P. 1
Cultura Legumelor Rom

Cultura Legumelor Rom

|Views: 177|Likes:
Published by Grig789
leguime
leguime

More info:

Published by: Grig789 on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

CUPRINS
@
Df, PRODLCFRE{ I,ECf\IFI,OR TRODLISE SI TFIINOLOCII NIODERN!j

r \,prR III\r rRrst( ot

\R

... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . .

/ $r \ R i n D ' l r ll n l
tl r L Lr F E sr \r{ \ Lr cr r u L o F i! sE FF ao!ts{ r.REr D,if NiroRtLoR... ^ krl

r Flr\ t x, (J(r l u r (r L| l rR ,\ \ l o\rrTE LoR

TR L\\PTT^ I

\ dL A

Tf H\OL-VTA DL (IJLTT R I A ARDFIT I T I

I

I
I

TFrl \NnNrtLt rrros.!\nat.

r rHN o tu ( ,rqD t r1r l l R i \( \s l Rq \ L T llo Ra o RlI
ll7

l R x , \ q rr \ r PrR rq rT ^ n\r \ r r Er ! c R i Pr rE n o L (rr(t

MODERNE PRODUSE 9I TEHNOLOGII A LEGUMELORTIMPURIIiN PRODUCERE SERE9' SOLART .

dr .utturi de rc.oriei a adrdvir...dc dinr€ rcc.r..( .. . ".r i.rlirerrng.etorst sotijiilor s. Aceasti protr dare se numcae rornrnj snn rffnncirdr".o .operire lrcbujesi ne rransDa.strne exra lr pur. ( .erit virit-rcelrl -..j prirjcipai "tupdrer :iotneld!i or deo\ebite care tc auaccne Dc nputde aolie Ite. pre-nrei ni nnrcrra nzci a .] d I " i .i d .c...."c \.. : .". ..n lor Fenitu lejrunen?buje sri lnhc de acoFn'. \r! c.".l!siofali perttu acopcirea . p..1 1 .ll:?Hn *-".\.! \rtiniJJ r\ pcrrtr c. i:r.t.r < ..o . lebute \i blocheze \{u si nnpiedicc citi trjri ojtrlr deceldura toibrl picrderea acunuali in nnr n ziloi..... . .FOLIA PROFESIONALADE SEREIORs/SOLARIILOR ACOPERIRE A roeronak p€nrnr sc. .r c.): . re numerte ffoprleian IvA . .. ..r . de Prncrpxtele pjopriertltpc careo lnlic !i. . (phororynlhericdtt. r .nr stccialdacrsc arc . d or..i Jrnre dc a. tar adttn0l -Ltc. I e j r..azi j.1.cDrit ta razelcluardoase djr q r r /u n i fa h rn kr7 a n rr fur nr t.. .o u . e i i .f \ederc obfncre dc . : irr : 1 er.| .rohor. ransparerrainzoiaPAR.c.sre _i...' d . l- i "".1 : . t rz J h t rri.

rliiGl.dr cantilarca O tuhe.ru cuielor Elas c ta1e.trveciic C0 ahe cu\irne plaftelepred chldun c! aiulotrLl t. ..stc cu atAr geneiarie de ulline e{e orai trarc dirilii Uv dc $abilizare de $abilizme e' i' e .onnil +xr dclria in ahosfc.l si REzI STE NT.c."n""" i."r".lofdclegutic lrebuicsi ti.l." -rosctrlo linna fini la calt acnn Nare iircAlzi i" . dccir aiiri li\dnd si sePrarda rimpulz lei loxli ci!d!ra a.La5tici ''r ( dl! r" t hr ' r^ i1! "da ii\ilrii cu riu(..1-"r*.. i'iapoiiIr jerr sxuslhr re a rarc n.si rezii$ta trecanici esredata de li.."".cttralor ftllccri o l)ailc inrfortnia dnr radiatia ' roliirc (! Esllr :016) . *ta taiLntar si jd irenliii 3stiro renpratlri Lnai pe ti'rr n t I iklLcrl.SI'ABIIIZ/IREA I:OI.. p. .1 r E.r ojr e r 1' r e !.4S! t CIT.f. . d.r de pisrrarc t I . pade diD cildrri \e picde FiD radlatie mte o acrurur c. A" '" '.atLFr llc." "ii. ' " e . :.i.r't si ..eld^olad. I ri ' 'IbJ' EL.urnLLatinr a (e P. ace{ in ri riarrrcroiore re.pona aspecr oFli e dec'esrerc side'zr'lrarea uneilem]]erlfrri c$easiqria.1M ECANI Ci ic'Feiirea cu drratemarcderiala utilizattpcntru O folic l]rofesionali vara !i dilata si sc Fari se. "{lsta "*"1-.t cstcola foanc ene un transponor iipnn ci aerur a". i.eziri r"or t.lisionalc cale p cTnrdadrli\i lR (d' rl'Licit 1e)in de cildurr rc i ilod stn.!i drcrtioeren itrpane o panedin acf pul roplii.r.IEI DE POLIETII'LNA CU IID]TIN UY i it por Rt t.nicd alc carborolui in lanlul dc fiind drei reactilii h'! rczullarlLl in$tranee a aronrilor si la decLansafea bie n u n ra te d e n p cEal' lici f onn a ' e x r a d i c al i!i lo in folie a adnivilor Uv dc nabilizarcco'1e|i aceslela Prezcnla p i absotblia radialiilorUV ti{necie ntrpo.iva deradini toto o{idanle sNciicc adidilor UV sicrlitxrea mrilrDi cu.rLml deDdlciir ilntrxilra vilczr 'u carearc L" "e$ ftidtuin cste tr ser 'ir $: la acop'rirea itrlerilc inllrcD. *" iiiJ".i"r.oeriF tr. ' ' r ' ddi ' i ' "li d rln r'iP Il\i ltll' l P' tul ttI' llRllhlllll tlLtlllltl inna sertsausolar ti€buielirtco dc care acl nriir.."111.lii de riDul lnlici urilizare .'r.atc nu'..l DEcM Di RI I Fo l-ooxl DANTE estccauzllndetadiallile a lolicide Po!icdlena tulooridanG Delradare legtlLtrilor Iiv .p ae adirn (folnle nomalcr nu au propir'latcn .rNfe.nurni lunsme dc undn specilcb prin excitarea lr polimer corducAnd o\ldarea dl.u o . deouccco 1.

pau{a fohei e\terioare iniepinarea iiniuniuitirci Oafululii .! .nu dcoarccc cu .flaDta mai narc cu aiat se estonrpeaa ::rzir.rosmisieilLminiiin sere solarii ri DIFUZIA I. nnplicit calitat* cultunlor dnr sercsi s.ea Fzelor luninoase rcsponsabile de pri.i :!1 crescul Je uilbnre mrsivt x fr asei foliarcsi nigilbentea ace$.sare al lpei pe suprafappla. pemriFrddeasemenea dc plantarc a legumelot sio de.telor (caresunl ntu calde) va apirea doarin pealtesupralete ullint.aTelor AoeastitroprielaleesLedeosebnde =nndlunriniplaDtelordin ioarednecFile pcrm acopct e l.arcacesrip de decdlrefoliacu adinvirR.er!lui.il -:.laii :in! ii pe Irebuie liur cori de lhptulca sutralaF lbliilor dc acopeltese aduniio :rln. cd di! limptu Iimp sdsecDrete saus.: stele!. darorite faprxhri ce asisuriconstanl un phN de cel pulh 24"C in plLN nr serasausolarlaln de renperahra nu seincilzeste deafarrpetiiipul nopdii..\E TranspaenF cat hai da€ in zona acnvetoro$nterizanti a razelor penlru dezvoLta'ea in condilii oplnnc a iolarc ene^o corditie importanta rlanlelor lnpiedicaEa sau reduce.plxnlelor pc. folia dc acoponrc :crivilalex lbrosinretizaroarc a planlelof afeteui ibane pmducfia tiinpuiesEa. penlfu . iu econonisrea c! 16l0% a co$unlorcu i.ntarea in seri sausolar drecliei .ue$esineunl avanraj folie il puint A1r avantaj foare nnportant esle faptul cd eltcrl de conde.UN'INII P'ezerla raalorde n.sirarcmarc :_:r..te in5emnari de prdfSinurdlne in cuaul timfuldi ac€$leioilcn ivard :: rezullalpierdcrea rmnsparenrei foliei cu nnplicaiiinegative dnecrcasupra :uhuilof Diire$norivse fecomand.ctlztrea.mini din zonaPAR poalcfr complch&cu adnivi :: pe'nrilschimb!rea lufrinoase la.o tinpuriebtede 5-7 ziLefaF d€ cultudleinvelireor folie nomala d cregerq consideRbilia trnduclivilitiiti calitatiriculturilor 20^A FOTOSINTETIZANTA A RADIATIEI T. condililein carc deloc.nstlnlt dupi ce unezeala nai ecidecit s a condensat Alte avantaje asiguraie de prezenta adnivilorIR.ar orai mult umbrelcdaloRtc ::i:.UN'IN')4.

caii n rd ee o t .100ni1 ^lanracle pane n$eclclc cclc mai diunit.enusiu (Bolftls fiind hvo'i7ali .LiiLor cu ad. ll)73) Ll'li.ir€a' . si ceanai rcccrlacsicrftroducerea lennicecu un c.i ln a\.li!. loDriciralesi {abilrlalc 'nccanich.c 200. inajore ale renel pfopieli! $trrt crpiins int..he nraii CoeticLd.a.i toaneu$ nr Jiinalp..Andulll tiind in polieiile. toliei d! acopcn.rc Groic a dLluriLo cri l n a i ti mp u ri i .ea lchnolos vIRCOSER liurte de ctlrc eclrica Romin a ru loi inti" pla4!c 5e.la incePulrcenea au ao{ anibeledin fi. A\'(antiviruslnu nnLceg.cxlinrpurielalli cu acopcinr prol-csiorale cu adniyi d.i si a lrrcirunlor .pei.ci L a de ai.nerer)e{e iDtlrcDrarA de xce$ spectuLunirros (YL\OKl. tiind dc depane cea s1mai !soi 'nai UTILIZAREA RANDULUI TERMICA DE FOLIE SI FOLIA l rii .e a lre$ur de la ( t. \ L l l r I l t l 1 1 l L l -L fE t 7l I l\lltlnl roroselectiviiarea e$e proprierderlbLiilor pofcsionalcdc a bloca nrai etacr sp{nrl nrar.{tuiloi dc api l... n Lrrnritoa ca clrpa.tolia de.iul de tnnicitare al pd€sioMldilc acope.l o n u l i l i a rerNlaniL. su lak io i.ma ilodenizaE alehnolosiei de obinere Dn Nnct dered.l% la tuLla DormaLica.\iunilira'1e accsia dcvedidd coDnrucliv .f . rplas..rie dnpuric ila inceputul aondus afdci.canra\eti)insolatiiieincuzire ceriDlerennicc r icale(tomrte. in scri/solar ! lumnii din spcchr Uv apropiar. i.lcgrmc th.ipsul{ Vusculi!a spectru viil in \pe.c Scnoal a lb$ utilizarea foliilor de O a dou{ eraFi nr crcnc.area f.. dtr bh Din funcr de vcdcE al tirliilo' utiliraro..oscute crLtuiLc d.itu ac.l solarrLLi.caEcricalq.crura rolarulri acoperire dublea roheL Tesllrea si itriplcDrcrraca accslci pam Lx 4306 lenriciixle lmnc nrxrc dc in i torcrt a l. perru nEnlnefea unoi unoroFfttii tehnolrgce lx nLrcsihrs Drplc'neolliaL fr inituepenrru evnaDa nrgheln! pLamcLor rcnrpcfand p'.iiflo. \laza :010) Dc asemene! si dezlollaEa puregaiulLi.rrl de lL ini LY-apropial anlil priD bocarcaaccstur ri d a cl i vi ta l calor linldnr lr dr mnr ald( CaflosA d iur i l o i i i r c s p e cNn i u rn a .d ali aditivi.e ld l.n e p.lre c€ ltcciea/t dntnnle laptuluici o dr albi nindpnnrrecelefr.i cL.a7ri si tbhr liiLc rcnLcl deriDdrl doL i n a rl !i me stci a i n i i . t l i . nr cu nodincai€a riprlLri urilizarenidclutr-gaG le plioi la 6 arl llrnlel dD Dronovolurn cu dinre..n scrrgerer fr.idielor folil rerniice i ci de rlllil si intoduce..ea carcen.n'lui in scrcdsolariilc acopcnre cu nNamrii .cncienl de !n.'lan c) a lcsutrrclor cu Plankreat.rl a c o p e^.i ir \or dai i insecte $u mucegai dauneroi(tmnsmlterea boli or cau?ie de respectilii rcenetuln n$i nrcidcnta r! li nnLildrnrirLari diuniloare) !nozcLo. {rbilizlc l-V 6-12 Luni nai decdl cea de acopefre subli.

\lalcriapnrni LDP]] I. G m s i n c ( di d o D .ren..r.. r'isionak ..:"i. ca :.*. 1iS .i.iL:i P.rrri th rtu.n.d.e se toate obscira cu e\adrtate lrinserele5isolariiLe deLa V. .' a.-t:11") ll r.iiir .IJPF: .l"il:.irrniIRen.umraloa.i.i.:..1ca f rn 1 Fdii rduic: r$inhr^tu.ft. sunl prczefrareir rabeld Pfin ( fr l ![ I : .).ii.ti1 i! Su! live pcnn inl e.

eieffri. iar ati'a s a mtsuiartcnpenluD din 5 in 5 ninule de 1202 ori Tempcratuft nedie realiza$nr solarulcu l-olie1efricd a n de in soLrrul tredicinregistra€ cu 13.iarerutomatix tenpemtudlor in paBlel cu nonibnT"rea de acexsi suprafata din doui solani alalurak te'nperarurilc din cxtcnor a o cllturi dd ttnare rinpuric dovcden€ $iininc dnbicntald.mtsuEledin minutin minut O monito.q9'C tcnrpe'arura cu 2.L7'Cmainarc dccat tempedlnlor de folie sundard . in momcnlclc cclc faptulci in solarul cu folierermicalemperattra dai cnroe (dimnreah candalain sc inrcsislrett cele ai nici lerpeiarui) perfrane ai maredecet in afari cu 15'C 5i cu 2'l'C nai mai decdt este darele firi folie rmrici. in kbelL'lsi figuraumiloaF nind prdTinute solarul si evolulia tenipcrarrdlorin celeI medii: sratislicc aLe nisur?ilonlor E E E H E din mnrulin in tiecare dntre celedort soani s a tut{nt rempertura min01 dc 16000 dc ori.n si cu 5. mat dccatmedia .i5'C ma.

?r"1". r. .. ccr frai "r". .L. ar siniratiireglneror : ::. i.".e r" s:u:.t...ne .b.....y. r i: i: * surt prczenrare o pa.re dinrreavantajere cenear€ ** 'a olo i d f ...-ira:: F:h: nurctre actioneazi ci o baicri fizic.'e h rc l . ro .e. . -.l o o !.i*. .^." " .o. in acesl lel sngura =_ p ed* .r drk nJ .':. Lio... ln rna!ra dsreme (Arkaia.... impiedicdid apa :rr. :. e . r"f"... ir \ r r c c f l !o 5 ) r-=ll...-"i .' a .ttll".n o ia .:' '. .i:..l ii encient..".ii o o er lnar e!r .: "-. re r.1: e(hi .i .' .tr.:.. MULCIREA LEGUMELOR iIVSERE 9'SOLTR'/ l: :.i.tiif ".' i. ...'-::"1-11! .u . e r n c o t c J e ...t .. .ruri aralu! de oe llDzarea llhzrea lotrci ro|ci .:.i i. maredLLsDa.re-r F..q.'o' :::le e\trdrhprri g ..i .o-€ni o.i.:. ll ::pt"j..2o0l) . .1 < l a r"..." j..:nai te $ la..j"::^:li:i conporenti modem. " * I *-.*'.).o.:.o r e o e r5 .. a srareei. npurii in sere si sidiii ar.._-. ." sorarii.:.. :.niyetut sotuttri se serjdiceii ahosfed..o.tr.

astfelo cdiitale nai fare de lrnind Fnhnde in pictruni r€speclilele inteiiof$i plmlclcnu nraisunl..plouate'de . noplii decAl temperalun in aela{ sol 3 C maimare tinpul dar lnl6 DulciE avanuimaor nr caal nfinttrii culturilor intre a putea sau extratinpfii cand2tC in pluspotfacediferenla nu pureafi absodit fosforul de cntre sislenul radicularal 3 Planla . Tenperafun solului cufolicdenrulcne i.este in frediecucir€2 2.u mai face roui aproapedeloc si se poate lucra sau recolta dela pinclc orealedinineliil 4 De asen€n€alipsa uiidiltlii rclalivc excesivoarc ca efecr si la feduccrea fomini pictt!trilor de apa la nivelul foliei d€ acoperire.

Fig!n r Fod!dcr:nd|:l|hi Jl!Fi .u6iE geneich -_ .phylopfitoa. susa de ia njvetut sotutui 1eD llie p*1ru toalemanele (d€. n cauzre de tun-qi): Boirylis. prTi. 17 .r1 tlrcoati h aersporii .

a o treinela6 desuptatetete folie de mulcnekmp€'itura s1 Lx nivelul soluluiacopdn cu schimbiin btu$e nidiiaie.tnalea n€dulcitei ci.arh pe lung scdderea lernren cu repercusiuni inditcl la un lvantaj patosen potenial . scleoli.).leind planlele plus: in legrnclor stesun cear i. dinsolGpori.nleclanl de material a rezewei sennificadfi elc.etc ALrcmana Sclerotinra. lor fi mni unifome. rawele de tips nu nai ajungin sol aslfelciclut ds vraF ese de arJi-inplicn de dergie electiici Ca. csle cel mai mare du$nan al Lipsa unidnirii excesive (cu exceplia lninaei) nanelor Batrllhuluidr $i al majontelii (cu pant la boli a aceslor incidenF scialn sauLacteriozelor. folie de mulcire)conduce 90%nai scizutefalt deun solarl.duce de 'nediu elinnraticotupl€t din solareste Prisnex buruienilor .

reasca cst€lidi. f : Daci N sectFce$e (icopearq cu panrAnr a gturilor rezultate rn urnm pla.vt ci aceaso J!nctioncazn erlect.kre nu l d s ari tri ci o p a rl e a su b $ ra tuluir adictr ldar ' am ' !RIGAREA PRINPICURARE I:.eulE 'tr ssc I r.al risi ridiccin$u lblia nr unelezone caaceasti ope. rs i s ol ari i : I Inetoddde inga.nlarecAi€va pincipii de b.rarea.5 lai I . I Nu se mai poatelacemusuroirer dulii muicircsi pla. . {( .e rre \i ciltcvadczalanhje cre.:::.urare functiono&a bine jnainte dc mulcirc asig[ari. refrcTrntd unul d1ntrd cei mai impoilaDri aacroi de care dcpindc : : e : 1 . L r .ide pregilireacore5DunTitoare a soLrJui inairnede : lriar.aLatu. ir u h u nd cl e !$ D i e \lai los ru h u . :: pft n dimitruatclnr luarca misurilor co.e pilesle I r.esNnzitore iiraintc dc .a daci i.Nralalla depi.e |eDtru l.aiie sasccfcctueze la 7 l0ziledelaplanrafe I N! sesesizcazi la linp alacul decani|e.I a hntlemenlarea tehrologiei de nulci.nrca solulLi cu thie: I Nu sepoale obsc^.Grii) tulia la niveLul zoneidc plailare riscarica rarba st.z in ceca.

ta ceatrr tard trd f nd i1 ljec.la fiecare sdptamdna saprinent si in acea 0...u o cdr ia. in$arada 2 pe..guri!a)t aslleldoza reconrandar' sepidhenal se zilnic in portiuiiegnle c! nnniNl aplioanlor eficluale deexenplu pe anumilinsrisimdnt daci avefr de aplicalI ks dintr-un setor faces nigdd.datona' Consumul ndict (90-firt) . . pi.attr'ale si co.eaFposibil irigacarr€buie si sefaca (recomddat este cu l-2 orer"nainle dedstritulsoaelui)./ r r"i'e.1. Asttel nigare vor aplica I : 5 se si planuvaudlia totinedsiniintul depeurma si nuva maisufen unei canritdti mari deinS$sine. rcducdea consunului de energie.l salin datorat aplicdni socului in sisleninte.6 2. r n n o p n J r(b ' P .' e I n' 1er d.e-i . darliniade snnecal rulpinii i.n/picDrtror pFsiu.e id in A w .r ordi li "dp . e P . d L m a io r r ir ii' / ie le r c .i' eTe n odenede i' 5at ( a r ai recom andata metodafi nrd niearenpnn picurare 3 'e o' r .r.Lordeauna catmaidini. r .e n u l t d e ' porjalea rc$6e1or . l jcl c n '.iea opiim 6de iN in Frecare funqie deieesarul demonenl. a. dc apnpgilru inga!'ee$enai redlscu20r r%.solanie$enisarcaprh picurare.l leducd: unifornritilii d nndamenlulul prin evaporai pierdenlor a din sol zor. il.tucve.siveu penlru lrigarea delegume in sereAolarii cultudlor ro n .e a apei de0.c de apA ii I ai c oroo.lextLl actualprivind prcreoda rnediului. impleilenrarea si urilizrea irigeni eslecea care saisface @lenai multedin Grinte I Sc dodzi exer apa necesariin diferile etapede devoltaE a sein culturilor si nr funcrede lpul dc olruE ingat.qdu planlnin pane poatepr m i caniit.elimi." multtin zilele cilduroasei respecttndu's la ficcarcinsare se adaugisi ferrilizaton.arul di.s .lruculluilede leeue in sere deidede si solani pii picurare lniioarcle utilizali trebuiesi indeplineasct la o sa asigure un debilde 1. iriglrea lrebuie ficuli cetmaidessi constant tosibil. principnrl po4iuni frai nici (tedilizae mai des nr caL cu .2 kg ingrisitoant/ingae. :indr .5 I atn de20-:r0 cn (Reineti si aibi dktanFintepicurdtoi picurilorul sd fi€ la baa ct nu esre o conditie ca pioE e rEbuie LomaElof.-car va!plica li. cu api nunla' Alimentaid .

zd .'+.or .( e n l Ja rc o ri .o ." dp .i' 1i . rc.r : pe bd. drecti d solului.''i 0 .n' o' r o. q'ona.i .le r ngpe pn.nue\istariscul arde'iiplanrelor.eea ceimpiedictpoluarea reconelo': Pemrire adminktarea ingraldninlelo.pe p' e." f " {o l o r.ca c\acri a canliltLilor dejnglistninte adminisrate in plaolei.pr ' i' i ..r D .1 oe n tr . r ej.1t. a diferitelor lrarameile nr si p rl .eq o I c. ssremul deltniin9e prinpicurarc poarcasigrra o cresrere productivirt!ii d Estesfgum mcrodn de udarecare pemite auiomatizarca tolalt.. ceeace Lucridloragncole 5 Udarea planrelor.n rd. i T o ' i r t.h'arrin carl i. posibilitatea ] I Reslrdnge laspandiriila nireld nftegii culturiabolilor t l \ 4 .l Dnvi€ la un ditateasoblui...d e o R l ri { .dl sistemul radictrlar al plantolorse poaredezvolranrulr mai bine conparali! cu attc l r i i t u -d p .oJr o' r . .e i ri g a re pdn picur aepoar nr €pr ezenr ail! 21 . r .d 'r alE rchnologide nirnre ccca cc elimnrt un shes impodantal pimdvamt nr special nlantelor Datorila faptuhri ci fftDzele li ifrtul si rllpina planleisuntuscatc feninigdriipri.d 1is.e nrudum !i rexhrm solDlui a*ft1 in. r .o. funclicdenecesatu| oprin al Caun curul al unora dintreavanGjek enumcnte nraisus.rn re . lo.ir d v' 1.o i' 4e. prcumre eslenulr trai reduri compaFriy cu cel€lahe modalitilide rngare.r'ar c | | ! e.e r\cr . dozele adninislEte cu necesarul optin al planrelorin direntclotxze decrestere situatii de slres saularfuri desarcini. decldnJ.-i \i ste r.adr " ." 'udt numalzonaactivia rtdicinilortlailelor din cultura. ra.lirt urn€znca impiedice apaijtia si jnfrulliEa bolilor si dru.tr .r cr *.r b' .eea ce inseaanl mai mult timp perhr alre acrivilili ti t r | a l r r. ducend la elnninarea tatane.pemrreexecularea rAndtrri rimeneuscat.l cIa p d " rr .. l e l '. rcmperallra si unidnaGarctarva a s c h L r a s r F ri1 ! r.o ' penrru califi cata exploararet Pehile doza. d o i a " rl . fi r ?.' ni.irorilor Se nicioreazasau se eita uneletatamenrc chinicc. { e o o sb i i ra p p d e /o .. Men!.picurare.isirii inzilele foanecilduroNeculempeFtun exreri@re de l 0 R .relordecofrbatere a buruienilor.. i i 'e n ' !(R ' e 10 or i or dp r r ( i ' t i ) t ' i ' " o 'd d r..

cd si in celtlaltplania cer !i in alatpe tinpul stresului de^oltxrca!i cresrerea optind fiind afeclaie la perioada dc revenne din stes Acesd npi seaduni.ict a legumelor Fundamenlul denigarcconstantt. din faptul ci asisurarea unui regin Dniforn de ufridilalela nilel radicular sau nscunle cauzale de vdalile frari ale rcEmuluide api inundare inlilud f@ne n ari. la dispozilia nulilionalesuntperma.elementele punct deledere leelmelor liind oFime din acesr deroltareasi cr€$erea . sutere stesuri6ziologice seela Si int-u.iarin ffnalvor conduce poduqia $i caha&afrind deasemenea ojndrtere majod a culturilorlimpuni.rezidd principiului zil.ent a$fel de nrcsun. fere$eplanra de Men-tineEa unui regin hidic conslant mult subcelesconlale plantei.

pfoducliei :: legune si apelo.l ':Eo asriculturi modcmd pedomanti Prin lLilizareaingraimintelof.icecu rcl dc stimulare l nuina planreloi pedrru ::iorbria clofotliana si netabolisnul plantelor L.L Je inlrn$ni. nj .i i-re1:biL. iar cu nouageneratie se poaie :.e .luns ln scopuL carelrebuic sdoferccaDtittli tor nrainari depfodtrse.. c.gicoie sigurc in :Iji1:. de porasiu -rrar : r.esteriabil econofric.lor In omFle rea ei.jldthnolosic inipoda.gistnrnle nepoluante '.nlenrele PrlDcipiile cxrcstau1abazaacrivil'lii unei fermelegumicole modotre :rtile sunt piincipiile agicuhuii durabile Un sisten de asricuh|. seajunge la polu!re. fe ' ii . nltniia plantelornr contextulpronolini )i :.r folime --iezi.u mac6 !i microelerenre cu rol esctrlial precun si substaiForga.ultuni | in pre2ent . :-rpleti de i.te.rl intotdcauna si elementul ctrMre er cofrbinar: &o1(N) dacavo$im de de potasiu (KNOt. divennar de aspccte nftiiive.sotuhi.FERTILIAREA Ienilizarca culturilor agicolercprczinri d. :i acopere L. i p .rre .e$eni demogalce..ldma gcnerariede profesionalecu iqdrdmintetehnice avantalemulriple atarpc parle deproteclra temenlungafeftihiai sotului cil si in privintag@duhride -::frbuntrafreape :irir lareiial cfccrelor biologcebenelice in planLa o reprezintanrsrisimi ele r: baza d€ acizi orsanicidica$oxilici cu mast moleculara nrice Echipa Tl 1RCOSER a fo$ pdna care introdus pe piata a teslal dio Romenix o gmi t pe bra de acizi orga.n€iLe ri dneciilein doreniui devoltarii de noi stdtegride fclilizare si unei nutitii complete =r. ofen! sa o gona :idpleri de ingrilini. siniple sar 23 .ici dicarbo\ilici.arora se por efecluaplanuridc fonilizarccompleresi In tinra nr onlie peparcuGul derohirii cuLturilor delegune -.' r i tr J.ganic : iarboxilic in momennrl de fali MARCOSERare i.nstlnr matcrc apofr de ofganrct -:lLzarea ?lilizarea prin picurarecu feniliand hidrosolubili $ ingrdiini. ..tiDdarn€ntxti griin!ilic. nrit promovini nrei ag|icultunmodcrnc .u € .te nodemepe bazade aoiziorganici dicarbo\ilici cu :riDl . feililizar€a5i FrolecFamcdiului. o inpoitantddeosebitd -Ei:1. reducedegradarea nediului inconjuritor. .rt o altefrativinepoluanE de subsrantc nurnrivc cu ro1de stimulare a ::eJeni i dczvohiriiplx elor AcesLe i.il za doar cu potasiuulilizAnduD ingrtstndm de genll K ac o. sulf(S) dacaurilizamsulfarul (KrSOr).grt$tniite se atlica subfornt de lrluir complexe ce contino marice. m. ' 'ru f independent dc aponll ?lror clcmcnlccu care oau in nod -:roeleneit penrtu :ri:nuit asociale: de exemplu a seferlilizacu polasiu (K) lreb!ia tuatin ::.i i n a d rd . tre . cu raionali x r€surselor de Rt. estercprczentaln de . denulte ori. rftr:? :ubilitalea cotuunititilor nmle i asigure oagrculturapoducriva.ilcrii sBrennbile.n scuit cir si.-. _.r:er. dacase utilia clorurad€ polasiu (KCl).plicale iecesare si oprifie a e:rm. a ingrdsaninrelor olasice.tilatice In agicu turaaplicatipc c. c.

cunoscut lipulcuhuriii. 'nediu. doarpe' ru pe ilc sulllr rriici caE culrivi Dmduciiron 'onsum prop. e(e ftezenl in sol.le nu dar ca Nate clcrrenrcLe lla.ilralini calculsuntlH ul (reacl'a b) dcasemened sau acldi sau buica a soluu ) n E(r (clcctroconduohv'ltlea concerMlanr sinn a \.t!n.LLLlui).F'znidn hd. n.calibrea. anali4l.!.'oc emddtelor produse r$c.Cu..r n.rldi. loinn fatadeu.t ctc )aucenniediliriledrf Nncr dc (cdctcal nivelulu. de vnr.Ioi.ce daroriGnlrc. in calculcslc cl all piratiehL hLar fi i n d f.esaltproeBntrL[i d .r€loi dar nivelrl de a nialcici organ.ali! c) 'ot ciclul !e cullrri Gcud.oil tane .mcnlaFa lo. 5r l€ Irnrnovazi sLdupi Accnexsuil p rcipiilepe sro N1ARCOSER . c.re rni.n plar !c '" caretne. nr.rili taDnnuictinlinrpulanotimpuriLo.le or sigdianta secunratea ndticntilor. cu rcci dcs pol e\i{a ni nn .o! de feitlliarc adecral eticiertia rrtri progron h nrocmire unui pr. . sprc 7!ro dLsponibilitalc vaF ale soluluide l0 l2'(l)r nr schLmb irrcepinrl.f ing'i-\An1i.fiidlate. adleo ol r( ' el!|. rp.roeleiieDrc (llc sinicroeLedrenl. f. K '-l i principal). de tidilizare ene .tr'ar€ foan: r.lclLLde culru'i dc I d.ad.cnslr u\e!.Zr. nivelul de pcnrru rtdicidle flaDleloI s. cre nu suntet!.grasa[iD1c orgxnice si cu ellbemrc conlrolala ! h nurilia planrel.L .re (ca $ Nlg) (N.rzul nlcrlor analize i.tu a sc iau ii NIARCOSFR aLunurhibridechipa obine nari'rul producti! si calirariv calcul unn.lliTdrli putenricc (Nl distonibiloEsleconsiderabilr luig) nrlucnlcazise'n ti.lizlrea cu e\hrradicrlari cu \au fdrt llloEgulalon.gramde finilizt€ cticient5i oplin pe.\. MD. in fer eleditrRomania irnoldexum haintc de idnlilarea cdiunlof do lcgunrcsc rccomandi iczcnelordeeleneitefrnrerale ele.re la bmare nu \a avca acclan de6 eralc.r de$lpcntu relevdrea 5l .urenperatun sunt dLsponlb.aDlitetiene.. P.li.i I .oa.rrdenrca . SIRBU.i\elc oplrDc de aprovizionare nu suil disponibile daloird accslca eleDcnre nurririve Plantelor (loslonrl fiind eec rccc un Flni.ririlor aceeofucind solul a{lel de clemenludc dcs. deleguncllonm te.tLarc.cl€me.ddei. clcLu dc | firnd.ilple\e.p ru ctd l i l e rn cl p u.r rn I rrlicaleiosardni rleleddr.xre se ghidcazi in aclirilatca sa. d) sezoiuldeplantafe dar. aceaei cane fiind un n]'lloc lEnlrL rnrtl.nilizarea electul (Canren 2010] divcrii biofen. R.NIo)daciesiecazull I pammefrcriii. " rie4 ii.

salinitate.fionE. xti An li'a re rnJ'culari r/ | : n o e r d \ ' i e p d r! detrumit qak fcnii tf!.f.D d re ... r . pJ..oduselorcomefciale cu arc Juceaza su.e sau nn[erna o anunllc pesricide (arenlie La compalibjljuti) Dfoccde! denunit f€niliz.efolinrt: Adninistnreaiigriiaminrlor in tnnptrldezrotirii plarklo. . .nde ilediu nu suil propjccdezvottirii.are rrcbuieLtuate dc one fernricrindrferctrr de .in stropjre pedrtrtn. mtiircatiuotetor.inr do2ede : i rorcr'ha De asemenea rortafeniliareade baa seadausa amendamenrut .jrcacuhuntor nrensivc de .tetcnuljitiveneccRre ' : rsla) O parte cutturjtor de legume n.Dt..r utuiroarete: I In pnma fe r de dczlolrar a ptanlelor pcioada de cma r sipti rdrJ lu.rtarc i.d fenlti.p . lut.1Jn.ie ed. 1 .r.:ual srer de sahnitate fosfotul catcnrtst porasjDl 5i se suptijnenleaTj i:l .li. cr.nuttfosfor P)rr col rd lit \pKde"atazor li potasiu nj pnrna snplimaMGau ocomDrnlr.rr.. i planlare rr€buie aFticar ca fenilj..rebuie si . araodetroti erc ca reguli sauprincipii debaz6 privi.enicnre.indMerea irfi .nl :i:rnie dc iefririTarca de b!zi. tiig.::r. d 'a.e o i . 2 Aplicrr€n.ete soluluj.. . iinorrc chj I innofte erajIIl.e.reaiapidt a planrclinin unna nor strcsurisufcjire tnniplanbre.edeu | !.i D. dezvotlare\egelarila inlensrrecottare etc b) intensificarca unor procelerratuftte ale ptanlcji.u . um'dnale excesnt. i ip STARTIR un inlrAsdnrAnl cu nai . ..a si fcnilizare de baznse adnrinnreaza (de prcae.iep. seceln.' r .jta.ofazele r dededollarcpropriispeciej detesunecuttilale) se -: : ni calculsi un nivel peste inediudc struri din sol pe ru a pjeleni un : :. .eslul . d e .: ile panrculaatarile liziotogice aLe culluriinminlare (reccsar de macrosi .9mc In scresi solani ... cxccsde r'uto. nerlro.dt ! dc uana$arel€ aspecle a) tdaleEnologicededezloltare pt. condiliile in car€paamet.::lrreste supertbstit!l superfosjirt simplu20% seartjcepena 0n cazcli esrc din €lene.agmintelorjn fcnilizara titati setaceprin2 nerodc u .ciila .i.areradjcutara Dr tigri$ir : . . e bi c r '. \pLrcaila ing..ar rcamna rdarnte de Jr: iu s e p a r ) g u n od i csmj d d e sco n j p u sd eonsjncbovinasauovi.tlrnlc a lcsurelor dezvollare ndicrlarr purenici.tdurnnare. i o p i n ..{ dd..unele p.d'p. r ' 'Dol. . o atrapartcdc rea^. cl re\en. c.aplicate singu. ocnc 1... ( 25 ..ijni ta lempemnficttreme.ia...pll-ui i:::trr de Dolonril' e$e d€ cnc! 250 ]oo ks Un atr amcDdanenl foaae -.

nl in cai€cmrit4ile de auol irrgrisidi.cL a l e a ch i zi ti onalescpo' e| t:a: 'r: cllturlorde leluirei.lariicull ar ' .i1 d' bl.e.doar rrmand priDc.etea mare de .rt cicstc.lLLluicu nrce. crescutdin ripolasiul!i se sctutlaniiniD ohiafsprc produse ca $rlfatulde polasiu \ilnrilnlii 5.piile ' p r o d u s e l e co n l c.a apei ti nurienlilot iar radiculdftri nartul abwbtiei radicularc nr8rdsirnanl NPK echilibrat un hccpind o a doua sipltmani (N).lelor \i rapoflll NPK al daci dn mri marearlnhlba azolllui(care corcomreitcu scaderea oblieatore plrnrei) tbslbrul!i a siinlrcducerea funclir eeneiadve ti elemenre csenlla e penh a irerisini. ingrhtaFi. fosfor(P) ii acena nind un leniliz.ziali in caarl sau cuhuni de osirale! dc ardei gras galbencLasic culLuritor finntrla cu POTASILAZOT in raponde 2 I edc utihzalrpe bt r'rnrtelor de producieconlinri.rarn dc perioada de a plaDlelo' 2 a dora fa?ade dezvollare senodifici \au incepsi innoreasct seprcgitesc irnt cerd lcguinele potaliul cte$e u|or utilizate.1 " i.fesc ! doirin careseaplich re de. can ate mare dc fadon biol' tr cufr af fi licopen. i'si ni parcu4ulpcrioadei "''l lo'bLD dc iocAo din verdeir R\u cu coacerc s. indilci. \'R a e t :e '.2\ 212) acenea cio pima parte culturiLor de lesune.iar tiPnl inathsiminrelor 214 sau gcnul I l2 sau I I3 sau de l e b ri e sa a i b i mP o a n e xplicalcun irdifeFn! de produsrlcofrercral lan{ii asenihnitoare POTASlLll dr.u !l ardeilor 'nai trcbuie cstcfazain careablul aplicat a coacerii 4 Fa2adc inducere noulbsfonrl o. (' tomainasar vitatuina n i'c'cit rt fofr art sadar. ia' p.ldlcati el|ni.lelor cu Cal0iu5i Magne?iu.nali pnnbo culoareirlcfsi conceitralic gh'cidc. (producdvnale sitinpurictaie)In doritunndrcacAtniairapida in ceamai mare tazt elcmcftulde hazi caretebuic aplicat aceasta NPK utiLrzate canlitxlcene POTASIIiL.lului adici au un nr conpozitia pousn' (K) sunl egale r4on dc I I l.a ir carelren tiucte Lelnle i O a leia fazi de dezvollare ^$ a lo. iiciodari dd planrl de lenilizarc f. foade unornrctc cal nai limpurndar cu o calila1e ocnlo obti. sercli \. d! : p ro ./e . Inpona esle ca lo 10::10 ar ti l/t:7:28 snu d' ihr c.nt de compozili canritailn 19 lo:19 echllrbrate sunltipurilcdc ingtnsirninte 20 2a2a.c o . ( a r dr ed O!l Oa l V Otr t ' ' ul ' in aceastd faTaiind de peslcIl) on nal necesari dnrace\telemcnt pe rol parcusul de exeniph De asenenea decir la planiare 'nici €sential caE nu teb c se eno un clement perimdeCalciu! accstei lip*sc. a fitLclelor buna1e-qate si de/\ollarc eslec.u .

. . m .drdo!r^.ler.r. r. a d ..!l p d d e . a r! r. . . . . re d o c . rnm ac. dt p .{Lri'.re . o n ja i .. ./sp.o rer. d . . \ d . : : . I | /c e.espmhlerndlrercrde . e$e dat de faflut cd planrete au u.. F nic^d\r.e n e tirdbiTf ru. r d.rdetr.o. : ': :. r r ? eJ/. i /d1 .coiELr i.( L kt . .rre prorelare saudeprodusele coilerciare utilizr ptanlritedecomb.d d. i o q d le r q o t o'iarP . l.: r . .aiecdet. me hutr nrna fungicrdceLt.et cd i._ .r . e axoEte de a ngutlimlutui. e rir.J \i n ort Leto ah< \e g.\.buie. rt 1 .o.. . . .| .) . .!. rchnotlsce i I r:r. . . I '|o.i .. . n .n a ror ' o. 1 o u t e p L .i fungicidctor si. e oe!onp. J n o a F m.i.e. .doar r d.. r: lj rodusele titosannare..q nir.dupr ani de lesten g e{peitoenrn.e p r.r er . incercarisr nu 27 . ' ^ vt. rn<ea . ...o rn.. . .r Jr lo aD|ft. i. .. .e\c ! d q d . t o id . a rb .i d p o re r. J D r..d. (h panca doua. r.r rie o \ . I / ' a r cd 1 . t lu . . \ q o c o co h o i tr. . 1 . r. : . t .or!.mici. r v ' l o ' c r . .. 1 .r.pir too\ed.a doar'fungictde de co.< . a . tor i . ..r o L .i npan' de I ad trern domenul ctr4i eliclela !i rcspeclali intoldeauiarccotranddrite si nisuite de ftLl kdle' j z oroo'. .ercml de dez\oltarc veseralild (crcslejerapida)anr. . i .re . h e ro 0 r e dr p'r .rad capacjhea o e D o eltrc a r.dlorsu.. .tNi1_ ur" rr.oada nertioial. . p r.. tr4 ) !F. . . . o iJ .i d p o '1 dp7. or pdien-rd. ru t .or ". e :.ru e . ra. .a. . ee v \R r o : R . or de\ir ri ri o " .dt^ J( . ot .ranunnepnncipijsoE. a r.i i Ro d c-' . p r. pe. " :i.P I r I I o r. r. I r.ee. d r I a 1 d . 1 . .. o rlr" p . 0o. rudr.r r r . jjr J m in cazll aplicd.r Dsedrciderd$ acarEidelorrrcb e seseatoagi dup.ru .. i1 . o n 1 .2 o e ..o .r . o e rt rrb rr.. d e Dt r t d re . ie J p rr t e . ! r /...i i..e\. e p p .r . tr .e o r o e o v ' e .b . r - -r i. ilo r e .!. . e d. e .e F4rEk or a Lli a 1d1a. .. re der.ot.-: :' .c.r/. . " t . o r. b o rd io . t r. e . azul h cmc $ uilizea.db o ti o d a . o 1 ..p . dr l . COMB ATER EA DAUNATORILOR : : .e e" .i . .. ..p'..i pe I la r t i n n r e e tr so :n rtcd1n j comuna Marcadar Sii | !tr n r r r i er . jp.d' Je. . .

u deste rri. lonrarc ni cazuL n i a i n tc D ri i ci d co T L !i !n .ditrlui aDbi.arc se $i'nulcaz. nroprn uu i'r .pner (po pc dc lrf vernro.niul 1n sc ti.odurc l)oalccontine nre' pcnlru a nu. 1dd .rlc o afhcate rar cre5rerea _ lr ' ' nlr in tebtrie sa fie calduLatc dozclcdc nrb{antc acli!e rliLizxte i . .litta uarali \i viria plondld ri Ddir fuociiede .ide ni' ro ir caru! .itjtarexJe api do.d r ' 4 d' o o( ! ' e.t Lnnnxrde sl{eDrice deuitcc Dlanraale ind.r !liaje cu caE seclichrc'i arorL?oa'e.rl ic toa\iDr 21 L "ciori I dcs'adare ntre\c ilc ridi.e fl. ru' c. . snguri aPLrcai.1Lialc hxlanr.eL.\rnirare el!. $Lp[]ila indifc'ci( de c. ii lurcie de ficsiuDea trrcnxlile 7-l0 TLle c niaslvdc diunaldi in cu i c\ccpionrle dc nrleclicsaur ! o i . tcmPeratui lrrmdr. par.i trn produs \L l acive si .dii.u 5 D.edlclcfir{r$ihare \d pot cfccnLr!i leililizirl r aie o L l ' iL ' \ersibiLc a lenlteratun pcnL.cclLiari prodts si 5e utilizczc5i ah rodus cu all nni dcxctrunel se fio la uD tii.cnnnandalii c nu \e rr. L t ^o' p aor€ld sc poaie uli iza de cire rroduclilo p.) Dc cxcntlu l0 tor. (Alenie 5 ntb\r!n!e aclLVe niairnulrdel-5 subsranrc nu urrliuali pcntru.ido siDre.l zile cu ptodtrsc rnl.tie de srD.P' litriircforie largidatriti diib'lel.rrllia! de 2 sau nii Nrlt .irL {Lcc.ca dLte'lre odun de acrnn.xelor nai ale\ n$L a iroro\Lc po..ari cticicflr m 'or'ftu u aclndr iinpLiir a nLt$rn1ei I .c l']s. nr.i $nc' roati l.u.a .1L delfurE unnrn.r..tlrert dc nututttl subn. ipi snnr lir e. vo$a dc $Lbstaole ciDd ese pla.lrsul unci cullri cu cofdilrd ct iitit d.u t ai.r. P|j! sdtstanli on . sl lrc miteaddurn menL.nrperdruri .rrclc Derhupi€vetri. iili.c de rfairc a bol'Ld.sjveale.i diNnexta \phc're }.rt.rm af | lriretrinoi.iea un subixnlediLc c) l. furlefzd"e eL. inc$ind ditr fazx de dezv' r'jc r€seulli a uldeloi {nmo'i'e clai lll) \c !a li. p rroocr ' l( la carcriirpul de Fuzi 'oslc finp dc runrii :r .i)ene rccomrndxl 'a a { la .t)licirii unDr rd carcl.xLe |tst'r'' Dr!!e\ r. .orscculi! aceedn " 'b 'r " 4 i ! ' 'P penru.

TEHNOLOGIA DE CULTURA A TOMAiELOR .

te adec\atinundrulmicdc seninleva conduce ta producclta defnrcte -:enLzare nrol.1. e l o r ..ppidr ui i\.eidenti de remperatur: ir col!]iltile in care fenitjTarca si jngareasunl i::r. de \ensibilitatevarii.r .ocenrt dc cmcereal tnrcletor ir.or or . S 1996) In mediuexperimenhl ya cu condjtijde jneoruconrorare ::-oDsral ca duratade tinp de la iifiorirc penn ta coacqe este dricr :.?O0t) Dife'ilelevancttlide tomare suntnai muh $! mai putir influentaie dc :rariilc de tempentud.rate :.2 2 ti csp e cri v2 6 ' C( SR Adam s..re .e . i d e '.er . e d r ' .d cLr fazade dezvokare :-::l a crrrurir Scdden brusleale oadcnai lungidctinp alecGazaiEmediabit romarete ' :a:::ii rGE fazele .( .ar peD1ru roatevanmlcleexpennrcntalc Anfet s a cotrsatai ce dnrpul de l a i n f o r i r e p a n dh c@ce re e sted e 95. :r: mt de legre a ftucrelo.1) -:-iradl lnsi Era de dezloliarc a ltucletor. frai alcs in cazuti0fluenleiasupra poteiizariisi i r .16 g 12 de zile ta ---: r emlu r m o d n d e 'r 1 4 . rcgimdelenperaturi nuctr.nai nroj l)e$e28oCpol conduce ::ftt in .tr. n . capaciratea de a acumula :: rlra Piaiteleexpuselau..atu. maturarea fhctetor sunrnrnue. eic Tehpe. Vd d'.l 3 .ondrtiidc renperatuiscazule Peste accsrc lejnperatui ftucrete rimar : cu(!E salbenn sauponocalie deoarece cuLoarea ro5ienorDal.0 .i d'yohde Tomatele posedi nll|o anumiti nrisuri.dar :3mpcratu1 conslanre la obllnseade frude.dctonareeste ijrtrc 13 2.Iperarurllin tintpuldqvolrdriivegeraivcpe pafcu^uldezvolrintfructelor 1r atecteazt la lil dc actrl ca iir cazutloleoizarii si legrni I cretor. 193:) De asemenea rebuic rcdrut ce :-femrunle e\trefre pot iihiba putefliicf. cu fofri nai Dull plaladccntrotunda.o .! dc tcnl)eanura (Hud RG. 193.C Variariile nan de :.INTRODUCERE Toila&le fac pdte din categori!tegLmclor senzilneta btopeml i.er < ' _ .65.puf6sc.livitate in comtar4iecu romatete cEscuteinrun mediucu ngrn (Eurd de tenperarura RC. ' 1 e 0 { r r n ..antenu ferapjcderj :: rrodD.nu mai are .a -:J. .( .

serersihotarii sef'. exc€pFa lbme d€ produclie singurele ce ciclulI si clasice de crhui De nenlional incalzile car praclica ciclunle restuilor dinprimulcicl!de adicidlpt indepenarea cicLu ll sunl @nsecnlive.dar poalefi gAsn!i in avanrajclor consrtudileale solanilor sofacerelaiv nar cd plantarea nari legumicole cu me. r ? l o r Go l d r o l u r rd" de de $ lbi' oe am per ir e " profesionrle cu efect tenlic)r cde se deaolte bineln condii l Culdvara larielhlilorde tomate t sc. SCURI IDE DE I ARN A. . deiarnt-vdtl c!ie. iar rnsadul in ianuaie)in rasadniF in n\le pameld fcftenguros'l tebu'e sa Tipul co. de lumini.e in Drmaioarele . nebulontare h bnzrcu crelHe nedereniinart sehid€rennrnatd cu cfestcre bmat' Trebuie i€linuti aspeciulca prifireco mai cu. dincilc de mediucancteislicepnnAveni:tempcmturi nsc de b!trmn. ciclu al doilea cultunsei. d€ culture in nonenul de dlpt ciclurileclasice incelzire i ca€ pot pmduce laf.cilzit€.zute. umidilale ndicatd.TIMPIJRIU D<TRArIMPIJ ctcLuL CICLU Acest cictu esre car&leri$ic Bai.liunea celeLalre bazine Malcacucnca2 sapt'neni Penttuainliinlaoculturdin re-iu d@eli.d actile oiFa lt0-200 ha de a$fel de serecd in prezent inain& de 1939. in Romaniaprodlcerealcgumelori.atimPuri! Potfi €nrmerati ra! N'1. scu rt.ilcateva su ciclue{ratimpuriu linpuri! suntnecesar fa.CICLURILEDE CULTURA DIN ROMANIALA ORA ACTUALA Dupt nicprarea drastici a supEleleld de sereincilzne conshtrte ni.sltudiv al $larului si lolnle de acopeare l.de nscd inehelini pemritaplantar@ pcridd! l-20 manie in p l .ni4eui imediai PRODUCIE.t foal1e devtme $sadunlorliebuiesa se Gennnare I Prodlcetea trebuie saseincadreze i.oscuti creicuttr ti ' LAD\ e\l.ului kelmicol Matca dalorird in pamul rand.VARA RIIJ. scufr. comuna conditii dejndepli. ciclulll de primavari roanni ciclul lungnxenediaf sunlpmcrc la ora eluali a legunelor Acesle cidun de pnducere setlor proteronale h Romania.qtatinpunLr/tinpunu ciclLn Ide produ ptimdvard-loamnrl produclie mediu.

::: jl.r..n .D n re .imi\aii bnnrii i| 4fele ii .l i :r i!tr::r.: h.i t.e ce sxu tn r]rL cc ca a l ror legur . . l0 sauchirr l: erajedxci . jtiruui r. e rc ca .ducticc$d conscc tv .erar.1 'r" r f rc d E i.depiralc re n u ri cd j n ci . r c ob l . I nr ahcba. r .. Bartenj darNrrc fi irfthn. a CICLUL II DE PRODUCIE. z e . i i. MEDIIJ/LUNG . PRIMAVARAfiOAMNA cich'l ll de pr.idjed a njar :-: dc 0..rlarexti.uli\c Je toma1.lc nl. r .t o..l ..cdecr tnnr r s\dlr zidetx t :!e Ddni l. u l l u n rc x i e( I'sch h b a ti cu t. \ rn a r ! l d e e e j e ci e n l i cc! ca zd j l j D a .rbtr \ni i rnLcdrpi : r .ze pt{ Dr ajlr \i DU e I t {ertux[a I ] cultui .onfar e*.l!tr Seminare{ rc fi. Ll.ii iuhesirtre l)iffuoijnm rrnzu il .oDdtrrte de n(rn nrmrr r!e! L.riTeiTi ur ntrrrir Darr .at?i c. c n a n [ i . e o d . ' F idc dishnteiinrcnbdri. P lrnf . c r a icNr t t u a n r ir l n rv ea t D rp s t r e n r liin t .c sxtr L .onrc. cca p x. a.e fnmilara sdr vajacu circ! r j ripriojiri imidLe dc Err Dac a. 3.Lri! : :-. iar irr Drirnul ctct! !e cuLrtr:t I r.. .rir. MEDIU/LUNG.L lchnologia apll.\ lreia aorni dc pbducere a tofrxreor cnc trn oictun.e i i n . ni cti.larta.in eltc rcLadv re. e ld ac ld o it . '1 .nta uDriralcr tuf i .r rr dlr \r re ernierali! .rrdrac tn{ i.i cdcJ p. l iI CL UL INTERM EDIAR. " ! c .€d$i t.r :-r lngu( cnDdrlii opnme de if.ea ic lare incepiid cu 2t) iunidlrini nra\t.i dlneDsi. a.c 'rr ) ra . chjjui I pt.o .::ii|i.exr aiDr pr r it qm : r : \ 4.r'Ji '1 . L i I r r '\.. tr: : if: zoDer lelrnr cJl. l. lp a r x ! \ r a t a D ro rco v.trLIl -: r iar c ex u li de roniarep!ate I inriintardrpe r rutnli de cxnrleLi Crclul sa! duDii ocullui dc toDrale "::rnr.ill liiica lr.. T:o a ri..hibrizifr!risioiati cu postmarjaJer.t tu n i i n ra tl if funcrie de cir R.ari \i ir biuji uljt zattfxr.rre ripll oirnrucrt\ i e:: . fc ude r :.

PRODUCEREA RASADURILOR DE PENTRU CICLUSCURT SI INTERMEDIAR TOMATE Penlru obllrcra unui risadde catitate c€ umreazi ai dlrjlat in.sdqi? rpb r i r n i l e r d r D o i l e rzo . ti . .sd o ... d n 'e e .oea puiea n deschisrailaziu pentru evcnlLale aeftni caid m n p.eor i.n.cop . RASADNIIA P s r d ob .c.006. d ./ir per m ob ea 6:adunlor itu!.1 \a |l i a.ae ta ptantarcRdsadnita poat n un spaliu cu cmd* pennanenr.oar u c e . tebruane saui.ideafnelc6cr posb.. t.e .3a.ndJr r Gr ea o b e i .p€liucur otdp.nedii protqatc penhr crcluscurlextratijnpuriu sr saucjoluint€ft€diaresre nevoie de unspalru deproducefe a rrsadunlor rasadnila SPAIUL DEPRODUCERE AL RASADURILOR.ejr 'a . d nr t.e r d e (a -re .oaJut u. \0p.d o r" d r isadr r o de ul (l| I.dnita r'e b u i e . prodrcere..q cald In @zulin ce rdsaduile detesunesuntuiiiiarepenitu cictutinpuriu. Risadnita are scopulde a asieura condiliile de medi! necesae dezvojtanr oprne.ae. i .mro i r o -T . r/ o . D e 1 4 n e .I rr{e rnsrdn\. e r e n .'. rr senifara de loc in ianuarie.s.a r.r . 0e1. id : b d .ad e e i e o . mi i b L i . der ia' dp.ceputlt lunii manier.. seDamt de sera/sol@t in cae vor ij plantate_rsedurile Mu poateuD spadu m€najat temponrin scopulobtinerji risadunlor Risadnita c! caractef tenporaresrecea nai intalnta fomi in % le bpziao e r? d ri e d e d e ceo e ce te .ru esurp o..sadunlor pe roatnpenoada de ta semi. ' Dp 'crio...

r .l.. I ". .ndedrrldi!f ".j.:"... 5 E :jr. .:ii pranLrc Dc Aenrenm . e . . fi..r pe1.. .. . ilh.prorr.. ! .{.b t. .. F- D. o d v v ru \ t n d 0 jDo r_ " nr ore/..".. r .k da w .. e .( . . u... .. . .. .'.n ruNrie. e la q ? .:..:1 . .r'.o l.doa\.e .o ..i.: "i:l ^..Je. "... .''^ F. . d e \ c .8r oe idr_ d .. 0.cp .!..\.".c d d ! .. rr.:': :. . J. +or. .. . fl i . d d rr! ".. ..:.. r J . /.':"1''.:.. L .... t c J e adlreo.".: : .Ir...... ..... r r u u o .. : .e...le d.. I.dr{\d. . L ir4 ""''"'".i 0 . r. .1r . :d.... e n d .. L_...".." i"' i._.d.. " .rrc d e ^ . ... ..... i .'.: ^::j-: i..

E i T e &n E9 d e 4rE 4 E1 d. ! / rry' . L j' 1 ti : lrl : l.n F:E t a 3 t 9!4 azE l* € * 1! B e 8 I 4 i..9 -E -=E ! .E B €h qEE '1 3 c e .E a € rs a* ?. = !. E-- izza fs?q a E !! I €s 3 *..

i ^otr ir .. o ? rn . :""" " ! e4\ dr ra(rc -c -... u m u rd e \u b n ml ./ \.r ipq.i.ed( e " ..u.rtd binrue^or erca p \d J iupe n r r e q \ .r ap oao.i i o { r t u r. | . n a u m o ( t rp n n $ i n rre 2 0 to cn .er ro t.\lltRi:'aDt nt|! atEuttt\tt n.. Sanu pJ*inte deterdn necani€ in una ma putinr sauoie anfet :: sr tic turgesceme (si nu rieontile)l .4 d a i l 1r r L.. . i . d o JD i 1 . Da.o .. .'r'.e rn o .e se ..a r.n ra re .p " r.tt I I I | I I | | | I I l : | : Si aibt\d6tacupnnsa nnre 55 70zite: r .r .eier eee.eu 1 q i re r ra o .p r.. .Lr ." . " . -c t u ' N e .o .. .'!.i: . ' 1|o . d.*if. ... i o h .o.. i! lra i L U t p r i l 1 e b . """ f.e r. . n e G r t i l d E d i o a . a o l er ouoaFtd.t rtt. Ed e .'!f. .a p r. r e .Jdr r . n . D. .e pp o. - : : r b ....

P oducer. rrc.a nr fi!uj" n.nitoak. .\Tt:t.cre poxrc si sc Qi|le alre.a Jtl5xdrrltorjDrl'ici l SE\liN.

o o i :- .c :{nrtc pLanr.RllPl(.esjrectviifcnDieridispun : r.IJU\Jcf.llar sinar devreme (25 il de. u .\I UL plinrulelo..rca la{ne de\remesfi15itu1 uDil febrLarid irrccptrtr'l ..i d d i ei n g h d a rc 0 l o mxroLor !:iinalul se fae pe pat ge'niiarly su ir ratrLle r-:nraiul de senranar cne rcprcze[arde turba : . l0 ianuariel un€leresnDitni bazinrllcgumicol \iaicr) sctriiiatul .drl'.ein shncccdc plaeicl SEI/IANATUL Seninarca ronalelorpentrucicLul I cxn"inrprrlu \i tirnc0tu a1t lo. pll. . c uu n r L r . r! J. Ea r l .Juhlaide ulilizarca celor ai niodemc folii profcsionaic de acoperi.erlbrie) da. .a solxnrl.nierclor duphplalltre si deasenrene! tip!l cotrsrucrr?l . din patul a\.olare seh.D r i .

lc t"tcclqr:Atlsti aLtil^i.are nu !€buie umar pentu obrnerea unui rAiadunifom $i lire probleme ir i-eura umatoare derisanrepoar ti obsen'al .o. o ndi "ttu Recomandarea noasr* estec.rHnl i.nitntl 2. ah. ia' nteFrlarea lof va afecta cu6 de |isinE !n astfcl de erenplu.tulte tukaflnj "nortl.l.rdn Ji hnhA neagrci: 6 Sti. crplnni intta n 10 nD tlutnqtdala.ce substrar de mai sut 6ra aheadxosDi Dacdrorusi seulili-aze !i peDant inrpreuni cu tuIbi.I ca ui substarpofesioml pe bazt de turb.frnd eo 5.ri I hn ln lor stbsltzttl i lic ".6-ai .rfte neunifoml inpiedicnrasarirea incollesc usoa$ ii rapidd a toDatelorierbunle decat $i rtsar mult tuaiiepede plantulele in ronarele.htert.ctrtio".'eapnnintuluide pidur siDrptu n! cstcrccomandati dcomccc tc{r. den eld dt 0.: :rfu rlLtnn? hfirnn tllinhrttkt hl ttih.thn &:Lr)i.tutt. prina thzn GenAnal repicao sunr l.ntlrc. ctnp) pcntu sennnare ca si sub$ral Uriliz.l!"a tulix\I. pnmentul trcbuicst tio do pidurc si ni nici un cazdin e\ploatafiasncolc(din serdsar grtdinaproprie saudi. 2 sdpldrdni: ).akt i NPK i .'. trrl)t tri lic l)l.1.1. pr t e"rirdt .l!. letuI.zie tnl.5 n.:t!! tl! ni hA hl. cel pulin seninatulsi fie hcur dmr in profesiona pentruseminal(c! lpeciticatiile rehn. urul sn rr .i: l'(nfrtuli nttotLl@nu cape anbalajtl stbexrthti pHltl y ui jc currr\ nthz a. nai lndp de: t dS .r tabhadorij htvi gr iiii kt h igat.a sa1. s. Gainala :n fi.sadunlor i.n cntului dl.anan1dl tu.?bti.ht: 3 i . ne r. tlfuhi srb 5 n" cnetanrl s.d enstdttA a tthnlafilni ! ..

le ii - L.{:.15i t"put a operalia rehnotogici "o i de ntrbd.---rr dc rusdur unilornre optnni.i . ..l d*tdere a prritqclof \r nar .ar deminemte pr co d i d n&uno( r Lte m nen]e oezrolra* .area allor $rbinrrd sau ti mi n t \{ u r lr e!m enecur i Plir deseinillesi pot fi pre.r rmio. ridi. :c optime tenlnrgmtrare ii !r--..omf e\r '.ol d.icrdedez\otiare ::n: a rrsadurilor :-: .id(a RNcN.r. tr cr'ta acuiua 'rr :. d( Frd4 lnrr .:' 4 . senede avantale comparariv cu udti..e . I t€ ptdnlulelor nu .n tm .r c desu' \J ::' .:-:::: Lrilizd* doar a $rbsrarulLrj trofesjonatpe bazi de turbi peDn! a.

Setrasqz6.i ne botutc sent tnndtuii: r r a e eie cr pln' a i e 2' ' 6c' oe gern A .7 su u A ril i n 4ore dtori ratrrrl a er ' o .ra ru r{ o D ti mn r e r . cu ziae sauMnon di.e .e ? d a d e .nnliliile n46trc !n. in c@l in caE s ulilizedi substdul profesional pe. Lipsa conpkd n l(ninii in pnnele zilepant la. t c no . r e n ! d a r b e ' ) u ' L ir ' e aL p e r q d h " c a r ' ilo l aeso r rnI' ao e e.n e N r "Dur er ien' n( ider ' or B.eminai sunt completdl laumecrarca I Seudecu apdtutb!pdne a subnratuluil piintr-ouioad aDasare 2.l no rc .ltesin plls penlrupunlulelerineresi penttu boli vasculare .i Semifiri ol'ti't' Pttu"Edi:.andunle detomale se punseninFle .lru s@anal operaiile t€hnologicepenn preeinrca subslratului$i .rul i nc dreere ' ria ' P a m d r _ larg Fo4i d€ iitde oaiolare tnere sunt pactic inevitabilecrea.d 6ifel dupaEpiere 9i un .dsnrire hefiie). Uniditdtc!d€ 100'l' iampetne C.

.1. ... '.jl':.. ..... t.."-:":":" ".:.-''. .". -. . .. ) .'. .:'....i:.d n < "".L n.. .."... lt " \< acu p si cu un nf rhid({bnrarde . . .... . I' J.. ' ' '"''"'. ." ". ' ..1 " . .::...pi1..". ...'T ."i:. ..:.. ". ' "' '1.' i r.i"i...":. r . j..".'. .1 i 1.... n..^.i.... ....:' l 1 .ref n afrr. r l\ d n re . lnturte 3qnre 2rc ro! n Jsr \e ii.r. . .. r '. ...." :":-.'":..r lL?. -. .1'.. .i'. ":.1". _ re r. ..tH .:".. .:.P {1 ' r.1t.'' "'': \ c tr r ul]]i u renor (pani ! ra\inrcr . : ...'.^..''Jl.:. . :":...' .aI 6 zt! .."".: . . " ':.ituri nr ar rrl/rer t o ri! f / . .. '' . .F -" .'"'i: ...1.. .:11.". .J..1 1"._ ..' . ..trirrl .".'.i.:..""' "1'j'."..' .1":. o" " o"'' "it ' ': p.:. :rri l L '/e ro c^ .:"* ' .:1 "... . . .:.JJ..1..:: . ... "... r ar ." . . ..p . .." '' " li'''l :l:j:" " _ : ' :'l l :l''r'." .. ..3r .' :'. "1 . .

(i I d.nca dddciniloilinefela opcfada de rcpicaeestednninuaE la ninin 14ddecrulincare plritulelelunl lualedin patulserninariv uide llreleRdicu|ffeale unelpliiule j au inlrepitunso celeale 3 Rhsadulcie niai\igrros dalo i densiietii micinfte plantei 4 Unifonnarearisadurilorene foaae bm4 .ninaiiv (lvanLlul aFdedvi deaici $re economia decildud caresepoare jn face pnn prelLrngirca impuLu pelfecltde risadurile nereficate acelasi spxliu nai nic decil sFpul mpardernsadunlerepicate)i 2 Rt. nin. chiarmai mult) daroritd dhranrelor iilre flante null nai mari decdrii parulgc.jclc utiltnrii dreol€lor penirn s€nnnnre l.dacirtsanrea nu e$ede 1009/0 Toate eopelerehnolqicc deinaisus €vire alvcolarc o mertiuieacn semnnarea stndnlanrfida.l llintutcle potii lisate7-10 zile mainrlt pnnn la repier 0n turctic por ii lasare de nu'nttul de celule/alleol.e celula nlleolari Ayanl.

pmctic !a Dupa risirirea conlplelaa plinllLlelofeslo n{csarn sclnnlare. = ia i r i g a c o n n a n tp e l o a Gp ci o a d a p i nils r epicarOdaticu e iigar tasc :r::-ar fertillztn si tralamefenlosaniarc obLigaroni daca seminatuLa fo$ peno. pnn -.nemlecu echilibet NPK adaosde mageziu si 'apoi suntfoarrenlo de l0 20 grafre/L0liln in3Tislini. : ::i: :: :r.di .le . o dcdohare annonioasd a sisreniului poarc . a micilor rrsadrii sc uriliz. antlle$e _ : ie c a i n d m p u l zi l e i l e mp cmtu ri l e sn l lecupnDseintEzz 26' C.rc.{cca$i altcrnantd penltudeTroltarea c$c nccesara opimi a i*rifl.rre in tiule aheolare arc si un dezalaitajsi :: nc ceopcmhuneade Epicarenrdrivece u li un pic tuaidjfcilA.iar noapr ca ':.::i:i ii pananlsauafrenec c! pinaf Feailizifisc facn] aceasd :r ii:lsaiinre m. uiilizcaziI ingu|i deifgrerirnitrtNPK la o rni.!a rcmperatunizi/rtoaFre.al Aceastinretodide semd. ::-peraluiiconstanieTi/noapte cu aLteria.ti{ii dectuin lmpul zilei !a drcc la o crcslere accclcratd a lLrlpnrii gcrdlcref eze Dre de nxnzulite tu n nr Lolum radrcularDe asemeoea se unntren€midilars subslralulu. h rze de 20 mlrlll liri api Traraneilele .r O reml)eratrLr' conslanti zihoapresa! o lempeFturd niai nare nr r-:i.lo'C .: lb.

tlani il poat LL'a 'nd''ular \nirik dc a..l LJr l saudolil l-uu..n re reco otrLi ri!izarea u'rui acancrdd' prventi\e Litosatr rare tnoircrrc rriL.arearn 'trsccl'cid "fua c' noxst" RecontndaNa urdc se\caDrirti :palLUl m!rroreliat.ei(cr.L *t ce Insecleloi Dc irc cD.re.:] iind. .c c Imiscnnbil.x re .Lrpa.c(ul ir\ddicd 1id " i.rlr e\itarer risculLtr 'ecomafd' og r:s#.r i'r acer{e pc ioeli nrclLLd 'onrplc\ulri Prc\lc!r 'ungi'id \e de ilolo\icilale .trru Dtitrix nn'li I si \i dc sitrenri'nr" tr.ri.rintr(el!.ci ri l i d i r rn rL r. r .\:rr nr l.ftffi . f'r. r .fideiitr(i ff it e eii'ie 5i lif ntrc!or trntrhtur{or1!1nr .rd D. s uDde rl cel r :dcsd da'41' tl....: .. ' .rr.. apanlr l ii . de^olra c i risa&nlLn cic Acrara ljjlc.a sx iri trineLe tazede dczv'llale Daci e\!sa rr a\dir ir pLLA gen!l r. r l i l r i l ni ri\ad' I riflitr.(.r"i Ac a!r."r. itrsc{lc \. (p. i l 1 L .u il€ dnde5unt.! ndre ! dparL!.sr....0:' ii{na c: riiririi r.cidern corba ur lir\xiirx.t:.3..txta irdrcc 5i!r eficldeb o$mulxrer trcr$enle or dc creskf' l.lo le nFccre Lf I 'i :...x \e re. it a d i unir ' ) .. d c n n n e a rn \ i n c!/tr I i1 car ' fu \e otr ser vii .. rriLi/al.c \c nrciLzeste d' in do7! r'a.! n ltr ..ortrdi api.".iid.Dolradre{e lapN cli trl li'od pr f si(' 1i.

! i.ircn hnatelor sc tice in ghtrlcc dc plaY. r:::derea t.ilh a tir. L.r o dozi dc :.r Lcr . (trJl.i idic rilc . Ln l i i d e . .lfivrca lF soatrer zi rpoi \e o rcari si^xu o reli.rLrric a apcisi clc ncxeL(tr ! . tagubeinsi [ebuit si ltratinritui spo .r nr h oe si aibi I tnoz.'r [x] nrar. i ni g d e r.data. !i unrl srL dotri :.t de tLa. l .dtrceFa 1 ' .li\ Ll..climr in locrLudri !oLtrN .r i\r ( lul poale ti ilare. ra r s i i r c s p carL n o n e l e n a {ri l c d c scc!nll|le lr r nliJlL t r ir ilrr 1. trrrDri si 5ecu.ct.it.e5r€r'!r rrillicrial sc iric.oita. c.e!enfrc . lLrlpiii 5 cr ctecte :crrbbil la xlLnsnca necofe\punz. sar pelalc saucehnedl\eDlaic). nxrc (-{ ccc _.r.rtr'L i| caic :rilar dn. r ir ill Pel c u r lh cri ri l cl ch D o l o sic{r ce l .i fr nrn nnDiDit..f.. Jd lelirn.lr el.ij..oluicclcctuxtcdc p l i rtulel.iirne dduliLizr.r n' De nrefliond5i de relir1 c$c fapn. LL'cr4L.t. idmlata capcaDe a n l i rs. ascDrcrca cste : .esxri dczinfectln s.u to{cer .cxrisrdunl.ci sorhL ! r frlecti. .re _: rc.atr Ll|Lc. Lrirc Dui$a) D.etcare f.lc lLl de.crcri acarcni DeTinle.o rn a trd a : ri c a r es r n or penbrii|s. aderirxl. ridile'e.0i.i.) arutrcicand [odtse ar isir f.fri : : : I r L : a r u r d cl L mi o r hnm isi Edu! treplal D erir( ...irilor ir p iqntx tipulni !i liecferlel t"lamefrelu lit!\{.ioadrqL0rnsii ri ieDLutn er r e3dr ne :r rdDireratm {L i rri l sd rru i$ s!b {.L. .r e f.lira tu ii.i drci p. ncgtri\c !r^e . nr lnr... abs.ai csleiinoderuDa def.enei '.e seniinar ljc. NrrlL 0 prtvcf irnb..l licc..iro.ctc rL a e n r e i r o sarre xn ti l u n g i . irr.isadtrrLl.. r!r: : Dr asef. . toarc lice cu cilek rle nrrttre de \0 itrd 4!.iln1e ca'.r'ile spec :if trebui.uLfirc.ri.e 5 i REPICAREA ene dc lll i0 zil.r gar ea:elr .lelereplcat.peratiilor (diar da.r.r..i llfftrLl rii(L Nrhr :.rLeisitatea iiltcstiri.inrc trng pc0rnL t. tln Ntrtri.or(d p. la.rar liri riscuL de a ti rrpl sdL Ln .'o te i !' d l r prealab.rre vir i. lorle ace(o iDlornialiiiiind e\enirle |cftr ltrrel !.i.]e inchEclx..ilzirea risadDitcicu prf $op.i ra {l i cl l a rb l fcd e zr ohar l..ici nu \h lii( us.n ['l rtiial Piadr c.nitr .rifl( laplL'l.0.i .c .ctu-Li.:.: Iii ilari ft $$s. rnerrofare ix L o l k r c n r n s i!d .rucru.l:t a roltrlri si a' lnn.i(icspriLul Doih1.1 iza.ii :r:l fiari i.id-acaricid rLn (daci cultuk tr! a l!! I 5.

.

dar !€buie awli marc i. i4lline tuFtn plantele vor cre$e exploziv platar de deotrece renoada .19 .ciclul I suntrecomandate rdsadurilor de tonarepentru PenrNobtnerea cu dianettulde 9 cm cuiirlline cernai mare Deasenenea iinecele rotunde (Fieura 23) saush'lece celule^dvi!i :ri porn utilizaresilivilealveola€de23 griia se nu se indrre ::rate 7\7x3 cm (Fisua 24).

Hi .

. ..'t."-. .t.. r . ..la degqaEa de amorjacce inlatbenesc nicrie :reilule 9i.nrpus lisrr n$Lil ca im€dht dupnrcpilde sdpice .3..cu oicxttrrafoanelint.. caniiliricxagerale (un .!r o.. . d rt o .t dc d.!.r ! tci..isaduite datoritidegaji. Lp b p p . L d c .La utri i Z4d p Pii (fietodd !]l !l U l d Lar:a P c:cd'd franlc bazine legunicotc) 'r rebuie anli griji cs xceashsd lie foxtrebi.n. r\ .n--i. nrb$raruluisi seutiizea2immnir. .le o!resc din creslereDacr gunoiuleee insuficient des..epr.aponde l/4 sau e ..iiuDcl :4lLEti iid de dnoniac (desajai€jndusi de uD.1..-n€n!n! ozi saudouao reilpemtdi consaira penh . r$rrrorcazale de $^de desunoidegrajdsaudestarta dedesconpuncG se lare utilizacu srccesafrenccrt de pejninrde padure cu $rbeftr de rurba .c .esulul oe rePcale r rcluarer cerfai iisa. uri.. ra.nfea sunojulLjisi :5rpcnlunle mdi)intr-uDlimp foanescun Djn acesrejrolive. : .ad.. . t. e 4 c p i. rd lc r oo./..lunlu a)uCiace{e 2 zlc se .e :.duccrca sr.. p o d ..br r .d. pe. .d '. . safie debodre sauovinc(in niciinrnrn :r dc pdsanll!)si sr nu $ adauge i..". ro . . .-"...r iae.deexcmptL. a . a .."...+-ttir-l !-&d ( R"d.i.i:nDdlceJaaderearidicinitor. p .. r. ri Fffi..ur j "?' Lerr 1 b d D .cd 1 p . o b iro -. ' .tu $itaj€.(l..evinc la allernlnta 5l ..are s..:i -*.et . t^ ^o L .1 .:compusi.n p d e \o .et per a..d. U r t.

f nr accaslli deculturi) ('isadrrilcauo den1natinull nraii.anlet€bul.lemfe. nlus.!.sul dczvolti.cial\iniLL dc cr.stcre(rD'rea rdsadur a nrcnase fazi de de^oLlaic) sensibii a pliflulel. re'npcrandr rarL ziuasar scadi nib 7'C. si /rtnnpl. fcniliT.eace{c lscde dLslru: e\te.lu. a.e i .a.xi marc Doaptca dccit irr.Ld Dileicnla nregi\1'ate doaplcr cr renrpemlufle tie dd i r'(.td i lralate uonh diuniioaL.iF .hrar n i"lcuD ournif 'n\edeloi uriascdeotre. de itrsecle!$Lpm iiedurilor (lhrips.r (la sL nr cazul dernlcdat nr scrninarulul i spaiuLrihznrNnlr 'cpicrretlisadlnlor trebuie loanc inult riscunle p eaLabili a spalLrlu.n lcirpcr. tP n r d r c c a u t r .elasi Drod Dezidlccria 'cdrc.atdlor dinlre.i dc Edus poile fro\oca paguDe ceanlai nDxle. Prczcntx iD |itad.edccal Plonele I . apariticiuui xlr.iirasxdnrilof ronsrxil trdrlc. suculcDli 5 prin hrlinft nr sp.it n.e rr fn ri l o in rd a rmd € ^ ohir iiveselr ii\er or se va rrDtri ca p a clc \a tie Pc ror par. c! menliun* ci inr irebrLe ziuava n.ulih albi n]!\tulira neagrr) .

ofrbaleni eli.:3-r.secle De corrraufu' anlel de I I tnlamcntccu l'icvicur Ltncrg!contra ciidenipLiintulclor srnt -::r:r$ :: :rlare in a.t a ditrntroriLor din insadnila Dnr ::1tru :::t: rrori\ recornandim cr de la pnnlasuucel ldrziula a doua slLse 'ng.cellea si lie disLruse nr urnr :F.enla ::rni ljenord.colL.l rii e 'cl r .nr.I i la Pre\rcurEnerg\ pode li ullL4r s1Topsir sau Folpatr coita :ij.re ?:ie \ckia penlrupdeclia rasadurilor i. Cu Thnpsul\i jicele .ce exhfi iscul major ci.ie.-: :ltntulelordar cu nare arenlie sar nu se rlnrgnvidir'rle \ensibile rle ::::."larncnrccu acaroide cuni ar ti .udli.aielorpertruinsecte e$c o conditle obligalorie n.cti!iratea probabi|narca : dc aDotimp apaririei li nr anifl de spatii ene aproape loracolo Sin) .ea{e peioadt (10 L4zile de pauzinxre ralamentc)Ca si r::.lcio.-lor ieoar.dt !i I 2 .lrll dlri ru esre corespuDTfuof cfcctuai Drct e\i$i pei.{iagenenrul .de blnrirela o reniperaruri de 3'C.is fo$ dcrcdariprc.nt dactnr crllurilcdir atriia.area cap.

i l r .gr cn. i 1 i . r/ n.a iLr c.n.t.- -'t ..L d^ld adaccxcnnreele iri l. n . n .e\cc\ dc ii..dld ir r i err k alungir ea r . { r .ifune ac'lsirca ar fo{ ase/ie LnretLcr'e lifire Dt r\sii.c. deTr. \l o ..r.r!l c\i{6 opciarla de fe r ) dunj. n . f r r L. ii do N\Hr fla.lti li. L.a\.r .s. f i l \ d rtri r.trlar ir!fovrr n. p fl uli i7a . nr caztrliD tso. n .i\ii r s!cnnLLriftdi.ii a sparnrLri nr .ri i n rL h e tr.trrtr.0 l e l orinr er u) dal. f . 1 . ioadi. N r.. Salla\ Ca ri r. .o[r LcDlr ]r { Lr cc dez\. x .i D d h . ! i ru I I \i l l i n ri tri i n i L xc dc f|r nr a.L L L I'r gcDd'irie) cD ai ti SDri ene. . i l . ' I l . i l r l c \.r'! b h clDd ri LeJe rer. r . . r rl a L ri i za rcr i ce sr u a!.cstri liig sccc(i.i il frnLLiiLilil de n. a .. . r r l l L ! ? : eL xrl r . .^L ii carc3hive..d d re i i i cslcr itr nr i .ii.Lidren ..!in cr/i p. r linrli ( r 1 . .&ri f:. 'r i!.i rd *i texlor PeolnL i.1{retrtuc .fe'atu. Li p ffe d i i .olii lnis' isininlc i. p.Idni acc6ri p.lf.nil xce! r. rric de boali.rfuL lc-lumrcol rchnolo-!ici dc ri.s(c ri ra:C \s i.tnd inleC{ se iiing:i \larca(dai5i in ahc r LL.i s. rl.r.r ri l.Llaica \i9r.n. r n *.u n a rMri $ .dtr e.1...

eleutilizare :..::::o.te: o rarircfoarlc _r : a rtsadDilor(nxnzei€vccincnu s mai aling unelede altele!i astitl nx\nnd de ldnft.luind oonracl cu noile pltrs poare ::-liriilc derediul si in se fucramai binc Dcsisuraceasti mdodd (sau oprime cel :r:ipune si o aie4iesponii fdr de ne.d lr un 5rres devin poli de nta'e enom pentruplanie.a etli de dezvolhre.inctu\ivieilato.r: ::. i:a.di sc rcalizcaza acoloudc sunlconditiilc nccesrre: sislende i'rciil.ridiornilerdsddurilof lor crlle adenc tu st : :ril e.pdnt senr!uncsccoDdiliile Detodtdc tirire diEcl pc pinrAfl ::-tnr li cazulincareseutilizeat aceaslt nu au fund.ae bolilede sol..esi infestarccunenralozj 5j vlemj sirmi rdur { crcscir inallimcsi n! pol ti planlatc cxisli _ qiir'lplniir prila'eadeapi pini lalinrhade 'ai p!!n de 5'c) sar llilizaiearckfdxntilor la pa.\cex$t nrer. octneopinnx planteld mpidi !ilimpurielata 'i:1re -.rru : r nnniDre 5oc) d1n accst nohv acea$t : de dezvolnrea romaLelof.la tmnsplarraE e$e principala cauza a imbolnivini!lanLelorde boli .mi inai aratii crcgera lo' va ti mri ma'e)astfcl :i::: tr tlarEre inaroiitatea ace$orfascicule radiculaF\or ti compler ruple :.ri: pcdoada c$c.iar .rindde^olkrea (plantclc de plaDrai€ suntasezate direcrpe sol.ircij a : profesionale de acopenre Peridda nr ca€ rnnecelecu romate $au pe dc planlar.:j:.i sauie.!ie'ea lemperaturilor pe.:{:la. a::::e plantabeneficiazi de o expunere ri o camilaLe generali). in ::-t ene de circa2 :l sipdmdni.iar 'nnile :..ni snmin Aceasi riiire a :.dtcoDlc$limiciilor catcva avanlajc ce.

e TRANSPLANTAREA Fh.nldni de evefn. p.egatesk nn se pertruplartar!: scfacsllurile i . injbohrelnifoLiaie ladiQ elicientiDuxirll a rratanentului) pcrtfl transPla.drltn sc cu ccLputino cotoFienrasisteDrici): sc ccononi6esc banr).c.rarese atineazicu nrolosapa. peslicid 5i apa(adlcn 'ar planrelevor n p'otejalein nomenlul pl.nditiile din leratola' pcnnn se rece ra tlansplanlare oDeralrunea rchDoloscidc rnuiarea |isadurilordni risadDilain scri^olar $ planta.xL. econonisene lnrp.ologici lMintc c! cie'a zile de operaria lehnologice trecesa'e utrtroareleopcmlii I sencceftdcazi cilircariladu'lloi pnnoPnren iisadniter. niailarea 5Paiirlui (depreferat mlindoli sestropes! hliarcu nn tungrcid siinsccticid prin aplicarca ir $s.

:iT.-.L .jp piirarc \e pol u!l'a 2 ]ai&tc r?n4rn ldoui itf jrDje dislaitc egatentue jnr!d.d.id Dacr c... " :':. . ror inJitrre d! plJnLf( : -: l:. otrJ| .....a. .\€ i o.ntd. l"1l"l:"1'".'i..!^."-. _ n*reaz...t."""-* r.:brv .r r.e ir serc \i sotaiienc Drrcsi $ rice o dcznfc. J ..o t. .. l-.tar e 90 cm pe rtrd dnlaDra inft ptanre ealiTea2i o defsirate . .:i 0t.' .d.a/Jp-0.!h.. " . |.irci cutturj dc lesu..ffi:i"::".r. a p r . d. d pr..rar€a di.rirc a \otului aea Drr Dunimetodi ese d-rdecideao. .::.r de pta....: i . . . !.:ll. .oe da."":iilil1ii'"...o ':l :':t:^ .. :: r.d''..i.r.:":l .| p.dG .l .ri -ro . 4.il'3". o r :i::i"":?JI:. h i rrre rdfdrnte atropiarede 60 cDr...10 215000 de de 'l . \" . j nra.r.rT--ffifitr.. .il: ":. ctrca o lme iiaintede pt4nlare cu BasaJ.':: i -. rc.ii*. .

unci Prodrctii .ln Dentuobri@d. elinilalea5i indicele plantelor a optinle eiiieilt a rnui pi{rgarnde leniliare ad{vat dezvollerii pentru lhctc sanilodse oblincreade piorciini lohhisi pirzei lrcalic€sipcnlru iD cazul fertiLiziriiroinateld rebuie relin!l fa ul ci dir puncrdc al DE-ulujsoluluirrla ele xu o dc^olure optimi in idlen"hrl cuariDs vedere esteEC{rl (eleclro intE c 6.apiDi a!'.apcde 4 dshr.5 Cclilalt irdicalor foaic imlonrft al soltLLui de snruri a solulli indicele incifcilud .ondudnndea.aph)!l r ) dint{ solulie al l' retrtr)sa! msrcrn Dni puid dc vederc foan Rrhl ia iibd un indi.lului) Ec ul esleun indrce pe Siemcns i ds/n'reci mdso!r (! onilof Gdi i .e de salirrnate 0ar.indilelecarcmasoari ioniLor corcenlnlia caternasoafd de saliniiale al s.fi { .@nicediD $1. un I jnalt I .4n[6ki 2hJ$i n c) IRIGAREA$I FERTILIZAREA n]fude dc iitiinFrca cdunlor de legumesc reconandi inrordeauna iriner'le si rezeNcLor deelemenle relelarea aializelordenn poDltu elecluarca riguroas' pll penh nrocnire! sr de o.tr6!l d€^ollirii !i nraiaiesin peri( L lrens.

u rid'ce lna.an in r::riiLu ii dinii la nivel radlcular e $ e fa yor izxr ir cvcnir eadir ( r c$r l L iso L u l u i . pini chlaf la siopare unui indicesct.lli.: 0efoad..e r. q re4lrar aAtl.i' l -r' ds/nrin r.:Ln.o o .icidei€a saliniririi !i mentinerea apLicarca dc in3. prlin: porG c[ia! inai N'11.: . . coxnat mafur d0ei\i ! : I dS'!.Dolog. ril._r Li unspon $ depozirare Un ltfordi in E :ana.sfari sr asttl i ilziala cu crilsrlinrlale. a r c a i n . u. a nuclc or dc tonatc condu.drr r :li rai de ajranr pl.oes!e.oLneeducetura a liuclclofcstcDcrcicdc u1 fdicc Dinipolriviin perioada de Drarurare palrunderea nr can arelna.-iriarea legunrelor c! tchnologia de ingaieprin p'curai. . cu apacur.e nr)dernndc c luin a ronalclorrrebdesirrclrdi neafimr ._ie rnioe.flicale cu lehrolo-qii i:.ptrrd E :: rndie. tmrele rumaneJti ilcepAndc! !6-(18 idgarcx ruh li t de atrnrcl princiri aLe tc acelex$ . ordii i . \e 'ec.ale 5i fu ir !lint niid tumrarc. aplicarca n rit u m s a u 0 d e a zo l -: O rel.elx o a.nigurosxL apliciirii j.logi.. -:rr . Er. r.Le riraren.att de lenill2xre avansalila inli a tlailelorurmitrdusErD i: ingra!a ntelor L :.{ i r i N i cl o rse p o a l e ti ce .\e.nratrdi se inregistmzi vxlori mrr al€ \alidirili s.ai .arer de sliinnliisi b\icirttii solului .r Er i \c^ lechi Da$ rehrologlade d. elecrela niceturul d!lut.cnc un caz r\e.caita i-.r al eleclelor !liliz.:.vollini a:r: pt! iderea I dsin :.if liucre.eoll Qlnrnatea solului ai ti mai nme de r de penoada de F.iiregelalivearli DNLI lr rranspllnrlre cu ftir feluarca crcstcni < -tri nrare si deTv.r: i..' r ri i o . if drci planre cel ttrrii a fAndurllorcu L :::e.n(elor imediat ." " E(r culrins nxrc. lt)9e) DcascNenea firtonden urei de coaccre nncsreaza seinLi.L'nulm a Drineralelor :-:: I1 inmulrrea zahxnfiloi si a compusilor bi. .iiii arcsltc !liliziiiiisrcsltc a !forteh.Lr ( ) (Je{6 ( uaddo.')ard. e .: : | 1 ' L: ' .elui de salinilalc corii in !mlitoarcLe s rcazrl dc saLniihte dupi tansplanlare un iDdL.t ti.lrini 'egerdiife in caTuri€\!e e de laLoi inan ale Ecanur L-:.e L I e .. nantei si corobotu cu codiliile de \'l ch ro L o si c de ialr fe tan picur ar e ' rc d. dcs] . acrvi (lrcop.'eslera!C{l!i de saliiiiat adicd irti cr dc ingri$Ninte cu indLc€ ! .iiDrinre .i olnoti. d .dorca mpldi si n.tr dc sair lalc in ts''. penoada i] acea(r pe.le. i:_ _.:r. r . nL.olosi'.re datoiri presiun. irLa n i v c l u l s o lre yegerativc Daci in accasli tiii si rcluarcalrtcnsa a de. i rcluarcrde^oltl.N M !: : J .oi !for teh. tRniusenoi . .a urdi.ea glucidclor ts .larepeiatat sr._:ipi ii iiuclelordetumatePenrru.ologi'.a d icular siloliar . " nubiertilorni pland ar n putcrric rnic.nri i.! c iiteg.l.JrD a tnLcreloi.'e locniaipcmtu a inpicdica .J" '" ' ' 'i elecranlio\idafr) L\pLicadiLc $rbnanlacu purernrc r :.oi cr tiodrse .n inrnied.e r ':ilriL plt.li in.

granllalc(carcsunlconcepule inqrt$tninteLe prin impri$liere penrru si adminhtrale radiculare si in@rporare) adninistarea d€ picuFresauaolificiilc onficiilorfincaleduzelor dardalorirh . e' o' d.i' € 1 i. i o e r o o e to " o t'mi ."r e onr pi . d ld in Lnddea ar r lo d" nr l : . iar dooarece aes! tip de inEdsininle nu su.e .ilr ingriseninlele iDprt$riere eranularc.o .\ lazelc fenologice onr€elai'.ece cantitatea jig|'rnmiitelor nineralesaurehnice.. u p .erea solului. r '.eal' .) Plania ohiardedoueon sa!maimuhd. excipienrii a fi ulilia! in solutieau fosl Ia api. ' ' poale chid st usuceplanta.ea jnpreund prin de ingare niciodatt cu ana se xplicndupi dibltare $ solubile de tip Conplex in stae $lidd la sol. soluluio apa !i sufocarea rrottemetorteea..e 1 . 100% Cu ahe cuvinleaplica..de unae au fosl aplicalefapt ce suprirreletor canlitale sespalt o loanemare elubilitdtiinan d. ptoblenece aparnr cml o lediliare eficie.. inslalarie. r oo e de i' .rc.siicarq unor Prooese { rebui.o ..fundar mult iabirinturilori. ed r l' 1ar ' . e e o p | e r n a r" 1 lo e d fd . lrcbuiesi sefactconstant planlei a c! fazade dezvoilate o cantitate de apt coroboratt ii condiliilede sunt e\tren dc mici deloc dsca tenperatunle nedn' (mai puli. n iIN B inre. . yau nai .stalaliilc in apt.e1c. t "l o a. ingare. feniliaroi @ sunr coicepuripentnL nrceput aplicali in slae solidi direfi pe sol a$ cun se practicacu r L r n r r e l e4 d 'l d r a r.nrfl recollae: intenst.i apnsauchilr pezi dacdlre €aene exlrem decald. ae suprasarumrea prii ingirii clasioe ulihzani . r.a r r'''h co ( l l -.€put si sedizolve odati cu irigarea pemneaadministr!rea lenilizalonlor nnredle NP( de tip Conplex.ti e ru rdtl eir ' 4deoder aDli. .au i.i 100%solubile ulilizare in inelt$dnintelc 100% solubile Dupt apdlia infundi indalatiile.Lelorutiliareaunui oicurare si apoimai creeEasi alls prcblene penh care a deaplicare LniiDar. aseneNadatorna pana bineinteles loati poluend fteatica prin levigrrenr prcfilul soLtri ii de acelecanl'ttli nu fra' pierduld rcpreziili bani pie ut deox.teincdul Penlru dcdeaolta.n fhnrarc-inAonre.lon tehnolojjiei si nomenruluipropice uneiculturi elicientei reprenntiunul din secrelele losl corcepur li rentabiliteii tomatein sere rnodenede 5i soLani cu api nigarea aprolizionarca Pemtu o de^oltareoptimaa romatclot intoldeatrna dtmrneapcu pecAt posibilin iecaEzi.o br ' 6i 'q ' d f r . ni .epede decal penmda de i.p.ri. phntelor cu aPi fid crearea facc Dosibilt niqra cohsranliziliicn a rndncinilor.p . incoqotare in nasa numai se aplict care nu sunr loo% hidrosolubile Fnn de idgare prin Ocurue deoaeceaces !p de sol Li si n! pnn instalatia bsobi' e pelr ' n\te" i e co ' l n e \. lasol si pla. i setnn onl de . r . matuRre.

..a -a!.r a c 'n Fazede Necesitati min€rale t !Err N(siDn! nh{rr h.... | ..eb oir a fpcJrto r p e 1 ...dtc I e h o n e r e tn rce d rd e \oir .e{ . de p or l . .r. nai 5 rid e$evo'bade o alturt erlradnpuie lrebuie r6pecraG prindpjite l di O. d .D :te e eeier .Dr csur .'d rdi r o n .r . ajul.t. J'{ : . . ' r .a n i e . ' . 1+ i r l i l " J. rn .Dpe Azot i1 .e te ta htcAUtr e re r oo1dn.a i d c door l.n . ' ..n l o h e n e l e ...1 o r. seconbllen cficiefldnu.b ce pc.rto . ta . e l o o e .e.J de reli c t..secela. .ea rlpidii aplanretor in u. : u: . /dt d c\e. alacde k p o c" d c. r u ! r u ' d rr re i e l e . r . . ? : . .d s u ljro f .lr ond. -r ..rl:are Fdr. .es detum. : nr "* pu.Ld.. r (r' d t u d e c -e!ii'e ) pre\ un.uiarapuremrca inducerea intonni. mrrireaftuctetol ::r.T : E.Jra rcq !0 \. .i1r etcnlhtr onr e r ' . L I n s d ( q t u r. rarefrig e\.u.' r.1. .l!ft TRATAM ENTELE F ITOSAN ITARE Penttu conbarerq encienti a dru. r e r r e co rre '.maurcr srEsnri slfern€ hnsplantare ::: ..:.b..e ndr . crlduri lmidiraleexcesiv. .AronJor nnro cuhrrr detomare.rrodi . .

plan onentativqrc se bmazd pe o expenenF indeluqai4 cooper@cu lided nondiali in d@eniu S1NGENTA ln lotun det€stare !i d@o.m€ Tula .sFaljv€ De remarcatcI proglaoul d€ combardea deunato. preatdn 1. hbelul umatu un pld de conbalerea bolilor ti dtuntiorilor.penttuun oou dtundto foadeperiolos ce a incepur sdfacnpagbe insedtut€ $ in Rona. de conbaterc a deuntrorilor pe ltugn cdbale@ clasica cu fttaneff€ fitosnitar estechiai utilizea capceelorde ctre se vor prihdefoanenulte inseote spodnd €fioienlaprogbnului le b&d principiiloriespectitev.C€ola .ia dupa ce a dsastar sute d€ hectde de tonate anii tecqi in msile bazin€ absoluta sd moliatomalelor legunicole dii Speia.ilor9i bolilor eloborat de echipa MARCOSER e incluspe.din cultun delesume O alit ntsul' si i. al companioSy.tu pnna dati h Ronenia!i un produs produs omolosrt AFFIRM.Turcia 9i a.lr{ manianintegrad$ cu altemnsud.

)i a _a : - l: I za a i 1 a= 5: >z ZJ a !' t . : #+ .j.= : : : = ia. 1 j 1 i: : : 3 1: t : r d 'n zti .

eit aproape depla. in serc!i mai putinin solarii Ialisrea pc {(n seutilizedziin special o structurisolidt a $latului . acelt.NO LOGlCE ALTE LUCRARI TEH AER/S/REA Ln cultuo de lonarein seF ti solariiaeftn* estefoanoimportanliii rcci (nai alcsin perioadele Eci n€estre nr pemanoF chiar9i nr penoadele ndicalt ce e comlinate cu o umidilale lenperaturile scazute deoarece oflitoede dezvoltare a unorboli fomeei in lipe aerisini cEeed condiljile pdregaiul devreme sefac aensiri enusiu) in acest scoppdmavan Drecum pranzuni cend lemperatum din see sau ziinice de 10.r0 ninule. palisfue. intalnnain solariide mici dimensiuni. carese utilizcazipalisaiea pirdoo inel special de a atei 5i unui aFi pdrtu a $Etine planta uLilizarca plantei saul€glra ai.in timp aceasttnetoda necesite deoarece nruclura de renste.ei deunFrus planlei.lega€a pur ri sinplu a alei13baza ti netoda conduceEa panint Oricare a aleasn linga Olantt cre e$ejnliprin ( periodici I 2 on selrrmenal) x rulpinii tohllelor peali se$ce pnn riisuctea n(ul tie f@nc subiiF de$rece eaisri nu ftbuie si injurul4ei {a uliliaLn geutili propnei De sale ci plantasn se rineasctprin lhieresub acliunea palharea legnm€lor lEbuies: fie retind caaF urlizalnpcntru aseneneatrebuie p!!n perioada penlru unui ciclu de cel stabilizad Uv Gd contini adirili Uv) PrUsnrerDear{ci lD cazulir careie utilizcaza lalisarm r.onrardtm ca inlediat .F dalodti gleu6l..rt sicu morezfidnlie a r.: o rtnne puremici $i distnrg€re dupace s a 1. deod!. il re.i planrelor(greulaleaplanteor afecre@n pe al6 sunt3 metode de nxarea in cazuli.in lnnpul crcsc sedeschid sobnile 25'C Mai tdrziu cand tenneratudl€ solani depeie$e Dupi sau sprc sfersitul pe Iareral incnid spre sora dimineap runrlalea !i se 13C delaslarul poate deptlesc lunii mli cand tenpedunlenedii noaptca pemancnt pepl4ilelatetals riminedeschh PALISAREA i sepoale facein doud nodun PahaFa lonatelorin sercAolan penrrci: 2.

tiint conduc .e *$ rqm rr PiL!rci F *r i bnndr (Gavilel rl.ra p d e . d e d d e l rp e d e .a16) \lotnele pentru carclaaendp detomare sealeee varianla conduceni pedoui pe d€ .re deplarre a.ducere a pla.o ..nd.:ilelorin aceasld fazecu boli vasculxre) Prinlegaiepeiiodici(recornandat i:ordeauna $b buchet)cu ali.n1. iar uDeleoperafuni ircp. Minarer ii caal tomalelor o crcslerc scinidctcrminstd Fl) e\isla posibililatea de co.rn apade insarcrn funsicidsisleniccaresi micsoroze ftcul inlbolnivirii .tulde exemplu) suntnai usordecxccrlat in condiliile in careavern dea .e$enatuml Gprededebire de tomalelecu crcstcre ncdctcminaricarc pot gonerateoreticui numir i e lF .telorpe doni bqe (Fisu.do etaje bmtc arnr legate pLanta seopreste. nunar frai mic de snri4e..teat! produclix finalaci c$e o tinologie de de cre$ere al acestor " nne iputui special ' iouibraleseth.!abrate iiptulce n: or I d| alonatelorlemidetem arcnu seiace .rr. 0u ilai tilceu0orescente i seop.' 1""e1 fi.e exclusivpealn . llne de lnprul cr dupt un anufril nunra.nrett slructumlia sereiAolarului.' seninieLe dctcmiDd fernieni stcontere !. iar ca plantape doudbraie Trebuierctinut li ajungala --itaF.:e !r odensitare m. planb este sustinula tlane bmc de arac i\ anratul pentru uliliztni aracilor sustincrea tomatelor il corsritLrie fapr!'lcAnu la inlegritatea .

.

r' P l ..:" : . . ' ." -:'. :: .. ..":"...:: "" ::: ...'.u " ''** r:i' '"""." .. .t":. .. :.. . \*.f_. ! ...i ..t T:1''"'"" : : . .-.. .'..n acr De (r..3.:'t..n*i:il*iii.". ..1..- :l jr. i..-' " " "'. ."t_''.*. -: :.d::":J j:.i".1ii""^-''"''"'..1: .ii'1. .:'::r ' . t-'".r.1":. : "'..t: .. ' i'Ja . .:.:..' ij :. .. . : i. I il'.::.t::1" ." .1..: .l. I ' '. ." .'':i...:.:^..i:. ..... ".1".' l' i.' ! ...r...1..:^-.'''"" ' i.. -... r. 1.. ..t:' .". .: . i. ".." " . t.: : ' . -. .j".' :.ri ''".... ... .:.i: ":ir':" . ...r.. -' .". :. ' (a onlii! secre "' ." .... .li... r.j. ..4i^dri rt..."irl:.:.: "iji:.. :_"L"::I r. *..1I:. .d K \e.ia :'i"i.. :' :'1 J:.1.ll ..r:r ' ' : .9"..J. "r::.I.. l-."..COPILIREA R.1:.1 r. .i ": lJ. b d .".'.. ... |TOLIEREA rii::.f :"i'::':.".d* r."..":"t.'.i*ii :lr.cd - :r.Ti".:i::..rjr.::"" ". . . . t'i:.:l. ..' 1'''i.. . "...::1 ".. jj l..i*i':l: 1" :i. 1 1 ".r":'orioi! F' iJ ' i"' . . . il'i"''.. .".j.:l-.. .r" 1.. ..::. d_. J: I . e'. i r '."" .".

st fie seDcsccntc ntccpdtrd dc la bazi cu condilia ci acestea jnlbrtdnl{e. pe accRsifoare ii dir acest morivpolonizatca siruare polenftrc ajunspoxru linrd de 5inlpllniscareapLantei .e.t 30 90 % dir coinputi ne*sai nirnii.ecesad si obligaro.oranecel putii .i de carclrcbuiesase linn contaluncicerd sedefolia.uscale). fructe.. dezlohdriid e(e urmetoarea ronlatele sunlprcdutidepnfra litrcLelordc l.mensi!de mull tnnp la nadiul de tilctele legare.l plantc a care coinponentele sc facc foaneusor.rsau put si daloRle aplratului legirii sauin caz uneircntilinideficirare datorale desiniimrii 1a lucran&hiologiccistropire) sinplu nu s frai !ot aace DNi elajinlregsepoatedefolia Dtrpe recoltarea cde s addugdfolnjuler@siv ptnh respecriv . seoprene ind€pinara u-ltelor perlcd \rn dse se f3ce lluui pent la lnfrorescenit deiiiAtzierca innofiii ti nunlaiin. trunzade sub etaj $ pimclc doui ttunzede dcasupra pinnl indePtdeazi ni rend tunzele lonalclc.erc) Defolicrca atunci cind nrail. o anufrittldlorescenli Daturarii optirnea Atadar irflorescentei. rehnologice {stbpirca Rclula de ba.ze carconcunnu fraiau funcliedelolosi eza onlite. aparatul d. special il cazrlrDord siialimari(acesr dezvoharqunui !p!rd vegelati!tbane la cictrl scun exrraimpurnL) muh electuarca encienlha allor lucrin ingeutreazt loane bogar foliad).o$pler la ctajul POLEN IZAREA9I SIIMULAREA nlscule Ji lerele sunr Tomatele su.dman si cazun defolierca esle nrrquri florah tirt a se deschideln acesre (au{1neraponul homonal a deplae .aari e\treme. oacel aminrilmai su5legai loli. se arnrci cA.t si blocheazi undec$c ma'ene\oiede el (laduri de nr zonele ar fi calciu ce iu frai ajLnrgc (csEE. ta. foanennJr elenenre imobilecunr da' careacun leazi perma.ie l€ih cibknrinc)nr sensulcftstedi activitaliigeieranvca ilanlei o masi folilra e\cesivdczvoltab eslede e\itat nai alesnr cazulcultunlorde tohaleextadnpunidepndav4fd crclueun priri|am lucruseindtuplti.foliar&op€renr rotalilate lulpin! eugeratdc nra'e. iar nrfloEscenleLe.d se defoli&a (snlbeoe.

1.... T. :.. d | i":... ."....".L i."1'"1-: d: 'i..t.r ." _.: .o.' ." pqn1 .. p a . \o c I a.1...orah.rc ". " '.t.Lr qui _ 'o .r" u.t. .r. iiv / !L. .r m ..-.."'." c .. L ir ie ..".. e a .. i ri i . 1 . ..trl L ''P'^dP o '1' . ro \1. o.1.. ..1 .l*.o r n e . f .. to..d..n .."... p' .r.rA.. :ll." D : r o r i r i !n d r ..-..N Fiqh 37 sk((...to ''.: d 1q p^J JI D! .":.{a 'itoii..o.''" . ..b '.o ..".r.ot..o .. .e.r . .. 1.. r ii fa..r o rd.. .cle iziflooi.i . . . " .'."i l '. .d. '. .'.. a. . . I I :.| . " . .. d c . :...i d Ftu .d.:rcn 4 '" e n . .. ..e . " i .o . : : .ror. _. i.trii @r '. .'^:i' :": "' 'e rrc "1 4er.l!LJe!tna l ....nt.."1 j 1dd'' " o ' d .. a.J o. ...nj . r/.... 1'.p..:::l. j"ll..".J .e re. -e " .on.pi .d n cta. l! r. e."..1 sa -. ". n i i \ j .e . rm . . ."*.:..". . ... ...14."1' F ..re.ei\priod< . . * ' ...( .p +..er s/ tclaka nnaLA eir or nuile fi ._r. . -..Drod.-aeo..'..pt.l .1 uili non h hhdc r.l^. .r ' .r.".' . ' 1 .e1r.

conandi dn lrstaolenl rataDcntrevisored.t 0. stre$l prov@al si o ajud si{i revinAfoafie slE$rlur La deaolrarq normal Nloditi.trile planleidarorare toliare npidc cu intnenii relcrsibile in conditiile unei n ic r o c l e n e n tea !iu i e i i i g i ri o p d n e i n p cnoadadelegaEaiiucteLor A REC OLTAREA $I PRODUCII atu.ffiT#t toicroelenenle foliar bogatr_n cazse i.2% Un astfelde rapid d.ie sei@oLteazi in nod tadiional fnrclele culoarea din verdei! cendiuc{Lrlisi schimbi la ftatuilaleabiologici. etc) Din acc$ non peit I hibnztrca.59'0 si Sp.: a! aceasl moi.nr trdd goEdca popneure de dh lerde rr '1Is culoa'e nrceF s! si schimbe ' J .' pi'gi filcLeleajLn-e hibriziclreauproptieli!dePOSTNTATURAI{E gI lul'ie)fid defe"te (cuLo$re inchi' lper! rosu 5i la man ala coilerciald qalbene.14.iareainParga udeli poematurare sen.ci cendau aluns de tom.afunci decar nanle beine leguhicole ntrscm.irtefe0.i pmcticein rlxu Ace$tip de recohare gene!ct m ntre varoare dc lonale foailerdrdaroiirttrllliziriiunornoi hibri2i cu cse. alterate.. I r.I puremicvtfurilc pot sensibiliza nziologic ln caal in are btuti prir strtngerea frun4lor manitesti (efect dc ferige) nedurilorfrunzei lHtf"^i.

t E .\i I .

olta.blonc d.. cea ai nrtilnna nind cldparea D.rlc ce apar h faa de neraholice .r".ada dc ajungere penoadr idplicLl se $uieaza c..1a La tu\trFdleciire lluciclc rimrse asltl nrcel pen.cniceddd nrci ptuccsclc de pt{m€ 5L re"slenla ra tr ure dednri a tiudelor Derioada crcnccoDsidenlril: trd!Frt 5 denorrarc duFla de.r.olk.q --ii.c re.iiuni deiucte.trsideribiL n sc scunca.ncicinrLeslelualnii Dirqi si depozitardcorcspu.cain Di'!i a ronaielor ! lirclelor.xzrl .t 5i 'nannale in acest ct.celror hibazi re0olk.\oltxre.e recolt{e conccnlrati n lacc o avand de dc uno' dc 0 nscul aFantier aprcafe redu.! -...l cc Hr iideDinrt lirddc n1ptgi.."ir. dd..caii lazade PA'-cd ' ' ' "' c n' i1r ' flr.itde 6 .( : 5 dNArit.i. jc.odll rL.ator(dela rile Dcoluri La:-l7il€drpi rccolraLinpiirgi): roare isi rcdistnbu'e rmeii.e 1 nattriratc pe Plaflar in ca7 .nate in loat hzcLede .atper.-ii jlii"-ii?fr iiii-.. nla..ffi1 s3 i.l X"'iiii.lei Liuclclordn' Pnci dc ve tropriclili esreaceerli la ffl.ni nrcir.aln.t -' rr pitzrrle alantale i.

.unarca de la LorsShelfLile taducerealiGn't fii'id !lad lungala rafl u r. l0 ehje4ta. Lad! nent onate F fL.ir cazulmoltirii ronaElorsenlidereniinare se !a iiu.dde la 5 pina la 15 zile de la iecohare.Ir\TURARE.lasice le!r.' nu si caractenstica te l)Lrph rccolrarca l tror ll{relor ene reconandar ca pladeld ra fie lapenate dii se'trolar curor cu riddcinli pento a micsor{ pericoh'l ufor boLi nuLr.tu scufidc 4-6 eiajecuprinse iite Ll0 prodrctiile i lonc/hair lioclic de nDmitrLL de enje CLn ar cr din luL lliredlu(Ls0 200 ro.::. rczistcDle la lmDspoIs1 p.miculhr|idai nlci rehnologiile si hibnzli u!iiizdii pentn' !btinerea regisesc ilr re!Cecriveldtatate ' .ilsi depozirai€l lndiferent le (in rtrL i" ca'e sL. pehngd|OSTN.ea hibnzilo'detumatecu nare !alomegenelici(c\prinrali n p . crescrlt la transp. romincstcrczistcDl.sl corsdfiv primuluicicLu scu. 'ec.i.tate) ihctele nu seinnoaic tsJiar dDti .ca |n a re n rahiafiuclelor datidegustduLce Niii. obhnure la ora actualiin comuna Matca$ clprlDsc iftrc 2t0 100 lena pean in doui cicluri Acc$c pmducliiies dh liparele rararelo' .rare) conduc la produclii mediipc ci.untia lonratelor (AorindaFl.pnducliilelokle de nal.li. LSL 6.i si{l alrcrzclcmilalcaitrilal.ecohre. una celc una in arndic dc eradul de i'ale al liu(elor liecvenla recolttriifinid la cnca2-i zile Dcpozirarea ri Ei:onrltoDrarclor schce celmaiadeseain culii decarl.ie cu electedislincte Celenai nuite dlrte vaieririle prclesional€ de prozetrle piaF preziih or:.elhaii funcie de nuddruLde etaielrsaicupnns re .nianda .rului.lstii.oica LSL.r. Rosahva Il).riedehibridsi lcnjliarcaaplicali..L. dc rc!re.rc7$cnti si tolcmntc inarltcla bo l. \rente A nu se confnnda cainclcftlica gcDcrici de )Sl\IAIURAR! cu cancdnrca ge.ologii .l dodi caiacrdrinicr a. ele re.roderre de culiuri ndlarecu uliliza. re n ialp r o d u c r i v | o a n e 'n a re .. eslerezinenta crescutr la prczcnrcicaraclcrislicciscnclicc E:ron \i depozilarc datorila dcnrmir.r.nl. ni n.lu decuhuli ProductiiLc obrimte rmend ace{e reh.nlcelemaiuiilizrE r.e iau sindromul cideEa pldntutelordupa plaDlarea risadunior d .coltatemaicoxpte de.laorbalajelesecond-irandde ftucre cln arll baxuiledebanaie) o alrt Fropnetate inlpo.. su.r culese pargi saula nratui.eleptu!eilnd dela lodialele iederermmtccu ai eriilideponftaturare Recolhrease facc nranual. hibnd gend LSL d.

. soLAR.TEHNOLOGIADE CULTURA ARDEIULUI iwSERE s.

oterar. Cuhura de ardcisnr ni sere/solarii ene o cutrLni atrurri cu ci.elatil scun. retc. t" v . di i .rneDopulrnjnt.l . iird nrtocuir de reljnotoqia cordu. . . e.rli a ..F .ufi !. .{ ailLL cer rnxrD. r p" lele d c p c s l e 2 0 0 hae !l n e i n co D ti D u i cre 5ter e dor ehfotogi...rc i plarrelo.r i i .i..li nr.. drpi aceeit :lrdqie ca 5i cuhivarca ni cinrp diaerefue e fiind dc ltrfu. r . .Drerlul de fali nxn rccn si\ren ::rnL! nu Drale\jni.. p( .. : rni) nNda\artdcle. r . (1i.tr Dritr Flt\iE :.erjiDe lent..ilatadcosebi. .gosa..fudd sc s.!e io ^lJ'i . in .[iDiban] ruju.r .e.rda dc '' 1 L p ... .r 'i ' :i oroti hibriTr d I liecare varlerare in padc liDr di\IuDitnd desere dc rcarrt . j.. echpx Nj.n i o.e | ..1. pcrsonalcrhucar sN. ll. o : 0.r Lmi ^$i_cl l l0 atri cultuft ardeiuhri gms iD \narii cR p.n in i n r..lijr sF..ri tarcsi :.i nr scre si s!tani pc cicl0t.. catihler 5 rcDra6itirnrca cuttuii au iiclr .. B A R B T E Il sa t.t.\Rl F ) st ar deilr ar i!.d . N. i. | .!A luhrli j. . rti. l r a u \ I C L / \ F l ) a rd c] g msce i a l c..' r 0 /' "J.1 ler oricrcc.. . I '..t.herTi li nratujratei bioLoqici.t . r..ptudnctia.rnlp cgiril fentnLacca{icu nfii r. t dd..\\tp...e ioreadc ul era\catbeD si : '"" "":' '- .. ^. adci :r !apLa ii \.n! arJl!r ordleE p.dji.hr 0n! h' '. J: .0ihe tr ::iru niai propiccdezlohi.lc ir litr r clie de .rf lKAB..'r ar .I. trnrc ogrce crrc iau d. : r li B L O N D | F l .t.: '. . u'rtuia r en'hl grr\ ni scrc si \oLrri sc fi.1^RCOSER. :rle de der\olf. o c ...iil piDi la fjimete fecolriri) rri rii la rroducerea s seruhii dc conducere a adenrLui sraspc \ctrtc. .r ecenr i Ijitr rir i.INTRODUCERE . ir soir)..ne{ tiind buncin solardecit cidrt dalo.A ft) ir \i51enp.^RCOSFR acord:i o atcntie I P .. ar. ri d r.1 .!erjarenr oq.lrr. sj fr. (Dura dxci iI \1d.li prin.r.ta condjlrjtor de 'nai . .adi. ' ! \IN T OS ..e.lcdrt celcnal etilicnt.care an alDrimLrufiriilnl ateopcmrtuiIdrrchrologi.. a dci g.. or ..\t.erarc. ri %.dusi in R.ducnc ac.e e nrai brde rczulkrc :!drcrl\e 5i callhri\e peparc nl u linjjLof 6 nrt ddc\pcrinjcDlii| conti..rja dc oire \.. -.c . o.i l ..nn lDp._.. .t) ddei gr asn\u \t \6\ 14 l. inc\j*cdi aun o.

..dt!Pr'iia17. o e ' n p sp . ' 'n p n 'r mult dininuatelale de potendalul d€ va poinesccu aceasta r_idrziere rtsaduluide ardei este n@esatun spalu spec'a! ?enh obrinerea anenaj.i LUlpina I Sa a i bai ni I'mei .l p a rd r in d e D " u d c d e o 'r tr dupar ' ' 1"oLnr ' E e er efl d ' " d l l r'!. ro podt"lP ouie de p0 ph' r ee ar e r 3 . ..a rarea sd rl ld Pr'rD e ': ( r n .a p. '. lrentiel r'lt ne relerimla parulgemi'ativ caldpe estes' br ' .ipal. 'le "-i l hbr I I "':.ledeterotin lO Si nc turgescenle Gd nu fi e ofi |ne)i lehnoloS'ce: 2 etape implicn dsadurilor Producere! 2 nodunr poate in si sefact Scninan'l care p" rar qcrminativ.le carenF nu 6 Sa 'eces$d pe parcu4ul dezvolltni tot pJedua€a si tbliarc de ferilitn radiculare 7 stnufi eei i ol ate.'pni s .' P ^n' idst . 'e o o an' d m'rb r ar' d pre le p *. o " " .€ la piairar€ Gi nu se aplecedupt plmra'e datonri _ (esle de necesara eftduarea i si i€liberc delifusri.' .". boli$i dauntton Lnsadunlo'): pul vegetaiei rdanent irosanilare l)eLinr de maco saunicroelehenle {esr€ pret.i nt f t 2 0 l0 c ' n a si ne eE." .RASADURILE 5ical nai l'cntruobliners unorEcolteinalltrodudive debundcalnate n ci r'-d In e nl . r "..)en cxre radicular bi.'A . or . 3 Sefie ligurcase lolumde inlregul si ocupe 9 sa nu Prezi.r pcnlru. ..*q .e dezvoLtlt sauonce urmx manipulddi .retrQ conditiiloropnDe de dedoharc a pl'nLu!€lorincilziredeoa{c sen raiadtriti p€ntru o culturianuala necesxr gras debme calirate Un rtsadde ardei umtton' si indeplinoasci lrebuie n rcb 0_80zle \a n racu o n n st I S aarb a 2 \"n!Jl!o ncepe de^o larerpemiimulLebrale pnn..'.

.

l gcnnitrdi!sauceltrlclc SEMANATUL a e n L l u l sta \ e ru r cu ina' cin \elesisolail peci' ld lLLt' Se r .at.u elx"' !n lLbn.' alvcohre Ref.blrdtl ilc \dtiifal e51! icpr. :i Mrca P ai.loc in Ir' nra uD ldrca unriianud'c.r.l \'larc{)..e pc fd gernrrulit sau iri rirle !rz0 i s.xt Drollsiona De ba?i de luibi ' nr pnina riz.^ .tr() nfiu'nl j.rrei.seli. I lll il \i 11.. Gcnriirntr.a(e de\rcDrc peinrnc Dlaltdrea lcilil.nrlrc I l0 Lnimilc In uir ' antrrL arc loc drid li Draidevre': reqitrni lni br/iJtr'llc!tf]i...nlnd.l p artrrelord I Prt.r iti Inodciic r'oii !rot\io'a!c dc acoperi'e ' lrrii orinie d tn rsc mrn ci lr i'rccpullLl l.5 t' i l. tu sl de rseDrcrciLi r! cotlftdtr al soaril lot : n I rr de utilirxrtaccl.lo.ental de rrbi n ortidriAra Fc ulLri!i DH dlui -s . duDiiola.arul se l:l.scDrirrat'l csDcrhii femrdii disNr de incilzrr' ll dclennnie) n llr sDlaiLl.^ t tn'at PHltl\1\'t lt! trt)t.

.xurldhd fi li.sn fttfilir!.bild.crinnarca s1dervollarea lisadu lrtr ..er e.r !b) t:ri ar.. rt httrni pLitrtt.tdLp4ll"i nrh5 ltha *.5i iD ni.. 1 d i .i estcc.u e/.at a tchnolo3ica . : r... :iliortri l)aci lonrs sc ulilzcazi si ptnenr nnpiorni cu turbi p..i un caz ditr c\ploalatiiagicole ldir se.l..LnrirtrL :tbrre si lie dc pidur. t.lr I t.r n nLbsrd :llejiofal penrrusemarut1cu specilicalnle rehnice de n. . tk|n. \!l'.!a ra nr n.h"t tlt 5 lnthu \i /i! hh.6ridnro foi{.n7ktl "ntn! : ll( rl n1.trr \f"dnt rrrLl tlt.Dal N hazt de lurhi tennf ndina' de .rtulri.bi sau pjaetlgliiNct Libe' de lot dD coml.rtr "ict..nt.upn"ni itrh 0 ta .l\ .l xnlll lr r g por li .]d..rflf ) !'tlthnAi "rLfru 1 (.lr rrtrrtrtt )trit ulnrr nr nrt nhhgtrit it:ti 1)li ri rt filhui dtrtlLiit..turlttt1.Ani: n.i. iti kt n&arn artttr|i.\t h. t hn fi nr.. lJr Re.le\ul Eadl!trtr.klli.nptr:1. lidt./lti rtt L. $nc de Nadde lomplraln cu uflizarei ilrn \ubniinri sarL Libcr dc scdrnuc.l caili opc.m. dc la.D11"."runLt un Itri. ..\ nt rru l.t..hn . pH ul si E( tr| o|]iimel)cdtu (oorinurrd. d i cu l i rrL . nentofat si faprL../a.i\inni.\dr. . \cn.dlit it \n. i i cvi t. de rrft. rnti t Jr nt t ).l.li trt 6 A ) : t Stiathiia.\ L t tn hl.x. nni d.scrt dc f. l.n !tl'K. Dc z\ oi a c . itt t) . ba. sar dinctmp) tmd nhpropdc Liiiiiza€a doar a $Lbsratr'ltri frolesl.iferale pentru prina pane d.tl. .ln^i.r. .linatusii lic tiqtr d.h| .n t .iilicrnile pltnur or du Lxrieltbairc Dic a tubei si tr$Lnn1ei rr lrzar tinnnlul rute..ei. .\ I)cftll optinLTit dc n. Si.1^rt .nn. Neuirtnrmtrtea.

dl una unacale i Sepunsenintole 4 Se acopertcu un strll lin de subsmlde maxin 0. .u seulilireuisub folie a seninrclor deoaree condrcc La suloara $ disltugerea cuprinsa inre 2226'Cdar zilnoaDte constand ier\icurt o temDera[rn i.u chiardacd defra' " Ioaleebpeletehnologlce ct sefrtna cu nentiunea rivite alveolare.Pentu natenalelc 100'.dupn repicarc$ un stres1. 2 B Umidirarqde cu la risinre (acopenre zile Dann C Lipsacomplelia luninii in pnmele ziaE slu cdon din han... oo rrn P e o a n e r' l e r' a"a risdrnea {cu Ftni la 2 stplnmenr' suntopine dupt 4_8z:ri 3 Dachtenrnefrtrdle plintute.'oir ?'40i. eslede rnshriEa.s€ nonJnnade r5"C.are €sre cuprinsdintie 24-26'C l7"C.s cm ('ru marfrun dooarece seni.ofesional sDnl umitoatele: rehnologice operariile panalaunecrarca cofrtleld.e u l e'tirr.ma acopenEac! si maialesinlimpulreni.i d e .l o r )rri 6 at sc dc hituepafulgerminativpesrc saucaftoane cu ziare SeacoDcri poa&rde o folie cu lol dc relrnd€cetnlai muh tinp a umididlii de loo% necesare eenninini si risanni oplime a ardeilo4Alenliell patuluigeminativseaplica acopenrea Aceasf metod.nr . rdnddleprinrr-ousoardapisarea 2 Serraseazi pera.e) penhu seminar ii mzul i.p ao ' il' e 'c .relede ardeiau o dict puteE geminadln. mrc se ulilizeaz. plus penlo de inhre penttu boii vasculare plinirreledrre si tiagile de uneigeminti optine a seminFlor Paranerii J ooidiliilenecesare A Tenlpentum optini de gemi.' n -a d .lre l513'C nu nai micicupn.r.o greulate inlarziindf"n' mnh prca nrare sau un *rat prca nare dea$rpra mici a tufbe udi ulteriorsemanini dalorid glanulatiei cP vr or o' .i . L Seudt c! apiturba sub$ntului.iar duPd@ f4ofrenll de ' an de acopedr€. tenpo"lunle d le .subsfatulp.tnL nunai penlru sniAnareaardeilornr tifrpll iernii cand iilensirxtea pfobLeme in linpul pnnnvern ardeilor: earel i estcmici si nu creeazr nici ofo.ctrfolie De. d or ' la.3/r ' ' . T e m p e m l u ra d e g e mi n a te n u l rebuiesafiemaim icade loo%.e coo"n L l e rd r.Pl3Lf aer r e.

1itr1 ir sfaiu nrti re.l c n .r .r. s .ci( frnrl !e'fiinar r (rvdbirl car.il re h rivitc rl\elLx. rt t \ r. .arc plaoh'rele rtrdc ii. *itL irnre0tttris ...epicarc icelr\i tdtecur dc risalunLe o0f arderat\ad Lcrcp'rfie). .imD.c\x I ur pit r ixi{ Liti. r .ic diDr iudil li Ri r rr c r r l i d i c id i l olri tre ..cLe.rr:r )e o r tLr i'lir nir ul L artti.r. rt ri ' riip re a it ile n e . \ rb id rlirre a pliDrlLlel.:. irr t.:1. l l o N ra (a d c r efi. alc L niti.iLi.re rn!]1f. p a. nai rn Lt)datuili dllrtrrclor irra r. ..L c.nJi.i. i ' ldrdnra rcn lle . pi I Drehargi'er ini! Jeril sl). d. drarld.!u \l rl ri \c..1.r i d.ri c a n n L L Pr ii Li\rLc 0ll i l ra r ri.ularealc uneLtlautit.ln dtrr|)atr'L suntltra1e dritriDr iarii ne !Ml in. cc.rftrLtri riii cn.foirn de ci dt|i cdt 5e lac.xr e. .r ri. L/::. r \\i. r .rorddea'isadurilor t.r ri Lisare vi d.r . uLc alLefLit.e iil lur .e q. r d! !c' tr f .r n . i.. 7 l r.e tr n rtr dca\xriir.

iusi microcLcmenre pmclici I lingud dejngri$mAnl (o. iat neroie ca jn tinpul zilci.a p'iD udaF sau srropn€.fe.itatese ciderii conrplexului dozn0. primafrt dedezvohaE nNdicid pentru rohli a sasi insecLicid tiD de sisenicilarea o. ef/]0litn delpt pentruo de^oitare amo.rirerale lblne nro de 10_20 su. leilpentufile sa ie cuprinsc penttudc^oliarea noanM nrrrc l8-20"c Aceani alleframi cste necesard mai zilnoatte sauo l€npemtu. si od.in aceasta Tratarnentele plinrulelof (rcnlru eirxtea rhcului de ftoroxi. putin deasupm risadunlor nr rasadnili iicu2esic spaliulunde se s€amtnd. perioadi.l in se ualizexzt 0.6 ajunsin vaiirnle qElere. si de inscle.tele elcienr nneFor sidin in ridurile decre$ere.de \i eltct de Actara induce ui de cre$ere.ioast a NP( la o gileald dc api De asemenea. lungicid contm tlosanitare. dozade a iisadunlore$e Actara. aParida siinFomelodeboala cazul in care Duseobsenid deduilor se De nentionali de relnrulest uiptulci dacaptoducerea faceinlrun spaliuutili.aintedestoarnar sepoate irsectcsiacarienirDezinfecia c.cu o dozade 2 5 ori I *ard sftau o z ap inchide spaliulpenlruo Domclesinltsddlede secu atc(ven6or' podusero\ice atdci cand aplicad .' insede.! neccsa|idezi.l Dozele de ingrtsdminte naqne. usortansponat aracar. unui acancid recomanda pAnnla repicaft$ol dc aiunsin prcveolive fitosanitare saudour taramente saurpanla insectelo.dacl htamenre pot lefiilizin s er'ectta si cu ingarea phenr Fenilizdri sefeii ou seftt. penltu cD scopulde a se rnleae.oaslr6 ca Reconandarea mediar. un nrsclicid nxnahrele line'e). lananl sauanestcc NPK. includ u.atLla foslefetuati. a micilorrnsadurise p@re ninld la slresuri ndicularsi re2ieenta sistennLLui de l0 ml/10 liln apl in doze SPRrilTENtr uili.e conshnta O lenperalLtri oDiimta rnsadunlor la cresterc accelerali a zilei.uincaLzlrea sllduni de lemn.i a.2%).daprcalabilia solului\i a struduniin primul rerd pentru facecu cal -ilei.inlre 2126"C.reriorpenrrucuhunlede leelme esreinpen. va duce o mlre in lnnDuL norrtiideci in rinpul jn vegetale reprezentare de lnnzulile tulp'nii (ulpnri subfte) daunanrasei umidilata as€mcnca se umtre$e radiculsr De tulpina Eoase 5i volutu pana la repicareodati $rbstratului clre seva inga consla pc lGti nerioada litosa.e dnnndtoii ili fac simtiti i.se de eenrLvcrtimecsauMilbeknockLnul uilizarc.ileiouun o!a6.a!artatele uilirii acestur tii.02%. adaos dc cu rapon echilibrat accani terioadi cn ilelasininte.d tadioular. avaxaj in d€ bionifrrltre a meri$emelor pifrele faze de de^oltarc Daca e\ied rGcul apairiei dc acarjeni.l% -laaceaslidozanu seardeva sarl iecomandiPrericDrEncrgyin ce apa' inlediarce sc conlra insecrelot. insectci dsad. plus la uriliarea sa ii u.nare obligabni. sunr cel nrai adesea unde sunt celenai sensibile etacrin locurileu. il poate lud pdn sisrennrl irptul ca planla foaneimportanl esre pioErAnd ph. rinrp capcaDe amplasale din lrebuiesc prezenla .

:rrai iii .n carenu pitrundcLuniina la |idicint Dc rlinr1.Il€PICAREA ?a:n:i:.ldelunade prefeGlin locul unui vonm inai mic Pcnrtu obrlndrea :rJunl. d.{eoarece . p. id Jid.!l d/::.r de nrdeipenrru sere^olani sunlrcconmtrdatc r.re. de I r aL z l.pei a eleneddlu nurnlile De n5e. eire bine si aibh: i. l! 0ierdere.ric G :--refanm iin ii jubn._:: id(irate blDe dez\ol'ar€sl !i n{en mdicular h'ne dcaohar h:::. nrchise E Jrl.planr Rrficarerardeilor selice obligabrtu nr ghncccdc plasric mare.a.. rebuie si E-:lcc rrl{ lapul . fuDciilc -. absoibdc a .atrLL dilird Pi"cri.epL.t lai en. vol!m Drij un ' *-:: ntr. E::: llin Droor..Lrnn:i ri:i !:rr:ia: 1 r.semenea rebuic arti nrarcgriii si planlele \of creitecxflozn id ' .ttaie .turde cu shivccclc !:trrernndeI cm saul0 cm cninidmea ctl maimare .i.u dinensiuiile de 7\7rlt cn cu ici vesrade 60 zilc \1lli pol li ulilizalc si ar de.enea.lrdiferent dc pllntelerepicarc. iardtrl ene {na ne '5ladriri poxr..rlului conduceineritabil la alrngneanecorespunzdtoare a L:111n c! etecre .rcrl operadLld de reprcire De aseneDe4..are n Draie|ar lari de a li tu sa! 'is.egahregravcpetermen lungpeoh.rtuni . cA 'idAcinile rrn in coDract cu lmina jsi reduclnaie null pin.

9laid | oe i reade ..*.ed!.omale vcgetatile de^oltndi tulpinilorindauna alungrea risadrriLor. iar o temperaturn . ' b r'.. c a d . rrdereJ Dact cfeslere.cu ftenliM€aca lenperalurile decaltua va lnduce niai marenoaplea scadt sub 7-8'C.lord€ ardei pe ru rasadui Deoaece substralul nti al€sdaca la epicare. r a L {q e il" .o tenp€rarure Epicare.poate n un amesl@ de piia (di." " .musculita 'uDrir rnsecte dfrrus pagub€ uriaf do" "" aceste poaleprovoca exrrcmde redus. daionu riscuL cA nai alesnr ultima pcrioadtde d€zvoltaie de |nrn o apoviao.lildticxagsate ptseri adause niciinlnn cazde ) sisi nu s€ rasadurilor) Utilizdea dezvoltedi neentive asupm de l/l saul/5 nu areefecte p e n r lr .r e." '.ntr d' pddu' e' p o u . c r g d lb e n e s r e .. se va urndri ca llantelesi ne Pe rot paro*ul dezvoltarii constanr udate.r ""ec' l den. scadiarge in toanle snii sa! ovi. f. pnn hrtnire.sibiie mull nai m' (.u sc utilizedntutua padure) co turbe DacA pe (netodtutilizatt cu $rcces subsrrarului !i seonli*5zanrmilt de exemplu si te awta cd aceasta treblie baznre legunicolc). vdful de cre$der' _ * in special ir ac€srt |i'za d a Dlanrqelot se. uilizal e$e telxtivlungr. din fticile oldnrute si le oDresle lunoiul esteinsufici€nt sn pice bate rtsadurile rieul'ca inediatduperepicaro ds-.slow a rdsadurilor. n ' ' L l' .dsadunlor Prezenta insecle a$pra aoaii.l or oe g a jd ca .. (ui nport in ca. s recoftandtadaosul fel see!1li 6luni h acest 4 Luni sau elibemre lendde €l€ase"adicrcu .isd rtionl d"Ldrir" t1e an uu r.ei uiui alac de chiar albi. sementine lmediaLdupe {resuluila cpicaresi ebar€.nr conpozila subnmtuLui unui ingrrldndnl se utilizeazn slivece c! volum mic.are. t Je . d" noirf loPeja c inou'ade L re?iea ' j Dn aceJ no' p rJ ...are opbni plada I'Da.. cAtmai zihoaDre de 24 26'C penlruEducerea Dup.dsadlnle au o d€nsitale dehrarrc ' aclivilatea Thip$rliri r_ncepe lui as apantiei anoti p.ednta a . .laEdpdatunlordintre ziinoade a rempemlurilor inr€gstrale noapt€ sa! ziuasenu lie de 5-7'C. probabilitalea .a"cr n nt / 'r'1 1 ' e r i p e 'a ru d l e i'.' .uLienli la nivelradiculaf con$anrt o n saudoui.". o n p u "e e " perioadade obtinete ari.lo' cdlar" de " ele dc *no J. pentru repicare. d . sd lolunului mic de srbsht .e(in cu o terttrdtdne nn4 si ne debovine lbane birc descompusi.usculih neagra). "'* " . fediliate !i lztale conta diunalorilof ca si in c@ul in trebui€ dennfectat rnsadunlor spliul ltiliat pentrdrepicarea seminatului. Dilefe.r '. ' Inp' o. ' e { e ' brr 4e!r'n p ' -rn" o rn ud ' ee i. foane muh riscunle pr€alabila a spaiiuluiredue nod Dezinfectia aoelasi in |." l od . utilizar Srbsratul pentru nnbunntelnea textlrn . ae$e 2 zile. se levine la ahernanta raoidt a deaolGnj rasadudlor zi 9i nmptelEbuies. . ii intr'un iircctelor (Thiips.

(eq ro!v, reconrandan ca de la prnnasaucel drziu la a douanigfe l, se Adara pentruprotectia rhsadurilor contraunor aslfcl de iNete 'iihzeze )bligaloriuindsadnili.Dnde sepioducrisadurilede ardei, ror fi anplasarein pltnrulelor, penlru insede pentru capcane obsenarea la rimp a Fropierea ErDetorilofsi inre.siralea ataculuipefttu a inreNenila tinp $ eficicnt )aronrtnunArului relaiv nic de insecle care apar in resadnita, spredeosebire Le spaliul deculturi,capcanele de ins{te au siur rol imponantincon$alerea iologici ti efici€ntd a dtunitorilor De asemenea I 2 tahne.te cu P.evicut :neBJcoorra cederiipldntulelor suntr*onandaLe in aceasld Fedoadi(10,14 ile de paun intre trarafre.te)Ca altemaiiva la Previcur Enersypoareil ilizal si Topsh sauFolpa.conrracadeniplanluFlordarcu ftlre alenti€siDu e aineil larfurile sensibile a]e dsadurilordcoarecc *ista rCcul nmjor ca .eqea $ tie distruse in uma rFtmentului dacd nu esle co.espunznror ritual Daci cxisld peicolul apdiriei aca'ienilor.se fecorandt si I ? mtamenre cuacaicidecun ar n venifrec sauMilbeknoc* Apllcaie.ingr{sinrntelor in aceasti penddi, selilcecon$ant ia fi ccarc dga'e Ca si fenrliatori, seurili-azd inldgminte nineale NIK echilibmle n a.eleaiico.cenrafil ca Larisadun (10-20tlo ilri api). De asdne.ea, entru o dedoltare mdicnlari lete bune se pot iiiza agonudenfi in{isirnlne rehmce 0.1%.Salwa\ de uldni generatie) cum ar fi: Sprintene 0,2%. Lrtiliarea acestor .:o; si Calciamec/Alclplani agro.urnenti iDdrcc ez\ollarea amoniasi a sistcnuluiradiculxr, ingrojarca hrlpinii de^,ollarer jglroasi a shlcmutui vegerati!.scunarea dGran(elor imcnodale si de em.nca nduce o €zsten1,nanti f4i de steluri(ftg, secetr. exces detum. tacdc boali,salinnaG. etc) Retentor (zitradesLe. la conditiile dc tcmpemn|rn din acosti pcrioade nensilatea Iunindsd cresre, temperarum de afurncre!te). in cazulh .arc se pcslc35-40iC se inpuie aensnea nesistreaza in carese usoar,a spariului De asenerea. in oal n, careghlveoele aulirsl atezdelarepicare lipiic ne Le deahel e s.€ i n a u i e d l n cA n d ici n fd ra n re a l or pentr aevilaalunsir u cain fldme a ri\aduilor VoDenrul rdnni esieatuDcicandincep sa se atinga arfu-!efrunzclor adiacenrentue ele

l

.:r

r . c ir< n r c ! !

: ;;'""":" :':i. ,:" ';:j: ".'r ":' ',_'ll:.:".. I J., ./
".,-,;; :.

:::.: "":"'.i,.;l ",,,:.:i::::,i: ';, l: "'i"l' .. ,i : ., . ... .1. o"'" ":.";- .,; ": " ..'i.,: :;,: :l: t"ir ;; .1, ', :"j:.: ,, :";::;:.
, ;,,t m,cr. ,u te _ ,, ,r il

".,. -" : :;;:'...,,,, .'', . . . , ," ^r ,,,i" .i: r':i.'
:' :, l, ;

' ;"

\t-

I i:

:: "i

"

i T,r:,": i " " , .i 1: " : -; .,: , :;.:;jr, l , , , 1. , . , ;i 1 : "t ' l ' i l ,) l

:'" ...i.,i/:'ll. "t' .:i ';''' .' ; , i : _ : ,,;
': .'." "

,:,r, i::;:.. :fl;. i;.;.', :' :',r:t: i, r" 1 r r "''::11""'-'j"l1,";

::! , : t " ; . . ...-:,r;"r" : ; .

,.

,r

." ,! ., .; -

: !i inairtc dc plantarc connacoropi!nitelor.ispafditi mctodi cslc pc doui riDduriapropiale (40 60 cnr i (1.la intre rebuie si ne cupnrseinll l :\ .0 pldre doui depinare I 2n) Disa.eoornandai si sc aplicela sol un insecii. carealtfela. depinde decftna 9i 1un]noziiag zonei De.intre.odure nenalocide Dact se utilizerA muloirea.slaleareconandali pentruDlanlarea ardeilor ir scrdsolarii este :: :r0000 i5 000plante.llaPorn plantati pe renduri cu dhkila egal. folia tnnsparenri 6 Fne . caua piederi masive imedialduF: D€nsilalea la carese planleazi ardeii.:: qu .poalc facc dczinfccria cu Basanid iar in sennalarnematozi se i€comandicu cileva xplicarea la sola uno'p.er nui .

*{-% 1l .

i . fcrtiliz{re folin.nl denumit (arenlie la compatibililtli) .r atroxnnativaelasi ciclu de intensivd. silgure sau nnprcuni cu anunne pedicici Aplicrre prin siropn'e. deoa€ceumrea. g. t . la impreunt soj Aplicnr.le "utrlenti -are deoar*e dupi caslraveflor se asannDdcu fenilizaroa de ardeisas galben pani iar cca la siArlitulcultuni. coaceE crestere pnn2 netode seface orin fcniLizarafuiali Ap icareaingEsenl]ne pocedal cu apa de ingaE.procedeu plantelo.aceE din verdein rosuse aseantni cr fenilizatca leeare de oltare intonre.e ddiculati pureii i . oe ld r d . ' u 'h .ollarea2-arecolhrc fi planlare i. hdeil. conlinui pinrcle recollnri seimrnpe prodDctic lomalel. capiasi gososar: b ale ardeiului pnna €coh::. nilrrmre inlcnsivt.non.r cu c. . i: trebuie in rinpul de2voLttuii inedsirninlelor Administrarea lini conrdeu.netoarlelspeclc: I Fazele fenologice dedezvoLtare: i.a deelemente si caccrxared Malialorde sol pen!r felevrca rezeNelor 'ninerale penttu pH intocnrnca nsuroasd de si olarice dnr sol.Jp d v sediferenliut inlrc ceLe de ltingarc sifeniliz€ lehnolosa sogoiarincepand c€lor de fetiliare aplicate nigani si planurilo' Dife€ntieiea dou. . ardciutui a ale (recoxaecont'nud) nal re.lare-inflonre. ndicuhrn. elirnatca !i indicele deaoltirii optimea plantelor de rel1ilizrc adecvat eiicDti a unui prosrarn penlru de ltuctesdnitoxsc ji penzei lrealiceiipenh oblinerea prolejnnisotului $nt comuneadi opcEliiletehnologce t@1e Dacapani la !ansplantare t' d" r u. nai cLase legarea [tctelot timpilorde la de adei s facedaroitediferenlei douacategoni pinh la recollar adeiul gras galbenclasic sc recolteazila halunratea ardei se tecolteut la natuntarca 12 zile pe cind ceilaLli conrerciala ro gai biologici l() 40 zile Datorni reconirii mult nai 4ide a ardeiului d€ api $ qalben pfoductivitat!acestuia e$e frli narc si iftplicit necesxtul feniliT.uonre pnr: gras galbcn pla..as rolu. 8r a' r o ' .ILIZAREA IRIGAREA9 I FERT inaintcde jnfiinlato culfunlofdc legumese Econandi irxordeau. Legare de ollare auare a douarelo uto recoltarc nilelqnrfenoare natu unor procesc lnrcnsilicarea pammelnide nrcd'u nu slt I dezvolta.rc cnlrum Ca si pdnoipii estcma: si planungenenle.

SC NIAICOSERSRL niJrd Dlonerin RonAniai.l?bilin r.area condidilorpropicc pertu alte cutrL|nn. In cazul lrdeilorcadealrlelri la cclclalle legufrejmponank cresc enr infenlliz a r e a r c b r i eco n ce n ra ta i n p i mu t d D dpeaponuldepolasiudCatcr u p e A z o t ( l S R u b i o .2 0 1 0 ) ! ar pu l i n Lesat deard€iicu coaccrc din verde in ro dc ia legar€a princtortrude rtni la prina ecoltaElra aptu{imativ 50 60 zile in tirnctie de.a re cregec Intensivtpeniru ct recollaeasa delift reFrar conri.cre nr iza de de.cesede dezvolhrealc plantelorse lhc cu ajutotulagronutricntilor nehomonaLi de uttjmi i Revenireanpidn a plantelorin uma mor srreslnsuferileranspla. uinidnale excesnn ahc de boli. salinnale.nre.ala saula Io zile Crearea condiriito. secera.roka. carc fcniliarea este orienlattcire de^olrarcajDtensnd a -edu.uceamaimarcerpe.li farh de reah. erc Revenncarpidtaplantclof dindilenlesresuri sereali.mat n. ji principxl crrre inducorea jnio. iarpe liecaF plans si licin oriceilomenrfnrctcde rccohar. f.renescdc culturi a ardeilorgrasi protesionalicu coacere din vc. sftm de snr.i iehnologii in srelc cxperinenrale propril!i la terilien inb!ntutuesc conriru rehnologia de cuhurha acestor ilpuri de ardei.hte a r antei.eazectrarutorul agronutrLcnl'lor nehononalide!ltifr a generatic.lic.Ditu ct dupi rccohareadmei genenrildeddeipe ptantisnfie ardeiii rit.iar te$aro coDtinua de catrcccnipa ITARCOSER a celo. ft.onditiitcde llmp i.dcinro5r\in monrcnlul de iiF nind cchipa.la solpenrru ca phnra !r ne pemareil inr un cchilibfuiziologic e\pind pn.ieDli in cL .cimensiva.si nu :frposibili.erc Acese inducennatulale ale uuniror pr. fructelegare si mutteflori vjabileestereha! l. inlroduccrea cu succes de i$enNl s dcoscbit 'e.li cu o ::ec!eiti siptdma.ni :tuclelor legdjij ufritoriior ardei i ri :.ls. caldura.

i .d. i.clc dt 'r riiL il dS | :rL rtsii I l)rrt l]Lrct dl ) aih . n rilni: t id . r lat rl iolultrL ) l.r [n lr . nr L \i lJ)i ui i|d..r r l rhni.Ll. a 6 feL:LLrlL (rLLtrLi\..r. [ ( !] l r L. L LL p L rf le lc r o d c / \ o 1 . c c a r. ttrd'lr i r.rtrL x i nr.L t: i (dc rl)dc L trrr . c a u " d c s i .i. np. rc o p t n i nlulfi i..rL. .nil /aiiL rd.) l.e \le *lrDnr rQ'r i:fx.lrlri d if ) r i .fan aL$Lu I : iilo\ | ! .ebr e rcliDurliptrL i.L .r iizr t.i. r : i|J. a : u l rn e u r id ' ll. Dri' i ntr LL .Lo\.cato. tiia. ] rd e idl rI t r( .\ rra ic|l)er ' .

i r anlclor .5dshc!scopr L rr l r u n c n rlD c r c la an i l c l ul so l u l u i !tru a i L C sci z dc 'enerii capacititiiplanrede x absorbi o catrlirarc cir irar nr.atri ertreme trinli '.o$r irxens ene !i dovadruneiiri .mn' e\otuta ird cctuidc saLitritatc cotrsta in clo utiafiTiolosic. un !C cupnnsnr.rlirare area :ei { nutnenflorin p arti la nivcl mdic!lardtonli trerunii .ana pc oadasc rccoDanda apl carca dc irrlri5irliote cu ind ce foarlcmic : sali lale.i7Lc .e de api sL ni..cre{erea gLucidelor .E la lrarspLanturecu atit relurrea crenenr i dezloLla'ii la la in lalon ildri rle FC 0 ui ch af stopare c. s LsLr.d5e.!zull. iu arcdes'b I ds/Jn a.rclLrl (irnrB.alur nula.c I pcDtu i ds/n fiind ncccsar biide.o atrdt oiedlarealenillz{'ri L.re$ereacaFciti!r' de \orbro aapeiDrd aredecir mod oororal r perlo .!..lon iniense (o culoaE.r plafli decit la mlelul solului. niafe rfei. cu carsali.a.ilrieitica'e ni.rlnarne t. tr!'r'.p.Dai nare krcnraiNi!u a .ii.eauder Fodu.esc naiualpEsiL er osnoici dii danli cuelecirnediat .ir d.elr .o. !cre i'an nrr uD ridrt scud ene .api.re n. iI o recap ac ib G d er b ! f t ! € a . asrGl este dn nre$LL :nsp anlir i !i RtuarcaiDtcnsi a dczvohhr i vc3ctatnc l)ica ir accaea . regefu.te i (i i n . tib d n n i d l a t.irFu.e.rdc rnnredenr ftucle.tlor. iar dact se nrcgisrcaznlalori mari alc sahrilelii sc iDr$ne repet.da de iircepul salinnaba solLilui tr ii mai marede I ds/'n pitruDdcrea si aslitl pcrnrada dc xi si nulrienilo' h planl' d | 0uhric micsorara \eili€ sirelu'e a de.ncertmlii ...e L.ea .lirpr cear dr.!.o de rcducerea a sahnililii si toxicitiliL$lului sLanuild 5.driI p. pitrundeFa apciir plaDlila nnel iadicular) are cx efdl rninrearapidi si pcrtu ruia i o fruclclori.lr riai 5.r'r tu linrJ lirdolc.volririivege[ri!ea' I ou]r nrdrziara.Dtrua n rccoLtali) tr aiLrs la matdtatca biolo-qici lC ul si creascipari pfoapcdc I dsfi.r p o i d e p o T ilr ie IoFacupn' sir icl r a i re a i r h i i d e a rd e.dci.nn ntr' ur lnrp. coidu. li'np 6a.nrente I fu in ulrrnLl riifd lo.ul de salnirat ni :.1ltrcre a0.i lituide'ea rapidisini c.\nrolicc nrai lilrorizadrevernea iai i.lrxxlenrn xnleiulgfts gllben .tentu o 'r!re'€ Ji dez\olrrrerapidr n liuctelorse re.L . CreTeol! apei ri nai nou de uliLia.a.xpia s xrdc sogosai) cnc jnr0ied.m. icopena fruclclor.. ii aplic e unor tr.in desrem coDcentahil.narea nc e. r' nafurare a ltuctciorJi aici lorbim dc ardei .l'i inall .ta Lundarea cu api curaii cel pulrf I rindurlor cu plarieji rflilirer de duse cu . nrcepululdezvolltii nnediar dut'rans antxreun indice scizurdd da.n e r i D d u sder d iDdlccdc[ascnzur La \elul solulu.lasLc dup:ltrrigl nre n legart.slbstanta cu pulcnic efecl afliox ano l\pLicatiiLe .1c scurr rd aLlcclviDlc sc.cr rL n .iru sciderea salinntuii5i Denlinerca unui indice sci. ma.nil planlel.

lai jos $nl piere ale caleva p' rere tr !d'ed.loin $ legiriifructelor lrigarca. de sa e peniru ard!' esle gareapnn p'curarg 'n 3*--ai de ardeinr$alali 2 Penru cultunle um io@lL snindeplineasci trebuie undebi l 11 .biologc activl frine'alelorinftucie.lelor ctue naiurarea ftucielor IEC sctzur la sol) cu fenilizdea orientad id din cAnd dccultura.oi fascicol. integii penoade (indice de EC mairidical)peparmtsul inducerca apanfei de cAft tu cand (c€l pulin luns) ctu€o ferlilizare onentata eu a reparini .vilahina C) ?enru cte$eea Ec-ului in aceastd iidical insi cu de ingretininre cu indicede salinitate recomaidt aplicarea continur friiin eu O de azol in fapr aici de kcrenrl obioeni unei cuhrn onentatd spre nirirea ren.2 as i gl re a Se l- .Llrunlo' da eJLn e r 5fl!.la acunularca peioadd se llicoDen.bile de ardci qas ro$ in a altearaferdlizarca tiu.ah!turilor li a @npu9ilo. \o d I I cea ma' rclorarddrfl meod. al un de prcghftea corespunzltoarea sotului indlle de unei la succesul re!rezintiunuldincei nai inponali factonceconduc Dlanbre ce pnncipii de bazn in ceea culturide ieslne \. 6 . Fdicularecu scopulmbnrii masi radiculare in plantd cu ro decil@hinine concentraliei evenrualelor deredorid si cieslere! deinducere ai.

i L! fiecare irigareseadaugiSi tltr iatori.ir / insarc Astfclplanta va . astfeldo. n r. r l . la fiecar€ se\or lirce F ir:m.. respec6ndu-s pincipiul ir mai desin poniunicAl mai frici (fenilizare cu lingurita). Ira iigp idm I .ilelerecisi mainulLt in zilelecildur@se.oolomG cu coiditliledc .Si aib.uie de exemplu dact alen de apli.: kg ingr4Sinrint r r ai suf. disranla inrrepicuraton esle o condiFe ca picuritotul sa liniadeoicurare trebuie si tecir I hgarea tebuie sn se lact intotdehru cit n[i dLmifca6posibi] romandal cstccu I-2 oreinainte derasiituLsoarelui).n de pe uma ioculuisalindalodt .r btoandate siptnminalse va apiicanlDic nr por rni eealec! iunrirul lcariLor cfe.i t st amani 5 . frocvcnta cea mai ionrandardlinrd in fieerc zi cu ocantltare dealt.d1u: malpulinrin. ..ngin.at ] kg dinr un anunir .l higarea tebuie licuid cit mai dcs posbi.

bai elicienti a dnunatorilor lentu conbateiea alescandestelorba de o cultureeruatinpurie lrcbui€ Especracpinoipiile in prina parier c.lr-o olrurt de ardei. pld orie aiv care se bueur Pe o experi€ntai.4n enunerare un Plm de vi prerentrn in continuare resp€dtive Pe bd principiilor conbatere a bolilor 9i ddunalodlor.delnnsata t coopeBE cu mdi c@pmii de profil (SYNGENTA) ln loturi deftstte si defronstradve: ""' "/ .ANITARE ELE FITOS TRATAMENT i.

aZ z rj :: . :- ! = ... ga a. .: :" i7 : : : a4 j ! t ta t .'1" .1 a : ] :: = aaa .... = t: 1 I a:: l 2: .: :: : I : j a ' J a= '71 : ? .

iDscdaincadzifin]d thripnrlcrlifornian .o l teburc D ace$mollv plsitelorafcctate id n! finalnscirea oilirm acenom. conlra radic!larc rfalamentelor dcosebili aco.e si senrboLrrir.rl tt|\fA l Il . (l'uario'za tiind cc mainxalnlti de boh vasculare nlanr.radiolar a! hptulct slsiemul Ddoriti ci. r ' l l a p .ili.unei inicgralidltonli dificulttF n' nltro inani€rli ei tebuie aboldxrh coriharcrcx saudenunneajnlahid el.€a boli care ll c€a ai Dcricul.i L rd p o\2P' d' Pl" r r d odr r ^ r /' ' apoi f' . " .n ohe d' hulir. primul tirzaiozei.asnl lcr r ' ' por ndir :r Ji r'r npl^ F ' l D 'a . .lului lunsdecuhuradublatde putin fiind (uD lbane cunoscur aspect ardcild ru eslela ltl dc blne detollat i r! i' a' n' PPr ' i .r1 '.e f i l o' ' 0.o! ' dd" ' 'n o |si lor r e| I' c" \r \. i .dxdo aientie pe parcuNdL renete anterio.arcasa.F R ) \ h L l l \l F l I I tt/. " o.e. o ' " " .' a d .fiind i€conandalse se rddNnt din iaLeLul dc inlecliedctedari pcnordei decullu'inr tuocliedepFsi!'nea chimica diuntto'Lor deconrbatere cadrulprogramului De rsemenertu atentiedeoarae acordi odeosebiti aiuriteiisectc ise in cLltura ddtudci.scn chiar pomesc dc La rivel radicular de^oll.

.ut tr utll hretri. "nixL. ni .ti)\ td)r '. nrtLl.irrI Jllit i.Cc inrponafti 6 Cicluldevialail lnpsulur lLn.rorultLi rips si DupriDscnr]rtc Fgub€ tbdn€mrn ri'deld IAVRDC la... .. nnrh'i. lrori.1aiudul \e.d .aci dc ia..seamoa t. nk.aNnile sncl poalcprodu.!. -.ttlrl. htnirD! tarl)nti: dc h.!i?.:. ..ta.li:n.!nr rr. nnponanra pro\ocare de hrinne.l!ar 'lnli .n t)!rLnL Jt t0L'!1rx dtf d\tl"rt. " .e ?drlti u .r.cate culttrrilor dc legurne \unrcruzale :u \ucul . toLeDr lt.1 ' ' oi! nccrn cuoscurc cir nr.n \rhn..!:t1::u1l!k.Ddsi de\.fi !t1) Lntut!.. h.!. h i|.lda. . (' i'i-!hc$Ln in cclc Diii ascunse LoQii ce n.lr ht.nteos.).t de pe culosrlat prif un.aoneu 2 Druiele pror.t ^i!t trnptlu.R. P.a'eceru exi{a laraDente chiiniccpcnttu conrb.dt t(al!. potI a L.dc hrif rc si -e.ir mai alcsp itr faplrl .:aLsrersesc sar.tr "1rtr'rt! ..l a ri sta d nLl . lrt l.' .rllrnl.ct t .t&! Dn"tnnttn! or.( \ \ br'1e ^' i1..' lt.r ' !.deprtrem dc otrt si nnrsnrtcrcavii{Jzel. I)CCI DE\ I A I IS I'RIPSI]LCALIIORNIAN /. i.lrrninrse ierii da.i n { i d . Jt rt.rierea bolilof si dturtloriLoi cslc progtuffa€lenlru edini acestxi dirtretordeoseb.r'" p(r' | |cc r'd.A FsrepolLtig. . depunere oun .t (lntrtttl d t. ' rnnrk\1t dh.t \.rLLlttt t. '1 "t.iinad' ul2.\l. n ! p 1 .ualdlloD gisi nrai 0.t iltnLh. dte . .ryanrn./. ..tu it.n it.d nn! Jn) t.. '. .n"r rafidn virturi de ci€stc.. ti \'rrusLlPetelor cii|cipalul\cclor pctrltu Io atclof(TS\\v) ldcciirea planlelrtr cu ace\ivnrs caresc l.rr.i nruhedelrli] desFe acen diunfuor nieBiDd pc mainnrLte desFeun druiit! . t.l u rJn n l or .L .ii cac ci-{ubeLe de Btonzr uDclc boli iiale cun a.:.dle ltrnrkh l. h pr mclc2 r'azr lafrclcnDl mobilc actrc $ !e hrlnesc.reEr ' ll'.t1ndi a.c.titr lnrn! dpat tirrnthtl topitur n .c ri nnnuLlirc areacest l .dc ^ ohar cp c r r t u a a j L i n g ca d (o u hr.t.iilidu se cu Nse i00 tipuri de culluii vr1.. fnuzulite reE. 'Pe .r /c.esGde la ou si lrcc prin : sadii eflfi d ..rsu i carcvo.euDi dir.lDcipnrl.tllu! Atllt]tlbL I rnlh tL htinn(.litnJit1.loare a ct4ii.I 1 .\i ntrrlhl. dc dczrolhre de preptrtnri tu0n L. &t.hh t nq. cal crDoa:tcnr didhccii sauDrjloacc dca-lcoorbatc eficienl (D G RILEY 2001) (David(.irtu.INXLI1]TELI.t: .\!ttrt krn4 rtttrrtl tr. ttLhu !. rohlhtrrtr.li uherio.l. ! 0 C D lr . plailelo.r dc Thripsul aE douar lrpunde gaude sazd. lt.] ' '.tt. t | lrtht. a r c.d accic I Iiz.rtih.t..zdc \! luctu'(..e :. J .nrl.1 r r'r' . .eluiar.l.1.:ljr./.h .er LLLcrr''.ni accsla rar i . r!/. \ . j ctuta I prete* sa drasci Sror i'sede THIGI\loT^cIl( r.

etolaii le repreznficonducerea i ARDEILQR CONDUCEREA re.\te.1.uucnF aupra lor.c acliv.\n enr Llu.grnL ti mictornre I popdltliilor d.1!.e hhchcdli li. L0 Lnrvele si adultiivnd ii sFcrflrl Uv al luninii $Lb400 nDr umanDuatenici o i. t) .inccpindde DE NOTIMPci activilatahri este indiletefi de a.d.la.. blocfte: conrn. la 8lo'C nLil. /i. finli.Lne de dcaptue. comb. r h(.rere inl.a ld 1t)-15"( Del cttc Nte. & r deconducerccste Operara C i. qntinath' 3A:tu rn ld 7 onAa d nn n al & 200 otuill l i! or la adultestecuDnnstint€9 l2 P cd o a d a d e d e 2 vo l ta. tat lLlPnr 32"( cichll e ffit ai Patli ttt t .re loc obliaatoriuin SOL.II iripsul csleinobil.r!e nrt)tt ^tc rln.'lpl de bmte(2.a e.n.r ft\a..lc:raltor dnea:h cilrd 3a zil!.ittltl: nusculr Populaliilc dc trips $Lntfomate frajorilarde femele.l\rha.r lenuvdrii .n.1. I ll Utilizorea folici de mnl. h oelo I I I' D r' \r u{ P ral o q Df Dl o q t / 4 Dl F RM ^ A l diclali nrid de tenperanfi.nenrarn d.ilL idnn cuprinsa infie 25 35"C: Atertie i.a( tp.zi |l ninid Fpulaliile detrips dnrt-oc{lturil de nrd€i 6cere femier poare tnp$Llui de2voltatu Cunoscand $ale aspcctele a dau. atu. forne de cu roi.malett Llth k linPul \1r!.h 11.t rcfi "eliiltd a rite:. :r sa! 4) ce pornesc .t tttr ttiPen.lc.alAtunde celelalle de ot|d sub cuticulaftunzei sl apirde coitn penicidelor depuDcrea enciemi a dpsului doar pni 1nc iinposibili conbalcrea $iginolaclGmul.d nt1lKntndtuPtthi Lllaat?u dlth cx6tn d@rhtlr oitt. iar t{.l€ ici erccpliil ptaclicacestlucru.otinp: lemperatudoptinn fiind de\i.tului ctr solul n rriptilof nt lazclc 3 qi .dull .? spect dc vizibilitare rrtofldt tu rdl\1tct.w tn"Pttij.tu tt nt^cnltd alh.11r Ul l.lit fhFtn. ll aptuape ci N rrnr. . dp .fal.marQa in.it in ielrnologiadc culiuri . htutu. i1 utrliri aPthP f.ra'tiot da tu. tntulltitelf ./Jr.ifo.i1dcli \i nnP li v htnndscd Pto\ocatd Paenh.fu:rohd!. bnr\s tc ixntlt.ftotului catmaielicicnte cotobareiii ia da$rile neccsarc ICE RI TEH NOLOG ALT E LUCRA h d luR demdeigar Pnnlreceleinaiiinponankvengirehnolosce nruteLor palisar$ se.t niclore. a rda rritl."rarp?. ardciultri ! delenii aprorn obligaioric ci mnsurn conol. a.2l zilc h 22c(' ld 23"(' dchtl lat . tlitii nt n chtd k' . s.edela tilet Atllit ld t)'('cichl d!.

.e{ nodel de p.ipalt l)oat I de 2. dc ascmenca .altde s au obdrul la ardeiuL aluncicind nunrrul de brare ldsate sas clasic n.plmenlarc seoprcgc aaldoica ntcmod In pa. pnn inceliDifta Ntofonamenlului dezfoltiriivegektirci plartc pc nri. deoare.f. un trumir limitat de linari anDciopemia de n.leasA pali5{.ar rl ard.ca . lisarea acestei flor si frucifice va .etc ) in are tierre lulpir.lisarc planta: sunr i nrdode defixarea areil)e.diculad. inreriod in schirnb drcii hrb.arclc fo |. o r d u cl l ce a ma i b u i n p o d trclivilaleacultur lncazul ii i.gaicapur si s mp u a arcrla hza pla er saule:areaare. l99t) ln tunclicde hibridnumirul de bnte crc pomeltedin tulpina r:in.alelcuinllintra.ulrLrlde lonaLe.azuri arcntcfcctclc tcinrcn Iutrg irnitlrai€asaurr a FiiinLlli bubn fioml dela pdnnrlltrtcDodfcnh donerr recotuandarea Do!$ri in cazulr&leiuluigrN qu end si du se nrLatNe lloarea lau l_' ucnLl d€l.ra la inlcrnodiiie 2-J in furcic dc hibrdul !nh.re i planlasi se iiDcasci prn ltiere ruh .l.roL$rii uhc.a scrnnilicalivta douaceana regula paresi 5eiplice dorrla culluru de rdeig'as erlbenc xsic.e l.r Cec DraibrD..i La internoduiseinltfurt si fioile sa! nuguriinoELicei tUlln de It ncnodul 0.ea .lrca nmnrlui.idu il br(ele luplimentire.odudi!irarcar'planli ir cc c doui.i Ar.iaracene f€nomene a! conseciiue asupl de. rar penru derll glas ro inteprinden in conlinuare lenc $ rnonrlrrrm pc pnvind p. utillzati nu rebuic si fie for.ca brolclor prnnele r.irdcroa arclsi plamoil.ir e hibndulareputeEvegeklivi inare\i genereaTi nelinnlaL llslan noi ser_nlituri la 4le.lasict caresep. cani eri.drc lhcepriD:l oe1.ipal b.resre $alidud de o ali pe to!1!joillimei In ci^l iir carc sc unliTeaTi a. lbst 2-4 bmte.ral..de un 1iru\ quree{e idtifr Firniil lingi pianG Orica'e arli meuda.ri or sa! nusufi or floralisi listariLor dc la piiineLe rflernodlri (B ALoNt t P. I saur. liind hane n.indu 5edoarcire u bral Aceasri inlitrftre a noilq operarune de bmrese :a!e pi.de luodelul olardez(palisa.e Dr uihte{ 5e afi pe v.me ? h*rpl. (.ndu.or ri. tnnul intehod PALISAREA I Palisa. degencmrca liTiologi!al planre.ioare srave piodrclivlitilpclcmcn L rg Dnr i pLaDlci si nDplicn scedcr.ul bifirrca di' nou)seinltrurt rolreb.ea r.lorset.oncentiaiea scide 5i dc^olkrca r.u pri". in schimb la cultuiadeardeiemsrs! $a obscr-ar ci lajarea utuo rbra t e l o r .ai nuhe in coflinuafota urmtlorulnne.ea alt$ lrce tiecire te l)eor.Luoru de Nrnci narc . ttna jenereaza inlit.acricisl Laalte.tfua sustiDc utilizaroa rDri inel spccial dc p.ponan6 elnnliarcasa chiardin lLa de diueur n.de.+iuieaundenecarebn\lasarse .aniaiulace{ei mekrde e{e obtine.lui pnn fiNcirea pcrodicii(fuoctie de rihNl dc dl at.

caEalrfel$ar rupe.relor Se coboadri seinlitolr. penrtulonale sau castrave! finrd necesar un alrdp de palisarc 3.etc) Modelul nu e$e suscnabil in onditiile in care in acelasi solar se practictiorariaculurilor. Astfel dupe phmare Gi dupa dczvolrarea sulicienG abratelorpentnr a peflnite mdcar o rasucire a arei in jutul siu) se urilizue u sistcmusor modincatsi adaphrpenltu sollni al modetului olandez de palisare (conducerea tulpinilor se ascazt bobira de aLt in captrul rtndului ce unneazi a li trincipale) palist.elinela spalierul I plartein lnncliedededoharea vegctativi a plantolor. seIea.penh an date dupt atijicopilnea periodicia ld$arjlo.otejate prcdrcrtucre nrarc dc bmtclaremlc care .ietini ri eficienrta iNdeloluispaniol de pilharc sellreLaspalienh capet€l€ rendurilor.Metoda esre slmpa. nonlare. seme. dupi tulpinaplantei pandb $i seurcatirul pe cel de al doileabra!al plantei stnnade sustinerc Se coboaddin noDala de palisat asrfel incdL si se lbnrezelilera W si se contnrDt din aproape in aprcape pani la prifra planti de pe|endcnid selaiealade palisatgsele.gt c! noddesanra dcstrstinereapoise peumetorulland eia prccesul Pe nlrcuNl de^ohirii le3cra ve a planrelor penlru prctejarca in speciai a listarilor se utilizeazn o varixnrd modificatt.apir. ionint.qi aladespalierul dinlrun capit. seapropie qi sel.iar dezavantajul !r fi costul foane idicat al rqliz-irii infrasrnrctx i dc susljneeGpatici. cu volumredus dernunci$ aE avantajul uneiproduqiiridicale daloili nunrtrului p. MODILUL I\'IATCA esre o conrbinalie a cetor2 hetodede urai sus adaptaticondiliilor locale.easudepalharcserepera la fiecare l0 40 cm pe tarcuisulcre$eriiin iitl!toe al ardeilo.seIeasa de spalicr paieacealallna iniUaldarpe randuluiApoila: si se.seducebobina paniin cehlalr. nefi nrdsuslinuli suplifr eniar. 2 Modelulsprniol nr capctclc randurilof sei\eazi spalien decaresunl pnnse parte fiF desanne deo pentru soslinerealor si dealraaplanielor DinanP intre sinnc csredc apionnaiv r0 ctu si seadangtreptarpe parcursul dczvohiriiplan&lor Avanrajele acestei metode suntvoluDul redrsdc nnrct penltupalisa'!ti lasdnre.a!5 celedour aF asdelnrcir bntcle ardeilor nu lor nai sla aplecari cu si lestarii riscde rupere subgrcuraroa fruclelorOperarnnea a. seia capntul nruluiii senergela capitulrinduluisi seleaga cu nodde sarDade suslinere a pla.

tuui aP.inJridqsE\

ntur s.r

Y
i

#
DEFOLIEREA
Nlasa rcsclatiln a pl.nrelorrepEzenkle de apamtul fotiar estefone Ln'porranh doare@rcprezi.d fabncasa! buctuhna plantei i. carese produc toti compu$inecesan dezvoltaiitroilorlesutufi9i orCa.e. cresteiiftuclelor. ctc Desiesie lbaneimponadsnavemun apaEtfoliarbniedezvolldpentru a prreasusline breni cet nai nulte fructe suntcaari h me esrenecesard d i d e p , i r l a . t rorad i r In i n d e l o e re \ r r ai I ' uDor , ecomanda defoli€rea cln ar ti: ofilireari uscarca thnze dalorira e.thtii
''.icrflc ", 'ge 'pl6 liuzlc bazale). iecesnatea urci acrisni.Daipu{enrice ld nivelul soiululin cazrl serelonsok.iilorcu rmldirale mare In ozul cultudidc ardeigrsin sere defolierea pina la pnmd intemoddupi ce yau si solaaiestcrccomandaLt fimlial compler re..tanle de la prinreie irxemoduriDefolie@ ajutnfoane muh la ac.isirea corcspun?itoare a plantelornai ales in pdioadele cilduroNc Lh !Je d la ^1",a.er tplonen.eiri d.. a

UMBRIREAARDEILOR
lD rllimji ani sc otrse^i 5i in lara.oastli liri nici o urnu de indoialli nrcilzliil gl.bal.. nrcilzte evidenlimipin icrn blinde. cu p!tirri efecrele !i jn mod spccial cu o iirensnare ?r})adii. u'nrak de foi celdrroasc. sccelo$e c\tal inpuni urnt sprcfinaL Daci ciclul scrn de ronde saucalr,aveli Lunnroasi de ciLdr|n atnci cetrdinc.p co0dllilc c\ccsive 5L Inren$L!te spcciaL cuhoraarncllorcu luilrtaicn luDil iurler. .ultura dc ardei.Fas!i gogosat (ardci-!rasro$1. ai dei $d dntct din ve,deni,.ni rdeicallia Nace,e o epdcnna irurlelor de aid.r |]'ezitrG afectate de acene..ndilii deoarece jndelungrr rnp La direcrt ir razclc {arellr icnsibriitare deosebila expune,e la PerttuodimnnLarrccDsiderabila a runraduide lircleaindatedeexDunerea joaresi penn crcncrca producnilor nr scrc5i tolalede ardei|ritr Dcnrinerea d1i r dof.ordirii dc dcz\ollarc a p anrclor roLarii lmeiline'€atemperatolor \e,etola'liin rinrpul\eiii de $rb 45'C) se inpuie u l rca scrclo.Aoladilor dinte I mbrirdn sereldkolziiLors )alefaccprin mal mrle ileiode tiecare ele ljrcz( d.J arai' le \i d., rar . insdc€amai recon,iid.h ri elioieila ; (B ALO^_IL K l!ti) Pcntnr ca so rr ie€r u r r n f u ! . la ,l l c 1i plasi dc unrbrre \e airplaseazi r. o logi s i f i e , n r c e i tu r'],n ., . r La de renduL ll \ccali anrpLasarc in t.jo ul rlaruL' rf "el!! mol

tc

ulcdltunlordcardeigras peoiruo e(e.r . r'e e a o ! l re dP .lde crrc ajunela na\ime ii la o scadeF a Eniperarunlor pelimpulrerii(inceFdDd rottrumbritea in ca.a intonsilitiirrelor s.J r ' r ' i k ' . r . Drisuri necesarh pilni la lunii ausrsl) cn LLnra iLrnie narsirul r r p o o . r r ' c dr..

.r I'nri\r'r.Lelor n.idi ru turllalea biu rgici lestc f.opn!-7isi Rccollatua ji la !i.er{Lnr deticftrc c{u7ird pcrdcr dc prcdrdlc pi I arortarca Drulro.ll rle i i r i r i .ce a mrn. .nird!l iuorir nic i.xD.iali carep. o.. cr(ctci stcl c g c0 cr icc aLchibr iziloflr li4lj .oaccr.ale si ..er rririului srascuLi\d rc c.ccstc $u) ratrpoar..ltri.hls. 1 . x u i e i re co lr ar cir a nr idese sin!.e{erc n ptuduct i c roixLc iileluh'cd 1'!.€.itia rrui pi.!t N lie ajlrs h Ddurirde asacum e$e oazd ardcirlll grrs se itrlben. 'tr.eene recolhrinonte dc.r r r ui .nlalca .\r cafela ntretur d(e leile in.rndnddii ir sfe..>coiducel.onro.ea rrleild ene .scfiiDlcfcnilizd€ nr [lcr PrleniaidseefectuerTi{ b!(! ] RECOLTAREA Recolra. ::nf rLapa.aricoinpusii dc 'fi rnrli ciitrcfrudelc r.LnL n frori rxlc a rtlL.if la coicc.t nrare de lrude delnrdirLe {l11. coDlidur : L!.ce.i mici alale nr .zul ardeiului lms r.oid. crindndofti conlihilor nrereo feiiroebrie polcilzxret i lega.lu LLns in scrc!i sola'lise t.i.ar i zilepe ror parcusrlciclunrlderezvolraie sau ralu.POLENIZAREA PoleDlza.lnsiccx.

L e ' r .ul de falt pe$e99% din lol onsumul de ardeigrar in Romaniaeste inportat in specialdLn . concluzia prodLclieijn andilii de penoadt lungi de lnnp desfacere! rentabililar lenrfl fcrnien nuvr ti o rrobleni naiodi I .oru cohercializat nind ci pelrrtuo Spania Olanda.ic de VitaninaC $i I l0% din n@esarul devitmina A): B l| monle. r u ' 3d e . Er A r o..ia. hrael si Tui._ dir \' r d^| r r o. \ rJnI d c '' ' ' l d.e s..reressporitcsteacordaldecttelemieni Oalenliesi (ardei tip BLOCI<Y.i d 'i ra . p o . in ce nrainrult culunideardeierasrcsLr rns profesional protejal.tatieifoarreinan nr \ a n r. cirredorisarlrucre caldurcase $tau secetoase) rofrAnidince trni. ar de' ptactic dfe loate legunele.o 1!' nai prinlrecelenli remabile culruriin momentul de fa$ din Rohdniadin de consumatof A AJdeiul elasrosuese o legumifosneapreoiati datoniaelstului foane bun ri a conce.un dnp cetnai dc fnrctclegate crerte dalontirdei de avonsciafe (lasarca ransportul unei cantitati mandchmnd hng a fruct€lor manpeplantiinlpiedicn penoadele maialesin linercauzand orataftare deavon.in ser€sisolania cucoacere dinlerde rosu) darsicrjturiiin s stenr ardeilof capia sau Eogos{r i co" .Lir . nafe conenlratie de Vitamina C 100g ardeigras rc$ asigudd de:l on neesatulzil.d r la' .d d L .

ani .r t.r t{ slf.A ronl LrdoiLLit t.*.ri:.iik or d. rrrLo :.rr r (ieierl]Svn!edri id.qs C \al. r rar.rdr. rterial c rceDurD.I ri.i notrdlall nr tr n d L .rn rl) d t rlld i (ie in p . D ]f t.tr nrri \j tl .c DU s i i p r rd rp lirJ e i u f ! L !. e h r olryi de tulrtri b.f :erci cc nm lc a hitirizil.i le 7. Dre rL x re n n\.1r.

ri a dAunitoilo.l ". opline de fenili. Rominiacuhura tu Roman'a a€stei culrun oron1010r11 i\ t. pin tesrd'ilc Sc N1ARCOSER ti *perienleleftcutepe larcufsul o din franlebatnelesunicolcacumuland a 5 aniin nulredin serele si solariilc de cuhdt opline adaptate prin elrbomrcalehnologici bogatA e\perienth.inregralde conbatelea ddunilorilor arliarea unui Frosranr (pro-oam filosaiirar) prcducrilitatca\i calirareafruc1el. asisrri uf pmgnralt obtinute sRL.a unnariiii teusilsa iiloducn cu slccesin se€le p'ofdsio.r detilabilirate a culluni.I . eficie.are!i combalctc elaboiarea unorprogmme coididilorlocale. nind un inilrator si deardeigrasfosLr sohnileJi. .ai.

lrrthli!20!) RezuhareLe obtlDrte de. l.inekfiLrclcd I picrclc aeronliinedra.lhura (l].a]ilare$ .o .d!ovnarc.odus rosLr nr Ru..danl.in.oi.ua.citab lnalc ccotronri..t) Do ind'eClile5c sr ! considerrinr o cuhuii c! drire potent al pe fir._ I ..eletL soanl c fcnnicrilor ronriDi ntrcrcle de mdeisms p. in \e.a pi\ind nrccr dar cu pas sigr'l din mar c supemrketu.

TEHNOLOGIA DE CULTURA RNl9ON LOR CO c Asr RAVETI .

. ooar'..d.. d. r . pc ciflp cuhu" de clstmrcri nD \e mai culiva in sisreDr r 1d" . . .. cultuntictrc aroductbrii diD Ro..rd.e de a . . .i .. ..n to d p r. .. i. i| ri d ( .... . .po!r . 1 r'r_ .nrg bcnijc avonare rn mxsaetc. !e.p I.eLc .birifiztotqic. "B.0.sturzitor i.i denr n ta risadu.atulare comFd lrc_ne(trspti/ntorc sar j'igare necorespunTatoarc rau depiJi.piriele eturc rt. ate. praclicta !ileva o.:.reribile dar de cetenrai rnLtreori rcvcdbile). sausubn.. " t'.r. cu !t. su4re e e '. ... ..d" . h .atr4 apa... p.r. . 1 ir.r 0 d r.'r i. r . e.d. r l' .Ln. i t . P r P( r " .foxne np'dc (trieon tr. .qi .i f ...ld si Dcnlitrerea nr. c produrt'. " .ei -r .r '1 . . itrdiltE cn ese \otu dc o oa.er .(. d ( .r: o e p d '. a.r ( " ..r . -r r.iDAvara. r. R. ue ctrttudprodtrdne i.nitate nt.iiinia excetea.r'e{iur'.r.u e\r nr pti. so p |pL. i .. i r . r . . ti.-|..r . r.laii ncinctlTiiesi sumcutruridc casravei cornison.n inpurii pracri. 1' .arc du.i de erirafea otulu SjeselL u l rtri d c car r a\er i.p^. .rne nuhe din l s|rnr.la s.-'^ cd aL L rr d r. . l d.itrIatca i!crelor DiDacsle morive uD sub\trat cor. ie . 0 . n d e \un i l pi'r irepe2. [1' " t e o p f lo o .. l 'l . re .arimpriu de p.. -! p ri.J .. r. . L ' o rrd l genenlin s.ea do2elor de ingdlan Dredupi pLaDrare r. ' " : . . " oin t doi .i pnn caharea deosetjtda fnrclelf si p r t(duc!vi|area idicali ... " a.p ..ed.td 'o .ulr r dJ(k. r L o . :.INTRODUCERE | tso"..(\clu dc cuhura o o . o u i ' i .l . . . . .. . . .n\. !. 0 . l p l ie cr . ei ..e..t . . .ia.jalt calinljve s .1 lelxrolosiiLcde cultuRaca{ravedlor crtilatiin sjstcnr idrensn ..et' or . re t e F n J n rl. culturii Srstemele dc cultud nxenslve a crstmvcttor in spdrj prorcjare..brte piltre. prodrcerea *sadr. .rdnd uhcrid pruduclia tj.' . oooo. i. deruDngencric delar5{oailia sauciclult .( r o. rd 0. lesiul Ronnrici si sLnrdstinali trepotrdcfenr t! e\porl De asenjcnea e$e de incnlonat taptul c. -.. tr i . i . .hin.. .!uf !ecu i a Ciclu de cnll i er. p 4 1 < r .af . -o" oo. o e p a..

. le r i r i x r r n r N ' .csa i o isidtrni incil/ri .r ii \e i. . rr.oPciior un nQr $: 3. fle\.d Li.a n lc c . r e r !.r d l t'l r nto!.-' .g e SEMANATUL 'p rl\elL e IJr.l. ..r ll i r i.' ' I . l . c a i. \ r d k r l .i1 idrtll. n h l L \ e a L d rli . ! . n n i r u t e \ r ! rcr trmdtrilr i . : . r ftrr. 1 .t r oilo.a\r r i er .fe 3de xr efenh.i:.biai si npr apr r .. t) e r ' ... f srrLllr ni lidrLe dl. nLt\fd i.. : ..r I p.] ni rrL\LtcLr L . :r! d t. \ n r n .c\. ' j '. : a..:T:-.i iiilu.br r.xsLp. c. ! l J c : ....\r xrirp!r! le ene o|]ligrtrnL ir .oF.1. L . : : :.a n ra \cl se i) tr r r t. ld c x z rl c t rlt rL d .dn.r ^ ' " -::-:i . r r . ' i i r . ..i o crp i u r sl ra ri L . + .r .r iir p rrt .r.i . '.c cn c n . r p .r . r a . i rre trl i n.mld dc S.nr ccrDr0rddr iknnij reho. d re c r io 0 a .x tnr I t t r L .nc scn:Lia.PR ODUCEREA RAS ADURILO R \iLnl.e! r. i.\. lo.i7i piru. apoL r c i. .!:: ' l i .i. i a r.rnirrre lru de ra r I i S e n i i te L e d c . .l d e l u l t|t r]a 1.L lL tr l l l ) .ia. dc cr{ rii e\rrlirf+ril n.. n rd u ri C e r n u n l 'zadm ..\.:l ' l).xL.li) .a in cazultumalclor . -L ---.. h d c c rlt u a Pci l i tr |.crcr idnii \dii nc.l Jc dirriNx..-'.r d c 3 . s \ t'/x d c.. d r c r i i i .lodi .r tNrhu ncr!rcrr ' j I .' : ' .i gcrnind \c r.c 5 aune se)iir .eclii g[ircc.n ...Dr 0ta[.+*--- a.

e ri.iina1a inchisela.drlalea de 100'% C L. prin.DarornipuEnigerminatilc foarlemaria casLravelilof Geninlenran)si n pului relari!scurtpint h |nshrir.'ccc.t turbtneagi25!:. 1 G Rn u l a l i a s a i ecu p ri . majord rlft h rapid in inillinre. alurgneatulpinii c..ea anonNnsa ulrenorrli a Dranerrnre.rc{ dupA ci.sti n tre 0 5 fl n : 5 Amcstecdetu eblondi 7i9l..'l ca. 6 A d iti v i d c l r n c cl a re de raDnelrii si conditiiLc ncccsare unergerdnun ottimc a scDrntelor A Tenipcmnnnoplimi de geminare eno crpiirsi nnrc l5-ll'(' 'lcnipcmlrnn dcscminarcnu rebulest lie maiDricide l5'C B ljm. . nulnin r". €rrr r.c ) sunt rdsadunlor ni prinm fazi (semanar utiliTat i' producerea I Adaos de linilizatori NP( 5i m.al un vr .ccazi prubLenie riladunl. p n J<'. scmifaluL castnveliior loate i hcur in (atenlte subsrrat de rumegus nrarmultesubstralua subnratpe bazt de trtrbd.iirdiferenl de flanrele io locu unuivolLm i nrar.de lu. pe Cc mairccomandat subst'at este sub{ratLl lrazidcturba pe bazdde 1L$t si lie profesnrnal Condiliilepcnlrucx un subslrat rep.idacinrle De relinur-i carelrn in oonlact. REPICAREA Repicaracaqraleilor la 2-. r a .o! atrna dc prcfc.r ctt s.i1 il.f.c.o|Eire .l ziie dc la *siirne se lace glrryece de pllslic nuLe(ghrverei. ir.d.u ziarcsiu ca(ondin hani€) .t l.anra\eriLor seaace ii! spre deosebne dc tomatc sanardci.:ificc de absorbt.dividualerolundesau pilratc sxu ccluleaLveolarc). .\t \' . ridicini . uninreirlde rirnt lbanescuid€la ihsirire. n'\Lar eeei . p v p t o .a lLdinii in pinnclczlc pnli li ri\i'ft (a...ca: l z1lc.arenu tdtu.rcDLcrea dco.tu re to rr.uloare.Fa complel.eLcdente -p. de ptnidDt cu subnmtdclttrrd rDcsus dcfoioase atuesrec i nu dera$noase). feih de^oLra. .ibr e dinL ap1..! luniDaiii rcductcptat a rFr $ elenre elor lx l ior La a tufdiic sr.i repicale.

l: do amoniac cooducea a.. la degaja'ea desconrpL! plnntut ti le oprsc dnr cr. Utilizxrea l/i nu are eleclencgali\easup'a pentnL substmtul de dsa. cuo rexrurtfoancfinn.a gunoiulestelnsuticienl sapicedsaC nle dnf.r eisrd dscrl ca inredirtduCi repicare cxDrittli mai de anoni& (dcgajar i 1 ' mai) intr-unriilp loat( renlpenrurile utiLizaniuiui substmrcont0\ din pla: lteLe : insuficicntnedesconpus: dadirt sali.iritiimana subs. dar t. rccomandare ahivecele pol d€ 23 celuleldvili sal fi tarile alveolare De asemenea mai utilizalesi shi\ece parare 7x7x8 cm.nt pe. .tu tepicare Ftdde cu nirbd Daca nu se Ltilizeazitutbi pe. ( F 'u d ! J ! q L n Pentu oblincrca rasadunlorde castmleti penlru ciclul I sunr roondecn diamelrul de 9 cD nl'ltunc cetnmrna.ns degjtn.tcbin.stere Da. h nlarilebaziie legnmicoLe) .siilie debovine (un raport exa-qerate de lA ja! nr canlntli cazdc pisan lr) si st iu seadange gLnoiulul dezvoteriirledudlo. ca an. ' dLt r qt iii! |i.fiq!ro.estec de grajd.dere!rtdicinilo.iqtin' I i( 1.€huie a\ule erli ca aceasb sauovine(in nici itu u.. d€scomprsii.7rkuri Dc!h. u..are tu cslc binc descotuprs ce inealbenesc nnc.ebuieaeld m{e gnja sa nu se indrzie in inllline intr ui exploziv dedreceplanelelor crcsle Frioada de plantare poaieri ui afrenecde pnntnt dr Sub$mtul utili.tu imbuitdlnea le\u: (Detodiutiliza$pe scadlarez subsrraruluisi seudlizcazimranifideexemplu str fie aoa.

d substral coiaspurznro. de parnaft de $d!re r sLbd.(r'.oi l' susi deamooiac pcxnare i Risadri de.t!eiJenra' {tr .j .r rezuliatele seNi rcdcairrfigurauinrdlorE .nrnvetidnracccaslsusi c.e d o .o c p o 'o ..ro r'.

e . iar o tcmpcand inai ( nrxDlca dccd .r .ilo 7llh. $*ului de .at de rurbi pefiu |isaduri.r tenpe.r \x ir '' ind u c e a h D g i rca tu L p l n i l o ri n d a u n adez.duale dd su'\dle de gunoi de 3i"jd i:iarea dc dosconrpuiere se Nde uiiLi/r cu suc. cu orenrirDsci iru trebxie.ullurii refkbrli jiuna cu prcblenic PcDlrr cvrlareariscunlor.nregrlrare n-:a s.drle i.{unle.onirai zilroatrede 2i r0"(.le\taiidnurii aqe!1e efedenetiivorabiLe fac dcoscbner -:r o.epicden reLutrae: rapid. Pe rol prcursul dezlolri ronstax udareferlilizare $ f.u {Lbn.r cazulureiculfu.de cr$ravei lnrcdial dlpi rcpicarc sc nrcntnrc o z saudoli o tcinpemu.aprertcnpcmntrlor l)ifcrcnraremDe.es ailenecul dc ptnrii: pedtrre .leni reduetu.ta Ceeace nn se vedenr igrra de nrai srs ene de/lol(area rxdi.lr'ii Dupa acese 2lle se rerine Laah--i -! 'atsadu. a dezv.dfroblefre! rii5adurilo.rrunlordidtezi si Doaprctrcl-:r lie de i 7'C.u TiLnsi scadisrb l0 C. cu comDozileoplDrt a de^{trarea ln.-rii extrem de dcficnad a dsadunlo' de ca(raveli reprcrlr in b!:a nccorcsptrnzilo' .u guroi nedescompus Difertnlelesuntrmprc$.

.ei"atl". ' ri i .ru.pr -( . . de nr{tr| l' re'g . a" g't. r. ' ir " d' L ' '""^ " J d ( ' lr ' i Nr\nxrcr de i$ dc crltura) cur lhripnLl diai narc dcctr DlanreLc "pe de atroti0r!p''bxbiiinreaxparlie l. "e 'rP ' I'a 'r i .'a .r' ' ' ': " " r" o .." n .. . r h ri ii :::' ' .i.i" sc otrli uniiLtarc n" lari."--1 " : .e l J e l 'l .r. .oL '" ' "1tr d rr' dc' r i '.buie dezinEdal s idar t"( LitLri'i{rL .. r''" ." : . . : Ds .'. ." i.'t'". r " .""" r" e.. inji nnriedi{rr 'rc(e''a i'mxli il iisfriLc e "i.' L isadurL pravocalc pa-lubele 'l:.. .picarcarasrduiilor r. iidLferent h .*. " . d . P o ri P ' .

r. cu acaricidc atiririci aca crior sc ccoinandi!i l? tratamenle cum d.lepitulor carzal.de muscnlila iergfi i| aceLasinod atact5itripsul.nlurenle) Cx !L allemalivila Prcvicur lners/ pode ti utilial si Topsii sau lropaDconrmcade'riplant'lelordr.ir rDrbclcfiguri anlcrdrr sc obscnd clsr pc idnze slmptomele i'.ils . atenlLc st nu se aringivarfuale 'nare sei!ibildile rivd!rilor dcoirecc existi nsculfral. iar daca I cpordercnr aracul csreseverexinnFrbabilirareaca!ndrLlsriunal regenerczc Dn.lii! pentrufdeclra risadunlor contmunora$fel de lsecre De asenener l-: IRlanrente cu P.a ace$ea si nc distnEc in r.\.nx naLarnentului e|{luar Daci exisli pericolul daci nu ele corespunzauo.evicurEnergy corna ciderii in accrsti pcrioadi(10 14 zile dc paut inte fLtitLielor nlrx rcconrardatc L.a'€a ingri{Anintelor ni acc nig!e Ca !itlnrlizatori seurili rcele.l verhrnec saurlilbelnocl Apll.adica linnl de cresretu auznld o slopare a cre$eninonnale. acen inoriv pe rGri perioad!prcducerji risaduilor de castoveli !liliTarer capcarelorpcftru insccic cnc o cordrtic obligaloriepentru Drana-qcDrcmLl combatefii eicierG a di!itrdlld dln 'rsadnili Dc ascmcnca li i€conrandinca de la pnma saucel d'ru la a doua figaF sn se uliliTrTe .!i conceirqrri ca la.

adiculartf.s. s.(!e inrpune nerisijQusoajtr a spadrLiuj nr De aseinenea.ea anonioast a sistem!Lui radiculaiin:rosarca l!tpinlj. WW s.sc.10.Drdti..:Hs'. iD caztrlil care!hiv. iI cazut carc se rnrcgr$'eazl pesrc 15. secelr.nurea rnoucc o . alacde boali Refcrilofla condilnle jo de tenrlF..ezisrenli ninh fad de nrentrr 1uis.asrarctr{ foan.e{.rl. scunai€a dl$anteLor inrcrtrodxle si de . geneRtic) ctrm ar li Spnnrene Srtna\.nt ttilizarea r.tc arcpicaretarir unclcdealtele seiDpune did.e! dc fum.cclc.nrndim si avorin1!re grili ca usete de iii..u tus.irc si n! Jeqajc lum Simptonieledupa ca.ne bune sc por urlti..gxroas a tstem!ltri \egdrativ.a asronutricmii (ingrasenjtrr tclnce de uillm.ifd nr citrd itiirda lor ltf rn' a erna runlirca i0 nrdime a rlsadurilor lvlomerrulra. :-": . ddTru k ra !.nturir drn xccaei pcfioddli.l t:tnd i'rccp si re atiDgi !Aflitrileliunzolor adincente i .irii ene arur..dc^ohare .e5t Fianlele molir vd rec.*ffi h€FElffI'r*i$.Ca 5j calciamcc/dcxpl.fsibiLc tr li.csefdie idenr nca tiradctr \itnrti dubjisdcctc de insucire a frunzclor de casraveli nr sR tirorrrd n cupi Ln c\eJnpLrL de n*gB.c cl! Dc ascmerea de.esio asrotrudcmi nrduce dezyorta.

p area dc)nu $ aplicabile iiceliilrercresterii decsldrra. st seintarzie nai nnrlt dccat nr figun umaloare DiD pecatc nrerodele utiliTrlela rlsaddile de tonale $i de ardeipentru (pnvar€adcap6.a\e!' nu se altrnscsc insreunind multlucrarile defia.toaEle operaf' I sc acccrtuezictrlire' . f r{esareum.la maipiacdca rari. iar tetoterarurile sciznleGrb lo"C grade) fe remen 1rebule prnr De seea calcul. a !'oductiiLor reqrectaEa lui ti de binecalendaful scnri$iii si p anlini i lut Drdsuipenlru a.laplantare 20 l0 Daro'nn dmpohirelariv scufi dela repicare decnca pllntini (nui ales zilesaudactcondillile de mediLr nr sunlpropice in pnoa .r1r poate pdfi plantele panea pnma\eni) la dc zilc iNi so cresle Denoda cae.uol cu alfunai frulr Ees deevnar sdscajungi cu rasadunle de canmveti. TRANSPLANTAREA inaiit cu caFvazile d..ttbane lmg sciderea considerabil.spon si planlare.ea !i ciliFapepama c!in.emerea un cofuol buDmai alesl! tefrFratunlcdin limpul noptiipe loata penoada delroducere a rlsaduilo. a aceslora la ni aceeasi nisu|' si la casrmvcti datond sensibihitiicrescure au efecre lipsa de ap.

ictricu r soluLui Cea dri brDi nrclodi cic si se facb o dcTinfectrre Daci nr sc dezidectarca cu crca ! luiiinaiftc dcP antre cDBasaDnd nr anleridr.cu cu prodrctiile dio lufrle de vari cdtmverii D. tulia t. 5i de nuh.1:10"C de efergie pentru pimi\eii acene lediperattrincccslti connmr'l it.llai€ pcntrucultrtrxdc ca$n!c! $trr pe dnpul zilci De.i 6.g.cl o conrpone.ltarea Ten.l[ pLanlare: piclrarer deni-{arcp. sc iflinearacu molosaF. care altfel .a..2 :l . usoare pll 5. i ' 'l'J' La pLanft'eari' .rde aplicarala sol a uor prodrsc sc nstalcaTa mulcirca.oducrl\iktc continuai mai fra.e$ri rn .adeL cu " \ r e dezvolra.eatei.pentrilc oplimed.ruale sohl pentu rranspLa. .'sr.05 p.tile.iir sclnsrdeazarsislefuLl tu delegldrein scE 5i soleii enebine i|ainte deplanlnd.e cernle Li ds/n.ubiEcee sun plafte ilbiroarede caldura t ludini.elerisoluil. platrrclor pe tenen lung ibile a{1p1" .se se pregtresre lic giurile pe.D apio\imdn i0% fati de h condidi opriinc [lcctclc iDduco . inci. mai al.prnt numai saua.d.n'!tuedli dc nuLctre dacasc utihTe!7n 1or inanrcdeplaDlarei ro inscclicid cofrm enc rcconrardar ci inai e de plantre si \e apLicc coroplsdlelor.e!eir t|nna pafe a l3 22'C pe linfDl io!tii i 1.j o salfiktc foanc fe.lai.ictinle ds .. s{u Basadild iar cultua poare thce dczitrrictiacu plantxre sedialat ndralozi se .i la nnelLrlsolulLri ^.1 s 6 7 risddnireil nai rarea spatiului aensir'eactr (de Prelira'rnindoua cu lolid cu un fungicidri insecticid se slropesc aplicaEa in iesadnria sc pulin sistcmici).de.la remleralun n redtrsa li fli' la ca$taveli este l:"C crrslcica si dcTv. .td .dicdre alc culruiLia pnvi.lilareIidicati a \eriloi. J" I i i.d Fnn ptorejare ii ecoio.ralelor sub l0 la renpeorunce de8scscl3'C pe lituPulnoftli ia.la renterrluiilor idprelu.r catrzx picderi nasive iDedrat dnpi Caeiavclii ca de alLGlloalc va.i de poDriLr ii .lorPlanlelc decit in crul to. dtv.alcnrpeDlru $ c. TiLdinaiDtede nenit. crpinsa inr.econlndt cd circ!. mijlocii.iiseste dnp.e-qm sc&ul. cedrlelcfali de lte:li lidori fiird nra:rnxri crc$ s \e de^o ri.s in cazul .de. pesti!id si apd iar pluntelevor n lolLarc pLanlani imbolniivin nromentul deeve. c! rn de r buDeslnrchtriaerdi. Ne.ultuilor c\!alimplni riie.

(rhli rh\trhrie r ater .{ elere.lcl.' rutrr..ale nec.sare tl

eLc nu r.e\c. te

Dcoslrlex dr t ain,e . cas,a].rLo e\trdmpu, r sau i ptrnL.n. cu|rii\i irn e l-r0005 :lii00 florterl,r.dr..ia dc. f.a ilrnoo planre/lrliilLi CaDr tildepantai€ieNlr llr l c c r r n i d c si n t il ri GL rcl l t,.i L e d ef.i o ri l \ar e r b \ a , i f d k ( d i n .rl . cl a L c i D l rc ri i duL. \nfanr uu tlGfuore nr'. n ni rnruAaproDriie uimalci.: rLretuaG rnir leDi,lare) Cer rur udlizarlin.rodain . .lnl I cnd cci cu din :i a l . f a r c n rrr i rd l n d e c\e r d$ar 1r ' xr e induicapFpr ar . o- Pc i:r : ,i r a1) t i r { Li l c r(A | tm, i a i i rtre i tn i l ,c d, :i ctr .n$tuledisofLrtrlcazi ll. di$." reihT,ndL sr o deilratc dc xr

cu doui frlid'tr]dc f'Lie si fie acoperite ca acestea .einctlzile€sle obligatoriu cu adnii !\r. EvA de acopcnre onmul rendil Fpren i folia prolesionah cu efecllemic cr d€ iblia protesionale iR. iar al doilearande$e reprez€nrat in ahra inft 15februane 15mdlie seimpune adirivilR DacdseDlanleazi in ae' de DE-nta loliilor ;rofesionale si un sislendc nro nre caE saasigure la t€npduri mai mici au loc aaLsi ta'sot cel p;tin 10 l2rc d@are@ | a {. to .1 i e c'd e 'r.i up a er e- Pelr rd tsn pera! i .ro : i 1 deo, e.e "rm\et' maiophede condiliicAt a asieura energiei deincdlzire!ipenttu ecoionisirca nlialesdaci plantarasefaceitainle delunana{ie dezvolrare acasoavetilo! dar cde pe mesurice lor n sLudiate sc utilizeu6 ren.olosiinoi nei.deajuns pc scarilaryi in de a n implenenlate sodiat€.lestlre si irbunntinte ad sanse (.l,iile femi;lor romani Una dinre aceslenoii rchnolosiieste cuhura extalimpuii dasupra solului Armlaiul trel.dei e$e dat de caslra\€lilot la nilel ndicular, coDstanti dentinemai ieftino tdnperaturt laptulca sepoale pi€rderi in toaiadasasolului deoaldurn ncmaifiind in ngua urmaoare este preze.Larsislemul de cdlduri langd planla. vd.€ . le m im oe r e d . . r s c.e . d era i n tl ! ,n n -oni

_a:tmvelilor esallmpunl Dresupune intr-un sisten no.kl desupr! ' r"Are$ su6a de ctldura Pdcr,c

tot de s.l n'b$mtul dc crhurt esre,eprezenlar inctlzirca cuLturilol nai economici !i ericierle

lla

"xg-*-=H4

tasiti pfeamaF l)c,avanmjele $r su6eledens. pro\inde la eveiluale nNurcie.d a apci a solulli. caz in careridiciDilc tor n $focatc drenarea fi trndr{c astfcL Mli.itate.la rivcl ft dicular

RrcAREA 9I FERTILIZAREA
cultuiilorde legufrese recomand. inarntede nniiirta.ea lnordeauna mlnetaLe rezeNelordeelenente si analizclorde soltienrfl relevarea electLarea i i{ ' od . oq ir ' o. e I d ( PH ' ' a plaileLor. dezloheriioptinre cncienli a unui t,.g.am dc fe(iliare adecvar penh, pent! fructe sdnirNse olrtine.eade prii,!i ffearice !i si I'orejnlii sohrlui in caztrlfcniLiziriicinravetilortcbuic tclinul |alrul ct drr ntut d. olrimt n] imcrvalil cupin: a! o dezvojlare vedere al pH trlri sotuluiplantele inte 5.5 6.5 Utr ptl mai scnat. mai acidiohi lljden'ir d''?v'hT':' (l e n e n te crrr ? . li calci! s. fo .r indisl.i rile r3rr, rid . t r l , m i a r u n cl e Celailnllindicato' t..re impo ar al indic€le .are i 'so.'t rchrc: cofd!ctivilatea,

zibileindecusula. revenne i EluaE a dezvolltrii cre$eriiJi dezvol6nivegerati!e e$e mai nare la l. can ale 'apidi pesiun.ilatea sotuiuiarli de nlcepur apei si nufi€ntilor in planti ar n putornicmiclorita si a$tal perMda de cu ciisaliiitalea vegolalivc ar fi mull iilarzialn.Lonio.a rezulrat si i. de saliniraral soLulLri) EC-uLcste un indicecareiresoariconcentratia +apt)si sernsoadnrds/m saurnS/crn G.eal EC ului esre ca pe plrcu(ul de^oltni indiced€ elinitatefoanescizut.ansplanbre cu attr reluatea valorimari ale EC ului In panala chiarla stopare in cazuriextrcmc inlArzie deastnroase ale ligurilelmiioare sunrprezntatepe.rai nariin planti dsat in el4ia solului.subI ds/m pcnlru perioada nnE I I 5 ds/nr de recoharc conrinuisi senrcadrcze tiinaialesin consarb utnihloarclc cfmrc: desahritale Explicaiilepe.nti nare a apeiti nurrientilorin reve. accasli inlensA ade^oldrii vcgdatne Daci r"n stresul lranrplanlhiisireluar€a pbttundcrea ilai narc de I ds/m penoada sali. salinitate unei salnilall cEscule liniliza.c: un ororam toLarncuecLde .dice scnzrt inediat dupa lranspla.ilel radicrlar dat.neadid anfel estetivorizata . pilrunderea de Rlinitatede sub L ds/n are .Alom orede la schinrbarea efectele devenind plaftare puncl necesaf ca la solul ii aibiiun Din dc vcdc.ioiilor) dintr-osolutie(satun la!atistiile chiarilici deEC ale solului.rare la incepurul dezvolliriidA.io$nolice pla ii la .1tupnmadaldefeclele prm! neifnud p€manetr{ la nivehl solului.tu elolulianrdicelui un i.rutelor. Castraveli i suntrbanesensibili sahidlii v.

geneDI iisrm\ cl o r5 € p o a lctacer adiculrtotiI r 5i 4 p l i .u.ilid soluh'icrn nr ri sa\!a\ o le]l.r leelnL a c( irrccpiftl cu 'ulr p ncipiiale iigirii pn. dc lilinirare. reaplird o lehDoiqic intcEnd dc len.i0rle dc redir Dr 0 | in lu c rr! " ' d e ' 'r . Narcchlmrnaifrult.i o I dunci pe aceleasi drnrn .ililii 5l F\i.i accasli !tori nuri ale dnrnilii sc inrpu.le. rnda.iig'.iai dacli se ntrcgislrcaTii d.ddusc.i.u produ!: dc sludiu dc lngarc a prtrDs in l. n ( fi 'fr ! L .xneLeronrinr:t rcchi Drca lehnolosla qi ri\r duar 93 Lairigarea cultunlo'.ui nrdic. delili. s e pur4 nr' ronrrn' 'i c ! t u h tr J !u !o . ingrisaminle or al$lrci.olosle nulen$ dc culMn a caslra\ellor!€bric si lncluda lr tinti 5 planre !.dtseEcomandiratlicarca i.lizarcarao\a1t.ii lnendu4cu nli.sire! unfr tchmlogiin. a i ea n rg rA l i n ri '(' ' ''Pr''oi! el.aLl "el i o! ( .scizutdc slinftIt salinilil L ti ilenllncrea PcDhL scaderea dcingri\irnintccuii ice foanenrtr pcrio.cvc al etlcield rliliza. putin a rliidui 1o cu plarne 5i iChcarea reperari ctrapi cumtiic€l lrrndarea p.urol dc reducerca a lali.rli iir r.

edc xcelec{ilid1i nu ral !!'lndJpiod!l.rl!!c1.rc. crc$ct loar lc !)l r olid a .odtscdeteniliarc nnProl)iilchnol. .'are se por redea l.nc) Picnleirlelnid i! it!-"7& .l.1.c)si adDnrinftE p'in instalalie..revu a oi ficiile Inbnirtuilo nstalaliilc til de in3rtla ni' r'L nrnr Lir0!:! accsr de utilizare del.ilohdat. ' 'aplicarea ' r " i ' . 'ninerrlerndiculari prin iirPfurlier! \i pefrnL adnlininrarx (care surl coDccpute dar ddonti oiiticilo! duel.i :r niearcDrir picurdr€ re.scNcnidattrri solubilnijriL hlrenrGles ioara soulL' FIL'inr ri. h ${re gitsili de.ldndi nrialdiilc DupiiaF' iriains*iinI nleLo soLLrbiLein rF.arccc dccir pcnoada i.llicat ri|r1ccpoilc chirl st u$]ccplafta de sc scilii tari duri ngnre.u o tL l i 'i .ii \i oril le\'i{aE n..t .l a .oarte " il n ! . .al Dep.rzr ic.r'ece rchf.'.lor. azokt de Qlciul. na. DdilLLL clll.r i]€ incoDofa.ti bd lrierdrlidco.1i c\! al rnp!rii) sl inrph|iii monrefruluide aplicare(|liniivara de\r. s au ninndarInull marreredc picur. tl!ra ur . licsil Lr.giel(CoirpLe\ auorr dc anonr.lr. jn q |' s i n i n x el o r u b i !c incnrl srD.nir rdniDisn ca teniLlzatn. iarcrcipientiL loo% solubilciir api tetrilialotLce $ concepui teDrfl x ri urili4 nr solu(ic 3n" i ( ol l o o rq ' p' .le rrarc. ( o l\l'K dc lLr ni.lnr clccreleoegaiivdxlc i.q i r p n n l i crroFar Ni pxn dc fcniiTr r e aDlic eii l5 li j.arlrrarc .tr iii!r:. l r r i i c r ..e a sr hnnlli la co n d r. inprcpni cullu ii lcinlx\.efnl si s dizolviingriFmLftele fle\ -!iaflLLai.giero!aL iri!rilirnintdle granulatc.undcxu nl\r.

. .abile se poalevcdcacomparend liguraortenoari cu ligunleumurrre ..efectele salinitiriiciescure a soLuluL darorate aplcaii de ingrisiminre in e\cesau indusplanteld o sla. €riolarea fnLnzelor.r legare.la inle un pian de lidilizare neco'espunziior !i unuL rnodeme ba4t pe princiDiile agricultuni du.nuhe dirtre cLccu delecle majo'e Dilefe... r'( iiasiri r liuclel.( .Asacurn sc obsni in iCnm anteriotri.'h ..d d e i -'d .o . no r or r etr .e r'r. ftucletu!ine.'o i .

posibil car nr liecare . on daci \redea esrc c\l. pe. :rrDrlafc dc ip comD e\ care nu sunt lollp/o li.!ert ip ne ingraiaDint€conlh e\cipieni nEolublti (ro!i ab50danr.in iisralafa dc ligare tni cicunre dcoarcce .i a c6 tR v elilorr pr cviuionar ea o ati. . renrabtLtrilii rnel cullui Dodenje de.jn nnprttieE in !arc rolidal! sol..( D alle cuviotcaplicara nrg.r. r n de apt.eazi ! aheprobenre unui fcnilia$r conforni rehnologiei pentru deapticare !imomcntuluif'opi.en -.Ainnnrelo. r r u \o .Drinera. iar ltiliarra rehfologiei {le .rau rehf cc ltoqi so ubrlesenplici dupi dizt!rre nnp.ri .e carca ioe coicepulr. nrtodeauni t)e roiari ctr ir4 de dez\oharc a phDteiI su clriardelocdici tcnrpenlunle sutrr dore pe.prclnra unul din secfelete eticieDrci tcniLiziriis.eunicu apadc irietre 5i nicrodaI' t. iar ingfiii.di(s.riteL.tru fixarca lubnanrclor adire) 5 carc conduc in prmu rird a inlidrdarea duzetd d€ picumre la nn si ptrnrelo.Udttznrea $i apoi niaic.asira\diin serc r solrrir P c r l n r .luLrrlc sc aplici ntrflai tdn ifcoDoRre in rnasa solului !i nu p.

.d"lord'. zi1|ici a pLaDtclor cu api si srfocarca lnul crearcapr.: in aponul oa lfcbuic con0eitarn .caunor prc*se oaNale ale pla. . recoltarea aLnl planLare recoltai.01 .n L l A zo t ' o. .a Prirnelor palsa'c. lcsumeimDotuir.aslm\!r PeDhL conrbr!e. plar oricfidiv ca.bLcuciorlcg.l! lir.rca intlorini marirea '"pidi r) re\enlIa rapidir pla. de ahfcl 5i la celelalrc in ca^l casl.o[balcic a boil.u.lclorin un! lror nicsurisulirite lranspl!i1ait fig.rca h bl ifien5ili.. ridicinlof. in Pnnia .. dr| 14c\" r TRATAMEN TELE FITOSANITARE eicicnli a diunilonlor inltu cu ru'! de .hxre ed.r.i0ii1oircspccti!e0.cdeboh saLiDiklc. ! idlarcc\ccsiva. secedcaldura..e2cntinr .rci nr condidilcin ca.ctrLa'ipurcnioi. i.en .ri. tuft.. poioarar sincmrlLr dc rccoll.le prnr€lorhct.a\erilor priDrul pe dePoksir..a.c(ilTrrca la tii]ln i| DNnreniele ccintelenulnlLonrle cre si satisfaci ingri$mnrelor de o nranicre rl)lica.ea pcrn odc?roltare arm.nidsi 5roDfini a plartcor recdlare ii cazrL canra\elild tebuie snse|nri corr Penlru.e l.r s] dirritnior.tiri rnsnn J!ir fictrraretice polilrili iisarca coaia. iidrc.r .ea ciilrcc penlrucrstrarel t.c pini Linila a cr.!.e se bazeaziPe e\Nri€ i irxLclutr-lali 5i rorpcn c c! n n conparidelruill (S\\CENI irrl o r u .c pfopiccdc^!lldrii ofdnrea ca(mvciilol raronctii de mednrnu 5unr l dczr. L..e\cutc ni soL tlniliz ( alcid s i i r a p l trf l Je a t.esuF..re de sufasalurarea in cxzul utilizi'ii nigtil poblemc cc aPar s.Drnrcmrc tanc a ca4L n. i r Ll c N r a rc si d e n ro f{ra rn c .. prn.l.orlirtrxfe un pLatr Pc baz.i.letllizr eticLe.lrLLli clc.i1.

:j i 'I ! E I : t! : .! : := .: I ?: i {. I a : F 5 .. E.. a i !' z .3 12 3 9 a i L'l :t: !i iaz a .a : t .' 5 a 2 zE . i a-i : € .: : a.

i conducerda N lcnLcnli'{ PrartL.pili.r sclaccpe pLank a sLslrtre de ll\aic a alerpentru . Scopul de a tupcloli |tiariicdl p in piril' I ese. irnrl atc piri plaolelr rtsucirea popul. | 5 m in sus se lNli si .ilea intct:.ncrc vdgetativi niilriuc Apoi pe misuri ce Pianl3c'ene sc lasalislailor prnu ril a c t .ajra\di cornisornr sere5i $laiii acrGirca ted ln a.aDrci depatesc COPILIREA RuDere! linafilor snu c.ea La ca$rarelil extannipunr e!:: rcconijxi.ealr iolarile si ot$ s deschld icdDerau'ih Gmpcraruirlc Ne: l!nii ai sauslle stllrsilLrlluniicA.: pcnlturru.:: inra( penltu iDlernod o DriitrLl rri \e nD Lislln.loslitczi in datrna |ana I inrorcscerle.li Lx talharc! pe alr sunt3 metode pur a spccial de Uindcrca ateisi flaDlci. r. a p o in .ontini adili!rUv) pcmnLcclPUti.d scari Dtrpiiuinitatca lsrc dcja nnarul rimane dcichis perm.legaFa rriLlza.l d.lveliL.ilicar. asernenea sale prln riicrc b actiui.e si E€u dc \iidccaf. cr. d :iDdrceplaflei .ca unui ineL !i snnpLLr llei detnlaru-\oafecslcinfi$ h patori le.r limlrar nrFc'ioarit si{cmuluidePlisdc (h simi atunglaLi'nira si se deoatece ernlt nsc cd pLxnla Aia nlilizariDrlrebuie sallc foancsublne grcllali De tebri.si areiLa br. Dollorlrun.HNOLOGICE TE ALTELUCRARI PALISAREA Palisarca cast. cn produside f. ar su s!i a l d o l e ap e n tfla cicic pr cdur ' ir i :r ' ' r ' ' \ r l r p h ' rl p n r a i n ce p e ' ' .a tropriei 'iDeasca palisarca penrtu lclunlelor!cbuie s.t (:-3 oi saPundial)a tulpinii i.ieit 1)elitri.ti: sausolaii depi$e$c orinzrlui cird tenrremtrftdin sere se nicriid so:: pe Lalcral dinri.lizali L\ rciinn ci E.: cir Draiintensiri pentu a cre5 '.e caziidiferentcAnds i l:a .l{sdDdtr{c tri nj\elll sir Nlr' n^ de a cft.e! i.L. nlllizatd perioada (si. fennanentr chiarsi in periordele iinportaru!l e(c ncccsarli in riDrF de 20 30 minule.r flarteisar lc-qmca castm!elilor lorduccrca !e ari sctice prnr rlarlA oricarcarli ftebda aleasi periodic.ri. zihnce piuivafa sc fac lelnni \op delrenie Nlai r0'C trirziu. lie s$b. unuicicltidccuLtura 4ER'S/REA cstcturd: La culrura dc ..l lii re faci pnn ru ercalo' dali pari la inildmca dc I l l r a leeathct. tansformind .

p n r d e p d n t'a ri cu ci cL r rna.i de e!entuale i'i cazul canBvelild dnpuni !i e\tariDpurii.d adninistreazt xer De plantide o cvenlua!i urlecrart cu ageiti!at. i te. .eaLuc'.e. inu:uri iomli hra a sc dcschldelr aceie ceu. nun (ace$hEru se inriDlph nr . susline si hnni cit nld n rc fnde \um cazun cale esle strni ilxi ilulre defunrndcfoLicre unorndin fonTe ptocedcu ii epana. imp cd caien a aeiemiiva t. n'l Lind a fnrozc(r d.e crc$ciii arct or' lori coinrrsii necesari detohar pcDlnr a saa'em !n ap.r:n: ..a si llucrelclelxre. intmre in plarti) si imcdiat dupatte.ea DEFOLIEREA lolar cnc foa(e reprezedali de npa'atrLL Masavegelati\ta plantcLor fab'icasar bNitanr I adcLrn care\e p'lduc i portantineoarece '€pLzinrai dez\oha.i delb!.p. dc.ea arn se detoliefcacunr niolivcpcotru care 'ecomande .Deces ilarer cu rnrdillre sereloisolariilor inliedica iirhibadrl tuncria . (m. .u nrosanltar dclolicrc)rebuie iinediaraplicat!r taLaincnt PforeraEr planielor nnboLnivi.rD1ni!iiiDndcicrrc a ttunze datorni uscara unor otilirea $i a r zclcbazaLe) de\la L re l e (a @i tl n o n e n \e n n i Dpli Lt rm irii c c axru. setacedupice plnik a fosdali pc$csimr.er l[{inra oF ariLuicarec'eeaziii. asi \..zrollarA esle de c\nit nai ales ni cazuL r\ccr\ scu n srh '.1'ilor (cu pfuprrcri! de. i. . impunu) dez\oltaEaunuL aparal .ezeraiD amosiirt reF.otriLir.ita u\o.nleleajungLalini|a $Lpcioaria li(ernului de in ios si al)o se npe Areas6 qrerxbe)e palisare varful se di dupi sanna lArluriLo.r'rtu cir mai bune rtr tursic.ciarlvea lllanrei O masi foliara cltokininer cu!tu'ilLnde lo$atc .!cnLFreTeflini piotcja.' in. seisul crcsrerii aclLlidfi ge.gcutivi eicesi\i poale \i nofraL."itaf ir .tu..nrlfa. acope'i in lotalnate tifrp la radiul d.iifoilor teslruii ri orga.lc bia .iD jmirziercanedcri..zLuil. de fecrDoscul lunt ! innoirii rilegini SiDrpronrclc apar folla.n Drica sa! m.. numcstectnn Rupe. i.hrsd sccfcctuelzr retinutci oricend pen. pin f a p u L c a l i D r b u lil !n ze l o ra tro d i o re n (i u ee\ageialddDr ar atL rtJnan mrlr lar irnorescenlele tulpi.ml folinrbiDe erc Dcsi cstctoanermponant rn decesare pute.crca raponuLhonnonalIRU\irle e$e necesari5i obligatoncpcottu a defLasa i. nrult electuarea endcnti a altor . l)ertu a crcnc produch!illted tolali cird pl. dezvonhrii pllniei. peih sporir d.Lrahudft) .qe ntrLL(in caztrl la nr\eLirl latei udeiacrh ri mri nt[ernice .' ( lu \.sccnlcLo.ri de\. a inflor.

' ' ! .drccrc a rcscncrerii legetafive i.ol Nlatcanind cea peste s00 ha dc crn:re: casrraictilor conisone\lfatiinpunidin Rolniniacu se di la mlr!)iul . de un in cazDl unei defoliei masive de facecaplania sasi re!nrt chiar5i casr.l 100 tone/ha deptsesc si nu in .anim rccu.( tr . i rr ":.ttu (produc nunai nori lirncLc) ecsiia nL partenocaPici \uni hilrizi de caslmvcti legare poleni.a4 areseerpoaddiDcomuna .oarisonnu sepoare Recollarca castraveiilor 5i din aceasi: r i. din Dr?sa plantel.a Nlanii liind nrezerlipc piaE incePind la un ciclu scuilde prodrcliedenrmt :r r 130 160 tonelha.Lr in preTenl I'odrcriv si iralt calilativicare sc utilize&t c! succcs FL Il..rcu. pe ldnei trslamenrul i. ah motiv cc deaolieitain acest cazfiind urmd alectate de boli !i uscate ta4ial saulntegral.t se cnltira ii se produce zoni de pFdu(. cecace prilelle rimpurietareacaslravelii o lu.er.plutei care se ingdlbenesc cel frai repcdenr mareFdG dabnLt candlndi pinile.ds0% am.centari &zioul leguni.de def-oliere ntosanirarobligaroriu!i o canraved sc nnpune.: mai co.n@cizi) cun arfi Codiolgan la lie.l . ' l . capacilare dc rcgcncrarc a inedial Pulemi€ !?ramcnt fitosanif. cunlulat c 'ar . sitraticce seifrpuie in cazui de atacun 90t. lcgasi ptoduce I luni se Porfirc delblieri lructc pe p.i .tu: prinul unde in cich fiindbaiNlde culLivari numai co'$on de k '.i. .(nve lorcalitateu.sulunni ciclu de cullu|i dc I dunrai dace seaplica de 2 I ori dar siun progrande rnasive cu rcleeneraLi! lenilizalrlo iar si ddi.r adeclar POLENIZAREA Deoa.: oo e\acri i.daG la doua zile) si peroadascufr. te ar dejos in suspenh o delunind apoi sedcaoLiazi fsuficiente foliar in susun boe]llaparat dezvolrd aerisne mai bunlile me h cc p anteLe putemic enc dal dc fnrrzclc impune defolierca la caslr.u muguriflorali ce vor nriori.nr: De .r de aproapc in loQlitule i Dupi o astfelde olEnriun€.nd!$nal if Europa undeaccasE cullu.n i.' 1or \ leia r \o 'n A / i . r .ul. Pasaiinoll sauPasamonte bazine le-qumicole oun ar li Ekolll R).cemetrer producacest ipd de castrdveli pftine lin din ELropa (ccl pulin .c\.a\elilor severe de boll lbliaii.?re saunimulareauorilofpcrtru Dcccsi€ RECOLTAREA aulomatiza .veli U. \lat.i notite penttucaresunr la nivel .ti d.e locur canraveli 10rcorni 50nsuntalledoui ma. de pnsmi€ : recolGrilor puti.ece coi Dai valoroli hibizi de casrrarelicu darc potcnria in na.arei carodapm d.grisirninlccu rol de admiri(rarcfoliari dc lmediatdupt regcnerare A50(produs. "P ti. e ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->