Sunteți pe pagina 1din 7

Laboratorul de BSAD

SURAREA DEPLASA RILOR CU TRADUCTOARE INDUCTIVE MA


PARTEA I-A

AVERTISMENT: Standurile experimentale (platformele de laborator) snt construite n ideea unor erori mecanice minime, adica snt elemente de mecanica fina . Urmnd acesta observat ie ne as tepta m ca studentul electronist sa nu se comporte ca un tractorist care demonteaza un ceas DOXA cu ciocanul. De asemenea se recomanda ca la orice manevra sa se controleze cu deosebita atent ie relat ia cauza -efect.

RII 1. SCOPUL LUCRA

n aceasta lucrare se studiaza caracteristicile traductoarelor inductive diferent iale de tip PR 9314/20 s i PR 9314/05 s i funct ionarea convertoarelor pentru ma surarea deplasa rilor. Exista doua sisteme de ma surare: unul de fabricat ie PHILIPS cuprinznd traductorul PR 9314 cu domeniul de ma surare 20 mm, asociat cu un convertor de ma surare a deplasa rilor de tip PR 9309 s i un voltmetru indicator s i un al doilea cuprinznd traductorul PR 9314 cu domeniul de ma surare 5 mm asociat cu un montaj desfa s urat al circuitelor din convertorul PR 9309, situat pe platforma de laborator, permit nd astfel studierea funct iona rii sale. Ambele sisteme de ma surare au ca ma rime de intrare deplasarea plan paralela a ma sut ei, care se realizeaza prin rotirea unui s urub micrometric. Deplasarea totala este de 20 mm. 1.1. Se studiaza caracteristica de transfer a sistemului complet de ma surare a deplasa rilor cu traductoare inductive diferent iale de fabricat ie PHILIPS determinndu-se eroarea de neliniaritate n domeniul de ma surare nominal. 1.2. Se studiaza caracteristicile traductorului inductiv diferent ial PR 9314/05 att n domeniul nominal de ma surare 5 mm ct s i dincolo de acest domeniu, att ct permite deplasarea ma sut ei. 1.3. Se studiaza funct ionarea convertorului pentru ma surarea deplasa rilor.

IUNI INTRODUCTIVE 2. NOT

2.1. Deplasarea x a miezului magnetic ntre cele doua bobine care constituie traductorul inductiv diferent ial, determina variat ii n sensuri opuse ale inductivita tii lor (vezi figura 1). Extremita tile bobinelor se alimenteaza n curent alternativ cu doua tensiuni armonice n i Va, cu pulsat ia . Tensiunea de ies ire Vm, ma surata la priza mediana a antifaza , +Va s traductorului, are valoarea: I-1

Vm

Va

(R2

jL2)

2 Va R1 j L 1 R2 j R 2

(1)

Deoarece, de regula R1 relat ia (1) devine: Vm Va L2 L1 L2 2 Va L2 L2 L1 L1 Va . (3) R2 (L1 L2) (2)

Presupunnd, pentru o analiza de prim ordin, o dependent a liniara a inductivita tii bobinelor n funct ie de deplasarea x a miezului magnetic L2 L1 Lo ( 1 Lo ( 1 x ), xo x ), xo

(4)

expresia (3) a tensiunii de ies ire Vm devine Vm x Va . xo (5)

Relat ia (5) pune n evident a un rezultat important: tensiunea de ies ire este - n limitele analizei de prim ordin - direct proport ionala cu deplasarea miezului magnetic. Des i proiectarea traductorului urma res te o dependent a liniara a inductivita tii bobinelor de deplasarea miezului magnetic, aceasta dependent a rezulta n realitate neliniara : L2 L1 Lo [ 1 Lo [ 1 x xo x xo x xo x k2( xo k2( )2 )2 x xo x k3( xo k3( )3 )3 . . . ], (6) . . . ].

nlocuind aceste expresii n relat ia (3) rezulta : x xo 1 k3( x 3 ) xo

Vm

x 2 k2( ) xo

Va .

(7)

Se observa ca termenul pa tratic se reduce la numa ratorul expresiei s i poate, cel mult, determina o mics orare a sensibilita tii prin cres terea numitorului n condit iile n care k2 nu este suficient de mic. Neliniaritatea este determinata n principal de termenul de ordinul 3 care nsa nu influent eaza sensibilitatea, deoarece termenii corespunza tori se reduc la numitor. I-2

Prin ma surarea diferent iala liniaritatea se mbuna ta tes te fat a de ma surarea directa i k3 snt mult mai mici dect unitatea. Tot odata ponderea deoarece de obicei coeficient ii k2 s termenului de ordinul 3 de la numa ra tor este relativ mica pentru ca ma rimea x/x0 este cu sigurant a mai mica dect 1/2. i R2 Prin deplasarea miezului se modifica - tot n sensuri opuse - s i rezistent ele R1 s ale bobinelor, determinate de pierderile magnetice s i prin curent i Foucault. Prin alegerea unui miez magnetic cu un ciclu de hysterezis ngust s i cu o rezistivitate mare (ferite moi) acest efect devine neglijabil. Variat ii mai importante ale rezistent elor pot apare prin variat ia temperaturii, dar n acest caz n acelas i sens, odata ce traductorul este izoterm. Aceste variat ii se reduc la numa rator s i au o influent a mica la numitor att timp ct se verifica inegalita tile R1 R2 L1 , L2 . (8)

2.2. Descrierea schemei bloc (vezi figura 2) Convertorul pentru ma surarea deplasa rilor cuprinde un stabilizator de tensiune STAB care realizeaza o alimentare cu o tensiune stabila de aproximatix 7,5 V a oscilatorului OSC. Oscilatorul furnizeaza o tensiune alternativa cu o frecvent a f de aproximativ 5 kHz pentru i S2 ale transformatorului TR1 s i o tensiune de alimentarea traductorului prin nfa s ura rile S1 s DSF. referint a (nfa s urarea S3) pentru comanda detectorului sensibil la faza surata la ies irea traductorului este amplificata de amplificatorul de Tensiunea Vm ma transconductant a ATA acordat pe frecvent a oscilatorului. Prin transformatorul TR2 ies irea de curent a acestuia excita intrarea de semnal a detectorului sensibil la faza DSF. Curentul de la ies irea DSF este filtrat de un filtru trece jos care asigura o tensiune continua proport ionala i este indicata de un voltmetru V. cu Vm (deci cu deplasarea miezului magnetic) s 2.3. Descrierea schemei de principiu (vezi figura 3) Stabilizatorul de tensiune STAB este de tip derivat ie. Elementul stabilizator derivat ie i condensatorul de filtrare C6. este constituit din T5, Z1, R4, R5 s Oscilatorul OSC este de tip LC n trei puncte. Frecvent a de oscilat ie este determinata ie se realizeaza prin divizorul R2, R3 s i de circuitul P, C3; limitarea amplitudinii de oscilat * condensatorul C4 . n nfa s ura rile secundare S1, S2 ale transformatorului TR1 se produc tensiunile de

* Pulsurile curentului de baza iB produc la bornele condensatorului C4 o tensiune negativa spre baza tranzistorului T1 care determina ta ierea acestuia stabiliznd astfel amplitudinea de oscilat ie s i ment innd-o n limite strnse. I-3

alimentare ale traductorului +Va, Va, iar n nfa s urarea secundara S3 tensiunea de referint a Vr pentru DSF. Traductorul se poate conecta prin borna 1 direct la potent iometrul P1 pentru sensibili orata . Sensibilitatea tatea maxima a ma sura rii sau prin borna 2 s i R1 pentru sensibilitate mics a ATA este constituit se ajusteaza prin potent iometrul P1. Amplificatorul de transconductant i transformatorul TR2 cu secundin circuitul de filtrare R11, C2 tranzistorul T2, R6, T1 ,R7, R8 s a oscilatorului. darul S2 acordat prin C5 pe frecvent Ma rimea de intrare a acestui amplificator este tensiunea alternativa de la cursorul rimea de ies ire este potent iometrului P transmisa prin C1 la baza tranzistorului T2, iar ma s urarea secundara S1 se realizeaza curentul debitat n secundarul S2 la intrarea DSF. Prin nfa o react ie serie-serie ceea ce determina cres terea impedant elor amplificatorului att n circuitul de intrare ct s i n cel de ies ire. Detectorul sensibil la faza , monoalternant a , este constituit de tranzistoarele T3, T4 care se deschid pentru o singura semialternant a a tensiunii Vr. Aceste tranzistoare snt conectate inversat (emitorul drept colector s i colectorul drept emitor) rezultnd astfel o tensiune reziduala mult mai mica dect n cazul conecta rii normale. i C7. Filtrul trece jos este constituit din R11 s Trebuie observata izolarea galvanica a DSF s i FTJ fat a de restul montajului care se i TR2-S2. n aceast fel este posibila conectarea realizeaza prin nfa s ura rile secundare TR1-S3 s arbitrara la masa a bornelor de ies ire ale DSF, respectiv 1 s i 2, de la conectorul 2.

S RII 3. DESFA URAREA LUCRA

3.1. Se vor determina caracteristicile xME(x), L1(x), L2(x) unde xME este deplasarea i L2 inductivita tile bobima surata electric cu voltmetrul la ies irea convertorului PR 9309, L1 s nelor traductorului studiat (PR 9314/05), iar x deplasarea ma surata mecanic, cu s urubul micrometric. n acest scop s urubul micrometric se aduce la 0,00 s i se dau deplasa ri din 2 mm i L2 se ma soara cu o punte n 2 mm pna la sfrs itul domeniului (20 mm). Inductivita tile L1 s RLC. a de Se noteaza indicat iile voltmetrului s i inductivita tile ma surate la bornele L1, L2 fat masa pentru fiecare pozit ie a s urubului micrometric ntr-un tabel de forma:
x xME L1 L2 0 2 ............ 16 18 20

I-4

Se traseaza caracteristicile xME(x), L1(x), L2(x), L1(x)L2(x). 3.2. Se vizualizeaza , pe canalul 2 al osciloscopului cu doua spoturi, s i se deseneaza formele de unda ale tensiunilor n punctele TP2, TP4, TP5, TP3, TP7 (TP6 se va conecta la TP0 numai pentru acesta determinare) avnd ca referint a , pe canalul 1, semnalul din TP1. Se vizualizeaza (cu aceeas i referint a ca la punctul anterior !) curentul de intrare n FTJ ntre bornele TP9 (conectat la TP0 numai pentru acesta ma surare) s i TP7 pentru doua pozit ii simetrice fat a de pozit ia de echilibru a traductorului. 3.3. Se calculeaza neliniaritatea caracteristicilor xME(x), L1(x), L2(x), L1(x) L2(x) conform determina rilor de la 3.1.

SPUNDE LA URMA TOARELE NTREBA RI: 4. SE VA RA

4.1. De ce trebuie stabilizata amplitudinea de oscilat ie a oscilatorului OSC ? 4.2. Are important a puritatea semnalului sinusoidal aplicat traductorului ? 4.3. Cine determina unghiul de deschidere al tranzistoarelor chopper T3, T4 ? Cum trebuie procedat ca acest unghi sa aiba o valoare apropiata de valoarea ideala de 180 ? 4.4. Care oscilograma evident iaza eventualul dezacord ntre frecvent a oscilatorului s i frecvent a pe care este acordat amplificatorul de transconductant a ATA ? 4.5. Care snt criteriile de dimensionare a elementelor din filtrul trece jos ?

BIBLIOGRAFIE 1. M.Bodea, I.Mihut , L.Turic, V.Tiponut . Aparate electronice pentru ma surare s i control, Editura didactica s i pedagogica , Bucures ti, 1985.

I-5

Figura 1

Figura 2

Figura 3