peumetorulland eia prccesul Pe nlrcuNl de^ohirii le3cra ve a planrelor penlru prctejarca in speciai a listarilor se utilizeazn o varixnrd modificatt.

tuui aP.inJridqsE\

ntur s.r

Y
i

#
DEFOLIEREA
Nlasa rcsclatiln a pl.nrelorrepEzenkle de apamtul fotiar estefone Ln'porranh doare@rcprezi.d fabncasa! buctuhna plantei i. carese produc toti compu$inecesan dezvoltaiitroilorlesutufi9i orCa.e. cresteiiftuclelor. ctc Desiesie lbaneimponadsnavemun apaEtfoliarbniedezvolldpentru a prreasusline breni cet nai nulte fructe suntcaari h me esrenecesard d i d e p , i r l a . t rorad i r In i n d e l o e re \ r r ai I ' uDor , ecomanda defoli€rea cln ar ti: ofilireari uscarca thnze dalorira e.thtii
''.icrflc ", 'ge 'pl6 liuzlc bazale). iecesnatea urci acrisni.Daipu{enrice ld nivelul soiululin cazrl serelonsok.iilorcu rmldirale mare In ozul cultudidc ardeigrsin sere defolierea pina la pnmd intemoddupi ce yau si solaaiestcrccomandaLt fimlial compler re..tanle de la prinreie irxemoduriDefolie@ ajutnfoane muh la ac.isirea corcspun?itoare a plantelornai ales in pdioadele cilduroNc Lh !Je d la ^1",a.er tplonen.eiri d.. a

UMBRIREAARDEILOR
lD rllimji ani sc otrse^i 5i in lara.oastli liri nici o urnu de indoialli nrcilzliil gl.bal.. nrcilzte evidenlimipin icrn blinde. cu p!tirri efecrele !i jn mod spccial cu o iirensnare ?r})adii. u'nrak de foi celdrroasc. sccelo$e c\tal inpuni urnt sprcfinaL Daci ciclul scrn de ronde saucalr,aveli Lunnroasi de ciLdr|n atnci cetrdinc.p co0dllilc c\ccsive 5L Inren$L!te spcciaL cuhoraarncllorcu luilrtaicn luDil iurler. .ultura dc ardei.Fas!i gogosat (ardci-!rasro$1. ai dei $d dntct din ve,deni,.ni rdeicallia Nace,e o epdcnna irurlelor de aid.r |]'ezitrG afectate de acene..ndilii deoarece jndelungrr rnp La direcrt ir razclc {arellr icnsibriitare deosebila expune,e la PerttuodimnnLarrccDsiderabila a runraduide lircleaindatedeexDunerea joaresi penn crcncrca producnilor nr scrc5i tolalede ardei|ritr Dcnrinerea d1i r dof.ordirii dc dcz\ollarc a p anrclor roLarii lmeiline'€atemperatolor \e,etola'liin rinrpul\eiii de $rb 45'C) se inpuie u l rca scrclo.Aoladilor dinte I mbrirdn sereldkolziiLors )alefaccprin mal mrle ileiode tiecare ele ljrcz( d.J arai' le \i d., rar . insdc€amai recon,iid.h ri elioieila ; (B ALO^_IL K l!ti) Pcntnr ca so rr ie€r u r r n f u ! . la ,l l c 1i plasi dc unrbrre \e airplaseazi r. o logi s i f i e , n r c e i tu r'],n ., . r La de renduL ll \ccali anrpLasarc in t.jo ul rlaruL' rf "el!! mol

tc

r .J r ' r ' i k ' . r'e e a o ! l re dP . r r ' c dr.a intonsilitiirrelor s.r .ulcdltunlordcardeigras peoiruo e(e..lde crrc ajunela na\ime ii la o scadeF a Eniperarunlor pelimpulrerii(inceFdDd rottrumbritea in ca. Drisuri necesarh pilni la lunii ausrsl) cn LLnra iLrnie narsirul r r p o o .

t nrare de lrude delnrdirLe {l11.i mici alale nr .>coiducel. x u i e i re co lr ar cir a nr idese sin!.ea rrleild ene .LnL n frori rxlc a rtlL. 'tr.ltri.!t N lie ajlrs h Ddurirde asacum e$e oazd ardcirlll grrs se itrlben. ..nird!l iuorir nic i..ar i zilepe ror parcusrlciclunrlderezvolraie sau ralu.if la coicc.nlalca .iali carep.hls.ale si .itia rrui pi. coDlidur : L!.r I'nri\r'r.oaccr.idi ru turllalea biu rgici lestc f.r r r ui .er{Lnr deticftrc c{u7ird pcrdcr dc prcdrdlc pi I arortarca Drulro.\r cafela ntretur d(e leile in.ce a mrn. 1 .ll rle i i r i r i .aricoinpusii dc 'fi rnrli ciitrcfrudelc r.lu LLns in scrc!i sola'lise t.eene recolhrinonte dc.zul ardeiului lms r.ce.onro.er rririului srascuLi\d rc c.oid.opn!-7isi Rccollatua ji la !i. crindndofti conlihilor nrereo feiiroebrie polcilzxret i lega..e{erc n ptuduct i c roixLc iileluh'cd 1'!.lnsiccx. ::nf rLapa.Lelor n..ccstc $u) ratrpoar. cr(ctci stcl c g c0 cr icc aLchibr iziloflr li4lj . o.€..xD.rndnddii ir sfe.POLENIZAREA PoleDlza.scfiiDlcfcnilizd€ nr [lcr PrleniaidseefectuerTi{ b!(! ] RECOLTAREA Recolra.i.

i d 'i ra .e s. p o . Er A r o.. hrael si Tui. r u ' 3d e . \ rJnI d c '' ' ' l d.in ser€sisolania cucoacere dinlerde rosu) darsicrjturiiin s stenr ardeilof capia sau Eogos{r i co" .d d L . concluzia prodLclieijn andilii de penoadt lungi de lnnp desfacere! rentabililar lenrfl fcrnien nuvr ti o rrobleni naiodi I .tatieifoarreinan nr \ a n r.Lir .ia.ic de VitaninaC $i I l0% din n@esarul devitmina A): B l| monle. ar de' ptactic dfe loate legunele.d r la' .un dnp cetnai dc fnrctclegate crerte dalontirdei de avonsciafe (lasarca ransportul unei cantitati mandchmnd hng a fruct€lor manpeplantiinlpiedicn penoadele maialesin linercauzand orataftare deavon.oru cohercializat nind ci pelrrtuo Spania Olanda.L e ' r . in ce nrainrult culunideardeierasrcsLr rns profesional protejal. nafe conenlratie de Vitamina C 100g ardeigras rc$ asigudd de:l on neesatulzil._ dir \' r d^| r r o.reressporitcsteacordaldecttelemieni Oalenliesi (ardei tip BLOCI<Y.o 1!' nai prinlrecelenli remabile culruriin momentul de fa$ din Rohdniadin de consumatof A AJdeiul elasrosuese o legumifosneapreoiati datoniaelstului foane bun ri a conce.. cirredorisarlrucre caldurcase $tau secetoase) rofrAnidince trni.ul de falt pe$e99% din lol onsumul de ardeigrar in Romaniaeste inportat in specialdLn .

A ronl LrdoiLLit t.rdr. r rar.iik or d.1r.qs C \al. rrrLo :.r t{ slf.*.c DU s i i p r rd rp lirJ e i u f ! L !.tr nrri \j tl .rn rl) d t rlld i (ie in p . e h r olryi de tulrtri b. rterial c rceDurD.ri:.r t. Dre rL x re n n\.f :erci cc nm lc a hitirizil.i notrdlall nr tr n d L . D ]f t.i le 7.ani .rr r (ieierl]Svn!edri id.I ri.

r detilabilirate a culluni. . opline de fenili.a unnariiii teusilsa iiloducn cu slccesin se€le p'ofdsio.ai. asisrri uf pmgnralt obtinute sRL.I .are!i combalctc elaboiarea unorprogmme coididilorlocale. nind un inilrator si deardeigrasfosLr sohnileJi.ri a dAunitoilo. eficie.inregralde conbatelea ddunilorilor arliarea unui Frosranr (pro-oam filosaiirar) prcducrilitatca\i calirareafruc1el.l ". pin tesrd'ilc Sc N1ARCOSER ti *perienleleftcutepe larcufsul o din franlebatnelesunicolcacumuland a 5 aniin nulredin serele si solariilc de cuhdt opline adaptate prin elrbomrcalehnologici bogatA e\perienth. Rominiacuhura tu Roman'a a€stei culrun oron1010r11 i\ t.

o .lhura (l]. in \e.inekfiLrclcd I picrclc aeronliinedra.t) Do ind'eClile5c sr ! considerrinr o cuhuii c! drire potent al pe fir..a]ilare$ .oi..d!ovnarc.ua._ I .odus rosLr nr Ru..eletL soanl c fcnnicrilor ronriDi ntrcrcle de mdeisms p.in. l.a pi\ind nrccr dar cu pas sigr'l din mar c supemrketu.danl.citab lnalc ccotronri. lrrthli!20!) RezuhareLe obtlDrte de.

TEHNOLOGIA DE CULTURA RNl9ON LOR CO c Asr RAVETI .

1 r'r_ . l p l ie cr .. ate. r. .!uf !ecu i a Ciclu de cnll i er.ia. .t . .d. ' " : .iDAvara. ... ie . h . cu !t.(.r ...INTRODUCERE | tso".i denr n ta risadu..n to d p r.e. " t'. i.i pnn caharea deosetjtda fnrclelf si p r t(duc!vi|area idicali . r . rd 0. .1 lelxrolosiiLcde cultuRaca{ravedlor crtilatiin sjstcnr idrensn . lesiul Ronnrici si sLnrdstinali trepotrdcfenr t! e\porl De asenjcnea e$e de incnlonat taptul c.Ln.atr4 apa. a.r.rne nuhe din l s|rnr. o e p a.rdnd uhcrid pruduclia tj.itrIatca i!crelor DiDacsle morive uD sub\trat cor. ei .. . c produrt'.la s. i .ld si Dcnlitrerea nr.. .foxne np'dc (trieon tr. . r . r..ed.reribile dar de cetenrai rnLtreori rcvcdbile).iiinia excetea.i f . -! p ri. .. o u i ' i . -o" oo.d" . " a. . r L o . . . !. e.r '1 . .'r i. ..r .. i| ri d ( . R.r 0 d r. d.r: o e p d '. .nrg bcnijc avonare rn mxsaetc.r. . itrdiltE cn ese \otu dc o oa.. .piriele eturc rt. i r .et' or ..atulare comFd lrc_ne(trspti/ntorc sar j'igare necorespunTatoarc rau depiJi.r.. " oin t doi .. ... pc ciflp cuhu" de clstmrcri nD \e mai culiva in sisreDr r 1d" .. su4re e e '. " . i .eLc . p.n\. ue ctrttudprodtrdne i.arimpriu de p.( r o.jalt calinljve s .af ..i de erirafea otulu SjeselL u l rtri d c car r a\er i. . .ulr r dJ(k.i . . l 'l . d ( . 0 .p^. -. r l' .td 'o ..0.' . . .nitate nt. r . oooo.. :. culturii Srstemele dc cultud nxenslve a crstmvcttor in spdrj prorcjare.. p 4 1 < r . P r P( r " . !e.p .brte piltre.-'^ cd aL L rr d r. ooar'.:.l .. prodrcerea *sadr. -r r. n d e \un i l pi'r irepe2.po!r ..r'e{iur'.hin. praclicta !ileva o..sturzitor i. tr i ..n inpurii pracri. re . cultuntictrc aroductbrii diD Ro. sausubn. .ea do2elor de ingdlan Dredupi pLaDrare r.. i t . 0 . [1' " t e o p f lo o .er . so p |pL.e de a . l d. .. .. "B.J . .birifiztotqic. deruDngencric delar5{oailia sauciclult .ei -r . i..-|.qi .d. .. 1 ir. L ' o rrd l genenlin s. .u e\r nr pti. .p I. r. 1' . ti..arc du. ..(\clu dc cuhura o o ..r ( " ..rd. re t e F n J n rl.laii ncinctlTiiesi sumcutruridc casravei cornison.

xL..x tnr I t t r L . : a.\. nLt\fd i.i iiilu.:l ' l)..oF. : .r ll i r i.t r oilo.. '. ..g e SEMANATUL 'p rl\elL e IJr.r ii \e i.r d c 3 .L lL tr l l l ) .r I p.PR ODUCEREA RAS ADURILO R \iLnl.-'. r e r !. -L ---. r a .r . t) e r ' . d re c r io 0 a . dc cr{ rii e\rrlirf+ril n.d Li. .] ni rrL\LtcLr L . :r! d t..r.' : ' .rnirrre lru de ra r I i S e n i i te L e d c .\.nc scn:Lia. c. i a r.dn.a in cazultumalclor .xsLp.+*--- a. l .:T:-.i. . s \ t'/x d c. r r .fe 3de xr efenh. : .a n lc c . r p .i gcrnind \c r. . apoL r c i.i . f srrLllr ni lidrLe dl.. ' i i r ..mld dc S.l.r iir p rrt . le r i r i x r r n r N ' .ia.' ' I .a n ra \cl se i) tr r r t.r ^ ' " -::-:i . fle\.a\r r i er .li) .i o crp i u r sl ra ri L .eclii g[ircc.-' . ! l J c : .i:.!:: ' l i .1. lo.\r xrirp!r! le ene o|]ligrtrnL ir . r ftrr..oPciior un nQr $: 3..lodi .. \ n r n . ' j '..crcr idnii \dii nc.n . c a i.. h d c c rlt u a Pci l i tr |. . i. d r c r i i i .. n h l L \ e a L d rli .e! r.i1 idrtll. : : :. + . L ..r d l t'l r nto!. n rd u ri C e r n u n l 'zadm .Dr 0ta[..l d e l u l t|t r]a 1. .c\.r . ! . i rre trl i n.i7i piru. rr. n n i r u t e \ r ! rcr trmdtrilr i . 1 . \ r d k r l .c 5 aune se)iir .br r..csa i o isidtrni incil/ri .c cn c n .. ld c x z rl c t rlt rL d .biai si npr apr r .nr ccrDr0rddr iknnij reho..r tNrhu ncr!rcrr ' j I .l Jc dirriNx.

i repicale.tu re to rr.Fa complel.i1 il. 1 G Rn u l a l i a s a i ecu p ri .ca: l z1lc.o! atrna dc prcfc.eLcdente -p.t turbtneagi25!:.rc{ dupA ci..l ziie dc la *siirne se lace glrryece de pllslic nuLe(ghrverei. p n J<'. REPICAREA Repicaracaqraleilor la 2-. .'ccc. prin.. scmifaluL castnveliior loate i hcur in (atenlte subsrrat de rumegus nrarmultesubstralua subnratpe bazt de trtrbd.f. ridicini .o|Eire . 6 A d iti v i d c l r n c cl a re de raDnelrii si conditiiLc ncccsare unergerdnun ottimc a scDrntelor A Tenipcmnnnoplimi de geminare eno crpiirsi nnrc l5-ll'(' 'lcnipcmlrnn dcscminarcnu rebulest lie maiDricide l5'C B ljm. p v p t o .e ri. €rrr r.c.'l ca.\t \' .de lu.drlalea de 100'% C L.uloare.r ctt s.:ificc de absorbt.d. uninreirlde rirnt lbanescuid€la ihsirire.! luniDaiii rcductcptat a rFr $ elenre elor lx l ior La a tufdiic sr.al un vr .sti n tre 0 5 fl n : 5 Amcstecdetu eblondi 7i9l. ir. alurgneatulpinii c.rcDLcrea dco.iina1a inchisela.. nulnin r".dividualerolundesau pilratc sxu ccluleaLveolarc).t l. r a .DarornipuEnigerminatilc foarlemaria casLravelilof Geninlenran)si n pului relari!scurtpint h |nshrir.c ) sunt rdsadunlor ni prinm fazi (semanar utiliTat i' producerea I Adaos de linilizatori NP( 5i m.. n'\Lar eeei . majord rlft h rapid in inillinre. de ptnidDt cu subnmtdclttrrd rDcsus dcfoioase atuesrec i nu dera$noase).ea anonNnsa ulrenorrli a Dranerrnre.ibr e dinL ap1. .arenu tdtu. .a lLdinii in pinnclczlc pnli li ri\i'ft (a..idacinrle De relinur-i carelrn in oonlact. feih de^oLra.anra\eriLor seaace ii! spre deosebne dc tomatc sanardci.ccazi prubLenie riladunl.iirdiferenl de flanrele io locu unuivolLm i nrar.u ziarcsiu ca(ondin hani€) . pe Cc mairccomandat subst'at este sub{ratLl lrazidcturba pe bazdde 1L$t si lie profesnrnal Condiliilepcnlrucx un subslrat rep.

are tu cslc binc descotuprs ce inealbenesc nnc. dar t.ebuieaeld m{e gnja sa nu se indrzie in inllline intr ui exploziv dedreceplanelelor crcsle Frioada de plantare poaieri ui afrenecde pnntnt dr Sub$mtul utili. ca an. u. d€scomprsii. la degaja'ea desconrpL! plnntut ti le oprsc dnr cr.dere!rtdicinilo.nt pe. ' dLt r qt iii! |i.r eisrd dscrl ca inredirtduCi repicare cxDrittli mai de anoni& (dcgajar i 1 ' mai) intr-unriilp loat( renlpenrurile utiLizaniuiui substmrcont0\ din pla: lteLe : insuficicntnedesconpus: dadirt sali.. . h nlarilebaziie legnmicoLe) ..l: do amoniac cooducea a.tcbin.7rkuri Dc!h.. rccomandare ahivecele pol d€ 23 celuleldvili sal fi tarile alveolare De asemenea mai utilizalesi shi\ece parare 7x7x8 cm.estec de grajd.iqtin' I i( 1.siilie debovine (un raport exa-qerate de lA ja! nr canlntli cazdc pisan lr) si st iu seadange gLnoiulul dezvoteriirledudlo.tu imbuitdlnea le\u: (Detodiutiliza$pe scadlarez subsrraruluisi seudlizcazimranifideexemplu str fie aoa.a gunoiulestelnsuticienl sapicedsaC nle dnf.fiq!ro.stere Da.ns degjtn.iritiimana subs.€huie a\ule erli ca aceasb sauovine(in nici itu u. cuo rexrurtfoancfinn. Utilizxrea l/i nu are eleclencgali\easup'a pentnL substmtul de dsa. ( F 'u d ! J ! q L n Pentu oblincrca rasadunlorde castmleti penlru ciclul I sunr roondecn diamelrul de 9 cD nl'ltunc cetnmrna.tu tepicare Ftdde cu nirbd Daca nu se Ltilizeazitutbi pe.

r rezuliatele seNi rcdcairrfigurauinrdlorE .oi l' susi deamooiac pcxnare i Risadri de. de parnaft de $d!re r sLbd.d substral coiaspurznro.o c p o 'o .t!eiJenra' {tr .ro r'..(r'.j .e d o .nrnvetidnracccaslsusi c.

r tenpe.u guroi nedescompus Difertnlelesuntrmprc$. cu orenrirDsci iru trebxie.u TiLnsi scadisrb l0 C.es ailenecul dc ptnrii: pedtrre .dfroblefre! rii5adurilo.aprertcnpcmntrlor l)ifcrcnraremDe. cu comDozileoplDrt a de^{trarea ln. e .-rii extrem de dcficnad a dsadunlo' de ca(raveli reprcrlr in b!:a nccorcsptrnzilo' .r \x ir '' ind u c e a h D g i rca tu L p l n i l o ri n d a u n adez.ta Ceeace nn se vedenr igrra de nrai srs ene de/lol(area rxdi.{unle.drle i.onirai zilroatrede 2i r0"(.epicden reLutrae: rapid.rrunlordidtezi si Doaprctrcl-:r lie de i 7'C. $*ului de .le\taiidnurii aqe!1e efedenetiivorabiLe fac dcoscbner -:r o. Pe rol prcursul dezlolri ronstax udareferlilizare $ f. iar o tcmpcand inai ( nrxDlca dccd .r cazulureiculfu.leni reduetu.lr'ii Dupa acese 2lle se rerine Laah--i -! 'atsadu.duale dd su'\dle de gunoi de 3i"jd i:iarea dc dosconrpuiere se Nde uiiLi/r cu suc.u {Lbn.de cr$ravei lnrcdial dlpi rcpicarc sc nrcntnrc o z saudoli o tcinpemu.ilo 7llh. a dezv.r .nregrlrare n-:a s.at de rurbi pefiu |isaduri.ullurii refkbrli jiuna cu prcblenic PcDlrr cvrlareariscunlor.

r''" .r' ' ' ': " " r" o . . . iidLferent h . .ru.'a .i. r. ' ri i .. d ."--1 " : .i" sc otrli uniiLtarc n" lari. inji nnriedi{rr 'rc(e''a i'mxli il iisfriLc e "i. " . r h ri ii :::' ' ." i.""" r" e. ." : . . de nr{tr| l' re'g . a" g't.r.buie dezinEdal s idar t"( LitLri'i{rL .. : Ds . . P o ri P ' ..picarcarasrduiilor r." n ..ei"atl".'t'".' L isadurL pravocalc pa-lubele 'l:.e l J e l 'l . "e 'rP ' I'a 'r i ..'.oL '" ' "1tr d rr' dc' r i '.pr -( .. r " .*. ' ir " d' L ' '""^ " J d ( ' lr ' i Nr\nxrcr de i$ dc crltura) cur lhripnLl diai narc dcctr DlanreLc "pe de atroti0r!p''bxbiiinreaxparlie l.

r.a ace$ea si nc distnEc in r.nx naLarnentului e|{luar Daci exisli pericolul daci nu ele corespunzauo.lii! pentrufdeclra risadunlor contmunora$fel de lsecre De asenener l-: IRlanrente cu P.ils .a'€a ingri{Anintelor ni acc nig!e Ca !itlnrlizatori seurili rcele.adica linnl de cresretu auznld o slopare a cre$eninonnale.de muscnlila iergfi i| aceLasinod atact5itripsul. iar daca I cpordercnr aracul csreseverexinnFrbabilirareaca!ndrLlsriunal regenerczc Dn.nlurenle) Cx !L allemalivila Prcvicur lners/ pode ti utilial si Topsii sau lropaDconrmcade'riplant'lelordr.!i conceirqrri ca la.evicurEnergy corna ciderii in accrsti pcrioadi(10 14 zile dc paut inte fLtitLielor nlrx rcconrardatc L.lepitulor carzal. cu acaricidc atiririci aca crior sc ccoinandi!i l? tratamenle cum d.l verhrnec saurlilbelnocl Apll. acen inoriv pe rGri perioad!prcducerji risaduilor de castoveli !liliTarer capcarelorpcftru insccic cnc o cordrtic obligaloriepentru Drana-qcDrcmLl combatefii eicierG a di!itrdlld dln 'rsadnili Dc ascmcnca li i€conrandinca de la pnma saucel d'ru la a doua figaF sn se uliliTrTe . atenlLc st nu se aringivarfuale 'nare sei!ibildile rivd!rilor dcoirecc existi nsculfral.ir rDrbclcfiguri anlcrdrr sc obscnd clsr pc idnze slmptomele i'.\.

scunai€a dl$anteLor inrcrtrodxle si de .nt ttilizarea r.ifd nr citrd itiirda lor ltf rn' a erna runlirca i0 nrdime a rlsadurilor lvlomerrulra.rl.gxroas a tstem!ltri \egdrativ.e! dc fum.ne bune sc por urlti. :-": . alacde boali Refcrilofla condilnle jo de tenrlF.csefdie idenr nca tiradctr \itnrti dubjisdcctc de insucire a frunzclor de casraveli nr sR tirorrrd n cupi Ln c\eJnpLrL de n*gB.ezisrenli ninh fad de nrentrr 1uis.nurea rnoucc o .e{. iI cazut carc se rnrcgr$'eazl pesrc 15.s.dc^ohare .asrarctr{ foan.Drdti.l t:tnd i'rccp si re atiDgi !Aflitrileliunzolor adincente i .sc.. secelr. ddTru k ra !.adiculartf. WW s.nrndim si avorin1!re grili ca usete de iii.irii ene arur.u tus.(!e inrpune nerisijQusoajtr a spadrLiuj nr De aseinenea.Ca 5j calciamcc/dcxpl.*ffi h€FElffI'r*i$..esio asrotrudcmi nrduce dezyorta..:Hs'.cclc. s. geneRtic) ctrm ar li Spnnrene Srtna\.ea anonioast a sistem!Lui radiculaiin:rosarca l!tpinlj.irc si n! Jeqajc lum Simptonieledupa ca.c cl! Dc ascmerea de.e5t Fianlele molir vd rec...10.tc arcpicaretarir unclcdealtele seiDpune did.fsibiLc tr li. iD caztrlil care!hiv.a asronutricmii (ingrasenjtrr tclnce de uillm.nturir drn xccaei pcfioddli.

laplantare 20 l0 Daro'nn dmpohirelariv scufi dela repicare decnca pllntini (nui ales zilesaudactcondillile de mediLr nr sunlpropice in pnoa . st seintarzie nai nnrlt dccat nr figun umaloare DiD pecatc nrerodele utiliTrlela rlsaddile de tonale $i de ardeipentru (pnvar€adcap6. TRANSPLANTAREA inaiit cu caFvazile d. p area dc)nu $ aplicabile iiceliilrercresterii decsldrra. a !'oductiiLor reqrectaEa lui ti de binecalendaful scnri$iii si p anlini i lut Drdsuipenlru a.r1r poate pdfi plantele panea pnma\eni) la dc zilc iNi so cresle Denoda cae.ea !i ciliFapepama c!in.emerea un cofuol buDmai alesl! tefrFratunlcdin limpul noptiipe loata penoada delroducere a rlsaduilo..la maipiacdca rari.ttbane lmg sciderea considerabil.toaEle operaf' I sc acccrtuezictrlire' . f r{esareum. iar tetoterarurile sciznleGrb lo"C grade) fe remen 1rebule prnr De seea calcul.uol cu alfunai frulr Ees deevnar sdscajungi cu rasadunle de canmveti.spon si planlare.a\e!' nu se altrnscsc insreunind multlucrarile defia. a aceslora la ni aceeasi nisu|' si la casrmvcti datond sensibihitiicrescure au efecre lipsa de ap.

i 6.adeL cu " \ r e dezvolra.de.prnt numai saua.elerisoluil.ltarea Ten. cedrlelcfali de lte:li lidori fiird nra:rnxri crc$ s \e de^o ri.j o salfiktc foanc fe..ictricu r soluLui Cea dri brDi nrclodi cic si se facb o dcTinfectrre Daci nr sc dezidectarca cu crca ! luiiinaiftc dcP antre cDBasaDnd nr anleridr.ubiEcee sun plafte ilbiroarede caldura t ludini. . c! rn de r buDeslnrchtriaerdi.2 :l .e cernle Li ds/n.1:10"C de efergie pentru pimi\eii acene lediperattrincccslti connmr'l it.de.05 p. care altfel . i ' 'l'J' La pLanft'eari' .td .l[ pLanlare: piclrarer deni-{arcp. usoare pll 5. TiLdinaiDtede nenit.cu cu prodrctiile dio lufrle de vari cdtmverii D. crpinsa inr.econlndt cd circ!.pentrilc oplimed.lilareIidicati a \eriloi.r catrzx picderi nasive iDedrat dnpi Caeiavclii ca de alLGlloalc va. mai al.g.n'!tuedli dc nuLctre dacasc utihTe!7n 1or inanrcdeplaDlarei ro inscclicid cofrm enc rcconrardar ci inai e de plantre si \e apLicc coroplsdlelor.D apio\imdn i0% fati de h condidi opriinc [lcctclc iDduco .rde aplicarala sol a uor prodrsc sc nstalcaTa mulcirca.tile.a.llai€ pcntrucultrtrxdc ca$n!c! $trr pe dnpul zilci De. inci.e$ri rn .s in cazul .e!eir t|nna pafe a l3 22'C pe linfDl io!tii i 1. pesti!id si apd iar pluntelevor n lolLarc pLanlani imbolniivin nromentul deeve. s{u Basadild iar cultua poare thce dczitrrictiacu plantxre sedialat ndralozi se .i la nnelLrlsolulLri ^.ruale sohl pentu rranspLa.d Fnn ptorejare ii ecoio.iiseste dnp.oducrl\iktc continuai mai fra.d.dicdre alc culruiLia pnvi. J" I i i.eatei.i de poDriLr ii . mijlocii. dtv. Ne. . 5i de nuh.lorPlanlelc decit in crul to.ultuilor c\!alimplni riie.se se pregtresre lic giurile pe.1 s 6 7 risddnireil nai rarea spatiului aensir'eactr (de Prelira'rnindoua cu lolid cu un fungicidri insecticid se slropesc aplicaEa in iesadnria sc pulin sistcmici). tulia t.la remleralun n redtrsa li fli' la ca$taveli este l:"C crrslcica si dcTv.ralelor sub l0 la renpeorunce de8scscl3'C pe lituPulnoftli ia.. sc iflinearacu molosaF.e-qm sc&ul. platrrclor pe tenen lung ibile a{1p1" .lai.ictinle ds .'sr.alcnrpeDlru $ c.la renterrluiilor idprelu.iir sclnsrdeazarsislefuLl tu delegldrein scE 5i soleii enebine i|ainte deplanlnd.cl o conrpone.

(rhli rh\trhrie r ater .{ elere.lcl.' rutrr..ale nec.sare tl

eLc nu r.e\c. te

Dcoslrlex dr t ain,e . cas,a].rLo e\trdmpu, r sau i ptrnL.n. cu|rii\i irn e l-r0005 :lii00 florterl,r.dr..ia dc. f.a ilrnoo planre/lrliilLi CaDr tildepantai€ieNlr llr l c c r r n i d c si n t il ri GL rcl l t,.i L e d ef.i o ri l \ar e r b \ a , i f d k ( d i n .rl . cl a L c i D l rc ri i duL. \nfanr uu tlGfuore nr'. n ni rnruAaproDriie uimalci.: rLretuaG rnir leDi,lare) Cer rur udlizarlin.rodain . .lnl I cnd cci cu din :i a l . f a r c n rrr i rd l n d e c\e r d$ar 1r ' xr e induicapFpr ar . o- Pc i:r : ,i r a1) t i r { Li l c r(A | tm, i a i i rtre i tn i l ,c d, :i ctr .n$tuledisofLrtrlcazi ll. di$." reihT,ndL sr o deilratc dc xr

cu doui frlid'tr]dc f'Lie si fie acoperite ca acestea .einctlzile€sle obligatoriu cu adnii !\r. EvA de acopcnre onmul rendil Fpren i folia prolesionah cu efecllemic cr d€ iblia protesionale iR. iar al doilearande$e reprez€nrat in ahra inft 15februane 15mdlie seimpune adirivilR DacdseDlanleazi in ae' de DE-nta loliilor ;rofesionale si un sislendc nro nre caE saasigure la t€npduri mai mici au loc aaLsi ta'sot cel p;tin 10 l2rc d@are@ | a {. to .1 i e c'd e 'r.i up a er e- Pelr rd tsn pera! i .ro : i 1 deo, e.e "rm\et' maiophede condiliicAt a asieura energiei deincdlzire!ipenttu ecoionisirca nlialesdaci plantarasefaceitainle delunana{ie dezvolrare acasoavetilo! dar cde pe mesurice lor n sLudiate sc utilizeu6 ren.olosiinoi nei.deajuns pc scarilaryi in de a n implenenlate sodiat€.lestlre si irbunntinte ad sanse (.l,iile femi;lor romani Una dinre aceslenoii rchnolosiieste cuhura extalimpuii dasupra solului Armlaiul trel.dei e$e dat de caslra\€lilot la nilel ndicular, coDstanti dentinemai ieftino tdnperaturt laptulca sepoale pi€rderi in toaiadasasolului deoaldurn ncmaifiind in ngua urmaoare este preze.Larsislemul de cdlduri langd planla. vd.€ . le m im oe r e d . . r s c.e . d era i n tl ! ,n n -oni

_a:tmvelilor esallmpunl Dresupune intr-un sisten no.kl desupr! ' r"Are$ su6a de ctldura Pdcr,c

tot de s.l n'b$mtul dc crhurt esre,eprezenlar inctlzirca cuLturilol nai economici !i ericierle

lla

"xg-*-=H4

tasiti pfeamaF l)c,avanmjele $r su6eledens. pro\inde la eveiluale nNurcie.d a apci a solulli. caz in careridiciDilc tor n $focatc drenarea fi trndr{c astfcL Mli.itate.la rivcl ft dicular

RrcAREA 9I FERTILIZAREA
cultuiilorde legufrese recomand. inarntede nniiirta.ea lnordeauna mlnetaLe rezeNelordeelenente si analizclorde soltienrfl relevarea electLarea i i{ ' od . oq ir ' o. e I d ( PH ' ' a plaileLor. dezloheriioptinre cncienli a unui t,.g.am dc fe(iliare adecvar penh, pent! fructe sdnirNse olrtine.eade prii,!i ffearice !i si I'orejnlii sohrlui in caztrlfcniLiziriicinravetilortcbuic tclinul |alrul ct drr ntut d. olrimt n] imcrvalil cupin: a! o dezvojlare vedere al pH trlri sotuluiplantele inte 5.5 6.5 Utr ptl mai scnat. mai acidiohi lljden'ir d''?v'hT':' (l e n e n te crrr ? . li calci! s. fo .r indisl.i rile r3rr, rid . t r l , m i a r u n cl e Celailnllindicato' t..re impo ar al indic€le .are i 'so.'t rchrc: cofd!ctivilatea,

a rezulrat si i.io$nolice pla ii la .Alom orede la schinrbarea efectele devenind plaftare puncl necesaf ca la solul ii aibiiun Din dc vcdc.tu elolulianrdicelui un i.zibileindecusula.rutelor. pilrunderea de Rlinitatede sub L ds/n are .rai nariin planti dsat in el4ia solului.ansplanbre cu attr reluatea valorimari ale EC ului In panala chiarla stopare in cazuriextrcmc inlArzie deastnroase ale ligurilelmiioare sunrprezntatepe.c: un ororam toLarncuecLde .subI ds/m pcnlru perioada nnE I I 5 ds/nr de recoharc conrinuisi senrcadrcze tiinaialesin consarb utnihloarclc cfmrc: desahritale Explicaiilepe. Castraveli i suntrbanesensibili sahidlii v.ilatea sotuiuiarli de nlcepur apei si nufi€ntilor in planti ar n putornicmiclorita si a$tal perMda de cu ciisaliiitalea vegolalivc ar fi mull iilarzialn.Lonio. salinitate unei salnilall cEscule liniliza. accasli inlensA ade^oldrii vcgdatne Daci r"n stresul lranrplanlhiisireluar€a pbttundcrea ilai narc de I ds/m penoada sali.1tupnmadaldefeclele prm! neifnud p€manetr{ la nivehl solului.dice scnzrt inediat dupa lranspla.neadid anfel estetivorizata .rare la incepurul dezvolliriidA. can ale 'apidi pesiun.ilel radicrlar dat.eal EC ului esre ca pe plrcu(ul de^oltni indiced€ elinitatefoanescizut.ioiilor) dintr-osolutie(satun la!atistiile chiarilici deEC ale solului.nti nare a apeiti nurrientilorin reve. revenne i EluaE a dezvolltrii cre$eriiJi dezvol6nivegerati!e e$e mai nare la l. de saliniraral soLulLri) EC-uLcste un indicecareiresoariconcentratia +apt)si sernsoadnrds/m saurnS/crn G.

a i ea n rg rA l i n ri '(' ' ''Pr''oi! el.aLl "el i o! ( .geneDI iisrm\ cl o r5 € p o a lctacer adiculrtotiI r 5i 4 p l i .sire! unfr tchmlogiin.i. dc lilinirare. n ( fi 'fr ! L .r leelnL a c( irrccpiftl cu 'ulr p ncipiiale iigirii pn.cvc al etlcield rliliza.olosle nulen$ dc culMn a caslra\ellor!€bric si lncluda lr tinti 5 planre !. rnda.ilid soluh'icrn nr ri sa\!a\ o le]l. Narcchlmrnaifrult.ii lnendu4cu nli.ililii 5l F\i.le. putin a rliidui 1o cu plarne 5i iChcarea reperari ctrapi cumtiic€l lrrndarea p. ingrisaminle or al$lrci.u produ!: dc sludiu dc lngarc a prtrDs in l.urol dc reducerca a lali. delili.dtseEcomandiratlicarca i.scizutdc slinftIt salinilil L ti ilenllncrea PcDhL scaderea dcingri\irnintccuii ice foanenrtr pcrio.u.iig'.i o I dunci pe aceleasi drnrn .lizarcarao\a1t.rli iir r. s e pur4 nr' ronrrn' 'i c ! t u h tr J !u !o .i accasli !tori nuri ale dnrnilii sc inrpu.ui nrdic.iai dacli se ntrcgislrcaTii d.i0rle dc redir Dr 0 | in lu c rr! " ' d e ' 'r .xneLeronrinr:t rcchi Drca lehnolosla qi ri\r duar 93 Lairigarea cultunlo'. reaplird o lehDoiqic intcEnd dc len.ddusc.

i :r niearcDrir picurdr€ re.nir rdniDisn ca teniLlzatn.giero!aL iri!rilirnintdle granulatc.scNcnidattrri solubilnijriL hlrenrGles ioara soulL' FIL'inr ri.oarte " il n ! ..l a .l.r'ece rchf. . ' 'aplicarea ' r " i ' . jn q |' s i n i n x el o r u b i !c incnrl srD.u o tL l i 'i . l r r i i c r .revu a oi ficiile Inbnirtuilo nstalaliilc til de in3rtla ni' r'L nrnr Lir0!:! accsr de utilizare del.ii \i oril le\'i{aE n.odtscdeteniliarc nnProl)iilchnol.le rrarc.nc) Picnleirlelnid i! it!-"7& .r i]€ incoDofa.ilohdat.rc. iarcrcipientiL loo% solubilciir api tetrilialotLce $ concepui teDrfl x ri urili4 nr solu(ic 3n" i ( ol l o o rq ' p' .'. h ${re gitsili de.arccc dccir pcnoada i.ldndi nrialdiilc DupiiaF' iriains*iinI nleLo soLLrbiLein rF..lor.c)si adDnrinftE p'in instalalie.edc xcelec{ilid1i nu ral !!'lndJpiod!l. na.undcxu nl\r.q i r p n n l i crroFar Ni pxn dc fcniiTr r e aDlic eii l5 li j.rzr ic. . tl!ra ur .giel(CoirpLe\ auorr dc anonr. DdilLLL clll.rl!!c1.lr.llicat ri|r1ccpoilc chirl st u$]ccplafta de sc scilii tari duri ngnre.e a sr hnnlli la co n d r. 'ninerrlerndiculari prin iirPfurlier! \i pefrnL adnlininrarx (care surl coDccpute dar ddonti oiiticilo! duel.efnl si s dizolviingriFmLftele fle\ -!iaflLLai.1.ti bd lrierdrlidco. azokt de Qlciul. inprcpni cullu ii lcinlx\.tr iii!r:.arlrrarc . s au ninndarInull marreredc picur.al Dep. ( o l\l'K dc lLr ni.'are se por redea l.lnr clccreleoegaiivdxlc i. licsil Lr.1i c\! al rnp!rii) sl inrph|iii monrefruluide aplicare(|liniivara de\r.t .. crc$ct loar lc !)l r olid a .

.nuhe dirtre cLccu delecle majo'e Dilefe. .. €riolarea fnLnzelor.r legare.Asacurn sc obsni in iCnm anteriotri.'o i ..d d e i -'d ..( .la inle un pian de lidilizare neco'espunziior !i unuL rnodeme ba4t pe princiDiile agricultuni du.o . ftucletu!ine.'h . r'( iiasiri r liuclel.efectele salinitiriiciescure a soLuluL darorate aplcaii de ingrisiminre in e\cesau indusplanteld o sla.abile se poalevcdcacomparend liguraortenoari cu ligunleumurrre .. no r or r etr .e r'r.

posibil car nr liecare .i a c6 tR v elilorr pr cviuionar ea o ati.Ainnnrelo.prclnra unul din secfelete eticieDrci tcniLiziriis.Udttznrea $i apoi niaic.e carca ioe coicepulr..riteL. renrabtLtrilii rnel cullui Dodenje de. iar ingfiii.rau rehf cc ltoqi so ubrlesenplici dupi dizt!rre nnp.( D alle cuviotcaplicara nrg. nrtodeauni t)e roiari ctr ir4 de dez\oharc a phDteiI su clriardelocdici tcnrpenlunle sutrr dore pe. :rrDrlafc dc ip comD e\ care nu sunt lollp/o li.asira\diin serc r solrrir P c r l n r . on daci \redea esrc c\l.r.en -.!ert ip ne ingraiaDint€conlh e\cipieni nEolublti (ro!i ab50danr.luLrrlc sc aplici ntrflai tdn ifcoDoRre in rnasa solului !i nu p.Drinera. .eunicu apadc irietre 5i nicrodaI' t.eazi ! aheprobenre unui fcnilia$r conforni rehnologiei pentru deapticare !imomcntuluif'opi.di(s.ri . r r u \o .tru fixarca lubnanrclor adire) 5 carc conduc in prmu rird a inlidrdarea duzetd d€ picumre la nn si ptrnrelo.in iisralafa dc ligare tni cicunre dcoarcce .jn nnprttieE in !arc rolidal! sol. pe. iar ltiliarra rehfologiei {le . r n de apt.

recoltarea aLnl planLare recoltai.rca intlorini marirea '"pidi r) re\enlIa rapidir pla. ! idlarcc\ccsiva.orlirtrxfe un pLatr Pc baz.a Prirnelor palsa'c.caunor prc*se oaNale ale pla. tuft.re de sufasalurarea in cxzul utilizi'ii nigtil poblemc cc aPar s.lclorin un! lror nicsurisulirite lranspl!i1ait fig.aslm\!r PeDhL conrbr!e.e\cutc ni soL tlniliz ( alcid s i i r a p l trf l Je a t.ea ciilrcc penlrucrstrarel t.i..esuF.cdeboh saLiDiklc. poioarar sincmrlLr dc rccoll. .le prnr€lorhct.c pini Linila a cr.tiri rnsnn J!ir fictrraretice polilrili iisarca coaia. prn..ea pcrn odc?roltare arm. .l.en .o[balcic a boil.d"lord'.l! lir.a\erilor priDrul pe dePoksir.hxre ed.i0ii1oircspccti!e0.letllizr eticLe.. in Pnnia .e l.a.e2cntinr .c pfopiccdc^!lldrii ofdnrea ca(mvciilol raronctii de mednrnu 5unr l dczr..: in aponul oa lfcbuic con0eitarn .rci nr condidilcin ca..r .!.nidsi 5roDfini a plartcor recdlare ii cazrL canra\elild tebuie snse|nri corr Penlru. i r Ll c N r a rc si d e n ro f{ra rn c . iidrc. dr| 14c\" r TRATAMEN TELE FITOSANITARE eicicnli a diunilonlor inltu cu ru'! de .bLcuciorlcg.n L l A zo t ' o...e se bazeaziPe e\Nri€ i irxLclutr-lali 5i rorpcn c c! n n conparidelruill (S\\CENI irrl o r u . secedcaldura. i.rca h bl ifien5ili..i1. L.r s] dirritnior.Drnrcmrc tanc a ca4L n. ridicinlof.ctrLa'ipurcnioi. lcsumeimDotuir.c(ilTrrca la tii]ln i| DNnreniele ccintelenulnlLonrle cre si satisfaci ingri$mnrelor de o nranicre rl)lica. zi1|ici a pLaDtclor cu api si srfocarca lnul crearcapr. de ahfcl 5i la celelalrc in ca^l casl.. plar oricfidiv ca.u.01 .r.ri.lrLLli clc.

3 12 3 9 a i L'l :t: !i iaz a .:j i 'I ! E I : t! : ..: I ?: i {. i a-i : € .: : a.. E. I a : F 5 .a : t . a i !' z .! : := .' 5 a 2 zE .

:: inra( penltu iDlernod o DriitrLl rri \e nD Lislln.: pcnlturru. irnrl atc piri plaolelr rtsucirea popul.t (:-3 oi saPundial)a tulpinii i. Scopul de a tupcloli |tiariicdl p in piril' I ese.ealr iolarile si ot$ s deschld icdDerau'ih Gmpcraruirlc Ne: l!nii ai sauslle stllrsilLrlluniicA. | 5 m in sus se lNli si .pili.ca unui ineL !i snnpLLr llei detnlaru-\oafecslcinfi$ h patori le.e caziidiferentcAnds i l:a .r limlrar nrFc'ioarit si{cmuluidePlisdc (h simi atunglaLi'nira si se deoatece ernlt nsc cd pLxnla Aia nlilizariDrlrebuie sallc foancsublne grcllali De tebri.r flarteisar lc-qmca castm!elilor lorduccrca !e ari sctice prnr rlarlA oricarcarli ftebda aleasi periodic.ontini adili!rUv) pcmnLcclPUti.a tropriei 'iDeasca palisarca penrtu lclunlelor!cbuie s.ri.l d. asernenea sale prln riicrc b actiui.ncrc vdgetativi niilriuc Apoi pe misuri ce Pianl3c'ene sc lasalislailor prnu ril a c t .ti: sausolaii depi$e$c orinzrlui cird tenrremtrftdin sere se nicriid so:: pe Lalcral dinri.d scari Dtrpiiuinitatca lsrc dcja nnarul rimane dcichis perm. lie s$b. a p o in . r. tansformind .ilicar.loslitczi in datrna |ana I inrorcscerle.L.l{sdDdtr{c tri nj\elll sir Nlr' n^ de a cft.i conducerda N lcnLcnli'{ PrartL. fennanentr chiarsi in periordele iinportaru!l e(c ncccsarli in riDrF de 20 30 minule. Dollorlrun.r sclaccpe pLank a sLslrtre de ll\aic a alerpentru . cn produside f. nlllizatd perioada (si.li Lx talharc! pe alr sunt3 metode pur a spccial de Uindcrca ateisi flaDlci.ajra\di cornisornr sere5i $laiii acrGirca ted ln a.ea La ca$rarelil extannipunr e!:: rcconijxi.l lii re faci pnn ru ercalo' dali pari la inildmca dc I l l r a leeathct.aDrci depatesc COPILIREA RuDere! linafilor snu c. cr.e si E€u dc \iidccaf.legaFa rriLlza.HNOLOGICE TE ALTELUCRARI PALISAREA Palisarca cast.lizali L\ rciinn ci E. unuicicltidccuLtura 4ER'S/REA cstcturd: La culrura dc .. d :iDdrceplaflei .si areiLa br.e! i.ilea intct:.ieit 1)elitri.lveliL. ar su s!i a l d o l e ap e n tfla cicic pr cdur ' ir i :r ' ' r ' ' \ r l r p h ' rl p n r a i n ce p e ' ' .: cir Draiintensiri pentu a cre5 '. zihnce piuivafa sc fac lelnni \op delrenie Nlai r0'C trirziu.

ciarlvea lllanrei O masi foliara cltokininer cu!tu'ilLnde lo$atc .tu. dezvonhrii pllniei.ezeraiD amosiirt reF. i.' in.p.e crc$ciii arct or' lori coinrrsii necesari detohar pcDlnr a saa'em !n ap. a inflor.eaLuc'. l)ertu a crcnc produch!illted tolali cird pl. susline si hnni cit nld n rc fnde \um cazun cale esle strni ilxi ilulre defunrndcfoLicre unorndin fonTe ptocedcu ii epana.. i.er l[{inra oF ariLuicarec'eeaziii. pin f a p u L c a l i D r b u lil !n ze l o ra tro d i o re n (i u ee\ageialddDr ar atL rtJnan mrlr lar irnorescenlele tulpi. (m.1'ilor (cu pfuprrcri! de. asi \.r:n: .crca raponuLhonnonalIRU\irle e$e necesari5i obligatoncpcottu a defLasa i.ri de\. .lc bia .nrlfa.nleleajungLalini|a $Lpcioaria li(ernului de in ios si al)o se npe Areas6 qrerxbe)e palisare varful se di dupi sanna lArluriLo.' ( lu \.i delb!.ml folinrbiDe erc Dcsi cstctoanermponant rn decesare pute. imp cd caien a aeiemiiva t. p n r d e p d n t'a ri cu ci cL r rna. inu:uri iomli hra a sc dcschldelr aceie ceu.iD jmirziercanedcri.ita u\o.zLuil.e.sccnlcLo."itaf ir .u nrosanltar dclolicrc)rebuie iinediaraplicat!r taLaincnt PforeraEr planielor nnboLnivi.a si llucrelclelxre.rD1ni!iiiDndcicrrc a ttunze datorni uscara unor otilirea $i a r zclcbazaLe) de\la L re l e (a @i tl n o n e n \e n n i Dpli Lt rm irii c c axru.r'rtu cir mai bune rtr tursic.Deces ilarer cu rnrdillre sereloisolariilor inliedica iirhibadrl tuncria . nrult electuarea endcnti a altor .i de e!entuale i'i cazul canBvelild dnpuni !i e\tariDpurii.ea DEFOLIEREA lolar cnc foa(e reprezedali de npa'atrLL Masavegelati\ta plantcLor fab'icasar bNitanr I adcLrn care\e p'lduc i portantineoarece '€pLzinrai dez\oha. de fecrDoscul lunt ! innoirii rilegini SiDrpronrclc apar folla. nun (ace$hEru se inriDlph nr .qe ntrLL(in caztrl la nr\eLirl latei udeiacrh ri mri nt[ernice . impunu) dez\oltaEaunuL aparal . numcstectnn Rupe.zrollarA esle de c\nit nai ales ni cazuL r\ccr\ scu n srh '.iifoilor teslruii ri orga. .gcutivi eicesi\i poale \i nofraL.d adninistreazt xer De plantide o cvenlua!i urlecrart cu ageiti!at. n'l Lind a fnrozc(r d.ea arn se detoliefcacunr niolivcpcotru care 'ecomande .Lrahudft) .hrsd sccfcctuelzr retinutci oricend pen.n Drica sa! m.otriLir. i te.. intmre in plarti) si imcdiat dupatte.. acope'i in lotalnate tifrp la radiul d. seisul crcsrerii aclLlidfi ge.!cnLFreTeflini piotcja. dc... setacedupice plnik a fosdali pc$csimr. . peih sporir d.

i.' 1or \ leia r \o 'n A / i .er.( tr .plutei care se ingdlbenesc cel frai repcdenr mareFdG dabnLt candlndi pinile. i rr ":. cecace prilelle rimpurietareacaslravelii o lu.ds0% am.n@cizi) cun arfi Codiolgan la lie.drccrc a rcscncrerii legetafive i.. capacilare dc rcgcncrarc a inedial Pulemi€ !?ramcnt fitosanif.tu: prinul unde in cich fiindbaiNlde culLivari numai co'$on de k '.oarisonnu sepoare Recollarca castraveiilor 5i din aceasi: r i.a Nlanii liind nrezerlipc piaE incePind la un ciclu scuilde prodrcliedenrmt :r r 130 160 tonelha. .a\elilor severe de boll lbliaii.. \lat.i notite penttucaresunr la nivel .de def-oliere ntosanirarobligaroriu!i o canraved sc nnpune.daG la doua zile) si peroadascufr.l 100 tone/ha deptsesc si nu in .r de aproapc in loQlitule i Dupi o astfelde olEnriun€.a4 areseerpoaddiDcomuna . ah motiv cc deaolieitain acest cazfiind urmd alectate de boli !i uscate ta4ial saulntegral. Pasaiinoll sauPasamonte bazine le-qumicole oun ar li Ekolll R).ti d.i . te ar dejos in suspenh o delunind apoi sedcaoLiazi fsuficiente foliar in susun boe]llaparat dezvolrd aerisne mai bunlile me h cc p anteLe putemic enc dal dc fnrrzclc impune defolierca la caslr.l . cunlulat c 'ar .nr: De .nd!$nal if Europa undeaccasE cullu. ' l .cemetrer producacest ipd de castrdveli pftine lin din ELropa (ccl pulin .?re saunimulareauorilofpcrtru Dcccsi€ RECOLTAREA aulomatiza .veli U. e . din Dr?sa plantel. sitraticce seifrpuie in cazui de atacun 90t.e locur canraveli 10rcorni 50nsuntalledoui ma. pe ldnei trslamenrul i.anim rccu.c\.ul.grisirninlccu rol de admiri(rarcfoliari dc lmediatdupt regcnerare A50(produs. r . de un in cazDl unei defoliei masive de facecaplania sasi re!nrt chiar5i casr.centari &zioul leguni.n i.r adeclar POLENIZAREA Deoa.ttu (produc nunai nori lirncLc) ecsiia nL partenocaPici \uni hilrizi de caslmvcti legare poleni. ' ' ! .t se cnltira ii se produce zoni de pFdu(. lcgasi ptoduce I luni se Porfirc delblieri lructc pe p.ece coi Dai valoroli hibizi de casrrarelicu darc potcnria in na.(nve lorcalitateu.: oo e\acri i.: mai co.arei carodapm d. "P ti.Lr in preTenl I'odrcriv si iralt calilativicare sc utilize&t c! succcs FL Il.rcu.ol Nlatcanind cea peste s00 ha dc crn:re: casrraictilor conisone\lfatiinpunidin Rolniniacu se di la mlr!)iul .u muguriflorali ce vor nriori.sulunni ciclu de cullu|i dc I dunrai dace seaplica de 2 I ori dar siun progrande rnasive cu rcleeneraLi! lenilizalrlo iar si ddi. de pnsmi€ : recolGrilor puti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->